INTERNACIONALNI UNIVERZITET U TRAVNIKU SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Prof. dr. Ibrahim Jusufranić

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
TEHNOLOGIJA – ORGANIZACIJA – EKONOMIKA – LOGISTIKA – UPRAVLJANJE

Travnik, 2007,

1

Izdavač:

Internacionalni fakultet u Travniku Saobraćajni fakultet Prof. dr. Martin Lipičnik dr. Asib Alihodžić Hajdar Arifagić Minka Salkanović Minka Salkanović Grafičar Bihać 300 primjeraka

Recenzija:

Lektor: Tehnički urednik: Naslovna strana: Štamparija: Tiraž:

CIP – Katalogizacija u publikaciju Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

JUSUFRANIĆ, Ibrahim „Osnove drumskog saobraćaja“ tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika- upravljanje /Prof. dr. Ibrahim Jusufranić, Saobraćajni fakultet u Travniku, 2007. O Autoru: str. – Literatura: str ISBN COBISS/BH –ID

ISBN Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na osnovu člana 19. tačka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, Mišljenjem broj /07 utvrdilo je da knjiga Osnovi drumskog saobraćaja, tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika- upravljanje spada u proizvode na koje se ne plaća PDV. Strogo zabranjeno svako kopiranje, umnožavanje i preštampavanje ovog udžbenika ili pojedinih njegovih dijelova, bez odobrenja Izdavača.

2

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

PREDGOVOR
Udžbenik „Osnove drumskog saobraćaja“ je prvo sveobuhvatno izdanje u BiH koje obrađuje teoriju i praksu ove grane sa aspekta tehnologije, organizacije, ekonomike, upravljanja i logistike, rezultat je potrebe da se studentima Fakulteta za logistiku saobraćaja i komunikacije i ekonomije obezbijedi potrebna literatura za pripremanje ove oblasti. Saglasno tome, udžbenik se sastoji od više relativno nezavisnih dijelova. Prvi dio obrađuje opštu problematiku saobraćaja, a posebno problematiku drumskog saobraćaja, kao djelatnost u društveno-ekonomskom smislu i kao faktor razvoja privrede i društva. Poznato je da saobraćaju pripada važna uloga u procesu prevoza putnika i robe, jer se kao obavezan elemenat u realizaciji proizvodnje pojavljuje prevoz sirovina, materijala, polufabrikata i gotovih proizvoda. Osnovna karakteristika saobraćaja kao samostalne oblasti društvene proizvodnje jeste da je on istovremeno produžetak procesa proizvodnje iz ostalih proizvodnih djelatnosti, da usljed toga ima proizvodni karakter, ali da se on obavlja u okviru prometnog procesa. Što se tiče drumskog saobraćaja, može se reći da je u savremenom periodu uspio da obezbijedi vodeću poziciju u zadovoljavanju potreba prevoza, kako robe, tako i posebno putnika. Može se reći da je stepen razvijenosti drumskog saobraćaja po pojedinim regionima u svijetu i pojedinim zemljama u direktnoj zavisnosti od dostignutog nivoa ukupne proizvodne vrijednosti. Iako na prvi pogled ukazuje da su ovi dijelovi krajnje nezavisni, osnovni dijelovi su međusobno povezani u mjeri u kojoj je transport najznačajniji segment logističkog sistema kako na makro, tako i na mikronivou. Drugi dio udžbenika posvećen je izučavanju transporta koji kao i sve druge oblasti materijalne proizvodnje i transporta ima svoj proizvodni proces. Specifičnost transporta sastoji se u tome da on ne prerađuje sirovine i ne stvara nove proizvode. U transportu proizvodni proces i proizvodi tog procesa poklapaju se i vremenski i prostorno. Prevoz robe i putnika predstavlja istovremeno i proizvodni proces i transportnu proizvodnju. Transport ima niz specifičnih karakteristika koje se suštinski razlikuju od karakteristika u drugim oblastima materijalne proizvodnje. Proizvodni proces u transportu realizira se premještanjem ljudi i robe u vremenu i prostoru, prema tome u toku transportnog procesa realizira se transportna proizvodnja. Transportni sistem se sastoji iz skupa transportnih sredstava, saobraćajnica po kojima se kreću transportna sredstva, tehničkih uređaja, opreme i objekata koji obezbjeđuju normalan rad transportnih sredstava. Prevozna sredstva predstavljaju vrlo važnu komponentu u svim segmentima ljudske djelatnosti, posebno u području saobraćaja. Njihova je uloga omogućiti prevoz ljudi i dobara na siguran, pouzdan i ekonomičan način. Materija iz ovog udžbenika daje studentima osnove da u daljem školovanju po smjerovima mogu detaljnije izučavati prevozna sredstva za pojedine oblike saobraćaja. Svako motorno vozilo definira se cijelim nizom pokazatelja koji svojim brojnim veličinama čine tehničke podatke vozila. Veliki dio sadržaja u udžbeniku posvećen je troškovima, jer u drumskom saobraćaju transportni troškovi predstavljaju najvažniji uopšteni pokazatelj rezultata poslovanja. U vezi s tim posebno je obrađeno utvrđivanje nivoa troškova poslovanja i cijene po jedinici transportnog rada, kao i analize cijene prevoza i troškova transporta kao sintetičke pokazatelje rada voznog parka. Poznavanje troškova i cijena omogućava preduzimanje potrebnih mjera za postizanje višeg nivoa izmjeritelja eksploatacije, a time se obezbjeđuje operativno upravljanje radom preduzeća. Značajan dio udžbenika posvećen je strukturi voznog parka, kao i uticaja pojedinih elemenata i pokazatelja na proizvodnost i rad voznog parka, što omogućava stručnjacima iz ove oblasti da
3

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA upoznaju strukturu, princip rada, eksploatacione karakteristike i način preduzimanja potrebnih mjera za uspješno rješavanje problema iz oblasti rada voznog parka, prevoza ljudi i roba. Jedan dio udžbenika koji u cjelini predstavlja novinu, posvećen je izučavanju najbitnijih elemenata upravljanja sistemom logistike, odnosno upravljanje aktivnosti robnotransportnog centra i fizičko-distributerskim aktivnostima koji se prirodno javljaju u fizičkim tokovima roba od proizvođača do potrošača. Ove aktivnosti (transport, manipulacija, skladištenje) međusobno su zavisne, a njihove pojedinačne ciljane funkcije izražene konfliktno. Od racionalnosti i efikasnosti njihovog obavljanja sve više zavisi konkurentnost i profitabilnost proizvodnih i saobraćajnih firmi u savremenim tržišnim okolnostima. Zbog toga su osnovna saznanja o savremenim pristupima upravljanja savremenim sistemom logistike od velikog značaja za sve studente logistike, ekonomije i saobraćaja, prije svega za one koji su usmjereni ka pručavnju problematike poslovanja pojedinih preduzeća i njihovih ekonomija. Posmatrajući saobraćajnu funkciju kao aktivnost ukupne privrede koja omogućuje brži i skladniji razvoj okruženja, uočava se da se nijedan proizvodni proces u materijalnoj proizvodnji ne može realizovati bez postojanja saobraćaja. Sve to ukazuje da proizvodni proces u svojoj pojedinosti, a posebno u svojoj ukupnosti, čine procesi koji nisu sami sebi svrhom nego sastavni dio procesa najraznovrsnijih aktivnosti. Stoga savremeni pristup rješavanju saobraćajne funkcije, osim navedenog, treba zasnivati i na težnji za formiranje inteligentnog transportnog sistema, čije su osnovne teze usmjerene na ravnomjerno, vremensko, kapacitativno i efikasno korištenje svih elemenata iz procesa proizvodnje transportne usluge. Zato primjenu inteligentnih transportnih sistema treba usmjeriti na otklanjanje disproporcija iz stanja u kome se nalazi tehnologija drumskog transporta prema stanju koje bi optimalno trabalo da se nalazi. Na kraju mogu reći da će ova knjiga studentima Saobraćajnog fakulteta i studentima logistike i ekonomije pomoći u savladavanju nastavnog gradiva, kao i svim drugim stručnjacima koji u praksi proučavaju poslovanje saobraćajnih i drugih preduzeća, posebno sa privrednog i tehničkog aspekta logistike u savladavanju teorijskog i praktičnog rješavanja navedene problematike. S obzirom na to da je problematika drumskog saobraćaja opsežna, teško je naći pravu mjeru i obim obrade pojedinih dijelova. Ova knjiga koncipirana je na osnovu dosadašnjeg iskustva autora u radu na ovom području primjerenog obima jednog udžbenika i šire i potreba studenata Fakulteta za saobraćaj, logistiku i ekonomiju. Za eventualno uočene greške ili propuste i otklanjanja mogućih nedostataka autor će biti zahvalan svima koji dobronamjerno daju korisne primjedbe i prijedloge. Autor na kraju zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pomogli izdanje ove knjige.

4

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

SADRŽAJ

PREDGOVOR........................................................................................................................3 1
1. 2. 3. 4.

OSNOVNI POJMOVI O TRANSPORTU..........................................................15
Osnovne karakteristike transporta........................................................................................................15 Osnovne funkcije saobraćaja .................................................................................................................17 Podjela saobraćaja ..................................................................................................................................18 Aspekti integracije saobraćajnog sistema .............................................................................................20 4.1 Bosna i Hercegovina i evropski saobraćajni sistem ........................................................................20 4.2 Potrebe integrisanja saobraćajnih tokova BiH u saobraćajne tokove u Evropi ...............................22 4.3 Međunarodni saobraćajni tokovi .....................................................................................................22 4.4 Iskustva zemalja u tranziciji u oblasti saobraćajne politike ............................................................23 4.5 Saobraćajna politika U EVROPSKOJ UNIJI..................................................................................24 Transport i održivi razvoj ......................................................................................................................24 5.1 Osnovne karakteristike održivog razvoja transporta .......................................................................24 5.2 Strategija okolinskog održivog transporta.......................................................................................30 5.3 Ekološki problemi u BiH i njihovo rješavanje ................................................................................31 5.4 EkolOgija u Japanu .........................................................................................................................38 5.5 Alternativna goriva kao faktor poboljšanja ekologije transporta ....................................................40 5.6 Postojeće stanje i okolišni trendovi u Bosni i Hercegovini prije i do 1991. i poslije rata 1995. godine .............................................................................................................................44

5.

2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

UVODNA RAZMATRANJA O DRUMSKOM SAOBRAĆAJU......................46
Specifična obilježja drumskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini i u svijetu.....................................46 Učešće vidova javnog saobraćaja u prevozu robe u BiH i plan razvoja saobraćajnog sistema .......49 Razvijenost putne i željezničke mreže u BiH u odnosu na zemlje Evrope i SAD..............................50 3.1 Dužina putne mreže u pojedinim Evropskim zemljama..................................................................51 Proizvodnja motornih vozila u svijetu ..................................................................................................53 Stepen motorizacije u svijetu i u Bosni i Hercegovini..........................................................................54 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu ...............................................................................................57 Broj registrovanih vozila i stepen motorizacije u BiH.........................................................................58 Stanje i karakteristike razvijenosti drumskog saobraćaja..................................................................62 Razvijenost putne mreže u BiH..............................................................................................................64

10. Prednosti i nedostaci drumskog saobraćaja .........................................................................................65 11. Budućnost drumskog saobraćaja u proširenoj Evropskoj Uniji ........................................................67 11.1 Evropska transportna politika – šta je dosad postignuto?................................................................67 11.2 Prijetnja saobraćajnog zagušenja.....................................................................................................67 11.3 Preduzimanje potrebnih mjera.........................................................................................................68 11.4 Održivi razvoj..................................................................................................................................68 5

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
12. Uloga transporta u Evropi......................................................................................................................68 13. Trendovi u transportu u Evropi ............................................................................................................70 13.1 Transport roba u Evropi ..................................................................................................................70 13.2 Učešće drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu..........................................................................72

3
1.

PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA.........................................................78
Drumski transport prema namjeni .......................................................................................................78 1.1 Javni prevoz za opšte potrebe..........................................................................................................78 1.2 Transport za vlastite potrebe ...........................................................................................................79 Transport prema teritorijalnom djelokrugu poslovanja.....................................................................80 2.1 Unutrašnji transport.........................................................................................................................80 2.2 Međunarodni drumski prevoz .........................................................................................................82 Transport prema predmetu prevoza .....................................................................................................85 3.1 Teretni transport ..............................................................................................................................85 3.2 Putnički transport ............................................................................................................................85 Drumski transport prema načinu organizacije ....................................................................................86 4.1 Linijski prevoz putnika....................................................................................................................86 4.2 Slobodni drumski transport .............................................................................................................87 4.3 Taksi prevoz ....................................................................................................................................87 4.4 Rent-a-car prevoz ............................................................................................................................87 4.5 Drumski transport prema specifičnim karakteristikama kapaciteta voznog parka..........................88 4.6 Postupci i uslovi za obavljanje transporta putnika ..........................................................................88

2.

3.

4.

4
1. 2. 3. 4.

ORGRANIZACIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA..........................................92
Teorija organizacije drumskog saobraćaja ..........................................................................................92 Savremeni oblici organizacione strukture drumskog saobraćaja.......................................................94 OrganizaciONa struktura drumskog transporta .................................................................................96 Organizacija preduzeća drumskog transporta.....................................................................................99 4.1 Organizaciona struktura preduzeća drumskog transporta .............................................................100 4.2 Funkcija i zadaci službi u preduzeću drumskog transporta...........................................................103 Novi pristup u projektovanju modela organizacije preduzeća sa tEŽIŠtem na upravljanje kvalitetom u preduzećima drumskog saobraćaja...............................................................................115 5.1 Polazne postavke novih organizacionih oblika sa aspekta ciljeva kvaliteta..................................115 5.2 Upravljanje potpunom kvalitetom (TQM) ....................................................................................118 5.3 TQM i marketing...........................................................................................................................119 5.4 Totalno upravljanje kvalitetom .....................................................................................................120 Organizacioni oblici preduzeća u drumskom saobraćaju u BiH ......................................................121

5.

6.

5
1.

TEHNIČKA STRUKTURA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ..........................124
Istorijat nastanka i razvOja automobila.............................................................................................125 1.1 Nastanak i razvoj automobila ........................................................................................................125 1.2 Alternativna energija za pokretanje vozila ....................................................................................131

6

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
2. Tehnički elementi drumskog saobraćaja ............................................................................................146 2.1 Drumska infrastruktura .................................................................................................................146 2.2 Finansiranje i pravni okvir putne infrastrukture u BiH .................................................................148 2.3 Funkcionisanje Sektora za održavanje i izgradnju saobraćajnica .................................................148 2.4 Ostali infrastrukturni objekti .........................................................................................................149 Prevozna sredstva..................................................................................................................................150 3.1 Prevozna sredstva za prevoz tereta................................................................................................151 3.2 Prikolice ........................................................................................................................................160 3.3 Poluprikolica .................................................................................................................................161 3.4 Razvoj poluprikolica i prikolica ....................................................................................................162 3.5 Priključna vozila............................................................................................................................163 3.6 Skup vozila....................................................................................................................................164 Prevozna sredstva za prevoz putnika ..................................................................................................165 4.1 Kapacitet autobusa ........................................................................................................................168 4.2 Koncepcijska rješenja....................................................................................................................170 Uslovi eksploatacije drumskih vozila ..................................................................................................173 5.1 Transportni uslovi .........................................................................................................................173 5.2 Putni uslovi....................................................................................................................................174 5.3 Klimatski uslovi ............................................................................................................................174 Eksploataciono – tehničke karakteristike drumskih transportnih sredstava..................................175 Propisi Evropske Unije i transportna sredstva ..................................................................................175 EKSPLOATACIONO – TEHNIČKI PARAMETRI VOZILA.......................................................176 8.1 Specifična snaga vozila - vučnog voza.........................................................................................176 8.2 Koeficijent kompaktnosti ..............................................................................................................177 8.3 Koeficijent iskorištenja mase vozila..............................................................................................177 8.4 Koeficijent iskorištenja gabaritne površine vozila ........................................................................178 8.5 Nosivost teretnog vozila................................................................................................................179

3.

4.

5.

6. 7. 8.

6
1. 2.

KARAKTERISTIKE JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA...................182
Osnovne karakteristike poslovanja javnog drumskog saobraćaja ...................................................182 Razvoj i poslovanje javnog drumskog saobraćaja u BiH ..................................................................184 2.1 Problemi u odvijanju drumskog transporta u BiH.........................................................................188 2.2 Ekonomski aspekti nelegalnog cestovnog prevoza roba i usluga..................................................189 Regulacija u saobraćaju .......................................................................................................................190 Liberalizacija u saobraćaju..................................................................................................................192 Deregulacija u saobraćaju....................................................................................................................193 Dometi liberalizacije i deregulacije transportnog tržišta .................................................................194 Privatizacija u saobraćaju....................................................................................................................195 7.1 Privatizacija u drumskom saobraćaju............................................................................................197 Globalizacija saobraćaja ......................................................................................................................202 Nužnost povezivanja unutar drumskog saobraćaja...........................................................................205

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

7 PLANIRANJE I EKONOMSKO POSLOVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ..................................................................................................................206
1. 2. 3. Planiranje transportnih usluga............................................................................................................206 Metodologija planiranja rada i finansijski rezultati poslovanja preduzeća drumskog teretnog saobraćaja ..............................................................................................................................................207 Osnovni pokazatelji finansijskog uspjeha...........................................................................................209 3.1 Rentabilnost...................................................................................................................................210 3.2 Likvidnost .....................................................................................................................................210 3.3 Stabilnost.......................................................................................................................................211 3.4 Korištenje rezultata .......................................................................................................................212 Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja ..................................................................213 4.1 Horizontalna analiza finansijskih izvještaja ..................................................................................213 4.2 Vertikalna analiza finansijskih izvještaja ......................................................................................215 4.3 Analiza troškova – obima - profita................................................................................................217 4.4 Analiza poluvarijabilnih troškova .................................................................................................222 Relevantne informacije i inkrementalna analiza...............................................................................225 5.1 Koncept relevantne informacije ....................................................................................................225 5.2 Oportunitetni troškovi ...................................................................................................................226 5.3 Potonuli trošak...............................................................................................................................227 Prodaja i distribucija transportnih usluga .........................................................................................227 Informacijski sistem..............................................................................................................................227

4.

5.

6. 7.

8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TROŠKOVI EKSPLOATCIJE VOZILA.........................................................230
Osnovne karakteristike transportnih troškova ..................................................................................230 Klasifikacija troškova ...........................................................................................................................230 Analiza transportnih troškova .............................................................................................................232 Izračunavanje troškova ........................................................................................................................235 Rentabilnost poslovanja........................................................................................................................250 Vrijednost saobraćajne usluge .............................................................................................................254 Cijena - tarifa u prevozu.......................................................................................................................257 7.1 Osnovne karakteristike tarifa.........................................................................................................257 7.2 PRORAČUN I Analiza cijene prevoza .........................................................................................257

9
1.

TEHNOLOGIJA DRUMSKOG PREVOZA....................................................279
Osnovne tehnologije drumskog transporta.........................................................................................279 1.1 Klasična tehnologija drumskog saobraćaja ...................................................................................279 1.2 Savremene tehnologije drumskog saobraćaja ...............................................................................281 Definicija tehnologije drumskog prevoza ...........................................................................................281 Tehnologija prevoza putnika ...............................................................................................................283 3.1 Zadatak tehnologije prevoza putnika u drumskom transportu ......................................................284 3.2 Tehnologija procesa prevoza putnika............................................................................................285 3.3 Kontrola bezbjednosti saobraćaja..................................................................................................287

2. 3.

8

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
4. Tehnologija prevoza robe .....................................................................................................................287 4.1 Tehnologije prevoza ......................................................................................................................287 4.2 Tehnološki proces u prevozu robe.................................................................................................288 4.3 Funkcije pojedinih faza tehnologije prevoza robe.........................................................................289 Savremene transportne tehnologije u prevozu tereta ........................................................................290 5.1 Paletizacija ....................................................................................................................................292 5.2 Kontejnerizacija ............................................................................................................................294 5.3 Huckepack (uprtni prevoz)............................................................................................................297 5.4 Ostale savremene transportne tehnologije.....................................................................................298 5.5 Bimodalna tehnologija ..................................................................................................................299 5.6 Kombinovani prevoz .....................................................................................................................299 5.7 RO – RO tehnologija transporta....................................................................................................299 5.8 Lo – Lo tehnologija transporta .....................................................................................................301 5.9 Tehnologija multimodalnog transporta u drumskom saobraćaju ..................................................301 Definisanje transportnog, prevoznog i tehnološkog procesa.............................................................302 Transportni proces i elementi transportnog procesa.........................................................................304 7.1 CIKLUS TRANSPORTNOG PROCESA.....................................................................................304 Održavanje transportnih sredstava kao element tehnologije prevoza.............................................306 8.1 Organizacija održavanja transportnih sredstava............................................................................306 8.2 Pristup savremenom konceptu tehnologije održavanja .................................................................314 8.3 Primjena informacionog sistema u održavanju .............................................................................315 8.4 Organizacija tehničke kontrole......................................................................................................316 Funkcija i zadaci stanice tehničkog pregleda motornih vozila .........................................................317

5.

6. 7. 8.

9.

10
1. 2. 3. 4. 5.

VOZNI PARK I ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA .............................319
TRANSPORTNI PROCES ..................................................................................................................319 Definicija i sastav voznog parka ..........................................................................................................319 Eksploataciono-tehnička podjela voznog parka.................................................................................319 Izmjeritelji eksploatacije voznog parka ..............................................................................................320 Inventarski vozni park..........................................................................................................................321 5.1 Definicija i sastav inventarskog voznog parka.............................................................................321 5.2 Tehnička struktura inventarskog voznog parka.............................................................................322 5.3 Eksploataciona podijela tehnički ispravnog voznog parka............................................................322 5.4 Eksploataciono–tehničkA Podjela ispravnog voznog parka .........................................................323 Transportni rad....................................................................................................................................324 rad voznog parka...................................................................................................................................326 7.1 ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA ......................................................................................326 7.2 Vremenski bilans rada voznog parka ............................................................................................326 analiza izmjeritelja vremenskog bilansa rada voznog parka............................................................351 8.1 Analiza koeficijenta iskorištenja radnog vremena ........................................................................351 8.2 Koeficijent iskorištenja voznog parka i njegove zavisnosti od pojedinih drugih izmjeritelja.....................................................................................................................................355 Indikatori rada voznog parka ..............................................................................................................358

6. 7.

8.

9.

10. Zadatak ..................................................................................................................................................360 9

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
11. Brzine kretanja vozila...........................................................................................................................362 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 saobraćajna brzina - V s ...............................................................................................................363 prevozna - transportna brzina V p ................................................................................................365 brzina obrta Vo ............................................................................................................................366 Eksploataciona brzina Ve ...........................................................................................................368 odnos eksploatacione brzine i saobraćajne brzine.........................................................................369 odrEĐIvanje izmjeritelja eksploatacije u izrazima za razne vrste pređenog puta i izmjeritelje uslova pri izvršenju transportnih procesa pomoću inventarskih autodana voznog parka .................................................................................................................................371

11
1. 2.

IZMJERITELJI ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA .........374
koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila

γ

..........................................................374

koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila 2.1 2.2 2.3 2.4

ε .......................................................375

Prosječna nosivost za transportni rad heterogenog voznog parka q u .........................................377 Prosječna nosivost heterogenog voznog parka za obim prevoza qQ ..........................................378 odnos koeficijenta dinamičkog i statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila .........................380 jednakost koeficijenta statičkog i dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila ....................382

12
1. 2. 3. 4. 5.

RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA ................................................384
proračun rada voznog parka................................................................................................................384 proračun PROIZVODNOSTI voznog parka......................................................................................386 proračun radne i pune proizvodnosti ..................................................................................................386 proizvodnosti voznog parka po jedidnici korisne nosivosti vozila....................................................388 ANALIZA PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA..........................................................................389 5.1 zavisnost proizvodnosti od nosivosti vozila q I KOEFICIJENTA DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA NOSIVOSTI VOZILA ε ................................................................................389 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 zavisnost proizvodnosti od KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA pređenog puta -

βλ

............392

zavisnost proizvodnosti od SAOBRAĆAJNE BRZINE - V s ......................................................393 zavisnost proizvodnosti od VREMENA TRAJANJA UTOVARA I ISTOVARA......................395 zavisnost proizvodnosti od srednje dužine jedne vožnje sa teretom - K stλ ...............................396 Uticaj relativnih promjena pokazatelja na proizvodnost voznog parka........................................398 Uticaj APSOLUTNIH PROMJENA pokazatelja na proizvodnost voznog parka........................405 Proizvodnost ranog i inventarskog voznog parka homogene strukture.........................................409 Puna proizvodnost voznog parka ..................................................................................................411 Obim prevoza, transportni rad i analiza dejstva izmjeritelja eksploatacije na proizvodnost vozila u uslovima heterogene strukture kapaciteta voznog parka ...........................412

10

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

13
1. 2.

IZBOR ITINERERA U DRUMSKOM TRANSPORTU.................................415
Vrste itinerera .......................................................................................................................................415 Ponavljajući prevozni put.....................................................................................................................416 2.1 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A i B .......................................................................................416 2.2 Ponavljajući prevozni put sa prevoženjem robe u oba smjera na cijeloj dužini puta ...................421 2.3 Ponavljajući prevozni put sa prevoženjem robe u oba smjera i sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta..........................................................................................................423 Radijalni prevozni put ..........................................................................................................................430 Prstenasti prevozni put ........................................................................................................................432 Distributivni (sabirni) prevozni put.....................................................................................................434 Izbor itinerera .......................................................................................................................................437 zADATAK..............................................................................................................................................440

3. 4. 5. 6. 7.

14
1. 2.

ROBNOTRANSPORTNI I LOGISTIČKI CENTRI .......................................443
Robnotransportni centri.......................................................................................................................443 Logistički centri.....................................................................................................................................443 2.1 Osnovna funkcija logističkih centara ............................................................................................443 2.2 Suština i značaj troškova u logistici ..............................................................................................445 Utovarno – istovarne stanice ................................................................................................................447 3.1 Stabilni mehanizmi........................................................................................................................448 3.2 Pokretni mehanizmi.......................................................................................................................449 Manipulacijski prostori i njegove tehnološke karakteristike...........................................................449 4.1 Dimenzionisanje utovarno – istovarnih stanica.............................................................................449

3.

4.

15
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KOORDINACIJA KRETANJA VOZILA I RADA UTOVARNO – ISTOVARNIH STANICA .................................................................................452
Propusna moć sposobnih utovarno-istovarnih stanica ......................................................................452 Proračun broja mjesta za utovar i istovar ..........................................................................................452 Ritam rada utovarno-istovarne stanice...............................................................................................453 Interval vožnje.......................................................................................................................................454 Zadatak – Proračun mjesta i vozila u robnotransportnim centrima ...............................................454 Sinhronizacija kretanja vozila i rada utovarno-istovarnih stanica .................................................455 Vozila sa uređajem za samoistovar i vozila sa uređajem za samoutovar - samoistovar................465 Organizacija transporta robe tegljačima sa poluprikolicama sistemom zamjene poluprikolica ..470

16
1.

PREVOZ TERETA ............................................................................................475
Roba........................................................................................................................................................475 1.1 Poznavanje robe ............................................................................................................................475 1.2 Klasifikacija robe ..........................................................................................................................476 11

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. Prevoz opasnih materija ................................................................................................................477 Kvalitet usluge...............................................................................................................................479 Pakovanje i manipulacija robOM..................................................................................................480 Podjela robe po količini za transport.............................................................................................483 Uslovi izvršenja transportnih procesa robe ...................................................................................483 Procesi transporta robe u drumskom saobraćaju ...........................................................................484 Mehanizovana sredstva pri primjeni paleta...................................................................................485

Robni tokovi...........................................................................................................................................490 2.1 Obim prevoza robe, transportni rad i robni tokovi ........................................................................490 2.2 Neravnomjernost obima prevoza i transportnog rada ...................................................................491 2.3 Mjere za savlađivanje neravnomjernosti .......................................................................................492 2.4 Obim prevoza robe ........................................................................................................................493 Organizacija i prostorna distribucija robe u drumskog transportu ................................................494 3.1 Promet tereta .................................................................................................................................494 3.2 Neravnomjernost prometa tereta ...................................................................................................494 3.3 Elementi organizacije drumskog transporta tereta ........................................................................495 Daljinski drumski transport.................................................................................................................499 4.1 Osnovne karakteristike daljinskog drumskog transporta...............................................................499 4.2 Organizacija vožnje.......................................................................................................................499 4.3 Upravljanje vozilom i izbor vozILA .............................................................................................499 4.4 Sistemi rada vozača.......................................................................................................................500 4.5 Lokacija daljinskog drumskog transporta .....................................................................................501 4.6 Upotreba priključnih vozila...........................................................................................................502

3.

4.

17
1. 2. 3. 4. 5.

PREVOZ PUTNIKA ..........................................................................................503
Uopšte o prevozu putnika.....................................................................................................................503 Autobuske stanice i stajališta ...............................................................................................................504 Klasifikacija autobuskih linija .............................................................................................................504 Istraživanje i izračunavanje tokova putnika ......................................................................................505 Izmjeritelji rada autobusa u međugradskom saobraćaju .................................................................506 5.1 PREVEZENI PUTNICI ................................................................................................................506 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Koeficijent izmjene putnika u međugradskom autobuskom saobraćaju η sm ..............................508 Koeficijent statičkog iskorištenja kapaciteta autobusa

γ

.............................................................509

Transportni rad autobusa - U ......................................................................................................510 Koeficijent dinamičkog iskorišTenja kapaciteta autobusa

ε

.......................................................510

Prosječna dužina vožnje – poluobrta na liniji - K s Pλ i srednje rastojanje prevoza jednog putnika K s P1 ..................................................................................................................511 Neravnomjernost tokova putnika ..................................................................................................512 Ostali pokazateljI...........................................................................................................................512

5.7 5.8 6.

Rad autobusa u prigradskom saobraćaju...........................................................................................513 6.1 Kolebanje tokova putnika..............................................................................................................513 6.2 Izmjeritelji rada autobusa u prigradskom saobraćaju....................................................................516 Proračun potrebnog broja autobusa na radu.....................................................................................519

7. 12

.....................................................................532 9.....................536 11....................................6 Proizvodnost autobusa....................546 Primjer određivanja potrebnog broja vozila na radu ... 3........567 7..........................................................................................................................549 5................................................................................ Tarife u linijskom prevozu putnika drumskog saobraćaja .....................................................................575 Metode opsluživanja potrošačkih centara kod postojanja jedne baze ............OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 7.............................541 18 1...............................................................522 8.......................................550 5.............................................1 Dinamička i srednja nosivost vozila heterogenog autobuskog voznog parka ................568 EURO-SCOUT sistem navođenja vozila u mreži..........................543 Proces izbora vozila i vozača u transportnom procesu..522 8.............. 5..............................527 Transportni proces i elementi transportnog procesa autobusa .....................................................1 Izbor teretnog vozila u radu...........5 9....................1 7.583 13 ................................................................................................................................563 Višeetapno (dinamičko) programiranje .........................................................................................................................544 2...................................................538 12..................3 Koeficijent statičkog iskorištenja – popunjenosti vozila............................................................................................................562 Iznalaženje minimalnih rastojanja matričnim putem .......................543 Polazne osnove za izbor vozila i vozača u radu ........... 10..................................................................562 Opšti pristup u rješavanju pitanja u organizaciji prevoza robe i putnika........ IZBOR TERETNOG VOZILA I VOZAČA U RADU.............. 6.........................565 Nelinearni transportni problem (nelinearno programiranje).....562 Iznalaženje optimalnog plana transporta .... Optimizacija kretanja vozila.................................................................................................... Međugradski autobuski saobraćaj .....2 Srednje rastojanje (udaljenost) prevoza jednog putnika...........................................537 11................................................ 8.......................................................................................................................................................533 Proizvodnost radnog i inventarskog autobuskog voznog parka .....................................................2 Sistem prevoznih isprava..............................................................................................530 9......................533 9............................................................544 Određivanje potrebnog broja vozila za obavljanje prevoznog zadatka.............................. OPTIMIZACIJA U DRUMSKOM PREVOZU .............................. Red vožnje............ 7........................................................................... Proizvodnost taksi vozila ...1 Određivanje najkraćih rastojanja..................531 9...... 2.............564 Linearno stohastičko programiranje (LSP).......536 11...................................... 3.2 8...............531 9......... 9...........................................566 Primjer rješavanja problema transporta u prevozu robe ............. 4....................................................1 Uopšte o tarifama za prevoz putnika u linijskom saobraćaju.................................. 2..................................................................519 Potreban broj vozila na radu za prigradski autobuski saobraćaj .....................3 Organizacija javnog prevoza putnika sa aspekta cijene prevoza......................................................534 11......2 Izbor teretnog vozilA u prevozu po troškovima transporta........................................................529 9..........................................................4 Koeficijent dinamičkog iskorištenja kapaciteta autobusa ε ................................................................................. 4..........................................2 Proračun eksploatacionih parametara po linijama..............559 19 1................................. 5..................548 Izbor teretnog vozila ......................1 Koeficijent izmjene putnika ................................................................................1 Izbor teretnog vozila po proizvodnosti........520 Proračun izmjeritelja eksploatacije vozila po linijama ......582 10......................................................................

...........3 Zaštita podataka............ 10.............................................587 20 1.......................................1 Osnovne karakteristike......................................................................614 Informacioni sistem KJKP GRAS Sarajevo..........................................................593 Opšti pristup menadžmentu u drumskom saobraćaju ........... 4..............................................................................600 21 1...... 3................................... 7....................................................................................610 6...............................................598 Menadžment u prevoznom procesu................................................................................................................1 10......................... 5.............585 Rutiranje sa uzimanjem u obzir ograničenog kapaciteta vozila ..................................................................................................... 4...........................................................616 8.....618 11............... 2...........1 Elementi kvaliteta transportne usluge ........................................................................................609 Sistem za satelitsko praćenje i nadzor vozila.1 Primjeri praktičnog korištenja sistema GALILEO............................................602 UopšTe o informacijama u poslovnim procesima .....................................594 Strategije.......................................................... 6.. INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU.................................................................... 9................................................... 6................................................................................................................................................................................................609 Prikaz GALILEO sistema ..............................611 Koncept informacionog sistema....................................................................................1 Funkcionisanje sistema ..............................................605 Informacioni sistem u marketingu u prevozu............................... 9....................................................602 Razvoj i primjena ITS u upravljanju saobraćajnim i prevoznim sistemima ....................................................613 7...................................................................................613 7........................................................................................................................................................................................... 8.......3 Rutiranje vozila koje se ne vraća u polaznu tačku ................612 7........612 7....2 Hardverska i softverska podrška ...................594 Uslovi formiranja poslovne politike preduzeća drumskog transporta..................2 10........................................................599 9...............................................595 Funkcija menadžmenta u drumskom prevozu........ 3................ Sistem za praćenje i nadzor vozila u Bosni i Hercegovini .............619 14 ...........................4 Pristup realizaciji cilja..... MENADŽMENT U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU............................................................................................607 Izbor vozila i vozača i informacioni sistem ......................583 Rutiranje sa povratkom vozila u polaznu tačku (Problem «Trgovačkog putnika») ... Sistem za satelitsko praćenje i nadzor vozila............................................... 5..........................598 Upravljanje kvalitetom usluge u transportu robe................ 7..........................................596 Menadžment ljudskih resursa..............597 Uloga menadžmenta u kreiranju tarifne politike..................................................................... politike i ciljevi u drumskom saobraćaju ..........................OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 10....................................614 8. 2..............................................................................................................614 Mobilni navigacijski sistem ..........................................593 Strateški menadžment .....................

Transportovanje ljudi i roba može po svom ekonomskom karakteru biti dvojako. OSNOVNI POJMOVI O TRANSPORTU OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANSPORTA Transportna industrija je četvrta oblast materijalne proizvodnje koji predstavlja sastavni dio razvoja proizvodnih snaga i ima snažno povratno dejstvo u jedinstvenom procesu kružnog kretanja kapitala. Ono se može vršiti.). odnosno saobraćajem kao jednom od privrednih oblasti u okviru društvene podjele rada. jer pored prevoza putnika i robe obuhvata i sve operacije i komunikacije u transportu. 15 . a suštinski nemaju isto značenje. pakovanja. putnici. racionalizaciji poslovanja itd. i drugo u okviru prometnog procesa. Unutrašnji transport se javlja kao jedan od značajnih faktora koji doprinose porastu produktivnosti rada. Saobraćaj nije privredna djelatnost i ne donosi ekonomsku korist. bez obzira na kojoj se udaljenosti nalaze pojedini pogoni jedan od drugog. u okviru procesa proizvodnje pojedinih materijalnih dobara. Idealan uslov bio bi kada bi se obavljanje transporta vršilo bez saobraćaja. Specifičnost transporta je u tome što ona nije materijalizovani proizvod i što ne može egzistirati odvojeno od procesa kojima se ona proizvodi. Proizvod transportne djelatnosti je usluga koja ima svoju ekonomsku vrijednost koja se može realizovati na tržištu. naziva se internim (unutrašnjim) transportom. Iz ovoga proizilazi slijedeća specifičnost transportne usluge. on bi pored transporta putnika i robe obuhvatio operacije utovara i istovara. Kada se govori o drumskom saobraćaju. Prema tome.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1 1. vijesti ili energija u određenom vremenskom intervalu. saobraćajna zagušenost itd. potrebno je dati određena pojmovna razjašnjenja. boljem iskorišćenju proizvodnih kapaciteta. saobraćajne nezgode. Suština proizvodnje transportnih usluga je savlađivanje prostora kretanjem transportnih sredstava u kojima istovremeno putuju ljudi kao korisnici usluga ili njihova roba i radnici koji vrše proces rada. prvo. S ciljem definisanja saobraćaja kao samostalne oblasti društvene proizvodnje potrebno je utvrditi da li svako transportovanje . a to je da se ona ne može lagerovati (skladištiti) i prodavati nakon njene proizvodnje. između dvije tačke u prostoru. Transport koji se vrši u okviru preduzeća. tek tada nastaje i usluga kao proizvod tog rada. Saobraćaj predstavlja organizovano kretanje transportnih jedinica na zajedničkoj mreži i ona je posljedice primijenjene tehnologije i potrebe za prevozom (transportom). Transportna usluga predstavlja proizvod rada transportnih preduzeća. Pod pojmom transport podrazumijeva se privredna . Zbog toga je planiranje rada transportnog preduzeća vezana za temeljito poznavanje prostorno i vremenski formirane tražnje za transportnim uslugama. U procesu reprodukcije postoji tijesna povezanost između razvoja transporta kao samostalne oblasti materijalne proizvodnje i proizvodnih snaga društva. Saobraćaj je u stvari širi pojam od transporta. S obzirom na to da se u našoj teoriji i praksi upotrebljavaju sa istim značenjem riječi saobraćaj i transport. špediterske i druge usluge bez kojih se drumski saobraćaj ne bi mogao odvijati. na svojim pokretnim radnim mjestima.premještanje robe i ljudi iz jednog mjesta u drugo može smatrati saobraćajem u društveno-ekonomskom smislu. U organizaciji unutrašnjeg transporta poklanja se sve veća pažnja. kao opšti uslov proizvodnje. proces proizvodnje i proces potrošnje usluga je vremenski jedinstven proces. jer “kružni tok kapitala izvršava se normalno samo dotle dok njegove različite faze prelaze jedna u drugu bez zastoja”.uslužna djelatnost u okviru koje se odgovarajućom transportnom tehnologijom prenosi roba. pa se tu nalaze značajne rezerve koje omogućavaju ubrzanje samog procesa proizvodnje i sniženje troškova. Proces proizvodnje transportne usluge je ustvari promjena mjesta prevoženja i kada se ovaj proces završi. pretovara. već izaziva štetu kroz utrošak energije za kretanje i kroz druge negativne efekte (ugrožavanje okoline. saobraćaj se tretira kao javna služba koja ima zadatak da zadovoljava potrebe društva i proizvoda. Kao značajan činilac procesa društvene reprodukcije.

Saobraćaj ima za cilj da omogući realizaciju društvene upotrebne vrijednosti robe. Pod predmetom rada uopšte podrazumijevaju se materijalna dobra na koja čovjek djeluje u procesu rada sa ciljem da se izvrše materijalne promjene. voz. To znači da je potrebno da se ovo premještanje vrši po završetku samog procesa proizvodnje materijalnih dobara u sferi prometa. odnosno broja putnika i daljine prevoza. Proizvodnja u saobraćaju ima za rezultat korisni učinak . jer to zahtijeva pravilna organizacija i osiguranje bezbjednosti saobraćaja. Proces proizvodnje u saobraćaju odlikuje se još nekim osobenostima u odnosu na industriju: Prvo.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Problematika unutrašnjeg transporta neće biti predmet naših izučavanja. Znači ako se transportovanje obavlja u sferi prometa i s ciljem omogućavanja tog procesa. Proizvodna usluga kao korisni učinak djelatnosti ima svoju upotrebnu vrijednost kao i svaki drugi proizvod u bilo kojoj oblasti materijalne proizvodnje. kanali. objektivni uslovi za izvršenje procesa rada. jer to nije samostalna oblast materijalne proizvodnje i razmatra se samo u okviru tehničke podjele rada kod preduzeća sa razvijenim tehnološkim procesom. pa prema tome jedinica za mjerenje proizvodnje se razlikuje od jedinice za mjerenje rada. u saobraćaju treba razlikovati proces proizvodnje od procesa rada. da omogući odvijanje procesa društvene reprodukcije. • postoje pored osnovnog procesa transporta i izvjesni pomoćni i sporedni procesi proizvodnje u kojima kao predmet služe razni pomoćni materijali. Svrsishodna djelatnost u saobraćaju je prevoz robe i putnika na određeno odstojanje. Takvi procesi u saobraćaju su: • održavanje voznih sredstva i saobraćajnog puta. To su jedinice za mjerenje obima prevoza u saobraćaju: neto tonski i putnički kilometri. • predmet rada u procesu transportovanja nije vlasništvo saobraćajnog preduzeća. predmet rada i oruđa za rad.prevoznu uslugu koja se može kvantitativno izraziti proizvodom. a s ciljem omogućavanja prometa roba i zadovoljenja društvenih potreba u prevozu kao i međusobne razmjene misli. odnosno plovni park. Njegova upotrebna vrijednost ogleda što omogućava da se obavlja proces proizvodnje odnosno zadovoljenja potreba ljudi. Promjene se vrše samo u prostornoj promjeni i postoje izvjesne specifičnosti predmeta rada u saobraćaju a to su: • predmet rada u saobraćaju se ne troši. vodostanice. Treći osnovni element u svakom procesu proizvodnje jesu sredstva rada. Koristan učinak saobraćajne djelatnosti koja se naziva prevoznom ili transportnom uslugom. željezničke pruge.obavljanju procesa proizvodnje. Samostalnost saobraćaja kao privredne djelatnosti ogleda se prije svega u tome što za organizaciju i izvršenje procesa transportovanja angažuje potrebna sredstva za proizvodnje i radna snaga. ne može se izdvojiti iz samog procesa transporta. 16 . luke itd. uređaji i zgrade kao što su stanice. čijim se djelovanjima obavlja prevoz). Definicija saobraćaja mora. onda se radi o saobraćaju kao samostalnoj privrednoj djelatnosti. Predmet rada u saobraćaju su objekti prevoženja . Za saobraćajnu djelatnost od posebnog su značaja tzv. sva postrojenja. da obuhvati i tehničke i ekonomske karakteristike saobraćaja kao privredne djelatnosti.roba i ljudi. Postojanje ovih uslova je neophodno. Osnovni elementi svakog procesa proizvodnje su: svrsishodna djelatnost tj. gorivo itd. Iz toga se može zaključiti da je saobraćaj samostalna privredna djelatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara. ložionice. ne postoji kao neka stvar za upotrebu. • proces proizvodnje energije za pokretanje vozila. To su u saobraćaju vozni. ljudi. U željezničkom saobraćaju postoji velika složenost oruđa za rad (lokomotiva i kola. Zbog toga se transport smatra produžetkom procesa proizvodnje koja se obavlja u okviru prometnog procesa i za prometni proces. To znači da se upotrebna vrijednost prevozne usluge sastoji u samom činjenju . sam rad. Tu spadaju putevi. težine robe i daljine prevoza. Mi posmatramo saobraćaj samo tamo gdje se premještanje materijalnih dobara vrši u okviru društvene podjele rada. pristaništa. dakle. ljudi i vijesti sa jednog mjesta na drugo.

a naročito za vođenje tarifne politike.vozila namijenjena su izvršenju transportnih usluga. mora se izvršiti znatno veća količina bruto rada. Kada se govori o drumskom saobraćaju. Diferenciranje obima proizvodnje i obima rada u saobraćaju je jedna od značajnih specifičnosti saobraćajne djelatnosti (to govori o iskorištenju voznog parka). za jedno određeno područje (ne za jedno mjesto). U tome je osnovna funkcija transporta kao privredne djelatnosti i njegov ogroman značaj za privredni život svake zemlje. oprema i objekti sastoje se iz preventivno-remontnih radionica. Bruto količina rada sadrži neto teret plus sopstvena težina voznog parka. Ova karakteristika je od naročitog značaja za organizaciju saobraćajnih organizacija. signalizacije itd. prosječna težina vozila itd. Saobraćajnice su specijalno pripremljeni i opremljeni putevi po kojima se kreću transportna sredstva. To je pojava koja se manifestuje u vezanosti saobraćajnih preduzeća. I na kraju nešto o transportnom sistemu. primjerna organizacija rada.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Ovo su jedinice kojima mjerimo koristan učinak. ono što se kao privredna djelatnost pruža korisnicima transporta. opreme i objekata koji obezbjeđuju normalan rad transpornih sredstava. tržišno poslovanje svih učesnika u drumskom saobraćaju. Da bi se ovaj rad izvršio. Ova pojava ima uticaj na poslovnu politiku saobraćajnih preduzeća. autobuskih garaža. racionalnijeg i boljeg korišćenja radne snage u pojedinim područjima itd. primjerena upotreba savremenih prevoznih tehnologija. Druga karakteristika procesa transporta jeste da postoji njegova teritorijalna neograničenost. a posebno željeznice. Četvrta karakteristika procesa proizvodnje u saobraćaju ogleda se u integraciji saobraćaja. 2. Saobraćaj je rezultanta određenog nivoa razvitka privrede s jedne strane. saobraćaj utiče na razvijanje teritorijalne podjele rada. Postoji čvrsta uzajamna zavisnost između stepena razvitka saobraćaja u jednoj zemlji i razvoja privrede. utovarno. Osnovne funkcije izražavaju se u slijedećem: Prvo. skladišta. kao obavezni uslovi za funkcionisanje drumskog saobraćja mogu se smatrati: visok stepen razvijenosti putne infrastrukture i suprastrukture. Transportna sredstva . Tehnički uređaji. kako bi se što bolje iskoristili prirodni uslovi koji postoje u pogledu izvora sirovina. adekvatno funkcionisanje integralnog informacijskog sistema i dr. a s druge strane on sam vrši uticaj na privredni razvoj svake zemlje. Treća karakteristika je uslovljena teritorijalnom neograničenošću i ogleda se u načinu upravljanja i organizacije u saobraćajnim preduzećima. adekvatno regulisanje odnosa učesnika u drumskom saobraćaju. energetskih goriva. OSNOVNE FUNKCIJE SAOBRAĆAJA Uloga saobraćaja u privrednom životu svake zemlje jeste mnogostruka i vrlo značajna. saobraćaj ima za cilj da poveže sferu proizvodnje sa sferom potrošnje. odnosno neto rad. Drugo. 17 . tako i u svjetskim razmjerama. naročito željezničkih. Transportni sistem sastoji se iz skupa transportnih sredstava. sredstava veze. Ovo je naročito značajno za stvaranje krupnih željezničkih i drugih preduzeća u saobraćaju. Može da dođe do porasta obima rada a da istovremeno obim proizvodnje ostane isti ili čak da opadne ako se pogoršava iskorištenje voznog parka. upravljanja i rukovođenja. saobraćajnica po kojima se kreću transportna sredstva uz pomoć tehničkih uređaja.istovarnih mjesta i robnih i putničkih stanica. kako u okviru jedne zemlje. a u putničkom saobraćaju težina putnika plus težina putničkog voznog parka.

a posebno u našoj zemlji. Kopneni saobraćaj. Transportni sistem sastoji se od vidova saobraćaja. Telekomunikacijski saobraćaj. Izgradnja i razvoj saobraćajnica i saobraćajnih sredstava uticala je i danas utiče na formiranje veličine naselja i uopšte na proces urbanizacije. Vodeni saobraćaj. željeznički. Kao kriterijumi za podjelu mogu nam služiti izvjesne tehničke karakteristike. riječni. kao i izvjesne ekonomske funkcije pojedinih saobraćajnih djelatnosti. moguće je razlikovati: 1. 4. Naravno. a posebno razvoj automobila.). Peto. izgradnja i modernizacija gradskog saobraćajnog sistema uslovljava ubrzanje razvoja društvene podjele rada i razvoj novih industrijskih grana (industrija šinskih vozila. koji dijelimo na pomorski. automobilska industrija i dr. po našem mišljenju. jezerski i kanalski. Zbog toga se. s obzirom na ulogu transporta potrebno je ići na kompleksan i uporedni razvitak saobraćaja sa ostalim privrednim djelatnostima. 3. 18 . Sedmo. doprinosi stvaranju osjećanja jedinstvene zajednice. djelovati blagotvorno na otkrivanje mnogobrojnih i značajnih privrednih rezervi i stvoriti preduslove za racionalno iskorištavanje postojećih prirodnih uslova. istovremeno su odlučujući činilac prostornog povezivanja različitih faktora proizvodnje i na taj način uslov bez koga se ne može odvijati proizvodnja. Osmo. Iz toga proizilazi da saobraćaj sa svoje strane vrši određen uticaj. saobraćaj je značajan uslov privrednog razvitka svake zemlje kao i pojedinih regiona. Ova njegova funkcija predodređuje i određeni tretman saobraćajne infrastrukture. koji se dijeli na drumski. Usljed velikog društveno-političkog značaja koji ima saobraćaj u svakoj zemlji. Nova saobraćajnica će inicirati razvitak privrede u krajevima kroz koje prolazi. PODJELA SAOBRAĆAJA Podjela saobraćaja može se vršiti na razne načine. Po našem mišljenju. što ima veliki uticaj na zapošljavanje stanovništva. željezničke pruge. povratno dejstvo na razvoj proizvodnje. saobraćaj omogućava formiranje državne integralnosti. 5. Saobraćajna infrastruktura: putevi. 2. željeznice i aviona doprinijelo pretvaranju turizma iz individualnog u masovni fenomen. Četvrto. a naročito sa aspekta utvrđivanja ekonomskih efekata i ocjene efikasnosti investicija u razvoj i modernizaciju saobraćajnog sistema jedne zemlje. ima prvorazredni politički i društveni značaj. Poštanski saobraćaj. istorijski razvoj mnogih zemalja pokazuje da je saobraćaj odigrao značajnu ulogu u formiranju načina života ljudi. rijeke i kanali sa osnovnim infrastrukturnim objektima omogućavaju odvijanje procesa proizvodnje saobraćajnih usluga.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Treće. i pod pretpostavkom pravilnog rješenja društveno-političkih problema. Šesto. jer je tek razvoj saobraćajnica. Samom činjenicom da povezuje pojedine krajeve u jednu cjelinu. s obzirom na svoje ekonomske i društvene funkcije saobraćaj u svakoj zemlji. saobraćaj javlja ne samo kao faktor privrednog razvoja nego i kao opšti uslov proizvodnje. saobraćaj je bitan inicijalni faktor privrednog razvitka nerazvijenih područja u okviru jedne zemlje. Vazdušni saobraćaj. naročito nacionalnog pitanja. 3. saobraćaj takođe vrši odlučujući uticaj i na razvoj turizma u regionu. cjevovodni i saobraćaj sa prenosivim trakama. društvena zajednica se bilo preko državnih organa ili preko posebnih institucija pojavljuje kao subjekat u razvojnoj saobraćajnoj politici. zatim način organizacije prevoza. Prema načinu prevoza i prevoznih sredstava saobraćajnim putevima. pri tome treba voditi računa o kapacitetu budućih saobraćajnica. U takvim područjima sigurno je da je za izgradnju novih saobraćajnica modernih puteva i željezničkih pruga predstavlja mjeru koja treba da prethodi podizanju industrijskih objekata.

razlikujemo jednoredne i višestruke (kombinovane) prevoze. karakterstike saobraćajnih puteva. sa stokom i pješke). koja mogu saobraćati samo na željezničkoj mreži i između posebno izgrađenih stajališta. tranzitni i pogranični saobraćaj. Stoga se treba imati u vidu da svaka saobraćajna grana u odnosu na druge saobraćajne grane pokazuje određene prednosti. što se može utvrditi na bazi relevantnih kriterija kao što su: ekonomičnost prevoza.. električna. tehnoloških. vazdušni. kulturni. sigurnost. Prema definiciji. Cjevovodi služe za prenos naftnih derivata. prevozna spososbnost. tačnost. međunarodni saobraćaj između država i kontinenata. zaprežna vozila. 3. Kada se govori o povezanosti saobraćajnog sistema. što se odražava na njihovo poslovanje i definisanje i utvrđivanje vrijednosti proizvodnje. Na kraju može se reći da svaka saobraćajna grana ima svoje specifičnosti i tehničko – tehnološke i ekonomske karakteristike koje zavise od prirodnih uslova u kojima se saobraćaj vrši. uglja i drugih proizvoda od kraja proizvodnje do kraja prerade ili potrošnje. prigradski. U zavisnosti od uslova u kojima se odvija transportni proces. 6. organizacije i ekonomskog aspekta djelovanja. helikopterima i dr. Prevozne trake služe za javni prevoz lica unutar (aerodroma. 2. Riječni saobraćaj se vrši po plovnim rijekama sa različitim riječnim brodovima i čamcima. Poštanski saobraćaj vrši prenos pisanih i paketskih pošiljaka određene težine i gabarita i saobraćaj plaćanja i pri tome upotrebljava vlastita i tuđa prevozna sredstva. brzina. što traži i posebnu vrstu organizovanosti. zatim od saobraćajnog puta. saobraćaj predstavlja sistem koji se sastoji od pojedinih saobraćajnih grana koje ima karakteristike podsistema u odnosu na saobraćaj kao sistem. transportnog procesa i unutrašnje organizacije svake pojedine saobraćajne grane. Telekomunikacijski saobraćaj se sastoji od fiksne i mobilne mreže. poštanski i 8. svaka saobraćajna grana ima svoje karakteristike. vrste saobraćajnih sredstava. telekomunikacijski. odnosno do određenog terminala ili čvorišta sa drugim saobraćajnim sredstvima. sportski. S tog stanovišta moguće je sistem saobraćaja podijeliti na slijedeće saobraćajne grane: Prema karakteristikama puta po kojem se odvija. 7. poslovni i drugi centri) i robe i djeluje na osnovu karakteristika industrijskih transportnih sistema. željeznički. vrsti i kvaliteti prevoznog sredstva. kvalitet prevoza. 5. Vazdušni saobraćaj se vrši u vazduhu sa avionima. ekonomskih i pravnih elemenata. misli se na usklađenost saobraćajnog sistema sa stanovišta tehničkih. jezerski i kanalski saobraćaj imaju takođe izgrađene početne i završne stanice. riječni i jezerski. Domaći saobraćaj može biti gradski. drumski.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Prema načinu povezivanja vrsta saobraćaja. u BiH postoji kantonalni u Federaciji i međuentitetski u BiH. Drumski saobraćaj se odvija na različitim vrstama puteva i van njih sa različitim vrstama drumskih vozila (motorna. redovnost. 19 . vode. Pomorski saobraćaj se odvija na moru sa različitim vrstama brodova i traži izgrađene početne i konačne stanice odnosno pristaništa. Jezerski saobraćaj se odvija po jezerima sa brodovima i čamcima. Kanalski saobraćaj se vrši po vještački izgrađenim kanalima sa odgovarajućim brodovima. Željeznički saobraćaja vrši se željezničkim prugama i na posebno izgrađenim prevoznim i vučnim vozilima. zaštita okoliša. primjena novih tehnologija i dr. gasa. saobraćaj se dijeli na: 1. telefonsko–telegrafske. pomorski. Riječni. regionalni i međugradski. i traži izgrađene početne i konačne terminale i odgovarajuću opremu aviona i raketa. organizacionih. Prema području na kome se vrši saobraćaj. dvociklima. radioveze i satelitskog saobraćaja. razlikujemo domaći. koji mogu biti prekinuti ili neprekinuti. 4. cjevovodni.

prije svega. od potreba Evrope za našim teritorijem. njena dva entiteta Federacija i Republika Srpska. Tri koridora su u smjeru zapad – istok. Prema popisu iz 1991. na koje je prostor naslonjen. Konkretno uključivanje saobraćajnog sistema BiH zavisi. • Jadransko more. godine je: .00% od 1000 do 1. • kopnenim i riječnim putevima kroz panonski prostor zemlja je vezana sa Evropom. sa aspekta uključivanja u evropske tokove. Teritorija Bosne i Hercegovine. XA i VII Bosna i Hercegovina je preko susjednih zemalja povezana sa svijetom. 4.033 . Posebno za BiH je važan interes susjednih zemalja i EU. tj. tako i u ostatku Evrope i svijeta.gustoća naseljenosti: 85 stan.700 km2 ili 70% Crnomorski. i -3. X.50% od 1.377.00% od 500 do 1. Bosna i Hercegovina. od upotrebe našeg prostora za saobraćaj i druge svrhe. i -12. sa velikim razlikama u nadmorskim visinama. ima relativno nepovoljnu rasprostranjenost planina i planinskih vijenaca.jug. Stoga je i opravdan različit interes pojedinih evropskih zemalja ili njihovih asocijacija. • Jadransko–jonska cesta (Trst / Kopar – Rijeka – Split – Dubrovnik – Bar – Tirana / Duvessi – Igumenitsa – Kalamata) u sastavu koridora sjeverozapad – jugoistok preko koridora VC i drugih cesta koje prolaze teritorijom BiH.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 4. -31. • koridorima Vc. Ogranak koridora Vc predstavlja brzu vezu Bosne i Hercegovine sa zamljama sjeverne Evrope i izlaz na Jadransko more.500 m. tri u smjeru sjever .1 ASPEKTI INTEGRACIJE SAOBRAĆAJNOG SISTEMA BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKI SAOBRAĆAJNI SISTEM Geosaobraćajna i prostorna cjelina države Bosne i Hercegovine u odnosu na položaj u Evropi može se opisati na slijedeći način: • nalazi se u središnjem dijelu evropskog dijela Mediterana.000 m. jedan u smjeru sjeverozapak – jugoistok i jedan sjeveroistok – jugozapad Evrope.20% do 200 m.410 km2 ili 30% Jadranski. Te nepovoljnosti se mogu analizirati kroz podatke o nadmorskim visinama reljefa i površine slivova rijeka. te time približen gradskim i industrijskim centrima.000 m. kao i Evrope sa Bliskim istokom. duboko je uvučeno u evropski kontinent. kako unutar svoje zemlje./ km2. 20 . predstavlja još jednu šansu za integraciju u međunarodne tokove i ubrzani razvoj BiH. -29. Nadmorska visina reljefa: -14. -21. U Evropi se saobraćajni tokovi oblikuju u osam geosaobraćajnih koridora. Kao stalna obaveza za razmišljanje u pravcu optimiziranja veza sa evropskom saobraćajnom mrežom jeste i nezanemariva potreba stanovništva Bosne i Hercegovina za normalnim komuniciranjem i zadovoljenjem svojih potreba.ukupni broj stanovnika: 4. već posjeduje ili može poslužiti za izgradnju puteva za bolje povezivanje različitih evropskih regija. Površina slivova rijeka: -35.500 do 2.00% od 200 do 500 m.

Zenica.g. A3-Sjeverni koridor. centralnoevropski. te preko Osijeka veza za evropske tokove. međutim na osnovu podataka iz 1991. B1-Zapadni koridor. 2 Putevi koji povezuju veće privredne centre u BiH u odnosu na koridore VC jadransko-jonsku cestu U uslovima postojanja koridora VC i jadransko–jonskog puta kao osovina za vezu sa Evropom i Bliskim istokom putevi za vezu između gradova su: Put VC (poklapa se sa E – 73) povezuje gradove: Neum. Sl. godine mogu se procijeniti budući saobraćajni tokovi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. C1-Koridor sjeverozapad-jugoistok. PGDS (prosječan godišnji dnevni saobraćaj): 5000 ÷10000 voz/dan (1991. Žepče. A2-Središnji koridor. Za saobraćajno planiranje potrebno je raspolagati podacima o saobraćajnoj potražnji. C2-Koridor sjeveroistok-jugozapad) Bosna i Hercegovina. Ilijaš. Kakanj. područje Brčkog. a to su: južno evropski. Jablanica. B2Centralni koridor. Sarajevo. prirodno participira na četiri evropska geosaobraćajna koridora. Konjic. Visoko. tuzlansko – dobojsko područje. Mostar. sjeverozapad – jugoistok Evrope i sjeveroistok – jugozapad Evrope. Kantoni sa centralnim gradom predstavljaju zone sa cetroidima u kojima je koncentrisana potražnja za saobraćajnom uslugom. Bosna i Hercegovina posjeduje prirodna bogatstva i privredu raspoređenu po kantonima i entitetima. Ti podaci na nivou BiH u ovom trenutku ne postoje. 1 Geosaobraćajni koridori Evrope (A1-Južni koridor. preko teritorija Hrvatske i Slovenije. Zavidovići. kao i ostalih zemalja bivše Jugoslavije. s obzirom na svoj položaj u Evropi.) 21 . B-3 Istočni koridor. Čapljina.

26% I.g.2 POTREBE INTEGRISANJA SAOBRAĆAJNIH TOKOVA BIH U SAOBRAĆAJNE TOKOVE U EVROPI Evropske zemlje se međusobno razlikuju kako po nivou razvijenosti. Split. Osnovna podjela u tom smislu je na one koje imaju razvijen saobraćajni sistem i one koje su u tranziciji.000 vozila / dan. Travnik. Međutim. 3 Struktura uvoza i izvoza po prometnim granama u EU.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Evropski put E – 761 i E – 762. Struktura uvoza i izvoza po saobraćajnim granama u EU se može predstaviti kao na slici. 16% Sl. Goražde. Jajce. (poklapa se sa jadransko–jonskim putem) povezuje BiH u Neumu sa Bliskim istokom i sjeverozapadom Evrope. Evropski put E – 65. ima evidentne probleme sa upravljanjem saobraćajnom infrastrukturom na državnom nivou. povezuje grad: Bihać sa Zagrebom i Splitom.). Sarajevo. Bijeljina. 60 Uvoz / Izvoz 50 40 30 20 10 0 Vodni Cestovni Željeznički U. Bihać. Travnik. Na nekim dionicama koje leže na koridoru VC prosječan godišnji saobraćaj je iznosio i do 10. Banja Luka. iskustva zemalja u tranziciji. Livno. što se daje u narednom izlaganju. pored političke situacije koja usporava pozitivne procese. 29% U. vozni park i nizak stepen organizovanosti saobraćaja. Livno. potrebno je sagledati i međunarodne saobraćajne tokove. Sarajevo. povezuje gradove: Banja Luka. te trend intenziviranja sa Ukrajinom i Bjelorusijom. što je bio ozbiljan znak za izgradnju saobraćajnice većeg kapaciteta – autoceste. 31% I.g. 4. koje imaju siromašnu saobraćajnu infrastrukturu. regionalne inicijative i projekte. 45% I. Visoko itd. PGDS: 2500 ÷ 4000 voz/dan (1991.g. Doboj. povezuju najznačajnije privredne centre u BiH (Tuzla. te saobraćajnu politiku Evropske unije. tako i po prioritetima razvojnih planova. Navedeni cestovni pravci.) Evropski put E – 661. Jajce. kao i druge zemlje u tranziciji. Zenica. konfiguracija terena i obezbjeđenje tehničkih elemenata u granicama dozvoljenim za transevropske magistrale (TEM). Za planiranje koridora kroz BiH. Bugojno. a neki od njih i budući koridori. Zavidovići.) Evropski put E – 59. Bugojno. To je svakako i znak da su relativno opterećeni i putevi koji se ukrštaju sa pomenutim koridorom ili se istom priključuju. 2000. Stvorene su i pretpostavke. Goražde. 4. do konačne integracije. Bruto domaći proizvod u zemljama u tranziciji ima uglavnom trend rasta.3 MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJNI TOKOVI Sa aspekta saobraćajnih tokova. Otežavajuća okolnost za brže uključenje BiH u evropske saobraćajne tokove je. Mostar. 22 . započetim tenzicijskim procesima u privredi zemalja srednjoistočne Evrope. Bosna i Hercegovina. PGDS: 4200 ÷ 6500 voz/dan (1991. 51% U. problem privatizacije u saobraćaju je ključno pitanje i kod razvijenih država. povezuje gradove: Bihać. indikativne su veličine trogovinskih relacija Evropske unije sa Ruskom Federacijom i Turskom.

Budžet PHARE-a za 2000.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Planiranje saobraćajne infrastrukture u BiH. Od 2000. 2000.5% sredstava bilo je namijenjeno za usklađivanje saobraćajnih sistema. a kasnije proširen na zemlje Srednje i Istočne Evrope u tranziciji. PHARE je nadopunjen projektima ISPA (The Instrument for Structurel Polici for Pre – accesion) i SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). 4 Stanje drumske mreže srednjeistočne Evrope (CEEC) i zemalja Evropske unije (EU) 23 . 3. TINA projekt je okončan 1999. 4. odnosno 5 – 10 m/km2 za auto – ceste ili 3 – 5 km na 100 000 stanovnika. Kao potvrda procijenjene potrebe sredstva su ulagana kroz PHARE (Poland Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy) program koji je prvo bio namijenjen obnovi Poljske i Mađarske. te ostalim zemljama bivše Jugoslavije. 567. Dužina (km) 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 CEEC EU Javni putevi. pa i u Hrvatskoj i Sloveniji.000 km Javni putevi. Dužina javnih i autocesta CEEC i EU. godine i procijenjene su potrebne investicije za period 1998.422. bitno zavisi od razvoja spoljnotrgovinskih relacija Evropske unije sa Bliskim istokom i Mediteranom. 51000 km Gustina mreže javnih i autocesta CEEC i EU. 1060 km/km2 Sl.2 km/km2 Auto putevi. 2. 2000. godine jasno odslikavaju stanje drumske mreže srednjeistočne Evrope (CEEC) i zemalja Evropske unije (EU). godine Evropska komisija je stimulisala razvoj multimodalne saobraćajne mreže u zemljama koje su kandidati za EU. Prema podacima TEM Informative 2000. Isto tako za spomenute zemlje važan je i potencijalni tok Baltik – Podunavlje – Jadran. godinu iznosio je oko 1 mlrd €.000 km Autoputevi. Oko 11.4 ISKUSTVA ZEMALJA U TRANZICIJI U OBLASTI SAOBRAĆAJNE POLITIKE Projektom TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) od 1996. 16 km/km2 Javni putevi. Gustina (km/km2) 1200 1000 800 600 400 200 0 CEEC EU Auto putevi. 2400 km Autoputevi. gustoća mreže većine zemalja u tranziciji ne prelazi 1 km/km2 za javne ceste. Podaci PHARE programa iz 1999. godine. godine na oko 87 mlrd €. – 2006. 535 km/km2 Javni putevi.

posebno goriva. pa i u transportu. more) i u vazduhu.5 SAOBRAĆAJNA POLITIKA U EVROPSKOJ UNIJI Još 1992. Predstavljena zajednička saobraćajna politika EU služi za oblikovanje saobraćajnog sistema kako EU. TRANSPORT I ODRŽIVI RAZVOJ 5. načelo održivog razvitka podrazumijeva upravljanje okolinom. a neobnovljenih izvora dinamikom manjom od brzine razvoja i proizvodnje novih zamjenskih komponenti. pa i transporta. pa i u transport kao posebnu privrednu djelatnost koji svojim radom prouzrokuje i brojne negativne ekološke probleme. tako i zemalja kandidata za članstvo u EU. 24 . godine Europska komisija je odobrila zajedničku saobraćajnu politiku sadržanu u Bijeloj knjizi (White Paper). Zaštita okoliša 4. kako bi se kroz proces donošenja odluka o zaštiti okoline i prirodnih resursa ugradila u sve segmente društva. Tako politika održivog razvoja zahtijeva da zaštita okoline postane sastavni dio cjelokupne ekonomske i društvene politike održivog razvoja uopšte. a uvažavajući planiranje na nivou sistema. Održivi razvoj transporta je ustvari takav razvoj koji ne ugrožava zdravlje ili ekosisteme i konzistentno zadovoljava prevoznu potražnju racionalnim korištenjem prirodno obnovljenih izvora energije. aplicirani su ciljevi: 1. Pravedno određivanje cijena u saobraćaju 3.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE ODRŽIVOG RAZVOJA TRANSPORTA Pod pojmom održivog razvoja podrazumijeva se takav razvoj koji je u skladu sa današnjim potrebama bez dovođenja u opasnost zadovoljenja potreba budućih generacija. Jačanje unutrašnjeg tržišta 7. kao i na starim zaštićenim objektima. Stoga. 4. odnosno dijelovima okoline. Na osnovu iskustva iz saobraćajnog planiranja utemeljenog na potražnji (neuravnotežen razvoj po granama saobraćaja i dr. pa i BiH. flori i fauni. Formiranje transevropske mreže 2. a time i Bosne i Hercegovine.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Nizak nivo razvijenosti i gustoće mreže zemalja CEEC u odnosu na EU nepovoljan je sa aspekta integracije saobraćajnih mreža CEEC.). tehnologiji i privredi. plovni kanali. Svaki od navedenih saobraćajnih tokova ima specifične uticaje od kojih većina izaziva neželjene posljedice na okolinu kao cjelinu. vodi (rijeke. Sigurnost u saobraćaju 5. Saobraćaj se po pravilu odvija na zemlji (put. odnosno specifično u zraku. Iz ove osnovne koncepcije održivog razvoja proizilazi danas da održivi razvoj zahtijeva fundamentalne promjene u proizvodnji i potrošnji. Socijalna odgovornost 6. vodi. željeznica). dugoročnom procjenom promjena na užem i širem prostoru na način očuvanja kvaliteta prirodnih dijelova okoline budućim generacijama. Osnaženje vanjske dimenzije jedinstvenog tržišta. 5. tlu. Koncepcija održivog razvoja svodi se na pitanje šta ćemo ostaviti budućim generacijama? Praktično znači da bi budućim generacijama ekološke sisteme trebalo prenositi na nivou boljeg kvaliteta nego što ih danas imamo.

drumskog saobraćaja u BiH.4 %. azotni oksidi (NOx). Dinamičan razvoj globalnog drumskog saobraćja. 25 . rješavanja problema udaljenosti između središta i periferije. ugljikovodici (CH). Tranzicijske države posvećuju sve veću pažnju održivom razvoju transporta. U tu svrhu je i izgradnja saobraćajnica uslovljena nizom zakonskih propisa. godine. kako bi u vrijeme sveopšte globalizacije poboljšale zaštitu okoliša i gradova od štetnih uticaja transporta. Od tranzicijskih država zahtijeva se da postojeću transportnu infrastrukturu u suprastrukturu usaglase s kriterijima razvoja i izgradnje. Pažnju treba usmjeriti ka uvođenju instrumenata procjene prevoznih potreba privrede i stanovništva na svim nivoima od države do opštine i svakog preduzeća pojedinačno. buka zagađivanje zraka. iako je primjetno smanjenje prosječne potrošnje goriva u drumskom i vazdušnom saobraćaju. S obzirom na to da na drumski prevoz otpada 72 posto negativnih efekata transporta u zapadnoevropskim državama problematika održivog saobraćaja za tranzicijske države dobiva dodatno značenje. Od štetnih tvari što pri izgaranju fosilnog goriva u atmosferi bivaju ispuštene u većim količinama zastupljeni su hemijski spojevi: ugljendioksid (CO2). Evropska konferencija ministara transporta (ECMT) predviđa da će u narednom razdoblju u tranzicijskim država doći do većeg porasta drumskog prevoza. Prema podacima Evropske unije. Što se tiče drumskog saobraćaja. zbog apsolutnog povećanja saobraćaja očekuje povećanje ukupne količine emitiranog CO2 u navedenim oblicima saobraćaja. čiji je krajnji cilj predvidjeti mjere zaštite okoline od neželjenih uticaja izgradnje i upotrebe saobraćajnica.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kada se posmatra drumski saobraćaj. dinamiku i strukturu saobraćaja treba uskladiti s potrebama privrede. poboljšavanja okoliša i lokacijske atraktivnosti. ili po procjenama. od čega na putničke automobile otpada 55. razvoja inteligentnih transportnih i saobraćajnih sistema. no oko 50 posto investicija otpada na održavanje infrastrukture. povećanja obima privrednih aktivnosti. Na takav način će se povećati i efekti ulaganja u transportnu infrastrukturu. oko 80% ugljenmonoksida (CO) ispušta se u drumskom saobraćaju. te porast broja vozila od svega nekoliko miliona vozila početkom 20. klimatske promjene i devastiranje prostora uopšte). pa i izvan njih. obnove saobraćajnih sistema temeljenih na željezničkom transportu i saobraćaju. godine. raznim vrstama drumskih vozila: motornim. potrebno je uskladiti organizaciju i obim prevoza s novooblikovanim prevoznim potrebama privrede i stanovništva. Pritom je neophodno voditi računa o tome da se brže i efikasnije izvrši prilagođavanje razvijenom trasnportnom sistemu Evropske unije. zbog toga što većina tranzicijskih država ima neefikasne željezničke uprave čije gubitke dodatno subvencionira iz državnog proračuna. Politika održivog razvoja transporta treba se usmjeravati u pravcu postizanja efikasne ravnoteže između različitih vrsta transporta ustanovljavanjem pravilnih odnosa u njihovim komparativnim i konkurentskim prednostima. Udio ulaganja u transportnu infrastrukturu u domaćem proizvodu 11 evropskih tranzicijskih država povećava se i iznosi više od 1 posto. U tom pogledu potrebno je razraditi dugoročniju strategiju održivog razvitka javnog. ugljen monoksid (CO).5 % domaćeg bruto proizvoda država Evropske unije. na oko milijardu do 2010. sumporni dioksid (SO2). smanjenja emisije štetnih plinova. Povećanje saobraćaja i povezivanje nacionalnih privreda tranzicijskih država u panevropske i globalne razvojne pravce. tranzicijske države treba da razmotre politiku održivog razvoja saobraćaja u skladu sa već osmišljenim i postavljenim ekološkim standardima i tehnološkim zahtjevima Evropske unije. može se reći da se odvija na vještački izgrađenim raznim vrstama puteva. razvoja novih sistema prevoza i distribucije koji će zadovoljiti potrebe korisnika po minimalnim troškovima. biciklima i pješice. zagađivanje vode. uništavanje šuma. koje su direktno zavisne o potrošnji goriva. Nadalje. glavni je generator (98%) eksternih troškova saobraćaja (saobraćajne nesreće. čađ i teški minerali. nužno se mora racionalizirati u cjelini i pojedinačno. krute čestice. kao što je BiH željeznicom. može se reći da današnji stepen autobuskog i teretnog saobraćaja ukoliko želi zadržati održivi razvitak. naglašava interes za povećanu kvalitetu okoline. Posebno su povećane štetne emisije CO2. te bi zbog toga u narednom razdoblju znatniji dio svojih investicija u saobraćajnu infrastrukturu trebale uložiti u razvoj i modernizaciju željezničkog saobraćaja. Tranzicijske države imaju primjetno razvijeniji drumski i vazdušni u odnosu na željeznički saobraćaj. električnim i zaprežnim vozilima. saobraćajni konflikti i zakrčenja. pa se. povećanja energentske efikasnosti tarnsportnog sistema. koji čine oko 2. stoljeća na više od 60 miliona 1995. Drumski saobraćaj uključuje brojnu različitu pravnu regulaciju.

zagađivanje proizvodnjom otpada i .usklađenost privrednog razvoja.iskorištavanje zemlje i dobara i .zagađivanje okoline emisijom štetnih tvari.individualna i zajednička odgovornost. . znatno su pridonijele zagađenju čovjekove okoline.1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pred transportom poseban je problem iznalaženja efikasnog odgovora pred nastalim potrebama za primjenom savremenih oblika transporta. poput paleta. Ekološki aspekti održivog razvoja transporta objedinjavaju nekoliko načela i to: . barži itd. pokazuje činjenica da na motorni saobraćaj otpada 20% od svih djelatnosti koje uzrokuju klimatske promjene danas u svijetu. Koliko ekološki aspekti odražavaju suštinu zaštite okoline. Ljudskom aktivnošću svake se godine u atmosferu ispusti oko 7 milijardi tona CO2. 5. moguće je izvršiti brzi efikasan transport. Korištenjem savremenih transportnih jedinica. kao što su drumski.zdravlje i sigurnost. potrebno je razmotriti tri glavna aspekta održivog razvoja. .kulturološki. kontejnera. a da su pri tome zagađenja minimalna. .društveni i . i to: .buka. 5 Rast koncentracije CO2 u zemljinoj atmosferi Devedeset posto gasova koji izazivaju «učinak staklenika» dolazi iz nerazvijenih zemalja Evrope i SAD su 1995. 26 .zaštita od zagađenja. dokazana je da multimodalni transport spada u ekloški “čiste” oblike prevoza roba. Zbog daljnjeg povećanja zagađenja u BiH potrebno je voditi računa o tome da nova saobraćajna infrastruktura ne bude faktor blokiranja razvoja. Usprkos tome. Da bi se razumijevala mogućnost primjene osnovnih načela. Klasične saobraćajne grane. odnosno njihovi urbani centri suočeni su sa sve većim zagađenjima vode i zraka. U smislu djelovanja transporta to se odnosi na tri osnovna elementa: .. Sl. Sl. . Pojedine države. . željeznički i vazdušni saobraćaj. vijeka) sveukupna koncentracija CO2 u atmosferi za 30% je veća. .ekološki.1 Ekološki aspekti Ekološki aspekt održivog razvoja prvenstveno podrazumijeva smanjivanje nepovoljnih učinaka na okolinu. 5. godine emitirale 5228 miliona tona CO2. Od početka industrijske revolucije (krajem 18.integrirano planiranje.

čime se dodatno povećava temperatura zraka. U Tabela 1 date su emisije CO2 u 15 zemalja najvećih zagađivača u svijetu. ali ne dopušta zemljino dugotalasno zračenje u atmosferu. Štetni gasovi. «green house effect» ili «hotbed phenomenon». tako da ta toplina biva zadržana. a jedan dio taloži u okeanima i vegetaciji. proizvodnja nafte i plina 19% Saobraćaj. krčenje prašuma 50% Saobraćaj 8% Sl. obrt. polja riže. njem. to je nepropusnost veća.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Polovina toga ostane u atmosferi. najviše CO2 ne dopuštaju «prirodan» povrat topline natrag u atmosferu. sredstva za pjenjenje u proizvodnji izolacijskog materijala. Pogonski plin u bocama za sprej. Na Sl. 6 prikazan je dijagram osnovnih uzročnika efekta staklenika. fluorohlorovodici 17%. Rezultat je taj – što se više CO2 ispušta u atmosferu. rashladne tvari 17% Ostalo 6% Močvare. Tabela 1 Emisije CO2 u 15 zemalja najvećih zagađivača u svijetu ZEMLJA SAD KINA RUSIJA JAPAN NJEMAČKA INDIJA VELIKA BRITANIJA KANADA UKRAJINA ITALIJA FRANCUSKA JUŽNA KOREJA POLJSKA MEKSIKO JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA EMISIJA CO2 U MIL. U stvaranju staklenika CO2 sudjeluje sa 50%. metan 20%. kućanstvo. «Treibhauseeffekt») je pojava povećanja temperature zemlje zbog različite propusnosti atmosfere za kratkovalno i dugovalno sunčevo zračenje (poput staklenika) te zagađenje atmosfere (posebno sa CO2). a zemljina klopka «staklenika» sve čvršća. 6 Dijagram osnovnih uzročnika efekta staklenika 27 . industrija. METRIČKIH TONA 5228 3006 1547 1150 884 803 564 470 430 423 362 353 336 327 320 Učinak (efekat) staklenika (engl. otopine. Odnosno CO2 propušta kratkotalasno sunčevo zračenje na zemlju.

T/GOD. Budući da izgaranjem fosilnih goriva (nafte.1 MLRD.1 mrd. 3.01 % ukupnoj globalnoj godišnjoj proizvodnji CO2 u svijetu. 0. t CO2 godišnje učestvuje sa oko 10 % u ukupnim antropogenim CO2 emisijama Njemačke. Nema sumnje da su današnja savremena drumska vozila znatno sigurnija. T/GOD. ugljena) nastaje CO2 bit će potrebno smanjiti potrošnju fosilnih goriva razvojem automobila sa smanjenom potrošnjom goriva ili promjenom ponašanja u saobraćaju. Zahvaljujući smanjenju utroška energije. da bi 1993. tona CO2 i bio neznatno iznad zagađenja koje je proizvela industrija. 5. Čak 80% od ukupnog CO2 u saobraćaju emitiraju automobili stariji od pet godina. smanjiti količinu CO2 koju emitiraju njihovi automobili (samo za modele za tržište EU) za 15 g/km. dok termoelektrane. zemnog plina. kao i upotrebom alternativnih goriva. tona CO2 i po količini proizvedenog zagađenja bio znatno iza industrije. 100 % 3.3 % 4% 1. . na željeznički oko 4% i oko 5% na ostale oblike saobraćaja. T/GOD 0. Ne postoji tehnologija koja bi omogućila uklanjanje CO2 iz izduvnih plinova.3 % 26 MLRD. U našoj zemlji 20% ukupnog CO2 emituju vozila. na vazdušni saobraćaja oko 11%. Na slici 7 prikazan je udio saobraćaja privatnih vozila u Njemačkoj globalnim CO2 emisijama. Tabela 2 Udio saobraćaja privatnih vozila u Njemačkoj globalnim CO2 emisijama GLOBALNE CO2– EMISIJE U SVIJETU ANTROPOGENE CO2-EMISIJE U SVIJETU UDIO NJEMAČKE U ANTROPOGENIM CO2-EMISIJAMA UDIO SAOBRAĆAJA OSOBNIH VOZILA ANTROPOG. na primjer.2 Društveni aspekti U smislu održivog razvoja.1. ali i ekološki povoljnija. komfornija i štedljivija nego prijašnja. potencijal efekta staklenika jednog privatnog vozila godine proizvodnje 1993.01 % 100 % 800 MLRD. Ako uporedimo emisije CO2 u drumskom saobraćaju s ostalim oblicima saobraćaja. onda na drumski saobraćaj otpada 80% zagađenja ugljik (IV) oksidom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Godine 1980.13 % Iz Tabela 2 je vidljivo da saobraćaj privatnih vozila u Njemačkoj sa oko 0.5 MLRD. Da bi transport sa društvenog stanovišta bio kvalitetan i efikasan. drumski saobraćaj proizveo oko 800 mil. društveni aspekti uključuju osnovna demokratska načela primjenjujući ih na relativno složenu tehnološku i organizacionu cjelinu kao što je transport. 2005. što odgovara 0.dostupan u prostornom i ekonomskom pogledu. Francuski proizvođači odlučili su do god. on mora biti: . u odnosu na vozilo godine proizvodnje 1983. T/GOD. 28 .zdrav i siguran. drumski saobraćaj je proizveo u EU oko 600 mil. uklanjanju hloroflourovodonika iz klimatskih uređaja. smanjenju emisija štetnih tvari leži «potencijal efekta staklenika» jednog modernog vozila za 40 % niže u odnosu na vozila proizvedena 1983. Kao ogledalo takvog razvoja može poslužiti tzv. CO2 – EMISIJA NJEMAČKE 10 % 0. emituju 16%.

osiguravajući pri tome najviše moguće pozitivne eksterne učinke. . .određivanje ciljeva i uspostava pokazatelja razvoja održivog saobraćaja za kraće.ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i veličine bruto domaćeg proizvoda. . . Na taj način se unutar takvog razvoja uključuje kompletna populacija bez ikakvih podjela po bilo kojoj osnovi. srednje i duže plansko razdoblje u odnosu na zaštitu okoline.izgradnje nove i održavanja postojeće infratsrukture.3 Kulturološki aspekti Kulturološki aspekti su jedna od odrednica održivog razvoja saobraćaja. a naročito: . 29 . . saobraćajne ponude i potražnje. Uz pomoć ekoloških primjenljivih na sredstva za rad koja su u funkciji oplemenjivanja ljudi. zemlje i dobara. uz što manje negativne učinke po zdravlje ljudi. . RO-LO. Komponente kulturološkog aspekta su donedavno zanemarivane posebno u razvoju saobraćaja. Zadovoljeni društveni aspekti razvoja transporta usklađuju odnose između: . prostora i dr. 5. Stoga je bilo iluzorno očekivati uvažavanje kulturoloških aspekata kada se malo pažnje posvećivalo adekvatnom obrazovanju i afirmaciji nauke u razvoju saobraćajnih procesa. Pod tim se misli na ekološke primjenljive procese proizvodnje saobraćajnih usluga.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - racionalan u iskorištavanju prostora. transportna i saobraćajna logistika dobivaju sve više na značenju. Zahvaljujući razvoju savremenih tehnologija transporta kao što su: paletizacija.smanjenje uticaja na okolinu planiranjem odgovarajućih infrastrukturnih zahvata.. Mjere se određuju u raznim domenima shodno načelima održivog razvoja: Mjere u domenu saobraćajnog prostornog planiranja i korištenja zemljišta: .izgradnje i iskorištavanja saobraćajne infrastrukture.smanjenje stvaranja otpada tokom svake faze korištenja saobraćajnih sredstava i infrastrukture putem odgovarajućih planiranja i primjenom metoda višekratne upotrebe i recikliranja.1.regulativnih (operativnih) i .povećanje sigurnosti svih oblika prevoza. LO-LO. Mjere u domenu zaštite okoline: . Osnovna svrha primjene ovih mjera je osigurati granama saobraćaja shodno održivom razvoju. .ograničavanje nekontrolisanog širenja izgrađenih naselja i racionalnije korištenje zemljišta. a svoj fokus promatranja temelje na integrisanom pristupu i usmjeravaju ga na svim bitnim učesnicima koji učestvuju ili mogu učestvovati u prevozu robe od tačke prijema do tačke isporuke i na takav način mogu pridonijeti povećanju efikasnosti i efektivnosti transportnog i saobraćajnog sistema kao cjeline. . RO-RO.edukacijskih.smanjenje emisije štetnih tvari.davanje prednosti ekološki čistijim vrstama prevoza pri planiranju saobraćajnih površina.fiskalnih. U tom pogledu neophodno se osvrnuti na mjere koje su prilagodljive s praktičnog stanovišta i koje daju brze efekte ali kratkog dometa i mjere sistemskog karaktera na duži period. kontejnerizacija.smanjenje nivoa buke. neizostavno je nužno djelovanje svih faktora uključenih u proces razvoja kroz cjelovit paket mjera. razvojnu usklađenost sa svim zahtjevima očuvanja okoline i racionalnog trošenja prirodnih resursa. FO-FO.stepen razvoja drumskog saobraćaja i drugih vidova prevoza putnika i . Da bi se sistem drumskog saobraćaja razvijao u skladu sa istaknutim načelima održivog razvoja. . Huckepack i Bimodalna tehnologija transporta. prirodu i okolinu.

podsticanje istraživanja i razvoja novih saobraćajnih i komunikacijskih tehnologija.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - smanjenje potrošnje goriva koroz nova tehnička rješenja i kroz fiskalne odluke. Pretpostavlja se da će ekološki porezi u visini štete koje izazivaju određene ekonomske aktivnosti potaknuti zagađivače da te štete uračunaju u svoje proizvođače i potrošačke odluke. Motivacija za njihovo uvođenje je pravilno ekološko upravljanje resursima. Osnovni ciljevi EST strategije su: .2 STRATEGIJA OKOLINSKOG ODRŽIVOG TRANSPORTA Danas u svijetu preovladavaju ekološki trendovi koji su usmjereni na smanjenja štetnog utjecaja na okoliš usljed povećanja obima transporta.Organizirati budući razvoj transportne oblasti usmjeravajući ga prema povećanoj ekološkoj samoodrživosti. uključujući i troškove infrastrukture kao podloge pri odlučivanju. Čistije gorivo. Ova strategija je predstavljena još početkom 90-ih godina prošlog stoljeća (Agenda 21. Planiranje transporta i traženo upravljanje. Tolerantnim ograničenjima za ljudsko zdravlje. Nadzor nad bukom uzrokovanom transportom. Elementi na kojima se temelji EST strategija su: 30 Kontrola emisije vozila (Standardi i inspekcija/održavanje).osiguranje da svi korisnici saobraćajnog sistema. Međunarodnim obavezama i aktivnostima (Protokol iz Kjota). . usavršavanje i prilagođavanje ekonomskih i marketinških instrumenata. odnosno Strategije okolišno održivog transporta.iskazivanje potpunih troškova svake pojedine vrste transporta. . 5. Taj tradicionalan pristup upravljanja održivim razvitkom zahitjeva državnu regulaciju optimalne nivoe emisije budući da ne postoji uobičajena tržišna inetrakcija ponude i potražnje između onih koji osiguravaju (nude) smanjenje emisija (radi njezinog optimalnog nivoa) i onih koji zahtjevaju (potražuju) čistu okolinu. Osnovni principi ove strategije bazirani su na: Zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša. Nadzor nad kvalitetom zraka. . rezultirajući prikladnom kontrolom zagađivanja i ekoloških šteta. Johanesburg Plan of Imaplementation JPIO). kao i oni koji od njega imaju direktne koristi. Mjere u domenu ekonomije: . eksternalije bi bile internalizovane. Drumska sigurnost i održavanje. Urbana infrastruktura. Povećanje brige za okoliš dovelo je do pojave opšteprihvaćene EST Strategije (Environmental Sustainable Transport Strategy). razvoj i uvođenje novih alternativnih goriva. . Neobnovljivim i obnovljivim prirodnim resursima. Planiranje korištenja zemljišta. plaćaju punu cijenu korištenja uvažavajući pri tome načelo jednakosti.Sačuvati međusobnu povezanost između transporta i okoliša. Dakle. Minimiziranjem ekonomskih gubitaka. Ovaj pojam podrazumijeva uravnoteženje transportnih potreba sa zaštitom čovjekove okoline.

odnosno izazov. Tokom 80-ih godina prošlog stoljeća Sarajevo. kao glavni grad BiH. jer u gradu Sarajevu. U osnovi Action plan treba biti usmjeren na: Nadzor nad kvalitetom zraka (air quality) cjelokupnog okoliša. ali u skladu sa globalnim principima EST strategije.000 vozila. odgovarajuće indikatore za praćenje provođenja progresa svake predviđene akcije. bilo je među najzagađenijim gradovima u Evropi. Planiranje okolišno prihvatljivog (environmentally friendly) javnog prevoza putnika i traženo upravljanje putovanjima (Transport Demand Management).3 EKOLOŠKI PROBLEMI U BIH I NJIHOVO RJEŠAVANJE Bosna i Hercegovina prije rata učestvovala je sa 32 % u ukupnom aerozagađenju bivše Jugoslavije. regulatornih zahtjeva. kao i problema inspekcije.3. odnosno: detaljne aktivnosti za svaki od strategijskih izazova. sa posebnim osvrtom na nadzor nad kvalitetom zraka u blizini saobraćajnica (vezano za transportni sektor). procjenu troškova za provođenje svake navedene aktivnosti. definirati period provođenja za svaku glavnu aktivnost. Kontrolu emisije štetnih izduvnih gasova i smanjenje zagađenja sa posebnim isticanjem problema korištenih (rabljenih) vozila. ni postojeća situacija nije naročito povoljnija. finansijske mehanizme (način finansiranja). Identificiranje i preporučivanje odgovarajuće politike za svaki zadatak. Svaka država danas treba da ima svoju EST strategiju koja bi se uključivala po pravilu u integrirani Action plan EST-a.000 stanovnika. Nacionalna EST strategija sadrži slijedeće ključne elemente: Identificiranje prioritetnih zadataka i strategijskih izazova. Action plan sa detaljnim provedbenim mehanizmima za postizanje zahtijevanih ciljeva. koji se mogu realizirati kroz aktivnosti kako slijedi: 31 . Nacionalna EST strategija bi se trebala temeljiti na specifičnostima datog područja. Promovisanje ”čistijih” goriva. ispravnosti i održavanja vozila. Glavni ekološki problemi sa kojima se susreće BiH koji traže brza i efikasna rješenja su: 5. Iako većina industrijskih postrojenja trenutno ne radi. identificiranje odgovarajućih tijela za svaku aktivnost. u kojem živi oko 400. - 5. Postojala su čak 122 industrijska postrojenja koja su bila identificirana kao teški zagađivači okoliša.1 Emisija štetnih gasova Smanjenje emisije štetnih gasova se može ostvariti kroz slijedeće strategijske izazove. uključujući moguća strukturna mjerila. uključujući odgovarajuće mehanizme za integracijsku koordinaciju. Identificiranje odgovarajućeg zakonodavstva. koristi se više od 100.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - Naučna baza & Istraživanje / Javna dobrobit.

.3. za ona vozila koja svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljavaju zakonske norme. Da bi se u budućnosti popravila situacija oko izduvnih gasova koji nastaju u transportu. ugljikovodonike u vodu i ugljik (IV) oksid. Pod katalizatorom uopšte u hemiji podrazumijevamo nosač materijala s aktivnim slojem. Ove aktivnosti obuhvataju: . Prosječna starost vozila u BiH ne zadovoljava ni minimalne ekološke kriterije. Zakonom bi trebalo stimulisati vlasnike ekološki čistih vozila. novih automobila koji bi se kroz kupovinu odlučili za ekološki čista vozila. omogućilo bi se da se ispoštuju norme Euro 1. 32 1 .Subvencioniranje za vlasnike koji nabavljaju ekološki čista vozila. u sklopu odgovarajućih nastavnih programa i jedinica. tako da ispušni plin dolazi u kontakt s katalizatorom. Prednost katalizatora sastoji se u njegovoj sposobnosti premještanja brzine hemijske reakcije.Efikasniji nadzor nad radom stanica za inspekciju i održavanje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Za ovakve aktivnosti u pojedinim zemljama se vrši povrat poreza za vlasnike automobila na uložena sredstva. . Značajan doprinos pobrojanim aktivnostima može se ostvariti i kroz edukativne programe i promotivne akcije u sredstvima javnog informiranja. To znači da štetne tvari redukcije za vrijeme toplog rada motora znatno ranije nastaju nego kod do sada određene metode čišćenja. Zato je potrebno uvezati podatke iz svih jedinica tehničkih pregleda. Na ovaj način bi se vozni park bar donekle približio evropskim standardima. Katalizator može sigurno raditi ako je sigurno postavljen. Zadatak katalizatora je da hemijskim reakcijama štetne tvari pretvara u manje štetne spojeve npr. potrebno je donijeti zakonsku regulativu koja bi obavezala vlasnike starijih vozila na ugradnju katalizatora1 (za vozila sa benzinskim motorima) i odgovarajućih filtera (za vozila sa dizel motorima) u vozilima starije proizvodnje. koji ulaganjem u opravku vozila na ovaj način doprinose poboljšanju cjelokupne ekološke slike. kako bi se ekološka svijest stanovništva podigla na viši nivo.1.Ugrađivanje katalitičkih konvertora (katalizatora) u vozila. Pokretanjem edukativnih akcija u školama. .1 Kontrola emisije izduvnih gasova U ovoj oblasti trebalo je poduzeti niz aktivnosti u poboljšanju kontrole izduvnih gasova. kao jedan od doprinosa unapređenju zaštite čovjekove okoline. . prema kojima emisija izduvnih gasova treba biti smanjena na podnošljivu mjeru. U tu svrhu potrebno je definirati i određene novčane kazne za vlasnike ovih stanica tehničkih pregleda koji bi izdavali dozvole o ispravnosti vozila. što bi se provodilo na terenu na licu mjesta u suradnji sa pripadnicima nadležnih MUP-ova. U ovu svrhu je potrebno dosljedno primjenjivati zakonske normative o radu stanica tehničkog pregleda.Publiciranje informacija o okolišu.Edukacija u školama. Ugradnjom katalizatora i filtera u sva vozila čija je godina proizvodnje starija od 1990. .Strožiji standardi u oblasti inspekcije i održavanja vozila. Dodatna aktivnost treba biti usmjerena na efikasniji rad u kontroliranju ispravnosti i kvalitete izduvnih gasova na vozilima. kako bi se na jednom centralizovanom mjestu mogli naći podaci o cjelokupnom voznom parku u državi. kod stanovništva bi se stvarala zdrava ekološka svijest i poticalo razmišljanje o zaštiti čovjekove okoline.

odnosno bez olova u benzinu. . poduzimanjem određenih akcija o ovom pitanju kod naših najbližih susjeda (Hrvatska i Slovenija) sve češće se i u našoj zemlji pojavljuju vlasnici benzinskih pumpi koji promoviraju čistija goriva.3 Tržište rabljenih automobila U našoj zemlji veliki dio voznog parka predstavljaju rabljena vozila koja se nabavljaju iz uvoza. Sl. dok je kupac rabljenog vozila iz uvoza obavezan platiti za isti porez samo 10 % vrijednosti ocarinjenog vozila. neophodno za približavanje naše zemlje Evropskoj uniji. Ipak. Na ovaj način se daje dodatni doprinos negativnoj slici starosti voznog parka u zemlji. zajedno sa pomenutom ugradnjom katalizatora i filtera u vozila. trebalo bi uvesti određene olakšice za kupce novih automobila. na ime poreza. Ovo osobito pogoduje vlasnicima novih automobila.3. Stoga bi trebalo poduzeti slijedeće aktivnosti: . jer u našoj okolini postoje primjeri prema kojima se na 33 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. . treba platiti iznos poreza na saobraćaj usluga od 20 % na ocarinjenu vrijednost vozila. kupac novog vozila. godine doći će i do promjene navedenih odnosa u vrijednostima poreza kod kupovine novih i rabljenih vozila.1. 5. Tome pogoduje i činjenica da je poreska politika nelogično postavljena.1. čiji motori zahtijevaju odgovarajuću kvalitetu goriva.Redukcija sumpora u dizel gorivu. Naime.Eliminiranje olovnog benzina sa tržišta. 7 Posljedica izduvnih gasova diesel vozila i vozila na prirodni gas U tu svrhu potrebno je poduzeti slijedeće akcije: . . jer se potencijalni kupci vozila potiču na kupovinu rabljenih vozila iz uvoza. čime bi se BiH i na ovaj način približila evropskim standardima. Uvodeći korištenje čistijih goriva u zakonsku regulativu. sa manjim procentom sumpora u dizel gorivu.Zakonska regulativa i standardi o kvaliteti goriva prema eurostandardima.Promjena poreske politike. što je.3. Uvođenjem PDV-a koji se najavljuje za početak 2006.Strožiji nadzor i efikasniji sistem kontrole nad kvalitetom uvezenog goriva. Naime. omogućilo bi se zadovoljavanje ekoloških Euro 1 normi.2 ”Čistija” goriva Problematika čistijih goriva povezana je i sa cjelokupnom situacijom u širem geografskom regionu. između ostalog.

odnosno planiranju transporta i upravljanju potražnjom za prevoznim uslugama. 8. 5. 8 Osaka – Savremena drumska infrastruktura To predstavlja veliki problem u gradovima kakav je Sarajevo koji su limitirani raspoloživim prostorom. Potrebno je pri uvozu ovih vozila dodatnu pažnju usmjeriti i na zadovoljavanje ekoloških normi.2 Unapređenje transportne infrastrukture Značajan doprinos ekološkoj slici.3. unapređenje ekološke slike samo u gradu Sarajevu bi bilo moguće kada bi se čak 18.3 . To je povezano sa slijedećim strategijskim izazovima: 2 3 Slovenija trenutno raspolaže najmlađim voznim parkom u Evropi. Euro 2 i Euro 3 standarde.3.2 Značajnim smanjenjem prosječne starosti vozila promijenila bi se i ekološka slika zemlje. 5. Trenutno ograničenje uvoza rabljenih vozila do 7 godina starosti je dobra polazna osnova za unapređenje ekološke slike. posebno u gradovima. Smanjenje broja vozila koja se kreću kroz gradove. Značajno smanjenje količine izduvnih gasova u gradovima se može ostvariti izgradnjom određenih zaobilaznica. posebno teretna vozila čije su saobraćajnice semaforizirane. sa aspekta zagađivača u transportu. Sl. ali ovome značajno doprinosi i poreska politika koja potiče potencijalne kupce na kupovinu novih vozila.000 vozila koja su starija od 15 godina u potpunosti zamijenila vozilima čiji motori zadovoljavaju Euro 1. čime bi se smanjili putni tokovi kroz središta gradova. Sl. Ekonomska situacija u zemlji svakako najviše pogoduje ovoj činjenici. 34 . Prema trenutnim pokazateljima. odnosno kontrolirati dozvoljenu količinu izduvnih gasova koju ova vozila mogu ispuštati u okolinu. Na ovaj način bi se spriječilo da vozila iz uvoza čija kvaliteta izduvnih gasova ne zadovoljava zakonski propisane norme budu registrovana i puštena u saobraćaj. znatno smanjuje emisiju izduvnih gasova.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ovaj način može znatno smanjiti prosječna starost voznog parka. može se ostvariti unapređenjem transportne infrasturkture.3 Planiranje transporta i upravljanje potražnjom (Transport Demand Management) U posljednje vrijeme u svijetu se poklanja pažnja tzv. Izgradnjom saobraćajnice u Sarajevo znatno bi se smanjili putni tokovi vozila koja preopterećuju gradsku saobraćajnicu. jer najveća emisija nastaje usljed čestih zaustavljanja i polazaka vozila. Transport Demand Managamentu.Limitiranje uvoza rabljenih vozila.

.3 Unapređenje sistema kontrole saobraćaja Kontrolu saobraćaja u gradskim centrima je moguće realizirati na više načina: . Ukoliko se u ovim centrima omogući i centralizovano upravljanje svjetlosnom signalizacijom i njeno eventualno modificiranje u slučaju potrebe. Sl. ali je tada neophodno osigurati brz i efikasan prevoz putnika od ovakvih parkinga do destinacija u centru. koji vozačima omogućuje dobijanje pravovremenih informacija o stanju na putevima.Unapređenje sistema kontrole svjetlosne signalizacije. Ove informacije se vozačima pružaju putem svjetlosnih panela ili nekih drugih informativnih tabli. Ovo je moguće ukoliko se potencijalnim korisnicima usluga masovnog prevoza omogući da brzo i efikasno stignu do odredišta. . sa komforom na zavidnom nivou. 9 Nadzorni centar izdvojene autobuske linije (privatno vlasništvo) 35 . U velikim gradskim centrima u kojima je limitiran raspoloživi broj parkingmjesta za korisnike automobila prisutna je težnja da građani obavljaju što više putovanja unutar grada najvećim dijelom sredstvima masovnog prevoza. odnosno o eventualnim zagušenjima i nezgodama. a time i atraktivnijim za korisnike ovih usluga. Parkinzi se mogu organizovati i na periferiji.3.Uspostavljanje modernih sistema za kontrolu i nadzor saobraćaja u većim gradskim centrima.3. Moderni centri za kontrolu i nadzor saobraćaja omogućuju dobijanje pravovremenih informacija o stanju na gradskim saobraćajnicama i mogućnost reagovanja u slučaju eventualnih nezgoda.2 Integriranje planiranja transporta sa prostornim planiranjem zemljišta. Efikasan masovni prevoz putnika je moguće realizirati samo ukoliko se putnicima omogući ispunjenje glavnih zahtjeva koje oni imaju u prevozu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. 5.3. Slijedeću fazu za unapređenje trasnporta u gradovima predstavlja uspostavljanje ITS sistema.3.3. tada je ostvarena većina preduslova za efikasno i brzo kretanje vozila u gradovima. To se može postići samo uz osiguranje prioriteta vozila javnog prevoza na raskrsnicama kao jedan od preduslova da se javni prevoz učini bržim. 5. To znači da je putniku potrebno ponuditi pouzdan prevoz.Uspostavljanje sistema ITS (Inteligent Transport System).1 Unapređenje sistema javnog prevoza putnika Cilj unapređenja sistema masovnog prevoza putnika je smanjenje broja privatnih automobila koja se koriste u gradskim centrima. Sl. sa zadovoljavajućom učestalošću. kvalitetom zraka i ljudskim zdravljem U ovu svrhu je potrebno razvijati visokokapacitivne parking prostore u gradskim centrima. na kojima vozači dobijaju informacije o uslovima odvijanja saobraćaja.3. 9.

09 % (211. 5. 10.3. Prosječna starost voznog parka u Federaciji BiH iznosi 14.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. vozila i puta. Logičan je zaključak da tehničko stanje većine vozila u saobraćaju nije zadovoljavajuće. 4 Podaci iz 2003. razvijanjem visokokapacitivnih parking-sistema u gradskim centrima. 5.3.648 vozila) starije je od 15 godina. a ukupno 79. To zahtijeva i znatna finansijska sredstva.4 Sigurnost na putevima Sigurnost na putevima predstavlja kompleksan sistem koji se sastoji od vozača.3. To zahtijeva uspostavu regionalnih željezničkih transportnih sistema za efikasan prevoz putnika. To znači da unapređenje sigurnosti na putevima treba obuhvatiti i tehničke karakteristike vozila i stanje na putevima.4. 5.3.5 Prostorno planiranje zemljišta Treba težiti da se izvrši realno identificiranje potreba grada za jednom boljom kvalitetom življenja.3. kao i efikasnu kontrolu ispravnosti vozila u saobraćaju.4. odnosno nedostatke na određenim saobraćajnicama. Unapređenje sigurnosti na putevima je povezano sa rješavanjem slijedećih strategijskih izazova. koje su se pokazale veoma efikasne. da se uspostavi kvalitetan sistem nadzora nad korištenjem zemljišta.2 Unapređenje karatkeristika voznog parka Stanje voznog parka u našoj državi je na nezadovoljavajućem nivou. 5. koji bi omogućili brz i efikasan putnika od udaljenih područja do gradskih centara. Sl. To zahtijeva efikasniji sistem kontrole rada tehničkih pregleda. Uzduž gradskih saobraćajnica treba postavljati zaštitna zelena polja koja bi služila kao zaštita građana od buke i od izduvnih gasova koji nastaju u transportu. U gradnji puteva treba koristiti i nove tehnologije.378 vozila) starije je od 10 godina. ali i ponašanje vozača.1 Unapređenje uslova na putevima Uslovi na putevima mogu se unaprijediti ukoliko se obezbijedi kvalitetno održavanje puteva.6 Urbana infrastruktura Razvoj urbane infrastrukture usko je povezan sa unapređenjem transportnih sistema u gradskim centrima. 5. Od toga čak 47.3 Učešće javnosti Učešće javnosti i medija u unapređenju sistema sigurnosti na putevima je neophodno kako bi se podigli bezbjednosni uslovi u saobraćaju na viši nivo. godine 36 . Potrebno je otvoriti i dežurni telefon na koji bi se građani mogli javljati ukoliko uoče i nepravilnosti. posebno u gradskim sredinama.4.9 godina4.74 % (358.3.

9 Nadzor nad kvalitetom zraka uzrokovanim izduvnim gasovima Efikasan razvoj sistema nadzora nad kvalitetom zraka uzrokovanim izduvnim gasovima. osobito uzrokovanim transportnim sektorom. . U tu svrhu je potrebno: .Organizirati konferencije i seminare o okolišu za lidere i tvorce politike na različitim nivoima. . 10 Zaštita od buke na autoputu u Tokiju 5. putem mjernih jedinica koje se postavljaju duž značajnijih gradskih saobraćajnica.Unapređenje i razvoj zaštitnih zona i zelenih pojasa u blizini putevi (gdje to raspoloživi prostor omogućuje). koji treba da animira javnost kako bi se povela veća briga o okolišu. počiva na uspostavljanju novog sistema zaštite i nadzora nad kvalitetom zraka u većim gadskim centrima i to uz najopterećenije gradske saobraćajnice. Ovo treba biti utemeljeno na naučnom pristupu ovom problemu i rezultatima istraživanja koja se provode u svijetu.Organizirati javne kampanje u medijima o problemima okoliša. . 5.Korištenje tzv. Sve to počiva na nabavci moderne opreme za 37 .Uspostavljanje sistema nadzora nad bukom uzrokovanom transportom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.7 Podrška nauke To zahtijeva podizanje nivoa svijesti i znanja o okolišu.Organizirati radionice o okolišnim problemima u transportnom sektoru. .Razvijanje sistema zaštite od buke postavljanjem fizičke zaštite duž saobraćajnica koje se nalaze u gradovima (duž gradskih saobraćajnica) i naseljenim mjestima (duž autoputeva). . 5.3.3. s ciljem smanjenja buke koja nastaje u transportu. a sve s ciljem razvoja i predstavljanja akcija usmjerenih ka unapređenju okoliša.3.8 Nadzor nad bukom uzrokovanom transportom Zaštita od buke može se realizirati na više načina: . poroznih asfalta za prekrivanje završnog gornjeg sloja saobraćajnica.

10 Unapređenje sistema javnog prevoza putnika Unapređenje sistema javnog prevoza putnika zasniva se na razumijevanju saobraćajne problematike. imala gradonačelnika koji je zabranio da se u procesu poslijeratne rekonstrukcije u centru grade 38 . Glavni ekran je prečnika 6. jednoj od 47. 11 Nadzorni centar u Nagoji (nadzor saobraćaja) Inovacije u saobraćaju omogućuju slijepom čovjeku da na svom bijelom štapu ima naljepnicu putem koje se ostvaruje veza sa semaforom i pali mu se zeleno svjetlo za prolaz. koliko ih ima u Japanu.5 x 8. Sl. 11. U Tokiju se neće moći posjedovati vozilo starije od 7 godina (jer neće zadovoljavati ekološke norme) ili se moraju ugraditi katalizator i filter da bi štetna emisija gasova bila u dozvoljenim okvirima. U pitanju su kontrolne stanice. Centar za nadzor saobraćaja u Nagoji izgleda nestvarno.DRUMSKI SAOBRAĆAJ kontrolu i nadzor nad kvalitetom zraka uzrokovanom izduvnim gasovima. koje bi se koristile na licu mjesta u kontroli ispravnosti vozila u saobraćaju. 5. 5. U prefekturi Nagoja. na nivoima koji odlučuju o javnom prevozu kao i izgradnju dugoročne politike koja bi djelovala na povećanje brzine kretanja vozila JGPP u gradskim sredinama.5 milionskom gradu. Tu su i ostali prateći mali ekrani sa realnim snimcima pojedinih raskrsnica na kojima je saobraćajna gužva. Sve to treba da rezultira povećanjem brzine kretanja vozila masovnog prevoza. kada je ovaj grad bio sravnjen sa zemljom. U skoroj budućnosti će imati strožije standarde od EURO 5 normi. Nagoja je nakon bombardiranja u II svjetskom ratu. To je moguće realizirati različitim mjerama davanje prioriteta vozilima javnog prevoza na gradskim saobraćajnicama i uz povećanje atraktivnosti javnog prevoza i djelomična ograničenja za kretanje privatnih automobila u gradskim jezgrama. Tu je jedna od vodećih zemalja u svijetu.3.5 metara. stabilne i mobilne. Jedan od prioriteta je ekologija u saobraćaju. Sl. U Tokio danas ne može ući kamion ako mu emisija štetnih gasova nije u okviru zakonski predviđenih normi. u kojoj živi 7. što je i krajnji cilj postojećih i potencijalnih korisnika ovih usluga. Prije 10 godina koštao je 10 miliona US $.5 miliona stanovnika. U Japanu se ne može koristiti sirena automobila. koriste 4. Na njemu dežurni policajci imaju shematski prikaz cjelokupne saobraćajne situacije na svakoj raskrsnici i semaforu u 2. jedino za kamione i autobuse. dizel motore apsolutno ne koriste u automobilima.4 EKOLOGIJA U JAPANU Japanska vlada ulaže velika sredstva u razvoj nauke.7 miliona automobila. Treba težiti i povećanju dostupnosti ovih vozila za putnike sa teškoćama u kretanju koji predstavljaju dio populacije o kojoj se sve više vodi računa u svijetu.

Zaštita od buke je perfektna i niko se ne buni što mu autoput prolazi na 15-ak metara od prozora u neboderu. kako bi se smanjile saobraćajne gužve. Tako danas. 12 Nagoja autoput U jednom od instituta u blizini Tokija. Sl. U gradu Tojota organizovana je služba za iznajmljivanje ekoloških vozila na električni pogon. U bližoj budućnosti planiraju završiti trostruki prsten autoputa. Vlada Japana stimulira potencijalne kupce vozila koji se odlučuju za ekološki čista vozila. Gužve u Tokiju su velike. Između ostalog. Većina poduzeća se stimulira ukoliko za svoje potrebe koriste privredna vozila koja za pogonsku energiju koriste prirodni gas. NIES (National Institute for Environmental Studies). Kada se vozite ovakvim autoputem.DRUMSKI SAOBRAĆAJ saobraćajnice uže od 100 metara. Svaki dan u ovaj grad ujutro uđe i navečer izađe iz njega još četvrt miliona automobila. I pored toga. ili 5. iz emisije dizel motora veličine 2. jer prelaze iznad središnjeg dijela saobraćajnica ne ometajući normalno odvijanje saobraćaja. se čak vrši i ispitivanje utjecaja vjetra na gradsku sredinu i posljedice izgradnje visokih autoputeva u gradskoj sredini. Putnici mogu na određenom mjestu u gradu putem odgovarajuće kartice da preuzmu i koriste vozilo po gradu i poslije određenog vremena ga mogu vratiti. ispituju i dejstvo štetnih čestica. 12. kroz razliku u cijeni između ovih vozila i vozila koja koriste bezolovni benzin. kada je saobraćajna gužva postala velika. sa više od 12 miliona stanovnika ima oko 4. Tokio.8 miliona automobila. samo se vide krovovi zgrada (jer ste u nivou 4. kao što je Toyota Prius. Sl. posebno u urbanim sredinama (a u Japanu je pretežno sve urbana sredina) su toll way (visoki autoput) i izdignuti su iznad zemlje. Sl. 5 PM – Particulate Matter 39 . PM5. I većina autoputeva u Japanu. sprata). 13. Ovaj primjer koriste i drugi gradovi u Japanu. grade visoke autoputeve. saobraćajnice omogućavaju priliv ogromnog broja automobila. A u svijetu trenutno najstrožije norme iznose 10 μ.5 μ.

13 Ekološka električna vozila za iznajmljivanje (grad Tojota) 5. smatra se da bi do 2010.). prirodni plin. prije svega za naftu. ali razvojem tehnologije i ti će se problemi riješiti. god. inicirala je brojna istraživanja o mogućnostima novih oblika energije (električne. 14. Međutim. s obzirom na brojne neriješene tehničko–tehnološke probleme. vodonik i dr. 40 . 14 Udio privatnih vozila s alternativnim gorivom na tržištu 2010. alkohol (metanol. Vrlo izražena zabrinutost za energentske potencijale na zemlji. 100 Učešće na vozoilima novije proizvodnje (%) 90 80 70 60 Konvencijalna 50 40 30 20 10 0 1992 1996 2000 2004 Metanol Električni pogon Etanol Tečni plin 2008 2010 godina poboljšana goriva Zemni gas Sl. godine udio privatnih vozila s alternativnim gorivima mogao na tržištu dostići udio i do 60%. ta se vozila još ne primjenjuju u većoj mjeri. bioplin. osnovni energetski izvor za vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Sl. etanol).5 ALTERNATIVNA GORIVA KAO FAKTOR POBOLJŠANJA EKOLOGIJE TRANSPORTA Povećani zahtjevi zaštite okoliša i sve veće ekološko opterećenje u urbanim sredinama početkom devedesetih godina ponovo aktualiziraju korištenje alternativnih goriva za pogon privatnih vozila. Prema procjenama.

benzen) i dima. Tabela 3 Prikaz stanja broja vozila i punionica CNG-a u zemljama svijeta ZEMLJA ARGENTINA ITALIJA SAD RUSIJA KANADA NOVI ZELAND BRAZIL NJEMAČKA AUSTRALIJA FRANCUSKA NIZOZEMSKA VELIKA BRITANIJA ŠVEDSKA BELGIJA HRVATSKA ŠVICARSKA NORVEŠKA BROJ VOZILA 480.raspoloživost za slijedećih 200 godina. .000 869 535 370 287 217 50 20 5 BROJ PUNIONICA 504 280 1.viša temperatura zapaljivosti.000 36. . hlapljivih organskih tvari (NMVOC) koji pridonose stvaranju smoga i ozona.000 u Evropi.2% vozila je koristilo alternativna goriva i to alkoholna goriva 1% vozila. U svijetu danas postoji oko 1. kao i kancerogenih tvari (formaldehidi.ekonomska prednost (jeftiniji i do 65% od tekućih goriva). ali ne i zamjenu. . Novom Zelandu. 41 . Od toga je 1/3 bila u SAD.400 25.1 Vozila na prirodni gas Prirodni gas može se koristiti u motornim vozilima kao komprimirani (sabijeni) gas ili kao tečni naftni plin.lakši je od zraka.000 14. U praksi LPG se manje koristi zbog toga jer je to mnogo skuplje i teže za rukovanje od CNG-a. Danas se taj broj znatno povećao što se vidi iz Tabela 3. a danas su aktuelne. .2%. manja potrošnja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Godine 1992. bilo je 440 miliona putničkih vozila u svijetu.neškodljiv za ljudsko zdravlje. posebno nakon kriza koje su počele sedamdesetih godina. 5. Paralelno su tekla istraživanja o unapređenju goriva i vozila pa su uslijedili rezultati: goriva s manje zagađivača. Ekološke prednosti primjene prirodnog gasa u saobraćaju mogu se sažeti u slijedeće: .9% i CNG (komprimirani (sabijeni) prirodni gas) 0. .000 80.5.415 1.mnogo manje emisije CO. Traženje alternativa naftnim derivatima kao gorivu za motorna vozila. Prirodni plin najviše se koristi kao gorivo u Italiji.000. usavršilo je dopunska rješenja. tiši motori.000 2.000 vozila koja za pogon svojih motora koriste CNG. LPG (tečni i naftni plin) 0.000 290. Samo 2.102 187 120 245 39 55 20 9 39 15 5 6 1 3 1 U Evropi uvođenje plina u javni gradski prevoz kao pilot-projekat počinje karajem 80-ih i to pregradnjom postojećih autobusa dizel motorima. Od toga je oko 500.000 75. Kanadi i Nizozemskoj. SO2.

Prema procjeni švedskih stručnjaka. kad se iscrpe nalazišta ugljena. dobivenih modificiranom reakcijom vodenog gasa u kojoj je metan glavna komponenta prirodnog gasa što reaguje s vodenom parom. Prednosti vodonika su očite: može se pretvoriti u korisne oblike energije na nekoliko načina s visokom efikasnošću i bez ikakvih štetnih posljedica za okoliš. osnovne sastojke. iznosila 95 t/godinu mogla bi se smanjiti na 1 t/godinu. 15. poslovni i industrijski objekti prevoz Sl.3 Alkohol kao gorivo Alkoholi su alternativna goriva za motorna vozila i to prije svega metanol. rastavljena na svoje. i to mnogo snažniji od ugljena . Vodonik se smatra jednim od najozbiljnijih kandidata za gorivo budućnosti.2 Vodonik Ideja o upotrebi vodonika kao goriva rođena je davno. ali uz utrošak energije veći nego što se može vratiti natrag. Zanimljivo je napomenuti da u vrijeme kad je Jules Verne to napisao (oko 1870) nafta i prirodni plin još nisu bili poznati. vjerujem da će se voda jednog dana koristiti kao gorivo. Još je Jules Verne (Žil Vern) u svojoj knjizi «Tajanstveni otok» napisao: «Voda. rezultat je trajan ekološki prihvatljiv energentski sistem. godine da bi danas 70% ukupnog voznog parka gradskog prevoznika činili autobusi pogonjeni CNG-om. Danas se metanol proizvodi najčešće katalitičkom sintezom ugljik (II) oksida. Prednost primjene alkohola kod dizelskih motora je prije svega smanjenje čađi i emisije NOx. Vodonik je obnovljivo gorivo – može se proizvesti iz vode. 15 Vodonik – obnovljivo gorivo 5. 5. Kada se vodonik kombinuje s obnovljenim izvorima energije. kad bi svi autobusi koristili CNG. Voda će postati ugljen budućnosti. On se ponajprije koristio za Otto motore. Vjerujem da će se jednom.5. emisija NOx koja je godine 1989. da će njezini sastojci vodonik i kisik predstavljati neiscrpan izvor topline i svjetla. Sl.. On se već nekoliko desetljeća koristi kao gorivo u svemirskom programu. postat će moćna i ukrotiva sila. svijet grijati vodom. Da.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Švedski grad Malme gasifikaciju JGP-a počinje 1989. a tek u novije vrijeme intenzivno se radi na mogućnosti primjene metanola za dizel motore.5.. Postrojenje električne energije emisije H2 vodik voda prenosnik energije Primarni izvori energije Saobraćaj i prevoz voda Stambeni. 42 .

Bilansa CO2 može. Pred izazovom elektroautomobila ne mogu ipak ostati nezainteresovane države. Takvo vozilo tehnički je vrlo zamršeno. ali ispunjava gotovo sve zahtjeve.6 Elektropogon U doba razmišljanja o ekološki prihvatljivim automobilima ponovo se konstruktori vraćaju automobilu s električnim pogonom. a to znači da bi se omogućio zatvoreni ciklus CO2 bez povećanja CO2 u atmosferi. Od alternativa: etanol. posebno u područjima velike gustoće naseljenosti. kao trenutno jedinim realnim rješenjem da se ispune sve stroži ekološki zahtjevi. Danas nema nijednog uglednijeg svjetskog proizvođača privatnih automobila koji ne nudi i opciju elektromotornog pogona u postojećim vozilima npr. To se već pokazalo jasno u SAD. posljednja predstavlja najpovoljniju. koje su u Njemačkoj praktično izvedive.5. Za korištenje elektroautomobila na većim udaljenostima nužno je prije svega riješiti problem skladištenja energije i organizovati mjesta punjenja. međutim. U praktičnoj primjeni granica elektroautomobila je oko 100 km. biti i negativna (primjer proizvodnje etanola iz krompira i žitarica).DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.4 Biogorivo To su goriva iz regenerativnih sirovina. Glavni problem elektroautomobila je mogućnost skladištenja (akumuliranja) energije. Sigurno je da već danas takav pogon ima prednosti u upotrebi na manjim udaljenostima. Za vrijeme gradske vožnje koristi se elektropogon. mnoštvo malih preduzeća u Evropi nudi različita manja solarna vozila i elektroautomobile koji su prilagođeni saobraćaju u urbanim sredinama. Visoki troškovi u uporedbi s dizelskim. FIAT. MERCEDES PEUGEOT itd. smanjenje buke i energije. gorivom i konkurencija gorivo – hrana omogućuju samo djelimično supstituciju dizelskog goriva s biljnim gorivom.5. očuvanje topline boljom izolacijom. Istovremeno. 5.5. hibridnog pogona. S troškovnog aspekta su druge alternative za smanjenje emisije CO2 znatno djelotvornije (npr. Elektroautomobil prema današnjem stanju razvoja praktično omogućuje eliminaciju emisije štetnih gasova. BMW. odnosno turbina. međutim. ograničena postojanjem poljoprivrednih površina. Zanimljiva alternativa između elektroauta i klasičnih automobila jest upotreba tzv. ŠKODA.5 Biljno ulje Biljno ulje je na temelju svojih fizikalnih svojstava principijelno moguće koristiti kao gorivo za dizelske motore. Vozilo s takvim pogonom opremljeno je i motorima ili turbinom s unutarnjim sagorijevanjem i elektromotorom. Raspoloživost goriva je. dobivanje energije sistemom vjetrenjača). Jedan uobičajeni automobil može u svoj rezervoar napuniti 50 l goriva te uz potrošnju od 10 l na 100 km prjeći oko 500 km. 5. metanol i biljno gorivo. a izvan naselja služi dizel ili benzinski motor. Međutim. 43 . Biogorivo pri sagorijevanju emitira samo onoliko ugljičnog dioksida CO2 koliko je za vrijeme rasta preuzelo iz zraka. ključno pitanje ostaje i dalje razvoj kvalitetnijeg i znatno jeftinijeg akumulatora.

Ugljeviku i Gacku − Cementara u Kaknju i Tuzli − Drvna industrija u Doboju i Maglaju − Hemijska industrija i fabrike u Jajcu − Hemijska industrija i industrija deterdženata u Tuzli − Ukupno 122 industrijska zagađivača u BiH − 32 % učešće BiH u ukupnom aerozagađenju bivše Jugoslavije − Sarajevo.8 miliona stanovnika − GDP 8.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.400 US $ 2004. kao glavni grad. I POSLIJE RATA 1995. 4.500 US $ Na Sl. − Ukupna površina 51. 16 predstavljen je položaj Bosne i Hercegovine i osnovni putni pravci bitini za saobraćajni sistem.6 POSTOJEĆE STANJE I OKOLIŠNI TRENDOVI U BOSNI I HERCEGOVINI PRIJE I DO 1991. Sl. 1.38 miliona stanovnika − Radna snaga 2.129 km2 − Populacija 1990. GODINE Osnovni podaci o Bosni i Hercegovini koji su od posebnog značaja za saobraćajni sistem su: − Locirana u jugoistočnoj Evropi. ali uz značajno učešće transporta. 2.8 miliona US $ − GDP (per capita) 1991. Tuzli. bilo je među najzagađenijim gradovima u Evropi tokom 1980-ih − Većina zagađivača je dolazila od industrijskih aktivnosti. 16 Putni pravci u Bosni i Hercegovini Okolišni trendovi u Bosni i Hercegovini Predratna situacija − Teška industrija bivše Jugoslavije uglavnom locirana u BiH − Željezara u Zenici − Termoelektrane u Kaknju. Trenutna situacija − Većina industrije propala tokom rata i nije obnovljena na predratni nivo − Ukupno zagađenje je znatno niže od predratnog 44 .

000 vozila U procesu poslijeratnog razvoja BiH značajno mjesto zauzima Okolišno održivi transport (Environmental Sustainable Transport). sa dnevnim podacima o glavnim zagađivačima Trenutno. većina zagađivača potiče od transportnog sektora Sarajevo je jedan od loših primjera kao grad sa 400. 45 .000 stanovnika i više od 100.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − Organizirani nadzor nad kvalitetom zraka postoji u Sarajevu.

uspjeli da se svrstamo među zemlje sa srednje razvijenom motorizacijom.396 Hrvatska 4.890 51.379 Njemačka 82. smanjenje transportnih troškova imalo je. i slično procesu koji se dešavao u nizu zemalja. najveći značaj.6 1.8 Francuska 50.1 15.046 Švedska 8.020 626.250 100 1.3 5.1 5.391 8. koja time gubi vodeću poziciju među vidovima javnog saobraćaja. što je osnovni preduslov za dalje jačanje drumskog saobraćaja.844 301. po stepenu motorizacije. UVODNA RAZMATRANJA O DRUMSKOM SAOBRAĆAJU SPECIFIČNA OBILJEŽJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I U SVIJETU Javni drumski saobraćaj u BiH zauzimao je sve do 1991.540 143. ili poboljšanje u prirodi. kvalitetu ili sigurnosti transportnih usluga.094 71.000 56.000 51.9 2. Svakako je i stalno povećanje brzine transporta od velike važnosti.306 Italija 57.344 544.542) 32.219 312. U istom periodu dolazi do opadanja obima prevoza i ostvarenog transportnog rada na željeznici.759 44.033 83. U periodu od 1965. U tabeli 4 dat je pregled osnovnih elemenata drumskog saobraćaja u BiH u odnosu na pojedine evropske zemlje. broj motornih vozila u našoj zemlji toliko se povećao da smo sa mjesta najnerazvijene zemlje u Evropi.437 87.338 119.6 42. počinje da povećava učešće u ukupnom radu.1 35.609* (56. vjerovatno.000 212.4 53.018 488.368 43.936 *Kopneni dio R Hrvatske Razlog vanredno brzog razvoja drumskog saobraćaja treba tražiti isključivo u njegovim neospornim tehnološkim preimućstvima kao savremenom vidu transporta.107 Poljska 38.može izraziti većom efikasnošću transporta.720 Slovenija 1. što se već zajedno. godine značajniju ulogu svojim učešćem u ukupnom obimu prevoza putnika i roba i ostvarenom transportnom radu.518 149. a takođe i u naglom jačanju domaće proizvodnje automobila.248 175. što ima značajne ekonomske posljedice. ili veća brzina transporta.338 Belgija 10. S istorijske tačke gledišta. da bi ubrzo preuzeo vodeću ulogu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2 1.859 106.737 Danska 5.585 127. unapređenje transporta znači smanjenje transportnih troškova.4 731.209 22. Porast broja motornih vozila uslovio je gradnju novih i modernizaciju postojećih puteva i gradnju. godini Gustoća Ukupna Broj cestovne Stanovništvo Površina dužina motornih mreže Država (u 1000) (u km) cesta vozila (km/100 (u km) (u 1000) 2 km ) Austrija 8. pa za narednih 25 godina. Opšte uzevši. 46 .525 Portugal 9.909 411.440 357.000 996.476 BiH 3.951 166.118 183. Tabela 4 Elementi drumskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini sa usporedbom sa pojedinim evropskim zemljama u 2002.964 20.230 432.6 4. Vazdušni saobraćaj u ovome prednjači.263 30.253 20.685 372.490 92.

.da se iskoriste prirodne ljepote. iz raznih izvora finansiranja (Svjetske banke. Agencija za statistiku BiH Izvor: http://wbln0018.da omogući koncentraciju stanovništva (urbanizaciju).880 Koncipiranje strateških smjernica saobraćajnog razvoja BiH determinirano je ciljem integracije u evropski saobraćajni sistem. . . Danas je. Efikasan drumski saobraćaj doprinosi takođe: . EBRD9. Transport in Bosnia and Herzegovina 8 Izvor: Statistički bilten broj 6/2003. Tabela 5. a u 2002.da utiče na smanjenje cijene dobara efikasnim transportom. Poslije agresije Programom hitne obnove Bosne i Hercegovine.949 124.074. US$6 (u 2002.567. .938 414.da oživljava prirodne proizvodne centre itd. vlastito učešće i dr.da smanjuje cijene dobara.020.wordbank. Komparacije radi. .). kao i bogatstva zemlje s ciljem razvijanja domaćeg i inostranog turizma.da obezbijedi teritorijalnu podjelu rada. Putna mreža Bosne i Hercegovine je danas ukupne dužine od 6 7 Izvor: Statistički bilten broj 6/2003. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Efekat stalnog unapređenja i usavršavanja drumskog saobraćaja. godini) jedna od siromašnijih zemalja u regionu. Agencija za statistiku BiH 9 EBRD – European Bank for Reconstruction and Development 10 EIB . godini 1.442.da podstiče povećanje proizvodnje.da se podigne opšti životni standard itd.009 68. bio je slijedeći: . EIB10. Bosna i Hercegovina sa 3. .466 US$8.617. istorijske i druge znamenitosti.412 19. .da se što brže postigne prevazilaženje kulturno–prosvjetne zaostalosti pojedinih krajeva. donacije pojedinih država. Jedan od glavnih problema na prostorima Bosne i Hercegovine je zaostajanje u gradnji savremene saobraćajne infrastrukture. u ekonomskom pogledu. Tabela 5 Uložena sredstva u obnovu saobraćajne infrastrukture Tip Cestovna infrastruktura Željeznička infrastruktura Civilna avijacija Granični prelazi Mostovi Izvor: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Iznos (EUR) 160.org.572 42. obuhvaćeni su projekti obnove i sanacije gotovo potpuno devastirane saobraćajne infrastrukture. međutim.da pospiješi razmjenu dobara.6 mlrd. SFOR. Činjenica je da efikasnost drumskog saobraćaja daje mjerilo za stepen privrednog i kulturnog razvoja jedne zemlje. Evropske komisije.da proširi teritoriju za snabdijevanje određenih tržišta i time valorizuje zemljište. .500 US$7. dajući mogućnost većoj konkurenciji.da doprinese stabilizaciji i izjednačenju cijena.162.9 miliona stanovnika i bruto nacionalnim proizvodom od 5. USAID. bruto nacionalni proizvod po stanovnikau u Bosni i Hercegovini prije agresije iznosio je čak 2. .European Investment Bank 47 .

17 Ceste u Bosni i Hercegovini prema vrsti podloge 25000 20000 15000 10000 5000 0 Lokalni 14261 Regionalni Magistralni 4309 4189 Ukupno 22759 Sl.4 (km) savremenih cesta koje su rangirane u kategoriju autoceste (4. po mjerilima i normama koji zadovoljavaju saobraćajno-tehničke parametare gledano sa apekta sigurnosti. odnosno na Sl. dok je starost autobusa i teretnih vozila oko 17 godina. što je znatno manje nego u razvijenom dijelu srednje i zapadne Evrope. do 2002.800 u čemu je učešće putničkih automobila oko 84%. od Blažuja prema Visokom. 18 Ceste u Bosni i Hercegovini prema kategorizaciji U Bosni i Hercegovini broj registrovanih motornih vozila iznosi 731. Gustoća putne mreže Bosne i Hercegovine je oko 44. tako i za rješavanje mirujućeg saobraćaja. godine izgrađeno je oko 15. Procjenjuje se da prosječna starost putničkih automobila u Bosni i Hercegovini iznosi 13 godina. 25000 20000 15000 10000 5000 0 Zemljani 1777 Asfalt 12338 Ukupno 22759 Makadam 8644 Sl.4 km na 100 km2. Trenutno u Bosni i Hercegovini nema niti jednog grada koji ima izrađenu studiju saobraćaja i druge planove za razvoj saobraćajne infrastrukture (Grad Sarajevo treba do kraja 2005.2 km). Ovakvi negativne pokazatelji putne mreže uslovljeni su istorijskim razvojem i neadekvatnom saobraćajnom politikom u Bosni i Hercegovini. Međutim. Danas se većina aktivnosti u okvirima cestovne infrastrukture odnosi na popravku i dovođenje puteva u zadovoljavajuće stanje za eksploataciju. Starosna struktura motornih vozila u Bosni i Hercegovini je izrazito loša. Novi kilometri savremenih autocesta urađeni su. u naseljenim mjestima na postojećim cestama nije došlo do izraženije rekonstrukcije ulične mreže kao ni tehničko regulisanja i namjenske preraspodjele saobraćajnih površina kako za potrebe protočnog posebno tranzitnog. 18.DRUMSKI SAOBRAĆAJ oko 22 759 (km) čija je struktura prema vrsti podloge i kategorizaciji prikazana na Sl.2 km ulaz u grad Sarajevo iz pravca Mostara. u ukupnoj dužini od 11. kao i dionica autoceste na koridoru Vc. Od 1998. godine da uradi projekat studije o saobraćaju). 17. 48 .

0 1. ne može se obezbijediti bez racionalnog i tehnički razvijenog saobraćajnog sistema. Izgradnja koridora Vc od izuzetnog je značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu.0 0. dolinom rijeka Bosne i Neretve. godine) Bosna i Hercegovina je uvrštena u mrežu evropskih transportnih koridora. odnosno u zadovoljavanju potreba za prevozom. Dio koridora Vc koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu čini najznačajniji putni pravac u BiH kroz istoriju i danas.0 1. Na II panevropskoj konferenciji ministara transporta EU (održanoj u Helsinkiju.2 2000 95. prvenstveno za njenu privredu.0 Procentualno učešće transporta i komunikacija u ukupnom bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine za 2002. kao i jačanje robnog tranzita i turističkog saobraćaja. gustine naseljenosti i stepena koncentracije stanovništva i privrednih kapaciteta. Osnovne karakteristike koridora Vc kroz BiH su: ukupna dužina oko 341 km do 316 km. augusta 1977. Imajući u vidu činjenicu da bi ovaj projekat uposlio 20.2 2020 67. Tabela 6 prikazuje raspodjelu ostvarenog i planiranog obima prevoza o Bosni i Hercegovini prema vidovima saobraćaja (%). ide gotovo središtem države.0 100.0 5. Agencija za statistiku BiH 49 . Tabela 6 Ostvareni i planirani obim prevoza o Bosni i Hercegovini po vidovima saobraćaja Godina Cestovni Željeznički 1990 60.8 12. bila je transportno intenzivna i njen sadašnji i budući razvoj sve više traži i tražit će efikasniji.0 Ukupno 100. Na pomenutoj konferenciji Bosna i Hercegovina je dobila (cestovni i željeznički) koridor Vc: Budimpešta-OsijekSarajevo-Ploče.0 100.2 28.07%11.000 do 25.8 34.2 3. povezuje rijeku Savu i Jadran u užem.0 1. savremeniji.7 2010 83. na pravcu sjever – jug.0 100. ali je i nivo motorizacije tako visok da kapaciteti puteva nisu u mogućnosti da obezbijede normalno odvijanje saobraćajnih tokova. prije agresije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. Posebno je problem nedovoljnosti kapaciteta saobraćajnica i njihove zagušenosti prisutan u velikim rubnim cjelinama (velikim gradovima). Zato se stepen razvijenosti te mreže ne može ocjenjivati preko relativnih pokazatelja.8 Izvor: JICA Studijski tim BHTMP Vodni 4. UČEŠĆE VIDOVA JAVNOG SAOBRAĆAJA U PREVOZU ROBE U BiH I PLAN RAZVOJA SAOBRAĆAJNOG SISTEMA Privreda u Bosni i Hercegovini. 11 Izvor: Statistički bilten broj 6/2003. a Baltik s Mediteranom u širem smislu. U razvijenim zemljama svijeta drumski saobraćaj nalazi se u zreloj razvijenoj fazi. kao ogranak koridora V. s pravom se može reći da je izgradnja koridora Vc generator razvoja Bosne i Hercegovine. Uključivanje BiH u međunarodnu razmjenu rada.1 3. U razvijenim zemljama putna mreža je dostigla visok stepen razvijenosti.000 ljudi. posebno u periodima sezonskih i vršnih opterećenja. brži i strukturalno razvijeniji saobraćaj od ovoga kakvim danas Bosna i Hercegovina raspolaže.0 Ostalo 1. zavisno o preferiranim varijantama. On jeste preuzeo vodeću ulogu u strukturi saobraćajnog sistema. Bez obzira na nivo razvijenosti. godinu iznosilo je 11. u svim zemljama svijeta po pravilu putna mreža predstavlja limitirajući faktor efikasnijeg funkcionisanja drumskog transporta. Dužina putne mreže zavisi od veličine zemlje.

748 447 15.97 15 Italija 9.27 13 Irska 103.23 1.391 2.201 59.589 2. Tabela 7 Pregled dužine željezničke i putne mreže i gustine mreže u zemljama Evrope i SAD u 2002.55 1.35 19 Luksemburg 93.597.294 38.84 20 Mađarska 25.940 2.385 57.29 25.377 18.38 26 Poljska 92.220 4.999 148.290 71.45 15.88 32 Srbija i Crna Gora 41.85 28 Rumunija 20.685 23.586 274 105.70 24.80 29 Slovenija 48. god.20 18.72 1.259.310.350 4.40 8.30 630.924.79 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3.727 71.99 23 Nizozemska 357.72 2.917.994. The World Factbook 2005 50 .00 24 Njemačka 324.80 6.176 214.75 17.845 3.50 7 Danska 45.191 21.869 27.200 1.82 36 Velika Britanija Ukupno 5.57 5 Bugarska 78.543 364.230 16.732 76.06 580.66 926.96 496.290 11.98 657.28 857.40 49.021 19.57 3.85 11.684 2.01 12.19 10 Francuska 131.46 1275.574 5.06 34 Švedska 780.446 981.33 19.603.393.41 31.32 585.44 16.27 22.866 9. godini može se sagledati u Tabela 7.95 1.671 11.210 158.25 17 Latvija 65.418 37 228.48 761.99 2 28.356 54.137.814 30.42 44.11 1 Albanija 83.782 13.481 278.707 28.798 8.42 35.340.286 127.644 52.68 13.90 21.141 5.02 1.32 13.373 372.586.202.21 12 Hrvatska 70.463 198.129 1.25 7.33 30. RAZVIJENOST PUTNE I ŽELJEZNIČKE MREŽE U BiH U ODNOSU NA ZEMLJE EVROPE I SAD Nivo razvijenosti putne i željezničke mreže u Bosni i Hercegovini u odnosu na SAD i u Evropi po pojedinim državama u 2002.250 810.021 36.49 9 Finska 547.846 37. Dužina Površina željezničke u km² mreže (km) 3 4 Redni brij 1 Zemlja Odnos Gustina Gustina putne Dužina dužina željezničke mreže putne mreže putne i mreže km/1000km² (km) željezničke km/1000km² mreže 5 6 7 18.83 16 Kipar 64.34 6.64 329.72 25 Norveška 312.11 33 Švajcarska 449.464 23.24 42.30 4.94 1195.661 74.919 27.408 69.71 35 Turska 244.46 6 Češka Republika 43.956 662.00 29.932 91.397 66.77 10.464 38.10 8 Estonija 338.11 2.948 152.850 17.30 1.038 78.998 30.820 16.094 2.714 12.167 3.047 47.040 100.28 38.333 699 27.59 2.546.87 22.528 3.73 47.50 601.838.541.937 85.43 4 Bosna i Hercegovina 110.098.60 995.28 49.527 45.974.303 35.90 31 Španija 102.679.97 2.809 67.500 11.998 479.20 22 Malta 41.18 869.28 2.30 627.380 42. national statistics.01 27 Portugal 237.20 21 Makedonija 316 140.00 8 40.41 SAD Izvor podataka : International Road Federation.37 557.467 354.030 7.280 1.236 42.980 71.13 40.964 11.870 5.520 120.766 116.852 76.00 3 Belgija 51.84 Evropa 1-36 9.827 26.254 125.52 11 Grčka 56.000 13.01 20.151 1.30 14 Island 301.385 47.454 113.697 72.1 27.00 54.61 2 Austrija 30.631.130.603 20.726 48.077 12.526 2.839 230.88 1.41 22.10 10.506.14 206.344 95.64 851.688 11.226 958 21.910 4.004 126.71 617.524 2.46 18 Litvanija 2.09 30 Slovačka Republika 504.580 8.617 6.000 132.030 31.31 734.95 1.

dužina putne mreže je 21. Slijede Francuska sa 9.482 km regionalnih puteva i 14. U Bosni i Hercegovini. željeznički saobraćaj stalno smanjuje razuđenost željezničke mreže. bilo je 387. na primjer. već samo ilustracija tog stepena u pojedinim zemljama. U petnaest zemalja Evropske unije dostignut je visok stepen modernizovanosti ukupne raspoložive putne mreže. godinu raspolaže sa 11. koja za 2000. Ovdje se mora naglasiti da statističkim podacima iz Tabela 7 nije obuhvaćena dužina mreže puteva u gradskim područjima koja ni malo nije simbolična. jer. a takođe uticao da se putna mreža brzo razvija.851 km i Češka 1.746 km magistralnih puteva i 2. 51 . zemlji sa najvećim stepenom motorizacije. iznijela je svega 265. već isključivo preko relativnih pokazatelja. u 2002.1 DUŽINA PUTNE MREŽE U POJEDINIM EVROPSKIM ZEMLJAMA Sa razvojem motorizacije razvijala se i modernizovala putna mreža. godini iznosila svega 228. Putna mreža u Bosni i Hercegovini sastoji se od cca 22. te da bi slika razuđenosti mreže puteva još više argumentovala prednost drumskog saobraćaja. u 1966. 1943. koja nema dovoljno razvijenu putnu mrežu. smanjujući pri tome transportne troškove svođenjem troškova utovara i istovara na minimum i povećanjem brzine dostave robe. Kod transportovanja tereta – robe drumski saobraćaj je u gradskim uslovima praktično nezamjenljiv. Razuđenost putne mreže daleko je veća od mreže željezničkih pruga.080 km željezničkih pruga.788 km magistralnih puteva (od kojih je 96% asfaltirano).800 km. Pored toga.600 km. sa dvije i više saobraćajnih traka u jednom smjeru kretanja vozila.669 km modernih autoputeva. obezbjeđuje direktan prevoz od pošiljaoca do primaoca i to od „VRATA DO VRATA“. U ovim zemljama na osnovnim magistralnim pravcima izgrađeni su moderni autoputevi velikog kapaciteta.5 km autocesta.000 km lokalnih puteva. drumski transport u prevozu robe nije vezan za krute redove vožnje. u 1982. 3. Od ovih 2. Zbog toga se stepen razvijenosti te mreže ne može ocjenjivati preko podataka o njenoj apsolutnoj veličini.049 km.542 km.024 km magistralnih i 2. Podaci u Tabela 8: nije data rang-lista zemalja po stepenu motorizacije. sa 3. godini bilo 407.464 km. i pored usitnjenosti pošiljki.598 km. da bi ukupna dužina željezničke mreže u 2002. Tako je u 1917. već se prilagođava promjenama prevoznih zahtjeva korisnika. Kod preostalih zemalja Turska ima 1. Prema podacima iz statističkog godišnjaka International Road Federation. Veoma brz porast broja putničkih automobila uslovio je gradnju modernih saobraćajnica.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U SAD. godini u navedenim zemljama Evrope ukupna dužina putne mreže bila je 24 puta veća od ukupne dužine željezničke mreže. Najrazvijeniju mrežu autoputeva ima Njemačka. Dužina putne mreže zavisi od veličine zemlje.724 km regionalnih puteva su u Federaciji BiH. godini 338. 4.384 km regionalnih puteva su u RS.260 km i Španija sa 9. gustine naseljenosti i stepena koncentracije stanovništva i privrednih kapaciteta. dužina putne mreže je 28 puta veća od dužine željezničke mreže. zemlji koja je po stepenu motorizacije na prvom mjestu u svijetu. a 1. Razvoj drumskog saobraćaja u SAD osjetno je uticao na opadanje razuđenosti željezničke mreže.4 puta veća od dužine željezničke mreže. kao i to da omogućava i značajne uštede na troškovima ambalaže.712 km modernih autoputeva. U SAD. ima svega 15.

godina Autoputevi Belgija Danska Njemačka Grčka Španija Francuska Irska Italija Luksemburg Holandija Austrija Portugal Finska Švedska Velika Britanija EU-15 Island Norveška Švajcarska Bugarska Kipar Češka Estonija Mađarska Latvija Litvanija Malta Poljska Rumunija Slovačka Slovenija Turska BiH 1 702 922 11 712 707 9 049 9 766 103 6 621 115 2 289 1 633 1 482 549 1 506 3 612 51 768 173 1 669 324 257 517 94 448 417 399 113 296 435 1 851 Magistralni putevi 12 600 718 41 321 9 100 24 124 27 500 5 326 46 009 837 6 650 10 280 11 991 13 271 15 349 48 194 273 270 4 310 26 762 18 110 3 011 2 178 20 727 3 902 30 060 6 962 1 307 185 17 637 14 711 3 221 1 101 31 376 Regionalni putevi 1 349 9 986 177 899 31 300 139 656 358 500 11 628 114 909 1 911 57 500 23 086 58 990 28 633 82 892 113 105 1 211 344 3 897 27 153 51 397 3 818 n. Međutim. Razvoj i funkcionisanje putne mreže u BiH uzrokuju problemi vezani za finansiranje infrastrukture. kroz kretanje ekoloških struktura pri kretanju putnika i vozila. 35 993 114 720 207 256 2 252 378 4 791 37 455 n. Za razvijene zemlje se može reći da se drumski saobraćaj nalazi u zreloj razvojnoj fazi i preuzeo je vodeću ulogu u zadovoljavanju potreba za prevozom.a. razvoj drumskog saobraćaja uzrokuje i značajne ekološke i okolišne probleme. 75 600 489 698 586 000 78 657 312 149 2 347 59 400 98 000 n.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 8 Dužina putne mreže u pojedinim evropskim zemljama u km. Ovi problemi se rješavaju sa specifičnostima prisutnim u pojedinim zemljama. 34 183 12 439 23 057 13 358 19 592 196 28 381 63 791 3 828 4 796 29 929 Ostali putevi 132 540 60 018 n. 30 133 8 973 72 300 35 603 105 233 49 412 55 258 1 873 318 280 119 988 35 611 13 904 291 217 3 788 4 842 14 000 Izvor : International Road Federation.a. 52 . 2000.a. koji se rješavaju kroz smanjenje specifičnosti potrošnje goriva (potrošnja na 1 km). national statistics U Bosni i Hercegovini putna mreža predstavlja limitirajući faktor efikasnijeg funkcionisanja drumskog transporta. Poseban problem u BiH predstavlja nedostatak saobraćajnica i njihova zagušenost u velikim urbanim cjelinama.a.

RBD. središnje daljinsko zaključavanje i otključavanje prtljažnika. aluminijski točkovi i dr.g.000 vozila.828.000 2.000 3. Tu su još električni pokretni vanjski retrovizori. tempomat.000 5.178. Kod putničkih vozila Japan zauzima prvo mjesto sa 8. šestostepeni prenos.000 5. Rad na izvršavanju transporta u podmirenju prevoznih zahtjeva u drumskom saobraćaju obavlja se privrednim vozilima čiji tempo porasta prati rast putničkih vozila. 2550000 Drugi 24% Francuska 7% Italija 2% VB 4% Španija 6% Japan.583.676. 1864000 Španija. Skuplja vozila imaju još u svojoj opremi maglenke.211. ASR. Za automobil kao fenomen razvoja društva u cjelini može se konstatirati da je postao neophodna potreba.000 60.286. 3030000 Kanada. odnosno 10. Francuska Njemačka Italija VB Španija Kanada SAD Brazil Koreja Japan Drugi Ukupno Proizvodnja motornih vozila u svijetu u 2003.000 12.768. 10286000 Koreja.000 1.785.000 1. električno pokretanje stakla. godine Njemačka 12% Proizvodnja motornih vozila u svijetu 2003.399.000 4.000 1.000 3. 5507000 Italija.882. 3248000 Ostali.030.625. zatim Njemačka sa 5.000 vozila.000 vozila. zatim pogon na sva četiri točka.000 vozila. U većini vozila u standardnu opremu su uključeni ABS. alarm.000 Prroizvodnja putničkih vozila u svijetu u 2003.145.000 vozila.507. a ne da je u kategoriji luksuza. godini 2.550.478.078.286. godini 3.000 1. 19 Proizvodnja vozila u svijetu u 2003. info centar sa indikatorima rada motora.026. Japan i Južna Koreja.133.000 vozila od čega na putnička vozila otpada 42. 12078000 Japan 20% Koreja 7% Brazil 4% SAD 11% Kanada 3% Sl.000 1. godine Francuska. 15785 Njemačka.000 15. Tabela 9 Proizvodnja vozila u svijetu u 2003. godine u svijetu je proizvedeno ukupno 60. radio sa CD. Najveći proizvođači su SAD i Japan sa 12.000 42. klimauređaj. zračni jastuci.248. dok SAD zauzimaju treće mjesto u svijetu sa 4. Kvalitetnija vozila obložena su najkvalitetnijom kožom. PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA U SVIJETU Krajem 2003.864.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. 1828000 SAD.g. mala potrošnja goriva.000 2. SAD.000 Proizvodnja putničkih vozila u svijetu u 2003. prevencija od požara.478.322. kodirani ključ protiv krađe.506. 3178000 Brazil. Radi ekološke podobnosti u mnogim zemljama se proizvode i vozila na plin.510.000 1. elektronsko kontrolisanje ventila. U posljednje vrijeme zabilježena je sve veća proizvodnja terenaca sa pogonom na četiri točka svih oblika i izvedbi u Evropi. Danas se proizvode putnička vozila koja karakterišu sigurna oprema i udobnost.676. Ima više marki vozila sa sportskim performansama.000 10.145. 53 .133.000 8.000 1. 1322000 VB.000 10.000 2.078.510.000 vozila.

0 295.0 808. . od čega se 599. Broj automobila u milionima 1. STEPEN MOTORIZACIJE U SVIJETU I U BOSNI I HERCEGOVINI Počeci razvoja drumskog saobraćaja vezuju se za posljednje godine 19. odnosno izbijanja svjetske energetske krize.5 35. 1922. godine. gdini u svijetu je registrovano 488.Naglašenoj državnoj ulozi i brizi za razvoj putne mreže. . dok na komercijalna vozila (autobuse i kamione) otpada 1/4 ili 209. sve do 1973. 1973. Brz razvoj drumskog saobraćaja. 1985.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.8 14. mada situacija nije ista kod svih svjetskih regiona i kod svih zemalja. . Izražena 54 . počivao je i na slijedećim bitnim pretpostavkama: . relativne stope njegovog rasta se usporavaju. 1969.220 miliona odnosilo na putničke automobile ili 3/4. vijeka i početak 20. osim sa njegovim osnovnim konkurentskim prednostima izraženim u izuzetno velikoj elastičnosti u prilagođavanju zahtjeva korisnika. vijeka drumski saobraćaj dostiže fazu zrelosti. 1934. Taj razvoj posebno se intenzivira u periodu poslije Drugog svjetskog rata. Kretanja broja automobila u svijetu.Razvoju automobilske industrije. Stepen razvijenosti drumskog saobraćaja po pojedinim regionima u svijetu i pojedinim zemljama u direktnoj je zavisnosti od dostignutog nivoa ukupne privredne razvijenosti. godine. da bi zatim nastupio period njegovog intenzivnog razvoja. Može se reći da do 1930–ih godina traje period uvođenja ovog vida transporta u saobraćajne sisteme. država je obezbjeđivala velikom broju subjekata da sa relativno malim ulaganjima u prevozne kapacitete uđu u područje obavljanja aktivnosti drumskog prevoza. što je za posljedicu imalo da se u strukturi potreba i tražnje za prevozom stalno povećava učešće proizvoda koje u relativno malim količinama treba prevesti na veliki broj odredišta.2 U 1985. pa je od stanja u toj grani bitno zavisila i konjunktura u ukupnoj privredi. 1955. U posljednjoj deceniji 20. 1940. odnosno niskoj cijeni nafte i derivata u dugom razvojnom periodu. 2002. pri čemu se njihova struktura nije promijenila. zatim sve do 2004.Niskoj cijeni pogonske energije. u kojima se stalno povećavalo učešće prerađivačke industrije.0 46. bilo da su u pitanju javni ili saobraćaj za sopstvene potrebe. i ta faza ubrzanog rasta traje do danas 2005. Tehničku osnovu njegovog razvoja obezbijedio je pronalazak motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i njegova primjena u proizvodnji drumskih prevoznih sredstava.0 miliona automobila.Promjenama u strukturi privreda.17 miliona vozila. Tabela 10. S malim i elastičnim transportnim jedinicama ova grana je brzo osvajala prostor u saobraćajnim sistemima svih zemalja. koja je u dugom periodu bila jedna od vodećih industrijskih grana u razvijenim zemljama. vijeka. Tabela 10 Dinamika broja automobila u svijetu Godina 1914.0 488.0 221.1 96. Preuzimajući brigu o kapitalno izuzetno intenzivnim investicijama u putnu mrežu. Dostignuti stepen motorizacije direktna je posljedica nivoa nacionalnog dohotka po stanovniku.

godini po kontinentima i u BiH Evropa EU Sjeverna i Južna Amerika Azija Afrika Okeanija BiH Ukupno Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili 2. godini i broj stanovnika po jednom putničkom vozilu i ukupan broj vozila na 1000 stanovnika u nekim zemljama ilustruju slijedeći podaci Sl. Najniži stepen motorizacije ima Afrika sa 59.6 10.9 Sva vozila 2.2 i Azija 21.2 21.7 4.4 Sva vozila autom obili autom obili Sva vozila autom obili Putnički Putnički Putnički 8. 20 Broj stanovnika po jednom vozilu po kontinentima Stepen motorizacije dostignut je u Evropi od 2.2 Korištenje motornih vozila u 2002. Tabela 11 Pregled broja stanovnika po motornom vozilu u 2002.6 stanovnika po motornom vozilu.1. 70 60 50 40.2 1.8 2 2. 20. dok broj stanovnika po putničkom vozilu iznosi 2.2 Sva vozila Sva vozila autom obili autom obili autom obili Putnički Putnički Putnički 6.6 2. Prema statističkim podacima za 2002.4 stanovnika po putničkom automobilu.7 8.6 59. godinu stepen motorizacije po kontinentima dostigao je visok nivo od 7. To potvrđuju podaci Tabela 11.2 EU Sjeverna i Južna Amerika Azija Afrika Okeanija BiH Ukupno Sl.4 6.2 7.4 31. Bosna i Hercegovina ima 8.8 Sva vozila Putnički 2 autom obili 2.9 stanovnika po jednom putničkom vozilu.4 31. U SAD broj stanovnika po vozilu iznosi 1.6 40. što je vjerna slika slabe razvijenosti.2 stanovnika po putničkom automobilu i sa 20% je iznad prosjeka u svijetu.9 1.3.6 10.2 7.DRUMSKI SAOBRAĆAJ neravnomjernost teritorijalnog razmještaja svjetske privrede otuda ima za posljedicu i neravnomjeran razmještaj kapaciteta drumskog saobraćaja. Afrički kontinent karakterističan je po niskom stepenu motorizacije.7 Sva vozila 4. 55 .2 21.7 1.6 stanovnika po jednom motornom vozilu.2 59. odnosno 2.9 2.2 40 30 20 10 0 1.

267 3.7 1.7 1.59% 490 0. Smatra se da se nivo saturacije dostiže pri stepenu motorizacije od 1.225 9.657 11.144 6.283 100.850 100. već samo ilustracija tog stepena u pojedinim zemljama. gustine naseljenosti i stepena koncentracije stanovništva i privrednih kapaciteta.9 8. Najveći broj vozila imaju SAD 136. Veći broj drugih razvijenih zemalja Zapada približava se tom nivou saturacije.000 vozila ili sa 31.8 1. Australija sa stepenom motorizacije od 1.02% 48. dok na ostale zemlje svijeta otpada 321.80% 16.733 4.14% 37.657.11%.3 1.81% 18.37% 20.6 1. dok je u Kanadi 1.1 2. što je rezultat i visoke proizvodnje motornih vozila.544 4.71% 73.2 789 581 588 655 591 551 577 116 592 644 150 Podaci u tabeli 12 nisu i rang-lista zemalja po stepenu motorizacije.51% 18.989 14. Tabela 12 Korištenje motornih vozila u 2002.7 stanovnika na jedan automobil.8 1. Najbolji prosjek broja stanovnika po motornom vozilu ima Evropska unija od svega 1.44%.1 10. U visoko razvijenim zemljama dostignut je stepen motorizacije od 1. dok je kod putničkih vozila taj odnos nešto nepovoljniji i iznosi 2. godini u nekim zemljama svijeta Stanovnika po vozilu Zemlja SAD Japan Njemačka Italija Francuska VB Španija Brazil Kanada Australija BiH Ukupno 225.00% 1.46% 12.7 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Australija sa Novim Zelandom. Slijede Japan sa 54.6 do stanovnika na jedan automobil.540 13.64% 29.47% 29.24% 23.101 2. 56 Privatnih automobila na 1000 stanovnika 476 428 545 586 490 491 469 93 568 522 122 Broj vozila u hiljdama Ukupno vozila Putničkih automobila Stanovnika po privatnom automobilu Ukupan broj vozila na 1000 stanovnika % % .5 1.66% 32. Dužina putne mreže zavisi od veličine zemlje.924 6.00% 136.8 1.50% 10.97% 44.452 2. Njemačka sa 44. U Italiji dostignut je i nivo saturacije stepena motorizacije od 1. odnosno Okeanija sa malom naseljenošću je kontinent sa visokim stepenom motorizacije.7 do 2. na drugom je mjestu u svijetu iza Evropske unije sa 1.7 2 2 2.7 8.021 4.85% 54.6 6.321 7. kao i zbog opšteg privrednog razvoja ove zemlje.8 1.3 1.11% 527.44% 33.13% 390.540 000 vozila ili 13.14% 35.8.094 3.000 vozila ili 11.10% 17.160 7.706 8.3 stanovnika na jedan putnički automobil.048 4. Relativno visok nivo stepena motorizacije iskazuje i Japan. Sjeverna i Južna Amerika imaju nešto slabiji prosjek broj stanovnika po registrovanom motornom vozilu. dok znatno zaostaje po broju stanovnika po putničkom vozilu u odnosu na Evropu.8. Zato se stepen razvijenosti te mreže ne može ocjenjivati preko podataka o njenoj apsolutnoj veličini.1.682 7.9 na četvrtom je mjestu u svijetu.010.000 vozila koje sa 34.36% 600 0.706 000 vozila ili sa 8.425 42.9 stanovnika po jednom registrovanom motornom vozilu. U SAD stepen motorizacije iznosi 2. Visok nivo stepena motorizacije iskazuju i zemlje Evropske unije koji po stepenu motorizacije svrstavaju se u najrazvijenije zemlje. već isključivo preko relativnih pokazatelja. Procjenjuje se da će Azija povećati stepen motorizacije zahvaljujući prije svega bržem razvoju automobilske industrije u Kini.64 %.7 1.85% učestvuju u ukupnom broju vozila u cijelom svijetu.97%.7 1.587. Italija sa 33.010 34.

16967634 Belgija. 1475079 Kanada.938 2.148 2. GLAVNA TRŽIŠTA MOTORNIH VOZILA U SVIJETU Porast broja i strukture stanovništva i privrednog razvoja i razvoja automobilske industrije doveo je do porasta proizvodnje svih vrsta vozila u svijetu.390.248. godine Putnički automobili SAD Japan Njemačka Italija VB Francuska Kina Španija Kanada Rusija Australija Koreja Meksiko Holandija Indija Poljska Belgija Taivan Argentina Ostali 7. 1076318 Holandija. 521159 Poljska.484.050 1. 4390806 Francuska. Tabela 13.126 10.625.117 358.178 vozila.098 846.501. 998844 Japan.945.383.806 1.158 2.945.501.627 488. Francuska 2.692 vozila i Italija 2.050 2.009.236. Velika Britanija 2.828.203.634 od svih registrovanih vozila.475.601 1. godini po pojedinim zemljama. Glavna tržišta u 2003. 3501683 Rusija.318 392.935.844 579. 413914 SAD.914 155.683 2.989 1.828. Tabela 13 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu 2003.683 vozila. 10935316 Taivan.610. Slijede Japan sa 5. godini najviše je prodato vozila u SAD 16.158 vozila. Razvoj automobilske industrije doveo je do činjenice da je svijet danas preplavljen automobilima.432 458.468 4. U 2003. Upravo taj dinamički razvoj drumskog saobraćaja u svijetu izazvao je i neželjene i nepredvidive posljedice za čovjeka i okoliš. 392742 Indija.806 vozila.113.178 3.148 vozila. 2440692 Sl.484.204 1.847 692. 909811 Njemačka.716. 2484148 Španija. godini Argentina. od čega na putnička vozila otpada 7. 1625050 Italija.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6.871 Sva motorna vozila 16.014 3. 155126 Ostali. 1716204 VB.811 1.742 521.634 5.159 413.967.610.460.390.579.826 1.440.692 4. 5828178 Koreja.729 588.561 7.076. Kina 4. godine 57 .312 998.079 909. Njemačka 3.971.967. 21 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu 2003.316 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu u 2003. 2945158 Kina.468.318. 1318312 Australija.682 2.440.511 1. 579826 Meksiko.796 366.848 644.001.246 1.239 104.

godine nabavkom zastarjelih vozila iz inostranstva. godini bilo je registrovano ukupno 600.224 2. Treba očekivati da će u navedenom periodu doći do obnavljanja proizvodnje putničkih vozila u Sarajevu.718 426. 374. kako putničkih.837 35.227. 58 .192 2.5% 186. BROJ REGISTROVANIH VOZILA I STEPEN MOTORIZACIJE U BiH Prema zvaničnim statističkim podacima. Tako u strukturi voznog parka vozila starija preko 10 godina zauzimaju 70% učešća. a to će dovesti i do porasta broja i standarda stanovništva.293 2. osvrnut ćemo se na kretanje broja vozila u Federaciji ukupno i po kantonima. gdje 45. a time i povećanja broja vozila s obzirom na očekivano povećanje automobilske proizvodnje. U 2002. Broj motornih vozila.570 417.930 1998. 362.9% Izvor: Federation's Institute of Statistics. godine Vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine.713 putničkih automobila. 2002.689 vozila. 1997 – 2001. zatim Tuzlanskom 82. došlo je do značajnog porasta broja svih vrsta vozila.713.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.941 motorno vozilo od čega na putnička vozila otpada 370.8% 218.122 1. Najnepovoljnija starosna struktura je u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.000 vozila posebno po svakom od ova dva kantona starije od 15 godina.000 vozila. tako i ukupno motornih vozila. što je u skladu sa brojem stanovništa i bržem zapošljavanju.051 194.029 1. dok je najmanje bilo u Bosanskopodrinjskom kantonu svega 4588 vozila. S obzirom da ne raspolažemo brojem vozila u Republici Srpskoj.978 2. Procjenjuje se da je tokom rata uništeno cca 400. Vozila Putnički automobil Autobusi Teretna vozila Motocikli Ostali Ukupno 1997.4% 416. Prema statističkim podacima krajem 2002.505 35. U BiH bilo je 6.618 Promjena 2001/1997.000 motornih vozila. 366. Na broj putničkih vozila negativno utiče nepovoljan privredni razvoj i standard stanovništva zbog razaranja privrednih objekata tokom agresije. 172.585 14.758 2000. dok je nešto sporiji rast zabilježen u posljednje dvije godine.784 2001. standardom građana i razvijenošću privrede. 278. Broj putničkih automobila u 2002.7 stanovnika po jednom motornom vozilu. kako putničkih. odnosno 15 vozila na 1000 stanovnika. od čega putničkih vozila 488.806 12. po kantonima najviše vozila je bilo registrovano u Kantonu Sarajevo 92. Procjenjuje se da će broj putničkih i privrednih vozila u navedenom periodu brže rasti jer se očekuje završetak procesa privatizacije i obnove privrede.609 1999.879 2. u 2002. a posebno što je u periodu agresije potpuno uništena fabrika Wolsvagenovih automobila (TAS) u Sarajevu. tako i privrednih vozila. Visok porast vozila rezultat je prije svega što je tokom agresije vozni park potpuno uništen. godine.113 29.172 317. pa se 1997.678 34.082 18.062.358 410 3. Iz pregleda se vidi da najviše vozila ima preko 15 godina starosti.5% 247.670 2. prije agresije na BiH. Statistical Yearbook U odnosu na 1997. godine odmah poslije rata ne može uzeti kao realna osnovu za analiziranje i upoređivanje. godini u Federaciji BiH bilo je ukupno 449. Tabela 14 Podaci o strukturi vozila u Federaciji BiH 1997 – 2001. U slijedećim tabelama dat je pregled vozila ukupno po strukturi i po starosnoj strukturi. koliko je iznosio 1990.3% 684. 217.481 550 7. počeo je da se povećava poslije 2000. godine. godini još nije dostigao 578.335 416.061 10.

755 Teretna 48 123 277 859 1.261 21.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 15 Struktura voznog parka u Unsko-sanskom kantonu u 2002.008 1.293 Autobusi 5 9 14 40 141 419 628 Motocikli 6 21 43 57 105 218 450 Ostala 28 75 165 189 530 1.621 5.437 75.504 Ukupno 421 901 2.120 6. godini Kanton 3 Do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 779 1.600 Teretna 97 136 296 813 1.156 38.689 Tabela 18 Struktura voznog parka u Zeničko-dobojskom kantonu u 2002.944 82.820 20.147 4.998 Autobusi 2 2 43 34 89 327 497 Motocikli 44 26 40 75 122 211 518 Ostala 86 49 158 449 1. godini Kanton1 Do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 271 570 1386 4479 18817 25880 51403 Teretna 63 85 229 605 1494 2463 4939 Autobusi 1 2 7 16 89 254 369 Motocikli 67 100 146 136 133 154 736 Ostala 27 134 394 538 1312 1817 4222 Ukupno 429 891 2162 5774 21845 30568 61669 Tabela 16 Struktura voznog parka u Posavskom kantonu u 2002. godini Kanton 2 Do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 180 269 287 1220 3067 4016 9039 Teretna 7 8 47 137 371 517 1087 Autobusi 0 1 0 6 8 20 35 Motocikli 56 26 75 84 140 134 515 Ostala 8 7 65 257 345 630 1312 Ukupno 251 311 474 1704 3931 5317 11988 Tabela 17 Struktura voznog parka u Tuzlanskom kantonu u 2002.191 24.490 44.169 46.523 69.089 7. godini Kanton 4 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 334 673 1.736 7.630 59 .855 65.075 1.558 3.187 2.517 2.116 19.920 4.288 2.851 39.428 6.552 5.076 Ukupno 1.

380 2.090 14. godini Kanton 5 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 35 70 90 203 1.562 11. godini Kanton 6 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 209 291 527 2.439 Autobusi 2 1 23 51 37 23 137 Motocikli 16 13 70 93 59 37 288 Ostala 19 23 71 97 89 101 400 Ukupno 669 870 2.023 Tabela 21 Struktura voznog parka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u 2002.449 2.588 Tabela 20 Struktura voznog parka u Srednjobosanskom kantonu u 2002.620 2.536 13.478 Teretna 45 42 152 372 800 1.482 6.539 781 4.671 24.918 Teretna 73 173 720 1.686 16.776 Teretna 84 77 330 714 1.982 Tabela 22 Struktura voznog parka u Zapadno-hercegovačkom kantonu u 2002.907 5.079 29.174 12.348 42.063 24.049 Autobusi 0 3 2 16 35 188 244 Motocikli 1 10 14 30 22 17 94 Ostala 45 35 88 132 293 565 1. godini Kanton 8 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 559 660 1.594 8.182 60 .363 26.168 9.334 4.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 19 Struktura voznog parka u Bosansko-podrinjskom kantonu u 2002.794 8.017 3.158 Ukupno 300 381 783 2.598 5.870 7.153 1.628 23.255 4.375 4.005 30.032 48.638 3. godini Kanton 7 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 568 683 1.909 Autobusi 37 5 14 22 42 118 238 Motocikli 17 73 91 67 43 38 329 Ostala 21 25 97 113 201 273 730 Ukupno 727 863 1.795 Teretna 1 7 25 41 114 173 351 Autobusi 0 0 2 2 4 9 17 Motocikli 0 0 3 0 8 9 20 Ostala 6 25 47 77 114 126 395 Ukupno 42 102 167 323 1.244 7.

714 27.696 Ostalo Ostala 408 678 1.734 180. 22 Struktura voznog parka u Federacija BiH u 2002.220 32.094 11.550 Putnička Motocikli 305 361 629 716 819 866 3.439 Ukupno 2.595 17.067 Autobusi 3 5 7 10 23 16 64 Motocikli 1 0 7 16 19 2 45 Ostala 7 17 38 141 141 70 414 Ukupno 129 284 440 2.193 3.742 43.559 6.688 92.062 Tabela 24 Struktura voznog parka u Hercegbosanskom kantonu u 2002.984 12.142 7.512 2.038 Teretna 14 38 66 270 498 181 1. 61 .318 Autobusi 58 41 215 266 562 1.408 2.642 3.808 3.130 1.628 Tabela 25 Struktura voznog parka u FBiH u 2002.019 3. godini FBiH do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 5. godini Kanton 9 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 2.257 146.615 4.201 53.163 2.176 Autobusi 8 13 103 69 94 34 321 Motocikli 97 92 140 158 168 46 701 Ostala 161 288 519 1.058 7.039 126.917 23.014 21.975 11.730 211.256 6.149 2.441 do 1 1– 2 2– 5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 godine starosti Sl.839 28.514 8.535 76.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 23 Struktura voznog parka u Kantonu Sarajevo u 2002.123 8.650 Ukupno 6.883 379.771 15.901 5.731 40.g.020 10.227 Broj vozila 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Teretna 762 1.577 15.973 6.338 6.648 449. godini Kanton 10 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 104 224 322 1.760 23.852 1.591 10.425 Teretna 330 474 831 1.244 12.

STANJE I KARAKTERISTIKE RAZVIJENOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj u BiH sve do devedesetih godina dvadesetog vijeka razvijao se brzo. godine. što se vidi i iz podataka Tabela 26. U strukturi saobraćajnog sistema zemlje drumski saobraćaj pridobija i značajnije mjesto od onog koje treba da ima prema kriterijima društvene rentabilnosti. godini na teritoriji BiH postojalo je 2. U rezultatu toga. 62 . nacionalnog dohotka i životnog standarda stanovništva.499 km puteva za savremenim kolovozom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Broj vozila 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1997 Putnićka vozila Ukupno 1998 1999 2000 2001 2002 godina Sl. a rezultat je da on postaje glavni nosilac zadovoljavanja potreba za prevozom. 23 Broj vozila po godinama u Federaciji BiH Broj vozila 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 do 1 Teretna Autobusi Motocikli Ostala 1–2 2– 5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 godine starosti Sl. Proces modernizacije putne mreže u zemlji otpočinje 1971. a nivo motorizacije prevazilazi mogućnosti određene dostignutim nivoom privredne razvijenosti. a posebno se intenzivira u periodu do 1980. pa i nekontrolisano. stanje putne mreže u zemlji bitno je izmjenjeno i poboljšano. 24 Struktura vozila (bez individualnih) u Federaciji BiH u 2 8. U 1970.

2%). Takvim postupkom. Robni transport u Bosni i Hercegovini trenutno preveze preko 95% ukupne robe i putnika.309 km (21. Od ovih 2. tj. lake modernizacije.671 8.6 100 U periodu od 1998.2 km ulaz u grad Sarajevo iz pravca Mostara. nezadovoljavajućim tehničkim parametrima. Posebna nepovoljnost je da se i pored povoljnog geografskog položaja BiH ne pruža relativno gusta mreža međunarodnih putnih pravaca. putna mreža predstavlja limitirajući faktor efikasnog funkcionisanja i daljeg razvoja drumskog saobraćaja. Takvom modernizacijom željelo se dobiti na kvalitetu. godine izgrađeno je oko 24.774 km i nije zadovoljavajuća. Od ukupne putne mreže BiH na magistralne pravce otpada oko 4. jer je to zaostajanje normalno posljedica razlika u stepenu privredne razvijenosti. mogućnost podnošenja posebnog opterećenja i sl. debljina gornjeg i donjeg stroja.261 22. koji bi obezbijedili dobru uključenost u evropski sistem puteva. 1998. nagib.024 km glavni i 2.657 1980. dok će kod magistralnih i posebno međunarodnih putnih pravaca razvoj biti usmjeren na izgradnju pravih auto puteva i polu autoputeva.677 2003.2 km). Tabela 27 Struktura putne mreže BiH.155 29.851 km regionalnih puteva u Republici Srpskoj. Pri tome će kod mreže lokalnih i regionalnih puteva naglasak i dalje biti na lakoj modernizaciji.671 21.683 21. modernizovana je većina lokalnih i regionalnih. kod kojih se učešće puteva sa savremenim kolovozom kreće 85% .677 21. 8.309 14. brzo se habaju i zahtijevaju velika sredstva za održavanje u stanju koje pruža bar približno normalne uslove za odvijanje saobraćaja. stanje putne mreže u zemlji može se ocijeniti kao nezadovoljavajuće. Postojeća mreže puteva sa savremenim kolovozom dominantno je izgrađena putem presvlačenja asfaltnog zastora na već postojeću ili samo djelimično poboljšanu putnu osnovu (donji stroj). Suštinski posmatrano.4%) i lokalne puteve oko 14. Takva politika razvoja znači veće insistiranje na kvalitetu modernizovanih puteva i smanjivanju kvantiteta modernizovane 63 . takav pristup modernizaciji putne mreže u datom trenutku bio je opravdan.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 26 Putna infrastruktura u BiH (u km) Kategorija puta Savremeni kolovoz Ukupno 1971.774 % 0.9 62. Putevi sa takvim.189 4.4 4.689 2004. U odnosu na dostignuti stepen motorizacije. jer se takvom mrežom ne obezbjeđuje dobra pokrivenost prostora i međusobna povezanost prirednih područja i centara. 8. na regionalne oko 4. godina Kategorija puta Autocesta Magistralni Regionalni Lokalni Ukupno km 15. U uslovima ograničenih sredstava za finansiranje. kao i dionica auto ceste na koridoru Vc (od Blažuja prema Visokom. 2. 2004. već posebno zbog karakteristika postojeće mreže BiH puteva sa savremenim kolovozom.698 22. tzv.100%.1 18.499 9.774 Ukupna dužina putne mreže u zemlji od oko 22. do 2005. 8. Međutim. Otuda se u slijedećem periodu mora intenzivirati njena dalja izgradnja i modernizacija. 8.4 (km) savremenih cesta koje su rangirane u kategoriju autoceste (4. kao i jedan dio magistralnih puteva.4 18. na osposobljavanju što većeg broja puteva za normalnije odvijanje motornog saobraćaja. To ne samo zbog toga što satepen modernizovanosti puteva bitno zaostaje u odnosu na razvijene zemlje Evrope.261 km (61.). u rezultatu takvog pristupa dobijeni su putevi sa slabim tehničko – eksploatacionim parametrima (širina.7%).189 km (16.458 km regionalnih puteva se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine i 2.165 km glavnih i 1. a time i dobru povezanost sa Evropom i svijetom. u ukupnoj dužini od 20.354 Godina 1991. poluprečnici krivina.

870 200.39 113. mostova i drugih putnih objekata.38 43. usmjeravala su se u funkciju saniranja postojećih puteva.129 22.63 1.476 28.046. Stepen razvijenosti putne mreže u Sloveniji viši je za oko dva puta na bazi ukupne dužine puteva za 2 ½ puta u odnosu na savremene puteve.684 5.333 8.32 59.665 732.979 10.69 74.61 3.78 7.500 189.78 5.904 56.235 497.709.822 74.52 105.02 Asfaltirano puteva u km Index razvijenosti Region (100) Broj stanovnika u hiljadama Ukupna dužina puteva u km Površina u km² Albanija Austrija Bosna i Hercegovina Bugarska Hrvatska Mađarska Makedonija Rumunija Slovenija Srbija i Crna Gora Region 3.63 0.835 93.71 175.755 100.542 28. što odražavaju i sintetički pokazatelji stepena razvijenosti dati u slijedećoj tabeli. a očekuje se intenzivna izgradnja na koridoru Vc i pravcu Banja Luka .677.39 58.400 83.748 18.006.23 1.98.19 1.977 237.244 Izvor: CIA – The World Factbook 2005. a određuje se na slijedeći način: V = L/ P⋅S L – dužina puteva u km P – površina u km² S. Proces izgradnje autoputeva počeo je od 2002. a prosjek regiona je 2. jer sredstva umjesto da se ulažu u izgradnju autoputeva.53 7.51 87.000 51. Tome su najviše doprinijela ratna razaranja privrednih i saobraćajnih objekata.21 i Bugarska sa 1.00 .12 100.40 52.563.30 0.72).21 2.450.253 19.13 1.745 10.84 0.910 37.38 2.975 809. Na bazi savremeni putevi samo je slabije Albanija (0.58.98 59.930.22 49. RAZVIJENOST PUTNE MREŽE U BiH Putna mreža u BiH zaostaje za većinom zemalja u Jugoistočnoj Evropi.68 40.184.329. godini Sintetički pokazatelj na bazi ukupne dužine puteva v Sintetički pokazatelj na bazi asfaltiranih puteva v 0.495.56 38.111 4.350 48.47 2.29 1.050 2.586 70.74 256.broj stanovnika u hiljadama Dobijeni indeksi razvijenosti puteva ukupno i sa savremenim putevima ukazuju da Bosna i Hercegovina ima niži nivo razvijenosti od prosjeka.077 34.04 140.025.112 8. Tabela 28 Statistički pokazatelji stepena razvijenosti putne mreže u 2003. Sintetički pokazatelj (v) predstavlja relativnu mjeru razvijenosti putne mreže.91 43.603 28. Sintetički pokazatelj u BiH je 1.58 1.77 1.691 4. tako da je u zemlji izgrađeno oko 11 km autoputeva.06 68.424 1.000 200.173 1.132 20. 9.38 100.57 39. 64 Index razvijenost ( Region 100) 26.00 7.87 2. godine.030 159. U odnosu na ukupnu dužinu puteva ispod Bosne i Hercegovine niži sintetički pokazatelj imaju samo Makedonija sa 1.600 11.209 25.29.Gradiška.39 377.000 5.80 1.50 2.344 23.540 22.586 17.DRUMSKI SAOBRAĆAJ putne mreže u toku jedne godine.50) i Rumunija (0.290 102.349 110. na bazi ukupne dužine puteva.

a kod prevoza na velike udaljenosti ovaj vid postaje izraženo cjenovno nekonkurentan. .visoka ukupna elastičnost. . Bitne prednosti su mu i relativno mala ulaganja u nabavku prevoznih kapaciteta. . što se dobrim dijelom može otkloniti povećavanjem njihovog broja. Nedostaci drumskog saobraćaja su niska bezbjednost. Ovaj vid transporta odlikuju i relativno dobra pouzdanost. . ali i značajno veće operativne troškove koji nastaju na prevoznom putu.prevoz «od vrata do vrata». Odlikuje ga i visoka fleksibilnost u pogledu vremena prevoza. .niski terminalni troškovi.niski troškovi na prevoznom putu. Ona se održava i kod prevoza do udaljenosti od oko 200 km. Osim toga. U pogledu troškova. .energetska štedljivost. . Sa malim transportnim jedinicama i velikom gustinom saobraćajne mreže. a koji polaze od ekonomsko-eksploatacionih karakteristika: transportne sposobnosti. Osnovne prednosti pojedinih vidova transporta kojima raspolažu vidovi dati su u Tabela 29. kao i koštanja (troškovima) prevoznih usluga.male elastične transportne jedinice. Iz tih razloga troškovno-cjenovna konkurentnost ovog vida transporta dolazi do posebnog izražaja kod prevoza na kratke udaljenosti. Međutim.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 10.ekološka tolerantnost. zbog zagađivanja životne sredine. Ta elastičnost počiva na velikoj gustini saobraćajne mreže (10-ak puta većoj od željeznice) i relativno malim eksploatacionim jedinicama. jer su njegove transportne jedinice u tehnološkom pogledu samostalne i ne zahtijevaju posebne procedure u organizaciji proizvodnje prevoznih usluga.masovan prevoz. PREDNOSTI I NEDOSTACI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Izbor vida transporta počiva na vrednovanju konkurentskih prednosti kojima ti vidovi raspolažu.velika gustina saobraćajne mreže. iako je ona manja u odnosu na željeznicu.niski ukupni troškovi za prevoze na srednja i velika odstojanja. koja su dostupna i malim firmama. ovaj vid transporta može da obezbijedi prevoze raznolikih količina roba na veliki broj odredišta. . drumski saobraćaj zasniva i obezbjeđuje veće komercijalne brzine prevoza. . nedostatak mu je i mala transportna sposobnost njegovih transportnih jedinica. drumski saobraćaj ima manje terminalne troškove od željeznice.velika transportna sposobnost. bezbjednosti i elastičnosti prevoza.visok stepen bezbjednosti. Drumski saobraćaj glavnu konkurentsku prednost zasniva na visokoj elastičnosti prevoza. tako da veliki broj firmi može da posjeduje sopstveni vozni park. drumski prevoz obezbjeđuje i ponekad i kod prevoza na veće udaljenosti zato što na njima nema mogućnosti korišćenja racionalnijih vidova. ili zato što na tim relacijama prevozi relativno male količine roba. .pouzdan. . urednost i tačnost. Na naprijed istaknutom. brzine.konkurentni ukupni troškovi kod prevoza na kratke do srednjih 65 Drumski . . uredan i tačan prevoz. da bi se kod dužih prevoza umanjivala. odnosno prevoz od «vrata do vrata» na svim kontinentalnim relacijama. . velika energetska potrošnja po jedinici prevoza i visoki eksterni-ekološki troškovi. Tabela 29 Prednosti pojedinih vidova transporta Vid transporta Željeznica Osnovne prednosti . pouzdanosti (urednosti i tačnosti).

. Kombinovanje sredstava različitih vidova transporta u proizvodnju jedne transportne usluge zahtijeva. . skladišta i distributivnih centara). koja predstavljaju standardizovane transportne jedinice. .najveće brzine prevoza. koje angažuju značajne utroške rada.fleksibilnost i frekventnost. Razvijenost i struktuiranost sopstvenog distributivnog sistema (sopstvena skladišta. odnosno vrste i količine roba na različite udaljenosti.visoka pouzdanost.). sredstava i vremena. . sopstveni vozni park i sl. već zavisi od konkretnog prevoza roba. prilagođene jednostavnom prebacivanju sa jednog na drugo transportno sredstvo. .najniži troškovi. često se na velikom broju relacija kombinuje više vidova u proizvodnji transportnih usluga. Prostorni razmještaj proizvođačkih i potrošačkih centara (lokacija fabrika.veliki kapacitet prevoza. Kada je u pitanju izbor vida transporta.dobra pouzdanost i urednost. . . Zbog toga klasični kombinovani prevozi postaju nedovoljno racionalni i efikasni.visoka produktivnost. To se postiže primjenom sredstava integralnog transporta.niski operativni troškovi. Poređenje i rangiranje konkurentnosti vidova transporta u pogledu bitnih ekonomskoeksploatacionih karakteristika uvijek je u određenoj mjeri relativno. Pri izboru vidova transporta polazi se od slijedećih karakteristika: Brzina prevoza Kapacitet prevoza Elastičnost prevoza Pouzdanost-urednost Bezbjednost Dostupnost Frekventnost-kontinuelnost Operativni troškovi ekonomsko-eksploatacionih Vrednovanje se ne može generalizovati. . Integralni transport u saobraćaju usmjeren je upravo na podizanje efikasnosti i racionalnosti kombinovanih prevoza.masovni transport tečnih i gasovitih energetskih sirovina. U praksi na izbor vida transporta najviše utiču slijedeća dva faktora: 1. . . odnosno u transportnim lancima od polaznog do odredišnog mjesta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vazdušni Vodeni Cjevovodni udaljenosti.visoka bezbjednost.dobra frekventnost. obavljanje velikog obima manipulativno-pretovarnih operacija.smanjivanje drugih troškova logistike (zaliha i skladištenja).komercijalna brzina prevoza.najveća transportna sposobnost (kapacitet prevoza) . u robnom saobraćaju. .masovan prevoz jeftinih roba na velike udaljenosti. zato što rangiranje polazi od postojećeg nivoa razvijenosti i stanja tehnike i tehnologije u posmatranim vidovima transporta. Kod tehnologija integralnog transporta umjesto pretovara roba vrši se pretovar 66 . . . Empirijske analize pokazuju da ovi faktori vode ka tome da se kod najvećeg broja prevoza i ne postavlja pitanje izbora. 2. . Samo kod 10-20% od ukupnih robnih prevoza postoje uslovi za punu konkurentnost druma i željeznice.

a vrijeme za obavljanje pretovarnih operacija smanjuje se za desetak puta. što je više od 10% bruto domaćeg proizvoda Evropske Unije. U proteklih desetak godina. a njihovo se nefunkcionisanje odražava u izgubljenim prilikama za stvaranje novih tržišta i novih radnih mjesta. i jedinica manipulisanja i jedinica skladištenja i jedinica isporuke. To je uzrok trenutnih problema kao što su: nejednaki rast različitih načina transporta: na drumski prevoz otpada 44% tržišta robnog prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ kompletnih transportnih jedinica. u usporedbi s 41% učešća za pomorski prevoz na kratkim relacijama. saobraćajno zagušenje ne glavnim drumskim i željezničkim pravcima. BUDUĆNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U PROŠIRENOJ EVROPSKOJ UNIJI Važnost transporta u proširenoj Evropskoj uniji ne smije biti precijenjena. Sam po sebi integralni transport predstavlja logističku aktivnost. Prva bijela knjiga Evropske komisije o zajedničkoj transportnoj politici objavljena je tek u decembru 1992. izražene u korišćenju različitih sistema integralnog transporta. a sada taj problem počinje ugrožavati ekonomsku konkurentnost. 67 . Usprkos ovom uspjehu. 8% za željeznički i 4% za prevoz unutrašnjim vodenim putevima. njen cilj – otvaranje transportnog tržišta – uopšte je postignut. Saobraćajni zastoji svakog dana pogađaju približno 10% putne mreže.000 milijardi eura. godine. te veliki broj žrtava u saobraćajnim nesrećama na putevima. 11. Drumska kabotaža postala je stvarnost.1 EVROPSKA TRANSPORTNA POLITIKA – ŠTA JE DOSAD POSTIGNUTO? Evropa je dugo vremena bila odsutna iz rasprave o budućnosti transporta.2 PRIJETNJA SAOBRAĆAJNOG ZAGUŠENJA Evropa je od saobraćajnog zagušenja počela patiti tokom prošlih deset godina. Savremene tehnologije transporta. Ukupni godišnji izdaci za transport trenutno iznose oko 1. Ovaj sektor zapošljava više od 10 miliona ljudi. postoji hitna potreba za modernim transportnim sistemom koji je održiv s ekonomskog. Kako potražnja za transportom nastavlja rasti. štetni uticaj na okoliš i javno zdravlje. u gradovima i na vazdušnim lukama. Uštede koje se time postižu su veoma velike. tako da se troškovi prevoza u odnosu na klasični transport smanjuje za oko 1/3. čine pojedinačne vidove međusobno komplementarnim u proizvodnji transportnih usluga. U logističko-distributivnim lancima se pri tome najbolji efekti mogu postići ukoliko je jedinica transporta istovremeno i jedinica pakovanja. ostaje činjenica da stvaranje transportnog tržišta otežava prihvatanje nepravilnosti konkurencije koje proizilaze iz nedostataka fiskalne i socijalne usklađenosti. 11. Transportne mreže predstavljaju arterije jedinstvenog tržišta. 11. socijalnog i ekološkog stanovišta. One su krvotok konkurentnosti. osim u željezničkom sektoru.

saobraćaj teškim transportnim vozilima povećat će se za skoro 50% u odnosu na 1998. godinu. Snažan privredni razvoj koji se očekuje u zemljama kandidatkinjama također će povećati intenzitet drumskog prevoza. Ako se ništa ne preduzme. ULOGA TRANSPORTA U EVROPI Transport obezbjeđuje važan izvor radnih mjesta i na njega se troši značajan procenat prihoda ljudi. rast se može zahvaliti uglavnom promjenama u evropskoj ekonomiji.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Saobraćajni zastoji nisu samo razdražujući. 11.3 PREDUZIMANJE POTREBNIH MJERA Teško je zamisliti snažan ekonomski razvoj bez efikasnog transportnog sistema koji u punoj mjeri iskorištava prednosti unutrašnjeg tržišta. Dovršeni su neki veliki projekti. Evropsko je vijeće 2001. Regije koje su već sada jako zagušene bit će suočene s još većim saobraćajem. Posebno su u drumskom saobraćaju već preduzeti napori za smanjenje potrošnje goriva i borbu protiv buke. saobraćajno zagušenje puteva znatno će porasti do 2010. no brojni su drugi još na dnevnom redu. Stoga će integrisanje transportnih sistema tih zemalja predstavljati veliki izazov. godine. 68 . koji će se u idealnom slučaju realizovati u roku od 30 godina. No. te nedostatak međusobne povezanosti različitih načina i sistema transporta. već utiču i na produktivnost. Transport ljudi i roba je rasprostranjeniji i dalekosežniji nego ikad. Posljedica je negativan uticaj na okoliš i broj smrtnih slučajeva koji su se dogodili naročito kao posljedica saobraćajnih nesreća. Tu je i pitanje povezivanja s prioritetnom infrastrukturom u zemljama kandidatkinjama («koridori»). 12. Ukidanje granica je u proteklih 20 godina dovelo do prelaza s ekonomije zaliha na ekonomiju protoka ili pravovremenih isporuka. novi imperativ – održivi razvoj – pruža priliku za usvajanje evropske zajedničke transportne politike. Tabela 30 to potvrđuje. koji povezuje Dansku i Švedsku. poput mosta – tunela Өresund. preduzimanje drastičnih mjera za uspostavljanje ravnoteža između drumskog i željezničkog prevoza tako bi moglo destabilizovati transportni sistem i negativno se odraziti na privredu zemalja kandidatkinja.4 ODRŽIVI RAZVOJ Zajedno s proširenjem. Zasićenje nekih glavnih pravaca rezultat je kašnjenja u realizaciji transportne mreže saobraćajne infrastrukture. Ne preduzmu li se veće nove mjere. 11. Glavni su problemi uska grla i nepostojanje veza u infrastrukturi. Što se tiče robnog prevoza. godine u Gothenburgu napravilo nacrt prvih koraka prema održivom transportnom sistemu.

8.4%.8%. od čega je 57% kopneni transport (drumski. 6. ostali vidovi prevoza: 19%) Zaposlenost Izvor podataka: Evropska komisija 2003. naročito transport roba. morski 40.4% željeznicom. željeznički. godine transporta Putnički prevoz: oko 1. ostali vidovi prevoza: 5%) – NOx: 65% (drumski prevoz: 46% u 1999.9 avionom i 1% tramvajem i metroom Porast Prevoz roba: oko 2.6% autobusom.8% Putnički Potrebe za domaćim prevozom i unutar EU su oko 4834 milijardi pkm ili 12755 pkm po prevoz osobi – od čega oko 78. Trošak po Privatna domaćinu EU troše na transport 695 milijardi € godišnje ili 14% od njihove domaćinstvu ukupne potrošnje – od čega oko 579 milijardi € na privatni prevoz (uglavnom auta) i 116 milijardi € i plaćaju za usluge prevoza putnika. riječni). godine Sigurnost Drumski transport 39.2% automobilom. godine Drumska transportna industrija. skladištenje i čuvanje robe. 6% u vazdušnom transportu i 34% u sporednim i pomoćnim transportnim aktivnostima (kao što su pretovar robe. 69 . godini Okoliš Udio emisija (koje je prouzrokovao čovjek) koji potiče od prevoza: – CO2: 29% (drumski prevoz: 24%.849 osoba je poginulo u 2001.7% godišnje (1991-2001). godinu Oko 7 miliona osoba je zaposleno u sektoru transportnih usluga. Prevoz roba Zahtjevi za prevoz roba su 3102 milijardi tkm ili 8185 tkm po osobi – od čega je drumski transport 45. godini. 3% u morskom transportu. Takođe je smanjen broj radnika u proizvodnji opreme za željeznicu.0% i cjevovodima 2.7% godišnje (1991-2001). zapošljava između jedne trećine i jedne polovine radnika u ovom sektoru. željeznički 7. 120% porast od 1970. godini (smrtnost u roku od 30 dana) Željeznički prevoz: punika poginulo u 2001. zapošljavanje u nekim dijelovima sektora se smanjilo. Uprkos povećavanju zahtjeva za transport.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 30 Pregled podataka o transportu u EU za 2001. riječni 4. 128% porast od 1970. organizacija putnih redova). 5. putničke i transportne agencije. Željeznička transportna industrija je zabilježila smanjenje zaposlenih i ako su zahtjevi za usluge ostali razumno stabilni.

9 6. Nasuprot tome.4 0.0 12.5 0.8 Cjevovodi 2.0 73.5 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 13. drumski transport čini oko 75% od ukupne tone-kilometar prevezenih roba: željeznicom.0 87. do 2001.1 4. Osim morskog transporta. 25.4 4.5 83.4 87.1 6. u nekim slučajevima čak smanjen kako se vidi na Sl.1 17. 13.8 1. godine ukupni drumski prevoz tereta u tona-kilometrima je povećan za oko tri puta sa 488 milijardi na 1. godina u tkm i % (morski prevoz nije uključen) B DK D El E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15 Drumski 71. 25 Učešće drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu u zemljama Evropske unije.9 71.2001 bilion tkm milijarda tkm Riječni 13.8 93. putevima i riječnim prevozom.1 4.5 98.8 6.3 3.7 8.2 46.2 72.9 0.0 30.1 4.3 6.6 14.1 11.4 75.395 milijardi tona –kilometara.7 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Drumski Kratki morski Željeznički Rječni Cijevovodi Izvor: European Commission. 1970-2001.8 18.9 39.0 7. 70 .0 3.7 2.2 69. Od 1970.6 60.0 14.5 14.8 12. količina roba prevezena željeznicom.7 43.5 10.3 13.5 Željeznica 12.6 8. 2003 Sl. Tabela 31 Raspodjela prevoza roba u nekim zemljama 2001.8 25.3 87.1 TRENDOVI U TRANSPORTU U EVROPI TRANSPORT ROBA U EVROPI Drumski tovari dominiraju tržištem transporta roba u EU 15.6 50. rijekam i kanalima i cjevovodima je ostao relativno ne promijenjen.6 77.1 EU-15 : 1970 .3 6.

7 20. Energy and Transport DG.8 43.8 40.1 3. godina u EU 1970 1980 1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2001 Drumski Željeznica 34.0 39.5 44.1 40.0 45.198 0.1 7. 660 449 n. 23 1 373 65 1 916 165 0. Goskom STAT (Russia). pomorski saobraćaj sa 33.047 0. n.0 4. Japan Statistics Bureau.5 4. National Bureau of Statistics of China.8 40.4 43.2 4. godini u nekim zemljama EU-15 USA Japan Kina Rusija BiH Putnički automobili (1) Autobusi Željeznica Tramvaj + metro Vodeni Vazdušni (domaći/ unutarEU) Putnički prevoz 2000 milijarde pkm 3 735 6 464 741 410 259 87 304 24 385 46 24 33 24. n. US Bureau of Transportation Statisitics.6 4.224 Na - Izvor podataka: Eurostat. Tabela 33 Prevoz putnika i roba u 2000. porast je zabilježio drumski sa 34.9 11.a.5 8.0 4. na svega 7.8 2. Najveće smanjenje prevoza robe zabilježio je željeznički.0 Cjevododi Morski 4.7 8.0 42.0 40.0 7.8% u 2001.4 4.4 3.3 40.5 % na 40.3 4. godini.6 41.4 9.a.4 n. godina u EU -15 dato je u Tabela 32. International Road Trafic and Accident Database. Organisation for Economic Co-operation and Development. 192 167 71 1 53 na 1.5 33.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kretanje prevoza robe prema vrsti prevoza u (%) za period 1970.3 4.333 0.3 8.3 14.a.4 U odnosu na 1970. godini Strukturne promjene u prevozu putnika i roba u 2000. sa 20%. koliko je učestvovalo u 1970.3 4.a.3 39. 10 100 n.5 3.7 3.a.9 2.7 40.9 44.a.2001.3 5. 4 284 854 80 n.6 3.1 2. Agencija za statistiku BiH 71 .0 39. Tabela 33.0 36.4%.7 8.7% na 45%.003 - Drumski Željeznica Riječni Naftovod Morski (domaći/ unutar -EU) Teretni prevoz 2000 milijarde tkm 1 378 1 667 313 250 2 140 22 125 527 85 843 1 270 414 242 597 1 362 n. Tabela 32 Prevoz robe prema vrsti prevoza u % za period 1970. godini u nekim zemljama.3 45.8 Rječni 7.2001.a.

69 87.7 657.22 102.77 81. kako u drumskom.6 126.4 750.8 302.53 100 104.6 256.19 85.5 249.2 122.4 270.3 221.2 125.2 105.84 85.milijarda tkm Dominantnu poziciju na savremenom kontinentalnom tržištu zauzima drumski saobraćaj.89 72.8 279.7 771.5 535.8 838 852.g.43 81.2 503.8 274.3 99. UČEŠĆE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U UKUPNOM PREVOZU .2 127.3 236.1 63.95 68.74 68.1 258.1 122.88 76.48 76.7 894.9 111.6 219.6 114.1 278.5 100.2002 1500 1200 900 600 300 0 Drumski Zeljeznicki Rjecni Cjevovodi 102.08 71.2 558. U ukupnom tom periodu drumski Prevoz tereta prema vrestama transporta : EU-15 m ilijarda tkm SAD imaju dominantno mjesto i u putničkom i teretnom transportu.8 627 650.88 83.2 1013 1042 1070 1076 1124 1142 1197 1270 1254 1255 13.67 Kratki morski 472.7 107 97.2 106.3 259.3 1010 1033 1036 1102 1124 1136 1180 1249 1287 1319 1344 1376 282.76 80.5 880.9 581.5 976. 72 1970 .2 82.06 82.8 898. 26 Prevoz tereta u EU 1970 – 2002.26 72.5 719.98 69.8 272.3 955.6 603.09 77.1 289.6 107. U prevozu željeznice Rusija i Kina zauzimaju mjestoiza SAD što je rezultat veličine zemlje i afirmacije ovog vida prevoza.8 698.27 84.77 84.3 220.96 103 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 488.12 71.6 823.3 510.1 284.1 534 564.1 821.8 279.3 745.7 106 102 99. Drugo mjesto zauzima EU 15.9 104.3 866.9 595.09 79.1 923.4 86.9 909.6 674.32 78. Takva njegova pozicija rezultat je dugoročno prisutnih razvojnih tendencija.6 950.5 241 235.6 119.5 239.4 267.5 294.7 259. što je u skladu sa stepenom razvitka ovih zemalja.9 873.1 238.2 268.1 720.6 221.5 847.2 97.6 205.2 924. koje se ispoljavaju u posljednjih 60-ak.8 113.6 70.2 795.25 84.56 81.5 275.3 107 107.42 73. tako i u prevozu željeznicom.4 984.3 781.07 104.89 70.2 Drumski Rjecni Kratki morski Zeljeznicki Cjevovodi DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.7 107.6 797.7 105. a posebno u posljednjih tridesetak godina.99 79.8 626.6 688.8 278.3 254.11 82.1 69.4 809.93 98.9 234.4 292.92 95.

potiskujući željeznicu.3 -3. Sa rastom nivoa razvijenosti privrede dolazi i do značajnih promjena u njenoj strukturi.2 +1.2 +1. njegovo učešće u ukupnom prevozu roba u Evropi – 15 iznosi oko 4. godini. što za direktnu posljedicu ima promjene u strukturi potražnje za prevozom.6 -1. Prema ovim podacima riječni saobraćaj takođe pokazuje manje učešće u robnim prevozima. promjene u teritorijalnom razmještaju privrednih kapaciteta i stanovništva. preuzimajući prevoze od do tada dominantnog željezničkog saobraćaja.9%.8% ukupnog prevoza. Već u tom periodu. na primjer. Velika Britanija 83. Kod prevoza ovih roba na magistralnim pravcima on obezbjeđuje konkurentsku nadmoć u odnosu na druge vidove transporta. Prema podacima. posebno kod putničkih. Irska 93. dok indeks porasta obima prevoza u drumskom saobraćaju iznosi oko 38%.2 -0. prije svega.4% u 2001.0 +0. u razvijenim evropskim zemljama. kao i promjene u vrednovanju konkurentskih prednosti pojedinih vidova transporta od strane korisnika prevoza.31%.0 -0.7 +3. derivata nafte i gasa.2 1970-80 1980-90 1991-00 2001 Prosječno povećanje godišnje % godišnje Drumski Željeznica Riječni Cjevododi Morski +4.6 +3.7 +1. 73 . preuzeo ulogu glavnog transportera roba. svodeći učešće željeznice na manje od 7.5 +1. U nekim zemljama učešće je bilo i znatno veće od prosjeka (Grčka 98%. Po pojedinim zemljama učešće ove grane se znatno razlikuje.9 +3.1 -1. Italija 87. Tako.1 -1. godini. godini za jednu trećinu ukupnih robnih prevoza.4 +2. od 1991.5% 1970. Morski saobraćaj ima relativno povećanje sa 33.9 +5. drumski saobraćaj doživljava afirmaciju na pojedinim segmentima tržišta.4%).0% u 2001.3 Relativno brzo po otpočinjanju svog razvoja. Ispoljene promjene u strukturi tržišta transportnih usluga odraz su združenih dejstava raznorodnih faktora prisutnih u transportnoj potražnji i ponudi. Tabela 34 Učešće drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu EU-15 1970 1980 1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2001 1991-01 Drumski 488 720 976 1 010 1 144 1 214 1 283 1 344 1 378 1 395 + 38 % 1000 milion tkm Željeznica Riječni Cjevovodi 282 102 64 290 106 85 255 107 70 235 106 79 221 114 82 237 118 82 240 120 85 236 120 85 250 125 85 242 125 87 +3% + 18 % + 10 % Morski 472 781 923 955 1 070 1 124 1 142 1 197 1 270 1 254 + 31 % Ukupno 1 409 1 982 2 332 2 385 2 632 2 775 2 870 2 983 3 108 3 102 + 30 % Ukupno +3.9 +1.3 +0. O tome svjedoči i Tabela 34. Cjevovodni transport u posljednih 30-ak godina bilježi pad u robnim prevozima.5 +0.2 +3. Na strani potražnje najbitniji faktori koji uslovljavaju izmjenu strukture transportnog tržišta su: promjene u strukturi privrede i životnom standardu stanovništva. a u znatnoj mjeri i kod robnih prevoza. godine na 40.DRUMSKI SAOBRAĆAJ saobraćaj je uvećavao svoje učešće u strukturi transportnog tržišta. godine indeks porasta saobraćaja na željeznici u razvijenim zemljama Evrope i Amerike zajedno iznose svega 3%. do 2001. u zavisnosti od raspoloživih prirodnih uslova za razvoj i korištenje ovog vida transporta. učešće drumskog saobraćaja u prevozu roba poraslo je u 2001. naravno po osnovu transporta nafte. Na to ukazuju i navedeni podaci u Tabela 34.3 +0. Ove tendencije u strukturalnim promjenama su nastavljene.9 +0. Drumski saobraćaj je dakle.

146 776 1.879 152.222 14.964 Danska 8.874 134.500 90.549 3.770 18.500 Francuska 84.878 Bjelorusija 17. Tabela daje podatke o kretanju transportnog rada u prevozu robe za period 1985.887 3.036 11.041 2.177 26.158 8.232 BiH 4.221 1.407 4.154 3.737 22.516 Slovenia 4.974 Ukrajina 14.000 299. godina u Evropi.288 3.018 2.634 65.381 29.186 9.233 5.800 157.215 2.645 159.369 7.424 Irska 4.231 17.077 2.787 8.418 8.352 9.723 Hrvatska 2.567 6.064 39.200 70.542 153.518 3.879 16.405 154.356 13.592 40.267 36.900 237.956 20.700 189.728 Rusija 265.500 114.536 18.560 2.761 Tturska 45.857 22.769 693 4.704 2001 2.1 Prevoz robe u drumskom saobraćaju U poslijednje vrijeme drumski transport je uspio da obezbjedi vodeću poziciju u zadovoljavanju potreba prevoza.324 32.742 21.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Drumski transport robe i putnika 13.486 12.369 5.2001.922 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.231 9. 2000 2.519 29.975 Finska 20.401 31.400 25.834 4.493 10.100 25.790 9.540 Češka Republika 31.464 2.159 13.683 11.816 12.554 5.403 10.006 32.140 74 .969 151.049 47.521 5.164 17.473 9.968 Belgija 22.474 13.259 Srbija i Crna Gora 7.189 1.066 55 317 Bugarska 13.654 12.340 3.160 7.251 2.600 132.023 14.788 448 12.796 Poljska 36.470 Norveška 6.136 46.123 31.714 152.000 475 3.352 12.794 3.849 2.361 9.220 Rumunija 5.313 9.119 15.932 27.106 32.982 318 3.562 7.922 11.252 148.663 152.843 53.014 Makedonija 2.369 161.556 4.487 Švedska 21.714 2. kako roba.710 112.311 627 288.040 12.174 839 Moldavija 6.677 26.500 Grčka 10.426 Džordžija 3.342 9.827 Azerbejdžan 9.159 6.360 474 11. 2001.360 156.287 527 2.853 1.852 1.240 Španija 110.310 37.013 Slovačka 26.577 130 420 Estonija 4.208 4.552 7.548 14.023 8.852 20.017 72. Tabela 35.431 22.195 2.260 10.804 Holandija 18.400 22. To ilustruju i podaci slijedeće tabele.452 Portugal 10.685 4.275 Italija 144.713 332 3.699 13.735 21.293 51.031 6.327 152.130 5. Tabela 35 Transportni rad u drumskom prevozu robe za period 1985.421 8.842 7.800 184.887 481 4.287 74.326 10.084 182.2.957 5.552 Švajcarska 8.007 10. godina u Evropi Drumski transport roba u milionima tkm Zemlja 1985 1990 1995 1999 Albanija 1.121 512 Njemačka 132.200 169.336 5.562 12.011 Austrija 7.035 Luksemburg 206 383 530 399 Mađarska 12.515 278.510 1.740 Lietua 805 781 Litvanija 5.348 158.959 Velika Britanija 100.053 Latvija 7.483 140.305 4.530 101.129 177.949 31.783 12.945 195.539 9.716 15.891 27.900 146.955 13.485 51.305 1.274 675 5.515 150.001 280.507 161.015 14. tako i putnika.723 2.

446 6.817 Poljska 120.834 1.258 7.465 19.035 Srbija i Crna Gora 9.141 7.050 23.534 19.783 3.959 8.292 4.974 1.206 55.367 37.000 16.837 12.090 Tturska 7.240 195.560 52.156 1.243 75.000 1. klimatskim uslovima i sl.529 BIH 5.787 1.391 19.132 8.213.882 1.267 Švajcarska 7.637 7.713 Danska 1. 2000 28 16 602 5 677 7 674 31 425 140 5 538 17 496 2 025 3 913 8 102 10 107 55 350 426 4 522 1 788 491 24 995 8 918 13 310 683 8 095 527 1 538 76 032 1 775 54 015 2 183 17 982 1373 178 11 234 2 857 12 171 1 969 10 786 20 088 9 895 172 840 18 100 2014 475 2001 19 16.961 4.985 1.547 7.076 Portugal 1.179 634 7.711 1.287 7.642 83.803.731 462 2.617 10.588 2.337 7.846 7.200 Ukupno 4. u razvijenim zemljama Evrope je glavni prevoznik robe.561 177.138 17.272 18.215 57.904 16.042 10.170 24.000 13.557 9.037 4.781 8.400 69.530 68.344 379 4.004 1.061. to učešće je značajno.080 29.).009 16 115 Bugarska 18.459 16.179 15.254 8.354 7.157 9.074 516 24.297 Češka Republika 25.675 6. Uopšte govoreći. godina u Evropi Željeznički transport roba u milionima tkm Zemlja 1985 1990 1995 1999 Albanija 605 584 53 26 Austrija 11.220 7.306 1.933 18. U zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. Konkretno učešće u pojedinim zemljama uslovljeno je većim brojem faktora (veličinom teritorije.356 Norveška 1.392 Bjelorusija 73.685 Irska 601 589 602 526 Italija 17.293 2.757 12.322 2.224 3.632 8.670 46.419 12.179 Rumunija 74.647 1.718.295 Finska 7.049 74. privrednim mogućnostima.929 2.230 49.523.017 8.209 3.756 1.933 47.868 1.861.877 9.656 2.097 3.430 25. ali ipak znatno manje nego kod razvijenih zemalja E 15.960 1.849 Litvanija 19.336 Velika Britanija 16.968 21. Tabela 36 Transportni rad u željezničkom prevozu robe za period 1985.744 1.857 50.260 1.075 11.784 Španija 12.855 1.988 Hrvatska 8.361 2.100 71.961 61.039 Azerbejdžan 39.781 Latvija 20.895 6.232 Njemačka 62.446 Ukrajina 488.172 14.595 5.623.102 19.771 1.715 15.727 162 4.481 1.674 9.797 Švedska 18.400 2.706 2.136 14.938 Džordžija 12.303 8.433.052 Belgija 8.538 9.552 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.927 Rusija 3.859 Slovenia 4.633 1.510 30. korištenjem robnog prevoza.253 27.409 5.903 12.049 8.734 Makedonija 993 769 169 380 Moldavija 16.070 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Učešće drumskog transporta u ukupnom prevozu robe varira po pojedinim zemljama.741 14.547 Slovačka 13.419 19.613 10.927 19.406.682 13. sa izuzetkom Rusije.762 156.138 Estonija 6.210 Luksemburg 645 709 566 660 Mađarska 22.157 75 .246 3.120 Grčka 733 609 306 384 Holandija 3.2001.204. nivoom razvijenosti.076 2.851 7.753 Francuska 54.019 2.307 16.274 3.293 9.977 3.030 8.352 7.535 1.

661 39.366 1.828 1.603 860 Švajcarska 9.436 12.794 2.969 371 349 Estonia 1.252 1.113 Džordžija 2.539 6.416 Poljska 51.354 Bjelorusija 13.405 69.834 11.500 1.054 2.640 1.667 1.146 Ukrajina 82.521 427 183 3. 76 .626 1.304 Rusija 374.693 3.832 51.139 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.761 16.827 791 424 Belgija 6.208 3.515 46.615 Švedska 6.978 1.722 9 3.732 1.214 5.785 7.623 916.389 47.202 2.430 2.995 Azerbejdžan 2.299 5.382 65 10 Bugarska 7.725 2001 138 8.130 745 Litvanija 5.625 7.300 5.226 1.365 8.957 Danska 4.510 421 238 Finskja 3.901 2.224 3.2.400 1.978 50.007 11.767 38.139 1.655 Srbija i Crna Gora 4.000 Hrvatska 4.429 595 623 Španija 17.019 343 Njemačka 42.966 157.911 6.005 133 325 75.600 Velika Britanija 30.572 6.960 21.489 6.793 4. Tabela 37 Prevoz putnika autobusima za period 1985–2001.231 16.082 30.206 496 7.037 3.353 19.282 71.733 16.061 11.063 3.023 6.168 192.725 5. godina po pojedinim zemljama u Evropi.060 13.314 3.716 4.866 1.505 16.054 1.720 63.380 Rumunija 31.568 1.331 3.263 13.000 15.839 7.693 176 315 75.518 Portugal 5.899 10.373 20.707 43.588 Grčka 1. godina u Evropi Prevoz putnika autobusima u milionima putnik/km Zemlja 1985 1990 1995 1999 2000 125 8.632 167.882 Holandija 9.594 19.950 1.582 18.291 1.560 66.017 417.711 12.240 537 8.264 9 2.100 613.588 Norveška 2.684 5.664 4.755 17.709 43.706 3.990 Albanija 564 779 197 121 Austrija 7.757 7.241 1.381 11.869 4.752 47.792 5.137 Irska 1.042 Slovačka Republika 4.819 Češka Republika 8.600 6.023 1.600 73.327 453 263 3.648 1.968 Slovenija 1.472 7.401 44.071 625.990 7.649 1.381 33.805 715 20.133 611 715 332 9.720 Turska 6.554 1.184 3.415 Francuska 61.417 3.280 589.424 Latvija 3.458 Italija 37.600 63.301 5.000 63.209 11.2 Prevoz putnika autobusima U Tabela 37 dat je prevoz putnika autobusima za period 1985 – 2001.036 15.852 12.217 141.797 8.500 Ukupno 773.272 18.628 15.200 625.644 1.336 9.429 1.403 8.514 Makedonija 417 355 65 150 Moldavija 1.859 43.874 BiH 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 13.410 5.198 4.879 12.120 1.851 4.870 705 20.835 8.191 30.797 15.752 533 706 346 10.290 8463 9.373 984 Luksemburg 229 208 286 310 Mađarska 11.567 2.740 55.568 49.039 38.681 3.

056 307.100 699.928 47.173 108.200 40.000 63.000 586.925 157. a posebno komfor koji pruža putničko vozilo.000 745. Što se tiče Bosne i Hercegovine.323 23.713 663.3 Prevoz putnika privatnim automobilima Interesantno je posmatrati i prevoz putnika automobilima u nekim zemljama Evrope u periodu 1985–2001.300 593.759 4.706 62.327 19.018 59. godina Zemlja Prevoz putnika privatnim automobilima u milionima putnik/km 1985.239.200 Velika Britanija 419.650 141.200 730.977 21.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Slična situacija je u prevozu putnika.361 80. godine i da se javlja tendencija porasta obima prevoza robe i putnika.275 54.329 57.500 62.000 640. što će dalje zavisiti od aktiviranja privrednih aktivnosti i standarda stanovništva.500 61.832 149.300 131. 5.000 613.900 86.319 Mađarska 45.937 2001.667 3. može se reći da je u prevozu robe na posljednjem mjestu. Njemačka.420 59.100 3.180 736.598 Švajcarska 66.000 Ukupno 2.943 773.000 4.500 46.2. godini kao rezultat ratnih razaranja 1992–1995.611 10.846 82.700 81. Iako u Tabela 38 nisu obuhvaćene sve zemlje Evrope.500 137.830 Češka Republika 54. Tabela 38 Prevoz putnika automobilima u nekim evropskim zemljama za period 1985-2001.455 3.000 54.000 Portugal 33.440 81.985 Finska 43.158 102.781 34.100 110.700 82.000 45.000 596.134 Belgija 67.649 84.541 Španija 119.593 614.130 63.197 9.955 9. koji je imao uticaj na obim prevoza putnika u javnom dumskom saobraćaju.121 Poljska 40.187 Srbija i Crna Gora 14.000 588. 1999.929 302.600 Grčka 13.900 Francuska 490.800 47.659 46.200 Norveška 36.600 Slovačka Republika 17.115 106.748 91. cijene i kvalitet u javnom drumskom i željezničkom prevozu. 5.400 86.541 295. 77 . 1990.400 141.014 141.646 Italija 373. broj putničkih automobila.147 25.696 43. standard stanovništva i politika zemlje vezano za cijenu goriva.792 716.666 46.087 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.715. razvijenost putne mreže.319 91. može se reći da je prevoz putničkim automobilima sedam puta veći nego prevoz autobusima.700 143.200 50.453 3.843 24.532 80.700 51. Ukoliko bi imali u vidu prevoz putnika i robe izražen u fizičkim pokazateljima (putnik i tona) onda bi drumski saobraćaj ostvario znatno veće učešće u izvršenom transportnom radu zbog kraćih prosječnih udaljenosti na kojima se prevoz u ovoj grani obavlja.391 46.481 Albanija 4.000 727. 2000.442 73.800 90.920 59. Najveći prevoz putnika putničkim automobilima ostvaren je u zemljama Zapadne Evrope.888 42.300 Island 2.100 618.751 174.180 714. Među njima se posebno ističu Italija. Francuska i Velika Britanija.052.102 56. Tabela 38.459 4.600 624.170 Njemačka 484.433 54.130 Holandija 121.874 50.962 Austrija 50.000 68.549 17.400 46.078 3.700 699.600 34.061. troškove putarine. Na kretanje broja prevezenih putnika putničkim automobilima uticalui su veličina zemlje. a u prevozu putnika među posljednjim zemljama u 2001.539.187.835 55. Može se reći da je stepen razvijenosti drumskog saobraćaja po pojedinim zemljama u Evropi u direktnoj zavisnosti od dostignutog nivoa ukupne privredne razvijenosti.600 34.264 91. 13. 1995.000 4. godina.407 211.298 10.380 Danska 41.284 Švedska 72.271 75.700 522.600 3.

teretni. linijski i slobodni. odnosno fizičko lice. neprekidno iz dana u dan. organizacione. 5. Drumski transport prema specifičnim karakteristikama kapaciteta voznog parka. Prevoznici obavljaju transport trajno u obliku stalnog zanimanja.javni prevoz za opšte potrebe i . 4. Osnovna karakteristika javnog transporta je da se prevozni kapaciteti stavljaju na javnu upotrebu i uz naplatu izvršenih usluga. Vozila namijenjena javnom prevozu moraju ispunjavati tehničko-eksploatacione uslove po domaćim odnosno međunarodnim standardima. Drumski transport prema teritorijalnom dometu poslovanja. koje treba imati na umu pri obavljanju transportnih usluga. DRUMSKI TRANSPORT PREMA NAMJENI Prema namjeni voznih parkova pri korištenju kapaciteta imamo: . 1. Takav transport može biti domaći. 3. Zakonom o javnom prevozu detaljno se regulišu uslovi pod kojima se može obavljati javni prevoz. načinu organizovanosti i karakteristikama kapaciteta voznog parka razlikujemo slijedeće vrste transporta: 1. a obavlja se kao linijski ili vanlinijski. dok za robu prevoznici sami vode prevoznicu ili sprovodni list. međunarodni. 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3 PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA Drumski transport se može podijeliti prema različitim obilježjima. odnosno imenom ili adresom vlasnika kada tu djelatnost obavlja fizičko lice. Prema namjeni voznih parkova. kao i obaveza prevoznika da registrovane polaske uredno održava.prevoz za vlastite potrebe. odnosno tovarni list za izvršenje prevoza sa svim potrebnim elementima. ekonomske i pravne. Prevoznici koji obavljaju javni prevoz pored obavezne sudske registracije moraju posjedovati licencu za obavljanje te vrste javnog prevoza. U međugradskom autobuskom saobraćaju prevoznici vode kontrolni list kojim se prati protok putnika pri radu vozila.1 JAVNI PREVOZ ZA OPŠTE POTREBE Javni prevoz je prevoz lica i stvari uz odgovarajuću naknadu koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga. Drumski transport prema načinu organizacije. odnosno prevozne isprave za vozila i linije. bilo da je prevoz putnika ili robe ukoliko ispunjava određene zakonske odredbe. Javni transport ima svoje brojne specifične uloge: tehničke i tehnološke. bilo da se radi o putničkom prevozu ili prevozu robe. Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju je dozvoljeno da tu djelatnost obavlja javno ili privatno preduzeće. Drumski transport prema namjeni. Drumski transport prema predmetu prevoženja. Vozila namijenjena javnom prevozu moraju biti vidno označena nazivom preduzeća odnosno lica kojem pripadaju. 2. u okviru svoje registrovane djelatnosti. putnički. Tarife za prevoz putnika nisu pod društvenom kontrolom izuzev u javnom gradskom prevozu. području djelovanja. Kod prevoza robe prevozne isprave propisane su samo za vozila. Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju u BiH propisuju se uslovi za registraciju linija u linijskom autobuskom saobraćaju. 78 .

dale ili uzele pod zakup. Pojava prevoza za vlastite potrebe nastaje kao rezultat nedovoljne zainteresovanosti preduzeća za javni prevoz za obavljanje lokalnog ili prevoza na kratke relacije. Kada su imaoci motornog vozila fizička lica: .pravna lica ugostiteljske djelatnosti kada prevoze svoje goste bez usputnog primanja drugih putnika. . ali bez usputnog primanja putnika. Na motornom vozilu kojim se obavlja prevoz mora biti ispisana firma vlasnika vozila sa sjedištem i adresom pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju prervoz za vlastite potrebe. preradile ili popravile.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Javni vanlinijski prevoz omogućen je i fizičkim licima ako im je to osnovna djelatnost. druga pravna lica ili fizička lica obavljaju radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne i druge djelatnosti za koju su registrovani.kulturno-prosvjetne ustanove ako prevoze svoje učenike. 1. Organizacije ili druga pravna lica koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe ne mogu vršiti usluge prevoza sopstvenim vozilima drugim pravnim i fizičkim licima. Imaoci motornih vozila mogu da obavljaju prevoz za sopstvene potrebe i to: 1.ako prevoze svoje radnike ili druga lica u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje djelatnosti. Prevoz za vlastite potrebe uglavnom obavlja specifične transportne zadatke snabdijevanja većeg broja primalaca tereta sa vremenski ograničenim rokovima za izvršenje prevoza (razvoz 79 . Kada su imaoci motornog vozila pravna lica: . . U vozilu se mora nalaziti uredno ovjeren i popunjen putni nalog. koju mogu obavljati samo jednim vozilom kojim lično upravljaju i koje je u njihovoj svojini i ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene norme kako u pogledu kapaciteta. . ili primile na uskladištenje ako je uskladištenje njihova djelatnost.ako prevoze stvari za zadovoljenje sopstvenih potreba u okviru svoje registrovane djelatnosti. nastavno osoblje. Prevoz za vlastite potrebe je prevoz lica i stvari koje preduzeće.2 TRANSPORT ZA VLASTITE POTREBE Prevoz za vlastite potrebe naziva se još i režijski prevoz. .preduzeća za aerodromske usluge ili druga preduzeća kojima je povjereno korištenje aerodroma. Drumski transport za sopstvene potrebe takođe je definisan zakonom o prevozu u drumskom saobtraćaju. Kod teretnih vozila za javni prevoz dominiraju vozila visoke nosivosti. Kao prevoz stvari koji obavljaju preduzeća u društvenoj ili privatnoj svojini s ciljem zadovoljavanja svojih potereba smatra se naročito prevoz stvari koje su one proizvele. kada prevoze putnike i njihove pratioce od terminala u gradu i obratno. Kao prevoz za sopstvene potrebe smatra se prevoz lica koji obavljaju: . dok je u voznim parkovima za vlastite potrebe dominantan dio vozila male i srednje nosivosti pogodnih za izvršenje transporta u lokalnom transportu. Bitna karakteristika te vrste prevoza je u činjenici da pravne i fizičke osobe obavljaju transportnu djelatnost i/ili zakupljenim prevoznim i drugim kapacitetima za vlastite potrebe. studente. kupile ili prodale.zdravstvene ustanove kada vrše prevoz bolesnika. 2. tako i drugih obaveza. . odnosno svoje članove.kad vozilo koriste za sopstvene potrebe.turističke organizacije ako na osnovu posebnog ugovora prevoze grupe turista.

prigradski i međugradski autotransport. Pod pojmom ”prigradski” transport putnika i robe smatra se onaj koji se obavlja između uže gradske teritorije i njegove bliže okoline. TRANSPORT PREMA TERITORIJALNOM DJELOKRUGU POSLOVANJA 2. Ovaj prevoz omogućava pravovremenu isporuku koja se lakše može realizovati sopstvenim voznim parkom kojim se postiže: . Unutrašnji drumski transport može se podijeliti na gradski. Negativna strana ovog vida prevoza je što ima nizak nivo intenziteta iskorištenosti tih vozila. Taj se transport odvija u skladu sa državnim i pravnim propisima koji su po pravilu usklađeni sa međunarodnim standardima. Prevoz za vlastite potrebe po pravilu obezbjeđuje viši nivo usluga i olakšava komercijalnoj službi plasman proizvoda na tržištu. godine (Dejtonski sporazum) u funkciji su kantonalni i međuentitetski prevoz. Kod prigradskog transporta potrebno je istaći da ne postoje jedinstvene strukturne definicije do kojih se udaljenosti od grada obavlja prigradski transport. Pod pojmom “međugradski” transport podrazumijeva se transport putnika i robe koji se obavlja između dva i više gradova. odnosno kantona. U BiH poslije 1996. Države koje ratificiraju određene međunarodne konvencije o prevozu dužne su ih primjenjivati u međunarodnom i nacionalnom saobraćajnom sistemu. To je prevoz robe i putnika koji se obavlja samo na teritoriji jedne države. 2. Prevoznik u međuentitetskom prevozu može biti pravno ili fizičko lice registrovano za linijski prevoz putnika.1 UNUTRAŠNJI TRANSPORT Unutrašnji transport naziva se još i domaći transport. učenici i drugi) i roba za svakodnevno snabdijevanje gradskog stanovništva. . .DRUMSKI SAOBRAĆAJ prehrambenih proizvoda do velikog broja prodavnica u gradu). mesa. Pod pojmom “gradski” transport podrazumijeva se transport putnika i robe koji se obavlja na površini izgrađene teritorije grada.obučenost osoblja za uredno i pravovremeno obavljanje transportnih zadataka. da su često predimenzionirani. a po potrebi povratak ambalaže. ušteda na troškovima ambalaže. 80 . Karakteristika prigradskog transporta je da prevozni zahtjevi imaju specifična obilježja gradskog transporta. odakle se transportuju u grad i obratno putnici (stalno zaposleni. Prigradski transport može se bliže definisati kao transport putnika i robe koji se obavlja sa pojedinih tačaka gravitacionog područja jednog grada. odvoženje smeća…). tako da za posljedicu imaju znatno veće troškove transporta od optimalnih. . odnosno regionalnim. već da udaljenost zavisi od veličine grada i regiona koji ka tom gradu gravitira. Međuentitetskim linijama smatraju se linije koje povezuju mjesta unutar dva entiteta u Bosni i Hercegovini.da izvršenje prevoza bude prilagođeno potrebama korisnika.da vozila budu na stalnom raspolaganju i time omoguće uštedu u vremenu.da se za izvršenje transporta koriste specijalna vozila (razvoz hljeba. smatraju se one linije koje povezuju dva ili više mjesta na teritoriji jednog regiona. Kantonalnim.

81 . Redovi vožnje usaglašavaju se kod nadležne teritorijalne privredne komore po određenim principima. kantonalne (regionalne) i međuentitetske linije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl 27 Šema državnog uređenja i vrste linija u BiH Linijski autobuski transport za potrebe usaglašavanja redova vožnje među zainteresovanim autoprevoznicima takođe ima teritorijalnu podjelu linija na gradske. Samo usaglašene i registrovane linije prevoznici mogu i moraju održavati.

roba i podataka bio što jednostavniji unutar evropskih i izvanevropskih zemalja. U tim oblicima usvajale su ih zainteresirane zemlje da bi prevoz ljudi. Broj dozvola po pojedinim vrstama utvrđuje se bilateralnim sporazumom dviju zemalja. Holandija. težina i dimenzije vozila. Kod takvih prevoza carinske formalnosti na granici svode se na kontrolu ispravnosti carinske plombe kojom je tovarni prostor vozila zatvoren. godine. protokole. teretni. je stvaranje novog. Međunarodni drumski transport obuhvata i pogranični transport. Preostale komponente tog procesa su poboljšanje efikasnosti i unapređenja u funkcionisanju i kvaliteti saobraćajnog sistema. Pogranični međunarodni transport putnika i robe podrazumijeva transport koji se obavlja između dvije pogranične zone od kojih se jedna nalazi u jednoj. Uvodi se veliki broj mjera i poticaja u stvaranju jedinstvenog tržišta saobraćajnih usluga. Uvođenjem sistema TIR KARNET-a BiH ostvaruje značajne koristi: − povećanje stepena integracije privrede BiH u svjetske i evropske privredne i transportne tokove. sporazume i deklaracije. temeljenog na unutrašnja tržišta13. To je ujedno ugovor o prevozu određene količine robe na određenu udaljenost uz unaprijed ugovorenu cijenu. godine Jedinstveno unutrašnje ekonomsko tržište funkcioniše od 1. koji sve više postaje realnost u Evropskoj uniji. Kao rezultat tog procesa.2 MEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZ Međunarodni drumski transport naziva se još i internacionalni transport. za vlastite potrebe. Dozvole mogu biti besplatne. godine sa sjedištem u Ženevi. za jedan ulazak ili vremenske za veći broj ulazaka.) uobličili kroz konvencije. utvrđene međudržavnim sporazumom.1. Uporedo s tim počeli su se uspostavljati višestrani multiratelalni sporazumi koji su istovjetnu materiju (kao npr. kao i saobraćajno povezivanje sa trećim zemljama. Prema odredbama našeg zakona. Međunarodni drumski prevoz odvija se u skladu sa državnim i međunarodnim pravnim propisima. razvoj saobraćajne infrastrukture. Međunarodni transport može biti: javni. a druga u drugoj državi. To je prevoz koji se obavlja između dvije ili više država.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. juna 2003. Implementacija Sporazuma o Evropskoj uniji. Konvencija CMR (Convention relativ an contrat de transport. Bosna i Hercegovina je postala član sistema TIR 17. Radi regulisanja uslova za bavljenje međunarodnim drumskim transportom Udruženje međunarodnih drumskih autoprevoznika IRU (Internationals Routiers Union) donijelo je Konvenciju (ugovor) za međunarodni prevoz robe drumom. linijski i slobodni. te poduzimanje mjera vezanih za zaštitu okoliša. Pri vršenju međunarodnog transporta za ulazak na teritoriju naše zemlje drumsko privredno vozilo mora imati posebnu dozvolu te zemlje. ali i tržišta koje istovremeno osigurava slobodnu konkurenciju. U skladu sa tim razvojem bila je neophodna i pravna regulativa između susjednih zemalja kroz bilateralne sporazume koji su uređivali važna pitanja odvijanja saobraćaja između dviju zemalja. u decembru 1991. označava bitnu prekretnicu i u evoluciji saobraćajnog sistema u smislu izgradnje unutrašnjeg tržišta eliminacijom regulacijskih prepreka. na kojim je potrebno eliminisati i preostala ograničenja.1993. Nova koncepcija osigurava adekvatno funkcionisanje zajedničkog saobraćajnog sistema. godine 82 . Od tada se evropski saobraćajni sistem ubrzano razvija. usklađivanje redova vožnje obavlja posebna komisija Ministarstva za komunikacije i transport države BiH po pravilu jedanput godišnje. otvorenijeg tržišta neopterećenog nepotrebnom administracijom i količinskim ograničenjima. Dozvole mogu biti jednokratne. unificirani saobraćajni dokumenti i dr. obilježavanje cestovnih saobraćajnica. 12 13 Ugovor o stvaranju Evropske unije potpisan u Mastrihtu. cestovna signalizacija. uključujući sigurnost i pouzdanost saobraćaja. Za ubrzavanje procedure carinskih i drugih formalnosti pri prelasku državnih granica uveden je prevoz pod režimom TIR – međunarodni drumski transport – upotrebom specijalno opremljenih vozila i KARNET TIR-a. sa djelimičnim plaćanjem naknade ili punim iznosom naknade. TIR konvencija stupila je na snagu 14 novembra 1975. usvojenog u Mastrihtu12. international des des Mordan dises par Route) kojom se uvodi međunarodni teretni list kao isprava koja potvrđuje postojanje ugovora o prevozu između transportera – prevoznika i pošiljaoca – komitenta.

Dokument olakšava i smanjuje troškove poslovanja uvoznika i izvoznika. koje i štampa i izdaje ove obrasce. oni se ne mogu prodavati ni iznajmljivati. njihova se upotreba ne može naplaćivati. povećanje efikasnosti bh. načinu pakovanja. smanjenje vremena zadržavanja na graničnim prelazima (manji troškovi). a značajan je i za prevoznika jer ubrzava carinski postupak. prikolicu i ostale vrste transportnih sredstava u cestovnom saobraćaju). Polica osiguranja robe u prevozu Polica osiguranja zavisi o dogovoru prevoznika i korisnika prevoza (vlasnika robe) o uslovima prodaje robe (franco skladište. franco iskrcajno mjesto i dr. U zemlji za koju se transport obavlja vozilo se upućuje na carinjenje u carinarnicu najbližu mjestu istovara robe i tu se plomba skida i vrši završno carinjenje. U upotrebi su i drugi dokumenti za lakše obavljanje drumskog transporta na osnovu odgovarajućih konvencija. sve dok ispunjava minimum uslova i zahtjeva propisanih TIR konvencijom. da posjeduju takvo zatvaranje tovarnog prostora da se u isti ne može ući bez skidanja carinske plombe. Nosilac Karneta AT ima pravo privremeno izvesti i vratiti robu. tj. Nakon toga obavlja se transport uz minimalna zadržavanja na usputnim graničnim prelazima koja se svode na kontrolu neoštećenosti plombe. količini robe. odnosno broju paketa i vrijednosti robe. Nakon izvršenog utovara sa popunjenim KARNET-TIR obrascem u kojem su podaci o vozilu. koju izdaje matično osiguravajuće društvo za transportna sredstva (vučno vozilo. Ovlaštenje za izdavanje i garantiranje isprava za međunarodni cestovni transport (TIR KARNET-a) izdaju Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Udruženje međunarodnih cestovnih prevoznika tereta i djeluje kao garant u BiH za TIR Karnet. Obrasci se nakon korištenja moraju vratiti izdavaocu. Ovim postupkom u velikoj mjeri je skraćeno vrijeme trajanja carinskih formalnosti dok je međunarodni drumski transport povećao brzinu i efikasnost prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − povećanje poslovne konkurentnosti i šire uključenje domaćih prevoznika u međunarodno tržište transportnih usluga. franco granica. Vozila koja vrše transport pod režimom TIR nose na prednjem i zadnjem dijelu TIR tablice i posjeduju uvjerenje carinskih organa svoje zemlje da je vozilo opremljeno po propisima TIR-a. kao i graničnim prelazima kroz koje će proći. uzimanje odreska iz KARNET-a i ovjere carine da je na ulasku-izlasku odrezak uzet. služi samo za razne izložbe i predstavljanja. Primjenom karneta izbjegavaju se različiti carinski režimi koji nepovoljno utječu na regulisanje privremenog uvoza i prevoza robe i u određenoj mjeri usporavaju protok robe u međunarodnom saobraćaju. kao i tranzitirati je. Upotreba uzoraka uvezenih na osnovu karneta je namjenska. 83 . bolju iskorištenost prevoznih kapaciteta. S obzirom na njenu vrijednost polica za vozilo može biti: a) Karnet (Carné de passages en dounane) b) Triptik (Triptyque pour un seul voyage) c) Zelena karta osiguranja.). Carinski organi tranzitnih carinarnica imaju pravo kontrole i otvaranja plombe i postavljanje nove uz upis i obrazac KARNETTIR-a promjene broja plombe. transportnog sektora. Kao garant da se u vozilu zaista nalazi roba deklarisana u KARNET-TIR-u pojavljuju se Međunarodno udruženje autoprevoznika IRU. stvaranje preduvjeta za plasman domaćih proizvoda na novim tržištima. Karnet ECS (Echantillons commerciaux – Commercial Samples) je međunarodni dokument za potrebe privremenog uvoza ili izvoza trgovačkih uzoraka. vozilo odlazi u najbližu carinarnicu gdje se vrši carinjenje i plombiranje. Za privremeni uvoz ili izvoz robe uvedena je carinska isprava Karnet AT (Admission Temporaire) na osnovu Konvencije o privremenom uvozu ili izvozu robe. tj.

d) ostali povremeni prevozi. skladištenje. Domaći prevoznik mora obavljati prevoz na najmanje pola od ukupnog broja godišnjih prolazaka na određenoj međunarodnoj autobuskoj liniji. Dozvola se izdaje na zahtjev zainteresovanog domaćeg ili stranog prevoznika. Dozvolu daje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Zahtjev se podnosi Ministarstvu. koja počinje i završava u mjestu polaska. zahtijeva od učesnika poznavanje pravnog regulisanja (bilateralnog i multilateralnog sporazumijevanja). b) prevoz koji se sastoji od putovanja punog vozila u odlasku i putovanja praznog vozila u povratku. pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom na cijelom putu. turistička putovanja i sl. bez usputnog ulaska i izlaska. 2.). odnosno traže potencijalne partnere za obavljanje linijskog autobuskog prevoza ili partnera za zajedničko obavljanje robnih prevoza iz tih ili u te zemlje. neophodno je i poznavanje brojnih pratećih djelatnosti koje su uključene u sistem prevoza robe ili putnika (špediterski poslovi. s istog polazišta do istog odredišta. Slobodni prevoz putnika u međunarodnom cestovnom saobraćaju (povremeni i naizmjenični) može se obavljati na osnovu dozvole za slobodni prevoz putnika. ako je linija odobrena u saradnji sa stranim prevoznikom. Naizmjenični prevoz u smislu Zakona o prevozu u cestovnom saobraćaju je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika u više putovanja. međunarodni slobodni prevoz putnika a) za slobodni prevoz putnika (privremeni i naizmjenični). Strani prevoznik podnosi zahtjev za davanje dozvole putem nadležnog ministarstva države u kojoj je vozilo registrovano. a na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva i nadležnih tijela drugih država: 1. za koji se relacija. Pri obavljanju slobodnog prevoza putnika u autobusu se mora nalaziti ispravno i tačno popunjen putni list koji potpisuje prevoznik i ovjerava nadležna carinska služba BiH.). pravni propisi iz međunarodnog prava i poslovanje robno–transportnih centara i dr. Obavljanje međunarodnog cestovnog saobraćaja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Putnički saobraćaj kao značajan segment u procesu prevoza putnika za prelaz preko jedne ili više državnih granica uspostavlja se u skladu sa međunarodnim ugovorima. Osim poznavanja transportnog tržišta i važećih zakonskih propisa. c) prevoz koji se sastoji od putovanja praznog vozila u odlasku i putovanja punog vozila u povratku. cijena prevoza i drugi uvjeti utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. Povremeni slobodni prevoz u skladu sa zakonskim propisima je: a) “kružna vožnja” zatvorenih vrata (izletnička vožnja. Ova vrsta prevoza se obavlja kao: a) povremeni i b) naizmjenični. 84 . Međunarodni linijski prevoz između država obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. robnog i putničkog. Uz zahtjev se prilažu red vožnje i drugi prilozi predviđeni međunarodnim ugovorom. te poznavanje transportnog tržišta u zemljama gdje matični prevoznici prezentiraju svoje usluge. Slobodni prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju je prevoz unaprijed poznate grupe putnika. međunarodni linijski prevoz putnika: a) za linijsku vožnju b) za tranzitnu vožnju. carinjenje.

redovnost. 3. tačnost.nacionalni. .bilateralni. vozila za prevoz industrijske robe. plato vozila za prevoz kontejnera.pogranični.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. . Putnički transport odvija se u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim normama.putnički transport.tranzitni. U putničkom prevozu putnici zahtijevaju udobnost.međunarodni. 3. vozila hladnjače za prevoz lakokvarljive robe. učestalost. cisterne za prevoz alkohola i sokova namijenjenih ishrani ljudi. na primjer vozila sa uređajem za samoistovar. Ovaj transport odvija se u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima.linijski i .teretni transport i . . za vlastite potrebe. vozila za prevoz drvne mase. .slobodni. Drumski transport robe takođe zahtijeva određenu specijalizaciju kapaciteta. Može biti: javni. . međugradski i turistički prevoz. domaći. Tehničko-eksploatacione karakteristike vozila za svaku od ovih namjena znatno se razlikuju. vozila cisterne za prevoz tečnih goriva u zagrijanom stanju (mazut). Prigradski saobraćaj obezbijeđuje nešto veći komfor i veći broj mjesta za sjedenje u vozilu. međunarodni. linijski i slobodni. Vozila posjeduju veliko ubrzanje i male brzine kretanja. tranzitni. Putovanja u svrhu odlaska na rad ili u školu izvršavaju se vozilima u kojima svim putnicima nisu obezbijeđena mjesta za sjedenje. Specifičnosti transportnih zahtjeva po pravilu zahtijevaju određene eksploataciono-tehničke karakteristike vozila. To znači da se radi o profesionalnoj djelatnosti prevoženja raznih vrsta robe sa jednog na drugo mjesto što za se koriste različita prevozna sredstva i saobraćajna infrastruktura koja je prilagođena specifičnim svojstvima robe. .2 PUTNIČKI TRANSPORT Putnički transport obavlja prevoz putnika. Teretni transport može biti: . plinsko ulje). cisterne za prevoz hemikalija. pogranični. Vozila za prevoz putnika mogu biti namijenjena za gradski. dok se dinamička svojstva vozila razlikuju od vozila namijenjenih gradskom prevozu. specijalna vozila za prevoz vangabaritnih tereta itd. vozila sa zatvorenom karoserijom – furgoni za prevoz namještaja.javni za vlastite potrebe. vozila cisterne za prevoz tečnih goriva (benzin. sigurnost. brzinu i ekonomičnost.1 TERETNI TRANSPORT Teretni transport ustvari predstavlja proizvod rada saobraćajnog preduzeća. TRANSPORT PREMA PREDMETU PREVOZA Prema predmetu prevoza transport može biti: . 85 . vozila miješalice za pripremu betona. bilateralni.

kulturne. dok se povremeni odvija samo u određenom unaprijed poznatim danima. 4. a svrhe putovanja u svim domenima putovanja mogu biti veoma različite.slobodni prevoz i . Stalan linijski transport odvija se neprekidno preko cijele godine. Transport putnika obavlja se individualno i kolektivno. To je slučaj kod obavljanja grupnog prevoza radnika nekog preduzeće do odmarališta i obrnuto. dok je linijski transport sa zaustavljanjem prevoz putnika ili robe od početnog do završnog terminusa prema utvrđenom redu vožnje sa zaustavljanjem na utvrđenim usputnim mjestima. Svim putnicima su obezbijeđena mjesta za sjedenje. kao i usljed nedovoljne organizovasto prevoza. turističke svrhe itd.1 LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA Linijski prevoz putnika i prevoz osoba i robe je prevoz po unaprijed utvrđenom redu vožnje gdje su cijene i drugi uslovi unaprijed poznati. Linijski transport može biti direktni i sa zaustavljanjem na usputnim stajalištima. Prevoz putnika u linijskom prevozu može se obavljati samo na osnovu registrovanih redova vožnje. Ova atraktivna djelatnost nerazvijena je uslijed nedostatka skladišnih prostora i mehanizacije za obavljanje utovarno-istovarnih operacija. Kod vozila namijenjenih turističkim putovanjima. Linijski prevoz se organizuje da kontinuirano obezbjeđuje efikasniji i međusobno povezaniji prevoz putnika. ali postižu veće brzine kretanja. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Međugradski autobuski saobraćaj obavlja se vozilima u kojima je komfor potpun. Linijski transport je ustvari prevoz između početnog i završnog terminusa prema unaprijed utvrđenom redu vožnje. određenom vremenskom periodu.taksi prevoz. teretni i putnički. Kod drumskog transporta putnika sa gledišta organizacije postoji poseban vid transporta – “služba naizmjeničnih vožnji” koji se sastoji u transportu grupa putnika iz istog mjesta polaska u određeno mjesto boravka i obrnuto po isteku određenog vremena. Na primjer. Takođe su obezbijeđeni i grijanje i ventilacija vozila. Linijski transport može biti stalan. Linijski drumski transport robe u našoj zemlji je manje razvijen i ima ga na izvršavanju zbirnog transporta komadnih pošiljki. klima-uređajima. 4. rekreativne. Prva vožnja u povratku iz mjesta boravka i posljednja vožnja u odlasku iz polaznog mjesta obavljaju se bez putnika. poslovne.linijski drumski transport. velikom preglednošću itd. obezbijeđen je maksimalan komfor sa udobnim sjedištima sa naslonima na obaranje. DRUMSKI TRANSPORT PREMA NAČINU ORGANIZACIJE Drumski transport prema načinu organizacije može biti: . Linijski prevoz može biti: javni. domaći. naučne. Obavlja se po važećim domaćim i međunarodnim propisima. 86 . sezonski i povremeni. tj. sezonski transport odvija se samo u sezoni. međunarodni. prema potrebi. vozila nemaju veliku moć ubrzanja. Direktni linijski transport je prevoz od početnog do završnog mjesta prema utvrđenom redu vožnje bez zaustavljanja na usputnim stajalištima.

relacije prevoza. Cijena taksi usluga može biti po pređenom kilometru. Taksi vozila su obično locirana u blizini željezničke stanice.). hotela i drugih institucija. vremenu provedenom u vožnji. Kod ove vrste transporta sporazumno se određuju obaveze između prevoznika i korisnika za svaki pojedinačni slučaj. tako i za prevoz robe. Kod slobodnog drumskog prevoza uslovi transporta određuju se ugovorom (elementi prevoza. domaći. Vozila su sa posebnim oznakama radi lakšeg uočavanja i diferenciranja od ostalih. za vlastite potrebe. Ovaj prevoz obavlja se prema važećim domaćim i međunarodnim pravnim propisima. putnički i taksi prevoz. ali može biti i međunarodni. Prtljag se posebno plaća.2 SLOBODNI DRUMSKI TRANSPORT Pod slobodnim drumskim transportom podrazumijeva se transport po potrebi. Cijena je različita za dnevnu i noćnu vožnju.4 RENT-A-CAR PREVOZ Renta – a – car prevoz je vanlinijski prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem prevozu iznajmljenim motornim vozilom (rent – a – car) koji se obavlja na temelju ugovora sačinjenog između korisnika i davaoca ren-a – car usluge po unaprijed utvrđenom cjenovniku. režim prevoza. početno i završno mjesto. Taksi prevoz najčešće je domaći. 4. Drumski transport robe pretežno se vrši od slučaja do slučaja dok je autobuski prevoz putnika pretežno linijski. trajanje prevoza. 87 . Rad taksi službe može biti stalan. Radi u svako doba dana i može se dobiti za najkraće vrijeme. Taksi služba zahtijeva efikasnu dispečersku službu i savremeni sistem veza. 4. Kod transporta putnika od slučaja do slučaja vozilo koje vrši transport nosi na prednjem desnom dijelu vjetrobrana tablicu sa oznakom “slobodna vožnja”. Slobodni prevoz se obavlja na zahtjev korisnika prevoza u kome se utvrđuju relacija i cijena prevoza. preko stajališta ili da se kreće slobodno i može stati na bilo koje mjesto za prijem putnika ukoliko ima slobodnih mjesta. od slučaja do slučaja kako za prevoz putnika. Slobodni drumski transport može biti: javni. To je po pravilu slobodni transport.3 TAKSI PREVOZ Ovo je posebna vrsta javnog drumskog prevoza koji je po prirodi javni gradski individualni prevoz putnika koji se obavlja po utvrđenoj tarifi. a dolazak taksi vozila na ugovoreno mjesto je bez naknade. kao i drugi uslovi prevoza ugovorom između prevoznika i korisnika prevozne usluge. cijena prevoza itd. međunarodni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. Slobodni vanlinijski prevoz putnika i stvari može imati prevoznik koji ima najmanje jedno vozilo u vlasništvu a ispunjava odgovarajuće tehničke-eksploatacione uslove. finansijske i kadrovske prirode. a na relaciji koju određuje korisnik. imaju taksimetar za pokazivanje iznosa naknade za obavljenu vožnju. Taksi prevoz posluje u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim propisima i imaju brojne specifičnosti: organizacijske.

2 Autobuske stanice Ulazak i izlazak putnika se vrši na autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima upisanim u registrovani red vožnje. naziv prevoznika. vrijeme polaska i dolaska za svaku stanicu odnosno stajalište.6 POSTUPCI I USLOVI ZA OBAVLJANJE TRANSPORTA PUTNIKA 4. dozvoljenih dimenzija vozila ili vozila zajedno sa teretom na njemu. koji sadrži: relaciju na kojoj se vrši prevoz. gustinu saobraćaja na putu. Ministarstvo prometa i komunikacija − kantonalne – županijske. stanje i tehničko–saobraćajne karakteristike puta uključujući i vrijeme dolaska i odlaska sa autobuskih stanica i stajališta. kod Federalnog ministarstva za promet i komunikacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. Kriterije. izuzev Kantona Sarajevo.5 DRUMSKI TRANSPORT PREMA SPECIFIČNIM KARAKTERISTIKAMA KAPACITETA VOZNOG PARKA Pod ovu vrstu prevoza spada vangabaritni prevoz. način i postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za određenu vrstu linije i način rješavanja sporova utvrđuje nadležno ministarstvo. Daljinar i minimalno vrijeme vožnje utvrđuje nadležno ministarstvo za promet i komunikacije. vremenski period u kome se održava linija i rok važenja reda vožnje. odnosno dozvoljenog osovinskog opterećenja. 4.1 Usklađivanje i registracija redova vožnje u unutrašnjem transportu u Federaciji BiH Red vožnje je akt kojim se utvrđuju elementi za obavljanje linijskog prevoza u drumskom saobraćaju. 88 . Autobuska stanica i prevoznik ugovorom regulišu uslove i način korištenja usluga autobuske stanice kao i visinu naknade za izvršene usluge. To su vozila koja ne ispunjavaju prevozne uslove u pogledu ukupne mase. Red vožnje u linijskom saobraćaju na putu mora da odgovara minimalnom vremenu vožnje koje je na toj liniji potrebno za odvijanje bezbjednog saobraćaja. Redovi vožnje usklađuju se i registruju za: − komunalne linije. Da bi određeno preduzeće registrovalo željeni red vožnje potrebno je taj red vožnje prvo uskladiti sa redovima vožnje ostalih prevoznika na posmatranom području. Autobuska stanica mora da pruža usluge svakom prevozniku koji u redu vožnje ima upisanu tu autobusku stanicu. − opštinske linije. redoslijed stanica i stajališta i njihovu udaljenost od početne stanice. kod Kantonalnog – Županijskog ministarstva za promet i komunikacije ili nekog drugog kantonalnog – županijskog organa uprave zaduženog za poslove saobraćaja. vrstu i broj linije. kod opštinskog organa uprave zaduženog za poslove saobraćaja.6. a s obzirom na dozvoljene brzine. Ovaj prevoz može se obavljati ako je izdata dozvola za vangabaritni prevoz. 4.6.

Potrebne aktivnosti prije otpočinjanja unutrašnjeg prevoza u BiH dat je na Sl 28.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Autobuska stanica mora biti označena natpisom «AUTOBUSKA STANICA ____».3 Uslovi za uvođenje linije za prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju definisan je Zakonom o međunarodnom drumskom transportu. KANTONALNI ILI OPŠTINSKI ORGAN IZVRŠNE VLASTI NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA POSTUPAK USAGLAŠAVANJA REDOVA VOŽNJE UGOVOR O KORIŠTENJU AUTOBUSKIH STANICA AUTOBUSKE STANICE OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI O REDOVIMA VOŽNJE OTPOČINJANJE PREVOZA Sl 28 Pregled aktivnosti prije otpočinjanja prevoza za unutrašnji prevoz putnika 4. međunarodnim ugovorima koje je zaključila Bosna i Hercegovina sa drugim državama. Stanica mora biti opremljena i održavana na propisan način kako bi odgovarala svojoj svrsi.6. odnosno postavljanje vozila na peron i ovjeriti putni nalog sa podacima o vremenu dolaska i polaska vozila sa autobuske stanice. Vozač vozila dužan je po dolasku na stanicu odmah prijaviti dolazak vozila. 89 . Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima i drugim podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovih zakona. SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE NADLEŽNI SUD POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZEĆA NADLEŽNI OPŠTINSKI ILI KANTONALNI ORGAN DRUGO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE UGOVOR O KOOPERACIJI FEDERALNI.

Aktivnosti koje jedno preduzeće poduzima prije otpočinjanja prevoza za međunarodni prevoz putnika dato je na 29. Proces usaglašavanja redova vožnji za međunarodni transport sličan je procesu usaglašavanja redova vožnji za unutrašnji transport. Isto ministarstvo vodi jedinstveni registar o izdatim odobrenjima – licencama na način koji pravilnikom propiše ministar. kao i njihovo održavanje. prevoz između tih država i naše države se obavlja u skladu sa odredbama našeg zakona i drugih međunarodnih ugovora koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu. 4. u odvozu iz Bosne i Hercegovine u druge zemlje ili u tranzitu preko Bosne i Hercegovine. 5. a najmanje jednog vozača po autobusu za obavljanje linijskog prevoza putnika. da lice koje je odgovorno za obavljanje međunarodnog prevoza. odnosno koje obavlja dužnost rukovodioca djelatnošću međunarodnog prevoza u preduzeću. naredni korak za uspostavljanje željene linije je proces usaglašavanja redova vožnje. da posjeduje potreban broj vozila koja ispunjavaju propisane tehničko–ekploatacione uslove za obavljanje međunarodnog transporta i to u vlasništvu najmanje dva registrovana autobusa za obavljanje linijskog prevoza putnika.4 Odobrenje – Licenca za obavljanje međunarodnog transporta Uslov za obavljanje međunarodnog transporta je posjedovanje odobrenja – licence za obavljanje tog prevoza. Treći uslov za obavljanje javnog prevoza putnika u međunarodnom linijskom drumskom saobraćaju je ugovor o kooperaciji sa stranim prevoznikom. 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ukoliko sa pojedinim državama nije sklopljen ugovor o prevozu u drumskom saobraćaju. da je upisano u sudski registar za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza po propisima u spoljnotrgovinskom poslovanju. da nije pod stečajem ili u toku stečajnog postupka i da mu nije izrečena neka od mjera privremene zabrane spoljnotrgovinskog poslovanja. Licencu za obavljanje međunarodnog prevoza putnika izdaje nadležno ministarstvo saobraćaja. nije izrečena privremena zabrana u obavljanju spoljnotrgovinskog poslovanja (potvrdu izdaje nadležno ministartstvo za spoljnotrgovinske poslove). Uslovi da jedno domaće preduzeće dobije licencu su: 1. stranog prevoznika iz odgovarajuće zemlje. Usaglašavanje redova vožnje za međunarodni transport Kada domaći prevoznik dobije licencu i kada pronađe kooperanta. 4. 6. a na zahtjev prevoznika. specijalista. 3. da ima osigurano parkiranje za vozila za koja se traži licenca. pod uslovima reciprociteta. ili zaštitna mjera zabrane vršenja javnog prevoza kao privredne djelatnosti (potvrdu izdaje nadležni sud).6. 90 . Međunarodni prevoz može se obavljati u dovozu iz druge zemlje u Bosnu i Hercegovinu. Javni prevoz putnika u međunarodnom linijskom drumskom saobraćaju mogu obavljati domaća i strana pravna lica. da zapošljava određen broj vozača.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ DOMAĆI PREVOZNIK POSTUPAK REGISTRACIJE MINISTARTSVO ZA CIVILNA PITANJA I KOMUNIKACIJE BiH NADLEŽNI ORGAN ZEMLJE KRAJNJE DESTINACIJE STRANI PREVOZNIK POSTUPAK REGISTRACIJE POSTUPAK DOBIVANJA LICENCE POSTUPAK DAVANJA LICENCE UGOVOR O KOOPERACIJI SA INOPARTNEROM UGOVOR O KOOPERACIJI SA INOPARTNEROM 2 MJESECA POSTUPAK USVAJANJA REDA VOŽNJE POSTUPAK USVAJANJA REDA VOŽNJE na osnovu BILATERALNOG UGOVORA ZAKONA I MEĐUNARODNIH KONVENCIJA ova dva ministarstva daju ODOBRENJE REDA VOŽNJE POSTUPAK DOBIVANJA REDA VOŽNJE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRANZITNE DOZVOLE izdaje nadležni organ tranzitnih država REGISTRACIJA REDA VOŽNJE REGISTRACIJA REDA VOŽNJE DOZVOLA ZA RAD DOZVOLA ZA RAD OTPOČINJANJE PREVOZA OTPOČINJANJE PREVOZA Sl 29 Aktivnosti prije otpočinjanja prevoza za međunarodni prevoz putnika 91 .

. Međutim. Kada se posmatra organizacija preduzeća i organizacija rada. ona mora odražavati ovlasti što ih ima uprava preduzeća. struktura mora odražavati ciljeve i planove. . Mnogi autori razlikuju formalnu i neformalnu organizaciju. Kao naučna disciplina organizacija se bavi racionalnim usklađivanjem svih faktora proizvodnje i predstavlja dinamički proces koji se neprekidno razvija. Organizacija ima svoju strategiju i taktiku koja funkcioniše na osnovu određenih principa. 92 . marketing i dr.Drugo. odnosno prsotornog i vremenskog usklađivanja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4 ORGRANIZACIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1. organizacija proučava čovjeka i njegove odnose u procesu rada. Izraz neformalna organizacija znači mrežu ličnih i društvenih odnosa koja nije ni uspostavljena niti tražena formalnim ovlastima već ona nastaju spontano. Stoga se organizacija rada definiše kao nauka usmjerena na iznalaženje optimalnih mjera i akcije za poboljšanje efikasnosti funkcionisanja organizacije.Četvrto. usavršava i prilagođava uslovima funkcionisanja. Namjeravana struktura znači da ljudi koji rade zajedno moraju popuniti određene uloge. Izraz organizacija podrazumijeva namjeravanu i formalizovanu strukturu uloga ili položaja. djelotvorno i efikasno. razvoj. jer se odnosi na cjelokupno poslovanje preduzeća koje pored organizacije proizvodnje obuhvataju i druge funkcije (istraživanje. Organizacija je stara koliko i ljudski rod i razvija se uporedo sa razvojem društva. kao svaki plan. može se reći da je organizacija preduzeća širi pojam. koje moraju imati svoj sklad kako bi mogli raditi u skupinama bez problema. Iz toga proizilazi da je osnovni cilj organizacije rada postizanje maksimalnih efekata uz minimalne utroške ljudskog rada. Radi potpunijeg razumijevanja treba reći da se pod privrednom organizacijom podrazumijeva udruženi kolektiv proizvođača. mora odražavati svoje okruženje. Ovdje treba razlikovati pojmove organizacija i organizovanje. Termin organizacija se često koristi i za označavanje organizacije uopšte ili privredne organizacije. Efikasna organizacija zavisi o situaciji. predmeta rada i sredstava za rad. Formalna organizacija uopšte znači namjeravanu strukturu uloga u formalnom organizovanom preduzeću. . Organizacija kao proces ima nekoliko osnovnih načela: . organizacija pri grupisanju aktivnosti i stvaranju odnosa ovlasti unutar organizacione strukture mora da vodi računa o ljudskim ograničenjima i običajima.Treće. Organizacija znači samo djelatnost usklađivanja i usmjeravanje sredstava za ostvarenje cilja. U praksi se u istom ili približno istom značenju izraz organizacija odnosi se na privrednu organizaciju i organizovanje. to ne znači da je to nefleksibilna organizacija već organizacija u kojoj djelovanje pojedinca sada i ubuduće pridonosi najdjelotvornije ciljevima skupine.Prvo. organizaciona struktura. budući da se iz njih izvode aktivnosti. S obzirom da se organizacijom izvršavaju određene ljudske aktivnosti u smislu organizovanja. dok se organizovanje odnosi na uspostavljanje procesa između rada i sredstava u smislu sinhronizacije. U ovoj se knjizi uopšte taj izraz odnosi na formalizovanu strukturu uloga premda se ponekad koristi i da označi preduzeće. što omogućava racionalno poslovanje privrednih i drugih organizacija. TEORIJA ORGANIZACIJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pod organizacijom se podrazumijeva sistem pravila koja koordiniraju sredstva u svrhu ostvarenja određenog rezultata.).

unutrašnju organizaciju. Predmet izučavanja organizacije drumskog saobraćaja obuhvata osnivanje preduzeća. karakteristična je organizacija u dinamici. U osnovne faktore organizacije drumskog saobraćaja spadaju: 1. a time i za drumski saobraćaj je to da je korisnik u direktnom odnosu sa organizacijom jer provodi određeno vrijeme u materijalnoj komponenti (putnik ili njegova roba). formiranje i funkcionisanje poslovnih jedinica. ekonomičan i udoban način. Jačina sprege doprinosi kvalitetu usluge koja se temelji na kombinaciji osnovnih faktora proizvodnje transportne usluge. meterijalni faktori i 2. Tehnološki proces i organizacija moraju da uvažavaju tehnološke i ekonomske neminovnosti gdje prevozna sredstva stvaraju prihode samo kad rade. Tehnika je predstavljena sredstvima drumskog saobraćaja. tehničko–tehnološkog nivoa transportnih kapaciteta. siguran. koji se i smatraju pionirima naučne organizacije rada. Iz toga proizilazi da se efikasnost korištenja prevoznih sredstava nalazi u što većoj količini prevezenih putnika i robe. ustanovljavanje i kvalifikaciju aktivnosti. Znači da uspješnost organizacije je maksimiziranje rezultata uz minimilizaciju troškova. prevoza putnika i robe. Za saobraćajnu djelatnost.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Početak razvoja naučne organizacije vezan je za radove Taylora i Fayola. Ono što je specifično za saobraćaj. ljudski resursi. Tu je u prvom redu važno i drugo osoblje (dispečeri. Osnovni cilj drugog područja je u funkciji zadovoljenja transportne potražnje. robe) obavili na racionalan. a tehnologija se odnosi na skup vještina i znanja u postupcima proizvodnje transportne usluge. tu spadaju i korisnici usluga drumskog saobraćaja. Njihovo proučavanje čovjekova rada vezano je za proučavanje produktivnosti rada. pa prema tome i djelatnost drumskog saobraćaja. Za stvaranje prevozne usluge neophodna je sprega nekoliko elemenata. Prvi dio obuhvata modele organizovanja preduzeća za prevoz putnika i prevoz tereta. Zbog toga je potrebno kontinuirano usklađivanje i dinamičko usklađivanje i dinamičko uspostavljanje skladnih odnosa između svih činilaca proizvodnje. poslovna i razvojna organizovanost. Stoga osnovni faktor organizacije drumskog saobraćaja treba da bude u funkciji većeg broja prevezenih putnika i veće količine robe uz što manji utrošak sredstava. U okviru saobraćajnog sistema egzistira drumski saobraćaj kao dio kopnenog saobraćaja. organizaciju funkcije saobraćaja na upravljanje i rukovođenje saobraćajem. Iz ovog proizilazi da bi se organizacija drumskog saobraćaja mogla podijeliti na dva područja: 1. Organizacija otvara prostor za povezivanje tehnološkog procesa proizvodnje transportne usluge. vremena i radne snage. složenosti poslovanja. U vezi sa ljudskim resursima iz strukture treba izdvojiti one koji su neophodni za tehnološki proces drumskog saobraćaja. bezbjednost) koje sačinjava izvršnu službu drumskog saobraćaja. Materijalni faktori predstavljeni su tehničkim sredstvima za obavljanje prevoza. politike i planova kako bi se postigli ti ciljevi. kvalifikacione strukture kadrova i dr. Podrazumijeva se da organizacija treba da uspostavi takve odnose između sredstava i rada kako bi se prevozna usluga (putnika. delegiranje ovlasti. U osnovi organizacija drumskog saobraćaja obuhvata tehniku i tehnologiju. Drugi dio organizacije odnosi se na organizaciju opsluživanja korisnika i racionalizaciju koristenja transportnih i drugih sredstava. grupisanje tih aktivnosti. jer se kroz prevoz putnika ili robe dolazi do proizvodnje transportnih usluga. organizacija preduzeća i 2. Organizacija preduzeća zavisi od veličine preduzeća. Trerirajući organizaciju u širem smislu. 93 . koordiniranje ovlasti i informacijske odnose. Koraci u organizaciji uključuju i formulisanje ciljeva.

SAVREMENI OBLICI ORGANIZACIONE STRUKTURE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Savremeni oblici organizacije zasnivaju se na postavkama teorije sistema. pojava novih informativnih tehnologija. organizacijskom hijerarhijom. Uopšteno posmatrajući specifičnosti drumskog saobraćaja. Od savremenih tipova organizacione i strukture. odnosno jedinica. može se reći da svako društvo oblikuje svoju koncepciju organizacije rada prema ciljevima koje želi postići. temeljne su funkcije preduzeća prevoz putnika i robe. održavanje. U tom konceptu menadžment ima ulogu da poveže sve dijelove među sobom. Sl. Funkcionalna podjela je grupisanje aktivnosti prema funkcijama preduzeća. u ovom slučaju tehnologiju drumskog saobraćaj. Iz toga proističe da se organizacija rada u drumskom saobraćaju bavi pronalaženjem optimalnih mjera za efikasnije funkcionisanje organizacijom kao i istraživanjem zakonitosti odvijanja tehnoloških procesa prevoza robe ili putnika. djelatnosti. ostvarenja cilja. kao i propisi koji regulišu unutrašnje odnose. može se reći da funkcionalna organizacija predstavlja najjednostavniji i najviše primjenjeni model organizacione strukture u drumskom saobraćaju. ličnim kontaktima. pri čemu se polazi od: 1. može se reći da su osnovni elementi ciljeva koji se postavljaju u prevozu putnika i robe tehnologija i tehnička sredstva i ljudski resursi koji su grupisani u podsisteme. Ova organizacija omogućuje čvrstu kontrolu svih dijelova preduzeća. pronalaženje kupca po određenoj cijeni uz određeni trošak i finansiranje aktivnosti preduzeća. 3. Druga prednost je što slijedi načela specijalizacije po zanimanjima i time pridonosi efikasnosti u korištenju ljudi. prodaja ili marketing i finansije. 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Razmatrajući organizaciju sa šireg društvenog aspekta. prikazuje tipično funkcionalno grupisanje aktivnosti na primjeru preduzeća u gradskom saobraćaju. integracije svih dijelova sistema. podjela unutar jedinica. prilagođavanja sistema u odnosu na okolinu.a a s druge strane ona može na nju djelovati organizacijom preko kadrova i pitanja koja proističu iz tehnologije drumskog saobraćaja. Ovdje treba napomenuti da savremena organizacija ne predstavlja zaokruženu cjelinu i da se uvijek može unapređivati i poboljšavati i da se stalno treba prilagođavati promjenama koje uslovljava tržište. sektora i službi. Funkcija u preduzeću se organizuje u optimalnom broju dijelova. odnosno prema sredini uspostavlja stanje dinamičke ravnoteže. Organizacija privrede mora uvažavati tehnologiju. Zbog toga je logično grupisati ove aktivnosti u dijelove preduzeća kao što su saobraćaj. 94 . Koordinacija aktivnosti obično se postiže pravilima i procedurama i važnim aspektima planiranja ( ciljevi i proračun). jedinice. 2. Budući da preduzeća drumskog transporta nastoje stvarati nešto korisno što korisnici žele. Prednost funkcionalne podjele što je ta metoda logična i potvrđena dugom primjenom. Funkcionalna podjela je najšire korišten temelj organizovanja aktivnosti i prisutan je u gotovo svakom preduzeću drumskog saobraćaja na nekom nivou organizacione strukture. To je centralizovana organizaciona struktura i zasniva se na funkcionalnom grupisanju poslova. a takođe i organizaciju sa sredinom.

upravljanje potpunim kvalitetom.saobraćaj. . a to su: . Osnovna karakteristika preduzeća drumskog saobraćaja je da funkcionišu u uslovima velikih neizvjesnosti (promjene vlasničke strukture.grupa opštih poslova.ekonomski poslovi. nelojalna konkurencija. bilo da su mala ili velika preduzeća. ono predstavlja opšti model organizacije koja se primjenjuje kako kod preduzeća putničkog. . I pored toga što ova organizacija preduzeća drumskog saobraćaja više odgovara stabilnim uslovima poslovanja. problemi nabavke vozila i rezervnih dijelova i dr). 95 . socijalni problemi. prilagođavanje promjenama. Pri ovoj organizacionoj strukturi postoji pet ključnih nosilaca poslovnih aktivnosti.integrativni poslovi . . 30 Funkcionalna organizacija preduzeća Prema ovoj organizacionoj strukturi svaka od poslovnih aktivnosti strukturirana je u posebnu i relativnu samostalnu organizacionu jedinicu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA NADZORNI ODBOR DIREKTOR PREDUZEĆA SAOBRAĆAJNA DJELATNOST ODRŽAVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA GRUPA OPŠTIH POSLOVA EKONOMSKI POSLOVI INTEGRATIVNI POSLOVI RADNE JEDINICE RADNE JEDINICE POSLOVI LJUDSKIH RESURSA FINANSIJE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREVOZ PO VRSTAMA SAOBRAĆAJA RAČUNOVODSTVO TEKUĆE ODRŽAVANJE PRAVNI POSLOVI MARKETING PRIPREMA SAOBRAĆAJA INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTI POSLOVI PLANIRANJE POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJE I KONTROLA SAOBRAĆAJEM OPERATIVNO TEHNIČKA PRIPREMA POSLOVI OBEZBJEĐENJA KOMERCIJALNI POSLOVI MENADŽMENT BEZBJEDNOST TEHNIČKA KONTROLA DRUŠTVENA ISHRANA FINANSIJSKA KONTROLA EVROPSKE INTEGRACIJE KONTROLA PRIHODA Sl.održavanje prevoznih sredstava. tako i kod preduzeća za prevoz robe. Kod ovakvih organizacionih oblika obično je riječ o organizacijama kod kojih okruženja i tehnologija direktno diktiraju organizaciju u kojoj svaki dio preduzeća ima izdiferencirano područje djelovanja i sopstvene tehnologije. . prilagođavanje tržištu.

kao i odvoženje svojih proizvoda do potrošača. Bijeljini. teritorijalnog djelovanja preduzeća. Iz postojeće strukture može se vidjeti da preovladavaju specijalizovana preduzeća kao posljedica uslova i razvoja saobraćajnog sistema u cjelini. veličine preduzeća po kapacitetima i 3. 2. U zvaničnoj statistici u BiH je evidentirano 239 prevoznika. ili prema ostvarenim prihodima. prema godišnjem obimu rada (tona ili prevezenih putnika). parking-prostor. Sa stanovišta veličine preduzeća po kapacitetima. troškovi prevoza. U našoj zemlji ne postoji zvanično usvojena podjela autotransportnih preduzeća na mala. srednja i velika. Mostaru i Zenici. Sa stanovišta vrste saobraćajne usluge preduzeća se mogu grupisati za: 1. nosivost. prevoz putnika. uskladištenje robe. Prevoz kao sporednu djelatnost obavljaju samo proizvodna ili trgovinska preduzeća sopstvenim kamionima kada je u pitanju nabavka sirovina i materijala za svoju proizvodnju. preduzeća se mogu podijeliti na mala.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. U Kantonu Tuzla ima 10 prevoznika u teretnom drumskom saobraćaju. Tuzli. U prevozu putnika pored autotransportnih preduzeća i preduzeća za sopstvene potrebe javljaju se i razne turističke organizacije koje takođe vrše prevoz za sopstvene potrebe: prevoz turističkih grupa. prevoz tereta. koja mogu racionalnije koristiti transportna sredstva.). uključujući i troškove transporta (amortizacija. Veličina ovih preduzeća se može postavljati po raznim kriterijima: prema broju i karakteristikama vozila (težina. a opterećenje troškova proizvodnje robe. 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUMSKOG TRANSPORTA Osnovna djelatnost drumskog transporta je prevoz putnika i robe koji obavljaju autotransportna preduzeća koja su registrovana za vršenje saobraćaja kao osnovne djelatnosti. Ovakvu djelatnost mogu obavljati i pojedinci za lične potrebe. Mora se reći da većina preduzeća ima ispod 50 vozila . 20 preduzeća u međuentitetskom i međunarodnom transportu. 2. troškovi održavanja vozila i dr. dok na gradski prigradski putnički saobraćaj otpada 25 preduzeća. srednja i velika. utovar. Ovi prevozi i pored saobraćajnih preduzeća kojima je to osnovna djelatnost. ili iz težnje za blagovremenim zadovoljenjem svojih potreba. odnosno broj sjedišta autobusa. 5. remontna preduzeća i sl. nastaju iz dva razloga: 1. pretovar. 96 . autobuske stanice. srednjim ili velikim preduzećima. Pored ovih preduzeća kod nas i u svijetu postoje preduzeća koja obavljaju transportnu djelatnost za sopstvene potrebe kao sporednu djelatnost. 3. vrste saobraćajne usluge. zbog nerazvijene mreže autotransportnih preduzeća ili nedovoljnih kapaciteta. Banjoj Luci. U ovom radu mi ćemo se u našim daljim izučavanjima baviti samo organizacionom strukturom autosaobraćajnih preduzeća kojima je to osnovna djelatnost bilo da se radi o malim. organizacija izleta i sl. odnosno trgovinskog preduzeća. Struktura drumskog saobraćaja može se posmatrati sa stanovišta: 1. znatno veće nego kad prevoz obavljaju saobraćajna preduzeća. Ovaj vid transporta u principu nije opravdan jer je iskorištenost kapaciteta mal. 4. Većina transportnih preduzeća koncentrisana je u Sarajevu.

Prednost u ovom slučaju je što radnici više brinu o firmi. U tom smislu propisane su posebne odredbe u Zakonu o drumskom saobraćaju koji predviđa oštre kazne za nedozvoljeni prevoz. uglavnom zaposlenici. Privatizacija je krenula prije nego se uspostavilo tržište kapitala i njegove institucije poput berze itd. Posljedice su bile da cvjeta sivo tržište. tako i sa aspekta poslovanja i privređivanja. Prilikom osnivanja i davanja dozvola za rad preduzeća se registruju za određenu kategoriju i obavezno je da obavljaju saobraćaj za koji su registrovana. Ima slučajeva da je privatizacija išla po osnovu optičkog ugovora. Građani koji su dobili certifikate nisu znali šta će sa njima pa su ih počeli preprodavati po mizernoj cijeni od dva do tri odsto. kako u organizacionoj strukturi. lutanje u metodama i pravilima. bogaćenja pojedinaca i osiromašenja društva u cjelini. a firme su kupili mali dioničari.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sva preduzeća u drumskom saobraćaju. obavljanju prevoza i održavanju linija. nisu uspostavili socijalni dijalog sa sindikatom. Ovi prevoznici ne plaćaju porez i druge obaveze društvu i ne doprinose njegovom razvoju već ga razgrađuju. Mnogi novi vlasnici umjesto plaće davali su radnicima sveske kako bi im pomogli pred novu školsku godinu (Bihać). tako i u ekonomskoj problematici (politici cijena i ostalim ekonomskim uslovima poslovanja). dok su srednja i velika preduzeća privatizirala dionička ili akcionarska društva. preduzeća za međugradski saobraćaj i 7. Mnoga privatizirana preduzeća su propala. U BiH preduzeća za međugradski saobraćaj mogu se podijeliti na preduzeća za međuentitetski. ali je neophodno u ovakvim primjerima jasno razdvojiti funkciju rukovođenja od funkcije upravljanja. dok je samostalnost preduzeća u međugradskom saobraćaju daleko veća kako zbog vlasničke strukture (privatizirana preduzeća). Mala preduzeća su većinom u privatnom vlasništvu. preduzeća drumskog saobraćaja mogu se dijeliti u dvije osnovne grupe: 6. Privatizacija je bila ishitrena u konceptu. Sadašnja situacija u drumskom transportu opterećena je velikim brojem nelegalnih autobuskih prevoznika i kombi vozila kako u unutrašnjem. tako i u međunarodnom i vanlinijskom prevozu. 97 . upletenost aktuelnih političkih faktora što je dovelo do otvaranja mogućnosti masovne pljačke društvenog kapitala. Umjesto da zaposle sposobne i ugledne menadžere oni su improvizirali u kupljenim firmama. certifikati su obezvrijeđeni a privatizacija doživljena koa pljačka. preduzeća za gradski saobraćaj. Teritorijalno djelovanje preduzeća ima značaja u organizacionom pogledu. Preduzeća lokalnog značaja za prevoz putnika nisu samostalna u pogledu određivanja cijena. otpuštali su radnike i nisu poštovali obaveze. izuzev preduzeća koja se bave prevozom putnika u gradovima nalaze se u privatnom vlasništvu ili kao dioničarska preduzeća. Sa stanovišta teritorijalnog djelovanja. organizaciju procesa saobraćaja. Postupak osnivanja preduzeća za transport putnika u drumskom saobraćaju data je na Sl 31. unutrašnji i međunarodni prevoz.

karakter procesa transporta u drumskom saobraćaju uslovljava niži stepen integracije i procesa rada i transportna sredstva a time i veći stepen samostalnosti preduzeća. a time i mogućnost formiranja manjih ili većih preduzeća. 10. 9. saobraćajni put omogućava slobodno kretanje vozila tako da na istom saobraćajnom putu može da organizuje prevoz putnika i robe veći broj preduzeća. Osnovni faktori organizacione strukture drumskog transporta proizilaze iz slijedećeg: 8. sud donosi rješenje da se predloženo preduzeće upiše u sudski registar * da bi obavljala registrovanu djelatnost potrebno je imati rješenje o ispunjavanju tehničkih i drugih uslova propisanih za obavljanje javnog linijskog prevoza putnika i u tu svrhu podnosi zahtjev nadležnom organu NADLEŽNI OPŠTINSKI ILI KANTONALNI ORGAN NA OSNOVU ZAHTJEVA FORMIRA SE STRUČNA KOMISIJA PRIMA ZAHTJEV SVI ČLANOVI KOMISIJE SAČINJAVAJU PISMENI NALAZ U KOME SE DAJE POZITIVNO ILI NEGATIVNO MIŠLJENJE KOMISIJA UTVRĐUJE DA LI POSMATRANO PREDUZEĆE ISPUNJAVA PREDVIĐENE USLOVE NALAŽE SE OTKLANJANJE PRONAĐENIH NEDOSTATAKA NE SVA MIŠLJENJA POZITIVNA ČLAN KOMISIJE KOJI JE PRONAŠAO NEDOSTATAK VRŠI PONOVNI PREGLED * ZAVISNO OD ODGOVORA PREDUZEĆE SE SMATRA REGISTROVANIM ILI NEREGISTROVANIM ZA OBAVLJANJE TRAŽENE DJELATNOSTI ODBIJA SE ZAHTJEV NE MIŠLJENJE POZITIVNO DA ODGOVOR PREDUZEĆU IZDAJE SE RJEŠENJE Sl 31 Postupak registrovanja preduzeća za transport putnika u drumskom saobraćaju Osnovna karakteristika preduzeća iz oblasti drumskog saobraćaja je da mogu samostalno organizovati proces transporta. vozilo može da radi tako da se saobraćaj može organizovati sa jednim ili više vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE NADLEŽNI SUD * na osnovu odluke o oosnivanju preduzeća. podnosi se nadležnom sudu prijava za dobijanje rješenja za upis u sudski registar *na osnovu uvida u predočenu dokumentaciju. 98 .

kadrovskoj strukturi. Nemaju nikakvu tehnološku povezanost i uslovljenost. da posjeduje licencu za sva vozila kojima obavlja prevoz. više od polovine zaposlenih je vozačko osoblje. Pošto ova preduzeća imaju više mogućnosti za samostalnije istupanje na tržištu i regulisanje svog ekonomskog položaja. gdje rukovodioci odjela imaju šira znanja. da ima u vlasništvu odgovarajući prostor za održavanje vozila i za sjedište firme. prostorno dejstvo transportnog procesa. 3. Ograničenja u formiranju ekonomskog položaja preduzeća sa stanovišta cijena postoji jedino u preduzećima za prevoz putnika u unutrašnjem linijskom saobraćaju. Iz toga proizilazi veći stepen konkurencije. Zbog velikog broja ovih preduzeća u BiH na tržištu saobraćajnih usluga prisutna je konkurencija koja poprima karakter nelegalne konkurencije zbog čega se javlja odstupanje cijena prevoza od vrijednosti usluga prevoza. U osnovnoj šemi. da posjeduje licencu prevoznika. a samim tim i dejstvo ekonomskih zakona na tržištu saobraćajnih usluga. ali i informacije. Preduzeća su potpuno samostalna u provođenju svoje unutrašnje organizacije po vertikalnoj liniji – do pojedinog radnog mjesta. Na takav je način komunikacija s niže 99 . Pored uticaja na organizaciju saobraćaja veličina preduzeća je snažan faktor ekonomije transporta. Saobraćaj. Potrebno je istaći da svako preduzeće ima svoju organizacionu šemu koja je prilagođena stepenu razvoja organizacije. Preduzeća u drumskom saobraćaju samostalno istupaju na tržištu i mogu organizovati svoju transportnu djelatnost na teritoriji određenog entiteta. zahtijeva stalnu saradnju stručnjaka iz raznih područja unutar preduzeća. u robnom prevozu preduzeća uglavnom imaju punu slobodu u formiranju prevoznih cijena. Veličina preduzeća u drumskom saobraćaju predstavlja u suštini jedan od uslova racionalne organizacije saobraćaja. Za obavljanje djelatnosti drumskog prevoza prevoznik mora ispunjavati uslove: 1. ORGANIZACIJA PREDUZEĆA DRUMSKOG TRANSPORTA Pri razmatranju organizacije preduzeća drumskog saobraćaja treba prije svega imati na umu karakter saobraćajne djelatnosti. mogu samostalno da formiraju svoju poslovnu politiku. organizacija funkcija po sektorima je zasnivana na istim principima s tim što je najviše uslovljava veličina preduzeća. a u manjim uža. i po horizontalnoj liniji – u raspodjeli funkcija po sektorima i službama. neprestano koordiniraju s rukovodiocima odjela. tehničke i tehnološke karakteristike drumskog transporta. 2. U većim preduzećima organizaciona struktura je šira. Unutrašnja organizacija preduzeća u pogledu strukture organizacije funkcija u preduzeću nije ograničena niti uslovljena ni vertikalnim ni horizontalnim povezivanjem u procesu prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Djelatnost drumskog prevoza u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju može obavljati drumski prevoznik koji je registrovan za obavljanje djelatnosti drumskog prevoza na osnovu opštih propisa o osnivanju preduzeća i ako ispunjava uslove propisane Zakonom o drumskom prevozu. U savremenim saobraćajnim preduzećima nejčešće je uspostavljen kombinirani model organizacije. 4. 4. Otežano je provođenje odluka zbog prostorne razlike između menadžera i vozača. tako da njihovi međusobni ekonomski odnosi i poslovne veze podliježu opštim propisima koji regulišu organizaciono pravni položaj preduzeća u privredi. jer se prevoz mora vršiti samo na osnovu registrovanog reda vožnje i objavljene tarife. Preduzeća su u međusobnim odnosima slobodna i samostalna. karakter samog procesa i rezultate rada u saobraćaju. da ima u vlasništvu odgovarajući broj vozila prema Zakonu. prisutnost korisnika u samom procesu i dr. Dok se cijene u prevozu putnika teže ujednačavanju. a oni kontaktiraju s izvršiteljima. U dobro organizovanim prevozničkim preduzećim. kao interdisciplinarna djelatnost. te se u praksi teško može postaviti tipska šema koja bi bila univerzalno primijenjena. koje ne počivaju uvijek na ekonomskoj osnovi.

. . 4. odluke su brže. teritorijalnom dejstvu i specifičnosti transportnih kapaciteta ukazuje na činjenicu da nije moguće definisati univerzalnu organizacionu šemu autotransportnom preduzeću. . pomoćnih i opštih poslova. Značaj i stepen razvijenosti pojedinih funkcija nije isti. predmeta rada i sredstava za rad. odnosno . veličini. u ovim saobraćajnim preduzećima funkcije se mogu organizovati u četiri sektora: 1. čime se ostvaruju manji troškovi i povećava specijalizacija i profesionalizacija ljudi. U slučaju kada je funkcija održavanja i opravki odvojena od funkcije eksploatacije. Raznolikost transportnih usluga (preduzeća) prema namjeni. veličine. grupa opštih poslova. ono ima i određene nedostatke: nije prilagodljivo promjenama.iznalaženje i izvršavanje transportnog zadatka. tehnički. 2. s obzirom na funkciju.po jedinici transportnog rada ostvaruju se pri maksimalnoj proizvodnji transportnih sredstava i maksimalnoj ekonomičnosti poslovanja.1 ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA DRUMSKOG TRANSPORTA Zadatak svakog preduzeća drumskog transporta je vršenje usluga tranporta. I pored specifičnih obilježja koja zavise od namjene.sa objedinjenim.efikasno i ekonomično održavanje vozila. 4. Prema tome. teritorijalnog domena i specijalizacije transportnog kapaciteta. U slučaju objedinjavanja funkcije eksploatacije i funkcije održavanja stvaraju se uslovi za efikasnije i ekonomičnije održavanja i opravku voznog parka i ovi poslovi su tada u direktnoj zavisnosti od ekploatacionih zahtjeva. javlja se problem usklađivanja ove dvije funkcije. kvalitetnije i efikasnije. ekonomski poslovi. njihov sadržaj i prosječnu veličinu preduzeća može se postaviti organizacija koja je uobičajena u praksi kod najvećeg broja preduzeća drumskog saobraćaja prosječne veličine i većih preduzeća. te su kod manjih preduzeća pojedine funkcije objedinjene. Nivo proizvodnosti transportnih sredstava u velikoj mjeri je zavisan od organizacije transportnog procesa i stepena zaposlenosti vozila i minimalnog utroška ljudskih resursa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ podređenim osobljem olakšana.odvojenim funkcijama održavanja i opravki od funkcija eksploatacije. U praksi su se najčešće pojavila dva oblika organizovanja i to : .optimalna organizacija transportnog procesa. eksploatacioni. odluke se sporo usvajaju i provode i sl. 3. uz što je moguće niže troškove. 100 . a u skladu s velikom kličinom svakodnevnih operativnih odluka. Najniži transportni troškovi . Iz navedenog proizilaze specifične funkcije organizacije djelovanja autotransportnog preduzeća koje se sastoji u slijedećem: .pravovremeno i kvalitetno izvršavanje svih pratećih. U preduzećima drumskog saobraćaja u primjeni je funkcionalna organizacija koja ima prednost prvenstveno u racionalizaciji što se zadaci po funkcijama obavljaju na jednom prostoru. S obzirom na to da saobraćajna preduzeća posluju u nestabilnom i promjenljivom okruženju. komunikacija je spora.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ I pored toga. . funkcionalni oblik predstavlja opšti model organizovanja kod preduzeća drumskog saobraćaja. Strateški nivo čine subjekti (Nadzorni odbor. Operativno jezgro predstavljaju sektori kao nosioci poslovnih aktivnosti preduzeća. Predstavljeni subjekti su nosioci procesa strateškog odlučivanja i istovremeno donosioci strateških poslovnih odluka.srednji dio. Bilo koja organizaciona struktura u principu ima pet ključnih organizacionih cjelina. Upravni odbor.strateški nivo.operativno jezgro. Dio za podršku pruža podršku preduzeću koja nije direktno vezana za procese operativnog jezgra preduzeća. . .tehno–struktura. Osnovna organizaciona šema autotransportnog preduzeća za teretni saobraćaj prikazana je na Sl. Srednji dio preduzeća obezbjeđuje sponu između strateškog nivoa i operativnog jezgra u smislu provođenja donesenih poslovnih odluka.dio za podršku. Suština ovog organizacionog dijela jeste fizička realizacija poslovnih odluka. direktor). 32 Šema autotransportnog preduzeća za teretni saobraćaj 101 . u smislu realizacije prevoznih usluga. Te cjeline su: . . . ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA ZA PREVOZ ROBE NADZORNI ODBOR DIREKTOR PREDUZEĆA PREVOZ ROBE ODRŽAVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA GRUPA OPŠTIH POSLOVA EKONOMSKI POSLOVI INTEGRATIVNI POSLOVI RADNE JEDINICE RADNE JEDINICE LOKALNI TRANSPORT TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVI LJUDSKIH RESURSA FINANSIJE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ RAČUNOVODSTVO PRAVNI POSLOVI MARKETING UNUTRAŠNJI TRANSPORT MEĐUNARODNI TRANSPORT INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTI POSLOVI PLANIRANJE POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM DISPEČERSKA SLUŽBA INFRASTRUKTURA I OSTALO POSLOVI OBEZBJEĐENJA KOMERCIJALNI POSLOVI MENADŽMENT BEZBJEDNOST OPERATIVNO TEHNIČKA PRIPREMA TEHNIČKA KONTROLA DRUŠTVENA ISHRANA FINANSIJSKA KONTROLA EVROPSKE INTEGRACIJE Sl. Osnovna odlika ovakvog organizacionog oblika je poslovna strategija koja se zasniva na prisustvu većeg broja pojedinih poslovnih aktivnosti unutar preduzeća. Tehno–struktura ima za cilj stvaranje uslova za nesmetano odvijanje aktivnosti unutar operativnog jezgra preduzeća.

U drumskom saobraćaju uspješnost u poslovanju zavisi od realizacije usluga transporta. Zato se u oblasti drumskog saobraćaja (putnički. teretni i dr. a time i povećanje profita. Suština razdvajanja putničkog od teretnog saobraćaja i njihovo osamostaljenje u posebna preduzeća je da se u prvom redu ostvari smanjenje troškova poslovanja. 33 Šema autotransportne organizacije za putnički saobraćaj Kod teretnog saobraćaja šema organizacije je ista kao kod putničkog saobrćaja. s tim što se službe eksploatacije dijele na lokalni.) formiraju dijelovi kao divizioni po užim poslovno–organizacionim cjelinama. za razliku od profitnog centra čiji je cilj ostvarenje profita. 102 . zajednički poslovi) formiraju se troškovni centri koji se smatraju uži od djelova u kojima se organizuju profitni centri transportne službe. Cilj je smanjenje troškova u poslovanju preduzeća. a time i profita čitavog preduzeća. To se odnosi i na decentralizaciju funkcija unutar putničkog ili teretnog saobraćaja kojim se postiže efikasnost sopstvenog poslovanja i ostvarivanja sopstvenog profita. Osnovna organizaciona šema autotransportnog preduzeća za prevoz putnika prikazana je na Sl. Poznato je da uspjeh u poslovanju preduzeća u drumskom saobraćaju najvišim dijelom zavisi od intenziteta rada vozila. . proizvodnosti vozila i nivoa ostvarenih prihoda i nivoa rashoda.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Na ovoj slici su date naznake pojedinih ključnih organizacionih cjelina. U pojedinim dijelovima preduzeća (održavanje vozila. ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA NADZORNI ODBOR DIREKTOR PREDUZEĆA PREVOZ PUTNIKA ODRŽAVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA GRUPA OPŠTIH POSLOVA EKONOMSKI POSLOVI INTEGRATIVNI POSLOVI VIDOVI PREVOZA RADNE JEDINICE POSLOVI LJUDSKIH RESURSA FINANSIJE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ GRADSKI SAOBRAĆAJ MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ MEĐUENTITETSKI SAOBRAĆAJ MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ TEKUĆE ODRŽAVANJE RAČUNOVODSTVO PRAVNI POSLOVI MARKETING INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTI POSLOVI PLANIRANJE POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM PRIPREMA SAOBRAĆAJA UPRAVLJANJE I KONTROLA SAOBRAĆAJEM INFRASTRUKTURA I OSTALO POSLOVI OBEZBJEĐENJA KOMERCIJALNI POSLOVI MENADŽMENT OPERATIVNO TEHNIČKA PRIPREMA TEHNIČKA KONTROLA DRUŠTVENA ISHRANA BEZBJEDNOST FINANSIJSKA KONTROLA EVROPSKE INTEGRACIJE KONTROLA PRIHODA Sl. unutrašnji i međunarodni transport. odnosno većeg ostvarenog transportnog rada i boljeg upravljanja prihodima i troškovima.

transportna služba. .vođenje operativnih evidencija vozača.održavanje voznog parka. U sklopu saobraćajne djelatnosti organizuju se priprema saobraćaja.rukovođenje procesom transporta i organizacija pripreme i korištenja transportnih kapaciteta.koordinaciju i usklađivanje rada izvršnih jedinica.organizacija operative saobraćajne službe. Ona zavisi od veličine preduzeća. 103 . Upravljanje i kontrola saobraćajem obuhvata: . vozila.organizaciju procesa transporta. odnosno zadovoljavanje korisnika transportne usluge.stručne službe. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4.operativne poslove izvršenja reda vožnje. . Zbog takve uloge saobraćajna služba treba da sarađuje sa svim ostalim službama. raspored vozača po vozilima i zadacima. složenosti poslovanja. obavljanje tehničkog pregleda i drugih radnji s ciljem obezbjeđenja potpune spremnosti vozila za izvršenje transportnog zadatka.korištenje kapaciteta u proizvodnji saobraćajne usluge. kvalifikacione strukture kadrova i sl. . . upravljanje radom za izvršavanje poslova. . Rad pripreme saobraćaja obuhvata: .registraciju vozila.izrada reda vožnje. bezbjednost i kontrola prihoda kod putničkog saobraćaja.tehnološki proces rada. 4. . Zadatak transportne službe je organizovanje transportnog procesa i svih drugih radnji s ciljem redovnog i kvalitetnog izvršavanja preuzetih obaveza. Za ostvarenje ovog cilja u preduzećima se organizuju saobraćajne službe prema vrsti usluge koje obavlja.regulisanje saobraćaja.1 Transportna služba Osnovni zadatak preduzeća u drumskom saboraćaju je da obavlja prevoz putnika ili robe određenog kvaliteta uz minimalne troškove.2. To je u suštini proces postavljanja zadataka i smjernica i određivanje mjera za njihovo izvršenje. . . . provjere sposobnosti radnika. . tehničko–tehnološkog nivoa proizvodnih kapaciteta.2 FUNKCIJA I ZADACI SLUŽBI U PREDUZEĆU DRUMSKOG TRANSPORTA Za ostvarivanje funkcije eksploatacije voznog parka organizuju se tri osnovne službe i to: . . Pod organizacijom procesa saobraćaja podrazumijevaju se operativni poslovi kojima se obezbjeđuje izvršenje zadataka. Tu spada: . Pod organizacijom pripreme podrazumijeva se tehnički plan transporta i rada organizacione jedinice i reda vožnje. . tehničkog plana rada preduzeća kojim se obezbjeđuje izvršenje zadataka prevoza. upravljanje i kontrola saobraćajem.vođenje operativne evidencije vozila sa pregledom ispravnih i neispravnih vozila.snabdijevanje vozila potrebnom opremom i pogonskim materijalom.organizacija samog izvršenja procesa transporta.

. organizaciju prijema putnika. U okviru eksploatacije prate se i istražuju promjene prevoznih zahtjeva na putnim pravcima. Služba mora raspolagati podacima o iskorištenju kapaciteta vozila. . sačinjavaju se mjesečni i dekadni planovi rada vozila. U te svrhe.izbor vozila i raspored na transportne zadatke. pripremu transportnih sredstava. i obustavljanje svih kretanja koji su u suprotnosti sa propisima o bezbjednosti saobraćaja.operativno praćenje kretanja vozila.prevoz. iskorišćenje vozila.završne operacije (istovar. .izradu izvještaja o radu voznog parka. Na autobuskim stanicama vrši se u tehnologiji transporta putnika neophodan pripremni dio transportnog procesa i sastavni dio komercijalnog aranžmana u terminusima linija (osim kod gradskog saobraćaja). . linijama i polascima.izbor prevoznog puta-itinerera i njegovo unošenje u putnički nalog. saobraćajnih i drugih ograničenja na trasi linije. . prihodu od prtljaga. rezultati rada postojećih linija. Svi ovi poslovi obavljaju se na mjestu otpreme putnika i robe. U okviru pripreme saobraćaja značajno mjesto zauzima dispečerska služba. tokova putnika i robe.kontaktiranje sa predstavništvom i transportnim biroima.izdavanje naređenja za otklanjanje tehničkih nedostataka na transportnim sredstvima.prijem i obrada dokumentacije o izvršenom zadatku (kontrola i elektronska obrada rada vozila). broju prevezenih putnika. Od stalnih rasporeda se odstupa samo u slučaju poremećaja. ostvarenom prihodu od putnika. Prate se redovi vožnje drugih vidova saobraćaja. utovar. Dispečerska služba je organizator izvršenja transportnog zadatka.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - određivanje strukture prevoza – putnika ili robe na osnovu obima i strukture saobraćajnih uslova. Rad ove službe obuhvata: . . . 104 . udaljava radnike koji ne poštuju bezbjednost. “bis” polaske. ostvarenom transportnom radu u PKM. Potrebno je rasporedom rada vozila postići tačno i uredno održavanje svih polazaka na linijama i izvjesnu malu rezervu vozila za eventualne intervencije ili tzv. tj. Sistem pretprodaje karata i do 30 dana unaprijed omogućava na izvjestan način. Za nove putne pravce snimaju se mjerodavna vremena vožnje i ugrađuju u redove vožnje. skladištenje i predaja robe korisnicima.početne operacije tehnološkog procesa u saobraćaju. a i radi izjednačenja intenziteta korišćenja vozila. Organizacija saobraćajnog transportnog procesa obuhvata: . završetak putovanja putnika i nastavak putovanja drugim sredstvima). drugih prevoznika.pripremu dokumentacije za izvršenje prevoza. .nadzor nad primjenom svih saobraćajno–tehničkih propisa o bezbjednosti saobraćaja. prodaju voznih kapaciteta. . prijem robe na prevoz. plan prevoza putnika i robe za linijski i slobodni prevoz. Mjerodavna vremena vožnje omogućavaju izvršenje transportnog procesa po propisanom redu vožnje uz poštovanje svih putnih. transportni kapaciteti i njihove karakteristike. i na temelju promjena zahtjeva sastavljaju prijedlozi novih redova vožnje. kada neko vozilo ne može izvršiti svoje dnevne zadatke uslijed otkaza – tehničke neispravnosti. naročito u transportu na dužim relacijama. i kreditiranje autotransportne organizacije od strane kupaca – putnika. izrada reda vožnje za putnički saobraćaj i za teretni saobraćaj prema potrebi. Služba bjezbjednosti u preduzećima drumskog saobraćaja ima slijedeće zadatke: .

tj. velike investicione opravke. Poslije isteka svake biletarske smjene. Za putnčki saobraćaj specifična je i služba kontrole prihoda koja izdaje prevozne isprave biletarima. udobnost. jer se uticaj organizacije ovih procesa odražava na organizaciju procesa saobraćaja. 4.u procesu saobraćaja. kvalitet opravki i kroz cijene opravke).podnošenje izvještaja. investiciono održavanje. komfor itd. odnosno smjene konduktera ili povratka sa linije međugradskog ili međunarodnog saobraćaja.2. odjeljenja službe i sl.1 Služba tekućeg održavanja Tekuće održavanje transportnih sredstava obuhvata redovno održavanje i povremene opravke koje nepredviđeno nastaju na transportnim sredstvima. tj.2 Služba održavanja vozila Organizacija održavanja transportnih sredstava predstavlja jednu od značajnih grupa operativne funkcije u preduzeću zbog većeg broja transportnih sredstava.kontrola kvaliteta transportne usluge (urednost. . sa isključivanjem vozila iz procesa saobraćaja. kontrola prihoda prima obračune prodatih karata od računopolagača i ubran novac. Kod svih transportnih sredstava razlikuju se dvije vrste održavanja i to: 1. 4. . Značaj organizacije službe održavanja je vešestruk.i izvan procesa saobraćaja. 2. odnosno mašinice za registar-kasama za poluautomatsko izdavanje karata. na bezbjednost saobraćaja i njegovu ekonomičnost.2. Svrha investicionog održavanja je da održi transportna sredstva za upotrebu u predviđenom vijeku trajanja: male investicione opravke.2. odnosno putnika u vozilo u putničkom saobraćaju. Tekuće održavanje može biti organizovano: . kondukterima i vozačima – kondukterima. .kontrola prihoda. . 4.2.2. srednje investicione opravke. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Služba kontrole obuhvata: . U zavisnosti od veličine i obima poslovanja preduzeća ove funkcije se organizuju u obliku poslovnih referata. 105 . Ovi uticaji mogu biti kroz dinamiku opravki (mora biti usklađena sa redom vožnje i tehničkim planom rada da ne remeti normalan proces saobraćaja. sigurnost. bez isključivanja vozila iz saobraćaja.2 Investiciono održavanje Investiciono održavanje obuhvata redovne opravke vozila prema tehničkim karakteristikama sredstava.kontrolu procesa rada u saobraćaju. tačnost.poduzimanje korektivnih mjera.). tekuće održavanje.

a pojedini poslovi kao što su pravni.postizanje što većeg stepena tehničke ispravnosti voznog parka. . obrazovanje kadrova. kadrovske.priprema materijala za organe upravljanja i njihova tijela.izrada plana kadrova i obezbjeđenje kadrova.obezbjeđenje sredstava preduzeća od požara. . 106 .vrši permanentne kontrole sa aspekta tehničkih nedostataka na transportnom sredstvu koje mogu dovesti u pitanje bezbjednost saobraćaja. . uništenja i sl.2. . .reklamiranje kod proizvođača..utvrđuje minimalne i maksimalne zalihe u magacinu. 4..vrši normiranje poslova održavanja i . ali treba težiti racionalizaciji. 4.ispitivanje stanja vozila u određenim uslovima eksploatacije. . Najvažniji zadaci ove grupe poslova su: . . . treba izvršiti kompjuterizaciju svih poslova gdje je to moguće kako bi dobili na brzini i kvalitetu rada.planira pripremu i kontrolu tekućeg i investicionog održavanja vozila.utvrđivanje najcjelishodnijeg sistema i tehnologije servisa – remonta vozila. Ovi poslovi mogu biti organizovani kao sektor. dinamici i vrstama sredstava. obezbjeđenje sredstava i slične poslove koji se obavljaju jedinstveno za cijelo preduzeće.kadrovski i administrativni poslovi. . . poplava. .higijensko–trehnička zaštita. . kadrovski i administrativni kao službe unutar sektora.2.narodna odbrana. .podnošenje izvještaja po pitanju tehničke ispravnosti vozila. Ove opravke mogu se planirati po obimu i strukturi.2.pravni i sudski poslovi.pruža i svu potrebnu pomoć kod svih tehničkih pitanja iz oblasti održavanja i nabavke vozila. . Organizacija ovih poslova zavisi od veličine preduzeća. .vrši propisivanje tehnoloških postupaka i predlaže nabavku rezervnih dijelova. .vrši nadzor nad primjenom tehničkih propisa.3 Grupa opštih poslova Grupa opštih poslova obuhvata sve administrativne. vrednovanje rada i dr. da službe efikasno obavljaju zadatke. Operativno–tehnička priprema obuhvata: . .izbor kadrova.društvena ishrana.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Transportna sredstva imaju propisane cikluse opravki na osnovu broja pređenih kilometara.3 Služba tehničke kontrole Tehnička kontrola obuhvata: .organizuje servisne službe za kadrove tehničkog održavanja vozila i druge pomoći za opravke vozila i pomoći na terenu. kao i precizno određivanje odgovornosti za svaki zadatak. krađe.kontrolu kvaliteta obavljenih opravki na vozilu prema utvrđenim standardima. Pored toga. . jer se vrše u određenom vremenskom razmaku. . .tehničku kontrolu procesa rada u održavanju vozila . pravne. arhiva.socijalno i zdravstveno staranje.

obračun i isplata plata prema važećim kolektivnim ugovorima. Planiranje je kao funkcija u preduzeću veoma značajna zbog društvenog značaja saobraćaja. analiza i dr. 107 . U zavisnosti od veličine preduzeća.obezbjeđenje potrebnih finansijski sredstava za normalno odvijanje procesa saobraćaja u skladu sa poslovnom politikom preduzeća. odnosno unapređenja rada vozila i veće rentabilnosti poslovanja. Zadaci planiranja u preduzeću drumskog saobraćaja su slijedeći: . Značaj finansijske funkcije se ogleda u obezbjeđenju sredstava za realizaciju procesa prevoza putnika i održavanje vozila. .evidencija.izrada finansijskih izvještaja. . Tu spada realizacija transportnih prihoda.poslovi finansijske kontrole. u okviru komercijalnog poslovanja dolaze i poslovi u vezi sa vođenjem tarifske politike.). kadrovska. pogonske energije za organizaciju procesa transporta i održavanje transpornih sredstva. organizacija i vođenje deviznog poslovanja.organizacija evidencije i obračuna. Ona predstavlja mjerilo korisnosti proizvodnje jer se prodajom omogućuje obnavljanje procesa proizvodnje. služba ili odjeljenje.plansko–analitički sektor za planiranje. sva plaćanja za nabavke.grupa poslova koje obuhvataju finansijske i računovodstvene zahtjeve. razvojna i dr. evaluaciju. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. pošto su poslovi prodaje veoma važni za sam proces transportovanja Komercijalna služba sarađuje sa ostalim funkcijama (istraživanjem.prikupljanje podataka neophodnih za izradu planova i analiza cjelokupnog poslovanja preduzeća. Funkcija planiranja smanjuje neizvjesnost i rizik u poslovanju. . . finansijska funkcija može biti organizovana kao sektor. u skladu sa zakonskim normama i propisima. Ova funkcija se organizuje kao posebna služba. održavanje transportnih sredstava. evidencija obračuna usluga. .obezbjeđenje i realizacija kredita. kao i iznalaženju racionalnih puteva ostvarenja predviđenih ciljeva. Pod prodajom u preduzećima dromskog saobraćaja podrzumijevaju se operativni poslovi vezani za realizaciju transportnih usluga. održavanje likvidnosti preduzeća. Najvažniji zadaci finansijske funkcije su: .. Planiranjem se predviđa funkcionisanje preduzeća u budućnosti na realnim pretpostavkama. u saradnji sa ostalim funkcijama u preduzeću (saobraćajna. .izrada svih vrsta planova: godišnjih. To su: . jer se realizacijom usluga obezbjeđuju sredstva za novu proizvodnju. Komercijalni poslovi u preduzećima drumskog saobraćaja obuhvataju nabavku i prodaju. . finansijska. Poslovi finansija i poslovi računovodstva najčešće su organizovani kao jedinstvena finansijsko–računovodstvena služba sa odgovarajućim odjeljenjima. .4 Ekonomski poslovi U preduzećima drumskog saobraćaja sadržajno po poslovima postoje četiri osnovne grupe poslova koje se organizaciono izdvajaju u posebne službe zavisno od veličine preduzeća. Pored toga. statistiku i analizu cjelokupnog poslovanja preduzeća. plasmanom i finansijskom funkcijom).finansiranje investicija. Nabavka obezbjeđuje pravovremenu i ekonomičnu nabavku materijala. komercijalna.komercijalni poslovi. omogućavanje u ekonomske strane poslovanja. . zvršnog računa. saobraćajem.planiranje finansijskih tokova saobraćaja. srednjoročnih i dugoročnih. . prethodi pripremi proizvodnje i poslovanju.predlaže mjere s ciljem povećanja produktivnosti.2. Ova služba vrši i odgovarajuće finansijske analize u provođenju plana i ostvarenje i ukazuje na karakteristična odstupanja na osnovu čega se preduzimaju odgovarajuće mjere.

priprema i formira dokumente za vršenje međunarodnog transporta. izrada planiranih pretpostavki. .permanentna (tekuća). čas rada vozila. finansijsko planiranje. analiza poslovanja. .izrađuje kalkulacije i priprema ponude za izvršenje usluga transporta .zaključuje ugovore sa klijentima i prati njihovo izvršenje . . .izrada plana i prodaje. U zavisnosti od veličine preduzeća. .vrši obračun i ispostavlja račune (faktura) za izvršenje transportne usluge i prati realizaciju tih računa .vođenje potrebne evidencije prijema. km.prijem materijala. Organizacija komercijalnog poslovanja razlikuje se u autotransportnim preduzećima zavisno od toga da li se bave prevozom putnika ili robe. 108 .evidencija korisnika transporta. izdavanja po količini.).preventivna. km sa teretom. .tarife. 4.1 Finansijska kontrola Radi obezbjeđenja izvršenja finansijske kontrole u duhu postojećih zakonskih i drugih važećih propisa. . . m3. u okviru ekonomskih poslova se organizuje finansijska kontrola poslovanja. . .naknadna (zavisna).planiranje i izvršenje nabavki na osnovu plana poslovanja preduzeća. planiranje proizvodnje transportne usluge. usavršavanje planske funkcije. finansijska kontrola se može organizovati kao: .4. sektor. . .izbor najpovoljnijeg dobavljača na osnovu tendera i Zakona o javnim nabavkama.kontaktiranje korisnika transporta. vrsti i vrijednosti. Komercijalna služba može biti sektor ili služba za posebne nabavke i prodaju koja se dalje može dijeliti prema prirodi posla na odjeljenje i grupe poslova.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - izrada potrebne dokumentacije relevantne za sagledavanje perspektive razvoja preduzeća (metodologija planiranja.2. razvoja nauke i tehnike i tehnologija funkcije planiranja može biti organizovana kao odjeljenje. Zadaci komercijalne službe su: .proučavanje tržišta. auto dani) . Prema načinu vršenja kontrolisanja. kao i od veličine preduzeća. tkm. razrada komponenata planova i dr. služba. Za potrebe zaključivanja konkretnih aranžmana i ugovora komercijalna služba obavlja slijedeće poslove: .zaključivanje ugovora o prevozu.izrađuje daljinar i tarife za transport po vrstama vozila i po raznim jedinicama transportne proizvodnje (t. kontrola prema ugovoru po kvalitetu i kvantitetu.kupoprodajne transakcije. informisanje organa upravljanja o izvršenju plana i predlaganje mjera za njegovu realizaciju. .fakturisanje.

saradnja sa istraživačkim institucijama okruženja i područja poslovanja i dr. isplati. marketing. Da bi se autotransportna preduzeća permanentno prilagođavala potrebama okruženja za transportnim uslugama. Razlikuju se interna kontrola.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Permanentna kontrola ima za cilj da se spriječi greške koje mogu nastati u knjiženju. obračunu. koju vrši odgovarajuće revizorsko preduzeće obavezno po završnom računu i u toku godine po potrebi. Dok istraživanje omogućuje preduzeću da bude u toku opšteg razvoja i naučno–tehničkog progresa i da obezbjeđuje svoj optimalni razvoj. 4. Istraživanje u saobraćaju se usmjerava na istraživanje transportne usluge. S obzirom na to da su funkcija istraživanja i razvoja međusobno povezane sa organizacionog aspekta predstavljaju cjelinu i jezgro u preduzeću koje će inicirati budući razvoj i može se organizovati u zavisnosti od konkretnog preduzeća kao pogon. Preduzeće je primorano da vrši analizu okruženja. koju obavlja služba kontrole. Finansijska kontrola ostvaruje se preko određenih revizija poslovanja preduzeća. a to su: . Iz uloge i značaja istraživanja i razvoja proističu i njihovi zadaci.praćenje i sticanje novih saznanja iz oblasti drumskog saobraćaja. 4. . i eksterna finansijska revizija. .poboljšanje kontrole. neophodno je da poslovnu i razvojnu politiku zasnivaju na merketing koncepciji.istraživanje tržišta.2. sektor. funkcija razvoja se praktično svodi na prilagođavanje funkcionisanja preduzeća okruženju. poslovnoinformacioni sistem.uvođenje savremenih sistema informisanja. .5 Integrativni poslovi U okviru integrativnih poslova sadržani su poslovi istraživanja i razvoja. . kao i efikasnije organizovanje saobraćajnog procesa. periodično ili godišnje po završnom računu. tehnološkog procesa i kadrova. menadžment i poslovi vezani za evropske integracije. zadatak funkcije istraživanja i razvoja je da omogući donošenje najpovoljnije odluke. Prema tome.2.6 Marketing U uslovima tržišnog poslovanja sa sve većom izraženom konkurencijom na domaćem i međunarodnom transportnom tržištu poslovanje autotransportnih preduzeća u prvi plan postavlja marketing kao jednu od najznačajnijih funkcija preduzeća.usavršavanje postojeće i uvođenje nove transportne usluge.razvijanje nove tehnologije transportnog procesa sopstvenim istraživanjem i razvojem. . Naknadno kontrolisanje ima za cilj da se preduzmu odgovarajuće mjere kako se utvrđeni nedostaci i greške ne bi više ponavljali. . Zadatak službe za istraživanje i razvoj je da prati savremena naučna tehnička dostignuća i da iznalazi puteve i načine efikasnijeg korišćenja tehnologija u cilju postizanja što boljih poslovnih efekata. novih transportnih sredstava. služba i sl. izučavajući pri tom šanse i ograničenja i da na bazi toga formuliše svoju poslovnu politiku i strategiju ostvarenja ciljeva svog poslovanja. U tom smislu preduzeća u drumskom saobraćaju svoju poslovnu politiku treba da baziraju na: 109 . Razvojna funkcija treba da definiše tekuću i buduću poslovnu politiku. Suština finansijske kontrole i revizije je da se finansijsko poslovanje obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima. finansijama. .usavršavanje i uvođenje nove organizacije i upravljanja transportnim procesom. na osnovu čega treba utvrditi optimalni razvoj preduzeća. Tekuće kontrolisanje vrši se u toku izvršenja poslovnih aktivnosti s ciljem da se one ostvare kako je predviđeno planom preduzeća.

računovodstveni informacioni sistem. Zadaci marketing funkcije u preduzećima drumskog saobraćaja treba da se zasnivaju na: . . . kategorija.usklađivanju realnih potreba preduzeća za transportnom uslugom po kvantitetu asortimanu i kvalitetu.obezbjeđenju transportnih usluga na principima brzine putovanja. . Informacioni sistem preduzeća naziva se poslovni informacioni sistem. a to su: .marketinški informacioni sistem. promjenama koje se dešavaju u zemljama Evropske unije.relacije kojima se uspostavljaju veze između različitih gravitacionih područja. a time i potrebama za transportnim uslugama u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. bezbjednosti saobraćaja.pravci . definisanju saobraćajne politike na osnovama politike Evropske unije. Da bi se tržište transportnih usluga potpuno definisalo. 4. služba ili odjeljenje. Poseban zadatak marketing službe je obezbjeđenje korištenja vozila. . a posebno u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. kvaliteta i tačnosti.7 Poslovni informacioni sistem U uslovima tržišnog poslovanja u kome vladaju neizvjesnost i rizik preduzeća drumskog saobraćaja ne mogu opstati bez ogdovarajućeg informacionog sistema. Iz toga proizilazi da je zadatak informacionog sistema prikupljanje. Kao jedna od veoma važnih funkcija u preduzećima drumskog saobraćaja ova funkcija se zavisno od veličine preduzeća može formirati kao sektor. tehnologije i transportnih sredstava. selekcija i obrada.utvrđivanju transportnih i ljudskih resursa za realizaciju transportnih usluga. 110 . smanjenja transportnih troškova i zaštiti životne sredine i očuvanje prostora. očekivanom razvoju. Da bi se to realizovalo potrebno je upoznavanje sa srednjoročnim planovima usluga i potencijalnih korisnika transportnih usluga. . tj. svrha prevoza). koja treba da se obavlja putem istraživanja transportnog tržišta. .gravitaciono područje u kome se formiraju izvori tražnja transportne usluge. uz neophodnu razradu reklamnih i propagandnih aktivnosti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - tržišnom konceptu poslovanja. neophodno je poznavanje njegovih bitnih komponenti.rad marketing službe na istraživanju tržišta obuhvata istraživanje i evidentiranje potreba za transport na određenom području u odvozu i dovozu. istraživanje potreba za specijalnim transportnim kapacitetima i razradu strategije nastupa na tržištu. To treba da dovede do povećanja obima rada preduzeća kao i uvođenja novih i savremenih transportnih usluga. izradu prognoze količine i vrste prevoza.kadrovski informacioni sistem. količine i vrste tereta (broj. stvaranje baze podataka i korištenje informacija. . S tim ciljem preduzeća svoje poslovanje i budući razvoj treba da baziraju na marketing koncepciji uzimajući u obzir i logitsičke principe.kolebanje tražnje za transport usluga u vremenu i prostoru.2. .obim i struktura traženja. prilagođavanja potrebama korisnika.menadžment informacioni sistem. .obezbjeđenju adekvatne organizacije preduzeća radi optimalnog korištenja transportnih sredstava. . na principu povećanja produktivnosti i realnijeg korištenja transportnih sredstava i ljudskih resursa. U suštini informacioni sistem sastoji se od slijedećih podsistema: . liberalizaciji transportnog tržišta.

− pouzdano praćenje svih procesa rada (prevoznog procesa. . Polazeći od djelatnosti preduzeća u drumskom saobraćaju. robe i učinaka i cijena usluga i dr. tako i u prevozu tereta. − poboljšanje koordinacije svih poslova preduzeća.povećanju obima i kvaliteta usluga. menadžment voznog parka. . . precedura. kompjutera i programa. − povećanje efikasnosti operativnog osoblja. Međutim. automatski autoputevi i dr. . snižavanje vremena utovara i istovara). proizvodnji novih transportnih sredstava i opreme. − uspostavljanje optimalnog sistema prevoznog procesa. − praćanje putnika. − uspostavu jedinstvenog informacionog sistema kompatibilnog sa okruženjem.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Informacioni sistem koji uključuje kompjuter sastoji se od pet komponenti: ljudi. − jednostavnija izrada rasporeda prevoznih sredstava i operativnog osoblja. tabele. vođenje kadrovske politike. održavanje voznog parka. optimizacija izbora prevoznog puta vozila moguća je samo putem računara.realizaciji propisanih faza prevoznog procesa. − povećanje sigurnosti vožnje. proizilaze i zadaci poslovnoinformacionog sistema: − podizanje kvaliteta upravljanja prevoznim sredstvima. kod dispečerske službe. Informacijom u poslovanju drumskog saobraćaja mogu se postići povoljni učinci u: . Primjena računara je moguća kod svih funkcija autotransportne organizacije. − veća uspješnost u poslovanju (smanjenje praznih vožnji.iskorištenosti kapaciteta.rasporedu prevoznih sredstava i operativnog osoblja. Kompjuter može da prezentira informacije. . Svaka od službi iz šeme organizacije preduzeća treba da je terminalom povezana sa računskim centrom i da putem odabranih programa omogući dnevno dobijanje svih neophodnih informacija iz 111 . . − kontrola rada čitavog voznog parka. . . izvještaje. informacije za učesnike u saobraćaju. najveći doprinos poslovanju preduzeća sada i u budućnosti daće primjena informaciono–upravljačkih tehnologija. računovodstvene politike). Tako na primjer.racionalizaciji potrošnje energenata. sistem za daljinsko upravljanje i plaćanje. analiza rada osoblja. grafikon raznih formatizovanih izvještaja. ako se voznim parkom opslužuje veliki broj primalaca malokoličinskih pošiljki na teritorij nekog grada.u održavanju vozila uspostavljanjem optimalnog sistema održavanja. Osnovna težnja svih preduzeća koja se bave prevozom putnika i robe u grani saobraćaja se svodi na: − uspostavljanje informacionog sistema na nivou svih elemenata tehnologije drumskog saobraćaja kako prevoza putnika. − uspostavljanje optimalnog sistema održavanja. Tu spadaju aktivnosti kao što su: bezbjednost na putu. podataka.povećanju sigurnosti.razvoju novih transportnih tehnologija (utovara i istovara i skladištenja).smanjenju troškova. − dobijanje svih eksploataciono–tehničkih pokazatelja rada voznog parka. menadžment u saobraćaju.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ procesa prevoza putnika ili prevoza tereta. saobraćajne opreme i kontrolu bezbjednosti saobraćaja. Osnovna preokupacija menadžmenta je da se pažnja menadžera usmjeri na rješavanje ključnih problema. Poslovni informacioni sistem se u autotransportnim preduzećima formira kao posebna cjelina koja putem informacija povezuje sve dijelove preduzeća putem dobijanja i davanja informacija.9 Služba za evropske integracije Služba za evropske integracije i harmonizaciju propisa ima zadatak da analizira propise i uslove obavljanja prevoza povezivanjem sa sličnim službama u okruženju i regionu. Menadžmentu u radu pomaže i tehnička kontrola koja u preduzećima drumskog saobraćaja obuhvata kontrolu procesa rada. rukovođenja i kontroliranja stvori višak i poveća produktivnost. Kada se posmatra autosaobraćajno preduzeće. a da se oslobode manje važnih. menadžment predstavlja proces oblikovanja i održavanja u okruženju u kojem pojedinci radeći zajedno u skupinama efikasno ostvaruju odobrene ciljeve. tranzicijski procesi. To podrazumijeva pitanja adekvatnog informacionog sistema i upravljanja informacijama. Na osnovu finansijskih izvještaja može da izmijeni rezultat poslovanja preduzeća kao što su profitabilnost. onda je osnovni zadatak menadžmenta da obezbijedi efikasno poslovanje preduzeća. tako i na nivou njegovih pojedinih dijelova. djelotvornost i efikasnost. transportnih sredstava. što zavisi od veličine i složenosti poslovanja preduzeća. kadrovskog upravljanja. Može se reći da finansijsko poslovanje preduzeća predstavlja osnovnu pretpostavku ukupnog poslovanja i budućeg razvoja. Može biti kao sektor. likvidnost. tržišno poslovanje.2. Pri donošenju odgovarajućih odluka menadžeri moraju da znaju da djeluju u složenom okruženju. fiskalna i poreska politika. jeftinu i kvalitetnu uslugu. Poseban aspekt informacionog sistema odnosi se na kvalitetno planiranje svih aspekata rada preduzeća i povećanje rezultata rada i brže reagovanje na zahtjeve tržišta sa konačnim ciljem da preduzeće brzo i uspješnije posluje. To potvrđuje da je osnovna svrha upravljanja da se putem menadžmentskih funkcija planiranja.2. organizovanja. a posebno potrebe korisnika prevoza. menadžment treba da obezbijedi efikasno kontrolisanje cjelokupnog poslovanja. Za jednog menadžera je od posebne važnosti finansijska kontrola u preduzeću preko periodičnog obračuna i završnog računa. upravljačko i operativno poslovanje preduzeća. Sve to doprinosi da povećanje pojedinačne i ukupne kvantifikacije učinaka svakog učesnika u prevozu i transportnom procesu. služba ili odjeljenje. Da bi to ostvario. To zahtijeva od menadžmenta da poznaju vanjsko ekonomsko okruženje. U drumskom saobraćaju to su konkurencija. a korisnik dobije brzu. izvršenje i kontrolisanje preduzeća. Na osnovu toga procjenjuje se finansijsko. Tome doprinosi permanentna kontrola menadžmenta kada je u pitanju izvršenje plana kako na nivou preduzeća. − tehničke i − kontrola menadžmenta. kvalitet obavljanja poslova i mnogi drugi. jer ona treba da omogući menadžmentu efikasno planiranje. Za to je menadžment informisanja važna karika. Promjene koje se dešavaju u zemljama Evropske unije i zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope pogoduju rastu 112 . 4. 4. Poseban zadatak menadžmenta je da putem kontrole procijeni cjelokupan rad menadžmenta. a ono se ostvaruje pomoću raznih mjera kao što su: − finansijske.8 Menadžment Prema definiciji.

sticanje prihoda i troenje sredstava.aktivno uključi zaposlene u promoviranje na poduzetan način razmišljanja i djelovanja. ljudske resurse. 113 . Da bi informacioni sistem preduzeća koje se naziva poslovni informacioni sistem mogao efikasno djelovati. čime će dovesti do povećanja tražnje za međunarodnim transportnim uslugama. Interne informacije i komunikacije su još važnije kada se radi o projektovanju dalekosežnih promjena ili prevencije krize i upravljanja. potpune i transparentne. propisati vremenske intervale i sredstva za prenos informacija pojedinim korisnicima. tačne. Danas se napredno preduzeće ne može ni zamisliti bez kvalitetnih. što rezultira uvođenje tendera za ugovore o javnom prevozu. neophodno je propisati određene principe. Osnovni cilj sistema internih informacija i komunikacije je da: . može se reći da informacija predstavlja skup relevantnih podataka. Najznačajnije informacije u preduzeću odnose se na upravljanje sredstvima. Direktiva se odnosi na kompanije sa najmanje 50 zaposlenih i podružnice sa minimalno 20 zaposlenih.stvori mjesto za dijalog i uspostavi uzajamni kontakt. dobiti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ međunarodne razmjene. da razvoj usmjere prema potrebama koje nameće novi koncept transportne politike u zemljama Evropske unije i zemljama Centralne i Istočne Evrope. šema i tabela o datoj pojavi u preduzeću i van njega.10 Služba za interne komunikacije U većini preduzeća drumskog saobraćaja uvodi se otvorenost i autentičnost u internim komunikacijama kako bi se podsticao menadžment i zaposleni stavili u položaj u kojem mogu preuzeti odgovornost i obaveze i da aktivno učestvuju u promjeni upravljanja s ciljem njihove veće motivacije u radu. . brzih i redovnih informacija.2. saopštenja. . izvještaja. sadržaj. plate.informira sve zaposlene dovoljno rano. Značaj informacija sve više raste ukoliko rastu neizvjesnosti i rizik. Kada se govori o preduzeću. 4. ekonomičnosti i rentabilnosti. Iz toga proizilazi da služba za evropske integracije treba da doprinese preduzećima drumskog saobraćaja da svoje poslovanje prilagode tržišnim uslovima poslovanja. Pod informisanjem u internom smislu podrazumijeva se razmjena određenih poruka koje davalac informacije upućuje primaocu kao novo saznanje u obliku obavijesti. planiranje tekućeg poslovanja i planiranje dugoročnog razvoja. što posebno karakteriše zemlje u tranziciji. Iz ovoga proizilazi da sistem internih komunikacija mora obuhvatiti sve zaposlene kako bi ih stavila u položaj u kojem mogu preuzeti odgovornost. Informacije moraju biti aktuelne. Otvorenost i autentičnost u internim komunikacijama postaju neophodni kao rezultat promjena sa kojima se suočavaju transportni operatori u kontekstu promjena zakonskog i ekonomskog okruženja kao što su konkurencija i liberalizacija. blagovremene. grupisati informacije po korisnicima. razumljive. u redovnim intervalima i na sveobuhvatan i pošten način. liberalizaciji transportnog tržišta. izvještaja. godine prema kojoj su zaposleni u državama članicama EU zakonski ovlašteni da budu na vrijeme informisani o velikim poslovnim odlukama ili namjerama. O značaju internih informacija govori i direktiva Evropskog parlamenta iz februara 2002. u prvom redu tranzitnim saobraćajem namećući potrebu za uključivanjem u evropske integracije i praćenje propisa iz ove oblasti i usaglašavanjem domaćih propisa sa međunarodnim propisima kako bi preduzeća mogla na vrijeme formiratu svoju novu poslovnu i razvojnu filozofiju poslovanja prilagođenu novim propisima na transportnom tržištu. podataka u cilju izvršenja određene aktivnosti. preuzeti obaveze i aktivno učestvovati u primjeniupravljanja i služe kao efikasno sredstvo za povećanje produktivnosti.

kod uvođenja i izmjena reda vožnje i drugih strateških promjena. Komunikacije se kreću u dva pravca: od vrha na dno i od dna ka vrhu. u okviru službe za informisanje.Radioničke diskusije – mali sastanci sa zaposlenim. izgradi povjerenje. . ključne indikatore performansi. Unutar kompanije istraživački pristup se oživljava identificiranjem uspjeha i promašaja svakog mjeseca. Ovi poslovi mogu se organizovati u okviru posebnih službi ili odjeljenja. interaktivne ankete i različite forume za diskusije posvećene aktuelnim pitanjima. Intranet forumima za raspravu i temeljitim istraživanjima.Mjesečni magazin koji donosi sve informacije o kompaniji. okrugli stolovi. Informacije koje se danas koriste u internim komunikacijama su: . procjenom za i protiv. . umjesto da zaposleni kontaktiraju s lokalnim novinama.Interni događaji – prezentacije.se – kaže. razvije i ojača usredotočenost kompanije na klijente kako bi se utjecalo na njihove odluke. kao što su radnički magazini i forumi. oslobođeni su svake cenzure. . . 114 .Info-obilazak – članovi menadžmenta su na raspolaganju zaposlenim na radnom mjestu. što stvara razočaranost i stav radi samo – ono – što – ti . Sistem internih informacija i komunikacija može značajno da doprinese i kod uspostavljanja nove i uspješne šeme nagrađivanja zaposlenih. pomogne da se podstakne korporacijska kultura. Svi instrumenti komunikacije. .«Online» platforme za informisanje koje donose novosti. .Fax i e–mail usluge – najvažnije vijesti iz preduzeća šalju se e – mailom direktno na sve kompjutere ili se šalju faksom u kancelariju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - poveća svijest o važnosti komunikacija kako bi se postiglo jednoglasno djelovanje koje započinje unutar kompanije. Ovim sistemskim pristupom i internim komunikacijama bi se otklonile mnoge slabosti koje negativno djeluju na raspoloženje među zaposlenim zbog toga što je usmena informacija prepuštena na milost pojedincima. provođenjem anketa o mišljenju ili raspoloženju radnika. gdje se daju savjeti i smjernice zaposlenim o određenim pitanjima iz poslovanja i radnim i životnim situacijama.Info-komunikacija na displeju sobama za odmor ili društvenim prostorijama. talk show programi u vezi sa specifičnim pitanjima razvoja preduzeća i pojedinih projekata ili inovacijama. što zavisi od veličine i djelatnosti preduzeća.

poslovne izvrsnosti (Business Excellence). Procesi vrhovne uprave Ulazi Proizvodni (glavni) procesi Izlazi Korisnici kupci i druge zainteresirane strane Logistički procesi Korisnici kupci i druge zainteresirane strane Sl. NOVI PRISTUP U PROJEKTOVANJU MODELA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA SA TEŽIŠTEM NA UPRAVLJANJE KVALITETOM U PREDUZEĆIMA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 5.1 POLAZNE POSTAVKE NOVIH ORGANIZACIONIH OBLIKA SA ASPEKTA CILJEVA KVALITETA Savremeni razvoj poslovanja traži stalno prilagođavanje novim zahtjevima. izgradnja. Svrha čitave filozofije pristupa procesima je takvo projektovanje. sigurnošću. Ciljevi se moraju periodično ispunjavati. Svi zaposleni trebaju da doprinesu ispunjavanju ciljeva kvalitete. koje pretvara ulazne veličine u izlazne». trenutnih performansi proizvodnje usluge i procesa i stepena zadovoljavanja svih zainteresovanih strana korisnika. 115 . Objedinjavanjem funkcije integralnog i procesnog upravljanja kvalitetom sa zaštitom okoliša. 34 Sistem upravljanja kvalitetom Na osnovu ovog šematskog prikaza može se reći da je proces «skup aktivnosti koje se međusobno povezane ili su u međudjelovanju. kao i povezivanje različitih sistema u jedinstvenu cjelinu. Sl. zahtijeva se: 1. Indentificiranje procesa potrebnih za upravljanje sistemom kvaliteta i njihove aplikacije unutar cijele organizacije. Ciljeve treba definisati za sve nivoe organizacije s utvrđenom odgovornošću za njihovo postizanje. Koristeći Shewhartov ciklus. Karakteristike novih organizacionih oblika odražavaju sadašnje i buduće potrebe organizacije i tržišta na kojem se pojavljuju. vođenje i upravljanje procesima u organizaciji koji će davati optimalnu kvalitetu proizvoda i usluga uz minimum troškova. i prema potrebama mijenjati. odnosno Demingov PDCA krug. što je uslov za uključivanje i opstanak na tržištu. finansijskim kontrolisanjem i informatikom teži se dobijanju optimalne podrške upravljanju osnovnim procesima preduzeća i kao krajni cilj postizanje tzv. Procesni pristup organizovanja preduzeća u kome je uključen sistem upravljanja kvalitetom može se predstaviti najednostavnije šematski. 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. davaoca i društva. Određivanje veličine (sekvence) i interakcija između procesa. 34. U prvi plan se postavlja pitanje upravljanja kvalitetom. Treba polaziti od rezultata i ocjena od strane uprave.

Polazeći od navedenih principa upravljanja kvalitetom procesima organizacije. Izbor kriterija i metoda koji istodobno osiguravaju učinkovito djelovanje 4. Uključivanje cjelokupnog osoblja organizacije. uključujući i one koji su potrebni za zadovoljavanje zahtjeva korisnika. Principi su rezultat višegodišnjih iskustava rada uprave u najuspješnijim organizacijama širom svijeta i predstavljaju nužan preduslov kod primjene procesnog pristupa. kao i od integracije osnovnih logističkih sistema vezanih sa kvalitetom. prema postrebi. prvenstveno dobro poznavanje njegovih želja. unapređenja poslovanja. 5. uključujući stalno poboljšanje sistema. nadzor i analiziranje procesa. Namjena norme ISO 9004:2000 je ostvarivanje stalnog poboljšanja procesa pružanja usluge koje je mjerljivo zadovoljstvom od strane svih zainteresovanih strana. mijenjati. kao i dokazivanjem usklađenosti sa zahtjevima korisnika i zahtjevima propisa. Stalna poboljšanja na svim nivoima. menadžment mora obavezno poštovati i osam načela upravljanja kvalitetom: 1. finansijskog jačanja i stalnog poboljšanja. Ciljevi kvaliteta moraju biti mjerljivi i u skladu s politikom kvaliteta. 4. funkcijama i procesima organizacije. 7. Ciljeve treba definisati za sve nivoe organizacije s utvrđenom odgovornošću za njihovo postizanje te ih jasno prenijeti svim relevantnim osobama. Vođenje. Jedan od mogućih oblika organizacije novog sistema organizovanja upravljanja kvalitetom i procesima u preduzećima drumskog saobraćaja je dat na slijedećoj šemi: ISO 9001:2000 . Poštovanje navedenih osam principa osigurava višestruku uzajamnu uspješnost u bilo kojoj organizaciji: s jedne strane se nalazi respektabilno rukovodstvo koje transparentno obavlja svoj rad. Svi zaposleni trebada doprinesu ispunjavanju ciljeva kvaliteta. 6. Procesni pristup prema zahtjevima procesnog menadžmenta i modela. 5. Ugrađivanje svega što je potrebno za postizanje planiranih rezultata i stalno poboljšanje tih procesa. Osiguranje potrebnih resursa i informacija koje omogućavaju nadzor i korekcije tih procesa. 3. 8. 6.Šta se mora! - ISO 9004:2000 . Uzajamni partnerski odnosi sa svim učesnicima vanjskih i unutrašnjih procesa. odnosno korektno. 2. U praktičnoj primjeni procesnog modela organizacije preduzeća. Usmjerenje na korisnika.Kako treba realizovati i stalno poboljšavati! - Konzistentni (usklađeni) par Sl. 27 Upravljanje kvalitetom 116 . a s druge svjesni radnici koji dobro znaju kako i zašto rade.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. prije svega kupaca i / ili korisnika. Sistemski pristup upravljanju gdje se skladno ujedinjuju hijerarhija i procesi organizacije. može se primijeniti u bilo kojoj organizaciji. Odlučivanje na osnovi činjenica je jedini oblik korektnog donošenja odluke. jasno i odlučno vođenje organizacije. Mjerenje. Ciljevi se moraju periodično ispitivati i. Namjena norme ISO 9001:2000 je specificiranje zahtjeva za sistem upravljanja organizacijom kada organizacija: a) Mora pokazati sposobnost kontinuiranog osiguranja proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve korisnika i svih odgovarajućih propisa i b) Ima za cilj povećanje zadovoljstva korisnika efikasnom primjenom sistema. Uprava mora osigurati da se na bitnim funkcijama i nivoima unutar organizacije utvrde ciljevi kvalitete.

savjetnika i trenera te u prvoj liniji rukovođenja kao direktor službe kavliteta. harmonizacije i standardizacije. sigurnošću. Određivanje veličine (sekvence) i interakcija između procesa. značaja i vrijednosti pojedinih preduzeća.vlasnicima/dioničarima. 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Rukovodilac sistema upravljanja kvalitetom u organizaciji dobija dvostruku ulogu: u štabu direktora kao menadžer kvaliteta. 14 Plan (planiraj). pet zainteresovanih strana. . Izbor kriterija i metoda koji istovremeno osiguravaju efikasno djelovanje i kontrolu tih procesa. zahtijeva se: 1.dobavljačima. Pored ispunjenja zahtjeva kupaca neophodno je voditi računa i o drugim interesnim partnerima: . strategiju preduzeća i teži da zadovolji tzv. 4. . Konceptom transportne politike koji polazi od procesa tranzicije. Osiguranje potrebnih resursa i informacija koje omogućavaju nadzor i korekcije tih procesa. ciljeve i 5. . Koristeći Demingov krug PDCA14. 2. vođenje i upravljanje procesima u organizaciji koji će davati optimalan kvalitet usluga i proizvoda uz minimalne troškove. 4. .korisnicima. 2. Mjerenje nadzor i analiziranje procesa. Ugrađivanje svega što je potrebno za postizanje planiranih rezultata i istovremeno poboljšanje tih procesa. Struktura i obim pojedinih sektora i službi u procesnoj organizaciji zavisit će od veličine.uposlenicima. Po pravilu to je dokument koji sadrži pet pojmova: 1. Objedinjavanjem funkcije integralnog i procesnog upravljanja kvalitetom sa zaštitom okoliša. finansijskom kontrolom i informatikom teži se dobivanju optimalne podrške upravljanju osnovnim procesima firme i krajnjem cilju postizanju takozvane poslovne izvrsnosti «Business Excellence». nameće se potreba definisanja organizacijske strukture u preduzećima drumskog transporta na osnovama procesnog pristupa i sistema upravljanja kvalitetom. 6. politiku.društvu / okolini. Filozofija pristupa procesima je takvo projektovanje. Politika kvaliteta organizacije postaje osnovni (bazni) dokument poslovanja. viziju. Do (uradi). 3. Identifikacija procesa potrebnih za upravljanjem sistemom kvaliteta i njihova primjena unutar cijele organizaciji. misiju. Check (provjeri) i Act (djeluj) 117 . 5. privatizacije i transportne operacije i regulacije zasnovane na evropskim normama. izgradnja.

Nezadovoljavajuća organizacija procesa je jedan od glavnih uzroka za niži kvalitet. pored ovih osnovnih orijentacija. već svjesno povezuje relevantne procese dobavljača i kupaca. TQM se izgrađuje na shvaćanju kvalitete s orijentacijom na kupce. Treba imati u vidu sve relevantne interesne grupe okoline (životna sredina. Orijentisanost na procese se ne završava na granicama firme. društvo. − društva (okoline). − dobavljača. 36 Strateška kontrolna petlja 118 . Razvoj organizacije firme na osnovi važnih procesa. važne elemente u načinu razmišljanja o TQM-u. Unutar samog preduzeća živi se prema principu orijentacije na kupce i dobavljače. Orijentacija na kupce / korisnike Usmjeravanje aktivnosti preduzeća na želje korisnika. Orijentisanost na proces Orijentisanost na okolinu Orijentisanost na ostvarenje ciljeva i postizanje rezultata Interesne grupe Vođe Politika & Strategija Konkurencija (Poslovni) rezultati Ključni pokazatelji Ključni procesi Sl.) koje su u vezi s firmom. Izražena orijentisanost na ostvarenje ciljeva i postizanje rezultata predstavlja bitne zahtjeve u TQM-u. konkurenti itd. − vlasnika / dioničara. Spremnost za inovacije kao i stalno poboljšanje predstavljaju. − zaposlenih. Visok značaj stručnog timskog rada u svim odjelima s ciljem da se projekti optimalno provedu u praksi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.2 UPRAVLJANJE POTPUNOM KVALITETOM (TQM) 5.1 Osnovna orijentacija TQM-a TQM je usmjeren na očekivanja značajnih interesnih grupa preduzeća: − kupaca / korisnika. Optimizacija svih procesa po svim funkcijama. Zaposleni bi trebali samostalno razmišljati i djelovati. kao i postupati u radu motivirano i ciljano.2. a odgovarajući odjek nalazi u svim modelima ocjenjivanja za nagrade za TQM.

preuzima od koncepta marketing menadžmenta osnovnu ideju i upravljanje preduzećem s orijentacijom na kupce. U odnosu na primjenu principa orijentisanosti na kupce / korisnike. doduše.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. kao i dosljedna orijentacija preduzeća na zahtjeve tržišta. u preduzeću je važno koristiti saznanja i specifična znanja iz područja marketinga koja se odnose na kupce i tržište. kvalitet je osnovni zadatak upravljanja. U ovom trenutku. kao i zahtjev za razvijanje potrebnih resursa. U skladu s pokretom za kvalitet često čak i nedostaje svijest o postojanju ovih nedostataka. Konkretni doprinosi marketinga TQM-u Do sada se u okviru TQM-a samo djelimično koristilo znanje o marketingu. TQM ukazuje i na to kako se ova ideja ostvaruje. kako interno. tako i eksterno. ispitivanje (otkrivanje grešaka. Na taj način povezivanje postojećih marketinških aktivnosti i snažnija integracija zadataka marketinga u procesu izrade proizvoda postaju jedan od bitnijih zadataka u okviru TQM-a. marketingu umnogome nedostaje svijest o tome da se uz pomoć TQM-a provodi koncept koji integrira i dalje razvija koncepciju marketinga. Oba koncepta polažu pravo na to da budu «filozofija preduzeća».) 1 3 Vođenje u TQM-u (kriteriji za nagradu kvaliteta) Kontrola kvaliteta. Iz toga rezultira visok stepen upravljanja kadrovima i koordinacija unutar preduzeća.2. TQM i koncept marketing – menadžmenta se umnogome poklapaju. 119 . 37 Uzajamno djelovanje tehnika i stava zaposlenih prema sistemu kvaliteta 5. međutim. Centralne orijentacijske tačke oba koncepta su očekivanja i potrebe kupaca. U prvom planu se nalazi prevladavanje funkcionalnog posmatranja. međutim.3 TQM I MARKETING Po TQM-u. TQM. Filozofija kvaliteta (Deming Juran. razvrstavanje) 2 Sistem kvaliteta Norme ISO 9000 Stav o upravljanju kvalitetom Tehnika sistema kvaliteta Sl. kao i lični stavovi zaposlenih u pogledu smislenosti primjene TQM-a. Jednako važno kao i dobro strukturiran i funkcionalan sistem upravljanja kvalitetom su volja i primjer uprave.2 Međusobno djelovanje tehnika i stava zaposlenih prema sistemu kvaliteta Uspjeh programa TQM-a zasniva se na tijesnoj vezi između tehnika i stava zaposlenih prema tehnici. više od toga. Orijentisanost na kupce / korisnike predstavlja jedan od temelja u ispunjenju ovog zadatka upravljanja. itd.

1 Razvoj marketinških strategija i marketinškog pozicioniranja Razvoj marketinških strategija i pozicioniranja bitan je preduslov za upravljanje kvalitetom. Jedva da se i koriste raspoloživa saznanja iz marketinga o anketama i ekonomičnom ocjenjivanju putem ankete. metoda i pomoćnih sredstava koji se primjenjuju u okviru TQM-a. 120 .3. metoda i alata na osnovu već prikazanih osnovnih stavova.3 Primjena marketinških sredstava za formiranje stava zaposlenih u firmi s orijentacijom na kvalitet Internom marketingu s orijentacijom na zaposlene raste značaj u pogledu utjecaja na stavove zaposlenih.3. Veoma ograničeno se provode i primjenjuju ostali oblici dijaloga s kupcima (korisnicima). njihovu motivaciju i ponašanje. posebno u pogledu složenih projekata s visokim učešćem pružanja usluga. 5. 5. Slijedeća ilustracija kroz skraćenice daje pregled osnova.2 Identificiranje očekivanja i potreba koa i sagledavanje kvaliteta primjenom metode istraživanja tržišta Potoje mnoge nepoznanice i nedostaci vezani za primjenu mjerenja kvaliteta prepoznate od strane kupca. može profitirati po pitanju orijetisanosti na kupce koristeći metode i iskustva u marketingu. savjetovanje kupaca (customer advisory boards) i sl. u svakom slučaju. Totalno upravljanje kvalitetom. Isto tako. 5. Tradicionalnim menadžerima umnogome nedostaje promišljanje o interesnim grupama i o odgovarajućem pozicioniranju firme. rijetko se koriste pomoćna sredstva podrške «orijentisanosti na interne kupce» kao zahtjev TQM-a. 5. strategija. kao preduslov za razvoj i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U nastavku će biti riječi o nekim djelatnostima u kojima TQM izvlači posebnu korist iz stečenih saznanja i iskustava koja se primjenjuju u marketingu. kao što su sistem reklamacija. nikakav revolucionarni koncept upravljanja s porpuno novim elementima. već predstavlja primjenu poznatih struktura.4 TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM TQM nije. kao i veze između rezultata anketiranja i mjerenja poboljšanja.3. dakle.

Oblici organizacije se mogu klasifikovati u slijedeće grupe: 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kontrolne karte za upravljanje procesom Eksperimaentalni dizajn (Taguchi. Najjednostavniji i najčešći oblik je sopstveno privatno preduzeće. 2. Sve profite pojedinac zadržava kao lična primanja i na njih se primjenjuju uobičajene poreske stope na dobit 121 . odgovornosti prema trećim licima. Odluke u vezi s poslovanjem firme su stvar pojedinca koji sam pred sobom odgovara za njene rezultate. Individualno privredno preduzeće. 5. Isto tako svaki model ima svoje prednosti i nedostatke sa aspekta kontrole. proizvod / uslugu koji se može prodati na tržištu i dovoljno kapitala za pokretanje firme. Akcionarsko društvo. Svaki od ovih modela organizovanja ima svoju specifičnost sa stanovišta osnivanja. Pojedinac posjeduje i vodi firmu. Društvo sa ograničenom odgovornošću. 38 TQM usmjereni način razmišljanja i djelovanja 6. Shainin) Statistika Statistička kontrola procesa Analiza i poboljšanje procesa Just in Time Edukacija Deming (14 bodova) Normizacija FIMEA Ishikawa (CWQC) TPM Totalno produktivno održavanje Kontinuirano poboljšanje (Kalzen) Upravljanje projektom Timski rad na projektima TGM usmjereni način razmišljanja i djelovanja Crosby (0-Fehler) Upravljanje zaštitom okoline Bench marking Planiranje mašinskih resursa Funkcija gubitka Feigenbaum (interirani QC) Upravljanje kvalitetom po Juranu Audit Simultani inženjering Kružioci kvaliteta Sposobnost procesa i kontrole AQI godišnje poboljšanje kvaliteta Poka Yoke 7 alata za analizu Raspoređivanje funkcija kvaliteta 7 alata za upravljanje Sl. U tržišnoj privredi. primjenjuju se različiti modeli organizovanja preduzeća. finansiranja i odgovornosti. u drumskom saobraćaju postoji više oblika poslovno organizovanih preduzeća. načinu upravljanja i dr. Javna preduzeća. kao i u zemljama u tranziciji. Pokretanje individualnog (sopstvenog) privatnog preduzeća zahtijeva inicijativu. 3. Ortačko (partnersko) društvo. pribavljanja kapitala. ORGANIZACIONI OBLICI PREDUZEĆA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U BiH Prema zakonskoj formi organizovanja. 4.

Najveći broj preduzeća u drumskom saobraćaju u BiH ima oblik samostalnog privatnog preduzeća kako u oblasti prevoza robe. Otuda i naziv ograničena odgovornost. U ovakvom obliku partnerstva samo je generalni partner potpuno odgovoran za poslovne obaveze. Po pravilu akcionarsko društvo osniva više osnivača.o. Društvo sa ograničenom odgovornošću je privredno društvo i razlikuje se od akcionarskog društva jer nema akcija. Međutim. Kao i kod individualnog privatnog preduzeća. Nesporazumi između ortaka na ovom planu. pod zajedničkom firmom. tako da članovi društva snose rizik do visine svog uloga. najčešće vode u neefikasno poslovanje. ulagači mogu prenositi i prodavati svoje uloge između sebe. Akcionarsko društvo je u suštini privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica. jer se za širenje poslovanja preduzeća oslanja prvenstveno na lična sredstva i zajmove. pri čemu postojeći ulagači najčešće imaju pravo preče kupovine novih udjela. Drugim riječima. tako i putnika. ostaju mala po obimu ili se razvijaju u veće poslovne sisteme. U praksi velika disperzija akcija (veliki broj pojedinaca sa relativno malim paketom akcija) uglavnom utiče na to da prosječan akcionar ima veoma mali utjecaj na menadžment. imaju odgovornost koja se proteže samo na njihovu imovinu u preduzeću. Preduzeća su osnovana ili kupovinom društvenih preduzeća na tenderu za certifikate ili novčana sredstva ili kao nova preduzeća u skladu sa zakonskim propisim. način donošenja odluka i izbora organa društva (nadzorni odbor. Ova preduzeća se brzo osnivaju. pri čemu članovi društva imaju preče kupovine. korporacijama najčešće rukovode menadžerski timovi što uzrokuje razdvajanje vlasništva od upravljanja. da glasaju srazmjerno broju svojih akcija prilikom izbora menadžerskog tima koji vodi korporaciju. ukoliko neko želi da ih proda pojedincu izvan društva. Društvo se osniva ugovorom i mora imati svoj statut kojim se regulišu predmet poslovanja. pri čemu se broj glasova kojim pojedinačni ulagač raspolaže najčešće srazmjeran njegovom ulogu. što nije slučaj kod akcionarskog društva. radi obavljanja određene djelatnosti čija je osnovna glavnica unaprijed definisana i podijeljena na akcije određene nominalne vrijednosti. U skladu sa tim. poznati pod nazivom ograničeni partneri.o. već postoje ulozi i ne mogu se prenositi niti koristiti u berzanskim agencijama. radi se o preduzeću sa potpunom odgovornošću. U tom slučaju društvo se naziva jedno personalno akcionarsko društvo. sve gubitke snosi pojedinac koji je za dugove odgovoran svom svojom imovinom. što predstavlja sastavni dio imovine preduzeća. Drugi partneri. Uz sve prednosti ovog oblika poslovanja. ostali su dužni da izmire njegove obaveze i po cijenu sopstvene imovine. ali i brzo propadaju.) i druge najvažnije stvari vezane za poslovanje društva. Vlasnici akcionarskog društva su akcionari. Više pojedinaca učestvuje u njegovom osnivanju na ugovornoj osnovi kojom se definišu obaveze ortaka. a preduzeće odgovara do visine svoje imovine. Postojanje ograničenog partnerstva neutrališe u izvjesnoj mjeri ove nedostatke. Vlasništvo akcija daje pravo vlasnicima da kontrolišu rad korporacije. direktor i itd. To znači da 122 . ortaci snose neograničenu odgovornost za obaveze preduzeća. Ulozi se mogu razlikovati. ukupan iznos uloženog kapitala. ali se u tom slučaju mora mijenjati ugovor o osnivanju. Ukoliko firma ne posluje profitabilno. ali u većini velikih korporacija ima ih toliko da ne mogu svi da učestvuju u donošenju poslovnih odluka. Partneri mogu rukovoditi preduzećem sami ili angažovati menadžera da to čini. Isto tako. individualno privatno preduzeće se najčešće suočava sa ograničenjima – u sferi finansiranja. način uplate i upisa osnivačkog uloga. Ortačko društvo je složeniji oblik organizacije poslovanja od sopstvenog privatnog preduzeća. Problemi obično nastaju kada ortaci ne mogu da se slože oko odluka vezanih zavođenje preduzeća. usvajanja godišnjih izvještaja i izbora uporavnog odbora. ovo društvo može osnovati i jedno pravno ili fizičko lice. Ukoliko neki od ortaka ne može da ispuni svoje obaveze. Društvo može donijeti odluku da uveća osnivački kapital. U zemljama tržišne privrede ortaci mogu biti fizička i pravna lica. U društvu sa ograničenom odgovornošću više se vodi računa o ličnim odnosima između članova.DRUMSKI SAOBRAĆAJ pojedinaca.) predstavlja takav oblik organizacije u kome svaki od ulagača učestvuje svojim ulogom. Ulagači su članovi skupštine društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.

Organi upravljanja akcionarskog društva su: − skupština akcionara ili skupština društva. U samom početku je bilo dosta nedefinisanih pitanja u samom upravljanju i rukovođenju preduzeća. U krupnim korporacijama. − nadzorni odbor (upravni odbor). Novim Zakonom o javnim preduzećima u BiH ova preduzeća se transformišu u privredna društva sa osnovnim ciljem sticanja dobiti i postaju dioničarsko preduzeće u vlasništvu Kantona Grada. što je stvorilo velike poteškoće u funkcionisanju samih preduzeća. Menadžeri i akcionari ne moraju uvijek imati identične interese. jer kretanje cijena akcija pokazuje stanje u okviru firme na nešto duži rok. Ova preduzeća imaju osnovni cilj: zadovoljavanje potreba korisnika tako da se u prvom planu ne postavlja pitanje rentabilnog poslovanja već osiguravanje društvene i socijalne funkcije. Da bi ovo preduzeće moglo da vrši javnu funkciju i da ostvaruje dobit. trošak smjenjivanja ili ispravljanjan odluka menadžmenta može biti izuzetno visok. U Bosni i Hercegovini došlo je do značajnih izmjena u organizacionom obliku preduzeća u drumskom saobraćaju. ali sa većim samostalnostima preduzeća. Postoje dva načina da korporacija finansira svoje aktivnosti. ali uvijek ostaje alternativa akcionarima da porodaju akcije na berzi. dok akcionari mogu imati kratkoročni cilj uvećavanja dividendi od kvartala do kvartala.DRUMSKI SAOBRAĆAJ menadžeri imaju relativno stabilan položaj i da se njihove odluke uglavnom potvrđuju prilikom glasanja o godišnjem izvještaju. 123 . tačno naznačenom roku. Javno preduzeće U oblasti javnog gradskog saobraćaja postoje javna preduzeća koja obavljaju djelatnost od javnog interesa. − direktor društva. Ona to može činiti iz sredstava koja su generisana prodajom. menadžeri mogu imati dugoročne ciljeve u vidu maksimiziranja profita. što u suštini znači iz neraspodijeljenog profita akcionarima ili prikupljanjem sredstava na finansijskim tržištima amitovanjem akcija. neophodno je da se između osnivača i preduzeća definišu ovlaštenja i njihove obaveze prema ovim preduzećima s jedne strane i obaveze i odgovornosti ovih preduzeća. Veća preduzeća iz oblasti prevoza putnika u međugradskom i javnom gradskom preduzeću transformisala su se u akcionarska društva u kojim su radnici bivših socijalističkih preduzeća postali vlasnici novih preduzeća. vrati nominalnu sumu na koju obveznica glasi uz naznačenu kamatu. Zbog toga država ima određene ingerencije u ovim preduzećima sa aspekta potrebe obezbjeđivanja javnog interesa. zaduživanjem kod banaka ili emitovanjem obveznica. Korporacija može sakupiti sredstva i emitovanjem obveznicama. s tim što se kamata može isplaćivati i periodično ukoliko je tako predviđeno. Ovaj problem je riješen nakon odvajanja funkcije akcionara od funkcije menadžera i formiranjem organa upravljanja i organa nadzora. Na primjer. Time se faktički vrši indirektna kontrola. Ona se zove obveznica jer predstavlja obavezu korporacije da vlasniku obveznice u određenom. Za razliku od akcije. obveznica ne predstavlja investiciju već pozajmicu.

Smanjenju eksternih troškova kroz: kreiranje strukture saobraćajnog sistema koji je ekološki prihvatljiv. Sve je to uslovilo da se razlikuju upravljanje. Ovakva podjela infrastrukture ima svoj značaj za rješavanje problema ekonomike. uklanjanjem razlika u njihovom razvoju. ali i integracione procese. Posebno razmatranje puteva i drugih infrastrukturnih objekata polazi od njihovih specifičnih obilježja: dok su sabraćajnice državno vlasništvo i imaju svoje specifično privređivanje. Stimulisanju koordinacije između graničnih područja euro regiona. I pored toga što putna infrastruktura dominira u ukupnoj infrastrukturi. zainteresovanosti pojedinih korisnika za izgradnjom. Drumska infrastruktura stimuliše kako društveni. održavanjem i eksploatacijom puteva. povećanje bezbjednosti kroz prilagođavanje infrastrukture modernim standardima. ostali infrastrukturni objekti su u vlasništvu preduzeća. Smanjenju disproprijacije u razvojnom nivou različitih regiona kroz brži rast nerazvijenih područja. smanjenje zagušenosti. Razvoj saobraćajne infrastrukture doprinosi: − − − − − − Rješavanju različitih socijalnih i ekonomskih problema kao što je nezaposlenost. održavanje. i drugi infrastrukturni elementi iako manje po važnosti. koji igra značajnu ulogu u međunarodnoj ekonomskoj kooperaciji i pomaže u smanjenju ekonosmkih i socijalnih razlika. finansiranje i upravljanje. tako i ekonosmki razvoj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5 TEHNIČKA STRUKTURA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U drumskom saobraćaju putevi. zatim i obimom potrebnih finansijskih sredstava i brojnošću korisnika drumskih saobraćajnica. vozni park i drugi infrastrukturni objekti koji omogućavaju obavljanje funkcije drumskog saobraćaja organizaciono i ekonomski su odvojeni. Stvaranju osnove za međunarodnu ekonomsku integraciju kroz: kreiranje pouzdanih međunarodnih saobraćajnih veza koje su preduslov povećanoj robnoj razmjeni. otvorenošću saobraćajnica. neophodni su u ukupnom procesu elemenata tehnologije drumskog saobraćaja. zemlje EU podržavaju razvoj saobraćajne infrastrukture i čine napore kako bi samnjile razlike i nivou razvijenosti saobraćajne infrastrukture. Tu podjelu smo izvršili što oba elementa različito stiču svoj prihod. dok su ostali infrastrukturni objekti takođe značajan tehnički elemenat koje je izgradilo preduzeće i sa kojima upravlja. 124 . Imajući u vidu značaj koji ima infrastruktura u društvenom i ekonomskom razvoju kao i ekonomskoj integraciji regiona. Ubrzanju rasta industrije građevinskih materijala kroz kreiranje dugoročne ponude takvih proizvoda. Drumsku infrastrukturu saobraćajnice izgradilo je društvo da bi zadovoljilo potrebe komuniciranja. eliminisanje graničnih procedura i omogućavanje nesmetanog protoka ljudi i roba na graničnim prelazima. finansiranje i korištenje drumskih saobraćajnica od drugih infrastrukturnih objekata.

Prednji točak bio je pogonski i upravljački. francuski vojni inženjer Nicolas Joseph Cognot konstruisao je prvo pravo motorno vozilo. nastanak automobila počinje sa G. podmornice i tenka. 1. Daimlerom i K. On je projektovao automobil sa tri točka sa pogonom na paru.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 1. teretna i specijalna. vatrogasna vozila i dr). godine Francuz Zan Tezan konstruisao je prvo vozilo bez stočne zaprege koje su pokretala dva čovjeka koji su sjedili na vozilu. Putničko vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz putnika. U petnaestom vijeku čuveni naučnik. stvaralac i umjetnik Leonardo da Vinči je napravio nacrt preteče današnjeg aviona. Koncepcije tih konstrukcija bile su na nivou tadašnjih saznanja i imale su malo sličnosti sa današnjim. Mogu biti putnička. Danas se nalazi u konzervatorijumu vještine i nauke u Parizu. siguran i efikasan način. Poslije Cognota u toku sedamnaestog i sve do posljednje decenije devetnaestog vijeka čitav niz konstruktora pokušava da energiju pare prilagodi drumskoj vuči. ISTORIJAT NASTANKA I RAZVOJA AUTOMOBILA Drumska motorna vozila su vozila koja se kreću pomoću vlastitog pogona po cestama. godine Merdoki u Engleskoj je konstruisao je vozilo sa tri točka od kojih su zadnja dva pogonska. U užem smislu. koji su u to vrijeme građeni na katedralama. Godine1769.vozila koje je pokretao mehanizam sličan mehanizmu velikih časovnika. Mnogo kasnije 1664. Razvoj automobila kao prevoznog sredstva u širem smislu počinje sa prvim nastojanjima ljudi da stvore sredstvo koje će se samo pokretati. Prije njih bilo je više pokušaja da se napravi automobil. Prevozna sredstva predstavljaju vrlo važnu komponentu u saobraćaju koji omogućava prevoz ljudi i roba u određenom vremenskom intervalu na pouzdan. godine Roger Bakum predviđa pojavu saobraćajnog sredstva koje ima vlastiti pogon. 125 . U specijalna vozila spadaju vozila za prevoz specijalnih putnika (ambulantna vozila) i specijalnih tereta (cisterne. dok je teretno vozilo namijenjeno za prevoz tereta i mogu biti različite kategorije zavisno od nosivosti. Ovo vozilo bilo je namijenjeno za vuču topova i municije i smatra se pretečom današnjih automobila. 1472. Od svog nastanka čovjek je težio da ostvari takva prevozna sredstva koja će mu omogućiti da brzo i lako savlada prostor i da upozna nepoznate sredine. godine Talijan Valturio predlaže izradu samo-pokretnog vozila koje bi koristilo energiju vjetra kao pogonsku silu. Benzom konstrukcijom prvih benzisnkih motora koji su preteče današnjih savremenih automobila. hladnjače. godine došlo je do ostvarenja . 1786.1 NASTANAK I RAZVOJ AUTOMOBILA 1250. a energiju je dobijao iz parnog kotla smještenog iznad pogonskog točka. Poslije jednog vijeka 1748. Takvo vozilo konstruisao je Vokanson.

Danas se čuva u prostorijama Londonskog muzeja. To je princip na kome počiva današnji sistem upravljanja automobila. Vrhunac u razvoju parne vuče dostigao je Amede Bole kada je konstruisao turistička kola koja su zamijenila dotadašnje parne dilidžense. D. Sa tom svrhom automobile kostruiraju: Trevithick (1801). 1787. Gordon predlaže komprimirani zrak. konstruisao tricikl za 4 osobe. Automobili na parni pogon još su bili teški i nespretni za upravljanje. Pravi razvoj automobila počinje posljednjih godina 19. 1873. U početku devetnaestog vijeka u Engleskoj su zabilježeni mnogi pokušaji usavršavanja parnih automobila. konstruisao diferencijalni prenosnik od zupčanika i satelita koji je omogućavao da pogonski točak na unutrašnjoj strani krivine okreće sporije od spoljnog točka. koji je 1827 –1828.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Danas se čuva u prostorijama Londonskog muzeja. godine. 1776. Pogonski točkovi nisu omogućavali različite obodne brzine spoljnog i unutrašnjeg točka pri kretanju vozila u krivini jer je tada diferencijalni mehanizam bio nepoznat. Goreon (1824). Glavni problem prvih automobila je i pogonsko sredstvo. Ditec je 1835. vijeka. da bi vožnja bila udobnija. a 1829. Pecqueur je 1828. Takav automobil je razvijao brzinu od 18 km/h. godine predlaže rasvjetni plin. kada je usavršavan SUS motor. godine Oliver Evans u SAD je konstruisao prvi parni automobil. Međutim. 1821.860 km. godine u Engleskoj je Trevithick konstruisao parno vozilo sa tri točka od kojih su zadnja dva pogonska. a parni pogon je bio smješten pozadi. spore. Automobil se kretao na parni pogon. pokusna vožnja nije pokazala rezultate. Brown 1826. godine Boley je projektovao racionalan sistem upravljanja kod kojeg se dva točka okreću na krajevima krute osovine i istovremeno održavaju položaj na poluprečniku opisane krivine. godine Henkok je poslije neuspjelih pokušaja sagradio parni motor i kotao sa više komfora za sagorijevanje. 1827. Ova kola nazvana su “Obeisan” (poslušna kola) i bila su teška 5 tona. S. Gorney je sa svojim automobilom prešao 5. 1802. da bi se mogli prevoziti ljudi i veće količine robe. teške i nepodesne za manevrisanje. Londona i Brajtona. 1801. a 1824. Osnovni nedostatak svih ovih vozila bio je što nisu mogla da se kreću većim brzinama. godine prvi obložio točkove filcom ili gumom. Prvi motor sa unutrašnjim sagorijevanjem konstruisao je Jean Joseph Étienne Lenoir 1860. godine izdat je prvi patent za izradu parnih automobila. posebno pri oštrim zaokretima i krivinama. godine nudi tekući amonijak kao rješenje. inžinjer iz Belgije. godine Simington je konstruisao automobil sa četiri točka. Nakon toga je konstruisao nekoliko tipova parnih poštanskih kola koja su obavljala redovan saobraćaj između Stratforda. Trevithickovo vozilo iz imalo parni kotao sa visokim pritiskom i moglo je da savlada uspon od 20%. godine konstruisao diferencijal. Jemes (1824) i Gorney (1828). Ovaj problem riješio je Francuz Onezito Peker. Poslije tih pokušaja nastao je čitav niz konstrukcija parnog automobila. 126 . godine Grifit na kola sa 4 točka je ugradio dvocilindrični motor i karoseriju vozila vješana polueliptičnim gibnjevima. Teiller 1867.

Njegove tehnologije masovne proizvodnje omogućile su da tvornica proizvede novi automobil svake 24 sekunde. Danlop je otkrio točkove sa gumenim zračnicama. 1914 Henri Ford je napravio revoluciju u proizvodnji automobila. On skraćuje radni dan sa devet na odam sati da bi mogao uvesti tri smjene. godine. Otkriveno je gorivo koje je omogućavalo gradnju ekonomičnog i lako upravljivog vozila. što je bilo duplo u odnosu na ostale firme. Njegova tvornica u Mishigenu je. automobili su bili visoki i teški. Te godine Ford počinje da plaća svoje zaposlene 5$ dnevno. vozeći sjajno prosječnom brzinom od preko 48 km/h. godine na putu dugačkom 1. što je bio veliki napredak u odnosu na 728 minuta. godine Karl Benz konstruisao je trokolicu sa benziskim motorom koji je imao ¾ KS. godine Gottlieb Daimler konstruisao je petrolejski motor smještem u sredini kola. što je do tada bilo najkraće vrijeme. 127 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 1876.200 km od Parisa do Bordeuxa i nazad je prva prava trka motornih vozila koja je trajala 48 sati i na kojoj je pobijedio Émil Levassor sa svojim Panhard et Levassor. a 1889. godine Daimler i Benz konstruišu svoj motor SUS. Maybach je uveo paljenje plinske smjese pomoću usisne smjese. tj. Konstruisani su motori sa većim brojem okretaja. postavio Bo De Roša i konstruiše prvi motor SUS i usavršava ga sve do 1875. godine je pronađen dizel motor. usisne cijevi. uspjela proizvesti kompletnu šasiju svake 93 minute. Smatra se da je takmičenje koje je održano 1895. Ni oni nisu mogli podnijeti konkurenciju. čije je održavanje bilo problematično. uz vozače su išli i mehaničari i trke – obično na javnom putu od grada do grada – bile su nemoguće dugačke u usporedbi sa modernim standardima. jer su bili preteški. godine Austrijanac S. Tek su izumi Benza i Daimlera pokazali pravu vrijednost i prednosti motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. svjećica. 1887. 1886. U godinama kad su se rađale sportske trke. 1885. Oblik vozila se više mijenja i prilagođava raznim potrebama. godine. Automobilske trke su od samom početka razvoja automobila bile prilika za pokazivanje i potvrdu novih tehnoliških poboljšanja i inovacija primjenjenih na automobil. koristeći inovativne tehnologije proizvodnje.taktnog plinskog motora koji je 1862. godine Nijemac Otto je usvojio princip 4. ulice su bile od pijeska ili drveta premazanog katranom. Marens je izumio je prvi automobil na benzinski pogon sa električnim paljenjem 1883. 1890. Može se reći da razvoj automobila počinje sa usavršavanjem motora sa unutrašnjim sagorijevanjem od kada se računa period od kojeg automobilizam počinje svoj razvoj. Automobili se najviše popularišu na trkama. a Bosch pomoću električnog paljenja. a osim toga brzo su trošili zalihe električne enrgije. U isto vrijeme pojavili su se automobili na električni pogon.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. pobijedivši sa Mercedesom French Grand Prix u Dieppeu poderao 10 puta gume do kraja takmičenja. Moderna era Grand Prix trka Formule 1 počinje 1950. održana 1901. Tako je već 1889. godine Prva automobilska trka koja je imala u nazivu ˝Grand Prix˝ bila je trka French Gran Prix at Le Mans. Šampionat Formule 1 je prilika za testiranje krajnjih granica tehnologije i ljudske izdržljivosti. uvode aerodinamičku liniju. godine. Utvrđuju se i dorađuju pravila i uslovi pod kojima se organizuju takmičenja Formule 1. uvodi se neovisno vješanje točkova i točkovi se postavljaju pod uglom. godini. organizuju pod pokroviteljstvom jedinstvene organizacije Fédération de l'Automobile. Pored Ferarija pojavili su se i veliki njemački timovi Auto Union (sada Audi) i Mercedes Benz. godine David Coulthard na German Grand Prixu. Kod autotrka šampionat Formule 1 se tokom svoje istorije konstantno borio za više uzbuđenja i veće brzine. 28 Fiat 1920. što omogućava savladavanje krivina i pri većim brzinama). godine Christian Lauteschalnger. Prve obojene reklame sponzora na Formuli 1 su se pojavile 1967. godine svaka zemlja i autoklub su organizovali trke svako sa svojim pravilima koja su se razlikovala. Kasnije se poboljšava upravljački mehanizam. Tada su se najuticajniji autoklubovi tog vremena dogovorili da Svjetski kup Formule 1. Automobili konstruisani za utrke stalno uvode tehnološka poboljšanja popravljajući karaktristike motora i upravljačkog uređaja. Prije 1904. uključujući i legende prije II svjetskog rata. Ime Formula 1 su dobile tek poslije Drugog svjetskog rata. a Nijemci 1935. godine. 128 . Prvo se uvodi racionalanog sistem upravljanja kod kojeg se dva točka okreću na krajevima krute osovine i istovremeno održavaju položaj na poluprečniku opisane krivine. ali korijeni F1 dosežu daleko u prošlost do pionirskih drumskih trka u Francuskoj u 1890. godine Francuz Peugeot u svojoj fabrici proizveo automobil koji je postizao brzinu od 85 km/h. kao i sve druge internacionalne sportove motornih vozila. u ranim godinama automobil je bio pretežak i prebrz za točove. koje je vremenom postalo sinonim za ovaj sport. koji je postavio u istoriju Formule 1 šampionata ime Ferari. FIA Sport. Turbomotori i princip ˝prizemnih efekata˝ se uvode na Formulu 1 1977. maja 1950. godine na kojoj je pobijedio Francuz Szisz sa Renaultovim automobilom. poslije the FIA Formula One World Championship u Silverstoneu 13.5 km/h je postigao 1998. Rekordnu brzinu Formule 1 od 356. Tako je 1908. kao i dozvoljena tehnička rješenja na vozilima kako bi se povećala sigurnost vozila i vozača. kao što su Italijan Tazio Nuvolari. ove izmjene i dopune pravila se najčešće uvode poslije teških i tragičnih udesa na trkama. godine. I pored svih poboljšanja koja su rađena na točkovima. (Točkovi su bili postavljeni vertikalno na osovine. Nažalost.

godine uvedena prva registarska tablica za automobil. a 1932. jer nisu obavljene vožnje u suprotnom smjeru u roku od jednog sata.826. godine Krejg Bridlou na vozilu nazvanom “Duh Amerike” postiže brzinu od 966 km/h i ponovo osvaja rekord. 129 . kamioni.5 stanovnik na jedno vozilo. motocikli i motori). U zapadnoevropskim zemljama se stepen motorizacije kreće od 3 do 2 stanovnika na jedno vozilo. Barni . godine sa brzinom od 1027. vijeka započinje industrijska proizvodnja automobila i to najprije u Francuskoj. godine vozilom ”Plavi plamen” postigao brzinu od 1001 km/h i upisan u listu rekordera kao čovjek koji je vozio brzinom vrćom od 1000 km/h.000 KS). Art Arfons 1966. godine postiže 328 km/h.5 KW (48. Kembel postiže 409 km/h. Početkom 1966. Početkom 20. postiže brzinu od 863 km/h. vijeka (1902. Ukupan broj vozila u svijetu dostigao je 675 miliona automobila. porastom broja tvornica automobila. Amerikanac Gari Gabelic porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije je 1976. SAD i Njemačkoj. u čemu se ističu SAD. Danas se u svijetu održava više takmičenja u brzini vozila kao što su npr. tako da se rekordi vrlo brzo mijenjaju. Ovaj rekord je osporen jer vozač nije u roku od jednog časa obavio vožnju u suprotnom smjeru.37 km/h. Automobili sa mlaznim motorima koji su po svom obliku više ličili na rakete uzimaju primat u brzinama.304. Sten Boret je uspio da nadmaši (“Granicu snova”) brzinu zvuka ostvarišvi brzinu od 1. godine kada je Englez Rikard Nobl vozilom “Juriš 2” postigao brzinu od 1020 km/h. što predstavlja veliki domet razvoja motorizacije jedne zemlje. Zapadna Evropa i zemlje Dalekog istoka Japan i Južna Koreja. Rekord Garia Gabelica održao se do 1985. razvijenošću i kvalitetom putne mreže itd. razvojem motorne industrije. u čemu prednjače Sjedinjene Američke Države. zatim Zapadna Evropa i Japan. Krajem 20.000 KS). Danas svjetska automobilska industrija proizvodi oko 650 miliona putničkih automobila godišnje. godine. Uoči Drugog svjetskog rata rekordna brzina približila se granici od 600 km/h. da bi već 1965. godine Bob Samers postigavši brzinu od 659 km/h.Oldfild na vozilu Benz postiže brzinu od 211 km/h. Posljednji rekord sa automobilima klipnih motora ostvario je 1964. zatim Engleskoj. 79 km/h.290. Na vozilu Sunbearng Sigrejv 1927. Porast motorizacije uopšte i njena neravnomjernost uslovljena je nizom faktora: stepenom privredne razvijenosti. godine) automobil marke SUS “MORS” sa motorom Rolls postiže brzinu od oko 102 km/h. Ovaj rekord obara Stend Boret na vozilu “Bud Weisr” 1979. što je za 13 puta više nego što je bilo 1950. godine popravio na 928 km/h. reli auto trke brdske vožnje gdje se pored automobila takmiče u svojim kategorijama i druga drumska vozila (automobili. a već 1910. Na istom vozilu ugrađena je dodatna raketa od 8. vijeka imamo veliki broj automobila u čitavom svijetu. Vozilo je imalo mlazni motor snage 35. Brzine koje je postigao Boret nisu registrovane kao rekord.1 KW (12. U Francuskoj je 1893.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Na početku 20. Danas u SAD dolazi 1.

U 2002. godine nastupa period naglog porasta motornih vozila zbog značajnih olakšica pri kupovini vozila iz inostranstva. Od ukupnog broja registrovanih vozila u BiH najveći procenat zauzimaju individualna putnička vozila 87. godini u BiH je bilo oko 488. godini i ima dalji trend porasta vozila.713 178.713 488. Broj vozila po stanovniku je iznosio 29 vozila na 1000 stanovnikau 1996. koristan za prevoz od vrata od vrata. pogodan za razonodu.134 248. Saobraćajni sistem u periodu agresije pretrpio je značajna razaranja. Broj automobila 190. I pored toga što automobil ima dosta negativnih strana. U BiH krajem 2002. godine bilo je 489. godina prošlog vijeka. 1981. Vozila koja su uvezena u BiH su nabavljena kao zastarjela i visoko amortizirana vozila čije su eksploatacione mogućnosti. 1976. dok je za kamione i autobuse bio nešto niži i iznosio je 3. 1986. 1995. godina vidi se iz tabele Godina 1971. zagađuje čovjekovu okolinu. što ima za posljedice upravo srazmjerno povećanje koncentracije izduvnih gasova.581 488.9% vozila godišnje za drumska vozila. putničkih. do 1996. bučan. Procjenjuje se da će se broj automobila u slijedećih 25 godina udvostručiti.7%. služi za prevoz i odlazak do posla i obavljanje drugih poslova i tehnički se usavršava.000 vozila.425 420. na niskom nivou. slijede laki kamioni i motocikli sa po 15%. a samim tim i potrošnju motornih goriva.713 vozila. Ovako visok razvoj drumskog saobraćaja u svijetu i kod nas izaziva nepoželjne i nepredviđene posljedice po čovjeka i njegovu okolinu.6 miliona vozila ili 5. 2002.5 miliona vozila ili 5. Najzastupljenija i najrazvijenija grana saobraćajnog sistema u našoj zemlji je drumski saobraćaj. kao i sigurnosne performanse. Tabela 39 Broj motornih vozila u BiH za period 1971 – 2002. U ukupnoj strukturi voznog parka vozila preko 10 godina starosti zauzimaju 70% učešća. proizvodi veliki broj saobraćajnih nesreća i materijalne štete. Danas u Sarajevu ima preko 100. Posebno se može istaći da je stepen motorizacije u SAD i evropskim privredno najrazvijenijim zemljama dostigao nezamislivi domet sa tendencijom daljeg rasta. a broj automobila na 1000 stanovnika iznosi oko 250. Ocjenjuje se da će broj vozila u našoj zemlji takođe 130 . agresivan je. zauzima veliki dio urbanog prostora. godini i povećao se na 102 vozila na 1000 stanovnika u 2002. Struktura voznog parka. Nagli razvoj automobilizma u našoj zemlji nastupa krajem 90. Može se zaključiti da je broj motornih vozila u svijetu i kod nas u stalnom porastu. Razvoj drumskog saobraćaja uslovio je porast broja vozila. Učešće putničkog vozila u ukupnom broju vozila je dominantno i iznosi 65%.121 578.000 motornih vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Zemlje Centralne Amerike. 1990. on je sa druge strane privlačan. Afrike i Azije koje čine 80% od ukupnog svjetskog stanovništva zajedno broje samo 20% od ukupnog broja registrovanih vozila. godine.6%. Poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu koja je trajala od 1992. kao i komercijalnih vozila potpuno je uništena tako da se pristupilo obnavljanju ukupnog voznog parka. Porast motorizacije u BiH nastupio je poslije agresije na BiH 1992-1995. dok teški kamioni zauzimaju 5% od ukupnog broja vozila u svijetu. godine prosječno godišnji rast vozila u svijetu je 9.713 U BiH je takođe došlo do razvoja saobraćajnog sistema. Od 1950.

kao i motora za pokretanje vozila koji koriste alternativne izvore energije. Nisu imala vibracije. 131 . standarda stanovništva i obima razvoja proizvodnje putničkih vozila (TAS Sarajevo) Od 2000. Između 1832. Električna vozila Nisu se samo motori na paru koristili za pokretanje prvih vozila. Još 1973. stepena privrednog razvoja. godine Robert Anderson je izumio prvo električno vozilo. dok su benzinski automobili koštali oko 650 $. Prvo mjesto među proizvođačima automobila zauzima Toyota. Zapad je ozbiljno shvatio prijetnju da će se energija iz fosilnih goriva sve brže iscrpljivati i jednog dana potpuno nestati. sasvim je izvjesno da će cijena energije iz fosilnih izvora rasti. 1. Električni automobile je koristio baterije sa reverzibilnim punjenjem koje su pokretale mali električni motor. Toyota planira da preuzme 15 posto učešća u ukupnom tržištu automobila. Globalne rezerve fosilnih goriva se procjenjuju na oko 40 godina. spora.2 ALTERNATIVNA ENERGIJA ZA POKRETANJE VOZILA Alternativna goriva suštinski nisu proizvedena od nafte i donose koristi u pogledu sigurnosti energetskoh izvora i zaštite okoliša. godine proizvodnja automobila u svijetu se povećala sa 3 miliona na 60 miliona godišnje. Phaeton je mogao preći 29 km. i 1839. Električna vozila su imala mnoge prednosti u odnosu na konkurentna vozila u ranim 1900-im. Međutim. pri čemu se postižu iste ili bolje preformanse pogona. Zbog toga se počinju ulagati ozbiljni napori za proizvodnju motora za pokretanje vozila koji troše manje energije. Prva komercijalna primjena kola sa električnim motorom počela je 1897. 40 Električno vozilo Phaeton. godine kad je nastala prva naftna kriza. skupa i morala se se zaustavljati često zbog punjenja. Promjena brzina na kolima na benzinskim motorima je bio najkomplikovaniji dio vožnje. ako ni zbog čega drugog onda zbog naglog povećanja potrošnje u kojoj će razvoj privrede imati najveći uticaj. najveća brzina mu je bila 22.000 $. odnosno postiže se bolje iskorišćenje energije. 1902.5 km/h i cijena 2. Sl. a prihvaćena su vozila pokretana motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. I električni i parni automobili su bili odbačeni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ rasti i da će u značajnoj mjeri zavisiti od razvoja putne mreže. dok električna vozila nisu zahtijevala zupčasti mjenjač. Već smo se suočili sa trećom krizom nafte i krajnje je neizvjesno hoće li se kriza produbljivati. godine formiranjem voznog parka Gradski taksi New Yorka koji su proizveli the Electric Carriage and Wagon Company of Philadelphia. neugodan miris i buku kao kola sa motorima sa benziskim motorima. Električna energija imala je više uspjeha za pokretanje tramvaja i trolejbusa gdje je neprekidno snabdijevanje električnom energijom bilo moguće. Vozila su bila teška.

koji je postavi svjetski rekord brzine po zemlji od 109. U razvoj električnih vozila aktivno su uključeni Ministarstvo za energiju SAD. 41 Električni taksi u New Yorku Godine 1899.5 km/h Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. godine napravljena su mnoga hibridna električna vozila gdje su benzinski motori dopunjavani baterijama. usvojeni su strožiji zahtjevi o zagađenju zraka emisijom izduvnih gasova vozila i propisi koji zahtijevaju smanjenje korištenja benzina. kao i konstruisanje električnih vozila kao početne namjene. Ovi napori su rezultirali proizvedenom ponudom vozila koja sada prelaze dužine na otvorenom putu od 80 do 390 km između dva punjenja. a nekoliko zemalja je uvelo zahtjev nulte emisije izduvnih gasova vozila. Pored ovoga. Električna vozila bila su skuplja nego benzinska . Nakon ugradnje startera motora u benzinska vozila većina je odustala od električnih automobila i preuredila ih u benzinske do 1915. 42 1903 Krieger Između 1890.ali struja je bila značajno puzdanija i sigurnija. Belgijanci su napravili električni automobil za trke koji je konstruisao Camille Jénatzy nazvan "La Jamais Contente". godine Početkom 1990-ih nekoliko zakonskih regulativa je potaklo ponovni razvoj električnih automobila u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. proizvođač automobila "Big Three" i nekoliko kompanija za pretvaranje benzinskih vozila u električna formirajući Partnerstvo za Novu generaciju vozila (PNGV). i 1910. 132 .

Električnim pogonom omogućava se da se i energija točkova vozila ne rasipa u toplinu. Kod hibridno-električnog pogona motor se odvaja od pogonskih točkova i trenutačnih potreba vozila za energijom. Ideja o hibridno-električnom pogonu temelji se na maksimiziranju energetske iskoristivosti goriva.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. U klasičnom pogonu. 43 Ford Ranger Dok su mnoga vozila mogla zadovoljiti zahtjeve za vozne karakteristike voznog parka operatora krajem 1990-ih. U posljednjih deset godina razvijena je nova tehnologija za pogon vozila. Može se očekivati da će vojna električna vozila u ovoj dekadi biti uvedena u vojne formacije. onda bi se mogla uštedjeti znatna količina goriva za istu korisnu energiju. to znači da se iz iste količine goriva izvuče maksimalna količina korisne energije. Gdje ta energija nestaje u klasičnom pogonu? Nestaje pretvarajući se u toplotu u svim komponentama pogona od rezervoara za gorivo do pogonskih točkova vozila. Kretanje vozila se temelji na dizel-električnom pogonu (DE). Dokazano je da takva vozila imaju prednosti u mobilnosti. a to znači na opterećenju od više od 50% i na brojevima okretaja oko maksimalnog momenta. pa i energijom iz drugih izvora. Ubacuje se električni pogon između motora s unutrašnjim sagorijevanjem (motor SUI) i točkova. prema zahtjevima vozača i drugim uvjetima vožnje. dodaje se energija iz spremnika. Višak energije izvučene iz motora sprema se u spremnik energije. i usmjerava njezin protok ovisno o potrebama vozila. a ako su zahtjevi vozila veći. a najviše u samom motoru s unutrašnjim sagorijevanju koji pretvara hemijsku energiju goriva u koristan rad. nego vraća u spremnik. njihova cijena ih je činila skupim. korisnosti. odnosno snagom. Ako bi se motor mogao držati na režimima minimalne potrošnje. odnosno u pogonskom lancu motortransmisija-kotači to nije moguće. Iz motora SUI se izvlači energija na režimu maksimalnog momenta. ergonomiji i cijeni životnog ciklusa. Hibridno-električni pogon Hibridno-električni pogon je pogon koji se koristi energijom motora s unutarnjim izgaranjem. 133 . Drugim riječima. Uzroci tome su brojni. Očekuje se da će masovnija proizvodnja i poboljšanja u proizvodnom procesu smanjiti cijenu električnih vozila na nivo benzinskih vozila. ali jedan od najvećih je što motor radi u vrlo širokom dijapazonu brojeva okretaja i opterećenja i pritom radi s različitim stepenima korisnog dejstva. Točkovi dobivaju onoliko energije (snage) koliko je vozilu potrebno za održavanje režima vožnje. ukupni troškovi su bili značajno manji ako su u njih uključeni porezi i stimulacije.

Na katodi gorive ćelije reducira se kisik koji sudjeluje u hemijskoj reakciji. spremnik za gorivo i mnoge druge dijelove koji se koriste kod motora na organsko gorivo. otkrio da se elektrohemijskim spajanjem vodika i kisika dobiva električna struja. jer više nema potrebe ugrađivati sistem hlađenja. Pri vožnji ustaljenom brzinom koristi se samo energija električnog motora. Komprimirani zrak čuva se u spremniku. Tako nastali joni spajaju se u konačni produkt reakcije – vodu koji se odvodi iz gorive ćelije. Britanski fizičar William R. a sredinom 60-ih godina započela je upotreba gorivih ćelija u svemirskim letjelicama. Takvim sistemima troškovi proizvodnje mogu se smanjiti za 20 posto. Pogonsko gorivo takvih ćelija najvjerojatnije će biti vodonik.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Kationi nastali na anodi putuju kroz elektrolit do katode. imaju znatne prednosti u odnosu na pogon vozila električnom strujom kakav npr. pri čemu se između elektroda stvara razlika potencijala. 44 ETD kamion 8x8 Armscor Korejska kompanija Energine Corporation pokazala je u kojem bi smjeru mogla u budućnosti krenuti automobilska industrija – proizvela je automobil koji pokreće zrak. do katode. Energija komprimiranog zraka koristi se kada vozilo treba više iskoristive snage. 134 . stoljeća. Za komprimiranje zraka služi mali električni motor. Grove je 1839. iako su moguća i druga rješenja. Princip rada gorive ćelije Na anodi gorive ćelije vrši se proces elektrooksidacije vodonika. Gorive ćelije Gorive ćelije se najčešće spominju kao prihvatljiva alternativa koja bi mogla zamijeniti današnje motore s unutrašnjim sagorijevanjem. Sistem je jednostavan za proizvodnju i može se lako prilagoditi bilo kojem konvencionalnom sistemu. odnosno električni napon. kod startanja ili ubrzavanja. Tako oslobođeni elektroni putuju vanjskim električnim krugom. Vodik u elektrolitu hemijski reaguje s atmosferskim kisikom. Alternativna energija za pokretanje vozila Alternativna goriva suštinski nisu proizvedena od nafte i donose koristi u pogledu sigurnosti energetskoh izvora i zaštite okoliša. i gorivu ćeliju naziva voltina plinska baterija. te pokretati vozila 21. Sredinom 50-ih proizvode se prve gorive ćelije za pogon malih električnih uređaja. Taj motorić i kompresor za zrak dobivaju snagu iz 48–voltne baterije. a za pokretanje klipova u cilindrima koristi se komprimirani zrak. Čeol Seung Čo iz Energine Corporation objasnio je da takav sistem s dva motora kontrolira kompjuter smješten u vozilu. One. preko potrošača. naime. razvija General Motors. Svoje eksperimente je opisao 1842. na primjer. Vozilo nazvano PHEV (pneumatic – hybrid electric vehicle) pokreće kombinacija električnog motora i motora na komprimirani zrak.

a ovdje navodimo samo neke primjere. Mazda. 135 . Intenzivno se radi na istraživanju minijaturnih PEMFC za mobilnu primjenu. Da bi propulzioni sistem gorivnih ćelija dostigao svoj potencijal.DRUMSKI SAOBRAĆAJ • • Anodna reakcija: H2 → 2H+ + 2e Katodna reakcija: O2 + 4H+ + 4e → 2H2O Sl. 47 Seicento Elettra H2 Fuel Cell – 2003. Sl. Energy Partners. Napravljeno je više prototipova vozila sa PEMFC. Već su mnogi proizvođači napravili uspješne prototipove vozila. Ballard. moraju se savladati značajni tehnički izazovi i prepreke koje nisu tehničke prirode. Toyota.2002. neki od proizvođača su Daimler-Benz. 45 Goriva ćelija – princip rada Radi ubrzavanja reakcija elektrode su prekrivene slojem katalizatora. prihvatili od strane korisnika. Sl. 46 F-Cell A-class . General Motors. Renault. kako bi se komercijalizovala masovna proizvodnja gorivih ćelija za vozila i izgradila infrastruktura alternativnih goriva. Inc. usvojili industrijski standardi i otklonio nedostatak regulacija sigurnosti.

Prepravka motora koštala bi samo 300$. godine koji se pogoni solarnom. koje može revolucionarno promijeniti transport i spriječiti najnadmoćniji izvor zagađivanja – 3 milijarde galona nafte koji sagore širom svijeta svakog dana. Ovo gorivo je sigurnije nego nafta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pogonsko gorivo na bazi vode Rudolf W. gorivo koje nije štetno po okolinu. comercial bolers and turbines Solarna energija se koristi za pokretanje vozila Još u ranim 1890-im je u Kaliforniji napravljen nevjerovatan parni motor koji se napajao solarnom energijom i pokretao je pumpu za napajanje vodom jedne farme. Ovdje je primjer sigurnog motocikla DIDIK SUN SHARK napravljenog 1998. 136 . vijeku uglavnom samo za osvjetljenje. to je čisto gorivo i relativno je jeftin. električnom i ljudskom energijom i u stanju je da postigne brzinu od 64 km/h Sl. Kombinacija solarne energije sa drugim energijama za pokretanje vozila je ideja koja se i danas razvija. Gunnerman je 1992. Sl. Najčešće se prirodni gas za pokretanje vozila koristi u obliku komprimiranog prirodnog gasa (CNG) i rijeđe kao tečni prirodni gas. 49 DIDIK MUSCLE CAR hibridno vozilo koje se pokreće solarnom električnom i ljudskom snagom 1996. Globalne rezerve prirodnog gasa se procjenjuju i od 100 godina. Korištenje solarne energije za pokretanje vozila je stara ideja. Vozila sa pogonom na komprimirani prirodni gas Mada je prirodni gas otkriven i korišten u Kini još 600 godina prije nove ere. 29 Demonstration of how well A-55 fuel burns in open-flame applicetions such as utility boilers. Kao gorivo za pokretanje vozila prirodni gas se koristi od 1930-ih godina u različitim dijelovima svijeta. Gunnerman je izumio sigurno. Ovo gorivo je smanjilo zagađivanje zraka za 50%. Komprimirani prirodni gas je komprimirani metan oko 95%. jeftino. a može se čak i smanjiti zagađenje vode od kada se zagađena voda proizvedena rafiniranjem sirovog ulja može koristiti kao njegova bazna voda. masovnije korištenje prirodnog gasa u Evropi i Sjevernoj Americi počelo je tek u 19. godine izumio specijalni emulgator aditiv koji omogućava miješanje vode i nafte i tako napravio derivat koji čistije sagorijeva nego benzin poznat kao čisto gorivo. Gunnermanovo gorivo može se proizvoditi i distribuirati koristeći postojeću opremu i koristiti u svakom motoru sa otvorinim ili unutrašnjim sagorijevanjem. dok je efikasnost poboljšana za 25%.

Kjoto protokol. 1997. a 49.Smanjenje emisija čvrstih čestica 8 do 10 puta . kao i gasni motor SUS koji je ovo vozilo pokretalo (pronalazač motora i vozila Etienne Lenoir). Sofija. iščezava u atmosferu u slučaju nesreće . u narednom periodu skoro je zaustavljen i bio je usko ograničen na stabilne gasne SUS motore. 1988. 137 . godine formirana Međunarodna asocijacija vozila na prirodni gas IANGV (International Association for Natural Gas Vehicles).Prirodni gas nije ni toksičan ni korozivan i ne može zagaditi površinske vode Energija Uvođenjem alternativnih goriva smanjuje se zavisnost od nafte i štedi energija Globalne rezerve fosilnih goriva se procjenjuju na oko 40 godina Globalne rezerve prirodnog gasa se procjenjuju i od 100 godina Ekonomija . Prednosti prirodnog gasa u odnosu na naftu su: Efekti na okoliš .5% od ukupne buke dolazi od saobraćaja. Tako je 1986. prikazano je prvo motorno vozilo koje je koristilo prirodni gas kao pogonsko gorivo. 1980.Smanjenje emisija kancerogenih materija do 100 puta .Smanjenje emisija karbondioksida 3 puta . Mnogi svjetski dogovori.Produžava se vrijeme korištenje motornog ulja i smanjuju se troškovi održavanja za 40%-45% Upotreba CNG–a u saobraćaju Korištenje prirodnog gasa kao pogonskog goriva za stabilne i lokomocione SUS motore nije novijeg datuma. 1994 itd. koji su bili prilagođeni korištenju gasnih goriva. Deklaracija iz Rija. Razlog tome je drastičan pad cijene klasičnih pogonskih goriva i njihova visoka zapreminska energentska moć.Komprimirani prirodni gas. Međutim. za razliku od benzina koji se prosipa i prijeti da se zapali. Oslo. jer su konstruktivne osobine tadašnjih motora dozvoljavale upotrebu samo gasnih motora.Prirodni gas je 30%-60% jeftiniji od benzina .) navele su mnoge vlade u svijetu i međunarodne organizacije da pokrenu projekte koji imaju za cilj uvođenje prirodnog gasa (CNG) za pokretanje motornih vozila. razvoj SUS motora.Smanjenje emisija NOx za 30 d0 40 procenata .Produžava se životni vijek motora za 40% .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U velikim gradovima 90% svih štetnih gasova koji zagađuju vazduh dolazi iz izduvnig gasova motornih vozila. 1987.Smanjenje buke motora do 10 procenata . koja je u velikoj mjeri pogodovala razvoju lokomocionih SUS motora visoke specifične snage. Na Sl. 1992. Prvi motori SUS bili su pokretani ovim gorivom. pogodnih za motorna vozila kao i ostala saobraćajna sredstva. Helsinki. protokoli i zakoni koji se bave zaštitom okoliša (kao što su Protokol u Montrealu. protokoli o zagađivanju vazduha Ženeva.Nema SOx emisija . a u Evropi djeluje Evropska asocijacija za vozila na prirodni gas ENGVA (European Natural Gas Vehicle Association) kao regionalna organizacija. 1985.

53 Skuter PIAGIO i traktor BELARUS 138 . 52 Putnička vozila za urbane sredine CITIMAGG – MIRAGIORA Sl. godine Na slikama koje slijede prikazana su vozila iz aktuelnog proizvodnog programa koja su pripremljena na dvojni sistem goriva benzin – CNG Sl. 30 Opel ZAFIRA i Fiat MULTIPLA Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 50 Prvo vozilo i prvi motor na gasni pogon iz 1860.

000 10.000 1.960 9.840 475. Čistije gorivo.104 BROJ VOZILA SA CNG AUTOMOB AUTOBUSI ILI 1.146 36. Jeftinije gorivo.500 3.669 - KAMIONI 250 21.123 937 15.000 1.500 7. Razvoj potrošnje CNG u svijetu Upravo su raspoloživost i dostupnost CNG-a kao goriva i ekološki razlozi i doprinijeli da danas veliki broj vozila koristi CNG kao gorivo.839 380.037 2. Obezbjednije niže troškove održavanja motora i veću komercijalnu efikasnost vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ako bi se postavilo pitanje zašto CNG umjesto benzina ili dizela onda bi svakako odgovor glasio da se to predlaže zbog toga što je CNG: Efikasnije gorivo.000 22.486 10.500 5.250 222.00 381.164.400 15.578 3.000 3.839 614.000 44.638 20.600 19.440 3.600 10.770 3.050 10.600 52.660 4.588 45.500 4.200 5.000 79.400 1.238 4.146 3.000 21.575 472 886 1.306 130.505 19.146. Bezbjednije gorivo. U Tabela 40 dati su podaci o broju vozila sa pogonom na CNG i broj stanica u svijetu i Evropi.000 30.000 207.150 200 191 482 139 . Tabela 40 Broj vozila na CNG u svijetu ZEMLJA Argentina Brazil Pakistan Italija Indija USA Kina Egipat Ukrajina Venecuela Rusija Bangladeš Japan Kanada Njemačka Kolumbija Bolivija Malezija Farncuska Bjelorusija Indonezija Švedska Trinidad i Tobago Čile Meksiko Koreja Australija UKUPNO 1.030 20.612 2.500 1.

803.830 35 115 49 226 90 2 213 100 66 1 70 6 42.555 1.707 820 30 12 421 10 2 1 4 67. 140 .751 Tipičan izgled stanica za punjenje CNG-a u motorna vozila prikazan je na slici koja slijedi.869 20 700 710 17 300 300 300 28 70 76 2 44 1.421.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Novi Zeland Tajland Iran Velika Britanija Bugarska Moldavija Švajcarska Španija Turska Češka Republika Latvija Holandija Austrija Belgija Portugal Slovačka Hrvatska Poljska Norveška Irska Srbija i Crna Gora Finska Island Nigerija Luksemburg Južna Afrika Tajvan Danska Singapur Bosna i Hercegovina Alžir UKUPNO 1.000 875 845 800 771 664 400 390 350 310 304 300 242 170 100 98 88 81 77 76 44 28 25 22 6 5 4 1 3.389 1.

56 Dijagram udjela poreza u maloprodajnoj cijeni motornih goriva 141 .BENZIN EKVIVALENT GAS . što je prikazano na dijagramu Sl. 54 Tipovi stanica za punjenje CNG-a u vozila na slijedećoj slici prikazane su stanice za sporo punjenje autobusa i dostavnih vozila CNG-om. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 120 100 80 Porez 60 Osnovna cijena c/l 40 20 0 BENZIN DIZEL EKVIVALENT GAS . Sl.DIZEL Sl. 55 Stanice za sporo punjenje CNG-om U nekim zemljama na državnom ili gradskom nivou daju se znatne poreske olakšice za kupce vozila i opreme za korištenje CNG-a. a riječ je o udjelu poreza u maloprodajnoj cijeni motornih goriva.

45 5 EURO 3 (2000) EURO 4 (2005) EURO 5 (2008) EEV IVECO NEF CNG 4 4 3.5 % 12.03 0.5 % 84.0 % 58.7 % 42.2 % 62.5 % 23.5 3 5 4 3 2 2 2 0.003 PT (particulates) 0 CO (Carbon monoxide) NMHC (non methane hydrocarbons) CH4 (mass of methane) Nox (nitrogen oxides) Sl.0 % 15.3 % 73.6 % 37.0 % 50.2 % 40.0 % 62.5 % 62.4 0.5 % 6 5.8 % 28.5 % 64.6 % 174.03 0.97 1.8 % 45.7 % 66.8 % 84.16 0.5 % 38.0 % 64.65 0.6 1.55 0.58 1 0.2 % 30.78 0.8 % 65.0 % 52.003 0. 57 Dijagram poređenja ispitivanja rezultata motora IVECO sa evropskim standardima 142 .0 % 29.5 % 28.01 0.0 % 43.0 % 32. Tabela 41 Odnos cijene CNG-a i tečnih goriva ZEMLJA Argentina Austrija Brazil Bangladeš Kanada Čile Francuska Njemačka Island Indija Italija Japan Koreja Poljska Rusija Švajcarska Holandija Ukrajina USA CNG BENZIN 25.7 % 77.02 0.2 % 69.1 0.8 % 48.7 % 61.1 1.55 0.0 % 59.2 % 36.8 % 57.0 % 64.4 % CNG DIZEL 35.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U Tabela 41 prikazan je odnos cijena CNG-a prema cijenama benzina i dizela u nekim zemljama u svijetu.

000 u 2003. 59 Deset najvećih korisnika CNG-a u svijetu Evropa je donijela preporuke o mjerama da se broj vozila sa pogonom na CNG poveća sa 429. godini. Grafički prikaz kretanja broja vozila u ovim zemljama dat je na slici broj 59. međugradski i turistički saobraćaj.3 miliona vozila sa pogonom CNG i 6. Grafički prikaz ovog projekta dat je na Sl. sa CUMMINS B 59 WESTPORT motorom.. 58 Izgled autobusa SOR – EKOBUS Stanice za snabdijevanje Od ukupno 3.6 hiljada stanica u svijetu na samo deset zemalja otpada preko 80% od ovog broja. . Izgled autobusa namijenjenog gradskom saobraćaju dat je na Sl. 143 Ukrajina Venecuela Egipat Kina SAD Indija Italija Pakistan Brazil Argentina . godini na 28 miliona u 2020. sa potpunim elektronskom kontrolorom ubrizgavanja i rezervoarima od kompozitnih materijala tip 4 francuskog proizvođača ULLIT.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Češki proizvođač SOR već tri godine promoviše ekološki prihvatljiv autobus sa CNG sistemom EKOBUS namijenjen za gradski. Sl. ' 03 ' 02 ' 01 Sl.

61 Dijagram planiranog broja CNG vozila do 2020.8 8.1 2.2 2015 4. 60 Grafikon planiranog broja Planirani procenat vozila sa pogonom na CNG u odnosu na ukupan broj vozila u Evropi dat je na dijagramu Sl. godine taj broj dostigne 10 % što je izuzetan podsticaj razvoju u ovoj oblasti.3 0. godine Iz dijagrama se jasno vidi da Evropa planira da od 0.7 3.5 0.7 0.1 2007 2005 2003 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 144 .5 2 1.8 G o 2013 d i 2011 n a 2009 1. godini do 2020.3 3.9 0 2 4 6 (%) 8 10 12 Sl.3 % vozila na CNG u 2003.5 5 6. 10 2019 7.8 2017 5.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 62 Rješenje kompresorske stanice firme SAFE (b) Dalji pravci razvoja motornih vozila Možemo predtpostavit pravce razvoja motornih vozila u budućnosti. 145 . smanjenja i povećanja cijena goriva i drugi. Snažne hidrogene gorive ćelije. političke promjene. fokusirane na obnovive izvore energije. ali se oni mogu bitno razlikovati zbog različitih uticajnih faktora kao što su: neočekivane ekonomske promjene. Vjeruje se da su motori sa hidrogenim gorivim ćelijama prihvatljivo rješenje u budućnosti zbog manje negativnog uticaja na okoliš. s obzirom na trendove početkom 2000-ih. Dajemo primjer dugoročne politike razvoja General Motorsa: Sl. 31 Politika razvoja General Motorsa Prehranjivani motori sa poboljšanim prenosom imali bi manju potrošnju goriva i emisija izduvnih gasova je smanjena. mora se napraviti još niz poboljšanja. ali da bi oni bili ekonomičniji od sadašnjih. dugoročna su strategija General Motorsa.

Tu spadaju sve vrste i kategorije puteva. organizacije koje imaju vozne parkove.1 DRUMSKA INFRASTRUKTURA Pod drumskom infrastrukturom u drumskom saobraćaju podrazumijeva se skup stabilnih objekata i uređaja koji služe za organizovanje i obavljanje transportne djelatnosti. raskrsnice sa signalizacijom. Infrastrukturu u prevoznom smislu čine svi putevi. prevozna sredstva 2. vijadukti. TEHNIČKI ELEMENTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U tehničke elemente drumskog saobraćaja spadaju: 1. . Puteve koriste mnogobrojni i raznovrsni subjekti: saobraćajna preduzeća. i veliku intenzivnost investicija u ove objekte. formiran je specifičan tretman i shvatanje o drumskoj saobraćajnoj infrastrukturi. nezavisnih od funkcionisanja transporta. što je u interesu korisnika. S obzirom na ulogu koju saobraćajnice imaju u razvoju privrede i jedne zemlje. bicikli i pješaci. Danas se u svijetu i kod nas za izgradnju saobraćajnica koristi više metoda kao što su kreditna i budžetska sredstva i sredstva od koncesije kao najoptimalniji izvor sredstava koja ulažu određeni korisnici koncesije koje dobiju na tenderu od strane države. saobraćajna infrastruktura spada u oruđe za rad u širem smislu. Najveći problem koji se danas javlja u BiH je nedostatak sredstava ne samo za izgradnju novih nego i održavanje postojećih saobraćajnica. kanton. tuneli. drumska infrastruktura 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. zbog čega se javlja problem definisanja investicione politike i izbor sistema i modela finansiranja investicija. u javnoj upotrebi. Budući da su korisnici saobraćajnica različiti subjekti. odnosno da je korisnik heterogen. s jedne strane. vanredno i investiciono održavanje. ostali infrastrukturni objekti 3. Može se reći da je saobraćajnica objekat čija je svrha da omogući kretanje vozila za prevoz putnika i robe. U drumskom saobraćaju. 146 . pojedinci – imaoci motornih vozila.korisnici saobraćajnica. to ima velikog uticaja na definisanje načina izgradnje. zaprežna vozila. što je danas opšte prihvaćeno pravilo u mnogim zemljama svijeta. mostovi. Naplatu uloženih sredstava vrše iz putarine za određeni ugovoreni period. sa svim pripadajućim objektima. S obzirom na to da puteve koriste raznovrsni subjekti to je uslovio u dosadašnjem razvoju traženja rješenja funkcionisanja i raspodjeli troškova infrastrukture u ovoj grani saobraćaja. entitet. a u neposrednoj su vezi sa tehnologijom drumskog saobraćaja. to je dalo pravo odgovarajućoj društvenoj zajednici da uredi način organizovanja tog interesa svako na svom nivou (opština. koje predstavlja objektivne uslove za izvršenje procesa rada. . Između brojnih karakteristika koje ima saobraćajna infrastruktura zbog značaja i njihovog učešća u ukupnim osnovnim sredstvima drumskog saobraćaja. Pošto izgradnja mreže saobraćajnica ima veliki društveni interes. finansiranje i eksploataciju puteva. navešćemo samo neke: . Ove aktivnosti za sada se finansiraju kod nas iz prodajne cijene nafte namijenjene za održavanje puteva i iz sredstava budžeta odgovarajućih društveno-političkih zajednica zavisno od značaja i kategorije saobraćajnica. saobraćajna infrastruktura u širem smislu je organizovana. država) zavisno od privrednog i društvenog značaja saobraćajnica.izgradnja i upravljanje. a to znači djelovanje saobraćajnog sistema uopšte. Sa stanovišta ekonomske teorije. odvojena od preduzeća drumskog saobraćaja koja vrše ekploataciju drumskog motornog vozila. s druge strane.održavanje saobraćajnica. . za sopstvene potrebe.društveni interes. Održavanje saobraćajnica propisane su aktivnosti kao što je preventivno.

Gustina je broj vozila koja u toku dana pređe određenu tačku na putu u jednom ili oba pravca. Lokalni putevi povezuju naselja na području opština i gradova. kantonalne i lokalne. . prema saobraćajnom opterećenju Prema privrednom i društvenom značaju puteve dijelimo na: . pa su preduzeća za puteve obavezna da vode računa o saobraćajnici i preduzimaju odgovarajuće mjere za istraživanje stanja saobraćajnica. Autoputevi su putevi najviše kategorije koji povezuju glavna privredna i politička središta. gustoća je manja. S obzirom na karakter mreže puteva koji omogućavaju kretanje prevoznih sredstava. . Imaju 15. Ukrštaju se sa ostalim putevima u nivou.000 vozila na dan. Magistralni putevi su namijenjeni za kretanje svih vrsta vozila. Kretanje po ovakvim putevima je u nivou.). obavljaju sve operativne i upravne poslove i predlažu i iznalaze potrebna sredstva. Putevi se takođe mogu klasificirati prema gustoći saobraćaja. Javne saobraćajnice moraju biti obezbijeđene za osovinsko opterećenje najmanje 10 tona po osovini. terminali. Putevi u drumskom saobraćaju se razlikuju po više karakteristika: 1. brdoviti i planinski). Regionalni putevi povezuju regionalna središta i namijenjeni su za kretanje svih vrsta vozila i učesnika u saobraćaju. Imaju u pogonu 3. benzinske pumpe.puteve I grupe u koju spadaju autoputevi. prema privrednom i društvenom značaju 2. U okviru drumskog saobraćaja poseban značaj imaju putevi unutar gradova i opština i drugi prateći objekti na putevima kao što su: garaže i parkirališta. tako ako je u saobraćaju broj vozila sa većom težinom i nosivosti. putevi se dijele na: . putničke autobuske stanice.000 – 10.000 vozila na dan u oba smjera. ugostiteljski objekti uz cestu.puteve III reda. lokalni putevi najmanje 6 tona na osovinu. bicikli. . brežuljkasti. proizilazi da su to javna dobra u opštem značenju i da su pretežno u državnom vlasništvu.puteve II grupe. sa svim postojećim objektima. U manjim zemljama i gradovima infarstrukturni objekti postaju i vlasništvo privatnih društava koja se bave tom djelatnošću. 147 . U puteve za motorni saobraćaj spadaju autoputevi. autoputevi su podijeljeni u pet grupa. To su međunarodne i javne ceste koje obezbjeđuju maksimalnu sigurnost učesnika u saobraćaju. regionalne. a ostali putevi za mješoviti saobraćaj su namijenjeni za kretanje svih vrsta drumskih vozila i svih drugih vozila (motorna i zaprežna vozila.autoputeve.lokalne. S obzirom na obim saobraćajnog opterećenja putevi se dalje mogu vrednovati na osnovu količine prevezene robe u bruto tonama (neto težina i težina vozila) i na osnovu broja prevezenih putnika. Prema računskoj brzini i kategoriji terena.magistralne puteve. . Za svaku grupu puteva propisane su računske brzine.regionalne i . oprema na putevima i dr.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Održavanje saobraćajnica stoga ima karakter posebnog društvenog interesa.000 vozila na dan u oba smjera. kao i saobraćajni znakovi. Prema saobraćajnom opterećenju. Imaju manje od 3. U BiH putevi su grupisani u autoputeve. Prema vrsti saobraćaja putevi su namijenjeni isključivo za motorni saobraćaj i putevi za mješoviti saobraćaj. prema vrsti saobraćaja 3. pješaci i dr. planiranje. Dozvoljena brzina je u funkciji kategorije terena (nizinski.

20 miliona € za magistralne i 9.nizak nivo sigurnosti u cestovnom prometu. 148 . . Godišnje se izdvaja oko 60 miliona € za održavanje magistralnih i regionalnih cesta u Bosni i Hercegovini. dok je u RS Direkcija za puteve RS odgovorna i za magistralne i za regionalne puteve. te osiguranje tehničko – tehnološkog jedinstva javnih cesta. upravljanje.relativno slabo fizičko stanje cestovne infrastrukture u BiH. Međutim. Svrha korporacije je da uspostavi institucionalnu saradnju među entitetima u području cestovne infrastrukture i da omogući donošenje svih potrebnih odluka da bi se cestovni saobraćaj u BiH mogao neometano. osnovane od resornih entitetskih ministarstava. izgradnju i upravljanje javnim cestama. . Upravljanje putevima obavljaju entitetske direkcije za puteve. . Još nije donesen zakon o cestama BiH. koje ima obavezu da predlaže zakone na nivou države. kao pravni okvir za sve aktivnosti u domenu cestovne infrastrukture.institucionalni problemi za adekvatno upravljanje razvoja cjelokupne cestovne infrastrukture – ne postoji ni jasna razvojna strategija za autoputeve i brze puteve. 19 miliona € za magistralne i 11. U FBiH za regionalne puteve zadužena su kantonalna ministarstva za transport. koja obično imaju odgovarajuću direkciju za ceste.2 FINANSIRANJE I PRAVNI OKVIR PUTNE INFRASTRUKTURE U BIH Finansiranje putne infrastrukture u sadašnjoj situaciji uglavnom znači finansiranje održavanja puteva. . kao dio transportne korporacije. . Na nivou države ne postoji odgovarajuća pravna regulativa. Na nivou entiteta djeluju resorna ministarstva: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ministarstvo saobraćaja i veza RS. Ovim zakonima utvrđuje se pravni položaj javnih cesta. 15 Izvor: Direkcija za ceste FBiH / Direkcija za puteve RS 2002. Entiteti su.5 miliona € za regionalne ceste. rekonstrukciju. zaštitu.nepostojanje jasno definiranog zakonodavno – pravnog okvira na nivou BiH. sigurno i redovno odvijati. Pravni okvir za sve aktivnosti i institucionalno organizovanje na nivou države poboljšani su formiranjem Ministarstva za komunikacije i transport BiH. kao i da regulira potrebne bilateralne i multilateralne odnose u domenu transporta. 15 Na nivou entiteta postoje entitetski zakoni o cestama.5 miliona €. opravku i obnovu transportnih kapaciteta kako bi ponudili kvalitetnu uslugu prevoza. te finansiranje javnih cesta.5 miliona €. shodno Aneksu IX Dejtonskog sporazuma.još nije definisana transportna politika na državnom nivou. 2. uspostavili Javnu korporaciju za cestovnu infrastrukturu BiH.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. održavanje. javnih kompanija da generiraju sredstva za funkcionisanje. Ograničena sredstva postaju determinirajući element u realiziranju razvojnih projekata cestovne infrastrukture. Od toga.budžetski resursi za finansiranje cestovne infrastrukture iz poreza na gorivo i registracije vozila nedovoljni su za redovno održavanje i poboljšanje stanja cestovne mreže. kao ni odgovarajuće institucije. FBiH izdvaja 30.3 FUNKCIONISANJE SEKTORA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA Problemi: . . a RS izdvaja 29.5 miliona eura za regionalne ceste.ograničeni kapaciteti državnih. ova institucija još nije operativna. građenje. zaštita cesta i uslovi obavljanja transporta. Predmet poslovanja direkcija za puteve je osiguranje materijalnih i drugih uslova za održavanje.

. uređajima i opremom za putnike (peroni) i za organizaciju primanja i otpreme putnika. 2.izraditi dugoročnu strategiju razvoja cestovnog sektora u BiH. 149 . trgovinu i dr.zatvoreni i otvoreni skladišni prostori i dr. . . početni).osigurati izdvajanje većih sredstava iz cijene goriva i taksi za registraciju vozila za održivo finansiranje cestovne infrastrukture. Revitalizacija i modernizacija cestovne mreže . . . .). .nastaviti sa izgradnjom autoputa u koridoru Vc.donijeti Zakon o cestama BiH.4 OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI U ostale infrastrukturne objekte spadaju statički objekti čije je postojanje nužno za obavljanje prevoznog procesa. parking prostor za autobuse.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prioriteti Dogradnja pravno – institucionalnog okvira . . . Time bi se na efikasan način pratilo stanje cesta i podataka za planiranje i programiranje radova na održavanju i rekonstrukciji i izgradnji cesta.uspostaviti institucionalni okvir za dodjelu koncesija na svim nivoima radi omogućavanja koncesualnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu. površine za parkiranje motornih teretnih vozila. u skladu sa evropskom transportnom politikom i BiHTMP (B&H Transport Master Plan).ekonomskim mjerama stimulisati javni prevoz. kao osnove sistema upravljanja i monitoringa.operativni prostori koji služe za smještaj i tehnološku obradu robe na njegovom putu od izvora do cilja.prateće prostorije putničke zgrade namijenjene za usluge korisnika terminala (ugostiteljske usluge.terminali (tranzitni. U ove objekte ubrajaju se: . Razvoj sistema upravljanja. u skladu sa utvrđenim prioritetima. nadzora i zaštite cesta .intenzivirati rad Javne cestovne korporacije BiH.formirati zajedničku bazu podataka za cestovnu mrežu u BiH.povećati nivo sigurnosti regionalnih i lokalnih cesta.saobraćajana mreža na terminalu. završni.autobuske stanice sa zgradama.povećan obim prometa na pojedinim dionicama postojeće cestovne infrastrukture nalaže potrebu da se modernizira postojeća cestovna mreža u skladu sa već urađenim studijama finansiranim od strane EU. Osiguranje sredstava za zadovoljavajuće finansiranje cestovne infrastrukture . da koordinira rad entitetskih direkcija za puteve. .izvršiti izmjene i dopune Zkona o cestama FBiH i Zakona o putevima RS. . .objekti sa fiksnim uređajima koja služe za održavanje i servisiranje vozila i objekti infrastrukture drumskog saobraćaja. u skladu sa važećom evropskom regulativom. . PHARE.

a za vozila za prevoz putnika i robe u međugradskom saobraćaju u neposrednoj blizini grada i blizu raskrsnice puteva. mjesto priključenja na saobraćajnicu. 150 . Vozila za prevoz putnika dalje se dijele na autobuse i putničke automobile. kao i svi prateći objekti (kontrola ispravnosti vozila. Autobaza treba da je smještena na pogodnom mjestu radi ulaska i izlaska vozila. širenju autobaze. odmor i stanovanje voznog osoblja što zavisi id broja vozila. Autobuske stanice imaju funkciju za prijem vozila. da se obezbijedi nesmetan utovar i istovar robe koja u autobazu dolazi i odlazi. U vozila specijalne namjene spadaju: vatrogasna. Šematski prikaz klasifikacije vozila grupisanih po vrstama prevoza i uslovima eksploatacije dati su na Sl. autobusi i putnički automobili dijele se po konstruktivnim karakteristikama. Na vozilima koja rade bez priključnih vozila ugrađuju se motori znatno manje snage nego na vozilima namijenjenim vuči prikolica ili na vozilima namijenjenim vuči poluprikolica. uslovi eksploatacije i tehnološki proces održavanja vozila. stanice za snabdijevanje vozila i upravna zgrada) naziva se autobaza. Skladišni prostor služi za smještaj rezervnih dijelova i robe koji su otpremljeni za utovar. putnika. komunalna. vrste i tipova vozila. istovar i pretovar. terminali. Sve tri grupe vozila . Transportna vozila po namjeni korištenja dijele se na vozila za prevoz tereta i vozila za prevoz putnika. tako i saobraćajnih elemenata od kojih u značajnoj mjeri zavisi i ekonomičnost poslovanja preduzeća drusmkog saobraćaja za prevoz putnika i robe. Uz to se nalaze i prostori za parkiranje. U suštini ekonomski posmatrano. Operativne površine za terminale zavise od namjene za prijem i otpremu vozila i putnika. Pojavljuje se već sada ”informatizovna prevozna sredstva”. Osnovno pravilo kod izbora autobaze je broj vozila.teretna vozila. tehnološkog i organizacionog karaktera koje treba imati u vidu. Prevozna sredstva mogu se podijeliti na vozila za prevoz robe ili putnika i vozila specijalne namjene. održavanje i nadzor vozila. objekti za izvršenje procesa proizvodnje transportne usluge). rasporeda linija i razmještaja privrednih i potrošačkih centara u gradu ili u neposrednoj blizini grada. putnika i robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prostor na kojem se nalazi objekat za smještaj i održavanje vozila. Današnja drumska prevozna sredstva posjeduju zavidni tehnički nivo koji može udovoljiti najsloženijim tehnološkim i mobilno-dinamičkim karakteristikama. hitna pomoć. autodizalice. Za potrebe javnog gradskog putničkog prevoza autobaza treba da je smještena u široj zoni grada. tehničke pomoći. Veličina autobaze zavisi od broja vozila koje preduzeće ima u svom saobraćaju. Za dalje sagledavanje pojedinih elemenata saobraćajne infrastrukture potrebno je istaći neke razlike tehničkog i organizacionog karaktera između infrastrukture u širem smislu (putevi) i ostalih infrastrukturnih objekata u užem smislu (poslovne zgrade. 32. minimalna nulta kilometraža. Pri planiranju autobaze treba voditi računa o kretanju i manevrisanju vozila. Teretna vozila dalje se dijele na teretna motorna prevozna sredstva i vučne vozove skupove vozila u koje spadaju kamioni sa prikolicom i tegljači sa poluprikolicom. Kod projektovanja autobaze treba voditi računa kako o urbanističkim uslovima. pokretne radionice i druga vozila. 3. ima velikih razlika sa stanovišta prenošenja vrijednosti između infrastrukture u širem i užem smislu kao i da postoje neke razlike tehničkog. sigurnost vozila. PREVOZNA SREDSTVA Prevozna sredstva su ona sredstva koja se kreću pomoću motora na vlastiti pogon.

32 Prevozna sredstva u teretnom i putničkom saobraćaju 3. . ) 151 .masama. dimenzijama i radnoj zapremini i .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.1 PREVOZNA SREDSTVA ZA PREVOZ TERETA Osnovna podjela teretnih vozila je prema: .1.konstrukciji.1 Podjela teretnih vozila prema konstrukciji Prema konstrukciji teretna vozila mogu biti: • teretni automobil – vozilo. 3.vrsti prevoza tereta – namjeni. koji u sklopu svoje konstrukcije ima sopstveni pogon i tovarni prostor (prikazano na Sl.

prvi je tovarni prostor na vozilu sa sopstvenim pogonom i to vozilo može da se koristi za transport tereta za koji je namijenjeno. i Sl. Sl.vučno vozilo posjeduje samo pogon bez tovarnog prostora i njemu mogu da se pridodaju prikolice – tovarni prostor za različite terete u zavisnosti od potrebe transporta. ). 67 Tegljač sa poluprikolicom Prema konstrukciji postoje osnovna dva tipa teretnih vozila: . 152 .teretno vozilo na pogon s tovarnim prostorom i prikolicom – tovarnim prostorom (prikazan na Sl. 65 Teretno vozilo • Vučni voz – skup teretnog vozila je skup vučnog vozila koje posjeduje pogon i drugog dijela – prikolice za prevoz tereta. ). . Skup teretnog vozila se dijeli na: . 66 Vučni voz – teretno vozilo sa prikolicom • tegljačem (samo pogonsko vozilo) i poluprikolicom – tovarnim prostorom (prikazano na Sl.u drugom tegljač .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.

Sl. − srednje korisne nosivosti od 3 do 7 t (za potrebe transporta u lokalu.5 do 3 t ( za potrebe transporta robe u lokalu i prigradu). − visoke nosivosti od 7 do 12 t (za potrebe transporta u lokalu.5 t (za potrebe dostave tereta u lokalu). 68 Teretna vozila Sl. do Sl. prigradu i međugradu). Za potrebe korisnika vozila glavna karakteristika je korisna nosivost vozila.2 Podjela teretnih vozila po masi. − male korisne nosivosti od 0. dimenzijama i radnoj zapremini Podjela teretnih vozila po masi Kod teretnih vozila klasifikacija se obično vrši po ukupnoj masi. Ograničenja na teretnim vozilima prema masama transportnih vozila i raspodjela težine po osovinama i ukupnoj težini prikazana su na slikama Sl. po grupama vozila u zavisnosti od nosivosti i sklopa vuče. prigradu i međugradu) i − osobito visoke nosivosti preko 12 t (za potrebe transporta u međugradu). 69 Vučni vozovi 153 . odnosno korisnoj nosivosti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3.1. Teretna vozila se dijele na: − male korisne nosivosti 0.

osobito male dužine do 5 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu – dostavna vozila).5 m do 9. . 70 Tegljači sa poluprikolicama Podjela teretnih vozila po dimenzijama Po dimenzijama standard dozvoljava širinu vozila do 2. Prema dužini vozila se dijele na: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. . male radne zapremine od 900 cm3 do 1300 cm3.male dužine od 5 m do 7 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu i prigradu).velike dužine preko 12 m (vozila za vožnju u međugradu).5 m i visini mjereno od tla do 4 m. . . Podjela po zapremini motora Podjela po zapremini motora vrši se prema radnoj zapremini motora i to: 154 male radne zapremine do 900 cm3.srednje dužine od 7.5 m (vozila za vožnju u prigradu i međugradu).

1.teretna vozila sa uređajem za samoistovar. Sl.teretna vozila furgone. Imajući u vidu da su vozila za prevoz tereta savremene proizvodnje i namijenjena da prevezu što više tereta na dužim linijama. 71 Standardno teretno vozilo velikog kapaciteta Na slikama od Sl. 33 Vučni voz za prevoz nafte i naftnih derivata 155 . ali takav transport može da se obavlja samo pod specijalnim uslovima. koriste se poluprikolice velikog kapaciteta i za različite terete. Specijalna vozila mogu samo da se kreću pod pratnjom i posebnim obezbjeđenjem takvog transporta. koji mogu i da prelaze dozvoljene gabarite vozila. pod pratnjom vozila. obelježavanjem transporta.teretna vozila za vangabaritne terete. dijelova konstrukcija ili slično. velike radne zapremine preko 2500 cm3. .teretna plato vozila i . Na Sl. 38 prikazano je nekoliko vučnih vozova i poluprikolica podijeljenih prema namjeni transporta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - srednje radne zapremine od 1300 cm3 do 1800 cm3. 3. Specijalna vozila koja su većeg gabarita od standardnih i vrše prevoz tereta. velike radne zapremine od 1800 cm3 do 2500 cm3.3 Podjela teretnih vozila po vrsti prevoza – namjeni Podjela teretnih vozila prema vrsti prevoza izvršena je u zavisnosti od robe koja treba da bude transportovana i to: • standardna teretna vozila i • specijalna teretna vozila (koja se dijele) na: . teretna vozila cisterne. prikazano je standardno teretno vozilo velikog kapaciteta od 35 euro paleta: Sl. 33 do Sl. zatvaranjem saobraćajnica kada prolazi transport itd. Postoje i vozila koja su van dozvoljenih dimenzija koja spadaju u grupu specijalnih transportnih vozila i takva vozila podliježu određenim propisima koji regulišu način učešća takvih vozila u saobraćaju.teretna vozila hladnjače. . .

37 Poluprikolice za rasute i praškaste terete (silos) Sl. Tu spadaju: vozila za samoistovar. 36 Poluprikolice za komadne terete Sl. silos vozila za prašinaste terete itd. cisterne. specijalne namjene i zbog toga su spacijalne izrade. standarna teretna vozila univerzalne namjene sa tovarnim sandukom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Ova vozila imaju niz prednosti nad standardnim vozilima. plato vozila. furgoni. nosačima cirade sa podesivom visinom i ciradom. skraćenja vremena dangube vozila na utovaru i istovaru. uštede u ambalaži itd. prilagođenim prevozom jedne ili nekoliko vrsta roba. 35 Poluprikolice za kiseline i kontejnere Sl. Specijalna teretna motorna vozila upotrebljavaju se za posebne. nadstranicama. hladnjače. 156 . 38 Specijalne poluprikolice za duge terete i prevoz automobila Sva teretna vozila i skupovi teretnih vozila podijeljeni su u dvije osnovne grupe: 1. 34 Poluprikolice za naftne derivate i mazut Sl. 2. specijalna teretna vozila sa tovarnim prostorom. usled boljeg obezbjeđenja robe.

silose za cement itd. .za prevoz tekućina i plinova (cisterne). kuhinje itd.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrste: .prevoz lako pokvarljive robe (hladnjača). Veće su cisterne unutra pregrađene zbog sprečavanja kretanja tekućih tvari. za održavanje komunalnih uređaja.za prevoz građevinskog materijala (miješalice). 157 . . Održavanje cisterni zavisi od vrste tereta koji vozimo. miješalice.za potrebe turista (pokretne pekare.pokretne radionice.komunalna vozila (odvoz smeća). . Sl. policijska vozila itd. U komunalna vozila ubrajamo: vatrogasna vozila. U vozila za prevoz građevinskog materijala ubrajamo: kipere. 39 Vozilo miješalica Sl. 79 Vozilo za prevoz građevinskog materijala Vozila za prevoz tekućina i plina zovemo cisterne. vozila za održavanje čistoće. 80Vozilo cisterna Cisterna se može prazniti ili puniti na dva načina: pomoću gravitacije i pod pritiskom. Sl. .). .

manje vrijeme zadržavanja vozila na utovaru i istovaru itd. jer su se vozila suviše dugo zadržavala na istovarno-utovarnim mjestima.mogućnost integralnog prevoza. Poluprikolica je sa prednjim dijelom oslonjena na sedlasti vučni dio šlepera i ima na stražnjem dijelu jednu ili dvije osovine. treća se nalazi u vožnji. druga se rastovara. to su termička vozila.vučni i nosivi – nastala je“slobodna” vuča. . koja omogućavaju održavanje pojedinačnih prometnih sredstava u njihovoj eksploataciji. sastoje se iz građevinskih objekata. prevozne i ekonomske mogućnosti. Vozila koja imaju samo prednje stijene zovu se “izotermička vozila”. Sa podjelom vozila na dva dijela. To znači da se jedna poluprikolica utovara.Teretni dio poluprikolice spaja se sa vučnim dijelom kružnom spojnicom. Sl. . uređaja i opreme koji omogućavaju održavanje saobraćajnih sredstava. stanice za obavljanje obaveznih tehničkih pregleda itd.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. garaže.vučna vozila .velika manevarska sposobnost. Sastavljeno je iz vučnog dijela kao posebnog dijela i poluprikolice kao teretnog dijela. U grupu građevinskih objekata ubrajamo radionice sa uređajima i opremom. Ostale prednosti šlepera: . 158 . 81 Vozilo za odvoz smeća Vozila za prevoz lako pokvarljive robe upotrebljavaju se za prevoz sve lako pokvarljive robe i dijele se na: hladnjače i vozila sa uređajima za hlađenje i grijanje. .Šleper je motorno dvodijelno vozilo. Vozila mogu imati uređaje za hlađenje i uređaje za grijanje. Šleperi.istovarnim mjestima. Upotrebljavaju se za prevoz robe. Tražilo se rješenje za povećanje vremena vožnje i za smanjivanje čekanja na utovarno . koja mora imati stalnu temperature. 82 Vozila hladnjače Tehnička sredstva.Takvo tehničko rješenje poboljšalo je eksploataciju. koja može uključiti i do tri poluprikolice. . U drumskom saobraćaju upotrebljavaju se i slijedeće vrste vozila za prevoz tereta. .veća produktivnost.

koje prikolicu vuče. Ukoliko posjeduje dodatne uređaje.76 teretnih i 8. godine. na 1. praktično na neograničenom prostoru i bez obzira na primijenjene tehnologije i radne zadaće. uslijed značajno pogoršanih uslova privređivanja javnog drumskog saobraćaja dolazi do sporijeg rasta. broj vozila povećao za 7 (sedam) puta.564 u 1965. godine sporo je rastao broj teretnih kola (od . jer se može upotrijebiti za vuču dviju ili više prikolica. govoriti o karakteristikama vezanim za brzinu.2% .istaknuta pokretljivost i .dinamičkim osobinama. 159 . obilježjima statičkog opterećenja. velika manevarska sposobnost. pa i opadanja prevoznog potencijala.razmatranja moguće je. To smanjuje troškove eksploatacije. zatim . U Bosni i Hercegovini ima 11. da bi se od tada pa do 1980. 662 koliko ih je bilo 1946. može se upotrebljavati još i u šumarstvu i poljoprivredi. manji zahtjevi za garažiranje. Prilagođenost tehnologijama očituje se brojnim konstrukcijskim rješenjima koja osiguravaju djelovanje prevoznih sredstava. S tim u vezi može se govoriti o roku trajanja.udobnost. pa i .154 priključnih vozila.mogućnost upravljivosti (manevra). Međutim. koja može udovoljiti najsloženijim tehničkim i mobilno . zatim pogodnostima i obilježjima održavanja. na aerodromima i u skladištima. slično šleperu. U periodu od do 1965.godini). U osnovna obilježja drumskih prevoznih sredstava koja definiraju mogućnosti kretanja mogu se svrstati: . Današnja drumska prevozna sredstva posjeduju zavidnu tehničku visinu. S našeg stanovišta .stabilnost u kretanju. uz najbrži rast kategorije teretnih vozila u privatnom vlasništvu. informacijskoj opremljenosti i dr. primjera radi. koji postaje ograničen jedino troškovima održavanja i tehničkom zastarjelošću. Sa stanovišta obilježja vezanih za održavanje može se reći da postoji razrađena metodologija održavanja koja omogućuje kvalitetno obavljanje tehničkih karakteristika. Upotrebljava se u pristaništima. 83 Šleper Transportni šleper je motorno vozilo.7% . istraživanja su pokazala da se broj teretnih vozila u neratnim godinama povećao po prosječnoj godišnjoj stopi od 6. gdje je porast iznosio 12. Sistematizovana svojstva savremenog prevoznog sredstva zavise od pristupa proučavanja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Karakteristike transportnih šlepera su: kratak vozni trap. Sa stanovišta prevoznih sredstava namijenjenih teretnom drumskom saobraćaju. prilagođenostima tehnologijama. počev od 1981.

To mogu biti tereti i od više stotina tona.prikolica cisterna. Sl. samoupravljive i upravljive.teretna prikolica. tendencija je i povećanja bruto mase prikolica.2 PRIKOLICE Prikolica je priključno vozilo s jednom ili više osovina tako izvedeno da svojom težinom ne opterećuje ili vrlo malo opterećuje vučno vozilo. a kreće se u granicama od 3 do 6. takođe su znatno napredovale. stalno se razvijaju i prilagođavaju novim zahtjevima. Konstrukcijske.prikolica hladnjača. . 3. Moguće izrade prikolica za prevoz tereta s upisanim najvećim bruto masama izraženim u tonama prikazane na Sl. Osovine prikolica mogu biti neupravljive. Prikolice za prevoz tereta se dijele na: . specijalna prikolica za prevoz tereta . S tehnološkog stanovišta postoje specifična rješenja (prevozna sredstva sa pomoćnim podom sanduka: “Cargo-Rollbodan System”).DRUMSKI SAOBRAĆAJ Obilježja statičkog opterećenja mogu se pridružiti tehničkim karakteristikama. Veći odnos omogućava ekonomičniji prevoz zbog manjeg učešća vlastite mase u ukupnoj masi vozila. Primjeri iz prakse govore da drumska prevozna sredstva mogu obavljati prevoz čak i najglomaznijih proizvoda koji se ne mogu prevesti nijednim od poznatih sredstava. Kako se snaga vučnih vozila sve više povećava. .prikolica za prevoz kontejnera. 84 Šema mogućih izrada prikolica za prevoz tereta 160 . .4. Prikolice za prevoz tereta su najzastupljenije u eksploataciji.teretna samoiskrcajna prikolica. . a prikolica za kontejnere od 18 do 50 tona. a na jednoj osovini mogu biti jednostruki i dvostruki točkovi. 84. a prema tome i tehnološke karakteristike prevoznih sredstava.prikolice za prevoz tereta . Odnos ukupne i vlastite mase prikolica zavisi o tipu.prikolica za prevoz stoke.prikolica za prevoz drva itd. Drumska prevozna sredstva za prevoz robe i putnika npr. Bruto masa za prevoz tereta iznosi od 3 do 34 tone. .

3. Odnos bruto i vlastite mase može biti od 3 do 6. a cisterni od 3. Visina stranica iznosi 550 do 1040 mm. tj. Moguće izvedbe teretnih poluprikolica s upisanim najvećim bruto masama prikazane su na Sl.4.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prikolice se najčešće proizvode s prostorom za ukrcaj u obliku sanduka. Bruto masa iznosi od 18 do 41t.3 do 5. . Većina poluprikolica izvodi se kao sandučari.5 do 17 t.hladnjače. a prosječna vrijednost je 2400 mm.specijalne .2 za prevoz kontejnera od 5 do 6. 85 Šema moguće izrade teretnih poluprikolica 161 . a najčešće 600 mm s mogućnošću dodatka. Sl. Visina za ukrcaj neopterećene prikolice nejčešće je od 1020 do 1660 mm. Izvode se kao: . Širina prostora za ukrcaj iznosi 2120 do 2500 mm. . Visina prostora za utovar neopterećene poluprikolice iznosi od 910 do 1800 mm.2 do 5. sa samoiskrcajnim sandukom od 2. Poluprikolice najčešće se proizvode s dvije i tri osovine.8. . Bruto masa koja preko sedla prenosi na tegljač iznosi od 6.3 POLUPRIKOLICA Poluprikolica je priključno vozilo s jedne ili više osovina tako da se prednjim dijelom oslanja na sedlo tegljača prenoseći dio svoje težine na stražnji dio tegljača.za prevoz kontejnera. a najčešće je 3+3. Broj bočnih stranica može biti od 1+1 do 5+5.teretne i . s prostorom za utovar u obliku sanduka.za prevoz drva itd. a prosječna vrijednost je 1300 mm. .cisterne.

Upotreba specijalnih prikolica je najprimjerenija kod kombinovanih prevoza i kod prevoza tehničkih radnih strojeva. Namijenjene su vozilima srednje i visoke nosivosti. u obliku zatvorenog teretnog prostora. Prevozi se roba u razasutom stanju ili roba na koju utiču vremenske prilike.vanredne prevoze vangabaritne robe bilo po dimenzijama ili u masi robe. Poluprikolica je spojena sa vučnim vozilom sa kružnom spojnicom. dvije. a oblik tovarnog tereta je isti kao kod vučnog vozila. Poluprikolice se proizvode sa jednom. Mogu se koristiti i uz teretna vozila pri prevozu dugih komada tereta. u obliku cisterne i kipera. kao i elementi drumskih prevoznih sredstava. Korisna nosivost takvih prikolica nije ograničena. Poluprikolice se razlikuju od prikolica. Jednoosovinske prikolice najčešće su u upotrebi uz putničke automobile. 86 Prikolica Upotrebom prikolica velike nosivosti možemo prevesti od 20 do 40 tona robe.4 RAZVOJ POLUPRIKOLICA I PRIKOLICA Poluprikolicae i prikolice. srednje. jer dio sopstvene mase i mase tereta prenose preko sedla na šasiju vučnog vozila . sa stranicama različitih veličina. Specijalne prikolice namijenjene su za vanredne prevoze. Po konstrukciji mogu biti poluprikolice u obliku otvorenog platoa.zatvorene i otvorene prikolice.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. Prednja osovina je u principu jedna. Konstrukcija odgovara prevozu teških tereta (po obliku i zahtjevnosti). Sl. Takve prikolice se upotrebljavaju naročito u lukama. dvije ili više osovina zavisno od vrste tereta i osovinskog opterećenja. neprestano se razvijaju. Ima 16 (šesnaest) tipova poluprikolica različitih namjena i površina i 8 (osam) poluprikolica namijenjenih za prevoz kontejnera.s obzirom na visinu tereta (male. Prikolice koje vuku automobili mogu biti sa jednom. Dvoosovinske i troosovinske prikolice imaju različite korisne novisosti.tegljača sa sedlom. velike) . Člankastim spajanjem osovina sa velikim brojem točkova svode se velike mase robe na osovinska opterećenja u granicama dozvoljenih. Poznajemo više vrsta prikolica. sa tom razlikom da se ne priključe ka vučnom vozilu već se sa jednim dijelom naslanjaju na vučno vozilo (šleper). Poluprikolice su slične prikolicama. u kombinovanom prevozu i u međunarodnom prevozu. Prikolice su priključna vozila koja imaju teretni sadnuk namješten na dvije ili više osovina. ukoliko je to dozvoljeno sa propisima osovinskog pritiska. Niske prikolice visoke nosivosti koriste se isključivo za specijalne . 162 . Pri otklopu prikolice se moraju najprije spustiti nogare. zadnji dio može imati jednu. i to: . tri i sa više osovina. koje se nalaze na prednjem dijelu teretnog prostora. dvije ili tri osovine. usavršavaju i prilagođavaju novim zahtjevima.

. . čija izrada utiče na njihovo relativno gibanje i oblik putanje. Priključna vozila moraju ispunjavati slijedeće uslove: .manji udio vlastite mase u odnosu na bruto masu. Tegljač je opremljen kukom ili vilicom za vuču prikolice. . Svako vozilo u sklopu vozila čini njegovu komponentu.manji troškovi opsluživanja i održavanja po jedinici korisne nosivosti. npr.5 PRIKLJUČNA VOZILA Priključno vozilo je vozilo bez vlastitog motora za kretanje koje je konstrukcijski predviđeno da za to bude priključeno motorno vozilo. za njihovu vuču upotrebljavamo motorna vozila. .da su laka. . Vrste izrade priključnih vozila Iako se u svijetu izvode kombinacije vučnog i više priključnih vozila. U osnovi postoje dvije vrste veza.prikolice . odnosno kamion.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.poluprikolice . Priključna drumska vozila nemaju vlastiti pogon. da se smanje troškovi prevoza i da se vučno vozilo što bolje iskoristi. u nas se zbog konfiguracije terena.da je njihovo kretanje lagano.veća površina karoserije po osovini. Komponente su međusobno povezane zglobnom vezom koja im omogućava relativno pomicanje u ravnini kretanja. 87 Specijalna prikolica 3. . Namjena priključnih vozila je da se poveća vučna moć kao i prevozna moć vučnog vozila. Kombinacija vučnog i priključnog vozila čini sklop vozila koji može biti sastavljen od niza zglobno vezanih komponenti čineći pritom složeni kinematski lanac.mogućnost kombiniranja različitih sastava i priključnog vozila. cestovne mreže i uslova eksploatacije koriste samo kombinacije vučnog vozila i jednog priključnog vozila. Kombinacija vučnog i priključnog vozila koristi se zbog prednosti koje se ostvaruju u odnosu na prevoz pojedinačnim vozilom: .da imaju kočnice i uređaje za signalizaciju. teretni automobil. a može biti izvedeno kao tegljač ili neko drugo motorno vozilo. Priključna vozila razvrstavamo u slijedeće grupe: . .da su jednostavna.niža cijena priključnog vozila u odnosu.specijalne prikolice. Jedna izrada veze ne utiče na međusobni položaj uzdužne i hodne ose pri 163 . Motorno vozilo se u ovom slučaju smatra vučnim vozilom u odnosu na priključno.

Ima tri točka.5 kW/t. Jedinična snaga (odnos snage motora i bruto mase) sklopa vozila s punim opterećenjem trebala bi biti barem 4. 3. 88 Mogući skupovi vozila U drumskom saobraćaju upotrebljavaju se slijedeće vrste vozila za prevoz tereta: 1. Motorna trikolica – je vozilo na motorni pogon. Vučna vozila starije izrade i manje nosivosti opremljena su nesinhronizovanim mjenjačima sa 5 ili 6 stepeni prenosa. što im poboljšava vučne mogućnosti (veća ubrzanja i lakše savladavanje uspona). a vezivanje komponenata je obično u jednoj tački. Glavni prenosnik odabire se prema najvećoj dopuštenoj brzini vožnje koja se obično kreće od 70 do 100 km/h. a vučna vozila opremaju se trajno kočnicom.6 SKUP VOZILA Prikaz nekih mogućih formiranja skupa vozila sastavljenog od jednog vučnog vozila ili više priključnih vozila prikazan je na Sl. Novija vučna vozila i vozila veće nosivosti najčešće imaju sinhronizovane mjenjače sa 5 do 16 stepeni prenosa. Sl. a razmak između ostalih osovina na pojedinim vozilima kreće se od 2100 do 5400 mm. Osovinska masa može biti do 16 t. a u stvarnim izradama kreće se do 6. Vučna priključna vozila redovno su opremljena kočnicama s pneumatskim prenosnim mehanizmom.4 kW/t.DRUMSKI SAOBRAĆAJ zakretanju u horizontalnoj ravnini. S obzirom na eksploatacijsko-prevozne karakteristike je značajno da li se teretni prostor nalazi ispred ili pozadi vozača. Vučna vozila u sklopu vozila redoviti su pogonjena Dieselovim motorom snage najčešće od 95 do 280 kW. pa se naziva upravljiva veza. U sklopu vozila masa mora biti tako raspoređena da se ne prekorači dopuštena osovinska masa od 10 7. Pogonski dio nalazi se naprijed ili iza teretnog dijela vozila. Takva se veza naziva neupravljiva veza. Druga izrada veze uzrokuje promjenu ugla između uzdužne i hodne ose pri zakretanju oko tačke vezivanja. 164 .. Pojedine izrade vučnih vozila su i s većim specifičnim snagama. Pritom je vezivanje komponenata barem u dvije tačke. Razmak osovina na udvojenom mostu iznosi 1250 do 1500 mm.

Razne vrste teretnih vozila Teretna motorna vozila-teretnjaci se prema nosivosti dijele na: male. sanduke u obliku rešetaka. odnosno jednim tragom opremljen pedalama. može se roba natovariti do visine glave vozača zbog preglednosti za vrijeme vožnje. 2. lancem ili kardanom te prednjim i zadnjim točkom sa pneumatikom. trolejbuse. Teretna vozila velike nosivosti imaju nosivost više od 5 tona. bicikle 2. Teretnjaci srednje nosivosti imaju nosivost 1. skuter 4. autobuse 8. otvorenim i zatvorenim stranicama. Ukoliko je prostor za robu iza vozača. FURGON KOMBI CARAVELE KAMIONET 4. moped 3. Pokreće ga na nožni pogon vozač koji se vozi na biciklu. putničke automobile 7. bicikle sa motorom 5. motocikl 6. a sa motorom radne zapremine do 50 cm3.5 do 5 tona. 165 . pokretne i nepokretne sanduke. za dopremu. PREVOZNA SREDSTVA ZA PREVOZ PUTNIKA Za prevoz putnika u drumskom saobraćaju upotrebljavamo: 1. sjedalom. sa nožnim pogonom. može se utovariti toliko robe da vozilo ostaje stabilno. Bicikl je vozilo konstruisano iz metalnog kućišta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ukoliko je teretni prostor ispred vozača. Motorno trikolo namijenjeno je za prevoz u gradu. Teretnjaci male nosivosti su oni koji imaju nosivost do 1. Zbog prilagođavanja teretnog prostora boljim eksploatacijsko-prevoznim mogućnostima se prilagođava karoserija teretnog prostora. sa krovom ili bez njega. Maksimalna projektovana brzina ne prelazi 50 km/h. pokretnim vilicama sa balansom. visokim. Moped je putničko vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka. Razlikujemo teretne sanduke sa niskim.5 tona. srednje i velike nosivosti.

kupei. Razlikuju se po radnoj zapremini motora. namjenjen za prevoz jedne ili dvije osobe. Sopstvena težina ne prelazi 400 kg. S obzirom na to da im namjena može biti različita. automobili bez krova. pa vozač sjedi na skuteru slično kao na stolici. kombinovano vozilo itd. 90 Autobus međugradskog tipa Autobus je putničko vozilo namijenjeno za prevoz većeg broja putnika (uobičajeno od 10 do 60 putnika). 3. Na njemu vozač sjedi obuhvatajući šasiju nogama. odnosno jednim tragom. Najčešće se dijele prema radnoj zapremini motora. gradski. S obzirom na namjenu putnički automobili mogu imati različite oblike karoserije. prigradski.: limuzine. odnosno jednim tragom. kabrioleti. namijenjen za prevoz jedne ili dvije osobe. 2. sportski automobili. kao npr. Može imati jednu ili dvije platforme (sprata). 89 Putnički automobil Sl. Uobičajeno ima slobodan prostor za noge između prednjeg i stražnjeg dijela. Razlikuju se po radnoj zapremini motora. 166 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Skuter je putničko vozilo sa dva točka. karavani. Motocikl je putničko vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka. Sl. a može vući i prikolicu. Putnički automobil je motorno vozilo na motorni pogon koje je namijenjeno za prevoz lica i može primiti najviše 8 putnika. autobusi se dijele na: 1. međugradski.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. uključujući i sjedište vozača i prostor namijenjen za stajanje putnika u gradskom saobraćaju. Prigradski autobus namijenjen je prevozu putnika u prigradskom saobraćaju. zglobni trolejbus. Ima do deset sjedala za putnike. ali imaju veća ubrzanja i usporenja da bi se povećala prosječna brzina vožnje. autobus za duge linije. Prikladan je za hotelske i aerodromske službe. a naročito promjene kod udobnosti koja prati. − smještaj motora nazad. široka dvokrilna vrata za brzu izmjenu putnika. 6. koji nema više od sedamnaest sjedišta. Ima iste namjene kao i gradski ili prigradski autobus. Minibus je manji autobus sa jednom platformom (spratom). Namijenjen je za prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju i ima tehničke i eksploatacione karakteristike kao i gradski autobus. ugrađuje se uređaj za klimatizaciju. Međugradski autobus namijenjen je prevozu na dužim relacijama. − smještaj motora pod karoserijom autobusa. Autobusi za specijalne namjene opremljeni su savremenim uređajima. − smještaj motora pod podom autobusa itd. ne računajući sjedište za vozača te veći prostor za prtljagu. Kod autobusa su nastale promjene u načinu i podobnosti ulaza. kombibus. Zglobni trolejbus je ustvari zglobni autobus koji ima električni pogon preko trole. vrata su manja. Ima iste karakteristike i namjene kao zglobni autobus. Ova kategorija vozila ima sjedišta i prostor namijenjen i za stajanje putnika uzimajući u obzir i kretanje putnika zbog čestih stanica. Na ovom tipu vozila unutrašnji prostor za svaki nerazdvojivi dio je jedinstven. 7. − poprečni smještaj motora. Trolejbus je autobus koji ima električni pogon preko trole. zbog čega se komfor za putnike znatno poboljšava. 10. nadmašuje onu u željezničkom. 5. 9. Kombibus je putničko vozilo namijenjeno za prevoz manjih grupa putnika. U međugradskom saobraćaju minibusi imaju više karakteristike međugradskih autobusa i autobusa za duge linije. Zglobni autobus sastavljen je od dva nerazdvojiva zglobno vezana tijela. autobusi za specijalne namjene. ima i vrata dovoljno široka za brzu izmjenu putnika. zglobni autobus. − smještaj motora naprijed. Gradski autobus namijenjen je prevozu putnika na kratkim relacijama. Ne razvijaju velike brzine vožnje. − smještaj motora pod kabinom. srednje (od 30 do 60 sjedišta) i velike (preko 60 sjedišta). 8. 167 . Često se izvode s niskim podom što putnicima olakšava ulaz i izlaz iz vozila. Svi putnici imaju mjesto za sjedenje. Ovo vozilo ima sjedišta i prostor za stajanje i kretanje putnika. U međugradskom prevozu su autobusi konstrukcijski izrađeni tako da imaju samo sjedišta i to moderna. Vozila se mogu podijeliti i prema načinu i mjestu smještaja motora i to: − podužni smještaj. klimatizaciju i ostale uređaje. što podrazumijeva nešto duže realacije nego u gradskih autobusa. ima dovoljno velik prostor za smještaj prtljage i druge prednosti za putnike. trolejbus. ovo vozilo obezbjeđuje udobnost putnicima i nije predviđeno za putnike koji stoje. dvoja ili više. Obilježava ga znatan broj mjesta za stajanje. pa čak i u vazdušnom prevozu. S obzirom na broj sjedišta dijelimo autobuse na: male (do 30 sjedišta). Slobodno kretanje u vozilu iz jednog u drugi osigurava se preko zglobnog spoja. Autobus za duge linije opremljen je za dugolinijska putovanja. minibus.

4 x 4. a po jednom putniku koji stoji ne manja od 0.2 m2. Osim veličine korisne površine i normativa površina po jednom putniku. Gabaritne dimenzije sjedišta za međugradske i turističke autobuse su nešto veće i obezbjeđuju više nivoa komfora pri sjedenju (mogućnost obaranja naslona sjedišta). nude udobnost koja prati. gdje može biti ugrađen pokretni par sjedišta koji se podiže pri ulazu i izlazu putnika). U korisne površine ovih vozila ne računa se centralni prolaz kroz vozilo i prostori površina kod vrata vozila (osim kod zadnjih vrata. Normativ za putnike koji stoje u časovima vršnih opterećenja ne bi smio biti manji od 0. čak i nadmašuje onu u željezničkom i zračnom prometu. 6 x 2. 168 . Kapacitet autobusa neposredno zavisi od korisne površine poda autobusa koja se koristi za smještaj putnika. Već je rečeno da se u gradskim i prigradskim autobusima korisna površina poda sastoji iz površina iskorištenih za razmještaj sjedišta i površina za stajanje i prolaz putnika.15 m2. Gradski i prigradski tip autobusa po pravilu se razlikuju po broju mjesta za sjedenje (veći broj mjesta za sjedenje u prigradskom autobusu). 4. pa i međukontinentalni promet. U izmjeritelje kapaciteta autobusa spadaju: nominalan broj mjesta za sjedenje u međugradskom autobusu i površina poda po jednom mjestu za sjedenje. U autobusima gradskog i prigradskog tipa korisnom površinom smatraju se ne samo površine ispod mjesta za sjedenje nego i površine namijenjene stajanju i prolazu putnika. Tome treba dodati promjene u načinu i pogodnostima ulaza i međunarodni. to je kapacitet autobusa veći i konstruktivne karakteristike autobusa sa stanovišta iskorištenja gabaritne površine su bolje.1 KAPACITET AUTOBUSA Pod kapacitetom autobusa podrazumijeva se broj mjesta u autobusu. koji se određuje koeficijentom mjesta za sjedenje. na kapacitet gradskih i prigradskih autobusa veliki uticaj ima planiranje načina razmještaja putnika koje je definisano odnosom broja mjesta za sjedenje prema ukupnom broju mjesta. U središtu grada koristi se elektropogon. Koeficijent iskorištenja gabaritne površine autobusa dobija se istim odnosom kao i kod teretnih vozila. kao i autobusi poznati pod nazivom “duobus”. U ove površine uključene su i površine ispred potrebne za smještaj nogu putnika. kod ovih autobusa korisna površina je samo površina zauzeta parovima sjedišta smještenih uz bočne zidove karoserije. a izvan gradske jezgre dizelski motor. U gradskom saobraćaju pojavili su se dvostruki zglobni autobusi kapaciteta do 320 putnika. Preporukama i normama propisane su gabaritne mjere sjedišta kojima se ovaj uslov ispunjava. odnosom korisne površine prema gabaritnoj površini vozila. U autobusima za gradski i prigradski saobraćaj površina namijenjena jednom putniku koji sjedi ne bi smjela biti manja od 0. na primjer: 4 x 2. 6 x 4 (broj točkova x broj pogonskih točkova). Što je korisna površina autobusa pri određenoj gabaritnoj površini veća. S obzirom na to da u međugradskim i turističkim autobusima nije dozvoljeno stajanje putnika i da se mogu prevoziti samo putnici koji sjede.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vozila mogu imati pogon na zadnje i prednje točkove. Promjene u autobusu također su znatne. U ovom tipu autobusa korsinom površinom se smatra samo površina koju zauzimaju mjesta za sjedenje i prostori za smještaj nogu ispred sjedišta. Površina ispred vrata i površina prolaza ne spadaju kod ovog tipa vozila u korisne površine jer stajanje putnika nije dozvoljeno. Svako sjedište mora raspolagati potrebnim prostorima za udoban smještaj putnika. odnosno broj putnika koji se može istovremeno prevoziti u autobusu. pogon dalje može biti preko jednog ili više pogonskih mostova i iz te podjele dobijene su razne formule točkova. kao i površine zadnjeg reda sjedišta. tj. koji imaju mogućnost dvostrukog pogona.315 m2.

oksidi olova i kancerogeni policiklični ugljovodonici. U posebnim slučajevima cjelishodno je i kombinovano razmještanje sjedišta. Na dijelu autobusa postavljaju se sa jedne strane jednostruka sjedišta. Aktuelna istraživanja ukupnog razvoja u svijetu ukazuju na dalju koncentraciju stanovništva.koeficijent mjesta za sjedenje Za slučajeve korištenja vozila na linijama grdskog saobraćaja sa izraženim neravnomjernostima protoka putnika po časovima u toku dana.6. Kod ovakvog rasporeda sjedišta koeficijent mjesta za sjedenje je u granicama KS = 0.1. Razvoj saobraćaja i saobraćajnih sredstava u 21.2 ÷ 0. postati prioritetan problem gradova u 21. 4. trgovine i administracije u velikim gradovima. tako da u atmosferu sa izduvnim gasovima dospijevaju produkti nepotpunog sagorijevanja kao što su: oksidi ugljenika. dimnosti i toksičnosti posebnu pažnju zaslužuje sve veća primjena ekološki čistih goriva za pogon vozila. koje 169 . Nasuprot prethodnom slučaju. Zbog toga će problem gradskog transporta. vijeku teško je predvidjeti. Za autobuse kojima se obavlja prigradski saobraćaj najprikladniji je razmještaj sjedišta u parovima sa obje strane. U okviru mjera za snižavanje buke.35. potrebno je koristiti vozila sa malom vrijednošću koeficijenta mjesta za sjedenje KS = 0.2 Primjena prirodnog gasa za pogon autobusa Već više godina prirodni gas je prihvaćen kao jedno od najperspektivnijih alternativnih goriva za motorna vozila. što dovodi do migracije srednjeg i bolje stojećeg sloja ljudi u predgrađa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. parovi sjedišta razmješteni su sa obje bočne strane karoserije i uz zadnju stranu karoserije vozila. a pri kraćim linijama kombinovan razmještaj. Štetne materije iz izduvnih gasova dostižu 60-80% ukupnog zagađenja vazduha.5 ÷ 0. zagađenja vazduha i povećanja nivoa buke iznad granice prihvatljivosti. a naročito jedna nova tehnika. To je vozilo sa pogonom na komprimovani prirodni gas.1 Koeficijent mjesta za sjedenje Ovaj pokazatelj izračunava se samo za autobuse gradskog i prigradskog tipa KS = gdje je: m s broj mjesta za sjedenje = m ukupan broj mjesta ms . s obzirom na to da nije dozvoljen prevoz putnika koji stoje. ukoliko se u toku dana protok putnika ne mijenja značajno. U preostalom dijelu autobusa sa obje strane su parovi sjedišta.broj mjesta za sjedenje m . česta zaustavljanja i startovanja) pogoršavaju i onako nizak stepen korisnosti SUS motora. koja je već danas na raspolaganju. Uslovi transporta u gradskoj sredini (mala brzina kretanja. Intenzivan saobraćaj u gradskoj sredini dovodi do velikih zagušenja saobraćaja. a time i individualnog i javnog prevoza ljudi. čađ. Takav razmještaj napravljen je u standardnim autobusima zemalja Evropske unije. postiže se bolji komfor prevoza putnika razmještajem parova sjedišta sa obje strane vozila. vijeku. a proizvodi se i serijski. Ispitivanja su pokazala da se maksimalna brzina vožnje u gradskim sredinama kreće u rasponu 20-40 km/h. oksidi azota. Kod autobusa za međugradski saobraćaj i turistički saobraćaj. industrije. Ova vrijednost koeficijenta dobija se kada su sjedišta razmještena tako da je uz obje bočne strane karoserije postavljen po jedan red sjedišta ili ako je sa jedne strane red parova sjedišta.ukupan broj mjesta KS . a sa druge strane jedan red sjedišta. Zbog toga gradska sredina vremenom postaje neprijatna za život. a sa druge strane parovi sjedišta.1.

pošto nije samo vidljiv već je čujan i ima miris. sa razvojnim programima “privredna vozila na gasni pogon sa malom emisijom” i “moderna primjena vozila na gas”. . sagorijeva gotovo bez ostatka i ima nižu nabavnu cijenu od tečnih goriva. Cilj tada realizovanih planova bio je što obimniji prodor voznog parka.2 KONCEPCIJSKA RJEŠENJA Osnovna koncepcijska rješenja primjene prirodnog gasa za pogon autobusa su: . prirodni i tečni gas na najnižu poresku stopu EU.vozila sa ultraniskom emisijom). u svijetu najoštrije granične vrijednosti ULEV (Ultra Low Emission Vehicle. metana. koja pored ekoloških obezbjeđuje značajne ekonomske efekte. propan. Kao lokacije za modele izabrani su Augsburg. godinu. na primjer čestica čađi dizel-goriva. moramo djelotvorno da se suočimo sa ovim problemom. Privredna vozila i autobusi sa motorom na prirodni gas zadovoljavaju već danas norme EURO 4 koje su postavljene za 2005. U tom kontekstu naročito je aktuelna primjena prirodnog gasa. u jednoj opštini. Odumiranje šuma i ljetnji smog su poznati fenomeni. kao što su propan-butan. ova tehnika. upotrebu vozila na gas. Bad Harzburg. Pošto se predviđa znatan porast intenziteta saobraćaja. Moderni gradski saobraćaj zaokuplja sva naša čula. . . za pogon motora SUS koriste se i tečni gasovi dobijeni preradom nafte. kao što su neke povlastice u posebno osjetljivim područjima. sa vozilima na gasni pogonu okviru ekološki podnošljivog saobraćajnog koncepta.gasno-dizelni hibridni pogon. Automobili sa pogonom na prirodni gas ispunjavaju i kalifornijske. U Njemačkoj Savezna direkcija za ekologiju po nalogu Saveznog ministarstva za ekologiju finansira od 1992. . preko 30% emisije kancerogenih tečnih ugljovodonika (HC) i 6% štetne emisije prašine (PM) poticalo od uličnog saobraćaja. ima relativno visoku toplotnu moć. etan-propan itd. Prednosti prirodnog gasa u odnosu na tečno gorivo su što se bolje miješa sa vazduhom. 170 . direktno vodi znatnom ugrožavanju zdravlja. Izlučivanje velikih količina štetnih materija. Na tržištu se već nalaze vozila na prirodni gas koja su u pogledu emisije štetnih materija čak za 90% ispod ULEV graničnih vrijednosti. . koji u velikoj mjeri mogu da se svedu na povećanje koncentracije ozona i sumpor-dioksida i količine benzola.posebno povoljni uslovi kreditiranja za vozila na gas i stanice u okviru ERP (European Recovery Program) – ekološkog programa i programa za štednju energije. kao do sada jedini alternativni pogon. 60% emisije ugljen-monoksida (CO). Gasni pogon Ovo koncepcijsko rješenje podrazumijeva primjenu klasičnog dizel-motora na autobusima koji se uz određene prepravke može prilagoditi da radi isključivo na prirodni gas. sa povećanjem akcionog radijusa kretanja. godine 50% ukupne emisije azotnih oksida (NOx).unapređivanje nabavke vozila javnog prevoza ljudi na kratkim relacijama u okviru opštinskog zakona o finansiranju saobraćaja.gasno-turbinski hibridni pogon. Istraživanja pokazuju da je u Njemačkoj 1994. 4.gasno-dizelni pogon. Pri tome je pored finansijskog podsticaja od značaja i stvaranje prednosti za korisnike vozila na gasni pogon.DRUMSKI SAOBRAĆAJ upravo u gradskim centrima i ekološki osjetljivim područjima može da doprinese smanjenju emisije štetnih materija. pokrajina Wernigrode i morsko kupalište Heringsdorf na ostrvu Usedon u Istočnom moru. ostavlja opravdanu nadu u pogledu dalje primjene. Takođe. Pored prirodnog gasa – metana.sniženje poreza na mineralna ulja.gasni pogon. Ovdje se ubrajaju: .

. . ali motor ne služi direktno za pogon zadnje osovine već pogoni alternator koji napaja elektro motor snage 100-150 kW.uštede tečnog goriva na račun upotrebe prirodnog gasa. koja se u izduvnom sistemu nekontrolisano eksplozivno pali.gasno-dizelni pogon štedi znatne količine tečnog goriva i ima manje štetnih sastojaka u izduvnim gasovima u odnosu na klasični pogon.motor može da radi na gasno-dizelnom ili čisto dizelnom režimu. pored gradskog transporta.snaga motora ostaje nepromijenjena bez obzira na vrstu primijenjenog goriva (gasdizel. .potrebno je uravnotežiti protivrječne zahtjeve: sa jedne strane ograničiti stepen kompresije radi izbjegavanja detonantnog sagorijevanja i neravnomjernog rada motora. .konstantna regulatorska karakteristika inicijalne doze dizel-goriva je u suprotnosti sa široko primijenjenim sverežimskim centrifugalnim regulatorom. što zahtijeva poseban sistem regulacije pumpe visokog pritiska i prenosnog mehanizma pedale gasa. 171 . Nedostaci gasnog motora u odnosu na isti sa dizel-gorivom su: .ravnomjernije i potpunije formiranje smjese. . uz nekontrolisanu pojavu naglog pada broja obrtaja motora.u slučaju kvara na gasnoj instalaciji.smanjena buka i emisija štetnih materija. . postoje u sferi prigradskog transporta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prednost gasnog motora u odnosu na isti sa dizel-gorivom su: .akcioni radijus autobusa je ograničen zapreminom gasnih rezervoara tako da autobusi sa čisto gasnim motorom nisu podešeni za međugradski transport. tako da se autobusi sa gasno-dizelnim pogonom mogu uspješno koristiti i u međugradskom transportu.idealni uslovi eksploatacije gasno-dizelnih autobusa. . Gasno-dizelni hibridni pogon Gasno-dizelni hibridni pogon je kombinacija gasno-dizelnog motora i elektropogona posebno razvijena i prilagođena gradskim autobusima. pritiskom na taster u kabini kojim se pušta ili zaustavlja napajanje motora gasom. a van grada na čisto dizelni pogon. .regulatorska karakteristika ubrizgavanja inicijalne doze mora biti konstantna bez obzira na broj obrtaja motora ili položaja pedale gasa vozača. .inicijalna doza dizel-goriva ne smije pasti ispod određenog nivoa. jer tada dolazi do preskakanja u samopaljenju uz istovremeno regularno uvođenje gasne smjese. . Nedostaci gasno-dizelnog pogona su: .potpunije sagorijevanje. . motor prelazi na rad sa čistim dizel-gorivom. gdje se autobus u gradskoj zoni kreće na gasnodizelni pogon. ili čisti dizel).eksploatacija u gradskim i prigradskim uslovima zahtijeva razrađenu mrežu snabdjevanja prirodnim gasom i servisiranje gasne instalacije. Gradski autobus je opremljen rezervoarima za prirodni gas i rezervoarima za dizel-gorivo. što određuje vozač autobusa bez zaustavljanja vozila. Gasno-dizelni pogon Prednosti gasno –dizelnog pogona su: . a ovaj preko kardanskog vratila pogoni zadnju osovinu autobusa. .znatno je povećan akcioni radijus autobusa u odnosu na čisto gasni pogon. a sa druge strane stepen kompresije mora biti dovoljno visok da bi se zapalila inicijalna doza dizel-goriva. pa se kod gasnodizelnih motora zahtijeva primjena prorežimskih regulatora.

kada je zagađenje najveće i buka posebno intenzivna. Nedostatak gasno-turbinskog hibridnog pogona jeste što je uvijek daleko od komercijalizacije. .smanjena potrošnja tečnih goriva na račun primjene prirodnog gasa. a ponekad dovode u pitanje i samu upotrebu i postojećih varijanti dizel-motora. što bi značajno doprinijelo uštedi dizel-goriva. u kombinaciji sa elektropogonom da bi se amortizovale negativne strane čisto gasnog i čisto baterijskog pogona. To nameće potrebu uvođenja pogona koji potpuno isključuju upotrebu dizel-goriva i to u hibridnom obliku.zavisnost od načina snabdijevanja prirodnim gasom. . Primjer za to su trenutno važeći EURO2 propisi. što daje dodatne ekonomske i energetske efekte ovom koncepcijskom rješenju. kao i propisi nekih italijanskih regija koji ograničavaju upotrebu dizel-motora u gradovima u vrijeme vikenda i sl. poboljšalo ekonomičnost eksploatacije autobusa i doprinijelo očuvanju životne okoline. što se može uraditi znatno kvalitetnije nego kod prepravke postojećih autobusa. uz intervenciju na ojačanju krova autobusa. Rezervoari prirodnog gasa Konstrukcija i glavne karakteristike Rezervoari za gas na autobusima predviđeni su za skladištenje i transport sabijenog prirodnog gasa koji se koristi kao gorivo za gasne i gasno-dizelne motore. Primjene u serijskoj proizvodnji Vodeći evropski i svjetski proizvođači serijski nude motor na čisti gasni pogon. a umjesto gasno-dizelnog motora ugrađuje se gasna turbina koja pogoni integrisani alternator sa 70. . Prednosti gasno-dizelnog hibridnog pogona su: . moguće je organizovati prepravku motora na gasni i gasno-dizelni režim. moguće je umjesto prepravke autobus u startu opremiti gasnim pogonom. samo što se kao gorivo koristi čisti prirodni gas. po razrijeđenom sistemu za ugradnju standardnih motora. obezbjeđujući snagu od 110 kW. Način primjene prirodnog gasa za pogon autobusa Prepravka autobusa Umjesto industrijskog remonta motora. a pri radu sa čistim elektropogonom buka i zagađenje su potpuno eliminisani.znatno sniženi nivo buke. Propisi o nivou buke i emisije štetnih gasova koje zemlje ili asocijacije zemalja donose sve su strožiji. Gasno-turbinski hibridni pogon Gasno-turbinski hibridni pogon je u osnovi sličan gasno-dizelnom hibridnom pogonu.000 obrtaja u minuti. Buka se svodi na najmanji mogući nivo. povezane sa mrežom servisiranja gasne i elektroinstalacije. tako da pri radu gasne turbine emituje 90% manje azotnih oksida i drugih štetnih materija nego dizel-motora. Nedostaci gasno-dizelnog hibridnog pogona su: . dimnost i toksičnost izduvnih gasova. Pri naglom ubrizgavanju pogonska grupa motor-alternator se dopunjuje akumulisanom snagom iz baterija tako da se obezbjeđuje maksimalna snaga od 142 kW. Kao gorivo se koristi etanol. Konstrukciono i funkcionalno rezervoari prirodnog gasa se dijele na: 172 .mogućnost korištenja samo električnog pogona pri polasku sa stanice.DRUMSKI SAOBRAĆAJ S obzirom na to da je stepen iskorištenja elektromotora i zadnje osovine oko 85% može se primijeniti manji gasno-dizelni motor nego kod klasičnog gasno-dizelnog pogona. gas dobijen preradom biljne mase.ograničenost na gradske uslove eksploatacije.

imaju veći akcioni radijus. Autobusi opremljeni gasnim rezervoarima visokog pritiska primaju veću količinu gasa. zatim vrste prevoznih puteva i organizacija transportnih procesa.punjenjem ispražnjenih rezervoara. 5. 5. danima u toku nedjelje i mjesecima u toku godine. U transportne uslove uključeni su i smještajni uslovi za vozni park.zamjenom ispražnjenih rezervoara punim. čak i u dobro opremljenim radionicama. rezervoare niskog pritiska. standardnih dimenzija. Kod putničkog saobraćaja transportni uslovi definisani su karakteristikama putovanja putnika. prosječna godišnja kilometraža vozila. Način utovara i istovara tereta također spada u transportne uslove. Jedna boca visokog pritiska ima korisnu zapreminu od 50 litara u koju se može smjestiti 10 m³ prirodnog gasa pod pritiskom od 200 bara. bilo da su visokog ili niskog pritiska. Rezervoari niskog pritiska izvode se kao monoblok prstena zatvorene prstenasto-elipsaste konture od kvalitetne čelične cijevi prečnika 350 mm. ventil sigurnosti za ograničenje pritiska i ventil za pražnjenje sa slavinom.1 TRANSPORTNI USLOVI Važan pokazatelj transportnih uslova je rastojanje prevoza. On pokazuje da li se transport obavlja u gradskom. manometar za kontrolu pritiska. kao i organizacija tekućeg i investicionog održavanja. koji ima korisnu zapreminu 1700-2000 litara. Rezervoari visokog pritiska rade se u obliku boca od visokokvalitetnog čelika. u koju se smješta sabijeni prirodni gas do pritiska 200 bara. prigradskom. . ali je kod autobusa to veoma komplikovan proces. ali i veću težinu i rizik od curenja gasa ili havarije nego kod rezervoara niskog pritiska. Pri mehanizovanom načinu utovara i istovara koriste se razne vrste mehanizacije koja odgovara specifičnim osobinama tereta. USLOVI EKSPLOATACIJE DRUMSKIH VOZILA Pod pojmom uslova eksploatacije privrednih vozila podrazumijevaju se specifičnosti pri izvršenju prevoza definisane skupovima dejstva različitih spoljnih faktora. što je kod rezervoara niskog pritiska nepotrebno. ovo pitanje se rješava na dva načina: . Punjenje i razmjena rezervoara Ključno pitanje eksploatacije autobusa na gasno-dizelni pogon je svakodnevna obnova sadržaja ispražnjenih gasnih rezervoara.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - rezervoare visokog pritiska. vrši se preko četverokrakog razvodnika koji ima automatski samozaptivni priključak za punjenje. U instalaciji zahtijevaju poseban reduktor visokog pritiska koji snižava pritisak gasa sa 200 na 10 bara. Punjenje rezervoara. godišnji broj dana rada vozila. Uslove eksploatacije možemo podijeliti na: transportne. U rezervoar se smješta prirodni gas pod pritiskom od 10 bara. Utovar i istovar mogu se obavljati ručno ili mehanizovano. Za autobuse se stoga preporučuje ponovno punjenje na predviđenim i uređenim punktovima. Zamjena ispražnjenih rezervoara ima svoju logiku i ekonomsku opravdanost kod putničkih automobila i manjih kamiona. U transportne uslove spadaju i režim rada vozila – dnevno radno vrijeme. U principu. međugradskom ili međunarodnom saobraćaju. spoljne širine prstena 2200 mm. 173 . srednji dnevni prednji put. dubine 800010000 mm. putne i klimatske. stepen neravnomjernosti prevoza po časovima u toku dana.

Ovi uslovi obuhvataju jačinu i vrstu kolovozne konstrukcije i intenzitet saobraćajnog toka. međugradski i međunarodni. brdski i planinski uslovi. dnevni. Sva ta vozila sa različitim vrstama nadgradnje – specijalizovanim tovarnim prostorima.obim prevoza u jedinici vremena. Od posebnog značaja za putne uslove je intenzitet saobraćajnog toka – prosječan godišnji. taksi vozilima i iznajmljenim vozilima. pojedinačna vozila). Sa stanovišta eksploatacije privrednih vozila od posebnog su značaja putni uslovi koji obuhvataju jačinu i vrstu saobraćajne konstrukcije. Transportne uslove karakterišu: naziv i vrste tereta. broj saobraćajnih traka i drugi parametri propisani normativima za različite kategorije puteva). maksimalna veličina uspona . rok za dostavu.3 KLIMATSKI USLOVI Pod klimatskim uslovima podrazumijeva se prosječna minimalna i maksimalna temperatura vazduha u zimskim i ljetnim uslovima. prigradski. . Transportni uslovi uticali su da najbrojnija budu vozila čije su karaktersitike usko specijalizovane i maksimalno prilagođene prevozu jedne ili nekoliko vrsta tereta. časovni protok. nosivost mostova i drugih objekata i opreme puta.pada (broj i dužina dionica. oblik pakovanja. zapreminska masa ( t / m 3 ). kao i organizacije tekućeg i investicionog održavanja. U važne elemente putnih uslova spadaju elementi podužnog i poprečnih profila. Prevoz putničkim automobilima obavlja se najvećim dijelom vozilima u ličnoj svojini.dnevno radno vrijeme. širini kolovoza. fizičko-mehanička svojstva tereta. betonski. srednjom i dugom šasijom (radi izbora odgovarajuće zapremine tovarnog prostora u funkciji zapreminske mase tereta koji treba transportovati) i sa mogućnošću izbora prenosnog odnosa u stalnom prenosniku u funkciji putnih uslova i rastojanja na kojima će vozilo obavljati transport.način utovara i istovara. Prema transportnim uslovima eksploatacije. zatim službenim vozilima. karakteristike tokova (kolone. dopuštena osovinska opterećenja i najveće dopuštene ukupne mase vozila (vučnog voza).DRUMSKI SAOBRAĆAJ Autobuski prevoz putnika može se obavljati u linijskom i slobodnom saobraćaju. trajanje perioda sa snažnim padavinama. Transportnim uslovima obuhvaćena je promjena prevoznih zahtjeva – neravnomjernost tokova i intenzitet tokova.rastojanje prevoza. 5. struktura i vrsta saobraćajnog toka (gradski.smještajni uslovi za vozni park. . neravnomjernost saobraćajnog toka po danima u nedjelji i časovima u toku dana. 5. tipovi konstrukcije šasije mogu biti sa kratkom. Putni uslovi obuhvataju i ravnost saobraćajne konstrukcije određenu vrstom zastora. 174 . . modernizovani putevi sa smanjenom ravnošću puteva. Proizvođači vozila teže da konstruktivne karaktersitike njihovih vozila što više odgovaraju najbrojnijim skupovima uslova eksploatacije. tranzitni). Po rastojanju prevoza – teritorijalnom dometu može biti gradski. . turska kaldrma) i zemljani kategorizovani putevi. dimenzije i masa jedinice tereta. kao što su asfaltno – betonski sa velikom ravnošću zastora. zastori prelaznog tipa (tucanik. kao i druge specifičnosti. zakrivljenost trase puta u planu. U transportne uslove spadaju još i: . broj dana sa kišom u toku godine itd.2 PUTNI USLOVI Putni uslovi definisani su konfiguracijom terena: ravničarski. trajanje perioda smanjene vidljivosti (magla).režim rada vozila vozila . građena su po pravilu na tipovima šasija sa kabinom univerzalne namjene.

masu i osovinska opterećenja transportnih sredstava. d) Eksploatacioni kvalitet vozila Ti parametri obuhvataju: iskorišćenje mase vozila. EKSPLOATACIONO – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DRUMSKIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA U osnovne tehničko – eksplotacione karakteristike vozila spadaju: a) Dimenzije vozila Dužina. 7. kočiona svojstva. prohodnost. stepen kompresije. S obzirom na to da se propisi pojedinih zemalja Evrope razlikuju. bezbjednost vozila (stabilnost. maksimalna brzina. broj stepeni prenosa i prenosni odnosi u pojedinim stepenima prenosa mjenjača brzina. . . signalizacija. elastičnost. broj mjesta za stajanje. razmak osovina. kompaktnost.5 m. broj i raspored cilindara. Pri davanju definicija najvažnijih eksploatacionih parametara transportnih sredstava već su dati izvodi iz naših propisa kojima je ova materija regulisana. nominalna korisna nosivost. dimenzije tovarnog prostora. unutrašnja visina. manevarske sposobnosti pogodnos vozila za tehničko opsluživanje i investicione opravke. PROPISI EVROPSKE UNIJE I TRANSPORTNA SREDSTVA Sve zemlje Evrope i svijeta u kojima je autotransport u svom razvoju dostigao određeni nivo svojim propisima ograničile su maksimalno dopuštene dimenzije.5 m. to je 1972. dimenzije korisne površine autobusa. b) Mase i kapacitet transportnog sredstva Sopstvena masa vozila spremnog za eksploataciju. visina poda autobusa. maksimalna snaga motora. lakoća upravljanja. visina poda tovarnog prostora.maksimalna dužina vučnog voza – kamiona sa prikolicom – 18 m.maksimalna dužina tegljača sa poluprikolicom 15. maksimalan broj obrtaja motora.maksimalna dužina vozila 12. visina stepenica od zemlje itd.maksimalno opterećenje jednostruke osovine – 11 t. vučno brzinska svojstva – dinamički faktor. moć savlađivanja uspona itd. maksimalan obrtni moment. preglednost.maksimalna ukupna masa vučnog voza – skupa vozila – 40 t.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6. ukupna masa vozila. radni proces. . pouzdanost i trajnost. širina i visina vozila. specifična potrošnja goriva. poluprečnici podužne i poprečne prolaznosti. razmak prednjih točkova. udobnost pri korišćenju.maksimalna širina transportnih sredstava – 2. Razrađene i usaglašene norme imaju slijedeće granične vrijednosti: . radna zapremina motora. karoserija koja je bezbjedno oblikovana. komfornost putničkih mjesta. dužina prednjeg i zadnjeg prepusta. prenosni odnos u stalnom prenosu. . ekonomičnost potrošnje goriva. ukupan broj putničkih mjesta. osovinska opterećenja. dimenzije i broj vrata autobusa. lakoća ulaza i izlaza putnika i utovara – istovara tereta. . 175 . c) Pogonski agregat i transmisija Vrsta pogonskog motora.0 m. broj sjedišta. godine na Konferenciji evropskih ministara transporta (CEMT) u sastavu Evropske ekonomske zajednice (EEZ) postignut sporazum o unifikaciji masa gabaritnih dimenzija i maksimalnog osovinskog opterećenja. odsustvo toksičnosti i buke).

1.15 KW/t.2 i 4. 1980. specifična snaga motora – 5. S obzirom da je najveća dopuštena ukupna masa ograničena na 40 t.41 KW/t. koji omogućava poštovanje propisanih ograničenja i maksimalno moguću korisnu nosivost. dok su ostale varijante 1.2. Za vozila sa elektropogonom sa napajanjem iz mreže primjenjuju se iste odredbe (b. d) za teretna vučna vozila i autobuse sa priključnim vozilom – 4. kombinovana vozila i motocikle – 14. 8. 3. 3. usljed nastupanja energetske krize. jer od njega zavise dinamička svojstva vozila. 1.3.2 optimalne su sa stanovišta izbora maksimalno moguće korisne nosivosti.3 nemaju nikakvog opravdanja. odnosno izbora formule točkova i broja osovina na priključnom vozilu. 01.15 KW/t (7KS/t). 4. Ovaj parametar je značajan. a od 01. te da korisna nosivost zavisi i od sopstvene mase vozila – skupa vozila nije teško zaključiti da varijante skupova vozila označena brojevima 2.1 vozila SPECIFIČNA SNAGA VOZILA . EKSPLOATACIONO – TEHNIČKI PARAMETRI VOZILA Iz velikog broja parametara izdvojiće se parametri koji su posebno značajni za eksploataciju vozila sa aspekta propisa.3 i 4.3.72 KW/t.83 KW/t. d). Pomenuta ograničenja od uticaja su posebno na način formiranja vučnih vozila – skupova vozila.1.7. 01. Varijante 1. 2.36 KW/t. pri tom smanjena je sa 5.2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - maksimalna visina – 4 m. godine i u nacionalnim okvirima zemalja.89 KW/t (odnosno 8 KS/t) na 5. za vozila koja vrše međunarodni transport među zemljama EEZ. specifična snaga motora. b) za autobuse najmanje . 176 . Odnos neto snage motora izražene u kilovatima i najveće dozvoljene mase vozila izražene u tonama mora biti najmanje: a) za putničke automobile. daje visoku efikasnost pri radu. 8. Samo pravilan izbor formule točkova i razmještaja osovina u skupu transportnih sredstava.VUČNOG VOZA Specifična snaga vozila dobija se odnosom neto snage motora i najveće ukupne – bruto mase NS = Ne neto snaga motora = G ukupno bruto masa vozila [KW t] Ovaj parametar ima propisane minimalne vrijednosti za pojedine kategorije vozila – vučnih vozova.1 sa ukupnim masama ispod maksimalno dopuštene mase skupa vozila.3. Što se tiče dimenzija. 2. te da je korisna nosivost smanjena za masu nepotrebno dodate šeste osovine u sklopu vozila. Primjena normative počela je 01.1. c) zateretna vozila . 1978. c. tu nisu potrebna dodatna objašnjenja. 3.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8. Kod autobusa koeficijent kompaktnosti je znatno manji nego kod putničkih automobila i dostiže vrijednost 4.16 t 177 . a kod putničkih automobila od 0.10 t b) udvojene osovine .2 KOEFICIJENT KOMPAKTNOSTI Koeficijent kompaktnosti η k naziva se odnos korisne nosivosti vozila q. ulja itd.44 putnika/m². s tim da osovinsko opterećenje vozila u stanju mirovanja na horizontalnom putu – podlozi ne smije da prelazi. jer se sa povećanjem klase vozila i komfornosti istog povećava površina karoserije. Ovim koeficijentom ocjenjuje se usavršenost konstrukcije sa stanovišta iskorištenja gabaritnih dimenzija vozila ηk = q L× B [t m ] 2 Kod autobusa i putničkih automobila koeficijent kompaktnosti izražava se odnosom broja putničkih mjesta m (uključujući i mjesta za stajanje). Za teretna vozila i vučne vozove – skupove vozila. i to: a) jednostruke osovine . ukupnim masama i osovinskom opterećenju regulisana je najveća dozvoljena masa svih vrsta i kategorija motornih vozila sa prikolicama ili bez njih i ona ne može biti veća od 40 t.dio ukupne mase vozila koja otpada na prednju osovinu (kg) G2 - dio ukupne mase vozila koja otpada na zadnju osovinu (kg) (kod troosovinskog vozila formule 6x4 na udvojenu osovinu) G max . Sa povećanjem broja mjesta ovaj pokazatelj opada.3 KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA MASE VOZILA Koeficijent iskorišćenja mase vozila dobija se odnosom sopstvene mase vozila spremnog za vožnju prema korisnoj nosivosti vozila ηG = G s sopstvena masa vozila spremna za vožnju = q korisna nosivost vozila Ovaj pokazatelj govori o tome u kom stepenu su pri konstrukciji vozila korišćeni savremeni i kvalitetni materijali nosećih elemenata i sklopova i agregata.5 do 0. prema njegovoj gabaritnoj površini L x B.15 do 0. prema gabaritnoj površini vozila. rashladne tečnosti. Propisom o dimenzijama.) (kg) Gs – sopstvena masa vozila spremnog za vožnju (kg) q– nominalna korisna nosivost (kg) Ga – ukupna masa vozila (masa vozila spremnog za vožnju i natovarenog do nominalne korisne nosivosti) (kg) G 1 .7 putnika/m². razlikujemo slijedeće pokazatelje mase: G– sopstvena masa vozila nesnabdjevenog za vožnju (bez goriva. pri tome koeficijent kompaktnosti raste sa povećanjem broja mjesta. Koeficijent kompaktnosti kod teretnih vozila raste sa povećanjem korisne nosivosti vozila. najčešće je u granicama 0.5 t/m².maksimalno osovinsko opterećenje (dio ukupne mase vozila koji otpada na osovinu sa najvećom masom) (kg) 8.

0 m. tegljača sa poluprikolicom – 16. pri čemu ni jedna osovina ne smije biti opterećena preko 10 t ni dvije preko 16 t. 8. širina korisnog tovarnog prostora vozila. ako je razmak među osovinama manji od 2m. Sa tri osovine podrazumijeva se da je dopušteno ukupno opterećenje od 24 t. gabaritna širina vozila. odnosno dio ukupne mase vozila (sopstvena masa potpuno opremljenog vozila snabdjevenog pogonskim gorivom i opterećenje do nominalne korisne nosivosti vozila). Ovaj parametar ocjenjuje usavršenost konstrukcije sa stanovišta iskorištenja površina. zglobnog konstruktivnog sastava – 17 m. vučnog vozila sa jednim ili dva priključna vozila. pri čemu ni jedna osovina ne smije biti opterećena preko 10 t.5 m.4 KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA GABARITNE POVRŠINE VOZILA Koeficijent iskorištenja gabaritne površine vozila dobija se odnosom korisne površine tovarnog prostora prema gabaritnoj površini vozila ηp = 1– b– L– B– 1⋅ b korisna površina to var nog prostora = L⋅ B gabaritna površina vozila dužina korisnog tovarnog prostora vozila. . sa dvije osovine – 10 m 3. putničkog automobila sa prikolicom – 15 m Propisima je određena i najveća širina i visina vozila i to: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ c) sa tri osovine .najveća dozvoljena širina vozila iznosi 2. ukupnim masama i osovinskom opterećenju propisane su i maksimalno dopuštene dimenzije vozila i skupa vozila. koji otpada na osovinu sa najvećim opterećenjem. onda se taj prevoz smatra specijalnim prevozom koji podliježe režimu 178 .5 m 2. autobusa sa prikolicom za gradski saobraćaj – 20 m 4.najveća dozvoljena visina vozila iznosi 4. gabaritna dužina vozila. sa jednom osovinom – 6 m 2. radnog vozila – 12 m c) autobusa. Ukoliko se pri izvršenju transporta pojavi slučaj prekoračenja propisanih dimenzija i masa kao i osovinskih pterećenja.24 t Pod udvojenom osovinom podrazumijevaju se dvije osovine ako je njihov međusobni osovinski razmak manji od 2 m. Propisima o dimenzijama. a autobusa i trolejbusa za gradski saobraćaj zglobnog konstrutivnog sastava – 18 m d) priključnog vozila (sa rudom) 1. sa tri i više osovina – 12 m e) Skupa vozila 1. teretnog motornog vozila. OSOVINSKO OPTEREĆENJE pokazuje maksimalnu osovinsku masu u kg ili t. tako da najveća dozvoljena dužina vozila iznosi: a) putničkog automobila – 6m b) autobusa. osim vozila za prevoz lica u gradskom saobraćaju – 18 m 3. specijalnog putničkog i teretnog motornog vozila.

nadstranicama.5. Tome se dodaje i formula točkova. to je korisna nosivost manja. Za teretna vozila to je nominalna korisna nosivost. Kod ovakvih vozila vodi se računa da konstrukcija tovarnog prostora i njegove unutrašnje dimenzije obezbijede mogućnost potpunog iskorištenja korisne nosivosti vozila prilikom transporta tereta za koji je vozilo namijenjeno. U teretnom autotransportu kod teretnih vozila svih kategorija po korisnoj nosivosti najbrojnija su vozila sa standardnim tovarnim sandukom. najčešće drvenim. Nosivost teretnog vozila ocjenjuje se korisnom nosivošću (t). a takođe se koristi i specifična površinska nosivost vozila (t/m2). Ukupna masa vozila sastoji se iz sopstvene mase vozila spremnog za eksploataciju.1 Specifična površinska nosivost vozila Specifična površinks nosivost vozila dobija se odnosom korisne nosivosti vozila i korisne površine tovarnog prostora qp = q korisna nosivost = 1 ⋅ b korisna površina to var nog prostora (t / m ) 2 179 . (6 x 2). odnosno korištenje vozila sa karoserijama prilagođenim prevozu određenog tereta. Sopstvena masa vozila kod teretnih vozila predstavlja masu šasije sa kabinom i masu tovarnog prostora – karoserije. kao na primjer (4 x 2). 8. Za izvršenje takvog prevoza plaćaju se posebne naknade putarskim organizacijama. 8. Nominalna korisna nosivost je korisna nosivost osnovnog modela – tipa vozila čiji je tovarni prostor izgrađen u obliku tovarnog sanduka. a drugi broj ukupan broj pogonskih točkova. (4 x 4). onda je moguća specijalizacija kapaciteta voznog parka. po pravilu se uz marku vozila brojčano deklariše ukupna masa vozila i snaga motora i to je oznaka tipa vozila. mase vozača i korisne nosivosti. dimenzija tovarnog prostora. Pri označavanju vozila koja se proizvede.DRUMSKI SAOBRAĆAJ posebnih dozvola teritorijalnih putarskih organizacija uz pratnju vozila od strane organa nadležnih za bezbjednost saobraćaja. već i masom tovarnog prostora. Korisna nosivost je najvažniji izmjeritelj kapaciteta vozila. veće mase nego pri izvedbi standardnog tovarnog sanduka. Masa tovarnog prostora razlikuje se u funkciji specijalizacije tovarnog prostora. Što je masa tovarnog prostora veća (pri određenoj ukupnoj masi vozila). Korisna nosivost je osnovni parametar karakteristika vozila koji je određen ne samo dimenzijom i jačinom svih nosećih elemenata i rama – šasije vozila. arnjevima i ceradaom – opšte namjene za transport svih vrsta tereta. a slijedeće dvije snege motora. Kada treba vršiti transport određenog unaprijed poznatog tereta – robe i osobina tereta. Količina stvarnog tereta – robe zavisi i od zapreminske mase tereta i unutrašnjih (korisnih) dimenzija tovarnog prostora.5 NOSIVOST TERETNOG VOZILA Nosivost teretnog vozila određuje maksimalnu količinu tereta – robe koja može biti istovremeno prevezena vozilom i zavisi od jačine šasije vozila. specifičnom zapreminskom nosivošću (t/m3). Korisnom nosivošću vozila nije utvrđena stvarna količina tereta koju vozilo može transportovati. Prve dvije cifre oznaka su bruto mase vozila. Kod vozila kod kojih je nadgradnja specijalnog karaktera i namjene. korisna nosivost je za toliko manja za koliko je masa specijalne nadgradnje veća. koeficijentom iskorištenja korisne nosivosti u funkciji dimenzija tovarnog prostora. (6 x 4) gdje prvi broj označava ukupan broj točkova.

To je posljedica potrebe da se spriječi rasipanje i gubitak robe koja se transportuje pa se utovar vrši do nivoa koji je nešto niži od visine stranica. i kreće se u granicama od 5 do 160 mm. Kod vozila sa uređajem za samoistovar.robe za transport i stanja puta na kome se transport obavlja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri razmatranju mogućnosti utovara pojedinih vrsta tereta potrebno je znati i kolika je specifična nosivost tovarnog prostora vozila. 8.koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora Visina h1 . pri transportu rasutih tereta korisna zapremina tovarnog prostora je manja od računske. tj. 180 . vrijednosti ukupne zapremine i korisne zapremine tovarnog prostora se poklapaju. Pri transportu voluminoznih . Nivo utovara nekih vrsta tereta može biti viši na sredini poda utovarnog prostora. ako je obezbijeđen uslov da roba ima siguran položaj i da se neće pomjeriti u toku transporta. ali ukupna visina natovarenog vozila ne smije biti veća od H = 4 m od tla. nego po ivicama poda uz stranice karoserije. Obrazac specifične zapreminske nosivosti tada je slijedećeg oblika: QV = gdje je: q q = V k 1 ⋅ b ⋅ ( h − h1 ) (t / m ) 3 Vk h1 - korisna zapremina tovarnog prostora rastojanje od gornje ivice stranice karoserije do dopuštenog nivoa utovara robe u tovarni prostor Vrijednost za h1 zavisi od vrste tereta . u tovarnom sanduku teret se može utovariti i iznad nivoa stranica.kabastih tereta (roba sa malom zapreminskom masom). Kod teretnih vozila sa tovarnim sandukom sa stranicama.2 Specifična zapreminska nosivost Specifična zapreminska nosivost dobija se odnosom korisne nosivosti i zapremine tovarnog prostora i to je za svaku marku i tip vozila konstantna vrijednost (ako je tovarni sanduk standardne fabričke proizvodnje) QV = QV q l b h - q q = V l ⋅b⋅h (t / m ) 3 specifična zapreminska nosivost korisna nosivost vozila u (t) unutrašnja – korisna dužina tovarnog prostora (m) unutrašnja – korisna širina tovarnog prostora (m) visina stranica tovarnog prostora (m) Pored zapremine tovarnog prostora.5. koji se faktički koristi u toku eksploatacije vozila.visina utovara iznad stranica može biti različina (u zavisnosti od vrste i osobina tereta). Specifična zapreminska nosivost tada je: ′′ QV = q q = V k l ⋅ b ⋅ (h + h1 ) ⋅ η ( t / m3 ) ′′ QV . potrebno je voditi računa i o korisnoj zapremini tovarnog prostora. njegovom dijelu. odnosno mora biti usklađena sa najvećom dopuštenom gabaritnom visinom vozila.

Pri vrijednostima koeficijenta iskorištenja zapremine tovarnog prostora većim od jedan ili jednakim jedinicama η ≥ 1. TAM 170T14) koji imaju odgovarajuću širini tovarnog prostora prilagođenu transportu paleta. Može se konstatovati da kod velikog broja teretnih vozila sa tovarnim sandukom za opšte terete širina tovarnog prostora iznosi oko 2. utovar se može vršiti i iznad nivoa visine stranica.obuhvata smanjenje korisne zapremine u zavisnosti od dimenzija komadnih pošiljki i oblika tare (ambalaže) u odnosu na unutrašnje dimenzije tovarnog prostora i mogućnost utovara – smještaja tereta. Ovaj slučaj nastupa pri transportu komadne robe ili tereta sa raznim oblicima ambalaže. Pored zapremine tovarnog prostora za korištenje teretnih vozila. 181 . kako bi se obezbijedio racionalan smještaj paleta po dužini tovarnog prostora. U tim slučajevima. korisna nosivost vozila može se iskoristiti u potpunosti. te da nisu prilagođena paletnom transportu. TAM 130T11B.42 do 2.00. pri određenoj vrsti tereta i načinu njegovog pakovanja. odnosno 2. Što je vrijednost tog koeficijenta manja od jedan. Za korištenje u autotransportu nisu pogodne palete dimenzije 1. Pri transportu nekih vrsta tereta u vozila sa otvorenim tovarnim sandukom.43 m.0 x 0.0 i 1. kamen kao i drugi inertni tereti takođe se mogu utovariti u tovarni sanduk vozila iznad nivoa stranica u srednjem dijelu tovarnog prostora.3. to se manje koristi nosivost vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Koeficijent η . Koeficijent iskorištenja zapremine utovarnog prostora u tim slučajevima ima vrijednost ηv = 1.36 m ili manje. Poznato je da su dimenzije poda paleta standardizovane i da imamo palete dimenzija: 1. Izuzetak čine noviji tipovi tovarnih prostora kod nekih vozila domaće proizvodnje (FAP 1616 B. Zemlja.8. Koeficijent iskorištenja zapreminske nosivosti dobija se odnosom proizvoda iskorištene zapremine tovarnog prostora i zapreminske mase tereta prema korisnoj nosivosti γV = gdje je: V ⋅ ηV ⋅ g q V ηv g q - unutrašnja korisna zapremina tovarnog prostora koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora za datu vrstu robe zapreminska masa tereta t/m3 korisna nosivost vozila Koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora koji je uveden u izraz za koeficijent iskorištenja korisne – zapreminske nosivosti dobija se odnosom stvarno iskorištene zapremine tovarnog prostora.2 x 0.4 m. prema ukupnoj zapremini tovarnog prostora.2 ÷ 1.0 x 1. značajan je i pravilan izbor korisne dužine i širine tovarnog prostora vozila. 1. 1. Poznavanje eksploatacionih parametara vozila u voznom parku uz korištenje dijagrama zapreminske nosivosti omogućava izbor odgovarajućeg vozila za izvršenje određenog transporta tereta. 8. Za paletni transport neophodno je da širina tovarnog prostora vozila bude nešto veća od 2. Mehanizacija utovarno – istovarnih operacija i skraćenje vremena trajanja utovara i istovara najlakše se postiže korištenjem paleta i viljuškara.2 x 1. koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora veći je od jedinice.5.8.0 m.3 Koeficijent iskorištenja zapreminske nosivosti Ovaj koeficijent pokazuje stepen mogućeg iskorištenja nosivosti vozila pri prevozu tereta određene zapreminske mase.0 x 1.

Prevozni proces ima svoje specifičnosti koje se odnose na zone djelovanja. .međunarodnom području. Obavljanje prevoznog procesa u podsistemu drumskog saobraćaja u suštini je istovjetno u svakoj od grana saobraćaja uz određene specifičnosti. 182 . Time se omogućava djelovanje većem broju saobraćajnih preduzeća na jednom području i isto tako djelovanje jednog transportnog preduzeća u širem prostoru. Djelatnost drumskog transporta je uređena sa pravnim propisima svake zemlje. na propise koji tangiraju transportna sredstva i vozačko osoblje. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POSLOVANJA JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj u BiH se obavlja kao javni prevoz putnika i tereta na: . Narudžbu prevozne usluge može otkazati samo iz razumljivih razloga i mora o tome odmah izvijestiti korisnika. pošto se oblikuju na osnovu konkurencije na tržištu. naime.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6 KARAKTERISTIKE JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1. neophodne dokumente za vozilo i teret u prevozu. u karakteristikama prevoznih sredstava. Preduzeća drumskog saobraćaja imaju mogućnost da cijenama utiču na troškove prevoza. Danas ”javni” prevoz obavlja preduzeće kome je to osnovni predmet poslovanja pa se zbog toga javno nudi. Posljedica takvog položaja je konkurentni odnos među pojedinim transportnim preduzećima drumskog saobraćaja kod kuće i u inostranstvu. Tako u robnom transportu postoji mogućnost slobodnog dogovaranja cijena sa pojedinačnim potrošačima transportnih usluga. mogu da se udružuju ili donose odluke o poslovnoj saradnji u skladu sa njihovim ekonomskim interesima i položaju koji imaju na tržištu.lokalnom. Na taj način su preduzeća drumskog saobraćaja pravno samostalna. Riječ javni transport proizilazi još iz vremena kada je drumski transport imao pravnu obavezu da obavi prevoz za sve korisnike usluga koji su ispunili uslove prevoznika. koji se odnose na obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta.entitetskim (međuentitetskim) i .kantonalnom (međukantonalnim). koji mogu da odstupaju od polaznih vrijednosti usluga. vrste tereta i sl. Položaj drumskog saobraćaja na tržištu saobraćajnih usluga je takav da omogućava pojedinačnim organizacijskim jedinicama na istom nivou strukture organizovanosti samostalno djelovanje na tržištu i po pravilu prostorno neograničeno odvijanje transportnog procesa. Od tog principa se odstupilo u sadašnjim uslovima utoliko da su uzete u obzir prevoznikove mogućnosti. Među nosiocima drumskog prevoza se pojavljuju i samostalni prevoznici i organizacije koje obavljaju transport za vlastite potrebe. Za prevoznika i korisnika usluga proizilaze iz ovih propisa određena prava i obaveze. . Privređivanje preduzeća drumskog saobraćaja je. cijenu prevoza. u suprotnom odgovara za nastalu štetu. odnosno prevozna obaveza. dodatne troškove u procesu prevoza putnika i tereta. Različitosti se ogledaju u daljini puta koji treba savladati. Za drumski saobraćaj odnosno takva preduzeća nije obavezno da obavljaju prevozne usluge neovisno od rentabilnosti prevoza. Sve to zahtijeva od prevoznika dodatne radnje za čiju je realizaciju potrebno njihovo poznavanje (osposobljenost za obavljanje takvih i tih poslova). kao i na saobraćajne propise i propise u vezi sa upotrebom saobraćajne infrastrukture. zavisno od njegovog položaja na transportnom tržištu. .regionalnom. Ovi propisi odnose se na obligacijske odnose između prevoznika i korisnika prevoza i drugim učesnicima iz prevoznog ugovora. potrebne dokumente za osposobljenost vozača (licence) za tu vrstu djelatnosti i vozila za pojedine udaljenosti. neophodnim dokumentima u putničkom ili teretnom prevozu na području zemlje ili između dvije ili više zemalja. Zbog toga važi za njega poslovna.

Ako je pri narudžbi za prevoz vozilo djelimično ili u cjelini natovareno iz mjesta A u mjesto B i to uz pomoć pogonske usluge i plati. Među prirodne uslove ubrajamo stanovništvo. a ako jesu. čime se povećava ponuda transportnih kapaciteta. u toj djelatnosti je dio fiksnih troškova srazmjerno visok zbog visokog stepena opremljenosti rada i određene svrhe radnih sredstava. mada se u tome mogu još pogađati sa korisnicima usluga. Kako za druge poslovne sisteme. kao što je to moguće kod proizvoda. Iz ovoga može se ustanoviti da je transportna usluga jednokratan transport neke stvari. malu korisnu nosivost vozila. onda govorimo o tržišnoj usluzi. važe takođe za saobraćajne poslovne sisteme vanjski poslovni činioci koji proizilaze iz okoline u kojoj djeluju: to su za nju date mogućnosti i prepreke. godišnje doba) zahtijeva prilagođavanje transportnih kapaciteta najfrekventnijem razdoblju. na određenoj relaciji i sa određenim transportnim sredstvom po određenim spoljnim uslovima nazivamo transportna usluga. Međutim. 183 . Potraživanje transportnih usluga zavisi od sezonskih gibanja. Sezonsko kretanje potraživanja za transportnim uslugama (sati. privredne mogućnosti i naučne. Na taj način se dobije bruto rad vozila i jedinica usluge. Odnos takođe govori u kolikoj mjeri je mogla pogonska usluga postati tržišna usluga. Kod potraživanja u špicama uslugu nije moguće uzeti iz skladišta. ne postoji dovoljna tržišna transparentnost. Svaki mogući obim pogonskih usluga ukazuje na ponudu transportnih kapaciteta tog poslovnog sistema. sastav zemljišta. Transportnu uslugu možemo u analitičkom pogledu dijeliti na pogonsku ili tehničku uslugu i na prodajnu ili tržišnu uslugu. vrijeme vožnje i prevezeni kilometar određenog vozila. Zbog karakteristika transportne djelatnosti su takođe domicilni transporteri okruženi vanjskom konkurencijom. Problematika se naslanja na karakteristikea transportne usluge koju ne možemo proizvoditi na zalihu. prednost drumskog transporta u odnosu na druge nosioce transporta prizilazi prije svega iz njegovih tehničkih i ekonomskih prednosti u okviru transporta roba i omogućuje korisniku prevoza troškovnu uštedu. Među nedostatke drumskog transporta ubrajamo zavisnost od zimskih vremenskih prilika. na što se nadovezuje problem povratnih vožnji i konkurentni odnos javnog transporta sa prevoznicima za vlastite potrebe. Ta podjela transportne usluge je preporučljiva zato jer se mogu odvojeno pratiti troškovi transportne usluge (transportne pripreme) i troškovi tržišne usluge. Ovamo ubrajamo prirodne uslove. Različita struktura transportnih tržišta s obzirom na broj i veličinu ponuđača i potraživača otežava uspostavljanje tržišne ravnoteže. Posljedica može biti neiskorištenost mogućih usluga pogonske spremnosti transportnih sredstava. pravne i društvene uticaje. U slučaju smanjenja potražnje za prevozom organizacija se po pravilu ne može preusmjeriti na druge poslove. Taj odnos između moguće iskorištenosti nosivosti vozila i stvarnog iskorištenja vozila nazivamo stepenom iskorištenosti nosivosti ukupnog voznog parka. Takođe. U teoriji i praksi upotrebljavaju se različiti pristupi za obračun transportnih usluga. faunu i floru. Izvršenje prevoza u određenom vremenu. vegetaciju. kao i stepen iskorištenja vozila sa teretom i prevoznog kapaciteta koji ima poslovni sistem u određenom vremenu na raspolaganju. dani. Osobitost mnogobrojnih djelimičnih tržišta je takođe u tome da među njima više puta nema nikakve povezanosti i kompenzacija. Ponuđene pogonske usluge moraju imati različitu iskorištenost nosivosti vozila s obzirom na stvarnu težinu prevoznih stvari. Mala cjenovna elastičnost potraživanja transportnih usluga je uzrok da nije moguće sniženje transportnih cijena. zagađivanje okoline sa izduvnim plinovima i posebne radne uslove voznog osoblja. Neusklađenost (nema prevoza u povratnom smjeru) transportnih tokova prisiljava ka usmjeravanju transportnih sredstava na područje jačih transportnih tokova. Jedan od načina koji se najviše koristi za obračun troškova prevoza je broj pređenih kilometara i vrijeme prevoza. regiju i podneblje. odnosno na njegov stepen tehničke sposobnosti za rad.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U pogledu informisanja korisnika usluga prevozna preduzeća moraju obavezno unaprijed objaviti tarife i opšte uslove izvođenja prevoznih usluga. Transportna usluga predstavlja samo pripremljenost za obavljanje vožnje vozilom. Pored toga u stanju je da na najbolji način ispuni želje korisnika prevoza s obzirom na početak i kraj transporta. što ima svoj uticaj na prevoznu cijenu. koji se obavi ”od kuće do kuće”. odnosno sezonskim špicama. jer se prilagođava potrebama potražnje. koje su bile predmet potraživanja na transportnom tržištu. zbog toga je ponuda nisko elastična.

osavremenjivanjem i posebno održavanjem drumskog saobraćaja. koji je 1956. Prednosti drumskog saobraćaja u odnosu na ostale saobraćajne grane u kopnenom prevozu ogledaju se u njegovoj prilagodljivosti saobraćajnoj potražnji. strukture proizvodnje i mogućnosti njenih promjena. zatim na razgranutu mrežu puteva. On može najbolje da odgovori zahtjevima pojedinaca i da zadovolji potrebe za zaustavljanjem i boravkom u bilo koje mjesto. što sve zajedno predstavlja pravni okvir koji moraju poslovni sistemi uvažavati kod oblikovanja svoje poslovne politike (razvoja. drumski motorni saobraćaj može da opslužuje najšira područja i da dopre do najudaljenijih korisnika. kao i promjenu prostora lica. Tu spadaju: socijalno. RAZVOJ I POSLOVANJE JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U BIH Drumski saobraćaj jedan je od bitnih faktor međusobnog povezivanja privredne djelatnosti. drumski motorni saobraćaj svojim malim eksploatacionim jedinicama može da se prilagodi zahtjevima za sitne prevoze – da preveze male količine robe. Disproporciju između naraslih potreba za brzom izgradnjom. društvena podjela rada.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prirodnu energiju. Kod transportovanja robe drumski saobraćaj je u gradskim uslovima praktično nezamjenljiv. Društveni uslovi su dati sa izgrađenim pravnim okruženjem koji predstavlja cjelinu društvenih normi. Od poslovnog sistema takođe zavisi da li će znati iskoristiti i upotrijebiti uticaje okoline. ima još i zakon o obligacijama i drugi propisi koji uređuju poslovanje. osavremenjivanjem i održavanjem saobraćajnica i zahtjeva naraslog stepena motorizacije vrlo je teško sinhronizirati. iskorištavanje rudnih izvora. koji neposredno ubrzavaju privredni razvoj. Najelastičnije prevozno sredstvo koje se može najelastičnije prilagođavati zahtjevima korisnika jeste automobil kako u putničkom tako i u teretnom saobraćaju. 2. bilateralne sporazume sa pojedinačnim državama za obavljanje međunarodnog transporta. Da bi se to uskladilo. gdje se ti poslovni sistemi pojavljuju kao kupci i prodavci. od razvoja nauke i tehnike. poslovanja itd. koje donosi razvoj nauke i tehnike. Poslovni sistem se mora ovim mogućnostima prilagođavati i racionalno iskoristiti te prirodne uslove. Iz društvenih uslova proizilaze dakle ekonomska politika društva i njeni postupci. društveno-ekonomski okviri poslovanja. rad vozačkog osoblja. Isto tako. odnosi vlasništva. I u prevozu putnika automobil je najelastičnije prevozno sredstvo. Sve ono što se može označiti kao prednost u tijesnoj je međuzavisnosti s razvojem. saobraćajnu bezbjednost. Svoje sjedište ima u Ženevi. kod čega su nova saznanja i naučna dostignuća veoma značajna. Privredni uslovi zavise od društveno–ekonomskog uređenja države i njene ekonomske snage. Među njima se u prvom redu ističe neusklađenost ponude i potražnje transportnih usluga na tržištu 184 . koje ostvari poslovni sistem sa svojim odnosom prema javnosti sa poslovnog i opšte društvenog gledišta. Obavljanje djelatnosti drumskog transporta je vezano za pravne propise koji uređuju odnos učesnika prevoza u domaćem transportu i CMR konvencije (Convention relative au contract de transport international de marchadises par route) za ugovor sa područja međunarodnog drumskog transporta. njihovu trajnost i sličnost.). neophodno je pronaći dodatne načine sticanja finansijskih sredstava što ih zahtijeva izgradnja objekata drumske infrastrukture. Razvoj javnog drumskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini posljedica je brojnih faktora. Važno je takođe javno mišljenje. Zato se automobilski saobraćaj naročito koristi u turističke svrhe. načela privređivanja itd. kao i od tržišta. godine izdala IRU (International Route Union). radna sredstva drumskog saobraćaja. koji moraju imati za poslovne sisteme neposredne ili posredne (preko tržišta. koji omogućava realizaciju robe. broja i veličine poslovnih sistema. od organizovanosti. S obzirom a veličinu eksploatacione jedinice. Nesklad se ogleda u zagušenosti na većim putnim pravcima na kojima je saobraćaj intenzivniji. koji se još pripremaju. s oblikovanjem različitih uslova poslovanja) posljedice. zatim u prevozu “od vrata do vrata” itd. Pored ovih dvaju osnovnih pravnih akata i ostalih. jer i pored usitnjenosti pošiljki obezbjeđuje direktan prevoz od pošiljaoca do primaoca. smanjujući pri tome transportne troškove (utovar – istovar) na minimum i povećava brzinu dostave robe. zdravstveno uređenje. kadra. i da na taj način zadovoljava potrebe i onih korisnika koji ne predaju pošiljke u masivnim količinama.

1000 t % 1. tako da je završetak rata dočekan sa uništenim voznim parkom. a prema tome i znatnom odljevu deviznih sredstava s naših puteva i prevoznih kapaciteta. 1000 put 37. No rat je prošao.700 17.7 2000.933 88.37 100 1998. Tabela 42 Prevoz robe – obim i struktura Godina Drumski prevoz Željeznički prevoz Ukupno 1991. Tempo razvoja drumskog saobraćaja i naprijed dato obrazloženje nadalje se može sagledati preko podataka o kretanju obima i strukture prevoza robe i prevozu putnika upoređeno sa željezničkim saobraćajem. 1000 put 50. Podaci o prevozu robe govore da je privredna razvijenost BiH na 185 .000 % 10.776 4.349 0.671 355 2. što je dovelo do velike krize u poslovanju i funkcionisanju drumskog saobraćaja.4 100 Gradski i prigradski prevoz 400. 1000 t % 1.000 Željeznički prevoz Ukupno 8.9 1998.4 11.662 % 16.5 1. s vremena na vrijeme palijativnim mjerama smirivala i održavala nelogičan način prevoza putnika i robe.700 44.000 30. nedjelotvornom i neracionalnom transportu u Bosni i Hercegovini. Uzroci te krize su ti što sami prevoznici godinama nisu prepoznavali stalno umnožavanje problema u prevozu. tako da je situacija bila veoma teška u dijelu Federacije gdje su se vodila najžešća borbena dejstva i gdje je vršeno veliko granatiranje.5 2003. ali nije došlo do vraćanja na predratni obim prevoza putnika i robe.107 0.709 224 1.5 220. 1000 put 37.6 100 2000. 1000 put 21. koje u proteklih četiri i po desetljeća nije zapravo ni postojalo. ne uzimajući u obzir ulaganja u drumsku infrastrukturu. naime poznato je da se pojedini oblici saobraćaja nisu ni mogli razvijati u obimu što bi ga od njih zahtijevalo tržište saobraćajnih usluga.914 % 8. za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu došlo je do drastičnog smanjenja prevoznih kapaciteta kako u prevozu robe. Složena situacija je i u željezničkom saobraćaju. Početak kolapsa dogodio se s ratnim godinama.7 1. tako i u prevozu putnika.63 55. U periodu poslije rata u BiH zanemarena je uloga drumskog saobraćaja kako zbog nerazvijene privredne strukture tako i zbog niskog standarda stanovnišva.743 82.000 87.000 458. za vladajuće strukture bila pravac razvoja. Kriza drumskog prevoza je vrlo složene. 1000 t % 13.DRUMSKI SAOBRAĆAJ saobraćajnih usluga.8 0. Takva saobraćajna politika nije nikada bila koherentna. Uništena su gotovo sva prevozna sredstva.353 Može se reći da je obim prevoza robe u drumskom saobraćaju značajno opao u odnosu na baznu 1991. Negativni učinci nalaze se u nesinhroniziranom.8 1. a uz to je bila prilično anemična.4 59.878 2.0 226. Tako su relativno manja ulaganja u kapacitete drumskog saobraćaja.5 100 Tabela 43 Prevoz putnika – obim i struktura Godina Drumski prevoz (bez gradskog i prigradskog) 1991.342 85.5 17. strukturalne i slojevite prirode.026 82. Podaci ilustruju porast drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu roba.Vlast ih je samo zataškavala i uglavnom ambulantno.495 % 14. % 11000 t 1. Dosta vozila je i oštećeno. U periodu 1992 – 1995.540 1.945 100 258.944 100 249.3 185. Tokom njegovog trajanja prevoz je najvećim dijelom u BiH obustavljen ili je prepolovljen. a ono što je ostalo bilo je više nepouzdano i nedovoljno za potrebe privrede i stanovništva.6 100 2003. uz nemogućnost primjene novih tehnologija u drumskom saobraćaju.8 90.654 40.090 100 224. godine. Može se reći da je upitno i njegovo dalje opstajanje.

U periodu poslije rata najviši transportni rad u prevozu putnika drumski saobraćaj je imao 2002.91 0.9000 Tabela 45 Prevoz putnika – transportni rad (pkm) Godina Drumski Željeznički prevoz Ukupno 1991. 1000 tkm % 333.DRUMSKI SAOBRAĆAJ veoma niskom nivou. što je dato u Error! Reference source not found.. što je dovelo do prestanka rada velikih privrednih sistema koji su bili nosioci razvoja BiH.852 53.93 0. % 1000 tkm 36.000 2. godine.98 0.07 100 2003. 1000 pkm % 2000.000 100 1.5 100 2003.02 100 2000. U periodu poslije rata.789 4.849 100 1. Znatno bolja situacija je u putničkom prevozu. što je prije svega rezultat razrušene privrede tokom rata i promašaja u oblasti privatizacije.724 % 93.7413 81 36.5000 47. I pored većeg učešća drumskog saobraćaja u ukupnom putničkom saobraćaju. drumski saobraćaj je dostigao svega 50% nivoa predratnog transportnog rada.872 821.4 6.1 57. interesantno je posmatrati njihovo učešće u drumskom. 1000 tkm % 339. željezničkom i PTT saobraćaju po godinama u periodu 1999.37 100 1998.479. do 2002.9% dok je na željeznici ostvareno svega 30. od 1998. 1000 pkm 1. može se reći da je drumski saobraćaj u 1991. Podaci ilustruju da je stanje drumskog.6 100 69. godini prije početka rata učestvovao u ukupnom prevozu putnika sa 69. 1000 pkm 767. 1000 pkm % 96. veoma nepovoljno i da je odraz ukupne ekonomske i političke situacije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina.713 318 340.7494 99.031 99. godine.116.5 3. S obzirom da u Bosni i Hercegovini egzistiraju dva entiteta i Brčko Distrikt. gradskom.360. godine.1%.000 % 1998.4000 Ukupno 462.337 224 333.63 52. a posebno željezničkog saobraćaja u prevozu robe. godinu.9 1. kao i zbog opadanja privredne aktivnosti u cjelini.7 1. do 2003. 186 .561 99. može se reći da je stanje u drumskom saobraćaju jako upitno kako sa stanovišta obima prevoza. Transportni rad u prevozu robe i prevozu putnika dat je u slijedećim tabelama.09 100 Željeznički prevoz 242.000 637. tako i sa stanovišta finansijskog poslovanja preduzeća drumskog saobraćaja. 1000 tkm % 220. Kod željeznice situacija je još lošija zbog ne funkcionisanja željeznice na čitavom prostoru BiH i nedostatka potrebnih sredstava za sanaciju i obnovu željezničkog sistema.789 U periodu prije rata drumski transport je uspio da dostigne željeznički saobraćaj.278. dok je željeznički saobraćaj u znatnoj stagnaciji za mogućnostima ove grane prevoza. U 2003. godina. Ako se ima u vidu transportni rad (pkm) ostvaren u prevozu putnika.000 95. ali još nije dostignuto 50% nivoa prevoza u drumskom saobraćaju u odnosu na 1991.313.335. drumski saobraćaj je povećao svoje učešće u transportnom radu u prevozu robe ali je za 7 puta manji nego što je bilo 1991.849 30. Tabela 44 Prevoz robe – transportni rad (tkm) Godina Drumski prevoz 1991.3 47.

5 68.6 33.2 19.9 15.8 66.6 45.7 82.0 1.9 87.3 17.7 0.4 77.8 62. 2002.8 57.8 97. gradskom.2 46.2 2.8 61.7 19.1 84.3 80.4 0.4 67.3 0.4 78.3 42.1 56.3 18.1 17.4 1.6 96.6 22.6 44. POŠTANSKO – TELEFONSKI SAOBRAĆAJ 77.6 33.2 37.7 76.6 80.8 85.0 0.9 18.4 57.6 84.0 84.2 15.3 52.4 22.6 80.0 53.6 21.7 57.0 15.4 83.6 15.1 2.0 15.4 3. željezničkom i PTT saobraćaju 1999.2 42.3 23.9 37.6 84.1 57.9 82.7 22.7 78.1 12.6 0.6 21.2 3.5 0. 187 .4 77.2 43.8 51. 2000.8 49.6 14.3 41.5 86.4 71. posebno su uništena transportna sredstva.1 PREVOZ PUTNIKA 63.0 26.5 31.3 17.4 B.4 19.6 52.5 14.0 2.6 81.1 42.1 73.0 PREVOZ ROBE 13.7 51.4 15.8 53.6 53.5 97.1 GRADSKO – PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ 84.6 71.5 Podaci ilustruju da je Federacija po svim vidovima transporta ostvarila znatno veće učešće u odnosu na Republiku Srpsku.8 2.0 46. Drumski gradski saobraćaj PREVOZ ROBE PREĐENI KILOMETRI VOZILA PREVEZENO TONA TONSKI KILOMETRI PREĐENI KILOMETRI VOZILA PREVEZENI PUTNICI PUTNIČKI KILOMETRI PREĐENI KILOMETRI VOZILA PREVEZENI PUTNICI 66.6 28.5 2. iako je Federacija tokom agresije pretrpjela velika razaranja.4 83.6 42. 2001.2 38.9 57.4 15.2 50.7 41.3 48.4 47.3 32.0 C.5 68.5 19.2 46.4 57.3 42.3 57.3 1.8 53.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 46 Bosna i Hercegovina učešće entiteta i Brčko Distrikta u drumskom.3 80.9 46.5 31. FBiH RS FBiH RS FBiH RS FBiH RS BRČKO DISTRIKT A.7 56.4 18.5 82.3 97.3 0.6 42.5 81. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ PREVOZ ROBE PREVEZENO TONA ROBE TONSKI KILOMETRI PREVEZENI PUTNICI PUTNIČKI KILOMETRI PISMONOSNE POŠILJKE PAKETSKE POŠILJKE IMPULSI TELEFONSKI RAZGOVORI IMPULSI 85.7 81.9 26.0 0.4 2.

te jačanje opasnosti da legalne firme prestanu da rade.1 PROBLEMI U ODVIJANJU DRUMSKOG TRANSPORTA U BIH Sporo provođenje privrednih reformi.298 -11. do 1995.Da se zbog nepostojanja nadležnosti sudova u rješavanju prijava osnovnih organa. 1998.481 1.472 -15.039 37. 2000. godine došlo je do značajnih strukturnih promjena.895 1. prevoznici gube oko 30 % prihoda. (%) PUTNICI U HILJADAMA 1. nađe privremeno rješenje.405 198. do 2001.709 1.2% ŽELJEZNIČKI 1.461 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 35. legalni bh. do donošenja zakona o prekršajima na nivou države.290 37. dok željeznički saobraćaj to ostvaruje u prevozu robe. DO 2001. Kada se počne provoditi Zakon o stečajnom postupku i Zakon o likvidacionom postupku.6% ŽELJEZNIČKI 1.042 1. u kojoj nelegalni prevoznici ne plaćaju nikakve obaveze prema državi i konkuriraju sa nižom cijenom. MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED 4/2002. Drumski saobraćaj ima dominantno učešće u prevozu putnika.190 1. 188 .9% ŽELJEZNIČKI 46 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 323 393 364 334 269 -16.453 8.1% ROBE U TONA KM U MILIONIMA 84 146 222 281 510. godine dati su u tabeli 47.740 1.7% IZVOR: REPUBLIKA SRPSKA INSTITUT ZA STATISTIKU.870 3.306 1. kao i neusklađenost postojećih propisa na entitetskom.342 1.577 38.4% PUTNIK KM U MILIONIMA 58 51 47 50 28. Zbog postojanja velikog broja firmi koje se nezakonito bave transportom.810 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 1. FEDERALNI INSTITUT ZA STATISTIKU 2002 STATISTICAL YEARBOOK U Bosni i Hercegovini poslije rata kjoi je trajao od 1992. 2001.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Trendovi prevoza robe i putnika u fizičkim pokazateljima u Bosni i Hercegovini od 1997.2% PREVOZ ROBA U HILJADAMA TONA 2. 2. ali i državnom.751 1.116 7. Krajnje posljedice ovakvog stanja su slabljenje tehničke ispravnosti vozila. do2001.540 39. Tabela 47 Trendovi u prevozu roba i putnika u Bosni i Hercegovini od 1997.2% ŽELJEZNIČKI 39 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 1. godine 1997. PROMJENE OD 1997. nivou negativno utječu na ambijent privređivanja u oblasti saobraćaja.838 1.247 4.314 1. Mjere za sprečavanje nelojalne konkurencije i nezakoniti rad u oblasti javnog drumskog prevoza putnika i roba: . 1999. Djelovanje sve jače nelojalne knkurencije ima za posljedicu povećanje ponude.279 5. smanjenje sigurnosti u odvijanju saobraćaja. to će postati realnost.

odobravanju redova vožnje i druge prevozne dokumentacije. tako da se može reći da je javni prevoz u BiH danas u dubokoj krizi i da je upitno i njegovo dalje opstajanje ukoliko se adekvatno zakonom ne reguliše ova oblast. Konkurencija je zaoštrena do najvišeg stepena. Tome treba dodati i nesređeno stanje u taksi prevozu koji je veoma predimenzioniran u odnosu na stvarne potrebe. Da bi se onemogućilo dalje obavljanje djelatnosti saobraćaja nelegalnim prevoznicima. a sa neraealno niskim cijenama čine nelojalnu konkurenciju javnom prevozu. 2. ne poštuju zahtjeve i potrebe stanovništva. što će dovesti do povećanja robe i 189 . a uslovi se kreiraju od slučaja do slučaja. izricanje zaštitnih mjera. Objaviti registar međunarodnih i međuentitetskih linija. nedostaju adekvatna pravila ponašanja tržišta. može se reći da zakoni na državnom. vremenske neravnomjernosti. Mnoge linije u gradskom prevozu se daju u koncesiji često pod nelogičnim uslovima i bez odgovarajućih pravila. a posljedice snosi javno i druga po zakonu ustrojena preduzeća koja su ovlaštena da obavljaju ovaj vid prevoza. kao i razvoja privrede. A tržište prevoza putnika i robe je potpuno nesređeno. Da bi se stanje prevazišlo. Uz to. Prije uvođenja novih autobuskih linija neophodno je utvrditi sve relevantne karakteristike potreba putnika. Prevoznici ne istražuju potrebe tržišta. godine bilježi se obim opadanja prevoza i putnika i robe za oko 15 %. entiteta. Linije se odobravaju po nelogičnim uvjetima. treba sankcionisati nelojalnu konkurenciju i neispunjavanje obaveza preuzetih licencom. Uz to. potrebno je urediti dugoročnu strategiju razvoja drumskog transporta. Uz to prisutna je neadekvatna liberalizacija prevoza. entitetskom i regionalnom nivou nisu usklađeni i često su u koliziji. To je rezultiralo smanjenjem finansijskog poslovanja i broja uposlenih u preduzećima koja se bave ovom djelatnosti. efikasniju naplatu kazni. Kada se govori o prevozu putnika. potrebna je veća angažovanost svih segmenata i nivoa državne strukture i nadležnih ministarstava uz podršku prevoznika. javni drumski prevoz ukoliko treba da bude održiv. a najvažnije su: intenzitet. Rezultat toga je haos na saobraćajnom tržištu.2 EKONOMSKI ASPEKTI NELEGALNOG CESTOVNOG PREVOZA ROBA I USLUGA Nakon 1998. Poboljšati materijalno–tehničku opremljenost inspekcije cestovnog prometa na federalnom i kantonalnim nivoima. te svrha putovanja. kako bi se izbjeglo stihijsko odvijanje. jer se pojavilo niz malih privatnih. Organizovati edukaciju kontrolnih organa u međunarodnom prometu. odnosno uvela neka vrsta detaširane inspekcije i propisala njena veća ovlaštenja i odgovornosti. i uglavnom nelegalnih prevoznika. Zahtijevati od sudskih organa pravovremeno rješavanje po prijavama. Za održivi razvitak drumskog transporta neophodno je početi od vlasti i nauke. da bi preventivno djelovali na suzbijanju nelegalnog prevoza. država nije sistematski uredila organizaciju prevoza. Uvesti kontrolu rada državnih organa koji rade na izdavanju dozvola. mora se racionalizirati i restrukturirati u cjelini i pojedinačno. te uz adekvatnu primjenu i promjenu zakonske regulative. Ovo zbog toga što se u BiH može očekivati relativno brži razvoj ove grane. Tome treba da doprinese i zakonska politika koja uz pomoć struke i nauke može dati osnove funkcionisanja drumskog transporta na nivou cijele države. Donijeti zakon o inspekciji cestovnog prometa prema kojem bi se uspostavila čvršća vertikalna povezanost inspektora. Potrebno je uskladiti organizaciju i obim prevoza sa novim oblikom prevoznih potreba privrede i stanovništva. te formirati ovu inspekciju i na državnom nivou. što potiče nelegalnu utakmicu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - - Da se izvrše izmjene i dopune Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu koje bi omogućile veće ovlaštenje inspekcije. regije i opštine. Iskorištenost autobuskih mjesta iznosi svega 40 %. Posebno se to očekuje nakon provedene privatizacije. dok na nekim linijama ne prelazi ni 15%. kantona.

otuda je dosta široka.obaveza objavljivanja i pridržavanja objavljenog reda vožnje.obaveza objavljivanja tarifa i obaveza njihove nediskriminatorske primjene. 3. . koji se političkom odlukom proglašavaju za opšti (javni) interes. U početnom periodu regulicija je bila usmjerena na kontrolu monopolskog položaja željeznice u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka. kako u oblasti sigurnosti u saobraćaju. eksterni efekti pružili su osnovu za značajno prisustvo države u domenu regulisanja uslova funkcionisanja ovog tržišta. Razvojem mlađih saobraćajnih grana i njihovim uključivanjem na tržištu transportnih usluga obaveze javne službe su 190 . Propisivanje obaveza javne službe predstavlja svakako jedan od najstarijih instrumenata regulisanja transportnog tržišta. . REGULACIJA U SAOBRAĆAJU Regulacija transporta je sistem propisa kojim država direktno ili indirektno reguliše sva relevantna pitanja proizvodnje saobraćajnih usluga. izražen u sistematskom širenju oblika i formi regulisanja transportnog tržišta. Skala pitanja koja se mogu proglasiti za pitanja od opšteg značaja. obima potražnje za prevozom i ekonomičnost eksploatacije.kontrola prevoznih cijena. državna intervencija koja se obrazlaže razlozima javnog (društvenog) interesa ima za cilj modifikaciju očekivanih rezultata tržišne konkurencije u skladu sa proklamovanim ciljevima. bez obzira na intenzitet saobraćaja. Najznačajnije obaveze javne službe su: . Navedene obaveze javne službe zadržale su se na željeznici i JGP-u do danas. a samim tim i javnog interesa. . Regulacija transportnog tržišta pojavila se već u početku stvaranja savremenog transportnog sistema. ispoljava se 30-ih godina prošlog vijeka. Javni interes predstavlja ono što donosioci ekonomsko–političkih odluka proglase za pitanje od posebnog društvenog značaja. . . uz uvažavanje različitih pristupa analizi elemenata imperfektnosti transportnog tržišta. dakle i u uslovima kada su oni već izgubili monopolsku poziciju na transportnom tržištu.ograničavanje kapaciteta ponude i slobodnog pristupa tržištu. bez diskriminacije korisnika. Ovom razvoju potrebna je i pomoć države kako bi tempo rasta kapaciteta realizovao i izmijenio postojeću sliku razvijenosti ove grane po pojedinim vrstama prevoza i po pojedinim regionima u BiH. Ukazaćemo ukratko na suštinu i domene u kojima se pojedini od navedenih instrumenata koriste.propisivanje obaveza javnih službi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ putnika u prevozu i porast društvenog standarda stanovništva. ali se završio do 1960-ih godina.obaveza prevoženja svih roba i putnika. Regulacija transportnog tržišta ne samo da se zadržala već i dalje postoji u mnogim segmentima. Poseban zamah.obaveza održavanja saobraćaja na svim pravcima koji su predati javnom saobraćaju. tako i definisanja rada privrednih segmenata u saobraćajnom sistemu. U provođenju politike regulisanja transportnog tržišta koriste se različiti instrumenti: . Osnovni cilj regulacije transporta je sprečavanje pogubne konkurencije i neutralisanja negativnih eksternih efekata i ostvarivanja određenih ciljeva opšteg (javnog) interesa. U analizi determinanti. I dok je intervencija države na transportnom tržištu usmjerena na kreiranje veće tržišne efikasnosti. razloga i ciljeva ograničavanja djelovanja slobodne konkurencije na transportnom tržištu.

intervalne (interval definisan ka orazlika između najnižih i najviših dozvoljenih cijena) i minimalne. načina i prsitupa primjenjivane regulative. Ona je upravo često usmjerena ka neutralisanju monopolskih pozicija. Svako pretjerivanje koje vodi ka eliminisanju dejstva objektivnih tržišnih zakona i u područjima gdje za to ne postoje utemeljeni segmenti. kod obavljanja pojedinih vrsta prevoza. vrijednost robe i udaljenost prevoza. Diferenciranje je dalje prisutno između unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja. gdje u svim granama saobraćaja koje se ovim prevozima bave. Prevozne cijene se pri tome uobičajeno diferenciraju u odnosu na kvalitet prevozne usluge. kao i obaveza objavljivanja prevoznih cijena (tarifa). zbog eksternih efekata. preko regulisanja cijena i ponude. ima za posljedicu negiranje suverenosti korisnika prevoza. koji upravo predstavljaju segmente transportnog tržišta izložene pojačanoj regulativi. od slučaja do slučaja. ipak preko zaštite jednih i njihovim protežiranjem u odnosu na druge transportere. nosi sa sobom opasnost odlaska u drugu krajnost. liberalizacija i deregulacija transportnog tržišta vidi se kao značajna poluga koja treba da obezbijedi realaksiranje budžeta države od značajne stavke javnih rashoda. i zahtijeva i želja države izražene kroz saobraćajne regulatorne mjere. Prije svega su neke od ovih obaveza propisane za obavljanje redovnog (linijskog) saobraćaja. a kod unutrašnjeg između prevoza na duža i kraća rastojanja. vodi ka smanjivanju motiva zaštićenih transportera da zahtjeve potrošača stave u najviši red prioriteta u svojoj poslovnoj politici. on po prirodi stvari neće ni težiti da maksimalno uvažava zahtjeve korisnika. Ovaj instrument dominantno se koristi za regulisanje odnosa između željeznice i drumskog saobraćaja na transportnom tržištu. Uz svu zasnovanost pojačane uloge države i njenog regulatornog mehanizma na transportnom tržištu. 191 . Neefikasnost korištenja alociranih resursa je utvrđena i potvrđena kao pravilo u slučajevima kada su određeni segmenti transportnog tržišta izloženi značajnom uticaju regulatornih mehanizama. uvijek se nameće pitanje širine. sve dok briga o korisniku nije opredjeljujući element profitabilnosti transporta. Međutim. Odnosno. dobar broj regulativnih mjera.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prenijete i na njih. često su naime konfliktnog karaktera. Pri tome se mogu koristiti tri različita tipa cijena: fiksne. Ograničavanje kapaciteta i pristupa tržištu. Po pravilu. Kontrola prevoznih cijena takođe je tradicionalan instrument regulisanja transportnog tržišta. količinu (obim) prevoza. iako nije po svojoj suštini usmjeren ka stvaranju određenih monopolskih elemenata. Kod robnog saobraćaja u drumskom transportu koju dominantno obavlja po potrebi. ili što vrši odobravanje cijena koje određuju transportna preduzeća (češći slučaj). a time i u nesagledive posljedice. Čak i onda kada je regulacija argumentovano zasnovana. kao instrument regulisanja odnosa na transportnom tržištu. javljaju se razlozi za ozbiljne prigovore. Prevoznici koji kod datog prevoza nemaju ove obaveze u znatno su povoljnijoj poziciji. U svakom slučaju. Ostvaruje se tako što država direktno određuje visinu ovih cijena (rjeđi slučaj). diferencirano se primjenjuje po pojedinim vidovima transporta. Pitanje je koliko se u tome može uspjeti a da korisnikova (potrošačeva) suverenost ne bude okrnjena. motivisanost za efikasno korištenje resursa je slabija. Regulacija po sebi nije uzročnik monopolskog ponašanja. što je regulativa veća. obaveze ne postoje. i u principu je usmjeren na ograničavanje i potiskivanja željeznice sa tržišta od strane drumskih prevoza. Jedan od tih prigovora odnosi se na pitanje suverenosti potrošača (korisnika). Razlike koje se mogu pojaviti između preferencija korisnika u pogledu vrste prevozne usluge . Te konflikte država teži da prevaziđe tako što tržišne parametre modifikuje u smislu da. korisnikov izbor prevozne usluge bude usklađen sa društveno– politički opredijeljenim i željenim standardima. Konkurencija treba i može da odstrani negativne efekte monopoloskog ponašanja transportera koji su po prirodi u suprotnosti sa interesima potrošača. Obaveze javne službe u značajnoj mjeri ograničavaju slobodu prevoznika i djeluju na ekonomiju njihovog poslovanja. Dominantno je to slučaj kod redovnog prevoza putnika. Ilustrativni primjeri neefikasnog korištenja resursa su željeznica i gradski saobraćaj. smatra se da intervencionizam države na transportnom tržištu. postoje obaveze objavljivanja redova vožnje. Naime.

u funkciji je stvaranja jedinstvenog tržišta zajednice. Kada je u pitanju konkurencija između transportera različitih zemalja. Ova liberalizacija podrazumijeva harmonizaciju (ujednačavanje) svih bitnih uslova. neefikasnost autonomnih tržišnih mehanizama u alokaciji resursa. Ako je saobraćajno tržište jedno od najrazvijenijih pojedinačnih tržišta roba i usluga.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. Procesi liberalizacije imaju samo zajednički krajnji cilj – uvođenje snažnije komercijalne i poslovne orijentacije cjelokupnog privrednog sistema u uslovima privrednog i slobodnog poduzetništva. između zemalja članica. koji pojednostavljuju i olakšavaju prelazak granice. efektivnosti i ostvarenja društvene koristi. Liberalizacija se dakle vidi kao pretpostavka jačanja slobodne konkurencije. koji opredjeljuju konkurentnost prevoznika. a ova posljednja kao osnovna poluga koja treba da tjera transportere svih vidova transporta ka maksimalnom korištenju raspoloživih konkurentskih prednosti. Kada je u pitanju liberalizacija transportnog tržišta. a zatim i u okviru pojedinih vidova. kao i određenim narušavanjem suverenosti potrošača. Normalna je težnja otuda da se granične barijere smanjuju uvođenjem međunarodnih pravila. konvencija i međudržavnih aranžmana. eksterni efekti saobraćaja i izražen interes u ovoj djelatnosti. a ono to jeste. o čemu će kasnije biti više riječi. dobili su potvrdu i pretočeni su u strateška opredjeljenja. koji traju već nekoliko decenija. u uslovima ograničene konkurencije i značajnije suspenzije tržišnih mehanizama. i to u pravcu povećanja efikasnosti. pod liberalizacijom se podrazumijeva uključivanje institucionalnih i drugih ogračinjena i prepreka u privredi i društvu i stvaranje temeljnih pretpostavki za slobodne aktivnosti privrednih subjekata u nacionalnom i međunarodnom okruženju. LIBERALIZACIJA U SAOBRAĆAJU Proces liberalizacije označava uvođenje političkih i ekonomskih regulativnih mjera koje potenciraju značenje privatnog interesa i konkurentnog djelovanja. Ustvari. nosi sa sobom i obavezu pripreme za prihvatanje liberalizovane međudržavne konkurencije nacionalnih sa transporterima iz ostalih zemalja članica. onda se ne vide razlozi da se slobodnom konkurencijom transportera ne obezbijedi visok nivo kvaliteta prevoznih usluga. uz prihvatljiveizdatke potrošača za ovu vrstu usluga. treba istaći da međudržavne granice predstavljaju značajne barijere kako u odvijanju međunarodnih trgovinskih robnih tokova. U domenu liberalizovanja uslova konkurencije između transportera različitih zemalja. Bilo kakva razmišljanja o postupanju EU od strane zemalja nečlanica. Ako posmatramo saobraćaj može se reći da je liberalizacija takođe uklanjanje svih prepreka pravne ili druge prirode što omogućava nesmetano djelovanje ekonomskih zakonitosti u procesu obavljanja saobraćajne usluge i samostalno djelovanje preduzeća na tržištu saobraćajne usluge. ka povećanju efikasnosti i racionalnosti korištenja resursa i ka 192 . tako i odvijanju tokova roba u međunarodnom saobraćaju. 2. glavni argumenti koji služe za zagovaranje neophodnosti regulisanja te konkurencije na transportnom tržištu su: nesavršenost tržišne strukture. Liberalizacija i slobodna konkurencija na transportnom tržištu posmatraju se posebno i u funkciji zaštite interesa potrošača (korisnika). na transportnom tržištu EU. U domenu liberalizovanja konkurencije između pojedinih vidova transporta. Glavni razlog na kome počivaju ovakva opredjeljenja je utvrđena i potvrđena neefikasnost korištenja alociranih resursa. na kojima će insistirati saobraćajna politika . Uprkos tome zahtjevi za deregulaciju transportnog tržišta. onda se ona traži u dva domena: 1. Neefikasnost korištenja resursa praćena je i sa nedovoljnom motivisanošću za uvažavanje potreba i zahtjeva potrošača (korisnika) transportnih usluga. Kada je u pitanju međugranska konkurencija. Ostvarena liberalizacija u pogledu međudržavne slobodne konkurencije transportera. koja će značajno tangirati razvoj saobraćajnog sistema i konfiguraciju transportnog tržišta.

a čiji je osnovni cilj ukidanje svih ekonomskih i drugih ograničenja. smanjenje buke i dr. tržišno ponašanje preduzeća. 193 . motivisanost učesnika u prevozu robe i putnika i osposobljavanje stručnog kadra za poslovanje po tržišnim procesima. Deregulacija u saobraćaju se posebno odnosi na formiranje i donošenje tarife. jer bi njihovim potpunim uklanjanjem došlo do haosa na tržištu sa nesagledivim štetnim posljedicama po funkcionisanje tržišta i poslovanje privrednih subjekata. Tržišno poslovanje u saobraćaju pretpostavlja smanjenje svih troškova prevoza. ali isključivo na osnovama lojalne konkurencije. zadovoljenje ekoloških standarda kroz primjenu eko-motora (primjena katalizatora u vozilima. 4. racionalizaciju u saobraćaju. 5. ugovaranju i umješnosti u prevozu putnika i robe. Deregulacija unutar drumskog transporta ima slijedeće učinke: 1. deregulacija se ne može shvatiti kao eliminisanje pravnih propisa kojima se uređuju odnosi između privrednih subjekata na tržištu. Kada se govori o saobraćaju može se reći da će se deregulacije najintenzivnije primjenjivati u drumskom saobraćaju. 3. U zemljama u tranziciji kao što je BiH jedna od prvih mjera u liberalizaciji privrede je liberalizacija cijena roba i usluga kao osnovna pretpostavka u prelazu na tržišnu privredu. jer se poslovanje privrednih subjekata u ovoj grani saobraćaja može najviše zasnivati na tržišnim načelima i mehanizmima kako zbog velike samostalnosti pokrivanja i karaktera putne infrastrukture. povećanje sigurnosti u odvijanju prevoznog procesa u prevozu ljudi i tereta. Međutim. funkcionalna adaptacija ponude prema zahtjevima tržišta. proširenje i osavremenjivanje prevoznih kapaciteta. Krajnji cilj ovih mjera u tranzicijskim zemljama je liberalizovano transportno tržište. postojanja stvarne i lojalne konkurencije na tržištu. poboljšanje funkcionisanja preduzeća. treba istaći da se deregulacija ne bi trebala primjenjivati bez određenih standarda ne samo u oblasti tehnike i tehnologije proizvodnje saobraćajne usluge nego i u poslovanju. posebno u regulisanju odnosa na tržištu. veći kvalitet prevoznih usluga na transportnom tržištu. Ipak. i svih poslova u vezi sa prevozom. 2. smanjenje troškova i svih drugih aspekata poslovanja preduzeća. odnosno ka punom uvažavanju zahtjeva tražnje i korisnika prevoza u formulisanju i realizovanju njihove poslovne politike. povećanje sigurnosti i brzine prevoza. 7. 5. To može dovesti do iskazivanja uspješnosti poslovanja njihovim aktivnim učešćem u istraživanju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ punom uvažavanju tržišne pozicije.). tako i zbog uspješnosti poslovanja samih prevoznika. direktna zainteresovanost prevoznika koji učestvuju u procesu pružanja prevoznih usluga i uopšte usluga u transportnom sistemu. Deregulacija u saobraćaju takođe znači postupak smanjenja državne regulacije i kontrole u u proizvodnji saobraćajne usluge i poslovanju saobraćajnih preduzeća. efikasnije poslovanje preduzeća uz smanjenje troškova poslovanja i unapređenje cjelokupne funkcije prevoza. Proces liberalizacije u saobraćaju treba obavezno posmatrati i sa aspekta održivog razvoja saobraćaja i zaštite čovjekove okoline. Proces deregulacije u privredi označava smanjenje uticaja državnih institucija na organiziranje privredne aktivnosti uz uvažavanje značenja funkcije tržišta. DEREGULACIJA U SAOBRAĆAJU Pod deregulacijom se uopšte podrazumijeva smanjenje regulacije tržišta i odnosa na njemu. 6. a prije svega u sferi sigurnosti u saobraćaju. konkurencije. 8. 9.

koje determinišu to definisanje. Prvo. Drugo. na prvi pogled protivrječna. Odluka korisnika isključivo je stvar njegove percepcije i njegovog vrednovanja konkurentskih prednosti alternativnih ponuđača transportnih usluga. To podrazumijeva da korisnik nikakvim regulativnim mjerama ne može biti sputavan u izboru transportera. Treće. u uslovima imperfektnosti regulacija je neophodna. koji međusobno konkurišu u zadovoljavanju potražnje za prevozom. Ta protivrječnost proizilazi iz dva protivrječna zahtjeva i stava: 1. Težnja ka deregulaciji i liberalizaciji danas je opredjeljujući trend u politici regulisanja odnosa na ovom tržištu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6. to važi kako u slučaju međugranske i unutargranske konkurencije na datom nacionalnom transportnom tržištu. I u jednom i u drugom slučaju podrazumijeva se neophodnost ujednačavanja uslova privređivanja. zahtjeva treba tražiti konzistentan koncept regulisanja odnosa na transportnom tržištu. Jednostavno rečeno. diferencirana i konstituisana od ponude različitih vidova transporta. a šta predmet liberalizacije i slobodne tržišne utakmice. socijalnog i javnog interesa. Upravo na liniji uvažavanja oba navedena. urednosti. ali se sa protokom vremena intenziviraju i progresivno zaživljavaju u praktičnoj politici. Postavlja se pitanje šta treba da bude predmet regulacije. 2. Liberalizacija transportnog tržišta podrazumijeva punu samostalnost i slobodu transportera u kreiranju i vođenju njihove poslovne politike. visok stepen regulisanosti transportnog tržišta rezultira u smanjenoj efikasnosti korištenja uloženih resursa. ekonomskog. za povećanje efikasnosti nužna od deregulacija i liberalizacija. Zato liberalizacija isključuje primjenu regulatornih mjera koje se odnose na formiranje i kontrolu prevoznih cijena. tačnosti itd. Jasno je već iz toga da su ovi elementi u značajnoj mjeri konfliktni i protivrječni. Korisnika naravno ne interesuje zašto se ponuđači razlikuju po pojedinim elementima konkurentnosti (brzini. Ovaj stav nije sporan. pri čemu je očigledno da se procesi deregulacije i liberalizacije odvijaju relativno sporo. onda transporterima mora da se obezbijedi realna nadoknada (kompenzacija) izgubljenih prihoda po tom osnovu. Svi vidovi transporta imaju određene konkurentske prednosti na pojedinim segmentima transportnog tržišta. Na transportnom tržištu mora postojati puna sloboda izbora vida transporta i konkretnog transportera od strane korisnika prevoza. ograničenja kapaciteta i pristupa tržištu i sl. na transportnom tržištu postoje elementi koji moraju biti regulisani. Podrazumijeva se takođe da transporteri instrumentima svoga marketing mixa aktivno djeluju na korisnike da izaberu njihovu ponudu. Ovaj trend već ima značajnu vremensku dimenziju. tako i u slučaju liberalizovanja konkurencije između transportera različite nacionalne (državne) pripadnosti na objedinjenom tržištu. U slučajevima da se neka ograničenja ipak zadrže. Prisutnost tog problema rezultirala je u opredjeljenju za deregulacijom i liberalizacijom transportnog tržišta. Ta sloboda odnosi se na slobodu kombinovanja svih instrumenata marketing mixa. u sputavanju dejstva tržišnih mehanizama i u gubljenju onih efekata koje slobodna i zdrava konkurencija zakonito obezbjeđuje. Njegova odluka počiva na vrednovanju onoga što oni nude.). bezbjednosti. kao što postoje elementi koji moraju biti prepušteni potpunom uticaju slobodne konkurencije. zbog razloga opšteg. 194 . odnosno da je preferiraju u odnosu na ponudu konkurencije. cijeni. DOMETI LIBERALIZACIJE I DEREGULACIJE TRANSPORTNOG TRŽIŠTA U pristupu definisanja deregulacije i liberalizacije transportnog tržišta potrebno je istaći bitne polazne osnove. Liberalizacija i slobodna konkurencija mogu da daju očekivane efekte samo onda ako se odvijaju u nediskriminatorskim uslovima privređivanja. savremeno saobraćajno tržište je jedno od najrazvijenijih pojedinačnih tržišta. imperfektnost i neophodnost određenog regulisanja i neophodnost slobodne konkurencije. koncept deregulacije i liberalizacije treba da uvaži sva tri momenta: konkurentnost. Ponuda na ovom tržištu je razvijena.

certifikacijska (vaučerska) privatizacija omogućuje relativno brzu realizaciju i lagano uključivanje u privrednom sistemu. U vezi sa tim. žrtava nasilja i invalida rata (ubrzava proces privatizacije. privatizacija u saobraćaju označava proces pretvaranja saobraćajnih preduzeća iz državnog vlasništva u privatno vlasništvo. Kada se govori o razvijenim privredama. davanje podrške tržišnom poslovanju i slobodnom poduzetništvu. Kupovinom dionica dioničari stječu pravo udjela (učešća) u raspodjeli dobiti i mogu biti birani u organe dioničkog društva). što je značajno s gledišta provođenja strateških pravaca razvoja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. PRIVATIZACIJA U SAOBRAĆAJU Privatizacija znači proces pretvaranja državnog ili društvenog vlasništva u privatni i dioničarski sektor. 5. poboljšanje upravljačke inicijative i minimaliziranjem zahtjeva iz budžeta države. c) reprivatizacija. “spontana” privatizacija (najdubioznija. privatizacija je usmjerena na povećanje efikasnosti i efektivnosti saobraćaja i njegovo usklađivanje sa potrebama privrede i primjene savremenih 195 . U posljednjim se godinama uveliko provodi u zemljama u kojima se ukida državno vlasništvo. To znači dekomponiranje (raščlanjivanje) državnog vlasništva na buduće vlasnike. fondove i manjinske dioničare u preduzećima koja su u djelomičnom vlasništvu fondova. prenošenje državne imovine u vlasništvo ranijih vlasnika privatnih osoba ili socijalne grupe. poboljšanju ekonomskog učinka saobraćajne djelatnosti. a dodatna prodaja dionica pribavlja samo dodatna finansijska sredstva (dokapitalizacija) za vođenje strategije daljnjeg razvoja.* U tranzicijskim državama razlikuju se slijedeći načini privatizacije: a) cjelokupna privatizacija uz prodaju svih dionica. 4. privlačenje novog kapitala za ulaganje. kompenzacijska privatizacija je širi pojam i ona obuhvata aspekt restitucije prijašnjih vlasnika. centralističko planiranje i upravljanje (bivše socijalističke zemlje) te daje prednost tržišnoj privredi i slobodnom preduzetništvu. 3. koji će djelovati u tržišnom sistemu privređivanja temeljem vrednovanja ekonomskih kriterija. bilo pojedinaca i grupe dioničara ili privatizacijskih fondova. U BiH u procesu prestrukturiranja privrednog sistema prisutno je pretvaranje državnog vlasništva u privatno i dioničarsko. Ova osnovna pravila privatizacije se odnose i na privatizaciju transporta. 2. najsumnjivija). Osim načina privatizacije državnog vlasništva. odnosno izvan preduzeća. prodaja svih dionica kupcima izvan preduzeća. izdiferencirali su se tokom ovog procesa slijedeći osnovni modeli privatizacije u bivšim socijalističkim zemljama: 1. ali ne donosi brze finansijske efekte). prodaja dionica menadžmentu (upravnim i poslovnim strukturama u preduzeću ili van njega i zaposlenima unutar preduzeća). žrtve rata i dr. Oni ostaju u vlasti većinskih vlasnika. ugroženih socijalnih grupa. Bit procesa privatizacije je promjena materijalne osnove društva. Kod ovog modela privatizacije neophodno je donijeti adekvatne regulativne mehanizme koji zaštićuju pojedinačne ulagače. U zemljama u kojima se obavlja pretvaranje državnih preduzeća u preduzeća s poznatim vlasnikom zaposlenima i drugim građanima izdaju se certifikati kojima oni mogu kupiti dionice ili udjele u pretvaranju preduzeća. b) djelimična privatizacija (prodaja kontroliranog paketa dionica (oko 48%) koja novog ili nove vlasnike ne čini isključivim vlasnikom – autonomnim. odnosno pretvaranja saobraćajnih preduzeća iz državnog ili društvenog vlasništva u privatno vlasništvo. to je oblik privatizacije po kojem je menadžment bio u mogućnosti doći do vlasništva uz minimalna ulaganja u saradnji s političkim faktorima u zemlji.

suzbijanje štetnog djelovanja korupcije. telekomunikacija. Prodaja javnih preduzeća privrednim subjektima. privlačenje domaćeg i stranog kapitala za dodatna ulaganja. 8. 10. 5. napravili smo temelj za novi promašaj. Učinci procesa privatizacije i liberalizacije u privrednom sistemu su: 1. bolju. Ne stvorimo li to. Kod ovih djelatnosti država vodi računa o opštem interesu. nerealnoj procjeni vrijednosti kompanija. racionalnije upravljanje i planiranje preduzeća. može se reći da je privatizacija najveće razočarenje u ekonomskim reformama. To stanje još više usložnjava razjedinjenje carinske službe po entitetima. nego stvaranje temelja i nade za sretniju. Davanje pod koncesiju na određeno vrijeme. koji je kompatibilan savremenom svijetu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ tehnologija u saobraćaju. Razlozi za loše rezultate tog procesa vide se u neefikasnim i političkim slabim agencijama za privatizaciju. U ovim preduzećima primjenjuju se slijedeći modeli: 1. Smisao i svrha privatizacije nije zarada na prodaji. nepostojanje sistema indirektnog oporezivanja i rješavanje unutrašnjeg duga. povećanje uspješnosti poslovanja. s tim da država i dalje ostaje pretežni vlasnik 3. 7. Činjenica je u vezi s procesom privatizacije da je obavljanje privatnog vlasništva stvaranje osnove za razvoj tržišnog poslovanja i demokratije kod nas i pretpostavka za konkurentno uključivanje u svjetsko tržište roba i kapitala. smanjenje birokratskih restrikcija. 6. veća neovisnost prema državnim institucijama. depolitizacija ekonomskog odlučivanja. odbijanju vlasti da preuzme obaveze preduzeća prema radnicima. usklađivanje odnosa ponude i potražnje i bolje usklađivanje odnosa između proizvođača i potrošača). JGPP. Poseban problem u tranzicijskim zemljama je privatizacija željeznice. smanjenje pritisaka na nacionalni budžet. pri čemu zadržava određeno pravo učešća u profitu i upravljanju ovih preduzeća i njhovim radom. nepripremljenosti uslova u kojima se odvija tržišno poslovanje što je u značajnoj mjeri ugrozilo proveden proces tranzicije i osposobljavanje tranzicijskih zemalja za tržišno poslovanje. 2. U tranzicijskim zemljama privatizacija u saobraćaju je dio ukupnog procesa privatizacije na putu ka tržišnom poslovanju. gdje se traže odgovarajuća rješenja. otvaranje prostora inovatornom i slobodnom poduzetništvu. promašajima. veći efekat djelovanja značajnih faktora privrednog procesa (promjena materijalne osnove. Što se tiče BiH. i poteškoćama. slobodniju i bogatiju budućnost ukidanjem materijalne osnove političkog totalizma i stvaranjem temelja za razvoj privrednog i političkog sistema. pošte. Može se generalno reći da su procesi privatizacije u tranzicijskim zemljama povezani sa brojnim problemima. te «nedostatku svijesti da je privatizacija ključ za stvaranje radnih mjesta i povećanje prosperiteta». 3. Djelimična prodaja pravnim učesnicima. 4. 196 . 9. a to znači određeni stepen neovisnosti o sredstvima državnog budžeta i prelazak na sistem samofinansiranja. 2.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ
-

+

liberalizacija privatizacija poslovne strategije — RACIONALIZACIJA JE POLITIČKI ONEMOGUĆENA —

BIROKRATIZIRANO NEEFIKASNO JAVNO PREDUZEĆE

NISKA POSLOVNA KULTURA

NEDOSTATAK POSLOVNE ORIJENTACIJE

Sl. 91 Tradicionalni model funkcionisanja javnog preduzeća i mogući izlazak iz zatvorenog

(pogrešnog) kruga regulacije

7.1

PRIVATIZACIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

7.1.1 Ciljevi procesa privatizacije u drumskom saobraćaju BiH
Smisao privatizacije nije ostvarivanje profita od prodaje imovine nego stvaranje temeljnih pretpostavki za privredni razvoj, uključivanje u međunarodnu podjelu rada. Privatizacija stvara osnove menadžmentu za povećanje uspješnosti poslovanja preduzeća, strani kapital i smanjenje izdvajanja iz budžeta. Proces promjene u svakoj zemlji determiniran je nizom faktora koji usporavaju ili, što je rjeđi slučaj, ubrzavaju taj proces. To su, između ostalih: naslijeđeni nivo privredne strukture, već dostignuti ili postignuti nivo tehničkog, tehnološkog, organizacijskog i pravnog uvođenja privrednog sistema i njegovih podsistema, naslijeđena kadrovska struktura, položaj zemlje u međunarodnim tokovima i njene veze s njima i dr. Ciljevi drumskog saobraćaja kao i u cijelom privrednom sistemu BiH sintetizirani su u činjenici – iskorak prema tržišnom sistemu privrede, kao isključivom parametru vrednovanja uspješnosti opstanka i poslovanja na tržištu. Osim tog globalnog cilja – usmjeranja prema tržišnom poslovanju, neupitno je prisustvo niza slijedećih efekata procesa, i to: povećanje aktivnosti i efikasnosti poslovanja svih organizacijskih oblika u procesu privatizacije, otvaranje prostora inovatornom i slobodnom poduzetništvu, veće aktivnosti djelovanja značajnih faktora privrednog procesa (promjena materijalne osnove privređivanja, usklađivanje odnosa i potražnje i bolje usklađivanje odnosa između proizvođača i potrošača), smanjenje birokratskih restrikcija, racionalizacija upravljanja i planiranja i posebno primjena adekvatnog informacijskog sistema u poslovanju drumskog saobraćaja. Te pretpostavke značajne su i prisutne u procesu promjene drumskog saobraćaja u BiH, koji je donedavno djelovao bez jasne organizacijske i informacijske infrastrukture uz ostale slabosti koje su prisutne u procesu poslovanja, pa do restrikcije područja djelovanja sa aspekta ratnih razaranja na području zemlje. Posljedica toga stanja je evidentna u niskoj poslovnoj kulturi, nedostatku poslovne orijentacije i nemogućnosti racionalizacije u sferi poslovanja. Nebrojene negativnosti su bile determinirajuće sa gledišta postizanja adekvatnijih poslovnih rezultata na transportnom tržištu podsistema drumskog saobraćaja u BiH uz niz nedostataka i neadekvatnoj makroekonomskoj politici koja je djelovala u limitirajućim okolnostima ratom razrušene zemlje. S obzirom na to da BiH vrši aktivne pripreme za pristupanje evropskim i euroatlantskim savezima,
197

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

neophodno je da kroz proces privatizacije vrši i proces harmonizacije i standardizacije u oblasti tehničkog elementa, ekoloških zahtjeva i uslova rada i radnog vremena.

7.1.2 Značenje procesa privatizacije drumskog saobraćaja u BiH
Mora se reći da procesi privatizacije u saobraćaju, pa time i u drumskom saobraćaju u BiH, zahtijevaju naučno utemeljen pristup na načelima tržišnog poslovanja. U tom kontekstu trebaju se temeljno i odgovorno analizirati sve vrste rizika i parametara poslovanja, kako bi se izbjegle primjene pogrešnih modela privatizacije, zloupotreba, korupcija i privredni kriminal. Postojeće transportno tržište bez temeljne organizacijske i informacijske infrastrukture, s neadekvatnim nivoom tehničke i tehnološke opremljenosti drumskog saobraćaja u BiH uz nezaobilazna značajna ratna razaranja tokom rata, bilo je, a i danas je prisutno, i jedno je od determinirajućih faktora bržeg prelaska na tržišni sistem privređivanja drumskog saobraćaja. Karakteristike drumskog saobraćaja u BiH, koje se manifestuju u nepostojanju odgovarajućih prevoznih kapaciteta i u neadekvatnosti objekata saobraćajne infrastrukture, a i cjelokupne infrastrukture na području zemlje, limitirajući su faktori za tržišno djelovanje prevoznih subjekata. Analiza poslovanja organizacijskih oblika drumskog saobraćaja u BiH ukazuje na prisutnost niza negativnih faktora koji djeluju na poslovanje, a to su: uvećani troškovi poslovanja, neracionalni prevoz, tehnička i tehnološka zastarjelost procesa prevoza putnika i tereta, a i voznih jedinica koji taj proces obavljaju, loša kadrovska struktura, nenaviknuta na fleksibilniji sistem privređivanja, loša ili nikakva pokrivenost informacijskim sistemima i prevoza robnih supstrata i dr. Negativni učinci su i u području nesinhroniziranog i neracionalnog transportnog sistema u BiH, u nemogućnosti primjene novih transportnih tehnologija, a prema tome i u znatnom odljevu deviznih sredstava s naših cesta i prevoznih kapaciteta. Značaj nabrojenih negativnosti u podsistemu drumskog saobraćaja ukazuje na potrebu intenzivnijeg procesa privatizacije, uspostavljanja adekvatnih organizacijskih oblika koji će imati mogućnosti adekvatnog djelovanja u tržišnoj strukturi, gdje samo djeluju načela tržišne ekonomije. Ona osim pojma transportnog tržišta podrazumijeva i adekvatne segmente tržišne infrastrukture kao npr: adekvatne bankovne institucije, sinhrono djelovanje asocijacija organizacija drumskog saobraćaja s asocijacijama svih ostalih vidova saobraćaja i svim asocijacijama privrednog sistema. Ta činjenica daje jasne i precizne pravce značenja i definisanja procesa privatizacije drumskog saobraćaja, ali upućuje i na činjenicu da se proces ne odvija neovisno o konzistentnoj makroekonomskoj politici zemlje, već da njen koncept mora biti jasno, precizno i dosljedno definisan i provođen u privrednom i saobraćajnom sistemu zemlje. Posebno se akcentira obnavljanje privatnog vlasništva i stvaranje osnove za razvoj tržišnog poslovanja i demokratizacije u BiH i pretpostavke za konkurentno uključivanje u svjetsko tržište robe i kapitala. Smisao i svrha privatizacije nije zarada u prodaji, nego stvaranje temelja za bolju, slobodniju i bogatiju budućnost. Zbog toga neophodno je osavremenjivanje budućih ulaganja u proces mijenjanja tehničkog, tehnološkog i organizacionog uređenja podsistema drumskog saobraćaja i objekata drumske infrastrukture, s kojom je sistem neraskidivo tehnički i tehnološki vezan. To govori da proces prestrukturiranja – privatizacije podsistema drumskog saobraćaja (prevoz putnika i robnog supstrata), nadalje prevoz za vlastite potrebe tzv. interprodukcijski prevoz i privatni autoprevoz (putnički i robni) i objekta drumske infrastrukture mora biti, ili je već jednim dijelom, koncipiran na jasnoj i dugoročno utvrđenoj saobraćajnoj politici usaglašenoj sa svim segmentima privrednog sistema u BiH. To je i temeljna pretpostavka adekvatnog funkcionisanja privatizacije svih segmenata privrednog sistema BiH. Smatra se da privatizirana preduzeća u drumskom saobraćaju lakše prihvataju izazove tekuće ekonomske politike i lakše u njima opstaju i čak u mnogim slučajevima izlaze ojačani.

198

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

7.1.3 Strateški pravci privatizacije drumskog saobraćaja BiH
Nužnost privatizacije u svim segmentima privrednog sistema i svih njegovih podsistema neophodna je u privrednom sistemu BiH. Strateški oni moraju biti precizno definisani, vremenski utvrđeni, naučno objektivizirani (izrađeni temeljem stručnih i naučnih studija) i posebno realno ostvarivi u određenom vremenu. Karakteristike podsistema drumskog saobraćaja su kao i ostalih podsistema saobraćajnog sistema, stvaranje – proizvodnja nematerijaliziranog proizvoda – usluge, čime njena realizacija ovisi o nizu faktora, i to: karakteristika tehničkih sredstava prevoza putnika i robe, tehnologije izvršenja prevoznih funkcija, adekvatnog informacijskog sistema (EDI ili EDIFACT, Elektronic Data Interchange), edukativne razmjene podataka za ubrzano odvijanje svih segmenata prevoznog procesa i adekvatnih objekata drumske infrastrukture i infrastrukture koja omogućuje nesmetano i sigurno odvijanje funkcija prevoza po itinereru transporta. U podsistemu drumskog saobraćaja prisutan je segment prevoznih funkcija koji tehničkim sredstvima omogućuje prevoz putnika i tereta i segment drumske infrastrukture, koja omogućuje svojim postojanjem nesmetano kretanje tehničkih sredstava prevoza. U oba segmenta koja djeluju po horizontali podsistema prisutno je pet sistema, koji također moraju djelovati u određenoj harmoniji, a to su: ekonomski, tehnički, tehnološki, organizacijski i uvođenje pravne regulative, čije djelovanje predstavlja skup reglementarnih mjera u procesu postojanja pravne infrastrukture nepobitno važne i značajne za obavljanje svake ljudske djelatnosti. Sa stanovištva značaja podsistema drumskog saobraćaja strateški modeli privatizacije mogu biti raznovrsni, ali se moraju temeljiti na načelima postizanja temeljnih ciljeva i načela tržišnog poslovanja. Novoformirani organizacijski oblici u podsistemu drumskog saobraćaja mogu egzistirati u slijedećim modelima: - angažovanje dijela stranog kapitala, u procesu dokapitalizacije neophodnog za proces modernizacije voznih jedinica i cjelokupnog sistema poslovanja; - izdavanje ili prodaja dijela poslova organizacije u vidu dionica na određenim koncesionarskim autobusnim linijama u prevozu putnika; - uspostavljanje mješovitih društava (podjela transportnog tržišta na manjim lokacijama u prevozu putnika i tereta (roba); - davanje na korištenje – najam već dobivenih koncesija za održavanje međunarodnih autobusnih linija ili organiziranih linija u prevozu tereta, to mogu biti redovite i sezonske linije. Moguća su davanja u najam dijelova organizacija drumskog saobraćaja, to se isključivo odnosi na visoko profitabilne dijelove (koji to mogu postati nakon adekvatnih ulaganja zakupodavca). Budući zakupac očekuje oplodnju uloženog kapitala, on u vremenu zakupa, koje treba biti više od 20 godina, ulaže u proces modernizacije. Taj proces bi se odnosio na mehaničke radionice, dijelove auto – teretne stanice ili autobuskog putničkog terminala, gdje je prisutan spektar djelatnosti koje se mogu dati u zakup, moteli, uslužne djelatnosti na tim objektima i dr. Strateški pravci procesa privatizacije u podsistemu drumskog saobraćaja moraju se temeljiti na usavršavanju organizacijskih oblika koji će se odlikovati višim stepenom organizacijskog, informacijskog i tehnološkog nivoa u konzistentnom sistemu reglementarnih mjera, koje moraju apsorbirati sve segmente procesa privatizacije i biti u funkciji privlačenja potencijalnih interesenata za proces promjene u podsistem drumskog saobraćaja u BiH. Djelovanje podsistema dio je konzistetnog djelovanja privrednog sistema, to upućuje na neophodnost dosljednosti i privredne ozbiljnosti poduzetih mjera pri utvrđivanju makroekonomske politike koja mora biti u funkciji temeljnog procesa prelaska na tržišnu privredu privrednog sistema BiH.

199

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

7.1.4 Proces privatizacije u BiH, razlozi, ciljevi i efekti
Postoji nekoliko razloga zbog kojih državne vlasti žele da privatiziraju neku firmu. 1. Da stvore dugoročna radna mjesta i prosperitet Dobro privatizirana firma je ona u koju privatni vlasnici dugoročno ulažu novac. Radnici imaju koristi od privatnih investicija: dobijaju dugoročna radna mjesta, a često i bolje plate. 2. Da spasu firmu od bankrota Država više ne može upravljati firmom. Firme su obično prestare ili glomazne, da bi se država adekvatno brinula o njima, i radna mjesta su pod rizikom. Privatizacija dovodi investitore, koji imaju marketinške stručnjake i izvozne mreže. Za razliku od državnih vlasnika, privatni investitori uzimaju u obzir tržišne faktore, koji osiguravaju prosperitet firme i njenih radnika. 3. Da donesu dugoročni poreski prihod Vladi treba dugoročni prihod za finansiranje budžeta i programe javne politike. Firme kojima upravljaju privatni poduzetnici često su profitabilnije i donose više prihoda kroz poreze. Na početku privatizacije u BiH neke firme su privatizirane putem vaučera ili certifikata. Tim programom su se radnicima i privatnim licima dale dionice u firmama, ali se nije investirao kapital, niti “know – how” marketing, koji su bili potrebni za oživljavanje firmi. Sada se privatizacijski program fokusira na revitalizaciju velikih “strateških” preduzeća, prodajom firmi poduzetnicima putem tendera. Najbolji ponuđač ulaže novi kapital, razvija kreativne marketinške strategije, širi izvozne mreže, usvaja dobre prakse menadžmenta i povećava proizvodnju. Dobra privatizacija vodi ka jakim, profesionalnim firmama, koje obezbjeđuju stabilna radna mjesta za radnike i stabilan prihod za vlade kroz prodaju i izvoz.

Najviša kupovna cijena nije osnovni cilj procesa privatizacije
Važna je kombinacija: - Obaveza kupca da s vremenom ulaže u firmu. - Broj radnih mjesta koja održava investitor. - Iskustvo kupca na specifičnom tržištu. Proces ima za cilj povećanje proizvodnje i zadržavanje radnika na radnim mjestima, umjesto izvršavanja jedne velike gotovinske uplate državnim vlastima. Postupak procesa privatizacije sa ciljevima privatizacije dat je u slijedećem bloku, Sl.

200

DRUMSKI SAOBRAĆAJ
TENDER

Bira se najbolji investitor

Firma se privatizira

Investitori ulažu novi kapital u firmu

Privatna uprava povećava efikasnost Proizvodi / usluge su konkurentniji Širi se marketinška i izvozna mreža

Firma donosi profit

Firma se stabilizira i razvija

VIŠE DUGOROČNIH POSLOVA

Sl. 92 Opšti model privatizacije «korak po korak» sa osnovnim ciljevima i efektima privatizacije u Bosni i Hercegovini

Efekti privatizacije

Privatizacija preduzeća je uspješna ukoliko su zadovoljena tri glavna učesnika: 1. Državne vlasti: Prodaju firme pod najboljim mogućim uslovima (iznos plaćene gotovine, iznos investicije tokom vremena, broj održanih radnih mjesta).
2. Radnici: Sindikat često pregovara sa agencijama i investitorima o plaćanju zaostalih dugova i očuvanju maksimalnog broja radnih mjesta. Pitanja kao što su doprinosi i obuka za radnike također mogu uticati na prihvatanje potencijalnog privatnog investitora. 3. Investitori: Investitori u privatizaciji kupuju firme da bi ostvarivali dobit tokom vremena. Oni često pregovaraju sa agencijom za privatizaciju o najmanjoj kupovnoj cijeni, zato što će oni uložiti značajan kapital u firmu nakon privatizacije. Da bi se odredila cijena koju su spremni platiti, oni uzimaju iznos koji će morati investirati u rekonstrukciju firme, modernizaciju opreme, plasiranje proizvoda, uvođenje novih načina poslovanja, isplata zaostalih dugova i reprogramiranje duga.

Sl. 93

Ukoliko sva tri učesnika zajedno rade na određivanju odgovarajuće cijene, obaveze o ulaganju i najboljeg mogućeg aranžmana za radnike, privatizacija će uspjeti.
201

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Sl. 93

Do sada se često tražila cijena koja nije odgovarala vrijednosti sredstava firme na tržištu. Smatra se da ukoliko su troškovi investicije kapitala i reprogramiranje duga uključeni u kupovnu cijenu, da bi investicija i zaštita radnih mjesta donijela puno više koristi državnim vlastima i građanima nego veća kupovna cijena. Sindikati podržavaju privatizaciju sve dok je taj proces jasan i transparentan. Sindikat želi igrati centralnu ulogu u novoj fazi privatizacije, kako bi osigurali da taj proces bude transparentan, slobodan i fer, da odgovorni investitori kupuju firme i da radna mjesta budu zaštićena. S obzirom da je privatizacija integralni dio ekonomskog oporavka i stvaranja slobodne tržišne ekonomije ona ujedno stvara osnovu za poboljšanje efikasnosti u proizvodnji, pristup međunarodnim tržištima, “know – how”, novu tehnologiju, poboljšanje tehnike menadžmernta i pristup novim prilikama za ulaganje.

8.

GLOBALIZACIJA SAOBRAĆAJA

Globalizacija je proces povezivanja industrijskih i finansijskih aktivnosti na svjetskom tržištu koji teži sveobuhvatnosti svijeta, čiji je cilj ostvarivanje većeg rasta i razvitka svjetskog privrednog sistema i radi ostvarivanja većeg profita. Skladno tome i globalizacija transporta polazi od pretpostavke da se ostvaruju veći učinci rasta i omogući nesmetano kretanje ljudi, roba, usluga, informacija i dr. u svijetu. Temeljni elementi globalizacijskih procesa su: - globalizacija privrede, - povećanje konkurencije, - razvoj poboljšanja komunikacijskih sistema, - razvoj i poboljšanje transportnih tehnologija i saobraćajne infrastrukture, - povećanje kupovne moći, - ujednačavanje potrošačkih običaja i navika. Pretpostavka procesa globalizacije je: 1. proces liberalizacije i deregulacije privrednih sistema, 2. razvoj informatičke tehnologije koja omogućuju da svaka nova informacija bude dostupna u svim dijelovima svijeta u istom trenutku, što dovodi do globalnog upravljanja, 3. koncepcija održivog razvoja bez štetnih posljedica za buduće generacije,

202

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

4. aktivno učešće Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i svjetske trgovisnke organizacije u pokrivanju funkcije na svjetskom prostoru, 5. aktiviranje međunarodno pravnih pravila nadređenih nacionalnim pravilima, 6. naučni i obrazovni aspekt globalizacije. Ako se posmatra globalizacija sa aspekta saobraćaja, može se reći da razvoj saobraćaja utiče na mijenjanje svjetskog tržišta unoseći velike promjene u oblasti proizvodnje i distribucije. Na taj način saobraćaj doprinosi razvoju koncepcije.
• • • •

Uticaj saobraćaja na globalizaciju može se iskazati preko slijedećih aktivnosti: razvoja savremenih transportnih tehnologija (paletizacija, kontejnerizacija, RO – RO, LO – LO, hackepack) radi povezivanja svih proizvodnih mjesta i mjesta putovanja u svijetu, razvoja i modernizacije saobraćajne infrastrukture i prevoznih sredstava svih grana saobraćaja, razvoja efikasnosti i efektivnosti proizvodnje saobraćajnih usluga kod svih grana saobraćaja, što doprinosi sigurnosti i brzini transporta ljudi i roba, što treba da omogući profitabilnije poslovanje globalnih korporacija i transportnih kompanija, održivog razvoja u privredi i transportu.

U kontekstu globalizacije postavlja se pitanje deregulacije i liberalizacije transporta kao polazne osnove za formiranje velikih nacionalnih, regionalnih i više nacionalnih transportnih kompanija, kako bi svjetski sistem mogao optimalno funkcionisati. Zato se međusobni uticaj globalizacije i transporta javlja kao faktor razvoja efikasnog saobraćajnog sistema koji, s druge strane doprinosi razvoju konkurencije pojedinih privreda i država, a time i uključivanju svih država u globalne razvojne trendove. U procesu globalizacije veliku ulogu imaju multinacionalne kompanije, koje imaju svoja proizvodna i prodajna preduzeća u više zemalja. Kapital sve brže i sve lakše prelazi granice nacionalnih ekonomija plasirajući sredstva u najprofitabilnije djelatnosti. Mnogi investitori se okreću novim tržištima u potrazi za što većim dobitkom (profitom). Globalizaciju u saobraćaju možemo posmatrati kroz različite elemente tog sistema okrupnjavanja udruživanja firmi iz sfere prihvata i otpreme tereta putnika kao što su luke, pristaništa, terminali i prekrcajne stanice, zatim prevoznika, poštanskog saobraćaja, paketne distribucije, brze dostave malih pošiljaka, špedicije i ostalih pratećih djelatnosti u prometu. U vodenom saobraćaju, najveći globalni preokreti nastaju kod lučkih operatora kontejnera i brodskih prevoznika. Najveći svjetski operatori u kontejnerskom saobraćaju Port of Singapore Authority (Singapore) i Hutchinson Port Holdings (Hong Kong) vode bitku za primat na tržištu, a sad se na tržištu pojavio i novi takmac iz Malezije Port of Tanjung Pelaps, gdje je u prvoj fazi izgrađen kontejnerski terminal u vrijednosti od 750 miliona US$. Slične bitke vode se i na drugim područjima u sjevernoj Evropi (Roterdam i Hamburg), ili u Sredozemlju (Gioa Tauro Malta), kao i između terminala u sjevernoj Americi. Također, brodari ulaze u kupovine i preuzimanje lučkih terminala. Tako je jedan od najvećih svjetskih brodara P&O kupio terminale u SAD u Houstonu, Beaumontu, Galvestonu, Freeportu, Port Arturu i Corpus Cristiu, zatim u Evropi terminale u Antwerpenu, djelimično u Roterdamu i drugdje u svijetu. Kod kopnenih grana saobraćaja najznačajnija su preuzimanja i globalizacija od strane špeditera koji ulaze u prevozni sektor kupovinom firmi cestovnog saobraćaja i drugih operatera koje transformišu u logističke operatere kao što su ABX Logistics ili Danzas, koji je preuzeo niz preduzeća u svijetu želeći postati najveći logistički operater na svijetu dok ga 1999. godine nije preuzela Deutsche Post World Net i tako su postali najveća grupa na svijetu. Slične tendencije su i u vazdušnom saobraćaju, gdje imamo preuzimanje kompanija, ali i stvaranje alijansi kroz djelimično udruživanje kapitala, odnosno jedinstvenog djelovanja na tržištu, pa tako imamo: Star Alliance (udruženi Luft Hansa, Air Canada, United Airlines, SAS, Thai Airways, AirNew Zeland, Anset Australia, Varig, ALL Nippon Airways, Singapore Airlines, Austria Airlines, Mexicana Airlines i Croatia Airlines).

203

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

-

Oneworld (udruženi American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Iberia, Finnair, Cathay Pacific in Quantas). Wings (udruženi KLM, Northwest, Aliatalia i Continental). The Qualiflyer Group (udruženi Swissair, Crossair, Sabena, Air Portugal, AOM, Air Littoral, Air Europe, Air Liberte, LOT, PGA i Volare Airlines).

U međuvremenu je došlo do propadanja nekih kompanija i novih preuzimanja međusobno i od drugih kao što je špediter Kune & Nagel koji je time postao najveći vazdušni operater. Slične tendencije su i u poštanskim i kurirskim uslugama gdje ima preuzimanja različitih operatera i stvaranja grupacija kao što je UPS (United Parcel Service) iz SAD i u Evropi DPD (Deutscher Paket Dienst). Kapital seli u zemlje gdje je prisutna nezaposlenost, jeftina radna snaga i niske nadnice, što uslovljava veći profit za investitora.
Regulacija

Liberalizacija

Privatizacija

Deregulacija

Globalizacija

Efikasnost i održivost transporta

Sl. 94 Model transformacije upravljanja funkcionisanja saobraćajem od regulacije do globalizacije

Strukturne promjene prilagođavanja nužne su manje–više u svim društveno–privrednim sistemima tranzicijskih zemalja, jer se time poboljšavaju prilike na tržištu, ne samo proizvoda i usluga nego i kapitala rada. To se postiže adekvatnom organizacijom rada, liberalizacijom trgovine, profitnim posticajima investiranja i transfer tehnologije koja u tranzicijskim zemljama mora biti dinamičnija. Danas se proces globalizacije širi cijelim svijetom bez obzira na različito zatečena stanja u političkom, ekonomskom I civilizacijskom stepenu razvoja i dostignuća mnogih država i regija i može se sa sigurnošću tvrditi da su granice globalizacije uslovljene razvojem saobraćajnog sistema, što nameće pitanje razvoja kako saobraćajne infrastrukture tako i prevoznih sredstava i uređaja. Međutim, potrebno je istaći da sadašnja globalizacija u novom svjetskom ekonomskom poretku nosi sa sobom i niz negativnih posljedica, posebno za zemlje u tranziciji i siromašne zemlje. Danas globalizacija uglavnom koristi samo bogatim zemljama. Nema danas gotovo nijedne zemlje koja se razvijala i prosperirala po principu globalizacije Svjetske trgovinske organizacije. To nadalje proizvodi sve veću konkurenciju među siromašnim zemljama kroz niže nadnice radnika i smanjenje

204

Informacione tehnologije

Know – how

Kapital

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

poreza kako bi strani investitori dobili više za sebe16. Zemlje u razvoju će globalizaciju preokrenuti u svoju korist ako ponude jednake uslove stranom kapitalu i u tome se međusobno ne budu takmičili. Smatra se da je snaga siromašnih zemalja u udruživanju njihovih tržišta.

9.

NUŽNOST POVEZIVANJA UNUTAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Preduzeća u grani drumskog saobraćaju su samostalna u tehnološkom procesu i mogu potpuno samostalno da organizuju saobraćaj na svom području, kao i na svim relacijama gdje nađu svoj ekonomski interes. Međutim, ova samostalnost je relativna, jer u putnoj mreži drumskog saobraćaja može istovremeno da djeluje više preduzeća i na istim relacijama. To dovodi do pojave više kapaciteta nego što je stvarno potrebno, vremena vožnje mogu da se podudaraju, a između njih da nema saobraćaja. Posljedice takve strategije i neorganizovanosti negativne su i za preduzeće i za društvo. Zbog toga je opšta karakteristika organizovanja drumskog saobraćaja njegova usitnjenost, heterogenost i uglavnom slabije integracijske veze. U usitnjenoj strukturi pretežno sudjeluju manja i srednje velika preduzeća. Teritorijalna neujednačenost tih preduzeća dosta je izražena. Obično su koncentrisana u većim privrednim središtima. Ipak, na transportnom tržištu se ta preduzeća pojavljuju gotovo na svakom području gdje prolazi bilo kakava saobraćajnica. Takvo izolovano djelovanje preduzeća ne može ostvariti racionalno korištenje kapaciteta, što dovodi do nelojalne konkurencije koja je zakonita posljedica stihije na saobraćajnom tržištu, i ona se višestruko negativno odražava i na preduzeća i na korisnike, a time negativno djeluje na visinu ukupnih transportnih troškova, koje društvo, u krajnjoj liniji, i snosi i direktno i indirektno. Tendencije u svijetu pokazuju da veće organizacije ili asocijacije drumskog saobraćaja imaju brojne prednosti u odnosu na manje i usitnjene. Te su prednosti: - bolja prilagodljivost potražnji, jer pružaju bolje transportne usluge, čime ostvaruju i bolje ekonomske učinke, - raspolažu većim investicijskim potencijalom, što je glavna pretpostavka za osavremenjivanje, - moguća je specijalizacija i tipizacija voznog parka po predmetu i vrstama prevoza. - atraktivnije su za inžinjere i stručne radnike koji mogu bolje i adekvatnije uspostaviti organizaciju i tehnologiju rada. Povezanost organizacija drumskog saobraćaja ovdje se posmatra samo s aspekta njihove transportne funkcije. Iz ovoga proizilazi da u okviru drumskog saobraćaja mora postojati sprega između preduzeća kao samostalnih subjekata. Ove sprege mogu da se ispoljavaju povezivanjem preduzeća kroz redove vožnje, kao i kroz neka druga pitanja koja su bitna za funkcionisanje svih preduzeća u okviru grane. To se naročito odnosi na organizovanje servisnih službi, obezbjeđivanje povratnih vožnji, snabdijevanje neophodnim materijalom, sinhoronizaciju svih planova vožnje, kapaciteta i dr. Oni se uglavnom manifestuju u raznim oblicima udruživanja i u formiranju poslovnih udruženja, udružene u okviru privrednih komora, što dovodi do integrisanja razvoja tehnoloških funkcija. Udruživanje može biti i po ekonomskoj strukturi zasnovanoj na ekonomskim interesima. Naime, djelatnost prevoza putnika i robe ne angažuje samo naftnu industriju već i sirovinski potencijal, naftne prerađevine, građenje puteva, uslužne službe, osiguranje itd. Prema tome, broj direktno i indirektno uključenih u sve djelatnosti može biti od interesa za drumski saobraćaj kao podsistem ili komponenta jedinstvenog transportnog sistema.
Da bi se Malezija pretvorila iz poljoprivredne u industrijsku zemlju i stvorila model «malezijskog operatera», koristila je i jednim dijelom strane investicije davanjem koncesije na vodu i struju i ukidajući porez na profit. Nakon isteka besprofitnog perioda, investitori su rekli kako nemaju profita i nastavili da ne plaćaju porez. Strahujući da će investitori otići u druge zemlje vlada nije reagovala pa su oni nastavili da ne plaćaju porez. 205
16

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

7

PLANIRANJE I EKONOMSKO POSLOVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
1. PLANIRANJE TRANSPORTNIH USLUGA

Polazeći od marketinške koncepcije, proizvođači transportnih usluga usklađuju svoje proizvodne mogućnosti s potrebama i zahtjevima korisnika, što se na tržištu pojavljuje kao potražnja. U osnovi, poslovni uspjeh preduzeća JDT zavisi od pronalaženja takve usluge koja će najadekvatnije zadovoljiti potrebe korisnika. U tom smislu funkcija planiranja usluga, prema koncepciji marketinga, obuhvata plansku aktivnost koja uključuje selekciju relevantnih elemenata što opredjeljuju upotrebne vrijednosti transportnih usluga. Proces planiranja transportnih usluga je međusobni slijed faza odlučivanja i informacija. Obje se faze međusobno dopunjuju tako što se uzimaju u obzir učinci i utjecaji prethodne faze da bi se potom kontinuirano povezale. Proces realizacije planiranja počinje prikupljanjem informacija. To znači da treba prikupiti potrebne informacije o tržištu, korisnicima i konkurentnim sposobnostima. Najvažnije umijeće stručnjaka marketinga je u tome da informacije pravilno ocijeni po važnosti i da ih ispravno interpretira, a zatim da izradi podlogu za postavljanje sistema ciljeva i planova. Taj sistem mora biti diferenciran prema ciljevima tržišta, prema korisnicima, prema prioritetu, prema dobiti itd. Poznato je da uvijek postoji više puteva do cilja i stoga se u planiranju marketinga izrađuje više različitih strategija. Kao optimalnu valja odabrati onu startegiju koja najviše odgovara planiranom cilju. Ako se odabrana strategija ne podudara s ciljevima marketinga i potencijalnom mogućnošću konkretnog subjekta, može biti neuspješna. Koncepcija marketinškog planiranja polazi od slijedećih elemenata: 1. Dugoročni plan Ta vrsta plana obuhvata razdoblje duže od pet godina. Temelj dugoročnog planiranja su opšti planovi razvoja koji predstavljaju fundamentalni izraz određenih ideja, želja i ciljeva. Zbog toga planiranje i znači proces u kojem se dugoročni planovi ostvaruju srednjoročnim i godišnjim planovima. 2. Godišnji plan To je aktivnost planiranja za razdoblje od dvanaest mjeseci. 3. Plan proizvoda To su ciljevi strategije i taktike u vezi s određenim proizvodima i uslugom. 4. Planiranje u vezi s novim proizvodom ili nekom drugom aktivnošću, npr. integracijskim povezivanjem. 5. Planiranje marketinške aktivnosti, kao što su propaganda i dr. U svakom tipu planiranja razlikuju se logički vezane faze: Dijagnoza: koji je najbolji put do cilja? Prognoza: u kojem će se smjeru preduzeće razvijati u idućem periodu? Cilj: u kojem smjeru se treba razvijati? Strategija: koji je najbolji put? Taktika: koje posebne akcije treba poduzeti, ko i kada? Kontrola: koje mjere poduzeti da bi se sve odvijalo po planu? Uloga marketinga je važna u svim fazama procesa planiranja. Pritom se moraju kontinuirano analizirati dosadašnja ostvarenja planova, da bi se saznalo u kojoj su mjeri zadovoljene potrebe korisnika – potrošača usluga i kakav je uspjeh određenog subjekta. Proces planiranja za preduzeća javnog drumskog saobraćaja vrlo je značajan, i složen jer se proizvodnja odvija dinamički u vremenu i prostoru.

206

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

2.

METODOLOGIJA PLANIRANJA RADA I FINANSIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA DRUMSKOG TERETNOG SAOBRAĆAJA

Radi sagledavanja rada i rezultata poslovanja, nephodno je razmotriti niz pokazatelja koji su ustanovljeni u praćenju kretanja poslovanja preduzeća drumskog teretnog saobraćaja. Ocjenom međusobnih odnosa brojnih izmjeritelja karakterističnih za ovu djelatnost, dolazi se do pouzdanih parametara koji obezbjeđuju u dosta visokom stepenu mogućnost primjene odgovarajuće metodologije planiranja i realnog predviđanja budućeg rada i poslovanja. Istovremeno, u kontinuitetu tekućeg poslovanja, odgovarajućim analizama, relativno brzo se uočavaju eventualni propusti i nedostaci korištenja raspoloživih kapaciteta voznog parka, produktivnosti rada, činjenja troškova poslovanja te u vođenju politike cijena. Drumski teretni saobraćaj je djelatnost intenzivna tekućim troškovima reprodukcije, pa nivo transportnih troškova zahtijeva posebnu pažnju pri planiranju rada i poslovanja ovih organizacija. S druge strane, u neposredno proizvodnim granama privrede, transportni troškovi čine bitan faktor u formiranju cijena gotovih proizvoda, pa je adekvatan razvoj i funkcionisanje drumskog teretnog saobraćaja od izuzetnog značaja za konkurentsku sposobnost privrede u cjelini. Na taj način drumski teretni saobraćaj predstavlja praktično ogledalo nivoa razvoja tržišta i privrede u cjelini. Naime, razvijeni drumski teretni saobraćaj pretpostavlja i odgovarajući nivo razvoja putne infrastrukture koja zahtjeva ogromna društvena ulaganja, što predstavlja jedan od najvažnijih indikatora nivoa razvoja jednog društva.
Tabela 48 Planiranje kapaciteta voznog parka i obima eksploatacije
R/b Pokazatelji Grupa I 49,41 49,41 24 Po grupi vozila godišnje Grupa II Grupa III 12,0 13,0 12,0 13,0 22 22 Grupa IV 16,87 16,87 22 Vozni park ukupno 91,28 91,28 23,08

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Pros.inv.br.vozila Broj poluprikolica Korisna nosivost Kapacitet autotona-dana Ukupna prosječna nosivost Autodani inventar. Autodan isprav.voz Autodani na radu Koefic.teh.ispr.voz Koefic.isk.ispr.voz Koef.isk.voz.parka Časovi rada vozila Čas.vož.voz. Saobrać.brzina Pređ.KM vozila Pređ.km sa teret. Eksploat.brzina Sred.dnev.km Sred.duž.1 vož.sa teret. Prevez. tona Mogući br.tona Koef.stat.isk.kor.nos Ostv.trans.rad Mogući trans.rad Prev.t po danu rada Ostv.tkm po dan.rada Prev.t po 1t nos.god. Ost.tkm po 1t nos.god

432.864 1.185,92 18.036 14.918 13.501 0,827 0,905 0,749 190.674 98.880 43,47 4.298.595 2.504.455 22,54 318,4 513,7 111.340 117.000 0,9516 45.951.035 60.106.920 8,25 3403,5 93,88 38.747,2

96.360 264,0 4.380 3.807 3.491 0,869 0,917 0,797 51.310 24.533 44,13 1.082.697 660.916 21,10 310,1 1592,6 8.259 9.130 0,9046 11.449.147 14.540.152 2,37 3279,6 31,28 43.368,0

104.390 286,0 4.745 4.155 3.864 0,876 0,930 0,814 55.936 25.485 45,90 1.169.725 748.015 20,91 302,7 1571,5 9.565 10.472 0,9134 11.883.191 16.456.330 2,48 3075,4 33,44 41.549,6

135.432 371,05 6.156 5.563 4.953 0,904 0,890 0,805 73.373 33.280 46,62 1.551.750 1.007.030 21,15 313,3 1667,3 11.785 13.288 0,8869 17.066.507 22.154.660 2,38 3445,7 31,76 45.995,2

769.048 2.106,97 33.317 28.443 25.809 0,854 0,907 0,775 371.293 182.178 44,48 8.102.767 4.920.416 21,82 314,0 772,4 140.949 149.890 0,9403 86.349.880 113.258.062 5,46 3345,7 66,90 30.983,0

207

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Tabele 47 i 49 pokazuju glavne pokazatelje godišnjeg planiranja kapaciteta voznog parka, obima eksploatacije, prihoda i troškova, koji su situirani na bazi mnoštva elemenata sa kojima raspolaže preduzeće drumskog teretnog saobraćaja.
Tabela 49 Raspodjela prihoda i struktura rashoda
R/b I 01. 02. II 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. III 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. IV V VI 20. VII Pokazatelji PRIHOD Nabav.vrij.vozila i polup. Nabav.vrij.ostal.osn.sred. OSNOV.SREDSTVA Amortiz.vozila i poluprik Amortiz.ostalih osn.sred. Troš.investic.održavanja Taxe za teh.pr.vozila i dr Porezi i doprinosi Plate bruto Ostali fiksni troškovi STALNI TROŠKOVI Troškovi goriva Troškovi maziva Mater.za tekuće održav. Troš.održav.voz.parka Trošk.otpisa autoguma Putar. i špedit.usluge Dnevnice Porezi i doprinosi Plate bruto Ostali varijab.troškovi VARIJAB.TROŠKOVI RASHODI (III + IV) BRUTO DOBIT (I-V) Porez na dobit NETO DOBIT (VI-20) Po grupi vozila godišnje-vozila tegljači Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 10.390.954 2.741.743 3.103.095 4.173.947 9.505.011 2.456.369 2.717.794 3.487.898 2.486.906 642.767 734.165 903.266 10.426.873 2.694.634 2.989.939 3.822.730 1.398.131 361.317 399.772 513.049 106.936 27.639 31.569 38.840 204.087 53.862 60.955 82.062 38.031 10.037 11.359 15.291 19.506 5.148 5.826 7.842 397.338 104.863 118.673 159.766 94.013 24.811 28.079 37.802 2.258.042 587.677 656.233 854.652 2.285.671 603.222 682.661 919.047 71.110 18.767 21.239 28.594 137.170 36.201 40.969 55.155 1.024.991 270.510 304.249 414.024 237.816 62.763 71.029 95.624 234.243 61.820 69.961 94.188 346.199 91.367 103.399 139.205 28.342 7.480 8.468 11.392 2.208.874 582.955 659.724 888.167 651.706 171.995 194.645 262.043 7.226.122 1.907.080 2.156.344 2.907.439 9.484.164 2.494.757 2.812.577 3.762.091 906.790 246.986 290.518 411.856 283.429 74.801 84.652 113.963 623.361 172.185 205.866 297.893 Vozni park – Ukupno 20.409.739 18.167.072 4.767.104 19.934.176 2.672.269 204.984 400.966 74.718 38.322 780.640 184.705 4.356.604 4.490.601 139.710 269.495 2.013.774 467.232 460.212 680.170 55.682 4.339.720 1.280.389 14.196.985 18.553.589 1.856.150 556.845 1.299.305

Proizvodno-finansijski rezultati rada organizacije robnog transporta uslovljeni su zajedničkim uticajem velikog broja faktora eksploatacione, organizacione i tehničko-tehnološke prirode. Brojni izmjeritelji i pokazatelji u drumskom teretnom saobraćaju obezbjeđuju mogućnost sagledavanja raznih indikatora poslovanja, od kojih su najvažniji nivo ostvarenih troškova i cijena po jedinici transportnog rada, koji omogućavaju slijedeće: - analizu uzroka nezadovoljavajućih rezultata eksploatacije transportnih kapaciteta i preduzimanje odgovarajućih mjera za eliminisanje tih uzroka, - specijalizaciju transportnih kapaciteta u skladu sa zahtjevima transportnog tržišta s ciljem postizanja većeg stepena produktivnosti rada i povoljnijih finansijskih rezultata, - postavljanje realnih planskih parametara za planiranje u budućem periodu i racionalno poslovanje, te utvrđivanje odgovarajuće strategije razvoja. Cijena robnog transporta mora se razmatrati kao sintetički pokazatelj koji kompleksno izražava uticaj obima izvršenog rada, iskorištenosti kapaciteta, iskorištenosti radnog vremena, produktivnosti rada, ekonomičnosti poslovanja, organizacije prevoza, uslova putne infrastrukture, uvođenja nove tehnologije i niza drugih faktora. Cijena prevoza kao novčani oblik prodate transportne usluge izražava troškove proizvodnje i razvoja autotransportne organizacije. Na taj način se ukupna suma rashoda vezana za izvršenje transportnog rada u određenom vremenskom periodu dijeli sa jedinicom tog rada. Na koju će se jedinicu svesti ukupni troškovi rada vozila, zavisi od tržišno moguće dostignutih tarifa za rad vozila, ali je uobičajeno da se svode na prevezenu tonu (t), ili na tonski kilometar (tkm) ili na broj pređenih kilometara (km) vozila. Međutim, određivanje transportnih troškova u obimu prevoza u praksi se izražava i u m3 transportovane robe, zatim po pređenom km vozila sa teretom, po času rada vozila, autodanu rada vozila i dr.

208

stanje ispavnosti voznog parka. iako su na raspolaganju brojni izmjeritelji. pa čak i pojedinačno. predstavlja složen zadatak. prisutnost konkurencije drugih vidova saobraćaja itd. OSNOVNI POKAZATELJI FINANSIJSKOG USPJEHA Na finansijski uspjeh preduzeća drumskog saobraćaja utječu 4 faktora. Troškovi amortizacije voznih sredstava su u funkciji njihove nabavne vrijednosti. 95 Faktori finanisjkog uspjeha 209 . politika fiskalnih opterećenja. podijeljeni su po odgovarajućim kriterijima. cijena rada. međugradskog ili međunarodnog dometa. itekako utiču na formiranje tarifa u teretnom drumskom saobraćaju. Istovremeno analizom brojnih izmjeritelja. svesti na ekonomske jedinice poslovanja. Stabilnost Rentabilnost Osnovni pokazatelji finansijskog uspjeha Likvidnost Korištenje rezultata Sl. veoma su mala odstupanja. Ti su faktori − − − − rentabilnost. Utvrđivanje nivoa troškova. odnosno cijene koštanja u teretnom autotransportu. zatim da li se radi o preduzeću lokalnog karaktera. odnosno raspodijeljena po učešću vrijednosti pojedinih vrsta transportnih sredstava u ukupnoj vrijednosti svih vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Primjećuje se da su prihodi i troškovi. Ostali stalni troškovi su podijeljeni prema nosiocima pojedinih grupa transportnih sredstava. Međutim. Potrebno je naglasiti da cijena koštanja nije jedini i isključivi kriterij formiranja tarifa prevoznih usluga. ili ako se nisu mogli tako utvrditi. položaj i konfiguracija zemlje. Error! Reference source not found. i Tabela . ukoliko se uzmu i drugi relevantni pokazatelji. uslovi eksploatacije itd. nivo razvijenosti putne infrastrukture. stručnost kadrova. ako je iz raznih razloga vozni park različit i nije tipiziran. a amortizacija ostalih osnovnih sredstava je planirana. likvidnost. što znači da je transportno tržište relativno stabilno i da će sve grupe vozila biti približno u funkciji transportnog rada. što preduzeću drumskog teretnog saobraćaja omogućava u visokom stepenu realno planiranje i uvid u poslovanje preduzeća u cjelini. rezultat mogućeg izvršenja transportnog rada vozila sa teretom. moguće je praktično sve grupe vozila. stabilnost i korištenje rezultata. socijalne. Niz drugih faktora ekonomske. pa i političke prirode mogu uticati na nivo određivanja naknade za izvršene transportne usluge. Tako npr. Posebno ako se radi o velikoj organizaciji. 3. I drugi faktori nesumnjivo utiču na formiranje nivoa troškova kao što su tehničke karakteristike vozila.

1 RENTABILNOST Preduzećem drumskog saobraćaja se rentabilno upravlja preko ostvarivanja troškovnih ciljeva i ciljeva doprinosa za pokriće. Zero Defect = Policy. Ona s jedne strane pokazuje kako se dobro ispunjavaju zahtjevi kupca / korisnika (ostvariva cijena). a s druge strane kako se ostvaruje korištenje resursa (troškovi). − troškovi jamstva. direktno je ugrožen 210 . dodaci po regijama Sl. − smanjenje cijene uslovljeno kvalitetom ljudi. plate. Tipične upravljačke veličine važne za kvalitet − optimalni procesi davanja usluga (optimizacija troškova usklađenosti i smanjenje troškova odstupanja. 96 Rentabilnost nekog preduzeća Ciljevi doprinosa za pokriće Doprinos za pokriće je razlika između troškova usluge i fakturisane prodaje. Tipične upravljačke veličine važne za kvalitet − optimalni procesi prodaje usluge. Ako neko preduzeće ne može podmiriti svoje obaveze plaćanja. CILJNI troškovi Mjesto troška proporionalni troškovi izrade po korisnicima Prodaja Ciljevi doprinosa Troškovni ciljevi Usluga Rentabilnost Doprinosi za pokriće po svim pokazateljima na koje se utječe u području za pokriće po linijama Obezbjeđenje radne snage Standardne cijene. Troškovni ciljevi Smanjenje troškova za davanje usluga jedan je od glavnih ciljeva upravljanja kvalitetom.. − smanjenje prolaznih vremena. 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3..).2 LIKVIDNOST Likvidnost je sposobnost preduzeća da do određenog vremena neograničeno podmiruje svoje obaveze plaćanja.. − ocjenjivanje dobavljača.

U kojoj se mjeri firma tako finanisra da su vlasnici stvarno trgovački sposobni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ dalji opstanak preduzeća. − smanjenje stanja na skladištu (npr. Oboje su važni uticajni faktori za odluke kupaca / korisnika. smanjenje broja artikala na skladištu. rezervnih dijelova. Ako se mogu postići viškovi likvidnosti. 211 . tada se vješto može postići dodatni finansijski uspjeh.). Do smanjenja obrtnih sredstava može doći smamnjenjem zaliha na skladuštu. banaka i investitora. − smanjenje neto obrtnih sredstava.isplate Potreba / višak MJESECI F M A Sl. 97 Likvidnost nekog preduzeća Neto obrtna sredstva Obrtna sredstva mogu biti pokrivena vlastitim sredstvima ili dugoročnim kreditima.. 3.. Povećanje obrtnih sredstava zahtijeva angažovanje dugoročnih kredita. Just in Time. dobavljača. Tipične upravljačke veličine važne za kvalitet: − smanjenje polaznih vremena. . pomoćnih sredstava.3 STABILNOST Ove upravljačke veličine pokazuju kome de facto pripada preduzeće. AV EK LFK Neto – obrtna sredstva Kreditne rezerve Platežna sposobnost Likvidnost UV KFK J Stanje Tekuća sredstva + uplate . Stabilnost znači sigurnost i povjerenje. Platežna sposobnost Osiguranje potrebnih sredstava za likvidnost iz dinamičke likvidnosti (tekuće uplate minus isplate) i strateške likvidnosti (rezerve na kratkoročnom stranom kapitalu). roba u radu.

ima veliko dugoročno i strateško značenje za poslovanje preduzeća. Korištenje rezultata Cash Flow Održavanje supstance Obnovljena vrijednost Održavanje supstance Raspodjela Princip dnevne vrijednosti Budućnost Rezerve Dividende Sl. On govori nešto o − snazi investiranja: Koliko se može samofinansirati ili šta se mora preuzeti 212 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Odnos prava glasa de facto Kome pripada firma? AV EK LFK UV KFK de jure Stabilnost Stepen samofinansiranja Sl. Te se odluke temelje na pokazateljima koji daju iskaz o kapacitetu postrojenja i izdatku za održavanje supstance. 99 Upravljanje rezultatom nekog preduzeća Tipično upravljačke veličine važne za kvalitet − raspoloživost opreme − zastoji − izdatak za održavanje Cash Flow (protok novca) Cash Flow je suma vlastitih privrijeđenih sredstava iz prodajne djelatnosti nekog preduzeća. Cash Flow je mjerilo snage samofinansiranja. Raspoloživa sredstva iz Cash Flow zavisna od toga koliko se mora investirati u održavanje supstance. 98 Stabilnost nekog preduzeća Tipično upravljačke veličine važne za kvalitet smanjenje neto obrtnih sredstava 3.4 KORIŠTENJE REZULTATA Kako će se koristiti rezultat (Cash Flow).

2 59.816 Index 01/00 6 108.5 92.756 462 9.384 6. 4.176 1.299 4.7 62.691 272 14.565 21. predmet horizontalne analize mogu biti i drugi pokazatelji ili omjeri bilansnih stavki.3 141.332 25.0 117.0 22.0 149.8 98. Vertikalna analiza je analiza strukture iskazana kao procentualno učešće svakog elementa bilansa stanja i bilansa uspjeha u odnosu na odgovarajući zbir finansijskih izvještaja. II A III 04.813 1.4 104.7 106.4 139.176 870 3.1 HORIZONTALNA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Za svrhu horizontalne analize korištena je skraćena šema bilansa stanja i bilansa uspjeha za posljednje tri godine preduzeća drumskog teretnog saobraćaja.622 1. 06.3 100.6 112.011 22.7 108.810 27.929 856 7.3 92.816 23.929 711 8.565 2002.864 25.263 1.8 100.433 1.1 02/01 7 109.866 5.4 111. Pored ova dva osnovna finansijska izvještaja. 4.912 2.3 115. godina 4 16.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − snazi razduživanja: Sposobnost otplate stranog kapitala snazi raspodjele: Mogu li se isplatiti dividende iz dobiti ili se moraju koristiti rezerve.067 12.8 02. IV 08. 07.3 111.249 2. godina 5 18. (Tabela 50 i Tabela ) Tabela 50 Bilans stanja za 2000.121 22.384 27. 05.7 100. Elementi 2 STALNA SREDSTVA (1+2+3) Nematerijalna sredstva (osnivačka ulaganja i izdaci) Materijalna sredstva od toga: oprema građevinski objekti stamb.302 2.8 110. HORIZONTALNA I VERTIKALNA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Predmet horizontalne i vertikalne analize su uglavnom dva temeljna izvještaja – bilans stanja i bilans uspjeha ili račun dobiti i gubitka preduzeća.5 120. 03.3 72.094 21.8 109.163 1.144 2.0 83.013 4.566 1.176 296 4.657 1. godina 3 15.123 2.9 106. i 2002.940 1. 2001.999 198 16.993 2001.3 123.563 8.9 64.1 106.zgrade i stanovi Finansijska sredstva TEKUĆA SREDSTVA Od toga: zalihe potraživanja UKUPNA AKTIVA (I + II) KAPITAL (4+5+6-7) Upisani kapital – državni Revalorizovane rezerve Akumulaciona dobit Akumulacioni gubitak OBAVEZE (8 + 9 ) Dugoročne obaveze Tekuće obaveze UKUPNA PASIVA (III + IV) 2000. B 213 .722 1.653 124 18.132 18.7 142. 09.4 91.9 74. Zadatak analize svodi se na analizu elemenata u odnosu na posmatrani period i iznalaženje učešća pojedinih elemenata u posmatranoj strukturi. Horizontalna analiza podrazumijeva komparativni prikaz elemenata bilansa stanja i bilansa uspjeha i apsolutne i relativne promjene tih elemenata.807 1.980 2.1 119.993 19.134 1.7 129.859 17. godinu (000 KM) R/ b 1 I 01.569 2.1 108.090 9.5 121.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Analiza ima za cilj sagledavanje kretanja pojedinih elemenata u sredstvima i izvorima sredstava preduzeća kao i kretanje promjena tih elemenata.1 22.(kamate) DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA -Gubitak Porez na dobitak NETO DOBITAK Elementi 2 2000.7 214 . C 03. E Troškovi uprave i prodaje i ostali opšti i administr. Međutim.299 2002. D 04. Ova analiza omogućava da se ne samo sagleda stanje imovine i obaveza u preduzeću već i njeni efekti koji bi rezultirali daljim povoljnijim odnosima pojedinih pozicija aktive i pasive u kom cilju se utvrđuju i odgovarajuće mjere.2 117.Gubitak 02. godine.287 1.0 110.7 64. Dubljom analizom elemenata aktive i pasive može se zaključiti da je preduzeće zabilježilo uglavnom povoljna kretanja.409 16.376 14.0 147.745 2.3 85. kada je ostvarilo i najpovoljnije finansijske rezultate poslovanja. godina 3 18.196 1. Tabela 51Bilans uspjeha za 2000. ukupna organizovanost preduzeća i posebno funkcija marketinga kako bi se povećao transportni rad i ostvarivali povoljniji finansijski rezultati. godina 5 17. te usljed rasta potraživanja da se zaključiti da je preduzeće u teškoćama sa obezbjeđenjem odgovarajućeg stepena likvidnosti.7 149.8 96. Iz komparacije pojedinih elemenata u aktivi u posmatranom vremenskom periodu može se zaključiti: Stalna sredstva ili dugotrajna imovina u posljednje dvije godine ima trend rasta. S druge strane finansijska sredstva. -gubitak Troškovi finansir. što znači da je preduzeće relativno dovoljno ulagalo.9 30. investiciona ulaganja nisu dala odgovarajuće rezultate poslovanja preduzeća u 2002.4 161.334 92 1. što znači da transportno tržište postaje nestabilnije ili usljed opadanja privredne aktivnosti ili usljed značajnijeg jačanja konkurentskih preduzeća. B PRIHOD Troškovi prodatih usluga (troškovi izrade) BRUTO DOBITAK .621 2. i 2002.godini.249 4. godina 4 20. Primjenom metodologije horizontalne analize finansijskih izvještaja preko komparacija pojedinih elemenata u posmatranom vremenskom periodu moguće je da se sagleda trend ukupne aktive i pasive preduzeća. tj. da bi dugoročne obaveze taj rast nastavile i u 2002. bilježe značajan rast. a što je najvažnije.856 557 1.755 3.427 14.1 114. te gotovinska sredstva iz kategorije tekućih sredstava su značajno smanjena s obzirom na to da su vršena značajna ulaganja u datom periodu. odnosno taj rast je rezultat povoljnog ulaganja u opremu odnosno vozila.682 2. 2001. U okviru aktive može se sagledati ponašanje stalnih i tekućih sredstava. (000) KM R/b 1 A 01.160 2. preduzeće raspolaže potrebnim transportnim kapacitetima. Preduzeće je imalo značajnu investicionu aktivnost od 2001.4 149. Pozicije pasive – dugoročne i tekuće obaveze u 2001.085 597 174 423 127 296 Index 01/00 02/01 6 7 111. zalihe su u opadanju i nisu blizu optimalnih zaliha za ovu djelatnost.8 22.4 94.troškovi DOBITAK IZ POSLOV. što znači da se moraju sagledati svi aspekti unutrašnjeg faktora. godini.964 108 1.3 90.4 149. Horizontalna analiza poslovnih rezultata iskazanih u bilansu usjeha za posmatrani period poslovanja data je takođe na primjeru preduzeća robnog transporta.8 22.242 372 870 2001. Međutim. odnosno kretanje kapitala i obaveza u vrijednosti pasive preduzeća.

prvo se izdvaja porez na dobit.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U prikazanoj tabeli usljed specifičnog karaktera pojedinih elemenata bilans uspjeha podijeljen je u četiri grupe: . indirektni – režijski troškovi i troškovi finansiranja. a ostatak predstavlja neto dobit koja se dijeli prema aktima preduzeća. Raspodjela dijela neto dobiti na dio po osnovu kapitala se vrši na povećanje kapitala. Neto dobit se raspoređuje na dio po osnovu rada i dio po osnovu kapitala. stvaranje rezervi i naknade ulagačima. Neraspoređena dobit je pozitivna razlika između neto dobitka i raspoređenih iznosa neto dobitka za dio po osnovu rada i dio po osnovu kapitala.). Dobitak prije oporezivanja je izraz pozitivnog poslovanja i ostvaruje se u slučaju kada je suma prihoda veća od sume rashoda. u svim posmatranim godinama.bruto dobitak . No. Posebno iskazivanje troškova prodaje i uprave i ostalih opštih administrativnih troškova omogućava da se ostvari uvid u visinu i strukturu troškova koji su neposredno u funkciji prevoza robe. 4. reprezentacija i dr. dobija se bruto dobitak. naknade štete. U rashodima su sadržani troškovi izrade. povećanje uloga. Prema redoslijedu.dobitak iz poslovanja i . godini ti rezultati daleko slabiji.prihod . Raspoređivanje dobitka prije oporezivanja vrši se u skladu sa zakonskim propisima. Kada se prihod umanji za troškove prodatih usluga. dok su u prethodnoj. te u 2002. preduzeće je iz prihoda moglo da pokrije ne samo troškove prodatih usluga. 215 . Rezultati poslovanja ukazuju da je preduzeće drumskog teretnog saobraćaja najuspješnije poslovalo u 2001. U okviru opštih troškova nalaze se troškovi zajedničkih službi i drugi opšti troškovi (komunalne usluge. Iz bruto dobitka vrši se pokrivanje opštih troškova preduzeća.2 VERTIKALNA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Komparacijom procentualnog učešća pojedinih elemenata bilansa stanja i bilansa uspjeha u odnosu na odgovarajući zbir može se ostvariti uvid kako se kreću odnosi među elementima tokom vremena. smatra se da je preduzeće pozitivno poslovalo. zanatske usluge. U datom primjeru poslovanja preduzeća drumskog teretnog saobraćaja ostvareno je pozitivno poslovanje. Raspodjela dijela neto dobiti po osnovu rada se vrši na učešće zaposlenih u dobiti. Međutim. ipak iz kretanja parametara u prethodnoj tabeli se primjećuje da preduzeće dejstvom unutrašnjih faktora (usljed neostvarenog dovoljnog prihoda) realizuje povoljna kretanja te tako uspijeva ostvariti istina minimalni dobitak. ako je dobitak iz poslovanja veći od troškova finansiranja.neto dobitak. kancelarijski materijal. Međutim. Naime. koji odražavaju poslovnu i investicionu politiku preduzeća. preostali dio predstavlja neraspoređenu dobit. međutim ono je dosta promjenljivo i posebno zadnja godina pokazuje praktično poslovanje na granici rentabiliteta. iskazivanje dobitka iz poslovanja ne mora da znači da je preduzeće pozitivno poslovalo. koji nisu neposredno u vezi sa radom vozila i transportom te se usljed toga ne odnose na određeno vozilo. Slijedeća skraćena šema bilansa stanja i bilansa uspjeha daje prikaz vertikalne analize poslovanja preduzeća. već i troškove režije i finansiranja. ako visinom tog dobitka ne može da pokrije i troškove kamata na ranije podignute kredite.

00 83. 2001. Rezultat ovih kretanja je ispoljilo učešće neto dobitka u 2002.god. mada je dinamika u poslijednje dvije godine nešto nepovoljnija nego u prvoj godini.god 67.94 100.18 63.20 100.00 IV B Analiza pokazuje kakav je odnos stalnih i tekućih sredstava u ukupnoj aktivi preduzeća. Na osnovu izvršene analize. R/b I 01. 216 . godini. Dalja analiza bilansa uspjeha može da ukaže kako se kreću pojedini elementi i da li su ta kretanja povoljna ili nepovoljna.14 11.94 2.70% ukupnog prihoda. što se može smatrati povoljnim odnosom. ulozi i izdaci) Materijalna sredstva Finansijska sredstva TEKUĆA SREDSTVA UKUPNA AKTIVA (I + II) KAPITAL Akumulaciona dobit Akumulacioni gubitak OBAVEZ E Dugoročne obaveze Tekuće obaveze UKUPNA PASIVA (III + IV) Procentualno učešće 2000. ali u strukturi ovih sredstava iskazuju se nepovoljna kretanja u poziciji potraživanja.11 100.76 100.34 6.95 1.77 62.49 1.00 0.72 31.88 8.78 33. pokazuju znatan rast učešća nego u prethodnoj. da troškovi izrade imaju najveće učešće u 2002. godini od svega 1. II A III Elementi STALNA SREDSTVA (1+2+3) Nematerijalna sredstva (osnivač. a odnosi se mogu smatrati povoljnim.66 6.28 16. da su troškovi uprave u ovoj godini zabilježili nešto usporeniju stopu rasta učešća od troškova izrade.87 10. Vertikalna analiza bilansa uspjeha ukazuje kakav je uticaj pojedinih elemenata na prihode. mada kapital preduzeća pokazuje nešto manju stopu učešća u poslijednjoj godini od rasta dugotrajne imovine.45 64.15 17. što kod potraživanja čini povoljnu situaciju.24 66. . godini. godini ukupno. kao i odnos kapitala preduzeća i dugoročnih i katkoročnih obaveza.00 86.75 100. ali ukupna situacija prema prethodnoj godini u odnosu na raniji period je nepovoljna. godini (usljed značajno manje ostvarenog prihoda). što predstavlja povoljno kretanje.34 3. da bi se ovi odnosi značajno popravili kod tekućih obaveza u 2002.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 52 Bilans stanja preduzeća na dan 31.06 0. u poslijednjoj godini prisutna je tendencija sporijeg rasta tekućih sredstava.51 100. jer tekuća sredstva više nego trostruko pokrivaju kratkoročne obaveze. može se zaključiti da su: .00 2002. Međutim.98 6. 02.02 1. Iz pregleda koji slijedi da se zaključiti da je najuspješnija 2001.Dugotrajna imovina i kapital su dosta neujednačeni.66 32. odnosno cijenu prevoza.Dugoročne i kratkoročne obaveze u 2001.12. u poslovanju preduzeća.63 4. 68.Kratkoročne obaveze procentualno daleko niže od kratkoročne imovine u svim godinama posmatranog perioda.god. .37 4. . 03.Tekuća sredstva pokazuju povoljna kretanja u 2001.38 13. dok je učešće troškova finansiranja gotovo duplo veće nego u 2001.00 82.

100.38 10.36 2002.02 4.62 0. 2001.73 2001.3 ANALIZA TROŠKOVA – OBIMA .09 2.50 6.73 6. Da bismo prikazali ponašanje troškova i obima. godinu R/B A 01.71 12.76 9.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 53 Bilans uspjeha preduzeća za 2000.00 80. a drugi varijabilan (amortizacija se pojavljuje s vremenom kao fiksan trošak bez obzira na pređenu kilometražu. režijski i opšti troškovi). Prvi cilj objašnjava kako različite vrste troškova reaguju na promjene u nivou poslovne aktivnosti. međutim ovisno od pređene kilometraže vozilo se više ili manje amortizuje.96 3.53 9. C 03. opšti troškovi prevoza putnika obuhvataju i fiksne troškove i varijabilne troškove. radna snaga u saobraćaju i sl.39 11. Jedinica mjere koja služi za definisanje odabranog nosioca troška naziva se baza aktivnosti – ključni inputi zavisno od vrste aktivnosti. i to: .29 19. Koncept poluvarijabilnih troškova obično se primjenjuje kada se kombinuje više različitih troškova u jednu širu kategoriju. B 02.00 84.25 0.75 2. pojednostavićemo podatke o troškovima funkcionisanja i održavanja prosječnog vozila (autobus) preduzeća GRAS koje ćemo zatim grafički prikazati. pa se u tom slučaju opšti troškovi ponašaju kao poluvarijabilni. kod kojih je jedan dio fiksan. baza aktivnosti može se temeljiti i na outputu u konkretnom primjeru prevezeni putnik.Fiksni troškovi koji se značajno ne mijenjaju s promjenama baze aktivnosti (registracija vozila. osiguranje. 100. . gume.73 1.Varijabilni troškovi koji rastu ili padaju s promjenama baze aktivnosti (gorivo. .00 79.PROFITA Analiza troškova – obima – profita ima dva glavna cilja. Kod djelatnosti prevoza putnika glavni nosioci troška su pređeni kilometri i oni se koriste kao baza aktivnosti za izučavanje njihovih troškova (rashoda) poslovanja. i 2002. Međutim. 217 . a drugi kako se može koristiti ova analiza za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka.Poluvarijabilni troškovi ili miješani troškovi. materijal i rezervni dijelovi. što izaziva veće ili manje troškove amortizacije kao varijabilan trošak). Npr. 100.43 1. Svi troškovi poslovanja mogu se svrstati u jednu od tri šire kategorije. D ELEMENTI PRIHOD Troškovi prodatih usluga (troškovi izrade) BRUTO DOBITAK Gubitak Troškovi uprave i prodaje i ostali opšti i administrativni troškovi DOBITAK IZ POSLOVANJA Gubitak Troškovi finansiranja (kamate) DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA Gubitak Porez na dobitak NETO DOBITAK 2000.70 04.00 2.46 7.). odnosno djelatnosti.62 20. E 4.61 15.43 0.

Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 54 Fiksni. 101 Varijabilni troškovi 218 .20 KM po km. varijabilni i poluvarijabilni troškovi (primjer) Vrsta troškova Iznos Fiksni troškovi: .000 KM godišnje. KM (000) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 125 FIKSNI TROŠKOVI PREĐENI KILOMETRI VOZILA U GODINI (000) Sl.osiguranje . radna snaga Poluvarijabilni troškovi: . 100 Fiksni troškovi KM (000) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 PREĐENI KILOMETRI U GODINI (000) 125 VARIJABILNI TROŠKOVI Sl.ostali fiksni kao i opšti i rež.registracija .400 KM godišnje 1.gorivo. . Sl.200 KM godišnje 20. . ulje. Na dijagramima Sl. predstavljen je odnos između obima (pređenih kilometara u godini) i tri vrste troškova odvojeno i zajedno.amortizacija 1.000 KM godišnje 1. više 0. troškovi Varijabilni troškovi: . . servisi. Sl.20 KM po kilometru 40.

600 KM godišnje. 103 Ukupni troškovi Iz grafikona ukupnih troškova mogu se sagledati procijenjeni godišnji troškovi vozila za sve pretpostavljene pređene kilometre. 219 .6 272.40 KM. Učinak obima na jedinične troškove (po kilometru) može se promatrati pretvarajući iznose ukupnih troškova u prosječne jedinične troškove.36 KM po kilometru. u tom slučaju će imati procijenjene ukupne troškove od 153. Npr.000 kilometara u datoj godini.DRUMSKI SAOBRAĆAJ KM (000) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 PREĐENI KILOMETRI U GODINI (000) 125 POLUVARIJABILNI TROŠKOVI Sl.600 KM ili 2.6 VARIJABILNI TROŠKOVI 95 125 PREĐENI KILOMETRI VOZILA U GODINI (000) Sl. ako se očekuje pređena kilometraža vozila od 65. Kombinujući sve fiksne i varijabilne elemente troškova. 102 Poluvarijabilni troškovi KM (000) SMJER UKUPNIH TROŠKOVA 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 POLUVARIJABILNI TROŠKOVI FIKSNI TROŠKOVI 195.6 UKUPNI TROŠKOVI 153. možemo uopštiti odnos troškova i obima i zaključiti da trošak posjedovanja vozila iznosi 62. a varijabilni troškovi po pređenom kilometru 1.6 237.

Prosječno ponašanje jediničnih troškova održavanja vozila pokazuje grafikon.00 1.000 km svake godine.00 0.90 30. Npr.25 35 PROSJEČNI FIKSNI JEDINIČNI TROŠKOVI 2. poluvarijabilni i fiksni troškovi su manje ili više prisutni u svim preduzećima ovisno od dijelatnosti koja se obavlja. U konkretnom primjeru fiksni troškovi su iznosili 0.75 1.Varijabilni dio u KM .36 2.00 2. Osnovno značenje ponašanja ovih troškova ukazuju da preduzeće može smanjiti svoje ukupne jedinične troškove intenzivnijom upotrebom svojih kapaciteta.000 40.90 1.Fiksni dio – KM .000 13. ne mijenjaju se s promjenama baze aktivnosti.25 3. Oni se mogu ponašati različito. Ovi efekti su posebno izraženi kod preduzeća sa visokim fiksnim troškovima kao što je drumski prevoz robe.000 22.000 22.000 22. Zato se fiksni troškovi po jedinici smanjuju kad nivo aktivnosti raste. iznosili 0.36 3.50 1. ali po jedinici ostaju relativno konstantni. dok su kod vozila sa pređenih 95. na određenoj tački prevoza uključuje se još jedan broj vozila radi povećane isporuke robe. gdje jedinični troškovi mogu porasti brže od obima prevoza putnika.06 1.25 2.82 Uočava se smanjenje troškova po kilometru kako se povećava korištenje vozila. 104 Troškovi vozila po kilometru Varijabilni troškovi rastu ili padaju u približnoj proporciji s promjenama baze aktivnosti.000 150.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 55 Troškovi vozila po kilometru Pređeni kilometri Troškovi: .000 125.600 2.06 1.66 KM.600 272. Drugi se troškovi mogu mijenjati po krivulji.000 95. Na primjer.75 0.50 0.20 po km) KM Poluvarijabilni: .000 42.000 78.000 7.600 1. 220 .600 22. U konkretnom primjeru varijabilni troškovi iznose 1. Varijabilni.000 40.18 19.75 2.000 114.Potpuno fikasni – KM UKUPNI TROŠKOVI Troškovi po kilometru – KM 35.600 195.600 2.Potpuno varijabilni (1. usljed povećanja prevoza i njegove hitnosti.18 PROSJEČNI UKUPNI JEDINIČNI KILOMETRI PROSJEČNI VARIJABILNI TROŠKOVI (1.96 KM po km na pređenih 65.000 65. Fiksni troškovi.000 40. Neki troškovi mogu da rastu stupnjevito.000 150.000 180.82 3.600 22. uvodi se rad prekovremeno.000 40.000 km.25 1.40 KM po kilometru bez obzira na broj pređenih kilometara.50 2.000 40.600 153.000 25. 3.600 111. međutim.40 KM PO KILOMETRU) 65 95 125 150 Sl.600 237.

UKUPNI TROŠKOVI STVARNI UKUPNI TROŠKOVI TROŠAK $ TROŠAK $ VARIJABILNI TROŠKOVI FIKSNI TROŠAK 100% OBIM PREVOZA (a) OBIM PREVOZA (b) 100% Sl. postoje dva faktora koji linearne aproksimacije ponašanja troškova čine korisnim za analitičke svrhe. Prvo. (b). Npr. varijabilni troškovi će krenuti oštrom uzlaznom linijom. a raspon unutar kojeg se očekuje kretanje nivoa prevoza naziva se ”relevantni raspon”. zima i sl. prikazan na Sl. 106 Relevantni raspon troškova 221 .). ako se prevoz poveća na gotovo 100%. ljeto. Ipak. (a). 105 Stupnjeviti i kontinualni rast troškova Daleko su od stvarnosti pretpostavljeni linearni odnosi. neuobičajeni uzroci ponašanja troškova imaju tendenciju međusobnog sučeljavanja. Pri tom aproksimacija uzorka kretanja ukupnih troškova često je linearna.DRUMSKI SAOBRAĆAJ STUPNJEVITI RAST TROŠKOVA RAST TROŠKOVA PO KRIVULJI TROŠAK $ 100% Obim out puta kao % od kapaciteta prevoza TROŠAK $ 100% Sl. Drugo. i obratno veliki pad obima prevoza uslovio bi zatvaranje pojedinih pogona i otpuštanje radnika. pa se on uglavnom kreće u nivou 35 do 86% iskorištenosti kapaciteta. Obično se izbjegavaju velike fluktuacije obima. Međutim. kad se kombinuju različiti ”stupnjeviti” i uzorci po krivulji pojedinih troškova. različit nivo prevoza je prisutan u pojedinim periodima (sezonska proizvodnja. Ukupne troškove preduzeća nastale u određenom vremenskom periodu pri promjeni obima prevoza dati su na Sl. neuobičajeni uzroci ponašanja troškova najčešće se pojavljuju kod izuzetno visokog ili niskog nivoa obima.

100 434.Najniži nivo baze aktivnosti PROMJENE Ekvivalent gotovih jedinica izvršenih usluga prevoza (putnici) 8.4 ANALIZA POLUVARIJABILNIH TROŠKOVA 4.496.592. od ukupnih mjesečnih troškova (koji iznose 1. 634.300 KM fiksnih troškova + 61 KM po ekvivalentu gotove jedinice izvršenih usluga.592. nazvan metoda visoko-nisko.122.800 15.300 222 . Od mnogobrojnih modela.600 526.300 KM mjesečno Sada dobijamo formulu za izračunavanje mjesečenih troškova održavanja i to 634.300 KM utvrđenih na slijedeći način: . 1.000) kod najvišeg ili najnižeg nivo prevoza. ako preduzeće očekuje prevoz od 8.000 tona.000 – 957.4. oduzimamo varijabilne troškove održavanja kod istog nivoa aktivnosti. a varijabilni dio ovih troškova može se procijeniti kao 434.500 526.100 jedinica povećava troškove održavanja za 434.18 KM po jedinici x 4.500 Povećanje izvršenih usluga prevoza od 7.100 jedinica ili 61 po ekvivalentu gotove jedinice izvršenih usluga (putniku).Najviši nivo baze aktivnosti .600 10.122.592.000 izvršenih jedinica)…………… 488.000 Ukupno procijenjeni troškovi održavanja ………………………… . jedan dio troškova održavanja preduzeća je fiksan.mjesečni fiksni troškovi ……………………………………………. Kako bismo utvrdili fiksni dio mjesečnih troškova održavanja.varijabilni troškovi (61. stavit ćemo u odnos promjenu troškova i promjenu baze aktivnosti u mjesecima sa najvećim i s najnižim prevozom. a drugi dio se mijenja sa promjenom nivoa prevoza.600 14.200 770.100 Troškovi održavanja (KM) 544.800 12. može procijeniti očekivane ukupne troškove održavanja od 1.000 jedinica) = 1. Prikazaćemo nivo prevoza i troškova održavanja sektora autobuskog saobraćaja preduzeća GRAS za šest mjeseci za 2001.700 = 634.(0. Ovaj pristup se može koristiti za kontrolu troškova održavanja u prethodnim razdobljima.500/7.700 8.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. godinu.500 960.000 . ali i za prognoziranje troškova u budućem periodu. i da bismo našli varijabilni dio ovih troškova.600 7.1 Utvrđivanje fiksnih i varijabilnih troškova Poluvarijabilne troškove dijelimo na dva elementa: − fiksni dio i − varijabilni dio. Npr. .900 905.300 . i to: Fiksni troškovi = Ukupni troškovi – Varijabilni troškovi = 1. ovdje prikazujemo jedan pristup.100 661.700 15.900 8. Npr.600 960.0 KM x 8. Tabela 56 Izvršene usluge prevoza i troškovi održavanja Mjesec Januar Februar Mart April Maj Juni .500 jedinica.

Ostali troškovi poslovanja UKUPNI RASHODI Jed. Amortizacija 4. Na osnovu slijedećih podataka.745 tona . Sl. Pokriću 25.24 23. takse. odnosno prihod je jednak zbiru varijabilnih i fiksnih troškova. Materijal.894 23.preduzeće prevozi prosječno mjesečno 11.52 30.383 31.787 15.600 + 11. Troškovi radne snage 7.324 30.usluge i dr.802 100.48 23.900 + 440.000 + 20.48 223 . prikazuje se grafička analiza tačke pokrića.dopr. možemo prikazati vezu između prihoda.40 12.dopr. Ilustrativno prikazujemo mjesečnu poslovnu situaciju preduzeća drumskog teretnog saobraćaja (tabela 26) koje obavlja djelatnost prvoza robe pri elementima: . : Tabela 57 Prikaz mjesečne poslovne situacije JKP GRAS Sarajevo Elementi Fiksni rashod Varijabilni rashodi po putniku Varijabilni rashodi kao % od prodajne cijene Prosječna prodajna cijena 131. Osiguranje i registracija 5.300 + 262.018 0. bank. rezervni dijelovi otpis guma. troškova i profita na slijedeći način: Prihod – varijabilni troškovi – fiksni troškovi = Poslovna dobit Analiza troškova – obima – profita često se naziva analiza tačke pokriča koja istiće kretanje poslovanja iz područja gubitka u područje profita.01 76. invent. sit.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kad poluvarijabilne troškove (rashode) podijelimo na fiksne i varijabilne.600 Mjesečni poslovni rashodi 1. 6. Gorivo i mazivo 3.prosječna prodajna cijena po jednoj toni se usvaja od 131.500 + 13.86 1.706 15. Por.pokriću i stopa doprin.000 + 28.60 KM pri prevaljivanju određene prosječne kilometraže vozila.800 + 79. i drugi materijali 2.900 + 18.392 2.53 0. To je ustvari nivo aktivnosti kada je poslovna dobit jednaka nuli.

odnosno realizaciju ciljne poslovne dobiti. Odnosi su slijedeći: Stopa doprinosa pokriću = Ukupni doprinos pokrić u prihod Jediničed doprinos pokrićo jediničed prodajna cijena i/ili Stopa doprinosa pokrićo = Koncept doprinosa pokriću daje mogućnost brzog utvrđivanja jediničnog obima prevoza koji je potreban preduzeću za pokriće troškova.4 440 FIKSNI TROŠKOVI Broj mjesečno prevezenih tona robe (000) Sl. Iz prethodnog primjera varijabilni troškovi učestvuju sa 76. a koji se može izraziti formulom Obim prevoza u jedinici = fiksni troškovi + ciljni profit jediničed doprinos pokrićo 224 . 107 Grafik tačke pokrića Iz grafikona tačke pokrića može se iščitati poslovni profit ili gubitak koji se očekuje kod svakog obima prevoza.48% naziva doprinos pokriću.52% u prihodu preduzeća. Ilustracija veze između obima prodaje i doprinosa pokriću pri ciljnom nivou mjesečne poslovne dobiti od 100. dok se preostalih 23.632 PODRUČJE PROFITA 1.000 TONA ROBE VARIJABILNI TROŠKOVI TAČKA POKRIĆA PRAVAC UKUPNIH TROŠKOVA PRAVAC PRIHODA 2. na svakih 100 KM prihoda preduzeće mora usmjeriti 76. a taj dio prihoda je na raspolaganju za pokriće fiksnih troškova.479 putnika prema podacima prethodnog primjera.52 KM za pokriće povezanih varijabilnih troškova. Dakle. Doprinos pokriću je iznos viška prihoda varijabilnih troškova. i nakon njihovog pokrića preduzeće ostvaruje poslovnu dobit.DRUMSKI SAOBRAĆAJ KM (000) 2600 2470 2340 2210 2080 1950 1820 1690 1560 1430 1300 1170 1040 910 780 650 520 390 260 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PODRUČJE GUBITKA 8. Ona se može izračunati upotrebom ukupnog ili jediničnog doprinosa pokriću. Doprinos pokriću kao postotak od prihoda nazivamo stopa doprinosa pokriću.000 KM pokazuje da bi se mjesečni obim prevoza morao ostvariti od 17. Ovi pokazatelji su od vitalne važnosti posebno kada se donose odluke u preduzeću za otvaranje novih prevoznih linija u saobraćaju. produženje postojećih linija i slično.842.

ostvareni prihod od 2. To je iznos za koji bi obim prevoza mogao i pasti a da preduzeće pritom ne pretrpi gubitak. Primjer preduzeća GRAS pokazuje da ima obim prevoza kod tačke pokrića od 1.829 stopa doprinosa pokrićo 0. Međutim.894 Međutim. treba čekati deset dana. Ove informacije su veoma bitne za mnoge planske odluke.935 KM. kako bi se utvrdio ciljani obim prevoza i kako bi se procijenili troškovi.000 KM. 5. smanjuje profitabilnost za isti iznos što nazivamo promjenom poslovne dobiti. Postavlja se pitanje da li je profitabilno da preduzeće popravi vozilo u vlastitoj režiji ili kod trećeg lica koje će ga koštati više za 10.873.000 = = 14.000 KM.000 KM. Popravka vozila kod trećeg lica može se izvršiti za tri dana uz cijenu od 30. RELEVANTNE INFORMACIJE I INKREMENTALNA ANALIZA 5.000 = = 2.873.2348 KM i obrnuto u slučaju pada prihoda.479 tona 30. Inkrementalna analiza konkretnog primjera može se prezentirati na način kao u: 225 .000 = 1. i dok se poruči i dobije. pretpostavimo da je nastao krupan kvar na vozilu preduzeća GRAS koje saobraća na komercijalnoj liniji svakih pola sata i da bi se ono popravilo u vlastitoj režiji.894 KM i to: Obim prevoza = Marža sigurnosti daje nam mogućnost brze procjene poslovne dobiti kod bilo kojeg nivoa obima prevoza iznad tačke pokrića. košta 20.894 Iznos za koji je stvarni obim prevoza veći od obima prevoza kod tačke pokrića nazivamo maržom sigurnosti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Obim prevoza = 440.829 KM ima maržu sigurnosti od 425. Obim prevoza = fiksni troškovi 440.1 KONCEPT RELEVANTNE INFORMACIJE Da bi se ilustrovao koncept relevantne informacije.000 KM. Odnos svakog dodatnog KM prihoda poboljšava profitnu sliku za 0.2348 Prema tome.970 KM.000 = 17. Preduzeće na liniji s tim vozilom prosječno dnevno ostvaruje 2.299.299.935 KM 0.000 + 100. Relevantni faktori za ovu odluku su troškovne i prihodne razlike između alternativnih postupaka. jer su fiksni troškovi već pokriveni tako da ukupan doprinos pokriću poveća poslovnu dobit. a možemo je izraziti: Pr omjena poslovne dobiti = Pr omjena obima prevoza x stopa doprinosa pokrićo Odnose između troškova-obima prevoza u velikoj mjeri koristimo prilikom postupka izrade proračuna. odnosno predstavlja prihod od prevoza iznad tačke pokrića. trenutno nema odgovarajućeg rezervnog dijela. Obim prodaje = 440. prethodno moramo izračunati koliko bi se tona trebalo prevesti za pokriće mjesečnih fiksnih troškova od 440.242 tona mjesečje jediničed dop.2348 fiksni troškovi + ciljani profit 540. pokrićo 30.

samo manje gubi za 10.700 38. U drugom slučaju.400 KM. plus dio fiksnih troškova.000 KM troškova. 5.450 KM. Ukupni mjesečni troškovi ove linije iznose 36. ako preduzeće sa istom opremom može da obavlja izradu i regeneraciju dijelova i sklopova vozila tramvajskog saobraćaja. odnosno za ovaj iznos ostvaruje poslovnu korist.790 Inkrementalna analiza pokazuje da popravka vozila kod trećeg lica rezultira inkrementalnim prihodom od 20. Sobzirom na to da čisto fiksni troškovi iznose 1.790. U prvom slučaju za liniju se kaže da je nerentabilna i da ne bi trebalo na njoj preuzimati prevoz. Međutim. što znači preduzeće ipak ostvaruje određenu korist i posebno što zapošljava novi broj radnika.000 49. obavljanjem prevoza na pojedinim prigradskim linijama smanjuju se u većem stepenu fiksni.700 20. Znači. očigledno će pristupiti ovoj aktivnosti jer će ostvariti veću korist od 15. u kom slučaju može biti da linija sama za sebe ima veće troškove nego prihode odnosno da je nerentabilna.000 KM plus izgubljeni prihod.910 10.790 KM u slučaju opravke vozila kod trećeg lica. preduzeće GRAS Sarajevo može uštedjeti 40.450 KM (koji bi postojali i da se ne obavlja prevoz na ovoj liniji).000 Inkrementalna analiza 20. ako se posmatra linija u cijelini.000 KM mjesečno. Istovremeno. Ustvari. ali samo sa 10.2 OPORTUNITETNI TROŠKOVI Oportunitetni trošak jeste korist koja se mogla ostvariti preduzimanjem neke druge aktivnosti. jer putnici iz prigradskih linija su potencijalni putnici na gradskim linijama s obzirom na saobraćajnu povezanost linija koje obavlja javni gradski prevoz. ali mogu pokriti direktne varijabilne troškove i dio fiksnih troškova. Dobar je primjer preduzeća javnog gradskog prevoza putnika na preuzimanju prevoza na perifernim linijama. Međutim.000 KM. ona je nerentabilna. fiksni troškovi ove linije i dalje opterećuju cijenu koštanja ukupnog prevoza ako se i ne preuzima prevoz na toj liniji. Naime. Npr. čiji ostvareni prihod ne mogu pokriti troškovi u cijelini.000 Popravka vozila kod trećeg lica 8. pa uštedi 55. Inkrementalna analiza posebno daje odgovore na često prisutne dileme preduzeća u donošenju odluka da li proizvoditi određenu komponentu kao ulazni trošak za redovne potrebe prevoza ili je kupovati od vanjskog dobavljača.790 10. 226 . a što je prisutna praksa u poslovanju preduzeća. pokrivaju se direktni troškovi. Ukupno prosječno mjesečno ostvareni prihodi iznose 35. troškovi opravke vozila u vlastitoj režiji bi i dalje postojali u iznosu od 20. jer pokriva ne samo svoje direktne troškove nego i dio fiksnih troškova preduzeća od 550 KM. Međutim. Ili primjer prevoza na određenoj liniji.300 KM u kome čisti fiksni troškovi iznose 1. ali i neki drugi troškovi od potrebnih neposredno učinjenih varijabilnih troškova pri obavljanju prevoza na linijama. ali su oni važan faktor u donošenju mnogih poslovnih odluka. Primjer prevozne linije Ilidža-Osjek.910 30.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 58 Inkrementalna analiza konkretnog primjera Elementi Prihodi Troškovi Poslovna korist (Gubitak) Popravka vozila u vlastitoj reži 29. praktično znači da prevoz na ovoj liniji je rentabilan. preduzeće usljed nastalog kvara vozila gubi u oba slučaja. odnosno iskazuje deficit od 900 KM.000 KM mjesečno pri izradi i regeneraciji dijelova i sklopova autobuskih vozila umjesto da ih kupuje od vanjskog dobavljača. obavljanjem prevoza na toj liniji. Ovi troškovi se ne evidentiraju u računovodstvenim informacijama. povećava se ukupan protok putnika što preduzeće ostvaruje dodatne koristi.

Za nabavku i zamjenu motora autobus bi morao biti van prevoza 13 dana uz izgubljeni prihod od 38. Menadžment se mora odlučiti da li promijeniti vitalni dio . Radilica košta 10. Prodaja i distribucija transportnih usluga odvijaju se na dva načina: . posebno još imajući u vidu da se nabavkom novog motora povećava stepen ispravnosti vozila. Ilustrovaćemo i relevantnost potonulog troška sektora autobuskog saobraćaja preduzeća GRAS.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.600 KM. relevantna razmatranja su inkrementalni prihod i inkrementalni trošak.600) .direktno (pomoću svojih službi) .3 POTONULI TROŠAK Potonuli trošak je onaj koji je već nastao u prethodnim aktivnostima i oni nisu relevantni za odluke. a u drugom slučaju 73. Radi se o motoru koji je u dosta dužoj upotrebi od njegovog tehnološkog standarda trajanja.radilica. Posredni način prodaje mogu organizovati i obavljati agencije i špediteri.200 KM. U dosadašnjoj praksi saobraćajnih preduzeća vrlo je čest i zapravo prevladava direktan način prodaje. . Nabavka i zamjena radilice. uglavnom preko vlastitih službi. koju god odluku da donese menadžment. Međutim. jer se ne mogu promijeniti bez obzira na to kakve se odluke donose. Ukupno izgubljena sredstva u prvom slučaju iznose 87.200) . Uz to. a garantni rok joj je davno istekao. on je manji u drugom slučaju za 13. a marketing se temelji na informacijskom sistemu (MIS). sređuju.200 (10. i njegovi drugi dijelovi su dosta istrošeni. Sistem može funkcionisati ako su uspostavljene veze među njegovim članovima. a zatim uskoro na bazi nalaza specijaliste i drugih vitalnih dijelova motora.000 KM. INFORMACIJSKI SISTEM Transportna usluga može se smatrati rezultatom djelovanja subjekta u transportnom procesu. PRODAJA I DISTRIBUCIJA TRANSPORTNIH USLUGA Prodaja i distribucija faktor su marketinškog miksa u nastupu na transportnom tržištu.učesnici u proizvodnji potpune transportne usluge.radilicu ili promijeniti motor. uslovile bi odsustvo autobusa s linije 26 dana i izgubljeni prihod od prevoza putnika od 77.posredno (pomoću agencija i špeditera). Za to je potrebno da se uspostavi direktan odnos proizvođača usluga prema korisniku i obrnuto. Pretpostavimo da je usljed greške u materijalu stradao vitalni dio motora autobusa .000 + 38.600 (35. bilo da se radi o prethodnim ili povratnim 227 .000 KM. 6. za koji će se menadžment svakako i odlučiti. Učesnici uspostavljaju tehnološki proces putem marketinške koncepcije. Mada se u oba slučaja radi o gubitku. Marketinški informacijski sistem je model relnog stanja u kojem se podaci prikupljaju.600 KM. čuvaju i transformišu u potrebne informacije. 7. Ti se subjekti istovremeno tretiraju i kao izvori informacija. Prodaja se pojavljuje kao ”most” što spaja proizvođače s korisnicima transportnih usluga.000 + 77.korisnici transportnih usluga. a motor košta 35. Informacijski sistem u transportu čine: .

Parcijalni modeli realnog sistema sadrže: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ informacijama. Kao pristup postupnom rješenju može se uzeti jedinica tereta. To nazivamo modelom funkcija. Model funkcija mijenja zapis. 108 Šema MIS-a Skup podataka S ( p ) za vozilo 228 . . ppoš.skupove podataka. Prema tome. postoji fizički ustroj koje će podatke memorisati.masa . To nazivamo modelom podataka. Takav sistem informisanja pridonosi istraživanju transportne potražnje i istodobno daje temeljne smjernice za njeno zadovoljenje. qpr. Stvaranje jedinstvene baze podataka glavni je preduslov integralnog informacijskog sistema. k. Stoga su često djelimična (parcijalna) rješenja pojedinih dijelova sistema. Baza se sastoji od prikupljenih podataka koji “ulaze” u realni sistem iz okruženja (korisnici.uputna stanica USLUGA Sl.vrsta robe . a dobar informacijski sistem takođe omogućuje kvalitetno istraživanje transportnog tržišta. Dobro istraživanje transportnog tržišta omogućuje izgradnju informacijskog sistema. qp. S te strane se može reći da se pomoću djelimičnih. .logičke zavisnosti. Neka je to vozilo. Radi se o zapisu i memeoriji podataka koji su pod kontrolom fizičke jedinice. banke. pis. TRANSPORTNO TRŽIŠTE Potražnja M I S Količina robe Sk = f(op. ppr) Ponuda Kapaciteti prevoznika Špedicija Banka Vozilo . dinamizirajući sistem promjenom stanja što predstavlja logičku podršku. pojedinihi postupnih rješenje dimenzionira čitav sistem što je i cilj. Sa stanovišta saobraćaja gdje je dinamičnost izrazito izražena gotovo je nemoguće napraviti potpun model.broj vozila . što je jedna od esencijalnih postavki marketinga. ponuđači i posrednici (arhitekti transporta). ka) Carina Osiguranje Sp = f(pv. *Na tim osnovama treba graditi integrirani sistem informisanja u kojem sudjeluju korisnici.karakteristike oznake podataka. političke zajednice). pp. Pripadajući procesi i aktivnosti što se odvijaju unutar posmatranog realnog sistema znače izlaz iz sistema. pus.otpremna stanica . Promjenom stanja informacijski sistem tek može dati očekivane koristi.relacija .

ukrcajne stanice podaci o pošiljaocu podaci o prevozu (broj vozila i dr) podaci iskrcajne stanice podaci o primaocu Skup podataka o korisniku ( Sk ) Sk = f (op . 229 . stanje) podaci otpremne stanice. obavijesti korisniku ili njegovom agentu o poduzetim mjerama. To mogu biti odstupanja od planiranog. pus . ppoš . qpr . To su povratne informacije. qp . pis . ks ) opći podaci o korisniku količina proizvodnje količina prevoza konkurencija konkretna sposobnost gdje je: op qp qpr k ks Logičke zavisnosti se uspostavljaju prema utvrđenoj organizaciji prevoza. pp . k . ppr ) gdje je: pv pus ppoš pp pik ppr - podaci o vozilu (serija.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sp = t ( pv . broj.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

8
1.

TROŠKOVI EKSPLOATCIJE VOZILA
OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANSPORTNIH TROŠKOVA

Transportni troškovi predstavljaju novčani izraz vrijednosti utrošene količine opredmećenog i živog rada na obavljanju procesa transportovanja, koji obezbjeđuju normalan proces reprodukcije i zadovoljenje potreba stanovništva za saobraćajnim uslugama. Proučavanje troškova poslovanja predstavlja jednu od osnovnih potreba svakog preduzeća, Troškovi poslovanja su važan faktor od koga zavisi visina prihoda kao materijalne osnove lične i opštedruštvene potrošnj. Zato je pitanje definisanja pojma i suštine troškova veoma značajno. Postoji više definicija troškova, a jedna opšte prihvatljiva glasi: «Troškovi predstavljaju potrošnju dobara prouzrokovanu proizvodnjom novih proizvoda»17. U literaturi, a nerijetko i u praksi, miješaju se pojmovi troškova i utrošaka, a veoma često se zamjenjuju pojmom izdaci. Oni se ponekad stvarno i podudaraju. No, kada se određena trošenja posmatraju sa gledišta utvrđivanja poslovnih rezultata preduzeća i ostvarene rentabilnosti, onda zamjena ovih pojmova može dati krivu sliku ostvarenih rezultata. Utrošci se javljaju kao rezultat procesa trošenja osnovnih elemenata proizvodnje, na primjer, trošenje materijala za započetu proizvodnju i drugih sirovina. Prilikom utvrđivanja poslovnog rezultata za određeni obračunski period, kao troškovi poslovanja uzeće se u obzir samo oni utrošci materijala koji su utrošeni za završenu proizvodnju i koji sačinjavaju elemenat prihoda i dobitka preduzeća. Zato utrošak možemo smatrati čisto obračunsko-knjigovodstvenom kategorijom, dok su troškovi ekonomska kategorija i značajan element pri utvrđivanju ostvarenih rezultata u poslovanju. Ukratko možemo reći da se pod pojmom «trošak» podrazumijeva novčani izraz utroška, a pod pojmom «utrošak» smatra se količina utrošenog elementa proizvodnje. Pri prevozu putnika saobraćajna usluga je rezultat procesa rada, kao njegov koristan učinak, koji ima sve karakteristike proizvodne djelatnosti. On se može trošiti kako se vrši transportovanje radne snage usko vezane za samu oblast proizvodnje ili pak transportovanje putnika u privatne svrhe radi zadovoljenja ličnih potreba. Sve ovo ukazuje da kapital mora da prođe i kroz sferu prometa, odakle se ponovo vraća u sferu proizvodnje radi oplođavanja. Znači da je faza prometa nužna isto kao što je neophodna i faza proizvodnog procesa18.

2.

KLASIFIKACIJA TROŠKOVA

Troškovi se mogu posmatrati i analizirati sa različitih osnova. Tako se može dati podjela troškova zasnovana na ekonomskoj suštini pojedinih elemenata: - utroška sredstava za rad (troškovi amortizacije), - utroška predmeta rada (materijal, pomoćni materijal), - utroška živog rada i troškova usluga od drugih.

Šmalenbah, jedan od poznatih njemačkih autora u ekonomskoj teoriji, na ovaj način definiše troškove Vidi opširnije Kolarić V. Ekonomika željezničkog saobraćaja - Ekonomija reprodukcije u željezničkom saobraćaju. Zavod za nov. i prop. del. JŽ.Bgd.,1968. «Teorija i dinamika troškova» - Modeli analize u proizvodnim i saobraćajnim preduzećima «Rad»-Beograd, 1975.
18

17

230

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Pored različitih pristupa i mišljenja u razvrstavanju troškova poslovanja koji zavise od raznih faktora (npr. način formiranja troškova infrastrukture), troškove u drumskom saobraćaju možemo klasificirati po većem broju obilježja, i to: 1. 2. 3. 4. 5. Po ekonomskom obilježju Po proizvodnom obilježju Prema načinu nastajanja troškova Prema nosiocima troškova Prema načinu utvrđivanja troškova.

Troškovi po ekonomskom obilježju dijele se na dvije grupe elemenata troškova i to: 1. Troškovi živog rada i 2. Troškovi opredmećenog rada. Troškoie živog rada predstavljaju nadoknadu vrijednosti utroška radne snage, a obuhvataju plate radnika, doprinose na plate za penzijsko-invalidsko i socijalno osiguranje radnika, te naknade za godišnji odmor radnika, rad na dane državnih praznika, bolovanje do 42 dana, rad iznad redovnog radnog vremena. Troškovi opredmećenog rada obuhvataju troškove, i to: − Materijalne i druge troškove i − Troškove nadoknade trošenja osnovnih sredstava. Materijalni troškovi definisani su novčanom sumom utroška sirovina i materijala (gorivo, mazivo, rezervni dijelovi, autogume, utrošena voda, investiciono održavanje osnovnih sredstava i sl.). Drugi troškovi obuhvataju lične izdatke koji padaju na teret troškova, a tu spadaju putni troškovi i dnevnice, terenski dodaci, troškovi toplog obroka, naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina, otpisana sumnjiva i sporna potraživanja itd. Troškovi nadoknade trošenja osnovnih sredstava obuhvataju dvije vrste troškova, i to: − Troškove nadoknade trošenja transportnih sredstava − Troškove nadoknade trošenja putne infrastrukture i trošenja ostalih osnovnih sredstava (autobaze, garaže, terminali, radionička oprema i uređaji i sl.). Troškovi transportnih sredstava rezultiraju novčanim iznosom naknade za njihovo trošenje – promjenu tehničkog stanja osnovnih sredstava pri izvršavanju transportne proizvodnje – prevoza. Ova vrsta troškova naziva se amortizacija, što ustvari predstavlja otpis transportnih sredstava. To je dio utrošene vrijednosti vozila pri vršenju transporta prenijete u cijenu jedinica transportne proizvodnje. Obračun amortizacije može biti vremenski (zakonom propisane stope amortizacije gdje je propisan vremenski period trajanja otpisa vozila), funkcionalan (zavisno od ostvarene transportne proizvodnje) i kombinovan. Troškovi nadoknade trošenja ostalih osnovnih sredstava ustvari predstavljaju troškove amortizacije objekata i opreme u tim objektima (autobaze, garaže i dr.) Ovi objekti čine infrastrukturu autotransportne organizacije. Međutim, nadoknada troškova putne infrastrukture ima drugačiji način priznavanja i obračuna. Naime, održavanje mreže javnih puteva je u nadležnosti drugih organizacija – preduzeća za održavanje javnih puteva, a nadoknadu troškova između ostalih korisnika vrše i autotransportna preduzeća i to uglavnom preko cijene goriva, te prilikom registracije vozila. Troškovi po proizvodnom obilježju su troškovi u vezi sa obimom proizvodnje, a dijele se na stalne (fiksne) troškove koji se formiraju po vremenu i uglavnom su nazvisni od obima transportne
231

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

proizvodnje i promjenljive (varijabilne) troškove koji se mijenjaju upravo proporcionalno sa brojem pređenih kilometara voznog parka. Prema načinu nastajanja troškovi se mogu podijeliti na: − direktne (prevozne) troškove koji nastaju direktno na vozilima koja obavljaju transport i − indirektne (režijske) troškove koji nisu u direktnoj vezi sa radom vozila i ne mogu se tačno rasporediti na vozila koja su načinila ove troškove. Međutim, ovi troškovi se ipak raspoređuju po određenim usvojenim principima i kriterijumima, od kojih su najčešći – pojedinačno ili kombinovano nabavna vrijednost vozila, korisna nosivost vozila, ukupno ostvareni direktni troškovi, ostvareni prihod vozila itd. Indirektni troškovi mogu se uslovno podijeliti na proizvodno-radioničke i administrativno-upravne troškove.
Podjela troškova prema nosiocima podrazumijeva podjelu prema vrsti i namjeni kapaciteta voznog parka - troškovi transporta tereta, troškovi održavanja i opravki voznog parka, troškovi prevoza putnika, turizma, ugostiteljstva ako organizacija obavlja i ove djelatnosti. Prema načinu utvrđivanja, troškove možemo podijeliti na stvarne troškove, koji se utvrđuju po isteku obračunskih perioda, i planske troškove, koji se utvrđuju prije početka poslovnog perioda, kada se planira obim transportne proizvodnje, troškovi poslovanja i s tim u vezi cijene transporta po raznim jedinicama proizvodnje (tkm.t. itd.).

Osnovna struktura transportnih troškova formira se prema činioicima procesa proizvodnje transportne usluge. Imajući u vidu da se proces transportovanja smatra nastavkom procesa proizvodnje u sferi prometa, transprotne troškove posmatramo kao dodatne troškove koji povećavaju vrijednost proizvodnje. Ovakav karakter transportnih troškova zahtijeva i njihovo pravilno definisanje i određivanje njihove strukture. Transportni troškovi predstavljaju novčani izraz vrijednosti utrošene količine opredmećenog i živog rada na obavljanju procesa transportovanja, koji obezbjeđuju normalan proces reprodukcije i zadovoljenje potreba stanovništva za saobraćajnim uslugama.

3.

ANALIZA TRANSPORTNIH TROŠKOVA

Analiza transportnih troškova može se vršiti sa više gledišta i to: - sa stanovišta saobraćajnog preduzeća, - sa stanovišta neposrednog korisnika tranportnih usluga, - sa stanovišta društvene zajednice. Analiza troškova sa stanovišta saobraćajnih preduzeća može se vršiti kao i kod ostalih preduzeća i to analiza: - troškova osnovnih elementa procesa proizvodnje, - troškova poslovanja, - cijene koštanja. Analiza troškova transporta sa stanovišta korisnika transportne usluge vrši se prema vrijednosti koju plaća za izvršenu uslugu transportnom preduzeću. S druge strane, ova vrijednost predstavlja prihod prevozniku. Razlika koja se pojavljuje u analizi između troškova sa gledišta
232

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

transportnih preduzeća izraženih kroz cijenu koštanja i cijenu prodaje predstavlja novostvorenu vrijednost, tj. dio dobiti ovih preduzeća. Troškovi transporta sa stanovništva društvene zajednice predstavljaju one vrijednosti koje društvo koštaju transportne usluge. Cjelokupni društveni transportni troškovi koji predstavljaju vrijednost saobraćajnih usluga veći su za iznos koje društvo snosi za izgradnju i održavanje saobraćajnih puteva od troškova sa stanovišta preduzeća i neposrednih korisnika saobraćajnih usluga. Ukupni transportni troškovi mogu da se ponašaju prema stepenu zaposlenosti kapaciteta, zavisno od strukture troškova i intenziteta dejstva faktora na njihovu dinamiku kao: - degresivni troškovi, - progresivini troškovi, - uslovno proporcionalni ili regresivni troškovi. Stepen zaposlenosti kapaciteta u saobraćaju pri kojem degresivni troškovi prelaze u progresivne troškove nazivamo granicom degresije. Kod ovakvog stepena korištenja kapaciteta, troškovi po jedinici saobraćajne usluge su najniži, a korištenje kapaciteta je optimalno. Stepen zaposlenosti kapaciteta na kome degresivni troškovi prelaze u progresivne troškove nazivamo prag degresije troškova, koji u stvari nije ništa drugo nego optimalni stepen korištenja transportnih kapaciteta u saobraćaju. Ukupni troškovi po jedinici usluga na granici degresije sastoje se iz ukupnih proporcionalnih troškova i dijela fiksnih troškova koji otpada na jedinicu usluga. Optimalni stepen zaposlenosti kapaciteta se, javlja kao granica određene zone zaposlenosti kapaciteta u saobraćaju. To znači da kada se postige maksimalni stepen korištenja kapaciteta, dalje povećanje obima saobraćaja, moguće je ostvarvati samo povećanjem kapaciteta. Povećanje kapaciteta omogućava dalje proširenje stepena zaposlenosti dok ponovo ne dostigne optimalnu granicu. Ove intervale u teoriji troškova nazivamo zonom zaposlenosti. U prevozu na kretanje troškova ima odraz ne postojanje mogućnosti prilagođavanja kapaciteta kolebanjima na tržištu. Ovo stanje se odražava na daleko usporenije opadanje ukupnih troškova u odnosu na opadanje obima saobraćaja, nego što je bilo usporavanje njihovog rasta u odnosu na porast obima usluga. To se u teoriji troškova naziva remanentnost troškova. Osnovna karakteristika remanentnosti troškova transportnih kapaciteta proizlazi iz same remanentnosti korištenja transportnih kapaciteta i izaziva pojavu koja nam govori da se obim bruto rada sporije smanjuje od smanjenja obima neto rada, a transportni kapaciteti u saobraćaju se još sporije smanjuju u odnosu na smanjenje i bruto i neto-rada. One se u kratkoročnim vremenskim intervalima uopšte ne smanjuju, a u dužim vremenskim periodima smanjivanja su gotovo neznatna. Ukoliko imamo slučaj da potražnja za saobraćajnim uslugama na tržištu opada i preduzeće smanjuje obim proizvodnje, doći će do promjena u dinamici troškova, ali u obrnutom smjeru. To znači da odgovarajućem obimu proizvodnje, tj. stepenu zaposlenosti kapaciteta, odgovara i određena masa troškova proizvodnje. Proširenje obima proizvodnje u djelatnosti prevoza se vrši za veći broj prevoznih usluga, a ta se dinamika proizvodnje posmatra u serijama proizvodnje. Ove mase obilježavamo «slojevima proizvodnje» kojima odgovaraju «slojevni troškovi». Posljednji sloj, preko koga se proizvodnja povećava, izaziva i povećanje troškova, naziva se marginalni ili granični sloj, tj, marginalni ili granični stepen zaposlenosti. Troškovi nastali promjenama u stepenu zaposlenosti nazivaju se u teoriji troškova marginalni ili granični troškovi. Razlikujemo slijedeće vrste marginalnih troškova: - dodatne marginalne troškove do kojih dolazi u fazi porasta stepena zaposlenosti prevoznih kapaciteta; - opadajuće marginalne troškove do kojih dolazi u fazi smanjenja stepena zaposlenosti prevoznih kapaciteta. Bitne razlike u marginalnim troškovima javljaju se zavisno od dužine vremenskih intervala u kojima se vrši njihova analiza. Ovdje se razlikuju kratkoročni i dugoročni marginalni troškovi. Ukoliko se dinamika troškova analizira u kratkim vremenskim inervalima, promjene stepena zaposlenosti u okviru istih kapaciteta imaju za posljedicu uglavnom dodatne ili, pak, opadajuće varijabilne troškove. Kod dužih vremenskih perioda, raznim metodama prilagođavanja, dodatni
233

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

marginalni troškovi se pojavljuju kao posljedica uvođenja novih postrojenja te u sebi sadrže i fiksne troškove. Izračunavanje graničnih troškova se vrši radi definisanja kratkoročne politike cijena (c<tg) i oni su uzrokovani proizvodnjom posljednje prevozne usluge. Izraz za računanje graničnih troškova je

tg =

ΔT T2 − T1 = , ΔQ Q2 − Q1

Primjer marginalnih (graničnih) troškova Na osnovu datih podataka o stanju proizvodnje prevoznih usluga i troškova utvrditi granične troškove i grafički predstaviti.
Tabela 59 Marginalni (granični) troškovi

Obim Proizvodnje (t)
Q

Ukupni troškovi (KM)

Prirast troškova (KM)

Prirast obima (t)
Q 2 − Q1

Granični troškovi (KM/t)

T
2000 4667 7067 9200 11333 13333 15600 18200 20907 23700

T2 − T1
2000 2667 2400 2133 2133 2000 2267 2600 2707 2793

t g = ΔT / ΔQ
20,00 26,67 24,00 21,33 21,33 20,00 22,67 26,00 27,07 27,93

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vrijednosti u tabeli 59 su izračunate na osnovu izraza za granične troškove.
t g (KM/t)
30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Obim proizvodnje (t)

Sl. 109 Granični (marginalni) troškovi u zavisnosti od obima proizvodnje prevoznih usluga

234

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

4.

IZRAČUNAVANJE TROŠKOVA

Da bi saobraćajno preduzeće moglo da utiče na troškove, a preko njih i na cijenu saobraćajne usluge, ono mora da poznaje ne samo strukturu troškova saobraćajne usluge, već i njihovu pojedinačnu visinu, način uticaja na cijenu. Poznavanjem ovih karakteristika troškova, preduzeće može planski djelovati na smanjenje troškova ili ih držati pod stalnom kontrolom. Faktori koji utiču na traškove mogu biti kontrolisani i nekontrolisani. U praksi se pojam kontrolisanih troškova veže za interne troškove, a pojam nekontrolisanih za pojam eksternih troškova. Obzirom na specifičnosti proizvodnje saobraćajne usluge vrlo je teško odrediti granice između onog što je u posmatranom dijelu troškova kontrolisano, a što nekontrolisano. U svakom slučaju kada posmatramo troškove saobraćajnog preduzeća može se dugoročnijom analizom troškova, pronaći određene zakonitosti uticaja različitih faktora na troškove, te predvidjeti nepovoljne ili povoljne uticaje na troškove, čime se postiže veća kontrola nad troškovima, što je i cilj ove klasifikacije. Može se reći da su troškovi temelj svake cijene. Smatra se da su troškovi donja odrednica cijene. Samo tržišno prihvatljivi troškovi postaju donja granica cijene. Tako su cijene u tržišnoj privredi limit do kojeg mogu rasti troškovi proizvodnje saobraćajne usluge. U uslovima nepostojanosti konkurencije brojne neracionalnosti, koje se ispoljavaju kroz troškove na koje subjekat može uticati, ugrađuju se u cijenu proizvoda i prevaljuju na potrošača. U takvim slučajevima rast troškova i cijena najčešće vodi ka smanjenju tražnje i potražnje. Obzirom na činjenicu da korisnik saobraćajne usluge na određenoj liniji nema mogućnost većeg izbora prevoznika, te da je postupak promjene prevoznika na liniji prilično spor, što je u suprotnosti sa osnovnim ciljevima marketing koncepcije poslovanja u kojoj kupac, potrošač usluge, odnosno zadovoljenje njegove potrebe, zauzima centralno mjesto. Bez obzira na podjele troškova oni se moraju, prije svega, utvrditi. U literaturi postoji više metoda za njihovo izračunavanje. U daljem tekstu će biti predstavljen mogući način određivanja najvažnijih troškova u transportu. Kako proizvodno-finansijska analiza voznog parka podrazumijeva permanentno praćenje rada vozila u toku godine, što zahtijeva i upotrebu računara, to se na osnovu rezultata iz prethodnog perioda utvrđuju najvjerovatnije vrijednosti određenih veličina slučajnog karaktera.. Stoga je neophodno imati formirane datoteke podataka o: radnicima, vozilima, troškovima, plaćama i drugim izdacima koji nastaju u prevozu putnika ili robe. Radi boljeg sagledavanja visine i značaja fiksnih i varijabilnih troškova daje se tabela njihovih osnovnih izraza u funkciji kapaciteta i obima proizvodnje.
Tabela 60 Troškovi u funkciji kapaciteta i obima proizvodnje Naziv Izraz
Q max Q1
FT VT fa = FT / Q

Vrijednost

Maksimalni kapacitet Stvarni kapacitet Fiksni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni prosječni troškovi Varijabilni prosječni troškovi Ukupni prosječni troškovi Prosječni relativno-fikasni troškovi (zadato) Povećanje obima proizvodnje Novi obim proizvodnje Stepen korištenja kapaciteta Granični troškovi

v = VT / Q t = fa + v
fr =0,1· fa

Q 2 − Q1 Q2 %Q 2

t g = fr + v

3000 2500 5000000 2500000 2000 1000 3000 200 300 2800 10,71 1200

Jedinica mjere tona tona KM KM KM/t KM/t KM/t KM/t tona tona % KM/t

235

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Proračun troškova eksploatacije

Pri određivanju strukture i visine troškova potrebno ih je razvrstati na fiksne i varijabilne .
Proračun varijabilnih troškova

U varijabilne troškove ubrajamo: - troškove goriva, - troškove guma, troškove ulja, maziva i nesmrzavajućih rashladnih tečnosti, - troškove tekućeg održavanja, - troškove plata i dnevnica vozača, - troškove provizije za prodaju karata, - troškove putarine.

Troškovi goriva

Jedinične troškove goriva računamo po formuli:

Tgo =
gdje je:

g ⋅ C go 100

[KM / km ]
– potrošnja goriva pri osnovni brzini [1 / 100km ]

g
C go

- cijena goriva [KM / 1]

Realni troškovi potrošnje goriva dobijaju se kada se uzmu u obzir korekcioni faktori u zavisnosti od: − eksploatacione brzine ( f ve ) ,
− − − − −

uzdužnog nagiba puta ( f α ) , zakrivljenosti puta ( f ω ) ,

vrste kolovoznog zastora ( fVK ) ,

stanja (istrošenosti) habajućeg sloja ( f SK ) ,

međusobnog ometanja saobraćaja ( f MOS ) .

sloja ( f SK ) , međusobnog ometanja saobraćaja ( f MOS ) . Korekcioni faktori u zavisnosti od uzdužnog nagiba puta ( f α ) i zakrivljenosti puta ( f ω ) obradit će se samo teoretski, dok će se vrsta kolovoznog zastora i stanje habajućeg sloja pretpostaviti sa dovoljnom tačnošću za ovakvu vrstu rada. Da bi se utvrdile vrijednosti popravnih faktora, moraju se najprije utvrditi tehničko – eksploatacioni elementi puta od kojih zavise popravni faktori. Podatke vadimo iz Katastra putne mreže, odnosno iz izvedbenih projekata puteva ili dionica puteva koji čine itinerer posmatranih linija i upisujemo i tabelu.

Sobzirom na dostupnost podataka u ovoj knjizi obradit će se korekcioni faktori u zavisnosti od: eksploatacione brzine ( f ve ) , vrste kolovoznog zastora ( fVK ) , stanja (istrošenosti) habajućeg

236

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 61 Tabela tehničko – ekploatacionih karakteristika puta

Naziv linije: ____________________________ Dionica itinerera Dužina dionice Uzdužni Zakrivljenost nagib [o / 100m ] Radijus Vrsta Stanje krivine kolovoznog kolovoznog zastora zastora [α ] Maks. saob. brzina

[km / h]

[%]

[km / h]

1. 2. 3. Korekcioni faktori koji utiču na visinu troškova potrošnje goriva i guma, a zavise od nagiba puta, definisani su u zavisnosti od ekploatacione brzine i stepena pada ili uspona, a njihove vrijednosti date u tabelama, 61 i 62. Tableau 61 i Tabela 62.
Tabela 62 Popravni faktori troškova potrošnje goriva u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena uspona ili pada

Brzina

[km / h]
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Stepen uspona ili pada 1 1 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 2 10 11 13 16 21 23 24 25 26 3 14 21 28 34 42 46 50 4 18 47 58 69 77 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 42 56 71 91 106 130 152 168 200 230 75 98 124 156 186 224 251 97 127 160 118

51 72 88 99

Tabela 63 Popravni faktori troškova potrošnje guma u zavisnosti od stepena uspona ili pada

Stepen uspona ili pada 1 Poravni faktori 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

0

25

50

75

100 125 150 175 200 230 258 286 316 344

*Procentualno povećanje troškova potrošnje guma u odnosu na potrošnju na vodoravnom putu

Korekcioni faktori koji utiču na visinu troškova potrošnje goriva i guma, a zavise od zakrivljenosti puta, definisani su u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena zakrivljenosti puta, a njihove vrijednosti date u tabelama 64 i 65. Stepen zakrivljenosti puta definisan je kao zbir stepena krivina svake zakrivljene dionice podijeljen sa dužinom te dionice u stotinama metara.

Tabela 64 Popravni faktori troškova potrošnje goriva u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena zakrivljenosti puta
237

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

[km / h]
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Brzina

Stepen zakrivljenosti puta [o / 100m ]

10

1 1 2 4 6

20 1 1 1 1 1 1 2 6 10 15

30 2 1 1 1 1 4 9 15 28

40 2 1 1 1 3 8 17 30

50 2 1 1 2 8 10 31 58

60 2 1 1 2 10 25 50

70 2 1 1 10 20 41

80 2 1 4 15 33

90 2 1 5 21 63

*Procentualno povećanje troškova potrošnje goriva u odnosu na potrošnju na pravom putu

Tabelča 65 Popravni faktori troškova potrošnje guma u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena zakrivljenosti puta

[km / h]
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Brzina

Stepen zakrivljenosti puta [o / 100m ]

80 90 10 40 10 40 80 10 30 50 80 150 10 40 80 120 180 280 10 20 40 70 110 160 250 420 680 30 50 70 120 200 280 440 680 50 110 190 290 440 730 70 150 280 440 730 100 210 400 680 120 290 600

10

20

30

40

50

60

70

*Procentualno povećanje troškova potrošnje guma u odnosu na potrošnju na pravom putu

Troškovi potrošnje maziva

U troškove potrošnje maziva ubrajaju se troškovi potrošnje motornog ulja, ulja za mjenjače, diferencijale i druge sklopove transmisija. Troškovi se računaju po izrazu:

Tm =

Pm ⋅ K ⋅ Cm 100

(km )

gdje je:

Pm - potrošnja maziva pri osnovnoj brzini vozila [l / 100km ]

238

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Cm - cijena maziva K - pređeni put u km

[KM / l ]

Količine tečnosti koje se sipaju u određene prostore zavise od zapremina tih prostora, Prosječne zapremine određenog voznog parka date su u tabeli 66.
Tabela 66 Količine tečnosti koje se sipaju u određene prostore vozila

- zapremina kartera – kućišta motora - zapremina kućišta mjenjača - zapremina kućišta pogonskih motora - zapremina kućišta kompresora - zapremina kućišta upravljačkog mehanizma -zapremina servo uređaja upravljača -zapremina sistema za hlađenje motora -zapremina kućišta glavčine točka po 1 punjenju

18 8 2x8 2,5 2,5 3,5 40 1,5

lit lit lit lit lit lit lit Kg

Primjer prosječnih vrijednosti količina ulja određenog voznog parka pri periodičnim promjenama: 1. Motorno ulje na svakih 5000 km, za dolijevanje se predviđa 1 l/1000 km; 2. Ulje za mjenjače promjena na svakih 30.000 km. Za dolijevanje se predviđa 1 l/1000 km po kućištu; 3. Ulje za pogonske mostove promjena na svakih 30000 km; 4. Za kućište upravljačkog mehanizma promjena na svakih 30000 km; 5. Za servouređaj upravljačkog mehanizma promjena dva puta godišnje; 6. Nezamrzavajuća rashladna tečnost 40-60 l po vozilu godišnje; 7. Mast za podmazivanje šasije 2- 1,5 kg na svakih 5000 km; 8. Mast za ležajeve točkova 10x1,5 kg dva puta godišnje.

Troškovi potrošnje guma Troškovi guma se mogu računati po formuli

Tag =

Pag nag K Cag 1000

Pag [% / 100km ] - potrošnja gume pri osnovnoj brzini [guma / 100km ] nag - broj guma na motornom i priključnom vozilu Cag - cijena jedne gume [KM ]
Potrošnja guma zavisi i od brzine kojom se vozilo kreće. Zbog toga se kod izračunavanja potrošnje gume treba uzeti u obzir korekcija zbog brzine.

239

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Troškovi održavanja i opravki Troškovi tekućeg održavanja spadaju u materijalne troškove poslovanja, vezani su po svome karakteru za troškove sredstava za rad. U strukturi troškova, ovi troškovi se znatno povećavaju sa porastom stepena istrošenosti transportnih sredstava. Ove troškove uglavnom sačinjavaju materijalni troškovi i troškovi radne snage. Međutim, ovi troškovi mogu se znatno razlikovati po svojoj visini, a zavise od toga da li se oni izvode u sopstvenoj režiji, ili pak kao usluge drugih remontnih preduzeća. Troškovi usluga od drugih obuhvataju troškove poslovanja vezane za usluge drugih preduzeća, koji se ne mogu neposredno uvrstiti u troškove sredstava za rad, predmeta rada i radne snage, tj, osnovnih činilaca proizvodnje. Ovdje spadaju usluge platnog prometa, poštanske i telefonske usluge i druge usluge režijskog karaktera.

Ukupni troškovi održavanja i opravki sastavljeni su od troškova rezervnih dijelova i troškova rada.

Top = Trd + Tr [KM ] Vo Trd = frd K [KM ] 1000
Tr = tld .m. + tld .rež . fr K 100

[KM ]

Konačno su troškovi održavanja i opravki

Vo tld .m. + tld .rež. ⎤ ⎡ Top = ⎢ frd fr ⎥ K + 1000 100 ⎦ ⎣
značenje oznaka: Trd [KM ] - troškovi rezervnih dijelova

[KM ]

Tr - troškovi rada [KM ] Vo - vrijednost otpisanog vozila [KM ] tld .m. - satnica mehaničar [KM ] tld .rež . - satnica režijskog osoblja [KM ] K - pređena kilometraža [km ] frd i fr - dati su u tabeli.

[KM ]

Priprema JAND De WEILLE19, procentualni faktori torškova održavanja i opravki putničkih i komercijalnih vozila na 100 [km ] pri osnovnim brzinama dati su u tabeli 67.
Tabela 67 Troškovi održavanja u funkciji brzine

Faktori Troškovi rezervnih dijelova pri osnovnoj brzini od %/100 km na čas otpisane vrijednosti vozila Vo Faktori troškova radne snage za svakih pređenih 100 km

Putničko

Teretno-dizel 0,007 0,349

frd fr

0,011 0,066

19

JAN De WEILLE: Quantificational Road User Saving, Baltimor, 1966

240

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Prosječnu vrijednost časa rada izračunavamo na osnovu prosječne mjesečne plate kvalifikovanog automehaničara koju dijelimo sa brojem časova 176 [h] . Praksa je pokazala da troškovi režije iznose 100% od bruto plaće kvalifikovanog automehaničara, te je tld .m. = tld .rež . Zbog toga se smatra da su finansijski i ekonomski troškovi održavanja i opravki jednaki. Izrazi za računanje troškova dati u prethodnom dijelu podrazumijevaju uslove, tj, ravan put, bez horizontalnih krivina, bez uticaja saobraćaja, vrste i stanja kolovoznog zastora puta. Popravne faktore za prethodno opisane troškove možemo usvojiti iz raspoloživih studija ili ih možemo utvrditi snimanjem u konkretnom slučaju.

Plaće

Plaće predstavljaju naknadu za uloženi rad. To je novostvorena vrijednost u procesu transporta, kada se gledaju sa stanovišta elemenata srukture koštanja. Ova vrsta troškova u saobraćaju nema nikakvih specifičnosti u odnosu na ostale proizvodne djelatnosti. Pored plata radnika, preduzeća imaju obavezu da pokriju i određene obaveze. Ovdje spadaju: dnevnice za službena putovanja, terenski dodaci, izdaci za prevoz radnika, izdaci za zaštitu i radnu odjeću itd. U ove troškove spadaju plate i dnevnice vozača i pomoćnika, odnosno konduktera, a računaju se po slijedećoj formuli:

TPiD =
gdje je:

12 ⋅ ( PV + PP ) + n ⋅ Dr ⋅ DN Kgod

[KM / km ]

PV PP n Dr DN Kgod

- bruto plata vozača [KM/vozaču], - bruto plata pomoćnika [KM/vozaču], - broj voznog osoblja [vozača], - broj radnih dana u godini [dana/god], - visina dnevnica [KM / danu] , - prosječna godišnja kilometraža autobusa {km / god }.

Troškovi plata mogu se odrediti i po izrazu

Tld = n f tld Hr

[KM ] ,

Ako se označi sa tld - neto – satnica vozačkog osoblja [d / h] ; n - broj vozačkog osoblja; f - odnos bruto i neto ličnog dohodaka, a kreće se u granicama od 1,4 do 2 ;

Hr - radno vrijeme u satima [h] .

241

. Putarine u inostranstvu se posebno naplaćuje u zavisnosti od dužine i vrste vozila. . Proračun fiksnih troškova U fiksne troškove ubrajamo: . . Visina amortizacionog iznosa koji se godišnje prenosi na novu proizvodnju predstavlja stalni dio vrijednosti transportnih sredstava. Prodavači mogu biti autobuske stanice ili posebne agencije za prodaju autobuskih karata. .ostale materijalne troškove.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Provizija od prodaje karata Provizija za prodaju karata su novčana sredstva kojima se plaća usluga prodavačima saobraćajne usluge. kao i izdaci vezani za dopremu. 242 . amortizaciona kvota utvrđuje se dijeljenjem osnovice za amortizaciju sa vijekom trajanja (brojem godina) sredstava za rad. veoma različita. . Po proporcionalnom vremenskom metodu obračuna amortizacije.amortizaciju.troškove kamata.kao što smo vidjeli .troškove uprave. koji je. dok je provizija za inostranstvo oko 15% od prihoda ostvarenog prodajom usluge. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrijednost osnovnog sredstva u obliku stvari. Putarina za našu zemlju plaća se prilikom registracije vozila. U našoj zemlji provizija za prodaju karata je oko 10%.troškove promocije. Putarina Putarina je naknada za upotrebu puta. . .troškove registracije redova vožnje. utvrđena amortizaciona suma raspodjeljuje se podjednako i redovno na cio vijek trajanja transportnih sredstava. . Postoje slijedeće metode obračunavanja amortizacije osnovnih sredstava: − Vremenske metode a) Proporcionalni metod – znači da je amortizacioni iznos svake godine nepromijenjen.s obzirom na heterogenost i konstrukcione osobine transportnih sredstava.poreze i doprinose. Amortizacija Troškovi amortizacije vozila u BiH obračunavaju se na način propisan Zakonom o računovodstvu.troškove osiguranja. montažu i puštanje u pogon stalnog sredstva. .troškove registracije vozila i putarina u Bosni i Hercegovini. ako se nabavlja na tržištu.troškove investicionog održavanja. Drugim riječima.

utvrđenu osnovicu za amortizaciju. moguće je preciznije utvrditi vijek trajanja sredstava za rad. 243 . Izračunavanje godišnjeg iznosa vrši se na slijedeći način: Amk = O .znači da se godišnji iznos amortizacije smanjuje u uslovima neizmijenjenog iznosa osnovice za amortizaciju.godišnja kilometraža [km ] . c) Progresivni metod .utvrđena osnovica za amortizaciju. Osnovni problem koji se postavlja kod vremenskog sistema obračunavanja amortizacije odnosi se na što preciznije utvrđivanje vijeka trajanja sredstava za rad tj. Obračun amortizacije po ovom metodu veoma je jednostavan i prost. Kg . Funkcionalni sistem obračun troškova amortizacije je dovoljno tačan jer se amortizacija vozila obračunava u skladu sa stepenom njihovog korištenja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za primjenu ovog metoda potrebno je poznavati vrijednost transportnih sredstava. a matematski model za računanje dat je izrazom Ta = V K g Kg [KM ] gdje je: V . Primjena degresivne metode obračuna amortizacije po pravilu treba da bude ograničena na način da degresija amortizacionih iznosa može biti takva da se u prvoj polovini vijeka trajanja stalnog sredstva može obezbijediti amortizacija u iznosu od dvije trećine osnovice za amortizaciju. K . gdje su: V Amk . O .pređeni put [km ] .vrijednost vozila koja se amortizuje [KM ] . .znači da je godišnji iznos amortizacije u zavisnosti od intenziteta upotrebe stalnog sredstva.znači da se godišnji iznos amortizacije povećava. što tačnije utvrđivanje amortizacionog perioda. vijek trajanja sredstava za rad. V . tj. stopu amortizacije i godišnju amortizacionu kvotu.vijek trajanja osnovnog sredstva.vijek trajanja vozila [god ]. g . Putem detaljnih analiza svih faktora koji utiču na vijek trajanja transportnih sredstava (o kojima smo ranije govorili). te je s obzirom na kretanje procesa fizičkog trošenja ovaj metod naišao na široku primjenu i kod transportnih preduzeća. Utvrđuje se tako što količnik osnovice za amortizaciju i očekivanog učinka pomnožimo sa stvarnim učinkom u obračunskoj godini. b) Degresivni metod .godišnja amortizaciona kvota. kao jedan od najvažnijih faktora u sistemu vremenske amortizacije.Funkcionalni metod .

te je potrebno da njena stvarna vrijednost bude što tačnije utvrđena. čime se povećava profit preduzeća.prosječna godišnja kilometraža autobusa [km] . Planirana suma godišnjih troškova investicionog održavanja razvrstava se. te da je potrebno da ona ne bude nepovoljnija od finansijske otpisanosti. umanjenje troškova investicionog održavanja do nivoa stvarno utrošenih sredstava. putem investicionog održavanja. Starija i više rabljena transportna sredstva zahtijevaju veće troškova investicionog održavanja i to sa znatnom progresijom ovih troškova. na grupe vozila po markama. profit preduzeća se smanjuje.znači kombinovanje vremenske i funkcionalne metode. Za osnovna sredstva koja su u cijelosti otpisana. tipovima vozila i godinama proizvodnje i razgraničava na ravnomjerne troškove po svim vozilima. U realnim uslovima eksploatacije teško je pronaći metodu utvrđivanja istrošenosti dijelova. stanje kolovoza. na transportnim sredstvima mogu se promijeniti gotovo svi glavni dijelovi i na taj način produžiti sam vijek trajanja tranportnog sredstva. Predračun troškova investicionog održavanja se sastavlja po osnovnim grupama osnovnih sredstava i ovako utvrđenom masom sredstava i na taj način utvrđuje stopa investicionog održavanja osnovnih sredstava. Ukoliko je tehnička neotpisanost vozila veća.nabavna vrijednost vozila [KM / km ] Kgod . tehnička sposobnost za rada viša od stope neotpisanosti – finansijska sposobnost voznog parka. Na visinu amortizacije utiču broj pređenih kilometara. vrši se storniranje. ukalkulisan iznos veći. Na kraju svakog obračunskog perioda vrši se i revalorizacija nabavne vrijednosti osnovnog sredstva sa tekućim tržišnim cijenama. mada su finansijski otpisana. je: Tiod = gdje je: 0. Potrebno je naglasiti da treba voditi računa o tehničkoj otpisanosti vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − Kombinovani metod . Investiciono održavanje transportnih sredstava vrši se u određenim vremenskim intervalima i terete troškove proizvodnje u onom obračunskom periodu kada se opravka izvrši. održavanje i eksploatacija i niz drugih faktora. Visina troškova investicionog održavanja se planira na osnovu opšteg tehničkog stanja vozila i potrebnog broja investicionih opravki. ako uzmemo prosječnu vrijednost 5% od nabavne vrijednosti vozila. koje su nastupile u posmatranom obračunskom periodu. Ukoliko je. Obrazac za računanje troškova investicionog održavanja. tj. Troškovi investicionog održavanja se kreću u okvirima 1-10% od nabavne vrijednosti vozila. kao i vozila u cjelini. pravilna njega. U toku vijeka trajanja. 244 . starost vozila. na kraju obračunske godine. organi upravljanja donose odluku o produženju ili prestanku daljeg otpisa. Troškovi investicionog održavanja Troškovi investicionog održavanja značajno utiču na strukturu troškova u saobraćajnim preduzećima. što ukazuje na mogućnost prelivanja troškova između dvije kategorije – amortizacije i održavanja. Procenat revalorizacije utvrđuje se na osnovu statističkih pokazatelja o izmjenama nabavnih vrijednosti. Ukoliko su sredstva utrošena na investiciono održavanje veća. Amortizacija predstavlja važan sastavni dio troškova. jer se sredstva i dalje mogu koristiti.05 ⋅ V Kgod [KM / km ] V . Visina ovih troškova vezana je za karakteristike transportnih sredstava pojedinih saobraćajnih grana. shodno planu. Dobro održavano vozilo ima manju stopu amortizacije i obratno. onda je situacija sa osnovnim sredstvima povoljnija.

kamata je definisana kao trošak kapitala uloženog u motorno vozilo.5 0.J ] . Kapital uložen u motorno vozilo predstavlja neamortizovanu vrijednost u bilo kome vremenskom trenutku.kamatna stopa (oportunitetna cijena kapitala) [%] .5 tonsko teretno vozilo 20 i 30 . 245 . 5.5 b 0.pređena kilometraža [km ] a . K . C .018 c 24 32 64 24 Ostali nematerijalni troškovi U ostale nematerijalne troškove spadaju troškovi kao što su: troškovi toplog obroka.873 1.tonsko teretno vozilo sa prikolicom Vozilo sa prikolicom Autobus sa 45 sjedišta a 0. otpis sitnog inventara.654 0. b . čime se povećava obim prodaje transportne usluge.nabavna cijena vozila uključujući i gume [N . u uslovima kada kreditni uslovi omogućavaju ostvarenje relativno većih stopa rentabilnosti i akumulativnosti.5 0. reprezentacija. odnosno kada su stope prinosa ostvarene kreditnim ulaganjem veće od stopa troškova kreditiranja. troškovi kancelarijskog materijala. Na osnovu podataka iz tabele izveden je izraz za računanje kamatnih troškova Tk = a I C K 1000 (b Vs + c ) [KM ] gdje je: I . Sa gledišta eksploatacionih troškova motornih vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kamatni troškovi Većina ekonomskih subjekata koristi bankarske kredite kao oblike finansiranja iz dva razloga i to: − − kada u datom momentu nisu u mogućnosti da obezbijede vlastita sredstva finansiranja.koeficijent za pojedine vrste vozila dati u tabeli 25.5 0. Pravilnim planom propagande čini se dodatni marketing napor. Ona predstavlja proces komuniciranja čiji je zadatak informisanje i vezivanje potrošača za proizvod ili uslugu nekog ponuđača. troškovi komunalnih usluga i slično. Proces komuniciranja podrazumijeva tokove informacija u oba smjera.5 i 13.745 1. c .saobraćajna brzina vozila [km / h] . 9. Tabela 68 Podaci za izračunavanje kamatnih troškova Vozilo 2. Vs . Troškovi promocije Promocija je instrument marketinga i sa ostalim instrumentima gradi marketing–miks.

Time se napuštaju raniji principi koji su gušili proizvodnju ogromnim opterećenjima zanemarujući potrošnju. porez na mali biznis – porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti. godine uvodi se jedinstvena stopa od 17% na sve proizvode i usluge u vidu poreza na dodanu vrijednost (PDV). poreski sistem BiH raspoređen je između sva četiri nivoa vlasti: države. porez na prihod od imovine i imovinskih prava. Indirektno se oporezuju slijedeći porezi: a) posebni porezi – akcize. osiguranje za slučaj od nezaposlenosti. mada te troškove u izvjesnoj mjeri možemo smatrati i varijabilnim. a njen cilj je stvaranje propisa koji će poticati potrošnju. stoa 36%. stopa 10%. porez na imovinu. januara 2006. maks. U velikim transportnim preduzećima ovi troškovi dostižu vrijednost i do 20% od cijene prevozne usluge Troškovi osiguranja 246 . 10% na bruto platu. entiteti. Bosna i Hercegovina je od 1995. kantoni i opštine. s tim da je glavnina raspoređena na entitete. c) porez na promet nepokretnosti. porez na prihod od autorskih prava.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Troškovi promocije u ukupnim troškovima proizvodnje saobraćajne usluge su oko 2%. patenata i tehničkih unapređenja. dok su doprinosi definisani jedinstvenim zakonom i postoje samo za oblast socijalnog osiguranja. Porezi i doprinosi Globalno posmatrano. te pomoćnog osoblja. Sada egzistiraju tri doprinosa: za penzijsko– invalidsko osiguranje. Visina ovih troškova zavisi od veličine firme. b) porez na promet. U ove troškove možemo uvrstiti i troškove službenih putovanja. stručnog i operativnog. a kroz nju maksimalnu proizvodnju. Reforma poreskog sistema započela je još u predratnim godinama. Direktno se oporezuju: a) b) c) d) e) porez na dobit preduzeća. porez na platu. zdravstveno osiguranje. Iako zakonski svaki radnik u stalnom radnom odnosu i mora imati najmanje zajamčenu platu. trebalo bi i u ovoj kategoriji radnike čiji rad može uticati na prodaju transportne usluge. Od 01. U poreskom sistemu postoje porezi i doprinosi. Troškovi uprave U troškove uprave ubrajamo plate osoblja koje rukovodi preduzećem. sada se provodi. nagrađivati prema učinku. godine napustila bivši sistem po kojem se plaćalo preko 15 vrsta doprinosa. ne priznajući joj kategoriju podsticanja proizvodnje. Porezi se regulišu na nivou entiteta i na nivou opština. stopa 15%. U našoj državi imamo drektno i indirektno oporezivanje. odnosno čijim radom se mogu smanjivati troškovi ili povećavati dobit preduzeća.

u kojem s ugovarač osiguranja obavezuje da će platiti određenu premiju osiguranja osiguravaču. dug. imovinska osiguranja a) osiguranje nepokretne imovine (zgrade). izdaci. pravna i fizička lica). 2. U Bosni i Hercegovini osiguranje je regulisano Zakonom o osiguranju imovine i lica BiH. 2. međunarodnu polisu osiguranja po kojoj osiguravajuća kompanija koja je izdala. Po kriterijumu predmeta osiguranja 1. b) osiguranje pravnog odnosa (tražbina. Sa aspekta autotransportnog preduzeća troškove osiguranja možemo razdvojiti na: 1. osiguranje odgovornosti vozara. Lična osiguranja a) osiguranje života b) osiguranje od nesretnih slučajeva. Obavezno osguranje propisano je zakonom i mora se zaključiti. jamči da će platiti svaku sumu pričinjenu osiguranim vozilom. Po kriterijumu obaveznosti osiguranja: 1. regulisan ugovorom o osiguranju. tj. a osiguravač da će platiti određenu nadoknadu štete. podjelu možemo izvršiti po dva kriterijuma i to: I. Vozilo koje prelazi državnu granicu mora posjedovati tzv. troškovi osiguranja samog vozila (KASKO). tj. Osiguranje možemo podijeliti po više kriterija: Ako osiguranje posmatramo u kontekstu jedne transportne kompanije. osiguranje robe – kargo osiguranje. ili ugovorenu sumu. Visina premije osiguranja zavisi od vrste. transportno osiguranje: osiguranje prevoznih sredstava – kasko osiguranje. dobrovoljno osiguranje. troškovi) c) Osiguranje stvari u prometu. osiguranje vozarine. tipa i namjene motornog vozila. Potrebno je objasniti da ugovor vezan za dobrovoljno osiguranje zainteresovana stranka zaključuje po svojoj slobodnoj volji. Matematski izraz za računanje troškova osiguranja za određenu kilometražu je Tr = Pos K Kg [KM ] gdje je: 247 . zeleni karton. obavezno osiguranje. troškove osiguranja prema trećem licu (obavezno osiguranje za sve vlasnike vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Osiguranje imovine i lica je pravno–ekonomski odnos. II. 2. Zakon o osiguranju imovine i lica BiH propisuje da preduzeće koje namjerava da se bavi javnim prevozom putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju mora da se osigura od odgovornosti za štete pričinjene upotrebom vozila trećim licima i da osigura putnike koje prevozi od nesretnog slučaja. ako se osigurani slučaj ostvari na stvarima ili licima koja su predmet ugovora o osiguranju.

U ove troškove ubrajaju se i troškovi tranzitnih dozvola i troškovi dobijanja licence. treba utvrditi za svaki slučaj posebno i dodati ih troškovima izračunatim na prethodno opisani način. [KM ] . članarine za BIHAMK. Troškovi registracije vozila U troškove registracije se ubrajaju troškovi: troškovi tehničkog pregleda u svrhu godišnje registracije vozila putarine.godišnja kilometraža [km ] : Ostale troškove Tost .pređena kilometraža (km ) . gdje je: Pr .ukupni godišnji iznos premije za registraciju vozila K . naknada za zaštitu voda.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pos . Izraz za izračunavanje troškova registracije je: Tr = Pr K Kg [KM ] [KM ] . stari red vožnje sa promjenom. Premiju osiguranja.godišnji iznos premije za osiguranje K . za slučaj oba osiguranja. [KM ] . kantonalna taksa. doprinos za socijalno ugrožene. Troškovi registracije redova vožnje Troškovi registracije redova vožnje obuhvataju troškove za: novi red vožnje. K g -godišnja kilometraža (km ) . Troškove registracije vozila računamo na osnovu premije registracije i godišnje kilometraže. stari red vožnje.pređena kilometraža [km ] : K g . Primjer Za motorno vozilo namijenjeno za prevoz tereta potrebno je izračunati pogonske troškove i troškove amortizacije ako su poznati slijedeći podaci: − potrošnja govriva Pgor = 17 (l / 100km ) − − − 248 cijena goriva C gor = 1( KM / l ) u korito za ulje motora staje V mu = 11(l ) periodičnost zamjene utovarnog ulja je K mu = 6000(km ) . računamo kao zbir premija jednog i drugog osiguranja.

035( I / 100km ) Pmd = md K md 20000 0 .183 ⋅ 8 = 0 .0146( KM / km ) 100 Troškovi ulja za mjenjač i diferencijal P ⋅C Tmd = md md 100 Potrošnja ulja za mjenjač i diferencijal po km je: ⋅ 100 7 ⋅ 100 V = = 0 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − − − − − − − − − cijena motornog ulja je C mu = 8( KM / l ) u mjenjač i diferencijal staje ulja V md = 7(l ) broj autoguma na vozilu je N g = 6( guma ) cijena jedne gume je C g = 500( KM ) vijek trajanja gume je K g = 50000(km ) periodičnost zamjene ulja za diferencijal i mjenjač je K md = 20000(km ) cijena novog vozila je C u = 160000( KM ) vijek trajanja vozila je 8 godina prosječna godišnja kilometraža je K god = 50000(km ) godišnji troškovi osiguranja i registracije C or = 1000( KM ) vozilo je prešlo Ak = 2440(km ) ostvareni transportni rad ovog vozila je U = 6375(tkm ) Rješenje Pogonski troškovi • troškovi goriva T gor = • Pgor ⋅ C gor 100 = 17 ⋅ 1 = 0 .035 ⋅ 11 = 0 .000385( KM / km ) Tmd = 100 • Troškovi guma 249 .17( KM / km ) 100 troškovi motornog ulja P ⋅C Tmu = mu mu 100 Potrošnja motornog ulja po km je: V ⋅ 100 11 ⋅ 100 = = 0 .183(l / 100km ) Pmu = mu K mu 6000 Tmu = • 0 .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tg = Ng ⋅Cg Kg = 6 ⋅ 500 = 0 .17 + 0 .6046 ⋅ 2550 = = 0 .4( KM / km ) Tam = 10 ⋅ 50000 • 100 ⋅ K god Troškovi registracije i osiguranja Tor = C or 1000 = = 0 .6016( KM / km ) Troškovi za pređenih Ak = 2550 Troškovi su: (km ) i ostvareni transportni rad od U = 6375 (tkm ) .06 T pm = 0 .5 = 0 .06( KM / km ) 50000 Ukupni troškovi pogonskog motornog ulja su: T pm = T gor + Tmu + Tmd + T g = 0 .0146 + 0 .02( KM / km ) K god 50000 Ukupni troškovi pogonskog materijala. RENTABILNOST POSLOVANJA Rentabilno poslovanje je kada su prihodi veći od rashoda.1846( KM / km ) Troškovi amortizacije • Tam = q% = C v ⋅ a% 100 ⋅ K god = 100 ⋅ 50000 = 12 .02 = T = 0 . Rentabilnost možemo izraziti obrascem: ∑T < ∑ P gdje je: 250 .00385 + 0 . amortizacije osiguranja i registracije su: T = T pm + Tam + Tor = 0 . T ⋅ Ak 0 .24184(km ) 6375 U Tu = 0 .5 Kv 8 ⋅ 50000 160000 ⋅ 12 .4 + 0 .1846 + 0 .242( KM / tkm ) Tu = 5.

jedinična cijena saobraćajne usluge. Povećanjem broja voznih jedinica povećava se i visina relativno fiksnih troškova gdje je: ∑T TF TV N SU C .ukupni troškovi . Relativno fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni pri određenom stepenu isorištenja kapaciteta. količinu usluge i koji su troškovi.prihod. Fiksne troškove možemo posmatrati kao apsolutno fiksne i relativno fiksne. Ukupan prihod dobijamo ako se pomnoži jedinična cijena usluge sa ukupnim brojem proizvedenih jedinica saobraćajne usluge. to je visina varijabilnih troškova veća.Tuzla 251 .ukupni varijabilni troškovi . Da bi smo utvrdili tačku u kojoj će prodajom izvjesne količine saobraćajne usluge biti pokriveni ukupni troškovi potrebno je da unaprijed znamo po kojim cijenama možemo prodati uslugu. Varijabilni troškovi se mijenjaju u ukupnoj sumi troškova u funkciji pređenog puta. odnosno koji se ne mijenjaju u zavisnosti od veličine voznog parka preduzeća. pristupa se analizi cijene saobraćajne usluge.broj proizvodnih jedinica saobraćajne usluge . odnosno možemo reći da relativno fiksni troškovi predstavljaju fiksne troškove jedne vozne jedinice.ukupni fiksni troškovi . ne računajući nulti i prazni put koji se neminovno pojavljuju. pri čemu prvi čine konstantu do određenog nivoa iskorištenosti kapaciteta. sagleda tražnja i ponuda. dužina linije L = 131 km Trkm = 1. . Kada imamo te podatke možemo utvrditi i prag rentabilnosti. proizvodnje te količine. Nakon što se odredi visina troškova. 20 Podaci iz analize troškova na liniji Sarajevo .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑P ∑T . dok drugi zavise od broja proizvedenih jedinica transportne usluge.414 KM / km što ukazuje na činjenicu da su troškovi po jednom obrtu Trobrtu = 371 KM / obrtu . Što je veći ukupni broj pređenih kilometara. Za određivanje praga rentabiliteta koristimo obrazac: ∑T < ∑ P ∑ T = TF + TV ⋅ N SU ∑ P = C ⋅ N SU Analiza cijene saobraćajne usluge na liniji Sarajevo – Tuzla20 Ukupni troškovi po jednom kilometru.rashodi Troškovi prevoza putnika sastoje se od fiksnih i varijabilnih. Apsolutno fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni pri određenom stepenu iskorištenja kapaciteta.

37 53.17 KM . Prag rentabilnosti.48 30.084 0.17 12. Analizom cjenovnika samo direktnih polazaka na posmatranoj liniji dobija se prosječna cijena autobuske karte od Sarajeva do Tuzle koja iznosi C131 pkm = 12 .061 0. dok je najveća cijena C131 pkm = 12 .68 30. prihod sa dinamičkim koeficijentom iskorištenja ε = 0 .069 0.051 Prag rentabilnosti [%] Prihod ostvaren SA ε = 0 .00 7.549 i prosječan broj putnika po kilometru linije za transportni rad qsrU SA−TZ = 27 putnika .095 0. Na osnovu pomenute analize proizilazi cjenovna elastičnost koja je prikazana u tabeli 69.50 12.092 0. Ponuda na ovom itinereru trenutno čini 14 direktnih polazaka i veći broj polazaka na linijama čiji se dio ili cijeli itinerer preklapa sa itinererom ove linije.00 11.053 0.00 252 .00 54.093 0.90 84.72 37.549 [%] 29.549 i stopa dobiti pri ε = 0 .549 za posmatrane cijene na liniji Sarajevo – Tuzla Cijena na relaciji Sarajevo – Tuzla [KM ] 12.549 Stopa dobiti na uložena sredstva pri [KM ] 686 669 659 603 549 494 439 384 371 ε = 0 .75 Cijena pkm [KM ] 0.38 3.10 41.32 77.22 46.97 80.00 10. analiza se vrši u odnosu na troškove i prihode po 1 putnik kilometru.78 47.98 33.076 0.5 KM .91 33.00 8.57 62.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Da bi se dobio što konkretniji rezultat. Koeficijent dinamičkog iskorištenja autobusa na liniji Sarajevo – Tuzla ε SA−TZ = 0.00 9.00 6. Tabela 69 Cjenovna elastičnost.58 0.18 18.

Sa cijenom od C pkm = Tr pkm = 0 . za pomenutu dinamičku iskorištenost firma posluje na granici rentabilnosti. 110 Grafikon rentabilnosti na liniji Sarajevo – Tuzla Sl.5 KM. 111 Zavisnost cijene autobuske karte (za 131 km po putniku) od popunjenosti autobusa na liniji Sarajevo . Gornju cjenovnu granicu predstavlja trenutno najveća cijena na tržištu. vidi se da se cijena karte od Sarajeva do Tuzle i obrnuto može kretati od 6. koja je ostvarena sa cijenom od 12. Željena tržišna cijena po navedenoj metodi može se dobiti po slijedećoj formuli: Ctr pkm = Tr pkm (1 + pd / 100 ) gdje su: 253 . a za dinamičku iskorištenost autobusa od 54.5 KM. a to je cijena od 12.9%.Tuzla Iz Error! Reference source not found. Donju cjenovnu granicu čini cijena koja je formirana tako da se pokriju troškovi po obrtu.5 KM na relaciji Sarajevo – Tuzla i obrnuto.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.75 do 12.051 KM / pkm .

5 4 2.5 Živinice Kladanj 8 6. tj relacijskim tarifnim sistemom. Dinamička iskorištenost kapaciteta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ctr pkm . Kod ove cijene može se očekivati profit od ) liniji polazi se od cijene oko 50% na uložena sredstva.5 3 1. kao i svaki drugi proizvod. Ctr pkm = 0 . VRIJEDNOST SAOBRAĆAJNE USLUGE Poznato je da se u procesu prevoza proizvodi saobraćajna usluga. pa se i vrijednost 254 . Korisni učinak u saobraćaju. Cjenovnik Cijena autobuske karte se određuje u funkciji rastojanja prevoza putnika. tako i živog rada.5 Srednje Semizovac 2.9 %. odabrane stanice su centri opština kroz koje prolazi itinerer linije. Povećanje profita se može tražiti u povećanjem tražnje koja je uslovljena padom cijene za 39%. pa tarifni modul TM SA−TZ = 5 km . ima svoju vrijednost. gdje su stanice u Semizovcu i Srednjem.tržišna cijena pkm Tr pkm . ova preduzeća svojim korisnicima prodaju usluge kao sam proces prevoza.00 cjenovnika na ovoj KM .5 4.5 1 1 0 16 32 56 78 112 131 6. profit bi iznosio oko 33. Stoga. pd Za izradu . [KM ] . Tabela 70 Cjenovnik na liniji Sarajevo – Tuzla km SARAJEVO Semizovac Srednje Olovo Kladanj Živinice Tuzla Tuzla 9 8 7 5 4 1.5 Olovo 4 3 1. Dužina linije u jednom pravcu je 131 km.cijena koštanja pkm [KM ] . Izuzetak su opštine Vogošća i Ilijaš.5 5. pa prema tome ne može da postoji poslije završenog procesa proizvodnje.069 KM (Ctr131 pkm = 9 . je 54.35 KM . Ako bi tražnja pri novoj cijeni ostala na istom nivou. pri većoj cijeni od ove. Proces proizvodnje saobraćajne usluge traži utrošak kako opredmećenog. koja omogućava da roba i ljudi promjene svoje mjesto. Ovaj korisni učinak ne može da se izdvoji iz procesa proizvodnje kao gotov proizvod. Ovo obilježje transportne proizvodnje znatno utiče na način formiranja vrijednosti prevoznih usluga.odabrani % dobiti na cijenu koštanja pkm pri prognoziranom dinamičkom koeficijentu iskorištenja autobusa.18%.5 5. Usvojena tržišna cijena i dužina tarifnog modula uslovljavaju cijenu koja je u ovom slučaju C TM SA −TZ = 0 . Za izradu cjenovnika.

maziva i pomoćnog materijala. Međutim. s obzirom na karakter transportnih troškova transportni troškovi se mogu smatrati dodatnim trokovima. tj. U takve troškove predmeta rada spadaju troškovi goriva. mora se izvršiti rad koji obuhvata i prevoz samog transportnog sredstva. kamiona itd. tj. promjenu mjesta Q tona robe na udaljenosti od L kilometara.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prevozne usluge ustvari sastoji iz istih osnovnih elemenata kao i vrijednost svakog drugog proizvoda u proizvodnim djelatnostima.gustine i razvijenosti saobraćajne mreže. Kod saobraćajnih preduzeća moraju se razlikovati bruto i netorad. neophodno je za obavljanje toga procesa izvršiti određenu veličinu rada. ipak postoje troškovi na predmetima rada upotrijebljenim u pomoćnim procesima rada. Iako nema troškova na predmetima rada u osnovnoj djelatnosti. to se i rad koji se ovdje utroši mjeri na isti način kao i u ma kojoj drugoj privrednoj djelatnosti. Da bi se prevezla količina od Q tona robe na odstojanje od L kilometara. .uslova eksploatacije. na odstojanju od L kilometara. u kojima je smještena roba.težine robe. Međutim. Da bi se dobio koristan učinak u obliku netorada.ostvarenog obima prevoza. .stepena iskorištenosti transportnih kapaciteta. . Ako je količina utrošenog rada na obavljanju 255 . Ovaj brutorad transportnih sredstava mora biti veći od netorada za onoliko koliko iznosi rad izvršen pri prevozu težine samih vozila U bruto = (Q + M ) ⋅ L (t-km ili put-km) gdje M označava sopstvenu masu vozila. da bi se izvršio ovaj društvenokorisni rad. . To zahtijeva izvršenje većeg rada. što se može izraziti slijedećom formulom: U = Q × L (t-km ili put-km) Kako se ovdje radi o izvršenju rada koji ima za posljedicu prostornu promjenu.udaljenosti prevoza. Prilikom formiranja vrijednosti prevoznih usluga treba imati na umu određene specifičnosti koje su uslovljene samim procesom proizvodnje u saobraćajnim preduzećima. potrebno je utrošiti veću količinu rada nego što se manifestuje u samom korisnom učinku. preduzeća moraju izvršiti određenu količinu brutorada i time kao društvenokoristan rezultat dobiti ostvareni netorad. Predmet transportovanja u procesu prevoza se ne troši. cjelokupna vrijednost transportne usluge dodaje se vrijednosti proizvoda koji se prevoze i povećava vrijednost proizvoda za iznos vrijednosti transportne usluge. Ukoliko treba izvršiti proces prevoza određene robe u količini Q tona. pa i prevoza robe i putnika u drumskom saobraćaju su veoma složeni i mnogobrojni. Ova vrijednost ne ulazi u vrijednost transportne usluge. vrste prevoza.stepena neravnomjernosti prevoženja. koji su neophodni za obavljanje samoga procesa prevoza. kao što su: .odnosa bruto i netorada. . .vrste robe. Količina utrošenog rada za prevoz određene robe zavisi od težine i udaljenosti na koju se roba prevozi i od sopstvene težine transportnog sredstva. kvaliteta prevozne usluge. . pa se zbog toga njegova vrijednost ne prenosi na proizvedeni korisni učinak – saobraćajnu uslugu. te usljed toga veličina vrijednosti transportne usluge ne zavisi od veličine vrijednosti samoga predmeta transportovanja. . Faktori od kojih zavisi veličina vrijednosti svake prevozne usluge.

u stvari. Da bi se ostvario određeni netorad. Korištenje tovarne težine kola umnogome zavisi od vrste robe. Uticaj gustine saobraćajne mreže odražava se na vrijednost konkretne prevozne usluge i na veličinu prosječne vrijednosti prevoznih usluga na cijeloj mreži. jer se ostvarena količina rada u saobraćaju ne izražava direktno u netotonskim i putnikkilometrima. Koristan učinak – netorad – izražava se u ostvarenju prevozne usluge. imaju svoj osnov i u različitim troškovima eksploatacije. Kvalitet prevozne usluge utiče takođe na visinu troškova eksploatacije i vrijednosti konkretne usluge. ukoliko ostali uslovi ostaju nepromijenjeni. što dovodi do smanjivanja ovih troškova po jedinici prevoza. a pri prevozu putnika putničkikilometar. Jedna od bitnih karakteristika procesa transportovanja ogleda se u postojanju razlike između korisnog učinka – netorada i ukupnog brutorada. Gustina i razvijenost saobraćajne mreže isto tako na određen način utiču na veličinu vrijednosti saobraćajne usluge. Ako je saobraćajna mreža razvijenija.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prevoza veća. kao i postavljanje specijalnih zahtjeva pri prevozu određenih roba. Međutim. troškovi su veći. onda. Različite prevozne cjene. Sezonska neravnomjernost negativno djeluje na stepen korištenja transportnih kapaciteta. to se fiksni troškovi dijele na veći broj jedinica rada. tako i na vrijednost. pa samim tim ima i različitu vrijednost. ove jedinice mjere prevoznih usluga nisu direktni nosioci troškova njihove proizvodnje. ona omogućava ostvarivanje kraćih transportnih veza između proizvođačkih i potrošačkih rejona. posredno utiče na veličinu vrijednosti transportne usluge. Uslovi eksploatacije na saobraćajnicama neposredno utiču na visinu troškova prevoza. 256 . koje postoje za razne vrste prevoza. bilo da se radi o putničkom ili robnom saobraćaju. Obim prevoza direktno utiče kako na nivo vrijednosti konkretne prevozne usluge. kao rezultat korisnog učinka. Jedinica mjere prevoznih usluga je pri prevozu robe netotonski kilometar. njene specifične težine. Na primjer: netotonski kilometar ostvaren na različitim usponima puta zahtijeva utrošak raznih količina bruto-rada. a samim tim i veličina individualne vrijednosti transportne usluge. a slabije korištenje voznih sredstava povećava visinu troškova i utiče na ekonomičnost poslovanja transportnih preduzeća. Gušća mreža. a time i na formiranje vrijednosti prevozne usluge. Kvalitet prevoza robe odražava se na brzinu prevoženja i na očuvanje upotrebne vrijednosti robe. Ukoliko je ostvareni obim prevoza veći. kao i oblika i načina poslovanja. Ovaj elemenat je veoma značajan pri prevozu robe i prevozu putnika. u procesu prevoza mora da se izvrši određeni bruto-rad. U ove uslove spadaju i osnovne karakteristike transportnog sredstva. Vrsta robe različito utiče na korištenje tovarne težine kola.

inventarski autodani za posmatrani period vremena VK .koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa δ . . Osnovna obilježja tarifa su: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. jednostavnost tarifa.slobodnom pogodbom između prevoznika i korisnika prevozne usluge i . tj.da budu rentabilna. Kod formiranja tarifa u preduzećima drumskog saobraćaju mora se voditi računa o dva osnovna aspekta. Slobodno formiranje cijena se uglavnom primjenjuje u prevozu roba i teži se da cijene prevoza budu unaprijed utvrđene.saobraćajna brzina VDi . kilometražne troškove po pređenom kilometru υ p i pretovarne troškove po toni transportovanog (utovarenog) tereta υui.proizvodnost voznog parka u ostvarenim tonskim kilometrima za jedinicu vremena 257 . CIJENA . koja se ogleda u tome što se ne mogu i ne smiju često mijenjati.proizvodnost voznog parka u prevezenim tonama za jedinicu vremena WU . i . odnosno putnik-kilometru.TARIFA U PREVOZU 7.putem tarifa.2 PRORAČUN I ANALIZA CIJENE PREVOZA Za pravilno i uspješno poslovanje preduzeća drumskog saobraćaja od bitne važnosti je mogućnost proračunavanja troškova.jednakost primjene prema svim korisnicima.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE TARIFA Cijene prevoznih usluga u saobraćaju mogu se utvrditi na dva načina: .jasnost. i . javne.nivoom i sistemom cijena utiče na povećanje obima saobraćaja. Pod pojmom tarifa podrazumijevamo sistematski izrađen skup svih odredaba na osnovu kojih se utvrđuje cijena.ukupno pređeni kilometri od strane voznog parka za posmatrani period vremena W Q .stalnost tarifa. pregledne i razumljive onima kojima su namijenjene i koji su upućeni na njihovo korištenje. Statistički podaci koji se vide u jednom autotransportnom preduzeću omogućavaju nam da izračunamo vremenske troškove po jedinici vremena υ s . odnosno cijena. tj.koeficijent iskorištenja radnog vremena V s . 7. i to da se: .troškovi transporta u KM/tkm α . One moraju biti jasne.koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka ρ . Podaci neophodni za utvrđivanje cijene koštanja transporta su: υ . cijene koštanja transporta po jedinici transportnog rada po jednom tona-kilometru. U linijskom prevozu putnika primjenjuje se propisana tarifa. svakom pristupačne i jednake za sve korisnike.

VK = VH wV s pa je odatle: υ p ⋅ VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s .svođenjem stalnih troškova vozila na inventarski čas vozila.1 Proračun cijene po jedinici transportnog rada Ovaj proračun možemo izvršiti na dva načina: . dok su za jedan inventarski čas kilometražni troškovi ∑υ p 24VDi = υ p ⋅ 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s 24VDi = υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs [KM / hi ] U istom vremenskom periodu troškovi utovara – istovara tereta biće: υ ui ⋅ Q = υ ui 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ 258 .2.stalni – vremenski troškovi po jedinici vremena.ukupni troškovi υ U u [KM / tkm ] .promjenljivi – kilometražni troškovi po pređenom kilometru [KM / km ] . υVK u [KM / km ] . υs .1 Proračun cijene po jednom ostvarenom tkm Da bismo dobili troškove po jednom tkm potrebno je da prvo svedemo kilometražne i pretovarne troškove [KM / km ] i [KM / t ] na koju ima υ s . . Prvo će biti izvedeni obrasci za analizu dejstva izmjeritelja na cijenu jedinice rada svođenjem troškova na inventarski čas vozila.troškovi utovara – istovara po toni tereta [KM / t ] . . kao suma svih stalnih vremenskih υp . te je jer je 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ = VH w .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.1. υ Q u [KM / t ] . Kilometražni troškovi u nekom periodu vremena biće: ∑ υ p = υ p ⋅ VK gdje je: VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s . 7. tj. U tim obrascima koristiće se slijedeći simboli: troškovakoju dijelimo inventarskim brojem časova vozila [KM / hi ] . na [KM / hi ] . υ ui .2.svođenjem stalnih troškova vozila na čas rad vozila.

broj tona robe po inventarskom času υs .promjenljivi troškovi [KM / km ] α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s . pa je: υ ui ⋅ Q 24VDi = υ ui ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ = υ ui ⋅ WQ [KM / t ⋅ t / hi = KM / hi ] Cijena transporta υ dobiće se kada se zbir svih troškova ostvarenih pri izvršenju transporta za određeni period vremena podijeli sa izvršenim transportnim radom u tom periodu vremena.troškovi utovarno-istovarnih operacija i po 1 t robe WQ .broj pređenih kilometara vozila po inventarskom času υ ui .DRUMSKI SAOBRAĆAJ dok ćemo troškove υ ui po inventarskom času dobiti kada ovaj izraz podijelimo sa 24VDi . promjenljivih troškova i troškova utovara i istovara ∑ υ = ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui [KM ] Ukupni troškovi transporta po jednom inventarskom času VH i biće: ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui 24VDi gdje su: = υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui W Q [KM / hi ] υp .stalni troškovi [KM / hi ] Po jedinici transportnog rada troškovi će se dobiti kada ukupne troškove po jednom inventarskom času podijelimo sa punom proizvodnošću vozila WU . Cijena prodaje u zbir svih troškova uključuje i dio akumulacije (dobiti): υU = ∑υ ∑U [KM / tkm ] Ukupni troškovi po strukturi sastoje se iz zbira suma stalnih troškova. υU = υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui WQ WU [KM / km ] Iz ranijih izlaganja poznati su obracsi pune proizvodnosti vozila WU K stλ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs WQ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs [t / hi ] [tkm / hi ] i Smjenom W Q i WU u izrazu za υ U dobiće se 259 .

jer autotransportna preduzeća gotovo po pravilu ne vrše utovar i istovar. Odavde dalje slijedi K stλ Z λ K stλ Z λ β ⋅ Vs β ⋅ Vs K stλ = δ = = K stλ Z λ K stλ Z λ + t d ⋅ β ⋅ Z λ K stλ + t d ⋅ β ⋅ Z λ + td Zλ β ⋅ Vs β ⋅ Vs 260 . te će se bez υ ui dobiti υU = ⎛ ⎞ υs ⎜ ⎜ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅V + υ p ⎟ ⎟ β ⋅ε ⋅q ⎝ s ⎠ 1 [KM / tkm ] Iz ranijih izlaganja poznato je da je koeficijent iskorištenja radnog vremena δ složeni izmjeritelj i da je: δ = K stλ K stλ + t d β ⋅ Vs HW pa kako je HW + H d HW = K stλ Zλ β ⋅ Vs jer je za rad jednog vozila u toku jednog dana δ = HW = K sd Vs i K sd = K stλ Z λ β to je dok je vrijeme dangube H d = t d ⋅ Z λ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui υU = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = = υp υs υ ⋅γ + + ui α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q K stλ ⋅ ε γ K stλ = ε K st 1 S obzirom na to da je za grupu vozila iste korisne nosivosti ε K st 1 = . γ K stλ odnosno to će biti υp υs υ ⋅ K stλ = + + ui α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q K stλ ⋅ K st 1 = υp υs υ + + ui α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q K st 1 [KM / tkm ] Treći član ovog izraza može se zanemariti.

2. to ove troškove nećemo u daljem razmatranju uzimati u obzir.3 Proračun cijene po pređenom kilometru Kada se uzmu ukupni troškovi po inventarskom času. ali ćemo ih sada podijeliti sa proizvodnošću u tonama na inventarski čas υQ = υ s + υ pα ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui WQ WQ ⎡ KM / hi ⎤ ⎢ t / hi = KM / t ⎥ ⎣ ⎦ S obzirom na to da je WQ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ pa poslije sređivanja kao i to da autotransportna preduzeća ne vrše utovar i istovar tereta. υ =υs +υ p ⋅α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅Vs [KM / hi ] 261 .2 Proračun cijene po toni transportovane robe Uzeće se ukupni troškovi po inventarskom času. ali se sad dijele sa brojem km u inventarskom času.2. pa dobijamo konačan obrazac υQ = 1 q ⋅γ ⎡ υ s ⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ ⎤ ⎜ ⎢ ⎥ ⎜ β ⋅V + td ⎟ + ⎟ β ⎥ ⎢α ⋅ ρ ⎝ s ⎠ ⎣ ⎦ [KM / t ] 7.1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ obrazac izraz za δ kao složeni izmjeritelj pa će biti Uz napomenu da je kod dobro organizovanih transportnih procesa t d = t ui uvrstimo u υU ⎡ ⎢ υs 1 ⎢ = υ + ⎢ p β ⋅ε ⋅q ⎛ K stλ ⎢ α ⋅ ρ ⋅ Vs ⎜ ⎜ K + t ⋅ β ⋅V ⎢ d s ⎝ stλ ⎣ ⎤ ⎥ υ (K + t ⋅ β ⋅ Vs ) ⎤ 1 ⎡ ⎥= υ + s stλ d ⎥ ⎥ β ⋅ε ⋅q ⎢ p α ⋅ ρ ⋅ V s K stλ ⎞ ⎣ ⎦ ⎟⎥ ⎟ ⎠⎥ ⎦ Potrebno je još svesti obrazac na pogodniji oblik za izračunavanje utjecaja eksploatacionih izmijeritelja na cijenu jedinice transportnog rada υU = υp ⎞ υs υ s td 1 ⎛ ⎜ ⎟ + ⎜ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅V + α ⋅ ρ ⋅ K ε ⋅q⎝ β ⎟ s stλ ⎠ [KM / tkm ] i konačno υU = td 1 ⎡ υs ⎛ 1 ⎜ ⎢ ⎜ β ⋅V + K ε ⋅ q ⎢α ⋅ ρ ⎝ s stλ ⎣ ⎞ υp⎤ ⎟+ ⎟ β ⎥ ⎥ ⎠ ⎦ [KM / tkm ] 7.1.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ gdje su υ υs .2. ali će se sad podijeliti brojem pređenih km sa teretom u jednom inventarskom času υ = υ s + υ pα ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s [KM / hi ] α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs υVK t = .broj pređenih km sa teretom u inventarskom času υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅Vs α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ Vs = υ p υ s ( K stλ + t d ⋅ β ⋅ V s ) υ p υs + = + = β α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅Vs β α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ V s K stλ = poslije sređivanja dobijemo i konačno υp υp υ s K stλ υ s t d ⋅ β ⋅ Vs υs υ s td + + = + + α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ V s K stλ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ V s K stλ β α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ Vs α ⋅ ρ ⋅ K stλ β td υs ⎛ 1 ⎜ ⎜ β ⋅V + K α⋅ρ⎝ s stλ ⎞ υp ⎟+ ⎟ β ⎠ υVK t = [KM / kmt ] 7.2. Na taj način utvrđuje se iznos stalnih troškova po času rada vozila.stalni troškovi po inventarskom času υp .promjenljivi troškovi po inventarskom času α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s .ukupni troškovi po inventarskom času .4 Proračun cijene po pređenom kilometru sa teretom Takođe su uzeti ukupni troškovi po inventarskom času. 262 .broj pređenih kilometara vozila po inventarskom času υVK = υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs = υs +υ p α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs kako je δ = K stλ K stλ + t d β ⋅ Vs to će konačno biti υVK υ s ⎛ 1 td ⋅ β ⎜ + α ⋅ ρ ⎜ V s K stλ ⎝ ⎞ ⎟ +υ p ⎟ ⎠ [KM / km ] 7. te se radi toga υ p koji su izraženi u KM / km moraju pomnožiti sa brojem kilometara po času rada vozila. a to je eksploataciona brzina Ve . Promjenljivi – kilometražni troškovi takođe se moraju dovesti na istu dimenziju KM / hr .1.2 Proračun cijene koštanja svođenjem troškova υ na čas rada vozila U ovim slučajevima zbir stalnih – vremenskih troškova vozila u posmatranom vremenskom periodu dijeli se sa brojem časova rada vozila u tom periodu.

1 Proračun cijene po jedinici transportnog rada . = υ sr W´U υ . pa se poslije svođenja dobije obrazac υU = t 1 ⎡ ⎛ 1 + d ⎢υ ⎜ ε ⋅ q ⎢ s ⎜ β ⋅ V s K stλ ⎣ ⎝ ⎞ υp⎤ ⎟+ ⎟ β ⎥ ⎥ ⎠ ⎦ [KM / tkm ] 263 . υ U = υ s.2. sume promjenljivih troškova i sume troškova utovara i istovara ∑ υ = ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui dok su ukupni troškovi transporta po času rada vozila ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui 24VD i ⋅ α ⋅ ρ = υ sr + υ pVe + υ ui ⋅ W ´ Q [KM / hr ] Cijena po jedinici transportnog rada biće: .vremenski troškovi po času rada.p = υ p ⋅ δ ⋅ Vs W´U υ ui ⋅ W´ Q W´ U Iz ranijih izlaganja poznati su obrasci radne proizvodnosti W ´U = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅V s i W´ Q = δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ υU = υ sr + υ p ⋅ Ve + υ ui ⋅ W ´ Q W´ U υ sr + υ p ⋅ Ve + υ ui ⋅ = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs Takođe će treći član izraza u brojiocu biti zanemaren.troškovi utovara i istovara po jednoj toni tobe [KM / t ] Ukupni troškovi sastoje se i ovdje iz zbira sume stalnih troškova. dobijeni dijeljenjem sume stalnih – vremenskih . 7. υ ui = υ s.tkm U obrascu će se koristiti slijedeći simboli: troškova sa časovima rada [KM / hr ] υ sr .promjenljivi troškovi po pređenom km [KM / km ] υp υ tui . + υ p + υ ui [KM / tkm ] υ p ⋅ Ve W´U = gdje je .KM po času rada.2. jer autotransportna preduzeća ne obavljaju utovar i istovar. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kod svih članova u obrascima potrebno je svođenje na istu dimenziju .

2 Proračun cijene po toni transportne robe Kao kod obrasca za transportni rad biće: υQ = υ sr + υ pVe + υ ui ⋅ W´ Q W´ Q [KM / t ] Troškovi utovara i istovara i ovdje će biti zanemareni.3 Proračun cijene po pređenom kilometru vozila I ovdje se uzimaju ukupni troškovi po času rada vozila.2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. pa je: υQ = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s υ sr K stλ + υ p ⋅ δ ⋅ V s K stλ υ p K stλ ⋅ V s ⋅ δ υ sr K stλ = = + δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ ⎞ K stλ ⎛ υ s ⎜ ⎜ δV + υ p ⎟ ⎟ β ⋅γ ⋅q ⎝ s ⎠ υQ = Poslije korištenja δ = K stλ u složenijem obliku se dobija: K stλ + t d ⋅ β ⋅ V s υQ = ⎞ υ p K stλ ⎤ 1 ⎡ ⎛ K stλ ⎢υ s ⎜ ⎥ ⎜ β ⋅V + td ⎟ + ⎟ γ ⋅q ⎢ ⎝ β ⎥ s ⎠ ⎣ ⎦ [KM / t ] 7.4 Proračun cijene po pređenom km sa teretom Ukupni troškovi po času rada vozila se dijele sa brojem pređenih kilometara sa teretom po času rada vozila 264 .2.2.2.2.2. ali se sada dijele sa brojem pređenih kilometara po času rada vozila ∑ υ hr = υ sr + υ p ⋅ Ve = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s [KM / hr ] VK = δ ⋅ Vs VH r +υ p VH r = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ υVK = υ sr ( K stλ + t d ⋅ β ⋅ V s ) K stλ ⋅ V s +υ p = υ sr Vs + υ sr t d ⋅ β K stλ i konačno υVK = υ sr ⎜ ⎜ ⎛ 1 t β + d V s K stλ ⎝ ⎞ ⎟ +υ p ⎟ ⎠ [KM / km ] 7.

a ostale kao konstantu. ispitaće se utjecaj svakog od faktora na cijenu transporta.1 Zavisnost cijene transporta od nosivosti i iskorištenja nosivosti 265 . tj.3 Analiza cijene transporta Radi utvrđivanja utjecaja pojedinih faktora na cijenu transporta koristiće se obrazac za cijenu po ostvarenom tkm sa svođenjem υ s na čas rada vozila i to u obliku: υU = υ s td υ p ⎞ 1 ⎛ υs ⎜ ⎟ + ⎜ β ⋅V + K ε ⋅q⎝ β ⎟ s stλ ⎠ [KM / tkm ] Uzimajući u desnoj strani obrasca postupno po jedan od faktora kao promjenljivu veličinu.2.2. samo za vozila iste korisne nosivosti. onda se moraju koristiti ponderisane aritmetičke sredine izmjeritelja. 7. po kojoj je δ = K stλ υ Kt = υp υ sr ( K stλ + t d β ⋅ V s ) υ p υ υ + = sr + sr + K stλ + t d β ⋅ V s β β β ⋅ V s K stλ i konačni obrazac υVK t = υ sr ⎜ ⎜ ⎛ t 1 + d ⎝ β ⋅ V s K stλ ⎞ υp ⎟+ ⎟ β ⎠ [KM / kmt ] Svi izvedeni obrasci koriste se isključivo samo kada želimo da izvršimo analizu utjecaja izmjeritelja eksploatacije vozila na cijenu jedinice rada. Obrasci se mogu koristiti samo u uslovima uniformnog parka po kapacitetu vozila. Kada se želi analiza dejstva izmjeritelja eksplotacije na cijenu jedinice rada na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka.3. Ovaj zaključak naročiti se odnosi na q . i ε . γ . 7.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑ υ hr = υ sr + υ p ⋅ Ve = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s [KM / hr ] Broj pređenih kilometara sa teretom na času rada vozila dobiće se diobom ukupnih kilometara sa teretom sa brojem časova rada vozila VK t = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s dok je VH r = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ VK t 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s = = δ ⋅ β ⋅ Vs VH r 24VDi ⋅ α ⋅ ρ υ Kt = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s δ ⋅ β ⋅ Vs = υp υ sr + δ ⋅ β ⋅ Vs β K stλ dobiće se + t d β ⋅ Vs uvođenjem smjene za δ kao složeni izmjeritelj. jer se u protivnom dobijaju pogrešni rezultati.

a time je manja zakrivljenost krakova hiperbole. 112 Zavisnost cijene transporta od nosivosti vozila i iskorištenja nosivosti 266 . to je tjeme hiperbole udaljenije od početka koordinata. jednačina cijene transporta dobiće oblik υ Uεq = a1 ε ⋅q gdje je: a1 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Polazeći od toga da je ε q promjenljiva veličina. q (t ) Sl. Rastojanje od tjemena hiperbole do početka koordinata je r1 . Što je veća vrijednost koeficijenta a1 . a ostali članovi konstante.konstantni koeficijent a1 = υp υs υ t + s d + β β ⋅ V s K stλ Dobijena zavisnost predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole čiji se centar nalazi u početku koordinacionog sistema. Proizilazi da sa povećanjem nosivosti vozila i koeficijent dinamičkog iskorištenja nosivosti cijena transporta opada υ U (km / tkm ) ε .

V s i υU K stλ = a2 + b2 K stλ gdje su: a2 = υ s td ε ⋅q b2 = ⎛υs ⎞ ⎜ ⎜V +υ p ⎟ ⎟ β ⋅ε ⋅ q ⎝ s ⎠ 1 Za saobraćajnu brzinu V s υ UV = s a3 + b3 Vs a3 = gdje su: υs β ⋅ε ⋅q b3 = 1 ⎛ υ s td υ p ⎞ ⎜ ⎟ + ε ⋅ q ⎜ K stλ β ⎟ ⎝ ⎠ 267 . 113 Zavisnost cijene transporta od srednje dužine jedne vožnje sa teretom. onda ga možemo napisati u obliku: Za K stλ Ukoliko u istom obrascu za promjenljivu veličinu uzimamo redom izmjeritelje K stλ .2.3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.2 Zavisnost cijene transporta od srednje dužine jedne vožnje sa teretom. saobraćajne brzine i koeficijenta iskorištenja pređenog puta υ U (km / tkm ) 0 b2 0 K st λ . β . V s Sl. saobraćajne brzine i koeficijenta iskorištenja pređenog puta β .

7. υ U (km / tkm ) α tga=a5 b5 0 td Sl.2.3 Zavisnost cijene transporta od vremena dangube na utovaru i istovaru Uzevši u obrascu za cijenu transporta kao promjenljivu vrijeme trajanja dangube radi utovara istovara t d .4 ) . saobraćajne brzine i koeficijenta iskorištenja pređenog puta opada cijena transporta po 1 tkm. Rastojanje od tjemena hiperbole do tačke 0´ . možemo ga napisati u obliku υ U t = a 5 t d + b5 d gdje su: a5 = υs ε ⋅ q ⋅ K stλ b5 = ⎛υs ⎞ ⎜ ⎜V +υ p ⎟ ⎟ β ⋅ε ⋅ q ⎝ s ⎠ 1 Dobijeni izraz predstavlja jednačinu prave sa nagibom prema apscisnoj osi pod uglom α koja siječe ordinatu na visini b5 .4 ) od početka koordinatnog sistema.novog početka koordinatnog sistema je r2 = 2a 2 (3 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za koeficijent iskorištenja pređenog puta β υUβ = gdje su: a4 β + b4 a4 = ⎞ 1 ⎛υs ⎜ +υ p ⎟ ⎟ ε ⋅ q ⎜ Vs ⎝ ⎠ b4 = υ s td ε ⋅ q ⋅ K stλ Svi dobijeni izrazi predstavljaju jednačinu ravnostrane hiperbole čiji se centar nalazi na ordinati na rastojanju b2 (3 . 114 Zavisnost cijene transporta od vremena dangube na utovaru – istovaru 268 . Može se zaključiti da sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom.3.

Q (t) . (KM/t) ili (KM/tkm). U slučaju kada se uzima u obzir vrijeme prevoza.ukupni troškovi prevoza. Puna proizvodnost voznog parka Wu = ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ K stλ + td ⋅ β ⋅ V s + 24 ⋅ ρ ⋅ V s ⋅ dn ⋅ K stλ (tkm / hi ) WQ = ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ + td ⋅ β ⋅ V s + 24 ⋅ ρ ⋅ V s ⋅ dn ⋅ K stλ U AH r Q AH r ⎛ tkm ⎞ ⎟i ⎜ ⎝ hr ⎠ ⎛ t ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ hr ⎠ (t / hi ) Radna proizvodnost voznog parka može se izraziti na dva načina ′ Wu = ′ WQ = 269 . υ (KM ) . analizu je moguće provesti za jedan sat rada ili za jedan inventarski sat.4 Ocjena utjecaja eksploatacionih izmjeritelja na cijenu transporta sa teretom Analiza cijene prevoza vrši se kako bi se utvrdio stepen uticaja pojedinih elemenata prevoznog procesa na cijene. υ= υ Wu [KM / tkm / hi ] i υ= υ WQ [KM / t / hi ] Kod analiza cijena prevoza polazi se od obrazaca za punu ili radnu proizvodnost.jedinična cijena prevoza. Izraz za jediničnu cijenu prevoza dobije se iz odnosa ukupnih troškova i radne ili putne proizvodnosti voznog parka. P (put) . to je cijena transporta veća.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Što je duže vrijeme trajanja dangube na utovaru i istovaru po vožnji. U (tkm ili putkm) . tj. Analiza se može sprovesti preko obima prevoza u tonama ili tona–kilometrima putem jedinične vrijednosti.transportni rad U prethodnom slučaju nije uzeto u obzir vrijeme za koje je potrebno izvršiti prevoz.2.obim prevoza robe. Jedinična cijena prevoza predstavlja odnos ukupnih troškova i obima prevoza (prevoz robe i prevoz putnika) υ= υ= υ Q [KM/t ] [KM/tkm ] υ= υ= υ P [KM/putnik ] [KM/putnikkm ] υ U υ U gdje je: υ .obim prevoza putnika. 7.

ρ.i ⎛ tkm ⎞ ⎟ i ⎜ ⎝ hr ⎠ ′ WQ = ⎛ t ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ hr ⎠ Ako se prethodni izrazi uvrste u izraze za cijenu prevoza i svi jedinični fiksni troškovi označe sa υ f . 52 Vs.γ.4 28 0.Kst λ . ρ β ε γ α q Vs Kstλ td c 14 Kstλ ε 12 10 8 6 c(td) β 4 Vs ρ α γ q 0 0.i β ⋅ν s t u . a jedinični promjenljivi troškovi sa υ p .9 48 1 α .β. a ostali se uzimaju kao konstante.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Uvrštavanjem izraza za rad (U ) i količinu prevozne robe (Q ) dobija se: ′ Wu = q⋅γ 1 + β ⋅ ν s K stλ q⋅γ K stλ + t u .td Sl.3 24 0.q. 115 Cijena prevoza u zavisnosti od izmjeritelja rada voznog parka Sniženje troškova moguće je realizovati istovremeno djelovanjem nekoliko izmjeritelja čije se djelovanje sabira i tako postiže željeni nivo troškova. mogu se dobiti izrazi pogodni za analizu cijene prevoza υQ = 1 ⎡ υs ⎢ qQ ⋅ γ ⎢ α ⋅ ρ ⎣ ⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ ⎜ + td ⎟ + ⎜ β ⋅V ⎟ β s ⎝ ⎠ ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ [KM / t ] υU = 1 ε ⋅ qU ⎡ υs ⎢ ⎢α ⋅ ρ ⎣ υ p ⎞⎤ ⎛ 1 t ⎜ ⎟⎥ + d + ⎜ β ⋅V K stλ β ⎟⎥ s ⎝ ⎠⎦ [KM / tkm ] Analiza se provodi tako što se na desnoj strani obrasca uzima postupno po jedan od elemanata kao promjenljiva veličina.2 20 td 2 0.7 38 0.8 42 0.6 34 0.5 32 0. Analiza cijene prevoza putem dijagrama je pogodna za: 270 .

.2572 2.33 0. jer se konstruišu za određene stvarne uslove eksploatacije. Uticaj izmjeritelja na troškove može se rješavati za troškove u opštem obliku za bilo koji dijapazon izmjene izmjeritelja.0396 0. što se može koristiti i kod analize cijene prevoza.K stλ ) = Cijena je a ⋅ V s ⋅ K stλ (tkm / hi ) K stλ + b ⋅ V s + υ ⋅ V s ⋅ K stλ υU = υ WU Zavisnost cijene υ U od V s 271 . Zavisnost cijene prevoza od saobraćajne brzine Kod analize zavisnosti proizvodnosti od saobraćajne brzine izveden je izraz prilagođen analizi.95 9 (t) 2. Na isti način mogu se predstaviti zavisnosti cijene prevoza od ostalih izmjeritelja rada voznog parka.za rješavanje konkretnog zadatka.4 0.005 (h/km) 40 (km) 3 0. Za konkretan primjer date su vrijednosti ulaznih parametara ρ = dn = 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ .iznalaženje efekata bolje eksploatacije vozila.1 150 K stλ = td = β = ε = q= a = ρ ⋅ β ⋅ε ⋅ q = b = td ⋅ β = = 24 ⋅ ρ ⋅ dn = A= B= υ Zavisnost ukupnih troškova od saobraćajne brzine je usvojena i predstavljena kao linearna zavisnost υU = A ⋅ Vs + B a proizvodnost WU (Vs . .izradu tarifa za transport. .brzu analizu dejstva izmjeritelja na troškove transporta.8 0.

98 10 15 20 25 30 35 40 45 Vs (km/h) 50 Wu (tkm/hi) cu (KM/tkm/h) Sl.87 55 0.35 5 3. Wu 30 25 20 15 10 5 0 0 5 0 1.61 53.01 5 7. 116 Zavisnost cijene od saobraćajne brzine 7.49 5 8.5 0. osim za izmjeritelj t d za koji važi: 272 . Izraz relativnih promjena obilježiće se simbolom μ υ .53 54. Izraz za vrijednost koeficijenta μ υ dobiće se iz odnosa: μυ = υ1 υ2 IZM 2 IZM 1 Ovaj odnos će važiti za sve izmjeritelje iz obrasca za analizu dejstva izmjeritelja na cijenu transporta.5 0.53 50 0 40 35 Cu.17 52. Ova analiza vrši se analitičkom metodom odnosa relativnih izmijeritelja i cijene transporta.98 53 0.2.71 0 8.09 52 0.57 51.5 1.21 υU cU [KM ] [KM/tkm/h ] 50.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vs WU [km / h] [tkm / hi ] 0.12 54 0.33 0 8.5 Analiza relativnih promjena izmjeritelja eksploatacije i cijene transporta Analiza se vrši na isti način kao i analiza utjecaja izmjeritelja na proizvodnost vozila.31 51 3.07 5 6.16 0 5.5 0.5 9.43 0 6.

2. Ta dva odnosa za q i ε ukazuju na glavni uzrok težnje autotransportnih preduzeća da prevozne zadatke obavljaju sa vozilima maksimalno moguće korisne nosivosti uz što veću vrijednost koeficijenta ε .5.2. dobija se: υ υq ⎡ ⎛ K stλ ⎞ K stλ ⎤ ⎢υ s ⎜ ⎜ β ⋅ V + t d ⎟υ p β ⎥ q2 ⋅ ε ⋅ K stλ ⎟ s ⎠ ⎣ ⎝ ⎦ = =1 ⎡ ⎛ K stλ ⎞ K stλ ⎤ q2 ⎜ ⎟υ p + td ⎟ ⎢υ s ⎜ ⎥ q ⋅ ε ⋅ K stλ ⋅ q1 β ⎦ 1 ⎠ ⎣ ⎝ β ⋅ Vs 7.cijena po jednom tkm pri izmjeritelju 1 ( IZM 1 ) .cijena po jednom tkm pri izmjeritelju 2 ( IZM 2 ) 7.1 Relativne promjene korisne nosivosti i cijene transporta Za ocjenu utjecaja izmjene nosivosti na cijenu po tkm poći će se od izraza μ υq = υ1 υ2 q2 q1 Za izraze υ 1 i υ 2 koristi se obrazac υU = υp ⎞ υ t 1 ⎛ υs ⎜ ⎟ + s d + ε ⋅ q ⎜ β ⋅ V s K stλ β ⎟ ⎝ ⎠ Uzevši sve vrijednosti koje ulaze u obrazac kao konstantne veličine.5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ μ gdje su: υ td = υ1 υ2 td1 td 2 υ1 υ2 . a nosivost q kao promjenljivu. 273 .2 Relativne promjene koeficijenta dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti i cijene transporta Za ocjenu utjecaja koeficijenta ε na troškove υ kao i u prethodnom slučaju dobiće se takođe: μ υε = 1 I ovdje kao u prethodnom slučaju izraz ukazuje na direktnu proporcionalnost relativnih izmjena posmatranih veličina.

2. Izraz WV s sličan je koeficijentu za proizvodnost μ i razlikuje se za množilac desnog člana brojitelja i imenitelja 1 υ p K stλ 1+ υ s td β υV s vrijednost ovog množitelja je manja od jedinice.2. υs υ s + υ pV s υs > 1 . t d i υ s .3 Odnos relativnih promjena koeficijenta iskorištenja pređenog puta β i cijene transporta Radi ocjene utjecaja koeficijenta β na cijen υ poslije uređenja izraz će dobiti oblik: μ υβ K stλ υ s + υ pV s ⋅ υs t dVs = υ s + υ pV s K β 2 + stλ ⋅ t dVs υs β1 + Iz izraza se može zaključiti da se vrijednost μ Izraz za koeficijent μ brojioca i imenioca υβ υβ povećava. te slijedi zaključak da je μ Vs > μ nego na cijenu transporta. 274 W . To omogućava da se zaključi da je utjecaj koeficijenta iskorištenja pređenog puta β manji na proizvodnost vozila nego na cijenu transporta. t d i υ p . odnosno da raste utjecaj koeficijenta β na troškove υ sa porastom K stλ i υ p i sa opadanjem V s . odnosno da je utjecaj saobraćajne brzine veći na proizvodnost vozila . to praktično znači υ W S obzirom na to da je pri ma kojim uslovima eksploatacije υ W da je koeficijent μ β > μ β u slučaju kada isti izmjeritelji ulaze u izraze za μ β i μ β .5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. 7.4 Odnos relativnih promjena saobraćajne brzine i cijene transporta Za ocjenu utjecaja saobraćajne brzine V s na cijenu transporta poslije postavljanja i uređenja izraz će imati oblik: V s1 + K stλ ⋅ td ⋅ β 1 1+ υ p K stλ υ s td β 1 μ υV s = Vs 2 K + stλ ⋅ td ⋅ β 1+ υ p K stλ υ std β Vrijednost μ koeficijenta μ υV s υV s raste sa povećanjem K stλ i υ s i smanjivanjem β . sličan je izrazu μ Wβ i razlikuje se samo za množitelj desnog člana υ s + υ pVs .5.

uticaj srednje υ s + υ pVs dužine jedne vožnje sa teretom veći je na proizvodnost vozila nego na cijenu transporta.V s . izraz koeficijenta μ koeficijenta za proizvodnost vozila μ Wt d razlikuje se od izraza analognog samo za množitelj desnog člana brojitelja i imenitelja Wt υt υs koji je manji od jedinice. pa je μ d > μ d . odnosno konstantnom odnosu POK . jednaki što veoma uprošćava cifarske proračune.5. Izraz koeficijenta μ w K stλ Vrijednost μ stλ υK stλ razlikuje se od izraza koeficijenta za proizvodnost vozila μ brojiocu i imeniocu samo za množilac desnog člana u υ w υs koji je manji od jedinice.1 275 .5 Odnos relativnih promjena trajanja dangube na utovaru i istovaru i cijene transporta Za ocjenu utjecaja vremena dangube t d izraz poslije uređenja i transformacije ima oblik: μ υ td υs td K stλ υ s + υ pV s = 1 β ⋅ Vs υs 1 + ⋅ t d2 K stλ υ s + υ pV s 1 + ⋅ β ⋅ Vs Vrijednost za μ υ td raste sa povećanjem β . pa je μ K stλ 〉 μ K stλ . dobiće se izraz μ υ Kstλ = K stλ 1 + td ⋅ β ⋅ V s ⋅ K stλ 2 υK υs υ s + υ pV s υs + td ⋅ β ⋅ V s ⋅ υ s + υ pV s raste sa porastom td.5. Koeficijenti μ υ nemaju dimenzije. Poređenje vrijednosti koeficijenta potrebno je vršiti u istom dijapazonu izmjene pokazatelja. osim vrijednosti promjenljivog pokazatelja. POK .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. 7.2 .2. β . V s i opadanjem υ p . υ td Kao u prethodnim slučajevima. a samim tim je utjecaj vremena trajanja υ s + υ pVs dangube na utovaru i istovaru veći na proizvodnost vozila nego na cijenu transporta. Struktura njihovih izraza analogna je strukturi koeficijenta μ w pri čemu su brojilac i imenilac. tj.6 Odnos relativnih promjena srednje dužine jedne vožnje sa teretom i cijene transporta Za ocjenu uticaja srednje dužine jedne vožnje sa teretom.υ s i opadanjem K stλ i υ p .2. polazeći od odnosa i obrazca poslije uređenja i transformiranja.

2. bez prethodnog izračunavanja koeficijenta μ υ po slijedećim obrascima: Pri promjeni nosivosti – q : Pri promjeni koeficijenta dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti .V s 1+ 1 td β υ p + K stλ υ s 1 td β K stλ + ⋅ 1 V s1 1 Vs2 υ1 = υ2 1+ υp υs ⋅ Pri izmjeni vremena utovara i istovara po jednoj vožnji sa teretom – t d β ⋅ Vs 1 + t d ⋅ β ⋅ Vs ⋅ ⋅ td1 K stλ υs υ2 = β ⋅ Vs υs υ1 ⋅ ⋅ td 2 1+ K stλ υ s + υ p ⋅ V s 1+ Pri izmjeni srednje dužine jedne vožnje sa teretom .β : K stλ υ s + υ pVs 1 ⋅ ⋅ t dVs υs β1 υ1 = υ s + υ pV s 1 υ2 K ⋅ 1 + stλ ⋅ t dVs υs β2 1+ Pri izmjeni saobraćajne brzine .1 Korištenje dobijene zavisnosti omogućava direktno izračunavanje promjena cijene.6 Primjena relativnih odnosa promjene pokazatelja i cijena transporta Pri utvrđivanju utjecaja pokazatelja proizvodnosti vozila na cijenu μ υ = υ1 υ2 POK .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.K stλ 276 .2 POK .ε : υ 1 q2 = υ 2 q1 υ1 ε 2 = υ2 ε1 Pri promjeni koeficijenta iskorištenja pređenog puta .

te se dobije: Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene nosivosti q ηυ q = υ1 − υ 2 q 2 − q1 = υ1 q2 = υ2 q1 ε Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti ηυ ε = υ1 − υ 2 υ1 υ 2 = = ε 2 − ε1 ε 2 ε1 Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta β ηυ β = υ 1 − υ 2 υ s + υ pV s 1 = ⋅ β 2 − β1 ε ⋅ q ⋅ Vs β 1 ⋅ β 2 Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene saobraćajne brzine V s η υ Vs = υs υ1 − υ 2 1 = ⋅ V s 2 − V s1 β ⋅ ε ⋅ q V s1 ⋅ V s 2 Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene vremena utovara i istovara t d 277 .2. ako imamo jednu cijenu transporta i vrijednosti pokazatelja 1 i 2. − POK . 7. Proračun je veoma uprošćen zato što se i brojilac i imenilac sastoje iz jednakih veličina i dozvoljeno je jedno izračunavanje čiji se rezultat zatim može koristiti u svim dijapozonima izmjene promjenljivih pokazatelja.7 Analiza odnosa apsolutnih promjena izmjeritelja i cijene transporta U preduzeću drumskog saobraćaja u pojedinim slučajevima neophodno je poznavanje odnosa apsolutnih promjena pokazatelja – izmjeritelja i cijene transporta. Koristeći ove obrasce možemo. U te svrhe koriste se obrasci koeficijenta η υ koji se dobijaju unošenjem izraza za υ 1 i υ 2 i određenog pokazatelja u relaciju ηυ = υ1 − υ 2 POK .2. izračunati novu cijenu transporta (pri radu vozila sa pokazateljima 2).DRUMSKI SAOBRAĆAJ υs 1 ⋅ υ s + υ p ⋅ V s K stλ 1 υ1 = υs 1 υ2 ⋅ 1 + t d ⋅ β ⋅ Vs υ s + υ p ⋅ Vs K stλ 2 1 + t d ⋅ β ⋅ Vs Svi ovi izrazi omogućuju iznalaženje izmjena cijene transporta u funkciji pokazatelja rada vozila i troškova koji formiraju cijenu transporta.1.

Pri izmjeni nosivosti q υ1 − υ 2 = υ s ⎢⎜ ⎜ ⎡⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ + td ⎟ + ⎟ β ⎢⎝ β ⋅ V s ⎠ ⎣ ⎤⎛ 1 1 ⎞ ⎟ ⎥⎜ − ⎟ ⎜q ⎥⎝ 1 q 2 ⎠ ⎦ ε ⋅ K stλ ⎡⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ + td ⎟ + ⎟ β ⎢⎝ β ⋅ V s ⎠ ⎣ q ⋅ K stλ ⎤⎛ 1 1 ⎞ ⎟ ⎥⎜ − ⎟ ⎜ε ⎥⎝ 1 ε 2 ⎠ ⎦ Pri izmjeni koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti ε υ1 − υ 2 = υ s ⎢⎜ ⎜ Pri izmjeni koeficijenta iskorištenja pređenog puta β υs υ1 − υ 2 = Vs +υ p ε ⋅q ⎛ 1 1 ⎞ ⋅⎜ ⎟ ⎜β − β ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 Pri izmjeni saobraćajne brzine V s υ1 − υ 2 = ⎛ 1 υs 1 ⎞ ⋅⎜ ⎜V − V ⎟ ⎟ β ⋅ ε ⋅ q ⎝ s1 s2 ⎠ Pri izmjeni vremena utovara i istovara po vožnji sa teretom t d υ1 − υ 2 = υs ⋅ (t − t ) β ⋅ ε ⋅ q d1 d 2 Pri izmjeni srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ υ1 − υ 2 = υ std ε ⋅q ⎛ 1 1 ⋅⎜ − ⎜K ⎝ stλ 1 K stλ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 278 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ η υ td = υ1 − υ 2 1 = t d 1 − t d 2 ε ⋅ q ⋅ K stλ Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene srednje dužine vožnje sa teretom K stλ η υ K stλ = υ1 − υ 2 K stλ 2 − K stλ 1 = υ s td 1 ⋅ ε ⋅ q K stλ 1 K stλ 2 Izraz koeficijenta η υ omogućava izračunavanje vrijednosti υ 1 − υ 2 ili υ 1 :υ 2 ako nam je poznata jedna od tih vrijednosti i to na osnovu izraza dobijenih analogno gore navedenim obrascima.

Pod predmetom rada u drumskom saobraćaju podrazumijevaju se putnici i roba na kojima se ne obavlja nikakva materijalna promjena u toku transportnog procesa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 9 TEHNOLOGIJA DRUMSKOG PREVOZA 1. a time i u drumskom transportu. koristeći pri tome sredstvo za rad. Klasična tehnologija obuhvata tri ključne faze tehnološkog procesa: utovar. vrste i načina prevoza. a donekle i prevoza putnika. Posebna specifičnost procesa rada u putničkom saobraćaju je prisutnost putnika – korisnika prevoza u procesu odvijanja tehnologije saobraćaja. odnosno svrsishodnu djelatnost čovjeku. prevoz i istovar. I pored brojnih sličnosti u postupcima proizvodnje u drumskom teretnom i drumskom putničkom prevozu. Stoga je cilj tehnologije drumskog saobraćaja osiguravanje optimalne kombinacije svih triju osnovnih elemenata u procesu prevoženja u smislu postizanja optimalnih saobraćajnih (sigurnost. klasične tehnologije i 2. Obilježje transportnog procesa je i kretanje zaposlenog osoblja. putnik) uslovljava tehnologije prevoza i da uslovi u kojima je obavlja prevoz diktira da li će se primjenjivati klasične ili savremene tehnologije. Neki prevozi tereta mogu se isključivo obavljati u okviru klasične tehnologije (prevoz građevinskog materijala. tačnost. primjenjuju se: 1. redovitost.1 KLASIČNA TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pod klasičnom tehnologijom u drumskom saobraćaju podrazumijeva se tehnološki proces sa svim fazama bez uspostavljanja prevoznog lanca sa drugim granama saobraćaja i bez korištenja transportnih uređaja kao što su palete. predmete rada i sam rad. Stepen ostvarivanja saobraćajnih načela zavisi od konkretne organizacije i od konkretnih objektivnih i subjektivnih mogućnosti prevoznika i tehnologije drumskog teretnog saobraćaja. tehnologiju drumskog teretnog transporta karakterišu brojni procesi i postupci koji mogu biti veoma složeni i dugi. Za razliku od tehnologije prevoza putnika. što ima znatnog uticaja na način odvijanja tehnologije. brzina) i ekonomskih učinaka. U procesu prevoza robe. odnosno proizvodnje saobraćajne usluge. ali se samo obavlja promjena mjesta. 1. prevoznih sredstava i dužine prevoza. zajedno sa kretanjem prevoznih sredstava zbog neprekidnog odvijanja prevoznog procesa. Između sredstava za rad i primjene tehnologija u drumskom saobraćaju postoji jaka interakcija. Sredstva za rad služe za osiguranje prevoza i djeluju na predmete rada. ogrjev. savremene tehnologije. U sredstva za rad ubrajaju se prevozna sredstva i saobraćajna infrastruktura čije osnovne karakteristike vrše uticaj na izbor tehnologije prevoza i daju osnovna obilježja tehnološkom procesu proizvodnje u saobraćaju. I pored razvoja tehnologije prevoza ne može se zamijeniti klasična tehnologija za neke usluge u drumskom saobraćaju sa drugim savremenim tehnlogijama. specifičnih prevoza za potrebe domaćinstava i preduzeća). OSNOVNE TEHNOLOGIJE DRUMSKOG TRANSPORTA Tehnologija u saobraćaju. u osnovi nam služi da pomoću nje stvaramo saobraćajnu uslugu. potrebno je posebno analizirati tehnologiju drumskog putničkog transporta. što je cilj tehnološkog procesa. a što zavisi od vrste predmeta prevoza. koje se vremenski mogu posebno izraziti kao: 279 . kontejneri i dr. udobnost. Iz toga proizilazi da obilježje prevoza (roba. odnosno tehnološkog procesa.

manja zastupljenost manipulacijskih strojeva. 117 Postupak utovara i istovara za klasičnu tehnologiju Može se reći da pri realizaciji klasičnih tehnologija vremenski odnosi pojedinih faza mogu biti u različitom odnosu. može se reći da ona zavisi od slijedećih elemenata: .početak isovara . . nezavisnost tehničkih karakteristika prevoznih s redstava u slučaju prekida ili nastavka. kao i to da je vrijeme za utovar i istovar neglašeno prisutno. Kada se upoređuje odnos klasične i savremene tehnologije može se reći da se klasična tehnologija bitno razlikuje od savremene tehnologije.veliko učešće živog rada. . . nezavisnost postupka utovara od istovaru PR E VO Z • • • mogućnost šire primje ne prevoznih sredstava.vrste prevoza 280 . .manji radni učinak. UTOVAR – ISTOVAR • • • • pojedinačni (komadni).početak utovara . Sl. veće učešće živog rada. Prikaz osnovnih postupaka utovara i istovara za klasičnu tehnologiju dat je na slijedećoj slici.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Faza utovara . pretežno poje dinačni i dr.završetak prevoza Faza istovara . manja primje na manipulacijskih strojeva.načina utovara .slabije zaštićen supstrat od vanjskih uticaja i oštećenja i dr. Ako se posmatra vremenski aspekt klasične tehnologije.manja djelotvornost. a karakteriše je: .završetak utovara Faza prevoza . . što zavisi od brojnih faktora.opšta primjena prevoznih sredstava. a da faza prevoza najviše zavisi od dužine relacije. .neovisnost i nepovezanost utovarno-istovarnih operacija.početak prevoza .završetak istovara.

a bez učešća neke od saobraćajnih grana za sada se ne može zamisliti optimalni prevozni proces. prevozni proces se nastavlja prevozom prethodnog prevoznog sredstva skupa sa robom. a zavise od vrste robe. Dakle. pri čemu se poštuje optimum. načina utovara i istovara i to samo u specifičnim slučajevima što je u funkciji saobraćaja i ekonomskog učinka. suštinu tehnologije prevoza čine procesi kojim se prevoze ljudi i robe s jednog kraja na drugi. čime se postižu veća brzina i povoljniji ekonomski učinci. Procesi proizvodnje transportne usluge u drumskom transportu robe su brojni. dužine prevoza i vrste transportnih tehnologija. to prije svega zavisi od obilježja prevoza robe ili putnika. Takav pristup tehnologije saobraćaja nužan je i za ostale saobraćajne grane. ali i zajednička obilježja. primjenom odgovarajućih tovarnih jedinica. bit će to znatan pomak u unapređenju saobraćaja kao aktivnosti koja dugo i neopravdano ”čeka na listu problema” kojima se društvo mora temeljito baviti. jer svaka grana ima svoje specifičnosti. s obzirom na svoje karakteristike može se reći da je važan segment svih tehnologija u pogledu svoje fleksibilnosti i dostupnosti. Biće to pomak koji će rezultirati i ravnopravnim promatranjem svih saobraćajnih grana. DEFINICIJA TEHNOLOGIJE DRUMSKOG PREVOZA Pod tehnologijom drumskog prevoza podrazumijevaju se procesi koji se javljaju u toku promjene mjesta robe ili putnika od izvora do cilja. To nalaže potrebu optimizacije modela usmjeravanja robe na pojedine pravce prevoza. Za razliku od tehnologije transporta robe. može se reći da se prevoz putnika pri primjeni klasične tehnologije odvija zasebno. 2. u 281 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ - načina istovara iskorištenosti prevoznih sredstava vrste i karakteristika prevoznih sredstava broja manipulacijskih operacija. što je i cilj poslovanja svakog preduzeća iz oblasti saobraćaja. čime tehnologija prevoza sve više postaje obilježje zajedničke tehnologije svih transportnih grana.2 SAVREMENE TEHNOLOGIJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Suština savremene tehnologije prevoza je da se roba ili putnik ne prevozi isključivo jednim prevoznim sredstvom nego se posmatra ukupno funkcionisanje “prevoznog lanca”. ali da postoji mogućnost saradnje sa drugim saobraćajnim granama. Ako se i ostvari. pri čemu treba osigurati optimalno korištenje svih resursa kojim se proizvode transportne usluge. Ako se uključuje prevozno sredstvo. U integralnom sistemu prevozno sredstvo se mijenja. a s druge strane proučavati procese za uspostavljanje “prevoznog lanca” kako bi se izbjegla razjedinjenost među saobraćajnim granama. S aspekta savremene tehnologije prevoza u drumskom saobraćaju treba s jedne strane proučavati postupke i načine prevoza koji se ostvaruju upotrebom transportnih prevoznih sredstava. Za savremene tehnologije je karakteristično uspostavljanje transportnog lanca u kontinuitetu u saobraćaju koji se obavlja premještanjem robe od izvora do cilja. a što se tiče prevoza robe. a potencirala saradnja i koordinacija uspostavljanjem ”prevoznog lanca”. 1. a prevoz može biti kombinovan i s prekidom. U okviru tehnologije saobraćaja transportni proces se može realizovati bez promjene prevoznog sredstva i sa promjenom. vrste i načina prevoza prevoznih sredstava. tada se misli na integralni ili multimodalni sistem. odnosno optimalna tehnologija. a roba ostaje ista. Za drumski saobraćaj. Kada se govori o međusobnoj saradnji pojedinih saobraćajnih grana pri klasičnim tehnologijama. jer postoje specifična obilježja elemenata koji uslavljavaju ili omogućuju realizaciju tehnologije.

Stoga se mora analizirati svaki stepen prevoznog procesa posebno sa aspekta određivanja cijene izdataka koje se postavlja pred tehnologijom rada. odnosno do momenta izlaska putnika do predaje i istovara robe. Osnovni cilj tehnologije drumskog saobraćaja da se preko tehnoloških procesa obezbijedi nesmetano odvijanje prevoznog procesa radi povećanja produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja saobraćajnih preduzeća. jer je putnik predmet proizvodnje saobraćajne usluge i aktivno učestvuje u procesu proizvodnje. rezultat rada tehnologije drumskog saobraćaja je saobraćajna usluga. koji se javljaju u procesu prevoza. Iz toga proizilazi da je trasnportni proces složen proces i da se sastoji od nekoliko osnovnih faza koje se sastoje od više raznih operacija. Tu se vrši analiza tehnološkog procesa proizvodnje saobraćajne usluge polazeći od pojedinih faza i elemenata koji sačinjavaju tehnološki proces. Stoga su ovi poslovi koji se obavljaju sastavni dio tehnologije rada koja se bavi praćenjem zakonitosti metoda i postupaka u prevozu putnika i robe. U drumskom saobraćaju tehnologija robe se posmatra sa šireg aspekta jer osim osnovnih faza (utovar. Transportni proces složen je i zbog toga što u njemu učestvuje više izvršilaca. Može se reći da postoji jaka sprega između stepena razvoja saobraćajne tehnologije i stepena iskorištenja pojedinih prevoznih sredstava. čine suštinu tehnologije rada koju u osnovi čine sve operacije prevoza. Međutim. prevoz. uključuje i otpremničke aktivnosti koje prate osnovne faze prevoznog procesa. jer se zbog toga mogu proizvesti nesagledive posljedice za davaoca usluga. odnosno promjena mjesta predmeta prevoza i da se na njima ne obavlja nikakva materijalna promjena u toku prevoznog procesa. odnosno zakonitosti postupaka koji se javljaju premještanjem robe ili putnika sa jednog na drugo mjesto. tako i u prevozu robe. jer je uslovljena faktorima okruženja prevoznog procesa. Putnik se prevozi prevoznim sredstvima koja obavljaju prevozni proces i tako se proizvodi transportna usluga. to se može jedino postići upotrebom optimalnih elemenata tehnologije rada. U toku procesa prevoza putnika posebna pažnja se mora posvetiti sigurnost i udobnosti putnika. ali se obavlja kao osnovni cilj transportnog procesa. Pod tehnologijom drumskog transporta možemo smatrati odvijanje tehnologije procesa proizvodnje u drumskom saobraćaju. Specifičnost kod prevoza putnika proizilazi iz nedjeljivosti rezultata proizvodnje od samog procesa proizvodnje u transportu. Tehnologija saobraćaja. odnosno promjena mjesta predmeta prevoza. prevozna sredstva i osoblje koje će obaviti poslove. Kada se govori o optimalnoj proizvodnji u saobraćaju. Ova karakteristika značajno utiče na organizovanost transportne proizvodnje. od momenta početnih do završnih operacija. koja ima neposrednog uticaja na tehnologiju drumskog saobraćaja. Tu se poseban akcenat stavlja na elemente procesa proizvodnje: sredstva za rad. promjene mjesta. danas se tretira kao naučna diciplina koja izučava zakonitosti procesa proizvodnje saobraćajne usluge.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prevozu putnika je pored ostalog prisutna velika odgovornost u izvršavanju procesa. Svi ovi elementi. predmet rada i rad kojim se organizuje proces proizvodnje. To je ustvari proizvodni proces stvaranja saobraćajne usluge. a time i tehnologija drumskog transporta. Tehnologija drumskog saobraćaja izučava procese proizvodnje transportne usluge. Faza utovara prije svega zavisi od primijenjene tehnologije. Kada se govori o predmetima rada sa stanovišta tehnologije procesa. istovar). a ne fazama prevoznog procesa. a što je važno da u saobraćaju predmet rada ne mijenja svoj materijalni oblik. tehnologija prevoza ima odlučujući značaj za izbor prevoznog sredstva i njegove tehničke i ekploatacione karakteristike. Učinak tehnologije iskazuje se produktom prevezene robe ili putnika i pređenih kilometara. potrebno je izvršiti analize strukture tehnološkog procesa u kome se primjenjuju. Faza prevoza u kome se neposredno obavlja 282 . Učešće ovih elemenata u proizvodnji saobraćajne usluge u velikoj mjeri zavisi od primjene tehnologije proizvodnje pojedinih preduzeća. Da bi se sagledao značaj tehnologije rada u drumskom saobraćaju. Pri klasičnim tehnologijama utovar traje znatno duže za razliku od savremenih tehnologija u kojima je trajanje utovara relativno kraće. mora se reći da u tehnološkom procesu rada rezultat rada je transportna usluga. s obzirom na vrstu robe koju pojedinačno prevozna sredstva prevezu. U tehnologiju drumskog transporta pored funkcije saobraćaja spada i tekuće održavanje vozila i saobraćajne infrastrukture. U fazi prevoza tehnologija prevoza u drumskom saobraćaju ne utiče mnogo na vremensku vrijednost faze kretanja. Kao što je već rečeno. Ono utiče na definisanje tehnoloških procesa i nesmetano odvijanje prevoznih procesa kako u prevozu putnika.

Projektovanje procesa prevoza kao prve faze u organizaciji i realizaciji procesa prevoza putnika sastoji se u stvaranju preduslova za odvijanje linijskog prevoza putnika.međuzavisnost. a što je omogućilo ostvarivanje većih brzina prevoza.složenost. . izradu reda vožnje i tehničku dokumentaciju za potrebe odvijanja saobraćaja. Faza istovara u prevoznom procesu je identična fazi utovara koju karakteriše učešće živog rada. U okviru prevoza putnika izdvaja se prevoz putnika u gradskom i međugradskom i međunarodnom prevozu. a kod robe još i čuvanje i smještaj i predaja robe korisniku. Sl. Među zajedničkim karakteristikama pojedinih elemenata tehnologije bilo da se radi o prevozu robe ili putnika se ističu: . . .stohastičnost. potrebno je istaći da kod analiza osnovnih elemenata tehnologije prevoza postoje zajedničke i posebne karakteristike koje opredjeljujuće utiču na definisanje tehnologije procesa prevoza. 3. ulazak putnika. TEHNOLOGIJA PREVOZA PUTNIKA Pod tehnologijom prevoza putnika podrazumijevaju se slijedeći osnovni poslovi i procesi rada u preduzeću: 1. Posebno obilježje tehnologije prevoza se odnosi na specifičnost u prevozu robe u odnosu na prevoz putnika. Projektovanje procesa prevoza 2. prevoz putnika. snižavanje troškova vremena putovanja i saobraćajnih nezgoda. bezbjednost vozila. realizacija operativnih poslova u procesu saobraćaja 4. izlazak putnika i odlazak na mjesto slijedećeg ulaska putnika ili u garažu. To su poslovi koji se odnose na protok vozila. Organizacija i realizacija kontrole i bezbjednosti saobraćaja. Organizacija pripreme 3.otvorenost. vozača i putnika i poslovi vezani za operativno planiranje. 283 . tj. Kada se govori o tehnologiji drumskog transporta. Organizacija i eksploatacija procesa saobraćaja. . .interdisciplinarnost. Sve ovo utiče na posebno razmatranje i defnisanje tehnološkog postupka kako u prevozu robe. u kome se posebno ističe povećanje prevoznih sposobnosti prevoznih sredstava. tako i u prevozu putnika sa osnovnim ciljem unapređenja tehnologije drumskog transporta radi racionalizacije prevoza. Ovu fazu prate i ostale faze koje se odnose na sigurnost putnika ili robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ proizvodnja transportne usluge nametnula je potrebu za razvijanjem nove tehnologije. Proces prevoza putnika se sastoji od: dolaska prevoznog sredstva na mjesto ulaska putnika.

na osnovu čega se predviđa i korištenje transportnih kapaciteta u procesu prevoza i potrebe u transportnim kapacitetima. Poslovi kontrole i bezbjednosti saobraćaja podrazumijevaju kontrolu samog procesa transporta. Priprema prevoza polazi od predviđanja strukture prevoza putnika u okviru planiranog obima prevoza. Sama realizacija procesa prevoza obavlja se u više segmenata kroz koje se obezbjeđuju praćenje. odnosno organizacija izvršenja samog procesa transporta u užem smislu i korišćenja transportnih kapaciteta u proizvodnji saobraćajnih usluga. kojim se reguliše cjelokupni sistem operativnih planova. Na osnovu ovih predviđanja i predviđanja tokova putnika radi se red vožnje u izvršnim jedinicama. produktivnost. jer su to glavne karakteristike koje afirmišu prevoz putnika u drumskom saobraćaju. transportna sredstva sa korisnicima usluga u sklopu transportnog procesa sa što manje troškova. 118 Proces prevoza putnika prevoz B ulaz/izlaz putnika Pod organizacijom prevoza putnika u drumskom saobraćaju podrazumijevaju se svi poslovi i zadaci vezani za pripremu i organizaciju samog procesa prevoza putnika. brzina. udobnost.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Garaža dolazak vozila na polazni terminus dolazak vozila u garažu A ulaz/izlaz putnika prevoz ulaz/izlaz putnika A. Samim tim što red vožnje predstavlja sveobuhvatni operativni plan. Transportni proces u drumskom transportu treba da se zasniva na opštim načelima pružanja usluga u saobraćaju. to se ovi prethodni pojedinačni poslovi pripreme mogu tretirati kao predradnja i osnove za izradu reda vožnje. Stoga se i cjelokupna priprema procesa saobraćaja može posmatrati kroz organizaciju izrade reda vožnje. plan rada vozača i obezbjeđenje i postavljanje odgovarajuće infrastrukture. jer mogu proizvesti nesagledive i 284 . tačnost i urednost saobraćaja. kao i organizaciju rada svih organizacionih jedinica koje su uključene u pružanje usluga.1 ZADATAK TEHNOLOGIJE PREVOZA PUTNIKA U DRUMSKOM TRANSPORTU Zadatak tehnologije prevoza putnika je da pronađe i utvrdi kako na najsvrsishodniji način međusobno povezati radnu snagu. Ne smiju se dogoditi ni najmanji propusti i greške u izvršavanju tehnoloških procesa. Realizacija procesa prevoza u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju u suštini predstavlja realizaciju samog procesa odvijanja saobraćaja preko rada organizacionih jedinica i realizacija reda vožnje kao regulatora rada u saobraćaju. Priprema organizacije prevoza obuhvata obezbjeđenje projektovanih elemenata za realizaciju. kao i specifičnostima koje ima linijski prevoz putnika. ekonomičnost i rentabilnost poslovanja. učestalost. Tu spada obezbjeđenje planiranog broja vozila. B – terminusi na liniji Sl. kao i primjenu saobraćajnih i tehničkih propisa kojima se obezbjeđuje sigurnost. 3. Tu spada realizacija operative i poslova saobratajne službe. redovnost. Obezbjeđenje vrše nadležne službe u okviru preduzeća. To su: sigurnost. upravljanje i kontrola tokova putnika i vozila. Posebna pažnja se mora u prevozu putnika posvetiti bezbjednosti i kvalitetu prevoza putnika. rezultat kompleksnih prethodnih priprema. tačnost.

kao i da se u svakom trenutku događaju saobraćajne nesreće od kojih su posljedice: smrt.prikupljanje i obrada statističkih podataka .snimanje vremena vožnje i putovanja.2. Osnovni model tehnologije putničkog prevoza čine četiri specifične tehnologije i to: 1.2 TEHNOLOGIJA PROCESA PREVOZA PUTNIKA Radi lakšeg praćenja hodograma cijelog tehnološkog procesa organizacije prevoza putnika. invalidnost.priprema.izrada plana rasporeda voznog osoblja . II faza: Projektovanje procesa prevoza .priprema dokumentacije za vozno osoblje. kojima treba da se obezbijedi uspješno funkcionisanje procesa prevoza putnika. data je šema tehnoloških faza i organizacije procesa prevoza odakle se može uočiti koji se svi poslovi obavljaju i koje su službe za njih angažovane.kreacija tarifnog sistema . Stoga bezbjednost u prevozu putnika pretpostavlja potpuno jedinstvo tehnike (vozila) – tehnologije (znanje i aktivnosti) – organizacije (provođenje tehnologije prevoza) – ekonomije (veći kvalitet uz niže troškove) . organizovanje i obrada sistematskog i kontrolnog brojanja putnika i ankete putnika .utvrđivanje potrebnog broja prevoznih sredstava i njihove strukture . IV faza: Analiza realizovanog procesa prevoza . Treba imati na umu da je u svakom trenutku na putevima veliki broj vozila koja prevoze putnike i robu.1 Definicija i osnovni koncept tehnološkog procesa prevoza putnika Pod tehnološkim procesom u putničkom prevozu podrazumijevamo niz postupaka i metoda koje su povezane u logičnom slijedu u kome svaki prethodni postupak uslovljava naredni. 3.prava (propisi po kojima se odvija prevoz putnika) u kojem se čovjek nalazi u prvom planu.otklanjanje poremećaja u redu vožnje . 3.uručivanje putne dokumentacije i vozila voznom osoblju i preuzimanje i ovjera ove dokumentacije po obavljenom prevozu . 4.nadgledanje procesa prevoza i operativno upravljanje . III faza: Realizacija procesa prevoza . tehnologija realizacije prevoza.podaci o karakteristikama saobraćaja na području opsluživanja . tehnologija završetka prevoza. učesnike u saobraćaju i štete za čovjekovu okolinu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ velike posljedice za korisnike i prevoznike. 3. Koncept tehnološkog procesa prevoza putnika sastoji se iz četiri faze: I faza: Istraživanja prevoznih zahtjeva i drugih karakteristika putničkih tokova . priprema tehnologije prevoza.prikupljanje primjedbi vozača na proces prevoza i tehničko stanje vozila. 2. zagađenost i dr.izrada redova vožnje . štete.preuzimanje i obrada bazne dokumentacije 285 . analiza realizovanog procesa prevoza.

poslovi koji se obavljaju i službe koje su za njih organizovane. jer samo poznajući njegovu suštinu. može se postaviti optimalno organizovanje procesa prevoza. Realizacija procesa prevoza Služba za pripremu saobraćaja Kontrola i upravljanje i regulacija kretanja vozila 4 Realizacije procesa prevoza Intervencija i otklanjanje prekida u saobraćaju Služba saobraćajne operative Otklanjanje kvarova vozila na linijama (servisne radionice) Kontrola putnih isprava putnika Evidencija rada vozila i vozača Vođenje i statističke obrade podataka o radu vozača i vozila Obezbjeđenje sistema radio i telefonskih veza Snimanje opterećenja realizacije reda vožnje vozila i kontrole Služba saobraćajne operative i pogoni održavanja vozila Služba saobraćajne operative Pogon za održavanje objekata Obezbjeđenje stajališnih i terminusnih objekata Sl. izrada mreže linija želja i dr. Izrada srednjoročnih analiza. prijavljivanje otpravniku i vožnja vozila Saobraćajni pogoni 4. . godišnji planovi 2. 119 Tehnološke faze organizacije procesa prevoza putnika u autobuskom prevozu 286 . Zbog toga se kod organizovanja saobraćajne funkcije polazi od koncepta tehnološkog procesa prevoza putnika Sl. mora da bude dobro organizovan. Projektovanje procesa prevoza i resursa za njegovu realizaciju Snimanje i obrada podataka za red vožnje OBEZBJEĐENJE Služba za pripremu saobraćaja Izrada reda vože i rasporeda smjena vozača Definisanje potrebnog broja vozila i vozača Izrada redova i rasporeda rada sistema za kontrolu i regulaciju kretanja vozila Plan rada kontrolora Plan i raspored rada terenskih radionica Plan i raspored radnih mjesta za prodaju karata Služba za izradu reda vožnje Služba za prodaju i marketing FAZE 3 i 4 3 Priprema i organizacija procesa prevoza Obezbjeđenje planiranog broja vozila Obezbjeđenje (popuna) vozača Izdavanje rasporeda smjena vozača Preuzimanje vozila u garaži ili na liniji Izlazak na liniju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - izvještaj o realizaciji procesa prevoza po parametrima plana utvrđivanje karakteristika odstupanja od planiranog procesa prevoza priprema za slijedeći prevoz Da bi se mogao uspješno da realizuje tehnološki proces prevoza. FAZE 1 i 2 1 Istraživanje i planiranje prevoznih zahtjeva i uslova kretanja vozila Kvantifikacija prevoznih zahtjeva i uslova kretanja vozila Anketa putnika. što znači da svaku njegovu fazu sa datim opisom rada treba da prate odgovarajući kadrovi koji treba da obezbijede optimalno funkcionisanje prevoznog procesa.

roba. 287 . vozila i puta. brzine kretanja − pomaže vozaču kod saobraćajnih nezgoda − kontroliše psiho-fizičko stanje vozača. Rad čine ljudi koji organizuju. Služba bezbjednosti saobraćaja treba da: − vrši kontrolu odvijanja linijskog saobraćaja − preduzima preventivne mjere s ciljem povećanja bezbjednosti saobraćaja − organizuje službene škole za vozačko osoblje − organizuje saradnju sa dežurnim službama (MUP. TEHNOLOGIJA PREVOZA ROBE 4. − preventivno-edukativno djelovanje na vozače s ciljem suzbijanja mogućih negativnih posljedica. Služba može biti organizovana ili u okviru pojedinih vidova saobraćaja ili jedinstvena za preduzeće kao cjelinu. Organizacija službe bezbjednosti saobraćaja u osnovi je usmjerena na: − operativno praćenje i kontrolisanje stanja vozača. . vatrogasna služba i dr. 4. vrši preusmjeravanje i regulisanje saobraćaja. manipulacijama. što zavisi od veličine preduzeća. služba bezbjednosti vrši operativno prilagođavanje novonastalim promjenama (razne manifestacije.3 KONTROLA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA Posebnu oblast predstavlja bezbjednost saobraćaja u djelokrugu rada sa vozačima.sredstva. koji iznalaze najoptimalnije uslove za prevenciju bezbjednosti saobraćaja. prepreka na putevima). − vrši kontrolu vozila. obustavu ili skraćenje pojedinih linija odnosno preispitivanje saobraćaja. hitna pomoć.1 TEHNOLOGIJE PREVOZA Pod tehnologijom prevoza robe podrazumijeva se učešće elemenata čijim se međuzavisnim djelovanjem stvara prevozna usluga. Svi podaci o njima i saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali ubacuju se u poseban program na osnovu koga se mogu dobiti neophodni podaci za akciju preventivne bezbjednosti. Ti dijelovi su: . U međusobnom djelovanju pojedini elementi u tehnologiji prevoza figuriraju kao posebni dijelovi. Zadaci službe bezbjednosti saobraćaja realizuju se preko kontrolora bezbjednosti. Roba je predmet rada čijim se premještanjem stvara učinak i vrijednost prevozne usluge. praćenje rada vozila kod rukovanja vozilom. proizvode (izvršavaju) i nadziru (kontrolišu) tehnološki proces. . U preduzećima drumskog saobraćaja postoje službe za kontrolu bezbjednosti saobraćaja. kao i njihovo ponovno aktiviranje zavisno od uslova bezbjednosti saobraćaja. − nadzor nad putnom infrastrukturom radi stvaranja bezbjednosno optimalnih uslova odvijanja saobraćaja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. koje rade prema zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja i direktno su vezane za vozača i vozilo. Sredstva (vozila) su tehnički elementi kojima i pomoću kojih se odvija tehnologija prevoza. Pored toga.rad.).

4. Usluga = f (podloga. vrsta pakovanja. pakovanje. Postojanjem tih triju elemenata i njihovim djelovanjem nastaje proizvodnja. te po području uputne stanice. . Prema tome. a ponuda se onda određuje prema toj veličini. stvara se učinak – prevozna usluga. potrebno je imati u vidu da pored ovih osnovnih faktora u prevozu robe treba ubrojiti i niz drugih faktora kao što su procesi manipulisanja robom i njeno uvođenje upotrebom prevoznih sredstava. .2 TEHNOLOŠKI PROCES U PREVOZU ROBE Tehnološki proces je način proizvodnje prema svojevrsnom skupu normativa poslova i zadataka na osnovi kojih se “lako” rješavaju i najsloženiji zahvati bilo koje pa tako i transportne djelatnosti.izrada plana i respored voznog osoblja. Osnova tehnoloških procesa je sređivanje (sistematizacija) poslova i zadataka po nekom redu. službe) U širem smislu. . Prema tome. težini i obimu. organizatori. . .izbor prevoznog puta.špediterske aktivnosti koje prethode i prate fazu utovara. prevozna usluga je rezultat i posljedica djelovanja i funkcionisanja brojnih elemenata koji direktno djeluju u tehnološkom procesu ili posredno utječu na tehnološki proces stvaranja prevozne usluge.ispostavljanje prevoznih i drugih isprava u vezi sa teretom i voznom posadom. II Faza Projektovanje procesa prevoza .izbor prevoznog sredstva i mehanizacije za utovar tereta i njegov dolazak za rad.izrada reda vožnje ili plana prevoza. . vrstama pošiljki. . elementi tehnološkog procesa u vezi s potražnjom bili bi količina robe koju treba strukturirati po vrstama. . infarstruktura. b) roba: teret. III Faza Realizacija procesa prevoza . . predmet rada.osiguranje transporta i primopredaja tereta. što znači razmještaj i uzajamni odnosi sredstava. mogućnosti oblikovanja transportno – manipulacijskih jedinica. To je svojevrsna potražnja. c) službe: radnici. . roba.sklapanje ugovora o svim radnjama vezanim za prevoz robe. Temelj svemu je količina robe koju treba prevesti. njihova vrsta i dimenzije. prevozna usluga je funkcija djelovanja triju elemenata. vučna i prevozna sredstva. špediterski poslovi i dr.ostale pripreme za pripremu i provođenje prevoza.utovar i kontrola utovara i smještaj tereta.provjera ispravnosti sredstava za rad.kontrola vozila i voznog osoblja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Elementi tehnologije prevoza robe temelje se na međuzavisnostima triju komponenti: a) podloge: organizacija. 288 . Uz to. Tehnološki proces u prevozu robe sastoji se iz četiri faze: I Faza Istraživanje prevoznih zahtjeva i priprema prevoza . kao i aktivnosti vezane za skladištenje.priprema dokumentacije za organizatore prevoza. .osiguranje robe za prevoz.

učinak je veći i obrnuto. sklapanje ugovora i pripremu dokumentacije što prate osnovne faze prevoznog procesa. špediterski poslovi u vezi s istovarom i predajom tereta primaocima ili na dalju otpremu.izvještaj o realizaciji procesa prevoza po parametrima plana. smještaj (skladištenje). plana prevoza i plana rasporeda voznog osoblja. . U ovoj fazi određuje se izbor prevoznog puta.preuzimanje i obrada bazne dokumentacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - prevoz tereta.3 FUNKCIJE POJEDINIH FAZA TEHNOLOGIJE PREVOZA ROBE I Faza Istraživanje previznih zahtjeva i priprema prevoza Tehnologiji prevoza robe prethodi faza istraživanja prevoznih zahtjeva i priprema prevoza. III Faza Realizacija prevoza Treća faza prevoza je ključna faza prevoznog procesa koja uključuje utovar. što je posljedica učešća ljudskog faktora koji je u funkciji primjene klasične ili savremene tehnologije sa stanovišta prevoznog procesa. dalje se vrši istovar ili pretovar tereta i obavljaju brojni špediterski poslovi koji se odnose na robu. izbor prevoznog sredstva i potrebne isprave koje prate robu u prevozu. carinjenje.povratak vozila u radionicu i priprema za slijedeći prevoz. U okviru utovara je aktivnost vezana za osiguranje utovarenog tereta od mogućeg ispadanja i pokrivanje zaštitnom ceradom i po potrebi plombiranja. isporuka tereta primaocu. U ovoj fazi se ostvaruje promjena mjesta tereta. Osim toga obuhvata analizu prevoznih zahtjeva. a što zavisi od izbora prevoznog sredstva i njegove tehničke i eksploatacione karakteristike. robe i radnika koji posredno i neposredno rade na prevozu robe. . II Faza Projektiranje procesa prevoza Ova faza obuhvata izradu reda vožnje. izbor prevoznog puta. što je ova faza kraća. . Utovar je veoma bitna faza prevoznog procesa a zavisi od primijenjene tehnologije. U ovom dijelu prevoznog procesa težište je na međuzavisnosti organizacije i prevoza koje obuhvata vučna i prevozna sredstva. Faza prevoza uslovljena je brzinom prevoza. provjera ispravnosti prispjelog tereta. IV Faza Završetak prevoza i analiza realizacije prevoza . Faza istovara ima isti značaj kao i faza utovara. tehnologije prevoza i vrijeme trajanja prevoza. vozilo i posadu.priprema voznog osoblja za slijedeći prevoz. 4.utvrđivanje uzroka odstupanja od planiranog procesa prevoza. kao i kontrola vozila i voznog osoblja. .rješavanje reklamacija u vezi s prevozom. uključujući i administrativna ograničenja u kretanju. pripremu vozila i svih potrebnih aktivnosti: špediterske aktivnosti. . Utovar robe traje znatno kraće primjenom savremenih tehnologija u odnosu na korištenje klasičnih tehnologija utovara robe. To se prije svega radi o skraćivanju administrativnog postupka na graničnim prelazima u uslovima kretanja na saobraćajnicama izazvanim preopterećenjem perioda saobraćajnica u pojedinom periodu. U ovoj fazi vozilo dolazi na mjesto istovara. prevoz i istovar prevoza. istovar tereta. Nešto složenija faza prevoza je prevoz robe u međunarodnom prevozu. nadgledanje procesa prevoza i operativno upravljanje. Racionalizacija prevoza u međunarodnom saobraćaju je neophodna jer se tu javljaju velike rezerve vremena koje su subjektivne prirode. Fazu 289 .

već kombinacijom transportnih sredstava različitih vidova. Uštede koje se time postižu su veoma velike. u odnosu na klasičan transport smanjuju za oko 1/3. Kombinovani prevozi često se javljaju kao rezultat ekonomskog pristupa u izboru najracionalnije varijante prevoza. U logističko–distributivnim lancima se pri tom najbolji efekti mogu postići ukoliko je jedinica transporta istovremeno i jedinica pakovanja. IV Faza Završetak prevoza i analiza realizacije prevoza Četvrta faza je posljednja faza tehnologije prevoza. i jedinica manipulisanja i jednica isporuke. . Rješavanje svih pitanja vezanih za racionalizaciju tehnologija prevoza trebalo bi zasnivati u okviru prevoznog procesa na: . na pojedinim segmentima transportnog puta određeni vidovi transporta iskazuju konkurentsku superiornost.da se poslovanje i upravljanje prevoznim procesima bazira na savremenom sistemu informacija. Kombinovani prevozi u određenim slučajevima su nužnost. Ova faza predstavlja ujedno i pripremne faze za nove prevoze. brzo. ali se tehnologija prevoza i dalje nastavlja bez prekida. . 5. Istraživanja vršena u mnogim ravijenim zemljama ukazuju da postoje velike rezerve u racionalizaciji u svim fazama prevoza i da nameće potrebu organizacionog djelovanja na sve elemente tehnologije prevoza. vrši pretovar kompletnih transportnih jedinica. a vrijeme za obavljanje pretovarnih operacija smanjuje se za desetak puta. SAVREMENE TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE U PREVOZU TERETA Značajan dio prevoza roba ne realizuje se isključivo preko jednog vida transporta. ekonomično zadovoljavanje korisnika za prevozom. Naime. Savremena tehnologija transporta sastoji se od pojedinačnih vidova saobraćaja međusobno komplementarnih u proizvodnji transportnih usluga. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ istovara prate i druge aktivnosti.postojanje objektivnih kriterija za utvrđivanje troškova određenog transportnog procesa. . tako i poslije ove faze kao i aktivnosti oko skladištenja robe. umjesto pretovara roba. Predstavlja završnu fazu za konkretan prevoz. tako da se troškovi prevoza. jer ova faza sadrži i završne radnje prethodnog procesa pripremne radnje novog ciklusa prevoza. . jer na cijelom transportnom putu nije moguće zbog nepostojanja infrastrukturnih preduslova koristiti isključivo jedan vid transporta. a posebno na primijenjene tehnologije.racionalno i efikasno izvršenje prevoza. 290 . Tehnologija integralnog transporta. Ova faza obuhvata i analizu izvršenja tehnološkog procesa i utvrđivanje uzroka koji narušavaju planirani proces prevoza. nego u slučaju isključivog korištenja jednog vida. Kombinacijom vidova transporta postiže se veća racionalnost (niži troškovi) i efikasnost (brzina) prevoza.kvalitetno. To se odnosi na sigurnost tereta kako u fazi istovara. dok na drugim segmentima prednosti imaju drugi vidovi.poboljšanje tehničkih i tehnoloških karakteristika transportnih kapaciteta zbog sve strožijih propisa s ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja. Sam po sebi integralni transport predstavlja logističku aktivnost. na transportnom putu od izvorišne do krajnje odredišne tačke prevoza.smanjivanje administrativnih poteškoća u međunarodnom drumskom transportu.

Kombinovanim prevozom preusmjeravaju se robni tokovi s druma na prevoz željeznicom. očekuje se bitno povećanje udjela kombinovanog prevoza u ukupnom teretnom prevozu. . Može se očekivati je da će interes razvoja savremenog kombinovanog prevoza u BiH. transporta i trgovine. zaštićuje čovjekova okolina od zagađenja. sve države razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji ulažu značajna finansijska sredstva u razvoj savremenih tehnologija kombinovanog prevoza i primjenjuju razne stimulativne mjere. . privrede. Drumski saobraćaj sa svojom temeljnom komparativnom prednošću prevoza od vrata do vrata ima značajnu ulogu u saobraćajnom i privrednom sistemu i nezamjenljivi je element intermodalnog odnosa kombinovanog transporta. . Poticajne državne mjere pretpostavka su osiguranja konkurentnosti kombinovanog prevoza. Kombinovani prevoz omogućava uklapanje u nove zahtjeve međunarodne trgovine i svjetskog tržišta. Zbog evidentnih komparativnih prednosti kombinovanog prevoza. kao prevoza budućnosti na srednjim i dužim relacijama. osigurava značajna ušteda energije (nafte i naftnih derivata čije su rezerve ograničene).tehnologija RO-RO. odnosno kombinovanog prevoza. Integralni ili kombinovani prevoz ima za cilj da savremenim tehnologijama poveže dvije ili više saobraćajnih grana u neprekidan logistički transportni lanac koji naglašava sistemske komparativne prednosti i snagu pojedinih grana saobraćaja i omogućava njihovo racionalno korištenje. biti adekvatno podržan efikasnim mjerama državne politike. Međunarodni kombinovani prevoz u izvozu i uvozu potrebno je razvijati u okviru sadašnjih i budućih potreba bh. Razvojem kombinovanog prevoza u BiH. uz primjenu poticajnih mjera države i određene organizaciono-regulacione mjere.tehnologija transporta paleta. U posljednjih dvadeset godina u Evropi i u svijetu kombinovani prevoz intenzivno se razvija.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Savremene tehnologije saobraćaja su nastale pojavom “integralnog transporta”. Od strateškog interesa za BiH kao kontinentalne zemlje jeste tranzitni kombinovani prevoz po osi jug – sjever. 291 . te se zaštićuje prostor od devastiranja. čuva putna infrastruktura. naročito u dijelu željezničkog i drumskog prevoza.tehnologija transporta kontejnera. Tržište traži integraciju proizvodnje. uz istovremeno posebnu važnost tranzitnog pravca Zapad – Istok. Razlog tome je činjenica da se na taj način značajno rasterećuju saobraćajnice.tehnologija transporta huckepack. Na taj način željeznica postaje sinergijska okosnica saobraćajnih tokova i faktor razvoja cjelokupnog saobraćajnog sistema. kako bi proizvodi u što kraćem vremenu stigli iz procesa proizvodnje na tržište. Kombinovani prevoz spaja komparativne prednosti željezničkog saobraćaja i drumskog teretnog prevoza u optimalnu cjelinu: željeznički saobraćaj velike udaljenosti i masovne količine. . . Uključivanje svake zemlje u savremene evropske tokove prevoza robe nije moguće bez primjene savremenih tehnologija kombinovanog prevoza. kao i integralnost proizvodnje i transporta.tehnologija izmjenjivih transportnih posuda. odnosno bez osiguranja odgovarajuće transportne infrastrukture i mobilnih sredstava za kombinovani prevoz.bimodalna tehnologija transporta idr. a za lokalni saobraćaj fleksibilan dostavni kamionski saobraćaj. odnosno prevoz «od vrata do vrata». Kombinovani saobraćaj ima značajnu ulogu u oživljavanju i razvoju saobraćajnih tokova i kao takav predstavlja saobraćajnu djelatnost od posebnog interesa. u sklopu ukupne saobraćajne politike. U savremene tehnologije prevoza u kojima učestvuje drumski saobraćaja ubrajaju se: .

košare i sl. uključujući i faze pripreme i završetka prevoznog procesa i početnu fazu skladištenja. RO – RO i Huckepack tehnologijom. 292 . kao i efikasno manipulisanje paletama u skladištima i distributivnim centrima. Ravna drvena paleta ima jednu ili dvije nosive površine. sanduci.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. standardizovanih dimenzija (najčešće 1. čime se postiže ušteda u pakiranju. kartoni. sigurnosti i racionalizacije procesa proizvodnje saobraćajne usluge. . palete i paletni sistem bitno unapređuju ne samo kombinovani prevoz već i skladištenje. Drvene i metalne palete. Boks–paleta je zapravo ravna drvena ili metalna paleta na kojoj je ugrađena ograda drvenih ili metalnih okvira. kao i zbog efikasnog korištenja skladišnog prostora.ubrzavanje manipulacija i prevoza tereta. . brzo i racionalno manipulira. U suštini. gajbe.1 PALETIZACIJA Paletizacija je najstariji sistem integralnog transporta koji se široko primjenjuje za različite kombinacije transportnih sredstava svih vidova transporta.maksimiziranje brzine. Ovaj sistem uspostavlja integraciju manipuliranja transporta robe u industriji i trgovini i u velikoj je mjeri kompatibilan s drugim savremenim transportnim tehnologijama. vreće.maksimalna iskorištenost skladišnih kapaciteta i smanjenje troškova.1. .okrupnjavanje komadne robe u veće i standardizirane jedinice tereta. jednostavno. . Najvažniji ciljevi paletizacije jesu: .1 Palete i paletizacija Paleta je specijalno izrađena i najčešće drvena podloga na koju se slažu komadni tereti (npr. s teretom) radi oblikovanja većih standardiziranih teretnih jedinica kojima se sigurno. Izrađuje se u više varijanti. Primjenom viljuškara obezbjeđuje se jednostavan i efikasan utovar. aluminija i metala.000 x 1. Ova tehnologija omogućava manipulisanje i prevoz u svim fazama prevoznog procesa. role. odnosno fizičku distribuciju u cjelini.minimiziranje ili potpuno eliminisanje živog rada u procesu manipulisanja teretnih jedinica. Palete mogu biti zatvorene i / ili s poklopcem ili sklapajuće. pretovar i istovar paleta.200 mm). na koje se smješta roba. ili najnoviji evropski standard. Paletizacija je prvi način primjene u savremenim tehnologijama u saobraćaju koja je omogućila uspostavljanje neprekidnog lanca u prevozu robe među saobraćajnim granama. Najčešće su izrađene od drveta. Dimenzije paleta su usklađene i prilagođene za efikasno korištenje standardizovanih dimenzija tovarnog prostora na vozilima. najčešće od lima ili cijevi visine jednog metra. posebno kontejnerizacijom. 5. . odnosno skraćenje ukupnog vremena prevoznog procesa. paletizacija je skup organizacijsko povezanih sredstava za rad i tehnoloških postupaka za automatizirano manipuliranje i transport okrupljenim jedinicama tereta (tj. a ima u upotrebi i onih koje su izgrađene od plastike.optimalizacija efekata saobraćajne infrastrukture i prevoznih sredstava skladištenja. .000 x 1. Istovremenim korištenjem transportnih i skladišnih jedinica.000 mm. bačve.ujednačavanje tehnologije prevoza sa drugim saobraćajnim granama. komadnog tereta na paletama) od sirovinske baze do potrošača. bale. «Euro pallet» 1.

po svojim karakterističnim osobinama. Te palete. ravne palete. boks-palete. Postoje četiri osnovne grupe: 1.1. 293 .4 Prednosti paletizacije Najznačajnije prednosti paletizacije jesu: . danas su u upotrebi i brojne nestandardne palete. cirkuliraju samo u sistemu vazdušnog saobraćaja.2 Vrste paleta Danas se u svijetu koriste različite palete. Sl.1. 3. 120 Vrste viljuškara 5. To je specijalno mehanizirano transportno pretovarno (ili prekrcajno – transportno) sredstvo. s različitom nosivošću i drugim tehničkim i tehnološkim karakteristikama. stubne palete i 4. 2. 5.3 Sredstva za rad sa paletama Za rad u sistemu paletizacije upotrebljava se viljuškar. specijalne palete. U vazdušnom se saobraćaju koriste specijalne palete koje se sastoje od metalne ploče i mreže kojom se teret osigurava od horizontalnog i vertikalnog pomicanja.Ušteda u radnoj snazi na utovaru za oko 40%.Upotreba lagane.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Osim standardnih paleta. Mogu biti motorni ili ručni. bez obzira na vlasništvo.1. . moderne i ekonomične ambalaže.

prevoznika i drugih učesnika u paletnom sistemu. utovar. 294 . karakteristike robe. mora da zadovolji opšte i posebne uslove. Kontejner. 5. Za svaki konkretni primjer moguće je i konkretno detaljnije propisati tehnologiju kao izračunati prednosti manipuliranja i transporta paletizirane robe u odnosu na nepaletiziranu robu.2 KONTEJNERIZACIJA Sistem kontejnerizacije je takođe univerzalno primjenljiv za različita kombinovanja vidova transporta. Prema međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO). Uz to. police u skladištima pri ručnoj manipulaciji koriste svega od 40 do 60%.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - Smanjenje oštećenja i gubitka na robi. čime se omogućava brže manipulisanje. 2. Kontejneri su različitog oblika (najčešće su u pitanju sanduci pravougaonih dimenzija) i različitih su standardizovanih dimenzija. primjenjuje se za prevoz i smještaj određenog broja tovarnih jedinica robe. Tako se. Tehnologija prevoza robe s primjenom paleta može se podijeliti u pet osnovnih faza: 1. prilagođene za smještaj.3048 m). Kontejneri su standardizovane transportne jedinice. Ukupni manipulacijski troškovi smanjuju se za oko 35 % u odnosu na manipulaciju nepaletizirane robe. kontejner je posuda pravouglog oblika. a kod manipuliranja paletama sa 100%. Ima više definicija kontejnerizacije. formiranje opterećene palete. Takođe su istovremeno i jedinice namijenjene kako transportu roba. štiti robu od kvarenja i gubitaka. čuvanje i transport raznorodnih proizvoda. a posebni da svojom konstrukcijom zadovolji zahtjevima u vezi sa manipulacijom i prevozom. odnosno s jednog sredstva na drugo. 5. Prednosti kontejnerizacije su višestruke: 1. istovar. Velika ušteda skladišnog prostora. Kontejnerizacija je tehnologija prevoza robe u kontejnerima primjenom savremenih sredstava manipulacije. prevoz. Smanjenje troškova prevoza za 34% zbog pojednostavljenja evidencije i inventure robe u proizvođača. na primjer. a može se odvojiti od prevoznog sredstva i manipulisati njime kao homogenom jedinicom bez pretovara robe smještene u njemu. U razvijenim zemljama paletno se manipulita i prevozi oko 90% komadnih i blizu 75% vagonskih pošiljaka od ukupnog transporta robe koja se može paletizirati i prevoziti u željezničkom i drumskom saobraćaju. nepromočan je. 3. kao transportna jedinica. Svođenje broja ručnih manipulacija na minimum time što se roba već u proizvođača paletizira. Veći stupanj iskorištenosti kapaciteta sredstava i opreme za manipulaciju robe. Najčešće dimenzije kontejnera po međunarodnim standardima su TEU od 20 stopa. Ona je i najsloženiji oblik integralnog transporta jer omogućava odvajanje tereta (robe) od transportnog sredstva pomoću kontejnera. a najveći kontejneri od 40 stopa koriste se u prekookeanskom transportu (1 stopa = 0. tako i njihovom skladištenju na otvorenim skladišnim površinama. lako “prelazi” s jedne transportne grane na drugu. Ubrzanje utovara i istovara ili pretovara paletizirane robe. 4. Opšti uslov je da se u njemu smješta roba koji je prethodno paletirizirana.

Smanjuju se početno–završni troškovi. Najmanja čvrstoća i otpornost moraju omogućiti slaganje kontejnera na pet spratova. Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Standardization Organization – ISO) utvrdila je tehničke uslove za gradnju kontejnera. 295 . Svi kontejneri su svrstani u četiri kategorije. zavisno o materijalu od kojeg su izrađeni. Podjela kontejnera temelji se na više kriterija. Mali kontejneri su transportna sredstva zapremine 1 do 3 m3 i nosivosti 1 do 3 tone. drvo. 5. Osnovni materijali za izradu kontejnera su čelik.posebne ili specijalne. Omogućava se u potpunosti korištenje standarizovanih prevoznih sredstava i jednostavno se prevoze. Prema veličini. 3. a posebno razvijen informacioni sistem u tehnologiji prevoza primjenom kontejnera. Obični kontejneri služe za prevoz više vrsta robe. Međutim. U velike kontejnere spadaju i transkontejneri koji se upotrebljavaju u međunarodnom prometu. Njihova je zapremina 5 do 60 m3. opremi kojom su opremljeni i itd. 5. standardizaciju. Time se postiže veća sigurnost pri manipulisanju i smanjuju se oštećenje i lomovi. 6. 4. srednje i velike.2.obične ili univerzalne i . Postižu se učinci u proizvodnji. specijalizaciju i automatizaciju prevoznih sredstava svih grana. transportu i trgovini. načinu prevoza. Znatno smanjuje troškove skladištenja i iskladištenja i povećava brzinu manipulisanja. vrsti robe kojoj su namijenjeni. a oni preko 10 m3 smatraju se velikima. Nosiva konstrukcija kontejnera je sanduk s pripadajućom opremom za prihvatanje radi premještanja i slaganja kontejnera. svih sredstava za rad i svih aktivnsoti vezanih za sistem kontejnerizacije. mogućnosti pretovara. Najviše ih je u vlasništvu željeznice. Kontejneri zapremine 3 – 10 m3 srednji su. Robom se praktično rukuje samo dvaput. a nosivost 5 do 30 tona. aluminij i plastika. kao i saobraćajnu infrastrukturu. te troškovi pojedinačnog pakiranja osobito uz upotrebu paleta. i to na početku (utovar) i na kraju transportnog procesa (istovar).1 Kontejneri Prema namjeni kontejneri se dijele na: . Uglavnom imaju vlastite točkove za laku manipulaciju. kontejneri se dijele na male. kontejnerski transport zahtijeva velika investiciona sredstva. Ovaj vid transportne tehnologije zahtijeva kvalitetnu koordinaciju svih učesnika. koje pojedina roba u transportu zahtijeva.čime se smanjuje vrijeme premještanja robe od proizvođača do potrošača. a posebni su opremljeni uređajima za održavanje temperature robe i drugih pogodnosti (amortizirajuće).DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2.

uključujući kontinentalne i prekomorske kontejnerske prevoze. zasnovanih na ovim tehnologijama. Slični organizacioni sistemi. U 1990-im godinama Interkontejner je obezbjeđivao prevoz robe u kontejnerima obima od oko 1. 121 Prikazana je tehnologija prevoza s primjenom kontejnera 5. koje su objedinile komercijalizaciju (prodaju) svojih kontejnerskih prevoznih usluga u cijeloj Evropi. nacionalnog i međunarodnog karaktera postoje i za druge sisteme integralnog transporta. koja treba da budu u funkciji nabavke i finansiranja sredstava integralnog transporta i upravljanja njihovom eksploatacijom.2. asocijacija formirana od 23 evropske željezničke uprave. komercijalizacijom i marketingom prevoznih usluga.2 Iznajmljivanje kontejnera Tehnologije integralnog transporta podrazumijevaju i odgovarajuća organizaciona rješenja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Ilustrativan primjer takve organizacije je Interkontejner (Intercontainer). 21 Twenty foot equivalent unit – kontejneri proračunati za 20 stopa 296 .200 TEU21 (ekvivalentnih jedinica od 20 stopa).

Vagoni sa spuštenim podom potrebni su zbog željezničkog profila. . prevoz budućnosti od vrata do vrata.). . Utovar ili istovar kontejnera na ili sa drumskih vozila obavlja se viličarima. 55% u vlasništvi u leasing kompanija. Prema iskustvima drugih zemalja. a 5% u vlasništvu ostalih operatera (željeznice. 5. Oko 40% je u vlasništvu brodskih kompanija. Kombinovani prevoz. drumskog i vazdušnog i drumskog i riječnog saobraćaja. tako i zbog znatnih ulaganja za proizvodnju i popravak kontejnera.željeznički vagoni. međutim.drumska vozila s prikolicama i poluprikolicama. dizalicama i prenosnicama kontejnera ili drugim sredstvima. ta tehnologija malo koristi.2. Zbog velikih ulaganja u kontejnerske tehnologije kompanije koje se bave leasingom kontejnera su preuzele primat u ovoj oblasti kako zbog sve veće potražnje kontejnera na tržištu. 5. To je zapravo prevoz drumskih vozila zajedno sa njihovim teretom na željezničkim vagonima. željezničkog i pomorskog. Najčešće se koriste: plato prikolice za prevoz svih tipova kontejnera.3 Tehnologija prevoza kontejnera Za potrebe kontejnerskog drumskog prevoza upotrebljavaju se specijalna drumska vozila koja su pogodna za prevoz kontejnera svih tipova ne samo u drumskom saobraćaju nego i u povezivanju drumskog. Vertikalna je tehnologija utovar i istovar najčešće kamionskih sanduka (prikolica i poluprikolica) s pokretnom dizalicom slično kao u kontejnera.3 HUCKEPACK (UPRTNI PREVOZ) Naziv ove tehnologije prevoza dolazi od njemačke riječi huckepack tragen – nositi na leđima (uprtni prevoz). špediteri i dr. koja je osnovana 1971. 122 Niskopodni RO – LA vagoni «kotrljajuća cesta». poluprikolice sa ili bez uređaja za istovar razne dužine (20 stopa do 40 stopa) i specijalni tegljači za prevoz poluprikolica. uglavnom se radi o dva načina ukrcaj i iskrcaj drumskih vozila na željezničke vagone: vertikalnom i horizontalnom. a savremeni manipulatori (portalne dizalice) za brzi utovar i istovar. godine sa sjedištem u SAD. i utovarno–istovarne tehnike.vučni traktori za dovoz i odvoz. Sl. Sl. u prvom redu vagona sa spuštenim podom. prijateljski orijentisan prema okolišu. Razlozi slabog korištenja mogu se ponajprije naći u nedostatku opreme. Za prevoz kontejnera koriste se različita sredstva: . U praksi se. Horizontalna tehnologija utovara tereta obuhvata horizontalno prevlačenje (ili povlačenje) tereta smještenog na točkovima. Leasing kompanije udružene su u Međunarodnoj instituciji kontejnerskih iznajmilaca (IPCL). .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrijednost kontejnerskog inventara je velika. 297 .

zaštite okoliša. prije svega. Sa tehnologijama integralnog transporta odnosi konkurencije između vidova saobraćaja dopunjuju se međusobnom kooperacijom u obavljanju prevoza. U svijetu se takva tehnologija primjenjuje u prevozu drumskih i željeznički vozila brodovima (RO – RO i Ferry sistemi). utovarno–istovarni mostovi i sl. izbjegavanja čekanja dozvola prevoza (tranzita) drumskih vozila kroz neke zemlje (jer mnoštvo drumskih vozila danima čeka na graničnim prelazima zbog prevoznih dozvola). riječni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. i prevoz željezničkih vagona trajektima po orijentaciji bi također pripadao huckepack tehnologiji. pomorski i vazdušni saobraćaj. ubrzavanje manipulacije robom. školjke drumskih prevoznih sredstava skidaju sa “trčećeg dijela” drumskog vozila i najčešće se prevoze vagonima koji su za te namjene posebno konstriusani. željeznica. automatizacija drumske i željezničke infrastrukture. “Kongaurou” (kengur) tehnologija omogućava da se prikolice drumskog saobraćaja smještaju u posebno konstruisane željezničke vagone. Tehnologije integralnog transporta primjenjuju se dominantno kod prevoza generalnog tereta (komadne robe – gotovih proizvoda i poluproizvoda). Primjena ovih savremenih tehnologija obezbjeđuje međugransku integraciju ponude na transportnom tržištu. osim površina za smještaj ovih jedinica. Njemačka i Švicarska). Na taj način huckepack tehnologije rješavaju svoje probleme mnoge evropske zemlje s velikim tranzitom (Austrija.). uobičajeni je neophodni preduslov koji treba da bude obezbijeđen na terminalima i robno–transportnim centrima. Najvažniji cilj huckepack tehnologije je povezivanje drumskog i željezničkog saobraćaja. viljuškari. pri čemu se svaki vid transporta koristi na onom segmentu transportnog lanca na kome mogu doći do izražaja njegove konkurentske prednosti. U primjeni je utovar drumske prikolice na željeznički vagon kao i tehnologije izmjenjivih transportnih posuda gdje se transportne posude. Može se očekivati da ovaj podsistem tehnologije postane univerzalan proces sa širom primjenom. čija veća primjena je uslovljena razvojem velikog broja tipova prikolica. saobraćajne grane koje imaju umanjene mogućnosti obavljanja prevoza «od vrata do vrata». štednje energije. u saobraćajnim čvorovima u kojima dolazi do koncentracije robnih tokova i sučeljavanja različitih vidova transporta. raznih kopnenih prevoznih sredstava). Za tu kooperaciju i ove nove tehnologije poseban interes imaju. prikolica tegljača. autobusa sa putnicima. RO – RO je specifična tehnologija drumskog transporta za koju je karakterističan horizonatlni utovar i istovar kompletnih prevoznih sredstva. a najčešće natovarenih tereta (kamiona. Specijalizovana oprema koja obezbjeđuje jednostavno i brzo prebacivanje jedinica itnegralnog transporta sa jednog vida prevoza na drugi (kranovi. Ove tehnologije obezbjedile su integrisanja svih vidova saobraćaja u jedinstven sistem transporta. Ova tehnologija prevoza drumskih vozila željeznicom uvedena je zbog zagušenosti drumskog saobraćaja. Osim prevoza drumskih vozila željeznicom. dizalice. dakle. i intenzivno se koriste u svim razvijenim zemljama svijeta. poboljšanje tehničkih. Otuda programi razvoja ovih vidova transporta pretpostavljaju nabavku transportnih sredstava i opreme namijenjene korištenju tehnologija integralnog transporta.4 OSTALE SAVREMENE TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE U drumskom saobraćaju pojavljuje se u okviru “huckepack” tehnologije putničkih vozila i kengur tehnologija. pa su ove tehnologije samim tim bitan faktor integrativnih procesa na tom tržištu. tehnoloških i ekonomskih učinaka u saobraćaju. One obezbjeđuju veće efekte u slučajevima kada su u pitanju prevozi ovih roba na velika ratsojanja. Korištenje ovih tehnologija takođe podrazumijeva izgradnju robno–transportnih centara i kontejnerskih terminala. 298 .

koji podrazumijeva prevoz drumskih tovarnih jedinica (kamionskih prikolica i kamiona). pri čemu se zakrenu čelne glave. izlaze iz brodova i nastavljaju do krajnjeg odredišta prevoza. a namijenjeno je za prevoz teretnih kamiona. šlepera i prikolica šlepera. Brzina prevoza je do 120 km/h. Građen je po koncepciji Saadkms 690. za što je potrebno izraditi klasifikaciju robe koja se prevozi u kombinovanom sistemu. kamiona sa prikolicom. U pomorskim lukama se za ovu tehnologiju određuju posebni RO – RO terminali. odnosno vrši se automatska regulacija sile kočenja koja je u funkciji opterećenja. a i čitava kompozicija može biti sastavljena od tih vozila. Poprečni i uzdužni nosači niskopodnih vagona u donjem dijelu centriraju gume za kamion i tako ostvaruju potrebnu sredinu centriranja na vagonu. U sagledavanju razvoja kombinovanog prevoznog sistema bitna je i cijena prevoza. kombinacija je drumske prikolice i okretnog postolja željezničkog vagona. Za ovu tehnologiju koristi se osamoosovinski niskopodni vagon. a postignuta eksperimentalna brzina je i više od 140 km na sat. u Evropi nazvan Rail Trailer. s druge strane.5 BIMODALNA TEHNOLOGIJA U bimodalnoj tehnologiji osnovu čini bimodalno željezničko i drumsko vozilo kojim se uspostavljaju saobraćajni odnosi između željezničkog i drumskog saobraćaja. primjenjuje se RO – RO sistem (Roll on – Roll off). Bimodalni sistem tehnički omogućava i ekonomski uvažava prednosti željezničkog i drumskog saobraćaja.6 metara i visine do 4 metra. kao i željezničkih vagona pomorskim brodovima. ulaze u brodove kojima se prebacuju do odredišnih luka. transportnog lanca od pošiljaoca do primaoca. lučkog. Na taj će način nova tehnička rješenja pridonijeti uvođenju reda na transportnom tržištu i povećati racionalnost čitavog saobraćajnog sistema. Jedinstvena cijena prevoza pretpostavka je barem približno izjednačenih uslova privređivanja saobraćajnih grana. Tome prethodi utvrđivanje udaljenosti. Rukuje se jednostavno na malom prostoru. 5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Zbog asimetričnog utovara vagoni su opremljeni automatskom kočnicom. Najsloženiji je dio sastavljanje tablica prevoznih cijena. Utovar se odvija horizontalno na kraju vozova. sa utovarno–istovarnim mostovima preko 299 . Ovo vozilo opremljeno je sa dva 4 – osovinska okretna postolja. Bimodalno se vozilo može uvrstiti u voz pojedinačno ili u skupini.6 KOMBINOVANI PREVOZ Kombinovani prevoz nastaje učešćem više grana saobraćaja pri uspostavljanju tzv. Vagoni i drumske transportne jedinice dovoze robu do pomorskih luka. Svi dosadašnji RO – LA vagoni građeni su za prevoz kamiona mase do 38 t. željezničkog i riječnog prevoza u neprekidnom lancu. Veza je omogućena posebnim spiralnim učvršćivačima. Utovar i istovar se obavljaju navoženjem preko posebnih klizača okretnog postolja. i drumskog i željezničkog saobraćaja . Preko postavljenih ulaznih rampi mogu se utovariti kamioni širine do 2. Ovo je prvi RO – LA vagon građen za novi tip eurokamiona mase 45 t. Bimodalni sistem “kamion na pruzi” ili “vagon na putu”. odnosno izrada daljinara. Radi se o sistematizaciji pojedine robe i njenom svrstavanju u srodne skupine. 5. Kamioni su osigurani preko podmetača točkova.7 RO – RO TEHNOLOGIJA TRANSPORTA Za kombinovanje pomorskog saobraćaja. Pod kombinovanim prevozom podrazumijeva se saradnja drumskog.

specijalnih vagona sa prikolicom. odnosno Roll on . vrlo je fleksibilan i utovar i istovar se može vršiti tokom čitavog dana. prevoznih drumskih vozila i dr. omogućuje vrlo veliki pretovarni učinak.utovari Roll off . ocjenjuje se da je pogodan za prekomorske prevoze do 1.).otkotrljaj .DRUMSKI SAOBRAĆAJ kojih želejzničke i drumske jedinice ulaze i izlaze iz specijalizovane brodove za njihov prevoz. S obzirom na to da ovaj sistem proizvodi imobilizaciju drumskih i željezničkih sredstava za vrijeme koje provede u brodovima. U tom slučaju u lukama se formiraju kontejnerski terminali (površine na koje se kontejneri odlažu). opremljeni kontejnerskim kranovima i dizalicama osposobljenim za jednostavan i brz pretovar. autobusa sa prikolicom.istovari. primjena multimodalnog transporta “od vrata do vrata”. Preko tih udaljenosti uštede na utovaru i istovaru kompenzuju se troškovima imobilizacije sredstava. Među najvažnije prednosti se ubrajaju potpuna integracija željeznice.000 km udaljenosti. prikolica. Pojam RO – RO. Osnovni je cilj povezivanje drumskog. kao i za jednostavno manipulisanje kontejnerima na terminalu. druma i pomorskog saobraćaja.dokotrljaj . tegljača. Ovo je specifična tehnologija transporta za koju je karakterističan horizontalan utovar i istovar drumskih prevoznih sredstava. natovarenih tereta (utovarenih kamiona. željezničkog sa pomorskim saobraćajem radi optimizacije učinaka u saobraćaju bolje korištenje saobraćajne infrastrukture i vozila kao sigurno i racionalo prevoženje vangabaritnih i vrlo teških pošiljaka. 300 . Za to postoje posebni RO – RO brodovi. pa je kontejnerski (Lift on – Lift off) sistem pogodniji za kombinovanje ovih vidova transporta.

Tim se vozilima obavlja usluga prevoza robe u kontejnerima dužine 20 ft i 20 t težine. Kao prirodni početak i završetak transportnog lanca drumski saobraćaj je transport prihvatio paletizaciju i kontejnerizaciju. maksimiziranje i racionalizacija prevoza i smanjivanje operativnih radova.podigni i Lift off – spusti počeo se primjenjivati prije kontejnerizacije i RO – RO tehnologije.8 LO – LO TEHNOLOGIJA TRANSPORTA To je specifična tehnologija transporta za koju je karakterističan vertikalni utovar i istovar gotovo svih vrsta tereta. na duljim relacijama ima prednost ispred ostalih saobraćajnih grana u prevozu manjih količina brzopokvarljive robe. nemoguće je zaobići drumski saobraćaj. učvršćenje i prevoz kontejnera i paleta ili bez prikolica. 5. veliki pretovarni učinci i jednostavni terminali. a posebno pomorskog. Najvažniji ciljevi Lo – Lo tehnologije transporta su optimizacija učinaka saobraćajne infarstrukture i prevoznih sredstava svih grana. jer omogućava dostavu robe u vagonu na skladišno mjesto koje nije povezano industrijskim kolosijekom s otpremno–prijemnom željezničkom stanicom. 4. Željeznički vagon na drumskom vozilu također je tehnologija prevoza robe koja se primjenjuje u savremenom načinu transporta. 5. Za ovu tehnologiju postoje specijalni brodovi koji se najviše zastupljeni u pomorskoj trgovačkoj floti. željezničkog i drumskog saobraćaja. poznat pod nazivom RO – RO prevoz. u poljoprivredi. pogodan je za usluge dnevnih prevoza robe u robno – transportnim centrima. Osim spomenutih tehnologija prevoza. postoji i kombinacija Ro – Ro / Lo – Lo tehnologija transporta horizontalnog i vertikalnog utovara i istovara tereta na specijalno izgrađene brodove koji odgovaraju ovim tehnologijama. vučna vozila s prikolicom posebno izgrađenih postolja za prihvat. Danas se u eksploataciji nalaze takva vozila koja mogu voziti teret u posebnim kontejnerima čija težina premašuje 40 tona i širinu 2. drumski prevoz je racionalniji u odvozu i razvozu robe na kraćim relacijama. Pored toga. građevinarstvu. Karakterističan je po horizontalnom utovaru i istovaru tereta koji se već nalazi na drumskom vozilu na način da drumsko vozilo snagom vlastitog motora ulazi preko utovarno–istovarne rampe u krmeni dio broda ili se pak natovarena vozila uvlače u brod pomoću brodskog čekrka. Prednost ove tehnologije je velika brzina utovara / istovara.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. kao i 40 – stopne duljine i 40 tona težine.55 metara. drumski transport se aktivno uključio u noviji sistem prevoza. 301 . učvršćenje i prevoz kontejnera i paleta. Lift on . Slično je i kod prevoza kamiona sa robom na željezničkom vagonu. na prevoznim relacijama cesta – željeznica i cesta – brod. 2. 3. ima velike mogućnosti specijalizacije prevoza robe. kad se roba otprema po sistemu “skladište – skladiše”. šumarstvu i turizmu. Drumska vozila su u takvom sistemu prevoza prva i posljednja spona transportnog lanca i to stoga što: 1. pogodan je za opsluživanje industrijskih pogona.9 TEHNOLOGIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U dobro organizovanom transportnom lancu. vučna vozila s poluprikolicama s posebno izgrađenim postoljem za prihvat. visokovrijedne i hitne robe. pružajući usluge prevoza posebno izgrađenim vozilima u dvije varijante: 1. Taj sistem prevoza poznat je pod imenom huckepack željeznički prevoz. i to brzinom 120 km/h. 2.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ta se tehnologija razvila u Njemačkoj između dva rata i naziva se “Cullemeyer”. Sl. DEFINISANJE TRANSPORTNOG. PREVOZNOG I TEHNOLOŠKOG PROCESA Kao što smo već rekli. Prevoznog procesa 3.. transportne organizacije i primalac. jer u sebi osim tehnološkog procesa obuhvata i radnje u vezi s prihvatanjem i smještajem putnika u vozilo. izlaskom putnika iz vozila i komunikaciju. tehnologije u drumskom saobraćaju imaju svoje specifičnosti koje determiniraju potrebu posebnog obrazloženja: 1. Transportni proces čine: pošiljalac. i Sl. Prevozni proces je širi pojam od tehnološkog procesa. Svaka od ovih faza detaljno je opisana u okviru projektovanja tehnološkog procesa. odnosno utovara do istovara robe. Sa stanovišta prevoza putnika u drumskom transportu prevozni proces se može izjednačiti sa linijskim prevozom putnika. Skup prevoznih procesa je podskup skupa transportnih procesa. Prevozni proces predstavlja skup utovarnih operacija na punktu utovara (kod pošiljaoca). Osnovno obilježje tehnološkog i prevoznog procesa u drumskom saobraćaju je proizvodnja transportnih usluga. 6. U tom pogledu poseban cilj drumskog saobraćaja je uspostavljanje optimalnog prevoznog procesa. Sa stanovišta karakteristika saobraćaja kao materijalne proizvodnje tehnološki proces predstavlja vremensko i prostorno jedinstvo procesa proizvodnje i potrošnje saobraćajne usluge. odnosno prevoz putnika i robe sa jednog na drugi kraj. tehnologija u drumskom transportu realizuje se kroz koncept tehnološkog procesa prevoza koji se sastoji iz četiri faze. predstavljena je šema transportnog i prevoznog procesa. prema prezimenu projektanta drumske prikolice. odnosno utovara i istovara robe i drugih aktivnosti koje prate robu. Na Sl. Tehnološkog procesa. odnosno savlađivanje prostora prevoza putnika i robe sa prevoznim sredstvima. U proizvodnom procesu tehnološki proces takođe predstavlja vremensko i prostorno jedinstvo procesa proizvodnje i samog procesa potrošnje prevozne usluge. Tehnološki proces možemo definisati kao proizvodan rad. kao proces stvaranja nove usluge koji daje prevozu određenu upotrebnu vrijednost. premještanje robe i istovarne operacije na punktu istovara (kod korisnika). Olakšavajuća okolnost kod realizacije je ta što se javlja nužnost za propisivanje postupaka koji bez suvišnih koraka vode cilju. Transportnog procesa 2. To je ustvari proces prevoza putnika i robe od ukrcavanja do iskrcavanja putnika. 302 . Uprkos brojnim sličnostima i postupcima proizvodnje saobraćajnih usluga u saobraćaju. Tehnološki proces predstavlja proces savlađivanja prostornih razlika. Transportni proces i elementi transportnog procesa sa opisom.

putnika I-TI UTOVAR (Istovar robe) I-TO UKRCAVANJE (Iskrcavanje) PUTNIKA (I =0.putnika I-TI UTOVAR (Istovar robe) I-TO UKRCAVANJE (Iskrcavanje) PUTNIKA (I =0.2.putnika UKRCAVANJE Terminus Terminus A B POSTAVLJANJE TRANSPORTNOG SREDSTVA PREVOZNI RAD DOLAZAK VOZILA NA SLOBODNO MJESTO UKRCAVANJA PUTNIKA PROCES PREVOZA PREVOZ robe .putnika V O Ž NJ A I-TI UTOVAR (Istovar robe) I-TO UKRCAVANJE (Iskrcavanje) PUTNIKA (I =1.putnika Istovar i prodaja robe iskrcavanje PUTNI KA OBRT Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA (MJESTO-A) PREVOZ robe .iskrcavanje PUTNIKA (MJESTO . 123 Elementi prevoznog procesa PROSTA VOŽNJA .iskrcavanje PUTNIKA (MJESTO .B) Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA (MJESTO-A) PREVOZ robe .…N) PREVOZ robe .B) Sl..iskrcavanje PUTNIKA Upućivanje vozila na mjesto utovara robe.ukrcavanje putnika PRIPREMA Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA PUTNIKA SLOŽENA PREVOZ robe .. 2.putnika Istovar i prodaja robe .POTPUNI CIKLUS TRANSPORTNOG PROCESA Upućivanje vozila na mjesto utovara robe .ukrcavanje putnika PRIPREM A Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA Istovar i prodaja robe .. 2.N) PREVOZ robe .putnika Istovar i prodaja robe .DRUMSKI SAOBRAĆAJ TRANSPORTNI PROCES ISKRCAVANJE PUTNIKA PRIPREMA PREVOZA PREVOZNIK Sl. 124 Prevozni procesi 303 .…N) PREVOZ robe .

može se reći da tehnološki proces predstavlja čistu transportnu djelatnost. istovar robe. 3. jer u sebi sadrži poslove pripreme prevoza kao i završne aktivnosti. zato se mora sve veća pažnja usmjeravati ne samo na transport nego i na druge procese rada koji imaju uticaj na vrijeme i kvalitetu obavljanju usluge prevoza u drumskom saobraćaja. prijem. 2. carinjenje i dr. prevoz putnika – robe.robe. kupovina i kontrola karata i vrijeme za ulazak putnika. iskrcavanje putnika. dok kod robe obuhvataju sve aktivnosti koje prate prevoz robe od ugovaranja. u autobuskom linijskom prevozu. istovar i drugih aktivnosti (špediterski poslovi. Tu takođe spadaju poslovi pripreme procesa prevoza (plan prevoza).DRUMSKI SAOBRAĆAJ Transportni proces je širi pojam od prevoznog procesa. U pripremnim radnjama su obuhvaćeni stručna i kvalitetna anliza tehničkih obilježja vozila.). 7. istovar robe. i obuhvata: 1. prijem i ukrcavanje putnika. Sa stanovišta transporta i logistike. U pripremne radnje spadaju provjera dokumentacije. (2 ) (1 ) o o U (3 ) o I (4 ) o G Sl. . TRANSPORTNI PROCES I ELEMENTI TRANSPORTNOG PROCESA Transportni proces predstavlja proces prevoženja putnika i robe. uključujući sve pripremne i završne operacije. Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mjesto ukrcavanja putnika. prevoza putnika . ukrcavanje. 5. odnosno prijem i utovar robe. Sl. 7.1 CIKLUS TRANSPORTNOG PROCESA Potpun ciklus transportnog procesa predstavljen je na Sl. iskrcavanje putnika. 4. utovar – prevoz. Završetak prevoznog procesa je pretpriprema novog ciklusa jer on istovremeno sadrži i završetak neke pripremne postupke prevoza upućivanje vozila na novo mjesto ukrcavanja putnika. stanja infrastrukture i ocjena stepena njihove sposobnosti za eksploataciju. odnosno utovar robe. upućivanje transportnih sredstava na mjesto ukrcavanja putnika – utovar robe. 125 Potpuni ciklus transportnog procesa Prosta vožnja predstavlja potpun ciklus transportnog procesa i sastoji se iz ukrcavanja putnika – utovar robe. prevoz. a svi ostali poslovi predstavljaju logistiku u transportu. a to su: priprema (putnika i robe). predaja robe. 304 . priprema organizacije prevoza (provjera dokumenata-karata i rok za ukrcavanje) za novi ciklus prevoza. iskrcavanja putnika – istovar robe i dolaska vozila na slijedeće mjesto ukrcavanja putnika – utovar robe.

itinerer označava pravac kretanja prevoznog sredstva na jednoj relaciji. tj. odnosno utovar i istovar robe. između dvije krajnje tačke. Prevozni put je odabrani i važeći prevozni pravac kretanja vozila pri izvršenju prevoza između dva mjesta. Obrt je transportni proces koji se sastoji iz jedne ili nekoliko vožnji sa povratkom prevoznog sredstva u prvobitnu polaznu tačku Sl. Za pojam prevozni put u praksi se koriste i termini itinerer i maršruta. 305 . Transportni rad izražava se putničkim i tonskim kilometrima. Definisanje pravca kretanja vozila neophodno je kada su te dvije tačke spojene sa dva ili više pravaca i tada prevozni put obavezno propisuje dispečerska služba i unosi pravac kretanja u putni nalog vozila. 127 Složena vožnja (U-I) – predstavlja usputno stajanje radi ukrcavanja-iskrcavanja putnika. utovar – istovar robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ o U (2 ) (3o) (5o) Sl. U (2 ) (1 ) (6 ) o o o (3 ) (5 ) o o o I (4 ) G Sl. Transportni rad – jedinica transportnog rada je proizvod ostvarenog obima prevoza putnika ili količina prevezenog tereta i prosječnog rastojanja na kome je transport izvršen. . Sl. U (1o) (2 ) o (3 ) o (U-I) (3 ) o I (4o) G Sl. 126 Prosta vožnja o I (4 ) Složena vožnja je transportni proces sastavljen od nekoliko potpunih ili nepotpunih ciklusa transportnog procesa pri čemu se transportno sredstvo u toku izvršenja transporta kreće od početne tačke vožnje ka krajnjoj sa usputnim stajanjima radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika. . 128 Obrt 6o – predstavlja povratak vozila u prvobitnu polaznu tačku. Za jedinicu transportnog rada u putničkom saobraćaju uzima se putnik kilometar (PKM) i to je rad ostvaren prevozom jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra. Odobreni prevozni put po pravilu mora biti najbrži i najkraći. Ustvari.

kvaliteta vozila . organizacija održavanja i opravka specifične infrastrukture. 8. organizacija tehničke kontrole. 306 . Pod održavanjem transportnih sredstava podrazumijevaju se slijedeći poslovi i procesi rada u preduzeću drumskog saobraćaja: 1. Isti zavisi od: .uslova eksploatacije. Unutrašnja organizacija «pogona» prostora za održavanje ima istu osnovu kao i u industrijskim preduzećima. 3.unifikacije voznog parka . ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA KAO ELEMENT TEHNOLOGIJE PREVOZA Proces održavanja predstavlja skup svih aktivnosti koje se provode s ciljem otklanjanja otkaza. a samim tim ima za rezultat nivo poslovne uspješnosti firme koja se bavi prevozom putnika i robe.1.1 ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA 8. organizacija održavanja transportnih sredstava ima odraz na kapacitet proizvodnje saobraćajnih usluga i na ekonomiju saobraćajnog preduzeća. tekuće održavanje 2. planiranja održavanja i samog načina održavanja i to: 1.starosne strukture voznog parka . Usljed tehnoloških međusobnih uslovljenosti. odnosno sprečavanja njihove pojave.1 Vrste održavanja transportnih sredstava Održavanje transportnih sredstava organizuje se zavisno od vrste održavanja i vrste transportnih sredstava. investiciono održavanje. a karakteriše se određenim odnosima između pojedinih aktivnosti i vremena u kojima se aktivnosti provode. Organizacija procesa održavanja je tehnološki uslovljena organizacijom procesa transporta i obratno organizacija procesa održavanja ima povratno dejstvo na proces transporta.veličine voznog parka . Održavanje transportnih sredstava predstavlja posebnu djelatnost.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za jedinicu transportnog rada u robnom teretnom saobraćaju uzima se tona kilometara (TKM) i to je transportni rad dobijen prevozom jedne tone tereta na rastojanju od jednog kilometra. organizacija održavanja transportnih sredstava 2. Posebne karakteristike su samo u specifičnom karakteru opravaki i njihovoj povezanosti sa organizacijom saobraćaja i uticaju na organizaciju saobraćaja. industrijskog karaktera. Uzajamnost procesa eksploatacije i procesa obezbjeđenja potrebnih transportnih sredstava (održavanja i popravke) je višestruka. Kod svih transportnih sredstava mogu se razlikovati dvije vrste održavanja sa stanovišta obima opravki. 8.

preporuci proizvođača (servisni radovi) i . Periodični pregledi vozila se vrše s ciljem održavanja njihove tehničke ispravnosti.vanredno (vanplansko) održavanje. vršenje određenih opravaka koje su propisane da se izvrše kod takvih pregleda.elektroničar . tj.pomoćnih materijala. Preventivni radovi mogu biti propisani i po: .bravar .mazač . a za podršku ovih poslova moraju se obezbijediti skladišta: . redovne periodične preglede transportnih sredstava. To znači da se preduprijedi kvar – otkaz po funkciji koju elemenat ima u procesu eksploatacije vozila. One su i dovoljne ukoliko je starosna struktura voznog parka mala. podmazivanje sklopova i agregata.autoelektričar . Redovno održavanje obuhvata stalnu njegu transportnih sredstava. Procesi rada se organizuju po metodologiji «NON-STOP».1 Tekuće održavanje transportnih sredstava Obuhvata redovno održavanje i njegu transportnih sredstava i povremene tekuće opravke koje nastaju nepredviđeno na transportnim sredstvima.1. ekonomičnosti i bezbjednosti saobraćaja. To su procesi rada. odnosno na osnovu (preventivnih tehničkih pregleda). čišćenje. rad u tri ili četiri smjene. Suština organizacije ovih poslova treba da se zasniva na tehnički «NON-STOP» ispravnom dijelu. Cilj im je da prevencijom i hitnim intervencijama obezbijede visok nivo tehničke ispravnosti voznog parka.agregata i . Ove aktivnosti imaju planiran: . pranje vozila itd.higijeničar.eksploatacionim zahtjevima.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tehnološki procesi održavanja transportnih sredstava su osnova za obezbjeđenje pune mobilnosti voznog parka za potrebe saobraćaja. sklopu ili vozilu.pneumatika (guma) .perač .limar . servisni pregled vozila poslije pređenog određenog broja kilometara. 307 .redovno (plansko) održavanje i njegu transportnih sredstava i .1.rezervnih dijelova .automehaničar .maziva . 2 – 3 godine. Broj izvršilaca u prvoj (jutarnjoj) smjeni treba planirati sa 20% više nego u drugim smjenama. bez kojih se ne može zamisliti pouzdan i kvalitetan drumski saobraćaj. Funkcija tekućeg održavanja je da održi sredstva stalno u ispravnom tehničkom stanju i da spriječi prerano propadanje osnovnog sredstva.kontinuitet prema pređenom broju kilometara.kontinuitet sa vremenskim periodima i/ili . 8. Prema svojoj sadržini i cilju tekuće održavanje se može podijeliti na: . Broj izvršilaca zavisi od veličine voznog parka različite strukture: .obim radova . Na primjer.

Kvalitet nabavljenih rezervnih dijelova. pored redovnih servisnih radova kategorije: .servis 2 .Računarska obrada dokumentacije .Suzbijanje grupašenja .Preustroj pojedinih odjeljenja Maksimalne tehničke ispravnosti vozila 3 KVALITET .Podešavanje kretanja vozila kod opravke .Osposobljavanje za održavanje vozila nove generacije Sl.Kvalitet obavljenih poslova .korekciju i . Periodični pregled vrši se svaka tri mjeseca sa obimom radova istim kao i za godišnji pregled pri registraciji vozila. vozila .Kvalitet u obradi informacija Obezbjeđenje većeg radnog angažmana 4 DISCIPLINA .Oslobađanje suvišnih zaliha dijelova . a oni su propisani zakonom te kao takvi i verifikovani na putnom nalogu ili u knjizi «preventivnih tehničkih pregleda».Angažman na dodatnom preventivnom održavanju vozila Uvođenje dodatnih djelatnosti 6 NOVI SISTEM . Preventivni tehnički pregledi mogu biti dnevni i periodični.Stroga kontrola izdatnica Efikasnost obavljanja poslova 2 ORGANIZACIJA .Sprečavanje neopravdane odsutnosti sa posla . Dnevnim pregledom utvrđuje se tehnička ispravnost i obavlja njega vozila.servis 3 proizvođač može planirati i među servise zavisno od uslova eksploatacije prevoznog sredstva.zamjenu.kontrolu . Shodno normama koje se garantuju u eksploatacionom periodu po osnovu pređenog broja kilometara.Cijena dijelova i materijala . 129 Organizacija održavanja transportnih sredstava 308 .Dolazak radnika na posao bez zakašnjenja .Formiranje novih odjeljenja i zastupanje stranih proizvođača .Totalno poštivanje naredbi pretpostavljenih Rad za treća lica 5 POPUNA KAPACITETA .servis 1 . ORIJENTACIJA U ODRŽAVANJU MOTORNIH VOZILA Smanjenje ukupnih troškova 1 EKONOMIČNOST .Primjena savremenih metoda u održ. maziva i goriva .Opredjeljenje za veći nivo regeneracije dijelova .Višak kapaciteta utrošiti na rad za treća lica .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Servisni radovi propisani od proizvođača nalažu vlasniku vozila: .

jer se uticaj organizacije ovih procesa odražava višestruko na organizaciju procesa saobraćaja. Investicione opravke po obimu i vrstama propisanih radova mogu biti: − male investicione opravke − srednje investicione opravke i − velike investicione opravke. od kvaliteta redovnih opravki itd. odnosno plana rada. tako da se opravka izvrši u ono vrijeme i u roku koji neće poremetiti normalni tok procesa saobraćaja. 8. Po svom obimu i vrijednosti ove opravke su znatno veće od tekućih (redovnih) opravaka. 8. Na obim ovih opravki može se znatno uticati u procesu saobraćaja. Za svaku vrstu opravke propisan je obavezno sadržaj radova i obavezna zamjena određenih dijelova prema njihovom pojedinačnom vijeku trajanja.kroz kvalitet opravki i .2. Njihovo grubo planiranje vrši se samo na bazi iskustva. Osnovna karakteristika ovih opravki u saobraćaju je što se ovim opravkama praktično može produžiti vijek trajanja transportnih sredstava. a time i uspješnosti poslovanja preduzeća. na bezbjednost saobraćaja i njegovu ekonomičnost.2 Investiciono održavanje transportnih sredstava Sadrži one redovne periodične opravke transportnih sredstava koje su određene prema tehničkim karakteristikama sredstava.1. a na osnovi organizacije saobraćaja i plan opravki i ostalih elemenata utvrđuje se 309 . strukturi. to se one mogu planirati po obimu.1 Značaj organizacije održavanja transportnih sredstava Značaj organizacije održavanja transportnih sredstava je višestruk.1. Transportna sredstva imaju propisane cikluse opravki.kroz cijene opravki. čuvanja u procesu transporta. Ciklus opravki predstavlja sistem periodičnih opravki u kome je određen redoslijed odlaska sredstava u pojedine vrste investicionih opravki i vremenski razmak između pojedinih opravki. Obim ovih opravki zavisi od više faktora: od stepena istrošenosti transportnih sredstava. Prema redu vožnje. a s obzirom na masovnost transportnih sredstava obim ovih opravki je značajan faktor veličine troškova. Takve opravke se ne mogu predviđati niti normirati.1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vanredno tekuće održavanje sačinjavaju vanredne opravke transportnih sredstava koje su uslovljene vanrednim kvarovima ili oštećenjem sredstava. 8. od stepena njihovog korištenja u procesu transporta. Ovi uticaji mogu biti slijedeći: .kroz dinamiku opravki . tj.1. dinamici i po vrstama sredstava.2 Organizacija procesa održavanja prevoznih sredstava Organizacija održavanja transportnih sredstava predstavlja jednu od značajnih grupa operativnih funkcija u preduzećima drumskog transporta zbog istaknute velike količine transportnih sredstava i nužnih povezanosti ova dva tehnološka procesa. određuje se i korištenje transportnih kapaciteta. od načina njihove upotrebe. Dinamika opravki transportnih sredstava mora biti usklađena sa redom vožnje i tehničkim planom rada. S obzirom na to da se ove opravke vrše u određenim vremenskim razmacima (ciklusima). Funkcija investicionih opravaka je da održe transportno sredstvo sposobno za upotrebu u predviđenom vijeku trajanja.

Kretanje cijena opravaka u uslovima plafoniranja tarifa može se odraziti na ostvarenje plana investicionih opravki. kvalitet opravki se posebno odražava na bezbjednost saobraćaja. zakašnjenja i umanjivanja transportnih kapaciteta preduzeća. 130 Tehnički pregled motornih vozila GRAS Sarajevo 310 . Vrijeme zadržavanja sredstava u opravci uslovljeno je prvenstveno organizacijom procesa održavanja i internim faktorima preduzeća (pogona) za održavanje. učestalost odlaska vozila na opravku zbog slabog kvaliteta opravki utiče s jedne strane na veličinu radnog parka transportnih sredstava za obavljanje prevoza i na stepen korištenja sredstava. Sve ove pojave imaju dvostruko dejstvo: na ekonomske efekte u preduzeću i na efikasnost zadovoljenja potreba privrede. Sl. da produžava rokove pojedinih opravki u ciklusu održavanja. a s druge strane na korisnike transportnih usluga. lom osovina na vozilima.). To dovodi do smanjenja kapaciteta u procesu saobraćaja. Vrijeme čekanja sredstava na opravku može biti uslovljeno nizom faktora: opštom organizacijom održavanja (u okviru preduzeća ili od strane drugih). Ako se slabom organizacijom procesa održavanja transportnih sredstava ili ma kakvim poremećajem u održavanju transportna sredstva zadržavaju duže na opravkama. Ovo s jedne strane ima odgovarajuće posljedice na poslovanje preduzeća. organizacijom rada u procesu održavanja i sl. iskliznuće tramvaja i sl. Produženje vremenskih razmaka između redovnih opravki može se negativno odraziti na bezbjednost saobraćaja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ predviđeni radni park transportnih sredstava (broj kola u procesu saobraćaja) planira se broj vozila u opravci. Cijene opravaka uglavnom imaju posljedice na ekonomske rezultate poslovanja preduzeća zbog velikog broja opravki. odnosima između transportnog preduzeća i preduzeća za održavanje. njegovih pogona ili nezavisno od preduzeća ako se održavanje vrši u drugim preduzećima. planiraju se i organizacija i stepen korišćenja sredstava u saobraćaju. One se mogu formirati pod uticajem odgovarajućih mjera preduzeća ako se održavanje vrši u okviru preduzeća. Stoga i na ove uslove saobraćajno preduzeće mora da računa pri organizaciji održavanja. ako duže čekaju na opravku ili se proces opravki produži. Prema tome. Ovo sve upućuje na važnost primjene šireg kompleksa organizacionih mjera u regulisanju efikasnosti organizacije održavanja transportnih sredstava. Kvalitet opravki je uglavnom uslovljen: organizacijom procesa održavanja. što može imati šire posljedice. stručnošću radne snage u procesu održavanju i kvalitetom materijala za održavanje. kočnica. to će se odraziti na smanjenje radnog parka transportnih sredstava u saobraćaju. Kvalitet opravki može se višestruko odraziti na proces saobraćaja: od kvaliteta opravki zavisi da li će sredstvo rjeđe ili češće biti isključeno iz saobraćaja radi odlaska na opravku. vrijeme zadržavanja i vrijeme izlaska iz opravke. jer loš kvalitet opravki može izazvati takve kvarove na transportnim sredstvima u samom procesu koji mogu imati za posljedicu teške saobraćajne nesreće (otkazivanje volana. a s druge strane na visinu troškova održavanja. vrijeme njihovog odlaska na opravku. a cijena prevoza ostaje ista. preduzeće može biti prisiljeno da smanjuje obim opravki. Ako se cijene opravki permanentno povećavaju.

2.korekciji – podešavanju dijela ili sklopa i .2 Organizacija održavanja Organizacija održavanja transportnih sredstava može biti različita i po vrstama opravki i po pojedinim preduzećima. Po vrstama opravki organizacija je različita za tekuće i za investiciono održavanje: Tekuće održavanje u osnovi može biti organizovano: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Složenost otkaza – kvara karakteriše vrstu popravke po obimu rada i mogu biti: . Obim rada po otkazu je mali i zasniva se na: . tj. Bez isključenja transportnih sredstava iz procesa saobraćaja vrši se redovni pregled transportnih sredstava. Bez isključenja iz saobraćaja. tj. Stoga je organizacija ovog održavanja veoma značajna za saobraćajno preduzeće. intervencija na vozilu može biti na samoj trasi eksploatacije (na liniji) ili u autobazi nakon završenog ciklusa. Vozila se isključuju iz saobraćaja na duži ili kraći period ovisno o intenzitetu otkaza. između dvije vožnje vozača ili kada se vozilo isključuje iz procesa saobraćaja na kraće vrijeme koje ne utiče na smanjenje radnog parka. tekuća njega (tehnički – pregled. sa isključivanjem transportnih sredstava iz procesa saobraćaja.izvan procesa saobraćaja.u procesu saobraćaja. Pored ovog.1. Sredstva se radi slanja u investicionu opravku redovno isključuju iz procesa saobraćaja i ostaju duže vrijeme izvan radnog parka. Investicione opravka se obavljaju uvijek izvan procesa eksploatacije saobraćaja. a da pritom otkaz dijela ili sklopa ne utiče na siguran rad i bezbjednost. izvan procesa saobraćaja može se vršiti tekuće održavanje sa dužim isključivanjem iz procesa saobraćaja koje utiče na smanjenje radnog parka. bez isključivanja transportnih sredstava iz procesa saobraćaja i . Sa isključenjem vozila iz saobraćaja intervencija se obavlja: . Izvan procesa saobraćaja može se vršiti tekuće održavanje između redovnih ciklusa transportnih sredstava. 131 Oprema za pranje autobusa u GRAS-u Sarajevo 8.zamjeni dijela ili sklopa.u autobazi kad otkaz dijela ili sklopa može ugroziti bezbjednost saobraćaja. tj. motora i sl. Investiciono održavanje se obavlja uvijek izvan procesa saobraćaja. isto tako mogu se i vanredni manji kvarovi otkloniti u toku samog procesa saobraćaja. podmazivanje osovina.lake popravke 311 .).djelimično na terenu radi dovoza do autobaze i .

motora.Limarsko–bravarsko odjeljenje (za gen. Planirane investicije se vrše kada su ulaganja gdje je produženi vijek eksploatacije veći od amortizacionog vijeka novog vozila proporcionalno cijeni koštanja. Prethodno se mora utvrditi opravdanost investicionog ulaganja na bazi starosti i stanja ostalih sistema vozila koja nisu pretrpjela havariju.princip efikasnosti organizacije održavanja i . Generalne popravke mogu biti: .visoko kvalifikovana radna snaga (specijalisti) . transmisije itd). i to: .princip ekonomičnosti održavanja. mala cijena koštanja. popravke) i . Efikasnost podrazumijeva izvršenje opravki brzo i za određeno vrijeme. ali se ovdje mora obavezno uključiti rezervno vozilo u planirani režim saobraćaja.specijalna oprema i alati .DRUMSKI SAOBRAĆAJ - srednje popravke i generalne popravke.adekvatni radni prostor – kanali i specijalne radionice. kao: . Lake popravke Ovaj proces rada na osposobljavanju vozila karakteriše mali obim rada. Srednje popravke Ove popravke odnose se na kvarove na sklopovima i agregatima. 2. organizovanjem održavanja u samom preduzeću. Za ovakve opravke obično se planiraju specifična odjeljenja. organizovanjem posebnih preduzeća ili pogona specijalizovanih za održavanje transportnih sredstava nezavisnih od saobraćajnog preduzeća kao što su – opšti servisi. Za uspješno organizovanje generalnih popravki mora se obezbijediti: . Princip efikasnosti je primarni faktor zbog nužnosti usklađivanja procesa održavanja transportnih sredstava sa procesom transporta usljed njihovih međusobnih uslovljenosti.Mjenjačko odjeljenje (transmisiono odjeljenje) .planirane i . .organizovanjem posebnih pogona u okviru preduzeća kao što su: remontni pogoni i radionice. a cijena novog materijala ne prelazi cijenu rada. Nakon završenih radova vozilo se mora obavezno podvrgnuti testiranju i preventivnoj tehničkoj kontroli. Ovo je naročito važno kod tekućeg održavanja transportnih kapaciteta. Vrijeme popravke traje od nekoliko sati do nekoliko dana. Investiciono održavanje transportnih sredstava može se organizovati na više načina: 1.Motorno odjeljenje . Investicije po otkazu tretiraju vozila koja su doživjela havariju nekog od vitalnih sistema (karoserije. Lake popravke vrše se na dijelovima ili sklopovima ovisno da li ih treba popraviti ili zamijeniti. Elastičnost organizacije održavanja u prilagođavanju potrebama procesa transporta veoma je značajna zbog kontinuiteta procesa transporta.Farbarsko odjeljenje sa komorom itd.investicije po otkazu. posebna servisno–remontna preduzeća opšteg tipa ili specijalizovana u drumskom saobraćaju. Iz ovih razloga je organizovanje tekućeg održavanja orijentisano uglavnom u okviru preduzeća drumskog saobraćaja. Generalne popravke Ovaj vid popravke podrazumijeva velika investiciona ulaganja i duži vremenski period rada na otklanjanju kvarova. Od posebnog uticaja organizacije održavanja transportnih sredstava na procesu saobraćaja proizilaze slijedeći osnovni principi kojima preduzeće treba da se rukovodi kod izbora organizacije održavanja. 312 .

svakodnevni pregled (dnevnu njegu) . Te aktivnosti propisuju proizvođači prevoznog sredstva (servisi) i zakonski propisi (kontrolni pregledi). Nasuprot tome. Izdaci i ostali resursi za provođenje održavanja prevoznog sredstva u materijalnom su pogledu sve veći i prije bi se moglo reći da prednjače nego da zaostaju za investicijskim ulaganjem u prevozno sredstvo. individualna metoda. i preventivne naravi.drugi servisni pregled .2.prvi servisni pregled . tehnološki proces održavanja prevoznih sredstava obuhvaća preventivno održavanje i popravke. na održavanju transportnih sredstava se mogu ostvariti velike uštede ekonomičnom organizacijom održavanja. Ako se u pristupu razmatranja tehnologije održavanja usvoji npr. temelji se na propisanim uputama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Princip ekonomičnosti dolazi do izražaja u izboru organizacije održavanja sredstava kada su izgledi na efikasnost isti. Popravci prevoznih sredstava mogu biti. kada se organizovanje održavanja vrši u okviru samog preduzeća ili od strane organizacije izvan preduzeća. Nabavkom prevoznih sredstava kupac dobije sve upute o održavanju. odnosno stavljanjem u upotrebu infrastrukture ne dobivaju se nikakve upute o održavanju. U vozila za prevoz putnika ono uglavnom obuhvaća: . Veza između tehnologije održavanja i eksploatacijskih elemenata može se uočiti preko ciljeva održavanja koji se svode na težnju za: .izvanredni tehnički pregled . tada treba predvidjeti uslove za skidanje i popravak određenog dijela s prevoznog sredstva i ponovno vraćanje na njega. Održavanje prevoznih sredstava. U osnovi.3 Elementi održavanja prevoznih sredstava Kvalitet održavanja prevoznih sredstava odražava se u njihovoj ispravnosti.stalnom ispravnošću prevoznog sredstva . ali i iznenadni i neočekivani. Posljedice prihvaćanja jedne ili druge metode također su različite i utječu na ispravnost prevoznog sredstva. u određenom smislu.pouzdanošću prevoznog sredstva u svim uslovima primjene .lake popravke . tada treba predvidjeti uslove za njenu realizaciju koja nije istovjetna s individualnom.1. Ako se prihvati agregatna zamjena metoda. 313 . Pod preventivnim održavanjem treba podrazumijevati održavanje koje se obavlja u funkciji rada motora.redoviti tehnički pregled . Razlike su prisutne i u opsegu i strukturi popravke.srednje popravke . da što manje utiču na troškove preduzeća.generalne popravke.minimalnim izdacima za održavanje.optimalnom potrošnjom pogonskog goriva i maziva . Prevozna su sredstva u tehnologiji prevoza kao tehnički element u prednosti u odnosu na infrastrukturu. Ta je činjenica vjerovatno i povod da se u tehničkom pristupu održavanju polazi prije svega od analize ispravnosti. Cilj je da opravke budu što ekonomičnije. 8. kao što je rečeno. pređenog broja kilometara prevoznog sredstva ili vremena njegove upotrebe. To je ona bitna razlika o kojoj se nedovoljno vodi računa. S obzirom na veliku masu sredstava. dobivanjem na korištenje.

prostora. posebno kontrola. početka rada pojedinih vidova održavanja i dr.dijagnosticiranje kvarova vrši ugrađeni dijagnostički sistem ili priključeni kompjuter sa programom za tačno određeni tip i model vozila (autobusi i minibusi). a u suštini to je prilagođavanje tehnologije savremenim vozilima i opremi koja se danas koristi. karakteriše odnos između pojedinih aktivnosti i vremena u kojem se te aktivnosti provode. • Predviđanja potreba u održavanju sa procjenom potrebnih postupaka održavanja.Novu modernu koncepciju održavanja 314 . odnosno dijagnostiranje i sve to u određenim konkretnim uslovima definisanim nizom ograničenja. Nivo informacija koje dobije vozač dovoljan je za brzo i efikasno svakodnevno održavanje i preglede. Prvu predstavlja vrijeme rada do pojave otkaza i to je karakteristika pouzdanosti. što odlučujuće obilježava njegov karakter i kvalitet. alata i opreme.2 PRISTUP SAVREMENOM KONCEPTU TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA Postizanje što višeg nivoa tehničke ispravnosti i pouzdanosti u eksploataciji. informacione sisteme i dr.. • Definisanja sistema održavanja kroz: . kao skup svih aktivnosti koje se provode s ciljem otklanjanja kvarova ili sprečavanja njihove pojave. a kvarovi na agregatima se kasnije otklanjaju u specijalizovanim radionicama. u cijelosti kompjuterizovanim tako da se moguća greška ili subjektivni uticaj čovjeka svedeni na minimum. te rezervnih dijelova) uz identifikaciju otkaza. motore SUS i elektromotore veće snage.kompjuterizuje se kompletan proces održavanja. On ima karakteristike izrazito slučajnog procesa sa dvije bitne slučajnosti koje određuju ovaj proces. učestalosti pojedinih postupaka. vremena. Ova dva slučajna vremena se naizmjenično smjenjuju u procesu održavanja. vibracije i buka u prostoru putnika i dr. te definisanja osnovnih parametara pouzdanosti sistema.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8. potrošnog i drugog materijala.. Drugu slučajnu veličinu čini vrijeme potrebno da se postupak održavanja provede. automatske mjenjače. vozilo iz stanja ”u otkazu” ponovno vrati u stanje ”u radu”. što je konačan cilj. tahografe. Kompletan proces održavanja se generalisano svodi na predviđanja potreba u održavanju (postupaka. Šta to znači. kapaciteta za održavanje. . sisteme dobave goriva. infrastrukture. . a primjena optimalne tehnologije način kako tom zahtjevu udovoljiti. Ovakvi sistemi se razvijaju na osnovu: detaljne analize voznog parka. postojeće organizacije i snabdijevanja. agregata.sistemom zamjenljivih agregata vozila se u slučaju kvara veoma brzo osposobljavaju i minimalno im je zadržavanje u radionici. osnovni je zahtjev koji se postavlja pred svako organizovano održavanje. te novim tehnologijama. uz što niže troškove. opreme. jeste modernizacija tehnologije održavanja. odnosno da se npr. učestalosti. Osnova za modernizaciju procesa održavanja.radionice održavanja se usko specijalizuju na nivou preduzeća ili sektora. Proces održavanja. .kontrola tehničke ispravnosti obavlja se na savremeno opremljenim tehničkim pregledima. • Identifikacija otkaza sa postavljanjem relacija između elemenata i sistema vozila. može se ilustrovati kroz nekoliko karakterističnih tehnoloških postupaka: . Kontrolišu se svi vitalni sklopovi vozila. tehničko opsluživanje i snabdijevanje rezervnim dijelovima.). Svi veći proizvođači i dobavljači uvezani su u jedinstven sistem logističke podrške održavanju. procjenom vremena potrebnog za obavljanje pojedinih postupaka održavanja i procjena potrebnih rezervnih dijelova. a ponekad i na nivou regiona ili države (autorizovani servisi proizvođača za: servoupravljače. ali i štetni produkti sagorijevanja i buka prema najnovijim propisima EU. • Kriterija ograničenja po broju vozila i vremenu u toku 24 sata kao i posebnih uslova sa stanovišta bezbjednosti. .

U skladu s tim informacioni sistem o održavanju treba da sadrži: . Sa stanovišta procesa održavanja prevoznih sredstava informacioni sistem treba da obezbijedi skup svih relevantnih informacija koje se prikupljaju.Logističku podršku sa radnom dokumentacijom koja prati održavanje. 132 Oprema za čišćenje vozila 8. nameću potrebu za razvojem i primjenom različitih informacionih sistema. obuhvatiti kompletna radna i tehnička dokumentacija.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Novu tehnologiju po operacijama i postupcima. selekciju i korištenje velikog broja informacija. tehničke dokumentacije i snabdijevanjem rezervnim dijelovima. odnosno minimizacija troškova poslovanja. tehnička kontrola. • Definiranja upravljanja sistemom održavanja i to projektovanje informacionog sistema kojim će se ”pokriti” tehnologija. Životni ciklus novijih prevoznih sredstava kao vrlo komplikovanih tehničkih sistema je funkcionalno povezan sa velikim brojem vrlo različitih informacija. Osnovni zadaci informacionog sistema u domenu održavanja u preduzećima drumskog saobraćaja su: . oprema.rentabilno poslovanje. organizacijom odjeljenja pripreme. . alat. radioničkim kapacitetima i dr. tehnologije i tehničke kontrole. • Načina uvođenja i praćenja primjene novog sistema održavanja. Sve veći broj informacija namijenjenih višekratnoj upotrebi. obavljati analize i definirati postupci odlučivanja. a i realno ograničene objektivne ljudske mogućnosti za prijem. obrađuju i primjenjuje s ciljem optimiziranja procesa upravljanja održavanjem. za koje je neophodno posjedovati informacioni sistem. učestalosti i vremenu na pojedinim vidovima održavanja .tehničke i eksplotacione karakteristike voznog parka 315 .obezbjeđenje efikasnih usluga svim korisnicima i . posebno u većim preduzećima drumskog saobraćaja. rasporedom i brojem smjena. šifrirati i evidentirati rezervni dijelovi. kadar.Organizaciju za svaki vid prevoza sa brojem i strukturom izvršilaca. - Sl. definisanjem alata i opreme. Zbog toga se u posljednje vrijeme radi vrlo intenzivno na uvođenju informacionih sistema u održavanju prevoznih sredstava.3 PRIMJENA INFORMACIONOG SISTEMA U ODRŽAVANJU Različite ljudske aktivnosti su danas nezamislive bez odgovarajuće informacione podrške.

računarska kontrola pojedinih procesa). 8.poboljšanje i usavršavanje vidova održavanja prevoznih sredstava . održavanja i prihoda pojedinih prevoznih sredstava podatke o uslovima pojedinih relacija. koji egzaktno određuju stepen uspješnosti ostvarenja pojedinog cilja u sklopu segmenta održavanja. sve veća intencija je ka unifikaciji pojedinih sistema. opreme i uređaja. Osnovna funkcija ovih kontrola je da vrše nadzor nad primjenom svih saobraćajno– tehničkih propisa o bezbjednosti saobraćaja. Informacioni sistem. Ove informacije najviše zavise od ažurnosti i osposobljenosti službe za održavanje.optimalno iskorištenje zaliha rezervnih dijelova. planiranje otpisa starih i nabavka novih vozila . treba da: ima definisane načine označavanja podataka. vremena rada (smjene) sredstava podatke o izvođenju pojedinih postupaka održavanja podatke o starosnoj strukturi voznog parka i amortizacionom periodu podatke o optimalnom stanju rezervnih dijelova i planiranju njihove nabavke itd. kao i formiranje univerzalne baze podataka za informacioni sistem održavanja određenih grupacija prevoznih sredstava. vrši obradu i oblikovanje informacija i da raspolaže postupcima analize dobivenih informacija. omogućiće da se stalno prati svako prevozno sredstvo. Ovo omogućava vrlo efikasno otkrivanje neispravnosti i otkaza na vozilima. 316 .podizanje nivoa kvaliteta održavanja prevoznih sredstava . pa i sistem za održavanje.tehničku kontrolu koju vrše organi društvene zajednice radi bezbjednosti saobraćaja. Za sve nabrojane ciljeve definišu se i kriteriji. razumljive i pravovremene.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - uslove korištenja prevoznih sredstava podatke o kvalitetu prevoznih sredstava tačno definisane postupke održavanja pojedinih prevoznih sredstava i intervale dva uzastopna održavanja evidencije troškova korištenja. Zbog toga je vrlo važno da su informacije koje se unose u infromacioni sistem potpune. a tehničku kontrolu sa stanovišta preduzeća organizuju sama preduzeća u okviru svojih saobraćajno – tehničkih službi. Uvođenjem novih tehnologija kod prevoznih sredstava (elektronska regulacija procesa. pa čak i radno mjesto. koje vrši preduzeće kao internu . potrošnog materijala i energenata i .definisanje optimalnog eksploatacionog vijeka vozila.4 ORGANIZACIJA TEHNIČKE KONTROLE Organizacija tehničke kontrole ima dva aspekta: . čime se dodatno poboljšava efikasnost sistema održavanja. Ovdje treba istaći da nove tehnologije kod prevoznih sredstava omogućavaju daljinski beskontaktni prenos podataka o stanju pojedinih sistema na vozilu.tehničku kontrolu procesa rada na održavanju transportnih sredstava. Organizacija tehničke kontrole može da se postavlja kao tehnička kontrola preduzeća i kao društvena kontrola bezbjednosti saobraćaja.optimalno planiranje i upravljanje održavanjem i opravkom vozila . raspolaže sa bazama podataka. Svaki informacioni sistem. kao jedna ekonomska jedinica. Društvenu kontrolu – inspekciju bezbjednosti saobraćaja vrše posebni organi inspekcije.uvođenje ekonomskih podsticajnih mjera za svako odjeljenje. iz čega će se cijeniti i njegova rentabilnost. potpomognut novim dostignućima kod prevoznih sredstava. Pravno koncipiran i prilagođen informacioni sistem za održavanje voznog parka ima za cilj: . odnosno pokazatelji.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prava svih inspekcija su široka i mogu imati značajan uticaj na poslovanje preduzeća. Stanice tehničkog pregleda mogu da posluju samostalno ili u okviru odgovarajućih preduzeća. “C”. godine dobilo certifikat kvaliteta ISO 9001/2000 za obje stanice tehničkog pregleda. u Federaciji BiH stanice tehničkog pregleda su ovlaštene i za utvrđivanje ispravnosti i opremljenosti vozila u unutrašnjem cestovnom promet za dobijanje licenci (“A”. “B”. Tehnička i kadrovska opremljenost odgovaraju evropskim i svjetskim standardima. kao i za potrebe svih ostalih korisnika. Prema novim zakonskim odredbama. − očitavanje broja motora. Stanje opreme i kadrova omogućava pouzdane i pravovremene kontrole tehničke ispravnosti vozila. Kapacitet tehničko–tehnoloških linija iznosi godišnje oko 25. Mnoge stanice tehničkog pregleda obavljaju i druge poslove koji su u funkciji djelatnosti tehničkih pregleda kao što su: − izdavanje polica osiguranja. zbog čega je u septembru 2002. Zadatak stanica tehničkog pregleda je obavljanje svih vrsta tehničkih pregleda na motornim vozilima: redovni. “D”) na osnovu kojih se stiče pravo na rad u javnom drumskom saobraćaju. − usluge oko registracije i promjene boje motora (paket usluga). za svoje potrebe. Metoda i tehnologija ispitivanja tehničke ispravnosti vozila ima hronološki slijed i zasniva se na vizuelnom i kompjuterskom dijelu pregleda. − paket usluga po želji korisnika (preuzimanje vozila i vraćanje prema želji na mjesto usluženog). 9. FUNKCIJA I ZADACI STANICE TEHNIČKOG PREGLEDA MOTORNIH VOZILA Osnovna funkcija tehničkog pregleda je vršenje tehničke kontrole nad ispravnosti vozila koju vrše ovlaštene stanice tehničkog pregleda. godine odmah nakon rata otvorilo stanicu tehničkog pregleda. na dvije lokacije. preventivni i vanredni. Javno gradsko saobraćajno preduzeće GRAS Sarajevo nakon što je ispunilo sve uslove po pitanju opreme i kadrova je 1995. jer inspektori bezbjednosti saobraćaja mogu izdavati naređenja organima jedinica iz preduzeća za otklanjanje tehničkih nedostataka na transportnim sredstvima koji mogu dovesti u pitanje bezbjednosti saobraćaja. Ali ovo je uslovljeno samim karakterom procesa transporta kao djelatnosti. čime se dobivaju isprintani rezultati u vidu dijagnostike stanja vozila. mogu naređivati isključivanje iz saobraćaja onih transportnih kapaciteta čijom se daljom upotrebom dovodi u pitanje bezbjednost saobraćaja. Najvažnije ispitne tačke za bezbjednost saobraćaja se obavljaju na kompjuterski način. 317 . Ispitivanja se zasnivaju na kompjuterskim kontrolisanim linijama koje su uvezane sa svim ispitnim tačkama. Stanice tehničkog pregleda u BiH osnivaju se na osnovu zakonskih propisa koji se donose na nivou entiteta i pod uslovom da je stanica opremljena propisanim uređajima i opremom za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih vozila. Rad se zasniva na propisanim procedurama i uputstvima koja su usklađena sa zahtjevima ISO standarda.000 vozila. − izdavanje zelenih kartona. Iz ovih prava organa inspekcije proizilazi mogućnost njihove značajne ingerencije na rad preduzeća i njihovih jedinica i to sa ekonomskim posljedicama. i mogu obustavljati naređenja svih rukovodilaca koja su u suprotnosti sa propisima o bezbjednosti saobraćaja. − pružanje i usluga za brzo servisiranje luksuznih motornih vozila kada se otkriju nedostaci na tehničkom pregledu. što mnogo utiče na bezbjednost vozila kao i vozila svih ostalih korisnika.

provjera donjeg postroja vozila na hidrauličnoj dizalici ili u kanalima. .provjera centričnosti svih točkova (špura). . 318 .luksmetar za mjerenje jačine svjetlosti. kao i tajmerima koji označavaju vrijeme slijedeće operacije. • kompjuterski set ispitivanja koji obuhvata slijedeće provjere: . . . .analogne. .sistem valjka – provjera sile kočenja svakog točka posebno. .uređaj za mjerenje upravljačkog mehanizma. Analogni su: . .provjera zazora na točku. pneumatici.izduvni gasovi za OTTO i dizel-motor. očitavanje motora i šasije.provjera kočione tečnosti.uređaj za mjerenje radiosmetnje. . sjedišta. . Uređaje koji se koriste na stanicama tehničkog pregleda dijelimo na: . kao i printer koji je uvezan za sistem ispitivanja i konačno isprintavanje podataka na papirnu traku ili format. korozija. .upravljački mehanizam. Svaka od ovih provjera je evidentirana u tehnološkom nizu i na osnovu koje se donosi odluka o stanju motornog vozila da li je zadovoljilo sve ispitne tačke. .buka i jačina sirene.uređaj za provjeru kočione tečnosti. Kompjutersku opremu čine: . vrata.uređaj za mjerenje buke vozila.provjera koeficijenta sile kočenja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Metode i tehnologije pregleda čini: • vizuelno stanje vozila (oštećenja. .provjera ručne kočnice. . oprema).senzorski set sa radiovezom za provjeru pritiska u instalaciji velikih vozila i šlepera (više osovina) koji koriste sistem vazdušnog kočenja. odnosno da li vozilo zadovoljava ili ne zadovoljava određene norme tehničke ispravnosti. . . .monitori za praćenje ispitivanja sa numerikom i dijagramima.provjera amortizera. koeficijenata sile kočenja i provjera ručne kočnice.uređaj za provjeru izduvnih gasova kod dizel i otto-motora. . .provjera pritiska u instalaciji sistema kod vazdušnog načina kočenja.kompjuterski punkt za ukucavanje i pohranjivanje ispitnih podataka. .nagazna ploča – provjera centričnosti svakog točka posebno.kompjuterske.drmalica – provjera amortizera.radiosmetnje. .uređaj za mjerenje jačine sirene. sile na papuči.regloskop – uređaj za mjerenje usmjerenosti svjetlosnog snopa. . • analogno očitavanje koje podrazumijeva provjere: .provjera sile na papuči.provjera sile kočenja na svim točkovima posebno. . . .provjera usmjerenosti snopa i jačine svjetlosti. . signalni uređaji.

2. pri čemu se vozilo u toku izvršenja transporta kreće od početne do krajnje tačke vožnje sa usputnim stajanjem radi utovara-istovara. sastavljen je od vozila različitih maraka i tipova. Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mjseto utovara robe – ukrcavanje putnika. prijem. istovar robe. Određeni pravac kretanja vozila na jednoj relaciji između dvije krajnje tačke naziva se ITINERER ili MARŠRUTA. odnosno ukrcavanje.istovar i predaju robe-iskrcavanje putnika. poluprečnici podužne i poprečne prolaznosti. kapacitet vozila. tj. kod kojeg je tehničko održavanje najlakše i racionalnije. odnosno teret mijenjaju svoje prvobitno mjesto i uključuje sve pripremne i završne operacije: pripremu robe. korisna nosivost. onda je to homogeni vozni park. Heterogeni vozni park je skup grupa vozila razvrstan po markama i tipovima vozila u voznom parku. Prosta vožnja obuhvata potpun ciklus transportnog procesa i dolazak vozila na slijedeće mjesto utovara robe (ukrcavanje putnika) i uključuje sve pripremne i završne operacije: pripremu robe. 319 . prevoz i iskrcavanje putnika. 3. zatim razmak osovina. Kod formiranja voznog parka teži se tipizaciji. prevoz. odnosno ukrcaja putnika.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 10 VOZNI PARK I ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA 1. visina. pa su i tehničko-eksploatacione karakteristike različite.upućivanja (dolaženja) vozila na mjesto utovara robe. kategorije korisnih nosivosti su različite. EKSPLOATACIONO-TEHNIČKA PODJELA VOZNOG PARKA Pod ekploataciono-tehničkim karakteristikama podrazumijevaju se gabaritne dimenzije vozila: dužina. odnosno ukrcavanje. podobnost za tehničko održavanje. Vozni park drumskog transportnog preduzeća sastoji se od motornih i priključnih vozila. dužina prednjeg i zadnjeg prepusta. odnosno ukrcavanja. Sastav voznog parka je po pravilu heterogen. dinamička svojstva vozila. Transportni proces koji se sastoji od jedne ili nekoliko prostih vožnji sa povratkom vozila u prvobitnoj polaznoj tački naziva se OBRT. Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mjesto utovara robe – ukrcavanje putnika. . Složena vožnja je transportni proces sastavljan od nekoliko potpunih ili nepotpunih ciklusa transportnog procesa. širina. prevoz i iskrcavanje putnika. razmak točkova. istovar i predaju robe. prijem i utovar robe. radijus okretanja. . ekonomičnost pogona.priprema i utovar robe – ukrcavanje putnika. masa praznog vozila. prevoz. DEFINICIJA I SASTAV VOZNOG PARKA Pod pojmom voznog parka podrazumijeva se skup svih transportnih sredstava autrotransportnih preduzeća.prevoz robe-prevoz putnika. . TRANSPORTNI PROCES Transportni proces predstavlja proces u kome putnik. Visoku efektivnost pri radu voznog parka najlakše se može ostvariti sa homogenim voznim parkom. specifična površinska i zapreminska nosivost u t / m 2 i t / m 3 itd.iskrcavanja putnika. Ako se u voznom parku nalaze vozila iste marke i istog tipa. Potpuni ciklus transportnog procesa se sastoji od: .

Dobro organizovan prevoz podrazumijeva dobro planiranje i optimalnu organizaciju eksploatacije prevoznih kapaciteta. U javnom prevozu putnika i robe definisan je sistem tehničko-eksploatacionog pokazatelja rada prevoznih sredstava. te vršenje prevoza uz snižene prevozne troškove. U (c) grupu pokazatelja spadaju koeficijenti iskorištenja kapaciteta vozne jedinice: − koeficijent statičkog iskorištenja kapaciteta (broja mjesta) jedinice γ i − koeficijent dinamičkog iskorištenja kapaciteta (broja mjesta) vozila ε − koeficijent iskorištenja prevozne sposobnosti linije Ki − koeficijent iskorištenja mjesta u voznoj jedinici Kik. U (a) grupu pokazatelja spadaju izmjeritelji i koeficijenti vezani za vremensko bilansiranje vozilo-dana voznog parka: − koeficijent tehničke ispravnosti α T − koeficijent iskorištenja voznog parka α − − − − − − koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka α . vozilo-sati rada VHr vozilo-sati vožnje VHw vozilo-sati dangube VHd koeficijent iskorištenja vremena u toku 24 sata ρ i koeficijent iskorištenja radnog vremena δ . Iz tog saznanja stvoreni su uslovi za preduzimanje potrebnih mjera za povećanje proizvodnosti rada prevoznih sredstava. IZMJERITELJI EKSPLOATACIJE VOZNOG PARKA Svrha analize tehničko-eksploatacionih pokazatelja jeste poznavanje nivoa izmjeritelja eksploatacije i njihovog uticaja na proizvodnost. d) Pokazatelja uslova pri izvršenju transportnog zadatka. c) Pokazatelja iskorištenja kapaciteta vozne jedinice i prevozne sposobnosti voznog parka. f) Rezultativni pokazatelji rada voznog parka. U (d) grupu pokazatelja spadaju izmjeritelji vezani za brzinu ostvarenja transporta: − srednja saobraćajna brzina Vs − prevozna brzina Vp − brzina obrta Vo − eksploataciona brzina Ve − koeficijent izmjene putnika η sm − 320 srednje rastojanje prevoza jedne tone tereta K st1 ili jednog putnika K sp1 . b) Pokazatelja iskorištenja pređenog puta. Sistem tehničko-eskploatacionih pokazatelja rada vozne jedinice sastoji se od: a) Pokazatelja vremenskog bilansiranja rada vozne jedinice. U (b) grupu pokazatelja spadaju izmjeritelji i koeficijenti bilansiranja pređenog puta: − ukupan pređeni put VK − pređeni put sa putnicima VKt − pređeni put bez putnika VKp i − nulti pređeni put VKn − koeficijent iskorištenja pređenog puta β i − koeficijent nultnog pređenog puta ϖ . e) Pokazatelja ostvarenog obima prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4.

poluobrta na liniji K spλ ukupan broj vožnji Z λ učestalost vožnje f i interval vožnje i.skup svih vozila u voznom parku . Vozila u voznom parku mogu biti homogenog ili heterogenog sastava. tegljača.homogenog sastava ili inventarski broj vozila homogenog sastava Heterogeni sastav vozila u voznom parku je: Vi = V i 1 + Vi2 + .. U (e) grupu pokazatelja spadaju: − broj preveznih putnika P − mogući obim prevoza Pmax − − − − ukupan broj prevezenih putnika po dionicama (linijama) Pu tok putnika q transportni rad U mogući transportni rad U max .. + Vin = ∑ Vii 1 n gdje je: Vi 1 + Vi2 + . teretnih motornih vozila.1 INVENTARSKI VOZNI PARK DEFINICIJA I SASTAV INVENTARSKOG VOZNOG PARKA Pod pojmom inventarski vozni park podrazumijeva se skup svih vozila koja se vode u inventaru jednog autotransportnog preduzeća. Ukoliko je vozni park sastavljen od vozila iste marke i tipa. Homogeni sastav voznog parka Vi . zglobnih autobusa. onda je to homogen vozni park. Po pravilu je heterogen vozni park.. prikolica i poluprikolica.. U (f) grupu pokazatelja spadaju: − puna proizvodnost voznog parka za transportni rad − puna proizvodnost voznog parka za ostvareni obim prevoza − radna proizvodnost voznog parka za ostvareni transportni rad − radna proizvodnost voznog parka za ostvareni obim prevoza 5. + Vin - podskupovi broja inventarskih vozila po markama i tipovima vozila u voznom parku 321 .. Tehničko– eksploatacione karakteristike vozila su takođe različite.i prosječna dužina vožnje . 5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − − vrijeme trajanja ulaska i izlaska putnika tu. Gotovo da nema preduzeća sa homogenim voznim parkom. Vozni park drumskih transportnih sredstava sastoji se od: autobusa. Heterogeni vozni park je sastavljen od vozila različitih marki i tipova i korisnih nosivosti..

322 . a takođe i djelimično na radu. sposobna za ekploataciju. U praksi rijetko nastupa slučaj kada su sva vozila sposobna za rad i to najčešće kod voznih parkova sa malim inventarskim brojem vozila. 5. Uzroci usljed kojih dio voznog parka ili čitav vozni park sposoban za eksploataciju može biti van rada mogu biti zbog: ..skup broja sposobnih vozila po grupama vozila = Vnl + Vn 2 + . + Vsn .vozila na opravci i .skup broja nesposobnih vozila po grupama vozila ni Tehnički neispravna vozila mogu se dalje raščlanjivati po slijedećim obilježjima: . srednja. .za rad sposobnih vozila Vn .broj tehnički ispravnih .DRUMSKI SAOBRAĆAJ n . U neispravna vozila su ubrajaju i vozila koja očekuju otuđenje (prodaju) ili rashodovanje (otpisana ili totalno uništena u saobraćaju). vanredna invensticiona opravka)..3 EKSPLOATACIONA PODIJELA TEHNIČKI ISPRAVNOG VOZNOG PARKA Tehnički ispravna vozila u voznom parku mogu biti na radu ili van rada. a djelimično van rada.2 TEHNIČKA STRUKTURA INVENTARSKOG VOZNOG PARKA Prevozna sredstva koja se nalaze u inventarskom stanju voznog parka dijele se na: • vozila tehnički ispravna.. nesposobnih vozila Podjela inventarskog voznog parka heterogene strukture po tehničkom stanju: Vi = ∑ Vii =∑ V si + ∑V si ∑ Vni 1 1 1 1 n n n n gdje je: ∑V ∑V 1 1 n n si = Vs1 + Vs 2 + .broj grupa vozila u voznom parku 5.režima rad voznog parka. nesposobna za eksploataciju.vozila koja čekaju na opravci. laka. Vozila na opravci mogu se podijeliti prema vrsti opravke (tekuće održavanje.nedostatak vozača.. .viša sila.nedostatka posla. Vozila koja čekaju na opravku mogu biti zbog nedostatka kapaciteta ili usljed nedostatka rezervnih dijelova.Vnn .broj tehnički neispravnih. . • vozila tehnički neispravna. Podjela inventarskog voznog parka homogene strukture po tehničkom stanju Vi = V s + Vn gdje je: V s .

133 Eksploataciono – tehnička podjela inventarskog voznog parka homogene strukture Izraz za eksploataciono.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Homogeni vozni park Ako se sa Vr označi broj vozila koja se nalaze na radu.V gn 5.Vrn 1 n 1 n skup broja vozila na radu po grupama vozila skup broja sposobnih vozila van rada po grupama vozila... sa V g broj tehnički ispravnih sposobnih vozila koja se nalaze van rada u garaži..4 EKSPLOATACIONO–TEHNIČKA PODJELA ISPRAVNOG VOZNOG PARKA Na slici 133 prikazana je eksploataciono– tehnička podjela inventarskog voznog parka homogene strukture Vi Vs Vr Vn Vg Sl.tehničku podijelu voznog parka dobit će se zamjenom izraza za eksploatacionu podjelu ispravnog dijela inventarskog voznog parka u izraz za podjelu inventarskog voznog parka prema tehničkom stanju.. ∑V gi = V g1 + V g 2 + . 323 . onda će eksploataciona podijela djela voznog parka sposobnog za rad biti: Vs = Vr + Vg Heterogeni vozni park Eksploataciona podjela heterogenog tehnički ispravnog voznog parka sastavljenog od " n" grupe vozila je: V s = ∑ V si = ∑Vri + ∑V gi 1 1 1 n n n gdje je: ∑Vri = Vr 1 + Vr 2 + .

Visoku efektivnost pri radu voznog parka najlakše je ostvariti sa homogenim voznim parkom. . odnosno robom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za homogeni vozni park je: Vi = V r + V g + Vn Za heterogeni vozni park je: Vi = ∑ Vii = ∑Vri + ∑V gi + ∑V ni 1 1 1 1 n n n n Uspješna organizacija rada inventarskog voznog parka smatra se ona organizacija koja ima veći broj vozila na radu Vr i što mani broj ispravnih vozila van rada i neispravnih vozila. Preduzeća drumskog saobraćaja po pravilu razvrstavaju vozila u grupe: . . Za prevoz robe je U = ∑ U i = Qλ1 ⋅ l1 + Qλ2 ⋅ l 2 + . + Qλn ⋅ l n = ∑ Qλi ⋅ l i (tkm ) i =1 i =1 n n Qλi ..godine proizvodnje. . Vozila se mogu svrstavati i u grupe u zavisnosti od uslova eksploatacije. .u funkciju marke i tipa vozila. kod kojeg je tehničko održavanje vozila lakše i racionalnije. . .autobusi za prigradski saobraćaj.rastojanje prevoza robe. Kod formiranja voznog parka potrebno je težiti «tipizaciji» vozila ali broj marki i tipova vozila u voznom parku svesti na minimum.autobusi za međunarodni saobraćaj.autobusi za turističke potrebe i dr. Voznoi park po pravilu je heterogenog sastava. cisterne. Zbog toga je pri organizaciji eksploatacije vozila potrebno izvršiti podjelu na grupe vozila koja imaju iste tehničko– ekploatacione osobine i čije je tehničko stanje približno jednako. + Pλn ⋅ l n = ∑ Pλi ⋅ l i ( pkm ) i =1 i =1 n n 324 . TRANSPORTNI RAD Ukupno ostvareni transportni rad može se izraziti kao suma ostvarenog rada po svakoj vožnji sa putnicima... .. zglobni).broj tona robe u pojedinim vožnjama. teretna vozila sa upravljanjem za samoistovar – kiper i dr). 6. l i . kako bi se izmjeritelji rada mogli upoređivati. Za prevoz putnika je U = ∑ U i = Pλ1 ⋅ l1 + Pλ2 ⋅ l 2 + . hladnjače.autobusi za gradski saobraćaj (standardni. .korisne nosivosti.autobusi za međugradski saobraćaj.namjene tovarnog prostora (sandučari. koji se dobije kao proizvod broja prevezenih putnika ili tona robe i rastojanja na kojem je prevoz izvršen.

brzina obrta na liniji (km/čas). Preko protoka putnika transportni rad se računa: n n U = ∑ U i = q1 ⋅ l1 + q 2 ⋅ l 2 + .podužna gustina mjesta na liniji (mjesta/km) vo . a to je veličina koja se dobija kao proizvod maksimalnog kapaciteta prevoznog sredstva i rastojanja na kome se izvrši prevoz. Transportni rad dionice 2 U D = Π D ⋅ vD gdje je: Π D . može se iskazati i transportni rad linije i dionice. U max = Pmax ⋅ L (pkm) U st .stvarni transportni rad je rad koji se dobije na osnovu stvarnog broja prevezenih putnika pomnoženog sa rastojanjem na koji su se prevozili putnici.međustanično rastojanje. Transportni rad izražen mjesto-kilometar se dobija množenjem ostvarenog broja kola-kilometar sa kapacitetom vozila U = m⋅K . l i . po analogiji sa opštim izrazom za energiju (m. Pored iskazivanja ukupnog transportnog rada.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pλi . A 2 U L = Π L ⋅ v o = Π L ⋅ v 2 − B + Π B ⋅ v B − A (m-km/čas2) A L 2 gdje je: Π L . Radi lakšeg računanja ostvareni transportni rad se može izraziti i proizvodom ukupnog broja prevezenih putnika i srednje dužine vožnje jednog putnika: U = P ⋅ l srv (pkm) U prevoznom procesu možemo definisati dva pojma transportnog rada i to: U max .rastojanje prevoza putnika. jer se ne vodi računa o kapacitetu vozila. + q n ⋅ l n = ∑ q i ⋅ l i ( pkm ) i =1 i =1 qi ... Izražavanje transportnog rada vrijednošću kola-kilometar je neprecizno.brzina na dionici (km/čas). Transportni rad linije. U pr Transportni rad može se definisati i brojem kola-kilometar ili mjesto-kilometar.protok putnika na i-tom međustaničnom rastojanju.broj putnika pri pojedinim vožnjama. li .podužna gustina mjesta po dionici (mjesta/km) v D . Koeficijent neravnomjernosti transportnog rada se dobija iz odnosa maksimalnog transportnog rada prema prosječno ostvarenom transportnom radu u posmatranom vremenskom periodu ψu = U max .v2). 325 .maksimalna veličina transportnog rada. može se izraziti proizvodom podužne gustine mjesta i kvadrata brzine.

prikolica. jedinica voznog parka može biti za sve vrijeme na radu ili samo izvjestan broj dana. d) stepen iskorištenja korisne nosivosti vozila. Kad zamijenimo D s u izraz Di = D s + Dn dobijemo: D i = Dr + D g + D n Sa stanovišta racionalnog iskorištenja raspoloživog vremenskog perioda od Di dana kod eksploataciono–tehničke podjele voznog parka potrebno je korištenje Dr dana jednog vozila tako organizovati da: D g → 0 . poluprikolica) nalazi se u voznom parku u posmatranom vremenskom periodu Di dana (kalendarski dani) može se nalaziti sve vrijeme ili djelimično u tehnički ispravnom stanju i isto tako sve vrijeme ili djelimično u tehnički neispravnom stanju. b) brzina vožnje. Dn → 0 . tada imamo: D i = D s + Dn S ciljem racionalnosti korištenja raspoloživog vremenskog perioda od Di dana. c) rastojanje prevoza. Zato je potreban sistem izmjeritelja pomoću kojih je moguće količinski odrediti sve elemente u procesu rada voznog parka. odnosno Di ≅ D s Za vrijeme tehničke ispravnosti. Di ≅ Dr . pravilno njime rukovoditi i korisno analizirati njegovo izvršenje. 7. tj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. Ako označimo sa Dr broj dana koje tehnički ispravna jedinica voznog parka provede na radu u toku D s dana. broj dana za koje je jedinica voznog parka bila u tehnički ispravnom stanju sa D s i dana sa broja dana za koje je jedinica voznog parka bila i tehnički neispravnom stanju sa Dn . D s dana. 326 . odnosno D s ≅ Dr . a sa D g broj dana van rada. tegljač. teretno vozilo. potrebno je tako organizovati službu održavanja i opravki da Dn → 0 . tada imamo: D s = Dr + D g Kod ove ekploatacione podjele voznog parka potrebno je tako organizovati službu eksploatacije vozila do D g → 0 .1 ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA Za odmjeravanje transportnog rada voznog parka potrebno je izmjeriti njegove pojedine elemente koji se odnose na: a) vrijeme upotrijebljeno na izvršenje transportnog rada. kalendarskih Di . Ako za posmatrani period vremena označimo odgovarajući broj inventarskih. RAD VOZNOG PARKA 7. odnosno iz ma kakvih razloga van rada.2 VREMENSKI BILANS RADA VOZNOG PARKA Svaka jedinica voznog parka koja se vodi u inventaru autotransportne organizacije (autobus. tj. Znati izmjeriti sve elemente transportnog rada voznog parka znači biti u mogućnosti uspješno planirati i racionalno organizovati proces transporta robe i putnika.

broj autodana na radu VD g . potrebno je da se uvede pojam «autodan» koji odgovara jednom kalendarskom danu za svaku jedinicu voznog parka.1 Autodani Ako posmatramo ne jedinicu voznog parka. van rada. na osnovu toga imamo: Prema tome. Za heterogen vozni park biće: VDi = VDi 1 + VDi 2 + K + VDin = ∑ VDii i =1 n gdje je: n . pa će prema tome za cijeli vozni park svaki kalendarski dan odgovarati zbiru autodana inventarskih. u neispravnostio itd. Za homogen vozni park biće: VDi = ∑ Di 1 V VD s = ∑ D s VDr = ∑ Dr VD g = ∑ D g VDn = ∑ Dn 1 1 V 1 V 1 V V takođe: VDi = VD s + VDn VD s = VDr + VD g VDi = VDr + VD g + VDn gdje: VDi .broja autodana tehničke neispravnosti vozila Prema tome će i za heterogeni vozni park autodani inventarski odgovarati zbiru inventarskih autodana svih grupa u voznom parku..n . za cijeli vozni park autodani će odgovarati zbiru inventarskih autodana svih jedinica u voznom parku. VDr .broj autodana van rada pri tehničkoj ispravnosti vozila i VDn .autodani inventarski cjelokupnog heterogenog parka 327 .2 . svih jedinica voznog parka. od toga odgovarajući broj autodana na radu.broj inventarskih autodana po grupama vozila ∑VDii 1 n .broj grupa vozila u voznom parku VDi 1 ..označava broj inventarskih autodana VDs . već cijeli vozni park kao homogeni vozni park kao jednorodnu grupu vozila.broj autodana sposobnih..2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.

Za cijeli vozni park u toku jednog dana to je odnos broja sposobnih vozila prema inventarskom broju vozila. izrazi za koeficijent tehničke ispravnosti biće: . može se napisati podjela inventarskih autodana i to: za heterogen vozni park ∑VDii = ∑VD si + ∑ VDni ∑VD si = ∑VDri + ∑VD gi ∑VDii = ∑VDri + ∑ VD gi + ∑VDni 1 1 1 1 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n n n n n Kod bilansiranja iskorištenja ukupnog fonda vremena voznog parka – inventarskih autodana treba tražiti postizanje što većeg broja autodana na radu i minimizaciju broja neproduktivnih autodana u garaži i neispravnih autodana.homogen vozni prak VD g = VD g1 + VD g2 + K + VD gi = ∑ VD gi 1 V Za autodane nesposobnih vozila biće: .heterogen vozni park VD s = VD s 1 + VD s 2 + K + VD s i = ∑VD si 1 n Za radni vozni park broja autodana na radu biće za: .heterogen vozni park VDn = VDn1 + VDn2 + K + VDni = ∑ VDni 1 V Polazeći od tehničke i ekploatacione podjle inventarskog voznog parka. Prema tome.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za sposobna vozila u voznom parku biće za: . Za jedinicu voznog parka to je odnos broja sposobnih prema broju inventarskih dana.heterogen vozni park VDr = VDr1 + VDr2 + K + VD ri = ∑ VDri 1 n Za autodane sposobnih vozila – autodani u garaži biće za: .2.za jedinicu voznog parka αt = Ds Di − Dn = Di Dr + D g + D n 328 . 7.2 Određivanje koeficijenta ispravnosti α t i neispravnosti vozila α n Koeficijent tehničke ispravnosti utvrđuje koji dio od ukupno raspoloživog vremena u danima su vozila tehnički ispravna – sposobna za eksploataciju. Za cijeli vozni park u nekom posmatranom vremenskom periodu to je odnos sposobnih sutodana prema inventarskim autodanima.

jednak je prema tome: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ .za jedinicu voznog parka: αn = . Za određivanje stepena tehničke neispravnosti voznog parka služi koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka.homogen vozni park αt = n VD s VD i −VDn = VDi VDr + VD g + VDn = .za cijeli vozni park za jedan dan: Dn D i − D s = Di Di V V − Vs αn = n = i Vi Vi .za cijeli vozni park za ma koji period vremena: αn = VDn VDi − VD s = VDi VDi 329 .heterogen vozni park α t = 1 n 1 ∑ VDsi ∑VDii n 1 ∑ VDii − ∑VDni 1 1 n n ∑ VDri + ∑VD gi + ∑ VDni 1 1 1 n n n Isto tako αt = ∑VDii α t i ∑ VDi i 1 n = ∑VDii α ti 1 n ∑ VDri + ∑VD gi + ∑VDni 1 1 1 n n n αt = ∑VDii α ti 1 n ≠ n∑VDii 1 1 n ∑α t n 1 i Koeficijent tehničke ispravnosti ocjenjuje uspjeh službe opravki i održavanja u pružanju eksploatacije ispravnih kapaciteta vozila i voznog parka koji mogu biti korišteni za rad.za homogen vozni park u toku jednog dana αt = Vs Vi − V n = Vi Vr + V g + Vn . koji obilježavamo sa α n . Koeficijent tehničke neispravnosti homogenog voznog parka.za heterogen vozni park u toku jednog dana αt = ∑V si ∑ V ii 1 1 n n = ∑ Vii − ∑ Vni 1 1 n n ∑Vri + ∑V gi + ∑Vni 1 1 1 n n n isto tako αt = ∑Vii α ti 1 n ∑ V ii 1 n = ∑ V i i α ti 1 n ∑Vri + ∑V gi + ∑ Vni 1 1 1 n n n Za cijeli vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu biće: .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Koeficijent neispravnosti heterogenog voznog parka za heterogen vozni park u toku jednog dana: αn = ∑ Vni ∑ V ii 1 1 n n = ∑ Vii − ∑ V si 1 1 n n ∑ Vri + ∑ V gi + ∑ Vni 1 1 1 n n n Za heterogen vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu je: αn = ∑ VDsi ∑VDii 1 1 n n = ∑VDii − ∑ VDsi 1 1 n n ∑ VDri + ∑VD gi + ∑ VDni 1 1 1 n n n 7.3 Određivanje koeficijenta iskorištenja voznog parka α Koeficijent iskorištenja voznog parka α određuje koji dio od ukupno raspoloživog vremena u danima su vozila provela na radu.za homogen vozni park u ma kom periodu vremena .za heterogen vozni park u ma kom periodu vremena α= VDr VDr = VDi VDr + VD g + VDn 330 .za heterogen vozni park u toku jednog dana α= ∑Vri ∑Vi i 1 1 n n = ∑Vri ∑Vri + ∑V gi + ∑Vni 1 1 1 n 1 n n n Isto tako α= ∑Vii α i 1 n ∑ Vi i 1 n = ∑Vii α i ∑ Vri + ∑ V gi + ∑ Vni 1 1 1 n 1 n n n .za jedinicu voznog parka α= Dr Dr = Di Dr + D g + D n . Za cijeli vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu to je odnos broja autodana na radu prema inventarskim autodanima. Za cijeli vozni park u toku jednog dana to je odnos broja vozila na radu prema inventarskom broju vozila. Prema tome.2. izrazi za koeficijent iskorištenja voznog parka biće: . Za jedinicu voznog parka u nekom vremenskom periodu to je odnos broja dana na radu prema inventarskim danima.za homogen vozni park u toku jednog dana α= Vr Vr = V i Vr + V g + Vn .

Prema tome izrazi za koeficijent iskorištenja voznog parka kada je režim rada takav da su svi dani u toku godine radni biće: za jedinicu voznog parka α' = Dr Dr = D s Dr + D g .4 Određivanje koeficijenta iskorištenja tehnički ispravnog – sposobnog voznog parka α ′ Pokazatelji kojim se ocjenjuje stepen izlaska ispravnih vozila na rad je koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka. Ovako definisan koeficijent α' može se tačno izračunati i primijeniti samo u slučaju kada je režim rada voznog parka takav da su svi dani u posmatranom periodu radni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ α= ∑VDri ∑VDi i 1 1 n n = ∑VDri ∑VDri + ∑ VD gi + ∑VDni 1 1 1 n 1 n n n Isto tako α= ∑VDii α i 1 n ∑ VDi i 1 n = ∑ VDii α i ∑VDri + ∑ VD gi + ∑VDni 1 1 1 n 1 n n n α≠ 1 ∑α i n 1 n α= ∑VDii α i 1 n ∑VDii 1 n Koeficijentom iskorištenja voznog parka α ocjenjuje se stepen mobilnosti voznog parka. jer se njime određuje koji dio od ukupno raspoloživog vremena u danima je korišten za rad. Za cijeli vozni park u toku jednog dana. Za cijeli vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu to je odnos broja autodana na radu prema broju autodana u kojima su vozila bila sposobna za rad. Za jedinicu voznog parka u nekom periodu vremena to je odnos broja dana na radu prema danima u kojima je vozilo bilo sposobno za rad. Koeficijent iskorištenja tehnički ispravnih vozila određuje koji dio od sposobnih dana su vozila provela na radu.2. 7. to je odnos broja vozila na radu prema broju vozila sposobnih za rad.za homogen vozni park u toku jednog dana α' = Vr Vr = V s Vr + V g 331 . U uslovima rada teretnih vozila (ne rade subotom i nedjeljom i državnim praznicima – petodnevna radna nedjelja ili ne rade nedjeljom i državnim praznicima – šestodnevna radna nedjelja) ovaj koeficijent dobija poseban oblik. nedjeljom i državnim praznicima). To odgovara režimu linijskog autobuskog saobraćaja kod koga su svi dani u toku godine radni dani (vozni park radi i subotom. Njime se ocjenjuje sposobnost komercijalne službe da zaposli ispravna vozila.

: Koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka α manji je po vrijednosti ili jednak koeficijentu tehničke ispravnosti voznog parka α t .za heterogen vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu α' = ∑ VDri ∑VD si 1 1 n n = ∑ VDri 1 n ∑VDri + ∑ VD gi 1 1 n n Isto tako α' = ∑ VDri ∑VD si 1 1 n n = ∑ VDri α i 1 n ∑VDri + ∑ VD gi 1 1 n n 1 n α' ≠ ∑ α i′ n 1 α′ = ∑VDii α i 1 n ∑VD si 1 n Na osnovu gornjih jednačina možemo utvrditi da je koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka α jednak proizvodu koeficijenata iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka α ′ . jer je za 5 radnih dana ostvareno 5x8=40 h. režim rada parka dobija se: FDrgod = 365 − (2 ⋅ 52 + 8 ) + 12 = 265 dana FDrgod = 265 . u mjesecu po jedna. za dopunu do 42 h radne sedmice. Kod šestodnevne radne sedmice godišnji fond radnih dana voznog parka dobija se: FDrgod = 365 − (52 + 8 ) = 305 dana 332 .za homogen vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu α' = VDr VDr = VD s VDr + VD g . a prekovremeni rad vozača nije dozvoljen. dakle: α = α ′ ⋅α t α ≤ αt Ovaj koeficijent može imati potpuno različite vrijednosti kod teretnih voznih parkova koji rade samo radnim danima i to petodnevnu radnu nedjelju sa dnevnim radnim vremenom od 8h po smjeni ili šestodnevnu radnu nedjelju sa sedmočasovnim dnevnim radnim vremenom.52 nedjelje .52 subote . znači da su sva tehnički ispravna vozila radila. i koeficijenta tehničke ispravnosti voznog parka α t tj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ .8 dana državnih praznika + 12 radne subote. odnosno da nije bilo ispravnih vozila van rada za posmatrano vrijeme. U režimu petodnevne radne sedmice godišnji broj radnih dana voznog parka.za heterogen vozni park u toku jednog dana α' = ∑ Vri ∑V si 1 1 n n = ∑ Vri 1 n ∑Vri + ∑ V gi 1 1 n n . tj. Ukoliko su jednaki.

VD g5 . i ∑VD s 1 n isključiti sposobna vozila i autodane sposobnih vozila ostvarene u neradnim danima voznog parka.sposobni autodani heterogenog parka u radnim danima šestodnevne radne nedjelje Izrazi za izračunavanje koeficijenta iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka biće za petodnevnu i šestodnevnu radnu sedmicu . U tom slučaju takođe je neophodno prikazati broj sposobnih dana van rada usljed neradnih dana voznog parka sa raščlanjenjem na subote i nedjelje.sposobnog voznog parka nužno je iz podataka o D s . To znači da je potrebno posebno evidentirati slijedeće elemente: D s5 .sposobni dani vozila u radnim danima šestodnevne radne nedjelje ′ Fond sposobnih dana vozila u neradnim danima potrebno je posebno evidentirati: VD s5 . VD g6 . jer sposobna vozila u te dane nije moguće zaposliti.sposobni autodani heterogenog parka u radnim danima petodnevne radne nedjelje . ∑VD g′i 5 . S obzirom na to da se bilansiraju radni dani u odnosu na sposobne dane. državne praznike.autodani sposobnih vozila van rada u ′ ′ ′ ′ radnim danima voznog parka.za heterogen vozni park u ma kom posmatranom periodu vremena a) α ′ 5 = 1 n 1 ∑ VDri n = ∑ VDri 1 n ∑ VD si5 ′ ∑VDr i + ∑ VD g′i 5 1 1 n 1 n 1 n n b) ′ α6 = ∑ VDsi6 ′ 1 1 n ∑VDri n = ∑ VDri 1 n ∑ VDr i + ∑ VD g′i 6 1 1 n n D g5 . D g6 . tada se dobija iskrivljena slika.sposobni dani vozila u radnim danima petodnevne radne nedjelje ′ D s6 . 333 .sposobni autodani voznog parka u radnim danima šestodnevne radne nedjelje ′ ∑VD s5 ′ ∑VD s6 ′ 1 1 n n .sposobni autodani voznog parka u radnim danima petodnevne radne nedjelje ′ VD s6 . ∑VD g′i 6 .za jedinicu voznog parka ′ a) α 5 = Dr Dr = D s5 Dr + D g′ ′ 5 VDr VDr = VD s5 VDr + VD g5 ′ ′ b) ′ α6 = Dr Dr = D s6 Dr + D g6 ′ ′ .za homogen vozni park u ma kom periodu vremena ′ a) α 5 = b) ′ α6 = VDr VDr = VD s6 VDr + VD g′ ′ 6 . višu silu itd. VD s . Na taj način dobijeni koeficijent daje realno stanje zaposlenosti tehnički ispravnih vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za ispravno računanje koeficijenta iskorištenja tehnički ispravnog: . Ukoliko se kod teretnog voznog parka izračunava α ′ tako kao da su svi kalendarski radni dani. to će samo tako izračunat koeficijent dati stvaran stepen zaposlenosti ispravnog voznog parka u radnim danima.

Korisno radno vrijeme vozila smatra se ono vrijeme koje vozilo provede u vožnji sa putnicima ili sa robom. namještanje i vezivanje cirade. 334 . Pripremnim vremenom smatra se i vrijeme vožnje praznog vozila koje je. 7. Trajanje vremena izvršenja utovarno– istovarnih radova zavisi od načina izvršenja istih. broja izvršilaca i stepena njihove obučenosti pri ručnom načinu utovara – istovara ili od tipa mehanizacije i proizvodnosti iste pri mehanizovanom načinu utovara – istovara.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Na osnovu datih izraza za koeficijente. U ovo vrijeme uključeni su i otvaranje i zatvaranje stanica karoserije. Vrijeme čekanja početka utovara – istovara često čini značajni dio ukupnog vremena stajanja na utovaru i istovaru. Nekorisnim radnim vremenom smatra se vrijeme koje vozilo utroši na ukrcavanje – iskrcavanje putnika i utovarno – istovarne operacije pri transportu robe. Vrijeme izvršenja utovarno–istovarnih radova predstavlja glavni element ukupnog vremena dangube vozila na utovaru – istovaru. otvaranje i zatvaranje vrata kod vozila sa zatvorenom karoserijom. Vrijeme stajanja vozila na istovarno – utovarnim operacijama Utovarno – istovarne operacije nastaju u vezi sa utovarom robe na vozilo u mjestima otpreme i istovarom robe u mjestima isporuke robe. vrijeme efektivnog trajanja utovarno–istovarnih operacija i vrijeme potrebno za oformljenje dokumenata vezanih za izvršenje prevoza. vrste robe. podešavanje visine arnjeva. vrijeme manevrisanja vozila na postavljanju na mjesto utovara – istovara. Vrijeme manevrisanja vozila u postavljanju na mjesto utovara – istovara zavisi od tipa vozila – vučnog voza. Koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka α po vrijednosti može biti manji ili jednak koeficijentu tehničke ispravnosti voznog parka α i . međutim. u slučaju kada je to neophodno za izvršenje prevoza – sastavni dio transportnog procesa. nije poželjan element ukupnog vremena. Ovo vrijeme. mada je vozilo prešlo put bez tereta koji je neproduktivan. pričvršćivanje tereta. Ukupno vrijeme stajanja vozila na utovaru i istovaru za jednu vožnju sa teretom t ui sadrži slijedeće elemente: vrijeme čekanja utovara i istovara. šeme razmještaja utovarno–istovarnih mehanizama. nosivosti i tipa vozila. Pri dobroj organizaciji rada utovarno–istovarnih mjesta u uslovima sinhronizovanog rada vozila i utovarno – istovarnih mjesta ono može biti svedeno na minimum ili u potpunosti eliminisano.5 Dnevno radno vrijeme vozila Dnevno vrijeme se sastoji od korisnog i nekorisnog radnog vremena. može se utvrditi da je koeficijent iskorištenja voznog parka α jednak proizvodu koeficijenta iskorištenja tehničke ispravnog parka α ′ i koeficijenta tehničke ispravnosti α i α = α ′ ⋅α i ′ ′ Ova relacija ne važi u uslovima teretnog voznog parka kod primjene koeficijenta α 5 i α 6 . do utovarno–istovarnih mehanizama i rješenja prilaznih puteva. α ≤ αi Kada je α = α i to znači da su sva tehnički ispravna vozila radila i da nije bilo ispravnih vozila van rada.2. dimenzija prostora za manevrisanje u prilazu. mjerenje i brojanje robe itd.

90 minuta za vozilo preko 5 – 7 tona nosivosti . 335 . VH g .6 Autočasovi U toku jednog autodana na radu vremenski bilans tehnički sposobnog vozila za vrijeme od 24 časa je: H r + H g = 24 gdje je: H r .210 minuta za vozilo preko 20 tona nosivosti.autočasovi u vožnji. potrebno je proces oformljenja dokumenata obavljati u toku izvršenja utovarno–istovarnih operacija.180 minuta za vozilo preko 15 . VH W .broj časova provedenih van rada (u garaži) Ako od jedinice voznog parka pređemo na cijeli vozni park. Vrijeme utovara ili istovara iznosi: .autočasovi u dangubi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrijeme oformljenja prevoznih dokumenata zavisi od složenosti primijenjene dokumentacije. Skraćenje vremena dangube na utovaru – istovaru vozila postiže se povećanjem stepena mehanizovanosti utovarno–istovarnih operacija. 7.autočasovi provedeni na radu.10 tona nosivosti . koje su u funkciji korisne nosivosti vozila.autočasovi van rada (u garaži). Radi skraćenja ukupnog vremena dangube na utovaru – istovaru. slično autodanu.120 minuta za vozilo preko 7 .2.20 tona nosivosti . primjenom vozila sa uređajima za samoistovar i samoutovar. . sve za posmatrani vremenski period. korištenjem visoko produktivnih mašina i mehanizama za utovar – istovar.60 minuta za vozilo do 5 tona nosivosti. Tada možemo autodane na radu izraziti u odgovarajućim autočasovima u toku 24 časa.150 minuta za vozilo preko 10 . potrebno je uvesti pojam «autočas».broj časova provedenih na radu (dnevno radno vrijeme vozila) H g . sihronizovanim ravnomjernim dolaskom vozila na mjesta utovara – istovara usklađenim sa propusnom moći utovarno-istovarnih mehanizama. koja je znatno složenija kada je u pitanju međunarodni transport.15 tona nosivosti . VH d . tj: 24 VDr = VH r + VH g ili gdje su: 24 VDr = VH W + VH d + VH g VH r . Trajanje ukupnog vremena dangube na utovaru – istovaru utvrđuje se normama dopuštenih danguba vozila na utovaru – istovaru.

režima rada preduzeća koja koriste prevozne usluge.i vrijeme nekorisne vožnje H Wn . a samim tim i vozni park.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. ukupno radno vrijeme može se raščlaniti [h] H r = H Wk + H Wn + H ui + H t [h] Ukupno dnevno radno vrijeme vozila može se podijeliti i na vrijeme koje vozilo provede na liniji – prevoznom putu H o i na vrijeme utrošeno za prelazak nultog puta H n Hr = Ho + Hn [h] H o . Pojam nekorisne vožnje H Wn podrazumijeva vožnju praznog vozila. Prema tome je H r = HW + H d [h] Vrijeme provedeno u vožnji može se dalje raščlaniti na vrijeme korisne vožnje H Wk . Sva autotransportna preduzeća javnog teretnog saobraćaja i najveći dio autotransportnih preduzeća za sopstvene potrebe radi po režimu petodnevne ili šestodnevne radne nedjelje.8 Režim rada i radno vrijeme voznog parka Režim rada autotransportne organizacije zavisi od namjene kapaciteta voznog parka. imaće u kalendarskom periodu od Di dana. Neke autotransportne jedinice za sopstvene potrebe rade 357 dana godišnje (ne rade u danima državnih praznika) kao što je slučaj kod razvoza hljeba i mlijeka do prodavnica. Dd n = Di − Drr Pri režimu petodnevne radne nedjelje broj normiranih neradnih dana voznog parka Ddn5 = 100 dana .časovi nulte vožnje – vrijeme utrošeno na vožnju od garaže do prvog utovara – ukrcavanja putnika i na kraju radnog vremena od posljednjeg mjesta istovara – iskrcavanja putnika do povratka u garažu 7. H W = H Wk + H Wn [h] Neproduktivno vrijeme dangube vozila također se može raščlaniti na vrijeme koje vozilo provede na utovaru – istovaru H ui i vrijeme dangube vozila usljed tehničke neispravnosti H t ukoliko je u toku dana došlo do dangube vozila usljed otkaza – tehničke neispravnosti H d = H ui + H t Prema tome. dok je broj radnih dana 265 godišnje. 336 . Broj normiranih dana dangube (neradnih dana autotransportnog preduzeća) biće. Organizacije čija je djelatnost prevoz putnika rade preko cijele godine (svi kalendarski dani su radni). Dnevno radno vrijeme vozila H r dijeli se na vrijeme koje vozilo provede u vožnji H W i vrijeme koje provede u stajanju – dangubi H d .7 Radno vrijeme vozila Dnevno radno vrijeme vozila H r (u h) računa se od momenta polaska vozila iz autotransportne organizacije do momenta njegovog povratka u autotransportnu organizaciju sa odbitkom vremena za obavezne zakonom propisane odmore vozača i objedovanja. Autotransportna preduzeća. Dr r radnih dana po režimu rada koji je usvojen (godišnji fond radnih dana voznog parka).časovi rada na liniji – prevoznom putu za izvršenje obrta vozila H n .2. trajanja dnevnog radnog vremena vozača i broja smjena rada vozila.2.

Naročito kod prevoza na dugim relacijama.2 smjene dnevno .grupni rad vozača Kod pojedinačnog sistema svakim vozilom upravlja jedan vozač.5 smjena dnevno . Potrebe eksploatacije voznog parka uslovile su slijedeće sisteme rada vozača: . Za svako vozilo autočasovi su suma svih časova rada vozila u određenom periodu vremena. koristi se složen pokazatelj autočas. dok je broj radnih danavoznog parka 305. ali se takav način posjedovanja vozila negativno odražava na troškove održavanja i vijek vozila. U te svrhe koristi se prosječno dnevno radno vrijeme vozila koje se dobija: Dr . Dnevno radno vrijeme vozila. jer je dnevno radno vrijeme vozila kratko. VH ri = ∑ H ri 1 Dr Za grupu vozila ili homogen vozni park autočasovi će biti: VH r = ∑ ∑ H ri 1 1 Vi Dr Za heterogen vozni park autočasovi će biti: VH r = VH r1 + VH r + ..za jedno vozilo H r1 = ∑ H ri 1 Dr [h] VH r VDr .sistem 3 vozača na dva vozila . ali je nedostatak kod većine slučajeva obaveza stalnog prisustva oba vozača u toku obadvije smjene. + VH ri = ∑ VH ri 2 1 n Pri eksploatacionim proračunima nemoguće je služiti se stvarnim vrijednostima trajanja dnevnog radnog vremena svakog vozila.. Pri utvrđivanju radnog vremena voznog parka..sistem para vozača na vozilu . zavisi i od načina posjedovanja vozila vozačima.2.1 smjena dnevno .1. Grupni rad vozača omogućava maksimalno dnevno radno vrijeme vozila. pored dnevnog radnog vremena vozača.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri režimu šestodnevne radne nedjelje broj normiranih neradnih dana voznog parka Ddn6 = 60 dana . Sistem ima prednost kod očuvanja vozila i nedostatak.za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila [h] Za homogen vozni park ili grupu vozila iste nosivosti vremenski bilans u autočasovima ostvaren u autodanima rada u kojima su vozila tehnički sposobna biće: 337 . Rad vozača u parovima obezbjeđuje rad vozila u dvije smjene. jer će u dužem vremenskom periodu različitih vrijednosti trajanja dnevnog radnog vremena vozila biti veoma mnogo.za grupu vozila i homogen vozni park H r = [h] Hr = ∑ VH ri ∑VDri 1 1 n Dr . Jedan od tri vozača pri tome mora imati prekid između prve i druge polovine radnog vremena.sistem pojedinačnog rada vozača . Kod sistema tri vozača na dva vozila postiže se duže dnevno radno vrijeme vozila.5 ÷ 3 smjene dnevno . ali je nedostatak što treći vozač odrađuje svoju smjenu radeći na dva vozila po pola smjene.

.za heterogen vozni park ρ= VH r VH r = 24VDr 24VDi α ρ= ∑ VH r 1 n 24 ∑ VDri n = 24 ∑VDri ρ i 1 n ρ≠ 1 ∑ ρi n 1 7. Koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa biće jednak: . koristi se koeficijent iskorištenja vremena u 24 h koji se obilježava simbolom ρ . . Koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa dobija se odnosom dnevnog radnog vremena H r prema vremenu u toku 24 h.9 Koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa .10 Sistem rada vozača 1 n 24 ∑VDri 1 n = 24 ∑VDri α i ρ i 1 n 24 ∑VDii α i 1 n Veličina koeficijenta iskorištenja vremena u 24 časa zavisi i režim rada voznog parka od čega zavisi i sistem zaposjedanja vozila os strane vozača.za jedno vozilo u toku jednog dana ρ= Hr 24 .autočasovi dangube 7.DRUMSKI SAOBRAĆAJ VH r + VH g = 24VDr ili VH W + VH d + VH g = 24VD r Za heterogen vozni park biće: ∑VH ri + ∑VH gi = 24 ∑VDri 1 1 1 n n n ili gdje su: ∑VH Wi + ∑VH d i + ∑VH gi = 24 ∑VDri 1 1 1 1 n n n n VH r .rad vozača po parovima. Praksa eksploatacije voznog parka dovela je do primijene slijedećim osnovnih sistema rada vozača: .sistem pojedinačnog vozača.2.za homogen vozni park ili grupu vozila iste nosivosti .ρ Za odmjeravanje koji dio vremena u toku radnih dana je vozilo provelo na radu.grupni rad vozača.autočasovi rada VH g .autočasovi van rada – u garaži VHW .2. 338 .autočasovi vožnje VH d .

za cijeli vozni park za ma koji vremenski period VH w i VH r . Donje granice daju vrijednost za koeficijent ρ u uslovima sedmočasovnog radnog vremena smjene.5. obrt. Za rad u 3 smjene vrijednosti za ρ su u granicama od 0. za jedan obrt.729 do 0.δ Za određivanje stepena iskorištenja vremena koje vozilo provede na radu služi izmjeritelj koji se naziva koeficijent iskorištenja radnog vremena i koji označavamo sa δ . za jedinicu voznog parka u toku dana H w i H r . Koeficijent iskorištenja radnog vremena može se odrediti za prostu ili složenu vožnju. ukoliko režim rada voznog parka to omogućava. pri radu vozila u 2. koji se smjenjuju po unaprijed utvrđenom redu. za složenu vožnju t wλ i t rλ . za svako vozilo određena su dva vozača. za rad vozila u dvije smjene vrijednost za ρ je u granicama od 0. dok su gornje granice u uslovima osmočasovnog radnog vremena. Ovaj se sistem naročito praktikuje kod gradskog javnog masovnog prevoza putnika. Koeficijent iskorištenja radnog vremena jednak je odnosu vremena (u časovima) provedenom u vožnji (kao kretanju) prema vremenu provedenom na radu.11 Koeficijent iskorištenja radnog vremena .za obrt: Za jedinicu voznog parka za 1 dan a) U toku 1 dana δ = Hw Hw = Hr Hw + Hd 339 . za jedinicu voznog parka u toku dana ili za cjelokupan vozni park za ma koji vremenski period.za složenu vožnju: .2. U ovom drugom slučaju produžava se dnevno radno vrijeme za vozače.4379 do 0. Pri sistemu rada na parove. za jednu prostu ili složenu vožnju. Vrijednost koeficijenta ρ za rad u jednoj smjeni oscilira od 0. Ako označimo sa t wλ vrijeme u časovima provedeno u vožnji u toku jedne proste vožnje.5 smjena vrijednost za ρ su u granicama od 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri pojedinačnom radu vozača za svako pojedino vozilo određen je jedan vozač koji stalno upravlja istim vozilom i obično radi u jednoj smjeni. tada ćemo imati: Koeficijent iskorištenja radnog vremena: .0.2916 do 0. Numerički posmatrano sistemi rada vozača daju različite koeficijente iskorištenja dnevnog radnog vremena. za rad sa smjenom i po vrijednost za ρ je od 0. Oba vozača rade jednovremeno smjenjujući se u upravljanju vozilom ili naizmjenično (svaki drugi dan).za prostu vožnju: δλ = δ λ′ = δo = t wλ t rλ t wλ ′ t rλ ′ t wo t ro . a sa t rλ vrijeme provedeno na radu u toku proste vožnje.583 do 0. naročito sa gledišta očuvanja vozila. U našim uslovima pojedinačni sitem rada vozača ima znatnih preimućstava.666.333 (7 ÷ 8 h = H r ). za obrt t wo i t ro . Za veće iskorištenje radnog dana primjenjuje se grupni sistem rada vozača. 7.875 do 1. jedinicu voznog parka u toku dana kao i cijeli vozni park za ma koji vremenski period. koji isključivo njime upravljaju.833.

količine tereta u toku svake vožnje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Dr b) u nekom posmatranom vremenskom periodu δ = 1 ∑ H wi H ri Dr = ∑ H wi 1 Dr Dr ∑ H wi + ∑ H d i 1 1 Za homogen vozni park aili grupu vozila iste marke za ma koji vremenski period δ = VH w VH r VDr VDi ili δ = VH w 24VDr ρ ili δ = VH w 24VDi αρ gdje su: . .koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa. .autodani na radu za posmatrani vremenski period. α t . 7. α ρ Za heterogen vozni park Dr δ = ∑VH wi 1 Dr 1 Dr = ∑ H ri δ i 1 Dr 1 ≠ ∑ H ri ∑ H ri 1 n ∑δ i n 1 Vrijednost koeficijenta δ zavisi od postojanja prevoza. istovara.Autodani nesposobnih (tehnički neispravnih) vozila: a) za homogen vozni park VDn = VDi − VD s ili VDn = VDi − VDi α t b) za heterogen vozni park ili VDn = VDi (1 − α t ) ∑VDni = ∑VDii − ∑ VD si 1 1 1 n n n 340 .2.Autodani sposobnih (tehnički ispravnih) vozila: a) za homogen vozni park VD s = VDi α t b) za heterogen vozni park ∑VD si = ∑VDi α t i = α t ∑VDi 1 1 1 n n n . korisne nosivosti vozila.inventarski autodani. saobraćajne brzine. putnih uslova itd. ρ .koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka. . δ možemo izračunati ostale autodane i autočasove voznog parka: .12 Primjena izmjeritelja i izračunavanje autodana i autočasova u funkciji izmjeritelja pomoću inventarskih autodana Ako su nam poznati inventarski autodani i izmjeritelji α . načina izvršenja utovara.

Autodani na radu: a) za homogen vozni park VDr = VDi α b) za heterogen vozni park ∑VDri = ∑VDi α i = α ∑ VDii 1 1 1 n n n Autodani sposobnih vozila van rada: a) za homogen vozni park VD g = VD s − VDr ili VD g = VDi α t − VDi α b) za heterogen vozni park ili VD g = VDi (α t − α ) ∑VD g = ∑ VDs − ∑VDri =∑ VDii α t i − ∑VDii α i = ∑VDii (α t − α ) 1 1 1 1 1 1 n n n n n n .Autočasovi u vožnji vozila biće: a) za homogen vozni park VH w = 24VDi αρδ b) za heterogen vozni park ∑VH wi = 24 ∑ VDiα i ρ i δ i = 24α ρ δ ∑VDii 1 1 1 n n n .Autočasovi van rada a) za homogen vozni park VH g = VDr − VH r ili VH g = 24VDi α − VDi αρ 341 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑VDni = ∑VDii − ∑ VDii α ti = ∑VDii (1 − α t ) n n n n 1 1 1 1 .Autočasovi na radu: a) za homogen vozni park VH r = 24VDi αρ b) za heterogen vozni park ∑VH ri = 24 ∑ VDii α i ρ i = 24α ρ ∑ VDii 1 1 1 n n n .Autočasovi u dangubi: a) za homogen vozni park VH d = VH r − VH w ili VH d = 24VDi αρ (1 − δ ) b) za heterogen vozni park n n n n ili VH d = 24VDi αρ − VDi αρδ ∑VH d i = ∑ VH ri − ∑VH wi = 24∑ VDii α i ρ i − 24 ∑VDii α i ρ i δ i = 24 ∑VDi α i ρ i (1 − δ ) 1 1 1 1 1 1 n n .

Nulti pređeni put obuhvata takođe i vožnje kada vozilo odlazi u garažu radi snabdijevanja ili tehničkih usluga. Pređeni put može biti produktivan i neproduktivan. Neproduktivan pređeni put može biti «nulti» ili «prazan».3 IZMJERITELJI I KOEFICIJENTI ISKORIŠTENJA PREĐENOG PUTA Pređeni put Pređeni put se naziva rastojanje koje vozilo pređe za određeno vrijeme izraženo u kilometrima. K λ .pređeni put na prevoznom putu transportnog procesa 342 . Produktivan pređeni put Pređeni put sa teretom. odnosno sa putnicima.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ili VH g = 24VDi α (1 − ρ ) n n n n b) za heterogen vozni park ∑ VH gi = 24∑ VDri − ∑ VH ri = 24∑ VDii α i − 24 ∑ VDii α i ρ i = ∑ VDi α i (1 − δ ) n n 1 1 1 1 1 1 7.ukupan pređeni put. Neproduktivan pređeni put Neprodkuktivan pređeni put je izvršena vožnja bez tereta. Prazan pređeni put naziva se vožnja obavljena bez tereta u procesu transportnog rada ili dolaženja vozila od mjesta istovara do mjesta utovara. ukupan pređeni put biće: Za jedinicu voznog parka: S obzirom na to da vozilo u toku transportnog procesa ostvaruje i produktivan i neproduktivan pređeni put biće: K λ = ∑ K λ + ∑ K pλ = K t + K p K = Kt + K p + Kn odnosno Pređeni put homogenog voznog parka za ma koji vremenski periodu biće: VK = VK t + VK p + VK n gdje je: [km ] K i VK . odnosno bez putnika. predstavlja produktivan put i dio je ukupnog pređenog puta. Nulti pređeni put podrazumijeva vožnje vozila od garaže do mjesta rada i obratno (do mjesta utovara i od mjesta istovara). Ukupan pređeni put jednog vozila u toku dana sastoji se: K = K p + Kn [km ] Prema tome.

Prema tome. K n i VK n . za jedan obrt.Ukupna godišnja kilometraža voznog parka Vi . Prosječna godišnja kilometraža u periodu od godinu dana se obično računa na osnovu ukupno pređenog puta voznog parka u periodu od godinu dana po jednom inventarskom vozilu: ∑ VK K l god = gdje je 1 n Vi n ∑ VK 1 . Koeficijent iskorištenja pređenog puta označavamo sa β Koeficijent iskorištenja pređenog puta može se odrediti za jednu prostu ili složenu vožnju.nulti pređeni put. bez tereta (putnika).DRUMSKI SAOBRAĆAJ K t i VK t .β Za određivanje stepena iskorištenja pređenog puta služi koeficijent iskorištenja pređenog puta koji je jednak odnosu dužine pređenog puta sa teretom (putnicima) pređenog puta prema ukupnoj dužini pređenog puta.3. za jedinicu voznog parka ili cijeli vozni park za bilo koji kalendarski period vremena.prosječan inventarski broj vozila Vi = 1 ∑ VDii Drgod n 7. Za vozni park heterogenog sastava je: n n n ∑ VK t = ∑ VK ti + ∑ VK pi + ∑ VK ni 1 1 1 Za taksi automobile produktivan pređeni put podrazumijeva vožnje sa ili bez putnika koje su platežne.1 Koeficijent iskorištenja pređenog puta .prazan pređeni put. K p i VK p . tj. koeficijent iskorištenja pređenog puta biće: − Za jednu prostu vožnju: βλ = β λ′ = βo = K tλ Kλ K tλ ′ K λ′ K to Ko − Za jednu složenu vožnju: − Za jedan obrt: gdje je: 343 .pređeni put sa teretom ili putnicima.

VK ti i ∑ VK t i . a takođe od nemogućnosti transporta izvjesnih tereta istim vozilima (na primjer: proizvodi za ishranu i proizvodi nafte).3.kilometri sa teretom (putnici) u toku proste vožnje. K n . Veličina koeficijenta iskorištenja pređenog puta zavisi od organizacije transportnih procesa. složene vožnje i obrt. pa se ne može postići koeficijent iskorištenja pređenog puta veći od 0. K λ′ . K to . K tλ ′ .prazni kilometri bez tereta – putnika. od međusobnog razmještaja pojedinih mjesta otpreme i prodaje tereta u toku transportnog rada voznog parka (nepodudarnost tačaka istovara i slijedećeg utovara).kilometri sa teretom – putnicima. Kod vozila sa specijalnom karoserijom teško je obezbijediti prevoz u oba smjera. 7.2 Koeficijent nultog pređenog puta . K p . Prema tome.nulti kilometri. K o − .ukupni kilometri u toku proste vožnje. složene vožnje i obrt. VK p i ∑ VK p 1 n . Za jedinicu voznog parka je: β = Kt Kt = K Kt + K p + Kn Za homogen vozni park za ma koji period vremena: β = VK t VK t = VK VK t + VK p + VK n Za heterogen vozni park je: β = gdje su: ∑ VK t i ∑ VK i 1 n 1 1 n n = ∑ VK ti ∑ VK ti + ∑ VK pi + ∑ VK ni 1 1 1 n 1 n n n K t . koeficijent nultog pređenog puta biće: Za jedinicu voznog parka: 344 .ω Za određivanje stepena nultog pređenog puta služi koeficijent nultog pređenog puta koji je jednak odnosu nultog pređenog puta prema ukupnom pređenom putu. Veličina ovog izmjeritelja u najvećoj mjeri zavisi od operativnosti u planiranju i rukovođenju transportnim procesima.5. K λ . Koeficijent nultog pređenog puta pznačavamo sa ω . VK n i ∑ VK n 1 n .DRUMSKI SAOBRAĆAJ K tλ .

K stλ = gdje je: K tλ 1 + K tλ 2 + .... a takođe i od režima rada vozača (da li se smjena vozača vrši na radilištu ili sa obaveznim vraćanjem vozila u garažu). Može se zaključiti da povećanje vrijednosti koeficijenta iskorištenja pređenog puta vodi ka porastu proizvodnosti vozila.. što je vrijednost koeficijenta nultog pređenog puta manja.broj vožnji sa teretom 345 .dužina vožnji sa teretom Z λ .. a ponekad čak i sa opadanjem istog... Veličina koeficijenta nultog pređenog puta zavisi od međusobnog razmještaja sjedišta autotransportnog preduzeća (garaže) ili servisno – remontne radionice i radilišta.K stλ U toku izvršenja transportnih procesa često su rastojanja transporta. + K t λZ .3 Srednja dužina vožnje sa teretom . Prema ovome. te je radi toga potrebno podizati nivo tog pokazatelja rada vozila. odnosno dužine pojedinih vožnji sa teretom različiti... time je vrijednost koeficijenta iskorištenja pređenog puta u toku proste vožnje β λ sve bliža vrijednosti koeficijenta iskorištenja pređenog puta β u transportnom procesu.3. Srednjom dužinom vožnje sa teretom pri radu jednog vozila naziva se aritmetička srednja vrijednost svih dužina vožnji sa teretom. Stoga se uvodi pojam srednje dužine vožnje sa teretom. + K t i−Z λZ = ∑ K t λi 1 Zλ = Kt Zλ [km ] K tλ 1 + K tλ 2 + . a zavisi od razmještaja garaža i terminusa linija.. U javnom gradskom saobraćaju raspored vozila po garažama treba optimizirati i uz kriterije da ω → 0 . 7. Koeficijent ω utiče na vrijednost koeficijenta β . U tom slučaju na svaki ostvareni tkm troši se manje sredstava što praktično obezbjeđuje niže troškove transporta po jedinici transportnog rada. + K t Zλ λi + . Srednja dužina vožnje sa teretom jednaka je odnosu ukupno pređenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji...DRUMSKI SAOBRAĆAJ ω= ω= Kn K VK n VK n Za homogen vozni park za ma koji period vremena: Za heterogen vozni park u ma kom periodu vremena ω= ∑ VK ni ∑ VK i 1 1 n Vrijednost koeficijenta ω je u granicama od 0 do 1. + K t λi + . Od posebnog je značaja još i činjenica da proizvodnost vozila sa povećanjem koeficijenta iskorištenja pređenog puta raste bez povećanja ukupnog pređenog puta.

K t u toku broja vožnji Z λ to se srednja dužina vožnji sa teretom može izraziti ∑⎜ ⎜ K stλ = ⎛ Q K tλ ⎝ qλ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠i ⎞ ⎟ ⎟ ⎠i ⎛ Q ∑⎜ ⎜q ⎝ λ = Kt Zλ [km ] gdje je: Q qκ Q qλ Kt .dužina vožnje sa teretom Za vozni park homogenog sastava ili grupe vozila biće: K stλ = gdje je: VK t VZ λ V [km ] VZ λ = ∑ Z λi ..broj kilometara sa teretom voznog parka Za vozni park heterogenog sastava od n grupa biće K stλ = VZ λ 1 K stλ 1 + VZ λ 2 K stλ 2 + . + VZ λn ∑ VZ λi K stλi 1 n ∑ VK ti = n ∑ VZ λi 1 n ∑ VZ λi 1 1 n Za izmjeritelj K stλ važi zaključak da se njegova vrijednost ne može izračunati kao aritmetička srednja vrijednost ostvarenih srednjih dužina vožnje sa teretom po grupama vozila..količina stvarno prevezenog tereta .. Za utvrđivanje prosječnog rastojanja na kome su prevozi – vožnje sa teretom obavljeni uveden je izmjeritelj srednja dužina vožnje sa teretom kojim su karakterisani uslovi za izvršavanje transportnih procesa. tj.. 346 ..količina tereta prevezena u toku 1 vožnje ...DRUMSKI SAOBRAĆAJ i−Z S obzirom na to da izraz ∑ K t λi 1 predstavlja ukupne kilometre sa teretom vozila .broj vožnji sa teretom .broj vožnji sa teretom cjelokupnog voznog parka 1 VK t . K stλ ≠ 1 n ∑ K stλi n 1 Pri izvršenju transportnih procesa podmiruju se transportni zahtjevi klijenata na velikom broju lokacija.. što znači da su dužine vožnje sa teretom različite. + VZ λn K stλn = VZ λ 1 + VZ λ 2 + .

. 347 .U n .3. Stoga se uvodi pojam srednje rastojanje transporta jedne tone tereta (jednog putnika).5 Srednji dnevni pređeni put K sd Za razne proračune i planiranje tehničkog održavanja i opravki voznog parka potrebno je poznavati pređeni put od strane vozila u toku jednog dana na radu. 7.. Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog transportnog rada prema količini prevezenog tereta.količina prevezenog tereta u toku proste vožnje K tλ .količina prevezenog tereta u t po grupama vozila. Q – količina prevezenog tereta u t..DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta ne mora biti jednako srednjoj dužini vožnje sa teretom.3.Q n .U 2 .pređeni kilometri sa teretom u toku proste vožnje Za složenu vožnju srednje rastojanje prevoza 1 tone tereta biće: K st 1 = - ∑ (q λ K tλ )i q λi [km ] Za homogen vozni park ili grupu vozila iste korisne nosivosti biće: K st 1 = gdje je: U Q [km ] U – ostvaren transportni rad u tkm. Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: ∑Ui K st 1 = n ∑ Qi 1 1 n [km ] gdje je: U 1 .ostvaren transportni rad u tkm grupa vozila Q1 . Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta određuje prosječnu daljinu transportovanja svake tone tereta i dobija se kao rezultat odnosa ostvarenog transportnog rada u tonskim kilometrima prema količini prevezenog tereta u tonama.K st 1 Za analizu rada voznog parka važan element je rastojanje prevoza jedne tone tereta (jednog putnika).4 Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta .. Srednje rastojanje transporta 1 t tereta u toku jedne proste vožnje biće: K st 1 = gdje je q λ K tλ qλ [km ] q λ . Q 2 ... Stoga se uvodi pojam srednjeg dnevnog pređenog puta.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Srednji dnevni pređeni put označavamo sa K sd . Kako su dnevne kilometraže koje vozila prelaze u nekom vremenskom periodu po pravilu različite.6 Jednakost srednje dužine vožnje sa teretom i srednjeg rastojanja transporta jedne tone tereta Srednja dužina vožnje sa teretom određuje prosječni put sa teretom koji ostvari vozilo u toku vožnje sa teretom od tačke utovara do tačke istovara. jer je K st 1 = U λ q λ K stλ = = K stλ Qλ qλ rastojanju ili ako se prevoze iste količine tereta pri svakoj vožnji sa teretom. zatim putni i klimatski uslovi. Srednji dnevni pređeni put biće: za homogen vozni park: K sd = VK VDr [km / dan] ∑ VK i za heterogen vozni park: n K sd = ∑ VDri 1 1 n [km / dan] Na veličinu srednjeg dnevnog pređenog puta u velikoj mjeri utiče srednja dužina vožnje sa teretom.3. vrijeme trajanja utovarno– istovarnih operacija. Srednji dnevni put jednak je odnosu pređenog puta od strane voznog parka prema broju autodana na radu za posmatrani period vremena. dnevno radno vrijeme vozila. Već je poznato da se srednja dužina vožnje sa teretom dobija odnosom ukupno pređenog puta sa teretom prema broju izvršenih vožnji sa teretom K stλ = VK t VZ λ Takođe je poznato da je srednje rastojanje transporta jedne tone tereta definisano odnosom ostvarenog transportnog rada prema broju prevezenih tona tereta K stλ = U Q Za jednu vožnju sa teretom K st 1 = K stλ . ali na istom 348 . te se uvodi pojam srednjeg dnevnog pređenog puta. ako se pri vožnjama sa teretom prevoze različite količine tereta. 7. Za posmatrani period vremena i jedno vozili ili homogen vozni park vrijednosti za K st 1 i K stλ biće jednake. ali na različitim rastojanjima.

.3. koja je izmjeritelj prosječne količine transportovanih tona robe pri svakom pređenom kilometru sa teretom.7 Težinska karakteristika za transportni rad η Za uspostavljanje zakonomjerne veze između izmjeritelja srednja dužina vožnje sa teretom i srednje rastojanje transporta jedne tone tereta u uslovima heterogene strukture voznog parka uvodi se u upotrebu eksploatacioni izmjeritelj Težinska karakteristika za transportni rad... + q λn U drugom slučaju biće: = K stλ q λ1 + q λ2 + . Težinska karakteristika za transportni rad izmjeritelj ima složenu dimenziju ⎢ ⎣ km ⎦ predstavlja odnos ostvarenog transportnog rada prema pređenim kilometrima sa teretom cjelokupnog heterogenog voznog parka... + q λ K stλn q λ ⋅ VZ λ = = q λ K stλ 1 + K stλ2 + ..DRUMSKI SAOBRAĆAJ U prvom slučaju biće: K st 1 = q λ1 K stλ + q λ2 K stλ + ... Ovaj = km ⎥ ... Za grupu vozila ili homogen vozni park biće: ⎡ tkm ⎤ η= VK t ⋅ q ⋅ ε U = = q⋅ε VK t VK t [t ] Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: η= Ui ∑ VK t i 1 n = q u ⋅ ε ⋅ ∑ VK t i 1 n ∑ VK t i 1 n = qu ⋅ ε ⎡ tkm ⎤ ⎢ km = t ⎥ ⎣ ⎦ 349 . + q λn K stλ q λ1 + qλ2 + .. odnosno korisnu nosivost vozila i stepen iskorištenja korisne nosivosti. Prema tome srednje rastojanje prevoza jedne tone tereta je izmjeritelj koji uzima u obzir ne samo pređeni put sa teretom već i količinu prevezenog tereta u toku svake vožnje.. + q λn ( )= K stλ ∑ q λi 1 n ∑ q λi 1 n = K stλ K st 1 = q λ K stλ 1 + q λ K stλ2 + . Kod voznog parka homogene strukture sastavljenog od vozila iste korisne nosivosti vrijednosti srednjeg rastojanja transporta jedne tone tereta i srednje dužine vožnje sa teretom biće različite ako se prevoze različite količine tereta pri svakoj vožnji i prevoz vrši na različitim rastojanjima.. + q λn q λ1 + q λ2 + ...... 7. + K stλn q λ ⋅ VZ λ ( )= ∑ K stλi 1 n VZ λ = VK t = K stλ VZ λ Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta razlikuje se od vrijednosti srednje dužine vožnje sa teretom ako je vozni park sastavljen od vozila heterogene strukture koja se razlikuje po korisnoj nosivosti i vrše prevoze tereta na različita rastojanja.

3. Ovaj izmjeritelj takođe ima složenu dimenziju ⎢ t Za grupu vozila ili homogen vozni park biće: ⎡ km ⎤ = t⎥ . km ⎣ ⎦ Φ= odnosno Q ⋅ K stλ Q Q = = = q⋅γ VK t VK t VZ λ K stλ VZ λ q ⋅ γ Q = = q⋅γ VZ λ VZ λ [t ] Φ= [t ] Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: Φ= ∑ Qi 1 n ∑ VZ λi 1 n = qQ ⋅ γ ⋅ ∑ VZ λi 1 n ∑ VZ λi 1 n = qQ ⋅ γ [t ] Isto tako je: Φ= ∑ VZ λi ⋅ Φ i 1 n ∑ VZ λi 1 n Φ= 1 n ∑Φ i n 1 350 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Isto tako je: η= ∑ VK t i ⋅ η i 1 n ∑ VK t i 1 n i η≠ 1 n ∑η i n 1 7. Težinska karakteristika za ukupnu količinu transportovane robe Φ je izmjeritelj prosječne količine transportovanih tona robe pri svakoj od vožnji sa teretom cjelokupnog heterogenog voznog parka.8 Težinska karakteristika za ukupnu količinu transportovane robe Φ Kao i prethodni izmjeritelj i težinska karakteristika za ukupnu količinu transportovane robe je izmjeritelj koji se koristi za iznalaženje zakonomjerne veze sa izmjeriteljima srednje dužine vožnje sa teretom i srednje rastojanje transporta jedne tone tereta za izmjeritelje rada heterogenog voznog parka.

vrsta i osobine tereta. struktura i intenzitet robnih tokova. broja ostvarenih vožnji Z λ i koeficijenta iskorištenja pređenog puta β .koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka α t i . .koeficijent iskorištenja ispravnog – sposobnog voznog parka α ′ spadaju u složene izmjeritelje. koji smo označili sa K sd prema srednjoj saobraćajnoj brzini V S . klimatski uslovi. pa ćemo imati: K ⋅Z K sd = stλ λ β Kad zamijenimo u prethodnoj jednačini. to je: HW = K sd Vs Srednji dnevni pređeni put K sd možemo izraziti u funkciji srednje dužine vožnje s teretom K stλ . U toku jednog radnog dana jedinica voznog parka provede na radu H r sati. ANALIZA IZMJERITELJA VREMENSKOG BILANSA RADA VOZNOG PARKA Izmjeritelji bilansa rada voznog parka: . Broj ostvarenih vožnji od strane vozila u toku dana biće Z λ . što možemo izraziti srednjim pređenim putem.1 ANALIZA KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA RADNOG VREMENA Analizom koeficijenta iskorištenja radnog vremena posmatraće se koji izmjeritelji utiču na vrijednost ovog koeficijenta pri radu jednog vozila u toku jednog radnog dana. Za analizu zavisnosti vrijednosti koeficijenta iskorištenja radnog vremena posmatraćemo taj koeficijent koji se odnosi na rad jednog vozila za jedan radni dan. kao i drugi izmjeritelji eksploatacije i rada voznog parka. kvalitet i stanje saobraćajnica. Za vrijeme H r sati na radu vozilo će imati H W sati u vožnji i H d sati dangube iz raznih uzroka. iskorištenja radnoga vremena je: δ = HW HW = Hr HW + H d Vrijeme provedeno u vožnji jednako je odnosu ukupno pređenog puta za to vrijeme. . Prema ranijoj definiciji. to jest: H d = td Z λ Zamjenom dobivenih vrijednosti H w i H d dobivamo: 351 .koeficijent iskorištenja radnog vremena δ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8. 8. dobivamo: Hw = K stλ ⋅ Z λ β ⋅ Vs Ukupno vrijeme dangube H d možemo zamijeniti proizvodom dangube u toku jedne vožnje td i brojem vožnji Z λ . Na vrijednost složenih izmjeritelja utiču eksploataciono– tehničke karakteristike voznog parka.koeficijent iskorištenja voznog parka α . organizacija transportnih procesa.

slijedi iz K λ + K n = K sd gdje je: Kλ = Kt βλ . a ω koeficijent nultog pređenog puta β = β λ (1 − ω ) Da se ova smjena može izvršiti. pa je β = 1 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kst λ ⋅ Z λ β ⋅ Vs δ = Kst λ ⋅ Z λ + td ⋅ Zλ β ⋅ Vs Sređivanjem ove jednačine dobivamo: δ = 1 t ⋅ β ⋅ Vs 1+ d K stλ Ovako dobiven izraz za koeficijent iskorištenja radnog vremena pokazuje da je ovaj izmjeritelj složen jer zavisi od više drugih izmjeritelja rada voznog parka. K n = K sd ω = K tω β i K sd = Kt βλ + Kn = Kt β zamijenom se dobija: Kt βλ 1 + K tω β 1 = Kt β ili 1 βλ + ω 1 = β β β = β λ (1 − ω ) dalje je: βλ = β − ω β odnosno β = 1−ω βλ i konačno Zamjenom izraza za β u izraz za koeficijent iskorištenja radnog vremena δ dobiće se: δ = 1+ t ui ⋅ β λ (1 − ω ) ⋅ V s K stλ 1 352 . gdje je β λ koeficijent iskorištenja pređenog puta u jednoj vožnji. t ui ⋅ β ⋅ V s 1+ K stλ Koeficijent iskorištenja pređenog puta β može se zamijeniti izrazom β λ (1 − ω ) . odnosno da je t d = t ui . Dobra organizacija transprtnog procesa podrazumijeva da drugih danguba osim vremena utovara i istovara nema. Analizom ovog izraza utvrđujemo da se vrijednost koeficijenta iskorištenja radnog vremena povećava sa povećanjem vrijednosti srednje dužine vožnje s teretom K stλ dok njegova vrijednost opada sa povećanjem ostalih izmjeritelja.

Na slijedećem dijagramu prikazat ćemo zavisnost koeficijenta iskorištenja radnog vremena u funkciji pređenog puta pri praznim srednjim dužinama vožnje s teretom. smanjuje se ukupan pređeni put vozila. a time se povećava vrijednost koeficijenta δ . pri nepromijenjenoj dangubi produžava vrijeme vožnje t wλ . Veća vrijednost koeficijenta nultog pređenog puta povećava ukupno vrijeme vožnje u toku dnevnog radnog vremena vozila. a time i vrijeme vožnje što se može vidjeti iz izraza pa ovdje slijedi zaključak da kada raste β λ . δ = 1 1 ⇒ β ( K stλ . kod povećavanja vrijednosti koeficijenta iskorištenja pređenog puta u toku vožnje β λ . a to prouzrokuje opadanje vrijednosti koeficijenta iskorištenja radnog vremena δ . tada opada K λ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Dobijeni izraz za koeficijent iskorištenja radnog vremena pokazuje da je ovaj izmjeritelj složen. jer njegova vrijednost zavisi od više drugih izmjeritelja rada voznog parka. Očigledno je da se sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom K stλ . β ) = t d ⋅ β ⋅ Vs 92 ⋅ β 1+ 1+ K stλ K stλ 353 . jer K stλ − const . jer pri nepromijenjenoj srednjoj dužini vožnje sa teretom K stλ . dok njegova vrijednost opada sa povećanjem vrijednosti ostalih izmjeritelja. Takođe se pri povećanju saobraćajne brzine V s skraćuje potrebno vrijeme za vožnju t wλ . što prouzrokuje smanjivanje vremena vožnje t wλ . a time se povećava vrijendnost koeficijenta iskorištenja radnog vremena δ . odnosno opadanje vrijednosti koeficijenta iskorištenja K stλ = β λ ⋅ K λ radnog vremena δ . vrijednost koeficijenta iskorištenja radnog vremena opada. Nasuprot. Analiza ovog izraza pokazuje da vrijednost koeficijenta iskorištenja radnog vremena raste sa povećanjem vrijednosti srednje dužine vožnje sa teretom K stλ i koeficijenta nultog pređenog puta ω .

9 0.68 100 0.8 0.1 0 0 0.4 0. 134 Zavisnost koeficijenta δ u funkciji β i K stλ 354 .89 0.6 0.4 0.52 20 KSTλ (KM) 0.57 0.2 0.3 0.4 0.7 0.84 0.84 0.8 β 1 Sl.78 0.64 0.5 0.2 0.6 0.35 0 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 745 Zavisnost koeficijenta δ u funkciji β i K stλ 300 0.91 0.6 0.76 200 0.84 0.8 0.475 0.2 0.73 0.8 1 β δ 200 (km) 150 (km) Kstλ 100 (km) 50 (km) 1 0.94 0.4 0.57 0.73 0.73 0.

Sva tri koeficijenta α t .vrijeme trajanja vožnje sa uključenim dijelom nultog vremena koje otpada na tu vožnju Zλ = H r ⋅ β ⋅ Vs K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s δ = 1 t ⋅ β ⋅ Vs 1+ d K stλ 355 . posmatrat ćemo jedinicu voznog parka.α ′ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8. Pri tom u okviru Di inventarskih dana uzet ćemo u obzir dane na radu Dr i dane dangube zbog neispravnosti vozila Dd . dd = Dn (dana / km ) ⇒ Dn = Dr ⋅ d n ⋅ K sd Dr ⋅ K sd Dr Dr + Dr ⋅ d n ⋅ K sd 1 1 + d n ⋅ K sd Zamjenom u prvobitnoj jednačini dobivamo: α˝ = α˝ = Srednji dnevni pređeni put vozila u toku radnog dana može se izraziti i na slijedeći način: K sd = dok je: K stλ Z λ β [km ] Zλ = gdje je: Hr tλ ′ tλ = ′ tλ K stλ +t β ⋅ V s ui [h] . koju označavamo sa ”dn”.2 KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA I NJEGOVE ZAVISNOSTI OD POJEDINIH DRUGIH IZMJERITELJA Za analizu zavisnosti vrijednosti koeficijenta iskorištenja voznog parka.α mogu se predstaviti u obliku: α˝ = Dn = Dr + Dd 1 Dd 1+ Dr Uvest ćemo pojam specifične dangube usljed neispravnosti vozila koja je jednaka broju dana dangube zbog neispravnosti vozila na jedinicu pređenog puta to jest ”1 km”.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Zamjenom se dobije K sd = H r K stλ V s K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s kako je H r = 24 ρ biće α˝ = 1 24 ρ ⋅ V s ⋅ K stλ ⋅ d d 1+ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s Dobijeni izraz govori da sva tri koeficijenta zavise od pokazatelja koji karakterišu transportni proces ( K stλ . srednje dužine vožnje sa teretom i specifične dangube zbog neispravnosti vozila. Analizom dobivenog izraza za koeficijent iskorištenja voznog parka i njegove zavisnosti od pojedinih drugih izmjeritelja. Svi koeficijenti međusobno se razlikuju samo uslijed različitih vrijednosti specifične dangube d d i po svojim vrijednostima imaju slijedeći odnos αt > α′ > α . Pri režimu rada u kome su svi dani u nedjelji radni koeficijenti α ′ i α mogu biti jednaki 356 . Pri proračunu α t u d d uključuju se samo dani dangube radi opravke i održavanja koje vozilo provede u radionici radnim danima voznog parka. a takođe i od usvojenog režima rada vozila i organizacije održavanja i opravki vozila autotransportne organizacije. Pri proračunu α pored prethodne dvije dangube dodaju se još dani dangube vozila usljed eksploatacionih razloga. srednje saobraćajne brzine. Pri proračunu α ′ pored dangube radi opravke i održavanja uključeni su i dani dangube vozila sposobnih u neradnim danima voznog parka. β . koeficijenta iskorištenja radnog vremena. Pri režimu rada u kome su svi dani u nedjelji radni α ′ i α mogu biti jednaki. t ui ). kao i boljim iskorištenjem pređenog puta.V s . možemo utvrditi: − da se vrijednost koeficijenta iskorištenja voznog parka povećava sa povećanjem vremena dangube vozila u toku rata. − da se vrijednost koeficijenta iskorištenja voznog parka smanjuje sa povećanjem koeficijenta iskorištenja vremena u 24 sata.

9 0. a važi konstatacija: što je veća vrijednost K stλ i V s to je manja vrijednost α t . iskorišćenja tehnički ispravnog-sposobnog parka i iskorišćenja voznog parka od pokazatelja rada vozila i zadržavanja vozila na održavanju i opravkama ′ Za sva tri koeficijenta α t .8 0.α utiču: putni uslovi. proizilazi da su koeficijenti α t .8 β . V s Q 1. oganizacija održavanja i opravki vozila i drugi faktori. Možemo zaključiti da sa porastom K stλ . a samim time se povećava danguba vozila po jednom danu. . rad sa priključnim vozilima. redovno i kvalitetno provođenje režima održavanja vozila jer se skraćuje vrijeme dangube u radionici. Kada je specifična danguba d d konstantna. α ′ a . 357 .0 0.0 Q 1. α . 135 Zavisnost koeficijenta tehničke ispravnosti. V s i opadanjem t ui i β raste srednja dnevna kilometraža vozila.9 0. α ′ .8 dd Sl. Na vrijednosti α t . K stλ t ui .0 tui Vs 0.α u različitim uslovima rada vozila različiti.9 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Q 1. stepen iskorištenja nosivosti. α ′ .

Koeficijent iskorištenja pređenog puta . poluprikolica .Prosječni inventarski broj vozila .Srednja dužina jedne vožnje sa teretom .Broj prikolica.Broj putničkih kilometara ukupno i po strukturi 358 .Nulti pređeni put . broj sjedišta.Prosječna starost voznog parka .Prosječno dnevno vrijeme vožnje 1 vozila .Pređeni km sa teretom .Ostvareni transportni rad (mjestima i tonama) .Mogući obim prevoza i mogući transportni rad (pkm. korisne nosivosti – po tipovima i markama. podaci o zaposlenosti. ukupna i prosječna) . putnika po danu .Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti.Kapacitet autotona – dana . pokazatelji ekonomičnosti.Koeficijent dinamičke iskorištenosati korisne nosivosti .Efikasnost rada vozila (prosječna ili granična) zavisno od potrebe analize . parametri o radu preduzeća.Broj stanica i prosječna međustanična rastojanja u putničkom saobraćaju . INDIKATORI RADA VOZNOG PARKA Indikatori rada voznog parka mogu se svrstati u grupe: pokazatelji o prevoznim kapacitetima. tkm).Srednje rastojanje prevoza 1 tone tereta .Koeficijent iskorištenja vremena u toku 24 sata .Tarife i sistem karata i način prodaje karata .Prevezeno tona po danu.Rad voznog parka u časovima .Težinske karakteristike za obim prevoza . kapacitet vozila).Koeficijent nultog pređenog puta .Zastoj voznog parka u časovima .Broj vožnji sa putnicima i teretom . sedmično. ukupno i po strukturi .Broj i dužina linija (mreže) u putničkom saobraćaju .Prevezeno tona .Ostvareni obim prevoza .Broj mjesto / kilometara i t/km. Pokazatelji o prevoznim kapacitetima Ukupan broj i kapacitet vozila (broj vozila.Težinske karakteristike za transportni rad . pokazatelji o prevozu robe i putnika.Koeficijent statičkog isakorištenja korisne nosivosti . Parametri o radu preduzeća .Broj vožnji po vrstama saobraćaja (dnevno.Broj i vrsta kvarova po vozilima .Planirani i mogući transportni rad .Brzina kretanja vozila (prosječna saobraćajna i eksploataciona brzina) .Koeficijent iskorištenja radnog vremena .Prosječna dnevna kilometraža po vozilu .Broj pređenih kilometara (ukupno ili po vrstama vozila) . Pokazatelji rada voznog parka . pokazatelji rentabilnosti i likvidnosti.Rad voznog parka u auto danima .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 9.Rad voznog parka (broj vozila u radu. mjesečno i godišnje) . pokazatelji produktivnosti rada. ispravnost i iskorištenost voznog parka) . ostali pokazatelji.

mjesto-kilometru. tona.Odnos vlastitog kapitala i obaveza prema izvorima sredstava po sistemima i vidovima prevoza (učešće vlastitog kapitala u finansiranju) . t km . Pokazatelji produktivnosti rada .Cijena prevoza po km / tona.Kilometri po vozilu i zaposlenom .Odnos bruto ili neto dobiti i prihoda iz poslovanja (rentabilnost prometa) . ukupno i po strukturi .Koeficijent iskorištenosti kapaciteta u više oblika (odnos broja putnika u vozilu prema kapacitetu vozila.Pokazatelji obrta stalnih sredstava.Broj i struktura zaposlenih (ukupno i po vidovima prevoza) . kilometru.Koeficijent prisustva radnika . putniku i toni Ostali pokazatelji . tona kilometru.Ukupna dobit umanjena porezom na dobit i za učešće u dobiti trećih lica prema prosječnom sopstvenom kapitalu (rentabilnost čistog vlastitog kapitala) .Cijena prevoza po času rada vozila . zaliha materijala. mjesto-kilometru i zaposlenom .DRUMSKI SAOBRAĆAJ .Odnos likvidnih sredstava preduzeća uvećanih za kratkoročna potraživanja prema kratkoročnim dugovima (ubrzano pokriće kratkoročnih obaveza .Cijena prevoza jedne tone.Srednje rastojanje jedne tone tereta i prevoza putnika .Kvalitet prevozne usluge . Podaci o zaposlenosti .Odnos fiksnih troškova i prodajne cijene po putniku umanjene za promjenljive troškove po kilometru (prag rentabilnosti) .Troškovi po vozilu. 359 .Koeficijent izmjene putnika .Broj i struktura prodatih karata .Cijena prevoza po jednom km .Broj i struktura zaposlenih.Godišnji broj putnika i robe po vozilu. Pokazatelji rentabilnosti i likvidnosti .Ukupna dobit umanjena porezom na dobit i za učešće u dobiti trećih lica uvećana za date kamate dugoročnih dugova prema prosječnom sopstvenom kapitalu uvećanom za prosječne dugoročne dugove (rentabilnost kapitala i dugoročnih dugova) . kilometru i mjesto-kilometru . Pokazatelji ekonomičnosti .Odnos dugova i obaveza prema izvorima sredstava (učešće dugova u finansiranju) .Odnos troškova i prihoda.Prihod po zaposlenom .Prihodi i rashodi (ukupno i po vrstama prevoza) .Prosječno vrijeme vožnje i prosječno vrijeme putovanja .ubrzani koeficijent) . obrtnih sredstava. kilometru.Broj prevezenih putnika i tona robe. putnik km. potraživanja od kupca i dr. odnos ukupno prevezenih putnika prema mjesto-kilometrima) Za određivanje većeg broja predstavljenih parametara postoje posebne metode koje su u pravilu veoma složene i skupe.Troškovi radne snage po vozilu. putnik km. kilometri sa teretom.Koeficijent iskorištenosti radnog osoblja . putniku. ukupno i po vrstama saobraćaja .Proizvodnost vozila (puna i radna).Časovi rada vozila po danu .Odnos vlastitog kapitala prema trajnim sredstvima po neotpisanoj vrijednosti (kapitalno pokriće trajnih sredstava) .

za dati prevozni put.5 . količina transportne robe (Q ) .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 10. sa 22 radna dana.0 i γ B = 0 . u povratnim vožnjama se vrši transport iz mjesta B i A. Vrijeme dangube u toku obrta iznosi td = 20 (min). Na kraju radnog vremena sva vozila se vraćaju u garažu.3167 + + + = Vs 40 60 60 60 . − − − − − koeficijent iskorištenja pređenog puta (β ) . Prevoz robe se vrši na rastojanja data na šemi.15 ⎥= ⎣ voz ⎦ 60 ⎡ min ⎤ 19 = 9 i 1 = 19⎢ = 0 . Nosivost vozila kojima se vrši transport je q = 9. Vrijeme utovara t uAi = 1[min/ t ] i t uB = 5[min/ voz ] .0 (t). koeficijent nultog pređenog puta (ω ) .8 a u radne dane sva ispravna vozila nalaze se na radu. koji se koriste za upoređenje proizvodnosti vozila i nivoa transportnih troškova: − ukupno pređeni put ( K ) . broj vožnji sa teretom (Z λ ) . Koeficijent tehničke ispravnosti je α r = 0 . Primjenom izvedenih izraza za ovaj itinerer dobijamo: t UA = q ⋅ γ A t UA = q ⋅ γ A uA ⎡ min ⎤ 9 = 9 i 1 = 9⎢ = 0. U zadatku je riječ o ponavljajućem prevoznom putu sa prevoženjem u oba smjera. gdje je broj vožnji pod teretom Z λ = 2 Z o .15 + 0 . G A B L AB = 60 [km ] L AG = 4 [km ] Potrebno je izračunati izmjeritelje eksploatacije. dok je radno vrijeme u toku dana Hr=16 (h). Saobraćajna brzina na itinereru iznosi Vs=40 (km/h). potrebno je organizovati transport robe iz mjesta A u mjesto B (QA = 6336 (t)).3167 ⎥= ⎣ voz ⎦ 60 ⎡ h ⎤ ⎢ voz ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ h ⎤ ⎢ voz ⎥ ⎣ ⎦ iB K stλ = LAB = 60 to = 360 [km ] 2 K stλ 2 ⋅ 60 5 5 20 + t uA + t iB + t uB + t iA + t d = t o = + 0 . Vremena istovara su t iB = 2[min/ t ] t iA = 5[min/ voz ] . Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti su γ A = 1. vrijeme trajanja obrta (t o ) . ZADATAK U periodu od 30 dana.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ t o = 3 .016 K K stλ ⋅ Z λ + K n 60 ⋅ 8 + 8 ω = 0.016 ω= Q = q (γ A + γ B )Z o = q ⋅ Z λ (γ A + γ B ) 9 ⋅ 8(1 + 0 .984 K K stλ ⋅ Z λ + K n1 60 ⋅ 8 + 24 β = 0 .95 ⋅ 40 Zo = 4 K n = 2 ⋅ K n1 = 2 Z λ = 2Z o = 2 ⋅ 4 = 8 4=8 [km ] nulti pređeni kilometri u toku dana broj vožnji sa teretom u toku dana K t = K stλ ⋅ Z λ = 2 K stλ ⋅ Z o = 2 ⋅ 60 ⋅ 4 = 480 K t = 480 [km ] Kp =0 [km ] K = 2 ⋅ K stλ ⋅ Z o + K n = 2 ⋅ 60 ⋅ 4 + 8 = 488 K = 488 [km ] [km ] β= Kt K stλ ⋅ Z λ 60 ⋅ 8 = = = 0 .5) = = 3240 2 2 .5 ⋅ 4 = 18 Q = Q A + Q B = 36 + 18 = 54 U= [t ] [t ] [tkm ] 361 q ⋅ K stλ ⋅ Z λ (γ 1 + γ 2 ) 9 ⋅ 60 ⋅ 8 ⋅ (1 + 0 .984 Kn Kn 8 = = = 0 .95 [h] = 237 [km ] [min] Mogući broj obrta u toku dana je: K n1 = L AG = 4 Zo = H r ⋅ V s − 2 K n1 16 ⋅ 40 − 2 ⋅ 4 = =4 t o ⋅Vs 3 .5) = = 54 2 2 Q = 54 [t ] = Q A + Q B [t ] Q A = q ⋅ γ A ⋅ Z o = 9 ⋅ 1 ⋅ 4 = 36 Q B = q ⋅ γ B ⋅ Z o = 9 ⋅ 0 .

08 + 0 . onda je moguće ν ′ WU = U 3240 = AH r 16 izračunati cijenu prevoza. Sve brzine koje su u organizaciji eksploatacije vozila u drumskom transportu izučavaju se kao uslovljene srednje brzine kretanja i izražene su u km / h . stalne (ν s ) i promjenljive ( p ) troškove.333 = td o = 0 . definisaćemo slijedeće srednje uslovljene brzine: [km / h] .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U = 3240 [tkm ] Na osnovu vrijednosti izmjeritelja K . Z λ . U okviru proučavanja organizacije drumskog transporta. . ′ WQ = Q 54 AH r = 16 = 3 . Q može se donijeti zaključak o proizvodnosti vozila na različitim itinererima.984 ⎠⎦ 2 ν Q = 0 . BRZINE KRETANJA VOZILA Za odmjeravanje uslova u kojima se odvija eksploatacija vozila u drumskom saobraćaju neophodno je utvrditi kolike su brzine kretanja vozila. eksploataciona brzina Ve prevozna brzina V p brzina obrta Vo .375 ⎡ t ⎤ ⎢ hr ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ tkm ⎤ ⎢ hr ⎥ ⎣ ⎦ Ako poznajemo vrijednost (t o ) .316 + 0 . te na osnovu nje vršiti poređenje vozila po itinererima. νQ = ν p K stλ ⎞⎤ 1 ⎡ ⎛ K stλ β ⎟⎥ ⎢ν s ⎜ ⎟ ⎜ βV + t d + γq ⎢ ⎝ s ⎠⎥ ⎣ ⎦ [din / t ] td o = td uA + td iB + t uB + t iB + td = 0 . [km / h] .08 + 0 .9667 [h] = 58 [min] νQ = 1 ⎡ ⎛ 60 60 ⎞⎤ + 0 .369 ⋅ν s + 9 . β .ω .15 + 0 .5 ⎣ ⎝ 0 . [km / h] .9667 + ν p ⎟⎥ = ⎢ν s ⎜ 1 + 0 . t o .984 ⋅ 40 0 .033 ⋅ν p [d / t ] 11.saobraćajna brzina V s 362 [km / h]. Z o .

prelaz pruge u nivou.V s Pod saobraćajnom brzinom podrazumijevamo srednju brzinu koja se ostvaruje u vožnji uzimajući u obzir vrijeme provedeno u vožnji uključujući i vrijeme kratkotrajnih zaustavljanja i zadržavanja vozila izazvana uslovima saobraćaja (zaustavljanje na neregulisanim raskrsnicama. pa i manji. čekanje na semaforima.časovi vožnje vozila.). VK VH w . ako za saobraćajnu brzinu ostvarenu na putu sa ravnim asfaltno–betonskim kolovozom uzmemo indeks 100. onda će saobraćajna brzina na putevima od tucanika u dobrom stanju imati indeks 75 – 80. Za heterogen vozni park.označava ukupan pređeni put u kilometrima od strane jedinice voznog parka. sastavljen od n grupe vozila je Vs = ∑ VH wi V si 1 n ∑ VK i = n ∑ VH wi 1 n ∑ VH wi 1 1 n [km / h] Ovdje takođe važi zaključak da Vs ≠ 1 n ∑ Vs n 1 i Na saobraćajnu brzinu veliki utjecaj imaju kvalitet i stanje kolovoza. To opadanje za asfaltno–betonske kolovoze je oko 10%. Pri mokrom putu brzina V s se smanjuje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11. Saobraćajna brzina je jednaka odnosu ukupno pređenog puta u kilometrima i vremenu u časovima trajanja vožnje.1 SAOBRAĆAJNA BRZINA .odgovarajući broj autočasova vožnje. dok će na putevima sa dotrajalim neravnim zastorom indeks biti 50. 363 . Prema istraživanjima. Srednja saobraćajna brzina biće: za jedinicu voznog parka: Vs = gdje K Hw [km / h] K Hw - . . čekanje na prolazak kolone pri velikim gustinama saobraćaja i dr. Pri kretanju po putevima sa snijegom osnovni utjecaj ne veličinu saobraćajne brzine imaju prohodnost vozila i vještina upravljanja. Za homogen vozni park: Vs = gdje je: VK VH w [km / h] .ukupan pređeni put u kilometrima za cijeli vozni park.

prelazu preko željezničke pruge itd.vrijeme ubrzana [h] . Što je brzina kretanja veća. Te metode omogućavaju da se iznađe srednja brzina vozila na određenom putu. usporenja. Ovako izračunatu brzinu neophodno je korigovati u zavisnosti od realnih uslova.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri noćnoj vožnji saobraćajna brzina V s je za 5 – 10% manja od dnevne. pri kretanju sa punim iskorištenjem snage motora. kočenja i kratkotrajna stajanja. povećanja dinamičkih svojstava vozila. to je i proizvodnost vozila veća. stepena kvalifikovanosti vozača.vrijeme prinudnih zaustavljanja prouzrokovanih uslovima saobraćaja (zaustavljanje na semaforu. odnosno maksimalno moguća srednja saobraćajna brzina. tehničke ispravnosti vozila.pređeni put vozila u [km ] .vrijeme kretanja vozila konstantnim brzinama [h] . a samim tim cijena transporta niža. ubrzanja. Pri izvršenju transportnog procesa saobraćajna brzina zavisi od velikog broja faktora.vrijeme kočenja [h] . Povećanje brzine kretanja vozila u neposrednoj je zavisnosti od stanja saobraćajnica. Saobraćajna brzina vozila može se utvrditi probnim vožnjama ili na osnovu podataka o putu izračunati pomoću metoda iz teorije motornih vozila. ukupno vrijeme kretanja vozila možemo raščlaniti na kretanje sa konstantnom brzinom. Razlika u saobraćajnim brzinama teretnih vozila sa punim opterećenjem i vožnje bez tereta iznosi 10 . Saobraćajna brzina na autoputevima (na kojima nema ograničenja maksimalne brzine) iznosi 70 – 80% od maksimalne brzine vozila. saobraćajan brzina je uslovljena srednja brzina kretanja koja se dobija odnosom pređenog puta vozila i vremena vožnje u koje su uključena vremena kratkotrajnog stajanja prouzrokovanog regulisanjem saobraćaja. kao i vjerovatnoću i dužinu trajanja prinudnih zaustavljanja. te radi toga nije konstantna veličina. Prema tome. Značajna je razlika vrijednosti saobraćajne brzine vozila koje radi sa prikolicom ili bez prikolice (zavisnost je vezana za specifičnu snagu po jedinici bruto težine vučnog vozila u [KW / t ]). U realnim uslovima eksploatacije vozila. Saobraćajna brzina. kao i primjene savremenih metoda organizacije transporta. Saobraćajan brzina za jednu vožnju biće: Vs = dok će za nekoliko vožnji biti: Kλ t wλ Vs = K stλ Z λ β λ ∑ t wλ 364 . te prema tome saobraćajnu brzinu možemo napisati u obliku: Vs = K ∑ t1 + ∑ t 2 + ∑ t3 + ∑ t 4 + ∑ t5 K = K Hw [km / h] gdje su: ∑ t1 ∑ t2 ∑ t3 ∑ t4 ∑ t5 .vrijeme usporenja [h] . a time i brzina transportovanja putnika i roba je među najvažnijim pokazateljima uslova rada vozila autotransportne organizacije.15%. mjera za bezbjednost saobraćaja.) [h] Snimanjem je moguće utvrditi trajanje svih elemenata vremena kretanja vozila.

zbir svih vremena vožnje ∑ t wλ β K stλ Zλ Saobraćajna brzina zavisi od dinamičkih osobina vozila.srednja dužina vožnje sa teretom . od broja usputnih zaustavljanja.TRANSPORTNA BRZINA V p Pod prevoznom brzinom podrazumijevamo prosječnu brzinu. intenzitet saobraćaja i organizacija regulisanja saobraćaja. snabdijevanje vozila. Za prevoz na autobuskim linijama prevozna brzina je: Vp = Kl H w + H ui [km / h] gdje je: Kl Hw . pri malim rastojanjima transporta razdaljina između pojedinih zaustavljanja može imati značajan uticaj na veličinu saobraćajne brzine. saobraćajnih i klimatskih uslova. Prevozna ili transportna brzina karakteriše brzinu prevoza putnika ili brzinu transportovanja robe od polazne do završne tačke relacije na kojoj je prevoz obavljan. 11.vrijeme vožnje [h] H ui . Prema tome.vrijeme vožnje vozila za prostu vožnju [h] .DRUMSKI SAOBRAĆAJ gdje su: K t wλ . kao što su ukrcavanje i iskrcavanje putnika. može usporiti čitav saobraćaj. U velikim gradovima pri intenzivnom saobraćaju. Ova brzina često se naziva brzinom dostave. Vrijednost saobraćajne brzine zavisi od postignutih efektivnih brzina u toku vožnje. koju ostvarujemo pri transportu putnika ili robe. stepen vidljivosti. Nedovoljna dinamičnost vozila.broj vožnji sa teretom . odmor vozača i putnika i dr. uzdužni i poprečni profil puta. između dvije tačke uračunavajući i vrijeme svih usputnih zadržavanja koja ne proističu od uslova saobraćaja. sposobnosti vozača. koja se kreću pod takvim uslovima.dužina vožnje u [km ] . stepena opterećenosti vozila.vrijeme stajanja za ukrcavanje – iskrcavanje na međustanicama linije Prevozna brzina biće: 365 .2 PREVOZNA .koeficijent iskorištenja pređenog puta za prostu vožnju . brzina vožnje je uslovljena opštim intenzitetom saobraćaja.dužina linije [km ] . pa i saobraćajnu brzinu pojedinog vozila. jer svako zaustavljanje zahtijeva smanjenje brzine vožnje od nulte vrijednosti i ponovno ubrzanje. Od saobraćajnih uslova značajan uticaj na saobraćajnu brzinu ima: vrsta i stanje kolovoza puta. odnosno utovar i istovar robe. njegovog tehničkog stanja.

Prema ovom za jedan obrt biće: K o = 2K l [h] [h] To = t w + t ui + td t 366 .). koju ostvarujemo u gradskom ili međugradskom linijskom transportu putnika ili robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - za jedinicu voznog parka: Vp = gdje je: K Hp [km / h] K . jer su u časove prevoza uključena vremena usputnog stajanja vozila (ukrcavanje – iskrcavanje putnika na međustanicama.3 BRZINA OBRTA Vo Pod brzinom obrta podrazumijevamo prosječnu brzinu. utovar – istovar robe usput) i vremena trajanja vožnje. smjena ili odmor osoblja. Brzina obrta jednaka je odnosu dvostruke dužine linije i vremena vožnje i zadržavanja na usputnim i krajnjim stanicama (ukrcavanje i iskrcavanje. . odnosno utovar i istovar robe. pri čemu vozila stalno saobraćaju između dva terminusa. 11.rastojanje u kilometrima između dvije posmatrane tačke puta H p .ukupno vrijeme u časovima u toku transporta za posmatrani vremenski period gdje je: VK VH p - Za vozni park heterogenog sastava biće: ∑ VK i Vp = n ∑ VH pi 1 1 n [km / h] Transportna brzina je obično manja od saobraćajne brzine V s .ukupan pređeni put u kilometrima od strane voznog parka.vrijeme u časovima potrebno za obavljenje tog transporta bez t u u polaznim i t i u završnim tačkama prevoza) za homogen vozni park Vp = VK VH p [km / h] . pregled vozila i dr.

ukupno vrijeme trajanja obrta u časovima Za homogen vozni park biće: Vo = VK o VH o Za heterogen vozni park na liniji biće: Vo = ∑ VK oi ∑ VH oi 1 1 n n gdje je: VK o VH o .ukupno vrijeme u časovima utrošeno za izvršenje obrta.vrijeme vožnje u toku obrta t ui . H o .vrijeme trajanja obrta t w .ukrcaj – iskrcaj putnika na međustanicama linije td t .dvostruka dužina linije u km To . 367 .dvostruka dužina linije u km.ukupan pređeni put na liniji ostvaren od strane vozila koja rade na toj liniji .DRUMSKI SAOBRAĆAJ kako je tw = 2K l Vs [h] 2K l 2 K l + Vs ( t ui + td t ) + t ui + td t = Vs Vs to će biti: To = [h] brzina obrta biće: Vo = Ko 2K l 2 K lVs = = 2 K l + V s ( t ui + td t ) 2 K l + V s ( t ui + td t ) To Vs 1 odnosno Vo = gdje je: K o ili 2 K l 1 (t ui + td t ) + 2K l Vs [km / h] .vremena zadržavanja vozila u terminusima linije Za jedinicu voznog parka biće: Vo = Ko Ho gdje je: K o .

Eksploataciona brzina dobija se odnosom ukupno pređenog puta prema vremenu provedenom na radu.odgovarajuće vrijeme u časovima za homogen vozni park za ma koji vremenski period: Ve = gdje je: VK VK = VH r VH w + VH d [km / h] VK .4 EKSPLOATACIONA BRZINA Ve Pod eksploatacionom brzinom podrazumijeva uslovljenu srednju brzinu vožnje. eksploataciona brzina biće: za jedinicu voznog parka: Ve = gdje je: K K = Hr Hw + Hd [km / h] K . Prema tome.ukupan pređen put od strane voznog parka u toku vremena provedenog na radu za posmatrani vremenski period .ukupan pređeni put u kilometrima u toku vremena provedenog na radu H r . pri čemu uzimamo u obzir cjelokupno vrijeme koje vozilo provede na radu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11.vrijeme vožnje u ∑ VK i Ve = n ∑ VK i = 1 n ∑ VH ri 1 1 n ∑ VH wi + ∑ VH d 1 1 n n [km / h] 368 . Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila u ma kom periodu vremena: VH r VH w VH d . uključujući sve dangube u toku vremena na radu (prosječno pređeni put vozila u km za jedan čas rada vozila).ukupno vrijeme dangube U pređeni put i vrijeme uključuju se i nulte vožnje. Eksploatacionom brzinom karakterisana je intenzivnost izvršenja transportnih procesa.odgovarajuće vrijeme u časovima .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11. δ. Odnos eksploatacione i saobraćajne brzine je jednak koeficijentu iskorištenja radnog vremena Ve = VK VK = VH r VH w + VH d VK VH w Vs = δ = VH w VH r dakle: VK VK VH w VH w VH w + VH d Ve VH r = = = = =δ VK VK VH w + VH d VH r Vs VH w VH w tj. kao i koeficijenta iskorištenja radnog vremena.5 ODNOS EKSPLOATACIONE BRZINE I SAOBRAĆAJNE BRZINE Ovo proističe iz definicije saobraćajne i eksploatacione brzine. Ve VH w = V s VH r čime se utvrđuje da je odnos eksploatacione i saobraćajne brzine jednak koeficijentu iskorištenja radnog vremena: δ = Ve Vs K stλ Z λ Pređeni put vozila možemo napisati u obliku K= β jer je K t = Kβ i K t = K stλ Z λ . dok će vrijeme potrebno za vožnju H w biti: Hw = K Z K = stλ λ Vs β ⋅ Vs vrijeme dangube po 1 vožnji biće t d = t ui + t do gdje je: 369 .

organizacionih i drugih razloga.vrijeme stajanja na terminusima linije .dužina linije u km .ostale dangube tehničke ili eksploatacione prirode po 1 vožnji Ukupno vrijeme dangube biće proizvod broja vožnji sa teretom i prosječnog vremena dangube po 1 vožnji H d = td Zλ zamjenom u izrazu Ve = V s δ = H wV s Hw + Hd oblika za H w i H d dobiće se: K stλ Z λ V s K stλ Z λ V s βVs 1 = = Ve = K stλ Z λ t β 1 K stλ Z λ + t d β V s Z λ + td Zλ + d V s K stλ βVs Kod autobuskih prevoza biće: [km / h] Hw = gdje je: Kl Zλ βVs i H d = t ui + t d t Z λ + ∑ t do ( ) Kl t ui t dt .vrijeme utovara – istovara t do .DRUMSKI SAOBRAĆAJ t ui .slučajne dangube iz tehničkih. ∑ t do Iz ranijih izlaganja poznato je da je: β = β λ (1 − ω ) S obzirom na to da je u toku vožnje na liniji β λ = 1 to će biti β = 1−ω Izraz za eksploatacionu brzinu autobusa biće u skladu sa izrazom za Ve biće: Ve = odnosno 370 H wV s = Hw + Hd K l Zλ Vs V s (1 − ω ) Kl Zλ + t ui + t d t Z λ + ∑ t do V s (1 − ω ) ( ) .vrijeme stajanja na međustanicama linije .

Na veličinu eksploatacione brzine utiče organizacija prevoznog procesa i rastojanje prevoza. Što je kraće vrijeme dangube vozila na utovaru i istovaru (ukrcavanju – iskrcavanju putnika) i dangube uslijed tehničkih. to je vrijednsot eksploatacione brzine veća.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ve = 1 + Vs 1 ( t ui + t d t )( 1 − ω ) + ∑ t do Kl [km / hr ] Analizom izraza za eksploatacionu brzinu može se zaključiti da eksploataciona brzina zavisi od veličine saobraćajne brzine i da je uvijek manja od saobraćajne brzine. Sa porastom rastojanja prevoza raste i eksploataciona brzina i približava vrijednost saobraćajne brzine.6 ODREĐIVANJE IZMJERITELJA EKSPLOATACIJE U IZRAZIMA ZA RAZNE VRSTE PREĐENOG PUTA I IZMJERITELJE USLOVA PRI IZVRŠENJU TRANSPORTNIH PROCESA POMOĆU INVENTARSKIH AUTODANA VOZNOG PARKA Ukupan pređeni put VK Ako je V s = - VK VH w odakle je VK = VH wV s dobija se: za homogen vozni park VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s za heterogen vozni park n 1 ∑ VK i = 24 ∑ VDii ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ V si = 24α ρ δ V s ∑ VDii 1 1 n n [km ] Pređeni put sa teretom VK t Ako je β = - VK t VK odakle je VK t = VK ⋅ β dobija se: Za homogen vozni park VK t = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s Za heterogen vozni park n 1 ∑ VK ti = 24 ∑ VDi ⋅α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ β i ⋅ V si = 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s ⋅ ∑ VDi 1 1 n n [km ] 371 . jer se vrijeme dangube po času rada vozila smanjuje. 11. organizacionih i drugih razloga (što zavisi od stepena mehanizovanosti utovarnih – istovarnih radova. organizacije rada na utovaru – istovaru i pouzdanosti vozila).

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Nulti pređeni put VK n Ako je ω = - VK n VK odakle je VK n = VK ⋅ ω dobija se: Za homogen vozni park VK n = VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ ω ⋅ V s Za heterogen vozni park n 1 ∑ VK ni = 24 ∑ VDi ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ ω i ⋅ V s = 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ ω ⋅ V s ∑ VDi 1 1 n n [km ] Prazan pređeni put VK p Ako se pođe od izraza za ukupan pređeni put vozila dobija se izraz za prazan pređeni put VK = VK t + VK p + VK n VK p = VK [1 − (β + ω )] Za homogen vozni park VK p = VK − (VK t + VK n ) = VK − (VK ⋅ β + VK ⋅ ω ) pa će biti: VK - p = 24 VD i ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V [1 − (β + ω )] n 1 [km ] [km ] Za heterogen vozni park ∑ VK = 24 ∑ VDii ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ V si [1 − (β + ω )] n 1 Srednja dužina vožnje sa teretom K stλ Srednja dužina vožnje sa teretom data je odnosom kilometara sa teretom i broja vožnji sa teretom K stλ = VK t VZ λ pa će na osnovu toga biti: Za homogen vozni park K stλ = 372 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s VZ λ [km ] Za heterogen vozni park .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ K stλ = 24 ∑ VDii ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ β i ⋅ V s i 1 n ∑ VZ λi 1 n = ∑ VZ λi K stλi 1 n ∑ VZ λi 1 n [km ] Srednji dnevni pređeni put K sd Srednji dnevni pređeni put vozila definisan je odnosom ukupno pređenog puta i broja autodana rada voznog parka K sd = VK VDr [km / dan] pa će na osnovu toga biti: 1. Za heterogen vozni park K stλ = 24 ρ ⋅ δ ⋅ V s ∑ 24VDi i α i 1 n ∑ 24VDi i α i 1 n = 24 ρ ⋅ δ ⋅ V s [km / dan] 373 . Za homogen vozni park K stλ = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s = 24 ρ ⋅ δ ⋅ V s VDi α 2.

koje u datim uslovima obezbjeđuje maksimalno moguću proizvodnost transportnih sredstava. Razlikujemo koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila. Radi ostvarivanja ovog cilja potrebno je pri izvršenju transportnih procesa pored izmjeritelja koji bilansiraju iskorištenje raspoloživog fonda vremena i ukupno pređenog puta utvrditi i stepen iskorištenja kapaciteta – korisne nosivosti vozila. 1.količina transportovanog tereta u toku jedne vožnje sa teretom q .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11 IZMJERITELJI ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA Pri vršenju transportnih procesa veliki značaj ima u što većoj mjeri iskorištenje korisne nosivosti. Eksploatacija vozila u drumskom transportu podrazumijeva optimalno organizovanje transportnih procesa.količina tereta transportovana jednim vozilom u nekom posmatranom vremenskom periodu . kod transporta robe. Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila označavamo sa γ . odnosno koeficijent ispunjenosti vozila kod transporta putnika i koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila. KOEFICIJENT STATIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA γ Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila jednak je odnosu količine transportovane robe prema količini koja je mogla biti transportovana sa punim iskorištenjem korisne nosivosti vozila. Za odmjeravanje stepena iskorištenja korisne nosivosti vozila služi nam koeficijent iskorištenja korisne nosivosti vozila.korisna nosivost vozila Za jedno vozilo u nekom posmatranom periodu vremena biće: Zλ Qi γ = = 1 = q ⋅ Zλ q ⋅ Zλ gdje je: ∑ q λi Zλ ∑ q λi 1 Zλ 1 ∑q Qi 374 . Kao posljedica nedovoljnog iskorištenja korisne nosivosti vozila javlja se manja proizvodnost transportnih sredstava. Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila za jedno vozilo u toku jedne vožnje sa teretom biće: γ = gdje je: qλ q q λ . čime se povećava ostvareni transportni rad i proizvodnost voznog parka. Nedovoljno iskorištenje kapaciteta vozila smanjuje obim prevoza (količinu transportovanog tereta ili broj prevezenih putnika) i prouzrokuje manja ostvarenja transportnog rada (u tkm i pkm) što se posebno intenzivno odražava kod prevoza na dužim rastojanjima.

tj.korisna nosivost jednog vozila u tonama VZ λ . dok su sva vozila jedne grupe iste korisne nosivosti biće: γ = ∑ Qi 1 n ∑ VZ λ i ⋅ q i 1 n = ∑ VZ λi q i γ i 1 n 1 n = ∑ VZ λi q i γ i 1 n ∑ VZ λ i q i qQ ∑ VZ λi 1 gdje je: ∑ Q i = VZ λ1 q1γ 1 + VZ λ2 q 2γ 2 + .količina stvarno prevezenog tereta u tonama q .broj vožnji sa teretom voznog parka ili grupe vozila u posmatranom vremenskom periodu Za vozni park heterogene strukture korisne nosivosti sastavljen od n grupa pri čemu se korisna nosivost jednog vozila po grupama razlikuje... Nedovoljno iskorištenje korisne nosivosti vozila proizvešće veći gubitak transportnog rada pri većem rastojanju prevoženja nego pri manjem.. 2. s tim što se pri njegovom određivanju uzima umjesto količine robe broj putnika ( P ) ..korisna nosivost vozila Z λ . koeficijent statičkog iskorištenja broja mjesta vozila ima isto značenje. Za homogen vozni park ili grupu vozila iste korisne nosivosti u nekom posmatranom periodu vremena biće: VZ λ Q γ = = 1 = q ⋅ VZ λ q ⋅ VZ λ gdje je: ∑ q λi VZ λ 1 VZ λ 1 ∑ q λi ∑ qi Q . KOEFICIJENT DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA ε Stepen iskorištenja voznog parka u ostvarenju transportnog rada u toku transportnih procesa zavisi od rastojanja transporta... + VZ λn q n 1 n odnosno količina koju je bilo moguće transportovati da su nosivosti svih vozila. 375 .. s obzirom na to da se za isto vrijeme ostvaruje veći transportni rad pri transportu na veće rastojanje. Za određivanje stepena iskorištenja korisne nosivosti vozila sa gledišta ostvarenog transportnog rada služi koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila. + VZ λi q i γ i + .. u svim grupama pri svakoj vožnji sa teretom bile u potpunosti iskorištene. + VZ λn q n γ n 1 n odnosno ukupna količina transportovanog tereta svih grupa vozila i ∑ VZ λi q i = VZ λ 1q1 + VZ λ 2 q 2 + .broj vožnji sa teretom u posmatranom periodu vremena. + VZ λi q i + .... broj mjesta ( p ) ..DRUMSKI SAOBRAĆAJ q . Kod transporta putnika koeficijent ispunjenosti. a umjesto korisne nosivosti vozila.

količine tereta prevožene u pojedinim vožnjama .broj vožnji sa teretom u posmatranom periodu vremena . suma ostvarenog transportnog rada svih grupa vozila u voznom parku i ∑ VK ti q i = VK t 1q1 + VK t 2 q 2 + ... Za homogen vozni park ili grupu vozila iste korisne nosivosti biće: VZ λ ε= gdje je: U = VK t ⋅q 1 VZ λ 1 ∑ (q λ K tλ )i ∑ (qK tλ )i VZ λ = ∑ (q λ K tλ )i 1 VZ λ q ∑ K tλ i 1 VZ λ = ∑ (qλ K tλ )i 1 q ⋅ VK t VZ λ ..korisna nosivost vozila .pređeni km sa teretom u pojedinim vožnjama.. + VK t i q i ε i + .. Koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila označavamo sa ε .. + VK ti q i + ..DRUMSKI SAOBRAĆAJ Koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila jednak je odnosu ukupno ostvarenog transportnog rada prema mogućem transportnom radu pri punom iskorištenju korisne nosivosti vozila.. Koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila za jedno vozilo u toku jedne vožnje sa teretom biće: ε= q λ K stλ q λ K stλ qλ = = qK stλ qK tλ q Zλ Za jedinicu voznog parka u nekom posmatranom periodu vremena biće: ε= U U max = ∑ (qλ K t λ )i 1 Zλ 1 Zλ ∑ (qK t λ )i = ∑ (qλ K t λ )i 1 q ∑ K tλ 1 Zλ i gdje je: Zλ qλ q K tλ .. + VK tn q n ε n 1 n tj...broj vožnji sa teretom cjelokupnog voznog parka Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: ε= ∑Ui 1 n ∑Ui = 1 n ∑ U max 1 n ∑ VK ti q i 1 n = ∑ VK ti q i ε i 1 n ∑ VK ti q i 1 n = ∑ VK ti q i ε i 1 n q n ∑ VK ti 1 n gdje je: ∑ U i = VK t 1q1ε 1 + VK t 2 q 2 ε 2 + . 376 .. + VK tn q n 1 n odnosno mogući transportni rad cjelokupnog heterogenog voznog parka.

1 PROSJEČNA NOSIVOST ZA TRANSPORTNI RAD HETEROGENOG VOZNOG PARKA q u Iz izraza za koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti slijedi: ∑ U i = ε ∑ VK t i q i = ε q ∑ VK tt 1 1 1 n n n za prosječnu nosivost uvrsti se statička srednja vrijednost ∑ Vi q i qs = 1 n ∑ Vi 1 n pa će biti: ε ∑ VK ti q i = ε 1 n ∑ Vi q i 1 n ∑ Vi 1 n 1 n ∑ VK tt / : ε ∑ VK t i 1 1 n n ∑ VK ti q i 1 n ∑ Vi q i = ∑ VK t i 1 n ∑ Vi 1 n Tvrdnja da je prosječna nosivost kod koje je ponderacioni faktor pređeni km sa teretom identična prosječnost nosivosti kod koje je ponderacioni faktor inventarski broj vozila nema osnova.. + VK ti q i + ....DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. qu = VK t1 q1 + VK t2 q 2 + . + VK t n qu ≠ q s = ∑ VK ti q i 1 n ∑ VK ti 1 n 377 .. + VK t n q n VK t1 + VK t2 + .... + VK ti + ... prema tome ∑ VK ti q i 1 n ∑ Vi q i ≠ 1 n ∑ VK t i 1 n ∑ Vi 1 n Dinamička prosječna nosivost za transportni rad heterogenog voznog parka koja se mora koristiti pri proračunima dobija se odnosom mogućeg transportnog rada i pređenih kilometara sa teretom... označavamo je sa q u .

2 PROSJEČNA NOSIVOST HETEROGENOG VOZNOG PARKA ZA OBIM PREVOZA qQ Iz izraza za koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti slijedi: ∑ Qi = γ ⋅ ∑ VZ λi ⋅q i = γ ⋅ q ⋅ ∑ VZ λi 1 1 1 n n n Obzirom da su korisne nosivosti vozila različite po grupama vozila q1 ≠ q 2 ≠ q i ≠ q n 378 .. ... b) da svaka grupa vozila ostvari isti broj kilometara sa teretom Vi1 = Vi2 = Vi3 = . . = VK t n = VK t tada je qs = V i q1 + V i q 2 + . U opštem slučaju je kod heterogenog parka q s ≠ q u ≠ qQ ...DRUMSKI SAOBRAĆAJ U specijalnom slučaju prosječna nosivost za transportni rad heterogenog voznog parka q u identična je statičkoj srednjoj nosivosti q s ... + q n ) 1 = = = n ⋅ VK t n ⋅ VK t n ⋅ VK t ∑ qi 1 n n pa tada nastupa identičnost q u = q s . u heterogenom voznom parku će nastupiti slučaj kada su sve tri nosivosti jednake q s = q u = qQ Ograničenja pri kojima jednakost nastupa gotovo da su u praksi nemoguća.. Vii = const . 2.. VZ λi = const .. Ako su ispunjena ograničenja po grupama vozila... = Vin = Vi VK t1 = VK t2 = VK t3 = . + VK t q n VK t (q1 + q 2 + . i VK ti = const . + Vi q n 1 = = n ⋅ Vi n ⋅ Vi Vi ∑ q i n ∑ qi 1 n n VK t ∑ q i n qu = VK t q1 + VK t q 2 + ... Taj slučaj nastupa kada su ispunjena slijedeća ograničenja: a) da je inventarski broj vozila u svakoj od n grupa jednak..

.... + Vin = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n Kada u izraz za obim prevoza uvrstimo prosiječnu nosivost q s dobiće se za ∑ Qi 1 n γ ⋅ ∑ VZ λi ⋅q i = 1 n γ ⋅ ∑ Vii ⋅q i n ∑ V ii 1 1 n ⋅ ∑ VZ λi / : γ ⋅ ∑ VZ λi 1 1 n n ili ∑ VZ λi ⋅ q i 1 n ∑ VZ λi 1 n = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n a ova jednakost u opštem slučaju nije tačna.. + Vin q n Vi1 + Vi2 + .. + VZ λn q n VZ λ1 + VZ λ2 + ... + VZ λn = qQ Dinamička prosječna nosivost za obim prevoza kod heterogenog voznog parka koja se jedino može koristiti pri proračunu predstavlja u stvari prosječnu korisnu nosivost vozila pri svakoj vožnji sa teretom cjelokupnog heterogenog voznog parka: qQ = ∑ VZ λi q i 1 n ∑ VZ λi 1 n q s ≠ qQ 379 . ∑ VZ λi ⋅ q i 1 n ∑ VZ λi 1 n = VZ λ1 q1 + VZ λ2 q 2 + .. + VZ λi q i + ..DRUMSKI SAOBRAĆAJ To se postavlja problem kako odrediti prosiječnu nosivot vozila u voznom parku za proračune na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka.... + VZ λi + . Prosiječna nosivost sa kojom se najčešće operisalo u dosadašnjoj praksi predstavljala je odnos ukupne nosivosti svih vozila u voznom parku sa brojem vozila u voznom parku qs = Vi1 q1 + Vi2 q 2 + . jer je kod prvog izraza faktor ponderacije prosječne nosivosti broj vožnji sa teretom po grupama vozila..... a kod druge nosivosti inventarski broj vozila..

. + q n ) 1 = = = n ⋅ VZ λ n ⋅ VZ λ n ⋅ VZ λ VZ λ ∑ q i n ∑ qi 1 n n čime se dokazuje identičnost za qQ i q s u slučaju kada su ograničenja ispunjena...3 ODNOS KOEFICIJENTA DINAMIČKOG I STATIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA Utvrđeno je da je za jedno vozilo u nekom vremenksom periodu ili za homogen vozni park...broj grupa vozila u voznom parku qQ = ∑ VZ λ q i 1 n ∑ VZ λ 1 n = VZ λ q1 + VZ λ q 2 + . koji u praksi može nastupiti veoma rijetko. = VZ λn = VZ λ tada je qs = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n = Vi q1 + V i q 2 + . + VZ λ q n VZ λ (q1 + q 2 + .. koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti veći ili manji od koeficijenta statičkog iskorištenja za onoliko puta za koliko je puta srednje rastojanje transporta jedne tone tereta veće ili manje od srednje dužine vožnje sa teretom ε= U VK t ⋅ q γ = Q q ⋅ VZ λ U ε VK t ⋅ q U VZ λ = = Q γ Q VK t q ⋅ VZ λ U = K st1 Q i VZ λ 1 = VK t K stλ 380 ..... + q n ) 1 = = n ⋅ Vi n ⋅ Vi Vi ∑ q i n ∑ qi 1 n n gdje n ... odnosno grupu vozila iste korisne nosivosti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U specijalnom slučaju dinamička prosječna nosivost za obim prevoza cjelokupnog heterogenog voznog parka qQ identična je statičkoj srednjoj nosivosti q s .. + V i q n n ⋅ Vi = Vi (q1 + q 2 + ..... Taj slučaj nastupa ako su ispunjena slijedeća dva ograničenja: a) da je inventarski broj vozila u svakoj od n grupa jednak b) da je svaka grupa vozila ostvarila isti broj vožnji sa teretom Vi1 = Vi2 = Vi3 = .. 2. = Vin = Vi VZ λ1 = VZ λ2 = VZ λ3 = .

te prema tome i relacija ε ⋅ K stλ = γ ⋅ K stλ ne važi jer 381 . dok je kod koeficijenta statičkog iskorištenja korisne nosivosti γ broj vožnji sa teretom. γ = ∑ VZ λi q i γ i 1 n ∑ VZ λi q i 1 n . Razlog netačnosti je razlika u ponderacionim faktorima prosječne nosivosti ε . K stλ = ∑ VK t i ∑ VZ λi 1 1 n n .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ε K st1 = γ K stλ ili ε ⋅ K stλ = γ ⋅ K st1 Ova relacija na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka nije tačna i ne može se koristiti. K st 1 = ∑ VK ti q i ε i ∑ VZ λi q i γ i 1 1 n n to će biti: n 1 ε K stλ = γ K st 1 n ∑ VK ti q i ε i ∑ VKt i ∑ VK t i q i 1 n ⋅ ∑ VZ λi 1 1 n = ∑ VZ λi q i y i ∑ AK t i q i ε i 1 n n ∑ VZ λi q i 1 n ⋅ ∑ VZ λi q i y i 1 1 n ∑ VK ti q i ε i ∑ VK ti 1 n n ∑ VK t i q i 1 n ⋅ ∑ VZ λi 1 1 n = ∑ VK ti q i ε i 1 n 1 n ∑ VZ λi q i n 1 ∑ VK ti q i ε i ⋅ ∑ VK ti ⋅ ∑ VZ λi q i = ∑ VK t i q i ε i ⋅ ∑ VK ti q i ⋅ ∑ VZ λi 1 1 1 1 1 n n n n n ∑ VZ 1 n 1 n λi qi ∑ VK = 1 n 1 n ti qi ∑ VZ λi ∑ VK ti Ova jednakost nije identična i netačna je. S obzirom na to da je: ε= ∑ VK t i q i ε i 1 n ∑ VK t i q i 1 n . to su kilometri pod teretom.

+ ... + .. + q λi + . + qλ z γ = q λ1 + q λ2 + . = q λi = .. γ = qλ q 382 . kada se pri svakoj vožnji prevozi ista količina robe (ista težina tereta). + q λ z q ⋅ Zλ ε= gdje je: q λ1 K t1 + q λ2 K t 2 + .. + .. + K t z ( ) q λ1 .. ali u raznim količinama K tλ = kons tan ta Možemo napisati: Q = qλ1 + qλ 2 + . + K ti + ..4 JEDNAKOST KOEFICIJENTA STATIČKOG I DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA Koeficijenti statičkog i dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila mogu biti jednaki u dva slučaja: 1.rastojanja transporta pri pojedinim vožnjama . kada je q s = q u = qQ .... + qλi + . K t z .. kad se pri svakoj vožnji roba prevozi na jednaka rastojanja.. 2. K t 2 ......... tj. q λi ... U prvom slučaju imamo: q λ1 = q λ2 = ...... + . tj..: y = kons tan ta 2. = q λs = q λ otud γ = qλ ⋅ Z λ q ⋅ Zλ tj. K t i .....DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑ VZ λi q i 1 n ∑ VZ λi 1 n = qQ ∑ VK ti q i i 1 n ∑ VK t i 1 n = qu i qQ ≠ q u osim u slučaju ispunjenih ograničenja pri kojima identičnost nastupa. + q λi K ti + . q λ z K t1 ... a na razna rastojanja. q λ2 ..količina robe u t pri pojedinim vožnjama ......... + q λ s K t z q K t1 + K t2 + ...

383 .. + K ti + .... = K t z = K t otud γ = ∑ q λi 1 z K q ⋅ Zλ ε = t ∑ q λi 1 t z q ⋅∑ K z Kako je: ∑ K t = Kt ⋅ Zλ ∑ q λi 1 z ε= K t ∑ q λi 1 q ⋅ K t ⋅ Zλ tj. ε= q ⋅ Zλ dakle γ =ε......DRUMSKI SAOBRAĆAJ ε= q λ K t1 + K t2 + .. + .. + K t z qλ q dakle ) ) tj..... + K t z t1 ( q (K + K t2 + . = K ti = .. + . + K ti + .......... ε= γ =ε U drugom slučaju imamo K t1 = K t2 = ...

jedinica voznog parka ostvariće u toku dana transportni rad: ud = K t ⋅ q ⋅ ε ili kad zamijenimo: ud = 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s Transportni rad voznog parka. Za proračun rada voznog parka uzećemo najprije jedinicu voznog parka. 1. a zadatak preduzeća drumskog transporta je izvršenje tih transporta sa maksimalnom proizvodnošću uz minimalnu cijenu koštanja. pređeni put sa teretom ili putnicima iznosi: K t = 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s [km ] Znamo da je veličina transportnog rada jednaka proizvodu pređenog puta sa teretom. korisnom nosivošću vozila i koeficijentom dinamičkog iskorišćenja korisne nosivosti vozila. koji ima V i inventarski broj vozila i čiji je stepen iskorišćenja za rad α . putnicima. Rezultat tog rada ocjenjuje se količinom transportovane robe u tonama i brojem transportovanih putnika na određeno rastojanje. u toku jednog dana biće: U d = ud V i α [tkm ] 384 . PRORAČUN RADA VOZNOG PARKA [ pkm] . Jedinica voznog parka provede na radu u toku dana: Transportni rad voznog parka izražava se u tonakilometrima [tkm ] i putnikkilometrima H r = 24 ρ Od toga u vožnji: [h] Hw = Hr ⋅δ ili kad zamijenimo: [h] H w = 24 ⋅ ρ ⋅ δ K = H wV s ili kad zamijenimo: [h] [km ] Ukupan pređeni put za to vrijeme biće: K = 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s Kt = K ⋅ β ili kad zamijenimo: [km ] [km ] Od ukupno pređenog puta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 12 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Transportni procesi imaju za cilj transport robe i putnika. Prema tome.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ ili kad zamijenimo: U d = 24 ⋅ Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s a u toku kog bilo vremenskog perioda: [tkm ] [tkm ] [tkm ] U = U d Di ili: U = 24 ⋅ VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s Za određivanje količine transportovane robe u tonama. Broj vožnji koje izvrši vozilo u toku dana biće: Zλ = K sd β K stλ ili kad zamijenimo Zλ = gdje je: 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s ⋅ β K stλ K sd .ukupan srednji dnevni pređeni put u km. u toku jednog dana biće: Qd = q d Vi α [t ] [t ] [t ] ili kad zamijenimo: Qd = 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ a u toku bilo kog vremenskog perioda: Q = Qd Di ili: 385 . Količina robe transportovane u toku jedne vožnje iznosi: q λ = qγ a za radni dan jedno će vozilo da transportuje: [t ] [t ] [t ] qd = q λ z λ ili kad zamijenimo: qd = 24 ⋅ υ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ Ukupna količina robe u tonama koju preveze vozni park. K stλ . koji ima Vi inventarski broj vozila i čiji je stepen iskorišćenja za rad α . posmatraćemo također najprije rad jednog vozila u toku jednog dana na radu.srednja dužina vožnje sa teretom u km.

godina itd.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Q= 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s K stλ [t ] 2. dan. PRORAČUN PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA Pod proizvodnošću voznog parka podrazumijeva se količina prevezenog tereta u tonama. uzimajući u obzir cjelokupno kalendarsko vrijeme za posmatrani vremenski period. Dobija se kada količinu prevezenog tereta u tonama ili ostvareni transporti rad u tkm u nekom periodu vremena podijelimo sa časovima rada vozila u tom vremenskom periodu. puna proizvodnost biće: WU = U 24VDi U VH r [tkm / hi ] [tkm / hr ] i WQ = Q 24VDi Q VH r [t / hi ] [t / hr ] Za radnu proizvodnost izrazi dobijaju oblik: W´U = i W´ Q = Proizvodnost koja se ostvari za 1 čas rada vozila na prevoznom putu procesa transporta naziva se časovnom proizvodnošću vozila. te će prema tome broj izvršenih vožnji u toku jednog časa rada vozila biti: Z λh = 1 tλ Kako je vrijeme jedne vožnje sa teretom: 386 . Dobija se kad se ostvareni obim prevoza ili transportni rad podijeli ukupnim kalendarskim vremenom vozila. Punu proizvodnost označavamo simbolima WU i W Q . PRORAČUN RADNE I PUNE PROIZVODNOSTI Prema datim definicijama. Za jedinicu vremena može se uzeti jedan čas (na radu ili invetarski). tj. Za proračun proizvodnosti uzećemo za jedinicu vremena jedan čas. Pod punom proizvodnošću voznog parka podrazumijevamo proizvodnost. inventarskim autočasovima. 3. Pri tome jedna vožnja sa teretom izvršava se za vrijeme t λ . odnosno ostvareni transportni rad u tkm u jedinici vremena. mjesec. dok radnu proizvodnost označavamo sa simbolima WU ´ i W Q´ . Radna i puna proizvodnost Proizvodnost može biti radna i puna. Pod radnom proizvodnošću voznog parka podrazumijevamo proizvodnost uzimajući u obzir vrijeme provedeno na radu za posmatrani vremenski period.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ t λ = t wλ + t ui gdje je: tλ t wλ t ui .vrijeme trajanja jedne vožnje sa teretom u časovima .vrijeme vožnje vozila u toku jedne vožnje .koeficijent statičkog iskorištenja nosivosti vozila .korisna nosivost vozila .u tonama W ´ Q = q λ ⋅ Z λh = u tona kilometrima: q ⋅ γ ⋅ β λ ⋅ Vs K stλ + t ui ⋅ β λ ⋅ V s [t / h] [tkm / h] W ´ U = U λ ⋅ Z λh = q ⋅ ε ⋅ β λ ⋅ K stλ K stλ + t ui ⋅ β λ ⋅ V s 387 .prosječno prevezena količina tereta u toku vožnje sa teretom . qλ = q ⋅ γ [t ] i izvršiće se transportni rad U λ = q ⋅ ε ⋅ K stλ gdje su: [tkm ] qλ q γ ε .vrijeme trajanja utovara i istovara to će biti: t wλ = Kλ Vs dok je Kλ = K stλ βλ jer je βλ = K stλ Kλ Prema tome biće: tλ = K stλ K + t ui β λ V s + t ui = stλ Vs β λ Vs β λ Zamjenom u izraz za broj vožnji u toku jednog časa dobiće se: Z λh = β λVs 1 = K stλ + t ui β λ V s K stλ + t ui β λ V s Vs β λ U toku svake vožnje prosiječno prevezena količina tereta dobiće se iz relacije γ = qλ q tj.koeficijent dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila Časovna proizvodnost rada teretnog vozila na prevoznom putu biće: .

PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA PO JEDIDNICI KORISNE NOSIVOSTI VOZILA U dobijenim izrazima za radnu i punu proizvodnost voznog parka q označava srednju korisnu nosivost jedinice voznog parka. proizvodnost voznog parka je proporcionalna koeficijentima: iskorištenja voznog parka α . i veći transportni rad u tkm . dok proizvodnost izražena u količini transportovanih tona robe na jedinicu vremena opada sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom. 388 . γ . Za objektivnu uporednu analizu proizvodnosti voznih parkova sa nejednakom srednjom korisnom nosivošću prevozne jedinice. dakle. Prema tome.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. proizvodnost voznog parka izražena u tonakilometrima na jedinicu vremena raste sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom K stλ . Kao što se vidi iz gornjih jednačina. tj. iskorištenja pređenog puta β . iskorištenja korisne nosivosti vozila ε . W´ U1 ¸ W´ Q1 . Kako su ovi izmjeritelji rada voznog parka manji od jedinice. osim izuzetno. označava radnu proizvodnost po instaliranoj toni korisne nosivosti voznog parka. a WU1 ¸ WQ1 punu proizvodnost. očigledno je da je puna proizvodnost manja po vrijednosti od radne. potrebno je uzeti u obzir proizvodnost po jedinici korisne nosivosti voznog parka. Gornje jednačine takođe utvrđuju da je puna proizvodnost jednaka radnoj proizvodnosti pomnoženoj sa koeficijentom iskorištenja voznog parka α i iskorištenja vremena u 24 časa ρ . pa će time biti transportovano više tona robe. težiti postizanju što veće vrijednosti navedenih izmjeritelja rada voznog parka. radna proizvodnost jedne instalirane tone voznog parka jednaka je: W ´ U1 = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s i [tkm / hr ] [t / hr ] W´ Q1 = a puna: δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ Vs K stλ WU1 = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s i [tkm / hi ] [t / hi ] WQ1 = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ Vs K stλ U ovom slučaju q = 1 . pri jednakim ostalim elementima. prema tome. transporta. Međutim. jednoj «instaliranoj toni». iskorištenja radnog vremena δ . po tzv. iskorištenja vremena u 24 časa ρ . Ovo jasno proističe iz činjenice što kod prevoženja na većim rastojanjima za isto vrijeme ostvaruje se duži pređeni put pa. kao i srednjoj brzini V s . Za povećanje proizvodnosti voznog parka treba. dok na kraćim rastojanjima za isto vrijeme moguće je obaviti veći broj vožnji.

Na taj način odrediće se karakter zavisnosti proizvodnosti od izmjeritelja rada koji utiču na proizvodnost. Uzećemo u desnoj strani izraza samo jedan pokazatelj kao promjenljivu veličinu.1 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD NOSIVOSTI VOZILA q I KOEFICIJENTA DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA NOSIVOSTI VOZILA ε Ako usvojimo da je nosivost vozila q promjenljiva veličina. onda se obrazac za proizvodnost može napisati u obliku W´ U = C 1 ⋅ q u kome je C 1 nepromjenljivi – konstantni koeficijent oblika C1 = ε t 1 + ui β λ V s K stλ 389 . a da su svi ostali izmjeritelji konstantni. a ostale kao konstantu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. ANALIZA PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA Radi analize zavisnosti proizvodnosti vozila od izmjeritelja koji definišu transportni proces obrasce za proizvodnost moguće je transformisati i napisati u slijedeće obliku: a) Radna proizvodnost W´ Q = q⋅γ K stλ +t β λ V s ui q⋅ε t 1 + ui β λ V s K stλ [t / hr ] W´ U = [tkm / hr ] b) Puna proizvodnost WQ = α ⋅ ρ ⋅γ ⋅ q K stλ +t β λ V s ui [t / hi ] WU = α ⋅ ρ ⋅ε ⋅q t 1 + ui β λVs K stλ [tkm / hi ] Pri analizi zavisnosti proizvodnosti vozila. 5. od parametara koji definišu transportni proces poslužićemo se obrascima radne proizvodnosti.

W´ U = C 2 ⋅ ε gdje je C 2 nepromjenljivi – konstantni koeficijent oblika. Tangens ugla nagiba te prave ka apscisnoj osi jednak je konstantnom koeficijentu C 1 tgα = C 1 Sličan je i karakter zavisnosti proizvodnosti vozila od koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila ε . i koeficijent statičkog iskorištenja nosivosti vozila γ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prema ovom proizvodnost vozila zavisi upravo proporcionalno od nosivosti vozila q . C2 = q t 1 + ui β λ V s K stλ Ukoliko analiziramo zavisnost proizvodnosti vozila istovremeno od oba pokazatelja. (proizvod q ⋅ ε nazvan je težinska karakteristika). onda obrazac proizvodnosti možemo napisati u obliku W´U = C 3 ⋅ q ⋅ ε gdje je C 3 konstantni koeficijent oblika C3 = 1 t 1 + ui β λ V s K stλ Na isti način možemo izraziti zavisnost proizvodnosti u tonama na čas rada W ´ Q pri promjenljivim vrijednostima za nosivost vozila q . nosivosti vozila q i koeficijenta dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila ε . što se izražava pravom linijom koja polazi iz početka koordinacionog sistema. W´U = C´ 4 ⋅q ⋅ γ gdje je C´ 4 konstantni koeficijent oblika C´ 4 = 1 β λVs K stλ + t ui 390 .

ε ) pri čemu se povećanjem vrijednosti pokazatelja q i ε kao prateća pojava smanjuje saobraćajna brzina V s . 391 . 136 Zavisnost proizvodnosti vozila od promjene nosivosti vozila i koeficijenta dinamičkog korištenja korisne nosivosti Na slici je prikazana linearna zavisnost promjene proizvodnosti vozila od nosivosti vozila q i koeficijenta dinamičkog iskorištavanja korisne nosivosti ε (prava 1). U praksi. K stλ i ukoliko je manje – kraće vrijeme dangube na utovaru i istovaru t ui u toku svake vožnje. što je veća vrijednost pokazatelja β λ .q Sl. Ako analiziramo konstantne koeficijente C 1 . kao na primjer: saobraćajne brzine V s i vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru t ui . a time i vrijednosti tgα sve veće. C 3 vidjećemo da su njihove vrijednosti. Kod analiziranja zavisnosti proizvodnosti vozila od nosivosti vozila q i koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila ε pošlo se od pretpostavke da svi ostali pokazatelji ne mijenjaju vrijednost te da su konstantni. pa se može zaključiti da su: V s = f (q . a pri tome vrijeme dangube na utovaru i istovaru t ui povećava. međutim.ε ) i t ui = f (q .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ′ WU 1 2 0 ε. pri povećanju korisne nosivosti vozila i povećanju vrijednosti koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila ε .V s . Pri slučajevima znatnijeg povećanja vrijednosti pokazatelja q i ε njihovo dejstvo na saobraćajnu brzinu V s i vrijeme trajanja dangube na utovar-istovar t ui može biti toliko da se kao rezultat pojavi opadanje proizvodnosti vozila (kriva 2). C 2 . može doći do znatnih izmjena vrijednosti drugih pokazatelja.

40 Zavisnost proizvodnosti vozila od koeficijenta iskorištenja pređenog puta 392 .β λ Radi utvrđivanja karaktera zavisnosti promjene proizvodnosti od koeficijenta iskorištenja pređenog puta β λ . uzeće se u izrazu za proizvodnost β λ kao promjenljiva veličina.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. a svi ostali pokazatelji kao konstante. b1 ′ WU a1 βλ Sl.2 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA PREĐENOG PUTA . Obrazac za proizvodnost će se transformisati: W 'U = dalje će biti: ε ⋅q t 1 + ui β λ Vs K stλ = K stλ + t ui β λ Vs K stλ β λ Vs ε ⋅q = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs ⋅ K stλ K stλ + t ui β λ V s W 'U ( K stλ + t ui β λ V s ) = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ W 'U K stλ W 'U + W 'U t ui β λ V s = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ / : Vs ⋅ t ui = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ K stλ + W 'U β λ − λ =0 t ui V s t ui ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui + W 'U K stλ =0 Vst ui gdje su W 'U β λ − β λ W 'U β λ − a1 β λ + b1W 'U = 0 a1 = ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui i b1 = K stλ V s t ui Dobijeni izraz proizvodnosti predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole koja prolazi kroz početak koordinatnog sistema sa koordinatama W 'U i β λ .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kraci hiperbole nalaze se u I i III kvadrantu. dok se centar asimptota nalazi na rastojanju β ' λ = − b1 i W 'U = a1 od početka koordinata. koja sa povećanjem vrijednosti koeficijenta iskorišćenja pređenog puta može početi da opada usljed povećanja pređenog puta pod teretom. Isti takav karakter zavisnosti promjene proizvodnosti u funkciji izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta β λ dobiće se i za radnu proizvodnost u tonama po času rada W ' Q . Granične vrijednosti izmjene proizvodnosti W 'U i W ' Q pri maksimalnoj izmjeni koeficijenta β λ dobijaju se iz izraza lim W 'U = 0 samo pozitivne i mijenjaju se u dijapozonu od 0 do 1.3 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD SAOBRAĆAJNE BRZINE . obrazac za proizvodnost možemo napisati u obliku: W´U V s − a 2V s + b2W´U = 0 gdje su: a2 = ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui b2 = β λ ⋅ t ui K stλ 393 . to se dijelovi krakova hiperbole koji su interesantni za razmatranje nalaze se samo u I kvadrantu. Kao što se vidi iz oblika tog dijela krive. nije uzeta u obzir mogućnost promjene vrijednosti saobraćajne brzine V s . uticaj koeficijenta β λ na proizvodnost smanjuje se W 'U = ε ⋅q t 1 + ui V s K stλ kada je β λ → 0 Isto tako je lim W ' Q = 0 kada je β λ = 1 W 'Q = γ ⋅q K stλ + t ui Vs kada β λ → 0 kada je β λ = 1 Pri razmatranju zavisnosti promjene proizvodnosti od izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta. S obzirom na to da realne vrijednosti koeficijenta β λ mogu biti sa povećanjem β λ što je β λ bliže jedinici to je za isti priraštaj β λ porast proizvodnosti W 'U sve manji. 5.V s Koristeći se istom metodom kao u prethodnom slučaju.

to je za razmatranje interesantan samo krak hiperbole u I kvadrantu. Pri malim vrijednostima V s svaka primjena daje veći utjecaj na promjenu proizvodnosti nego kod velikih vrijednosti. Na slici se vidi da povećanje brzine ΔV s = 5 km / h pri početnoj brzini od 5 km/h daje povećanje proizvodnosti ΔW´U priraštaj brzine W ´ Q Granične vrijednsoti promjene proizvodnosti pri maksimalnoj izmjeni V s dobiće se iz izraza: dok pri početnoj brzini od 45 km/h isto povećanje brzine ΔV s = 5 km / h daje povećanje proizvodnosti ΔW ˝ kao i da je je ΔW´ U > ΔW´ U ´ za isti lim W´U = 0 kada lim W´U = ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui Vs → 0 kada V s → ∞ lim W´U = 0 kada lim W´U = γ ⋅q t ui Vs → 0 kada V s → ∞ 394 . 138 Zavisnost proizvodnosti vozila od promjene saobraćajne brzine V s Dobijena jednačina razlikuje se od izraza za uticaj promjene proizvodnosti u funkciji izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta samo u tome što su konstantni koeficijenti a 2 i b2 različiti od a1 i b1 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ O1 ′ WU ′ ΔW U a2 ′ ΔWU b2 ΔV s = 5km / h 10 20 30 40 ΔV s = 5km / h 50 Vs Sl. Zavisnost proizvodnosti od saobraćajne brzine V s takođe ima oblik ravnostrane hiperbole čiji se centar asimptota nalazi na razmaku b2 na apscisnoj osi V s i na razmaku a na ordinati W ´ U od početka koordinatnog sistema 0. Pošto vrijednosti za V s takođe mogu biti samo pozitivne.

isti se može napisati u obliku: W´ U t ui + W´ U K stλ − ε ⋅ q ⋅ K stλ = 0 β λVs ili W´ U t ui + W´U b3 − a 3 = 0 gdje su a 3 = ε ⋅ q ⋅ K stλ b3 = K stλ β λ ⋅ Vs ′ WU a1 a3 b3 O1 b3 O tui Sl. jer se kao asipmtota hiperbole javlja apscisna osa. Pri tome utjecaj vremena dangube na utovaru i istovaru t ui na proizvodnost W ´ U se samnjuje sa povećanjem vremena trajanja t ui .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Hiperbola se nalazi u I i II kvadrantu i siječe ordinatu u tački a3 .4 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD VREMENA TRAJANJA UTOVARA I ISTOVARA Ukoliko se u obrascu za proizvodnost kao promjenljiva uzme vrijeme zadržavanja vozila na utovaru i istovaru t ui . 395 . Centar asimptota te hiperbole nalazi se na apscisi t ui na rastojanju b3 od početka koordinatnog sistema. 139 Zavisnost proizvodnosti vozila od vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru t ui Dobijeni izraz predstavlja takođe jednačinu ravnostrane hiperbole sa asimptotama paralelnim osama koordinata W ´ U i t ui . b3 Sa povećanjem vremena dangube na utovaru i istovaru proizvodnost se smanjuje asimptotski se približavajući nuli.

Uticaj K stλ na proizvodnost W ' Q sličan je djelovanju izmjeritelja β λ i V s .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Granične vrijednosti izmjene proizvodnosti pri maksimalnoj izmjeni vremena dangube vozila na utovaru i istovaru dobićemo iz obrazaca proizvodnosti lim W´U = 0 kada Isto tako biće lim W´ U = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s kada t ui → 0 t ui → ∞ lim W ´ Q = 0 kada lim W ´ Q = β λ ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s kada t ui → ∞ t ui → 0 Izraz β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V može se nazvati maksimalna proizvodnost ( W ´ u pri t ui = 0 ). jer promjena K stλ djeluje različito na proizvodnost W 'U od djelovanja na proizvodnost W ' Q .5 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD SREDNJE DUŽINE JEDNE VOŽNJE SA TERETOM . 5. Ovaj zaključak ne odnosi se na promjenu proizvodnosti u funkciji izmjene srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ .K stλ Kod svih do sada analiziranih izmjeritelja može se konstatovati sličnost djelovanja na proizvodnost vozila i to kako na W 'U isto tako i na W ' Q . Obrazac za proizvodnost dobiće oblik: W 'U K stλ − a 4 ⋅ K stλ + b4 ⋅ W 'U = 0 a 4 = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs b4 = t ui ⋅ β λ ⋅ V s 396 .

Pri malim vrijednostima srednje dužine jedne vožnje sa teretom utjecaj na proizvodnost je znatan pri malim promjenama vrijednosti K stλ . W 'U dok pri tome opada proizvodnost u tonama W ' Q . ali se kod proizvodnosti W ' Q hiperbola nalazi u I i II kvadrantu i siječe ordinatu u tački sa vrijednošću a' 4 . tj. isto tako i u tonama. 397 . kako u tonskim kilometrima.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ′ WU ′ WU ′ WQ K stλ Sl. dok se sa povećanjem K stλ proizvodnost u t W ' Q smanjuje. Pri velikim dužinama vožnje sa teretom K stλ . jer se obrazac za W 'Q može napisati u obliku: W 'Q K stλ + b' 4 W ' Q − a' 4 = 0 gdje su a' 4 = β λ ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs i b' 4 = t ui ⋅ β λ ⋅ Vs Izraz također predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole. b' 4 Sa povećanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ proizvodnost u tkm W 'U se povećava. 140 Zavisnost proizvodnosti vozila od izmjene srednje dužine vožnje sa teretom Izraz predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole koja se nalazi u I i III kvadrantu i prolazi kroz početak koordinatnog sistema. Uticaj srednje dužine jedne vožnje pod teretom K stλ na proizvodnost u tonama po času rada W 'Q sličan je djelovanju vremena t ui . promjena vrijednosti K stλ praktično neznatno djeluje na izmjenu proizvodnosti. Ovdje se mora istaći da se sa porastom K stλ povećava proizvodnost u tkm.

6 UTICAJ RELATIVNIH PROMJENA POKAZATELJA NA PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Ova analiza omogućava sagledavanje količinskih ocjena pokazatelja na proizvodnost vozila određivanjem oblika pokazatelja izmjene proizvodnosti i eksploatacionih izmjeritelja. Analize se vrše preko određivanja oblika izraza koeficijenta eksploatacije Ri za svaki izmjeritelj. Dakle.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sa opadanjem vrijednosti srednje dužine jedne vožnje sa teretom proizvodnost W ' Q u tonama. β . ε . Odnos relativne promjene proizvodnosti i izmjeritelja eksploatacije označen je sa Ri sa odgovarajućim i . Vs . Zavisnost promjena može biti linearna i nelinearna. 5.1 Utjecaj promjene nosivosti vozila na proizvodnost Na grafiku Sl.indeksima obilježavanja za pojedine izmjeritelje eksploatacije. a opada proizvodnost W ' Q u tonskim kilometrima.6. γ . Jednaka proizvodnost W 'U = W ' Q nastupa u slučaju kada je K stλ povećava se K stλ = t ui (tačka presjeka β λ ⋅ Vs hiperbola W ' Q i W 'U ). RW i W2 W = 1 . 141 je predstavljena promjena proizvodnosti izazvana promjenom izmjeritelja q. ′ WU ′ WU 1 ′ WU 2 q1 q2 q Slika 141 Zavisnost proizvodnosti od prmojene nosivosti vozila 398 . tj. indeks i predstavlja: q . tui i K stλ . i2 i1 5. kada je vrijeme za izvršenje vožnje sa teretom raspodijeljeno tako da je vrijeme vožnje jednako vremenu trajanja utovara i istovara. Suština analize relativnih uticaja pojedinih izmjeritelja na proizvodnost voznog parka je da se poredi promjena proizvodnosti u odnosu na promjenu izmjeritelja.

Polazi se od osnovnog oblika izraza proizvodnosti.proizvodnost vozila pri pokazatelju q1 ′ WU 2 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Uticaj promjene nosivosti vozila na proizvodnost vrši se koristeći obrazac odnosa relativnih promjena: W Rq ′ WU 2 W′ = U1 q2 q1 gdje su: ′ WU 1 .proizvodnost vozila pri pokazatelju q 2 . ′ W U = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q1 ⋅ V s i smjenom δ izrazom δ = K stλ K stλ dobićemo izraz za proizvodnost. + t ui ⋅ β ⋅ V s W´U = ′ ′ Shodno ovom obliku izraza za proizvodnost napisaće se izraz za proizvodnost WU 1 i WU 2 uzevši sve veličine osim q kao konstantne. W´U 1 = q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ ⋅V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s i β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s W´ U 2 = q 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ ⋅V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s w Sada se može odrediti oblik izraza za koeficijent Rq w Rq W ´U 2 W´ U 1 = q2 q1 q 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ q 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) q ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s = = 1 = q2 q2 q1 q1 = q 2 ⋅ q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s = =1 q 2 ⋅ q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s Iz oblika izraza se vidi da se proizvodnost vozila mijenja upravo proporcionalno promjenam korisne nosivosti (ukoliko se u obzir ne uzmu mogući utjecaji promjene q na V s i t ui ). 399 .

6. 5.2 Uticaj promjene koeficijenta γ ili ε na proizvodnost Odnosom relativnih promjena koeficijenta iskorištenja nosivosti i proizvodnosti dobija se w izraz za koeficijent Rε i Rγw w Rε = W´U 2 W´U 1 ε2 ε1 = ε 2 ⋅ q ⋅ β ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s ε 1 ⋅ q ⋅ β ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s q2 q1 = ε 1 ⋅ ε 2 ⋅ q ⋅ β ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) = ε 1 ⋅ ε 2 ⋅ q ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) = K stλ + t ui β ⋅ V s =1 K stλ + t ui β ⋅ V s K stλ + t ui β ⋅ V s =1 K stλ + t ui β ⋅ V s Isto tako je i Rγw == Proizvodnost vozila mijenja se upravo proporcionalno promjenama koeficijenta statičkog ili dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila. w Rβ = W´U 2 W´U 1 β2 β1 pa je 400 .6.3 Uticaj promjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta β na proizvodnost Kod ocjene uticaja promjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta dobijeni izraz ukazaće da se proizvodnost ne mijenja upravo proporcionalno izmjenama vrijednosti za β .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.

6. w Sa porastom vrijednosti koeficijenta R β raste i uticaj koeficijenta iskorištenja pređenog puta na proizvodnost. 401 .4 Utjecaj promjene saobraćajne brzine V s na proizvodnost Kao i u ocjeni uticaja koeficijenta iskorištenja pređenog puta na proizvodnost vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s β 1 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β 1 ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β 2 ⋅ V s ) w Rβ = = 1 = β2 β2 β1 β1 = β 1 ⋅ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β 1 ⋅ V s ) K stλ + t ui β 1 ⋅ V s / : t uiV s = = β 1 ⋅ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β 2 ⋅ V s ) K stλ + t ui β 2 ⋅ V s β1 + K stλ t uiV s = K β 2 + stλ t uiV s Koeficijent R w raste sa povećanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ i opadanjem vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru t ui i saobraćajne brzine V s . 5. takav zaključak će važiti i za utjecaj saobraćajne brzine V s na proizvodnost. gdje je izraz za koeficijent R w takav da ukazuje da promijena nije upravo proporcionalna promjeni vrijednosti za β .

međutim. Poznato je. u funkciji porasta vrijednosti razmatranog izmjeritelja.5 Uticaj promjene vremena utovara i istovara t ui na proizvodnost vozila Kod svih do sada pobrojanih izmjeritelja proizvodnost je rasla. da je djelovanje vremena utovara i istovara obrnuto.6. Radi toga će polazni oblik izraza za koeficijent Rt ui biti: Rtw ui W´U 1 W´U 2 = = t ui 1 t ui 2 β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ K stλ + t ui 2 β ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui 1 β ⋅ V s t ui 1 t ui 2 = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui 1 β ⋅ V s ) β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui 2 β ⋅ V s ) t ui 1 t ui 2 = 1 = t ui 2 ⋅ K stλ + t ui 1 t ui 2 β ⋅ V s t K stλ / : t ui 1 t ui 2 K stλ = ui 1 β ⋅ Vs 1 t ui 1 K stλ + t ui 1 t ui 2 β ⋅ V s + t ui 2 K stλ + β ⋅ Vs 402 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ w RV s V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ (K stλ + t ui β ⋅ V s 1 ) W´U 2 K stλ + t ui β ⋅ V s 1 V s ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s 2 ) W ´U 1 = = = = 1 Vs2 Vs2 Vs2 Vs 1 Vs 1 Vs 1 = K stλ + t ui β ⋅ V s 1 K stλ + t ui β ⋅ V s 2 / : t ui β = V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s 2 V s 1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ = V s 1 ⋅ V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s 2 ) Vs 1 + Vs2 K stλ t ui β K + stλ t ui β V s 1 ⋅ V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ (K stλ + t ui β ⋅ V s 1 ) = Oblik izraza koeficijenta w RV ukazuje da prirast proizvodnosti u funkciji promjene s saobraćajne brzine nije linearnog karaktera. w Vrijednost koeficijenta RV raste sa povećanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom i s opadanjem vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru i koeficijenta iskorištenja pređenog puta. Sa porastom vremena trajanja utovara i istovara proizvodnosti vozila opada. 5.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrijednost koeficijenta Rtw raste sa povećanjem vrijednosti koeficijenta iskorištenja ui pređenog puta β i saobraćajne brzine V s i sa opadanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ . Takav oblik izraza sasvim uprošćava proračune. dok je drugi član sastavljen od konstanti koje su jednake za datu vrijednost koeficijenta R w .6 Uticaj promjene srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ na proizvodnost Kod ocjene uticaja srednje dužine jedne vožnje sa teretom na proizvodnost koristi se obrazac odnosa relativnih promjena w RK stλ W´U 2 W´U 1 = = K stλ 2 K stλ 1 β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 2 K stλ 2 + t ui β ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 K stλ 1 + t ui β ⋅ V s K stλ 2 K stλ 1 = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 2 ( K stλ 1 + t ui β ⋅ V s ) β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 ( K stλ 2 + t ui β ⋅ V s ) K stλ 2 K stλ 1 = = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 K stλ 2 ( K stλ 1 + t ui β ⋅ V s ) K stλ 1 + t ui β ⋅ V s = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 K stλ 2 ( K stλ 2 + t ui β ⋅ V s ) K stλ 2 + t ui β ⋅ V s w raste sa povećanjem vrijednosti vremena trajanja utovara i vrijednosti koeficijenta R K stλ istovara t ui . U dvočlanom Oblik i struktura izraza koeficijenta R β . koeficijenta iskorištenja pređenog puta β i saobraćajne brzine V s . 403 .6. 5. Rtw i R K s ui stλ w brojitelju jedan od članova je izmjeritelj čija se vrijednost mijenja (kod R w su recipročne vrijednosti). RV´ . w w w su slični.

γ. KOEFICIJENT RI RASTE: β K β1 + stλ t ui ⋅ Vs K β 2 + stλ t ui ⋅ Vs SA POVEĆANJEM K stλ − OPADANJEM t ui I V s .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Svodni pregled utjecaja relativnih promjena pokazatelja na proizvodnost voznog parka Tabela 746 Relativni uticaji parametara na proizvodnost voznog parka IZMJERITELJ SVODNI PREGLED ODNOSA RELATIVNIH PROMJENA PROIZVODNOSTI I IZMJERITELJA OPIS ZAVISNOSTI RI PROZVODNOST VOZILA MIJENJA UPRAVO PROPORCIONALNO PROMJENAMA q (UKOLIKO q 1 SE NE UZIMA U OBZIR MOGUĆI UTICAJ q NA V s I t ui ). Vs K Vs1 + stλ t ui ⋅ β K Vs 2 + stλ t ui ⋅ β OBLIK IZRAZA KOEFICIJENTA RI UKAZUJE DA PRIRAST PROIZVODNOSTI U FUNKCIJI V s NIJE LINEARNOG KARAKTERA.ε 1 PROIZVODNOST VOZILA MIJENJA SE UPRAVO PROPORCIONALNO PROMJENAMA KOEFICIJENTA γ Iε. VRIJEDNOST RI RASTE SA: 404 . SA PORASTOM VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA W μβ RASTE I UTICAJ KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA PREĐENOG PUTA NA PROIZVODNOST.

405 . iznaći količinsku ocjenu uticaja izmjeritelja na proizvodnost. VRIJEDNOST KOEFICIJENTA RI RASTE SA: tui + tui1 K stλ 1 β ⋅ Vs + tui 2 K stλ 1 β ⋅Vs − POVEĆANJEM β I V s I SA − OPADANJEM K stλ . 5.indeksima obilježavanja za pojedine izmjeritelje eksploatacije. ukoliko nije potrebno. Uticaji promjena su predstavljeni u tabeli. Analogno relativnom odnosu promjena odnos apsolutnih promjena proizvodnosti i izmjeritelja eksploatacije označen je sa Ai sa odgovarajućim i . − POVEĆANJEM VRIJEDNOSTI β.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − POVEĆANJEM K stλ I − OPADANJEM t ui I β. VRIJEDNOST KOEFICIJENTA RI RASTE SA: K stλ K stλ1 + tui ⋅ β ⋅Vs K stλ 2 + tui ⋅ β ⋅ Vs − POVEĆANJEM VRIJEDNOSTI t ui .7 UTICAJ APSOLUTNIH PROMJENA POKAZATELJA NA PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Moguće je ne određujući WU . direktno odrediti kako će se mijenjati proizvodnost pri izmjeni nekog pokazatelja. − POVEĆANJEM V s .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 73 Apsolutni uticaji parametara na proizvodnost voznog parka IZMJERITELJ ODNOS PROIZVODNOSTI U FUNKCIJI IZMJERITELJA ODNOS APSOLUTNIH PROMJENA PROIZVODNOSTI I IZMJERITELJA ′ WU 2 ′ WU 1 AI q ′ WU 2 q2 = ′ WU 1 q1 W ξq ´ = ′ ′ ε ⋅ β ⋅ V s ⋅ K stλ WU 2 − WU 2 = q 2 − q1 K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm / th] γ. ε ′ WU 2 ε 2 = ′ WU 1 ε 1 W ξε ´ = ′ ′ β ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ WU 2 − WU 2 = ε 2 − ε1 K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm / h] β K 1 1 + stλ ⋅ ′2 WU tui ⋅ Vs β1 = ′ WU 1 1 + K stλ ⋅ 1 tui ⋅ Vs β 2 W ξβ ´ = ′ ′ WU 2 − WU 2 β2 − β1 ⎛ K ⎞ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ ⎜ stλ ⎟ ⎜ t ⋅V ⎟ ⎝ ui s ⎠ [tkm / h] = ⎛ K stλ ⎞⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ t ⋅ V + β 1 ⎟⎜ t ⋅ V + β 2 ⎟ ⎝ ui s ⎠⎝ ui s ⎠ 2 Vs K 1 1 + stλ ⋅ ′ tui ⋅ Vs Vs1 WU 2 = K 1 ′1 WU 1 + stλ ⋅ tui ⋅ Vs Vs 2 W ξVs ´ = ′ ′ WU 2 − W U 2 = V s 2 − V s1 ⎛ K stλ ⎞⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎜ t ⋅ β + V s1 ⎟⎜ t ⋅ β + V s 2 ⎟ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ui ⎠⎝ ui ⎠ [tkm / km] β ⋅ε ⋅q ⋅⎜ ⎜ ⎛ K stλ ⎝ t ui ⋅ β ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 tui K 1 + stλ ⋅ tui1 ′ WU 2 tui ⋅ Vs = ′ WU 1 1 + K stλ ⋅ t ui 2 tui ⋅ Vs ξ tW ´ ui ′ ′ WU 2 − W U 2 ε ⋅ q ⋅ K stλ = t ui 1 − t ui 2 ⎛ K stλ ⎞⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎜ β ⋅ V + t ui 1 ⎟⎜ β ⋅ V + t ui 2 ⎟ ⎟⎜ ⎟ s s ⎝ ⎠⎝ ⎠ [tkm / hkm] = 406 .

svi W W koeficijenti osim ξ q i ξ ε opadaju sa porastom promjenljivih veličina.25 0.05 0.789 6.98 4.336 13.DRUMSKI SAOBRAĆAJ K stλ 1 1 + tui ⋅ β ⋅ Vs ⋅ ′ WU 2 K stλ1 = ′ WU 1 1 + t ⋅ β ⋅ V ⋅ 1 ui s K stλ 2 W ξK ´ = stλ ′ ′ WU 2 − WU 2 ε ⋅ q ⋅ β 2 ⋅ Vs2 ⋅ t ui = K stλ 2 − K stλ 1 (t ui ⋅ β ⋅ Vs + K stλ1 )(t ui ⋅ β ⋅ Vs + K stλ 2 ) [tkm / h] U svim ovim slučajevima uprošćuje se proračun usljed postojanja istih veličina i u brojitelju i u imenitelju.051 3.50 125.62 90. ′ Odnos apsolutnih promjena q . ε (kao što se vidi iz obrasca).22 3.9 1.48 160.30 0.4 0.45 112.18 0. Kao što se vidi iz obrasca za odnos apsolutne promjene izmjeritelja i proizvodnosti.15 0.88 141.3 0.7 0.91 183.424 1. w Izraz koeficijenta R kao i odnos ′ WU 2 omogućava količinsku ocjenu veza relativnih ′ WU 1 promjena izmjeritelja i proizvodnosti vozila i mogu se koristiti pri rješavanju zadataka iz prakse.90 407 .604 2. U slučajevima kada je neophodno poznavati odnos apsolutnih promjena izmjeritelja i proizvodnosti.35 0.15 262. koja se postiže po 1 km izmjene K stλ . ε i WU ne zavisi od veličina q . PROMJENA KOEFICIJENTA ξ W K stλ 1 3 5 7 9 11 13 15 41.60 177. Koeficijenti ξ w imaju dimenziju.819 4. Na apscisnoj osi nanose se razne vrijednosti izmijeritelja i to u granicama vrijednosti istih koje se najčešće susreću u praksi.45 6.0 β 212.49 126.64 7.35 108. Tako na primjer koeficijent W ξK ´ stλ tkm / hkm što praktično predstavlja promjenu proizvodnosti u tkm po jednom času.5 0. koriste se slijedeći izrazi koeficijenta Ai koji se dobijaju poslije odgovarajućih transformacija.26 214.40 t ui 443.8 0.64 3.00 99.08 337.00 148.81 12 16 20 24 28 32 36 40 Vs 13.33 9.6 0.104 0.906 1.00 4. Koeficijenti Ai imaju dimenziju različitu za svaki izmjeritelj. dok se na ordinati nanose vrijednosti koeficijenta ξ .10 0.20 0. Koeficijenti μ i ξ su uporedivi pri istom dijapazonu izmjene izmjeritelja.

142 Dijagram promijena koeficijenta ξW uticaja eksploatacionih izmijeritelja na proizvodnost vozila Dijagram je konstruisan za vozilo korisne nosivosti q = 15 t koje je radilo sa slijedećim vrijednostima izmjeritelja ε = 1.AW tui 350 35 2. U datim uslovima eksploatacije najveći utjecaj na proizvodnost imaju t ui .495 . K stλ pa zatim Vs . q Kst ′ AW tui .Aε W 6. V s = 24 km / h .AW β 300 30 3. t ui = 0 .0 . β = 0 .5 km . 408 .Aqi 150 2 15 5 100 10 6 50 5 4 12 1 16 3 20 5 24 7 28 9 32 11 36 13 40 15 K st λ Sl.15 W ξ q = 7 . β . Vs.DRUMSKI SAOBRAĆAJ W ξ ε = 119.AW i kst λ W 4.94 03 450 005 04 01 05 015 06 02 07 025 08 03 09 035 10 04 45 β AW . β . K stλ = 3 . ε 400 40 ′ λ 1.AVs 250 25 1 3 200 20 W 5.146 h .

Kako je koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa ρ = Hr . to se izraz takođe može napisati K stλ + t ui ⋅ β ⋅ Vs S obzirom na to da je poznato da je δ = u obliku W ´Q = δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ [t / hr ] Za ostvaren transportni rad u tkm biće: W ´U = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ Vs [tkm / hr ] Časovna proizvodnost radnog teretnog voznog parka biće jednaka proizvodu časovne proizvodnosti jednog vozila i broja vozila na radu Vr = Vi α . Ostvaren obim prevoza u t tereta u toku jednog radnog dana biće za vozni park: Qdn = Q h H r = 24 ρ ⋅ Q h = Transportni rad biće 24V i ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s = K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [t ] 409 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Za obim prevoza u tonama biće: W´ Q = β ⋅ Vs ⋅ γ ⋅ q K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [t / hr ] K stλ . odnos dnevnog radnog vremena prema ukupnom vremenu u toku 24 dana.8 PROIZVODNOST RANOG I INVENTARSKOG VOZNOG PARKA HOMOGENE STRUKTURE Pod pojmom radne proizvodnosti jednog teretnog vozila na radu podrazumijeva se obim prevoza – količina prevezenog tereta u tonama ili ostvaren transportni rad u tonskim kilometrima [tkm ] za jedan čas rada vozila. Za obim prevoza u t biće: Q h = W ´ Q Vr = W ´ Q Vi α = Za ostvaren transportni rad je: Vi ⋅ α ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s V i α ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s = K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s K stλ [t / hr ] U h = W ´uVr = W ´U Vi ⋅ α = Vi ⋅ α ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = Vi ⋅ α ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ Vs [tkm / hr ] Za radni dan ostvaren obim prevoza i transportni rad voznog parka biće proizvod časovne proizvodnosti voznog parka i dnevnog radnog vremena vozila. to je dnevno radno vrijeme H r = 24 ρ . tj.

broj grupa vozila iste nosivosti Vi .nosivost vozila po grupama Korištenje ovako definisane korisne nosivosti pri proračunima ne obezbjeđuje tačne rezultate. Radi toga napominje se da se u uslovima heterogene strukture po nosivosti voznog parka ne može računati obim prevoza i transportni rad sa prosječnom korisnom nosivošću voznog parka.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U dn = U h H r = 24 ρ ⋅ U h = 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ = K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm ] U toku perioda vremena od Di kalendarskih dana. jer je 24VD i ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s = VK t . Za sada tako izračunata nosivost obilježiće se simbolom q s .broj vozila u grupi q i . vozni park sastavljen od V i inventarskih vozila ostvariće obim prevoza Q = VDi ⋅ α ⋅ H r ⋅ W ´ Q = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ W´ Q = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s K stλ + t ui β ⋅ V s 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s = K stλ = [t ] dok će transportni rad biti: Q = VDi ⋅ α ⋅ H r ⋅ W´U = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ W´U = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs K stλ K stλ + t ui β ⋅ Vs [tkm ] U obrascima za obim prevoza i transportni rad pored ostalih izmjeritelja figuriše q .« Obrasci se mogu inače napisati i u skraćenom obliku. ∑ Vi q i qs = gdje je: 1 n ∑ Vi 1 n n . Zbog toga važi zaključak da su svi obrasci važeći samo za specijalan slučaj – uniforman vozni park u kome su sva vozila iste nosivosti.statička srednja nosivost (jer je tačna samo kada vozni park miruje). dobijenom odnosom sume ukupne nosivosti cjelokupnog voznog parka sa brojem vozila. pa se zaključuje da: « Svi proračuni proizvosnosti voznog parka po ovim obrascima mogu da se vrše samo za vozni park u kome su sva vozila iste nosivosti. pa je K stλ 410 . a isto tako i VK t = VZ λ .korisna nosivost.

jer je Ve = VK VH r [km / hr ] pa će određeni put vozila u toku svakog inventarskog časa biti: Khi = α ⋅ ρ ⋅ Ve pa kako je δ = Ve . U toku svakog inventarskog časa vozilo se nalazi na radu Hi = Hr ⋅α 24 tj. onda je poznata puna proizvodnost vozila u tonama i ostvaren transportni rad u tonskim kilometrima po inventarskom času. Proizvodnost u tonama po inventarskom času je: WQ = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Ve K stλ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [t / hi ] dok će proizvodnost u tonskim kilometrima po inventarskom času biti: WU = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V e = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm / hi ] S obzirom na to da je poznato da je α složeni izmjeritelj čiji je krajnji oblik α= 1 24 ρ ⋅ V s ⋅ d d ⋅ K stλ 1+ K stλ + t ui β ⋅ V s i da je Ve = δ ⋅ V s 411 . Vs to je Ve = δ ⋅ V s Khi = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s Kada nam je poznat pređeni put vozila u toku inventarskog časa. H i = α ⋅ ρ [h] U toku svakog časa rada vozilo prelazi Ve kilometara.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Q= VK t ⋅ q ⋅ γ = VZ λ ⋅ q ⋅ γ K stλ U = VK t ⋅ q ⋅ ε [tkm ] 5.9 PUNA PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Pod pojmom proizvodnosti inventarskog voznog parka podrazumijeva se količina prevezenog tereta u tonama ili broj ostvarenih tonskih kilometara za vrijeme od jednog kalendarskog odnosno inventarskog autočasa H i .

vremena dangube na utovaru i istovaru t ui .10 OBIM PREVOZA. saobraćajne brzine V s . Prema tom. takođe utječu na dnevno radno vrijeme H r i specifična danguba d d i to tako da sa porastom dnevnog radnog vremena i odgovarajućim povećanjem koeficijenta iskorištenja vremena u 24 h − ρ proizvodnost inventarskog voznog parka raste po zakonu ravnostrane hiperbole. na proizvodnost inventarskog voznog parka pored srednje dužine jedne vožnje sa teretom. koeficijenta iskorištenja pređenog puta β i statičkog iskorištenja korisne nosivosti γ . što se može vidjeti iz obrasca za punu proizvodnost WU koji se može napisati u obliku WU = ⎛K 24⎜ stλ ⎜ ⎝ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s Hr ⎞ + K stλ V s ⋅ d d ⎟ ⎟ ⎠ [tkm / hi ] U stvari ova zavisnost svodi se na pojavu da se sa porastom dnevnog radnog vremena H r povećava dnevni pređeni put vozila i specifična danguba u danima dangube po svakom kilometru pređenog puta. TRANSPORTNI RAD I ANALIZA DEJSTVA IZMJERITELJA EKSPLOATACIJE NA PROIZVODNOST VOZILA U USLOVIMA HETEROGENE STRUKTURE KAPACITETA VOZNOG PARKA Obim prevoza koji se izražava u broju prevezenih tona tereta (odnosno broja prevezenih putnika) računa se za grupu vozila iste korisne nosivosti pomoću već poznatog obrasca po kome je: Q= 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s VK t ⋅ q ⋅ γ = = VZ λ ⋅ q ⋅ γ K stλ K stλ [t ] Ostvareni transportni rad koji se izražava brojem ostvarenih tonskih kilometara (odnosno brojem ostvarenih putničkih kilometara) za grupu vozila iste korisne nosivosti izračunava se takođe pomoću već poznatog obrasca po kome je: U = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s = VK t ⋅ q ⋅ ε [tkm ] Analiza dejstava izmjeritelja eksploatacije na proizvodnost vozila za grupu vozila iste korisne nosivosti vrši se takođe pomoću već poznatih obrazaca i to: 412 . Pri porastu specifične dangube vozila proizvodnost inventarskog voznog parka opada.DRUMSKI SAOBRAĆAJ to će se njihovom smjenom u izrazima proizvodnost dobiti WQ = K stλ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs + t ui ⋅ β ⋅ V s + 24 ρ ⋅ V s ⋅ d d ⋅ K stλ [t / hi ] [tkm / hi ] WU = ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s + 24 ρ ⋅ V s ⋅ d d ⋅ K stλ Analizom dobijenih izraza i njihovim upoređivanjem sa obrascima proizvodnosti radnog parka može se zaključiti da se izrazi razlikuju za koeficijent ρ u brojitelju i član 24 ρ ⋅ Vs ⋅ d d ⋅ K stλ u imeniocu. 5.

tj. uz primjenu do sada korištene definicije prosječne nosivosti voznog parka po kojoj se prosječna nostivost vozila u voznom parku dobija odnosom ukupne nosivosti voznog parka prema broju inventarskih vozila. u uslovima hetorigene strukture kapaciteta voznog parka. transportni rad i analizu dejstva izmijeritelja na proizvodnost tada treba pisati u obliku: Za obim prevoza: Q = ∑ Qi = 1 n 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ qQ ⋅ V s ∑ Vd ii 1 n K stλ = qQ ⋅ γ ∑ VK ti 1 n K stλ = qQ ⋅ γ ⋅ ∑ VZ λi 1 n [t ] Za transportni rad: U = ∑ U i = 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ qU ⋅ V s ∑ Vd ii = ε ⋅ qQ ∑ VK t 1 1 1 n n n i [tkm ] 413 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ - Za punu proizvodnost: WQ = α ⋅ ρ ⋅γ ⋅q K stλ β ⋅ Vs [t / hi ] i WU = α ⋅ ρ ⋅ε ⋅q t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hi ] - Za radnu proizvodnost: W´ Q = q⋅γ K stλ +t β ⋅ V s ui [t / hr ] i W´U = q ⋅ε t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hr ] Međutim. korištenje ovih obrazaca. ali uz primjenu već definisanih dinamičkih srednjih nosivosti za obim prevoza qQ i transportni rad qU n 1 qQ = ∑ VZ λ i q i ∑ VZ λi 1 n [t ] qU = ∑ VK t i q i 1 n ∑ VK t i 1 n [t ] Poznate obrasce za obim prevoza. qs = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n [t ] ne obezbjeđuje tačnost pri proračunima i ograničava primjenu poznatih obrazaca na homogen vozni park ili na grupu vozila iste korisne nosivosti. U uslovima heterogene strukture transportnih kapaciteta voznog parka sastavljenog od grupa vozila koje imaju različitu korisnu nosivost moguće je takođe korištenje pomenutih obrazaca na nivou cjelokupnog voznog parka.

414 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za punu proizvodnost: WQ = α ⋅ ρ ⋅ γ ⋅ qQ K stλ + t ui β ⋅ Vs [t / hi ] i WU = α ⋅ ρ ⋅ ε ⋅ qU t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hi ] Za radnu proizvodnost: W´ Q = γ ⋅ qQ K stλ +t β ⋅ V s ui [t / hr ] i W´U = ε ⋅ qU t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hr ] Primjena obrazaca sa ovako definisanim prosječnim vrijednostima omogućava dobijanje tačnih rezultata i na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka.

broja obrta . − dužina prevoznog puta je rastojanje pređenog transportnog sredstva od polazne do krajnje tačke prevoznog puta.upućivanja (dolaženja) vozila na mjesto utovara. koeficijenta nultog pređenog puta . Transportni proces koji se sastoji od jedne ili nekoliko prostih vožnji sa povratkom u prvobitnu polaznu tačku naziva se OBRT. − interval kretanja je vrijeme između nailaska dva uzastopna vozila na nekoj tački linije. Kada se analiziraju sve moguće konbinacije kretanja vozila u toku prevoznog procesa.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 13 IZBOR ITINERERA U DRUMSKOM TRANSPORTU Transportni proces predstavlja proces u kome putnik. Za uspješnu analizu metoda organizacije kretanja vozila koriste se određeni pojmovi koji imaju slijedeće značenje: − određeni pravac kretanja vozila na jednoj relaciji između dvije krajnje tačke naziva se prevozni put. Izvršavanje svih navedenih radnji predstavlja potpun ciklus transportnog procesa. U te svrhe vrši se upoređivanje pređenog puta i izračunavanje izmjeritelja: koeficijenta iskorištenja pređenog puta . broja vožnji . tj.utovara robe – ukrcavanja putnika.istovara i predaje robe-iskrcavanja putnika. . 415 . transportni proces je proces prevoženja ljudi i materijalnih dobara i sastoji se od: . VRSTE ITINERERA S ciljem postizanja dobre organizacije prevoza. teret mijenjaju svoje prvobitno mjesto. Za upoređivanje proizvodnosti i nivoa transportnih troškova pri vršenju transporta koristi se metoda upoređivanja vrijednosti izmjeritelja eksploatacije koji se postižu na pojedinim vrstama prevoznog puta. odnosno sabirno-distributivni. − prstenasti.ω . − obrt transportnog sredstva je završen potpuni ciklus transportnog procesa sa povratkom transportnog sredstva u polaznu tačku.β . − radijalni (zrakasti). ITINERER ili MARŠRUTA. − nulto dnevno vrijeme vozila je početno vrijeme za prelazak nultih kilometara do prvog mjesta utovara i na kraju od posljednjeg mjesta istovara do povratka u garažu. − frekvencija kretanja je broj vozila na čas koja prođu u jednom smjeru kroz neku tačku na prevoznom putu. Prosta vožnja obuhvata potpun ciklus transportnog procesa i upućivanje (dolazak) vozila na slijedeće mjesto utovara robe – ukrcavanje putnika. što podrazumijeva najveću proizvodnost uz najnižu cijenu prevoza. može se konstatovati da se svi prevozni putevi grupišu u četiri grupe: − ponavljajući. .To . pri čemu se vozilo u toku izvršenja transporta kreće od početne do krajnje tačke sa usputnim stajanjem radi utovara-istovara.prevoza robe-prevoza putnika. tj. 1. ukrcavanja-iskrcavanja putnika naziva se složena vožnja. − sabirni ili distributivni.Z λ . . tj. ukrcaja putnika.Q . Prema tome.Z o i obima prevoza . Transportni proces koji se sastoji od nekoliko potpunih ili nepotpunih procesa. vremena obrta . − vrijeme obrta – potrebno vrijeme rada vozila za izvršenje potpunog ciklusa transportnog procesa i povratak u polaznu tačku. koja se kreće u istom smjeru. vrši se izbor najpovoljnijeg prevoznog puta.

1 PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT SA POVRATNOM PRAZNOM VOŽNJOM SA POLOŽAJEM GARAŽE VAN PREVOZNOG PUTA IZMEĐU TERMINUSA A I B Ovaj prevozni put naziva se prost – ponavljajući. 2. van prevoznog puta i nije između terminusa A i B. već se nultim kilometrima K n 2 vraća u garažu. 143 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A i B 416 . Kod ponavljajućih prevoznih puteva vožnja može biti: 1. u jednom smjeru sa teretom. U slučaju ponavljajućeg itinerera sa povratnom praznom vožnjom. jer se u toku rada transportnog sredstva za vrijeme jednog obrta obavi samo jedna vožnja sa teretom. u toku jednog obrta vozila ostvaruju jednu vožnju (Slika 143.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2. Bitno je da od položaja garaže u odnosu na prevozni put zavisi da li će vozilo u toku dana trošiti nulto vrijeme za savlađivanje nultih kilometara ili će se nulti kilometri nalaziti na prevoznom putu. sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u jednom ili oba smjera. jer je uključeno u obrt vozila. van prevoznog puta između terminusa i izvan terminusa A i B. PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT Ponavljajući prevozni put je takvo kretanje vozila pri vršenju transportnog procesa gdje se vožnje ponavljaju istim prevoznim putem između dvije tačke. 2. u oba smjera sa teretom i 3. pa se nulto vrijeme neće odbijati. Q Kt Istovar Utovar A Kp B Kn2 Kn1 Garaža Sl. negdje na prevoznom putu. 3.) U ovom slučaju broj vožnji sa teretom Z λ = Z o + 1 . U svim narednim slučajevima garaža može biti: 1. Vozilo se sa posljednje vožnje sa teretom ne vraća u terminus A. 2.

odnosno ⎞ ⎛K H r = Z o t o + ⎜ stλ + t ui ⎟ ⎟ ⎜ V ⎠ ⎝ s časovi rada vozila na prevoznom putu biće Ho = Hr − Hn = Hr − dalje je Kn . 417 . Nulti pređeni put vozila u toku dana biće K n = K n1 + K n 2 dok će potrebno vrijeme za savlađivanje nultog pređenog puta H n biti: Hn = K n K n1 + K n 2 = Vs Vs Časovi rada na prevoznom putu su H r = H o + H n .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Vrijeme obrta je to = 2 K stλ 2 K stλ + t uiV s + t ui = Vs Vs Mogući broj obrta biće zavisan od vremena rada vozila na prevoznom putu. Vs ⎛K ⎞ H o = Z o t o + ⎜ stλ + t ui ⎟ . ⎟ ⎝ s ⎠ ⎛ K + t uiV s ⎞ Z t V + ( K stλ + t uiV s ) ⎟⇒ o o s H o = Z o t o + ⎜ stλ ⎜ ⎟ Vs Vs ⎝ ⎠ H oV s = Z o t oV s + (K stλ + t uiV s ) odavde je: Z o = H oV s − (K stλ + t uiV s ) = t oV s = H oV s − (K stλ + t uiV s ) 2 K stλ + t uiV s H sV s − (K stλ + t uiV s ) = ⎛ 2 K stλ + t uiV s ⎞ ⎟V s ⎜ ⎟ ⎜ Vs ⎠ ⎝ H oV s − (K stλ + t uiV s ) = ⎛ 2 K stλ + t uiV s ⎞ ⎟V s ⎜ ⎟ ⎜ Vd ⎠ ⎝ Ukupan pređeni put u toku jednog radnog dana je: K = 2 K stλ Z o + K stλ + K n1 + K n 2 = K stλ ( 2 Z o + 1 ) + K n1 + K n 2 = K stλ (2 Z o + 1) + K n . gdje je: ⎜ V ⎟ ⎝ s ⎠ ⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎜ V + t ui ⎟ je prosta vožnja poslije Z o obrta ostvarena na kraju radnog vremena vozila. odnosno časova za izvršenje obrta H o .

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pređeni put sa teretom u toku jednog radnog dana je: K t = K stλ ⋅ Z λ = K stλ ( Z o + 1) Pređeni put bez tereta u toku jednog radnog dana je: K p = K stλ ⋅ Z o Količina robe i transportni rad za jedan radni dan: Q = q ⋅ γ ⋅ Z λ (t) U = q ⋅ γ ⋅ Z λ ⋅ K stλ (tkm) Koeficijent iskorištenja pređenog puta je β= Kt K stλ (Z o + 1) . 144 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže izvan prevoznog puta sa strane od terminusa Karakteristični izmjeritelji su: 418 . = K K stλ (2 Z o + 1) + K n Kn Kn = K K stλ ( 2 Z o + 1 ) + K n Koeficijent nultog pređenog puta ω= Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže izvan prevoznog puta sa strane od terminusa U ovom slučaju broj vožnji sa teretom je Z λ = Z o + 1 . odnosno Z o ≠ Z λ zbog toga što vozilo na kraju radnog vremena ne ostvaruje pun obrt vozila u povratku iz tačke istovara B ostvaruje nulte kilometre na relaciji B – A – G. Q Kt Istovar Utovar A Kp Kn2 Kn1 B Garaža Sl.

= K 2(K stλ ⋅ Z λ + K n1 ) Koeficijent nultog pređenog puta u toku jednog dana ω= Kn 2 K n1 + K stλ = K 2(K stλ Z λ + K n1 ) Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže na prevoznom putu između terminusa A i B Ovaj slučaj može se predstaviti kao na Sl.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Vrijeme obrta to = 2 K stλ + t ui Vs Ho = Hr − Kn Vs Mogući broj obrta vozila u toku dana je: Zo = H oV s − ( K stλ + t uiV s ) 2 K stλ + t uiV s Nulti pređeni put vozila u toku dana je: K n = K n1 + K n 2 = K n1 + ( K n1 + K stλ ) = 2 K n1 + K stλ Pređeni put sa teretom u toku dana je: K t = K stλ ⋅ Z λ = K stλ ⋅ Z o + K stλ = K stλ (Z o + 1) K p = Z o ⋅ K stλ Pređeni put bez tereta – prazni kilometri biće: Ukupni pređeni put vozila u toku jednog radnog dana je: K = 2 K stλ ⋅ Z o + K stλ + 2 K n1 + K stλ = 2 K stλ ⋅ Z o + 2 K stλ + 2 K n1 = = 2[K stλ ( Z o + 1) + K n1 ] = 2( K stλ Z λ + K n1 ) Dnevna količina robe i transportni rad za jedan dan su: Q = q ⋅ γ ⋅ Z λ [t ] . 419 . U = q ⋅ γ ⋅ Z λ K stλ (tkm) Koeficijent iskorištenja pređenog puta je: β= Kt K stλ ⋅ Z λ .

gdje je broj obrta Z o = Z λ . K t = K stλ ( Z o + 1) K t = K stλ ⋅ Z λ 420 . Izrazi za izračunavanje osnovnih izmjeritelja su uporedno dati u tabeli 74. b) Od radnog vremena odbijamo nulto vrijeme za nulti put te je broj obrta Z o +1 = Z λ . K t . Na kraju radnog vremena nemamo pun obrt već prostu vožnju sa teretom. Tabela 74 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom kada se od radnog vremena odbila nulto vrijeme (a) i kada se dodaje nulto vrijeme (b) Izmjeritelji Koeficijenti Slučaj a) Slučaj b) to = 2 K stλ + t ui Vs to = 2 K stλ + t uiV s Vs to to = Zo = 2 K stλ + t uiV s Vs mogući broj vozila u toku dana Hr Hr = 2 K stλ + t uiV s to Vs H r ⋅Vs 2 K stλ + t ui ⋅V s Zo = Zo Zo = H o ⋅ V s − (K stλ + t ui ⋅ V s ) 2 K stλ + t ui ⋅ V s K n . K n = K n1 + K n 2 . jer se nulti kilometri nalaze na prevoznom putu.K K n = K n1 + K n 2 . K p. K n = K stλ .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Q Kt Istovar Utovar A Kn1 Kp Garaža B Kn2 Sl. K n = K stλ . Nulto vrijeme se uključuje u vrijeme za obrt vozila. 145 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže na prevoznom putu između terminusa A i B Zadatak se može posmatrati na dva načina: a) Za prelazak nultog puta GA na početku rada i BG na kraju radnog vremena od radnog vremena se ne odbija nulto vrijeme.

Vrijeme za izvršenje obrta – rad na prevoznom putu je H o = H r − H n = H r − K n1 + K n 2 K = H r − stλ .5 2 K stλ ⋅ Z λ β = Kt K β= K stλ ⋅ Z λ = 0 .2 PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT SA PREVOŽENJEM ROBE U OBA SMJERA NA CIJELOJ DUŽINI PUTA Kod ponavljajućeg itinerera sa transportom u oba smjera u toku obrta vozila ostvaruju se dvije vožnje sa teretom Z o = 2 Z o . jer se nulti kilometri uključuju za dopunu posljednjeg obrta. K t = K stλ ⋅ Z o − K stλ ⋅ Z λ . 421 .nulti pređeni put vozila u toku dana Kod slučaja a) nulto vrijeme se odbija.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA K p = K stλ (Z o − 1). Vrijeme rada vozila za izvršenje obrta je H o = H r . K = K stλ ⋅ Z o + K stλ (Z − 1) + K stλ = = 2 K stλ ( Z o + 1) K = K stλ ( Z o + 1) + K stλ ⋅ Z o + K stλ = = 2 K stλ ⋅ Z o = 2 K stλ ⋅ Z λ Kt K K = 2 K stλ ⋅ Z λ β β = β= K stλ ⋅ Z λ = 0 .ukupni pređeni put vozila u toku dana K t .5 2 K stλ ⋅ Z λ ω Q U ω= K stλ Kn 1 ω= = K 2 K stλ ⋅ Z λ 2Z λ Q = q ⋅γ ⋅ Zλ ω= Kn K stλ = K 2 K stλ ⋅ Z λ Q = q ⋅γ ⋅ Zλ ω= 1 2Z λ [t ] [tkm ] [t ] [tkm ] U = q ⋅ γ ⋅ Z λ ⋅ K stλ U = q ⋅ γ ⋅ Z λ ⋅ K stλ U oba slučaja su indentični izmjeritelji rada vozila gdje je: K . U tom slučaju se ne ostvaruje pun obrt vozila. Ovdje položaj garaže nema uticaja na odnos broja vožnji i obrta i nije bitno da li prevoz započinje iz tačke A ili B. Nulti pređeni put će biti jednak dvostrukom rastojanju od garaže do tačke u kojoj se vrši prvi utovar vozila.pređeni put bez tereta – prevozni kilometri u toku dana K n . Kod slučaja b) nulto vrijeme potrebno za prelazak nultih kilometara se odbija od radnog vremena. Vs Vs 2.pređeni put sa teretom u toku dana K p . već pored određenog broja obrta postoji i jedna prosta vožnja u jednom smjeru Z o ≠ Z λ pa je Z o = Z λ + 1 . K p = K stλ ⋅ Z o .

Ukupni pređeni put je: AK = 2 K stλ ⋅ Z o + K n = K stλ ⋅ Z λ + 2 K n1 Koeficijent iskorištenja pređenog puta je: β = Kt K stλ ⋅ Z λ . Transportni rad 422 U= q ⋅ K stλ Z λ (γ 1 + γ 2 ) [tkm ] 2 . = K K stλ ⋅ Z λ + 2 K n1 Koeficijent nultog pređenog puta je: ω= Kn 2 K n1 Kn = = K 2 K stλ ⋅ Z o + 2 n1 K stλ ⋅ Z λ + K n q ⋅ Z λ (γ 1 + γ 2 ) 2 Količina ostvarenog prevoza: Q = q ⋅ (γ 1 + γ 2 ) ⋅ Z o = (t ). Mogući broj obrta vozila u toku dana zavisno od vremena rada vozila na prevoznom putu H H − Hn Zo = o = r = to to Hr − 2 K n1 Vs to Nulti pređeni put u toku dana je: Kilometri sa teretom u toku dana su: Prazni kilometri u toku dana K p = 0. 146 Ponavljajući prevozni put sa prevoženjem robe u oba smjera na cijeloj dužini puta Izmjeritelji su: Vrijeme trajanja obrta to = 2 K stλ 2 K stλ + 2 t ui ⋅ V s 2( K stλ + t ui ⋅ V s ) + 2t ui = = Vs Vs Vs H r ⋅Vs − K n1 H r ⋅ V s − 2 K n1 H r V s − 2 K n1 2 = = = t o ⋅Vs 2(K stλ + t ui ⋅ V s ) K stλ + t ui ⋅ V s K n = 2 K n1 . K t = K stλ ⋅ Z λ K t = 2 K stλ ⋅ Z o .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Kt Utovar / Istovar Q1 Istovar / Utovar A Q2 Kt Kn2 Kn1 B Garaža Sl.

423 . Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem prevoznog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta U ovom slučaju vozila se u garažu vraćaju preko mjesta A. Kt1 Utovar / Istovar Q1 Istovar / Utovar A Kp1 Kn2 Kn1 Istovar C B Q2 Kt2 Garaža Sl. b) djelomično iskorištenje pređenog puta u oba smjera. a da se vozila u garažu vraćaju preko mjesta prvog utovara u toku dana.3 PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT SA PREVOŽENJEM ROBE U OBA SMJERA I SA DJELIMIČNIM ISKORIŠTENJEM PREĐENOG PUTA Na ovom prevoznom putu mogu se dogoditi dva karakteristična slučaja: a) djelomično iskorištenje pređenog puta samo u jednom smjeru. Garaža se može naći u jednom od mjesta utovara/istovara. na prevoznom putu.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2. zatim izvan prevoznog puta gdje se vozila poslije istovara u zadnjoj vožnji vraćaju direktno u garažu. Pored toga moguće je da se garaža nalazi izvan prevoznog puta. 148 Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem prevoznog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta Kod ovog prevoznog puta postoji nulti pređeni put K n1 = GA na početku radnog vremena i K n 2 = CAG = K n1 + K p1 na kraju radnog vremena vozila. tj. Posmatrajmo slučaj ponavljajućeg prevoznog puta sa djelomičnim iskorištenjem povratne vožnje i različitim položajem garaže. A C B A D C B B A D C Sl. 147 Vrste ponavljajućih prevoznih puteva sa djelimičnim iskorišenjem pređenog puta u povratnoj vožnji a) i b) Smaknuti pređeni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u oba smjera c) Navedena dva slučaja se dalje mogu razlikovati u odnosu na položaj garaže.

Mogući broj obrta u toku dana je: H r V s − 2 K n1 H Vs H V − 2 K n1 H oV s Zo = o = = r s = . Vs β oV s K stλ = K t1 + K t 2 2 gdje je srednja dužina vožnje Vrijeme raspoloživo za rad vozila na prevoznom putu H o = H r − H n = H r − 2K n Vs U ovom slučaju u časove za vršenje obrta uključen je dio nultog vremena koje se utroši na prelazak dijela nultog pređenog puta CA = K p1 iz nultog puta na kraju radnog vremena jer je K n 2 = K n1 + K p1 . Kilometri sa teretom K t = Z o ( K t 1 + K t 2 ) = K stλ ⋅ Z λ Prazni kilometri K p = ( Z o − 1)K p1 jer kilometre. Pređeni kilometri ukupno K = 2 K t 1 Z o + 2 K n1 = 2(K t 1 Z o + K n1 ) = K t 1 Z o + 2 K n1 Koeficijent iskorištenja pređenog puta je: u posljednjem obrtu prazni kilometri spadaju u nulte ( ) β Kt . Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A i B 424 . K β= K stλ Z λ K t1 Z λ + 2 K n1 Koeficijent nultog pređenog puta ω= 2 K n1 + K p1 K t1 Z λ + 2 K n1 Broj tona prevezene robe i ostvareni transportni rad su Q = q ⋅ Z o (γ 1 + γ 2 ) = q ⋅ Z λ γ1 + γ 2 2 [t ] U = q ⋅ Z o (K t1 ⋅ γ 1 + K t 2 ⋅ γ 2 ) [tkm ] . Broj vožnji sa teretom je jednak dvostrukom broju obrta Vrijeme trajanja obrta vozila je Z λ = 2Z o .5 < β o < 1. To = 2 K stλ 2 K t1 + 2 t ui ili To = + 2t ui .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Koeficijent iskorištenja pređenog puta u toku obrta se kreće u granicama 0. 2( K t 1 + t uiV s ) 2( K t 1 + t uiV s ) 2( K t 1 + t uiV s ) to Vs U toku jednog radnog dana vozilo će ostvariti: Nulti kilometri K n = K n1 + K n 2 = K n1 + K n1+ K p1 = 2 K n1 + K p1 .

te posljednji obrt nije kompletan. tako da se povratna nulta vožnja ostvaruje direktno iz mjesta C u garažu. Ne postoji direktan put između mjesta C i garaže. 149 Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A i B Analogno prethodnom slučaju imamo da je: 0. ali se i pri tome ostvare dvije vožnje sa teretom Z λ = 2(Z o + 1) Vrijeme trajanja obrta za ovaj slučaj je: t o = 2 K t1 2( K t 1 + t uiV s ) + 2t ui = Vs Vs takođe je to = 2 K stλ 2( K stλ + t ui β oV s ) + 2 t ui = β oV s β oV s K t1 + K t 2 2 Za posljednji nepotpuni obrt vozila na kraju radnog vremena je: ′ to = 2 K stλ 2(K stλ + t uiV s ) + 2t ui = . Vs Vs jer je K stλ = Osnovni izmjeritelji rada vozila na ovom itinereru su: Mogući broj obrta u toku dana je: H − t′ Zo = o o = to Ho − 2( K stλ + t uiV s ) Vs H V − 2( K stλ + t uiV s ) = o s 2( K t 1 + t uiV s ) 2( K t 1 + t uiV s ) Vs Broj časova rada na prevoznom putu je H o = H r − H n = H r − K n1 + K n 2 Vs 425 . jer vozilo ne prelazi put K p1 . Kt1 Utovar / Istovar Q1 Istovar / Utovar A Kp1 Kn2 Istovar C B Q2 Kt2 Kn1 Garaža Sl.5 < β <1 Vozilo u toku obrta ostvari dvije vožnje sa teretom pri čemu posljednji obrt nije puni obrt.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Kako vidimo na slici 149 vozilo se odmah nakon posljednjeg istovara isključuje sa prevoznog puta i nultim putem K n 2 vraća u garažu.

2(K t1 Z o + K stλ ) + K n1 + K n 2 Koeficijent nultog pređenog puta u toku jednog dana je: Ostvarini obim prevoza ω= K n1 + K n 2 2(K t1 Z o + K stλ ) + K n1 + K n 2 Q = q ⋅ Zλ (γ 1 − γ 1 ) 2 = 2( Z o + 1) ⋅ q ⋅ (γ 1 + γ 2 ) 2 = (Z o + 1) ⋅ q ⋅ (γ 1 + γ 2 ) [t ]. Broj nultih kilometara vozila u toku jednog dana je Koeficijent iskorištenja pređenog puta u toku jednog dana je: β= (K t1 + K t 2 )Z o + 2 K stλ . : − garaža u tački A − garaža u tački B − garaža u tački C − garaža između tačaka A i B − garaža između tačaka C i B 426 . što se vidi na Sl. 150 Položaji garaže u odnosu na liniju. Kt1 Utovar / Istovar Q1 Istovar / Utovar A Kp1 Istovar C B Q2 Kt2 Mogući položaji garaže Sl. Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u povratnoj vožnji i položajem garaže Postoji pet mogućih varijanti položaja garaže. ⎛γ +γ2 ⎞ U = Q ⋅ K stλ = ( Z o + 1) ⋅ q (γ 1 K t 1 + γ 2 K t 2 ) = K stλ Z λ q ⋅ ⎜ 1 ⎟ ⎝ 2 ⎠ [tkm ] Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže na prevoznom putu Prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem prevoznog puta u povratku može imati više položaja garaže na samoj liniji.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Broj kilometara sa teretom K t = ( K t 1 + K t 2 ) ⋅ Z o + 2 K stλ = K stλ ⋅ Z λ Broj praznih kilometara K p = K p1 ⋅ Z o Ukupan broj pređenih kilometara vozila u toku dana je K = 2 K t 1 ⋅ Z o + 2 K stλ + 2 K n1 + K n 2 = 2(K t 1 Z o + K stλ ) + K n1 + K n 2 K n = K n1 + K n 2 .

a zbog preglednosti i poređenja dati u tabeli. Izrazi za izračunavanje osnovnih izmjeritelja rada vozila su izvedeni analogno prethodnim itinererima.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Sve varijante razmatrane su pod pretpostavkom da prevoz počinje u tački A. između tačaka A i C u tački C). U svim varijantama postoji nulti pređeni put. Tabela 75 Ponavljajući prelazni put sa dijelimičnim iskorištenjem pređenog puta u povratnoj vožnji i različitim položajem garaže Izm jerit elji Garaža u tački A Z λ = 2Z o K t1 + K t 2 = 2 2 K t1 to = + 2t ui = Vs K stλ = = 2( K t1 + t uiV s ) Vs Garaža između tačaka A i C Obrt počinje i završava se u G garaži K stλ = K t1 + K t 2 2 Garaža u tački B Zλ = 2Zo K t1 + K t 2 2 Garaža između tačaka B i C Zλ = 2Zo K t1 + K t 2 2 Zλ K stλ K stλ = K stλ = to to = 2(K stλ + t ui β oVs ) β oVs to = = = 2 K t1 + 2t ui = Vs to = 2(K t1 + t uiV s ) Vs 2(K stλ + t ui β oV s ) β oV s ili to = = 2(K stλ + t ui β oV s ) β oV s 2 K stλ + 2t ui = β oV s 2 K t1 + 2t ui ⋅ V s = Vs 2(K t1 + t ui V s ) Vs to = ili to = = 2 K stλ + 2t ui = β oV s 2( K stλ + t ui β oV s β oV s Hr Zo Hr = Ho Ho = Hr − Hn Ho = Hr − Hn Zo = = H r ⋅ Vs − 2 K n2 = 2(K t1 + t ui ⋅ V s ) H Hr Zo = r = = H r ⋅ β o ⋅V s H 2( K t1 + t ui ⋅ V s ) Z = to Z = o = o 2(K stλ + t ui ⋅ β o ⋅V s ) o to Vs = H r ⋅Vs 2(K t1 + t ui ⋅ V s ) odnosno Zo = Hr Hr = 2(K stλ + t ui β oV s ) to β oV s H r ⋅ V s − 2 K n2 Vs = = 2(K t1 + t ui ⋅ V s ) Vs = = H r ⋅ V s − 2 K n2 = 2( K t1 + t ui ⋅ V s ) (H rVs − 2 K n 2 )β o 2 (K st λ + t ui β ⋅o ⋅V s ) Zo = H r ⋅ β o ⋅V s 2( K stλ + t ui β oV s ) (H r ⋅ V s − 2 K n2 )β o 2( K stλ + t ui ⋅ β o ⋅ V s ) 427 . jer vozila prelaze nulte kilometre kao dopunu punog obrta (garaža u tački A. ali u prve tri varijante ne odbija se od radnog vremena nulto vrijeme.

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Kn K n = K n1 = K p1 K n = K n1 + K n 2 = K p K n = K n1 + K n 2 = = K t 2 + K p1 + K t 2 = = 2 K t 2 + K p1 = = 2 K n2 + K p1 ( ) K n = K n1 + K n2 K n = 2 K n + K p1 Kt K t = ( K t1 + K t 2 ) ⋅ Z o = K stλ ⋅ Z λ K t = K stλ ⋅ Z λ K t = ( K t1 + K t 2 ) ⋅ Z o = = K stλ ⋅ Z λ K t = ( K t1 + K t 2 ) ⋅ Z o K t = K stλ ⋅ Z λ Kp K p = (Z o − 1)K p1 K p = (Z o − 1)K p1 K = 2( K t 1 Z o + K t 2 ) + 2 K t 2 + K p1 + K p1(Z o − 1) = = K t1 Z o + K t 2 Z o + 2 K t 2 + + K p1 + K p1Z o − K p1 K = (K t1 + K t 2 )Z o + K p = (Z o − 1)K p1 K + ( Z o − 1)K p1 + K p1 = = K t1 Z o + K t 2 Zo + + K p1 Z o − K p1 + K p1 = = K t 1 Z o + K t 2 + K p1 Z o K = 2 K t1 Z o K = ( K t 1 + K t 2 )Z o + K = 2 K t1 Z o K = 2(K t1 Z o + K n2 ) ( ) + 2 K t 2 = 2( K t 1 Z o K t 2 ) = = 2 K t1 Zo + 2K t 2 K = K t 1 + K t 2 + K p1 Z o + ( ) β β= = K t1 (K t1 + K t 2 )Z o = = K 2 K t1 Z o β= K stλ K t1 β= β = Kt K β= (K t1 + K t 2 )Z o 2( K t 1 Z o + K n 2 ) K t1 + K t 2 2 K stλ = 2 K t1 2 K t1 K stλ K t1 K p1 Kn = K 2 K t1 Z o β= (K t1 + K t 2 )Z o 2( K t 1 Z o + K t 2 ) Kn K 2( K t 1 Z o + 2 K t 2 ) 2 K t 2 + K p1 ω ω= ω= Kn K ω= ω= ω= = K n1 + K n 2 = 2( K t 1 Z o + K n 2