P. 1
ZbornikPMF2007-08-Geografija-Tuzla

ZbornikPMF2007-08-Geografija-Tuzla

|Views: 2,390|Likes:
Published by Benjamin Dur

More info:

Published by: Benjamin Dur on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2015

pdf

text

original

ZBORNIK RADOVA PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SVEZAK GEOGRAFIJA Izdavač: Univerzitet u Tuzli Prirodno-matematički fakultet Za izdavača: Dr. sc. Fehim Dedagić, dekan Odgovorni urednik: Dr. sc. Salih Kulenović, redovni profesor Uređivački odbor: Dr. sc. Salih Kulenović, redovni profesor Dr. sc. Izet Ibreljić, redovni profesor Dr. sc. Ibrahim Bušatlija, redovni profesor Dr. sc. Ibrahim Ahmetaj, vanredni profesor Dr. sc. Hasan Zolić, redovni profesor Dr. sc. Alija Suljić, docent Dr. sc. Nusret Mujagić, docent Tehnički urednici: Mr. sc. Semir Ahmetbegović Mr. sc. Sabahudin Smajić Štampa: "OFF-SET" Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 150 komada Izlazi godišnje Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, broj 03-6125-11.8/04, od 17.12.2004. godine odobreno je izdavanje ovog zbornika. Prema mišljenju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, broj 04-15-59-1/05, od 06.01.2005. godine ovaj Zbornik je, shodno članu 18. tačka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, oslobođen plaćanja poreza na promet.

ISSN: 1840-0515

SADRŽAJ 1. GEOGRAFIJA, EKONOMIJA I SAVREMENA ENERGETSKO-RESURSNA GEOPOLITIKA GEOGRAPHY, ECONOMY AND CONTEMPORARY ENERGETIC-RESOURCE GEOPOLITICS Dr. I. Ibreljić, Mr. Dž. Mešanović, A. Zaimović TRANSGRANIČNA SARADNJA KAO FAKTOR REGIONALNOG RAZVOJA – PRIMER ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE CROSS-BORDER COOPERATION AS A REGIONAL DEVELOPING FACTOREXAMPLE, RAILWAYS BETWEEN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. Đ. Komlenović, Mr. E . Manić KULTURNO-HISTORIJSKE ZNAMENITOSTI I ETNOGRAFSKI SADRŽAJI NA PODRUČJU OPĆINE SREBRENICA KAO TURISTIČKI MOTIVI CULTURALLY-HISTORIC SIGHTS AND ETHNOGRAPHIC CONTENTS IN THE AREA OF SREBRENICA MUNICIPALITY AS A TOURISTICAL MOTIVES Dr. S. Kulenović, Mr. S. Smajić, Mr. A. Kadušić, Mr. S. Ahmetbegović, Mr. F. Kudumović OBIM, DINAMIKA I STRUKTURA INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. DO 2005. GODINE SCOPE, DYNAMICS AND STRUCTURE OF INVESTMENTS ON THE TERRITORY OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2005 Mr. Dž. Mešanović PROMJENE U NIVOU (I OCJENA) PRIVREDNE RAZVIJENOSTI I DINAMIKA RASTA DRUŠTVENOG PROIZVODA OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. DO 2002. GODINE CHANGES IN THE LEVEL (AND ASSESSMENT) OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE DYNAMICS OF GROWTH OF DOMESTIC PRODUCT OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2002 Mr. Dž. Mešanović STVARANJE POSLIJERATNOG IDENTITETA GRADOVA U BOSNI I HERCEGOVINI - NOVI TRENDOVI ILI NOVI URBICID THE CREATION OF AFTER WAR CITY’S IDENTITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA - NEW TRENDS OR NEW URBICIDE Dr. N. Mujagić OSVRT NA TERITORIJALNI I POPULACIONI RAZVOJ GRADA TUZLE REVIEW OF THE TERRITORIAL AND POPULATION DEVELOPMENT OF THE CITY OF TUZLA Mr. D. Džafić URBANOGEOGRAFSKI RAZVOJ GRADA TEŠNJA URBAN-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CITY TEŠANJ Mr. A. Kadušić, Mr. F. Kudumović, Dr. S. Kulenović 7

2.

17

3.

27

4.

43

5.

51

6.

59

7.

73

8.

87

9.

RAZVOJ SEOSKIH NASELJA OPĆINE TEŠANJ DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS OF MUNICIPALITY TEŠANJ Mr. A. Kadušić NEKE KARAKTERISTIKE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA PERIPANONSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. GODINE SOME CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT PERIPANONIC MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. YEAR Mr. F. Kudumović, Mr. A. Kadušić PROMJENE U DEMOGRAFSKOM RAZVOJU PLANINSKO-KOTLINSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. GODINE CHANGES IN DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF MOUNTAIN-WALLEY MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. YEAR Mr. F. Kudumović STANOVNIŠTVO OPĆINE GRAČANICA POPULATION OF THE GRAČANICA MUNICIPALITY Dr. S. Kulenović, Mr. D. Džafić, A. Zaimović DOBNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA OPĆINE TUZLA U PERIODU 1953.1991. GODINE AGE STRUCTURE OF TUZLA MUNICIPALITY POPULATION IN PERIOD 1953.-1991. Dr. S. Kulenović, Mr. E. Jahić NEKE ANTROPOGEOGRAFSKE ODLIKE NASELJA URISIĆI SOME ANTHROPOGEOGRAPHICAL FEATURES OF URISIĆI SETTLEMENT Dr. A. Suljić PRIHVAT BOŠNJAČKIH PROGNANIKA I IZBJEGLICA U TUZLU ZA VRIJEME RATA 1992.-1995. GODINE – PRILOG PROUČAVANJU PRISILNIH MIGRACIJA BOSNIAK REFUGEES AND DISPLACED PERSONS HOSTED IN TUZLA DURING THE WAR 1992-1995. - ADDITION TO EXAMINATION ON FORCED MIGRATIONS Dr. A. Đozić, Dr. A. Suljić KLIMA U SLIVU RIJEKE SPREČE I NJENE SPECIFIČNOSTI CLIMATE IN THE SPREČA RIVER BASIN AND ITS COMMON CARACTERISTICS Mr. S. Smajić, Mr. S. Ahmetbegović PROBLEM VISOKIH VODA NA PROSTORU GORNJE SPREČE COMMON PROBLEMS WITH OVERFLOW IN THE GORNJA SPREČA AREA Mr. S. Ahmetbegović, Mr. S. Smajić MORFOSTRUKTURNE ODLIKE SLIVA RIJEKE SOLINE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SOLINA RIVER BASIN E. Hadžimustafić, Dr. A. Suljić, Dr. A. Baraković FIZIONOMSKA DIFERENCIJACIJA SLIVA RIJEKE JALE PHYSIOGNOMIC DIFFERENTIATION OF THE JALA RIVER BASIN Mr. S. Smajić, Mr. S. Ahmetbegović

101

10.

117

11.

127

12.

137

13.

151

14.

161

15.

171

16.

187

17.

201

18.

211

19.

219

237 22. Mr. E. D. Halilović PLANIRANJE I PRIPREMANJE NASTAVNIKA GEOGRAFIJE ZA IZVOĐENJE NASTAVE LESSON PLANNING AND PREPARATION OF A GEOGRAPHY TEACHER IN ORDER TO DELIVER A LESSON Mr. Jahić 229 21. ORGANIZACIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE U ZEMLJAMA EVROPE ORGANIZATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY TEACHERS IN THE EUROPEAN COUNTRIES Dr. Komlenović. Malinić INOVATIVNI NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE IZVAN UNIVERZITETSKIH UČIONICA: "ISKUSTVENO UČENJE" KAO NASTAVNI METOD U VISOKOM OBRAZOVANJU I NAČIN PODRŠKE LOKALNIM ZAJEDNICAMA KOJE SU PREŽIVJELE GENOCID U BIH TAKING HIGHER EDUCATION BEYOND THE CLASS ROOM: EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION AND CAPACITY BUILDING IN POST-GENOCIDE COMMUNITIES IN BIH H. 251 .20. Đ.

7 – 16 (2007-2008) Originalni naučni rad GEOGRAFIJA. No. ekonomija. Ekonomski fakultet. Univerzitet u Tuzli. Izet Ibreljić. Ključne riječi: geografija. In this paper these aspects are significantly reduced so that resources are reduced to oil and natural gas but world is observed as geopolitical in which geography and economy are mostly realities. redovni profesor. profesor geografije. Every year in the world it is produced and combusted more than 10 billion tones of conditional fuel and the result of that is unrestrainable consumption of energetic resources. energetika. resursi. svijet ubrzano ulazi u fazu razvoja u kojoj nema skuplje energije od nedostatka energije. Danas se u svijetu svake godine proizvede i spali više od deset milijardi tona uslovnog goriva što rezultira da se energetski resursi nezadrživo troše a istovremeno multipliciraju i ekološki problemi pa je energija sve skuplja. resources. EKONOMIJA I SAVREMENA ENERGETSKO-RESURSNA GEOPOLITIKA GEOGRAPHY. But. U ovom radu se to znatno reducira pa se energenti svode na naftu i prirodni gas ali se svijet posmatra kao geopolitičan u čemu su geografija i ekonomija uglavnom objektivna datost. However. without regard therewith. onda barem o otvorenim pitanjima koja se ovdje postavljaju. viši asistent. ECONOMY AND CONTEMPORARY ENERGETIC-RESOURCE GEOPOLITICS Dr. Abstract The longer time modern civilisation fell in "narcotic dependence" of energetic resources and because of that energetic-recourse problems are very often a subject of debates in different levels which are getting different forms and becoming more intensive. Prirodnomatematički fakultet. čitalac će vjerovatno ipak doći u situaciju da manje ili više aktivno razmišlja. Azra Zaimović. reader will probably come in situation to think actively less or more or at least think about an open questions which are mentioned here. world is quicken entering in developmental phase in which lack of energy is the most expensive energy. Dževad Mešanović.Zbornik radova PMF 4 i 5. Univerzitet u Tuzli Sažetak Savremena civilizacija je već duži period dospjela u "narkotičku zavisnost" od energetskih resursa pa su i energetsko-resursni problemi veoma često predmet debata na različitim nivoima koje dobijaju razne forme i postaju sve intenzivnije. Mr. Međutim. Ova tematika se može posmatrati sa mnogo aspekata. bez obzira na to. ako ništa drugo. . energetic. economy. This topic can be observed with different aspects. Key words: geography. sc. ecological problems which are multiplying and energy is more expensive.

Dostignuti nivo razvoja početkom 21 stoljeća i razvojni ciljevi u narednim decenijama još više potenciraju evropsku neophodnost raspolaganja odgovarajućim kvantumom. Evropski integracijski proces u novonastalim okolnostima dobija novi geografski okvir vizionarske degolovske Evrope od Atlantika do Urala ili pak evroazijsku sadržinu u kome su na zapadnom dijelu locirani danas već tradicionalni (kapital. Sa šireg geostrateškog aspekta energetsko povezivanje evroprostora dobiva osim ekonomske i određenu geopolitičku sadržinu. Evropsko-ruska energetska integracija kao realna mogućnost u Evropi budućnosti Multiplikovanje energetskih linija na relaciji Istok-Zapad evropskog geoprostora odnosno integracija ovog Kontinenta u energetsku prije svega naftnu i gasnu mrežu je. Energija dakle. Evropljani koji pojedinačno najčešće već imaju određene ekonomske i energetske bilateralne veze sa Rusijom kroz budući 8 .5 miliona km2. oskudica energetskih resursa.5 milijardi ljudi sa geoprostorom od 1. Ne zalazeći u analizu navedenih numeričkih indikatora. izgradnju interevropske željezničke mreže.14 milijardi stanovnika. Sticajem historijskih okolnosti odnosno posjedovanju Sibira potencijal novog oružja našao se najvećim dijelom u vlasti Rusije. itd. Rusija se. tehnologija. Prvi projekti na ovu temu se manje ili više ubrzano operativno razrađuju. A. Ekonomsku ekspanziju ovog dijela evroprostora kontinuirano je međutim. Takvo interevropsko-rusko povezivanje dobija svoju potpuno novu geografsku i ekonomsku sadržinu. Najvažniji budući naftovodi i gasovodi trebaju u bliskoj budućnosti da povežu energetske izvore u Rusiji i Centralnoj Aziji sa tržištima u EU. Koristeći to ova zemlja nastoji da mnoge zemlje u svijetu uključi u međusobnu mrežu zavisnosti posjednika i korisnika energije. Tranzitirajući ekstrahovane energente na ovoj relaciji proizvođači ostvaruju velike prihode a naftovodi i gasovodi treba da budu izvor prihoda i za zemlje kroz koje prolaze po osnovu transportnih tarifa i rastućeg snabdijevanja ovim proizvodima. 1. sve više postaje spoljnopolitičko oružje. Da bi zaštitili svoju energetsku infrastrukturu Evropljani protežiraju energetsku liberalizaciju odnosno reciprocitet u energetskim odnosima sa ovom zemljom kao i diversifikaciju izvora energije bez obzira što to mnogo više košta. Nakon projekata koji se odnose na transport nafte i gasa i prenos elektroenergije mogli bi uslijediti i projekti investiranja u magistralne puteve. pregovaračka pozicija EU i Rusije u novom sporazumu o strateškom partnerstvu i saradnji čini se da je dobrim dijelom izjednačena. Riječ je dakle. Zaimović Uvod Prije nekoliko decenija kretanje trupa ili tajni razmještaj raketa na određenom geoprostoru su rezultirali bojazan nekih zemalja za sopstvenu bezbijednost. uz Srednji istok i Sjevernu Afriku. ekonomsku i geopolitičku komponentu. ugalj) resursi pa se saradnja među njima nameće sama po sebi.5 odnosno 14. gas. Dž. prije svega nafte i prirodnog gasa izaziva također bojazan za bezbijednost pojedinih zemalja. Ibreljić.3 biliona GDP i cca 0. prije svega energetskih resursa. znanje) a u istočnom dijelu sve oskudniji energetski (nafta. Ekonomsko-populacijski posmatrano. povezuje se geoprostor od cca 17 biliona GDP i cca 0. nameće kao geografski i ekonomski veoma povoljan partner sa kojim bi se mogao ublažiti ovaj evropski deficit. Dosadašnji integracijski procesi u Evropi bili su naime i ostali primarno ekonomskog karaktera i počeli su se odavno geografski oblikovati od Irske do Rusije (sa eventualno Turskom). pratila manja ili veća oskudica resursa. Riječ je o geoprostorima od cca 4. Mešanović. predmet sve intenzivnijih debata koje imaju svoju geografsku. korištenje vodenih puteva. kao što je navedeno. o "win-win" situaciji u kojoj svi imaju koristi.I. Posljednjih godina međutim.

najvažniji izvor energije na Kosovu. 3) "Ekonomist".2008 5) EIA 2007. Budući naftovodi i njihova geopolitička komponenta Evropske rezerve nafte locirane su najvećim dijelom u sedimentnim zonama (osobito u lagunama) u prostoru vlažne klime. Beograd. po ruskom mišljenju buduće strateško partnerstvo Rusije i EU uključuje kompleksan proces tranzicije njihovih odnosa. Ovako (manje ili više modifikovano) razmišljanje ima danas znatan broj pristalica. Prema ekspertima Svjetske banke "lignit je dakle.10. a evropski zahtjevi i nametanje istovjetnih demokratskih standarda se tretiraju kao imperijalni kompleks.2006. godine) meganaftovodom od Kaspija do turskog dijela Mediterana nastoji se što više iskoristi centralnoazijske resurse i transportovati ih na 1) 2) "Le Monde". 4) "Politika" Beograd.4% svjetskih naftnih resursa. Beograd.Geografija. Ruski proizvodni i transportni kapaciteti stiču vremenom na ovom geoprostoru sve veću konkurenciju. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika zajednički sporazum zahtijevaju jednak pristup svih proizvođača gasovodima i naftovodima. te odsustvo diskriminacije za strane investitore koji žele da participiraju u eksploataciji rudnog bogatstva na ruskoj teritoriji i prelazak Rusije iz sistema "imitacije demokratije" u okvire demokratskog sistema i ljudskih prava koji važe na Zapadu Evrope obzirom da po njima "Rusi nikad nisu upoznali istinsku demokratiju" 1) . Iz tog razloga "bitka za Kaspij" gdje se nalaze velike rezerve nafte i gasa sve više dobiva na intenzitetu. Naime. U suštini. U energetskoj geopolitičkoj igri u Evropi slučaj Kosova je specifičan i na njemu se prelamaju geopolitički ali i energetski nesporazumi EU i Rusije. U osnovi dakle. Kinezi su već osigurali određene količine nafte nakon izgradnje kinesko-kazahstanskog naftovoda a već se uveliko gradi i kinesko-kazahstanski gasovod. budućnosti UN i želje SAD da oslabe nacionalni suverenitet i time internacionalizuju kontrolu nad svjetskim resursima nafte i drugim prirodnim bogatstvima" 4) . mart 2007. 29 oktobar 2007.3 miliona barela dnevno). 2. treba riješiti dva krupna pitanja i to: zahtjev EU sa liberalizacijom energetike kojim se želi zaštititi njena energetska infrastruktura od strane kontrole i rusko protežiranje manje ili više prikrivenih protekcionističkih principa. Novoaktiviranim (2006. Paris. "Kwh" br.10 9 . Zapadna Evropa raspolaže samo sa 1. U Rusiji se pak od EU traži ravnopravan tretman koji ne bi obuhvatio samo energetiku. Tu je svakako i veliki ruski naftovod za Kinu kapaciteta 80 miliona tona nafte godišnje koji se investicijski privodi kraju.5% svjetskih rezervi nafte uglavnom u norveškom i britanskom dijelu Sjevernog mora 5) dok Rusija i Kazahstan posjeduju 6. naftnih rezervi. Prema mišljenju jednog skandinavskog političkog analitičara status Kosova je između ostalog "indirektna igračka u geostrateškoj igri svjetskih sila oko energetske sigurnosti Evrope.388. Prema energetskim analitičarima EIA proizvodnja nafte bi se ovdje mogla najmanje dvostruko povećati do 2015.398.01. Uz dugoročne investicije u rekonstrukciju postojećih ("Kosovo A" i "Kosovo B") i izgradnju novih ("Kosovo C" i "Kosovo D") termoelektrana ovaj region bi mogao postati jedan od glavnih izvoznika elektroenergije u JIE. godine (na preko 4. prema srbijanskim procjenama 2) kosovske rezerve uglja pretvorene u tone ekvivalentne nafte iznose preko 500 milijardi USD. 18. str. 21. br. ali već postoje planovi i o gasovodu i eventualnoj izgradnji gasne električne centrale" 3) .

2007 10 . Naime. odnosno desetostruko jeftiniji od transporta brodovima. Turkmenistana i Kazahstana (nastavak naftovoda od Bakua do Supse) do sjevernog Jadrana uz direktno priključenje na Transalpski naftovod (koji snabdijeva Austriju i Njemačku) i imao bi i širu ekonomsku i ekološku sadržinu (podzemni transport naftetrostruko. Prema nekim izvorima 6) 10-35 miliona tona ruske nafte bi uskoro trebalo da se transportuje naftovodom dužine 280 km investicijske vrijednosti 0. Slika 1. 19 mart. odnosno cisternama i reducirani broj tankera u sjevernojadranskim lukama).3 milijardi USD) bi povezivao Burgas i Vloru u Albaniji. A. Po Turcima. konkurentni tzv AMBO ili “američki” naftovod (povezuje Albaniju. Mešanović. Treći.I. Ovdje se dakle radi o većem regionalnom integracijskom poduhvatu koji bi realizovala zajednička razvojna kompanija kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora. kapaciteta 30-40 miliona t/god koji bi se gradio pretežno američkim kapitalom (cca 1. naftovodom Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC naftovod) dugačkim 1760 km u koji je investirano (uglavnom od strane zapadnih kompanija) preko 4 milijarde USD transportovaće se upočetku oko milion barela dnevno azerbejdžanske nafte a u strateškim planovima (SAD prije svega) u ove isporuke bi se (zaobilazeći Rusiju) uključile i centralnoazijske zemlje.7 milijardi USD čiji bi vlasnici (51%) bile ruske kompanije na liniji Burgas-Aleksandropolis koji zaobilazi ekološki kritične Bosfor i Dardanele. U trci za izgradnju novih naftno transportnih puteva uključene su posljednjih godina i balkanske zemlje prvenstveno kao “vezivno tkivo” između kaspijskih resursa i EU potrošača.5 milijardi USD i još bi više trebao reducirati evropsku ovisnost od ruskog naftnog "ventila" obzirom da bi se nafta dopremala iz Azerbejdžana. Dž. Beograd. Trasa budućeg Panevropskog naftovoda 6) "Ekonomist". čijom teritorijom (u dužini preko 1000 km) ova naftna magistrala prolazi i koji će samo na taksama po ovom osnovu zarađivati preko 300 miliona USD godišnje ovo je "put svile" 21 stoljeća. PEOP bi po prvim procjenama predstavljao ekonomski rentabilan projekat i "ekološki naftovod" ali i svojevrstan energetski most između naftom bogatog Kaspija i tržišta EU i zauzimao bi važno mjesto na karti evropskih naftovoda. Makedoniju i Bugarsku) dužine 895 km. Zaimović Zapad mimo Rusije. Strateški cilj Zapada osloboditi se prevelike energetske zavisnosti od Rusije se na ovaj način dobrim dijelom realizuje. Panevropski naftovod (PEOP) dužine cca 1300 km i skoro trostruko većeg kapaciteta bi koštao cca 3. Drugi. Ibreljić.

Najviše se interregionalne gasne konekcije u budućnosti očekuju na relaciji Rusija i Centralna Azija prema Atlantiku i Pacifiku dok bi se iz prostora Srednjeg istoka bilo za očekivati ekspanzivniji LNG izvoz pogotovo iz Katara prema Sjevernoj Americi i Evropi a iz Australije prema azijskim potrošačima.1 Nigerija 2. Prirodni gas kao buduće spoljnopolitičko oružje Svjetske rezerve prirodnog gasa se procjenjuju 7) na maksimalnih 71 triliona kubnih stopa a njihova geografska distribucija po pojedinim zemljama je slijedeća: U Rusiji se nalazi više od četvrtine svih rezervi gasa u svijetu S. U OECD Evropi potrošnja gasa samo za proizvodnju elektroenergije se.1 % Katar 15.5 SAD 3. Južna Koreja i još neke druge zemlje. prema raspoloživim podacima 8) povećala sa cca 1. U susjednoj Hrvatskoj se privodi kraju studija izgradnje terminala na prostoru sjevernog Jadrana. Ovakvu distribuciju koriste odavno naročito Japan. May 2008. Racio rezervi i očekivane proizvodnje procjenjuje se na 65 godina. str.1% godišnje te Indija sa 3. Rusija raspolaže sa 25.5 miliona TJ (1990) na cca 5. Posljednje procjene ukazale su na znatno veće rezerve ovog energenta u odnosu na ranije procjene u Centralnoj Aziji i Kini ali i na značajnu korekciju rezervi na niže u Holandiji.Geografija.5%). U zemljama OECD-a taj rast se procjenjuju po stopi od 0.1% Iran 15.7 Venecuela 2.9 UAE 3.com. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika 3. kao što se uočava Rusija je u još povoljnijoj poziciji u odnosu na Zapadnu Evropu.5 Irak 1.8% Ostatak svijeta 21.6% (pri čemu dominiraju Kina i Brazil sa stopom rasta od 4. Svjetske rezerve prirodnog gasa po zemljama Što se prirodnog gasa tiče.pei magazine. offshore rezerve Sjevernog mora predstavljaju samo 4% svjetskih rezervi gasa i relativno brzo će se iscrpiti u ritmu današnje ekstrakcije.6 % Slika 2.3 7) 8) EIA 2007.9 Alžir 2. Naime.8 Rusija 27. 40 www. Prema istom izvoru procjenjuje se da bi svjetska potrošnja gasa do 2030 godine mogla rasti po prosječnoj stopi od 1.6% svjetskih rezervi gasa (ispred Irana i Arabije) i najveći je izvoznik prirodnog gasa osobito iz ležišta zone Tjumena (srednji tok Oba). Dio isporučenog LNG-a može biti distribuiran preko prihvatnih LNG terminala uz obalu ili rasplinjen i transportovan cjevovodima u unutrašnjost zemlje. Gas je danas regionalna roba jer je transport gasa još uvijek primarno vezan za gasovode a globalno tržište gasa je pak usko vezano za razvoj LNG terminala u kojima se tekući ohlađeni gas (na -160°C) utače u specijalne brodove tankere i transportuje na veliku daljinu.4% a u ostalim zemljama od 2. Italiji. Norveškoj. Nasuprot tome.9% godišnje i narasti sa cca 100 triliona (2004) na cca 163 triliona kubnih stopa (2030). 11 . Velikoj Britaniji i Nigeriji. zapadnog Sibira i poluotoka Jamal. Arabija 3. Ekonomski isplativ transport je već preko 2500 km a ovakva koncepcija distribucije gasa otvara i mogućnost njegovih novih primjena.

Shodno tome svaka od ovih zemalja razvija i različite ekonomske bilateralne odnose sa ruskim energosektorom a i konkretne ugovore o isporuci gasa zaključuju odvojeno. Češka) do hladnoratovskih pristupa ovoj temi (Poljska.4% i to prvenstveno u proizvodnji elektroenergije. Španija) i "hladnih" pragmatičara (Velika Britanija. Zaimović miliona TJ (2005) a do 2030 godine se prognozira prosječna godišnja stopa rasta potrošnje ovog energenta od 1. Oxford. 9) 10) "Večernji list" Zagreb. Prije svega. Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su proizvodni troškovi ruskih gasnih polja ("Jamal" i "Štokman" prije svega) znatno viši od onih u Africi. Geopolitičke posljedice ruske energetske invazije na EU kako to smatraju američki analitičari će rasti u korelaciji sa količinom ruske nafte i gasa koja ulazi u EU i sa izgrađenim kapacitetima naftovoda i gasovoda. uz tradicionalno snabdijevanje južne Evrope alžirskim gasom ovaj proces se danas još više intenzivira kroz nekoliko projekata i to: gasovod “Galti” kojim bi se od 2011 preko Sardinije distribuiralo u Evropu 10 milijardi m3 gasa godišnje. Poseban problem u ovom kontekstu (uz odnose sa tranzitnim zemljama) su veoma niske ruske investicije u proizvodnju i istraživanje novih ležišta gasa u Rusiji što pri ekspanziji domaće tražnje u budućnosti može rezultirati problem ruskog gasnog bilansa u dugom roku i bez obzira što se velike količine ovog energenta (po nekoliko puta nižim cijenama) preuzimaju iz centralnoazijskih zemalja. Italija. 2004.07. Osim toga. zatim drugi krak "Medgasa" kojim bi se alžirski gas transportovao u Španiju te gasovod "Magreb" kojim bi se već od 2009 Španija snabdijevala alžirskim gasom preko Maroka i Gibraltara.I. Ovdje je naravno problem i politička kriza u Nigeriji "nakon perioda petroeuforije" 10) . "Reading Economic Geography" Blackwell Publishing Ltd. Kipar) preko protagonista strateškog partnerstva (Francuska.2007. Pri tome treba imati u vidu da su članice EU po ovom pitanju dosta različitih stavova počevši od onih koje neprikriveno zastupaju ruske interese (Grčka. moćne konkurentske evropske i američke kompanije su takođe zainteresovane za investiranje u 4300 km dugačak i 7. Litvanija). 213 12 . Njemačka. Situaciju na ovom planu još više usložnjavaju monopolsko ponašanje ruskog "Gasproma" (istiskivanje "Šela" na "Sahalinu 2". Mešanović. zabrinjavajući djeluje i mogućnosti povećanja cijena ruskog gasa iznad "psihološkog praga" odnosno mimo uobičajenih kriterija koji vladaju na gasnom tržištu u određenom trenutku obzirom da se ponekad od strane ruskih gasnih menadžera ističe da je za evropske kupce najvažnija stabilnost isporuka a ne cijena. promjena smjera isporuka sa "Štokmana" npr) i nerealne želje ruskih kompanija za osvajanje svijeta kroz investiranje u kontrolu nigerijskih. libijskih i alžirskih gasnih polja te eventualno snabdijevanje Evrope afričkim gasom kroz tanssaharski gasovod (Nigerija-Niger-Alžir-EU) i investiranje u gasovode u Kanadi (Jukon-Britanska Kolumbija-Alberta) i SAD (Aljaskajužni dio SAD) itd. Pored toga. Ovakve namjere ruskih energetičara su naravno uglavnom teško ostvarive. U SAD se evropsku zavisnost od ruske energije korelira sa ruskim ekonomskim uticajem nad EU i slabljenjem transantlanskih veza. Evropljani mogu u budućnosti biti prisiljeni da neplanirano ulažu kapital u rješavanje eventualne gasne krize rezultirane ovakvim ponašanjem ruskih firmi. str. Dž.5 milijardi eura finansijski "težak" transsaharski gasovod koji bi povezivao deltu Nigera sa Al Kaleom u Alžiru 9) . Gasni koridor Istok-Zapad zasad počinje na istočnoj obali Kaspijskog mora a prema željama zapadnih energetskih stratega trebao bi počinjati dublje u evroazijskom prostoru zaobilazeći Rusiju. A. Estonija. Crno more postaje važan dio ovog koridora a Turska kao nezaobilazna zemlja pri transportu energenata nastoji da što bolje valorizuje svoj geopolitički položaj energetskog transportnog mosta i pojača uticaj u turkofonom prostoru Evroazije što je dobrim dijelom kompatibilno sa interesima SAD. 25. Ibreljić.

Sloveniju i Austriju i dovodio ruski gas do Baumgartena gdje je lociran veliki evropski sabirni centar gasa. prema najnovijim prognozama. manje pogodno u slučaju dirigovanja isporukama. česta tema debatiranja na evropskim energetskim sesijama ali i u različitim političkim forumima trebalo bi da bude alternativa ranije izgrađenom gasovodu koji povezuje poluotok Jamal sa istočnom Njemačkom te da morskim dnom (zaobilazeći Baltik i Poljsku) poveže Njemačku i Rusiju. na dva kraka. Bez obzira na specifičnosti gasnog tržišta u odnosu na naftno (manje pokretljivo. dugoročno utvrđivanje cijena. 13 . Srbiju. a po nekima je uočljiva i njegova geopolitička sadržina tj. Magistralni gasovod "Južni tok" versus gasovod "Nabuko" Ekspanzivna ruska energetska politika prema rubnim dijelovima Evroazije manifestuje se prije svega kroz intenziviranje planskih projekata odnosno programirano investiranje u naftovode i gasovode koji bi povezivali zapadnu Evropu i energetski bogate dijelove Rusije i postsovjeskog geoprostora koji je pod njenim političkim i ekonomskim patronatom. Geoekonomska dimenzija programiranog investiranja u osnovi je inicirana geostrateškom logikom i zahtijeva svakako dublju analitičku geostrateško logičnu analizu koja nije predmet ovog rada. reduciranje uticaja Turske na turkofone narode u postsovjetskoj interesnoj zoni Rusije odnosno ZND-u. Ovdje će se samo ukratko navesti najvažniji gasni projekti koji bi mogli biti realizovani do 2020 godine i imati. uticaj na globalno energetsko tržište. Ovaj gasovod koji ide od Novorosijska dnom Crnog mora bi. Gasovod "Južni tok". Gasovod "Sjeverni tok". ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika S vremena na vrijeme danas se pojavljuju i razmišljanja o stvaranju šire međunarodne organizacije snabdjevača gasom tj. Gasovod "Plavi tok" koji dijelom ide ispod Crnog mora i povezuje Rusiju i centralnu Tursku ima zadatak da supstituiše transport gasa kroz ekološki već problematične Bosfor i Dardanele te da osigura sigurno snabdijevanje sve ekspanzivnije turske ekonomije značajnim resursom. samo manje količine isporuka u tečnom stanju na globalnom nivou.Geografija. ekonomske i geopolitičke reprekusije na interevropske i transatlanske odnose. kako za sad stvari stoje do formiranja ovakve organizacije neće uskoro doći. uticaj na članice eventualnog udruženja. itd. Jedan krak bi išao preko Bugarske i Grčke do Brindizija u Italiji dok bi drugi pravcem sjever-zapad povezivao Bugarsku. Energenti u ovom slučaju postaju ne samo ekonomske nego i geostrateške i geopolitičke sirovine. projekat koji zajednički forsiraju ruski "Gasprom" i italijanski "ENI" kroz "joint venture" aranžman kojim bi se prirodni gas transportovao iz Rusije i Centralne Azije u Evropu preko Crnog mora je za sve tranzitne zemlje "obećavajući komercijalno-energetski projekat". Bez obzira što su poljski planeri (u saradnji sa onim u baltičkim zemljama) ustvrdili da bi trasa ovog gasovoda preko baltičkih zemalja i Poljske prema Njemačkoj (dakle članica EU) bila dvostruko jeftinija skoro je izvjesno da će "Sjeverni tok" u njemačko ruskoj varijanti biti preferiran od strane Evropske komisije. itd) potrošači gasa su već analizirali djejstvo ovog eventualnog udruženja sa različiti aspekata (uticaj na velike potrošače. 4. Mađarsku.). trebao da se spoji sa bugarskim gradom Burgasom i od Varne počinje račvati. neke vrste gas-OPEC-a kao decentralizovane organizacije.

To sumarno u ekonomskom smislu znači da Rusi postaju 51% vlasnici novoformiranih kompanija za tranzitiranje i skladištenje prirodnog gasa u Srbiji i preuzimaju 51% akcija "NIS-a" uz cijenu od 0. Beograd.01.01. Beograd.06. Dž.2008 "Politika". A. Rusko i bugarsko učešće u zajedničkoj kompaniji za izgradnju i upravljanje gasovodom "Južni tok" na bugarskoj teritoriji (iznosi po 50%) te naftovod Burgas-Aleksandropolis i rusko opremanje nuklearke "Belene" su prema ruskim zvaničnicima 11) "zasnovani na istorijskim korenima i prošlosti koji su stvorili bazu uzajamnog poverenja bez koga se ne može raditi ni u biznisu ni u politici" se međutim. Dio trase "Južnog toka" kroz Srbiju je okvirno dogovoren rusko-srbijanskim gasno-naftnim aranžmanom.01.2008 BBC Russian. Time je definisano "strateško partnerstvo između Srbije i Rusije u oblasti toplotno-energetskog kompleksa dugoročno na desetljeća" 13 . godine) kapaciteta 30 milijardi m3 godišnje Rusi su riješili važnu kritičnu tačku u daljoj gasnoj ekspanziji prema Evropi. Slično je na ovu temu reagovala i Evropska komisija te menadžeri iz evropske gasne privrede. prema američkim političkim analitičarima tretiraju kao "rusko kompletiranje monopola na bugarskom tržištu energetike" 12) U institucijama EU se nije poklonila značajnija pažnja ovoj "velikoj ruskoj igri" za jačanje uticaja u Evropi. ekonomske i geopolitičke rasprave na ovu temu su u Srbiji dugo trajale pri čemu su se posmatrali više trenutni nego dugoročni aspekti ovog aranžmana pogotovo u vezi prodaje "NIS-a". Zaimović Slika 3. 18. pored dionice magistralnog gasovodnog sistema "Južni tok" izgraditi relativno veće gasno skladište u Banatskom dvoru te rekonstruisati "Naftna industrija Srbije" ("NIS"AD). U ekonomskom smislu ovaj slučaj je po nama najbolje pojasnio jedan poznati srbijanski ekonomist: "Na slučaju "NIS-a" porušeno je pravilo broj jedan iz knjige ekonomije-da se oskudni resursi moraju valorizovati na pravi način-što ređi resurs to viša cena. Bio je to školski primjer uplitanja političkih interesa u ekonomske tokove. Političke. 11) 12) 13 14 "Politika".2008 14 . Ibreljić. Prognozna trasa gasovoda "Južni tok" Potpisivanjem ugovora sa Bugarskom o izgradnji ovog gasovoda (do 2014. 25.I.2008 "Politika".com. 21. Po navedenom sporazumu u Srbiji bi se (do 2014 godine) trebalo. Beograd. Gasovod "Južni tok" se mogao nastaviti na već završeni gasovod "Plavi tok" ali je taj pravac geostrateški ciljano izbjegnut da bi se onemogućilo Turskoj da kontroliše ruske gasne tokove prema Evropi. Mešanović.4 milijardi eura i uz ulaganje 0. rušenje institucija tržišta kao što je tender i tako otvaranje prostora za sumnje i transparentost odnosno zloupotrebe 14 ").5 milijardi eura. 22.

U Sloveniji se gasovod "Južni tok" prihvata obzirom da se nastoje diversifikovati energetski resursi i osigurati stabilnost u gasnoj industriji. "Družba Adria" kojim se ruska nafta trebala transportovati tankerima u svijet preko luke Omišalj. Prognoza trasa gasovoda "Nabuko" Zaključivanjem ugovora o izgradnji "Sjevernog toka" sa Njemačkom i "Južnog toka" sa zemljama kroz koje bi on prolazio čini se da je Rusija stekla stratešku prednost u programu gasnog snabdijevanja EU. Gasovod "Nabuko" kojim se predviđa transport gasa iz Centralne Azije do Evrope zaobilazeći rusku teritoriju čime bi se reducirala opasnost od ruske komercijalne ili političke ucjene mada iniciran prije "Južnog toka" je neko vrijeme bio suočen sa problemima vezanim za nemogućnost osiguranja potrebnih količina gasa za evropsko tržište te razlika u pristupu ovom projektu od strane pojedinih članica EU (Njemačka vezana za "Sjeverni tok". Italija za "Južni tok". kao što je to slučaj u Srbiji steknu monopol nad hrvatskom energetskom infrastrukturom. Geoekonomska strategija "Južni tok" odnosno gasnog umrežavanja Rusije i EU odnosno povezivanje evropskih potrošača sa proizvođačima gasa iz bliskoistočnog dijela evroazijskog Rimlanda označava još viši intenzitet energetske zavisnosti EU od Rusije te kao takva ima naravno već danas alternativu verifikovanu kroz gasovod "Nabuko". U Hrvatskoj. Međutim velika gasna igra 21 stoljeća se nastavlja. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika Za razliku od Srbije Mađari su u ovom gasnom aranžmanu ravnopravni partneri obzirom da 50% učestvuju u izgradnji i shodno tome podjeli profita. Projekat "Nabuko" pored manje ili više aktivno članica EU 15 . Rješavanje problema "tehnički rezervi" sa Turskom motivisanih pretežno političkim razlozima te novoutvrđene rezerve gasa u Azerbejdžanu i Turkmenistanu kao i moguće priključenje iračkih i iranskih gasnih polja ovom projektu (što naravno podrazumjeva rješavanje nuklearnih tenzija Zapada i ove zemlje) su bitni preduslovi za intenzivnije reaktiviranje odnosno pretvaranje “Nabuko” ideje u realan projekat. koju gasovod "Južni tok" zaobilazi smatra da je to odgovor na hrvatsko odbijanje (iz ekoloških i strateških razloga) naftnog projekta. Slika 4. U Bosni i Hercegovini koju "Južni tok" takođe zaobilazi je postojala naglašena nerealna želja u Republici Srpskoj da ovaj gasovod prođe kroz geoprostor ovog bosanskohercegovačkog entiteta tim više što je kao i u Srbiji većinski kapital naftne industrije takođe prodat Rusima (pod sumnjivim okolnostima). Ovdje se smatra da Rusima ne treba dozvoliti da.).Geografija. Eventualni priključak na gasovod "Nabuko" je zasad znatno realnija opcija za BiH. itd. U posljednje vrijeme međutim uočava se da su te prepreke rješive. "Nabuko" gasovod je prema relevantnim procjenama jeftiniji projekat od "Južnog toka" i podrazumijeva prolazak gasovoda kroz pet zemalja koje bi u istoj srazmjeri od po 20% putem svojih nominiranih kompanija investirale u ovaj projekat.

"Elm". 2001 6. Pored toga. "Kwh" br. Moskva. geostrateškom i geopolitičkom planu. Prezentirani rad je imao za cilj da izloži samo segmente ove veoma aktuelne tematike ne zalazeći u detaljizaciju i samo nagovjesti neke aspekte moguće budućnosti veoma složenih globalnih odnosa proisteklih iz energetsko-resursnog kompleksa. Reference 1. Zaključak U savremeno doba energenti predstavljaju ne samo ekonomske već i geostrateške i geopolitičke resurse i često se tretiraju kao spoljnopolitičko oružje koje se koristi u skladu sa ekonomskim ali i geopolitičkim interesima..V.I. i EU i SAD da se on čim prije realizuje. "Geopolitika Kavkaza". London. Baku. Mešanović... U centru ekonomske i energetsko-geopolitičke igre su Rusija.A. 2004 10.S. u SAD se posebno naglašava činjenica da ruske kompanije najveći dio ostvarenog profita investiraju u akviziciji strateško-energetske infrastrukure u Evropi a znatno manje u transport i razvoj kapaciteta proizvodnje gasa. Mironenko. "Meždunarodnie otnošenija". Moskva. EU i SAD ali i mnogi drugi učesnici koji pokušavaju da u njoj profitiraju na ekonomskom. Zaimović forsiraju posebno SAD koje kritikuju ruske nabavke gasa od zemalja ZND-a koje realizuju na Zapadu po trostruko većim cijenama koristeći komercijalnu prinudu i stratešku kontrolu nad tim zemljama kao i činjenicu da se taj gas transportuje preko ruske teritorije. Oxford. Blackwell Publishing Ltd. "Geopolitika". K. Logos.. "Aspekt Press".P. 2008 9. "Ekonomist". Beograd. 3. Kolosov. Svakako projekat "Nabuko" u američkim geoenergetskim analizama nije samo alternativa snabdijevanja Evrope gasom i faktor reduciranja ekonomske i energetske moći Rusije već i geostrateški projekat kojim se trebaju mijenjati politički odnosi i interesne sfere u kaspijskom geoprostoru odnosno jačanje zapadnih uticaja u centralnoj Aziji. 2. Routledge.com 16 . www. mart 2007 8. EIA 2007 7.. www. N. ima mišljenja da će ovdje ipak biti riječ o jednom projektu pa je moguća i svakako neophodna u budućnosti saradnja Rusije. Beograd.398. 2008 11. Ovakve stavove podržava i većina članica EU ali svakako treba još riješiti čitav niz pitanja koji otežavaju ili čak dovode u pitanje realizaciju ovog projekta. Kako će se stvari na planu budućih gasnih sistema dalje odvijati danas je teško predvidjeti ali kao ozbiljno treba uzeti i razmišljanje nekih energetskih analitičara da projekti "Južni tok" i "Nabuko" dugoročno posmatrano i nisu konkurenti. "Geopolitika i političeskaja geografija".2003 Agnew. 2003 5.1998 Darabadi. I. Moskva. Geoekonomska dimenzija nadmetanja u ovladavanju energetsko-resursnim potencijalom i kontrole transportnih puteva od proizvodnje do potrošnje danas je posebno aktuelno na evroazijskom prostoru. Osim toga. Beograd. A.pei magazine. "Geoistorija Kaspijskoga regiona i geopolitika savremenosti". Ibreljić.com 12. "Geopolitics". Vasilenko.. "Reading Economic Geography".J. "Politika". Gadžiev.BBC Russian. Dž.A.S. 2002 4.

Ključne reči: transgranična saradnja. Ekonomski fakultet. železničke trase Abstract In this article we are trying to give one possible chance of cross border cooperation between Serbia and Bosnia and Herzegovina through infrastructure projects. we bring out main reasons for existence and modernization of these railroads. as well as their influence on the over whole regional development. Pedagoški institut u Beogradu. Univerzitet u Beogradu Sažetak U radu se daje osvrt na mogućnost transgranične saradnje Srbije i Bosne i Hercgovine kroz ulaganja u zajedničke infrastrukturne projekte. Mr. in the first place through railroad projects. sa druge strane aktuelno je još iz perioda XIX veka. RAILWAYS BETWEEN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. Datim železničkim trasama otvara se mogućnost pomenutim regijama brzog i efikasnog uključivanja u evropski saobraćajni sistem. has been actual for a long period of time in the history. Key words: cross border cooperation. regionalni razvoj. Emilija Manić. Serbian and Bosnian border regions got new wave of fast and efficient incorporation in the European traffic system. but the real attraction it gains with proclamation the Corridor X as the most important pan European corridor in the Southeast Europe. Economic connections between two regions in these countries – mine and industrial Tuzla basin and fertile Semberia region. kao i njihov uticaj na ukupni regionalni i ekonomski razvoj posmatranog područja. da bi tokom XX veka dobilo na još većem značaju sa proklamovanjem Koridora X kao panevropskog koridora. U datom istraživanju se iznose ključni razlozi postojanja i modernizacije ovih trasa. železnica. 17 – 25 (2007-2008) Originalni naučni rad TRANSGRANIČNA SARADNJA KAO FAKTOR REGIONALNOG RAZVOJA – PRIMER ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE CROSS-BORDER COOPERATION AS A REGIONAL DEVELOPING FACTOREXAMPLE. With these railroads. sa Podrinjem i Posavinom. railroad corriodors . asistent. naučni saradnik. u prvom redu železničke. In this research. Povezivanje rudarskog i industrijskog Tuzlanskog basena i plodne Semberije sa jedne strane. railroad. Đurđica Komlenović. ali i obeju država u celini.Zbornik radova PMF 4 i 5 . regional development.

Brčko-Brezovo 1 2 Ristovac je naseljeno mesto na granici sa Makedonijom. maja 1888. Manić Uvod Većina država u Evropi danas transgraničnu saradnju među susedima posmatra kao vid poboljšanja sigurnosti i uspostavljanja veza u svojim pograničnim zonama. J. radovi se nastavljaju na pruzi Niš-Vranje-Ristovac 1 .Komlenović. Radovi na pruzi Osečina-Zavlaka-Loznica-bosanska granica počinjali su uoči svih ratova na našim prostorima u XX veku. Austro-Ugarska na jednoj i Turska na drugo strani.decembar 1898. prostor Balkana nije bio najpoželjnije mesto za širenje ideja o međusobnoj pograničnoj saradnji. Od puštanja u saobraćaj prve pruge pa do 1904. godine. godine. ali i kao nove mogućnosti za ubrzaniji ekonomski razvitak tih zona. Turskoj i Austro-Ugarskoj monarhiji bila je neophodna saobraćajna veza sa Carigradom i Bečom i dalje sa Evropom. juna 1881. a radovi na remontu pruge planirani su za poslednju deceniju prošlog veka. godine Ministarstvu rata da se izgradi pruga do Zvornika gde bi se sastajale četiri trase/kraka: Rača-Bijeljina-Zvornik. Gradnja prve srpske državne železnice. godine. Na žalost. tokom proteklih deceniju-dve. Uslovi izgradnje pruge regulisani su članom 1. Nakon puštanja prve pruge. Beograd-Niš. godine. godine trasirane su i izgrađene kraće deonice lokalnih pruga normalnog i uskog koloseka. preko Niša i Ristovca i dalje do Skoplja. Pruga Ruma-ŠabacLešnica-Loznica-Brasina-Zvornik funkcionisala je sa malim prekidima. a ona je najjeftinija i najproduktivnija „gvozdenim putem“ koji vodi kroz Srbiju i kroz Bosnu. čiji je cilj realizacija ideje međusobnog povezivanja. dve moćne države. a to se prevashodno odnosi na infrastrukturne projekte.Đ. godine. Posle Berlinskog kongresa Srbija je zaključila Konvencije sa Austro-Ugarskom o izgradnji železničkih pruga na svojoj teritoriji u dužini od oko 450 km (Nikolić. „gvozdenih mostova“. avgusta 1884. Postojeći železnički koridori između dveju zemalja Razmišljajući o boljem povezivanju susednih krajeva Srbije i Bosne. na prostoru Balkana datiraju od sredine XIX veka. Kalaj. za putnički i teretni saobraćaj.. svi projekti koji promovišu transgraničnu saradnju dobijaju na važnosti. Radovi su završeni i deonica je puštena u saobraćaj 20. Ove deonice postupno je gradila država uz ustupanja privatnim koncesionarima 2 . E. Na makedonskoj teritoriji izgrađena je pruga od Skoplja do Ristovca i puštena je u saobraćaj 6. objavljeno u „Srpskim novinama“ broj 281 od 23. predložio je 1896. Prva razmišljanja o izgradnji pruga. 1980). decembra 1898. U isto vreme na prostorima Bosne i Hercegovine Austro-Ugarski poglavar u Bosni i Hercegovini. 18 . prekidani su i do danas nisu završeni. već krajem XIX veka planirana je izgradnja pruge normalnog koloseka na relaciji: ValjevoOsečina-Zavlaka-Loznica-bosanska granica i Ruma-Šabac-Lešnica-Loznica. 6. Zbog toga. Zakona o građenju i eksploataciji novih železnica. srpkom državnom železnicom. U tom kontekstu posmatraćemo mogućnosti uspostavljanja međusobne saradnje između Srbije i BiH na pitanjima projekta realizacije mežusobnog železničkog povezivanja. Još tada se železnica videla kao neosporan faktor ekonomskog razvoja. ali i kao važan integrišući segment prostora kroz koji prolazi. tako je uspostavljen železnički saobraćaj od Zemuna i Beograda. počela je 12. U isto vreme gradi se pruga i most preko Save od Beograda do Zemuna. na taj način povezane su.

u ovo vreme. na ovoj pruzi odvijaće se redovan putnički i teretni saobraćaj. Tek nakon toga sledi drugi prioritet koji 19 . Danas je ovo međunarodna pruga. 1680. industrijsku so. prenošen je ugalj. po procenama stručnjaka. Povezivanje sremske i bosanske strane. Programom modernizacije železničke mreže Bosne i Hercegovine do 1975. imale bi veliki značaj za vojni. a iz Sremske Rače do Šida prevožen je šljunak. staro i armirano gvožđe. dužine 44 km. Privatna pruga normalnog koloseka Šid-Sremska Rača-Sava. uspostavljena je veza izmedju Sarajeva i Beograda. godine prošao je prvi teretni voz koji je prevozio „golfove“ iz vogošćanskog TAS-a. na deonici pruge Živinice-Zvornik. Od Bosanske Rače do Ugljevika Austro-Ugarska je sagradila prugu uskog koloseka u dužini od 44 km. godine. oktobra 1912.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine Polje-Bijeljina-Zvornik. godine. godine bilo je planirano da se završi studija i projekti oko izgradnje pruge normalnog koloseka Tuzla-Zvornik. a izgradnja železničke pruge odložena je za neko drugo vreme. Ubrzo su počeli istraživački radovi na potezu tunela Križevići. U isto vreme ŽTP-a Sarajevo i Beograd usaglasili su red vožnje za putnički saobraćaj koji treba da krene krajem maja. Jula meseca 1950 godine.3 km. Ovaj poduhvat i mnogi drugi. Samo za jedan mesec prugom TuzlaZvornik propušteno je 270 vozova sa oko 216 000 netotona raznog tereta (Železničke novine. 17. ekonomski i kulturni razvoj ovih krajeva.9 km zamenjen je normalnim kolosekom. Teretni vozovi su natovareni gvozdenom rudom iz Omarske za železaru u Smederevu. drvo. žitarice. jačanjem međugranične infrastrukture i rešavanjem onih problema koji su za susedne države od interesa. nije se ni razmišljalo. Ove pruge koje presecaju Posavinu i donje Podrinje. Nakon pet i po godina gradnje. Narednih 55 godina. Po procenama stručnjaka prave i pune efekte pruga će imati kada bude osposobljena za brzinu vozova od 120 km na sat. aprila 1992. odnosno. To se postiže. 25 km u Srbiji i 18 km u Bosni i Hercegovini. i dalje Savom. krenuli su i drugi teretni vozovi. fizičkog i infrastrukturnog integriteta prekograničnih oblasti. Ovom prugom iz Ugljevika do Bosanske Rače. nakon svečanog otvaranja. ugljem iz tuzlanskog basena za Loznicu i za druge kupce. koje su projektovali austro-ugarski stručnjaci. Povreno saobraćaju teretni vozovi koji prevoze: šljunak. pre svega. Rat koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu prouzrokovao je prekid svih komunikacija sa Srbijom. dugoj 45. automobilima i glinicom za srbijansko tržište. Radovi na modernizaciji pruge su počeli tek 1987. završen je omladinskim radnim akcijama u drugoj polovini prošlog veka (pruga TuzlaZvornik upravo je izgrađena omladinskim radnim akcijama). Ovim činom zvanično je obeležen završetak pruge Tuzla-Zvornik.4 km predata je u saobraćaj 22. br. uski kolosek od mosta na Savi do Bijeljine u dužini od 19.. koksom iz Lukavca za Loznicu. O putničkom saobraćaju. godine. Iz pravca Rume prevožen je raznovrstan teret koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi samo ovom šinskom vezom. januara 1992). a to zahteva hitnu modernizaciju pruge RumaZvornik. Saobraćaj na ovoj pruzi pratile su i neznatne poteškoće kao što su otežano snabdevanje dizel gorivom i smanjena brzina vozova na srbijanskoj strani uzrokovana ne remontovanom prugom. u dužini od 28. prugom normalnog koloseka desilo se posle Drugog svetskog rata.pan-evropski koridori Jedna od prvih prioritetnih mera prilikom uspostavljanja transgranične saradnje jeste jačanje prostornog. Lukavac-Sprečko polje-dolina Drinjače-Zvornik i ZavidovićiOlovo-Kakanj-Zvornik. od 22. Zajednički projekti u oblasti železničkog saobraćaja . veštačko đubrivo i naftne derivate. Saobraćaj na pruzi Tuzla-Zvornik prekinut je 26. Prugom Sarajevo-Tuzla-Zvornik-Ruma-Beograd. januara 1992.

Zagreba. Prugama Šid-Sremska Rača-Sava i Tuzla-Zvornik. Efektivna saobraćajna mreža predstavlja preduslov za slobodno kretanje robe i putnika i uslov za ekonomski razvoj. pa i železnička mreža zemlja zapadnog Balkana.Ruma uspostavljen je železnički saobraćaj između istočne Bosne i Hercegovine i zapadne Srbije i obema državama je to otvorilo mogućnost znatno većeg ekonomskog povezivanja. Manić podrazumeva jačanje prekograničnih inicijativa u cilju olakšavanja integracije tržišta i povećavanja koherentnosti među lokalnim zajednicama. Ljubljane. Prvi voz koji je prošao prugom Brasina-Zvornik Novi-Tuzla prevozio je hlor iz Rumunije za Tuzlu a iz pravca Doboja vagoni su bili natovareni ugljem koji se isporučuje u Novom Sadu. novih zemalja-članica EU. Isporuka gvozdene rude. Istambula do Ankare. pre svega. Svaćeno je da je za ekonomsko i političko povezivanje. koji predvidja da se železnički saobraćaj između dve države odvija na graničnim prugama Brasina-Zvornik Novi i Sremska Rača NovaBijeljina. E. Međudržavni politički razlozi su odložili primenu pomenutog Sporazuma.Komlenović. dugoročno posmatrano treba da postane sastavni deo proširene transevropske saobraćajne osovine mreže TEN. Pokazalo se da izgrađenost jedne teritorije u infrastrukturnom pogledu doprinosi daleko jednostavnijem i lakšem inkorporiranju u zajednicu kakava je EU. Niša. godine potpisan je Privremeni sporazum između „Zajednica Jugoslovenskih železnica“ i „Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije“ o regulisanju međusobnih odnosa i odvijanju saobraćaj na pruzi Brasina-Zvornik Novi. Milana. Uspostavljanju graničnog železničkog saobraćaja između SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine prethodio je Sporazum između Savezne vlade SRJ i Ministarskog saveta BiH potpisan juna 1998. 2000). ali i prema njenim graničnim područjima i teritorijama potencijalnih kandidata za ulazak u EU. ali i uključivanje preko Rume i Šida na pruge i puteve evropskog značaja 4 kao i na železnice na Koridoru X. Torina. godine. Februara 1999. godine 3 . ubrzo je počela i redovnija isporuka rude ka Srbiji. 4 Pruga E70 čini deo magistralnog pravca koji je definisan Evropskim sporazumom o najvažnijim železničkim prugama (AGC) potpisanim 1986. Tranzitne saobraćajnice u regionu zapadnog Balkana su veoma važne za međunarodnu trgovinu. Teretni saobraćaj na ovoj pruzi odvija se i danas. Sofije. godine i da je moguć prevoz preko Kalesije i Tuzle do Doboja (Kostadinović. već i sa gledišta članica Evropske unije (EU). odnosno jaču koheziju kojoj EU stremi.. Sporazumom je predviđeno da redovni teretni saobraćaj na graničnoj pruzi može da otpočne 10. jedan od neophodnih uslova i njeno bolje infrastrukturno povezivanje. Saobraćajna. iz Ljubije ka Smederevu preko Doboja i Zvornika krenula je avgusta 1999. Saobraćajna povezanost u regionu zapadnog Balkana je za zemlje članice EU značajna s gledišta tranzitnog saobraćaja.Đ. godine. Strategija za izgradnju 3 Proizvodnja i prerada gvozdene rude u Ljubiji otpočela je 2000 godine. Beograda. marta 1999. Trsta. Razvojem železničkog saobraćaja na ovoj pruzi stvoreni su uslovi za komercijalni prevoz putnika i robe iz Bosne i Hercegovine ka Srbiji i obrnuto. 20 . godune. S. Ovo nije samo važno sa aspekta Srbije i Bosne i Hercegovine. Ova magistralna pruga se proteže od Pariza preko Modane. postoji jasna strategija EU oko saobraćajne politike i razvoja saobraćajne infrastrukture na teritoriji Unije. Definitivno. natovarene predratne 1992. EU potencira infrastrukturne projekte kod zemalja-kandidata prilikom sprovođenja procesa stabilizacije i pridruživanja EU.

godine u Helsinkiju održana je Konferencija o panevropskim koridorima. Nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše SFRJ. koju sačinjavaju multimodalne saobraćajne veze i saobraćajni čvorovi. a za države kroz koje prolazi ili koje su u njegovom neposrednom okruženju. Saobraćajni koridor X bio je veoma prometan i korišćen pre devedesetih godina prošlog veka. a sastavni deo ove mreže je povezivanje sa saobraćajnom mrežom celog regiona i sa pan-evropskim saobraćajnim koridorima i sa mrežama TEN-T i TINA. a prednost se daje onim vrstama saobraćaja koje manje opterećuju životnu sredinu). Karta 1: Železnice na pan-evropskim koridorima zapadnog Balkana Izvor: Group of authors (2002). Na ovoj konferenciji predloženo je uspostavljanje Koridora X. Ova trasa je bila od izuzetnog značaja za povezivanje Zapadne Evrope sa Grčkom i Turskom. koji je nasledio transportnu rutu kroz Jugoistočnu Evropu iz vremena pre ratnih sukoba.  Investicioni program za realizaciju plana infrastrukture saobraćaja zasniva se na ekonomskoj istrajnosti projekata (na osnovu dosadašnjih iskustava visina investicija bi se trebala kretati na nivou oko 1 – 2% HDP (grubog domaćeg produkta) u zemlji).Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine mreže infrastrukture pan-evropskih koridora na teritoriji Balkana zasniva se na nekoliko ključnih principa (Grupa autora. 1997. čini najznačajniju 21 . Ovaj koridor predstavlja okosnicu pan-evropske mreže na Balkanu.  Prioritetno je obnavljanje postojeće infrastrukture (sa naglaskom da bi investicije u novu infrastrukturu trebale biti minimalne). 2004):  Strateškoj saobraćajnoj mreži za transport putnika i robe.Transport Strategies.  Pri izgradnji saobraćajne mreže koriste se principi politike saobraćaja EU (osnova privrednog razvoja i razvoja saradnje između pojedinačnih vrsta saobraćaja. European Comissinon TINA-VIENA.Viena.

Koridor Vc. s obzirom da on ne prolazi kroz teritoriju date države. te da se ona poprečnim trasama na njega direktno naslanja. šanse za realizaciju 22 . Koridor V i njegov ogranak Vc dobija na značaju posle 2004. godine. koji prolazi kroz BiH. oba pomenuta koridora. Koridor X čine drumske i železničke saobraćajnice u dužini od 2500 km. kao i železničkog pravca dužine 2529 km. a ogranak B je 100% elektrificiran i 97. Sa aspekta potencijalnih kandidata za učlanjenje u EU. u okviru Koridora X. od čega je 251 km sa duplim kolosekom. Drugi važan koridor za prostor zapadnog Balkana. na ovim prostorima. godine kada je EU proširila svoje članstvo na istok. U procesu modernizacije Koridora X. koji je za BiH najvažnija saobraćajnica. EU je predvidela još nekoliko projekata na teritoriji Srbije a to su:  dupliranje koloseka na relaciji Tovarnik – Beograd (120 km) sa rokom do 2010. jeste Koridor V.Đ. Ako se upitate kakve konsekvence ima izgradnja jednog ovakvog koridora za BiH.3% sa duplm kolosekom. Modernizacija je neophodna na sektor Šid-Beograd i Subotica – Beograd. Svakako će modrenizacija i funkcionisanje jednog ovakvog sistema pan-evropskih železničkih koridora usloviti brže napredovanje ekonomije zemalja kroz koje prolaze i koje se nalaze u njihovom neposrednom susedstvu. iznosi 867 km. ukršta sa Koridorom X u neposrednoj blizini teritorije BiH. Evropske investicione banke (EIB) i Svetske banke. a nakon modernizacije železničkog transport i uspostavljanja redovinih železničkih linija na ovom koridoru. Slovenija.  izgradanja mostova kod Novog Sada i Ostružnice – finansira EIB. Mađarska.  modrenizacija pravaca Beograd – makedonska granica. neophodno je rekonstruisati i modernizovati. E. Manić saobraćajnu arteriju.  elektrifikacija pruge od Dimitrovgrada do Kalotrine – finansira EIB. Realizacija ideja oko njegove rekonstrukcije i dogradnje zaživela je na Ministarskoj konferenciji u Solunu 2001. a pre svih koridor Vc. Zbog toga je i izgradnja i rekonstrukcija Koridora X postala veoma važna i za BiH.Komlenović. Hrvatska. Ovaj Memorandum podrazumeva rekonstrukciju Koridora X. odgovor se nalazi u činjenici da Koridor X za BiH predstavlja paralelan železnički koridor njenoj nacionalnoj železničkoj mreži. a pod pokroviteljstvom nacionalnog budžeta. Od posebne je vežnosti činjenica da se ogranak Koridora V. godine. Preko njega se BiH „kači“ i na Koridor X.  dupliranje koloseka na relaciji Subotica – Stara Pazova (150 km) sa rokom do 2010.finansira EIB i  modernizacija pravca Beograd – Horgoš. odnosno rekonstrukciju drumskog pravca u dužini od 2300 km. odnosno Srbiju i BiH. Glavna trasa železničkog koridora je 100% elektrificirana i 40. Ogranak C je u celini sa dizel lokomotivama. Razvojem koridora planirano je da se podstakne infrastrukturno uključivanje novih zemalja-članica u postojeći saobraćajni sistem EU. Koridor Vc jeste deo Koridora V (karta 2). Srbija (i Crna Gora).6% čini jednopružni kolosek. kada je potpisan Memorandum o razumevanju od strane ministara saobraćaja zemalja kroz koje prolazi koridor (Austrija. Bugarska. Makedonija i Grčka) o intenziviranju rada na njegovoj rekonstrukciji i izgradnji. Ukupna dužina pruga na teritoriji Srbije. Postojeću mrežu koridora. Memorandum podrazumeva i rekonstrukciji i izgradnji Koridora Vc. Elektrificirano je 80% pruga. odnosno njegov ogranak Vc. Za izgradnju i rekonstrukciju mreže na ovim prostorima planirano je 16 milijardi EUR. postaju značajni jer su prva spona tih zemalja sa teritorijom i tržištem EU. godine i pod istim pokroviteljima kao u prethodnom projektu. koji ima za cilj povezivanje Centralne i Istočne Evrope sa Jadranskim morem.

Upravo u tom smilsu je i predlog modernizacije železničkih koridora između Srbije i BiH. između ostalih. Technical Research Centre of Finland. a potencijalno predstavlja moguć izvozni artikal u Srbiji. Final sopoljnotrgovinskih poslovanja u Report. Međutim. obim spoljnotrgovinske Izvor: Group of authors. (2005). HB-Verkehrsconsult GmbH i VTT regionu (www. Drvo se izvozi u Srbiju.org). posebno u čeličanu u Smederevu. PANrazmene sa Srbijom raste i on čini EUROSTAR – Pan-European Transport oko 6% ukupnih Corridors and Area Status Report. tako se nove čalnice svesrdno podržavaju uspostavljanju interregionalne i transgranične saradnje. prostor Hamburg-Espoo. koji se u slučaju kabastih tereta najbolje prevoze železnicom.  Celokupna teritorija BiH predstavlja tržište za industrijsku robu i poljoprivredne proizvode iz Srbije. Sa aspekta privrede Srbije. već sa prvim godinama primene Dejtonskog sporazuma u BiH. kao spone i osnovine razvoja za pogranična područja obeju država.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine infrastrukturnih transgraničnih Karta 2: Pan-evropski Koridor V i njegov projekata sa susednim državama se ogranak Vc umnogome uvećavaju (u prvom redu sa Hrvatskom.stabilitypact. Zašto je važno uspostavljanje železničke mrže između Srbije i BiH? Definitivno je nakon ratnih sukoba smanjen obim trgovanja na čitavoj teritoriji bivše SFRJ.  U Republici Srpskoj se nalazi rudnik železne rude koja se transportuje u zapadnu Srbiju. prugom Tuzla-Zvorni-Rača. i za Srbiju:  Kakanj i Tuzla (vađenje uglja)  Ljubačev (veliki silos za proizvodnju brašna)  Bačevici (fabrika za proizvodnju aluminija) 23 . Porast obima produkcije u BiH se očekuje posebno u slijedećim industrijskim oblastima i s obzirom na to pedstavlja u budućnosti perspektivne eksportne regione.a li i jačanje njihove međusobne saradnje. a posredno i sa Srbijom). BiH je ogromna resursna baza i interesantno tržište za plasman srpskih proizvoda:  Rudnici uglja u Federaciji predstavljaju jedna od najvećih u ovom delu Balkana i prugom Banovići – Tuzla vrši se trenutno transport uglja iz rudnika uglja u elektranu. Boksit i aluminijeve rude se transportuju u Zvornik Novi. Kako je politika regiona već odavno uspostavljena u EU.

Zbog toga se kao mogućnost buduće pogranične saradnje dve države. ljubičastom bojom označene su deonice železničke mreže u Bosni i Hercegovini koje spadaju u Federaciju Bosne i Hercegovine. Svaka od ovih kompanija u pravlja onim delom železničkih koridora koji prolaze kroz njenu teritoriju. a jednostruka linija prikazuje pruge sa jednim kolosekom.Doboj –Bosanski Šamac – Vinkovci (saobraćajni čvor u Hrvatskoj na relaciji Zagreb-Beograd) – deo Koridor Vc koji vodi od Budimpešte do luke Ploče. sa železničkim saobraćajem pogranične oblasti obe države bi ekonomski prosperirale. U cilju ubrzavanja ekonomske saradnje svakako se pažnja mora posvetiti i izgradnji infrastrukture koja takođe mora biti integrisana u regionu. a privrede obeju zemalja bi imale neprocenjive koristi od uspostavljanja mogućnosti transporta robe i putnika. Konačno. Nakon ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ i uspostavljanja mira. Na karti 3. a ako se tome priključe i činjenice o spoljnotrgovinskoj saradnji. modernizuju i izgrade saobraćajnu infrastrukturu na svojoj teritoriji. obe zemlje. E. Na dva najvažnija železnička pravca u BiH nadovezuju se pruge u Srbiji i oni čine približno 70% ukupne železničke mreže u BiH:  Ploče – Mostar – Sarajevo – Zenica . Mogućnost pojedinačnih zemalja da privuku strane investitore umnogome zavisi od njihovog položaja u odnosu na širi region u kome se te države nalaze i mogućnosti uspostavljanja efikasne regionalne saradnje.Banja Luka – Doboj – Tuzla – Zvornik – i dalje u Srbiju – paraleleni pružni pravac Koridoru X. Železnička mreža jeste važan segment ukupne infrastrukturne opremeljenosti jedne teritorije. Srbija i BiH. hemijska industrija) Za sve ove moguće trgovinske odnose veoma važan momenat je razvoj saobraćajne infrastrukture. Trenutno su i Srbija i BiH na granicama EU. čime bi se povezale ne samo ove dve zemlje. uspostavljanje železničke veze sa Srbijom dobije svoj puni smisao. a posebno železnice. Manić  Zenica (čeličana)  Lukavac (koks.  Bosanski Novi – Bihać – Prijedor . U prošlosti su postojali izgrađeni železnički koridori između dveju država. ponovo je pokrenuta ideja oko uspostavljanja železničkog saobraćajua između dve države. pa bi zbog toga uspostavljanje jedne transgranične saradnje između Srbije i BiH po pitanju realizacije infrastrukturnih projekata bilo od preke potrebe i važnosti za obe države. Postojeće stanje železničke mreže BiH govori da je neophodno uspostavljanje saradnje sa susednim državama. Srbije i BiH. već i sva tržišta koja se oslanjaju na njih. na svom putu u procesu stabilizacije i pridruživanja EU imaju šansu da znatno unaprede.Komlenović. Zemlje Balkan definitivno mogu ubrzati svoj ekonomski oporavak i razvoja kroz transgraničnu saradnju. ali istovremeno i osovinu ukupnog razvoja i sigurnosti na datim područijima.Đ. ističe rad na modernizaciji i izgradnji železničkih koridora. koja 24 . Dvostrukom linijom su označene deonice sa prugama sa dva koloseka. Kroz saobraćajnu politiku Evropske Unije o uspostavljanju mreže pan-evrospkih saobraćajnivca. Zaključak Transgranična saradnja pedstavlja način uspostavljanja veza među susedima. a plavom bojom su označene deonice kojim upravlja poduzeće „Željeznica Republike Srpske”. koji su u dva pravca spajali pomenute zemlje. Železnička mreža BiH je pod upravom dveju kompanija: “Željeznica Federacije BiH” i „Železnica Republike Srpske”.

15. 1680. od 22. Beograd.europa. stvarajući na taj način čvršće ekonomsko povezivanje tog prostora na putu ka EU.int Internet-stranice Ministarstva za saobraćaj i komunikacije Federacije Bosne i Hercegovine – www. (2005). Group of authors.fmpik. 16. Agence Francaise de Development.vladars. 3. (1980): Istorija železnice Srbije. S. Literatura: 1. Transgranična saradnja je nešto što EU posebno podržava i pomaže. januara 1992. 5.www. To je početak uspostavljanja čvršćih veza i odnosa. 9. Trasnsport Infrastructure Regional Study (TIRS). 14.com Internet-stranice Željeznice Republike Srpske .www. beograd. Group of authors (2002). (2000): Od prekida do uspostavljanja saobraćaja. 2.eu.cemt. 8. HB-Verkehrsconsult GmbH i VTT Technical Research Centre of Finland. Grupa autora. 6.bhzjk. Zavod za novinsko-izdavačku i propagandnu delatnost JŽ. 10. Final Report. Nikolić. (2002). PAN-EUROSTAR – Pan-European Transport Corridors and Area Status Report. Hamburg-Espoo. Beograd.com Internet-stranice Pakta stabilnosti JI Evrope . a BiH sa Srbijom ima šanmsu da propjekat izgradnje i modernizacije postojećih železničkih koridora upravo „provuče“ kao transgranične projekte saradnje.gov. Crne Gore i Kosova.stabilitypact.org Intrent-stranica Evropske ministarske konferencije za saobraćaj www. 4.ba Internet-stranice Vlade Republike Srpske .net Internet-stranice Javne željezničke korporacije Bosne i Hercegovine www.geocities. 13. EUROVISION.Transport Strategies. Internet: Internet-stranice Evropske unije . Železničke novine. J. European Comissinon TINA-VIENA.komorabih.www. ZJŽ.com Internet-stranice Privredne komore Bosne i Hercegovine www. Vojvodine.Projekat izgradnje kapaciteta u oblasti željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. P. br.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine pokušava kroz niz infrastrukturnih projekata u zemljama potrencijalnim kandidatima za ulazak u EU omogući pristup fondovima EU kojima bi se date zemlje infrastrukturno povezale i uspostavli određeni vid ekonoske saradnje. 12.org 25 . Brno. (2004). Louis Bergera SA. Viena. Otvaranje železničke veze Sarajevo – Beograd predstavlja jedan od evropskh ciljeva. a pogranične oblasti i izgradnja saobraćajnica u njima mogu u tom smislu postati posebno važne. Kostadinović. 7. Gropu of authors. Kovačević.com Internet-stranice Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine www. a ovakvo saobraćajno povezivanje svakako bi pozitivno uticalo na ukupni privredni razvoj obe zemlje. SWOT analiza željezničkog sektora republike Bosne i Hercegovine .www.geocities. 17. 11.

razvoj. redovni profesor. culturally-historic sights. Salih Kulenović. Ključne riječi: općina Srebrenica. Na ovom području kroz dug vremenski period smjenjivali su se različiti narodi i njihove kulture koje su značajno uticale na antropogeografski razvoj ovog prostora. Mr. . ethnographic contents. viši asistent. touristical motives. viši asistent. sc. kulturno . Univerzitet u Tuzli Sažetak Povoljni prirodno-geografski uvjeti općine Srebrenica i bogata nalazišta olova i cinka bili su presudan faktor za stalnu naseljenost na ovim prostorima još od prahistorije. sc.matematički fakultet. turizam. Summary Suitable physical-geographic conditions of Srebrenica municipality and wealthy sites of lead and zinc have been the crucial factor for constant population density in this area since prehistory. Sabahudin Smajić. turistički motivi. tourism.Fadila Kudumović. Alma Kadušić. sc. a u cilju razvoja turizma u ovoj opštini. On this area through the long period of time have settled different nations and their cultures which significantly influenced on anthropological development of this area. 27 – 42 (2007-2008) Originalni naučni rad KULTURNO-HISTORIJSKE ZNAMENITOSTI I ETNOGRAFSKI SADRŽAJI NA PODRUČJU OPĆINE SREBRENICA KAO TURISTIČKI MOTIVI CULTURALLY-HISTORIC SIGHTS AND ETHNOGRAPHIC CONTENTS IN THE AREA OF SREBRENICA MUNICIPALITY AS A TOURISTICAL MOTIVES Dr.sc. Prirodno .historijske znamenitosti. Mr. Mr. sc. Semir Ahmetbegović. Zbog toga je u Srebrenici i njenoj okolini prisutno bogato kulturno-historijsko naslijeđe koje se u ovom radu zajedno sa etnografskim sadržajima prezentira. Because of that is in Srebrenica and its surroundings present wealthy culturally-historic heritage which is presented in this paper together with ethnographic contents and for the purpose of development of tourism in this municipality. etnografski sadržaji.Zbornik radova PMF 4 i 5. Mr. viši asistent. Key words: municipality Srebrenica. viši asistent.

Domavia je bila jedan od najvažnijih rudarskih centara na Balkanu. Rimljani u ove krajeve donose niz novina. Ahmetbegović. keramičke posude i drugi predmeti) pružaju materijalne dokaze života u ovom kraju tokom bronzanog i željeznog doba. Eksploataciju rude na ovom području vjerovatno su započeli Iliri u prvom i drugom vijeku nove ere. stećci (srednjovjekovni nadgrobnici pripadnika bosanske crkve). b) Antički period Krajem trećeg i u drugom vijeku prije nove ere veći dio teritorija bivše Jugoslavije bio je pod vlašću Rimljana. Domavia je u to vrijeme imala status vicus-a (manje naselje). Također. Naselja se podižu pored prvobitnih vojnih logora ili pored rudnika. srednjeg vijeka. selo Podravno. oružje. Nekropola je datovana u bronzano ili željezno doba. a obuhvataju motive različitih svojstava i vremena u kojima su nastali. a radi se o prahistorijskoj nekropoli uz čije kamene tumule se nalazi i sedam stećaka. Jedna od njih je i osnivanje gradova po italskim uzorima. Na većinu turista koji žele zadovoljiti svoje kulturne potrebe pri odabiru destinacije i planiranju svog turističkog putovanja veliki uticaj ima bogatstvo kulturnohistorijskog naslijeđa. Početkom trećeg vijeka Domavia je dobila status municipium-a (grad sa 28 . U vezi s ovim u radu se razmatraju arheološka nalazišta. njihova ljepota i znamenitost. Takođe u ovom naselju je na lokalitetu Vaganj pronađen veći tumulus od prethodnog prečnika 25 m i visine cca 4 m. srednjovjekovni gradovi. Smajić. S. urbane cjeline iz ranijih perioda. A. F. građevine sakralne arhitekture. S. Novoosvojene teritorije Rimljani su podijelili na provincije. antike. Kadušić.S. Na tom lokalitetu egzistiralo je rimsko rudarsko naselje i metalurški centar. S obzirom da na prostoru opštine Srebrenice i njene okoline postoji kontinuitet življenja još od prahistorije ovom prilikom prezentirat ćemo kulturnohistorijske spomenike koji su ovdje brojni i raznovrsni. Jedno od takvih naselja bilo je Domavia u rudarskom basenu Argentaria. Kudumović Uvod Na prostoru opštine Srebrenica koji zahvata površinu od 533 km2 postoje brojni antropogeni motivi koji mogu da zadovolje kulturne potrebe turističkih kretanja. u radu se razmatraju i etnografski sadržaji koji mogu biti u funkciji razvoja turizma u ovom kraju. 1. Područje današnje Bosne i Hercegovine pripadalo je dvjema provincijama: Dalmaciji i Panoniji. osmanskog i austrougarskog perioda a) Prahistorijski period Arheološka nalazišta iz prahistorijskog perioda do sada su utvrđena na lokalitetu Crvena Njiva. Nalazi u grobovima sa navedenih lokaliteta (nakit. Osim ovog lokaliteta prahistorijski tumulus iz bronzanog ili željeznog doba čiji je prečnik osnove oko 20 m pronađen je na lokalitetu Humka u selu Liješće. slučajnih nalaza i iskopavanja može se konstatovati da je područje Srebrenice i okoline oduvijek bilo interesantno za naseljavanje o čemu svjedoče ostaci materijalne kulture iz prahistorije. Kulenović. Kulturno-historijski spomenici kao turistički motivi Na osnovu dosadašnjih arheoloških rekognosciranja. Domavia se nalazila na mjestu kod današnjeg sela Gradina kod Sasa. Antičko naselje je ležalo između Saskog potoka i Majdanske rijeke. Uglavnom se radi o kulturno-historijskim znamenitostima i etnografskim sadržajima koji su dobra osnova za razvoj turizma u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. odnosno bogatstvo kulturno-historijskih resursa.

nalazi keramike. Asklepiju i Higiji. a nazvan je tako po dinastiji careva u čije vrijeme je stekao status municipium-a odnosno grada sa autonomnom upravom. Marsu. Podignuti žrtvenici su posvećeni rimskoj Trijadi (Jupiteru. stakla i novca. a jedan grčkim kultovima. a sredinom tog vijeka dobila je viši rang samoupravnosti.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi autonomnom upravom). 1. tribunal (sudnica) i macellum (tržnica). Imamoviću vjerovatno je to bilo između 69. E. Na širokom prostoru uz Drinu pronađeni su ostaci građevina. te Silvani. podni mozaici. blaneum publicum (gradsko kupatilo). Najznačajnije građevine u Domaviji bile su: curia (gradska vijećnica). U municipiju se podižu počasne baze carevima (Antonius Pius. Tlocrt gradske vijećnice (Gradina – Domavia) U srednjem Podrinju najstarije rimsko naselje nalazilo se u Skelanima čije je puno ime "Flavijevski grad Malvesiatium". dr. godine u vrijeme cara Vespazijana. Liberu i Mitrasu. gradskim službama. Ostatak rimske statue (Gradina – Domavia) Sl. U to vrijeme ona je bila najveće gradsko naselje na području Bosne i Hercegovine. Na gornjoj terasi Drine uzvodno u dužini od jednog kilometra 29 . Sl. a otkrivene su i dvije starokršćanske bazilike. Minervi i Junoni). Severus. Malvesatium-a i dr. i 79. Iz Skelana potiče veliki broj rimskih nalaza od kojih poseban značaj imaju natpisi iz kojih se može dosta saznati o razvoju ovog grada. Septimius. te postaje colonia. stanovnicima municipium-a. Prema prof. forum (trg). 2. Karakala). Ulomci ukrasne arhitekture iz Skelana Sl. U trećem vijeku nove ere Domavia postaje administrativno-upravni rudarski centar za rimske provincije Dalmaciju i Panoniju. 3.

Liberu. Konjević Polju (Bratunac). A. Crkvi Ružici kod Tegara. lokalitet Veliki Plato-GradinaSase (2-3 st. Kulenović.). sudnica (tribunal) i drugo. Ahmetbegović. Junone. Tegarama. Od Grčkih kultova iz tog doba pronađeni su spomenici kultne zajednice Asklepije .). Ostaci jednog od objekata otkriveni su na lokalitetu Rašće-Ljubina u Crvici. Mataruzima-Osatica (3 st. Zagraju. Crkvištu (Brezik). Pored navedenih antičkih lokaliteta na području Srebrenice i okoline nalazi se dosta lokaliteta s nadgrobnim spomenicima odnosno rimskim nekropolama. Rašću kod Srebrenice. te spomenici kultnih zajednica božanstava Jupiter . Smajić. gospodarski objekti koji su predstavljali središte poljoprivrednih imanja. Jupiter . 4.S. Njihovi ostaci su otkriveni u Bratuncu. na lokalitetu Zukića Strana-Zagaj osim ostataka rimske zgrade pronađena je i kasnoantička grobnica (3-6 st. Voljevici. 30 . S. na Karauli kod Sikirića.Geniju. otkrivena je ranohrišćanska bazilika i u Staroglavicama. Kudumović nalaze se ostaci rimskih Skelana gdje je pronađena velika količina građevinskog materijala kao i brojni spomenici iz tog doba i dr. 5. Atisa i Iz doba kasne antike (peti i šesti vijek) na području Srebrenice osim one u Skelanima.). bazilika. Takvi lokaliteti nalaze se u: Crvici (3 st. Srebrenoj Luci-Liješću (na ovom lokalitetu nalazi se rimsko naselje i grobnica. Naselje je imalo sve urbane sadržaje što su ga činili standardnim rimskim gradom. od građevina javnog karaktera bila je gradska vijećnica (curia). Loznici (Bratunac). Bronzana ruka boga Sabazija (Gradina – Domavia) samostalnih kultova božanstava Sabazija.). u Skelanima (l-6 st. Marsu. S. Ždrijelu kod Voljevice i dr. u Kaludri kod Zalužja (Bratunac). Jupiter -Junoni . Između prvog i četvrtog vijeka nove ere na području Srebrenice podizani su spomenici posvećeni samostalnim kultovima božanstava: Jupiteru. a datovano je od l-4 stoljeća). lokalitet Mramorje (Potočari). F. Kadušić. u Bratuncu. Klotijevcu (3 st.Junoni.Higija.). Segni. Bronzani kip krilatog Genija (Gradina –Domavia) Sl. Minerve). hram kapitolijske trijade (Jupitera.Minervi. Podliješću (Bratunac). Na njivi zvanoj Rašće uz ostatke zidova i dijelova arhitektonskog ukrasa nađena su i tri nadgrobna spomenika s likom Atisa i figuralnim scenama i natpisom. Osim većih naselja iz rimskog perioda u srednjem Podrinju nalazilo se i dosta manjih naselja na sasvim maloj udaljenosti što upućuje na gustu naseljenost ovog kraja.Marsu i Jupiter . Karauli (Rudine)Koštanovci. a od orijentalnih kultova spomenici Mitre. Dijani i Pomoni. Sl. Na području Srebrenice i njene okoline česti su i nalazi izoliranih objekata iz antičkog perioda kao na primjer vile rustike.) u Zgunjevskom polju gdje je osim ostataka rimskog naselja pronađen i jedan žrtvenik posvećen Jupitru (3-4 st.). U prvo vrijeme rimskim Skelanima je pripadalo i područje današnje Srebrenice s naseljem u Gradini (Domavia). Čadorištu-Gradina-Sase (2-3 st. Kada je Domavia postala samostalna gradska općina pripao joj je znatan dio općinskog teritorija Skelana odnosno Malvesatiuma.). Srebrenoj Luci.

U pisanim izvorima ovaj grad se ne spominje često. U to vrijeme srebro je uglavnom izvoženo preko Dubrovnika u Italiju. Objekti su prilagođeni terenu na kome su situirani. Srednjovjekovni grad Srebrenik u Srebrenici Srednjovjekovni grad Klotjevac je smješten na strmoj stijeni iznad lijeve obale Drine jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti od oko 13 km zračne linije. Đurđevac 31 . Kao podgrađe tvrđave Srebrenik. Stoga je njihova turistička vrijednost i atraktivnost dosta umanjena. Ključevac (Kličevac). Tehnika gradnje Starog grada je srednjovjekovna. 6. Srebrenik (Stari Grad) je srednjovjekovni grad smješten na planinskoj kosi koja se sa istočne strane stepenasto spušta prema glavnini naselja Srebrenice. Procvat rudarstva u srebreničkom kraju bio je u XIV i XV vijeku. a završeno je sredinom sedmog vijeka.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi Inače. Na dvjema terasama nalaze se ostaci dviju tvrđava: u Donjem gradu dominira arhitektura iz turskog perioda koja je bolje očuvana u odnosu na Gornji ili Stari grad koji je u ruševnom stanju. a vezan je za njemačke rudare Sase koji su u to vrijeme vodili rudarske poslove u većini mjesta srednjovjekovne Bosne i Srbije. na arheološkim lokalitetima od antičkih naselja gotovo da na terenu i nema ništa budući da je vrijeme učinilo svoje ili su otkriveni predmeti prenijeti u muzeje. Srebrenica je u prvoj polovini XV vijeka doživjela snažan društveno-ekonomski razvoj. Zbog izuzetnog privrednog značaja tokom XV vijeka Srebrenica je bila poprište ratnih sukoba između bosanskih i ugarskih kraljeva. a dobro su očuvane obje kule. Tu su živili brojni poslovni ljudi iz Dubrovnika (trgovci i zanatlije) koji su ovdje osnovali svoju stalnu koloniju. O ranom srednjem vijeku na ovom području do sada imamo veoma malo podataka. Osatgrad (Klotjevec). Grad Srebrenik u Srebrenici (Argentaria). i 15. Birač. c) Srednjovjekovni period Naseljavanje južnoslovenskih plemena na Balkansko poluostrvo počelo je u šestom. a to su: Vratar. Srebrenica je imala svoj gradski statut i kovnicu novca. Đurđevac. Od XI do XV vijeka šire područje Srebrenice ulazilo je u sastav nekoliko srednjovjekovnih župa. Najveći i najpoznatiji srednjovjekovni gradovi na širem području Srebrenice bili su: Donji i Gornji Srebrenik. Šubin. Sl. Srebrenica se u istorijskim izvorima prvi put spominje 1352. ali se zna da je služio u svrhu zaštite srebreničke varoši koja je u 14. grad u Olovu. vijeku bila najrazvijenije gradsko naselje u Bosni. kao i grad Salenes sagrađeni su da bi se zaštitila prirodna bogatstva i naselja. U arealu grada zvanom Jatara očuvano je desetak stećaka. Kao i svi razvijeniji gradovi toga vremena. Osat i Trebotić. Zahvaljujući eksploataciji srebra i olova. godine. Zauzima prostor od 100 X 20 m. srpskih despota i turskog sultana.

Oni predstavljaju snažan izraz kulturnih i ekonomskih prilika iz vremena u kome su nastali. Po obliku zastupljeni su stećci u vidu stubova. Ukrašena su dva stećka i to jedan sanduk i jedan stub.S. polumjesecom. a sanduk je ukrašen polumjesecom. luka i strijele. polumjesecom i rozetom. a na padinama prema Drini ima ostatak i vanjskog bedema u dužini od oko 25 m. sanduka. muškim figurama. mačem i s nekoliko ljudskih figura koje se samo naziru. ploča. U selu Gostilju koje se nalazi sjeverno od Srebrenice na udaljenosti od oko 3 km zračne linije na lokalitetu Osojnjača nalazi se nekropola sa 38 stećaka (3 ploče. ima razloga da se o njima saopšti barem ona najnužnija obavještenja koja mogu biti veoma interesantna za posjetioce. 17 sljemenjaka i 2 stuba). Šubin se nalazi jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti od oko 8 km zračne linije. rukom. krugovima. Jedan sanduk je ukrašen motivom polumjeseca. F. Ahmetbegović. Na istaknutom visu iznad lijeve obale Drine vidljivi su ostaci kvadratne kule i dvorišta (30 X 7 m) mjestimično visoki do 3 m. 32 . Smajić. Grad se nalazi duboko u kanjonu rijeke Zeleni Jadar na kraškoj stijeni koju obavija rijeka. Sredinom 15. sljemenjaka. Na području opštine Srebrenica postoji veliki broj nekropola stećaka. srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika izrađenih od kamena koji su po svome obliku i ornamentici veoma interesantni. Kudumović (Gradina) je takođe srednjovjekovni grad na području Srebrenice koji je smješten iznad lijeve obale Drine na udaljenosti od oko 17 km zračne linije jugoistočno od Srebrenice. rozetama. Dva sanduka su ukrašena lukom i strijelom. 7 sljemenjaka i 6 stubova). tau krstovima. 16 sanduka. jabukama. vijeka grad je imao i svoj upravni kotar koji se zvao Trebotići. Grad je imao trgovačko zanatsko podgrađe i upravni kotar. Na brdu Recelj na lokalitetu Borići oko 700 m sjeverozapadno od Bojne iznad grada Srebrenice nalaze se 4 stećka u obliku sanduka od kojih je jedan ukrašen sabljom. stubovima. lukom i strijelom. granama i drvećem. S. stablom. bordurama. Predstave u vidu muških figura i dva konjanika nalaze se na stećcima u Klotjevcu. Kulenović. Srednjovjekovni grad Kličevac se nalazi u ataru sela Sućeska jugozapadno od Srebrenice na udaljenosti od oko 6 km zračne linije. Dva stuba su s motivima figura čovjeka i mač. suncem. a na stećcima na brdu Bojna u neposrednoj blizini Srebrenice su predstave u vidu ruke. A. a ima dosta i onih koji su ornamentisani geometrijskim motivima. Dosta nekropola je sa stećcima bez ukrasa ili sa po nekoliko ukrašenih. U Staroglavicama. U selu Bastahovine udaljenom 7 km zračne linije zapadno od Srebrenice na lokalitetu Sjedaljka nalazi se nekropola stećaka (35 sanduka. Tu se nalaze ruševine tvrđave s kulama koje su u osnovi pravougaone. figurama psa i drugih životinja. krstača. S. krstovima. S obzirom da ovi spomenici predstavljaju zanimljiv i dragocjen kulturno-umjetnički materijal. Kadušić. godine. Na nekropoli stećaka u Kalimaniću su ukrasi u vidu mačeva. Ispod grada nalazi se groblje s nekoliko stećaka. Ruševine ovog srednjovjekovnog grada leže na oštrom kamenitom visu. Stub je ukrašen figurom psa. selu koje se nalazi zapadno od Srebrenice na udaljenosti oko 5 km zračne linije na jednom manjem brijegu pokraj Bejtića hana nalazi se nekropola sa 18 stećaka (8 sanduka i 10 sljemenjaka). Uz ovu nekropolu se nalazi muslimansko mezarje s nišanima. a u pisanim izvorima spominje se u turskim defterima iz 1468/69 i 1485. tordiranom vrpcom i jabukom. rukom. spiralama. U selu Sućeska koje je od Srebrenice udaljeno 6 km zračne linije na jugozapadnu stranu na lokalitetu Mramorje nalazi se nekropola sa 52 stećka (31 sanduk. mačevima. konjanicima i dr. 3 sljemenjaka i 18 stubova).

15. 7. Jedan stećak oblika sanduka ukrašen je krugom (motiv sunca). Srebrenica Sl. 8. Sl. 18. 20. Buča. Jedan sljemenjak je ukrašen. U blizini je aktivno muslimansko groblje. Srebrenica Sl. Boljević. Jugozapadno od Srebrenice na oko 7 km zračne udaljenosti u selu Kutuzero nalazi se nekropola sa 23 stećka (18 sanduka i 5 sljemenjaka). Boljević.9. Brana. Srebrenica Sl. Boljević.Loznica.12. U selu Podravno koje se nalazi na oko 7 km zračne udaljenosti jugozapadno od Srebrenice na lokalitetu Crvena njiva nalazi se nekropola sa l0 stećaka od kojih je jedan primjerak ukrašen motivima polumjeseca i rozete. Srebrenica Sl. 16. Srebrenica Sl. Klotjevac. Klotjevac. Inače u Urisićima postoje tri lokaliteta stećaka sa oko 200 stećaka ukupno. Srebrenica Sl. 10. a ukrasni motiv je ruka s mačem. Kalimanić. Srebrenica Sl. Boljević. Srebrenica Sl. 19. Srebrenica Sl. Loznica. Srebrenica Sl. Kalimanić. U selu Urisićima udaljenom 11 km zračne linije na jugoistočnu stranu od Srebrenice kod zaseoka Greben na jednom brežuljku nalazi se nekropola sa 70 stećaka (60 sanduka i l0 sljemenjaka). Loznica. Srebrenica 33 . Srebrenica Sl. 17.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi U selu Pribićevac koje se nalazi jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti oko 4km (zračna udaljenost) na lokalitetu Šarampovo nalazi se nekropola sa 23 stećka (16 sanduka i 7 sljemenjaka). Srebrenica Sl. 11. Vojna. 13. Srebrenica Sl. Jedan sanduk je ukrašen rozetom. 14. Loznica. 21. Srebrenica Sl.

Nevolja je možda u tome što su mnoge od navedenih nekropola situirane izvan putnih pravaca i što je po mnogima obrasla šumska vegetacija. na brijegu pored puta za Lubničko brdo nalazi se nekropola sa 4 stećka (jedan sanduk ukrašen motivom "svastike" i 3 sljemenjaka koji su bez ukrasa). jednim sljemenjakom i 12 stubova). Na spomeniku u obliku stuba ima natpis koji govori o tome kako tu leži "krstjanin Ostoja. a na lokalitetu Kosa nekropola sa 13 stećaka. Ahmetbegović. rozeta. A." Na jednom oštećenom sanduku nalazi se drugi natpis od kojeg je samo preostala riječ "strojnik". Kadušić. a motivi su polumjesec. S. jedan sljemenjak i jedan stub). a na lokalitetu Vitez 6 stećaka. u selu Knezovi na lokalitetu Borak nalazi se nekropola sa 20 stećaka u obliku sanduka. Jedan sljemenjak je ukrašen motivom rozete u dvostrukom kružnom vijencu. Ukrašen je stub na čijim stranicama se nalaze motivi rozeta i štapa. U blizini sela Trubar koje se nalazi jugoistočno od Srebrenice zračne udaljenosti od oko 19 km nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sljemenjaka. F. 18 sanduka i 10 sljemenjaka) u Orahovici na brijegu u blizini kuća. u Poznanovićima nekropola sa 40 stećaka. Da bi se navedeni kulturno-historijski spomenici mogli koristiti u turističke svrhe bilo bi 34 . pet sanduka. Stećak u Zgunjanskom nalazi se nekropola sa 26 sanduka. u selu Lubnica nalazi se nekropola sa 27 stećaka. na lokalitetu Zalisje blizu zaseoka Markovići. u selu Palež na lokalitetu Šljivova nalazi se l0 stećaka od kojih je 5 sanduka i 5 sljemenjaka. 4 sljemenjaka i 2 stuba). Smajić. pokraj seoskog puta za Srebrenicu Sl. u selu Karačićima na lokalitetu Cura nalazi se nekropola sa 27 stećaka (21 sanduk. četiri sljemenjaka i jedan stub). Međutim. 22. Osim navedenih lokaliteta sa ponekim ukrašenim nadgrobnikom postoje i lokaliteti sa stećcima koji nemaju nikakvih ukrasa kao što su naprimjer nekropole u Potočarima (lok. Drugi lokalitet sa stećcima nalazi se na Igrištu sa 23 nadgrobnika (l0 sanduka i 3 sljemenjaka). oko 600 m sjeverno od ceste i rijeke. Kudumović U selu Ljeskovik koje se nalazi jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti oko 11 km zračne linije na lokalitetu Mramorje na putu za Klotjevac nalazi se nekropola stećaka sa 3 sanduka i 15 sljemenjaka. a mnogi su i devastirani prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova. Bašča sa 4 ploče. Nisu ukrašeni. u selu Sulice na lokalitetu Kamenje nalazi se 21 stećak. Na perivoju i putu iznad sela Đurđevac u neposrednoj blizini istoimenog srednjovjekovnog grada nalazi se 6 stećaka (jedan sanduk. Iz prezentiranih podataka o nekropolama stećaka na području Srebrenice uočljivo je da je ovo područje veoma bogato ovim antropogenim motivima i svaki lokalitet je interesantan za posjetioce. S. luk i mač.S. Gračić sa 7 sanduka. u selu Poljaka na lokalitetu Kamenje nalazi se nekropola sa 44 stećka. Kulenović. U selu Zgunja smještenom na lijevoj obali Drine udaljenom od Srebrenice oko 23km zračne linije na jugoistočnu stranu nalazi se nekropola sa 8 stećaka (jedna ploča. kod sela Zgunja sljemenjakom i 3 stuba. u Fojharu (lok. jednim polju. Ukrašena su dva sljemenjaka i jedan stub.

Prema M. godine predstavljala razvijenu rudarsku varoš sa 25 mahala i 223 kuće. U to vrijeme od industrijskih i javnih objekata izgrađena je tvornica okera. U ovom popisu evidentiran je i jedan pop. Za vrijeme austrougarske uprave na području Srebrenice vrše se rudarska i geološka istraživanja. Đinovina i Gostilj i dvije naseljene mezre: Donji i Gornji Kozlin. U nahiji je bilo ukupno 576 kuća poreskih obveznika i 96 mudžereda. Do prve polovine XVII vijeka Srebrenica je u graditeljskom pogledu brzo napredovala. Tošino. Handžić pretpostavlja da je ovdje na periferiji Srebrenice morala biti i pravoslavna crkva. a to su: varoš Srebrenica. turbeta i drugi sakralni objekti. Mehmed Mujezinović smatra da se ova džamija nalazila u tvrđavi Srebrenik i da je bila podignuta za potrebe vojske kao i to da je ona najstarija džamija u Srebrenici. a u kotaru Srebrenica 3 217 kuća i 23 466 stanovnika. a prije toga ponovo sagledati pravo stanje na terenu. škola i zgrada Gubera. d) Tursko-austrougarski period U prvoj polovini XVI vijeka Srebrenica je dobila status kasabe. Mujezinoviću spomenuti Hadži Skender je. Gornji Suhoj. Tada mnogi gradovi među kojima i Srebrenica poprimaju orijentalna obilježja. Milačevići. bolnica. Prema navedenom popisu Srebrenica je imala jedanaest naselja. Prema podacima prikupljenim od strane stručnjaka koji su boravili u raznim periodima u drugoj polovini XX vijeka na području Srebrenice i Bratunca evidentirano je oko l00 nekropola sa 2000 stećaka.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi neophodno iste zaštititi. Ljubović. U popisima iz XVI vijeka evidentirani su i zanati koji prate rudarsku djelatnost u Srebrenici. Srebrenica je 1533. godine imala 800 prizemnih i na sprat tvrdo zidanih i lijepih kuća. novi konak-uredska zgrada. tri mekteba. 25 hrišćanskih mahala i crkvom sv. Početkom turske uprave u našim bosanskohercegovačkim područjima nastaje period islamske umjetnosti. dr. jedan manji han. ali bez zemljišnog posjeda. Prema popisu stanovništva 1880. Pretpostavlja se da je Bijela džamija prvobitno bila dubrovačka crkva sv. 35 . U drugoj polovini XX vijeka u gradu Srebrenici su bile četiri džamije među kojima je po svojoj arhitekturi bila najinteresantnija Hadži Skenderova džamija. Koliko ih je danas treba vidjeti. Holandiju i Švedsku. vjerovatno. Suha. a to se moglo zaključiti po dijelovima lađe crkve kojoj je odsječeno svetište i preinačeno zapadno pročelje. šest mahala i šest džamija sa mihrabom. Prema popisu iz 1533. Nikole. sahat kule. te s obzirom na tu činjenicu. U to vrijeme. izgradio munaru. a među mještanima bolje poznata kao Bijela džamija. Ovo bi trebalo odmah raditi zato što iz dana u dan nestaju ne samo pojedini primjerci već i čitave nekropole. A. i Srdnje Biječevo. Od navedenog broja džamija Evlija Čelebija poimenično spominje jedino Bajezid Velijinu džamiju za koju kaže da je to glavna džamija rađena u starom stilu sa jednim minaretom i pokrivena ćeramidom. Dansku. zatim jednu tekiju. godine u gradu Srebrenici je bilo 264 kuće i 1219 stanovnika. Sas. pa tek onda planski i uz pomoć struke i stručnih institucija pristupiti njihovoj zaštiti. podignuta u XIV stoljeću. Bratovo. godine ovdje je bio manji muslimanski džemat sa 36 kuća poreskih obveznika i jednom džamijom. 70 esnafskih dućana kao i jedno kupatilo (hamam). Marije. a i kasnije grade se džamije. a počinju se eksploatisati i ljekovite vode Crnog Gubera koje austrijske tvrtke razašilju u Ameriku. Prema opisu Evlije Čelebije Srebrenica je l660. a od toga 81 muslimanska kuća sa 12 mudžereda. pa su po njemu i džamija i mahala oko nje dobili ime Hadži Skender.

A. U to vrijeme. goveda. sedam pekara.S. a u manjim količinama zob. jedan trgovac kožom. raž i ječam. Tako. 23. Granice Osata. pet mesara. drljačom i motikom. a od njih se spravlja i pekmez. 2. Sl. stočarstvo i voćarstvo. ovce i koze. Kulenović. gruba granica na sjeverozapadu kreće se linijom od Tegara preko Moćevića. Od voća najzastupljenije su šljive. kruške i orasi. Kudumović Godine 1911. ralom. godine od učitelja Vasilija Stefanovića iz Bajine Bašte. a Ludmer 19 naseljenih mjesta. Tradicionalna obrada zemlje obavljana je stočnom zapregom. Osat i Ludmer su odavno bili predmet interesovanja naših istoričara i etnologa. Pekmez 36 . na osnovu pismenog obavještenja koje je Vuk dobio 1860. Lubničkog brda. drvenim plugom. Prema V. Za Osat i Ludmer se interesovao i Vuk Karadžić. kuće. dok se ugao Drine na istoku sasvim logično podrazumijeva. pet češljara vune. Kadušić. Tu se povećao priliv muslimanskog stanovništva iz Srbije. Njega je zanimala narodna tradicija o nastanku imena ovih predjela. Draškić i N. saobraćajna sredstva. F. 9 opančara i 23 kafedžije. U prošlosti stočarstvo je predstavljalo važnu granu privređivanja. podudaraju se sa njihovim zapažanjima o materijalnoj kulturi ovog kraja (tip nošnje. Šubina. Uzgajali su se konji. stočarstvo i drugo). 23 gostionice. Pavković su utvrdili da se u narodu postepeno gubi pojam Osata kao geografske i predjelne cjeline. Brežana. Od ratarskih kultura ovdje se najviše uzgajaju kukuruz i pšenica. Tor za ovce na Igrišniku Ekstenzivno ratarstvo. Šljive su se sušile u "pušnicama' ("mišanama"). dva trgovca špecerajske robe. koja su naselja pripadala Osatu a koja Ludmeru i kakav je bio konfesionalni sastav stanovništva. Osat je obuhvatao 46. Ljeskovika i Klotijevca. Vršidba se obavljala na guvnu. Karačića brda. Skariću. zatim. S. Šezdesetih godina 19-tog vijeka evidentna su brojna etnička kretanja na području Osata i Ludmera. jabuke. Na osnovu narodnih kazivanja oni su utvrdili da Osat sjeverozapadno od Drine dopire do sela Brežana kao središnje tačke i sela Ljeskovika i Tegara kao krilnih tačaka. S. ali i nedovoljno istraženo. dali su osobit pečat cjelokupnom narodnom životu i kulturi ovoga kraja. Osat se prvi put spominje u ugovoru između Sigismunda i Stevana Visokog 1426. Etnološki sadržaji kao turistički motivi U etnološkom pogledu područje Srebrenice je veoma interesantno. zemljoradničke sprave. Najveći dio današnjeg područja srebreničke opštine zahvataju geografske i predjelne cjeline Osata i Ludmera. u kojima žive Bošnjaci i Srbi. što je uslovilo i porast broja naselja sa muslimanskim stanovništvom. kao osnov privređivanja. Ahmetbegović. koje su utvrdili ovi autori. osam fijakerista. Smajić. godine kao OZACH koji je u srednjem vijeku bio u vlastelinskom posjedu porodice Kovačević. poljoprivreda. M. u gradu Srebrenici je bilo 55 trgovaca mješovitom robom. a vršilo se konjima.

U ovom kraju posebno je zanimljiva drvena sprava za cijeđenje jabuka. Ovaj kraj je poznat po majstorima dunđerima koji su gradili kuće širom bivše Jugoslavije. koš za kukuruz. šindre. Kuće su uglavnom sa četvoroslivnim krovovima. Gospodarski objekti su bili sastavni dio seoskih domaćinstava. društvenim i tehničkim uslovima. Sl. drvena volovska kola Sl."Frndulje". lana. "sita"). crijepa "kopitara" i drugog.istorijskih. pušnicu za voće. sanduci za rublje. verigama. Skoro svako seosko domaćinstvo imalo je hudžeru. 25. Toplica Sl. dvokolice i saonice. a u ovisnosti od ekonomskih mogućnosti i višedjelne kuće.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi se spravlja i od jabukovog soka ("šira". U većim porodičnim zadrugama posteljina. 24. a njene evolutivne i oblikovne karakteristike su usklađene sa prirodnim. štalu i košaru. Pominje ih i Vuk Karadžić. bakračem i osnovnim priborom koji ide uz otvoreno ognjište. hambar. Od starinskih saobraćajnih sredstava upotrebljavale su se "frndulje'' (drvena volovska kola). a istovremeno u udubljenju u zidu "kuće" zvanom "hatula". se redalo drveno. 26. Tradicionalna prerada tekstilnih sirovina (vune. s.ekonomskih i tehničkih prilika. Predmeti kućnog inventara su bili uglavnom jednostavnih oblika i grube izrade. Za prevoz i transport dobara služio je osamaren konj i zaprežna stoka. konoplje) spadala je u djelokrug ženskog rada. Koš za kukuruz. 37 . kamenih ploča. koja ima dva "šarafa" i dva "ovna". društveno . a ima ih i sa jednim "šarafom" i sa jednim "ovnom". Donje Žedanjsko Enterijeri tradicionalnih seoskih kuća u ovom kraju sastojali su se uglavnom od "kuće" sa polukružnim ognjištem. zemljano i metalno posuđe. zatim dvodjelne kuće na podrum. Starija osećanska kuća iz 70-tih godina XIX. bešika i drugo držali su se u pomoćnim stambenim zgradama. Starinska seoska kuća je odraz kulturno . U drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka u ovom području su se gradile dvodjelne "šeperuše". Ona predstavlja dragocjen dokumenat o stvaralačkoj sposobnosti naroda. a pokrov je bio od različitih materijala: paprati.

Na osnovu toga. Sl. ibrik. Sobe bosanskih kuća u Srebrenici s kraja 19-tog i početkom 20-tog vijeka imale su karakterističan inventar: sećiju s jastucima. Na horizontalnom stanu tkale su se ponjave. M. Osatski zubuni su po nekim svojim elementima izuzetni. S. U siromašnijim kućama umjesto bakarnog u upotrebi je bilo "zemljano" i "drveno" posuđe. Grđić i M. sagrađena u drugoj polovini XIX vijeka 38 . zatim sprave za predenje i namotavanje prediva. ćilim. tkanica. sahan posuđe i drugo. S. 28. gunjić i gunj. gaće i marame (bošče) izrađivane su od kudeljnog i lanenog beza. šalvare i bijele čarape. ćilima. Tradicionalne gradske kuće u Srebrenici bile su veoma interesantne kako po svojim oblikovnim karakteristikama tako i po svom enterijeru. a u njihovim spiralnim tehnikama ukrašavanja izvukao istovjetnost sa spiralnim ornamentima na stećcima u Bosni. sukna. Prerada lana i konoplja obavljala se pomoću stupe. odjeća koja se nosila u seoskom području ovoga kraja pripada istočnobosanskom tipu nošnji. Karanović ih je svrstao u poseban tip zubuna. A. Po osnovnim obilježjima. F. 27. Dervišagića kuća u Srebrenici. serdžadu. Fabrički proizvodi koristili su se veoma malo. kao i na osnovu karakteristične kape "roge" L. đugum. selo Osatica Sl. ponjava. Ženske i muške košulje. Kudumović Tkanje platna. Smajić. Kadušić. čaršafa i pokrivača obavljala se na tkalačkom stanu. pelengaće i tozluci. Karanović pretpostavljaju da je osatsko stanovništvo starosjedilačko. gunj. Kulenović. a u bošnjačkoj nošnji gunj "sarajac'. ćilimi i platno odnosno bez od koje su se šili odjevni predmeti kako za ženske tako i za muške nošnje. U muškoj srpskoj nošnji od vunenih dijelova nosile su se crne čarape.S. Dio enterijera „kuće“. gunjić. U ženskoj srpskoj nošnji odjevni predmeti su: zubun. Ahmetbegović. leđen. mangalu. tkanica.

informing and education of Srebrenica formed in 1987 museum collection with constant museum postulation under the name "Archeologically ethnographic review of Srebrenica with its surroundings" but unfortunately the same collection was destroyed during the war from 1992 to 1995. tako i duhovnu kulturu srebreničkog kraja i sve to staviti u funkciju razvoja turističke privrede. Conclusion From mentioned examinations about culturally . Also there are those motives which can’t be treated as independent motives but can be fitted in landscapes. From all interpreted intrudes the conclusion that the anthropogenic motives in area of Srebrenica are numerous and various and they include numerous appearances and objects from material and spiritual spheres of human life. From institution in the field of culture a special significance for tourism in Srebrenica should have the museum postulation. Izvanredna kulturna baština na području Srebrenice trebalo bi da privlači sve veću pažnju kako domaćih tako i stranih turista. social-political and economic importance they cause interest of tourists.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi Zaključak Iz navedenih razmatranja o kulturno-historijskim spomenicima i etnografskim sadržajima na području opštine Srebrenica uočljivo je da je turistička atraktivnost prezentiranih motiva neujednačena i da se među njima nalaze mnogi koju imaju veliku vrijednost i turistički značaj. godine pri Centru za kulturu. Ovdje je 1987. Iz svega izloženog nameće se zaključak da Srebrenice brojni i raznovrsni i da obuhvataju materijalne i duhovne sfere ljudskog života. museum collection or native museum and should be worked on that as soon as possible. With its historic. cultural and artistic values. Centre for culture. uništena. društveno-političkim interes turista. kulturnim i i ekonomskim značajem izazivaju Napomenimo i to da turistička atraktivnost antropogenih motiva na ovom području zavisi prije svega od njihove sopstvene vrijednosti. su antropogeni motivi na području mnogobrojne pojave i objekte iz Svojim istorijskim. Isto tako treba cjelovito istražiti kako materijalnu. ista u toku rata 1992-1995. pa bi je zbog toga trebalo intenzivno proučavati kada je riječ o njenoj potpunoj valorizaciji u turizmu. Od ustanova u oblasti kulture poseban značaj za turizam u Srebrenici trebalo bi da ima muzejska postavka. stepena afirmacije u zemlji i inostranstvu kao i od lokacije ovakvih motiva u odnosu na važnije pravce turističkih kretanja. ali je.historic monuments and ethnographic contents in the area of Srebrenica municipality it is visible that touristical attractiveness of presented motives is unequal and between them is many which have great value and touristical significance. umjetničkim vrijednostima. informisanje i obrazovanje formirana Muzejska zbirka sa stalnom muzejskom postavkom pod nazivom "Arheološko-etnografski-prikaz Srebrenice sa okolinom". ali se zato uklapaju u predione cjeline. muzejska zbirka ili zavičajni muzej i na tome bi trebalo što prije poraditi. nažalost. 39 . a postoje i oni koji se ne mogu tretirati kao samostalni motivi.

1960. 1963. Muzej istočne Bosne. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. knj. Adem Handžić. knj. 33-41. 2. 1965. etnički i hronološki problemi ilirskih nekropola Podrinja. 1975. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. 1971. Tuzla. Milica Kosorić. Zavičajni muzej u Tuzli. S. knj. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Tuzla. Adressenjahrbuch Fur die Gesamte Volksvvirtschaft Bosniens und der Hercegovina. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Smajić. A. Herceg Bosnom uzduž i poprijeko. Tuzla. 1880. str. 12. 1957. 7. Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. Desanka Kovačević. 8. Izdavačko preduzeće "Veselin Masleša".. Izvori i literatura: 1. affirmation degrees in the country and the foreign countries and location of these motives in relation to more important directions of tourist movements. Zorislava Čulić. Ulomci rimske arhitekture u Bratuncu.. knj. Inž. Djela. Sarajevo. An extraordinary cultural heritage in area of Srebrenica should attract bigger attention of domestic and foreign tourists. Migracije muslimanskog stanovništva iz Srbije u sjeveroistočnu Bosnu između 1788-1862. 13. XVIII. Đuro Basler. Ispitivanje rimske nekropole u Sasama 1961-1962. 1965. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 5. F. Sarajevo. 17. 11. Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka. Kudumović We should also mention that touristical attractiveness of anthropogenic motives in this area depends from its intrinsic values. 10. Mitrovica. 1965. 3-31. 1960. Tuzla. 1900.. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Dr. Šefik Bešlagić. 1958.Nikola Pavković.. str. Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine. Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne. 14. Tuzla. 13. Ukrasni motivi na stećcima. knj. str. str. "Veselin Masleša". Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne. 1961. Sarajevo. 67 i dalje. VI. Sarajevo. Because of that it is necessary to study cultural heritage intensively when is about its complete valorisation in tourism. 1911. 1976. II. IV. Dr. 145-150. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. knj. Ahmetbegović... S. Enver Imamović. Kadušić. Šaban Hodžić. 3. Milica Baum . 9. Tuzla 1965. Muzej istočne Bosne. Marian Wenzel. Dragan Srejović. Henrik Renner. knj. Tuzla. 15. Narodna nošnja iz Osata. Miroslav Draškić . str. 1977. Novi rezultati ispitivanja rimske nekropole u Sasama.S. I. knj. "Svjetlost". Mehmed Ramović. 16. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine. Jedno interesovanje Vuka Karadžića za istočnu Bosnu. Tuzla. Vidosava Nikolić. Kulturni. 151-177.. Stećci. 4. Also it is necessary to completely investigate material the same as spiritual culture of Srebrenica area and put all that in the function of development of tourism. VI. Zemaljski muzej u Sarajevu. Sarajevo. 40 . Narodne nošnje u Bosni i Hercegovini. Dr. Kulenović.Dragoslav Srejović. 6. IV. Obim rudarske djelatnosti u srebreničkom kraju tokom rimskog doba i srednjeg vijeka.

139-149. 1980. Tuzla. str. Kasna antika na tlu Bosne i Hercegovine u svjetlu arheološke i historijske građe. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Srebrenica. knj. knj. knj. str. 17. 1995. Univerzitet u Tuzli. Salih Kulenović . Muzejska zbirka. Etnologija sjeveroistočne Bosne... 41-52. Salih Kulenović. Dr. mart 1987. Siniša Perić. Tuzla. Muzej istočne Bosne Tuzla. Isti. Salih Kulenović. 1977.. Tuzla. 41-53. knj. Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne. Dr. Istočna i centralna Bosna. (rasprave. BOSNIA ARS. 22. ANU BiH. broj 27. Godišnjak Centra za balkanološka istraživanja. XIII. Bego Omerčević. 1980. 21.. 1981.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi 18. Strategija ekonomskog razvoja turizma u sjeveroistočnoj Bosni.. Slučajni arheološki nalazi s područja Domavije. Centar za kulturu. Srebrenica i okolica u rimsko doba. Ivo Bojanovski. Mehmed Mujezinović. Muzej istočne Bosne. Isti. II. Isti. (doktorska disertacija). VII. 2005. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa ekonomskog seminara o razvoju turizma u sjeveroistočnoj Bosni. Severiana Bosnensia. 137-153. Mr. 19. 20. informisanje i obrazovanje Srebrenica. str. 1982. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Mr. maj 2005. 27. Tuzla. Tuzla. str. str. Dr. Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji. Enver Imamović. Tuzla. 2002. Arheološko-epigrafske bilješke s Drine. 25. članci). Sar. II. Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. 1972. Srebrenica. 24. 23. knj. Članci i građa. XIV. 1967.. Filozofski fakultet. knj. Tuzla. str. 26... studije. Boško Milovanović.. 7-36.Besim Ibrišević. Kulturno-historijske znamenitosti Tuzlanskog kantona kao osnova za razvoj turizma. Sarajevo. Članci i građa. 37-52. Zaštitno iskopavanje na nekropoli sa stećcima”Rimsko groblje” u selu Loznica. Naselja u okolini Srebrenice-Osat i Ludmer. 41 . str. Srebreničke novine. IP "Veselin Masleša". Tuzla.

A. Kulenović. Smajić. Kadušić. Kudumović Prilog br. 1 42 . Ahmetbegović. S. S.S. F.

viši asistent. BiH)? Kakva je namjenska i tehnička struktura investicija? Šta pokazuje odnos efekata (ostvarena zaposlenost i prirast društvenog proizvoda) i investicija? Ključne riječi: Investicije. DYNAMICS AND STRUCTURE OF INVESTMENTS ON THE TERRITORY OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2005 Mr. Dževad Mešanović. economic and non-economic activities. to a large extent. neizbježnim se nameću sljedeća pitanja: Koliko je ukupno uloženo sredstava u privredu i vanprivredne djelatnosti? Kakav je intenzitet i dinamika investicija u privredi u odnosu na uže i šire regionalno okruženje (Kanton. donacije. Investments. They are the following. BiH). do 1990. donation. DO 2005. Region. DINAMIKA I STRUKTURA INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. Univerzitet u Tuzli Sažetak Obim. dinamika i struktura investicija u nekom području odražavaju postojeći nivo razvijenosti datog područja. općina Kalesija Abstract The scope. Regija. In the period from 1970 to 1990. U periodu od 1970. What is the purpose and technical structure of investments? What does the ratio of effects (achieved employment and the increase in domestic product) to investments show? Key words: Investments. define directions and trends for future economic development of a certain territory. Kalesija Municipality . sc. godine na području općine Kalesija realizovana su realativno značajna investiciona ulaganja u privredne i vanprivredne djelatnosti. Investicije u velikoj mjeri određuju pravce i tred budućeg ekonomskog razvoja određenog prostora. While discussing the basic characteristics of investments in the aforesaid period there are some questions which are inevitably posed. Prirodno-matematički fakultet. 43 – 50 (2007-2008) Originalni naučni rad OBIM. What is the total amount of investments into the economic and non-economic activities? What are the intensity and dynamics of investments into economy when compared to immediate and wider regional surrounding (Canton. GODINE SCOPE. Pri osvjetljavanju osnovnih karakteristika investicione aktivnosti u navedenom periodu.Zbornik radova PMF 4 i 5. on the territory of Kalesija municipality there were significant investments into economic and non-economic activities. dynamics and structure of investments on a particular territory reflect the existing level of development of that territory. privredne i vanprivredne djelatnosti.

1989. Kalesija. U privrednim investicijama općina Kalesija je participirala u visini 1.0%. Gračanica. Takođe. Banovići. – 5. 00. – 55. razna godišta. – 21. Gračanica. Učešće općine Kalesija u privrednim investicijama Tuzlanskog kantona imalo je rastući trend u periodu 1970. investiciona ulaganja.DŽ. Vlasenica. – 1525. Kladanj.04 DEM ili 24.047 24. – 13. 1974. Sarajevo.57 0.187 7. 1977. Srebrenik.13 24.971 47. DEM ili 47.58 0. oko 8 puta ili 1. ali nedovoljna.36 1. Lopare. Zvornik i Živinice.36. Sapna i Teočak. Ugljevik. Odnos realizovanih investicija i broja stanovnika ukazuje na značajne razlike između ove općine i regionalnog centra. Mešanović Obim. godine u privredne djelatnosti ukupno je investirano 114.00. 1971. Bratunac. Gradačac.) i Bosne i Hercegovine (od 0. Dinarske vrijednosti preračunate su u njemačku marku. Statistički godišnjak BiH. 1986.-1985.0 TK 0.00.06% Regije sjeveroistočna Bosna. Orašje. zatim od 1976. Šekovići. 1982.12. 1976. 1983. 1973. Kladanj. 1972.-1980.g. godine). 1976.667 100.31. – 437.90% investicija Tuzlanskog kantona.31.33%. do 1989.67. – 7. U periodu od 1970. do 0. – 182. 1987. 1 b) Najveća investiciona ulaganja na području općine Kalesija zabilježena su u periodu od 1981. godini na 2.58% 1990.06 0. godine Period 1970. do 1990. te u posljednjem periodu od 1986. do 1990. 1979.32% 1990. 1984. Kalesija. Srebrenica.40 3.7 DEM. godine 24. do 1989.52% u 1970.67 mil.5% investicija). Regije SIB i BIH od 1970. godine u privredne i vanprivredne djelatnosti realizovana su realativno značajna.46 mil.22% investicija privrede Bosne i Hercegovine. UKUPNO: Ukupno investirano Milion DM % 8.01. Doboj Istok.13 1. do 1980. U prvom petogodišnjem periodu (1970. do 1975.18 mil. Čelić. DEM ili 21. godine i to od 0. Brčko. Sjeveroistočna Bosna je ekonomsko-geografska regija koja obuhvata 19 općina: Bijeljina. Živinice. 1990. u razdoblju 1981. – 6.) investirano je 8. 1985.48 114.462 21.97 mil. do 1.72 1. ili 1.51% u 1990. DEM. Lukavac. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. – 37.08 0. 1975.08% u 1970. 44 . – 7. – 18284. Statistički godišnjak BiH. – 3.52 0. – 97. Tuzlanski kanton se nalazi u Federaciji BiH i čini ga 13 općina: Tuzla.-1975. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. – 8. dinamika i struktura investicija u periodu od 1970. 1980.16. Tuzla. 1988.19. godine Za ocjenu stepena i nivoa ekonomsko-razvojne snage općine Kalesija.42.69. – 6. prema vremenu važenja dinarskih iznosa po kursu za (1 DEM) kako slijedi: 1970. značajnu ulugu imaju i investicijska ulaganja.23.13%. do 1986. – 16. trend rasta općina Kalesija je bilježila i kod učešća u ukupnim investicijama Regije sjeveroistočna Bosna (od 0.06%. godini.21.48%. DEM ili 7.00.0% u 1986. 1981. godine (ukupno realizovano 71. razna godišta. godine 53.06 28. Banovići.51 1.31 1. Gradačac. – 11.10.00 2.00. 1986.90 Učešće Kalesije u investicijama SI Bosne BiH 0.58.59 0. U analizi izdvajamo slijedeće: a) Na području općine Kalesija u periodu od 1970. – 9.23. 2 (tabela 1) Tabela 1: Kalesija u investicijama Kantona. do 1990.72% do 3.270 DEM. – 5. godine 28. a za općinu Tuzla ona su bila znatno veća: tj. do 1985. odnosno opadajući sa 3. Srebrenik. Sarajevo 1 2 Statistički bilten "Investicije". do 1990.-1990.33 53. – 4. 1981.95. odnosno samo 0. 1978. Ukupno realizovana godišnja investiciona ulaganja po stanovniku u općini Kalesija iznose 161. Lukavac.22 Izvor: Statistički bilten "Investicije".

22 UKUPNO: Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine d) Posebno je značajan podatak (tabela 2) o sumi ulaganja po novozaposlenom radniku u općini Kalesija (82. godine u općini Kalesija.000 Izvor: Statistički bilten "Investicije". Tuzla.13 1976. zatim tercijarni 25.04%).000 122.000 DEM). 2002.462 20 10 0 1970. odnosno za 25.6%).187 28. godine c) U sektorima privrede najveći udio odstvarenih investicija bilježi sekundarni sektor 58.613 DEM) koja je za 43. godine 3.000 148.5 0 0.08 1970.-1990.51 1.-1990.Obim.-1985. Sjeveroistočne Bosne 0.-1980. 1976.25% i primarni sektor 23. do 1990.31 1981.5 1 0.971 Grafikon 2: Kalesija u privrednim investicijama Kantona. do 1990.-1985.9% manja od regionalnog (134.000 DEM). 0.-1980. 8. 192..047 53. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine.000 134. do 1989.5 u% 2 1.06 3 2. 1981.52 0. Regiji SIB i BiH Područje Kalesija Tuzla Regija SIB BiH Ulaganja po novozaposlenom u privredi 82. razna godišta. 1986.61% (samo u industriji 51. M. 1. Tuzla.000 Ulaganja po novozaposlenom u privredi + vanprivredne djelatnosti … 167. dinamika i struktura investicija na području općine Kalesija u periodu od 1970.58 1. Ekonomski institut.64% (od toga u poljoprivredi 19.: Tuzla kao razvojni centar Sjeveroistočne Bosne. str.4 1. Tabela 2: Suma ulaganja po novozaposlenom radniku za razdoblje od 1970.59 0.36 1986.2% manja od Tuzle (153. godine 60 50 miliona DM 40 30 24.613 153. 0. Grafikon 1: Kalesija u privrednim investicijama u periodu 1970. zatim 29. 45 .5% od prosjeka privrede BiH (111.9 0. do 2005.800 111.57 1.72 0.5 3 2.000 DEM). Sarajevo i Klapić. Regije SIB i BIH od 1970.-1975.-1975. Statistički godišnjak BiH.

DEM odnosno 1. do 1985. DEM. Ukupno realizovane investicije u ovu djelatnost u periodu 1970. 2. Ukupno realizovane investicije u ovu djelatnost u periodu od 1970. DEM ili 6. odnosno 8. godine u razvoj šumarstva u Općini nije bilo investicija. godine su iznosile 114. U ukupno realizovanim investicijama u vodoprivredi za period 1970.0% od ukupno realizovanih investicija u cjelokupne privredne djelatnosti. DEM ili 63.9 mil. godine.004% u Bosni i Hercegovini. do 1989. 3. do 1989. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine.-1989. do 1989.22 mil.6% od ukupno realizovanih investicija u proizvodne djelatnosti privrede. što čini 19.03% od ukupnih investicija u istoj oblasti Regije sjeveroistočna Bosna i 0.8% u Regiji sjeveroistočna Bosna i 1. godine došlo je do realizacije investicija u vrijednosti od 4. 4. do 1980. Značajna investicijska aktivnost bila je prisutna u periodu od 1976. do 1980. godina. godine kada je u poljoprivredu ukupno investirano 11. U saobraćajnu djelatnost ulagana su relativno značajna sredstva. do 1989. U periodu od 1981.4 mil. godina općina Kalesija je participirala sa samo 0.000 DEM ili 0. Ukupno realizovane investicije u poljoprivredi općine Kalesija u dvijedecenijskom periodu imale su vrijednost od 22. DEM ili 51. do 1989.9 mil. godine.2% investicija Bosne i Hercegovine.5% od ukupnih investicija na području općine Kalesija. razna godišta. Najveća investicijska aktivnost u industriji Općine zabilježena je u periodu od 1981. do 1985. U periodu od 1970.2% od svih realizovanih investicija u poljoprivredu Regije sjeveroistočna Bosna i 1. do 1985.1% ukupnih investicija za period od 1970.45 mil. do 1989.5 mil.17% kod Bosne i Hercegovine. što je činilo 1.0% od ukupnih investicija u periodu od 1970. U periodu od 1970.5 mil. Učešće općine Kalesija u ukupno realizovanim investicijama za isti period u industriji Regije sjeveroistočna Bosna iznosilo je 0.0% od ukupnih investicija realizovanih u periodu od 1970. do 1989. Statistički godišnjak BiH. Na području općine Kalesija u industrijske djelatnosti u periodu od 1970. godine u ovu oblast je samo uloženo 0.9 % od ukupno realizovanih investicija u privredne djelatnosti.6 mil. DEM. odnosno u periodu od 1981.2% u Bosni i Hercegovini. Mešanović Analizirajući pokazatelje o dinamici investicija u pojedinačnim privrednim djelatnostima možemo zaključiti sljedeće 3 : 1. Sarajevo 46 . godine imale su vrijednost od samo 84. općina Kalesija je participirala sa 2. DEM ili 53.45% u Bosni i Hercegovini. U šumarstvu općine Kalesija su zabilježena veoma skromna investicijska ulaganja. 7. odnosno 0. kada je investirano 36.DŽ. godine u vodoprivredu nije bilo investicijskih aktivnosti. DEM. 5. godine i od 1986. 6. Najniža investicijska ulaganja na području općine Kalesija zabilježena su u građevinarstvu. do 1989. godine ukupno realizovane investicije su iznosile 58. Općina Kalesija 3 Statistički bilten "Investicije". do 1989.73%.9 mil. što čini 0.1 % od ukupno realizovanih investicija u Regiji sjeveroistočna Bosna odnosno samo 0. -1989. godine iznose 7.2% na nivou Regije sjeveroistočna Bosna. godine u općini Kalesija realizovano je najviše investicija u vrijednosti od 53. DEM ili 47.07% od ukupno realizovanih investicija u Općini. odnosno 0. Ukupno realizovane investicije u osnovna sredstva proizvodnih djelatnosti privrede društvenog sektora u općina Kalesija za period od 1970. U ukupno realizovanim investicijama u ovoj oblasti perioda 1970. do 1985.02% Bosne i Hercegovine. Na području općine Kalesija u periodima od 1970. godine.

slaba saobraćajna povezanost i dr. Investicijska aktivnost u periodu od 1994. godine i od 1986. U posmatranom periodu učešće trgovine općine Kalesija u istoj oblasti u investicijama Regije sjeveroistočna Bosna je 1.29% od ukupno realizovanih investicija u posmatranom dvijedecenijskom razdoblju. zastarjelost opreme.73 mil. Skromna investicijska aktivnost u trgovinskoj djelatnosti zabilježena je u periodu od 1985. do 1975.9 mil. do 1980. do 1989. 12.01% u Bosni i Hercegovini. do 2005. do 1989.68 mil. što čini samo 0. DEM. do 2005. godine. Učešće općine Kalesija u ukupno realizovanim investicijama za isti period u zanatstvu Regije se kretalo 8. DEM ili 10. godine i od 1981. DEM ili 6. odnosno 0. dinamika i struktura investicija na području općine Kalesija u periodu od 1970. do 1985. do 1989. godine. godine.29 mil. do 1989. Značajan podstrijek početnom oživljavanju privrede dala su donatorska i kreditna sredstva. 10.5% od ukupno realizovanih investicija u periodu 1970.16 mil. odnosno 0. 47 . godine iznose 10. kada je investirano samo 0. godine je u posmatranom periodu partcipirala sa samo 0. DEM. DEM ili 8. godine kada je u ovu djelatnost ukupno investirano 1.33 mil. Na području općine Kalesija u periodima od 1970.09% Bosne i Hercegovine. do 1989. odnosno u periodima od 1981. što je 58. Značajno je napomenuti da je samo u periodu od 1985. do 1975. osiromašeni fondovi. 8. do 1980. do 1989. U ugostiteljstvo i turizmu zabilježena su vrlo skromna investicijska ulaganja. Značajna investicijska aktivnost bila je prisutna u periodu od 1970.0% od svih investija posmatranog dvijedecenijskog razdoblja.Obim. DEM ili 0. godine. 9.2% odnosno 2. što čini 2. do 1985. odnosno u dvijedecenijskom razdoblju u trgovinu je uloženo 7. U ove djelatnosti općine Kalesija u periodima od 1970. godine realizovano investicija u vrijednosti od 4. Ukupno realizovane investicije u zanatstvu u periodu 1970-1989.1% kod Bosne i Hercegovine.32% u istoj djelatnosti Bosne i Hercegovine.3% od ukupno realizovanih investicija u ovu djelatnost u periodu od 1970. godine došlo je do realizacije investicija u vrijednosti od 0.14% od ukupno realizovanih investicija u privredu općine Kalesija. godine ukupno je investirano je 0. DEM.91% investicija iste djelatnosti Regije sjeveroistočna Bosna i 0. do 1975.8%. Realizovano je 3. Investicijska aktivnosti u trgovinu općine Kalesija najznačajnija je u periodu od 1981.3% od svih investicija u privredne djelatnosti Općine. što je i danas aktuelno. Ukupno realizovane investicije u komunalne djelatnosti općine Kalesija u dvijedecenijskom periodu imale su vrijednost od 2.6% od svih realizovanih investicija u istoj oblasti Regije sjeveroistočna Bosna i 0. Navedena i druga ograničenja su usporavala postratnu obnovu zemlje. do 1985. DEM ili 54.9% od realizovanih investicija u cjelokupnoj privredi. odnosno u periodu od 1976. godine nije bilo investicijskih aktivnosti.36 mil.3% od ukupno realizovanih investicija u privredne djelatnosti. godine U postratnom periodu cjelokupna bosanskohercegovačka privreda (uključujući i privredu Kalesije) se suočila sa mnogobrojnim razvojnim problemima kao što su: nedostatak inicijalnih sredstava za rad. izgubljene tržišne i poslovne veze. 11. godine i od 1986. DEM ili 48. godine i od 1976.2 mil. godine.0% od ukupnih investicija u periodu od 1970.2 mil. do 1989. godine u ostale privredne djelatnosti nije bilo investicijskih aktivnosti.

-2000.34 %. Mešanović Tabela 3: Ostvarene investicije u općini Kalesija i Tuzlanskom kantonu za period od 1994. za period 1994. Kumulativ 1994. 1998.6 9.-1999.DŽ. Sarajevo.694 10. DM ili 45. što je veći iznos od prosjeka za TK (216 KM). Na području općine Kalesija prosječni godišnji nivo ostvarenih investicija po stanovniku u periodu 1994.2%. DM ili 24.57 %. 1999. Sarajevo.484 9. (tabela 5) 48 .-2000.0 86.0% i td. a izvršene isplate za investicije 63. 2000.610 602.380* 109.876 3. Tuzla.099 265 Tuzlanski kanton 239.308 100. godine. godine primila pomoć za rekonstrukciju u vrijednosti od 30. KM Po stanovniku godišnje KM Općina Kalesija 71.232* 112.094 170 Izvor: Podaci Federalnog zavoda za statistiku. godine ostvarene investicije u općini Kalesija iznosile su 71. do 2000. godine je iznosio 297 KM. *Uključena općina Brčko Analizirajući tabele 3 i 4 možemo zaključiti sljedeće: 1.933 216 Izvor: (1) Podaci Federalnog zavoda za statistiku.567 1. razvoj i poduzetništvo u Vladi TK. razvoj i poduzetništvo u Vladi TK.3 10.436 141. takođe.-1997. Općina Kalesija je u periodu od 1996.6 mil.6 mil.4 mil. godine. 2. KM. Tabela 4: Izvršene isplate za investicije u općini Kalesija i Tuzlanskom kantonu za period 1994. godine u hiljadama KM Godina 1994.039 2. Udio u (%) Pros.2 mil. a kod izvršenih isplata za investicije 10. DM ili 12. Udio u (%) Godišnji prosjek Po stanovniku godišnje KM Općina Kalesija 56. U periodu od 1994..212 297 Tuzlanski kanton 765.5%. DM.0 10. veću vrijednost od prosjeka Kantona (170 KM). iznos. Od ovih sredstava najviše je uloženo u stambeni fond 13. god. obrazovanje 3. u hilj. Učešće općine Kalesija u ukupno ostvarenim investicijama Tuzlanskog kantona je 9.658 100.68 mil. za period 1994. Tuzla. zatim elektroenergetsku infrastrukturu 7.-2000. do 2000. godine u hiljadama KM Godina Kumulativ 1994.-1997.-1997. (2) Dokumentacija Ministarstva za obnovu. Izvršene isplate za investicije po stanovniku godišnje iznosile su 265 KM i imale su. Dokumentacija Ministarstva za obnovu.-2000. za godine 1998-2000. za godine 1998-2000.212 63..48 miliona KM.

30 Lukavac 29 255.661 626 30. finansirale su proces obnove.488.414 1.5 2.670. Međutim.15 Izvor: A.635 7.02 Teočak 7 65.2 12.: Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. 49 . Svezak Geografija.421. Tabela 6: Ulaganja sredstava za obnovu stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona u periodu 2001-2005.25 UKUPNO 178 1. do 2005.071.76 Srebrenik 16 109. str.186.98 Gračanica 2 25.de (Stvarna priča o rastu privatnog sektora u BiH.3 5.144.444.470. 2005.88 Banovići 6 77. 2005.447.49 Gradačac 1 12. 57 i 58. godine.14 Kalesija 28 224.org-esiweb@t-online.6%. Zbornih radova PMF.Obim.801. Smajić.14 Čelić 9 81.8 0. 4 Kadušić A.) za obnovu devastiranih stambenih objekata uloženo je 1.670 KM. Tuzla. dinamika i struktura investicija na području općine Kalesija u periodu od 1970.498.6 1.6 45.80 Živinice 13 79. Prema podacima Ministarstva za obnovu i razvoj Tuzlanskog kantona u posljednjih pet godina (2001-2005.0 24.186 KM 4 ili 19. godine Sektor Poljoprivreda Obrazovanje Električna energija Zdravstvo Stanovanje Općinska zgrada Socijalni sektor Telekomunikacije Transport Voda UKUPNO Pomoć u hiljadama DM 960 3. Kadušić. Smajić S.) Od 1995. od toga u općinu Kalesija 224.85 Kladanj 13 94. Priština. Nekoliko međunarodnih humanitarnih organizacija. Zbornik radova PMF. S. godine na području Tuzlanskog kantona (uključujući i općinu Kalesija) otpočeo je proces obnove devastiranih građevinskih objekata ulaganjem finansijskih sredstava.665. Vlada Tuzlanskog kantona i dr. godine.. godine Općina Broj donacija Iznos u KM Tuzla 31 230. str..402 13.5 4. i pored do sada uloženih sredstava proces obnove još nije završen.212 (u %) 3.484. 58. godine Tabela 5: Pomoć za rekonstrukciju u općini Kalesija u periodu od 1996.. 2002.88 Sapna 23 188.2 0. Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995.140.esiweb.-1999.993. Tuzla.1 100 Izvor: www. Svezak Geografija.662 192 557 103 1.

www.6 mil. Najveći udio investicija zabilježen je u sekundarnom sektoru 51. Smajić. Kadušić. godine za obnovu devastiranih stambenih objekata uloženo je ukupno 224. Dokumentacija Ministarstva za obnovu. do 1989. do 2000. zatim elektroenergetsku infrastrukturu 7. U periodu 2001-2005.4 mil. Klapić: Tuzla kao razvojni centar Sjeveroistočne Bosne. Tuzla. godine.0% i td. godine ukupno je investirano 114. DM. Statistički godišnjak BiH.-1997. S.6 %. razvoj i poduzetništvo u Vladi TK. 2002.67 mil. U periodu od 1994. DEM.org-esiweb@t-online. DM ili 12. Tuzla. Statistički bilten "Investicije".DŽ.2 mil.5%. 2002. za period 1994.-1999.esiweb. Sarajevo 4. 2005. Zbornih radova PMF. Mešanović Zaključak Na području općine Kalesija u periodu od 1970. 2. Svezak Geografija. Ekonomski institut. obrazovanje 3.2%. zatim tercijarnom 25. Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. A.3 % i primarnom sektoru 23.1 %. godine za rekonstrukciju primila 30. Priština.6 mil. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. Općina Kalesija je od 1996. godine ostvarene investicije u općini Kalesija iznose 71. DM ili 24. 3. M. Literatura 1.186 KM. Tuzla.) 5.de (Stvarna priča o rastu privatnog sektora u BiH. godine. Od ovih sredstava najviše je uloženo u stambeni fond 13. 50 .48 miliona KM. razna godišta. DM ili 45.

in a synthetic way. shows the effects of production factors in that particular moment. To je društveni (bruto domaći) proizvod po stanovniku. sc. Univerzitet u Tuzli Sažetak Ocjena nivoa razvijenosti (i promjene u tom pogledu) općine Kalesija zasniva se na pokazatelju koji na sintetičan način izražava efekte djelovanja proizvodnih faktora u tom trenutku. Dinamiku rasta društvenog proizvoda na području općine Kalesija analiziraćemo kroz stope rasta društvenog proizvoda i procentualno učešće u društvenom proizvodu Tuzlanskog kantona. 51 – 58 (2007-2008) Originalni naučni rad PROMJENE U NIVOU (I OCJENA) PRIVREDNE RAZVIJENOSTI I DINAMIKA RASTA DRUŠTVENOG PROIZVODA OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. općina Kalesija Abstract The assessment of the level of development (and related changes) of Kalesija Municipality is based on an indicator which. viši asistent. Dževad Mešanović. kao i u odnosu na uže (Tuzlanski kanton) i šire regionalno okruženje (Regija sjeveroistočna Bosna i Bosna i Hercegovina). That is domestic (gross domestic) product per capita. capital assets. Kalesija Municipality . The dynamics of the growth of domestic product on the territory of Kalesija municipality will be analyzed through the growth rate of domestic product and its percentage in the domestic product of Tuzla Canton. Ključne riječi: Društveni proizvod. Promjene u nivou razvijenosti sagledavamo u dugom vremenskom periodu (oko tri decenije). Prirodno-matematički fakultet.Zbornik radova PMF 4 i 5. Changes in the level of development are analyzed through a long period of time (around 3 decades) as well as with regard to the immediate surrounding (Tuzla Canton) and wider regional surrounding (region north-east Bosnia and Bosnia and Herzegovina). GODINE CHANGES IN THE LEVEL (AND ASSESSMENT) OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE DYNAMICS OF GROWTH OF DOMESTIC PRODUCT OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2002 Mr. Region North-East Bosnia and Bosnia and Herzegovina. national income. osnovna sredstva. Key words: Domestic product. Regije sjeveroistočna Bosna i Bosne i Hercegovine. DO 2002. narodni dohodak.

godini. Srebrenik.237 5. 1987. Šekovići.225 5.408 2.105 3.411 1. Živinice. narodni dohodak…".530 1.840 3. Kalesija. Zvornik i Živinice. Lukavac. Sarajevo. i to od 978 DEM u 1981. 1983. do 1990.626 6. U periodu od 1970. Srebrenik.514 1.711 3.p.294 3.124 1. Mešanović Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti Promjene u nivou razvijenosti analizirane su u periodu od 1970.321 TK 1.-1990.480 4. Tuzla.333 3. Tuzlanski kanton je subregija ekonomsko-geografske Regije sjeveroistočna Bosna. Kladanj.587 BiH 1. godine. Sapna i Teočak.803 2. Orašje. nastao je administrativnopolitičkim putem u procesu kantonizacije Federacije BiH i tvorevina je Dejtonskog sporazuma. Doboj Istok. 1986.662 5.711 3. 1982. a zatim pad od 1981. Vlasenica. U regionalnom smislu.DŽ. do 1981.976 3. Zavod za statistiku BiH. Lukavac. godine.908 3. Osnovne karakteristike privredne razvijenosti Kalesije u ovom periodu ogledaju se u sljedećem: 1. Kladanj.425 1.930 2. Lopare.997 2.6 puta. Tabela 1: Društveni proizvod per capita u općini Kalesija. Kalesija.859 2.709 1. 1981. 1 2 3 Tuzlanski kanton (prvobitno kao Tuzlansko-podrinjski kanton).563 2.270 3.565 3. 1984.488 1.460 5.240 2.386 5. Čelić. 1975.525 2. 1990.061 4.136 3. 1973.4% ukupnih privrednih investicija 1970.683 Regija SIB 1.658 3. 1972. Regiji sjeveroistočna Bosna i Bosni i Hercegovini od 1970.376 1. DEM ili 85. 1971. godine te ponovni rast do početka 90-tih godina. 1988. Intenzivan rast društvenog proizvoda podstaknut je investicionim ulaganjima.c.548 2.390 4.985 3.878 3. (maksimalni d.739 2. razna godišta.894 5.717 2. do 1989.519 3.074 2.816 4.725 2.545 6. u periodu 1970.284 2.491 2. Banovići. Analizirajući podatke u tabelama 1 i 2 vidimo da je prisutan rastući trend društvenog proizvoda po stanovniku u općini Kalesija u periodu 1970. 1974.810 3. povećan je od 373 DM na 978 DEM ili 2. razna godišta.493 3.119 2.) na 857 DEM u 1990.011 7. 1989. 1976.c. Brčko.1 mil. do 1985. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. Ugljevik.310 5. godine Godina 1970.459 2. 1980.512 2.347 3.399 2. Kalesija 384 373 451 539 563 618 644 715 667 770 767 978 951 871 835 783 718 766 655 559 857 Tuzla 2.540 3.297 3.576 3.521 5.199 4.887 7. 1978.374 2. Čine ga 13 općina: Tuzla.008 5.410 1. Gračanica.450 3. 1979. do 1981. Srebrenica. Gradačac.353 5.200 1. kao i u odnosu na uže (TK) 1 i šire regionalno okruženje (Regija SIB 2 i BiH).902 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod. Gradačac.342 2. Tuzlanskog kantonu.636 4. Statistički godišnjak BiH. Sjeveroistočna Bosna je ekonomsko-geografska regija koja obuhvata 19 općina: Bijeljina. Statistički godišnjak BiH.158 1. 1985. 3 Tokom 80-tih godina pada investiciona aktivnost i usljed toga opada i društveni proizvod p. 1977. do 1990.521 3.p. godine društveni proizvod p. Sarajevo 52 . naročito u industriji i poljoprivredi: realizovano 81. Gračanica. Statistički bilten "Investicije".105 3. Banovići.832 3. Bratunac.677 3.c. godine.752 3.062 3.

411 644 2. i općine Kalesija 857 KM).124 1.061 3.u odnosu na Tuzlanski kanton od 26.9 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.c. godine 8000 7000 6000 D. godini općine Banovići (5.2 23. godine 2. 1986.9 21. Zavod za statistiku BiH. (tabela 3) 53 .Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti i dinamika rasta društvenog proizvoda općine Kalesija u periodu od 1970. Tuzla 1974. 1980.587 3. 1982.908 857 3.6:1.c.8 18. Prema pokazateljima (tabela 3).4% na 21.859 2.199 718 3.c. Tuzlanski kanton Sjeveroistočna Bosna Bosna i Hercegovina b) Tako je i kod vrijednosti osnovnih sredstava (nabavna i sadašnja vrijednost) u 1990.240 2. godini bio još veći (7.c.683 3. 1976. Regiji sjeveroistočna Bosna i Bosni i Hercegovini od 1970. a) Evidentne su vrlo izražene i produbljene disproporcije u nivou razvijenosti između općine sa najvećim per capita GDP u Regiji (općina Tuzla 6.2 26.3 21.1 28.3 23. godini. Tabela 2: Promjene u relativnom nivou razvijenosti Kalesije u odnosu na društveni proizvod p. godini Kalesija rangirana na posljednjem 19 mjestu od svih općina u Regiji. Grafikon 1: Društveni proizvod per capita u općini Kalesija.4 22. 1986. g.9%. Pored društvenog proizvoda p. (DEM) Kalesija TK SIB BIH 373 1. od 33. Kalesija 1972. Regije sjeveroistočna Bosna i Bosne i Hercegovine God. do 2002. narodni dohodak…". Društveni proizvod p. 1984.c. 1976. p. Regije i BiH znatno smanjen: . do 1990. 1988. c) Identičan je omjer najvećeg i najnižeg iznosa narodnog dohotka po stanovniku u 1990. 3. a kod sadašnje vrijednosti 30:1.7 25.5 28. općine Kalesija je u odnosu na nivo Kantona. . godini na 23.4:1). 1990.321 KM u 1990. Društveni proizvod p.284 3.376 1. Podaci pokazuju da je omjer GDP per capita općina Tuzla i Kalesija početkom 70-tih godina iznosio 6.1:1 da bi u 1990. Statistički godišnjak BiH.563 978 4.902 Nivo d. kompariranje nivoa razvijenosti vršeno je i po vrijednosti osnovnih sredstava po zaposlenom i narodnom dohotku po stanovniku.4% u 1970.734 DM) i Kalesija (719 DM).3 23.9%. u istom periodu.u odnosu na Regiju sjeveroistočna Bosna.c. 1990.P. Sarajevo.450 4. 1978. Posebnu pažnju zaslužuje uporedba Kalesije u nivou razvijenosti sa drugim općinama u Regiji.u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od 26. Tuzla. 1981. Tuzlanskog kantona.p.2% u 1990.3 19. 1971. omjer kod nabavne vrijednosti po stanovniku između Ugljevika i Kalesije iznosi 26. Tuzlanskom kantonu. Kalesije u odnosu na: TK=(100) SIB=(100) BIH(=100) 26.1 24.4 33. razna godišta. . p.711 3.2% na 23. DM 5000 4000 3000 2000 1000 0 1970.

195 7.-1990.132 1. Dinamika rasta društvenog proizvoda u periodu od 1970. narodni dohodak…".795 2. M. str. Statistički godišnjak BiH.781 14.107 3. Zavod za statistiku BiH.953 2.523 3. doh. 4 Statistički bilten "Društveni proizvod.623 3.p.081 7.774 26.3 0. 4 Tabela 4: Stope rasta d. Klapić: Stanje.0 Period 1980.214 43. U privrednim djelatnostima općine Kalesija u periodu od 1970. 5.435 1. Statistički godišnjak BiH.751 2.2 12.-1980. Regiji sjeveroistočna Bosna i Bosni i Hercegovini u periodu 1970.7 6. godine Područje Kalesija TK SIB BIH 1970.100 13.0 5.825 20. g. 1996.845 1. što čini 1.14% Regije sjeveroistočna Bosna i 0.479 2.-1990. 5.141 4642 6455 Nar. Tuzla. 54 . Mešanović Tabela 3:Vrijednost osnovnih sredstava i narodni dohodak po stanovniku DM.-1975. 2.7 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.923 3.030 8.5 1975.6 9. 5.6 13..734 2.95% društvenog proizvoda Tuzlanskog kantona.4 mil.605 2.6 1985. DEM društvenog proizvoda.849 5.339 3.-1985.531 7. 12.219 2.352 1. Sarajevo.584 877 2. razna godišta.9 1970. strateški ciljevi i globalni pravci razvoja privrede TPK.663 719 2. Ekonomski institut. do 1990.0 10.150 1. godine Dinamiku rasta društvenog proizvoda na području općine Kalesija analiziraćemo kroz stope rasta društvenog proizvoda i njeno ušešće u društvenom proizvodu u uporedbi sa Tuzlanskim kantonom.774 3. narodni dohodak…".6 3.688 4.490 1. Banovići Bijeljina Bratunac Brčko Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lopare Lukavac Orašje Srebrenica Srebrenik Šekovići Tuzla Ugljevik Vlasenica Zvornik Živinice Regija SI Bosna Bosna i Hercegovina Nabavna vrijednost 15. Babović.6 9.0 3. Zavod za statistiku BiH.8 9. 1990.512 3.006 2.171 9618 13150 Sadašnja vrijednost 5. problemi.400 3.2 7.DŽ. po st. razna godišta.111 2.840 2.725 1.706 1. 2.518 2. u općini Kalesija.663 4.268 3. u Zborniku "Strategija privrednog razvoja TPK".614 6. do 1990.451 3055 3312 Izvor: S. 184.-1990.373 6.686 1616 5.856 5.294 3. Regijom sjeveroistočna Bosna i Bosnom i Hercegovinom.356 3.4 1.959 2.185 2. Tuzlanskom kantonu.23% Bosne i Hercegovine. godine ostvareno je 541. 1.5 1.2 1. Sarajevo.394 3.

26 1.-1990. Ako analiziramo podatke (tabela 5) vidimo da je učešće Kalesije u društvenom proizvodu Tuzlanskog kantona u opadanju od 1970. narodni dohodak…". razna godišta. na 0.0%). 1985.24% u 1980. realizovano je u djelatnostima primarnog sektora.23 1. Sarajevo. godini. 1985. godine općina Kalesija bilježi porast u učešću u društvenom proizvodu Tuzlanskog kantona sa 1.26% na 1.85% u 1985. godini i u periodu 1985.7% i kretala se u nivou stope rasta BiH (5.7%). godine Na osnovu podataka (tabela 4) možemo zaključiti da je stopa rasta društvenog proizvoda u općini Kalesija u periodu 1970. Regiji SIB i BIH od 1970. 1990. godine od 0.77 1. Bosne i Hercegovine porast od 0. na 0. godine iznosila 5. ali je bila niža u odnosu na TK (6.21% u 1975.20%.82 0.18% na 0. prema učešću u društvenom proizvodu Godina 1970. do 1990. Statistički godišnjak BiH. do 1990. 1975. godine.5%). 22 33 29 28 24 Tabela 5: Kalesija u Kantonu. godini i od 0. do 1990. Zavod za statistiku BiH.27 0.24 1.P.21 1.81 0. do 1.81% na 1.03 0.23% u 1970. do 2002. 1980. 1981.56 1.24% u 1980. Grafikon 2: Relativni nivoi društvenog proizvoda po stanovniku općine Kalesija (Regija sjeveroistočna Bosna=100) u periodu 1970.35% u 1970. do 1980. 55 . 1990.03% u 1990. godine sa 2.2%) i Regiju SIB (7. Postavlja se pitanje koje su privredne oblasti u značajnijoj mjeri doprinosile ostvarenju društvenog proizvoda? Zaključci u vezi sa postignutim efektima su sljedeći: 1. u društvenom proizvodu Regije SIB rast od 0. na 0. Učešće Kalesije u društvenom proizvodu Regije Bosne i Tuzlanskog kantona sjeveroistočnaBosna Hercegovine 2. na 0.35 0. do 1990.96 1. godine 35 30 25 indeks 20 15 10 5 0 1970.18% u 1985. godini i Bosnu i Hercegovinu sa 0. Tome je najviše doprinijelo visoko učešće poljoprivrede u društvenom proizvodu ukupne privrede (49.21% u 1975. U periodu od 1985. do 1990.18 1.12 0.20 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod. Oko jedne polovine (49. zatim u padu u odnosu na Regiju sjeveroistočna Bosna sa 1.56 %. 1975. te u D.Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti i dinamika rasta društvenog proizvoda općine Kalesija u periodu od 1970.96%.82% u 1985.7%) društvenog proizvoda ukupne privrede općine Kalesija ostvarenog u razdoblju od 1970.

5 6. 1985..7 Šum. ..2 0.. .1 0. ..0 2.. .88 mil.1 0. godini ostvareno je 21.6 0..9 26. dj..1 .1 17... . .2 2.9% na 34..5 Ug. Regije i BiH nešto povećan: . ..-1990. .1 16.. 0.9 1. .. 1975.1 0..5 . KM ili 29.5 Saob.. Vodopr. 0.. U odnosu na 1990..3 0.8 0. .2 0.8% d..3 1. 0.3 10.4 0.2 0.3 0.5 28.3 0. godina Gdje je Kalesija danas (u odnosu na ostale općine TK.0% u 2002.4 7. . .. djel. . Društveni proizvod p. općine Kalesija je u periodu 1990-2002. Građ. . 1977.1 0..1 0..5%) u ukupno ostvarenom društvenom proizvodu (kumulativ 1970.4 9.p.... . ...6 24.9 8. .u odnosu na Tuzlanski kanton od 23..9 1..8 3. KM društvenog proizvoda. ..5 1.9 1.5 14.. godine u odnosu na nivo Kantona. 0. ..6 30.. 0... 1989.6 30. 0. 1988. .7% (u industriji 15.5 0.8 8..7 1. .....9 4.. i rib..5 0.3 2. godine..4 0. 1.6 13. .5 0.5 15. godine God.2 0. Tabela 6: Drustveni proizvod u (mil.. .1 .7 0.4 4..6 2.. 1981.5 0.8 1. 0.7 4.9 2.. godinu vrijednost GDP se smanjio za 8....7 5. .3 2... . što je činilo 2. kada je u pitanju nivo razvijenosti? 1.4 0..1% Regije sjeveroistočna Bosna i 0. .9 0.0 Stamb. .5 1.0 19... .3 0. .4 0. Mešanović 2.5%.. .. .. do 1990.8 0.... 1984. od 23.4 0.0 2.1 0.6 0.6 0. 1978. . 12.2 0.7 0..6 0.1 2. 0. 0.DŽ.7 Ind..1 0... 1987....7 6.8 0.1 0. 1970..6 7.4 ..7 2.4 9..4 7. . 1986. Uk....3 1.0 6.7 22.3 7.6 12. 0.7 2.. . .9 5. i tur. Tercijarni sektor participirao je sa nešto više od jedne četvrtine (26.4 22.3 0. Regiju SIB i BiH i predratni period)..2 2. .8 1.6 8.2% Bosne i Hercegovine..6 Polj.6 32.1 10. . Zavod za statistiku BiH.9% na 23... 56 . Tuzle).. .. .. .3 0.9%.1 ... .2 mil. zatim 1....4 0.2 10. ... u istom periodu. .5 0.5 Zanat.. . .1 ..... 1974.. 1983..5 2.4 0.3 0.9 5. ..1 5.1 0.0% društvenog proizvoda Tuzlanskog kantona (3.... 1979.1 2..6 36. .c.. ..4 4.u odnosu na Regiju sjeveroistočna Bosna.. ....9 28.1 0. ..1 11. .6 16. 1980. ..9 2. godini...u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od 21. ukupne privrede..5 0.2 0.3 0. KM) na području općine Kalesija u periodu od 1970.3 Ost. . U djelatnostima sekundarnog sektora realizovano je 23... 0.0 6.6 4.9 6..7 0.6 8.5 0. razna godišta.9 18.9 14. 3..3 2..2 21. . 0.8 20. . godini na 34. narodni dohodak…".. .) općine Kalesija. . do 1990..6 0. .7 2. .0 13.3 .8 1..4 0.. i veze .p.7%.5 12.2 33.. Statistički godišnjak BiH. Nivo društvenog proizvoda per capita u periodu 2001-2002. Tako je samo u trgovini u posmatranom razdoblju realizovano 19. 1971.6 0.0 4... . 0. TK..5 6.2 2..3 Trg.1 0. .7 12..3 28. 2.8 1...7 34..2% u 1990.1 3.3 0.. ...3 3. 9. i rud.8% d.. .7 25. .6 0.4 3.1 0.4 0. 1972.7 12.. 0.1 14.9 36... 1976.0%) društvenog proizvoda od 1970.. 1973.3 7.5 0. . U općini Kalesija u 2002. .6 2. kom.1 0.3 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.5 10.. .2 0..5 0. Sarajevo. 1982. 1990.4 0.......3 12..5 3.

org.225.9 42.705.440 633 1.197 1.441 60.739 … 9.200 55.4 7.765 3.701 857 2.900 0.171 7.0 21.0 842.561 5.250 1.Tuzla.8 6. 6. Iznos % 82.9 17.119 100 Index 2002/1990 45. Uloga Univerziteta u razvoju poduzetništva i opravdanost upravljanja biznis centra na Univerzitetu u Tuzli..577 3.851 1.9 75.3 Izvor: Analiza ekonomskog stanja na Tuzlanskom kantonu.120 2.931 100 2.5 0.3 0.8 45.000 100 11.379 2.eured-bih. EURED Projekt Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH.090 75.658 49.500 100 2001.0 23.570 3.200 2.113 11.643 15..1 75.269 100 3.224 10.9 56. Iznos % 180.390. Socioekonomski pregled i SWOT analiza Ekonomske regije "Sjeveroistočna BiH".088 3.457 8.453 2. godine Tabela 7: Bruto društveni proizvod (GDP) u općinama Tuzlanskog kantona i BiH 1990.600 720 1.049 3.750 880 1.0 1..2 70.2 146. godine GDP per capita u KM Općina Banovići Čelić Doboj Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice TK SIB BiH 1990.063 3.6 41.7 Izvor: Analiza ekonomskog stanja na Tuzlanskom kantonu.org.684 2.. 2004.584 341 852 1.6 3. EURED Projekt Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH.1 195.323 7..3 2.8 16.5 100.1 90.5 48.074 6. 2001.407 2.3 43.917 2.357 1.380 1.4 151.611.6 22.370 4. i 2002.5 53.080.6 154.8 40.042 5.565 2.2 69.5 67. Socioekonomski pregled i SWOT analiza Ekonomske regije "Sjeveroistočna BiH". Uloga Univerziteta u razvoju poduzetništva i opravdanost upravljanja biznis centra na Univerzitetu u Tuzli.000 % 7.935 2001.5 34.5 53.784 52. Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice TK SIB BiH 1990.9 24.6 45. 29 Tabela 8: Bruto društveni proizvod (GDP) po stanovniku i nivo razvijenosti u općinama Tuzlanskog kantona i BiH 1990.6 5.2 100 … 100 2002.0 64.750 3.481 21. 2001.460 8.0 97.9 63. 2. str.122 1.9 1.3 66.860 380 890 1.040 514.4 563.8 34.683 3.120 35. maj 2004.040 490 4.8 79.000 1. Tuzla.152 80.706 0. Iznos 70..755 2002. str.8 68. Tuzla.050 ..0 21.0 65..281 5.168 19.Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti i dinamika rasta društvenog proizvoda općine Kalesija u periodu od 1970.160 8.0 8..1 82.320 2.5 5.520 962.4 201.2004.0 4. godine u (000 KM) Općina Banovići Čelić D.972 1.5 49..7 76. do 2002.152 1.430 0. Tuzla.1 30.084 1.6 66. 57 .788 1.193 6.0 58.6 25.3 14. www.566 1. maj 2004.3 21.350 8.040 Nivo razvijenosti (TK=100) 134. 29. i 2002.050 100 17.2 2.550 1.4 44.651. www.599 954 934 743 3.050.2 86.6 5. 2.eured-bih.601 9. 2.7 0.100 1.4 60.566 2.4 1.

-1990. godine ostvareno je 541. Statistički godišnjak BiH. www. 58 . zatim 1. Tokom 70-tih i 80. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. problemi. 1996. povećan je sa 450 DEM u 1970. godini na 857 DEM u 1990. do 1990. godini ili za 3. Zavod za statistiku BiH. Današnji GDP per capita općine Kalesija (oko 800 KM) u nivou je tek 20% prosjeka Bosne i Hercegovine ili 1. sa per capita GDP u nivou od 650 do 800 KM. Značajniji pomak u nivou razvijenosti ove općine nije se ni mogao postići ima li se u vidu činjenica da je u ukupnim privrednim investicijama realiziranim na području Regije sjeveroistočna Bosna u dvijedecenijskom razdoblju (1970. Klapić: Stanje. razna godišta. 3.6 mil.3% d. Evidentne su vrlo izražene i produbljene disproporcije u nivou razvijenosti između općine sa najvećim GDP per capita u Regiji (općina Tuzla 6. Tuzla. KM. maj 2004. M.2 puta..p.4 %). Podaci pokazuju da je omjer GDP per capita općina Tuzla i Kalesija početkom 70-tih godina iznosio 6. i općine Kalesija 857 KM).6% Luksemburga. što je znatno ispod učešća u stanovništvu (4. zemlje sa najvećim GDP per capita. S. Mešanović Zaključak U privredi općine Kalesija u razdoblju od 1970. Statistički bilten "Društveni proizvod. godini razlika u nivou razvijenosti ovih općina bila još veća (7. Tuzle).23% Bosne i Hercegovine. DEM društvenog proizvoda.1:1 da bi u 1990. odnosno samo 0. g. narodni dohodak…".9 % ili 114. Uloga Univerziteta u razvoju poduzetništva i opravdanost upravljanja biznis centra na Univerzitetu u Tuzli.321 KM u 1990. Sarajevo.95% društvenog proizvoda Tuzlanskog kantona (4. EURED Projekt Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH. godina) općina Kalesija participirala sa samo 1.4 mil.c. Ekonomski institut. Babović.DŽ. Tuzla.14 % Regije sjeveroistočna Bosna i 0. u Zborniku "Strategija privrednog razvoja Tuzlansko-podrinjskog kantona". Statistički bilten "Investicije". 4. Sarajevo 5. Socioekonomski pregled i SWOT analiza Ekonomske regije "Sjeveroistočna BiH". Tuzla. razna godišta.tih godina prošlog stoljeća. Analiza ekonomskog stanja na Tuzlanskom kantonu. juli 2004. općina Kalesija je u kontinuitetu od oko dvije decenije svrstavana u skupinu izrazito nerazvijenih bosanskohercegovačkih općina.eured-bih. što je činilo 1. Društveni proizvod p. 2.4:1). Literatura 1.6% prosjeka Evropske unije.org. Statistički godišnjak BiH. strateški ciljevi i globalni pravci razvoja privrede Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Univerzitet u Tuzli Abstrakt Najstariji bosanskohercegovački gradovi pojavili su se u srednjovjekovnoj Bosni. U kasnijim vjekovima pod turskom upravom sagrađeni su novi gradovi u kotlinama pored rijeka te su svojim orijentalnim izgledom. Rijetki od njih su prihvatili evropske principe redizajna i razvoja gradskih formi. Ključne riječi: bosanskohercegovački gradovi. Sa stvaranjem stare Jugoslavije ovi procesi su nastavljeni sporijim tempom a fabrički dimnjaci su zamijenili visoke munare i crkvene tornjeve. a mnogi su sačuvani i do današnjih dana. ing. Taj fenomen je i predmet proučavanja ovog rada. protected by city walls but the beauty of monumental castles was eye-caching for European travelers. Nusret Mujagić. Arhitektonski izraz je tražen u simbiozi evropske arhitekture i orijentalnog podneblja tako da je postepeno nestajao tradicionalni orijentalni izgled u mnogim gradovima koji su sve više poprimali siluete evropskih gradova. U novoj Jugoslaviji procesi industrijalizacije i urbanizacije su pospješili rast gradova a pored starih čaršija nikla su nova stambena naselja sa stambenim blokovima i soliterima.Zbornik radova PMF 4 i 5.NEW TRENDS OR NEW URBICIDE Doc. under Turkish rule. ikonografija. simbolika Abstract The earliest cities of Bosnia and Herzegovina first appeared in the medieval period many of which have remained until today.. In the following centuries. Pod austrougarskom upravom izgrađeni su brojni javni objekti koji su promijenili izgled svih gradova a po svojoj ljepoti nisu zaostajali za najljepšim gradovima austrougarske monarhije. urbicid. urbana forma. utvrđeni debelim zidinama i sa svojim visokim kulama i svojom ljepotom plijenili su pažnju evropskih putnika.NOVI TRENDOVI ILI NOVI URBICID THE CREATION OF AFTER WAR CITY’S IDENTITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA . trend. Nastajala je nova panorama bosanskih gradova prepuna radničkih „kolona“ i fabrika. Gradovi su poprimili sadašnji izgled a u to vrijeme nisu odudarali od bilo kojeg evropskog grada. Cities have often been cited on hilltops. Nakon zadnjih ratnih sukoba i disolucije Jugoslavije razvoj gradova je krenuo neujednačenim tokom poprimajući uglavnom nacionalna i vjerska obilježja. 59 – 72 (2007-2008) Originalni naučni rad STVARANJE POSLIJERATNOG IDENTITETA GRADOVA U BOSNI I HERCEGOVINI . Oriental type of towns with colossal minarets . new towns were developed in the valleys along the rivers. dipl. urbani dizajn. Regionalne i tradicionalne komponente bile su potpuno zanemarene a arhitektura u tim gradovima je bila anacionalna i u duhu Atinske povelje. RGGF. ideološku i vjersku ikonografiju i simboliku dok su preostali gradovi razrušeni i zaboravljeni. arh. vitkim munarama i zbijenim mahalama i čaršijama u obilju zelenila pružali ugodnu sliku putopiscima i sa istoka i sa zapada. dr. Građeni su na uzvišenjima . identitet. drugi su zapali u dekadenciju.

magle... filled with factories and worker’s barracks called "kolona". Cities were getting today’s look and did not differ from other European cities. poplave. After recent conflicts and dissolution of Yugoslavia development of the cities was uneven with large national and religious influences.. Such phenomenon is subject of examination in this study.. jezera. ravnice . with architecture that was not nationally controlled and it was based on Athena treaty. Stvorene uslove čini demografija. temperature. kultura... oblik zemljišta. completely. rijeka. ekonomija. razne funkcije. politika. This process slowly continued with the establishment of Old Yugoslavia replacing minarets and church towers with factory chimneys.) Stari gradovi su nastali u usaglašenosti prirodnog ambijenta i fizičke strukture grada gdje su pojedini gradski oblici izrasli iz prirodnog terena dok su noviji gradovi nastali u kontrastu prirode pri čemu se naglašava ili izgrađena forma ili dominantno obilježje lokacije. symbolism Uvod Na nastanak svakog grada utiču prirodni i stvoreni uslovi. urbicide. suše. religija. while the other cities are devastated and forgotten. mikroklima. urbanom morfologijom i urbanim pejzažom i danas plijene svojom ljepotom i neprolaznošću. Key words: Cities of Bosnia and Herzegovina.N.) i na kraju prirodna bogatstva. a tamo gdje je prihvaćena posebnost ambijenta („genius loci“ – duh mjesta) nastali su gradovi koji svojom formom. društveni odnosi.Hungarian ruling which have changed the shape of urban space and made cities similar to the most beautiful cities in the empire. urban design.. fizičke strukture i na kraju ekologija. Identitet prvih gradova stvaran je u interakciji prirode i arhitekture. istorija. stari Mostar.) geologija (sastav zemljišta i površinskog sloja. osunčanje. trusni pokreti.. Numerous of governmental buildings were built during the Austro.. padavine. Prirodne uslove čini geografija (geografski položaj.) hidrografija (vode. Architectonic appearance was found in symbioses European and Oriental architecture gradually loosing traditional Oriental and getting European character. planine. podzemne vode . iconography. Many cities are in decadence with ideological..) prirodne pojave (elementarne nepogode. was also established in Bosnian cities. U prošlosti su prirodni uslovi bili dominantni u izboru mjesta nastanka i razvoja grada dok su u novijoj istoriji preovlađujući stvoreni uslovi. Regional and traditional components were excluded. konfiguracija terena . nosivost tla i pogodnost za gradnju . izvorišta. trend. identity. European principals of redesign and urban form of developments are rarely accepted. Identitet grada prema Linču (10 ) mora imati sljedeće elemente : – posebnost slike grada – jednostavnost oblika – kontinuitet 60 . oblačnost. As a result of rapid urban growth and industrialization New Yugoslavia initiated building of new urban complexes and buildings next to old cities with high-rise apartment buildings and skyscrapers. (Počitelj. New panorama.. Mujagić and clustered urban areas and building blocks surrounded by grazing land were noticeable for essayist from the west and the east. religious iconography and symbolism. Ostrožac . urban form. topografija (reljef..)..) klimatologija (vjetrovi.

veza starog i novog …  poetika prostora– detalji objekata i prostora specifični za podneblje ili istoriju Svi ovi principi su univerzalni. Zbog toga je potrebno podsjetiti se prvih bosanskohercegovačkih gradova. razvijali se i nestajali kako bi se izvukle pouke za budućnost.suštinu gradskih sadržaja i struktura. poznati svakom urbanisti i ugrađeni u svaku evropsku i svjetsku povelju o urbanizmu ali je očito da su nakon zadnjih ratnih sukoba i velikih emocionalnih naboja stavljeni u drugi plan zarad ograničenih nacionalnih ideologija. raznovrsna urbana morfologija. Vraćajući se u davnu prošlost i tražeći uzore u njoj te ideologije vrše iskrivljivanje istorije kroz izgradnju arhitektonskih formi i urbanističkih kompleksa koji sa istorijom tih gradova nemaju nikakve veze..intimnost.. funkciju prostora i međuzavisnost prirodnih i društvenih sila koje utiču na formiranje forme grada.otkrića i traganja  ambijentalni doživljaj– raznovrsnost sadržaja .  boja – odabir boje prema funkciji ili vremenu nastanka neke urbane forme  komunikativnost arhitektonskih oblika– bogatstvo oblika.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . ugođaj noćnih ulica . večernji ugođaj.novi trendovi ili novi urbicid – dominantnost jednog dijela nad cjelinom – jasnoću veza – diferencijaciju po usmjerenju – vizuelni cilj – kretanje kroz prostor – vremenske sekvence – nazive i značenja koji naglašavaju gradske elemente Ranko Radović (11) i drugi moderni urbanisti preporučuju još i :  dostupnost  lakoću kretanja i snalaženje  osjećanje bezbjednosti i opuštenosti  identifikaciju sa ambijentom  čitljivost plana i organizacije grada  autentičnost  urbani mobilijar i detalje Po njemu fizička struktura grada ne smije se shvatiti kao puko grupisanje i raspored objekata i ulica već kao cjelovit izgrađen ambijent koncipiran i oformljen kao životna sredina urbanizovane ljudske zajednice.  rasvjeta– izdvajanje karakterističnih objekata i detalja. mogućnost izbora ... Delalle (3) i drugi postmodernisti u stvaranju identiteta savremenom gradu preporučuju i:  mogućnost akcije u prostoru– sudjelovanje u životu grada različito za stanovnike a različito za posjetioce – turiste  mogućnost avanture – gradski prostor kao mjesto lutanja. 61 . Urbanisti moraju otkriti zakonitosti nastanka i promjene urbane forme i pejzaža konstantno proučavajući uzroke njihovih nastajanja. uslova na kojima su ponikli. a ne da nad njima dominira jedna ograničavajuća ideja ma koliko ona bila dramatična. Bublin (1) kaže da postoje određene bitne stvari koje treba uzeti u obzir kod bilo kakvih vizionarskih ideja o izgledu naših gradova i moraju se bazirati na potpunom razumijevanju svih čovjekovih potreba. duh njihovih oblika .

Orijentalni izgled ovim gradovima su pored mnogobrojnih džamija sa vitkim minaretima davale i zbijene čaršije sa uskim i krivudavim uličicama. Ezani sa munara. U turskom periodu većina utvrđenih gradova je porušena a sačuvani su samo oni koji su im bili potrebni iz vojno-strateških razloga.N. U periodu Bosanske srednjovjekovne države postojale gradska naselja. Kroz naselja su tekli bistri potoci. hamami. i sakralnog objekta (crkva ili manastir). Utvrđeni gradovi su građeni na brdima odakle se pružao pogled na cjelokupan posjed vlastelina. Najpoznatiji su ilirski grad Daorson (kod Stolca) i Domavija (kod Sreberenice). a nedugo zatim i ostalih stambenih . varoši ili zbijena naselja i kolonije rudara Sasa. Zvornik. Banja Luka. Travnik. Građeni su od kamena sa jakim bedemima i kulama na lako branjenim uzvišenjima. njihove su kuće uglavnom bile prizemne. Mada je u to vrijeme bosanska država bila najrazvijenija na Balkanu ovi gradovi nisu imali više od 2. ulice su bile kaldrmisane ili popločane kamenim oblutkom ili kamenim pločama. carinarnice i sl. Soko i dr. Za razliku od muslimanskih. Tešanj. gostionice. Vlastelinski dvorovi su se gradili u utvrđenim gradovima po uzoru na zapadne dvorove. Gradačac i sl. Tada bi se Čaršija zatvarala i sve bi brzo utonulo u tišinu a trgovci i zanatlije bi odlazili u kuće na periferiji. Postojale su još i Dubrovnika. svratišta za putnike. Izuzetak je bila Čaršija u Srebrenici gdje su dubrovački trgovci stanovali na spratovima svojih dućana. Nova gradska naselja su poprimila tursko-orijentalni izgled. Broca (kod Bijeljine i sl.000 stanovnika što je bilo u rangu evropskih srednjih gradova. pijaca. medrese. borgo) oko kojeg su bile formirane ulice. na sve strane su žuborile česme. Pored Čaršije u centru naselja su bili i drugi objekti zadužbina kao što su džamije. zvona sa crkvenih tornjeva . mektebi. žubor vode i zveka točkova po kaldrmisanim ulicama davali su poseban ritam životu u gradu koji je prestajao sa prvim mrakom. Srebrnik. su četiri vrste naselja: sela. Ostaci ovih naselja nisu nikada do kraja istraženi i zaštićeni. Identitet bosanskohercegovačkih gradova u prošlosti Iz perioda prije dolaska Slavena ostalo je malo materijalnih dokaza da bi se mogao rekonstruisati izgled gradova iz tog perioda . Kula Grad. tekije. bezistani. Podgrađa ispod utvrđenih gradova imala su takođe trgove i pijace. dvorišta su bila zatvorena tarabom ali puna raznog cvijeća i voća. Ostali gradski sadržaji u vidu radnji i kuća trgovaca koncentrisanih oko trga. Tutnjevci (između Bijeljine i Koraja). zanatlija iz Njemačke i Ugarske i stanovništvo je uglavnom živjelo u utvrđenim gradovima bogumilsko stanovništvo uglavnom živjelo po selima.sakralnih. utvrđeni gradovi. zdravstvenih i industrijskih objekata. Počitelj. Pravoslavno i katoličko stanovništvo je stanovalo u izdvojenim mahalama. Pretvoreni su u tvrđave i u njima su se sagradile prve džamije. vika trgovaca . Dolaskom austrougarske uprave u BiH 1878 godine počinje intenzivna izgradnja mnogih javnih objekata. Mujagić 1. Čaršiju su činili mali drveni dućani dok su dvospratne kuće (čardaklije) bile građene po okolnim padinama u vidu zbijenih mahala. Katoličko dok je pravoslavno i Opšte karakteristike gradskih naselja iz tog perioda ogledale su se u postojanju zajedničkog prostora (trg. Najpoznatiji gradovi iz tog perioda su Sarajevo. Jajce. razlikovala su se od naselja do naselja. Većina tih gradova je do danas sačuvana i pretvorena u turističke destinacije a najpoznatiji su: Ostrožac.) sagrađeni nakon dolaska Rimljana. hanovi i sl. Mada se austrougarska vlast nije upuštala u veće urbane zahvate 62 .

Tuzli. zgrada Likovne akademije u Sarajevu. buka tramvaja i buka iz obližnjih tvornica nadjačava viku trgovaca i zanatlija u Čaršijama. Grade se mostovi. 4 Stari grad Jajce sa istoimenom srednjovjekovnom tvrđavom na uzvišenju – turski period 63 . 3 Ulica pored Drine u Zvorniku – turski period Sl.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . Doboju i sl. velike fabričke zgrade. izgradnjom novih objekata uprave. „kolone“. Gradske vijećnice u svim bosansko-hercegovačkim gradovima. Brčkom. Sl. Umjesto minareta i crkvenih tornjeva panoramu bosanskohercegovačkih gradova čine fabrički dimnjaci. Zvorniku. Gradska vijećnica u Sarajevu. kožare. bolnica itd. vodotornjevi. gradovi postepeno gube orijentalni izgled i sve više poprimaju evropski izgled.novi trendovi ili novi urbicid u gradu zbog poštivanja zatečenog privatnog vlasništva. a pisak lokomotiva. Zemaljski muzej u Sarajevu. krečane a uz njih i radnička naselja tzv. banaka. a objekti nemaju više onaj kitnjasti izgled. internacionalnom stilu. Sagrađeni objekti su među najljepšim u Evropi. Tuzli. fabrike za preradu drveta. koksare. Zenici i dr. ceste. Lukavcu. Lukavcu. 1 Ostrožac kod Bihaća Sl. Gradovi ubrzano mijenjaju svoju fizionomiju i poprimaju siluetu evropskih gradova dok se orijentalni oblici sažimaju u malim Čaršijama i na periferiji grada. hotel Neretva u Mostaru. sodare. Banjaluci. Nakon stvaranja Kraljevine Jugoslavije ovaj rast gradova je usporen. a u Sarajevu. hotel Evropa u Sarajevu i sl. To su: hotel Bristol u Tuzli. Zenici. zgrada sudova. Najveće transformacije se vide u Bijeljini. Sve važnije objektu projektuju eminentni evropski arhitekti do kraja poštujući zatečeni ambijent kombinovan sa modernom evropskom arhitekturom. 2 Stari grad Srebrnik Sl. pruge. zgrada Pošte u Sarajevu. Objekti se grade bez ikakvih dekoracija u tzv.

saobraćajne infrastrukture. pa stadioni .. Ugljevik. U tom smislu neki gradovi mijenjaju imena za imena poznatih partijskih funkcionera (Pucarevo. u sljedećem periodu domovi kulture .). Ostao je nepromijenjen do danas. brana i vještačkih jezera za njihove potrebe i uopšte sve do izbijanja ratnih sukoba 1992 godine zemlja je zahvaćena snažnim procesima industrijalizacije i urbanizacije. novih gradova i gradskih četvrti.) Značajnije promjene gradskog ambijenta dešavaju se periodično u raznim akcijama tzv. Sl. godine dolazi do jačanja privrede a samim tim i do izgradnje novih industrijskih centara. Kardeljevo. termoelektrana.. Kalesija... U kreiranju kompleksa i naselja učestvuju najeminentniji domaći arhitekti i urbanisti a izgrađeni objekti ne zaostaju za najuspješnijim evropskim građevinama.) kao i nove gradske četvrti nisu u stanju da pariraju starim gradskim jezgrima koja postaju sve više zatrpana raznim sadržajima dok sa druge strane nove četvrti postaju spavaonice bez ikakavih društvenih sadržaja kao što su Sjenjak i Stupine u Tuzli. Titov Drvar i sl. 5 Centar Gračanice razvijen u austrougarskom periodu.) dok svi javni objekti i ulice dobivaju imena po poznatim revolucionarima koji u većini slučajeva sa određenim gradovima i ulicama nisu imali nikakve veze. pa stambene četvrti. U većini slučajeva se radilo o tipskim projektima ili o projektima koje su radile najveće projektne kuće u BiH tako da gradovi počinju sve više da liče jedni na druge a koncept univerzalizma i internacionalizma dobija sve više pobornika i u krugovima urbanista i prostornih planera. Očuvana do danas 2. pa zgrade PTT-a . Novi Travnik i sl. Skenderija. Identitet bosanskohercegovačkih gradova u socijalističkoj Jugoslaviji Nakon 1950.pa robne kuće. Moderne i velike robne kuće postaju svjetionici potrošačkog društva i prepoznatljivi centar grada i dobivaju imena po gradovima u kojima su sagrađene 64 . Mujagić Sl. džamija u Visokom .novim nazivima i novom ikonografijom pokušava se zaboraviti prošlost da bi se lakše izgradilo novo društvo.. 6 Stara čaršija u Tuzli iz austrogarskog perioda..pa sportskorekreativni centri (Mejdan. Ukoliko se takvi objekti grade u gradskim centrima onda oni imaju savremeni izgled i skromne dimenzije ( Katolička crkva u Tuzli.. Alipašino polje i Nedžarići u Sarajevu. Zetra . Zadržavaju su postojeći sakralni objekti dok se strogo kontroliše izgradnja novih sakralnih objekata i uglavnom usmjerava prema gradskim periferijama. petogodišnjih planova. Novi gradovi (Banovići. U nekoliko godina izgradilo bi se na hiljade škola.N. Izgradnjom novih gradskih sadržaja .

soliteri UNISA u Sarajevu itd. zgrade Pošte. Upravo će te slobodne površine zadnjih godina postati mjesta najvećih sukoba između stanara koji žele da ih sačuvaju kao zelene površine i novog sloja moćnih investitora koji nakon privatizacije privrednih kompleksa i nagle liberalizacije tržišta na ovim površinama žele izgraditi sadržaje koji bi im omogućili brzu i laku zaradu. Sl. srednjoškolski centri. Zeničanka itd. Potražnja stanova je veće od ponude tako da građevinske firme jedva uspijevaju obezbijediti neophodan broj stanova bez obzira na jaku privredu i stambene fondove.10. Sarajka. Za uređenje stambenih naselja nema sredstava ni vremena ali se ostavljaju velike slobodne površine između zgrada za buduće društvene sadržaje. Nepromijenjen Sl. univerzitetske zgrade . Domovi zdravlja.8 Lukavac –stambena četvrt nepromijenjena od 1992 godine. Zvijezda u Banovićima i Tuzli.) a oko njih se počinju graditi i prvi trgovi i uređeni parkovi. Zvornik – stambeni soliteri u centru 65 .) a njihova koncentracija je uglavnom uz važne putne pravce.7 Banovići – nastali 1946 godine.novi trendovi ili novi urbicid (Tuzlanka. Siluete gradova se mijenjaju a vertikale naglašavaju stambenim ili poslovnim soliterima (Kula u Kladnju. Zbog toga svi gradovi počinju da liče jedan na drugi uljuljkani u okrilju zamornog univerzalizma.9 Tuzla – blokovska izgradnja na Slatini Sl.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . Sl.. Izgled od 1992 godine. sportski i industrijski objekti. Građanin kao kategorija i stvarni korisnik prostora ne postoji a umjesto njega postoji radni čovjek i njegove fabrike čijim se sredstvima grad gradi i razvija.. sa stambenim blokovima i soliterima upotpunjuju centralne zone gradova i postaju nukleus oko kojeg se koncentrično šire i drugi razni javni. Ulice postaju saobraćajne prometnice a pješačke zone se sažimaju u uskim pojasima uz ove saobraćajnice. Predstavnici radničke klase su u vlasti i u svim porama društva tako da se svaki pokušaj tradicionalizma i regionalizma u urbanizmu i arhitekturi mora pažljivo odvagati jer se takvi napori tretiraju kao retrogradni i nepotrebni. stambeni.

N. Mujagić 3. zajedničke krvi i tla a što nije svojstveno gradovima Evrope i niukom slučaju ne može predstavljati novi identitet naših gradova već novi urbicid. raspuštaju urbanistički zavodi. Roboti. Pješak je protjeran i sa onih uskih traka uz saobraćajnice koje im je raniji sistem ostavio. bioskopi i sportski centri su zamijenjeni bezbrojnim kafeima a gradski trotoari i pločnici pretvoreni u kafanske bašte i parkinge za automobile. Nakon NOR-a izgrađena su partizanska groblja u vidu monumentalnih spomeničkih komleksa (Mostar. domova kulture. Na prvom bilboardu se postavlja plan grada čiji su trgovi i ulice dobili imena po novim ratnicima i starim kraljevima a ponegdje i po fašistima iz predzadnjeg rata. medrese i koledži.. istorija zaboravljena a stvorena nova od 15 ratnih i poratnih godina.). prognanici ili turisti. Takva ikonografija predstavlja najniži oblik identiteta koji vodi porijeklo od grupe. aleje poznatih pjesnika u aleje ljutih ratnika... ukidaju stambeni fondovi i fondovi solidarnosti i otvara prostor za razne malverzacije i zloupotrebu gradskog prostora. Trgovi mladosti su pretvoreni u trgove šehida ili nacionalnih heroja. sva ostala groblja i obilježja su uglavnom locirana u gradskim prostorima sa puno kiča. Domovi kulture. Takva su i spomen obilježja u gotovo svim gradskim centrima sagrađena u 66 . Na periferiji gradova. Konzumi. bioskopa i svojih šetališta prepušteni su parkovima koji su toliko zapušteni i ruinirani da su u njima ostale još samo rijetke i najotpornije biljne vrste. Razni domaći i susjedni moćni investitori obogaćeni sumnjivim privatizacijama koriste takvu situaciju da bi u starim gradskim centrima sagradili ogromne šoping centre i ugostiteljske objekte. Merkuri i drugi potrošački lanci . Na ulazu u gradove je vidljivo istaknut grb grada sa vjerskim i nacionalnim simbolima a negdje je dodatno zakićen i ponekom zastavom susjedne zemlje. u vidu spomen kosturnica i spomen obilježja na mjestima velikih bitaka. Općinska vijeća mijenjaju ulice a referendumi i ostala učešća građana u ovim važnim pitanjima proglašavaju se tekovinama komunizma. Tuzla. Takvi su spomenici na Šehitlucima kod Banjaluke. Jablanica i sl. U prodaji atraktivnih lokacija općine nalaze siguran izvor prihoda jer su privredni subjekti uništeni. kamenim ili metalnim a negdje i neonskim krstom (Vitez. opasniji i pogubniji od onog iz četiri ratne godine. Vrace u Sarajevu .. književnika ili slikara ili nekog drugog znamenitog čovjeka. Poslijeratni identitet gradova Sprega tajkuna i moćnih političara je jača od zakona koji je još uvijek na strani građana tako da se stavljaju van snage regulacioni planovi. po uzoru na Potemkina..Tjentište. Ukoliko se džamija ili crkva postavlja u kotlini onda mora biti visoka desetinama pa i stotinu metara kako bi nadvisila sve građevine u gradu. formiraju se poslovne zone u kojima dominiraju Merkatori. Obiji. Interexi. Gradske džamije su zamijenili Islamski centri. Memorija grada je izbrisana. škole i obdaništa su dobili imena po raznim svecima i spasiocima.).. Izuzev veoma dobro koncipiranih memorijalnih centara u Potočarima i na Kovačima.. a svaki glavni trg i svaka glavna ulica dobili su imena onih koji su svoje narode poveli u rat. Turista će uzalud tražiti ulicu nekog pjesnika. Ako se nema sredstava za izgradnju male džamije ili crkve na ulazu onda se na okolna brda postavljaju džinovski krstovi (Mostar. Počitelj.. crkve su zamijenili katolički centri i manastiri a bolnice. horde. U takvoj zbrci naziva teško se mogu snaći i stariji građani a kamoli mnogobrojne izbjeglice.). Ostavljeni bez svojih fabrika. Stolac .

Između robne kuće i stare čaršije u toku je izgradnja modernog trga koji je uokviren velikim parkovskim površinama. ova spomen obilježja su radili ili domaći samouki umjetnici ili lokalni arhitekti podložni uticajima političkih moćnika. Naravno da postoje i primjeri pozitivnih promjena gdje naši gradovi poprimaju obrise novijih evropskih gradova a svojim novim sadržajima privlače turiste iz cijelog svijeta istovremeno čuvajući svoje ambijentalne vrijednosti i istorijsko naslijeđe. Travnik i Kalesija. Sonim trgom sa muzejom soli. istočni Mostar..Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . Sarajevo je puno paradoksa jer dok se sa jedne strane unutar stambenih blokova grade džamije i islamski centri u turskom i arapskom stilu sa druge strane se obnavljaju i grade poslovni i stambeni tornjevi koji svojom ljepotom ne zaostaju za najljepšim zgradama svijeta i stvaraju novu i modernu siluetu grada (Avazovi tornjevi. Za početak bit će dovoljno da adekvatno označe i riješe ulaze u svoje gradove . Kosim staklenim tornjem i brojnim fontanama po gradskim trgovima. skromno i bez nepotrebne ikonografije najrječitije svjedoči o ratnim strahotama istovremeno korespondirajući sa ambijentom stare čaršije. riješe stacionarni saobraćaj a trotoare i ulice vrate pješacima. Do realizacije takvih ideja nije došlo zbog pritiska međunarodnih organizacija.). Stupari. Čelić.). Aladža džamija u Foči .. Siluete bosanskohercegovačkih gradova (bez obzira na velika razaranja iz ratnih godina) i bez obzira na vjersko-nacionalnu ikonografiju neće brzo promijeniti ni svoju sliku. Dok su spomenike iz NOR-a radili eminentni jugoslovenski i svjetski arhitekti i vajari. kućom plamena mira..) izgrade moderni trgovi i objekti čime bi se promijenila slika grada i izbrisala njegova memorija i tu su ideju podržali i nadležni urbanisti kroz izradu novih regulacionih planova i urbanističkih projekata. Tuzla to postiže izgradnjom Panonskih jezera u centru grada sa sojeničkim naseljem. džamija u Prnjavoru . tržnim centrom i sportskom dvoranom na Kamberovića polju stvara novi imidž grada pun lijepih parkova i čiste rijeke. Bijeljina. Ugljevik nema sredstava da završi započeti grad ali zato ljubomorno čuva svoj urbani standard sa velikim trgom i zelenim površinama za neka bolja vremena. Brčko vraća svoj nekadašnji sjaj i izgradnjom modernih objekata u centru (uz istovremenu revitalizaciju starih ) i izgradnjom pješačkih zona i trga predstavlja primjer za sve ostale gradove u BiH na koji način mogu izgraditi svoj identitet i prepoznatljivu formu. 67 . raskrsnice i zaobilaznice osvijetle.. U tome prednjače Sarajevo. ni formu niti identitet sve dok građani tih gradova ne preuzmu na sebe odgovornost za njihov razvoj u skladu sa evropskim urbanističkim poveljama. Zenica slijedi primjer Tuzle te uklanjanjem starih fabričkih dimnjaka u Željezari i izgradnjom savremenog kompleksa sa hotelom. Zvornik..zelene površine urede po uzoru na Metković. zaštite i ožive stara gradska jezgra itd. S druge strane mnogi gradovi u FBiH pokušavaju vratiti stari orijentalni izgled izgradnjom objekata islamske arhitekture ali i objekata svih drugih namjena u tradicionalnom ili orijentalnom stilu.novi trendovi ili novi urbicid parkovima i na pločnicima i bez ikakve umjetničke vrijednosti i sa suhoparnom vjerskom simbolikom u obliku stilizovanog krsta ili ljiljana (Brčko. Bosmal centar . Dobar primjer spomen obilježja je svakako Kapija u Tuzli gdje mermerni pločnik i natpis na zidu. Bilo je pokušaja da se na mjestima srušenih džamija u mnogim gradovima RS-e (Ferhadija u Banjaluci. Banjaluka je izgradila moderan administrativni kompleks u centru grada i bez obzira na političke motive i konotacije ovaj kompleks je dao novi imidž gradu.

Minhen je zadivio svijet svojim rotirajućim tornjem i natkrivenim stadionom izgrađenim za potrebe Olimpijade 1972 godine.centar sa spomen obilježjem Sl.14 Srebrenica –grad kome su pobili stanovnike 4. osmišljen i izrastao iz najboljeg što je određeno podneblje i društvena zajednica mogla pružiti.13-Ulaz u Tuzlu na Husinu-spomen obilježje Sl. Povelja iz Machu Pichu 1973 godine nije puno promijenila koncept razvoja gradova na našim prostorima jer je ova povelja zagovarala veći uticaj tradicionalizma i regionalizma u urbanizmu što je 68 . Novi identitet evropskih gradova i neophodnost usklađivanja naših gradova sa evropskim urbanističkim poveljama i NUTS standardima Izgradnjom Milenijumske kupole London je svijetu poslao novu sliku o sebi u kojoj više ne dominira toranj Big Ben i most na Temzi. Mujagić Sl. godine a izgradnja tih gradova u socijalističkoj Jugoslaviji pod uticajem krute Atinske povelje iz 1933 godine.12 Čelić.N. I u ostalim evropskim gradovima dominiraju nove građevine koje svojom veličinom i ljepotom nadmašuju stare srednjovjekovne zamke i tvrđave. U Evropi su odavno srušene granice između država i nacija a urbanizam je postao kosmopolitski. Ukoliko BiH želi da postane članica Evropske unije onda mora promijeniti i formu svojih gradova u skladu sa mnogobrojnim poveljama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Pariz je izgradnjom centra Pompidu na Konkordu i drugim savremenim objektima ponudio novu sliku grada kojom ne dominira Ajfelov toranj i Luvr.izuzev spomenika centar je ostao isti Sl.11 Bijeljina. Izgradnja naših gradova u periodu između dva svjetska rata bila je pod uticajem Građevinskog zakona iz 1931.

urbanoj bezbjednosti.  Preporuke koje će voditi stručnjake i one koji odlučuju na svim nivoima a koji se baziraju na principima nove . aktivnom učešću svakog pojedinca. grad kao mjesto društvenog života. Sl.  Uloga urbanizma u ostvarivanju programa održivog prostornog uređenja. U kratkim crtama ove preporuke se ogledaju u premisama: grad za sve. afirmaciji i bezbjednosti kretanja i povezanosti i prožimanju funkcija u prostoru. zaštita i unapređenje javnih prostora. upotreba novih tehnologija. afirmacija i porast kretanja. okvir ekonomskog razvoja. zaštitu i unapređenje graditeljske i kulturne baštine.evropski stil gradnje               69 .održivi razvoj.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . Kod ostvarivanja ideje održivog razvoja misli se na :očuvanje čovjekove okoline. U susjednim zemljama kod planiranja naselja i gradova već se primjenjuje NUTS sistem nomenklature prostornih jedinica za statistiku a koji se odnosi na teritorijalnu organizaciju naselja po broju stanovnika i veličini teritorijalne jedinice prema kriterijima EUROSTATA-a a utvrđuje ravnopravni kriterij za određivanje jedne od pet kategorija i opremljenost javnim službama. To su :  Program trajnog prostornog uređenja u gradovima i njihovoj okolini. istinsko učešće građana. očuvanje karaktera grada.16 Zenica.univerzalne ideje održivog razvoja. više raznovrsnosti i raznolikosti.15 Kalesija-stvaranje identiteta mavarskim stilom Sl. garantiranje bezbjednosti i zaštite zdravlja.novi trendovi ili novi urbicid bilo protivrječno tadašnjem sistemu koji je zagovarao stvaranje novog svijeta bez nacionalnih i regionalnih ograničenja. savremenom arhitektonskom oblikovanju prostora i objekata. multikulturalnoj integraciji svih socijalnih grupa i zajednica. manje kontrole. regeneraciji originalnog građevinskog fonda. Evropska urbanistička povelja iz 1992 godine (Strazbur) kod nas je prošla nezapaženo zbog tek otpočetih ratnih dejstava a najnovija Atinska povelja iz 1998 godine koju je utvrdio Evropski savjet urbanista pod nazivom „Preporuke za prostorno uređenje gradova“ je za nas mnogo interesantnija jer definiše strateške ciljeve koje moraju usvojiti svi evropski gradovi .

hortikulturnim uređenjem zapuštenih zelenih površina i ubacivanjem privlačnih sadržaja u vidu bioskopa. Mujagić Sl. Primjenom preporuka evropskih urbanističkih povelja i standarda naši gradovi bi postepeno dobili novi identitet u simbiozi prirodnih i društvenih vrijednosti sa svim ambijentalnim.Panonsko jezero sa slanim bunarom i staklenom kulom u pozadini. Industrijske zone sa nedovršenim ili ruiniranim starim kompleksima su najčešća slika na ulazu mnogih naših gradova čime se ne postiže ni lijepa slika a ni lijepa forma ovih gradova.17 Tuzla. regionalnim i pejzažnim vrijednostima po kojima su bili poznati u starijoj istoriji. U redizajnu i renoviranju ovih starih gradskih jezgra sa otvaranjem pješačkih komunikacija. skokovito i različito od regije do regije.. preporuke i agende koje nude rješenja i smjernice za idealne gradove i koje su u praksi primijenili mnogobrojni evropski gradovi. lampe. scena na otvorenom. Prihvaćajući pojedine evropske vrijednosti od nas se ne traži i prihvatanje njihovih urbanih formi već da sami izgradimo te svoje urbane forme u interakciji prirodnih i društvenih činilaca. Stara gradska jezgra su uglavnom zapuštena bez iole ozbiljnijih pokušaja njihove revitalizacije.).N. redizajn i obnova naših gradova teći će nekim svojim tokovima. Izuzev Tešnja i Gradačca malo je gradova koji su uspjeli riješiti ovaj problem.Bijeljina – poslovna zona na ulazu   Zaključak Bez obzira na mnogobrojne evropske povelje. postavljanjem skluptura u prostoru. 70 . Sl. raznih zanatskih i ugostiteljskih sadržaja nova središta urbanog života sa perifernih tržnih centara ponovo bi se vratila središtu grada a grad bi povratio izgubljeni identitet. fontane . muzeja. Ne treba težiti pukom amorfnom širenju grada izgradnjom industrijskih zona i naselja na periferijama gradova jer na to upozorava i „Lokalna agenda 21“ u konceptu održivog razvoja i očuvanja obnovljivih resursa za buduće generacije. Ta forma ne smije biti plod neke ideologije i ikonografije već osmišljeni izraz onog najboljeg što ti činioci pružaju.. ugradnjom uličnog mobilijara (klupe.18 .

. Građevinska knjiga –Beograd 1999 godine 71 . Implementing suggestions of European urban treaties and standards our cities would gradually gain new identity in symbiosis of natural and social values with ambient of regional scenes which were recognizable throughout the history.novi trendovi ili novi urbicid Conclusion Regardless of large number of European treaties. 1997 godine 4. With exception of Tešanj and Gračanica there are only a few cities that have solved this problem successfully. Građevinska knjiga. Dina Krunić i Studio Simbiosis: "Mikro urbanizam kao inicijator razvoja na primjeru projekta beogradska simbioza" .Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . That form can not be result of ideology and iconography. Accepting some of these values does not mean accepting European urban forms. Castex Jean: Depaule Charles i Panerai Philippe: "Urbane forme". gradual and different in different regions. Towards Balanced and Sustainable Devolopment of the Teritory of the EU. redesign and rebuilding of our cities will have specific developments. 1999.Milica Grozdanić: "Savremeni koncept urbanog razvoja i kontekst" str. Bublin Mehmed: "Rehabilitacija gradova Bosne i Hercegovine". Literatura   1. Zbornik radova. It has to be premeditating approach using the best elements. advice from “Local agenda 21” for durable development saving resources for the future generations. Old city parts are usually ruined with no revitalization endeavors. open theaters. different vendor’s and catering places in city centers would bring back loosen identity. which have a practical use in some places around Europe. old complexes are scenes that can be seen entering many suburbs which creates unattractive forms of the cities. Društvo urbanista Beograda: "Urbani dizajn" . Redesign and renovation of these parts of the cities by building pedestrian walkways.2331 6. suggestions and agendas that provide solutions and guidance for ideal cities. Hrvatsko društvo za sustave: "Grad kao složen sustav". Industrial zones with unfinished or ruined. it means making our own urban forms respecting natural and social element. BuybookSarajevo 2004 godine 2. Krier Rob: "Gradski prostor-u teoriji i praksi". Simple amphoral spreading of the cities with industrial and urban zones in suburbs should not be an aspiration. Nakladni zavod matice Hrvatske. Committee of Spatial Devolopment. mr.str. museums. placing sculptures. 8. Delalle Radovan: "Traganje za identitetom grada" Izdavački centar Rijeka. lamps.Zbornik radova –Beograd 2006 godine 5. installing street accessories (benches. Potsdam. fountains). Beograd 3. installing attractive elements such as cinemas. Zagreb 1996/97 godine 10. horticultural landscapes.157-167 7. European Spatial Devolopment Perspective (RSDP). European Spatial Planning Observation Network-Study Programme on European Spatial Planning (ESPON) 9.

N. Mujagić 11. Krunić Jovan: "Baština gradova srednjeg Balkana", Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, 1996. godine 12. Linč Kevin "Slika jednog grada ", Beograd , Građevinska knjiga 1974) str.10 13. Pušić Ljubinko: "Čitanje grada-između duha i materije", Prometej-Novi Sad 1995 godine 14. Ranko Radović: "Forma grada-osnove,teorija i praksa", Stylos -Novi Sad 2003 godine 15. Serdarević Mevlida: "Pravna zaštita kulturno-historijeskog naslijeđa BiH – nastajanje, očuvanje, destrukcija", Međunarodni centar za mir, Sarajevo 1997. godine 16. Tošković Dobrivoje: "Urbani dizajn", Urbanistički zavod Republike Srpske, Banjaluka 2000 godine 17. Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka - Prostorni, urbanistički i regulacioni planovi RS, 2005 god. 18. Udruženje hrvatskih arhitekata "Regionalizam i globalizacija", Časopis Arhitektura br.1 (215), Zagreb 2003. godine 19. Vaništa-Lazarević Eva: "Obnova gradova u novom mileniju", Classic map studio, Beograd 2003. godine 20. Vresk Milan: "Razvoj urbanih sistema u svijetu", Školska knjiga, Zagreb, 2002. god.

     

72

Zbornik radova PMF 4 i 5, 73 – 86 (2007-2008)

Originalni naučni rad

OSVRT NA TERITORIJALNI I POPULACIONI RAZVOJ GRADA TUZLE REVIEW OF THE TERRITORIAL AND POPULATION DEVELOPMENT OF THE CITY OF TUZLA Mr. sc. Damir Džafić, prof. geografije, OŠ „Sjenjak“ Tuzla Sažetak Teritorijalni i populacioni razvoj gradova uopće, pa samim time i Tuzle stoje u uzročno – posljedičnoj vezi, te ih tako treba analizirati i proučavati. Ovaj rad ukazuje na osnovne faze teritorijalnog i populacionog razvoja današnjeg grada Tuzle kroz koje je on prošao do kraja 20. stoljeća. Ukupno je prikazano šest faza razvoja koje se vremenski ne podudaraju sa historijskim periodima kroz koje je prošla naša zemlja. Tako su svi historijski periodi do 15. stoljeća prikazani kroz jednu fazu razvoja, u periodu osmanske uprave Tuzla je prošla kroz tri faze, u vrijeme austrougarske uprave kroz jednu fazu i u socijalističkom periodu kroz posljednju, šestu fazu svog teritorijalnog i populacionog razvoja. Ključne riječi: grad, faza razvoja, teritorijalno širenje, broj stanovnika Abstract Territorial and population development of cities in general, including Tuzla, are connected, so they should be studied in such a way. This paper points out the basic stages of the territorial and the population development of the city of Tuzla since it was settled and until the end of the 20th century. Six stages have been identified in total, which do not coincide with the historical periods in our country. Namely, all the historical periods up to 15th century are shown in a single stage of development, during the period of the Turkish Empire Tuzla went through three stages, during the Austro-Hungarian period there was one stage, and in the Socialist period it went through the last stage of its territorial and population development. Key words: city, development stage, territorial expansion, population

D. Džafić Uvod Grad Tuzla se nalazi u Sjeveroistočnoj Bosni, odnosno u Tuzlanskom kantonu, čiji je glavni administrativni, obrazovni, kulturni, privredni i sportski centar, te najveće urbano naselje. Gradsko područje zahvata površinu od 4 842,29 ha ili oko 48 km2 , sa blizu 100 000 stanovnika, a smješteno je u dolini rijeka Jale, desne pritoke Spreče. Područje današnjeg grada Tuzle naseljeno je još od prethistorije, a u izvorima se prvi puta pominje pod nazivom Soli u srednjem vijeku, odnosno sredinom 10. stoljeća. Današnji naziv grada je turskog porijekla, od riječi tuz – so. Kroz svoju dugu povijest, Tuzla je od malog naselja sojeničkog tipa izrasla u jedno od najvećih urbanih naselja naše zemlje. Njena teritorija vremenom se širila, broj stanovnika je rastao, a zanimanje stanovništva ovisilo je o prirodnim bogatstvima ovog područja. Od tih bogatstava na prvom mjestu je so, zbog koje se oduvijek ovdje živjelo, gradilo, rušilo, popravljalo...
1

Sl. 1. Tuzla i njena okolina Područje današnjeg grada Tuzle u doturskom periodu Život ljudi na prostoru današnjeg grada Tuzle započeo je u razdoblju mlađeg kamenog doba (neolita) o čemu govore sačuvani historijski izvori među kojima sve do srednjeg vijeka preovladavaju ostaci materijalne kulture, a od tada pisani historijski izvori. Neolitsko naselje je bilo sojeničkog tipa, a sva saznanja o ovom naselju, koja su oskudna, dobijena su na osnovu slučajnih nalaza pronađenih prilikom većih ili manjih građevinskih radova. Naselje se nalazilo između današnjeg kina Mladost na zapadu,

1

Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025., Službene novine Tuzlanskog kantona, godina 13, broj 9, Tuzla septembar 2006., str. 799.

74

Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Čaršijske džamije na istoku, rijeke Jale na jugu i Muzičke škole na sjeveru, a centar tog naselja bio je prostor na kome se danas nalazi Šarena džamija. 2 Kontinuitet života na području današnje Tuzle nastavljen je i tokom metalnog doba. Sudeći prema materijalnim nalazima, omiljeno mjesto za život čovjeka tokom metalnog doba na ovom području bila je dolina rijeke Soline, desne pritoke Jale. Tu se 3 nalazi lokalitet Gradovrh, na kome je pronađen najveći broj nalaza iz metalnog doba. Iz perioda vladavine Rimljana na prostoru Tuzle nema materijalnih dokaza o postojanju naselja, što ne mora da znači da se kontinuitet života na ovom prostoru nije nastavio. Naime, “rječica Solina i samo naselje (Ad Salines – grad Solana) dobili su 4 ime za njihovog vremena”. Što se tiče same lokacije naselja Ad Salines, kao jednog od naselja u rimskoj urbanoj mreži, nema sumnje da se nalazilo na području današnje 5 Tuzle, što potvrđuju je i neki inostrani naučnici. Nakon Rimljana, u krajeve oko današnje Tuzle prodiru Germani i Mongoli, a u 7. stoljeću najveći dio Balkanskog poluotoka stalno nastanjuju Slaveni. Dolaskom Slavena iščezao je u unutrašnjosti Balkana čitav niz antičkih i još starijih gradova koji su se razvili na mjestima pogodnim u geografskom, vojnom i ekonomskom pogledu. Podaci iz pisanih izvora, kao i arheološki nalazi potvrđuju da je u unutrašnjosti Balkana život gradova nasilno prekinut krajem prvog i početkom drugog desetljeća 7. stoljeća. Prošlo je više stoljeća prije nego što su neki od njih u novijim, izmijenjenim uslovima uspjeli da povrate staru slavu. Po svemu izgleda da su od ranijih naselja Slaveni jadino upotrebljavali gradine. To potvrđuje ne samo naziv “gradina” koji je slavenskog porijekla, već i fragmenti slavenske keramike, na koju se često nailazi prilikom istraživanja prethistorijskih gradina. Mnogi bosanski srednjovjekovni gradovi, podignuti na nekadašnjim gradinama, takođe ukazuju na važnost uloge koju su gradine odigrale u prvim stoljećima slavenske historije na ovim prostorima. Pored gradina, Slaveni su 6 upotrebljavali utvrde ili gradišća, obično smještena u nizini i u močvarnim predjelima. Iz sredine 10. stoljeća potiče i prvi pisani spomen Tuzle. Naime, 950. godine je bizantijski car i historičar Konstantin Porfirogenit u svom djelu “De administrando imperio”, pomenuo neke gradove koji se nalaze na području Bosne (Kotor i Desnik), 7 kao i neke koji će kasnije ući u sastav bosanske države, a između njih i Salines. “Nema nikakve sumnje da je to današnja Soli ili Tuzla (slav. sol, turski tuz, so), jer osim ovog mjesta nema (barem sada ne) na čitavom području od Adrije do Crnog mora niti sonog 8 izvora niti kamene soli; sve te zemlje dobijaju so ili sa morskih obala ili iz Karpata.”

2

V. Milić, Praistorijska naselja na području Tuzle, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1985., str. 10 – 11. 3 V. Milić, Praistorijska naselja na području Tuzle, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1985., str. 12. 4 M. Klapić, Privredni razvoj Tuzle od prethistorije do II svjetskog rata, Stav, časopis za društvena pitanja, kulturu i umjetnost, Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla, Tuzla, 2003., str. 69. 5 B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća, II, srednji vijek, Školska knjiga, Zagreb, 1995., str. 252. 6 D. Kovačević – Kojić, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Veselin Masleša, Sarajevo, 1978., str. 18. 7 Ibid., str.19. 8 J. Jiriček, Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku, Svjetlost, Sarajevo, 1951., str. 51.

75

D. Džafić I naziv srednjovjekovne bosanske župe Soli vezan je za sona nalazišta, a područje 9 ove župe, u kojoj se nalazio grad Salines, zahvatalo je dolinu Jale i gornji tok Spreče. Pretpostavlja se da su gradovi koje spominje Porfirogenit “bili utvrđenja, vojna i 10 upravna sjedišta, a neki od njih su mogli imati i izvjesnu ekonomsku funkciju”. Ta utvrđenja su se sastojala samo od “poneke zidane kule i obzidanog dvorišta, a sve ostalo 11 je bilo od drveta”. Ono što je bitno napomenuti jeste i činjenica da su urbana naselja u srednjovjekovnoj Bosni, i pored svojih određenih funkcija, daleko bila od toga da im se 12 mogu dati obilježja pravih centralnih naselja. To važi i za današnju Tuzlu koja je prije dolaska Turaka bila varošica. Iako je bila najveće naselje koje su Turci zatekli u ovom kraju, ipak se radi samo o malom trgu koji nije imao veći privredni značaj. Izgleda da se u doba bosanske srednjovjekovne države slani izvori nisu obimnije 13 iskorištavali, a ukoliko je i bilo proizvodnje soli, ona je imala samo lokalni značaj. Kraj srednjeg vijeka Tuzla je dočekala kao naselje koje je najvećim dijelom bilo sagrađeno od drveta, pa je zbog toga od Turaka i nazvano Drvenim gradom, a u osmoj deceniji 15. stoljeća Agac Tuzla što doslovno znači Drvena solana, odnosno Solana na 14 drvo, dok će se u 16. stoljeću za Tuzlu upotrebljavati naziv Memleha-i-zir. Drveni grad se nalazio na prostoru današnje Atik ili Šarene džamije i okolo nje. To naselje je u proljeće 1463. godine spalio bosanski kralj Stjepan Tomašević, a definitivnim 15 zaposijedanjem ovog područja uništeno naselje Turci više nisu obnavljali. Oko 1478. godine u tadašnjem naselju Donja Tuzla bile su 74 kuće (domaćinstva) sa oko 300 – 400 stanovnika, 16 iako to ne mora značiti da grad stoljeće ranije nije mogao imati i više stanovnika ako se imaju u vidu posljedice koje je na evropsko stanovništvo ostavila kuga u drugoj polovini 14. stoljeća. 17 I pored toga što će Turci kasnije izgraditi novo naselje, po svemu drugačije od srednjovjekovnog, možemo kazati da srednjovjekovni “Drveni grad” ipak predstavlja prvu, početnu fazu u razvoju Tuzle kao gradskog naselja.

9

Đ. Basler, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej istočne Bosne, Tuzla 1985., str. 17. 10 D. Kovačević – Kojić, Op. cit., str.,19. 11 A. Benac, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1955., str. 119. 12 S. Bakaršić, Specifičnost urbanog fenomena Bosne i Hercegovine, Geographica Slovenica 10, Inštitut za geografijo Universe v Ljubljani, 1980, str. 79. 13 D. Kovačević – Kojić, Op. cit., str. 84. 14 A. Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Svjetlost, Sarajevo, 1975., str. 166. 15 Ibid., str. 35. 16 M. Klapić, Op. cit., str. 70. 17 Tom prilikom su najviše stradali gradovi, naročito oni najveći i najrazvijeniji. Tako je npr. Firenca izgubila više od polovine stanovništva, a Venecija, Hamburg, Bremen i dr. više od dvije trećine. (O tome vidi šire u: B. Milić, Op. cit., str. 47).

76

spojeni sa Jalom. jer u općoj ekonomskoj strukturi za turskog vremena nije došlo do bitnih promjena. str. Sarajevo. potrebno je naglasiti da je urbanizacija Bosne i Hercegovine u tursko doba posljedica kompleksnog djelovanja brojnih faktora. Oko zidova palanke bili su ozidani opkopi duboki 5 – 6 stopa.. 80. Geografski pregled. sama razdaljina između Atik mahale. 103. već u prvoj polovini 16. tj. tačnije. na jugoistočnoj strani. 21 U periodu od formiranja prve muslimanske mahale pa do izgradnje palanke. 218. Turci su odmah prišli i njegovom utvrđivanju pa su cijelo naselje opasali jakim zidom sa četiri kapije koje su opet same za sebe predstavljale mala utvrđenja. a Stara i Poljska kapija predstavljale su ujedno glavne ulaze u palanku. Tako je. stvorena palanka oko Tuzle. slanih bunara i Jale je i odredila okvir zidova koji su zatvarali približno okrugao prostor čija je dijagonala iznosila oko 400 metara. blizu slanih bunareva. 77 . Razvijanjem naselja. izgrađeni od drveta. Tako je Tuzla od varošice izrasla. vjerovatno pokretni. u naselje sa šest mahala od kojih su četiri bile u okviru palanke (Džamijska 18 19 S. 1973. godine nastati prva muslimanska mahala. Upravo će na tom prostoru. cit. godine. III. U sredini palanke postojala je čaršija. polukružne kule nabijene zemljom. str. odnosno iz orijentalne kulture ili. Što je posebno važno “ona se ovdje ne pojavljuje toliko kao posljedica onog osnovnog faktora – razvijenijih proizvodnih snaga zemlje. a s tim u vezi znatno se uvećalo i stanovništvo. Zidovi palanke bili su visoki 8 – 9 stopa. 20 Nakon dolaska Turaka. njima je sa sjevera tekla voda potoka s okolnih brda koja je ovuda usmjerena. Poljska kapija se nalazila nasuprot stare kapije tj. 1959. današnjeg Sonog trga. Posebno napreduju gradovi preko kojih su vodili putevi prema sjeveru i sjeverozapadu. N. glavnim pravcima turskog prodiranja u Evropu. Kasaba kao vrsta naselja. godine. kulture islama”. osim što je došlo do krupnih građevinskih promjena. Prilaze do kapija omogućavali su mostovi. na prijelomnim linijama zidova postojali su grudobrani. do oko 1548. 18 Od gradskih naselja koja su Turci zatekli posebno se razvijaju ona koja su bila na putevima koji su povezivali ove prostore sa vrlo frekventnim Carigradskim drumom ili sa morem prema Dubrovniku i Splitu. 21 A. Pošto je voda iz Jale samo u nižem dijelu palanke mogla ulaziti u opkope. XIV – XV. Mastilo. str. str. 20 S. Jalska kapija se nalazila na južnoj strani i predstavljala izlaz na Jalu. Handžić. a široki 12 stopa. grad se znatno teritorijalno proširio u odnosu na srednjovjekovne okvire. stoljeća.. 19 Ipak. grupisanih prema kapijama sa unutrašnje strane. a na svakih 60 koraka tj. i na sjevernoj strani bila je Džindićka kapija. pokraj koje je nastala i prva džamija. Op. Geografski pregled. Bakaršić. Ostali gradovi ili stagniraju ili propadaju jer u većini slučajeva nisu bili na pravcu prodiranja Turaka i u duhu s novim privrednim tendencijama toga vremena. od oko 1533. godine. Tuzla je neko vrijeme bila otvoreno gradsko naselje jer je srednjovjekovni Drveni grad spaljen u borbama 1463.. Bakaršić. koliko kao posljedica pojava koje proizilaze iz političke i društvene strukture Turske Carevine. Na sjeverozapadnoj strani nalazila se Stara kapija.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Urbani i teritorijalni razvoj Tuzle u osmansko doba Uspostavom turske uprave u našim krajevima dolazi do osnivanja novih i razvoja zatečenih urbanih središta. 174 – 176. Atik mahala sa džamijom. cit.. a od nje su prema svakoj kapiji vodili sokaci koji su ujedno predstavljali i glavne komunikacije kroz središta mahala. Kako je u zidove trebalo zatvoriti i naselje i slane bunare i istovremeno imati prilaz Jali. Op. nešto prije 1548. Još jednom o procesu urbanizacije za turskog doba u Bosni i Hercegovini. nešto poslije 1533. Sarajevo.

Jalska kapija Sticanje naziva kasaba predstavljalo je krupan događaj u razvitku jednog naselja. središte zanatstva. Pri tome je broj muslimanskih kuća porastao sa 7 na 283. Tuzla.. Mahala hisarije Ferhada. rasprave-studije-članci. Čaršija se obično nalazila u središtu kasabe. Stara kapija. tekiju. str. trgovine i prometa. 636. Muzej istočne Bosne. Priznavanje takvog statusa potvrđivano je posebnim pravnim aktom. a dvije izvan (Mahala subaše Alije i Kršćanska varoš). Handžić. str. Dućani u kasabama su bili mali. Mahale su bile smještene neposredno uz čaršiju i na padinama obližnjih brda.stoljeća Legenda: 1. Džindićka kapija. godine iznosio 57. cit. 2. uglavnom od kamena. a iza njih su se nalazile magaze. knj. a često se u njima i trgovalo. 24 Svaka kasaba je imala čaršiju. mekteb. 24 E. a broj hrišćanskih kuća sa 50 na 123 kuće. 172 – 174. S. obično građeni od drveta. Čelebi. a time se mijenjao i pravni položaj gradskog stanovništva. niz dućana i druge ustanove u čaršiji koje mu daju obilježje gradskog naselja. 22 23 A. Putopis. Sl. sina Ahmedova). Sarajevo-Publishing. 4.. han ili karavan-saraj. Da jedno naselje dobije status kasabe. kroz koju je vodila glavna saobraćajnica i gdje su se sastajali putevi sa svih strana. U čaršiji se obavezno nalazila i džamija. Op. da bi 1548. Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline. stoljeća Tuzla je dobila status kasabe koji je zadržala kroz cijeli period osmanske vladavine. eventualno hamam. Broj kuća je 1533. 1996. Sarajevo. 78 . stambene površine grada. Od objekata društvenog značaja u čaršiji najčešći su bili hanovi koji su služili za odmor i prenoćište. 22 Na porast broja kuća. pri čemu istovremeno u okolnim seoskim naseljima dolazi do smanjenja broja stanovnika. Kasabe su obično bile administrativni centri kadiluka ili bar nahije. Timur–hodžina. Isa–begova. 3. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Najčešće se prostirala duž glavne saobraćajnice. 2. odnosno stanovništva uticalo je imigriranje seoskog stanovništva u grad Tuzlu.. 2. Džafić mahala. Položaj mahala unutar palanke u prvoj polovini 16. godine grad imao 406 kuća. 9. Etnologija sjeveroistočne Bosne. ono je moralo imati ne samo svoju teritoriju i granice. sagrađene od čvršće građe. imaret. Kulenović. nego bar jednu džamiju. Poljska kapija. 23 Do kraja prve polovine 16. te mahale.D. str. 1995.

79 . Tuzla. tijesan i kaldrmisan. omeđena Jalom. Op. ali i s druge strane palanke. Časopis za društvena pitanja. 60. Oko kuća bili su visoki zidovi. 25 Ovakvom organizacijom postizao se dvostruki učinak: tišina u stambenim četvrtima i istovremeno manje gužve u čaršiji. glavnom ulicom i palankom). stoljeća nalazile u okviru palanke. zatim mekteb. a manje stambeno naselje. Najvjerovatnije je poslije 1548. a njenom razvitku veoma su doprinijeli vakufi. Mahala Mustafe džindije (na sjevernoj strani palanke. iako je tokom vremena učvršćivana. oko palanke. Do kraja 16. a ponegdje i tekija. Na lijevoj obali Jale do kraja 16. Benac. 111 – 112. stoljeća razvile su se tri mahale i to: Mehmed– agina mahala (razvila se na mjestu nekadašnje Timur–hodžine mahale. a prozori su redovno bili okrenuti u avliju. Od opisanih mahala koje su se u prvoj polovici 16. 27 pa su zbog toga mahale nastajale izvan zidova i to teritorijalno prilično razmaknute jedna od druge. jer kako je poznato. stoljeća Tuzla se razvija u širokom prostoru izvan palanke. stoljeća u kasabi se nalazilo 9 muslimanskih mahala. Može se reći da je u drugoj polovici 16. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla. naslanjajući se na Turali–begovu i Mahalu Mustafe džindije). Op. današnja Jalska džamija). str.. godine požar uništio najveći dio naselja uključujući i veću polovinu Atik mahale. cit. cit. cit. nasuprot Džindijske kapije) i Kršćanska varoš (razvila se na sjeveroistočnoj strani. Razvitkom naselja sve se više širila i čaršija. Veći dio naselja razvio se ipak na desnoj obali Jale tj. 28 Ibidem. današnja mahala Donje brdo) i Mahala Mosnik (nazvana kasnije Potočka mahala. Širenjem grada izvan zidova palanke.. Gotovo svaka kuća u mahali imala je bašču i manji voćnjak. Stav. kulturu i umjetnost. 26 U drugoj polovici 16. stoljeća “već vladao princip da se naselje ne zbija u palanku”. stoljeća). Kasaba se širila na sve strane od kapija i odmah se počela širiti na lijevu obalu Jale. Jedan je bio glavni a od njega su se odvajali mnogobrojni ćorsokaci. Uloga i značaj Turalibegovog vakufa u urbanom razvoju grada Tuzle. 29 25 26 N. 27 A. posebno je značajan Turalibegov.. godine – 97 kuća). Glavni sokak bio je obično krivudav.. zbog čega samom legatoru i pripadaju “glavne zasluge za izuzetno brz urbani razvoj Tuzle sredinom XVI stoljeća”. požari su bili česta pojava u starim kasabama. Mastilo. ona je postepeno gubila svoj značaj. godine (42 kuće) nije imala ni polovinu od ranijeg broja kuća (1548. u mahali se nalazila bar po jedna džamija ili mesdžid. Mahala Malkoča džindije (oko današnje zgrade pozorišta. odnosno na lijevoj obali Jale gdje je bila džamija. Mahala Osmana ćehaje (iznad Mehmed–agine mahale. Turali–begova mahala (razvila se na relativno udaljenom ravnom terenu u pravcu poljske kapije. 29 R. 180. Kroz njih je prolazilo više sokaka. Mahala sagrakčije Murge (na zapadnoj strani palanke.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle uglavnom izvan najvažnijih komunikacija. A. iako ni ona po popisu iz 1600. 28 Od brojnih vakufa. Handžić. na obje obale Jale. str. naslanjajući se na Atik mahalu). Na desnoj obali Jale bile su: Atik mahala (na istom mjestu kao u prvoj polovici 16. str. samo je Džamijska (Atik) mahala zadržala svoje ranije ime i nalazila se sigurno u okviru palanke. U njenom okviru sve se više razvijaju javne ustanove i trg. te Kršćanska varoš. Op. nalazila se zapadno od Mahale Osmana ćehaje). Djedović. pa se naziva još i Poljska mahala). str. Pored stambenih zgrada. 2003. Hadži Hasanova mahala (čaršijska) na mjestu nekadašnje Isa–begove mahale i izvan palanke. 146.

Džafić Pošto su legatori i osnivači mahala prethodno najvjerovatnije predstavljali organe u proizvodnji soli ili zakupnike. Sarajevo. stoljeća Legenda: 1. 80 . Na desnoj obali Jale razvila se Tušanjska mahala (sjeverozapadno od palanke. a samim time i broj stanovnika. Kosundže Osman–begova mahala (nastala poslije 1600. te unutar već postojeće ali neizgrađene urbane strukture (Mejdanska mahala). Handžić.. str. Jalska kapija. 4.D. Poljska kapija. godine na prostoru današnje mahale Gornje brdo) i Arslan–agina mahala (razvila se u prvoj polovici 17. 2. a ta proizvodnja je u 16. Svjetlost. a zatim su nastale još četiri manje mahale od kojih na lijevoj obali Jale tri. 3. Tako je Tuzla oko 1620. stoljeću povećavao se i broj kuća. 31 Uporedo sa teritorijalnim širenjem. Položaj tuzlanskih mahala od druge polovine 16.. Tuzlanski slani izvori i proizvodnja soli od XV do XVII stoljeća. ili oko 2500 stanovnika. 31 A. Klapić. a vršene su i određene rekonstrukcije postojećih mahala. pa se nazivala i Vikaljska mahala). 73. Op. 3. stoljeću Tuzla se širila prema sjeverozapadu (Tušanjska mahala). stoljeću teritorijalno širenje ovog grada je nastavljeno. 32 i oko 4000 stanovnika. stoljeća granica Tuzle kao kasabe bila znatno proširena. 100 godina Fabrike soli Tuzla. a nazvana po nekadašnjem selu Tušnju koje je činilo periferiju srednjovjekovne varoši Donje soli). stoljeća na tzv. 30 A. stoljeću veoma porasla. 1975. nastavljajući se na Mehmed–aginu i Mahalu Osmana ćehaje). Tako je prvo obnovljena Čaršijska mahala. godine imala 500 kuća. str. u 17. godine u Tuzli je bilo više od 800 kuća. Tuzla 1985. Džindićka kapija. str. Handžić. stoljeće. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. 30 Iako je do kraja 16.. Muzej istočne Bosne. Dakle. a na desnoj jedna mahala. Do sredine stoljeća (oko 1655. cit. 34. 187 – 188. jugoistoku (Osman– begova mahala) i jugozapadu (Vikaljska mahala). to ni blizu nije bila završna faza njenog teritorijalnog širenja i građevinskog razvoja za vrijeme turske vladavine. stoljeća. U 17. a 1674. godine) broj kuća je povećan na 550. Vikalju. 32 M. Na lijevoj obali Jale razvile su se: Dželalina ili Mejdanska mahala (nastala u prvoj polovici 17. može se reći da je proivodnja soli više od svih drugih faktora doprinijela razvoju Tuzle u osmanskom periodu. Tuzla će u ovim granicama i sa navedenim urbanim sadržajima uglavnom dočekati 20. u 17. Stara kapija. Sl.

37 Dž. i 1730. davanju raznih taksi.. tačnije na sredini trga ispred nekadašnje zgrade Općine. 33 H. 1975. 167. – 1768. Iako od početka 19. utvrda je po svojoj arhitekturi bila slična srednjovjekovnim gradovima. raznih zloupotreba vlasti. 1954. 1996. Sarajevo. 36 Tuzla sve do dolaska Austro – Ugarske ostaje na onom stepenu svog razvoja koji je dostigla u 16. stoljeća odrazilo se direktno i na razvoj gradova u Bosni i Hercegovini i mijenjanje njihove fizionomije i značaja kroz naredna stoljeća. obuhvatala je obje Tuzle. od početka 18. Handžić. a sve je to bilo popraćeno učestalim pobunama.. str. odnosno daleko od industrijske faze urbanizacije. Svjetlost. a svaki vojnik je bio plaćen za vojnu službu. 1870. Kapetanije su se službeno zvale imenom glavnog grada (utvrde). sa brojnim posljedicama. ako ne i jedino značajno urbanističko ostvarenje u Tuzli. 33 Tuzlanska kapetanija se prostirala između Zvorničke i Gradačačke. tačno određene teritorije. One su bile vojnički organizovane. onda možemo zaključiti da je kamena tvrđava najznačajnije. 144 – 146. str.. 35 Ako imamo u vidu da je stanovništvo Tuzle u 18. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. da bi definitivno bila porušena 1895. 1990. godine. 213. Ono što je obilježilo period od 1800.). stoljeću živjelo u veoma teškim uslovima koji su proisticali iz velikih obaveza u izgradnji tvrđave.. Kamena utvrda je izgrađena u periodu od 1760. str. 1866. industrijski period u razvoju gradova. Vresk. u sredini palanke. Tuzla u osmansko doba. stoljeća pa do 1878. gradovi dobijaju veći vojni značaj i imaju odbrambenu ulogu. godine.. 13. Sarajevo. 34 Ibid. Regionalni istorijski arhiv. kao i epidemije kolere (1846. Kapetanije u Bosni i Hercegovini. u prvo vrijeme samo duž granica koje su dijelile Osmansko Carstvo od hrvatskih zemalja. 37 Ako se požarima i epidemijama dodaju nepovoljne prilike u okruženju. stoljeća započinje tzv. 1871. Kapetanije su bile manje. stoljeću. a koje su vezane za slabljenje Osmanskog carstva. str. Čuvati granice od neprijatelja i puteve od hajduka i razbojnika bila je glavna zadaća kapetanija. 34 i kao takva sačuvana je sve do dolaska Austrije. 1855. a od 18. Kreševljaković. godine jesu česti požari (1848. Narodna štamparija. od kamena. stoljeća pa do dolaska Austro – Ugarske 1878. godine pristupilo izgradnji kamene utvrde. 36 M. str. 81 .).. Sagrađena u obliku četverougaonika. Tuzla. Školska knjiga. godine. Zagreb. onda možemo kazati da nije bilo nikakvih povoljnih preduslova koji bi uticali na teritorijalni i populacioni rast Tuzle od početka 19. do 1878.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Slabljenje Osmanskog Carstva i povlačenje granica na Savu krajem 17. godine... 7.. S tim u vezi osnivaju se kapetanije. Osnove urbane geografije. Ćilimković. 35 A. stoljeća bilo ih je i u unutrašnjosti i to uz glavne drumove koji su vodili u srednju Bosnu. a među njima i Tuzlanska koja je osnovana između 1717. bolesti i elemementarnih nepogoda.. kao i teritoriju s druge strane Majevice i izlazila na Savu kod Brčkog. u vrijeme kapetana Derviš Hasana. godine. i 17. Formiranjem Tuzlanske kapetanije palanka nije mogla imati vojno odbrambenu funkciju pa se 1760.

Muzej istočne Bosne. dvije manje električne centrale koje su podmirivale preduzeća i grad električnom energijom itd. Tuzla 1985. odnosno njihova eksploatacija bila su ključni motiv stranih ulagača. 42 Vidi o tome Stadt Dolnja Tuzla 1884. str. 38 39 M. 73. Klapić. Bosnia ars. 38 Do austrougarske uprave so se proizvodila na tradicionalan i zastarjeli način. O tradicionalnim načinima i spravama za proizvodnju soli u Tuzli vidi šire u: S. Tuzla se u ovom periodu ne širi izvan onih granica iz 17. mnogo veća solana od one u Simin Hanu izgrađena je u Kreki 1892. Zemlja između istoka i zapada. godine u Simin Hanu podignuta je prva moderna solana. Tuzla. 37-45. Zatim se gradi mreža vodovoda i kanalizacije. Druga.. Tradicionalni načini i sprave za proizvodnju soli u Tuzli. Pašić. 41 S. otvoren je rudnik uglja Kreka. str.o. privredi i vojsci grade se stambeni objekti.69 % (graf. 42 U populacionom pogledu Tuzla je austrougarsku okupaciju dočekala kao mali grad koji je imao oko 5000 stanovnika. Austrougarska vlast u Tuzli je izgradila i prvu fabriku špirita. str. 40 Dž. ugalj. 1). Kulenović. cit. Godine 1885. fabriku piva. tuzlanski bazen je povezan sa željezničkom prugom u dolini rijeke Bosne. parni mlin. 41 U teritorijalnom pogledu. a 1884. šumsko bogatstvo). a za zaposlenike u upravi. a preko nje i sa ostalim dijelovima Monarhije.. 100 godina Fabrike soli Tuzla. 40 Takođe. U čaršiji se grade javni objekti koji se odlikuju grandioznošću. str.D. R=1:1250 82 . Za vrijeme austrougarske uprave stanovništvo Tuzle je poraslo za 6 946 stanovnika ili za 131. 54-57. 10.o. uveden je monopol nad sonim resursima.. Ibid. Džafić Period 1878 – 1945. Izgradnjom uskotračne željezničke pruge Doboj – Simin Han koja je puštena u saobraćaj 1886. a građeni su u raznim stilovima. na istočnom i zapadnom dijelu grada podižu se vojni logori. godine. 39 Godine 1880. u austrougarskom periodu grad nije podizan planski. Prirodna bogatstva kojima je Tuzla sa okolinom raspolagala (so. 1996. osim možda malog pomaka na istok i zapad. Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline. godine. Tuzla. I pored velikih građevinskih zahvata. stoljeća. Kulenović... a postojeći putevi se rekonstruišu i modernizuju. Op. Publikovao i štampao GAUSS d. godine Period austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini za Tuzlu i okolinu karakterističan je po započinjanju industrijalizacije..

34 Izvor: preuzeto iz: Dž. a među tim doseljenicima bio je veliki broj radnika. 1). Pašić.06 23. 947 1072 1447 1976 % 18.33 1. Op.52 2.82 Jevreji 17 134 360 349 % 0.1 Izvor: Popisi stanovništva BiH Usljed privremenog razvoja. Tabela 1. 43 Period između dva svjetska rata je doba stagnacije kada je riječ o privrednom razvoju grada Tuzle. str.91 14. 57. 1879 1885 1895 1910 Muslim. 45 43 44 M.63 11.2 12.93 58.76 0.50 14.. godine) na 16 708 stanovnika (1931. osim porasta broja stanovnika dolazi i do promjena u strukturi stanovništva. 44 Prema popisima stanovništva između dva svjetska rata. godine). cit. vojnih lica itd. Op. str. 45 Ibidem. U gradu je bilo 2 700 kuća. 73.15 16. Vjerska struktura stanovništva Tuzle za vrijeme austrougarske uprave God.51 48.89 Ostali / 17 78 42 % / 0. 3918 5171 5984 5859 % 76. cit.57 Pravosl. U to vrijeme jedan broj tradicionalnih zanata se gasi. Porast broja stanovnika Tuzle po austrougarskim popisima stanovništva (u hiljadama) 14 12 10 8 6 4 2 0 1879 1885 1895 1910 5.75.38 Katolici 237 795 2358 3839 % 4.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Grafikon 1. Dž. str. što se najbolje vidi na primjeru vjerske strukture (tab. a istovremeno se razvijaju proizvodni. “Za čitavo vrijeme postojanja Kraljevine Jugoslavije u gradu su izgrađene dvije manje ljevaonice željeza. zatim velepecara šljivovice sa modernim instalacijama i jedna manja tvornica cikorije”. Klapić. 83 .06 31.86 3.1 7.. cit. Op. zanatlija.24 0. Prema podacima iz tabele 1 vidimo da se u periodu 1879–1910 godine najviše povećalo katoličko stanovništvo zbog doseljavanja iz raznih dijelova Monarhije. Pašić.2 10. broj stanovnika Tuzle je porastao sa 14 036 (1921..54 71. odnosno 3 401 domaćinstvo. Stagnacija u privredi odrazila se i na demografska kretanja i razvoj naselja.

Tako je između naselja Brčanske Malte i Soline izgrađeno veliko stambeno naselje – Nova Solina. 18. Solana. Kula. Hotel „Bristol“. 50. sa oko 1200 stanova. Najveći broj stanova izgrađen je u gradu Tuzli gdje je 1986. godine grad se teritorijalno širio gotovo podjednako u svim pravcima. Pored ovoga urbanom 46 E.D. U periodu od 1981. Slatina. Gradnja. do 1991. 1983. te zbog doseljavanja velikog broja stanovnika koje se zapošljavalo u industriji. došlo je do „neplanirane hiperurbanizacije gradskih zona koje se nalaze zapadno i istočno od centra.. Kameni sud. Tuzla 1985. Medresu. ali i kasnijih perioda. Na zemljištu zahvaćenim slijeganjem. Fenomen fenomena tonjenja Tuzle. na 40 ha zemljišta. str. kasnije i hemijske industrije.5 ha ili 0. str. Mosnik. godine bilo ukupno 19 420 stanova. Igić – Muntić. str. 1986. te period između 1971. Novi Grad II.“ 50 Tako je grad Tuzla u socijalističkom periodu zahvatio prostor od 3092. Takođe. a centar grada je zahvaćen slijeganjem zbog eksploatacije slane vode za potrebe Fabrike soli u Tuzli.65 %. Zatim je u ulici Maršala Tita izgrađeno pet sedmospratnica. a istočno do Slavinovića. 50 D. kojom se dobilo preko 6000 stanova. Robnu kuću. Periodi najintenzivnije stambene izgradnje bili su između 1960. koje ima oblik elipse. godine kada je prosječno godišnje građeno 1129 stanova. 84 . Mandžić.. Nacrt. Od ukupne površine općinske teritorije na industriju je otpadalo 198. Poštu. Na području Općine bilo je zastupljeno 18 industrijskih grana.. Tako je npr. cit. Stav. Tuzla.. 46 Od porušenih javnih objekata treba istaći Gimnaziju. 60-62. 100 godina Fabrike soli Tuzla.2 ha obuhvatajući mjesne zajednice: Batva. str. porušeni su i brojni individualni i kolektivni stanbeni objekti. Igić – Muntić. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. srušen je veliki broj objekata iz austrougarskog. Sjenjak. 250-251. odvijala se u više faza. zgradu „Barok“ itd. 49 Početkom 70-ih godina prošlog stoljeća organizirana stambena izgradnja najviše je došla do izražaja na desnoj obali Jale. Tuzla. počela izgradnja najvećeg stambenog područja u gradu. Stari Grad. 48 U vezi s intenzivnom industrijalizacijom kao i sveukupnim privrednim razvojem. Kreka. Džafić Period socijalističke izgradnje Period intenzivnije izgradnje u gradu Tuzli nakon drugog svjetskog rata obilježen je teritorijalnim širenjem uglavnom prema istoku i zapadu. Brčanska malta. Prisilne urbane promjene u centralnom dijelu Tuzle. Samostan. i 1970.. a u njima je živjelo više od 10 000 stanovnika. i 1980. intenzivna je bila i stambena izgradnja. 2003. Zatim je. str. Usljed rušenja brojnih stanbenih i javnih objekata u zoni slijeganja i prerazmještaja stanovništva unutar grada. Centar. Krajem sedamdesetih godina grad se teritorijalno proširio sjeverno do Doknja. godine u sekundarnom sektoru na prostoru Općine bilo zaposleno 28 128 radnika ili oko 66 % od ukupnog broja zaposlenih. Dom Armije. Muzej istočne Bosne. Novi Grad I. na Sjenjaku. 47 Razvoj Tuzle poslije drugog svjetskog rata u prvom redu je odredila industrija. Ši selo i Tušanj (bez naselja Rasovac). 47 D. Op. Jala. 257. Mejdan. Sve je to bilo popraćeno i izgradnjom velikog broja privatnih porodičnih kuća. 49 Ibid. Najznačajniji poduhvat u ovom periodu je izgradnja naselja Stupine u jugoistočnom dijelu grada od 10 stambenih blokova. godine kada je prosječno godišnje građeno 1120 stanova u Općini. 48 Prostorni plan opštine Tuzla za period 1986-2000/2005.

što čini 63. Križani. Tuzla. a osim prožimanja stilova gradnje dolazi i do prožimanja istočne i zapadne kulture. 85 . Godine 1991. Teritorijalni i populacioni obuhvat naselja je dosta nepoznat sve do dolaska Osmanlija. Proces industrijalizacije koji je značajnije zahvatio Tuzlu u socijalističkom periodu. 1986. došlo je do kontinuiranog rasta broja stanovnika grada Tuzle.3 121. običaja. te poprima karakteristike orjentalno – islamskih gradova. Tuzla je imala 84 244 stanovnika. a jedno od njih je i današnja Tuzla.7 131.4 60 49.8 25. Husino. godine imalo 20 815 odnosno 41. Nacrt..8 20. kada naselje stiče status grada (kasabe). 2). Grabovica Donja.3 38. Slavinovići i Solina. U vrijeme austrougarske uprave urbani sadržaji u gradu Tuzli poprimaju karakteristike srednjoevropskih gradova.88 % ukupnog općinskog stanovništva (graf. Vršani.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle području pripadali su su i dijelovi naselja Brđani. ipak je uska dolina Jale odlučujuće uticala da se gradsko područje značajnije razvija u pravcu istok – zapad.2 65 Izvor: Popisi stanovništva BiH Zaključak Prirodna bogatstva i povoljan geografski položaj šireg tuzlanskog područja odlučujuće su uticali na veoma rano formiranje naselja na ovom području. doveo je do naglog teritorijalnog i populacionog razvoja grada. 51 Uporedo s industrijalizacijom. Porast broja stanovnika grada i općine Tuzla u periodu 1948 – 1991. stambenom izgradnjom. Tako je stanovništvo ovog grada 1948.78 % stanovnika Općine. godine (u hiljadama) 140 120 100 80 60 40 20 0 1948 1953 1961 1971 1981 1991 grad općina 82.4 54 107.8 84. I pored toga što se teritorijalno širenje odvijalo u svim pravcima. Dolovi. Orašje. Grafikon 2. religije itd. 51 Prostorni plan opštine Tuzla za period 1986-2000/2005. privrednim razvojem i dr.

2003. II. Tuzlanski slani izvori i proizvodnja soli od XV do XVII stoljeća. Tuzla. Tuzla. Tuzla. 8. Stav.. Kapetanije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo. 5. Kulturna istorija Bosne i Hercegovine. Geografski pregled. 1985. Tuzla.. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Svjetlost.. 22. 1951. Stav. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Sarajevo. Osnove urbane geografije. Džafić Literatura 1. Kulenović S. knj. Zagreb. Prostorni plan opštine Tuzla za period 1986-2000/2005. Časopis za društvena pitanja.. 16. Tuzla.. 3. Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. Kreševljaković H. 2. Uloga i značaj Turalibegovog vakufa u urbanom razvoju grada Tuzle. 1995.D. 1990. Zagreb. 18. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Nacrt. Geografski pregled. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. broj 9. Tradicionalni načini i sprave za proizvodnju soli u Tuzli. Muzej istočne Bosne... Milić V. 1954. 12.. 9. 1978. Svjetlost. Putopis. Kasaba kao vrsta naselja. Razvoj grada kroz stoljeća. Handžić A. Handžić A. Službene novine Tuzlanskog kantona. Sarajevo. Tuzla. Jiriček J. 2003. Fenomen fenomena tonjenja Tuzle. Sarajevo. 1985. kulturu i umjetnost.. Mandžić E. 1973. Etnologija sjeveroistočne Bosne. Časopis za društvena pitanja. 2003. Benac A. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla. III. Još jednom o procesu urbanizacije za turskog doba u Bosni i Hercegovini. Narodna prosvjeta. Školska knjiga. Sarajevo. 20. Inštitut za geografija Universe v Ljubljani. 1996. 2. 21. 1980.. Tuzla. Kulenović S. Tuzla. 24. Sarajevo. Praistorijska naselja na području Tuzle.. 23. 11. Župa i grad Soli u srednjem vijeku. 1985. Školska knjiga. Specifičnost urbanog fenomena Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Veselin Masleša. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. 1955.. Stav.. 1995. Čelebi E. 1959.. 4. 1975. 1996. 13. 86 Bakaršić S. Godina 13. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla. 100 godina Fabrike soli Tuzla. 17.. Basler Đ.. Regionalni istorijski arhiv. Bosnia ars. Geographica Slovenica 10. Mastilo N.. 1996.. Prisilne urbane promjene u centralnom dijelu Tuzle. 15. raspravestudije-članci. 7. Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku. 19. Ćilimković Dž. Tuzla.. Tuzla 1985. Bakaršić S. Djedović R. Muzej istočne Bosne. Sarajevo-Publishing. Muzej istočne Bosne. Kovačević – Kojić D. srednji vijek.. 10. Tuzla. Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline. . Muzej istočne Bosne. 1986. kulturu i umjetnost. 1985.. Privredni razvoj Tuzle od prethistorije do II svjetskog rata. XIV – XV. Zemlja između istoka i zapada. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Igić – Muntić D. Milić B.. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Sarajevo. Klapić M. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Pašić Dž. Muzej istočne Bosne. Tuzla.. Narodna štamparija. Tuzla septembar 2006. Tuzla u osmansko doba. Vresk M. Muzej istočne Bosne. 14. 6.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju veoma dugi i dinamičan urbanogeografski razvoj naselja Tešanj. socijalnu topografiju. Različiti faktori u različitim historijskim periodima uslovili su specifičan urbanogeografski razvoj ovog naselja. urbani centar. its significance in area and other urban-geographical processes. Different factors in different historical periods caused specific urban-geographical development of this settlement. viši asistent. We gave special attentions to the period after Second World War and contemporary situation which is characterized by intensive process of industrialisation and this process is significantly influencing on urban development and territorial expansion of Tešanj city. Fadila Kudumović. Dr. Alma Kadušić. urban-geographical development. 87 – 99 (2007-2008) Originalni naučni rad URBANOGEOGRAFSKI RAZVOJ GRADA TEŠNJA URBAN-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CITY TEŠANJ Mr. te savremeno stanje koje je karakteristično po intenzivnom procesu industrijalizacije koji se značajno odražava na urbani razvoj i teritorijalno širenje grada Tešnja. industrijska urbanizacija. Smjena različitih društveno-političkih sistema na ovom području odrazila se na demografski.Zbornik radova PMF 4 i 5. funkcije. urban centre. economic and urban-geographical development.500 inhabitants Tešanj city is the biggest settlement of municipality Tešanj which development can be followed since prehistory. Mentioned factors influenced on territorial expansion of this city. Mr. . privredni pa samim tim i na urbanogeografski razvoj Tešnja. viši asistent. Ključne riječi: Tešanj. značaj u prostoru i druge urbanogeografske procese. urbano-geografski razvoj. Salih Kulenović. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Grad Tešanj sa oko 6 500 stanovnika je najveće naselje općine Tešanj čiji postanak i razvoj možemo pratiti još od prahistorije. Posebnu pažnju obratili smo na period nakon Drugog svjetskog rata. social topography. Navedeni faktori su uticali na teritorijalno širenje grada. industrial urbanisation. its spatial structure. Relieves of different social and political systems in this area reflected on demographic. redovni profesor. na njegovu prostornu strukturu. Key words: Tešanj. functions. Abstract With around 6. Results of this research are showing very long and dynamic urban-geographical development of settlement Tešanj. Prirodno-matematički fakultet.

1991. U ovom periodu grad Tešanj postaje značajan privredni. Savezni zavod za statistiku. Teritorijalni razvoj grada Tešnja Iako je Tešanj od svog postanka u raznim vremenima ponekad bio i izvan glavnih putnih komunikacija njegov povoljan geografski položaj na prelazu između planinskog i ravničarskog područja kao i njegov topografski položaj zahtijevali su da ovo naselje postane veliko fortifikacijsko utvrđenje i uporište koje će odolijevati napadima neprijatelja. Kulenović 1. Tešanj zahvata industrijska urbanizacija koja je dovela do teritorijalnog širenja i savremenog urbanog razvoja grada Tešnja. F. Tešanj u ovom periodu gubi na svom privrednom značaju. S. Beograd. a posebno slabi njegova trgovačka funkcija. U periodu Kraljevine Jugoslavije počinje stagnacija privrednog i urbanog razvoja Tešnja. te gradnja novih urbanih objekata.9 km2 površine gdje je živjelo 5 644 stanovnika. Stara gradska jezgra grada Tešnja je dobila svoj današnji izgled i fizionomiju. 2. str. Prema popisu stanovništva 1991. 1 U periodu od 1992-1995. Međutim. Zahvaljujući gradnji mnogobrojnih urbanih sadržaja Tešanj u vrijeme turske uprave stiče status kasabe. Tešanjska gradina je ponovo obnovljena i 1 Slika 1. politički i upravni centar šire okoline. te ovaj grad prestaje da postoji kao privredni. kulturni i politički centar. godine Tešanj se rasprostirao na 5. Nakon uspostave austrougarske vlasti nastavlja se izgradnja urbanih sadržaja ovog grada. Gradina je znatno oštećena prodorom Slavena u ove krajeve u VI i VII vijeku. Staru jezgru grada Tešnja predstavlja Stari grad ili Gradina čije su temelje izgradili Iliri. Međutim. pod uticajem intenzivnog procesa industrijalizacije. Kudumović. a nastavili i dogradili Rimljani. Uvod Grad Tešanj predstavlja najveći urbani centar istoimene općine. a i gradskog naselja i centra šire okoline. te se mijenja njegova prostorna struktura i funkcije. Tek nakon Drugog svjetskog rata. Upravo ta činjenica je uticala na razvoj Tešnja kao odbrambenog grada. 135-136 88 . značajniji urbanogeografski razvoj naselja Tešanj počinje u periodu turske uprave. Kadušić.A. Čini ga specifično urbanogeografsko područje čiji postanak i razvoj možemo pratiti još od prahistorije. godine. godine urbani sadržaji grada Tešnja pretrpjeli su značajna oštećenja. Tešanjska gradina Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. Nakon završetka rata počela je obnova porušenih i starih. a formiranjem srednjovjekovne bosanske države značajno je obnovljena i dograđena.

. 7 Za urbani razvoj grada Tešnja posebno veliku ulogu je odigrao Ferhad-beg i turska vlast..: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. Da bi ovaj grad prerastao u kasabu 8 . određen broj dućana 9 . a u sklopu banjalučkog kajmakamluka. U turskim defterima iz 1570 i 1604. A. 4 Handžić. godine. Na osnovu podataka u turskim defterima možemo zaključiti da je grad Tešanj za vrijeme osmanske uprave predstavljao najznačajnije urbano središte šireg područja. Planjax. Naučno društvo NR BiH. 1995. str. dograđena 1745. 403 6 Šabanović. Sarajevo. H. Međutim. Svjetlost. Godine 1868.) . trg). Tešanj. 4 U drugoj polovini XVI vijeka Tešanj postaje središte sudske vlasti za više nahija i to u rangu kadiluka. godine kada je iz Beča donesen sat koji pokazuje evropsko vrijeme.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo. Početkom turske uprave Tešanj u sklopu nove administrativne podjele postaje administrativno i privredno središte šire okoline. 2 Tešanj-kulturno-privredni informator. ponovo dolazi do administrativnih promjena. str. Osnovni uslovi da bi jedan grad prerastao u kasabu bili su da ima muslimanski vjerski objekat (džamiju. Sarajevo. godine koji svom stricu Radivoju Krstiću daruje "na Usori grad Tešanj".. 398 9 Dućan (ar. maja 1885. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.srez. Svjetlost. str. Svjetlost. 1959. 8 Kasaba (ar. 2 U pisanim izvorima Tešanj se prvi put spominje u povelji bosanskog kralja Stjepana Tomaševića 1461. 1998. godine za vrijeme turske vladavine. 810 3 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. A.) . Sarajevo. 225-226 89 . 1974. bilo je potrebno da se steknu određeni uslovi. 184-233 7 Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. 6 Za vrijeme austrougarske uprave Tešanj predstavlja srez u okviru okružja Banjaluka. Narodna bibilioteka Tešanj. 1966. Grad postoje središte Tešanjske nahije koja je obuhvatala prostor veći od onog koji općina danas zauzima.. 1886. Tešanj u početku nije ostao dugo pod turskom vlašću jer su ga Mađari ponovo osvojili i pod njihovom vlašću ostaje sve do pada srebreničke banovnine 1512. 1966.: Gazi-Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću. Djela XIV. Tom prilikom gradina je dobila današnji izgled i fizionomiju. Polovinom devetnaestog vijeka nastale su krupne promjene u podjeli bosanskog pašaluka. A.5 metara koja je pokazivala "alaturka" vrijeme sve do 1890. 1966. str. Situacija se značajno promijenila 1476. u to vrijeme Tešanj je predstavljao kazu 5 u okviru banjalučkog sandžaka.trgovačka radnja.: Bosanski pašaluk. A. Planjax.. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. Sarajevo.varoš. str.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. Anali Gazi Husrevbegove bibilioteke u Sarajevu. Po toj novoj podjeli Tešanj je bio u rangu mudirluka (sreza). područje jednog kadije. grad sa orijentalno-muslimanskom fizionomijom. godine Tešanj je upisan kao kasaba (varoško naselje). str. kada osim Maglaja i Doboja zauzimaju i grad Tešanj. Pretpostavlja se da je bio središte oblasti koja se nalazila između ugarskih banovina (jajačke i srebreničke). O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.) . manji provincijski grad. Takođe je u vrijeme turske uprave izgrađena i Sahat-kula visine 18. 3 U vrijeme turske ekspanzije na ovom području Tešanj se nalazio u sastavu Srednjovjekovne bosanske države.. Bibilioteka-Posebna izdanja. 141-166 5 Kaza (ar. Pripadali su mu Doboj i Žepče. Sarajevo. Odjeljenje istorijskofiloloških nauka. godine kada na ovo područje dolaze Turci. godine..

Svjetlost. te izgrađene tri džamije (Sultan Selimova. Anali Gazi Husrevbegove bibilioteke u Sarajevu. te Mahala džamije Ferhadije. turskim nadiranjem prema sjeveru i zapadu počeo stagnirati zato što je ostao u pozadini i zato je početkom 10 Slika 2. Svjetlost.. Svjetlost. zaselak.). Status kasabe obezbjeđivao je njenim stanovnicima različite povlastice. str. str. Za svog života Ferhad-beg se odlučio na izgradnju mekteba 15 i medrese. 1966. Navedeni urbani sadržaji pokazuju da je Tešanj u XVI vijeku bio urbano naselje orijentalnog tipa..) . 451-452 12 Han (pers. Kadušić. 1999. Novu mahalu i Mahalu raje. 2006. A. F. gradska četvrt. 1966. O tome detaljnije vidjeti: Ćeman.Zgrada (kuća) koja služi za svratište i prenoćište putnika. konja.) . 20 15 Mekteb. mejtef. Sarajevo. R.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. Sarajevo.muslimanska vjerska škola u koju se stupa po završenom mektebu ili ruždiji. Sarajevo. 14 Gazi Ferhad-begovu ili Ferhadiju. str. Ferhadija džmija i stari grad Karavan (pers.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. Tešanj.: Gazi-Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću.muslimanska osnovna vjerska škola. R. 18 Tešanj je i pored sticanja statusa kasabe i njegovog zapaženog razvoja na početku turske uprave.. M. str. Sarajevo.dio grada ili sela. hanove itd. Sarajevo...) . 455 16 Mahala (ar.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. odnosno čaršijsku džamiju Ferhad-beg je izgradio prije 1559. A.: Urbana antropologija Tešnja (1461-1878.. 1966. Kulenović karavan-saraj 10 i još neke ustanove koje bi gradu davale obilježje muslimanskog gradskog naselja. 1999. medresu 11 . godine kasaba Tešanj imala je tri mahale i to: Mahalu džamije umrlog Ferhad-bega. Hanovi su se nalazili u gradovima i na drumovima. O tome više doznajemo iz turskog deftera iz 1604.. Svjetlost. Gazi Ferhad-begova i Hadži Omerova). a njeno detaljno renoviranje trajalo je od 1786. mehtef (ar.) . Svjetlost.. Tešanj. A. 397. godine u kome se Tešanj vodi kao kasaba koja se sastoji iz dvije mahale 16 u kojima su bile 224 muslimanske kuće. Brkić. Saraj (pers. S. Mahale iz ovog perioda nosile su naziv Nova mahala. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.. 1974. Planjax. mektep. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.. 550 11 Medresa (ar.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. Pored toga izgradio je 32 dućana. godine. 14 18 Alić.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. Planjax. godine. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. str.. A. A.A. str.) . Kudumović. godine izgradio džamiju. Brkić. 13 Za vrijeme turske uprave u Tešnju su osnovane dvije medrese. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. Tešanj. 309 13 Handžić. 1966. godini Tešanj je imao 300 kuća. Ferhad-beg je u Tešnju do 1559. H. palača. 17 Godine 1665. han 12 . 439-440 17 Prema nekim izvorima u turskom popisnom defteru iz 1604.. A. 1966. 68 90 . do 1787. a za potrebe održavanja i obavljanja funkcija ovih objekata pored gotovog novca uvakufio je i prihode koji su ubirani sa njegovih posjeda.) .dvor. Centar za kulturu i obrazovanje. 138 14 Alić. A. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. A. mlinove.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku.povorka robom natovarenih kola. str. Sarajevo. str.. deva i dr. str.

Međutim. godine počela je modernizacija puta TeslićBanjaluka. Ovo je vrijeme ubrzanog urbanog razvoja. Gradsko utvrđenje i urbano središte grada se tada renoviraju. Planjax. Za vrijeme austrougarske uprave javljaju se prvi znaci stagnacije ovog područja. Grad postaje trgovački centar gdje se vrši razmjena dobara između okolnih područja i prekosavskih krajeva. 91 . 1998. Ciganlučka ili Mustafa-pašina džamija. 1995. 20 Ovakva situacija trajala je do austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. godine izgrađena je prva ambulanta. Radilo se o slijedećim džamijama: Čaršijska ili Ferhad-begova džamija.. XVII vijeka i došlo do stagnacije u urbanom razvoju grada Tešnja. Hamzabegova džamija. Biblioteka-Posebna izdanja. u Tešnju je izgrađen hotel "Angelius" sa pet ležaja. 70 23 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. M. 23 Na osnovu urbanističkog plana grada Tešnja iz 1882. godine osnovana je Opća škola u Tešnju. H. a 1884. 1999.. Narodna biblioteka Tešanj. Zgrada općine izgrađena 1885. te Gumanjska ili Hasanbegovića džamija. Tabačka. Prema austrougarskom popisu iz 1910. Tek krajem XVII vijeka položaj Tešnja ponovo dobija na značaju u odbrani granica turske carevine. godine 1897..Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. (Prilog 1). Planjax. od čega 2 295 19 20 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. godini sagrađena je zgrada kotara ili zgrada općine Tešanj. Tako je naprimjer već 1881. a posebno u pogledu slabljenja trgovačke funkcije Tešnja. str. Tešanj. O tome detaljnije vidjeti: Tešanj-kulturno-privredni informator. godine možemo vidjeti da je grad Tešanj imao osam mahala. 19 Vremenom Tešanj pored strateškog značenja dobija i ekonomski značaj. te pred kraj XVIII vijeka ima sedam mahala. Iste godine osnovana je i prva apoteka. str. Planjax. 21 U 1885. a spominje se još 1864.). Tešanjske mahale u ovom periodu su se razvijale oko izgrađenih džamija. godine u Tešnju je živjelo oko 3 068 stanovnika. Tom prilikom devastirana je stara urbana jezgra. a iste godine osnovana je i vatrogasna služba. te su obično ove mahale nosile i imena džamija. Princ Eugen Savojski je 1687. Te godine u Tešnju je izgrađena Muslimanska djevojačka škola.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. Svrsishodnost utvrđivanja tešanjske tvrđave pokazala se opravdanom veoma brzo. Centar za kulturu i obrazovanje. 22 Godine 1886. godine u Tešnju je izgrađena još jedna veoma važna institucija. 25-35 21 Prvi ljekar u Tešnju bio je Hadži Aljo Mešić. Godine Slika 3.: Urbana antropologija Tešnja (1461-1878. Riječka džamija ili Donječaršijska džamija. str. Krajem devetnaestog stoljeća Tešanj ima tri medrese. zbog doživljenog poraza naredio je da se čaršija spali i uništi. Serava i Kapa džamija. grad se teritorijalno širi... 2006. Brkić. Tešanj. Bibilioteka-Posebna izdanja. a slijedeće 1898.. godine u svom osvajačkom pohodu napao i Tešanj ali ga nije uspio osvojiti. R. Međutim i za vrijeme austrougarske uprave grade se određeni urbani sadržaji. 12 22 Alić.. godine u Tešnju osnovana poštanska služba. Planjax. Tešanj. A. 1998. O tome detaljnije vidjeti: Ćeman. a 1885. godine.

Neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata započelo se sa izgradnjom urbanih sadržaja u Tešnju. Kudumović. 1996. 67-75 Strategija razvoja općine do 2000. Početkom dvadesetog vijeka počinje stagnacija Tešnja. R. U 1949. Brkić. pušten je u rad gradski vodovod u Tešnju. Godine 1968. Planjax. M. godini osnovana je škola učenika u privredi. metalna i mašinska industrija što je značajno uticalo na dalji urbani razvoj grada. A. Tek pedesetih godina XX vijeka nakon elektrifikacije ovog područja dolazi do znatnijeg razvoja industrije. Teslić i Maglaj. Nakon Prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije. Kulenović muslimana. 1972. 24 Još za vrijeme turske uprave postojala je kanalizacija grada Tešnja. uporedo sa industrijskim razvojem dolazi do intenzivnijeg procesa urbanizacije što se odrazilo na prostornu i funkcionalnu strukturu grada Tešnja. Tek pred Drugi svjetski rat Tešanj ponovo postaje sjedište kotara. 52 jevreja i dva evangelca. Tada se u Tešnju osnivaju velika privredna preduzeća zbog čega se formira industrijska zona u Tešnju (u prigradskom naselju Bukva) što se značajno odrazilo na dalji tok urbanog razvoja grada Tešnja. str. zahvatio proces industrijske urbanizacije.A. jedan grko-katolik. 26 Tešanj je pod uticajem razvoja sekundarnih djelatnosti. počeo je sa radom Dom kulture itd. Do razvoja značajnijih i modernijih saobraćajnica u općini Tešanj došlo je tek šezdesetih i sedamdesetih godina XX vijeka kada se pristupilo izgradnji modernog asfaltnog puta Doboj-Teslić. komunikacijskog i urbanog zastoja. Zagreb. Godine 1951. godine. a zatim i Jelah-Tešanj. Tešanj. te Tešanj prestaje postojati kao kulturni. 25 Dakle. Općina Tešanj. 18-19 92 . 1999...: Tešanj-grad kome se rado vraćam.. 59-100 27 Vresk. izgrađen je hotel "B" kategorije. 265 pravoslavnih stanovnika. U ovom periodu dolazi do privrednog. Školska knjiga. Susjedni gradovi poput Doboja. te Tešanj-Tešanjka. Maglaja i Teslića našli su se na boljem geoprometnom položaju dok je Tešanj ostao izolovan od glavnih putnih komunikacija tog perioda (Bosanski Brod-Sarajevo). Nakon Drugog svjetskog rata ove dvije djelatnosti i dalje imaju primat. Kadušić. u predgrađu Tešnja u naselju Bukva.: Osnovi urbane geografije.. prosvjetni. Godine 1971. Već pedesetih godina prošlog vijeka dolazi do izgradnje prvih stambenih i privrednih objekata ali do intenzivnije urbane izgradnje dolazi tek sredinom šezdesetih godina XX vijeka. str. godini u Tešnju je u neposrednoj blizini Gradine izgrađena moderna pijaca. S. O tome detaljnije vidjeti: Vresk. a te funkcije preuzimaju susjedni kotari Doboj. str. Od najznačajnijih treba spomenuti Dječji dom za ratnu siročad osnovan 1946. 27 Na urbani razvoj grada Tešnja značajnu ulogu odigrao je i razvoj saobraćaja. njegove funkcije i značaj u prostoru. str. 1990. administrativni i politički centar. odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata uspostavljen je novi socijalistički sistem sa dominantnom ulogom državnih organa i centralističkim planiranjem u privredi. F. a 1980. a posebno industrije. Tešanj. a i drugim njegovim dijelovima razvija se tekstilna. na njegovu prostornu strukturu. u Tešnju je 24 25 Alić. odnosno način korištenja zemljišta. Naime.: Osnovi urbane geografije. 173 26 Pod funkcionalno-prostornom strukturom grada podrazumijevamo prostorni raspored i prostorno različite koncentracije i kombinacije gradskih djelatnosti. a njena modernizacija je izvršena sedamdesetih godina XX vijeka.. Iste godine osnovana je Narodna biblioteka u Tešnju. godine. 1990. Školska knjiga. Do Drugog svjetskog rata u Tešnju su bile najznačajnije poljoprivredna i zanatska funkcija. 153 rimo-katolika. te se počelo sa izgradnjom Doma kulture. te niža realna gimnazija. M. Zagreb.

te na taj način poboljšala prilično nepovoljan saobraćajno-geografski položaj Tešnja. 28 Pred agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu grad Tešanj zahvatao je površinu od 5. populacijsko-demografske i morfološke strukture. 29 Velika oštećenja u gradu pretrpjeli su stambeni. Bibilioteka-Posebna izdanja. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tuzla. te sistem veza i odnosa između elemenata pojedinih fenomena u gradu. Tešanj je lociran u dolini rijeke Tešanjke koja izvire u Crnom Vrhu i korito vodotoka kroz grad se pruža u pravcu jugozapad-sjeveroistok. 59-61 93 . 2. 3.9 km2 i tu je živilo ukupno oko 5 644 stanovnika. 295 Srba. 3. Razvoj prostorne strukture grada Tešnja Prostorna struktura obuhvata prostorni raspored. Pojam urbicid označava uništavanje svega što je gradsko. Planjax. 30 Na prostornu strukturu i teritorijalni razmještaj urbanih sadržaja Tešnja značajno je uticala prirodna osnova. te uticaj različitih društveno-ekonomskih i kulturnih elemenata kroz duži vremenski period. Po okončanju agresije došlo je do obnove starih i gradnje novih objekata. M. 390 Jugoslovena i 69 ostalih. Pod funkcionalno-prostornom strukturom grada podrazumijeva se prostorni raspored i prostorno različite koncentracije i kombinacije gradskih djelatnosti. 2005.. Školska knjiga. prirodna osnova grada ili njegov topografski smještaj. 1. godine grad Tešanj je pretrpio znatan urbicid. O tome detaljnije vidjeti: Kadušić. 53-59 30 Vresk.: Osnove urbane geografije. privredni i drugi objekti. Funkcionalno-prostorna struktura Funkcionalna struktura grada Tešnja rezultat je nekoliko faktora od kojih su najvažniji korištenje pojedinih djelatnosti gradskim prostorom. Pri tome se najveća pažnja posvećuje stambenim i poslovnim zonama. 1990. Budući da je grad smješten u prostoru koji je izgrađen urbanim sadržajem onda taj isti prostor možemo proučavati s aspekta njegove funkcionalne.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. U geomorfološkom pogledu radi se o uskoj kotlini koja se nalazi na oko 230 m nadmorske visine. A. str.. te saobraćaju u Slika 4. 1998. Br. godine. S. Zagreb.. str. Svezak Geografija... str. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. Panorama stare urbane jezgre Tešnja gradu. Smajić. odnosno način korištenja zemljišta. izgrađena nova pošta i automatska telefonska centrala koja je povezala Tešanj sa drugim djelovima općine. od čega 4 696 Muslimana.: Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. 31 28 29 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. Godina II. BiH i svijeta. 51 31 Ibid. 214 Hrvata.

Školska knjiga. 32 Grad Tešanj 1991. U 2004. (Prilog 2). Kao i kod drugih gradova svijeta koji su bili pod orijentalnim uticajem prostorna struktura odlikuje se nepravilnom mrežom ulica (uske i nepravilne ulice s velikim brojem slijepih ulica). 1990. Osim toga Tešanj nema jače izražen nodalni značaj za širi prostor BiH Na kraju dakle možemo zaključiti da je u gradu Tešnju izražen određen funkcionalni zoning (poslovna zona u centru grada. a u njima je primjetan evropski način gradnje. Grad Tešanj ima ulogu općinskog centra. S. Doboj . M. Orijentalni uticaj odrazio se na raspored saobraćajnica u gradu Tešnju. ugostiteljski objekti i dr. Kudumović. Pored ovog putnog pravca značajno je pomenuti i putni pravac koji Tešanj povezuje sa Tešanjkom. U samom centru grada nalazi se poslovna zona u kojoj je koncentrisana većina poslovnih djelatnosti (banke.Tešanj .: Osnove urbane geografije. a zatim opada prema periferiji. Za vrijeme bivše Jugoslavije izgrađene su dvije višespratnice (sa 5 spratova) u Donjoj čaršiji. 32 Vresk. Obje saobraćajnice povezuju grad Tešanj sa magistralnim putnim pravcem Doboj . Najveća gustina naseljenosti je u centru grada. U Donjoj čaršiji stambene jedinice imaju tradicionalne bosanske elemente ali se tu vidi i srednjoevropski uticaj. godine bio je najgušće naseljeno područje općine Tešanj.A. Kulenović Stambene zone u gradu Tešnju zauzimaju preko 50 % ukupne površine grada. izgrađena je industrijska zona grada Tešnja koja zapošljava najveći broj radnika sekundarnog sektora. u predgrađu naselja Bukva. te je prosječna gustoća naseljenosti iznosila 960 st/km2. kao i neki drugi gradovi Bosne i Hercegovine. Zagreb. F. Takođe.). Populacijsko-demografska struktura grada Tešnja Populacijsko-demografska struktura grada određena je sa nekoliko varijabli od kojih su najbitnije gustoća stanovništva i socijalna topografija grada. Za grad Tešanj nisu karakteristične višespratnice.jug. te određeni broj naselja općina Usora. trgovine. U turskoj jezgri preovladavaju jednospratne i dvospratne stambene jedinice u čijoj je gradnji primjetan orijentalni stil. stara se gradska jezgra Tešnja može podijeliti na tursku jezgru (Gornja čaršija) i austrougarsku jezgru (Donja čaršija). godini prosječna gustoća naseljenosti povećala se na 1 108. 101-122 94 . prema sjeveru i jugu urbani sadržaji su građeni uglavnom nakon Drugog svjetskog rata.9 km2 živilo je oko 5 664 stanovnika. Radi se uglavnom o bosanskim kućama koje su pod evropskim uticajem poprimile moderniji arhitektonski oblik. odnosno staru jezgru iz turskog perioda.geografskom pogledu grad Tešanj se nalazi na regionalnom putnom pravcu Jelah . Gravitira mu 39 seoskih naselja istoimene općine.. Na površini od 5. Novije stambene zone uglavnom se grade na periferiji grada. U saobraćajno . te industrijska zona na periferiji grada itd.2. 3. Prema tome. U užem centru grada dominiraju starije i niske zgrade iz turskog i austrougarskog perioda.Novi Šeher. te noviji evropski dio grada. tj. specifičan po tome što ima dvojnu urbanu strukturu. Kadušić. str.Banjaluka. stambene zone koje se nastavljaju na poslovnu zonu. zatim stambeno naselje "Simetrale" u južnom dijelu grada i stambeno naselje "Krndija" u sjeverozapadnom dijelu grada.9 st/km2. Od stare čaršije. Gradsko zemljište namijenjeno objektima za privredne djelatnosti zauzima malu površinu. užoj gradskoj jezgri. na sjevernoj periferiji grada. Zbog toga je grad Tešanj. Maglaj i Teslić. djelatnosti tercijarnog sektora).

O tome detaljnije vidjeti: Vresk. Školska knjiga. 105-120 34 Vresk. Morfološka struktura grada Pod pojmom morfološke strukture grada podrazumijevamo prostorni raspored i međusobne odnose morfoloških elemenata u gradskom prostoru.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. 3.). odnosno Tvrđave ili Gradine kako je zovu stanovnici Tešnja. orijentalni dio grada. a i u prošlosti je postojao socijalni zoning ili socijalna topografija stanovništva. određeni urbani sadržaji se grade u južnom dijelu grada u kojem je naprimjer smješten Srednjoškolski centar. kao i po socio-ekonomskim. Ti objekti su uglavnom rađeni u turskom periodu.3. Po svojoj prostornoj diferenciranosti. javne površine. Takođe. Kapetanovići i dr. sa pojedinačnim zgradama iz austrougarskog perioda razvijao i širio oko Starog grada. a oko stare urbane jezgre dalje se na lijevoj i desnoj obali rijeke Tešanjke teritorijalno širio i razvijao grad Tešanj. trgovi. a samo mali procent otpada na stambene blokove sa višespratnicama. Takođe u gradu Tešnju danas postoji. Novije zgrade grade se na periferiji. str. njihovoj starosti i visini itd. karakteristikama može imati karakter mozaika. blokovi zgrada itd. 33 Po socijalnim obilježjima stanovništva grad ne mora biti homogen prostor. vjerskim.: Osnovi urbane geografije. str. Zagreb. Školska knjiga. parcele. 33 Tako su se naprimjer na području kasabe Tešanj najvredniji i najkvalitetniji stambeni objekti nalazili u mahalama uz Gornju čaršiju i sjeverno od nje. Grad je odraz određenih zakonitosti nastalih pod uticajem različitih faktora. Morfološki elementi su ulice. M. Tako se naprimjer. stambeno naselje ''Simetrale'' itd. Visoke zgrade koje su izgrađene u stambenim naseljima "Simetrale" i "Krndija" nalaze se na periferiji grada Tešnja. Na ovom prostoru kuće su gradile samo begovske porodice (Eminagići.. 1990. M. Najstariji objekti u gradu Tešnju nalaze se u užoj gradskoj jezgri. 123 95 . Dok u većini gradova svijeta visina zgrada opada od centra ka periferiji u gradu Tešnju ovaj proces je obrnut. a zatim slijede zgrade iz austrougarskog perioda.: Osnove urbane geografije. zgrada MUP-a. Budući da gustoća stanovništva opada od centra ka periferiji onda je logično što većina kuća na periferiji grada obično ima i okućnicu. Ona predstavlja urbani nukleus Tešnja. 1990. Smailbegovići. jezičkim i dr. Lijeva obala rijeke Tešanjke je bila povoljnija za izgradnju tako da se veći broj urbanih sadržaja gradio u ovom dijelu. Danas se grad Tešanj teritorijalno širi prema sjeveru (prigradsko naselje Bukva u kojem je smještena i industrijska zona) i prema zapadu. nogometni stadion. odnosno prema naselju Jelah. Takođe treba naglasiti da se pri morfološkoj analizi grada posebna pažnja pridaje tipovima zgrada. Zagreb. 34 Najdominantnija tačka u gradu je kota na kojoj je izgrađena Gradina. Najveći procent stambenih jedinica predstavljen je jednospratnim i dvospratnim porodičnim kućama. etničkim. S obzirom da se gradovi u svijetu razvijaju pod različitim društveno-ekonomskim i drugim faktorima onda možemo govoriti o različitim tipovima socijalno-prostorne strukture grada ili različitoj socijalnoj topografiji gradova.

Šabanović. Tešanj city represented significant administrative. Za vrijeme osmanske uprave Tešanj je poprimio karakteristike orijentalnog grada sa specifičnom prostornom i funkcionalnom strukturom. F. Značajan urbani razvoj Tešnja započeo je šezdesetih godina XX vijeka uslijed snažnog procesa industrijalizacije koji je zahvatio ovo područje. Teslića i Doboja.: Gradski centri.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. 6. 2005. 2. 1959. M. Svjetlost. Osim toga. Significant urban development of Tešanj began in the sixties of twentieth century and it is caused by intensive process of industrialisation which seized this area. Zaključak Područje općine Tešanj naseljeno je još od paleolita ali je tek u vrijeme turske vlasti. Conclusion The municipality Tešanj’s area has been settled since Palaeolithic but only in the period of Turkish government. ovdje osnovano gradsko naselje. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 4. Kulenović 4. 96 . In the period of Austro-Hungarian government and period of Kingdom of Yugoslavia it has not come to the significant urban changes but functions which this city had had until that period have significantly weaken. S. Zagreb. odnosno kasaba Tešanj. Naučno društvo NR BiH. Škaljić. Kadušić. Kadušić.: Urbana antropologija Tešnja (1461-1878. Tešanj. Za vrijeme austrougarske uprave i Kraljevine Jugoslavije nije došlo do značajnijih promjena u urbanoj strukturi grada ali su značajno oslabile funkcije koje je ovaj grad imao do tada. Tešanj. Djela XIV. 8. Brkić. Godina II. Svezak Geografija.: Gazi-Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću. which is in the middle of 16th century the Tešanj city is established. Smajić. Sarajevo. Br.). Tuzla. M. Anali Gazi Husrev-begove bibilioteke u Sarajevu. 4. 7. A. 5. 1966. A. Centar za kulturu i obrazovanje. trgovački. Tešanj nema jače izražen nodalni značaj. Literatura i izvori 1. A. H. Maretić. H.. Sarajevo. commercial. 2006. Doboj and Teslić. Danas je grad Tešanj općinski centar što znači da mu gravitira stanovništvo ruralnog područja općine Tešanj.: Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. 5.. To this city are gravitating inhabitants of municipality Tešanj’s rural settlements and certain population from neighbouring municipalities Maglaj. educational and cultural centre of wider area in the period of Turkish government. 1999.: Demogeografija-stanovništvo svijeta. political. U vrijeme turske uprave kasaba Tešanj predstavljala je značajan administrativni. S. Handžić. politički. Alić. 1974.: Bosanski pašaluk. godine. Zagreb. Tešanj is today centre of municipality. Friganović.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. prosvjetni i kulturni centar šire okoline. Except that Tešanj doesn`t have stronger nodal importance.A. City has further developed under the influence of industry development. Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka. 2. A. Planjax. Sarajevo. 1996. 3. Školska knjiga. In the period of Turkish government Tešanj acquired characteristics of oriental city with specific spatial and functional structure. 1990. M. Kudumović. Ćeman. Školska knjiga. R.. oko polovine XVI vijeka. a i određen broj stanovnika iz susjednih općina Maglaja. Grad se dalje razvijao pod uticajem razvoja industrije.

. Savezni zavod za statistiku. 13.. 1990. 1958. 1991. 1998. 1996. maja 1885.opcina-tesanj. 1880. str. Opšta i metodološka objašnjenja. Preuzeto sa: http://www. 15. Sarajevo..) 24. 2007.: Osnovi urbane geografije. Općina Tešanj. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. Popis stanovništva 1961. godine (Integracija stanjanacrt). Tešanj. 1896. Popis stanovništva 1953.09. 2004.. Popis stanovništva i stanova 1971. Savezni zavod za statistiku. godine. Sarajevo. Beograd. 11. Knjiga XIV. Vresk.pdf (21. Komisija za planiranje općinskog razvoja. 38. 1983. Vresk. domaćinstava i stanova 1981. Školska knjiga. Stanovništvo (etnička. Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22.ba/admin/slike/doc/Strategija-Tesanjnacrt. Beograd. 18. Hrvata i Slovenaca 31.: Grad i urbanizacija. godine. Tešanj-kulturno-privredni informator. Sarajevo.podaci za naselja prema upravnoj podjeli u 1953. 17. Školska knjiga. Republički zavod za statistiku. 97 . 1924. 22. januara 1921. 1974. 20. Katalog tešanjske privrede 1998-1999.. 19. Planjax. Sarajevo. godine. prosvetna i ekonomska obeležja stanovništva i domaćinstva prema broju članova). Sarajevo. godini.) 25. Sarajevo. 9. 1982. Statistički godišnjak Bosne i Hercegovine 1972. Općina Tešanj. Tešanj. Zagreb. Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. (Popis 1879. Popis stanovništva. Osnovni podaci o stanovništvu .. oktobra 1910. Služba općine Tešanj. 2002. M. 1995. 16. Narodna bibilioteka Tešanj. Zagreb. 1991. Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. Beograd.07. Savezni zavod za statistiku. Savezni zavod za statistiku. Rezultati po opštinama. Bibilioteka-Posebna izdanja. godine. godine. M. 1886. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. Strategija razvoja općine Tešanj od 2007. aprila 1895. Strategija razvoja općine do 2000. 10.. do 2015.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. 12. 21. 23. Knjiga VII... 1912. 14. Beograd 1965.. Prethodni rezultati popisa stanovništva u Kraljevini Srba. Savezni zavod za statistiku. 26. Beograd. Državna štamparija. Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. Planjax.

Kulenović 98 . S.A. Kadušić. F. Kudumović.

Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. 99 .

Prirodno-matematički fakultet. veličini.historic. viši asistent. rasporedu kuća itd. Abstract During a long period of time area of municipality Tešanj was a scene of tumultuous social changes which effected on Tešanj’s territorial development. that is on its spatial scope. tipologija. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Područje općine Tešanj je kroz dug vremenski period bilo poprište burnih društvenih promjena što se odražavalo na njen teritorijalni razvoj. These settlements mostly appeared spontaneous and developed without planning which significantly reflected on settlement’s form and physiognomy.Zbornik radova PMF 4 i 5. Key words: Tešanj. size. typology. broj i veličinu naselja. Physiognomy of rural settlements of municipality Tešanj is a reflection of physical . kulturno-historijskih. Alma Kadušić. Zbog toga se sva tešanjska naselja mogu razvrstati u određene skupine koje su karakteristične po specifičnoj genezi. razvoj. Ova naselja uglavnom su nastajala spontano i razvijala se neplanski što se značajno odrazilo na njihov oblik i fizionomiju. number and size of settlements. odnosno na njen prostorni obuhvat. development. ekonomskih i političkih uslova. rural settlements. . Ključne riječi: Tešanj. Through different historical periods this municipality had different number of settlements. the houses arrangement etc. economic and political conditions. seoska naselja. Kroz različite historijske periode u sastavu ove općine bio je različit broj naselja.geographic. Fizionomija seoskih naselja tešanjske općine odraz je prirodno-geografskih. cultural . 101 – 115 (2007-2008) Originalni naučni rad RAZVOJ SEOSKIH NASELJA OPĆINE TEŠANJ DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS OF MUNICIPALITY TEŠANJ Mr. Because of that all Tešanj’s settlements can be classified into certain groups which are characterized by specific genesis.

Da bi se jedno mjesto moglo smatrati ili proglasiti mezrom. Etnologija tešanjskog kraja. Sarajevo. 1966. Miljanovci. (Popis 1879. Ripna. Vukovo. Cerovac.. Piljužići. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. 4 U sidžilima Tešanjskog kadiluka od 1639-1642.. Glasnik Zemaljskog muzeja. str. napušteno ili raseljeno selo. pet čifluka 2 i šest zemina. A. u turskim dokumentima spominju se imena još nekih tešanjskih naselja kao što su Miljanovci. Mrkotić. godine pominju se neka naselja koja do tada nisu bila evidentirana.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Sarajevo. Mekiš. godine ni jedno tešanjsko naselje nije imalo najviši stepen naselja (šeher). Kadušić 1. granice. Jelah. str. O značenju te riječi vidjeti: Evlija Čelebi: Putopis-Odlomci o jugoslovenskim zemljama.tur.vrsta feudalnog posjeda koji gospodar obrađuje sam ili preko čifčije. 5 U sidžilu Tešanjskog kadiluka iz 1740-1752. česma. Orašje Planje.. Novo Selo. 41-43 102 . Jablanica. Prema turskim defterima iz 1570. Čifluk. Mriotić (Mrkotić). Džemilić Planje. str. Ripna. na kontaktu panonske Bosne i srednjobosanskih planina.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 1-23 6 Sidžil Tešanjskog kadiluka (1740-1752.A. Etnologija tešanjskog kraja. Dobro Polje (Dobropolje). a kao turski agrarno-pravni termin znači staro selište. To su naselja Bukva. Glasnik Zemaljskog muzeja. Šije.). Ljetinić. 1996. Trepče. Orijentalni institut u Sarajevu.). 3 U turskim defterima pominju se sljedeća tešanjska naselja: Čagljići (Čaglići). Svjetlost.. M.) . str. Potočani. Ravne i Žabljak. Plane (Planje). Sveska 41/42. četrdeset i jedno seosko naselje. 667 4 Niškanović. voćnjaci i sl. M. str. na prve podatke o tešanjskim naseljima nailazimo tek u dokumentima iz turskog perioda.. 174 3 Zemin-veći kompleks obradivog zemljišta koji nema status čifluka niti baštine. XII 7 Niškanović. Smještena je u slivu rijeke Bosne i Usore. 7 Prvim austrougarskim popisom stanovništva provedenim 1879. 6 Godine 1877. Ljetinić. Novo Selo. Karadaglije.. 1-23 8 "Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. 1987. i 1604. Nakon potpadanja pod tursku vlast tešanjsko područje organizovano je kao nahija koja je obuhvatala teritoriju veću od današnje površine općine. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Rakovica. Drinčići. Međutim. Kraševo. Jablanica. 8 1 Mezra-doslovno znači ziratno zemljište. Trepče i Vrela. Lončari. čiftluk. Sarajevo 1880". Kraševo. str. Tugavica (Tugavić). godine na području tešanjske nahije nalazila su se dva gradska naselja (kasabe Tešanj i Doboj). Lepenica. Piljužići. polje. 1996. Hrvatin (Hrvatinići). Status srednje razvijenog naselja imao je jedino Tešanj. Lepenica. Sarajevo. godine na području Bosne i Hercegovine obuhvaćena su slijedeća tešanjska naselja: Blaževci. Bobare. čitluk (čivlak) m (pers. Tešanj. Drinčići. Rosulje itd. ono je moralo imati svoju teritoriju. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. Bobare.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Uvod Općina Tešanj nalazi se u sjevernoj Bosni. Raduša i Vukovo. 1-23 5 Ibid. Sveska 41/42.).). Šije. str. bunar. Trepče itd. Sarajevo. Povoljne prirodnogeografske karakteristike područja općine Tešanj omogućile su stalnu naseljenost još od prahistorije o čemu nam svjedoče arheološki nalazi pronađeni na području Tešnja (u naseljima Kalošević. Sarajevo. 1987. str. odnosno manje ili više jasne tragove ranijeg naselja (groblje. Gornja Modriča (Kalošević). sedam mezri 1 . O značenju te riječi vidjeti: Evlija Čelebi: Putopis-Odlomci o jugoslovenskim zemljama. 2005. sijalište. 642 2 Čifluk. Sarajevo.

Ljetinići. Bukva. U turskim defterima iz XVI vijeka pominju se još neka tešanjska naselja. Medakovo. 1-23 103 . Razvoj seoskih naselja općine Tešanj Područje općine Tešanj naseljeno je još od prahistorije. Šije. Raduša i Vukovo. Jelah. godine. Trepče i Vukovo. M. Sarajevo. Jelah. u turskim zapisima sreću se imena još nekih tešanjskih naselja kao što su Miljanovci. Lepenica. Dobropolje. Hrvatin (Hrvatinići). Jablanica. Ripna. godine pominju se neka naselja koja nisu bila evidentirana u turskim defterima iz 1570. Tugavići. Određena seoska naselja općine Tešanj starijeg su postanka. Piljužići. Jelah. Novi Miljanovci. Mrkotić i Kalošević. Čifluk. Naime. Čifluk. porastu broja stanovnika. 10 2. te postanku novih i razvoju starih naselja (kako po broju stanovnika i kuća tako i prostorno). Trepče. Blaževci. Trepče i Vukovo. Mriotić (Mrkotić). Jablanica. Dobro Polje (Dobropolje). a neka novijeg. 2004. Šije. Oktober 1910. Potočani. To su Čagljići (Čaglići). godine. Tugavica (Tugavić). To su naselja Bukva.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Služba Općine Tešanj. Putešić. Etnologija tešanjskog kraja. 1-23 12 Ibid. Kraševo. Piljužići. Raduša. godine u Planjama je bilo 75 kuća. Zbog toga ćemo u ovom poglavlju obraditi evolutivni razvoj seoskih naselja općine Tešanj. Sarajevo. 210-223 10 Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. Karadaglije. i 1604. Plane (Planje). U sidžilima Tešanjskog kadiluka od 1639-1642. Prema defteru iz 1604.. 1912. Piljužići. Rakovica. Kaloševići. Cerovac. Mrkotiću 29 kuća i Kaloševiću 49 kuća. Miljanovci. Jelah-polje. Drinčići. str.. 1987. Tešanj (grad). odnosno 1877. Tešanjka. U ovim dokumentima pominju se tri tešanjska naselja i to Planje. Pored toga. 12 Na osnovu prezentiranih podataka možemo zaključiti da je na području tešanjske općine u osmanskom periodu došlo do značajnih etničkih promjena. Rosulje. Glasnik Zemaljskog muzeja. odnosno njihov postanak i razvoj kroz određeni historijski period. Cerovac. Raduša. Čaglići. Drinčić. Tešanj. godine kojeg je provela austro-ugarska uprava u sastav tešanjske općine ulazila su sljedeća naselja: Blaževci. Miljanovci. Koprivci. Lončari. Općinski centar je grad Tešanj. godine naselje Planje imalo je 39 kuća. str. 9 Danas se u sastavu općine Tešanj nalazi 25 mjesnih zajednica sa trideset i devet seoskih i jednim gradskim naseljem. Jevadžije. Karadaglije i dr. Mrkotić 20 kuća i Kalošević 45 kuća.. Ljetinić. Jablanica. Karadaglije. Drinčići. Šije. Sveska 41/42. usljed dugotrajnog naseljavanja Vlaha iz Srbije i Crne Gore od strane Osmanlija značajno se povećao broj stanovnika u ovom području. Novo Selo. Potočani. Novo Selo. Ripna. Ljetinić. Koprivci. Medakovo. Te promjene se ogledaju prije svega u izmijenjenoj etničkoj strukturi. Novo Selo. str. Rosulje itd. Kraševo. Kalošević. 11 Niškanović. Mekiš. a osim njega općini pripadaju seoska naselja Bobare. Vlasi su se 9 Die ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und Hercegovina von 10. Mekiš. Logobare.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj Prema popisu stanovništva 1910. Orašje-Planje. 11 Krajem osmanske uprave. Statistischen Depertment der Landesregierung. Kraševo. Gornja Modriča (Kalošević). Lepenica.. Lončari. i 1604. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Bobare. neka naselja nisu nosila imena koja nose danas. Mrkotić. Lepenica. Džemilić. Prema turskom defteru iz 1570. Ripna. Mrkotići. Orašje Planje. Prve pouzdane podatke o naseljima općine Tešanj možemo pronaći u turskim defterima iz 1570.

(Popis 1879. Lončarima 119 stanovnika. Prema ovom popisu na tešanjskoj općini je živjelo ukupno oko 10 582 stanovnika. Ripna sa 73 stanovnika. 1886. 1998. Mrkotić sa 271 stanovnikom. a od toga u naselju Blaževci živjelo je oko 99 stanovnika.. Osim osnovnih podataka o broju stanovnika u austrougarskim popisima sadržani su i podaci o etničkoj strukturi stanovništva iz koje se vidi da su u većini naselja tešanjske općine Muslimani. Piljužićima 399 stanovnika. Kadušić naseljavali uglavnom u istočne i južne dijelove općine. 1987. godine. 15 Do drugog popisa kojeg su austrougarske vlasti provele 1885. Piljužići sa 351 stanovnikom. Miljanovci sa 554 stanovnika. Džemilić Planjama (Džemilić) 253 stanovnika. Lepenici 283 stanovnika. Miljanovcima. Orašje Planje sa 165 stanovnika. Značajniji broj stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti živio je jedino u naselju Bobare (63 stanovnika). str. Orašje Planjama (Orašje) 190 stanovnika. M. Tako se u popisu stanovništva iz 1879. odnosno Bošnjaci činili većinu. Drinčićima 53 stanovnika. Orašje Planjama. 41-43 16 Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. Sveska 41/42. Šijama i Trepču. Drinčići 42 stanovnika. Lončari sa 84 stanovnika. Djemilić (Džemilić Planje) sa 228 stanovnika. Sarajevo 1880". Lepenica sa 259 stanovnika. Bobarama 189 stanovnika. Sarajevo. 13 Osim toga zbog stalnih austrijsko-turskih sukoba u kojima su Osmanlije gubile teritorije sjeverno od Save. Novom Selu (Novoselo) 172 stanovnika.: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine.). str. Kraševo sa 227 stanovnika. str.A. Ripni 82 stanovnika. Novoselo (Novo Selo) sa 176 stanovnika. Ljetiniću 89 stanovnika. godine stanovništvo ovog kraja dobrovoljno je prešlo na Islam i vjerski se konsolidovalo. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. godine pominju slijedeća tešanjska naselja: Blaževci sa 83 stanovnika. Bobare 177 stanovnika. 104 . Katolika je bilo još i u Džemilić Planjama. Mrkotiću 302 stanovnika. Ljetinić sa 81 stanovnikom. godine. Kraševu 254 stanovnika. ovaj popis nam pokazuje da je došlo do određenog porasta u ukupnom broju stanovnika po pojedinim naseljima. Miljanovcima (Miljanovce) 582 stanovnika. Samo u Blaževcima i Lončarima nije bilo muslimanskog stanovništva. a na tešanjsko područje su došli iz susjednih nahija Maglaja. Šijama 431 stanovnik i Trepču (Trebče) 411 stanovnika. Već 1600. 16 Blagi porast stanovništva i broja kuća u naseljima općine Tešanj nastavljen je i u narednim godinama što se može vidjeti iz podataka objavljenih u popisu iz 1895. Jablanici 424 stanovnika. Pravoslavno stanovništvo činilo je manjinu u slijedećim naseljima: Džemilić Planjama i Lepenici sa po 4 stanovnika. Etnologija tešanjskog kraja. E. Šije sa 365 stanovnika i Trevče (Trepče) sa 364 stanovnika. Sarajevo.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 1-23 14 Imamović. Koprivci sa 96 stanovnika. Sarajevo. U tim naseljima su živjeli katolici.. godine broj stanovnika u općini Tešanj povećao se sa 13 Niškanović. Jedino novo naselje evidentirano u ovom popisu je naselje Kalošević u kojem je živjelo oko 353 stanovnika. Koprivcima 90 stanovnika. 14 Početkom austrougarske uprave proveden je prvi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je obuhvatio i naselja tešanjskog kraja. godine nije došlo do značajnijih promjena u pogledu nastanka novih naselja. Međutim. Trebetina i Ozrena. Piljužićima. Glasnik Zemaljskog muzeja. maja 1885. Bobarama. 24 15 "Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. U periodu od 1885-1895. bile su prisutne stalne emigracije stanovništva sa tog prostora koje se naseljavalo u područje sjeverne Bosne. Jablanica sa 371 stanovnikom.

godine imala 49 seoskih naselja. Tešanj je izgubio status sreza. Omanjska (650 ha). u ovom popisu prvi put su evidentirana naselja koja se nisu pominjala u prethodnim austrougarskim popisima. Mrkotić (610 ha). Logobare. Orašje Planje (575 ha). Džemilić Planje (500 ha). a to su: Bejići (300 ha). Jevadžije. Tesliću i Doboju. Dobropolje. Koprivci (198 ha). Jablanica (488 ha). odnosno do popisa stanovništva provedenog 1910. Iz tog razloga ne raspolažemo podacima o broju stanovnika po naseljima općine Tešanj u tom periodu.. Omanjska. Cerovac. godine nije došlo do značajnijih promjena u pogledu porasta broja stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1921. Sarajevo. Miljanovci (1280 ha). Tradicionalni način stambene gradnje (265 ha). a broj kuća na 2 638. Vrela. Čaglići (214 ha). Medakovo. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. Novo Selo (204 ha). Sarajevo. Karadaglije. Jelah-polje (308 ha). Hrvata i Slovenaca 31. Mekiš (75 ha). 19 Popis stanovništva u Kraljevini Srba. Ljetinić (275 ha). U periodu od 1948. 115-117 105 . godine u bivšoj SFR Jugoslaviji stanovništvo općine Tešanj se povećalo sa 34 508 stanovnika koliko je bilo 1948. Kraševo (195 ha). Sarajevo. Čifluk (675 ha). oktobra 1910. 1896. Međutim. Novi Miljanovci. godine vidi se da nije nastalo ni jedno novo naselje. Takođe.. Raduša (1575 ha). Dobropolje (600 ha). Općina Tešanj je prema popisu iz 1991. godine takođe za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. a samim tim i širenja starih i nastanka novih naselja. Jelah (325 ha). godine. Cerovac (250 ha). 17 U slijedećih petnaest godina. Lončari (331 ha). Jevadžije (250 ha). Žabljak itd. Putešić. Piljužići (560 ha). Medakovo (450 ha). aprila 1895. a usljed tog procesa su se razvila i neka nova koja su prije bila u sastavu već postojećih naselja. Lepenica (305 ha). do 1991. Izdanje direkcije državne statistike u Beogradu. Logobare (225 ha). Ripna 17 18 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. Karadaglije (1000 ha). Drinčići (106 ha). godine povećao na 13 591. Putešić Slika 1. Bukva (85 ha). Bobare (300 ha). a broj kuća sa 1 987 na 2 187.. Raduša i Vukovo. a njegova teritorija je podijeljena Maglaju. To su naprimjer naselja Bejići. 1924. godine. Jelah-polje. godine na 48 480 stanovnika 1991. Novi Miljanovci (308 ha). Januara 1921. str. Blaževci (725 ha). Sivša. Broj stanovnika općine Tešanj se prema popisu 1910. 1912. a to su Jelah. 18 Pretpostavlja se da su se navedena naselja sve do popisa stanovništva iz 1910. U ovom periodu prostorno su se širila postojeća naselja. 19 Do slijedećeg popisa stanovništva koji je proveden 1931. godine razvijala u okviru većih susjednih naselja tešanjskog područja. U periodu između dva svjetska rata za vrijeme Kraljevine Jugoslavije dolazi do stagnacije broja stanovnika.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj 10 582 na 12 265 stanovnika. Kalošević (960 ha). godine u naseljima općine Tešanj živjelo je oko 12 704 stanovnika. prema popisu iz 1895. Potočani (225 ha).

Karadaglije 746. Kadušić (375 ha). Na osnovu materijalnih dokaza i pisanih izvora možemo zaključiti da je stambena gradnja u tešanjskom kraju prošla kroz tri osnovna perioda u kojima su politički. Raduša 2 597. Čifluk 249. Tešanjka (433 ha). Kraševo 1177. Logobare 370. Piljužići 1 785. Lepenica 1293. Beograd. godini općina Tešanj zauzimala je površinu od 163 km2 sa 25 mjesnih zajednica i trideset i devet seoskih naselja u kojima je živjelo oko 49 000 stanovnika (Bobare su imale 750 stanovnika. Novo Selo 1 165. Služba Općine Tešanj. 21 Uporedo sa povećanjem broja stanovnika. Potočani 1 193. Jelah-polje 680. Naselja Bejići. Vitkovci i Vrela pripala su općini Teslić u Republici Srpskoj. a naselja Omanjska. Jablanica 1 130. Trepče (850 ha). Tešanj. Medakovo 1 083. Ripna 124. 1991. Šije 2 800. Rosulje 849. Srednja Omanjska (350 ha). Tugovići (300 ha). Tugavići 296. 106 . Čaglići 428. Vukovo (200 ha) i Žabljak (285 ha). 135-136 21 Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. Vrela (650 ha). Drinčići 282. 20 prepustom) Slika 3. 20 Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma i osnivanjem općine Usora površina općine Tešanj je reducirana sa 223 km2 na 163 km2. Mrkotić 1 475. Dobropolje 819. Putešić 286. Vitkovci (1250 ha). Bukva 831. Od kraja XIX vijeka pa do danas stambena gradnja u tešanjskom području prošla je kroz nekoliko faza. 2004. U 2004. Mekiš 369. Blaževci 80. Putešić. Orašje Planje 1 050. Savremena stambena gradnja Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. Ljetinić 875. Rosulje (350 ha). str. objekata koja na sebi nosi pečat vremena kroz koja je prolazila. Koprivci 470. Savezni zavod za statistiku.ekonomski.A.. Kalošević 806. Lončari 125. Miljanovci 1 042. društveno . teritorijalnim širenjem i prostornom organizacijom seoskih naselja razvijala se izgradnja seoskih stambenih i dr. Jevadžije 510. Tešanjka 868. Šije (800 ha). Trepče 2 379 i Vukovo Slika 2. Srednja Omanjska i Žabljak novoosnovanoj općini Usora. Primjer tradicionalne bosanske arhitekture (Srednjobosanski tip kuće ili tip čardaklije s 1169 stanovnika). Novi Miljanovci 1 988. Cerovac 520. Sivša (925 ha). Jelah 3 833.

Školska knjiga.: Agrarna geografija. a svako od ova dva tipa ima niz podtipova. I.. str. str.: Uređenje seoskih teritorija i naselja. 28 25 Simonović.. stvoreni su uslovi za intenzivniju urbanizaciju koja je dovela do napretka na polju stambene gradnje i kulture stanovanja. Do značajnijih promjena u ovoj sferi dolazi krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina XX vijeka. str. Zagreb. A. društveno-ekonomskih i drugih promjena mogu se okarakterisati kao prijelazni period gradnje stambenih objekata. Ona su ishodišta i žarišta ljudskog rada i djelovanja. Takođe. 24 Definisanje seoskih i gradskih naselja stvar je konvencije. a posebno odlaskom određenog broja stanovnika na rad u inostranstvo. postoje i prijelazne forme naselja u kojima su sadržana svojstva seoskih i gradskih naselja. M. način korištenja zemljišta i stepen opće razvijenosti. i 1971. 1987. godine u bivšoj Jugoslaviji sva naselja su klasificirana u tri osnovna tipa i to na seoska. M. 26 22 Bugarski. Zbog toga susrećemo različite definicije i kriterije tipologije seoskih i gradskih naselja. Beograd. varijeteta itd. Sveska 41/42. Etnologija tešanjskog kraja. 2002. O tome detaljnije vidjeti: Crkvenčić. Sarajevo. A. i to ne samo za vlastite potrebe nego i za potrebe stanovništva šireg prostora. U njima se ogleda prirodna osnova. I..: Osnove opće geografije.. administrativni i dr.. 118 26 Vresk. a na osnovu kombiniranja kriterija broja stanovnika i udjela poljoprivrednog u ukupnom broju stanovnika. str. kategorija. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Univerzitet u Beogradu. kriteriji. Zagreb. 7 107 . Školska knjiga.. Mnogo češće se definiše gradsko naselje pa se seoskim naseljima smatraju sva ona koja ne ispunjavaju određene kriterije. 1988. Naredne tri ili četiri decenije u kojima je došlo do značajnih političkih. 23 Pri tipologiji naselja uglavnom polazimo od njihove osnovne podjele na seoska i gradska naselja. Stambeni objekti izgrađeni krajem XIX i početkom XX vijeka bili su karakteristični po tradicionalnom načinu gradnje.: Seoske stambene zgrade i kultura stanovanja u tešanjskom kraju. Definisanje sela naprimjer može se zasnivati na njegovom razlikovanju od grada pri čemu se kombiniraju historijski. Ribar. uključivanjem aktivnog stanovništva u vanpoljoprivredne djelatnosti. Stanovništvo je u ovom periodu još uvijek bilo orijentisano na poljoprivredu te je mijenjalo oblik i način života. 25 Grad se može definisati kao kompaktno izgrađeno veće naselje u čijim sekundarnim i tercijarnim djelatnostima radi veći dio aktivnog stanovništva. Ta naselja nazivamo prijelaznim ili mješovitim naseljima. Zagreb. pravni. Educa. 323 24 Prema popisu stanovništva i stanova 1961. gradska i mješovita. Đ. str. Naime. 1997. 22 3. Malić. Tipologija seoskih naselja općine Tešanj Naselja su najvažniji plod ljudskog djelovanja. Glasnik Zemaljskog muzeja. kriteriji broja stanovnika. U ovom periodu posebno je bila značajna institucija porodične zadruge koja je dala posebno obilježje u obliku načina života kao i kulturi stanovanja u ovom periodu.: Grad i urbanizacija.. 1993. Arhitektonski fakultet. 91-134 23 Nejašmić. a njihov značaj se očituje u veličini (broju stanovnika) i izgledu. Postepenim ekonomskim i društvenim razvojem napuštaju se tradicionalni oblici i način gradnje stambenih objekata.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj kulturni i drugi faktori uticali na stvaranje specifičnih obilježja stambenih objekata u ovom području. veličine i socijalne organizacije prostora itd.

Naselje Šije u dolini rijeke Bosne (razbijeno-grupasto seosko naselje). 27 Postoje različite tipologije seoskih naselja od različitih autora koji su se prilikom podjele takvih naselja koristili različitim kriterijima. Sv. str. Đurić. Ova naselja zahvataju veliko prostranstvo. Kraševo. Jelah-polje. V. Jelah.: Prilog poznavanju tipologije seoskih naselja. Osnovna karakteristika tešanjskih naselja je to što imaju nepravilnu prostornu strukturu sa nepravilnom mrežom puteva i ulica. Kuće su obično raspoređene na 27 Slika 4. ponekad i prostor dužine 5-6 km.A. Raduša. Mrkotić. J. naselja karstnog tipa i naselja ibarskog (džematskog) tipa. čitlučki. Zavod za izdavanje udžbenika SRS. Tugavići. Lončari. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd. Prvu sistematsku tipologiju seoskih naselja na Balkanskom poluostrvu izvršio je Jovan Cvijić koji je sva seoska naselja podijelio na sela razbijenog i zbijenog tipa. 29 Prema Cvijićevoj tipologiji veći broj seoskih naselja općine Tešanj može se svrstati u naselja razbijenog tipa. Da li je neko naselje kompaktno ili razbijeno zavisi u prvom redu od geografskog položaja. Medakovo.. Bukva. odnosno prezimenu porodice koja je tu najbrojnija ili najduže živi u tom području. Karadaglije. 1968. str. M. mačvanskim i jaseničkim varijetetom). a sela zbijenog tipa razvrstao je u pet grupa i to timočki. Dobropolje. Đ. a dijele se na zaseoke ili mahale koji su jedan od drugog udaljeni od 1-2 km. kulturno-historijskih i ekonomskih uslova područja u kome nastaje i razvija se određeno seosko naselje. Ripna.. Potočani. 28 Prema ovoj tipologiji naselja općine Tešanj se uglavnom svrstavaju u spontano nastala seoska naselja. Novi Miljanovci. ušorena i spontano nastala naselja. To znači da su postala spontano tj. odnosno od načina iskorištavanja zemljišta koje ne zahvata samo poljoprivredne površine već i stambene objekte. 1993. Ponekad zaseok nosi ime po nekom hidronimu. Tako naprimjer seoska naselja možemo izdvajati prema njihovoj genezi na: planska.: Uređenje seoskih teritorija i naselja. a to su: Bobare. Koprivci. Beograd. Drinčići. Jablanica. Blaževci. Putešić.. zatim od ekonomije. 153 28 Simonović. Jevadžije. Kadušić Na području općine Tešanj danas se izdvaja trideset i devet seoskih naselja. mediteranski. Kalošević. Mekiš. tursko-istočnjački i sela mješovite vrste. 150 29 Cvijić. Naselja razbijenog tipa Cvijić je klasifikovao na seoska naselja starovlaškog tipa (sa šumadijskim.: Balkansko poluostrvo i južnoslavenske zemlje. Knjiga prva i druga. XV. Beograd. Trepče i Vukovo. Šije.. Najčešće se nazivaju po patronimu. Čifluk. Beograd. Lepenica. Arhitektonski fakultet. Ribar. oronimu itd. Seoska naselja mogu biti raznovrsna po svome tipu. 250-276 108 . 1966. Logobare. Ta raznovrsnost posljedica je fizičko-geografskih. str. Miljanovci. Novo Selo. Prema tome raspored kuća i plan naselja zavisi prije svega od agrarne strukture ali i od reljefa i drugih elemenata prirodne osnove. Orašje Planje. Univerzitet u Beogradu. Ljetinić. Piljužići. Cerovac. Tešanjka. slobodno bez bilo kakvih spoljnih uticaja. Čaglići. Rosulje.

Trepče. Šije. Ripna. nizna. Orašje Planje.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj više brda između kojih protiču potoci ili rijeke.. Rosulje. ekonomije i salaši. ušorena krstasta i zvjezdasta kao i ušorena ortogonalna sela kvadratnog ili pravougaonog oblika. 154 109 . Jablanica. Ljetinić. str. Zbog toga se ova naselja danas mogu okarakterisati kao prijelazni tip između okupljenih i disperznih seoskih naselja. Skupinska razrijeđena naselja predstavljaju veće skupine kuća koje su nastale unutrašnjim približavanjem razbijenih zaseoka i pojedinačnih kuća. Vladimir Đurić je sva seoska naselja u bivšoj Jugoslaviji svrstao u skupine usamljenih i skupinskih naselja (sa podtipovima). Karadaglije. njivama itd. Vide se pojedini šumski kompleksi koji su međusobno povezani. Naselja Kalošević i Putešić u dolini rijeke Usore 30 31 Ibid. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd. drumska. 32 Skupinska razrijeđena seoska naselja općine Tešanj razvijaju se na taj način da se koncentracija novih kuća vrši u središtu sela ili kraj puta koji vodi kroz selo. 31 Prema ovoj tipologiji seoska naselja općine Tešanj koja su smještena u dolini rijeke Usore u zapadnom dijelu općine (Potočani. Glavni podtipovi usamljenih naselja su farme. Vukovo. 1968. baštama. te razvoja saobraćaja i dr. To su naselja Lepenica. Beograd. a podtipovi skupinskih naselja su zaseoci. 154-155 32 Ibid.) mogu se svrstati u razrijeđena skupinska naselja.: Prilog poznavanju tipologije seoskih naselja.. XV. jugozapadnom i jugoistočnom dijelu općine. Cerovac. Starovlaška naselja obično imaju više grobalja i gotovo su sva osnovana na krčevinama. Sv. str. 250-276 Đurić. Kalošević. Sela ovog tipa dvojako se razvijaju. Slika 5. Na osnovu morfološko-fizionomskih karakteristika prof. V. infrastrukturnih sadržaja imaju tendenciju zbijanja i postepeno prelaze u džematski tip naselja. Koprivci. a istovremeno se vrši i izmještanje kuća na glavnu prometnu komunikaciju Doboj-Banja Luka. Danas navedena seoska naselja zbog porasta stanovništva. str. razbijeno-grupasta. Mekiš itd. Ova seoska naselja zbog navedenih procesa narastanja i urastanja u posljednjih nekoliko godina bilježe znatno širenje te već pokazuju tendenciju prelaska u drumski tip razrijeđenih seoskih naselja. razrijeđena.. između njih su iskrčeni proplanci sa seoskim kućama. Tešanjka i dr. gomilasta. 30 Tipični predstavnici starovlaškog tipa seoskih naselja na području općine Tešanj su seoske zajednice koje su locirane u brdsko-planinskom južnom. Džemilić Planje.

325 110 . U pojedinim dijelovima općine postoji veća koncentracija stanovništva. a zapravo predstavljaju prijelazne tipove naselja jer je u njima izražena velika koncentracija stanovništva na malom prostoru. Tugavići. Šije. Zbog toga seoska naselja na području općine Tešanj nisu ravnomjerno raspoređena. Oraš Planje i Džemilić Planje. seoska naselja tešanjske općine mogu se podijeliti u različite skupine ako se kao kriterij za njihovo izdvajanje uzme prirodna osnova. U jugoistočnom dijelu općine mrežu naselja čine Šije. Piljužići. Jablanica. Neka od ovih naselja imaju tendenciju izmještanja kuća na glavnu saobraćajnicu koja prolazi kroz naselje. Trepče.) pripadaju razbijeno grupastim skupinskim naseljima kod kojih su kuće zbijene u zaseocima ali je rastojanje između pojedinih mahala znatno. str. mala (200-499 stanovnika). Jevadžije.A. Blaževci. U mreži naselja na sjeverozapadu nalaze se: Novi Miljanovci. Centar naselja Jelah Putešić. koji je značajno uticao na njihov prostorni razmještaj. Educa. ova naselja još uvijek nemaju potrebnu infrastrukturu da bi se proglasila gradskim naseljima.. 33 33 Nejašmić. središnju u kojoj se nalazi grad Tešanj i koja predstavlja najgušće naseljen prostor. Raduša. jugoistočni dio općine ima znatno rjeđu mrežu naselja za razliku od drugih dijelova općine. Orašje i Džemilić Planje itd. odnosno više seoskih naselja. 1997. Lepenica. Mrkotić. I. Slika 6. Vukovo. Zagreb. Bobare. Kraševo. Takođe. Lepenica. te mrežu naselja na jugoistoku smještenu u brdsko-planinskom dijelu općine sa relativno manjom gustinom naseljenosti. Jelah-polje. Logobare. Miljanovci. Lončari. Rosulje. srednja (500-999 stanovnika) i velika seoska naselja (1000 i više stanovnika). Kalošević. Naselja Tešanjka i Jelah mogu se svrstati u skupinska naselja. Tešanj. Karadaglije. Ljetinić. Jablanica. a u drugim dijelovima mreža naselja je znatno rjeđa. Međutim. Čifluk.: Osnove opće geografije. Novo Selo. Dobropolje. S obzirom na tu činjenicu na području općine Tešanj možemo izdvojiti tri mreže naselja i to: mrežu naselja na sjeverozapadu smještenu u dolini rijeke Usore. Mekiš. Tačnije. Medakovo. Cerovac. Čaglići. Naselja Tešanjka. S obzirom na broj stanovnika seoska naselja se mogu podijeliti na sitna (do 199 stanovnika). (Prilog 1). Trepče. Medakovo. Jelah i Potočani pripadaju središnjoj mreži naselja. Ripna. Kadušić Ostala naselja općine Tešanj (Novo Selo. Bukva. Karadaglije i Mekiš. Drinčići. Koprivci. prije svega reljef ovog područja.

Čifluk. Vukovo. godine pominju se slijedeća tešanjska naselja: Čaglići. Ripna. Planje. Jablanica. te sidžilima Tešanjskog kadiluka iz 1639-1642. Jelah. 4.) Tip seoskog naselja Mala Srednja (200-499 st. Naselja koja pripadaju određenim grupama nisu jednaka po broju stanovnika. Drinčići. u turskim defterima iz 1570. Karadaglije. Služba Općine Tešanj. Tugavići. Tako naprimjer u grupi sitnih seoskih naselja najmanje stanovnika imalo je selo Blaževci sa oko 80 stanovnika. U austrougarskim popisima možemo pronaći gotovo sva seoska 111 Naziv seoskog naselja . (Prilog 2). a sedamnaest naselja imalo je preko 1000 stanovnika. Miljanovci. Trepče. možemo zaključiti da su u općini Tešanj 2004. Piljužići. 3 8 11 17 Izvor: Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. Mekiš. Bukva. U grupi naselja srednje veličine najmanji broj stanovnika imalo je naselje Jevadžije sa oko 510 stanovnika. Kalošević.. Tačnije. te od 1740-1752. Šije. Tešanj. Tipologija seoskih naselja općine Tešanj po veličini Sitna (do 199 st. Raduša. Novo Selo. a u grupi malih seoskih naselja bilo je osam sela. a najviše naselje Lončari sa 125 stanovnika. te su svrstana u grupu velikih seoskih naselja. Kraševo. godine postojala tri seoska naselja koja pripadaju grupi sitnih seoskih naselja. a najbrojnije je bilo naselje Tešanjka sa 868 stanovnika. Lepenica.) Džemilić Planje Jablanica Jelah Potočani Kraševo Medakovo Miljanovci Mrkotić Novi Miljanovci Novo Selo Orašje Planje Piljužići Raduša Šije Lepenica Trepče Vukovo Blaževci Ripna Lončari Drinčići Logobare Čifluk Mekiš Čaglići Putešić Koprivci Tugavići Bobare Bukva Dobropolje Cerovac Jelah-polje Jevadžije Kalošević Karadaglije Ljetinić Rosulje Tešanjka Uk. Oko jedanaest seoskih naselja je bilo u grupi srednje veličine. Na osnovu prezentiranih podataka u tabeli 1. U skupini velikih seoskih naselja po veličini se isticalo naselje Jelah sa 3 833 stanovnika dok je najmanji broj stanovnika u ovoj grupi imalo seosko naselje Miljanovci u kojem je živilo 1 042 stanovnika. Mrkotić.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj Tabela 1. U okviru grupe malih seoskih naselja najmanji broj stanovnika imalo je naselje Čifluk u kome je bilo 249 stanovnika. Rakovica i Rosulje. Potočani. Dobropolje. 2004.. Cerovac.) Velika (> od 1000 st. 1604. Ljetinić. Hrvatanovići.) (500-999 st. i 1877. Zaključak Neka seoska naselja današnje općine Tešanj pominju se još u vrijeme turske uprave. a najbrojnije je bilo naselje Koprivci sa 470 stanovnika..

U ovim naseljima kuće su zbijene u zaseocima ali je rastojanje između njih znatno. veći broj sela općine Tešanj ima tendenciju zbijanja i postupno ova sela prelaze u zbijeni ili džematski tip naselja. Planje. veličinu itd. Cerovac. Ljetinić. Na području tešanjske općine u osnovi se mogu izdvojiti dvije skupine seoskih naselja. Kraševo. Dobropolje.A. Prvu skupinu čine skupinska razrijeđena naselja koja čine veće skupine kuća koje su nastale unutrašnjim približavanjem razbijenih zaseoka i pojedinačnih kuća. Toward data’s from first Austro-Hungarian census in Bosnia and Herzegovina municipality Tešanj had seventeen rural settlements in which lived around 9. Čifluk. Drugu skupinu sela čine razbijeno-grupasta skupinska naselja koja su se razvila u brdsko-planinskom južnom. Razvoj seoskih naselja u tešanjskom području odvijao se u uvjetima složenih političkih i ekonomskih prilika. Kalošević. Hrvatanovići. In Turkish defters from 1570. Rakovica i Rosulje. However. Rural settlements of municipality Tešanj appeared spontaneous and developed without planning which significantly reflected on settlement’s physiognomy. Tugavići. Prema popisu iz 1910. Lepenica. Jelah. 112 . a large number of rural settlements of municipality Tešanj has tendency of compaction and these villages slowly becoming grouped type of settlements. Bukva. Raduša. and today this municipality has 39 rural settlements. Vukovo. south western and south eastern part of Tešanj. Drinčići. In Austro-Hungarian censuses we can find almost all rural settlements which today exist on area of this municipality. In the same time this houses are moving toward roads. 1604 and 1877. Seoska naselja općine Tešanj nastajala su spontano i razvijala se neplanski što se značajno odrazilo na njihovu fizionomiju. Jablanica. oblik. First group are grouped settlements which originate as a consequence of compaction of less grouped villages and with house contraction. godine na području tešanjske općine egzistirala su 24 seoska naselja u kojima je živilo oko 13000 stanovnika. a danas u ovom području egzistira trideset i devet takvih naselja. godine u općini Tešanj bilo je 49 seoskih naselja. Karadaglije. Mrkotić. Potočani. Šije. Ovaj tip naselja na području tešanjske općine rasprostranjen je u predjelima sa 150-300 m nadmorske visine. This type of settlements on area of municipality Tešanj is placed in area from 150 to 300 metres. and sidžils of Tešanj`s kadiluk from 1639 to 1642 and from 1740 to 1752 these settlements are mentioned: Čaglići. Toward census from 1991 municipality Tešanj had 49 rural settlements. form. Toward census from 1910 on area of municipality Tešanj existed 24 rural settlements in which lived around 13. Kadušić naselja koja danas egzistiraju na prostoru općine. Međutim. Novo Selo. Prema popisu stanovništva 1991. Mekiš. Piljužići. size etc. Prema podacima prvog austrougarskog popisa stanovništva Bosne i Hercegovine u općini Tešanj nalazilo se 17 seoskih naselja u kojima je živilo oko 9 000 stanovnika. Miljanovci. In these settlements houses are grouped in small villages but distance between villages is significant. Second group of settlements are less populated settlements which are developed in southern.000 inhabitants. 4. Development of rural settlements in Tešanj`s area unscrew in the condition of complex political and economic opportunities. jugozapadnom i jugoistočnom dijelu općine Tešanj.000 inhabitants. Conclusion Some rural settlements of municipality Tešanj are mentioned in the period of Turkish government. Ripna. a istovremeno se vrši izmještanje kuća uz značajne prometne komunikacije. Trepče. On area of municipality Tešanj it is possible to single out two groups of rural settlements.

13. 1896. XV. godine. aprila 1895. Zagreb.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj 5. 113 . Educa. Zagreb. M.: Osnove opće geografije. 1912. 1966. Služba Općine Tešanj. Die ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und Hercegovina von 10.). Univerzitet u Beogradu. M. 2002. Imamović. Etnologija tešanjskog kraja. Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. 1924. (Popis 1879. Sveska 41/42. 11. Sarajevo. 1991. Sarajevo. Sarajevo. Bugarski. 9. Beograd. Đ.: Uređenje seoskih teritorija i naselja. I. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. 1968.. Literatura i izvori 1. Beograd. 14. Savezni zavod za statistiku. Arhitektonski fakultet. Sarajevo. godine. 1997. Beograd. Sarajevo. V. Sarajevo. 15. 1987. Đurić. 19. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. Evlija Čelebi: Putopis-Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Glasnik Zemaljskog muzeja. 8. Zagreb. 10. Simonović. 7.: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine.: Prilog poznavanju tipologije seoskih naselja.: Balkansko poluostrvo i južnoslavenske zemlje. Škaljić. Sv. 2. Statistischen Depertment der Landesregierung. I. A. Školska knjiga. maja 1885. Tešanj.. Knjiga prva i druga. E.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Školska knjiga. "Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. oktobra 1910. 1998. Sarajevo 1880". Zavod za izdavanje udžbenika SRS. 1966. Cvijić. 5. 16. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. 1988. M. Glasnik Zemaljskog muzeja. 1993. Beograd. Sarajevo.: Agrarna geografija. Izdanje direkcije državne statistike u Beogradu.: Grad i urbanizacija. Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. Crkvenčić. Malić. Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. Sarajevo. Svjetlost. 6. Niškanović.. 1996.. Januara 1921. J. 17. 4. A. Popis stanovništva u Kraljevini Srba. Hrvata i Slovenaca 31. Nejašmić. 1886. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Vresk. 2004. 1987. A. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd. 12. Oktober 1910. 1912. 18.: Seoske stambene zgrade i kultura stanovanja u tešanjskom kraju. Sarajevo. Etnologija tešanjskog kraja. Sarajevo.. 3. Ribar.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Sveska 41/42.

Kadušić 114 .A.

Razvoj seoskih naselja općine Tešanj 115 .

negativan demografski razvoj. ass. her mezzo-regions and municipalities which are characteristic by expressive weak or stronger demographical development dynamics. odnosno jačoj dinamici demografskog razvoja. Key words: Peripanonic macro region. Bosna i Hercegovina. regional development. ass. Navedena regija je u periodu od 1991. GODINE SOME CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT PERIPANONIC MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. Ključne riječi: Peripanonska makroregija. te općina koje su karakteristične po izrazito slaboj. YEAR Mr. sc. Odsjek za geografiju. godine je evidentan i predstavlja veliku prepreku ukupnom razvoju peripanonskog prostora. analizom i uspoređivanjem demografskih pokazatelja (kretanje ukupnog broja stanovnika. mezoregija u okviru nje.. regionalni razvoj. changes in demographical development in Peripanonic macro-region. 117 – 126 (2007-2008) Originalni naučni rad NEKE KARAKTERISTIKE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA PERIPANONSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Negativan demografski razvoj najveće bosanskohercegovačke prirodnogeografske regije u vremenu nakon 1991. In this paper. sc. do 2003. i poslijeratne godine. prikazane promjene koje su nastale u demografskom razvoju Peripanonske makroregije. Fadila Kudumović vš. .Zbornik radova PMF 4 i 5. Prirodno-matematički fakultet. Quoted region experienced in the period from 1991 to 2003 the most expressive changes in population growth in Bosnia and Herzegovina. through analysis and comparison of demographical indicators (change in total population number. Alma Kadušić. Bosnia and Herzegovina. prirodno kretanje stanovništva i razmještaj i gustinu naseljenosti stanovništva) ovog prostora za 1991. godine doživjela najizraženije promjene u pogledu ukupnog kretanja stanovništva u okviru Bosne i Hercegovine. mr. vš. negative demographical development.. natural population growth and density of population) of this area for 1991 and years after war. Abstract Negative demographical development of the biggest physical region in Bosnia and Herzegovina in period after 1991 is evident and represents a big barrier for total development of Peripanonic area. U radu su.

geografskom pogledu na prostoru Peripanonske makroregije mogu se izdvojiti tri homogene mezoregionalne cjeline koje su specifične po prirodnogeografskim i društveno-geografskim obilježjima. Peripanonska makroregija je podijeljena na područja koja pripadaju Republici Srpskoj i područja koja pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine. Kudumović.7 %. 2. Čemernica. Uvod Peripanonski prostor Bosne i Hercegovine je teritorijalno i demografski najveća regionalno-geografska cjelina Bosne i Hercegovine. te sve jaču demografsku polarizaciju. vode.9 % (8 063 km2) površine Peripanonske makroregije. odnosno njen udio u ukupnoj površini makroregije iznosi 26. Ističe se izrazito povoljnim geografskim položajem. Regionalno-geografska i administrativno-teritorijalna podjela Peripanonske makroregije U regionalno .7 % teritorije Bosne i Hercegovine. Vlašić. Zahvata sjeverni . str. Enciklopedija Jugoslavije. Teritorijalno je najveća mezoregija Peripanonske makroregije sa 8 460 km2.4 % ukupne površine Peripanonske makroregije. 118 . odnosno 42. Unsko .teritorijalnom pogledu 1991. od kojih je prostorno najveća općina Banja Luka sa 1 239 km2 površine. Kadušić 1. JLZ. pad stope nataliteta i prirodnog priraštaja. 1 Ima najmanju površinu u okviru Peripanonske makroregije od 5 867 km2. ekonomski slabije razvijenih općina.F. Zagreb. klima. Posavsko – donjovrbasko .1982. Konjuh i Javor. a njen udio u ukupnoj površini makroregije iznosi 38. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu. a takođe i bogatstva prirodnim resursima neophodnim za razvoj privrednih djelatnosti na ovom prostoru. te njihovih pritoka Vrbanje. Uspostavom međuentitetske linije razgraničenja. odnosno koncentrisanje stanovništva u velikim urbanim centrima što ima za posljedicu pražnjenje perifernih. do 1995. Obuhvata prostor od 21 860 km2. A.peripanonski dio Bosne i Hercegovine čija granica na jugu dopire do planina: Grmeč. Usore i Spreče. 63.donjobosanska mezoregija. obuhvata dolinska proširenja donjih tokova Vrbasa i Bosne. Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisanim 1995. Gusta naseljenost ove regije (preko 100 st. a na prostor Federacije 36. tj. obuhvata Tuzlansku kotlinu.. Srnetica.9 %. dio bosanske Posavine i dijelove Podrinja. U administrativno . 1 % (13 793 km2). Posavsko – sprečko – majevičko . godine Peripanonsku makroregiju činilo je 47 općinskih područja. Ima površinu od 7 529 km2. Na prostor Republike Srpske otpada 63. 34.donjodrinska mezoregija. zahvata zapadni dio makroregije i teritorijalno se podudara sa peripanonskim dijelom Bihaćke krajine i prijedorskim subregionom. godine) i snažni emigracijski procesi u poslijeratnom periodu uzrokovali su snažne promjene u stanovništvu ovog prostora koje su se očitovale kroz izrazit pad ukupnog broja stanovnika. Semberiju./km2) je posljedica izuzetno povoljnih prirodnih uslova za naseljavanje (reljef. godine..sanska mezoregija. Manjača. S. Rat u Bosni i Hercegovini (u periodu od 1992. a takođe su imale i različit tok demografskog razvoja u naznačenom periodu. 1 Smlatić. tlo).

51. 1998. Dobretići (dio općine Skender Vakuf). godini. 1: Administrativno-teritorijalna i regionalna podjela Peripanonske makroregije Izvor: Atlas svijeta. Karta br. Milići (dio općine Vlasenica). Vukosavlje (dio općine Odžak) i Kostajnica (dio općine Bosanska Dubica). Ribnik (dio općine Ključ). Geografske regije Bosne i Hercegovine. a najizraženije smanjenje se desilo za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992.6 % od ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Šamac-Domaljevac (dio općine Bosanski Šamac) i Čelić (dio općine Lopare). do 1995. Kretanje ukupnog broja stanovnika Na prostoru Peripanonske makroregije (21 856 km2). Karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije 3. prema posljednjem popisu stanovništva živjelo je 2 432 723 stanovnika. Analizirajući procjene o ukupnom broju stanovnika po entitetskim područjima u okviru Peripanonske makroregije može se zaključiti da je. odnosno 1 104 164 stanovnika živjelo na prostoru Republike Srpske. Petrovo (dio općine Gračanica). Sapna (dio općine Zvornik) . Doboj jug (dio općine Doboj). odnosno 1 037 745 na prostoru Federacije BiH. imaju male teritorije.6 %. Sejtarija. Doboj –istok (dio općine Doboj).1. Oštra Luka (dio općine Sanski Most).1) koje.7 % državne teritorije.4 %. a odlikuju se demografskom ispražnjenošću i ekonomskom neodrživošću. Administrativna karta Bosne i Hercegovine. U ratnom i poslijeratnom periodu. godine Ovakvom podjelom Peripanonska makroregija je dobila još 18 novih općina 2 (karta br. Donji Žabar (dio općine Orašje). Sejtarija. Atlas svijeta. pod uticajem brojnih i različitih veoma nepovoljnih faktora.. a 48. uglavnom. U 2 Novonastale općine Peripanonske makroregije na području Republike Srpske su: Krupa na Uni (dio općine Bosanska Krupa). 119 . odnosno 55. 3. ukupan broj stanovnika se smanjivao. 1998. godine. od ukupnog broja stanovnika makroregije u 1996. Pelagićevo (dio općine Gradačac).Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. Teočak (dio općine Ugljevik). Osmaci (dio općine Kalesija). na 42. a na području Federacije BIH su: Usora (dio općine Tešanj).

Razlog je intenzivna emigracija stanovništva u toku i nakon rata iz drugih područja Bosne i Hercegovine na prostor Peripanonske makroregije.290 814 stanovnika. a prema podacima za 2003. U 2003. a najznačajniji je bio u istočnom dijelu Peripanonske makroregije (5.4 100 Izvori: Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Vlada Republike Srpske. Kudumović. 2005. Sarajevo.2003. A. 2005. 120 . Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama Peripanonske makroregije je bilo relativno ujednačeno što se može vidjeti iz podataka sadržanih u tabeli 1 i grafikonu 1. godini i njihov udio u ukupnom stanovništvu Peripanonske makroregije PERIPANONSKA MAKROREGIJA Unsko-sanska mezoregija Posavskodonjovrbaskadonjobosanska Posavsko-sprečkomajevičkodonjodrinska UKUPNO Površina u km2 5 867 8 460 1991..1 %). na 58. u prvom periodu (1991 . 2005. Sarajevo. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). godinu 52.1 100 944 575 2 141 909 44.donjobosanska mezoregija zabilježile su porast ukupnog broja stanovnika od 7. godine stanovništvo ovog dijela Republike Srpske bilježilo je stalan porast. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. -12 % u odnosu na stanje iz 1991. tj. a 2000.. godinu na prostoru Peripanonske makroregije je živjelo ukupno 2 141 909.0 35.3 36.7 100 979 193 2 256 435 43. godine. udio stanovništva Peripanonske makroregije u ukupnom u promatranom periodu se povećao sa 55. 2005. i 2003.0 2003 Uk. 1996.sprečko – majevičko donjodrinska mezoregija bilježila pad od 1..) sve tri mezoregije bilježile su pad u ukupnom broju stanovnika za više od 10 %. Prema podacima za 1996.5 % 2003. godina Unsko . Kadušić periodu poslije 1996. godini zabilježen je blagi porast apsolutnog broja stanovnika makroregije.1996. Demografska statistika. odnosno na prostoru Posavsko – sprečko – majevičko . stanovnika 528 881 854 405 % 21. u periodu 1996-2003.7 35.1 %.. Republički zavod za statistiku. Najveći broj stanovnika ove makroregije skoncentrisan je u njenom istočnom dijelu. dok je Posavsko .6 7 529 21 856 1 049 437 2 432 723 43. ali je on još uvijek bio znatno manji (-176 288) u odnosu na predratni ukupni broj stanovnika.6 % stanovnika makroregije živjelo je na području ovog dijela manjeg entiteta. (Grafikon br. Državni zavod za statistiku.6 2000 Uk. 1994.donjodrinske mezoregije. Banja Luka. Prema procjenama entitetskih zavoda za statistiku. br. Republika Srpska.6 % 1991. 2000. Uk. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama u 1991. VIII. U periodu od 2000 .. godine smanjenje ukupnog broja stanovnika Peripanonske makroregije iznosilo je . živjelo više od 40 % stanovnika makroregije. br. u kojoj je u analiziranom periodu.sanska i Posavsko – donjovrbaska .2 1996 Uk.F. Banja Luka. odnosno 3. Naime. u periodu 1991 . stanovnika 473 943 803 299 % 21. stanovnika 465 707 786 586 % 21. godine. Sarajevo. 2) Tabela br. Federalni zavod za statistiku. br.3 35. Naime. stanovnika 434 799 762 535 % 20.1 100 931 681 2 183 974 42. godine u svim mezoregijama je evidentan porast broja stanovnika. Smanjenje apsolutnog broja stanovnika Peripanonske makroregije nije značajno uticalo na njen udio u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine.1996.4 %.. Statistički bilten Republike Srpske br. br. godine 2 183 974 stanovnika. Kantoni u brojkama.2 %. dok je u ostale dvije mezoregije živjelo manje od 60 % stanovnika. Federalni Zavod za statistiku.

VIII. Demografska statistika. 2. Kantoni u brojkama.3 ‰) Peripanonska makroregija bilježila je nadprosječne vrijednosti.) % 50 40 30 20 10 0 Grafikon br.3 ‰ i prirodni priraštaj 7. i 2003.3 ‰) i umjerena stopa mortaliteta (7. a taj trend je nastavljen i dalje tako da je u 2003. Sarajevo. broj umrlih bio veći za oko 4 000 u odnosu na stanje iz 1996. dok je uticaj unutrašnjih i vanjskih migracija na prirodno kretanje stanovništva bio zanemarljiv..2 ‰.) evidentiran pad prirodnog priraštaja na 3. Prirodno kretanje stanovništva Peripanonski prostor Bosne i Hercegovine u prijeratnom periodu se isticao izrazitom dinamikom prirodnog kretanja stanovništva što je bio rezultat. 1996. godine.) 3 4 Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992.3 Nakon 1991.. 2005. za 1. na prostoru ove makroregije 1991.2. Vlada Republike Srpske. Sarajevo. 2: Udio broja stanovnika mezoregija u ukupnom stanovništvu Peripanonske makroregije (1991.3 ‰ na 8. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat).. Državni zavod za statistiku. godine kada je evidentiran porast sa 7. godine. Naime. Sarajevo... i 2003. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama Peripanonske makroregije (1991. Smrtnost je bila najizraženija u periodu od 1991.6 ‰. usljed ratnih dešavanja i negativnih demografskih procesa došlo je do značajnog pada stope nataliteta. Federalni zavod za statistiku. kontinuirano je rasla stopa mortaliteta da bi u 2003. godini u ovom području rođeno duplo manje djece (19 380) u odnosu na 1991. 1996. Nakon 1996. 2000.3 ‰) što je rezultiralo umjerenim prirodnim priraštajem (8. U poređenju sa komponentama prirodnog kretanja stanovništva Bosne i Hercegovine u cjelosti u 1991.1 ‰ više u odnosu na stanje iz 1991. 121 . 2005. godine evidentirana je viša stopa nataliteta (15.) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1991 1996 2000 2003 1991 1996 2000 2003 Unsko-sanska mezoregija Posavsko-donjovrbaska. godinu.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003.0 ‰). 2005. Statistički bilten Republike Srpske br. godine. paralelno sa opadanjem stope nataliteta. Banja Luka. Republički zavod za statistiku. Pregled po općinama.donjobosanska Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska Unsko-sanska mezoregija Posavsko-donjovrbaska. Republika Srpska. tj. Banja Luka. visoke stope prirodnog priraštaja.4 (Tabela br. u prvom redu. 1994. mortalitet 7.. Federalni Zavod za statistiku.. godine Grafikon br.donjobosanska Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska 3. povećanja stope mortaliteta i kontinuiranog opadanja stope prirodnog priraštaja stanovništva Peripanonske makroregije. Tako je u prvoj poslijeratnoj godini (1996.7 ‰. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. do 1996. 2000. godine. 2005. godini (natalitet 14.

3 11. Natalitet 36 697 24 094 23 098 19 380 ‰ 15. 4: Kretanje stopa prirodnog priraštaja po mezoregijama Peripanonske makroregije (1991.. Negativnu stopu prirodnog priraštaja u 2003.9 Prirodni priraštaj 19 228 10 221 6 198 1 583 ‰ 8.0 7..7 Izvor: Isto kao za tabelu br. 3) Veličinu promjena najbolje pokazuje broj općina sa negativnim prirodnim priraštajem u istočnom dijelu Peripanonske makroregije.) % 35 30 25 20 15 10 5 0 1991. 1996. Prirodni priraštaj 2003. Analizom komponenata prirodnog kretanja stanovništva 1991. 2003.0 3.0 0. 1996. 2000. prešao sa srednje natalitetnog na nisko natalitetni tip (stopa nataliteta ispod 15 ‰). 1996.donjodrinska mezoregija može izdvojiti kao područje sa najvećim promjenama. 122 . godine Peripanonska makroregija Godina 1991.3 8... godini. Kadušić Tabela br. i 2003.7 ‰ (Donji Žabar) do 3. Mortalitet 2000. Ovo se najvećim dijelom odnosi na novonastala općinska područja čije su se stope prirodnog priraštaja kretale od -9. Grafikon br. nakon 1991. (Tabela br. Natalitet 1996. godine na području Posavsko – sprečko – majevičko – donjodrinske mezoregije evidentirano je 10 općina sa negativnim prirodnim priraštajem. 2000. 3: Prirodno kretanje stanovništva Peripanonske makroregije 1991. Naime. 2000. godine čak 17 općina (od ukupno 32) imalo je negativan prirodni priraštaj... Kudumović. i 2003.6 Mortalitet 17 442 13 873 16 900 17 797 ‰ 7.7 ‰ (Sapna). godine.0 8.1 ‰. 1996. ‰ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1991 1996 2000 2003 Unsko-sanska Posavsko-donjovrbaska -donjobosanska Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska Na osnovu prikazanih podataka u tabeli br. 1996. pri čemu se Posavsko – sprečko – majevičko . bilježila je i Unsko – sanska mezoregija sa -1.F.. i 2003.5 ‰).2 8. a 2003. 2 i grafikonu br..9 11. pored Posavsko – sprečko – majevičko – donjodrinske mezoregije (-0. 1996.7 3. 3 možemo konstatovati da je prostor Peripanonske makroregije. 2000.1. godine po mezoregionalnim područjima utvrdili smo da su se u sve tri mezoregije odvijali negativni procesi u pogledu prirodne dinamike stanovništva. 2000 i 2003. 2: Prirodno kretanje stanovništva Peripanonske makroregije 1991. Grafikon br. A.

godini zabilježila najveći prirodni priraštaj koji je iznosio 10.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. Razmještaj stanovništva i gustina naseljenosti Gustina naseljenosti i razmještaj stanovništva Peripanonske makroregije odlikuje se određenim specifičnostima u odnosu na ostale regije Bosne i Hercegovine. što potvrđuju podaci u tabeli 4 i grafikonu 5. na 98. Najveći prirodni priraštaj imale su općine Doboj Jug (8.1 11. pri čemu se izdvaja novonastala općina Krupa na Uni sa -17. Naime. a najmanju Unsko-sanska sa 90.4 7.2 5.5 1.0 st. Naime. godini imala negativan prirodni priraštaj koji se kretao se od -0. 2000./km2).9 Prirodni priraštaj 9366 4070 2885 960 ‰ 7. sve tri mezoregije u 1991./km2 u 1996. godini. broj stanovnika 854405 762535 786586 803299 Uk./km2.4 st. godini skoro dostigla prijeratno stanje i iznosila je ponovo iznad 100 st. ali je u 2003.6 7. godine smanjivala se i gustina naseljenosti (sa 111.5 Izvor: Isto kao za tabelu br. Peripanonska makroregija je najgušće i najravnomjernije naseljena oblast Bosne i Hercegovine sa prosječnom gustinom naseljenosti od 111. 2003.5 st.9 Prirodni priraštaj 4280 2703 1399 449 Prirodni priraštaj 5582 3448 1914 239.3. 2003.0 7./km2.9 ‰ 15. 1996.3 6. godine Tabela br.donjodrinska mezoregija sa 139. broj stanovnika 1049437 944575 931681 979193 Natalitet 8433 5896 5058 4164 Natalitet 12188 8873 8567 6704 Natalitet 16076 9325 9473 8512 ‰ 15.5 ‰. 3: Prirodno kretanje stanovništva po mezoregijama Peripanonske makroregije Unsko-sanska 1991. Smanjenjem ukupnog broja stanovnika nakon 1991.donjobosanske mezoregije od ukupno 20 općina polovina je u 2003.2 ‰). broj stanovnika 528881 434799 465707 473943 Uk. 3.3 ‰).4 ‰).3 st./km2 u 1991. Općina Bužim je u 2003. 2000.7 8./km2.7 ‰).1 ‰) i Kalesija (6.2 9.1 st.2 -0.9 13. Usora (5.6 ‰ 6.4 Mortalitet 4153 3193 3659 3735 Mortalitet 6579 5425 6653 6510 Mortalitet 6710 5255 6588 7552 ‰ 8 10.6 10.4 ‰) i Tešanj (4.0 ‰ 14. U okviru Posavsko – donjovrbasko .4 3. godini). Uk.9 2.3 -1.9 9.4 8.1 2. godini su imale gustu naseljenost. 123 . Posavskodonjovrbaska donjobosanska 1991.8 3. Najveću gustinu naseljenosti imala je Posavsko – sprečko – majevičko . Stanovništvo Peripanonske makroregije je dosta ravnomjerno raspoređeno po pojedinim mezoregijama.sanske mezoregije evidentirano je 7 općina (od ukupno 13) sa negativnim prirodnim priraštajem.5 2. 1996. godini zabilježen je u općinama Živinice (8.7 13. 2.3 u 1991. Najveći prirodni priraštaj u 2003. 2000.4 7.3 ‰ u Banja Luci do -2.3 ‰ 9. 2003.6 7. U isto vrijeme na području Unsko .1 ‰ 7. Posavskosprečkomajevičkodonjodrinska 1991. Doboj Istok (6.5 8. odnosno naseljenost veću od bosanskohercegovačkog prosjeka (85.4 9. 1996.0 ‰.3 11.1 ‰ 7.5 ‰ u općinama Dobretići i Gradiška.

434799 762535 944575 2141909 st/km2 74.8).sanska mezoregija u periodu od 1991.donjobosanska Unsko-sanska mezoregija 50 200 Promjene u gustini naseljenosti koje su se desile u ratnom i poslijeratnom periodu po mezoregijama Peripanonske makroregije su bile dosta slične (pad u periodu 1991 1996. a zatim kontinuiran i umjeren porast gustine naseljenosti nakon 1996. Uk. do 1996. Kudumović.6). 5867 8460 7529 21856 528881 854405 1049437 2432723 st/km2 90. Tešanj.1 st. Žepče. 124 . 2000. br. Bužim.5 98. Grafikon br. Gradačac.4 93..) 2003 2000 1996 1991 0 100 150 st. Banja Luka. Najznačajnije smanjenje gustine naseljenosti imala je Unsko . godine).8 st/km2). 2000 i 2003. godine.3)./km2./km2 Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska Posavsko-donjovrbaska.7 99.3 1996. 1996.2 na 74.0 130. Ribnik (18.2 Izvori: isto kao za tabelu br. Uk. Gračanica. Kalesija. Bijeljina. Krupa na Uni (20.F.9) i dr.1 st/km2). i 2003.0 2000. Cazin.donjodrinskoj mezoregiji (130. Kadušić Tabela br. A. sa 104. 465707 786586 931681 2183974 st/km2 79. br. Zvornik.1 103.1 139. Brod. st. Banovići. st. a najslabija u Unsko .0 123. 3. Uk. Orašje i Odžak. Uk. 5: Kretanje gustine naseljenosti po mezoregijama Peripanonske makroregije (1991. Ove općine imaju naseljenost preko 100 st..8 95. br. 473943 803299 979193 2256435 st/km2 80. 1996. Lukavac..1 90. Živinice. Laktaši..sanskoj (80. Nasuprot njima su općine sa vrlo slabom naseljenošću i to su uglavnom one koje su nastale diobom prijeratnih općina kao što su: Oštra Luka (16. dok su u druge dvije mezoregije te promjene bile nešto slabijeg intenziteta. Tuzla. Doboj.1 100. godine PERIPANONSKA MAKROREGIJA Unsko-sanska mezoregija Posavskodonjovrbaskadonjobosanska Posavsko-sprečkomajevičkodonjodrinska UKUPNO km2 1991.9 2003. Godine 2003.st.4 111.1 125. br. Općine Peripanonske makroregije koje se ističu po izrazitoj gustini naseljenosti su Prijedor.. najgušća naseljenost je bila u Posavsko – sprečko – majevičko . Pelagićevo (33. Velika Kladuša. Srebrenik./km2. st. 4: Kretanje gustine naseljenosti po mezoregijamaPeripanonske makroregije 1991.

In the period from 1991 to 2003 Peripanonic macro region lost a large number of inhabitants which is evaluated at around 173. Moreover. This drastic decrease is a result of aggression and war in Bosnia and Herzegovina. Peripanonske makroregije. godine. but also it is a result of intensive post-war negative demographical trends. Stanovništvo. before all. kao osnovni i najvažniji segment države.2 % less in the comparison to pre-war condition. do 2003. izgubila veliki broj stanovnika koji se procjenjuje na oko 176 288 stanovnika. godine na primjeru njene najveće regionalno-geografske cjeline. mitigate process of ethnical homogenisation of entities. Takođe. Konstantno opadanje stopa nataliteta i rast stopa mortaliteta rezultirali su negativnom stopom prirodnog priraštaja i starenjem stanovništva. odnosno za 7. 125 . Peripanonska makroregija je. godine Zaključak Zadatak ovog istraživanja bio je. bilo je izloženo najjačim promjenama i destrukciji o čemu najbolje govore statistički podaci-procjene za period nakon 1991. Ovako drastično smanjenje rezultat je agresije i rata u Bosni i Hercegovini. u periodu od 1991. posebno perifernih nerazvijenih i novonastalih općina. ali i intenzivnih postratnih negativnih demografskih trendova. godine. Ono što predstavlja problem razvoja i na čemu je potrebno intenzivno raditi je povratak izbjeglih i raseljenih na prijeratna mjesta boravka kako bi se. regionalne razvojne agencije su mehanizmi koji trebaju raditi na jačanju lokalne samouprave. which is Peripanonic macro region. to point at complexity of problem of demographical development of Bosnia and Herzegovina in the period after 1991 on the example of its biggest regional-geographic region. regional developmental agencies are mechanisms which should work on reinforcement of local government. However.288 that are for 7. Its population. was exposed to the most intensive changes and destructions and the best prove for those are statistical data’s-evaluations for period after 1991. especially peripheral undeveloped and new-created municipalities because of harmonisation of this area on demographical and economic planning.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. posebno prirodnog kretanja stanovništva i migracija. da se ukaže na složenost problema demografskog razvoja Bosne i Hercegovine u periodu nakon 1991. at least partially. The problem is and the problem on which is necessary to work intensively is returning of displaced and refugees to pre-war place of living so that we could. Constant reduction of natural growth and increases of death rates resulted with negative natural growth rates and the population is growing old. radi harmonizacije ovog prostora kako na demografskom tako i na ekonomskom planu. barem djelimično. Ipak.2 % manje u odnosu na predratno stanje. ublažio proces etničke homogenizacije entiteta. Peripanonic macro region is the most intensive and most even populated area of Bosnia and Herzegovina with more than 100 inhabitants per square kilometre. Peripanonska makroregija je najgušće i najravnomjernije naseljen prostor Bosne i Hercegovine sa više od 100 st/km2. Conclusion The aim of this research was. especially natural growth rates and migrations. prije svega. as the most important sate segment.

Banja Luka. JLZ. Ibreljić. Geodetski zavod BiH. S. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Zagreb. 5. Geografski pregled. Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Geografija. Kadušić Literatura 1. 10. 1994. Some aspects of Balkan economic and demographic changes in the nineties and demographic trends in the first decades of the third millenium.. Republika Srpska. Tuzla. Sv. 3. 1984. Demogeografija-Stanovništvo svijeta. Pregled po općinama. F. 1990. Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Tuzla. Sarajevo. Kantoni u brojkama. Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla. Statistički bilten Republike Srpske br. 2006. Br. VIII. Kudumović. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). S. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu... Regionalni ekonomsko-geografski i demogeografski trendovi u jugoistočnoj Evropi (sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu). Vlada Republike Srpske. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Godina III.. Sveska 26-27. Demografska statistika. A. Zagreb. 4. Osnovna obilježja demografskog razvitka u Bosni i Hercegovini u periodu nakon drugog svjetskog rata. Državni zavod za statistiku. 2005. Kulenović. 1998. 2005. 11. 2005. I. Republički zavod za statistiku. 2005. 2005. Friganović. Banja Luka. 9.. Sarajevo. Kulenović.. godine. Enciklopedija Jugoslavije. Conférence internationale. Markotić. Sarajevo. J. S. 8. Kudumović. A.. 2. Federalni zavod za statistiku. Ibreljić.1982. Federalni Zavod za statistiku. Sarajevo. 7. Školska knjiga. 3. I. Regionalne razlike u kretanju ukupnog broja stanovnika i gustine naseljenosti Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2004.P. Changes in the 1990 s and the Demographic Future of the Balkans.. 12. M. Sarajevo. 6. 2000. 126 . Smlatić. Sarajevo.F.

posljedica nepovoljnog prirodnog kretanja stanovništva koje se očituje kroz pad stope nataliteta i povećanje stope mortaliteta što je rezultiralo jako niskim vrijednostima prirodnog priraštaja. ali i jaka polarizacija stanovništva. Fadila Kudumović. Key words: Mountain-valley macro region. Prirodno-matematički fakultet.Zbornik radova PMF 4 i 5. u najvećoj mjeri. Abstract In this paper are analyzed changes in demographical development in Mountainvalley macro region of Bosnia and Herzegovina which appeared in the last 10 years of 20th century and in the beginning of 21st century. ass. neravnomjeran demografski razvoj. . regionalni razvoj. vš. This resulted with very low values of natural population growth rate.) kada je značajno smanjen ukupan broj stanovnika i gustina naseljenosti. unbalanced demographical development. Bosnia and Herzegovina. Besides quoted. GODINE CHANGES IN DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF MOUNTAINWALLEY MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. The most intensive changes in population of Bosnia and Herzegovina and quoted region happened during the period of war (1992-1995) when total inhabitants number and population density were significantly reduced. U ovom periodu najsnažnije promjene u stanovništvu Bosne i Hercegovine pa i navedene regije desile su se u periodu rata (1992-1995. Bosna i Hercegovina. posebno u velikim urbanim centrima: Sarajevu i Zenici. sc. especially in the bigger urban centers: Sarajevo and Zenica. which is the whole area of Sarajevo-zenica valley. Demografska destrukcija planinsko-kotlinskog prostora je. connected with unfavorable natural growth of population which is seen trough decreases of birthrate and increases of death-rate. YEAR Mr. jedna od osnovnih demografskih karakteristika ovog prostora je izrazita neravnomjernost u demografskom razvoju mezoregionalnih područja. in the greatest. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu su analizirane promjene u demografskom razvoju prostora bosanskohercegovačke Planinsko-kotlinske makroregije nastale u posljednjem desetljeću XX i na početku XXI vijeka. Odsjek za geografiju. regional development. Ključne riječi: Planinsko-kotlinska makroregija.. one of the basic demographical characteristic of this area is expressive asymmetry in demographical development of mezzo-regional areas but strong polarization of population. Demographical destruction of mountain-valley area is. Pored navedenog. 127 – 136 (2007-2008) Originalni naučni rad PROMJENE U DEMOGRAFSKOM RAZVOJU PLANINSKO-KOTLINSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003.

Zelengora.2 % površine Planinsko kotlinske makroregije). Mirić R. Regionalna i administrativno-teritorijalna podjela Planinsko-kotlinske makroregije Posmatrano regionalno . u odnosu na stanje iz 1991.. (Karta br. Smještena je između Peripanonske oblasti na sjeveru i područja Bosanskohercegovačkog visokog krša na jugu. Gornjobosansko .6 % makroregionalnog teritorija) što je čini najmanjom mezoregijom ovog područja. godini). Uvod Planinsko-kotlinska makroregija zahvata središnji planinsko-kotlinski dio Bosne i Hercegovine i ima površinu od 12 882 km2 što čini 25. godine. ima središnji položaj u okviru makroregije.2 %. 3. U navedenom ukupnom smanjenju Planinsko-kotlinska makroregija je imala udio od 51. Lima. smanjenje ukupnog broja stanovnika ove regije je iznosilo 255 098 stanovnika. godini iznosila 86.lašvanska mezoregija. U Bosni i Hercegovini je.plivska mezoregija. 1.5 ‰ u 2003. Ima površinu od 4 408 km2 što čini 34. evidentiran pad ukupnog broja stanovnika za čak 523 110 osoba. tj. Granicu prema sjeveru čine planinski vijenci Dimitor – Manjača – Čemernica – Vlašić – Konjuh . 2. Osvrt na geografsku regionalizaciju Bosne i Hercegovine.2 % državne teritorije. Nalazi se na drugom mjestu po površini i po broju stanovnika (iza Peripanonske makroregije).2 % u ukupnoj teritoriji makroregije. Gornjovrbasko . ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje u cjelosti. Predstavlja prostorno najveću mezoregiju sa površinom od 5 821 km2 (45.7 ‰. Univerzitet u Tuzli. g.9 % manje stanovnika u 2003. Gornjodrinska mezoregija. 82-85.. a obuhvata područje gornjeg toka rijeke Drine i njenih pritoka Sutjeske. godini stopa prirodnog priraštaja bila je negativna i iznosila je -2. str. a od Bosanskohercegovačkog visokog krša razdvajaju je planinski masivi Lisina – Vitorog – Raduša – Bitovnja – Bjelašnica – Treskavica .Javor. Geografski radovi br. Kudumović 1. a na području istočnog dijela makroregije (Gornjodrinska mezoregija) u 2003. u periodu 1991-2003.. a obuhvata široko područje Sarajevsko – zeničke kotline smještene u dolini gornjeg toka rijeke Bosne i lašvanske kotline u dolini rijeke Lašve. 1) 1 Nurković S. 128 .geografski Planinsko . 2005.. smještena u zapadnom dijelu Planinsko – kotlinske makroregije. smještena je na istoku makroregije. odnosno za 11.F. godine uslovljen je specifičnim tokom političkog. Ima površinu od 2 655 km2 (20. Nepovoljnost prirodnog kretanja stanovništva očituje se kroz pad stope nataliteta i povećanje stope mortaliteta što je rezultiralo niskim vrijednostima prirodnog priraštaja (0. Zastoj u demografskom razvoju središnjeg dijela Bosne i Hercegovine nakon 1991. Prače./km2. a zahvata područje gornjih tokova rijeka Vrbasa i Plive.9 st. Paralelno sa padom ukupnog broja stanovnika opadala je i prosječna gustina naseljenosti regije pa je u 2003. Tuzla. Središnji planinski prostor Bosne i Hercegovine oduvijek je predstavljao važnu raskrsnicu magistralnih putnih pravaca i tranzitno područje između prostora peripanonske Bosne i jadranskog primorja. 2.kotlinsku makroregiju čine tri mezoregionalne cjeline 1 i to: 1. Ćehotine. Rzava i drugih manjih tokova.

1. a u Federaciji BiH: Foča . Ilidža (dio općine Ilidža). a manji Republici Srpskoj 5 914 km2 (45. 2 Novonastale općine Planinsko . Ustiprača (dio općine Goražde). godine Prema komunalnoj strukturi Bosne i Hercegovine iz 1991. Ustiprača (dio općine Goražde). 1 može se vidjeti da je najsnažnija destrukcija međuentitetskom linijom razgraničenja izvršena na području grada Sarajeva pri čemu je došlo do potpunog destruiranja urbane zone. Geografske regije Bosne i Hercegovine. Stari Grad (dio općine Stari Grad). Karakteristike demografskog razvoja Planinsko . Atlas svijeta.Ustikolina (dio općine Foča). 1998.kotlinske makroregije u Republici Srpskoj su: Jezero (dio općine Jajce). Kretanje ukupnog broja stanovnika Koncentrisanje stanovništva na prostoru Planinsko .geografskom pogledu. 3.9 %). 2 Iz karte br.kotlinske makroregije 3.. tako i u demografskom i funkcionalnom smislu.kotlinske makroregije vezano je isključivo za dolinsko .Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. 1998.kotlinske makroregije je podijeljen između dva entiteta pri čemu veći dio pripada Federaciji Bosne i Hercegovine 6 970 km2 (54.1 %).kotlinske predjele koji. 129 . nastale još četiri nove. Međuentitetskom linijom razdvajanja prostor Planinsko . godini na području Planinsko kotlinske makroregije evidentirane su 44 općine. Administrativna karta Bosne i Hercegovine. Novo Sarajevo (dio općine Novo Sarajevo). godine Planinsko kotlinska makroregija bila je podijeljena na 37 općinskih područja raspoređenih na površini od 12 884 km2. a u Federaciji BiH: Foča . Karta 1: Regionalna i administrativno-teritorijalna podjela Planinsko-kotlinske makroregije Izvor: Atlas svijeta. u prirodno . Pale (dio općine Pale). odnosno formirano je sedam novih općina.Centar sa 33 km2 površine. Sejtarija. općine Pale). godine bila je Foča sa 1 121 km2. Sejtarija. Prostorno najveća općina ove regije 1991. te su na taj način. od prijeratnih osam sarajevskih općina.Ustikolina (dio općine Foča). Ovakva podjela je uzrokovala destrukciju prijeratnog komunalnog sistema regije koja se ogleda u uspostavi novih općinskih područja bez utemeljenja kako u teritorijalnom. a najmanja je bila općina Sarajevo . U 2003.

6 Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. 5 Prema popisu stanovništva 1991. Zenica. krupnim privrednim objektima i gradovima posebno. JLZ. 8 Analizom podataka o učešću broja stanovnika entitetskih područja u ukupnom stanovništvu Planinsko – kotlinske makroregije može se zaključiti da je. (Opširnije vidjeti u: Ćehajić. najveći broj stanovnika ove regije živio na području Federacije BiH.. da bi u u periodu od 1996. Sarajevo . U 1996. industrijski i urbani centri Bosne i Hercegovine kao što su Sarajevo.. S. Geografski pregled XIV. Federalni Zavod za statistiku. (Tabela br. a najznačajniji su urbanizacija i ubrzana industrijalizacija Planinsko kotlinske makroregije. M.8 % i 2003. Kudumović pružaju najpogodnije uslove za naseljavanje. 209. 7 Prema procjenama za 1996.društvenogeografski pregled. Travnik. u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Federalni zavod za statistiku. odnosno 31.8 % (-313 690). bila je središte razvoja crne metalurgije (Zenica. godinu ukupan broj stanovnika Planinsko . Kantoni u brojkama.F. dužinu oko 80 km i širinu 20 . Demografska statistika. 1982.8 %. godine došlo do neznatnog porasta od tek 0.4 % ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine bilo je koncentrisano na 25. Republički zavod za statistiku.zenička kotlina ima površinu od 990 km2. a sastoji se od Sarajevskog. Navedena kotlina. Promjene u prostornom rasporedu stanovništva Srednjebosanske regije. Statistički bilten Republike Srpske br. te drugi manji gradski centri. godine 82. tekstilne i dr. 2005.) 5 Smlatić. Kakanjskog i Zeničkog polja.kotlinske makroregije smanjio se za 22.7 %). Sarajevo. 3 Ovdje se prije svega misli na prostor Sarajevsko . Sarajevo.. Banja Luka.1) Bjelovitić. 7 Ibid 8 Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine.zeničke kotline 4 koja se po industrijskom razvoju izdvajala kako u Bosni i Hercegovini tako i u bivšoj Jugoslaviji.) u Sarajevu i drugim manjim centrima.. Sarajevo. 1. Vareš i Ilijaš) kao i više grana prerađivačke industrije (metalne. godine 6 na prostoru Planinsko – kotlinske makroregije živjelo je 1 374 157 stanovnika.XV. godini na području Federacije živjelo je čak 84 % stanovništva regije. do 2003. godine zabilježen je značajniji porast ukupnog broja stanovnika (4. Zagreb. do 2000.. 3 130 . str. Zauzima središnji dio Bosne i Hercegovine. 25. Državni zavod za statistiku. Visočkog. uticalo je nekoliko procesa. 1994.geografskom smislu na ubrzano naseljavanje ovog prostora. drvne. U mezoregionalnom pogledu najveći udio u ukupnom stanovništvu Planinsko kotlinske makroregije imala je Gornjobosansko . Sarajevo. kroz cijeli posmatrani period.25 km. 69. U društveno . koncentrisanje privrednih djelatnosti i industrijskih kapaciteta uticalo je na slijevanje stanovništva iz udaljenijih planinskih seoskih naselja prema dolinama. Geografski pregled 26-27. 2000. grafikon br. zajedno sa lašvanskom dolinom... 1982/1983. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu. 4 Sarajevsko . str. VIII. Izgradnja najznačajnijih saobraćajnica u dolinama velikih bosanskohercegovačkih rijeka. str. Sarajevo.lašvanska mezoregija. 2005.2 % državnog teritorija. J. prehrambene. 1973. Republika Srpska. U periodu od 2000. godine 83 %. Enciklopedija Jugoslavije. što je i očekivano s obzirom na činjenicu da su na ovom prostoru smješteni značajni administrativni. 2005.

živjelo je tek oko 25 % stanovnika makroregije.7 11. br. stanovnika 184 595 1 026 541 163 021 1 374 157 % 13..2 34. 2005.. 2005. odnosno oko 75 % ukupnog stanovništva Planinsko . Gornjovrbasko plivskoj i Gornjodrinskoj.6 13.. br. 131 . godini živilo je čak 38. godine i njihov udio u ukupnom stanovništvu Planinsko .5 % ukupnog bosanskohercegovačkog stanovništva. Državni zavod za statistiku. odnosno na 20. 1996..kotlinske makroregije. To istovremeno znači da je na ovom prostoru živjelo 23.) % 100 80 60 40 20 0 1991 1996 2000 2003 Gornjovrbasko-plivska mezoregija Gornjobosansko-lašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija Godine 1991. stanovnika 126 218 859 202 133 639 1 119 059 % 11. 2005. sa sarajevskog i zeničkog područja i najveći broj seoskog stanovništva pod uticajem jake industrijalizacije preselio se upravo na područja navedenih općina. Uk. na prostoru Gornjobosansko . 2000 i 2003.kotlinske makroregije PLANINSKOKOTLINSKA MAKROREGIJA Gornjovrbaskoplivska mezoregija Gornjobosanskolašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija UKUPNO Površina % 20.4 % stanovništva makroregije.. 1996. 2005. Banja Luka. godine Tabela br. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama Planinsko-kotlinske makroregije (1991.9 100 2 655 5 821 4 408 12 884 Izvori: Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Republika Srpska.6 45..2 100 2003 Uk.. 1996. 2000 i 2003. Federalni zavod za statistiku.8 12.0 77. na oko 55 % površine.4 74.4 100 2000 Uk. VIII. Kada se ovom području doda i područje općine Zenica onda se može vidjeti da je skoro polovina (48.) 1500000 1000000 500000 0 1991 1996 2000 2003 Gornjovrbasko-plivska mezoregija Gornjobosansko-lašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija Grafikon br. Kantoni u brojkama. Vlada Republike Srpske. Sarajevo.. 2: Udio broja stanovnika mezoregija u ukupnom stanovništvu Planinsko-kotlinske makroregije (1991. Demografska statistika. Republički zavod za statistiku. U periodu nakon 1991. Na području osam sarajevskih općina u 1991. 2000. br. i 2003.3 76. stanovnika 951 80 822 669 142 618 1 060 467 % 9.kotlinskog prostora živilo na 2 600 km2.2 % makroregionalnog prostora. odnosno 12 % stanovništva Bosne i Hercegovine. i u poslijeratnom periodu većina stanovništva (oko 77 %) živila je u Gornjobosansko .9 %) stanovništva Planinsko .8 11. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine.9 100 1996 Uk.. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama 1991. U ostale dvije mezoregije. Budući da je privredni i ekonomski razvitak makroregije poticao. 1994.2 100 1991. Statistički bilten Republike Srpske br. Federalni Zavod za statistiku. Sarajevo.. br. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat).lašvanskoj mezoregiji. Grafikon br.lašvanske mezoregije živjelo je više od milion ljudi.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. stanovnika 117 556 820 527 130 516 1 068 599 % 11.0 76.kotlinske makroregije bila prisutna i u prijeratnom periodu. uglavnom. Naime. Ovi podaci upućuju na to da je jako izražena neravnomjernost u ukupnom broju stanovnika po mezoregijama Planinsko . Sarajevo. Banja Luka. godine demografski odnosi u okviru makroregije se nisu značajno izmijenili.

godine jedino je Gornjodrinska mezoregija zabilježila blagi porast stope nataliteta od 0.. 2000.1 9.6 Prirodni priraštaj 11 379 7 260 2 367 1 065 ‰ 7. 2000.4 ‰). 3: Prirodno kretanje stanovništva Planinskokotlinske makroregije ‰ (1991.2. Naime. ukazuju na izražen trend rasta smrtnosti stanovništva.9 13.kotlinske makroregije u prvoj poslijeratnoj godini kretale su se u razmaku od 6. a nakon 2000. godine. godine.6 6. 2: Prirodno kretanje stanovništva Planinsko . 2003.plivska mezoregija). 1996. 2000.F. Prema podacima istih izvora u 2000. godini ova mezoregija imala najnižu stopu nataliteta (5. Tabela br. godini nastavljene su negativne tendencije u reprodukciji stanovništva ove makroregije. i 2003.5 ‰. godini iznosila je 14. broj stanovnika 1 374 157 1 060 467 1 068 599 1 119 059 Natalitet 20 945 14 265 11 871 10 677 ‰ 14. Prirodni priraštaj 2003. 1996. 1996. Grafikon br. Tako je za period od tri godine (2000 .kotlinske makroregije 1991. 3) 132 . 1. godine povećala se za 2.9 ‰.2 0. do 2000. godine Planinsko – kotlinska makroregija Godina 1991. do 2000. a prema procjenama Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u 1996. Natalitet Mortalitet 2000.3 ‰.. godine stope smrtnosti se neznatno smanjuju. do 2003. opšta stopa nataliteta na ovom prostoru u 1991.5 ‰ (Gornjodrinska mezoregija) do 17.6 ‰ što je više u odnosu na pad u toku ratnog perioda (1. i 2003.5 11.) 35 30 25 20 15 10 5 0 1991..7 ‰).9 8. U periodu od 1996. godini karakteristično je po naglom padu nataliteta i povećanom mortalitetu što je rezultiralo sa jako niskim prirodnim priraštajem koji je 2003.9 Izvori: Isto kao za tabelu br.9 ‰.9 2. 1996. i 2003. godini smanjila se na 13. 2000. 1996. za period od 1991. stopa smrtnosti stanovništva od 1996.) stopa nataliteta opala čak za 1. godine u ovoj makroregiji iznosio 0. nakon čega je nastupilo konstantno opadanje zbog čega je u 2003. Kudumović 3.5 Mortalitet 9 642 7 005 9 504 9 612 ‰ 7. Usljed takvog trenda. Podaci o stopi mortaliteta.7 ‰ i to u periodu od 1996.9 ‰ (Gornjovrbasko . do 2003..kotlinskog područja Bosne i Hercegovine u 1991.6 8..2 6. Stope nataliteta po mezoregijama Planinsko .2003. (Vidjeti tabelu br. Uk. i 2003. Prirodno kretanje stanovništva Prirodno kretanje stanovništva Planinsko .

4. opadala je i gustina naseljenosti tako da je.9 10.1 ‰ u 2000. Gornjobosansko . Razmještaj stanovništva i gustina naseljenosti Kao što je prisutna velika razlika u prirodnom kretanju stanovništva po pojedinim dijelovima Planinsko – kotlinske makroregije tako je i kada se posmatra razmještaj stanovništva i gustina njegove naseljenosti na ovom prostoru. i 2003.3 1. godine umrlo ukupno 7 480 stanovnika. godini imalo je negativan prirodni priraštaj (Rudo.lašvanska mezoregija sa gustinom naseljenosti od 176. godini kretale u razmaku od 5.lašvanska mezoregija je. Najviše stope prirodnog priraštaja bilježila je Gornjovrbasko .3. Ukupno pet općina Gornjodrinske mezoregije u 1996.6 8. Prosječna gustina naseljenosti na prostoru Planinsko .3 8.5 7.. Sokolac.1 8.6 ‰ u 1996.plivska mezoregija (10.4 -1. Najgušće je naseljena Gornjobosansko .7 5. u 2003. 2003. 2.1 ‰ (Gornjodrinska mezoregija) do 7.9 11. a u 2000. godine Tabela br. prema procjenama.7 Izvor: Isto kao za tabelu br. odnosno 75.kotlinske makroregije u 1991.6 st/km2 u 2003. godini negativan prirodni priraštaj zabilježen je u svim općinama te mezoregije i kretao se od -5.3 ‰ (Gornjovrbasko .9 st/km2.2 11.2 8. 3: Prirodno kretanje stanovništva po mezoregijama Planinsko-kotlinske makroregije Gornjovrbaskoplivska mezoregija 1991. Gornjodrinska mezoregija 1991. i 147. 2000. nakon 1992.4 7.4 st/km2 u 1991.1 6. 1996.9 ‰ 13.plivska mezoregija).4 Prirodni priraštaj 1718 1007 488 379 Prirodni priraštaj 8921 6054 2017 1060 Prirodni priraštaj 740 199 -138 -354 ‰ 8.0 -2.lašvansku mezoregiju (8.3 2.9 12.5 st/km2 u 1991.0 17.2 9.8 ‰ u 2003. 2003.Ustiprača) do -1. godini.3 st/km2 u 2003..7 ‰ 8.2 5. godini gustina naseljenosti iznosila 86.1 6.2 ‰ 7.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. broj stanovnika 163021 142618 130516 133639 Natalitet 2984 1701 1438 1388 Natalitet 15895 11643 9497 8525 Natalitet 2066 921 936 764 ‰ 16.4 1. s obzirom na najveći broj stanovnika. 2000. Ova mezoregija je najnaseljenija regionalna cjelina Bosne i Hercegovine sa čak dvostruko većom gustinom naseljenosti od prosječne gustine naseljenosti Bosne i Hercegovine (85. Uk.2 ‰ 4. 1996. godini iznosila je 106.9 ‰).8 ‰ 8. 4) 133 . 1996.5 13.1 7. (Vidjeti tabelu br. 2000.3 ‰ (Goražde). godine. 2003.1 2. Sa opadanjem ukupnog broja stanovnika. i 2.godini). one su se u 1996.7 Mortalitet 1266 694 950 1029 Mortalitet 6974 5589 7480 7465 Mortalitet 1402 722 1074 1118 ‰ 7.7 st/km2.5 ‰ (Goražde . Višegrad i Čajniče). godini). broj stanovnika 1 026761 840622 844842 859202 Uk. (Vidjeti tabelu br.0 ‰ 15. broj stanovnika 184595 95180 117556 126218 Uk. Han Pijesak. Najviša zabilježena stopa smrtnosti u posmatranim godinama vezana je za Gornjobosansko . 3) 3. imala i najveći ukupan broj rođenih u poslijeratnom periodu. Kada je riječ o stopama smrtnosti po mezoregionalnim područjima.1 8.6 4. u kojoj je 2000. što je ovu regiju svrstavalo u gusto naseljene prostore.9 8. Gornjobosanskolašvanska mezoregija 1991.

1996. Breza.5 st/km2).kotlinske makroregije je vrlo neujednačena. a 86. Apsolutni broj stanovnika ove regije Bosne i Hercegovine u analiziranom vremenu se smanjio za čak 18. 3.7 st.7 1996 Uk. godini.3 141.6 %.4 82.0 29.). godini bile su: Trnovo (2. i 2003.6 st. vrlo slabo naseljene općine u 2003. br. stanovnika 126218 859202 133639 1119059 st/km 47. Tako npr. br./km2. odnosno za 255 098 stanovnika. Najveće smanjenje ukupnog broja stanovnika u okviru ove makroregije.1 176.6 % or 255. a ogleda se u niskoj stopi prirodnog priraštaja (0. i 2003. Dinamika kretanja gustine naseljenosti u sve tri mezoregije ogleda se u smanjenju u 1996. Uk.6 st/km2). 4: Kretanje gustine naseljenosti po mezoregijama Planinsko-kotlinske makroregije 1991.9 Izvor: Isto kao za tabelu br.F. i dalje opadati. Bugojno i dr. Visoko. 2000.5 147. godini i laganom i neujednačenom rastu gustine naseljenosti u 2000./km2 u 2003.5 ‰) koja će.4 37. stanovnika 117556 820527 130516 1068599 st/km 44. u posljednjih deset godina prošlog i na početku ovog stoljeća. Trend prirodnog kretanja stanovništva je bio izrazito nepovoljan.6 30. a i cijele države evidentiran je u Gornjovrbasko – plivskoj mezoregiji za čak 31.2 st/km2). Zenica. Goražde. Promatranjem po općinama uočava se još veća nesrazmjera u pogledu naseljenosti. 6 %.6 82. 4 u 1991. sudeći prema dostupnim podacima. godine PLANINSKOKOTLINSKA MAKROREGIJA Gornjovrbaskoplivska mezoregija Gornjobosanskolašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija UKUPNO Površina u km2 2655 5821 4408 12884 1991. br.9 2003 Uk./km2 u 2003. Vitez. stanovnika 95180 822669 142618 1060467 st/km 35. za 58 377 prijeratnih stanovnika ove mezoregije.098 134 . ali i drugih dijelova zemlje. stanovnika 184595 1026541 163021 1374157 st/km 75. godini kada se u pojedinim područjima ove makroregije dvostruko smanjila kao na primjer u Gornjovrbasko-plivskoj mezoregiji.0 106.. Han Pijesak (14.3 2000 Uk. Gustina naseljenosti mezoregija Planinsko .3 st/km2) i Čajniče (19. Zaključak Demografski razvoj bosanskohercegovačke Planinsko – kotlinske makroregije. godini. a nasuprot njima su vrlo gusto naseljene općine: Sarajevo. Conclusion Demographical development of Bosnia and Herzegovina’s Mountain-valley macro region in the last ten years of the last century and at the beginning of this century stagnated and had negative trend in comparison to previous period. Najmanja gustina naseljenosti je zabilježena u 1996.3 32. Smanjenje ukupnog broja stanovnika najočitije se reflektovalo na gustinu naseljenosti koja je na području makroregije u 1991. Osim navedenog ovdje je prisutan i izrazit disparitet u naseljenosti po mezoregijama što potvrđuje činjenica da je Gornjobosansko – lašvanska mezoregija imala neuporedivo veću gustinu naseljenosti u odnosu na druge dvije mezoregije planinsko – kotlinskog područja (176.3 86. Absolute number of inhabitants of this region of Bosnia and Herzegovina decreased for 18.. Foča-Ustikolina (13. Kudumović Tabela br. i 147. je stagnirao i imao negativan trend u odnosu na prethodni period.9 st. br. godini iznosila 106. tj.8 141.

1982/1983. 2005. Kulenović. 2. Mirić R. Ibreljić. godine. Geografski pregled 26-27. 1980. S. which are 58. Godina III. Kudumović. Nurković S. Beograd... Sarajevo.7 inhabitants per square kilometer in 1991 to 86. J.društvenogeografski pregled. Univerzitet u Tuzli. Promjene u prostornom rasporedu stanovništva Srednjebosanske regije. Demogeografija-Stanovništvo svijeta.9 inhabitants per square kilometer in 2003. JLZ.6 %. 2005. Changes in the 1990 s and the Demographic Future of the Balkans. Analiza.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. 5.. 1. Kulenović.. godine inhabitants in analyzed period. Enciklopedija Jugoslavije. Regionalni ekonomsko-geografski i demogeografski trendovi u jugoistočnoj Evropi (sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu). 1973. Tuzla. Friganović. Sveska 26-27. Geografija. Osnovna obilježja demografskog razvitka u Bosni i Hercegovini u periodu nakon drugog svjetskog rata. M.377 pre-war inhabitants of this mezzo region. Br. Markotić. 1990. 7. I. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. F. 2000. Naučna knjiga. Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla. Smlatić. D.. metodi i modeli. Tuzla.XV. Geografski pregled. The biggest decrease in total number of inhabitants in this macro region and the whole Bosnia and Herzegovina is in Upper Vrbas-Pliva mezzo region for 31. S. I. 9. Trend of natural population growth was highly unfavorable and it is reflecting at low natural population growth rate (0. 3. Tuzla.5 %) which will continue to decrease.6 inhabitants per square kilometer in 2003) but other parts of country too. 2006. Except mentioned here is present expressive disparity in population density through mezzo regions which can be conformed with fact that Upper Bosnian-Lašva’s mezzo region had incomparable bigger population density in comparision to other two regions of mountain-valley area (176. 135 ..4 in 1991 and 147.... Sarajevo. Literatura 1. Bjelovitić. Osvrt na geografsku regionalizaciju Bosne i Hercegovine.. Ćehajić. 8.. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu. 10. Sv. Školska knjiga. Sarajevo. Sarajevo . Sarajevo. Reduction of total number of inhabitants reflected on population density which in the area of this macro region was 106. I. 1984. M. Geografski radovi br. Some aspects of Balkan economic and demographic changes in the nineties and demographic trends in the first decades of the third millenium. 11.. Drugo izdanje.. Breznik. Ibreljić. Conférence internationale. Demografija. Zagreb. Geografski pregled XIV.: Regionalizacija i regionalni razvoj – ekonomski procesi i tendencije u svijetu. S. Ekonomski fakultet Tuzla. 6.1982. 1994. 3. Tuzla. Zagreb. A. Regionalne razlike u kretanju ukupnog broja stanovnika i gustine naseljenosti Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2004. Ibreljić. 4.

17. 2005. Statistički bilten Republike Srpske br. Federalni Zavod za statistiku. Banja Luka. 13.P. VIII. 1998. Republika Srpska. Sarajevo. Geodetski zavod BiH. 2005. Državni zavod za statistiku. Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Kantoni u brojkama. Geografski atlas Bosne i Hercegovine.F. Sarajevo. Republički zavod za statistiku. Pregled po općinama. 136 . Kudumović 12. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo. 1994. Vlada Republike Srpske. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). 15. Demografska statistika. Sarajevo. Banja Luka. Federalni zavod za statistiku. J. 2005. 16. 2005. 14.

has undergone significant demographic changes since the 1960ies. its density. changes . Damir Džafić. gustine naseljenosti. još od 60-ih godina prošlog stoljeća doživljavaju značajne demografske promjene. komponenata prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. 137 – 149 (2007-2008) Originalni naučni rad STANOVNIŠTVO OPĆINE GRAČANICA POPULATION OF THE GRAČANICA MUNICIPALITY Dr. Univerzitet u Tuzli Sažetak Naša zemlja u cjelini. a samim time i gračanička općina kao njen sastavni dio. the components of the natural and mechanical movement of the population. sc. This paper it analyzes the changes in the population. The changes have especially been pronounced since the last decade of the last century.Zbornik radova PMF 4 i 5. promjene Summary Our country as a whole. One su posebno izražene od početka zadnje decenije prošlog stoljeća. sc. profesor geografije. Azra Zaimović. Mr. population. Ključne riječi: gračanička općina. stanovništvo. Univerzitet u Tuzli. and the structure of the inhabitants of the Gračanica municipality in the second half of 20th and the beginning of 21st century. Salih Kulenović. redovni profesor. OŠ „Sjenjak“ Tuzla. Key words: Gračanica municipality. te strukture stanovništva gračaničke općine u drugoj polovini 20. therefore including Gračanica as its part. stoljeća. U ovom radu se analiziraju promjene ukupnog broja stanovnika. profesor geografije. i početkom 21. Prirodno – matematički fakultet. Prirodno – matematički fakultet.

Informator. gradovi. mortaliteta. 138 . Prostorni plan općine Gračanica 2001-2021. demografski razvoj se uglavnom stavlja u drugi plan što će se neminovno negativno odraziti na ukupni društveno – ekonomski razvoj. 2004. veoma značajno mjesto zauzimaju i demografske promjene koje se znaju višestruko negativno odraziti na sveukupan razvoj tih zemalja ukoliko se blagovremeno ne reaguje i ne iznađu adekvatna rješenja. korupcija itd. s druge strane. Zagreb 1982. ukupan broj općinskog stanovništva je bilježio porast do 1991. zadatak nas geografa jeste da ukazujemo na demografske promjene koje se dešavaju u našoj zemlji kao i na njihove uzroke i posljedice i to kako na makro planu (regije. str. Institut za arhitekturu. godine. 1981. 1991. Baletić. 133.) 1 2 A. s jedne strane. Obzirom na trenutnu društveno – političku situaciju u našoj zemlji. te u migracijama stanovništva između pojedinih područja i zemalja. imigracije. poskupljenja. Kretanje ukupnog broja stanovnika Pod ukupnim kretanjem stanovništva smatraju se promjene koje nastaju u broju stanovnika jednog područja pod uticajem različitih faktora: nataliteta. urbanizam i prostorno planiranje. općine). D. Bez obzira na to. W. str. 1). emigracije itd. Sarajevo. godine GODINA 1961. stalno mijenja ukupan 1 broj stanovnika. a nakon toga dolazi do smanjenja broja stanovnika u Općini. Naime. Džafić. 37. 1971.S. Osnovno obilježje kretanja ukupnog broja stanovništva u gradu Gračanici u periodu 1961 – 2004. S druge strane. Stoga je stanovništvo vrlo promjenljiva veličina jer se pod uticajem varijacija u broju rođenih i umrlih. U ovom radu je učinjen jedan takav pokušaj na primjeru općine Gračanica. kada usporedimo broj stanovnika onih naselja koja su danas u sastavu općine Gračanica prije i nakon agresije na BiH vidimo znatno drugačije stanje. A. opterećenoj brojnim problemima (nezaposlenost. Stanovništvo i ekonomski razvitak. 2001. što je u vezi sa imigriranjem velikog broja prognanika na područje općine Gračanica. što stoji u vezi sa promjenama općinskih granica (tab. godine jest konstantno povećanje tog broja. GRAD 7 656 9 477 12 077 12 711 17 140 OPĆINA 40 695 46 950 54 311 59 050 52 364 Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. Zaimović Uvod Među brojnim problemima koji opterećuju tranzicijske zemlje. Tabela. Kretanje ukupnog broja stanovnika grada i općine Gračanica u periodu 1961-2004. o čemu ćemo kasnije nešto više reći. 1. u naseljima današnje općine Gračanica je 1991. Demografija. da bi već u ratnim godinama taj broj premašio 50 000. Kulenović.). država u cjelini) tako i na mikro planu (sela. Međutim. godine živjelo 2 47 840 stanovnika.

onda možemo konstatovati da je općina Gračanica još početkom posmatranog perioda ušla u red prenaseljenih područja. str.) 139 . Opća gustoća naseljenosti općine Gračanica u periodu 1961-2004. 1). a stanovništvo općine Gračanica za 11 669 stanovnika ili 29 %.Stanovništvo općine Gračanica Prema podacima iz tabele 1 vidimo da se stanovništvo grada Gračanice u periodu 1961-2004.6 243. Friganović. Makedonija (81 st/km2) itd. Zagreb 1990. Grafikon 1. Stoga je neophodno analizirati komponente prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva.3 152. a zatim slijede: Srbija (110 st/km2).2 100 50 0 1961 1971 1981 1991 2004 121.2 Najveću gustoću naseljenosti ima Albanija (123 st/km2).7 st/km. Grčka (81 st/km2). (R. Seminar geografa. 8. Demografija. Opća gustoća naseljenosti Uporedo sa povećanjem ukupnog broja stanovnika povećavala se i opća ili aritmetička gustoća naseljenosti u općini Gračanica (graf. gusto naseljene (51-100 st/km2) i prenaseljene (više od 100 st/km2) 3 . 4 Prirodno kretanje stanovništva općine Gračanica Kretanje ukupnog broja stanovništva bilo kojeg područja u određenom periodu nemože nam pokazati sve karakteristike populacije. godine uvećalo za 9 484 stanovnika ili 124 %. str. 22-24. srednje naseljene (10-50 st/km2).3 140. Prosječna gustoća naseljenosti u Jugoistočnoj Evropi iznosi 86. Rumunija (91 st/km2). Školska knjiga. Stanovništvo svijeta. N. kako od prosjeka Regije tako i od svake zemlje pojedinačno. Neum 2004. Jugoistočna Evropa. Drešković. Mirić. godine (u st/km2) 300 250 200 150 105. 3 4 M.6 Izvor: Izračunavanja na osnovu podataka iz tabele 1 Ako prihvatimo podjelu prostora prema gustoći naseljenosti na: rijetko naseljene (do 10 st/km2). Usporedimo li gustoću naseljenosti gračaničke općine sa zemljama koje se nalaze u regiji Jugoistočne Evrope uočit ćemo da je ona u gračaničkoj općini znatno veća.

godine 40 36. a nakon toga one su se povećavale (grafikon 2). a prema podacima iz grafikona 2. Beograd 2005. a njihova je rezultanta u pravilu prirodni prirast 5 (višak rođenih nad brojem umrlih). a niže nego što su u Albaniji (17. D. str. Papić. 8 K. cit. Nivo mortaliteta u jednoj zemlji izraz je komplesnog djelovanja bioloških. str.9 ‰). 138.2 16. 5 6 A. Sarajevo 1979.5 13.5 6. 9 A. godine one su prešle u srednje. Kulenović.2 35 30 26. Geografski pregled. a u vezi s tim izdvajaju se tri tipa nataliteta: niski (do 15 ‰).4 natalitet mortalitet prirodni priraštaj Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. Baletić. Natek.3 ‰). a posebno mortaliteta dojenčadi značajan pokazatelj postojećeg životnog standarda. Broj rođenih. str. uočavamo da je do 1971.5 6.9 9. Op.S. 8 Mortalitet je negativna komponenta prirodnog i ukupnog kretanja stanovništva koja djeluje na smanjenje ukupnog broja stanovnika. cit. Natek. godine opadale. godine konstantno opadala (grafikon 2). cit. godine općina Gračanica imala visoke stope nataliteta.2 ‰). 7 M. Gračanička općina naprimjer ima veće stope nataliteta od Slovenije (8. 76.8 ‰). Mladinska knjiga. Kretanje stopa nataliteta. odnosno stopa nataliteta na području gračaničke općine je u periodu 19612004. 158. a nakon toga u niske stope..7 25 20 15 10 5 0 1961 1971 1981 1991 2004 9. XXIII.4 23 18. 97. Grafikon 2.4 3. Položaj i stanovništvo gornjeg Podrinja. tako da je nivo mortaliteta uopće. 7 Obzirom na ovu podjelu. Zaimović “Osnovne komponente prirodnog kretanja stanovništva su natalitet (rodnost) i mortalitet (smrtnost) stanovništva. 140 .5 16. mortaliteta i prirodnog priraštaja na području gračaničke općine u periodu 1961 – 2004.” Natalitet je najvažniji faktor porasta stanovništva. a do 1991. A.5 5. str. a iskustvo u mnogim zemljama 6 svijeta pokazuje da sa društveno-ekonomskim razvojem dolazi do njegovog opadanja. Džafić. W. ekonomskih i socijalnih faktora.6 6.. W. Makedoniji (11. K. Op. Države sveta. Friganović. Hrvatske (9.. Bugarske (8. srednji (16-25 ‰) i visoki (više od 25 ‰ godišnje). Op. Baletić.1 9. 9 Stope mortaliteta gračaničke općine su u periodu 1961-1981.4 ‰) itd.) Stope nataliteta u svijetu se kreću od oko 10 do oko 50 ‰ godišnje. M.

Natek.7 ‰.3 Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. 10 Na osnovu podataka iz grafikona 2 možemo konstatovati da su stope mortaliteta u gračaničkoj općini tokom posmatranog perioda bile uz donju granicu svjetskih okvira. Belgija (4. 83. 141 . Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja. Hrvatskoj 9. Beograd 1980. M. epidemija bolesti i sl. Zabilježene su i stope mortaliteta veće od 30 ‰ što je posljedica prirodnih katastrofa. odnosno da su bile niske. Natek. Međutim. Države sveta.) Obzirom da se stope smrtnosti dojenčadi u razvijenim zemljama Evrope kreću od 4 do 10 ‰. možemo konstatovati. stoljeća u svim zemljama svijeta predstavljala nedaću težu od ma koje epidemije zaraznih bolesti koje su satirale čovječanstvo. 14 10 11 M. cit. str.. Beograd 2005. K.8 20 0 1961 1971 1981 1991 2004 17. Austrija (4. godine 120 100 80 59 60 40 22. Mladinska knjiga. Države sveta. da je općina Gračanica početkom 21.Stanovništvo općine Gračanica Prosječne godišnje stope mortaliteta u svijetu kreću se od 7 ‰ do 30 ‰. Sloveniji i Grčkoj 9. Natek. Primjera radi.1 ‰).5 9. 81.8 ‰) itd. Friganović. Friganović. na osnovu podataka iz grafikona 3. Natek. 11 Smrtnost dojenčadi je sve do kraja 19. Mladinska knjiga. godine konstantno opadale (graf. 14 K. a takve su npr. M. Danska (4 ‰). 3). cit. 13 Stope smrtnosti dojenčadi u gračaničkoj općini su u periodu 1961-2004.4 ‰. u velikom broju razvijenih evropskih zemalja smrtnost dojenčadi se kreće uz donju granicu ovih okvira. 26. magistarski rad. Francuska (4.2004. 12 S.9 95. Kretanje stopa smrtnosti dojenčadi u općini Gračanica u periodu 1961 . stoljeća ušla unutar evropskih okvira kada je u pitanju smrtnost dojenčadi. Rumuniji 12 ‰. 13 M. stopa mortaliteta početkom ovog stoljeća u Bugarskoj je iznosila 14. 12 Stoga je stopa smrtnosti dojenčadi “prilično pouzdan odraz socijalnoekonomskih i higijensko-medicinskih uvjeta opstojanja stanovništva”. Grafikon 3. Op. Beograd 2005. str.2 ‰). str. ratova. Op. Kulenović.3 ‰ itd..

Grčka. bilo migracije. www. 15 K. str. On je vrlo važan pokazatelj koji služi kao osnova u cilju rješavanja važnih društveno-ekonomskih problema. 2. možemo konstatovati da je općina Gračanica 1961. Pad stopa prirodnog priraštaja mogao bi uskoro dovesti do prirodnog pada stanovništva u općini Gračanica. krećući se u rasponu od 26. 136. do kraja stoljeća su umjerene. 87. strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj. D. a nakon toga. Stoga je u demografskoj literaturi uobičajeno raščlaniti ukupan porast stanovništva na prirodni prirast i migracioni saldo. ipak u pojedinim manjim područjima unutar državnih granica jedne zemlje. 142 . Op. str. Geografski pregled. Mađarska. 1971. 99. Op. što je slučaj sa čak 17 evropskih zemalja među kojima su: Hrvatska. Džafić. 87. međusobno ih usporediti i utvrditi koji ima veći uticaj na promjene broja stanovnika. Kulenović. str. 20 Ibid. Ukrajina i dr. tj. usporavala porast broja stanovnika (tab. godine prirodni priraštaj imao dominantan uticaj na porast broja stanovnika gračaničke općine. dok je migraciona komponenta imala negativan uticaj. posebno onih vezanih za planiranje. umjereni (5-14 ‰) i niski (manje od 5 ‰ godišnje) 16 . 20 Tako je u periodu 1961 – 1991. Op. 2). Njemačka. cit. W. cit. kao njegove sastavne dijelove. 19 A. 19 Međutim. 16 M. str. com. str. godine imala vrlo visoke stope prirodnog priraštaja. 17 Mehaničko kretanje stanovništva Kretanje broja stanovnika nije posljedica samo prirodnog kretanja. nego u mnogo čemu ovisi i o mehaničkom kretanju ili migracijama. 186. stoljeća one postale niske. Rumunija. Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva..2 ‰ (grafikon 2).7 ‰ do 3. dominantan uticaj na ukupno kretanje stanovništva može imati mehaničko kretanje stanovništva... promjene koje nastaju u ukupnom kretanju stanovništva mogu uslijediti pod pretežnim uticajem bilo prirodnog kretanja. Prihvatajući podjelu prirodnog priraštaja na četiri tipa i to: vrlo visoki (više od 20 ‰). cit. Italija. visoki (15-20 ‰). str. 15 Stope prirodnog priraštaja na prostoru gračaničke općine su u periodu 1961-1991. što su očigledni pokazatelji demografske tranzicije. godine konstantno opadale. da bi početkom 21. Položaj i stanovništvo gornjeg Podrinja. 18 M. Friganović.S. XXIII. Bugarska. Slovenija. revija-socijalna politika. Baletić. Zaimović Prirodni priraštaj je rezultat nataliteta i mortaliteta. Papić. Sarajevo 1979.. 17 V. Friganović. A. 18 Iako je osnovna determinanta ukupnog kretanja stanovništva u većini zemalja svijeta prirodno kretanje stanovništva. Puljiz. godine te stope su visoke.

Najveći broj prognanika u općinu Gračanica imigrirao je iz susjednog Doboja (3166). 3. str. Glogova i Konjević). Ukupan porast. G. Buljevići i Džambići). Obzirom na kriterij voljnosti. Bratunac (360). te migracije bile su prisilne. Friganović.. Vlasenica (295). 22 O tipovima migracija vidi šire A. Sulice. o čemu svjedoči primjer prognaničkog naselja u selu Doborovcima. što je jedan od uzroka naglog porasta gradskog stanovništva. sve do danas. Gračanica i okolina. Bratunca (sela: Urkovići. a osim njih u Doborovcima su se naselili i prognanici sa područja Vlasenice (sela: Skugrići. 24 Broj prognanika tokom agresije bio je znatno veći. Pobrđe. godine. izuzev perioda 1971-1981. a zbog nerazvijenosti gračaničke privrede u tom periodu. Muzej istočne Bosne. dok oko 2 % od ukupnog broja otpada na prognaničku populaciju iz ostalih dijelova BiH. a zatim slijede podrinjske općine: Srebrenica (516). godine na prostor gračaničke općine je imigrirao veliki broj stanovnika kako iz susjednih općina. Liješće. Zvornika (sela: Glodi. cit. 196-197.. a i nakon toga. u kome je 1995. Potočari. 24 Statistika općine Gračanica 25 Najviše prognanih porodica je sa područja općine Srebrenica i to iz sela: Trubari. Rađenovići.” 23 Prema podacima općinskih službi. bila emigracijsko područje. str. Šljivice. Kostrijevo i Drinjača). Sase i dr. 21 Migraciona komponenta imala je presudan značaj u promjeni ukupnog broja stanovnika općine Gračanica. Kamenica. prije svega tokom agresije na RBiH. godine PERIOD UKUPAN PORAST PRIRODNI PRIRAST SALDO MIGRACIJE 1961-1971. 171. sličnih zajednica i čak naroda zbog geopolitičkih promjena. godine. antropogeografske i etnološke odlike. Kulenović. str. a oko 50 % od ukupnog broja prognanih naselilo se u gradu Gračanici. stoljeća s ciljem “premještanja čitavih etničkih manjina.) 143 . a javlja se s jačanjem nacionalizma od početka 19.Stanovništvo općine Gračanica Tabela 2.. Taj broj se smanjio na 289 stanovnika u 2002. Dobrak. tako i iz cijele BiH. 4 739 7 072 -2 333 1961-1991. Bijeljina (82) itd. godini. Tuzla 2002. Tuzla 1994. Naime. godine 612 stanovnika. 25 21 S. seminarski rad. tj. Pribidoli. Baletić. str. 6 255 10 365 -4 380 1971-1981. cit. Sebiočina. godine. od 1992. Nurići. Hrnčići. Op. Cerska. Osmače. 23 M. Zvornik (201). (O bližem porijeklu prognanika u Doborovcima vidi: D. Narodni život i običaji prognanika u Doborovcima. 22 Ovaj tip migracija novijeg je postanka. godine na prostoru općine Gračanica živjelo je 7291 prognano lice. a posebno iz bosanskog Podrinja. prirodni prirast i saldo migracije stanovništva općine Gračanica u periodu 1961-1991. 7 361 7 249 112 1981-1991. Op. Najveći broj emigranata zabilježen je u periodu 1961-1971. W. godine živjelo oko 1000 stanovnika. a 1999. krajem 1999. Džafić. Prognanici su se nastanjivali gotovo u svim mjesnim zajednicama gračaničke općine. Karačići. 142. kada se otvaraju novi i proširuju postojeći industrijski pogoni. Osatice. 18 355 24 686 -6 601 Izvor: Zvanični popisni podaci Na osnovu podataka prezentiranih u tabeli 2 možemo zaključiti da je općina Gračanica u analiziranom periodu. dok je pozitivan migracioni saldo zabilježen u periodu 1971-1981. Neđeljišta. do 1995.

27 26 27 K. 108. kulturnih i drugih faktora. uzročno-posljedična veza. cit. str. M. godine Struktura stanovništva Struktura stanovništva se formira pod uticajem bioloških. 104. cit. 144 . Zaimović Sl.” 26 Spolna struktura je u znatnoj mjeri određena karakteristika fiziološkog okvira demografske mase. Kulenović. Op. rata. 2. dakle. Friganović. str. D. Područja najveće imigracije u gračaničku općinu u periodu 1992-1995. a time i na natalitet. Neujednačenost spolne strukture nepovoljno utiče na nupcijalitet. Neravnoteža spolne strukture uglavnom je posljedica nenormalnih društvenih zbivanja. fertilitet i u krajnjoj liniji na prirodni priraštaj. Između strukture stanovništva i njegovog ukupnog kretanja postoji. Zbog toga “struktura stanovništva predstavlja važnu i složenu problematiku čije proučavanje omogućuje da se uoče karakteristike i izvuku zaključci o sadašnjem stanju i potencijalnim mogućnostima stanovništva u ekonomskom razvoju.. Džafić. socijalnih. iseljavanja muškaraca iz ekonomski pasivnih krajeva i njihovo useljavanje u ekonomski aktivne krajeve i dr. Papić. a promjene u strukturi stanovništva odraz su promjena tih faktora.. Op.S. jer sredina u kojoj preovladavaju muški ima drugačiji okvir nego sredina u kojoj preovladavaju žene. A.

veće učešće u ukupnom stanovništvu imalo žensko stanovništvo. cit. Tabela 3.3 51. Istovremeno je došlo do smanjenja procentualnog učešća mladog stanovništva u ukupnom. Starosna (dobna) struktura stanovništva izraz je zajedničkog dugoročnog djelovanja svih onih faktora koji određuju ukupno kretanje stanovništva.4 9 798 18. 28 Dobnom strukturom uočava se mladost.9 7.8 8.Stanovništvo općine Gračanica Grafikon 4. 2004.. a što je u uskoj vezi sa biološkim i društvenim faktorima. 232. Op.9 15 499 28. skupina broj % broj % broj % broj % 0 – 14 17 251 36. 15-64 godina i 65 i više godina).4 49..9 50.7 38 116 4 450 72.5 65 i više 1 950 4. Starosna struktura stanovništva općine Gračanica u periodu 1971-2004. Iz grafikona vidimo i to da je spolna struktura ujednačena tek 1991. kao i učešće starog stanovništva konstantno je raslo. godine.3 40 180 67.9 35 952 66.1 4 515 Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004.6 14 439 24. str. 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 1971 1981 1991 muško žensko 2000 48. Postoje različiti načini povlačenja granica između tih skupina. Vidi o tome: M. 28 29 A. Procentualno učešće zrelog. Starosna 1971.. Spolna struktura stanovništva općine Gračanica u periodu 1971 . godine. ali istovremeno i ona sama određuje natalitet. 1981 1991. str. W.7 15 – 64 27 553 58. 231. 145 . cit. Baletić.1 47. Op. W. Baletić.2000. mortalitet i stopu rasta stanovništva. str.6 %) i na početku posmatranog perioda (51. 111. i A.2 2 776 5.) Podaci iz tabele 3 nam pokazuju da je gračanička općina tokom cijelog perioda imala najveće učešće zrelog stanovništva. 29 Mi ćemo se ovom prilikom služiti podjelom stanovništva prema radnim kontingentima (0-14 godina.9 %).6 Izvor: Zvanični popisni podaci i općinska služba za statistiku Prezentirani podaci u grafikonu 4 nam pokazuju da je u periodu 1971-1991. Friganović.9 50. zrelost ili starost određene demografske mase. Op. Učešće ženskog u ukupnom stanovništvu bilo je najveće krajem (52.7 49.1 52. cit.

Natek.7 %). Nacrt. cit. Iako je od 1996. godini uporedimo sa podacima iz 1996. D. možemo uočiti da je intenzitet porasta tog broja nedovoljan zbog toga što je iz godine u godinu daleko veći priliv onih koji traže posao u odnosu na otvaranje novih radnih mjesta. Op. osnovna dinamička komponenta razvitka proizvodnih snaga društva“ 31 Upoređujući ukupnu radnu snagu na području gračaničke općine danas sa stanjem iz 1991. 32 30 31 K. 30 Polaznu osnovu za proučavanje ekonomske strukture ukupnog stanovništva čini ekonomska struktura aktivnog stanovništva. Slovenije (16. kao što su: Makedonija (22. Albanija (28. Ovaj problem je još veći ukoliko podatke o broju nezaposlenih u 2004. stanje je znatno drugačije ako usporedimo brojeve zaposlenih i nezaposlenih (tab.1 %). 122. godini broj zaposlenih u općini Gračanica manji za 3605 lica u odnosu na stanje iz 1991.. godine evidentno postepeno povećanje broja zaposlenih. dok neke zemlje. Tabela 4. Taj broj čini 52. kojih je tri ili četiri. Radna snaga općine Gračanica 1991. imaju veće učešće mladog u ukupnom stanovništvu od gračaničke općine. 2004.2 %) i dr. 2003. M. godine uočavamo neznatne razlike. zavisno od kriterija koji je primijenjen. Kulenović.4). nezaposleni) Radna snaga 16 185 14 624 15 475 15 863 16 226 + 41 Broj 11 363 6 367 6 834 7 399 7 758 . ili po glavnim sektorima djelatnosti. str. 2004. Gračanica. Međutim.. Ukupan broj nezaposlenih osoba od 8484 predstavlja jedan od većih problema gračaničke općine. Bugarske (15 %). 2001. Friganović. 146 . str. Zaimović Ukoliko usporedimo učešće mladog u ukupnom stanovništvu gračaničke općine sa zemljama u okruženju vidimo da gračanička općina ima veći procenat mladog stanovništva od Grčke (15. Natek. Beograd. W. i pored približno istog broja radne snage 1991. A.4 %). Baletić.1 %) i dr.3 605 zaposlenih Broj 4 822 8 257 8 641 8 464 8 468 + 3646 nezaposlenih Izvor: Strategija ekonomskog razvoja općine Gračanica 2005-2010. novembar 2005. Prezentirani podaci u tabeli 4 nam pokazuju da je. Osnovna dioba aktivnog stanovništva obavlja se po granama djelatnosti. u 2004. Džafić. jer je radna snaga „osnovni subjektivni činilac i pokretač procesa proizvodnje. godine tj. Op. godine. i 2004. 32 M. 2005.. kojih je mnogo.2 % ukupne radne snage. str. Države sveta. Mladinska knjiga. Radna snaga Razlika (zaposleni + 1991. 2002. godine.S. A.9 %). te da je istovremeno broj nezaposlenih veći za 3646 lica. godine i u periodu 2001-2004. neposredno nakon zaustavljanja rata kada je broj nezaposlenih iznosio 7200 lica./1991. 280. Hrvatske (16. cit. odnosno radne snage. 13. Rumunije (18.

1981. godine otpadalo 95.3 24. 147 .5 2.1 100 Izvor: Zvanični popisni podaci Podaci iz tabele 6 pokazuju da su većinu stanovništva općine Gračanica u navedenom periodu činili Muslimani (Bošnjaci) i Srbi na koje je zajedno 1991.5 na 0. a njihovo procentualno učešće poraslo je sa 66.2 %).5 % (u 1961. godine većinsko stanovništvo činili su Bošnjaci (Muslimani).60 Trgovina na malo 6.3 100 42 599 13 588 132 1530 1201 59 050 72. 1971. 2. NARODNOST Broj % Broj % Broj % Broj % MUSLIMANI SRBI HRVATI JUGOSLOVENI OSTALI UKUPNO 27 072 12 470 200 837 116 40 695 66. tako i u procentualnom učešću u ukupnom stanovništvu (sa 0.6 0.1 0. 6).6 100 38 189 13 226 135 2 047 714 54 311 70.44 Poljoprivreda 7. 24. multinacionalno i multikulturalno područje.22 Ostalo 3. 1961.27 Trgovina na veliko i posredništvo 5.4 0.Stanovništvo općine Gračanica Posmatrajući učešće privrednih djelatnosti u ukupnom broju zaposlenih na općini Gračanica. godine).4 0. Ibid. Tuzla 1995. godine) na 23 % (1991.3 100 33 135 13.2 3. str. Broj hrvatskog stanovništva u navedenom periodu je smanjen kako u apsolutnom iznosu (sa 200 na 132 stanovnika).135 199 184 297 46 950 70. Etnologija sjeveroistočne Bosne. 5) Tabela 5. 33 U periodu 1961-1991. Hrvati.1 % činili su Bošnjaci.6 % (1961.5 30. Nacionalni sastav stanovništva gračaničke općine pukazuje da je ona multietničko.6 28. str.1 % (56 187 stanovnika) od ukupnog broja stanovnika. Procentualno učešće Srba u ukupnom stanovništvu je u navedenom periodu smanjeno sa 30. trgovina na malo itd. poljoprivreda.4 0.1 % u 1991. Etničke prilike u prošlosti Gračanice i okoline. (tab. godine.46 Izvor: Strategija ekonomskog razvoja općine Gračanica.6 2. Od ukupnog broja stanovnika 1991. 33 Vidi šire: S.1 23.8 1. godini) na 72. Nacionalni sastav stanovništva općine Gračanica u periodu 1961-1991. U svim popisima od 1961.08 Saobraćaj 5. Prerađivačku industriju slijede: građevinarstvo.10 Građevinarstvo 9. a pored njih tu su živjeli i Srbi. Kulenović. 72. Muzej istočne Bosne. rasprave-studije-članci. Jugosloveni i mnogi drugi (tab..83 Trgovina motornim vozilima 1. knj. 1991.0 0.2 2. 1533. godine (u %) Privredna djelatnost Učešće u broju zaposlenih Prerađivačka industrija 61. uočavamo da najveće učešće otpada na prerađivačku industriju. godini.0 0. Učešće privrednih djelatnosti u ukupnom broju zaposlenih u općini Gračanica 2004. Tabela 6. do 1991.

6 %). godine. Džafić. Grafikon 5.1 % na 97. godine taj broj se smanjio na 1530 (2. procentualno učešće Bošnjaka u ukupnom stanovništvu općine Gračanica poraslo sa 72. godine (u %) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 97. godinu Prema podacima prezentiranim u grafikonu 5 vidimo da je od 1991.3 %. do 2005. a Hrvata sa 0. A.1 %.  emigriranje manjeg broja stanovnika srpske nacionalnosti iz naselja sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Kulenović.8 % ukupnog stanovništva. Nacionalni sastav stanovništva gračaničke općine 2005.  imigriranje prognanika bošnjačke nacionalnosti na prostor gračaničke općine tokom agresije na RBiH. godine. kojom prilikom su naselja sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti pripala entitetu Republika Srpska.  izjašnjavanje Bošnjaka nacionalnom kategorijom „Jugosloveni“ po popisu 1991.S. Multinacionalnost gračaničke općine zadržana je i do danas. Zaimović godine u općini Gračanica bio je veliki broj onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni.6 % ukupnog stanovništva). Razloge ovih promjena možemo objasniti sljedećim činjenicama:  promjena općinskih granica Dejtonskim sporazumom.2 % na 0.1 % na 2 %) u ukupnom stanovništvu općine Gračanica. Istovremeno je došlo do procentualnog smanjenja udjela Srba (sa 23 % na 0. 1981. godine njihov broj dostigao je 2047. s tim što se nakon 1991.1 0. godine znatno promijenilo procentualno učešće konstitutivnih naroda BiH u ukupnom stanovništvu općine Gračanica (grafikon 5). Jugoslovena (sa 2.6 % na 0 %) i ostalih (sa 2.6 Bošnjaci Srbi 0.3 Hrvati 2 Ostali Izvor: Lična karta općine Gračanica za 2005. a 1991. D. odnosno 3. 148 .

imigriranja prognaničkog stanovništva u gračaničku općinu. Kulenović S. antropogeografske i etnološke odlike. povećanja opće gustoće naseljenosti. Beograd 2005.. Položaj i stanovništvo gornjeg Podrinja.Stanovništvo općine Gračanica Zaključak Povoljnosti geografskog i prometnog položaja gračaničke općine nisu mogle odlučujuće uticati na proces demografske tranzicije koji je već odavno zahvatio ovo područje.. 12. Tuzla 2002. povećanja broja bošnjačkog.. Gračanica i okolina. Kulenović S. Ovaj proces se u prvom redu manifestuje kroz permanentno smanjenje stope prirodnog priraštaja. Muzej istočne Bosne. društveno – historijski uslovi. Školska knjiga. Etnologija sjeveroistočne Bosne. odnosno smanjenja broja muškog u ukupnom stanovništvu. 9. Friganović M. odnosno povećanje broja starijeg stanovništva s druge strane. Federalni zavod za statistiku. Mirić R. Narodni život i običaji prognanika u Doborovcima. strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj. Informator. Stanovništvo i ekonomski razvitak. www. Neum 2004. Institut za arhitekturu. Gračanica 2005 Puljiz V.. Prostorni plan općine Gračanica 2001-2021. 2. Jugoistočna Evropa. 11. 13. u prvom redu agresija na BiH.. te sve manji broj mladog stanovništva.. Seminar geografa. Nacrt. 4. Natek K. Demografija. Beograd 1980. urbanizam i prostorno planiranje. 7. Muzej istočne Bosne. Demografija. revija-socijalna politika. Papić K. koja je rezultat naglog smanjenja stope nataliteta i umjerenog smanjenja stope mortaliteta s jedne strane. Mladinska knjiga. izmjene spolne strukture.. seminarski rad. Etničke prilike u prošlosti Gračanice i okoline. 8. 2. Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja. Džafić D. Osim toga.. smanjenja ukupnog broja stanovnika. Tuzlanski kanton u brojkama. Geografski pregled.. Sarajevo 1979. Strategija ekonomskog razvoja općine Gračanica 2005-2010. Zagreb 1990. Drešković N. Zagreb 1982. Tuzla 1995. Baletić A. doveli su do: promjene općinskih granica. Stanovništvo svijeta. a smanjenja broja stanovnika srpske nacionalnosti itd. XXIII. magistarski rad... 5. Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva. Izvori i literatura: 1. 3. porasta broja nezaposlenih. Sarajevo 2000. Sarajevo 2004. rasprave-studije-članci. Tuzla 1994. 10. Kulenović S. com 149 . Države sveta. 6. Natek M. knj..

viši asistent. There was change from young to old composition. dob. Univerzitet u Tuzli SAŽETAK Dobna struktura stanovništva u općini Tuzla u periodu od 1953. a konstantno je opadao udio mladog stanovništva. Prirodnomatematički fakultet. age. . 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad DOBNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA OPĆINE TUZLA U PERIODU 19531991. Mr. sc. struktura. spol. U posmatranom periodu došlo je do porasta starijeg i zrelog stanovništva. godine do 1991. jer je stanovništvo prešlo put od mladog do zrelog tipa stanovništva.Zbornik radova PMF 4 i 5. GODINE AGE STRUCTURE OF TUZLA MUNICIPALITY POPULATION IN PERIOD 1953-1991. The main cause of demographic process of population growing old is decrease in birth rate and fertility Key words: demogeography. Osnovni uzrok demografskog procesa starenja stanovništva je opadanje nataliteta i fertiliteta. stanovništvo. sc. Edin Jahić. substantial changed. Dr. Tuzla. In this observation period ther is increase of old age population and decrease in young population. Ključne riječi: demogeografija. Salih Kulenović. Tuzla. structure. godine znatno se izmijenila. redovni profesor. population. ABSTRACT Age strukture of Tuzla municipality population in period 1953-1991. gender.

mlado (ekspanzivno ili progresivno) . i br. 3. Višak muškog stanovništva javlja se u svim starosnim grupama od 0-34. dok se starim smatra ono stanovništvo u kojem dobna skupina od 60. možemo vidjeti da u općini Tuzla u spolnoj strukturi prevladava žensko stanovništvo (50.95%) i 55-59. godina (11. Od 35-te godine starosti veći je udio ženskog stanovništva. godina. godina. izuzimajući starosnu grupu 20-24.69%) i 15-19. zatim pokazuje broj stanovnika u pojedinim dobnim grupama. (1990.20-59. osobito fertiliteta i prosječnog trajanja života. godine. kao ogledala odgovarajućih demografskih procesa. U dobnoj strukturi po petogodištima muško stanovništvo brojnije je u dobi od 0-24. godine bio je 152 . Kada je dana uz spolnu i po petogodišnjim skupinama. do 1991. a muško 49.) Također i grafički prikaz (starosna piramida) nam ovo potvrđuje.) piše: "Struktura po dobi je temeljna osobina sastava stanovništva jer pokazuje potencijalnu vitalnost i biodinamiku stanovništva nekog prostora. godine kao i faktori koji su uslovili promjene te strukture. U ovom radu prezentira se ukupno kretanje dobne strukture stanovništva Tuzle od 1953. dobna je struktura osnov opće dijagnoze stanovništva.60. (vidjeti prilog br.92% od ukupnog stanovništva). sa izuzetkom dobne grupe 45-49. Kulenović. izuzimajući petogodišnju dobnu grupu od 45-49. (vidjeti grafikon br. i dalje staro (konstriktivno ili regresivno) Mladim stanovništvom smatra se ono u kojem skupina od 0. godina bio iznad 1. dok je u svim ostalim dobnim grupama brojnije žensko stanovništvo.000 u dobi 25-65. Jahić Uvod Dobna struktura je jedna od najznačajnijih struktura stanovništva određenog područja.) Najbrojnija dobna grupa stanovništva općine Tuzla bila je u dobi 0-4. zrelo (stacionirano ili stagnantno) . E. otvaranje novih radnih mjesta za generacije koje pristižu itd. Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-34.S.0-19.09 %.62 % od ukupnog stanovništva). do 19.000. 1.80 %). Zrela populacija je ona koja nema izrazito zastupljeno ni mlado ni staro stanovništvo u spomenutom omjeru. " Na osnovu dobno-spolnog sastava stanovništva. Koeficijent maskuliniteta u općini Tuzla je u dobi 0-24. godine žensko stanovništvo Tuzle činilo je 50. Od nje u najvećoj mjeri zavisi i reprodukcija stanovništva. a slična situacija je bila i u BiH. dok su najmanje bile grupe u dobi od 60-64. (vidjeti prilog br. 3. Iz nje se vidi prošlost. s obzirom da je stanovništvo sa područja ove općine u navedenom periodu prošlo put od mladog do zrelog tipa stanovništva. dok je koeficijent feminiteta bio iznad 1. i više godina čini više od 12 % ukupnog stanovništva. (15.) Prema popisu stanovništva 1961. (1. čita sadašnjost i nazire budućnost kretanja stanovništva. i više godina. godine.) O značaju dobne strukture Friganovič M. stanovništvo se klasificira u tri osnovna tipa: .91 %. Dobna struktura stanovništva općine Tuzla Prema popisu stanovništva iz 1953. a samim time indicira i sve potrebe društva (gradnje obrazovnih i zdravstvenih institucija. 2. godina čini više od 35 % ukupne populacije. godina (2.

(2. godina. godine zbog smanjenog nataliteta. godine starosti bio je iznad 1.000. dok je najmanje bilo u dobnoj grupi od 60-64. izuzimajući dobne grupe 35-39. godina (11.90%) i 5-9. Najbrojnije grupe po petogodištima bile su od 25-29.59%) i 20-24. kada je iznosio 937. U dobnoj strukturi po petogodištima muško stanovništvo je brojnije u dobi od 0-19.70 %. dok od 30-te godine prevladava žensko stanovništvo.000.64% ženskog i 60. sa izuzetkom dobne grupe 20–24.40%). (3. Specifični koeficijenti feminiteta su bili od 20. (5. godina (9. godine žensko stanovištvo Tuzle činilo je 50. i 35-39. " Najbrojnije petogodišnje dobne grupe bile su od 0-4.814 ili 49 24 % muškog stanovništva). 2.000.000.000. i 40-44. Popisom stanovništva 1971. izuzimajući petogodišnje dobne grupe 35-39. (2. godine starosti bio je iznad 1. (vidjeti grafikon br. godine starosti iznad 1.804 ili 50.000.24%).81% od ukupnog stanovništva).30 %. godine starosti iznad 1. 28%) i 50-54. godina starosti. godine starosti. godine (66.48%).36% muškog stanovništva). dok su specifični koeficijenti feminiteta bili od 25. godine iznad 1. Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-24.38%) i 5-9. Muško stanovništvo je bilo u većini u svim petogodišnjim dobnim grupama do 24. godina. (14.51%) i 45-49. godine bilo svega 64. dok je u svim ostalim petogodišnjim dobnim grupama brojnije žensko stanovništvo.Dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991. godine starosti iznad 1. dok se povećao procenat ostalih petogodišnjih dobnih grupa u odnosu na prethodne popise. a i uticajem migracionog faktora i njegovog djelovanja na spolnu strukturu. (993. godine (952.17) i 35-39 godine (991. (10.83%). godine (61. godine.) 153 . godina (13. a muško 49.): "Ovakve varijacije u veličini stope maskuliniteta mogu se donekle objasniti faktorima rađanja i diferencijalnog mortaliteta prema polu. (10. O tome pišu Kulenović S.1% domicilnog stanovništva. godine. i Suljić A. (4. a najmanje 60-64.) Slična situacija je bila i u ukupnom stanovništvu BiH. godine starosti bio je iznad 1. godine starosti iznad 1. jer treba imati u vidu da je na području općine Tuzla 1961.35) i 40-44.075 ili 49. godine. godine. (11.76% ženskog i 64. a najmanje su bile 60-64. izuzev dobnih grupa 30-34. dok je žensko stanovništvo bilo brojnije u dobnim grupama od 25. (vidjeti grafikon br. dok su specifični koeficijenti feminiteta bili od 30. Najbrojnije petogodišnje dobne grupe bile su od 10-14. a najmanje su bile 60-64. izuzev petogodišnje dobne grupe 45-49. (2. izuzimajući dobne grupe od 30-34.83).000.62%) i 65 i više godina (2.87%). Prema ovom popisu višak muškog stanovništva javlja se u svim petogodišnjim dobnim grupama do 29. izuzimajući dobne grupe 45-49. kada je broj muškog stanovništva bio veći. Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-19. godina u kojoj prevladava muško stanovništvo. (8. (1. Najbrojnije petogodišnje dobne grupe bile su od 15-19.57%).04%) i 30-34.74).000. Bitno se smanjio procenat stanovništva od 0-4.96%) i 5559. 4. Veći broj ženskog nad muškim stanovništvom općine Tuzla ustanovljen je i popisom stanovništva 1981.62% od ukupnog stanovništva općine). Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-29. (943. Specifični koeficijenti feminiteta bili su od 35. (2004. Veći broj ženskog u odnosu na muško stanovništvo općine Tuzla zabilježen je i popisom iz 1991.642 ili 50.

godine u procentima (%) 60-64 50-54. godine u procentima (%) 75 i 60-64. 20-24. 8 6 4 2 0 2 4 6 8 muško žensko Grafikon br. 3. E. 40-44. 30-34. 45-49. 2.: Spolno-dobna struktura stanovništva Bosne i Hercegovine 1953. 0-4. 0-4. 30-34. 6 4 2 muško 0 žensko 2 4 6 Grafikon br. 0-4. 10-14. godine u procentima (%) 60-64 50-54. 15-19. 20-24.: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla 1953. 40-44. 10-14. Jahić Grafikon br. 10 5 muško 0 žensko 5 10 154 .: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla 1991.S. 30-34. Kulenović. 1.

Tabela br.: 19.84 28.01 70. 1.879 45.944 4.04%) od ukupnog stanovništva.69%).2%).331 10.547 2.919).48%) i starog stanovništva na 6.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991.156 28.2004.84% stanovništva (u BiH 50. 4.1%).22%).525 100.: 98.77 % (u BiH 46.64 530 0.42%).: Spolno-dobna struktura stanovništva Bosne i Hercegovine 1991. Tada je mlado stanovništvo obuhvatalo svega 28.6% i preko 65 godina 13.09 53. godine pokazuje je da je kontingent mladog stanovništva u općini Tuzla smanjen na 45.00 30.31 7.00 47.618 35.) Kontingentu mladog stanovništva općine Tuzla prema popisu stanovništva iz 1953.584 58.13% (u BiH 11.33 1991 131.19 3.01% (u BiH 38.26%).722 6.19 13. 5. 1.95% (u BiH 46.19% (u BiH 47.49%) i staro 5. godine.9%.961 46.64% (u BiH 7. i br.439 100. Popis 1961.403 49.440 ili 74.34% (u BiH 8. pripadalo 48. zrelo 49.72%). dok je kontingent zrelog stanovništva povećan i iznosio je 49.78 67 0. godine u procentima (%) 70-74. a staro 4.31 3. godine Grafikon br.95 40.31% od ukupnog stanovništva (u BiH 44. 40-44.49 1981 121.549 49. godine.688 ili 14.34 404 0. a povećanje kontingenta zrelog stanovništva na 58. 10-14.09% (u BiH 45. Popis 1971.791 ili 10.83 … … 1961 82.026 4.77 6. a staro 10. godine utvrđene su značajne promjene koje pokazuju smanjenje mladog stanovništva na 35.99 76.293 100.93%).618 100. 2.65%). godine Godine Ukupno % 0-19 % 20-59 % 60 i više % nepoznato % 1953.31 % (u BiH 53. godine ne pokazuje značajnije promjene u dobnoj strukturi stanovništva: mlado 44.83% (u BiH 5.54%).717 100.973 58.32%).08 1971 107.Dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991. 6. (vidjeti grafikon br. i br. dok je zrelo obuhvatalo 58.304 44.12.00 37.538 48.99% od ukupnog stanovništva općine (u BiH 31.69 155 . Zrelo stanovništvo je obuhvatalo 46. 62. stanje 31. Popisom 1981.00 42. 15-64. godine. 25-29. Tendencija starenja stanovništva je nastavljena.) Prema raspoloživim podacima Federalnog zavoda za statistiku. 55-59.00 38. 6 4 2 muško 0 žensko 2 4 6 U okviru dobne strukture stanovništva analizirani su važniji tipovi dobne strukture stanovništva općine Tuzla i Bosne i Hercegovine u periodu 1953-1991. (vidjeti tabelu br. što pokazuju podaci popisa 1991. godine dobna struktura stanovništva općine Tuzla izgleda ovako: 0-14.19% (u BiH 54.056 5.13 3.5% (ukupno 131.

4.3 10.5 46.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu 1953-1991.01 2500931 53.429.1 29 6.8 46.32 196050 5.69 2766014 54.22 11 0 1961 3277948 100 1529011 46.8 1961 0-19 5.2 48.5 54.54 148.93 483012 11.3 35 58.2 5. E.3 11 44.6 1971 20-59 1981 60 i više 1991 Grafikon br.65 1812870 47.42 2030872 46.8 1953. 5.541 50. 2.2 49.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991.747.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu 1953-1991.1 4. Jahić Tabela br.3 45.26 9907 0.5 38 31.S.9 7. 1961 0-19 1971 20-59 60 i više 1981 1991 5. godine u procentima (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 58.7 8.98 2066 0.48 340497 8.2 50 40 30 20 10 0 1953.459 100 1.847. godine u procentima (%) 60 50.855 5.34 Grafikon br.8 44.38 1981 4124256 100 1567425 38.06 1971 3746111 100 1701756 45.9 156 .332 44.49 289070 7. 6.4 46.2 1.24 1991 4377033 100 1387399 31.72 14223 0.04 102462 2. Kulenović. godine Godine Ukupno % 0-19 % 20-59 % 60 i više % nepoznato % 1953.3 4649.7 53.268. 2.

SZS.. a i mortalitet neposredno utiče na proces starenja stanovništva. 111. 9.) stanovništva. 6. Rašević Miroslav: Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji. Stanovništvo. pismenost i narodnost. 2. a opadanje udjela mladog (0-19. Rezultati za opštine. Literatura i izvori: Literatura: 1.Dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991. Popis stanovništva 1953. Godina I. Kulenović Salih. 1990. 2005.. Beograd. godine Zaključak Na osnovu navedenih podataka možemo reći da je stanovništvo općine Tuzla i BiH u periodu 1953-1991. 157 . 2006. Stanovništvo po naseljenim mjestima. Ovo se najbolje može vidjeti po udjelu velikih starosnih grupa u ukupnom stanovništvu općine u promatranom periodu. Beograd. Pol i starost. 1960. br. Godina X. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta.. Sarajevo. Školska knjiga. Naučna knjiga. 1959. 1980. godini. Kanton u brojkama.. 4. Popis stanovništva i stanova 1971.163-172. Podaci za opštine prema upravnoj podeli u 1953. Knjiga XI. do 2005. Izvori: 1. metodi i modeli. br. Sarajevo. Popis stanovništva. RSZ. Došlo je do porasta starijeg (60 i više godina) i zrelog stanovništva (20-59. Pol i starost. godini. etnička i migraciona obeležja. Knjiga VI. Zagreb. str. stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991. domaćinstava/kućanstava. Breznik Dušan. Univerzitet u Tuzli. Broj 1. Friganović Mladen: Demogeografija – Stanovništvo svijeta. FZS. 1967. 1982. Suljić Alija: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1961. Broj 1-2. 8. Beograd. 1998. Beograd. 2. Rezultati za naselja. 5-13. 257. Statistički bilten. “Selimpex” Srebrenik... godinu. Tuzla. godine prešlo put od mladog (ekspanzivnog ili progresivnog) tipa stanovništva u 1953. 1983. 1965. Vitalna i etnička obeležja. SZS. Beograd. Wertheimer – Baletić Alica: Demografija – Stanovništvo i ekonomski razvitak. Zagreb. 3. Univerzitet u Tuzli. Knjiga XI. Osnovni uzrok demografskog procesa starenja stanovništva je opadanje nataliteta i fertiliteta. Stanovništvo po naseljenim mjestima. 3. Prirodno-matematički fakultet. 1 Deo.. 5. Stanovništvo.. Jahić Edin: Demogeografske promjene u općini Tuzla od 1879. 5.-1991. 7... domaćinstava i stanova 1981. godine. Popis stanovništva 1961. Starost. FZS. Popis stanovništva 1953. godini do zrelog (stacioniranog ili stagnantnog) tipa stanovništva u 1991. Popis stanovništva. Statistički bilten. 1972. Sarajevo. godina). Beograd. Knjiga I. Na osnovu ovih podataka možemo zaključiti da su se desile velike promjene u starosnoj strukturi stanovništva u odnosu na 1991.. Odsjek za geografiju. Breznik Dušan: Demografija – Analiza. 4.. Vitalna. 2004. Beograd. SZS. godine. 1973. Magistarski rad. Rezultati po naseljima i opštinama. str. Popis stanovništva 1961.. SZS. SZS.

.

782 7.839 4.412 3.585 4. domaćinstava i stanova 1981.146 1971. 3.795 2.679 2.191 1.926 6.027 1.052 5. FZS.301 32.239 6.809 3.547 131.801 … 62.067 4.575 2. Rezultati za opštine.132 792.874 1981.967 5.456 7..461 3. Beograd.166 4.937 7.875 9. 35.796 4.756 2.559 1.539 4.814 5.729 4. 52. 1961.682 9.756 1.843 4. Beograd.594 1.639 1. 1.707 4.522 6. 711.785 2.171 209.124 803. Beograd. 1959.182 8. Statistički bilten. SZS.525 žensko 4.895 12. Sarajevo.149 847. Tabela br.408.050 6.717 žensko 4. 65 i više Nepoznato UKUPNO 1953.009 2.625 4. SZS. muško 4.949 4.581.420 7.057 2. 1965.668 11. muško 4. Popis stanovništva. 1973.212 4. 1967.584 5. 61.659 12.120 2... . 1. 2.541 1.548 1.321 1. pismenost i narodnost.315 4. br. 3.784 3.117 254.814 svega 9..059 5. 107..143 4.424 1.. 40-44..111 8.. SZS. Knjiga VI.056 4.542 2.675 12. domaćinstava/kućanstava.436 6..Popis stanovništva i stanova 1971.898 11.477 3.070 4.833 3. br. Beograd. 10-14. Rezultati po naseljima i opštinama.293 Svega 9.162 195.. 257.404 9.528 2. Knjiga I.394 3.461 9.469 1.004 3.689 2. etnička i migraciona obeležja. Vitalna.434 7.664 2.560 5.: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla po petogodištima prema popisima 1953.931 5.857 11.705 7. 121.621 1. godine Godina Starost 0-4 5-9. 1991.Zbornik radova PMF 4 i 5.642 svega 8.567 1.827 2.439 žensko 5.853 5.297. Popis stanovništva..090 … 31.002 2.762 1961.526 3.419 svega 10.193 3. 50-54.222 9.118 4. Popis stanovništva 1961.925 4.394 4.333 1.877 2. Knjiga XI.807 9. 1 Deo..161 9.260. 41. … 30.275 3.863 9. stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991.236 1.776 64.333 404.329 6. 673.382 3..809 4.166 3. SZS.763 svega 11.389 5. Statistički bilten. 3. Popis stanovništva 1961. muško 4.608 530.727 3.313 1.907 4.804 Izvor: Popis stanovništva 1953.037 5.458 1.805 5.728 4..689 1. 30-34. Vitalna i etnička obeležja. Podaci za opštine prema upravnoj podeli u 1953.159 67.882 4.280 4.771 12.197 982.188 7.814 6. 60.108 2. Pol i starost. Starost.208 1.771 66. SZS.809 4.976 3.634 5.256 5.402 1.771 2.214 2.075 1991. 60-64.781 7.402 1.390 11.320 2. muško 5.304 3.073 8.378 9. RSZ.819 4. Stanovništvo. Sarajevo. godini.589 4.448 3.657 11.043 977.696 4.369 1. 25-29.401 5.754 4.756 5. 3. Stanovništvo po naseljenim mjestima.. Rezultati za naselja. Popis stanovništva 1953.293 žensko 4. 1.618 žensko 4.225 1.386 7. 54..873 5.830 6.416 4.408 1.620 3.403 3.880 12.128 1491 276.352 3. muško 6.199 9. 3.281 1.803 3.875 3.905 8.023 6. 1981. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad Prilog br. 552. 82.744 1. 1998.363 1.. Beograd.563 6. Pol i starost. 15-19..627 6. 111.454 4.. Knjiga XI.561 5.802 3. 1971.533 2.566 6.845 1. 858.771 2. 1960.846 9. 35-39.615 3.110 4.650 3.617 3.872 2. 20-24. Stanovništvo po naseljenim mjestima.600 1. 55-59.828 4.733 6.854 5. 45-49. 3.303.981 3.249 6.572 9.284 8.652 1. 1983. 41.

.

28 15.40 25-29.64 1.33 0. Tabela br. 1981.18 3.62 2.83 3.97 2.80 4.61 3.28 1.90 2.24 50.00 49.62 1.69 14.36 1.22 3.78 11.86 3.72 5.87 4.17 0.95 7.19 1.50 0.14 7.16 2.27 3.85 3.26 1.66 5.64 11.39 1.88 1.70 4..19 50.16 3.46 3.09 100.35 2.24 2.02 60-64 0.90 15-19.70 1.52 10.34 40-44.35 UKUPNO 100.16 2.97 4.64 3.41 4.70 100.71 2.74 3. godine u procentima Godina 1953 1961. 1971.64 1.05 8.33 55-59.: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla po petogodištima prema popisima 1953.64 5.82 3.96 7.83 4.88 6.95 4.49 2.19 5.00 49.98 3.95 3.08 5. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad Prilog br.65 13.51 65 i više 2.36 1.19 6.94 4. 4.35 3.49 5.45 3.92 6.93 4.90 2.72 7.68 3.30 50.28 4. 5.27 6.84 3.47 5.48 3.46 2.06 2.15 8.12 4.13 3. 4.91 6.91 3. 10.04 1.37 4.82 8. 2.97 1.49 3.57 5.75 3. 7.81 2.16 6.53 9.83 3.04 3.88 1.80 100.00 49. 10.40 1.44 7.81 1.58 3.13 1.99 10.32 2.57 1.54 3.26 5.65 5.57 6.24 2.44 5.45 5. 1991.40 1.83 1.73 3.56 7..37 5.15 2.65 1.27 10.78 7.75 50-54.16 3.91 50.45 4.97 2.78 2..81 7. 1971.35 4. 1991.48 11.59 20-24.68 2.00 5.60 4.16 2.15 1.80 1.30 8.04 0. Starost svega muško žensko svega muško žensko svega muško žensko svega muško žensko svega muško žensko 0-4.39 5.62 3.73 5.74 5.81 1.72 7.18 1.30 4.79 4.00 3.60 1. 11.80 4.35 1.28 5.41 8. 2.54 5.45 2.23 0.60 3.87 35-39.24 0.07 6.08 0.50 3.05 1.04 0.74 2.20 7.00 49.43 2.50 7.38 5-9.21 6.64 100.66 3.20 4.30 4.42 8.00 4.62 1.07 0.97 7.71 4.15 5.34 7.34 8.68 3.15 3.16 2.Zbornik radova PMF 4 i 5. 4. 1981.28 5.04 3.95 2.00 49.63 9.50 5.46 Nepoznato … … … 0.38 1.04 9.86 4.09 6. 3.51 45-49.57 9.70 1. 11.59 4.62 1.96 4.72 2.59 10.91 6.04 30-34.28 5.30 4..24 9.36 1.81 10-14.13 1. 4. 1961.60 5. 9.29 4.76 Izvor: Samostalna izračunavanja na bazi popisnih podataka .26 0.37 3.36 50.51 4.88 2.

.

99 1226.87 1121. u općini Tuzla prema popisima 1953.31 1043.5 959.: Specifični koeficijenti maskuliniteta i feminiteta. Maskulinitet Feminitet 970.3 904. 985.4 954.19.74 942.82 1053.66.2 65 i više 652.49 1516.99 1028.41 1598. 1971.73 1056.44 1051.7 1056.01 968.9 854.12 1035.99 1121.0 1049.12 1015.01 937. 836.1 949. Maskulinitet Feminitet Maskulinitet Feminitet Maskulinitet Feminitet Maskulinitet Feminitet Ukupno 966.4 963.05 1061. 1981.4 984.0 971.03 1049. 983.9 60-64.5 996.6 943.5 951.47 1292.6 952.0 55-59.1 976.04 1033.4 958.3 986.85 1084.5 956.09 924. 820.9 993.9 20-24.8 40-44. 1971.28 1042.3 1419.06 1069.87 907.8 946. 1961. Tabela br.3 779. 1018.1 976.93 1186.44 1003.5 45-49. 1013. 1001.17 1008.36 1281.5 Izvor: Samostalna izračunavanja na bazi popisnih podataka Godina 1991.54 5-9. 1030.55 1170.35 25-29.61 1029. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad Prilog br.3 974..1 1025.97 1006.42.62 970.0 780.58 1026. 986.01 1064.84 1014. 1981.3 1040.Zbornik radova PMF 4 i 5. godine 1953.2 977. 1961.74 951.63 891.72 1222.5 946.87 10-14.2 842.2 817.05 1004.3 704.84 1105.83 953.1 1006.52 1024. 967.5 909.28 1094.27 1047.6 969.46 876.14 1045.2 913.21 1030. 935.2 691. 1991.59 1456.93 1445.3 1023.4 1016.74 30-34. 1033.8 35-39.4 891.82 1261.42 1102.0 1100. 5.35 993.37 1195..85 1160..01 1031. 1082.39 1013. 1024.2 974.71 886.19 1522.4 913. 3.8 960.2 991.7 958.9 686.62 1127.2 961. 861.1 625.44 939.27 1040.74 1094.9 .83 1066.98 1051.2 1219.3 961.9 1007.44 15-19.3 992.1 0-4.9 792.05 656.19 1040.2 1015.0 982. po petogodištima.36 50-54. 814.84 1037.98 998.25 1141.73 921.4 975.46 1026..2 1059.6 971.05 996.

Urisići.Zbornik radova PMF 4 i 5. članova pojedinih familija. Alija Suljić. U drugom dijelu rada prikazane su familije. historical development. rat. porodice. development of population density in middle age (necropolis of tomb-stones) and population development of this settlement at the end of 19th and the beginning of the 20th century. the return. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U ovom radu prikazane su osnovne geografske. families. genocide. members of family during the aggression and genocide in Srebrenica in July 1995. U prvom dijelu ovog rada analiziran je geografski. agresija. anthropogeographical characteristics of Urisići settlement. number of families and number of family members who lived in this settlement until 1991 and sufferings of people. godine. Bošnjaci. povratak. Abstract In this paper are presented basic geographical. kao i razvoj stanovništva ovog naselja krajem 19. vijeka. Urisići. i početkom 20. aggression. war. docent. genocid. koje su živjele u ovom naselju do 1991. Key words: Srebrenica. antropogeografski razvoj. In the second part of paper are showed families. zatim razvoj naseljenosti u srednjem vijeku (nekropole stećaka). antropogeografske karakteristike naselja Urisići. u toku agresije i genocida u Srebrenici. raseljena i prognana lica. . godine. orphans. djeca siročad. displaced and persecuted persons. prije svega. odnosno topografski položaj naselja. before all. In the first part of this paper is analyzed geographical. Ključne riječi: Srebrenica. broj porodica i broj domaćinstava. historijski razvoj. anthropogeographical development. hudovice. jula 1995. that is topographical site of settlement. 161 – 169 (2007-2008) Originalni naučni rad NEKE ANTROPOGEOGRAFSKE ODLIKE NASELJA URISIĆI SOME ANTHROPOGEOGRAPHICAL FEATURES OF URISIĆI SETTLEMENT Dr. kao i stradanje osoba. widows. Prirodno .matematički fakultet.

možemo konstatirati da je ovo naselje.). općina Srebrenica.v. topografski gledano. 162 .A. U blizini naselja nalazi se manji vodotok po imenu Rijeka u koji se slijevaju sve vode sa okolnog terena. S obzirom da se radi o naselju razbijenog tipa u čiji sastav ulaze i zaseoci: Porobići (450 m.v.n. 1 Urisići. Oko 41% površine katastarske općine bilo je pokriveno šumom. Glavni dio ovog naselja. male izdašnosti. Opće geografske karakteristike Naselje Urisići smješteno je u južnom dijelu općine Srebrenica. Suljić 1.v.). Relativna visina između najnižih i najviših dijelova naselja kreće se između 170 i 270 metara. Od grada Srebrenice udaljeno je oko 27 kilometara. kao i geološko-geomorfološkim sklopom terena. odnosno na pedimentima ove gore (oko 420 m.brdskoplaninskog tipa.v. Glavni dio naselja Nema podataka o naselju Urisići u starijim historijskim izvorima. Gustina naseljenosti na području katastarske općine Urisići iznosila je u 1991. U okolini naselja postoji veći broj izvora pitke vode. a obradivo 46. što je iznad općinskog prosjeka. godini 115 stan. u odnosu na hipsometrijske i orografske karakteristike . smješten je u donjem dijelu istočne padine gorske kose Glize./ km2.4% privatno vlasništvo.n. koje je stanovništvo koristilo za vodosnabdijevanje . Površinska hidrografija slabo je razvijena. Mujići (620 m. od toga je 52% privatno vlasništvo.n. Površina katastarske općine Urisići iznosi oko 2. kao i manji broj potočića bujičarskog karaktera. Poljoprivredno zemljište zahvata 59%. Vjerovatno je ime naselja 1 FAO projekat. 2006.n.7% od ukupne površine katastarske općine.9 km2.) i Greben (720 m. a od toga je 74. 2004. nedaleko od vodne akumulacije jezera Perućac na rijeci Drini.). što je uvjetovano općim klimatskih karakteristikama koje vladaju nad ovim područjem – manje od 800 mm kišnog taloga u toku godine. tako da nam i sam toponim (domicilionim – ime naselja) nije poznat.

a koje je već na početku osmanske okupacije Bosne prihvatilo vjeru osvajača . sa oko 15 stećaka. U ovom se naselju nalaze nekropole sa više od 200 stećaka 3 (u blizini Urisića i Grebena) koje su nastale u srednjem vijeku. sjeverno od naselja Urisići. što je slučaj i sa Urisićima.Neke antropogeografske odlike naselja Urisići nastalo od turske riječi urija. nađena je stela sa uklesanom glavom Rimskog plemića. meraja. južno od Urisića na udaljenosti od 400 metara.Urisići. Sarajevo.. 633. A.. Djelimično je oštećena jer su je mještani prije agresije na RBiH koristili kao menjik. U blizini te nekropole stećaka smješteno je lokalno muslimansko mezarlje u kojem su. 2006.islam. dijelom. uglavnom sanduka.kataloško topografski pregled.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. nalazi se na lokalitetu Liješće. u zaseoku Greben. očuvani nadgrobni spomenici koji potiču još iz 16.. iz čega možemo zaključiti da je područje ovog naselja bilo nastanjeno u srednjem vijeku. 2 3 4 Örü. Rimska stela . Na lokalitetu Ravne.“ Najčešći oblik stećka je sanduk. „Svjetlost“. 4 Veća nekropola (preko 100 stećaka) nalazi se u dolini Rijeke na njenoj lijevoj obali. Treća nekropola (79 stećaka) nalazi se sjeveroistočno od Urisića. 1966. Nekropola stećaka u Urisićima. Druga nekropola. Vidi: Škaljić. vijeka. Bešlagića: „Stećci . livada ili mera. 163 . nisu evidentirani u djelu Š. ili još i prije.str. zatim u Liješću i Zobištu. ùrija – pašnjak. 2 Ovo ime davalo se uglavnom livadama ili pašnjacima koji su se nalazila blizu rijeke. najkasnije u 15 stoljeću. Dio stećaka u selu Urisići koji se nalaze neposredno uz lokalni vodotok Rijeka. To nam svakako govori da je tu živjelo bošnjačko stanovništvo koje je pripadalo Bosanskoj crkvi (Bogumilima). 2008.

Stanovništvo naselja Urisići u periodu 1879. godine. poljoprivredom su se bavile 23 osobe... Od ukupno 71. gotovo 3 puta (tabela 1). Poljoprivredno obilježje zadržala je većina stanovništva Urisića sve do 80-ih godina 20. godine. Sarajevo.. Ukupan broju kuća (stanova) u periodu 1879. 2006:319). 145 72 92. 1953. i 1991. knjiga XIV. (Suljić.0 1910. sa 5. 327 185 209. domaćinstava i kuća (stanova) u naselju Urisići u periodu 1879.A.-1991.. 1885.3 1991. 1981. a prosječna veličina domaćinstava neznatno se povećala. 1921. g. 253 141 162. 457. 185 94 118.-1991. godini bilo 70% nepismenog stanovništva u ukupnom stanovništvu starijem od 10 godina 7 . ili 32. godine). šumarstvo – 5 osoba.3 člana (u 1991.0 članova (u 1895. a udio aktivnog poljoprivrednog u ukupnom aktivnom stanovništvu iznosio je 58% (Suljić.. godine. str.6 – – – – 31 6.2 252 – 1 42 42 6.. Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije bila različita.0 1953.3 Izvor: Popisi stanovništva BiH (1879. godine je ukupno poraslo za 209%. 206 104 132.2 175 – – 31 – – 1895. povećao se za 295. industrija i rudarstvo – 11 osoba. prema popisu stanovništva 1981. 1910.-1991.-1991. 5 Naselje je bilo bošnjačko. u istom periodu. 175 86 112. Tako je. tj. u ovom naselju udio poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosio 51%. a 38 godina 5 6 7 Napominjemo da su metodološka načela popisa stanovništva BiH za vrijeme austrougarske uprave.8 1948. Nakon deset godina. Dokumentacija FZS.0 1921. 1895.1 – – – – 31 6. g. Stepen pismenosti i obrazovanosti stanovništva naselja Urisići stalno se povećavao poslije Drugog svjetskog rata.) na 5.7%). Kod jedne privredno aktivne osobe iz ovog naselja nije bila poznata djelatnost. Popis 1953.6 1961.9 224 1 1 – 39 5. na primjer. I pored toga podaci se mogu uslovno upoređivati jer je ovo naselje bilo gotovo stoprocentno agrarno... Ostalo aktivno stanovništvo bilo je uposleno u sljedećim djelatnostima: građevinarstvo – 29 osoba.-1991. 1961. 1948. 297 166 190. godine.6 327 – – 71 62 5. U periodu 1895.-tih godina 20. Kretanje broja stanovnika. na primjer. 164 . vijeka. Tako je. 156 85 100 156 – – 24 – – 1885. tj.. godine. došlo je do značajne promjene u ekonomskoj strukturi stanovništva ovog naselja. 121 72 77. 226 119 144. tako da nije bilo privremenog ili sezonskog napuštanja ovog naselja od strane privredno aktivnog stanovništva. 1991.9 145 – – 23 29 5.4 291 – 6 60 56 5. 6 Tabela 1. Broj Nacionalnost Domaćinstva Godina Indeks rasta Broj kuća stanovnika popisa (1879=100) (stanova) prosječna svega muški Bošnjaci Srbi Ostali broj veličina 1879.). 1971. privredno aktivne osobe. takođe 1 osoba. 105 54 67.6 121 – – 26 24 5. godine broj domaćinstava ovog naselja povećao se za 214%.. u 1953. tj. vijeka. do 60. Suljić 2.4% od ukupnog aktivnog stanovništva Urisića. Stanovništvo Urisića u periodu 1879. To se posebno odnosi na načelo prisutnog (austrougarski i popis u K.0 1981. 2006:320).3 105 – – – 22 4. Jugoslaviji) i stalnog stanovništva (svi popisi u bivšoj SFRJ).8%. saobraćaj – 1 osoba i trgovina. 2008. što je manje od ukupnog rasta stanovništva općine Srebrenica (272. Popis 1991.8 1971.

godine. odnosno uporedit ćemo. progresivnoj. Sinanovići.3.7% više u odnosu na prethodni popis. mi smo izdvojili kontingent stanovništva koje bio star 10 i više godina. Porobići. 2008. godine poraslo je za 77. Efendići – porijeklom su iz Srebrenice.) i sin (r.0%. Stanovništvo naselja Urisići u periodu 1948. 1976. godine. g. Trideset godina kasnije. Mujčići. uključujući i jednu osobu koja se izjasnila kao Jugosloven. populaciji. u ovom naselju bilo je 327 stanovnika (od toga 185 osoba muškog spola). Dakle. 1991. Ibrahimovići. a živjeli su u zaseoku Greben. godine. godine. Bilo je samo jedno porodično. stanovništvo ovog naselja s obzirom na dobnu strukturu pripadalo je mladoj. među kojima i 3 neporodična (samačka) domaćinstva. 1991. u prvom slučaju (popis 1961. Ibiševići. Memiševići. Sarajevo. u stanovništvu starom 10 i više godina. Bošnjačke familije Urisića.9%.6 godina. među kojima i 56 osoba koje su završile osmogodišnju osnovnu školu (ili 21. odnosno starost 15 i više godina kod pismenog i obrazovanog stanovništva. 1949. godine. Dokumentacija FZS. njihovo porijeklo i stradanje tokom agresije i genocida 1992-1995. rastao je i stepen obrazovanosti stanovništva Urisića. U toku zločina genocida ubijene su dvije osobe iz ove porodice – otac (r. i 1991.Neke antropogeografske odlike naselja Urisići kasnije. 9 3. Mladom stanovništvu pridalo je 45. godine. šesteročlano. ublažili metodološku razliku između popisa stanovništva iz 1961. Suljići i Zukići. U narednom dijelu rada prikazat ćemo stradanje porodica i njihovih članova po pojedinim familijama. od toga je 67 osoba završilo 4-7 razreda osnovne škole. živjelo je ukupno 14 familija koje su bile grupisane u 62 domaćinstva. a starom stanovništvu pripadalo je 11. i 1991. godine iznosila je 28. godini bilo je 150 osoba starih 10 i više godina. U 1961. 8 Pored pismenosti. djelimično. Mehmedovići. Prosječna veličina domaćinstva iznosila je 5. što je za 10% više u odnosu na popis 1981. Prema posljednjem popisu stanovništva u ex-Jugoslaviji.) u obzir je uzimana starost 10 i više godina kod nepismenog. pojedinačno prema popisu 1991. uglavnom žena. domaćinstvo.6% nepismeni osoba. tj. Na području naselja Urisići.) u obzir je uzimana pismenost i školska sprema stanovništva starog 10 i više godina. S obzirom da raspolažemo podacima o starosti svakog stanovnika naselja Urisići. tj. Prema popisu stanovništva 1991. bili su bošnjačke nacionalnosti. starijem sredovječnom – 17. 1991. tj.4%. Primjera radi. Većina stanovništva ovog naselja bila je muškog spola. Neku od srednji škola završilo je 18 osoba iz ovog naselja. U obzir je uzeto samo stanovništvo koje je u vrijeme popisa 1991.-1991. mlađem sredovječnom – 25. Tako smo. Istina.3% od ukupnog stanovništva Urisića.4%. Mujići. godine. Svi stanovnici ovog naselja. u naselju je bilo ukupno 256 osoba starih 10 i više godina.3 člana. g. godine u ovom naselju su bile i 74 osobe koje su završile 1-7 razreda osnovne škole. Broj domaćinstava povećao se na 62 ili za 10. 165 . bilo je 15. godine. odnosno koeficijent maskuliniteta iznosio je 130. U naselju je bila 71 kuća (stan) koje su uništene u toku srpskocrnogorske agresije na BiH. kao i 1 osoba koja je završila osmogodišnju osnovnu školu. uslovno. rezultate popisa moguće je samo djelimično upoređivati. Hrustići. prema popisu stanovništva 1991. navest ćemo. Prosječna starost stanovništva ovog naselja 1991.).9%). To su sljedeće familije: Efendići. Kao posljedica ubistva 8 9 Popis 1991. Siručići. Karamehmedovići. među kojima i 36 osoba koje su završile četverogodišnju osnovnu školu (ili 24%). a u drugom slučaju (popis 1991. godine. podatke o obrazovanosti stanovništva ovog naselja iz popisa 1961. godine bilo staro 15 i više godina. radi različite metodologije ova dva popisa stanovništva u bivšoj Jugoslaviji.

Memiševići .3 godine. U toku genocida ubijen je nosilac porodičnog domaćinstva (otac. godine u četničkoj zasjedi. ukupno su ubijene 4 osobe iz ove familije. a iza njega je ostala hudovica sa četvero siročadi – prosječne starosti 12. Hrustići – živjeli su u Urisićima. iz okoline Užica. među kojima otac i sin. 1936. Njemačkoj (1 član) i BiH.A. Karamehmedovići – živjeli su u Urisićima. Ibiševići – porijeklom su iz Višegrada (rodonačelnik doselio u toku II Svjetskog rata. domaćinstvo najmlađeg od tri brata. a druga sa dvoje djece siročadi. na putu prema Srebrenici. Na početku agresije na RBIH ubijena je jedna maloljetna osoba muškog spola. Starija ubijena osoba muškog spola. je usvojen od strane daidže – Hrustić Muje. r. 166 . U toku genocida ubijene su tri osobe muškog spola. a porijeklom su iz Gladovića (općina Srebrenica). Ova familija brojala je sedam porodičnih domaćinstava koja su ukupno imala 36 članova. a porijeklom su iz Grujčića. ubijene su dvije osobe iz ove familije. dva brata i sestra. godine. rođena 1957. 10 Mehmedović (Mehmed) Bajro. vjerovatno. a neki su se iselili u SAD-e. jedna žena je ostala hudovica. kao pripadnik vojske Austrougarske monarhije i nije imao djece. U toku genocida ubijen je osnivač ove familije. Tokom agresije na RBiH. 10 U toku agresije na BiH (1993. 1974. jedna hudovica sa četvero. amidžić i amidžična. zaseok Prohića. Dakle. bježeći ispred četnika).). 1993. godine u Gladovićima. dva brata (r. među kojima i jedna djevojka. a dio se iselio u inostranstvo (Holandija i Irska). Mehmedovići – živjeli su u Urisićima. koji je bio vojni penzioner Austrije. Preživjeli članovi ove porodice nastanili su se u općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je samo jedno porodično domaćinstvo sa dva člana (stariji supružnici). a u genocidu ubijen je sin (jedinac) koji je živio u Srebrenici. bila je oženjena i imala je troje malodobne djece. a neki članovi su u inostranstvu. jedno samačko. Bilo je samo jedno porodično domaćinstvo sa šest članova. godine. Tokom agresije na RBiH niko nije stradao iz ove porodice. Suljić nosioca domaćinstva (glava domaćinstva). Dio preživjelih članova iz ove familije naselio se u općinama FBiH. rođen 1956.) ubijen je nosilac (suprug) ovog domaćinstva. i 1977. U toku genocida ubijene su dvije osobe muškog spola. a jedno dijete siroče. To znači da su iz jedne porodice. prosječne starosti 11. koji su također braća ranije ubijene ženske osobe. poslije 2002. prosječne starosti 45. godine. a živjeli su u glavnom dijelu naselja. Ibrahimovići – živjeli su u Urisićima. Svi članovi ove porodice vratili su se u Urisiće.7 godina. Iza ubijenih ostale su tri hudovice i šestero djece siročadi – prosječne starosti 9. Urisićima. jedna osoba se vratila u Srebrenicu. ubijene tri osobe. a porijeklom su. Domaćinstva su osnovala tri brata i srednji sin od najstarijeg brata. koja su ukupno imala 9 članova.0 godina. rođena 1978. Preživjeli članovi ove porodice danas žive u SAD-u (2 člana).živjeli su u Urisićima. rođen 1928. godine. a bila su četiri porodična domaćinstva koja su ukupno brojala 18 članova. a bila su dva domaćinstva. g. tj. Ubijen je 1993. općina Lukavac (1 član). godine. tj. Preživjeli iz ove porodice nastanili su se u Federaciji BiH.3 godine. suprug). godine.

Neke antropogeografske odlike naselja Urisići Dio preživjelih iz ove familije (3 osobe) vratio se u Urisiće, a jedan dio se naselio u općinama FBiH, a ostali su se iselili u neke evropske (Švedska) i prekomorske zemlje (SAD-e). Mujčići - živjeli su u Urisićima, a porijeklom su iz Osmača. Bila su četiri domaćinstva, jedno samačko i tri porodična, sa ukupno 16 članova. U toku genocida ubijena je jedna mlađa osoba muškog spola (r. 1972. g.), član peteročlanog domaćinstva. Preživjeli članovi ove familije naselili su se u Lukavcu (FBiH), a neki su se iselili u SAD-e. Mujići - živjeli su u zaseocima Mujići i Greben, a bilo je osam porodičnih domaćinstava koja su ukupno brojala 52 člana. Tokom agresije na RBiH, tj. 1993. godine, ubijene su dvije osobe iz ove familije; starija muška osoba, r. 1904. i sredovječna ženska osoba, majka troje malodobne djece, rođena 1948. godine. U toku genocida ubijeno je 11 osoba muškog spola, iz familije Mujić, prosječne starosti 42,5 godina. Kao posljedica genocida, odnosno masovnog ubijanja muškog stanovništva, ostalo je 5 žena hudovica (jedna hudovica sa četvero, a druga sa dvoje siročadi) i 9. djece siročadi, među kojima i troje djece bez oba roditelja. Prosječna starost djece siročadi bila je 10,4 godine. Preživjeli članovi porodica iz familije Mujić naselili su se, uglavnom, u općini Srebrenik, nešto manje u općini Ilijaš i Gračanica, a dio njih iselio se u Austriju, Francusku, Njemačku i SAD-e. U zaseok Greben vratile su se samo dvije porodice. Porobići – živjeli su u zaseoku Porobići, a porijeklom su iz okoline gradskog naselja Dervente. U zaseok Porobići, koji je po njima dobio i ime (antroponim), doselili su se u drugoj polovini 19. stoljeća. Bilo je 6 porodičnih domaćinstava koja su ukupno brojala 28 članova. Na početku agresije na RBiH ubijena je mlađa osoba muškog spola, rođena 1966. godine, a 1994. godine ubijena je starija osoba muškog spola (amidža od ranije ubijene osobe), rođena 1926. godine. Iza ubijenih ostale su dvije hudovice i dvoje djece siročadi; djeca od mlađe ubijene osobe. U toku genocida, jula 1995. godine, ubijeno je 8 osoba muškog spola iz ove familije, među kojima i jedno dijete, prosječne starosti 40,4 godine. Iza žrtava genocida ostalo je 6 hudovica i 5. djece siročadi – prosječne starosti 6,0 godina. Većina preživjelih iz ove familije naselila se na područje Federacije Bosne i Hercegovine, a dio njih se iselio i izvan granica Bosne i Hercegovine. Sinanovići – živjeli su u Urisićima, a porijeklom su iz okoline Užica iz kojega su protjerani tokom 19. stoljeća. Bilo je samo jedno porodično domaćinstvo sa ukupno devet članova. U toku genocida ubijene su tri osobe muškog spola iz ove porodice (otac i dva sina), a jedna žena (supruga od nosioca domaćinstva) ostala je hudovica sa jednim djetetom-siročetom. Samo jedan član iz ove familije, u postratnom periodu zasnovao vlastitu porodicu, vratio se sa porodicom u ovo naselje, a drugi član iz ove familije, najstariji sin, iselio se u Austriju. Siručići – živjeli su u zaseoku Porobići, a porijeklom su iz Voljavice (općina Bratunac) iz koje su se doselili u prvoj polovini 20. stoljeća. Bilo je jedno porodično domaćinstvo sa ukupno tri člana. U toku genocida, jula 1995. godine, ubijen je nosilac domaćinstva (suprug, r. 1940.), a supruga je ostala hudovica. Suljići - živjeli su u Urisićima, a porijeklom su iz okoline Zenice iz koje su se doselili sredinom 19. vijeka. Ova familija brojala je 21 domaćinstvo, među kojima i jedno samačko, koja su ukupno imala 108 članova. Porodice sa ovim prezimenom bile su najbrojnije i činile su oko 1/3 od ukupno stanovništva naselja Urisići. Tokom agresije 167

A. Suljić na RBiH ubijeno je 8 osoba iz ove familije, prosječne starosti 24,4 godine, među kojima i jedna djevojčica i jedan dječak. Iza žrtava agresije ostale su 3 hudovice i 5. djece siročadi – prosječne starosti 6,4 godine. U toku genocida ubijena je 21 osoba muškog spola iz ove familije, prosječne starosti 36,5 godina, među kojima i dvije maloljetne osobe. Kao posljedica masovnog ubijanja muškog, uglavnom oženjenog stanovništva, ostalo je 15 hudovica i 22 djeteta siročeta – prosječne starosti 8,7 godina. Jedna dio porodica iz familije Suljić vratio se u Urisiće, oko 6 porodica sa ukupno 20 članova, a veći dio naselio se u općinama FBiH, kao što su: Ilijaš, Lukavac, Srebrenik, Sarajevo, Tuzla, Živinice i dr. Dio porodica živi u Brčkom, distriktu BiH, a dio u općini Bratunac i gradu Srebrenici. Neki od članova ove familije iselili su se iz Bosne i Hercegovine i nastanili se u Danskoj, Kanadi, SAD-a i dr. Zukići - živjeli su u zaseoku Greben, a porijeklom su iz susjednog sela Karačići, u koje su doselili iz Crne Gore. Ova familija brojala je 5 porodičnih domaćinstava koja su ukupno imala 32 člana. U toku genocida ubijeno je 11 osoba muškog spola iz ove familije, prosječne starosti 31,2 godine, među kojima i tri maloljetne osobe. Kao posljedica genocida, odnosno masovnog ubistva osoba muškog spola, uglavnom oženjenih, ostalo je 7 hudovica i 8. djece siročadi – prosječne starosti 5,0 godina. U zaseok Greben vratile su se samo tri osobe iz ove familije; dva domaćinstva, jedno samačko. Ostali preživjeli članovi porodica iz familije Zukić nastanili su se, većim dijelom, na području općina Federacije BiH (Ilidža, Ilijaš. Sarajevo, Zavidovići i dr.), a neki su se iselili izvan BiH; Njemačka, SAD-e i dr.

Zaključak Prema popisu stanovništva 1991. godine u naselju Urisići živjelo je ukupno 14 familija koje su bile grupisane u 62 domaćinstva (3 samačka) koja su ukupno imala 327 članova. To su sljedeće familije: Efendići, Hrustići, Ibiševići, Ibrahimovići, Karamehmedovići, Mehmedovići, Memiševići, Mujčići, Mujići, Porobići, Sinanovići, Siručići, Suljići i Zukići. Tokom agresije na RBiH, u periodu 1992-1993. godine, ubijeno je ukupno 16 osoba iz ovog naselja, prosječne starosti 34,3 godine, među kojima i tri osobe ženskog spola, kao i tri maloljetne osobe. Iza ubijenih, odnosno žrtava agresije, ostalo je 7 hudovica i 10. djece siročadi – prosječne starosti 7,0 godina. U toku genocida u „zaštićenoj zoni UN Srebrenica“, jula 1995. godine, ubijeno je ukupno 65 osoba muškog spola iz ovog naselja, prosječne starosti 37,3 godine, među kojima i 7 maloljetnih osoba – djece. Kao posljedica masovnog ubistva muškog stanovništva u toku genocida, ostalo je 40 žena hudovica i 55. djece siročadi – prosječne starosti 8,7 godina. Dakle, tokom agresije i genocida ukupno je ubijena 81 osoba iz ovog naselja, ili 25 % od ukupnog prijeratnog stanovništva. U periodu 2002.–2005 godine, uz pomoć vlade Federacije BiH, kao i drugih organizacija, obnovljeno je 19 kuća, tj. izgrađene su nove kuće. Do kraja 2005. godine u naselje Urisići se vratilo 14 domaćinstava koja ukupno broje 40 članova. Više od 70 osoba iz ovog naselja živi izvan Bosne i Hercegovine, uglavnom u SAD-a i zapadnoj Evropi, a ostali preživjeli iz ovog naselja naselili su se u općinama FBiH.

168

Neke antropogeografske odlike naselja Urisići Izvori i literatura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tabela praćenja povratka, urađenih objekata i infrastrukture po MZ, naseljima, kao i naziv organizacije koje su donirale sredstva, Služba za povratak opštine Srebrenica, 2006.; FAO projekat, «Inventar stanja zemljišnih resursa u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom periodu» Opština Srebrenica, 2004. (CD-ROM); Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Baza podataka o raseljenim osobama i izbjeglicama, Sarajevo, 2005. (CD-ROM); Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, općina Srebrenica, 2005. (CDROM); Odsjek za rekonstrukciju i povratak, općina Srebrenica, 2006. (CD-ROM); Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991. godine, (dio podataka na CD-ROM-u za općinu Srebrenica); Baza poginuli i nestalih Srebreničana, žrtava agresije i genocida, 1992-1995. godine (CD-ROM); Razna dokumentacija Federalnog zavoda za statistiku o podacima popisa stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu 1879.-1991. godine; Suljić, A. (2006.): Stanovništvo i naselja općine Srebrenica, Univerzitet u Tuzli, (doktorska disertacija).

Podaci sa Interneta:

1. Preliminarni spisak nestalih i ubijenih osoba u Srebrenici 1995. godine.

Preuzeto: http://www.srebrenica-zepa.ba/srebrenica/spisak.htm (13.04.2006.)

2. http://www.un.org/icty/bhs/latest/reports.htm (3.3.2006.) 3. Udruženje žena Srebrenice i Žepe, Preliminarni spisak nestalih i ubijenih osoba
u Srebrenici 1995. godine. http://www.srebrenicazepa.ba/srebrenica/spisak.htm (22.08.2006.), 4. Vlada RS, Dodataka izvještaju od 11. juna 2004. godine o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, http://www.vladars.net/pdf/srebr_final_s_l.pdf (22.08.2006.)

169

Zbornik radova PMF 4 i 5, 171 – 185 (2007-2008)

Originalni naučni rad

PRIHVAT BOŠNJAČKIH PROGNANIKA I IZBJEGLICA U TUZLU ZA VRIJEME RATA 1992.-1995. GODINE – PRILOG PROUČAVANJU PRISILNIH MIGRACIJA BOSNIAK REFUGEES AND DISPLACED PERSONS HOSTED IN TUZLA DURING THE WAR 1992-1995. - ADDITION TO EXAMINATION ON FORCED MIGRATIONS Dr. Adib Đozić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli, Dr. Alija Suljić, docent, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli Abstrakt Jedna od najizraženijih posljedica rata protiv bosansko-hercegovačkog društva i države jeste i problem prognanih i izbjeglih lica. Ova destruktivna posljedica rata, iako prisutna na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, najizraženija je bila u područjima gdje je vršeno etničko čišćenje bošnjačkog stanovništva (područja: Bosanske Krajine, istočne Hercegovine, Bosanske Posavine, Bosanskog Podrinja i dr.) i na kraju 1995. g izvršen genocid (Srebrenica). U proljeće 1992. g. u Tuzlu pristiže veliki broj prognanika i izbjeglica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Krajem 1992. g u Tuzli je već boravilo i bilo zbrinuto 50.615 prognanih i izbjeglih lica. Broj prognanih i izbjeglih u Tuzli se svake ratne godine povećavao, da bi krajem 1995. godine dostigao cifru od 68.349 prognanih i izbjeglih lica. Od toga u privatnim individualnim objektima bilo je smješteno 62.530 i objektima kolektivnog smještaja 5.819 lica. Do povećanja broja prognanih u odnosu na kraj 1994. g dolazi, zbog počinjenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. g. Ključne riječi: Prognanik, izbjeglica, raseljena osoba, prihvat prognanika, rat, Tuzla, Bosna i Hercegovina. Abstract One of most expressive consequence of the war against BiH society and the state is the problem of refugees and displaced persons. This destructive consequence of the war, although visible at the whole area of Bosnia and Herzegovina, is significant at the areas where ethnical cleaning of Bosnian population has been done (Bosanska Krajina, Eats Herzegovina, Bosanska Posavina, Bosansko Podrinje ...etc) and finalized with the genocide in Srebrenica in 1995. In the spring in 1992 in Tuzle came significant number of refugees and displaced persons from all the parts of Bosnia and Herzegovina. By the end of 1992. in Tuzla already have been settled 50.615 refugees and displaced persons. Number of refugees and displaced persons in Tuzla increased and by the end of 1995 was 68.349. From that number 62.530 person were settled in private houses and 5.819 persons in collective capacities. Increasing of the number of refugees and displaced persons was noted by the end of 1994. and min reason was the genocide at the Bosnian in Srebrenica in July 1995. Key words: Refugees, displaced person, shelter of refugees and displaced persons, war, Tuzla, Bosnia i Herzegovina.

A. Đozić, A. Suljić Uvod Rat koji je vođen protiv bosansko-hercegovačkog društva i države 1992.-1995. godine, karakterizira nekoliko specifičnih društveno-historijskih uzroka i društvenopraktičnih posljedica. Jedna od najizraženijih posljedica rata protiv bosanskohercegovačkog društva i države jeste i problem prognanih i izbjeglih lica. Ova destruktivna posljedica rata, iako prisutna na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, najizraženija je bila u područjima gdje je vršeno etničko čišćenje bošnjačkog stanovništva (područja: Bosanske Krajine, istočne Hercegovine, Bosanske Posavine, Bosanskog Podrinja i dr.) i na kraju 1995. g izvršen genocid (Srebrenica). Najveći broj ovih prognanika i izbjeglica, i ne samo njih, svoje privremeno boravište našao je u Tuzli i okolnim gradovima. Mi ćemo u ovom radu prezentirati najznačajnije podatke o prihvatu bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu, ali i ukazati na njihov razmještaj na području cijelog Tuzlanskog kantona. To je neophodno iz razloga što se slučaj Tuzle ne može posmatrati izolovano od njezinog prirodnog i kulturno-tradicijskog okruženja. Istaći ćemo i neke osnovne karakteristike društvene sadržajnosti načina i uslova života prognanih i izbjeglih u Tuzli. Da bi smo u potpunosti mogli razumjeti cjelokupnost fenomenologije postavljenog problema, neophodno se prethodno upoznati sa prijeratnom demografsko-etničkom strukturom stanovništva Sjeveroistočne Bosne, čiji je administrativni i privredni centar bila, upravo, Tuzla. I Demografsko-etnička sadržajnost regije sjeveroistočna Bosna 1991. godine Bosna i Hercegovina tokom hiljadugodišnje povijesti, izuzimajući kratkotrajne periode izvan bosanskih uticaja, kao što su agresije, razvijala se kao «prirodna» i skladna, ekonomski, kulturno, etnički i politički povezana cjelina vlastitih regija. S druge strane, pojedinačni razvoj bosanskohercegovačkih regija bitno je zavisio od razvoja Bosne i Hercegovine kao «organske» cjeline. Regija sjeveroistočne Bosne (Prilog 1), ne predstavlja nikakav izuzetak, naprotiv, predstavlja samo jednu od bosanskohercegovačkih regija, čiji je razvoj bitno uslovljen, između ostalog, demografskim, ekonomskim, teritorijalnim i administrativno–upravnim ustrojstvom regije u svim segmentima organiziranja društva i države. Sjeveroistočna Bosna je prostor veličine 6820 km2 i čini 13,3% površine Bosne i Hercegovine. Prema popisu stanovnika 1991. god. ovdje je u 19 opština živjelo 950.808 stanovnika što je činilo 21,8% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine (tabela 1).

172

godine: Sjeveroistočna Bosna – 2.1 1.6 25587 56 0.2 33856 59. Izvor: Popisi stanovništva.9 57070 2159 3.6 1. kao posljedica.5 2899 1530 2.Nacionalni sastav po naseljima.1 1 2. što predstavlja odliv 42% prirodnog prirasta u tom periodu. zdravstvenog i administrativnog centra regije.7 28367 21308 75.6 1315 1436 2.1 18727 55.8 15.9 1135 1928 7.25. Negativni migracioni saldo ove regije zabilježen je u svim međupopisnim razdobljima od 1953. Bosna i Hercegovina – 1. 1 Opština Bijeljina Bratunac Brčko Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lopare Lukavac Orašje Srebrenica Srebrenik Šekovići Tuzla Ugljevik Vlasenica Zvornik Živinice Banovići Ukupno Hrvati Bošnjaci svega % svega % 33619 40 0.3 34.7 30528 74.3 2.7 346 4426 4.1 96988 492 0.8 18.1 21535 64.5 62669 47.7 6285 290 1.2 54783 3976 7. Nacionalna Struktura Stanovništva regije sjeveroistočne Bosne 1991. Tuzla. do 1991. godine Tabela 1.6 4452 5731 6. SZS.8 38080 66. M.7 703 277 1.1 59.3 16070 36 0. god. 2002 god.  ova regija je najnaseljenije područje u Bosni i Hercegovini.8 458 3424 6 1238 626 2. godine ) i to u nivou od 42. Državni zavod za statistiku.4 38617 44.9 22.1 1. godine.  u prijeratnom periodu.2 81295 122 0.4 17 28.7 184 583 1.6 2. zabilježen je u posljednjem međupopisnom razdoblju (1981. pa do 1992. kulturnog.5% Jugosloveni svega % svega 223 0. str.1 21.000 stanovnika.5 960 2130 3. do 1991.6 9629 10 0.9 1105 129 1.2 87627 22252 25.4 1.1 33137 79.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995.3 14.4 2.3 32537 1263 3.2 20. 103.4 131618 20398 15.3 26590 550 2.2 1.3 436 48174 5% 24780 Ostali % 1 4. Ekonomski institut Tuzla.4 4.1 1.3 134 21995 16.  značajne su razlike u tempu rasta stanovništva među opštinama regije od 0.8 2.1 950808 84271 8. Ovako visok tempo rasta Tuzle je uslovljen prije svega doseljavanjem iz okolnih opština zbog uloge Tuzle kao privrednog. . regija sjeveroistočne Bosne je emigraciono područje. Beograd.7 1.5 1455 275 0. prije svega privredne nerazvijenosti i vrlo nepovoljne industrijske strukture.2 11621 72. Najveći negativni saldo migracija.4% u Loparama i Šekovićima do 13. Zagreb.1 19162 72.2 305 380 1 361 1203 2.9% u Tuzli.9% 524901 55% ukupno Srbi svega 11475 57389 18128 13558 11221 7659 3952 18243 12169 4235 8315 5308 9030 20271 14468 14359 30863 3525 4514 268682 % 34. god. 1995.2 40896 2752 6.5 423 38 6.9 11990 36.6% Kompariranjem ovih pokazatelja uočavamo nekoliko značajnih demografskih karakteristika regije:  multinacionalna i multikonfesionalna sadržajnost regije odražava multinacionalnu sadržajnost bosanskohercegovačke države i rezultat je ukupnog društveno – historijskog razvoja bosanskohercegovačkog društva.6 56.3 44017 80.7 36666 38 0. sa područja sjeveroistočne Bosne iselilo se gotovo 135.2 2. 173 .4 56. u općini Tuzla./km2.9 19.6 3.189 stanovnika.» 3 1 2 3 Stanovništvo Bosne i Hercegovine.  gustoća naseljenosti je neujednačena i kreće se od 49 stan.7 13 93.95.1 59134 132 0.8 41809 35 0. gotovo četiri decenije dugom razdoblju.5 30229 31./km2.1 532 340 1 477 1248 1.7 22.  regija sjeveroistočne Bosne u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u prijeratnom periodu imala je natprosječnu stopu rasta stanovništva 2 . Odnos prosječne stope rasta bosanskohercegovačkog stanovništva i stanovništva regije sjeveroistočne Bosne u periodu 1948-1961.1 27572 75. univerzitetskog.1 1893 6.2 10241 40 33942 39 0. u općinama Kladanj i Šekovići do 430 stan.2 48102 59. Klapić: Tuzla kao razvojni centar sjeveroistočne Bosne.2 2. U tom.7 1.2 42599 72 56581 8613 15.1 326 3.

ekonomske. aprila 1992. Napadane su po pravilu općine sa većinskim bošnjačkim 4 U kategoriji prinudno migriralog stanovništva neophodno je razlikovati dvije kategorije. armije.). policije i parapolicijske formacije). rušenja. Početkom aprila 1992. što su zabilježile i TV kamere. bježi ili pak biva prognana iz mjesta svog življenja. gdje Srbi nisu imali većinu.» 6 Počelo je u Bijeljini. jer su im ono bili porušeni ili zapaljeni tokom ratnih dejstava. Izbjeglice su ona kategorija ljudi koji su svoje mjesto življenja napustili prije izbijanja ratnih sukoba. ne samo gradovima sjeveroistočne Bosne. aprila 1992. među njima je bio i Arkan. 2. 287-288. godine. zaklale dva lica naočigled prisutnih. Sarajevo. uključujući i Šešeljevce. 6 “Grupe Arkanovaca su zajedno sa Šešeljevcima i pripadnicima JNA. ali u pravilu perfidno prikrivenih. od kojih su svi nastradali. a kad su se ostali povukli u džamiju za njima je bačeno više bombi. Vođa Arkanovaca.A. Čekić. A. spolne i starosne strukture stanovništva regije sjeveroistočne Bosne narušen je ratom protiv bosansko-hercegovačkog društva i države 1992. zatim Brčkog (početkom maja 1992. »U toku 31. Suljić Ovaj «prirodno» uspostavljeni (sedimentirani) sklad međuzavisnosti razvojnih činilaca prirodnih resursa i predratne društveno . g. Doista. U tu kategoriju spadaju i oni pojedinci i grupe koji su svoja mjesta življenja napustili a da u njima i nije bilo neposrednih ratnih dejstava. odnosno reafirmaciji znanstvenih činjenica o događajima u Bosni i Hercegovini. nekada otvorenih. Čekić. Prognanici su ona kategorija građana koji su ratnim operacijama nasilno protjerani iz svojih domova. godine Zbog sve prisutnijih. kao što je to slučaj sa Bošnjacima.. Željko Ražnatović . pored jedinica JNA. 5 O agresiji na Bosnu i Hercegovinu opširnije pogledati u: S.-1995. socijalne. neophodno je istaći uzroke «dolaska». rijetki su živi narodi na planeti koji su dulje i bezobzirnije «osporavani» u nacionalnom smislu.-11. marta/1. progona. Kriterij za ovakvo klasificiranje jeste razlog (uzrok) zbog koga pojedinac ili grupa napušta. već širom Bosne i Hercegovine. učestvovale su i Arkanove jedinice i ubile mnogo civila. etničko – kulturne. a time i o Tuzli u periodu 1992-1995. str. maja). predao je raport komandantu bijeljinskog garnizona. pokušaja stereotipnog prikazivanja karaktera rata protiv bosansko-hercegovačkog društva i države. srpske Teritorijalne odbrane i drugih srpskih formacija. te zbog toga proganjani i ubijani. u Bijeljinu je. počeli su sa programima zla (zastrašivanja. paramilitarne formacije. Đozić.”(S. generalu Praščeviću (koji je na Arkanov raport vojnički uzvratio). II Progon (etničko čišćenje) nesrpskog stanovništva iz Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine 1992. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U zauzimanju Zvornika (8. isto. kako bi realizirali svoje političke i ideološke ciljeve.Arkan. 2004. međunarodni kriminalac. organizirale i izvele rat protiv bosansko-hercegovačkog društva i države 5 . isplanirale. Tada su Arkanove oružane formacije. nastavile sa zločinima nad Bošnjacima Bijeljine. Arkan se grlio sa Biljnom Plavšić dok su sa strane. po istom scenariju nastavljeni progoni i ubijanja i u drugim. dezavuirani. religijske. kriptoizirana njihova historija.(…).) 174 . paljenja i sl. po ulicama. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Subjekti izvanbosanskih velikodržavnih projekata (države. rukovođeni ideologijom „jedna nacija jedna država“ projektirale su. stigao Arkan sa grupom uniformisanih i dobro opremljenih snaga i počeo sa ubijanjem bošnjačkih civila. Nadamo se da će neumoljive društvene činjenice iznesene u ovom radu doprinijeti dekriptoiziranju. a onda su redom. nakon izlaska muslimanskih vjernika iz Sulejmanije džamije.) i drugih mjesta. ležali leševi ubijenih Bošnjaka. radeći blisko sa srbijanskim MUP-om. ubijanja. godine Arkanovi Tigrovi su stigli u Zvornik. klanja.-1995. Izvanbosanski subjekti destrukcije bosansko-hercegovačkog društva u proljeće 1992. godine. adekvatniji je izraz bijega od nasilne smrti prognanih i izbjeglih 4 Bošnjaka u Tuzlu i ostale gradove i sela pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine.

Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. godine stanovništvom, upravo da bi se izvršilo etničko čišćenje 7 prostora od nesrpskog življa. Nakon pokolja i ubijanja u Bijeljini i Zvorniku, nastavljeno je istim metodama i sredstvima u Bratuncu, Vlasenici, Srebrenici, Rogatici, Foči, Višegradu i drugim gradovima. U većini operacija etničkog čišćenja bošnjačkog življa učestvovali su zajedno JNA (posebno Užički korpus), te razne parapolicijske i paramilitarne grupe 8 , koje su također, bile organizirane i opremljene od JNA. Goloruko civilno stanovništvo nije imalo drugog izbora nego bježati i potražiti utočište u Tuzli i drugim slobodnim gradovima (prilog 2).

III Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu Općina Tuzla je jedna od 13 općina Tuzlanskog kantona, konstituisanog u procesu kantonizacije Federacije Bosne i Hercegovine 1994. godine. Od predratnih 307 km2 površine, današnja površina općine je nešto manja i iznosi 294 km2. Tuzla predstavlja administrativno sjedište Tuzlanskog Kantona. Pored toga što je administrativno sjedište kantona, Tuzla je njegov i privredni, kulturni i naučnoobrazovni centar. Tuzlanski kanton, kome općina Tuzla institucionalno pripada, obuhvaća 39% teritorije regiona Sjeveroistočna Bosna. Ova činjenica nepovoljno utiče na razvoj, ne samo grada Tuzle, Tuzlanskog Kantona, već i cijele regije Sjeveroistočne Bosne. Od strane UNHCR 1998. godine Tuzla je proglašena “Otvorenim gradom “ što

7

8

Etničko čišćenje je posebna vrsta (ratnog) zločina kažnjivog prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju ratnog zločina genocida(Rezolucija UN 260A, III,9. decembra 1948. godine). Nažalost, termin etničko čišćenje se koristi i kao eufemizam za genocid. Dakle, upozoravamo na razlikovanje pojmova etničko čišćenje i genocid. “Na osnovu raspoloživih podataka može se utvrditi da su u agresiji i drugim zločinima u Republici Bosni i Hercegovini sa teritorije Srbije i Crne Gore učestvovale sljedeće oružane formacije i grupe: Arkanovci, Šešeljevci, Beli orlovi, Rojalisti, Srpska garda, Vukovarci, specijalci Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove, specijalci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Martićevci, Žute ose i dr.(Isto, str. 872.)

175

A. Đozić, A. Suljić potvrđuje kontinuitet ovog grada u čuvanju tradicije otvorenosti za drugo i drugačije i uvažavanja drugog i drugačijeg. Poznato je da je rat u Sloveniji i Hrvatskoj počeo prije rata protiv Bosne i Hercegovine i da prve izbjeglice u Tuzlu stižu upravo iz Slovenije i Hrvatske. Uviđajući taj problem, Ratno predsjedništvo općine Tuzla formira „Štab za izbjeglice“ u avgustu 1991. godine. Upravo u to vrijeme pristižu u Tuzlu prvi prognanici i izbjeglice ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije. Sastav štaba je bio multietnički. U njegov rad aktivno su bili uključeni predstavnici Civilne i Socijalne zaštite, te predstavnici Crvenog krsta i Teritorijalne odbrane Skupštine općine. Ovaj organ je otvorio prve kolektivne centre za smještaj prognanika i izbjeglica, vodio brigu o ishrani i ostalim potrebama raseljenog stanovništva. Zbog, kako smo već istakli, agresije na Bosnu i Hercegovinu, prije svega na područje Bosanskog Podrinja (Bijeljinu, Zvornik, Bratunac, Vlasenicu i druge gradove) i zločina koji su vršeni nad civilnim stanovništvom (rušenje i paljenje kuća, progono i ubijanja, sijanje straha i drugih oblika represije) u Tuzlu pristiže sve veći broj prognanika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga Predsjedništvo Skupštine općine Tuzla 19. decembra 1992. godine donosi odluku o osnivanju Opštinskog centra za raseljena lica, prognanike i izbjeglice. Sjedišta Centra locirano je u objektu obdaništa “Bambi” u ulici Maršala Tita br. 149 u Tuzli. Osnovni i najveći problemi bili su: smještaj i ishrana prognanih i izbjeglih. Manji dio prognanika uspio se smjestiti kod rodbine i preijatelj, dok je veći dio bio na brizi Općinskom centru za raseljena lica 9 , prognanike i izbjeglice. Prognanici i izbjeglice su smješteni u objekte osnovnih i srednjih škola, u KSC “Mejdan”, Univerzitetsku dvoranu, studentske i đačke domove, Hotel “Tehnograd” i Dom penzionera. Na području općine Tuzla ukupno su bila 32 objekata koja su služila kao kolektivni centri za prihvat izbjeglih i prognanih lica. Centar je prognanim i raseljenim licima i izbjeglicama pružao kompletnu podršku u hrani, odjeći, obući, dušecima, prekrivačima, pećima, posuđem i slično. Ukupno je na svim poslovima angažirano više od 200 volontera entuzijasta, uključujući tu, pored angažiranih osoba operativaca iz Centra, Službe za evidencije magacina, prodavnica, još i povjerenike kolektivnih punktova i povjerenike 39 mjesnih zajednica. U svom radu Centar za raseljena lica i izbjeglice, je još prije formiranja Tuzlanskog okruga, zatim Tuzlansko-podrinjskog kantona i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, prihvatio u općini Tuzla najveći broj raseljenih lica i izbjeglica iz Sjeveroistočne Bosne. Pretpostavlja se da je kroz Tuzlu prošlo preko 260.000 raseljenih lica i izbjeglica. Od 01.01.1995. godine pa sve do 01.07.1998. godine. Centar za raseljena lica i izbjeglice organizira se kao općinski organ uprave pod nazivom Sekretarijat za raseljena lica i izbjeglice, sa sjedištem u Tuzli, ulica Džafer Mahala broj 70. Reorganizacijom općinskih uprava Sekretarijat se od 01.07.1998. godine transformiše u Službu za raseljena lica i izbjeglice. Prognanici, izbjeglice i raseljena lica stambeno su zbrinjavani na raznovrsne načine. Najčešći oblici stambenog zbrinjavanja bili su: a) u napuštenim privatnim kućama, 10
9

Kategorijom raseljenih lica definiraju se oni građani koji su stanovnici općine Tuzla, a koji su bili u nemogućnosti ,zbog ratnih aktivnosti stanovati u svojim kućama ili stanovima. 10 Nije bilo slučajeva da je neko nasilno istjeran iz privatne kuće da bi se uselili prognanici. Navodimo ovaj primjer , vrijedan pažnje, kao suprotnost onome što se dešavalo u Bijeljini. U Bijeljini su zabilježeni, ne rijetki, slučajevi, izgona Bošnjaka iz njihovih privatnih kuća na ulicu, kako bi se uselile srpske izbjeglice u Bijeljinu. U Tuzli, ali i u drugim gradovima pod kontrolom Armije BiH, manjine (drugi i drugačiji - Srbi, Hrvati, Jevreji i ostali ) stanovali su u svojim kućama.

176

Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. godine b) c) d) e) f) u napuštenim stanovima nosilaca stanarskog prava, u kolektivnim centrima, u kolektivnim naseljima, 11 u adaptiranim, obnovljenim nedovršenim ili oštećenim kućama domicilnog stanovništva. 12 u Dom za djecu bez roditeljskog staranja, smještana su djeca prognanika i izbjeglica bez oba roditelja.

Na području općine Tuzla u 1992. g. ukupno je bilo zbrinuto 50.615 prognanika i izbjeglica (tabela 2). Tabela 2 . Broj raseljenih lica prema spolu i starosnoj dobi u Tuzli 1992. godine.
djeca do 1 godine starosti djeca od 1 do 7 godina starosti Djeca (0-18 godina djeca starosti od 7 do 14 godina starosti) djeca starosti od 14 do 18 godina Ukupno djece od 0 do 18 godina Žene Starije osobe (žene iznad 55 godina, muškarci iznad Muškarci 60 godina) Ukupno stare osobe Žene od 18 do 60 godina Broj radno sposobnih lica Muškarci od 18 do 65 godina Ukupno radno sposobnih lica: Broj ranjenih, iznemoglih i invalidnih osoba Broj raseljenih lica u kolektivnom smještaju 651 6.946 8.200 2.150 17.947 3.238 1.950 5.188 20.630 1.034 21.664 186 5.630

Primjećujemo iz ovih podataka izuzetno mali broj muškaraca životne dobi od 18 do 65 godina. Razlog su masovna ubistva i odvođenja u logore, te na radnu obavezu u Vojsci Republike Srpske. Od ukupnog broja prognanih i izbjeglih, njih 44.985 bilo je smješteno u privatnim individualnim objektima, a za 5.630 smještaj je bio obezbijeđen u kolektivnim boravištima. 13 Kolektivni smještaj raseljenih lica organiziran je u 10 osnovnih škola, 4 srednje škole, dva obdaništa, dva studentska doma, srednjoškolskom domu, jednom samačkom hotelu, dvije sportske hale, Nastavnom centru civilne zaštite Dubrave i
11

Kolektivni centri i kolektivna naselja građeni su i opremani uz pomoć međunarodnih humanitarnih organizacija. Npr., uz pomoć međunarodne humanitarne organizacije NPA izgrađeno je nekoliko faza naselja u Mihatovićima sa 57 kuća sa po dva apartmana. Uz naselje je uređena potpuna infrastruktura: struja, voda, put, ambulanta, obdanište i osmogodišnja osnovna škola. Ukupno na području općine Tuzla otvorena su 32 kolektivna centra za smještaj raseljenih lica. 12 U obnovljene kuće domicilnog stanovništva raseljena lica, prognanici i izbjeglice smještani su na rok od 2,5 godina. U rekonstrukciji, obnovi i dogradnji ovih kuća učestvovale su putem donacija međunarodne humanitarne organizacije: NRC, Caritas, GTZ, Intersos i AMG. 13 U 1992. godini otvoreni su sljedeći punktovi za kolektivni smještaj raseljenih lica: Nastavni centar u Dubravama (600 osoba), Privredno sportski centar “Mejdan” (1500 osoba), Univerzitetska sportska dvorana (320 osoba), Osnovna škola “2 Oktobar” Kiseljak (730 osoba), OŠ “Tomislav Ramljak” Miladije (450 osoba), OŠ “Tomislav Ramljak” podr.odjelj. Solana (250 osoba), OŠ “Rudolf Vikić” Miladije (180 osoba), OŠ “Franjo Rezač” Kreka (180 osoba), OŠ “Jusuf jakubović” Tušanj (320 osoba), OŠ “Džemal Mandžić” Pazar (200 osoba), OŠ “7 Sekretara SKOJ-a” (300 osoba), OŠ “Petar Kočić” Solina (500 osoba) i Građ.škol. centar-sport. sala (100 osoba). U ovim kolektivnim centrima bilo je smješteno ukupno 5.630 raseljenih osoba. Izvor: Općinski sekretarijata za raseljena lica, Tuzla, 2008.

177

A. Đozić, A. Suljić Domu penzionera (djelimično). Sportski centar “Mejdan” i Univerzitetska dvorana služile su za prihvat raseljenih lica. Tu se vršila trijaža raseljenih lica po kategorijama i broju, a neki su upućivani i u druge općine. Uslovi smještaja nisu u svim objektima bili isti. Većina objekata nije pružala povoljne uslove boravka (posebno školski objekti). O smještaju majki sa djecom do 1 godine, starim i iznemoglim i invalidnim licima vođena je posebna briga prilikom smještaja. U 1993. godini ukupan broj prognanih, izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tuzla se povećao i iznosio je 58.000 lica. U individualnim, privatnim objektima bilo je smješteno 50.470 lica, dok je 7.530 prognanika smješteno u 19 objekata kolektivnog tipa. Povećanje broja prognanika uzrokovan je, prije svega, progonom Bošnjaka iz Konjević Polja, općina Bratunac i Cerske, općina Vlasenica. Iz sljedećeg tabelarnog pregleda broja prognanika sa smještajem u privatnim individualnim objektima u Tuzli jasno možemo da vidimo regionalnu pripadnost prognanih, odnosno, njihovu pripadnost po općinama prijeratnog življenja. Najveći broj prognanih je iz općina :Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Brčko (tabela 3). Tabela 3. Broj raseljenih porodica prema broju članova smještenih u općini Tuzla 1992-1995. godine.
R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Općina iz koje je prognan Zvornik sa Kamenicom, Vitinicom, Sapnom i Snagovom Vlasenica Bratunac Brčko Ugljevik Lopare, Koraj, Čelić Gradačac Srebrenica Doboj Sarajevo Bijeljina Derventa Modriča Foča Bosanski Brod Rogatica Olovo Jajce Sanski most Orašje Odžak Prijedor Ostale opštine UKUPNO Broj nosilaca izbjegličkih kartona 4580 1226 1114 905 645 589 479 459 222 192 133 77 64 40 38 27 29 31 20 19 18 6 3104 14.017 Ukupan broj lica 19229 4575 4247 2683 2676 1945 1556 1609 608 428 326 215 171 113 83 90 81 87 20 49 46 13 9620 50.470

Kako smo već i istakli o prognanicima i izbjeglicama, nije vođena samo briga za smještaj i hranu, veći drugi oblici zaštite, među kojima je izuzetno bila važna higijensko-epidemiološka zaštita. Higijensko-epidemiološku zaštitu od samog početka dolaska prognanih i raseljenih lica sprovodili su Zavod za zdravstvenu zaštitu i 178

Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. godine Higijensko- epidemiološka služba Doma zdravlja. Svakodnevno je na objektima gdje su bili smješteni prognanici provođena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Rađena je kompletna depedikulacija (otklanjanje vašljivosti). Zdravstvena zaštita prognanih lica ostvarivala se putem Medicinskog centra “dr. Mustafa Mujbegović” na osnovu odgovarajućih kartona prognanika. Na osnovu izvještaja Doma zdravlja u 1993. godini izvršeno je pregleda – 2585; pruženo usluga – 4383; vakcina - 94; usluge socijalnog rada – 19; stacioniran broj bolesnika –191; broj BI dana – 4200. Situacija sa prehranom, ne samo prognanika i izbjeglica, bila je izuzetno teška. Ta situacija se dramatično pogoršala u zimu 1993/1994. godine zbog sukoba Armije RBiH i postrojbi HVO. Tada se prostor današnjeg Tuzlanskog Kantona našao u potpunoj blokadi i izolaciji. U istoj su situaciji bili svi prostori Bosne i Hercegovine pod kontrolom Armije RBiH. Bio je to vojni pokušaj realizacije dogovora Tuđmana i Miloševića iz Karađorđeva 14 za definitivnom podjelom Bosne i Hercegovine i uspostavom paradržavnih tvorevina (srpske i hrvatske) na državnom teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga značajno je pogledati način i strukturu prehrane prognanog i izbjeglog stanovništva. Spremanje hrane organizovano je u 8 objekata i obezbijeđen je jedan topli obrok za sva lica smještena u kolektivnim boravcima. Pored toga na svim punktovima omogućeno je pripremanje hrane za djecu do 1 godine starosti. Zbog drastično smanjenih količina prehrambenih artikala, prognanici, izbjeglice i raseljena lica u kolektivnim centrima dobijala su samo dva obroka- jedan topli i jedan suhi. Raseljena lica smještena u privatnim objektima dobijala su pomoć u osnovnim životnim namirnicama zavisno od broja članova domaćinstva. Treba istaći da bez pomoći Crvenog krsta i humanitarnih organizacija (međunarodnih i domaćih) bošnjačko stanovništvo ne bi moglo preživjeti namijenjenu mu sudbinu umiranja od gladi. Ukupan broj prognanika koji su hranu dobijali u kolektivnom smještaju je 6.530. Za njih se dnevno spremalo 12.314 toplih obroka i 6.905 suhih obroka. Distribucija hrane se vršila po punktovima svakih sedam dana. U Studentskom restoranu hrana se pripremala za 12 objekata. U 1994. godini prema podacima UNHCR-a u općini Tuzla bilo je zbrinuto 61.900 prognanika i izbjeglica. Od toga u objektima individualnog smještaja 57.053 lica i u kolektivnom smještaju 4.847 lica. Prognanici su bili iz istih mjesta prijeratnog življenja kao i 1993. g. Starosna struktura prognanika u 1994. godini prikazana je u tabeli br. 4. Zapažamo znatno smanjen broj prognanika i izbjeglica u objektima kolektivnog smještaja, a povećan broj smještenih u individualne objekte. To se desilo iz razloga što je jedna od osnovnih aktivnosti u 1994. godini bila usmjerena na iseljavanje kolektivnih objekata, s ciljem obezbjeđivanja humanijih uslova života prognanika koji su više od dvije godine bili smješteni u objektima nepripremljenim za ovu namjenu. U toku 1994. godine iseljeni su sljedeći objekti kolektivnog smještaja: SC “Mejdan, Univerzitetska dvorana, Nastavni centar “Dubrave”, Osnovne škole “Mosnik”, ”Kiseljak”, ”Kreka”, “Pazar”, i “Tomislav Ramljak”, Srednje škole: Građevinska, Elektro-tehnička i Mašinska i Dio Stacionara “Enver Šiljak”. Tabela 4. Spolno-dobna struktura prognanika u općini Tula 1994. godine.
Starost prognanika 0,5 0,5-1 (u godinama) Broj prognanika 112 204 1-3 3.404 3-7 5.633 7-14 5.881 14-45 žene 9.471 45-65 žene 15.282 14-65 >65 muški 17.951 3.962 žene muški % % 59.13 40.87

14

Opširnije o dogovorima Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine vidjeti u: S. Omeragić, Dogovoreni rat, Proton, Sarajevo, 2000.

179

A.530 i objektima kolektivnog smještaja 5. Posebna pažnja u ovoj oblasti poklanjala se realizaciji programa socijalne adaptacije raseljenih i prognanih lica. u čemu je sveukupnu podršku davao i Opštinski Centar za raseljena i prognana lica Tuzla. 1994. Pregled prehrambenih artikala za kolektivni i individualni smještaj u općini Tuzla. Udruženje žena Tuzla organiziralo je nekoliko zajedničkih druženja sa ženama prognanicama. a žene i djeca su protjerani. kao i Elektro-tehničku i Građevinsku školu. Kroz rad dva društvena centra (jedan na Tehnološkom fakultetu. g.819 lica. Od toga u privatnim individualnim objektima 62. godine. a drugi u Samačkom hotelu “Tehnograd”). Istovremeno realiziran je program dodatne ishrane teškim bolesnicima kojima je zbog zdravstvenog stanja bila potrebna dodatna ishrana (mlijeko u prahu. Stacionar “Enver Šiljak” po strukturi prognanika koji su u njemu smješteni predstavlja specifičan kolektivni centar. R. zbog počinjenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. Tabela 5. proteinski keks i dodatni obrok). Edukacija odraslih vršena je putem predavanja i javnih tribina. zdravstveno je zbrinuo sve pristigle prognanike u Tuzlu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Artikli Ulje Brašno Šećer Grah Leća Mesni narezak Sir “feta” Riba 425 gr Porodični paketi Tomato sos Dječija hrana Laktovit Mlijeko u prahu Deterdžent Sapuni So Kolektivni smještaj 650 l 700 kg 600 kg 2500 kg 1500 kg 2000 kom 2000 kom 1800 kom 200 kom 500 kom 500 kg 330 kg 500 kg 250 kartona Individualni smještaj 1750 l 16. te uz pomoć nadležnih organa privrednih organizacija grada i opštine svakodnevno su se poboljšavali uslovi života prognanicima smještenim kako u kolektivnim centrima.349 prognanih i izbjeglih lica. Adaptaciju osnovne škole u Kreki finansirala je Humanitarna organizacija CAP ANAMUR. tako i u privatnim kućama i stanovima.A. U organizaciji Danskog komiteta za izbjeglice (DRC) veliki broj djece bio je uključen u različite društvene aktivnosti. Kroz različite programe i akcije. Svim prognanim i raseljenim licima obezbjeđena je zdravstvena zaštita. br. Adaptaciju ovog objekta finansirala je Humanitarna organizacija IRC. Radi što jasnijeg 180 . Ista organizacija adaptirala je Osnovnu školu u Tušnju. godine u Tuzli je bilo smješteno 68. Mosniku i Miladijama. Do povećanja broja prognanih u odnosu na kraj 1994.300 kg 1750 kg 1500 kg 30 kom 275 kom 400 kg 750kg 1000 kg - Obrazovanje prognanika odvijalo se u okviru institucije sistema. U 1994. Manji dio muškog stanovništva je uspio da pobjegne. Đozić. Zavodom za zdravstvenu zaštitu i Kliničkim centrom. g dolazi. Suljić Prognanici su iz kolektivnih objekata iseljeni u 119 kuća koje je za ove potrebe adaptirala Humanitarna organizacija NRC. godini Opštinski Centar za raseljena i prognana lica Tuzla u saradnji sa Domom zdravlja Tuzla. Krajem 1995.

927 1. koja su u toku rata potražila i našla utočište u Tuzli. prezentiraćemo zbirni presjek dinamike prihvata prognanika i izbjeglica u Tuzli od 1992. Decembar 2001. decembra 2007. Kolektivni smještaj 5. zaista. godine. do 2007. 15.217 41. Decembar 2005.235 38.408 21.158 13.112 Kada je u pitanju teritorijalna pripadnost prognanih i izbjeglih lica. do 31. do 31. 9.666 1.199 23. g. Decembar 1997.630 7.272 21. Decembar 1996. g.954 Ukupno 50.507 18.385 2. 6804 1318 2736 1726 1352 638 511 128 64 149 22 31 2004. sa sigurnošću se može konstatovati da ih je bilo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Decembar 1995.000 61. radi što autentičnijeg sagledavanja i razumijevanja cjeline ovog. Decembar 2006.242 4.561 14.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995.017 1.2007. 5743 1263 1149 1543 1233 618 466 128 64 149 22 31 2005. 11125 9187 9377 7575 4864 1943 1957 1675 5235 4518 4653 3381 4111 2412 2361 2083 3555 1921 1915 1616 2433 786 766 767 2216 851 845 635 1378 350 284 145 73 86 84 66 582 330 330 154 39 23 119 53 56 33 121 36 31 Nastavak tabele na sljedećoj stranici 2003. 12573 4641 4660 3909 3497 2433 2216 1378 731 582 154 119 121 1998.985 50.841 17.880 16. Srebrenice. Decembar 1999. 4.819 2. 10. 3159 714 372 816 493 183 65 21 10 113 3 5 7 2007. 8.470 57.265 6.133 6. 1. 14. te osnovnim karakteristikama njihovog prihvata i zbrinjavanja. pogledajmo sada regionalnu zastupljenost prognanika i izbjeglica u Tuzli u periodu od 1996. 7. do 2007. prema vrsti smještaja Rb.615 58. Decembar 2004.. Tabela 7.349 44. najviše prognanika je iz Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine. godine razumijevanja ovog rijetkog fenomena na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.179 7. Tabela 6. Ipak. 2.082 6. Kako smo već naprijed prezentirali podatke o pokretljivosti i ukupnom društvenom dinamizmu prognanih i izbjeglih lica na području općine Tuzla.065 5.023 1.161 1.900 68. prema općini predratnog prebivališta Općina Zvornik Srebrenica Bijeljina Bratunac Vlasnica Ugljevik Brčko Doboj Kalesija Lopare B.836 1. Decembar 1994. 3134 699 388 758 477 183 70 16 14 112 5 4 181 . 6. 5. Decembar 1993. Decembar 2002. 12573 4641 4971 3909 3497 2433 2216 1378 731 582 154 119 121 1999.046 1. Decembar 2007.158 Individualni smještaj 44.372 2. Decembar 2003. Mjesec i godina Decembar 1992.12.847 5.530 4.053 62. 3. 2002.845 39. Bratunca i Vlasenice. Prognanici i izbjeglice u Tuzli od 1996. 11. Po općinama najviše ih je iz Zvornika. 14256 4641 5143 3909 3497 2433 2216 1378 731 582 154 119 121 1997.530 42. godine (tabela 6). 2000. Broj prognanih i izbjeglih lica na području općine Tuzla od 1992. Bijeljine. 12.997 12. Decembar 2000.620 41. Decembar 1998.880 40. Luka Modriča Prijedor 1996.809 38. 2001.244 23. 13.319 1. g. složenog društvenog fenomena. 3573 798 488 967 548 193 69 21 10 111 5 5 7 2006. 16.071 1.

u 1997. godini 6258 raseljenih lica smješteno je u 11 kolektivnih naselja.. ćemo prezentirati starosnu.687.12. jer su to prvi potpuno tačni podaci za cijeli Kanton. u toku rata. iz 70 i više opština sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine. prevelikog dinamizma nasilnog migriranja stanovništva. raseljena lica 23. Srbinje Teočak Sapna Ukupno: 118 149 130 97 149 127 79 2416 1366 116 105 16 44 36 372 108 12 118 149 130 97 149 127 79 1178 1366 116 105 16 44 36 372 108 12 118 149 130 97 149 127 79 1719 1366 116 105 16 44 36 372 108 13 118 149 130 97 149 127 79 1208 1366 116 105 16 44 36 372 108 13 3 10 40 36 33 13 20 132 154 291 3 40 36 33 23 13 135 194 361 30 25 20 10 6 90 142 99 29 25 20 10 6 80 142 166 29 25 20 10 3 80 142 166 17 6 5 30 54 46 14 17 5 5 27 60 56 16 17 2 5 28 50 20 18 44620 41217 41880 40199 23244 23507 11 41 35 28 26 19 28 25 18880 11 44 23 28 26 19 28 22 16158 11 44 17 28 26 19 28 22 13179 56 16 21 10 14 12 7082 56 15 24 13 52 15 25 10 12 6265 12 6112 IV U cijelom Tuzlanskom kantonu isto kao i u Tuzli Ako se želimo držati jednog od osnovnih znanstveno-metodoloških principa (princip cjeline) neophodno je fenomenologiju prihvata i zbrinjavanja prognanih i izbjeglih lica u Tuzli uporediti sa njezinim neposrednim okruženjem. Procjenjuje se da je u raznim vremenskim intervalima. privremeni smještaj zatražilo cca 300. bilo je jako teško u ratnim godinama voditi precizne pokazatelje o broju prognanih i izbjeglih lica. 182 . domicilno stanovništvo činilo je 76. Procentualno. Iz tih razloga prezentiraćemo osnovne pokazatelje broja prognanih i izbjeglih lica u drugom općinama Tuzlanskog kantona. Zbog nedostatka stambenog prostora. tj. 15 Dodamo li ovom broju 468550 «domicilnog» stanovništva.2% a. a u 12 kolektivnih centara 766 lica. Zbog ratnih uslova života. g. Krajem 1997. kao rezultat etničkog čišćenja i zločina genocida nad Bošnjacima.12. god. A. Most Trebinje Z. Mostar Milići Osmaci Šekovići Han Pij. na prostoru današnjeg Tuzlanskog kantona prinudno migriralog stanovništva bilo je 146. vidimo da je na području Kantona ukupan broj stanovnika krajem 1997.000 stanovnika. Ovom prilikom iznijećemo podatke sa stanjem 31.8%.A. Suljić Goražde Gacko Foča Rogatica Višegrad Glamoč Jajce Derventa Ost. Đozić. u Tuzlanskom kantonu. Također. godine iznosio 614.1997. sa drugim općinama u Tuzlanskom kantonu. zbog velike društvene pokretljivosti raseljenih osoba nije bila ustrojena precizna statistička baza podataka. polnu i nacionalnu strukturu prognanog i izbjeglog stanovništva na području cijelog Tuzlanskog kantona. Svojom ukupnom sadržajnošću ova naselja 15 Prezentiramo podatke sa stanjem 31.1997. FBiH Ostali RS Čelić Odžak Stolac B. g. Brod Olovo Ilijaš Gradačac S.137 osoba. iz razloga što u prvoj godini postratnog perioda i u toku rata.

V Političko-administrativna razdrobljenost (podijeljenost) regije sjeveroistočna Bosna danas Rat protiv Bosne i Hercegovine 1992-1995 godine uzrokovao je velika stradanja i prinudne migracije stanovništva. pod kontrolom Armije RBiH administrativno su vođena kao opština Brčko. Filozofski fakultet. str.04 0.5%). Primjenom nasilja.01 0 0 0. još više negativno utiče. polna i nacionalna struktura prognanog i izbjeglog stanovništva na području Tuzlanskog Kantona (stanje 31.05 0.55 0. ugrožavanjem života i razaranjem materijalnih dobara došlo je do nacionalnog preoblikovanja demografske strukture sjeveroistočne Bosne.već su oni istovremeno bili i većinski vlasnici nad zemljom(61.05 0 0. Zbornik radova. jer su migrirale sve starosne dobi i osobe oba pola.26 0.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995.Opširnije pogledati u: A. Bošnjačka vertikala vlasništva nad zemljom u bosanskom Podrinju.01 0. Đozić.nisu predstavljali samo demografsku većinu stanovništva bosanskog Podrinja(57%). 17 Na ovaj je način bitno 16 Pod opštinom Zvornik imenovana je današnja teritorija opštine Sapna. Maoča i dr. Bošnjačko stanovništvo iz Bosanskog Podrinja cjelokupno je.37 0.8 99.24 0. što pored ostalih uslova.8 99.9 99.4 99. ne samo na demografski.99 99. živjelo većinsko bošnjačko stanovništvo.5 100 0 1 0 2 0. godine predstavljala su istinske «socijalne rane ». Starosna.2 98. Tuzla.05 0 0. g.8 99. Upečatljiv je primjer velikog stradanja muškaraca. nasilno protjerano prema regionalnim centrima Sarajevu i Tuzli. već i na ukupan društveni razvoj.3 0.5 45. na i onako demografski destruiranoj strukturi regije.8 0. bilo. dakle. 17 Vrlo bitno je istaći činjenicu da Bošnjaci . 16 Opština Banovići Brčko Čelić Doboj Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Srebrenik Teočak Tuzla Živinice Zvornik Ukupno Pol (u %) Nacionalna struktura (u %) Ukupan Starosna struktura (u godinama) broj 0-1 1-3 3-7 7-14 14-65 >65 Ž M Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali 5623 265 264 515 796 3510 273 15063 62 336 550 1905 10672 1538 4854 54 93 155 674 3093 785 8345 281 1110 896 2449 2754 855 7242 399 647 833 1490 3462 411 4422 36 93 256 567 2990 480 5434 297 403 756 1285 2668 25 6077 31 52 103 400 4980 511 7518 173 525 654 1237 4421 508 12639 665 980 1093 1672 7065 1164 3593 133 138 230 352 2467 273 41217 159 2206 4176 6171 23343 5162 19692 245 418 2341 2981 11626 2081 4418 58 332 691 846 1933 558 146137 2858 7597 13249 22825 84984 14624 45 51 58 56 54 54 52 55 63 55 49 42 44 46 46 48 45 37 99 97 99. uzrokovano nasilnim protjerivanjem bilo je potpuno.9 99.5 0. 135-143.05 0. S druge strane. Najviše stradanja doživjelo je muško stanovništvo od 15 do 65 godina.1997). stanovništvo srpske nacionalnosti doselilo se u gradove i naselja u Bosanskom Podrinju u kojima je prije rata.2 0.12. 183 . ne na isti način. isto tako naseljena mjesta Rahić.5 54. 2002. kao u ostalom i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.07 0 14 1 0 0.2 0.5 0. na štetu muškog pola. Tabela 8. te ostalim gradovima i naseljima u njihovom okruženju . radno sposobno stanovništvo.5 69 31 60 40 Izneseni podaci pokazuju da je prognano i izbjeglo stanovništvo na područje Tuzlanskog kantona. izuzimajući grad Goražde sa najužom okolinom.06 0.012 0.15 0 0. skoro isključivo bošnjačke nacionalnosti. Izvor podataka su opštinske službe za raseljena lica i izbjeglice.56 85 99. na što ukazuju podaci «degradirane» polne strukture. Migriranje.

milenijski sedimentirana. površine 493 km2.649 km2. da bi krajem 1995. smještana su djeca prognanika i izbjeglica bez oba roditelja. progon i ubijanja. Pogledajmo vizuelno tu iracionalnu. parcijaliteta su: Tuzlanski kanton. g u Tuzli je već boravilo i bilo zbrinuto 50. Do povećanja broja prognanih u odnosu na kraj 1994. I Okrug Bijeljina i Okrug Doboj pripadaju Republici Srpskoj (prilog 3). Demografska narušenost i izobličenost. prirodna. godine u Tuzlu stižu prvi prognanici i izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije. Dejtonskim mirovnim sporazumom je podijeljena na pet administrativno-političke cjeline. Prognanici. A. g. neprirodnu. g. obnovljenim. godine dostigao cifru od 68. Distrikt Brčko. izbjeglice i raseljena lica stambeno su zbrinjavani na raznovrsne načine. Broj prognanih i izbjeglih u Tuzli se svake ratne godine povećavao. polnoj i starosnoj strukturi.A.(Bijeljinu. nedovršenim ili oštećenim kućama domicilnog stanovništva.»sijanje» straha i drugih oblika represije) u proljeće 1992. odvojenih. nemoralnu i nadasve. sjeveroistočne Bosne. u odnosu na prijeratno stanje. u adaptiranim. uistinu. prije svega na područje Bosanskog Podrinja. i dugi niz stoljeća.530 i objektima kolektivnog smještaja 5. Već u avgustu 1991. Višegrad. Zaključak Rat protiv Bosne i Hercegovine 1992-1995 godine uzrokovao je velika stradanja i prinudne migracije stanovništva. ekonomska i komunikacijska struktura sjeveroistočne Bosne. Bratunac. Od toga u privatnim individualnim objektima bilo je smješteno 62. jedinstvena ekonomska.349 prognanih i izbjeglih lica. predstavlja osnovni faktor zapreke bržem društveno-ekonomskom razvoju cijele regije. ratom i nasiljem uspostavljenu današnju političko-administrativnu podjelu regije sjeveroistočne Bosne. već i socijalnodemografska. u Dom za djecu bez roditeljskog staranja. komunikacijska.819 lica. ne ogleda se samo u etničkoj. u kolektivnim centrima. površine 2. Kanton Orašje. Vlasenicu. Prije rata. prijeratna. Suljić narušena. Krajem 1992. kolektivnim naseljima. Najčešći oblici stambenog zbrinjavanja bili su: u napuštenim privatnim kućama. g dolazi. regija sjeveroistočne Bosne. 184 . ne samo etnička. društvena. kulturna. u Tuzlu pristiže veliki broj prognanika i izbjeglica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.615 prognanih i izbjeglih lica. Okrug Bijeljina i dio koji pripada Okrugu Doboj. sastavljen od dvije odvojene enklave. napuštenim stanovima nosilaca stanarskog prava. već i u socijalnokulturnoj i administrativno-političkoj. što. nehistorijsku. Foču i druge gradove)i zločina koji su vršeni nad civilnim stanovništvom(rušenje i paljenje kuća. zbog počinjenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. necivilizacijsku. Zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zvornik. Tih pet političko-administrativnih. Đozić.

8. Društveno-historijska situiranost Bošnjaka u Srebrenici. Žiga Jusuf. Sv. Socioekonomski pregled Tuzlanskog kantona. 1990. Sarajevo 1969. 2003. Đozić Adib. 3. Bez njihove pomoći sama općina ne bi mogla izvršiti potpuno zbrinjavanje prognanih i izbjeglih lica. Tuzla. VKBI. XVIII. Fototip izdanja iz 1882 godine. 12. Klapić Muharem.Narodnosni sastav po naseljima.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. Bošnjević Ilijas. koji se nisu uspjeli vratiti u mjesta svog prijeratnog življenja. Regije i centri društveno-ekonomskog razvoja BiH. 14. Regionalizacija Bosne i Hercegovine. Sarajevo. GZM. 10. Kikanović Mirsad. Bošnjević Ilijas.112 izbjeglih i raseljenih lica. Svjetlost. Prinudne migracije i problemi razvoja regije sjeveroistočne Bosne. koja su u toku rata potražila i našla utočište u Tuzli. Filozofski fakultet. O migracijama stanovništva u Bosni i Hercegovini. Koordinator i glavni rukovodilac ovog složenog procesa bio je općinski organ zadužen za prognana i izbjegla lica. obući. Hodžić Kadrija. 2001. Ekonomski institut Tuzla. Petrić Mario. pružana je i u hrani. Đozić Adib. Klaić Vjekoslav. Pogledi. Kada je u pitanju teritorijalna pripadnost prognanih i izbjeglih lica. Sarajevo. 8. Ekonomski institut Tuzla. Neophodno je istaći da su u ovom procesu učestvovale i međunarodne i domaće humanitarne organizacije. 2001 godine 185 . Povijest Bosne. Đozić Adib. 2001. 2001. Zbornik radova: Regionalno razvojna problematika BiH i susjednih zemalja u procesu približavanja Evropskoj uniji. . Podaci (izvještaj) Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi T. g)pruža utočište za 6. Sarajevo 1992 godine. Univerzitet u Tuzli. br. Srebrenice. pećima. za 1997 god. godine Organi općine Tuzla prognanim i raseljenim licima i izbjeglicama pružali su kompletnu socijalnu podršku. 6. Zbornik radova. 15. Literatura: 1. Podaci UNHCR-a: Minority Return Statistics fot Municiapalities in SonBiH AOR period January 1996-December 2002. 1995 godine. 7. Ekonomski institut. Državni zavod za statistiku. Ta podrška. osim u stambenom zbrinjavanju. 2001. 5. odjeći. 2002 god. Klapić Muharem. 11. g i početak 2008. sa sigurnošću se može konstatovati da ih je bilo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.8. Bratunca i Vlasenice. Ipak. Sarajevo.K-a. Postratne demografske prilike Tuzlanskog kantona. Tuzla i do danas(kraj 2007. 2. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. najviše prognanika je iz Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine. Zagreb. Pogledi. 9. Tuzla. 13. posuđu i drugim kućnim i sanitarnim potrebama.K-a za 2002 godinu. 1963. Prognanicima i izbjeglicama pružana je i zdravstvena zaštita. Tradicija Bosne koju su izdali. 4. Bošnjačka vertikala vlasništva nad zemljom u bosanskom Podrinju. Tuzla. br. Tuzla kao razvojni centar sjeveroistočne Bosne. Tuzla. Po općinama najviše ih je iz Zvornika Bijeljine. Podaci (izvještaj) Ministarstva za obnovu razvoj i povratak u Vladi T.

According to these data we have average temperatures (monthly. sc. Na osnovu tih podataka dobijene su srednje temperaturne vrijednosti (mjesečne. Sabahudin Smajić. temperature regime. climate factors. Ključne riječi: Klima. Tuzla. viši asistent. rijeka Spreča. a na osnovu istih interpretirana su osnovna obilježja klime ovog područja i njene specifičnosti. annually. Tuzli. sc. Semir Ahmetbegović. pluviometer regime. termički režim. Gračanica and Doboj. oblačnost. Spreča River.Zbornik radova PMF 4 i 5. pluviometrijski režim. srednja relativna vlažnost zraka. izoterme. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu su analizirani osnovni klimatski parametri u slivu rijeke Spreče i njihove specifičnosti. In order to analyze climate parameters we use data from meteorological observing points Zvornik. klimatski faktori. basin. Istraživanje obuhvata tridesetogodišnji period odnosno standardno razdoblje 1961-1990. izohijete. Prirodno-matematički fakultet. klimatski elementi i pojave. Odsjek za geografiju. isohyets climate specifics. insolacija. 187 – 200 (2007-2008) Originalni naučni rad KLIMA U SLIVU RIJEKE SPREČE I NJENE SPECIFIČNOSTI CLIMATE IN THE SPREČA RIVER BASIN AND ITS COMMON CARACTERISTICS Mr. Za analizu klimatskih parametara korišteni su podaci sa meteoroloških stanica u Zvorniku. te za vegetacioni period). isolations. . Kladanj. godišnje. Kladnju. Mr. This research focuses on 30 year period or standard term from 1961 to 1990. Abstract This study analyzes basic climate parameters in Spreča river basin with common characteristics. clouds. Gračanici i Doboju. isotherms. average humidity. Key words: Climate. za godišnja doba. sliv. viši asistent. seasonally and for vegetation period). precipitation as well as other climate elements all of which was used to define basic climate characteristics of this area with all the specifics. padavine i drugi klimatski elementi i pojave. godine. klimatske specifičnosti. climate elements and forms.

g. Ovako planinsko okruženje ima veliku ulogu u formiranju lokalnih klimatskih uslova. Smajić. (Konjuh) i 440 33' s. Sliv rijeke Spreče smješten je u sjeveroistočnoj Bosni između Panonske nizije na sjeveru i Dinarskog planinskog masiva na jugu. udaljena oko 1 400 km. Tokom izrade navedenog rada korištene su uglavnom metoda analize i sinteze. a od sezonskih sibirska anticiklona. Konjuha (1327 m) i Javornika (1019 m) na jugu i jugoistoku. U geografskom pogledu jedan od značajnijih klimatskih faktora ovog prostora je geografski položaj. kada je prostor sliva pod uticajem azorskog anticiklona. te metoda terenskog istraživanja.72). Od stacionarnih aktivnih akcijskih centara najvažniji su azorski anticiklon i islandska depresija. U matematičkogeografskom pogledu sliv se nalazi između 440 18' s. Inače.g. značajniji vremenski uticaj zračne mase vrše tokom ljeta kada donose veoma toplo i suho vrijeme. ovaj sliv smješten je u Unutrašnjim Dinaridima između planine Trebave (692 m) na sjeverozapadu. komparativna metoda.7 km2. kartografska metoda. Atlantska izvorišna oblast.š. (Banj Brdo) i između 180 06' i. odnosno subregiji Sprečko-majevičkog kraja. Rad ima za cilj da na osnovu analize klimatskih elemenata i pojava determinira klimu u slivu rijeke Spreče i utvrdi njene specifičnosti. Stoga ovaj rad ima za cilj sagledavanje klimatskih elemenata i pojava kroz tridesetogodišnji period i u vezi s tim determiniranje klime ovog prostora. a kraća osa pravcem jugozapad-sjeveroistok u dužini 42. U regionalnogeografskom pogledu sliv pripada regiji Sjeverne Bosne.g. Od Sredozemlja je prostor sliva Spreče udaljen oko 800 km zračne linije. koji zimi vrši najznačajniji uticaj na vrijeme i klimu u slivu Spreče.S. (Velja glava). Najznačajniji uticaj ostvaruje sibirska zračna oblast (iako udaljena oko 2 000 km).d. Ahmetbegović Uvod O klimi Sprečko-majevičkog kraja i njenim specifičnostima do sada nije bilo stručnih i naučnih radova.6 km. Površina sliva rijeke Spreče iznosi 1947.84).d. a malo se pisalo i o klimatskim elementima i pojavama ovog prostora. tokom zime i arabijska ili karači depresija. Dinarski planinski sistem u velikoj mjeri sprečava uticaj vlažnih zračnih masa sa Mediterana. tokom ljeta.6 km. U prezentiranom radu objekat istraživanja je klima datog prostora a predmet analize su klimatski elementi i pojave. naročito u hladnijoj polovini godine po čemu je ovo područje prepoznatljivo u okolini (9. (ušće Spreče u Bosnu) i 190 03' i.š. termičkih inverzija.g. te Majevice (915 m) na sjeveru i sjeveroistoku. duža osa se pruža pravcem jugoistok-sjeverozapad u dužini 83. koji se manifestiraju u slaboj provjetrenosti. veće maglovitosti. Ovi aktivni akcijski centri raspoređeni su u obliku šahovskog polja i tokom godine čine baričko deformaciono polje na našem kontinentu (11. sliv rijeke Spreče je veoma interesantno za klimatska. odnosno sibirski anticiklon. u nastanku lokalnih depresija. statistička metoda. hidrografska kao i za druga fizičkogeografska proučavanja. dominantan uticaj ima u toplijem dijelu godine. Ozrena (918 m) na zapadu. Geomorfološki. 188 . Na vremenska stanja u slivu Spreče i Bosni i Hercegovini u cjelini značajan uticaj imaju stacionarni i sezonski akcijski centri atmosfere. S. Sliv ima nepravilan oblik.

6 12.2°C.2 -25. vidi se da prosječna godišnja temperatura zraka u slivnom području rijeke Spreče.9 17. Godišnji prosjek jeseni (septembar-novembar) iznosi 10. T °C -0.5 39.8 °C.7°C. Temperaturne razlike su vjerovatno posljedica nešto jačih kontinentalnih uticaja sa sjevera i sjeverozapada i reljefnih odlika ovog područja.1 oC).9 5. u odnosu na temperaturni prijelaz 189 .6 23.9°C) je topliji od aprila (10.3 oC (Zvornik 3. One se u ovom području povećavaju od zapada prema istoku.4 -18. a zime umjereno hladne.9 oC (Zvornik 27.6 o C i Doboj 3.5 36. prosječno 26.6 26.6 -11 -16 -20.3 17.9 19.9°C.9 11.9°C) za prosječno 0.2 1. Konjuha i Majevice imaju odlike planinske klime. zime (decembar-februar) 0. Zvornik (10. a najtopliji juli sa prosjekom od 19.6°C) i mart (5. a razlika je svega 0.4 -1 1 5 -1 -3.2 -12. a opadaju prema jugu zbog povećanja nadmorske visine. Beograd.9 26.3 30.3 oC.4 oC.3 oC u julu.7 10. U vegetacionom periodu srednji maksimum temperatura je 23.6 1 10.4 max °C 3.1°C.1 5.3°C.2 ╤ 6.8 23.9 17.5 40 39.7°C) i Doboj (10. apsolutne maksimalne i minimalne te srednje maksimalne i minimalne temperature zraka u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990.6°C) imaju nešto više godišnje temperature zraka od Tuzle (10°C) i Gračanice (10°C) i znatno više od Kladnja (9. Temperaturni prijelaz od ljeta ka zimi je nešto brži nego prijelaz od zime ka ljetu. U ovom području jeseni su toplije od proljeća zbog toga što zemljište tokom ljeta akumulira veću količinu toplote u odnosu na zimu. Najviše srednje mjesečne temperature zraka u slivnom području rijeke Spreče zabilježene su u julu i avgustu.2°C). U tabeli 1. Tabela 1. Tuzla 26. Srednje maksimalne godišnje temperature u ovom slivu približno su iste za sva navedena mjesta i iznose 16.6 19.7°C) imaju skoro jednake temperature.6 5.4°C. jer je smanjenje od septembra do novembra 10.2 9.5 min °C -4.) Termički režim po godišnjim dobima pokazuje da je ljeto (jun-avgust) najtoplije godišnje doba u slivnom području rijeke Spreče sa srednjom temperaturom 18. Na osnovu termičkog režima može se zaključiti da su ljeta u analiziranom području umjereno topla. (Slika 1.4 oC u avgustu i Doboj 27 oC u julu).7 26.9°C. U temperaturnom bilansu najtopliji mjeseci juli i avgust gotovo su izjednačeni. a povećanje od marta do maja 9.5°C i prilično je ujednačena za sve meteorološke stanice. Novembar (5. Mjeseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.9 -2.8 24.1 5. Tuzla 3. su prezentirane prosječne vrijednosti temperature zraka u slivnom području rijeke Spreče.5 6.1 5 16.7 14 13. oktobar (10.6 10.6°C. sa sporijim temperaturnim prelazom od zime ka ljetu.8 11.1 T max °C 20 23 29 30 36. Upravo zbog toga.6°C. predjeli koji gravitiraju okolnim planinama (preko 400 m nadmorske visine) pripadaju pojasu umjereno kontinentalne klime predplaninskog tipa.3°C) za 0. Iz prezentiranih podataka vidi se da je najhladniji mjesec u ovom području januar sa prosjekom od -0. iznosi 10. Godišnja amplituda temperature zraka u ovom području iznosi 20.7°C) je topliji od maja (14. Kao što se vidi prosječne jesenje temperature su više od proljetnih. prosječno 3.Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti ANALIZA KLIMATSKIH ELEMENATA I POJAVA U SLIVU SPREČE Termički režim Na osnovu podataka o prosječnim mjesečnim i godišnjim temperaturama zraka prezentiranim u tabeli 1.1 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Srednje mjesečne. u analiziranom periodu.3 ╤ -2 1.4 oC. dok najviši predjeli Ozrena.7 10.9 1. S HMZ. a to se pozitivno odražava na sazrijevanje poznih agrokultura.1 21. a septembar (15.8 -32.6°C i proljeća (mart-maj) 10.5 40 T min °C -32.3 14.2 15. Najniže srednje maksimalne temperature ovdje izmjerene su u januaru.1°C.

Srednji broj mraznih.4 od ukupnog broja ljetnih dana.6 dana.5 oC) u odnosu na temperaturni prijelaz od ljeta ka zimi (8.3 17. Prosječna godišnja zastupljenost mraznih dana u ovom području iznosi 85.3 20.8 11.6 0.8 oC u Tuzli i 20 oC u Gračanici. Period javljanja ovih dana je od marta do novembra.1 0 0 0 0. temperaturno povećanje od marta do maja je 9. Prosječna godišnja zastupljenost ljetnih dana kreće se od 79 u Tuzli do 87 u Doboju.9 3. Prosječan godišnji broj tropskih dana za bazen iznosi 22.8 dana ili 66.9 17.2 oC (januar) i Zvorniku -30 oC (februar).8 9 19. Ledeni dani se ovdje ne javljaju tokom vegetacionog perioda pa ne predstavljaju opasnost po agrokulture. sa sporijim porastom od zime ka ljetu (8.9 dana) i decembru (5.6 oC).5 oC (Zvornik -3. Naime.9 3. a prosjek za sliv iznosi 85 dana. Prosječna amplituda srednjeg temperaturnog maksimuma u ovom području iznosi 23.8 o C i Doboj 23. Σ T min ≤ 0 0C 24 18. Tabela 2.2 oC. Za neposredno slivno područje rijeke Spreče karakteristični su rani jesenji i kasni proljetni mrazevi koji mogu imati negativne posljedice po povrće.7 T max ≤ 0 0C 8.3 10.5 oC). U vegetacionom periodu srednji temperaturni minimum iznosi 10. Beograd. Tuzla -4. dok su najniže evidentirane u januaru. Zastupljenost ovih dana u analiziranom periodu manja je u odnosu na ljetne dane za 3. a najviše ih je u januaru (8.4 0. a najviše ih je u januaru (24 dana) i decembru (19. S. Apsolutno kolebanje temperature zraka u slivnom području rijeke Spreče iznosi 72. zatim u Doboju (24 dana) i Tuzli (19 dana). a najveća učestalost je tokom ljeta i iznosi 55.9 1.7 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Najhladniji mjesec u ovom području (januar) ima apsolutne maksimume između 18. Prosječna srednja minimalna temperatura zraka u ovom području iznosi 5.S.1 0 84 T max ≥ 30 0C 0 0 0 0 0.7 dana i gotovo svi se javljaju u vegetacionom periodu.4 19 T max ≥ 25 0C 0 0 1. Smajić. a najviše ih je u avgustu i julu (8 dana).9 dana) i avgustu (17. Mjeseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. ledenih. voće i žitarice u toku njihovog vegetacionog perioda.9 oC. Najviše prosječne srednje minimalne temperature ovdje su zabilježene u julu (14 oC).2 oC. Ledeni dani se ovdje javljaju od novembra (0.9 85.4 dana) do marta (1 dana). Najniža apsolutno maksimalna temperatura u ovom području zabilježena je u Doboju -32. Tropski dani su u ovom području zastupljeni manjim brojem dana u odnosu na ljetne dane. dok je opadanje od septembra do novembra 12.5 oC i Doboj -4 oC). ljetnih i tropskih dana u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Maksimalne temperature javljaju se najčešće u julu i avgustu. S HMZ.9 dana) do oktobra (0.6 oC (Zvornik 24 oC.4 dana). Ovdje se u proljeće (prosječno 17 dana) javlja više ljetnih dana nego u jesen (prosječno 11 dana). Javljaju se od maja (0.2 4.9 dana).8 oC.6 7.8 7.9 oC. 190 .9 2.1 0 0 22. Ahmetbegović od ljeta ka zimi. Tuzla 22. Mrazni dani se u ovom području javljaju od septembra do maja. Oni su u ovom području znatno manje zastupljeni od mraznih dana i njihov godišnji prosjek iznosi 19 dana. Ljeti temperatura zraka može prilično porasti tako da u ovom području više od polovine dana u svakom ljetnom mjesecu ima temperaturu veću ili jednaku 25 °C. prosječno 1.6 8. sa najvećom prosječnom učestalošću u julu (20.4 5.9 oC). prosjek -4.1 1.7 puta. ali su i u maju.7 dana.1 oC.1 dana).5 1 0 0 0 0 0 0 0 0. junu i septembru mjesečni maksimumi najčešće preko 30 oC. Najviša apsolutno maksimalna temperatura u ovom području zabilježena je u Doboju (40 oC). Najviše tropskih dana javlja se u Zvorniku (25 dana). Nerijetko se mrazevi ovdje javljaju i u aprilu.8 2. Godišnja učestalost ovih dana kreće se od 18 dana u Zvorniku i Doboju do 21 dan u Tuzli.1 0. zatim Tuzli i Zvorniku (39.6 dana).

Sliv rijeke Spreče .Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti 191 Slika 1.prosječna godišnja temperatura zraka .

Najveću relativnu vlažnost zraka navedeno slivno područje ima u decembru (87. i 4. Upoređivanjem podataka iz tabele 3.2 73. Gračanica 82 % i Doboj 81 %). Smajić. a od tada ponovo raste do decembra. Ovakvo stanje u slivu uvjetovano je prolaskom barometarskih depresija preko ovog područja. 100 20 °C % 80 60 40 20 0 I 15 10 5 0 -5 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII oblačnost relativna vlažnost temperatura Nešto veću od prosječne vlažnosti imaju dijelovi Kalesije. Beograd.2 %).2 74. 192 . % 86 82. Živinica i Gračanice (oko 82 %). Iz prezentiranih podataka se vidi da se godišnji maksimum i minimum relativne vlažnosti zraka u slivu rijeke Spreče javlja približno u isto vrijeme kada i maksimum i minimum oblačnosti i temperature zraka. Ahmetbegović Relativna vlažnost zraka Najbolji pokazatelj vlažnosti zraka je njegova relativna vlažnost. a najmanju u julu (73.2 %).2 74.S. ublažava donekle suše. Grafik on 1. a to je opet u uskoj vezi sa pojavom kišovitosti.2 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Odnos srednje relativne vlažnosti zraka.2 79. oblačnosti i relativne vlažnosti zrak a u slivu rijek e Spreče u periodu 1961-1990.8 87.2 % relativne vlažnosti zraka. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.6 83. Po godišnjem hodu relativne vlage ovo područje pripada kontinentalnom tipu godišnje raspodjele relativne vlažnosti. Prema skali za ocjenu veličine relativne vlažnosti neposredno slivno područje rijeke Spreče ima povećanu relativnu vlažnost zraka. oblačnosti i srednjih mjesečnih temperatura zraka u slivu Spreče prezentiran je na grafikonu 1.2 % (Zvornik i Tuzla 78 %. Oblačnost Dugogodišnja promatranja oblačnosti pokazuju da je slivno područje rijeke Spreče veoma oblačno područje.2 75.2 77. Iz podataka se također vidi da relativna vlažnost zraka u ovom području opada od decembra do maja.6 81. Kladanj 77 %.6 75. Godišnji tok temperature. vidi se da je dugogodišnji hod srednje mjesečne oblačnosti u ovom području analogan dugogodišnjem hodu srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka.8 79. naročito u ljetnim mjesecima. S HMZ. koji se nalaze neposredno uz tok rijeke Spreče pa se oni odlikuju i povećanom maglovitošću. koja u analiziranom periodu iznosi 79. Srednja mjesečna relativna vlažnost zraka u slivnom području rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Tabela 3. Izuzetak je samo mjesec juli sa 73. S. Povećana relativna vlažnost zraka u ovom području.

Proljeće je oblačnije (61 %) od jeseni (58 %) za oko 3 %.5 2. naročito od septembra do januara. a Doboju 60 %. Σ Dani 8 6 4. a zatim opet raste prema zimskim mjesecima. nastaju povoljni uslovi za uzlazna kretanja zraka koji stvaraju oblake kumuluse.0 13. Iz tabele 5. Opadanje vedrih dana od ljetnih ka jesenjim i zimskim mjesecima je u vezi sa porastom oblačnosti i srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka. Oni stvaraju manju oblačnost. Kako srednja oblačnost u navedenom periodu iznosi 59 % to se može zaključiti da slivno područje rijeke Spreče ima obilježje oblačnog područja.7 16. S HMZ. Tuzli 64 dana i Doboju 58 dana.5 2.7 O≥8 15. / Σ % 71 69 63 64 57 53 43 42 49 56 68 74 59 O≤2 2.3 5. januar (15.7 dana). U slivnom području rijeke Spreče se godišnje u prosjeku javljaju 124 oblačna dana (u Zvorniku 121. jer je ovdje u ovo doba godine prisutna anticiklonska aktivnost. Srednja mjesečna maglovitost u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990.0 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Tuzli 126 i Doboju 125 dana. Srednja mjesečna oblačnost i broj vedrih i oblačnih dana u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Od decembra broj oblačnih dana opada.7 12.3 5. vidi se da najviše magle u ovom području ima u hladnijem dijelu godine. Najviše vedrih dana u ovom području je u julu (10. kada se i javlja maksimum. sušenje sijena. i grafikona 3. posebno noću.3 13.0 7. Ovi mjeseci se mogu smatrati vedrim.5 3 6.7 7.7 3.3 4. naprotiv. Tuzli 59 %. Tabela 5. a najmanji je u julu i avgustu (5 dana).7 10.3 8.77).5 75.3 10. Prema podacima iz tabele 4. U narednoj tabeli je prezentirana prosječna maglovitost u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. godine. U ovom području su 193 .5 8. a posebno u poljoprivredi. S HMZ. magle u ostalom dijelu godine.7 dana) broj vedrih dana opada do decembra (2. Zima je u ovom području najoblačnije godišnje doba sa 71 % oblačnosti.3 64. zdravstvu.7 vedrih dana. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.7 9. Trajanje preovlađujućeg vedrog i oblačnog perioda u ovom području ima veliki značaj u turizmu. U ovom području se prosječno godišnje javlja 64.3 2. vidi se da srednja vrijednost oblačnosti u slivu Spreče opada od zimskih prema ljetnim. žetvu pšenice i drugih strnih žitarica i obavljanje drugih poljoprivrednih radova koji zahtijevaju vedro vrijeme (9.0 4.7 dana) i avgustu (10 dana). Ljeti.7 10.0 5.Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti Tabela 4. a daju veću količinu padavina u slivu (9. Beograd.7 124. sprečavaju dugotalasnu radijaciju i donekle su izvor atmosferske vlažnosti u bazenu. u Zvorniku 72 dana. a minimalna u avgustu (42 %).3 5.5 3.0 6.7 3.7 dana). Najveći broj oblačnih dana imaju zimski mjeseci: decembar (16.77). a najvedrije je ljeto sa 46 % oblačnosti. Magla Slivno područje rijeke Spreče je veoma maglovito područje jer svi mjeseci tokom godine imaju određen broj dana sa maglom.3 dana) i februar (13. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. Ljetne vedrine u julu i avgustu su od izuzetnog značaja za koševinu. kada je najveća i relativna vlažnost zraka. Prosječna oblačnost u Zvorniku iznosi 58 %. Maksimalna oblačnost je u decembru (74 %).5 10 12 8.3 dana). Beograd.7 5. kada je približno najmanja i relativna vlažnost zraka. Za razliku od zimskih. Zimi su pri velikoj relativnoj vlažnosti i niskim temperaturama u slivu optimalni uslovi za stvaranje magle i oblaka stratusa.5 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. jer je srednja oblačnost manja od 50 %. Od jula (10.

Insolacija u ovom području ima dosta pravilan godišnji hod.2 7.5 167. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ Sati 56. Gračanica 1559. Tabela 6.5 75.2 godišnje (Tuzla 1755.6 149. Ahmetbegović septembar (10 dana) i oktobar (12 dana) najmaglovitiji mjeseci. koja prelazi iz ljetnih u jesenje uslove kao i zbog prodora hladnih zračnih masa na još relativno toplo tlo. Beograd. 194 .6). Smajić.2 71. Relativno trajanje sunčeva sjaja i srednji broj sati sa sunčevim sjajem na jedan dan u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. slaba provjetrenost. S.5 dana sa maglom (Tuzla 64 dana. S HMZ. Pri određivanju dužine trajanja sunčeva sjaja u ovom području potrebno je uzeti u obzir i relativno trajanje sunčeva sjaja. Grafik on 2.8 2. Kotlinski smještaj. Godišnji hod insolacije. Beograd. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII % 20 26 33 37 39 40 49 50 45 37 25 17 Sati/dan 1.8 47. U slivnom području rijeke Spreče se godišnje u prosjeku javlja 75.6 230. su mogući uzročnici takvog stanja.2 218.9 178.4 1.S.4 7 5. S HMZ. naročito u hladnijem periodu godine. Insolacija Godišnji tok sunčeva sjaja u slivnom području rijeke Spreče odgovara godišnjem toku temperature zraka i u obrnutom je odnosu sa oblačnošću. Srednji broj sunčanih sati u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. S obzirom da je riječ o morfološkoj depresiji najveća pojava magle ovdje javlja se još u oktobru.5 dana). a ukupan broj sunčanih sati iznosi 1632. te srednji broj sati sa sunčevim sjajem na jedan dan. U toplijem dijelu godine pojava magle je znatno manja i najmanja je u junu (2.5 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. 20 sati dani 16 12 8 4 0 I II III IV V VI VII VIII IX oblačni dani X XI XII vedri dani insolacija 250 200 150 100 50 0 Iz podataka u tabeli 6.6 126.7 6. Doboj 87 dana idr.2 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci.4 122. a najmanje u decembru (47. a Doboj 1583 sati).).7 4 5 5. Tabela 7.2 187. U narednoj tabeli je prezentirana prosječna insolacija u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Ova pojava je u vezi sa naglim promjenama temperature.6 4 2. te opterećenost atmosfere iznad ovog područja aeropolutantima.6 1632.2). vidi se da je najviše sunčanih sati u slivnom području rijeke Spreče u julu (230. vedrih i oblačnih dana u slivu rijek e Spreče u periodu 1961-1990.

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti Najduže trajanje relativne insolacije u slivnom području rijeke Spreče imaju ljetni mjeseci juli (49 %) i august (50 %) kada je najmanja oblačnost, a najkraća insolacija je u novembru (25 %) i u zimskim mjesecima (17-26 %), kada je i najveća oblačnost. Ljeti je insolacija nešto više od dva puta duža nego zimi. Iz ovih podataka se vidi da je relativno trajanje sunčeva sjaja ovdje 49 % odnosno 50 % od mogućeg trajanja samo u najvedrijim mjesecima, julu i avgustu, dok je u najoblačnijem mjesecu decembru samo 17 %. Insolacija raste od decembra (19 %) do jula (55 %), a od jula do decembra opada. Iz tabele se takođe vidi da Sunce u toku dana, u slivu, najviše sati sija u julu (7,4 sata), a najmanje u decembru (1,5 sati). Ovi podaci jasno ukazuju da dužina trajanja sunčeva sjaja zavisi kako od dužine dana tako i od oblačnosti. Pluviometrijski režim Obzirom da se maksimalna količina padavina u slivu izlučuje u toplijem periodu godine, ovo područje ima statički ili inverzivni tip padavina. Nešto veće količine padavina se izlučuju u južnom, jugoistočnom, sjeveroistočnom i sjeverozapadnom dijelu sliva tj. njegovom obodu gdje su uglavnom smještene i najveće planinske morfostrukture ovog područja. Taj dio sliva se nalazi unutar godišnjih izohijeta od 1000 - 1250 mm. Centralni, kotlinski dio, se nalazi unutar godišnjih izohijeta od 900 - 1000 mm. (Slika 2.) U tabeli 8. su prezentirane srednje mjesečne, maksimalne dnevne količine padavina i broj dana sa dnevnom količinom padavina ≥1 mm u slivnom području rijeke Spreče u periodu 1961-1990. godine. Tabela 8. Srednje mjesečne, maksimalne dnevne količine padavina i broj dana sa dnevnom količinom padavina ≥1 mm u u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. R (mm) 63,0 59,8 64,0 79,7 96,5 107,5 89,8 83,2 69,3 60,5 77,7 76,0 927,0 Rmax 40,5 43,5 43,5 43 60,5 58,5 80 52 58 44 44,5 46,5 80 R ≥1 mm 9 8,5 9,5 10,3 10,5 10,5 8,0 8,0 8,0 7,3 9,0 9,8 108,3 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci, S HMZ, Beograd.
125 100 75 50 25 0 I -25 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 Grafik on 3. Histogram temperatura i padavina u slivu rijek e Spreče za period 1961-1990. 25 mm °C mm °C 20 15 10 5 0

Padavine u ovom području počinju rasti od februara do juna, kada dostižu maksimalnu vrijednost, a zatim se smanjuju idući prema hladnijem dijelu godine 195

S. Smajić, S. Ahmetbegović (grafikon 3). Najmanja visina padavina je u februaru 59,8 i oktobru 60,5 mm. Mjeseci sa najvećom količinom padavina su maj (96,5 mm) i juni (107,5 mm). Iz prezentiranog se vidi da je glavni maksimum padavina u ovom području u junu, a minimum u februaru. Sekundarni maksimum se ovdje javlja u novembru, a minimum u oktobru. Maksimum padavina u junu posljedica je ciklonske aktivnosti i čestih grmljavinskih pljuskova. Slivno područje rijeke Spreče u prosjeku dobija 927 mm padavina godišnje (Zvornik 919 mm, Tuzla 895 mm, Kladanj 1103 mm, Banovići 920 mm, Gračanica 838 mm te Doboj 887 mm). U toplijem dijelu godine (april-septembar) izluči se oko 56,7 % godišnje količine padavina. Svaki mjesec toplijeg dijela godine u prosjeku prima 88 mm padavina, dok za mjesece hladnijeg dijela godine ta količina iznosi 67 mm. Prema tome, preovladavaju padavine u toplijem dijelu godine, pa je pluviometrijski režim kontinentalni. Mjesečni prosjek padavina u analiziranom periodu iznosi 77 mm. Padavine su u ovom području uglavnom ravnomjerno raspoređene tokom godine sa relativnim kolebanjem od 5 %. Na osnovu prezentiranih pokazatelja o ukupnoj količini padavina u slivu zaključujemo da ona nije mala što ovo područje u cjelini čini vlažnim. Najveća količina padavina se izluči u ljeto (281 mm ili 30,3 %), kada su za vegetaciju i čovjeka najpotrebnije i obrnuto, najmanje u zimu (198,8 mm ili 21,4 %) kada su potrebe za njima mnogo manje. U vegetacionom periodu, kada biljke klijaju, cvjetaju i sazrijevaju, padne 590 mm ili 63,6 % svih godišnjih količina padavina. Problem je u tome što se znatne količine padavina izlučuju u pljuskovima, te se nepovoljno odražavaju na biljni svijet tokom vegetacionog perioda. Veliki značaj za biljke tokom vegetacionog perioda ima relativna vlažnost koja u ovom periodu iznosi 76,4 %, te srednja temperatura zraka od 14,3 0C. Tabela 9. Maksimalna visina sniježnog pokrivača i srednji broj dana pokrivačem ≥ 10, 30 i 50 cm u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI cm 69,7 99,3 54,7 26,7 3,0 7,7 41,7 ≥10 cm 9,7 6,5 2,7 0,4 0,2 1,7 ≥30 cm 3,4 1,9 0,6 0,1 0,5 ≥50 cm 0,1 0,3 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci, S HMZ, Beograd. sa sniježnim XII God. Σ 68,7 99,3 6,7 27,7 1,8 8,0 0,5 0,7

Sniježni pokrivač se u ovom području najduže zadržava u decembru i januaru, a najmanje u oktobru. Od 90 zimskih dana, 43 dana su sa sniježnim pokrivačem. Prosječan broj dana sa sniježnim pokrivačem tokom godine ovdje iznosi 58 dana, a debljina snježnog pokrivača može biti i preko 1 metar. Maksimalna visina sniježnog pokrivača ovdje je u februaru i iznosi 99,3 cm (Tuzla 97 cm, Kladanj 129 cm i Doboj 72 cm). U ovom području prosječno godišnje 28 dana ima visinu snježnog pokrivača veću od 10 cm, 8 dana veću od 30 i svega 1 dan veću od 50 cm. Najviše dana sa visinom sniježnog pokrivača većom od 10 cm imaju decembar i januar, u prosjeku po 8 dana. Na višim nadmorskim visinama u slivu snijeg se duže zadržava i njegova prosječna visina se kreće između 30 i 40 cm a na planinama i preko 50 cm. Obzirom da snijeg ima visoku sposobnost odbijanja sunčevih zraka to je temperatura sniježnih površina obično niža od temperatura tla bez snijega i utiče na godišnji tok temperature zraka, oblačnost, vlažnost i druge klimatske elemente i pojave u ovom području (9,81).

196

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti

197

Slika 2. Sliv rijeke Spreče - prosječna godišnja količina padavina

S. Smajić, S. Ahmetbegović Vjetar Osobine zračnih masa i njihova kretanja uvjetuju vremenske prilike u slivnom području rijeke Spreče. Pored opšte cirkulacije atmosfere na režim vjetrova u ovom području veliki uticaj ima i reljef. Zbog toga su ovdje najčešći vjetrovi iz pravca sjevera, sjeveroistoka, juga i zapada. Oni su u ovom području uglavnom slabi i javljaju se sa svih strana. Zimi preovladavaju vjetrovi iz sjevernog kvadranta, pošto se niski pritisci nalaze iznad Sredozemnog mora i njihovih ogranaka. Hladne vjetrove uzrokuju prodori hladnih zračnih masa sa sjevera. Najvjetrovitije godišnje doba u ovom području je proljeće. Ljeti se zračni pritisak iznad naše zemlje smanjuje od sjeverozapada ka jugoistoku, pa zbog toga i vjetrovi uglavnom imaju takav pravac. Tabela 10. Čestine i srednje brzine pojedinih pravaca vjetra u slivu rijeke Spreče Pravac N NE E SE S SW W NW C % 14,7 7,0 4,2 5,1 9,8 6,1 9,1 3,3 40,9 m/s 1,8 1,9 1,5 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci, S HMZ, Beograd.
Grafikon 4a. Čest ine i srednje brzine pojedinih pravaca vjet ra u slivu Spreče N 16,0 14,0 12,0 NW NE 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 W 0,0 E Grafikon 4b. Čest ine i srednje brzine pojedinih pravaca vjet ra u T uzli N 18 16 14 NW NE 12 10 8 6 4 2 0 W

E

SW S čest ina vjet ra (%) srednja brzina (m/s)

SE

SW S čest ina vjet ra (%) srednja brzina (m/s)

SE

Prema vrijednostima čestina i tišina, najveću učestalost imaju vjetrovi iz sjevernog (14,7 %), a najmanju iz sjeverozapadnog pravca (3,3 %). Najveća srednja brzina vjetra u slivu izmjerena je kod vjetrova koji pušu sa jugozapada, juga i sjeveroistoka (1,9 m/s), a najmanja kod istočnih (1,3 m/s), sjeverozapadnih i zapadnih (1,6 m/s) vjetrova. (Tabela 10 ., grafikon 4a.) Zbog položaja, veličine sliva i njegove raščlanjenosti ovdje se javljaju značajne oscilacije u pogledu režima vjetrova. Tako naprimjer u Doboju najveću učestalost imaju vjetrovi iz sjevernog (12,6 %), Gračanici iz zapadnog (19,5 %), Tuzli iz sjeveroistočnog (17,2 %), a Kladnju iz sjevernog (31,8 %) pravca. Najveću srednju brzinu u Doboju imaju sjeverni (2,7 m/s), Gračanici jugoistočni (2,1 m/s), Tuzli jugozapadni (1,9 m/s), a Kladnju sjeveroistočni (2,2 m/s) vjetrovi. Najmanje tišina u ovom području je zabilježeno u Kladnju (23,6 %) i Tuzli (31,4 %), a najviše u Gračanici (64,4 %) i Doboju (44,2 %). (Slika 2.)

198

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti Zaključak Pored općih faktora koji utiču na klimatske odlike u slivu rijeke Spreče i Bosne i Hercegovine u cjelini od posebnog značaja su njegov geografski položaj i osobine reljefa. Geografski položaj i reljefni sklop su uslovili da prezentirani prostor svojim najvećim dijelom pripada umjereno kontinentalnom klimatu sa relativno blagim zimama i primjetnim prelazima između godišnjih doba, a planinske morfostrukture oboda predplaninskom umjereno kontinentalnom klimatu. Prosječna godišnja temperatura zraka u slivu rijeke Spreče iznosi 10,1°C. Zvornik (10,7°C) i Doboj (10,6°C) imaju nešto više godišnje temperature zraka od Tuzle (10°C) i Gračanice (10°C) i znatno više od Kladnja (9,2°C). Temperaturne razlike su vjerovatno posljedica nešto jačih kontinentalnih uticaja sa sjevera i sjeverozapada, promjenjivosti vertikalnog termičkog gradijenta i reljefnih odlika ovog prostora. Godišnja amplituda temperature zraka u prezentiranom slivu iznosi 20,5°C i prilično je ujednačena za sve meteorološke stanice. Prosječna godišnja količina padavina u slivu rijeke Spreče iznosi 927 mm i najveća je u njegovom planinskom području (Zvornik 919 mm, Tuzla 895 mm, Kladanj 1103 mm, Banovići 920 mm, Gračanica 838 mm i Doboj 887 mm). Padavine su uglavnom ravnomjerno raspoređene tokom godine sa relativnim kolebanjem od 5 %. Najviši dijelovi planine Majevice (915 m) i Konjuha (1327 m) po temperaturnim i pluviometrijskim karakteristikama pripadaju planinskom umjereno kontinentalnom klimatu. U kotlinskim dijelovima, koji zahvataju veću površinu sliva, preovladavaju kopneni zračni uticaji. Takve su odlike uslovile planinske strukture koje su pridonijele morfološkoj zatvorenosti. Količina padavina je manja u odnosu na obod, ljeta su duža i toplija a zime kraće i blaže. Preovladava umjereno kontinentalni klimatski tip, klasificiran po Köppenu kao Cfb klimat. Planinski lanci su modificirali klimatske uticaje i doprinijeli da u području planina koje čine obod sliva rijeke Spreče preovladava predplaninski klimatski tip. Ovakav klimatski tip se odlikuje nešto kraćim ljetima i nešto dužim zimskim periodima s više sniježnih padavina. Prema Gradačcu i Modriči postepeno preovlađuje uticaj kontinentalne klime, karakteristične za južne dijelove Panonske nizije. Conclusion Beside basic factors that form climate specifics in the Spreča River valley and Bosnia and Herzegovina as a whole geographic position and relief specifics have essential role. These characteristics shape med-continental climate with relatively mild winters and noticeable season changes with morph-structural mountains hilly midcontinental climate. Average annual air temperature in the Spreca valley is 10,1 degrees Celsius. Zvornik 10,7 Doboj 10,6 which is little higher than temperature in Tuzla and Gracanica 10 and slightly higher then Kladanj with 9,2 degrees Celsius. Differences in temperature may be caused by stronger continenttal influence from the north and northwest, changes in vertical thermod gradient and relief characteristics of this area. Annual amplitude of air temperature in the presented valley is 20,5 degree Celsius and relatively similar for all meteorological observing points. Average annual precipitation in Spreca valley is 927mm with highest amount in mountains (Zvornik 919mm, Tuzla 895mm, Kladanj 1103mm, Banovici 920mm, Gracanica 838mm and Doboj with 887mm). Presipation is mostly even throughout the year with relative oscillation of 5%. Highest hilltops of mountains Majevica (915 meters) and Konjuh (1327 meters) belong to mountain mid-continental climate according to temperature and pluviometer characteristics. Valleys have larger water capacities and this creates continental air conditions. These characteristics have created 199

A. N. Filipčić. Naučna Knjiga.: Klimatske promjene. 7. Broj 2. 1979.: Klima kupreškog kraja. 3. B. S. Zbornik radova I kongresa geografa Bosne i Hercegovine. Geografski horizont. Svezak Geografija.. 8. Midcontinental climate is dominating and it is classified by Köppen as a Cfb climate..: Osnovi primjenjene geomorfologije. Sarajevo.S. 2005. Školska knjiga. A. Beograd. Zubić. 12. 200 . Filozofski fakultet.. I.: Klimatologija. 1998. M. 1998. Mirić. Specifics of this climate type are shorter summers and longer winters with more snowfall. 7-17. 9. Šegota.. 1993. Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine.: Opća klimatologija. 4.: Fizička geografija Jugoslavije.. Beograd. Godina II. 10. 1934-35.: Klimatologija. A. 78-107. Drešković. M. Školska knjiga. Godina 2. Zbornik radova Prirodnomatematičkog fakulteta. Area around Gradačac and Modriča has continental climate which is characteristic of south parts of Panon valley. Milosavljević.. Glasnik Geografskog društva. R. Milosavljević.: Spreča. Zagreb. Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine. str. 2. R. M. M. Zbornik radova. Geoinstitut. Penzar. Penzar. 1963.: Režim padavina na području Tuzle. broj 2. S HMZ..: Klimatske karakteristike Tuzle. 1973. Dukić.: Klima Bosne i Hercegovine. XX i XXI. Marković. Sarajevo. Beograd. str. Marković. 71-82. Đ. Sv. 2005. 6. Zagreb. Naučna Knjiga. Smajić. Suljić.: Fluktuacija nekih hidroklimatskih parametara u Bosni i Hercegovini. Tuzla. 5. Sarajevo. Beograd. Doktorska disertacija. Ahmetbegović mountain structures that make morphological closure. Geografski pregled. XXIII. 2000. 15. Mountain complex have modified climate forms and created sub mountain climate type in Spreča River valley. Amount of precipitations is lower then in the mountains with longer summer seasons and mild and short winters.. Literatura i izvori 1. 1990. N. Paunković. str. Tuzla. Hrvatsko geografsko društvo. 1983. Beograd.: Agrometeorologija. Beograd. D. Spahić. 13. Spahić. Zagreb. Filipčić. 11. Geografski fakultet. 2002. Sarajevo. T. 2000. Meteorološki godišnjaci (1961-1990). J. 14. Smajić S.: Klimatologija.

Key words: Hydrography. Značajan problem predstavljaju i podzemne vode koje se nalaze blizu topografske površine. sc. This area is tectonic depression placed in the north-eastern part of Bosnia and Herzegovina with relatively big number of tributaries with big accumulation of water. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu se prezentira problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče. s obzirom na geološku građu.Zbornik radova PMF 4 i 5. diamete. 201 – 210 (2007-2008) Originalni naučni rad PROBLEM VISOKIH VODA NA PROSTORU GORNJE SPREČE COMMON PROBLEMS WITH OVERFLOW IN THE GORNJA SPREČA AREA Mr. Sabahudin Smajić. viši asisent. with geological structure and terrain configuration and water depth. water regime. Abstract This study presents problem of overflow of the Spreca River in the upper part. visoke vode. After the snow melts and precipitations increases. . water capacity. Gornja Spreča. U periodu otapanja snijega i povećane količine padavina. Semir Ahmetbegović. uzdužni profil. tim više što je pored poljoprivredne proizvodnje. Izrada ovog rada inicirana je stalnim poplavama koje uzrokuju značajne probleme na prostoru Gornje Spreče. vodostaj. sc. poplave. water is flooding alluvial area around Spreca and its tributaries. viši asistent. Ključne riječi: Hidrografija. proticaj. high water. intenzivirana izgradnja industrijskih kapaciteta i individualnih stambenih objekata u inundacionom području rijeke Spreče i njenih pritoka. konfiguraciju terena i plitka riječna korita. Gornja Spreča je tektonska depresija smještena na prostoru sjeveroistočne Bosne koju karakteriše relativno gusta riječna mreža i razvijen riječni sistem. Prirodno-matematički fakultet. This study was initiated by constant flooding problem in upper part of the Spreca River is damaging not only agricultural production but also industrial capacities as well as individual houses in the area of inundation. flow. Another problem is underground water that stays close to surface impacted directly by water level of Spreca River. floodings. riječni režim. Odsjek za geografiju. Mr. Gornja Spreča. voda plavi aluvijalnu ravan rijeke Spreče i njenih pritoka. a u direktnoj su vezi sa vodostajem rijeke Spreče.

22 ‰. U periodu otapanja snijega i povećane količine padavina. duga je oko 68 km (NW-SE) sa prosječnom širinom od oko 15 km (maksimalna širina iznosi oko 38 km) i zahvata površinu od 1208. korišten je i kartografski metoda jer su rezultati analize navedenog problema prezentirani na izrađenoj hidrografskoj karti Gornje Spreče. a površinu sliva 1947. Visok nivo podzemnih voda vezan je uglavnom za prostor Sprečkog polja i direktno je povezan sa vodostajima rijeka koje teku ovim poljem. (Topografska karta 1:200000) Najveći vodotok na prostoru Gornje Spreče je rijeka Spreča koja ovim tektonskim rovom protiče meandarski u dužini od oko 60 km (do ušća u Modračko jezero). dok ukupan pad rijeke Spreče na uzdužnom profilu iznosi 304. Nizvodno od naselja Capardi pa do ušća u Modračko jezero pad je znatno umjereniji i iznosi svega 1. Javornika i Konjuha na jugu te Ozrena na zapadu. između planinskih morfostruktura Majevice na sjeveru. Rijeka Spreča po uzdužnom profilu od ušća Male Spreče ima izrazit ravničarski karakter jer ukupan pad iznosi svega 0.4 km. S. Ukupna dužinu ovog vodotoka iznosi 115. Ukupan pad od izvora do ušća u Modračko jezero iznosi oko 4. Hidrografske karakteristike Gornje Spreče Najveći vodotok Gornje Spreče je rijeka Spreča čija se izvorišna čelenka nalazi na sjevernim padinama Velje Glave (najvažniji izvor u izvorišnoj čelenki je na nadmorskoj visini 453 m).92 m/km). 202 . Problem predstavlja i visok nivo podzemnih voda (freatske izdani) koje izbijaju na topografsku površinu i plave aluvijalnu ravan rijeke Spreče i njenih pritoka. U istraživanju su korišteni i statistički pokazatelji.88 km2.7 km2. a ušće u rijeku Bosnu istočno od Doboja na nadmorskoj visini od 149 m. Izrada ovog rada podrazumijevala je analizu dostupnih izvora te anketiranje stanovništva i stručnih lica. Tok rijeke Spreče se odlikuju meandrima odnosno laktastim skretanjima. što je uzrokovano malim padom po uzdužnom profilu i akumuliranjem značajne količine riječnog nanosa kojeg u aluvijalne ravni dopremaju pritoke. odnosno korištena je statistička metoda kao nezaobilazna naučna metoda u geografiji. posmatrana u navedenim granicama.3 m odnosno 2. Geotektonske karakteristike i petrografski sastav Gornje Spreče su uslovili da rijeka Spreča na ovom prostoru ima asimetričan sliv sa znatno razvijenijom lijevom slivnom površinom.S. s obzirom na konfiguraciju terena i plitka riječna korita vodotoci plave značajne površine zemljišta. Gornja Spreča se odlikuje relativno gustom riječnom mrežom dendroidnog tipa i razvijenim riječnim sistemom.92 ‰ (0. Najveće i najznačajnije pritoke rijeke Spreče na ovom prostoru su rijeka Oskova sa Gosteljom i Turija. Gornja Spreča zahvata prostor od izvorišne čelenke rijeke Spreče (Velja glava) jugozapadno od Zvornika do Modraca i razvođa rijeke Turije na planini Ozren. Ahmetbegović. Poseban problem na prostoru Gornje Spreče predstavljaju česte poplave. U gornjem dijelu toka rijeke Spreče od izvorišta do Capardi na kratkom sektoru od oko 7 km uzdužni profil se odlikuje padom od oko 23 ‰. Gornja Spreča. Također. Smajić Uvod Gornja Spreča je tektonska depresija dinarskog pravca pružanja. smještena na prostoru sjeveroistočne Bosne.85 ‰.63 ‰.

Uzdužni profil rijeke Spreče od izvorišta do Modračkog jezera Rijeka Spreča je bogata vodom.19 9.6 Izvor podataka: HMZ Sarajevo Iz prezentiranih podataka u tabeli 1 vidljivo je da se najviši proticaji ovdje javljaju u januaru. (mm) 59 55 61 76 92 111 94 84 64 58 71 72 75 3 (m /s) 29.3 20. februaru i martu. možemo govoriti na osnovu podataka sa vodomjerne stanice "Modrac" kao i podataka vezanih za padavine na ovom prostoru izmjerene na meteorološkoj stanici u Tuzli.25 24. Maksimalnom srednjem februarskom proticaju (33. Odnos padavina i proticaja na prostoru Gornje Spreče za period 1961-1990.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče Slika 1.37 18. a za nju kao i za sve njene pritoke karakterističan je nivalno-pluvijalni režim. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.71 18. ali sa tendencijom pada ka minimalnom protoku.13m³/s) ne odgovara maksimalna količina padavina koja se na ovom prostoru javlja u junu (108 mm/m²) jer u februarskom maksimalnom protoku učestvuju otopljene snježne padavine. a najniži u septembru i oktobru. koji se javljaju u septembru (6.84 203 . Tabela 1.32 13. Geografski položaj Gornje Spreče Slika 2.84 7.23 6.82 33. Povišeni proticaji se nastavljaju u martu i aprilu.98 13.13 30. O režimu rijeke Spreče na prostoru Gornje Spreče.63 9.

Ona se ulijeva u rijeku Spreču sjeverozapadno od gradskog naselja Živinice. posebno kada je riječ o visini vodostaja i količini proticaja odnosno nema podudaranja između maksimalne količine padavina sa maksimalnim proticajima.6 m³/s. Ahmetbegović. Rijeka Oskova nastaje na području općine Banovići odnosno na sjevernim padinama planine Konjuh i ima dužinu toka 32 km. Desna pritoka rijeke Spreče (na području općine Kalesija) je rijeka Gribaja koja izvire ispod Banj Brda (700 m). ne postoji potpuna usaglašenost između godišnje raspodjele količine padavina i kategorija režima. Ovakva neusaglašenost se može objasniti i time što veći dio Gornje Spreče pripada planinskim morfostrukturama što uvjetuje da se u hladnijem dijalu godine uglavnom izlučuju snježne padavine. godine prosječan godišnji vodostaj iznosi 115 cm. U analizi koja slijedi dat ćemo osnovne hidrografske karakteristike pritoka Spreče od izvorišta do Modraca. Dakle. Prema podacima prikupljenim na navedenoj vodomjernoj stanici za period 1967-1990.S. koja zajedno sa lijevom pritokom Bukovicom odvodi vode sa istočnih i jugoistočnih padina Ozrena. Klanca i Crnog Vrha. Culjaga i Gračanička rijeka. malog pada uz karakteristično meandriranje. Turija je 22 km duga pritoka Spreče. 204 . Nizvodno sljedeća lijeva pritoka Spreče je rijeka Mala Spreča koja izvire ispod Bišine. S. Ona je desna pritoka rijeke Spreče čiji je sliv smješten u rejonu Glumine. Danas se njenom vodom snabdijeva akumulativno jezero Modrac. što čini oko 17 % sliva rijeke Spreče. Rijeka Oskova zajedno sa Gosteljom ima površinu sliva od 342 km². Lijeva strana sliva rijeke Spreče na prostoru Gornje Spreče ja znatno razvijenija. Najveća i najznačajnija lijeva pritoka rijeke Spreče je Oskova sa Gosteljom. Prosječan godišnji proticaj rijeke Spreče izmjeren na vodomjernoj stanici "Modrac" iznosi 18.5 km. koje je za potrebe privrede izgrađeno 1964 godine. Rijeka Krivača kao lijeva pritoka izvire na lokalitetu Džebari i do ulijevanja u rijeku Spreču teče dužinom od 9. pa sa ove strane ima i veći broj pritoka. a ušće joj je južno od naselja Donje Vukovije. Odnos padavina i proticaja u slivu Spreče (Gornja Spreča) 1961-1990. Padavine Proticaj m 3 /s 35 30 25 20 Na prostoru Gornje Spreče koja obiluje vodom rijeku Spreču obogaćuju njene najznačajnije pritoke: Gribaja. Slijedeća pritoka Spreče je Paprača. Paprača je lijeva pritoka od čijeg ušća Spreča poprima sva obilježja ravničarske rijeke. Snježne padavine se ne javljaju odmah u hidrosistemu već se u slivu zadržavaju duži period te učestvuju u režimu rijeke Spreče početkom proljetnog hidrološkog razdoblja. Pritoke Male Spreče su Repuški potok. a ulijeva se u rijeku Oskovu jugozapadno od Živinica. Rijeka Gostelja izvire na području općine Kladanj. Smajić m³/s). Prva pritoka rijeke Spreče duga 6.3 km je Ljeskovica. (Grafikon 1) mm 120 100 80 60 15 40 20 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 10 5 0 Grafikon 1. Sa zapadnog dijela oboda Gornje Spreče lijevu pritoku čini rijeka Turija. Oskova sa Gosteljom i Turija.

odnosno 7. od čega na raspolaganju industriji stoji 2. što je oko 0. godine na osnovu kojih možemo utvrditi maksimalnu širinu plavnog vala. Najznačajniji od njih su: Mramorak.5 ‰. Q1/25. (Služba civilne zaštite Općine Živinice) Na prostoru općine Kalesija i dijela općine Lukavac koji pripada prostoru Gornje Spreče plavljene površine su znatno manje. Rijeku Spreču i njene pritoke na prostoru Gornje Spreče karakterišu česte poplave. rijeka Oskova oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta i oko 30 stambenih objekata. Bjelova. Zbog čestih poplava značajno je utvrditi širinu inundacije s pojavom visokih voda. Uglavnom je to poljoprivredno zemljište uz same riječne tokove. Lješnica. Q1/l00). Ukupna površina općine Živinice zahvaćena poplavama iznosi oko 220 ha. Sajatovica. Karakteristike visokih voda Gornje Spreče Vodni režim rijeke Spreče kao najvećeg vodotoka Gornje Spreče i njenih pritoka karakterišu dugotrajne niske vode te brzo nadolaženje i veoma kratko trajanje visokih voda. Dakle. vode porijeklo od ljetnih pljuskova jer se ovaj period odlikuje velikim intenzitetom kišnih padavina koje se izlučuju u slivu.8 % od ukupne površine ove općine. Krivača. Krivačnjak. Ove karakteristike su u vezi sa veličinom vodotoka i izraženije su kod manjih tokova. Plavni val (prirodno stanje) za stogodišnje vode (Q1/100) u naselju Strašanj uz magistralni put Sarajevo-Županja ima širinu preko 1500 m. Dubnica. Kako na ušću nema prirodnih i vještačkih prepreka često se dešava to da inundaciono područje rijeke Spreče pri tečenju služi kao manje korito. Neke zaključke o širini inundacije i površinama koje se plave visokim vodama dobili smo iz "Hidrološke analize o mogućnostima uređenja korita rijeke Spreče" na potezu od mosta na magistralnom putu Sarajevo-Županja do mosta na regionalnom putu Živinice-Kalesija. Poplave se na ovom prostoru javljaju najmanje jednom u toku godine. plavljene površine su rezultat visokih voda rijeke Spreče i njenih pritoka.3 m3/s. Pored osnovnih hidrografskih karakteristika rijeke Spreče prezentiranih u radu neophodno je prikazati i osnovne karakteristike visokih voda (Q1/l0. Uslijed toga je područje ušća rijeke Spreče u akumulaciju podložno plavljenju. Krivača i Brod sa lijeve te Bukovica. Nizvodno od mosta na magistralnom putu Sarajevo-Županja do ušća u Modračko jezero širina plavnog vala iznosi 500-700 m. U 205 . Kota uspora u akumulaciji se nalazi na nadmorskoj visini 200 m. Ovaj nivo vode u akumulaciji nema značajnog uticaja na veličinu plavljenih površina u zoni rijeke Spreče. dok se 4. a rijeka Gostelja oko 5 ha poljoprivrednog zemljišta i oko 20 stambenih objekata. Visoke vode na pritokama. rađene 2001. Brestovik sa desne slivne površine.7 m3/s ispušta kao biološki minimum. Površine koje plave vodotoci Gornje Spreče su poljoprivredno i građevinsko zemljište te dijelovi nekih saobraćajnica. Modračko jezero sa pritokama obezbjeđuje zapreminu akumulacije od 100 miliona m3 vode. sa malom površinom sliva.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče Gornja Spreča je ispresjecana i drugim manjim rječicama i potocima koji se direktno ulivaju u rijeku Spreču.0 m3/s vode. Prosječni pad doline Spreče u zoni akumulacije Modračkog jezera je veoma mali i iznosi oko 1. Uzvodno uz rijeku Spreču poplavna površina se kontinuirano smanjuje tako da nizvodno od mosta na regionalnom putu Živinice-Kalesija njena širina iznosi oko 400 m. Samo na prostoru općine Živinice rijeka Spreča plavi oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta i preko 100 stambenih objekata.

Tehnički projekat 543 A i 492 Analizirajući podatke iz tabele 2 uočljivo je da su neuporedive razlike između srednjih mjes ečni i srednjih godišnjih proticaja sa onima koju se odnose na visoke vode. Smajić tabeli 2 koja slijedi prezentirani su podaci o visokim vodama rijeke Spreče i njenih pritokama na prostoru Gornje Spreče do ušća u hidroakumulaciju Modrac. * Q1/50 206 . počevši od donje erozivne baze. Tuzla. Usaglašavanje uzdužnih riječnih profila ka ravnotežnom. Zbog nedostupnosti potpunih podataka u analizi koja slijedi nije prezentirana rijeka Turija. pogotovu kroz općinu Živinice.5 380 300 252 Rijeka 25 66 45 37 470.4 49 35 28 318. Minimalni proticaji vode su mjereni i analizirani jedino na rijeci Oskovi vodomjerna stanica "Višća" i na brani "Modrac". ima izrazit ravničarski karakter jer ukupan pad iznosi svega 0. 2 2 km km Q1/l00 Q1/25 Q1/l0 Q1/l00 Q1/25 Q1/l0 M. U negativne hidroekološke probleme ubrajaju se i učestale poplave riječnih tokova izazvane antropogenim faktorima.6 135 87 63 396. Hidrološkom analizom podataka sa vodomjerne stanice na brani "Modrac" došlo se do rezultata za istu vjerovatnoću pojave.6 51 36 20 441.d. odnosno minimalni proticaj od 824 l/s. a kod visokih voda vrijednost proticaja iznosi Q1/l0 = 460 m3/s.92 m/km). Spreča 76. (13. Karakteristike visokih voda rijeke Spreče sa pritokama na prostoru Gornje Spreče Karakteristike pritoka Rijeka Spreča sa pritokama Mjerodavni proticaj Površina Mjerodavni proticaj Površina Pritoke (m3/s) sliva.9 396 313 261 Lješnica 35 78 56 45 513. a prije svega se odnose na odlaganje krutog otpada u korita rijeka. Tabela 2. Rijeka Spreča po uzdužnom profilu.7 410 324 270 Oskova sa * * 348 848 690 590 460 342 540 456 Gosteljom Izvor: Vodoprivredno preduzeće d. U ovakvim uslovima rijeka Spreče sa svojim pritokama (u donjem dijelu toka) široko plavi aluvijalne ravni sa inundacijom od nekoliko desetina pa i stotina metara. Q1/l00 = 690 m3/s.9 68 48 40 423.4 318 248 204 Gribaja 77. Rijeka Sprečana ušću u Modračko jezero ima srednji godišnji proticaj 18. pa ova negativna pojava (odlaganje otpada) značajno remeti prirodno usaglašavanje uzdužnog profila rijeke (prirodno produbljivanje korita). "Spreča". Analizom je utvrđeno da ova sušna godina odgovara povratnom periodu od oko 20 godina. Q1/250 = 590 m3/s. vrši se od ušća prema izvorištu. (m3/s) sliva. Minimalni proticaj na rijeci Oskovi je izmjeren u augustu 1971. Ahmetbegović.92 ‰ (0.6 m3/s. Erozija se vrši unazadno.S. za rijeku Spreču sa Turijom. godine i iznosio je 170 l/s. To su posredni nenamjerni uticaji.0 362 286 239 Močionica 27. Ova pojava naziva se unazadna ili regresivna erozija. 201) Prirodno je da se erozija vrši istovremeno na cijelom uzdužnom profilu.3 92 63 46 301 250 Krivača 16. S.9 373 295 246 Brnjak 17.

povećana količina suspendovanog materijala u riječnim tokovima izazvana je erozijom površina koje pripadaju površinskim kopovima i njihovim odlagalištima. Na mjestima gdje dođe do odlaganja otpada (npr. 1 Qv Kinetička erozvina energija energija izražava se općom formulom: E  u 2 207 2 kojoj je Q proticaj. naselje Maline. Voda gubi erozivnu i transportnu moć i započinje proces odlaganja vučenog materijala (šljunak) i suspendovanih čestica (pijesak i milj) u riječnom koritu što dovodi do izdizanja dna riječnog korta. juni 2001. a v brzina riječnog toka. donju erozionu bazu predstavlja Modračko jezero. odnosno smanjuje se brzina vode u riječnom toku. Također. juni 2001. Ova negativna pojava se manifestira izdizanjem dna riječnih korita. Otpad stvara zagat koji usporava oticanje vode u riječnom koritu. a izvršeno je i ispravljanje korita rijeke Spreče uzvodno od mosta na ovom magistralnom putu. Pošto voda rijeke Spreče i njenih pritoka nosi veliku Slika 4. Da bi se ublažio problem poplava izvode se radovi koji se ogledaju u čišćenju i produbljivanju korita rijeke Spreče i njenih pritoka. Ukoliko se čvrsti magistralni put Sarajevo-Orašje. Poplave u dolini rijeke Spreče. 1 Ova pojava se manifestira na Slika 3. odnosno. te poplave izazivaju i manje količine kišnih padavina. Na tom dijelu uzdužnog profila zaustavlja se regresivna erozija. Zadnje uređenje korita rijeke Spreče obavljeno je u proljeće 2007. zaustavlja se proces prirodnog produbljivanja riječnog korita. godine od Modračkog jezera do mosta na magistralnom putu Sarajevo-Županja u naselju Maline. Poplave u dolini rijeke Spreče.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče Kada je u pitanju tok rijeke Spreče kroz Gornju Spreču. Povećana količina suspendovanog materijala u vodi riječnih tokova uslovljena je i geološkom građom terena (značajno je učešće mekših i rastresitih stijena koje čine geološku građu sliva rijeke Spreče i njenih pritoka).) značajno se mijenja prirodno usaglašavanje uzdužnog profila rijeke. slijedeći način. školjke automobila. . Foto: CZ općine brzina zapunjavanja dna riječnog Živinice korita je vrlo izražena. bijela tehnika i sl. otpad odloži u koritu na tom dijelu Foto: CZ općine Živinice uzdužnog profila stvara se nova donja (lokalna) erozivna baza. Smanjenjem brzine vode u riječnom koritu opada kinetička erozivna energija. količinu suspendovanog materijala. dijelova automobila.

Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. Literatura i izvori 1. S.. klimatskim i dr. Tuzla. climate and other characteristics of the area. S. Godina III. Snježne padavine se ne javljaju odmah u hidrosistemu. Stručni skup "Zaštita okolice . D. Gavrilović. Ovoj problema se rješava čišćenjem i produbljivanjem riječnih korita te izgradnjom nasipa. (2002): Geološki sastav i tektonika Bosne i Hercegovine. Ove vode učestvuju u riječnom režimu rijeke Spreče početkom proljeća kada se javlja povećava količina kišnih padavina koja dostiže svoj maksimum početkom ljeta (juni). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.S. S. Zbornik radova. Ministarstvo za urbanizam. This is related with geological. 4. Sarajevo. Anđelković. Large part of this area belongs to mountain morphologic structure with large amount of snow during cold months. Svezak Geografija. Broj III. postalo prostorom intenzivne gradnje naselja i industrijskih objekata. nego u slivu ostaju duži period. S. Ova pojava je u vezi sa geološkim. geo-morphologic. This water gets into the system during the spring when precipitants are also increased and reaches its maximum amount at a beginning of summer (June). Zbornik radova. Površine koje plave vodotoci Gornje Spreče su poljoprivredno i građevinsko zemljište te dijelovi nekih saobraćajnica što uzrokuje značajne materijalne štete. Znatan dio Gornje Spreče pripada planinskim morfostrukturama gdje se u hladnijem dijalu godine uglavnom izlučuju snježne padavine. (2006): Neki geoekološki problemi općine Živinice. 3. Čičić. M. Snow does not appear in the hydro system immediately but stays in the basin for a long time. geomorfološkim. (1978): Tektonska rejonizacija Jugoslavije. Smajić. Lj. Ipak. pored agrarne osvojenosti.. (1997): Stanje zagađenja površinskih voda i devastiranog zemljišta u TPK. we still have to have in mind that this can interrupt hydro regime at water dam on the Modrac Lake and in the lower part of the river. Problem poplava je u posljednjih nekoliko godina sve izraženiji jer je plavno područje Spreče i njenih pritoka. prostorno uređenje i zaštitu okolice. Smajić Zaključak Riječni režim Gornje Spreče karakterišu dugotrajne niske vode te brzo nadolaženje i kratko trajanje visokih voda. 5. IX Kongres geologa Jugoslavije. This problem could be solved by cleaning and deepening rivers and building levees. (2006): Hidrologija. Tuzla. Zbog ovih karakteristika u slivnom području Gornje Spreče česte su poplave u proljeće i početkom ljeta. Arnautalić. Beograd. Z. Dukić. Flooded areas are agricultural and urban areas as well as some communications which causes lot of damage. . 2. 208 Ahmetbegović. This problem is more intensive in recent years with flooding of surrounding rivers and also caused by agricultural occupation and intensive constructing of living and industrial buildings. Ahmetbegović. Conclusion Water flow in the upper part of the Spreča River specifics are low water level in the long term and quick and short term of increased water flow with high water level.Tuzla". karakteristikama navedenog prostora. Earth Science Institute. Monografija. Nonetheless. Because of these characteristics in Spreca river basin flooding is taking place during spring and beginning of summer. Sarajevo. mora se imati u vidu da se navedenim radnjama može narušiti hidrološki režim na brani Modračkog jezera i nizvodno. geo-tectonic. geotektonskim.

Tehnički projekat regulacije rijeke Spreče. Filipčić. Građevinska knjiga. 10. Spahić. 1:100 000. (1982): Geomorfologija. Zagreb. Šegota. Fond stručne dokumentacije općine Lukavac. M.vladatk. 2001. 18. S. Harfo-Graf. www. broj 79. J. Sv. 1983. 13. D. Beograd. Geografsko društvo federacije Bosne i Hercegovine.ba 209 . 15. Sarajevo. 1990. Naučna Knjiga.com www. 2006. S. Smajić. Prostorni plan opštine Živinice. Fazlić. 14. Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. Zbornik radova. (1993): Klimatologija. Vodoprivredno preduzeće „Spreča“. 21.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče 6. Služba civilne zaštite općine Živinice. Paunković. Google Map Satelite. 1:50 000. Tuzla 1999. 26. (2003): Rijeka Spreča . Prirodnomatematički fakultet. T. 1987. 25.zivinice. T. (1934-35): Spreča. Geološki zavod. 24. (1978): Studija osnovnih vodoprivrednih elemenata za potrebe prostornog plana opštine Lukavac. 2007. Hidraulička analiza o mogućnostima uređenja korita rijeke Spreče na potezu od mosta na putu sarajevo-Županja do mosta na putu Živinice-Dubrave. Opštinski zavod za urbanizam Tuzla. 9. (separat) Grupa autora: Vodoprivredna osnova rijeke Spreče. 23. Petrović. Beograd. (2006): Klimatske karakteristike Tuzle. 12. 2007. (1963): Fizička geografija Jugoslavije. Beograd. 16. Tuzla.kim. Služba za poslove planiranja i razvoja općine Živinice. 11. 1:200 000.. list Tuzla OGK L-32. Zavod za urbanizam. Marković. Beograd. Tuzla. 17. 20. 28. Oberman. Vodoprivredno preduzeće „Spreča“. Topografska karta 1:25 000. XX i XXI. 7. Školska knjiga. Udruženje “ Kontakt plus“: Lokalni ekološki akcioni plan općine Živinice. Sarajevo. 8. HMZ Sarajevo. Osnovna geološka karta 1:100 000. 19. Đ. Služba za zaštitu okoliša općine Živinice. Vojnogeografski institut. 22. (2002): Opća klimatologija. Treće izdanje. 27. Geografski list. Glasnik Geografskog društva.fizičkogeografske karakteristike. potoka Lješnica i sjevernog obodnog kanala. Tuzla. A. Beograd.

S.210 S. Hidrografska karta Gornje Spreče . Smajić Slika 5. Ahmetbegović.

fizička geografija Abstract This paper analyzes the morphological characteristics of the Solina river basin. Alija Suljić. The morphological structure of the mountain Majevica was formed with the radial tectonic movements. Sliv Soline ima meridijanski pravac pružanja. Tectonic movements in the Solina river basin have an influence on the formation of the basic relief elements. prof. geomorfologija. Tektonski pokreti u slivu rijeke Soline. 211 –218 (2007-2008) Originalni naučni rad MORFOSTRUKTURNE ODLIKE SLIVA RIJEKE SOLINE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOLINA RIVER BASIN Edin Hadžimustafić. Na južnim padinama Majevice se nalazi sliv rijeke Soline. Amir Baraković. horst. Relief morphology spreads laterally over the whole river basin and its flow. Navedene jedinice predisponirale su formiranje tri morfološke cjeline u slivu rijeke Soline. The Solina river basin lies on the southern slopes of Majevica. physical geography . Dr. dr. a takođe i za kompleksna fizičko-geografska istraživanja. river basin. geomorphology. sc. Djelovanjem radijalnih tektonskih pokreta nastala je planinska morfostruktura Majevica. Tangential neo-tectonic movements were mainly significant for the formation of the recent morphological structure of the Solina river basin. Majevica u morfološkom i strukturnotektonskom pogledu predstavlja horst-antiklinorij. sliv. Ključne riječi: tektonski pokreti. Key words: tectonic movement. docent.Zbornik radova PMF 4 i 5. U oblikovanju recentnog morfološkog sklopa sliva Soline primarni značaj imali su tangencijalni neotektonski pokreti. which are the basis for further geomorphological research as well as for complex physical geography research. which are actually parts of the larger structures of the Dinaric extending. asistent. The Solina river basin has a meridian flow direction. Na posmatranom području uočene su četri tektonske jedinice koje su zapravo dijelovi krupnijih formi dinarskog pravca pružanja. primarno utiču na formiranje osnovnih crta reljefa. vanr. RGGF-a Univerziteta u Tuzli Abstrakt U ovom radu prezentiramo morfostrukturne odlike slivnog područja Soline koji predstavljaju osnovu za dalja geomorfološka proučavanja. geografija. Prirodno-matematički fakultet. There are four tectonic units evident in the observed area. horst. Univerzitet u Tuzli. Reljefne morfostrukture se pružaju laterarno na riječni tok i sliv u cjelini. Majevica represents a horst. The above-mentioned units had an effect on the formation of three morphological units in the Solina river basin. In terms of morphological and structural-tectonic characteristics.

Geografski položaj sliva rijeke Soline Sliv rijeke Soline se prostire u sjeveroistočnom dijelu općine Tuzla i na ukupnoj površini od 47. topografskih i geoloških karata.E. Zbog toga smo za istraživano područje sliva rijeke Soline odlučili da determinišemo djelovanje tektonskih pokreta.12% od ukupne površine općine Tuzla. U toku pripreme rada primjenili smo prvenstveno kabinetsku metodu (konsultiranje dostupne literature. odnosno leži na kontaktnoj zoni bosanskohercegovačkih Dinarida sa Panonskom nizijom.š. (DMRS. A. Sliv Soline ima karakterističan oblik koji podsjeća na Afrički kontinent.š. CD-rom. Suljić. Klima ovoga područja je umjereno-kontinentalna. U geotektonsko-geomorfološkom smislu sliv Soline pripada Unutrašnjim Dinaridima. 212 . što je u konačnici rezultiralo analizom naučnog materijala i formiranje zaključaka.g. Matematičko-geografske koordinate krajnjih tačaka sliva Soline su: 44°37´53˝ s. Cilj nam je da istaknemo distinkciju između tektonskih pokreta i morfostrukturnih oblika. te drugog materijala). koja se uz ostale fizičkogeografske uvjete pozitivno odrazila na razvoj biljnog i životinjskog svijeta koji predstavlja konglomerat panonske i planinske florno-faunističke oblasti. Hadžimustafić.d i 18°38´16˝ i. 44°31´50˝ s. A.). a takođe i da ukažemo na kauzalni odnos u kojem se nalaze u slivu rijeke Soline.g.1).Čelić. U samom slivu putna mreža nije dovoljno razvijena tako da se prometna povezanost ostvaruje kategorisanim lokalnim putevima Obodnica Donja – Dokanj i Tetima – Kosci – Solina i mrežom nekategorisanih lokalnih i pristupnih puteva. Baraković Uvod Jedna od najvažnijih komponenti u sklopu geonauka je poznavanje geneze i morfološke evolucije reljefa planete Zemlje a poseban akcenat se treba staviti na proučavanje reljefnih oblika u neposrednom okruženju.g. Sjeveroistočna vododjelnica sliva ujedno predstavlja i granicu između općine Tuzla i općine Čelić. čija je direktna posljedica formiranje u reljefu krupnih morfostrukturnih oblika. Oblici nastali u reljefu Zemljine površine primarno nastaju kao posljedica djelovanja tektonskih pokreta. kojim je ovaj prostor povezan sa magistralnim pravcem M4 Doboj – Tuzla – Zvornik.d. Geoprometni položaj područja sliva Soline određuje regionalno saobraćajni pravac R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica .4 km² što predstavlja 16. Izrađena kabinetska koncepcija bila je osnov za početak neposrednih terenskih analiza. (Sl.g. 18°45´29˝ i.

pješčari. Pravac pružanja ovih tektonskih jedinica je dinarski. pijesak i pjeskovite gline. 1. sitnozrni šljunak. alevroliti i gline itd. klastiti. u užem smislu pripada Tuzlanskom bazenu koji se nalazi na prelazu između planinske ofiolitske zone i obodnog dijela Panonske oblasti (ravničarski dio)..2). pravca i smisla djelovanja erozijskih sila. Kredno-paleogeni klastiti (Greben Majevica) na sjeveru i neotektonske jedinice Sprečanska depresija na jugu. 18) Slivno područje rijeke Soline pripada neotektonskoj jedinici Tuzlanski bazen koji se nalazi između dvije veće strukturno-tektonske jedinice. (Sl. 213 . Stratigrafskim raščlanjivanjem dolazi se do zaključka da se slivno područje Soline sastoji iz više geoloških cjelina koje se razlikuju kako po vremenu tako i po samom načinu postanka. Neotektonske osobenosti istraživanog područja Proučavanje tektonskih karakteristika terena predstavlja fundament za dalja istraživanja određenog područja. dolomiti i laporci. Tektonski pokreti koji su se odvijali u širem području Tuzlanske kotline imali su veliki uticaj na genezu i morfološku evoluciju reljefa sliva Soline. Istraživano područje izgrađeno je uglavnom od neogenih sedimenata. Složeni litološki sastav čine prije svega krečnjaci. Tektonski pokreti se ogledaju u formiranju osnovnih morfoloških crta reljefa.Morfostrukturne odlike sliva rijeke Jale Sl. i u određivanju intenziteta. (Ahmetaj. različite starosti. Međutim. Topografski položaj sliva Soline Geološka građa u slivu rijeke Soline Područje sliva rijeke Soline pripada zoni unutrašnjih Dinarida i odlikuje se heterogenom geološkom građom. pijesak. 1994. odnosno sjeverozapad-jugoistok.

Slivnom području Soline pripadaju dijelovi 4 nezavisne tektonske cjeline koje idući od juga prema sjeveru imaju sljedeći raspored: Tuzlanski ubrani plato. 1991. 17) Sl.. koja se nalazi i u zapadnom dijelu sliva Soline. Posljedice tih pokreta su sabijene. Hadžimustafić. 1964.E.. Oba krila antiklinale Dolovi su omeđena rasjedima. A. Idući dalje ka istoku zalazi u sinklinorijum Janje. krajem miocena. A. 1964. nastale su naborane strukture u starom predmajevičkom bazenu. a djelomično i potpuno prekrivene naslage oligocena i donjeg odnosno srednjeg miocena. (Soklić. južne Majevice na istoku i Moluškog rasjeda na jugozapadu. Baraković Potrebno je naglasiti da u cijelom slivnom području neogeni sedimenti su maskirali raniji veoma složeni tektonski sklop što znatno otežava rekonstrukciju primarnih odnosa u podlozi neogena. Bazen se zavlačio između krljušti srednje Majevice na istoku i krljušti Kik na jugu. 1964. (Soklić. Ova antiklinala se proteže od Grabovičkog potoka na istoku do Dobrnjske rijeke na zapadu. Obrazovao se.. 18) Sinklinala Podorašje: izolovani položaj zapadnog dijela podmajevičke depresije daje mu sve karakteristike bazena. Geološka karta sliva Soline Dokanjski bazen.. 19) 214 . je zahvaćen snažnim procesom izdizanja od neogena (pliocen) pa sve do danas. U panonu je Dokanjski bazen preko područja današnjeg naselja Breške bio u vezi sa Krekanskim bazenom. Suljić. okružen i zatvoren naborima. Radijalnim tektonskim pokretima i ubiranjem horsta srednje Majevice u pontu. 18) Kraljušt Kik: podilazi pod timor srednje Majevice na sjeveru duž linije Gornja Obodnica-Kicelj. Pored tangencijalnih pokreta koji su uslovili nastanak ovih nabora. Dokanjski bazen se pruža od Dulera na istoku do Obodnice Donje na zapadu. Tuzlanski ubrani plato se prostire na velikoj površini između dokanjskog bazena i janjskog sinklinorija na sjeveru. (S. Posmatrajući u cjelini. Radijalnim neotektonskim pokreti nastala je fleksura koja u zapadnom dijelu prelazi u krljušasto navlačenje Kika. Pored toga. 1964.. U slivu rijeke Soline. (Soklić. javljaju se i znatni radijalni pokreti pomjeranja duž rasjeda. 2. Tektonske jedinice koje grade sliv Soline imaju pravac pružanja paralelan pružanju naboranih gorja Majevice (jugoistok-sjeverozapad). Antiklinala Dolovi se nalazi u slivu Dolovskog potoka (desna pritoka rijeke Soline). tačnije. ( Soklić. 50) Tuzlanski bazen čini nekoliko tektonskih jedinica nižeg reda. Manjim dijelom se nalazi na prostoru sliva rijeke Soline i to u njegovom sjeverozapadnom dijelu. Zapadnim dijelom platoa dominira antiklinala Dolovi. Djelovanjem tangencijalnih pokreta Dokanjski bazen je strukturno. Dokanjski bazen se proteže od naselja Avdibašići na zapadu do lokaliteta Busija na istoku. na fleksuri se javljaju gravitacioni nabori od kojih je najduži nabor Dulerka. Čičić i ostali.

Morfogeneza tektonskog reljefa sliva rijeke Soline uvjetovana je sukcesivnim smjenjivanjem orogenih faza alpske orogeneze. od eocena do danas. ujedno i sa najvećim nadmorskim visinama.5‰ (Dokanjski bazen). Maksimalna visinska razlika u slivu Soline iznosi 575 m dok je prosječna nadmorska visina oko 480 m. Razlamanje i ugibanje u slivu Soline.v). je Greda (803 m. Sl. na nadmorskoj visini od oko 228 m. inicirano neotektonskim pokretima formirali su i osnovne crte reljefa sa izdvojenim morfostrukturama.3) u stanju smo izdvojiti tri morfotektonske jedinice. Uzdužni profil vodotoka reaguje na svaki pokret zemljine kore i na osnovu njegovog izgleda moguće je konstatovati iznos neotektonskih pokreta koji iniciraju morfotektonske oblike u slivu Soline. uslijed usijecanja rijeke Jale. 80. nego u prostoru Tuzlanskog ubranog platoa dok za područje Dokanjskog bazena prije bi se moglo reći da stagnira u tektonskom smislu. Najviši vrh u slivu Soline.Morfostrukturne odlike sliva rijeke Jale Morfotektonske odlike prostora Reljef sliva rijeke Soline je pretežno brdsko-brežuljkastog karaktera. nego da tone. Povećan pad korita u donjem toku Soline donekle je i pojačan i spuštanjem donje erozivne baze.5). Uzdužni profil rijeke Soline 215 . Djelovanjem orogenih faza došlo je do radijalnih tektonskih pokreta izdizanja (horsta Majevice) u sjevernom djelu sliva i do pokreta nabiranja i izdizanja u južnom djelu (Tuzlanski ubrani plato). Svojom nadmorskom visinom može se ubrojati u red srednjevisokih planina. Najveći pad korita je u izvorištu. Najniža tačka sliva se nalazi na ušću Soline u Jalu. posebno tokom neogena. Navedeni tektonski pokreti nastavljaju se i danas s tim što je izdizanje mnogo intenzivnije u prostoru Majevice. koji se nalazi na sjeveroistoku sliva.2‰ (prostor Majevice) a najmanji u srednjem djelu sliva 19. Na osnovu izgleda uzdužnog profila (Sl. sjeveroistočne i sjeverozapadne strane. U donjem djelu toka Soline pad korita se povećava. Istaknuti reljefni oblici. koje se djelimično poklapaju sa tektonskim oblicima nastalim radom endogenih sila. što indicira na savremene pokrete izdizanja u tom djelu.n. ograničavaju sliv sa sjeverne. (Sl. 3.

4. U sjevernom dijelu sliva rijeke Soline. tako da najviši vrhovi u centralnom djelu grebena Majevice čine razvođe između slivova rijeka Soline i Gnjice.n. središnji dio jugozapadnih padina grebena planine. Južni rasjed se većim dijelom nalazi na prostoru sliva rijeke Soline. građen uglavnom od eocenskih kvarcnih pješčara. Gavranić (720 m.v). na lokalitetu Kamenita kosa – Kik . strukturno facijalnoj jedinici višeg reda. Andrića potoka. Hadžimustafić.) Uslijed snažnih tektonskih pokreta izdizanja majevičkog horst-antiklinorija. se nalazi između sjevernog i južnog rasjeda.). Suljić. Greben Majevice odnosno tektonski horst.v. manji. Međutim. (Geološka karta 1:100 000).  Planina Majevica –gornji dio sliva  Dokanjski bazen –centralni dio sliva  Tuzlanski ubrani plato –donji dio sliva Dokanjski bazen i Tuzlanski ubrani plato. evidentna je intenzivna tektonska aktivnost. Sve pomenute neotektonske strukture izuzev Dokanjskog bazena ulaze u prostor sliva tek svojim manjim djelom. pjeskovitih krečnjaka i laporaca sa krednim sedimentima u podini.).n. Greda (803 m. što upućuje na jak proces vertikalne erozije uslovljen tektonskim izdizanjem.v. i Ravni bukvik (739 m. To je hipsometrijski najviši dio sliva. (Osnovna geološka karta 1:100 000. su formirali duboke doline sa poprečnim profilima u obliku slova ˝V˝. 5. gornji tokovi Soline i njenih pritoka.4). Planina Majevica. pripadaju Tuzlanskom neogenom bazenu. obuhvataju sjeverni i sjeveroistočni dio sliva. sa dominantnim vrhovima Kapljevac (745 m. A.n. Baraković U reljefu sliva mogu se izdvojiti tri morfotektonske jedinice. oni su izdvojeni u zasebne morfotektonske jedinice.ušće u rijeku Jalu Dokanjski bazen (podmajevička depresija) zauzima središnji dio sliva pruža se pravcem jugoistok-sjeverozapad između planine Majevice na sjeveru i Tuzlanskog ubranog platoa na jugu.v.n. Kicelj (673 m. A.v). 1991.Mali kik. Navedeni vrhovi su dinarskog pravca pružanja (SZ-JI) i čine sjeveroistočnu granicu sliva u dužini od oko 8 km. Rasjed je uzrokovao i povećan pad topografske površine u tom dijelu sliva.n.).E. Južni obronci planine Majevice Sl. Račetinog potoka i drugih manjih. Dulerke. U prostor sliva ulazi. Tektonsko izdizanje horsta Majevice. Rijeka Solina . i gledano u cjelini ovaj dio sliva ima izgled jako diseciranog terena. koje je počelo sredinom 216 . Kreda se pojavljuje na topografskoj površini mjestimično u području Velikih njiva. kao morfotektonske jedinice. Predisponiran je Dokanjskom sinklinalom unutar Tuzlanskog neogenog basena. Sl. zbog prethodno opisanih neotektonskih pokreta u slivu Soline. odnosno južne padine Majevice (sl.

jako raščlanjene zaravni. desna pritoka. Čičić i ostali. 56) Tuzlanski ubrani plato zauzima donji dio sliva rijeke Soline. Djelovanjem tih pokreta u slivnom području Solina diferencirale su se četiri nezavisne neotektonske jedinice. Prosječna nadmorska visina kreće se od 300 do 400m sa nešto izraženijim padovima. nalazi se i jedan termalni izvor. Na tektonski proces izdizanja ukazuje i izgled uzdužnog riječnog profila Soline koja u svom donjem toku ima veći pad korita u odnosu na srednji tok. tri morfostrukturne jedinice.). Pomenuti tektonski proces je prisutan i u savremenom dobu. koji nastaje kao posljedica djelovanja tektonskih pokreta. Kozlovac (435 m. Navedeni zaključci impliciraju nužnost daljeg i sistematičnijeg istraživanja područja. Dokanjski bazen ima izgled blago zatalasane predgorske depresije. koji se u užem smislu proteže između grebena Majevice na sjeveru i sprečke depresije na jugu. 217 . nastavili su se u neogenu i sa sigurnošću možemo tvrditi da traju i danas.). Plane. U prostoru sliva ovaj plato ima izgled izdignute.). Njegova dužina je 5km a maksimalna širina 7 km. što je uzrokovalo nastanak bora upravnih na pravac potiska. denudacije i kliženje tla i nešto manje kraški oblici u prostoru ovog platoa. Na pomenuto područje plato prodire svojim manjim djelom. tj. Značajne morfološke forme predstavljene su sa. oba krila su omeđena rasjedima. Nabrojane neotektonske jedinice nalaze se u sastavu Tuzlanskog bazena. Dominantan položaj na platou zauzima u zapadnom dijelu antiklinala Dolovi. Pored fluvijalnih oblika izraženi su i procesi erozije tla. tačnije antiklinalom Dolovi.) koje uokviruju ovaj dio sliva. Oblik antiklinale je prizmatičan. Utvrdili smo da se na području sliva rijeke Soline izdvajaju. Jedina veća pritoka Soline u ovom dijelu je. naročito ako imamo u vidu činjenicu da je ovo jedno od najnaseljenijih područja općine Tuzla i da će se u budućnosti urbani razvoj intenzivirati dolinom rijeke Soline. Sa geomorfološkog aspekta smo objasnili formiranje inicijalnog reljefa u slivu rijeke Soline. Sinklinala Dokanj i antiklinala Dolovi i Grabovica (koje čine Tuzlanski ubrani plato) su elementi nabranih struktura izraženi u slivu Soline.Na zapadnom obodu antiklinale Dolovi (299m). koje u potpunosti ili manjim dijelom ulaze u tektonski sklop područja. Tektonski sklop je složen i predisponiran je sukcesivnim i snažnim pokretima koji su najizraženiji bili u paleogenu. jak tangencijalni pritisak u pravcu jugozapada na sedimente Tuzlanskog basena.. ( S.Morfostrukturne odlike sliva rijeke Jale miocena uzrokovalo je kao sekundarnu posljedicu. Gradovrh (416 m. Dokanjski bazen. Tu spadaju: Planina Majevica. Na osnovu izdvojene tektonske rejonizacije. potok Dolovi. Gradina (300 m. Zaključak Prostor sliva rijeke Soline ima prilično ujednačenu geološku građu u kojoj dominiraju miocenski sedimenti. 1991. krljušt Kik i sinklinala Podorašje. Sinklinala Dokanj i antiklinala Dolovi (koje čine dio Tuzlanskog ubranog platoa) su elementi nabranih struktura istaknuti u slivu Soline. kao posljedica djelovanja pretežno radijalnih tektonskih pokreta. Parlog (399 m. Također na isti zaključak upućuje i postojanje inversne terase u donjem djelu sliva (sektor Gradina). koji se u kombinaciji sa regionalnim tektonskim pokretima izražava u neujednačenom tektonskom izdizanju cijelog sliva. pristupili smo morfostrukturnoj interpretaciji specifičnosti sliva rijeke Soline. Dokanjski bazen i Tuzlanski ubrani plato. Tu spadaju: Tuzlanski ubrani plato. Tuzlanski ubrani plato je po genezi istovjetan sa Dokanjskim basenom a odlikuju ga savremeni pokreti tektonskog izdizanja.

A. 1991god. 1983 god. 3. 1965 god. Priština. Dr. Ibrahim Ahmetaj. 13. Građevinska knjiga. 1949 god. Beograd. 269. godine. Beograd. Univerzitet u Tuli. 5.: Opća geologija. RGGF-a Univerziteta u Tuzli. Soklić Ivan. Univerzitetski udžbenik. 2007. IX kongres geografa Jugoslavije. Dr. Sarajevo 1972god. Beograd. 9. Beograd. 6. Osnovi primjenjene geomorfologije. Dr. Beograd 1985.E. Tumač za list Tuzla (L34-132). 1991god. 14. (L34-132). A. Literatura i izvori 1. RGGF-a.. godine. Beograd. Geološki glasnik. Beograd. R 1:100 000. Geomorfološka karta Jugoslavije. list Tuzla 426-3. 11. A. Tuzla. Beograd. Milovanović B. R 1:100 000. 374. Baraković. 10. Fizička geografija Jugoslavije. Vojnogeografski institut. 1992.. 4..Dragutin Petrović. Sarajevo. Geoinstitut. Osnovna geološka karta. Geomorfologija. R 1:500 000. 12. Zagreb.. 15. Školska knjiga. Opšta geologija.. Naučna knjiga. Petrologija i geologija. Savez geografskih društava. 1982 god.g.. Morfostrukturne i morfosklupturne karakteristike reljefa Bosne i Hercegovine.: Geomorfologija. Marković Jovan. Postanak i struktura tuzlanskog bazena.Herak M.. Geomorfologija porječja Miruše.. Vojnogeografski institut.Ibrahim Bušatlija.. Dr. Osnovi opšte geologije-egzodinamike.. Beograd 1976. Tuzla. Baraković. 16.. Suljić. Topografska Karta 1:50 000. 2008. Miroslav Marković. Dr. Tajder M i Dr. Baraković Istraživanja ove vrste predstavljaju dobru osnovu za dalja fizičkogeografska proučavanja i zbog toga smatramo da ovaj rad predstavlja vrijedan i značajan doprinos geografskoj nauci a također i ostalim geonaukama. list Tuzla 426-3-4. 7. Dr. 2. Beograd 1963 god. 1964 god. Univerzitetski udžbenik..g.. Osnovna geološka karta. 8. Geokarta. Topografska Karta 1:25 000. 1972 god. A. Dr. Kosta Petković.. 218 . Hadžimustafić. 1994.

Fizičkogeografske karakteristike prezentiranog sliva rezultat su interakcijskih odnosa više fizičkogeografskih faktora. Jala River . Physical-geographic characteristics of presented basin is direct result of interactions between several physical-geographic factors especially geologicalgeotechnical. pedology as well as anthropogenic influence throughout the time. 219 – 228 (2007-2008) Originalni naučni rad FIZIONOMSKA DIFERENCIJACIJA SLIVA RIJEKE JALE PHYSIOGNOMIC DIFFERENTIATION OF THE JALA RIVER BASIN Mr. Navedeni faktori u interakciji imaju značajnu ulogu u formiranju klimatskih. rijeka Jala. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu je prezentirana diferencijacija sliva rijeke Jale na fizionomske cjeline. kao i antropogenih djelovanja tokom vremena. landshaft parts. naročito geološko-geotektonskih. vegetation. vegetation. vegetacijskih. landšaft mezofilnih šuma kitnjaka i običnog graba i landšaft montanih bukovih i bukovo-jelovih šuma. viši asistent. Key words: Physio-geographic factors. sliv. basin. Abstract This study presents differentiation of the Jala River basin in physiognomic component. geomorfoloških. enviromental planing. Ključne riječi: Fizičkogeografski faktori. a na osnovu atributivnih svojstava navedenih elemenata izdvajaju se područja kao povoljna ili nepovoljna za određenu vrstu namjene. Mr. For the process of differentiation of Jala River basin components important factors are geological structure and relief. U postupku diferencijacije sliva rijeke Jale na cjeline kao vodeći faktori uzeti su geološka građa i reljef sliva. sc. These factors in its interactions have vital role in forming climate.Zbornik radova PMF 4 i 5. prostorno planiranje. viši asistent. vegetacijskih. Semir Ahmetbegović. odlika navedenog područja. Based on complex analyzes of olaet physical-geographic elements using geographic homogeny principals Jala River basin was separated in three land shaft components: land shaft of mezohigrifile forests with oak trees. land shaft of mezofile forest with hornbeam and land shaft with beech forests. pedological and other characteristics of the area and according to attributive distinctiveness of these elements which separates favorable from unfavorable area. pedoloških. physionomic diferentation. landšaftne cjeline. Na osnovu kompleksne analize oleata fizičkogeografskih elemenata poštujući princip geografske homogenosti u slivu rijeke Jale izdvojene su tri landšaftne cjeline: landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom. Prirodno-matematički fakultet. geo-morphological. climate. All of the mention factors could play vital role in defining physical-geographic differentiation. Svaki od navedenih faktora u postupku fizičkogeografske diferencijacije prostora može imati ulogu vodećeg faktora. sc. Odsjek za geografiju. fizionomska diferencijacija. pedoloških i dr. klimatskih. Sabahudin Smajić.

hidrografska. karta digitalnog modela reljefa. Minimalni vodostaji i proticaji se najčešće javljaju tokom avgusta i septembra. te metoda terenskog istraživanja. statistička metoda. Tokom izrade navedenog rada korištene su uglavnom metoda analize i sinteze. a u radu su prezentirane četiri najznačajnije. hipsometrijska. U prvom dijelu rada su prezentirane fizičkogeografske odlike sliva rijeke Jale. panonski. Prezentirani sliv je izgrađen uglavnom od vodonepropusnih stijena pa su orografska razvođa ujedno i vododjelnice. Preklapanjem oleata navedenih elemenata izvršena je diferencijacija neposrednog područja sliva rijeke Jale na cjeline. Riječni režim rijeke Jale je pluvijalno-nivalni.3 0C. sarmatski. Područje je uglavnom izdignuto u pravcu zapad-istok (220-240 m).9 km2. Najstarije su naslage fliša iz gornjeg eocena i donjeg oligocena preko kojih kontinualno leže slatkovodni sedimenti donjeg i srednjeg miocena sa ležištima kamene soli. komparativna metoda. dok se hidromorfna tla javljaju neposredno uz vodotoke. Automorfna tla su rasprostranjena u sjeveroistočnom i jugozapadnom dijelu sliva. Njega predstavljaju brojna morfološka uzvišenja koja se strmo izdiži iznad aluvijalne ravni navedenih vodotoka. pedološka i vegetacijska karta. Ahmetbegović Uvod Sliv rijeke Jale se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni između Panonske nizije na sjeveru i Dinarskog planinskog masiva na jugu. zatim raznovrsni tortonski. Geološka građa. S. ekspozicija i energije reljefa. determinira landšaftne cjeline u slivu rijeke Jale. karta nagiba. Sliv rijeke Jale pripada umjereno toplom vlažnom klimatu sa toplim ljetom (Cfb klimat) čija prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 10 0C. Površina sliva rijeke Jale iznosi 237. Maksimalni vodostaji i proticaji se redovito javljaju u proljetnom periodu.S. blago je nagnuto prema jugu. kartografska metoda. reljefni sklop i geomorfološka evolucija su u interakcijskom odnosu omogućili formiranje normalne riječne doline na ovom prostoru. a minimalni u ljetnjem i rano jesenjem periodu. Sliv rijeke Jale je asimetričan i odlikuje se prilično gustom riječnom mrežom. a u drugom dijelu fizionomske cjeline. U regionalnogeografskom pogledu navedeni sliv pripada regiji Sjeverne Bosne. odnosno subregiji Sprečko-majevičkog kraja. Usljed uticaja različitih fizičkogeografskih uslova slivno područje Jale pripada peripanonskom biljnovegetacijskom pojasu. a čini ga nekoliko dugačkih poprečnih potočnih dolina i kosa koje završavaju u dolini rijeke Jale. 220 . Aluvijalna ravan je široka oko 2 km i naglo prelazi u strma brda. Obrađena tema je prezentirana komponentno a korišten je induktivni metod fizičkogeografskog prikaza datog prostora. Složena geološka građa i tektonska struktura praćena brojnim egzogenim uticajima uvjetovali su reljefni sadrža u slivu koji karakteriše veoma uska zaobljena aluvijalna ravan sa riječnim terasama rijeke Jale i rijeke Soline i prostrani tuzlanski plato. poštujući princip geografske homogenosti. pontijski i pliokvartarni sedimenti. Zbog potpunije analize navedenog problema urađeno je nekoliko tematskih karata sliva rijeke Jale i to: geološka. Rad ima za cilj da na osnovu kompleksne analize fizičkogeografskih komponenata. Smajić. a prosječnom temperaturom najtoplijeg mjeseca 19.

zapadsjeverozapad. Bukinja.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale Fizičkogeografske karakteristike Sliv rijeke Jale pripada regiji sjeverne Bosne. odnosno subregiji Sprečkomajevičkog kraja. Donji dio toka se takođe usjekao u pliocene naslage. šljunak. glinama i ugljonosnim naslagama. Ova rijeka je usjekla Tuzlansku kotlinu i njeno slivno područje se nalazi na južno eksponiranim padinama Majevice. prostor Tušnja. pijesak. (Slika 1) U geomorfološkom pogledu najveći dio sliva pripada zoni rudnih i flišnih planina Bosne i Hercegovine. Sliv rijeke Jale se nalazi na kontaktu Panonske nizije sa sjevera i Dinarskog planinskog masiva sa juga. do Lukavca zove se Tuzlanska kotlina. Navedeni sliv zahvata središnji prostor sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine i pripada hidrografskom sistemu rijeke Bosne. preko Gornje Tuzle i Tuzle. Središnji dio toka. breče. a prostire se od podnožja Majevice i Banj Brda. pretežno miocene i pliocene starosti. Reljef se odlikuje umjerenom raščlanjenošću sa nadmorskim visinama od 181-915 m. Smješteno je između riječnih sistema Tinje. usjekao se u pliocene naslage predstavljene kvarcnim pijeskom. Ova morfostruktura predstavlja horst između Sprečkog polja na južnoj i Posavine na sjevernoj strani. tufovi. Dio toka od izvorišta do gradskog dijela Tuzle čine mioceni sedimenti. Uzana potolina koja se pruža pravcem istok-jugoistok. "tuzlanski krečnjaci" i dr. Šibošnice i Lukavca na sjeveru. Slika 1. U njoj se nalazi dolina rijeke Jale i čine je 221 . glina i pijesak. Geološka karta sliva rijeke Jale U geološkoj građi sliva rijeke Jale dominiraju tercijarne tvorevine. dok pri samom ušću rijeke Jale u rijeku Spreču kod Lukavca preovladavaju kvartarni sedimenti. Gribaje na jugoistoku te Spreče na jugu. pješčari. alevriti kroz koje mjestimice probija proluvijalni nanos. alevritima. Janje na istoku. Moluha. Sliv ove tekućice je građen uglavnom od stijena koje čine hidrološki izolatori pa su orografska razvođa ujedno i vododijelnice. uglavnom konglomerati. Kreke. Šićkog Broda. Cijela slivna površina je smještena između planinske morfostrukture Majevice na sjeveroistoku i Sprečkog polja na jugu.

slika 2) Tabela 1.12 % teritorije prezentiranog sliva.13 2.48 km2 ili 40. Slika 2. Ovdje se Tuzlanska kotlina spaja sa Sprečkim poljem.63 km2 ili 15.96 % teritorije sliva.77 300-400 26. Vojnogeografski institut. (Tabela 1.98 %). Sliv rijeke Jale predstavlja najvećim dijelom uravnjen. blago zatalasan i brdovit prostor sa nadmorskim visinama do 500 m.00 Izvor: Podaci dobiveni planimetrisanjem sa Topografske karte 1:200 000. S.71 km2 ili 28.63 km2 ili 8.57 % .50 km2 ili 41 % teritorije.03 Ukupno 237.16 400-500 97. nagibi od 10-15° na 37. Drugi prostraniji dio doline se nalazi između Bistarca na desnoj te Bokavića na lijevoj obali rijeke Jale u dužini oko 12 km. 1972.37 600-700 32.46 1.93 11. pojačano spiranje i odnošenje materijala.79 km2 ili 4.32 700-800 5. Iz prezentiranih podataka uočljvo je i to da se na nagibu većem od 20° nalazi svega 11. Hipsometrijske karakteristike sliva rijeke Jale Nadmorska Nadmorska Površina Površina visina (m) visina (m) % (km2) % (km2) 100-200 3. dok na nagibe od 15-20° otpada 20.98 800-900 0.48 40. Hipsometrijski pojas od 500 do 1000 m ili pojas brdskog i nisko-planinskog reljefa zahvata 68. Ahmetbegović dva dijela.07 0.88 % površine sliva.82 %.S.90 100.92 200-300 41. Beograd.67 % slivne površine. a od toga veći dio sliva ima nadmorsku visinu od 400 do 500 m (97.76 13. Gornji dio doline se prostire od podnožja planine Majevice do linije MoluheMiladije u dužini oko 10 km. utvrđeno je da su uglovi nagiba do 5° rasprostranjeni na 97.35 km2 ili 29.19 km2 ili 71.46 500-600 30.31 17. Zbog ovakvih uglova nagiba terena ovaj dio sliva odlikuje veoma snažna erozija.74 12. Ovaj hipsometrijski pojas zahvata 169. Hipsometrijska karta sliva rijeke Jale Analizom vrijednosti uglova nagiba reljefa sliva rijeke Jale prezentiranih u tabeli 2. Smajić. (Tabela 2 i slika 3) 222 . nagibi od 5-10° na 70.

63 8.50 40.1°C.2 %. Beograd.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale Tabela 2.4°C.8°C. Površina sliva rijeke Jale iznosi 237. Godišnja amplituda temperature zraka ovdje iznosi 20. Godišnja količina padavina varira od 900 . Rijeka Jala je desna pritoka rijeke Spreče i drugi je vodotok po značaju u Tuzlanskom basenu.98 15-20° 20. Izvire u podnožju planine Majevice na nadmorskoj visini 728 m. Sliv rijeke Jale se odlikuje ravnomjerno raspoređenim padavinama tokom cijele godine sa relativnim kolebanjem od 6.35 29.63 15.3°C. Najhladniji mjesec je januar sa prosjekom od -0.67 5-10° 70. U temperaturnom bilansu najtopliji mjeseci juli i avgust gotovo su izjednačeni.1000 mm. Slika 3. a zatim teče prema zapad kroz široku dolinu.57 20° i više 11.82 Ukupno 237. kroz gradski dio i tuzlansku industrijsku zonu. Ovaj vodotok protiče kroz naselje Gornja Tuzla i Simin Han gdje se spaja sa Požarnicom. Slivno područje rijeke Jale odlikuje veoma izražen reljef sa razvijenom hidrografskom mrežom 223 . a većom količinom se odlikuje sjeveroistočno i sjeverozapadno područje prezentiranog sliva. Dužina glavnog toka od izvorišta do ušća iznosi 37 km.96 10-15° 37. Vojnogeografski institut. Ona je pritoka prvog reda i ujedno najduža pritoka rijeke Spreče.9 km2. 1972. Karta uglova nagiba reljefa sliva Jale Prema Kepenovoj klasifikaciji klime sliv rijeke Jale pripada Cfb klimatu sa prosječnom godišnjom izotermom od 100C i prosječnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22 0C. Nagibi padina u slivu rijeke Jale Uglovi Uglovi Površina Površina nagiba nagiba % (km2) % (km2) 0-5° 97. a razlika je svega 0. U neposrednoj blizini industrijskog kombinata Lukavac rijeka Jala se ulijeva u rijeku Spreču na nadmorskoj visini 181 m. a dužina slivnog područja 88 km. dok je najtopliji juli sa 19.79 4.9 100 Izvor: Podaci dobiveni planimetrisanjem sa Topografske karte 1:200 000.

Landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom.S. geomorfoloških. a na osnovu atributivnih svojstava navedenih elemenata izdvajaju se područja kao povoljna ili nepovoljna za određenu vrstu namjene. Jedina veća pritoka sa lijeve strane. topole i hrasta lužnjaka. smeđa degradirana tla na glinama. Ovakve oscilacije. Pedo i biodiverzitet neposrednog područja ovog sliva u značajnoj mjeri je odraz svih fizičkogeografskih činilaca. a padovi se kreću u intervalu od 0-50. U ovom dijelu sliva nadmorske visine ne premašuju 300 m. ulijevaju se u izvorišnom dijelu. S. Joševica i Mramorska. Geotektonske odlike i petrografski sastav su omogućili da ovaj vodotok formira asimetrično porječje sa razvijenijom desnom stranom i riječnu mrežu pravouglog tipa. Jala ima normalnu dolinu i njene strane se odlikuju malim padovima. klimatskih. energija reljefa nije veća od 100 m. Sve važnije pritoke ulijevaju se u rijeku Jalu sa desne strane. pedoloških i dr. Najviše vodostaje ovaj vodotok ima u periodu od novembra do maja sa maksimumom u aprilu. sivosmeđa karbonatna tla. I pored većeg broja pritoka Jala je mali vodotok. Smajić. lijeske. Navedeni faktori u interakciji imaju značajnu ulogu u formiranju klimatskih. Ahmetbegović i visinskim razlikama između 181 m . Landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom zahvata najniže hipsometrijske nivoe u slivnom području Jale. prostranim dnom i plitkim usjecima. Riječni režim Jale i njenih pritoka je pluvijalnonivalni. U područjima 224 . kao i antropogenih djelovanja tokom vremena. pedoloških. taksonomatičnosti i dr. Landšaft mezofilnih šuma kitnjaka i običnog graba i 3. Grabovac. naročito u sušnom periodu godine. Fizičkogeografske cjeline Fizičkogeografske karakteristike sliva rijeke Jale su rezultat interakcijskih odnosa više fizičkogeografskih faktora. na drugom drugi itd. Tako je na profilu Tuzla u tridesetogodišnjem periodu izmjeren minimalni proticaj od 0. odlika navedenog područja. Na osnovu kompleksne analize oleata fizičkogeografskih elemenata poštujući princip geografske homogenosti moguće je u slivnom području rijeke Jale izdvojiti slijedeće landšaftne cjeline i to: 1. žutosmeđa tla na pijescima. Procentualno je veća pokrivenost šumskim fitocenozama sjevernog i sjeveroistočnog u odnosu na južni dio sliva. vegetacijskih. Uz to ima veoma izražen bujični karakter. U postupku diferencijacije sliva rijeke Jale na cjeline kao vodeći faktori uzeti su geološka građa i reljef sliva. siva karbonatna i beskarbonatna tla. rijeka Požarnica sa Kovačicom. smeđa beskarbonatna tla i dr. Područje uz neposredni tok rijeke Jale pripada biomu umjereno vlažnih šuma vrbe. johe. ilovačama. hijerarhičnosti. Landšaft montanih bukovih i bukovo-jelovih šuma. a najniže od juna do oktobra sa minimumom u augustu i septembru.728 m. a dolinske strane su pod mezofilnim šumama hrasta kitnjaka i običnog graba koje u višim zonama prelaze u biom bukovih i bukovo jelovih šuma.06 m3/s i maksimalni od 268 m3/s. gradu Tuzli čine i znatne ekološke probleme. Najveće njene pritoke sa desne strane su: Solina. naročito geološko-geotektonskih. vegetacijskih. 2. pored ostalog. Fizičkogeografska diferencijacija se može provesti i u postupku smjene vodećih faktora gdje se na jednom nivo jedan faktor uzima kao vodeći. Složen petrografski sastav uz ostale uvjete u slivu omogučio je obrazovanje više vrsta automorfnih i hidromorfnih tala kao što su smonice. Svaki od navedenih faktora u postupku fizičkogeografske diferencijacije prostora može imati ulogu vodećeg faktora a to ovisi prije svega od svrhe ovog postupka.

Zbog ovih i niza drugih atributa navedena cjelina se manjim dijelom odlikuje blago zatalasanim (brežuljkastim) reljefom dok je veći dio terena izrazito brdovitog karaktera. uglavnom serpentina sa naslagama kvartarnih sedimenata. Površina ove landšaftne cjeline iznosi 45 km2 što predstavlja 19 % ukupne površine sliva Jale. smonice.5 0C. Pedološki pokrov ove landšaftne cjeline čini nekoliko vrsta dolinskih tala neposredno uz tokove Jale i Soline dok su uske doline pritoka Jale i periferni dijelovi ovog landšafta pokriveni tlima koja su svoj puni razvitak ostvarila na višim nadmorskim visinama u skladu sa dominirajućim pedogenetskim faktorima tj. Površina ovog areala iznosi 124 km2 ili 52 % ukupne površine sliva Jale i predstavlja najprostraniju landšaftnu cjelinu u analiziranom slivu.5 m/s. Postranstvo ove cjeline pripada prvom i drugom razredu energije reljefa (0-50 m i 50-120 m) što znači da se ova lanšaftna cjelina rasprostire na prilično uravnjenom terenu čiji su periferni dijelovi znatno zatalasani te naglo prelaze u padine hipsometrijski viših brdovitih formi. a najčešći vjetrovi su iz sjeveroistočnog i jugozapadnog pravca čija srednja brzina iznosi svega 1. U ovom dijelu sliva prisutna je snažna erozija. U vegetacijskom pogledu u ovoj cjelini dominiraju poplavne šume. a zbog ekspozicionih odnosa u navedenom landšaftu i bukovih formacija. U geološkoj građi ovog landšafta dominiraju uglavnom tvorevine miocene i pliocene starosti. reljef. Energija reljefa u ovom dijelu sliva je mnogo veća nego u prethodnom landšaftu i kreće se u intervalima drugog i trećeg razreda energije reljefa (50-120 m i 120-170 m). Ovaj landšaft je nešto hladniji. Landšaft mezofilnih šuma kitnjaka i običnog graba u slivu Jale zahvata hipsometrijske nivoe između 300 m i 500 m i kontaktna je zona između landšafta mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom na jugu i landšafta montanih bukovih i bukovojelovih šuma na sjeveru. U geološkoj građi ovog landšafta dominiraju tercijarne i kvartarne tvorevine. pelosoli i dr. Nagibi padina su u ovom landšaftu mnogo veći u odnosu na prethodnu cjelinu i kreću se u intervalu od 5 do 200. obrazovanja i očuvanja pedološkog pokrova na navedenim terenima i dr. Naime. smeđa beskarbonatna tla na trošnim krečnjacima. Cjelina se odlikuje veoma složenim pedološkim pokrivače kojeg čine najvećim dijelom smeđe degradirana tla na glinama i ilovačama. u landšaftu mezohigtofilnih šuma kitnjaka i običnog graba. Ovo područje ima odlike umjereno tople i vlažne klime sa toplim ljetom klasificirane po Kepenu kao Cfb klimat.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale ovog landšafta (aluvijalna ravan) gdje nagibi reljefa ne premašuju 20 nema vidljivih tragova kretanja masa pa je površinsko spiranje svedeno na minimum. izraženo je spiranje i kliženje terena. johe. siva karbonatna i beskarbonatna tla na škriljcima. S obzirom na geološku građu. lijeske i topole na koju se u višim hipsometrijskim nivoima ovog landšafta nastavlja formacija hrasta lužnjaka. manje vlažniji i ima neznatno veću količinu padavina u odnosu na prethodni što je direktna posljedica razlike u nadmorskim visinama između navedenih cjelina. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 9. Jugozapadni dio ove cjeline situiran je od ofiolita. intenzivno spiranje i pokreti masa što predstavlja veliki problem u pogledu stabilnosti terena. uglavnom vrbe. smeđa srednje duboka i duboka tla na karbonatnoj trošini. Obodni dijelovi ove cjeline imaju padove do 50 pa su tu vidljive pojave kretanja. Po obimu su najzastupljenije tvorevine miocene i pliocene. Srednja godišnja temperatura zraka u ovoj landšaftnoj cjelini iznosi oko 10 0C. klimatske. hidrografske i pedološke karakteristike ova cjelina predstavlja pogodno stanište za razvoj hrasta kitnjaka i običnog graba. rjeđe oligocena. litohromatogena crvena i ljubičasta tla. Dio cjeline koji se prostire neposredno uz tok Jale i njenih pritoka odlikuje se velikom količinom aluvijuma kroz koji mjestimice izbija proluvijalni nanos. a prosječna godišnja količina padavina 897 mm. žuto-smeđa tla na pijescima. zbog 225 . Prosječna relativna vlažnost zraka ovdje iznosi 80 %.

Srednja godišnja temperatura zraka je niža za oko 1 0C u odnosu na landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom i iznosi oko 9 0C. Energija reljefa je također izražena.3 ). radi se o smjeni sjevernih i južnih ekspozicija u navedenom dijelu ovog landšafta. na višim hipsometrijskim nivoima ovog landšaft. laporci. glinci i pješčari. Ovaj landšaft je znatno hladniji u odnosu na dva prethodna. četvrti i manjim arealom peti razred energije reljefa (120-170 m. Smajić. i bukve u kombinaciji sa jelom. Zbog navedenih nagiba ovaj dio sliva karakteriše veoma snažna erozija. Iz prezentiranog se vidi da navedeni landšaft ima u cijelosti brdovit i značajno raščlanjen reljef predstavljen uglavnom južnim obroncima planine Majevice. Landšaftne cjeline u slivu rijeke Jale 226 . Prosječna količina padavina se kreće u intervalu od 900-1000 mm. Ahmetbegović termičkih razlika u južnom dijelu ovog landšafta ispod hrastovih formacija javlja se inverziona bukva iako je ona karakteristična za više nadmorske visine. rijeđe laporoviti krečnjaci (K 2 ). bankoviti kvarcni pješčari. rijeđe konglomerati (Ol). pojačano spiranje i odnošenje materijala što svakako umanjuje kvalitet životnog prostora u navedenom landšaftu. 170230 m i preko 240 m). andeziti (M 1. Površina navedenog landšafta iznosi 69 km2 ili 29 % ukupne površine analiziranog područja. u nižim. pjeskoviti krečnjaci i laporci (E 2. S.2 ) i dr. a dominira treći. pješčari. a nagib padina se bitnije ne razlikuje u odnosu na prethodnu cjelinu. (Slika 4) Slika 4. tufovi. Uglavnom su to pločasti krečnjaci. Reljef se odlikuje kontinuirano velikim padovima koji u krajnjem sjeveroistočnom dijelu ove cjeline znatno premašuju 200. listasti glinjci. oligocene i miocene tvorevine. Dakle. U ovom dijelu sliva nadmorske visine se kreću od 500 do 800 m. eocene. laporci.S. U geološkoj građi ovog landšafta učestvuju manjim arealom kredne. Landšaft montanih bukovih i bukovo-jelovih šuma zahvata najviše hipsometrijske nivoe u slivnom području Jale. Zbog složenih fizičkogeografskih uvjeta koji vladaju u slivu navedeni landšaft predstavlja pogodnu sredinu za razvoj bukve.

sa širim osvrtom na prilike u slivu Jale i Soline. Literatura i izvori 1. vode. 1978. water. 3. 30. dok su ostala područja uslovno stabilna ili nestabilna. Jovanović.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale Zaključak Rezultati analize tematskih karata i brojnih mjerenja pokazali su da se najpovoljnija područja za gradnju u prezentiranom slivu nalaze u dolini rijeke Jale i Soline. Main problem is that favorable areas are already urbanized and occupied without planning for other purposes. Naučna knjiga. Bušatlija. Because of these and some other reasons this area has many geological problems such is environmental pollution (air. Č. Sarajevo. Conclusion Analyze results of thermal maps and numerous of measuring have shown that the most favorable areas for constructions in the presented basin are in valleys of Jala and Solina Rivers. a ona bi zasigurno dala pozitivne rezultate i sa ekonomskog aspekta.: Prilog poznavanju geološke građe.: Morfostrukturne i morfosklupturne karakteristike reljefa Bosne i Hercegovine. D. a u zapadnom dijelu gdje su uvjeti za gradnju znatno povoljniji izgrađena su brojna industrijska postrojenja i privredni objekti. Dukić. Grad se ne može širiti u pravcu istoka jer je raspoloživa površina uglavnom urbanizirana. 1987. Zbog ovih i niza drugih problema ovo područje se odlikuje brojnim geoekološkim problemima. Salvation of this very complex situation can be resolved by organizing qualitative environmental planning with main focus on better quality of living space which would also provide better results in economical aspects. Dijelovi sliva rijeke Jale sa višim nadmorskim visinama su također izgrađeni stambenim objektima ali zbog velikih inklinacija javljaju se klizišta koja uvjetuju brojne probleme. Sarajevo 1972. Anđelković. Parts of Jala basin in higher elevation are also packed with large number of houses causing dirt slide because of big inclination. Rješenja ovakve kompleksne situacije moguće je potražiti u budućem kvalitetnom prostornom planiranju čiji će primarni cilj biti kvalitetna organizacija životnog prostora.. pa je stanovništvo prisiljeno da se naseljava u istočni dio grada koji je i onako prebukiran. unlike the other areas there are conditionally stable or unstable. 1984. 227 .: Hidrologija kopna. S. Čičić. 4. Sarajevo. Zbornik radova. IX kongres geografa Jugoslavije. Beograd.: Tektonska rejonizacija Jugoslavije. Problem predstavlja to što su površine povoljne za gradnju već urbanizirane ili neplanski uzurpirane za druge namjene. IX Kongres geologa Jugoslavije. a odnose se prije svega na zagađenost životnog prostora (zraka. M. As a direct result of lack of environmental policy plan and not consulting experts we end up occupying western part of the city by industry complex and have large number of people moving to the eastern part that is already crowded. The city can not expanded towards east because of urbanized areas and western part is occupied by industrial zone. tla i dr). evolucije i tektonike tuzlanskog bazena. To su uslovno stabilni i nestabilni tereni pa je prije gradnje bilo kakvog objekta potrebno uraditi geomehaničku analizu terena da bi se eventualno izbjegle neželjene posljedice. ground etc). Zbog nepostojanja politike prostornog razvoja i nekonsultiranja struke danas je u ovom području industrija smještena na najpovoljnijem građevinskom zemljištu. I. This area is partly stable but some parts are unstable so it requires geo-mechanic analyze of terrain to avoid possible unwished consequences. 2. Geološki glasnik br. geneze.

J. 2003. F.: Klimatske karakteristike Tuzle.: Geotektonsko poznavanje terena BiH. 33-34.: Fizička geografija Jugoslavije. 16. 1981. 25. Đ. S. str. M. Godina II.: Spreča. 10. Geografski pregled.: Rijeka Krivaja – Potamološka razmatranja. 1983. M. 10. 1978.: Geologija Bosne i Hercegovine. Đ. Jovanović. Beograd. 228 . Smajić. Petrović. 9. A. R. Spahić. Sarajevo. 41-65. Lakušić. Ahmetbegović 5.: Biogeografija Jugoslavije. Marković. Svezak Geografija. Sarajevo. Sarajevo. Beograd. Broj 2. T. M. Šegota. Tuzla. Paunković.S. 1963. 13. 1979. Marković.: Osnovi primjenjene geomorfologije. Školska knjiga. str. S. Zagreb. Zbornik radova Prirodnomatematičkog fakulteta.: Klimatologija. Beograd. 14. 1990. Beograd. XX i XXI.: Klimatogeni ekosistemi Bosne I Hercegovine. 38-49.: Geološko tektonske karakteristike Sjeverne Bosne. Geoinžinjering.. Knj. Knj. 17. Katzer. D. GGD. Vidović. Naučna knjiga. I. 6. Matvejev. 1926. 7. 11. P. Manojlović. Geološki glasnik. Geoinstitut. Beograd. I. Soklić. IX kongres geologa Jugoslavije. Geografski pregled sv. 12. Smajić.. 15. Sarajevo. 2005. 1981. 1934-1935. Č. Sarajevo.: Geomorfologija. Sarajevo. 8. 1993. 1964. Geografski fakultet. Filipčić. S.: Postanak i struktura tuzlanskog bazena.

professional development. The paper is divided in three thematic parts. U prvom delu razmatra se inicijalno obrazovanje nastavnika geografije u zemljama Evrope. The first part considers initial education of geography teachers in European countries. čiju realizaciju finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Key words: geography teacher. profesionalni razvoj. Drugi deo rada posvećen je postinicijalnom profesionalnom razvoju nastavnika geografije. 1 Napomena. in regard to their advanced training through direct work. Mr. broj 149001 (2006-2010). Ključne reči: nastavnik geografije. Dušica Malinić. Summary This paper is about geography teachers’ professional development as a sustained and lifelong process that portrays a personal commitment for each teacher alone. Đurđica Komlenović. Beograd Sažetak U radu se govori o profesionalnom razvoju nastavnika geografije kao kontinuiranom i doživotnom procesu koji predstavlja ličnu obavezu svakog nastavnika. The second part is dedicated to postinitial professional development of geography teachers.Zbornik radova PMF 4 i 5. with special reference to their elementary education in the countries of South-East Europe. 229 – 236 (2007-2008) Originalni naučni rad ORGANIZACIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE U ZEMLJAMA EVROPE 1 ORGANIZATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY TEACHERS IN THE EUROPEAN COUNTRIES Dr. odnosno njihovom usavršavanju kroz neposredan rad. Članak predstavlja rezultat rada na projektu »Obrazovanje za društvo znanja«. . while the third part refers to contents and methods of advanced training for geography teachers in Europe. Rad je tematski podeljen u tri celine. obrazovanje. sa posebnim osvtrom na osnovno obrazovanje nastavnika geografije u zemljama jugoistočne Evrope. education. Institut za pedagoška istraživanja. dok se treći deo rada odnosi na sadržaje i metode stučnog usavršavanja nastavnika geografije u Evropi.

poznavanje i korišćenje savremenih nastavnih metoda. pedagoškom dokumentacijom. ali je ključno pitanje kako doći do kvalitetne nastave koja obezbeđuje veću uspešnost učenika u školskom radu. obrazovni sadržaji. gde traje 6.Komlenović. a osposobljavanje za njihovu primenu u nastavnom procesu je zapostavljeno. oblicima organizovanja nastavnog i vannastavnog rada. Pod nastavničkim kompetencijama najčešće se podrazumevaju: stručnost. Ovaj podatak ukazuje da se budući nastavnici školuju kao predmetni specijalisti. Kreatori obrazovne politike kvalitet škole najčešće sagledavaju kroz ostvarenost postavljenih obrazovnih ciljeva i ishoda u nastavi. već te veštine stiču i razvijaju u praksi odnosno. uzimajući u obzir kvalitet onih koji pomažu i podržavaju proces učenja. slušaju predavanja o nastavnim principima. 2006). uglavnom. Različiti modeli nastave zalažu se za različite ciljeve školovanja. a posebno: način organizovanja procesa nastave. dok je ostatak vremena namenjeno psihološko-pedagoškim sadržajima. razvijaju i usavršavaju u procesu inicijalnog i postinicijalnog/doživotnog obrazovanja. Na većini univerziteta čak su i vežbanja iz psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta teorijskog karaktera. a najveći deo vremena provode na časovima gde ih iskusni nastavnici upoznaju sa budućim zanimanjem. u učionici. Malinić Inicijalno obrazovanje nastavnika geografije u evropskim univerzitetskim centrima Nastava zauzima centralno mesto u školi i predstavlja složen i dinamički odnos u kome se dolazi do određenih rezultata. to znači da budući studenti. odnosno predavanja i tumačenja nastavnika. tradicionalnim nastavnim metodama i oblicima nastavnog rada. Istraživanja su pokazala da na efikasnost nastave utiču brojni faktori.Đ. podrška učenikove porodice (Малинић. Organizacija studentske metodičke prakse (hospitovanja) u zemljama Evrope veoma se razlikuje. Neosporno je da se poželjne nastavničke kompetencije stiču. koji svojim stručnim i didaktičko-metodičkim kompetencijama direktno utiču na efikasnost obrazovanja. ličnost nastavnika. Najčešće je organizovana u semestru koji sledi nakon izučavanja pedagoške grupe predmeta ili po okončanju akademskih studija i traje od nekoliko sati (zemlje jugoistočne Evrope) do nekoliko nedelja ili duže (Nemačka). U državama Evrope. praktični ili eksperimentalni stručni rad sa studentima u značajnoj meri je zapostavljen. istraživački. 2007). fleksibilnost u radu i otvorenost za promene. Važno je napomenuti da u univerzitetskoj nastavi dominiraju verbalne metode rada. U većini evropskih univerzitetskih centara. Jedno od najvažnijih pitanja školske prakse je kako nastavu učiniti što efikasnijom. Prilikom boravka u školi studenti se upoznaju sa školskom zakonskom regulativom. dok je osposobljavanje za raznovrsne nastavničke uloge i zadatke marginalizovano (Klašnja. dok je problemski pristup. U svim zemljama strukturu u studentske metodičke prakse čine dva dela: (1) poseta školi i prisustvo časovima geografije i (2) praktični rad u učionici. individualne karakteristike učenika. nastavnici geografije u Nemačkoj na akademskim studijama imaju obavezne i dve godine pripravničkog staža.5 godina. D. aktivnih oblika rada i savremene obrazovne tehnologije. u inicijalnom obrazovanju studenti se ne osposobljavaju da koriste aktivne nastavne metode i savremenu nastavnu tehnologiju. Sadržaji geografske nauke u nastavi. Pored inicijalnog obrazovanja od četiri i po godine. Dakle. osim u Nemačkoj. nastava se realizuje kroz klasične oblike rada (predavanja) i teorijske vežbe. uz dominatno izučavanje akademskih geografskih disciplina. pedagoške veštine. prezentuju se teorijski i praktično i obuhvataju od 70% do 96% nastavnog vremena. Drugi deo prakse 230 . inicijalno obrazovanje budućih nastavnika geografije najčešće traje od 4 do 5 godina. Posebno značajnu ulogu imaju nastavnici.

Zbog toga je važno podsticanje interdisciplinarnosti i kooperativnosti u radu. kao ni podizanju opšte i pedagoške kulture budućih nastavnika. nakon čega uz preporuku mentorskog tima oni polažu pripravnički ispit (Рудић. Dakle. Zasnivanjem radnog odnosa u školama. Sve ovo ukazuje da institucije koje obrazuju buduće nastavnike geografije nemaju dovoljno interesovanja za osnaživanje inicijalnog didaktičko-metodičkog obrazovanja koje je neophodno budućim nastavnicima. Važno je napomenuti da metodiku nastave geografije. da prati naučna i tehnička dostignuća. najčešće. koji najčešće nisu adekvatni predviđenim ciljevima i ishodima nastave. Ne treba zaboraviti da u ovom periodu pripravnici retko kada dobijaju adekvatnu pomoć. od nastavnika se očekuje da unapređuje kvalitet i efikasnost obrazovanja. izvode profesori različitih užih (geografskih) specijalnosti koji nisu imali neposredan nastavnički kontakt sa školom i koji se nisu bavili bazičnim (obaveznim) i srednjim obrazovanjem. vrednovanja rada i profesionalnog napredovanja nastavnika koji treba da odgovore svim savremenim profesionalnim izazovima (Rawling. sve je jasniji zahtev za modifikovanjem i osavremenjivanjem pedagoških. Po obavljenom praktičnom radu/praksi. razvoj timskog 231 . 2007). inoviranje kurikuluma za obrazovanje nastavnika. pedagoga i/ili psihologa. U toku ovog perioda. Usled nedostatka primera dobre prakse značajno opada i kvalitet same nastave i ne razvija se dobra osnova za dalje stručno usavršavanje nastavnika. Naime. pa zato često u radu pripravnika postoji šarenilo u primeni metoda i oblika rada. studentima se izdaje potvrda koja ne sadrži ni jedan kvalitativni pokazatelj njihovog rada. dok sadržaji predmeta pedagogija. savet ili uputstva od iskusnih nastavnika ili stručne službe u školi. Ovakvo stanje u akademskom obrazovanju nastavnika ne može da doprinese savremenim potrebama obrazovanja i društva u celini. uz mentorski nadzor oni pripremaju i izvode nastavni čas geografije. U zemljama jugoistočne Evrope. Inicijalno obrazovanje nastavnika u zemljama jugoistočne Evrope. a koji bi trebalo da bude pod mentorskim nadzorom iskusnog nastavnika geografije. koji mora da bude usmeren ka profesionalnom razvoju akademskih znanja i veština potrebnih za obavljanje nastavničkog poziva. Nastavna praksa ili hospitovanje studenata je formalnog karaktera. psihologija i metodika nastave nisu usaglašeni i obuhvataju od 4-10 % nastavnog vremena. 1995/96). U bazičnom obrazovanju nastavnika dominiraju sadržaji geografske nauke. 2007) ili ispit za nastavničku licencu. 2007). koji traje od 6 do 12 meseci. uspostavljanja sistema praćenja. inicijalno obrazovanje nastavnika geografije najčešće traje 4 godine i nije se menjalo niti usaglašavalo sa savremenim promenama i potrebama nastavničke profesije. da ih primenjuje u svom radu i da prihvata inovacije u nastavnom procesu (Рудић. Otuda je ovakav vid organizovanja metodičke prakse formalnog karaktera i može se smatrati ne odgovarajućim. psiholoških i metodičkih znanja i veština. svršeni diplomci počinju pripravnički staž. U zemljama jugoistočne Evrope pripravništvo nije sastavni deo inicijalnog obrazovanja. kao i nastavom na tim nivoima. Potencira se nužnost osnaživanja i inoviranja načina i oblika usavršavanja uz rad. pre svega.Organizacija profesionalnog razvoja nastavnika geografije u zemljama Evrope odnosi se na neposredan rad studenata u školi. Zato je neophodno. budući da ne doprinosi didaktično-metodičkom obrazovanju i modernizaciji nastave geografije. što se može smatrati i imperativom savremenog obrazovanja. Nastavna sekcija Internacionalne geografske unije dala je preporuke koje se odnose na modernizaciju i unapređivanje kvaliteta inicijalnog obrazovanja i uvođenja u rad nastavnika geografije. predviđeno je da mladi nastavnici stiču znanja i iskustva o nastavničkoj profesiji. Nesumnjivo je da ovakva organizacija inicijalnog obrazovanja ne odgovara savremenim potrebama društva. Pogotovu što se od nastavnika očekuje da bude nosilac promena u obrazovnom sistemu (Станковић и Павловић. odnosno.

To je otvoren. evropskom i svetskom nivou (kongresi. namenski projekti nacionalnih ili međunarodnih organizacija u koje se uključuju pojedinci ili ekipe nastavnika i školske ustanove u saradnji sa lokalnim institucijama. 232 .  Mobil teacher training – mobilno usavršavanje. Na ovaj način.Đ. čime se uspostavlja kontinuitet sa inicijalnim obrazovanjem. U većini zemalja Evrope profesionalni razvoj nastavnika geografije odvija se na nekoliko načina:  Cascade training – kaskadno usavršavanje. simpzijumi. kao i osnaživanje socio-psiholoških komponenti nastavničkih veština Nova obrazovna politika koja se odnosi na inicijalno obrazovanje nastavnika prisutna je u gotovo svim zemljama Evrope. U novije vreme. U manjem broju zemalja (Nemačka. Francuskoj. u mnogim zemljama Evrope prisutno je tradicionalno shvatanje profesionalnog razvoja nastavnika koje karakteriše: (1) kratak period inicijalnog obrazovanja. 2007). uvođenje inovacijskih metoda i oblika rada. Male grupe eksperata obučavaju veće grupe savetnika. Najčešće se odvija u vanuniverzitetskim ustanovama. Udruženja geografa na regionalnom. počev od lokalnog do centralnog (državnog) nivoa. kao što su Pedagoški i drugi instituti u Rusiji i u zemljama Istočne Evrope ili nastavničke asocijacije i organizacije. 2000). Međutim. u zemljama Evrope. praktičnog rada i istraživačkih delatnosti u kome se dopunjuju znanja. (3) nedovoljna povezanost inicijalnog obrazovanje i profesionalnog razvoja nastavnika i (4) nepostojanje sitemske veze između inicijalnog obrazovanja nastavnika. Kontinuirano. Portugalija) stručno usavršavanje se organizuje na matičnom fakultetu. vrlo uspešno stručno usavršavanje za nastavnike geografije osnovnih. dinamičan i trajan proces učenja. Istraživanja ukazuju da inicijalno obrazovanje ne može da bude dovoljno za celokupnu nastavničku karijeru. D. Negde se formiraju posebni. odnosno. dok didaktičkometodička pitanja nisu u sferi interesovanja ovih asocijacija. Organizovane su ekipe instruktora koje edukuje veće grupe nastavnika na lokalnom nivou.Komlenović. 2004). Francuska. (2) marginalizovan značaj kontinuiranog razvoja nastavnika. literatura) omogućavaju nastavnicima geografije da saznaju novine u nauci. vladine i nevladine agencije i mediji. naročito zbog velike šarolikosti u kvalitetu stručnog i pedagoškog obrazovanja (Комленовић. usavršavanjem nastavnika geografije bave se razne profitabilne i neprofitabilne organizacije. veoma se razlikuje. razvijaju veštine i sposobnosti koje treba da odgovore bržim promenama i izazovima sve zahtevnijeg društva. Malinić rada. nadzornika i predavača u školama na regionalnom ili lokalnom nivou. Oblici i načini organizovanja ovog vida profesionalnog razvoja planiraju se u svim državama Evrope i na svim nivoima. Italiji. srednjih i učiteljskih škola realizuje Kraljevska škola za pedagoške studije u Danskoj (Усавршавање наставника у европским земљама. Usavršavanje nastavnika geografije uz rad Usavršavanje nastavnika u toku rada je kontinuirani proces i predstavlja ličnu obavezu svakog pojedinca. nastavnici zadovoljavaju potrebu za akademskim sadržajem obrazovanja i ujedno se praktično obučavaju. nastavnički centri u Velikoj Britaniji. Španiji. istraživanja i unapređivanja škola i sistema obrazovanja uopšte (Klašnja. Profesionalni razvoj nastavnika geografije.

finansijskom situacijom zemlje i škole. Posebno je značajno naglasiti da. Ovi strateški ciljevi podrazumevaju: (1) unapređivanje kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja i obuke u zemljama EU. potrebom i vrstom škole. godine tri strateška cilja obrazovanja i obuke nastavnika koje je potrebno realizovati do 2007. (2) olakšan pristup svim sistemima i (3) otvaranje sistema ka spoljnom svetu (The concrete future objectives of education and training systems. ujedno i potreba. Continuing education – kontinuirano obrazovanje koje se ostvaruje preko kurseva i seminara. Ostvarenost ovih ciljeva evaluiraće se definisanim kvantitativnim i kvalitativnim indikatorima koji treba da posluže većini zemalja da izrade sveobuhvatne strategije profesionalnog razvoja nastavnika (Klašnja. Ovaj način stručnog usavršavanja podrazumeva evaluaciju i kriterijume za napredovanje nastavnika. satelitske komunikacije. podrazumeva program za proširivanje i dopunjavanje znanja iz geografije. godine. koji je dostupan svima i koji je usklađen sa savremenim dostignućima (Станковић. prepušteno je slobodnom izboru nastavnika (Комленовић. Nastavniku se ponuđeni moduli    sa sadržajima koji su diferencirani po nivou složenosti i sa očekivanim ishodima. nove nastavne programe kao i novine iz geografske nauke. nastavnici imaju izraženu potrebu za profesionalnim razvojem kao kontinuiranim procesom. računari. svakako je i stručno usavršavanje nastavnika koje je često neadekvatno. Павловић. 2007). U pojedinim zemljama ovakav vid stručnog usavršavanja je regulisan zakonskom regulativom i obavezan je za nastavnike. nastavnim sadržajima. nastavnim planovima i programima. diskovi. Sadržaji i metode profesionalnog razvoja nastavnika geografije Jedan od apostrofiranih problema u obrazovanju. Distance training .Organizacija profesionalnog razvoja nastavnika geografije u zemljama Evrope  Modular training – modularno usavršavanje. Ovaj način usavršavanja najprisutniji je u Velikoj Britaniji. audio i video kasete.obrazovanje na daljinu. mogu da steknu diplomu višeg nivoa. Д и Б. 233 . 2007). In-service further training – dalje obrazovanje. evaluacijom učeničkih postignuća. Najčešći razlozi su: mišljenje ili volje direktora škole. problemi kod obezbeđenja zamene časova (u vreme nastavnih dana) i nedostatak finansijskih sredstava. Ovakvi programi sadrže didaktičke inovacije. inicijalnim obrazovanjem i ličnim afinitetima nastavnika. nove metode i oblike rada. Ovakav vid usavršavanja ima za cilj da se nastavnici redovno informišu o novinama u: školskom zakonodavstvu. ograničeno ili je zanemareno duži vremenski period. 2004). Činjenica je da stručno usavršavanje treba da bude u skladu sa: strategijom obrazovanja. pedagoški časopisi i listovi. prema nalazima nekih istraživanja. 2001). kao i ostali vidovi. Kontinuiranim obrazovanjem nastavnici stiču nova znanja i veštine. Mišljenja eksperata koji se bave obrazovanjem i iskustva nastavnika potvrđuju da su najkvalitetniji oni vidovi stručnog usavršavanja koji objedinjuju teorijske sadržaje i praktičnu obuku uz aktivno učešće nastavnika. U nekim zemljama Evrope ovakav vid stručnog usavršavanja. S tim u vezi zemlje Evropske unije usvojile su 2001. Za ovaj vid usavršavanja koriste se razni mediji.

U većini zemalja Evrope prioritet se daje saminarima koji su direktno vezani za inovacije u nastavnom procesu (stavke: 1. Većina seminara se sastoji od teorijskog i praktičnog. Tribine su najčešće tematskog i teorijskog karaktera. Posebne specijalizacije iz geografskih disciplina 7. 2004). Zbog angažmana u specijalizovanim ustanovama za stručno usavršavanje. individualna i grupna nastava za učenje na osnovu sposobnosti učenika) 5. Sve ove institucije najčešće angažuju predavače i edukatore iz svoje ili drugih sredine. radioničarskog dela gde se teorijska znanja i veštine osnažuju ili dopunjuju. položaju škole u društvu i razvoju nastavničkog poziva. savetnici. Seminari su najčešće tematski organizovani i obuhvataju sadržaje i aktivnosti iz sledećih oblasti: 1. Izrada nastavnih sredstava 4. D. evaluacija se vrši interno. Najčešće su to centri ili pedagoški zavodi za stručno usavršavanje. Seminare za nastavnike u srednjim stručnim školama mogu organizovati institucije iz lokalne sredine koje su direktno zainteresovane za određeno područje rada (Усавршавање наставника у европским земљама. nastavnici-edukatori u svojim školama imaju smanjen obim nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Stručno usavršavanje nastavnika geografije u zemljama Evrope najčešće je organizovano putem tribina i seminara koji su namenjeni različitim ciljnim grupama: pripravnicima. 2003). Svakako. Na ovaj način. Didaktika i metodika geografske nastave (ocenjivanje.Komlenović. Geografi koji su stalno zaposleni u centrima ili zavodima za stručno usavršavanje poseduju veliko i kvalitetno iskustvo u nastavi i dodatno su specijalizovani za stručno usavršavanje. radom ekstertnih timova ili u formi inspekcije. rad sa obdarenom decom. Malinić U novije vreme. Očuvanje prirodnog okruženja i zdravlja 6. U ulozi predvača su najčešće nastavnici i predavači sa institucija na kojima se stiče inicijalno obrazovanje. Multikulturalizam i evropska dimenzija u obrazovanju 8. interaktivne nastavne metode i savremeni oblici rada. nove tehnologije. u zemljama Evrope daje se veći značaj obrazovanju. nastavnička udruženja. Seminari se najčešće evaluiraju na osnovu upitnika koji popunjavaju polaznici u toku ili na kraju seminara. Obično su angažovani za organizacione i tehničke poslove na seminaru. uključujući i kompjutere) 3. sadržaj) 2. nastavnici dobijaju nova znanja iz sveta nauke. Saradnja na relaciji nastavnik-roditelj: (Комленовић.Đ. direktori škola i stručni saradnici. Organizator seminara obrađuje podatke. objavljuje ih i na osnovu 234 . Obrazovna i psihološka problematika (deca sa posebnim potrebama. Oni su nadležni za usavršavanje vezano za obrazovnu politiku i novine u obrazovanju. Predmetni kurikulum (struktura. dok iskusni nastavnici iz škola osnažuju didaktička i metodička iskustva polaznicima seminara. 2 i 3). 2000). U nekim zemljama. nevladine organizacije i asocijacije. U stručnom usavršavanju učestvuju: inspektori. Evaluaciji programa stručnog usavršavanja daje se veliki značaj. već i široj zainteresovanoj javnosti. određene organizacione jedinice pri ministarstvima prosvete. oblici učenja. Vaspitno usmeravanje i profesionalna orijentacija 9. nadzornici. postoje razlike u obliku i kvalitetu nastave u inicijalnom obrazovanju i u načinu prenošenja znanja i veština budućim nastavnicima geografije. odnos nastavnik-učenik. Seminare organizuju ustanove koje se razvijaju i usavršavaju u skladu sa državnom politikom i njenim odnosom prema obrazovanju. nastavnicima sa značajnim radnim iskustvom. nastavnicima za dodatnu kvalifikaciju i nastavnicima različitog nivoa obrazovanja (Komlenović. problemska nastava. organizuju ih stručna udruženja i namenjene su ne samo nastavnicima geografije.

medija i informatičke mreže novine iz nauke i nastave prenose daljim korisnicima. stručna udruženja nastavnika. iako po njegovom završetku nastavnici dobijaju sertifikat koji ima određenu težinu. Postinicijalno obrazovanje i usavršavanje vezuje se za institute. na osnovu čega može da se utiče na poboljšanje kvaliteta budućih seminara. časopisa. vrednovanje pojedinačnih predavanja ili radionica. a najčešće se odvija preko tribina. finansijska orijentacija škole. a koji prijavom na konkurs ostvaruju učešće na projektima tih organizacija. odnosno. pogotovu ako se ima u vidu da je njegova metodologija nedovoljno razrađena. radionica i slično. programe za studijske boravke i putovanja u matičnoj zemlji. 2005). oblike i načine stručnog usavršavanja najčešće utiču državna politika u oblasti obrazovnog sistema. Za sada. razne nevladine asocijacije i organizacije. počev od osnovnog/inicijalnog. Znanja i iskustva koja nastavnici stiču u procesu stručnog usavršavanja vrednuju se na način na koji ih nastavnik primenjuje u nastavi i mogu da utiču na profesionalno napredovanje pojedinaca. obrazovne institucije imaju razvijenu izdavačku delatnost i preko praktikuma. studijskih putovanja i razmene nastavnika. Ovakav način stručnog usavršavanja može značajno doprineti jačanju međunarodne saradnje. kao i lična 235 . Edukatori su eksperti iz nauke. iskusni nastavnici iz škola ili stručnjaci iz ostalih sfera društvenog života koji su zainteresovani za obrazovanje i usavršavanje nastavnika. postoje namenske stipendije međunarodnih organizacija (Evropski savet. doživotno usavršavanje je zakonom regulisano pravo i obaveza svakog pojedinca i pokriva sve oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja. Poseban vid usavršavanja nastavnika obuhvata praćenje naučne i stručne literature. koje pružaju veoma stručna. za sada ne postoji konsenzus oko koncepcije i strukture stručnog usavršavanja nastavnika geografije. što može dovesti do nerealnih zaključaka o kvalitetu seminara u celini ili nekih njegovih delova Polaznicima seminara poseban problem stvara samoevaluacija odnosno. usvojeni su strateški ciljevi obrazovanja i obuke nastavnika svih profila koji treba da doprinesu kvalitetu i efikasnosti sistema obrazovanja na nivou Evrope i u pojedinačnim zemljama. usavršavanja uz rad do profesionalnog napredovanja nastavnika. da je proces evaluacije seminara veoma kompleksan segment strategije unapređivanja rada nastavnika. Problem kod ovakvog tipa evaluacije može predstavljati neadekvatna kritičnost nastavnika (preterano blag ili strog kriterijum vrednovanja). potrebe nastavnika. Zato je neophodno osmisliti programe za razmenu nastavnika. razumevanju.Organizacija profesionalnog razvoja nastavnika geografije u zemljama Evrope rezultata procenjuje da li je ostvaren postavljen cilj. Na organizaciju. zavode. seminara. Na evropskom nivou. pripravništva ili uvođenja u rad. Holandije i Norveške). U razvijenim zemljama. Međutim. radionica. u okruženju i na širem prostoru. polaganje testa nakon završetka seminara. Svetska banka. lokalne zajednice i drugih organizacija.čiji su korisnici nastavnici geografije iz osnovnih i srednjih škola (najbrojniji su nastavnici iz Austrije. lokalne sredine. predlog novih tema. solidarnosti i širenju geografskog horizonta. Važno je napomenuti. a u nekim državama utiče na lično profesionalno napredovanje. Evaluacioni listi najčešće sadrži pitanja koja se odnose na: očekivane ishode. UNESKO) i instituta. Inicijalno obrazovanje nastavnika organizovano je na univerzitetskim institucijama. i za ovakve seminare prijavljuje se mali broj polaznika. zbornika radova. Usavršavanje nastavnika geografije potrebno je internacionalizovati i u njega ugraditi evropsku dimenziju (Komlenović. Za ovakav vid stručnog usavršavanja neophodna je finansijska podrška škole. geografska znanja i oskudna psihološko-pedagoška i metodička znanja i veštine. Zaključak Profesionalni razvoj nastavnika.

(2006): Узроци школског неуспеха. (2004): Професионални развој наставника. Рудић. doktorska disertacija. Грчић. (2007): Развој наставе географије у Србији. 2. Malinić motivacija nastavnika. Малинић. 11. 10. The International Journal of Social Education.. S. бр. 129 -134.Komlenović. Београд: Институт за педагошка истраживања. Глобус. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet. С. 9. Rawling. M. и С. Крњајић (прир): Претпоставке успешне наставе (229-254). 10. Komlenović. (1995/96): A School Geography for the Twentry-First Century? The Experience 7. Vol. Д. pp. E. стр. В. of the Nacional Curriculum in England and Wales. kao i razvoj učeničkog potencijala. Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања и Интерсистем. Klašnja. Beograd: EDP i CIDA. (2007): Profesionalni razvoj nastavnika u evropskim zemljama u VanBalkom. Number 2. и М. The concrete future objectives of education and training systems (2001): Brisel: Savet evropske zajednice. Ne sme se zaboraviti činjenica da kvalitetan obrazovni sistem zahteva visoko obrazovane nastavnike koji podržavaju socijalne i kulturne dimenzije obrazovanja.): На путу ка друштву знања (119-132). Максић (прир. Станковић. i S. (12-32). Đ. 5. 29. Ђ. 6.Đ.. Београд: Институт за педагошка истраживања. Комленовић. Ђ. D. Комленовић. Literatura 1. Mijatović (prir): Stručno usavršavanje: iskustva edukatora za edukatore (19-37 ) . 236 . 3. Павловић (2007): Нове улоге и професионални развој наставника у времену промена у Гашић-'Павишић С. 4. (прир): Србија и савремени процеси у Европи и свету (177-188): Београд: Географски факултет. (2003): Organizacija geografske nastave u školskim kurikulumima u svetu i primena iskustava u nastavi geografije Srbije. 8. Д и Б. Усавршавање наставника у европским земљама (2000) Београд: Министарство просвете. (2005): Европска димензија у настави географије у Стаменковић. D. у С.

School of Philosophy.po onoj „Misli globalno . the author of this paper. The ethnographic research elaborated on in the paper relates to a destroyed village in Podrinje. Ključne riječi: iskustveno učenje. kratkoročna posjeta malobrojnim povratnicima. kao popularni. iskustvenim učenjem (experiential learning) i terenskim istraživanjem. iz prve ruke tj. Bez obzira na geografsku udaljenost i kulturološke različitosti. zajedno sa svojim kolegom prof.postali su aktivisti i zastupnici jedne „nevidljive“. mladih ljudi povezanih uzajamnim osjećajem univerzalne odgovornosti . inovativni nastavni metod u visokom obrazovanju. Ron Adams.djeluj lokalno!“ . i. je vezano za jedno. „pronaći“ i održati u novim društveno-političkim okolnostima. Etnografsko istraživanje. jačanje lokalnih zajednica Abstract Last year. koje je prošloga ljeta bilo lokacija desetodnevnog boravka i terenskog istraživanja australskih studenata i njihovih predavača. 237-250 (2007-2008) Originalni naučni rad INOVATIVNI NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE IZVAN UNIVERZITETSKIH UČIONICA: "ISKUSTVENO UČENJE" KAO NASTAVNI METOD U VISOKOM OBRAZOVANJU I NAČIN PODRŠKE LOKALNIM ZAJEDNICAMA KOJE SU PREŽIVJELE GENOCID U BIH TAKING HIGHER EDUCATION BEYOND THE CLASS ROOM: EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION AND CAPACITY BUILDING IN POST-GENOCIDE COMMUNITIES IN BIH Hariz Halilović. autor ovog rada je. 25 „stranaca“. autor nudi ideje i konkretne prijedloge kako se slične inicijative . etnografsko istraživanje. which was location of a ten-day-long fieldwork conducted by the students and . rezultirala je nizom plodotvornih aktivnosti za vrijeme i nakon boravka u selu.e. learning based on their first-hand experiences while conducting fieldwork in those communities. U zaključku. kreirao i uspješno realizirao istraživačko-obrazovni projekat/predmet iz socijalne antropologije namijenjen grupi studenata iz Australije. Kroz kritički osvrt na iskustveno učenje. Ova najavljena. elaborirano u radu. developed and successfully implemented a research/educational project as a subject for a group of Australian university students studying social anthropology. potpuno uništeno.mogu upotrijebiti kao nastavni metod ali istovremeno i način podrške i jačanja lokalnih zajednica koje su predmet izučavanja. demografski devastirane i socijalno marginalizirane lokalne zajednice u dalekoj istočnoj Bosni.Zbornik radova PMF 4 i 5. a koje se pokušavaju rekonsturirati. together with his colleague Prof. Ron Adamsom. podrinjsko selo. The aim of the project was to enable the students to learn about devastating effects of genocide on the local communities in BiH through ‘experiential learning’.bazirane na kreiranju i ispitivanju znanja u praksi . Anthropology and Social Inquiry The University of Melbourne Victoria 3010 Australia Abstrakt Prošloga ljeta. u ovo nekad živopisno selo na Drini. upoznati studente s devastirajućim efektima genocida na lokalne zajednice u BiH. cilj ovog rada je ukazati na stvarni potencijal koje iskustveno učenje i etnografsko-istraživački rad mogu imati na iniciranje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama afektiranim genocidom. Projekat je imao za cilj.

je poznat po istraživačkom radu iz oblasti grupne dinamike i organizacijskog razvoja. Uradim i razumijem“.lewincenter.org/browse/authors/d#a446. the aim of this paper is to point out to the real potential that experiential learning and ethnographic research can have on fostering a positive change in postgenocide communities trying to reconstruct. Više o radu John Dewey-a može se naći na web stranici The Center for Dewey Studies: http://www.piaget. je autor niza publikacija iz oblasti epistemologije. cilj ovoga rada je da ukaže na stvarni potencijal koji znanstveno-istraživački i obrazovni rad imaju na iniciranje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama nakon genocida. kaže: „Čujem i zaboravim. Confucius c. iskustveno učenje je 1 Prevedeno s engleskog: I hear and I forget. 25 ‘foreigners’. Poznat je po svom radu iz oblasti filozofije te jedan od utemeljitelja filozofske škole pragmatizma.infed. Vidim i sjetim se. young people sharing mutual commitment to universal responsibility as per ‘Think global . Uz kritički osvrt na neke bitne aspekte vezane za iskustveno učenje i etnografsko istraživanje.act local! – have become activists and advocates of an ‘invisible’. Više o idejama ovog utjecajnog filozofa može se naći na webstranici The Jean Piaget Society: http://www. the author offers some ideas how similar initiatives – based on creating and testing knowledge in practice – could be applied as both teaching method and a way to empower local communities. pedagoški pristup ovom projektu baziranog na iskustvenom učenju (experiential learning). demographically decimated and socially marginalised local community in faraway eastern Bosnia.. teorije kognitivnog razvoja i konstruktivne teorije znanja. Halilović their teachers. Više o idejama ovog znanstvenika može biti nađeno na oficijelnoj webstranici The Kurt Lewin Center for Psychological Research (http://www.gutenberg. This short-term visit to the once vibrant and picturesque village in Drina Valley has resulted in many positive outcomes during and after the visit. Zahvaljujući njegovom radu. poznat po svojim teorijama o učenju i znanju. koja datira oko 450 godina p. teoriju učenja zasnovanu na direktnom iskustvu. Neki od radova ovog istaknutog filozofa obrazovanja poput ‘Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education’ i ‘Moral Principles in Education’ su dostupni na webstranici Project Gutenberg: http://www. empowerment of local communities Uvod Ovaj rad predstavlja sintezu teorije iskustvenog učenja i personalnog narativa o jednom studijskom putovanju u Bosnu i Hercegovinu (BiH). američki teoretičar pedagogije. Jedna Konfučijeva izreka. ‘re-discover’ and sustain themselves in the new socio-political realities.pl/index. Despite the geographical distance and cultural differences.edu/~deweyctr/. I do and I understand. švicarski filozof. poput Graham Gibbs-a (1987) i Peter Jarvis-a (1987). iskustveno učenje – je sigurno najstariji pedagoški metod. Key words: experiential learning. 2001).1947).) 2 John Dewey (1859 –1952) je bio lider progresivnog obrazovanja u SAD početkom XX stoljeća.org/.edu.http://www. 1 Uzimajući ovu jednostavnu mudrost kao idejnu platformu te oslanjajući se na ideje John Dewey-a 2 . 238 . I see and I remember.e. U uvodu ovoga rada najprije će biti sažeto predstavljena teorijska podloga tj. kao i radu drugih suvremenih teoretičara iz ove oblasti. 3 Jean Piaget 1896 –1980). 4 Kurt Zadek Lewin (1890 . 450 BC. razvio je pedagoški model tj.php) ili na linku.n. 1995.siu. Jean Piaget-a 3 i Kurt Lewin-a 4 . ethnographic research. Experiential learning ili learning by doing – tj.org/thinkers/etlewin.htm. utemeljitelj socijalne psihologije.H. By critically reflecting on experiential learning as an increasingly popular teaching method in higher education.ukw. David Kolb (1984. In conclusion.

). Kolb (1984) dijeli iskustveno učenje u četiri uzajamno povezane faze: 1) konkretno iskustvo. kabinetska predavanja i sl. Uloga pedagoga je da osmisli. (1995). dakle. znanje od opće i univerzalne primjenjivosti i relevantnosti. Sintetizirajući koncepte razvijene od strane ova dva suvremena teoretičara iskustvenog učenja. može se dobiti „recept“ za iskustveno učenje koji se sastoji od nekoliko bitnih elemenata. i ugovor o učenju (uključiti sve bitne nabrojane elemente kao što su akcioni plan. primjenu raznih perspektiva i znanja.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica ponovo „otkriveno“ i popularizirano i sve više se primjenjuje u visokom obrazovanju. organizira i rukovodi direktnim iskustvima čiji cilj je da dovede do istinskog. formulirati probleme (dozvoliti studentima da formuliraju probleme kao i načine kako da ih riješe). 2) promatranje i „refleksiju“ (kritički/analitički osvrt) na dato iskustvo. 2001) i Gibbs-a (1987). Ovo često zahtijeva temeljite pripreme i refleksivnost odnosno evaluaciju i artikuliranje direktnog iskustva u tzv. uključuje direktan kontakt sa fenomenima koji su predmet izučavanja. testiranje ideja i pretpostavki u praksi. razviti jasne kriterije koji će se koristi za evaluiranje rezultata. svrsishodnog i dugoročnog učenja. 239 . David Kolb definira iskustveno učenje kao „filozofiju i metodologiju kojima se pedagozi ciljano tj. teoretsko znanje. 5 Vidi Kolb. Iskustveno učenje. Iskustveno učenje zahtijeva od učesnika holistički pristup tj. D (1984. Planiranje iskustva treba uključiti bitne stavke kao što su: akcioni plan (kako primijeniti teoriju i opće znanstvene principe na terenu). 1995. Kolb-a (1984. On također smatra da iskustveno učenje nije otkrivačko učenje (discovery learning) jer sve aktivnosti moraju biti pažljivo dizajnirane od strane predavača a studenti trebaju „obraditi“ svoje iskustvo na kritički način. planski uključuju u direktna iskustva i fokusiranu reflesivnost sa studentima s ciljem sticanja i testiranja znanja ili učenja konkretnih vještina“ 5 . lista zapažanja (usmjeriti studente da ciljano istražuju). odrediti ciljeve. 3) formuliranje apstraktnih koncepata i teorija nakon „refleksije“ i 4) testiranje (provjera) novih koncepata (kroz ponavljanje). Graham Gibbs (1987) ističe da iskustveno učenje nije pasivna praksa nego aktivno izučavanje. ne samo u tehničkim i prirodno-znanstvenim disciplinama (sciences) nego i u društvenim oblastima (arts) koje su tradicionalno vezane za konzvervativne metode učenja (knjige. ciljevi i kriteriji i taj dokument treba da služi kao ugovor između studenta ili grupe studenata i nastavnika/vođa putovanja). 2001) i Kolb et al.

postavljanje i formuliranje „pravih“ pitanja. Hutchings K et al. Studijska putovanja kao vid iskustvenog učenja Bez obzira na teoretsku podlogu i empirijsku potvrdu o pozitivnom doprinosu iskustvenog učenja profesionalnom i personalnom razvoju studenata. Simuliranje iskustva je također bitan element iskustvenog učenja.). zajedno sa svojim kolegom Ron Adams-om. za vrijeme iskustvenog učenja. kreiranje alternativnih rješenja. Prošloga ljeta (juli-avgust 2007. non-verbalna komunikacija i uloga govornih pauza te pozitivan doprinos grupnoj dinamici. predviđanje rezultata. poznata je činjenica da u oblasti visokog obrazovanja diljem svijeta još uvijek preovladava klasično tj. Međutim. filmovi. Predmet pod nazivom “Posljedice genocida i prisilnog raseljavanja – Studijsko putovanje u Bosnu i 240 . strukturirane diskusije. strukturirane de-briefing sesije. zbog svoje kompleksnosti i niza direktnih. pokusnim uvjetima. mnogi univerziteti sve više prakticiraju redovna ili sporadična odstupanja od ovog dominantnog obrazovnog metoda. prepoznavanje i svjesnost sopstvenih emocija. (2002) ističu da studijska putovanja. Ovaj vid iskustvenog učenja kombinira putovanje i obrazovanje kroz fleksibilne načine izvođenja nastave i učenje u stvarnim situacijama. U skladu s Kolbovim konceptom o iskustvenom učenju Porth (1997) smatra da studijska putovanja moraju uključiti tri osnovna elementa: 1) pripremni program. Sama grupna dinamika i život i rad u grupi su sastavni dio iskustvenog učenja. Bosnian Study Tour U predstojećem dijelu ovoga rada opisana su iskustva „iz prve ruke“ vezana za studijsko putovanje kao vrstu iskustvenog učenja. autor ovog rada je koncipirao i realizirao istraživačko-obrazovni projekat/predmet za grupu australskih studenata. korištenje audio i video snimaka. tj. Halilović Povećanje pažnje i usredsređenost na unaprijed definirane ciljeve. Studijska putovanja su vjerovatno najpopularniji vid iskustvenog učenja za mnoge studente. pored tradicionalnih predavanja u učionicama. 2) izvođenje studijskog putovanja i 3) obrada. fotografije. rad na slučaju. treba uključiti razumijevanje situacije. imaju podjednaku važnost za osobni i za profesionalni razvoj studenata. članci itd. pitanjima. biranje između alternativnih rješenja te formuliranje rezultata i analizu. odgovorima i listama zapažanja. face-to-face.ako ne i nužno unaprijed dogovoriti i definirati uloge članova grupe. Ostale metode vezane za simuliranje stvarne situacije iskustvenog učenja obuhvaćaju igrokaze. U simuliranje treba također uključiti i ocjenjivanje. samoocjenjivanje. diskusije o upitnicima. učenje u kontroliranim. reprezentacije stvarnih događaja te korištenje i analizu relevantnih materijala kao što su dokumentarci. Postoji niz nastavnih metoda koji se mogu primijeniti za „simuliranje“ tj. Dobar primjer studijskog slučaja. ocjenjivanje pojedinaca od strane grupe. iskustava. Razmatranje i refleksije iskustva se mogu ostvariti kroz niz konkretnih aktivnosti kao što su: pisanje dnevnika. Neki od njih su rad na opisanim stvarnim ili izmišljenim slučajevima (case studies) na teme za koje je iskustveno učenje vezano. bazirano na akumuliranju informacija vezanih za određeni predmet bez direktnog iskustva vezanog za temu studiranja. vježbe aktivnog slušanja. akademsko učenje. u nekim slučajevima je preporučljivo .H. dijagnozu problema. Rotacija uloga je poželjna. razmjena prikupljenih informacija. analiza i evaluacija nakon završetka putovanja. U zavisnosti od veličine grupe i vrste iskustvenih aktivnosti. se ostvaruje kroz niz praktičnih aktivnosti kao što su: vođenje zabilješki. uzajamno intervjuiranje učesnika te pisanje pojedinačnih i grupnih izvještaja.

namjera autora je povesti zainteresiranog čitatelja na zamišljeni put u to zaboravljeno istočno-bosansko selo. U ovoj želji. usredsređenost i studiozno proučavanje lokalne kulture ispitanika.od učešća na seminarima i međunarodnim konferencijama. socijalne veze. a teme koje istražujem su skoro identične nazivu studijskog putovanja. vođenje 6 Jedan od važnih etičkih postulata etnografskog istraživanja. Da bi se razotkrili ti suptilni. norme. nepisani „zakoni“. tj. u jednu posebnu priču o običnim ljudima i njihovim (ne)običnim životima. jednomjesečno studijsko putovanje je uključilo niz aktivnosti koje su bile dio iskustvenog učenja . Stoga i Dolina nije stvarno ime sela koje je bilo predmet istraživanja Tone Bringa. ali istovremeno zadržati svoj istraživački fokus i profesionalnu distancu. koje je predmet mog dugoročnog istraživanja. najprije u Grazu. proširio istraživačkoedukativnim boravkom grupe australskih studenata u „etnički očišćenom“. 241 . što ponekad nije jednostavno izbalansirati Ovaj način ili metod kvalitativnog istraživanja. cilj svakog antropologa jeste da što bliže doživi. pogotovo za njen istočni dio. ili onome što je od tih života još ostalo. ukratko postati insider. iziskuje vrijeme. Moj etnografski rad je također vezan za nekoliko lokalnih sredina u Bosni i Hercegovini (i drugim dijelovima svijeta). Ustvari. Na primjeru specifičnih. nazvan etnografija. Bitno je naglasiti da jednomjesečno putovanje australskih studenata iz dalekog Melbourne-a nije bilo turistička ekskurzija niti tzv. Za razliku od Tone Bringa. jeste zaštita identiteta ispitanika ukoliko bi isti bili izloženi bilo kakvom riziku ili šteti. negdje u centralnoj Bosni 6 . pa sam možda baš stoga želio svoju subjektivnost izbalansirati neutralnošću kolega i studenata s drugog kraja svijeta koji sa Bosnom i Podrinjem nisu imali nikakve veze. Etnografski rad norveške antropologinje Tone Bringa i njeni pisani i filmski zapisi o „njenom selu“ Dolina. zabilježi i prenese (ne)obične ljudske priče te da razotkrije neke „zakone“ po kojima se socijalne grupacije . kodovi i pravila po kojima lokalne grupacije (pre)žive. Podrinje. genocidom devastiranom selu u istočnoj Bosni.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica Hercegovinu“ (Bosnian Study Tour 2007 – BST) je izazvao veliku zainteresiranost australskih studenata i akademskih kolega. lokalnih grupa. tj. održavaju se i (re)konsturiraju svoj identitet. običaji. Konačno. koje su predmet istraživanja. koji počinje na ovom mjestu. strpljivost. promatrati ih. kao i bilo kojeg drugog znanstvenog istraživanja. a potom u Sarajevu. Kroz „putovanje“ u narativ. do prisustvovanja komemoraciji 12.bilo da se radi o lokalnim plemenskim zajednicama bilo o pripadnicima globalnih elita . preko terenskog istraživanja (fieldwork). živjeti sa njima. disaster tourism nego dio akreditiranog predmeta koji je uključio sve bitne aspekte iskustvenog učenja.te kulminiralo terenskim istraživačkim radom (fieldwork) i desetodnevnim boravkom u jednom „zaboravljenom“ i „etnički očišćenom“ selu u istočnoj Bosni. ja sam svoj etnografski projekt prilagodio tj. godišnjice genocida u Potočarima . vrlo personalno i porodično vezan. od priprema kroz teoretsku nastavu. utjecaj nasilja na lokalne zajednice. preuzimajući ulogu naratora u prvom licu. participirati u njihovom svakodnevnom životu.održavaju i konstruiraju svoj grupni identitet. Nakon temeljnih priprema u Australiji. antropolozi nastoje izvući neke univerzalne pouke i razviti teoretske koncepte te doprinijeti razumijevanju socio-kulturoloških posebnosti i fenomena koji prevazilaze okvire lokalnih zajednica (Eriksen 2001). ja sam za Bosnu. su primjer briljantne etnografije jedne semi-ruralne sredine u BiH. nužno je „zaviriti ispod površine“ te se što više približiti svojim ispitanicima. danas u okviru Republike Srpske (RS). autor se ne razlikuje od ostalih kolega antropologa koji svjesno koriste narativni metod kako bi ono o čemu istražuju i pišu što bliže približili svojoj publici.

etničko čišćenje. međunarodne odnose. U BiH Za vrijeme boravka u Sarajevu. a pored domaćih studenata ljetnu školu su pohađale i grupe studenata iz regiona. Halilović dnevnika i zabilješki (fieldnotes) do pisanja akademskih eseja baziranih na pojedinačnim opservacijama. Štaviše. jula. pored ostalog. su počeli početkom marta. Starosni prosjek studenata je bio oko 21 godinu. socijalni rad i žurnalizam. izbjeglice. uže specijalizacije (majors) koje su studenti studirali uključili antropologiju. pored slušanja izlaganja vodećih svjetskih i lokalnih eksperata iz područja genocida i političkog nasilja. Bosnian Study Tour je boravila tri dana u Grazu.sve je bilo spremno za pokret. tj. utiscima i sopstvenom iskustvu. oko 2/3 su bile djevojke i 1/3 mladići (što je otprilike struktura studentske populacije na fakultetima društvenih znanosti u Australiji). studenti su i naučili neke bitne riječi. odabrali smo 23 najentuzijastičnija i akademski najkompetentnija studenta koji su nas svojim pismenim prijavama i u pojedinačnim usmenim intervjuima ubijedili da su adekvatni kandidati za učestvovanje u jednom ovakvom projektu. bili upoznati sa konceptima i temama kao što su genocid. studenti su učestvovali na Međunarodnoj konferenciji o genocidu i prevenciji genocida. pozdrave i fraze na našem jeziku. U Austriji Prije dolaska u Sarajevo.H. zainteresiranost studenata je bila iznad svih naših očekivanja.. 7 Naši domaćini u Sarajevu su bili Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Međunarodna asocijacija istraživača genocida (International Association of Genocide Scholars) . u Austriji. kulturne i političke posljedice rata u BiH te o bitnim aspektima kulture i historije BiH i regiona. europskih zemalja i Sjeverne Amerike. sirnica i ćevapi . razgovorima. političke nauke. Iako neočekivano.i po prvi put se okusila zeljanica. socijalne. Na trosatnim seminarima. do 14. koji su pokrili teorijski dio predmeta i važne logističke detalje. ICTY (Haag Tribunal). 7 Na konferenciji su. Namjera nam je bila povesti grupu od 15 studenata. čiji su studenti prethodno postali članovi 242 . od 7. studenti također prezentirali svoj vlastiti workshop na kojem su izložili svoje ideje o ulozi studenata i visokog obrazovanja u sprječavanju genocida i tretiranju posljedica genocida. kao gosti Word University Service-a (WUS) i European Center for Teaching and Research in Human Rights (ETC) pri Graz univerzitetu. g. Uz to. na kome su prikazani odabrani filmovi bh autora . Također smo imali prijem kod Gradonačelnika grada Graza. Nakon cjelodnevnog Bosnian Film and Cultural Festival-a. Putovanje je bilo planirano za početak jula 2007. australski studenti su učestvovali u programu ljetne škole „Zločini protiv čovječnosti i međunarodno humanitarno pravo“ organizirane od strane Studentske asocijacije Pravnog fakulteta. međutim. U Grazu su studenti učestvovali na predavanjima na kojima je govoreno o mjestu i ulozi BiH u europskim integracijama te saznali o stanju ljudskih prava u regionu viđenih iz perspektive austrijskih stručnjaka. Prije polaska Iako smo kolega Adams i ja razvili jasne kriterije za prospektivne učesnike na studijskom putovanju u BiH te pored činjenice da su studenti snosili najveći dio troškova puta. studenti su. ljudska prava. a seminari. Australija je bila najbrojnije zastupljena zemlja. od pedesetak prijavljenih kandidata. raseljena lica (IDPs). dok su fakulteti.

su bili prvi putnici u prvom autobusu koji se nakon rata uputio za ovo uništeno selo. Počitelj i Međugorje. kao po pravilu „očekuj neočekivano“. Nakon prilično lagodnog i ugodnog boravka u Sarajevu uslijedilo je višesatno putovanje regularnom autobusnom linijom. sredinom 1960-tih. gdje smo čekali da se nešto desi. svi ostali su svojim prisustvom komemoraciji željeli iskazati svoje poštovanje žrtvama genocida i solidarnost sa preživjelima. nekoliko studenata je razgovaralo o mogućnosti volontiranja u lokalnim nevladinim organizacijama u BiH. autobus nikada više nije vozio za Klotjevac. Znači. pa smo se morali sami snaći za prijevoz. premali da bi u njega mogla stati i trećina studenata. onakav kakav je nekad bio. U Sarajevu su studenti uspostavili kontakte sa lokalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama te se povezali sa lokalnim i stranim studentima. a i rješenja iznađena. kasno poslijepodne. konačno smo. jula 2007. grupa studenta iz Australije. mnoge neočekivane prepreke su se pojavile. a kamoli mnogobrojni prtljag. posjetili Mostar. udaljen 28 km od Srebrenice i 48 km od Višegrada. g. do tog dana jula 2007. u 1992-95. niti je bilo putnika za Klotjevac niti se put smatrao dovoljno sigurnim. duboko u Podrinju. koji je s jeseni puhao iz kanjona Drine. agresiji na BiH. prema Višegradu. Vozač je. zbog vikenda i drugih obaveza naše „kontakt osobe“ nisu bile u Srebrenici. a onda „prebacivanje“ do Klotijevca. Smješten na lijevoj obali Drine. godišnjice genocida u Potočarima. na samoj granici sa Srbijom. je bio dobrovoljan. 243 . Uz to. 8 Klotjevac je također ponekad pisan i izgovaran kao Klotivac i Klotijevac. Od kulturnih znamenitosti studenti su upoznali kulturno-historijske spomenike i institucije u Sarajevu. a bio je zadnji koji je vozio za Klotjevac u proljeće 1992. a odlazak na komemoraciju i dženazu u Potočarima 11. bio „pošteni Srbin“ i nekada je bio jedan od vozača koji su redovno vozili na relaciji Srebrenica-Klotjevac. Rekonstrukcja uništene lokalne zajednice Ovdje bih napravio malu digresiju i predstavio Klotjevac. Tradicija splavarenja je prekinuta izgradnjom hidro-elektrane Perućac i formiranjem 56 km dugog akumulacionog jezera između Bajine Bašte i Višegrada.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica Zajedno sa ostalim delegatima konferencije studenti su učestvovali na komemoraciji 12. To je bilo prilično potresno iskustvo za sve studente. njih pun autobus. sticajem sretnih okolnosti i nakon dogovora sa vozačem autobusa koji je „slučajno“ zastao ispred nekadašnje robne kuće u Srebrenici. Prije nego što je potpuno uništen kao ljudska nastamba. Nakon toga. Prijevoz koji su nam lokalni predstavnici vlasti u Srebrenici bili obezbjedili je bio jedan mali kombi. s polaskom u 7 ujutro iz Sarajeva do Srebrenice. Klotjevac Odlazak u selo Klotjevac 8 . Međutim. Srećom. Također. Studenti su bili nekoliko mjeseci unaprijed najavljeni i naš dolazak očekivan. bili na putu prema našoj krajnjoj destinaciji. Klotjevac je tradicionalno bio poznat po svojim hrabrim splavarima i živopisnim slapovima. nekada popularnu turističku destinaciju u srebreničkoj općini. je bio završni dio jednomjesečnog putovanja. Klotjevac je bio poznat po ljepoti drinskog jezera i oštrom vjetru zvanom Sopur. u zadnjem trenutku. Osim dva studenta za koje je prisustvovanje ovom tužnom događaju predstavljao preveliki psihički i emotivni napor te su odlučili ostati u Sarajevu. Blagaj na Buni. kako nam je sam otkrio.

mnogi stećci su potopljeni prilikom punjenja akumulacionog jezera. tzv. Vera Erlich opisuje porodične i druge običaje u više sela u Bosni i Hercegovini. a mala djeca su poticana na plač za vrijeme obreda kako bi se Bog (ili bogovi?) smilovao i prekinuo sušu. Klotjevac se također spominje u radovima britanskog historičara John J.html ili http://www. Zbog toga ne čudi da su Klotjevac i okolna sela uz Drinu bili popularna turistička destinacija tokom ljetnih mjeseci. poslovi koji uključuju kopanje zemlje ili mućenje vode.e. i u kojoj su se redovno održavali vjerski obredi. autohtono stanovništvo sela do 1992. a džamija je služila kao centar duhovnog i socijalnog života sela. a 24 km dug kanjon Drine između Klotjevca i Žepe.tara. jezero je duboko 90 metara. stoljeću p. U samom selu i u njegovoj okolici nalazi se više desetina dobro očuvanih stećaka. Klotijevac ima dugu historiju o čemu svjedoče ostaci ilirske. zbog anonimnosti studije. Osim ovakvih i sličnih rituala lokalnog stanovništva u Klotijevcu. 11 Bez obzira na poštovanje i održavanje svoje predislamske duhovne i materijalne tradicije. žitelji Klotijevca. ugovarali poslove. srednjovjekovne tvrđave povrh Klotijevca i legenda o njegovoj gospodarici Jerinji su dio usmenog predanja stanovnika Klotijevca koje je zabilježio i pokojni Vlajko Palavestra. Wilkesa koji je istraživao ostatke ilirske kulture u BiH i koji tvrdi da je Klotjevac bio razvijeno ilirsko naselje još u 2. Iako malo poznat izvan Podrinjskog regiona.bajinaBašta.com/bbportal/main/river/facts/river_facts_e.html. Halilović Smješteno između planina Sušice.org. se smatra ne samo najživopisnijim i najljepšim dijelom toka Drine nego predstavlja i treći kanjon po dubini u svijetu (nakon Colorado kanjona u US i Tara kanjona u CG) 9 . su bili poznati po svojoj bijeloj džamiji. i planina Zvijezde i Tare. brojni dani u godini. 10 U obimnoj studiji. koja je obuhvatila 300 sela u raznim dijelovima Jugoslavije krajem tridesetih godina XX stoljeća. autora Jovana Deroka. na nadmorskoj visini od 280 metara. poznati bosanski etnolog i vjerovatno najveći skupljač narodnih predanja u BiH. 11 U svom dokumuternom-istraživačkom filmu o stećcima Zehrudin Isaković je zabilježio identičan obred u hercegovačkom selu Jezero kod Uloga. Npr. Bajina Bašta Portal na www. Skoro da je vrlo izvjesno da su se neki običaji iz tadašnjeg Klotijevca našli i u antologijskoj studiji Vere Erlich (1964) Porodica u Trasnformaciji. „Vikendaši“ su dolazili s obje strane Drine (Srbije i BiH). a neki su uništeni proširenjem puta i općom nebrigom vlasti. bogumilska i kršćanska) bila potpuno integrirana u vjerske i narodne običaje muslimana Klotijevca koji su činili stopostotno. 10 Bogata kulturna historija Klotijevca je rezultirala u specifičnoj lokalnoj kulturi u kojoj su predislamska vjerovanja (paganska. na srbijanskoj strani. Pred sami rat broj vikednica u Klotjevcu se približavao broju kuća strarosjedilačkog stanovništva. godine. Klotivljani. Nažalost. keltske. npr.n. pogotovo petkom kada bi na džumu namaz dolazili muškarci iz Klotijevca i okolnih sela. 9 Prema informacijama Zavoda za turizam Bajina Bašta. a tu se nalazio i ljetni kamp studenata fakulteta fizičke kulture (DIF) s Beogradskog univerziteta. „godovi“ kao „Vodena Marija“ i „Ognjena Marija“ su bili dani na kojima se određeni poslovi nisu radili. razgovarali. Klotjevac između I i II svjetskog rata je opisan u monografiji iz 1939.yu/indexeng. slavenske i otomanske kulture.H. 244 . Ostaci Starog grada tj. na bosanskoj. dubok između 700 i 1000 metara. uključujući i mnoge detalje iz muslimanskih sela u Podrinju. dijelili informacije. U periodu izmedju dva zadnja rata. imena sela nisu navedena ali postoje indicije da je dobar dio opisanih običaja mogao upravo biti iz Klotjevac i okolnih sela. za vrijeme sušnih godina učile su se „kišne dove“ i poljevali vodom stećci. koja je više puta iznova građena i dograđivana. rimske.

radnički i putnički autobusi. svi bili Bošnjaci. Takvu sliku nisu vidjeli već duže od 15 godina i sigurno ih je podsjetilo na vremena kada su ovim selima redovno. kako se hipokritički reducira genocid počinjen u BiH. svježeg zraka i veličanstvenog kanjona. znaci rata i uništenja u kućama u kojima smo se smjestili su bili gotovo bezazleni. g. 245 . a služio je kao centar za okolna sela jer se u Klotijevcu nalazila osnovna škola (do 5. Hadžićima. Pored stalnih povratnika. Na mjestima nekadašnjih sela stajala su zgarišta. Mnogi Klotivljani..Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica Stanovnici Klotjevca su zaposlenje nalazili u industriji u općinama Srebrenica i Bratunac. danas nastanjenih u Tuzli. prolazili đački. od kojih su. Klotijevac je . više i visoke škole. na kojima su rupe od granata i tragovi paljevine još bili jasno vidljivi. u Srbiji. u Klotijevcu. u više navrata dnevno. Međutim. zajedno sa hiljadama protjeranih Podrinjaca.koje sada čine povratnici iz četiri porodice. kao i „na privremenom radu“ u Austriji i Njemačkoj. Boravak australskih studenata u Klotijevcu Sam dolazak u Klotjevac. sve kuće i građevine srušene i spaljene. Ovako dakle izgleda (još) jedan „lokalni genocid''. u selu su još bili i preživjeli iz tri porodice koji sada žive svoje izbjegličke živote u Njemačkoj i Holandiji. prodavnice. su završili srednje. Ipak.. obrazovanju i politici kako u lokalnoj regiji tako i diljem zemlje. su s čuđenjem gledali autobus pun mladih ljudi. ili još uvijek u toku.zajedno sa okolnim. u Srebreničkom genocidu. satkana u mozaiku od plavozelene vode jezera. svih 12 osoba . među njima i svi muški članovi mnogih porodica. cijelo selo . Dok su malobrojni Srbi područje napustili neposredno pred rat i utočiste našli u Srbiji. je bila u potpunom kontrastu i kontradikciji sa ruševinama kuća. razreda). Užicu. uništeni nečiji domovi i životi. Sve je izgledalo kao da je rat tek stao. pogotovo generacija nakon drugog svjetskog rata. odnosno ono što je od tih porodica ostalo. Sam Klotijevac je imao nešto preko trećine stanovnika. U narednih deset dana dijelili smo životne uvjete u kojima i povratnici. mnogi pobijeni. zarasle ruševine nekadašnjih domova uz tek poneki trag života. ali i preko Drine. zelenila drveća. autobusna stanica. osim 14 Srba. u poređenju sa desetinama do temelja srušenih i spaljenih kuća svuda oko nas. riječna luka… U toku rata svi žitelji iz ovog područja su protjerani. gravitirajućim selima Prohići i Urisići ukupno imao 1047 stanovnika.. već godinama žive. većinsko bošnjačko stanovništvo je. Po zadnjem popisu iz 1991. Ovo je bila slika genocida. često pripadnici tri generacije. koje su zjapile tugom i odsustvom života i opominjale da se nešto strašno ovdje desilo. povratnika na koje smo naišli. pred nama je bila stvarnost jedne ubijene lokalne zajednice. a sva pokretna imovina opljačkana. dočekani smo uz osmijehe i zagrljaje kao najbliži rod. je bilo posebno emocionalno iskustvo i konfrontacija sa obimom tragedije kroz koje je ovaj dio BiH prošao. Klotjevac je izgledao nadrealno.. prirodna harmonija. naši domaćini. Kulminacija tragedije Klotijevca se desila u julu 1995. otkupna stanica. Smješteni smo u dvije popravljene kuće. U mnoga od ovih sela niko se nije vratio ili imao vratiti. a u toku našeg boravka došlo je još nekoliko „bivših“ Klotivljana. a nemali broj njih su bili na istaknutim pozicijama u privredi. kao i putovanje kroz mjesta gdje su nekada bila sela.je bilo na okupu da nam zaželi dobrodošlicu. Beogradu i drugim mjestima tadašnje Jugoslavije. spas potražilo u Srebrenici. ambulanta. Vogošći. Zapuštena cesta je završavala na našoj krajnjoj odrednici. Oko 90% muške populacije Klotijevca je pobijeno. na putu od Srebrenice do Klotijevca. Onih nekoliko starijih osoba. u Bajinoj Bašti.

a eho studijskog putovanja je još uvijek prisutan kako u dalekom Melbourne-u i u Klotijevcu tako i u mnogim drugim mjestima diljem planete. Duletov sin Huso. je obezbjeđivao frišku ribu iz jezera. Upravo sada. je napisala: „Privilegija koja nam je ukazana za vrijeme boravka u Bosni je bio jedan fundamentalni akt prema našoj odgovornosti kao ljudska bića. . U više navrata sam vidio studente i domaćine udubljene u razgovore iako nisu govorili istim jezikom.H. To dugujemo globalnoj zajednici. ime porodica koje su činile Klotjevac onim što je nekad bio. Zlo je ovdje bilo ovladalo dobrim zahvaljujući i pasivnosti globalne zajednice. U toku tih deset dana snimljeno je 16 sati dokumentarnog materijala. Živjeli smo u sredini gdje je bilo nemoguće mimoići stalna podsjećanja na taj period zla. istraživački rad baziran na posmatranju i razgovorima s povratnicima i posjetiteljima.Zlatija. bilo kroz ruševine nekadašnjih domova bilo kroz saznanje da su nekadašnja sela u okolici sada potpuno pusta. Tri domaćice . uključilo i cjelodnevno kupljenje sijena na jednoj. što vodi ka razvijanju konkretnog osjećaja međunarodne odgovornosti. našoj pasivnosti. ovo putovanje nas je povezalo sa ostalim članovima globalne zajednice. Pored toga što je bilo poučno i korisno iskustvo za studente i predavače također je pozitivno utjecalo i na lokalne domaćine. to dugujemo Bosni i našim prijateljima u Klotijevcu... napravljeno više stotina fotografija. Uz to. U Klotijevcu se nikada poslije rata nije toliko razgovaralo i tako od srca smijalo kao tih desetak dana. druženja i aktivnosti na vodi su ponekad odavali utisak kao da se radi o grupi bezbrižnih turista. eseji i izvještaji ocijenjeni.. Duletovo stado od stotinjak je umanjeno za deset brava tih dana. Mirsom i Ekremom. jedna od učesnica BST. Jedna od prvih inicijativa je bilo prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju spomenika žrtvama Klotijevca koji su pobijeni u ratu. Kupanje u jezeru. do kasno u noć. učinilo nam se beskrajnoj livadi. jer smo postali svjesni posljedica pasivnog posmatranja zla kroz koje je Bosna prošla.“ Po povratku u Australiju studenti su formirali udruženje Friends of Klotjevac s ciljem pomaganja povratnicima u Klotjevac. rekonstruirana mapa sela na osnovu ruševina i razgovora sa preživjelima. jula 1995. refleskija i evaluacija BST-a Studijsko putovanje Bosnian Study Tour 2007 kao vid iskustvenog učenja je prevazišlo sva planirana pedagoška očekivanja.su se trudile da naprave dovoljno pita i somuna. Zajednički ručkovi i večere su bili prilika da se domaćini i gosti još više zbliže i postanu doživotni prijatelji. a domaćin Dule je bio zadužen za spremanje i okretanje ražnjeva. Sada je konačno vrijeme za akciju. socijalne aktivnosti te učestvovanje u svakodnevici povratnika što je npr. uz domaću šljivovicu. koji je kao dječak preživio Marš smrti. Šta je BST značio studentima? U svom eseju studentica Anna Lockhard. Zbog toga refleksija na studijsko putovanje i evaluacija istog mora obuhvatiti i neke druge aspekte osim opisa kriterija po kojima su studentski radovi. Moj kolega Ron je redovno. Improvizirana prodavnica u kući jedinog povratnika u zaseoku Sejdinovići je redovna pražnjena do zadnje namirnice. „razgovarao“ sa Duletom. zadnje lubenice i zadnje pivske flaše. Sabina i Sadeta . U Klotijevcu smo vidjeli nesvakidašnje prirodne ljepote koje je skoro nemoguće spojiti sa zlom i nasiljem kojem je bilo izloženo ovo pitomo mjesto. Svaka ruševina je dobila ime. ispisane stranice zabilješki i dnevnika.. Ljudska povezanost i želja da se ostvari kontakt su vrlo brzo oborili sve jezičke i kulturološke barijere između gostiju i domaćina. Halilović Svaki dan je bio strukturiran i uključivao je predavanja na otvorenom. Ocjena. Na osnovu razgovora i opservacija studenti su producirali mape sela 246 . ponad sela.

Svi su dijelili osjećaj da su na najbolji način spojili ugodno sa korisnim. Dva studentska rada su objavljena kao novinski i magazinski članci.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica kako izgleda sada i kako je izgledalo nekada. uglavnom mladih ljudi. Studenti su postali glas Klotijevca koji se čuje čak na drugoj strani planete. sa sobom su donijeli veselje. i ukažu gostoprimstvo svojim gostima iz daleka. pa i Europe. Klotijevcu su bile posvećene izložbe. kao što su to nekada bili. Klotjevac više nije samo ubijeno i zaboravljeno selo negdje na istoku gdje Bosna počinje (ili je počinjala?) nego je ponovo postao mjesto u koje se dolazi i koje ima svoje prijatelje i zaljubljenike daleko od Drine i daleko od Bosne. Dule ima 100 ovaca ali mu RS vlasti ne dozvoljavaju izvoz u Federaciju niti Duletove „muslimanske“ ovce imaju kupce u RSu. Studenti su svojim iskustvom uvidjeli aspekte i konzekvence genocida po lokalne zajednice i obične ljude i upoznali se sa problemima preživjelih povratnika. a dvije studentice. Suze na rastanku su bili najočitiji izraz non-verbalne komunikacije o tome koje je značenje imala ova posjeta povratnicima u Klotjevac. Srbija. spremni da se založe za druge i zahvalni su što im je data mogućnost da urade nešto konkretno. bar donekle. jeste praktična solidarnost koju su osjetili i potvrda da Klotjevac nije potpuno zaboravljen i „otpisan“. članci i eseji u dalekoj Australiji. O tome znaju i pričaju i malobrojni preživjeli Klotivljani. Kako nam je rekao. Kažu da su postali bolji ljudi. dok je Laura Tracy na jednogodišnjem boravku u Kambodži kao UN Ambasador za mlade. Istovremeno je po prvi put pružena mogućnost povratnicima da budu domaćini. udaljena na puškomet kako su to na svojim životima već osjetili žitelji Klotijevca. okretali janjci na ražnju. domaći somuni. iz perspektive povratnika. hrane i spavanja za australsku goste. referati. To je prvi put da je ovakav dokument kreiran. gdje žele utjecati na pozitivne promjene. sve one vrijednosti koje su ubijene genocidom u Klotijevcu. Dule čeka već duže od godinu dana da mu RS vlasti izdaju potrebnu dozvolu kako bi mogao prodati ovce u Federaciji. Priča koju nam je ispričao Dule Mešanović je jedna od mnogih koje ilustriraju kako RS vlasti nastavljaju diskriminaciju povratnika i onemogućavaju im egzistenciju baziranu na njihovom sopstvenom radu. Šta je boravak studenata značio domaćinima? Najvažniji aspekt ove posjete. je također nedostižno tržište za Duletove ovce. dobroćudnost i povjerenje. Njihov kolega Tom Quinn je dobio posao u Vladi Australije. ali smo Ron i ja bili neumoljivi i držali smo se ranijih proračuna i planiranog budžeta. 25 putnika namjernika s drugog kraja svijeta. iako je već platio i obavio veterinarski pregled za svoje stado. sva četiri domaćinstva su bila uključena u pružanje usluga. Pekle su se pite. Većina studenta je napisala izuzetno kvalitetne eseje na osnovu kojih su dobili dobre ocjene. nešto što je promijenilo njihov pogled na život. To je za njih bio značajan novčani iznos i u početku su se osjećali nelagodno. Dolazak prvog autobusa u 15 godina je za njih simbolično značio povratak života u njihovo ubijeno selo. večerama i sijelima. Svi povratnici tj. kod povratnika vratio povjerenje u ljude i humanost koju svi dijelimo. roštiljale ribe iz jezera. S ekonomskog i materijalnog aspekta posjeta Klotijevcu je također bila opravdana. Njihov boravak je. a svi povratnici su bili istovremeno i naši domaćini i naši gosti na zajedničkim ručkovima. radost. Lucy Kawal je već nekoliko mjeseci na Istočnom Timoru gdje radi sa traumatiziranom djecom i omladinom. filmske predstave. Za svoje usluge bili su plaćeni po komercijalnim cijenama usluga u većim gradovima u BiH. inspirirane iskustvom u Klotijevcu i BiH su već na novim mjestima koja su bila afektirana nasiljem. Mnogi su izjavili da je boravak u Klotijevcu bio turning point u njihovim životima tj. Neki već planiraju povratak u Bosnu i Klotjevac. 247 .

istraživače. Klotijevac je dobio svoje advokate. žrtava agresije i genocida. nije bio baš previše „pošten i neutralan“ kako nam se predstavljao. Na spomeniku će se po prvi put na jednom mjestu naći imena 110 Klotivljana. koja su potpuno lišena obrazovanja. sa kolegama iz Australije. buduće pravnike. studente i akademske radnike. g.političarima i birokratama da Klotjevac neće više biti nevidljiv i zaboravljen. predavanja i etnografskog istraživanja. Također. Kako nam naši domaćini u Klotijevcu rekoše. bilo bi im dovoljno jedno ovako „sezonsko uposlenje“ godišnje pa da mogu preživjeti od zarađenog cijelu godinu. Širi ili „društveno-politički“ aspekti boravka u Klotijevcu? Studenstka posjeta Klotijevcu je. diplomate. kroz razne vidove donacija. Njima bi to bila korisna praksa. Po njihovim svjedočenjima. TV Hayat je snimio emisiju o Klotijevcu. a udruženje Friends of Klotjevac bi platilo troškove boravka i simboličnu plaću za rad. a dalo im i ideju da se preorijentiraju na seoski turizam. Radovi na spomeniku su već započeli.H. Tu prije svega mislim na kupljenje sijena. tj. Bit će to njihov simboličan povratak u svoje selo. Pored konkretne ekonomske to je također pružilo i veliku moralnu satisfakciju povratnicima. njihov nekadašnji komšija iz susjednog sela. već sakupili dovoljno novčanih sredstava za otpočinjanje prve faze izgradnje spomenika žrtvama genocida u Klotijevcu. međunarodnim nevladinim organizacijama (NVO). za vrijeme našeg boravka u selu od Duleta je kupljeno osam ovaca. koja bi povezala univerzitete. Planovi za budući angažman u Klotijevcu obuhvaćaju organiziranje ljetne škole za djecu iz Klotijevca (trenutno ih ima dvoje) i okoline (oko desetak). studenti su. Iz budžeta smo također donirali novac za nabavku električne pumpe kako bi sve kuće imale nesmetano snadbijevanje vodom. Austrije i US su pokazali zanimanje za posjetu Klotijevcu sa svojim studentima. Halilović I ovdje smo direktno „intervenirali“. a zvanično otvorenje je planirano 15. iz raznih dijelova svijeta sa lokalnim zajednicama u BiH poput Klotijevca. U roku od nepune godine dana. Nekako u isto vrijeme. Razmatra se i šira inicijativa Universities adopting Communities. Informacije o selu proslijeđene su potencijalnim donatorima. također ukazala lokalnim dobronamjernim . našim domaćinima je bila poznata činjenica da vozač koji nas je dovezao u njihovo selo. on je bio jedan od onih koji su služili kao vodiči srbijanskim paravojskama i vojskama koje su nanijele 248 . Npr. a Dule je počastio goste tako što je donirao i ispekao dvoje janjadi. u koordinaciji sa preživjelim Klotivljanima rasutim diljem planete. Ovo je bio prvi put nakon rata da su povratnici imali mogućnost zaraditi novac svojim radom u svom selu. Akademske kolege iz Sarajeva. Dva mjeseca nakon našeg boravka u selu Dule je dobio traktor. Ono što priroda u Klotijevcu ima za ponuditi sigurno bi zadovoljilo prohtjeve i najrafiniranijih eko-turista. Austrije i US-a razmatramo ideju o izgradnji Learning Centre (Obrazovnog centra) u Klotijevcu koji bi služio za organiziranje seminara. Naš boravak u selu je pružao kontekst u kome su se po prvi put sreli poznanici od prije rata koji su završili na različitim stranama sukoba. svojim preživjelim rođacima i komšijama. koja je putem satelita bila gledana diljem svijeta. pred navedenog. juli 2009. ovdje se ne radi o nekakvim basnoslovnim novcima ali onima koji nemaju skoro nikakva primanja ovakav nenadani prihod je svakako puno značio. Naravno.ali i indiferentnim i zlonamjernim . Program ljetne škole bi uključio studente pedagoških akademija iz Sarajeva i Tuzle. tj. Čak i ono što je studentima bilo interesantno i zabavno iskustvo bilo je od praktične koristi za domaćine. jer za ono posla što smo zajedno uradili za jedan dan trebalo bi povratnicima bar nekoliko dana.

Insistirao je. kao „sistematski zločin usmjeren ka potpunom ili djelimičnom uništenju određene socijalne grupacije“ 12 . Naš boravak je otvorio proces komunikacije između Dragana i povratnika u selo. Jasno je da Klotjevac nikad neće biti onakav kakav je nekad bio. ekonomskom. a i od namjere ovoga rada . pojednostavljene interpretacije odnosa znanja i moći. se ne može nadoknaditi. njihova moć postaje istina i zvanično znanje. 249 . Biološka i socijalna supstanca. potpuno poznati. je devastirao Klotjevac u demografskom. dakle istine.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica ogromno zlo Klotijevcu i njegovoj okolini. bar u Klotijevcu. donekle. Po njemu. Beograđanin s manje-više stalnim boravkom u svojoj vikendici u Klotijevcu. dakle ljudi. Dragan Otašević. moći i diskursa. posjete mjestima kao što su Klotjevac. Npr. kulturnom. pomoć dobronamjernih „outsajdera“. da nas provoza u svom čamcu uz kanjon Drine te pozvao svoje kolege sa srbijanske strane da mu ustupe još jedan motorni čamac pošto nismo svi mogli stati u jedan. a bez ljudi selo će vremenom postati samo puki geografski pojam. Kao što Feld i Baso (1996) pišu „Mjesto čine ljudi a ne prostor“. na primjer. također treba uključiti i ljudsku komponentu tj. pored moralne i materijalne podrške. dok su drugi izbjegli svaki direktan kontakt. „Znanje je moć. neki od Klotivljana su se rukovali sa njim. bio u srpskoj delegaciji koja je žiteljima Klotijevca dala ultimatum za predaju.želio bih upravo završiti ovaj članak ehoom Foucault-ove poznate teze. Postoje svjedoci koji su potvrdili da je „naš vozač“ učestvovao u zasjedama u kojima su ubijani Klotivljani. Stoga ne iznenađuje da su neki od naših domaćina bili rezervirani prema njemu. političkom i svakom drugom pogledu. Držanjem dominiranih masa u podčinjenom položaju se odvija i kroz njihovo onemogućavanje i pristup znanju i kreiranju znanja. oni (vlastodršci) koji imaju moć kontroliraju znanje i preuzimaju autoritet istine tj. u aprilu 1992. Također jer rekao da je znao šta se ovdje dešavalo pokušao bi nešto učiniti. prof. Drugi „lokalni“ Srbin.. vjeruje da ugnjetavani i dominirani jedino kroz znanje mogu promijeniti svoj društveni položaj. Vidi Lemkin 2002: 27-53. Zaključak Genocid. očito zaintrigiran našom posjetom selu. S druge strane. On ipak za sve krivi „prokleti rat“ i međunarodnu zavjeru. koji su do tada bili prilično hladni i distancirani. poput Marxove ideje o klasnoj svijesti. Na trenutak je nastupila suspenzija nepovjerenja i svi su željeli biti dobri domaćini svojim gostima izdaleka. Pilot projekat Bosnian Study Tour. bilo da se radi o eko-turizmu bilo o obrazovno-istraživačkim boravcima studenata iz BiH i cijeloga svijeta. Michel Foucault je vjerovatno u široj javnosti najviše poznat po svojim idejama o povezanosti znanja. Također se zna da je isti vozač. je bio gostoljubiv.koje su puno šire i kompleksnije od ove. koji su i bili primarni cilj genocida.“ – svojevremeno je proklamirao jedan od najvećih filozofa XX stoljeća. Zbog toga. Dragan je govorio o tuzi koju osjeća kad vidi ruševine kuća svojih nekadašnjih prijatelja Bošnjaka kojih više nema. Bez ulaska u dublju interpretaciju Foucautovim ideja . I pored toga. se po mnogo čemu pokazao adekvatnim modelom podrške lokalnim zajednicama nakon genocida i isti se može primijeniti na druge slične lokalne zajednice u BiH i šire. U slučaju iskustvenog učenja i opisanog studijskog putovanja. znanje kao moć nije samo vezano za one koji 12 Iz originalne definicije genocida Raphaela Lemkina koja je također prihvaćena kao zvanična definicija genocida u UN Konvenciji o genocidu. Po prvi put poslije rata moglo se primijetiti nešto kao otpočinjanje procesa pomirenja. Foucault. kao realizacija ideje zasnovane na konceptu iskustvenog učenja. iako su i njemu i žrtve i zločinci. bar između onih koji u zločine nisu bili direktno umiješani.

1964. Experiential Learning Theory Bibliography 1971-2001. Pluto Press. Isaković. London. and Kolb D. Novi Sad. Sarajevo. (ed. Sarajevo-Zemun. pp. Kolb D.H. ‘Cultural identities in the Illyrian provinces (2nd century BC to 3rd century AD): old problems re-examined’. Naprijed. 12. University of Washington Press. Literatura 1. Prentice Hill. Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. A. Senses of place. T. 1997. 2004. je „omoćalo“. Oxford. Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village. kao i nastavak genocida drugim.1996. in Hinton.) Genocide: An Anthropological Reader. Palavestra. The 4MAT system. London. Jackson. Kolb. Fondazione Niccolò Canussio. 2001. Wilkes. K. 25-27 settembre 2003). Small Places. McCarthy. Kolb. Porodica u Transformaciji. Bringa. 2002. 1939. Englewood Cliffs. J. ojačalo i ohrabrilo same povratnike u Klotjevac. 1987. Prentice Hall. Gibbs. Ma. 2. & Rubin I. 14. TVSA.H. 21. 1995. A. Princeton. D. A. FEU Birmingham Polytechnic. 3. 13. Erlich. Z. Feld S. pp. Jarvis P. saznali njihovu istinu i time doprinijeli da se posljedice genocida. Baybook-Mostart. Experiential Learning: The experience as the source of learning and development. Routledge. 27-53. 4. 5. Možda je najveći uspjeh ovog istraživačko-obrazovnog projekta upravo u tome što smo napravili ove ljude ponovo „vidljivima“. 10. 2001. 2008. 6. 17. 1984. bar donekle ublaže. The Organizational Behavior Reader 6e. 1995. Theory and practice 2e. Deroko. S. 8. 11. birokratskim sredstvima. 55-71. NJ. dakle studente koji su iskustvenim učenjem naučili o posljedicama genocida na lokalne zajednice.H. J. Adult and Continuing Education. ‘Genocide'.Dall'Adriatico al Danubio. Osland. 250 . Lemkin. 2002. (sa)znanje o Klotijevcu i njegovim malobrojnim žiteljima koji su preživjeli genocid.: McBer and Co. Izdanje društva Fruška Gora. Boston. 2003. 21. Journal of Management Education. Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine.. 9. G. 15. 190-200. P. Također. & Basso K. Seattle. IL: Excel Inc. R. Stećak – the Last Bosnian Mystery. A. Birmingham. B 1987. ‘Drina: geografsko-turistička monografija’. ‘Exploiting the Links between Theory and Practice: Developing Students' Cross-cultural Understanding through an International Study Tour to China’. V. Eriksen. Blackwell Publishers. Halilović su nešto naučili. T.. L'Illirico nell'età greca e romana (Cividale del Friuli. Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. D. and McEllister. Porth. O njima se sada zna i oni nisu više nevidljivi i bespomoćni. Hutchings. 1995.J.J. Zagreb. 16. J. ‘Management education goes international: A model for designing and teaching a study tour course’. Higher Education Research & Development. New Jersey. V. R. 7. Convegno. Princeton University Press. iako su još uvijek predmet diskriminacije i ignorantskog odnosa od strane RS vlasti.

materijalno-tehničkog i metodičkog karaktera. it is necessary to complete a preliminary work that contains a cognitive. In oreder to be prepared successfully for Geography lesson. planiranje. Edin Jahić. . a teacher is required to be creative and to possess series of didactic methods in order to unify everything in one. psihološkog. planning. pa je nužno tom pitanju posvetiti punu pažnju. ali i uspješnijem korištenju onih sredstava i pomagala koje škole posjeduju. Ključne riječi: geografija. Uspješno ostvarivanje ovih zadataka traži stvaralački čin nastavnika. obradi i valorizaciji rada. preparation. Abstract Lesson planning and preparation of a Geography teacher in order to deliver a lesson is a permanent process and job responsibility of all teachers. To plan a lesson. učenik. Za pripremanje nastave potrebno je izvršiti predradnje spoznajnog. Planiranje i pripremanje nastavnika za izvođenje nastave ne bi bilo potpuno kad u njemu ne bi bile planirane aktivnosti učenika na realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja koje će ga staviti u poziciju subjekta i nastavnikvog saradnika u pripremanju.Preparing and planning of a teacher have a significant importance on student's education. sc. teacher. psyhological. Planiranje i pripremanje za nastavu geografije i izvođenje nastave čine nedjeljivu cjelinu. Key words: Geography. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave permanentan je proces i radna obaveza svakog nastavnika. niz didaktičkih postupaka u njihovom formiranju u jedno. it is necessary for a school to be equipped with contemporary technical equipment. nastavnik. 251 – 259 (2007-2008) Originalni naučni rad PLANIRANJE I PRIPREMANJE NASTAVNIKA GEOGRAFIJE ZA IZVOĐENJE NASTAVE LESSON PLANNING AND PREPARATION OF A GEOGRAPHY TEACHER IN ORDER TO DELIVER A LESSON Mr. In order to achieve them successfully. Planiranje i pripremanje nastavnika ima značajan odgojni uticaj na učenike.Zbornik radova PMF 4 i 5. student. viši asistent.Planning and preparation of a teacher to deliver a lesson would not be complete if it was not a student activities plan in order to fulfill educative-pedagogical topic to place a student on a subject position and a teacher's assistant who assists in preparing. analyzing and assessment of a lesson. material-technical and methodical character. so it is important to be focused on that issue as well as to use effectively the equipment that already exist in school. pripremanje. Za uspješno pripremanje nastavnika za izvođenje nastave geografije neophodna je opremljenost škole savremenom nastavnom tehnikom. Lesson planning and preparation of a Geography lesson and delivery of a lesson are inseparable entities. Prirodno-matematički fakultet.

. nabavka novih učila. Ali da bi se zaista postigao cilj. već isticanje bitnih momenata i produbljivanje znanja vježbama i radovima učenika.E. u dobro organizovanoj. da vodi brigu o bržem razvoju i zadovoljenju radoznalosti darovitijih učenika. programima i udžbenicima. Pretežno frontalna i pretežno verbalna nastava postaje u današnje vrijeme sve više neadekvatna savremenim procesima u nastavi. grupni i individualni. gradilištima. poboljšanje tehnologije rada. Od nastavnika se zahtjeva da u procesu nastave podstiče učenike na diskusiju. ali i samim učenicima. posmatraju. ali u skladu sa prirodom nastavnih jedinica koje se obrađuju. Pri tome. u naseljima itd. programsko uključivanje roditelja u pojedine aktivnosti i dr. mora da misli kako maksimalno da aktivira učenike i. Svaki nastavnik geografije mora u svom radu dati slobodu učenicima da oni mogu slobodno koristiti nastavna sredstva i da sami rade. 1999. realizacija nastavnog programa ne znači samo predavanje nastavnih tema i njihovo ponavljanje na časovima ponavljanja i utvrđivanja. već permanentan i kontinuiran proces koji se obavlja neposredno prije izvođenja nastave i uporedo sa izvođenjem nastave. imajući u vidu obrazovne i odgojne zadatke svog predmeta. prihvatanje novih uputa od nadležnih prosvjetnih i školskih organa. (Stevanović. Jahić Uvod Planiranje (lat. Sve prirodne nauke. nastavnik započinje sa pripremama već samim početkom rada sa učenicima i to traje sve do okončanja njegove nastavničke karijere (Hodžić. ali i u samom procesu realizacije. Pored njih nužno je organizovati rad učenika. Uz ovo sagledava se materijalna strana nastave. smišljati program rada) je bitna pretpostavka osmišljene polivalentne aktivnosti na usvajanju nastavnih sadržaja. Škola mora u savremenim uslovima života pružati sve više učenicima. pa prema tome i geografija. promjene u nastavnim planovima. on razmišlja o tome kako da organizuje rad u razredima u kojima će predavati. 1998. kao i nakon toga. raznolikoj i bogatoj nastavi.). zatim uzimajući u obzir teorijska dostignuća. Taj rad se treba izvoditi i van učionica u prirodi. nego je potrebno da se ono izučava neposredno onako kako nam pruža priroda. kako bi se izvršila analiza planiranog i sačinili bolji planovi za narednu školsku godinu. nije dovoljno da se gradivo samo predaje. naročito.). Nastavnik svake godine izrađuje nove planove uvažavajući svoje iskustvo kao praktičar. proizvodnim preduzećima. da stvara uslove i povoljnu klimu za samostalan rad učenika u naučnim grupama. s obzirom da je geografija predmet vezan sa samostalnim i praktičnim radom. ali i zahtjevati od njih sve više. kako da razvija kulturu rada učenika. Za to nisu dovoljne demonstracije nastavnika. Po riječima Hodžić T. Jer. Planiranje i pripremanje nastavnika nije povremeni posao. da aktivno učestvuju u sticanju i proširivanju znanja. Kada se nastavnik geografije priprema za rad u novoj školskoj godini. Bez dobro organizovane pripreme za nastavu nije moguće ostvariti ciljeve i zadatke nastave geografije. Ovo je prvo polje rada svakog nastavnika prije početka školske godine. već 252 . u proizvodnim i drugim preduzećima. Zbog toga savremena škola zahtjeva da se nastavni rad ne obavlja samo u učionici. da razvija osjećanje kolektivne brige prema napredovanju slabijih učenika. prilikom posjete prirodnim i kulturnim znamenostima. planum – praviti plan rada. po svojim sadržajima i aktuelnosti pružaju velike mogućnosti za intelektualan rad i odgoj učenika. veća povezanost sa društvenom sredinom. jer je u savremenoj nastavi geografije jako naglašen zahtjev da se nastava zasniva na posmatranju. poljoprivrednim dobrima itd. Planiranje i pripremanje za nastavu je dio nastavničkog stručnog rada i o tome zavisi njegov rad i kvalitet tog rada. tj. Obrađivati gradivo nastavnog programa nije jednolično i monotono prelaženje gradiva. Nastavnik se samostalno priprema za nastavu.

Pripremanje nastavnika ne počinje i ne završava pisanjem dnevnih priprema. smišljen. Sve ono što je svaki nastavnik radio u toku školovanja.). Prije globalnog planiranja i programiranja treba proučiti nastavni program. već bi došlo u pitanje i ostvarivanje odgojnih zadataka. Planiranjem se projektira rad kojeg ćemo kasnije izvoditi. Pripremanje za nastavu mora biti stvaralački rad nastavnika u kojem su sadržane njegove teorijske spoznaje i praktično iskustvo. dobro će mu doći prije planiranja. (Jelavić. već počinje onog dana kada se nastavnik prihvati obaveze i radnih zadataka za tekuću godinu. a ostvarivanje odgojno-obrazovnih zadataka bez pripreme je slučajnost koja ne može dati trajnije rezultate. Solidna. To znači. koji će mu koristiti na samo kod planiranja i programiranja.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave povezivanje nastavnikovog izlaganja sa praktičnim znanjem učenika. detaljno upoznavanje sa udžbenicima. može prići globalnom planiranju i programiranju. U planiranju nastave postoje dvije razine:   globalna razrada osnovnog programa u okviru predviđenog vremena (školska godina. improvizacija i povremenog rada. psihološko i drugo obrazovanje nastavnika. U nastavnikovom radu veoma značajno mjesto zauzimaju bilješke koje su dragocjen materijal. Globalno planiranje i programiranje obuhvata razradu nastavnih sadržaja i vremensko dimenzioniranje trajanja pojedinih glavnih etapa nastavne. Prema svemu naprijed rečenom vidimo je pripremanje nastavnika za neposredan odgojno-obrazovni rad vrlo složen posao i zahtjeva temeljite pripreme. a to znači da u ovom radu nikako ne smije biti stihijnosti. Tek kada nastavnik geografije prouči literaturu. Nakon toga vidjet će dobre i loše strane pripremanja. 2003. Pri tome najvažniji kriterijum mora da bude princip postupnosti i sistematičnosti. a to će mu za daljnji tok njegovog rada biti glavna orijentacija. Samo dobro provedena priprema može dati solidne rezultate. Pripremanje nastavnika za nastavu predstavlja vrlo odgovoran. Ono zahtjeva visok stepen misaone 253 . broj sati) za određeni razred. dopunskom literaturom. 1998. upoznavanje sa novom tehnologijom i tehnikom nastavnog procesa. u toku studija i ono što je pročitao u svom radnom vijeku. Zbog toga bi svaki nastavnik na kraju školske godine trebao provesti samokritičku analizu načina pripremanja za nastavu. Svaki nastavnik geografije na početku školske godine mora upoznati stručnu i metodičku literaturu. Pripreme obuhvataju stalno stručno. neposredno pripremanje za nastavni rad i druge postupke koji doprinose realizaciji programskih sadržaja geografije (Rudić.) Godišnje (globalno) planiranje nastavnika geografije Temeljito i svestrano planiranje i pripremanje nastavnika za neposredan odgojnoobrazovni rad je osnovna pretpostavka uspješnog rada u nastavi geografije. U ovom radu su obrađene najvažnije etape u planiranju nastave i date njegove karakteristike. Neplansko izvođenje nastave ne bi imalo samo negativan uticaj na kvalitet obrazovnog rada. priručnicima. planiranje nastavnog učenja na razini jedne nastavne jedinice. već u toku rada cijele školske godine. metodičko. Dobro izveden plan za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa čini osnovu za njegovo uspješno ostvarivanje. planski i sistematski rad. didaktičkim materijalom i svim onim što će mu biti potrebno u radu. a to su ona znanja koja će učenicima koristiti cijeli život. studijska priprema nastavnika za izvođenje odojno-obrazovnog rada bitna je pretpostavka da će se u nastavi ostvariti odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci. pedagoško.

Pripremanje nastavnika geografije za čas Uspješna realizacija odgojno-obrazovnih zadataka nastave geografije u školi moguća je samo pod uslovom da se nastavnik kvalitetno pripremi za čas. vodi ih do zaključaka i uopštavanja. usmjerava i determiniše mjesečne planove. Nastavnik će izložiti detaljnije i osvijetliti markantnim činjenicama građu koja ima veći odgojni i obrazovni značaj. Svaki nastavnik može savladati nova znanja iz geografije. jer učenici vole i cijene kada im nastavnik geografije otkriva na času ono zanimljivo. Da bi nastavnik uspješno mogao planirati nastavno gradivo geografije potrebno je da dobro poznaje zahtjeve nastavnog programa. Jer. radi sa učenicima na karti ili dijagramima iz udžbenika. takav čas na kojem učenici stiču kvalitetna znanja. koristi se ilustracijama iz udžbenika itd. Bez te međusobne povezanosti. Nastavnik može osigurati sprovođenje takvih kvalitetnih časova samo svojom svestranom pripremom. koje će trpiti učenici. šta su osnovna pitanja i koje probleme treba postaviti i izdvojiti na času geografije (Zgonik. nema smišljenog procesa. moraju biti međusobno usklađeni. Naravno. bitno utiče na cjelokupni nastavnikov rad. ali mora za to imati volju i upornost. Programiranje je vezano uz nastavne programe. za detaljnije planove: mjesečne i dnevne. svaki čas geografije je jedan korak u proširivanju geografskih znanja. kako bi bez poteškoća nastavnik odmah mogao početi sa odgojno-obrazovnim radom. To znači da od kvaliteta i usmjerenosti godišnjeg plana u velikoj mjeri zavisi kvalitet i usmjerenost nastavnikovog rada. Nastavnik mora izlagati građu izrazitije. nastavnik ne izlaže samo ono što ima u školskom udžbeniku.E. bez uzajamnog prožimanja globalnih i detaljnih planova. Jer ako čas nije pravilno pripremljen ne može biti ni kvalitetno realizovan. konkretnije. sedmične i dnevne pripreme (a ovi kasnije utiču na njegovu eventualnu korekciju). nema uspješne i organizovane nastave geografije. bez potpunog usklađivanja sitnih ciljeva svakog pojedinog časa sa krajnjim ciljem koji treba postići u toku jedne godine. Dobar čas geografije je. On. jer mjesečni planovi i sedmične i dnevne pripreme moraju proizilaziti iz godišnjeg plana. preduslov za dalju i detaljniju razradu. a sam jedva poznaje problematiku nastavne jedinice. pomaže im da shvate novo oslanjajući se na već proučenu građu. 1967. Bilo kakva neadekvatna priprema nastavnika za čas povlači za sobom velike posljedice. razotkriva na konkretnim činjenicama i primjerima nove pojmove. prije svega. koji su nastavnicima već dati u službenim dokumentima. uslovljenosti i usklađenosti od godišnjeg plana do dnevnih priprema. uči učenike da upoređuju činjenice. Za nastavu geografije važno je znati šta je glavna vodeća misao nastavnog časa. dakle. samo jedna faza nastavnikovog rada.). Jer. Dimenzioniranje nastavnog sadržaja nastavnik će provoditi kasnije. Zbog svog globalnog karaktera godišnji plan je samo predradnja. konkretizuje ono o čemu sažeto i suhoparno priča udžbenik. on sprovodi složen i izdiferenciran rad: objašnjava ono što je u udžbeniku teško učenicima. znanje je nešto što se može steći. Zato je neophodno da svaki nastavnik studijski proučava nastavni program. Iznoseći tu građu. uslovljava. ali u saradnji sa svim ostalim faktorima koji sudjeluju u nastavi. Jahić aktivnosti i ne može se mehanički obaviti. Svjesno usvajanje novih znanja zahtjeva aktivan umni rad učenika na nastavi. 254 . zanimljivije nego u udžbeniku da bi osigurao da učenici svjesno i aktivno usvoje nastavnu građu. Loše je kad nastavnik odlazi na čas. Nastavni programi trebali bi biti izrađeni prije početka nastave. Za takav rad na času treba im pružiti interesantnu i pristupačnu nastavnu građu. a posebno ono čega nema u udžbeniku.

objašnjavanje uzroka i posljedica. a prvenstveno od dubine nastavnikovog poznavanja materije. nastavnik istovremeno riješava i probleme sadržaja i probleme metodike. iskustva. nastavnu jedinicu. patriotizma itd. Priprema treba da sadrži: naziv nastavnog predmeta. Jedan od najvažnijih momenata u pripremanju nastavnika za čas je određivanje nastavnih obrazovno-odgojnih zadataka. pamćenja. dok odgojni zadaci navode uticaj geografskih sadržaja na formiranje pogleda na svijet i na psiho-fizičku komponentu učenikove ličnosti. od toga zavisi uspješna realizacija zadataka koje postavljamo na času. Kada se priprema za čas. Odabiranje građe (šta od programske građe istaći.. Određivanje obrazovnih zadataka sastoji se u navođenju novih znanja koja će učenici steći u toku časa. Od pravilnog riješenja ovog pitanja zavisi i pravilno odabiranje građe i izbor onih metodičkih sredstava i oblika rada na času čija će primjena omogućiti nastavniku da do maksimuma ostvari predviđene zadatke. isplanirati tok razgovora i jasno formulisati zaključke i rezime razgovora. Također.  Pripremanje nastavnika za spoznajnu stranu nastave Mnogi nastavnici geografije često naglašavaju da su u toku studija stekli dovoljno znanja i da s njim suvereno vladaju. koji najviše doprinosi usvajanju novih geografskih znanja. koje samo spomenuti. Znati nastavne sadržaje nije garancija da će nastavnici te sadržaje zaista moći uspješno prenijeti na učenike. te da im nije potrebna posebna priprema. pojmova. metodičke obaviještenosti. emocija. koje se proteže kroz cijeli njegov radni ciklus. šta izložiti kraće) je i pitanje sadržaja i pitanje metodike. Raspored građe i metodička sredstva moraju služiti otkrivanju idejnog sadržaja časa i realizaciji odgojno-obrazovnih zadataka. Pismena priprema ne bi trebala da bude detaljna. analizu i ocjenu geografskih činjenica itd. 2003. a to je razvijanje mišljenja. psihološkog. obrazovne. nastavne metode. O tome Hodžić T. 1999. šta iskoristiti kao primjer. nastavnikovih i učeničkih aktivnosti. jer bi suviše mnogo vremena oduzimala nastavniku." (Hodžić. otkrivanje veza i odnosa među geografskim pojavama i procesima. nego i o takvim oblicima rada koji obezbjeđuju aktivno usvajanje izložene građe i aktivan misaoni rad učenika na času geografije. primjenu ranije stečenih znanja. niti primjeri i vježbanja u različitim oblicima koji najbolje odgovaraju postavljenom cilju.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave Planiranje nastavnog časa čini najznačajniju etapu planiranja nastavnog rada.). funkcionalne). Nastavnik mora voditi nastavu spoznajom učenika (formiranje predodžbi. stepena razvijenosti njegove radne kulture itd. U kom obliku će nastavnik pisati pripreme za čas zavisi od više faktora. piše: "Izučavajući širok spektar geografskih disciplina u toku svog obučavanja na fakultetu ili pedagoškoj akademiji. oblike rada. u pripremi za čas geografije ne bi smjela izostati metodička razrada izvođenja nastave. a posebno 255 . unaprijed skicirati pitanja za učenike. Koje činjenice treba izložiti detaljnije. bitno je razmisliti o načinu analize i uopštavanja građe na času. zaključaka). nastavna sredstva i strukturu rada (Romelić. Neposredno pripremanje za izvođenje nastave Za pripremanje nastave potrebno je izvršiti predradnje spoznajnog. nastavnu temu. mašte. već treba biti sačinjena u skraćenom obliku. materijalno-tehničkog i metodičkog karaktera. nastavnik nije u stanju da u potpunosti ovlada svim geografskim sadržajima. str. Nastavnik unaprijed priprema takva pitanja koja od učenika zahtijevaju samostalan misaoni rad. Stoga se ne mogu predlagati jedinstvena rješenja koja bi važila za sve bez obzira na osobenost gradiva i individualnost nastavnika. Pripremajući se za čas.). konkretizovti. Ipak. tip časa. ekološke svijesti. naučnog tumačenja. 91. ciljeve časa (odgojne. nastavnik mora razmisliti ne samo o sadržaju nastavnog rada. To što on usvoji zapravo je samo osnova za njegovo daljnje geografsko obrazovanje.

“ (Rudić. već u jedinstvu sa ostalim stranama nastavnog procesa. već i na nastavnike i druge učenike. sreće i učenja. To su oni zadaci kojima djelujemo na razvoj ličnosti kod učenika. natpise u štampi. Ako smo dobro zamislili kako će teći spoznaja učenika. Poznavanje svakog učenika. Nastavu treba ogranizovati tako da se učenici angažuju. kao i na projiciranje nastave koja će učenicima biti interesantna. detaljno proučava program i pristupa temeljitom pripremanju gradiva. 254) Samo na taj način nastavnik može osigurati da spoznaja učenika bude kvalitetna. već mora biti aktivni subjekt u nastavi i vršiti uticaj. čim dozna u kojim će odijeljenjima predavati svoj predmet.. ali im to ne smije biti teret. a ne da se oslobode rada. Time postižemo da učenici nauče raditi i shvate intelektualni rad kao određenu teškoću koju se može savladati ako je taj rad organizovan i stalan. koje nastavnik u toku svog školovanja nije učio i ne poznaje ih. 1998. kako će izgledati spoznajna strana nastave. moguće je samo onda ako nastavnik poznaje svoje učenike. Oni proizilaze iz nastavnog sadržaja i ne mogu biti samo formalno postavljeni.E. Nastavnik će na osnovu nastavnih sadržaja moći formulisati obrazovne zadatke. To opet pretpostavlja stalno permanentno stručno usavršavanje. preuzimaju odgovornost. Uz psihološku stranu nastave vezano je i određivanje jednog dijela odgojnih zadataka. str. interesantana. Dobar nastavnik cijeloga života stalno uči. zbog raznovrsnosti nastavne materije. da se u školi osjeća radost života. Ovdje se postavlja i pitanje učenika kao subjekta u nastavi. a ne osjećaj straha i strepnje. jer učenik ne može biti pasivni subjekt u nastavi. Od stručnosti nastavnika zavisi nivo efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa u savremenoj školi.  Pripremanje nastavnika za psihološku stranu nastave Psihološka strana odnosi se na prevladavanje trema nastavnika. njegovih briga i radosti omogućit će nam da organizujemo nastavu tako da ona bude dinamičana. a koje će zajednički raditi. Uporedo sa razvojem nauke i tehnike u nastavne programe unose se novi nastavni sadržaji. prati TV programe i poznaje gotovo sve aktuelnosti iz geografske struke. Za nastavnika je važno da prikaže šta učenici moraju spoznati u toku nastavnog sata. da posvete veliku pažnju pripremama za nastavni rad. To je najvažniji zadatak i njemu treba prići sa mnogo pažnje. Učenici preuzimaju obaveze u nastavnom procesu. O tome Rudić V. jer su geografske promene česte i intenzivne u svim delovima sveta. Poznavanje geografske struke još uvijek ne znači da je nastavnik u mogućnosti da rukovodi nastavnim procesom. Jahić treba dovesti učenika do generalizacija i aktivirati i one učenike koji nisu dovoljno aktivni. Oni iz njih 256 . tada smo otvorili put psihološkoj strani nastave. publikacije. Pripremanje nastavnika da učenici nastavni sadržaj dožive. O tome da li će učenik biti više ili manje subjekt zavisi i o pripremi nastavnika za psihološku stranu nastave koju ne možemo posmatrati izolirano. Nastavnik će u toku pripremanja predvidjeti koje će djelove nastavnog sadržaja učenici usvajati sami. Za takav rad nije dovoljno samo poznavanje nastavnog gradiva. Stručno znanje nastavnika mora biti i veće i intenzivnije od onog što će ga dati učenicima. Svakako treba voditi računa da se učenici previše ne opterete. funkcionalne i odgojne zadatke. odnosno koja će kod njih buditi znatiželju i navoditi ih na razmišljanje. piše: “Nastavnici geografije moraju. Učenici imaju velike spoznajne želje i nastavnik se na to ne smije oglušiti. niti da im čas bude samo zabava. a samim tim i stalno stručno pripremanje za nastavu. On prati stručnu literaturu. njegovih sklonosti. Da bi odgovorio svim ovim zadacima nastavnik geografije. da ne bude monotona. za koje je djelove potrebna njegova intervencija. Određivanje tih zadataka usko je vezano uz određivanje materijalnih ili obrazovnih zadataka. ne samo na nastavu. poznavanje njegovih mogućnosti. U ovoj fazi pripremanja nastavnik određuje obrazovne. funkcionalne zadatke (razvoj sposobnosti) i odgojne zadatke (razvoj moralne spoznaje). koje će ciljeve ostvariti i kakve će promjene učenici doživjeti u toku sata.

Dakle. Razvijajući svoju odgovornost učenik će biti u stanju da otkrije neodgovornost drugih. utiču na trajnije zapamćivanje itd. Nastavnik se može dogovoriti sa učenicima da oni kod kuće skupe i pripreme didaktički-metodički materijal. Pripremajući psihološku stranu nastave moramo imati na umu da u toku odgojnoobrazovnog rada moramo pripremiti učenike da snose odgovornost za svoj rad. Jer. ukoliko se želi povećati nivo nastave geografije potrebno je konstantno pristupati otklanjanju svih smetnji koje proizilaze iz nedovoljne materijalne opremljenosti škola. usavršavanju nastavnih planova i programa. priručnika i ostale literature i nabavci savremenih nastavnih sredstava i pomagala. dešava se da je škola opremljena savremenom nastavnom tehnikom. pravilan vremenski raspored nastavnog rada u danu. mobilišu njihovu pažnju. Ona povećavaju interesovanje učenika. a pored toga to je za njih dragocjeno i značajno iskustvo. Materijalno-tehničku stranu nastave ne treba pripremati samo nastavnik. U pripremama nastavnika još uvjek je prisutna tročlana struktura 257 . Na taj način učenici mogu izvršiti veliki dio predradnji za nastavni sat. jer na takav očigledan način učenici brže stiču nova znanja. didaktička i pedagoška korisnost dokazana. da skupe materijal za pojedine nastavne jedinice i donesu ga u školu. sedmici. (Tomić & Osmić.  Pripremanje metodičke strane nastave Pripremanje metodičke strane nastave osigurava efikasne načine i puteve u realizaciji nastave. U ovoj fazi pripreme nastavnik bira načine rada u obradi pojedinih geografskih sadržaja i opredjeljuje se za najfunkcionalnija nastavna sredstva čija je metodička. Razumljivo je da već i prilikom rasporeda materijala nastavnik razmišlja o metodama rada koje će osigurati najbolji uspjeh učenika. da izvrše promatranja. nadopunjuju ih i utiču na pozitivnu promjenu ličnosti kod učenika.  Pripremanje materijalno . Međutim. Njemu u tome pomaže menadžment škole. kolege. pomagala i tehničkih uređaja za rad nastavnika i učenika. pravilnu adaptaciju školskog namještaja i njegov raspored u učionici i ostalim školskim prostorijama.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave proizilaze. odgovornost je i moralna vrijednost i zbog toga je moramo razvijati stalno sa sve većim zahtjevima. Zbog toga nastavnik treba pravilno planirati koja će nastavna sredstva koristiti u određenim fazama nastave. Vanjska organizacija nastave ili vanjska strana organizacije nastave obuhvata didaktičko usklađivanje vanjskih faktora: uređivanje mjesta za izvođenje nastave. jer nastavnici iz različitih razloga izbjegavaju njezinu primjenu. Veoma značajan faktor za uspješno pripremanje nastavnika su materijalni uslovi i opremljenost škole nastavnom opremom i stručnom literaturom.). 2006. izradi odgovarajućih udžbenika. bogate njihov doživljaj. Danas se ne može ni zamisliti uspješan i moderan rad u nastavi bez stručne primjene savremene nastavne tehnike. Nažalost velika većina osnovnih škola slabo je ili skoro nikako opremljena nastavnom opremom i stručnom literaturom za nastavnike. Jedan od prvih zadataka nastavnika geografije u početku školske godine je pravilan izbor materijala prema programu rada za pojedine razrede u kojima će predavati. Međutim. ali se ona dovoljno ne koristi. Da bismo to tražili. školskoj godini itd. Nastavnik je dužan u toku izvođenja nastave koristiti različita nastavna sredstva. nabavka odgovarajućih nastavnih sredstava.tehničke strane nastave Pripremanje materijalno-tehničke strane nastave spada u domen vanjske organizacije nastave. ali i sami učenici. sa upotrebom nastavnih sredstava ne treba pretjerivati. Izabrani materijal mora se rasporediti tako da se obezbijedi shvatanje i čvrsto usvajanje od strane učenika. jer su samostalno radili. a time će se ostvarivati i funkcionalni zadaci nastave. već ih koristiti pravilno i racionalno. moramo i sami biti odgovorni. kao i pripreme koje će učenici ranije izvršiti da bi mogli u toku nastavnog procesa sarađivati sa nastavnikom.

boji. obliku. samostalno rade i istražuju. 258 . Pripremajući takvu nastavu morat će pripremiti i to kako će drugi obavljat njegovu ulogu. Savremena metodika nastave geografije sve više afirmiše samostalan rad učenika. koje će biti pojednostavljene i uprošćene. već da bude racionalno organizovana uz aktivno učešće svih faktora. Nastavnik o tome mora jako voditi računa i pravilno se pripremiti za taj rad. pripremanje zadataka za samostalan rad. kako bi oni mogli što samostalnije da rješavaju postavljene probleme. tj. Najbolji rezultati u nastavi geografije postižu se onda kada nastavnik prestane da bude samo predavač. postupke i metode. Također. određivanje najefikasnijih nastavnih metoda. određivanje kriterija za produktivno ponavljanje. a da im u svemu tome nastavnik bude partner i organizator. Obrazovanje se odvija i izvan učionica. Svakako. kod izvođenja nastave geografije ne smije se izgubiti iz vida da se obrazovanje ne odvija samo u učionicama i da ga ne izvode samo nastavnici. U tim aktivnostima ne učestvuju samo nastavnici već i ljudi drugih profesija i stručnosti. organizovanje vježbanja i niz drugih pojedinosti koje je potrebno izvršiti u nastavnom radu. u tvornicama. odabiranje najefikasnijih izvora znanja. nikakvo objašnjavanje u razredu ne može dati tako jasne predstave o različitim geografskim pojavama i procesima kao neposredno posmatranje na terenu. svaki nastavnik zna da se rad u toku školske godine utoliko lakše obavlja ukoliko je on preko ljetnog odmora uspio da pročita više stručne i metodičke literature i ukoliko je studioznije izvršio planiranje gradiva. atlase. a učenici slušaju treba biti sve manje. lice koje učenicima daje već gotova i sistematizirana znanja. Moramo znati da ne postoje jednake odgojno-obrazovne grupe ili razredi u kojima ćemo moći koristiti iste načine. Metodičku pripremu treba vršiti za svaki razred. kako će se odvijati rad izvan učionice. Ovakva struktura nije u skladu sa savremenom nastavom geografije i treba tražiti nove modernije strukture. Na ovakav način učenici neposredno uočavaju geografske pojave u njihovoj prirodnoj veličini. nastavna sredstva. položaju i odnosu u prostoru. Za ovakvu vrstu rada nastavnik geografije trebat će mnogo više vremena za pripremanje nastave. Učenike treba pripremati za odgojno-obrazovni rad. Nastavnik mora planirati takav rad i tražiti najbolje mogućnosti racionalizacije. pravilna artikulacija nastavnog sata. stavlja ih pred različite probleme ili im daje na raspolaganje potrebne izvore informacija (knjige.E. Jahić nastave (uvod. Prilikom svojih posjeta sa učenicima nastavnik geografije mora uočavati najbolja mjesta na kojima bi mogao izvesti taj čas. u školskom dvorištu. publikacije. individualnog rada i rada u parovima). grupnog. U pripremanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada nastavnik ne smije gubiti iz vida učenika. predviđanje izmjene oblika rada (frontalnog. Kod pripremanja odgojno-obrazovnog rada najznačajnija pitanja su: didaktičko i metodičko prerađivanje gradiva. mora da nauči da misli. Zaključak Svaki nastavnik geografije zna da je kvalitetna i temeljita priprema osnov uspješnog izvođenja nastave. gdje nastavnik govori. Pravih klasičnih sati u učionici. Jer. Savremeni nastavnik pretežno pita učenike.). Dakle učenicima treba dati više prostora u nastavi da više pitaju. Intencija savremenog obrazovanja je da učenici dobiju veću ulogu u nastavi i da postanu aktivan faktor nastave. Razumljivo je da se ovakvi časovi moraju pažljivo pripremati. web-stranice itd. Nastavu treba fleksibilnije postaviti. a mogu pripremati da pomažu nastavniku i da povremeno preuzmu ulogu predavača (radionice i sl. Učenik u savremenim procesima obrazovanja. u prirodi. Oni već unaprijed mogu sudjelovati u pripremanju tog rada (materijalno-tehnička strana). prije svega. u muzejima itd. kako bi u što većem stepenu samostalno dolazili do određenih znanja. ali ne tako da ona bude rastegnuta i nefunkcionalna. jer gradivo geografije je za svaki razred specifično i zahtjeva posebne pripreme. razrada i zaključak). a ne pasivan.).

D. snalažljivog i fleksibilnog. Zagreb. 259 . Tuzla. Tuzla. sa pravilnim naučnim pogledom na svijet. Sarajevo. 4. (1973). 10. M. 675684. (1996). 5. (1983). (2003). (2006). Br. (1967). Didaktika. 2. (2003). Prvi dio. str. & Walter. 9. 1. 3. (1998). 6. M. Beograd: Savez pedagoških društava SR Srbije. Razvoj i modernizacija geografskog obrazovanja. 4. Zagreb. (2003). (1999).Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave jer takav oblik rada stvara preduslove da stvori produktivnog čovjeka. Rudić. Literatura Hodžić. Nastava i vaspitanje. Metodičke osnove nastave geografije za osnovne i srednje škole. F. 11. Metodika nastave geografije. Stevanović. R. Metodika nastave geografije. M. J. T. (1998). i Osmić. Romelić. Novi Sad. Didaktika. Beograd. Ovakvo znanje učenici će steći samo onda kada se njihov nastavnik kvalitetno pripremi za nastavu i kvalitetno prezentuje nastavnu materiju. 8. 7. T.. Matas. Wolfgang. Metodika nastave geografije. Zagreb. V. koji će biti u stanju da stečena znanja u školi primjeni u praksi. Didaktika. Formiranje predodžbi i pojmova u nastavi geografije. Sarajevo: Svjetlost. J. Đuričković. I. V. Jelavić. Časopis za pedagošku teoriju i praksu. Metodičke osnove nastave geografije za osnovne i srednje škole. Tomić. Hodžić. Drugi dio. Metodika nastave geografije. Zgonik. Sarajevo: Svjetlost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->