ZbornikPMF2007-08-Geografija-Tuzla

ZBORNIK RADOVA PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SVEZAK GEOGRAFIJA Izdavač: Univerzitet u Tuzli Prirodno-matematički fakultet Za izdavača: Dr. sc. Fehim Dedagić, dekan Odgovorni urednik: Dr. sc. Salih Kulenović, redovni profesor Uređivački odbor: Dr. sc. Salih Kulenović, redovni profesor Dr. sc. Izet Ibreljić, redovni profesor Dr. sc. Ibrahim Bušatlija, redovni profesor Dr. sc. Ibrahim Ahmetaj, vanredni profesor Dr. sc. Hasan Zolić, redovni profesor Dr. sc. Alija Suljić, docent Dr. sc. Nusret Mujagić, docent Tehnički urednici: Mr. sc. Semir Ahmetbegović Mr. sc. Sabahudin Smajić Štampa: "OFF-SET" Tuzla Za štampariju: Sadika Murić, direktor Tiraž: 150 komada Izlazi godišnje Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, broj 03-6125-11.8/04, od 17.12.2004. godine odobreno je izdavanje ovog zbornika. Prema mišljenju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, broj 04-15-59-1/05, od 06.01.2005. godine ovaj Zbornik je, shodno članu 18. tačka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, oslobođen plaćanja poreza na promet.

ISSN: 1840-0515

SADRŽAJ 1. GEOGRAFIJA, EKONOMIJA I SAVREMENA ENERGETSKO-RESURSNA GEOPOLITIKA GEOGRAPHY, ECONOMY AND CONTEMPORARY ENERGETIC-RESOURCE GEOPOLITICS Dr. I. Ibreljić, Mr. Dž. Mešanović, A. Zaimović TRANSGRANIČNA SARADNJA KAO FAKTOR REGIONALNOG RAZVOJA – PRIMER ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE CROSS-BORDER COOPERATION AS A REGIONAL DEVELOPING FACTOREXAMPLE, RAILWAYS BETWEEN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. Đ. Komlenović, Mr. E . Manić KULTURNO-HISTORIJSKE ZNAMENITOSTI I ETNOGRAFSKI SADRŽAJI NA PODRUČJU OPĆINE SREBRENICA KAO TURISTIČKI MOTIVI CULTURALLY-HISTORIC SIGHTS AND ETHNOGRAPHIC CONTENTS IN THE AREA OF SREBRENICA MUNICIPALITY AS A TOURISTICAL MOTIVES Dr. S. Kulenović, Mr. S. Smajić, Mr. A. Kadušić, Mr. S. Ahmetbegović, Mr. F. Kudumović OBIM, DINAMIKA I STRUKTURA INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. DO 2005. GODINE SCOPE, DYNAMICS AND STRUCTURE OF INVESTMENTS ON THE TERRITORY OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2005 Mr. Dž. Mešanović PROMJENE U NIVOU (I OCJENA) PRIVREDNE RAZVIJENOSTI I DINAMIKA RASTA DRUŠTVENOG PROIZVODA OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. DO 2002. GODINE CHANGES IN THE LEVEL (AND ASSESSMENT) OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE DYNAMICS OF GROWTH OF DOMESTIC PRODUCT OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2002 Mr. Dž. Mešanović STVARANJE POSLIJERATNOG IDENTITETA GRADOVA U BOSNI I HERCEGOVINI - NOVI TRENDOVI ILI NOVI URBICID THE CREATION OF AFTER WAR CITY’S IDENTITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA - NEW TRENDS OR NEW URBICIDE Dr. N. Mujagić OSVRT NA TERITORIJALNI I POPULACIONI RAZVOJ GRADA TUZLE REVIEW OF THE TERRITORIAL AND POPULATION DEVELOPMENT OF THE CITY OF TUZLA Mr. D. Džafić URBANOGEOGRAFSKI RAZVOJ GRADA TEŠNJA URBAN-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CITY TEŠANJ Mr. A. Kadušić, Mr. F. Kudumović, Dr. S. Kulenović 7

2.

17

3.

27

4.

43

5.

51

6.

59

7.

73

8.

87

9.

RAZVOJ SEOSKIH NASELJA OPĆINE TEŠANJ DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS OF MUNICIPALITY TEŠANJ Mr. A. Kadušić NEKE KARAKTERISTIKE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA PERIPANONSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. GODINE SOME CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT PERIPANONIC MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. YEAR Mr. F. Kudumović, Mr. A. Kadušić PROMJENE U DEMOGRAFSKOM RAZVOJU PLANINSKO-KOTLINSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. GODINE CHANGES IN DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF MOUNTAIN-WALLEY MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. YEAR Mr. F. Kudumović STANOVNIŠTVO OPĆINE GRAČANICA POPULATION OF THE GRAČANICA MUNICIPALITY Dr. S. Kulenović, Mr. D. Džafić, A. Zaimović DOBNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA OPĆINE TUZLA U PERIODU 1953.1991. GODINE AGE STRUCTURE OF TUZLA MUNICIPALITY POPULATION IN PERIOD 1953.-1991. Dr. S. Kulenović, Mr. E. Jahić NEKE ANTROPOGEOGRAFSKE ODLIKE NASELJA URISIĆI SOME ANTHROPOGEOGRAPHICAL FEATURES OF URISIĆI SETTLEMENT Dr. A. Suljić PRIHVAT BOŠNJAČKIH PROGNANIKA I IZBJEGLICA U TUZLU ZA VRIJEME RATA 1992.-1995. GODINE – PRILOG PROUČAVANJU PRISILNIH MIGRACIJA BOSNIAK REFUGEES AND DISPLACED PERSONS HOSTED IN TUZLA DURING THE WAR 1992-1995. - ADDITION TO EXAMINATION ON FORCED MIGRATIONS Dr. A. Đozić, Dr. A. Suljić KLIMA U SLIVU RIJEKE SPREČE I NJENE SPECIFIČNOSTI CLIMATE IN THE SPREČA RIVER BASIN AND ITS COMMON CARACTERISTICS Mr. S. Smajić, Mr. S. Ahmetbegović PROBLEM VISOKIH VODA NA PROSTORU GORNJE SPREČE COMMON PROBLEMS WITH OVERFLOW IN THE GORNJA SPREČA AREA Mr. S. Ahmetbegović, Mr. S. Smajić MORFOSTRUKTURNE ODLIKE SLIVA RIJEKE SOLINE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SOLINA RIVER BASIN E. Hadžimustafić, Dr. A. Suljić, Dr. A. Baraković FIZIONOMSKA DIFERENCIJACIJA SLIVA RIJEKE JALE PHYSIOGNOMIC DIFFERENTIATION OF THE JALA RIVER BASIN Mr. S. Smajić, Mr. S. Ahmetbegović

101

10.

117

11.

127

12.

137

13.

151

14.

161

15.

171

16.

187

17.

201

18.

211

19.

219

251 . Mr. Malinić INOVATIVNI NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE IZVAN UNIVERZITETSKIH UČIONICA: "ISKUSTVENO UČENJE" KAO NASTAVNI METOD U VISOKOM OBRAZOVANJU I NAČIN PODRŠKE LOKALNIM ZAJEDNICAMA KOJE SU PREŽIVJELE GENOCID U BIH TAKING HIGHER EDUCATION BEYOND THE CLASS ROOM: EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION AND CAPACITY BUILDING IN POST-GENOCIDE COMMUNITIES IN BIH H. ORGANIZACIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE U ZEMLJAMA EVROPE ORGANIZATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY TEACHERS IN THE EUROPEAN COUNTRIES Dr.20. Jahić 229 21. 237 22. Komlenović. D. Đ. Halilović PLANIRANJE I PRIPREMANJE NASTAVNIKA GEOGRAFIJE ZA IZVOĐENJE NASTAVE LESSON PLANNING AND PREPARATION OF A GEOGRAPHY TEACHER IN ORDER TO DELIVER A LESSON Mr. E.

Ova tematika se može posmatrati sa mnogo aspekata. čitalac će vjerovatno ipak doći u situaciju da manje ili više aktivno razmišlja. reader will probably come in situation to think actively less or more or at least think about an open questions which are mentioned here. Ekonomski fakultet. This topic can be observed with different aspects. viši asistent. onda barem o otvorenim pitanjima koja se ovdje postavljaju. Prirodnomatematički fakultet. resursi. ako ništa drugo. profesor geografije. . without regard therewith. redovni profesor. Ključne riječi: geografija. sc. But. Azra Zaimović. Key words: geography. No. energetic. Međutim. Univerzitet u Tuzli Sažetak Savremena civilizacija je već duži period dospjela u "narkotičku zavisnost" od energetskih resursa pa su i energetsko-resursni problemi veoma često predmet debata na različitim nivoima koje dobijaju razne forme i postaju sve intenzivnije. 7 – 16 (2007-2008) Originalni naučni rad GEOGRAFIJA. world is quicken entering in developmental phase in which lack of energy is the most expensive energy. Univerzitet u Tuzli. ecological problems which are multiplying and energy is more expensive. Every year in the world it is produced and combusted more than 10 billion tones of conditional fuel and the result of that is unrestrainable consumption of energetic resources. bez obzira na to.Zbornik radova PMF 4 i 5. resources. However. economy. energetika. Mr. svijet ubrzano ulazi u fazu razvoja u kojoj nema skuplje energije od nedostatka energije. U ovom radu se to znatno reducira pa se energenti svode na naftu i prirodni gas ali se svijet posmatra kao geopolitičan u čemu su geografija i ekonomija uglavnom objektivna datost. Danas se u svijetu svake godine proizvede i spali više od deset milijardi tona uslovnog goriva što rezultira da se energetski resursi nezadrživo troše a istovremeno multipliciraju i ekološki problemi pa je energija sve skuplja. Dževad Mešanović. ekonomija. In this paper these aspects are significantly reduced so that resources are reduced to oil and natural gas but world is observed as geopolitical in which geography and economy are mostly realities. Izet Ibreljić. EKONOMIJA I SAVREMENA ENERGETSKO-RESURSNA GEOPOLITIKA GEOGRAPHY. Abstract The longer time modern civilisation fell in "narcotic dependence" of energetic resources and because of that energetic-recourse problems are very often a subject of debates in different levels which are getting different forms and becoming more intensive. ECONOMY AND CONTEMPORARY ENERGETIC-RESOURCE GEOPOLITICS Dr.

Ekonomsko-populacijski posmatrano. Evropski integracijski proces u novonastalim okolnostima dobija novi geografski okvir vizionarske degolovske Evrope od Atlantika do Urala ili pak evroazijsku sadržinu u kome su na zapadnom dijelu locirani danas već tradicionalni (kapital. Da bi zaštitili svoju energetsku infrastrukturu Evropljani protežiraju energetsku liberalizaciju odnosno reciprocitet u energetskim odnosima sa ovom zemljom kao i diversifikaciju izvora energije bez obzira što to mnogo više košta. uz Srednji istok i Sjevernu Afriku. Energija dakle.I. Sticajem historijskih okolnosti odnosno posjedovanju Sibira potencijal novog oružja našao se najvećim dijelom u vlasti Rusije. Riječ je dakle. tehnologija. Sa šireg geostrateškog aspekta energetsko povezivanje evroprostora dobiva osim ekonomske i određenu geopolitičku sadržinu. kao što je navedeno. Zaimović Uvod Prije nekoliko decenija kretanje trupa ili tajni razmještaj raketa na određenom geoprostoru su rezultirali bojazan nekih zemalja za sopstvenu bezbijednost. ekonomsku i geopolitičku komponentu. o "win-win" situaciji u kojoj svi imaju koristi. itd. Ibreljić. Ekonomsku ekspanziju ovog dijela evroprostora kontinuirano je međutim. sve više postaje spoljnopolitičko oružje.5 odnosno 14. 1. Tranzitirajući ekstrahovane energente na ovoj relaciji proizvođači ostvaruju velike prihode a naftovodi i gasovodi treba da budu izvor prihoda i za zemlje kroz koje prolaze po osnovu transportnih tarifa i rastućeg snabdijevanja ovim proizvodima. Evropsko-ruska energetska integracija kao realna mogućnost u Evropi budućnosti Multiplikovanje energetskih linija na relaciji Istok-Zapad evropskog geoprostora odnosno integracija ovog Kontinenta u energetsku prije svega naftnu i gasnu mrežu je. Dž. Evropljani koji pojedinačno najčešće već imaju određene ekonomske i energetske bilateralne veze sa Rusijom kroz budući 8 .5 milijardi ljudi sa geoprostorom od 1. Ne zalazeći u analizu navedenih numeričkih indikatora. Dostignuti nivo razvoja početkom 21 stoljeća i razvojni ciljevi u narednim decenijama još više potenciraju evropsku neophodnost raspolaganja odgovarajućim kvantumom. Nakon projekata koji se odnose na transport nafte i gasa i prenos elektroenergije mogli bi uslijediti i projekti investiranja u magistralne puteve. predmet sve intenzivnijih debata koje imaju svoju geografsku. Takvo interevropsko-rusko povezivanje dobija svoju potpuno novu geografsku i ekonomsku sadržinu. Rusija se. povezuje se geoprostor od cca 17 biliona GDP i cca 0. A. ugalj) resursi pa se saradnja među njima nameće sama po sebi.3 biliona GDP i cca 0. pratila manja ili veća oskudica resursa. Dosadašnji integracijski procesi u Evropi bili su naime i ostali primarno ekonomskog karaktera i počeli su se odavno geografski oblikovati od Irske do Rusije (sa eventualno Turskom). korištenje vodenih puteva. izgradnju interevropske željezničke mreže. Najvažniji budući naftovodi i gasovodi trebaju u bliskoj budućnosti da povežu energetske izvore u Rusiji i Centralnoj Aziji sa tržištima u EU. znanje) a u istočnom dijelu sve oskudniji energetski (nafta. prije svega energetskih resursa. nameće kao geografski i ekonomski veoma povoljan partner sa kojim bi se mogao ublažiti ovaj evropski deficit. Mešanović. Prvi projekti na ovu temu se manje ili više ubrzano operativno razrađuju. Riječ je o geoprostorima od cca 4. Koristeći to ova zemlja nastoji da mnoge zemlje u svijetu uključi u međusobnu mrežu zavisnosti posjednika i korisnika energije. gas. pregovaračka pozicija EU i Rusije u novom sporazumu o strateškom partnerstvu i saradnji čini se da je dobrim dijelom izjednačena.5 miliona km2. oskudica energetskih resursa.14 milijardi stanovnika. prije svega nafte i prirodnog gasa izaziva također bojazan za bezbijednost pojedinih zemalja. Posljednjih godina međutim.

3) "Ekonomist". Zapadna Evropa raspolaže samo sa 1. Beograd. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika zajednički sporazum zahtijevaju jednak pristup svih proizvođača gasovodima i naftovodima.Geografija.2006. 21. ali već postoje planovi i o gasovodu i eventualnoj izgradnji gasne električne centrale" 3) . Iz tog razloga "bitka za Kaspij" gdje se nalaze velike rezerve nafte i gasa sve više dobiva na intenzitetu.3 miliona barela dnevno). Kinezi su već osigurali određene količine nafte nakon izgradnje kinesko-kazahstanskog naftovoda a već se uveliko gradi i kinesko-kazahstanski gasovod. Tu je svakako i veliki ruski naftovod za Kinu kapaciteta 80 miliona tona nafte godišnje koji se investicijski privodi kraju.388. U energetskoj geopolitičkoj igri u Evropi slučaj Kosova je specifičan i na njemu se prelamaju geopolitički ali i energetski nesporazumi EU i Rusije.01. treba riješiti dva krupna pitanja i to: zahtjev EU sa liberalizacijom energetike kojim se želi zaštititi njena energetska infrastruktura od strane kontrole i rusko protežiranje manje ili više prikrivenih protekcionističkih principa. "Kwh" br.10. 4) "Politika" Beograd. br. mart 2007.2008 5) EIA 2007. Paris.5% svjetskih rezervi nafte uglavnom u norveškom i britanskom dijelu Sjevernog mora 5) dok Rusija i Kazahstan posjeduju 6. Naime. te odsustvo diskriminacije za strane investitore koji žele da participiraju u eksploataciji rudnog bogatstva na ruskoj teritoriji i prelazak Rusije iz sistema "imitacije demokratije" u okvire demokratskog sistema i ljudskih prava koji važe na Zapadu Evrope obzirom da po njima "Rusi nikad nisu upoznali istinsku demokratiju" 1) . po ruskom mišljenju buduće strateško partnerstvo Rusije i EU uključuje kompleksan proces tranzicije njihovih odnosa.398. 18. naftnih rezervi. budućnosti UN i želje SAD da oslabe nacionalni suverenitet i time internacionalizuju kontrolu nad svjetskim resursima nafte i drugim prirodnim bogatstvima" 4) . 2. Prema ekspertima Svjetske banke "lignit je dakle. U osnovi dakle. prema srbijanskim procjenama 2) kosovske rezerve uglja pretvorene u tone ekvivalentne nafte iznose preko 500 milijardi USD. godine) meganaftovodom od Kaspija do turskog dijela Mediterana nastoji se što više iskoristi centralnoazijske resurse i transportovati ih na 1) 2) "Le Monde". Budući naftovodi i njihova geopolitička komponenta Evropske rezerve nafte locirane su najvećim dijelom u sedimentnim zonama (osobito u lagunama) u prostoru vlažne klime. najvažniji izvor energije na Kosovu.10 9 . U Rusiji se pak od EU traži ravnopravan tretman koji ne bi obuhvatio samo energetiku. U suštini. Prema energetskim analitičarima EIA proizvodnja nafte bi se ovdje mogla najmanje dvostruko povećati do 2015. Uz dugoročne investicije u rekonstrukciju postojećih ("Kosovo A" i "Kosovo B") i izgradnju novih ("Kosovo C" i "Kosovo D") termoelektrana ovaj region bi mogao postati jedan od glavnih izvoznika elektroenergije u JIE. godine (na preko 4. Ruski proizvodni i transportni kapaciteti stiču vremenom na ovom geoprostoru sve veću konkurenciju. Ovako (manje ili više modifikovano) razmišljanje ima danas znatan broj pristalica. a evropski zahtjevi i nametanje istovjetnih demokratskih standarda se tretiraju kao imperijalni kompleks.4% svjetskih naftnih resursa. Novoaktiviranim (2006. 29 oktobar 2007. Prema mišljenju jednog skandinavskog političkog analitičara status Kosova je između ostalog "indirektna igračka u geostrateškoj igri svjetskih sila oko energetske sigurnosti Evrope. Beograd. str.

7 milijardi USD čiji bi vlasnici (51%) bile ruske kompanije na liniji Burgas-Aleksandropolis koji zaobilazi ekološki kritične Bosfor i Dardanele. čijom teritorijom (u dužini preko 1000 km) ova naftna magistrala prolazi i koji će samo na taksama po ovom osnovu zarađivati preko 300 miliona USD godišnje ovo je "put svile" 21 stoljeća. PEOP bi po prvim procjenama predstavljao ekonomski rentabilan projekat i "ekološki naftovod" ali i svojevrstan energetski most između naftom bogatog Kaspija i tržišta EU i zauzimao bi važno mjesto na karti evropskih naftovoda. Panevropski naftovod (PEOP) dužine cca 1300 km i skoro trostruko većeg kapaciteta bi koštao cca 3. Drugi. odnosno cisternama i reducirani broj tankera u sjevernojadranskim lukama). Slika 1. Ibreljić. konkurentni tzv AMBO ili “američki” naftovod (povezuje Albaniju. Prema nekim izvorima 6) 10-35 miliona tona ruske nafte bi uskoro trebalo da se transportuje naftovodom dužine 280 km investicijske vrijednosti 0.5 milijardi USD i još bi više trebao reducirati evropsku ovisnost od ruskog naftnog "ventila" obzirom da bi se nafta dopremala iz Azerbejdžana. U trci za izgradnju novih naftno transportnih puteva uključene su posljednjih godina i balkanske zemlje prvenstveno kao “vezivno tkivo” između kaspijskih resursa i EU potrošača. Dž. Naime. 2007 10 . A. Mešanović. Strateški cilj Zapada osloboditi se prevelike energetske zavisnosti od Rusije se na ovaj način dobrim dijelom realizuje. Ovdje se dakle radi o većem regionalnom integracijskom poduhvatu koji bi realizovala zajednička razvojna kompanija kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora.3 milijardi USD) bi povezivao Burgas i Vloru u Albaniji. Zaimović Zapad mimo Rusije. Makedoniju i Bugarsku) dužine 895 km. kapaciteta 30-40 miliona t/god koji bi se gradio pretežno američkim kapitalom (cca 1. Po Turcima. Turkmenistana i Kazahstana (nastavak naftovoda od Bakua do Supse) do sjevernog Jadrana uz direktno priključenje na Transalpski naftovod (koji snabdijeva Austriju i Njemačku) i imao bi i širu ekonomsku i ekološku sadržinu (podzemni transport naftetrostruko.I. Beograd. Treći. odnosno desetostruko jeftiniji od transporta brodovima. Trasa budućeg Panevropskog naftovoda 6) "Ekonomist". 19 mart. naftovodom Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC naftovod) dugačkim 1760 km u koji je investirano (uglavnom od strane zapadnih kompanija) preko 4 milijarde USD transportovaće se upočetku oko milion barela dnevno azerbejdžanske nafte a u strateškim planovima (SAD prije svega) u ove isporuke bi se (zaobilazeći Rusiju) uključile i centralnoazijske zemlje.

Italiji.5 SAD 3. 11 . Dio isporučenog LNG-a može biti distribuiran preko prihvatnih LNG terminala uz obalu ili rasplinjen i transportovan cjevovodima u unutrašnjost zemlje. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika 3. Prema istom izvoru procjenjuje se da bi svjetska potrošnja gasa do 2030 godine mogla rasti po prosječnoj stopi od 1.Geografija. str. Posljednje procjene ukazale su na znatno veće rezerve ovog energenta u odnosu na ranije procjene u Centralnoj Aziji i Kini ali i na značajnu korekciju rezervi na niže u Holandiji. Prirodni gas kao buduće spoljnopolitičko oružje Svjetske rezerve prirodnog gasa se procjenjuju 7) na maksimalnih 71 triliona kubnih stopa a njihova geografska distribucija po pojedinim zemljama je slijedeća: U Rusiji se nalazi više od četvrtine svih rezervi gasa u svijetu S. prema raspoloživim podacima 8) povećala sa cca 1.5%). U susjednoj Hrvatskoj se privodi kraju studija izgradnje terminala na prostoru sjevernog Jadrana. U OECD Evropi potrošnja gasa samo za proizvodnju elektroenergije se. U zemljama OECD-a taj rast se procjenjuju po stopi od 0. zapadnog Sibira i poluotoka Jamal.7 Venecuela 2. Ekonomski isplativ transport je već preko 2500 km a ovakva koncepcija distribucije gasa otvara i mogućnost njegovih novih primjena. Svjetske rezerve prirodnog gasa po zemljama Što se prirodnog gasa tiče.1 Nigerija 2. Racio rezervi i očekivane proizvodnje procjenjuje se na 65 godina.1% Iran 15. Ovakvu distribuciju koriste odavno naročito Japan. Najviše se interregionalne gasne konekcije u budućnosti očekuju na relaciji Rusija i Centralna Azija prema Atlantiku i Pacifiku dok bi se iz prostora Srednjeg istoka bilo za očekivati ekspanzivniji LNG izvoz pogotovo iz Katara prema Sjevernoj Americi i Evropi a iz Australije prema azijskim potrošačima.8% Ostatak svijeta 21. Arabija 3.6% svjetskih rezervi gasa (ispred Irana i Arabije) i najveći je izvoznik prirodnog gasa osobito iz ležišta zone Tjumena (srednji tok Oba). Južna Koreja i još neke druge zemlje.pei magazine. Gas je danas regionalna roba jer je transport gasa još uvijek primarno vezan za gasovode a globalno tržište gasa je pak usko vezano za razvoj LNG terminala u kojima se tekući ohlađeni gas (na -160°C) utače u specijalne brodove tankere i transportuje na veliku daljinu.5 miliona TJ (1990) na cca 5. 40 www. offshore rezerve Sjevernog mora predstavljaju samo 4% svjetskih rezervi gasa i relativno brzo će se iscrpiti u ritmu današnje ekstrakcije.6 % Slika 2.com.9 UAE 3.5 Irak 1.4% a u ostalim zemljama od 2.8 Rusija 27.1 % Katar 15. Naime.9 Alžir 2. Velikoj Britaniji i Nigeriji.3 7) 8) EIA 2007.6% (pri čemu dominiraju Kina i Brazil sa stopom rasta od 4.1% godišnje te Indija sa 3. Nasuprot tome. Norveškoj. May 2008. Rusija raspolaže sa 25.9% godišnje i narasti sa cca 100 triliona (2004) na cca 163 triliona kubnih stopa (2030). kao što se uočava Rusija je u još povoljnijoj poziciji u odnosu na Zapadnu Evropu.

25. Njemačka. Gasni koridor Istok-Zapad zasad počinje na istočnoj obali Kaspijskog mora a prema željama zapadnih energetskih stratega trebao bi počinjati dublje u evroazijskom prostoru zaobilazeći Rusiju. moćne konkurentske evropske i američke kompanije su takođe zainteresovane za investiranje u 4300 km dugačak i 7. 2004. Crno more postaje važan dio ovog koridora a Turska kao nezaobilazna zemlja pri transportu energenata nastoji da što bolje valorizuje svoj geopolitički položaj energetskog transportnog mosta i pojača uticaj u turkofonom prostoru Evroazije što je dobrim dijelom kompatibilno sa interesima SAD. Estonija. Zaimović miliona TJ (2005) a do 2030 godine se prognozira prosječna godišnja stopa rasta potrošnje ovog energenta od 1. promjena smjera isporuka sa "Štokmana" npr) i nerealne želje ruskih kompanija za osvajanje svijeta kroz investiranje u kontrolu nigerijskih. Kipar) preko protagonista strateškog partnerstva (Francuska. Oxford. Situaciju na ovom planu još više usložnjavaju monopolsko ponašanje ruskog "Gasproma" (istiskivanje "Šela" na "Sahalinu 2". Osim toga. Italija. Španija) i "hladnih" pragmatičara (Velika Britanija.4% i to prvenstveno u proizvodnji elektroenergije.2007. libijskih i alžirskih gasnih polja te eventualno snabdijevanje Evrope afričkim gasom kroz tanssaharski gasovod (Nigerija-Niger-Alžir-EU) i investiranje u gasovode u Kanadi (Jukon-Britanska Kolumbija-Alberta) i SAD (Aljaskajužni dio SAD) itd. Ibreljić. zabrinjavajući djeluje i mogućnosti povećanja cijena ruskog gasa iznad "psihološkog praga" odnosno mimo uobičajenih kriterija koji vladaju na gasnom tržištu u određenom trenutku obzirom da se ponekad od strane ruskih gasnih menadžera ističe da je za evropske kupce najvažnija stabilnost isporuka a ne cijena. Geopolitičke posljedice ruske energetske invazije na EU kako to smatraju američki analitičari će rasti u korelaciji sa količinom ruske nafte i gasa koja ulazi u EU i sa izgrađenim kapacitetima naftovoda i gasovoda.I. Ovakve namjere ruskih energetičara su naravno uglavnom teško ostvarive.07. Shodno tome svaka od ovih zemalja razvija i različite ekonomske bilateralne odnose sa ruskim energosektorom a i konkretne ugovore o isporuci gasa zaključuju odvojeno. U SAD se evropsku zavisnost od ruske energije korelira sa ruskim ekonomskim uticajem nad EU i slabljenjem transantlanskih veza. uz tradicionalno snabdijevanje južne Evrope alžirskim gasom ovaj proces se danas još više intenzivira kroz nekoliko projekata i to: gasovod “Galti” kojim bi se od 2011 preko Sardinije distribuiralo u Evropu 10 milijardi m3 gasa godišnje.5 milijardi eura finansijski "težak" transsaharski gasovod koji bi povezivao deltu Nigera sa Al Kaleom u Alžiru 9) . Pored toga. "Reading Economic Geography" Blackwell Publishing Ltd. Poseban problem u ovom kontekstu (uz odnose sa tranzitnim zemljama) su veoma niske ruske investicije u proizvodnju i istraživanje novih ležišta gasa u Rusiji što pri ekspanziji domaće tražnje u budućnosti može rezultirati problem ruskog gasnog bilansa u dugom roku i bez obzira što se velike količine ovog energenta (po nekoliko puta nižim cijenama) preuzimaju iz centralnoazijskih zemalja. 213 12 . Dž. str. 9) 10) "Večernji list" Zagreb. Češka) do hladnoratovskih pristupa ovoj temi (Poljska. Ovdje je naravno problem i politička kriza u Nigeriji "nakon perioda petroeuforije" 10) . zatim drugi krak "Medgasa" kojim bi se alžirski gas transportovao u Španiju te gasovod "Magreb" kojim bi se već od 2009 Španija snabdijevala alžirskim gasom preko Maroka i Gibraltara. Pri tome treba imati u vidu da su članice EU po ovom pitanju dosta različitih stavova počevši od onih koje neprikriveno zastupaju ruske interese (Grčka. Prije svega. Mešanović. A. Litvanija). Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da su proizvodni troškovi ruskih gasnih polja ("Jamal" i "Štokman" prije svega) znatno viši od onih u Africi. Evropljani mogu u budućnosti biti prisiljeni da neplanirano ulažu kapital u rješavanje eventualne gasne krize rezultirane ovakvim ponašanjem ruskih firmi.

Ovaj gasovod koji ide od Novorosijska dnom Crnog mora bi. manje pogodno u slučaju dirigovanja isporukama. kako za sad stvari stoje do formiranja ovakve organizacije neće uskoro doći. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika S vremena na vrijeme danas se pojavljuju i razmišljanja o stvaranju šire međunarodne organizacije snabdjevača gasom tj. uticaj na globalno energetsko tržište. Geoekonomska dimenzija programiranog investiranja u osnovi je inicirana geostrateškom logikom i zahtijeva svakako dublju analitičku geostrateško logičnu analizu koja nije predmet ovog rada. na dva kraka. Energenti u ovom slučaju postaju ne samo ekonomske nego i geostrateške i geopolitičke sirovine.Geografija. Sloveniju i Austriju i dovodio ruski gas do Baumgartena gdje je lociran veliki evropski sabirni centar gasa. Srbiju. česta tema debatiranja na evropskim energetskim sesijama ali i u različitim političkim forumima trebalo bi da bude alternativa ranije izgrađenom gasovodu koji povezuje poluotok Jamal sa istočnom Njemačkom te da morskim dnom (zaobilazeći Baltik i Poljsku) poveže Njemačku i Rusiju. itd. samo manje količine isporuka u tečnom stanju na globalnom nivou. prema najnovijim prognozama. Gasovod "Plavi tok" koji dijelom ide ispod Crnog mora i povezuje Rusiju i centralnu Tursku ima zadatak da supstituiše transport gasa kroz ekološki već problematične Bosfor i Dardanele te da osigura sigurno snabdijevanje sve ekspanzivnije turske ekonomije značajnim resursom. Bez obzira što su poljski planeri (u saradnji sa onim u baltičkim zemljama) ustvrdili da bi trasa ovog gasovoda preko baltičkih zemalja i Poljske prema Njemačkoj (dakle članica EU) bila dvostruko jeftinija skoro je izvjesno da će "Sjeverni tok" u njemačko ruskoj varijanti biti preferiran od strane Evropske komisije. Magistralni gasovod "Južni tok" versus gasovod "Nabuko" Ekspanzivna ruska energetska politika prema rubnim dijelovima Evroazije manifestuje se prije svega kroz intenziviranje planskih projekata odnosno programirano investiranje u naftovode i gasovode koji bi povezivali zapadnu Evropu i energetski bogate dijelove Rusije i postsovjeskog geoprostora koji je pod njenim političkim i ekonomskim patronatom. a po nekima je uočljiva i njegova geopolitička sadržina tj. dugoročno utvrđivanje cijena. 4. Gasovod "Južni tok". Ovdje će se samo ukratko navesti najvažniji gasni projekti koji bi mogli biti realizovani do 2020 godine i imati. itd) potrošači gasa su već analizirali djejstvo ovog eventualnog udruženja sa različiti aspekata (uticaj na velike potrošače. uticaj na članice eventualnog udruženja. Gasovod "Sjeverni tok". 13 . neke vrste gas-OPEC-a kao decentralizovane organizacije. ekonomske i geopolitičke reprekusije na interevropske i transatlanske odnose. reduciranje uticaja Turske na turkofone narode u postsovjetskoj interesnoj zoni Rusije odnosno ZND-u. Bez obzira na specifičnosti gasnog tržišta u odnosu na naftno (manje pokretljivo. Jedan krak bi išao preko Bugarske i Grčke do Brindizija u Italiji dok bi drugi pravcem sjever-zapad povezivao Bugarsku. projekat koji zajednički forsiraju ruski "Gasprom" i italijanski "ENI" kroz "joint venture" aranžman kojim bi se prirodni gas transportovao iz Rusije i Centralne Azije u Evropu preko Crnog mora je za sve tranzitne zemlje "obećavajući komercijalno-energetski projekat". Mađarsku. trebao da se spoji sa bugarskim gradom Burgasom i od Varne počinje račvati.).

22. godine) kapaciteta 30 milijardi m3 godišnje Rusi su riješili važnu kritičnu tačku u daljoj gasnoj ekspanziji prema Evropi. 21.01.01. Dž. To sumarno u ekonomskom smislu znači da Rusi postaju 51% vlasnici novoformiranih kompanija za tranzitiranje i skladištenje prirodnog gasa u Srbiji i preuzimaju 51% akcija "NIS-a" uz cijenu od 0. prema američkim političkim analitičarima tretiraju kao "rusko kompletiranje monopola na bugarskom tržištu energetike" 12) U institucijama EU se nije poklonila značajnija pažnja ovoj "velikoj ruskoj igri" za jačanje uticaja u Evropi. Prognozna trasa gasovoda "Južni tok" Potpisivanjem ugovora sa Bugarskom o izgradnji ovog gasovoda (do 2014. pored dionice magistralnog gasovodnog sistema "Južni tok" izgraditi relativno veće gasno skladište u Banatskom dvoru te rekonstruisati "Naftna industrija Srbije" ("NIS"AD).2008 "Politika".2008 BBC Russian. ekonomske i geopolitičke rasprave na ovu temu su u Srbiji dugo trajale pri čemu su se posmatrali više trenutni nego dugoročni aspekti ovog aranžmana pogotovo u vezi prodaje "NIS-a".2008 14 . U ekonomskom smislu ovaj slučaj je po nama najbolje pojasnio jedan poznati srbijanski ekonomist: "Na slučaju "NIS-a" porušeno je pravilo broj jedan iz knjige ekonomije-da se oskudni resursi moraju valorizovati na pravi način-što ređi resurs to viša cena. Dio trase "Južnog toka" kroz Srbiju je okvirno dogovoren rusko-srbijanskim gasno-naftnim aranžmanom. Ibreljić.06. Političke. A. Beograd. Gasovod "Južni tok" se mogao nastaviti na već završeni gasovod "Plavi tok" ali je taj pravac geostrateški ciljano izbjegnut da bi se onemogućilo Turskoj da kontroliše ruske gasne tokove prema Evropi. Rusko i bugarsko učešće u zajedničkoj kompaniji za izgradnju i upravljanje gasovodom "Južni tok" na bugarskoj teritoriji (iznosi po 50%) te naftovod Burgas-Aleksandropolis i rusko opremanje nuklearke "Belene" su prema ruskim zvaničnicima 11) "zasnovani na istorijskim korenima i prošlosti koji su stvorili bazu uzajamnog poverenja bez koga se ne može raditi ni u biznisu ni u politici" se međutim.5 milijardi eura. Bio je to školski primjer uplitanja političkih interesa u ekonomske tokove. Mešanović. Beograd. 25.com.I. Po navedenom sporazumu u Srbiji bi se (do 2014 godine) trebalo. 18. rušenje institucija tržišta kao što je tender i tako otvaranje prostora za sumnje i transparentost odnosno zloupotrebe 14 "). Slično je na ovu temu reagovala i Evropska komisija te menadžeri iz evropske gasne privrede.01. Beograd. Time je definisano "strateško partnerstvo između Srbije i Rusije u oblasti toplotno-energetskog kompleksa dugoročno na desetljeća" 13 .2008 "Politika".4 milijardi eura i uz ulaganje 0. 11) 12) 13 14 "Politika". Zaimović Slika 3.

Geoekonomska strategija "Južni tok" odnosno gasnog umrežavanja Rusije i EU odnosno povezivanje evropskih potrošača sa proizvođačima gasa iz bliskoistočnog dijela evroazijskog Rimlanda označava još viši intenzitet energetske zavisnosti EU od Rusije te kao takva ima naravno već danas alternativu verifikovanu kroz gasovod "Nabuko". koju gasovod "Južni tok" zaobilazi smatra da je to odgovor na hrvatsko odbijanje (iz ekoloških i strateških razloga) naftnog projekta. Ovdje se smatra da Rusima ne treba dozvoliti da. U Bosni i Hercegovini koju "Južni tok" takođe zaobilazi je postojala naglašena nerealna želja u Republici Srpskoj da ovaj gasovod prođe kroz geoprostor ovog bosanskohercegovačkog entiteta tim više što je kao i u Srbiji većinski kapital naftne industrije takođe prodat Rusima (pod sumnjivim okolnostima). U posljednje vrijeme međutim uočava se da su te prepreke rješive. U Sloveniji se gasovod "Južni tok" prihvata obzirom da se nastoje diversifikovati energetski resursi i osigurati stabilnost u gasnoj industriji. Međutim velika gasna igra 21 stoljeća se nastavlja. "Družba Adria" kojim se ruska nafta trebala transportovati tankerima u svijet preko luke Omišalj.).Geografija. Slika 4. itd. Eventualni priključak na gasovod "Nabuko" je zasad znatno realnija opcija za BiH. Italija za "Južni tok". U Hrvatskoj. Rješavanje problema "tehnički rezervi" sa Turskom motivisanih pretežno političkim razlozima te novoutvrđene rezerve gasa u Azerbejdžanu i Turkmenistanu kao i moguće priključenje iračkih i iranskih gasnih polja ovom projektu (što naravno podrazumjeva rješavanje nuklearnih tenzija Zapada i ove zemlje) su bitni preduslovi za intenzivnije reaktiviranje odnosno pretvaranje “Nabuko” ideje u realan projekat. ekonomija i savremena energetsko-resursna geopolitika Za razliku od Srbije Mađari su u ovom gasnom aranžmanu ravnopravni partneri obzirom da 50% učestvuju u izgradnji i shodno tome podjeli profita. "Nabuko" gasovod je prema relevantnim procjenama jeftiniji projekat od "Južnog toka" i podrazumijeva prolazak gasovoda kroz pet zemalja koje bi u istoj srazmjeri od po 20% putem svojih nominiranih kompanija investirale u ovaj projekat. Gasovod "Nabuko" kojim se predviđa transport gasa iz Centralne Azije do Evrope zaobilazeći rusku teritoriju čime bi se reducirala opasnost od ruske komercijalne ili političke ucjene mada iniciran prije "Južnog toka" je neko vrijeme bio suočen sa problemima vezanim za nemogućnost osiguranja potrebnih količina gasa za evropsko tržište te razlika u pristupu ovom projektu od strane pojedinih članica EU (Njemačka vezana za "Sjeverni tok". kao što je to slučaj u Srbiji steknu monopol nad hrvatskom energetskom infrastrukturom. Projekat "Nabuko" pored manje ili više aktivno članica EU 15 . Prognoza trasa gasovoda "Nabuko" Zaključivanjem ugovora o izgradnji "Sjevernog toka" sa Njemačkom i "Južnog toka" sa zemljama kroz koje bi on prolazio čini se da je Rusija stekla stratešku prednost u programu gasnog snabdijevanja EU.

"Meždunarodnie otnošenija".2003 Agnew. 3. Vasilenko.S. Geoekonomska dimenzija nadmetanja u ovladavanju energetsko-resursnim potencijalom i kontrole transportnih puteva od proizvodnje do potrošnje danas je posebno aktuelno na evroazijskom prostoru. Gadžiev. "Geopolitics". Oxford. 2004 10. "Geopolitika". Moskva. 2008 11. Svakako projekat "Nabuko" u američkim geoenergetskim analizama nije samo alternativa snabdijevanja Evrope gasom i faktor reduciranja ekonomske i energetske moći Rusije već i geostrateški projekat kojim se trebaju mijenjati politički odnosi i interesne sfere u kaspijskom geoprostoru odnosno jačanje zapadnih uticaja u centralnoj Aziji. 2.V..J. Osim toga. London. Beograd.S. Beograd. Ibreljić. K. Mironenko.. Moskva. ima mišljenja da će ovdje ipak biti riječ o jednom projektu pa je moguća i svakako neophodna u budućnosti saradnja Rusije.1998 Darabadi. geostrateškom i geopolitičkom planu. EU i SAD ali i mnogi drugi učesnici koji pokušavaju da u njoj profitiraju na ekonomskom.398. Pored toga. 2001 6. Prezentirani rad je imao za cilj da izloži samo segmente ove veoma aktuelne tematike ne zalazeći u detaljizaciju i samo nagovjesti neke aspekte moguće budućnosti veoma složenih globalnih odnosa proisteklih iz energetsko-resursnog kompleksa.I.. U centru ekonomske i energetsko-geopolitičke igre su Rusija. Baku.. 2003 5.BBC Russian. Beograd. "Geopolitika i političeskaja geografija". "Geoistorija Kaspijskoga regiona i geopolitika savremenosti". N. I. www.com 12. Logos. www. mart 2007 8. Dž. "Elm". "Reading Economic Geography". "Ekonomist". u SAD se posebno naglašava činjenica da ruske kompanije najveći dio ostvarenog profita investiraju u akviziciji strateško-energetske infrastrukure u Evropi a znatno manje u transport i razvoj kapaciteta proizvodnje gasa. "Politika". Zaključak U savremeno doba energenti predstavljaju ne samo ekonomske već i geostrateške i geopolitičke resurse i često se tretiraju kao spoljnopolitičko oružje koje se koristi u skladu sa ekonomskim ali i geopolitičkim interesima. 2002 4. Reference 1.com 16 . Ovakve stavove podržava i većina članica EU ali svakako treba još riješiti čitav niz pitanja koji otežavaju ili čak dovode u pitanje realizaciju ovog projekta. A. Kako će se stvari na planu budućih gasnih sistema dalje odvijati danas je teško predvidjeti ali kao ozbiljno treba uzeti i razmišljanje nekih energetskih analitičara da projekti "Južni tok" i "Nabuko" dugoročno posmatrano i nisu konkurenti.pei magazine.P. Moskva. 2008 9. "Geopolitika Kavkaza". Zaimović forsiraju posebno SAD koje kritikuju ruske nabavke gasa od zemalja ZND-a koje realizuju na Zapadu po trostruko većim cijenama koristeći komercijalnu prinudu i stratešku kontrolu nad tim zemljama kao i činjenicu da se taj gas transportuje preko ruske teritorije. "Aspekt Press". i EU i SAD da se on čim prije realizuje. Mešanović. Kolosov.A. Routledge.A. "Kwh" br. Blackwell Publishing Ltd... EIA 2007 7.

ali i obeju država u celini. as well as their influence on the over whole regional development. With these railroads. asistent. Serbian and Bosnian border regions got new wave of fast and efficient incorporation in the European traffic system. Univerzitet u Beogradu Sažetak U radu se daje osvrt na mogućnost transgranične saradnje Srbije i Bosne i Hercgovine kroz ulaganja u zajedničke infrastrukturne projekte. Emilija Manić. Mr. in the first place through railroad projects. železnica. sa Podrinjem i Posavinom. we bring out main reasons for existence and modernization of these railroads. da bi tokom XX veka dobilo na još većem značaju sa proklamovanjem Koridora X kao panevropskog koridora. naučni saradnik. RAILWAYS BETWEEN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA Dr. Key words: cross border cooperation. Ekonomski fakultet. 17 – 25 (2007-2008) Originalni naučni rad TRANSGRANIČNA SARADNJA KAO FAKTOR REGIONALNOG RAZVOJA – PRIMER ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE CROSS-BORDER COOPERATION AS A REGIONAL DEVELOPING FACTOREXAMPLE. kao i njihov uticaj na ukupni regionalni i ekonomski razvoj posmatranog područja. u prvom redu železničke. železničke trase Abstract In this article we are trying to give one possible chance of cross border cooperation between Serbia and Bosnia and Herzegovina through infrastructure projects. has been actual for a long period of time in the history. Pedagoški institut u Beogradu. railroad. sa druge strane aktuelno je još iz perioda XIX veka. Datim železničkim trasama otvara se mogućnost pomenutim regijama brzog i efikasnog uključivanja u evropski saobraćajni sistem.Zbornik radova PMF 4 i 5 . Povezivanje rudarskog i industrijskog Tuzlanskog basena i plodne Semberije sa jedne strane. U datom istraživanju se iznose ključni razlozi postojanja i modernizacije ovih trasa. Ključne reči: transgranična saradnja. In this research. railroad corriodors . but the real attraction it gains with proclamation the Corridor X as the most important pan European corridor in the Southeast Europe. Economic connections between two regions in these countries – mine and industrial Tuzla basin and fertile Semberia region. Đurđica Komlenović. regionalni razvoj. regional development.

Nakon puštanja prve pruge. na prostoru Balkana datiraju od sredine XIX veka. Uslovi izgradnje pruge regulisani su članom 1. a ona je najjeftinija i najproduktivnija „gvozdenim putem“ koji vodi kroz Srbiju i kroz Bosnu. za putnički i teretni saobraćaj. U isto vreme na prostorima Bosne i Hercegovine Austro-Ugarski poglavar u Bosni i Hercegovini. godine. dve moćne države. 18 . godine. Ove deonice postupno je gradila država uz ustupanja privatnim koncesionarima 2 . ali i kao nove mogućnosti za ubrzaniji ekonomski razvitak tih zona. Austro-Ugarska na jednoj i Turska na drugo strani. Pruga Ruma-ŠabacLešnica-Loznica-Brasina-Zvornik funkcionisala je sa malim prekidima. tokom proteklih deceniju-dve. Radovi su završeni i deonica je puštena u saobraćaj 20. tako je uspostavljen železnički saobraćaj od Zemuna i Beograda. Radovi na pruzi Osečina-Zavlaka-Loznica-bosanska granica počinjali su uoči svih ratova na našim prostorima u XX veku. objavljeno u „Srpskim novinama“ broj 281 od 23. radovi se nastavljaju na pruzi Niš-Vranje-Ristovac 1 . juna 1881. avgusta 1884. Još tada se železnica videla kao neosporan faktor ekonomskog razvoja. srpkom državnom železnicom. počela je 12. Beograd-Niš. Brčko-Brezovo 1 2 Ristovac je naseljeno mesto na granici sa Makedonijom. Kalaj.Komlenović. predložio je 1896. svi projekti koji promovišu transgraničnu saradnju dobijaju na važnosti. a radovi na remontu pruge planirani su za poslednju deceniju prošlog veka. već krajem XIX veka planirana je izgradnja pruge normalnog koloseka na relaciji: ValjevoOsečina-Zavlaka-Loznica-bosanska granica i Ruma-Šabac-Lešnica-Loznica. Manić Uvod Većina država u Evropi danas transgraničnu saradnju među susedima posmatra kao vid poboljšanja sigurnosti i uspostavljanja veza u svojim pograničnim zonama. U tom kontekstu posmatraćemo mogućnosti uspostavljanja međusobne saradnje između Srbije i BiH na pitanjima projekta realizacije mežusobnog železničkog povezivanja. 1980). ali i kao važan integrišući segment prostora kroz koji prolazi. godine. U isto vreme gradi se pruga i most preko Save od Beograda do Zemuna. „gvozdenih mostova“. 6. Gradnja prve srpske državne železnice. J. E. Zbog toga. Turskoj i Austro-Ugarskoj monarhiji bila je neophodna saobraćajna veza sa Carigradom i Bečom i dalje sa Evropom.Đ. Na žalost. godine. maja 1888. na taj način povezane su. decembra 1898. preko Niša i Ristovca i dalje do Skoplja. godine. Na makedonskoj teritoriji izgrađena je pruga od Skoplja do Ristovca i puštena je u saobraćaj 6. Posle Berlinskog kongresa Srbija je zaključila Konvencije sa Austro-Ugarskom o izgradnji železničkih pruga na svojoj teritoriji u dužini od oko 450 km (Nikolić.decembar 1898. godine trasirane su i izgrađene kraće deonice lokalnih pruga normalnog i uskog koloseka. godine Ministarstvu rata da se izgradi pruga do Zvornika gde bi se sastajale četiri trase/kraka: Rača-Bijeljina-Zvornik. a to se prevashodno odnosi na infrastrukturne projekte. prostor Balkana nije bio najpoželjnije mesto za širenje ideja o međusobnoj pograničnoj saradnji.. Prva razmišljanja o izgradnji pruga. Zakona o građenju i eksploataciji novih železnica. čiji je cilj realizacija ideje međusobnog povezivanja. Postojeći železnički koridori između dveju zemalja Razmišljajući o boljem povezivanju susednih krajeva Srbije i Bosne. prekidani su i do danas nisu završeni. Od puštanja u saobraćaj prve pruge pa do 1904.

a iz Sremske Rače do Šida prevožen je šljunak. O putničkom saobraćaju. dugoj 45. Danas je ovo međunarodna pruga. Teretni vozovi su natovareni gvozdenom rudom iz Omarske za železaru u Smederevu. januara 1992). a izgradnja železničke pruge odložena je za neko drugo vreme. 17. ekonomski i kulturni razvoj ovih krajeva. veštačko đubrivo i naftne derivate. i dalje Savom.pan-evropski koridori Jedna od prvih prioritetnih mera prilikom uspostavljanja transgranične saradnje jeste jačanje prostornog. završen je omladinskim radnim akcijama u drugoj polovini prošlog veka (pruga TuzlaZvornik upravo je izgrađena omladinskim radnim akcijama). Programom modernizacije železničke mreže Bosne i Hercegovine do 1975. Samo za jedan mesec prugom TuzlaZvornik propušteno je 270 vozova sa oko 216 000 netotona raznog tereta (Železničke novine. dužine 44 km. industrijsku so. u dužini od 28. nakon svečanog otvaranja. a to zahteva hitnu modernizaciju pruge RumaZvornik. od 22. godine bilo je planirano da se završi studija i projekti oko izgradnje pruge normalnog koloseka Tuzla-Zvornik. U isto vreme ŽTP-a Sarajevo i Beograd usaglasili su red vožnje za putnički saobraćaj koji treba da krene krajem maja. 1680. žitarice. fizičkog i infrastrukturnog integriteta prekograničnih oblasti. drvo. To se postiže. nije se ni razmišljalo. br. uspostavljena je veza izmedju Sarajeva i Beograda. Ove pruge koje presecaju Posavinu i donje Podrinje. Ovaj poduhvat i mnogi drugi. Radovi na modernizaciji pruge su počeli tek 1987. Zajednički projekti u oblasti železničkog saobraćaja . automobilima i glinicom za srbijansko tržište. godine. Nakon pet i po godina gradnje.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine Polje-Bijeljina-Zvornik. aprila 1992. godine. krenuli su i drugi teretni vozovi. Lukavac-Sprečko polje-dolina Drinjače-Zvornik i ZavidovićiOlovo-Kakanj-Zvornik. Saobraćaj na pruzi Tuzla-Zvornik prekinut je 26. godine. staro i armirano gvožđe. Po procenama stručnjaka prave i pune efekte pruga će imati kada bude osposobljena za brzinu vozova od 120 km na sat. Povezivanje sremske i bosanske strane. Ovom prugom iz Ugljevika do Bosanske Rače. na deonici pruge Živinice-Zvornik. Narednih 55 godina.9 km zamenjen je normalnim kolosekom. prenošen je ugalj. Jula meseca 1950 godine. Tek nakon toga sledi drugi prioritet koji 19 . koksom iz Lukavca za Loznicu. odnosno. jačanjem međugranične infrastrukture i rešavanjem onih problema koji su za susedne države od interesa. na ovoj pruzi odvijaće se redovan putnički i teretni saobraćaj. koje su projektovali austro-ugarski stručnjaci.3 km. januara 1992. oktobra 1912.4 km predata je u saobraćaj 22. Ubrzo su počeli istraživački radovi na potezu tunela Križevići. 25 km u Srbiji i 18 km u Bosni i Hercegovini. Iz pravca Rume prevožen je raznovrstan teret koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi samo ovom šinskom vezom. Saobraćaj na ovoj pruzi pratile su i neznatne poteškoće kao što su otežano snabdevanje dizel gorivom i smanjena brzina vozova na srbijanskoj strani uzrokovana ne remontovanom prugom. Prugom Sarajevo-Tuzla-Zvornik-Ruma-Beograd. uski kolosek od mosta na Savi do Bijeljine u dužini od 19. Rat koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu prouzrokovao je prekid svih komunikacija sa Srbijom. prugom normalnog koloseka desilo se posle Drugog svetskog rata. Od Bosanske Rače do Ugljevika Austro-Ugarska je sagradila prugu uskog koloseka u dužini od 44 km.. Privatna pruga normalnog koloseka Šid-Sremska Rača-Sava. Povreno saobraćaju teretni vozovi koji prevoze: šljunak. u ovo vreme. Ovim činom zvanično je obeležen završetak pruge Tuzla-Zvornik. ugljem iz tuzlanskog basena za Loznicu i za druge kupce. po procenama stručnjaka. imale bi veliki značaj za vojni. pre svega. godine prošao je prvi teretni voz koji je prevozio „golfove“ iz vogošćanskog TAS-a.

Definitivno. E. S. 2000). Isporuka gvozdene rude. godine i da je moguć prevoz preko Kalesije i Tuzle do Doboja (Kostadinović. Niša. već i sa gledišta članica Evropske unije (EU). Saobraćajna povezanost u regionu zapadnog Balkana je za zemlje članice EU značajna s gledišta tranzitnog saobraćaja. Februara 1999. Teretni saobraćaj na ovoj pruzi odvija se i danas. Strategija za izgradnju 3 Proizvodnja i prerada gvozdene rude u Ljubiji otpočela je 2000 godine.Komlenović. godine potpisan je Privremeni sporazum između „Zajednica Jugoslovenskih železnica“ i „Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije“ o regulisanju međusobnih odnosa i odvijanju saobraćaj na pruzi Brasina-Zvornik Novi. EU potencira infrastrukturne projekte kod zemalja-kandidata prilikom sprovođenja procesa stabilizacije i pridruživanja EU. Manić podrazumeva jačanje prekograničnih inicijativa u cilju olakšavanja integracije tržišta i povećavanja koherentnosti među lokalnim zajednicama. jedan od neophodnih uslova i njeno bolje infrastrukturno povezivanje. 20 . Svaćeno je da je za ekonomsko i političko povezivanje. Razvojem železničkog saobraćaja na ovoj pruzi stvoreni su uslovi za komercijalni prevoz putnika i robe iz Bosne i Hercegovine ka Srbiji i obrnuto. Efektivna saobraćajna mreža predstavlja preduslov za slobodno kretanje robe i putnika i uslov za ekonomski razvoj. godine 3 . Prvi voz koji je prošao prugom Brasina-Zvornik Novi-Tuzla prevozio je hlor iz Rumunije za Tuzlu a iz pravca Doboja vagoni su bili natovareni ugljem koji se isporučuje u Novom Sadu. iz Ljubije ka Smederevu preko Doboja i Zvornika krenula je avgusta 1999. koji predvidja da se železnički saobraćaj između dve države odvija na graničnim prugama Brasina-Zvornik Novi i Sremska Rača NovaBijeljina. pa i železnička mreža zemlja zapadnog Balkana. Torina. Prugama Šid-Sremska Rača-Sava i Tuzla-Zvornik. Ljubljane. dugoročno posmatrano treba da postane sastavni deo proširene transevropske saobraćajne osovine mreže TEN. natovarene predratne 1992. Milana. Ova magistralna pruga se proteže od Pariza preko Modane. Zagreba. ali i uključivanje preko Rume i Šida na pruge i puteve evropskog značaja 4 kao i na železnice na Koridoru X. odnosno jaču koheziju kojoj EU stremi. marta 1999. pre svega. Uspostavljanju graničnog železničkog saobraćaja između SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine prethodio je Sporazum između Savezne vlade SRJ i Ministarskog saveta BiH potpisan juna 1998. Pokazalo se da izgrađenost jedne teritorije u infrastrukturnom pogledu doprinosi daleko jednostavnijem i lakšem inkorporiranju u zajednicu kakava je EU. Sofije. Trsta. novih zemalja-članica EU. ubrzo je počela i redovnija isporuka rude ka Srbiji. Tranzitne saobraćajnice u regionu zapadnog Balkana su veoma važne za međunarodnu trgovinu. Saobraćajna. postoji jasna strategija EU oko saobraćajne politike i razvoja saobraćajne infrastrukture na teritoriji Unije.Đ.Ruma uspostavljen je železnički saobraćaj između istočne Bosne i Hercegovine i zapadne Srbije i obema državama je to otvorilo mogućnost znatno većeg ekonomskog povezivanja. ali i prema njenim graničnim područjima i teritorijama potencijalnih kandidata za ulazak u EU. godine. 4 Pruga E70 čini deo magistralnog pravca koji je definisan Evropskim sporazumom o najvažnijim železničkim prugama (AGC) potpisanim 1986. Međudržavni politički razlozi su odložili primenu pomenutog Sporazuma. Istambula do Ankare.. godine. Sporazumom je predviđeno da redovni teretni saobraćaj na graničnoj pruzi može da otpočne 10. Beograda. Ovo nije samo važno sa aspekta Srbije i Bosne i Hercegovine. godune.

Ovaj koridor predstavlja okosnicu pan-evropske mreže na Balkanu. čini najznačajniju 21 . 1997. Karta 1: Železnice na pan-evropskim koridorima zapadnog Balkana Izvor: Group of authors (2002). a prednost se daje onim vrstama saobraćaja koje manje opterećuju životnu sredinu). Nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše SFRJ. Na ovoj konferenciji predloženo je uspostavljanje Koridora X. a za države kroz koje prolazi ili koje su u njegovom neposrednom okruženju.Viena.  Pri izgradnji saobraćajne mreže koriste se principi politike saobraćaja EU (osnova privrednog razvoja i razvoja saradnje između pojedinačnih vrsta saobraćaja.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine mreže infrastrukture pan-evropskih koridora na teritoriji Balkana zasniva se na nekoliko ključnih principa (Grupa autora. godine u Helsinkiju održana je Konferencija o panevropskim koridorima. koji je nasledio transportnu rutu kroz Jugoistočnu Evropu iz vremena pre ratnih sukoba. Ova trasa je bila od izuzetnog značaja za povezivanje Zapadne Evrope sa Grčkom i Turskom. 2004):  Strateškoj saobraćajnoj mreži za transport putnika i robe. Saobraćajni koridor X bio je veoma prometan i korišćen pre devedesetih godina prošlog veka. a sastavni deo ove mreže je povezivanje sa saobraćajnom mrežom celog regiona i sa pan-evropskim saobraćajnim koridorima i sa mrežama TEN-T i TINA.  Investicioni program za realizaciju plana infrastrukture saobraćaja zasniva se na ekonomskoj istrajnosti projekata (na osnovu dosadašnjih iskustava visina investicija bi se trebala kretati na nivou oko 1 – 2% HDP (grubog domaćeg produkta) u zemlji).  Prioritetno je obnavljanje postojeće infrastrukture (sa naglaskom da bi investicije u novu infrastrukturu trebale biti minimalne). koju sačinjavaju multimodalne saobraćajne veze i saobraćajni čvorovi.Transport Strategies. European Comissinon TINA-VIENA.

Razvojem koridora planirano je da se podstakne infrastrukturno uključivanje novih zemalja-članica u postojeći saobraćajni sistem EU.  izgradanja mostova kod Novog Sada i Ostružnice – finansira EIB. Drugi važan koridor za prostor zapadnog Balkana. koji ima za cilj povezivanje Centralne i Istočne Evrope sa Jadranskim morem. koji prolazi kroz BiH. Realizacija ideja oko njegove rekonstrukcije i dogradnje zaživela je na Ministarskoj konferenciji u Solunu 2001. odgovor se nalazi u činjenici da Koridor X za BiH predstavlja paralelan železnički koridor njenoj nacionalnoj železničkoj mreži. U procesu modernizacije Koridora X. iznosi 867 km. E.  dupliranje koloseka na relaciji Subotica – Stara Pazova (150 km) sa rokom do 2010. te da se ona poprečnim trasama na njega direktno naslanja. oba pomenuta koridora. u okviru Koridora X. jeste Koridor V. Postojeću mrežu koridora. godine kada je EU proširila svoje članstvo na istok. Memorandum podrazumeva i rekonstrukciji i izgradnji Koridora Vc. Koridor V i njegov ogranak Vc dobija na značaju posle 2004. neophodno je rekonstruisati i modernizovati. kao i železničkog pravca dužine 2529 km. Hrvatska. šanse za realizaciju 22 . na ovim prostorima. godine. Evropske investicione banke (EIB) i Svetske banke.  modrenizacija pravaca Beograd – makedonska granica. a nakon modernizacije železničkog transport i uspostavljanja redovinih železničkih linija na ovom koridoru.Đ. godine. odnosno rekonstrukciju drumskog pravca u dužini od 2300 km. a pre svih koridor Vc.Komlenović. Od posebne je vežnosti činjenica da se ogranak Koridora V. ukršta sa Koridorom X u neposrednoj blizini teritorije BiH. EU je predvidela još nekoliko projekata na teritoriji Srbije a to su:  dupliranje koloseka na relaciji Tovarnik – Beograd (120 km) sa rokom do 2010. Srbija (i Crna Gora). a ogranak B je 100% elektrificiran i 97. Slovenija. od čega je 251 km sa duplim kolosekom. Ovaj Memorandum podrazumeva rekonstrukciju Koridora X.finansira EIB i  modernizacija pravca Beograd – Horgoš. Mađarska. Ogranak C je u celini sa dizel lokomotivama. Svakako će modrenizacija i funkcionisanje jednog ovakvog sistema pan-evropskih železničkih koridora usloviti brže napredovanje ekonomije zemalja kroz koje prolaze i koje se nalaze u njihovom neposrednom susedstvu. Koridor Vc. Manić saobraćajnu arteriju. Elektrificirano je 80% pruga.  elektrifikacija pruge od Dimitrovgrada do Kalotrine – finansira EIB. kada je potpisan Memorandum o razumevanju od strane ministara saobraćaja zemalja kroz koje prolazi koridor (Austrija. postaju značajni jer su prva spona tih zemalja sa teritorijom i tržištem EU. koji je za BiH najvažnija saobraćajnica. Preko njega se BiH „kači“ i na Koridor X. Za izgradnju i rekonstrukciju mreže na ovim prostorima planirano je 16 milijardi EUR.6% čini jednopružni kolosek. Ako se upitate kakve konsekvence ima izgradnja jednog ovakvog koridora za BiH. Bugarska. Koridor Vc jeste deo Koridora V (karta 2). Ukupna dužina pruga na teritoriji Srbije.3% sa duplm kolosekom. a pod pokroviteljstvom nacionalnog budžeta. Koridor X čine drumske i železničke saobraćajnice u dužini od 2500 km. Glavna trasa železničkog koridora je 100% elektrificirana i 40. odnosno njegov ogranak Vc. Zbog toga je i izgradnja i rekonstrukcija Koridora X postala veoma važna i za BiH. Sa aspekta potencijalnih kandidata za učlanjenje u EU. odnosno Srbiju i BiH. Modernizacija je neophodna na sektor Šid-Beograd i Subotica – Beograd. godine i pod istim pokroviteljima kao u prethodnom projektu. s obzirom da on ne prolazi kroz teritoriju date države. Makedonija i Grčka) o intenziviranju rada na njegovoj rekonstrukciji i izgradnji.

Final sopoljnotrgovinskih poslovanja u Report.org). BiH je ogromna resursna baza i interesantno tržište za plasman srpskih proizvoda:  Rudnici uglja u Federaciji predstavljaju jedna od najvećih u ovom delu Balkana i prugom Banovići – Tuzla vrši se trenutno transport uglja iz rudnika uglja u elektranu. a potencijalno predstavlja moguć izvozni artikal u Srbiji. Porast obima produkcije u BiH se očekuje posebno u slijedećim industrijskim oblastima i s obzirom na to pedstavlja u budućnosti perspektivne eksportne regione. Međutim. obim spoljnotrgovinske Izvor: Group of authors. (2005).a li i jačanje njihove međusobne saradnje.stabilitypact. PANrazmene sa Srbijom raste i on čini EUROSTAR – Pan-European Transport oko 6% ukupnih Corridors and Area Status Report. a posredno i sa Srbijom). prostor Hamburg-Espoo. Sa aspekta privrede Srbije. već sa prvim godinama primene Dejtonskog sporazuma u BiH. HB-Verkehrsconsult GmbH i VTT regionu (www. Upravo u tom smilsu je i predlog modernizacije železničkih koridora između Srbije i BiH. kao spone i osnovine razvoja za pogranična područja obeju država. koji se u slučaju kabastih tereta najbolje prevoze železnicom. tako se nove čalnice svesrdno podržavaju uspostavljanju interregionalne i transgranične saradnje.  U Republici Srpskoj se nalazi rudnik železne rude koja se transportuje u zapadnu Srbiju. Zašto je važno uspostavljanje železničke mrže između Srbije i BiH? Definitivno je nakon ratnih sukoba smanjen obim trgovanja na čitavoj teritoriji bivše SFRJ. prugom Tuzla-Zvorni-Rača. Kako je politika regiona već odavno uspostavljena u EU. između ostalih.  Celokupna teritorija BiH predstavlja tržište za industrijsku robu i poljoprivredne proizvode iz Srbije. posebno u čeličanu u Smederevu. i za Srbiju:  Kakanj i Tuzla (vađenje uglja)  Ljubačev (veliki silos za proizvodnju brašna)  Bačevici (fabrika za proizvodnju aluminija) 23 . Drvo se izvozi u Srbiju.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine infrastrukturnih transgraničnih Karta 2: Pan-evropski Koridor V i njegov projekata sa susednim državama se ogranak Vc umnogome uvećavaju (u prvom redu sa Hrvatskom. Technical Research Centre of Finland. Boksit i aluminijeve rude se transportuju u Zvornik Novi.

ljubičastom bojom označene su deonice železničke mreže u Bosni i Hercegovini koje spadaju u Federaciju Bosne i Hercegovine. Zbog toga se kao mogućnost buduće pogranične saradnje dve države. Na dva najvažnija železnička pravca u BiH nadovezuju se pruge u Srbiji i oni čine približno 70% ukupne železničke mreže u BiH:  Ploče – Mostar – Sarajevo – Zenica . Železnička mreža BiH je pod upravom dveju kompanija: “Željeznica Federacije BiH” i „Železnica Republike Srpske”. već i sva tržišta koja se oslanjaju na njih. ali istovremeno i osovinu ukupnog razvoja i sigurnosti na datim područijima. Zaključak Transgranična saradnja pedstavlja način uspostavljanja veza među susedima. sa železničkim saobraćajem pogranične oblasti obe države bi ekonomski prosperirale. a jednostruka linija prikazuje pruge sa jednim kolosekom. Svaka od ovih kompanija u pravlja onim delom železničkih koridora koji prolaze kroz njenu teritoriju. Srbije i BiH. a posebno železnice. Mogućnost pojedinačnih zemalja da privuku strane investitore umnogome zavisi od njihovog položaja u odnosu na širi region u kome se te države nalaze i mogućnosti uspostavljanja efikasne regionalne saradnje. ističe rad na modernizaciji i izgradnji železničkih koridora. E. Na karti 3. Konačno. pa bi zbog toga uspostavljanje jedne transgranične saradnje između Srbije i BiH po pitanju realizacije infrastrukturnih projekata bilo od preke potrebe i važnosti za obe države. čime bi se povezale ne samo ove dve zemlje. ponovo je pokrenuta ideja oko uspostavljanja železničkog saobraćajua između dve države. a privrede obeju zemalja bi imale neprocenjive koristi od uspostavljanja mogućnosti transporta robe i putnika. koji su u dva pravca spajali pomenute zemlje. Srbija i BiH. obe zemlje.Banja Luka – Doboj – Tuzla – Zvornik – i dalje u Srbiju – paraleleni pružni pravac Koridoru X. na svom putu u procesu stabilizacije i pridruživanja EU imaju šansu da znatno unaprede. Dvostrukom linijom su označene deonice sa prugama sa dva koloseka. Postojeće stanje železničke mreže BiH govori da je neophodno uspostavljanje saradnje sa susednim državama. a ako se tome priključe i činjenice o spoljnotrgovinskoj saradnji. U prošlosti su postojali izgrađeni železnički koridori između dveju država. modernizuju i izgrade saobraćajnu infrastrukturu na svojoj teritoriji. Trenutno su i Srbija i BiH na granicama EU. Zemlje Balkan definitivno mogu ubrzati svoj ekonomski oporavak i razvoja kroz transgraničnu saradnju. koja 24 . a plavom bojom su označene deonice kojim upravlja poduzeće „Željeznica Republike Srpske”. Železnička mreža jeste važan segment ukupne infrastrukturne opremeljenosti jedne teritorije.Komlenović. U cilju ubrzavanja ekonomske saradnje svakako se pažnja mora posvetiti i izgradnji infrastrukture koja takođe mora biti integrisana u regionu. Kroz saobraćajnu politiku Evropske Unije o uspostavljanju mreže pan-evrospkih saobraćajnivca.Đ. hemijska industrija) Za sve ove moguće trgovinske odnose veoma važan momenat je razvoj saobraćajne infrastrukture. Nakon ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ i uspostavljanja mira. uspostavljanje železničke veze sa Srbijom dobije svoj puni smisao.  Bosanski Novi – Bihać – Prijedor . Manić  Zenica (čeličana)  Lukavac (koks.Doboj –Bosanski Šamac – Vinkovci (saobraćajni čvor u Hrvatskoj na relaciji Zagreb-Beograd) – deo Koridor Vc koji vodi od Budimpešte do luke Ploče.

P. Beograd.Transport Strategies. Kovačević. od 22. J. Brno.org 25 .eu. Trasnsport Infrastructure Regional Study (TIRS). HB-Verkehrsconsult GmbH i VTT Technical Research Centre of Finland. 11. (2005). a BiH sa Srbijom ima šanmsu da propjekat izgradnje i modernizacije postojećih železničkih koridora upravo „provuče“ kao transgranične projekte saradnje.int Internet-stranice Ministarstva za saobraćaj i komunikacije Federacije Bosne i Hercegovine – www. Internet: Internet-stranice Evropske unije . (2002). 4. 17.www. Agence Francaise de Development. 5. januara 1992.net Internet-stranice Javne željezničke korporacije Bosne i Hercegovine www.www. To je početak uspostavljanja čvršćih veza i odnosa. 15. EUROVISION.Transgranična saradnja kao faktor regionalnog razvoja – primer železničkog saobraćaja između Srbije i Bosne i Hercegovine pokušava kroz niz infrastrukturnih projekata u zemljama potrencijalnim kandidatima za ulazak u EU omogući pristup fondovima EU kojima bi se date zemlje infrastrukturno povezale i uspostavli određeni vid ekonoske saradnje. Hamburg-Espoo. stvarajući na taj način čvršće ekonomsko povezivanje tog prostora na putu ka EU. Otvaranje železničke veze Sarajevo – Beograd predstavlja jedan od evropskh ciljeva.stabilitypact. Kostadinović. Viena.www. 8. Crne Gore i Kosova. 9. Transgranična saradnja je nešto što EU posebno podržava i pomaže.vladars.com Internet-stranice Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine www.gov. (2004). beograd. Group of authors.com Internet-stranice Privredne komore Bosne i Hercegovine www. SWOT analiza željezničkog sektora republike Bosne i Hercegovine . Gropu of authors. 12. 1680. Nikolić. ZJŽ.fmpik.Projekat izgradnje kapaciteta u oblasti željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. S.ba Internet-stranice Vlade Republike Srpske . Group of authors (2002). a ovakvo saobraćajno povezivanje svakako bi pozitivno uticalo na ukupni privredni razvoj obe zemlje. Vojvodine. 10. a pogranične oblasti i izgradnja saobraćajnica u njima mogu u tom smislu postati posebno važne. 3.europa. 16. (1980): Istorija železnice Srbije.com Internet-stranice Pakta stabilnosti JI Evrope . Grupa autora. PAN-EUROSTAR – Pan-European Transport Corridors and Area Status Report. Louis Bergera SA.geocities. Železničke novine.org Intrent-stranica Evropske ministarske konferencije za saobraćaj www. Final Report. 7. br. Zavod za novinsko-izdavačku i propagandnu delatnost JŽ. (2000): Od prekida do uspostavljanja saobraćaja.bhzjk.www.cemt.komorabih. 14.com Internet-stranice Željeznice Republike Srpske . Literatura: 1. Beograd. 13. 6. 2. European Comissinon TINA-VIENA.geocities.

Zbog toga je u Srebrenici i njenoj okolini prisutno bogato kulturno-historijsko naslijeđe koje se u ovom radu zajedno sa etnografskim sadržajima prezentira. . 27 – 42 (2007-2008) Originalni naučni rad KULTURNO-HISTORIJSKE ZNAMENITOSTI I ETNOGRAFSKI SADRŽAJI NA PODRUČJU OPĆINE SREBRENICA KAO TURISTIČKI MOTIVI CULTURALLY-HISTORIC SIGHTS AND ETHNOGRAPHIC CONTENTS IN THE AREA OF SREBRENICA MUNICIPALITY AS A TOURISTICAL MOTIVES Dr. etnografski sadržaji. redovni profesor.matematički fakultet. sc. Na ovom području kroz dug vremenski period smjenjivali su se različiti narodi i njihove kulture koje su značajno uticale na antropogeografski razvoj ovog prostora. kulturno .Zbornik radova PMF 4 i 5. Because of that is in Srebrenica and its surroundings present wealthy culturally-historic heritage which is presented in this paper together with ethnographic contents and for the purpose of development of tourism in this municipality. Prirodno . Summary Suitable physical-geographic conditions of Srebrenica municipality and wealthy sites of lead and zinc have been the crucial factor for constant population density in this area since prehistory.historijske znamenitosti. Mr. viši asistent. touristical motives. turizam. a u cilju razvoja turizma u ovoj opštini. viši asistent. sc. sc.Fadila Kudumović. Mr. Salih Kulenović. Ključne riječi: općina Srebrenica. tourism. On this area through the long period of time have settled different nations and their cultures which significantly influenced on anthropological development of this area. Sabahudin Smajić. viši asistent. sc. Mr. Key words: municipality Srebrenica. viši asistent. Mr. culturally-historic sights. turistički motivi. ethnographic contents. Univerzitet u Tuzli Sažetak Povoljni prirodno-geografski uvjeti općine Srebrenica i bogata nalazišta olova i cinka bili su presudan faktor za stalnu naseljenost na ovim prostorima još od prahistorije. Alma Kadušić.sc. razvoj. Semir Ahmetbegović.

urbane cjeline iz ranijih perioda. antike. S obzirom da na prostoru opštine Srebrenice i njene okoline postoji kontinuitet življenja još od prahistorije ovom prilikom prezentirat ćemo kulturnohistorijske spomenike koji su ovdje brojni i raznovrsni. Eksploataciju rude na ovom području vjerovatno su započeli Iliri u prvom i drugom vijeku nove ere. U vezi s ovim u radu se razmatraju arheološka nalazišta. Kudumović Uvod Na prostoru opštine Srebrenica koji zahvata površinu od 533 km2 postoje brojni antropogeni motivi koji mogu da zadovolje kulturne potrebe turističkih kretanja. Novoosvojene teritorije Rimljani su podijelili na provincije. Nekropola je datovana u bronzano ili željezno doba. b) Antički period Krajem trećeg i u drugom vijeku prije nove ere veći dio teritorija bivše Jugoslavije bio je pod vlašću Rimljana. Područje današnje Bosne i Hercegovine pripadalo je dvjema provincijama: Dalmaciji i Panoniji. Uglavnom se radi o kulturno-historijskim znamenitostima i etnografskim sadržajima koji su dobra osnova za razvoj turizma u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. građevine sakralne arhitekture. 1. keramičke posude i drugi predmeti) pružaju materijalne dokaze života u ovom kraju tokom bronzanog i željeznog doba. Jedna od njih je i osnivanje gradova po italskim uzorima. Takođe u ovom naselju je na lokalitetu Vaganj pronađen veći tumulus od prethodnog prečnika 25 m i visine cca 4 m.S. Na tom lokalitetu egzistiralo je rimsko rudarsko naselje i metalurški centar. u radu se razmatraju i etnografski sadržaji koji mogu biti u funkciji razvoja turizma u ovom kraju. Jedno od takvih naselja bilo je Domavia u rudarskom basenu Argentaria. Također. slučajnih nalaza i iskopavanja može se konstatovati da je područje Srebrenice i okoline oduvijek bilo interesantno za naseljavanje o čemu svjedoče ostaci materijalne kulture iz prahistorije. Kadušić. njihova ljepota i znamenitost. Domavia je bila jedan od najvažnijih rudarskih centara na Balkanu. A. a radi se o prahistorijskoj nekropoli uz čije kamene tumule se nalazi i sedam stećaka. Nalazi u grobovima sa navedenih lokaliteta (nakit. srednjeg vijeka. Antičko naselje je ležalo između Saskog potoka i Majdanske rijeke. Domavia se nalazila na mjestu kod današnjeg sela Gradina kod Sasa. a obuhvataju motive različitih svojstava i vremena u kojima su nastali. F. Na većinu turista koji žele zadovoljiti svoje kulturne potrebe pri odabiru destinacije i planiranju svog turističkog putovanja veliki uticaj ima bogatstvo kulturnohistorijskog naslijeđa. osmanskog i austrougarskog perioda a) Prahistorijski period Arheološka nalazišta iz prahistorijskog perioda do sada su utvrđena na lokalitetu Crvena Njiva. S. Početkom trećeg vijeka Domavia je dobila status municipium-a (grad sa 28 . Rimljani u ove krajeve donose niz novina. Kulenović. Osim ovog lokaliteta prahistorijski tumulus iz bronzanog ili željeznog doba čiji je prečnik osnove oko 20 m pronađen je na lokalitetu Humka u selu Liješće. Ahmetbegović. selo Podravno. odnosno bogatstvo kulturno-historijskih resursa. Kulturno-historijski spomenici kao turistički motivi Na osnovu dosadašnjih arheoloških rekognosciranja. Domavia je u to vrijeme imala status vicus-a (manje naselje). stećci (srednjovjekovni nadgrobnici pripadnika bosanske crkve). Naselja se podižu pored prvobitnih vojnih logora ili pored rudnika. oružje. Smajić. S. srednjovjekovni gradovi.

Imamoviću vjerovatno je to bilo između 69. a nazvan je tako po dinastiji careva u čije vrijeme je stekao status municipium-a odnosno grada sa autonomnom upravom. Karakala). Malvesatium-a i dr. Asklepiju i Higiji. podni mozaici. forum (trg). U to vrijeme ona je bila najveće gradsko naselje na području Bosne i Hercegovine. U municipiju se podižu počasne baze carevima (Antonius Pius. E. te postaje colonia. a otkrivene su i dvije starokršćanske bazilike. 3. Ostatak rimske statue (Gradina – Domavia) Sl. stanovnicima municipium-a. Najznačajnije građevine u Domaviji bile su: curia (gradska vijećnica). Sl. a jedan grčkim kultovima. blaneum publicum (gradsko kupatilo). U trećem vijeku nove ere Domavia postaje administrativno-upravni rudarski centar za rimske provincije Dalmaciju i Panoniju. 1. te Silvani. Marsu. Iz Skelana potiče veliki broj rimskih nalaza od kojih poseban značaj imaju natpisi iz kojih se može dosta saznati o razvoju ovog grada. Minervi i Junoni). Tlocrt gradske vijećnice (Gradina – Domavia) U srednjem Podrinju najstarije rimsko naselje nalazilo se u Skelanima čije je puno ime "Flavijevski grad Malvesiatium". i 79. Severus. tribunal (sudnica) i macellum (tržnica). Prema prof. nalazi keramike. Na gornjoj terasi Drine uzvodno u dužini od jednog kilometra 29 . Podignuti žrtvenici su posvećeni rimskoj Trijadi (Jupiteru. Na širokom prostoru uz Drinu pronađeni su ostaci građevina. Liberu i Mitrasu.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi autonomnom upravom). dr. godine u vrijeme cara Vespazijana. 2. Ulomci ukrasne arhitekture iz Skelana Sl. gradskim službama. stakla i novca. Septimius. a sredinom tog vijeka dobila je viši rang samoupravnosti.

Kudumović nalaze se ostaci rimskih Skelana gdje je pronađena velika količina građevinskog materijala kao i brojni spomenici iz tog doba i dr. Ostaci jednog od objekata otkriveni su na lokalitetu Rašće-Ljubina u Crvici. Minerve). Voljevici. bazilika. Crkvištu (Brezik). Sl.). Junone. Dijani i Pomoni. Bronzani kip krilatog Genija (Gradina –Domavia) Sl. u Bratuncu. Na području Srebrenice i njene okoline česti su i nalazi izoliranih objekata iz antičkog perioda kao na primjer vile rustike. Srebrenoj Luci. A.) u Zgunjevskom polju gdje je osim ostataka rimskog naselja pronađen i jedan žrtvenik posvećen Jupitru (3-4 st. Klotijevcu (3 st. Tegarama. od građevina javnog karaktera bila je gradska vijećnica (curia).). Atisa i Iz doba kasne antike (peti i šesti vijek) na području Srebrenice osim one u Skelanima. Od Grčkih kultova iz tog doba pronađeni su spomenici kultne zajednice Asklepije . lokalitet Mramorje (Potočari).). Segni. Ahmetbegović. a datovano je od l-4 stoljeća). Smajić.). S.).). Takvi lokaliteti nalaze se u: Crvici (3 st. lokalitet Veliki Plato-GradinaSase (2-3 st. sudnica (tribunal) i drugo. a od orijentalnih kultova spomenici Mitre. Kulenović. Osim većih naselja iz rimskog perioda u srednjem Podrinju nalazilo se i dosta manjih naselja na sasvim maloj udaljenosti što upućuje na gustu naseljenost ovog kraja. Kada je Domavia postala samostalna gradska općina pripao joj je znatan dio općinskog teritorija Skelana odnosno Malvesatiuma. na lokalitetu Zukića Strana-Zagaj osim ostataka rimske zgrade pronađena je i kasnoantička grobnica (3-6 st.Geniju. Liberu. Njihovi ostaci su otkriveni u Bratuncu. Pored navedenih antičkih lokaliteta na području Srebrenice i okoline nalazi se dosta lokaliteta s nadgrobnim spomenicima odnosno rimskim nekropolama.Junoni. hram kapitolijske trijade (Jupitera. Podliješću (Bratunac). 4. Naselje je imalo sve urbane sadržaje što su ga činili standardnim rimskim gradom. otkrivena je ranohrišćanska bazilika i u Staroglavicama. 30 . Rašću kod Srebrenice. Konjević Polju (Bratunac). Crkvi Ružici kod Tegara.). Mataruzima-Osatica (3 st. F. Kadušić. Loznici (Bratunac). U prvo vrijeme rimskim Skelanima je pripadalo i područje današnje Srebrenice s naseljem u Gradini (Domavia).Minervi. te spomenici kultnih zajednica božanstava Jupiter . gospodarski objekti koji su predstavljali središte poljoprivrednih imanja. Jupiter -Junoni . Srebrenoj Luci-Liješću (na ovom lokalitetu nalazi se rimsko naselje i grobnica. Marsu. Zagraju. 5. Bronzana ruka boga Sabazija (Gradina – Domavia) samostalnih kultova božanstava Sabazija.S.Marsu i Jupiter . Na njivi zvanoj Rašće uz ostatke zidova i dijelova arhitektonskog ukrasa nađena su i tri nadgrobna spomenika s likom Atisa i figuralnim scenama i natpisom. Između prvog i četvrtog vijeka nove ere na području Srebrenice podizani su spomenici posvećeni samostalnim kultovima božanstava: Jupiteru. S. Ždrijelu kod Voljevice i dr.Higija. u Skelanima (l-6 st. Karauli (Rudine)Koštanovci. u Kaludri kod Zalužja (Bratunac). Jupiter . Čadorištu-Gradina-Sase (2-3 st. na Karauli kod Sikirića.

vijeku bila najrazvijenije gradsko naselje u Bosni. Srebrenica je u prvoj polovini XV vijeka doživjela snažan društveno-ekonomski razvoj. Na dvjema terasama nalaze se ostaci dviju tvrđava: u Donjem gradu dominira arhitektura iz turskog perioda koja je bolje očuvana u odnosu na Gornji ili Stari grad koji je u ruševnom stanju. Najveći i najpoznatiji srednjovjekovni gradovi na širem području Srebrenice bili su: Donji i Gornji Srebrenik. Kao podgrađe tvrđave Srebrenik. Srebrenica se u istorijskim izvorima prvi put spominje 1352. Zauzima prostor od 100 X 20 m. Zahvaljujući eksploataciji srebra i olova. Srebrenica je imala svoj gradski statut i kovnicu novca. Procvat rudarstva u srebreničkom kraju bio je u XIV i XV vijeku. Tu su živili brojni poslovni ljudi iz Dubrovnika (trgovci i zanatlije) koji su ovdje osnovali svoju stalnu koloniju. O ranom srednjem vijeku na ovom području do sada imamo veoma malo podataka. Ključevac (Kličevac). Od XI do XV vijeka šire područje Srebrenice ulazilo je u sastav nekoliko srednjovjekovnih župa. a završeno je sredinom sedmog vijeka. Đurđevac. 6. grad u Olovu. Objekti su prilagođeni terenu na kome su situirani. i 15. a vezan je za njemačke rudare Sase koji su u to vrijeme vodili rudarske poslove u većini mjesta srednjovjekovne Bosne i Srbije. Sl. a to su: Vratar. Srebrenik (Stari Grad) je srednjovjekovni grad smješten na planinskoj kosi koja se sa istočne strane stepenasto spušta prema glavnini naselja Srebrenice. na arheološkim lokalitetima od antičkih naselja gotovo da na terenu i nema ništa budući da je vrijeme učinilo svoje ili su otkriveni predmeti prenijeti u muzeje. kao i grad Salenes sagrađeni su da bi se zaštitila prirodna bogatstva i naselja. Osatgrad (Klotjevec). godine. Grad Srebrenik u Srebrenici (Argentaria). Osat i Trebotić. Stoga je njihova turistička vrijednost i atraktivnost dosta umanjena. c) Srednjovjekovni period Naseljavanje južnoslovenskih plemena na Balkansko poluostrvo počelo je u šestom. ali se zna da je služio u svrhu zaštite srebreničke varoši koja je u 14. U to vrijeme srebro je uglavnom izvoženo preko Dubrovnika u Italiju. Srednjovjekovni grad Srebrenik u Srebrenici Srednjovjekovni grad Klotjevac je smješten na strmoj stijeni iznad lijeve obale Drine jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti od oko 13 km zračne linije. srpskih despota i turskog sultana. Tehnika gradnje Starog grada je srednjovjekovna. Đurđevac 31 . Zbog izuzetnog privrednog značaja tokom XV vijeka Srebrenica je bila poprište ratnih sukoba između bosanskih i ugarskih kraljeva. Kao i svi razvijeniji gradovi toga vremena. Šubin. U arealu grada zvanom Jatara očuvano je desetak stećaka. U pisanim izvorima ovaj grad se ne spominje često. Birač. a dobro su očuvane obje kule.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi Inače.

sljemenjaka. selu koje se nalazi zapadno od Srebrenice na udaljenosti oko 5 km zračne linije na jednom manjem brijegu pokraj Bejtića hana nalazi se nekropola sa 18 stećaka (8 sanduka i 10 sljemenjaka).S. a na stećcima na brdu Bojna u neposrednoj blizini Srebrenice su predstave u vidu ruke. sanduka. lukom i strijelom. Sredinom 15. Kudumović (Gradina) je takođe srednjovjekovni grad na području Srebrenice koji je smješten iznad lijeve obale Drine na udaljenosti od oko 17 km zračne linije jugoistočno od Srebrenice. tau krstovima. krstača. ploča. a na padinama prema Drini ima ostatak i vanjskog bedema u dužini od oko 25 m. ima razloga da se o njima saopšti barem ona najnužnija obavještenja koja mogu biti veoma interesantna za posjetioce. vijeka grad je imao i svoj upravni kotar koji se zvao Trebotići. Ruševine ovog srednjovjekovnog grada leže na oštrom kamenitom visu. figurama psa i drugih životinja. Na istaknutom visu iznad lijeve obale Drine vidljivi su ostaci kvadratne kule i dvorišta (30 X 7 m) mjestimično visoki do 3 m. F. a u pisanim izvorima spominje se u turskim defterima iz 1468/69 i 1485. a sanduk je ukrašen polumjesecom. konjanicima i dr. Dosta nekropola je sa stećcima bez ukrasa ili sa po nekoliko ukrašenih. rukom. polumjesecom. jabukama. srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika izrađenih od kamena koji su po svome obliku i ornamentici veoma interesantni. 32 . Ispod grada nalazi se groblje s nekoliko stećaka. Stub je ukrašen figurom psa. rozetama. Smajić. bordurama. Grad se nalazi duboko u kanjonu rijeke Zeleni Jadar na kraškoj stijeni koju obavija rijeka. spiralama. polumjesecom i rozetom. S obzirom da ovi spomenici predstavljaju zanimljiv i dragocjen kulturno-umjetnički materijal. Na nekropoli stećaka u Kalimaniću su ukrasi u vidu mačeva. Ahmetbegović. Tu se nalaze ruševine tvrđave s kulama koje su u osnovi pravougaone. godine. mačevima. 3 sljemenjaka i 18 stubova). muškim figurama. Uz ovu nekropolu se nalazi muslimansko mezarje s nišanima. 17 sljemenjaka i 2 stuba). Po obliku zastupljeni su stećci u vidu stubova. a ima dosta i onih koji su ornamentisani geometrijskim motivima. Na brdu Recelj na lokalitetu Borići oko 700 m sjeverozapadno od Bojne iznad grada Srebrenice nalaze se 4 stećka u obliku sanduka od kojih je jedan ukrašen sabljom. S. Dva sanduka su ukrašena lukom i strijelom. Jedan sanduk je ukrašen motivom polumjeseca. 7 sljemenjaka i 6 stubova). mačem i s nekoliko ljudskih figura koje se samo naziru. U selu Bastahovine udaljenom 7 km zračne linije zapadno od Srebrenice na lokalitetu Sjedaljka nalazi se nekropola stećaka (35 sanduka. U selu Sućeska koje je od Srebrenice udaljeno 6 km zračne linije na jugozapadnu stranu na lokalitetu Mramorje nalazi se nekropola sa 52 stećka (31 sanduk. stubovima. Na području opštine Srebrenica postoji veliki broj nekropola stećaka. Grad je imao trgovačko zanatsko podgrađe i upravni kotar. Šubin se nalazi jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti od oko 8 km zračne linije. Dva stuba su s motivima figura čovjeka i mač. Kadušić. Kulenović. Predstave u vidu muških figura i dva konjanika nalaze se na stećcima u Klotjevcu. tordiranom vrpcom i jabukom. rukom. Srednjovjekovni grad Kličevac se nalazi u ataru sela Sućeska jugozapadno od Srebrenice na udaljenosti od oko 6 km zračne linije. luka i strijele. Oni predstavljaju snažan izraz kulturnih i ekonomskih prilika iz vremena u kome su nastali. S. Ukrašena su dva stećka i to jedan sanduk i jedan stub. krugovima. stablom. suncem. U Staroglavicama. 16 sanduka. krstovima. U selu Gostilju koje se nalazi sjeverno od Srebrenice na udaljenosti od oko 3 km zračne linije na lokalitetu Osojnjača nalazi se nekropola sa 38 stećaka (3 ploče. granama i drvećem. A.

Srebrenica Sl. Srebrenica Sl. Srebrenica Sl. Boljević. Buča. 8. Boljević. 18. Srebrenica Sl. a ukrasni motiv je ruka s mačem. 14. Sl. 10. Srebrenica Sl. Jugozapadno od Srebrenice na oko 7 km zračne udaljenosti u selu Kutuzero nalazi se nekropola sa 23 stećka (18 sanduka i 5 sljemenjaka). Boljević. Vojna.15. 11. Inače u Urisićima postoje tri lokaliteta stećaka sa oko 200 stećaka ukupno. Boljević. 16. Srebrenica Sl.9. U selu Urisićima udaljenom 11 km zračne linije na jugoistočnu stranu od Srebrenice kod zaseoka Greben na jednom brežuljku nalazi se nekropola sa 70 stećaka (60 sanduka i l0 sljemenjaka). Klotjevac. Loznica. Srebrenica Sl. Jedan stećak oblika sanduka ukrašen je krugom (motiv sunca). Kalimanić. 17. 21. Srebrenica Sl. Srebrenica Sl. Kalimanić. Jedan sljemenjak je ukrašen.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi U selu Pribićevac koje se nalazi jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti oko 4km (zračna udaljenost) na lokalitetu Šarampovo nalazi se nekropola sa 23 stećka (16 sanduka i 7 sljemenjaka). U selu Podravno koje se nalazi na oko 7 km zračne udaljenosti jugozapadno od Srebrenice na lokalitetu Crvena njiva nalazi se nekropola sa l0 stećaka od kojih je jedan primjerak ukrašen motivima polumjeseca i rozete.12. 19. Srebrenica Sl. 20. Srebrenica Sl. Brana. Srebrenica 33 .Loznica. Jedan sanduk je ukrašen rozetom. Klotjevac. U blizini je aktivno muslimansko groblje. Loznica. Srebrenica Sl. Srebrenica Sl. 7. Srebrenica Sl. 13. Loznica.

S. A. Jedan sljemenjak je ukrašen motivom rozete u dvostrukom kružnom vijencu. 4 sljemenjaka i 2 stuba). Stećak u Zgunjanskom nalazi se nekropola sa 26 sanduka. na brijegu pored puta za Lubničko brdo nalazi se nekropola sa 4 stećka (jedan sanduk ukrašen motivom "svastike" i 3 sljemenjaka koji su bez ukrasa). F.S." Na jednom oštećenom sanduku nalazi se drugi natpis od kojeg je samo preostala riječ "strojnik". pet sanduka. Gračić sa 7 sanduka. a na lokalitetu Kosa nekropola sa 13 stećaka. U selu Zgunja smještenom na lijevoj obali Drine udaljenom od Srebrenice oko 23km zračne linije na jugoistočnu stranu nalazi se nekropola sa 8 stećaka (jedna ploča. pokraj seoskog puta za Srebrenicu Sl. S. a mnogi su i devastirani prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova. u selu Knezovi na lokalitetu Borak nalazi se nekropola sa 20 stećaka u obliku sanduka. oko 600 m sjeverno od ceste i rijeke. Nevolja je možda u tome što su mnoge od navedenih nekropola situirane izvan putnih pravaca i što je po mnogima obrasla šumska vegetacija. u Fojharu (lok. četiri sljemenjaka i jedan stub). a motivi su polumjesec. Kudumović U selu Ljeskovik koje se nalazi jugoistočno od Srebrenice na udaljenosti oko 11 km zračne linije na lokalitetu Mramorje na putu za Klotjevac nalazi se nekropola stećaka sa 3 sanduka i 15 sljemenjaka. u selu Karačićima na lokalitetu Cura nalazi se nekropola sa 27 stećaka (21 sanduk. Nisu ukrašeni. Kadušić. jednim polju. Smajić. 18 sanduka i 10 sljemenjaka) u Orahovici na brijegu u blizini kuća. u selu Poljaka na lokalitetu Kamenje nalazi se nekropola sa 44 stećka. u Poznanovićima nekropola sa 40 stećaka. luk i mač. jednim sljemenjakom i 12 stubova). Ahmetbegović. Ukrašen je stub na čijim stranicama se nalaze motivi rozeta i štapa. kod sela Zgunja sljemenjakom i 3 stuba. Međutim. a na lokalitetu Vitez 6 stećaka. u selu Sulice na lokalitetu Kamenje nalazi se 21 stećak. na lokalitetu Zalisje blizu zaseoka Markovići. rozeta. jedan sljemenjak i jedan stub). U blizini sela Trubar koje se nalazi jugoistočno od Srebrenice zračne udaljenosti od oko 19 km nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sljemenjaka. Drugi lokalitet sa stećcima nalazi se na Igrištu sa 23 nadgrobnika (l0 sanduka i 3 sljemenjaka). Da bi se navedeni kulturno-historijski spomenici mogli koristiti u turističke svrhe bilo bi 34 . Bašča sa 4 ploče. u selu Lubnica nalazi se nekropola sa 27 stećaka. Na spomeniku u obliku stuba ima natpis koji govori o tome kako tu leži "krstjanin Ostoja. u selu Palež na lokalitetu Šljivova nalazi se l0 stećaka od kojih je 5 sanduka i 5 sljemenjaka. Kulenović. Ukrašena su dva sljemenjaka i jedan stub. 22. Iz prezentiranih podataka o nekropolama stećaka na području Srebrenice uočljivo je da je ovo područje veoma bogato ovim antropogenim motivima i svaki lokalitet je interesantan za posjetioce. Osim navedenih lokaliteta sa ponekim ukrašenim nadgrobnikom postoje i lokaliteti sa stećcima koji nemaju nikakvih ukrasa kao što su naprimjer nekropole u Potočarima (lok. Na perivoju i putu iznad sela Đurđevac u neposrednoj blizini istoimenog srednjovjekovnog grada nalazi se 6 stećaka (jedan sanduk.

a među mještanima bolje poznata kao Bijela džamija. Mujezinoviću spomenuti Hadži Skender je. Handžić pretpostavlja da je ovdje na periferiji Srebrenice morala biti i pravoslavna crkva. te s obzirom na tu činjenicu. 25 hrišćanskih mahala i crkvom sv. Dansku. turbeta i drugi sakralni objekti. bolnica. vjerovatno. zatim jednu tekiju. Prema popisu stanovništva 1880. izgradio munaru. U drugoj polovini XX vijeka u gradu Srebrenici su bile četiri džamije među kojima je po svojoj arhitekturi bila najinteresantnija Hadži Skenderova džamija. Do prve polovine XVII vijeka Srebrenica je u graditeljskom pogledu brzo napredovala. šest mahala i šest džamija sa mihrabom. Od navedenog broja džamija Evlija Čelebija poimenično spominje jedino Bajezid Velijinu džamiju za koju kaže da je to glavna džamija rađena u starom stilu sa jednim minaretom i pokrivena ćeramidom. Sas. ali bez zemljišnog posjeda. a to se moglo zaključiti po dijelovima lađe crkve kojoj je odsječeno svetište i preinačeno zapadno pročelje. Prema navedenom popisu Srebrenica je imala jedanaest naselja. Srebrenica je 1533. Tošino. Za vrijeme austrougarske uprave na području Srebrenice vrše se rudarska i geološka istraživanja. Prema popisu iz 1533. Gornji Suhoj. dr. Prema podacima prikupljenim od strane stručnjaka koji su boravili u raznim periodima u drugoj polovini XX vijeka na području Srebrenice i Bratunca evidentirano je oko l00 nekropola sa 2000 stećaka. Holandiju i Švedsku. a počinju se eksploatisati i ljekovite vode Crnog Gubera koje austrijske tvrtke razašilju u Ameriku. Nikole. Koliko ih je danas treba vidjeti. godine ovdje je bio manji muslimanski džemat sa 36 kuća poreskih obveznika i jednom džamijom. U ovom popisu evidentiran je i jedan pop. a to su: varoš Srebrenica. jedan manji han. a u kotaru Srebrenica 3 217 kuća i 23 466 stanovnika. Ljubović. škola i zgrada Gubera. 35 . 70 esnafskih dućana kao i jedno kupatilo (hamam). U popisima iz XVI vijeka evidentirani su i zanati koji prate rudarsku djelatnost u Srebrenici. Suha. godine imala 800 prizemnih i na sprat tvrdo zidanih i lijepih kuća. Prema opisu Evlije Čelebije Srebrenica je l660.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi neophodno iste zaštititi. Tada mnogi gradovi među kojima i Srebrenica poprimaju orijentalna obilježja. tri mekteba. Mehmed Mujezinović smatra da se ova džamija nalazila u tvrđavi Srebrenik i da je bila podignuta za potrebe vojske kao i to da je ona najstarija džamija u Srebrenici. Milačevići. U to vrijeme. i Srdnje Biječevo. Bratovo. godine u gradu Srebrenici je bilo 264 kuće i 1219 stanovnika. d) Tursko-austrougarski period U prvoj polovini XVI vijeka Srebrenica je dobila status kasabe. a od toga 81 muslimanska kuća sa 12 mudžereda. Pretpostavlja se da je Bijela džamija prvobitno bila dubrovačka crkva sv. Početkom turske uprave u našim bosanskohercegovačkim područjima nastaje period islamske umjetnosti. podignuta u XIV stoljeću. a prije toga ponovo sagledati pravo stanje na terenu. pa su po njemu i džamija i mahala oko nje dobili ime Hadži Skender. sahat kule. Ovo bi trebalo odmah raditi zato što iz dana u dan nestaju ne samo pojedini primjerci već i čitave nekropole. A. Prema M. novi konak-uredska zgrada. godine predstavljala razvijenu rudarsku varoš sa 25 mahala i 223 kuće. U nahiji je bilo ukupno 576 kuća poreskih obveznika i 96 mudžereda. Đinovina i Gostilj i dvije naseljene mezre: Donji i Gornji Kozlin. Marije. a i kasnije grade se džamije. U to vrijeme od industrijskih i javnih objekata izgrađena je tvornica okera. pa tek onda planski i uz pomoć struke i stručnih institucija pristupiti njihovoj zaštiti.

dva trgovca špecerajske robe. što je uslovilo i porast broja naselja sa muslimanskim stanovništvom. poljoprivreda. a Ludmer 19 naseljenih mjesta. stočarstvo i drugo). dok se ugao Drine na istoku sasvim logično podrazumijeva. kuće. Prema V. Ahmetbegović. kao osnov privređivanja. Sl. drvenim plugom. S. saobraćajna sredstva. Na osnovu narodnih kazivanja oni su utvrdili da Osat sjeverozapadno od Drine dopire do sela Brežana kao središnje tačke i sela Ljeskovika i Tegara kao krilnih tačaka. Skariću. zatim. goveda. 23. Karačića brda. a u manjim količinama zob. u kojima žive Bošnjaci i Srbi. A. Pavković su utvrdili da se u narodu postepeno gubi pojam Osata kao geografske i predjelne cjeline. gruba granica na sjeverozapadu kreće se linijom od Tegara preko Moćevića. godine od učitelja Vasilija Stefanovića iz Bajine Bašte. Šezdesetih godina 19-tog vijeka evidentna su brojna etnička kretanja na području Osata i Ludmera. Osat i Ludmer su odavno bili predmet interesovanja naših istoričara i etnologa. kruške i orasi. Kadušić. jedan trgovac kožom. Tako. ovce i koze. pet češljara vune. dali su osobit pečat cjelokupnom narodnom životu i kulturi ovoga kraja. Smajić. Osat je obuhvatao 46. 2. Najveći dio današnjeg područja srebreničke opštine zahvataju geografske i predjelne cjeline Osata i Ludmera. Granice Osata. osam fijakerista. u gradu Srebrenici je bilo 55 trgovaca mješovitom robom. koja su naselja pripadala Osatu a koja Ludmeru i kakav je bio konfesionalni sastav stanovništva. stočarstvo i voćarstvo. pet mesara. Pekmez 36 . U to vrijeme. Njega je zanimala narodna tradicija o nastanku imena ovih predjela. Kulenović. jabuke. U prošlosti stočarstvo je predstavljalo važnu granu privređivanja. Za Osat i Ludmer se interesovao i Vuk Karadžić. Uzgajali su se konji. 23 gostionice. M. na osnovu pismenog obavještenja koje je Vuk dobio 1860. a od njih se spravlja i pekmez. Tor za ovce na Igrišniku Ekstenzivno ratarstvo. 9 opančara i 23 kafedžije. Lubničkog brda.S. Ljeskovika i Klotijevca. Osat se prvi put spominje u ugovoru između Sigismunda i Stevana Visokog 1426. F. Brežana. Šljive su se sušile u "pušnicama' ("mišanama"). podudaraju se sa njihovim zapažanjima o materijalnoj kulturi ovog kraja (tip nošnje. raž i ječam. Tu se povećao priliv muslimanskog stanovništva iz Srbije. godine kao OZACH koji je u srednjem vijeku bio u vlastelinskom posjedu porodice Kovačević. S. sedam pekara. drljačom i motikom. Šubina. koje su utvrdili ovi autori. Vršidba se obavljala na guvnu. Tradicionalna obrada zemlje obavljana je stočnom zapregom. Od ratarskih kultura ovdje se najviše uzgajaju kukuruz i pšenica. Draškić i N. ralom. ali i nedovoljno istraženo. Etnološki sadržaji kao turistički motivi U etnološkom pogledu područje Srebrenice je veoma interesantno. a vršilo se konjima. Kudumović Godine 1911. zemljoradničke sprave. Od voća najzastupljenije su šljive.

Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi se spravlja i od jabukovog soka ("šira". Predmeti kućnog inventara su bili uglavnom jednostavnih oblika i grube izrade. zatim dvodjelne kuće na podrum. Skoro svako seosko domaćinstvo imalo je hudžeru. a istovremeno u udubljenju u zidu "kuće" zvanom "hatula". U većim porodičnim zadrugama posteljina. 26."Frndulje". s. kamenih ploča. verigama. 24. pušnicu za voće. društveno . Za prevoz i transport dobara služio je osamaren konj i zaprežna stoka. Pominje ih i Vuk Karadžić. Tradicionalna prerada tekstilnih sirovina (vune. sanduci za rublje. a u ovisnosti od ekonomskih mogućnosti i višedjelne kuće. hambar. Sl. Starija osećanska kuća iz 70-tih godina XIX. bešika i drugo držali su se u pomoćnim stambenim zgradama. se redalo drveno.ekonomskih i tehničkih prilika. društvenim i tehničkim uslovima. 37 . a njene evolutivne i oblikovne karakteristike su usklađene sa prirodnim. U drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka u ovom području su se gradile dvodjelne "šeperuše". koja ima dva "šarafa" i dva "ovna". zemljano i metalno posuđe. a pokrov je bio od različitih materijala: paprati. Od starinskih saobraćajnih sredstava upotrebljavale su se "frndulje'' (drvena volovska kola). bakračem i osnovnim priborom koji ide uz otvoreno ognjište. Koš za kukuruz. a ima ih i sa jednim "šarafom" i sa jednim "ovnom". dvokolice i saonice. koš za kukuruz. drvena volovska kola Sl. konoplje) spadala je u djelokrug ženskog rada. Starinska seoska kuća je odraz kulturno . šindre. crijepa "kopitara" i drugog. Gospodarski objekti su bili sastavni dio seoskih domaćinstava. lana. Kuće su uglavnom sa četvoroslivnim krovovima. Donje Žedanjsko Enterijeri tradicionalnih seoskih kuća u ovom kraju sastojali su se uglavnom od "kuće" sa polukružnim ognjištem. štalu i košaru. Ovaj kraj je poznat po majstorima dunđerima koji su gradili kuće širom bivše Jugoslavije. Toplica Sl. U ovom kraju posebno je zanimljiva drvena sprava za cijeđenje jabuka.istorijskih. "sita"). Ona predstavlja dragocjen dokumenat o stvaralačkoj sposobnosti naroda. 25.

Po osnovnim obilježjima. Fabrički proizvodi koristili su se veoma malo. Ahmetbegović. Kulenović. ćilim. tkanica. odjeća koja se nosila u seoskom području ovoga kraja pripada istočnobosanskom tipu nošnji. U muškoj srpskoj nošnji od vunenih dijelova nosile su se crne čarape. Tradicionalne gradske kuće u Srebrenici bile su veoma interesantne kako po svojim oblikovnim karakteristikama tako i po svom enterijeru. mangalu. Ženske i muške košulje. F. Grđić i M. S. šalvare i bijele čarape. Kadušić. gaće i marame (bošče) izrađivane su od kudeljnog i lanenog beza. selo Osatica Sl. gunjić. gunjić i gunj. Smajić. 27. Karanović pretpostavljaju da je osatsko stanovništvo starosjedilačko. Karanović ih je svrstao u poseban tip zubuna. ponjava. S. ćilima. Sl. tkanica. Na horizontalnom stanu tkale su se ponjave. đugum. gunj. ibrik. pelengaće i tozluci. Dio enterijera „kuće“. Dervišagića kuća u Srebrenici. Prerada lana i konoplja obavljala se pomoću stupe. sukna. sagrađena u drugoj polovini XIX vijeka 38 . a u njihovim spiralnim tehnikama ukrašavanja izvukao istovjetnost sa spiralnim ornamentima na stećcima u Bosni. zatim sprave za predenje i namotavanje prediva. serdžadu. Na osnovu toga. M. ćilimi i platno odnosno bez od koje su se šili odjevni predmeti kako za ženske tako i za muške nošnje.S. sahan posuđe i drugo. A. Sobe bosanskih kuća u Srebrenici s kraja 19-tog i početkom 20-tog vijeka imale su karakterističan inventar: sećiju s jastucima. čaršafa i pokrivača obavljala se na tkalačkom stanu. 28. Osatski zubuni su po nekim svojim elementima izuzetni. kao i na osnovu karakteristične kape "roge" L. U siromašnijim kućama umjesto bakarnog u upotrebi je bilo "zemljano" i "drveno" posuđe. U ženskoj srpskoj nošnji odjevni predmeti su: zubun. Kudumović Tkanje platna. a u bošnjačkoj nošnji gunj "sarajac'. leđen.

kulturnim i i ekonomskim značajem izazivaju Napomenimo i to da turistička atraktivnost antropogenih motiva na ovom području zavisi prije svega od njihove sopstvene vrijednosti. Isto tako treba cjelovito istražiti kako materijalnu. ista u toku rata 1992-1995. umjetničkim vrijednostima. stepena afirmacije u zemlji i inostranstvu kao i od lokacije ovakvih motiva u odnosu na važnije pravce turističkih kretanja. Centre for culture. informing and education of Srebrenica formed in 1987 museum collection with constant museum postulation under the name "Archeologically ethnographic review of Srebrenica with its surroundings" but unfortunately the same collection was destroyed during the war from 1992 to 1995. social-political and economic importance they cause interest of tourists. 39 . With its historic. Iz svega izloženog nameće se zaključak da Srebrenice brojni i raznovrsni i da obuhvataju materijalne i duhovne sfere ljudskog života. informisanje i obrazovanje formirana Muzejska zbirka sa stalnom muzejskom postavkom pod nazivom "Arheološko-etnografski-prikaz Srebrenice sa okolinom". Ovdje je 1987. Izvanredna kulturna baština na području Srebrenice trebalo bi da privlači sve veću pažnju kako domaćih tako i stranih turista. a postoje i oni koji se ne mogu tretirati kao samostalni motivi. museum collection or native museum and should be worked on that as soon as possible. cultural and artistic values.historic monuments and ethnographic contents in the area of Srebrenica municipality it is visible that touristical attractiveness of presented motives is unequal and between them is many which have great value and touristical significance. ali se zato uklapaju u predione cjeline. pa bi je zbog toga trebalo intenzivno proučavati kada je riječ o njenoj potpunoj valorizaciji u turizmu. Conclusion From mentioned examinations about culturally . su antropogeni motivi na području mnogobrojne pojave i objekte iz Svojim istorijskim. ali je.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi Zaključak Iz navedenih razmatranja o kulturno-historijskim spomenicima i etnografskim sadržajima na području opštine Srebrenica uočljivo je da je turistička atraktivnost prezentiranih motiva neujednačena i da se među njima nalaze mnogi koju imaju veliku vrijednost i turistički značaj. From all interpreted intrudes the conclusion that the anthropogenic motives in area of Srebrenica are numerous and various and they include numerous appearances and objects from material and spiritual spheres of human life. Od ustanova u oblasti kulture poseban značaj za turizam u Srebrenici trebalo bi da ima muzejska postavka. From institution in the field of culture a special significance for tourism in Srebrenica should have the museum postulation. nažalost. muzejska zbirka ili zavičajni muzej i na tome bi trebalo što prije poraditi. uništena. godine pri Centru za kulturu. društveno-političkim interes turista. tako i duhovnu kulturu srebreničkog kraja i sve to staviti u funkciju razvoja turističke privrede. Also there are those motives which can’t be treated as independent motives but can be fitted in landscapes.

1971. str. Migracije muslimanskog stanovništva iz Srbije u sjeveroistočnu Bosnu između 1788-1862. Tuzla. S. Dr. Mehmed Ramović. 4. Milica Baum . Sarajevo. 151-177. knj. Šaban Hodžić. Sarajevo. Desanka Kovačević. Sarajevo. Enver Imamović. 8. Izvori i literatura: 1.. 1958. Tuzla. Ahmetbegović. 14. Obim rudarske djelatnosti u srebreničkom kraju tokom rimskog doba i srednjeg vijeka.S. 2. IV. Marian Wenzel. I. Sarajevo. 1960. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Kadušić. Zorislava Čulić. VI. knj. Ispitivanje rimske nekropole u Sasama 1961-1962. F. Izdavačko preduzeće "Veselin Masleša". 1976. IV. An extraordinary cultural heritage in area of Srebrenica should attract bigger attention of domestic and foreign tourists. Sarajevo. Tuzla. 1963. "Svjetlost". 145-150.. Sarajevo. Kudumović We should also mention that touristical attractiveness of anthropogenic motives in this area depends from its intrinsic values. 3-31. Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka. Tuzla. Tuzla. knj. Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne. 1977. 6. Dr. 3. Ukrasni motivi na stećcima. 10. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. str. 1965. Because of that it is necessary to study cultural heritage intensively when is about its complete valorisation in tourism. S. Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine. 13. knj. Mitrovica. Dragan Srejović. knj. 13. 1880.. Muzej istočne Bosne. 15. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Novi rezultati ispitivanja rimske nekropole u Sasama. Zemaljski muzej u Sarajevu. 11. Sarajevo. Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine. Djela. 17. knj. 12. str. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Tuzla. Kulturni. Milica Kosorić. Tuzla 1965. 1975. Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. Tuzla.Nikola Pavković. Zavičajni muzej u Tuzli.. 1965. affirmation degrees in the country and the foreign countries and location of these motives in relation to more important directions of tourist movements. Ulomci rimske arhitekture u Bratuncu..Dragoslav Srejović. 33-41. Adressenjahrbuch Fur die Gesamte Volksvvirtschaft Bosniens und der Hercegovina. 1965. Inž. 67 i dalje. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. 1900. A. Narodne nošnje u Bosni i Hercegovini. Smajić. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Narodna nošnja iz Osata. 1961. Kulenović. Đuro Basler. 9. knj. 7.. 5. str. etnički i hronološki problemi ilirskih nekropola Podrinja. II. 1911. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne.. Also it is necessary to completely investigate material the same as spiritual culture of Srebrenica area and put all that in the function of development of tourism. Jedno interesovanje Vuka Karadžića za istočnu Bosnu. XVIII. Henrik Renner. Dr. Muzej istočne Bosne. 40 . Vidosava Nikolić. str. VI. 16. knj. Šefik Bešlagić. 1960. Adem Handžić. Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne. 1957. Herceg Bosnom uzduž i poprijeko. Sarajevo. Miroslav Draškić . "Veselin Masleša". Stećci.

knj. 1981. Centar za kulturu. Tuzla. Bego Omerčević. Mr. str. Sarajevo. Dr. 22. Tuzla. Tuzla. str. (doktorska disertacija).. 1980. 137-153. Srebrenica i okolica u rimsko doba. Tuzla. str. str. Mr. Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne. VII. Istočna i centralna Bosna. 27. Tuzla. Ivo Bojanovski. Naselja u okolini Srebrenice-Osat i Ludmer. Severiana Bosnensia.. Muzejska zbirka. Članci i građa. Zaštitno iskopavanje na nekropoli sa stećcima”Rimsko groblje” u selu Loznica. Srebrenica. Kasna antika na tlu Bosne i Hercegovine u svjetlu arheološke i historijske građe. Srebrenica. članci). knj. str. IP "Veselin Masleša". Muzej istočne Bosne Tuzla. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Salih Kulenović. Isti. 1972. 1995. Tuzla. XIV. Članci i građa. 1980. Srebreničke novine.. Univerzitet u Tuzli. (rasprave. 26. ANU BiH. Mehmed Mujezinović. 1967. Boško Milovanović. Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji. Arheološko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom. knj. Dr.. 2002. Isti. 2005. 25.Kulturno-historijske znamenitosti i etnografski sadržaji na području općine Srebrenica kao turistički motivi 18. Dr. broj 27. knj. 17. Salih Kulenović . Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. XIII. Sar. Strategija ekonomskog razvoja turizma u sjeveroistočnoj Bosni. informisanje i obrazovanje Srebrenica.. Godišnjak Centra za balkanološka istraživanja.. knj. Etnologija sjeveroistočne Bosne. 37-52. 1982. 41 . Enver Imamović. Arheološko-epigrafske bilješke s Drine.Besim Ibrišević. 23. 21. Tuzla. II.. studije. 139-149. 20.. II. maj 2005. 41-52. 1977. knj. BOSNIA ARS. Filozofski fakultet. Slučajni arheološki nalazi s područja Domavije. Muzej istočne Bosne. Tuzla. Siniša Perić. Kulturno-historijske znamenitosti Tuzlanskog kantona kao osnova za razvoj turizma. str. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. 7-36. Zbornik radova sa ekonomskog seminara o razvoju turizma u sjeveroistočnoj Bosni. mart 1987.. 24. Salih Kulenović. 41-53. Isti. 19. str.

Kadušić. S. A. F. Ahmetbegović. S. 1 42 . Kudumović Prilog br. Smajić. Kulenović.S.

to a large extent. Prirodno-matematički fakultet. Regija. In the period from 1970 to 1990. donacije. U periodu od 1970. BiH). općina Kalesija Abstract The scope. Investments. Dževad Mešanović. DINAMIKA I STRUKTURA INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. 43 – 50 (2007-2008) Originalni naučni rad OBIM. define directions and trends for future economic development of a certain territory. godine na području općine Kalesija realizovana su realativno značajna investiciona ulaganja u privredne i vanprivredne djelatnosti. GODINE SCOPE. DYNAMICS AND STRUCTURE OF INVESTMENTS ON THE TERRITORY OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2005 Mr. DO 2005. Investicije u velikoj mjeri određuju pravce i tred budućeg ekonomskog razvoja određenog prostora. privredne i vanprivredne djelatnosti. neizbježnim se nameću sljedeća pitanja: Koliko je ukupno uloženo sredstava u privredu i vanprivredne djelatnosti? Kakav je intenzitet i dinamika investicija u privredi u odnosu na uže i šire regionalno okruženje (Kanton. BiH)? Kakva je namjenska i tehnička struktura investicija? Šta pokazuje odnos efekata (ostvarena zaposlenost i prirast društvenog proizvoda) i investicija? Ključne riječi: Investicije. While discussing the basic characteristics of investments in the aforesaid period there are some questions which are inevitably posed. donation.Zbornik radova PMF 4 i 5. Kalesija Municipality . dinamika i struktura investicija u nekom području odražavaju postojeći nivo razvijenosti datog područja. sc. dynamics and structure of investments on a particular territory reflect the existing level of development of that territory. What is the purpose and technical structure of investments? What does the ratio of effects (achieved employment and the increase in domestic product) to investments show? Key words: Investments. viši asistent. They are the following. economic and non-economic activities. do 1990. on the territory of Kalesija municipality there were significant investments into economic and non-economic activities. Pri osvjetljavanju osnovnih karakteristika investicione aktivnosti u navedenom periodu. What is the total amount of investments into the economic and non-economic activities? What are the intensity and dynamics of investments into economy when compared to immediate and wider regional surrounding (Canton. Univerzitet u Tuzli Sažetak Obim. Region.

godine Za ocjenu stepena i nivoa ekonomsko-razvojne snage općine Kalesija.58. – 6.52 0. 1989. 1981. Takođe.13 1. godine 28. prema vremenu važenja dinarskih iznosa po kursu za (1 DEM) kako slijedi: 1970. – 5. Sarajevo. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine.04 DEM ili 24. U analizi izdvajamo slijedeće: a) Na području općine Kalesija u periodu od 1970. 1988. Gradačac. odnosno samo 0. Čelić.13%.90% investicija Tuzlanskog kantona. 00. do 1990. Gračanica. – 21. Odnos realizovanih investicija i broja stanovnika ukazuje na značajne razlike između ove općine i regionalnog centra.51 1. Sapna i Teočak. do 1990.047 24.12. Kladanj. U prvom petogodišnjem periodu (1970. 1973. – 4.72 1.32% 1990.51% u 1990. 1976. Brčko.-1985. 1986. trend rasta općina Kalesija je bilježila i kod učešća u ukupnim investicijama Regije sjeveroistočna Bosna (od 0. 1978. 1987.33%.00.06 0.46 mil. te u posljednjem periodu od 1986.971 47. do 1986. 1 b) Najveća investiciona ulaganja na području općine Kalesija zabilježena su u periodu od 1981. 1972. 1983. Banovići. Regije SIB i BIH od 1970.187 7.00. – 37. 44 . dinamika i struktura investicija u periodu od 1970. 1986. Banovići. Statistički godišnjak BiH. Lopare.16.) i Bosne i Hercegovine (od 0. Ukupno realizovana godišnja investiciona ulaganja po stanovniku u općini Kalesija iznose 161. DEM. do 1989.08 0. Sjeveroistočna Bosna je ekonomsko-geografska regija koja obuhvata 19 općina: Bijeljina. do 1985. Srebrenik.06 28.18 mil.31. – 182. 1976. godini na 2. Sarajevo 1 2 Statistički bilten "Investicije".40 3. U periodu od 1970. – 97. do 1. godini. Vlasenica. – 16. DEM ili 7. Mešanović Obim.67.19. godine (ukupno realizovano 71. 1984. – 3.) investirano je 8.23. 2 (tabela 1) Tabela 1: Kalesija u investicijama Kantona. Šekovići.59 0.13 24.22% investicija privrede Bosne i Hercegovine. godine 24.667 100.0%. Učešće općine Kalesija u privrednim investicijama Tuzlanskog kantona imalo je rastući trend u periodu 1970. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. do 0. zatim od 1976. Bratunac. – 55. odnosno opadajući sa 3. Živinice.0% u 1986. godine u privredne i vanprivredne djelatnosti realizovana su realativno značajna.270 DEM.72% do 3.48%. – 7. – 6. 1974. godine).42.06%.-1980.67 mil.0 TK 0. do 1989.g.21.-1990. ili 1. Srebrenik.00. a za općinu Tuzla ona su bila znatno veća: tj. do 1980. Srebrenica. 1980. – 1525. Gračanica.31 1. Zvornik i Živinice.52% u 1970. Kladanj. Lukavac. – 8. investiciona ulaganja. u razdoblju 1981. Doboj Istok. do 1990.23. – 11. 1981. Gradačac.08% u 1970. Kalesija.97 mil.-1975. Tuzla.58 0. DEM ili 21. razna godišta. Kalesija.31. značajnu ulugu imaju i investicijska ulaganja. do 1975.58% 1990. U privrednim investicijama općina Kalesija je participirala u visini 1. DEM ili 47. UKUPNO: Ukupno investirano Milion DM % 8.69. – 437. 1979. Statistički godišnjak BiH. – 13.00 2. godine u privredne djelatnosti ukupno je investirano 114.57 0. ali nedovoljna.33 53.462 21.36 1.00.10. razna godišta.22 Izvor: Statistički bilten "Investicije".06% Regije sjeveroistočna Bosna. – 5. 1982.36. godine i to od 0. Orašje.95. do 1990. 1985. – 9.90 Učešće Kalesije u investicijama SI Bosne BiH 0. – 7. 1977.DŽ. godine Period 1970. Ugljevik. Lukavac.5% investicija). 1990.7 DEM. Dinarske vrijednosti preračunate su u njemačku marku.48 114. 1975. 1971. oko 8 puta ili 1. Tuzlanski kanton se nalazi u Federaciji BiH i čini ga 13 općina: Tuzla. godine 53.01. – 18284.

000 Ulaganja po novozaposlenom u privredi + vanprivredne djelatnosti … 167.613 153.-1990.4 1. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine.613 DEM) koja je za 43. M.25% i primarni sektor 23. 45 .-1975.800 111..51 1. zatim tercijarni 25.462 20 10 0 1970.06 3 2. Sarajevo i Klapić.72 0.5 3 2. Tuzla.36 1986. Ekonomski institut. Grafikon 1: Kalesija u privrednim investicijama u periodu 1970. Sjeveroistočne Bosne 0. 0.-1985.59 0.-1985.Obim. str. 1986.58 1.5 u% 2 1.6%). 192.-1975.000 DEM). godine c) U sektorima privrede najveći udio odstvarenih investicija bilježi sekundarni sektor 58.187 28. 1981.-1980.5 1 0. zatim 29.: Tuzla kao razvojni centar Sjeveroistočne Bosne.04%). godine u općini Kalesija.000 Izvor: Statistički bilten "Investicije".000 DEM). do 1990.22 UKUPNO: Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine d) Posebno je značajan podatak (tabela 2) o sumi ulaganja po novozaposlenom radniku u općini Kalesija (82. do 2005.5% od prosjeka privrede BiH (111. Tabela 2: Suma ulaganja po novozaposlenom radniku za razdoblje od 1970. 0.5 0 0.000 DEM).64% (od toga u poljoprivredi 19.61% (samo u industriji 51. Statistički godišnjak BiH.08 1970.52 0. Regiji SIB i BiH Područje Kalesija Tuzla Regija SIB BiH Ulaganja po novozaposlenom u privredi 82.000 148. do 1990. do 1989. odnosno za 25.047 53.9% manja od regionalnog (134. 1976.-1980.971 Grafikon 2: Kalesija u privrednim investicijama Kantona. godine 60 50 miliona DM 40 30 24. 1.57 1.13 1976.9 0. 2002.2% manja od Tuzle (153. Tuzla.000 134.-1990. 8. Regije SIB i BIH od 1970. godine 3. razna godišta. dinamika i struktura investicija na području općine Kalesija u periodu od 1970.000 122.31 1981.

9 % od ukupno realizovanih investicija u privredne djelatnosti. Na području općine Kalesija u periodima od 1970. DEM odnosno 1. općina Kalesija je participirala sa 2.-1989.2% od svih realizovanih investicija u poljoprivredu Regije sjeveroistočna Bosna i 1. do 1980.0% od ukupnih investicija u periodu od 1970.000 DEM ili 0.5 mil. U periodu od 1970. Sarajevo 46 .0% od ukupno realizovanih investicija u cjelokupne privredne djelatnosti. DEM ili 53. do 1985. godine. do 1985. Općina Kalesija 3 Statistički bilten "Investicije".6 mil.2% na nivou Regije sjeveroistočna Bosna. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine.0% od ukupnih investicija realizovanih u periodu od 1970. do 1989. DEM ili 63. godine u ovu oblast je samo uloženo 0.DŽ. godine kada je u poljoprivredu ukupno investirano 11. DEM ili 6. godine u razvoj šumarstva u Općini nije bilo investicija. godine ukupno realizovane investicije su iznosile 58.9 mil. što je činilo 1. do 1985. do 1989.03% od ukupnih investicija u istoj oblasti Regije sjeveroistočna Bosna i 0. godina općina Kalesija je participirala sa samo 0. godine u vodoprivredu nije bilo investicijskih aktivnosti. DEM ili 51. 3.5% od ukupnih investicija na području općine Kalesija. U periodu od 1970.07% od ukupno realizovanih investicija u Općini. godine. Učešće općine Kalesija u ukupno realizovanim investicijama za isti period u industriji Regije sjeveroistočna Bosna iznosilo je 0. odnosno 0. Značajna investicijska aktivnost bila je prisutna u periodu od 1976. DEM. 6. 7. Na području općine Kalesija u industrijske djelatnosti u periodu od 1970. DEM ili 47. Ukupno realizovane investicije u poljoprivredi općine Kalesija u dvijedecenijskom periodu imale su vrijednost od 22.45% u Bosni i Hercegovini.73%. Najniža investicijska ulaganja na području općine Kalesija zabilježena su u građevinarstvu. što čini 0. što čini 19. do 1989. do 1989.9 mil. godine. odnosno 8. Ukupno realizovane investicije u ovu djelatnost u periodu od 1970. U saobraćajnu djelatnost ulagana su relativno značajna sredstva. Statistički godišnjak BiH. godina.1% ukupnih investicija za period od 1970. do 1980.17% kod Bosne i Hercegovine. kada je investirano 36.2% investicija Bosne i Hercegovine.4 mil. odnosno 0. razna godišta.45 mil.22 mil. godine došlo je do realizacije investicija u vrijednosti od 4. 4. godine iznose 7. 5. do 1989.6% od ukupno realizovanih investicija u proizvodne djelatnosti privrede. Ukupno realizovane investicije u ovu djelatnost u periodu 1970. DEM. do 1989. do 1985. do 1989. U ukupno realizovanim investicijama u ovoj oblasti perioda 1970.5 mil.1 % od ukupno realizovanih investicija u Regiji sjeveroistočna Bosna odnosno samo 0.004% u Bosni i Hercegovini. odnosno u periodu od 1981. godine u općini Kalesija realizovano je najviše investicija u vrijednosti od 53. Najveća investicijska aktivnost u industriji Općine zabilježena je u periodu od 1981. U ukupno realizovanim investicijama u vodoprivredi za period 1970.8% u Regiji sjeveroistočna Bosna i 1. -1989. Mešanović Analizirajući pokazatelje o dinamici investicija u pojedinačnim privrednim djelatnostima možemo zaključiti sljedeće 3 : 1. godine imale su vrijednost od samo 84.02% Bosne i Hercegovine. U šumarstvu općine Kalesija su zabilježena veoma skromna investicijska ulaganja. Ukupno realizovane investicije u osnovna sredstva proizvodnih djelatnosti privrede društvenog sektora u općina Kalesija za period od 1970.2% u Bosni i Hercegovini. godine su iznosile 114. godine i od 1986.9 mil. DEM. do 1989. 2. do 1989. U periodu od 1981.

68 mil. do 1975. do 1989. DEM. do 1980.5% od ukupno realizovanih investicija u periodu 1970. DEM. Značajno je napomenuti da je samo u periodu od 1985. godine je u posmatranom periodu partcipirala sa samo 0. Značajan podstrijek početnom oživljavanju privrede dala su donatorska i kreditna sredstva. DEM ili 8.01% u Bosni i Hercegovini.2% odnosno 2.16 mil. Skromna investicijska aktivnost u trgovinskoj djelatnosti zabilježena je u periodu od 1985. Navedena i druga ograničenja su usporavala postratnu obnovu zemlje. odnosno u periodu od 1976. do 1989.73 mil. do 1985. godine nije bilo investicijskih aktivnosti.3% od ukupno realizovanih investicija u ovu djelatnost u periodu od 1970. Investicijska aktivnosti u trgovinu općine Kalesija najznačajnija je u periodu od 1981. DEM. U ove djelatnosti općine Kalesija u periodima od 1970. godine kada je u ovu djelatnost ukupno investirano 1. 47 .Obim. što je i danas aktuelno. godine ukupno je investirano je 0.3% od svih investicija u privredne djelatnosti Općine. 12. zastarjelost opreme.9 mil. DEM ili 0.29 mil.2 mil. Učešće općine Kalesija u ukupno realizovanim investicijama za isti period u zanatstvu Regije se kretalo 8. DEM ili 48.6% od svih realizovanih investicija u istoj oblasti Regije sjeveroistočna Bosna i 0.9% od realizovanih investicija u cjelokupnoj privredi. Značajna investicijska aktivnost bila je prisutna u periodu od 1970. Ukupno realizovane investicije u zanatstvu u periodu 1970-1989. godine u ostale privredne djelatnosti nije bilo investicijskih aktivnosti. odnosno u dvijedecenijskom razdoblju u trgovinu je uloženo 7.29% od ukupno realizovanih investicija u posmatranom dvijedecenijskom razdoblju. do 1975. 11.33 mil. Investicijska aktivnost u periodu od 1994. godine i od 1981. do 1989. godine iznose 10. Na području općine Kalesija u periodima od 1970. što je 58. do 2005. do 1980. što čini samo 0. odnosno 0. izgubljene tržišne i poslovne veze. slaba saobraćajna povezanost i dr. do 1989. DEM ili 10. godine i od 1986.1% kod Bosne i Hercegovine. 10. 8. U posmatranom periodu učešće trgovine općine Kalesija u istoj oblasti u investicijama Regije sjeveroistočna Bosna je 1.8%. osiromašeni fondovi. odnosno u periodima od 1981. U ugostiteljstvo i turizmu zabilježena su vrlo skromna investicijska ulaganja.36 mil. do 1975.3% od ukupno realizovanih investicija u privredne djelatnosti. do 1985. DEM ili 54. godine. godine.0% od ukupnih investicija u periodu od 1970. godine i od 1976. godine. godine došlo je do realizacije investicija u vrijednosti od 0. do 1985.14% od ukupno realizovanih investicija u privredu općine Kalesija. do 1989.09% Bosne i Hercegovine. Ukupno realizovane investicije u komunalne djelatnosti općine Kalesija u dvijedecenijskom periodu imale su vrijednost od 2. što čini 2.32% u istoj djelatnosti Bosne i Hercegovine.0% od svih investija posmatranog dvijedecenijskog razdoblja. godine. godine realizovano investicija u vrijednosti od 4. 9. do 1989. DEM ili 6. godine i od 1986. godine. Realizovano je 3. dinamika i struktura investicija na području općine Kalesija u periodu od 1970.91% investicija iste djelatnosti Regije sjeveroistočna Bosna i 0. do 1989. odnosno 0. do 2005.2 mil. kada je investirano samo 0. godine U postratnom periodu cjelokupna bosanskohercegovačka privreda (uključujući i privredu Kalesije) se suočila sa mnogobrojnim razvojnim problemima kao što su: nedostatak inicijalnih sredstava za rad.

*Uključena općina Brčko Analizirajući tabele 3 i 4 možemo zaključiti sljedeće: 1.933 216 Izvor: (1) Podaci Federalnog zavoda za statistiku.6 mil.567 1.3 10.57 %. god. godine.68 mil.212 63.436 141. Sarajevo.-2000.. Općina Kalesija je u periodu od 1996.-2000. 1998.. Mešanović Tabela 3: Ostvarene investicije u općini Kalesija i Tuzlanskom kantonu za period od 1994.-1997. takođe. Na području općine Kalesija prosječni godišnji nivo ostvarenih investicija po stanovniku u periodu 1994.694 10. Izvršene isplate za investicije po stanovniku godišnje iznosile su 265 KM i imale su. godine je iznosio 297 KM. za period 1994. godine u hiljadama KM Godina Kumulativ 1994. Udio u (%) Pros.48 miliona KM.658 100. za period 1994. razvoj i poduzetništvo u Vladi TK. Sarajevo.34 %. razvoj i poduzetništvo u Vladi TK. U periodu od 1994.876 3. Tabela 4: Izvršene isplate za investicije u općini Kalesija i Tuzlanskom kantonu za period 1994.610 602.6 9.-1997. KM.4 mil. Udio u (%) Godišnji prosjek Po stanovniku godišnje KM Općina Kalesija 56. za godine 1998-2000. obrazovanje 3. zatim elektroenergetsku infrastrukturu 7.-1997. Kumulativ 1994. iznos. do 2000. KM Po stanovniku godišnje KM Općina Kalesija 71. godine ostvarene investicije u općini Kalesija iznosile su 71.094 170 Izvor: Podaci Federalnog zavoda za statistiku. 1999.6 mil. godine primila pomoć za rekonstrukciju u vrijednosti od 30.-1999. Učešće općine Kalesija u ukupno ostvarenim investicijama Tuzlanskog kantona je 9.DŽ. (2) Dokumentacija Ministarstva za obnovu.380* 109.484 9.039 2. do 2000. a izvršene isplate za investicije 63. 2000. Tuzla. za godine 1998-2000. veću vrijednost od prosjeka Kantona (170 KM).308 100. 2. godine u hiljadama KM Godina 1994.099 265 Tuzlanski kanton 239.2 mil.2%. a kod izvršenih isplata za investicije 10. (tabela 5) 48 .232* 112. u hilj.5%. godine.0% i td.212 297 Tuzlanski kanton 765. DM. DM ili 12. što je veći iznos od prosjeka za TK (216 KM). DM ili 45. Tuzla.0 10. DM ili 24.-2000.0 86. Dokumentacija Ministarstva za obnovu. Od ovih sredstava najviše je uloženo u stambeni fond 13.-2000.

Tuzla.2 0.665. Vlada Tuzlanskog kantona i dr. Priština.98 Gračanica 2 25. 58. Smajić.140.635 7. Zbornik radova PMF.6%.org-esiweb@t-online. godine Sektor Poljoprivreda Obrazovanje Električna energija Zdravstvo Stanovanje Općinska zgrada Socijalni sektor Telekomunikacije Transport Voda UKUPNO Pomoć u hiljadama DM 960 3. str. od toga u općinu Kalesija 224..5 4.402 13. Međutim.88 Sapna 23 188. 4 Kadušić A.) za obnovu devastiranih stambenih objekata uloženo je 1.6 1. 57 i 58.3 5.993. str. do 2005.15 Izvor: A. Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995.0 24.801. Smajić S.49 Gradačac 1 12.85 Kladanj 13 94.670 KM.661 626 30.de (Stvarna priča o rastu privatnog sektora u BiH.. godine Tabela 5: Pomoć za rekonstrukciju u općini Kalesija u periodu od 1996.Obim.144.) Od 1995.470. Prema podacima Ministarstva za obnovu i razvoj Tuzlanskog kantona u posljednjih pet godina (2001-2005.498.6 45.. S. finansirale su proces obnove. dinamika i struktura investicija na području općine Kalesija u periodu od 1970. Svezak Geografija.421.25 UKUPNO 178 1.14 Kalesija 28 224.186.1 100 Izvor: www.5 2.: Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. Svezak Geografija. Tabela 6: Ulaganja sredstava za obnovu stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona u periodu 2001-2005. Nekoliko međunarodnih humanitarnih organizacija. godine na području Tuzlanskog kantona (uključujući i općinu Kalesija) otpočeo je proces obnove devastiranih građevinskih objekata ulaganjem finansijskih sredstava. Zbornih radova PMF.670. Tuzla.444.88 Banovići 6 77. Kadušić.2 12.488.484. godine.662 192 557 103 1.-1999.071.212 (u %) 3.02 Teočak 7 65.447. 2005.186 KM 4 ili 19. 2005. i pored do sada uloženih sredstava proces obnove još nije završen. 49 . godine.30 Lukavac 29 255. 2002.80 Živinice 13 79. godine Općina Broj donacija Iznos u KM Tuzla 31 230.esiweb.76 Srebrenik 16 109.414 1.8 0.14 Čelić 9 81.

4 mil. DM ili 24. obrazovanje 3.0% i td. 2002. Statistički bilten "Investicije".2 mil. Tuzla. Kadušić.org-esiweb@t-online. razvoj i poduzetništvo u Vladi TK.-1999. DM ili 12.de (Stvarna priča o rastu privatnog sektora u BiH.2%. Ekonomski institut. godine za rekonstrukciju primila 30.67 mil. zatim elektroenergetsku infrastrukturu 7. A. Svezak Geografija. DM ili 45.esiweb. godine. za period 1994. www. zatim tercijarnom 25.6 mil. Mešanović Zaključak Na području općine Kalesija u periodu od 1970. do 1989. godine za obnovu devastiranih stambenih objekata uloženo je ukupno 224.-1997.3 % i primarnom sektoru 23. U periodu od 1994. Od ovih sredstava najviše je uloženo u stambeni fond 13.DŽ. godine. Najveći udio investicija zabilježen je u sekundarnom sektoru 51. 2002. DEM. Tuzla.48 miliona KM. DM. S.6 %.1 %. Dokumentacija Ministarstva za obnovu.) 5.6 mil. 3. Priština. Literatura 1. 2.186 KM. Zbornih radova PMF. Tuzla. Klapić: Tuzla kao razvojni centar Sjeveroistočne Bosne. 2005. godine ostvarene investicije u općini Kalesija iznose 71. M. Sarajevo 4. Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. godine ukupno je investirano 114. 50 . U periodu 2001-2005. Smajić. Općina Kalesija je od 1996. razna godišta.5%. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. Statistički godišnjak BiH. do 2000.

DO 2002. Univerzitet u Tuzli Sažetak Ocjena nivoa razvijenosti (i promjene u tom pogledu) općine Kalesija zasniva se na pokazatelju koji na sintetičan način izražava efekte djelovanja proizvodnih faktora u tom trenutku. Ključne riječi: Društveni proizvod. Dinamiku rasta društvenog proizvoda na području općine Kalesija analiziraćemo kroz stope rasta društvenog proizvoda i procentualno učešće u društvenom proizvodu Tuzlanskog kantona. Prirodno-matematički fakultet.Zbornik radova PMF 4 i 5. Region North-East Bosnia and Bosnia and Herzegovina. sc. Regije sjeveroistočna Bosna i Bosne i Hercegovine. osnovna sredstva. Kalesija Municipality . viši asistent. GODINE CHANGES IN THE LEVEL (AND ASSESSMENT) OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE DYNAMICS OF GROWTH OF DOMESTIC PRODUCT OF KALESIJA MUNICIPALITY IN THE PERIOD FROM 1970 TO 2002 Mr. Dževad Mešanović. To je društveni (bruto domaći) proizvod po stanovniku. That is domestic (gross domestic) product per capita. 51 – 58 (2007-2008) Originalni naučni rad PROMJENE U NIVOU (I OCJENA) PRIVREDNE RAZVIJENOSTI I DINAMIKA RASTA DRUŠTVENOG PROIZVODA OPĆINE KALESIJA U PERIODU OD 1970. shows the effects of production factors in that particular moment. Changes in the level of development are analyzed through a long period of time (around 3 decades) as well as with regard to the immediate surrounding (Tuzla Canton) and wider regional surrounding (region north-east Bosnia and Bosnia and Herzegovina). national income. The dynamics of the growth of domestic product on the territory of Kalesija municipality will be analyzed through the growth rate of domestic product and its percentage in the domestic product of Tuzla Canton. Key words: Domestic product. kao i u odnosu na uže (Tuzlanski kanton) i šire regionalno okruženje (Regija sjeveroistočna Bosna i Bosna i Hercegovina). capital assets. Promjene u nivou razvijenosti sagledavamo u dugom vremenskom periodu (oko tri decenije). općina Kalesija Abstract The assessment of the level of development (and related changes) of Kalesija Municipality is based on an indicator which. in a synthetic way. narodni dohodak.

godine te ponovni rast do početka 90-tih godina. Srebrenica.491 2. Gradačac.626 6.294 3. 1980. razna godišta. Sarajevo.c.530 1. 1982. Orašje.062 3. Sarajevo 52 . Banovići.124 1. Lopare. Intenzivan rast društvenog proizvoda podstaknut je investicionim ulaganjima. Tabela 1: Društveni proizvod per capita u općini Kalesija.200 1. 1983.739 2. Kladanj. 1990. Lukavac. Gračanica. Ugljevik. Bratunac.725 2.525 2. Lukavac. godine.4% ukupnih privrednih investicija 1970. godini.425 1.333 3.321 TK 1.752 3. 1978.636 4. 1974. kao i u odnosu na uže (TK) 1 i šire regionalno okruženje (Regija SIB 2 i BiH).480 4. Srebrenik. godine.c.119 2.683 Regija SIB 1. Analizirajući podatke u tabelama 1 i 2 vidimo da je prisutan rastući trend društvenog proizvoda po stanovniku u općini Kalesija u periodu 1970. do 1990. 1989. 1986. do 1990.803 2.717 2.310 5. Brčko. 3 Tokom 80-tih godina pada investiciona aktivnost i usljed toga opada i društveni proizvod p.902 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.493 3. 1985. nastao je administrativnopolitičkim putem u procesu kantonizacije Federacije BiH i tvorevina je Dejtonskog sporazuma. Tuzlanskog kantonu. Statistički godišnjak BiH.908 3.374 2. Čine ga 13 općina: Tuzla. (maksimalni d. Mešanović Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti Promjene u nivou razvijenosti analizirane su u periodu od 1970.711 3.) na 857 DEM u 1990.548 2. 1988. Regiji sjeveroistočna Bosna i Bosni i Hercegovini od 1970.460 5.297 3. Kalesija 384 373 451 539 563 618 644 715 667 770 767 978 951 871 835 783 718 766 655 559 857 Tuzla 2.677 3. Zavod za statistiku BiH. godine. Sjeveroistočna Bosna je ekonomsko-geografska regija koja obuhvata 19 općina: Bijeljina. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. Banovići.376 1. do 1989.563 2.347 3. Tuzla. do 1981.284 2.105 3. Statistički bilten "Investicije".930 2.270 3.976 3.894 5. Statistički godišnjak BiH. 1977.519 3.399 2. 1979. 1975.512 2. Živinice.840 3.240 2.545 6. 1987. Gračanica.353 5.709 1. U regionalnom smislu.450 3.521 3. Zvornik i Živinice. 1 2 3 Tuzlanski kanton (prvobitno kao Tuzlansko-podrinjski kanton). do 1981. povećan je od 373 DM na 978 DEM ili 2. Doboj Istok. Kladanj.386 5.p.061 4.6 puta. Gradačac.459 2. 1972. 1981.c. 1971.832 3.878 3.1 mil.887 7.711 3.237 5.859 2. i to od 978 DEM u 1981.810 3. U periodu od 1970. Kalesija. godine društveni proizvod p. do 1985.997 2.816 4.136 3.-1990. Šekovići.410 1. DEM ili 85.658 3.011 7.390 4.p.411 1.540 3.488 1. Čelić.521 5. 1984. Vlasenica.408 2.342 2. a zatim pad od 1981. godine Godina 1970.DŽ. razna godišta. u periodu 1970.565 3. 1973.074 2. Osnovne karakteristike privredne razvijenosti Kalesije u ovom periodu ogledaju se u sljedećem: 1.008 5.105 3.225 5.576 3. Kalesija. 1976. narodni dohodak…".587 BiH 1.158 1. naročito u industriji i poljoprivredi: realizovano 81.514 1.985 3. Srebrenik. Tuzlanski kanton je subregija ekonomsko-geografske Regije sjeveroistočna Bosna. Sapna i Teočak.199 4.662 5.

(DEM) Kalesija TK SIB BIH 373 1. 1990. Regije sjeveroistočna Bosna i Bosne i Hercegovine God.411 644 2.321 KM u 1990.4% u 1970. omjer kod nabavne vrijednosti po stanovniku između Ugljevika i Kalesije iznosi 26. godine 2. 1978. Tuzla 1974. g.9 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.711 3.3 23. općine Kalesija je u odnosu na nivo Kantona. Tabela 2: Promjene u relativnom nivou razvijenosti Kalesije u odnosu na društveni proizvod p. i općine Kalesija 857 KM).2% u 1990. Zavod za statistiku BiH. Društveni proizvod p.c.u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od 26. 1988.4:1). Sarajevo.563 978 4.3 21. (tabela 3) 53 . godini.734 DM) i Kalesija (719 DM). Regiji sjeveroistočna Bosna i Bosni i Hercegovini od 1970. Tuzlanski kanton Sjeveroistočna Bosna Bosna i Hercegovina b) Tako je i kod vrijednosti osnovnih sredstava (nabavna i sadašnja vrijednost) u 1990. u istom periodu. 1980.c.9 21. Pored društvenog proizvoda p. od 33.c. a kod sadašnje vrijednosti 30:1. godine 8000 7000 6000 D.450 4. 1986. Statistički godišnjak BiH. kompariranje nivoa razvijenosti vršeno je i po vrijednosti osnovnih sredstava po zaposlenom i narodnom dohotku po stanovniku. 1990. p. godini općine Banovići (5.2% na 23. razna godišta.p. godini Kalesija rangirana na posljednjem 19 mjestu od svih općina u Regiji. narodni dohodak…".1:1 da bi u 1990. Tuzlanskom kantonu. Posebnu pažnju zaslužuje uporedba Kalesije u nivou razvijenosti sa drugim općinama u Regiji. 1982. godini na 23.c.4% na 21.u odnosu na Regiju sjeveroistočna Bosna. Kalesija 1972.9%. 1976. Tuzlanskog kantona. 1986.1 28. 3. c) Identičan je omjer najvećeg i najnižeg iznosa narodnog dohotka po stanovniku u 1990. DM 5000 4000 3000 2000 1000 0 1970. .2 23. 1984.061 3.5 28.4 33.c.2 26.Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti i dinamika rasta društvenog proizvoda općine Kalesija u periodu od 1970.587 3.c.7 25.1 24. 1981.4 22.3 23.3 19. Prema pokazateljima (tabela 3).240 2.683 3. . Grafikon 1: Društveni proizvod per capita u općini Kalesija.9%. Društveni proizvod p. do 2002.902 Nivo d. 1971.6:1.u odnosu na Tuzlanski kanton od 26. Kalesije u odnosu na: TK=(100) SIB=(100) BIH(=100) 26. a) Evidentne su vrlo izražene i produbljene disproporcije u nivou razvijenosti između općine sa najvećim per capita GDP u Regiji (općina Tuzla 6. 1976.8 18.P. Tuzla.908 857 3.859 2. do 1990.284 3. Regije i BiH znatno smanjen: . p. Podaci pokazuju da je omjer GDP per capita općina Tuzla i Kalesija početkom 70-tih godina iznosio 6. godini bio još veći (7.376 1.199 718 3.124 1.

14% Regije sjeveroistočna Bosna i 0.373 6.4 1. g. godine Dinamiku rasta društvenog proizvoda na području općine Kalesija analiziraćemo kroz stope rasta društvenog proizvoda i njeno ušešće u društvenom proizvodu u uporedbi sa Tuzlanskim kantonom.774 26.171 9618 13150 Sadašnja vrijednost 5. Banovići Bijeljina Bratunac Brčko Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lopare Lukavac Orašje Srebrenica Srebrenik Šekovići Tuzla Ugljevik Vlasenica Zvornik Živinice Regija SI Bosna Bosna i Hercegovina Nabavna vrijednost 15.DŽ. Zavod za statistiku BiH.849 5. 4 Statistički bilten "Društveni proizvod.6 9. Dinamika rasta društvenog proizvoda u periodu od 1970.-1985.518 2. 184.725 1. 2.100 13. do 1990. Ekonomski institut.781 14.294 3.-1975.0 5.219 2. Tuzlanskom kantonu.352 1.512 3.2 12.663 4.339 3. Statistički godišnjak BiH. doh.0 3. 4 Tabela 4: Stope rasta d.663 719 2.923 3.185 2.840 2.2 7.268 3.490 1. u Zborniku "Strategija privrednog razvoja TPK". 1990.2 1.23% Bosne i Hercegovine.400 3.5 1.5 1975.686 1616 5.845 1.451 3055 3312 Izvor: S.4 mil.9 1970. godine Područje Kalesija TK SIB BIH 1970. narodni dohodak…".531 7. 1996.825 20.734 2. Regijom sjeveroistočna Bosna i Bosnom i Hercegovinom. godine ostvareno je 541. 12.605 2. Klapić: Stanje. narodni dohodak…". Tuzla.584 877 2.-1980. Regiji sjeveroistočna Bosna i Bosni i Hercegovini u periodu 1970.523 3.030 8. Statistički godišnjak BiH.150 1. U privrednim djelatnostima općine Kalesija u periodu od 1970.774 3. 54 .6 13.006 2. razna godišta. po st.394 3.795 2.95% društvenog proizvoda Tuzlanskog kantona. Sarajevo.614 6. problemi.856 5. u općini Kalesija. DEM društvenog proizvoda. 5. strateški ciljevi i globalni pravci razvoja privrede TPK.-1990.-1990. Babović.111 2. do 1990.435 1.623 3.959 2.3 0. Mešanović Tabela 3:Vrijednost osnovnih sredstava i narodni dohodak po stanovniku DM.356 3.141 4642 6455 Nar. 1. 5.0 10.706 1. 2.0 Period 1980.8 9.132 1.7 6.953 2. Zavod za statistiku BiH. 5.6 9.107 3. Sarajevo.6 3.195 7. str.479 2.214 43.. što čini 1.081 7.6 1985.7 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.751 2. razna godišta.-1990.688 4. M.p.

na 0. godine iznosila 5.7%) društvenog proizvoda ukupne privrede općine Kalesija ostvarenog u razdoblju od 1970. godini i od 0. do 1980. do 1990.82% u 1985. u društvenom proizvodu Regije SIB rast od 0. do 1990.23% u 1970. 1975. Grafikon 2: Relativni nivoi društvenog proizvoda po stanovniku općine Kalesija (Regija sjeveroistočna Bosna=100) u periodu 1970. 22 33 29 28 24 Tabela 5: Kalesija u Kantonu.18% na 0. Statistički godišnjak BiH. 1981.24 1. ali je bila niža u odnosu na TK (6.81% na 1.21% u 1975. godine Na osnovu podataka (tabela 4) možemo zaključiti da je stopa rasta društvenog proizvoda u općini Kalesija u periodu 1970. Bosne i Hercegovine porast od 0. godine sa 2.-1990. Sarajevo. 1985.81 0.7%). godine od 0.12 0.03% u 1990. realizovano je u djelatnostima primarnog sektora. Ako analiziramo podatke (tabela 5) vidimo da je učešće Kalesije u društvenom proizvodu Tuzlanskog kantona u opadanju od 1970. te u D. godini i u periodu 1985.7% i kretala se u nivou stope rasta BiH (5. na 0.23 1. 1990.85% u 1985.96%. zatim u padu u odnosu na Regiju sjeveroistočna Bosna sa 1. Tome je najviše doprinijelo visoko učešće poljoprivrede u društvenom proizvodu ukupne privrede (49. Zavod za statistiku BiH.24% u 1980. godini.96 1.5%).82 0. na 0.0%).26 1.35 0.21% u 1975. do 1990. narodni dohodak…". godine. 1980.21 1. Regiji SIB i BIH od 1970. 1990.56 1. do 1990.24% u 1980. 1985. na 0.P. godine općina Kalesija bilježi porast u učešću u društvenom proizvodu Tuzlanskog kantona sa 1. razna godišta. 1975.2%) i Regiju SIB (7. do 1. Postavlja se pitanje koje su privredne oblasti u značajnijoj mjeri doprinosile ostvarenju društvenog proizvoda? Zaključci u vezi sa postignutim efektima su sljedeći: 1. do 2002. 55 .20%. Učešće Kalesije u društvenom proizvodu Regije Bosne i Tuzlanskog kantona sjeveroistočnaBosna Hercegovine 2.35% u 1970.Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti i dinamika rasta društvenog proizvoda općine Kalesija u periodu od 1970.56 %.18% u 1985.77 1.03 0.18 1. Oko jedne polovine (49. prema učešću u društvenom proizvodu Godina 1970. godini i Bosnu i Hercegovinu sa 0. do 1990. godine 35 30 25 indeks 20 15 10 5 0 1970.27 0.26% na 1. U periodu od 1985.20 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.

. .-1990. ukupne privrede. 0. ...9 5. .2 10.. .. 1979. godine u odnosu na nivo Kantona...) općine Kalesija..4 0..7 4.5 28.4 .4 9.7 12. i tur.1 0. 1987...5 0.2 21.5 1. . 1973. . 1983..6 0. do 1990.. djel.4 3.5 6. . 2.0 19..6 30.3 Izvor: Statistički bilten "Društveni proizvod.7 12.2 33.3 7.5 .9 36.7 0.2% Bosne i Hercegovine.9 2..6 0.....3 0...5 0.5 Saob..0%) društvenog proizvoda od 1970..0 6. .. ..4 0.9% na 34.3 Trg.5 3. dj.5%.9 26.. do 1990... . zatim 1.6 13.7 6..9 18.. i veze . .5 1.3 Ost. 0.2 0.... .1 0. 1986.4 0.5 0. i rib... Vodopr.7 2. godini..3 0. .. .3 0.0 2. 1976.3 0. .1 16.. ..9 5. .8 3. 1990...4 0.3 10.1 .9 0. .1 ..2% u 1990.7 Šum.3 . .7 22.4 4.u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od 21.1 0. ...2 0. 1989.9 14..9 8.4 4. kada je u pitanju nivo razvijenosti? 1.0 2. U odnosu na 1990..6 0..1% Regije sjeveroistočna Bosna i 0. KM ili 29.9 2. 0.2 0.4 0. .1 14..9 6.2 0.0 4. godini na 34... .. 1982..1 0.5 0.4 0..6 16.5%) u ukupno ostvarenom društvenom proizvodu (kumulativ 1970. 0.. kom.. razna godišta.4 7. 56 ...3 0... Društveni proizvod p. .6 24. KM) na području općine Kalesija u periodu od 1970.3 2.5 15... što je činilo 2. ..5 0.. . .3 0. Mešanović 2...6 0. .1 10. 1984.5 0.. . . .. .6 2. U općini Kalesija u 2002.2 0.1 2. Nivo društvenog proizvoda per capita u periodu 2001-2002.5 0..8 1. u istom periodu. 1975.1 0.3 2..7 2. 1981.8 8. Zavod za statistiku BiH.5 12.5 Ug.4 9. Sarajevo. .. 0.1 . .... . . Tercijarni sektor participirao je sa nešto više od jedne četvrtine (26.6 30. godini ostvareno je 21.7 0.. od 23..3 12.u odnosu na Regiju sjeveroistočna Bosna..5 Zanat. godinu vrijednost GDP se smanjio za 8.. 1977...3 0.3 0.3 1. ..4 0.4 7.1 0. Tako je samo u trgovini u posmatranom razdoblju realizovano 19.7 2..4 22. godine.. . 1971.. narodni dohodak…".7 1.6 8. .p..1 0..2 2. 0.7 34... 0.. općine Kalesija je u periodu 1990-2002. 1978..8 0. KM društvenog proizvoda. 1988.DŽ. 9.3 1.6 4..8% d.9 4..5 14.7%...2 0.1 5.1 0.3 28..2 mil..4 0....2 2..c. .1 . . Statistički godišnjak BiH...8% d.7 Ind.5 2.. 1980. . 0. .. 1972.. i rud.0% u 2002.3 7.8 0..u odnosu na Tuzlanski kanton od 23. 0. godina Gdje je Kalesija danas (u odnosu na ostale općine TK. 0. ..88 mil.. TK. . .. Tabela 6: Drustveni proizvod u (mil. 0.2 0.9 1.. 1970.6 7.. .6 12. 0. Građ..9 1..0 13.3 3..1 11.5 10.0 Stamb.. .. .4 0. .6 0.. 1.3 2.. .6 8.5 0. Regije i BiH nešto povećan: .6 0..1 0.6 36...9%.7 0. 3.... . Tuzle).1 0.1 0. .6 2.. 0.1 0.... .1 17.7 25.8 1.. 1974.. Uk. .6 32.. . . . . ..7% (u industriji 15.6 0. ... U djelatnostima sekundarnog sektora realizovano je 23.0% društvenog proizvoda Tuzlanskog kantona (3..5 0.0 6..1 3.......8 1.9% na 23..1 2.6 Polj. .1 0.9 28.8 0.. .8 20.5 6..p. .7 5. 0.8 1. .2 2. Regiju SIB i BiH i predratni period). 1985..3 0.9 1.. . godine God. . 12.4 0. .

000 % 7. Tuzla..577 3.250 1.org.357 1.000 100 11.0 97.3 2.. godine GDP per capita u KM Općina Banovići Čelić Doboj Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice TK SIB BiH 1990.457 8.. Iznos % 180.705.765 3.380 1.3 66.550 1.074 6.570 3.5 0.7 76.3 43.3 0.7 0.460 8.566 2. EURED Projekt Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH.090 75.6 25.120 35.917 2.350 8. 2.643 15.2 2.739 … 9. Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Sapna Srebrenik Teočak Tuzla Živinice TK SIB BiH 1990.851 1.8 79.0 58.440 633 1.5 48.0 21.0 8.6 5.0 21.5 53.2 69.8 34.119 100 Index 2002/1990 45.755 2002. Iznos % 82.972 1.3 21.000 1.100 1.5 67.651.1 75.4 60.200 55.2 146. i 2002.788 1.561 5.122 1.684 2.5 5.168 19.049 3.040 514. Socioekonomski pregled i SWOT analiza Ekonomske regije "Sjeveroistočna BiH".0 23. 2..701 857 2.453 2.193 6.4 1.8 45. 29.750 880 1.040 490 4.430 0. str.6 45..152 1.683 3..org.4 201.080.6 66. Socioekonomski pregled i SWOT analiza Ekonomske regije "Sjeveroistočna BiH".481 21.281 5.9 63.784 52.197 1.2004.599 954 934 743 3.9 17.323 7. Tuzla.2 100 … 100 2002.063 3.9 42.225.eured-bih.113 11. i 2002.0 64.611.750 3.9 1.1 82. Iznos 70. do 2002.9 75.935 2001.390.1 195. Tuzla.160 8.2 86.566 1. Uloga Univerziteta u razvoju poduzetništva i opravdanost upravljanja biznis centra na Univerzitetu u Tuzli.4 151.8 68.9 24.050 . 29 Tabela 8: Bruto društveni proizvod (GDP) po stanovniku i nivo razvijenosti u općinama Tuzlanskog kantona i BiH 1990.8 6.441 60..601 9.. str.3 Izvor: Analiza ekonomskog stanja na Tuzlanskom kantonu. www.084 1.152 80.6 22. godine u (000 KM) Općina Banovići Čelić D.eured-bih.200 2.5 100.8 40. maj 2004.1 30.7 Izvor: Analiza ekonomskog stanja na Tuzlanskom kantonu.500 100 2001.565 2.171 7.520 962.320 2. 2001. 6. 2001.5 34.050 100 17.2 70.379 2. www.042 5.4 563.0 1.6 5.Tuzla.0 65.658 49.Promjene u nivou (i ocjena) privredne razvijenosti i dinamika rasta društvenog proizvoda općine Kalesija u periodu od 1970..9 56.900 0.1 90.120 2.6 41.584 341 852 1. EURED Projekt Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH.4 44.860 380 890 1.088 3.3 14.931 100 2. Uloga Univerziteta u razvoju poduzetništva i opravdanost upravljanja biznis centra na Univerzitetu u Tuzli.8 16..6 154. 2004.370 4.706 0.224 10.5 49.0 842.4 7. maj 2004.5 53.600 720 1.040 Nivo razvijenosti (TK=100) 134.6 3.050. 2.269 100 3.407 2.0 4. 57 . godine Tabela 7: Bruto društveni proizvod (GDP) u općinama Tuzlanskog kantona i BiH 1990.

Klapić: Stanje. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine. 1996. godini ili za 3. povećan je sa 450 DEM u 1970.23% Bosne i Hercegovine.1:1 da bi u 1990.3% d.321 KM u 1990. Analiza ekonomskog stanja na Tuzlanskom kantonu. do 1990. Statistički bilten "Društveni proizvod. g. općina Kalesija je u kontinuitetu od oko dvije decenije svrstavana u skupinu izrazito nerazvijenih bosanskohercegovačkih općina. juli 2004. Statistički bilten "Investicije". razna godišta. godina) općina Kalesija participirala sa samo 1.-1990. Ekonomski institut. problemi.org. zatim 1. što je znatno ispod učešća u stanovništvu (4.c. sa per capita GDP u nivou od 650 do 800 KM.95% društvenog proizvoda Tuzlanskog kantona (4.4:1).6% prosjeka Evropske unije. Tokom 70-tih i 80. EURED Projekt Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BiH. odnosno samo 0. Socioekonomski pregled i SWOT analiza Ekonomske regije "Sjeveroistočna BiH".2 puta. S. www.4 %). strateški ciljevi i globalni pravci razvoja privrede Tuzlansko-podrinjskog kantona. narodni dohodak…". Tuzle).. DEM društvenog proizvoda. godine ostvareno je 541. u Zborniku "Strategija privrednog razvoja Tuzlansko-podrinjskog kantona". godini na 857 DEM u 1990.tih godina prošlog stoljeća. Uloga Univerziteta u razvoju poduzetništva i opravdanost upravljanja biznis centra na Univerzitetu u Tuzli. Podaci pokazuju da je omjer GDP per capita općina Tuzla i Kalesija početkom 70-tih godina iznosio 6. Evidentne su vrlo izražene i produbljene disproporcije u nivou razvijenosti između općine sa najvećim GDP per capita u Regiji (općina Tuzla 6.6% Luksemburga. i općine Kalesija 857 KM). Sarajevo 5. Tuzla. zemlje sa najvećim GDP per capita. KM. Današnji GDP per capita općine Kalesija (oko 800 KM) u nivou je tek 20% prosjeka Bosne i Hercegovine ili 1. razna godišta.4 mil.6 mil. Tuzla. Statistički godišnjak BiH. Značajniji pomak u nivou razvijenosti ove općine nije se ni mogao postići ima li se u vidu činjenica da je u ukupnim privrednim investicijama realiziranim na području Regije sjeveroistočna Bosna u dvijedecenijskom razdoblju (1970.DŽ. Literatura 1. godini razlika u nivou razvijenosti ovih općina bila još veća (7. Sarajevo. 2. 58 .9 % ili 114. Statistički godišnjak BiH. Mešanović Zaključak U privredi općine Kalesija u razdoblju od 1970. 3. što je činilo 1. 4. Tuzla. Zavod za statistiku BiH.14 % Regije sjeveroistočna Bosna i 0.eured-bih. Babović. Društveni proizvod p.p. maj 2004. M.

Arhitektonski izraz je tražen u simbiozi evropske arhitekture i orijentalnog podneblja tako da je postepeno nestajao tradicionalni orijentalni izgled u mnogim gradovima koji su sve više poprimali siluete evropskih gradova. dipl. RGGF. Ključne riječi: bosanskohercegovački gradovi. simbolika Abstract The earliest cities of Bosnia and Herzegovina first appeared in the medieval period many of which have remained until today. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Najstariji bosanskohercegovački gradovi pojavili su se u srednjovjekovnoj Bosni. Nastajala je nova panorama bosanskih gradova prepuna radničkih „kolona“ i fabrika. Taj fenomen je i predmet proučavanja ovog rada. ing. under Turkish rule. 59 – 72 (2007-2008) Originalni naučni rad STVARANJE POSLIJERATNOG IDENTITETA GRADOVA U BOSNI I HERCEGOVINI . Cities have often been cited on hilltops. Pod austrougarskom upravom izgrađeni su brojni javni objekti koji su promijenili izgled svih gradova a po svojoj ljepoti nisu zaostajali za najljepšim gradovima austrougarske monarhije. Rijetki od njih su prihvatili evropske principe redizajna i razvoja gradskih formi. Oriental type of towns with colossal minarets . urbana forma. Građeni su na uzvišenjima . Nusret Mujagić.Zbornik radova PMF 4 i 5. Gradovi su poprimili sadašnji izgled a u to vrijeme nisu odudarali od bilo kojeg evropskog grada.NEW TRENDS OR NEW URBICIDE Doc. Nakon zadnjih ratnih sukoba i disolucije Jugoslavije razvoj gradova je krenuo neujednačenim tokom poprimajući uglavnom nacionalna i vjerska obilježja. In the following centuries. utvrđeni debelim zidinama i sa svojim visokim kulama i svojom ljepotom plijenili su pažnju evropskih putnika.. trend. a mnogi su sačuvani i do današnjih dana. Sa stvaranjem stare Jugoslavije ovi procesi su nastavljeni sporijim tempom a fabrički dimnjaci su zamijenili visoke munare i crkvene tornjeve. U kasnijim vjekovima pod turskom upravom sagrađeni su novi gradovi u kotlinama pored rijeka te su svojim orijentalnim izgledom. ikonografija. drugi su zapali u dekadenciju.NOVI TRENDOVI ILI NOVI URBICID THE CREATION OF AFTER WAR CITY’S IDENTITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA . Regionalne i tradicionalne komponente bile su potpuno zanemarene a arhitektura u tim gradovima je bila anacionalna i u duhu Atinske povelje. urbani dizajn. protected by city walls but the beauty of monumental castles was eye-caching for European travelers. ideološku i vjersku ikonografiju i simboliku dok su preostali gradovi razrušeni i zaboravljeni. vitkim munarama i zbijenim mahalama i čaršijama u obilju zelenila pružali ugodnu sliku putopiscima i sa istoka i sa zapada. urbicid. identitet. arh. U novoj Jugoslaviji procesi industrijalizacije i urbanizacije su pospješili rast gradova a pored starih čaršija nikla su nova stambena naselja sa stambenim blokovima i soliterima. new towns were developed in the valleys along the rivers. dr.

. urbicide. ekonomija. mikroklima. Many cities are in decadence with ideological. poplave. magle.. urbanom morfologijom i urbanim pejzažom i danas plijene svojom ljepotom i neprolaznošću. kultura. Architectonic appearance was found in symbioses European and Oriental architecture gradually loosing traditional Oriental and getting European character. was also established in Bosnian cities. izvorišta. fizičke strukture i na kraju ekologija. Prirodne uslove čini geografija (geografski položaj. Mujagić and clustered urban areas and building blocks surrounded by grazing land were noticeable for essayist from the west and the east. politika. podzemne vode . religious iconography and symbolism.) geologija (sastav zemljišta i površinskog sloja. completely. topografija (reljef. društveni odnosi.) Stari gradovi su nastali u usaglašenosti prirodnog ambijenta i fizičke strukture grada gdje su pojedini gradski oblici izrasli iz prirodnog terena dok su noviji gradovi nastali u kontrastu prirode pri čemu se naglašava ili izgrađena forma ili dominantno obilježje lokacije.. trusni pokreti. Regional and traditional components were excluded. U prošlosti su prirodni uslovi bili dominantni u izboru mjesta nastanka i razvoja grada dok su u novijoj istoriji preovlađujući stvoreni uslovi. identity. European principals of redesign and urban form of developments are rarely accepted.Hungarian ruling which have changed the shape of urban space and made cities similar to the most beautiful cities in the empire. Key words: Cities of Bosnia and Herzegovina.. Stvorene uslove čini demografija. New panorama. Such phenomenon is subject of examination in this study. a tamo gdje je prihvaćena posebnost ambijenta („genius loci“ – duh mjesta) nastali su gradovi koji svojom formom. filled with factories and worker’s barracks called "kolona". urban form.. Identitet prvih gradova stvaran je u interakciji prirode i arhitekture.. konfiguracija terena . with architecture that was not nationally controlled and it was based on Athena treaty. symbolism Uvod Na nastanak svakog grada utiču prirodni i stvoreni uslovi. Numerous of governmental buildings were built during the Austro. stari Mostar. suše. ravnice . nosivost tla i pogodnost za gradnju .) i na kraju prirodna bogatstva. osunčanje. istorija.... trend. iconography.N. As a result of rapid urban growth and industrialization New Yugoslavia initiated building of new urban complexes and buildings next to old cities with high-rise apartment buildings and skyscrapers. Ostrožac . while the other cities are devastated and forgotten. padavine. oblik zemljišta. (Počitelj. oblačnost.. razne funkcije.. rijeka.).. Cities were getting today’s look and did not differ from other European cities. temperature. jezera.) klimatologija (vjetrovi. planine. religija. This process slowly continued with the establishment of Old Yugoslavia replacing minarets and church towers with factory chimneys. Identitet grada prema Linču (10 ) mora imati sljedeće elemente : – posebnost slike grada – jednostavnost oblika – kontinuitet 60 ..) prirodne pojave (elementarne nepogode.) hidrografija (vode. After recent conflicts and dissolution of Yugoslavia development of the cities was uneven with large national and religious influences. urban design.

Zbog toga je potrebno podsjetiti se prvih bosanskohercegovačkih gradova.. 61 .  rasvjeta– izdvajanje karakterističnih objekata i detalja..novi trendovi ili novi urbicid – dominantnost jednog dijela nad cjelinom – jasnoću veza – diferencijaciju po usmjerenju – vizuelni cilj – kretanje kroz prostor – vremenske sekvence – nazive i značenja koji naglašavaju gradske elemente Ranko Radović (11) i drugi moderni urbanisti preporučuju još i :  dostupnost  lakoću kretanja i snalaženje  osjećanje bezbjednosti i opuštenosti  identifikaciju sa ambijentom  čitljivost plana i organizacije grada  autentičnost  urbani mobilijar i detalje Po njemu fizička struktura grada ne smije se shvatiti kao puko grupisanje i raspored objekata i ulica već kao cjelovit izgrađen ambijent koncipiran i oformljen kao životna sredina urbanizovane ljudske zajednice. Urbanisti moraju otkriti zakonitosti nastanka i promjene urbane forme i pejzaža konstantno proučavajući uzroke njihovih nastajanja. razvijali se i nestajali kako bi se izvukle pouke za budućnost. Vraćajući se u davnu prošlost i tražeći uzore u njoj te ideologije vrše iskrivljivanje istorije kroz izgradnju arhitektonskih formi i urbanističkih kompleksa koji sa istorijom tih gradova nemaju nikakve veze. veza starog i novog …  poetika prostora– detalji objekata i prostora specifični za podneblje ili istoriju Svi ovi principi su univerzalni. funkciju prostora i međuzavisnost prirodnih i društvenih sila koje utiču na formiranje forme grada. duh njihovih oblika . mogućnost izbora . uslova na kojima su ponikli. Delalle (3) i drugi postmodernisti u stvaranju identiteta savremenom gradu preporučuju i:  mogućnost akcije u prostoru– sudjelovanje u životu grada različito za stanovnike a različito za posjetioce – turiste  mogućnost avanture – gradski prostor kao mjesto lutanja. poznati svakom urbanisti i ugrađeni u svaku evropsku i svjetsku povelju o urbanizmu ali je očito da su nakon zadnjih ratnih sukoba i velikih emocionalnih naboja stavljeni u drugi plan zarad ograničenih nacionalnih ideologija.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . raznovrsna urbana morfologija.otkrića i traganja  ambijentalni doživljaj– raznovrsnost sadržaja . a ne da nad njima dominira jedna ograničavajuća ideja ma koliko ona bila dramatična..intimnost..suštinu gradskih sadržaja i struktura. ugođaj noćnih ulica . Bublin (1) kaže da postoje određene bitne stvari koje treba uzeti u obzir kod bilo kakvih vizionarskih ideja o izgledu naših gradova i moraju se bazirati na potpunom razumijevanju svih čovjekovih potreba.  boja – odabir boje prema funkciji ili vremenu nastanka neke urbane forme  komunikativnost arhitektonskih oblika– bogatstvo oblika. večernji ugođaj.

svratišta za putnike. hanovi i sl. utvrđeni gradovi. Počitelj. Broca (kod Bijeljine i sl. Tada bi se Čaršija zatvarala i sve bi brzo utonulo u tišinu a trgovci i zanatlije bi odlazili u kuće na periferiji. dvorišta su bila zatvorena tarabom ali puna raznog cvijeća i voća. su četiri vrste naselja: sela. pijaca. mektebi. i sakralnog objekta (crkva ili manastir). Najpoznatiji su ilirski grad Daorson (kod Stolca) i Domavija (kod Sreberenice). medrese. Katoličko dok je pravoslavno i Opšte karakteristike gradskih naselja iz tog perioda ogledale su se u postojanju zajedničkog prostora (trg. Ostaci ovih naselja nisu nikada do kraja istraženi i zaštićeni. žubor vode i zveka točkova po kaldrmisanim ulicama davali su poseban ritam životu u gradu koji je prestajao sa prvim mrakom. Mujagić 1. Tešanj. Identitet bosanskohercegovačkih gradova u prošlosti Iz perioda prije dolaska Slavena ostalo je malo materijalnih dokaza da bi se mogao rekonstruisati izgled gradova iz tog perioda . Vlastelinski dvorovi su se gradili u utvrđenim gradovima po uzoru na zapadne dvorove. Jajce. U periodu Bosanske srednjovjekovne države postojale gradska naselja. Podgrađa ispod utvrđenih gradova imala su takođe trgove i pijace. U turskom periodu većina utvrđenih gradova je porušena a sačuvani su samo oni koji su im bili potrebni iz vojno-strateških razloga. zanatlija iz Njemačke i Ugarske i stanovništvo je uglavnom živjelo u utvrđenim gradovima bogumilsko stanovništvo uglavnom živjelo po selima. Zvornik. borgo) oko kojeg su bile formirane ulice. Orijentalni izgled ovim gradovima su pored mnogobrojnih džamija sa vitkim minaretima davale i zbijene čaršije sa uskim i krivudavim uličicama.sakralnih. bezistani. njihove su kuće uglavnom bile prizemne. Dolaskom austrougarske uprave u BiH 1878 godine počinje intenzivna izgradnja mnogih javnih objekata. Kula Grad. Ezani sa munara. zvona sa crkvenih tornjeva . Travnik. Većina tih gradova je do danas sačuvana i pretvorena u turističke destinacije a najpoznatiji su: Ostrožac. Ostali gradski sadržaji u vidu radnji i kuća trgovaca koncentrisanih oko trga. Gradačac i sl. na sve strane su žuborile česme. a nedugo zatim i ostalih stambenih . Najpoznatiji gradovi iz tog perioda su Sarajevo.N. Za razliku od muslimanskih. hamami. zdravstvenih i industrijskih objekata. razlikovala su se od naselja do naselja. Srebrnik. gostionice. tekije. Postojale su još i Dubrovnika. Soko i dr. Nova gradska naselja su poprimila tursko-orijentalni izgled. Banja Luka.) sagrađeni nakon dolaska Rimljana. Mada je u to vrijeme bosanska država bila najrazvijenija na Balkanu ovi gradovi nisu imali više od 2. Mada se austrougarska vlast nije upuštala u veće urbane zahvate 62 . Građeni su od kamena sa jakim bedemima i kulama na lako branjenim uzvišenjima. Pretvoreni su u tvrđave i u njima su se sagradile prve džamije. Pored Čaršije u centru naselja su bili i drugi objekti zadužbina kao što su džamije. Pravoslavno i katoličko stanovništvo je stanovalo u izdvojenim mahalama.000 stanovnika što je bilo u rangu evropskih srednjih gradova. ulice su bile kaldrmisane ili popločane kamenim oblutkom ili kamenim pločama. Utvrđeni gradovi su građeni na brdima odakle se pružao pogled na cjelokupan posjed vlastelina. Čaršiju su činili mali drveni dućani dok su dvospratne kuće (čardaklije) bile građene po okolnim padinama u vidu zbijenih mahala. Izuzetak je bila Čaršija u Srebrenici gdje su dubrovački trgovci stanovali na spratovima svojih dućana. carinarnice i sl. Tutnjevci (između Bijeljine i Koraja). Kroz naselja su tekli bistri potoci. vika trgovaca . varoši ili zbijena naselja i kolonije rudara Sasa.

fabrike za preradu drveta.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . Objekti se grade bez ikakvih dekoracija u tzv. 1 Ostrožac kod Bihaća Sl. 4 Stari grad Jajce sa istoimenom srednjovjekovnom tvrđavom na uzvišenju – turski period 63 . Grade se mostovi. ceste. a pisak lokomotiva. Doboju i sl. Sl. To su: hotel Bristol u Tuzli. hotel Evropa u Sarajevu i sl. a objekti nemaju više onaj kitnjasti izgled. hotel Neretva u Mostaru. Lukavcu. koksare. Umjesto minareta i crkvenih tornjeva panoramu bosanskohercegovačkih gradova čine fabrički dimnjaci. kožare. zgrada sudova. internacionalnom stilu. „kolone“. 2 Stari grad Srebrnik Sl. Banjaluci. zgrada Pošte u Sarajevu. banaka. a u Sarajevu. Tuzli. 3 Ulica pored Drine u Zvorniku – turski period Sl. Najveće transformacije se vide u Bijeljini. velike fabričke zgrade. Zemaljski muzej u Sarajevu. Zenici. Gradska vijećnica u Sarajevu. krečane a uz njih i radnička naselja tzv. sodare. Zenici i dr. bolnica itd. Zvorniku. gradovi postepeno gube orijentalni izgled i sve više poprimaju evropski izgled. pruge. Brčkom. Sve važnije objektu projektuju eminentni evropski arhitekti do kraja poštujući zatečeni ambijent kombinovan sa modernom evropskom arhitekturom. buka tramvaja i buka iz obližnjih tvornica nadjačava viku trgovaca i zanatlija u Čaršijama. Nakon stvaranja Kraljevine Jugoslavije ovaj rast gradova je usporen. Gradske vijećnice u svim bosansko-hercegovačkim gradovima. izgradnjom novih objekata uprave. zgrada Likovne akademije u Sarajevu. Lukavcu.novi trendovi ili novi urbicid u gradu zbog poštivanja zatečenog privatnog vlasništva. vodotornjevi. Gradovi ubrzano mijenjaju svoju fizionomiju i poprimaju siluetu evropskih gradova dok se orijentalni oblici sažimaju u malim Čaršijama i na periferiji grada. Tuzli. Sagrađeni objekti su među najljepšim u Evropi.

novim nazivima i novom ikonografijom pokušava se zaboraviti prošlost da bi se lakše izgradilo novo društvo. Izgradnjom novih gradskih sadržaja . U kreiranju kompleksa i naselja učestvuju najeminentniji domaći arhitekti i urbanisti a izgrađeni objekti ne zaostaju za najuspješnijim evropskim građevinama. Ugljevik.. U većini slučajeva se radilo o tipskim projektima ili o projektima koje su radile najveće projektne kuće u BiH tako da gradovi počinju sve više da liče jedni na druge a koncept univerzalizma i internacionalizma dobija sve više pobornika i u krugovima urbanista i prostornih planera. pa stambene četvrti... Skenderija. Alipašino polje i Nedžarići u Sarajevu. Zetra . U nekoliko godina izgradilo bi se na hiljade škola. Identitet bosanskohercegovačkih gradova u socijalističkoj Jugoslaviji Nakon 1950. Zadržavaju su postojeći sakralni objekti dok se strogo kontroliše izgradnja novih sakralnih objekata i uglavnom usmjerava prema gradskim periferijama.pa sportskorekreativni centri (Mejdan. 6 Stara čaršija u Tuzli iz austrogarskog perioda. termoelektrana. Očuvana do danas 2. pa stadioni .) kao i nove gradske četvrti nisu u stanju da pariraju starim gradskim jezgrima koja postaju sve više zatrpana raznim sadržajima dok sa druge strane nove četvrti postaju spavaonice bez ikakavih društvenih sadržaja kao što su Sjenjak i Stupine u Tuzli. 5 Centar Gračanice razvijen u austrougarskom periodu.. saobraćajne infrastrukture. Mujagić Sl. u sljedećem periodu domovi kulture .) dok svi javni objekti i ulice dobivaju imena po poznatim revolucionarima koji u većini slučajeva sa određenim gradovima i ulicama nisu imali nikakve veze. Ostao je nepromijenjen do danas.. Novi Travnik i sl.. pa zgrade PTT-a . Kalesija. petogodišnjih planova.). Sl. Titov Drvar i sl. džamija u Visokom .N.pa robne kuće.. Novi gradovi (Banovići. Moderne i velike robne kuće postaju svjetionici potrošačkog društva i prepoznatljivi centar grada i dobivaju imena po gradovima u kojima su sagrađene 64 . Kardeljevo.) Značajnije promjene gradskog ambijenta dešavaju se periodično u raznim akcijama tzv. godine dolazi do jačanja privrede a samim tim i do izgradnje novih industrijskih centara. novih gradova i gradskih četvrti. U tom smislu neki gradovi mijenjaju imena za imena poznatih partijskih funkcionera (Pucarevo. Ukoliko se takvi objekti grade u gradskim centrima onda oni imaju savremeni izgled i skromne dimenzije ( Katolička crkva u Tuzli. brana i vještačkih jezera za njihove potrebe i uopšte sve do izbijanja ratnih sukoba 1992 godine zemlja je zahvaćena snažnim procesima industrijalizacije i urbanizacije.

Zvijezda u Banovićima i Tuzli. Građanin kao kategorija i stvarni korisnik prostora ne postoji a umjesto njega postoji radni čovjek i njegove fabrike čijim se sredstvima grad gradi i razvija. sportski i industrijski objekti. Ulice postaju saobraćajne prometnice a pješačke zone se sažimaju u uskim pojasima uz ove saobraćajnice. sa stambenim blokovima i soliterima upotpunjuju centralne zone gradova i postaju nukleus oko kojeg se koncentrično šire i drugi razni javni.10.) a oko njih se počinju graditi i prvi trgovi i uređeni parkovi.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini .novi trendovi ili novi urbicid (Tuzlanka.) a njihova koncentracija je uglavnom uz važne putne pravce. Zbog toga svi gradovi počinju da liče jedan na drugi uljuljkani u okrilju zamornog univerzalizma. Zvornik – stambeni soliteri u centru 65 . srednjoškolski centri. Upravo će te slobodne površine zadnjih godina postati mjesta najvećih sukoba između stanara koji žele da ih sačuvaju kao zelene površine i novog sloja moćnih investitora koji nakon privatizacije privrednih kompleksa i nagle liberalizacije tržišta na ovim površinama žele izgraditi sadržaje koji bi im omogućili brzu i laku zaradu. Sl.. Nepromijenjen Sl.. Sl. univerzitetske zgrade .7 Banovići – nastali 1946 godine. Izgled od 1992 godine. Siluete gradova se mijenjaju a vertikale naglašavaju stambenim ili poslovnim soliterima (Kula u Kladnju. Potražnja stanova je veće od ponude tako da građevinske firme jedva uspijevaju obezbijediti neophodan broj stanova bez obzira na jaku privredu i stambene fondove. Domovi zdravlja. soliteri UNISA u Sarajevu itd. zgrade Pošte. stambeni. Zeničanka itd.8 Lukavac –stambena četvrt nepromijenjena od 1992 godine. Sarajka. Za uređenje stambenih naselja nema sredstava ni vremena ali se ostavljaju velike slobodne površine između zgrada za buduće društvene sadržaje.9 Tuzla – blokovska izgradnja na Slatini Sl. Predstavnici radničke klase su u vlasti i u svim porama društva tako da se svaki pokušaj tradicionalizma i regionalizma u urbanizmu i arhitekturi mora pažljivo odvagati jer se takvi napori tretiraju kao retrogradni i nepotrebni.

. zajedničke krvi i tla a što nije svojstveno gradovima Evrope i niukom slučaju ne može predstavljati novi identitet naših gradova već novi urbicid. Ukoliko se džamija ili crkva postavlja u kotlini onda mora biti visoka desetinama pa i stotinu metara kako bi nadvisila sve građevine u gradu. formiraju se poslovne zone u kojima dominiraju Merkatori. aleje poznatih pjesnika u aleje ljutih ratnika. sva ostala groblja i obilježja su uglavnom locirana u gradskim prostorima sa puno kiča. Ostavljeni bez svojih fabrika. horde.... medrese i koledži. po uzoru na Potemkina. U takvoj zbrci naziva teško se mogu snaći i stariji građani a kamoli mnogobrojne izbjeglice. Počitelj. Tuzla. ukidaju stambeni fondovi i fondovi solidarnosti i otvara prostor za razne malverzacije i zloupotrebu gradskog prostora. bioskopa i svojih šetališta prepušteni su parkovima koji su toliko zapušteni i ruinirani da su u njima ostale još samo rijetke i najotpornije biljne vrste. Konzumi. istorija zaboravljena a stvorena nova od 15 ratnih i poratnih godina. Merkuri i drugi potrošački lanci . domova kulture. Poslijeratni identitet gradova Sprega tajkuna i moćnih političara je jača od zakona koji je još uvijek na strani građana tako da se stavljaju van snage regulacioni planovi.N.. Jablanica i sl. Roboti..). raspuštaju urbanistički zavodi. Turista će uzalud tražiti ulicu nekog pjesnika. Ako se nema sredstava za izgradnju male džamije ili crkve na ulazu onda se na okolna brda postavljaju džinovski krstovi (Mostar. Vrace u Sarajevu . kamenim ili metalnim a negdje i neonskim krstom (Vitez. Takva su i spomen obilježja u gotovo svim gradskim centrima sagrađena u 66 .. Razni domaći i susjedni moćni investitori obogaćeni sumnjivim privatizacijama koriste takvu situaciju da bi u starim gradskim centrima sagradili ogromne šoping centre i ugostiteljske objekte. u vidu spomen kosturnica i spomen obilježja na mjestima velikih bitaka. U prodaji atraktivnih lokacija općine nalaze siguran izvor prihoda jer su privredni subjekti uništeni. književnika ili slikara ili nekog drugog znamenitog čovjeka. Domovi kulture. Mujagić 3. Takvi su spomenici na Šehitlucima kod Banjaluke. Memorija grada je izbrisana. prognanici ili turisti.). Stolac . a svaki glavni trg i svaka glavna ulica dobili su imena onih koji su svoje narode poveli u rat. Pješak je protjeran i sa onih uskih traka uz saobraćajnice koje im je raniji sistem ostavio. Nakon NOR-a izgrađena su partizanska groblja u vidu monumentalnih spomeničkih komleksa (Mostar. Izuzev veoma dobro koncipiranih memorijalnih centara u Potočarima i na Kovačima. bioskopi i sportski centri su zamijenjeni bezbrojnim kafeima a gradski trotoari i pločnici pretvoreni u kafanske bašte i parkinge za automobile. Takva ikonografija predstavlja najniži oblik identiteta koji vodi porijeklo od grupe. Interexi. Na ulazu u gradove je vidljivo istaknut grb grada sa vjerskim i nacionalnim simbolima a negdje je dodatno zakićen i ponekom zastavom susjedne zemlje. Obiji.Tjentište. Na periferiji gradova. škole i obdaništa su dobili imena po raznim svecima i spasiocima.). Gradske džamije su zamijenili Islamski centri. Općinska vijeća mijenjaju ulice a referendumi i ostala učešća građana u ovim važnim pitanjima proglašavaju se tekovinama komunizma. Trgovi mladosti su pretvoreni u trgove šehida ili nacionalnih heroja. Na prvom bilboardu se postavlja plan grada čiji su trgovi i ulice dobili imena po novim ratnicima i starim kraljevima a ponegdje i po fašistima iz predzadnjeg rata. opasniji i pogubniji od onog iz četiri ratne godine. crkve su zamijenili katolički centri i manastiri a bolnice..

skromno i bez nepotrebne ikonografije najrječitije svjedoči o ratnim strahotama istovremeno korespondirajući sa ambijentom stare čaršije. Do realizacije takvih ideja nije došlo zbog pritiska međunarodnih organizacija. U tome prednjače Sarajevo. Bijeljina.. Siluete bosanskohercegovačkih gradova (bez obzira na velika razaranja iz ratnih godina) i bez obzira na vjersko-nacionalnu ikonografiju neće brzo promijeniti ni svoju sliku. Zenica slijedi primjer Tuzle te uklanjanjem starih fabričkih dimnjaka u Željezari i izgradnjom savremenog kompleksa sa hotelom.). džamija u Prnjavoru . Zvornik. Dobar primjer spomen obilježja je svakako Kapija u Tuzli gdje mermerni pločnik i natpis na zidu.. 67 . Banjaluka je izgradila moderan administrativni kompleks u centru grada i bez obzira na političke motive i konotacije ovaj kompleks je dao novi imidž gradu. raskrsnice i zaobilaznice osvijetle.). Između robne kuće i stare čaršije u toku je izgradnja modernog trga koji je uokviren velikim parkovskim površinama.novi trendovi ili novi urbicid parkovima i na pločnicima i bez ikakve umjetničke vrijednosti i sa suhoparnom vjerskom simbolikom u obliku stilizovanog krsta ili ljiljana (Brčko. ni formu niti identitet sve dok građani tih gradova ne preuzmu na sebe odgovornost za njihov razvoj u skladu sa evropskim urbanističkim poveljama. Tuzla to postiže izgradnjom Panonskih jezera u centru grada sa sojeničkim naseljem. Sonim trgom sa muzejom soli. Kosim staklenim tornjem i brojnim fontanama po gradskim trgovima. Naravno da postoje i primjeri pozitivnih promjena gdje naši gradovi poprimaju obrise novijih evropskih gradova a svojim novim sadržajima privlače turiste iz cijelog svijeta istovremeno čuvajući svoje ambijentalne vrijednosti i istorijsko naslijeđe.) izgrade moderni trgovi i objekti čime bi se promijenila slika grada i izbrisala njegova memorija i tu su ideju podržali i nadležni urbanisti kroz izradu novih regulacionih planova i urbanističkih projekata.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini .zelene površine urede po uzoru na Metković. ova spomen obilježja su radili ili domaći samouki umjetnici ili lokalni arhitekti podložni uticajima političkih moćnika. riješe stacionarni saobraćaj a trotoare i ulice vrate pješacima. Za početak bit će dovoljno da adekvatno označe i riješe ulaze u svoje gradove . Bilo je pokušaja da se na mjestima srušenih džamija u mnogim gradovima RS-e (Ferhadija u Banjaluci. Bosmal centar .. Travnik i Kalesija. kućom plamena mira. zaštite i ožive stara gradska jezgra itd.. tržnim centrom i sportskom dvoranom na Kamberovića polju stvara novi imidž grada pun lijepih parkova i čiste rijeke. Dok su spomenike iz NOR-a radili eminentni jugoslovenski i svjetski arhitekti i vajari. Brčko vraća svoj nekadašnji sjaj i izgradnjom modernih objekata u centru (uz istovremenu revitalizaciju starih ) i izgradnjom pješačkih zona i trga predstavlja primjer za sve ostale gradove u BiH na koji način mogu izgraditi svoj identitet i prepoznatljivu formu. Čelić. Ugljevik nema sredstava da završi započeti grad ali zato ljubomorno čuva svoj urbani standard sa velikim trgom i zelenim površinama za neka bolja vremena. Stupari. Sarajevo je puno paradoksa jer dok se sa jedne strane unutar stambenih blokova grade džamije i islamski centri u turskom i arapskom stilu sa druge strane se obnavljaju i grade poslovni i stambeni tornjevi koji svojom ljepotom ne zaostaju za najljepšim zgradama svijeta i stvaraju novu i modernu siluetu grada (Avazovi tornjevi.. S druge strane mnogi gradovi u FBiH pokušavaju vratiti stari orijentalni izgled izgradnjom objekata islamske arhitekture ali i objekata svih drugih namjena u tradicionalnom ili orijentalnom stilu. istočni Mostar. Aladža džamija u Foči .

I u ostalim evropskim gradovima dominiraju nove građevine koje svojom veličinom i ljepotom nadmašuju stare srednjovjekovne zamke i tvrđave. godine a izgradnja tih gradova u socijalističkoj Jugoslaviji pod uticajem krute Atinske povelje iz 1933 godine. Izgradnja naših gradova u periodu između dva svjetska rata bila je pod uticajem Građevinskog zakona iz 1931.11 Bijeljina.14 Srebrenica –grad kome su pobili stanovnike 4. U Evropi su odavno srušene granice između država i nacija a urbanizam je postao kosmopolitski. Mujagić Sl.izuzev spomenika centar je ostao isti Sl.13-Ulaz u Tuzlu na Husinu-spomen obilježje Sl. osmišljen i izrastao iz najboljeg što je određeno podneblje i društvena zajednica mogla pružiti. Povelja iz Machu Pichu 1973 godine nije puno promijenila koncept razvoja gradova na našim prostorima jer je ova povelja zagovarala veći uticaj tradicionalizma i regionalizma u urbanizmu što je 68 .centar sa spomen obilježjem Sl. Minhen je zadivio svijet svojim rotirajućim tornjem i natkrivenim stadionom izgrađenim za potrebe Olimpijade 1972 godine.12 Čelić. Novi identitet evropskih gradova i neophodnost usklađivanja naših gradova sa evropskim urbanističkim poveljama i NUTS standardima Izgradnjom Milenijumske kupole London je svijetu poslao novu sliku o sebi u kojoj više ne dominira toranj Big Ben i most na Temzi.N. Ukoliko BiH želi da postane članica Evropske unije onda mora promijeniti i formu svojih gradova u skladu sa mnogobrojnim poveljama Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Pariz je izgradnjom centra Pompidu na Konkordu i drugim savremenim objektima ponudio novu sliku grada kojom ne dominira Ajfelov toranj i Luvr.

održivi razvoj. očuvanje karaktera grada. U susjednim zemljama kod planiranja naselja i gradova već se primjenjuje NUTS sistem nomenklature prostornih jedinica za statistiku a koji se odnosi na teritorijalnu organizaciju naselja po broju stanovnika i veličini teritorijalne jedinice prema kriterijima EUROSTATA-a a utvrđuje ravnopravni kriterij za određivanje jedne od pet kategorija i opremljenost javnim službama.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . više raznovrsnosti i raznolikosti. urbanoj bezbjednosti. garantiranje bezbjednosti i zaštite zdravlja. regeneraciji originalnog građevinskog fonda.16 Zenica. zaštitu i unapređenje graditeljske i kulturne baštine.  Uloga urbanizma u ostvarivanju programa održivog prostornog uređenja. To su :  Program trajnog prostornog uređenja u gradovima i njihovoj okolini. savremenom arhitektonskom oblikovanju prostora i objekata. grad kao mjesto društvenog života.  Preporuke koje će voditi stručnjake i one koji odlučuju na svim nivoima a koji se baziraju na principima nove . afirmacija i porast kretanja. Kod ostvarivanja ideje održivog razvoja misli se na :očuvanje čovjekove okoline.15 Kalesija-stvaranje identiteta mavarskim stilom Sl. Sl. upotreba novih tehnologija. U kratkim crtama ove preporuke se ogledaju u premisama: grad za sve.novi trendovi ili novi urbicid bilo protivrječno tadašnjem sistemu koji je zagovarao stvaranje novog svijeta bez nacionalnih i regionalnih ograničenja. istinsko učešće građana. afirmaciji i bezbjednosti kretanja i povezanosti i prožimanju funkcija u prostoru. aktivnom učešću svakog pojedinca. zaštita i unapređenje javnih prostora. Evropska urbanistička povelja iz 1992 godine (Strazbur) kod nas je prošla nezapaženo zbog tek otpočetih ratnih dejstava a najnovija Atinska povelja iz 1998 godine koju je utvrdio Evropski savjet urbanista pod nazivom „Preporuke za prostorno uređenje gradova“ je za nas mnogo interesantnija jer definiše strateške ciljeve koje moraju usvojiti svi evropski gradovi . manje kontrole.evropski stil gradnje               69 . okvir ekonomskog razvoja.univerzalne ideje održivog razvoja. multikulturalnoj integraciji svih socijalnih grupa i zajednica.

Bijeljina – poslovna zona na ulazu   Zaključak Bez obzira na mnogobrojne evropske povelje. Industrijske zone sa nedovršenim ili ruiniranim starim kompleksima su najčešća slika na ulazu mnogih naših gradova čime se ne postiže ni lijepa slika a ni lijepa forma ovih gradova. raznih zanatskih i ugostiteljskih sadržaja nova središta urbanog života sa perifernih tržnih centara ponovo bi se vratila središtu grada a grad bi povratio izgubljeni identitet.. 70 . ugradnjom uličnog mobilijara (klupe. U redizajnu i renoviranju ovih starih gradskih jezgra sa otvaranjem pješačkih komunikacija. postavljanjem skluptura u prostoru. fontane . Stara gradska jezgra su uglavnom zapuštena bez iole ozbiljnijih pokušaja njihove revitalizacije. Ne treba težiti pukom amorfnom širenju grada izgradnjom industrijskih zona i naselja na periferijama gradova jer na to upozorava i „Lokalna agenda 21“ u konceptu održivog razvoja i očuvanja obnovljivih resursa za buduće generacije. lampe. regionalnim i pejzažnim vrijednostima po kojima su bili poznati u starijoj istoriji. hortikulturnim uređenjem zapuštenih zelenih površina i ubacivanjem privlačnih sadržaja u vidu bioskopa. Mujagić Sl.17 Tuzla. Izuzev Tešnja i Gradačca malo je gradova koji su uspjeli riješiti ovaj problem. muzeja. scena na otvorenom. skokovito i različito od regije do regije. Ta forma ne smije biti plod neke ideologije i ikonografije već osmišljeni izraz onog najboljeg što ti činioci pružaju. Primjenom preporuka evropskih urbanističkih povelja i standarda naši gradovi bi postepeno dobili novi identitet u simbiozi prirodnih i društvenih vrijednosti sa svim ambijentalnim.). Sl.18 .Panonsko jezero sa slanim bunarom i staklenom kulom u pozadini. Prihvaćajući pojedine evropske vrijednosti od nas se ne traži i prihvatanje njihovih urbanih formi već da sami izgradimo te svoje urbane forme u interakciji prirodnih i društvenih činilaca. preporuke i agende koje nude rješenja i smjernice za idealne gradove i koje su u praksi primijenili mnogobrojni evropski gradovi.N.. redizajn i obnova naših gradova teći će nekim svojim tokovima.

old complexes are scenes that can be seen entering many suburbs which creates unattractive forms of the cities. European Spatial Planning Observation Network-Study Programme on European Spatial Planning (ESPON) 9. mr. horticultural landscapes. redesign and rebuilding of our cities will have specific developments. Potsdam. 1997 godine 4. Hrvatsko društvo za sustave: "Grad kao složen sustav". installing attractive elements such as cinemas. Bublin Mehmed: "Rehabilitacija gradova Bosne i Hercegovine". Implementing suggestions of European urban treaties and standards our cities would gradually gain new identity in symbiosis of natural and social values with ambient of regional scenes which were recognizable throughout the history. placing sculptures. advice from “Local agenda 21” for durable development saving resources for the future generations. different vendor’s and catering places in city centers would bring back loosen identity. European Spatial Devolopment Perspective (RSDP). 8. open theaters. Old city parts are usually ruined with no revitalization endeavors. Castex Jean: Depaule Charles i Panerai Philippe: "Urbane forme". gradual and different in different regions. Krier Rob: "Gradski prostor-u teoriji i praksi". Društvo urbanista Beograda: "Urbani dizajn" . it means making our own urban forms respecting natural and social element.str. Redesign and renovation of these parts of the cities by building pedestrian walkways. which have a practical use in some places around Europe. It has to be premeditating approach using the best elements. Dina Krunić i Studio Simbiosis: "Mikro urbanizam kao inicijator razvoja na primjeru projekta beogradska simbioza" . fountains).Milica Grozdanić: "Savremeni koncept urbanog razvoja i kontekst" str. Literatura   1. Delalle Radovan: "Traganje za identitetom grada" Izdavački centar Rijeka. Zbornik radova. Beograd 3.157-167 7. museums. Građevinska knjiga –Beograd 1999 godine 71 . That form can not be result of ideology and iconography.Stvaranje poslijeratnog identiteta gradova u Bosni i Hercegovini . installing street accessories (benches. Zagreb 1996/97 godine 10. Građevinska knjiga. lamps. Simple amphoral spreading of the cities with industrial and urban zones in suburbs should not be an aspiration. Accepting some of these values does not mean accepting European urban forms. Industrial zones with unfinished or ruined. 1999. BuybookSarajevo 2004 godine 2. Committee of Spatial Devolopment. With exception of Tešanj and Gračanica there are only a few cities that have solved this problem successfully.novi trendovi ili novi urbicid Conclusion Regardless of large number of European treaties. Towards Balanced and Sustainable Devolopment of the Teritory of the EU.Zbornik radova –Beograd 2006 godine 5. Nakladni zavod matice Hrvatske..2331 6. suggestions and agendas that provide solutions and guidance for ideal cities.

N. Mujagić 11. Krunić Jovan: "Baština gradova srednjeg Balkana", Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, 1996. godine 12. Linč Kevin "Slika jednog grada ", Beograd , Građevinska knjiga 1974) str.10 13. Pušić Ljubinko: "Čitanje grada-između duha i materije", Prometej-Novi Sad 1995 godine 14. Ranko Radović: "Forma grada-osnove,teorija i praksa", Stylos -Novi Sad 2003 godine 15. Serdarević Mevlida: "Pravna zaštita kulturno-historijeskog naslijeđa BiH – nastajanje, očuvanje, destrukcija", Međunarodni centar za mir, Sarajevo 1997. godine 16. Tošković Dobrivoje: "Urbani dizajn", Urbanistički zavod Republike Srpske, Banjaluka 2000 godine 17. Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka - Prostorni, urbanistički i regulacioni planovi RS, 2005 god. 18. Udruženje hrvatskih arhitekata "Regionalizam i globalizacija", Časopis Arhitektura br.1 (215), Zagreb 2003. godine 19. Vaništa-Lazarević Eva: "Obnova gradova u novom mileniju", Classic map studio, Beograd 2003. godine 20. Vresk Milan: "Razvoj urbanih sistema u svijetu", Školska knjiga, Zagreb, 2002. god.

     

72

Zbornik radova PMF 4 i 5, 73 – 86 (2007-2008)

Originalni naučni rad

OSVRT NA TERITORIJALNI I POPULACIONI RAZVOJ GRADA TUZLE REVIEW OF THE TERRITORIAL AND POPULATION DEVELOPMENT OF THE CITY OF TUZLA Mr. sc. Damir Džafić, prof. geografije, OŠ „Sjenjak“ Tuzla Sažetak Teritorijalni i populacioni razvoj gradova uopće, pa samim time i Tuzle stoje u uzročno – posljedičnoj vezi, te ih tako treba analizirati i proučavati. Ovaj rad ukazuje na osnovne faze teritorijalnog i populacionog razvoja današnjeg grada Tuzle kroz koje je on prošao do kraja 20. stoljeća. Ukupno je prikazano šest faza razvoja koje se vremenski ne podudaraju sa historijskim periodima kroz koje je prošla naša zemlja. Tako su svi historijski periodi do 15. stoljeća prikazani kroz jednu fazu razvoja, u periodu osmanske uprave Tuzla je prošla kroz tri faze, u vrijeme austrougarske uprave kroz jednu fazu i u socijalističkom periodu kroz posljednju, šestu fazu svog teritorijalnog i populacionog razvoja. Ključne riječi: grad, faza razvoja, teritorijalno širenje, broj stanovnika Abstract Territorial and population development of cities in general, including Tuzla, are connected, so they should be studied in such a way. This paper points out the basic stages of the territorial and the population development of the city of Tuzla since it was settled and until the end of the 20th century. Six stages have been identified in total, which do not coincide with the historical periods in our country. Namely, all the historical periods up to 15th century are shown in a single stage of development, during the period of the Turkish Empire Tuzla went through three stages, during the Austro-Hungarian period there was one stage, and in the Socialist period it went through the last stage of its territorial and population development. Key words: city, development stage, territorial expansion, population

D. Džafić Uvod Grad Tuzla se nalazi u Sjeveroistočnoj Bosni, odnosno u Tuzlanskom kantonu, čiji je glavni administrativni, obrazovni, kulturni, privredni i sportski centar, te najveće urbano naselje. Gradsko područje zahvata površinu od 4 842,29 ha ili oko 48 km2 , sa blizu 100 000 stanovnika, a smješteno je u dolini rijeka Jale, desne pritoke Spreče. Područje današnjeg grada Tuzle naseljeno je još od prethistorije, a u izvorima se prvi puta pominje pod nazivom Soli u srednjem vijeku, odnosno sredinom 10. stoljeća. Današnji naziv grada je turskog porijekla, od riječi tuz – so. Kroz svoju dugu povijest, Tuzla je od malog naselja sojeničkog tipa izrasla u jedno od najvećih urbanih naselja naše zemlje. Njena teritorija vremenom se širila, broj stanovnika je rastao, a zanimanje stanovništva ovisilo je o prirodnim bogatstvima ovog područja. Od tih bogatstava na prvom mjestu je so, zbog koje se oduvijek ovdje živjelo, gradilo, rušilo, popravljalo...
1

Sl. 1. Tuzla i njena okolina Područje današnjeg grada Tuzle u doturskom periodu Život ljudi na prostoru današnjeg grada Tuzle započeo je u razdoblju mlađeg kamenog doba (neolita) o čemu govore sačuvani historijski izvori među kojima sve do srednjeg vijeka preovladavaju ostaci materijalne kulture, a od tada pisani historijski izvori. Neolitsko naselje je bilo sojeničkog tipa, a sva saznanja o ovom naselju, koja su oskudna, dobijena su na osnovu slučajnih nalaza pronađenih prilikom većih ili manjih građevinskih radova. Naselje se nalazilo između današnjeg kina Mladost na zapadu,

1

Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025., Službene novine Tuzlanskog kantona, godina 13, broj 9, Tuzla septembar 2006., str. 799.

74

Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Čaršijske džamije na istoku, rijeke Jale na jugu i Muzičke škole na sjeveru, a centar tog naselja bio je prostor na kome se danas nalazi Šarena džamija. 2 Kontinuitet života na području današnje Tuzle nastavljen je i tokom metalnog doba. Sudeći prema materijalnim nalazima, omiljeno mjesto za život čovjeka tokom metalnog doba na ovom području bila je dolina rijeke Soline, desne pritoke Jale. Tu se 3 nalazi lokalitet Gradovrh, na kome je pronađen najveći broj nalaza iz metalnog doba. Iz perioda vladavine Rimljana na prostoru Tuzle nema materijalnih dokaza o postojanju naselja, što ne mora da znači da se kontinuitet života na ovom prostoru nije nastavio. Naime, “rječica Solina i samo naselje (Ad Salines – grad Solana) dobili su 4 ime za njihovog vremena”. Što se tiče same lokacije naselja Ad Salines, kao jednog od naselja u rimskoj urbanoj mreži, nema sumnje da se nalazilo na području današnje 5 Tuzle, što potvrđuju je i neki inostrani naučnici. Nakon Rimljana, u krajeve oko današnje Tuzle prodiru Germani i Mongoli, a u 7. stoljeću najveći dio Balkanskog poluotoka stalno nastanjuju Slaveni. Dolaskom Slavena iščezao je u unutrašnjosti Balkana čitav niz antičkih i još starijih gradova koji su se razvili na mjestima pogodnim u geografskom, vojnom i ekonomskom pogledu. Podaci iz pisanih izvora, kao i arheološki nalazi potvrđuju da je u unutrašnjosti Balkana život gradova nasilno prekinut krajem prvog i početkom drugog desetljeća 7. stoljeća. Prošlo je više stoljeća prije nego što su neki od njih u novijim, izmijenjenim uslovima uspjeli da povrate staru slavu. Po svemu izgleda da su od ranijih naselja Slaveni jadino upotrebljavali gradine. To potvrđuje ne samo naziv “gradina” koji je slavenskog porijekla, već i fragmenti slavenske keramike, na koju se često nailazi prilikom istraživanja prethistorijskih gradina. Mnogi bosanski srednjovjekovni gradovi, podignuti na nekadašnjim gradinama, takođe ukazuju na važnost uloge koju su gradine odigrale u prvim stoljećima slavenske historije na ovim prostorima. Pored gradina, Slaveni su 6 upotrebljavali utvrde ili gradišća, obično smještena u nizini i u močvarnim predjelima. Iz sredine 10. stoljeća potiče i prvi pisani spomen Tuzle. Naime, 950. godine je bizantijski car i historičar Konstantin Porfirogenit u svom djelu “De administrando imperio”, pomenuo neke gradove koji se nalaze na području Bosne (Kotor i Desnik), 7 kao i neke koji će kasnije ući u sastav bosanske države, a između njih i Salines. “Nema nikakve sumnje da je to današnja Soli ili Tuzla (slav. sol, turski tuz, so), jer osim ovog mjesta nema (barem sada ne) na čitavom području od Adrije do Crnog mora niti sonog 8 izvora niti kamene soli; sve te zemlje dobijaju so ili sa morskih obala ili iz Karpata.”

2

V. Milić, Praistorijska naselja na području Tuzle, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1985., str. 10 – 11. 3 V. Milić, Praistorijska naselja na području Tuzle, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej istočne Bosne, Tuzla, 1985., str. 12. 4 M. Klapić, Privredni razvoj Tuzle od prethistorije do II svjetskog rata, Stav, časopis za društvena pitanja, kulturu i umjetnost, Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla, Tuzla, 2003., str. 69. 5 B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća, II, srednji vijek, Školska knjiga, Zagreb, 1995., str. 252. 6 D. Kovačević – Kojić, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Veselin Masleša, Sarajevo, 1978., str. 18. 7 Ibid., str.19. 8 J. Jiriček, Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku, Svjetlost, Sarajevo, 1951., str. 51.

75

D. Džafić I naziv srednjovjekovne bosanske župe Soli vezan je za sona nalazišta, a područje 9 ove župe, u kojoj se nalazio grad Salines, zahvatalo je dolinu Jale i gornji tok Spreče. Pretpostavlja se da su gradovi koje spominje Porfirogenit “bili utvrđenja, vojna i 10 upravna sjedišta, a neki od njih su mogli imati i izvjesnu ekonomsku funkciju”. Ta utvrđenja su se sastojala samo od “poneke zidane kule i obzidanog dvorišta, a sve ostalo 11 je bilo od drveta”. Ono što je bitno napomenuti jeste i činjenica da su urbana naselja u srednjovjekovnoj Bosni, i pored svojih određenih funkcija, daleko bila od toga da im se 12 mogu dati obilježja pravih centralnih naselja. To važi i za današnju Tuzlu koja je prije dolaska Turaka bila varošica. Iako je bila najveće naselje koje su Turci zatekli u ovom kraju, ipak se radi samo o malom trgu koji nije imao veći privredni značaj. Izgleda da se u doba bosanske srednjovjekovne države slani izvori nisu obimnije 13 iskorištavali, a ukoliko je i bilo proizvodnje soli, ona je imala samo lokalni značaj. Kraj srednjeg vijeka Tuzla je dočekala kao naselje koje je najvećim dijelom bilo sagrađeno od drveta, pa je zbog toga od Turaka i nazvano Drvenim gradom, a u osmoj deceniji 15. stoljeća Agac Tuzla što doslovno znači Drvena solana, odnosno Solana na 14 drvo, dok će se u 16. stoljeću za Tuzlu upotrebljavati naziv Memleha-i-zir. Drveni grad se nalazio na prostoru današnje Atik ili Šarene džamije i okolo nje. To naselje je u proljeće 1463. godine spalio bosanski kralj Stjepan Tomašević, a definitivnim 15 zaposijedanjem ovog područja uništeno naselje Turci više nisu obnavljali. Oko 1478. godine u tadašnjem naselju Donja Tuzla bile su 74 kuće (domaćinstva) sa oko 300 – 400 stanovnika, 16 iako to ne mora značiti da grad stoljeće ranije nije mogao imati i više stanovnika ako se imaju u vidu posljedice koje je na evropsko stanovništvo ostavila kuga u drugoj polovini 14. stoljeća. 17 I pored toga što će Turci kasnije izgraditi novo naselje, po svemu drugačije od srednjovjekovnog, možemo kazati da srednjovjekovni “Drveni grad” ipak predstavlja prvu, početnu fazu u razvoju Tuzle kao gradskog naselja.

9

Đ. Basler, Župa i grad Soli u srednjem vijeku, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej istočne Bosne, Tuzla 1985., str. 17. 10 D. Kovačević – Kojić, Op. cit., str.,19. 11 A. Benac, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1955., str. 119. 12 S. Bakaršić, Specifičnost urbanog fenomena Bosne i Hercegovine, Geographica Slovenica 10, Inštitut za geografijo Universe v Ljubljani, 1980, str. 79. 13 D. Kovačević – Kojić, Op. cit., str. 84. 14 A. Handžić, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Svjetlost, Sarajevo, 1975., str. 166. 15 Ibid., str. 35. 16 M. Klapić, Op. cit., str. 70. 17 Tom prilikom su najviše stradali gradovi, naročito oni najveći i najrazvijeniji. Tako je npr. Firenca izgubila više od polovine stanovništva, a Venecija, Hamburg, Bremen i dr. više od dvije trećine. (O tome vidi šire u: B. Milić, Op. cit., str. 47).

76

str. na jugoistočnoj strani. 1959. 20 Nakon dolaska Turaka. Posebno napreduju gradovi preko kojih su vodili putevi prema sjeveru i sjeverozapadu. kulture islama”. 19 Ipak. Kasaba kao vrsta naselja. Bakaršić. grupisanih prema kapijama sa unutrašnje strane. stvorena palanka oko Tuzle. polukružne kule nabijene zemljom. Još jednom o procesu urbanizacije za turskog doba u Bosni i Hercegovini. Poljska kapija se nalazila nasuprot stare kapije tj. glavnim pravcima turskog prodiranja u Evropu. izgrađeni od drveta. 21 A. Oko zidova palanke bili su ozidani opkopi duboki 5 – 6 stopa. Kako je u zidove trebalo zatvoriti i naselje i slane bunare i istovremeno imati prilaz Jali. do oko 1548.. str. 20 S. njima je sa sjevera tekla voda potoka s okolnih brda koja je ovuda usmjerena. XIV – XV. današnjeg Sonog trga. spojeni sa Jalom. tj.. Geografski pregled. 80. N. Na sjeverozapadnoj strani nalazila se Stara kapija. pokraj koje je nastala i prva džamija. 218. 174 – 176. Pošto je voda iz Jale samo u nižem dijelu palanke mogla ulaziti u opkope. nešto prije 1548. godine nastati prva muslimanska mahala. u naselje sa šest mahala od kojih su četiri bile u okviru palanke (Džamijska 18 19 S. Upravo će na tom prostoru. od oko 1533. koliko kao posljedica pojava koje proizilaze iz političke i društvene strukture Turske Carevine. grad se znatno teritorijalno proširio u odnosu na srednjovjekovne okvire. Prilaze do kapija omogućavali su mostovi. nešto poslije 1533. već u prvoj polovini 16. potrebno je naglasiti da je urbanizacija Bosne i Hercegovine u tursko doba posljedica kompleksnog djelovanja brojnih faktora. 1973. U sredini palanke postojala je čaršija. odnosno iz orijentalne kulture ili. godine. osim što je došlo do krupnih građevinskih promjena. slanih bunara i Jale je i odredila okvir zidova koji su zatvarali približno okrugao prostor čija je dijagonala iznosila oko 400 metara. III.. cit. 21 U periodu od formiranja prve muslimanske mahale pa do izgradnje palanke. Tako je. Sarajevo. Mastilo. Tuzla je neko vrijeme bila otvoreno gradsko naselje jer je srednjovjekovni Drveni grad spaljen u borbama 1463. Op. Handžić. Ostali gradovi ili stagniraju ili propadaju jer u većini slučajeva nisu bili na pravcu prodiranja Turaka i u duhu s novim privrednim tendencijama toga vremena.. a od nje su prema svakoj kapiji vodili sokaci koji su ujedno predstavljali i glavne komunikacije kroz središta mahala. godine. a na svakih 60 koraka tj. Bakaršić. stoljeća. sama razdaljina između Atik mahale. i na sjevernoj strani bila je Džindićka kapija. str. Zidovi palanke bili su visoki 8 – 9 stopa. Atik mahala sa džamijom. tačnije. Op. a s tim u vezi znatno se uvećalo i stanovništvo. 77 . Jalska kapija se nalazila na južnoj strani i predstavljala izlaz na Jalu. Geografski pregled. a Stara i Poljska kapija predstavljale su ujedno glavne ulaze u palanku. Sarajevo. a široki 12 stopa. Tako je Tuzla od varošice izrasla. Što je posebno važno “ona se ovdje ne pojavljuje toliko kao posljedica onog osnovnog faktora – razvijenijih proizvodnih snaga zemlje. str. 103. Razvijanjem naselja. Turci su odmah prišli i njegovom utvrđivanju pa su cijelo naselje opasali jakim zidom sa četiri kapije koje su opet same za sebe predstavljale mala utvrđenja. jer u općoj ekonomskoj strukturi za turskog vremena nije došlo do bitnih promjena. blizu slanih bunareva. na prijelomnim linijama zidova postojali su grudobrani. vjerovatno pokretni. godine. 18 Od gradskih naselja koja su Turci zatekli posebno se razvijaju ona koja su bila na putevima koji su povezivali ove prostore sa vrlo frekventnim Carigradskim drumom ili sa morem prema Dubrovniku i Splitu.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Urbani i teritorijalni razvoj Tuzle u osmansko doba Uspostavom turske uprave u našim krajevima dolazi do osnivanja novih i razvoja zatečenih urbanih središta. cit.

godine iznosio 57. cit. 1995. Poljska kapija. Etnologija sjeveroistočne Bosne. 1996. ono je moralo imati ne samo svoju teritoriju i granice. 24 Svaka kasaba je imala čaršiju. Pri tome je broj muslimanskih kuća porastao sa 7 na 283. Broj kuća je 1533. a često se u njima i trgovalo. Sarajevo. te mahale. han ili karavan-saraj. Dućani u kasabama su bili mali.. a iza njih su se nalazile magaze. Od objekata društvenog značaja u čaršiji najčešći su bili hanovi koji su služili za odmor i prenoćište. obično građeni od drveta. 22 23 A. Op. 23 Do kraja prve polovine 16. a broj hrišćanskih kuća sa 50 na 123 kuće. Sl. Stara kapija. Kulenović. Džafić mahala. a dvije izvan (Mahala subaše Alije i Kršćanska varoš). godine grad imao 406 kuća.D. str. Muzej istočne Bosne. nego bar jednu džamiju. mekteb. Isa–begova. Priznavanje takvog statusa potvrđivano je posebnim pravnim aktom.. Mahala hisarije Ferhada. Čaršija se obično nalazila u središtu kasabe. 4. S. Sarajevo-Publishing. str. 2. Da jedno naselje dobije status kasabe.stoljeća Legenda: 1. 172 – 174. središte zanatstva. Kasabe su obično bile administrativni centri kadiluka ili bar nahije. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Najčešće se prostirala duž glavne saobraćajnice. sina Ahmedova). Tuzla. trgovine i prometa. knj. Položaj mahala unutar palanke u prvoj polovini 16. uglavnom od kamena. sagrađene od čvršće građe. eventualno hamam. 24 E. odnosno stanovništva uticalo je imigriranje seoskog stanovništva u grad Tuzlu. 2. tekiju. Čelebi.. kroz koju je vodila glavna saobraćajnica i gdje su se sastajali putevi sa svih strana. rasprave-studije-članci. da bi 1548. 9. 636. 2. imaret. a time se mijenjao i pravni položaj gradskog stanovništva. Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline. Džindićka kapija. str. Jalska kapija Sticanje naziva kasaba predstavljalo je krupan događaj u razvitku jednog naselja. Handžić. pri čemu istovremeno u okolnim seoskim naseljima dolazi do smanjenja broja stanovnika. stambene površine grada. niz dućana i druge ustanove u čaršiji koje mu daju obilježje gradskog naselja. 78 . Timur–hodžina. 22 Na porast broja kuća. U čaršiji se obavezno nalazila i džamija. 3. stoljeća Tuzla je dobila status kasabe koji je zadržala kroz cijeli period osmanske vladavine. Mahale su bile smještene neposredno uz čaršiju i na padinama obližnjih brda. Putopis.

naslanjajući se na Turali–begovu i Mahalu Mustafe džindije). posebno je značajan Turalibegov. 26 U drugoj polovici 16. iako ni ona po popisu iz 1600. 79 . Oko kuća bili su visoki zidovi. a prozori su redovno bili okrenuti u avliju. 28 Od brojnih vakufa. 111 – 112. godine (42 kuće) nije imala ni polovinu od ranijeg broja kuća (1548. Tuzla. Širenjem grada izvan zidova palanke.. Glavni sokak bio je obično krivudav. kulturu i umjetnost. Turali–begova mahala (razvila se na relativno udaljenom ravnom terenu u pravcu poljske kapije. Stav. te Kršćanska varoš. požari su bili česta pojava u starim kasabama. Mahala sagrakčije Murge (na zapadnoj strani palanke. 2003.. Op. pa se naziva još i Poljska mahala). tijesan i kaldrmisan. Mahala Malkoča džindije (oko današnje zgrade pozorišta. stoljeća “već vladao princip da se naselje ne zbija u palanku”. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla. iako je tokom vremena učvršćivana. stoljeća nalazile u okviru palanke. Časopis za društvena pitanja. Uloga i značaj Turalibegovog vakufa u urbanom razvoju grada Tuzle. samo je Džamijska (Atik) mahala zadržala svoje ranije ime i nalazila se sigurno u okviru palanke. naslanjajući se na Atik mahalu). 29 25 26 N. Kroz njih je prolazilo više sokaka. nasuprot Džindijske kapije) i Kršćanska varoš (razvila se na sjeveroistočnoj strani. zbog čega samom legatoru i pripadaju “glavne zasluge za izuzetno brz urbani razvoj Tuzle sredinom XVI stoljeća”. Veći dio naselja razvio se ipak na desnoj obali Jale tj. a manje stambeno naselje. Mastilo. a ponegdje i tekija. nalazila se zapadno od Mahale Osmana ćehaje). stoljeća u kasabi se nalazilo 9 muslimanskih mahala. na obje obale Jale. Djedović. Razvitkom naselja sve se više širila i čaršija. str. str. cit. Mahala Osmana ćehaje (iznad Mehmed–agine mahale. današnja Jalska džamija).. cit. U njenom okviru sve se više razvijaju javne ustanove i trg. oko palanke. 146. Benac. stoljeća Tuzla se razvija u širokom prostoru izvan palanke. u mahali se nalazila bar po jedna džamija ili mesdžid. Kasaba se širila na sve strane od kapija i odmah se počela širiti na lijevu obalu Jale. današnja mahala Donje brdo) i Mahala Mosnik (nazvana kasnije Potočka mahala. Handžić. 29 R. 25 Ovakvom organizacijom postizao se dvostruki učinak: tišina u stambenim četvrtima i istovremeno manje gužve u čaršiji. 180. Jedan je bio glavni a od njega su se odvajali mnogobrojni ćorsokaci. Na desnoj obali Jale bile su: Atik mahala (na istom mjestu kao u prvoj polovici 16. glavnom ulicom i palankom).. 27 pa su zbog toga mahale nastajale izvan zidova i to teritorijalno prilično razmaknute jedna od druge. Do kraja 16. Gotovo svaka kuća u mahali imala je bašču i manji voćnjak. omeđena Jalom. 27 A. Može se reći da je u drugoj polovici 16. Od opisanih mahala koje su se u prvoj polovici 16. Hadži Hasanova mahala (čaršijska) na mjestu nekadašnje Isa–begove mahale i izvan palanke. Na lijevoj obali Jale do kraja 16. a njenom razvitku veoma su doprinijeli vakufi. cit. Mahala Mustafe džindije (na sjevernoj strani palanke. Pored stambenih zgrada. zatim mekteb. A. ali i s druge strane palanke. stoljeća). 28 Ibidem. Najvjerovatnije je poslije 1548. godine – 97 kuća). Op. str. str. godine požar uništio najveći dio naselja uključujući i veću polovinu Atik mahale. 60. stoljeća razvile su se tri mahale i to: Mehmed– agina mahala (razvila se na mjestu nekadašnje Timur–hodžine mahale.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle uglavnom izvan najvažnijih komunikacija. Op. ona je postepeno gubila svoj značaj. jer kako je poznato. odnosno na lijevoj obali Jale gdje je bila džamija.

Klapić. Handžić.. stoljeća. godine na prostoru današnje mahale Gornje brdo) i Arslan–agina mahala (razvila se u prvoj polovici 17. godine) broj kuća je povećan na 550. 2. 187 – 188. a samim time i broj stanovnika. 1975. 32 i oko 4000 stanovnika. može se reći da je proivodnja soli više od svih drugih faktora doprinijela razvoju Tuzle u osmanskom periodu. a 1674. str. u 17.. stoljeću Tuzla se širila prema sjeverozapadu (Tušanjska mahala). jugoistoku (Osman– begova mahala) i jugozapadu (Vikaljska mahala). 73. stoljeću povećavao se i broj kuća. Tako je prvo obnovljena Čaršijska mahala. Poljska kapija. cit.D. str. 31 A. stoljeća Legenda: 1. 30 Iako je do kraja 16. Džafić Pošto su legatori i osnivači mahala prethodno najvjerovatnije predstavljali organe u proizvodnji soli ili zakupnike. te unutar već postojeće ali neizgrađene urbane strukture (Mejdanska mahala). Položaj tuzlanskih mahala od druge polovine 16. str. 80 . Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. 32 M. Kosundže Osman–begova mahala (nastala poslije 1600. Dakle. Op. 3. 30 A.. a nazvana po nekadašnjem selu Tušnju koje je činilo periferiju srednjovjekovne varoši Donje soli). Tuzla 1985. pa se nazivala i Vikaljska mahala). Muzej istočne Bosne. 34. a ta proizvodnja je u 16. a na desnoj jedna mahala. Vikalju. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Sl. Tuzla će u ovim granicama i sa navedenim urbanim sadržajima uglavnom dočekati 20. stoljeće. Na desnoj obali Jale razvila se Tušanjska mahala (sjeverozapadno od palanke. Do sredine stoljeća (oko 1655. Sarajevo. stoljeća granica Tuzle kao kasabe bila znatno proširena. stoljeću veoma porasla. Stara kapija. u 17. godine u Tuzli je bilo više od 800 kuća. Tuzlanski slani izvori i proizvodnja soli od XV do XVII stoljeća. to ni blizu nije bila završna faza njenog teritorijalnog širenja i građevinskog razvoja za vrijeme turske vladavine. Jalska kapija. 4. 31 Uporedo sa teritorijalnim širenjem. Handžić. Svjetlost. ili oko 2500 stanovnika. Tako je Tuzla oko 1620. a vršene su i određene rekonstrukcije postojećih mahala. stoljeću teritorijalno širenje ovog grada je nastavljeno. stoljeća na tzv. godine imala 500 kuća. Džindićka kapija. Na lijevoj obali Jale razvile su se: Dželalina ili Mejdanska mahala (nastala u prvoj polovici 17. nastavljajući se na Mehmed–aginu i Mahalu Osmana ćehaje). a zatim su nastale još četiri manje mahale od kojih na lijevoj obali Jale tri. 3. U 17.

Iako od početka 19. 81 .. 1975.. 37 Ako se požarima i epidemijama dodaju nepovoljne prilike u okruženju. 35 A. stoljeća započinje tzv. godine pristupilo izgradnji kamene utvrde. kao i teritoriju s druge strane Majevice i izlazila na Savu kod Brčkog. 34 Ibid. str. – 1768. 33 H. stoljeća pa do 1878. Čuvati granice od neprijatelja i puteve od hajduka i razbojnika bila je glavna zadaća kapetanija. a koje su vezane za slabljenje Osmanskog carstva.). u vrijeme kapetana Derviš Hasana. Ono što je obilježilo period od 1800.. Školska knjiga. a među njima i Tuzlanska koja je osnovana između 1717. bolesti i elemementarnih nepogoda.. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. 35 Ako imamo u vidu da je stanovništvo Tuzle u 18. Narodna štamparija. od početka 18. onda možemo kazati da nije bilo nikakvih povoljnih preduslova koji bi uticali na teritorijalni i populacioni rast Tuzle od početka 19. Ćilimković. u prvo vrijeme samo duž granica koje su dijelile Osmansko Carstvo od hrvatskih zemalja. Osnove urbane geografije. do 1878. 1871.. Kamena utvrda je izgrađena u periodu od 1760. davanju raznih taksi. Kapetanije u Bosni i Hercegovini. da bi definitivno bila porušena 1895. Tuzla. str. stoljeću. S tim u vezi osnivaju se kapetanije. i 1730. stoljeća bilo ih je i u unutrašnjosti i to uz glavne drumove koji su vodili u srednju Bosnu. Vresk. industrijski period u razvoju gradova. stoljeća pa do dolaska Austro – Ugarske 1878. godine.. godine. tačnije na sredini trga ispred nekadašnje zgrade Općine.. Sarajevo. a svaki vojnik je bio plaćen za vojnu službu. Zagreb. i 17. 1990. Formiranjem Tuzlanske kapetanije palanka nije mogla imati vojno odbrambenu funkciju pa se 1760. ako ne i jedino značajno urbanističko ostvarenje u Tuzli. Sagrađena u obliku četverougaonika. godine.). kao i epidemije kolere (1846. 7. Sarajevo.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Slabljenje Osmanskog Carstva i povlačenje granica na Savu krajem 17. a od 18. 33 Tuzlanska kapetanija se prostirala između Zvorničke i Gradačačke. odnosno daleko od industrijske faze urbanizacije. tačno određene teritorije. 34 i kao takva sačuvana je sve do dolaska Austrije. sa brojnim posljedicama... 1996. Handžić. 213. Regionalni istorijski arhiv. Tuzla u osmansko doba. 167. Svjetlost. str. u sredini palanke. 37 Dž. 36 Tuzla sve do dolaska Austro – Ugarske ostaje na onom stepenu svog razvoja koji je dostigla u 16. 36 M. obuhvatala je obje Tuzle. onda možemo zaključiti da je kamena tvrđava najznačajnije. 13. str. godine. stoljeću živjelo u veoma teškim uslovima koji su proisticali iz velikih obaveza u izgradnji tvrđave. Kapetanije su bile manje. od kamena. Kapetanije su se službeno zvale imenom glavnog grada (utvrde). Kreševljaković. utvrda je po svojoj arhitekturi bila slična srednjovjekovnim gradovima. a sve je to bilo popraćeno učestalim pobunama. raznih zloupotreba vlasti. 1855.. stoljeća odrazilo se direktno i na razvoj gradova u Bosni i Hercegovini i mijenjanje njihove fizionomije i značaja kroz naredna stoljeća. 1866. godine. 1870. gradovi dobijaju veći vojni značaj i imaju odbrambenu ulogu. 144 – 146. str. godine jesu česti požari (1848. 1954. One su bile vojnički organizovane.

na istočnom i zapadnom dijelu grada podižu se vojni logori. Kulenović. Druga. mnogo veća solana od one u Simin Hanu izgrađena je u Kreki 1892. Austrougarska vlast u Tuzli je izgradila i prvu fabriku špirita. 38 Do austrougarske uprave so se proizvodila na tradicionalan i zastarjeli način.. Tuzla se u ovom periodu ne širi izvan onih granica iz 17. a postojeći putevi se rekonstruišu i modernizuju. Prirodna bogatstva kojima je Tuzla sa okolinom raspolagala (so. Op. Tuzla. parni mlin. Godine 1885. 10.D. Ibid. Klapić. fabriku piva. Kulenović.. 37-45.69 % (graf. šumsko bogatstvo). 1996. str. otvoren je rudnik uglja Kreka. 38 39 M. 100 godina Fabrike soli Tuzla. a za zaposlenike u upravi. 41 S. 1). Bosnia ars. 41 U teritorijalnom pogledu. U čaršiji se grade javni objekti koji se odlikuju grandioznošću. Za vrijeme austrougarske uprave stanovništvo Tuzle je poraslo za 6 946 stanovnika ili za 131. uveden je monopol nad sonim resursima. Izgradnjom uskotračne željezničke pruge Doboj – Simin Han koja je puštena u saobraćaj 1886.o. 40 Takođe. Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline. cit. osim možda malog pomaka na istok i zapad. godine. 42 U populacionom pogledu Tuzla je austrougarsku okupaciju dočekala kao mali grad koji je imao oko 5000 stanovnika.. Tuzla.. Pašić. 73. 39 Godine 1880. str. Muzej istočne Bosne. 54-57. a građeni su u raznim stilovima. Džafić Period 1878 – 1945. a 1884. str. godine u Simin Hanu podignuta je prva moderna solana. privredi i vojsci grade se stambeni objekti. stoljeća. a preko nje i sa ostalim dijelovima Monarhije. ugalj.o. Publikovao i štampao GAUSS d. O tradicionalnim načinima i spravama za proizvodnju soli u Tuzli vidi šire u: S. Tuzla 1985. dvije manje električne centrale koje su podmirivale preduzeća i grad električnom energijom itd. Tradicionalni načini i sprave za proizvodnju soli u Tuzli. godine Period austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini za Tuzlu i okolinu karakterističan je po započinjanju industrijalizacije.. 42 Vidi o tome Stadt Dolnja Tuzla 1884. odnosno njihova eksploatacija bila su ključni motiv stranih ulagača. Zemlja između istoka i zapada. R=1:1250 82 . str. godine. I pored velikih građevinskih zahvata. Zatim se gradi mreža vodovoda i kanalizacije.. tuzlanski bazen je povezan sa željezničkom prugom u dolini rijeke Bosne. 40 Dž. u austrougarskom periodu grad nije podizan planski.

45 43 44 M. Pašić. Pašić.2 10.76 0. str.51 48. U gradu je bilo 2 700 kuća. cit. str. a među tim doseljenicima bio je veliki broj radnika. 73.38 Katolici 237 795 2358 3839 % 4. Porast broja stanovnika Tuzle po austrougarskim popisima stanovništva (u hiljadama) 14 12 10 8 6 4 2 0 1879 1885 1895 1910 5. Dž.34 Izvor: preuzeto iz: Dž.91 14.15 16.86 3.75.06 23. 1879 1885 1895 1910 Muslim. Op.82 Jevreji 17 134 360 349 % 0.33 1.1 Izvor: Popisi stanovništva BiH Usljed privremenog razvoja. Op.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle Grafikon 1.. što se najbolje vidi na primjeru vjerske strukture (tab. str. osim porasta broja stanovnika dolazi i do promjena u strukturi stanovništva. cit.. 44 Prema popisima stanovništva između dva svjetska rata.89 Ostali / 17 78 42 % / 0. Prema podacima iz tabele 1 vidimo da se u periodu 1879–1910 godine najviše povećalo katoličko stanovništvo zbog doseljavanja iz raznih dijelova Monarhije.2 12. vojnih lica itd. Op. zanatlija. 45 Ibidem. cit. broj stanovnika Tuzle je porastao sa 14 036 (1921. zatim velepecara šljivovice sa modernim instalacijama i jedna manja tvornica cikorije”. Tabela 1. U to vrijeme jedan broj tradicionalnih zanata se gasi. Klapić.24 0.93 58. odnosno 3 401 domaćinstvo. 1).54 71. a istovremeno se razvijaju proizvodni.50 14. godine). “Za čitavo vrijeme postojanja Kraljevine Jugoslavije u gradu su izgrađene dvije manje ljevaonice željeza. 3918 5171 5984 5859 % 76.57 Pravosl.1 7.. godine) na 16 708 stanovnika (1931.63 11. 43 Period između dva svjetska rata je doba stagnacije kada je riječ o privrednom razvoju grada Tuzle. Vjerska struktura stanovništva Tuzle za vrijeme austrougarske uprave God. 83 .52 2.06 31. 57. Stagnacija u privredi odrazila se i na demografska kretanja i razvoj naselja. 947 1072 1447 1976 % 18.

Džafić Period socijalističke izgradnje Period intenzivnije izgradnje u gradu Tuzli nakon drugog svjetskog rata obilježen je teritorijalnim širenjem uglavnom prema istoku i zapadu. Tako je npr. Na zemljištu zahvaćenim slijeganjem. a centar grada je zahvaćen slijeganjem zbog eksploatacije slane vode za potrebe Fabrike soli u Tuzli. porušeni su i brojni individualni i kolektivni stanbeni objekti. sa oko 1200 stanova. do 1991. Mosnik. 47 D. Novi Grad I. Jala. str. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. intenzivna je bila i stambena izgradnja. na 40 ha zemljišta. Sjenjak. 50 D. 50. Nacrt. a istočno do Slavinovića. Samostan. Sve je to bilo popraćeno i izgradnjom velikog broja privatnih porodičnih kuća. 48 Prostorni plan opštine Tuzla za period 1986-2000/2005. Pored ovoga urbanom 46 E.. Hotel „Bristol“. Brčanska malta. Stari Grad. Mejdan.2 ha obuhvatajući mjesne zajednice: Batva. Najznačajniji poduhvat u ovom periodu je izgradnja naselja Stupine u jugoistočnom dijelu grada od 10 stambenih blokova. U periodu od 1981. i 1980. 46 Od porušenih javnih objekata treba istaći Gimnaziju. str. Najveći broj stanova izgrađen je u gradu Tuzli gdje je 1986.. Op. Takođe. Kameni sud. Dom Armije. 60-62. Centar.. Krajem sedamdesetih godina grad se teritorijalno proširio sjeverno do Doknja. 48 U vezi s intenzivnom industrijalizacijom kao i sveukupnim privrednim razvojem. Periodi najintenzivnije stambene izgradnje bili su između 1960. 49 Početkom 70-ih godina prošlog stoljeća organizirana stambena izgradnja najviše je došla do izražaja na desnoj obali Jale. godine bilo ukupno 19 420 stanova. Usljed rušenja brojnih stanbenih i javnih objekata u zoni slijeganja i prerazmještaja stanovništva unutar grada. godine grad se teritorijalno širio gotovo podjednako u svim pravcima. Kreka. Zatim je. Medresu. Zatim je u ulici Maršala Tita izgrađeno pet sedmospratnica. Stav. 100 godina Fabrike soli Tuzla. godine u sekundarnom sektoru na prostoru Općine bilo zaposleno 28 128 radnika ili oko 66 % od ukupnog broja zaposlenih.D. kasnije i hemijske industrije. godine kada je prosječno godišnje građeno 1129 stanova. Slatina. te period između 1971. Tuzla 1985. a u njima je živjelo više od 10 000 stanovnika. zgradu „Barok“ itd. 1986. str. 18. 250-251. Muzej istočne Bosne. Na području Općine bilo je zastupljeno 18 industrijskih grana. koje ima oblik elipse.5 ha ili 0. Novi Grad II. Igić – Muntić. došlo je do „neplanirane hiperurbanizacije gradskih zona koje se nalaze zapadno i istočno od centra. Kula. Od ukupne površine općinske teritorije na industriju je otpadalo 198. Solana. Poštu. Fenomen fenomena tonjenja Tuzle.65 %. srušen je veliki broj objekata iz austrougarskog. počela izgradnja najvećeg stambenog područja u gradu. str. Robnu kuću. Prisilne urbane promjene u centralnom dijelu Tuzle. kojom se dobilo preko 6000 stanova. 49 Ibid. 1983. 84 . i 1970. Ši selo i Tušanj (bez naselja Rasovac). Tako je između naselja Brčanske Malte i Soline izgrađeno veliko stambeno naselje – Nova Solina. 2003. str. cit. Tuzla. na Sjenjaku. odvijala se u više faza. te zbog doseljavanja velikog broja stanovnika koje se zapošljavalo u industriji. Gradnja. 47 Razvoj Tuzle poslije drugog svjetskog rata u prvom redu je odredila industrija. godine kada je prosječno godišnje građeno 1120 stanova u Općini. Tuzla..“ 50 Tako je grad Tuzla u socijalističkom periodu zahvatio prostor od 3092. ali i kasnijih perioda.. Mandžić. Igić – Muntić. 257.

Grafikon 2. Husino. Nacrt.3 121. Tako je stanovništvo ovog grada 1948. doveo je do naglog teritorijalnog i populacionog razvoja grada..3 38. ipak je uska dolina Jale odlučujuće uticala da se gradsko područje značajnije razvija u pravcu istok – zapad. Vršani. Križani. privrednim razvojem i dr. Tuzla.78 % stanovnika Općine.8 20. Proces industrijalizacije koji je značajnije zahvatio Tuzlu u socijalističkom periodu. običaja. Slavinovići i Solina.4 60 49. Teritorijalni i populacioni obuhvat naselja je dosta nepoznat sve do dolaska Osmanlija. I pored toga što se teritorijalno širenje odvijalo u svim pravcima.4 54 107. 1986. 2). te poprima karakteristike orjentalno – islamskih gradova. Dolovi. kada naselje stiče status grada (kasabe). godine (u hiljadama) 140 120 100 80 60 40 20 0 1948 1953 1961 1971 1981 1991 grad općina 82.8 84. a jedno od njih je i današnja Tuzla.8 25. a osim prožimanja stilova gradnje dolazi i do prožimanja istočne i zapadne kulture.Osvrt na teritorijalni i populacioni razvoj grada Tuzle području pripadali su su i dijelovi naselja Brđani. religije itd. 51 Prostorni plan opštine Tuzla za period 1986-2000/2005. godine imalo 20 815 odnosno 41. Grabovica Donja. 85 .2 65 Izvor: Popisi stanovništva BiH Zaključak Prirodna bogatstva i povoljan geografski položaj šireg tuzlanskog područja odlučujuće su uticali na veoma rano formiranje naselja na ovom području. stambenom izgradnjom. Orašje.88 % ukupnog općinskog stanovništva (graf. U vrijeme austrougarske uprave urbani sadržaji u gradu Tuzli poprimaju karakteristike srednjoevropskih gradova. došlo je do kontinuiranog rasta broja stanovnika grada Tuzle. 51 Uporedo s industrijalizacijom. Porast broja stanovnika grada i općine Tuzla u periodu 1948 – 1991. Tuzla je imala 84 244 stanovnika.7 131. što čini 63. Godine 1991.

Školska knjiga. Sarajevo. 20. Zagreb. Mandžić E... 8. Prisilne urbane promjene u centralnom dijelu Tuzle. Bakaršić S. Kulturna istorija Bosne i Hercegovine. broj 9. 13. Prostorni plan opštine Tuzla za period 1986-2000/2005. Muzej istočne Bosne. Tradicionalni načini i sprave za proizvodnju soli u Tuzli.. 4. Kovačević – Kojić D. Uloga i značaj Turalibegovog vakufa u urbanom razvoju grada Tuzle. 1985. 16. Etnologija sjeveroistočne Bosne. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla.. 1990.. Tuzla. 2. Pašić Dž. 3. Igić – Muntić D. 1959. Geographica Slovenica 10. Čelebi E. 21.. Sarajevo. 9. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Zemlja između istoka i zapada. Sarajevo. Muzej istočne Bosne. srednji vijek. 1980. Vresk M. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”. Handžić A. 11. 5.. Praistorijska naselja na području Tuzle.. Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države. Narodna štamparija. Stav. III. 1973. 1955. 1995.. Tuzlanski slani izvori i proizvodnja soli od XV do XVII stoljeća. Tuzla. Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku. Tuzla. Geografski pregled. Fenomen fenomena tonjenja Tuzle... Veselin Masleša. Kasaba kao vrsta naselja.. Klapić M. Školska knjiga. Osnove urbane geografije. Kulenović S. Sarajevo. 23. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Muzej istočne Bosne. 2003. Mastilo N. Handžić A. 1996. raspravestudije-članci. Specifičnost urbanog fenomena Bosne i Hercegovine. 1954. Tuzla. Milić B.. Sarajevo-Publishing. Benac A. 1985. Bosnia ars. Sarajevo. Ćilimković Dž. Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. Tuzla. Privredni razvoj Tuzle od prethistorije do II svjetskog rata. XIV – XV. Sarajevo. Tuzla 1985. Svjetlost. 10. 17. Godina 13. 1978. 1996. 1995.. 1985. Svjetlost. 1951. 2. Basler Đ.. 100 godina Fabrike soli Tuzla.. Tuzla.. Stav. II. Tuzla. Muzej istočne Bosne. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. 1975.D. 14. Razvoj grada kroz stoljeća. 15. 24. Župa i grad Soli u srednjem vijeku. Časopis za društvena pitanja. 100 godina Fabrike soli Tuzla... Sarajevo. 2003. . Kreševljaković H.. knj. Geografski pregled. Stav. Sarajevo. 19. 100 godina Fabrike soli Tuzla. Tuzla. Muzej istočne Bosne. 1996. Zagreb. Narodna prosvjeta. Djedović R. 1985. Službene novine Tuzlanskog kantona. 100 godina Fabrike soli Tuzla. 12. 22. Tuzla. Inštitut za geografija Universe v Ljubljani. Kapetanije u Bosni i Hercegovini. 6. Prirodni i društveno-istorijski uslovi kao osnova demografskog i urbanog razvoja Tuzle i okoline. 2003. Regionalni istorijski arhiv. Časopis za društvena pitanja. Kulenović S. Nacrt. Tuzla septembar 2006. Još jednom o procesu urbanizacije za turskog doba u Bosni i Hercegovini. Muzej istočne Bosne. kulturu i umjetnost. Jiriček J. 7. Tuzla. 1986. Putopis. 18.. Tuzla u osmansko doba. Tuzla. Milić V. Džafić Literatura 1... kulturu i umjetnost. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla. 86 Bakaršić S.

privredni pa samim tim i na urbanogeografski razvoj Tešnja. te savremeno stanje koje je karakteristično po intenzivnom procesu industrijalizacije koji se značajno odražava na urbani razvoj i teritorijalno širenje grada Tešnja. its significance in area and other urban-geographical processes. Različiti faktori u različitim historijskim periodima uslovili su specifičan urbanogeografski razvoj ovog naselja.Zbornik radova PMF 4 i 5. Different factors in different historical periods caused specific urban-geographical development of this settlement. funkcije. industrial urbanisation. Dr. urbani centar. Posebnu pažnju obratili smo na period nakon Drugog svjetskog rata. 87 – 99 (2007-2008) Originalni naučni rad URBANOGEOGRAFSKI RAZVOJ GRADA TEŠNJA URBAN-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CITY TEŠANJ Mr. Alma Kadušić. socijalnu topografiju. its spatial structure. Navedeni faktori su uticali na teritorijalno širenje grada. urbano-geografski razvoj. Abstract With around 6. urban-geographical development. Fadila Kudumović.500 inhabitants Tešanj city is the biggest settlement of municipality Tešanj which development can be followed since prehistory. Results of this research are showing very long and dynamic urban-geographical development of settlement Tešanj. . Relieves of different social and political systems in this area reflected on demographic. Prirodno-matematički fakultet. urban centre. viši asistent. Rezultati ovog istraživanja pokazuju veoma dugi i dinamičan urbanogeografski razvoj naselja Tešanj. economic and urban-geographical development. Ključne riječi: Tešanj. Salih Kulenović. redovni profesor. značaj u prostoru i druge urbanogeografske procese. na njegovu prostornu strukturu. industrijska urbanizacija. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Grad Tešanj sa oko 6 500 stanovnika je najveće naselje općine Tešanj čiji postanak i razvoj možemo pratiti još od prahistorije. viši asistent. functions. social topography. Smjena različitih društveno-političkih sistema na ovom području odrazila se na demografski. Mentioned factors influenced on territorial expansion of this city. Mr. Key words: Tešanj. We gave special attentions to the period after Second World War and contemporary situation which is characterized by intensive process of industrialisation and this process is significantly influencing on urban development and territorial expansion of Tešanj city.

te se mijenja njegova prostorna struktura i funkcije. a i gradskog naselja i centra šire okoline. Tešanj u ovom periodu gubi na svom privrednom značaju. Prema popisu stanovništva 1991. a formiranjem srednjovjekovne bosanske države značajno je obnovljena i dograđena. Staru jezgru grada Tešnja predstavlja Stari grad ili Gradina čije su temelje izgradili Iliri. Nakon uspostave austrougarske vlasti nastavlja se izgradnja urbanih sadržaja ovog grada. Gradina je znatno oštećena prodorom Slavena u ove krajeve u VI i VII vijeku. str. kulturni i politički centar. U periodu Kraljevine Jugoslavije počinje stagnacija privrednog i urbanog razvoja Tešnja. Tešanjska gradina Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. Teritorijalni razvoj grada Tešnja Iako je Tešanj od svog postanka u raznim vremenima ponekad bio i izvan glavnih putnih komunikacija njegov povoljan geografski položaj na prelazu između planinskog i ravničarskog područja kao i njegov topografski položaj zahtijevali su da ovo naselje postane veliko fortifikacijsko utvrđenje i uporište koje će odolijevati napadima neprijatelja. a nastavili i dogradili Rimljani. Tek nakon Drugog svjetskog rata. politički i upravni centar šire okoline. Zahvaljujući gradnji mnogobrojnih urbanih sadržaja Tešanj u vrijeme turske uprave stiče status kasabe. godine Tešanj se rasprostirao na 5. te gradnja novih urbanih objekata. 1 U periodu od 1992-1995. U ovom periodu grad Tešanj postaje značajan privredni. a posebno slabi njegova trgovačka funkcija. 2. Kulenović 1. Čini ga specifično urbanogeografsko područje čiji postanak i razvoj možemo pratiti još od prahistorije. Savezni zavod za statistiku. Međutim. godine urbani sadržaji grada Tešnja pretrpjeli su značajna oštećenja. Kadušić. 135-136 88 .9 km2 površine gdje je živjelo 5 644 stanovnika. Međutim. Stara gradska jezgra grada Tešnja je dobila svoj današnji izgled i fizionomiju. F. S. Kudumović. pod uticajem intenzivnog procesa industrijalizacije. Nakon završetka rata počela je obnova porušenih i starih. Uvod Grad Tešanj predstavlja najveći urbani centar istoimene općine. godine. Upravo ta činjenica je uticala na razvoj Tešnja kao odbrambenog grada. 1991. značajniji urbanogeografski razvoj naselja Tešanj počinje u periodu turske uprave. Tešanj zahvata industrijska urbanizacija koja je dovela do teritorijalnog širenja i savremenog urbanog razvoja grada Tešnja. Tešanjska gradina je ponovo obnovljena i 1 Slika 1. Beograd.A. te ovaj grad prestaje da postoji kao privredni.

Anali Gazi Husrevbegove bibilioteke u Sarajevu. 225-226 89 . str. 7 Za urbani razvoj grada Tešnja posebno veliku ulogu je odigrao Ferhad-beg i turska vlast. H. grad sa orijentalno-muslimanskom fizionomijom. Naučno društvo NR BiH. u to vrijeme Tešanj je predstavljao kazu 5 u okviru banjalučkog sandžaka. Sarajevo. godine za vrijeme turske vladavine. 4 U drugoj polovini XVI vijeka Tešanj postaje središte sudske vlasti za više nahija i to u rangu kadiluka.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. 403 6 Šabanović. Po toj novoj podjeli Tešanj je bio u rangu mudirluka (sreza). a u sklopu banjalučkog kajmakamluka... određen broj dućana 9 . Pretpostavlja se da je bio središte oblasti koja se nalazila između ugarskih banovina (jajačke i srebreničke). str.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. 141-166 5 Kaza (ar. Narodna bibilioteka Tešanj.. maja 1885.) . godine Tešanj je upisan kao kasaba (varoško naselje). kada osim Maglaja i Doboja zauzimaju i grad Tešanj. bilo je potrebno da se steknu određeni uslovi. Takođe je u vrijeme turske uprave izgrađena i Sahat-kula visine 18.5 metara koja je pokazivala "alaturka" vrijeme sve do 1890. A.varoš. Međutim. ponovo dolazi do administrativnih promjena. str. str. 2 Tešanj-kulturno-privredni informator. 2 U pisanim izvorima Tešanj se prvi put spominje u povelji bosanskog kralja Stjepana Tomaševića 1461. 1966.: Gazi-Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću.) . Godine 1868. godine koji svom stricu Radivoju Krstiću daruje "na Usori grad Tešanj". str. područje jednog kadije. Odjeljenje istorijskofiloloških nauka. Tešanj. Planjax. str. 1974. A.. Planjax. Polovinom devetnaestog vijeka nastale su krupne promjene u podjeli bosanskog pašaluka. Tešanj u početku nije ostao dugo pod turskom vlašću jer su ga Mađari ponovo osvojili i pod njihovom vlašću ostaje sve do pada srebreničke banovnine 1512.. 1998. 810 3 Katalog tešanjske privrede 1998-1999.: Bosanski pašaluk. Sarajevo. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.. Svjetlost. 4 Handžić. 1966. Pripadali su mu Doboj i Žepče. godine. A. Situacija se značajno promijenila 1476. Na osnovu podataka u turskim defterima možemo zaključiti da je grad Tešanj za vrijeme osmanske uprave predstavljao najznačajnije urbano središte šireg područja. Sarajevo. 3 U vrijeme turske ekspanzije na ovom području Tešanj se nalazio u sastavu Srednjovjekovne bosanske države. Početkom turske uprave Tešanj u sklopu nove administrativne podjele postaje administrativno i privredno središte šire okoline. godine kada je iz Beča donesen sat koji pokazuje evropsko vrijeme. Svjetlost. Bibilioteka-Posebna izdanja..Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. Djela XIV.srez. trg). 8 Kasaba (ar. Svjetlost. U turskim defterima iz 1570 i 1604. Sarajevo. 184-233 7 Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. 1966. A. godine kada na ovo područje dolaze Turci. Sarajevo. 398 9 Dućan (ar. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. 1995. Da bi ovaj grad prerastao u kasabu 8 . dograđena 1745. 1886. 6 Za vrijeme austrougarske uprave Tešanj predstavlja srez u okviru okružja Banjaluka. Tom prilikom gradina je dobila današnji izgled i fizionomiju. Grad postoje središte Tešanjske nahije koja je obuhvatala prostor veći od onog koji općina danas zauzima. 1959. godine. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo. manji provincijski grad.trgovačka radnja. Osnovni uslovi da bi jedan grad prerastao u kasabu bili su da ima muslimanski vjerski objekat (džamiju.) .

godine u kome se Tešanj vodi kao kasaba koja se sastoji iz dvije mahale 16 u kojima su bile 224 muslimanske kuće. Brkić. str. str. godine. Ferhadija džmija i stari grad Karavan (pers. R. R. F. Ferhad-beg je u Tešnju do 1559.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. godine. Sarajevo. Sarajevo. Kudumović. deva i dr. Centar za kulturu i obrazovanje. Svjetlost. H. Sarajevo. gradska četvrt. A.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. 1966. 14 18 Alić. 1999..: Urbana antropologija Tešnja (1461-1878. str. mlinove. str.) .: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Tešanj.. 439-440 17 Prema nekim izvorima u turskom popisnom defteru iz 1604. Novu mahalu i Mahalu raje.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. 14 Gazi Ferhad-begovu ili Ferhadiju. A. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. Planjax..) . A. turskim nadiranjem prema sjeveru i zapadu počeo stagnirati zato što je ostao u pozadini i zato je početkom 10 Slika 2. O tome više doznajemo iz turskog deftera iz 1604. A. Kadušić. 138 14 Alić. te Mahala džamije Ferhadije. Svjetlost.A. O tome detaljnije vidjeti: Ćeman. han 12 . str. str. Tešanj. 1999. 397. 17 Godine 1665. 550 11 Medresa (ar. mehtef (ar.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. konja. Svjetlost. 68 90 . O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. 1966. 451-452 12 Han (pers. Kulenović karavan-saraj 10 i još neke ustanove koje bi gradu davale obilježje muslimanskog gradskog naselja.. odnosno čaršijsku džamiju Ferhad-beg je izgradio prije 1559. Gazi Ferhad-begova i Hadži Omerova). godine kasaba Tešanj imala je tri mahale i to: Mahalu džamije umrlog Ferhad-bega. te izgrađene tri džamije (Sultan Selimova. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. Navedeni urbani sadržaji pokazuju da je Tešanj u XVI vijeku bio urbano naselje orijentalnog tipa. Mahale iz ovog perioda nosile su naziv Nova mahala. Svjetlost.. str. str. Brkić. 1974. Saraj (pers.).: Tešanj-grad kome se rado vraćam. mektep.. A.. a za potrebe održavanja i obavljanja funkcija ovih objekata pored gotovog novca uvakufio je i prihode koji su ubirani sa njegovih posjeda.dio grada ili sela. 309 13 Handžić.dvor. medresu 11 . do 1787. Sarajevo...muslimanska osnovna vjerska škola. A.muslimanska vjerska škola u koju se stupa po završenom mektebu ili ruždiji. mejtef. 1966. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. str.. godine izgradio džamiju. 20 15 Mekteb. Za svog života Ferhad-beg se odlučio na izgradnju mekteba 15 i medrese.: Gazi-Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću. Anali Gazi Husrevbegove bibilioteke u Sarajevu.) .. palača. 13 Za vrijeme turske uprave u Tešnju su osnovane dvije medrese.. godini Tešanj je imao 300 kuća. a njeno detaljno renoviranje trajalo je od 1786.) .. 455 16 Mahala (ar. 1966. hanove itd.Zgrada (kuća) koja služi za svratište i prenoćište putnika. A.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. Sarajevo. Pored toga izgradio je 32 dućana. S. Sarajevo. Planjax. Tešanj. M.) . 18 Tešanj je i pored sticanja statusa kasabe i njegovog zapaženog razvoja na početku turske uprave. Hanovi su se nalazili u gradovima i na drumovima. 2006. zaselak. Svjetlost. O značenju te riječi vidjeti: Škaljić.) . A. Status kasabe obezbjeđivao je njenim stanovnicima različite povlastice. 1966.povorka robom natovarenih kola.

A. Tešanj.. te su obično ove mahale nosile i imena džamija. u Tešnju je izgrađen hotel "Angelius" sa pet ležaja. 23 Na osnovu urbanističkog plana grada Tešnja iz 1882. Centar za kulturu i obrazovanje. godine možemo vidjeti da je grad Tešanj imao osam mahala. Tek krajem XVII vijeka položaj Tešnja ponovo dobija na značaju u odbrani granica turske carevine. H. Brkić. 2006. O tome detaljnije vidjeti: Ćeman. godine u Tešnju je izgrađena još jedna veoma važna institucija. Godine Slika 3. godine. Zgrada općine izgrađena 1885. (Prilog 1). 91 . 12 22 Alić. 1999. 70 23 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. Ovo je vrijeme ubrzanog urbanog razvoja. Planjax. a iste godine osnovana je i vatrogasna služba. Planjax. a 1885. godini sagrađena je zgrada kotara ili zgrada općine Tešanj. godine u svom osvajačkom pohodu napao i Tešanj ali ga nije uspio osvojiti. te Gumanjska ili Hasanbegovića džamija. Tešanj. 1998. zbog doživljenog poraza naredio je da se čaršija spali i uništi. 1995. M. str. Bibilioteka-Posebna izdanja.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. Prema austrougarskom popisu iz 1910. Tako je naprimjer već 1881. Ciganlučka ili Mustafa-pašina džamija. Planjax. a 1884.).. godine u Tešnju je živjelo oko 3 068 stanovnika. 22 Godine 1886.. 21 U 1885. 1998. godine izgrađena je prva ambulanta. Tabačka. Narodna biblioteka Tešanj.. Princ Eugen Savojski je 1687. godine 1897. 25-35 21 Prvi ljekar u Tešnju bio je Hadži Aljo Mešić. str. a slijedeće 1898. Hamzabegova džamija. str.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. Planjax. Međutim. grad se teritorijalno širi. Riječka džamija ili Donječaršijska džamija. Tom prilikom devastirana je stara urbana jezgra. 20 Ovakva situacija trajala je do austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Tešanjske mahale u ovom periodu su se razvijale oko izgrađenih džamija.. Serava i Kapa džamija. Tešanj. XVII vijeka i došlo do stagnacije u urbanom razvoju grada Tešnja. Za vrijeme austrougarske uprave javljaju se prvi znaci stagnacije ovog područja. godine počela je modernizacija puta TeslićBanjaluka. a posebno u pogledu slabljenja trgovačke funkcije Tešnja. od čega 2 295 19 20 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. godine osnovana je Opća škola u Tešnju. Biblioteka-Posebna izdanja. O tome detaljnije vidjeti: Tešanj-kulturno-privredni informator. R. Gradsko utvrđenje i urbano središte grada se tada renoviraju. godine u Tešnju osnovana poštanska služba. Međutim i za vrijeme austrougarske uprave grade se određeni urbani sadržaji. Krajem devetnaestog stoljeća Tešanj ima tri medrese. Te godine u Tešnju je izgrađena Muslimanska djevojačka škola. Grad postaje trgovački centar gdje se vrši razmjena dobara između okolnih područja i prekosavskih krajeva. Radilo se o slijedećim džamijama: Čaršijska ili Ferhad-begova džamija. Iste godine osnovana je i prva apoteka.. a spominje se još 1864.: Urbana antropologija Tešnja (1461-1878. Svrsishodnost utvrđivanja tešanjske tvrđave pokazala se opravdanom veoma brzo.. 19 Vremenom Tešanj pored strateškog značenja dobija i ekonomski značaj. te pred kraj XVIII vijeka ima sedam mahala.

na njegovu prostornu strukturu. izgrađen je hotel "B" kategorije. Zagreb. godine. Do razvoja značajnijih i modernijih saobraćajnica u općini Tešanj došlo je tek šezdesetih i sedamdesetih godina XX vijeka kada se pristupilo izgradnji modernog asfaltnog puta Doboj-Teslić. Od najznačajnijih treba spomenuti Dječji dom za ratnu siročad osnovan 1946. 1999. Iste godine osnovana je Narodna biblioteka u Tešnju. u Tešnju je 24 25 Alić. Brkić. njegove funkcije i značaj u prostoru. 173 26 Pod funkcionalno-prostornom strukturom grada podrazumijevamo prostorni raspored i prostorno različite koncentracije i kombinacije gradskih djelatnosti. a 1980. str. Tešanj. a njena modernizacija je izvršena sedamdesetih godina XX vijeka. metalna i mašinska industrija što je značajno uticalo na dalji urbani razvoj grada. 52 jevreja i dva evangelca. Teslić i Maglaj. Tek pred Drugi svjetski rat Tešanj ponovo postaje sjedište kotara. 25 Dakle. prosvjetni. Općina Tešanj. R. 24 Još za vrijeme turske uprave postojala je kanalizacija grada Tešnja. Naime. str. Godine 1951. Godine 1968. godini u Tešnju je u neposrednoj blizini Gradine izgrađena moderna pijaca. Tada se u Tešnju osnivaju velika privredna preduzeća zbog čega se formira industrijska zona u Tešnju (u prigradskom naselju Bukva) što se značajno odrazilo na dalji tok urbanog razvoja grada Tešnja.. 153 rimo-katolika. Kulenović muslimana. str. administrativni i politički centar. Kadušić. u predgrađu Tešnja u naselju Bukva. Već pedesetih godina prošlog vijeka dolazi do izgradnje prvih stambenih i privrednih objekata ali do intenzivnije urbane izgradnje dolazi tek sredinom šezdesetih godina XX vijeka. jedan grko-katolik. A. 1990. te se počelo sa izgradnjom Doma kulture. 265 pravoslavnih stanovnika. Neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata započelo se sa izgradnjom urbanih sadržaja u Tešnju.. godini osnovana je škola učenika u privredi.: Osnovi urbane geografije. te Tešanj prestaje postojati kao kulturni. a i drugim njegovim dijelovima razvija se tekstilna.: Osnovi urbane geografije.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. Maglaja i Teslića našli su se na boljem geoprometnom položaju dok je Tešanj ostao izolovan od glavnih putnih komunikacija tog perioda (Bosanski Brod-Sarajevo). Nakon Prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije. S. M.A. komunikacijskog i urbanog zastoja. a posebno industrije. 27 Na urbani razvoj grada Tešnja značajnu ulogu odigrao je i razvoj saobraćaja. te Tešanj-Tešanjka. pušten je u rad gradski vodovod u Tešnju. a zatim i Jelah-Tešanj. str. Planjax. 1996. O tome detaljnije vidjeti: Vresk. Susjedni gradovi poput Doboja. odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata uspostavljen je novi socijalistički sistem sa dominantnom ulogom državnih organa i centralističkim planiranjem u privredi. 1990. Do Drugog svjetskog rata u Tešnju su bile najznačajnije poljoprivredna i zanatska funkcija. Kudumović. počeo je sa radom Dom kulture itd. F. Zagreb. te niža realna gimnazija. U ovom periodu dolazi do privrednog. uporedo sa industrijskim razvojem dolazi do intenzivnijeg procesa urbanizacije što se odrazilo na prostornu i funkcionalnu strukturu grada Tešnja.. U 1949. Nakon Drugog svjetskog rata ove dvije djelatnosti i dalje imaju primat. godine. M. Tek pedesetih godina XX vijeka nakon elektrifikacije ovog područja dolazi do znatnijeg razvoja industrije. 59-100 27 Vresk. Godine 1971. Školska knjiga... Tešanj. a te funkcije preuzimaju susjedni kotari Doboj. 1972. 67-75 Strategija razvoja općine do 2000. Školska knjiga. odnosno način korištenja zemljišta. 26 Tešanj je pod uticajem razvoja sekundarnih djelatnosti. 18-19 92 . zahvatio proces industrijske urbanizacije. Početkom dvadesetog vijeka počinje stagnacija Tešnja.

izgrađena nova pošta i automatska telefonska centrala koja je povezala Tešanj sa drugim djelovima općine. S. U geomorfološkom pogledu radi se o uskoj kotlini koja se nalazi na oko 230 m nadmorske visine. 51 31 Ibid. M. Budući da je grad smješten u prostoru koji je izgrađen urbanim sadržajem onda taj isti prostor možemo proučavati s aspekta njegove funkcionalne. Pojam urbicid označava uništavanje svega što je gradsko. odnosno način korištenja zemljišta. Školska knjiga. Razvoj prostorne strukture grada Tešnja Prostorna struktura obuhvata prostorni raspored. 1998. prirodna osnova grada ili njegov topografski smještaj. 28 Pred agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu grad Tešanj zahvatao je površinu od 5. 3. Zagreb. Smajić. 2. Funkcionalno-prostorna struktura Funkcionalna struktura grada Tešnja rezultat je nekoliko faktora od kojih su najvažniji korištenje pojedinih djelatnosti gradskim prostorom.: Osnove urbane geografije. 295 Srba. 2005. od čega 4 696 Muslimana. Svezak Geografija. te na taj način poboljšala prilično nepovoljan saobraćajno-geografski položaj Tešnja. 1.. 53-59 30 Vresk.9 km2 i tu je živilo ukupno oko 5 644 stanovnika.. str. privredni i drugi objekti. te saobraćaju u Slika 4. 214 Hrvata. Bibilioteka-Posebna izdanja. O tome detaljnije vidjeti: Kadušić. Po okončanju agresije došlo je do obnove starih i gradnje novih objekata. populacijsko-demografske i morfološke strukture. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tešanj je lociran u dolini rijeke Tešanjke koja izvire u Crnom Vrhu i korito vodotoka kroz grad se pruža u pravcu jugozapad-sjeveroistok. te sistem veza i odnosa između elemenata pojedinih fenomena u gradu. 30 Na prostornu strukturu i teritorijalni razmještaj urbanih sadržaja Tešnja značajno je uticala prirodna osnova. Pri tome se najveća pažnja posvećuje stambenim i poslovnim zonama. Panorama stare urbane jezgre Tešnja gradu. Pod funkcionalno-prostornom strukturom grada podrazumijeva se prostorni raspored i prostorno različite koncentracije i kombinacije gradskih djelatnosti. A. Planjax. 1990. 29 Velika oštećenja u gradu pretrpjeli su stambeni.. 390 Jugoslovena i 69 ostalih. str. godine. 31 28 29 Katalog tešanjske privrede 1998-1999. godine grad Tešanj je pretrpio znatan urbicid. Godina II. Br. Tuzla.. 3. str. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995..Urbanogeografski razvoj grada Tešnja.: Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995. BiH i svijeta. 59-61 93 . te uticaj različitih društveno-ekonomskih i kulturnih elemenata kroz duži vremenski period.

te određeni broj naselja općina Usora.2. te industrijska zona na periferiji grada itd. 101-122 94 . izgrađena je industrijska zona grada Tešnja koja zapošljava najveći broj radnika sekundarnog sektora. Osim toga Tešanj nema jače izražen nodalni značaj za širi prostor BiH Na kraju dakle možemo zaključiti da je u gradu Tešnju izražen određen funkcionalni zoning (poslovna zona u centru grada.Tešanj . Obje saobraćajnice povezuju grad Tešanj sa magistralnim putnim pravcem Doboj . tj. prema sjeveru i jugu urbani sadržaji su građeni uglavnom nakon Drugog svjetskog rata. Kulenović Stambene zone u gradu Tešnju zauzimaju preko 50 % ukupne površine grada. Kao i kod drugih gradova svijeta koji su bili pod orijentalnim uticajem prostorna struktura odlikuje se nepravilnom mrežom ulica (uske i nepravilne ulice s velikim brojem slijepih ulica). Grad Tešanj ima ulogu općinskog centra. djelatnosti tercijarnog sektora).Banjaluka. str. S. U 2004. Populacijsko-demografska struktura grada Tešnja Populacijsko-demografska struktura grada određena je sa nekoliko varijabli od kojih su najbitnije gustoća stanovništva i socijalna topografija grada. a u njima je primjetan evropski način gradnje. Prema tome. U samom centru grada nalazi se poslovna zona u kojoj je koncentrisana većina poslovnih djelatnosti (banke. u predgrađu naselja Bukva. Zbog toga je grad Tešanj. Pored ovog putnog pravca značajno je pomenuti i putni pravac koji Tešanj povezuje sa Tešanjkom. godini prosječna gustoća naseljenosti povećala se na 1 108. Radi se uglavnom o bosanskim kućama koje su pod evropskim uticajem poprimile moderniji arhitektonski oblik. zatim stambeno naselje "Simetrale" u južnom dijelu grada i stambeno naselje "Krndija" u sjeverozapadnom dijelu grada. Novije stambene zone uglavnom se grade na periferiji grada.: Osnove urbane geografije. Zagreb. Orijentalni uticaj odrazio se na raspored saobraćajnica u gradu Tešnju. Kadušić.jug. Doboj . Za grad Tešanj nisu karakteristične višespratnice. 1990. trgovine. te noviji evropski dio grada. ugostiteljski objekti i dr. stambene zone koje se nastavljaju na poslovnu zonu. U užem centru grada dominiraju starije i niske zgrade iz turskog i austrougarskog perioda. Takođe. užoj gradskoj jezgri. U Donjoj čaršiji stambene jedinice imaju tradicionalne bosanske elemente ali se tu vidi i srednjoevropski uticaj.geografskom pogledu grad Tešanj se nalazi na regionalnom putnom pravcu Jelah . F.9 st/km2. kao i neki drugi gradovi Bosne i Hercegovine.Novi Šeher. Od stare čaršije. Najveća gustina naseljenosti je u centru grada. godine bio je najgušće naseljeno područje općine Tešanj. Gravitira mu 39 seoskih naselja istoimene općine. Na površini od 5.). 3. M. Maglaj i Teslić. U saobraćajno . Gradsko zemljište namijenjeno objektima za privredne djelatnosti zauzima malu površinu. (Prilog 2). stara se gradska jezgra Tešnja može podijeliti na tursku jezgru (Gornja čaršija) i austrougarsku jezgru (Donja čaršija). 32 Grad Tešanj 1991.. a zatim opada prema periferiji. na sjevernoj periferiji grada. U turskoj jezgri preovladavaju jednospratne i dvospratne stambene jedinice u čijoj je gradnji primjetan orijentalni stil. Kudumović. 32 Vresk.A. Školska knjiga. specifičan po tome što ima dvojnu urbanu strukturu. odnosno staru jezgru iz turskog perioda.9 km2 živilo je oko 5 664 stanovnika. Za vrijeme bivše Jugoslavije izgrađene su dvije višespratnice (sa 5 spratova) u Donjoj čaršiji. te je prosječna gustoća naseljenosti iznosila 960 st/km2.

vjerskim.3. Tako se naprimjer. 1990. Morfološka struktura grada Pod pojmom morfološke strukture grada podrazumijevamo prostorni raspored i međusobne odnose morfoloških elemenata u gradskom prostoru. 123 95 . kao i po socio-ekonomskim. Dok u većini gradova svijeta visina zgrada opada od centra ka periferiji u gradu Tešnju ovaj proces je obrnut. trgovi.. etničkim. Budući da gustoća stanovništva opada od centra ka periferiji onda je logično što većina kuća na periferiji grada obično ima i okućnicu. Zagreb. Takođe u gradu Tešnju danas postoji. Novije zgrade grade se na periferiji. Takođe treba naglasiti da se pri morfološkoj analizi grada posebna pažnja pridaje tipovima zgrada. javne površine. 1990. Po svojoj prostornoj diferenciranosti. a oko stare urbane jezgre dalje se na lijevoj i desnoj obali rijeke Tešanjke teritorijalno širio i razvijao grad Tešanj. njihovoj starosti i visini itd. Školska knjiga. blokovi zgrada itd. 105-120 34 Vresk. a samo mali procent otpada na stambene blokove sa višespratnicama.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja.: Osnovi urbane geografije. Smailbegovići.). Morfološki elementi su ulice. orijentalni dio grada. a i u prošlosti je postojao socijalni zoning ili socijalna topografija stanovništva. 33 Po socijalnim obilježjima stanovništva grad ne mora biti homogen prostor. Ti objekti su uglavnom rađeni u turskom periodu. nogometni stadion. Najstariji objekti u gradu Tešnju nalaze se u užoj gradskoj jezgri. Na ovom prostoru kuće su gradile samo begovske porodice (Eminagići. 33 Tako su se naprimjer na području kasabe Tešanj najvredniji i najkvalitetniji stambeni objekti nalazili u mahalama uz Gornju čaršiju i sjeverno od nje. odnosno Tvrđave ili Gradine kako je zovu stanovnici Tešnja. Takođe. zgrada MUP-a. jezičkim i dr. S obzirom da se gradovi u svijetu razvijaju pod različitim društveno-ekonomskim i drugim faktorima onda možemo govoriti o različitim tipovima socijalno-prostorne strukture grada ili različitoj socijalnoj topografiji gradova. 3. 34 Najdominantnija tačka u gradu je kota na kojoj je izgrađena Gradina. Kapetanovići i dr. Grad je odraz određenih zakonitosti nastalih pod uticajem različitih faktora. parcele. Visoke zgrade koje su izgrađene u stambenim naseljima "Simetrale" i "Krndija" nalaze se na periferiji grada Tešnja. stambeno naselje ''Simetrale'' itd. str. M. str. sa pojedinačnim zgradama iz austrougarskog perioda razvijao i širio oko Starog grada. određeni urbani sadržaji se grade u južnom dijelu grada u kojem je naprimjer smješten Srednjoškolski centar. Ona predstavlja urbani nukleus Tešnja. M. Najveći procent stambenih jedinica predstavljen je jednospratnim i dvospratnim porodičnim kućama. a zatim slijede zgrade iz austrougarskog perioda. odnosno prema naselju Jelah. O tome detaljnije vidjeti: Vresk. Lijeva obala rijeke Tešanjke je bila povoljnija za izgradnju tako da se veći broj urbanih sadržaja gradio u ovom dijelu. Zagreb. karakteristikama može imati karakter mozaika.: Osnove urbane geografije. Školska knjiga. Danas se grad Tešanj teritorijalno širi prema sjeveru (prigradsko naselje Bukva u kojem je smještena i industrijska zona) i prema zapadu.

In the period of Turkish government Tešanj acquired characteristics of oriental city with specific spatial and functional structure.: Devastacija urbanih sadržaja na području Tuzlanskog kantona u periodu agresije na R BiH 1992-1995.A. 4. Sarajevo. Tešanj. Maretić. godine. Tešanj city represented significant administrative. Godina II. Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka. Br. Osim toga. Tešanj. Za vrijeme austrougarske uprave i Kraljevine Jugoslavije nije došlo do značajnijih promjena u urbanoj strukturi grada ali su značajno oslabile funkcije koje je ovaj grad imao do tada. which is in the middle of 16th century the Tešanj city is established.: Gradski centri. 7. S. Tuzla. S.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku.). 5. Školska knjiga. Sarajevo. M. H. Handžić. ovdje osnovano gradsko naselje. Školska knjiga. odnosno kasaba Tešanj. 8. 4. a i određen broj stanovnika iz susjednih općina Maglaja. A. Svezak Geografija. Anali Gazi Husrev-begove bibilioteke u Sarajevu.: Gazi-Husrev-begovi vakufi u tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću. Planjax. Danas je grad Tešanj općinski centar što znači da mu gravitira stanovništvo ruralnog područja općine Tešanj. H. 1959. 6. Literatura i izvori 1. Except that Tešanj doesn`t have stronger nodal importance. Kulenović 4. Doboj and Teslić. Tešanj nema jače izražen nodalni značaj. 2006. Teslića i Doboja. F. Kudumović. In the period of Austro-Hungarian government and period of Kingdom of Yugoslavia it has not come to the significant urban changes but functions which this city had had until that period have significantly weaken. 1966. Značajan urbani razvoj Tešnja započeo je šezdesetih godina XX vijeka uslijed snažnog procesa industrijalizacije koji je zahvatio ovo područje. Ćeman. To this city are gravitating inhabitants of municipality Tešanj’s rural settlements and certain population from neighbouring municipalities Maglaj. Šabanović. Djela XIV. educational and cultural centre of wider area in the period of Turkish government. 2. Significant urban development of Tešanj began in the sixties of twentieth century and it is caused by intensive process of industrialisation which seized this area. commercial. 1990. 3. 96 . A. 5. 1999. Zagreb. Svjetlost. Naučno društvo NR BiH.: Bosanski pašaluk. A. A. 2005. Centar za kulturu i obrazovanje. Za vrijeme osmanske uprave Tešanj je poprimio karakteristike orijentalnog grada sa specifičnom prostornom i funkcionalnom strukturom. politički. Kadušić. Alić.. U vrijeme turske uprave kasaba Tešanj predstavljala je značajan administrativni. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 1974.: Tešanj-grad kome se rado vraćam. Škaljić.. 2. Zaključak Područje općine Tešanj naseljeno je još od paleolita ali je tek u vrijeme turske vlasti. trgovački. Zagreb. Brkić.: Urbana antropologija Tešnja (1461-1878. oko polovine XVI vijeka. Conclusion The municipality Tešanj’s area has been settled since Palaeolithic but only in the period of Turkish government. 1996. Grad se dalje razvijao pod uticajem razvoja industrije. Sarajevo. political. prosvjetni i kulturni centar šire okoline. Kadušić. City has further developed under the influence of industry development. M.: Demogeografija-stanovništvo svijeta. M. Tešanj is today centre of municipality. Friganović. R.. Smajić.

1995. Tešanj. godine.. 1982.07. str. 23. Tešanj. januara 1921. 1958. 1983. Planjax. godine. 1990. 17. Beograd 1965. Beograd. aprila 1895. godine. Služba općine Tešanj. 1991.pdf (21. Savezni zavod za statistiku. Beograd. M. 2002. 2004. 1896. Republički zavod za statistiku. 1991. Općina Tešanj. Školska knjiga.. Popis stanovništva 1953. 14. M. 20. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. 1880.) 25. 22. Beograd. 1924. godine. 12. 1912. 10. Rezultati po opštinama. 1886. do 2015. Školska knjiga. 21. Preuzeto sa: http://www. 1996. Sarajevo.. 97 . Sarajevo. godine (Integracija stanjanacrt). 19..ba/admin/slike/doc/Strategija-Tesanjnacrt.: Osnovi urbane geografije. 11.: Grad i urbanizacija. Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine.. Statistički godišnjak Bosne i Hercegovine 1972. Sarajevo. (Popis 1879. Planjax. 9. Sarajevo. Beograd. 13. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. Zagreb. Općina Tešanj. Opšta i metodološka objašnjenja. maja 1885. Popis stanovništva. Komisija za planiranje općinskog razvoja. 1974. godine. Državna štamparija. Bibilioteka-Posebna izdanja. Zagreb.Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. Hrvata i Slovenaca 31. Strategija razvoja općine do 2000. Stanovništvo (etnička. oktobra 1910. Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. 18. Narodna bibilioteka Tešanj. domaćinstava i stanova 1981. Savezni zavod za statistiku.. Sarajevo. 16. 26.. Savezni zavod za statistiku.. Tešanj-kulturno-privredni informator. Katalog tešanjske privrede 1998-1999. Strategija razvoja općine Tešanj od 2007. 2007. Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja.) 24. 1998. Vresk. prosvetna i ekonomska obeležja stanovništva i domaćinstva prema broju članova)... 38. Sarajevo. Savezni zavod za statistiku. Vresk. Popis stanovništva i stanova 1971. Savezni zavod za statistiku. Osnovni podaci o stanovništvu .podaci za naselja prema upravnoj podjeli u 1953. Knjiga XIV.09.opcina-tesanj. Knjiga VII. 15. Prethodni rezultati popisa stanovništva u Kraljevini Srba. godini. Popis stanovništva 1961.

Kudumović.A. S. Kadušić. F. Kulenović 98 .

Urbanogeografski razvoj grada Tešnja. 99 .

number and size of settlements. typology. razvoj. broj i veličinu naselja. economic and political conditions. These settlements mostly appeared spontaneous and developed without planning which significantly reflected on settlement’s form and physiognomy. Key words: Tešanj. kulturno-historijskih. development. size. rural settlements. that is on its spatial scope. Because of that all Tešanj’s settlements can be classified into certain groups which are characterized by specific genesis.historic. Alma Kadušić. tipologija. Prirodno-matematički fakultet. Fizionomija seoskih naselja tešanjske općine odraz je prirodno-geografskih. Physiognomy of rural settlements of municipality Tešanj is a reflection of physical . 101 – 115 (2007-2008) Originalni naučni rad RAZVOJ SEOSKIH NASELJA OPĆINE TEŠANJ DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS OF MUNICIPALITY TEŠANJ Mr. the houses arrangement etc. viši asistent. rasporedu kuća itd. .geographic. ekonomskih i političkih uslova. Through different historical periods this municipality had different number of settlements.Zbornik radova PMF 4 i 5. odnosno na njen prostorni obuhvat. veličini. Zbog toga se sva tešanjska naselja mogu razvrstati u određene skupine koje su karakteristične po specifičnoj genezi. Ključne riječi: Tešanj. Ova naselja uglavnom su nastajala spontano i razvijala se neplanski što se značajno odrazilo na njihov oblik i fizionomiju. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Područje općine Tešanj je kroz dug vremenski period bilo poprište burnih društvenih promjena što se odražavalo na njen teritorijalni razvoj. Kroz različite historijske periode u sastavu ove općine bio je različit broj naselja. seoska naselja. cultural . Abstract During a long period of time area of municipality Tešanj was a scene of tumultuous social changes which effected on Tešanj’s territorial development.

Dobro Polje (Dobropolje). Kraševo.A. Lepenica. Smještena je u slivu rijeke Bosne i Usore. O značenju te riječi vidjeti: Evlija Čelebi: Putopis-Odlomci o jugoslovenskim zemljama.. Ripna. Vukovo. 1-23 5 Ibid.. str. Povoljne prirodnogeografske karakteristike područja općine Tešanj omogućile su stalnu naseljenost još od prahistorije o čemu nam svjedoče arheološki nalazi pronađeni na području Tešnja (u naseljima Kalošević. Tugavica (Tugavić). Jablanica. 642 2 Čifluk. Ljetinić. Čifluk.). Bobare. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Potočani. Novo Selo. Raduša i Vukovo. Sarajevo 1880". sedam mezri 1 . O značenju te riječi vidjeti: Škaljić. a kao turski agrarno-pravni termin znači staro selište. Karadaglije. Sarajevo. Piljužići. Etnologija tešanjskog kraja. Sarajevo. godine na području Bosne i Hercegovine obuhvaćena su slijedeća tešanjska naselja: Blaževci. Rosulje itd.. Trepče. 41-43 102 . četrdeset i jedno seosko naselje. 8 1 Mezra-doslovno znači ziratno zemljište. 1996. M. str. 1996. Rakovica. česma.vrsta feudalnog posjeda koji gospodar obrađuje sam ili preko čifčije. 1-23 6 Sidžil Tešanjskog kadiluka (1740-1752. O značenju te riječi vidjeti: Evlija Čelebi: Putopis-Odlomci o jugoslovenskim zemljama.) . Miljanovci. godine na području tešanjske nahije nalazila su se dva gradska naselja (kasabe Tešanj i Doboj). (Popis 1879. Nakon potpadanja pod tursku vlast tešanjsko područje organizovano je kao nahija koja je obuhvatala teritoriju veću od današnje površine općine. Jablanica.tur. 1-23 8 "Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. Piljužići. Glasnik Zemaljskog muzeja. str. 2005. Lončari.. Šije. 5 U sidžilu Tešanjskog kadiluka iz 1740-1752. Orijentalni institut u Sarajevu. Cerovac. Plane (Planje). pet čifluka 2 i šest zemina. str. 6 Godine 1877. To su naselja Bukva. sijalište. Jelah. XII 7 Niškanović. godine pominju se neka naselja koja do tada nisu bila evidentirana. Ljetinić. Mekiš. voćnjaci i sl. Prema turskim defterima iz 1570. str. Mrkotić. na prve podatke o tešanjskim naseljima nailazimo tek u dokumentima iz turskog perioda. 667 4 Niškanović. Glasnik Zemaljskog muzeja. 174 3 Zemin-veći kompleks obradivog zemljišta koji nema status čifluka niti baštine. čitluk (čivlak) m (pers.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. A. Sarajevo. Da bi se jedno mjesto moglo smatrati ili proglasiti mezrom. i 1604.. Trepče i Vrela. Tešanj. str. 4 U sidžilima Tešanjskog kadiluka od 1639-1642. Drinčići. Kraševo. 1966. Novo Selo. Sarajevo. Bobare. bunar. Hrvatin (Hrvatinići). Trepče itd. Sarajevo.). 1987. Džemilić Planje. Kadušić 1. Uvod Općina Tešanj nalazi se u sjevernoj Bosni. 3 U turskim defterima pominju se sljedeća tešanjska naselja: Čagljići (Čaglići). Etnologija tešanjskog kraja. polje. Ripna. 7 Prvim austrougarskim popisom stanovništva provedenim 1879. Sveska 41/42. na kontaktu panonske Bosne i srednjobosanskih planina.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. str. Sarajevo. Svjetlost. M. godine ni jedno tešanjsko naselje nije imalo najviši stepen naselja (šeher). napušteno ili raseljeno selo. Mriotić (Mrkotić). str. granice.. Drinčići. Orašje Planje. Ravne i Žabljak. Sveska 41/42. Status srednje razvijenog naselja imao je jedino Tešanj. ono je moralo imati svoju teritoriju. u turskim dokumentima spominju se imena još nekih tešanjskih naselja kao što su Miljanovci.). Šije. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. odnosno manje ili više jasne tragove ranijeg naselja (groblje.). Gornja Modriča (Kalošević). Lepenica. čiftluk. 1987. Međutim.

Tugavići. Rakovica. Medakovo. Lepenica. Rosulje itd. Piljužići. Džemilić. Ripna. Etnologija tešanjskog kraja. Lepenica. Orašje-Planje. Tešanj. Trepče i Vukovo. Tešanjka. Čifluk. str. Kraševo. Mrkotiću 29 kuća i Kaloševiću 49 kuća. i 1604. 210-223 10 Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. Piljužići. Zbog toga ćemo u ovom poglavlju obraditi evolutivni razvoj seoskih naselja općine Tešanj. Jelah. odnosno 1877. Ripna. Jablanica. Šije. godine u Planjama je bilo 75 kuća. Ljetinići. Jelah-polje. Tešanj (grad).. Lončari. Pored toga. Naime. str. 1912. Sveska 41/42. 12 Na osnovu prezentiranih podataka možemo zaključiti da je na području tešanjske općine u osmanskom periodu došlo do značajnih etničkih promjena. Mrkotići. 9 Danas se u sastavu općine Tešanj nalazi 25 mjesnih zajednica sa trideset i devet seoskih i jednim gradskim naseljem. Kraševo. U turskim defterima iz XVI vijeka pominju se još neka tešanjska naselja. Ripna. To su naselja Bukva. Jelah. 2004. Te promjene se ogledaju prije svega u izmijenjenoj etničkoj strukturi. Kaloševići. Jevadžije. odnosno njihov postanak i razvoj kroz određeni historijski period. te postanku novih i razvoju starih naselja (kako po broju stanovnika i kuća tako i prostorno). Ljetinić. i 1604. Služba Općine Tešanj. Trepče i Vukovo. Oktober 1910. 1-23 12 Ibid. Miljanovci. Piljužići. Drinčić. godine. Medakovo. Lončari. Jelah.. Prema defteru iz 1604. Cerovac. Glasnik Zemaljskog muzeja. Dobro Polje (Dobropolje). Karadaglije. Plane (Planje). Jablanica. Čifluk. Karadaglije i dr. neka naselja nisu nosila imena koja nose danas. Gornja Modriča (Kalošević). Raduša. Mrkotić 20 kuća i Kalošević 45 kuća. Šije. Potočani. Mrkotić i Kalošević. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Dobropolje. Mriotić (Mrkotić). Lepenica. 11 Krajem osmanske uprave. usljed dugotrajnog naseljavanja Vlaha iz Srbije i Crne Gore od strane Osmanlija značajno se povećao broj stanovnika u ovom području. godine. 11 Niškanović. Hrvatin (Hrvatinići). Sarajevo.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj Prema popisu stanovništva 1910. To su Čagljići (Čaglići). Ljetinić. a neka novijeg. Mekiš. Novo Selo. Općinski centar je grad Tešanj. Rosulje. a osim njega općini pripadaju seoska naselja Bobare. Kraševo.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. u turskim zapisima sreću se imena još nekih tešanjskih naselja kao što su Miljanovci. Prve pouzdane podatke o naseljima općine Tešanj možemo pronaći u turskim defterima iz 1570. Cerovac. Razvoj seoskih naselja općine Tešanj Područje općine Tešanj naseljeno je još od prahistorije. Sarajevo. Drinčići. Bobare. godine naselje Planje imalo je 39 kuća. Drinčići. 10 2.. Prema turskom defteru iz 1570. Miljanovci. godine kojeg je provela austro-ugarska uprava u sastav tešanjske općine ulazila su sljedeća naselja: Blaževci. Kalošević. Novi Miljanovci. Orašje Planje. Tugavica (Tugavić). Vlasi su se 9 Die ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und Hercegovina von 10. Potočani. Logobare. Koprivci. Jablanica. Bukva. Mekiš. porastu broja stanovnika. Raduša i Vukovo. Čaglići. 1-23 103 . M. Mrkotić. godine pominju se neka naselja koja nisu bila evidentirana u turskim defterima iz 1570. Blaževci. Karadaglije. Određena seoska naselja općine Tešanj starijeg su postanka. Trepče. Koprivci. Statistischen Depertment der Landesregierung. U sidžilima Tešanjskog kadiluka od 1639-1642. 1987. Putešić. Šije. Novo Selo. U ovim dokumentima pominju se tri tešanjska naselja i to Planje. str. Raduša.. Novo Selo.

Glasnik Zemaljskog muzeja. Miljanovci sa 554 stanovnika. Jablanici 424 stanovnika. Sarajevo. godine stanovništvo ovog kraja dobrovoljno je prešlo na Islam i vjerski se konsolidovalo. Miljanovcima. Sarajevo 1880". Osim osnovnih podataka o broju stanovnika u austrougarskim popisima sadržani su i podaci o etničkoj strukturi stanovništva iz koje se vidi da su u većini naselja tešanjske općine Muslimani.. 1886. U tim naseljima su živjeli katolici. Etnologija tešanjskog kraja.A. Drinčićima 53 stanovnika. Ripni 82 stanovnika. Šijama i Trepču. Sarajevo. 1-23 14 Imamović. Kadušić naseljavali uglavnom u istočne i južne dijelove općine. Kraševu 254 stanovnika. Ripna sa 73 stanovnika. E. str. Ljetiniću 89 stanovnika. Djemilić (Džemilić Planje) sa 228 stanovnika. Jedino novo naselje evidentirano u ovom popisu je naselje Kalošević u kojem je živjelo oko 353 stanovnika. Samo u Blaževcima i Lončarima nije bilo muslimanskog stanovništva. 104 . a na tešanjsko područje su došli iz susjednih nahija Maglaja. Piljužićima. 15 Do drugog popisa kojeg su austrougarske vlasti provele 1885. 41-43 16 Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. a od toga u naselju Blaževci živjelo je oko 99 stanovnika. Orašje Planjama. Kraševo sa 227 stanovnika. Piljužići sa 351 stanovnikom. Bobare 177 stanovnika. U periodu od 1885-1895. godine broj stanovnika u općini Tešanj povećao se sa 13 Niškanović. Tako se u popisu stanovništva iz 1879.: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. Šije sa 365 stanovnika i Trevče (Trepče) sa 364 stanovnika. Koprivcima 90 stanovnika. Sarajevo. Bobarama. (Popis 1879. 13 Osim toga zbog stalnih austrijsko-turskih sukoba u kojima su Osmanlije gubile teritorije sjeverno od Save. godine. godine. Prema ovom popisu na tešanjskoj općini je živjelo ukupno oko 10 582 stanovnika. godine pominju slijedeća tešanjska naselja: Blaževci sa 83 stanovnika. Mrkotiću 302 stanovnika. Novoselo (Novo Selo) sa 176 stanovnika. 16 Blagi porast stanovništva i broja kuća u naseljima općine Tešanj nastavljen je i u narednim godinama što se može vidjeti iz podataka objavljenih u popisu iz 1895. bile su prisutne stalne emigracije stanovništva sa tog prostora koje se naseljavalo u područje sjeverne Bosne. godine nije došlo do značajnijih promjena u pogledu nastanka novih naselja. 1998. ovaj popis nam pokazuje da je došlo do određenog porasta u ukupnom broju stanovnika po pojedinim naseljima. Trebetina i Ozrena. Pravoslavno stanovništvo činilo je manjinu u slijedećim naseljima: Džemilić Planjama i Lepenici sa po 4 stanovnika. Lepenica sa 259 stanovnika. Jablanica sa 371 stanovnikom. 14 Početkom austrougarske uprave proveden je prvi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je obuhvatio i naselja tešanjskog kraja. Već 1600. Orašje Planje sa 165 stanovnika. Bobarama 189 stanovnika. Miljanovcima (Miljanovce) 582 stanovnika. str. Novom Selu (Novoselo) 172 stanovnika. Piljužićima 399 stanovnika. Katolika je bilo još i u Džemilić Planjama. str. Ljetinić sa 81 stanovnikom. Sveska 41/42. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Lepenici 283 stanovnika. odnosno Bošnjaci činili većinu.: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. Značajniji broj stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti živio je jedino u naselju Bobare (63 stanovnika). Orašje Planjama (Orašje) 190 stanovnika. Džemilić Planjama (Džemilić) 253 stanovnika. Lončari sa 84 stanovnika. maja 1885. 24 15 "Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. Koprivci sa 96 stanovnika. Lončarima 119 stanovnika. Međutim. Drinčići 42 stanovnika. Šijama 431 stanovnik i Trepču (Trebče) 411 stanovnika. Mrkotić sa 271 stanovnikom.). 1987.. M.

Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. Lepenica (305 ha). u ovom popisu prvi put su evidentirana naselja koja se nisu pominjala u prethodnim austrougarskim popisima. Mrkotić (610 ha). 19 Do slijedećeg popisa stanovništva koji je proveden 1931. Blaževci (725 ha). U ovom periodu prostorno su se širila postojeća naselja. Logobare. Tešanj je izgubio status sreza. Jelah (325 ha). Sarajevo. Broj stanovnika općine Tešanj se prema popisu 1910. Ljetinić (275 ha). Izdanje direkcije državne statistike u Beogradu. Putešić Slika 1. Tradicionalni način stambene gradnje (265 ha). a usljed tog procesa su se razvila i neka nova koja su prije bila u sastavu već postojećih naselja. Ripna 17 18 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. godine razvijala u okviru većih susjednih naselja tešanjskog područja. godine vidi se da nije nastalo ni jedno novo naselje. Drinčići (106 ha). Mekiš (75 ha). Hrvata i Slovenaca 31. Piljužići (560 ha). Međutim. Prema popisu stanovništva iz 1921. Kalošević (960 ha). a to su: Bejići (300 ha).. a broj kuća na 2 638. a samim tim i širenja starih i nastanka novih naselja. Bukva (85 ha). Medakovo (450 ha). oktobra 1910. Koprivci (198 ha). Žabljak itd. Džemilić Planje (500 ha).. Raduša i Vukovo. godine na 48 480 stanovnika 1991. Općina Tešanj je prema popisu iz 1991. godine nije došlo do značajnijih promjena u pogledu porasta broja stanovnika. Raduša (1575 ha). Kraševo (195 ha). 19 Popis stanovništva u Kraljevini Srba. Jevadžije (250 ha). Čaglići (214 ha). a to su Jelah. a njegova teritorija je podijeljena Maglaju. prema popisu iz 1895. godine povećao na 13 591. Orašje Planje (575 ha). 18 Pretpostavlja se da su se navedena naselja sve do popisa stanovništva iz 1910. Lončari (331 ha). Sivša. Dobropolje (600 ha). Cerovac. To su naprimjer naselja Bejići. godine u naseljima općine Tešanj živjelo je oko 12 704 stanovnika. Jevadžije. odnosno do popisa stanovništva provedenog 1910. aprila 1895. Putešić. Karadaglije (1000 ha). godine takođe za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. a broj kuća sa 1 987 na 2 187. Omanjska. Takođe. Miljanovci (1280 ha).. Potočani (225 ha). Jelah-polje (308 ha). godine. Novi Miljanovci (308 ha). Tesliću i Doboju. Novi Miljanovci. Jelah-polje. godine imala 49 seoskih naselja. 17 U slijedećih petnaest godina. Dobropolje. 115-117 105 . godine u bivšoj SFR Jugoslaviji stanovništvo općine Tešanj se povećalo sa 34 508 stanovnika koliko je bilo 1948.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj 10 582 na 12 265 stanovnika. godine. Sarajevo. Medakovo. Karadaglije. Čifluk (675 ha). Logobare (225 ha). str. Omanjska (650 ha). Iz tog razloga ne raspolažemo podacima o broju stanovnika po naseljima općine Tešanj u tom periodu. U periodu od 1948. Cerovac (250 ha). 1912. U periodu između dva svjetska rata za vrijeme Kraljevine Jugoslavije dolazi do stagnacije broja stanovnika. Jablanica (488 ha). Bobare (300 ha). Vrela. 1924. Sarajevo. Januara 1921. do 1991. Novo Selo (204 ha). 1896.

1991. Vukovo (200 ha) i Žabljak (285 ha). Novo Selo 1 165. Tešanj. Miljanovci 1 042. str. Služba Općine Tešanj. 21 Uporedo sa povećanjem broja stanovnika. Beograd. Mekiš 369. Savremena stambena gradnja Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. Vitkovci (1250 ha). Vrela (650 ha). Trepče (850 ha). 135-136 21 Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima.. Jelah 3 833. Kraševo 1177. U 2004. Jevadžije 510. Kalošević 806. 20 prepustom) Slika 3. Blaževci 80. Vitkovci i Vrela pripala su općini Teslić u Republici Srpskoj. Jelah-polje 680. Lepenica 1293. Raduša 2 597. Kadušić (375 ha). Čifluk 249. Logobare 370. Srednja Omanjska (350 ha). Rosulje 849. 20 Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma i osnivanjem općine Usora površina općine Tešanj je reducirana sa 223 km2 na 163 km2. Ljetinić 875. teritorijalnim širenjem i prostornom organizacijom seoskih naselja razvijala se izgradnja seoskih stambenih i dr. Putešić 286. objekata koja na sebi nosi pečat vremena kroz koja je prolazila. Čaglići 428. Koprivci 470. Tešanjka 868. Novi Miljanovci 1 988. Savezni zavod za statistiku. Tešanjka (433 ha). Putešić. Od kraja XIX vijeka pa do danas stambena gradnja u tešanjskom području prošla je kroz nekoliko faza. Tugavići 296. Potočani 1 193. 2004. Mrkotić 1 475. Ripna 124. Cerovac 520. godini općina Tešanj zauzimala je površinu od 163 km2 sa 25 mjesnih zajednica i trideset i devet seoskih naselja u kojima je živjelo oko 49 000 stanovnika (Bobare su imale 750 stanovnika. Trepče 2 379 i Vukovo Slika 2. Bukva 831.ekonomski. 106 . Sivša (925 ha). Piljužići 1 785. Šije (800 ha). Jablanica 1 130. Rosulje (350 ha). Drinčići 282.A. Orašje Planje 1 050. Primjer tradicionalne bosanske arhitekture (Srednjobosanski tip kuće ili tip čardaklije s 1169 stanovnika). Na osnovu materijalnih dokaza i pisanih izvora možemo zaključiti da je stambena gradnja u tešanjskom kraju prošla kroz tri osnovna perioda u kojima su politički. Karadaglije 746. društveno . Tugovići (300 ha). Lončari 125. a naselja Omanjska. Srednja Omanjska i Žabljak novoosnovanoj općini Usora. Šije 2 800. Naselja Bejići. Dobropolje 819. Medakovo 1 083.

Do značajnijih promjena u ovoj sferi dolazi krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina XX vijeka. Zagreb. Školska knjiga.: Uređenje seoskih teritorija i naselja.. kategorija. A. 24 Definisanje seoskih i gradskih naselja stvar je konvencije. Glasnik Zemaljskog muzeja. str. a posebno odlaskom određenog broja stanovnika na rad u inostranstvo. 1988. 7 107 . 91-134 23 Nejašmić.: Grad i urbanizacija. uključivanjem aktivnog stanovništva u vanpoljoprivredne djelatnosti. pravni. 323 24 Prema popisu stanovništva i stanova 1961. Sarajevo.: Agrarna geografija. Takođe. 118 26 Vresk. Naredne tri ili četiri decenije u kojima je došlo do značajnih političkih. postoje i prijelazne forme naselja u kojima su sadržana svojstva seoskih i gradskih naselja. M. kriteriji broja stanovnika.. Etnologija tešanjskog kraja. Univerzitet u Beogradu. Definisanje sela naprimjer može se zasnivati na njegovom razlikovanju od grada pri čemu se kombiniraju historijski. 2002. str. Đ. I. Postepenim ekonomskim i društvenim razvojem napuštaju se tradicionalni oblici i način gradnje stambenih objekata. godine u bivšoj Jugoslaviji sva naselja su klasificirana u tri osnovna tipa i to na seoska. Malić. Zagreb. način korištenja zemljišta i stepen opće razvijenosti.. varijeteta itd. Ona su ishodišta i žarišta ljudskog rada i djelovanja. kriteriji. A. Beograd. 1997. Tipologija seoskih naselja općine Tešanj Naselja su najvažniji plod ljudskog djelovanja.. Zbog toga susrećemo različite definicije i kriterije tipologije seoskih i gradskih naselja. 22 3.. a na osnovu kombiniranja kriterija broja stanovnika i udjela poljoprivrednog u ukupnom broju stanovnika. Zagreb. Mnogo češće se definiše gradsko naselje pa se seoskim naseljima smatraju sva ona koja ne ispunjavaju određene kriterije. i 1971. O tome detaljnije vidjeti: Crkvenčić. 25 Grad se može definisati kao kompaktno izgrađeno veće naselje u čijim sekundarnim i tercijarnim djelatnostima radi veći dio aktivnog stanovništva.. Naime. gradska i mješovita. stvoreni su uslovi za intenzivniju urbanizaciju koja je dovela do napretka na polju stambene gradnje i kulture stanovanja. Ribar.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj kulturni i drugi faktori uticali na stvaranje specifičnih obilježja stambenih objekata u ovom području. str. Sveska 41/42. Educa. administrativni i dr. 26 22 Bugarski.: Seoske stambene zgrade i kultura stanovanja u tešanjskom kraju. 1993. M. i to ne samo za vlastite potrebe nego i za potrebe stanovništva šireg prostora.. veličine i socijalne organizacije prostora itd. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Arhitektonski fakultet. društveno-ekonomskih i drugih promjena mogu se okarakterisati kao prijelazni period gradnje stambenih objekata. I.: Osnove opće geografije. Ta naselja nazivamo prijelaznim ili mješovitim naseljima. a svako od ova dva tipa ima niz podtipova. 28 25 Simonović. str. a njihov značaj se očituje u veličini (broju stanovnika) i izgledu. Stanovništvo je u ovom periodu još uvijek bilo orijentisano na poljoprivredu te je mijenjalo oblik i način života. Stambeni objekti izgrađeni krajem XIX i početkom XX vijeka bili su karakteristični po tradicionalnom načinu gradnje. U njima se ogleda prirodna osnova. str. 23 Pri tipologiji naselja uglavnom polazimo od njihove osnovne podjele na seoska i gradska naselja. Školska knjiga. U ovom periodu posebno je bila značajna institucija porodične zadruge koja je dala posebno obilježje u obliku načina života kao i kulturi stanovanja u ovom periodu. 1987.

Rosulje. 150 29 Cvijić. Tugavići. odnosno od načina iskorištavanja zemljišta koje ne zahvata samo poljoprivredne površine već i stambene objekte. Blaževci. M. a dijele se na zaseoke ili mahale koji su jedan od drugog udaljeni od 1-2 km.: Prilog poznavanju tipologije seoskih naselja. Jelah-polje. Raduša. zatim od ekonomije. ušorena i spontano nastala naselja. 250-276 108 . Arhitektonski fakultet. Ljetinić. Lončari. 29 Prema Cvijićevoj tipologiji veći broj seoskih naselja općine Tešanj može se svrstati u naselja razbijenog tipa. 1966. Beograd.: Uređenje seoskih teritorija i naselja. Beograd. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd. Ova naselja zahvataju veliko prostranstvo. Šije. Kalošević. str. str. Drinčići. Mrkotić.: Balkansko poluostrvo i južnoslavenske zemlje. odnosno prezimenu porodice koja je tu najbrojnija ili najduže živi u tom području. Jelah. Čifluk. V. Jablanica. a sela zbijenog tipa razvrstao je u pet grupa i to timočki. Da li je neko naselje kompaktno ili razbijeno zavisi u prvom redu od geografskog položaja.. Orašje Planje. Miljanovci. Mekiš. Piljužići. Cerovac. str. Naselja razbijenog tipa Cvijić je klasifikovao na seoska naselja starovlaškog tipa (sa šumadijskim. Novi Miljanovci. Ponekad zaseok nosi ime po nekom hidronimu. Potočani. J. mačvanskim i jaseničkim varijetetom).A. Naselje Šije u dolini rijeke Bosne (razbijeno-grupasto seosko naselje). Karadaglije. Knjiga prva i druga. Kraševo. Tešanjka. Jevadžije. Prvu sistematsku tipologiju seoskih naselja na Balkanskom poluostrvu izvršio je Jovan Cvijić koji je sva seoska naselja podijelio na sela razbijenog i zbijenog tipa. 28 Prema ovoj tipologiji naselja općine Tešanj se uglavnom svrstavaju u spontano nastala seoska naselja. Lepenica. Bukva. 153 28 Simonović. Beograd. Prema tome raspored kuća i plan naselja zavisi prije svega od agrarne strukture ali i od reljefa i drugih elemenata prirodne osnove. Ripna. Seoska naselja mogu biti raznovrsna po svome tipu. tursko-istočnjački i sela mješovite vrste. Putešić. 1968. kulturno-historijskih i ekonomskih uslova područja u kome nastaje i razvija se određeno seosko naselje. Đ. Sv. Ta raznovrsnost posljedica je fizičko-geografskih. Dobropolje. To znači da su postala spontano tj. Najčešće se nazivaju po patronimu. Tako naprimjer seoska naselja možemo izdvajati prema njihovoj genezi na: planska. Osnovna karakteristika tešanjskih naselja je to što imaju nepravilnu prostornu strukturu sa nepravilnom mrežom puteva i ulica. Logobare. a to su: Bobare. 27 Postoje različite tipologije seoskih naselja od različitih autora koji su se prilikom podjele takvih naselja koristili različitim kriterijima. Trepče i Vukovo. Kadušić Na području općine Tešanj danas se izdvaja trideset i devet seoskih naselja. Koprivci. XV. naselja karstnog tipa i naselja ibarskog (džematskog) tipa. Novo Selo. 1993. Univerzitet u Beogradu... ponekad i prostor dužine 5-6 km. Đurić. Ribar. mediteranski. Kuće su obično raspoređene na 27 Slika 4. čitlučki. oronimu itd. slobodno bez bilo kakvih spoljnih uticaja.. Čaglići. Medakovo. Zavod za izdavanje udžbenika SRS.

te razvoja saobraćaja i dr. Sela ovog tipa dvojako se razvijaju. V. Cerovac. str. Vide se pojedini šumski kompleksi koji su međusobno povezani. Vukovo. Karadaglije. 250-276 Đurić. Beograd. Rosulje. Ova seoska naselja zbog navedenih procesa narastanja i urastanja u posljednjih nekoliko godina bilježe znatno širenje te već pokazuju tendenciju prelaska u drumski tip razrijeđenih seoskih naselja. Jablanica. nizna. 32 Skupinska razrijeđena seoska naselja općine Tešanj razvijaju se na taj način da se koncentracija novih kuća vrši u središtu sela ili kraj puta koji vodi kroz selo. 31 Prema ovoj tipologiji seoska naselja općine Tešanj koja su smještena u dolini rijeke Usore u zapadnom dijelu općine (Potočani.. ušorena krstasta i zvjezdasta kao i ušorena ortogonalna sela kvadratnog ili pravougaonog oblika. XV. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd.) mogu se svrstati u razrijeđena skupinska naselja. Šije.. Skupinska razrijeđena naselja predstavljaju veće skupine kuća koje su nastale unutrašnjim približavanjem razbijenih zaseoka i pojedinačnih kuća. Danas navedena seoska naselja zbog porasta stanovništva. Na osnovu morfološko-fizionomskih karakteristika prof. 30 Tipični predstavnici starovlaškog tipa seoskih naselja na području općine Tešanj su seoske zajednice koje su locirane u brdsko-planinskom južnom. Starovlaška naselja obično imaju više grobalja i gotovo su sva osnovana na krčevinama. ekonomije i salaši. To su naselja Lepenica. Sv. razrijeđena. Mekiš itd. njivama itd. infrastrukturnih sadržaja imaju tendenciju zbijanja i postepeno prelaze u džematski tip naselja. Ripna.. razbijeno-grupasta. Slika 5. između njih su iskrčeni proplanci sa seoskim kućama. jugozapadnom i jugoistočnom dijelu općine.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj više brda između kojih protiču potoci ili rijeke. str. Vladimir Đurić je sva seoska naselja u bivšoj Jugoslaviji svrstao u skupine usamljenih i skupinskih naselja (sa podtipovima). Kalošević. 154-155 32 Ibid. str. Orašje Planje. Glavni podtipovi usamljenih naselja su farme. Ljetinić. gomilasta. drumska. 154 109 . Trepče. Koprivci. a istovremeno se vrši i izmještanje kuća na glavnu prometnu komunikaciju Doboj-Banja Luka. 1968. a podtipovi skupinskih naselja su zaseoci. Naselja Kalošević i Putešić u dolini rijeke Usore 30 31 Ibid. Zbog toga se ova naselja danas mogu okarakterisati kao prijelazni tip između okupljenih i disperznih seoskih naselja. Džemilić Planje.: Prilog poznavanju tipologije seoskih naselja. baštama. Tešanjka i dr.

Kadušić Ostala naselja općine Tešanj (Novo Selo. Novo Selo. prije svega reljef ovog područja. Jevadžije.: Osnove opće geografije. Karadaglije. Šije. Čaglići. Oraš Planje i Džemilić Planje. str. Tugavići. Lončari. Mrkotić. U jugoistočnom dijelu općine mrežu naselja čine Šije. Trepče. Čifluk. Vukovo. Mekiš. Medakovo. Logobare. odnosno više seoskih naselja. Tačnije. Miljanovci. Naselja Tešanjka. Raduša. Centar naselja Jelah Putešić. ova naselja još uvijek nemaju potrebnu infrastrukturu da bi se proglasila gradskim naseljima. Trepče. središnju u kojoj se nalazi grad Tešanj i koja predstavlja najgušće naseljen prostor. Međutim. Jablanica. S obzirom na broj stanovnika seoska naselja se mogu podijeliti na sitna (do 199 stanovnika). Piljužići. Bobare. Lepenica. Ripna. Jelah-polje. Zagreb. 1997. Jelah i Potočani pripadaju središnjoj mreži naselja. Drinčići.) pripadaju razbijeno grupastim skupinskim naseljima kod kojih su kuće zbijene u zaseocima ali je rastojanje između pojedinih mahala znatno. Lepenica.. Dobropolje. Ljetinić. Cerovac. Jablanica. Kalošević. Zbog toga seoska naselja na području općine Tešanj nisu ravnomjerno raspoređena. Takođe. koji je značajno uticao na njihov prostorni razmještaj. Orašje i Džemilić Planje itd. Karadaglije i Mekiš.A. mala (200-499 stanovnika). Educa. srednja (500-999 stanovnika) i velika seoska naselja (1000 i više stanovnika). 325 110 . Naselja Tešanjka i Jelah mogu se svrstati u skupinska naselja. a zapravo predstavljaju prijelazne tipove naselja jer je u njima izražena velika koncentracija stanovništva na malom prostoru. Bukva. Tešanj. (Prilog 1). Medakovo. 33 33 Nejašmić. te mrežu naselja na jugoistoku smještenu u brdsko-planinskom dijelu općine sa relativno manjom gustinom naseljenosti. jugoistočni dio općine ima znatno rjeđu mrežu naselja za razliku od drugih dijelova općine. seoska naselja tešanjske općine mogu se podijeliti u različite skupine ako se kao kriterij za njihovo izdvajanje uzme prirodna osnova. Neka od ovih naselja imaju tendenciju izmještanja kuća na glavnu saobraćajnicu koja prolazi kroz naselje. S obzirom na tu činjenicu na području općine Tešanj možemo izdvojiti tri mreže naselja i to: mrežu naselja na sjeverozapadu smještenu u dolini rijeke Usore. I. Rosulje. U pojedinim dijelovima općine postoji veća koncentracija stanovništva. Slika 6. Kraševo. a u drugim dijelovima mreža naselja je znatno rjeđa. Blaževci. Koprivci. U mreži naselja na sjeverozapadu nalaze se: Novi Miljanovci.

3 8 11 17 Izvor: Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. Ljetinić. Tako naprimjer u grupi sitnih seoskih naselja najmanje stanovnika imalo je selo Blaževci sa oko 80 stanovnika. Mrkotić. U austrougarskim popisima možemo pronaći gotovo sva seoska 111 Naziv seoskog naselja . Bukva. Ripna. Oko jedanaest seoskih naselja je bilo u grupi srednje veličine. Mekiš. Jelah. Karadaglije. Kraševo. Lepenica. Drinčići. U grupi naselja srednje veličine najmanji broj stanovnika imalo je naselje Jevadžije sa oko 510 stanovnika. a najviše naselje Lončari sa 125 stanovnika. Cerovac. te sidžilima Tešanjskog kadiluka iz 1639-1642. te od 1740-1752.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj Tabela 1. Vukovo. Šije. a najbrojnije je bilo naselje Tešanjka sa 868 stanovnika. Tešanj. godine postojala tri seoska naselja koja pripadaju grupi sitnih seoskih naselja. 4. Miljanovci. a sedamnaest naselja imalo je preko 1000 stanovnika. (Prilog 2). Hrvatanovići. Tugavići. Raduša. Kalošević. Zaključak Neka seoska naselja današnje općine Tešanj pominju se još u vrijeme turske uprave. a najbrojnije je bilo naselje Koprivci sa 470 stanovnika. te su svrstana u grupu velikih seoskih naselja. Tipologija seoskih naselja općine Tešanj po veličini Sitna (do 199 st.. Naselja koja pripadaju određenim grupama nisu jednaka po broju stanovnika. Novo Selo. U skupini velikih seoskih naselja po veličini se isticalo naselje Jelah sa 3 833 stanovnika dok je najmanji broj stanovnika u ovoj grupi imalo seosko naselje Miljanovci u kojem je živilo 1 042 stanovnika. Potočani. Trepče.) Tip seoskog naselja Mala Srednja (200-499 st. Služba Općine Tešanj..) Džemilić Planje Jablanica Jelah Potočani Kraševo Medakovo Miljanovci Mrkotić Novi Miljanovci Novo Selo Orašje Planje Piljužići Raduša Šije Lepenica Trepče Vukovo Blaževci Ripna Lončari Drinčići Logobare Čifluk Mekiš Čaglići Putešić Koprivci Tugavići Bobare Bukva Dobropolje Cerovac Jelah-polje Jevadžije Kalošević Karadaglije Ljetinić Rosulje Tešanjka Uk. a u grupi malih seoskih naselja bilo je osam sela. 2004.. Na osnovu prezentiranih podataka u tabeli 1.) (500-999 st. Piljužići.) Velika (> od 1000 st. Rakovica i Rosulje. u turskim defterima iz 1570. 1604. Tačnije. godine pominju se slijedeća tešanjska naselja: Čaglići. i 1877. Planje. Jablanica. Dobropolje. U okviru grupe malih seoskih naselja najmanji broj stanovnika imalo je naselje Čifluk u kome je bilo 249 stanovnika. možemo zaključiti da su u općini Tešanj 2004. Čifluk.

Trepče. Ljetinić. Second group of settlements are less populated settlements which are developed in southern. Seoska naselja općine Tešanj nastajala su spontano i razvijala se neplanski što se značajno odrazilo na njihovu fizionomiju. Novo Selo. Rakovica i Rosulje. veći broj sela općine Tešanj ima tendenciju zbijanja i postupno ova sela prelaze u zbijeni ili džematski tip naselja. Toward data’s from first Austro-Hungarian census in Bosnia and Herzegovina municipality Tešanj had seventeen rural settlements in which lived around 9. Ripna. In Austro-Hungarian censuses we can find almost all rural settlements which today exist on area of this municipality. Rural settlements of municipality Tešanj appeared spontaneous and developed without planning which significantly reflected on settlement’s physiognomy. Conclusion Some rural settlements of municipality Tešanj are mentioned in the period of Turkish government. veličinu itd. Kadušić naselja koja danas egzistiraju na prostoru općine. Vukovo. U ovim naseljima kuće su zbijene u zaseocima ali je rastojanje između njih znatno. Dobropolje. On area of municipality Tešanj it is possible to single out two groups of rural settlements. Mrkotić. Drugu skupinu sela čine razbijeno-grupasta skupinska naselja koja su se razvila u brdsko-planinskom južnom. Prema podacima prvog austrougarskog popisa stanovništva Bosne i Hercegovine u općini Tešanj nalazilo se 17 seoskih naselja u kojima je živilo oko 9 000 stanovnika. Kraševo. Lepenica. godine u općini Tešanj bilo je 49 seoskih naselja. Hrvatanovići. Potočani. and sidžils of Tešanj`s kadiluk from 1639 to 1642 and from 1740 to 1752 these settlements are mentioned: Čaglići. In these settlements houses are grouped in small villages but distance between villages is significant. Jelah.000 inhabitants. Šije. Karadaglije. Planje. a danas u ovom području egzistira trideset i devet takvih naselja. However. a istovremeno se vrši izmještanje kuća uz značajne prometne komunikacije. In the same time this houses are moving toward roads. jugozapadnom i jugoistočnom dijelu općine Tešanj. Tugavići. This type of settlements on area of municipality Tešanj is placed in area from 150 to 300 metres. Prema popisu stanovništva 1991. 4. Međutim. In Turkish defters from 1570. Development of rural settlements in Tešanj`s area unscrew in the condition of complex political and economic opportunities. Toward census from 1991 municipality Tešanj had 49 rural settlements. godine na području tešanjske općine egzistirala su 24 seoska naselja u kojima je živilo oko 13000 stanovnika. form. and today this municipality has 39 rural settlements.000 inhabitants. Piljužići. Prvu skupinu čine skupinska razrijeđena naselja koja čine veće skupine kuća koje su nastale unutrašnjim približavanjem razbijenih zaseoka i pojedinačnih kuća. Mekiš. First group are grouped settlements which originate as a consequence of compaction of less grouped villages and with house contraction. Na području tešanjske općine u osnovi se mogu izdvojiti dvije skupine seoskih naselja. Prema popisu iz 1910. Cerovac. 112 . Drinčići. Razvoj seoskih naselja u tešanjskom području odvijao se u uvjetima složenih političkih i ekonomskih prilika.A. a large number of rural settlements of municipality Tešanj has tendency of compaction and these villages slowly becoming grouped type of settlements. 1604 and 1877. Čifluk. Jablanica. Miljanovci. south western and south eastern part of Tešanj. Raduša. oblik. Kalošević. size etc. Toward census from 1910 on area of municipality Tešanj existed 24 rural settlements in which lived around 13. Ovaj tip naselja na području tešanjske općine rasprostranjen je u predjelima sa 150-300 m nadmorske visine. Bukva.

M. Zagreb. 2004. Beograd. 1988. Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. 1987. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. M. Sarajevo.. Zavod za izdavanje udžbenika SRS. 6. Zagreb. 2002. Educa. 9. 1991. Beograd.. 113 . 1966. maja 1885. Imamović. oktobra 1910. 19. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. 13. Vresk. Glasnik Zemaljskog muzeja.: Grad i urbanizacija. 1924. 1912. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama sa pripadajućim naseljenim mjestima. (Popis 1879. Školska knjiga. 8. Škaljić. Simonović. 1896. 1966. 14. Sarajevo. 1993..: Porijeklo stanovništva tešanjskog kraja. 11. Oktober 1910. Sv. Etnologija tešanjskog kraja. Ribar. Arhitektonski fakultet. 17.: Osnove opće geografije. 1998. Đ. Evlija Čelebi: Putopis-Odlomci o jugoslovenskim zemljama. 18. Die ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und Hercegovina von 10.: Agrarna geografija. godine. Popis stanovništva u Kraljevini Srba. Sarajevo. 16.Razvoj seoskih naselja općine Tešanj 5. A. Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja. 1996. Crkvenčić. A. Izdanje direkcije državne statistike u Beogradu. Literatura i izvori 1.). Sarajevo. I. Univerzitet u Beogradu. Sveska 41/42.: Balkansko poluostrvo i južnoslavenske zemlje. aprila 1895. M. "Štatistika miesta i pučanstva Bosne i Hercegovine. A. 2. Savezni zavod za statistiku. Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. 7. Beograd. Zagreb. Hrvata i Slovenaca 31. 1912. I. Beograd. 15. Služba Općine Tešanj. Svjetlost. Tešanj. Malić. 10. E. Sarajevo 1880". Školska knjiga. Etnologija tešanjskog kraja. V.. 4. Statistischen Depertment der Landesregierung. 1987. Đurić. Štatistika miesta i žiteljstva Bosne i Hercegovine po popisu naroda od 1. Sarajevo. 5. Sarajevo.: Uređenje seoskih teritorija i naselja. 3.: Seoske stambene zgrade i kultura stanovanja u tešanjskom kraju. Sarajevo.. 1886. 1968. godine. 1997. Bugarski.: Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine.: Prilog poznavanju tipologije seoskih naselja. Cvijić. Knjiga prva i druga. XV. Glasnik Zemaljskog muzeja. Niškanović. Sveska 41/42. 12. J.: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo. Januara 1921. Sarajevo. Nejašmić. Sarajevo.

A. Kadušić 114 .

Razvoj seoskih naselja općine Tešanj 115 .

i poslijeratne godine. godine doživjela najizraženije promjene u pogledu ukupnog kretanja stanovništva u okviru Bosne i Hercegovine. YEAR Mr. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Negativan demografski razvoj najveće bosanskohercegovačke prirodnogeografske regije u vremenu nakon 1991. 117 – 126 (2007-2008) Originalni naučni rad NEKE KARAKTERISTIKE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA PERIPANONSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. changes in demographical development in Peripanonic macro-region. Key words: Peripanonic macro region. her mezzo-regions and municipalities which are characteristic by expressive weak or stronger demographical development dynamics. analizom i uspoređivanjem demografskih pokazatelja (kretanje ukupnog broja stanovnika. Quoted region experienced in the period from 1991 to 2003 the most expressive changes in population growth in Bosnia and Herzegovina. te općina koje su karakteristične po izrazito slaboj. regionalni razvoj. ass. godine je evidentan i predstavlja veliku prepreku ukupnom razvoju peripanonskog prostora. mr. sc. sc. prirodno kretanje stanovništva i razmještaj i gustinu naseljenosti stanovništva) ovog prostora za 1991. Ključne riječi: Peripanonska makroregija. Abstract Negative demographical development of the biggest physical region in Bosnia and Herzegovina in period after 1991 is evident and represents a big barrier for total development of Peripanonic area. natural population growth and density of population) of this area for 1991 and years after war.. odnosno jačoj dinamici demografskog razvoja. GODINE SOME CHARACTERISTICS OF DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT PERIPANONIC MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. Odsjek za geografiju. negativan demografski razvoj. Bosna i Hercegovina. Navedena regija je u periodu od 1991. regional development. U radu su. In this paper. Fadila Kudumović vš. prikazane promjene koje su nastale u demografskom razvoju Peripanonske makroregije. ass. Alma Kadušić. Prirodno-matematički fakultet.. vš. through analysis and comparison of demographical indicators (change in total population number. mezoregija u okviru nje. . Bosnia and Herzegovina.Zbornik radova PMF 4 i 5. negative demographical development. do 2003.

obuhvata Tuzlansku kotlinu. 63. Unsko .geografskom pogledu na prostoru Peripanonske makroregije mogu se izdvojiti tri homogene mezoregionalne cjeline koje su specifične po prirodnogeografskim i društveno-geografskim obilježjima. odnosno 42. godine Peripanonsku makroregiju činilo je 47 općinskih područja. Srnetica. godine) i snažni emigracijski procesi u poslijeratnom periodu uzrokovali su snažne promjene u stanovništvu ovog prostora koje su se očitovale kroz izrazit pad ukupnog broja stanovnika.9 %.donjodrinska mezoregija. 34. 1 % (13 793 km2). Gusta naseljenost ove regije (preko 100 st. Ima površinu od 7 529 km2.. Na prostor Republike Srpske otpada 63.F. obuhvata dolinska proširenja donjih tokova Vrbasa i Bosne. Teritorijalno je najveća mezoregija Peripanonske makroregije sa 8 460 km2. JLZ. a takođe i bogatstva prirodnim resursima neophodnim za razvoj privrednih djelatnosti na ovom prostoru. tlo). pad stope nataliteta i prirodnog priraštaja. Posavsko – sprečko – majevičko . Enciklopedija Jugoslavije. te sve jaču demografsku polarizaciju.1982. odnosno koncentrisanje stanovništva u velikim urbanim centrima što ima za posljedicu pražnjenje perifernih. Obuhvata prostor od 21 860 km2. te njihovih pritoka Vrbanje. 1 Ima najmanju površinu u okviru Peripanonske makroregije od 5 867 km2. Ističe se izrazito povoljnim geografskim položajem. a na prostor Federacije 36.4 % ukupne površine Peripanonske makroregije. 1 Smlatić.sanska mezoregija. ekonomski slabije razvijenih općina. zahvata zapadni dio makroregije i teritorijalno se podudara sa peripanonskim dijelom Bihaćke krajine i prijedorskim subregionom. 118 . od kojih je prostorno najveća općina Banja Luka sa 1 239 km2 površine. Uspostavom međuentitetske linije razgraničenja.7 % teritorije Bosne i Hercegovine. S. klima. str. Uvod Peripanonski prostor Bosne i Hercegovine je teritorijalno i demografski najveća regionalno-geografska cjelina Bosne i Hercegovine. U administrativno . Semberiju. Regionalno-geografska i administrativno-teritorijalna podjela Peripanonske makroregije U regionalno .donjobosanska mezoregija. 2. godine. odnosno njen udio u ukupnoj površini makroregije iznosi 26. dio bosanske Posavine i dijelove Podrinja. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu. A./km2) je posljedica izuzetno povoljnih prirodnih uslova za naseljavanje (reljef. Vlašić. Posavsko – donjovrbasko . Kudumović. Peripanonska makroregija je podijeljena na područja koja pripadaju Republici Srpskoj i područja koja pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine. Rat u Bosni i Hercegovini (u periodu od 1992. vode. tj. Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisanim 1995. Zahvata sjeverni . a takođe su imale i različit tok demografskog razvoja u naznačenom periodu. Manjača. Zagreb.peripanonski dio Bosne i Hercegovine čija granica na jugu dopire do planina: Grmeč. Konjuh i Javor.. Kadušić 1.9 % (8 063 km2) površine Peripanonske makroregije. a njen udio u ukupnoj površini makroregije iznosi 38. Usore i Spreče. do 1995.teritorijalnom pogledu 1991. Čemernica.7 %.

a najizraženije smanjenje se desilo za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992.7 % državne teritorije. 1998. 51. a 48. godine Ovakvom podjelom Peripanonska makroregija je dobila još 18 novih općina 2 (karta br. 3. odnosno 1 037 745 na prostoru Federacije BiH. ukupan broj stanovnika se smanjivao. Teočak (dio općine Ugljevik). Karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije 3. prema posljednjem popisu stanovništva živjelo je 2 432 723 stanovnika. do 1995. Pelagićevo (dio općine Gradačac).6 %. odnosno 55. Kretanje ukupnog broja stanovnika Na prostoru Peripanonske makroregije (21 856 km2). 1: Administrativno-teritorijalna i regionalna podjela Peripanonske makroregije Izvor: Atlas svijeta. Donji Žabar (dio općine Orašje).6 % od ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. a na području Federacije BIH su: Usora (dio općine Tešanj). Vukosavlje (dio općine Odžak) i Kostajnica (dio općine Bosanska Dubica). Osmaci (dio općine Kalesija). Analizirajući procjene o ukupnom broju stanovnika po entitetskim područjima u okviru Peripanonske makroregije može se zaključiti da je. Atlas svijeta. Ribnik (dio općine Ključ). godine. Petrovo (dio općine Gračanica). U ratnom i poslijeratnom periodu. a odlikuju se demografskom ispražnjenošću i ekonomskom neodrživošću.1) koje. 1998. 119 . Geografske regije Bosne i Hercegovine. Administrativna karta Bosne i Hercegovine. pod uticajem brojnih i različitih veoma nepovoljnih faktora. uglavnom. Doboj jug (dio općine Doboj). U 2 Novonastale općine Peripanonske makroregije na području Republike Srpske su: Krupa na Uni (dio općine Bosanska Krupa). Karta br.. Dobretići (dio općine Skender Vakuf). imaju male teritorije. Sapna (dio općine Zvornik) . Šamac-Domaljevac (dio općine Bosanski Šamac) i Čelić (dio općine Lopare). Milići (dio općine Vlasenica). godini. od ukupnog broja stanovnika makroregije u 1996. Doboj –istok (dio općine Doboj). na 42. Sejtarija.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. odnosno 1 104 164 stanovnika živjelo na prostoru Republike Srpske. Sejtarija.1.4 %. Oštra Luka (dio općine Sanski Most).

godine. godini zabilježen je blagi porast apsolutnog broja stanovnika makroregije.2 %.1 %).6 7 529 21 856 1 049 437 2 432 723 43. a 2000. Sarajevo. godini i njihov udio u ukupnom stanovništvu Peripanonske makroregije PERIPANONSKA MAKROREGIJA Unsko-sanska mezoregija Posavskodonjovrbaskadonjobosanska Posavsko-sprečkomajevičkodonjodrinska UKUPNO Površina u km2 5 867 8 460 1991. Demografska statistika. dok je u ostale dvije mezoregije živjelo manje od 60 % stanovnika.sprečko – majevičko donjodrinska mezoregija bilježila pad od 1. Republički zavod za statistiku.6 % stanovnika makroregije živjelo je na području ovog dijela manjeg entiteta.1 100 931 681 2 183 974 42.1 %.0 35. godina Unsko . dok je Posavsko .0 2003 Uk. Razlog je intenzivna emigracija stanovništva u toku i nakon rata iz drugih područja Bosne i Hercegovine na prostor Peripanonske makroregije. Federalni zavod za statistiku. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni Zavod za statistiku.3 36. br. 1994. udio stanovništva Peripanonske makroregije u ukupnom u promatranom periodu se povećao sa 55..) sve tri mezoregije bilježile su pad u ukupnom broju stanovnika za više od 10 %.donjobosanska mezoregija zabilježile su porast ukupnog broja stanovnika od 7. 2005.7 100 979 193 2 256 435 43. 120 .sanska i Posavsko – donjovrbaska . na 58. u periodu 1996-2003.donjodrinske mezoregije.1996. U periodu od 2000 . Naime.1996. VIII. i 2003. Banja Luka. 2005. u prvom periodu (1991 . u kojoj je u analiziranom periodu. stanovnika 465 707 786 586 % 21.290 814 stanovnika. Naime. 2) Tabela br. Statistički bilten Republike Srpske br.6 % 1991. stanovnika 528 881 854 405 % 21. u periodu 1991 ..3 35. Prema procjenama entitetskih zavoda za statistiku. br. Republika Srpska. Vlada Republike Srpske. Banja Luka. Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama Peripanonske makroregije je bilo relativno ujednačeno što se može vidjeti iz podataka sadržanih u tabeli 1 i grafikonu 1.2003. -12 % u odnosu na stanje iz 1991.4 %.. Kantoni u brojkama. a prema podacima za 2003.6 2000 Uk. odnosno 3. Kadušić periodu poslije 1996. godine stanovništvo ovog dijela Republike Srpske bilježilo je stalan porast. Uk. godine u svim mezoregijama je evidentan porast broja stanovnika. 2000. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). tj. odnosno na prostoru Posavsko – sprečko – majevičko . A. Smanjenje apsolutnog broja stanovnika Peripanonske makroregije nije značajno uticalo na njen udio u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine.7 35. a najznačajniji je bio u istočnom dijelu Peripanonske makroregije (5... ali je on još uvijek bio znatno manji (-176 288) u odnosu na predratni ukupni broj stanovnika.1 100 944 575 2 141 909 44.F. godine smanjenje ukupnog broja stanovnika Peripanonske makroregije iznosilo je . 2005. stanovnika 434 799 762 535 % 20. br. Kudumović. 2005. godine 2 183 974 stanovnika. godinu na prostoru Peripanonske makroregije je živjelo ukupno 2 141 909.5 % 2003. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama u 1991.4 100 Izvori: Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Državni zavod za statistiku. U 2003. 1996. br. Prema podacima za 1996.. Najveći broj stanovnika ove makroregije skoncentrisan je u njenom istočnom dijelu. (Grafikon br. Sarajevo. Sarajevo. stanovnika 473 943 803 299 % 21. godinu 52. godine. živjelo više od 40 % stanovnika makroregije.2 1996 Uk.

2. Sarajevo.) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1991 1996 2000 2003 1991 1996 2000 2003 Unsko-sanska mezoregija Posavsko-donjovrbaska. godine Grafikon br. dok je uticaj unutrašnjih i vanjskih migracija na prirodno kretanje stanovništva bio zanemarljiv.donjobosanska Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska Unsko-sanska mezoregija Posavsko-donjovrbaska.3 ‰) Peripanonska makroregija bilježila je nadprosječne vrijednosti. Statistički bilten Republike Srpske br. Pregled po općinama. Smrtnost je bila najizraženija u periodu od 1991.2.2 ‰. paralelno sa opadanjem stope nataliteta.) evidentiran pad prirodnog priraštaja na 3.6 ‰. 2005. Banja Luka.. Federalni zavod za statistiku. godine. Federalni Zavod za statistiku. 2000. Kantoni u brojkama. Nakon 1996. do 1996. a taj trend je nastavljen i dalje tako da je u 2003. 2: Udio broja stanovnika mezoregija u ukupnom stanovništvu Peripanonske makroregije (1991. i 2003. Sarajevo. Naime. U poređenju sa komponentama prirodnog kretanja stanovništva Bosne i Hercegovine u cjelosti u 1991. i 2003.3 ‰) i umjerena stopa mortaliteta (7. Banja Luka.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003.. 121 . mortalitet 7. visoke stope prirodnog priraštaja.0 ‰). 2005.donjobosanska Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska 3.. Republički zavod za statistiku.. Sarajevo.3 ‰ i prirodni priraštaj 7. Tako je u prvoj poslijeratnoj godini (1996. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat).4 (Tabela br. u prvom redu. kontinuirano je rasla stopa mortaliteta da bi u 2003. 2000. Demografska statistika..) 3 4 Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Državni zavod za statistiku. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine.) % 50 40 30 20 10 0 Grafikon br. Republika Srpska.7 ‰. VIII. godine. godine. Prirodno kretanje stanovništva Peripanonski prostor Bosne i Hercegovine u prijeratnom periodu se isticao izrazitom dinamikom prirodnog kretanja stanovništva što je bio rezultat.3 ‰ na 8. 1996. godine kada je evidentiran porast sa 7.1 ‰ više u odnosu na stanje iz 1991. za 1. broj umrlih bio veći za oko 4 000 u odnosu na stanje iz 1996.. na prostoru ove makroregije 1991. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama Peripanonske makroregije (1991. 2005. godini u ovom području rođeno duplo manje djece (19 380) u odnosu na 1991.3 ‰) što je rezultiralo umjerenim prirodnim priraštajem (8. povećanja stope mortaliteta i kontinuiranog opadanja stope prirodnog priraštaja stanovništva Peripanonske makroregije.. 2005. 1994. godinu. usljed ratnih dešavanja i negativnih demografskih procesa došlo je do značajnog pada stope nataliteta. godini (natalitet 14. 1996. Vlada Republike Srpske.3 Nakon 1991. godine evidentirana je viša stopa nataliteta (15. tj. godine.

. nakon 1991.. godine Peripanonska makroregija Godina 1991. 2000. godine na području Posavsko – sprečko – majevičko – donjodrinske mezoregije evidentirano je 10 općina sa negativnim prirodnim priraštajem. 3: Prirodno kretanje stanovništva Peripanonske makroregije 1991. 1996.0 8. 2003. 1996.0 7. pored Posavsko – sprečko – majevičko – donjodrinske mezoregije (-0. 3) Veličinu promjena najbolje pokazuje broj općina sa negativnim prirodnim priraštajem u istočnom dijelu Peripanonske makroregije. i 2003.1.) % 35 30 25 20 15 10 5 0 1991. Naime. 2000.. 1996.3 11. Grafikon br. Natalitet 1996.donjodrinska mezoregija može izdvojiti kao područje sa najvećim promjenama.6 Mortalitet 17 442 13 873 16 900 17 797 ‰ 7.7 ‰ (Sapna). 2000 i 2003. Analizom komponenata prirodnog kretanja stanovništva 1991. Kadušić Tabela br. Grafikon br.0 3. ‰ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1991 1996 2000 2003 Unsko-sanska Posavsko-donjovrbaska -donjobosanska Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska Na osnovu prikazanih podataka u tabeli br. 1996.9 Prirodni priraštaj 19 228 10 221 6 198 1 583 ‰ 8. 2000. (Tabela br.9 11. prešao sa srednje natalitetnog na nisko natalitetni tip (stopa nataliteta ispod 15 ‰). Kudumović. 2: Prirodno kretanje stanovništva Peripanonske makroregije 1991. Natalitet 36 697 24 094 23 098 19 380 ‰ 15.5 ‰). 2 i grafikonu br. godine. godine čak 17 općina (od ukupno 32) imalo je negativan prirodni priraštaj.7 ‰ (Donji Žabar) do 3. 3 možemo konstatovati da je prostor Peripanonske makroregije. i 2003.2 8.7 Izvor: Isto kao za tabelu br. 4: Kretanje stopa prirodnog priraštaja po mezoregijama Peripanonske makroregije (1991. 1996. 1996. Mortalitet 2000.F.. Negativnu stopu prirodnog priraštaja u 2003.. Prirodni priraštaj 2003. 2000.. i 2003.7 3. godini. Ovo se najvećim dijelom odnosi na novonastala općinska područja čije su se stope prirodnog priraštaja kretale od -9..1 ‰. a 2003. bilježila je i Unsko – sanska mezoregija sa -1. 122 . godine po mezoregionalnim područjima utvrdili smo da su se u sve tri mezoregije odvijali negativni procesi u pogledu prirodne dinamike stanovništva. A.3 8.0 0.. pri čemu se Posavsko – sprečko – majevičko .

ali je u 2003. 2000. 3: Prirodno kretanje stanovništva po mezoregijama Peripanonske makroregije Unsko-sanska 1991.donjobosanske mezoregije od ukupno 20 općina polovina je u 2003.4 8.7 ‰). što potvrđuju podaci u tabeli 4 i grafikonu 5.3 ‰ u Banja Luci do -2./km2). godini zabilježila najveći prirodni priraštaj koji je iznosio 10. Najveću gustinu naseljenosti imala je Posavsko – sprečko – majevičko .3 st. godine Tabela br./km2.1 11.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003.2 ‰). Najveći prirodni priraštaj imale su općine Doboj Jug (8.9 9.4 st. godine smanjivala se i gustina naseljenosti (sa 111. a najmanju Unsko-sanska sa 90.3 11. Doboj Istok (6. Usora (5. Općina Bužim je u 2003. godini. godini).0 7. 1996. 2000. 123 . sve tri mezoregije u 1991./km2.5 ‰.donjodrinska mezoregija sa 139.5 1.3 u 1991.5 8.7 13. 2003. 1996.6 7. 2000.1 st. Smanjenjem ukupnog broja stanovnika nakon 1991. 2003. U isto vrijeme na području Unsko .9 Prirodni priraštaj 4280 2703 1399 449 Prirodni priraštaj 5582 3448 1914 239. Stanovništvo Peripanonske makroregije je dosta ravnomjerno raspoređeno po pojedinim mezoregijama. Naime.2 5. broj stanovnika 528881 434799 465707 473943 Uk.0 ‰.3 ‰). U okviru Posavsko – donjovrbasko . 2003.4 ‰).3 6.sanske mezoregije evidentirano je 7 općina (od ukupno 13) sa negativnim prirodnim priraštajem.4 ‰) i Tešanj (4.8 3./km2 u 1991.1 ‰ 7. godini su imale gustu naseljenost.5 2.0 st. pri čemu se izdvaja novonastala općina Krupa na Uni sa -17.2 -0. godini imala negativan prirodni priraštaj koji se kretao se od -0. godini skoro dostigla prijeratno stanje i iznosila je ponovo iznad 100 st.1 2.2 9.6 10.9 2. Naime.4 3.6 ‰ 6.3 -1.6 7.3 ‰ 9.5 st. Posavskodonjovrbaska donjobosanska 1991.9 Prirodni priraštaj 9366 4070 2885 960 ‰ 7. Peripanonska makroregija je najgušće i najravnomjernije naseljena oblast Bosne i Hercegovine sa prosječnom gustinom naseljenosti od 111.1 ‰) i Kalesija (6. Uk.4 7.4 Mortalitet 4153 3193 3659 3735 Mortalitet 6579 5425 6653 6510 Mortalitet 6710 5255 6588 7552 ‰ 8 10. godini zabilježen je u općinama Živinice (8.5 ‰ u općinama Dobretići i Gradiška. broj stanovnika 1049437 944575 931681 979193 Natalitet 8433 5896 5058 4164 Natalitet 12188 8873 8567 6704 Natalitet 16076 9325 9473 8512 ‰ 15./km2 u 1996. odnosno naseljenost veću od bosanskohercegovačkog prosjeka (85.5 Izvor: Isto kao za tabelu br.3./km2.4 9. Posavskosprečkomajevičkodonjodrinska 1991.7 8. 2. Razmještaj stanovništva i gustina naseljenosti Gustina naseljenosti i razmještaj stanovništva Peripanonske makroregije odlikuje se određenim specifičnostima u odnosu na ostale regije Bosne i Hercegovine.4 7.9 13.9 ‰ 15.0 ‰ 14.1 ‰ 7. na 98. broj stanovnika 854405 762535 786586 803299 Uk. 1996. 3. Najveći prirodni priraštaj u 2003.

) 2003 2000 1996 1991 0 100 150 st. godine). 473943 803299 979193 2256435 st/km2 80. do 1996. Velika Kladuša. Ribnik (18. Krupa na Uni (20.. Doboj.2 na 74. Pelagićevo (33.0 2000. 4: Kretanje gustine naseljenosti po mezoregijamaPeripanonske makroregije 1991. Cazin. a najslabija u Unsko . Uk. dok su u druge dvije mezoregije te promjene bile nešto slabijeg intenziteta.8 st/km2). Orašje i Odžak.9) i dr. Općine Peripanonske makroregije koje se ističu po izrazitoj gustini naseljenosti su Prijedor. br. Godine 2003. 5867 8460 7529 21856 528881 854405 1049437 2432723 st/km2 90.8 95.1 103. Kalesija.. Žepče./km2. 3.4 111.1 139.1 125. godine. br. Laktaši.1 st. Ove općine imaju naseljenost preko 100 st. Nasuprot njima su općine sa vrlo slabom naseljenošću i to su uglavnom one koje su nastale diobom prijeratnih općina kao što su: Oštra Luka (16. Gradačac. 465707 786586 931681 2183974 st/km2 79. 434799 762535 944575 2141909 st/km2 74.F. godine PERIPANONSKA MAKROREGIJA Unsko-sanska mezoregija Posavskodonjovrbaskadonjobosanska Posavsko-sprečkomajevičkodonjodrinska UKUPNO km2 1991.donjodrinskoj mezoregiji (130..0 130. st. st. 2000. Brod. Zvornik. st. Srebrenik.sanska mezoregija u periodu od 1991.2 Izvori: isto kao za tabelu br.8).sanskoj (80. Grafikon br./km2 Posavsko-sprečko-majevičko-donjodrinska Posavsko-donjovrbaska. Bužim. Tuzla.1 100.9 2003. A.5 98.0 123. Uk. najgušća naseljenost je bila u Posavsko – sprečko – majevičko . Najznačajnije smanjenje gustine naseljenosti imala je Unsko . Tešanj. 5: Kretanje gustine naseljenosti po mezoregijama Peripanonske makroregije (1991.3 1996.1 st/km2)./km2. Kudumović.4 93. Bijeljina.st. Banovići.6).donjobosanska Unsko-sanska mezoregija 50 200 Promjene u gustini naseljenosti koje su se desile u ratnom i poslijeratnom periodu po mezoregijama Peripanonske makroregije su bile dosta slične (pad u periodu 1991 1996.. 1996. 1996.. br. Gračanica. 2000 i 2003. Banja Luka.7 99. br. Kadušić Tabela br. Uk. Uk. a zatim kontinuiran i umjeren porast gustine naseljenosti nakon 1996. sa 104. Lukavac. 124 .1 90.3). Živinice. i 2003.

2 % manje u odnosu na predratno stanje. radi harmonizacije ovog prostora kako na demografskom tako i na ekonomskom planu. However. do 2003. ublažio proces etničke homogenizacije entiteta. Takođe. posebno perifernih nerazvijenih i novonastalih općina. godine na primjeru njene najveće regionalno-geografske cjeline. The problem is and the problem on which is necessary to work intensively is returning of displaced and refugees to pre-war place of living so that we could. Constant reduction of natural growth and increases of death rates resulted with negative natural growth rates and the population is growing old. Ovako drastično smanjenje rezultat je agresije i rata u Bosni i Hercegovini. kao osnovni i najvažniji segment države. This drastic decrease is a result of aggression and war in Bosnia and Herzegovina. especially natural growth rates and migrations. Peripanonska makroregija je. Peripanonska makroregija je najgušće i najravnomjernije naseljen prostor Bosne i Hercegovine sa više od 100 st/km2. prije svega. godine Zaključak Zadatak ovog istraživanja bio je. Ono što predstavlja problem razvoja i na čemu je potrebno intenzivno raditi je povratak izbjeglih i raseljenih na prijeratna mjesta boravka kako bi se. Peripanonske makroregije. Its population. at least partially. to point at complexity of problem of demographical development of Bosnia and Herzegovina in the period after 1991 on the example of its biggest regional-geographic region. regional developmental agencies are mechanisms which should work on reinforcement of local government.2 % less in the comparison to pre-war condition. which is Peripanonic macro region. regionalne razvojne agencije su mehanizmi koji trebaju raditi na jačanju lokalne samouprave. mitigate process of ethnical homogenisation of entities. posebno prirodnog kretanja stanovništva i migracija. 125 . Stanovništvo. bilo je izloženo najjačim promjenama i destrukciji o čemu najbolje govore statistički podaci-procjene za period nakon 1991. ali i intenzivnih postratnih negativnih demografskih trendova. Moreover. odnosno za 7. izgubila veliki broj stanovnika koji se procjenjuje na oko 176 288 stanovnika. u periodu od 1991. Konstantno opadanje stopa nataliteta i rast stopa mortaliteta rezultirali su negativnom stopom prirodnog priraštaja i starenjem stanovništva. was exposed to the most intensive changes and destructions and the best prove for those are statistical data’s-evaluations for period after 1991. Peripanonic macro region is the most intensive and most even populated area of Bosnia and Herzegovina with more than 100 inhabitants per square kilometre. barem djelimično.288 that are for 7. In the period from 1991 to 2003 Peripanonic macro region lost a large number of inhabitants which is evaluated at around 173. da se ukaže na složenost problema demografskog razvoja Bosne i Hercegovine u periodu nakon 1991. but also it is a result of intensive post-war negative demographical trends. Conclusion The aim of this research was. godine. godine. Ipak. especially peripheral undeveloped and new-created municipalities because of harmonisation of this area on demographical and economic planning. as the most important sate segment.Neke karakteristike demografskog razvoja Peripanonske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. before all.

Sv. Kudumović. 2005.. 2005. 2005.1982. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.. 2006. Zagreb. 126 . F... Vlada Republike Srpske. JLZ. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). 2.. I.F. S. godine. 9. Changes in the 1990 s and the Demographic Future of the Balkans. Kantoni u brojkama. Kadušić Literatura 1.P. Sarajevo. Banja Luka. Sarajevo. Federalni Zavod za statistiku. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ibreljić. Geodetski zavod BiH. Ibreljić. Some aspects of Balkan economic and demographic changes in the nineties and demographic trends in the first decades of the third millenium. 2005. 2000. Sarajevo. Demografska statistika. Geografija. 10. Kudumović. Geografski pregled. Pregled po općinama. 11. A. Sarajevo. Osnovna obilježja demografskog razvitka u Bosni i Hercegovini u periodu nakon drugog svjetskog rata. Zagreb. Banja Luka. Sarajevo.. Sveska 26-27.. S. 1990. S. 3.. Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. 1998. Markotić. Kulenović. 7. 1984. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Friganović. 8. 5. Kulenović. J. Državni zavod za statistiku. Statistički bilten Republike Srpske br. Conférence internationale. Federalni zavod za statistiku. Tuzla. Republički zavod za statistiku. Školska knjiga. I. Geografski atlas Bosne i Hercegovine. 4. Regionalne razlike u kretanju ukupnog broja stanovnika i gustine naseljenosti Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2004. 2005. 1994. VIII. Regionalni ekonomsko-geografski i demogeografski trendovi u jugoistočnoj Evropi (sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu). A. Demogeografija-Stanovništvo svijeta. Smlatić. M. Sarajevo. Enciklopedija Jugoslavije. 3. Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla. Republika Srpska. Tuzla. 12. Br. Godina III. 6.

GODINE CHANGES IN DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF MOUNTAINWALLEY MACROREGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN PERIOD 1991-2003. Abstract In this paper are analyzed changes in demographical development in Mountainvalley macro region of Bosnia and Herzegovina which appeared in the last 10 years of 20th century and in the beginning of 21st century. The most intensive changes in population of Bosnia and Herzegovina and quoted region happened during the period of war (1992-1995) when total inhabitants number and population density were significantly reduced. vš. Odsjek za geografiju. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu su analizirane promjene u demografskom razvoju prostora bosanskohercegovačke Planinsko-kotlinske makroregije nastale u posljednjem desetljeću XX i na početku XXI vijeka.Zbornik radova PMF 4 i 5. Prirodno-matematički fakultet. which is the whole area of Sarajevo-zenica valley. . Bosna i Hercegovina. YEAR Mr.) kada je značajno smanjen ukupan broj stanovnika i gustina naseljenosti. Ključne riječi: Planinsko-kotlinska makroregija. Demografska destrukcija planinsko-kotlinskog prostora je. posljedica nepovoljnog prirodnog kretanja stanovništva koje se očituje kroz pad stope nataliteta i povećanje stope mortaliteta što je rezultiralo jako niskim vrijednostima prirodnog priraštaja. Pored navedenog. regionalni razvoj. neravnomjeran demografski razvoj.. ali i jaka polarizacija stanovništva. sc. ass. This resulted with very low values of natural population growth rate. especially in the bigger urban centers: Sarajevo and Zenica. Besides quoted. regional development. u najvećoj mjeri. one of the basic demographical characteristic of this area is expressive asymmetry in demographical development of mezzo-regional areas but strong polarization of population. Key words: Mountain-valley macro region. connected with unfavorable natural growth of population which is seen trough decreases of birthrate and increases of death-rate. jedna od osnovnih demografskih karakteristika ovog prostora je izrazita neravnomjernost u demografskom razvoju mezoregionalnih područja. U ovom periodu najsnažnije promjene u stanovništvu Bosne i Hercegovine pa i navedene regije desile su se u periodu rata (1992-1995. in the greatest. posebno u velikim urbanim centrima: Sarajevu i Zenici. 127 – 136 (2007-2008) Originalni naučni rad PROMJENE U DEMOGRAFSKOM RAZVOJU PLANINSKO-KOTLINSKE MAKROREGIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 1991-2003. Demographical destruction of mountain-valley area is. Bosnia and Herzegovina. unbalanced demographical development. Fadila Kudumović.

Paralelno sa padom ukupnog broja stanovnika opadala je i prosječna gustina naseljenosti regije pa je u 2003. a na području istočnog dijela makroregije (Gornjodrinska mezoregija) u 2003. Ima površinu od 2 655 km2 (20. Gornjodrinska mezoregija. 2. Prače.2 % državne teritorije. Smještena je između Peripanonske oblasti na sjeveru i područja Bosanskohercegovačkog visokog krša na jugu. Nepovoljnost prirodnog kretanja stanovništva očituje se kroz pad stope nataliteta i povećanje stope mortaliteta što je rezultiralo niskim vrijednostima prirodnog priraštaja (0.5 ‰ u 2003.2 % u ukupnoj teritoriji makroregije. godini stopa prirodnog priraštaja bila je negativna i iznosila je -2. 3. ima središnji položaj u okviru makroregije. U navedenom ukupnom smanjenju Planinsko-kotlinska makroregija je imala udio od 51. u odnosu na stanje iz 1991. smještena u zapadnom dijelu Planinsko – kotlinske makroregije.9 st. godini). godini iznosila 86. smještena je na istoku makroregije. evidentiran pad ukupnog broja stanovnika za čak 523 110 osoba. 1. Osvrt na geografsku regionalizaciju Bosne i Hercegovine.kotlinsku makroregiju čine tri mezoregionalne cjeline 1 i to: 1../km2. ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje u cjelosti. Nalazi se na drugom mjestu po površini i po broju stanovnika (iza Peripanonske makroregije). Rzava i drugih manjih tokova. Predstavlja prostorno najveću mezoregiju sa površinom od 5 821 km2 (45.9 % manje stanovnika u 2003. Ima površinu od 4 408 km2 što čini 34.2 %. Kudumović 1. u periodu 1991-2003. Granicu prema sjeveru čine planinski vijenci Dimitor – Manjača – Čemernica – Vlašić – Konjuh . tj. Gornjovrbasko . Geografski radovi br. Lima. Ćehotine. a zahvata područje gornjih tokova rijeka Vrbasa i Plive. godine uslovljen je specifičnim tokom političkog. a obuhvata područje gornjeg toka rijeke Drine i njenih pritoka Sutjeske..F.lašvanska mezoregija. 1) 1 Nurković S. a obuhvata široko područje Sarajevsko – zeničke kotline smještene u dolini gornjeg toka rijeke Bosne i lašvanske kotline u dolini rijeke Lašve. 2. 82-85.Javor. godine.6 % makroregionalnog teritorija) što je čini najmanjom mezoregijom ovog područja. Uvod Planinsko-kotlinska makroregija zahvata središnji planinsko-kotlinski dio Bosne i Hercegovine i ima površinu od 12 882 km2 što čini 25.. 2005. Tuzla. Gornjobosansko . Regionalna i administrativno-teritorijalna podjela Planinsko-kotlinske makroregije Posmatrano regionalno . a od Bosanskohercegovačkog visokog krša razdvajaju je planinski masivi Lisina – Vitorog – Raduša – Bitovnja – Bjelašnica – Treskavica . Mirić R. Univerzitet u Tuzli.geografski Planinsko . smanjenje ukupnog broja stanovnika ove regije je iznosilo 255 098 stanovnika..2 % površine Planinsko kotlinske makroregije). g. (Karta br.plivska mezoregija. odnosno za 11. Zastoj u demografskom razvoju središnjeg dijela Bosne i Hercegovine nakon 1991. str.Zelengora. Središnji planinski prostor Bosne i Hercegovine oduvijek je predstavljao važnu raskrsnicu magistralnih putnih pravaca i tranzitno područje između prostora peripanonske Bosne i jadranskog primorja. 128 . U Bosni i Hercegovini je.7 ‰.

Ustikolina (dio općine Foča). Sejtarija. Ustiprača (dio općine Goražde). godini na području Planinsko kotlinske makroregije evidentirane su 44 općine.kotlinske makroregije 3. 3.Ustikolina (dio općine Foča). 1998. a manji Republici Srpskoj 5 914 km2 (45. Sejtarija.kotlinske makroregije vezano je isključivo za dolinsko .geografskom pogledu..1.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. općine Pale). 1 može se vidjeti da je najsnažnija destrukcija međuentitetskom linijom razgraničenja izvršena na području grada Sarajeva pri čemu je došlo do potpunog destruiranja urbane zone. te su na taj način.1 %). U 2003. godine Planinsko kotlinska makroregija bila je podijeljena na 37 općinskih područja raspoređenih na površini od 12 884 km2. 2 Iz karte br. Atlas svijeta. Ovakva podjela je uzrokovala destrukciju prijeratnog komunalnog sistema regije koja se ogleda u uspostavi novih općinskih područja bez utemeljenja kako u teritorijalnom. Kretanje ukupnog broja stanovnika Koncentrisanje stanovništva na prostoru Planinsko . 2 Novonastale općine Planinsko . u prirodno . odnosno formirano je sedam novih općina. 1998.Centar sa 33 km2 površine. godine Prema komunalnoj strukturi Bosne i Hercegovine iz 1991. tako i u demografskom i funkcionalnom smislu. Administrativna karta Bosne i Hercegovine. Ustiprača (dio općine Goražde).9 %). a u Federaciji BiH: Foča .kotlinske predjele koji.kotlinske makroregije u Republici Srpskoj su: Jezero (dio općine Jajce). od prijeratnih osam sarajevskih općina. Pale (dio općine Pale). Karta 1: Regionalna i administrativno-teritorijalna podjela Planinsko-kotlinske makroregije Izvor: Atlas svijeta. Međuentitetskom linijom razdvajanja prostor Planinsko . 129 . Stari Grad (dio općine Stari Grad). nastale još četiri nove. Geografske regije Bosne i Hercegovine.kotlinske makroregije je podijeljen između dva entiteta pri čemu veći dio pripada Federaciji Bosne i Hercegovine 6 970 km2 (54. a najmanja je bila općina Sarajevo . godine bila je Foča sa 1 121 km2. Novo Sarajevo (dio općine Novo Sarajevo). Prostorno najveća općina ove regije 1991. Karakteristike demografskog razvoja Planinsko . Ilidža (dio općine Ilidža). a u Federaciji BiH: Foča .

Sarajevo. 1973. U periodu od 2000. godinu ukupan broj stanovnika Planinsko . Sarajevo. 7 Ibid 8 Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. odnosno 31. bila je središte razvoja crne metalurgije (Zenica. do 2003.8 %. što je i očekivano s obzirom na činjenicu da su na ovom prostoru smješteni značajni administrativni. u periodu nakon Drugog svjetskog rata. godine 83 %. 209. Zenica. koncentrisanje privrednih djelatnosti i industrijskih kapaciteta uticalo je na slijevanje stanovništva iz udaljenijih planinskih seoskih naselja prema dolinama.7 %).XV. godini na području Federacije živjelo je čak 84 % stanovništva regije. kroz cijeli posmatrani period. M. Promjene u prostornom rasporedu stanovništva Srednjebosanske regije. da bi u u periodu od 1996.zeničke kotline 4 koja se po industrijskom razvoju izdvajala kako u Bosni i Hercegovini tako i u bivšoj Jugoslaviji. 1994. prehrambene.geografskom smislu na ubrzano naseljavanje ovog prostora. Sarajevo. Visočkog.kotlinske makroregije smanjio se za 22. 5 Prema popisu stanovništva 1991. 2005. 2005. Kakanjskog i Zeničkog polja. Kudumović pružaju najpogodnije uslove za naseljavanje. a najznačajniji su urbanizacija i ubrzana industrijalizacija Planinsko kotlinske makroregije..1) Bjelovitić. tekstilne i dr. J.) 5 Smlatić. 1982/1983. str. 8 Analizom podataka o učešću broja stanovnika entitetskih područja u ukupnom stanovništvu Planinsko – kotlinske makroregije može se zaključiti da je. Državni zavod za statistiku. drvne. 7 Prema procjenama za 1996. S. 2000. 6 Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Izgradnja najznačajnijih saobraćajnica u dolinama velikih bosanskohercegovačkih rijeka. U društveno . grafikon br. str. zajedno sa lašvanskom dolinom. str. 3 Ovdje se prije svega misli na prostor Sarajevsko . Republika Srpska.8 % i 2003.lašvanska mezoregija. (Tabela br.25 km. te drugi manji gradski centri.. 2005... dužinu oko 80 km i širinu 20 .) u Sarajevu i drugim manjim centrima.. Geografski pregled 26-27. Geografski pregled XIV. godine 82. Banja Luka. Federalni zavod za statistiku. najveći broj stanovnika ove regije živio na području Federacije BiH. godine došlo do neznatnog porasta od tek 0. Kantoni u brojkama.2 % državnog teritorija. Sarajevo. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu.4 % ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine bilo je koncentrisano na 25. industrijski i urbani centri Bosne i Hercegovine kao što su Sarajevo. 3 130 . (Opširnije vidjeti u: Ćehajić. uticalo je nekoliko procesa. do 2000. Sarajevo. U 1996. 69. 1. Demografska statistika. godine zabilježen je značajniji porast ukupnog broja stanovnika (4. U mezoregionalnom pogledu najveći udio u ukupnom stanovništvu Planinsko kotlinske makroregije imala je Gornjobosansko . Travnik.. 4 Sarajevsko . 25.. Sarajevo . 1982. Zauzima središnji dio Bosne i Hercegovine. Navedena kotlina.zenička kotlina ima površinu od 990 km2.društvenogeografski pregled.F. Enciklopedija Jugoslavije. Statistički bilten Republike Srpske br. Republički zavod za statistiku. Zagreb.8 % (-313 690). godine 6 na prostoru Planinsko – kotlinske makroregije živjelo je 1 374 157 stanovnika. Federalni Zavod za statistiku. JLZ. Vareš i Ilijaš) kao i više grana prerađivačke industrije (metalne. krupnim privrednim objektima i gradovima posebno. a sastoji se od Sarajevskog. VIII.

2000 i 2003.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. odnosno na 20. br.2 100 2003 Uk. živjelo je tek oko 25 % stanovnika makroregije. Ovi podaci upućuju na to da je jako izražena neravnomjernost u ukupnom broju stanovnika po mezoregijama Planinsko . To istovremeno znači da je na ovom prostoru živjelo 23. sa sarajevskog i zeničkog područja i najveći broj seoskog stanovništva pod uticajem jake industrijalizacije preselio se upravo na područja navedenih općina. godine i njihov udio u ukupnom stanovništvu Planinsko . i 2003. Federalni zavod za statistiku. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Državni zavod za statistiku. odnosno oko 75 % ukupnog stanovništva Planinsko .4 74.2 % makroregionalnog prostora. stanovnika 126 218 859 202 133 639 1 119 059 % 11. Federalni Zavod za statistiku. stanovnika 184 595 1 026 541 163 021 1 374 157 % 13. 2005.lašvanske mezoregije živjelo je više od milion ljudi.0 76.. na prostoru Gornjobosansko .8 11.kotlinske makroregije. i u poslijeratnom periodu većina stanovništva (oko 77 %) živila je u Gornjobosansko . Sarajevo.6 13.. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama 1991. 1996. 2005. Statistički bilten Republike Srpske br.) % 100 80 60 40 20 0 1991 1996 2000 2003 Gornjovrbasko-plivska mezoregija Gornjobosansko-lašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija Godine 1991. Demografska statistika.5 % ukupnog bosanskohercegovačkog stanovništva. br.. 131 . godine demografski odnosi u okviru makroregije se nisu značajno izmijenili. Na području osam sarajevskih općina u 1991. Naime. na oko 55 % površine. 1996. Kada se ovom području doda i područje općine Zenica onda se može vidjeti da je skoro polovina (48. br... 1994. godine Tabela br..2 34.kotlinskog prostora živilo na 2 600 km2. Banja Luka. Grafikon br.0 77..9 %) stanovništva Planinsko .kotlinske makroregije bila prisutna i u prijeratnom periodu. 2000.4 % stanovništva makroregije.8 12. odnosno 12 % stanovništva Bosne i Hercegovine. 2005. Sarajevo. VIII. U periodu nakon 1991.6 45. Banja Luka. 2: Udio broja stanovnika mezoregija u ukupnom stanovništvu Planinsko-kotlinske makroregije (1991.3 76. br.. 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika po mezoregijama Planinsko-kotlinske makroregije (1991. Uk. Gornjovrbasko plivskoj i Gornjodrinskoj. 1996. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). uglavnom. Republički zavod za statistiku.kotlinske makroregije PLANINSKOKOTLINSKA MAKROREGIJA Gornjovrbaskoplivska mezoregija Gornjobosanskolašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija UKUPNO Površina % 20. stanovnika 117 556 820 527 130 516 1 068 599 % 11.9 100 2 655 5 821 4 408 12 884 Izvori: Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Budući da je privredni i ekonomski razvitak makroregije poticao.. Sarajevo. Kantoni u brojkama. stanovnika 951 80 822 669 142 618 1 060 467 % 9.) 1500000 1000000 500000 0 1991 1996 2000 2003 Gornjovrbasko-plivska mezoregija Gornjobosansko-lašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija Grafikon br.. 2005. godini živilo je čak 38.7 11.2 100 1991. 2000 i 2003. Republika Srpska.lašvanskoj mezoregiji. U ostale dvije mezoregije.9 100 1996 Uk.4 100 2000 Uk. Vlada Republike Srpske.

do 2000.. godine Planinsko – kotlinska makroregija Godina 1991.6 6.. Natalitet Mortalitet 2000. godini iznosila je 14.5 ‰ (Gornjodrinska mezoregija) do 17. Grafikon br. godini karakteristično je po naglom padu nataliteta i povećanom mortalitetu što je rezultiralo sa jako niskim prirodnim priraštajem koji je 2003. Podaci o stopi mortaliteta.plivska mezoregija). Usljed takvog trenda. ukazuju na izražen trend rasta smrtnosti stanovništva.9 13. do 2003. godini nastavljene su negativne tendencije u reprodukciji stanovništva ove makroregije.1 9.) 35 30 25 20 15 10 5 0 1991.2. 3: Prirodno kretanje stanovništva Planinskokotlinske makroregije ‰ (1991.. i 2003. opšta stopa nataliteta na ovom prostoru u 1991. i 2003. godini ova mezoregija imala najnižu stopu nataliteta (5. (Vidjeti tabelu br.F. U periodu od 1996. za period od 1991. a nakon 2000. godine jedino je Gornjodrinska mezoregija zabilježila blagi porast stope nataliteta od 0. godine povećala se za 2. broj stanovnika 1 374 157 1 060 467 1 068 599 1 119 059 Natalitet 20 945 14 265 11 871 10 677 ‰ 14.2 6.2003. godine u ovoj makroregiji iznosio 0. Tako je za period od tri godine (2000 . 2000. i 2003.kotlinske makroregije u prvoj poslijeratnoj godini kretale su se u razmaku od 6. i 2003. 1996. Uk.9 8.2 0. Prirodni priraštaj 2003. Kudumović 3. 1.5 ‰.6 8. Tabela br.7 ‰ i to u periodu od 1996.3 ‰. Prirodno kretanje stanovništva Prirodno kretanje stanovništva Planinsko .9 ‰ (Gornjovrbasko . stopa smrtnosti stanovništva od 1996. godine. 1996. nakon čega je nastupilo konstantno opadanje zbog čega je u 2003. 2003. 3) 132 . 1996. godine. 2000.5 11. Stope nataliteta po mezoregijama Planinsko . godine stope smrtnosti se neznatno smanjuju.kotlinske makroregije 1991. 1996. 1996.9 ‰.6 ‰ što je više u odnosu na pad u toku ratnog perioda (1. godini smanjila se na 13.) stopa nataliteta opala čak za 1.6 Prirodni priraštaj 11 379 7 260 2 367 1 065 ‰ 7.9 Izvori: Isto kao za tabelu br. do 2003.9 2.4 ‰). Prema podacima istih izvora u 2000.. do 2000.7 ‰).9 ‰. Naime.kotlinskog područja Bosne i Hercegovine u 1991.. 2000.5 Mortalitet 9 642 7 005 9 504 9 612 ‰ 7. 2: Prirodno kretanje stanovništva Planinsko . 2000. a prema procjenama Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u 1996.

1 8. Sa opadanjem ukupnog broja stanovnika.2 ‰ 4.7 st/km2.lašvanska mezoregija je.6 st/km2 u 2003. 3) 3. godini gustina naseljenosti iznosila 86.9 ‰). što je ovu regiju svrstavalo u gusto naseljene prostore.5 st/km2 u 1991. i 2. godine Tabela br.godini). broj stanovnika 163021 142618 130516 133639 Natalitet 2984 1701 1438 1388 Natalitet 15895 11643 9497 8525 Natalitet 2066 921 936 764 ‰ 16. Ukupno pet općina Gornjodrinske mezoregije u 1996. 2000. Najviša zabilježena stopa smrtnosti u posmatranim godinama vezana je za Gornjobosansko .4 1. Višegrad i Čajniče). 2003. Gornjobosansko .9 ‰ 13. nakon 1992.6 8. godine. 2003. Gornjodrinska mezoregija 1991.9 11. s obzirom na najveći broj stanovnika. Uk. 2000.2 5.8 ‰ 8.1 6. opadala je i gustina naseljenosti tako da je. Gornjobosanskolašvanska mezoregija 1991.9 st/km2. odnosno 75.7 ‰ 8.plivska mezoregija (10. Han Pijesak.3.0 ‰ 15.3 1.Ustiprača) do -1. 1996.3 ‰ (Gornjovrbasko .0 17. broj stanovnika 1 026761 840622 844842 859202 Uk. godini).6 4.2 9.7 Mortalitet 1266 694 950 1029 Mortalitet 6974 5589 7480 7465 Mortalitet 1402 722 1074 1118 ‰ 7.1 ‰ u 2000.5 13.7 Izvor: Isto kao za tabelu br. godini iznosila je 106.3 8. 2. godini imalo je negativan prirodni priraštaj (Rudo.3 2. 2000. Prosječna gustina naseljenosti na prostoru Planinsko . godine umrlo ukupno 7 480 stanovnika.2 ‰ 7.0 -2. i 2003. godini.7 5.4 Prirodni priraštaj 1718 1007 488 379 Prirodni priraštaj 8921 6054 2017 1060 Prirodni priraštaj 740 199 -138 -354 ‰ 8. Najviše stope prirodnog priraštaja bilježila je Gornjovrbasko . broj stanovnika 184595 95180 117556 126218 Uk. imala i najveći ukupan broj rođenih u poslijeratnom periodu.plivska mezoregija).8 ‰ u 2003.4 st/km2 u 1991. 4. Ova mezoregija je najnaseljenija regionalna cjelina Bosne i Hercegovine sa čak dvostruko većom gustinom naseljenosti od prosječne gustine naseljenosti Bosne i Hercegovine (85.3 ‰ (Goražde). Sokolac.3 st/km2 u 2003.9 8. a u 2000. u kojoj je 2000.2 8. 1996.1 7. Kada je riječ o stopama smrtnosti po mezoregionalnim područjima.5 ‰ (Goražde .4 7.1 6.kotlinske makroregije u 1991. godini negativan prirodni priraštaj zabilježen je u svim općinama te mezoregije i kretao se od -5.1 ‰ (Gornjodrinska mezoregija) do 7.. 2003.9 10. u 2003. one su se u 1996.5 7. (Vidjeti tabelu br. Najgušće je naseljena Gornjobosansko . godini kretale u razmaku od 5.6 ‰ u 1996.lašvansku mezoregiju (8. i 147. Razmještaj stanovništva i gustina naseljenosti Kao što je prisutna velika razlika u prirodnom kretanju stanovništva po pojedinim dijelovima Planinsko – kotlinske makroregije tako je i kada se posmatra razmještaj stanovništva i gustina njegove naseljenosti na ovom prostoru..9 12. 3: Prirodno kretanje stanovništva po mezoregijama Planinsko-kotlinske makroregije Gornjovrbaskoplivska mezoregija 1991.1 2.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. (Vidjeti tabelu br.2 11. prema procjenama.lašvanska mezoregija sa gustinom naseljenosti od 176. 1996.4 -1. 4) 133 .1 8.

Promatranjem po općinama uočava se još veća nesrazmjera u pogledu naseljenosti.3 32.4 82.). Zaključak Demografski razvoj bosanskohercegovačke Planinsko – kotlinske makroregije.F. je stagnirao i imao negativan trend u odnosu na prethodni period. 3. vrlo slabo naseljene općine u 2003. godini bile su: Trnovo (2. sudeći prema dostupnim podacima. tj. 4: Kretanje gustine naseljenosti po mezoregijama Planinsko-kotlinske makroregije 1991.0 29. i 147.1 176. br. a 86. godine PLANINSKOKOTLINSKA MAKROREGIJA Gornjovrbaskoplivska mezoregija Gornjobosanskolašvanska mezoregija Gornjodrinska mezoregija UKUPNO Površina u km2 2655 5821 4408 12884 1991./km2.7 st.6 82.5 147.8 141. Breza./km2 u 2003.3 2000 Uk. Visoko. stanovnika 117556 820527 130516 1068599 st/km 44. Gustina naseljenosti mezoregija Planinsko .6 st.6 %.3 86. i dalje opadati. Dinamika kretanja gustine naseljenosti u sve tri mezoregije ogleda se u smanjenju u 1996. Najmanja gustina naseljenosti je zabilježena u 1996. Foča-Ustikolina (13.0 106.3 141.9 2003 Uk. Absolute number of inhabitants of this region of Bosnia and Herzegovina decreased for 18.7 1996 Uk. a nasuprot njima su vrlo gusto naseljene općine: Sarajevo. Kudumović Tabela br. u posljednjih deset godina prošlog i na početku ovog stoljeća.098 134 . stanovnika 184595 1026541 163021 1374157 st/km 75.kotlinske makroregije je vrlo neujednačena. Tako npr.2 st/km2). Zenica./km2 u 2003.6 st/km2).5 st/km2). stanovnika 126218 859202 133639 1119059 st/km 47.9 Izvor: Isto kao za tabelu br. Najveće smanjenje ukupnog broja stanovnika u okviru ove makroregije. a ogleda se u niskoj stopi prirodnog priraštaja (0. Apsolutni broj stanovnika ove regije Bosne i Hercegovine u analiziranom vremenu se smanjio za čak 18. Uk.. Goražde. 6 %. Han Pijesak (14. Conclusion Demographical development of Bosnia and Herzegovina’s Mountain-valley macro region in the last ten years of the last century and at the beginning of this century stagnated and had negative trend in comparison to previous period. a i cijele države evidentiran je u Gornjovrbasko – plivskoj mezoregiji za čak 31.5 ‰) koja će. 4 u 1991.6 30. godini iznosila 106.9 st.4 37.6 % or 255. Osim navedenog ovdje je prisutan i izrazit disparitet u naseljenosti po mezoregijama što potvrđuje činjenica da je Gornjobosansko – lašvanska mezoregija imala neuporedivo veću gustinu naseljenosti u odnosu na druge dvije mezoregije planinsko – kotlinskog područja (176.3 st/km2) i Čajniče (19. Trend prirodnog kretanja stanovništva je bio izrazito nepovoljan. godini kada se u pojedinim područjima ove makroregije dvostruko smanjila kao na primjer u Gornjovrbasko-plivskoj mezoregiji. odnosno za 255 098 stanovnika. br. i 2003. ali i drugih dijelova zemlje. godini. 2000. godini. Smanjenje ukupnog broja stanovnika najočitije se reflektovalo na gustinu naseljenosti koja je na području makroregije u 1991. za 58 377 prijeratnih stanovnika ove mezoregije. br. 1996. Vitez. Bugojno i dr. i 2003. godini i laganom i neujednačenom rastu gustine naseljenosti u 2000.. br. stanovnika 95180 822669 142618 1060467 st/km 35.

9 inhabitants per square kilometer in 2003. Mirić R. I. Tuzla. Tuzla. Sarajevo. Friganović.. Osnovna obilježja demografskog razvitka u Bosni i Hercegovini u periodu nakon drugog svjetskog rata. 2. Breznik. Kudumović. M. Markotić. 2006. 8. I. 10. 5. Separat za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Enciklopedija Jugoslavije. JLZ. Kulenović. Geografija. 1980... Tuzla. The biggest decrease in total number of inhabitants in this macro region and the whole Bosnia and Herzegovina is in Upper Vrbas-Pliva mezzo region for 31.6 %.4 in 1991 and 147.društvenogeografski pregled. Reduction of total number of inhabitants reflected on population density which in the area of this macro region was 106. Drugo izdanje. Some aspects of Balkan economic and demographic changes in the nineties and demographic trends in the first decades of the third millenium. 1984. 1994. Godina III. 7.7 inhabitants per square kilometer in 1991 to 86. godine. Zagreb.. Sv. Regionalne razlike u kretanju ukupnog broja stanovnika i gustine naseljenosti Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2004. 135 .. 2005. metodi i modeli. Literatura 1. which are 58. Geografski pregled XIV. Demografija. 2000. S. Naučna knjiga.6 inhabitants per square kilometer in 2003) but other parts of country too. 1973.. Sarajevo . D. 2005. Osvrt na geografsku regionalizaciju Bosne i Hercegovine. 1990. 11.Promjene u demografskom razvoju Planinsko-kotlinske makroregije Bosne i Hercegovine u periodu od 1991-2003. Promjene u prostornom rasporedu stanovništva Srednjebosanske regije. Sarajevo. Zagreb.. Ibreljić. S. Univerzitet u Tuzli. Conférence internationale. 4.. Kulenović. Sveska 26-27. Demogeografija-Stanovništvo svijeta. J. Except mentioned here is present expressive disparity in population density through mezzo regions which can be conformed with fact that Upper Bosnian-Lašva’s mezzo region had incomparable bigger population density in comparision to other two regions of mountain-valley area (176. Geografski radovi br. Br.. Sarajevo. Smlatić. Trend of natural population growth was highly unfavorable and it is reflecting at low natural population growth rate (0. 1982/1983. Ćehajić. Tuzla.5 %) which will continue to decrease. Changes in the 1990 s and the Demographic Future of the Balkans. Geografski pregled 26-27. 9. Ibreljić.. Nurković S. F. S. M..: Regionalizacija i regionalni razvoj – ekonomski procesi i tendencije u svijetu. Centar za ekonomsko održivi i regionalni razvoj Tuzla. Analiza.XV. I. 1. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. godine inhabitants in analyzed period. 3.1982. 6.377 pre-war inhabitants of this mezzo region. Školska knjiga.. 3. Beograd. A. Bjelovitić.. Ibreljić. Geografski pregled. Ekonomski fakultet Tuzla. Sarajevo. Regionalni ekonomsko-geografski i demogeografski trendovi u jugoistočnoj Evropi (sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu).

2005. Demografska statistika. 17. Geodetski zavod BiH. 16. Statistički godišnjak/ljetopis Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za statistiku. 2005. Geografski atlas Bosne i Hercegovine. 15. Banja Luka. 13. 1998.F. Statistički bilten Republike Srpske br. Banja Luka. Sarajevo. Sarajevo. 2005. Državni zavod za statistiku. J. Statistički godišnjak Republike Bosne i Hercegovine 1992. Kudumović 12. Republika Srpska. Republički zavod za statistiku. 136 . Pregled po općinama. Kantoni u brojkama. 2005. 1994. Vlada Republike Srpske. Sarajevo. Politika razvoja stanovništva Republike Srpske (Projekat). Sarajevo. VIII. 14. Federalni Zavod za statistiku.P.

has undergone significant demographic changes since the 1960ies. a samim time i gračanička općina kao njen sastavni dio. stanovništvo. its density. sc. OŠ „Sjenjak“ Tuzla. Key words: Gračanica municipality. Ključne riječi: gračanička općina. stoljeća. and the structure of the inhabitants of the Gračanica municipality in the second half of 20th and the beginning of 21st century. Damir Džafić. gustine naseljenosti. Azra Zaimović. the components of the natural and mechanical movement of the population. The changes have especially been pronounced since the last decade of the last century. još od 60-ih godina prošlog stoljeća doživljavaju značajne demografske promjene. therefore including Gračanica as its part.Zbornik radova PMF 4 i 5. One su posebno izražene od početka zadnje decenije prošlog stoljeća. Prirodno – matematički fakultet. i početkom 21. profesor geografije. population. profesor geografije. This paper it analyzes the changes in the population. sc. U ovom radu se analiziraju promjene ukupnog broja stanovnika. Univerzitet u Tuzli. Mr. 137 – 149 (2007-2008) Originalni naučni rad STANOVNIŠTVO OPĆINE GRAČANICA POPULATION OF THE GRAČANICA MUNICIPALITY Dr. changes . Salih Kulenović. Prirodno – matematički fakultet. te strukture stanovništva gračaničke općine u drugoj polovini 20. promjene Summary Our country as a whole. komponenata prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Univerzitet u Tuzli Sažetak Naša zemlja u cjelini. redovni profesor.

) 1 2 A. Tabela. Kretanje ukupnog broja stanovnika grada i općine Gračanica u periodu 1961-2004. Zaimović Uvod Među brojnim problemima koji opterećuju tranzicijske zemlje. Obzirom na trenutnu društveno – političku situaciju u našoj zemlji. što je u vezi sa imigriranjem velikog broja prognanika na područje općine Gračanica. Informator. te u migracijama stanovništva između pojedinih područja i zemalja. Demografija. Osnovno obilježje kretanja ukupnog broja stanovništva u gradu Gračanici u periodu 1961 – 2004.S. godine GODINA 1961. država u cjelini) tako i na mikro planu (sela. ukupan broj općinskog stanovništva je bilježio porast do 1991. a nakon toga dolazi do smanjenja broja stanovnika u Općini. 1981. kada usporedimo broj stanovnika onih naselja koja su danas u sastavu općine Gračanica prije i nakon agresije na BiH vidimo znatno drugačije stanje. 37. općine). mortaliteta. S druge strane. W. urbanizam i prostorno planiranje. 2001. demografski razvoj se uglavnom stavlja u drugi plan što će se neminovno negativno odraziti na ukupni društveno – ekonomski razvoj. što stoji u vezi sa promjenama općinskih granica (tab.). stalno mijenja ukupan 1 broj stanovnika. U ovom radu je učinjen jedan takav pokušaj na primjeru općine Gračanica. emigracije itd. Zagreb 1982. Bez obzira na to. 1. 133. Džafić. zadatak nas geografa jeste da ukazujemo na demografske promjene koje se dešavaju u našoj zemlji kao i na njihove uzroke i posljedice i to kako na makro planu (regije. 138 . godine. 2004. 1991. Baletić. GRAD 7 656 9 477 12 077 12 711 17 140 OPĆINA 40 695 46 950 54 311 59 050 52 364 Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. Institut za arhitekturu. u naseljima današnje općine Gračanica je 1991. 1). imigracije. str. gradovi. D. Sarajevo. Kulenović. 1971. godine živjelo 2 47 840 stanovnika. Prostorni plan općine Gračanica 2001-2021. korupcija itd. o čemu ćemo kasnije nešto više reći. Naime. Međutim. opterećenoj brojnim problemima (nezaposlenost. veoma značajno mjesto zauzimaju i demografske promjene koje se znaju višestruko negativno odraziti na sveukupan razvoj tih zemalja ukoliko se blagovremeno ne reaguje i ne iznađu adekvatna rješenja. str. s druge strane. da bi već u ratnim godinama taj broj premašio 50 000. Stanovništvo i ekonomski razvitak. s jedne strane. Kretanje ukupnog broja stanovnika Pod ukupnim kretanjem stanovništva smatraju se promjene koje nastaju u broju stanovnika jednog područja pod uticajem različitih faktora: nataliteta. poskupljenja. A. Stoga je stanovništvo vrlo promjenljiva veličina jer se pod uticajem varijacija u broju rođenih i umrlih. godine jest konstantno povećanje tog broja.

6 243.) 139 .Stanovništvo općine Gračanica Prema podacima iz tabele 1 vidimo da se stanovništvo grada Gračanice u periodu 1961-2004. Rumunija (91 st/km2). str. gusto naseljene (51-100 st/km2) i prenaseljene (više od 100 st/km2) 3 . Demografija. kako od prosjeka Regije tako i od svake zemlje pojedinačno. Zagreb 1990. Neum 2004. Opća gustoća naseljenosti općine Gračanica u periodu 1961-2004.3 140. a stanovništvo općine Gračanica za 11 669 stanovnika ili 29 %. Drešković. 3 4 M. Mirić. Grafikon 1.6 Izvor: Izračunavanja na osnovu podataka iz tabele 1 Ako prihvatimo podjelu prostora prema gustoći naseljenosti na: rijetko naseljene (do 10 st/km2). Usporedimo li gustoću naseljenosti gračaničke općine sa zemljama koje se nalaze u regiji Jugoistočne Evrope uočit ćemo da je ona u gračaničkoj općini znatno veća. (R. 8. Jugoistočna Evropa. 4 Prirodno kretanje stanovništva općine Gračanica Kretanje ukupnog broja stanovništva bilo kojeg područja u određenom periodu nemože nam pokazati sve karakteristike populacije. 22-24. Školska knjiga. Seminar geografa. onda možemo konstatovati da je općina Gračanica još početkom posmatranog perioda ušla u red prenaseljenih područja. Prosječna gustoća naseljenosti u Jugoistočnoj Evropi iznosi 86. a zatim slijede: Srbija (110 st/km2). godine (u st/km2) 300 250 200 150 105. Friganović. godine uvećalo za 9 484 stanovnika ili 124 %. 1).2 Najveću gustoću naseljenosti ima Albanija (123 st/km2). srednje naseljene (10-50 st/km2). Grčka (81 st/km2).2 100 50 0 1961 1971 1981 1991 2004 121. N. Stanovništvo svijeta.7 st/km.3 152. str. Stoga je neophodno analizirati komponente prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Opća gustoća naseljenosti Uporedo sa povećanjem ukupnog broja stanovnika povećavala se i opća ili aritmetička gustoća naseljenosti u općini Gračanica (graf. Makedonija (81 st/km2) itd.

” Natalitet je najvažniji faktor porasta stanovništva. Friganović. cit. godine općina Gračanica imala visoke stope nataliteta. Mladinska knjiga. Beograd 2005.) Stope nataliteta u svijetu se kreću od oko 10 do oko 50 ‰ godišnje. Položaj i stanovništvo gornjeg Podrinja. Op. 140 . str. mortaliteta i prirodnog priraštaja na području gračaničke općine u periodu 1961 – 2004. a prema podacima iz grafikona 2. 8 K. 8 Mortalitet je negativna komponenta prirodnog i ukupnog kretanja stanovništva koja djeluje na smanjenje ukupnog broja stanovnika. K. Zaimović “Osnovne komponente prirodnog kretanja stanovništva su natalitet (rodnost) i mortalitet (smrtnost) stanovništva. XXIII.2 ‰). Sarajevo 1979. 7 M.5 6. godine konstantno opadala (grafikon 2). odnosno stopa nataliteta na području gračaničke općine je u periodu 19612004. 5 6 A. Op. Džafić.. Kulenović. cit.5 13. Natek.8 ‰). str. a nakon toga u niske stope.7 25 20 15 10 5 0 1961 1971 1981 1991 2004 9.4 3.. Nivo mortaliteta u jednoj zemlji izraz je komplesnog djelovanja bioloških. cit. a njihova je rezultanta u pravilu prirodni prirast 5 (višak rođenih nad brojem umrlih).4 ‰) itd. godine opadale. Geografski pregled. srednji (16-25 ‰) i visoki (više od 25 ‰ godišnje). D. a nakon toga one su se povećavale (grafikon 2). W. Op. W.5 5. Makedoniji (11. a u vezi s tim izdvajaju se tri tipa nataliteta: niski (do 15 ‰).4 23 18. 97. Natek. godine 40 36. Baletić. 7 Obzirom na ovu podjelu. M.2 16. 138. 9 A.9 9. uočavamo da je do 1971. a posebno mortaliteta dojenčadi značajan pokazatelj postojećeg životnog standarda.9 ‰). godine one su prešle u srednje. Broj rođenih.5 6.1 9. a niže nego što su u Albaniji (17. Grafikon 2. a do 1991. Gračanička općina naprimjer ima veće stope nataliteta od Slovenije (8. str. ekonomskih i socijalnih faktora. str. 158. tako da je nivo mortaliteta uopće.. Baletić. A.4 natalitet mortalitet prirodni priraštaj Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. Papić. Bugarske (8. 76. Kretanje stopa nataliteta. Države sveta.3 ‰). Hrvatske (9.5 16. a iskustvo u mnogim zemljama 6 svijeta pokazuje da sa društveno-ekonomskim razvojem dolazi do njegovog opadanja. 9 Stope mortaliteta gračaničke općine su u periodu 1961-1981.S.6 6.2 35 30 26.

da je općina Gračanica početkom 21. Natek. 12 S. Belgija (4. M. a takve su npr. 14 10 11 M. 13 M. ratova. u velikom broju razvijenih evropskih zemalja smrtnost dojenčadi se kreće uz donju granicu ovih okvira.Stanovništvo općine Gračanica Prosječne godišnje stope mortaliteta u svijetu kreću se od 7 ‰ do 30 ‰. 81. Zabilježene su i stope mortaliteta veće od 30 ‰ što je posljedica prirodnih katastrofa. 10 Na osnovu podataka iz grafikona 2 možemo konstatovati da su stope mortaliteta u gračaničkoj općini tokom posmatranog perioda bile uz donju granicu svjetskih okvira. str.7 ‰. odnosno da su bile niske. na osnovu podataka iz grafikona 3. Međutim. Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja. Kulenović. 3). Danska (4 ‰). K. Sloveniji i Grčkoj 9. cit. Mladinska knjiga. Op. Rumuniji 12 ‰. 141 . Države sveta.3 Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. godine 120 100 80 59 60 40 22. 11 Smrtnost dojenčadi je sve do kraja 19. Austrija (4. Beograd 2005.3 ‰ itd. 12 Stoga je stopa smrtnosti dojenčadi “prilično pouzdan odraz socijalnoekonomskih i higijensko-medicinskih uvjeta opstojanja stanovništva”. str. 13 Stope smrtnosti dojenčadi u gračaničkoj općini su u periodu 1961-2004. Natek. Beograd 1980.1 ‰). 26. M. Grafikon 3. Op. možemo konstatovati. Države sveta. 14 K.2 ‰).. Friganović. Beograd 2005. Mladinska knjiga.5 9. godine konstantno opadale (graf. stoljeća ušla unutar evropskih okvira kada je u pitanju smrtnost dojenčadi. stoljeća u svim zemljama svijeta predstavljala nedaću težu od ma koje epidemije zaraznih bolesti koje su satirale čovječanstvo.. Primjera radi. Natek.9 95.2004. magistarski rad. 83. cit. Francuska (4. str.8 20 0 1961 1971 1981 1991 2004 17. Friganović. stopa mortaliteta početkom ovog stoljeća u Bugarskoj je iznosila 14.4 ‰. Natek. epidemija bolesti i sl. Hrvatskoj 9.) Obzirom da se stope smrtnosti dojenčadi u razvijenim zemljama Evrope kreću od 4 do 10 ‰. Kretanje stopa smrtnosti dojenčadi u općini Gračanica u periodu 1961 .8 ‰) itd.

17 V. 15 Stope prirodnog priraštaja na prostoru gračaničke općine su u periodu 1961-1991. Njemačka. 1971. strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj. nego u mnogo čemu ovisi i o mehaničkom kretanju ili migracijama. Položaj i stanovništvo gornjeg Podrinja. Papić. bilo migracije. krećući se u rasponu od 26. 87. str. možemo konstatovati da je općina Gračanica 1961. Friganović. W. str. dok je migraciona komponenta imala negativan uticaj. Rumunija. 18 M. 142 . str. str. promjene koje nastaju u ukupnom kretanju stanovništva mogu uslijediti pod pretežnim uticajem bilo prirodnog kretanja. On je vrlo važan pokazatelj koji služi kao osnova u cilju rješavanja važnih društveno-ekonomskih problema. str. godine te stope su visoke. revija-socijalna politika. str. visoki (15-20 ‰). Bugarska.. a nakon toga. Grčka. D. dominantan uticaj na ukupno kretanje stanovništva može imati mehaničko kretanje stanovništva. 18 Iako je osnovna determinanta ukupnog kretanja stanovništva u većini zemalja svijeta prirodno kretanje stanovništva. što je slučaj sa čak 17 evropskih zemalja među kojima su: Hrvatska. godine prirodni priraštaj imao dominantan uticaj na porast broja stanovnika gračaničke općine. Džafić. 186. tj.. com. cit. Italija. Slovenija. umjereni (5-14 ‰) i niski (manje od 5 ‰ godišnje) 16 . da bi početkom 21. Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva. Stoga je u demografskoj literaturi uobičajeno raščlaniti ukupan porast stanovništva na prirodni prirast i migracioni saldo. Zaimović Prirodni priraštaj je rezultat nataliteta i mortaliteta. Mađarska. Puljiz. XXIII. 136. cit. Sarajevo 1979. kao njegove sastavne dijelove. usporavala porast broja stanovnika (tab. ipak u pojedinim manjim područjima unutar državnih granica jedne zemlje. 20 Tako je u periodu 1961 – 1991. 87. 16 M. Op. godine imala vrlo visoke stope prirodnog priraštaja. Geografski pregled. međusobno ih usporediti i utvrditi koji ima veći uticaj na promjene broja stanovnika. Ukrajina i dr.S. 17 Mehaničko kretanje stanovništva Kretanje broja stanovnika nije posljedica samo prirodnog kretanja.7 ‰ do 3. www.. Baletić. Pad stopa prirodnog priraštaja mogao bi uskoro dovesti do prirodnog pada stanovništva u općini Gračanica. stoljeća one postale niske. Op. 99. A. 15 K. što su očigledni pokazatelji demografske tranzicije. Prihvatajući podjelu prirodnog priraštaja na četiri tipa i to: vrlo visoki (više od 20 ‰). posebno onih vezanih za planiranje. 20 Ibid. cit. 2). 19 A.. Kulenović. godine konstantno opadale. Op.2 ‰ (grafikon 2). 2. do kraja stoljeća su umjerene. Friganović. 19 Međutim.

seminarski rad.. str. a zbog nerazvijenosti gračaničke privrede u tom periodu. str. Džafić. godine. godine na prostoru općine Gračanica živjelo je 7291 prognano lice. 22 O tipovima migracija vidi šire A. dok oko 2 % od ukupnog broja otpada na prognaničku populaciju iz ostalih dijelova BiH. Tuzla 2002. a oko 50 % od ukupnog broja prognanih naselilo se u gradu Gračanici. a 1999. Bratunac (360). Narodni život i običaji prognanika u Doborovcima. a osim njih u Doborovcima su se naselili i prognanici sa područja Vlasenice (sela: Skugrići. Osmače. Bijeljina (82) itd. Najveći broj emigranata zabilježen je u periodu 1961-1971. Rađenovići. Nurići. Tuzla 1994. 23 M. krajem 1999. Zvornika (sela: Glodi. Neđeljišta. Op.. izuzev perioda 1971-1981. 7 361 7 249 112 1981-1991. 6 255 10 365 -4 380 1971-1981. Pribidoli. Sase i dr. tako i iz cijele BiH. od 1992. Buljevići i Džambići). 24 Broj prognanika tokom agresije bio je znatno veći. u kome je 1995. do 1995. bila emigracijsko područje. godini. Zvornik (201). godine. sve do danas. 3. Šljivice. Obzirom na kriterij voljnosti. W. Sebiočina. Ukupan porast. što je jedan od uzroka naglog porasta gradskog stanovništva. kada se otvaraju novi i proširuju postojeći industrijski pogoni. Cerska. 171. antropogeografske i etnološke odlike. Osatice. 4 739 7 072 -2 333 1961-1991. 21 Migraciona komponenta imala je presudan značaj u promjeni ukupnog broja stanovnika općine Gračanica. a javlja se s jačanjem nacionalizma od početka 19. dok je pozitivan migracioni saldo zabilježen u periodu 1971-1981. Kostrijevo i Drinjača). Naime. Op. Gračanica i okolina.” 23 Prema podacima općinskih službi. Muzej istočne Bosne. G. tj. Karačići.Stanovništvo općine Gračanica Tabela 2. Dobrak. (O bližem porijeklu prognanika u Doborovcima vidi: D. stoljeća s ciljem “premještanja čitavih etničkih manjina. prirodni prirast i saldo migracije stanovništva općine Gračanica u periodu 1961-1991. a posebno iz bosanskog Podrinja. Bratunca (sela: Urkovići. godine PERIOD UKUPAN PORAST PRIRODNI PRIRAST SALDO MIGRACIJE 1961-1971. godine na prostor gračaničke općine je imigrirao veliki broj stanovnika kako iz susjednih općina. Kulenović. a i nakon toga. Vlasenica (295). str. Prognanici su se nastanjivali gotovo u svim mjesnim zajednicama gračaničke općine. Hrnčići. Najveći broj prognanika u općinu Gračanica imigrirao je iz susjednog Doboja (3166). Potočari. godine. Sulice. Kamenica. Friganović. te migracije bile su prisilne.. sličnih zajednica i čak naroda zbog geopolitičkih promjena. 24 Statistika općine Gračanica 25 Najviše prognanih porodica je sa područja općine Srebrenica i to iz sela: Trubari. 22 Ovaj tip migracija novijeg je postanka. Baletić. o čemu svjedoči primjer prognaničkog naselja u selu Doborovcima. cit. Glogova i Konjević). godine živjelo oko 1000 stanovnika.) 143 . 142. str. a zatim slijede podrinjske općine: Srebrenica (516). Taj broj se smanjio na 289 stanovnika u 2002. 196-197. godine 612 stanovnika. 25 21 S. cit. Liješće. 18 355 24 686 -6 601 Izvor: Zvanični popisni podaci Na osnovu podataka prezentiranih u tabeli 2 možemo zaključiti da je općina Gračanica u analiziranom periodu. Pobrđe. prije svega tokom agresije na RBiH.

cit. Zaimović Sl. cit. a promjene u strukturi stanovništva odraz su promjena tih faktora. Friganović. 144 . 27 26 27 K. Op. Između strukture stanovništva i njegovog ukupnog kretanja postoji. M.. rata. A. socijalnih. dakle. Papić. Područja najveće imigracije u gračaničku općinu u periodu 1992-1995. 108. Džafić. D. Kulenović.S.. uzročno-posljedična veza. 2.” 26 Spolna struktura je u znatnoj mjeri određena karakteristika fiziološkog okvira demografske mase. fertilitet i u krajnjoj liniji na prirodni priraštaj. Neujednačenost spolne strukture nepovoljno utiče na nupcijalitet. Op. godine Struktura stanovništva Struktura stanovništva se formira pod uticajem bioloških. a time i na natalitet. kulturnih i drugih faktora. Neravnoteža spolne strukture uglavnom je posljedica nenormalnih društvenih zbivanja. str. 104. str. iseljavanja muškaraca iz ekonomski pasivnih krajeva i njihovo useljavanje u ekonomski aktivne krajeve i dr. Zbog toga “struktura stanovništva predstavlja važnu i složenu problematiku čije proučavanje omogućuje da se uoče karakteristike i izvuku zaključci o sadašnjem stanju i potencijalnim mogućnostima stanovništva u ekonomskom razvoju. jer sredina u kojoj preovladavaju muški ima drugačiji okvir nego sredina u kojoj preovladavaju žene.

. godine. 145 . 231. Istovremeno je došlo do smanjenja procentualnog učešća mladog stanovništva u ukupnom. Starosna (dobna) struktura stanovništva izraz je zajedničkog dugoročnog djelovanja svih onih faktora koji određuju ukupno kretanje stanovništva.Stanovništvo općine Gračanica Grafikon 4. Op. W. 28 29 A. a što je u uskoj vezi sa biološkim i društvenim faktorima.9 7.9 50. ali istovremeno i ona sama određuje natalitet. str. godine.1 4 515 Izvor: Zvanični popisni podaci i podaci FZS (za 2004. Baletić.5 65 i više 1 950 4.4 9 798 18. Tabela 3. Procentualno učešće zrelog.. Baletić.9 35 952 66.4 49. i A. 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 1971 1981 1991 muško žensko 2000 48. 29 Mi ćemo se ovom prilikom služiti podjelom stanovništva prema radnim kontingentima (0-14 godina. Spolna struktura stanovništva općine Gračanica u periodu 1971 .6 %) i na početku posmatranog perioda (51. Starosna struktura stanovništva općine Gračanica u periodu 1971-2004.7 49.7 38 116 4 450 72. kao i učešće starog stanovništva konstantno je raslo.. W.6 14 439 24. Op. Iz grafikona vidimo i to da je spolna struktura ujednačena tek 1991. Op. skupina broj % broj % broj % broj % 0 – 14 17 251 36. Učešće ženskog u ukupnom stanovništvu bilo je najveće krajem (52.2 2 776 5. cit. 1981 1991. Starosna 1971. cit. Friganović. Postoje različiti načini povlačenja granica između tih skupina.7 15 – 64 27 553 58.) Podaci iz tabele 3 nam pokazuju da je gračanička općina tokom cijelog perioda imala najveće učešće zrelog stanovništva. str. 232. zrelost ili starost određene demografske mase. 111. Vidi o tome: M. veće učešće u ukupnom stanovništvu imalo žensko stanovništvo. str.8 8. cit. 28 Dobnom strukturom uočava se mladost. 15-64 godina i 65 i više godina).9 50.3 40 180 67.9 %).1 47. 2004.6 Izvor: Zvanični popisni podaci i općinska služba za statistiku Prezentirani podaci u grafikonu 4 nam pokazuju da je u periodu 1971-1991.2000. mortalitet i stopu rasta stanovništva.3 51.9 15 499 28.1 52.

4 %).9 %). 122. Tabela 4. Džafić. dok neke zemlje. A. Zaimović Ukoliko usporedimo učešće mladog u ukupnom stanovništvu gračaničke općine sa zemljama u okruženju vidimo da gračanička općina ima veći procenat mladog stanovništva od Grčke (15. 2004. 2002. stanje je znatno drugačije ako usporedimo brojeve zaposlenih i nezaposlenih (tab. Međutim. kao što su: Makedonija (22. kojih je mnogo. Taj broj čini 52. str. str. jer je radna snaga „osnovni subjektivni činilac i pokretač procesa proizvodnje. Beograd. Rumunije (18. Hrvatske (16. str. Ovaj problem je još veći ukoliko podatke o broju nezaposlenih u 2004. Op. ili po glavnim sektorima djelatnosti./1991. A. novembar 2005. Bugarske (15 %). osnovna dinamička komponenta razvitka proizvodnih snaga društva“ 31 Upoređujući ukupnu radnu snagu na području gračaničke općine danas sa stanjem iz 1991. 32 M. Države sveta... 32 30 31 K. u 2004. Nacrt. Ukupan broj nezaposlenih osoba od 8484 predstavlja jedan od većih problema gračaničke općine. Kulenović. Radna snaga Razlika (zaposleni + 1991. imaju veće učešće mladog u ukupnom stanovništvu od gračaničke općine. Slovenije (16. Friganović.3 605 zaposlenih Broj 4 822 8 257 8 641 8 464 8 468 + 3646 nezaposlenih Izvor: Strategija ekonomskog razvoja općine Gračanica 2005-2010.S. 146 . neposredno nakon zaustavljanja rata kada je broj nezaposlenih iznosio 7200 lica. Iako je od 1996. D.2 % ukupne radne snage.. Op. godine. i 2004.1 %) i dr.4). možemo uočiti da je intenzitet porasta tog broja nedovoljan zbog toga što je iz godine u godinu daleko veći priliv onih koji traže posao u odnosu na otvaranje novih radnih mjesta. godine i u periodu 2001-2004. cit. 30 Polaznu osnovu za proučavanje ekonomske strukture ukupnog stanovništva čini ekonomska struktura aktivnog stanovništva. godini broj zaposlenih u općini Gračanica manji za 3605 lica u odnosu na stanje iz 1991. Gračanica. godine. Radna snaga općine Gračanica 1991. 13. i pored približno istog broja radne snage 1991. Osnovna dioba aktivnog stanovništva obavlja se po granama djelatnosti. W. te da je istovremeno broj nezaposlenih veći za 3646 lica. 2001. 2005. nezaposleni) Radna snaga 16 185 14 624 15 475 15 863 16 226 + 41 Broj 11 363 6 367 6 834 7 399 7 758 .2 %) i dr. Natek. Natek. zavisno od kriterija koji je primijenjen. cit. odnosno radne snage. 280. kojih je tri ili četiri. godine evidentno postepeno povećanje broja zaposlenih. 2004. 2003.7 %). godini uporedimo sa podacima iz 1996. Albanija (28. M. godine uočavamo neznatne razlike. Prezentirani podaci u tabeli 4 nam pokazuju da je.1 %). godine tj. Mladinska knjiga. Baletić.

poljoprivreda. rasprave-studije-članci. 5) Tabela 5. Hrvati.1 % (56 187 stanovnika) od ukupnog broja stanovnika.1 % činili su Bošnjaci.6 % (1961.1 100 Izvor: Zvanični popisni podaci Podaci iz tabele 6 pokazuju da su većinu stanovništva općine Gračanica u navedenom periodu činili Muslimani (Bošnjaci) i Srbi na koje je zajedno 1991. Nacionalni sastav stanovništva gračaničke općine pukazuje da je ona multietničko. 147 . NARODNOST Broj % Broj % Broj % Broj % MUSLIMANI SRBI HRVATI JUGOSLOVENI OSTALI UKUPNO 27 072 12 470 200 837 116 40 695 66.6 28. Jugosloveni i mnogi drugi (tab. 72.46 Izvor: Strategija ekonomskog razvoja općine Gračanica. Od ukupnog broja stanovnika 1991.27 Trgovina na veliko i posredništvo 5.08 Saobraćaj 5.5 30.Stanovništvo općine Gračanica Posmatrajući učešće privrednih djelatnosti u ukupnom broju zaposlenih na općini Gračanica.60 Trgovina na malo 6. 1961. 1533. 2. Broj hrvatskog stanovništva u navedenom periodu je smanjen kako u apsolutnom iznosu (sa 200 na 132 stanovnika).2 2.3 100 42 599 13 588 132 1530 1201 59 050 72. Ibid.4 0. (tab. Tabela 6..10 Građevinarstvo 9.1 23. 33 Vidi šire: S.2 %). trgovina na malo itd. Etničke prilike u prošlosti Gračanice i okoline. 33 U periodu 1961-1991. 6). Procentualno učešće Srba u ukupnom stanovništvu je u navedenom periodu smanjeno sa 30.1 % u 1991. godine). godine. str. Prerađivačku industriju slijede: građevinarstvo. multinacionalno i multikulturalno područje. godine) na 23 % (1991. godine (u %) Privredna djelatnost Učešće u broju zaposlenih Prerađivačka industrija 61. Učešće privrednih djelatnosti u ukupnom broju zaposlenih u općini Gračanica 2004.3 100 33 135 13.22 Ostalo 3. Nacionalni sastav stanovništva općine Gračanica u periodu 1961-1991.6 2. Kulenović. U svim popisima od 1961. a pored njih tu su živjeli i Srbi.5 na 0.4 0.0 0.83 Trgovina motornim vozilima 1. godine otpadalo 95.44 Poljoprivreda 7. Muzej istočne Bosne. Tuzla 1995. 1981.2 3. a njihovo procentualno učešće poraslo je sa 66.135 199 184 297 46 950 70.1 0. 1971. uočavamo da najveće učešće otpada na prerađivačku industriju.0 0. tako i u procentualnom učešću u ukupnom stanovništvu (sa 0.6 0.6 100 38 189 13 226 135 2 047 714 54 311 70. knj.5 % (u 1961. 1991.4 0. str. godine većinsko stanovništvo činili su Bošnjaci (Muslimani).8 1. godini) na 72. Etnologija sjeveroistočne Bosne.3 24. godini. do 1991.5 2. 24.

1981. Grafikon 5. godine znatno promijenilo procentualno učešće konstitutivnih naroda BiH u ukupnom stanovništvu općine Gračanica (grafikon 5). do 2005.1 %.1 % na 97. godine. Zaimović godine u općini Gračanica bio je veliki broj onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Kulenović. godine.  imigriranje prognanika bošnjačke nacionalnosti na prostor gračaničke općine tokom agresije na RBiH. godine taj broj se smanjio na 1530 (2. a 1991.  emigriranje manjeg broja stanovnika srpske nacionalnosti iz naselja sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. godine njihov broj dostigao je 2047.S. Istovremeno je došlo do procentualnog smanjenja udjela Srba (sa 23 % na 0.3 %.  izjašnjavanje Bošnjaka nacionalnom kategorijom „Jugosloveni“ po popisu 1991.6 Bošnjaci Srbi 0.8 % ukupnog stanovništva. Džafić.3 Hrvati 2 Ostali Izvor: Lična karta općine Gračanica za 2005. odnosno 3. godine (u %) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 97. s tim što se nakon 1991. D.6 %). procentualno učešće Bošnjaka u ukupnom stanovništvu općine Gračanica poraslo sa 72. A. Multinacionalnost gračaničke općine zadržana je i do danas. kojom prilikom su naselja sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti pripala entitetu Republika Srpska. 148 .6 % ukupnog stanovništva).1 0. Razloge ovih promjena možemo objasniti sljedećim činjenicama:  promjena općinskih granica Dejtonskim sporazumom. Nacionalni sastav stanovništva gračaničke općine 2005. godinu Prema podacima prezentiranim u grafikonu 5 vidimo da je od 1991.6 % na 0 %) i ostalih (sa 2.2 % na 0.1 % na 2 %) u ukupnom stanovništvu općine Gračanica. Jugoslovena (sa 2. a Hrvata sa 0.

Zagreb 1990. Narodni život i običaji prognanika u Doborovcima. Seminar geografa.. Demografija. imigriranja prognaničkog stanovništva u gračaničku općinu.. 4.. Informator. smanjenja ukupnog broja stanovnika. magistarski rad. Kulenović S. urbanizam i prostorno planiranje. Sarajevo 1979. 7. Mirić R. Stanovništvo i ekonomski razvitak. Institut za arhitekturu. seminarski rad. doveli su do: promjene općinskih granica.. Sarajevo 2004. Tuzla 1995.. 2.. te sve manji broj mladog stanovništva. Strategija ekonomskog razvoja općine Gračanica 2005-2010. Kulenović S. Beograd 1980. Federalni zavod za statistiku. knj. odnosno smanjenja broja muškog u ukupnom stanovništvu. povećanja broja bošnjačkog. rasprave-studije-članci. Friganović M. Papić K. 10. Etničke prilike u prošlosti Gračanice i okoline. odnosno povećanje broja starijeg stanovništva s druge strane. Tuzla 2002. 3. strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj. Osim toga. Stanovništvo svijeta. koja je rezultat naglog smanjenja stope nataliteta i umjerenog smanjenja stope mortaliteta s jedne strane. Gračanica i okolina. izmjene spolne strukture. com 149 . Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva. Države sveta.. Prostorni plan općine Gračanica 2001-2021. Izvori i literatura: 1. 12. Drešković N.. 9. 5. Etnologija sjeveroistočne Bosne. XXIII. 2. www. Gračanica 2005 Puljiz V. Geografski pregled. Zagreb 1982. Školska knjiga. Tuzla 1994. Džafić D... 8. Kulenović S. Muzej istočne Bosne. Nacrt.Stanovništvo općine Gračanica Zaključak Povoljnosti geografskog i prometnog položaja gračaničke općine nisu mogle odlučujuće uticati na proces demografske tranzicije koji je već odavno zahvatio ovo područje. 6. Beograd 2005. Struktura stanovništva Tuzle i njena izmjena pod uticajem novijeg privrednog razvoja. društveno – historijski uslovi. Položaj i stanovništvo gornjeg Podrinja. povećanja opće gustoće naseljenosti.. a smanjenja broja stanovnika srpske nacionalnosti itd. Mladinska knjiga. Jugoistočna Evropa. Muzej istočne Bosne. Baletić A. Demografija. Tuzlanski kanton u brojkama. revija-socijalna politika. Neum 2004. Ovaj proces se u prvom redu manifestuje kroz permanentno smanjenje stope prirodnog priraštaja.. porasta broja nezaposlenih. antropogeografske i etnološke odlike. u prvom redu agresija na BiH. Natek M. 13. Sarajevo 2000. 11. Natek K.

Mr. U posmatranom periodu došlo je do porasta starijeg i zrelog stanovništva. Edin Jahić. Osnovni uzrok demografskog procesa starenja stanovništva je opadanje nataliteta i fertiliteta. dob. sc. a konstantno je opadao udio mladog stanovništva. population. Ključne riječi: demogeografija. godine znatno se izmijenila. Prirodnomatematički fakultet. There was change from young to old composition. Dr. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad DOBNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA OPĆINE TUZLA U PERIODU 19531991.Zbornik radova PMF 4 i 5. Univerzitet u Tuzli SAŽETAK Dobna struktura stanovništva u općini Tuzla u periodu od 1953. struktura. Tuzla. redovni profesor. godine do 1991. . gender. GODINE AGE STRUCTURE OF TUZLA MUNICIPALITY POPULATION IN PERIOD 1953-1991. viši asistent. Salih Kulenović. spol. age. The main cause of demographic process of population growing old is decrease in birth rate and fertility Key words: demogeography. stanovništvo. Tuzla. structure. substantial changed. In this observation period ther is increase of old age population and decrease in young population. ABSTRACT Age strukture of Tuzla municipality population in period 1953-1991. sc. jer je stanovništvo prešlo put od mladog do zrelog tipa stanovništva.

mlado (ekspanzivno ili progresivno) . 3.) Također i grafički prikaz (starosna piramida) nam ovo potvrđuje. i br. izuzimajući starosnu grupu 20-24.09 %. dobna je struktura osnov opće dijagnoze stanovništva.92% od ukupnog stanovništva). izuzimajući petogodišnju dobnu grupu od 45-49. (vidjeti grafikon br.0-19. dok je koeficijent feminiteta bio iznad 1.62 % od ukupnog stanovništva).000.69%) i 15-19. godina. 3. zatim pokazuje broj stanovnika u pojedinim dobnim grupama. a muško 49. Koeficijent maskuliniteta u općini Tuzla je u dobi 0-24. godine kao i faktori koji su uslovili promjene te strukture.) O značaju dobne strukture Friganovič M.) piše: "Struktura po dobi je temeljna osobina sastava stanovništva jer pokazuje potencijalnu vitalnost i biodinamiku stanovništva nekog prostora.20-59. godina (2. Od nje u najvećoj mjeri zavisi i reprodukcija stanovništva. Dobna struktura stanovništva općine Tuzla Prema popisu stanovništva iz 1953. " Na osnovu dobno-spolnog sastava stanovništva. Iz nje se vidi prošlost. godine žensko stanovništvo Tuzle činilo je 50. Zrela populacija je ona koja nema izrazito zastupljeno ni mlado ni staro stanovništvo u spomenutom omjeru. U dobnoj strukturi po petogodištima muško stanovništvo brojnije je u dobi od 0-24. kao ogledala odgovarajućih demografskih procesa. (1. godina bio iznad 1. godina čini više od 35 % ukupne populacije. godine. a samim time indicira i sve potrebe društva (gradnje obrazovnih i zdravstvenih institucija. Kada je dana uz spolnu i po petogodišnjim skupinama.) Prema popisu stanovništva 1961. dok su najmanje bile grupe u dobi od 60-64. 2. s obzirom da je stanovništvo sa područja ove općine u navedenom periodu prošlo put od mladog do zrelog tipa stanovništva. i više godina čini više od 12 % ukupnog stanovništva.95%) i 55-59. Kulenović. 1. Od 35-te godine starosti veći je udio ženskog stanovništva. (1990.91 %. dok je u svim ostalim dobnim grupama brojnije žensko stanovništvo. sa izuzetkom dobne grupe 45-49. godina (11.000 u dobi 25-65. osobito fertiliteta i prosječnog trajanja života. a slična situacija je bila i u BiH. (15. do 1991. do 19. zrelo (stacionirano ili stagnantno) .60. otvaranje novih radnih mjesta za generacije koje pristižu itd. U ovom radu prezentira se ukupno kretanje dobne strukture stanovništva Tuzle od 1953.S. i više godina. godina.) Najbrojnija dobna grupa stanovništva općine Tuzla bila je u dobi 0-4. stanovništvo se klasificira u tri osnovna tipa: . čita sadašnjost i nazire budućnost kretanja stanovništva. (vidjeti prilog br. dok se starim smatra ono stanovništvo u kojem dobna skupina od 60. Jahić Uvod Dobna struktura je jedna od najznačajnijih struktura stanovništva određenog područja. godine bio je 152 . možemo vidjeti da u općini Tuzla u spolnoj strukturi prevladava žensko stanovništvo (50. (vidjeti prilog br. godine. Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-34. Višak muškog stanovništva javlja se u svim starosnim grupama od 0-34. E.80 %). i dalje staro (konstriktivno ili regresivno) Mladim stanovništvom smatra se ono u kojem skupina od 0.

Specifični koeficijenti feminiteta bili su od 35. (10. a najmanje 60-64.83%). (vidjeti grafikon br. Prema ovom popisu višak muškog stanovništva javlja se u svim petogodišnjim dobnim grupama do 29. godine.64% ženskog i 60.81% od ukupnog stanovništva). godina.35) i 40-44. dok je žensko stanovništvo bilo brojnije u dobnim grupama od 25. (2. izuzev dobnih grupa 30-34. 4. godina (9. i Suljić A. U dobnoj strukturi po petogodištima muško stanovništvo je brojnije u dobi od 0-19. dok su specifični koeficijenti feminiteta bili od 25. kada je broj muškog stanovništva bio veći.83).48%).59%) i 20-24. godine starosti bio je iznad 1.70 %.51%) i 45-49. dok se povećao procenat ostalih petogodišnjih dobnih grupa u odnosu na prethodne popise. izuzimajući dobne grupe od 30-34. Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-24. godina. sa izuzetkom dobne grupe 20–24. 28%) i 50-54. izuzimajući petogodišnje dobne grupe 35-39.38%) i 5-9. Specifični koeficijenti feminiteta su bili od 20. (3. Najbrojnije grupe po petogodištima bile su od 25-29. Muško stanovništvo je bilo u većini u svim petogodišnjim dobnim grupama do 24. a i uticajem migracionog faktora i njegovog djelovanja na spolnu strukturu. dok je u svim ostalim petogodišnjim dobnim grupama brojnije žensko stanovništvo. Popisom stanovništva 1971.62%) i 65 i više godina (2. godina u kojoj prevladava muško stanovništvo.62% od ukupnog stanovništva općine).24%).814 ili 49 24 % muškog stanovništva). a najmanje su bile 60-64. (14. dok su specifični koeficijenti feminiteta bili od 30. Najbrojnije petogodišnje dobne grupe bile su od 10-14.000. (5.36% muškog stanovništva). godine bilo svega 64. Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-29.): "Ovakve varijacije u veličini stope maskuliniteta mogu se donekle objasniti faktorima rađanja i diferencijalnog mortaliteta prema polu. a najmanje su bile 60-64.000.17) i 35-39 godine (991. (4. Veći broj ženskog nad muškim stanovništvom općine Tuzla ustanovljen je i popisom stanovništva 1981. (1.40%).000. (2004. jer treba imati u vidu da je na području općine Tuzla 1961. dok od 30-te godine prevladava žensko stanovništvo. godine žensko stanovištvo Tuzle činilo je 50.642 ili 50. godina starosti. godine starosti.96%) i 5559. godine. godine. godine (66.74). godine starosti iznad 1. izuzev petogodišnje dobne grupe 45-49. kada je iznosio 937. godina (13.) Slična situacija je bila i u ukupnom stanovništvu BiH.04%) i 30-34.075 ili 49. i 40-44. dok je najmanje bilo u dobnoj grupi od 60-64. (943. godine iznad 1.76% ženskog i 64. godine starosti iznad 1. (2. godine starosti iznad 1.Dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991. godine starosti bio je iznad 1. godina (11. godine starosti iznad 1. godine starosti bio je iznad 1. (10. (993.000. izuzimajući dobne grupe 45-49. godine (61.) 153 .57%). Specifični koeficijent maskuliniteta od 0-19. Najbrojnije petogodišnje dobne grupe bile su od 15-19.30 %.000. (8.1% domicilnog stanovništva. izuzimajući dobne grupe 35-39. (vidjeti grafikon br. (2.87%). a muško 49. Veći broj ženskog u odnosu na muško stanovništvo općine Tuzla zabilježen je i popisom iz 1991. Bitno se smanjio procenat stanovništva od 0-4. (11.000. 2.804 ili 50. i 35-39.000. " Najbrojnije petogodišnje dobne grupe bile su od 0-4. O tome pišu Kulenović S.90%) i 5-9. godine zbog smanjenog nataliteta. godine (952.000. godine.

15-19. 10-14. 10-14.S. 2. E.: Spolno-dobna struktura stanovništva Bosne i Hercegovine 1953. 0-4. 0-4. 45-49. 30-34. 20-24. 20-24. godine u procentima (%) 75 i 60-64. 40-44. 8 6 4 2 0 2 4 6 8 muško žensko Grafikon br. Kulenović. 30-34. godine u procentima (%) 60-64 50-54.: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla 1953. Jahić Grafikon br. 0-4. 6 4 2 muško 0 žensko 2 4 6 Grafikon br. 1. 40-44. 30-34. godine u procentima (%) 60-64 50-54. 10 5 muško 0 žensko 5 10 154 .: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla 1991. 3.

618 35.22%).944 4. 62.31% od ukupnog stanovništva (u BiH 44. dok je kontingent zrelog stanovništva povećan i iznosio je 49.919).973 58.01 70.722 6.77 6. 55-59. Zrelo stanovništvo je obuhvatalo 46.09 53.65%).19 13.13 3.04%) od ukupnog stanovništva. (vidjeti grafikon br. što pokazuju podaci popisa 1991.19 3.83 … … 1961 82.1%).49%) i staro 5.00 37.54%). a staro 4. Tabela br.2%).93%).64 530 0.: 98. godine pokazuje je da je kontingent mladog stanovništva u općini Tuzla smanjen na 45.31 % (u BiH 53.331 10.00 30.547 2. zrelo 49. godine Grafikon br.77 % (u BiH 46. godine. godine ne pokazuje značajnije promjene u dobnoj strukturi stanovništva: mlado 44. dok je zrelo obuhvatalo 58.99 76.688 ili 14.72%). 10-14. i br. a staro 10. godine.: 19. Popis 1961. godine u procentima (%) 70-74.304 44. 5.19% (u BiH 54.32%).00 47. 25-29.717 100. godine.879 45.69%).48%) i starog stanovništva na 6. godine utvrđene su značajne promjene koje pokazuju smanjenje mladog stanovništva na 35.584 58.19% (u BiH 47.08 1971 107.439 100.09% (u BiH 45.961 46.538 48. Tendencija starenja stanovništva je nastavljena.440 ili 74.Dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991. 15-64.026 4.12.64% (u BiH 7. 40-44.9%. 1. godine dobna struktura stanovništva općine Tuzla izgleda ovako: 0-14.403 49.42%).293 100.525 100. Popis 1971. a povećanje kontingenta zrelog stanovništva na 58.95 40.00 42. Popisom 1981.13% (u BiH 11.056 5.31 7. 6 4 2 muško 0 žensko 2 4 6 U okviru dobne strukture stanovništva analizirani su važniji tipovi dobne strukture stanovništva općine Tuzla i Bosne i Hercegovine u periodu 1953-1991. pripadalo 48. 1.26%). 4.) Kontingentu mladog stanovništva općine Tuzla prema popisu stanovništva iz 1953.31 3.00 38.: Spolno-dobna struktura stanovništva Bosne i Hercegovine 1991.549 49.01% (u BiH 38.99% od ukupnog stanovništva općine (u BiH 31. godine Godine Ukupno % 0-19 % 20-59 % 60 i više % nepoznato % 1953.69 155 . i br.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991.49 1981 121.95% (u BiH 46.83% (u BiH 5. 6. Tada je mlado stanovništvo obuhvatalo svega 28.6% i preko 65 godina 13.) Prema raspoloživim podacima Federalnog zavoda za statistiku.84% stanovništva (u BiH 50.5% (ukupno 131.78 67 0. 2.156 28.84 28.33 1991 131.2004. (vidjeti tabelu br. stanje 31.34% (u BiH 8.791 ili 10.618 100.34 404 0.

Kulenović. 2. godine u procentima (%) 60 50. 2.847.3 35 58.855 5. E.34 Grafikon br.3 4649.42 2030872 46.5 46.32 196050 5.2 50 40 30 20 10 0 1953.7 53.459 100 1.8 44.429. Jahić Tabela br.1 29 6.26 9907 0.3 11 44. godine Godine Ukupno % 0-19 % 20-59 % 60 i više % nepoznato % 1953. 1961 0-19 1971 20-59 60 i više 1981 1991 5.49 289070 7.48 340497 8.3 45.2 1.8 46.65 1812870 47.6 1971 20-59 1981 60 i više 1991 Grafikon br.5 38 31.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu 1953-1991.2 48.747.06 1971 3746111 100 1701756 45.4 46.22 11 0 1961 3277948 100 1529011 46.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991.S. 4.9 7.2 5.1 4. 5.38 1981 4124256 100 1567425 38.98 2066 0.541 50.3 10.268.: Promjene u veličini glavnih dobnih grupa stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu 1953-1991.9 156 .332 44.54 148.2 49.8 1953.01 2500931 53.5 54.04 102462 2. 6. godine u procentima (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 58.93 483012 11.72 14223 0.8 1961 0-19 5.24 1991 4377033 100 1387399 31.7 8.69 2766014 54.

etnička i migraciona obeležja. 8. godini.163-172. Magistarski rad. Zagreb. 4.Dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1953-1991.. Sarajevo. Popis stanovništva i stanova 1971..-1991. 6. 1980. Popis stanovništva 1953. Stanovništvo po naseljenim mjestima. 3. godinu. Beograd. metodi i modeli. Beograd. stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991. Stanovništvo. pismenost i narodnost. Univerzitet u Tuzli.. 1982. 5-13.. Godina I. Univerzitet u Tuzli. br. Rezultati za naselja. Beograd. SZS. SZS. Na osnovu ovih podataka možemo zaključiti da su se desile velike promjene u starosnoj strukturi stanovništva u odnosu na 1991. Stanovništvo po naseljenim mjestima. a i mortalitet neposredno utiče na proces starenja stanovništva. str. 1 Deo. Kanton u brojkama. Knjiga XI. 257. Prirodno-matematički fakultet. 2005. Knjiga VI. Breznik Dušan: Demografija – Analiza.. Popis stanovništva 1961. Knjiga XI. Školska knjiga. Podaci za opštine prema upravnoj podeli u 1953. 4. FZS. Wertheimer – Baletić Alica: Demografija – Stanovništvo i ekonomski razvitak.. Sarajevo. Statistički bilten. 157 .) stanovništva. godine prešlo put od mladog (ekspanzivnog ili progresivnog) tipa stanovništva u 1953. 7. Popis stanovništva 1961. Pol i starost. “Selimpex” Srebrenik. 1973. Beograd.. a opadanje udjela mladog (0-19. 1965. 1998. Friganović Mladen: Demogeografija – Stanovništvo svijeta. 2004. Knjiga I. Popis stanovništva. FZS. 1967.. do 2005. Izvori: 1. Vitalna. SZS. SZS. Starost. Stanovništvo. Rezultati po naseljima i opštinama. Tuzla. Beograd. godine. Popis stanovništva. Popis stanovništva 1953. br. domaćinstava/kućanstava. godine Zaključak Na osnovu navedenih podataka možemo reći da je stanovništvo općine Tuzla i BiH u periodu 1953-1991. Beograd. godina). Broj 1-2. 1959. Odsjek za geografiju. Sarajevo. godini do zrelog (stacioniranog ili stagnantnog) tipa stanovništva u 1991. 1990. 1972. Pol i starost. Godina X. Suljić Alija: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla u periodu 1961. 2. 5. Statistički bilten. Literatura i izvori: Literatura: 1. SZS. 1960. godine. Breznik Dušan. str. godini. RSZ. Broj 1. Ovo se najbolje može vidjeti po udjelu velikih starosnih grupa u ukupnom stanovništvu općine u promatranom periodu... 2006. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. domaćinstava i stanova 1981. Beograd. 5.. Zagreb. Došlo je do porasta starijeg (60 i više godina) i zrelog stanovništva (20-59. Rašević Miroslav: Razmatranja o populacionoj politici u Jugoslaviji. Jahić Edin: Demogeografske promjene u općini Tuzla od 1879.. 1983.. 3. 111. 9. Osnovni uzrok demografskog procesa starenja stanovništva je opadanje nataliteta i fertiliteta. Vitalna i etnička obeležja. Kulenović Salih. 2. Rezultati za opštine. Naučna knjiga.

.

617 3.762 1961.652 1.075 1991.401 5. 1967.118 4.705 7.037 5.809 4.875 9. 54. muško 6. 673.809 3.352 3. Pol i starost.161 9.967 5.634 5. 35.212 4.436 6.239 6.600 1.057 2.756 1. 3.197 982.208 1. 52..696 4.627 6..386 7.981 3. Sarajevo. 552. Pol i starost.771 2. 858.. 1 Deo. . 3.191 1.584 5. Stanovništvo.. 3. 1983.: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla po petogodištima prema popisima 1953.819 4.128 1491 276.843 4.394 3. Knjiga VI.560 5.880 12.Zbornik radova PMF 4 i 5.625 4.875 3. muško 4.166 4.108 2.542 2.256 5.249 6.814 6.796 4.528 2.124 803.132 792. Beograd.461 3.404 9. muško 5..171 209.412 3.781 7.873 5.477 3.728 4.222 9.771 2.303.809 4.689 1.023 6. 121.. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad Prilog br. SZS.416 4.. 82.419 svega 10.390 11.458 1.814 5.333 404.926 6.874 1981.756 5.689 2.363 1. Knjiga I.804 Izvor: Popis stanovništva 1953.117 254.434 7. SZS.321 1.771 66.275 3.402 1.402 1.548 1. 60. 10-14.236 1.642 svega 8. etnička i migraciona obeležja.572 9.905 8.469 1.585 4.329 6.727 3..949 4. 45-49.771 12. 1991..070 4. 1981. pismenost i narodnost.575 2.408 1.284 8.333 1.073 8. Stanovništvo po naseljenim mjestima.795 2. 711.827 2. stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991. … 30.378 9.976 3. SZS.159 67.120 2. Popis stanovništva 1961.525 žensko 4.668 11. Popis stanovništva 1953.733 6.052 5.882 4.664 2.526 3.650 3.456 7.188 7.533 2. 25-29.803 3.679 2. Knjiga XI. 111.304 3.807 9.110 4.002 2. 1998.369 1.907 4..043 977.830 6. godine Godina Starost 0-4 5-9. Popis stanovništva.639 1.782 7.608 530.394 4.439 žensko 5.763 svega 11. 1961. 20-24..301 32.863 9.754 4.846 9.567 1. godini. Beograd.895 12.149 847. 60-64.461 9.199 9.004 3.801 … 62. Statistički bilten. 1.857 11.559 1. 3.802 3. Knjiga XI. 65 i više Nepoznato UKUPNO 1953.166 3.776 64. Starost.898 11. Vitalna.805 5. muško 4. domaćinstava i stanova 1981. br.618 žensko 4.313 1..839 4.408. 1971. Beograd. RSZ.581.. 40-44.448 3.539 4. 1973.Popis stanovništva i stanova 1971.027 1. Rezultati za naselja.853 5.162 195.785 2.193 3. 61. Sarajevo.050 6. Statistički bilten.315 4.547 131.454 4.056 4. 35-39..214 2.717 žensko 4.389 5.872 2.682 9.784 3. Rezultati po naseljima i opštinama.146 1971.756 2..143 4. domaćinstava/kućanstava. 50-54.297.320 2.382 3. 1.620 3. 1.931 5. Beograd.615 3.293 žensko 4. 1965.594 1. SZS. 257. 15-19.657 11.729 4.541 1.281 1. 107. 30-34.659 12. muško 4..403 3. Popis stanovništva 1961. 55-59. 41.828 4. Vitalna i etnička obeležja. 2.621 1.182 8.420 7. FZS.090 … 31.059 5.522 6.925 4.675 12. Beograd. Popis stanovništva. 41. 3.707 4.877 2..833 3. 3.814 svega 9.937 7.424 1..744 1. Podaci za opštine prema upravnoj podeli u 1953. SZS.280 4. Tabela br. br. Rezultati za opštine.561 5..225 1. Stanovništvo po naseljenim mjestima.260.563 6.589 4.067 4.111 8.293 Svega 9. 1959.845 1.566 6. 1960.854 5.009 2.

.

04 9.30 8.28 4.74 2.81 2.50 0.90 15-19.92 6.36 1.46 3.72 5.51 4.90 2.47 5.30 4.57 1.36 50.64 3.28 15.95 2.60 3.78 11.00 4.15 5.78 7.68 3.88 1. 1991.73 5.24 50.82 8.85 3.32 2.95 7. 10.71 4.27 10.09 6.16 3.40 25-29.63 9.17 0. 9.74 3.04 30-34.18 1.35 4.64 5. Starost svega muško žensko svega muško žensko svega muško žensko svega muško žensko svega muško žensko 0-4.46 2.62 1..44 5.57 6.00 49.34 7.30 50.72 7.82 3.23 0.: Spolno-dobna struktura stanovništva općine Tuzla po petogodištima prema popisima 1953. 2.39 1.05 1.48 11.35 2.58 3.27 3.96 4. 1971.51 45-49.43 2.42 8.35 3.87 35-39.04 1.60 1.16 2.68 2.49 3.37 4.81 7.64 100.28 1.15 3.28 5.00 5.83 3.72 2.04 3.00 3. 4.44 7. godine u procentima Godina 1953 1961.86 4.19 1.45 4.83 3.20 4.35 1.16 2. Tabela br.71 2..59 4.15 1.06 2.69 14.65 13.91 50.80 4.59 20-24.13 3. 11.12 4.59 10.20 7. 10.75 50-54.07 6. 7.84 3.88 1.46 Nepoznato … … … 0.83 1.99 10.15 2.97 1.19 50. 2.22 3.08 5.80 4.41 4.00 49.30 4.62 1.37 5..18 3. 1971.16 3.93 4.00 49. 5.26 1.70 100.33 55-59.45 3.05 8.45 5.39 5.70 4. 4.66 5.57 5.75 3.70 1.98 3.88 2.81 10-14.04 0.62 3.13 1.68 3.97 4.73 3.96 7.62 2.64 1.29 4.57 9.07 0.38 1.70 1.24 9.00 49.60 5.00 49.52 10.51 65 i više 2.81 1.40 1.88 6.60 4.91 3.97 2.37 3.78 2.50 3.91 6.27 6.36 1.19 6.34 40-44.91 6.86 3.16 2.90 2.50 5.56 7.65 1.54 5.49 2.13 1.30 4.48 3.36 1.64 1. 1981.62 1.19 5.34 8. 1961.50 7.04 0.16 2.94 4.08 0.28 5.65 5.35 UKUPNO 100.09 100. 1981.79 4.95 3.64 11. 4.97 7.26 0.45 2.28 5.Zbornik radova PMF 4 i 5.41 8.33 0.21 6.54 3.02 60-64 0.83 4.49 5. 11.81 1.15 8.61 3.26 5.53 9.80 1.04 3.14 7.66 3.76 Izvor: Samostalna izračunavanja na bazi popisnih podataka .95 4. 3. 4.72 7.74 5.80 100.24 0. 1991.16 6.97 2.24 2.40 1.87 4.24 2. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad Prilog br.38 5-9..

.

Tabela br.01 1031.01 968. 151-160 (2007-2008) Originalni naučni rad Prilog br.8 960. 1018.9 792.2 691.36 50-54.7 958. 836.46 876..85 1160.4 984.28 1094. 967.2 977.35 993.2 991. 983.05 1004. 935. 1961.66.0 55-59.1 976.4 963. 985.0 1100.8 35-39.8 40-44. 1024.97 1006.84 1105.9 .2 961.12 1035.19.7 1056. 1961. Maskulinitet Feminitet 970.3 1023.8 946.54 5-9.5 996.3 904.87 10-14.9 20-24.0 780.14 1045.2 1015.62 970.0 982.0 971. po petogodištima.42 1102.36 1281.74 30-34. 814.2 1059.31 1043.84 1014..73 921.93 1445.35 25-29.55 1170.27 1047. 861.71 886. 3.Zbornik radova PMF 4 i 5.5 959.12 1015.59 1456.99 1226. 1030.05 1061. 1082.9 686.3 961.4 954.19 1522.1 0-4.82 1261.05 656.41 1598.1 976.5 946. 5.5 909.3 1040.5 956. 1971. 1033.17 1008.83 1066. 1001.98 1051.98 998.05 996.49 1516.2 974.03 1049.99 1028.4 891.1 625.72 1222.3 704.42.01 1064.25 1141. 1013. godine 1953.21 1030.74 942.9 1007..4 1016.83 953.2 842.4 975.27 1040.44 1003. 1971.3 986.1 1006.09 924.04 1033.9 854.3 974.06 1069.6 971.3 779.28 1042. 820.: Specifični koeficijenti maskuliniteta i feminiteta.62 1127.46 1026.3 992.1 1025. 986.1 949.19 1040. 1991.37 1195.58 1026.4 958.87 907.44 15-19.9 993. Maskulinitet Feminitet Maskulinitet Feminitet Maskulinitet Feminitet Maskulinitet Feminitet Ukupno 966.2 1219.61 1029.44 939.6 952.5 951.6 969.85 1084.44 1051. 1981.63 891.01 937.84 1037.82 1053.73 1056.6 943.4 913.93 1186.0 1049.3 1419.74 1094.87 1121.99 1121. u općini Tuzla prema popisima 1953. 1981..9 60-64.39 1013.5 45-49.47 1292.74 951.2 913.52 1024.2 817.5 Izvor: Samostalna izračunavanja na bazi popisnih podataka Godina 1991.2 65 i više 652.

U drugom dijelu rada prikazane su familije. families. povratak. raseljena i prognana lica. Abstract In this paper are presented basic geographical. U prvom dijelu ovog rada analiziran je geografski. porodice. hudovice. war. zatim razvoj naseljenosti u srednjem vijeku (nekropole stećaka). djeca siročad. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U ovom radu prikazane su osnovne geografske. aggression. Alija Suljić. antropogeografski razvoj.Zbornik radova PMF 4 i 5. rat. kao i stradanje osoba. godine. antropogeografske karakteristike naselja Urisići. Ključne riječi: Srebrenica. members of family during the aggression and genocide in Srebrenica in July 1995. displaced and persecuted persons. anthropogeographical characteristics of Urisići settlement. In the first part of this paper is analyzed geographical. the return. odnosno topografski položaj naselja. u toku agresije i genocida u Srebrenici. . orphans. development of population density in middle age (necropolis of tomb-stones) and population development of this settlement at the end of 19th and the beginning of the 20th century. agresija. historijski razvoj. godine. anthropogeographical development. vijeka. number of families and number of family members who lived in this settlement until 1991 and sufferings of people. članova pojedinih familija. prije svega. In the second part of paper are showed families. 161 – 169 (2007-2008) Originalni naučni rad NEKE ANTROPOGEOGRAFSKE ODLIKE NASELJA URISIĆI SOME ANTHROPOGEOGRAPHICAL FEATURES OF URISIĆI SETTLEMENT Dr. genocid. kao i razvoj stanovništva ovog naselja krajem 19. that is topographical site of settlement. before all. widows. i početkom 20. historical development. Prirodno .matematički fakultet. Bošnjaci. jula 1995. docent. Urisići. genocide. koje su živjele u ovom naselju do 1991. broj porodica i broj domaćinstava. Urisići. Key words: Srebrenica.

u odnosu na hipsometrijske i orografske karakteristike . topografski gledano. možemo konstatirati da je ovo naselje.). 2006. a od toga je 74.n. Poljoprivredno zemljište zahvata 59%. Gustina naseljenosti na području katastarske općine Urisići iznosila je u 1991. 162 . U okolini naselja postoji veći broj izvora pitke vode. S obzirom da se radi o naselju razbijenog tipa u čiji sastav ulaze i zaseoci: Porobići (450 m.n.n. U blizini naselja nalazi se manji vodotok po imenu Rijeka u koji se slijevaju sve vode sa okolnog terena. kao i geološko-geomorfološkim sklopom terena. Opće geografske karakteristike Naselje Urisići smješteno je u južnom dijelu općine Srebrenica.v. Suljić 1.A. tako da nam i sam toponim (domicilionim – ime naselja) nije poznat.9 km2. a obradivo 46.v. odnosno na pedimentima ove gore (oko 420 m. što je uvjetovano općim klimatskih karakteristikama koje vladaju nad ovim područjem – manje od 800 mm kišnog taloga u toku godine. Oko 41% površine katastarske općine bilo je pokriveno šumom. Površina katastarske općine Urisići iznosi oko 2. što je iznad općinskog prosjeka.n.v. Glavni dio ovog naselja. Glavni dio naselja Nema podataka o naselju Urisići u starijim historijskim izvorima.). od toga je 52% privatno vlasništvo.). Površinska hidrografija slabo je razvijena. općina Srebrenica. Relativna visina između najnižih i najviših dijelova naselja kreće se između 170 i 270 metara. Mujići (620 m. nedaleko od vodne akumulacije jezera Perućac na rijeci Drini. male izdašnosti. Od grada Srebrenice udaljeno je oko 27 kilometara. 2004. kao i manji broj potočića bujičarskog karaktera./ km2. 1 Urisići.) i Greben (720 m.4% privatno vlasništvo. godini 115 stan.7% od ukupne površine katastarske općine.brdskoplaninskog tipa. Vjerovatno je ime naselja 1 FAO projekat. smješten je u donjem dijelu istočne padine gorske kose Glize.v. koje je stanovništvo koristilo za vodosnabdijevanje .

2006. najkasnije u 15 stoljeću. a koje je već na početku osmanske okupacije Bosne prihvatilo vjeru osvajača . Druga nekropola. u zaseoku Greben. 2008. 633. Dio stećaka u selu Urisići koji se nalaze neposredno uz lokalni vodotok Rijeka. ùrija – pašnjak.islam.kataloško topografski pregled. A. To nam svakako govori da je tu živjelo bošnjačko stanovništvo koje je pripadalo Bosanskoj crkvi (Bogumilima). Rimska stela . što je slučaj i sa Urisićima. nađena je stela sa uklesanom glavom Rimskog plemića. 2 Ovo ime davalo se uglavnom livadama ili pašnjacima koji su se nalazila blizu rijeke. očuvani nadgrobni spomenici koji potiču još iz 16.. Sarajevo. Vidi: Škaljić. 163 . dijelom. zatim u Liješću i Zobištu. Djelimično je oštećena jer su je mještani prije agresije na RBiH koristili kao menjik.: Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku. 1966.“ Najčešći oblik stećka je sanduk. U ovom se naselju nalaze nekropole sa više od 200 stećaka 3 (u blizini Urisića i Grebena) koje su nastale u srednjem vijeku. „Svjetlost“.str. ili još i prije. nisu evidentirani u djelu Š. livada ili mera. sa oko 15 stećaka.. nalazi se na lokalitetu Liješće. sjeverno od naselja Urisići. U blizini te nekropole stećaka smješteno je lokalno muslimansko mezarlje u kojem su. iz čega možemo zaključiti da je područje ovog naselja bilo nastanjeno u srednjem vijeku. vijeka. meraja. Bešlagića: „Stećci .Neke antropogeografske odlike naselja Urisići nastalo od turske riječi urija.Urisići. uglavnom sanduka. 4 Veća nekropola (preko 100 stećaka) nalazi se u dolini Rijeke na njenoj lijevoj obali. Treća nekropola (79 stećaka) nalazi se sjeveroistočno od Urisića. Nekropola stećaka u Urisićima. 2 3 4 Örü.. južno od Urisića na udaljenosti od 400 metara. Na lokalitetu Ravne.

I pored toga podaci se mogu uslovno upoređivati jer je ovo naselje bilo gotovo stoprocentno agrarno. g. i 1991. Jugoslaviji) i stalnog stanovništva (svi popisi u bivšoj SFRJ). godine je ukupno poraslo za 209%.6 327 – – 71 62 5. industrija i rudarstvo – 11 osoba. 105 54 67. Nakon deset godina. ili 32. To se posebno odnosi na načelo prisutnog (austrougarski i popis u K. godine.). Kod jedne privredno aktivne osobe iz ovog naselja nije bila poznata djelatnost. Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije bila različita.0 1953.A. 185 94 118. godini bilo 70% nepismenog stanovništva u ukupnom stanovništvu starijem od 10 godina 7 . takođe 1 osoba. a 38 godina 5 6 7 Napominjemo da su metodološka načela popisa stanovništva BiH za vrijeme austrougarske uprave.. vijeka. knjiga XIV. g. Popis 1953. Suljić 2. privredno aktivne osobe. 145 72 92. tj. 1991.8%. Poljoprivredno obilježje zadržala je većina stanovništva Urisića sve do 80-ih godina 20.3 Izvor: Popisi stanovništva BiH (1879. šumarstvo – 5 osoba. 2006:320). godine).6 121 – – 26 24 5. Broj Nacionalnost Domaćinstva Godina Indeks rasta Broj kuća stanovnika popisa (1879=100) (stanova) prosječna svega muški Bošnjaci Srbi Ostali broj veličina 1879. Sarajevo. 175 86 112. u 1953. Od ukupno 71.4 291 – 6 60 56 5. Stanovništvo Urisića u periodu 1879. tj.-1991. došlo je do značajne promjene u ekonomskoj strukturi stanovništva ovog naselja. 6 Tabela 1.0 članova (u 1895. 1971. na primjer. 1981.3 105 – – – 22 4. vijeka. na primjer.. 1921.0 1921.-tih godina 20. gotovo 3 puta (tabela 1).4% od ukupnog aktivnog stanovništva Urisića. U periodu 1895.1 – – – – 31 6. 2006:319). godine. 156 85 100 156 – – 24 – – 1885. a udio aktivnog poljoprivrednog u ukupnom aktivnom stanovništvu iznosio je 58% (Suljić. 253 141 162. sa 5. Ostalo aktivno stanovništvo bilo je uposleno u sljedećim djelatnostima: građevinarstvo – 29 osoba. u ovom naselju udio poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosio 51%. a prosječna veličina domaćinstava neznatno se povećala. saobraćaj – 1 osoba i trgovina.-1991. 226 119 144.0 1910. 1885.. godine.2 252 – 1 42 42 6. Popis 1991. 164 . Tako je. povećao se za 295.3 člana (u 1991. 1910.6 – – – – 31 6. do 60. 2008.8 1948. 297 166 190. 1895. poljoprivredom su se bavile 23 osobe.) na 5. Kretanje broja stanovnika..9 224 1 1 – 39 5. domaćinstava i kuća (stanova) u naselju Urisići u periodu 1879. (Suljić. godine.0 1981.8 1971.. 327 185 209. 1948.-1991.-1991. 1953. Ukupan broju kuća (stanova) u periodu 1879. godine.9 145 – – 23 29 5. Dokumentacija FZS.. 457.6 1961. 5 Naselje je bilo bošnjačko. Stanovništvo naselja Urisići u periodu 1879.3 1991. tj.. godine broj domaćinstava ovog naselja povećao se za 214%. Tako je. 121 72 77.-1991. str.2 175 – – 31 – – 1895.. prema popisu stanovništva 1981. tako da nije bilo privremenog ili sezonskog napuštanja ovog naselja od strane privredno aktivnog stanovništva.. 1961. u istom periodu. što je manje od ukupnog rasta stanovništva općine Srebrenica (272. 206 104 132.. Stepen pismenosti i obrazovanosti stanovništva naselja Urisići stalno se povećavao poslije Drugog svjetskog rata.7%).

u ovom naselju bilo je 327 stanovnika (od toga 185 osoba muškog spola). bili su bošnjačke nacionalnosti. Primjera radi. godine bilo staro 15 i više godina. Bilo je samo jedno porodično. djelimično. Ibrahimovići. podatke o obrazovanosti stanovništva ovog naselja iz popisa 1961. To su sljedeće familije: Efendići. g. progresivnoj.0%. pojedinačno prema popisu 1991. godine. godine. u naselju je bilo ukupno 256 osoba starih 10 i više godina. godine. mi smo izdvojili kontingent stanovništva koje bio star 10 i više godina. 1976. Trideset godina kasnije. Na području naselja Urisići.) i sin (r. Mujčići. Mujići. Hrustići.9%).3 člana. 1991. Broj domaćinstava povećao se na 62 ili za 10. Svi stanovnici ovog naselja. Siručići. Mehmedovići. godine. godine. godine. Prosječna starost stanovništva ovog naselja 1991. uslovno. uključujući i jednu osobu koja se izjasnila kao Jugosloven. i 1991. U 1961. domaćinstvo. g. Prema popisu stanovništva 1991. među kojima i 36 osoba koje su završile četverogodišnju osnovnu školu (ili 24%). Bošnjačke familije Urisića.9%. odnosno starost 15 i više godina kod pismenog i obrazovanog stanovništva. navest ćemo.4%. njihovo porijeklo i stradanje tokom agresije i genocida 1992-1995. i 1991. šesteročlano. što je za 10% više u odnosu na popis 1981. godine. U naselju je bila 71 kuća (stan) koje su uništene u toku srpskocrnogorske agresije na BiH. godine. Neku od srednji škola završilo je 18 osoba iz ovog naselja. godini bilo je 150 osoba starih 10 i više godina. tj. a starom stanovništvu pripadalo je 11. među kojima i 56 osoba koje su završile osmogodišnju osnovnu školu (ili 21. populaciji.4%. Dakle. Stanovništvo naselja Urisići u periodu 1948.). 1991. Tako smo. Većina stanovništva ovog naselja bila je muškog spola. tj. Ibiševići. U obzir je uzeto samo stanovništvo koje je u vrijeme popisa 1991. Efendići – porijeklom su iz Srebrenice. stanovništvo ovog naselja s obzirom na dobnu strukturu pripadalo je mladoj. u stanovništvu starom 10 i više godina. radi različite metodologije ova dva popisa stanovništva u bivšoj Jugoslaviji. U narednom dijelu rada prikazat ćemo stradanje porodica i njihovih članova po pojedinim familijama. 165 . u prvom slučaju (popis 1961. a živjeli su u zaseoku Greben. odnosno koeficijent maskuliniteta iznosio je 130. rastao je i stepen obrazovanosti stanovništva Urisića. Mladom stanovništvu pridalo je 45. a u drugom slučaju (popis 1991. Prema posljednjem popisu stanovništva u ex-Jugoslaviji. rezultate popisa moguće je samo djelimično upoređivati. 9 3.7% više u odnosu na prethodni popis. godine iznosila je 28. Dokumentacija FZS.6 godina. S obzirom da raspolažemo podacima o starosti svakog stanovnika naselja Urisići. tj. prema popisu stanovništva 1991. 1949. Karamehmedovići. 8 Pored pismenosti. U toku zločina genocida ubijene su dvije osobe iz ove porodice – otac (r.) u obzir je uzimana starost 10 i više godina kod nepismenog. Suljići i Zukići.6% nepismeni osoba. 1991. Sarajevo. Sinanovići. mlađem sredovječnom – 25. ublažili metodološku razliku između popisa stanovništva iz 1961. Prosječna veličina domaćinstva iznosila je 5. starijem sredovječnom – 17. Istina.) u obzir je uzimana pismenost i školska sprema stanovništva starog 10 i više godina. Porobići. uglavnom žena. Kao posljedica ubistva 8 9 Popis 1991.-1991. živjelo je ukupno 14 familija koje su bile grupisane u 62 domaćinstva. od toga je 67 osoba završilo 4-7 razreda osnovne škole.Neke antropogeografske odlike naselja Urisići kasnije. 2008.3. godine poraslo je za 77.3% od ukupnog stanovništva Urisića. bilo je 15. odnosno uporedit ćemo. godine. Memiševići. među kojima i 3 neporodična (samačka) domaćinstva. kao i 1 osoba koja je završila osmogodišnju osnovnu školu. godine u ovom naselju su bile i 74 osobe koje su završile 1-7 razreda osnovne škole.

rođena 1978. Preživjeli članovi ove porodice danas žive u SAD-u (2 člana). jedna hudovica sa četvero. godine u četničkoj zasjedi. godine. Iza ubijenih ostale su tri hudovice i šestero djece siročadi – prosječne starosti 9. godine. koja su ukupno imala 9 članova. a porijeklom su iz Gladovića (općina Srebrenica). Njemačkoj (1 član) i BiH. Tokom agresije na RBiH. jedna žena je ostala hudovica. a porijeklom su. a živjeli su u glavnom dijelu naselja. 10 Mehmedović (Mehmed) Bajro.). prosječne starosti 45. To znači da su iz jedne porodice. Dakle. dva brata i sestra. Na početku agresije na RBIH ubijena je jedna maloljetna osoba muškog spola. Domaćinstva su osnovala tri brata i srednji sin od najstarijeg brata. koji je bio vojni penzioner Austrije.A. ukupno su ubijene 4 osobe iz ove familije. prosječne starosti 11. Ibiševići – porijeklom su iz Višegrada (rodonačelnik doselio u toku II Svjetskog rata. domaćinstvo najmlađeg od tri brata. g.7 godina. bila je oženjena i imala je troje malodobne djece. godine. kao pripadnik vojske Austrougarske monarhije i nije imao djece. iz okoline Užica. rođen 1956.živjeli su u Urisićima. jedno samačko.3 godine. U toku genocida ubijen je nosilac porodičnog domaćinstva (otac. Starija ubijena osoba muškog spola. zaseok Prohića. a neki članovi su u inostranstvu. Urisićima. rođen 1928. tj. Ova familija brojala je sedam porodičnih domaćinstava koja su ukupno imala 36 članova. među kojima otac i sin. na putu prema Srebrenici. godine.0 godina. godine u Gladovićima. je usvojen od strane daidže – Hrustić Muje. Hrustići – živjeli su u Urisićima. dva brata (r. Ibrahimovići – živjeli su u Urisićima. Karamehmedovići – živjeli su u Urisićima. U toku genocida ubijen je osnivač ove familije. 1974. U toku genocida ubijene su dvije osobe muškog spola. vjerovatno. U toku genocida ubijene su tri osobe muškog spola. Suljić nosioca domaćinstva (glava domaćinstva). a jedno dijete siroče. Ubijen je 1993. a bila su dva domaćinstva. Bilo je samo jedno porodično domaćinstvo sa dva člana (stariji supružnici). a porijeklom su iz Grujčića. jedna osoba se vratila u Srebrenicu.) ubijen je nosilac (suprug) ovog domaćinstva. 1936. a neki su se iselili u SAD-e. tj. a druga sa dvoje djece siročadi.3 godine. Dio preživjelih članova iz ove familije naselio se u općinama FBiH. a u genocidu ubijen je sin (jedinac) koji je živio u Srebrenici. Svi članovi ove porodice vratili su se u Urisiće. r. rođena 1957. 10 U toku agresije na BiH (1993. općina Lukavac (1 član). a bila su četiri porodična domaćinstva koja su ukupno brojala 18 članova. Bilo je samo jedno porodično domaćinstvo sa šest članova. koji su također braća ranije ubijene ženske osobe. bježeći ispred četnika). poslije 2002. Preživjeli iz ove porodice nastanili su se u Federaciji BiH. a dio se iselio u inostranstvo (Holandija i Irska). i 1977. godine. Mehmedovići – živjeli su u Urisićima. među kojima i jedna djevojka. suprug). Tokom agresije na RBiH niko nije stradao iz ove porodice. Memiševići . 166 . 1993. godine. Preživjeli članovi ove porodice nastanili su se u općinama Federacije Bosne i Hercegovine. ubijene tri osobe. ubijene su dvije osobe iz ove familije. amidžić i amidžična. a iza njega je ostala hudovica sa četvero siročadi – prosječne starosti 12.

Neke antropogeografske odlike naselja Urisići Dio preživjelih iz ove familije (3 osobe) vratio se u Urisiće, a jedan dio se naselio u općinama FBiH, a ostali su se iselili u neke evropske (Švedska) i prekomorske zemlje (SAD-e). Mujčići - živjeli su u Urisićima, a porijeklom su iz Osmača. Bila su četiri domaćinstva, jedno samačko i tri porodična, sa ukupno 16 članova. U toku genocida ubijena je jedna mlađa osoba muškog spola (r. 1972. g.), član peteročlanog domaćinstva. Preživjeli članovi ove familije naselili su se u Lukavcu (FBiH), a neki su se iselili u SAD-e. Mujići - živjeli su u zaseocima Mujići i Greben, a bilo je osam porodičnih domaćinstava koja su ukupno brojala 52 člana. Tokom agresije na RBiH, tj. 1993. godine, ubijene su dvije osobe iz ove familije; starija muška osoba, r. 1904. i sredovječna ženska osoba, majka troje malodobne djece, rođena 1948. godine. U toku genocida ubijeno je 11 osoba muškog spola, iz familije Mujić, prosječne starosti 42,5 godina. Kao posljedica genocida, odnosno masovnog ubijanja muškog stanovništva, ostalo je 5 žena hudovica (jedna hudovica sa četvero, a druga sa dvoje siročadi) i 9. djece siročadi, među kojima i troje djece bez oba roditelja. Prosječna starost djece siročadi bila je 10,4 godine. Preživjeli članovi porodica iz familije Mujić naselili su se, uglavnom, u općini Srebrenik, nešto manje u općini Ilijaš i Gračanica, a dio njih iselio se u Austriju, Francusku, Njemačku i SAD-e. U zaseok Greben vratile su se samo dvije porodice. Porobići – živjeli su u zaseoku Porobići, a porijeklom su iz okoline gradskog naselja Dervente. U zaseok Porobići, koji je po njima dobio i ime (antroponim), doselili su se u drugoj polovini 19. stoljeća. Bilo je 6 porodičnih domaćinstava koja su ukupno brojala 28 članova. Na početku agresije na RBiH ubijena je mlađa osoba muškog spola, rođena 1966. godine, a 1994. godine ubijena je starija osoba muškog spola (amidža od ranije ubijene osobe), rođena 1926. godine. Iza ubijenih ostale su dvije hudovice i dvoje djece siročadi; djeca od mlađe ubijene osobe. U toku genocida, jula 1995. godine, ubijeno je 8 osoba muškog spola iz ove familije, među kojima i jedno dijete, prosječne starosti 40,4 godine. Iza žrtava genocida ostalo je 6 hudovica i 5. djece siročadi – prosječne starosti 6,0 godina. Većina preživjelih iz ove familije naselila se na područje Federacije Bosne i Hercegovine, a dio njih se iselio i izvan granica Bosne i Hercegovine. Sinanovići – živjeli su u Urisićima, a porijeklom su iz okoline Užica iz kojega su protjerani tokom 19. stoljeća. Bilo je samo jedno porodično domaćinstvo sa ukupno devet članova. U toku genocida ubijene su tri osobe muškog spola iz ove porodice (otac i dva sina), a jedna žena (supruga od nosioca domaćinstva) ostala je hudovica sa jednim djetetom-siročetom. Samo jedan član iz ove familije, u postratnom periodu zasnovao vlastitu porodicu, vratio se sa porodicom u ovo naselje, a drugi član iz ove familije, najstariji sin, iselio se u Austriju. Siručići – živjeli su u zaseoku Porobići, a porijeklom su iz Voljavice (općina Bratunac) iz koje su se doselili u prvoj polovini 20. stoljeća. Bilo je jedno porodično domaćinstvo sa ukupno tri člana. U toku genocida, jula 1995. godine, ubijen je nosilac domaćinstva (suprug, r. 1940.), a supruga je ostala hudovica. Suljići - živjeli su u Urisićima, a porijeklom su iz okoline Zenice iz koje su se doselili sredinom 19. vijeka. Ova familija brojala je 21 domaćinstvo, među kojima i jedno samačko, koja su ukupno imala 108 članova. Porodice sa ovim prezimenom bile su najbrojnije i činile su oko 1/3 od ukupno stanovništva naselja Urisići. Tokom agresije 167

A. Suljić na RBiH ubijeno je 8 osoba iz ove familije, prosječne starosti 24,4 godine, među kojima i jedna djevojčica i jedan dječak. Iza žrtava agresije ostale su 3 hudovice i 5. djece siročadi – prosječne starosti 6,4 godine. U toku genocida ubijena je 21 osoba muškog spola iz ove familije, prosječne starosti 36,5 godina, među kojima i dvije maloljetne osobe. Kao posljedica masovnog ubijanja muškog, uglavnom oženjenog stanovništva, ostalo je 15 hudovica i 22 djeteta siročeta – prosječne starosti 8,7 godina. Jedna dio porodica iz familije Suljić vratio se u Urisiće, oko 6 porodica sa ukupno 20 članova, a veći dio naselio se u općinama FBiH, kao što su: Ilijaš, Lukavac, Srebrenik, Sarajevo, Tuzla, Živinice i dr. Dio porodica živi u Brčkom, distriktu BiH, a dio u općini Bratunac i gradu Srebrenici. Neki od članova ove familije iselili su se iz Bosne i Hercegovine i nastanili se u Danskoj, Kanadi, SAD-a i dr. Zukići - živjeli su u zaseoku Greben, a porijeklom su iz susjednog sela Karačići, u koje su doselili iz Crne Gore. Ova familija brojala je 5 porodičnih domaćinstava koja su ukupno imala 32 člana. U toku genocida ubijeno je 11 osoba muškog spola iz ove familije, prosječne starosti 31,2 godine, među kojima i tri maloljetne osobe. Kao posljedica genocida, odnosno masovnog ubistva osoba muškog spola, uglavnom oženjenih, ostalo je 7 hudovica i 8. djece siročadi – prosječne starosti 5,0 godina. U zaseok Greben vratile su se samo tri osobe iz ove familije; dva domaćinstva, jedno samačko. Ostali preživjeli članovi porodica iz familije Zukić nastanili su se, većim dijelom, na području općina Federacije BiH (Ilidža, Ilijaš. Sarajevo, Zavidovići i dr.), a neki su se iselili izvan BiH; Njemačka, SAD-e i dr.

Zaključak Prema popisu stanovništva 1991. godine u naselju Urisići živjelo je ukupno 14 familija koje su bile grupisane u 62 domaćinstva (3 samačka) koja su ukupno imala 327 članova. To su sljedeće familije: Efendići, Hrustići, Ibiševići, Ibrahimovići, Karamehmedovići, Mehmedovići, Memiševići, Mujčići, Mujići, Porobići, Sinanovići, Siručići, Suljići i Zukići. Tokom agresije na RBiH, u periodu 1992-1993. godine, ubijeno je ukupno 16 osoba iz ovog naselja, prosječne starosti 34,3 godine, među kojima i tri osobe ženskog spola, kao i tri maloljetne osobe. Iza ubijenih, odnosno žrtava agresije, ostalo je 7 hudovica i 10. djece siročadi – prosječne starosti 7,0 godina. U toku genocida u „zaštićenoj zoni UN Srebrenica“, jula 1995. godine, ubijeno je ukupno 65 osoba muškog spola iz ovog naselja, prosječne starosti 37,3 godine, među kojima i 7 maloljetnih osoba – djece. Kao posljedica masovnog ubistva muškog stanovništva u toku genocida, ostalo je 40 žena hudovica i 55. djece siročadi – prosječne starosti 8,7 godina. Dakle, tokom agresije i genocida ukupno je ubijena 81 osoba iz ovog naselja, ili 25 % od ukupnog prijeratnog stanovništva. U periodu 2002.–2005 godine, uz pomoć vlade Federacije BiH, kao i drugih organizacija, obnovljeno je 19 kuća, tj. izgrađene su nove kuće. Do kraja 2005. godine u naselje Urisići se vratilo 14 domaćinstava koja ukupno broje 40 članova. Više od 70 osoba iz ovog naselja živi izvan Bosne i Hercegovine, uglavnom u SAD-a i zapadnoj Evropi, a ostali preživjeli iz ovog naselja naselili su se u općinama FBiH.

168

Neke antropogeografske odlike naselja Urisići Izvori i literatura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tabela praćenja povratka, urađenih objekata i infrastrukture po MZ, naseljima, kao i naziv organizacije koje su donirale sredstva, Služba za povratak opštine Srebrenica, 2006.; FAO projekat, «Inventar stanja zemljišnih resursa u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom periodu» Opština Srebrenica, 2004. (CD-ROM); Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Baza podataka o raseljenim osobama i izbjeglicama, Sarajevo, 2005. (CD-ROM); Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, općina Srebrenica, 2005. (CDROM); Odsjek za rekonstrukciju i povratak, općina Srebrenica, 2006. (CD-ROM); Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava 1991. godine, (dio podataka na CD-ROM-u za općinu Srebrenica); Baza poginuli i nestalih Srebreničana, žrtava agresije i genocida, 1992-1995. godine (CD-ROM); Razna dokumentacija Federalnog zavoda za statistiku o podacima popisa stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu 1879.-1991. godine; Suljić, A. (2006.): Stanovništvo i naselja općine Srebrenica, Univerzitet u Tuzli, (doktorska disertacija).

Podaci sa Interneta:

1. Preliminarni spisak nestalih i ubijenih osoba u Srebrenici 1995. godine.

Preuzeto: http://www.srebrenica-zepa.ba/srebrenica/spisak.htm (13.04.2006.)

2. http://www.un.org/icty/bhs/latest/reports.htm (3.3.2006.) 3. Udruženje žena Srebrenice i Žepe, Preliminarni spisak nestalih i ubijenih osoba
u Srebrenici 1995. godine. http://www.srebrenicazepa.ba/srebrenica/spisak.htm (22.08.2006.), 4. Vlada RS, Dodataka izvještaju od 11. juna 2004. godine o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, http://www.vladars.net/pdf/srebr_final_s_l.pdf (22.08.2006.)

169

Zbornik radova PMF 4 i 5, 171 – 185 (2007-2008)

Originalni naučni rad

PRIHVAT BOŠNJAČKIH PROGNANIKA I IZBJEGLICA U TUZLU ZA VRIJEME RATA 1992.-1995. GODINE – PRILOG PROUČAVANJU PRISILNIH MIGRACIJA BOSNIAK REFUGEES AND DISPLACED PERSONS HOSTED IN TUZLA DURING THE WAR 1992-1995. - ADDITION TO EXAMINATION ON FORCED MIGRATIONS Dr. Adib Đozić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli, Dr. Alija Suljić, docent, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Tuzli Abstrakt Jedna od najizraženijih posljedica rata protiv bosansko-hercegovačkog društva i države jeste i problem prognanih i izbjeglih lica. Ova destruktivna posljedica rata, iako prisutna na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, najizraženija je bila u područjima gdje je vršeno etničko čišćenje bošnjačkog stanovništva (područja: Bosanske Krajine, istočne Hercegovine, Bosanske Posavine, Bosanskog Podrinja i dr.) i na kraju 1995. g izvršen genocid (Srebrenica). U proljeće 1992. g. u Tuzlu pristiže veliki broj prognanika i izbjeglica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Krajem 1992. g u Tuzli je već boravilo i bilo zbrinuto 50.615 prognanih i izbjeglih lica. Broj prognanih i izbjeglih u Tuzli se svake ratne godine povećavao, da bi krajem 1995. godine dostigao cifru od 68.349 prognanih i izbjeglih lica. Od toga u privatnim individualnim objektima bilo je smješteno 62.530 i objektima kolektivnog smještaja 5.819 lica. Do povećanja broja prognanih u odnosu na kraj 1994. g dolazi, zbog počinjenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. g. Ključne riječi: Prognanik, izbjeglica, raseljena osoba, prihvat prognanika, rat, Tuzla, Bosna i Hercegovina. Abstract One of most expressive consequence of the war against BiH society and the state is the problem of refugees and displaced persons. This destructive consequence of the war, although visible at the whole area of Bosnia and Herzegovina, is significant at the areas where ethnical cleaning of Bosnian population has been done (Bosanska Krajina, Eats Herzegovina, Bosanska Posavina, Bosansko Podrinje ...etc) and finalized with the genocide in Srebrenica in 1995. In the spring in 1992 in Tuzle came significant number of refugees and displaced persons from all the parts of Bosnia and Herzegovina. By the end of 1992. in Tuzla already have been settled 50.615 refugees and displaced persons. Number of refugees and displaced persons in Tuzla increased and by the end of 1995 was 68.349. From that number 62.530 person were settled in private houses and 5.819 persons in collective capacities. Increasing of the number of refugees and displaced persons was noted by the end of 1994. and min reason was the genocide at the Bosnian in Srebrenica in July 1995. Key words: Refugees, displaced person, shelter of refugees and displaced persons, war, Tuzla, Bosnia i Herzegovina.

A. Đozić, A. Suljić Uvod Rat koji je vođen protiv bosansko-hercegovačkog društva i države 1992.-1995. godine, karakterizira nekoliko specifičnih društveno-historijskih uzroka i društvenopraktičnih posljedica. Jedna od najizraženijih posljedica rata protiv bosanskohercegovačkog društva i države jeste i problem prognanih i izbjeglih lica. Ova destruktivna posljedica rata, iako prisutna na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, najizraženija je bila u područjima gdje je vršeno etničko čišćenje bošnjačkog stanovništva (područja: Bosanske Krajine, istočne Hercegovine, Bosanske Posavine, Bosanskog Podrinja i dr.) i na kraju 1995. g izvršen genocid (Srebrenica). Najveći broj ovih prognanika i izbjeglica, i ne samo njih, svoje privremeno boravište našao je u Tuzli i okolnim gradovima. Mi ćemo u ovom radu prezentirati najznačajnije podatke o prihvatu bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu, ali i ukazati na njihov razmještaj na području cijelog Tuzlanskog kantona. To je neophodno iz razloga što se slučaj Tuzle ne može posmatrati izolovano od njezinog prirodnog i kulturno-tradicijskog okruženja. Istaći ćemo i neke osnovne karakteristike društvene sadržajnosti načina i uslova života prognanih i izbjeglih u Tuzli. Da bi smo u potpunosti mogli razumjeti cjelokupnost fenomenologije postavljenog problema, neophodno se prethodno upoznati sa prijeratnom demografsko-etničkom strukturom stanovništva Sjeveroistočne Bosne, čiji je administrativni i privredni centar bila, upravo, Tuzla. I Demografsko-etnička sadržajnost regije sjeveroistočna Bosna 1991. godine Bosna i Hercegovina tokom hiljadugodišnje povijesti, izuzimajući kratkotrajne periode izvan bosanskih uticaja, kao što su agresije, razvijala se kao «prirodna» i skladna, ekonomski, kulturno, etnički i politički povezana cjelina vlastitih regija. S druge strane, pojedinačni razvoj bosanskohercegovačkih regija bitno je zavisio od razvoja Bosne i Hercegovine kao «organske» cjeline. Regija sjeveroistočne Bosne (Prilog 1), ne predstavlja nikakav izuzetak, naprotiv, predstavlja samo jednu od bosanskohercegovačkih regija, čiji je razvoj bitno uslovljen, između ostalog, demografskim, ekonomskim, teritorijalnim i administrativno–upravnim ustrojstvom regije u svim segmentima organiziranja društva i države. Sjeveroistočna Bosna je prostor veličine 6820 km2 i čini 13,3% površine Bosne i Hercegovine. Prema popisu stanovnika 1991. god. ovdje je u 19 opština živjelo 950.808 stanovnika što je činilo 21,8% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine (tabela 1).

172

4 56. god.1 950808 84271 8. .2 81295 122 0.8 18. Bosna i Hercegovina – 1. pa do 1992.25.4 38617 44.  ova regija je najnaseljenije područje u Bosni i Hercegovini.3 436 48174 5% 24780 Ostali % 1 4.1 59134 132 0.» 3 1 2 3 Stanovništvo Bosne i Hercegovine.1 27572 75.3 14. Najveći negativni saldo migracija.9% u Tuzli.8 38080 66. 103.6 9629 10 0. Odnos prosječne stope rasta bosanskohercegovačkog stanovništva i stanovništva regije sjeveroistočne Bosne u periodu 1948-1961. prije svega privredne nerazvijenosti i vrlo nepovoljne industrijske strukture. Nacionalna Struktura Stanovništva regije sjeveroistočne Bosne 1991.7 30528 74.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. do 1991. godine.1 96988 492 0.1 21535 64. 173 . regija sjeveroistočne Bosne je emigraciono područje. 2002 god.6 4452 5731 6.3 32537 1263 3.6 56.6 25587 56 0. sa područja sjeveroistočne Bosne iselilo se gotovo 135. u općini Tuzla.1 532 340 1 477 1248 1.5% Jugosloveni svega % svega 223 0.3 26590 550 2.3 44017 80. što predstavlja odliv 42% prirodnog prirasta u tom periodu.1 19162 72.1 1 2.3 134 21995 16.4 2.6 1315 1436 2.1 326 3.2 42599 72 56581 8613 15.3 2.1 21.7 6285 290 1.5 1455 275 0.Nacionalni sastav po naseljima.2 10241 40 33942 39 0. SZS. Beograd. M.2 33856 59. godine Tabela 1.3 16070 36 0.3 34.1 1893 6. Tuzla. 1 Opština Bijeljina Bratunac Brčko Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lopare Lukavac Orašje Srebrenica Srebrenik Šekovići Tuzla Ugljevik Vlasenica Zvornik Živinice Banovići Ukupno Hrvati Bošnjaci svega % svega % 33619 40 0. U tom. Ekonomski institut Tuzla. 1995.6 3.9% 524901 55% ukupno Srbi svega 11475 57389 18128 13558 11221 7659 3952 18243 12169 4235 8315 5308 9030 20271 14468 14359 30863 3525 4514 268682 % 34.5 62669 47./km2. zabilježen je u posljednjem međupopisnom razdoblju (1981.5 2899 1530 2. god.7 703 277 1.5 423 38 6.1 59.2 1.4% u Loparama i Šekovićima do 13.7 346 4426 4.6 1.7 1.1 1.8 15.7 36666 38 0. Državni zavod za statistiku.  regija sjeveroistočne Bosne u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u prijeratnom periodu imala je natprosječnu stopu rasta stanovništva 2 . kulturnog.5 960 2130 3. Zagreb. u općinama Kladanj i Šekovići do 430 stan.2 305 380 1 361 1203 2.2 54783 3976 7. Negativni migracioni saldo ove regije zabilježen je u svim međupopisnim razdobljima od 1953.2 48102 59. str.4 4.7 28367 21308 75.5 30229 31. univerzitetskog.4 131618 20398 15.9 1105 129 1. kao posljedica.2 20.9 22. godine ) i to u nivou od 42.  u prijeratnom periodu.4 17 28.6% Kompariranjem ovih pokazatelja uočavamo nekoliko značajnih demografskih karakteristika regije:  multinacionalna i multikonfesionalna sadržajnost regije odražava multinacionalnu sadržajnost bosanskohercegovačke države i rezultat je ukupnog društveno – historijskog razvoja bosanskohercegovačkog društva.9 1135 1928 7.8 2.2 2.9 57070 2159 3.  gustoća naseljenosti je neujednačena i kreće se od 49 stan.9 19. Ovako visok tempo rasta Tuzle je uslovljen prije svega doseljavanjem iz okolnih opština zbog uloge Tuzle kao privrednog.2 2.8 458 3424 6 1238 626 2. Klapić: Tuzla kao razvojni centar sjeveroistočne Bosne.1 1./km2.95.000 stanovnika.2 40896 2752 6.1 1.1 18727 55.7 1.2 11621 72. Izvor: Popisi stanovništva.189 stanovnika.4 1.1 33137 79.8 41809 35 0.2 87627 22252 25.7 22.6 2. do 1991. godine: Sjeveroistočna Bosna – 2.  značajne su razlike u tempu rasta stanovništva među opštinama regije od 0. gotovo četiri decenije dugom razdoblju.9 11990 36.7 13 93.7 184 583 1. zdravstvenog i administrativnog centra regije.

zatim Brčkog (početkom maja 1992. str. U tu kategoriju spadaju i oni pojedinci i grupe koji su svoja mjesta življenja napustili a da u njima i nije bilo neposrednih ratnih dejstava. pokušaja stereotipnog prikazivanja karaktera rata protiv bosansko-hercegovačkog društva i države. Subjekti izvanbosanskih velikodržavnih projekata (države. te zbog toga proganjani i ubijani. rušenja. nastavile sa zločinima nad Bošnjacima Bijeljine. organizirale i izvele rat protiv bosansko-hercegovačkog društva i države 5 . neophodno je istaći uzroke «dolaska». 5 O agresiji na Bosnu i Hercegovinu opširnije pogledati u: S. marta/1. u Bijeljinu je. klanja. godine Zbog sve prisutnijih. stigao Arkan sa grupom uniformisanih i dobro opremljenih snaga i počeo sa ubijanjem bošnjačkih civila. Izbjeglice su ona kategorija ljudi koji su svoje mjesto življenja napustili prije izbijanja ratnih sukoba. generalu Praščeviću (koji je na Arkanov raport vojnički uzvratio). godine Arkanovi Tigrovi su stigli u Zvornik. Tada su Arkanove oružane formacije. počeli su sa programima zla (zastrašivanja. ali u pravilu perfidno prikrivenih. kao što je to slučaj sa Bošnjacima. Željko Ražnatović . policije i parapolicijske formacije). Kriterij za ovakvo klasificiranje jeste razlog (uzrok) zbog koga pojedinac ili grupa napušta. U zauzimanju Zvornika (8.Arkan.). po ulicama. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Vođa Arkanovaca. isto. međunarodni kriminalac. godine. učestvovale su i Arkanove jedinice i ubile mnogo civila. Čekić. a kad su se ostali povukli u džamiju za njima je bačeno više bombi. Napadane su po pravilu općine sa većinskim bošnjačkim 4 U kategoriji prinudno migriralog stanovništva neophodno je razlikovati dvije kategorije. maja). kriptoizirana njihova historija. gdje Srbi nisu imali većinu. srpske Teritorijalne odbrane i drugih srpskih formacija. pored jedinica JNA.) i drugih mjesta. rukovođeni ideologijom „jedna nacija jedna država“ projektirale su. rijetki su živi narodi na planeti koji su dulje i bezobzirnije «osporavani» u nacionalnom smislu. među njima je bio i Arkan. Doista.(…).. paljenja i sl. Čekić. ležali leševi ubijenih Bošnjaka. kako bi realizirali svoje političke i ideološke ciljeve. aprila 1992. paramilitarne formacije. jer su im ono bili porušeni ili zapaljeni tokom ratnih dejstava. etničko – kulturne. armije. nakon izlaska muslimanskih vjernika iz Sulejmanije džamije. uključujući i Šešeljevce.-11. »U toku 31. religijske. adekvatniji je izraz bijega od nasilne smrti prognanih i izbjeglih 4 Bošnjaka u Tuzlu i ostale gradove i sela pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. 6 “Grupe Arkanovaca su zajedno sa Šešeljevcima i pripadnicima JNA. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. što su zabilježile i TV kamere. A. Sarajevo. već širom Bosne i Hercegovine. Đozić.-1995. od kojih su svi nastradali. dezavuirani. 287-288.» 6 Počelo je u Bijeljini. odnosno reafirmaciji znanstvenih činjenica o događajima u Bosni i Hercegovini.ekonomske. Izvanbosanski subjekti destrukcije bosansko-hercegovačkog društva u proljeće 1992. Početkom aprila 1992.”(S. isplanirale. spolne i starosne strukture stanovništva regije sjeveroistočne Bosne narušen je ratom protiv bosansko-hercegovačkog društva i države 1992.) 174 . ne samo gradovima sjeveroistočne Bosne. bježi ili pak biva prognana iz mjesta svog življenja.A. Suljić Ovaj «prirodno» uspostavljeni (sedimentirani) sklad međuzavisnosti razvojnih činilaca prirodnih resursa i predratne društveno . radeći blisko sa srbijanskim MUP-om. a time i o Tuzli u periodu 1992-1995. g. 2004. 2. Arkan se grlio sa Biljnom Plavšić dok su sa strane. progona. Prognanici su ona kategorija građana koji su ratnim operacijama nasilno protjerani iz svojih domova. godine. II Progon (etničko čišćenje) nesrpskog stanovništva iz Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine 1992. a onda su redom. nekada otvorenih.-1995. aprila 1992. po istom scenariju nastavljeni progoni i ubijanja i u drugim. socijalne. zaklale dva lica naočigled prisutnih. Nadamo se da će neumoljive društvene činjenice iznesene u ovom radu doprinijeti dekriptoiziranju. predao je raport komandantu bijeljinskog garnizona. ubijanja.

Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. godine stanovništvom, upravo da bi se izvršilo etničko čišćenje 7 prostora od nesrpskog življa. Nakon pokolja i ubijanja u Bijeljini i Zvorniku, nastavljeno je istim metodama i sredstvima u Bratuncu, Vlasenici, Srebrenici, Rogatici, Foči, Višegradu i drugim gradovima. U većini operacija etničkog čišćenja bošnjačkog življa učestvovali su zajedno JNA (posebno Užički korpus), te razne parapolicijske i paramilitarne grupe 8 , koje su također, bile organizirane i opremljene od JNA. Goloruko civilno stanovništvo nije imalo drugog izbora nego bježati i potražiti utočište u Tuzli i drugim slobodnim gradovima (prilog 2).

III Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu Općina Tuzla je jedna od 13 općina Tuzlanskog kantona, konstituisanog u procesu kantonizacije Federacije Bosne i Hercegovine 1994. godine. Od predratnih 307 km2 površine, današnja površina općine je nešto manja i iznosi 294 km2. Tuzla predstavlja administrativno sjedište Tuzlanskog Kantona. Pored toga što je administrativno sjedište kantona, Tuzla je njegov i privredni, kulturni i naučnoobrazovni centar. Tuzlanski kanton, kome općina Tuzla institucionalno pripada, obuhvaća 39% teritorije regiona Sjeveroistočna Bosna. Ova činjenica nepovoljno utiče na razvoj, ne samo grada Tuzle, Tuzlanskog Kantona, već i cijele regije Sjeveroistočne Bosne. Od strane UNHCR 1998. godine Tuzla je proglašena “Otvorenim gradom “ što

7

8

Etničko čišćenje je posebna vrsta (ratnog) zločina kažnjivog prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju ratnog zločina genocida(Rezolucija UN 260A, III,9. decembra 1948. godine). Nažalost, termin etničko čišćenje se koristi i kao eufemizam za genocid. Dakle, upozoravamo na razlikovanje pojmova etničko čišćenje i genocid. “Na osnovu raspoloživih podataka može se utvrditi da su u agresiji i drugim zločinima u Republici Bosni i Hercegovini sa teritorije Srbije i Crne Gore učestvovale sljedeće oružane formacije i grupe: Arkanovci, Šešeljevci, Beli orlovi, Rojalisti, Srpska garda, Vukovarci, specijalci Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove, specijalci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Martićevci, Žute ose i dr.(Isto, str. 872.)

175

A. Đozić, A. Suljić potvrđuje kontinuitet ovog grada u čuvanju tradicije otvorenosti za drugo i drugačije i uvažavanja drugog i drugačijeg. Poznato je da je rat u Sloveniji i Hrvatskoj počeo prije rata protiv Bosne i Hercegovine i da prve izbjeglice u Tuzlu stižu upravo iz Slovenije i Hrvatske. Uviđajući taj problem, Ratno predsjedništvo općine Tuzla formira „Štab za izbjeglice“ u avgustu 1991. godine. Upravo u to vrijeme pristižu u Tuzlu prvi prognanici i izbjeglice ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije. Sastav štaba je bio multietnički. U njegov rad aktivno su bili uključeni predstavnici Civilne i Socijalne zaštite, te predstavnici Crvenog krsta i Teritorijalne odbrane Skupštine općine. Ovaj organ je otvorio prve kolektivne centre za smještaj prognanika i izbjeglica, vodio brigu o ishrani i ostalim potrebama raseljenog stanovništva. Zbog, kako smo već istakli, agresije na Bosnu i Hercegovinu, prije svega na područje Bosanskog Podrinja (Bijeljinu, Zvornik, Bratunac, Vlasenicu i druge gradove) i zločina koji su vršeni nad civilnim stanovništvom (rušenje i paljenje kuća, progono i ubijanja, sijanje straha i drugih oblika represije) u Tuzlu pristiže sve veći broj prognanika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga Predsjedništvo Skupštine općine Tuzla 19. decembra 1992. godine donosi odluku o osnivanju Opštinskog centra za raseljena lica, prognanike i izbjeglice. Sjedišta Centra locirano je u objektu obdaništa “Bambi” u ulici Maršala Tita br. 149 u Tuzli. Osnovni i najveći problemi bili su: smještaj i ishrana prognanih i izbjeglih. Manji dio prognanika uspio se smjestiti kod rodbine i preijatelj, dok je veći dio bio na brizi Općinskom centru za raseljena lica 9 , prognanike i izbjeglice. Prognanici i izbjeglice su smješteni u objekte osnovnih i srednjih škola, u KSC “Mejdan”, Univerzitetsku dvoranu, studentske i đačke domove, Hotel “Tehnograd” i Dom penzionera. Na području općine Tuzla ukupno su bila 32 objekata koja su služila kao kolektivni centri za prihvat izbjeglih i prognanih lica. Centar je prognanim i raseljenim licima i izbjeglicama pružao kompletnu podršku u hrani, odjeći, obući, dušecima, prekrivačima, pećima, posuđem i slično. Ukupno je na svim poslovima angažirano više od 200 volontera entuzijasta, uključujući tu, pored angažiranih osoba operativaca iz Centra, Službe za evidencije magacina, prodavnica, još i povjerenike kolektivnih punktova i povjerenike 39 mjesnih zajednica. U svom radu Centar za raseljena lica i izbjeglice, je još prije formiranja Tuzlanskog okruga, zatim Tuzlansko-podrinjskog kantona i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, prihvatio u općini Tuzla najveći broj raseljenih lica i izbjeglica iz Sjeveroistočne Bosne. Pretpostavlja se da je kroz Tuzlu prošlo preko 260.000 raseljenih lica i izbjeglica. Od 01.01.1995. godine pa sve do 01.07.1998. godine. Centar za raseljena lica i izbjeglice organizira se kao općinski organ uprave pod nazivom Sekretarijat za raseljena lica i izbjeglice, sa sjedištem u Tuzli, ulica Džafer Mahala broj 70. Reorganizacijom općinskih uprava Sekretarijat se od 01.07.1998. godine transformiše u Službu za raseljena lica i izbjeglice. Prognanici, izbjeglice i raseljena lica stambeno su zbrinjavani na raznovrsne načine. Najčešći oblici stambenog zbrinjavanja bili su: a) u napuštenim privatnim kućama, 10
9

Kategorijom raseljenih lica definiraju se oni građani koji su stanovnici općine Tuzla, a koji su bili u nemogućnosti ,zbog ratnih aktivnosti stanovati u svojim kućama ili stanovima. 10 Nije bilo slučajeva da je neko nasilno istjeran iz privatne kuće da bi se uselili prognanici. Navodimo ovaj primjer , vrijedan pažnje, kao suprotnost onome što se dešavalo u Bijeljini. U Bijeljini su zabilježeni, ne rijetki, slučajevi, izgona Bošnjaka iz njihovih privatnih kuća na ulicu, kako bi se uselile srpske izbjeglice u Bijeljinu. U Tuzli, ali i u drugim gradovima pod kontrolom Armije BiH, manjine (drugi i drugačiji - Srbi, Hrvati, Jevreji i ostali ) stanovali su u svojim kućama.

176

Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. godine b) c) d) e) f) u napuštenim stanovima nosilaca stanarskog prava, u kolektivnim centrima, u kolektivnim naseljima, 11 u adaptiranim, obnovljenim nedovršenim ili oštećenim kućama domicilnog stanovništva. 12 u Dom za djecu bez roditeljskog staranja, smještana su djeca prognanika i izbjeglica bez oba roditelja.

Na području općine Tuzla u 1992. g. ukupno je bilo zbrinuto 50.615 prognanika i izbjeglica (tabela 2). Tabela 2 . Broj raseljenih lica prema spolu i starosnoj dobi u Tuzli 1992. godine.
djeca do 1 godine starosti djeca od 1 do 7 godina starosti Djeca (0-18 godina djeca starosti od 7 do 14 godina starosti) djeca starosti od 14 do 18 godina Ukupno djece od 0 do 18 godina Žene Starije osobe (žene iznad 55 godina, muškarci iznad Muškarci 60 godina) Ukupno stare osobe Žene od 18 do 60 godina Broj radno sposobnih lica Muškarci od 18 do 65 godina Ukupno radno sposobnih lica: Broj ranjenih, iznemoglih i invalidnih osoba Broj raseljenih lica u kolektivnom smještaju 651 6.946 8.200 2.150 17.947 3.238 1.950 5.188 20.630 1.034 21.664 186 5.630

Primjećujemo iz ovih podataka izuzetno mali broj muškaraca životne dobi od 18 do 65 godina. Razlog su masovna ubistva i odvođenja u logore, te na radnu obavezu u Vojsci Republike Srpske. Od ukupnog broja prognanih i izbjeglih, njih 44.985 bilo je smješteno u privatnim individualnim objektima, a za 5.630 smještaj je bio obezbijeđen u kolektivnim boravištima. 13 Kolektivni smještaj raseljenih lica organiziran je u 10 osnovnih škola, 4 srednje škole, dva obdaništa, dva studentska doma, srednjoškolskom domu, jednom samačkom hotelu, dvije sportske hale, Nastavnom centru civilne zaštite Dubrave i
11

Kolektivni centri i kolektivna naselja građeni su i opremani uz pomoć međunarodnih humanitarnih organizacija. Npr., uz pomoć međunarodne humanitarne organizacije NPA izgrađeno je nekoliko faza naselja u Mihatovićima sa 57 kuća sa po dva apartmana. Uz naselje je uređena potpuna infrastruktura: struja, voda, put, ambulanta, obdanište i osmogodišnja osnovna škola. Ukupno na području općine Tuzla otvorena su 32 kolektivna centra za smještaj raseljenih lica. 12 U obnovljene kuće domicilnog stanovništva raseljena lica, prognanici i izbjeglice smještani su na rok od 2,5 godina. U rekonstrukciji, obnovi i dogradnji ovih kuća učestvovale su putem donacija međunarodne humanitarne organizacije: NRC, Caritas, GTZ, Intersos i AMG. 13 U 1992. godini otvoreni su sljedeći punktovi za kolektivni smještaj raseljenih lica: Nastavni centar u Dubravama (600 osoba), Privredno sportski centar “Mejdan” (1500 osoba), Univerzitetska sportska dvorana (320 osoba), Osnovna škola “2 Oktobar” Kiseljak (730 osoba), OŠ “Tomislav Ramljak” Miladije (450 osoba), OŠ “Tomislav Ramljak” podr.odjelj. Solana (250 osoba), OŠ “Rudolf Vikić” Miladije (180 osoba), OŠ “Franjo Rezač” Kreka (180 osoba), OŠ “Jusuf jakubović” Tušanj (320 osoba), OŠ “Džemal Mandžić” Pazar (200 osoba), OŠ “7 Sekretara SKOJ-a” (300 osoba), OŠ “Petar Kočić” Solina (500 osoba) i Građ.škol. centar-sport. sala (100 osoba). U ovim kolektivnim centrima bilo je smješteno ukupno 5.630 raseljenih osoba. Izvor: Općinski sekretarijata za raseljena lica, Tuzla, 2008.

177

A. Đozić, A. Suljić Domu penzionera (djelimično). Sportski centar “Mejdan” i Univerzitetska dvorana služile su za prihvat raseljenih lica. Tu se vršila trijaža raseljenih lica po kategorijama i broju, a neki su upućivani i u druge općine. Uslovi smještaja nisu u svim objektima bili isti. Većina objekata nije pružala povoljne uslove boravka (posebno školski objekti). O smještaju majki sa djecom do 1 godine, starim i iznemoglim i invalidnim licima vođena je posebna briga prilikom smještaja. U 1993. godini ukupan broj prognanih, izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tuzla se povećao i iznosio je 58.000 lica. U individualnim, privatnim objektima bilo je smješteno 50.470 lica, dok je 7.530 prognanika smješteno u 19 objekata kolektivnog tipa. Povećanje broja prognanika uzrokovan je, prije svega, progonom Bošnjaka iz Konjević Polja, općina Bratunac i Cerske, općina Vlasenica. Iz sljedećeg tabelarnog pregleda broja prognanika sa smještajem u privatnim individualnim objektima u Tuzli jasno možemo da vidimo regionalnu pripadnost prognanih, odnosno, njihovu pripadnost po općinama prijeratnog življenja. Najveći broj prognanih je iz općina :Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Brčko (tabela 3). Tabela 3. Broj raseljenih porodica prema broju članova smještenih u općini Tuzla 1992-1995. godine.
R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Općina iz koje je prognan Zvornik sa Kamenicom, Vitinicom, Sapnom i Snagovom Vlasenica Bratunac Brčko Ugljevik Lopare, Koraj, Čelić Gradačac Srebrenica Doboj Sarajevo Bijeljina Derventa Modriča Foča Bosanski Brod Rogatica Olovo Jajce Sanski most Orašje Odžak Prijedor Ostale opštine UKUPNO Broj nosilaca izbjegličkih kartona 4580 1226 1114 905 645 589 479 459 222 192 133 77 64 40 38 27 29 31 20 19 18 6 3104 14.017 Ukupan broj lica 19229 4575 4247 2683 2676 1945 1556 1609 608 428 326 215 171 113 83 90 81 87 20 49 46 13 9620 50.470

Kako smo već i istakli o prognanicima i izbjeglicama, nije vođena samo briga za smještaj i hranu, veći drugi oblici zaštite, među kojima je izuzetno bila važna higijensko-epidemiološka zaštita. Higijensko-epidemiološku zaštitu od samog početka dolaska prognanih i raseljenih lica sprovodili su Zavod za zdravstvenu zaštitu i 178

Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. godine Higijensko- epidemiološka služba Doma zdravlja. Svakodnevno je na objektima gdje su bili smješteni prognanici provođena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Rađena je kompletna depedikulacija (otklanjanje vašljivosti). Zdravstvena zaštita prognanih lica ostvarivala se putem Medicinskog centra “dr. Mustafa Mujbegović” na osnovu odgovarajućih kartona prognanika. Na osnovu izvještaja Doma zdravlja u 1993. godini izvršeno je pregleda – 2585; pruženo usluga – 4383; vakcina - 94; usluge socijalnog rada – 19; stacioniran broj bolesnika –191; broj BI dana – 4200. Situacija sa prehranom, ne samo prognanika i izbjeglica, bila je izuzetno teška. Ta situacija se dramatično pogoršala u zimu 1993/1994. godine zbog sukoba Armije RBiH i postrojbi HVO. Tada se prostor današnjeg Tuzlanskog Kantona našao u potpunoj blokadi i izolaciji. U istoj su situaciji bili svi prostori Bosne i Hercegovine pod kontrolom Armije RBiH. Bio je to vojni pokušaj realizacije dogovora Tuđmana i Miloševića iz Karađorđeva 14 za definitivnom podjelom Bosne i Hercegovine i uspostavom paradržavnih tvorevina (srpske i hrvatske) na državnom teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga značajno je pogledati način i strukturu prehrane prognanog i izbjeglog stanovništva. Spremanje hrane organizovano je u 8 objekata i obezbijeđen je jedan topli obrok za sva lica smještena u kolektivnim boravcima. Pored toga na svim punktovima omogućeno je pripremanje hrane za djecu do 1 godine starosti. Zbog drastično smanjenih količina prehrambenih artikala, prognanici, izbjeglice i raseljena lica u kolektivnim centrima dobijala su samo dva obroka- jedan topli i jedan suhi. Raseljena lica smještena u privatnim objektima dobijala su pomoć u osnovnim životnim namirnicama zavisno od broja članova domaćinstva. Treba istaći da bez pomoći Crvenog krsta i humanitarnih organizacija (međunarodnih i domaćih) bošnjačko stanovništvo ne bi moglo preživjeti namijenjenu mu sudbinu umiranja od gladi. Ukupan broj prognanika koji su hranu dobijali u kolektivnom smještaju je 6.530. Za njih se dnevno spremalo 12.314 toplih obroka i 6.905 suhih obroka. Distribucija hrane se vršila po punktovima svakih sedam dana. U Studentskom restoranu hrana se pripremala za 12 objekata. U 1994. godini prema podacima UNHCR-a u općini Tuzla bilo je zbrinuto 61.900 prognanika i izbjeglica. Od toga u objektima individualnog smještaja 57.053 lica i u kolektivnom smještaju 4.847 lica. Prognanici su bili iz istih mjesta prijeratnog življenja kao i 1993. g. Starosna struktura prognanika u 1994. godini prikazana je u tabeli br. 4. Zapažamo znatno smanjen broj prognanika i izbjeglica u objektima kolektivnog smještaja, a povećan broj smještenih u individualne objekte. To se desilo iz razloga što je jedna od osnovnih aktivnosti u 1994. godini bila usmjerena na iseljavanje kolektivnih objekata, s ciljem obezbjeđivanja humanijih uslova života prognanika koji su više od dvije godine bili smješteni u objektima nepripremljenim za ovu namjenu. U toku 1994. godine iseljeni su sljedeći objekti kolektivnog smještaja: SC “Mejdan, Univerzitetska dvorana, Nastavni centar “Dubrave”, Osnovne škole “Mosnik”, ”Kiseljak”, ”Kreka”, “Pazar”, i “Tomislav Ramljak”, Srednje škole: Građevinska, Elektro-tehnička i Mašinska i Dio Stacionara “Enver Šiljak”. Tabela 4. Spolno-dobna struktura prognanika u općini Tula 1994. godine.
Starost prognanika 0,5 0,5-1 (u godinama) Broj prognanika 112 204 1-3 3.404 3-7 5.633 7-14 5.881 14-45 žene 9.471 45-65 žene 15.282 14-65 >65 muški 17.951 3.962 žene muški % % 59.13 40.87

14

Opširnije o dogovorima Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine vidjeti u: S. Omeragić, Dogovoreni rat, Proton, Sarajevo, 2000.

179

349 prognanih i izbjeglih lica. Suljić Prognanici su iz kolektivnih objekata iseljeni u 119 kuća koje je za ove potrebe adaptirala Humanitarna organizacija NRC. Istovremeno realiziran je program dodatne ishrane teškim bolesnicima kojima je zbog zdravstvenog stanja bila potrebna dodatna ishrana (mlijeko u prahu. br. u čemu je sveukupnu podršku davao i Opštinski Centar za raseljena i prognana lica Tuzla. Kroz različite programe i akcije. Krajem 1995. Svim prognanim i raseljenim licima obezbjeđena je zdravstvena zaštita. zbog počinjenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. Kroz rad dva društvena centra (jedan na Tehnološkom fakultetu. a drugi u Samačkom hotelu “Tehnograd”). 1994. g. Tabela 5. U organizaciji Danskog komiteta za izbjeglice (DRC) veliki broj djece bio je uključen u različite društvene aktivnosti. Adaptaciju osnovne škole u Kreki finansirala je Humanitarna organizacija CAP ANAMUR. godini Opštinski Centar za raseljena i prognana lica Tuzla u saradnji sa Domom zdravlja Tuzla. Do povećanja broja prognanih u odnosu na kraj 1994. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Artikli Ulje Brašno Šećer Grah Leća Mesni narezak Sir “feta” Riba 425 gr Porodični paketi Tomato sos Dječija hrana Laktovit Mlijeko u prahu Deterdžent Sapuni So Kolektivni smještaj 650 l 700 kg 600 kg 2500 kg 1500 kg 2000 kom 2000 kom 1800 kom 200 kom 500 kom 500 kg 330 kg 500 kg 250 kartona Individualni smještaj 1750 l 16. Zavodom za zdravstvenu zaštitu i Kliničkim centrom. Stacionar “Enver Šiljak” po strukturi prognanika koji su u njemu smješteni predstavlja specifičan kolektivni centar. a žene i djeca su protjerani. kao i Elektro-tehničku i Građevinsku školu.A.530 i objektima kolektivnog smještaja 5. Od toga u privatnim individualnim objektima 62. te uz pomoć nadležnih organa privrednih organizacija grada i opštine svakodnevno su se poboljšavali uslovi života prognanicima smještenim kako u kolektivnim centrima. Pregled prehrambenih artikala za kolektivni i individualni smještaj u općini Tuzla. Mosniku i Miladijama. U 1994. Edukacija odraslih vršena je putem predavanja i javnih tribina. Udruženje žena Tuzla organiziralo je nekoliko zajedničkih druženja sa ženama prognanicama.300 kg 1750 kg 1500 kg 30 kom 275 kom 400 kg 750kg 1000 kg - Obrazovanje prognanika odvijalo se u okviru institucije sistema. godine u Tuzli je bilo smješteno 68.819 lica. Adaptaciju ovog objekta finansirala je Humanitarna organizacija IRC. godine. tako i u privatnim kućama i stanovima. Manji dio muškog stanovništva je uspio da pobjegne. A. Radi što jasnijeg 180 . R. g dolazi. Ista organizacija adaptirala je Osnovnu školu u Tušnju. Posebna pažnja u ovoj oblasti poklanjala se realizaciji programa socijalne adaptacije raseljenih i prognanih lica. Đozić. zdravstveno je zbrinuo sve pristigle prognanike u Tuzlu. proteinski keks i dodatni obrok).

10.272 21. do 2007. do 2007.265 6. 9. Broj prognanih i izbjeglih lica na području općine Tuzla od 1992. godine razumijevanja ovog rijetkog fenomena na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. 11. 2000. decembra 2007. 13. koja su u toku rata potražila i našla utočište u Tuzli. Mjesec i godina Decembar 1992.836 1. 11125 9187 9377 7575 4864 1943 1957 1675 5235 4518 4653 3381 4111 2412 2361 2083 3555 1921 1915 1616 2433 786 766 767 2216 851 845 635 1378 350 284 145 73 86 84 66 582 330 330 154 39 23 119 53 56 33 121 36 31 Nastavak tabele na sljedećoj stranici 2003. Decembar 2001. Decembar 2007.082 6.017 1.985 50.927 1. Decembar 1994. godine. Kako smo već naprijed prezentirali podatke o pokretljivosti i ukupnom društvenom dinamizmu prognanih i izbjeglih lica na području općine Tuzla. 3573 798 488 967 548 193 69 21 10 111 5 5 7 2006. 2002. 14256 4641 5143 3909 3497 2433 2216 1378 731 582 154 119 121 1997.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995.179 7.819 2. godine (tabela 6).880 40.809 38. Srebrenice. najviše prognanika je iz Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine. Decembar 2003. 12573 4641 4971 3909 3497 2433 2216 1378 731 582 154 119 121 1999. prezentiraćemo zbirni presjek dinamike prihvata prognanika i izbjeglica u Tuzli od 1992.242 4.530 42.666 1. Decembar 2002. Bratunca i Vlasenice.997 12.561 14.841 17. 7. 8. 5.071 1.385 2. g.615 58. Luka Modriča Prijedor 1996. Tabela 7.046 1.2007.023 1. do 31. Kolektivni smještaj 5.847 5.319 1.199 23. 6. 2001. 14.530 4. g.372 2. g. Decembar 1995.161 1.954 Ukupno 50.158 Individualni smještaj 44. 1.349 44. zaista. prema vrsti smještaja Rb. Decembar 2004. Decembar 2000. 2. te osnovnim karakteristikama njihovog prihvata i zbrinjavanja. do 31.470 57.000 61.900 68.620 41. Decembar 1997. 5743 1263 1149 1543 1233 618 466 128 64 149 22 31 2005. Decembar 1999.880 16.065 5.235 38.507 18.158 13.053 62.12. pogledajmo sada regionalnu zastupljenost prognanika i izbjeglica u Tuzli u periodu od 1996. Decembar 2005. Ipak.133 6.408 21..630 7. 3. 6804 1318 2736 1726 1352 638 511 128 64 149 22 31 2004. Tabela 6. Bijeljine.217 41. 4.244 23. 16. 12573 4641 4660 3909 3497 2433 2216 1378 731 582 154 119 121 1998.845 39. 12. Decembar 2006. prema općini predratnog prebivališta Općina Zvornik Srebrenica Bijeljina Bratunac Vlasnica Ugljevik Brčko Doboj Kalesija Lopare B. sa sigurnošću se može konstatovati da ih je bilo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. 3159 714 372 816 493 183 65 21 10 113 3 5 7 2007. Decembar 1996.112 Kada je u pitanju teritorijalna pripadnost prognanih i izbjeglih lica. radi što autentičnijeg sagledavanja i razumijevanja cjeline ovog. složenog društvenog fenomena. Po općinama najviše ih je iz Zvornika. 3134 699 388 758 477 183 70 16 14 112 5 4 181 . Decembar 1993. Prognanici i izbjeglice u Tuzli od 1996. 15. Decembar 1998.

Ovom prilikom iznijećemo podatke sa stanjem 31. Krajem 1997. Procjenjuje se da je u raznim vremenskim intervalima.2% a.8%. iz razloga što u prvoj godini postratnog perioda i u toku rata. privremeni smještaj zatražilo cca 300. 182 . Iz tih razloga prezentiraćemo osnovne pokazatelje broja prognanih i izbjeglih lica u drugom općinama Tuzlanskog kantona. A.1997.A. Također. godini 6258 raseljenih lica smješteno je u 11 kolektivnih naselja. Srbinje Teočak Sapna Ukupno: 118 149 130 97 149 127 79 2416 1366 116 105 16 44 36 372 108 12 118 149 130 97 149 127 79 1178 1366 116 105 16 44 36 372 108 12 118 149 130 97 149 127 79 1719 1366 116 105 16 44 36 372 108 13 118 149 130 97 149 127 79 1208 1366 116 105 16 44 36 372 108 13 3 10 40 36 33 13 20 132 154 291 3 40 36 33 23 13 135 194 361 30 25 20 10 6 90 142 99 29 25 20 10 6 80 142 166 29 25 20 10 3 80 142 166 17 6 5 30 54 46 14 17 5 5 27 60 56 16 17 2 5 28 50 20 18 44620 41217 41880 40199 23244 23507 11 41 35 28 26 19 28 25 18880 11 44 23 28 26 19 28 22 16158 11 44 17 28 26 19 28 22 13179 56 16 21 10 14 12 7082 56 15 24 13 52 15 25 10 12 6265 12 6112 IV U cijelom Tuzlanskom kantonu isto kao i u Tuzli Ako se želimo držati jednog od osnovnih znanstveno-metodoloških principa (princip cjeline) neophodno je fenomenologiju prihvata i zbrinjavanja prognanih i izbjeglih lica u Tuzli uporediti sa njezinim neposrednim okruženjem.1997. kao rezultat etničkog čišćenja i zločina genocida nad Bošnjacima. prevelikog dinamizma nasilnog migriranja stanovništva. godine iznosio 614. Suljić Goražde Gacko Foča Rogatica Višegrad Glamoč Jajce Derventa Ost.000 stanovnika. Zbog nedostatka stambenog prostora. polnu i nacionalnu strukturu prognanog i izbjeglog stanovništva na području cijelog Tuzlanskog kantona. zbog velike društvene pokretljivosti raseljenih osoba nije bila ustrojena precizna statistička baza podataka.12.687. sa drugim općinama u Tuzlanskom kantonu. ćemo prezentirati starosnu. 15 Dodamo li ovom broju 468550 «domicilnog» stanovništva. g. vidimo da je na području Kantona ukupan broj stanovnika krajem 1997. u toku rata. na prostoru današnjeg Tuzlanskog kantona prinudno migriralog stanovništva bilo je 146. Zbog ratnih uslova života. Most Trebinje Z. iz 70 i više opština sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine. Mostar Milići Osmaci Šekovići Han Pij.12. FBiH Ostali RS Čelić Odžak Stolac B. Đozić. domicilno stanovništvo činilo je 76.. bilo je jako teško u ratnim godinama voditi precizne pokazatelje o broju prognanih i izbjeglih lica.137 osoba. raseljena lica 23. a u 12 kolektivnih centara 766 lica. Brod Olovo Ilijaš Gradačac S. g. u Tuzlanskom kantonu. u 1997. Svojom ukupnom sadržajnošću ova naselja 15 Prezentiramo podatke sa stanjem 31. jer su to prvi potpuno tačni podaci za cijeli Kanton. god. Procentualno. tj.

5 0. Bošnjačka vertikala vlasništva nad zemljom u bosanskom Podrinju. na što ukazuju podaci «degradirane» polne strukture. uzrokovano nasilnim protjerivanjem bilo je potpuno.5%). 17 Na ovaj je način bitno 16 Pod opštinom Zvornik imenovana je današnja teritorija opštine Sapna.05 0 0. stanovništvo srpske nacionalnosti doselilo se u gradove i naselja u Bosanskom Podrinju u kojima je prije rata.5 69 31 60 40 Izneseni podaci pokazuju da je prognano i izbjeglo stanovništvo na područje Tuzlanskog kantona.već su oni istovremeno bili i većinski vlasnici nad zemljom(61. ne samo na demografski.55 0. izuzimajući grad Goražde sa najužom okolinom. godine predstavljala su istinske «socijalne rane ».12. Najviše stradanja doživjelo je muško stanovništvo od 15 do 65 godina. te ostalim gradovima i naseljima u njihovom okruženju . Maoča i dr. na štetu muškog pola.24 0.8 99.37 0.nisu predstavljali samo demografsku većinu stanovništva bosanskog Podrinja(57%). već i na ukupan društveni razvoj.07 0 14 1 0 0. živjelo većinsko bošnjačko stanovništvo. Primjenom nasilja. isto tako naseljena mjesta Rahić. Filozofski fakultet.8 0. Bošnjačko stanovništvo iz Bosanskog Podrinja cjelokupno je. ne na isti način. bilo. skoro isključivo bošnjačke nacionalnosti. Tuzla. V Političko-administrativna razdrobljenost (podijeljenost) regije sjeveroistočna Bosna danas Rat protiv Bosne i Hercegovine 1992-1995 godine uzrokovao je velika stradanja i prinudne migracije stanovništva.2 98. Zbornik radova.5 54. Upečatljiv je primjer velikog stradanja muškaraca. Đozić.1997).04 0.2 0. kao u ostalom i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.01 0.26 0. jer su migrirale sve starosne dobi i osobe oba pola. Tabela 8. 17 Vrlo bitno je istaći činjenicu da Bošnjaci . nasilno protjerano prema regionalnim centrima Sarajevu i Tuzli.9 99. na i onako demografski destruiranoj strukturi regije.Opširnije pogledati u: A. Izvor podataka su opštinske službe za raseljena lica i izbjeglice.8 99. polna i nacionalna struktura prognanog i izbjeglog stanovništva na području Tuzlanskog Kantona (stanje 31.3 0.9 99.01 0 0 0. S druge strane.05 0. 135-143. Migriranje. g.012 0.15 0 0.8 99.4 99.2 0. dakle. 183 . Starosna. 2002. ugrožavanjem života i razaranjem materijalnih dobara došlo je do nacionalnog preoblikovanja demografske strukture sjeveroistočne Bosne. 16 Opština Banovići Brčko Čelić Doboj Istok Gračanica Gradačac Kalesija Kladanj Lukavac Srebrenik Teočak Tuzla Živinice Zvornik Ukupno Pol (u %) Nacionalna struktura (u %) Ukupan Starosna struktura (u godinama) broj 0-1 1-3 3-7 7-14 14-65 >65 Ž M Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali 5623 265 264 515 796 3510 273 15063 62 336 550 1905 10672 1538 4854 54 93 155 674 3093 785 8345 281 1110 896 2449 2754 855 7242 399 647 833 1490 3462 411 4422 36 93 256 567 2990 480 5434 297 403 756 1285 2668 25 6077 31 52 103 400 4980 511 7518 173 525 654 1237 4421 508 12639 665 980 1093 1672 7065 1164 3593 133 138 230 352 2467 273 41217 159 2206 4176 6171 23343 5162 19692 245 418 2341 2981 11626 2081 4418 58 332 691 846 1933 558 146137 2858 7597 13249 22825 84984 14624 45 51 58 56 54 54 52 55 63 55 49 42 44 46 46 48 45 37 99 97 99.05 0 0. radno sposobno stanovništvo.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. str.56 85 99.5 45. još više negativno utiče.5 0.06 0. što pored ostalih uslova.99 99.5 100 0 1 0 2 0. pod kontrolom Armije RBiH administrativno su vođena kao opština Brčko.05 0.

što. u adaptiranim. prijeratna. I Okrug Bijeljina i Okrug Doboj pripadaju Republici Srpskoj (prilog 3). izbjeglice i raseljena lica stambeno su zbrinjavani na raznovrsne načine. Pogledajmo vizuelno tu iracionalnu. kolektivnim naseljima.A. Distrikt Brčko. Zaključak Rat protiv Bosne i Hercegovine 1992-1995 godine uzrokovao je velika stradanja i prinudne migracije stanovništva. kulturna. Prije rata. Već u avgustu 1991. nedovršenim ili oštećenim kućama domicilnog stanovništva. smještana su djeca prognanika i izbjeglica bez oba roditelja. komunikacijska. ne samo etnička. već i socijalnodemografska. Višegrad. društvena. ratom i nasiljem uspostavljenu današnju političko-administrativnu podjelu regije sjeveroistočne Bosne. Đozić. Bratunac. prirodna. regija sjeveroistočne Bosne. Suljić narušena. sastavljen od dvije odvojene enklave. Kanton Orašje.349 prognanih i izbjeglih lica. i dugi niz stoljeća. zbog počinjenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. neprirodnu. obnovljenim. već i u socijalnokulturnoj i administrativno-političkoj. uistinu. u odnosu na prijeratno stanje. Do povećanja broja prognanih u odnosu na kraj 1994.649 km2.(Bijeljinu. 184 . napuštenim stanovima nosilaca stanarskog prava. Najčešći oblici stambenog zbrinjavanja bili su: u napuštenim privatnim kućama.615 prognanih i izbjeglih lica.819 lica. nehistorijsku. Prognanici. prije svega na područje Bosanskog Podrinja. u kolektivnim centrima. Krajem 1992. površine 2. g. g dolazi. u Dom za djecu bez roditeljskog staranja. sjeveroistočne Bosne. godine u Tuzlu stižu prvi prognanici i izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije. Tih pet političko-administrativnih. Demografska narušenost i izobličenost. Zvornik. predstavlja osnovni faktor zapreke bržem društveno-ekonomskom razvoju cijele regije. ne ogleda se samo u etničkoj. polnoj i starosnoj strukturi. Broj prognanih i izbjeglih u Tuzli se svake ratne godine povećavao. progon i ubijanja. Foču i druge gradove)i zločina koji su vršeni nad civilnim stanovništvom(rušenje i paljenje kuća. površine 493 km2. u Tuzlu pristiže veliki broj prognanika i izbjeglica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. g u Tuzli je već boravilo i bilo zbrinuto 50. Okrug Bijeljina i dio koji pripada Okrugu Doboj. Zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu. jedinstvena ekonomska. g. Vlasenicu. ekonomska i komunikacijska struktura sjeveroistočne Bosne. odvojenih. nemoralnu i nadasve. godine dostigao cifru od 68. parcijaliteta su: Tuzlanski kanton. Od toga u privatnim individualnim objektima bilo je smješteno 62. A. milenijski sedimentirana. necivilizacijsku. Dejtonskim mirovnim sporazumom je podijeljena na pet administrativno-političke cjeline.530 i objektima kolektivnog smještaja 5.»sijanje» straha i drugih oblika represije) u proljeće 1992. da bi krajem 1995.

1990. najviše prognanika je iz Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine. pećima. Đozić Adib. Filozofski fakultet.8. 2002 god. 2003. Prognanicima i izbjeglicama pružana je i zdravstvena zaštita. odjeći. Univerzitet u Tuzli. Žiga Jusuf. 15. Ekonomski institut. Tuzla. koja su u toku rata potražila i našla utočište u Tuzli. Pogledi. 2001 godine 185 . Literatura: 1. Klaić Vjekoslav. Sarajevo. Koordinator i glavni rukovodilac ovog složenog procesa bio je općinski organ zadužen za prognana i izbjegla lica. Zbornik radova: Regionalno razvojna problematika BiH i susjednih zemalja u procesu približavanja Evropskoj uniji. GZM. 8. XVIII. 12. 2001. Petrić Mario. Bratunca i Vlasenice.K-a. pružana je i u hrani. godine Organi općine Tuzla prognanim i raseljenim licima i izbjeglicama pružali su kompletnu socijalnu podršku. Sarajevo. br. O migracijama stanovništva u Bosni i Hercegovini. koji se nisu uspjeli vratiti u mjesta svog prijeratnog življenja. Klapić Muharem. Tuzla. Tuzla i do danas(kraj 2007. g)pruža utočište za 6. Ta podrška. Bošnjević Ilijas. 5. Đozić Adib. 13. 8. Sarajevo 1992 godine. Neophodno je istaći da su u ovom procesu učestvovale i međunarodne i domaće humanitarne organizacije. 2001. Ekonomski institut Tuzla. . Podaci (izvještaj) Ministarstva za obnovu razvoj i povratak u Vladi T. Bošnjačka vertikala vlasništva nad zemljom u bosanskom Podrinju. osim u stambenom zbrinjavanju.Prihvat bošnjačkih prognanika i izbjeglica u Tuzlu za vrijeme rata 1992-1995. Bez njihove pomoći sama općina ne bi mogla izvršiti potpuno zbrinjavanje prognanih i izbjeglih lica. posuđu i drugim kućnim i sanitarnim potrebama. Podaci UNHCR-a: Minority Return Statistics fot Municiapalities in SonBiH AOR period January 1996-December 2002. Tuzla. Postratne demografske prilike Tuzlanskog kantona. Sarajevo. Tuzla. za 1997 god. Tradicija Bosne koju su izdali. Socioekonomski pregled Tuzlanskog kantona. Povijest Bosne. Svjetlost. Bošnjević Ilijas. 2. Sarajevo 1969. 2001.K-a za 2002 godinu. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Klapić Muharem. Zagreb. 11. Kikanović Mirsad. Pogledi. Hodžić Kadrija. Prinudne migracije i problemi razvoja regije sjeveroistočne Bosne.112 izbjeglih i raseljenih lica. Društveno-historijska situiranost Bošnjaka u Srebrenici. Đozić Adib. Tuzla kao razvojni centar sjeveroistočne Bosne. Državni zavod za statistiku. Zbornik radova. sa sigurnošću se može konstatovati da ih je bilo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Po općinama najviše ih je iz Zvornika Bijeljine. 9.Narodnosni sastav po naseljima. 1963. 4. 7. Podaci (izvještaj) Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi T. Sv. Ekonomski institut Tuzla. 6. obući. VKBI. Kada je u pitanju teritorijalna pripadnost prognanih i izbjeglih lica. g i početak 2008. br. Regije i centri društveno-ekonomskog razvoja BiH. 14. Fototip izdanja iz 1882 godine. 1995 godine. Regionalizacija Bosne i Hercegovine. 3. 2001. 10. Ipak. Srebrenice.

a na osnovu istih interpretirana su osnovna obilježja klime ovog područja i njene specifičnosti. Odsjek za geografiju. izohijete. Gračanici i Doboju. Sabahudin Smajić. sc. godine. Semir Ahmetbegović. Abstract This study analyzes basic climate parameters in Spreča river basin with common characteristics. Spreča River. insolacija. godišnje. izoterme. isotherms. sliv. Gračanica and Doboj. klimatske specifičnosti. climate factors. srednja relativna vlažnost zraka. According to these data we have average temperatures (monthly.Zbornik radova PMF 4 i 5. rijeka Spreča. viši asistent. Kladnju. viši asistent. klimatski faktori. isolations. climate elements and forms. average humidity. This research focuses on 30 year period or standard term from 1961 to 1990. Kladanj. te za vegetacioni period). Istraživanje obuhvata tridesetogodišnji period odnosno standardno razdoblje 1961-1990. Mr. klimatski elementi i pojave. Ključne riječi: Klima. clouds. temperature regime. Prirodno-matematički fakultet. isohyets climate specifics. Key words: Climate. Na osnovu tih podataka dobijene su srednje temperaturne vrijednosti (mjesečne. basin. termički režim. Tuzli. oblačnost. padavine i drugi klimatski elementi i pojave. precipitation as well as other climate elements all of which was used to define basic climate characteristics of this area with all the specifics. seasonally and for vegetation period). Tuzla. In order to analyze climate parameters we use data from meteorological observing points Zvornik. za godišnja doba. 187 – 200 (2007-2008) Originalni naučni rad KLIMA U SLIVU RIJEKE SPREČE I NJENE SPECIFIČNOSTI CLIMATE IN THE SPREČA RIVER BASIN AND ITS COMMON CARACTERISTICS Mr. pluviometrijski režim. annually. sc. pluviometer regime. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu su analizirani osnovni klimatski parametri u slivu rijeke Spreče i njihove specifičnosti. . Za analizu klimatskih parametara korišteni su podaci sa meteoroloških stanica u Zvorniku.

S. duža osa se pruža pravcem jugoistok-sjeverozapad u dužini 83. U geografskom pogledu jedan od značajnijih klimatskih faktora ovog prostora je geografski položaj. Stoga ovaj rad ima za cilj sagledavanje klimatskih elemenata i pojava kroz tridesetogodišnji period i u vezi s tim determiniranje klime ovog prostora.6 km. Ovako planinsko okruženje ima veliku ulogu u formiranju lokalnih klimatskih uslova. Najznačajniji uticaj ostvaruje sibirska zračna oblast (iako udaljena oko 2 000 km).š. Smajić.84). odnosno subregiji Sprečko-majevičkog kraja.d. (Velja glava). značajniji vremenski uticaj zračne mase vrše tokom ljeta kada donose veoma toplo i suho vrijeme. Od stacionarnih aktivnih akcijskih centara najvažniji su azorski anticiklon i islandska depresija. u nastanku lokalnih depresija.d.g. Od Sredozemlja je prostor sliva Spreče udaljen oko 800 km zračne linije.g. (ušće Spreče u Bosnu) i 190 03' i. koji zimi vrši najznačajniji uticaj na vrijeme i klimu u slivu Spreče. Inače. sliv rijeke Spreče je veoma interesantno za klimatska. a malo se pisalo i o klimatskim elementima i pojavama ovog prostora.7 km2. a kraća osa pravcem jugozapad-sjeveroistok u dužini 42. kartografska metoda. kada je prostor sliva pod uticajem azorskog anticiklona. (Banj Brdo) i između 180 06' i. Ovi aktivni akcijski centri raspoređeni su u obliku šahovskog polja i tokom godine čine baričko deformaciono polje na našem kontinentu (11. U matematičkogeografskom pogledu sliv se nalazi između 440 18' s. 188 . komparativna metoda. termičkih inverzija.g. udaljena oko 1 400 km. U prezentiranom radu objekat istraživanja je klima datog prostora a predmet analize su klimatski elementi i pojave. Sliv rijeke Spreče smješten je u sjeveroistočnoj Bosni između Panonske nizije na sjeveru i Dinarskog planinskog masiva na jugu. Ahmetbegović Uvod O klimi Sprečko-majevičkog kraja i njenim specifičnostima do sada nije bilo stručnih i naučnih radova. te metoda terenskog istraživanja. dominantan uticaj ima u toplijem dijelu godine. naročito u hladnijoj polovini godine po čemu je ovo područje prepoznatljivo u okolini (9.72). tokom zime i arabijska ili karači depresija. U regionalnogeografskom pogledu sliv pripada regiji Sjeverne Bosne. Sliv ima nepravilan oblik. veće maglovitosti. ovaj sliv smješten je u Unutrašnjim Dinaridima između planine Trebave (692 m) na sjeverozapadu.g. Na vremenska stanja u slivu Spreče i Bosni i Hercegovini u cjelini značajan uticaj imaju stacionarni i sezonski akcijski centri atmosfere. tokom ljeta. koji se manifestiraju u slaboj provjetrenosti. Površina sliva rijeke Spreče iznosi 1947. hidrografska kao i za druga fizičkogeografska proučavanja. Dinarski planinski sistem u velikoj mjeri sprečava uticaj vlažnih zračnih masa sa Mediterana. (Konjuh) i 440 33' s.š. Geomorfološki. Rad ima za cilj da na osnovu analize klimatskih elemenata i pojava determinira klimu u slivu rijeke Spreče i utvrdi njene specifičnosti. Tokom izrade navedenog rada korištene su uglavnom metoda analize i sinteze.S. Atlantska izvorišna oblast. te Majevice (915 m) na sjeveru i sjeveroistoku.6 km. Konjuha (1327 m) i Javornika (1019 m) na jugu i jugoistoku. statistička metoda. Ozrena (918 m) na zapadu. odnosno sibirski anticiklon. a od sezonskih sibirska anticiklona.

9 19. U ovom području jeseni su toplije od proljeća zbog toga što zemljište tokom ljeta akumulira veću količinu toplote u odnosu na zimu.2 15.2 1. oktobar (10. Kao što se vidi prosječne jesenje temperature su više od proljetnih.6°C) i mart (5. zime (decembar-februar) 0.1 5. T °C -0.5 6.2 -25. Tabela 1.9°C) za prosječno 0. Godišnja amplituda temperature zraka u ovom području iznosi 20.3 ╤ -2 1.1 oC). Tuzla 3.1°C. Najniže srednje maksimalne temperature ovdje izmjerene su u januaru.3 17.9 11.6 12.6°C i proljeća (mart-maj) 10. su prezentirane prosječne vrijednosti temperature zraka u slivnom području rijeke Spreče.6°C) imaju nešto više godišnje temperature zraka od Tuzle (10°C) i Gračanice (10°C) i znatno više od Kladnja (9.3 oC u julu. u odnosu na temperaturni prijelaz 189 . Mjeseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. Novembar (5. apsolutne maksimalne i minimalne te srednje maksimalne i minimalne temperature zraka u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. sa sporijim temperaturnim prelazom od zime ka ljetu.3°C. Konjuha i Majevice imaju odlike planinske klime.9 26.5 40 39.4 oC.6 23. a najtopliji juli sa prosjekom od 19. U tabeli 1.2°C). U vegetacionom periodu srednji maksimum temperatura je 23.1 5.5°C i prilično je ujednačena za sve meteorološke stanice. jer je smanjenje od septembra do novembra 10.2 ╤ 6.4 -18.3 30. Temperaturni prijelaz od ljeta ka zimi je nešto brži nego prijelaz od zime ka ljetu. Srednje maksimalne godišnje temperature u ovom slivu približno su iste za sva navedena mjesta i iznose 16.5 36. U temperaturnom bilansu najtopliji mjeseci juli i avgust gotovo su izjednačeni.9 -2.1 5 16.9°C. Zvornik (10.6 10.7°C. u analiziranom periodu.2 9. a zime umjereno hladne.7°C) imaju skoro jednake temperature. vidi se da prosječna godišnja temperatura zraka u slivnom području rijeke Spreče. a povećanje od marta do maja 9.3 oC (Zvornik 3.8 24.1 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Temperaturne razlike su vjerovatno posljedica nešto jačih kontinentalnih uticaja sa sjevera i sjeverozapada i reljefnih odlika ovog područja.6°C.2 -12. predjeli koji gravitiraju okolnim planinama (preko 400 m nadmorske visine) pripadaju pojasu umjereno kontinentalne klime predplaninskog tipa.7 10.4 oC u avgustu i Doboj 27 oC u julu).4°C.9 17.2°C. prosječno 26.9 5.7 10. a opadaju prema jugu zbog povećanja nadmorske visine.6 o C i Doboj 3.7°C) je topliji od maja (14.9 oC (Zvornik 27.6 -11 -16 -20. Beograd.Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti ANALIZA KLIMATSKIH ELEMENATA I POJAVA U SLIVU SPREČE Termički režim Na osnovu podataka o prosječnim mjesečnim i godišnjim temperaturama zraka prezentiranim u tabeli 1.3 oC.) Termički režim po godišnjim dobima pokazuje da je ljeto (jun-avgust) najtoplije godišnje doba u slivnom području rijeke Spreče sa srednjom temperaturom 18.6 1 10. (Slika 1. One se u ovom području povećavaju od zapada prema istoku. a to se pozitivno odražava na sazrijevanje poznih agrokultura.7 14 13.9 1.7°C) i Doboj (10. prosječno 3.1°C. iznosi 10.8 °C.6 5.8 23.9°C.1 T max °C 20 23 29 30 36. Tuzla 26.5 39.6°C.4 oC. a razlika je svega 0. Najviše srednje mjesečne temperature zraka u slivnom području rijeke Spreče zabilježene su u julu i avgustu. Srednje mjesečne.9 17. Godišnji prosjek jeseni (septembar-novembar) iznosi 10.3 14. dok najviši predjeli Ozrena. Iz prezentiranih podataka vidi se da je najhladniji mjesec u ovom području januar sa prosjekom od -0.5 40 T min °C -32.8 -32.1 21.9°C) je topliji od aprila (10. a septembar (15.4 -1 1 5 -1 -3.4 max °C 3.3°C) za 0.6 19.5 min °C -4. Upravo zbog toga. Na osnovu termičkog režima može se zaključiti da su ljeta u analiziranom području umjereno topla.6 26. S HMZ.8 11.7 26.

5 oC).9 17.6 8. Tropski dani su u ovom području zastupljeni manjim brojem dana u odnosu na ljetne dane.9 2. Prosječna godišnja zastupljenost mraznih dana u ovom području iznosi 85.1 0 0 22. 190 .5 oC) u odnosu na temperaturni prijelaz od ljeta ka zimi (8. Srednji broj mraznih. S HMZ. Tuzla 22. Najniža apsolutno maksimalna temperatura u ovom području zabilježena je u Doboju -32.9 1. ledenih. S.2 4. ljetnih i tropskih dana u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990.7 puta.9 3.9 3. prosjek -4.8 9 19. junu i septembru mjesečni maksimumi najčešće preko 30 oC.2 oC.9 dana).7 T max ≤ 0 0C 8.1 0 0 0 0.8 2. Maksimalne temperature javljaju se najčešće u julu i avgustu.1 oC. ali su i u maju. Ahmetbegović od ljeta ka zimi.8 oC u Tuzli i 20 oC u Gračanici.6 7.9 oC). sa sporijim porastom od zime ka ljetu (8.8 11.6 0. Σ T min ≤ 0 0C 24 18.7 dana i gotovo svi se javljaju u vegetacionom periodu. Ledeni dani se ovdje javljaju od novembra (0. Godišnja učestalost ovih dana kreće se od 18 dana u Zvorniku i Doboju do 21 dan u Tuzli. Apsolutno kolebanje temperature zraka u slivnom području rijeke Spreče iznosi 72. zatim u Doboju (24 dana) i Tuzli (19 dana).1 dana).4 5. Najviše prosječne srednje minimalne temperature ovdje su zabilježene u julu (14 oC). prosječno 1.S. Period javljanja ovih dana je od marta do novembra.6 dana).6 oC).8 o C i Doboj 23.8 dana ili 66.9 dana) i decembru (5.1 0. temperaturno povećanje od marta do maja je 9.8 oC. zatim Tuzli i Zvorniku (39. Najviše tropskih dana javlja se u Zvorniku (25 dana).4 0. a prosjek za sliv iznosi 85 dana.3 17.4 dana). Prosječna srednja minimalna temperatura zraka u ovom području iznosi 5.7 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Za neposredno slivno područje rijeke Spreče karakteristični su rani jesenji i kasni proljetni mrazevi koji mogu imati negativne posljedice po povrće.2 oC.3 20. Najhladniji mjesec u ovom području (januar) ima apsolutne maksimume između 18. U vegetacionom periodu srednji temperaturni minimum iznosi 10. Ljeti temperatura zraka može prilično porasti tako da u ovom području više od polovine dana u svakom ljetnom mjesecu ima temperaturu veću ili jednaku 25 °C. Naime. Tuzla -4. Najviša apsolutno maksimalna temperatura u ovom području zabilježena je u Doboju (40 oC). Prosječna amplituda srednjeg temperaturnog maksimuma u ovom području iznosi 23.6 oC (Zvornik 24 oC.5 oC (Zvornik -3.6 dana. Ovdje se u proljeće (prosječno 17 dana) javlja više ljetnih dana nego u jesen (prosječno 11 dana). a najviše ih je u januaru (24 dana) i decembru (19.2 oC (januar) i Zvorniku -30 oC (februar).4 dana) do marta (1 dana).4 19 T max ≥ 25 0C 0 0 1. Ledeni dani se ovdje ne javljaju tokom vegetacionog perioda pa ne predstavljaju opasnost po agrokulture.1 0 84 T max ≥ 30 0C 0 0 0 0 0. Prosječna godišnja zastupljenost ljetnih dana kreće se od 79 u Tuzli do 87 u Doboju.4 od ukupnog broja ljetnih dana. a najviše ih je u avgustu i julu (8 dana).9 dana) i avgustu (17.5 oC i Doboj -4 oC).9 oC. Mrazni dani se u ovom području javljaju od septembra do maja. Nerijetko se mrazevi ovdje javljaju i u aprilu. Smajić. Javljaju se od maja (0. Tabela 2.9 dana) do oktobra (0. Mjeseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0. a najviše ih je u januaru (8.7 dana. voće i žitarice u toku njihovog vegetacionog perioda. sa najvećom prosječnom učestalošću u julu (20.9 oC. Beograd.3 10. a najveća učestalost je tokom ljeta i iznosi 55.1 1. dok je opadanje od septembra do novembra 12.9 85.8 7. dok su najniže evidentirane u januaru. Oni su u ovom području znatno manje zastupljeni od mraznih dana i njihov godišnji prosjek iznosi 19 dana. Prosječan godišnji broj tropskih dana za bazen iznosi 22. Zastupljenost ovih dana u analiziranom periodu manja je u odnosu na ljetne dane za 3.

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti 191 Slika 1.prosječna godišnja temperatura zraka . Sliv rijeke Spreče .

Gračanica 82 % i Doboj 81 %). Grafik on 1. Iz podataka se također vidi da relativna vlažnost zraka u ovom području opada od decembra do maja. Prema skali za ocjenu veličine relativne vlažnosti neposredno slivno područje rijeke Spreče ima povećanu relativnu vlažnost zraka. naročito u ljetnim mjesecima. S HMZ. ublažava donekle suše. Povećana relativna vlažnost zraka u ovom području.2 77. Kladanj 77 %. Smajić. a najmanju u julu (73.6 81.2 % (Zvornik i Tuzla 78 %. 100 20 °C % 80 60 40 20 0 I 15 10 5 0 -5 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII oblačnost relativna vlažnost temperatura Nešto veću od prosječne vlažnosti imaju dijelovi Kalesije. a to je opet u uskoj vezi sa pojavom kišovitosti. Izuzetak je samo mjesec juli sa 73. oblačnosti i relativne vlažnosti zrak a u slivu rijek e Spreče u periodu 1961-1990. koja u analiziranom periodu iznosi 79.2 73. Iz prezentiranih podataka se vidi da se godišnji maksimum i minimum relativne vlažnosti zraka u slivu rijeke Spreče javlja približno u isto vrijeme kada i maksimum i minimum oblačnosti i temperature zraka.2 %).2 79. vidi se da je dugogodišnji hod srednje mjesečne oblačnosti u ovom području analogan dugogodišnjem hodu srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka. % 86 82.8 87.2 %).2 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci.2 75. S.8 79. a od tada ponovo raste do decembra. Živinica i Gračanice (oko 82 %).2 74. Odnos srednje relativne vlažnosti zraka. Najveću relativnu vlažnost zraka navedeno slivno područje ima u decembru (87. Godišnji tok temperature. Upoređivanjem podataka iz tabele 3.2 % relativne vlažnosti zraka.6 75. i 4.S. Srednja mjesečna relativna vlažnost zraka u slivnom području rijeke Spreče u periodu 1961-1990. koji se nalaze neposredno uz tok rijeke Spreče pa se oni odlikuju i povećanom maglovitošću. Ahmetbegović Relativna vlažnost zraka Najbolji pokazatelj vlažnosti zraka je njegova relativna vlažnost. Tabela 3.2 74. Po godišnjem hodu relativne vlage ovo područje pripada kontinentalnom tipu godišnje raspodjele relativne vlažnosti. Ovakvo stanje u slivu uvjetovano je prolaskom barometarskih depresija preko ovog područja. Oblačnost Dugogodišnja promatranja oblačnosti pokazuju da je slivno područje rijeke Spreče veoma oblačno područje. oblačnosti i srednjih mjesečnih temperatura zraka u slivu Spreče prezentiran je na grafikonu 1. 192 . Beograd.6 83. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.

vidi se da srednja vrijednost oblačnosti u slivu Spreče opada od zimskih prema ljetnim.0 5. a posebno u poljoprivredi.5 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci.0 7.0 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. U ovom području se prosječno godišnje javlja 64. Ljeti.7 9. Zima je u ovom području najoblačnije godišnje doba sa 71 % oblačnosti.0 4. Σ Dani 8 6 4. a daju veću količinu padavina u slivu (9.5 8. Tuzli 126 i Doboju 125 dana. jer je srednja oblačnost manja od 50 %. Magla Slivno područje rijeke Spreče je veoma maglovito područje jer svi mjeseci tokom godine imaju određen broj dana sa maglom. Beograd. Tuzli 59 %.7 10. nastaju povoljni uslovi za uzlazna kretanja zraka koji stvaraju oblake kumuluse. Prosječna oblačnost u Zvorniku iznosi 58 %. Ovi mjeseci se mogu smatrati vedrim. magle u ostalom dijelu godine. Kako srednja oblačnost u navedenom periodu iznosi 59 % to se može zaključiti da slivno područje rijeke Spreče ima obilježje oblačnog područja. Oni stvaraju manju oblačnost. naprotiv. i grafikona 3.7 16. a zatim opet raste prema zimskim mjesecima.3 5.5 2. Proljeće je oblačnije (61 %) od jeseni (58 %) za oko 3 %. u Zvorniku 72 dana. Srednja mjesečna maglovitost u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990.3 5.7 3.3 dana) i februar (13. S HMZ.5 10 12 8. Od jula (10. kada je najveća i relativna vlažnost zraka. / Σ % 71 69 63 64 57 53 43 42 49 56 68 74 59 O≤2 2. a najmanji je u julu i avgustu (5 dana). Iz tabele 5.3 8. Maksimalna oblačnost je u decembru (74 %). kada je približno najmanja i relativna vlažnost zraka.3 5.7 dana) broj vedrih dana opada do decembra (2. godine. Ljetne vedrine u julu i avgustu su od izuzetnog značaja za koševinu. posebno noću. žetvu pšenice i drugih strnih žitarica i obavljanje drugih poljoprivrednih radova koji zahtijevaju vedro vrijeme (9. sušenje sijena.5 75.Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti Tabela 4. Beograd. Najviše vedrih dana u ovom području je u julu (10. naročito od septembra do januara.77).5 2. U ovom području su 193 . a najvedrije je ljeto sa 46 % oblačnosti.7 5.7 7. jer je ovdje u ovo doba godine prisutna anticiklonska aktivnost.7 10. U narednoj tabeli je prezentirana prosječna maglovitost u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.3 13.7 124. a minimalna u avgustu (42 %).0 6.77). Tuzli 64 dana i Doboju 58 dana.7 O≥8 15. Od decembra broj oblačnih dana opada. a Doboju 60 %.7 dana).3 4.7 dana). zdravstvu.3 2.3 dana). vidi se da najviše magle u ovom području ima u hladnijem dijelu godine.0 13.3 10.7 3.7 vedrih dana. kada se i javlja maksimum. januar (15. Za razliku od zimskih.7 12. Opadanje vedrih dana od ljetnih ka jesenjim i zimskim mjesecima je u vezi sa porastom oblačnosti i srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka. Najveći broj oblačnih dana imaju zimski mjeseci: decembar (16. Srednja mjesečna oblačnost i broj vedrih i oblačnih dana u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.5 3 6. U slivnom području rijeke Spreče se godišnje u prosjeku javljaju 124 oblačna dana (u Zvorniku 121. Zimi su pri velikoj relativnoj vlažnosti i niskim temperaturama u slivu optimalni uslovi za stvaranje magle i oblaka stratusa. Tabela 5. Trajanje preovlađujućeg vedrog i oblačnog perioda u ovom području ima veliki značaj u turizmu. sprečavaju dugotalasnu radijaciju i donekle su izvor atmosferske vlažnosti u bazenu.3 64. Prema podacima iz tabele 4.5 3. S HMZ.7 dana) i avgustu (10 dana).

5 dana). U narednoj tabeli je prezentirana prosječna insolacija u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. koja prelazi iz ljetnih u jesenje uslove kao i zbog prodora hladnih zračnih masa na još relativno toplo tlo. Doboj 87 dana idr. U toplijem dijelu godine pojava magle je znatno manja i najmanja je u junu (2.2 7.S. naročito u hladnijem periodu godine. Beograd. Kotlinski smještaj. Tabela 6. su mogući uzročnici takvog stanja. vedrih i oblačnih dana u slivu rijek e Spreče u periodu 1961-1990. Gračanica 1559. Ahmetbegović septembar (10 dana) i oktobar (12 dana) najmaglovitiji mjeseci.7 6.6 1632.6 126. Insolacija u ovom području ima dosta pravilan godišnji hod.). 194 .6 230.9 178. 20 sati dani 16 12 8 4 0 I II III IV V VI VII VIII IX oblačni dani X XI XII vedri dani insolacija 250 200 150 100 50 0 Iz podataka u tabeli 6.5 75. Pri određivanju dužine trajanja sunčeva sjaja u ovom području potrebno je uzeti u obzir i relativno trajanje sunčeva sjaja.2 218. Smajić. a ukupan broj sunčanih sati iznosi 1632. S HMZ. a Doboj 1583 sati). Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ Sati 56. U slivnom području rijeke Spreče se godišnje u prosjeku javlja 75.8 2.5 167.6 4 2. Ova pojava je u vezi sa naglim promjenama temperature. te opterećenost atmosfere iznad ovog područja aeropolutantima. Beograd.6). Grafik on 2.4 122.5 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. Relativno trajanje sunčeva sjaja i srednji broj sati sa sunčevim sjajem na jedan dan u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990.2 187. Tabela 7. S HMZ. Srednji broj sunčanih sati u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. a najmanje u decembru (47.2 71.8 47. S obzirom da je riječ o morfološkoj depresiji najveća pojava magle ovdje javlja se još u oktobru.5 dana sa maglom (Tuzla 64 dana.2 godišnje (Tuzla 1755.2 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci. te srednji broj sati sa sunčevim sjajem na jedan dan.2). Godišnji hod insolacije.7 4 5 5.4 7 5. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII % 20 26 33 37 39 40 49 50 45 37 25 17 Sati/dan 1.4 1. vidi se da je najviše sunčanih sati u slivnom području rijeke Spreče u julu (230. Insolacija Godišnji tok sunčeva sjaja u slivnom području rijeke Spreče odgovara godišnjem toku temperature zraka i u obrnutom je odnosu sa oblačnošću. slaba provjetrenost.6 149. S.

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti Najduže trajanje relativne insolacije u slivnom području rijeke Spreče imaju ljetni mjeseci juli (49 %) i august (50 %) kada je najmanja oblačnost, a najkraća insolacija je u novembru (25 %) i u zimskim mjesecima (17-26 %), kada je i najveća oblačnost. Ljeti je insolacija nešto više od dva puta duža nego zimi. Iz ovih podataka se vidi da je relativno trajanje sunčeva sjaja ovdje 49 % odnosno 50 % od mogućeg trajanja samo u najvedrijim mjesecima, julu i avgustu, dok je u najoblačnijem mjesecu decembru samo 17 %. Insolacija raste od decembra (19 %) do jula (55 %), a od jula do decembra opada. Iz tabele se takođe vidi da Sunce u toku dana, u slivu, najviše sati sija u julu (7,4 sata), a najmanje u decembru (1,5 sati). Ovi podaci jasno ukazuju da dužina trajanja sunčeva sjaja zavisi kako od dužine dana tako i od oblačnosti. Pluviometrijski režim Obzirom da se maksimalna količina padavina u slivu izlučuje u toplijem periodu godine, ovo područje ima statički ili inverzivni tip padavina. Nešto veće količine padavina se izlučuju u južnom, jugoistočnom, sjeveroistočnom i sjeverozapadnom dijelu sliva tj. njegovom obodu gdje su uglavnom smještene i najveće planinske morfostrukture ovog područja. Taj dio sliva se nalazi unutar godišnjih izohijeta od 1000 - 1250 mm. Centralni, kotlinski dio, se nalazi unutar godišnjih izohijeta od 900 - 1000 mm. (Slika 2.) U tabeli 8. su prezentirane srednje mjesečne, maksimalne dnevne količine padavina i broj dana sa dnevnom količinom padavina ≥1 mm u slivnom području rijeke Spreče u periodu 1961-1990. godine. Tabela 8. Srednje mjesečne, maksimalne dnevne količine padavina i broj dana sa dnevnom količinom padavina ≥1 mm u u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. R (mm) 63,0 59,8 64,0 79,7 96,5 107,5 89,8 83,2 69,3 60,5 77,7 76,0 927,0 Rmax 40,5 43,5 43,5 43 60,5 58,5 80 52 58 44 44,5 46,5 80 R ≥1 mm 9 8,5 9,5 10,3 10,5 10,5 8,0 8,0 8,0 7,3 9,0 9,8 108,3 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci, S HMZ, Beograd.
125 100 75 50 25 0 I -25 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 Grafik on 3. Histogram temperatura i padavina u slivu rijek e Spreče za period 1961-1990. 25 mm °C mm °C 20 15 10 5 0

Padavine u ovom području počinju rasti od februara do juna, kada dostižu maksimalnu vrijednost, a zatim se smanjuju idući prema hladnijem dijelu godine 195

S. Smajić, S. Ahmetbegović (grafikon 3). Najmanja visina padavina je u februaru 59,8 i oktobru 60,5 mm. Mjeseci sa najvećom količinom padavina su maj (96,5 mm) i juni (107,5 mm). Iz prezentiranog se vidi da je glavni maksimum padavina u ovom području u junu, a minimum u februaru. Sekundarni maksimum se ovdje javlja u novembru, a minimum u oktobru. Maksimum padavina u junu posljedica je ciklonske aktivnosti i čestih grmljavinskih pljuskova. Slivno područje rijeke Spreče u prosjeku dobija 927 mm padavina godišnje (Zvornik 919 mm, Tuzla 895 mm, Kladanj 1103 mm, Banovići 920 mm, Gračanica 838 mm te Doboj 887 mm). U toplijem dijelu godine (april-septembar) izluči se oko 56,7 % godišnje količine padavina. Svaki mjesec toplijeg dijela godine u prosjeku prima 88 mm padavina, dok za mjesece hladnijeg dijela godine ta količina iznosi 67 mm. Prema tome, preovladavaju padavine u toplijem dijelu godine, pa je pluviometrijski režim kontinentalni. Mjesečni prosjek padavina u analiziranom periodu iznosi 77 mm. Padavine su u ovom području uglavnom ravnomjerno raspoređene tokom godine sa relativnim kolebanjem od 5 %. Na osnovu prezentiranih pokazatelja o ukupnoj količini padavina u slivu zaključujemo da ona nije mala što ovo područje u cjelini čini vlažnim. Najveća količina padavina se izluči u ljeto (281 mm ili 30,3 %), kada su za vegetaciju i čovjeka najpotrebnije i obrnuto, najmanje u zimu (198,8 mm ili 21,4 %) kada su potrebe za njima mnogo manje. U vegetacionom periodu, kada biljke klijaju, cvjetaju i sazrijevaju, padne 590 mm ili 63,6 % svih godišnjih količina padavina. Problem je u tome što se znatne količine padavina izlučuju u pljuskovima, te se nepovoljno odražavaju na biljni svijet tokom vegetacionog perioda. Veliki značaj za biljke tokom vegetacionog perioda ima relativna vlažnost koja u ovom periodu iznosi 76,4 %, te srednja temperatura zraka od 14,3 0C. Tabela 9. Maksimalna visina sniježnog pokrivača i srednji broj dana pokrivačem ≥ 10, 30 i 50 cm u slivu rijeke Spreče u periodu 1961-1990. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI cm 69,7 99,3 54,7 26,7 3,0 7,7 41,7 ≥10 cm 9,7 6,5 2,7 0,4 0,2 1,7 ≥30 cm 3,4 1,9 0,6 0,1 0,5 ≥50 cm 0,1 0,3 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci, S HMZ, Beograd. sa sniježnim XII God. Σ 68,7 99,3 6,7 27,7 1,8 8,0 0,5 0,7

Sniježni pokrivač se u ovom području najduže zadržava u decembru i januaru, a najmanje u oktobru. Od 90 zimskih dana, 43 dana su sa sniježnim pokrivačem. Prosječan broj dana sa sniježnim pokrivačem tokom godine ovdje iznosi 58 dana, a debljina snježnog pokrivača može biti i preko 1 metar. Maksimalna visina sniježnog pokrivača ovdje je u februaru i iznosi 99,3 cm (Tuzla 97 cm, Kladanj 129 cm i Doboj 72 cm). U ovom području prosječno godišnje 28 dana ima visinu snježnog pokrivača veću od 10 cm, 8 dana veću od 30 i svega 1 dan veću od 50 cm. Najviše dana sa visinom sniježnog pokrivača većom od 10 cm imaju decembar i januar, u prosjeku po 8 dana. Na višim nadmorskim visinama u slivu snijeg se duže zadržava i njegova prosječna visina se kreće između 30 i 40 cm a na planinama i preko 50 cm. Obzirom da snijeg ima visoku sposobnost odbijanja sunčevih zraka to je temperatura sniježnih površina obično niža od temperatura tla bez snijega i utiče na godišnji tok temperature zraka, oblačnost, vlažnost i druge klimatske elemente i pojave u ovom području (9,81).

196

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti

197

Slika 2. Sliv rijeke Spreče - prosječna godišnja količina padavina

S. Smajić, S. Ahmetbegović Vjetar Osobine zračnih masa i njihova kretanja uvjetuju vremenske prilike u slivnom području rijeke Spreče. Pored opšte cirkulacije atmosfere na režim vjetrova u ovom području veliki uticaj ima i reljef. Zbog toga su ovdje najčešći vjetrovi iz pravca sjevera, sjeveroistoka, juga i zapada. Oni su u ovom području uglavnom slabi i javljaju se sa svih strana. Zimi preovladavaju vjetrovi iz sjevernog kvadranta, pošto se niski pritisci nalaze iznad Sredozemnog mora i njihovih ogranaka. Hladne vjetrove uzrokuju prodori hladnih zračnih masa sa sjevera. Najvjetrovitije godišnje doba u ovom području je proljeće. Ljeti se zračni pritisak iznad naše zemlje smanjuje od sjeverozapada ka jugoistoku, pa zbog toga i vjetrovi uglavnom imaju takav pravac. Tabela 10. Čestine i srednje brzine pojedinih pravaca vjetra u slivu rijeke Spreče Pravac N NE E SE S SW W NW C % 14,7 7,0 4,2 5,1 9,8 6,1 9,1 3,3 40,9 m/s 1,8 1,9 1,5 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 Izvor podataka: Meteorološki godišnjaci, S HMZ, Beograd.
Grafikon 4a. Čest ine i srednje brzine pojedinih pravaca vjet ra u slivu Spreče N 16,0 14,0 12,0 NW NE 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 W 0,0 E Grafikon 4b. Čest ine i srednje brzine pojedinih pravaca vjet ra u T uzli N 18 16 14 NW NE 12 10 8 6 4 2 0 W

E

SW S čest ina vjet ra (%) srednja brzina (m/s)

SE

SW S čest ina vjet ra (%) srednja brzina (m/s)

SE

Prema vrijednostima čestina i tišina, najveću učestalost imaju vjetrovi iz sjevernog (14,7 %), a najmanju iz sjeverozapadnog pravca (3,3 %). Najveća srednja brzina vjetra u slivu izmjerena je kod vjetrova koji pušu sa jugozapada, juga i sjeveroistoka (1,9 m/s), a najmanja kod istočnih (1,3 m/s), sjeverozapadnih i zapadnih (1,6 m/s) vjetrova. (Tabela 10 ., grafikon 4a.) Zbog položaja, veličine sliva i njegove raščlanjenosti ovdje se javljaju značajne oscilacije u pogledu režima vjetrova. Tako naprimjer u Doboju najveću učestalost imaju vjetrovi iz sjevernog (12,6 %), Gračanici iz zapadnog (19,5 %), Tuzli iz sjeveroistočnog (17,2 %), a Kladnju iz sjevernog (31,8 %) pravca. Najveću srednju brzinu u Doboju imaju sjeverni (2,7 m/s), Gračanici jugoistočni (2,1 m/s), Tuzli jugozapadni (1,9 m/s), a Kladnju sjeveroistočni (2,2 m/s) vjetrovi. Najmanje tišina u ovom području je zabilježeno u Kladnju (23,6 %) i Tuzli (31,4 %), a najviše u Gračanici (64,4 %) i Doboju (44,2 %). (Slika 2.)

198

Klima u slivu rijeke Spreče i njene specifičnosti Zaključak Pored općih faktora koji utiču na klimatske odlike u slivu rijeke Spreče i Bosne i Hercegovine u cjelini od posebnog značaja su njegov geografski položaj i osobine reljefa. Geografski položaj i reljefni sklop su uslovili da prezentirani prostor svojim najvećim dijelom pripada umjereno kontinentalnom klimatu sa relativno blagim zimama i primjetnim prelazima između godišnjih doba, a planinske morfostrukture oboda predplaninskom umjereno kontinentalnom klimatu. Prosječna godišnja temperatura zraka u slivu rijeke Spreče iznosi 10,1°C. Zvornik (10,7°C) i Doboj (10,6°C) imaju nešto više godišnje temperature zraka od Tuzle (10°C) i Gračanice (10°C) i znatno više od Kladnja (9,2°C). Temperaturne razlike su vjerovatno posljedica nešto jačih kontinentalnih uticaja sa sjevera i sjeverozapada, promjenjivosti vertikalnog termičkog gradijenta i reljefnih odlika ovog prostora. Godišnja amplituda temperature zraka u prezentiranom slivu iznosi 20,5°C i prilično je ujednačena za sve meteorološke stanice. Prosječna godišnja količina padavina u slivu rijeke Spreče iznosi 927 mm i najveća je u njegovom planinskom području (Zvornik 919 mm, Tuzla 895 mm, Kladanj 1103 mm, Banovići 920 mm, Gračanica 838 mm i Doboj 887 mm). Padavine su uglavnom ravnomjerno raspoređene tokom godine sa relativnim kolebanjem od 5 %. Najviši dijelovi planine Majevice (915 m) i Konjuha (1327 m) po temperaturnim i pluviometrijskim karakteristikama pripadaju planinskom umjereno kontinentalnom klimatu. U kotlinskim dijelovima, koji zahvataju veću površinu sliva, preovladavaju kopneni zračni uticaji. Takve su odlike uslovile planinske strukture koje su pridonijele morfološkoj zatvorenosti. Količina padavina je manja u odnosu na obod, ljeta su duža i toplija a zime kraće i blaže. Preovladava umjereno kontinentalni klimatski tip, klasificiran po Köppenu kao Cfb klimat. Planinski lanci su modificirali klimatske uticaje i doprinijeli da u području planina koje čine obod sliva rijeke Spreče preovladava predplaninski klimatski tip. Ovakav klimatski tip se odlikuje nešto kraćim ljetima i nešto dužim zimskim periodima s više sniježnih padavina. Prema Gradačcu i Modriči postepeno preovlađuje uticaj kontinentalne klime, karakteristične za južne dijelove Panonske nizije. Conclusion Beside basic factors that form climate specifics in the Spreča River valley and Bosnia and Herzegovina as a whole geographic position and relief specifics have essential role. These characteristics shape med-continental climate with relatively mild winters and noticeable season changes with morph-structural mountains hilly midcontinental climate. Average annual air temperature in the Spreca valley is 10,1 degrees Celsius. Zvornik 10,7 Doboj 10,6 which is little higher than temperature in Tuzla and Gracanica 10 and slightly higher then Kladanj with 9,2 degrees Celsius. Differences in temperature may be caused by stronger continenttal influence from the north and northwest, changes in vertical thermod gradient and relief characteristics of this area. Annual amplitude of air temperature in the presented valley is 20,5 degree Celsius and relatively similar for all meteorological observing points. Average annual precipitation in Spreca valley is 927mm with highest amount in mountains (Zvornik 919mm, Tuzla 895mm, Kladanj 1103mm, Banovici 920mm, Gracanica 838mm and Doboj with 887mm). Presipation is mostly even throughout the year with relative oscillation of 5%. Highest hilltops of mountains Majevica (915 meters) and Konjuh (1327 meters) belong to mountain mid-continental climate according to temperature and pluviometer characteristics. Valleys have larger water capacities and this creates continental air conditions. These characteristics have created 199

. Školska knjiga. 1963. Marković. Zagreb. 7. Penzar. XX i XXI. 71-82. 13. Beograd. 1998. N. A. Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine. Meteorološki godišnjaci (1961-1990). broj 2. Amount of precipitations is lower then in the mountains with longer summer seasons and mild and short winters. Tuzla. Zbornik radova. 1979..: Klimatske promjene. S. Specifics of this climate type are shorter summers and longer winters with more snowfall.: Agrometeorologija.: Klimatologija. 11. 1993. 5.: Fluktuacija nekih hidroklimatskih parametara u Bosni i Hercegovini. 2005. 1983. Marković. Smajić S. str.: Klima Bosne i Hercegovine.. Geografski pregled. str. Midcontinental climate is dominating and it is classified by Köppen as a Cfb climate. Svezak Geografija. 8. A. T. Sarajevo. 1934-35.: Klimatologija. Godina II. Mirić. Zubić. 4. R.: Osnovi primjenjene geomorfologije. 1990.. M. 12. Sv. Beograd. Drešković.: Klimatologija. Dukić. Filipčić. 2005. Naučna Knjiga. 2002. J. 15. Naučna Knjiga. Filozofski fakultet.. 6. str. M. I. S HMZ. Doktorska disertacija.: Fizička geografija Jugoslavije.: Spreča. Mountain complex have modified climate forms and created sub mountain climate type in Spreča River valley.S. 2. Area around Gradačac and Modriča has continental climate which is characteristic of south parts of Panon valley. 2000. Hrvatsko geografsko društvo.. XXIII. Tuzla. Zagreb. 7-17. Školska knjiga.. M. 2000. Smajić. R.: Klimatske karakteristike Tuzle. A. Glasnik Geografskog društva. Godina 2. Filipčić. Zbornik radova Prirodnomatematičkog fakulteta. 200 . 1973. Beograd. Literatura i izvori 1. 78-107. Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine. Beograd. Sarajevo. Spahić. Beograd. Sarajevo. Penzar. Zagreb. Broj 2. Šegota. Beograd. Geografski horizont.: Režim padavina na području Tuzle. Suljić. N.: Opća klimatologija. Geografski fakultet. Milosavljević.: Klima kupreškog kraja. Đ. 1998. 14. D. Milosavljević.. Paunković. Zbornik radova I kongresa geografa Bosne i Hercegovine. M. 10. 3. 9. Ahmetbegović mountain structures that make morphological closure. Geoinstitut. B. Sarajevo. Spahić.

visoke vode. sc. Ključne riječi: Hidrografija. viši asisent. . konfiguraciju terena i plitka riječna korita. Odsjek za geografiju. This study was initiated by constant flooding problem in upper part of the Spreca River is damaging not only agricultural production but also industrial capacities as well as individual houses in the area of inundation. s obzirom na geološku građu. U periodu otapanja snijega i povećane količine padavina. water capacity. 201 – 210 (2007-2008) Originalni naučni rad PROBLEM VISOKIH VODA NA PROSTORU GORNJE SPREČE COMMON PROBLEMS WITH OVERFLOW IN THE GORNJA SPREČA AREA Mr.Zbornik radova PMF 4 i 5. flow. Mr. poplave. voda plavi aluvijalnu ravan rijeke Spreče i njenih pritoka. Značajan problem predstavljaju i podzemne vode koje se nalaze blizu topografske površine. viši asistent. Semir Ahmetbegović. water regime. Gornja Spreča. with geological structure and terrain configuration and water depth. tim više što je pored poljoprivredne proizvodnje. After the snow melts and precipitations increases. a u direktnoj su vezi sa vodostajem rijeke Spreče. diamete. proticaj. vodostaj. water is flooding alluvial area around Spreca and its tributaries. Abstract This study presents problem of overflow of the Spreca River in the upper part. intenzivirana izgradnja industrijskih kapaciteta i individualnih stambenih objekata u inundacionom području rijeke Spreče i njenih pritoka. floodings. Izrada ovog rada inicirana je stalnim poplavama koje uzrokuju značajne probleme na prostoru Gornje Spreče. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu se prezentira problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče. Sabahudin Smajić. Gornja Spreča. Gornja Spreča je tektonska depresija smještena na prostoru sjeveroistočne Bosne koju karakteriše relativno gusta riječna mreža i razvijen riječni sistem. Prirodno-matematički fakultet. This area is tectonic depression placed in the north-eastern part of Bosnia and Herzegovina with relatively big number of tributaries with big accumulation of water. sc. riječni režim. Another problem is underground water that stays close to surface impacted directly by water level of Spreca River. Key words: Hydrography. uzdužni profil. high water.

Hidrografske karakteristike Gornje Spreče Najveći vodotok Gornje Spreče je rijeka Spreča čija se izvorišna čelenka nalazi na sjevernim padinama Velje Glave (najvažniji izvor u izvorišnoj čelenki je na nadmorskoj visini 453 m). Ahmetbegović. U gornjem dijelu toka rijeke Spreče od izvorišta do Capardi na kratkom sektoru od oko 7 km uzdužni profil se odlikuje padom od oko 23 ‰.92 ‰ (0. što je uzrokovano malim padom po uzdužnom profilu i akumuliranjem značajne količine riječnog nanosa kojeg u aluvijalne ravni dopremaju pritoke.92 m/km). 202 . korišten je i kartografski metoda jer su rezultati analize navedenog problema prezentirani na izrađenoj hidrografskoj karti Gornje Spreče.63 ‰.88 km2. Ukupan pad od izvora do ušća u Modračko jezero iznosi oko 4. posmatrana u navedenim granicama.3 m odnosno 2. Geotektonske karakteristike i petrografski sastav Gornje Spreče su uslovili da rijeka Spreča na ovom prostoru ima asimetričan sliv sa znatno razvijenijom lijevom slivnom površinom.85 ‰.S. između planinskih morfostruktura Majevice na sjeveru. a ušće u rijeku Bosnu istočno od Doboja na nadmorskoj visini od 149 m. s obzirom na konfiguraciju terena i plitka riječna korita vodotoci plave značajne površine zemljišta. Rijeka Spreča po uzdužnom profilu od ušća Male Spreče ima izrazit ravničarski karakter jer ukupan pad iznosi svega 0. Također.4 km. Visok nivo podzemnih voda vezan je uglavnom za prostor Sprečkog polja i direktno je povezan sa vodostajima rijeka koje teku ovim poljem. dok ukupan pad rijeke Spreče na uzdužnom profilu iznosi 304. Gornja Spreča se odlikuje relativno gustom riječnom mrežom dendroidnog tipa i razvijenim riječnim sistemom. Problem predstavlja i visok nivo podzemnih voda (freatske izdani) koje izbijaju na topografsku površinu i plave aluvijalnu ravan rijeke Spreče i njenih pritoka.22 ‰.7 km2. smještena na prostoru sjeveroistočne Bosne. Najveće i najznačajnije pritoke rijeke Spreče na ovom prostoru su rijeka Oskova sa Gosteljom i Turija. Gornja Spreča. S. Nizvodno od naselja Capardi pa do ušća u Modračko jezero pad je znatno umjereniji i iznosi svega 1. Javornika i Konjuha na jugu te Ozrena na zapadu. U istraživanju su korišteni i statistički pokazatelji. duga je oko 68 km (NW-SE) sa prosječnom širinom od oko 15 km (maksimalna širina iznosi oko 38 km) i zahvata površinu od 1208. (Topografska karta 1:200000) Najveći vodotok na prostoru Gornje Spreče je rijeka Spreča koja ovim tektonskim rovom protiče meandarski u dužini od oko 60 km (do ušća u Modračko jezero). a površinu sliva 1947. U periodu otapanja snijega i povećane količine padavina. Gornja Spreča zahvata prostor od izvorišne čelenke rijeke Spreče (Velja glava) jugozapadno od Zvornika do Modraca i razvođa rijeke Turije na planini Ozren. odnosno korištena je statistička metoda kao nezaobilazna naučna metoda u geografiji. Tok rijeke Spreče se odlikuju meandrima odnosno laktastim skretanjima. Smajić Uvod Gornja Spreča je tektonska depresija dinarskog pravca pružanja. Poseban problem na prostoru Gornje Spreče predstavljaju česte poplave. Ukupna dužinu ovog vodotoka iznosi 115. Izrada ovog rada podrazumijevala je analizu dostupnih izvora te anketiranje stanovništva i stručnih lica.

82 33. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.32 13. Povišeni proticaji se nastavljaju u martu i aprilu. Uzdužni profil rijeke Spreče od izvorišta do Modračkog jezera Rijeka Spreča je bogata vodom.19 9. Geografski položaj Gornje Spreče Slika 2.63 9.98 13. (mm) 59 55 61 76 92 111 94 84 64 58 71 72 75 3 (m /s) 29. Maksimalnom srednjem februarskom proticaju (33.13m³/s) ne odgovara maksimalna količina padavina koja se na ovom prostoru javlja u junu (108 mm/m²) jer u februarskom maksimalnom protoku učestvuju otopljene snježne padavine.37 18.71 18.23 6. O režimu rijeke Spreče na prostoru Gornje Spreče. a najniži u septembru i oktobru. možemo govoriti na osnovu podataka sa vodomjerne stanice "Modrac" kao i podataka vezanih za padavine na ovom prostoru izmjerene na meteorološkoj stanici u Tuzli. koji se javljaju u septembru (6. ali sa tendencijom pada ka minimalnom protoku.3 20.84 203 .13 30. a za nju kao i za sve njene pritoke karakterističan je nivalno-pluvijalni režim. Tabela 1. Odnos padavina i proticaja na prostoru Gornje Spreče za period 1961-1990.6 Izvor podataka: HMZ Sarajevo Iz prezentiranih podataka u tabeli 1 vidljivo je da se najviši proticaji ovdje javljaju u januaru.84 7. februaru i martu.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče Slika 1.25 24.

Ona se ulijeva u rijeku Spreču sjeverozapadno od gradskog naselja Živinice. Paprača je lijeva pritoka od čijeg ušća Spreča poprima sva obilježja ravničarske rijeke.6 m³/s. Sa zapadnog dijela oboda Gornje Spreče lijevu pritoku čini rijeka Turija. koja zajedno sa lijevom pritokom Bukovicom odvodi vode sa istočnih i jugoistočnih padina Ozrena.3 km je Ljeskovica. što čini oko 17 % sliva rijeke Spreče. Rijeka Krivača kao lijeva pritoka izvire na lokalitetu Džebari i do ulijevanja u rijeku Spreču teče dužinom od 9. Snježne padavine se ne javljaju odmah u hidrosistemu već se u slivu zadržavaju duži period te učestvuju u režimu rijeke Spreče početkom proljetnog hidrološkog razdoblja. Prosječan godišnji proticaj rijeke Spreče izmjeren na vodomjernoj stanici "Modrac" iznosi 18. Pritoke Male Spreče su Repuški potok.S. 204 . a ulijeva se u rijeku Oskovu jugozapadno od Živinica. ne postoji potpuna usaglašenost između godišnje raspodjele količine padavina i kategorija režima. Prva pritoka rijeke Spreče duga 6. godine prosječan godišnji vodostaj iznosi 115 cm. Rijeka Oskova zajedno sa Gosteljom ima površinu sliva od 342 km².5 km. Desna pritoka rijeke Spreče (na području općine Kalesija) je rijeka Gribaja koja izvire ispod Banj Brda (700 m). Oskova sa Gosteljom i Turija. Ahmetbegović. Slijedeća pritoka Spreče je Paprača. Danas se njenom vodom snabdijeva akumulativno jezero Modrac. Lijeva strana sliva rijeke Spreče na prostoru Gornje Spreče ja znatno razvijenija. Odnos padavina i proticaja u slivu Spreče (Gornja Spreča) 1961-1990. Ona je desna pritoka rijeke Spreče čiji je sliv smješten u rejonu Glumine. posebno kada je riječ o visini vodostaja i količini proticaja odnosno nema podudaranja između maksimalne količine padavina sa maksimalnim proticajima. Padavine Proticaj m 3 /s 35 30 25 20 Na prostoru Gornje Spreče koja obiluje vodom rijeku Spreču obogaćuju njene najznačajnije pritoke: Gribaja. (Grafikon 1) mm 120 100 80 60 15 40 20 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 10 5 0 Grafikon 1. U analizi koja slijedi dat ćemo osnovne hidrografske karakteristike pritoka Spreče od izvorišta do Modraca. Ovakva neusaglašenost se može objasniti i time što veći dio Gornje Spreče pripada planinskim morfostrukturama što uvjetuje da se u hladnijem dijalu godine uglavnom izlučuju snježne padavine. Smajić m³/s). Culjaga i Gračanička rijeka. Rijeka Gostelja izvire na području općine Kladanj. Nizvodno sljedeća lijeva pritoka Spreče je rijeka Mala Spreča koja izvire ispod Bišine. Prema podacima prikupljenim na navedenoj vodomjernoj stanici za period 1967-1990. Najveća i najznačajnija lijeva pritoka rijeke Spreče je Oskova sa Gosteljom. malog pada uz karakteristično meandriranje. a ušće joj je južno od naselja Donje Vukovije. Dakle. Klanca i Crnog Vrha. pa sa ove strane ima i veći broj pritoka. Turija je 22 km duga pritoka Spreče. koje je za potrebe privrede izgrađeno 1964 godine. S. Rijeka Oskova nastaje na području općine Banovići odnosno na sjevernim padinama planine Konjuh i ima dužinu toka 32 km.

Nizvodno od mosta na magistralnom putu Sarajevo-Županja do ušća u Modračko jezero širina plavnog vala iznosi 500-700 m. Dakle. Q1/l00). Krivačnjak. Samo na prostoru općine Živinice rijeka Spreča plavi oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta i preko 100 stambenih objekata. Ukupna površina općine Živinice zahvaćena poplavama iznosi oko 220 ha. Zbog čestih poplava značajno je utvrditi širinu inundacije s pojavom visokih voda.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče Gornja Spreča je ispresjecana i drugim manjim rječicama i potocima koji se direktno ulivaju u rijeku Spreču. Uslijed toga je područje ušća rijeke Spreče u akumulaciju podložno plavljenju. Uzvodno uz rijeku Spreču poplavna površina se kontinuirano smanjuje tako da nizvodno od mosta na regionalnom putu Živinice-Kalesija njena širina iznosi oko 400 m. Poplave se na ovom prostoru javljaju najmanje jednom u toku godine. Lješnica.0 m3/s vode. plavljene površine su rezultat visokih voda rijeke Spreče i njenih pritoka. odnosno 7. Uglavnom je to poljoprivredno zemljište uz same riječne tokove. (Služba civilne zaštite Općine Živinice) Na prostoru općine Kalesija i dijela općine Lukavac koji pripada prostoru Gornje Spreče plavljene površine su znatno manje. Ove karakteristike su u vezi sa veličinom vodotoka i izraženije su kod manjih tokova. vode porijeklo od ljetnih pljuskova jer se ovaj period odlikuje velikim intenzitetom kišnih padavina koje se izlučuju u slivu.5 ‰. Kota uspora u akumulaciji se nalazi na nadmorskoj visini 200 m. rijeka Oskova oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta i oko 30 stambenih objekata. godine na osnovu kojih možemo utvrditi maksimalnu širinu plavnog vala. Površine koje plave vodotoci Gornje Spreče su poljoprivredno i građevinsko zemljište te dijelovi nekih saobraćajnica. Ovaj nivo vode u akumulaciji nema značajnog uticaja na veličinu plavljenih površina u zoni rijeke Spreče. dok se 4. Krivača i Brod sa lijeve te Bukovica. Visoke vode na pritokama.3 m3/s. Kako na ušću nema prirodnih i vještačkih prepreka često se dešava to da inundaciono područje rijeke Spreče pri tečenju služi kao manje korito. Karakteristike visokih voda Gornje Spreče Vodni režim rijeke Spreče kao najvećeg vodotoka Gornje Spreče i njenih pritoka karakterišu dugotrajne niske vode te brzo nadolaženje i veoma kratko trajanje visokih voda. Dubnica. Brestovik sa desne slivne površine. od čega na raspolaganju industriji stoji 2. a rijeka Gostelja oko 5 ha poljoprivrednog zemljišta i oko 20 stambenih objekata. U 205 . Pored osnovnih hidrografskih karakteristika rijeke Spreče prezentiranih u radu neophodno je prikazati i osnovne karakteristike visokih voda (Q1/l0. Prosječni pad doline Spreče u zoni akumulacije Modračkog jezera je veoma mali i iznosi oko 1. Modračko jezero sa pritokama obezbjeđuje zapreminu akumulacije od 100 miliona m3 vode. Plavni val (prirodno stanje) za stogodišnje vode (Q1/100) u naselju Strašanj uz magistralni put Sarajevo-Županja ima širinu preko 1500 m.8 % od ukupne površine ove općine. Sajatovica. Neke zaključke o širini inundacije i površinama koje se plave visokim vodama dobili smo iz "Hidrološke analize o mogućnostima uređenja korita rijeke Spreče" na potezu od mosta na magistralnom putu Sarajevo-Županja do mosta na regionalnom putu Živinice-Kalesija. Q1/25. Bjelova. Najznačajniji od njih su: Mramorak. sa malom površinom sliva. što je oko 0. Rijeku Spreču i njene pritoke na prostoru Gornje Spreče karakterišu česte poplave. Krivača. rađene 2001.7 m3/s ispušta kao biološki minimum.

godine i iznosio je 170 l/s. To su posredni nenamjerni uticaji. Rijeka Sprečana ušću u Modračko jezero ima srednji godišnji proticaj 18. Tuzla.4 49 35 28 318. Tehnički projekat 543 A i 492 Analizirajući podatke iz tabele 2 uočljivo je da su neuporedive razlike između srednjih mjes ečni i srednjih godišnjih proticaja sa onima koju se odnose na visoke vode. a prije svega se odnose na odlaganje krutog otpada u korita rijeka. Analizom je utvrđeno da ova sušna godina odgovara povratnom periodu od oko 20 godina.5 380 300 252 Rijeka 25 66 45 37 470.7 410 324 270 Oskova sa * * 348 848 690 590 460 342 540 456 Gosteljom Izvor: Vodoprivredno preduzeće d.6 135 87 63 396.9 373 295 246 Brnjak 17. 2 2 km km Q1/l00 Q1/25 Q1/l0 Q1/l00 Q1/25 Q1/l0 M. ima izrazit ravničarski karakter jer ukupan pad iznosi svega 0. a kod visokih voda vrijednost proticaja iznosi Q1/l0 = 460 m3/s.0 362 286 239 Močionica 27. Spreča 76. za rijeku Spreču sa Turijom. S. Karakteristike visokih voda rijeke Spreče sa pritokama na prostoru Gornje Spreče Karakteristike pritoka Rijeka Spreča sa pritokama Mjerodavni proticaj Površina Mjerodavni proticaj Površina Pritoke (m3/s) sliva. Q1/l00 = 690 m3/s. Minimalni proticaj na rijeci Oskovi je izmjeren u augustu 1971. Erozija se vrši unazadno. U negativne hidroekološke probleme ubrajaju se i učestale poplave riječnih tokova izazvane antropogenim faktorima.3 92 63 46 301 250 Krivača 16. "Spreča". počevši od donje erozivne baze. Minimalni proticaji vode su mjereni i analizirani jedino na rijeci Oskovi vodomjerna stanica "Višća" i na brani "Modrac". Smajić tabeli 2 koja slijedi prezentirani su podaci o visokim vodama rijeke Spreče i njenih pritokama na prostoru Gornje Spreče do ušća u hidroakumulaciju Modrac.92 ‰ (0. 201) Prirodno je da se erozija vrši istovremeno na cijelom uzdužnom profilu.6 51 36 20 441. (m3/s) sliva.d. odnosno minimalni proticaj od 824 l/s. Usaglašavanje uzdužnih riječnih profila ka ravnotežnom. Ahmetbegović. pogotovu kroz općinu Živinice. pa ova negativna pojava (odlaganje otpada) značajno remeti prirodno usaglašavanje uzdužnog profila rijeke (prirodno produbljivanje korita).9 396 313 261 Lješnica 35 78 56 45 513.9 68 48 40 423.6 m3/s. Zbog nedostupnosti potpunih podataka u analizi koja slijedi nije prezentirana rijeka Turija. Q1/250 = 590 m3/s. U ovakvim uslovima rijeka Spreče sa svojim pritokama (u donjem dijelu toka) široko plavi aluvijalne ravni sa inundacijom od nekoliko desetina pa i stotina metara.92 m/km). * Q1/50 206 .S. Ova pojava naziva se unazadna ili regresivna erozija. Tabela 2.4 318 248 204 Gribaja 77. vrši se od ušća prema izvorištu. (13. Hidrološkom analizom podataka sa vodomjerne stanice na brani "Modrac" došlo se do rezultata za istu vjerovatnoću pojave. Rijeka Spreča po uzdužnom profilu.

Foto: CZ općine brzina zapunjavanja dna riječnog Živinice korita je vrlo izražena. juni 2001. naselje Maline. a izvršeno je i ispravljanje korita rijeke Spreče uzvodno od mosta na ovom magistralnom putu. juni 2001. zaustavlja se proces prirodnog produbljivanja riječnog korita. 1 Qv Kinetička erozvina energija energija izražava se općom formulom: E  u 2 207 2 kojoj je Q proticaj.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče Kada je u pitanju tok rijeke Spreče kroz Gornju Spreču. Ova negativna pojava se manifestira izdizanjem dna riječnih korita. odnosno. Također. Otpad stvara zagat koji usporava oticanje vode u riječnom koritu. godine od Modračkog jezera do mosta na magistralnom putu Sarajevo-Županja u naselju Maline. odnosno smanjuje se brzina vode u riječnom toku. . Pošto voda rijeke Spreče i njenih pritoka nosi veliku Slika 4. otpad odloži u koritu na tom dijelu Foto: CZ općine Živinice uzdužnog profila stvara se nova donja (lokalna) erozivna baza. dijelova automobila. te poplave izazivaju i manje količine kišnih padavina. povećana količina suspendovanog materijala u riječnim tokovima izazvana je erozijom površina koje pripadaju površinskim kopovima i njihovim odlagalištima. Na tom dijelu uzdužnog profila zaustavlja se regresivna erozija. školjke automobila.) značajno se mijenja prirodno usaglašavanje uzdužnog profila rijeke. Smanjenjem brzine vode u riječnom koritu opada kinetička erozivna energija. bijela tehnika i sl. količinu suspendovanog materijala. Voda gubi erozivnu i transportnu moć i započinje proces odlaganja vučenog materijala (šljunak) i suspendovanih čestica (pijesak i milj) u riječnom koritu što dovodi do izdizanja dna riječnog korta. a v brzina riječnog toka. donju erozionu bazu predstavlja Modračko jezero. Poplave u dolini rijeke Spreče. Na mjestima gdje dođe do odlaganja otpada (npr. Povećana količina suspendovanog materijala u vodi riječnih tokova uslovljena je i geološkom građom terena (značajno je učešće mekših i rastresitih stijena koje čine geološku građu sliva rijeke Spreče i njenih pritoka). Ukoliko se čvrsti magistralni put Sarajevo-Orašje. Da bi se ublažio problem poplava izvode se radovi koji se ogledaju u čišćenju i produbljivanju korita rijeke Spreče i njenih pritoka. 1 Ova pojava se manifestira na Slika 3. Zadnje uređenje korita rijeke Spreče obavljeno je u proljeće 2007. slijedeći način. Poplave u dolini rijeke Spreče.

D. Ahmetbegović. Tuzla. Smajić Zaključak Riječni režim Gornje Spreče karakterišu dugotrajne niske vode te brzo nadolaženje i kratko trajanje visokih voda. Zbog ovih karakteristika u slivnom području Gornje Spreče česte su poplave u proljeće i početkom ljeta. Lj. S. 5.Tuzla". Literatura i izvori 1. Conclusion Water flow in the upper part of the Spreča River specifics are low water level in the long term and quick and short term of increased water flow with high water level. S. Dukić. Large part of this area belongs to mountain morphologic structure with large amount of snow during cold months. karakteristikama navedenog prostora.. 208 Ahmetbegović. Nonetheless. geo-morphologic. Zbornik radova. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ovoj problema se rješava čišćenjem i produbljivanjem riječnih korita te izgradnjom nasipa. prostorno uređenje i zaštitu okolice. This problem could be solved by cleaning and deepening rivers and building levees. S. Flooded areas are agricultural and urban areas as well as some communications which causes lot of damage. . pored agrarne osvojenosti.. Zbornik radova. geo-tectonic. Smajić. This water gets into the system during the spring when precipitants are also increased and reaches its maximum amount at a beginning of summer (June). Sarajevo. Znatan dio Gornje Spreče pripada planinskim morfostrukturama gdje se u hladnijem dijalu godine uglavnom izlučuju snježne padavine. 4. Z. IX Kongres geologa Jugoslavije. Ova pojava je u vezi sa geološkim. Čičić. nego u slivu ostaju duži period. Arnautalić. Ipak. Stručni skup "Zaštita okolice . Površine koje plave vodotoci Gornje Spreče su poljoprivredno i građevinsko zemljište te dijelovi nekih saobraćajnica što uzrokuje značajne materijalne štete. (1997): Stanje zagađenja površinskih voda i devastiranog zemljišta u TPK. Monografija. klimatskim i dr. Earth Science Institute. M. Svezak Geografija. Sarajevo. Godina III. Gavrilović. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. S. Anđelković. Ove vode učestvuju u riječnom režimu rijeke Spreče početkom proljeća kada se javlja povećava količina kišnih padavina koja dostiže svoj maksimum početkom ljeta (juni). Snow does not appear in the hydro system immediately but stays in the basin for a long time. (2006): Neki geoekološki problemi općine Živinice. Broj III. geotektonskim. geomorfološkim. Ministarstvo za urbanizam. Snježne padavine se ne javljaju odmah u hidrosistemu. (2006): Hidrologija. mora se imati u vidu da se navedenim radnjama može narušiti hidrološki režim na brani Modračkog jezera i nizvodno. Tuzla. (1978): Tektonska rejonizacija Jugoslavije. Beograd. This problem is more intensive in recent years with flooding of surrounding rivers and also caused by agricultural occupation and intensive constructing of living and industrial buildings. we still have to have in mind that this can interrupt hydro regime at water dam on the Modrac Lake and in the lower part of the river. postalo prostorom intenzivne gradnje naselja i industrijskih objekata.S. climate and other characteristics of the area. 3. (2002): Geološki sastav i tektonika Bosne i Hercegovine. Because of these characteristics in Spreca river basin flooding is taking place during spring and beginning of summer. This is related with geological. 2. Problem poplava je u posljednjih nekoliko godina sve izraženiji jer je plavno područje Spreče i njenih pritoka.

Marković. (separat) Grupa autora: Vodoprivredna osnova rijeke Spreče. Spahić. Harfo-Graf. Beograd. Sarajevo. 2007. Đ.zivinice. S. 26. Google Map Satelite. Paunković. 1:100 000. (1982): Geomorfologija. Beograd. list Tuzla OGK L-32. Filipčić. T. Udruženje “ Kontakt plus“: Lokalni ekološki akcioni plan općine Živinice. (2006): Klimatske karakteristike Tuzle. Služba za poslove planiranja i razvoja općine Živinice. S. 28. Beograd.com www. M. www. Oberman. Vodoprivredno preduzeće „Spreča“. Petrović. D. Služba za zaštitu okoliša općine Živinice. 1:50 000. 27. Školska knjiga. 20.ba 209 . 21. 10. Beograd. (1934-35): Spreča. 14. Građevinska knjiga. 8. Zavod za urbanizam. 1987. Zbornik radova. Vojnogeografski institut. Šegota. Sv. 2006. 12. 16. Fazlić. Geološki zavod. Tuzla. Zagreb. 7. 15. potoka Lješnica i sjevernog obodnog kanala. Sarajevo. HMZ Sarajevo. Beograd. (1963): Fizička geografija Jugoslavije. (2003): Rijeka Spreča . Osnovna geološka karta 1:100 000. 19. (1993): Klimatologija. XX i XXI. 2001. Tehnički projekat regulacije rijeke Spreče. (1978): Studija osnovnih vodoprivrednih elemenata za potrebe prostornog plana opštine Lukavac. Geografski list. 24.fizičkogeografske karakteristike. 1983.kim. 25. Prostorni plan opštine Živinice. Topografska karta 1:25 000. Tuzla. 9. 1:200 000. 13. 23. Smajić. Treće izdanje. Fond stručne dokumentacije općine Lukavac. (2002): Opća klimatologija. Opštinski zavod za urbanizam Tuzla. T. Tuzla 1999. 17.Problem visokih voda na prostoru Gornje Spreče 6. Vodoprivredno preduzeće „Spreča“. Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. Geografsko društvo federacije Bosne i Hercegovine. broj 79. Hidraulička analiza o mogućnostima uređenja korita rijeke Spreče na potezu od mosta na putu sarajevo-Županja do mosta na putu Živinice-Dubrave. Naučna Knjiga. Glasnik Geografskog društva. 22. Tuzla. J.. Prirodnomatematički fakultet. 11. 1990. 18. 2007. A.vladatk. Služba civilne zaštite općine Živinice.

Ahmetbegović. S. Hidrografska karta Gornje Spreče .210 S. Smajić Slika 5.

Alija Suljić. primarno utiču na formiranje osnovnih crta reljefa. Sliv Soline ima meridijanski pravac pružanja. Univerzitet u Tuzli. asistent. Tektonski pokreti u slivu rijeke Soline. which are actually parts of the larger structures of the Dinaric extending. Tangential neo-tectonic movements were mainly significant for the formation of the recent morphological structure of the Solina river basin. Reljefne morfostrukture se pružaju laterarno na riječni tok i sliv u cjelini. The morphological structure of the mountain Majevica was formed with the radial tectonic movements. which are the basis for further geomorphological research as well as for complex physical geography research. a takođe i za kompleksna fizičko-geografska istraživanja. river basin. Prirodno-matematički fakultet. In terms of morphological and structural-tectonic characteristics. The Solina river basin lies on the southern slopes of Majevica. Dr. Key words: tectonic movement. Djelovanjem radijalnih tektonskih pokreta nastala je planinska morfostruktura Majevica. The Solina river basin has a meridian flow direction. Relief morphology spreads laterally over the whole river basin and its flow. The above-mentioned units had an effect on the formation of three morphological units in the Solina river basin. dr. Navedene jedinice predisponirale su formiranje tri morfološke cjeline u slivu rijeke Soline. geomorphology. docent. U oblikovanju recentnog morfološkog sklopa sliva Soline primarni značaj imali su tangencijalni neotektonski pokreti. sliv. horst. Na južnim padinama Majevice se nalazi sliv rijeke Soline. horst. 211 –218 (2007-2008) Originalni naučni rad MORFOSTRUKTURNE ODLIKE SLIVA RIJEKE SOLINE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOLINA RIVER BASIN Edin Hadžimustafić. physical geography . Amir Baraković. sc. prof. geomorfologija. There are four tectonic units evident in the observed area. Na posmatranom području uočene su četri tektonske jedinice koje su zapravo dijelovi krupnijih formi dinarskog pravca pružanja. vanr. Ključne riječi: tektonski pokreti. geografija. Tectonic movements in the Solina river basin have an influence on the formation of the basic relief elements. fizička geografija Abstract This paper analyzes the morphological characteristics of the Solina river basin. RGGF-a Univerziteta u Tuzli Abstrakt U ovom radu prezentiramo morfostrukturne odlike slivnog područja Soline koji predstavljaju osnovu za dalja geomorfološka proučavanja. Majevica u morfološkom i strukturnotektonskom pogledu predstavlja horst-antiklinorij.Zbornik radova PMF 4 i 5. Majevica represents a horst.

kojim je ovaj prostor povezan sa magistralnim pravcem M4 Doboj – Tuzla – Zvornik. Suljić. U samom slivu putna mreža nije dovoljno razvijena tako da se prometna povezanost ostvaruje kategorisanim lokalnim putevima Obodnica Donja – Dokanj i Tetima – Kosci – Solina i mrežom nekategorisanih lokalnih i pristupnih puteva. Izrađena kabinetska koncepcija bila je osnov za početak neposrednih terenskih analiza. A. čija je direktna posljedica formiranje u reljefu krupnih morfostrukturnih oblika.š. Baraković Uvod Jedna od najvažnijih komponenti u sklopu geonauka je poznavanje geneze i morfološke evolucije reljefa planete Zemlje a poseban akcenat se treba staviti na proučavanje reljefnih oblika u neposrednom okruženju. 44°31´50˝ s. A. Geografski položaj sliva rijeke Soline Sliv rijeke Soline se prostire u sjeveroistočnom dijelu općine Tuzla i na ukupnoj površini od 47. 212 . CD-rom.E. što je u konačnici rezultiralo analizom naučnog materijala i formiranje zaključaka. Cilj nam je da istaknemo distinkciju između tektonskih pokreta i morfostrukturnih oblika. U toku pripreme rada primjenili smo prvenstveno kabinetsku metodu (konsultiranje dostupne literature. te drugog materijala). Matematičko-geografske koordinate krajnjih tačaka sliva Soline su: 44°37´53˝ s. Oblici nastali u reljefu Zemljine površine primarno nastaju kao posljedica djelovanja tektonskih pokreta.1).). Hadžimustafić. Sliv Soline ima karakterističan oblik koji podsjeća na Afrički kontinent.g.d. (DMRS. odnosno leži na kontaktnoj zoni bosanskohercegovačkih Dinarida sa Panonskom nizijom.12% od ukupne površine općine Tuzla.4 km² što predstavlja 16. a takođe i da ukažemo na kauzalni odnos u kojem se nalaze u slivu rijeke Soline. U geotektonsko-geomorfološkom smislu sliv Soline pripada Unutrašnjim Dinaridima. Klima ovoga područja je umjereno-kontinentalna. Sjeveroistočna vododjelnica sliva ujedno predstavlja i granicu između općine Tuzla i općine Čelić. koja se uz ostale fizičkogeografske uvjete pozitivno odrazila na razvoj biljnog i životinjskog svijeta koji predstavlja konglomerat panonske i planinske florno-faunističke oblasti.g.Čelić.d i 18°38´16˝ i.š. topografskih i geoloških karata. 18°45´29˝ i. Geoprometni položaj područja sliva Soline određuje regionalno saobraćajni pravac R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica . (Sl.g. Zbog toga smo za istraživano područje sliva rijeke Soline odlučili da determinišemo djelovanje tektonskih pokreta.g.

2). (Ahmetaj. Pravac pružanja ovih tektonskih jedinica je dinarski. Tektonski pokreti koji su se odvijali u širem području Tuzlanske kotline imali su veliki uticaj na genezu i morfološku evoluciju reljefa sliva Soline. dolomiti i laporci. Neotektonske osobenosti istraživanog područja Proučavanje tektonskih karakteristika terena predstavlja fundament za dalja istraživanja određenog područja. pješčari. (Sl.. 18) Slivno područje rijeke Soline pripada neotektonskoj jedinici Tuzlanski bazen koji se nalazi između dvije veće strukturno-tektonske jedinice. odnosno sjeverozapad-jugoistok. i u određivanju intenziteta. pijesak. različite starosti. alevroliti i gline itd. pravca i smisla djelovanja erozijskih sila. u užem smislu pripada Tuzlanskom bazenu koji se nalazi na prelazu između planinske ofiolitske zone i obodnog dijela Panonske oblasti (ravničarski dio). Topografski položaj sliva Soline Geološka građa u slivu rijeke Soline Područje sliva rijeke Soline pripada zoni unutrašnjih Dinarida i odlikuje se heterogenom geološkom građom. pijesak i pjeskovite gline. Kredno-paleogeni klastiti (Greben Majevica) na sjeveru i neotektonske jedinice Sprečanska depresija na jugu. 213 . sitnozrni šljunak.Morfostrukturne odlike sliva rijeke Jale Sl. Stratigrafskim raščlanjivanjem dolazi se do zaključka da se slivno područje Soline sastoji iz više geoloških cjelina koje se razlikuju kako po vremenu tako i po samom načinu postanka. Složeni litološki sastav čine prije svega krečnjaci. Tektonski pokreti se ogledaju u formiranju osnovnih morfoloških crta reljefa. 1994. Međutim. 1. Istraživano područje izgrađeno je uglavnom od neogenih sedimenata. klastiti.

(Soklić. Hadžimustafić. 2. Pored toga.. Radijalnim tektonskim pokretima i ubiranjem horsta srednje Majevice u pontu. a djelomično i potpuno prekrivene naslage oligocena i donjeg odnosno srednjeg miocena. Čičić i ostali. 50) Tuzlanski bazen čini nekoliko tektonskih jedinica nižeg reda. krajem miocena. (Soklić. tačnije. javljaju se i znatni radijalni pokreti pomjeranja duž rasjeda. 1964. Oba krila antiklinale Dolovi su omeđena rasjedima.E. A. Geološka karta sliva Soline Dokanjski bazen. ( Soklić. Suljić. Tuzlanski ubrani plato se prostire na velikoj površini između dokanjskog bazena i janjskog sinklinorija na sjeveru.. 19) 214 . Antiklinala Dolovi se nalazi u slivu Dolovskog potoka (desna pritoka rijeke Soline). Idući dalje ka istoku zalazi u sinklinorijum Janje. na fleksuri se javljaju gravitacioni nabori od kojih je najduži nabor Dulerka. U slivu rijeke Soline. A. Posljedice tih pokreta su sabijene. U panonu je Dokanjski bazen preko područja današnjeg naselja Breške bio u vezi sa Krekanskim bazenom.. Bazen se zavlačio između krljušti srednje Majevice na istoku i krljušti Kik na jugu. Dokanjski bazen se proteže od naselja Avdibašići na zapadu do lokaliteta Busija na istoku.. 1991. 17) Sl. koja se nalazi i u zapadnom dijelu sliva Soline. (Soklić. je zahvaćen snažnim procesom izdizanja od neogena (pliocen) pa sve do danas. 1964. južne Majevice na istoku i Moluškog rasjeda na jugozapadu. 1964. Pored tangencijalnih pokreta koji su uslovili nastanak ovih nabora. Manjim dijelom se nalazi na prostoru sliva rijeke Soline i to u njegovom sjeverozapadnom dijelu. 18) Sinklinala Podorašje: izolovani položaj zapadnog dijela podmajevičke depresije daje mu sve karakteristike bazena. Slivnom području Soline pripadaju dijelovi 4 nezavisne tektonske cjeline koje idući od juga prema sjeveru imaju sljedeći raspored: Tuzlanski ubrani plato. Ova antiklinala se proteže od Grabovičkog potoka na istoku do Dobrnjske rijeke na zapadu. Posmatrajući u cjelini. nastale su naborane strukture u starom predmajevičkom bazenu. Zapadnim dijelom platoa dominira antiklinala Dolovi. Obrazovao se. Djelovanjem tangencijalnih pokreta Dokanjski bazen je strukturno. 1964. Dokanjski bazen se pruža od Dulera na istoku do Obodnice Donje na zapadu. Tektonske jedinice koje grade sliv Soline imaju pravac pružanja paralelan pružanju naboranih gorja Majevice (jugoistok-sjeverozapad). Baraković Potrebno je naglasiti da u cijelom slivnom području neogeni sedimenti su maskirali raniji veoma složeni tektonski sklop što znatno otežava rekonstrukciju primarnih odnosa u podlozi neogena. 18) Kraljušt Kik: podilazi pod timor srednje Majevice na sjeveru duž linije Gornja Obodnica-Kicelj. (S.. okružen i zatvoren naborima. Radijalnim neotektonskim pokreti nastala je fleksura koja u zapadnom dijelu prelazi u krljušasto navlačenje Kika.

Maksimalna visinska razlika u slivu Soline iznosi 575 m dok je prosječna nadmorska visina oko 480 m.3) u stanju smo izdvojiti tri morfotektonske jedinice. koji se nalazi na sjeveroistoku sliva.v). U donjem djelu toka Soline pad korita se povećava. Razlamanje i ugibanje u slivu Soline. koje se djelimično poklapaju sa tektonskim oblicima nastalim radom endogenih sila. posebno tokom neogena. Sl. Najveći pad korita je u izvorištu. nego da tone. Uzdužni profil vodotoka reaguje na svaki pokret zemljine kore i na osnovu njegovog izgleda moguće je konstatovati iznos neotektonskih pokreta koji iniciraju morfotektonske oblike u slivu Soline. inicirano neotektonskim pokretima formirali su i osnovne crte reljefa sa izdvojenim morfostrukturama. nego u prostoru Tuzlanskog ubranog platoa dok za područje Dokanjskog bazena prije bi se moglo reći da stagnira u tektonskom smislu. Djelovanjem orogenih faza došlo je do radijalnih tektonskih pokreta izdizanja (horsta Majevice) u sjevernom djelu sliva i do pokreta nabiranja i izdizanja u južnom djelu (Tuzlanski ubrani plato). (Sl. Uzdužni profil rijeke Soline 215 .2‰ (prostor Majevice) a najmanji u srednjem djelu sliva 19. je Greda (803 m. 3. ujedno i sa najvećim nadmorskim visinama. Na osnovu izgleda uzdužnog profila (Sl. što indicira na savremene pokrete izdizanja u tom djelu. od eocena do danas. sjeveroistočne i sjeverozapadne strane. Morfogeneza tektonskog reljefa sliva rijeke Soline uvjetovana je sukcesivnim smjenjivanjem orogenih faza alpske orogeneze.Morfostrukturne odlike sliva rijeke Jale Morfotektonske odlike prostora Reljef sliva rijeke Soline je pretežno brdsko-brežuljkastog karaktera. 80. na nadmorskoj visini od oko 228 m. Najniža tačka sliva se nalazi na ušću Soline u Jalu.5‰ (Dokanjski bazen). Navedeni tektonski pokreti nastavljaju se i danas s tim što je izdizanje mnogo intenzivnije u prostoru Majevice.n. Povećan pad korita u donjem toku Soline donekle je i pojačan i spuštanjem donje erozivne baze. Svojom nadmorskom visinom može se ubrojati u red srednjevisokih planina. Istaknuti reljefni oblici. Najviši vrh u slivu Soline. ograničavaju sliv sa sjeverne.5). uslijed usijecanja rijeke Jale.

).n. U prostor sliva ulazi. Greda (803 m. Kreda se pojavljuje na topografskoj površini mjestimično u području Velikih njiva. Rasjed je uzrokovao i povećan pad topografske površine u tom dijelu sliva. Planina Majevica. Južni rasjed se većim dijelom nalazi na prostoru sliva rijeke Soline. se nalazi između sjevernog i južnog rasjeda. A. pripadaju Tuzlanskom neogenom bazenu.Mali kik. Međutim. Baraković U reljefu sliva mogu se izdvojiti tri morfotektonske jedinice. Gavranić (720 m. U sjevernom dijelu sliva rijeke Soline.E. To je hipsometrijski najviši dio sliva. Andrića potoka. 5.n. Greben Majevice odnosno tektonski horst. Suljić. A. manji.v. 1991. sa dominantnim vrhovima Kapljevac (745 m. gornji tokovi Soline i njenih pritoka. i gledano u cjelini ovaj dio sliva ima izgled jako diseciranog terena. evidentna je intenzivna tektonska aktivnost. Rijeka Solina .v). 4. zbog prethodno opisanih neotektonskih pokreta u slivu Soline. strukturno facijalnoj jedinici višeg reda. obuhvataju sjeverni i sjeveroistočni dio sliva. Predisponiran je Dokanjskom sinklinalom unutar Tuzlanskog neogenog basena. Južni obronci planine Majevice Sl.). Sve pomenute neotektonske strukture izuzev Dokanjskog bazena ulaze u prostor sliva tek svojim manjim djelom.n. građen uglavnom od eocenskih kvarcnih pješčara.) Uslijed snažnih tektonskih pokreta izdizanja majevičkog horst-antiklinorija. su formirali duboke doline sa poprečnim profilima u obliku slova ˝V˝.).n. središnji dio jugozapadnih padina grebena planine. koje je počelo sredinom 216 . Račetinog potoka i drugih manjih. (Osnovna geološka karta 1:100 000. Sl.n. Hadžimustafić.ušće u rijeku Jalu Dokanjski bazen (podmajevička depresija) zauzima središnji dio sliva pruža se pravcem jugoistok-sjeverozapad između planine Majevice na sjeveru i Tuzlanskog ubranog platoa na jugu.v).v. (Geološka karta 1:100 000). pjeskovitih krečnjaka i laporaca sa krednim sedimentima u podini.4). kao morfotektonske jedinice. što upućuje na jak proces vertikalne erozije uslovljen tektonskim izdizanjem.v. odnosno južne padine Majevice (sl. Dulerke.  Planina Majevica –gornji dio sliva  Dokanjski bazen –centralni dio sliva  Tuzlanski ubrani plato –donji dio sliva Dokanjski bazen i Tuzlanski ubrani plato. tako da najviši vrhovi u centralnom djelu grebena Majevice čine razvođe između slivova rijeka Soline i Gnjice. na lokalitetu Kamenita kosa – Kik . oni su izdvojeni u zasebne morfotektonske jedinice. Tektonsko izdizanje horsta Majevice. i Ravni bukvik (739 m. Navedeni vrhovi su dinarskog pravca pružanja (SZ-JI) i čine sjeveroistočnu granicu sliva u dužini od oko 8 km. Kicelj (673 m.

tačnije antiklinalom Dolovi.) koje uokviruju ovaj dio sliva. Navedeni zaključci impliciraju nužnost daljeg i sistematičnijeg istraživanja područja. Plane. Jedina veća pritoka Soline u ovom dijelu je. naročito ako imamo u vidu činjenicu da je ovo jedno od najnaseljenijih područja općine Tuzla i da će se u budućnosti urbani razvoj intenzivirati dolinom rijeke Soline.). tj. Oblik antiklinale je prizmatičan. Sinklinala Dokanj i antiklinala Dolovi i Grabovica (koje čine Tuzlanski ubrani plato) su elementi nabranih struktura izraženi u slivu Soline. Djelovanjem tih pokreta u slivnom području Solina diferencirale su se četiri nezavisne neotektonske jedinice. Tu spadaju: Tuzlanski ubrani plato. Sa geomorfološkog aspekta smo objasnili formiranje inicijalnog reljefa u slivu rijeke Soline. denudacije i kliženje tla i nešto manje kraški oblici u prostoru ovog platoa.Na zapadnom obodu antiklinale Dolovi (299m). Tuzlanski ubrani plato je po genezi istovjetan sa Dokanjskim basenom a odlikuju ga savremeni pokreti tektonskog izdizanja. nastavili su se u neogenu i sa sigurnošću možemo tvrditi da traju i danas.). krljušt Kik i sinklinala Podorašje.Morfostrukturne odlike sliva rijeke Jale miocena uzrokovalo je kao sekundarnu posljedicu. pristupili smo morfostrukturnoj interpretaciji specifičnosti sliva rijeke Soline. Prosječna nadmorska visina kreće se od 300 do 400m sa nešto izraženijim padovima. Značajne morfološke forme predstavljene su sa.. tri morfostrukturne jedinice. kao posljedica djelovanja pretežno radijalnih tektonskih pokreta. Gradina (300 m.). koje u potpunosti ili manjim dijelom ulaze u tektonski sklop područja. jak tangencijalni pritisak u pravcu jugozapada na sedimente Tuzlanskog basena. koji se u užem smislu proteže između grebena Majevice na sjeveru i sprečke depresije na jugu. Utvrdili smo da se na području sliva rijeke Soline izdvajaju. nalazi se i jedan termalni izvor. koji nastaje kao posljedica djelovanja tektonskih pokreta. Na osnovu izdvojene tektonske rejonizacije. Kozlovac (435 m. što je uzrokovalo nastanak bora upravnih na pravac potiska. Dokanjski bazen ima izgled blago zatalasane predgorske depresije. 56) Tuzlanski ubrani plato zauzima donji dio sliva rijeke Soline. 1991. Dokanjski bazen i Tuzlanski ubrani plato. Gradovrh (416 m. Tektonski sklop je složen i predisponiran je sukcesivnim i snažnim pokretima koji su najizraženiji bili u paleogenu. Na tektonski proces izdizanja ukazuje i izgled uzdužnog riječnog profila Soline koja u svom donjem toku ima veći pad korita u odnosu na srednji tok. desna pritoka. Pored fluvijalnih oblika izraženi su i procesi erozije tla. jako raščlanjene zaravni. potok Dolovi. Sinklinala Dokanj i antiklinala Dolovi (koje čine dio Tuzlanskog ubranog platoa) su elementi nabranih struktura istaknuti u slivu Soline. Zaključak Prostor sliva rijeke Soline ima prilično ujednačenu geološku građu u kojoj dominiraju miocenski sedimenti. Parlog (399 m. koji se u kombinaciji sa regionalnim tektonskim pokretima izražava u neujednačenom tektonskom izdizanju cijelog sliva. Dokanjski bazen. oba krila su omeđena rasjedima. Također na isti zaključak upućuje i postojanje inversne terase u donjem djelu sliva (sektor Gradina). Tu spadaju: Planina Majevica. U prostoru sliva ovaj plato ima izgled izdignute. 217 . Pomenuti tektonski proces je prisutan i u savremenom dobu. Dominantan položaj na platou zauzima u zapadnom dijelu antiklinala Dolovi. ( S. Nabrojane neotektonske jedinice nalaze se u sastavu Tuzlanskog bazena. Njegova dužina je 5km a maksimalna širina 7 km. Na pomenuto područje plato prodire svojim manjim djelom. Čičić i ostali.

1992.. Soklić Ivan.Dragutin Petrović. Dr. Vojnogeografski institut. (L34-132). godine. 1972 god. 12. Dr. 269. Savez geografskih društava.. Beograd. Dr. 6. 1983 god. Baraković.. Ibrahim Ahmetaj. IX kongres geografa Jugoslavije. Miroslav Marković. Građevinska knjiga. Geomorfološka karta Jugoslavije.Herak M. A.g. Beograd. 1994. Osnovi opšte geologije-egzodinamike..Ibrahim Bušatlija. Osnovna geološka karta. Milovanović B. 11. 1965 god. Univerzitetski udžbenik. A. Osnovna geološka karta. Dr.. 3.E. 1991god. Beograd.. 14. Literatura i izvori 1. Dr. Opšta geologija. A. Tuzla. Kosta Petković. Beograd. Sarajevo.g. Morfostrukturne i morfosklupturne karakteristike reljefa Bosne i Hercegovine. list Tuzla 426-3. list Tuzla 426-3-4. 5. 8. Geomorfologija. 2008. Topografska Karta 1:25 000. Hadžimustafić.: Geomorfologija. Beograd 1985. 13. 1964 god. Postanak i struktura tuzlanskog bazena. Petrologija i geologija. Geološki glasnik. 1991god. R 1:100 000. Suljić. Tumač za list Tuzla (L34-132). Beograd 1963 god. Tuzla. Geokarta. 1949 god. Dr. Beograd. Baraković Istraživanja ove vrste predstavljaju dobru osnovu za dalja fizičkogeografska proučavanja i zbog toga smatramo da ovaj rad predstavlja vrijedan i značajan doprinos geografskoj nauci a također i ostalim geonaukama. 374. Fizička geografija Jugoslavije. 2007.: Opća geologija. Beograd 1976. Marković Jovan.. A. Dr. 1982 god. Sarajevo 1972god. Osnovi primjenjene geomorfologije. Geoinstitut. Univerzitetski udžbenik. Topografska Karta 1:50 000. Univerzitet u Tuli. R 1:500 000. 15. Geomorfologija porječja Miruše. Naučna knjiga. 10. Baraković. Beograd.. Tajder M i Dr. Vojnogeografski institut.. Zagreb. Školska knjiga. godine. R 1:100 000.... RGGF-a.. 16. 9. Priština. RGGF-a Univerziteta u Tuzli. 7. 2.. 218 . Beograd. 4.

219 – 228 (2007-2008) Originalni naučni rad FIZIONOMSKA DIFERENCIJACIJA SLIVA RIJEKE JALE PHYSIOGNOMIC DIFFERENTIATION OF THE JALA RIVER BASIN Mr. landšaft mezofilnih šuma kitnjaka i običnog graba i landšaft montanih bukovih i bukovo-jelovih šuma. vegetacijskih. land shaft of mezofile forest with hornbeam and land shaft with beech forests. U postupku diferencijacije sliva rijeke Jale na cjeline kao vodeći faktori uzeti su geološka građa i reljef sliva. pedological and other characteristics of the area and according to attributive distinctiveness of these elements which separates favorable from unfavorable area. naročito geološko-geotektonskih. These factors in its interactions have vital role in forming climate. sc. a na osnovu atributivnih svojstava navedenih elemenata izdvajaju se područja kao povoljna ili nepovoljna za određenu vrstu namjene. Mr. viši asistent. Based on complex analyzes of olaet physical-geographic elements using geographic homogeny principals Jala River basin was separated in three land shaft components: land shaft of mezohigrifile forests with oak trees. Odsjek za geografiju. odlika navedenog područja. sliv. All of the mention factors could play vital role in defining physical-geographic differentiation. kao i antropogenih djelovanja tokom vremena. Key words: Physio-geographic factors. Na osnovu kompleksne analize oleata fizičkogeografskih elemenata poštujući princip geografske homogenosti u slivu rijeke Jale izdvojene su tri landšaftne cjeline: landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom. prostorno planiranje. Ključne riječi: Fizičkogeografski faktori. Prirodno-matematički fakultet. vegetation. climate. landšaftne cjeline. Jala River . enviromental planing. pedology as well as anthropogenic influence throughout the time. pedoloških i dr. klimatskih. landshaft parts. rijeka Jala. pedoloških. Abstract This study presents differentiation of the Jala River basin in physiognomic component. Sabahudin Smajić. geomorfoloških. fizionomska diferencijacija. Semir Ahmetbegović. Fizičkogeografske karakteristike prezentiranog sliva rezultat su interakcijskih odnosa više fizičkogeografskih faktora. Univerzitet u Tuzli Abstrakt U radu je prezentirana diferencijacija sliva rijeke Jale na fizionomske cjeline. Navedeni faktori u interakciji imaju značajnu ulogu u formiranju klimatskih. geo-morphological. Svaki od navedenih faktora u postupku fizičkogeografske diferencijacije prostora može imati ulogu vodećeg faktora. sc. viši asistent. vegetacijskih. vegetation. For the process of differentiation of Jala River basin components important factors are geological structure and relief. Physical-geographic characteristics of presented basin is direct result of interactions between several physical-geographic factors especially geologicalgeotechnical. basin. physionomic diferentation.Zbornik radova PMF 4 i 5.

te metoda terenskog istraživanja. Površina sliva rijeke Jale iznosi 237. karta digitalnog modela reljefa. 220 . ekspozicija i energije reljefa. reljefni sklop i geomorfološka evolucija su u interakcijskom odnosu omogućili formiranje normalne riječne doline na ovom prostoru. Smajić. Sliv rijeke Jale je asimetričan i odlikuje se prilično gustom riječnom mrežom. Njega predstavljaju brojna morfološka uzvišenja koja se strmo izdiži iznad aluvijalne ravni navedenih vodotoka. Automorfna tla su rasprostranjena u sjeveroistočnom i jugozapadnom dijelu sliva. Usljed uticaja različitih fizičkogeografskih uslova slivno područje Jale pripada peripanonskom biljnovegetacijskom pojasu.9 km2. pedološka i vegetacijska karta. Sliv rijeke Jale pripada umjereno toplom vlažnom klimatu sa toplim ljetom (Cfb klimat) čija prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 10 0C. karta nagiba. Geološka građa. Najstarije su naslage fliša iz gornjeg eocena i donjeg oligocena preko kojih kontinualno leže slatkovodni sedimenti donjeg i srednjeg miocena sa ležištima kamene soli. S. Aluvijalna ravan je široka oko 2 km i naglo prelazi u strma brda. Područje je uglavnom izdignuto u pravcu zapad-istok (220-240 m). Složena geološka građa i tektonska struktura praćena brojnim egzogenim uticajima uvjetovali su reljefni sadrža u slivu koji karakteriše veoma uska zaobljena aluvijalna ravan sa riječnim terasama rijeke Jale i rijeke Soline i prostrani tuzlanski plato. panonski. a u radu su prezentirane četiri najznačajnije. Zbog potpunije analize navedenog problema urađeno je nekoliko tematskih karata sliva rijeke Jale i to: geološka. U prvom dijelu rada su prezentirane fizičkogeografske odlike sliva rijeke Jale. poštujući princip geografske homogenosti.S. Ahmetbegović Uvod Sliv rijeke Jale se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni između Panonske nizije na sjeveru i Dinarskog planinskog masiva na jugu. hidrografska. a prosječnom temperaturom najtoplijeg mjeseca 19. dok se hidromorfna tla javljaju neposredno uz vodotoke. Prezentirani sliv je izgrađen uglavnom od vodonepropusnih stijena pa su orografska razvođa ujedno i vododjelnice. pontijski i pliokvartarni sedimenti. a u drugom dijelu fizionomske cjeline. U regionalnogeografskom pogledu navedeni sliv pripada regiji Sjeverne Bosne. kartografska metoda. Riječni režim rijeke Jale je pluvijalno-nivalni. komparativna metoda. hipsometrijska. a minimalni u ljetnjem i rano jesenjem periodu. blago je nagnuto prema jugu. sarmatski. zatim raznovrsni tortonski. Rad ima za cilj da na osnovu kompleksne analize fizičkogeografskih komponenata. determinira landšaftne cjeline u slivu rijeke Jale. Tokom izrade navedenog rada korištene su uglavnom metoda analize i sinteze. odnosno subregiji Sprečko-majevičkog kraja. Preklapanjem oleata navedenih elemenata izvršena je diferencijacija neposrednog područja sliva rijeke Jale na cjeline. Obrađena tema je prezentirana komponentno a korišten je induktivni metod fizičkogeografskog prikaza datog prostora. Maksimalni vodostaji i proticaji se redovito javljaju u proljetnom periodu. a čini ga nekoliko dugačkih poprečnih potočnih dolina i kosa koje završavaju u dolini rijeke Jale.3 0C. statistička metoda. Minimalni vodostaji i proticaji se najčešće javljaju tokom avgusta i septembra.

a prostire se od podnožja Majevice i Banj Brda. Šićkog Broda. Ova rijeka je usjekla Tuzlansku kotlinu i njeno slivno područje se nalazi na južno eksponiranim padinama Majevice. Šibošnice i Lukavca na sjeveru. Smješteno je između riječnih sistema Tinje. Donji dio toka se takođe usjekao u pliocene naslage. Navedeni sliv zahvata središnji prostor sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine i pripada hidrografskom sistemu rijeke Bosne.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale Fizičkogeografske karakteristike Sliv rijeke Jale pripada regiji sjeverne Bosne. Središnji dio toka. pretežno miocene i pliocene starosti. Ova morfostruktura predstavlja horst između Sprečkog polja na južnoj i Posavine na sjevernoj strani. Janje na istoku. uglavnom konglomerati. U njoj se nalazi dolina rijeke Jale i čine je 221 . breče. Bukinja. odnosno subregiji Sprečkomajevičkog kraja. (Slika 1) U geomorfološkom pogledu najveći dio sliva pripada zoni rudnih i flišnih planina Bosne i Hercegovine. Moluha. Geološka karta sliva rijeke Jale U geološkoj građi sliva rijeke Jale dominiraju tercijarne tvorevine. Slika 1. do Lukavca zove se Tuzlanska kotlina. Dio toka od izvorišta do gradskog dijela Tuzle čine mioceni sedimenti. Reljef se odlikuje umjerenom raščlanjenošću sa nadmorskim visinama od 181-915 m. glinama i ugljonosnim naslagama. Cijela slivna površina je smještena između planinske morfostrukture Majevice na sjeveroistoku i Sprečkog polja na jugu. šljunak. pijesak. Sliv rijeke Jale se nalazi na kontaktu Panonske nizije sa sjevera i Dinarskog planinskog masiva sa juga. Kreke. preko Gornje Tuzle i Tuzle. tufovi. Sliv ove tekućice je građen uglavnom od stijena koje čine hidrološki izolatori pa su orografska razvođa ujedno i vododijelnice. Gribaje na jugoistoku te Spreče na jugu. zapadsjeverozapad. prostor Tušnja. pješčari. dok pri samom ušću rijeke Jale u rijeku Spreču kod Lukavca preovladavaju kvartarni sedimenti. "tuzlanski krečnjaci" i dr. glina i pijesak. Uzana potolina koja se pruža pravcem istok-jugoistok. alevriti kroz koje mjestimice probija proluvijalni nanos. alevritima. usjekao se u pliocene naslage predstavljene kvarcnim pijeskom.

nagibi od 5-10° na 70. (Tabela 2 i slika 3) 222 . Beograd.74 12. a od toga veći dio sliva ima nadmorsku visinu od 400 do 500 m (97. Hipsometrijske karakteristike sliva rijeke Jale Nadmorska Nadmorska Površina Površina visina (m) visina (m) % (km2) % (km2) 100-200 3. nagibi od 10-15° na 37.13 2. Ahmetbegović dva dijela.31 17. Ovdje se Tuzlanska kotlina spaja sa Sprečkim poljem.48 km2 ili 40.19 km2 ili 71. (Tabela 1.98 %). Zbog ovakvih uglova nagiba terena ovaj dio sliva odlikuje veoma snažna erozija. Smajić. utvrđeno je da su uglovi nagiba do 5° rasprostranjeni na 97. Drugi prostraniji dio doline se nalazi između Bistarca na desnoj te Bokavića na lijevoj obali rijeke Jale u dužini oko 12 km. S.07 0.12 % teritorije prezentiranog sliva.63 km2 ili 8.63 km2 ili 15. Iz prezentiranih podataka uočljvo je i to da se na nagibu većem od 20° nalazi svega 11.82 %.67 % slivne površine. Hipsometrijski pojas od 500 do 1000 m ili pojas brdskog i nisko-planinskog reljefa zahvata 68. Gornji dio doline se prostire od podnožja planine Majevice do linije MoluheMiladije u dužini oko 10 km.79 km2 ili 4. Ovaj hipsometrijski pojas zahvata 169.77 300-400 26.71 km2 ili 28.76 13.48 40.92 200-300 41.00 Izvor: Podaci dobiveni planimetrisanjem sa Topografske karte 1:200 000.90 100. Hipsometrijska karta sliva rijeke Jale Analizom vrijednosti uglova nagiba reljefa sliva rijeke Jale prezentiranih u tabeli 2. dok na nagibe od 15-20° otpada 20.35 km2 ili 29.98 800-900 0.16 400-500 97.50 km2 ili 41 % teritorije.46 500-600 30.46 1.93 11.03 Ukupno 237. blago zatalasan i brdovit prostor sa nadmorskim visinama do 500 m. pojačano spiranje i odnošenje materijala.32 700-800 5.S.88 % površine sliva. 1972.37 600-700 32. Slika 2.57 % .96 % teritorije sliva. slika 2) Tabela 1. Sliv rijeke Jale predstavlja najvećim dijelom uravnjen. Vojnogeografski institut.

Najhladniji mjesec je januar sa prosjekom od -0.1°C.63 8. Slika 3. a zatim teče prema zapad kroz široku dolinu. Karta uglova nagiba reljefa sliva Jale Prema Kepenovoj klasifikaciji klime sliv rijeke Jale pripada Cfb klimatu sa prosječnom godišnjom izotermom od 100C i prosječnom temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22 0C.2 %.9 100 Izvor: Podaci dobiveni planimetrisanjem sa Topografske karte 1:200 000. Slivno područje rijeke Jale odlikuje veoma izražen reljef sa razvijenom hidrografskom mrežom 223 .35 29. a većom količinom se odlikuje sjeveroistočno i sjeverozapadno područje prezentiranog sliva.67 5-10° 70.82 Ukupno 237.57 20° i više 11.8°C. Izvire u podnožju planine Majevice na nadmorskoj visini 728 m.3°C.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale Tabela 2. 1972.4°C.50 40. Godišnja količina padavina varira od 900 . Vojnogeografski institut. Beograd. kroz gradski dio i tuzlansku industrijsku zonu.79 4. U temperaturnom bilansu najtopliji mjeseci juli i avgust gotovo su izjednačeni. Godišnja amplituda temperature zraka ovdje iznosi 20.98 15-20° 20. Nagibi padina u slivu rijeke Jale Uglovi Uglovi Površina Površina nagiba nagiba % (km2) % (km2) 0-5° 97.63 15. U neposrednoj blizini industrijskog kombinata Lukavac rijeka Jala se ulijeva u rijeku Spreču na nadmorskoj visini 181 m. Površina sliva rijeke Jale iznosi 237. Rijeka Jala je desna pritoka rijeke Spreče i drugi je vodotok po značaju u Tuzlanskom basenu.96 10-15° 37. Sliv rijeke Jale se odlikuje ravnomjerno raspoređenim padavinama tokom cijele godine sa relativnim kolebanjem od 6. Ovaj vodotok protiče kroz naselje Gornja Tuzla i Simin Han gdje se spaja sa Požarnicom. dok je najtopliji juli sa 19. Ona je pritoka prvog reda i ujedno najduža pritoka rijeke Spreče. Dužina glavnog toka od izvorišta do ušća iznosi 37 km. a dužina slivnog područja 88 km. a razlika je svega 0.9 km2.1000 mm.

energija reljefa nije veća od 100 m. hijerarhičnosti. pored ostalog. Grabovac. Procentualno je veća pokrivenost šumskim fitocenozama sjevernog i sjeveroistočnog u odnosu na južni dio sliva. Fizičkogeografska diferencijacija se može provesti i u postupku smjene vodećih faktora gdje se na jednom nivo jedan faktor uzima kao vodeći. Na osnovu kompleksne analize oleata fizičkogeografskih elemenata poštujući princip geografske homogenosti moguće je u slivnom području rijeke Jale izdvojiti slijedeće landšaftne cjeline i to: 1. smeđa degradirana tla na glinama. lijeske. a na osnovu atributivnih svojstava navedenih elemenata izdvajaju se područja kao povoljna ili nepovoljna za određenu vrstu namjene. Najveće njene pritoke sa desne strane su: Solina. Landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom. U ovom dijelu sliva nadmorske visine ne premašuju 300 m. vegetacijskih. Uz to ima veoma izražen bujični karakter. naročito geološko-geotektonskih. odlika navedenog područja. rijeka Požarnica sa Kovačicom. U postupku diferencijacije sliva rijeke Jale na cjeline kao vodeći faktori uzeti su geološka građa i reljef sliva. a dolinske strane su pod mezofilnim šumama hrasta kitnjaka i običnog graba koje u višim zonama prelaze u biom bukovih i bukovo jelovih šuma. žutosmeđa tla na pijescima. gradu Tuzli čine i znatne ekološke probleme. Riječni režim Jale i njenih pritoka je pluvijalnonivalni.S. Geotektonske odlike i petrografski sastav su omogućili da ovaj vodotok formira asimetrično porječje sa razvijenijom desnom stranom i riječnu mrežu pravouglog tipa. sivosmeđa karbonatna tla. klimatskih. vegetacijskih. pedoloških i dr. taksonomatičnosti i dr. topole i hrasta lužnjaka. Joševica i Mramorska. ilovačama.06 m3/s i maksimalni od 268 m3/s. Landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom zahvata najniže hipsometrijske nivoe u slivnom području Jale. Landšaft mezofilnih šuma kitnjaka i običnog graba i 3. 2. Ahmetbegović i visinskim razlikama između 181 m . U područjima 224 . Složen petrografski sastav uz ostale uvjete u slivu omogučio je obrazovanje više vrsta automorfnih i hidromorfnih tala kao što su smonice. pedoloških. Jedina veća pritoka sa lijeve strane. johe. Sve važnije pritoke ulijevaju se u rijeku Jalu sa desne strane. Područje uz neposredni tok rijeke Jale pripada biomu umjereno vlažnih šuma vrbe. Tako je na profilu Tuzla u tridesetogodišnjem periodu izmjeren minimalni proticaj od 0. Fizičkogeografske cjeline Fizičkogeografske karakteristike sliva rijeke Jale su rezultat interakcijskih odnosa više fizičkogeografskih faktora. smeđa beskarbonatna tla i dr.728 m. Jala ima normalnu dolinu i njene strane se odlikuju malim padovima. Navedeni faktori u interakciji imaju značajnu ulogu u formiranju klimatskih. Svaki od navedenih faktora u postupku fizičkogeografske diferencijacije prostora može imati ulogu vodećeg faktora a to ovisi prije svega od svrhe ovog postupka. S. a padovi se kreću u intervalu od 0-50. naročito u sušnom periodu godine. na drugom drugi itd. prostranim dnom i plitkim usjecima. Landšaft montanih bukovih i bukovo-jelovih šuma. siva karbonatna i beskarbonatna tla. geomorfoloških. kao i antropogenih djelovanja tokom vremena. Ovakve oscilacije. I pored većeg broja pritoka Jala je mali vodotok. Najviše vodostaje ovaj vodotok ima u periodu od novembra do maja sa maksimumom u aprilu. ulijevaju se u izvorišnom dijelu. Pedo i biodiverzitet neposrednog područja ovog sliva u značajnoj mjeri je odraz svih fizičkogeografskih činilaca. Smajić. a najniže od juna do oktobra sa minimumom u augustu i septembru.

uglavnom vrbe. hidrografske i pedološke karakteristike ova cjelina predstavlja pogodno stanište za razvoj hrasta kitnjaka i običnog graba. Dio cjeline koji se prostire neposredno uz tok Jale i njenih pritoka odlikuje se velikom količinom aluvijuma kroz koji mjestimice izbija proluvijalni nanos. Srednja godišnja temperatura zraka u ovoj landšaftnoj cjelini iznosi oko 10 0C. lijeske i topole na koju se u višim hipsometrijskim nivoima ovog landšafta nastavlja formacija hrasta lužnjaka. žuto-smeđa tla na pijescima.5 m/s. S obzirom na geološku građu. Cjelina se odlikuje veoma složenim pedološkim pokrivače kojeg čine najvećim dijelom smeđe degradirana tla na glinama i ilovačama. Jugozapadni dio ove cjeline situiran je od ofiolita. smonice. Površina ovog areala iznosi 124 km2 ili 52 % ukupne površine sliva Jale i predstavlja najprostraniju landšaftnu cjelinu u analiziranom slivu. litohromatogena crvena i ljubičasta tla. Površina ove landšaftne cjeline iznosi 45 km2 što predstavlja 19 % ukupne površine sliva Jale. a najčešći vjetrovi su iz sjeveroistočnog i jugozapadnog pravca čija srednja brzina iznosi svega 1. smeđa beskarbonatna tla na trošnim krečnjacima. rjeđe oligocena. U vegetacijskom pogledu u ovoj cjelini dominiraju poplavne šume. Obodni dijelovi ove cjeline imaju padove do 50 pa su tu vidljive pojave kretanja. Postranstvo ove cjeline pripada prvom i drugom razredu energije reljefa (0-50 m i 50-120 m) što znači da se ova lanšaftna cjelina rasprostire na prilično uravnjenom terenu čiji su periferni dijelovi znatno zatalasani te naglo prelaze u padine hipsometrijski viših brdovitih formi. Pedološki pokrov ove landšaftne cjeline čini nekoliko vrsta dolinskih tala neposredno uz tokove Jale i Soline dok su uske doline pritoka Jale i periferni dijelovi ovog landšafta pokriveni tlima koja su svoj puni razvitak ostvarila na višim nadmorskim visinama u skladu sa dominirajućim pedogenetskim faktorima tj. Po obimu su najzastupljenije tvorevine miocene i pliocene. uglavnom serpentina sa naslagama kvartarnih sedimenata. U ovom dijelu sliva prisutna je snažna erozija. U geološkoj građi ovog landšafta dominiraju uglavnom tvorevine miocene i pliocene starosti. smeđa srednje duboka i duboka tla na karbonatnoj trošini. siva karbonatna i beskarbonatna tla na škriljcima.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale ovog landšafta (aluvijalna ravan) gdje nagibi reljefa ne premašuju 20 nema vidljivih tragova kretanja masa pa je površinsko spiranje svedeno na minimum.5 0C. klimatske. johe. a zbog ekspozicionih odnosa u navedenom landšaftu i bukovih formacija. Ovo područje ima odlike umjereno tople i vlažne klime sa toplim ljetom klasificirane po Kepenu kao Cfb klimat. Naime. U geološkoj građi ovog landšafta dominiraju tercijarne i kvartarne tvorevine. Zbog ovih i niza drugih atributa navedena cjelina se manjim dijelom odlikuje blago zatalasanim (brežuljkastim) reljefom dok je veći dio terena izrazito brdovitog karaktera. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 9. obrazovanja i očuvanja pedološkog pokrova na navedenim terenima i dr. Prosječna relativna vlažnost zraka ovdje iznosi 80 %. izraženo je spiranje i kliženje terena. zbog 225 . manje vlažniji i ima neznatno veću količinu padavina u odnosu na prethodni što je direktna posljedica razlike u nadmorskim visinama između navedenih cjelina. a prosječna godišnja količina padavina 897 mm. Nagibi padina su u ovom landšaftu mnogo veći u odnosu na prethodnu cjelinu i kreću se u intervalu od 5 do 200. Ovaj landšaft je nešto hladniji. u landšaftu mezohigtofilnih šuma kitnjaka i običnog graba. Landšaft mezofilnih šuma kitnjaka i običnog graba u slivu Jale zahvata hipsometrijske nivoe između 300 m i 500 m i kontaktna je zona između landšafta mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom na jugu i landšafta montanih bukovih i bukovojelovih šuma na sjeveru. reljef. Energija reljefa u ovom dijelu sliva je mnogo veća nego u prethodnom landšaftu i kreće se u intervalima drugog i trećeg razreda energije reljefa (50-120 m i 120-170 m). pelosoli i dr. intenzivno spiranje i pokreti masa što predstavlja veliki problem u pogledu stabilnosti terena.

Landšaftne cjeline u slivu rijeke Jale 226 . glinci i pješčari. Ovaj landšaft je znatno hladniji u odnosu na dva prethodna. S. pjeskoviti krečnjaci i laporci (E 2. (Slika 4) Slika 4. Iz prezentiranog se vidi da navedeni landšaft ima u cijelosti brdovit i značajno raščlanjen reljef predstavljen uglavnom južnim obroncima planine Majevice. a nagib padina se bitnije ne razlikuje u odnosu na prethodnu cjelinu. pojačano spiranje i odnošenje materijala što svakako umanjuje kvalitet životnog prostora u navedenom landšaftu. Prosječna količina padavina se kreće u intervalu od 900-1000 mm. u nižim. Zbog navedenih nagiba ovaj dio sliva karakteriše veoma snažna erozija. listasti glinjci. radi se o smjeni sjevernih i južnih ekspozicija u navedenom dijelu ovog landšafta. tufovi. Smajić. laporci. andeziti (M 1.3 ). Energija reljefa je također izražena. oligocene i miocene tvorevine. i bukve u kombinaciji sa jelom. pješčari. Zbog složenih fizičkogeografskih uvjeta koji vladaju u slivu navedeni landšaft predstavlja pogodnu sredinu za razvoj bukve.S.2 ) i dr. rijeđe konglomerati (Ol). rijeđe laporoviti krečnjaci (K 2 ). laporci. 170230 m i preko 240 m). Uglavnom su to pločasti krečnjaci. Landšaft montanih bukovih i bukovo-jelovih šuma zahvata najviše hipsometrijske nivoe u slivnom području Jale. U ovom dijelu sliva nadmorske visine se kreću od 500 do 800 m. eocene. Srednja godišnja temperatura zraka je niža za oko 1 0C u odnosu na landšaft mezohigrofilnih šuma sa lužnjakom i iznosi oko 9 0C. na višim hipsometrijskim nivoima ovog landšaft. Reljef se odlikuje kontinuirano velikim padovima koji u krajnjem sjeveroistočnom dijelu ove cjeline znatno premašuju 200. Dakle. a dominira treći. bankoviti kvarcni pješčari. četvrti i manjim arealom peti razred energije reljefa (120-170 m. Ahmetbegović termičkih razlika u južnom dijelu ovog landšafta ispod hrastovih formacija javlja se inverziona bukva iako je ona karakteristična za više nadmorske visine. Površina navedenog landšafta iznosi 69 km2 ili 29 % ukupne površine analiziranog područja. U geološkoj građi ovog landšafta učestvuju manjim arealom kredne.

Literatura i izvori 1. Sarajevo 1972. S. IX Kongres geologa Jugoslavije. Problem predstavlja to što su površine povoljne za gradnju već urbanizirane ili neplanski uzurpirane za druge namjene. a u zapadnom dijelu gdje su uvjeti za gradnju znatno povoljniji izgrađena su brojna industrijska postrojenja i privredni objekti.: Morfostrukturne i morfosklupturne karakteristike reljefa Bosne i Hercegovine. Conclusion Analyze results of thermal maps and numerous of measuring have shown that the most favorable areas for constructions in the presented basin are in valleys of Jala and Solina Rivers.: Prilog poznavanju geološke građe. Naučna knjiga. pa je stanovništvo prisiljeno da se naseljava u istočni dio grada koji je i onako prebukiran. Because of these and some other reasons this area has many geological problems such is environmental pollution (air. D. As a direct result of lack of environmental policy plan and not consulting experts we end up occupying western part of the city by industry complex and have large number of people moving to the eastern part that is already crowded. 2.: Hidrologija kopna. 4. ground etc). Geološki glasnik br. Sarajevo. IX kongres geografa Jugoslavije. The city can not expanded towards east because of urbanized areas and western part is occupied by industrial zone. Anđelković. Bušatlija. This area is partly stable but some parts are unstable so it requires geo-mechanic analyze of terrain to avoid possible unwished consequences. 227 . Grad se ne može širiti u pravcu istoka jer je raspoloživa površina uglavnom urbanizirana. Sarajevo. dok su ostala područja uslovno stabilna ili nestabilna. Jovanović. Zbornik radova. 1984.: Tektonska rejonizacija Jugoslavije. Beograd. sa širim osvrtom na prilike u slivu Jale i Soline. M. Rješenja ovakve kompleksne situacije moguće je potražiti u budućem kvalitetnom prostornom planiranju čiji će primarni cilj biti kvalitetna organizacija životnog prostora. unlike the other areas there are conditionally stable or unstable. Parts of Jala basin in higher elevation are also packed with large number of houses causing dirt slide because of big inclination. Salvation of this very complex situation can be resolved by organizing qualitative environmental planning with main focus on better quality of living space which would also provide better results in economical aspects. evolucije i tektonike tuzlanskog bazena. 1978. water. Č. tla i dr). a ona bi zasigurno dala pozitivne rezultate i sa ekonomskog aspekta. Main problem is that favorable areas are already urbanized and occupied without planning for other purposes. Zbog nepostojanja politike prostornog razvoja i nekonsultiranja struke danas je u ovom području industrija smještena na najpovoljnijem građevinskom zemljištu.. geneze. a odnose se prije svega na zagađenost životnog prostora (zraka.Fizionomska diferencijacija sliva rijeke Jale Zaključak Rezultati analize tematskih karata i brojnih mjerenja pokazali su da se najpovoljnija područja za gradnju u prezentiranom slivu nalaze u dolini rijeke Jale i Soline. To su uslovno stabilni i nestabilni tereni pa je prije gradnje bilo kakvog objekta potrebno uraditi geomehaničku analizu terena da bi se eventualno izbjegle neželjene posljedice. 30. I. Čičić. 1987. Zbog ovih i niza drugih problema ovo područje se odlikuje brojnim geoekološkim problemima. Dukić. vode. Dijelovi sliva rijeke Jale sa višim nadmorskim visinama su također izgrađeni stambenim objektima ali zbog velikih inklinacija javljaju se klizišta koja uvjetuju brojne probleme. 3.

8. Geografski fakultet. 1934-1935. Beograd.: Geološko tektonske karakteristike Sjeverne Bosne. Beograd. Đ. S.: Geologija Bosne i Hercegovine. str. Vidović.: Rijeka Krivaja – Potamološka razmatranja. 13. 2005.: Postanak i struktura tuzlanskog bazena. 1963. Marković. 16. Naučna knjiga.: Geomorfologija. Č. Soklić.. Knj. 11. Školska knjiga.: Klimatogeni ekosistemi Bosne I Hercegovine. Đ.S. Geoinstitut. T. S. M. Geografski pregled. 1983. Sarajevo. F. 38-49. Smajić. Sarajevo. GGD. Filipčić. Zagreb. Ahmetbegović 5.: Spreča. Spahić.. Beograd. IX kongres geologa Jugoslavije. Sarajevo. I. 33-34. J. 9.: Osnovi primjenjene geomorfologije. 10. P.: Klimatologija. 2003. Geografski pregled sv. Manojlović. Beograd. Jovanović. Geološki glasnik. 12. 6. Petrović.: Klimatske karakteristike Tuzle. 1979. Sarajevo. XX i XXI. I. 7. D. 14. Knj. Sarajevo. 15. 228 . Šegota. Paunković. str. 1993. Smajić.: Biogeografija Jugoslavije. Katzer. 1978. 1926. Zbornik radova Prirodnomatematičkog fakulteta. M. M. Svezak Geografija. R. 25. Tuzla.: Geotektonsko poznavanje terena BiH. 10. 1981. Sarajevo. Marković. Lakušić.: Fizička geografija Jugoslavije. Godina II. S. Broj 2. A. 1990. 1981. 41-65. 1964. Beograd. Geoinžinjering. 17. Matvejev.

Beograd Sažetak U radu se govori o profesionalnom razvoju nastavnika geografije kao kontinuiranom i doživotnom procesu koji predstavlja ličnu obavezu svakog nastavnika. education. Institut za pedagoška istraživanja. in regard to their advanced training through direct work. profesionalni razvoj.Zbornik radova PMF 4 i 5. The second part is dedicated to postinitial professional development of geography teachers. obrazovanje. Članak predstavlja rezultat rada na projektu »Obrazovanje za društvo znanja«. Rad je tematski podeljen u tri celine. while the third part refers to contents and methods of advanced training for geography teachers in Europe. Summary This paper is about geography teachers’ professional development as a sustained and lifelong process that portrays a personal commitment for each teacher alone. 1 Napomena. sa posebnim osvtrom na osnovno obrazovanje nastavnika geografije u zemljama jugoistočne Evrope. with special reference to their elementary education in the countries of South-East Europe. The first part considers initial education of geography teachers in European countries. Mr. čiju realizaciju finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. dok se treći deo rada odnosi na sadržaje i metode stučnog usavršavanja nastavnika geografije u Evropi. broj 149001 (2006-2010). The paper is divided in three thematic parts. . odnosno njihovom usavršavanju kroz neposredan rad. Dušica Malinić. Drugi deo rada posvećen je postinicijalnom profesionalnom razvoju nastavnika geografije. U prvom delu razmatra se inicijalno obrazovanje nastavnika geografije u zemljama Evrope. Đurđica Komlenović. 229 – 236 (2007-2008) Originalni naučni rad ORGANIZACIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA GEOGRAFIJE U ZEMLJAMA EVROPE 1 ORGANIZATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY TEACHERS IN THE EUROPEAN COUNTRIES Dr. Ključne reči: nastavnik geografije. Key words: geography teacher. professional development.

koji svojim stručnim i didaktičko-metodičkim kompetencijama direktno utiču na efikasnost obrazovanja. a najveći deo vremena provode na časovima gde ih iskusni nastavnici upoznaju sa budućim zanimanjem. uzimajući u obzir kvalitet onih koji pomažu i podržavaju proces učenja.5 godina. već te veštine stiču i razvijaju u praksi odnosno. a posebno: način organizovanja procesa nastave. 2007). ličnost nastavnika. Neosporno je da se poželjne nastavničke kompetencije stiču. u učionici. D. oblicima organizovanja nastavnog i vannastavnog rada. Važno je napomenuti da u univerzitetskoj nastavi dominiraju verbalne metode rada. Ovaj podatak ukazuje da se budući nastavnici školuju kao predmetni specijalisti. praktični ili eksperimentalni stručni rad sa studentima u značajnoj meri je zapostavljen. 2006). gde traje 6. Organizacija studentske metodičke prakse (hospitovanja) u zemljama Evrope veoma se razlikuje. prezentuju se teorijski i praktično i obuhvataju od 70% do 96% nastavnog vremena. Kreatori obrazovne politike kvalitet škole najčešće sagledavaju kroz ostvarenost postavljenih obrazovnih ciljeva i ishoda u nastavi. uglavnom. dok je problemski pristup. podrška učenikove porodice (Малинић. U većini evropskih univerzitetskih centara. individualne karakteristike učenika. istraživački. Dakle. nastava se realizuje kroz klasične oblike rada (predavanja) i teorijske vežbe. dok je ostatak vremena namenjeno psihološko-pedagoškim sadržajima. Sadržaji geografske nauke u nastavi. fleksibilnost u radu i otvorenost za promene. Na većini univerziteta čak su i vežbanja iz psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta teorijskog karaktera. u inicijalnom obrazovanju studenti se ne osposobljavaju da koriste aktivne nastavne metode i savremenu nastavnu tehnologiju. ali je ključno pitanje kako doći do kvalitetne nastave koja obezbeđuje veću uspešnost učenika u školskom radu.Đ. Najčešće je organizovana u semestru koji sledi nakon izučavanja pedagoške grupe predmeta ili po okončanju akademskih studija i traje od nekoliko sati (zemlje jugoistočne Evrope) do nekoliko nedelja ili duže (Nemačka). aktivnih oblika rada i savremene obrazovne tehnologije. Posebno značajnu ulogu imaju nastavnici. Jedno od najvažnijih pitanja školske prakse je kako nastavu učiniti što efikasnijom. tradicionalnim nastavnim metodama i oblicima nastavnog rada. poznavanje i korišćenje savremenih nastavnih metoda. razvijaju i usavršavaju u procesu inicijalnog i postinicijalnog/doživotnog obrazovanja. slušaju predavanja o nastavnim principima. odnosno predavanja i tumačenja nastavnika. U svim zemljama strukturu u studentske metodičke prakse čine dva dela: (1) poseta školi i prisustvo časovima geografije i (2) praktični rad u učionici. a osposobljavanje za njihovu primenu u nastavnom procesu je zapostavljeno. to znači da budući studenti. Pored inicijalnog obrazovanja od četiri i po godine. uz dominatno izučavanje akademskih geografskih disciplina. U državama Evrope.Komlenović. pedagoške veštine. dok je osposobljavanje za raznovrsne nastavničke uloge i zadatke marginalizovano (Klašnja. inicijalno obrazovanje budućih nastavnika geografije najčešće traje od 4 do 5 godina. Drugi deo prakse 230 . pedagoškom dokumentacijom. Različiti modeli nastave zalažu se za različite ciljeve školovanja. Malinić Inicijalno obrazovanje nastavnika geografije u evropskim univerzitetskim centrima Nastava zauzima centralno mesto u školi i predstavlja složen i dinamički odnos u kome se dolazi do određenih rezultata. Pod nastavničkim kompetencijama najčešće se podrazumevaju: stručnost. Prilikom boravka u školi studenti se upoznaju sa školskom zakonskom regulativom. Istraživanja su pokazala da na efikasnost nastave utiču brojni faktori. osim u Nemačkoj. obrazovni sadržaji. nastavnici geografije u Nemačkoj na akademskim studijama imaju obavezne i dve godine pripravničkog staža.

psiholoških i metodičkih znanja i veština. koji traje od 6 do 12 meseci. 2007). Zasnivanjem radnog odnosa u školama. odnosno. studentima se izdaje potvrda koja ne sadrži ni jedan kvalitativni pokazatelj njihovog rada. Nastavna sekcija Internacionalne geografske unije dala je preporuke koje se odnose na modernizaciju i unapređivanje kvaliteta inicijalnog obrazovanja i uvođenja u rad nastavnika geografije. Sve ovo ukazuje da institucije koje obrazuju buduće nastavnike geografije nemaju dovoljno interesovanja za osnaživanje inicijalnog didaktičko-metodičkog obrazovanja koje je neophodno budućim nastavnicima. što se može smatrati i imperativom savremenog obrazovanja. inicijalno obrazovanje nastavnika geografije najčešće traje 4 godine i nije se menjalo niti usaglašavalo sa savremenim promenama i potrebama nastavničke profesije. 2007) ili ispit za nastavničku licencu. savet ili uputstva od iskusnih nastavnika ili stručne službe u školi. Potencira se nužnost osnaživanja i inoviranja načina i oblika usavršavanja uz rad. U zemljama jugoistočne Evrope pripravništvo nije sastavni deo inicijalnog obrazovanja. predviđeno je da mladi nastavnici stiču znanja i iskustva o nastavničkoj profesiji. vrednovanja rada i profesionalnog napredovanja nastavnika koji treba da odgovore svim savremenim profesionalnim izazovima (Rawling. a koji bi trebalo da bude pod mentorskim nadzorom iskusnog nastavnika geografije. da ih primenjuje u svom radu i da prihvata inovacije u nastavnom procesu (Рудић. kao i nastavom na tim nivoima. 1995/96). budući da ne doprinosi didaktično-metodičkom obrazovanju i modernizaciji nastave geografije. uspostavljanja sistema praćenja.Organizacija profesionalnog razvoja nastavnika geografije u zemljama Evrope odnosi se na neposredan rad studenata u školi. pedagoga i/ili psihologa. Ne treba zaboraviti da u ovom periodu pripravnici retko kada dobijaju adekvatnu pomoć. dok sadržaji predmeta pedagogija. psihologija i metodika nastave nisu usaglašeni i obuhvataju od 4-10 % nastavnog vremena. pa zato često u radu pripravnika postoji šarenilo u primeni metoda i oblika rada. pre svega. izvode profesori različitih užih (geografskih) specijalnosti koji nisu imali neposredan nastavnički kontakt sa školom i koji se nisu bavili bazičnim (obaveznim) i srednjim obrazovanjem. Nesumnjivo je da ovakva organizacija inicijalnog obrazovanja ne odgovara savremenim potrebama društva. Naime. uz mentorski nadzor oni pripremaju i izvode nastavni čas geografije. U zemljama jugoistočne Evrope. kao ni podizanju opšte i pedagoške kulture budućih nastavnika. 2007). Inicijalno obrazovanje nastavnika u zemljama jugoistočne Evrope. Zato je neophodno. Zbog toga je važno podsticanje interdisciplinarnosti i kooperativnosti u radu. najčešće. Važno je napomenuti da metodiku nastave geografije. Ovakvo stanje u akademskom obrazovanju nastavnika ne može da doprinese savremenim potrebama obrazovanja i društva u celini. Nastavna praksa ili hospitovanje studenata je formalnog karaktera. od nastavnika se očekuje da unapređuje kvalitet i efikasnost obrazovanja. Otuda je ovakav vid organizovanja metodičke prakse formalnog karaktera i može se smatrati ne odgovarajućim. Po obavljenom praktičnom radu/praksi. svršeni diplomci počinju pripravnički staž. sve je jasniji zahtev za modifikovanjem i osavremenjivanjem pedagoških. da prati naučna i tehnička dostignuća. U bazičnom obrazovanju nastavnika dominiraju sadržaji geografske nauke. koji mora da bude usmeren ka profesionalnom razvoju akademskih znanja i veština potrebnih za obavljanje nastavničkog poziva. inoviranje kurikuluma za obrazovanje nastavnika. Dakle. Usled nedostatka primera dobre prakse značajno opada i kvalitet same nastave i ne razvija se dobra osnova za dalje stručno usavršavanje nastavnika. Pogotovu što se od nastavnika očekuje da bude nosilac promena u obrazovnom sistemu (Станковић и Павловић. razvoj timskog 231 . nakon čega uz preporuku mentorskog tima oni polažu pripravnički ispit (Рудић. U toku ovog perioda. koji najčešće nisu adekvatni predviđenim ciljevima i ishodima nastave.

Francuska. Oblici i načini organizovanja ovog vida profesionalnog razvoja planiraju se u svim državama Evrope i na svim nivoima.Komlenović. razvijaju veštine i sposobnosti koje treba da odgovore bržim promenama i izazovima sve zahtevnijeg društva. Udruženja geografa na regionalnom. U novije vreme. simpzijumi. odnosno. kao što su Pedagoški i drugi instituti u Rusiji i u zemljama Istočne Evrope ili nastavničke asocijacije i organizacije. čime se uspostavlja kontinuitet sa inicijalnim obrazovanjem. Na ovaj način. u mnogim zemljama Evrope prisutno je tradicionalno shvatanje profesionalnog razvoja nastavnika koje karakteriše: (1) kratak period inicijalnog obrazovanja.  Mobil teacher training – mobilno usavršavanje. istraživanja i unapređivanja škola i sistema obrazovanja uopšte (Klašnja. praktičnog rada i istraživačkih delatnosti u kome se dopunjuju znanja. Profesionalni razvoj nastavnika geografije. U većini zemalja Evrope profesionalni razvoj nastavnika geografije odvija se na nekoliko načina:  Cascade training – kaskadno usavršavanje. Portugalija) stručno usavršavanje se organizuje na matičnom fakultetu. literatura) omogućavaju nastavnicima geografije da saznaju novine u nauci. u zemljama Evrope. veoma se razlikuje. 232 . Negde se formiraju posebni. Organizovane su ekipe instruktora koje edukuje veće grupe nastavnika na lokalnom nivou. (2) marginalizovan značaj kontinuiranog razvoja nastavnika. nastavnički centri u Velikoj Britaniji. Najčešće se odvija u vanuniverzitetskim ustanovama. Malinić rada. kao i osnaživanje socio-psiholoških komponenti nastavničkih veština Nova obrazovna politika koja se odnosi na inicijalno obrazovanje nastavnika prisutna je u gotovo svim zemljama Evrope. namenski projekti nacionalnih ili međunarodnih organizacija u koje se uključuju pojedinci ili ekipe nastavnika i školske ustanove u saradnji sa lokalnim institucijama. vladine i nevladine agencije i mediji. evropskom i svetskom nivou (kongresi. 2004). Kontinuirano. Francuskoj. vrlo uspešno stručno usavršavanje za nastavnike geografije osnovnih. Međutim. Usavršavanje nastavnika geografije uz rad Usavršavanje nastavnika u toku rada je kontinuirani proces i predstavlja ličnu obavezu svakog pojedinca. Italiji. počev od lokalnog do centralnog (državnog) nivoa. U manjem broju zemalja (Nemačka. naročito zbog velike šarolikosti u kvalitetu stručnog i pedagoškog obrazovanja (Комленовић. dok didaktičkometodička pitanja nisu u sferi interesovanja ovih asocijacija. D. 2000). Španiji. dinamičan i trajan proces učenja. To je otvoren. Istraživanja ukazuju da inicijalno obrazovanje ne može da bude dovoljno za celokupnu nastavničku karijeru. Male grupe eksperata obučavaju veće grupe savetnika.Đ. srednjih i učiteljskih škola realizuje Kraljevska škola za pedagoške studije u Danskoj (Усавршавање наставника у европским земљама. (3) nedovoljna povezanost inicijalnog obrazovanje i profesionalnog razvoja nastavnika i (4) nepostojanje sitemske veze između inicijalnog obrazovanja nastavnika. nastavnici zadovoljavaju potrebu za akademskim sadržajem obrazovanja i ujedno se praktično obučavaju. 2007). nadzornika i predavača u školama na regionalnom ili lokalnom nivou. uvođenje inovacijskih metoda i oblika rada. usavršavanjem nastavnika geografije bave se razne profitabilne i neprofitabilne organizacije.

Ovakvi programi sadrže didaktičke inovacije. S tim u vezi zemlje Evropske unije usvojile su 2001. (2) olakšan pristup svim sistemima i (3) otvaranje sistema ka spoljnom svetu (The concrete future objectives of education and training systems. U pojedinim zemljama ovakav vid stručnog usavršavanja je regulisan zakonskom regulativom i obavezan je za nastavnike. finansijskom situacijom zemlje i škole. 2004). 2007). inicijalnim obrazovanjem i ličnim afinitetima nastavnika. prema nalazima nekih istraživanja. Ovaj način stručnog usavršavanja podrazumeva evaluaciju i kriterijume za napredovanje nastavnika. ograničeno ili je zanemareno duži vremenski period. Nastavniku se ponuđeni moduli    sa sadržajima koji su diferencirani po nivou složenosti i sa očekivanim ishodima. satelitske komunikacije. In-service further training – dalje obrazovanje. koji je dostupan svima i koji je usklađen sa savremenim dostignućima (Станковић. svakako je i stručno usavršavanje nastavnika koje je često neadekvatno. 233 . audio i video kasete. mogu da steknu diplomu višeg nivoa. nastavnim sadržajima. prepušteno je slobodnom izboru nastavnika (Комленовић. Činjenica je da stručno usavršavanje treba da bude u skladu sa: strategijom obrazovanja. Д и Б. kao i ostali vidovi. računari. Sadržaji i metode profesionalnog razvoja nastavnika geografije Jedan od apostrofiranih problema u obrazovanju. nove metode i oblike rada. Ovakav vid usavršavanja ima za cilj da se nastavnici redovno informišu o novinama u: školskom zakonodavstvu. Distance training . evaluacijom učeničkih postignuća. nove nastavne programe kao i novine iz geografske nauke. Mišljenja eksperata koji se bave obrazovanjem i iskustva nastavnika potvrđuju da su najkvalitetniji oni vidovi stručnog usavršavanja koji objedinjuju teorijske sadržaje i praktičnu obuku uz aktivno učešće nastavnika. pedagoški časopisi i listovi. 2007). ujedno i potreba. 2001).Organizacija profesionalnog razvoja nastavnika geografije u zemljama Evrope  Modular training – modularno usavršavanje. Continuing education – kontinuirano obrazovanje koje se ostvaruje preko kurseva i seminara.obrazovanje na daljinu. nastavnim planovima i programima. Ostvarenost ovih ciljeva evaluiraće se definisanim kvantitativnim i kvalitativnim indikatorima koji treba da posluže većini zemalja da izrade sveobuhvatne strategije profesionalnog razvoja nastavnika (Klašnja. godine. Kontinuiranim obrazovanjem nastavnici stiču nova znanja i veštine. potrebom i vrstom škole. godine tri strateška cilja obrazovanja i obuke nastavnika koje je potrebno realizovati do 2007. Najčešći razlozi su: mišljenje ili volje direktora škole. Ovaj način usavršavanja najprisutniji je u Velikoj Britaniji. nastavnici imaju izraženu potrebu za profesionalnim razvojem kao kontinuiranim procesom. podrazumeva program za proširivanje i dopunjavanje znanja iz geografije. Ovi strateški ciljevi podrazumevaju: (1) unapređivanje kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja i obuke u zemljama EU. Posebno je značajno naglasiti da. problemi kod obezbeđenja zamene časova (u vreme nastavnih dana) i nedostatak finansijskih sredstava. diskovi. Za ovaj vid usavršavanja koriste se razni mediji. Павловић. U nekim zemljama Evrope ovakav vid stručnog usavršavanja.

Tribine su najčešće tematskog i teorijskog karaktera. individualna i grupna nastava za učenje na osnovu sposobnosti učenika) 5. 2 i 3). Na ovaj način. nastavnicima za dodatnu kvalifikaciju i nastavnicima različitog nivoa obrazovanja (Komlenović. nastavnici dobijaju nova znanja iz sveta nauke. Predmetni kurikulum (struktura. Seminari su najčešće tematski organizovani i obuhvataju sadržaje i aktivnosti iz sledećih oblasti: 1. postoje razlike u obliku i kvalitetu nastave u inicijalnom obrazovanju i u načinu prenošenja znanja i veština budućim nastavnicima geografije. nevladine organizacije i asocijacije. Svakako. u zemljama Evrope daje se veći značaj obrazovanju. Didaktika i metodika geografske nastave (ocenjivanje. nastavnička udruženja. 2004). sadržaj) 2. nove tehnologije. već i široj zainteresovanoj javnosti. Malinić U novije vreme. Stručno usavršavanje nastavnika geografije u zemljama Evrope najčešće je organizovano putem tribina i seminara koji su namenjeni različitim ciljnim grupama: pripravnicima. Evaluaciji programa stručnog usavršavanja daje se veliki značaj. dok iskusni nastavnici iz škola osnažuju didaktička i metodička iskustva polaznicima seminara. direktori škola i stručni saradnici. nastavnicima sa značajnim radnim iskustvom. Najčešće su to centri ili pedagoški zavodi za stručno usavršavanje. Seminari se najčešće evaluiraju na osnovu upitnika koji popunjavaju polaznici u toku ili na kraju seminara. U stručnom usavršavanju učestvuju: inspektori. Organizator seminara obrađuje podatke.Komlenović. Geografi koji su stalno zaposleni u centrima ili zavodima za stručno usavršavanje poseduju veliko i kvalitetno iskustvo u nastavi i dodatno su specijalizovani za stručno usavršavanje. Oni su nadležni za usavršavanje vezano za obrazovnu politiku i novine u obrazovanju. uključujući i kompjutere) 3. 2003). oblici učenja. U nekim zemljama. rad sa obdarenom decom. evaluacija se vrši interno. organizuju ih stručna udruženja i namenjene su ne samo nastavnicima geografije. Zbog angažmana u specijalizovanim ustanovama za stručno usavršavanje. Saradnja na relaciji nastavnik-roditelj: (Комленовић. Izrada nastavnih sredstava 4. radioničarskog dela gde se teorijska znanja i veštine osnažuju ili dopunjuju. Multikulturalizam i evropska dimenzija u obrazovanju 8. položaju škole u društvu i razvoju nastavničkog poziva. savetnici. Obrazovna i psihološka problematika (deca sa posebnim potrebama. objavljuje ih i na osnovu 234 . Očuvanje prirodnog okruženja i zdravlja 6. interaktivne nastavne metode i savremeni oblici rada. odnos nastavnik-učenik. nastavnici-edukatori u svojim školama imaju smanjen obim nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Posebne specijalizacije iz geografskih disciplina 7. U većini zemalja Evrope prioritet se daje saminarima koji su direktno vezani za inovacije u nastavnom procesu (stavke: 1. Sve ove institucije najčešće angažuju predavače i edukatore iz svoje ili drugih sredine. Seminare za nastavnike u srednjim stručnim školama mogu organizovati institucije iz lokalne sredine koje su direktno zainteresovane za određeno područje rada (Усавршавање наставника у европским земљама.Đ. Vaspitno usmeravanje i profesionalna orijentacija 9. Seminare organizuju ustanove koje se razvijaju i usavršavaju u skladu sa državnom politikom i njenim odnosom prema obrazovanju. Većina seminara se sastoji od teorijskog i praktičnog. određene organizacione jedinice pri ministarstvima prosvete. D. 2000). Obično su angažovani za organizacione i tehničke poslove na seminaru. problemska nastava. U ulozi predvača su najčešće nastavnici i predavači sa institucija na kojima se stiče inicijalno obrazovanje. radom ekstertnih timova ili u formi inspekcije. nadzornici.

2005). solidarnosti i širenju geografskog horizonta. kao i lična 235 . odnosno. Postinicijalno obrazovanje i usavršavanje vezuje se za institute. Zato je neophodno osmisliti programe za razmenu nastavnika. Znanja i iskustva koja nastavnici stiču u procesu stručnog usavršavanja vrednuju se na način na koji ih nastavnik primenjuje u nastavi i mogu da utiču na profesionalno napredovanje pojedinaca. doživotno usavršavanje je zakonom regulisano pravo i obaveza svakog pojedinca i pokriva sve oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja. U razvijenim zemljama. razumevanju. iskusni nastavnici iz škola ili stručnjaci iz ostalih sfera društvenog života koji su zainteresovani za obrazovanje i usavršavanje nastavnika. radionica i slično. Svetska banka. a u nekim državama utiče na lično profesionalno napredovanje.čiji su korisnici nastavnici geografije iz osnovnih i srednjih škola (najbrojniji su nastavnici iz Austrije. stručna udruženja nastavnika. predlog novih tema. Na evropskom nivou. geografska znanja i oskudna psihološko-pedagoška i metodička znanja i veštine. počev od osnovnog/inicijalnog. razne nevladine asocijacije i organizacije. Edukatori su eksperti iz nauke. programe za studijske boravke i putovanja u matičnoj zemlji. lokalne zajednice i drugih organizacija. postoje namenske stipendije međunarodnih organizacija (Evropski savet. usvojeni su strateški ciljevi obrazovanja i obuke nastavnika svih profila koji treba da doprinesu kvalitetu i efikasnosti sistema obrazovanja na nivou Evrope i u pojedinačnim zemljama. pripravništva ili uvođenja u rad. potrebe nastavnika. lokalne sredine. da je proces evaluacije seminara veoma kompleksan segment strategije unapređivanja rada nastavnika. Evaluacioni listi najčešće sadrži pitanja koja se odnose na: očekivane ishode. Inicijalno obrazovanje nastavnika organizovano je na univerzitetskim institucijama. vrednovanje pojedinačnih predavanja ili radionica. Za sada. usavršavanja uz rad do profesionalnog napredovanja nastavnika. Ovakav način stručnog usavršavanja može značajno doprineti jačanju međunarodne saradnje. u okruženju i na širem prostoru.Organizacija profesionalnog razvoja nastavnika geografije u zemljama Evrope rezultata procenjuje da li je ostvaren postavljen cilj. a najčešće se odvija preko tribina. Poseban vid usavršavanja nastavnika obuhvata praćenje naučne i stručne literature. oblike i načine stručnog usavršavanja najčešće utiču državna politika u oblasti obrazovnog sistema. a koji prijavom na konkurs ostvaruju učešće na projektima tih organizacija. časopisa. zavode. Problem kod ovakvog tipa evaluacije može predstavljati neadekvatna kritičnost nastavnika (preterano blag ili strog kriterijum vrednovanja). Važno je napomenuti. seminara. radionica. za sada ne postoji konsenzus oko koncepcije i strukture stručnog usavršavanja nastavnika geografije. Na organizaciju. na osnovu čega može da se utiče na poboljšanje kvaliteta budućih seminara. pogotovu ako se ima u vidu da je njegova metodologija nedovoljno razrađena. što može dovesti do nerealnih zaključaka o kvalitetu seminara u celini ili nekih njegovih delova Polaznicima seminara poseban problem stvara samoevaluacija odnosno. Holandije i Norveške). studijskih putovanja i razmene nastavnika. finansijska orijentacija škole. Usavršavanje nastavnika geografije potrebno je internacionalizovati i u njega ugraditi evropsku dimenziju (Komlenović. Zaključak Profesionalni razvoj nastavnika. Za ovakav vid stručnog usavršavanja neophodna je finansijska podrška škole. iako po njegovom završetku nastavnici dobijaju sertifikat koji ima određenu težinu. obrazovne institucije imaju razvijenu izdavačku delatnost i preko praktikuma. polaganje testa nakon završetka seminara. UNESKO) i instituta. koje pružaju veoma stručna. medija i informatičke mreže novine iz nauke i nastave prenose daljim korisnicima. i za ovakve seminare prijavljuje se mali broj polaznika. zbornika radova. Međutim.

8. The International Journal of Social Education. M. 4. i S. у С.): На путу ка друштву знања (119-132). стр. Д и Б. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet. 11. 3. Đ. Комленовић. doktorska disertacija. The concrete future objectives of education and training systems (2001): Brisel: Savet evropske zajednice. 9. Number 2. (12-32).Đ. 129 -134. Ђ. Станковић. С. Malinić motivacija nastavnika. (2005): Европска димензија у настави географије у Стаменковић. (2004): Професионални развој наставника. Београд: Институт за педагошка истраживања. Klašnja. 10. Комленовић. Beograd: EDP i CIDA. Глобус. 29. Рудић..Komlenović. D. Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања и Интерсистем. (прир): Србија и савремени процеси у Европи и свету (177-188): Београд: Географски факултет. kao i razvoj učeničkog potencijala. (2003): Organizacija geografske nastave u školskim kurikulumima u svetu i primena iskustava u nastavi geografije Srbije. 6. 10. В. Д. Vol. Малинић. Максић (прир. Rawling. Крњајић (прир): Претпоставке успешне наставе (229-254). Београд: Институт за педагошка истраживања. pp. Komlenović. E. бр. и С. 236 . (2006): Узроци школског неуспеха. of the Nacional Curriculum in England and Wales. 5. и М. (2007): Развој наставе географије у Србији. Усавршавање наставника у европским земљама (2000) Београд: Министарство просвете. S. Literatura 1. (1995/96): A School Geography for the Twentry-First Century? The Experience 7. Павловић (2007): Нове улоге и професионални развој наставника у времену промена у Гашић-'Павишић С. 2.. Ђ. D. Грчић. Mijatović (prir): Stručno usavršavanje: iskustva edukatora za edukatore (19-37 ) . Ne sme se zaboraviti činjenica da kvalitetan obrazovni sistem zahteva visoko obrazovane nastavnike koji podržavaju socijalne i kulturne dimenzije obrazovanja. (2007): Profesionalni razvoj nastavnika u evropskim zemljama u VanBalkom.

Ova najavljena. upoznati studente s devastirajućim efektima genocida na lokalne zajednice u BiH. autor nudi ideje i konkretne prijedloge kako se slične inicijative . i. kao popularni.djeluj lokalno!“ .po onoj „Misli globalno . koje je prošloga ljeta bilo lokacija desetodnevnog boravka i terenskog istraživanja australskih studenata i njihovih predavača. cilj ovog rada je ukazati na stvarni potencijal koje iskustveno učenje i etnografsko-istraživački rad mogu imati na iniciranje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama afektiranim genocidom. Projekat je imao za cilj. jačanje lokalnih zajednica Abstract Last year. The ethnographic research elaborated on in the paper relates to a destroyed village in Podrinje. potpuno uništeno. kratkoročna posjeta malobrojnim povratnicima. Anthropology and Social Inquiry The University of Melbourne Victoria 3010 Australia Abstrakt Prošloga ljeta. Ron Adams. „pronaći“ i održati u novim društveno-političkim okolnostima. inovativni nastavni metod u visokom obrazovanju. demografski devastirane i socijalno marginalizirane lokalne zajednice u dalekoj istočnoj Bosni. U zaključku.bazirane na kreiranju i ispitivanju znanja u praksi . mladih ljudi povezanih uzajamnim osjećajem univerzalne odgovornosti . Etnografsko istraživanje. Kroz kritički osvrt na iskustveno učenje.e.mogu upotrijebiti kao nastavni metod ali istovremeno i način podrške i jačanja lokalnih zajednica koje su predmet izučavanja.postali su aktivisti i zastupnici jedne „nevidljive“. etnografsko istraživanje. School of Philosophy. 237-250 (2007-2008) Originalni naučni rad INOVATIVNI NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE IZVAN UNIVERZITETSKIH UČIONICA: "ISKUSTVENO UČENJE" KAO NASTAVNI METOD U VISOKOM OBRAZOVANJU I NAČIN PODRŠKE LOKALNIM ZAJEDNICAMA KOJE SU PREŽIVJELE GENOCID U BIH TAKING HIGHER EDUCATION BEYOND THE CLASS ROOM: EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION AND CAPACITY BUILDING IN POST-GENOCIDE COMMUNITIES IN BIH Hariz Halilović. developed and successfully implemented a research/educational project as a subject for a group of Australian university students studying social anthropology. zajedno sa svojim kolegom prof. Ron Adamsom. u ovo nekad živopisno selo na Drini. Ključne riječi: iskustveno učenje. kreirao i uspješno realizirao istraživačko-obrazovni projekat/predmet iz socijalne antropologije namijenjen grupi studenata iz Australije. iskustvenim učenjem (experiential learning) i terenskim istraživanjem. The aim of the project was to enable the students to learn about devastating effects of genocide on the local communities in BiH through ‘experiential learning’. learning based on their first-hand experiences while conducting fieldwork in those communities. 25 „stranaca“. autor ovog rada je. together with his colleague Prof. je vezano za jedno. the author of this paper. which was location of a ten-day-long fieldwork conducted by the students and . iz prve ruke tj.Zbornik radova PMF 4 i 5. Bez obzira na geografsku udaljenost i kulturološke različitosti. podrinjsko selo. a koje se pokušavaju rekonsturirati. elaborirano u radu. rezultirala je nizom plodotvornih aktivnosti za vrijeme i nakon boravka u selu.

cilj ovoga rada je da ukaže na stvarni potencijal koji znanstveno-istraživački i obrazovni rad imaju na iniciranje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama nakon genocida. Despite the geographical distance and cultural differences.siu. 450 BC.piaget.edu/~deweyctr/.pl/index.e. Više o idejama ovog utjecajnog filozofa može se naći na webstranici The Jean Piaget Society: http://www. Vidim i sjetim se. the author offers some ideas how similar initiatives – based on creating and testing knowledge in practice – could be applied as both teaching method and a way to empower local communities. demographically decimated and socially marginalised local community in faraway eastern Bosnia. iskustveno učenje – je sigurno najstariji pedagoški metod. ‘re-discover’ and sustain themselves in the new socio-political realities.org/. Neki od radova ovog istaknutog filozofa obrazovanja poput ‘Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education’ i ‘Moral Principles in Education’ su dostupni na webstranici Project Gutenberg: http://www. David Kolb (1984. 4 Kurt Zadek Lewin (1890 . young people sharing mutual commitment to universal responsibility as per ‘Think global . Confucius c.) 2 John Dewey (1859 –1952) je bio lider progresivnog obrazovanja u SAD početkom XX stoljeća. utemeljitelj socijalne psihologije. In conclusion. Više o idejama ovog znanstvenika može biti nađeno na oficijelnoj webstranici The Kurt Lewin Center for Psychological Research (http://www.ukw.n. the aim of this paper is to point out to the real potential that experiential learning and ethnographic research can have on fostering a positive change in postgenocide communities trying to reconstruct. iskustveno učenje je 1 Prevedeno s engleskog: I hear and I forget. Više o radu John Dewey-a može se naći na web stranici The Center for Dewey Studies: http://www.htm.1947).php) ili na linku. 1995..lewincenter. This short-term visit to the once vibrant and picturesque village in Drina Valley has resulted in many positive outcomes during and after the visit. Uradim i razumijem“. Jedna Konfučijeva izreka. Zahvaljujući njegovom radu.edu. američki teoretičar pedagogije. 2001). By critically reflecting on experiential learning as an increasingly popular teaching method in higher education. je autor niza publikacija iz oblasti epistemologije. I see and I remember. poznat po svojim teorijama o učenju i znanju. razvio je pedagoški model tj.H. 1 Uzimajući ovu jednostavnu mudrost kao idejnu platformu te oslanjajući se na ideje John Dewey-a 2 . I do and I understand.http://www. empowerment of local communities Uvod Ovaj rad predstavlja sintezu teorije iskustvenog učenja i personalnog narativa o jednom studijskom putovanju u Bosnu i Hercegovinu (BiH). U uvodu ovoga rada najprije će biti sažeto predstavljena teorijska podloga tj. 238 . Poznat je po svom radu iz oblasti filozofije te jedan od utemeljitelja filozofske škole pragmatizma. Experiential learning ili learning by doing – tj. koja datira oko 450 godina p. kaže: „Čujem i zaboravim. pedagoški pristup ovom projektu baziranog na iskustvenom učenju (experiential learning). Halilović their teachers. 3 Jean Piaget 1896 –1980).gutenberg.org/thinkers/etlewin. Jean Piaget-a 3 i Kurt Lewin-a 4 . ethnographic research. Key words: experiential learning. poput Graham Gibbs-a (1987) i Peter Jarvis-a (1987). 25 ‘foreigners’. teorije kognitivnog razvoja i konstruktivne teorije znanja. kao i radu drugih suvremenih teoretičara iz ove oblasti.infed. je poznat po istraživačkom radu iz oblasti grupne dinamike i organizacijskog razvoja.act local! – have become activists and advocates of an ‘invisible’.org/browse/authors/d#a446. švicarski filozof. teoriju učenja zasnovanu na direktnom iskustvu. Uz kritički osvrt na neke bitne aspekte vezane za iskustveno učenje i etnografsko istraživanje.

dakle. D (1984.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica ponovo „otkriveno“ i popularizirano i sve više se primjenjuje u visokom obrazovanju. David Kolb definira iskustveno učenje kao „filozofiju i metodologiju kojima se pedagozi ciljano tj. lista zapažanja (usmjeriti studente da ciljano istražuju). svrsishodnog i dugoročnog učenja. Iskustveno učenje zahtijeva od učesnika holistički pristup tj. (1995). može se dobiti „recept“ za iskustveno učenje koji se sastoji od nekoliko bitnih elemenata. uključuje direktan kontakt sa fenomenima koji su predmet izučavanja. 1995. Kolb (1984) dijeli iskustveno učenje u četiri uzajamno povezane faze: 1) konkretno iskustvo. teoretsko znanje. formulirati probleme (dozvoliti studentima da formuliraju probleme kao i načine kako da ih riješe). 5 Vidi Kolb. organizira i rukovodi direktnim iskustvima čiji cilj je da dovede do istinskog.). On također smatra da iskustveno učenje nije otkrivačko učenje (discovery learning) jer sve aktivnosti moraju biti pažljivo dizajnirane od strane predavača a studenti trebaju „obraditi“ svoje iskustvo na kritički način. testiranje ideja i pretpostavki u praksi. Kolb-a (1984. odrediti ciljeve. ciljevi i kriteriji i taj dokument treba da služi kao ugovor između studenta ili grupe studenata i nastavnika/vođa putovanja). primjenu raznih perspektiva i znanja. Sintetizirajući koncepte razvijene od strane ova dva suvremena teoretičara iskustvenog učenja. 2001) i Gibbs-a (1987). Ovo često zahtijeva temeljite pripreme i refleksivnost odnosno evaluaciju i artikuliranje direktnog iskustva u tzv. Graham Gibbs (1987) ističe da iskustveno učenje nije pasivna praksa nego aktivno izučavanje. 239 . Iskustveno učenje. planski uključuju u direktna iskustva i fokusiranu reflesivnost sa studentima s ciljem sticanja i testiranja znanja ili učenja konkretnih vještina“ 5 . Uloga pedagoga je da osmisli. znanje od opće i univerzalne primjenjivosti i relevantnosti. i ugovor o učenju (uključiti sve bitne nabrojane elemente kao što su akcioni plan. kabinetska predavanja i sl. ne samo u tehničkim i prirodno-znanstvenim disciplinama (sciences) nego i u društvenim oblastima (arts) koje su tradicionalno vezane za konzvervativne metode učenja (knjige. Planiranje iskustva treba uključiti bitne stavke kao što su: akcioni plan (kako primijeniti teoriju i opće znanstvene principe na terenu). razviti jasne kriterije koji će se koristi za evaluiranje rezultata. 2) promatranje i „refleksiju“ (kritički/analitički osvrt) na dato iskustvo. 3) formuliranje apstraktnih koncepata i teorija nakon „refleksije“ i 4) testiranje (provjera) novih koncepata (kroz ponavljanje). 2001) i Kolb et al.

tj. Studijska putovanja kao vid iskustvenog učenja Bez obzira na teoretsku podlogu i empirijsku potvrdu o pozitivnom doprinosu iskustvenog učenja profesionalnom i personalnom razvoju studenata. U skladu s Kolbovim konceptom o iskustvenom učenju Porth (1997) smatra da studijska putovanja moraju uključiti tri osnovna elementa: 1) pripremni program. zbog svoje kompleksnosti i niza direktnih. Dobar primjer studijskog slučaja. Ovaj vid iskustvenog učenja kombinira putovanje i obrazovanje kroz fleksibilne načine izvođenja nastave i učenje u stvarnim situacijama. U simuliranje treba također uključiti i ocjenjivanje. u nekim slučajevima je preporučljivo . Sama grupna dinamika i život i rad u grupi su sastavni dio iskustvenog učenja. Bosnian Study Tour U predstojećem dijelu ovoga rada opisana su iskustva „iz prve ruke“ vezana za studijsko putovanje kao vrstu iskustvenog učenja. prepoznavanje i svjesnost sopstvenih emocija. Neki od njih su rad na opisanim stvarnim ili izmišljenim slučajevima (case studies) na teme za koje je iskustveno učenje vezano. vježbe aktivnog slušanja. dijagnozu problema. korištenje audio i video snimaka. uzajamno intervjuiranje učesnika te pisanje pojedinačnih i grupnih izvještaja. mnogi univerziteti sve više prakticiraju redovna ili sporadična odstupanja od ovog dominantnog obrazovnog metoda. Halilović Povećanje pažnje i usredsređenost na unaprijed definirane ciljeve. učenje u kontroliranim. autor ovog rada je koncipirao i realizirao istraživačko-obrazovni projekat/predmet za grupu australskih studenata. treba uključiti razumijevanje situacije. Prošloga ljeta (juli-avgust 2007. odgovorima i listama zapažanja. pokusnim uvjetima. 2) izvođenje studijskog putovanja i 3) obrada. poznata je činjenica da u oblasti visokog obrazovanja diljem svijeta još uvijek preovladava klasično tj. ocjenjivanje pojedinaca od strane grupe. strukturirane diskusije.). filmovi. Postoji niz nastavnih metoda koji se mogu primijeniti za „simuliranje“ tj. predviđanje rezultata. diskusije o upitnicima. imaju podjednaku važnost za osobni i za profesionalni razvoj studenata. pored tradicionalnih predavanja u učionicama. razmjena prikupljenih informacija. reprezentacije stvarnih događaja te korištenje i analizu relevantnih materijala kao što su dokumentarci. se ostvaruje kroz niz praktičnih aktivnosti kao što su: vođenje zabilješki. Međutim. pitanjima. bazirano na akumuliranju informacija vezanih za određeni predmet bez direktnog iskustva vezanog za temu studiranja. rad na slučaju.ako ne i nužno unaprijed dogovoriti i definirati uloge članova grupe. Ostale metode vezane za simuliranje stvarne situacije iskustvenog učenja obuhvaćaju igrokaze. fotografije. Simuliranje iskustva je također bitan element iskustvenog učenja. strukturirane de-briefing sesije. (2002) ističu da studijska putovanja. članci itd. U zavisnosti od veličine grupe i vrste iskustvenih aktivnosti. zajedno sa svojim kolegom Ron Adams-om. samoocjenjivanje. Predmet pod nazivom “Posljedice genocida i prisilnog raseljavanja – Studijsko putovanje u Bosnu i 240 . kreiranje alternativnih rješenja. biranje između alternativnih rješenja te formuliranje rezultata i analizu. non-verbalna komunikacija i uloga govornih pauza te pozitivan doprinos grupnoj dinamici. Studijska putovanja su vjerovatno najpopularniji vid iskustvenog učenja za mnoge studente. akademsko učenje. face-to-face.H. Rotacija uloga je poželjna. za vrijeme iskustvenog učenja. analiza i evaluacija nakon završetka putovanja. postavljanje i formuliranje „pravih“ pitanja. Razmatranje i refleksije iskustva se mogu ostvariti kroz niz konkretnih aktivnosti kao što su: pisanje dnevnika. iskustava. Hutchings K et al.

a potom u Sarajevu.te kulminiralo terenskim istraživačkim radom (fieldwork) i desetodnevnim boravkom u jednom „zaboravljenom“ i „etnički očišćenom“ selu u istočnoj Bosni. najprije u Grazu. socijalne veze. jednomjesečno studijsko putovanje je uključilo niz aktivnosti koje su bile dio iskustvenog učenja . Za razliku od Tone Bringa. a teme koje istražujem su skoro identične nazivu studijskog putovanja. ali istovremeno zadržati svoj istraživački fokus i profesionalnu distancu.održavaju i konstruiraju svoj grupni identitet. su primjer briljantne etnografije jedne semi-ruralne sredine u BiH. koje su predmet istraživanja. kao i bilo kojeg drugog znanstvenog istraživanja. iziskuje vrijeme. danas u okviru Republike Srpske (RS). preko terenskog istraživanja (fieldwork). Na primjeru specifičnih. disaster tourism nego dio akreditiranog predmeta koji je uključio sve bitne aspekte iskustvenog učenja. cilj svakog antropologa jeste da što bliže doživi. ja sam za Bosnu. autor se ne razlikuje od ostalih kolega antropologa koji svjesno koriste narativni metod kako bi ono o čemu istražuju i pišu što bliže približili svojoj publici. kodovi i pravila po kojima lokalne grupacije (pre)žive. U ovoj želji. u jednu posebnu priču o običnim ljudima i njihovim (ne)običnim životima. održavaju se i (re)konsturiraju svoj identitet. Bitno je naglasiti da jednomjesečno putovanje australskih studenata iz dalekog Melbourne-a nije bilo turistička ekskurzija niti tzv.bilo da se radi o lokalnim plemenskim zajednicama bilo o pripadnicima globalnih elita . nužno je „zaviriti ispod površine“ te se što više približiti svojim ispitanicima. živjeti sa njima. Da bi se razotkrili ti suptilni. Podrinje. zabilježi i prenese (ne)obične ljudske priče te da razotkrije neke „zakone“ po kojima se socijalne grupacije . proširio istraživačkoedukativnim boravkom grupe australskih studenata u „etnički očišćenom“.od učešća na seminarima i međunarodnim konferencijama.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica Hercegovinu“ (Bosnian Study Tour 2007 – BST) je izazvao veliku zainteresiranost australskih studenata i akademskih kolega. koje je predmet mog dugoročnog istraživanja. što ponekad nije jednostavno izbalansirati Ovaj način ili metod kvalitativnog istraživanja. od priprema kroz teoretsku nastavu. jeste zaštita identiteta ispitanika ukoliko bi isti bili izloženi bilo kakvom riziku ili šteti. tj. do prisustvovanja komemoraciji 12. genocidom devastiranom selu u istočnoj Bosni. Kroz „putovanje“ u narativ. nepisani „zakoni“. lokalnih grupa. usredsređenost i studiozno proučavanje lokalne kulture ispitanika. strpljivost. participirati u njihovom svakodnevnom životu. tj. antropolozi nastoje izvući neke univerzalne pouke i razviti teoretske koncepte te doprinijeti razumijevanju socio-kulturoloških posebnosti i fenomena koji prevazilaze okvire lokalnih zajednica (Eriksen 2001). pogotovo za njen istočni dio. Konačno. ja sam svoj etnografski projekt prilagodio tj. godišnjice genocida u Potočarima . norme. koji počinje na ovom mjestu. ili onome što je od tih života još ostalo. 241 . preuzimajući ulogu naratora u prvom licu. vođenje 6 Jedan od važnih etičkih postulata etnografskog istraživanja. pa sam možda baš stoga želio svoju subjektivnost izbalansirati neutralnošću kolega i studenata s drugog kraja svijeta koji sa Bosnom i Podrinjem nisu imali nikakve veze. Moj etnografski rad je također vezan za nekoliko lokalnih sredina u Bosni i Hercegovini (i drugim dijelovima svijeta). vrlo personalno i porodično vezan. Nakon temeljnih priprema u Australiji. ukratko postati insider. Stoga i Dolina nije stvarno ime sela koje je bilo predmet istraživanja Tone Bringa. nazvan etnografija. namjera autora je povesti zainteresiranog čitatelja na zamišljeni put u to zaboravljeno istočno-bosansko selo. Ustvari. negdje u centralnoj Bosni 6 . običaji. promatrati ih. Etnografski rad norveške antropologinje Tone Bringa i njeni pisani i filmski zapisi o „njenom selu“ Dolina. utjecaj nasilja na lokalne zajednice.

socijalni rad i žurnalizam. raseljena lica (IDPs). Na trosatnim seminarima. kulturne i političke posljedice rata u BiH te o bitnim aspektima kulture i historije BiH i regiona. etničko čišćenje. 7 Na konferenciji su. europskih zemalja i Sjeverne Amerike. kao gosti Word University Service-a (WUS) i European Center for Teaching and Research in Human Rights (ETC) pri Graz univerzitetu. U Austriji Prije dolaska u Sarajevo. koji su pokrili teorijski dio predmeta i važne logističke detalje. Prije polaska Iako smo kolega Adams i ja razvili jasne kriterije za prospektivne učesnike na studijskom putovanju u BiH te pored činjenice da su studenti snosili najveći dio troškova puta. studenti također prezentirali svoj vlastiti workshop na kojem su izložili svoje ideje o ulozi studenata i visokog obrazovanja u sprječavanju genocida i tretiranju posljedica genocida. socijalne. 7 Naši domaćini u Sarajevu su bili Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Međunarodna asocijacija istraživača genocida (International Association of Genocide Scholars) . bili upoznati sa konceptima i temama kao što su genocid. Starosni prosjek studenata je bio oko 21 godinu. u Austriji. od 7. odabrali smo 23 najentuzijastičnija i akademski najkompetentnija studenta koji su nas svojim pismenim prijavama i u pojedinačnim usmenim intervjuima ubijedili da su adekvatni kandidati za učestvovanje u jednom ovakvom projektu. ICTY (Haag Tribunal).i po prvi put se okusila zeljanica. jula. tj.H.. pored slušanja izlaganja vodećih svjetskih i lokalnih eksperata iz područja genocida i političkog nasilja. do 14. Halilović dnevnika i zabilješki (fieldnotes) do pisanja akademskih eseja baziranih na pojedinačnim opservacijama. Iako neočekivano. U Grazu su studenti učestvovali na predavanjima na kojima je govoreno o mjestu i ulozi BiH u europskim integracijama te saznali o stanju ljudskih prava u regionu viđenih iz perspektive austrijskih stručnjaka. uže specijalizacije (majors) koje su studenti studirali uključili antropologiju. međutim. ljudska prava. Australija je bila najbrojnije zastupljena zemlja. oko 2/3 su bile djevojke i 1/3 mladići (što je otprilike struktura studentske populacije na fakultetima društvenih znanosti u Australiji). od pedesetak prijavljenih kandidata. utiscima i sopstvenom iskustvu.sve je bilo spremno za pokret. čiji su studenti prethodno postali članovi 242 . su počeli početkom marta. Bosnian Study Tour je boravila tri dana u Grazu. političke nauke. pored ostalog. g. Štaviše. a seminari. Nakon cjelodnevnog Bosnian Film and Cultural Festival-a. Putovanje je bilo planirano za početak jula 2007. dok su fakulteti. australski studenti su učestvovali u programu ljetne škole „Zločini protiv čovječnosti i međunarodno humanitarno pravo“ organizirane od strane Studentske asocijacije Pravnog fakulteta. Također smo imali prijem kod Gradonačelnika grada Graza. studenti su učestvovali na Međunarodnoj konferenciji o genocidu i prevenciji genocida. studenti su i naučili neke bitne riječi. na kome su prikazani odabrani filmovi bh autora . sirnica i ćevapi . međunarodne odnose. razgovorima. izbjeglice. pozdrave i fraze na našem jeziku. zainteresiranost studenata je bila iznad svih naših očekivanja. Uz to. studenti su. U BiH Za vrijeme boravka u Sarajevu. a pored domaćih studenata ljetnu školu su pohađale i grupe studenata iz regiona. Namjera nam je bila povesti grupu od 15 studenata.

Počitelj i Međugorje. zbog vikenda i drugih obaveza naše „kontakt osobe“ nisu bile u Srebrenici. kao po pravilu „očekuj neočekivano“. Smješten na lijevoj obali Drine. duboko u Podrinju. Nakon toga. na samoj granici sa Srbijom. U Sarajevu su studenti uspostavili kontakte sa lokalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama te se povezali sa lokalnim i stranim studentima. Prijevoz koji su nam lokalni predstavnici vlasti u Srebrenici bili obezbjedili je bio jedan mali kombi. posjetili Mostar. njih pun autobus. Klotjevac je tradicionalno bio poznat po svojim hrabrim splavarima i živopisnim slapovima. bili na putu prema našoj krajnjoj destinaciji. konačno smo. a i rješenja iznađena. je bio završni dio jednomjesečnog putovanja. sticajem sretnih okolnosti i nakon dogovora sa vozačem autobusa koji je „slučajno“ zastao ispred nekadašnje robne kuće u Srebrenici. u 1992-95. prema Višegradu. a kamoli mnogobrojni prtljag. Tradicija splavarenja je prekinuta izgradnjom hidro-elektrane Perućac i formiranjem 56 km dugog akumulacionog jezera između Bajine Bašte i Višegrada. nekoliko studenata je razgovaralo o mogućnosti volontiranja u lokalnim nevladinim organizacijama u BiH. Klotjevac Odlazak u selo Klotjevac 8 . Od kulturnih znamenitosti studenti su upoznali kulturno-historijske spomenike i institucije u Sarajevu. Također. gdje smo čekali da se nešto desi. Studenti su bili nekoliko mjeseci unaprijed najavljeni i naš dolazak očekivan. Klotjevac je bio poznat po ljepoti drinskog jezera i oštrom vjetru zvanom Sopur. mnoge neočekivane prepreke su se pojavile. Međutim.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica Zajedno sa ostalim delegatima konferencije studenti su učestvovali na komemoraciji 12. a odlazak na komemoraciju i dženazu u Potočarima 11. godišnjice genocida u Potočarima. autobus nikada više nije vozio za Klotjevac. Uz to. Znači. niti je bilo putnika za Klotjevac niti se put smatrao dovoljno sigurnim. grupa studenta iz Australije. bio „pošteni Srbin“ i nekada je bio jedan od vozača koji su redovno vozili na relaciji Srebrenica-Klotjevac. 8 Klotjevac je također ponekad pisan i izgovaran kao Klotivac i Klotijevac. jula 2007. u zadnjem trenutku. koji je s jeseni puhao iz kanjona Drine. premali da bi u njega mogla stati i trećina studenata. nekada popularnu turističku destinaciju u srebreničkoj općini. je bio dobrovoljan. a onda „prebacivanje“ do Klotijevca. Vozač je. To je bilo prilično potresno iskustvo za sve studente. do tog dana jula 2007. g. Blagaj na Buni. svi ostali su svojim prisustvom komemoraciji željeli iskazati svoje poštovanje žrtvama genocida i solidarnost sa preživjelima. s polaskom u 7 ujutro iz Sarajeva do Srebrenice. Srećom. pa smo se morali sami snaći za prijevoz. a bio je zadnji koji je vozio za Klotjevac u proljeće 1992. Nakon prilično lagodnog i ugodnog boravka u Sarajevu uslijedilo je višesatno putovanje regularnom autobusnom linijom. Rekonstrukcja uništene lokalne zajednice Ovdje bih napravio malu digresiju i predstavio Klotjevac. Osim dva studenta za koje je prisustvovanje ovom tužnom događaju predstavljao preveliki psihički i emotivni napor te su odlučili ostati u Sarajevu. agresiji na BiH. kasno poslijepodne. udaljen 28 km od Srebrenice i 48 km od Višegrada. su bili prvi putnici u prvom autobusu koji se nakon rata uputio za ovo uništeno selo. sredinom 1960-tih. kako nam je sam otkrio. onakav kakav je nekad bio. 243 . Prije nego što je potpuno uništen kao ljudska nastamba.

a 24 km dug kanjon Drine između Klotjevca i Žepe. Vera Erlich opisuje porodične i druge običaje u više sela u Bosni i Hercegovini. pogotovo petkom kada bi na džumu namaz dolazili muškarci iz Klotijevca i okolnih sela. 244 . Klotjevac se također spominje u radovima britanskog historičara John J. Pred sami rat broj vikednica u Klotjevcu se približavao broju kuća strarosjedilačkog stanovništva. stoljeću p. Osim ovakvih i sličnih rituala lokalnog stanovništva u Klotijevcu. koja je više puta iznova građena i dograđivana.html ili http://www. žitelji Klotijevca. 10 Bogata kulturna historija Klotijevca je rezultirala u specifičnoj lokalnoj kulturi u kojoj su predislamska vjerovanja (paganska. Npr. Zbog toga ne čudi da su Klotjevac i okolna sela uz Drinu bili popularna turistička destinacija tokom ljetnih mjeseci. mnogi stećci su potopljeni prilikom punjenja akumulacionog jezera. a neki su uništeni proširenjem puta i općom nebrigom vlasti. a mala djeca su poticana na plač za vrijeme obreda kako bi se Bog (ili bogovi?) smilovao i prekinuo sušu. i planina Zvijezde i Tare. U periodu izmedju dva zadnja rata. a džamija je služila kao centar duhovnog i socijalnog života sela. na bosanskoj. autohtono stanovništvo sela do 1992.html. bogumilska i kršćanska) bila potpuno integrirana u vjerske i narodne običaje muslimana Klotijevca koji su činili stopostotno.com/bbportal/main/river/facts/river_facts_e. 9 Prema informacijama Zavoda za turizam Bajina Bašta. se smatra ne samo najživopisnijim i najljepšim dijelom toka Drine nego predstavlja i treći kanjon po dubini u svijetu (nakon Colorado kanjona u US i Tara kanjona u CG) 9 . autora Jovana Deroka. poslovi koji uključuju kopanje zemlje ili mućenje vode. npr. U samom selu i u njegovoj okolici nalazi se više desetina dobro očuvanih stećaka. i u kojoj su se redovno održavali vjerski obredi. dijelili informacije. jezero je duboko 90 metara. brojni dani u godini. imena sela nisu navedena ali postoje indicije da je dobar dio opisanih običaja mogao upravo biti iz Klotjevac i okolnih sela. srednjovjekovne tvrđave povrh Klotijevca i legenda o njegovoj gospodarici Jerinji su dio usmenog predanja stanovnika Klotijevca koje je zabilježio i pokojni Vlajko Palavestra.yu/indexeng. 10 U obimnoj studiji. za vrijeme sušnih godina učile su se „kišne dove“ i poljevali vodom stećci. Wilkesa koji je istraživao ostatke ilirske kulture u BiH i koji tvrdi da je Klotjevac bio razvijeno ilirsko naselje još u 2.e. ugovarali poslove. Ostaci Starog grada tj. dubok između 700 i 1000 metara. Skoro da je vrlo izvjesno da su se neki običaji iz tadašnjeg Klotijevca našli i u antologijskoj studiji Vere Erlich (1964) Porodica u Trasnformaciji. na nadmorskoj visini od 280 metara. „Vikendaši“ su dolazili s obje strane Drine (Srbije i BiH). rimske.org. Bajina Bašta Portal na www. 11 Bez obzira na poštovanje i održavanje svoje predislamske duhovne i materijalne tradicije. tzv. godine. Klotjevac između I i II svjetskog rata je opisan u monografiji iz 1939. 11 U svom dokumuternom-istraživačkom filmu o stećcima Zehrudin Isaković je zabilježio identičan obred u hercegovačkom selu Jezero kod Uloga. zbog anonimnosti studije.n.bajinaBašta. keltske. a tu se nalazio i ljetni kamp studenata fakulteta fizičke kulture (DIF) s Beogradskog univerziteta. slavenske i otomanske kulture. na srbijanskoj strani. Halilović Smješteno između planina Sušice. poznati bosanski etnolog i vjerovatno najveći skupljač narodnih predanja u BiH. Klotijevac ima dugu historiju o čemu svjedoče ostaci ilirske. razgovarali. Klotivljani. Iako malo poznat izvan Podrinjskog regiona. su bili poznati po svojoj bijeloj džamiji. koja je obuhvatila 300 sela u raznim dijelovima Jugoslavije krajem tridesetih godina XX stoljeća. Nažalost.tara.H. uključujući i mnoge detalje iz muslimanskih sela u Podrinju. „godovi“ kao „Vodena Marija“ i „Ognjena Marija“ su bili dani na kojima se određeni poslovi nisu radili.

radnički i putnički autobusi. više i visoke škole. Pored stalnih povratnika. osim 14 Srba. ili još uvijek u toku.. među njima i svi muški članovi mnogih porodica. Po zadnjem popisu iz 1991. autobusna stanica. Sam Klotijevac je imao nešto preko trećine stanovnika. Na mjestima nekadašnjih sela stajala su zgarišta. povratnika na koje smo naišli. 245 . spas potražilo u Srebrenici. otkupna stanica. odnosno ono što je od tih porodica ostalo. Kulminacija tragedije Klotijevca se desila u julu 1995. Dok su malobrojni Srbi područje napustili neposredno pred rat i utočiste našli u Srbiji. dočekani smo uz osmijehe i zagrljaje kao najbliži rod. Ovako dakle izgleda (još) jedan „lokalni genocid''. ambulanta. cijelo selo . u Bajinoj Bašti. Klotjevac je izgledao nadrealno. Zapuštena cesta je završavala na našoj krajnjoj odrednici. u selu su još bili i preživjeli iz tri porodice koji sada žive svoje izbjegličke živote u Njemačkoj i Holandiji. mnogi pobijeni. u poređenju sa desetinama do temelja srušenih i spaljenih kuća svuda oko nas. Užicu. svježeg zraka i veličanstvenog kanjona. Takvu sliku nisu vidjeli već duže od 15 godina i sigurno ih je podsjetilo na vremena kada su ovim selima redovno. od kojih su.. zajedno sa hiljadama protjeranih Podrinjaca. U narednih deset dana dijelili smo životne uvjete u kojima i povratnici.. razreda).. U mnoga od ovih sela niko se nije vratio ili imao vratiti. a sva pokretna imovina opljačkana. kako se hipokritički reducira genocid počinjen u BiH. znaci rata i uništenja u kućama u kojima smo se smjestili su bili gotovo bezazleni.je bilo na okupu da nam zaželi dobrodošlicu. Ipak. svi bili Bošnjaci. Klotijevac je . uništeni nečiji domovi i životi. prodavnice. često pripadnici tri generacije. Onih nekoliko starijih osoba. Smješteni smo u dvije popravljene kuće. je bilo posebno emocionalno iskustvo i konfrontacija sa obimom tragedije kroz koje je ovaj dio BiH prošao. riječna luka… U toku rata svi žitelji iz ovog područja su protjerani. Vogošći. u Srbiji. prirodna harmonija. Mnogi Klotivljani. danas nastanjenih u Tuzli. a nemali broj njih su bili na istaknutim pozicijama u privredi. prolazili đački. pogotovo generacija nakon drugog svjetskog rata. je bila u potpunom kontrastu i kontradikciji sa ruševinama kuća. Hadžićima. svih 12 osoba . na kojima su rupe od granata i tragovi paljevine još bili jasno vidljivi. naši domaćini. kao i „na privremenom radu“ u Austriji i Njemačkoj. kao i putovanje kroz mjesta gdje su nekada bila sela. u više navrata dnevno. g. u Srebreničkom genocidu. zelenila drveća. a služio je kao centar za okolna sela jer se u Klotijevcu nalazila osnovna škola (do 5. Boravak australskih studenata u Klotijevcu Sam dolazak u Klotjevac. Sve je izgledalo kao da je rat tek stao. su s čuđenjem gledali autobus pun mladih ljudi. koje su zjapile tugom i odsustvom života i opominjale da se nešto strašno ovdje desilo. gravitirajućim selima Prohići i Urisići ukupno imao 1047 stanovnika. većinsko bošnjačko stanovništvo je. zarasle ruševine nekadašnjih domova uz tek poneki trag života. obrazovanju i politici kako u lokalnoj regiji tako i diljem zemlje. već godinama žive.koje sada čine povratnici iz četiri porodice.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica Stanovnici Klotjevca su zaposlenje nalazili u industriji u općinama Srebrenica i Bratunac. su završili srednje. na putu od Srebrenice do Klotijevca.zajedno sa okolnim. u Klotijevcu. Međutim. Oko 90% muške populacije Klotijevca je pobijeno. Ovo je bila slika genocida. sve kuće i građevine srušene i spaljene. satkana u mozaiku od plavozelene vode jezera. ali i preko Drine. a u toku našeg boravka došlo je još nekoliko „bivših“ Klotivljana. Beogradu i drugim mjestima tadašnje Jugoslavije. pred nama je bila stvarnost jedne ubijene lokalne zajednice.

bilo kroz ruševine nekadašnjih domova bilo kroz saznanje da su nekadašnja sela u okolici sada potpuno pusta. jula 1995. Moj kolega Ron je redovno. U više navrata sam vidio studente i domaćine udubljene u razgovore iako nisu govorili istim jezikom. Sabina i Sadeta . to dugujemo Bosni i našim prijateljima u Klotijevcu. ovo putovanje nas je povezalo sa ostalim članovima globalne zajednice. Mirsom i Ekremom. Zajednički ručkovi i večere su bili prilika da se domaćini i gosti još više zbliže i postanu doživotni prijatelji. jer smo postali svjesni posljedica pasivnog posmatranja zla kroz koje je Bosna prošla. do kasno u noć. Upravo sada. Živjeli smo u sredini gdje je bilo nemoguće mimoići stalna podsjećanja na taj period zla. U Klotijevcu smo vidjeli nesvakidašnje prirodne ljepote koje je skoro nemoguće spojiti sa zlom i nasiljem kojem je bilo izloženo ovo pitomo mjesto. refleskija i evaluacija BST-a Studijsko putovanje Bosnian Study Tour 2007 kao vid iskustvenog učenja je prevazišlo sva planirana pedagoška očekivanja. uz domaću šljivovicu. Duletovo stado od stotinjak je umanjeno za deset brava tih dana. ispisane stranice zabilješki i dnevnika. Ljudska povezanost i želja da se ostvari kontakt su vrlo brzo oborili sve jezičke i kulturološke barijere između gostiju i domaćina.H. Zlo je ovdje bilo ovladalo dobrim zahvaljujući i pasivnosti globalne zajednice. rekonstruirana mapa sela na osnovu ruševina i razgovora sa preživjelima. napravljeno više stotina fotografija. druženja i aktivnosti na vodi su ponekad odavali utisak kao da se radi o grupi bezbrižnih turista. je obezbjeđivao frišku ribu iz jezera. uključilo i cjelodnevno kupljenje sijena na jednoj. . U toku tih deset dana snimljeno je 16 sati dokumentarnog materijala. Uz to. istraživački rad baziran na posmatranju i razgovorima s povratnicima i posjetiteljima. U Klotijevcu se nikada poslije rata nije toliko razgovaralo i tako od srca smijalo kao tih desetak dana. Halilović Svaki dan je bio strukturiran i uključivao je predavanja na otvorenom. ime porodica koje su činile Klotjevac onim što je nekad bio. ponad sela.“ Po povratku u Australiju studenti su formirali udruženje Friends of Klotjevac s ciljem pomaganja povratnicima u Klotjevac.su se trudile da naprave dovoljno pita i somuna. socijalne aktivnosti te učestvovanje u svakodnevici povratnika što je npr. Jedna od prvih inicijativa je bilo prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju spomenika žrtvama Klotijevca koji su pobijeni u ratu. Svaka ruševina je dobila ime. našoj pasivnosti. učinilo nam se beskrajnoj livadi. Na osnovu razgovora i opservacija studenti su producirali mape sela 246 . Improvizirana prodavnica u kući jedinog povratnika u zaseoku Sejdinovići je redovna pražnjena do zadnje namirnice. Tri domaćice . jedna od učesnica BST. eseji i izvještaji ocijenjeni. Ocjena. Šta je BST značio studentima? U svom eseju studentica Anna Lockhard. zadnje lubenice i zadnje pivske flaše. a eho studijskog putovanja je još uvijek prisutan kako u dalekom Melbourne-u i u Klotijevcu tako i u mnogim drugim mjestima diljem planete.. Sada je konačno vrijeme za akciju. a domaćin Dule je bio zadužen za spremanje i okretanje ražnjeva. To dugujemo globalnoj zajednici. je napisala: „Privilegija koja nam je ukazana za vrijeme boravka u Bosni je bio jedan fundamentalni akt prema našoj odgovornosti kao ljudska bića..Zlatija. „razgovarao“ sa Duletom.. Duletov sin Huso. što vodi ka razvijanju konkretnog osjećaja međunarodne odgovornosti. koji je kao dječak preživio Marš smrti. Kupanje u jezeru. Pored toga što je bilo poučno i korisno iskustvo za studente i predavače također je pozitivno utjecalo i na lokalne domaćine.. Zbog toga refleksija na studijsko putovanje i evaluacija istog mora obuhvatiti i neke druge aspekte osim opisa kriterija po kojima su studentski radovi.

sva četiri domaćinstva su bila uključena u pružanje usluga. nešto što je promijenilo njihov pogled na život. pa i Europe. Dolazak prvog autobusa u 15 godina je za njih simbolično značio povratak života u njihovo ubijeno selo. okretali janjci na ražnju. a svi povratnici su bili istovremeno i naši domaćini i naši gosti na zajedničkim ručkovima. Studenti su postali glas Klotijevca koji se čuje čak na drugoj strani planete. i ukažu gostoprimstvo svojim gostima iz daleka. Dule ima 100 ovaca ali mu RS vlasti ne dozvoljavaju izvoz u Federaciju niti Duletove „muslimanske“ ovce imaju kupce u RSu. dok je Laura Tracy na jednogodišnjem boravku u Kambodži kao UN Ambasador za mlade. iako je već platio i obavio veterinarski pregled za svoje stado. inspirirane iskustvom u Klotijevcu i BiH su već na novim mjestima koja su bila afektirana nasiljem. a dvije studentice. gdje žele utjecati na pozitivne promjene. Kako nam je rekao. Za svoje usluge bili su plaćeni po komercijalnim cijenama usluga u većim gradovima u BiH. Istovremeno je po prvi put pružena mogućnost povratnicima da budu domaćini. večerama i sijelima. jeste praktična solidarnost koju su osjetili i potvrda da Klotjevac nije potpuno zaboravljen i „otpisan“. Lucy Kawal je već nekoliko mjeseci na Istočnom Timoru gdje radi sa traumatiziranom djecom i omladinom. kao što su to nekada bili. Priča koju nam je ispričao Dule Mešanović je jedna od mnogih koje ilustriraju kako RS vlasti nastavljaju diskriminaciju povratnika i onemogućavaju im egzistenciju baziranu na njihovom sopstvenom radu. filmske predstave. Svi povratnici tj. dobroćudnost i povjerenje. Njihov boravak je. kod povratnika vratio povjerenje u ljude i humanost koju svi dijelimo. Pekle su se pite. uglavnom mladih ljudi. 25 putnika namjernika s drugog kraja svijeta. Studenti su svojim iskustvom uvidjeli aspekte i konzekvence genocida po lokalne zajednice i obične ljude i upoznali se sa problemima preživjelih povratnika. Dule čeka već duže od godinu dana da mu RS vlasti izdaju potrebnu dozvolu kako bi mogao prodati ovce u Federaciji. referati. iz perspektive povratnika. spremni da se založe za druge i zahvalni su što im je data mogućnost da urade nešto konkretno. radost. Srbija. Neki već planiraju povratak u Bosnu i Klotjevac. roštiljale ribe iz jezera. O tome znaju i pričaju i malobrojni preživjeli Klotivljani. Klotjevac više nije samo ubijeno i zaboravljeno selo negdje na istoku gdje Bosna počinje (ili je počinjala?) nego je ponovo postao mjesto u koje se dolazi i koje ima svoje prijatelje i zaljubljenike daleko od Drine i daleko od Bosne. sa sobom su donijeli veselje. Šta je boravak studenata značio domaćinima? Najvažniji aspekt ove posjete. To je za njih bio značajan novčani iznos i u početku su se osjećali nelagodno. udaljena na puškomet kako su to na svojim životima već osjetili žitelji Klotijevca. 247 . hrane i spavanja za australsku goste. Njihov kolega Tom Quinn je dobio posao u Vladi Australije. To je prvi put da je ovakav dokument kreiran. Većina studenta je napisala izuzetno kvalitetne eseje na osnovu kojih su dobili dobre ocjene. Mnogi su izjavili da je boravak u Klotijevcu bio turning point u njihovim životima tj. Svi su dijelili osjećaj da su na najbolji način spojili ugodno sa korisnim. S ekonomskog i materijalnog aspekta posjeta Klotijevcu je također bila opravdana. Dva studentska rada su objavljena kao novinski i magazinski članci. domaći somuni. je također nedostižno tržište za Duletove ovce. bar donekle. članci i eseji u dalekoj Australiji. Kažu da su postali bolji ljudi.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica kako izgleda sada i kako je izgledalo nekada. sve one vrijednosti koje su ubijene genocidom u Klotijevcu. ali smo Ron i ja bili neumoljivi i držali smo se ranijih proračuna i planiranog budžeta. Suze na rastanku su bili najočitiji izraz non-verbalne komunikacije o tome koje je značenje imala ova posjeta povratnicima u Klotjevac. Klotijevcu su bile posvećene izložbe.

Nekako u isto vrijeme. Po njihovim svjedočenjima. istraživače. pred navedenog. Dva mjeseca nakon našeg boravka u selu Dule je dobio traktor. Austrije i US-a razmatramo ideju o izgradnji Learning Centre (Obrazovnog centra) u Klotijevcu koji bi služio za organiziranje seminara. U roku od nepune godine dana. nije bio baš previše „pošten i neutralan“ kako nam se predstavljao. njihov nekadašnji komšija iz susjednog sela. jer za ono posla što smo zajedno uradili za jedan dan trebalo bi povratnicima bar nekoliko dana. već sakupili dovoljno novčanih sredstava za otpočinjanje prve faze izgradnje spomenika žrtvama genocida u Klotijevcu. tj. Razmatra se i šira inicijativa Universities adopting Communities. za vrijeme našeg boravka u selu od Duleta je kupljeno osam ovaca. Njima bi to bila korisna praksa. Akademske kolege iz Sarajeva.političarima i birokratama da Klotjevac neće više biti nevidljiv i zaboravljen. žrtava agresije i genocida. a dalo im i ideju da se preorijentiraju na seoski turizam. Halilović I ovdje smo direktno „intervenirali“. a zvanično otvorenje je planirano 15. kroz razne vidove donacija. koja su potpuno lišena obrazovanja. Tu prije svega mislim na kupljenje sijena. svojim preživjelim rođacima i komšijama. Naš boravak u selu je pružao kontekst u kome su se po prvi put sreli poznanici od prije rata koji su završili na različitim stranama sukoba. a udruženje Friends of Klotjevac bi platilo troškove boravka i simboličnu plaću za rad. Npr. predavanja i etnografskog istraživanja. Naravno. Širi ili „društveno-politički“ aspekti boravka u Klotijevcu? Studenstka posjeta Klotijevcu je. buduće pravnike.H. koja bi povezala univerzitete. u koordinaciji sa preživjelim Klotivljanima rasutim diljem planete. Na spomeniku će se po prvi put na jednom mjestu naći imena 110 Klotivljana. našim domaćinima je bila poznata činjenica da vozač koji nas je dovezao u njihovo selo. iz raznih dijelova svijeta sa lokalnim zajednicama u BiH poput Klotijevca. diplomate. međunarodnim nevladinim organizacijama (NVO). Program ljetne škole bi uključio studente pedagoških akademija iz Sarajeva i Tuzle. koja je putem satelita bila gledana diljem svijeta. Radovi na spomeniku su već započeli. studenti su. TV Hayat je snimio emisiju o Klotijevcu. Pored konkretne ekonomske to je također pružilo i veliku moralnu satisfakciju povratnicima. Informacije o selu proslijeđene su potencijalnim donatorima. Iz budžeta smo također donirali novac za nabavku električne pumpe kako bi sve kuće imale nesmetano snadbijevanje vodom.ali i indiferentnim i zlonamjernim . studente i akademske radnike. Ono što priroda u Klotijevcu ima za ponuditi sigurno bi zadovoljilo prohtjeve i najrafiniranijih eko-turista. Čak i ono što je studentima bilo interesantno i zabavno iskustvo bilo je od praktične koristi za domaćine. tj. a Dule je počastio goste tako što je donirao i ispekao dvoje janjadi. Također. on je bio jedan od onih koji su služili kao vodiči srbijanskim paravojskama i vojskama koje su nanijele 248 . juli 2009. Klotijevac je dobio svoje advokate. Austrije i US su pokazali zanimanje za posjetu Klotijevcu sa svojim studentima. ovdje se ne radi o nekakvim basnoslovnim novcima ali onima koji nemaju skoro nikakva primanja ovakav nenadani prihod je svakako puno značio. g. bilo bi im dovoljno jedno ovako „sezonsko uposlenje“ godišnje pa da mogu preživjeti od zarađenog cijelu godinu. Ovo je bio prvi put nakon rata da su povratnici imali mogućnost zaraditi novac svojim radom u svom selu. sa kolegama iz Australije. Bit će to njihov simboličan povratak u svoje selo. Kako nam naši domaćini u Klotijevcu rekoše. također ukazala lokalnim dobronamjernim . Planovi za budući angažman u Klotijevcu obuhvaćaju organiziranje ljetne škole za djecu iz Klotijevca (trenutno ih ima dvoje) i okoline (oko desetak).

ekonomskom. bar između onih koji u zločine nisu bili direktno umiješani. koji su i bili primarni cilj genocida. potpuno poznati. Pilot projekat Bosnian Study Tour. Dragan je govorio o tuzi koju osjeća kad vidi ruševine kuća svojih nekadašnjih prijatelja Bošnjaka kojih više nema.koje su puno šire i kompleksnije od ove. Također jer rekao da je znao šta se ovdje dešavalo pokušao bi nešto učiniti. se ne može nadoknaditi. da nas provoza u svom čamcu uz kanjon Drine te pozvao svoje kolege sa srbijanske strane da mu ustupe još jedan motorni čamac pošto nismo svi mogli stati u jedan.želio bih upravo završiti ovaj članak ehoom Foucault-ove poznate teze. bar u Klotijevcu. bilo da se radi o eko-turizmu bilo o obrazovno-istraživačkim boravcima studenata iz BiH i cijeloga svijeta. 249 .. Foucault. njihova moć postaje istina i zvanično znanje. očito zaintrigiran našom posjetom selu. U slučaju iskustvenog učenja i opisanog studijskog putovanja. oni (vlastodršci) koji imaju moć kontroliraju znanje i preuzimaju autoritet istine tj. Kao što Feld i Baso (1996) pišu „Mjesto čine ljudi a ne prostor“. Također se zna da je isti vozač. Vidi Lemkin 2002: 27-53. Bez ulaska u dublju interpretaciju Foucautovim ideja . je devastirao Klotjevac u demografskom. Jasno je da Klotjevac nikad neće biti onakav kakav je nekad bio. On ipak za sve krivi „prokleti rat“ i međunarodnu zavjeru. Stoga ne iznenađuje da su neki od naših domaćina bili rezervirani prema njemu. S druge strane. poput Marxove ideje o klasnoj svijesti. političkom i svakom drugom pogledu. Postoje svjedoci koji su potvrdili da je „naš vozač“ učestvovao u zasjedama u kojima su ubijani Klotivljani. Naš boravak je otvorio proces komunikacije između Dragana i povratnika u selo. kulturnom. pojednostavljene interpretacije odnosa znanja i moći. a i od namjere ovoga rada . donekle. pomoć dobronamjernih „outsajdera“. Drugi „lokalni“ Srbin. bio u srpskoj delegaciji koja je žiteljima Klotijevca dala ultimatum za predaju. kao realizacija ideje zasnovane na konceptu iskustvenog učenja. prof. je bio gostoljubiv. iako su i njemu i žrtve i zločinci. pored moralne i materijalne podrške. Michel Foucault je vjerovatno u široj javnosti najviše poznat po svojim idejama o povezanosti znanja. Po njemu. neki od Klotivljana su se rukovali sa njim. Npr. Insistirao je. se po mnogo čemu pokazao adekvatnim modelom podrške lokalnim zajednicama nakon genocida i isti se može primijeniti na druge slične lokalne zajednice u BiH i šire. Zaključak Genocid. kao „sistematski zločin usmjeren ka potpunom ili djelimičnom uništenju određene socijalne grupacije“ 12 . Dragan Otašević. dakle istine. također treba uključiti i ljudsku komponentu tj. Zbog toga.“ – svojevremeno je proklamirao jedan od najvećih filozofa XX stoljeća.Inovativni načini izvođenja nastave izvan univerzitetskih učionica ogromno zlo Klotijevcu i njegovoj okolini. „Znanje je moć. Po prvi put poslije rata moglo se primijetiti nešto kao otpočinjanje procesa pomirenja. posjete mjestima kao što su Klotjevac. u aprilu 1992. dakle ljudi. znanje kao moć nije samo vezano za one koji 12 Iz originalne definicije genocida Raphaela Lemkina koja je također prihvaćena kao zvanična definicija genocida u UN Konvenciji o genocidu. dok su drugi izbjegli svaki direktan kontakt. a bez ljudi selo će vremenom postati samo puki geografski pojam. Na trenutak je nastupila suspenzija nepovjerenja i svi su željeli biti dobri domaćini svojim gostima izdaleka. Biološka i socijalna supstanca. moći i diskursa. I pored toga. koji su do tada bili prilično hladni i distancirani. Beograđanin s manje-više stalnim boravkom u svojoj vikendici u Klotijevcu. na primjer. vjeruje da ugnjetavani i dominirani jedino kroz znanje mogu promijeniti svoj društveni položaj. Držanjem dominiranih masa u podčinjenom položaju se odvija i kroz njihovo onemogućavanje i pristup znanju i kreiranju znanja.

J. Adult and Continuing Education. Prentice Hill. birokratskim sredstvima. J. The Organizational Behavior Reader 6e. Journal of Management Education. 1997. Birmingham. 13. V. Naprijed. ‘Drina: geografsko-turistička monografija’. Boston.) Genocide: An Anthropological Reader. 2. 8. 1995. T.J. ‘Exploiting the Links between Theory and Practice: Developing Students' Cross-cultural Understanding through an International Study Tour to China’. Seattle. T. NJ. Ma. & Rubin I. Z. saznali njihovu istinu i time doprinijeli da se posljedice genocida. 2002. 1984. 2002. Higher Education Research & Development. R. 190-200. kao i nastavak genocida drugim. Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine. 1939. 1995. FEU Birmingham Polytechnic. Baybook-Mostart. B 1987. 1987. 21. D. Izdanje društva Fruška Gora. New Jersey. London. 17. A. Feld S. Experiential Learning Theory Bibliography 1971-2001. Princeton. 10. and Kolb D.Dall'Adriatico al Danubio. Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. ‘Management education goes international: A model for designing and teaching a study tour course’. A.. 27-53. 3. pp. Fondazione Niccolò Canussio. The 4MAT system. Sarajevo-Zemun. Jarvis P. Možda je najveći uspjeh ovog istraživačko-obrazovnog projekta upravo u tome što smo napravili ove ljude ponovo „vidljivima“. Small Places. Gibbs. R. je „omoćalo“. Osland. Theory and practice 2e. 250 . 9. Senses of place. Hutchings. Porodica u Transformaciji. Halilović su nešto naučili. Bringa. 2003. Eriksen. 16. Wilkes. Porth. 2001. 4. 6. 5. Kolb D. Prentice Hall. P. J. Lemkin. and McEllister. G. Također. 1995. pp. 25-27 settembre 2003). J. 15. L'Illirico nell'età greca e romana (Cividale del Friuli. K. Literatura 1. Blackwell Publishers. Erlich. 21. (sa)znanje o Klotijevcu i njegovim malobrojnim žiteljima koji su preživjeli genocid. D. London. 55-71. Zagreb. Routledge. Jackson. Pluto Press. Deroko. S.1996. 7. (ed. iako su još uvijek predmet diskriminacije i ignorantskog odnosa od strane RS vlasti. A.H. Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. V. 2008. Palavestra. Experiential Learning: The experience as the source of learning and development. Novi Sad. in Hinton. Stećak – the Last Bosnian Mystery. 2001. A.H. 1964. Kolb. IL: Excel Inc. Isaković. 2004. 14. ojačalo i ohrabrilo same povratnike u Klotjevac. 11. Princeton University Press. Englewood Cliffs. ‘Genocide'.: McBer and Co.. dakle studente koji su iskustvenim učenjem naučili o posljedicama genocida na lokalne zajednice. ‘Cultural identities in the Illyrian provinces (2nd century BC to 3rd century AD): old problems re-examined’. & Basso K. Kolb. Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village. McCarthy. Convegno. Oxford. University of Washington Press. 12. Sarajevo. TVSA. O njima se sada zna i oni nisu više nevidljivi i bespomoćni. bar donekle ublaže.H.

pa je nužno tom pitanju posvetiti punu pažnju. psyhological. učenik. Uspješno ostvarivanje ovih zadataka traži stvaralački čin nastavnika. analyzing and assessment of a lesson. 251 – 259 (2007-2008) Originalni naučni rad PLANIRANJE I PRIPREMANJE NASTAVNIKA GEOGRAFIJE ZA IZVOĐENJE NASTAVE LESSON PLANNING AND PREPARATION OF A GEOGRAPHY TEACHER IN ORDER TO DELIVER A LESSON Mr. it is necessary to complete a preliminary work that contains a cognitive. In oreder to be prepared successfully for Geography lesson. a teacher is required to be creative and to possess series of didactic methods in order to unify everything in one. ali i uspješnijem korištenju onih sredstava i pomagala koje škole posjeduju. Za uspješno pripremanje nastavnika za izvođenje nastave geografije neophodna je opremljenost škole savremenom nastavnom tehnikom. Planiranje i pripremanje nastavnika za izvođenje nastave ne bi bilo potpuno kad u njemu ne bi bile planirane aktivnosti učenika na realizaciji odgojno-obrazovnih sadržaja koje će ga staviti u poziciju subjekta i nastavnikvog saradnika u pripremanju. teacher. Key words: Geography. Lesson planning and preparation of a Geography lesson and delivery of a lesson are inseparable entities. Edin Jahić. it is necessary for a school to be equipped with contemporary technical equipment. obradi i valorizaciji rada. nastavnik. To plan a lesson. Abstract Lesson planning and preparation of a Geography teacher in order to deliver a lesson is a permanent process and job responsibility of all teachers. preparation. student. Ključne riječi: geografija. pripremanje.Preparing and planning of a teacher have a significant importance on student's education. Za pripremanje nastave potrebno je izvršiti predradnje spoznajnog. planning. planiranje. Univerzitet u Tuzli Abstrakt Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave permanentan je proces i radna obaveza svakog nastavnika.Planning and preparation of a teacher to deliver a lesson would not be complete if it was not a student activities plan in order to fulfill educative-pedagogical topic to place a student on a subject position and a teacher's assistant who assists in preparing. so it is important to be focused on that issue as well as to use effectively the equipment that already exist in school.Zbornik radova PMF 4 i 5. psihološkog. Prirodno-matematički fakultet. niz didaktičkih postupaka u njihovom formiranju u jedno. sc. material-technical and methodical character. viši asistent. . Planiranje i pripremanje nastavnika ima značajan odgojni uticaj na učenike. Planiranje i pripremanje za nastavu geografije i izvođenje nastave čine nedjeljivu cjelinu. In order to achieve them successfully. materijalno-tehničkog i metodičkog karaktera.

kao i nakon toga. u proizvodnim i drugim preduzećima. već isticanje bitnih momenata i produbljivanje znanja vježbama i radovima učenika. nije dovoljno da se gradivo samo predaje. prilikom posjete prirodnim i kulturnim znamenostima. u dobro organizovanoj. Taj rad se treba izvoditi i van učionica u prirodi. Po riječima Hodžić T. 1999. da vodi brigu o bržem razvoju i zadovoljenju radoznalosti darovitijih učenika. Planiranje i pripremanje za nastavu je dio nastavničkog stručnog rada i o tome zavisi njegov rad i kvalitet tog rada. s obzirom da je geografija predmet vezan sa samostalnim i praktičnim radom. raznolikoj i bogatoj nastavi. kako da razvija kulturu rada učenika. da razvija osjećanje kolektivne brige prema napredovanju slabijih učenika. jer je u savremenoj nastavi geografije jako naglašen zahtjev da se nastava zasniva na posmatranju. proizvodnim preduzećima. Planiranje i pripremanje nastavnika nije povremeni posao. nego je potrebno da se ono izučava neposredno onako kako nam pruža priroda. 1998. promjene u nastavnim planovima. posmatraju. Pretežno frontalna i pretežno verbalna nastava postaje u današnje vrijeme sve više neadekvatna savremenim procesima u nastavi. Pri tome. mora da misli kako maksimalno da aktivira učenike i. tj. već permanentan i kontinuiran proces koji se obavlja neposredno prije izvođenja nastave i uporedo sa izvođenjem nastave. programsko uključivanje roditelja u pojedine aktivnosti i dr. ali u skladu sa prirodom nastavnih jedinica koje se obrađuju. programima i udžbenicima. smišljati program rada) je bitna pretpostavka osmišljene polivalentne aktivnosti na usvajanju nastavnih sadržaja. Ali da bi se zaista postigao cilj.. on razmišlja o tome kako da organizuje rad u razredima u kojima će predavati. Od nastavnika se zahtjeva da u procesu nastave podstiče učenike na diskusiju. u naseljima itd. ali i zahtjevati od njih sve više. planum – praviti plan rada. Pored njih nužno je organizovati rad učenika. Sve prirodne nauke. pa prema tome i geografija. da stvara uslove i povoljnu klimu za samostalan rad učenika u naučnim grupama. Nastavnik se samostalno priprema za nastavu.). nabavka novih učila. poljoprivrednim dobrima itd. Jer. gradilištima. Uz ovo sagledava se materijalna strana nastave. Svaki nastavnik geografije mora u svom radu dati slobodu učenicima da oni mogu slobodno koristiti nastavna sredstva i da sami rade. Škola mora u savremenim uslovima života pružati sve više učenicima. prihvatanje novih uputa od nadležnih prosvjetnih i školskih organa. zatim uzimajući u obzir teorijska dostignuća. poboljšanje tehnologije rada. već 252 . nastavnik započinje sa pripremama već samim početkom rada sa učenicima i to traje sve do okončanja njegove nastavničke karijere (Hodžić. da aktivno učestvuju u sticanju i proširivanju znanja. ali i u samom procesu realizacije.). Za to nisu dovoljne demonstracije nastavnika. Nastavnik svake godine izrađuje nove planove uvažavajući svoje iskustvo kao praktičar. Bez dobro organizovane pripreme za nastavu nije moguće ostvariti ciljeve i zadatke nastave geografije. grupni i individualni. veća povezanost sa društvenom sredinom. naročito. Jahić Uvod Planiranje (lat. imajući u vidu obrazovne i odgojne zadatke svog predmeta. ali i samim učenicima. Ovo je prvo polje rada svakog nastavnika prije početka školske godine.E. kako bi se izvršila analiza planiranog i sačinili bolji planovi za narednu školsku godinu. po svojim sadržajima i aktuelnosti pružaju velike mogućnosti za intelektualan rad i odgoj učenika. Obrađivati gradivo nastavnog programa nije jednolično i monotono prelaženje gradiva. realizacija nastavnog programa ne znači samo predavanje nastavnih tema i njihovo ponavljanje na časovima ponavljanja i utvrđivanja. (Stevanović. Zbog toga savremena škola zahtjeva da se nastavni rad ne obavlja samo u učionici. Kada se nastavnik geografije priprema za rad u novoj školskoj godini.

a to će mu za daljnji tok njegovog rada biti glavna orijentacija. Nakon toga vidjet će dobre i loše strane pripremanja. može prići globalnom planiranju i programiranju. smišljen. Pripremanje nastavnika za nastavu predstavlja vrlo odgovoran. Sve ono što je svaki nastavnik radio u toku školovanja. improvizacija i povremenog rada. Dobro izveden plan za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa čini osnovu za njegovo uspješno ostvarivanje. 1998. Planiranjem se projektira rad kojeg ćemo kasnije izvoditi. (Jelavić. metodičko. a ostvarivanje odgojno-obrazovnih zadataka bez pripreme je slučajnost koja ne može dati trajnije rezultate. Prije globalnog planiranja i programiranja treba proučiti nastavni program. Globalno planiranje i programiranje obuhvata razradu nastavnih sadržaja i vremensko dimenzioniranje trajanja pojedinih glavnih etapa nastavne. Tek kada nastavnik geografije prouči literaturu. dopunskom literaturom. već počinje onog dana kada se nastavnik prihvati obaveze i radnih zadataka za tekuću godinu. U nastavnikovom radu veoma značajno mjesto zauzimaju bilješke koje su dragocjen materijal. Samo dobro provedena priprema može dati solidne rezultate. Pripreme obuhvataju stalno stručno. Zbog toga bi svaki nastavnik na kraju školske godine trebao provesti samokritičku analizu načina pripremanja za nastavu. Solidna. a to znači da u ovom radu nikako ne smije biti stihijnosti. a to su ona znanja koja će učenicima koristiti cijeli život. planski i sistematski rad. upoznavanje sa novom tehnologijom i tehnikom nastavnog procesa. priručnicima. koji će mu koristiti na samo kod planiranja i programiranja. Pri tome najvažniji kriterijum mora da bude princip postupnosti i sistematičnosti. 2003. neposredno pripremanje za nastavni rad i druge postupke koji doprinose realizaciji programskih sadržaja geografije (Rudić.). Pripremanje nastavnika ne počinje i ne završava pisanjem dnevnih priprema.) Godišnje (globalno) planiranje nastavnika geografije Temeljito i svestrano planiranje i pripremanje nastavnika za neposredan odgojnoobrazovni rad je osnovna pretpostavka uspješnog rada u nastavi geografije.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave povezivanje nastavnikovog izlaganja sa praktičnim znanjem učenika. u toku studija i ono što je pročitao u svom radnom vijeku. To znači. studijska priprema nastavnika za izvođenje odojno-obrazovnog rada bitna je pretpostavka da će se u nastavi ostvariti odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci. pedagoško. Neplansko izvođenje nastave ne bi imalo samo negativan uticaj na kvalitet obrazovnog rada. planiranje nastavnog učenja na razini jedne nastavne jedinice. već u toku rada cijele školske godine. didaktičkim materijalom i svim onim što će mu biti potrebno u radu. dobro će mu doći prije planiranja. Ono zahtjeva visok stepen misaone 253 . U planiranju nastave postoje dvije razine:   globalna razrada osnovnog programa u okviru predviđenog vremena (školska godina. U ovom radu su obrađene najvažnije etape u planiranju nastave i date njegove karakteristike. broj sati) za određeni razred. već bi došlo u pitanje i ostvarivanje odgojnih zadataka. detaljno upoznavanje sa udžbenicima. Svaki nastavnik geografije na početku školske godine mora upoznati stručnu i metodičku literaturu. psihološko i drugo obrazovanje nastavnika. Prema svemu naprijed rečenom vidimo je pripremanje nastavnika za neposredan odgojno-obrazovni rad vrlo složen posao i zahtjeva temeljite pripreme. Pripremanje za nastavu mora biti stvaralački rad nastavnika u kojem su sadržane njegove teorijske spoznaje i praktično iskustvo.

kako bi bez poteškoća nastavnik odmah mogao početi sa odgojno-obrazovnim radom. uslovljava. koje će trpiti učenici. nastavnik ne izlaže samo ono što ima u školskom udžbeniku. Naravno. koji su nastavnicima već dati u službenim dokumentima. Za takav rad na času treba im pružiti interesantnu i pristupačnu nastavnu građu. Da bi nastavnik uspješno mogao planirati nastavno gradivo geografije potrebno je da dobro poznaje zahtjeve nastavnog programa. To znači da od kvaliteta i usmjerenosti godišnjeg plana u velikoj mjeri zavisi kvalitet i usmjerenost nastavnikovog rada. 1967. Pripremanje nastavnika geografije za čas Uspješna realizacija odgojno-obrazovnih zadataka nastave geografije u školi moguća je samo pod uslovom da se nastavnik kvalitetno pripremi za čas. svaki čas geografije je jedan korak u proširivanju geografskih znanja. Nastavnik će izložiti detaljnije i osvijetliti markantnim činjenicama građu koja ima veći odgojni i obrazovni značaj. jer mjesečni planovi i sedmične i dnevne pripreme moraju proizilaziti iz godišnjeg plana. Dimenzioniranje nastavnog sadržaja nastavnik će provoditi kasnije. Programiranje je vezano uz nastavne programe. konkretnije. dakle. koristi se ilustracijama iz udžbenika itd.). jer učenici vole i cijene kada im nastavnik geografije otkriva na času ono zanimljivo. Nastavnik mora izlagati građu izrazitije. razotkriva na konkretnim činjenicama i primjerima nove pojmove. za detaljnije planove: mjesečne i dnevne. On. preduslov za dalju i detaljniju razradu. uči učenike da upoređuju činjenice. Bez te međusobne povezanosti. Loše je kad nastavnik odlazi na čas. Jahić aktivnosti i ne može se mehanički obaviti. znanje je nešto što se može steći. šta su osnovna pitanja i koje probleme treba postaviti i izdvojiti na času geografije (Zgonik. ali u saradnji sa svim ostalim faktorima koji sudjeluju u nastavi. bez potpunog usklađivanja sitnih ciljeva svakog pojedinog časa sa krajnjim ciljem koji treba postići u toku jedne godine. radi sa učenicima na karti ili dijagramima iz udžbenika. Za nastavu geografije važno je znati šta je glavna vodeća misao nastavnog časa. moraju biti međusobno usklađeni.E. nema uspješne i organizovane nastave geografije. vodi ih do zaključaka i uopštavanja. prije svega. Jer. Dobar čas geografije je. sedmične i dnevne pripreme (a ovi kasnije utiču na njegovu eventualnu korekciju). Nastavnik može osigurati sprovođenje takvih kvalitetnih časova samo svojom svestranom pripremom. Zato je neophodno da svaki nastavnik studijski proučava nastavni program. 254 . on sprovodi složen i izdiferenciran rad: objašnjava ono što je u udžbeniku teško učenicima. Zbog svog globalnog karaktera godišnji plan je samo predradnja. takav čas na kojem učenici stiču kvalitetna znanja. Svjesno usvajanje novih znanja zahtjeva aktivan umni rad učenika na nastavi. pomaže im da shvate novo oslanjajući se na već proučenu građu. samo jedna faza nastavnikovog rada. Jer ako čas nije pravilno pripremljen ne može biti ni kvalitetno realizovan. Svaki nastavnik može savladati nova znanja iz geografije. uslovljenosti i usklađenosti od godišnjeg plana do dnevnih priprema. nema smišljenog procesa. Iznoseći tu građu. Nastavni programi trebali bi biti izrađeni prije početka nastave. a sam jedva poznaje problematiku nastavne jedinice. bez uzajamnog prožimanja globalnih i detaljnih planova. konkretizuje ono o čemu sažeto i suhoparno priča udžbenik. usmjerava i determiniše mjesečne planove. Jer. zanimljivije nego u udžbeniku da bi osigurao da učenici svjesno i aktivno usvoje nastavnu građu. bitno utiče na cjelokupni nastavnikov rad. ali mora za to imati volju i upornost. Bilo kakva neadekvatna priprema nastavnika za čas povlači za sobom velike posljedice. a posebno ono čega nema u udžbeniku.

a posebno 255 . nego i o takvim oblicima rada koji obezbjeđuju aktivno usvajanje izložene građe i aktivan misaoni rad učenika na času geografije.). Određivanje obrazovnih zadataka sastoji se u navođenju novih znanja koja će učenici steći u toku časa. šta iskoristiti kao primjer. pojmova. objašnjavanje uzroka i posljedica. stepena razvijenosti njegove radne kulture itd. Znati nastavne sadržaje nije garancija da će nastavnici te sadržaje zaista moći uspješno prenijeti na učenike. zaključaka). 1999. od toga zavisi uspješna realizacija zadataka koje postavljamo na času. šta izložiti kraće) je i pitanje sadržaja i pitanje metodike.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave Planiranje nastavnog časa čini najznačajniju etapu planiranja nastavnog rada. koje samo spomenuti.). bitno je razmisliti o načinu analize i uopštavanja građe na času.  Pripremanje nastavnika za spoznajnu stranu nastave Mnogi nastavnici geografije često naglašavaju da su u toku studija stekli dovoljno znanja i da s njim suvereno vladaju. otkrivanje veza i odnosa među geografskim pojavama i procesima. već treba biti sačinjena u skraćenom obliku. U kom obliku će nastavnik pisati pripreme za čas zavisi od više faktora. Nastavnik unaprijed priprema takva pitanja koja od učenika zahtijevaju samostalan misaoni rad. emocija. nastavnik mora razmisliti ne samo o sadržaju nastavnog rada.. To što on usvoji zapravo je samo osnova za njegovo daljnje geografsko obrazovanje. Nastavnik mora voditi nastavu spoznajom učenika (formiranje predodžbi. a prvenstveno od dubine nastavnikovog poznavanja materije. Od pravilnog riješenja ovog pitanja zavisi i pravilno odabiranje građe i izbor onih metodičkih sredstava i oblika rada na času čija će primjena omogućiti nastavniku da do maksimuma ostvari predviđene zadatke. unaprijed skicirati pitanja za učenike. naučnog tumačenja. isplanirati tok razgovora i jasno formulisati zaključke i rezime razgovora. Jedan od najvažnijih momenata u pripremanju nastavnika za čas je određivanje nastavnih obrazovno-odgojnih zadataka. Također. nastavnu jedinicu. nastavnik nije u stanju da u potpunosti ovlada svim geografskim sadržajima. nastavnikovih i učeničkih aktivnosti. primjenu ranije stečenih znanja. materijalno-tehničkog i metodičkog karaktera. O tome Hodžić T. u pripremi za čas geografije ne bi smjela izostati metodička razrada izvođenja nastave. Neposredno pripremanje za izvođenje nastave Za pripremanje nastave potrebno je izvršiti predradnje spoznajnog. pamćenja. niti primjeri i vježbanja u različitim oblicima koji najbolje odgovaraju postavljenom cilju. 91. tip časa. funkcionalne). nastavnik istovremeno riješava i probleme sadržaja i probleme metodike. Ipak. koje se proteže kroz cijeli njegov radni ciklus. iskustva. nastavne metode. Priprema treba da sadrži: naziv nastavnog predmeta. obrazovne. Koje činjenice treba izložiti detaljnije. Pripremajući se za čas. ciljeve časa (odgojne. Raspored građe i metodička sredstva moraju služiti otkrivanju idejnog sadržaja časa i realizaciji odgojno-obrazovnih zadataka. nastavnu temu. Odabiranje građe (šta od programske građe istaći. Kada se priprema za čas. te da im nije potrebna posebna priprema. Pismena priprema ne bi trebala da bude detaljna. dok odgojni zadaci navode uticaj geografskih sadržaja na formiranje pogleda na svijet i na psiho-fizičku komponentu učenikove ličnosti. 2003. mašte. analizu i ocjenu geografskih činjenica itd. nastavna sredstva i strukturu rada (Romelić. a to je razvijanje mišljenja. str. jer bi suviše mnogo vremena oduzimala nastavniku." (Hodžić. psihološkog. koji najviše doprinosi usvajanju novih geografskih znanja. oblike rada. patriotizma itd. ekološke svijesti. Stoga se ne mogu predlagati jedinstvena rješenja koja bi važila za sve bez obzira na osobenost gradiva i individualnost nastavnika. metodičke obaviještenosti. konkretizovti. piše: "Izučavajući širok spektar geografskih disciplina u toku svog obučavanja na fakultetu ili pedagoškoj akademiji.

Nastavnik će u toku pripremanja predvidjeti koje će djelove nastavnog sadržaja učenici usvajati sami. 1998. Uporedo sa razvojem nauke i tehnike u nastavne programe unose se novi nastavni sadržaji. koje će ciljeve ostvariti i kakve će promjene učenici doživjeti u toku sata. Poznavanje svakog učenika. da posvete veliku pažnju pripremama za nastavni rad. za koje je djelove potrebna njegova intervencija. tada smo otvorili put psihološkoj strani nastave. kao i na projiciranje nastave koja će učenicima biti interesantna. poznavanje njegovih mogućnosti. Nastavnik će na osnovu nastavnih sadržaja moći formulisati obrazovne zadatke..  Pripremanje nastavnika za psihološku stranu nastave Psihološka strana odnosi se na prevladavanje trema nastavnika. Za takav rad nije dovoljno samo poznavanje nastavnog gradiva. Stručno znanje nastavnika mora biti i veće i intenzivnije od onog što će ga dati učenicima. moguće je samo onda ako nastavnik poznaje svoje učenike. ne samo na nastavu. njegovih sklonosti. funkcionalne i odgojne zadatke. detaljno proučava program i pristupa temeljitom pripremanju gradiva. sreće i učenja. str. To opet pretpostavlja stalno permanentno stručno usavršavanje. To je najvažniji zadatak i njemu treba prići sa mnogo pažnje. piše: “Nastavnici geografije moraju. Oni iz njih 256 . natpise u štampi. Jahić treba dovesti učenika do generalizacija i aktivirati i one učenike koji nisu dovoljno aktivni. Time postižemo da učenici nauče raditi i shvate intelektualni rad kao određenu teškoću koju se može savladati ako je taj rad organizovan i stalan. Određivanje tih zadataka usko je vezano uz određivanje materijalnih ili obrazovnih zadataka. Svakako treba voditi računa da se učenici previše ne opterete. ali im to ne smije biti teret. To su oni zadaci kojima djelujemo na razvoj ličnosti kod učenika. Da bi odgovorio svim ovim zadacima nastavnik geografije. U ovoj fazi pripremanja nastavnik određuje obrazovne. jer su geografske promene česte i intenzivne u svim delovima sveta.“ (Rudić. jer učenik ne može biti pasivni subjekt u nastavi. Ako smo dobro zamislili kako će teći spoznaja učenika. preuzimaju odgovornost.E. O tome da li će učenik biti više ili manje subjekt zavisi i o pripremi nastavnika za psihološku stranu nastave koju ne možemo posmatrati izolirano. odnosno koja će kod njih buditi znatiželju i navoditi ih na razmišljanje. Učenici preuzimaju obaveze u nastavnom procesu. Učenici imaju velike spoznajne želje i nastavnik se na to ne smije oglušiti. da se u školi osjeća radost života. Pripremanje nastavnika da učenici nastavni sadržaj dožive. zbog raznovrsnosti nastavne materije. niti da im čas bude samo zabava. prati TV programe i poznaje gotovo sve aktuelnosti iz geografske struke. funkcionalne zadatke (razvoj sposobnosti) i odgojne zadatke (razvoj moralne spoznaje). interesantana. publikacije. 254) Samo na taj način nastavnik može osigurati da spoznaja učenika bude kvalitetna. Oni proizilaze iz nastavnog sadržaja i ne mogu biti samo formalno postavljeni. On prati stručnu literaturu. čim dozna u kojim će odijeljenjima predavati svoj predmet. Dobar nastavnik cijeloga života stalno uči. već i na nastavnike i druge učenike. koje nastavnik u toku svog školovanja nije učio i ne poznaje ih. njegovih briga i radosti omogućit će nam da organizujemo nastavu tako da ona bude dinamičana. Za nastavnika je važno da prikaže šta učenici moraju spoznati u toku nastavnog sata. već mora biti aktivni subjekt u nastavi i vršiti uticaj. kako će izgledati spoznajna strana nastave. a ne da se oslobode rada. a ne osjećaj straha i strepnje. O tome Rudić V. a koje će zajednički raditi. Nastavu treba ogranizovati tako da se učenici angažuju. a samim tim i stalno stručno pripremanje za nastavu. Od stručnosti nastavnika zavisi nivo efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa u savremenoj školi. već u jedinstvu sa ostalim stranama nastavnog procesa. Poznavanje geografske struke još uvijek ne znači da je nastavnik u mogućnosti da rukovodi nastavnim procesom. Ovdje se postavlja i pitanje učenika kao subjekta u nastavi. Uz psihološku stranu nastave vezano je i određivanje jednog dijela odgojnih zadataka. da ne bude monotona.

 Pripremanje materijalno . (Tomić & Osmić. Zbog toga nastavnik treba pravilno planirati koja će nastavna sredstva koristiti u određenim fazama nastave. Izabrani materijal mora se rasporediti tako da se obezbijedi shvatanje i čvrsto usvajanje od strane učenika. pomagala i tehničkih uređaja za rad nastavnika i učenika. Nažalost velika većina osnovnih škola slabo je ili skoro nikako opremljena nastavnom opremom i stručnom literaturom za nastavnike. Vanjska organizacija nastave ili vanjska strana organizacije nastave obuhvata didaktičko usklađivanje vanjskih faktora: uređivanje mjesta za izvođenje nastave. Veoma značajan faktor za uspješno pripremanje nastavnika su materijalni uslovi i opremljenost škole nastavnom opremom i stručnom literaturom. nadopunjuju ih i utiču na pozitivnu promjenu ličnosti kod učenika. školskoj godini itd. Dakle. usavršavanju nastavnih planova i programa. Pripremajući psihološku stranu nastave moramo imati na umu da u toku odgojnoobrazovnog rada moramo pripremiti učenike da snose odgovornost za svoj rad. Nastavnik se može dogovoriti sa učenicima da oni kod kuće skupe i pripreme didaktički-metodički materijal.  Pripremanje metodičke strane nastave Pripremanje metodičke strane nastave osigurava efikasne načine i puteve u realizaciji nastave. Ona povećavaju interesovanje učenika. Jedan od prvih zadataka nastavnika geografije u početku školske godine je pravilan izbor materijala prema programu rada za pojedine razrede u kojima će predavati. Njemu u tome pomaže menadžment škole. pravilnu adaptaciju školskog namještaja i njegov raspored u učionici i ostalim školskim prostorijama. utiču na trajnije zapamćivanje itd. priručnika i ostale literature i nabavci savremenih nastavnih sredstava i pomagala. moramo i sami biti odgovorni. kao i pripreme koje će učenici ranije izvršiti da bi mogli u toku nastavnog procesa sarađivati sa nastavnikom. dešava se da je škola opremljena savremenom nastavnom tehnikom.tehničke strane nastave Pripremanje materijalno-tehničke strane nastave spada u domen vanjske organizacije nastave. bogate njihov doživljaj. nabavka odgovarajućih nastavnih sredstava. sedmici. odgovornost je i moralna vrijednost i zbog toga je moramo razvijati stalno sa sve većim zahtjevima. a pored toga to je za njih dragocjeno i značajno iskustvo. U ovoj fazi pripreme nastavnik bira načine rada u obradi pojedinih geografskih sadržaja i opredjeljuje se za najfunkcionalnija nastavna sredstva čija je metodička. jer su samostalno radili. didaktička i pedagoška korisnost dokazana. Međutim. Danas se ne može ni zamisliti uspješan i moderan rad u nastavi bez stručne primjene savremene nastavne tehnike. Na taj način učenici mogu izvršiti veliki dio predradnji za nastavni sat. mobilišu njihovu pažnju. jer na takav očigledan način učenici brže stiču nova znanja. a time će se ostvarivati i funkcionalni zadaci nastave.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave proizilaze. Nastavnik je dužan u toku izvođenja nastave koristiti različita nastavna sredstva. Jer. izradi odgovarajućih udžbenika. U pripremama nastavnika još uvjek je prisutna tročlana struktura 257 . već ih koristiti pravilno i racionalno. pravilan vremenski raspored nastavnog rada u danu. Da bismo to tražili. ali se ona dovoljno ne koristi. Razvijajući svoju odgovornost učenik će biti u stanju da otkrije neodgovornost drugih. Razumljivo je da već i prilikom rasporeda materijala nastavnik razmišlja o metodama rada koje će osigurati najbolji uspjeh učenika.). ukoliko se želi povećati nivo nastave geografije potrebno je konstantno pristupati otklanjanju svih smetnji koje proizilaze iz nedovoljne materijalne opremljenosti škola. ali i sami učenici. Materijalno-tehničku stranu nastave ne treba pripremati samo nastavnik. Međutim. da izvrše promatranja. 2006. sa upotrebom nastavnih sredstava ne treba pretjerivati. jer nastavnici iz različitih razloga izbjegavaju njezinu primjenu. kolege. da skupe materijal za pojedine nastavne jedinice i donesu ga u školu.

Dakle učenicima treba dati više prostora u nastavi da više pitaju. pripremanje zadataka za samostalan rad. Prilikom svojih posjeta sa učenicima nastavnik geografije mora uočavati najbolja mjesta na kojima bi mogao izvesti taj čas.). gdje nastavnik govori. a mogu pripremati da pomažu nastavniku i da povremeno preuzmu ulogu predavača (radionice i sl. Također. Zaključak Svaki nastavnik geografije zna da je kvalitetna i temeljita priprema osnov uspješnog izvođenja nastave. odabiranje najefikasnijih izvora znanja. Obrazovanje se odvija i izvan učionica. položaju i odnosu u prostoru. kako bi u što većem stepenu samostalno dolazili do određenih znanja.E. Za ovakvu vrstu rada nastavnik geografije trebat će mnogo više vremena za pripremanje nastave. Pripremajući takvu nastavu morat će pripremiti i to kako će drugi obavljat njegovu ulogu. pravilna artikulacija nastavnog sata. kod izvođenja nastave geografije ne smije se izgubiti iz vida da se obrazovanje ne odvija samo u učionicama i da ga ne izvode samo nastavnici. kako bi oni mogli što samostalnije da rješavaju postavljene probleme. mora da nauči da misli. a ne pasivan. Pravih klasičnih sati u učionici. publikacije. Najbolji rezultati u nastavi geografije postižu se onda kada nastavnik prestane da bude samo predavač. nikakvo objašnjavanje u razredu ne može dati tako jasne predstave o različitim geografskim pojavama i procesima kao neposredno posmatranje na terenu. organizovanje vježbanja i niz drugih pojedinosti koje je potrebno izvršiti u nastavnom radu. svaki nastavnik zna da se rad u toku školske godine utoliko lakše obavlja ukoliko je on preko ljetnog odmora uspio da pročita više stručne i metodičke literature i ukoliko je studioznije izvršio planiranje gradiva. tj. ali ne tako da ona bude rastegnuta i nefunkcionalna. Ovakva struktura nije u skladu sa savremenom nastavom geografije i treba tražiti nove modernije strukture. Jer. nastavna sredstva. u školskom dvorištu. Oni već unaprijed mogu sudjelovati u pripremanju tog rada (materijalno-tehnička strana). Intencija savremenog obrazovanja je da učenici dobiju veću ulogu u nastavi i da postanu aktivan faktor nastave. lice koje učenicima daje već gotova i sistematizirana znanja. kako će se odvijati rad izvan učionice. Učenik u savremenim procesima obrazovanja. određivanje najefikasnijih nastavnih metoda. Savremeni nastavnik pretežno pita učenike. koje će biti pojednostavljene i uprošćene. Svakako. individualnog rada i rada u parovima). Nastavnik mora planirati takav rad i tražiti najbolje mogućnosti racionalizacije. samostalno rade i istražuju. razrada i zaključak). U pripremanju neposrednog odgojno-obrazovnog rada nastavnik ne smije gubiti iz vida učenika. Razumljivo je da se ovakvi časovi moraju pažljivo pripremati. grupnog. Jahić nastave (uvod. atlase. Nastavnik o tome mora jako voditi računa i pravilno se pripremiti za taj rad. stavlja ih pred različite probleme ili im daje na raspolaganje potrebne izvore informacija (knjige. predviđanje izmjene oblika rada (frontalnog. web-stranice itd. Moramo znati da ne postoje jednake odgojno-obrazovne grupe ili razredi u kojima ćemo moći koristiti iste načine. prije svega. a da im u svemu tome nastavnik bude partner i organizator. a učenici slušaju treba biti sve manje. Na ovakav način učenici neposredno uočavaju geografske pojave u njihovoj prirodnoj veličini. Kod pripremanja odgojno-obrazovnog rada najznačajnija pitanja su: didaktičko i metodičko prerađivanje gradiva. obliku. boji. 258 . jer gradivo geografije je za svaki razred specifično i zahtjeva posebne pripreme.). Učenike treba pripremati za odgojno-obrazovni rad. u tvornicama. U tim aktivnostima ne učestvuju samo nastavnici već i ljudi drugih profesija i stručnosti. određivanje kriterija za produktivno ponavljanje. u prirodi. u muzejima itd. Nastavu treba fleksibilnije postaviti. postupke i metode. Savremena metodika nastave geografije sve više afirmiše samostalan rad učenika. Metodičku pripremu treba vršiti za svaki razred. već da bude racionalno organizovana uz aktivno učešće svih faktora.

Sarajevo: Svjetlost. Beograd. Metodika nastave geografije. Hodžić. & Walter. (1996). Prvi dio. Drugi dio. Nastava i vaspitanje. 6. koji će biti u stanju da stečena znanja u školi primjeni u praksi.Planiranje i pripremanje nastavnika geografije za izvođenje nastave jer takav oblik rada stvara preduslove da stvori produktivnog čovjeka. J. (2006). M. Didaktika. Tomić. Metodičke osnove nastave geografije za osnovne i srednje škole. 8. 5. Romelić. 675684. Rudić. 3. (1998). (2003). 9. V. J. Matas. 11. sa pravilnim naučnim pogledom na svijet. Zagreb. Đuričković. Ovakvo znanje učenici će steći samo onda kada se njihov nastavnik kvalitetno pripremi za nastavu i kvalitetno prezentuje nastavnu materiju. i Osmić. Sarajevo. T. Br. Zagreb. Sarajevo: Svjetlost. snalažljivog i fleksibilnog. R. Metodičke osnove nastave geografije za osnovne i srednje škole. (2003). Didaktika. Metodika nastave geografije. D. Stevanović. Wolfgang. M. 4. (1999). 10. Razvoj i modernizacija geografskog obrazovanja.. Novi Sad. Formiranje predodžbi i pojmova u nastavi geografije. 1. (1967). Metodika nastave geografije. Metodika nastave geografije. M. T. Tuzla. F. Časopis za pedagošku teoriju i praksu. 2. Jelavić. Beograd: Savez pedagoških društava SR Srbije. 259 . V. (1998). Didaktika. Tuzla. Zgonik. 4. (2003). 7. I. (1973). Zagreb. Literatura Hodžić. (1983). str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful