P. 1
OsnoveDrumskogSaobracaja

OsnoveDrumskogSaobracaja

|Views: 17,277|Likes:
Published by haustor

More info:

Published by: haustor on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2015

pdf

text

original

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U TRAVNIKU SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Prof. dr. Ibrahim Jusufranić

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
TEHNOLOGIJA – ORGANIZACIJA – EKONOMIKA – LOGISTIKA – UPRAVLJANJE

Travnik, 2007,

1

Izdavač:

Internacionalni fakultet u Travniku Saobraćajni fakultet Prof. dr. Martin Lipičnik dr. Asib Alihodžić Hajdar Arifagić Minka Salkanović Minka Salkanović Grafičar Bihać 300 primjeraka

Recenzija:

Lektor: Tehnički urednik: Naslovna strana: Štamparija: Tiraž:

CIP – Katalogizacija u publikaciju Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

JUSUFRANIĆ, Ibrahim „Osnove drumskog saobraćaja“ tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika- upravljanje /Prof. dr. Ibrahim Jusufranić, Saobraćajni fakultet u Travniku, 2007. O Autoru: str. – Literatura: str ISBN COBISS/BH –ID

ISBN Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na osnovu člana 19. tačka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, Mišljenjem broj /07 utvrdilo je da knjiga Osnovi drumskog saobraćaja, tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika- upravljanje spada u proizvode na koje se ne plaća PDV. Strogo zabranjeno svako kopiranje, umnožavanje i preštampavanje ovog udžbenika ili pojedinih njegovih dijelova, bez odobrenja Izdavača.

2

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

PREDGOVOR
Udžbenik „Osnove drumskog saobraćaja“ je prvo sveobuhvatno izdanje u BiH koje obrađuje teoriju i praksu ove grane sa aspekta tehnologije, organizacije, ekonomike, upravljanja i logistike, rezultat je potrebe da se studentima Fakulteta za logistiku saobraćaja i komunikacije i ekonomije obezbijedi potrebna literatura za pripremanje ove oblasti. Saglasno tome, udžbenik se sastoji od više relativno nezavisnih dijelova. Prvi dio obrađuje opštu problematiku saobraćaja, a posebno problematiku drumskog saobraćaja, kao djelatnost u društveno-ekonomskom smislu i kao faktor razvoja privrede i društva. Poznato je da saobraćaju pripada važna uloga u procesu prevoza putnika i robe, jer se kao obavezan elemenat u realizaciji proizvodnje pojavljuje prevoz sirovina, materijala, polufabrikata i gotovih proizvoda. Osnovna karakteristika saobraćaja kao samostalne oblasti društvene proizvodnje jeste da je on istovremeno produžetak procesa proizvodnje iz ostalih proizvodnih djelatnosti, da usljed toga ima proizvodni karakter, ali da se on obavlja u okviru prometnog procesa. Što se tiče drumskog saobraćaja, može se reći da je u savremenom periodu uspio da obezbijedi vodeću poziciju u zadovoljavanju potreba prevoza, kako robe, tako i posebno putnika. Može se reći da je stepen razvijenosti drumskog saobraćaja po pojedinim regionima u svijetu i pojedinim zemljama u direktnoj zavisnosti od dostignutog nivoa ukupne proizvodne vrijednosti. Iako na prvi pogled ukazuje da su ovi dijelovi krajnje nezavisni, osnovni dijelovi su međusobno povezani u mjeri u kojoj je transport najznačajniji segment logističkog sistema kako na makro, tako i na mikronivou. Drugi dio udžbenika posvećen je izučavanju transporta koji kao i sve druge oblasti materijalne proizvodnje i transporta ima svoj proizvodni proces. Specifičnost transporta sastoji se u tome da on ne prerađuje sirovine i ne stvara nove proizvode. U transportu proizvodni proces i proizvodi tog procesa poklapaju se i vremenski i prostorno. Prevoz robe i putnika predstavlja istovremeno i proizvodni proces i transportnu proizvodnju. Transport ima niz specifičnih karakteristika koje se suštinski razlikuju od karakteristika u drugim oblastima materijalne proizvodnje. Proizvodni proces u transportu realizira se premještanjem ljudi i robe u vremenu i prostoru, prema tome u toku transportnog procesa realizira se transportna proizvodnja. Transportni sistem se sastoji iz skupa transportnih sredstava, saobraćajnica po kojima se kreću transportna sredstva, tehničkih uređaja, opreme i objekata koji obezbjeđuju normalan rad transportnih sredstava. Prevozna sredstva predstavljaju vrlo važnu komponentu u svim segmentima ljudske djelatnosti, posebno u području saobraćaja. Njihova je uloga omogućiti prevoz ljudi i dobara na siguran, pouzdan i ekonomičan način. Materija iz ovog udžbenika daje studentima osnove da u daljem školovanju po smjerovima mogu detaljnije izučavati prevozna sredstva za pojedine oblike saobraćaja. Svako motorno vozilo definira se cijelim nizom pokazatelja koji svojim brojnim veličinama čine tehničke podatke vozila. Veliki dio sadržaja u udžbeniku posvećen je troškovima, jer u drumskom saobraćaju transportni troškovi predstavljaju najvažniji uopšteni pokazatelj rezultata poslovanja. U vezi s tim posebno je obrađeno utvrđivanje nivoa troškova poslovanja i cijene po jedinici transportnog rada, kao i analize cijene prevoza i troškova transporta kao sintetičke pokazatelje rada voznog parka. Poznavanje troškova i cijena omogućava preduzimanje potrebnih mjera za postizanje višeg nivoa izmjeritelja eksploatacije, a time se obezbjeđuje operativno upravljanje radom preduzeća. Značajan dio udžbenika posvećen je strukturi voznog parka, kao i uticaja pojedinih elemenata i pokazatelja na proizvodnost i rad voznog parka, što omogućava stručnjacima iz ove oblasti da
3

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA upoznaju strukturu, princip rada, eksploatacione karakteristike i način preduzimanja potrebnih mjera za uspješno rješavanje problema iz oblasti rada voznog parka, prevoza ljudi i roba. Jedan dio udžbenika koji u cjelini predstavlja novinu, posvećen je izučavanju najbitnijih elemenata upravljanja sistemom logistike, odnosno upravljanje aktivnosti robnotransportnog centra i fizičko-distributerskim aktivnostima koji se prirodno javljaju u fizičkim tokovima roba od proizvođača do potrošača. Ove aktivnosti (transport, manipulacija, skladištenje) međusobno su zavisne, a njihove pojedinačne ciljane funkcije izražene konfliktno. Od racionalnosti i efikasnosti njihovog obavljanja sve više zavisi konkurentnost i profitabilnost proizvodnih i saobraćajnih firmi u savremenim tržišnim okolnostima. Zbog toga su osnovna saznanja o savremenim pristupima upravljanja savremenim sistemom logistike od velikog značaja za sve studente logistike, ekonomije i saobraćaja, prije svega za one koji su usmjereni ka pručavnju problematike poslovanja pojedinih preduzeća i njihovih ekonomija. Posmatrajući saobraćajnu funkciju kao aktivnost ukupne privrede koja omogućuje brži i skladniji razvoj okruženja, uočava se da se nijedan proizvodni proces u materijalnoj proizvodnji ne može realizovati bez postojanja saobraćaja. Sve to ukazuje da proizvodni proces u svojoj pojedinosti, a posebno u svojoj ukupnosti, čine procesi koji nisu sami sebi svrhom nego sastavni dio procesa najraznovrsnijih aktivnosti. Stoga savremeni pristup rješavanju saobraćajne funkcije, osim navedenog, treba zasnivati i na težnji za formiranje inteligentnog transportnog sistema, čije su osnovne teze usmjerene na ravnomjerno, vremensko, kapacitativno i efikasno korištenje svih elemenata iz procesa proizvodnje transportne usluge. Zato primjenu inteligentnih transportnih sistema treba usmjeriti na otklanjanje disproporcija iz stanja u kome se nalazi tehnologija drumskog transporta prema stanju koje bi optimalno trabalo da se nalazi. Na kraju mogu reći da će ova knjiga studentima Saobraćajnog fakulteta i studentima logistike i ekonomije pomoći u savladavanju nastavnog gradiva, kao i svim drugim stručnjacima koji u praksi proučavaju poslovanje saobraćajnih i drugih preduzeća, posebno sa privrednog i tehničkog aspekta logistike u savladavanju teorijskog i praktičnog rješavanja navedene problematike. S obzirom na to da je problematika drumskog saobraćaja opsežna, teško je naći pravu mjeru i obim obrade pojedinih dijelova. Ova knjiga koncipirana je na osnovu dosadašnjeg iskustva autora u radu na ovom području primjerenog obima jednog udžbenika i šire i potreba studenata Fakulteta za saobraćaj, logistiku i ekonomiju. Za eventualno uočene greške ili propuste i otklanjanja mogućih nedostataka autor će biti zahvalan svima koji dobronamjerno daju korisne primjedbe i prijedloge. Autor na kraju zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pomogli izdanje ove knjige.

4

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

SADRŽAJ

PREDGOVOR........................................................................................................................3 1
1. 2. 3. 4.

OSNOVNI POJMOVI O TRANSPORTU..........................................................15
Osnovne karakteristike transporta........................................................................................................15 Osnovne funkcije saobraćaja .................................................................................................................17 Podjela saobraćaja ..................................................................................................................................18 Aspekti integracije saobraćajnog sistema .............................................................................................20 4.1 Bosna i Hercegovina i evropski saobraćajni sistem ........................................................................20 4.2 Potrebe integrisanja saobraćajnih tokova BiH u saobraćajne tokove u Evropi ...............................22 4.3 Međunarodni saobraćajni tokovi .....................................................................................................22 4.4 Iskustva zemalja u tranziciji u oblasti saobraćajne politike ............................................................23 4.5 Saobraćajna politika U EVROPSKOJ UNIJI..................................................................................24 Transport i održivi razvoj ......................................................................................................................24 5.1 Osnovne karakteristike održivog razvoja transporta .......................................................................24 5.2 Strategija okolinskog održivog transporta.......................................................................................30 5.3 Ekološki problemi u BiH i njihovo rješavanje ................................................................................31 5.4 EkolOgija u Japanu .........................................................................................................................38 5.5 Alternativna goriva kao faktor poboljšanja ekologije transporta ....................................................40 5.6 Postojeće stanje i okolišni trendovi u Bosni i Hercegovini prije i do 1991. i poslije rata 1995. godine .............................................................................................................................44

5.

2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

UVODNA RAZMATRANJA O DRUMSKOM SAOBRAĆAJU......................46
Specifična obilježja drumskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini i u svijetu.....................................46 Učešće vidova javnog saobraćaja u prevozu robe u BiH i plan razvoja saobraćajnog sistema .......49 Razvijenost putne i željezničke mreže u BiH u odnosu na zemlje Evrope i SAD..............................50 3.1 Dužina putne mreže u pojedinim Evropskim zemljama..................................................................51 Proizvodnja motornih vozila u svijetu ..................................................................................................53 Stepen motorizacije u svijetu i u Bosni i Hercegovini..........................................................................54 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu ...............................................................................................57 Broj registrovanih vozila i stepen motorizacije u BiH.........................................................................58 Stanje i karakteristike razvijenosti drumskog saobraćaja..................................................................62 Razvijenost putne mreže u BiH..............................................................................................................64

10. Prednosti i nedostaci drumskog saobraćaja .........................................................................................65 11. Budućnost drumskog saobraćaja u proširenoj Evropskoj Uniji ........................................................67 11.1 Evropska transportna politika – šta je dosad postignuto?................................................................67 11.2 Prijetnja saobraćajnog zagušenja.....................................................................................................67 11.3 Preduzimanje potrebnih mjera.........................................................................................................68 11.4 Održivi razvoj..................................................................................................................................68 5

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
12. Uloga transporta u Evropi......................................................................................................................68 13. Trendovi u transportu u Evropi ............................................................................................................70 13.1 Transport roba u Evropi ..................................................................................................................70 13.2 Učešće drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu..........................................................................72

3
1.

PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA.........................................................78
Drumski transport prema namjeni .......................................................................................................78 1.1 Javni prevoz za opšte potrebe..........................................................................................................78 1.2 Transport za vlastite potrebe ...........................................................................................................79 Transport prema teritorijalnom djelokrugu poslovanja.....................................................................80 2.1 Unutrašnji transport.........................................................................................................................80 2.2 Međunarodni drumski prevoz .........................................................................................................82 Transport prema predmetu prevoza .....................................................................................................85 3.1 Teretni transport ..............................................................................................................................85 3.2 Putnički transport ............................................................................................................................85 Drumski transport prema načinu organizacije ....................................................................................86 4.1 Linijski prevoz putnika....................................................................................................................86 4.2 Slobodni drumski transport .............................................................................................................87 4.3 Taksi prevoz ....................................................................................................................................87 4.4 Rent-a-car prevoz ............................................................................................................................87 4.5 Drumski transport prema specifičnim karakteristikama kapaciteta voznog parka..........................88 4.6 Postupci i uslovi za obavljanje transporta putnika ..........................................................................88

2.

3.

4.

4
1. 2. 3. 4.

ORGRANIZACIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA..........................................92
Teorija organizacije drumskog saobraćaja ..........................................................................................92 Savremeni oblici organizacione strukture drumskog saobraćaja.......................................................94 OrganizaciONa struktura drumskog transporta .................................................................................96 Organizacija preduzeća drumskog transporta.....................................................................................99 4.1 Organizaciona struktura preduzeća drumskog transporta .............................................................100 4.2 Funkcija i zadaci službi u preduzeću drumskog transporta...........................................................103 Novi pristup u projektovanju modela organizacije preduzeća sa tEŽIŠtem na upravljanje kvalitetom u preduzećima drumskog saobraćaja...............................................................................115 5.1 Polazne postavke novih organizacionih oblika sa aspekta ciljeva kvaliteta..................................115 5.2 Upravljanje potpunom kvalitetom (TQM) ....................................................................................118 5.3 TQM i marketing...........................................................................................................................119 5.4 Totalno upravljanje kvalitetom .....................................................................................................120 Organizacioni oblici preduzeća u drumskom saobraćaju u BiH ......................................................121

5.

6.

5
1.

TEHNIČKA STRUKTURA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ..........................124
Istorijat nastanka i razvOja automobila.............................................................................................125 1.1 Nastanak i razvoj automobila ........................................................................................................125 1.2 Alternativna energija za pokretanje vozila ....................................................................................131

6

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
2. Tehnički elementi drumskog saobraćaja ............................................................................................146 2.1 Drumska infrastruktura .................................................................................................................146 2.2 Finansiranje i pravni okvir putne infrastrukture u BiH .................................................................148 2.3 Funkcionisanje Sektora za održavanje i izgradnju saobraćajnica .................................................148 2.4 Ostali infrastrukturni objekti .........................................................................................................149 Prevozna sredstva..................................................................................................................................150 3.1 Prevozna sredstva za prevoz tereta................................................................................................151 3.2 Prikolice ........................................................................................................................................160 3.3 Poluprikolica .................................................................................................................................161 3.4 Razvoj poluprikolica i prikolica ....................................................................................................162 3.5 Priključna vozila............................................................................................................................163 3.6 Skup vozila....................................................................................................................................164 Prevozna sredstva za prevoz putnika ..................................................................................................165 4.1 Kapacitet autobusa ........................................................................................................................168 4.2 Koncepcijska rješenja....................................................................................................................170 Uslovi eksploatacije drumskih vozila ..................................................................................................173 5.1 Transportni uslovi .........................................................................................................................173 5.2 Putni uslovi....................................................................................................................................174 5.3 Klimatski uslovi ............................................................................................................................174 Eksploataciono – tehničke karakteristike drumskih transportnih sredstava..................................175 Propisi Evropske Unije i transportna sredstva ..................................................................................175 EKSPLOATACIONO – TEHNIČKI PARAMETRI VOZILA.......................................................176 8.1 Specifična snaga vozila - vučnog voza.........................................................................................176 8.2 Koeficijent kompaktnosti ..............................................................................................................177 8.3 Koeficijent iskorištenja mase vozila..............................................................................................177 8.4 Koeficijent iskorištenja gabaritne površine vozila ........................................................................178 8.5 Nosivost teretnog vozila................................................................................................................179

3.

4.

5.

6. 7. 8.

6
1. 2.

KARAKTERISTIKE JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA...................182
Osnovne karakteristike poslovanja javnog drumskog saobraćaja ...................................................182 Razvoj i poslovanje javnog drumskog saobraćaja u BiH ..................................................................184 2.1 Problemi u odvijanju drumskog transporta u BiH.........................................................................188 2.2 Ekonomski aspekti nelegalnog cestovnog prevoza roba i usluga..................................................189 Regulacija u saobraćaju .......................................................................................................................190 Liberalizacija u saobraćaju..................................................................................................................192 Deregulacija u saobraćaju....................................................................................................................193 Dometi liberalizacije i deregulacije transportnog tržišta .................................................................194 Privatizacija u saobraćaju....................................................................................................................195 7.1 Privatizacija u drumskom saobraćaju............................................................................................197 Globalizacija saobraćaja ......................................................................................................................202 Nužnost povezivanja unutar drumskog saobraćaja...........................................................................205

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

7 PLANIRANJE I EKONOMSKO POSLOVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ..................................................................................................................206
1. 2. 3. Planiranje transportnih usluga............................................................................................................206 Metodologija planiranja rada i finansijski rezultati poslovanja preduzeća drumskog teretnog saobraćaja ..............................................................................................................................................207 Osnovni pokazatelji finansijskog uspjeha...........................................................................................209 3.1 Rentabilnost...................................................................................................................................210 3.2 Likvidnost .....................................................................................................................................210 3.3 Stabilnost.......................................................................................................................................211 3.4 Korištenje rezultata .......................................................................................................................212 Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja ..................................................................213 4.1 Horizontalna analiza finansijskih izvještaja ..................................................................................213 4.2 Vertikalna analiza finansijskih izvještaja ......................................................................................215 4.3 Analiza troškova – obima - profita................................................................................................217 4.4 Analiza poluvarijabilnih troškova .................................................................................................222 Relevantne informacije i inkrementalna analiza...............................................................................225 5.1 Koncept relevantne informacije ....................................................................................................225 5.2 Oportunitetni troškovi ...................................................................................................................226 5.3 Potonuli trošak...............................................................................................................................227 Prodaja i distribucija transportnih usluga .........................................................................................227 Informacijski sistem..............................................................................................................................227

4.

5.

6. 7.

8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TROŠKOVI EKSPLOATCIJE VOZILA.........................................................230
Osnovne karakteristike transportnih troškova ..................................................................................230 Klasifikacija troškova ...........................................................................................................................230 Analiza transportnih troškova .............................................................................................................232 Izračunavanje troškova ........................................................................................................................235 Rentabilnost poslovanja........................................................................................................................250 Vrijednost saobraćajne usluge .............................................................................................................254 Cijena - tarifa u prevozu.......................................................................................................................257 7.1 Osnovne karakteristike tarifa.........................................................................................................257 7.2 PRORAČUN I Analiza cijene prevoza .........................................................................................257

9
1.

TEHNOLOGIJA DRUMSKOG PREVOZA....................................................279
Osnovne tehnologije drumskog transporta.........................................................................................279 1.1 Klasična tehnologija drumskog saobraćaja ...................................................................................279 1.2 Savremene tehnologije drumskog saobraćaja ...............................................................................281 Definicija tehnologije drumskog prevoza ...........................................................................................281 Tehnologija prevoza putnika ...............................................................................................................283 3.1 Zadatak tehnologije prevoza putnika u drumskom transportu ......................................................284 3.2 Tehnologija procesa prevoza putnika............................................................................................285 3.3 Kontrola bezbjednosti saobraćaja..................................................................................................287

2. 3.

8

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
4. Tehnologija prevoza robe .....................................................................................................................287 4.1 Tehnologije prevoza ......................................................................................................................287 4.2 Tehnološki proces u prevozu robe.................................................................................................288 4.3 Funkcije pojedinih faza tehnologije prevoza robe.........................................................................289 Savremene transportne tehnologije u prevozu tereta ........................................................................290 5.1 Paletizacija ....................................................................................................................................292 5.2 Kontejnerizacija ............................................................................................................................294 5.3 Huckepack (uprtni prevoz)............................................................................................................297 5.4 Ostale savremene transportne tehnologije.....................................................................................298 5.5 Bimodalna tehnologija ..................................................................................................................299 5.6 Kombinovani prevoz .....................................................................................................................299 5.7 RO – RO tehnologija transporta....................................................................................................299 5.8 Lo – Lo tehnologija transporta .....................................................................................................301 5.9 Tehnologija multimodalnog transporta u drumskom saobraćaju ..................................................301 Definisanje transportnog, prevoznog i tehnološkog procesa.............................................................302 Transportni proces i elementi transportnog procesa.........................................................................304 7.1 CIKLUS TRANSPORTNOG PROCESA.....................................................................................304 Održavanje transportnih sredstava kao element tehnologije prevoza.............................................306 8.1 Organizacija održavanja transportnih sredstava............................................................................306 8.2 Pristup savremenom konceptu tehnologije održavanja .................................................................314 8.3 Primjena informacionog sistema u održavanju .............................................................................315 8.4 Organizacija tehničke kontrole......................................................................................................316 Funkcija i zadaci stanice tehničkog pregleda motornih vozila .........................................................317

5.

6. 7. 8.

9.

10
1. 2. 3. 4. 5.

VOZNI PARK I ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA .............................319
TRANSPORTNI PROCES ..................................................................................................................319 Definicija i sastav voznog parka ..........................................................................................................319 Eksploataciono-tehnička podjela voznog parka.................................................................................319 Izmjeritelji eksploatacije voznog parka ..............................................................................................320 Inventarski vozni park..........................................................................................................................321 5.1 Definicija i sastav inventarskog voznog parka.............................................................................321 5.2 Tehnička struktura inventarskog voznog parka.............................................................................322 5.3 Eksploataciona podijela tehnički ispravnog voznog parka............................................................322 5.4 Eksploataciono–tehničkA Podjela ispravnog voznog parka .........................................................323 Transportni rad....................................................................................................................................324 rad voznog parka...................................................................................................................................326 7.1 ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA ......................................................................................326 7.2 Vremenski bilans rada voznog parka ............................................................................................326 analiza izmjeritelja vremenskog bilansa rada voznog parka............................................................351 8.1 Analiza koeficijenta iskorištenja radnog vremena ........................................................................351 8.2 Koeficijent iskorištenja voznog parka i njegove zavisnosti od pojedinih drugih izmjeritelja.....................................................................................................................................355 Indikatori rada voznog parka ..............................................................................................................358

6. 7.

8.

9.

10. Zadatak ..................................................................................................................................................360 9

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
11. Brzine kretanja vozila...........................................................................................................................362 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 saobraćajna brzina - V s ...............................................................................................................363 prevozna - transportna brzina V p ................................................................................................365 brzina obrta Vo ............................................................................................................................366 Eksploataciona brzina Ve ...........................................................................................................368 odnos eksploatacione brzine i saobraćajne brzine.........................................................................369 odrEĐIvanje izmjeritelja eksploatacije u izrazima za razne vrste pređenog puta i izmjeritelje uslova pri izvršenju transportnih procesa pomoću inventarskih autodana voznog parka .................................................................................................................................371

11
1. 2.

IZMJERITELJI ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA .........374
koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila

γ

..........................................................374

koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila 2.1 2.2 2.3 2.4

ε .......................................................375

Prosječna nosivost za transportni rad heterogenog voznog parka q u .........................................377 Prosječna nosivost heterogenog voznog parka za obim prevoza qQ ..........................................378 odnos koeficijenta dinamičkog i statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila .........................380 jednakost koeficijenta statičkog i dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila ....................382

12
1. 2. 3. 4. 5.

RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA ................................................384
proračun rada voznog parka................................................................................................................384 proračun PROIZVODNOSTI voznog parka......................................................................................386 proračun radne i pune proizvodnosti ..................................................................................................386 proizvodnosti voznog parka po jedidnici korisne nosivosti vozila....................................................388 ANALIZA PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA..........................................................................389 5.1 zavisnost proizvodnosti od nosivosti vozila q I KOEFICIJENTA DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA NOSIVOSTI VOZILA ε ................................................................................389 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 zavisnost proizvodnosti od KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA pređenog puta -

βλ

............392

zavisnost proizvodnosti od SAOBRAĆAJNE BRZINE - V s ......................................................393 zavisnost proizvodnosti od VREMENA TRAJANJA UTOVARA I ISTOVARA......................395 zavisnost proizvodnosti od srednje dužine jedne vožnje sa teretom - K stλ ...............................396 Uticaj relativnih promjena pokazatelja na proizvodnost voznog parka........................................398 Uticaj APSOLUTNIH PROMJENA pokazatelja na proizvodnost voznog parka........................405 Proizvodnost ranog i inventarskog voznog parka homogene strukture.........................................409 Puna proizvodnost voznog parka ..................................................................................................411 Obim prevoza, transportni rad i analiza dejstva izmjeritelja eksploatacije na proizvodnost vozila u uslovima heterogene strukture kapaciteta voznog parka ...........................412

10

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

13
1. 2.

IZBOR ITINERERA U DRUMSKOM TRANSPORTU.................................415
Vrste itinerera .......................................................................................................................................415 Ponavljajući prevozni put.....................................................................................................................416 2.1 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A i B .......................................................................................416 2.2 Ponavljajući prevozni put sa prevoženjem robe u oba smjera na cijeloj dužini puta ...................421 2.3 Ponavljajući prevozni put sa prevoženjem robe u oba smjera i sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta..........................................................................................................423 Radijalni prevozni put ..........................................................................................................................430 Prstenasti prevozni put ........................................................................................................................432 Distributivni (sabirni) prevozni put.....................................................................................................434 Izbor itinerera .......................................................................................................................................437 zADATAK..............................................................................................................................................440

3. 4. 5. 6. 7.

14
1. 2.

ROBNOTRANSPORTNI I LOGISTIČKI CENTRI .......................................443
Robnotransportni centri.......................................................................................................................443 Logistički centri.....................................................................................................................................443 2.1 Osnovna funkcija logističkih centara ............................................................................................443 2.2 Suština i značaj troškova u logistici ..............................................................................................445 Utovarno – istovarne stanice ................................................................................................................447 3.1 Stabilni mehanizmi........................................................................................................................448 3.2 Pokretni mehanizmi.......................................................................................................................449 Manipulacijski prostori i njegove tehnološke karakteristike...........................................................449 4.1 Dimenzionisanje utovarno – istovarnih stanica.............................................................................449

3.

4.

15
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KOORDINACIJA KRETANJA VOZILA I RADA UTOVARNO – ISTOVARNIH STANICA .................................................................................452
Propusna moć sposobnih utovarno-istovarnih stanica ......................................................................452 Proračun broja mjesta za utovar i istovar ..........................................................................................452 Ritam rada utovarno-istovarne stanice...............................................................................................453 Interval vožnje.......................................................................................................................................454 Zadatak – Proračun mjesta i vozila u robnotransportnim centrima ...............................................454 Sinhronizacija kretanja vozila i rada utovarno-istovarnih stanica .................................................455 Vozila sa uređajem za samoistovar i vozila sa uređajem za samoutovar - samoistovar................465 Organizacija transporta robe tegljačima sa poluprikolicama sistemom zamjene poluprikolica ..470

16
1.

PREVOZ TERETA ............................................................................................475
Roba........................................................................................................................................................475 1.1 Poznavanje robe ............................................................................................................................475 1.2 Klasifikacija robe ..........................................................................................................................476 11

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. Prevoz opasnih materija ................................................................................................................477 Kvalitet usluge...............................................................................................................................479 Pakovanje i manipulacija robOM..................................................................................................480 Podjela robe po količini za transport.............................................................................................483 Uslovi izvršenja transportnih procesa robe ...................................................................................483 Procesi transporta robe u drumskom saobraćaju ...........................................................................484 Mehanizovana sredstva pri primjeni paleta...................................................................................485

Robni tokovi...........................................................................................................................................490 2.1 Obim prevoza robe, transportni rad i robni tokovi ........................................................................490 2.2 Neravnomjernost obima prevoza i transportnog rada ...................................................................491 2.3 Mjere za savlađivanje neravnomjernosti .......................................................................................492 2.4 Obim prevoza robe ........................................................................................................................493 Organizacija i prostorna distribucija robe u drumskog transportu ................................................494 3.1 Promet tereta .................................................................................................................................494 3.2 Neravnomjernost prometa tereta ...................................................................................................494 3.3 Elementi organizacije drumskog transporta tereta ........................................................................495 Daljinski drumski transport.................................................................................................................499 4.1 Osnovne karakteristike daljinskog drumskog transporta...............................................................499 4.2 Organizacija vožnje.......................................................................................................................499 4.3 Upravljanje vozilom i izbor vozILA .............................................................................................499 4.4 Sistemi rada vozača.......................................................................................................................500 4.5 Lokacija daljinskog drumskog transporta .....................................................................................501 4.6 Upotreba priključnih vozila...........................................................................................................502

3.

4.

17
1. 2. 3. 4. 5.

PREVOZ PUTNIKA ..........................................................................................503
Uopšte o prevozu putnika.....................................................................................................................503 Autobuske stanice i stajališta ...............................................................................................................504 Klasifikacija autobuskih linija .............................................................................................................504 Istraživanje i izračunavanje tokova putnika ......................................................................................505 Izmjeritelji rada autobusa u međugradskom saobraćaju .................................................................506 5.1 PREVEZENI PUTNICI ................................................................................................................506 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Koeficijent izmjene putnika u međugradskom autobuskom saobraćaju η sm ..............................508 Koeficijent statičkog iskorištenja kapaciteta autobusa

γ

.............................................................509

Transportni rad autobusa - U ......................................................................................................510 Koeficijent dinamičkog iskorišTenja kapaciteta autobusa

ε

.......................................................510

Prosječna dužina vožnje – poluobrta na liniji - K s Pλ i srednje rastojanje prevoza jednog putnika K s P1 ..................................................................................................................511 Neravnomjernost tokova putnika ..................................................................................................512 Ostali pokazateljI...........................................................................................................................512

5.7 5.8 6.

Rad autobusa u prigradskom saobraćaju...........................................................................................513 6.1 Kolebanje tokova putnika..............................................................................................................513 6.2 Izmjeritelji rada autobusa u prigradskom saobraćaju....................................................................516 Proračun potrebnog broja autobusa na radu.....................................................................................519

7. 12

...................................................................... 2............................................................519 Potreban broj vozila na radu za prigradski autobuski saobraćaj .......................................536 11.....................582 10..........1 7...........................544 2...... 6...................................................1 Izbor teretnog vozila po proizvodnosti...................................................568 EURO-SCOUT sistem navođenja vozila u mreži...........575 Metode opsluživanja potrošačkih centara kod postojanja jedne baze .....541 18 1.......549 5..................................................................................................................................... 10..544 Određivanje potrebnog broja vozila za obavljanje prevoznog zadatka.................................................. 9....................................................565 Nelinearni transportni problem (nelinearno programiranje)................................... 4..........................1 Dinamička i srednja nosivost vozila heterogenog autobuskog voznog parka .......................520 Proračun izmjeritelja eksploatacije vozila po linijama ..567 7...........................................................................................................2 Srednje rastojanje (udaljenost) prevoza jednog putnika................................... 8.............................. 3................................................................ Tarife u linijskom prevozu putnika drumskog saobraćaja ........................................................................... 7............................................................548 Izbor teretnog vozila .....................................1 Koeficijent izmjene putnika ......................................................533 9...1 Uopšte o tarifama za prevoz putnika u linijskom saobraćaju.............529 9....................564 Linearno stohastičko programiranje (LSP).............................................................2 Sistem prevoznih isprava....536 11......................................538 12........................2 Proračun eksploatacionih parametara po linijama................................................................................. 5........... Proizvodnost taksi vozila .................................3 Koeficijent statičkog iskorištenja – popunjenosti vozila....................................................4 Koeficijent dinamičkog iskorištenja kapaciteta autobusa ε .....................531 9................................................563 Višeetapno (dinamičko) programiranje ...........................................................................566 Primjer rješavanja problema transporta u prevozu robe ..................................................................................................................562 Iznalaženje optimalnog plana transporta ..........522 8.............................. 5..........550 5.........................543 Proces izbora vozila i vozača u transportnom procesu....................562 Opšti pristup u rješavanju pitanja u organizaciji prevoza robe i putnika........................................................................................................................................................530 9......................................522 8..................................................................................................... IZBOR TERETNOG VOZILA I VOZAČA U RADU...............543 Polazne osnove za izbor vozila i vozača u radu ...................................................562 Iznalaženje minimalnih rastojanja matričnim putem ....................................... 4................................OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 7..............................................1 Izbor teretnog vozila u radu.......................................................534 11...5 9.........559 19 1.........................................................537 11.................527 Transportni proces i elementi transportnog procesa autobusa ................... OPTIMIZACIJA U DRUMSKOM PREVOZU .....................................1 Određivanje najkraćih rastojanja............................531 9................... Međugradski autobuski saobraćaj ..............................................................................................................546 Primjer određivanja potrebnog broja vozila na radu ...... 2.....6 Proizvodnost autobusa.............. 3........................3 Organizacija javnog prevoza putnika sa aspekta cijene prevoza.583 13 ... Optimizacija kretanja vozila....532 9......................................................................................... Red vožnje................2 8....................................533 Proizvodnost radnog i inventarskog autobuskog voznog parka ..............................................................................................................2 Izbor teretnog vozilA u prevozu po troškovima transporta.........

..... 5..........................1 Primjeri praktičnog korištenja sistema GALILEO..............................................................1 10.................................. INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU...........596 Menadžment ljudskih resursa..........................................614 Mobilni navigacijski sistem ........................................................................................................605 Informacioni sistem u marketingu u prevozu. 6..................................................................................................... politike i ciljevi u drumskom saobraćaju ..................................................................................................................................599 9................................. Sistem za praćenje i nadzor vozila u Bosni i Hercegovini .............587 20 1................583 Rutiranje sa povratkom vozila u polaznu tačku (Problem «Trgovačkog putnika») .......598 Upravljanje kvalitetom usluge u transportu robe..............................597 Uloga menadžmenta u kreiranju tarifne politike.....................614 8..........................609 Prikaz GALILEO sistema ......................................................................................594 Uslovi formiranja poslovne politike preduzeća drumskog transporta.....................................613 7....................................... 6............. 2..................................602 UopšTe o informacijama u poslovnim procesima ............................................595 Funkcija menadžmenta u drumskom prevozu..................................... 7.......................................................609 Sistem za satelitsko praćenje i nadzor vozila.................................................................................................................................................1 Osnovne karakteristike.3 Rutiranje vozila koje se ne vraća u polaznu tačku ........... 9...........619 14 ........................................................................................................................................... MENADŽMENT U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU.....585 Rutiranje sa uzimanjem u obzir ograničenog kapaciteta vozila ..................................................................................................611 Koncept informacionog sistema...............................................................................................593 Opšti pristup menadžmentu u drumskom saobraćaju ............................... 3....594 Strategije................616 8....... 4.................598 Menadžment u prevoznom procesu...........607 Izbor vozila i vozača i informacioni sistem ...............3 Zaštita podataka........... 2........4 Pristup realizaciji cilja.... 4................600 21 1...........................618 11..........................................................................................................................................................................OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 10............................593 Strateški menadžment ............................................................1 Funkcionisanje sistema ...................................... Sistem za satelitsko praćenje i nadzor vozila............................................................. 8.............................................. 3............................................612 7.... 7...................................................614 Informacioni sistem KJKP GRAS Sarajevo.....613 7...........................................612 7........................2 10.............................................1 Elementi kvaliteta transportne usluge .........................................................2 Hardverska i softverska podrška .... 9............................. 10......................................................................... 5..............................610 6................................................................................602 Razvoj i primjena ITS u upravljanju saobraćajnim i prevoznim sistemima .......................................................................................................................................................................................

jer pored prevoza putnika i robe obuhvata i sve operacije i komunikacije u transportu. bez obzira na kojoj se udaljenosti nalaze pojedini pogoni jedan od drugog. Prema tome. naziva se internim (unutrašnjim) transportom. tek tada nastaje i usluga kao proizvod tog rada. Specifičnost transporta je u tome što ona nije materijalizovani proizvod i što ne može egzistirati odvojeno od procesa kojima se ona proizvodi. potrebno je dati određena pojmovna razjašnjenja. Proizvod transportne djelatnosti je usluga koja ima svoju ekonomsku vrijednost koja se može realizovati na tržištu. OSNOVNI POJMOVI O TRANSPORTU OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANSPORTA Transportna industrija je četvrta oblast materijalne proizvodnje koji predstavlja sastavni dio razvoja proizvodnih snaga i ima snažno povratno dejstvo u jedinstvenom procesu kružnog kretanja kapitala. putnici.uslužna djelatnost u okviru koje se odgovarajućom transportnom tehnologijom prenosi roba.premještanje robe i ljudi iz jednog mjesta u drugo može smatrati saobraćajem u društveno-ekonomskom smislu. pa se tu nalaze značajne rezerve koje omogućavaju ubrzanje samog procesa proizvodnje i sniženje troškova. saobraćajna zagušenost itd.). i drugo u okviru prometnog procesa. odnosno saobraćajem kao jednom od privrednih oblasti u okviru društvene podjele rada. Transportna usluga predstavlja proizvod rada transportnih preduzeća. Kada se govori o drumskom saobraćaju. Transport koji se vrši u okviru preduzeća. a suštinski nemaju isto značenje. između dvije tačke u prostoru.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1 1. Saobraćaj je u stvari širi pojam od transporta. Saobraćaj nije privredna djelatnost i ne donosi ekonomsku korist. U procesu reprodukcije postoji tijesna povezanost između razvoja transporta kao samostalne oblasti materijalne proizvodnje i proizvodnih snaga društva. saobraćajne nezgode. proces proizvodnje i proces potrošnje usluga je vremenski jedinstven proces. Idealan uslov bio bi kada bi se obavljanje transporta vršilo bez saobraćaja. prvo. S ciljem definisanja saobraćaja kao samostalne oblasti društvene proizvodnje potrebno je utvrditi da li svako transportovanje . Proces proizvodnje transportne usluge je ustvari promjena mjesta prevoženja i kada se ovaj proces završi. on bi pored transporta putnika i robe obuhvatio operacije utovara i istovara. Kao značajan činilac procesa društvene reprodukcije. vijesti ili energija u određenom vremenskom intervalu. Ono se može vršiti. Transportovanje ljudi i roba može po svom ekonomskom karakteru biti dvojako. S obzirom na to da se u našoj teoriji i praksi upotrebljavaju sa istim značenjem riječi saobraćaj i transport. pretovara. Pod pojmom transport podrazumijeva se privredna . a to je da se ona ne može lagerovati (skladištiti) i prodavati nakon njene proizvodnje. u okviru procesa proizvodnje pojedinih materijalnih dobara. boljem iskorišćenju proizvodnih kapaciteta. već izaziva štetu kroz utrošak energije za kretanje i kroz druge negativne efekte (ugrožavanje okoline. Unutrašnji transport se javlja kao jedan od značajnih faktora koji doprinose porastu produktivnosti rada. jer “kružni tok kapitala izvršava se normalno samo dotle dok njegove različite faze prelaze jedna u drugu bez zastoja”. pakovanja. kao opšti uslov proizvodnje. saobraćaj se tretira kao javna služba koja ima zadatak da zadovoljava potrebe društva i proizvoda. Saobraćaj predstavlja organizovano kretanje transportnih jedinica na zajedničkoj mreži i ona je posljedice primijenjene tehnologije i potrebe za prevozom (transportom). U organizaciji unutrašnjeg transporta poklanja se sve veća pažnja. na svojim pokretnim radnim mjestima. Suština proizvodnje transportnih usluga je savlađivanje prostora kretanjem transportnih sredstava u kojima istovremeno putuju ljudi kao korisnici usluga ili njihova roba i radnici koji vrše proces rada. špediterske i druge usluge bez kojih se drumski saobraćaj ne bi mogao odvijati. Zbog toga je planiranje rada transportnog preduzeća vezana za temeljito poznavanje prostorno i vremenski formirane tražnje za transportnim uslugama. racionalizaciji poslovanja itd. 15 . Iz ovoga proizilazi slijedeća specifičnost transportne usluge.

ne može se izdvojiti iz samog procesa transporta. pristaništa. Njegova upotrebna vrijednost ogleda što omogućava da se obavlja proces proizvodnje odnosno zadovoljenja potreba ljudi. Postojanje ovih uslova je neophodno. Definicija saobraćaja mora. vodostanice. da omogući odvijanje procesa društvene reprodukcije. sam rad. onda se radi o saobraćaju kao samostalnoj privrednoj djelatnosti. da obuhvati i tehničke i ekonomske karakteristike saobraćaja kao privredne djelatnosti. sva postrojenja. težine robe i daljine prevoza. Znači ako se transportovanje obavlja u sferi prometa i s ciljem omogućavanja tog procesa.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Problematika unutrašnjeg transporta neće biti predmet naših izučavanja. luke itd. Mi posmatramo saobraćaj samo tamo gdje se premještanje materijalnih dobara vrši u okviru društvene podjele rada. Svrsishodna djelatnost u saobraćaju je prevoz robe i putnika na određeno odstojanje. Proizvodnja u saobraćaju ima za rezultat korisni učinak . Proizvodna usluga kao korisni učinak djelatnosti ima svoju upotrebnu vrijednost kao i svaki drugi proizvod u bilo kojoj oblasti materijalne proizvodnje. 16 . u saobraćaju treba razlikovati proces proizvodnje od procesa rada. Takvi procesi u saobraćaju su: • održavanje voznih sredstva i saobraćajnog puta. Iz toga se može zaključiti da je saobraćaj samostalna privredna djelatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara. Saobraćaj ima za cilj da omogući realizaciju društvene upotrebne vrijednosti robe. jer to zahtijeva pravilna organizacija i osiguranje bezbjednosti saobraćaja. ložionice. • predmet rada u procesu transportovanja nije vlasništvo saobraćajnog preduzeća. čijim se djelovanjima obavlja prevoz). Pod predmetom rada uopšte podrazumijevaju se materijalna dobra na koja čovjek djeluje u procesu rada sa ciljem da se izvrše materijalne promjene. To znači da je potrebno da se ovo premještanje vrši po završetku samog procesa proizvodnje materijalnih dobara u sferi prometa. Za saobraćajnu djelatnost od posebnog su značaja tzv. a s ciljem omogućavanja prometa roba i zadovoljenja društvenih potreba u prevozu kao i međusobne razmjene misli. Treći osnovni element u svakom procesu proizvodnje jesu sredstva rada. Proces proizvodnje u saobraćaju odlikuje se još nekim osobenostima u odnosu na industriju: Prvo. U željezničkom saobraćaju postoji velika složenost oruđa za rad (lokomotiva i kola.roba i ljudi. odnosno broja putnika i daljine prevoza. Predmet rada u saobraćaju su objekti prevoženja . ne postoji kao neka stvar za upotrebu. gorivo itd. dakle. uređaji i zgrade kao što su stanice. Samostalnost saobraćaja kao privredne djelatnosti ogleda se prije svega u tome što za organizaciju i izvršenje procesa transportovanja angažuje potrebna sredstva za proizvodnje i radna snaga. • postoje pored osnovnog procesa transporta i izvjesni pomoćni i sporedni procesi proizvodnje u kojima kao predmet služe razni pomoćni materijali. objektivni uslovi za izvršenje procesa rada.prevoznu uslugu koja se može kvantitativno izraziti proizvodom. voz. To su u saobraćaju vozni. predmet rada i oruđa za rad. kanali. To su jedinice za mjerenje obima prevoza u saobraćaju: neto tonski i putnički kilometri. • proces proizvodnje energije za pokretanje vozila. ljudi. To znači da se upotrebna vrijednost prevozne usluge sastoji u samom činjenju . Koristan učinak saobraćajne djelatnosti koja se naziva prevoznom ili transportnom uslugom. pa prema tome jedinica za mjerenje proizvodnje se razlikuje od jedinice za mjerenje rada. Osnovni elementi svakog procesa proizvodnje su: svrsishodna djelatnost tj. Promjene se vrše samo u prostornoj promjeni i postoje izvjesne specifičnosti predmeta rada u saobraćaju a to su: • predmet rada u saobraćaju se ne troši. ljudi i vijesti sa jednog mjesta na drugo. Tu spadaju putevi. Zbog toga se transport smatra produžetkom procesa proizvodnje koja se obavlja u okviru prometnog procesa i za prometni proces. odnosno plovni park.obavljanju procesa proizvodnje. jer to nije samostalna oblast materijalne proizvodnje i razmatra se samo u okviru tehničke podjele rada kod preduzeća sa razvijenim tehnološkim procesom. željezničke pruge.

Treća karakteristika je uslovljena teritorijalnom neograničenošću i ogleda se u načinu upravljanja i organizacije u saobraćajnim preduzećima. skladišta. I na kraju nešto o transportnom sistemu. racionalnijeg i boljeg korišćenja radne snage u pojedinim područjima itd. za jedno određeno područje (ne za jedno mjesto). primjerena upotreba savremenih prevoznih tehnologija. Drugo. energetskih goriva. Može da dođe do porasta obima rada a da istovremeno obim proizvodnje ostane isti ili čak da opadne ako se pogoršava iskorištenje voznog parka. Kada se govori o drumskom saobraćaju. To je pojava koja se manifestuje u vezanosti saobraćajnih preduzeća. upravljanja i rukovođenja. Tehnički uređaji.istovarnih mjesta i robnih i putničkih stanica. autobuskih garaža. tako i u svjetskim razmjerama. utovarno. prosječna težina vozila itd.vozila namijenjena su izvršenju transportnih usluga. ono što se kao privredna djelatnost pruža korisnicima transporta. mora se izvršiti znatno veća količina bruto rada. Postoji čvrsta uzajamna zavisnost između stepena razvitka saobraćaja u jednoj zemlji i razvoja privrede. saobraćajnica po kojima se kreću transportna sredstva uz pomoć tehničkih uređaja. Saobraćajnice su specijalno pripremljeni i opremljeni putevi po kojima se kreću transportna sredstva. adekvatno funkcionisanje integralnog informacijskog sistema i dr. OSNOVNE FUNKCIJE SAOBRAĆAJA Uloga saobraćaja u privrednom životu svake zemlje jeste mnogostruka i vrlo značajna. Ova pojava ima uticaj na poslovnu politiku saobraćajnih preduzeća. saobraćaj utiče na razvijanje teritorijalne podjele rada. Transportni sistem sastoji se iz skupa transportnih sredstava. Osnovne funkcije izražavaju se u slijedećem: Prvo. Saobraćaj je rezultanta određenog nivoa razvitka privrede s jedne strane. kao obavezni uslovi za funkcionisanje drumskog saobraćja mogu se smatrati: visok stepen razvijenosti putne infrastrukture i suprastrukture. primjerna organizacija rada. Druga karakteristika procesa transporta jeste da postoji njegova teritorijalna neograničenost. a naročito za vođenje tarifne politike. a u putničkom saobraćaju težina putnika plus težina putničkog voznog parka. sredstava veze. Transportna sredstva . signalizacije itd. 17 . oprema i objekti sastoje se iz preventivno-remontnih radionica. 2. saobraćaj ima za cilj da poveže sferu proizvodnje sa sferom potrošnje.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Ovo su jedinice kojima mjerimo koristan učinak. a s druge strane on sam vrši uticaj na privredni razvoj svake zemlje. Diferenciranje obima proizvodnje i obima rada u saobraćaju je jedna od značajnih specifičnosti saobraćajne djelatnosti (to govori o iskorištenju voznog parka). Četvrta karakteristika procesa proizvodnje u saobraćaju ogleda se u integraciji saobraćaja. kako u okviru jedne zemlje. naročito željezničkih. U tome je osnovna funkcija transporta kao privredne djelatnosti i njegov ogroman značaj za privredni život svake zemlje. Ovo je naročito značajno za stvaranje krupnih željezničkih i drugih preduzeća u saobraćaju. opreme i objekata koji obezbjeđuju normalan rad transpornih sredstava. adekvatno regulisanje odnosa učesnika u drumskom saobraćaju. kako bi se što bolje iskoristili prirodni uslovi koji postoje u pogledu izvora sirovina. Bruto količina rada sadrži neto teret plus sopstvena težina voznog parka. Da bi se ovaj rad izvršio. Ova karakteristika je od naročitog značaja za organizaciju saobraćajnih organizacija. odnosno neto rad. a posebno željeznice. tržišno poslovanje svih učesnika u drumskom saobraćaju.

Izgradnja i razvoj saobraćajnica i saobraćajnih sredstava uticala je i danas utiče na formiranje veličine naselja i uopšte na proces urbanizacije. 18 . Saobraćajna infrastruktura: putevi. što ima veliki uticaj na zapošljavanje stanovništva. koji dijelimo na pomorski. po našem mišljenju. U takvim područjima sigurno je da je za izgradnju novih saobraćajnica modernih puteva i željezničkih pruga predstavlja mjeru koja treba da prethodi podizanju industrijskih objekata. Poštanski saobraćaj. Telekomunikacijski saobraćaj. Kopneni saobraćaj. a naročito sa aspekta utvrđivanja ekonomskih efekata i ocjene efikasnosti investicija u razvoj i modernizaciju saobraćajnog sistema jedne zemlje. Po našem mišljenju. Osmo. Peto. Transportni sistem sastoji se od vidova saobraćaja. djelovati blagotvorno na otkrivanje mnogobrojnih i značajnih privrednih rezervi i stvoriti preduslove za racionalno iskorištavanje postojećih prirodnih uslova. Usljed velikog društveno-političkog značaja koji ima saobraćaj u svakoj zemlji. Vazdušni saobraćaj. s obzirom na svoje ekonomske i društvene funkcije saobraćaj u svakoj zemlji. cjevovodni i saobraćaj sa prenosivim trakama. PODJELA SAOBRAĆAJA Podjela saobraćaja može se vršiti na razne načine. saobraćaj takođe vrši odlučujući uticaj i na razvoj turizma u regionu. istorijski razvoj mnogih zemalja pokazuje da je saobraćaj odigrao značajnu ulogu u formiranju načina života ljudi. istovremeno su odlučujući činilac prostornog povezivanja različitih faktora proizvodnje i na taj način uslov bez koga se ne može odvijati proizvodnja. i pod pretpostavkom pravilnog rješenja društveno-političkih problema. 5. Sedmo. koji se dijeli na drumski. povratno dejstvo na razvoj proizvodnje.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Treće. s obzirom na ulogu transporta potrebno je ići na kompleksan i uporedni razvitak saobraćaja sa ostalim privrednim djelatnostima. Četvrto. 2. Vodeni saobraćaj. naročito nacionalnog pitanja. saobraćaj omogućava formiranje državne integralnosti. društvena zajednica se bilo preko državnih organa ili preko posebnih institucija pojavljuje kao subjekat u razvojnoj saobraćajnoj politici.). željeznice i aviona doprinijelo pretvaranju turizma iz individualnog u masovni fenomen. jer je tek razvoj saobraćajnica. 4. željezničke pruge. saobraćaj javlja ne samo kao faktor privrednog razvoja nego i kao opšti uslov proizvodnje. izgradnja i modernizacija gradskog saobraćajnog sistema uslovljava ubrzanje razvoja društvene podjele rada i razvoj novih industrijskih grana (industrija šinskih vozila. Iz toga proizilazi da saobraćaj sa svoje strane vrši određen uticaj. Samom činjenicom da povezuje pojedine krajeve u jednu cjelinu. Kao kriterijumi za podjelu mogu nam služiti izvjesne tehničke karakteristike. željeznički. ima prvorazredni politički i društveni značaj. jezerski i kanalski. saobraćaj je značajan uslov privrednog razvitka svake zemlje kao i pojedinih regiona. doprinosi stvaranju osjećanja jedinstvene zajednice. riječni. kao i izvjesne ekonomske funkcije pojedinih saobraćajnih djelatnosti. Ova njegova funkcija predodređuje i određeni tretman saobraćajne infrastrukture. Šesto. rijeke i kanali sa osnovnim infrastrukturnim objektima omogućavaju odvijanje procesa proizvodnje saobraćajnih usluga. moguće je razlikovati: 1. 3. a posebno u našoj zemlji. saobraćaj je bitan inicijalni faktor privrednog razvitka nerazvijenih područja u okviru jedne zemlje. Nova saobraćajnica će inicirati razvitak privrede u krajevima kroz koje prolazi. automobilska industrija i dr. Prema načinu prevoza i prevoznih sredstava saobraćajnim putevima. pri tome treba voditi računa o kapacitetu budućih saobraćajnica. Naravno. zatim način organizacije prevoza. 3. Zbog toga se. a posebno razvoj automobila.

5. zaštita okoliša. Pomorski saobraćaj se odvija na moru sa različitim vrstama brodova i traži izgrađene početne i konačne stanice odnosno pristaništa. saobraćaj se dijeli na: 1. Željeznički saobraćaja vrši se željezničkim prugama i na posebno izgrađenim prevoznim i vučnim vozilima. 2. prevozna spososbnost.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Prema načinu povezivanja vrsta saobraćaja. 3. vrsti i kvaliteti prevoznog sredstva. Riječni. koji mogu biti prekinuti ili neprekinuti. prigradski. vrste saobraćajnih sredstava. pomorski. kvalitet prevoza. primjena novih tehnologija i dr. redovnost. što se odražava na njihovo poslovanje i definisanje i utvrđivanje vrijednosti proizvodnje. dvociklima. transportnog procesa i unutrašnje organizacije svake pojedine saobraćajne grane. sportski. što se može utvrditi na bazi relevantnih kriterija kao što su: ekonomičnost prevoza. Prema području na kome se vrši saobraćaj. organizacionih. razlikujemo jednoredne i višestruke (kombinovane) prevoze. Poštanski saobraćaj vrši prenos pisanih i paketskih pošiljaka određene težine i gabarita i saobraćaj plaćanja i pri tome upotrebljava vlastita i tuđa prevozna sredstva. ekonomskih i pravnih elemenata. jezerski i kanalski saobraćaj imaju takođe izgrađene početne i završne stanice. koja mogu saobraćati samo na željezničkoj mreži i između posebno izgrađenih stajališta. telefonsko–telegrafske. Telekomunikacijski saobraćaj se sastoji od fiksne i mobilne mreže.. gasa. tačnost. svaka saobraćajna grana ima svoje karakteristike. saobraćaj predstavlja sistem koji se sastoji od pojedinih saobraćajnih grana koje ima karakteristike podsistema u odnosu na saobraćaj kao sistem. Kada se govori o povezanosti saobraćajnog sistema. organizacije i ekonomskog aspekta djelovanja. uglja i drugih proizvoda od kraja proizvodnje do kraja prerade ili potrošnje. Vazdušni saobraćaj se vrši u vazduhu sa avionima. električna. u BiH postoji kantonalni u Federaciji i međuentitetski u BiH. poslovni i drugi centri) i robe i djeluje na osnovu karakteristika industrijskih transportnih sistema. cjevovodni. 4. sigurnost. Cjevovodi služe za prenos naftnih derivata. 7. riječni i jezerski. vazdušni. drumski. odnosno do određenog terminala ili čvorišta sa drugim saobraćajnim sredstvima. razlikujemo domaći. Na kraju može se reći da svaka saobraćajna grana ima svoje specifičnosti i tehničko – tehnološke i ekonomske karakteristike koje zavise od prirodnih uslova u kojima se saobraćaj vrši. helikopterima i dr. vode. poštanski i 8. Jezerski saobraćaj se odvija po jezerima sa brodovima i čamcima. Kanalski saobraćaj se vrši po vještački izgrađenim kanalima sa odgovarajućim brodovima. tehnoloških. telekomunikacijski. S tog stanovišta moguće je sistem saobraćaja podijeliti na slijedeće saobraćajne grane: Prema karakteristikama puta po kojem se odvija. kulturni. Drumski saobraćaj se odvija na različitim vrstama puteva i van njih sa različitim vrstama drumskih vozila (motorna. U zavisnosti od uslova u kojima se odvija transportni proces. zaprežna vozila. Prema definiciji. 19 . Domaći saobraćaj može biti gradski. međunarodni saobraćaj između država i kontinenata. sa stokom i pješke). misli se na usklađenost saobraćajnog sistema sa stanovišta tehničkih. brzina. 6. željeznički. što traži i posebnu vrstu organizovanosti. zatim od saobraćajnog puta. i traži izgrađene početne i konačne terminale i odgovarajuću opremu aviona i raketa. Riječni saobraćaj se vrši po plovnim rijekama sa različitim riječnim brodovima i čamcima. tranzitni i pogranični saobraćaj. regionalni i međugradski. Stoga se treba imati u vidu da svaka saobraćajna grana u odnosu na druge saobraćajne grane pokazuje određene prednosti. radioveze i satelitskog saobraćaja. karakterstike saobraćajnih puteva. Prevozne trake služe za javni prevoz lica unutar (aerodroma.

20 . • Jadransko more. duboko je uvučeno u evropski kontinent.500 do 2.500 m. tri u smjeru sjever . sa aspekta uključivanja u evropske tokove. • koridorima Vc. Konkretno uključivanje saobraćajnog sistema BiH zavisi./ km2.1 ASPEKTI INTEGRACIJE SAOBRAĆAJNOG SISTEMA BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKI SAOBRAĆAJNI SISTEM Geosaobraćajna i prostorna cjelina države Bosne i Hercegovine u odnosu na položaj u Evropi može se opisati na slijedeći način: • nalazi se u središnjem dijelu evropskog dijela Mediterana. i -12. prije svega. U Evropi se saobraćajni tokovi oblikuju u osam geosaobraćajnih koridora. od upotrebe našeg prostora za saobraćaj i druge svrhe.00% od 500 do 1. kako unutar svoje zemlje.377. Kao stalna obaveza za razmišljanje u pravcu optimiziranja veza sa evropskom saobraćajnom mrežom jeste i nezanemariva potreba stanovništva Bosne i Hercegovina za normalnim komuniciranjem i zadovoljenjem svojih potreba.000 m. Teritorija Bosne i Hercegovine. Površina slivova rijeka: -35. na koje je prostor naslonjen.gustoća naseljenosti: 85 stan. XA i VII Bosna i Hercegovina je preko susjednih zemalja povezana sa svijetom. Te nepovoljnosti se mogu analizirati kroz podatke o nadmorskim visinama reljefa i površine slivova rijeka. Prema popisu iz 1991. • Jadransko–jonska cesta (Trst / Kopar – Rijeka – Split – Dubrovnik – Bar – Tirana / Duvessi – Igumenitsa – Kalamata) u sastavu koridora sjeverozapad – jugoistok preko koridora VC i drugih cesta koje prolaze teritorijom BiH.000 m.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 4. godine je: . Tri koridora su u smjeru zapad – istok. već posjeduje ili može poslužiti za izgradnju puteva za bolje povezivanje različitih evropskih regija.jug. -31. predstavlja još jednu šansu za integraciju u međunarodne tokove i ubrzani razvoj BiH. X. i -3. Ogranak koridora Vc predstavlja brzu vezu Bosne i Hercegovine sa zamljama sjeverne Evrope i izlaz na Jadransko more. Stoga je i opravdan različit interes pojedinih evropskih zemalja ili njihovih asocijacija. sa velikim razlikama u nadmorskim visinama.033 . • kopnenim i riječnim putevima kroz panonski prostor zemlja je vezana sa Evropom. Nadmorska visina reljefa: -14. od potreba Evrope za našim teritorijem.50% od 1. tako i u ostatku Evrope i svijeta. Bosna i Hercegovina.00% od 1000 do 1. 4.ukupni broj stanovnika: 4.20% do 200 m.700 km2 ili 70% Crnomorski. te time približen gradskim i industrijskim centrima. ima relativno nepovoljnu rasprostranjenost planina i planinskih vijenaca. Posebno za BiH je važan interes susjednih zemalja i EU.00% od 200 do 500 m.410 km2 ili 30% Jadranski. -21. tj. kao i Evrope sa Bliskim istokom. -29. njena dva entiteta Federacija i Republika Srpska. jedan u smjeru sjeverozapak – jugoistok i jedan sjeveroistok – jugozapad Evrope.

tuzlansko – dobojsko područje. A3-Sjeverni koridor. Mostar.) 21 . B-3 Istočni koridor. Za saobraćajno planiranje potrebno je raspolagati podacima o saobraćajnoj potražnji. Konjic. B2Centralni koridor. Zavidovići. 1 Geosaobraćajni koridori Evrope (A1-Južni koridor. područje Brčkog. Kantoni sa centralnim gradom predstavljaju zone sa cetroidima u kojima je koncentrisana potražnja za saobraćajnom uslugom. A2-Središnji koridor. Sarajevo. te preko Osijeka veza za evropske tokove. Žepče. B1-Zapadni koridor. Kakanj. preko teritorija Hrvatske i Slovenije. C2-Koridor sjeveroistok-jugozapad) Bosna i Hercegovina. godine mogu se procijeniti budući saobraćajni tokovi. Bosna i Hercegovina posjeduje prirodna bogatstva i privredu raspoređenu po kantonima i entitetima. PGDS (prosječan godišnji dnevni saobraćaj): 5000 ÷10000 voz/dan (1991. međutim na osnovu podataka iz 1991. Čapljina. Ilijaš. sjeverozapad – jugoistok Evrope i sjeveroistok – jugozapad Evrope. Jablanica. kao i ostalih zemalja bivše Jugoslavije. centralnoevropski. s obzirom na svoj položaj u Evropi. Visoko. Sl. Ti podaci na nivou BiH u ovom trenutku ne postoje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.g. Zenica. prirodno participira na četiri evropska geosaobraćajna koridora. C1-Koridor sjeverozapad-jugoistok. a to su: južno evropski. 2 Putevi koji povezuju veće privredne centre u BiH u odnosu na koridore VC jadransko-jonsku cestu U uslovima postojanja koridora VC i jadransko–jonskog puta kao osovina za vezu sa Evropom i Bliskim istokom putevi za vezu između gradova su: Put VC (poklapa se sa E – 73) povezuje gradove: Neum.

Travnik.3 MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJNI TOKOVI Sa aspekta saobraćajnih tokova. te trend intenziviranja sa Ukrajinom i Bjelorusijom. Travnik. pored političke situacije koja usporava pozitivne procese.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Evropski put E – 761 i E – 762. Stvorene su i pretpostavke. 31% I. povezuje gradove: Bihać. 4. Na nekim dionicama koje leže na koridoru VC prosječan godišnji saobraćaj je iznosio i do 10. vozni park i nizak stepen organizovanosti saobraćaja.2 POTREBE INTEGRISANJA SAOBRAĆAJNIH TOKOVA BIH U SAOBRAĆAJNE TOKOVE U EVROPI Evropske zemlje se međusobno razlikuju kako po nivou razvijenosti. te saobraćajnu politiku Evropske unije. kao i druge zemlje u tranziciji. Zavidovići. povezuje gradove: Banja Luka. Visoko itd. problem privatizacije u saobraćaju je ključno pitanje i kod razvijenih država. Jajce. Split.g. regionalne inicijative i projekte. povezuje grad: Bihać sa Zagrebom i Splitom. započetim tenzicijskim procesima u privredi zemalja srednjoistočne Evrope. Navedeni cestovni pravci. Osnovna podjela u tom smislu je na one koje imaju razvijen saobraćajni sistem i one koje su u tranziciji. do konačne integracije. povezuju najznačajnije privredne centre u BiH (Tuzla.g. konfiguracija terena i obezbjeđenje tehničkih elemenata u granicama dozvoljenim za transevropske magistrale (TEM). 29% U. što se daje u narednom izlaganju. Jajce. indikativne su veličine trogovinskih relacija Evropske unije sa Ruskom Federacijom i Turskom. PGDS: 2500 ÷ 4000 voz/dan (1991. Zenica. tako i po prioritetima razvojnih planova. PGDS: 4200 ÷ 6500 voz/dan (1991. 16% Sl. 4. Otežavajuća okolnost za brže uključenje BiH u evropske saobraćajne tokove je. 60 Uvoz / Izvoz 50 40 30 20 10 0 Vodni Cestovni Željeznički U. a neki od njih i budući koridori. 45% I. što je bio ozbiljan znak za izgradnju saobraćajnice većeg kapaciteta – autoceste. To je svakako i znak da su relativno opterećeni i putevi koji se ukrštaju sa pomenutim koridorom ili se istom priključuju. 2000. Struktura uvoza i izvoza po saobraćajnim granama u EU se može predstaviti kao na slici. 3 Struktura uvoza i izvoza po prometnim granama u EU. potrebno je sagledati i međunarodne saobraćajne tokove. Međutim. Bruto domaći proizvod u zemljama u tranziciji ima uglavnom trend rasta. Sarajevo. iskustva zemalja u tranziciji. Bosna i Hercegovina. Doboj. Sarajevo.) Evropski put E – 661. Bijeljina.g.) Evropski put E – 59. Bihać. 22 . Banja Luka. 51% U. Bugojno. Goražde.). Mostar. (poklapa se sa jadransko–jonskim putem) povezuje BiH u Neumu sa Bliskim istokom i sjeverozapadom Evrope. 26% I.000 vozila / dan. koje imaju siromašnu saobraćajnu infrastrukturu. Za planiranje koridora kroz BiH. Bugojno. Livno. Livno. ima evidentne probleme sa upravljanjem saobraćajnom infrastrukturom na državnom nivou. Evropski put E – 65. Goražde.

Podaci PHARE programa iz 1999. 2000. – 2006. gustoća mreže većine zemalja u tranziciji ne prelazi 1 km/km2 za javne ceste. Kao potvrda procijenjene potrebe sredstva su ulagana kroz PHARE (Poland Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy) program koji je prvo bio namijenjen obnovi Poljske i Mađarske. godinu iznosio je oko 1 mlrd €. Od 2000. 51000 km Gustina mreže javnih i autocesta CEEC i EU. Gustina (km/km2) 1200 1000 800 600 400 200 0 CEEC EU Auto putevi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Planiranje saobraćajne infrastrukture u BiH. a kasnije proširen na zemlje Srednje i Istočne Evrope u tranziciji. godine na oko 87 mlrd €. Oko 11. 2000. godine jasno odslikavaju stanje drumske mreže srednjeistočne Evrope (CEEC) i zemalja Evropske unije (EU). 2.5% sredstava bilo je namijenjeno za usklađivanje saobraćajnih sistema. Dužina javnih i autocesta CEEC i EU. godine Evropska komisija je stimulisala razvoj multimodalne saobraćajne mreže u zemljama koje su kandidati za EU. godine. te ostalim zemljama bivše Jugoslavije.000 km Javni putevi. pa i u Hrvatskoj i Sloveniji. Prema podacima TEM Informative 2000. 1060 km/km2 Sl. 535 km/km2 Javni putevi.4 ISKUSTVA ZEMALJA U TRANZICIJI U OBLASTI SAOBRAĆAJNE POLITIKE Projektom TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) od 1996.2 km/km2 Auto putevi.422. PHARE je nadopunjen projektima ISPA (The Instrument for Structurel Polici for Pre – accesion) i SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). 567. 3. Budžet PHARE-a za 2000. TINA projekt je okončan 1999. odnosno 5 – 10 m/km2 za auto – ceste ili 3 – 5 km na 100 000 stanovnika. 4. 2400 km Autoputevi. bitno zavisi od razvoja spoljnotrgovinskih relacija Evropske unije sa Bliskim istokom i Mediteranom. Dužina (km) 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 CEEC EU Javni putevi.000 km Autoputevi. 4 Stanje drumske mreže srednjeistočne Evrope (CEEC) i zemalja Evropske unije (EU) 23 . Isto tako za spomenute zemlje važan je i potencijalni tok Baltik – Podunavlje – Jadran. 16 km/km2 Javni putevi. godine i procijenjene su potrebne investicije za period 1998.

plovni kanali. more) i u vazduhu. željeznica). Održivi razvoj transporta je ustvari takav razvoj koji ne ugrožava zdravlje ili ekosisteme i konzistentno zadovoljava prevoznu potražnju racionalnim korištenjem prirodno obnovljenih izvora energije. kao i na starim zaštićenim objektima. TRANSPORT I ODRŽIVI RAZVOJ 5. Osnaženje vanjske dimenzije jedinstvenog tržišta. aplicirani su ciljevi: 1. a neobnovljenih izvora dinamikom manjom od brzine razvoja i proizvodnje novih zamjenskih komponenti. vodi (rijeke. 5. Na osnovu iskustva iz saobraćajnog planiranja utemeljenog na potražnji (neuravnotežen razvoj po granama saobraćaja i dr. posebno goriva.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Nizak nivo razvijenosti i gustoće mreže zemalja CEEC u odnosu na EU nepovoljan je sa aspekta integracije saobraćajnih mreža CEEC. odnosno specifično u zraku. kako bi se kroz proces donošenja odluka o zaštiti okoline i prirodnih resursa ugradila u sve segmente društva. a uvažavajući planiranje na nivou sistema. Jačanje unutrašnjeg tržišta 7. vodi. načelo održivog razvitka podrazumijeva upravljanje okolinom. 4. tlu. Pravedno određivanje cijena u saobraćaju 3. Svaki od navedenih saobraćajnih tokova ima specifične uticaje od kojih većina izaziva neželjene posljedice na okolinu kao cjelinu. Socijalna odgovornost 6. Sigurnost u saobraćaju 5. Tako politika održivog razvoja zahtijeva da zaštita okoline postane sastavni dio cjelokupne ekonomske i društvene politike održivog razvoja uopšte. Predstavljena zajednička saobraćajna politika EU služi za oblikovanje saobraćajnog sistema kako EU. pa i BiH. tako i zemalja kandidata za članstvo u EU. Koncepcija održivog razvoja svodi se na pitanje šta ćemo ostaviti budućim generacijama? Praktično znači da bi budućim generacijama ekološke sisteme trebalo prenositi na nivou boljeg kvaliteta nego što ih danas imamo. odnosno dijelovima okoline. a time i Bosne i Hercegovine. tehnologiji i privredi. flori i fauni. 24 . pa i u transport kao posebnu privrednu djelatnost koji svojim radom prouzrokuje i brojne negativne ekološke probleme. Saobraćaj se po pravilu odvija na zemlji (put.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE ODRŽIVOG RAZVOJA TRANSPORTA Pod pojmom održivog razvoja podrazumijeva se takav razvoj koji je u skladu sa današnjim potrebama bez dovođenja u opasnost zadovoljenja potreba budućih generacija.). Zaštita okoliša 4. Formiranje transevropske mreže 2. dugoročnom procjenom promjena na užem i širem prostoru na način očuvanja kvaliteta prirodnih dijelova okoline budućim generacijama. pa i u transportu. pa i transporta.5 SAOBRAĆAJNA POLITIKA U EVROPSKOJ UNIJI Još 1992. Iz ove osnovne koncepcije održivog razvoja proizilazi danas da održivi razvoj zahtijeva fundamentalne promjene u proizvodnji i potrošnji. godine Europska komisija je odobrila zajedničku saobraćajnu politiku sadržanu u Bijeloj knjizi (White Paper). Stoga.

može se reći da se odvija na vještački izgrađenim raznim vrstama puteva. Na takav način će se povećati i efekti ulaganja u transportnu infrastrukturu. potrebno je uskladiti organizaciju i obim prevoza s novooblikovanim prevoznim potrebama privrede i stanovništva.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kada se posmatra drumski saobraćaj. razvoja novih sistema prevoza i distribucije koji će zadovoljiti potrebe korisnika po minimalnim troškovima. Prema podacima Evropske unije. Posebno su povećane štetne emisije CO2. te porast broja vozila od svega nekoliko miliona vozila početkom 20. klimatske promjene i devastiranje prostora uopšte). te bi zbog toga u narednom razdoblju znatniji dio svojih investicija u saobraćajnu infrastrukturu trebale uložiti u razvoj i modernizaciju željezničkog saobraćaja. saobraćajni konflikti i zakrčenja. uništavanje šuma. čađ i teški minerali. raznim vrstama drumskih vozila: motornim. povećanja energentske efikasnosti tarnsportnog sistema. povećanja obima privrednih aktivnosti. Evropska konferencija ministara transporta (ECMT) predviđa da će u narednom razdoblju u tranzicijskim država doći do većeg porasta drumskog prevoza. glavni je generator (98%) eksternih troškova saobraćaja (saobraćajne nesreće. Od tranzicijskih država zahtijeva se da postojeću transportnu infrastrukturu u suprastrukturu usaglase s kriterijima razvoja i izgradnje. oko 80% ugljenmonoksida (CO) ispušta se u drumskom saobraćaju. krute čestice. električnim i zaprežnim vozilima. koji čine oko 2. Tranzicijske države posvećuju sve veću pažnju održivom razvoju transporta. obnove saobraćajnih sistema temeljenih na željezničkom transportu i saobraćaju. Pritom je neophodno voditi računa o tome da se brže i efikasnije izvrši prilagođavanje razvijenom trasnportnom sistemu Evropske unije. zbog toga što većina tranzicijskih država ima neefikasne željezničke uprave čije gubitke dodatno subvencionira iz državnog proračuna. razvoja inteligentnih transportnih i saobraćajnih sistema. ili po procjenama. Tranzicijske države imaju primjetno razvijeniji drumski i vazdušni u odnosu na željeznički saobraćaj. Dinamičan razvoj globalnog drumskog saobraćja. tranzicijske države treba da razmotre politiku održivog razvoja saobraćaja u skladu sa već osmišljenim i postavljenim ekološkim standardima i tehnološkim zahtjevima Evropske unije. čiji je krajnji cilj predvidjeti mjere zaštite okoline od neželjenih uticaja izgradnje i upotrebe saobraćajnica. ugljen monoksid (CO). ugljikovodici (CH). kako bi u vrijeme sveopšte globalizacije poboljšale zaštitu okoliša i gradova od štetnih uticaja transporta. S obzirom na to da na drumski prevoz otpada 72 posto negativnih efekata transporta u zapadnoevropskim državama problematika održivog saobraćaja za tranzicijske države dobiva dodatno značenje.4 %. buka zagađivanje zraka. od čega na putničke automobile otpada 55. Politika održivog razvoja transporta treba se usmjeravati u pravcu postizanja efikasne ravnoteže između različitih vrsta transporta ustanovljavanjem pravilnih odnosa u njihovim komparativnim i konkurentskim prednostima. smanjenja emisije štetnih plinova. stoljeća na više od 60 miliona 1995. Nadalje. iako je primjetno smanjenje prosječne potrošnje goriva u drumskom i vazdušnom saobraćaju. zagađivanje vode. Od štetnih tvari što pri izgaranju fosilnog goriva u atmosferi bivaju ispuštene u većim količinama zastupljeni su hemijski spojevi: ugljendioksid (CO2). Što se tiče drumskog saobraćaja. sumporni dioksid (SO2).5 % domaćeg bruto proizvoda država Evropske unije. U tu svrhu je i izgradnja saobraćajnica uslovljena nizom zakonskih propisa. Udio ulaganja u transportnu infrastrukturu u domaćem proizvodu 11 evropskih tranzicijskih država povećava se i iznosi više od 1 posto. zbog apsolutnog povećanja saobraćaja očekuje povećanje ukupne količine emitiranog CO2 u navedenim oblicima saobraćaja. no oko 50 posto investicija otpada na održavanje infrastrukture. pa se. godine. dinamiku i strukturu saobraćaja treba uskladiti s potrebama privrede. na oko milijardu do 2010. može se reći da današnji stepen autobuskog i teretnog saobraćaja ukoliko želi zadržati održivi razvitak. Drumski saobraćaj uključuje brojnu različitu pravnu regulaciju. U tom pogledu potrebno je razraditi dugoročniju strategiju održivog razvitka javnog. nužno se mora racionalizirati u cjelini i pojedinačno. godine. Pažnju treba usmjeriti ka uvođenju instrumenata procjene prevoznih potreba privrede i stanovništva na svim nivoima od države do opštine i svakog preduzeća pojedinačno. poboljšavanja okoliša i lokacijske atraktivnosti. Povećanje saobraćaja i povezivanje nacionalnih privreda tranzicijskih država u panevropske i globalne razvojne pravce. azotni oksidi (NOx). biciklima i pješice. pa i izvan njih. 25 . drumskog saobraćaja u BiH. naglašava interes za povećanu kvalitetu okoline. rješavanja problema udaljenosti između središta i periferije. koje su direktno zavisne o potrošnji goriva. kao što je BiH željeznicom.

Zbog daljnjeg povećanja zagađenja u BiH potrebno je voditi računa o tome da nova saobraćajna infrastruktura ne bude faktor blokiranja razvoja. odnosno njihovi urbani centri suočeni su sa sve većim zagađenjima vode i zraka.usklađenost privrednog razvoja.integrirano planiranje.ekološki. poput paleta.zdravlje i sigurnost.individualna i zajednička odgovornost.kulturološki. 5 Rast koncentracije CO2 u zemljinoj atmosferi Devedeset posto gasova koji izazivaju «učinak staklenika» dolazi iz nerazvijenih zemalja Evrope i SAD su 1995.zagađivanje okoline emisijom štetnih tvari.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pred transportom poseban je problem iznalaženja efikasnog odgovora pred nastalim potrebama za primjenom savremenih oblika transporta.1.iskorištavanje zemlje i dobara i . Koliko ekološki aspekti odražavaju suštinu zaštite okoline. . Klasične saobraćajne grane. barži itd. kao što su drumski. potrebno je razmotriti tri glavna aspekta održivog razvoja. Sl. Pojedine države. znatno su pridonijele zagađenju čovjekove okoline. Da bi se razumijevala mogućnost primjene osnovnih načela.zaštita od zagađenja. Sl. .društveni i ..buka. Od početka industrijske revolucije (krajem 18. vijeka) sveukupna koncentracija CO2 u atmosferi za 30% je veća. moguće je izvršiti brzi efikasan transport. 5. . godine emitirale 5228 miliona tona CO2. željeznički i vazdušni saobraćaj. Ekološki aspekti održivog razvoja transporta objedinjavaju nekoliko načela i to: . a da su pri tome zagađenja minimalna. . 26 . U smislu djelovanja transporta to se odnosi na tri osnovna elementa: . Korištenjem savremenih transportnih jedinica. Usprkos tome. pokazuje činjenica da na motorni saobraćaj otpada 20% od svih djelatnosti koje uzrokuju klimatske promjene danas u svijetu.zagađivanje proizvodnjom otpada i . i to: .1 Ekološki aspekti Ekološki aspekt održivog razvoja prvenstveno podrazumijeva smanjivanje nepovoljnih učinaka na okolinu. Ljudskom aktivnošću svake se godine u atmosferu ispusti oko 7 milijardi tona CO2. . 5. dokazana je da multimodalni transport spada u ekloški “čiste” oblike prevoza roba. . kontejnera.

proizvodnja nafte i plina 19% Saobraćaj. metan 20%. «Treibhauseeffekt») je pojava povećanja temperature zemlje zbog različite propusnosti atmosfere za kratkovalno i dugovalno sunčevo zračenje (poput staklenika) te zagađenje atmosfere (posebno sa CO2).DRUMSKI SAOBRAĆAJ Polovina toga ostane u atmosferi. tako da ta toplina biva zadržana. sredstva za pjenjenje u proizvodnji izolacijskog materijala. polja riže. čime se dodatno povećava temperatura zraka. 6 Dijagram osnovnih uzročnika efekta staklenika 27 . najviše CO2 ne dopuštaju «prirodan» povrat topline natrag u atmosferu. otopine. fluorohlorovodici 17%. obrt. a jedan dio taloži u okeanima i vegetaciji. rashladne tvari 17% Ostalo 6% Močvare. Tabela 1 Emisije CO2 u 15 zemalja najvećih zagađivača u svijetu ZEMLJA SAD KINA RUSIJA JAPAN NJEMAČKA INDIJA VELIKA BRITANIJA KANADA UKRAJINA ITALIJA FRANCUSKA JUŽNA KOREJA POLJSKA MEKSIKO JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA EMISIJA CO2 U MIL. ali ne dopušta zemljino dugotalasno zračenje u atmosferu. njem. Štetni gasovi. Na Sl. Rezultat je taj – što se više CO2 ispušta u atmosferu. «green house effect» ili «hotbed phenomenon». krčenje prašuma 50% Saobraćaj 8% Sl. kućanstvo. 6 prikazan je dijagram osnovnih uzročnika efekta staklenika. a zemljina klopka «staklenika» sve čvršća. industrija. Pogonski plin u bocama za sprej. U Tabela 1 date su emisije CO2 u 15 zemalja najvećih zagađivača u svijetu. U stvaranju staklenika CO2 sudjeluje sa 50%. METRIČKIH TONA 5228 3006 1547 1150 884 803 564 470 430 423 362 353 336 327 320 Učinak (efekat) staklenika (engl. Odnosno CO2 propušta kratkotalasno sunčevo zračenje na zemlju. to je nepropusnost veća.

drumski saobraćaj proizveo oko 800 mil.1 MLRD. tona CO2 i po količini proizvedenog zagađenja bio znatno iza industrije.1 mrd. ugljena) nastaje CO2 bit će potrebno smanjiti potrošnju fosilnih goriva razvojem automobila sa smanjenom potrošnjom goriva ili promjenom ponašanja u saobraćaju.01 % 100 % 800 MLRD. Da bi transport sa društvenog stanovišta bio kvalitetan i efikasan. Ne postoji tehnologija koja bi omogućila uklanjanje CO2 iz izduvnih plinova. T/GOD 0.dostupan u prostornom i ekonomskom pogledu. smanjiti količinu CO2 koju emitiraju njihovi automobili (samo za modele za tržište EU) za 15 g/km. na vazdušni saobraćaja oko 11%.zdrav i siguran. CO2 – EMISIJA NJEMAČKE 10 % 0. Budući da izgaranjem fosilnih goriva (nafte. ali i ekološki povoljnija. dok termoelektrane. T/GOD. što odgovara 0.3 % 4% 1. 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Godine 1980. Tabela 2 Udio saobraćaja privatnih vozila u Njemačkoj globalnim CO2 emisijama GLOBALNE CO2– EMISIJE U SVIJETU ANTROPOGENE CO2-EMISIJE U SVIJETU UDIO NJEMAČKE U ANTROPOGENIM CO2-EMISIJAMA UDIO SAOBRAĆAJA OSOBNIH VOZILA ANTROPOG. Nema sumnje da su današnja savremena drumska vozila znatno sigurnija. t CO2 godišnje učestvuje sa oko 10 % u ukupnim antropogenim CO2 emisijama Njemačke.2 Društveni aspekti U smislu održivog razvoja. da bi 1993.1. društveni aspekti uključuju osnovna demokratska načela primjenjujući ih na relativno složenu tehnološku i organizacionu cjelinu kao što je transport. . 5. T/GOD. T/GOD. 28 .13 % Iz Tabela 2 je vidljivo da saobraćaj privatnih vozila u Njemačkoj sa oko 0. on mora biti: . Francuski proizvođači odlučili su do god. 0. Kao ogledalo takvog razvoja može poslužiti tzv. 2005. zemnog plina. onda na drumski saobraćaj otpada 80% zagađenja ugljik (IV) oksidom. Na slici 7 prikazan je udio saobraćaja privatnih vozila u Njemačkoj globalnim CO2 emisijama. komfornija i štedljivija nego prijašnja. U našoj zemlji 20% ukupnog CO2 emituju vozila. Ako uporedimo emisije CO2 u drumskom saobraćaju s ostalim oblicima saobraćaja. tona CO2 i bio neznatno iznad zagađenja koje je proizvela industrija. kao i upotrebom alternativnih goriva.01 % ukupnoj globalnoj godišnjoj proizvodnji CO2 u svijetu. drumski saobraćaj je proizveo u EU oko 600 mil. smanjenju emisija štetnih tvari leži «potencijal efekta staklenika» jednog modernog vozila za 40 % niže u odnosu na vozila proizvedena 1983. uklanjanju hloroflourovodonika iz klimatskih uređaja. Zahvaljujući smanjenju utroška energije. u odnosu na vozilo godine proizvodnje 1983. na primjer.3 % 26 MLRD. potencijal efekta staklenika jednog privatnog vozila godine proizvodnje 1993. na željeznički oko 4% i oko 5% na ostale oblike saobraćaja.5 MLRD. Čak 80% od ukupnog CO2 u saobraćaju emitiraju automobili stariji od pet godina. emituju 16%. 100 % 3.

smanjenje nivoa buke. . Na taj način se unutar takvog razvoja uključuje kompletna populacija bez ikakvih podjela po bilo kojoj osnovi. . Zadovoljeni društveni aspekti razvoja transporta usklađuju odnose između: . Osnovna svrha primjene ovih mjera je osigurati granama saobraćaja shodno održivom razvoju. LO-LO. .povećanje sigurnosti svih oblika prevoza.smanjenje uticaja na okolinu planiranjem odgovarajućih infrastrukturnih zahvata. neizostavno je nužno djelovanje svih faktora uključenih u proces razvoja kroz cjelovit paket mjera.ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i veličine bruto domaćeg proizvoda. 29 . Mjere se određuju u raznim domenima shodno načelima održivog razvoja: Mjere u domenu saobraćajnog prostornog planiranja i korištenja zemljišta: . razvojnu usklađenost sa svim zahtjevima očuvanja okoline i racionalnog trošenja prirodnih resursa. . srednje i duže plansko razdoblje u odnosu na zaštitu okoline. kontejnerizacija..DRUMSKI SAOBRAĆAJ - racionalan u iskorištavanju prostora. uz što manje negativne učinke po zdravlje ljudi.ograničavanje nekontrolisanog širenja izgrađenih naselja i racionalnije korištenje zemljišta. prostora i dr. prirodu i okolinu. .određivanje ciljeva i uspostava pokazatelja razvoja održivog saobraćaja za kraće. . U tom pogledu neophodno se osvrnuti na mjere koje su prilagodljive s praktičnog stanovišta i koje daju brze efekte ali kratkog dometa i mjere sistemskog karaktera na duži period.fiskalnih.edukacijskih. osiguravajući pri tome najviše moguće pozitivne eksterne učinke. a svoj fokus promatranja temelje na integrisanom pristupu i usmjeravaju ga na svim bitnim učesnicima koji učestvuju ili mogu učestvovati u prevozu robe od tačke prijema do tačke isporuke i na takav način mogu pridonijeti povećanju efikasnosti i efektivnosti transportnog i saobraćajnog sistema kao cjeline.davanje prednosti ekološki čistijim vrstama prevoza pri planiranju saobraćajnih površina. Pod tim se misli na ekološke primjenljive procese proizvodnje saobraćajnih usluga. RO-LO. Uz pomoć ekoloških primjenljivih na sredstva za rad koja su u funkciji oplemenjivanja ljudi. 5. Komponente kulturološkog aspekta su donedavno zanemarivane posebno u razvoju saobraćaja. saobraćajne ponude i potražnje. Zahvaljujući razvoju savremenih tehnologija transporta kao što su: paletizacija. Mjere u domenu zaštite okoline: .3 Kulturološki aspekti Kulturološki aspekti su jedna od odrednica održivog razvoja saobraćaja. a naročito: .1.stepen razvoja drumskog saobraćaja i drugih vidova prevoza putnika i . . Stoga je bilo iluzorno očekivati uvažavanje kulturoloških aspekata kada se malo pažnje posvećivalo adekvatnom obrazovanju i afirmaciji nauke u razvoju saobraćajnih procesa.regulativnih (operativnih) i . .izgradnje nove i održavanja postojeće infratsrukture.smanjenje emisije štetnih tvari.smanjenje stvaranja otpada tokom svake faze korištenja saobraćajnih sredstava i infrastrukture putem odgovarajućih planiranja i primjenom metoda višekratne upotrebe i recikliranja. Da bi se sistem drumskog saobraćaja razvijao u skladu sa istaknutim načelima održivog razvoja. transportna i saobraćajna logistika dobivaju sve više na značenju. RO-RO. . Huckepack i Bimodalna tehnologija transporta. FO-FO.izgradnje i iskorištavanja saobraćajne infrastrukture. zemlje i dobara.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ - smanjenje potrošnje goriva koroz nova tehnička rješenja i kroz fiskalne odluke. Ova strategija je predstavljena još početkom 90-ih godina prošlog stoljeća (Agenda 21. Johanesburg Plan of Imaplementation JPIO). rezultirajući prikladnom kontrolom zagađivanja i ekoloških šteta. Urbana infrastruktura. Osnovni principi ove strategije bazirani su na: Zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša.2 STRATEGIJA OKOLINSKOG ODRŽIVOG TRANSPORTA Danas u svijetu preovladavaju ekološki trendovi koji su usmjereni na smanjenja štetnog utjecaja na okoliš usljed povećanja obima transporta. Taj tradicionalan pristup upravljanja održivim razvitkom zahitjeva državnu regulaciju optimalne nivoe emisije budući da ne postoji uobičajena tržišna inetrakcija ponude i potražnje između onih koji osiguravaju (nude) smanjenje emisija (radi njezinog optimalnog nivoa) i onih koji zahtjevaju (potražuju) čistu okolinu. razvoj i uvođenje novih alternativnih goriva. . eksternalije bi bile internalizovane. Tolerantnim ograničenjima za ljudsko zdravlje. . Minimiziranjem ekonomskih gubitaka. odnosno Strategije okolišno održivog transporta. 5. Motivacija za njihovo uvođenje je pravilno ekološko upravljanje resursima. . Planiranje transporta i traženo upravljanje.Sačuvati međusobnu povezanost između transporta i okoliša. Nadzor nad bukom uzrokovanom transportom. Pretpostavlja se da će ekološki porezi u visini štete koje izazivaju određene ekonomske aktivnosti potaknuti zagađivače da te štete uračunaju u svoje proizvođače i potrošačke odluke. Drumska sigurnost i održavanje. usavršavanje i prilagođavanje ekonomskih i marketinških instrumenata. Neobnovljivim i obnovljivim prirodnim resursima.iskazivanje potpunih troškova svake pojedine vrste transporta. Mjere u domenu ekonomije: .podsticanje istraživanja i razvoja novih saobraćajnih i komunikacijskih tehnologija. Elementi na kojima se temelji EST strategija su: 30 Kontrola emisije vozila (Standardi i inspekcija/održavanje).Organizirati budući razvoj transportne oblasti usmjeravajući ga prema povećanoj ekološkoj samoodrživosti. Nadzor nad kvalitetom zraka.osiguranje da svi korisnici saobraćajnog sistema. Povećanje brige za okoliš dovelo je do pojave opšteprihvaćene EST Strategije (Environmental Sustainable Transport Strategy). Dakle. Međunarodnim obavezama i aktivnostima (Protokol iz Kjota). . uključujući i troškove infrastrukture kao podloge pri odlučivanju. plaćaju punu cijenu korištenja uvažavajući pri tome načelo jednakosti. kao i oni koji od njega imaju direktne koristi. Osnovni ciljevi EST strategije su: . Planiranje korištenja zemljišta. Ovaj pojam podrazumijeva uravnoteženje transportnih potreba sa zaštitom čovjekove okoline. Čistije gorivo.

odgovarajuće indikatore za praćenje provođenja progresa svake predviđene akcije. Action plan sa detaljnim provedbenim mehanizmima za postizanje zahtijevanih ciljeva. uključujući odgovarajuće mehanizme za integracijsku koordinaciju. Identificiranje odgovarajućeg zakonodavstva. definirati period provođenja za svaku glavnu aktivnost. odnosno: detaljne aktivnosti za svaki od strategijskih izazova. uključujući moguća strukturna mjerila. ali u skladu sa globalnim principima EST strategije. koristi se više od 100. - 5.3. odnosno izazov. Tokom 80-ih godina prošlog stoljeća Sarajevo. jer u gradu Sarajevu. finansijske mehanizme (način finansiranja).3 EKOLOŠKI PROBLEMI U BIH I NJIHOVO RJEŠAVANJE Bosna i Hercegovina prije rata učestvovala je sa 32 % u ukupnom aerozagađenju bivše Jugoslavije. Iako većina industrijskih postrojenja trenutno ne radi. sa posebnim osvrtom na nadzor nad kvalitetom zraka u blizini saobraćajnica (vezano za transportni sektor).000 stanovnika. Svaka država danas treba da ima svoju EST strategiju koja bi se uključivala po pravilu u integrirani Action plan EST-a. Postojala su čak 122 industrijska postrojenja koja su bila identificirana kao teški zagađivači okoliša. U osnovi Action plan treba biti usmjeren na: Nadzor nad kvalitetom zraka (air quality) cjelokupnog okoliša. regulatornih zahtjeva. Planiranje okolišno prihvatljivog (environmentally friendly) javnog prevoza putnika i traženo upravljanje putovanjima (Transport Demand Management). Kontrolu emisije štetnih izduvnih gasova i smanjenje zagađenja sa posebnim isticanjem problema korištenih (rabljenih) vozila. Nacionalna EST strategija sadrži slijedeće ključne elemente: Identificiranje prioritetnih zadataka i strategijskih izazova.000 vozila. Nacionalna EST strategija bi se trebala temeljiti na specifičnostima datog područja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - Naučna baza & Istraživanje / Javna dobrobit. kao i problema inspekcije. ni postojeća situacija nije naročito povoljnija. Identificiranje i preporučivanje odgovarajuće politike za svaki zadatak. Glavni ekološki problemi sa kojima se susreće BiH koji traže brza i efikasna rješenja su: 5. koji se mogu realizirati kroz aktivnosti kako slijedi: 31 . ispravnosti i održavanja vozila.1 Emisija štetnih gasova Smanjenje emisije štetnih gasova se može ostvariti kroz slijedeće strategijske izazove. Promovisanje ”čistijih” goriva. u kojem živi oko 400. bilo je među najzagađenijim gradovima u Evropi. procjenu troškova za provođenje svake navedene aktivnosti. identificiranje odgovarajućih tijela za svaku aktivnost. kao glavni grad BiH.

3. ugljikovodonike u vodu i ugljik (IV) oksid.1 Kontrola emisije izduvnih gasova U ovoj oblasti trebalo je poduzeti niz aktivnosti u poboljšanju kontrole izduvnih gasova. Za ovakve aktivnosti u pojedinim zemljama se vrši povrat poreza za vlasnike automobila na uložena sredstva. U tu svrhu potrebno je definirati i određene novčane kazne za vlasnike ovih stanica tehničkih pregleda koji bi izdavali dozvole o ispravnosti vozila. što bi se provodilo na terenu na licu mjesta u suradnji sa pripadnicima nadležnih MUP-ova.Ugrađivanje katalitičkih konvertora (katalizatora) u vozila. Dodatna aktivnost treba biti usmjerena na efikasniji rad u kontroliranju ispravnosti i kvalitete izduvnih gasova na vozilima. Zato je potrebno uvezati podatke iz svih jedinica tehničkih pregleda. prema kojima emisija izduvnih gasova treba biti smanjena na podnošljivu mjeru. kao jedan od doprinosa unapređenju zaštite čovjekove okoline. u sklopu odgovarajućih nastavnih programa i jedinica.1. . To znači da štetne tvari redukcije za vrijeme toplog rada motora znatno ranije nastaju nego kod do sada određene metode čišćenja. kako bi se na jednom centralizovanom mjestu mogli naći podaci o cjelokupnom voznom parku u državi. Zakonom bi trebalo stimulisati vlasnike ekološki čistih vozila. tako da ispušni plin dolazi u kontakt s katalizatorom. Katalizator može sigurno raditi ako je sigurno postavljen.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. .Edukacija u školama. kako bi se ekološka svijest stanovništva podigla na viši nivo. U ovu svrhu je potrebno dosljedno primjenjivati zakonske normative o radu stanica tehničkog pregleda. . Da bi se u budućnosti popravila situacija oko izduvnih gasova koji nastaju u transportu. Značajan doprinos pobrojanim aktivnostima može se ostvariti i kroz edukativne programe i promotivne akcije u sredstvima javnog informiranja. Ove aktivnosti obuhvataju: . Ugradnjom katalizatora i filtera u sva vozila čija je godina proizvodnje starija od 1990. omogućilo bi se da se ispoštuju norme Euro 1.Subvencioniranje za vlasnike koji nabavljaju ekološki čista vozila. Zadatak katalizatora je da hemijskim reakcijama štetne tvari pretvara u manje štetne spojeve npr.Publiciranje informacija o okolišu. kod stanovništva bi se stvarala zdrava ekološka svijest i poticalo razmišljanje o zaštiti čovjekove okoline. Pokretanjem edukativnih akcija u školama. Pod katalizatorom uopšte u hemiji podrazumijevamo nosač materijala s aktivnim slojem. Prosječna starost vozila u BiH ne zadovoljava ni minimalne ekološke kriterije. za ona vozila koja svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljavaju zakonske norme. Na ovaj način bi se vozni park bar donekle približio evropskim standardima. potrebno je donijeti zakonsku regulativu koja bi obavezala vlasnike starijih vozila na ugradnju katalizatora1 (za vozila sa benzinskim motorima) i odgovarajućih filtera (za vozila sa dizel motorima) u vozilima starije proizvodnje. 32 1 . koji ulaganjem u opravku vozila na ovaj način doprinose poboljšanju cjelokupne ekološke slike.Efikasniji nadzor nad radom stanica za inspekciju i održavanje.Strožiji standardi u oblasti inspekcije i održavanja vozila. . Prednost katalizatora sastoji se u njegovoj sposobnosti premještanja brzine hemijske reakcije. . novih automobila koji bi se kroz kupovinu odlučili za ekološki čista vozila.

trebalo bi uvesti određene olakšice za kupce novih automobila.1. zajedno sa pomenutom ugradnjom katalizatora i filtera u vozila.Strožiji nadzor i efikasniji sistem kontrole nad kvalitetom uvezenog goriva. 7 Posljedica izduvnih gasova diesel vozila i vozila na prirodni gas U tu svrhu potrebno je poduzeti slijedeće akcije: . Uvodeći korištenje čistijih goriva u zakonsku regulativu. čime bi se BiH i na ovaj način približila evropskim standardima. Naime. Na ovaj način se daje dodatni doprinos negativnoj slici starosti voznog parka u zemlji. čiji motori zahtijevaju odgovarajuću kvalitetu goriva. treba platiti iznos poreza na saobraćaj usluga od 20 % na ocarinjenu vrijednost vozila. . Stoga bi trebalo poduzeti slijedeće aktivnosti: .1. dok je kupac rabljenog vozila iz uvoza obavezan platiti za isti porez samo 10 % vrijednosti ocarinjenog vozila. .Eliminiranje olovnog benzina sa tržišta. 5. između ostalog.Promjena poreske politike. što je. jer se potencijalni kupci vozila potiču na kupovinu rabljenih vozila iz uvoza. kupac novog vozila.Redukcija sumpora u dizel gorivu. Ovo osobito pogoduje vlasnicima novih automobila. na ime poreza. jer u našoj okolini postoje primjeri prema kojima se na 33 . odnosno bez olova u benzinu. omogućilo bi se zadovoljavanje ekoloških Euro 1 normi. neophodno za približavanje naše zemlje Evropskoj uniji.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Naime.3. godine doći će i do promjene navedenih odnosa u vrijednostima poreza kod kupovine novih i rabljenih vozila. Tome pogoduje i činjenica da je poreska politika nelogično postavljena.2 ”Čistija” goriva Problematika čistijih goriva povezana je i sa cjelokupnom situacijom u širem geografskom regionu. .Zakonska regulativa i standardi o kvaliteti goriva prema eurostandardima. poduzimanjem određenih akcija o ovom pitanju kod naših najbližih susjeda (Hrvatska i Slovenija) sve češće se i u našoj zemlji pojavljuju vlasnici benzinskih pumpi koji promoviraju čistija goriva.3 Tržište rabljenih automobila U našoj zemlji veliki dio voznog parka predstavljaju rabljena vozila koja se nabavljaju iz uvoza. Sl. Ipak. sa manjim procentom sumpora u dizel gorivu. Uvođenjem PDV-a koji se najavljuje za početak 2006.3.

2 Unapređenje transportne infrastrukture Značajan doprinos ekološkoj slici. posebno u gradovima. Potrebno je pri uvozu ovih vozila dodatnu pažnju usmjeriti i na zadovoljavanje ekoloških normi. To je povezano sa slijedećim strategijskim izazovima: 2 3 Slovenija trenutno raspolaže najmlađim voznim parkom u Evropi. jer najveća emisija nastaje usljed čestih zaustavljanja i polazaka vozila. 5. sa aspekta zagađivača u transportu. Značajno smanjenje količine izduvnih gasova u gradovima se može ostvariti izgradnjom određenih zaobilaznica. unapređenje ekološke slike samo u gradu Sarajevu bi bilo moguće kada bi se čak 18. 8 Osaka – Savremena drumska infrastruktura To predstavlja veliki problem u gradovima kakav je Sarajevo koji su limitirani raspoloživim prostorom. znatno smanjuje emisiju izduvnih gasova. Transport Demand Managamentu.2 Značajnim smanjenjem prosječne starosti vozila promijenila bi se i ekološka slika zemlje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ovaj način može znatno smanjiti prosječna starost voznog parka. odnosno planiranju transporta i upravljanju potražnjom za prevoznim uslugama. može se ostvariti unapređenjem transportne infrasturkture. Trenutno ograničenje uvoza rabljenih vozila do 7 godina starosti je dobra polazna osnova za unapređenje ekološke slike.3 Planiranje transporta i upravljanje potražnjom (Transport Demand Management) U posljednje vrijeme u svijetu se poklanja pažnja tzv. posebno teretna vozila čije su saobraćajnice semaforizirane.3 . 8. odnosno kontrolirati dozvoljenu količinu izduvnih gasova koju ova vozila mogu ispuštati u okolinu. ali ovome značajno doprinosi i poreska politika koja potiče potencijalne kupce na kupovinu novih vozila. Prema trenutnim pokazateljima. 5. Ekonomska situacija u zemlji svakako najviše pogoduje ovoj činjenici. Sl.000 vozila koja su starija od 15 godina u potpunosti zamijenila vozilima čiji motori zadovoljavaju Euro 1. Izgradnjom saobraćajnice u Sarajevo znatno bi se smanjili putni tokovi vozila koja preopterećuju gradsku saobraćajnicu.3.3. čime bi se smanjili putni tokovi kroz središta gradova.Limitiranje uvoza rabljenih vozila. Euro 2 i Euro 3 standarde. Sl. Na ovaj način bi se spriječilo da vozila iz uvoza čija kvaliteta izduvnih gasova ne zadovoljava zakonski propisane norme budu registrovana i puštena u saobraćaj. 34 . Smanjenje broja vozila koja se kreću kroz gradove.

na kojima vozači dobijaju informacije o uslovima odvijanja saobraćaja. U velikim gradskim centrima u kojima je limitiran raspoloživi broj parkingmjesta za korisnike automobila prisutna je težnja da građani obavljaju što više putovanja unutar grada najvećim dijelom sredstvima masovnog prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.Uspostavljanje modernih sistema za kontrolu i nadzor saobraćaja u većim gradskim centrima. odnosno o eventualnim zagušenjima i nezgodama.3. Sl.2 Integriranje planiranja transporta sa prostornim planiranjem zemljišta. Slijedeću fazu za unapređenje trasnporta u gradovima predstavlja uspostavljanje ITS sistema. 9. sa komforom na zavidnom nivou. To se može postići samo uz osiguranje prioriteta vozila javnog prevoza na raskrsnicama kao jedan od preduslova da se javni prevoz učini bržim. sa zadovoljavajućom učestalošću. . Ovo je moguće ukoliko se potencijalnim korisnicima usluga masovnog prevoza omogući da brzo i efikasno stignu do odredišta. 9 Nadzorni centar izdvojene autobuske linije (privatno vlasništvo) 35 .1 Unapređenje sistema javnog prevoza putnika Cilj unapređenja sistema masovnog prevoza putnika je smanjenje broja privatnih automobila koja se koriste u gradskim centrima. tada je ostvarena većina preduslova za efikasno i brzo kretanje vozila u gradovima. 5. Sl. Efikasan masovni prevoz putnika je moguće realizirati samo ukoliko se putnicima omogući ispunjenje glavnih zahtjeva koje oni imaju u prevozu.3. Moderni centri za kontrolu i nadzor saobraćaja omogućuju dobijanje pravovremenih informacija o stanju na gradskim saobraćajnicama i mogućnost reagovanja u slučaju eventualnih nezgoda. . kvalitetom zraka i ljudskim zdravljem U ovu svrhu je potrebno razvijati visokokapacitivne parking prostore u gradskim centrima. a time i atraktivnijim za korisnike ovih usluga.Uspostavljanje sistema ITS (Inteligent Transport System). Ukoliko se u ovim centrima omogući i centralizovano upravljanje svjetlosnom signalizacijom i njeno eventualno modificiranje u slučaju potrebe. To znači da je putniku potrebno ponuditi pouzdan prevoz.3 Unapređenje sistema kontrole saobraćaja Kontrolu saobraćaja u gradskim centrima je moguće realizirati na više načina: . koji vozačima omogućuje dobijanje pravovremenih informacija o stanju na putevima.3. Parkinzi se mogu organizovati i na periferiji.3. ali je tada neophodno osigurati brz i efikasan prevoz putnika od ovakvih parkinga do destinacija u centru.3.3. Ove informacije se vozačima pružaju putem svjetlosnih panela ili nekih drugih informativnih tabli.Unapređenje sistema kontrole svjetlosne signalizacije. 5.

posebno u gradskim sredinama.3. 5. vozila i puta. 5. ali i ponašanje vozača.09 % (211. 5. Sl.378 vozila) starije je od 10 godina. a ukupno 79. godine 36 .3.3. razvijanjem visokokapacitivnih parking-sistema u gradskim centrima. kao i efikasnu kontrolu ispravnosti vozila u saobraćaju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.5 Prostorno planiranje zemljišta Treba težiti da se izvrši realno identificiranje potreba grada za jednom boljom kvalitetom življenja.4. koje su se pokazale veoma efikasne. U gradnji puteva treba koristiti i nove tehnologije.2 Unapređenje karatkeristika voznog parka Stanje voznog parka u našoj državi je na nezadovoljavajućem nivou.3. Potrebno je otvoriti i dežurni telefon na koji bi se građani mogli javljati ukoliko uoče i nepravilnosti.648 vozila) starije je od 15 godina. odnosno nedostatke na određenim saobraćajnicama. Logičan je zaključak da tehničko stanje većine vozila u saobraćaju nije zadovoljavajuće. To zahtijeva i znatna finansijska sredstva.9 godina4. To zahtijeva efikasniji sistem kontrole rada tehničkih pregleda.3. da se uspostavi kvalitetan sistem nadzora nad korištenjem zemljišta. 4 Podaci iz 2003. Unapređenje sigurnosti na putevima je povezano sa rješavanjem slijedećih strategijskih izazova.4.4 Sigurnost na putevima Sigurnost na putevima predstavlja kompleksan sistem koji se sastoji od vozača.3 Učešće javnosti Učešće javnosti i medija u unapređenju sistema sigurnosti na putevima je neophodno kako bi se podigli bezbjednosni uslovi u saobraćaju na viši nivo. 10.1 Unapređenje uslova na putevima Uslovi na putevima mogu se unaprijediti ukoliko se obezbijedi kvalitetno održavanje puteva. To znači da unapređenje sigurnosti na putevima treba obuhvatiti i tehničke karakteristike vozila i stanje na putevima.6 Urbana infrastruktura Razvoj urbane infrastrukture usko je povezan sa unapređenjem transportnih sistema u gradskim centrima.74 % (358.3. Uzduž gradskih saobraćajnica treba postavljati zaštitna zelena polja koja bi služila kao zaštita građana od buke i od izduvnih gasova koji nastaju u transportu. Od toga čak 47. To zahtijeva uspostavu regionalnih željezničkih transportnih sistema za efikasan prevoz putnika.4. Prosječna starost voznog parka u Federaciji BiH iznosi 14. 5. 5. koji bi omogućili brz i efikasan putnika od udaljenih područja do gradskih centara.

. 10 Zaštita od buke na autoputu u Tokiju 5. 5. Ovo treba biti utemeljeno na naučnom pristupu ovom problemu i rezultatima istraživanja koja se provode u svijetu. putem mjernih jedinica koje se postavljaju duž značajnijih gradskih saobraćajnica. počiva na uspostavljanju novog sistema zaštite i nadzora nad kvalitetom zraka u većim gadskim centrima i to uz najopterećenije gradske saobraćajnice. 5.3.Unapređenje i razvoj zaštitnih zona i zelenih pojasa u blizini putevi (gdje to raspoloživi prostor omogućuje).9 Nadzor nad kvalitetom zraka uzrokovanim izduvnim gasovima Efikasan razvoj sistema nadzora nad kvalitetom zraka uzrokovanim izduvnim gasovima.8 Nadzor nad bukom uzrokovanom transportom Zaštita od buke može se realizirati na više načina: . .Organizirati radionice o okolišnim problemima u transportnom sektoru.Uspostavljanje sistema nadzora nad bukom uzrokovanom transportom.Organizirati javne kampanje u medijima o problemima okoliša.3. poroznih asfalta za prekrivanje završnog gornjeg sloja saobraćajnica.Korištenje tzv. . U tu svrhu je potrebno: . . . a sve s ciljem razvoja i predstavljanja akcija usmjerenih ka unapređenju okoliša.3.Organizirati konferencije i seminare o okolišu za lidere i tvorce politike na različitim nivoima. osobito uzrokovanim transportnim sektorom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. koji treba da animira javnost kako bi se povela veća briga o okolišu. Sve to počiva na nabavci moderne opreme za 37 .Razvijanje sistema zaštite od buke postavljanjem fizičke zaštite duž saobraćajnica koje se nalaze u gradovima (duž gradskih saobraćajnica) i naseljenim mjestima (duž autoputeva). s ciljem smanjenja buke koja nastaje u transportu.7 Podrška nauke To zahtijeva podizanje nivoa svijesti i znanja o okolišu.

jedino za kamione i autobuse. koliko ih ima u Japanu. 11 Nadzorni centar u Nagoji (nadzor saobraćaja) Inovacije u saobraćaju omogućuju slijepom čovjeku da na svom bijelom štapu ima naljepnicu putem koje se ostvaruje veza sa semaforom i pali mu se zeleno svjetlo za prolaz.5 miliona stanovnika.5 milionskom gradu. U skoroj budućnosti će imati strožije standarde od EURO 5 normi. u kojoj živi 7.3. Sl. Sve to treba da rezultira povećanjem brzine kretanja vozila masovnog prevoza. U Tokiju se neće moći posjedovati vozilo starije od 7 godina (jer neće zadovoljavati ekološke norme) ili se moraju ugraditi katalizator i filter da bi štetna emisija gasova bila u dozvoljenim okvirima. kada je ovaj grad bio sravnjen sa zemljom. Na njemu dežurni policajci imaju shematski prikaz cjelokupne saobraćajne situacije na svakoj raskrsnici i semaforu u 2.5 x 8. jednoj od 47. koriste 4. To je moguće realizirati različitim mjerama davanje prioriteta vozilima javnog prevoza na gradskim saobraćajnicama i uz povećanje atraktivnosti javnog prevoza i djelomična ograničenja za kretanje privatnih automobila u gradskim jezgrama. Nagoja je nakon bombardiranja u II svjetskom ratu. Prije 10 godina koštao je 10 miliona US $. Treba težiti i povećanju dostupnosti ovih vozila za putnike sa teškoćama u kretanju koji predstavljaju dio populacije o kojoj se sve više vodi računa u svijetu.5 metara. Jedan od prioriteta je ekologija u saobraćaju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ kontrolu i nadzor nad kvalitetom zraka uzrokovanom izduvnim gasovima. 5. dizel motore apsolutno ne koriste u automobilima.7 miliona automobila. Tu su i ostali prateći mali ekrani sa realnim snimcima pojedinih raskrsnica na kojima je saobraćajna gužva. koje bi se koristile na licu mjesta u kontroli ispravnosti vozila u saobraćaju. 5. imala gradonačelnika koji je zabranio da se u procesu poslijeratne rekonstrukcije u centru grade 38 . U pitanju su kontrolne stanice. U Tokio danas ne može ući kamion ako mu emisija štetnih gasova nije u okviru zakonski predviđenih normi. Tu je jedna od vodećih zemalja u svijetu. stabilne i mobilne. Sl.10 Unapređenje sistema javnog prevoza putnika Unapređenje sistema javnog prevoza putnika zasniva se na razumijevanju saobraćajne problematike. Centar za nadzor saobraćaja u Nagoji izgleda nestvarno. 11. U Japanu se ne može koristiti sirena automobila. Glavni ekran je prečnika 6. U prefekturi Nagoja. što je i krajnji cilj postojećih i potencijalnih korisnika ovih usluga.4 EKOLOGIJA U JAPANU Japanska vlada ulaže velika sredstva u razvoj nauke. na nivoima koji odlučuju o javnom prevozu kao i izgradnju dugoročne politike koja bi djelovala na povećanje brzine kretanja vozila JGPP u gradskim sredinama.

Vlada Japana stimulira potencijalne kupce vozila koji se odlučuju za ekološki čista vozila. sprata). Sl. PM5. Sl. U bližoj budućnosti planiraju završiti trostruki prsten autoputa. se čak vrši i ispitivanje utjecaja vjetra na gradsku sredinu i posljedice izgradnje visokih autoputeva u gradskoj sredini. samo se vide krovovi zgrada (jer ste u nivou 4. 5 PM – Particulate Matter 39 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ saobraćajnice uže od 100 metara. kroz razliku u cijeni između ovih vozila i vozila koja koriste bezolovni benzin. jer prelaze iznad središnjeg dijela saobraćajnica ne ometajući normalno odvijanje saobraćaja. ispituju i dejstvo štetnih čestica. grade visoke autoputeve. sa više od 12 miliona stanovnika ima oko 4. kada je saobraćajna gužva postala velika. Tako danas. A u svijetu trenutno najstrožije norme iznose 10 μ. Svaki dan u ovaj grad ujutro uđe i navečer izađe iz njega još četvrt miliona automobila. Zaštita od buke je perfektna i niko se ne buni što mu autoput prolazi na 15-ak metara od prozora u neboderu. Tokio. posebno u urbanim sredinama (a u Japanu je pretežno sve urbana sredina) su toll way (visoki autoput) i izdignuti su iznad zemlje. iz emisije dizel motora veličine 2. kako bi se smanjile saobraćajne gužve. saobraćajnice omogućavaju priliv ogromnog broja automobila. 13. Kada se vozite ovakvim autoputem. I većina autoputeva u Japanu. 12.5 μ. Većina poduzeća se stimulira ukoliko za svoje potrebe koriste privredna vozila koja za pogonsku energiju koriste prirodni gas. NIES (National Institute for Environmental Studies). Ovaj primjer koriste i drugi gradovi u Japanu.8 miliona automobila. kao što je Toyota Prius. Sl. I pored toga. ili 5. U gradu Tojota organizovana je služba za iznajmljivanje ekoloških vozila na električni pogon. Gužve u Tokiju su velike. 12 Nagoja autoput U jednom od instituta u blizini Tokija. Između ostalog. Putnici mogu na određenom mjestu u gradu putem odgovarajuće kartice da preuzmu i koriste vozilo po gradu i poslije određenog vremena ga mogu vratiti.

5 ALTERNATIVNA GORIVA KAO FAKTOR POBOLJŠANJA EKOLOGIJE TRANSPORTA Povećani zahtjevi zaštite okoliša i sve veće ekološko opterećenje u urbanim sredinama početkom devedesetih godina ponovo aktualiziraju korištenje alternativnih goriva za pogon privatnih vozila. osnovni energetski izvor za vozila. 100 Učešće na vozoilima novije proizvodnje (%) 90 80 70 60 Konvencijalna 50 40 30 20 10 0 1992 1996 2000 2004 Metanol Električni pogon Etanol Tečni plin 2008 2010 godina poboljšana goriva Zemni gas Sl. 40 . s obzirom na brojne neriješene tehničko–tehnološke probleme. alkohol (metanol. godine udio privatnih vozila s alternativnim gorivima mogao na tržištu dostići udio i do 60%. prije svega za naftu. Vrlo izražena zabrinutost za energentske potencijale na zemlji. bioplin. Sl. Međutim. Prema procjenama.). god.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 13 Ekološka električna vozila za iznajmljivanje (grad Tojota) 5. 14 Udio privatnih vozila s alternativnim gorivom na tržištu 2010. ali razvojem tehnologije i ti će se problemi riješiti. inicirala je brojna istraživanja o mogućnostima novih oblika energije (električne. ta se vozila još ne primjenjuju u većoj mjeri. prirodni plin. 14. vodonik i dr. smatra se da bi do 2010. etanol).

000 14.000 290. Kanadi i Nizozemskoj. 5.000 2. .5. Od toga je oko 500.mnogo manje emisije CO.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Godine 1992. bilo je 440 miliona putničkih vozila u svijetu.102 187 120 245 39 55 20 9 39 15 5 6 1 3 1 U Evropi uvođenje plina u javni gradski prevoz kao pilot-projekat počinje karajem 80-ih i to pregradnjom postojećih autobusa dizel motorima.000. Tabela 3 Prikaz stanja broja vozila i punionica CNG-a u zemljama svijeta ZEMLJA ARGENTINA ITALIJA SAD RUSIJA KANADA NOVI ZELAND BRAZIL NJEMAČKA AUSTRALIJA FRANCUSKA NIZOZEMSKA VELIKA BRITANIJA ŠVEDSKA BELGIJA HRVATSKA ŠVICARSKA NORVEŠKA BROJ VOZILA 480.ekonomska prednost (jeftiniji i do 65% od tekućih goriva).400 25.000 36. Traženje alternativa naftnim derivatima kao gorivu za motorna vozila.9% i CNG (komprimirani (sabijeni) prirodni gas) 0. SO2. manja potrošnja. ali ne i zamjenu.000 vozila koja za pogon svojih motora koriste CNG. Danas se taj broj znatno povećao što se vidi iz Tabela 3.000 80.viša temperatura zapaljivosti. kao i kancerogenih tvari (formaldehidi. . a danas su aktuelne.000 u Evropi. Samo 2. benzen) i dima. U praksi LPG se manje koristi zbog toga jer je to mnogo skuplje i teže za rukovanje od CNG-a. .neškodljiv za ljudsko zdravlje. 41 .000 75.lakši je od zraka. LPG (tečni i naftni plin) 0. Novom Zelandu.000 869 535 370 287 217 50 20 5 BROJ PUNIONICA 504 280 1. usavršilo je dopunska rješenja. Prirodni plin najviše se koristi kao gorivo u Italiji. U svijetu danas postoji oko 1.1 Vozila na prirodni gas Prirodni gas može se koristiti u motornim vozilima kao komprimirani (sabijeni) gas ili kao tečni naftni plin. Ekološke prednosti primjene prirodnog gasa u saobraćaju mogu se sažeti u slijedeće: . .raspoloživost za slijedećih 200 godina. tiši motori.415 1. posebno nakon kriza koje su počele sedamdesetih godina.2% vozila je koristilo alternativna goriva i to alkoholna goriva 1% vozila. . Od toga je 1/3 bila u SAD. hlapljivih organskih tvari (NMVOC) koji pridonose stvaranju smoga i ozona.2%. Paralelno su tekla istraživanja o unapređenju goriva i vozila pa su uslijedili rezultati: goriva s manje zagađivača.

5. iznosila 95 t/godinu mogla bi se smanjiti na 1 t/godinu. emisija NOx koja je godine 1989. Prednost primjene alkohola kod dizelskih motora je prije svega smanjenje čađi i emisije NOx. Sl. svijet grijati vodom. On se ponajprije koristio za Otto motore. rastavljena na svoje.. vjerujem da će se voda jednog dana koristiti kao gorivo. 15 Vodonik – obnovljivo gorivo 5. On se već nekoliko desetljeća koristi kao gorivo u svemirskom programu. Da. Danas se metanol proizvodi najčešće katalitičkom sintezom ugljik (II) oksida. da će njezini sastojci vodonik i kisik predstavljati neiscrpan izvor topline i svjetla.. poslovni i industrijski objekti prevoz Sl. Zanimljivo je napomenuti da u vrijeme kad je Jules Verne to napisao (oko 1870) nafta i prirodni plin još nisu bili poznati. 15. Prednosti vodonika su očite: može se pretvoriti u korisne oblike energije na nekoliko načina s visokom efikasnošću i bez ikakvih štetnih posljedica za okoliš.3 Alkohol kao gorivo Alkoholi su alternativna goriva za motorna vozila i to prije svega metanol. Prema procjeni švedskih stručnjaka. Vodonik je obnovljivo gorivo – može se proizvesti iz vode. Postrojenje električne energije emisije H2 vodik voda prenosnik energije Primarni izvori energije Saobraćaj i prevoz voda Stambeni. i to mnogo snažniji od ugljena .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Švedski grad Malme gasifikaciju JGP-a počinje 1989. Voda će postati ugljen budućnosti. kad se iscrpe nalazišta ugljena. a tek u novije vrijeme intenzivno se radi na mogućnosti primjene metanola za dizel motore. Vodonik se smatra jednim od najozbiljnijih kandidata za gorivo budućnosti.2 Vodonik Ideja o upotrebi vodonika kao goriva rođena je davno. osnovne sastojke. 5. rezultat je trajan ekološki prihvatljiv energentski sistem. ali uz utrošak energije veći nego što se može vratiti natrag. 42 . dobivenih modificiranom reakcijom vodenog gasa u kojoj je metan glavna komponenta prirodnog gasa što reaguje s vodenom parom. Kada se vodonik kombinuje s obnovljenim izvorima energije. kad bi svi autobusi koristili CNG. Vjerujem da će se jednom. postat će moćna i ukrotiva sila. godine da bi danas 70% ukupnog voznog parka gradskog prevoznika činili autobusi pogonjeni CNG-om.5. Još je Jules Verne (Žil Vern) u svojoj knjizi «Tajanstveni otok» napisao: «Voda.

5. posebno u područjima velike gustoće naseljenosti. a to znači da bi se omogućio zatvoreni ciklus CO2 bez povećanja CO2 u atmosferi. Pred izazovom elektroautomobila ne mogu ipak ostati nezainteresovane države. odnosno turbina. Za vrijeme gradske vožnje koristi se elektropogon. međutim. dobivanje energije sistemom vjetrenjača).5. biti i negativna (primjer proizvodnje etanola iz krompira i žitarica). 5. Za korištenje elektroautomobila na većim udaljenostima nužno je prije svega riješiti problem skladištenja energije i organizovati mjesta punjenja. Bilansa CO2 može. ključno pitanje ostaje i dalje razvoj kvalitetnijeg i znatno jeftinijeg akumulatora. očuvanje topline boljom izolacijom. Raspoloživost goriva je. gorivom i konkurencija gorivo – hrana omogućuju samo djelimično supstituciju dizelskog goriva s biljnim gorivom.4 Biogorivo To su goriva iz regenerativnih sirovina.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Istovremeno. BMW. mnoštvo malih preduzeća u Evropi nudi različita manja solarna vozila i elektroautomobile koji su prilagođeni saobraćaju u urbanim sredinama. 43 .5. hibridnog pogona. Od alternativa: etanol. U praktičnoj primjeni granica elektroautomobila je oko 100 km. Elektroautomobil prema današnjem stanju razvoja praktično omogućuje eliminaciju emisije štetnih gasova. Jedan uobičajeni automobil može u svoj rezervoar napuniti 50 l goriva te uz potrošnju od 10 l na 100 km prjeći oko 500 km. posljednja predstavlja najpovoljniju. Zanimljiva alternativa između elektroauta i klasičnih automobila jest upotreba tzv. Takvo vozilo tehnički je vrlo zamršeno. a izvan naselja služi dizel ili benzinski motor. koje su u Njemačkoj praktično izvedive. ali ispunjava gotovo sve zahtjeve. FIAT. S troškovnog aspekta su druge alternative za smanjenje emisije CO2 znatno djelotvornije (npr. ograničena postojanjem poljoprivrednih površina. To se već pokazalo jasno u SAD. Danas nema nijednog uglednijeg svjetskog proizvođača privatnih automobila koji ne nudi i opciju elektromotornog pogona u postojećim vozilima npr. međutim. metanol i biljno gorivo. kao trenutno jedinim realnim rješenjem da se ispune sve stroži ekološki zahtjevi. Visoki troškovi u uporedbi s dizelskim. Vozilo s takvim pogonom opremljeno je i motorima ili turbinom s unutarnjim sagorijevanjem i elektromotorom. 5.5 Biljno ulje Biljno ulje je na temelju svojih fizikalnih svojstava principijelno moguće koristiti kao gorivo za dizelske motore. Međutim. smanjenje buke i energije. MERCEDES PEUGEOT itd. ŠKODA. Biogorivo pri sagorijevanju emitira samo onoliko ugljičnog dioksida CO2 koliko je za vrijeme rasta preuzelo iz zraka. Glavni problem elektroautomobila je mogućnost skladištenja (akumuliranja) energije.6 Elektropogon U doba razmišljanja o ekološki prihvatljivim automobilima ponovo se konstruktori vraćaju automobilu s električnim pogonom. Sigurno je da već danas takav pogon ima prednosti u upotrebi na manjim udaljenostima.

Trenutna situacija − Većina industrije propala tokom rata i nije obnovljena na predratni nivo − Ukupno zagađenje je znatno niže od predratnog 44 . 16 predstavljen je položaj Bosne i Hercegovine i osnovni putni pravci bitini za saobraćajni sistem. Sl.400 US $ 2004.6 POSTOJEĆE STANJE I OKOLIŠNI TRENDOVI U BOSNI I HERCEGOVINI PRIJE I DO 1991.38 miliona stanovnika − Radna snaga 2. 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.129 km2 − Populacija 1990. 4.500 US $ Na Sl. Ugljeviku i Gacku − Cementara u Kaknju i Tuzli − Drvna industrija u Doboju i Maglaju − Hemijska industrija i fabrike u Jajcu − Hemijska industrija i industrija deterdženata u Tuzli − Ukupno 122 industrijska zagađivača u BiH − 32 % učešće BiH u ukupnom aerozagađenju bivše Jugoslavije − Sarajevo.8 miliona US $ − GDP (per capita) 1991. ali uz značajno učešće transporta. 1. Tuzli. bilo je među najzagađenijim gradovima u Evropi tokom 1980-ih − Većina zagađivača je dolazila od industrijskih aktivnosti. GODINE Osnovni podaci o Bosni i Hercegovini koji su od posebnog značaja za saobraćajni sistem su: − Locirana u jugoistočnoj Evropi. kao glavni grad. − Ukupna površina 51. 16 Putni pravci u Bosni i Hercegovini Okolišni trendovi u Bosni i Hercegovini Predratna situacija − Teška industrija bivše Jugoslavije uglavnom locirana u BiH − Željezara u Zenici − Termoelektrane u Kaknju.8 miliona stanovnika − GDP 8. I POSLIJE RATA 1995.

000 stanovnika i više od 100.000 vozila U procesu poslijeratnog razvoja BiH značajno mjesto zauzima Okolišno održivi transport (Environmental Sustainable Transport). 45 . većina zagađivača potiče od transportnog sektora Sarajevo je jedan od loših primjera kao grad sa 400. sa dnevnim podacima o glavnim zagađivačima Trenutno.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − Organizirani nadzor nad kvalitetom zraka postoji u Sarajevu.

najveći značaj.859 106.440 357. što se već zajedno. ili veća brzina transporta.396 Hrvatska 4. da bi ubrzo preuzeo vodeću ulogu.3 5. unapređenje transporta znači smanjenje transportnih troškova.964 20.000 996. kvalitetu ili sigurnosti transportnih usluga.542) 32.540 143. a takođe i u naglom jačanju domaće proizvodnje automobila.936 *Kopneni dio R Hrvatske Razlog vanredno brzog razvoja drumskog saobraćaja treba tražiti isključivo u njegovim neospornim tehnološkim preimućstvima kao savremenom vidu transporta.107 Poljska 38.6 42.263 30.379 Njemačka 82.018 488. U periodu od 1965. uspjeli da se svrstamo među zemlje sa srednje razvijenom motorizacijom.253 20.720 Slovenija 1. UVODNA RAZMATRANJA O DRUMSKOM SAOBRAĆAJU SPECIFIČNA OBILJEŽJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I U SVIJETU Javni drumski saobraćaj u BiH zauzimao je sve do 1991.1 15. smanjenje transportnih troškova imalo je.437 87.209 22.759 44. Vazdušni saobraćaj u ovome prednjači.000 212. godini Gustoća Ukupna Broj cestovne Stanovništvo Površina dužina motornih mreže Država (u 1000) (u km) cesta vozila (km/100 (u km) (u 1000) 2 km ) Austrija 8.890 51. i slično procesu koji se dešavao u nizu zemalja.000 51. broj motornih vozila u našoj zemlji toliko se povećao da smo sa mjesta najnerazvijene zemlje u Evropi. što ima značajne ekonomske posljedice.može izraziti većom efikasnošću transporta.391 8.4 53. koja time gubi vodeću poziciju među vidovima javnog saobraćaja. godine značajniju ulogu svojim učešćem u ukupnom obimu prevoza putnika i roba i ostvarenom transportnom radu.219 312.306 Italija 57.000 56.909 411. počinje da povećava učešće u ukupnom radu.230 432.1 5.525 Portugal 9.490 92.046 Švedska 8. vjerovatno. U tabeli 4 dat je pregled osnovnih elemenata drumskog saobraćaja u BiH u odnosu na pojedine evropske zemlje. Porast broja motornih vozila uslovio je gradnju novih i modernizaciju postojećih puteva i gradnju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2 1.6 4.338 119.737 Danska 5.033 83.685 372.844 301.344 544.248 175.4 731. pa za narednih 25 godina.6 1.338 Belgija 10.518 149. Tabela 4 Elementi drumskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini sa usporedbom sa pojedinim evropskim zemljama u 2002. 46 . U istom periodu dolazi do opadanja obima prevoza i ostvarenog transportnog rada na željeznici.585 127. Svakako je i stalno povećanje brzine transporta od velike važnosti. Opšte uzevši. ili poboljšanje u prirodi.094 71. S istorijske tačke gledišta.1 35.368 43.020 626.476 BiH 3.250 100 1.118 183.9 2. što je osnovni preduslov za dalje jačanje drumskog saobraćaja.951 166.609* (56.8 Francuska 50. po stepenu motorizacije.

donacije pojedinih država. . EIB10. . . u ekonomskom pogledu.500 US$7.074.da utiče na smanjenje cijene dobara efikasnim transportom. . Agencija za statistiku BiH Izvor: http://wbln0018. međutim.da oživljava prirodne proizvodne centre itd. Jedan od glavnih problema na prostorima Bosne i Hercegovine je zaostajanje u gradnji savremene saobraćajne infrastrukture. Tabela 5. Tabela 5 Uložena sredstva u obnovu saobraćajne infrastrukture Tip Cestovna infrastruktura Željeznička infrastruktura Civilna avijacija Granični prelazi Mostovi Izvor: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Iznos (EUR) 160.412 19. Evropske komisije. iz raznih izvora finansiranja (Svjetske banke.949 124.6 mlrd. Putna mreža Bosne i Hercegovine je danas ukupne dužine od 6 7 Izvor: Statistički bilten broj 6/2003.442.162.009 68.880 Koncipiranje strateških smjernica saobraćajnog razvoja BiH determinirano je ciljem integracije u evropski saobraćajni sistem. Transport in Bosnia and Herzegovina 8 Izvor: Statistički bilten broj 6/2003.466 US$8. obuhvaćeni su projekti obnove i sanacije gotovo potpuno devastirane saobraćajne infrastrukture.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Efekat stalnog unapređenja i usavršavanja drumskog saobraćaja.).617.da proširi teritoriju za snabdijevanje određenih tržišta i time valorizuje zemljište. godini 1. Danas je.da se podigne opšti životni standard itd.572 42. Agencija za statistiku BiH 9 EBRD – European Bank for Reconstruction and Development 10 EIB . SFOR.da doprinese stabilizaciji i izjednačenju cijena.European Investment Bank 47 . bruto nacionalni proizvod po stanovnikau u Bosni i Hercegovini prije agresije iznosio je čak 2.wordbank. istorijske i druge znamenitosti. bio je slijedeći: . US$6 (u 2002. EBRD9. Poslije agresije Programom hitne obnove Bosne i Hercegovine.da pospiješi razmjenu dobara.da obezbijedi teritorijalnu podjelu rada.da se iskoriste prirodne ljepote.da se što brže postigne prevazilaženje kulturno–prosvjetne zaostalosti pojedinih krajeva.org. a u 2002.da podstiče povećanje proizvodnje. USAID. . . Efikasan drumski saobraćaj doprinosi takođe: .da omogući koncentraciju stanovništva (urbanizaciju). kao i bogatstva zemlje s ciljem razvijanja domaćeg i inostranog turizma. .567. dajući mogućnost većoj konkurenciji. . . Činjenica je da efikasnost drumskog saobraćaja daje mjerilo za stepen privrednog i kulturnog razvoja jedne zemlje. .020.9 miliona stanovnika i bruto nacionalnim proizvodom od 5. godini) jedna od siromašnijih zemalja u regionu.938 414. Bosna i Hercegovina sa 3. Komparacije radi. vlastito učešće i dr.da smanjuje cijene dobara.

18 Ceste u Bosni i Hercegovini prema kategorizaciji U Bosni i Hercegovini broj registrovanih motornih vozila iznosi 731. godine da uradi projekat studije o saobraćaju).DRUMSKI SAOBRAĆAJ oko 22 759 (km) čija je struktura prema vrsti podloge i kategorizaciji prikazana na Sl.2 km). 17 Ceste u Bosni i Hercegovini prema vrsti podloge 25000 20000 15000 10000 5000 0 Lokalni 14261 Regionalni Magistralni 4309 4189 Ukupno 22759 Sl. 25000 20000 15000 10000 5000 0 Zemljani 1777 Asfalt 12338 Ukupno 22759 Makadam 8644 Sl. 48 . Trenutno u Bosni i Hercegovini nema niti jednog grada koji ima izrađenu studiju saobraćaja i druge planove za razvoj saobraćajne infrastrukture (Grad Sarajevo treba do kraja 2005. od Blažuja prema Visokom.4 (km) savremenih cesta koje su rangirane u kategoriju autoceste (4. kao i dionica autoceste na koridoru Vc. Novi kilometri savremenih autocesta urađeni su. Od 1998. dok je starost autobusa i teretnih vozila oko 17 godina. u ukupnoj dužini od 11.2 km ulaz u grad Sarajevo iz pravca Mostara. što je znatno manje nego u razvijenom dijelu srednje i zapadne Evrope. u naseljenim mjestima na postojećim cestama nije došlo do izraženije rekonstrukcije ulične mreže kao ni tehničko regulisanja i namjenske preraspodjele saobraćajnih površina kako za potrebe protočnog posebno tranzitnog.4 km na 100 km2. po mjerilima i normama koji zadovoljavaju saobraćajno-tehničke parametare gledano sa apekta sigurnosti. 18. Danas se većina aktivnosti u okvirima cestovne infrastrukture odnosi na popravku i dovođenje puteva u zadovoljavajuće stanje za eksploataciju. Starosna struktura motornih vozila u Bosni i Hercegovini je izrazito loša. 17. godine izgrađeno je oko 15. tako i za rješavanje mirujućeg saobraćaja. Gustoća putne mreže Bosne i Hercegovine je oko 44. Procjenjuje se da prosječna starost putničkih automobila u Bosni i Hercegovini iznosi 13 godina. do 2002. Ovakvi negativne pokazatelji putne mreže uslovljeni su istorijskim razvojem i neadekvatnom saobraćajnom politikom u Bosni i Hercegovini. odnosno na Sl. Međutim.800 u čemu je učešće putničkih automobila oko 84%.

Osnovne karakteristike koridora Vc kroz BiH su: ukupna dužina oko 341 km do 316 km. 11 Izvor: Statistički bilten broj 6/2003.2 2020 67. Zato se stepen razvijenosti te mreže ne može ocjenjivati preko relativnih pokazatelja.07%11.8 Izvor: JICA Studijski tim BHTMP Vodni 4. On jeste preuzeo vodeću ulogu u strukturi saobraćajnog sistema. na pravcu sjever – jug.2 3. Imajući u vidu činjenicu da bi ovaj projekat uposlio 20. augusta 1977.2 2000 95.0 Ukupno 100. Dio koridora Vc koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu čini najznačajniji putni pravac u BiH kroz istoriju i danas.2 28. Uključivanje BiH u međunarodnu razmjenu rada. godine) Bosna i Hercegovina je uvrštena u mrežu evropskih transportnih koridora. prije agresije. s pravom se može reći da je izgradnja koridora Vc generator razvoja Bosne i Hercegovine. u svim zemljama svijeta po pravilu putna mreža predstavlja limitirajući faktor efikasnijeg funkcionisanja drumskog transporta. a Baltik s Mediteranom u širem smislu. Bez obzira na nivo razvijenosti. kao i jačanje robnog tranzita i turističkog saobraćaja.000 do 25. U razvijenim zemljama svijeta drumski saobraćaj nalazi se u zreloj razvijenoj fazi. gustine naseljenosti i stepena koncentracije stanovništva i privrednih kapaciteta.0 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. U razvijenim zemljama putna mreža je dostigla visok stepen razvijenosti. odnosno u zadovoljavanju potreba za prevozom. bila je transportno intenzivna i njen sadašnji i budući razvoj sve više traži i tražit će efikasniji.0 100. brži i strukturalno razvijeniji saobraćaj od ovoga kakvim danas Bosna i Hercegovina raspolaže. ali je i nivo motorizacije tako visok da kapaciteti puteva nisu u mogućnosti da obezbijede normalno odvijanje saobraćajnih tokova.0 Procentualno učešće transporta i komunikacija u ukupnom bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine za 2002. povezuje rijeku Savu i Jadran u užem.0 1.8 12.0 100.0 1. ide gotovo središtem države. dolinom rijeka Bosne i Neretve. Posebno je problem nedovoljnosti kapaciteta saobraćajnica i njihove zagušenosti prisutan u velikim rubnim cjelinama (velikim gradovima). posebno u periodima sezonskih i vršnih opterećenja. savremeniji.7 2010 83. prvenstveno za njenu privredu.0 Ostalo 1.000 ljudi. Agencija za statistiku BiH 49 .0 100. kao ogranak koridora V. Na pomenutoj konferenciji Bosna i Hercegovina je dobila (cestovni i željeznički) koridor Vc: Budimpešta-OsijekSarajevo-Ploče. Tabela 6 prikazuje raspodjelu ostvarenog i planiranog obima prevoza o Bosni i Hercegovini prema vidovima saobraćaja (%).0 5. zavisno o preferiranim varijantama.0 1.8 34. Tabela 6 Ostvareni i planirani obim prevoza o Bosni i Hercegovini po vidovima saobraćaja Godina Cestovni Željeznički 1990 60. UČEŠĆE VIDOVA JAVNOG SAOBRAĆAJA U PREVOZU ROBE U BiH I PLAN RAZVOJA SAOBRAĆAJNOG SISTEMA Privreda u Bosni i Hercegovini. godinu iznosilo je 11. ne može se obezbijediti bez racionalnog i tehnički razvijenog saobraćajnog sistema.1 3. Dužina putne mreže zavisi od veličine zemlje. Izgradnja koridora Vc od izuzetnog je značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na II panevropskoj konferenciji ministara transporta EU (održanoj u Helsinkiju.

356 54.06 34 Švedska 780.391 2.75 17.00 29.631.226 958 21.41 31.176 214.200 1.948 152.00 3 Belgija 51.59 2.20 22 Malta 41.500 11.23 1. Tabela 7 Pregled dužine željezničke i putne mreže i gustine mreže u zemljama Evrope i SAD u 2002.98 657.57 3.344 95.286 127.10 8 Estonija 338.130.1 27.30 1.250 810.71 35 Turska 244.617 6.191 21.167 3.994.748 447 15.004 126.46 6 Češka Republika 43.83 16 Kipar 64.380 42.80 6.932 91.603 20. national statistics.129 1.88 32 Srbija i Crna Gora 41.697 72.732 76.866 9.00 54.040 100.290 11. RAZVIJENOST PUTNE I ŽELJEZNIČKE MREŽE U BiH U ODNOSU NA ZEMLJE EVROPE I SAD Nivo razvijenosti putne i željezničke mreže u Bosni i Hercegovini u odnosu na SAD i u Evropi po pojedinim državama u 2002.098.46 18 Litvanija 2.000 13.688 11.11 2.49 9 Finska 547.35 19 Luksemburg 93.33 19.42 44.580 8.574 5.45 15.236 42.72 25 Norveška 312.73 47.25 7.782 13.340.31 734.385 57.00 24 Njemačka 324.38 26 Poljska 92.77 10.038 78.506.377 18.201 59.25 17 Latvija 65.940 2.48 761.726 48.85 28 Rumunija 20.603.14 206.964 11.661 74.52 11 Grčka 56.333 699 27.28 38.30 630.919 27.999 148.220 4.41 22.40 8.64 851.80 29 Slovenija 48.685 23.809 67.87 22.481 278.254 125.72 1.310.28 49.10 10.030 7.94 1195.42 35.30 627.520 120.814 30.70 24. godini može se sagledati u Tabela 7.679.85 11.50 7 Danska 45.937 85.64 329.66 926.151 1.464 38.820 16.589 2.644 52.974.021 19.671 11.90 31 Španija 102.827 26.766 116.27 13 Irska 103.32 13.924.303 35.20 21 Makedonija 316 140.290 71.870 5.30 4.838.528 3. Dužina Površina željezničke u km² mreže (km) 3 4 Redni brij 1 Zemlja Odnos Gustina Gustina putne Dužina dužina željezničke mreže putne mreže putne i mreže km/1000km² (km) željezničke km/1000km² mreže 5 6 7 18.00 8 40.11 1 Albanija 83.464 23.55 1.01 20.137.385 47.32 585.43 4 Bosna i Hercegovina 110.19 10 Francuska 131.33 30.000 132.18 869.01 12.28 857.28 2.408 69.526 2.230 16.418 37 228.99 23 Nizozemska 357.524 2.84 20 Mađarska 25.97 15 Italija 9.714 12.684 2.20 18.280 1.397 66.29 25.839 230.852 76.06 580.57 5 Bugarska 78.21 12 Hrvatska 70.446 981.910 4.373 372.82 36 Velika Britanija Ukupno 5.454 113.259.11 33 Švajcarska 449.846 37.210 158.047 47.980 71.707 28.02 1.96 496.021 36.030 31.094 2.998 30.541.37 557.586 274 105.869 27.99 2 28.44 16.60 995. god.586.61 2 Austrija 30.95 1.50 601.79 2.46 1275.597.88 1.077 12.202.294 38.24 42.798 8.40 49.527 45.95 1.393.998 479.546.71 617.13 40.917.90 21.467 354. The World Factbook 2005 50 .68 13.463 198.72 2.27 22.97 2.727 71.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3.09 30 Slovačka Republika 504.30 14 Island 301.84 Evropa 1-36 9.34 6.141 5.350 4.41 SAD Izvor podataka : International Road Federation.956 662.850 17.01 27 Portugal 237.845 3.543 364.

dužina putne mreže je 28 puta veća od dužine željezničke mreže. godini iznosila svega 228. 4. 3. Razuđenost putne mreže daleko je veća od mreže željezničkih pruga.024 km magistralnih i 2. gustine naseljenosti i stepena koncentracije stanovništva i privrednih kapaciteta. bilo je 387. Od ovih 2. a takođe uticao da se putna mreža brzo razvija.542 km. Pored toga. U petnaest zemalja Evropske unije dostignut je visok stepen modernizovanosti ukupne raspoložive putne mreže. U Bosni i Hercegovini. dužina putne mreže je 21. Ovdje se mora naglasiti da statističkim podacima iz Tabela 7 nije obuhvaćena dužina mreže puteva u gradskim područjima koja ni malo nije simbolična. U ovim zemljama na osnovnim magistralnim pravcima izgrađeni su moderni autoputevi velikog kapaciteta. željeznički saobraćaj stalno smanjuje razuđenost željezničke mreže. na primjer.080 km željezničkih pruga.598 km.260 km i Španija sa 9. 1943. zemlji koja je po stepenu motorizacije na prvom mjestu u svijetu. smanjujući pri tome transportne troškove svođenjem troškova utovara i istovara na minimum i povećanjem brzine dostave robe. ima svega 15.851 km i Češka 1.788 km magistralnih puteva (od kojih je 96% asfaltirano). Podaci u Tabela 8: nije data rang-lista zemalja po stepenu motorizacije. u 2002. U SAD. Slijede Francuska sa 9.049 km.482 km regionalnih puteva i 14.724 km regionalnih puteva su u Federaciji BiH.746 km magistralnih puteva i 2. koja nema dovoljno razvijenu putnu mrežu. te da bi slika razuđenosti mreže puteva još više argumentovala prednost drumskog saobraćaja.669 km modernih autoputeva. Veoma brz porast broja putničkih automobila uslovio je gradnju modernih saobraćajnica.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U SAD. Razvoj drumskog saobraćaja u SAD osjetno je uticao na opadanje razuđenosti željezničke mreže. godini bilo 407.5 km autocesta. sa dvije i više saobraćajnih traka u jednom smjeru kretanja vozila. Najrazvijeniju mrežu autoputeva ima Njemačka.464 km. da bi ukupna dužina željezničke mreže u 2002. godini 338. drumski transport u prevozu robe nije vezan za krute redove vožnje. godini u navedenim zemljama Evrope ukupna dužina putne mreže bila je 24 puta veća od ukupne dužine željezničke mreže. jer. koja za 2000. već samo ilustracija tog stepena u pojedinim zemljama. obezbjeđuje direktan prevoz od pošiljaoca do primaoca i to od „VRATA DO VRATA“. Zbog toga se stepen razvijenosti te mreže ne može ocjenjivati preko podataka o njenoj apsolutnoj veličini.800 km.1 DUŽINA PUTNE MREŽE U POJEDINIM EVROPSKIM ZEMLJAMA Sa razvojem motorizacije razvijala se i modernizovala putna mreža. zemlji sa najvećim stepenom motorizacije. godinu raspolaže sa 11. već isključivo preko relativnih pokazatelja. 51 .600 km. sa 3. Kod preostalih zemalja Turska ima 1.4 puta veća od dužine željezničke mreže. Kod transportovanja tereta – robe drumski saobraćaj je u gradskim uslovima praktično nezamjenljiv. Prema podacima iz statističkog godišnjaka International Road Federation. kao i to da omogućava i značajne uštede na troškovima ambalaže. u 1982. i pored usitnjenosti pošiljki.712 km modernih autoputeva. već se prilagođava promjenama prevoznih zahtjeva korisnika. u 1966.000 km lokalnih puteva. Tako je u 1917. Putna mreža u Bosni i Hercegovini sastoji se od cca 22.384 km regionalnih puteva su u RS. Dužina putne mreže zavisi od veličine zemlje. iznijela je svega 265. a 1.

kroz kretanje ekoloških struktura pri kretanju putnika i vozila.a. 30 133 8 973 72 300 35 603 105 233 49 412 55 258 1 873 318 280 119 988 35 611 13 904 291 217 3 788 4 842 14 000 Izvor : International Road Federation. Razvoj i funkcionisanje putne mreže u BiH uzrokuju problemi vezani za finansiranje infrastrukture. 35 993 114 720 207 256 2 252 378 4 791 37 455 n. Ovi problemi se rješavaju sa specifičnostima prisutnim u pojedinim zemljama. koji se rješavaju kroz smanjenje specifičnosti potrošnje goriva (potrošnja na 1 km). 34 183 12 439 23 057 13 358 19 592 196 28 381 63 791 3 828 4 796 29 929 Ostali putevi 132 540 60 018 n. razvoj drumskog saobraćaja uzrokuje i značajne ekološke i okolišne probleme. Međutim. godina Autoputevi Belgija Danska Njemačka Grčka Španija Francuska Irska Italija Luksemburg Holandija Austrija Portugal Finska Švedska Velika Britanija EU-15 Island Norveška Švajcarska Bugarska Kipar Češka Estonija Mađarska Latvija Litvanija Malta Poljska Rumunija Slovačka Slovenija Turska BiH 1 702 922 11 712 707 9 049 9 766 103 6 621 115 2 289 1 633 1 482 549 1 506 3 612 51 768 173 1 669 324 257 517 94 448 417 399 113 296 435 1 851 Magistralni putevi 12 600 718 41 321 9 100 24 124 27 500 5 326 46 009 837 6 650 10 280 11 991 13 271 15 349 48 194 273 270 4 310 26 762 18 110 3 011 2 178 20 727 3 902 30 060 6 962 1 307 185 17 637 14 711 3 221 1 101 31 376 Regionalni putevi 1 349 9 986 177 899 31 300 139 656 358 500 11 628 114 909 1 911 57 500 23 086 58 990 28 633 82 892 113 105 1 211 344 3 897 27 153 51 397 3 818 n.a. 52 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 8 Dužina putne mreže u pojedinim evropskim zemljama u km.a. Za razvijene zemlje se može reći da se drumski saobraćaj nalazi u zreloj razvojnoj fazi i preuzeo je vodeću ulogu u zadovoljavanju potreba za prevozom. Poseban problem u BiH predstavlja nedostatak saobraćajnica i njihova zagušenost u velikim urbanim cjelinama.a. national statistics U Bosni i Hercegovini putna mreža predstavlja limitirajući faktor efikasnijeg funkcionisanja drumskog transporta. 75 600 489 698 586 000 78 657 312 149 2 347 59 400 98 000 n. 2000.

Radi ekološke podobnosti u mnogim zemljama se proizvode i vozila na plin.000 vozila.078.000 vozila. info centar sa indikatorima rada motora.000 42.286. ASR.030.000 vozila.000 5. 10286000 Koreja.078. PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA U SVIJETU Krajem 2003. Danas se proizvode putnička vozila koja karakterišu sigurna oprema i udobnost. Rad na izvršavanju transporta u podmirenju prevoznih zahtjeva u drumskom saobraćaju obavlja se privrednim vozilima čiji tempo porasta prati rast putničkih vozila.178. Francuska Njemačka Italija VB Španija Kanada SAD Brazil Koreja Japan Drugi Ukupno Proizvodnja motornih vozila u svijetu u 2003. središnje daljinsko zaključavanje i otključavanje prtljažnika. a ne da je u kategoriji luksuza. prevencija od požara. 1864000 Španija.000 2.864.000 vozila od čega na putnička vozila otpada 42. aluminijski točkovi i dr. zračni jastuci.676.510.550.000 2.000 1. 3178000 Brazil.000 8. Tu su još električni pokretni vanjski retrovizori. 15785 Njemačka.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4.000 1.399. Kvalitetnija vozila obložena su najkvalitetnijom kožom.478. zatim Njemačka sa 5. Skuplja vozila imaju još u svojoj opremi maglenke.000 3.000 2.506.000 3. U većini vozila u standardnu opremu su uključeni ABS.248.000 10. U posljednje vrijeme zabilježena je sve veća proizvodnja terenaca sa pogonom na četiri točka svih oblika i izvedbi u Evropi.478.322. 3248000 Ostali.000 1. Najveći proizvođači su SAD i Japan sa 12.882. godine u svijetu je proizvedeno ukupno 60.026.768.000 vozila. Ima više marki vozila sa sportskim performansama. radio sa CD.510. SAD.000 1. 1828000 SAD. odnosno 10. tempomat.000 60.000 15.000 10.000 4.000 1.676. godini 2.133.g. mala potrošnja goriva. godini 3.000 vozila.133. godine Njemačka 12% Proizvodnja motornih vozila u svijetu 2003.000 5. 12078000 Japan 20% Koreja 7% Brazil 4% SAD 11% Kanada 3% Sl. 5507000 Italija.583.785. 2550000 Drugi 24% Francuska 7% Italija 2% VB 4% Španija 6% Japan.000 1. Za automobil kao fenomen razvoja društva u cjelini može se konstatirati da je postao neophodna potreba. 3030000 Kanada. alarm. 53 .000 Proizvodnja putničkih vozila u svijetu u 2003. zatim pogon na sva četiri točka. kodirani ključ protiv krađe.286. Kod putničkih vozila Japan zauzima prvo mjesto sa 8.507.145.000 12. šestostepeni prenos.828.000 Prroizvodnja putničkih vozila u svijetu u 2003. Japan i Južna Koreja.211.000 1.000 vozila.g. dok SAD zauzimaju treće mjesto u svijetu sa 4.145. RBD. godine Francuska. elektronsko kontrolisanje ventila. 19 Proizvodnja vozila u svijetu u 2003. Tabela 9 Proizvodnja vozila u svijetu u 2003.625. električno pokretanje stakla. 1322000 VB. klimauređaj.

u kojima se stalno povećavalo učešće prerađivačke industrije. Kretanja broja automobila u svijetu. 1922.8 14. vijeka drumski saobraćaj dostiže fazu zrelosti. 1973. sve do 1973. STEPEN MOTORIZACIJE U SVIJETU I U BOSNI I HERCEGOVINI Počeci razvoja drumskog saobraćaja vezuju se za posljednje godine 19. .0 46. . Preuzimajući brigu o kapitalno izuzetno intenzivnim investicijama u putnu mrežu. . relativne stope njegovog rasta se usporavaju. pa je od stanja u toj grani bitno zavisila i konjunktura u ukupnoj privredi.2 U 1985. 1934. godine. koja je u dugom periodu bila jedna od vodećih industrijskih grana u razvijenim zemljama. od čega se 599.5 35. i ta faza ubrzanog rasta traje do danas 2005. počivao je i na slijedećim bitnim pretpostavkama: .Promjenama u strukturi privreda. što je za posljedicu imalo da se u strukturi potreba i tražnje za prevozom stalno povećava učešće proizvoda koje u relativno malim količinama treba prevesti na veliki broj odredišta. država je obezbjeđivala velikom broju subjekata da sa relativno malim ulaganjima u prevozne kapacitete uđu u područje obavljanja aktivnosti drumskog prevoza.Razvoju automobilske industrije. vijeka i početak 20. gdini u svijetu je registrovano 488. da bi zatim nastupio period njegovog intenzivnog razvoja. 1969. godine. Broj automobila u milionima 1.0 295. Tabela 10.Niskoj cijeni pogonske energije. S malim i elastičnim transportnim jedinicama ova grana je brzo osvajala prostor u saobraćajnim sistemima svih zemalja. Dostignuti stepen motorizacije direktna je posljedica nivoa nacionalnog dohotka po stanovniku. bilo da su u pitanju javni ili saobraćaj za sopstvene potrebe.Naglašenoj državnoj ulozi i brizi za razvoj putne mreže. osim sa njegovim osnovnim konkurentskim prednostima izraženim u izuzetno velikoj elastičnosti u prilagođavanju zahtjeva korisnika.220 miliona odnosilo na putničke automobile ili 3/4. Tabela 10 Dinamika broja automobila u svijetu Godina 1914. 1955. vijeka. pri čemu se njihova struktura nije promijenila.0 miliona automobila. 2002.1 96. Tehničku osnovu njegovog razvoja obezbijedio je pronalazak motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i njegova primjena u proizvodnji drumskih prevoznih sredstava.0 221.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Brz razvoj drumskog saobraćaja. mada situacija nije ista kod svih svjetskih regiona i kod svih zemalja. odnosno izbijanja svjetske energetske krize. 1940.17 miliona vozila.0 808. 1985. Izražena 54 . zatim sve do 2004.0 488. odnosno niskoj cijeni nafte i derivata u dugom razvojnom periodu. Stepen razvijenosti drumskog saobraćaja po pojedinim regionima u svijetu i pojedinim zemljama u direktnoj je zavisnosti od dostignutog nivoa ukupne privredne razvijenosti. dok na komercijalna vozila (autobuse i kamione) otpada 1/4 ili 209. Može se reći da do 1930–ih godina traje period uvođenja ovog vida transporta u saobraćajne sisteme. Taj razvoj posebno se intenzivira u periodu poslije Drugog svjetskog rata. U posljednjoj deceniji 20.

7 1. odnosno 2.9 1. godinu stepen motorizacije po kontinentima dostigao je visok nivo od 7.6 10.8 Sva vozila Putnički 2 autom obili 2. 70 60 50 40. U SAD broj stanovnika po vozilu iznosi 1.2 7.4 31.7 Sva vozila 4.6 2.7 8. Najniži stepen motorizacije ima Afrika sa 59. 55 . Bosna i Hercegovina ima 8.2 21.4 Sva vozila autom obili autom obili Sva vozila autom obili Putnički Putnički Putnički 8.2 40 30 20 10 0 1.2 Sva vozila Sva vozila autom obili autom obili autom obili Putnički Putnički Putnički 6.1. To potvrđuju podaci Tabela 11. što je vjerna slika slabe razvijenosti.8 2 2.2 21.9 2. Afrički kontinent karakterističan je po niskom stepenu motorizacije. 20. godini i broj stanovnika po jednom putničkom vozilu i ukupan broj vozila na 1000 stanovnika u nekim zemljama ilustruju slijedeći podaci Sl.2 59.6 stanovnika po jednom motornom vozilu.4 6.DRUMSKI SAOBRAĆAJ neravnomjernost teritorijalnog razmještaja svjetske privrede otuda ima za posljedicu i neravnomjeran razmještaj kapaciteta drumskog saobraćaja.2 1.2 stanovnika po putničkom automobilu i sa 20% je iznad prosjeka u svijetu.3. 20 Broj stanovnika po jednom vozilu po kontinentima Stepen motorizacije dostignut je u Evropi od 2.6 stanovnika po motornom vozilu.6 59.9 Sva vozila 2. godini po kontinentima i u BiH Evropa EU Sjeverna i Južna Amerika Azija Afrika Okeanija BiH Ukupno Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili Sva vozila Putnički automobili 2.2 EU Sjeverna i Južna Amerika Azija Afrika Okeanija BiH Ukupno Sl.2 7. Tabela 11 Pregled broja stanovnika po motornom vozilu u 2002.4 31.6 10. Prema statističkim podacima za 2002.2 i Azija 21. dok broj stanovnika po putničkom vozilu iznosi 2.9 stanovnika po jednom putničkom vozilu.7 4.2 Korištenje motornih vozila u 2002.6 40.4 stanovnika po putničkom automobilu.

8 1.540 000 vozila ili 13. dok na ostale zemlje svijeta otpada 321.85% 54.59% 490 0.66% 32.225 9.283 100. dok znatno zaostaje po broju stanovnika po putničkom vozilu u odnosu na Evropu. odnosno Okeanija sa malom naseljenošću je kontinent sa visokim stepenom motorizacije.924 6.51% 18. Sjeverna i Južna Amerika imaju nešto slabiji prosjek broj stanovnika po registrovanom motornom vozilu.7 2 2 2.000 vozila ili 11.80% 16.7 do 2.7 8.1 2.1 10.6 6.048 4.010.3 1.657 11.989 14.71% 73.733 4.321 7.24% 23. Relativno visok nivo stepena motorizacije iskazuje i Japan. Italija sa 33. dok je u Kanadi 1.14% 37.094 3.8 1.50% 10.000 vozila ili sa 31.010 34.587.02% 48. Veći broj drugih razvijenih zemalja Zapada približava se tom nivou saturacije. U Italiji dostignut je i nivo saturacije stepena motorizacije od 1.36% 600 0.682 7.11% 527.8 1.6 do stanovnika na jedan automobil.657. godini u nekim zemljama svijeta Stanovnika po vozilu Zemlja SAD Japan Njemačka Italija Francuska VB Španija Brazil Kanada Australija BiH Ukupno 225. Australija sa stepenom motorizacije od 1. gustine naseljenosti i stepena koncentracije stanovništva i privrednih kapaciteta.425 42.160 7. U SAD stepen motorizacije iznosi 2.7 1.37% 20. Zato se stepen razvijenosti te mreže ne može ocjenjivati preko podataka o njenoj apsolutnoj veličini. Dužina putne mreže zavisi od veličine zemlje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Australija sa Novim Zelandom.1.5 1. Procjenjuje se da će Azija povećati stepen motorizacije zahvaljujući prije svega bržem razvoju automobilske industrije u Kini.706 000 vozila ili sa 8.64% 29. dok je kod putničkih vozila taj odnos nešto nepovoljniji i iznosi 2. što je rezultat i visoke proizvodnje motornih vozila.8 1.7 2.44% 33. kao i zbog opšteg privrednog razvoja ove zemlje.021 4.85% učestvuju u ukupnom broju vozila u cijelom svijetu.000 vozila koje sa 34.6 1.8. Tabela 12 Korištenje motornih vozila u 2002.7 stanovnika na jedan automobil. Smatra se da se nivo saturacije dostiže pri stepenu motorizacije od 1. U visoko razvijenim zemljama dostignut je stepen motorizacije od 1. 56 Privatnih automobila na 1000 stanovnika 476 428 545 586 490 491 469 93 568 522 122 Broj vozila u hiljdama Ukupno vozila Putničkih automobila Stanovnika po privatnom automobilu Ukupan broj vozila na 1000 stanovnika % % .2 789 581 588 655 591 551 577 116 592 644 150 Podaci u tabeli 12 nisu i rang-lista zemalja po stepenu motorizacije.13% 390.9 na četvrtom je mjestu u svijetu.540 13.00% 136.11%.00% 1.7 1. Slijede Japan sa 54. već samo ilustracija tog stepena u pojedinim zemljama.144 6.9 8. Najveći broj vozila imaju SAD 136.706 8. već isključivo preko relativnih pokazatelja.850 100.64 %.267 3.8.47% 29.46% 12. Njemačka sa 44.7 1. Visok nivo stepena motorizacije iskazuju i zemlje Evropske unije koji po stepenu motorizacije svrstavaju se u najrazvijenije zemlje. Najbolji prosjek broja stanovnika po motornom vozilu ima Evropska unija od svega 1.97% 44.10% 17.7 1.14% 35.3 1.3 stanovnika na jedan putnički automobil.101 2.9 stanovnika po jednom registrovanom motornom vozilu.544 4.452 2. na drugom je mjestu u svijetu iza Evropske unije sa 1.81% 18.44%.97%.

967.159 413.204 1.318 392.871 Sva motorna vozila 16. Glavna tržišta u 2003.460. 1625050 Italija.484.796 366.914 155.501. godini najviše je prodato vozila u SAD 16. 5828178 Koreja.440.050 1.113.971. 2484148 Španija.610. 4390806 Francuska.847 692.683 vozila. 1318312 Australija.683 2.126 10.098 846.148 2.729 588.076. Razvoj automobilske industrije doveo je do činjenice da je svijet danas preplavljen automobilima.484. godini Argentina.148 vozila.811 1. 413914 SAD. 155126 Ostali.432 458.236.826 1.634 od svih registrovanih vozila. 2440692 Sl. Njemačka 3.989 1. od čega na putnička vozila otpada 7.440. GLAVNA TRŽIŠTA MOTORNIH VOZILA U SVIJETU Porast broja i strukture stanovništva i privrednog razvoja i razvoja automobilske industrije doveo je do porasta proizvodnje svih vrsta vozila u svijetu.316 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu u 2003.014 3.601 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6.178 vozila.501.945. Tabela 13 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu 2003.390.312 998.828.716.692 vozila i Italija 2.967. Kina 4.383. 21 Glavna tržišta motornih vozila u svijetu 2003.246 1.079 909. U 2003.050 2. godine Putnički automobili SAD Japan Njemačka Italija VB Francuska Kina Španija Kanada Rusija Australija Koreja Meksiko Holandija Indija Poljska Belgija Taivan Argentina Ostali 7.742 521. 909811 Njemačka. 392742 Indija.248.009.579. 3501683 Rusija.935.239 104.203.945.561 7. 10935316 Taivan. Velika Britanija 2.844 579. godine 57 .610. Slijede Japan sa 5.625. 579826 Meksiko. 2945158 Kina. godini po pojedinim zemljama. 16967634 Belgija.806 1.511 1.158 vozila. Upravo taj dinamički razvoj drumskog saobraćaja u svijetu izazvao je i neželjene i nepredvidive posljedice za čovjeka i okoliš.468 4.178 3.938 2.117 358.001. Tabela 13.475.848 644. 521159 Poljska.806 vozila.318. Francuska 2.828.158 2.692 4. 1076318 Holandija.634 5.627 488.682 2. 1475079 Kanada. 1716204 VB. 998844 Japan.468.390.

a to će dovesti i do porasta broja i standarda stanovništva.678 34. Procjenjuje se da će broj putničkih i privrednih vozila u navedenom periodu brže rasti jer se očekuje završetak procesa privatizacije i obnove privrede. Visok porast vozila rezultat je prije svega što je tokom agresije vozni park potpuno uništen.000 vozila posebno po svakom od ova dva kantona starije od 15 godina.5% 186.585 14.481 550 7.082 18. 362.713 putničkih automobila.000 motornih vozila. 366. Vozila Putnički automobil Autobusi Teretna vozila Motocikli Ostali Ukupno 1997. Tabela 14 Podaci o strukturi vozila u Federaciji BiH 1997 – 2001.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. u 2002. 58 .978 2. počeo je da se povećava poslije 2000.172 317. 172. zatim Tuzlanskom 82. Na broj putničkih vozila negativno utiče nepovoljan privredni razvoj i standard stanovništva zbog razaranja privrednih objekata tokom agresije.4% 416. Broj motornih vozila. godine Vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine. BROJ REGISTROVANIH VOZILA I STEPEN MOTORIZACIJE U BiH Prema zvaničnim statističkim podacima. U 2002. pa se 1997. Procjenjuje se da je tokom rata uništeno cca 400. što je u skladu sa brojem stanovništa i bržem zapošljavanju. godini bilo je registrovano ukupno 600.051 194. S obzirom da ne raspolažemo brojem vozila u Republici Srpskoj. godine nabavkom zastarjelih vozila iz inostranstva.7 stanovnika po jednom motornom vozilu.618 Promjena 2001/1997. 2002.879 2.227. tako i privrednih vozila. 374. U BiH bilo je 6.570 417.5% 247.000 vozila. 278. godine. osvrnut ćemo se na kretanje broja vozila u Federaciji ukupno i po kantonima.758 2000. a time i povećanja broja vozila s obzirom na očekivano povećanje automobilske proizvodnje. godini još nije dostigao 578. Tako u strukturi voznog parka vozila starija preko 10 godina zauzimaju 70% učešća.224 2.930 1998. godini u Federaciji BiH bilo je ukupno 449. koliko je iznosio 1990.784 2001. Treba očekivati da će u navedenom periodu doći do obnavljanja proizvodnje putničkih vozila u Sarajevu. Prema statističkim podacima krajem 2002.335 416.713.837 35. Iz pregleda se vidi da najviše vozila ima preko 15 godina starosti.718 426. Statistical Yearbook U odnosu na 1997. kako putničkih.609 1999.8% 218.293 2. Broj putničkih automobila u 2002. godine. kako putničkih. odnosno 15 vozila na 1000 stanovnika.029 1. po kantonima najviše vozila je bilo registrovano u Kantonu Sarajevo 92.113 29. došlo je do značajnog porasta broja svih vrsta vozila. a posebno što je u periodu agresije potpuno uništena fabrika Wolsvagenovih automobila (TAS) u Sarajevu.358 410 3.670 2. od čega putničkih vozila 488. dok je nešto sporiji rast zabilježen u posljednje dvije godine. godine odmah poslije rata ne može uzeti kao realna osnovu za analiziranje i upoređivanje. U slijedećim tabelama dat je pregled vozila ukupno po strukturi i po starosnoj strukturi. dok je najmanje bilo u Bosanskopodrinjskom kantonu svega 4588 vozila. tako i ukupno motornih vozila.9% Izvor: Federation's Institute of Statistics. standardom građana i razvijenošću privrede. 1997 – 2001.3% 684.192 2.505 35. gdje 45. 217.806 12.689 vozila. Najnepovoljnija starosna struktura je u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.941 motorno vozilo od čega na putnička vozila otpada 370.062.061 10.122 1. prije agresije na BiH.

261 21.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 15 Struktura voznog parka u Unsko-sanskom kantonu u 2002.437 75.490 44. godini Kanton 4 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 334 673 1.630 59 .517 2.293 Autobusi 5 9 14 40 141 419 628 Motocikli 6 21 43 57 105 218 450 Ostala 28 75 165 189 530 1.689 Tabela 18 Struktura voznog parka u Zeničko-dobojskom kantonu u 2002. godini Kanton 2 Do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 180 269 287 1220 3067 4016 9039 Teretna 7 8 47 137 371 517 1087 Autobusi 0 1 0 6 8 20 35 Motocikli 56 26 75 84 140 134 515 Ostala 8 7 65 257 345 630 1312 Ukupno 251 311 474 1704 3931 5317 11988 Tabela 17 Struktura voznog parka u Tuzlanskom kantonu u 2002.075 1.008 1.998 Autobusi 2 2 43 34 89 327 497 Motocikli 44 26 40 75 122 211 518 Ostala 86 49 158 449 1.428 6.116 19.944 82.755 Teretna 48 123 277 859 1.147 4.820 20.855 65.523 69. godini Kanton 3 Do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 779 1.187 2.504 Ukupno 421 901 2.558 3.851 39.920 4.120 6.191 24.621 5.169 46.076 Ukupno 1.600 Teretna 97 136 296 813 1.288 2. godini Kanton1 Do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 271 570 1386 4479 18817 25880 51403 Teretna 63 85 229 605 1494 2463 4939 Autobusi 1 2 7 16 89 254 369 Motocikli 67 100 146 136 133 154 736 Ostala 27 134 394 538 1312 1817 4222 Ukupno 429 891 2162 5774 21845 30568 61669 Tabela 16 Struktura voznog parka u Posavskom kantonu u 2002.552 5.156 38.089 7.736 7.

794 8.982 Tabela 22 Struktura voznog parka u Zapadno-hercegovačkom kantonu u 2002. godini Kanton 6 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 209 291 527 2.380 2.562 11.536 13.005 30.598 5.671 24.063 24. godini Kanton 8 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 559 660 1.348 42.375 4.795 Teretna 1 7 25 41 114 173 351 Autobusi 0 0 2 2 4 9 17 Motocikli 0 0 3 0 8 9 20 Ostala 6 25 47 77 114 126 395 Ukupno 42 102 167 323 1.482 6.638 3.334 4.870 7.168 9.032 48.244 7.907 5.620 2.478 Teretna 45 42 152 372 800 1.594 8.588 Tabela 20 Struktura voznog parka u Srednjobosanskom kantonu u 2002.628 23.090 14.255 4.686 16.439 Autobusi 2 1 23 51 37 23 137 Motocikli 16 13 70 93 59 37 288 Ostala 19 23 71 97 89 101 400 Ukupno 669 870 2.023 Tabela 21 Struktura voznog parka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u 2002.079 29.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 19 Struktura voznog parka u Bosansko-podrinjskom kantonu u 2002.909 Autobusi 37 5 14 22 42 118 238 Motocikli 17 73 91 67 43 38 329 Ostala 21 25 97 113 201 273 730 Ukupno 727 863 1.918 Teretna 73 173 720 1.449 2.158 Ukupno 300 381 783 2.174 12. godini Kanton 5 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 35 70 90 203 1. godini Kanton 7 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 568 683 1.049 Autobusi 0 3 2 16 35 188 244 Motocikli 1 10 14 30 22 17 94 Ostala 45 35 88 132 293 565 1.017 3.776 Teretna 84 77 330 714 1.153 1.182 60 .363 26.539 781 4.

227 Broj vozila 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Teretna 762 1.062 Tabela 24 Struktura voznog parka u Hercegbosanskom kantonu u 2002.917 23.256 6.742 43.g.441 do 1 1– 2 2– 5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 godine starosti Sl.058 7.734 180.839 28.852 1.984 12.760 23.039 126.595 17.163 2.648 449.257 146.650 Ukupno 6.771 15.731 40.591 10.901 5.615 4.020 10.628 Tabela 25 Struktura voznog parka u FBiH u 2002. godini Kanton 10 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 104 224 322 1.220 32.688 92. godini Kanton 9 do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 2.094 11.535 76.439 Ukupno 2. 22 Struktura voznog parka u Federacija BiH u 2002.714 27.318 Autobusi 58 41 215 266 562 1.142 7.642 3.408 2.973 6.577 15.730 211. 61 .244 12. godini FBiH do 1 1–2 2–5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 Ukupno Putnička 5.014 21.514 8.808 3.559 6.019 3.130 1.067 Autobusi 3 5 7 10 23 16 64 Motocikli 1 0 7 16 19 2 45 Ostala 7 17 38 141 141 70 414 Ukupno 129 284 440 2.176 Autobusi 8 13 103 69 94 34 321 Motocikli 97 92 140 158 168 46 701 Ostala 161 288 519 1.425 Teretna 330 474 831 1.201 53.883 379.038 Teretna 14 38 66 270 498 181 1.512 2.696 Ostalo Ostala 408 678 1.338 6.149 2.123 8.193 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 23 Struktura voznog parka u Kantonu Sarajevo u 2002.975 11.550 Putnička Motocikli 305 361 629 716 819 866 3.

24 Struktura vozila (bez individualnih) u Federaciji BiH u 2 8. U 1970. godini na teritoriji BiH postojalo je 2. U strukturi saobraćajnog sistema zemlje drumski saobraćaj pridobija i značajnije mjesto od onog koje treba da ima prema kriterijima društvene rentabilnosti. 23 Broj vozila po godinama u Federaciji BiH Broj vozila 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 do 1 Teretna Autobusi Motocikli Ostala 1–2 2– 5 5 – 10 10 – 15 Preko 15 godine starosti Sl. Proces modernizacije putne mreže u zemlji otpočinje 1971. U rezultatu toga. a nivo motorizacije prevazilazi mogućnosti određene dostignutim nivoom privredne razvijenosti. što se vidi i iz podataka Tabela 26. a rezultat je da on postaje glavni nosilac zadovoljavanja potreba za prevozom.499 km puteva za savremenim kolovozom. STANJE I KARAKTERISTIKE RAZVIJENOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj u BiH sve do devedesetih godina dvadesetog vijeka razvijao se brzo. stanje putne mreže u zemlji bitno je izmjenjeno i poboljšano. 62 . a posebno se intenzivira u periodu do 1980. nacionalnog dohotka i životnog standarda stanovništva. pa i nekontrolisano. godine.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Broj vozila 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1997 Putnićka vozila Ukupno 1998 1999 2000 2001 2002 godina Sl.

tj. 8.261 22. stanje putne mreže u zemlji može se ocijeniti kao nezadovoljavajuće. Takvom modernizacijom željelo se dobiti na kvalitetu. već posebno zbog karakteristika postojeće mreže BiH puteva sa savremenim kolovozom. modernizovana je većina lokalnih i regionalnih.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 26 Putna infrastruktura u BiH (u km) Kategorija puta Savremeni kolovoz Ukupno 1971.024 km glavni i 2.1 18.4 (km) savremenih cesta koje su rangirane u kategoriju autoceste (4. 2. 8.774 Ukupna dužina putne mreže u zemlji od oko 22. kod kojih se učešće puteva sa savremenim kolovozom kreće 85% .100%.4 4.261 km (61. u rezultatu takvog pristupa dobijeni su putevi sa slabim tehničko – eksploatacionim parametrima (širina. 1998. na osposobljavanju što većeg broja puteva za normalnije odvijanje motornog saobraćaja. jer se takvom mrežom ne obezbjeđuje dobra pokrivenost prostora i međusobna povezanost prirednih područja i centara. mogućnost podnošenja posebnog opterećenja i sl.671 21. brzo se habaju i zahtijevaju velika sredstva za održavanje u stanju koje pruža bar približno normalne uslove za odvijanje saobraćaja.4 18. u ukupnoj dužini od 20.6 100 U periodu od 1998.354 Godina 1991.683 21. 8.689 2004.677 21. lake modernizacije.774 % 0. godina Kategorija puta Autocesta Magistralni Regionalni Lokalni Ukupno km 15. 2004.189 km (16.458 km regionalnih puteva se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine i 2.7%).677 2003. Takvim postupkom. Posebna nepovoljnost je da se i pored povoljnog geografskog položaja BiH ne pruža relativno gusta mreža međunarodnih putnih pravaca.657 1980. Otuda se u slijedećem periodu mora intenzivirati njena dalja izgradnja i modernizacija.851 km regionalnih puteva u Republici Srpskoj.2%). poluprečnici krivina. Suštinski posmatrano. putna mreža predstavlja limitirajući faktor efikasnog funkcionisanja i daljeg razvoja drumskog saobraćaja. na regionalne oko 4. Tabela 27 Struktura putne mreže BiH. Pri tome će kod mreže lokalnih i regionalnih puteva naglasak i dalje biti na lakoj modernizaciji.774 km i nije zadovoljavajuća.499 9.155 29.9 62. koji bi obezbijedili dobru uključenost u evropski sistem puteva.2 km). Postojeća mreže puteva sa savremenim kolovozom dominantno je izgrađena putem presvlačenja asfaltnog zastora na već postojeću ili samo djelimično poboljšanu putnu osnovu (donji stroj).309 14. kao i jedan dio magistralnih puteva. To ne samo zbog toga što satepen modernizovanosti puteva bitno zaostaje u odnosu na razvijene zemlje Evrope.309 km (21.165 km glavnih i 1.671 8.4%) i lokalne puteve oko 14. godine izgrađeno je oko 24. nezadovoljavajućim tehničkim parametrima. nagib. kao i dionica auto ceste na koridoru Vc (od Blažuja prema Visokom.189 4.). 8. Robni transport u Bosni i Hercegovini trenutno preveze preko 95% ukupne robe i putnika. Takva politika razvoja znači veće insistiranje na kvalitetu modernizovanih puteva i smanjivanju kvantiteta modernizovane 63 . tzv. U odnosu na dostignuti stepen motorizacije.698 22. Međutim. a time i dobru povezanost sa Evropom i svijetom. takav pristup modernizaciji putne mreže u datom trenutku bio je opravdan. dok će kod magistralnih i posebno međunarodnih putnih pravaca razvoj biti usmjeren na izgradnju pravih auto puteva i polu autoputeva. Od ukupne putne mreže BiH na magistralne pravce otpada oko 4. jer je to zaostajanje normalno posljedica razlika u stepenu privredne razvijenosti. Od ovih 2. debljina gornjeg i donjeg stroja. do 2005. U uslovima ograničenih sredstava za finansiranje. Putevi sa takvim.2 km ulaz u grad Sarajevo iz pravca Mostara.

a prosjek regiona je 2. godini Sintetički pokazatelj na bazi ukupne dužine puteva v Sintetički pokazatelj na bazi asfaltiranih puteva v 0. Tabela 28 Statistički pokazatelji stepena razvijenosti putne mreže u 2003.290 102. mostova i drugih putnih objekata. 9.006. a očekuje se intenzivna izgradnja na koridoru Vc i pravcu Banja Luka .23 1.333 8.53 7.50 2.691 4.870 200.39 58.586 17.025.63 0.39 377. što odražavaju i sintetički pokazatelji stepena razvijenosti dati u slijedećoj tabeli. godine.39 113.69 74.50) i Rumunija (0.84 0. 64 Index razvijenost ( Region 100) 26.077 34. tako da je u zemlji izgrađeno oko 11 km autoputeva.38 43. Na bazi savremeni putevi samo je slabije Albanija (0.500 189.476 28. Tome su najviše doprinijela ratna razaranja privrednih i saobraćajnih objekata.112 8.050 2.58. a određuje se na slijedeći način: V = L/ P⋅S L – dužina puteva u km P – površina u km² S. Sintetički pokazatelj (v) predstavlja relativnu mjeru razvijenosti putne mreže.29.06 68.910 37.12 100.32 59. RAZVIJENOST PUTNE MREŽE U BiH Putna mreža u BiH zaostaje za većinom zemalja u Jugoistočnoj Evropi.38 2.30 0.21 2.129 22.600 11.40 52. U odnosu na ukupnu dužinu puteva ispod Bosne i Hercegovine niži sintetički pokazatelj imaju samo Makedonija sa 1.000 51.57 39.349 110.904 56. na bazi ukupne dužine puteva.72).80 1.542 28. Proces izgradnje autoputeva počeo je od 2002. jer sredstva umjesto da se ulažu u izgradnju autoputeva. Sintetički pokazatelj u BiH je 1.173 1.000 200.424 1.745 10.77 1.74 256.78 5.209 25.13 1.21 i Bugarska sa 1. Stepen razvijenosti putne mreže u Sloveniji viši je za oko dva puta na bazi ukupne dužine puteva za 2 ½ puta u odnosu na savremene puteve.400 83.68 40.603 28.030 159.977 237.19 1.684 5.broj stanovnika u hiljadama Dobijeni indeksi razvijenosti puteva ukupno i sa savremenim putevima ukazuju da Bosna i Hercegovina ima niži nivo razvijenosti od prosjeka.253 19.350 48.755 100.04 140.29 1.132 20.930.046.61 3.244 Izvor: CIA – The World Factbook 2005.71 175.748 18.38 100.979 10.91 43.98.00 .329.51 87.63 1.822 74.450.000 5. usmjeravala su se u funkciju saniranja postojećih puteva.495.47 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ putne mreže u toku jedne godine.563.665 732.344 23.184.835 93.111 4.02 Asfaltirano puteva u km Index razvijenosti Region (100) Broj stanovnika u hiljadama Ukupna dužina puteva u km Površina u km² Albanija Austrija Bosna i Hercegovina Bugarska Hrvatska Mađarska Makedonija Rumunija Slovenija Srbija i Crna Gora Region 3.235 497.78 7.56 38.22 49.540 22.586 70.975 809.58 1.98 59.709.677.Gradiška.52 105.00 7.87 2.

konkurentni ukupni troškovi kod prevoza na kratke do srednjih 65 Drumski . a koji polaze od ekonomsko-eksploatacionih karakteristika: transportne sposobnosti.visoka ukupna elastičnost.niski terminalni troškovi. kao i koštanja (troškovima) prevoznih usluga. . koja su dostupna i malim firmama. Tabela 29 Prednosti pojedinih vidova transporta Vid transporta Željeznica Osnovne prednosti .pouzdan. što se dobrim dijelom može otkloniti povećavanjem njihovog broja. ili zato što na tim relacijama prevozi relativno male količine roba. .niski ukupni troškovi za prevoze na srednja i velika odstojanja. Sa malim transportnim jedinicama i velikom gustinom saobraćajne mreže. PREDNOSTI I NEDOSTACI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Izbor vida transporta počiva na vrednovanju konkurentskih prednosti kojima ti vidovi raspolažu. brzine. velika energetska potrošnja po jedinici prevoza i visoki eksterni-ekološki troškovi. . a kod prevoza na velike udaljenosti ovaj vid postaje izraženo cjenovno nekonkurentan. zbog zagađivanja životne sredine. da bi se kod dužih prevoza umanjivala. pouzdanosti (urednosti i tačnosti). Drumski saobraćaj glavnu konkurentsku prednost zasniva na visokoj elastičnosti prevoza. iako je ona manja u odnosu na željeznicu. Ovaj vid transporta odlikuju i relativno dobra pouzdanost. bezbjednosti i elastičnosti prevoza.energetska štedljivost. Ta elastičnost počiva na velikoj gustini saobraćajne mreže (10-ak puta većoj od željeznice) i relativno malim eksploatacionim jedinicama. Osnovne prednosti pojedinih vidova transporta kojima raspolažu vidovi dati su u Tabela 29. Odlikuje ga i visoka fleksibilnost u pogledu vremena prevoza. . U pogledu troškova.masovan prevoz.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 10. .male elastične transportne jedinice. uredan i tačan prevoz. drumski saobraćaj ima manje terminalne troškove od željeznice. Osim toga. Iz tih razloga troškovno-cjenovna konkurentnost ovog vida transporta dolazi do posebnog izražaja kod prevoza na kratke udaljenosti. Nedostaci drumskog saobraćaja su niska bezbjednost.prevoz «od vrata do vrata». . Bitne prednosti su mu i relativno mala ulaganja u nabavku prevoznih kapaciteta. . odnosno prevoz od «vrata do vrata» na svim kontinentalnim relacijama. tako da veliki broj firmi može da posjeduje sopstveni vozni park. . urednost i tačnost. drumski prevoz obezbjeđuje i ponekad i kod prevoza na veće udaljenosti zato što na njima nema mogućnosti korišćenja racionalnijih vidova. Na naprijed istaknutom. .velika transportna sposobnost. Ona se održava i kod prevoza do udaljenosti od oko 200 km. jer su njegove transportne jedinice u tehnološkom pogledu samostalne i ne zahtijevaju posebne procedure u organizaciji proizvodnje prevoznih usluga. ali i značajno veće operativne troškove koji nastaju na prevoznom putu.ekološka tolerantnost. . . Međutim. . ovaj vid transporta može da obezbijedi prevoze raznolikih količina roba na veliki broj odredišta.velika gustina saobraćajne mreže.visok stepen bezbjednosti. . drumski saobraćaj zasniva i obezbjeđuje veće komercijalne brzine prevoza. nedostatak mu je i mala transportna sposobnost njegovih transportnih jedinica.niski troškovi na prevoznom putu.

. Kod tehnologija integralnog transporta umjesto pretovara roba vrši se pretovar 66 . skladišta i distributivnih centara). koja predstavljaju standardizovane transportne jedinice.visoka bezbjednost.najveće brzine prevoza. Poređenje i rangiranje konkurentnosti vidova transporta u pogledu bitnih ekonomskoeksploatacionih karakteristika uvijek je u određenoj mjeri relativno.najveća transportna sposobnost (kapacitet prevoza) . Integralni transport u saobraćaju usmjeren je upravo na podizanje efikasnosti i racionalnosti kombinovanih prevoza. često se na velikom broju relacija kombinuje više vidova u proizvodnji transportnih usluga.smanjivanje drugih troškova logistike (zaliha i skladištenja). U praksi na izbor vida transporta najviše utiču slijedeća dva faktora: 1. . . . To se postiže primjenom sredstava integralnog transporta.dobra pouzdanost i urednost. . odnosno vrste i količine roba na različite udaljenosti. obavljanje velikog obima manipulativno-pretovarnih operacija. Kombinovanje sredstava različitih vidova transporta u proizvodnju jedne transportne usluge zahtijeva. .visoka produktivnost.visoka pouzdanost. . sopstveni vozni park i sl. . Prostorni razmještaj proizvođačkih i potrošačkih centara (lokacija fabrika.masovan prevoz jeftinih roba na velike udaljenosti.niski operativni troškovi. . u robnom saobraćaju. zato što rangiranje polazi od postojećeg nivoa razvijenosti i stanja tehnike i tehnologije u posmatranim vidovima transporta. Razvijenost i struktuiranost sopstvenog distributivnog sistema (sopstvena skladišta.komercijalna brzina prevoza. odnosno u transportnim lancima od polaznog do odredišnog mjesta.). .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vazdušni Vodeni Cjevovodni udaljenosti. . .veliki kapacitet prevoza. Kada je u pitanju izbor vida transporta. . prilagođene jednostavnom prebacivanju sa jednog na drugo transportno sredstvo. već zavisi od konkretnog prevoza roba. Zbog toga klasični kombinovani prevozi postaju nedovoljno racionalni i efikasni.fleksibilnost i frekventnost. 2. Pri izboru vidova transporta polazi se od slijedećih karakteristika: Brzina prevoza Kapacitet prevoza Elastičnost prevoza Pouzdanost-urednost Bezbjednost Dostupnost Frekventnost-kontinuelnost Operativni troškovi ekonomsko-eksploatacionih Vrednovanje se ne može generalizovati. .najniži troškovi. Empirijske analize pokazuju da ovi faktori vode ka tome da se kod najvećeg broja prevoza i ne postavlja pitanje izbora. sredstava i vremena.masovni transport tečnih i gasovitih energetskih sirovina. Samo kod 10-20% od ukupnih robnih prevoza postoje uslovi za punu konkurentnost druma i željeznice.dobra frekventnost. koje angažuju značajne utroške rada.

što je više od 10% bruto domaćeg proizvoda Evropske Unije. BUDUĆNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U PROŠIRENOJ EVROPSKOJ UNIJI Važnost transporta u proširenoj Evropskoj uniji ne smije biti precijenjena. Ovaj sektor zapošljava više od 10 miliona ljudi. u gradovima i na vazdušnim lukama. 11.000 milijardi eura.DRUMSKI SAOBRAĆAJ kompletnih transportnih jedinica. Savremene tehnologije transporta. postoji hitna potreba za modernim transportnim sistemom koji je održiv s ekonomskog. socijalnog i ekološkog stanovišta.1 EVROPSKA TRANSPORTNA POLITIKA – ŠTA JE DOSAD POSTIGNUTO? Evropa je dugo vremena bila odsutna iz rasprave o budućnosti transporta. u usporedbi s 41% učešća za pomorski prevoz na kratkim relacijama. a sada taj problem počinje ugrožavati ekonomsku konkurentnost. štetni uticaj na okoliš i javno zdravlje. te veliki broj žrtava u saobraćajnim nesrećama na putevima. Saobraćajni zastoji svakog dana pogađaju približno 10% putne mreže. Transportne mreže predstavljaju arterije jedinstvenog tržišta. njen cilj – otvaranje transportnog tržišta – uopšte je postignut. To je uzrok trenutnih problema kao što su: nejednaki rast različitih načina transporta: na drumski prevoz otpada 44% tržišta robnog prevoza.2 PRIJETNJA SAOBRAĆAJNOG ZAGUŠENJA Evropa je od saobraćajnog zagušenja počela patiti tokom prošlih deset godina. čine pojedinačne vidove međusobno komplementarnim u proizvodnji transportnih usluga. Kako potražnja za transportom nastavlja rasti. godine. U proteklih desetak godina. i jedinica manipulisanja i jedinica skladištenja i jedinica isporuke. Ukupni godišnji izdaci za transport trenutno iznose oko 1. a njihovo se nefunkcionisanje odražava u izgubljenim prilikama za stvaranje novih tržišta i novih radnih mjesta. Uštede koje se time postižu su veoma velike. Sam po sebi integralni transport predstavlja logističku aktivnost. Drumska kabotaža postala je stvarnost. One su krvotok konkurentnosti. tako da se troškovi prevoza u odnosu na klasični transport smanjuje za oko 1/3. 67 . ostaje činjenica da stvaranje transportnog tržišta otežava prihvatanje nepravilnosti konkurencije koje proizilaze iz nedostataka fiskalne i socijalne usklađenosti. Prva bijela knjiga Evropske komisije o zajedničkoj transportnoj politici objavljena je tek u decembru 1992. Usprkos ovom uspjehu. 11. a vrijeme za obavljanje pretovarnih operacija smanjuje se za desetak puta. 11. U logističko-distributivnim lancima se pri tome najbolji efekti mogu postići ukoliko je jedinica transporta istovremeno i jedinica pakovanja. 8% za željeznički i 4% za prevoz unutrašnjim vodenim putevima. saobraćajno zagušenje ne glavnim drumskim i željezničkim pravcima. osim u željezničkom sektoru. izražene u korišćenju različitih sistema integralnog transporta.

11. koji povezuje Dansku i Švedsku. Tabela 30 to potvrđuje. poput mosta – tunela Өresund. Zasićenje nekih glavnih pravaca rezultat je kašnjenja u realizaciji transportne mreže saobraćajne infrastrukture. No. Regije koje su već sada jako zagušene bit će suočene s još većim saobraćajem. Ne preduzmu li se veće nove mjere. Snažan privredni razvoj koji se očekuje u zemljama kandidatkinjama također će povećati intenzitet drumskog prevoza. Posebno su u drumskom saobraćaju već preduzeti napori za smanjenje potrošnje goriva i borbu protiv buke. ULOGA TRANSPORTA U EVROPI Transport obezbjeđuje važan izvor radnih mjesta i na njega se troši značajan procenat prihoda ljudi. Što se tiče robnog prevoza. 68 . već utiču i na produktivnost. Ako se ništa ne preduzme. godinu. te nedostatak međusobne povezanosti različitih načina i sistema transporta. Evropsko je vijeće 2001.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Saobraćajni zastoji nisu samo razdražujući.4 ODRŽIVI RAZVOJ Zajedno s proširenjem. Transport ljudi i roba je rasprostranjeniji i dalekosežniji nego ikad. Glavni su problemi uska grla i nepostojanje veza u infrastrukturi. godine. 11. Dovršeni su neki veliki projekti. Posljedica je negativan uticaj na okoliš i broj smrtnih slučajeva koji su se dogodili naročito kao posljedica saobraćajnih nesreća. Tu je i pitanje povezivanja s prioritetnom infrastrukturom u zemljama kandidatkinjama («koridori»). novi imperativ – održivi razvoj – pruža priliku za usvajanje evropske zajedničke transportne politike. Ukidanje granica je u proteklih 20 godina dovelo do prelaza s ekonomije zaliha na ekonomiju protoka ili pravovremenih isporuka.3 PREDUZIMANJE POTREBNIH MJERA Teško je zamisliti snažan ekonomski razvoj bez efikasnog transportnog sistema koji u punoj mjeri iskorištava prednosti unutrašnjeg tržišta. preduzimanje drastičnih mjera za uspostavljanje ravnoteža između drumskog i željezničkog prevoza tako bi moglo destabilizovati transportni sistem i negativno se odraziti na privredu zemalja kandidatkinja. koji će se u idealnom slučaju realizovati u roku od 30 godina. Stoga će integrisanje transportnih sistema tih zemalja predstavljati veliki izazov. 12. godine u Gothenburgu napravilo nacrt prvih koraka prema održivom transportnom sistemu. no brojni su drugi još na dnevnom redu. saobraćaj teškim transportnim vozilima povećat će se za skoro 50% u odnosu na 1998. saobraćajno zagušenje puteva znatno će porasti do 2010. rast se može zahvaliti uglavnom promjenama u evropskoj ekonomiji.

Trošak po Privatna domaćinu EU troše na transport 695 milijardi € godišnje ili 14% od njihove domaćinstvu ukupne potrošnje – od čega oko 579 milijardi € na privatni prevoz (uglavnom auta) i 116 milijardi € i plaćaju za usluge prevoza putnika.8%. 120% porast od 1970. godini Okoliš Udio emisija (koje je prouzrokovao čovjek) koji potiče od prevoza: – CO2: 29% (drumski prevoz: 24%. 3% u morskom transportu. godine transporta Putnički prevoz: oko 1. skladištenje i čuvanje robe. godine Sigurnost Drumski transport 39. 128% porast od 1970. Željeznička transportna industrija je zabilježila smanjenje zaposlenih i ako su zahtjevi za usluge ostali razumno stabilni. godini (smrtnost u roku od 30 dana) Željeznički prevoz: punika poginulo u 2001. Uprkos povećavanju zahtjeva za transport.2% automobilom. željeznički. putničke i transportne agencije.849 osoba je poginulo u 2001. godine Drumska transportna industrija. 6% u vazdušnom transportu i 34% u sporednim i pomoćnim transportnim aktivnostima (kao što su pretovar robe. ostali vidovi prevoza: 19%) Zaposlenost Izvor podataka: Evropska komisija 2003.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 30 Pregled podataka o transportu u EU za 2001. od čega je 57% kopneni transport (drumski. zapošljavanje u nekim dijelovima sektora se smanjilo. organizacija putnih redova).4%. godinu Oko 7 miliona osoba je zaposleno u sektoru transportnih usluga.9 avionom i 1% tramvajem i metroom Porast Prevoz roba: oko 2.8% Putnički Potrebe za domaćim prevozom i unutar EU su oko 4834 milijardi pkm ili 12755 pkm po prevoz osobi – od čega oko 78.6% autobusom. riječni 4.4% željeznicom. godini. riječni). zapošljava između jedne trećine i jedne polovine radnika u ovom sektoru. 69 .0% i cjevovodima 2. željeznički 7. naročito transport roba.7% godišnje (1991-2001). ostali vidovi prevoza: 5%) – NOx: 65% (drumski prevoz: 46% u 1999. morski 40. 5.7% godišnje (1991-2001). Takođe je smanjen broj radnika u proizvodnji opreme za željeznicu. Prevoz roba Zahtjevi za prevoz roba su 3102 milijardi tkm ili 8185 tkm po osobi – od čega je drumski transport 45. 6. 8.

5 83.0 30. 2003 Sl.6 50.0 14. godina u tkm i % (morski prevoz nije uključen) B DK D El E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15 Drumski 71. do 2001.8 6. u nekim slučajevima čak smanjen kako se vidi na Sl.8 18.3 13.2 46. Osim morskog transporta.7 43.0 87.1 6.9 6.7 8.3 6.4 87. 25.6 77.5 14.1 TRENDOVI U TRANSPORTU U EVROPI TRANSPORT ROBA U EVROPI Drumski tovari dominiraju tržištem transporta roba u EU 15.5 0.8 Cjevovodi 2.0 3. 13.9 0.1 EU-15 : 1970 . rijekam i kanalima i cjevovodima je ostao relativno ne promijenjen.4 75.4 4.2001 bilion tkm milijarda tkm Riječni 13.1 11.1 17.7 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Drumski Kratki morski Željeznički Rječni Cijevovodi Izvor: European Commission.8 25.6 60.8 93.1 4.1 4.3 87.4 0.3 3. Tabela 31 Raspodjela prevoza roba u nekim zemljama 2001.5 1.5 Željeznica 12.0 73.2 69. 1970-2001.9 39. godine ukupni drumski prevoz tereta u tona-kilometrima je povećan za oko tri puta sa 488 milijardi na 1. drumski transport čini oko 75% od ukupne tone-kilometar prevezenih roba: željeznicom. 25 Učešće drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu u zemljama Evropske unije.8 12. Nasuprot tome. količina roba prevezena željeznicom.3 6.395 milijardi tona –kilometara. putevima i riječnim prevozom. Od 1970.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 13.2 72.5 98.6 14.0 7. 70 .0 12.6 8.9 71.5 10.8 1.1 4.7 2.

godini u nekim zemljama. Goskom STAT (Russia).0 45.a. 23 1 373 65 1 916 165 0.3 8.8 43. 10 100 n.047 0.003 - Drumski Željeznica Riječni Naftovod Morski (domaći/ unutar -EU) Teretni prevoz 2000 milijarde tkm 1 378 1 667 313 250 2 140 22 125 527 85 843 1 270 414 242 597 1 362 n. n.a.4 3.3 14.3 45.0 40.3 4.9 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kretanje prevoza robe prema vrsti prevoza u (%) za period 1970. National Bureau of Statistics of China. Najveće smanjenje prevoza robe zabilježio je željeznički.0 39.4 43.3 4.4 U odnosu na 1970.6 3.0 42. US Bureau of Transportation Statisitics.1 40.8 40.8 Rječni 7.3 39.a.7 40. godina u EU -15 dato je u Tabela 32. porast je zabilježio drumski sa 34. 4 284 854 80 n. godina u EU 1970 1980 1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2001 Drumski Željeznica 34. koliko je učestvovalo u 1970.a.224 Na - Izvor podataka: Eurostat. pomorski saobraćaj sa 33.3 40. Energy and Transport DG. n. sa 20%.4%.a.5 3.2001.0 4. 192 167 71 1 53 na 1.7 8.7 20.6 4.2001.0 7.5 33. godini.4 9.1 2.0 Cjevododi Morski 4.a.5 8.7 3. Japan Statistics Bureau.4 4.333 0.a.9 11.5 4.198 0.3 4.2 4.5 % na 40.8 40.0 39. na svega 7.6 41.1 7.3 5. godini Strukturne promjene u prevozu putnika i roba u 2000.4 n. Agencija za statistiku BiH 71 . Organisation for Economic Co-operation and Development.0 4.7% na 45%. Tabela 33 Prevoz putnika i roba u 2000.1 3. International Road Trafic and Accident Database.8 2. godini u nekim zemljama EU-15 USA Japan Kina Rusija BiH Putnički automobili (1) Autobusi Željeznica Tramvaj + metro Vodeni Vazdušni (domaći/ unutarEU) Putnički prevoz 2000 milijarde pkm 3 735 6 464 741 410 259 87 304 24 385 46 24 33 24. Tabela 32 Prevoz robe prema vrsti prevoza u % za period 1970.8% u 2001.0 36. Tabela 33.9 44. 660 449 n.7 8.5 44.

a posebno u posljednjih tridesetak godina.5 719.27 84.5 880.8 272.93 98.92 95.08 71.6 674.8 627 650.2 1013 1042 1070 1076 1124 1142 1197 1270 1254 1255 13. kako u drumskom.9 111.8 279.6 114.1 284.6 126.4 750.95 68.19 85.9 595.4 984.3 866.6 107.5 100.77 81.3 745.5 535.6 70.9 234.4 267.6 205.8 626.9 581.3 220.1 258.6 823.5 976.98 69. Takva njegova pozicija rezultat je dugoročno prisutnih razvojnih tendencija.6 219.3 510.88 76.5 847.67 Kratki morski 472.9 873.32 78.4 86.43 81.09 79. što je u skladu sa stepenom razvitka ovih zemalja. UČEŠĆE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U UKUPNOM PREVOZU .76 80.9 104.5 294.89 70.7 107.74 68. U prevozu željeznice Rusija i Kina zauzimaju mjestoiza SAD što je rezultat veličine zemlje i afirmacije ovog vida prevoza. Drugo mjesto zauzima EU 15.6 256.1 69.3 781.96 103 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 488.2 503.6 797.8 279.12 71.3 99.1 278.3 107 107.7 771.2 125.7 259.1 821.5 239.3 1010 1033 1036 1102 1124 1136 1180 1249 1287 1319 1344 1376 282.2 Drumski Rjecni Kratki morski Zeljeznicki Cjevovodi DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.11 82.1 238.09 77.7 105.4 292.07 104.56 81.5 275.2 97.8 898.89 72.8 274.8 113.3 259.g.2 558.99 79.2 106.42 73.2 924.3 236.2002 1500 1200 900 600 300 0 Drumski Zeljeznicki Rjecni Cjevovodi 102.53 100 104.25 84.1 720.7 107 97.6 688.2 268.5 249.7 657.2 122.84 85.69 87.8 838 852. 26 Prevoz tereta u EU 1970 – 2002.8 278.6 603. U ukupnom tom periodu drumski Prevoz tereta prema vrestama transporta : EU-15 m ilijarda tkm SAD imaju dominantno mjesto i u putničkom i teretnom transportu.88 83.2 127.9 909. koje se ispoljavaju u posljednjih 60-ak.4 809.8 698.6 119.77 84.22 102.6 950.2 82.3 955.3 221.8 302.1 63.1 122.2 795.milijarda tkm Dominantnu poziciju na savremenom kontinentalnom tržištu zauzima drumski saobraćaj.1 923.7 894.06 82.2 105. tako i u prevozu željeznicom.1 534 564.3 254.6 221.5 241 235.1 289.26 72.4 270. 72 1970 .48 76.7 106 102 99.

0 -0.7 +3. od 1991. što za direktnu posljedicu ima promjene u strukturi potražnje za prevozom. Tabela 34 Učešće drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu EU-15 1970 1980 1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2001 1991-01 Drumski 488 720 976 1 010 1 144 1 214 1 283 1 344 1 378 1 395 + 38 % 1000 milion tkm Željeznica Riječni Cjevovodi 282 102 64 290 106 85 255 107 70 235 106 79 221 114 82 237 118 82 240 120 85 236 120 85 250 125 85 242 125 87 +3% + 18 % + 10 % Morski 472 781 923 955 1 070 1 124 1 142 1 197 1 270 1 254 + 31 % Ukupno 1 409 1 982 2 332 2 385 2 632 2 775 2 870 2 983 3 108 3 102 + 30 % Ukupno +3. preuzimajući prevoze od do tada dominantnog željezničkog saobraćaja. na primjer.6 -1.2 1970-80 1980-90 1991-00 2001 Prosječno povećanje godišnje % godišnje Drumski Željeznica Riječni Cjevododi Morski +4.2 +3. Kod prevoza ovih roba na magistralnim pravcima on obezbjeđuje konkurentsku nadmoć u odnosu na druge vidove transporta. u zavisnosti od raspoloživih prirodnih uslova za razvoj i korištenje ovog vida transporta. 73 . njegovo učešće u ukupnom prevozu roba u Evropi – 15 iznosi oko 4.DRUMSKI SAOBRAĆAJ saobraćaj je uvećavao svoje učešće u strukturi transportnog tržišta. drumski saobraćaj doživljava afirmaciju na pojedinim segmentima tržišta. godini.9 +1. godine na 40.5 +1. Tako. potiskujući željeznicu. svodeći učešće željeznice na manje od 7.2 -0. preuzeo ulogu glavnog transportera roba. učešće drumskog saobraćaja u prevozu roba poraslo je u 2001.9 +5. do 2001. godini za jednu trećinu ukupnih robnih prevoza. Ove tendencije u strukturalnim promjenama su nastavljene.4 +2. derivata nafte i gasa.31%. a u znatnoj mjeri i kod robnih prevoza. godini.9 +3.6 +3. naravno po osnovu transporta nafte. Ispoljene promjene u strukturi tržišta transportnih usluga odraz su združenih dejstava raznorodnih faktora prisutnih u transportnoj potražnji i ponudi.3 Relativno brzo po otpočinjanju svog razvoja.5 +0.0% u 2001. dok indeks porasta obima prevoza u drumskom saobraćaju iznosi oko 38%. U nekim zemljama učešće je bilo i znatno veće od prosjeka (Grčka 98%. Velika Britanija 83.8% ukupnog prevoza. kao i promjene u vrednovanju konkurentskih prednosti pojedinih vidova transporta od strane korisnika prevoza. Drumski saobraćaj je dakle.3 -3.4%).7 +1.2 +1. Po pojedinim zemljama učešće ove grane se znatno razlikuje. Cjevovodni transport u posljednih 30-ak godina bilježi pad u robnim prevozima. Prema ovim podacima riječni saobraćaj takođe pokazuje manje učešće u robnim prevozima.3 +0.9%. Na strani potražnje najbitniji faktori koji uslovljavaju izmjenu strukture transportnog tržišta su: promjene u strukturi privrede i životnom standardu stanovništva. promjene u teritorijalnom razmještaju privrednih kapaciteta i stanovništva. Prema podacima. prije svega. O tome svjedoči i Tabela 34.1 -1. Italija 87.4% u 2001. posebno kod putničkih.3 +0. Irska 93. Morski saobraćaj ima relativno povećanje sa 33.2 +1.9 +0. godine indeks porasta saobraćaja na željeznici u razvijenim zemljama Evrope i Amerike zajedno iznose svega 3%. Na to ukazuju i navedeni podaci u Tabela 34.1 -1.0 +0. u razvijenim evropskim zemljama. Već u tom periodu.5% 1970. Sa rastom nivoa razvijenosti privrede dolazi i do značajnih promjena u njenoj strukturi.

036 11.336 5.231 9.794 3.405 154.403 10.879 152.260 10.969 151.342 9.006 32.510 1.2001.186 9.516 Slovenia 4.287 527 2.000 475 3.975 Finska 20.955 13.452 Portugal 10.592 40.360 474 11.804 Holandija 18.136 46.878 Bjelorusija 17.146 776 1.849 2.567 6.699 13.220 Rumunija 5.879 16.887 481 4.013 Slovačka 26.852 20.424 Irska 4.982 318 3.500 90.634 65.287 74.500 Grčka 10.900 237.891 27.852 1.761 Tturska 45.843 53.486 12. 2001.041 2.154 3.077 2.783 12.542 153.562 12.000 299.723 2.769 693 4.515 278.208 4.493 10.195 2.222 14.001 280.515 150.474 13.267 36.119 15.2.311 627 288.140 74 .816 12.356 13.796 Poljska 36. tako i putnika.251 2.369 161.106 32.313 9.728 Rusija 265.130 5.305 4.800 184.200 70.683 11.800 157.158 8. To ilustruju i podaci slijedeće tabele.842 7.324 32.159 6.735 21.400 22.552 Švajcarska 8.129 177.232 BiH 4.654 12.677 26.857 22.957 5.968 Belgija 22.233 5.737 22.017 72.049 47.663 152.540 Češka Republika 31.539 9.900 146.742 21.552 7. godina u Evropi Drumski transport roba u milionima tkm Zemlja 1985 1990 1995 1999 Albanija 1.554 5.164 17.500 Francuska 84.177 26.400 25.305 1.023 8.959 Velika Britanija 100.431 22.040 12.464 2.770 18.031 6.790 9.189 1.704 2001 2.549 3.159 13.974 Ukrajina 14.221 1.352 12.035 Luksemburg 206 383 530 399 Mađarska 12.518 3.360 156.827 Azerbejdžan 9.536 18.787 8.421 8.945 195.259 Srbija i Crna Gora 7. 2000 2.714 152.293 51.964 Danska 8.887 3.1 Prevoz robe u drumskom saobraćaju U poslijednje vrijeme drumski transport je uspio da obezbjedi vodeću poziciju u zadovoljavanju potreba prevoza.853 1.274 675 5.018 2.483 140.716 15.121 512 Njemačka 132.100 25.326 10.645 159.600 132.530 101.327 152.066 55 317 Bugarska 13.685 4.361 9.500 114.710 112.007 10.922 11.577 130 420 Estonija 4.288 3.788 448 12.700 189.723 Hrvatska 2.556 4.521 5.485 51.740 Lietua 805 781 Litvanija 5.023 14.418 8.123 31.310 37.369 5.348 158.426 Džordžija 3.834 4.252 148.174 839 Moldavija 6. Tabela 35.401 31.874 134. godina u Evropi.562 7.200 169.949 31. Tabela daje podatke o kretanju transportnog rada u prevozu robe za period 1985.714 2.084 182.487 Švedska 21.215 2.407 4.015 14.470 Norveška 6.519 29.560 2.340 3.014 Makedonija 2.053 Latvija 7.275 Italija 144.064 39.922 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.240 Španija 110.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Drumski transport robe i putnika 13.713 332 3.369 7.231 17.548 14.011 Austrija 7.507 161.956 20.160 7. Tabela 35 Transportni rad u drumskom prevozu robe za period 1985.381 29. kako roba.473 9.352 9.932 27.

klimatskim uslovima i sl.868 1.682 13.988 Hrvatska 8.354 7.2001.039 Azerbejdžan 39.272 18.797 Švedska 18. U zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. 2000 28 16 602 5 677 7 674 31 425 140 5 538 17 496 2 025 3 913 8 102 10 107 55 350 426 4 522 1 788 491 24 995 8 918 13 310 683 8 095 527 1 538 76 032 1 775 54 015 2 183 17 982 1373 178 11 234 2 857 12 171 1 969 10 786 20 088 9 895 172 840 18 100 2014 475 2001 19 16.100 71.297 Češka Republika 25.781 8.903 12.933 18.409 5.977 3.446 6.927 Rusija 3.588 2.307 16.787 1.762 156.391 19.352 7.861.204.529 BIH 5.757 12.243 75. korištenjem robnog prevoza.295 Finska 7.771 1.061.220 7.617 10.459 16.419 19.049 74.138 Estonija 6.419 12.019 2.042 10.287 7.206 55.433.974 1.446 Ukrajina 488.535 1.009 16 115 Bugarska 18.136 14.465 19.727 162 4.685 Irska 601 589 602 526 Italija 17.230 49.741 14.075 11. Konkretno učešće u pojedinim zemljama uslovljeno je većim brojem faktora (veličinom teritorije.215 57.293 9.753 Francuska 54. sa izuzetkom Rusije.561 177.000 13.613 10.004 1.292 4.670 46. to učešće je značajno.938 Džordžija 12.000 16.985 1.120 Grčka 733 609 306 384 Holandija 3.070 3.803.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Učešće drumskog transporta u ukupnom prevozu robe varira po pojedinim zemljama.632 8.080 29.213.547 Slovačka 13.849 Litvanija 19.052 Belgija 8.240 195.855 1.857 50.783 3.274 3.157 75 .711 1.000 1.050 23.734 Makedonija 993 769 169 380 Moldavija 16.246 3.552 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.344 379 4.837 12.306 1.337 7. godina u Evropi Željeznički transport roba u milionima tkm Zemlja 1985 1990 1995 1999 Albanija 605 584 53 26 Austrija 11.784 Španija 12.756 1.258 7. ali ipak znatno manje nego kod razvijenih zemalja E 15.035 Srbija i Crna Gora 9.209 3.406.895 6.076 2.817 Poljska 120.336 Velika Britanija 16.200 Ukupno 4.090 Tturska 7.859 Slovenia 4.834 1.260 1.960 1.141 7.481 1.037 4.367 37. Tabela 36 Transportni rad u željezničkom prevozu robe za period 1985.361 2.132 8.929 2.623.534 19.392 Bjelorusija 73.179 Rumunija 74.647 1.253 27.904 16.102 19.523.933 47.049 8.547 7.157 9.715 15.210 Luksemburg 645 709 566 660 Mađarska 22.718.030 8.).017 8.400 69.293 2.851 7.642 83.179 634 7.267 Švajcarska 7.322 2. nivoom razvijenosti.927 19.731 462 2.674 9.076 Portugal 1.877 9.224 3.744 1. privrednim mogućnostima.633 1.959 8.846 7.254 8.713 Danska 1.074 516 24.637 7.882 1.557 9.560 52.510 30. u razvijenim zemljama Evrope je glavni prevoznik robe.303 8.172 14.170 24.430 25.961 4.656 2.156 1.400 2.097 3.781 Latvija 20.530 68.706 2. Uopšte govoreći.595 5.138 17.675 6.356 Norveška 1.961 61.232 Njemačka 62.179 15.538 9.968 21.

000 Hrvatska 4.600 Velika Britanija 30.874 BiH 1.240 537 8.761 16.405 69.667 1.373 984 Luksemburg 229 208 286 310 Mađarska 11.706 3.827 791 424 Belgija 6.711 12.224 3.588 Norveška 2.640 1.071 625.720 Turska 6.828 1.600 73.429 595 623 Španija 17.301 5.582 18.023 6.632 167.911 6.137 Irska 1.206 496 7.353 19.365 8.410 5.280 589.882 Holandija 9.732 1.403 8.793 4.336 9.600 6.354 Bjelorusija 13.373 20.835 8.623 916.740 55.381 11.834 11.007 11.568 1.000 63.063 3.693 176 315 75.198 4.366 1.869 4.120 1.299 5.505 16.130 745 Litvanija 5.648 1.792 5.594 19.603 860 Švajcarska 9.709 43.600 63.400 1.202 2. Tabela 37 Prevoz putnika autobusima za period 1985–2001.588 Grčka 1.510 421 238 Finskja 3.644 1.436 12.039 38.664 4.429 1.725 2001 138 8.184 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 13.209 11.382 65 10 Bugarska 7.2 Prevoz putnika autobusima U Tabela 37 dat je prevoz putnika autobusima za period 1985 – 2001.899 10.231 16.966 157.054 1.061 11.168 192.990 7.625 7.859 43.023 1.693 3.649 1.214 5.017 417.100 613.539 6.019 343 Njemačka 42.720 63.282 71.314 3.430 2.716 4.290 8463 9.060 13.054 2.722 9 3.005 133 325 75.805 715 20.000 15.851 4.518 Portugal 5.458 Italija 37.082 30.515 46.757 7.978 1.514 Makedonija 417 355 65 150 Moldavija 1.036 15.572 6.304 Rusija 374.995 Azerbejdžan 2.960 21.416 Poljska 51.655 Srbija i Crna Gora 4.797 8.472 7.521 427 183 3.380 Rumunija 31.968 Slovenija 1.500 Ukupno 773. godina u Evropi Prevoz putnika autobusima u milionima putnik/km Zemlja 1985 1990 1995 1999 2000 125 8.568 49.401 44.133 611 715 332 9.424 Latvija 3.500 1.950 1.794 2.852 12.2.226 1.767 38.684 5.042 Slovačka Republika 4.327 453 263 3.901 2.978 50.725 5.957 Danska 4.139 1.381 33.969 371 349 Estonia 1.990 Albanija 564 779 197 121 Austrija 7.489 6.264 9 2.626 1.819 Češka Republika 8.263 13.567 2.839 7.113 Džordžija 2.291 1.389 47.752 533 706 346 10.797 15.755 17. 76 . godina po pojedinim zemljama u Evropi.832 51.252 1.661 39.879 12.615 Švedska 6.681 3.785 7.217 141.241 1.560 66.272 18.707 43.628 15.415 Francuska 61.870 705 20.300 5.866 1.191 30.208 3.200 625.037 3.733 16.554 1.752 47.417 3.139 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.146 Ukrajina 82.331 3.

319 91. a posebno komfor koji pruža putničko vozilo.442 73.000 63. koji je imao uticaj na obim prevoza putnika u javnom dumskom saobraćaju.000 586.928 47.600 3. 5.264 91. Tabela 38.078 3.800 47.600 624.327 19.018 59.000 640.300 593. što će dalje zavisiti od aktiviranja privrednih aktivnosti i standarda stanovništva.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Slična situacija je u prevozu putnika.800 90.180 714.130 63.197 9.600 Grčka 13.700 522.929 302.187 Srbija i Crna Gora 14.500 137. Njemačka.000 68.541 295.173 108.500 62.650 141.700 143.000 613.000 Ukupno 2. cijene i kvalitet u javnom drumskom i željezničkom prevozu.300 131.943 773.115 106.200 Norveška 36.187.200 730.380 Danska 41. 1995.3 Prevoz putnika privatnim automobilima Interesantno je posmatrati i prevoz putnika automobilima u nekim zemljama Evrope u periodu 1985–2001.134 Belgija 67.598 Švajcarska 66.319 Mađarska 45. Ukoliko bi imali u vidu prevoz putnika i robe izražen u fizičkim pokazateljima (putnik i tona) onda bi drumski saobraćaj ostvario znatno veće učešće u izvršenom transportnom radu zbog kraćih prosječnih udaljenosti na kojima se prevoz u ovoj grani obavlja.748 91.400 86.000 4.087 Izvor informacija: European Conference of Ministers of Transport 2005.700 82.481 Albanija 4.549 17. može se reći da je prevoz putničkim automobilima sedam puta veći nego prevoz autobusima.014 141.925 157.200 Velika Britanija 419.420 59.792 716.440 81.407 211.200 50. 2000.061.715.977 21. godina Zemlja Prevoz putnika privatnim automobilima u milionima putnik/km 1985.759 4. Francuska i Velika Britanija.000 727.600 34.147 25.433 54. Na kretanje broja prevezenih putnika putničkim automobilima uticalui su veličina zemlje. 1999.874 50.130 Holandija 121. Što se tiče Bosne i Hercegovine. a u prevozu putnika među posljednjim zemljama u 2001. godine i da se javlja tendencija porasta obima prevoza robe i putnika. standard stanovništva i politika zemlje vezano za cijenu goriva.100 699.100 618.300 Island 2. 1990.666 46.751 174.843 24.706 62.700 51. broj putničkih automobila.500 46.100 110.180 736.781 34. troškove putarine.2.593 614.056 307.700 699. godini kao rezultat ratnih razaranja 1992–1995.900 Francuska 490. Iako u Tabela 38 nisu obuhvaćene sve zemlje Evrope.000 45.170 Njemačka 484.649 84.659 46.500 61.453 3.713 663.239.000 588. 13.696 43.298 10.361 80.532 80.459 4.646 Italija 373.539.000 745.121 Poljska 40.700 81.888 42.667 3.329 57.835 55.000 596.937 2001.102 56.985 Finska 43.600 34.920 59. Najveći prevoz putnika putničkim automobilima ostvaren je u zemljama Zapadne Evrope.541 Španija 119. 5. može se reći da je u prevozu robe na posljednjem mjestu.200 40. razvijenost putne mreže.100 3.000 4.275 54.962 Austrija 50. 77 . Među njima se posebno ističu Italija. Tabela 38 Prevoz putnika automobilima u nekim evropskim zemljama za period 1985-2001.611 10.455 3. Može se reći da je stepen razvijenosti drumskog saobraćaja po pojedinim zemljama u Evropi u direktnoj zavisnosti od dostignutog nivoa ukupne privredne razvijenosti.846 82.271 75.830 Češka Republika 54.391 46.158 102.600 Slovačka Republika 17.955 9.000 Portugal 33. godina.832 149.900 86.000 54.284 Švedska 72.323 23.400 46.052.400 141.

2. Tarife za prevoz putnika nisu pod društvenom kontrolom izuzev u javnom gradskom prevozu. 1. dok za robu prevoznici sami vode prevoznicu ili sprovodni list. organizacione. Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju je dozvoljeno da tu djelatnost obavlja javno ili privatno preduzeće. području djelovanja. putnički. načinu organizovanosti i karakteristikama kapaciteta voznog parka razlikujemo slijedeće vrste transporta: 1. 78 . Drumski transport prema specifičnim karakteristikama kapaciteta voznog parka. odnosno imenom ili adresom vlasnika kada tu djelatnost obavlja fizičko lice. ekonomske i pravne. Drumski transport prema teritorijalnom dometu poslovanja. u okviru svoje registrovane djelatnosti. Vozila namijenjena javnom prevozu moraju ispunjavati tehničko-eksploatacione uslove po domaćim odnosno međunarodnim standardima. Drumski transport prema načinu organizacije. koje treba imati na umu pri obavljanju transportnih usluga. Drumski transport prema namjeni. Takav transport može biti domaći. Prevoznici obavljaju transport trajno u obliku stalnog zanimanja. Prema namjeni voznih parkova. teretni. međunarodni. 3. a obavlja se kao linijski ili vanlinijski.1 JAVNI PREVOZ ZA OPŠTE POTREBE Javni prevoz je prevoz lica i stvari uz odgovarajuću naknadu koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga.prevoz za vlastite potrebe. Vozila namijenjena javnom prevozu moraju biti vidno označena nazivom preduzeća odnosno lica kojem pripadaju. Osnovna karakteristika javnog transporta je da se prevozni kapaciteti stavljaju na javnu upotrebu i uz naplatu izvršenih usluga. odnosno fizičko lice. Zakonom o javnom prevozu detaljno se regulišu uslovi pod kojima se može obavljati javni prevoz. Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju u BiH propisuju se uslovi za registraciju linija u linijskom autobuskom saobraćaju. 1. Prevoznici koji obavljaju javni prevoz pored obavezne sudske registracije moraju posjedovati licencu za obavljanje te vrste javnog prevoza. Drumski transport prema predmetu prevoženja.javni prevoz za opšte potrebe i . odnosno prevozne isprave za vozila i linije. linijski i slobodni. 4. bilo da je prevoz putnika ili robe ukoliko ispunjava određene zakonske odredbe. kao i obaveza prevoznika da registrovane polaske uredno održava.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3 PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA Drumski transport se može podijeliti prema različitim obilježjima. DRUMSKI TRANSPORT PREMA NAMJENI Prema namjeni voznih parkova pri korištenju kapaciteta imamo: . odnosno tovarni list za izvršenje prevoza sa svim potrebnim elementima. neprekidno iz dana u dan. U međugradskom autobuskom saobraćaju prevoznici vode kontrolni list kojim se prati protok putnika pri radu vozila. Javni transport ima svoje brojne specifične uloge: tehničke i tehnološke. 5. Kod prevoza robe prevozne isprave propisane su samo za vozila. bilo da se radi o putničkom prevozu ili prevozu robe.

tako i drugih obaveza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Javni vanlinijski prevoz omogućen je i fizičkim licima ako im je to osnovna djelatnost. Kao prevoz stvari koji obavljaju preduzeća u društvenoj ili privatnoj svojini s ciljem zadovoljavanja svojih potereba smatra se naročito prevoz stvari koje su one proizvele. druga pravna lica ili fizička lica obavljaju radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne i druge djelatnosti za koju su registrovani. Drumski transport za sopstvene potrebe takođe je definisan zakonom o prevozu u drumskom saobtraćaju. Kao prevoz za sopstvene potrebe smatra se prevoz lica koji obavljaju: .kulturno-prosvjetne ustanove ako prevoze svoje učenike. . ali bez usputnog primanja putnika. koju mogu obavljati samo jednim vozilom kojim lično upravljaju i koje je u njihovoj svojini i ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene norme kako u pogledu kapaciteta. Pojava prevoza za vlastite potrebe nastaje kao rezultat nedovoljne zainteresovanosti preduzeća za javni prevoz za obavljanje lokalnog ili prevoza na kratke relacije. . ili primile na uskladištenje ako je uskladištenje njihova djelatnost. Kada su imaoci motornog vozila fizička lica: . 2. Prevoz za vlastite potrebe je prevoz lica i stvari koje preduzeće.zdravstvene ustanove kada vrše prevoz bolesnika. . Kada su imaoci motornog vozila pravna lica: . 1. Kod teretnih vozila za javni prevoz dominiraju vozila visoke nosivosti. studente. dale ili uzele pod zakup. Prevoz za vlastite potrebe uglavnom obavlja specifične transportne zadatke snabdijevanja većeg broja primalaca tereta sa vremenski ograničenim rokovima za izvršenje prevoza (razvoz 79 . Na motornom vozilu kojim se obavlja prevoz mora biti ispisana firma vlasnika vozila sa sjedištem i adresom pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju prervoz za vlastite potrebe. . kada prevoze putnike i njihove pratioce od terminala u gradu i obratno.ako prevoze stvari za zadovoljenje sopstvenih potreba u okviru svoje registrovane djelatnosti.pravna lica ugostiteljske djelatnosti kada prevoze svoje goste bez usputnog primanja drugih putnika. kupile ili prodale. preradile ili popravile.ako prevoze svoje radnike ili druga lica u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje djelatnosti. nastavno osoblje. dok je u voznim parkovima za vlastite potrebe dominantan dio vozila male i srednje nosivosti pogodnih za izvršenje transporta u lokalnom transportu.2 TRANSPORT ZA VLASTITE POTREBE Prevoz za vlastite potrebe naziva se još i režijski prevoz.preduzeća za aerodromske usluge ili druga preduzeća kojima je povjereno korištenje aerodroma. Organizacije ili druga pravna lica koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe ne mogu vršiti usluge prevoza sopstvenim vozilima drugim pravnim i fizičkim licima. Bitna karakteristika te vrste prevoza je u činjenici da pravne i fizičke osobe obavljaju transportnu djelatnost i/ili zakupljenim prevoznim i drugim kapacitetima za vlastite potrebe. Imaoci motornih vozila mogu da obavljaju prevoz za sopstvene potrebe i to: 1.turističke organizacije ako na osnovu posebnog ugovora prevoze grupe turista. U vozilu se mora nalaziti uredno ovjeren i popunjen putni nalog. . odnosno svoje članove.kad vozilo koriste za sopstvene potrebe.

mesa.da se za izvršenje transporta koriste specijalna vozila (razvoz hljeba. godine (Dejtonski sporazum) u funkciji su kantonalni i međuentitetski prevoz. Ovaj prevoz omogućava pravovremenu isporuku koja se lakše može realizovati sopstvenim voznim parkom kojim se postiže: . Kod prigradskog transporta potrebno je istaći da ne postoje jedinstvene strukturne definicije do kojih se udaljenosti od grada obavlja prigradski transport. Prevoz za vlastite potrebe po pravilu obezbjeđuje viši nivo usluga i olakšava komercijalnoj službi plasman proizvoda na tržištu.da izvršenje prevoza bude prilagođeno potrebama korisnika. Pod pojmom “međugradski” transport podrazumijeva se transport putnika i robe koji se obavlja između dva i više gradova. odnosno regionalnim. a po potrebi povratak ambalaže. Negativna strana ovog vida prevoza je što ima nizak nivo intenziteta iskorištenosti tih vozila.1 UNUTRAŠNJI TRANSPORT Unutrašnji transport naziva se još i domaći transport. 80 . 2. prigradski i međugradski autotransport.da vozila budu na stalnom raspolaganju i time omoguće uštedu u vremenu. U BiH poslije 1996. Države koje ratificiraju određene međunarodne konvencije o prevozu dužne su ih primjenjivati u međunarodnom i nacionalnom saobraćajnom sistemu. ušteda na troškovima ambalaže. učenici i drugi) i roba za svakodnevno snabdijevanje gradskog stanovništva. odnosno kantona. Kantonalnim. Karakteristika prigradskog transporta je da prevozni zahtjevi imaju specifična obilježja gradskog transporta. Pod pojmom ”prigradski” transport putnika i robe smatra se onaj koji se obavlja između uže gradske teritorije i njegove bliže okoline.obučenost osoblja za uredno i pravovremeno obavljanje transportnih zadataka. Taj se transport odvija u skladu sa državnim i pravnim propisima koji su po pravilu usklađeni sa međunarodnim standardima. Prigradski transport može se bliže definisati kao transport putnika i robe koji se obavlja sa pojedinih tačaka gravitacionog područja jednog grada. smatraju se one linije koje povezuju dva ili više mjesta na teritoriji jednog regiona. Unutrašnji drumski transport može se podijeliti na gradski. da su često predimenzionirani.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prehrambenih proizvoda do velikog broja prodavnica u gradu). . . Međuentitetskim linijama smatraju se linije koje povezuju mjesta unutar dva entiteta u Bosni i Hercegovini. TRANSPORT PREMA TERITORIJALNOM DJELOKRUGU POSLOVANJA 2. odakle se transportuju u grad i obratno putnici (stalno zaposleni. . tako da za posljedicu imaju znatno veće troškove transporta od optimalnih. odvoženje smeća…). Pod pojmom “gradski” transport podrazumijeva se transport putnika i robe koji se obavlja na površini izgrađene teritorije grada. Prevoznik u međuentitetskom prevozu može biti pravno ili fizičko lice registrovano za linijski prevoz putnika. već da udaljenost zavisi od veličine grada i regiona koji ka tom gradu gravitira. To je prevoz robe i putnika koji se obavlja samo na teritoriji jedne države.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl 27 Šema državnog uređenja i vrste linija u BiH Linijski autobuski transport za potrebe usaglašavanja redova vožnje među zainteresovanim autoprevoznicima takođe ima teritorijalnu podjelu linija na gradske. 81 . Redovi vožnje usaglašavaju se kod nadležne teritorijalne privredne komore po određenim principima. kantonalne (regionalne) i međuentitetske linije. Samo usaglašene i registrovane linije prevoznici mogu i moraju održavati.

utvrđene međudržavnim sporazumom. Za ubrzavanje procedure carinskih i drugih formalnosti pri prelasku državnih granica uveden je prevoz pod režimom TIR – međunarodni drumski transport – upotrebom specijalno opremljenih vozila i KARNET TIR-a. roba i podataka bio što jednostavniji unutar evropskih i izvanevropskih zemalja. težina i dimenzije vozila. temeljenog na unutrašnja tržišta13. Pri vršenju međunarodnog transporta za ulazak na teritoriju naše zemlje drumsko privredno vozilo mora imati posebnu dozvolu te zemlje. u decembru 1991. ali i tržišta koje istovremeno osigurava slobodnu konkurenciju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. obilježavanje cestovnih saobraćajnica. To je prevoz koji se obavlja između dvije ili više država. 12 13 Ugovor o stvaranju Evropske unije potpisan u Mastrihtu. Dozvole mogu biti jednokratne. TIR konvencija stupila je na snagu 14 novembra 1975. Kao rezultat tog procesa.) uobličili kroz konvencije. Dozvole mogu biti besplatne. Od tada se evropski saobraćajni sistem ubrzano razvija. otvorenijeg tržišta neopterećenog nepotrebnom administracijom i količinskim ograničenjima. Kod takvih prevoza carinske formalnosti na granici svode se na kontrolu ispravnosti carinske plombe kojom je tovarni prostor vozila zatvoren.1993. usklađivanje redova vožnje obavlja posebna komisija Ministarstva za komunikacije i transport države BiH po pravilu jedanput godišnje. Međunarodni drumski transport obuhvata i pogranični transport. protokole. Broj dozvola po pojedinim vrstama utvrđuje se bilateralnim sporazumom dviju zemalja. godine Jedinstveno unutrašnje ekonomsko tržište funkcioniše od 1. godine. Uvođenjem sistema TIR KARNET-a BiH ostvaruje značajne koristi: − povećanje stepena integracije privrede BiH u svjetske i evropske privredne i transportne tokove. razvoj saobraćajne infrastrukture. te poduzimanje mjera vezanih za zaštitu okoliša. godine sa sjedištem u Ženevi. cestovna signalizacija. unificirani saobraćajni dokumenti i dr. za jedan ulazak ili vremenske za veći broj ulazaka. sporazume i deklaracije. godine 82 . U skladu sa tim razvojem bila je neophodna i pravna regulativa između susjednih zemalja kroz bilateralne sporazume koji su uređivali važna pitanja odvijanja saobraćaja između dviju zemalja. Međunarodni drumski prevoz odvija se u skladu sa državnim i međunarodnim pravnim propisima. Međunarodni transport može biti: javni. označava bitnu prekretnicu i u evoluciji saobraćajnog sistema u smislu izgradnje unutrašnjeg tržišta eliminacijom regulacijskih prepreka. Nova koncepcija osigurava adekvatno funkcionisanje zajedničkog saobraćajnog sistema.2 MEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZ Međunarodni drumski transport naziva se još i internacionalni transport. je stvaranje novog. juna 2003. U tim oblicima usvajale su ih zainteresirane zemlje da bi prevoz ljudi. Bosna i Hercegovina je postala član sistema TIR 17. usvojenog u Mastrihtu12.1. Pogranični međunarodni transport putnika i robe podrazumijeva transport koji se obavlja između dvije pogranične zone od kojih se jedna nalazi u jednoj. teretni. uključujući sigurnost i pouzdanost saobraćaja. Konvencija CMR (Convention relativ an contrat de transport. koji sve više postaje realnost u Evropskoj uniji. Prema odredbama našeg zakona. To je ujedno ugovor o prevozu određene količine robe na određenu udaljenost uz unaprijed ugovorenu cijenu. a druga u drugoj državi. za vlastite potrebe. international des des Mordan dises par Route) kojom se uvodi međunarodni teretni list kao isprava koja potvrđuje postojanje ugovora o prevozu između transportera – prevoznika i pošiljaoca – komitenta. na kojim je potrebno eliminisati i preostala ograničenja. Uvodi se veliki broj mjera i poticaja u stvaranju jedinstvenog tržišta saobraćajnih usluga. Implementacija Sporazuma o Evropskoj uniji. Preostale komponente tog procesa su poboljšanje efikasnosti i unapređenja u funkcionisanju i kvaliteti saobraćajnog sistema. Holandija. Radi regulisanja uslova za bavljenje međunarodnim drumskim transportom Udruženje međunarodnih drumskih autoprevoznika IRU (Internationals Routiers Union) donijelo je Konvenciju (ugovor) za međunarodni prevoz robe drumom. Uporedo s tim počeli su se uspostavljati višestrani multiratelalni sporazumi koji su istovjetnu materiju (kao npr. sa djelimičnim plaćanjem naknade ili punim iznosom naknade. linijski i slobodni. kao i saobraćajno povezivanje sa trećim zemljama.

tj. Ovim postupkom u velikoj mjeri je skraćeno vrijeme trajanja carinskih formalnosti dok je međunarodni drumski transport povećao brzinu i efikasnost prevoza. Kao garant da se u vozilu zaista nalazi roba deklarisana u KARNET-TIR-u pojavljuju se Međunarodno udruženje autoprevoznika IRU. Nakon izvršenog utovara sa popunjenim KARNET-TIR obrascem u kojem su podaci o vozilu. transportnog sektora. Nosilac Karneta AT ima pravo privremeno izvesti i vratiti robu. kao i graničnim prelazima kroz koje će proći. smanjenje vremena zadržavanja na graničnim prelazima (manji troškovi). Vozila koja vrše transport pod režimom TIR nose na prednjem i zadnjem dijelu TIR tablice i posjeduju uvjerenje carinskih organa svoje zemlje da je vozilo opremljeno po propisima TIR-a. Primjenom karneta izbjegavaju se različiti carinski režimi koji nepovoljno utječu na regulisanje privremenog uvoza i prevoza robe i u određenoj mjeri usporavaju protok robe u međunarodnom saobraćaju. Polica osiguranja robe u prevozu Polica osiguranja zavisi o dogovoru prevoznika i korisnika prevoza (vlasnika robe) o uslovima prodaje robe (franco skladište. prikolicu i ostale vrste transportnih sredstava u cestovnom saobraćaju). franco iskrcajno mjesto i dr. da posjeduju takvo zatvaranje tovarnog prostora da se u isti ne može ući bez skidanja carinske plombe. Ovlaštenje za izdavanje i garantiranje isprava za međunarodni cestovni transport (TIR KARNET-a) izdaju Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Udruženje međunarodnih cestovnih prevoznika tereta i djeluje kao garant u BiH za TIR Karnet. sve dok ispunjava minimum uslova i zahtjeva propisanih TIR konvencijom.). oni se ne mogu prodavati ni iznajmljivati. U zemlji za koju se transport obavlja vozilo se upućuje na carinjenje u carinarnicu najbližu mjestu istovara robe i tu se plomba skida i vrši završno carinjenje. povećanje efikasnosti bh. tj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − povećanje poslovne konkurentnosti i šire uključenje domaćih prevoznika u međunarodno tržište transportnih usluga. njihova se upotreba ne može naplaćivati. Carinski organi tranzitnih carinarnica imaju pravo kontrole i otvaranja plombe i postavljanje nove uz upis i obrazac KARNETTIR-a promjene broja plombe. Karnet ECS (Echantillons commerciaux – Commercial Samples) je međunarodni dokument za potrebe privremenog uvoza ili izvoza trgovačkih uzoraka. stvaranje preduvjeta za plasman domaćih proizvoda na novim tržištima. kao i tranzitirati je. U upotrebi su i drugi dokumenti za lakše obavljanje drumskog transporta na osnovu odgovarajućih konvencija. Nakon toga obavlja se transport uz minimalna zadržavanja na usputnim graničnim prelazima koja se svode na kontrolu neoštećenosti plombe. koje i štampa i izdaje ove obrasce. bolju iskorištenost prevoznih kapaciteta. Obrasci se nakon korištenja moraju vratiti izdavaocu. načinu pakovanja. koju izdaje matično osiguravajuće društvo za transportna sredstva (vučno vozilo. Za privremeni uvoz ili izvoz robe uvedena je carinska isprava Karnet AT (Admission Temporaire) na osnovu Konvencije o privremenom uvozu ili izvozu robe. odnosno broju paketa i vrijednosti robe. vozilo odlazi u najbližu carinarnicu gdje se vrši carinjenje i plombiranje. Dokument olakšava i smanjuje troškove poslovanja uvoznika i izvoznika. služi samo za razne izložbe i predstavljanja. uzimanje odreska iz KARNET-a i ovjere carine da je na ulasku-izlasku odrezak uzet. S obzirom na njenu vrijednost polica za vozilo može biti: a) Karnet (Carné de passages en dounane) b) Triptik (Triptyque pour un seul voyage) c) Zelena karta osiguranja. franco granica. količini robe. 83 . a značajan je i za prevoznika jer ubrzava carinski postupak. Upotreba uzoraka uvezenih na osnovu karneta je namjenska.

odnosno traže potencijalne partnere za obavljanje linijskog autobuskog prevoza ili partnera za zajedničko obavljanje robnih prevoza iz tih ili u te zemlje. Naizmjenični prevoz u smislu Zakona o prevozu u cestovnom saobraćaju je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika u više putovanja. Osim poznavanja transportnog tržišta i važećih zakonskih propisa. Obavljanje međunarodnog cestovnog saobraćaja. međunarodni linijski prevoz putnika: a) za linijsku vožnju b) za tranzitnu vožnju. Dozvolu daje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Uz zahtjev se prilažu red vožnje i drugi prilozi predviđeni međunarodnim ugovorom. turistička putovanja i sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Putnički saobraćaj kao značajan segment u procesu prevoza putnika za prelaz preko jedne ili više državnih granica uspostavlja se u skladu sa međunarodnim ugovorima. b) prevoz koji se sastoji od putovanja punog vozila u odlasku i putovanja praznog vozila u povratku. carinjenje. Pri obavljanju slobodnog prevoza putnika u autobusu se mora nalaziti ispravno i tačno popunjen putni list koji potpisuje prevoznik i ovjerava nadležna carinska služba BiH. međunarodni slobodni prevoz putnika a) za slobodni prevoz putnika (privremeni i naizmjenični). Međunarodni linijski prevoz između država obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. skladištenje. pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom na cijelom putu. Ova vrsta prevoza se obavlja kao: a) povremeni i b) naizmjenični. d) ostali povremeni prevozi. pravni propisi iz međunarodnog prava i poslovanje robno–transportnih centara i dr. bez usputnog ulaska i izlaska. koja počinje i završava u mjestu polaska. c) prevoz koji se sastoji od putovanja praznog vozila u odlasku i putovanja punog vozila u povratku. za koji se relacija. Zahtjev se podnosi Ministarstvu. Dozvola se izdaje na zahtjev zainteresovanog domaćeg ili stranog prevoznika. 84 .). Slobodni prevoz putnika u međunarodnom cestovnom saobraćaju (povremeni i naizmjenični) može se obavljati na osnovu dozvole za slobodni prevoz putnika. Strani prevoznik podnosi zahtjev za davanje dozvole putem nadležnog ministarstva države u kojoj je vozilo registrovano. ako je linija odobrena u saradnji sa stranim prevoznikom.). zahtijeva od učesnika poznavanje pravnog regulisanja (bilateralnog i multilateralnog sporazumijevanja). te poznavanje transportnog tržišta u zemljama gdje matični prevoznici prezentiraju svoje usluge. Slobodni prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju je prevoz unaprijed poznate grupe putnika. a na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva i nadležnih tijela drugih država: 1. Domaći prevoznik mora obavljati prevoz na najmanje pola od ukupnog broja godišnjih prolazaka na određenoj međunarodnoj autobuskoj liniji. robnog i putničkog. 2. neophodno je i poznavanje brojnih pratećih djelatnosti koje su uključene u sistem prevoza robe ili putnika (špediterski poslovi. cijena prevoza i drugi uvjeti utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. s istog polazišta do istog odredišta. Povremeni slobodni prevoz u skladu sa zakonskim propisima je: a) “kružna vožnja” zatvorenih vrata (izletnička vožnja.

Prigradski saobraćaj obezbijeđuje nešto veći komfor i veći broj mjesta za sjedenje u vozilu. Tehničko-eksploatacione karakteristike vozila za svaku od ovih namjena znatno se razlikuju. . vozila sa zatvorenom karoserijom – furgoni za prevoz namještaja. za vlastite potrebe. tranzitni. vozila hladnjače za prevoz lakokvarljive robe. učestalost. plato vozila za prevoz kontejnera. Putovanja u svrhu odlaska na rad ili u školu izvršavaju se vozilima u kojima svim putnicima nisu obezbijeđena mjesta za sjedenje. vozila za prevoz drvne mase.slobodni. bilateralni.međunarodni. cisterne za prevoz alkohola i sokova namijenjenih ishrani ljudi.teretni transport i . dok se dinamička svojstva vozila razlikuju od vozila namijenjenih gradskom prevozu. . vozila cisterne za prevoz tečnih goriva u zagrijanom stanju (mazut).linijski i . vozila za prevoz industrijske robe.2 PUTNIČKI TRANSPORT Putnički transport obavlja prevoz putnika. redovnost. plinsko ulje). Može biti: javni. Vozila za prevoz putnika mogu biti namijenjena za gradski. . 85 . brzinu i ekonomičnost.putnički transport.javni za vlastite potrebe. specijalna vozila za prevoz vangabaritnih tereta itd. . Vozila posjeduju veliko ubrzanje i male brzine kretanja. pogranični. . 3. . međugradski i turistički prevoz. 3.pogranični. linijski i slobodni. Teretni transport može biti: . sigurnost.bilateralni. Specifičnosti transportnih zahtjeva po pravilu zahtijevaju određene eksploataciono-tehničke karakteristike vozila. na primjer vozila sa uređajem za samoistovar.nacionalni. cisterne za prevoz hemikalija. vozila miješalice za pripremu betona. Putnički transport odvija se u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim normama. TRANSPORT PREMA PREDMETU PREVOZA Prema predmetu prevoza transport može biti: . vozila cisterne za prevoz tečnih goriva (benzin. Ovaj transport odvija se u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima. To znači da se radi o profesionalnoj djelatnosti prevoženja raznih vrsta robe sa jednog na drugo mjesto što za se koriste različita prevozna sredstva i saobraćajna infrastruktura koja je prilagođena specifičnim svojstvima robe. međunarodni.tranzitni.1 TERETNI TRANSPORT Teretni transport ustvari predstavlja proizvod rada saobraćajnog preduzeća. Drumski transport robe takođe zahtijeva određenu specijalizaciju kapaciteta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. U putničkom prevozu putnici zahtijevaju udobnost. tačnost. domaći.

Linijski prevoz se organizuje da kontinuirano obezbjeđuje efikasniji i međusobno povezaniji prevoz putnika. dok se povremeni odvija samo u određenom unaprijed poznatim danima. Linijski drumski transport robe u našoj zemlji je manje razvijen i ima ga na izvršavanju zbirnog transporta komadnih pošiljki. Na primjer.1 LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA Linijski prevoz putnika i prevoz osoba i robe je prevoz po unaprijed utvrđenom redu vožnje gdje su cijene i drugi uslovi unaprijed poznati. Stalan linijski transport odvija se neprekidno preko cijele godine. velikom preglednošću itd. tj. Prevoz putnika u linijskom prevozu može se obavljati samo na osnovu registrovanih redova vožnje. ali postižu veće brzine kretanja. dok je linijski transport sa zaustavljanjem prevoz putnika ili robe od početnog do završnog terminusa prema utvrđenom redu vožnje sa zaustavljanjem na utvrđenim usputnim mjestima. međunarodni. kao i usljed nedovoljne organizovasto prevoza.linijski drumski transport. 4. Linijski transport može biti direktni i sa zaustavljanjem na usputnim stajalištima. rekreativne. 86 . Direktni linijski transport je prevoz od početnog do završnog mjesta prema utvrđenom redu vožnje bez zaustavljanja na usputnim stajalištima. Linijski prevoz može biti: javni. Ova atraktivna djelatnost nerazvijena je uslijed nedostatka skladišnih prostora i mehanizacije za obavljanje utovarno-istovarnih operacija. Kod vozila namijenjenih turističkim putovanjima. Obavlja se po važećim domaćim i međunarodnim propisima.slobodni prevoz i . Takođe su obezbijeđeni i grijanje i ventilacija vozila. . DRUMSKI TRANSPORT PREMA NAČINU ORGANIZACIJE Drumski transport prema načinu organizacije može biti: . kulturne. Kod drumskog transporta putnika sa gledišta organizacije postoji poseban vid transporta – “služba naizmjeničnih vožnji” koji se sastoji u transportu grupa putnika iz istog mjesta polaska u određeno mjesto boravka i obrnuto po isteku određenog vremena. To je slučaj kod obavljanja grupnog prevoza radnika nekog preduzeće do odmarališta i obrnuto. Transport putnika obavlja se individualno i kolektivno. obezbijeđen je maksimalan komfor sa udobnim sjedištima sa naslonima na obaranje. Linijski transport može biti stalan. turističke svrhe itd. sezonski i povremeni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Međugradski autobuski saobraćaj obavlja se vozilima u kojima je komfor potpun. teretni i putnički. Linijski transport je ustvari prevoz između početnog i završnog terminusa prema unaprijed utvrđenom redu vožnje. domaći. prema potrebi. a svrhe putovanja u svim domenima putovanja mogu biti veoma različite. vozila nemaju veliku moć ubrzanja. 4. Prva vožnja u povratku iz mjesta boravka i posljednja vožnja u odlasku iz polaznog mjesta obavljaju se bez putnika.taksi prevoz. Svim putnicima su obezbijeđena mjesta za sjedenje. sezonski transport odvija se samo u sezoni. određenom vremenskom periodu. klima-uređajima. poslovne. naučne.

režim prevoza. imaju taksimetar za pokazivanje iznosa naknade za obavljenu vožnju. Radi u svako doba dana i može se dobiti za najkraće vrijeme. putnički i taksi prevoz. Kod transporta putnika od slučaja do slučaja vozilo koje vrši transport nosi na prednjem desnom dijelu vjetrobrana tablicu sa oznakom “slobodna vožnja”. Ovaj prevoz obavlja se prema važećim domaćim i međunarodnim pravnim propisima. cijena prevoza itd.4 RENT-A-CAR PREVOZ Renta – a – car prevoz je vanlinijski prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem prevozu iznajmljenim motornim vozilom (rent – a – car) koji se obavlja na temelju ugovora sačinjenog između korisnika i davaoca ren-a – car usluge po unaprijed utvrđenom cjenovniku.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. 4. preko stajališta ili da se kreće slobodno i može stati na bilo koje mjesto za prijem putnika ukoliko ima slobodnih mjesta. relacije prevoza. Taksi vozila su obično locirana u blizini željezničke stanice. hotela i drugih institucija. trajanje prevoza. Cijena taksi usluga može biti po pređenom kilometru. ali može biti i međunarodni. kao i drugi uslovi prevoza ugovorom između prevoznika i korisnika prevozne usluge. Taksi prevoz posluje u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim propisima i imaju brojne specifičnosti: organizacijske. finansijske i kadrovske prirode. To je po pravilu slobodni transport. Vozila su sa posebnim oznakama radi lakšeg uočavanja i diferenciranja od ostalih. Kod slobodnog drumskog prevoza uslovi transporta određuju se ugovorom (elementi prevoza. Prtljag se posebno plaća. domaći. za vlastite potrebe. Slobodni drumski transport može biti: javni.). 87 . 4. od slučaja do slučaja kako za prevoz putnika. početno i završno mjesto. Drumski transport robe pretežno se vrši od slučaja do slučaja dok je autobuski prevoz putnika pretežno linijski. tako i za prevoz robe. Taksi služba zahtijeva efikasnu dispečersku službu i savremeni sistem veza. Rad taksi službe može biti stalan. Cijena je različita za dnevnu i noćnu vožnju. međunarodni.2 SLOBODNI DRUMSKI TRANSPORT Pod slobodnim drumskim transportom podrazumijeva se transport po potrebi. Kod ove vrste transporta sporazumno se određuju obaveze između prevoznika i korisnika za svaki pojedinačni slučaj. Taksi prevoz najčešće je domaći. a dolazak taksi vozila na ugovoreno mjesto je bez naknade. Slobodni vanlinijski prevoz putnika i stvari može imati prevoznik koji ima najmanje jedno vozilo u vlasništvu a ispunjava odgovarajuće tehničke-eksploatacione uslove.3 TAKSI PREVOZ Ovo je posebna vrsta javnog drumskog prevoza koji je po prirodi javni gradski individualni prevoz putnika koji se obavlja po utvrđenoj tarifi. Slobodni prevoz se obavlja na zahtjev korisnika prevoza u kome se utvrđuju relacija i cijena prevoza. a na relaciji koju određuje korisnik. vremenu provedenom u vožnji.

koji sadrži: relaciju na kojoj se vrši prevoz. Autobuska stanica mora da pruža usluge svakom prevozniku koji u redu vožnje ima upisanu tu autobusku stanicu. odnosno dozvoljenog osovinskog opterećenja. Da bi određeno preduzeće registrovalo željeni red vožnje potrebno je taj red vožnje prvo uskladiti sa redovima vožnje ostalih prevoznika na posmatranom području. dozvoljenih dimenzija vozila ili vozila zajedno sa teretom na njemu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. kod Federalnog ministarstva za promet i komunikacije.6 POSTUPCI I USLOVI ZA OBAVLJANJE TRANSPORTA PUTNIKA 4. 4. redoslijed stanica i stajališta i njihovu udaljenost od početne stanice. Ministarstvo prometa i komunikacija − kantonalne – županijske. a s obzirom na dozvoljene brzine.1 Usklađivanje i registracija redova vožnje u unutrašnjem transportu u Federaciji BiH Red vožnje je akt kojim se utvrđuju elementi za obavljanje linijskog prevoza u drumskom saobraćaju. vrstu i broj linije. Ovaj prevoz može se obavljati ako je izdata dozvola za vangabaritni prevoz. 4. stanje i tehničko–saobraćajne karakteristike puta uključujući i vrijeme dolaska i odlaska sa autobuskih stanica i stajališta. kod Kantonalnog – Županijskog ministarstva za promet i komunikacije ili nekog drugog kantonalnog – županijskog organa uprave zaduženog za poslove saobraćaja.2 Autobuske stanice Ulazak i izlazak putnika se vrši na autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima upisanim u registrovani red vožnje. Autobuska stanica i prevoznik ugovorom regulišu uslove i način korištenja usluga autobuske stanice kao i visinu naknade za izvršene usluge. Kriterije.6. vremenski period u kome se održava linija i rok važenja reda vožnje. 88 .5 DRUMSKI TRANSPORT PREMA SPECIFIČNIM KARAKTERISTIKAMA KAPACITETA VOZNOG PARKA Pod ovu vrstu prevoza spada vangabaritni prevoz. To su vozila koja ne ispunjavaju prevozne uslove u pogledu ukupne mase. naziv prevoznika. Redovi vožnje usklađuju se i registruju za: − komunalne linije. gustinu saobraćaja na putu. način i postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za određenu vrstu linije i način rješavanja sporova utvrđuje nadležno ministarstvo.6. kod opštinskog organa uprave zaduženog za poslove saobraćaja. izuzev Kantona Sarajevo. vrijeme polaska i dolaska za svaku stanicu odnosno stajalište. Red vožnje u linijskom saobraćaju na putu mora da odgovara minimalnom vremenu vožnje koje je na toj liniji potrebno za odvijanje bezbjednog saobraćaja. Daljinar i minimalno vrijeme vožnje utvrđuje nadležno ministarstvo za promet i komunikacije. − opštinske linije.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Autobuska stanica mora biti označena natpisom «AUTOBUSKA STANICA ____». Stanica mora biti opremljena i održavana na propisan način kako bi odgovarala svojoj svrsi. KANTONALNI ILI OPŠTINSKI ORGAN IZVRŠNE VLASTI NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA POSTUPAK USAGLAŠAVANJA REDOVA VOŽNJE UGOVOR O KORIŠTENJU AUTOBUSKIH STANICA AUTOBUSKE STANICE OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI O REDOVIMA VOŽNJE OTPOČINJANJE PREVOZA Sl 28 Pregled aktivnosti prije otpočinjanja prevoza za unutrašnji prevoz putnika 4.6. SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE NADLEŽNI SUD POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZEĆA NADLEŽNI OPŠTINSKI ILI KANTONALNI ORGAN DRUGO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE UGOVOR O KOOPERACIJI FEDERALNI. Potrebne aktivnosti prije otpočinjanja unutrašnjeg prevoza u BiH dat je na Sl 28. Vozač vozila dužan je po dolasku na stanicu odmah prijaviti dolazak vozila. 89 . međunarodnim ugovorima koje je zaključila Bosna i Hercegovina sa drugim državama. Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima i drugim podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovih zakona.3 Uslovi za uvođenje linije za prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju definisan je Zakonom o međunarodnom drumskom transportu. odnosno postavljanje vozila na peron i ovjeriti putni nalog sa podacima o vremenu dolaska i polaska vozila sa autobuske stanice.

Uslovi da jedno domaće preduzeće dobije licencu su: 1. a najmanje jednog vozača po autobusu za obavljanje linijskog prevoza putnika. prevoz između tih država i naše države se obavlja u skladu sa odredbama našeg zakona i drugih međunarodnih ugovora koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu. Licencu za obavljanje međunarodnog prevoza putnika izdaje nadležno ministarstvo saobraćaja. a na zahtjev prevoznika. Treći uslov za obavljanje javnog prevoza putnika u međunarodnom linijskom drumskom saobraćaju je ugovor o kooperaciji sa stranim prevoznikom.6. pod uslovima reciprociteta. stranog prevoznika iz odgovarajuće zemlje. 6. da posjeduje potreban broj vozila koja ispunjavaju propisane tehničko–ekploatacione uslove za obavljanje međunarodnog transporta i to u vlasništvu najmanje dva registrovana autobusa za obavljanje linijskog prevoza putnika. kao i njihovo održavanje. Isto ministarstvo vodi jedinstveni registar o izdatim odobrenjima – licencama na način koji pravilnikom propiše ministar. da je upisano u sudski registar za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza po propisima u spoljnotrgovinskom poslovanju. Proces usaglašavanja redova vožnji za međunarodni transport sličan je procesu usaglašavanja redova vožnji za unutrašnji transport. nije izrečena privremena zabrana u obavljanju spoljnotrgovinskog poslovanja (potvrdu izdaje nadležno ministartstvo za spoljnotrgovinske poslove). 4. da ima osigurano parkiranje za vozila za koja se traži licenca. 5. 90 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ukoliko sa pojedinim državama nije sklopljen ugovor o prevozu u drumskom saobraćaju. 3. Javni prevoz putnika u međunarodnom linijskom drumskom saobraćaju mogu obavljati domaća i strana pravna lica. da lice koje je odgovorno za obavljanje međunarodnog prevoza.4 Odobrenje – Licenca za obavljanje međunarodnog transporta Uslov za obavljanje međunarodnog transporta je posjedovanje odobrenja – licence za obavljanje tog prevoza. da zapošljava određen broj vozača. Aktivnosti koje jedno preduzeće poduzima prije otpočinjanja prevoza za međunarodni prevoz putnika dato je na 29. ili zaštitna mjera zabrane vršenja javnog prevoza kao privredne djelatnosti (potvrdu izdaje nadležni sud). da nije pod stečajem ili u toku stečajnog postupka i da mu nije izrečena neka od mjera privremene zabrane spoljnotrgovinskog poslovanja. specijalista. u odvozu iz Bosne i Hercegovine u druge zemlje ili u tranzitu preko Bosne i Hercegovine. 2. Usaglašavanje redova vožnje za međunarodni transport Kada domaći prevoznik dobije licencu i kada pronađe kooperanta. naredni korak za uspostavljanje željene linije je proces usaglašavanja redova vožnje. 4. Međunarodni prevoz može se obavljati u dovozu iz druge zemlje u Bosnu i Hercegovinu. odnosno koje obavlja dužnost rukovodioca djelatnošću međunarodnog prevoza u preduzeću.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ DOMAĆI PREVOZNIK POSTUPAK REGISTRACIJE MINISTARTSVO ZA CIVILNA PITANJA I KOMUNIKACIJE BiH NADLEŽNI ORGAN ZEMLJE KRAJNJE DESTINACIJE STRANI PREVOZNIK POSTUPAK REGISTRACIJE POSTUPAK DOBIVANJA LICENCE POSTUPAK DAVANJA LICENCE UGOVOR O KOOPERACIJI SA INOPARTNEROM UGOVOR O KOOPERACIJI SA INOPARTNEROM 2 MJESECA POSTUPAK USVAJANJA REDA VOŽNJE POSTUPAK USVAJANJA REDA VOŽNJE na osnovu BILATERALNOG UGOVORA ZAKONA I MEĐUNARODNIH KONVENCIJA ova dva ministarstva daju ODOBRENJE REDA VOŽNJE POSTUPAK DOBIVANJA REDA VOŽNJE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRANZITNE DOZVOLE izdaje nadležni organ tranzitnih država REGISTRACIJA REDA VOŽNJE REGISTRACIJA REDA VOŽNJE DOZVOLA ZA RAD DOZVOLA ZA RAD OTPOČINJANJE PREVOZA OTPOČINJANJE PREVOZA Sl 29 Aktivnosti prije otpočinjanja prevoza za međunarodni prevoz putnika 91 .

marketing i dr. Efikasna organizacija zavisi o situaciji. Organizacija kao proces ima nekoliko osnovnih načela: . Mnogi autori razlikuju formalnu i neformalnu organizaciju. Namjeravana struktura znači da ljudi koji rade zajedno moraju popuniti određene uloge. može se reći da je organizacija preduzeća širi pojam. organizaciona struktura. Kao naučna disciplina organizacija se bavi racionalnim usklađivanjem svih faktora proizvodnje i predstavlja dinamički proces koji se neprekidno razvija. ona mora odražavati ovlasti što ih ima uprava preduzeća. Formalna organizacija uopšte znači namjeravanu strukturu uloga u formalnom organizovanom preduzeću. Organizacija je stara koliko i ljudski rod i razvija se uporedo sa razvojem društva. Organizacija znači samo djelatnost usklađivanja i usmjeravanje sredstava za ostvarenje cilja. jer se odnosi na cjelokupno poslovanje preduzeća koje pored organizacije proizvodnje obuhvataju i druge funkcije (istraživanje. S obzirom da se organizacijom izvršavaju određene ljudske aktivnosti u smislu organizovanja. U ovoj se knjizi uopšte taj izraz odnosi na formalizovanu strukturu uloga premda se ponekad koristi i da označi preduzeće.Drugo.). U praksi se u istom ili približno istom značenju izraz organizacija odnosi se na privrednu organizaciju i organizovanje. . TEORIJA ORGANIZACIJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pod organizacijom se podrazumijeva sistem pravila koja koordiniraju sredstva u svrhu ostvarenja određenog rezultata. organizacija pri grupisanju aktivnosti i stvaranju odnosa ovlasti unutar organizacione strukture mora da vodi računa o ljudskim ograničenjima i običajima. to ne znači da je to nefleksibilna organizacija već organizacija u kojoj djelovanje pojedinca sada i ubuduće pridonosi najdjelotvornije ciljevima skupine. Međutim. . organizacija proučava čovjeka i njegove odnose u procesu rada. kao svaki plan. Ovdje treba razlikovati pojmove organizacija i organizovanje. mora odražavati svoje okruženje. Iz toga proizilazi da je osnovni cilj organizacije rada postizanje maksimalnih efekata uz minimalne utroške ljudskog rada. predmeta rada i sredstava za rad. odnosno prsotornog i vremenskog usklađivanja. Kada se posmatra organizacija preduzeća i organizacija rada. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4 ORGRANIZACIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1. Stoga se organizacija rada definiše kao nauka usmjerena na iznalaženje optimalnih mjera i akcije za poboljšanje efikasnosti funkcionisanja organizacije. Izraz neformalna organizacija znači mrežu ličnih i društvenih odnosa koja nije ni uspostavljena niti tražena formalnim ovlastima već ona nastaju spontano. koje moraju imati svoj sklad kako bi mogli raditi u skupinama bez problema.Prvo. Organizacija ima svoju strategiju i taktiku koja funkcioniše na osnovu određenih principa. djelotvorno i efikasno. Izraz organizacija podrazumijeva namjeravanu i formalizovanu strukturu uloga ili položaja.Četvrto. što omogućava racionalno poslovanje privrednih i drugih organizacija. razvoj. struktura mora odražavati ciljeve i planove. Termin organizacija se često koristi i za označavanje organizacije uopšte ili privredne organizacije. Radi potpunijeg razumijevanja treba reći da se pod privrednom organizacijom podrazumijeva udruženi kolektiv proizvođača. usavršava i prilagođava uslovima funkcionisanja. dok se organizovanje odnosi na uspostavljanje procesa između rada i sredstava u smislu sinhronizacije. 92 . budući da se iz njih izvode aktivnosti.Treće.

Tu je u prvom redu važno i drugo osoblje (dispečeri. Organizacija preduzeća zavisi od veličine preduzeća. koji se i smatraju pionirima naučne organizacije rada. bezbjednost) koje sačinjava izvršnu službu drumskog saobraćaja. Tehnološki proces i organizacija moraju da uvažavaju tehnološke i ekonomske neminovnosti gdje prevozna sredstva stvaraju prihode samo kad rade. Za saobraćajnu djelatnost. U okviru saobraćajnog sistema egzistira drumski saobraćaj kao dio kopnenog saobraćaja. Tehnika je predstavljena sredstvima drumskog saobraćaja. U vezi sa ljudskim resursima iz strukture treba izdvojiti one koji su neophodni za tehnološki proces drumskog saobraćaja. tu spadaju i korisnici usluga drumskog saobraćaja. Drugi dio organizacije odnosi se na organizaciju opsluživanja korisnika i racionalizaciju koristenja transportnih i drugih sredstava. a tehnologija se odnosi na skup vještina i znanja u postupcima proizvodnje transportne usluge. Jačina sprege doprinosi kvalitetu usluge koja se temelji na kombinaciji osnovnih faktora proizvodnje transportne usluge. Znači da uspješnost organizacije je maksimiziranje rezultata uz minimilizaciju troškova. Za stvaranje prevozne usluge neophodna je sprega nekoliko elemenata. Materijalni faktori predstavljeni su tehničkim sredstvima za obavljanje prevoza. tehničko–tehnološkog nivoa transportnih kapaciteta. Podrazumijeva se da organizacija treba da uspostavi takve odnose između sredstava i rada kako bi se prevozna usluga (putnika. Stoga osnovni faktor organizacije drumskog saobraćaja treba da bude u funkciji većeg broja prevezenih putnika i veće količine robe uz što manji utrošak sredstava. formiranje i funkcionisanje poslovnih jedinica. kvalifikacione strukture kadrova i dr. Trerirajući organizaciju u širem smislu. U osnovi organizacija drumskog saobraćaja obuhvata tehniku i tehnologiju. Njihovo proučavanje čovjekova rada vezano je za proučavanje produktivnosti rada. 93 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Početak razvoja naučne organizacije vezan je za radove Taylora i Fayola. poslovna i razvojna organizovanost. Koraci u organizaciji uključuju i formulisanje ciljeva. meterijalni faktori i 2. grupisanje tih aktivnosti. prevoza putnika i robe. ekonomičan i udoban način. karakteristična je organizacija u dinamici. a time i za drumski saobraćaj je to da je korisnik u direktnom odnosu sa organizacijom jer provodi određeno vrijeme u materijalnoj komponenti (putnik ili njegova roba). Zbog toga je potrebno kontinuirano usklađivanje i dinamičko usklađivanje i dinamičko uspostavljanje skladnih odnosa između svih činilaca proizvodnje. organizaciju funkcije saobraćaja na upravljanje i rukovođenje saobraćajem. delegiranje ovlasti. jer se kroz prevoz putnika ili robe dolazi do proizvodnje transportnih usluga. složenosti poslovanja. U osnovne faktore organizacije drumskog saobraćaja spadaju: 1. Predmet izučavanja organizacije drumskog saobraćaja obuhvata osnivanje preduzeća. Prvi dio obuhvata modele organizovanja preduzeća za prevoz putnika i prevoz tereta. pa prema tome i djelatnost drumskog saobraćaja. Osnovni cilj drugog područja je u funkciji zadovoljenja transportne potražnje. Iz toga proizilazi da se efikasnost korištenja prevoznih sredstava nalazi u što većoj količini prevezenih putnika i robe. politike i planova kako bi se postigli ti ciljevi. Iz ovog proizilazi da bi se organizacija drumskog saobraćaja mogla podijeliti na dva područja: 1. ljudski resursi. ustanovljavanje i kvalifikaciju aktivnosti. vremena i radne snage. organizacija preduzeća i 2. Organizacija otvara prostor za povezivanje tehnološkog procesa proizvodnje transportne usluge. robe) obavili na racionalan. siguran. unutrašnju organizaciju. koordiniranje ovlasti i informacijske odnose. Ono što je specifično za saobraćaj.

ostvarenja cilja. može se reći da svako društvo oblikuje svoju koncepciju organizacije rada prema ciljevima koje želi postići. djelatnosti. Prednost funkcionalne podjele što je ta metoda logična i potvrđena dugom primjenom. Budući da preduzeća drumskog transporta nastoje stvarati nešto korisno što korisnici žele. ličnim kontaktima. Druga prednost je što slijedi načela specijalizacije po zanimanjima i time pridonosi efikasnosti u korištenju ljudi. 2. a takođe i organizaciju sa sredinom. Uopšteno posmatrajući specifičnosti drumskog saobraćaja. odnosno jedinica. Ova organizacija omogućuje čvrstu kontrolu svih dijelova preduzeća. Funkcija u preduzeću se organizuje u optimalnom broju dijelova. jedinice. može se reći da funkcionalna organizacija predstavlja najjednostavniji i najviše primjenjeni model organizacione strukture u drumskom saobraćaju. Funkcionalna podjela je najšire korišten temelj organizovanja aktivnosti i prisutan je u gotovo svakom preduzeću drumskog saobraćaja na nekom nivou organizacione strukture. 3. integracije svih dijelova sistema. može se reći da su osnovni elementi ciljeva koji se postavljaju u prevozu putnika i robe tehnologija i tehnička sredstva i ljudski resursi koji su grupisani u podsisteme. prikazuje tipično funkcionalno grupisanje aktivnosti na primjeru preduzeća u gradskom saobraćaju. prilagođavanja sistema u odnosu na okolinu. Zbog toga je logično grupisati ove aktivnosti u dijelove preduzeća kao što su saobraćaj. održavanje. pronalaženje kupca po određenoj cijeni uz određeni trošak i finansiranje aktivnosti preduzeća. organizacijskom hijerarhijom. 94 . U tom konceptu menadžment ima ulogu da poveže sve dijelove među sobom. Funkcionalna podjela je grupisanje aktivnosti prema funkcijama preduzeća. sektora i službi. temeljne su funkcije preduzeća prevoz putnika i robe. podjela unutar jedinica. To je centralizovana organizaciona struktura i zasniva se na funkcionalnom grupisanju poslova. Iz toga proističe da se organizacija rada u drumskom saobraćaju bavi pronalaženjem optimalnih mjera za efikasnije funkcionisanje organizacijom kao i istraživanjem zakonitosti odvijanja tehnoloških procesa prevoza robe ili putnika.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Razmatrajući organizaciju sa šireg društvenog aspekta. pri čemu se polazi od: 1. Sl. SAVREMENI OBLICI ORGANIZACIONE STRUKTURE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Savremeni oblici organizacije zasnivaju se na postavkama teorije sistema. 2. u ovom slučaju tehnologiju drumskog saobraćaj. pojava novih informativnih tehnologija. kao i propisi koji regulišu unutrašnje odnose. Organizacija privrede mora uvažavati tehnologiju. Koordinacija aktivnosti obično se postiže pravilima i procedurama i važnim aspektima planiranja ( ciljevi i proračun).a a s druge strane ona može na nju djelovati organizacijom preko kadrova i pitanja koja proističu iz tehnologije drumskog saobraćaja. Ovdje treba napomenuti da savremena organizacija ne predstavlja zaokruženu cjelinu i da se uvijek može unapređivati i poboljšavati i da se stalno treba prilagođavati promjenama koje uslovljava tržište. odnosno prema sredini uspostavlja stanje dinamičke ravnoteže. Od savremenih tipova organizacione i strukture. prodaja ili marketing i finansije.

integrativni poslovi . Kod ovakvih organizacionih oblika obično je riječ o organizacijama kod kojih okruženja i tehnologija direktno diktiraju organizaciju u kojoj svaki dio preduzeća ima izdiferencirano područje djelovanja i sopstvene tehnologije.grupa opštih poslova. .saobraćaj. prilagođavanje tržištu. 30 Funkcionalna organizacija preduzeća Prema ovoj organizacionoj strukturi svaka od poslovnih aktivnosti strukturirana je u posebnu i relativnu samostalnu organizacionu jedinicu. 95 . socijalni problemi. Pri ovoj organizacionoj strukturi postoji pet ključnih nosilaca poslovnih aktivnosti. Osnovna karakteristika preduzeća drumskog saobraćaja je da funkcionišu u uslovima velikih neizvjesnosti (promjene vlasničke strukture.ekonomski poslovi. . I pored toga što ova organizacija preduzeća drumskog saobraćaja više odgovara stabilnim uslovima poslovanja. ono predstavlja opšti model organizacije koja se primjenjuje kako kod preduzeća putničkog. a to su: .upravljanje potpunim kvalitetom. prilagođavanje promjenama. bilo da su mala ili velika preduzeća. . problemi nabavke vozila i rezervnih dijelova i dr).DRUMSKI SAOBRAĆAJ ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA NADZORNI ODBOR DIREKTOR PREDUZEĆA SAOBRAĆAJNA DJELATNOST ODRŽAVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA GRUPA OPŠTIH POSLOVA EKONOMSKI POSLOVI INTEGRATIVNI POSLOVI RADNE JEDINICE RADNE JEDINICE POSLOVI LJUDSKIH RESURSA FINANSIJE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PREVOZ PO VRSTAMA SAOBRAĆAJA RAČUNOVODSTVO TEKUĆE ODRŽAVANJE PRAVNI POSLOVI MARKETING PRIPREMA SAOBRAĆAJA INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTI POSLOVI PLANIRANJE POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJE I KONTROLA SAOBRAĆAJEM OPERATIVNO TEHNIČKA PRIPREMA POSLOVI OBEZBJEĐENJA KOMERCIJALNI POSLOVI MENADŽMENT BEZBJEDNOST TEHNIČKA KONTROLA DRUŠTVENA ISHRANA FINANSIJSKA KONTROLA EVROPSKE INTEGRACIJE KONTROLA PRIHODA Sl. .održavanje prevoznih sredstava. nelojalna konkurencija. tako i kod preduzeća za prevoz robe.

Mostaru i Zenici. uskladištenje robe. autobuske stanice. Ovaj vid transporta u principu nije opravdan jer je iskorištenost kapaciteta mal. Iz postojeće strukture može se vidjeti da preovladavaju specijalizovana preduzeća kao posljedica uslova i razvoja saobraćajnog sistema u cjelini. odnosno trgovinskog preduzeća. uključujući i troškove transporta (amortizacija. prevoz tereta. troškovi održavanja vozila i dr. 2. teritorijalnog djelovanja preduzeća. Prevoz kao sporednu djelatnost obavljaju samo proizvodna ili trgovinska preduzeća sopstvenim kamionima kada je u pitanju nabavka sirovina i materijala za svoju proizvodnju. nastaju iz dva razloga: 1. 2.). veličine preduzeća po kapacitetima i 3. 20 preduzeća u međuentitetskom i međunarodnom transportu. nosivost. 3. vrste saobraćajne usluge. Sa stanovišta veličine preduzeća po kapacitetima. Mora se reći da većina preduzeća ima ispod 50 vozila . ili prema ostvarenim prihodima. U prevozu putnika pored autotransportnih preduzeća i preduzeća za sopstvene potrebe javljaju se i razne turističke organizacije koje takođe vrše prevoz za sopstvene potrebe: prevoz turističkih grupa. Pored ovih preduzeća kod nas i u svijetu postoje preduzeća koja obavljaju transportnu djelatnost za sopstvene potrebe kao sporednu djelatnost. 5. srednja i velika. 96 . U našoj zemlji ne postoji zvanično usvojena podjela autotransportnih preduzeća na mala. srednjim ili velikim preduzećima. Ovi prevozi i pored saobraćajnih preduzeća kojima je to osnovna djelatnost. troškovi prevoza. utovar. U zvaničnoj statistici u BiH je evidentirano 239 prevoznika. pretovar. zbog nerazvijene mreže autotransportnih preduzeća ili nedovoljnih kapaciteta. U ovom radu mi ćemo se u našim daljim izučavanjima baviti samo organizacionom strukturom autosaobraćajnih preduzeća kojima je to osnovna djelatnost bilo da se radi o malim. 4. preduzeća se mogu podijeliti na mala. remontna preduzeća i sl. Tuzli. znatno veće nego kad prevoz obavljaju saobraćajna preduzeća. Struktura drumskog saobraćaja može se posmatrati sa stanovišta: 1. Većina transportnih preduzeća koncentrisana je u Sarajevu. Banjoj Luci. srednja i velika. parking-prostor. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUMSKOG TRANSPORTA Osnovna djelatnost drumskog transporta je prevoz putnika i robe koji obavljaju autotransportna preduzeća koja su registrovana za vršenje saobraćaja kao osnovne djelatnosti. Veličina ovih preduzeća se može postavljati po raznim kriterijima: prema broju i karakteristikama vozila (težina. ili iz težnje za blagovremenim zadovoljenjem svojih potreba. 2. prema godišnjem obimu rada (tona ili prevezenih putnika). a opterećenje troškova proizvodnje robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. U Kantonu Tuzla ima 10 prevoznika u teretnom drumskom saobraćaju. Bijeljini. odnosno broj sjedišta autobusa. Sa stanovišta vrste saobraćajne usluge preduzeća se mogu grupisati za: 1. Ovakvu djelatnost mogu obavljati i pojedinci za lične potrebe. koja mogu racionalnije koristiti transportna sredstva. organizacija izleta i sl. prevoz putnika. dok na gradski prigradski putnički saobraćaj otpada 25 preduzeća. kao i odvoženje svojih proizvoda do potrošača.

Prednost u ovom slučaju je što radnici više brinu o firmi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sva preduzeća u drumskom saobraćaju. Mnoga privatizirana preduzeća su propala. Sa stanovišta teritorijalnog djelovanja. Privatizacija je krenula prije nego se uspostavilo tržište kapitala i njegove institucije poput berze itd. preduzeća za gradski saobraćaj. lutanje u metodama i pravilima. Prilikom osnivanja i davanja dozvola za rad preduzeća se registruju za određenu kategoriju i obavezno je da obavljaju saobraćaj za koji su registrovana. tako i u ekonomskoj problematici (politici cijena i ostalim ekonomskim uslovima poslovanja). Sadašnja situacija u drumskom transportu opterećena je velikim brojem nelegalnih autobuskih prevoznika i kombi vozila kako u unutrašnjem. Teritorijalno djelovanje preduzeća ima značaja u organizacionom pogledu. preduzeća drumskog saobraćaja mogu se dijeliti u dvije osnovne grupe: 6. uglavnom zaposlenici. a firme su kupili mali dioničari. Ovi prevoznici ne plaćaju porez i druge obaveze društvu i ne doprinose njegovom razvoju već ga razgrađuju. unutrašnji i međunarodni prevoz. Mala preduzeća su većinom u privatnom vlasništvu. Umjesto da zaposle sposobne i ugledne menadžere oni su improvizirali u kupljenim firmama. Privatizacija je bila ishitrena u konceptu. Ima slučajeva da je privatizacija išla po osnovu optičkog ugovora. Preduzeća lokalnog značaja za prevoz putnika nisu samostalna u pogledu određivanja cijena. tako i u međunarodnom i vanlinijskom prevozu. certifikati su obezvrijeđeni a privatizacija doživljena koa pljačka. upletenost aktuelnih političkih faktora što je dovelo do otvaranja mogućnosti masovne pljačke društvenog kapitala. organizaciju procesa saobraćaja. obavljanju prevoza i održavanju linija. Mnogi novi vlasnici umjesto plaće davali su radnicima sveske kako bi im pomogli pred novu školsku godinu (Bihać). bogaćenja pojedinaca i osiromašenja društva u cjelini. tako i sa aspekta poslovanja i privređivanja. dok je samostalnost preduzeća u međugradskom saobraćaju daleko veća kako zbog vlasničke strukture (privatizirana preduzeća). kako u organizacionoj strukturi. preduzeća za međugradski saobraćaj i 7. nisu uspostavili socijalni dijalog sa sindikatom. U tom smislu propisane su posebne odredbe u Zakonu o drumskom saobraćaju koji predviđa oštre kazne za nedozvoljeni prevoz. Građani koji su dobili certifikate nisu znali šta će sa njima pa su ih počeli preprodavati po mizernoj cijeni od dva do tri odsto. Posljedice su bile da cvjeta sivo tržište. U BiH preduzeća za međugradski saobraćaj mogu se podijeliti na preduzeća za međuentitetski. dok su srednja i velika preduzeća privatizirala dionička ili akcionarska društva. izuzev preduzeća koja se bave prevozom putnika u gradovima nalaze se u privatnom vlasništvu ili kao dioničarska preduzeća. ali je neophodno u ovakvim primjerima jasno razdvojiti funkciju rukovođenja od funkcije upravljanja. Postupak osnivanja preduzeća za transport putnika u drumskom saobraćaju data je na Sl 31. otpuštali su radnike i nisu poštovali obaveze. 97 .

a time i mogućnost formiranja manjih ili većih preduzeća.DRUMSKI SAOBRAĆAJ SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE NADLEŽNI SUD * na osnovu odluke o oosnivanju preduzeća. Osnovni faktori organizacione strukture drumskog transporta proizilaze iz slijedećeg: 8. 98 . 9. podnosi se nadležnom sudu prijava za dobijanje rješenja za upis u sudski registar *na osnovu uvida u predočenu dokumentaciju. karakter procesa transporta u drumskom saobraćaju uslovljava niži stepen integracije i procesa rada i transportna sredstva a time i veći stepen samostalnosti preduzeća. sud donosi rješenje da se predloženo preduzeće upiše u sudski registar * da bi obavljala registrovanu djelatnost potrebno je imati rješenje o ispunjavanju tehničkih i drugih uslova propisanih za obavljanje javnog linijskog prevoza putnika i u tu svrhu podnosi zahtjev nadležnom organu NADLEŽNI OPŠTINSKI ILI KANTONALNI ORGAN NA OSNOVU ZAHTJEVA FORMIRA SE STRUČNA KOMISIJA PRIMA ZAHTJEV SVI ČLANOVI KOMISIJE SAČINJAVAJU PISMENI NALAZ U KOME SE DAJE POZITIVNO ILI NEGATIVNO MIŠLJENJE KOMISIJA UTVRĐUJE DA LI POSMATRANO PREDUZEĆE ISPUNJAVA PREDVIĐENE USLOVE NALAŽE SE OTKLANJANJE PRONAĐENIH NEDOSTATAKA NE SVA MIŠLJENJA POZITIVNA ČLAN KOMISIJE KOJI JE PRONAŠAO NEDOSTATAK VRŠI PONOVNI PREGLED * ZAVISNO OD ODGOVORA PREDUZEĆE SE SMATRA REGISTROVANIM ILI NEREGISTROVANIM ZA OBAVLJANJE TRAŽENE DJELATNOSTI ODBIJA SE ZAHTJEV NE MIŠLJENJE POZITIVNO DA ODGOVOR PREDUZEĆU IZDAJE SE RJEŠENJE Sl 31 Postupak registrovanja preduzeća za transport putnika u drumskom saobraćaju Osnovna karakteristika preduzeća iz oblasti drumskog saobraćaja je da mogu samostalno organizovati proces transporta. 10. vozilo može da radi tako da se saobraćaj može organizovati sa jednim ili više vozila. saobraćajni put omogućava slobodno kretanje vozila tako da na istom saobraćajnom putu može da organizuje prevoz putnika i robe veći broj preduzeća.

U osnovnoj šemi. i po horizontalnoj liniji – u raspodjeli funkcija po sektorima i službama. Saobraćaj. Zbog velikog broja ovih preduzeća u BiH na tržištu saobraćajnih usluga prisutna je konkurencija koja poprima karakter nelegalne konkurencije zbog čega se javlja odstupanje cijena prevoza od vrijednosti usluga prevoza. neprestano koordiniraju s rukovodiocima odjela. zahtijeva stalnu saradnju stručnjaka iz raznih područja unutar preduzeća. tehničke i tehnološke karakteristike drumskog transporta. Iz toga proizilazi veći stepen konkurencije. Pošto ova preduzeća imaju više mogućnosti za samostalnije istupanje na tržištu i regulisanje svog ekonomskog položaja. Za obavljanje djelatnosti drumskog prevoza prevoznik mora ispunjavati uslove: 1. Preduzeća u drumskom saobraćaju samostalno istupaju na tržištu i mogu organizovati svoju transportnu djelatnost na teritoriji određenog entiteta. prostorno dejstvo transportnog procesa. Na takav je način komunikacija s niže 99 . a oni kontaktiraju s izvršiteljima. Preduzeća su potpuno samostalna u provođenju svoje unutrašnje organizacije po vertikalnoj liniji – do pojedinog radnog mjesta. U savremenim saobraćajnim preduzećima nejčešće je uspostavljen kombinirani model organizacije. organizacija funkcija po sektorima je zasnivana na istim principima s tim što je najviše uslovljava veličina preduzeća. jer se prevoz mora vršiti samo na osnovu registrovanog reda vožnje i objavljene tarife. 3. a samim tim i dejstvo ekonomskih zakona na tržištu saobraćajnih usluga. tako da njihovi međusobni ekonomski odnosi i poslovne veze podliježu opštim propisima koji regulišu organizaciono pravni položaj preduzeća u privredi. U dobro organizovanim prevozničkim preduzećim. ali i informacije. 4. više od polovine zaposlenih je vozačko osoblje. U većim preduzećima organizaciona struktura je šira. a u manjim uža. Nemaju nikakvu tehnološku povezanost i uslovljenost. Veličina preduzeća u drumskom saobraćaju predstavlja u suštini jedan od uslova racionalne organizacije saobraćaja. Pored uticaja na organizaciju saobraćaja veličina preduzeća je snažan faktor ekonomije transporta. u robnom prevozu preduzeća uglavnom imaju punu slobodu u formiranju prevoznih cijena. karakter samog procesa i rezultate rada u saobraćaju. 2. mogu samostalno da formiraju svoju poslovnu politiku. Unutrašnja organizacija preduzeća u pogledu strukture organizacije funkcija u preduzeću nije ograničena niti uslovljena ni vertikalnim ni horizontalnim povezivanjem u procesu prevoza. da posjeduje licencu prevoznika. te se u praksi teško može postaviti tipska šema koja bi bila univerzalno primijenjena. ORGANIZACIJA PREDUZEĆA DRUMSKOG TRANSPORTA Pri razmatranju organizacije preduzeća drumskog saobraćaja treba prije svega imati na umu karakter saobraćajne djelatnosti. Potrebno je istaći da svako preduzeće ima svoju organizacionu šemu koja je prilagođena stepenu razvoja organizacije. da ima u vlasništvu odgovarajući prostor za održavanje vozila i za sjedište firme. prisutnost korisnika u samom procesu i dr. da posjeduje licencu za sva vozila kojima obavlja prevoz. da ima u vlasništvu odgovarajući broj vozila prema Zakonu. Dok se cijene u prevozu putnika teže ujednačavanju. Otežano je provođenje odluka zbog prostorne razlike između menadžera i vozača. 4.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Djelatnost drumskog prevoza u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju može obavljati drumski prevoznik koji je registrovan za obavljanje djelatnosti drumskog prevoza na osnovu opštih propisa o osnivanju preduzeća i ako ispunjava uslove propisane Zakonom o drumskom prevozu. gdje rukovodioci odjela imaju šira znanja. kadrovskoj strukturi. koje ne počivaju uvijek na ekonomskoj osnovi. Preduzeća su u međusobnim odnosima slobodna i samostalna. Ograničenja u formiranju ekonomskog položaja preduzeća sa stanovišta cijena postoji jedino u preduzećima za prevoz putnika u unutrašnjem linijskom saobraćaju. kao interdisciplinarna djelatnost.

u ovim saobraćajnim preduzećima funkcije se mogu organizovati u četiri sektora: 1.po jedinici transportnog rada ostvaruju se pri maksimalnoj proizvodnji transportnih sredstava i maksimalnoj ekonomičnosti poslovanja. kvalitetnije i efikasnije. teritorijalnom dejstvu i specifičnosti transportnih kapaciteta ukazuje na činjenicu da nije moguće definisati univerzalnu organizacionu šemu autotransportnom preduzeću. ono ima i određene nedostatke: nije prilagodljivo promjenama. komunikacija je spora. Značaj i stepen razvijenosti pojedinih funkcija nije isti. pomoćnih i opštih poslova.pravovremeno i kvalitetno izvršavanje svih pratećih. odluke su brže. . Iz navedenog proizilaze specifične funkcije organizacije djelovanja autotransportnog preduzeća koje se sastoji u slijedećem: . U praksi su se najčešće pojavila dva oblika organizovanja i to : .iznalaženje i izvršavanje transportnog zadatka. javlja se problem usklađivanja ove dvije funkcije. Najniži transportni troškovi . 4. s obzirom na funkciju. uz što je moguće niže troškove. Nivo proizvodnosti transportnih sredstava u velikoj mjeri je zavisan od organizacije transportnog procesa i stepena zaposlenosti vozila i minimalnog utroška ljudskih resursa. 4. te su kod manjih preduzeća pojedine funkcije objedinjene. 100 .1 ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA DRUMSKOG TRANSPORTA Zadatak svakog preduzeća drumskog transporta je vršenje usluga tranporta. Prema tome. eksploatacioni. njihov sadržaj i prosječnu veličinu preduzeća može se postaviti organizacija koja je uobičajena u praksi kod najvećeg broja preduzeća drumskog saobraćaja prosječne veličine i većih preduzeća.sa objedinjenim. čime se ostvaruju manji troškovi i povećava specijalizacija i profesionalizacija ljudi. U slučaju objedinjavanja funkcije eksploatacije i funkcije održavanja stvaraju se uslovi za efikasnije i ekonomičnije održavanja i opravku voznog parka i ovi poslovi su tada u direktnoj zavisnosti od ekploatacionih zahtjeva. odnosno . . S obzirom na to da saobraćajna preduzeća posluju u nestabilnom i promjenljivom okruženju. 3. U slučaju kada je funkcija održavanja i opravki odvojena od funkcije eksploatacije. a u skladu s velikom kličinom svakodnevnih operativnih odluka.efikasno i ekonomično održavanje vozila. tehnički.DRUMSKI SAOBRAĆAJ podređenim osobljem olakšana. veličini. . predmeta rada i sredstava za rad. odluke se sporo usvajaju i provode i sl. U preduzećima drumskog saobraćaja u primjeni je funkcionalna organizacija koja ima prednost prvenstveno u racionalizaciji što se zadaci po funkcijama obavljaju na jednom prostoru. grupa opštih poslova. ekonomski poslovi.odvojenim funkcijama održavanja i opravki od funkcija eksploatacije. 2. teritorijalnog domena i specijalizacije transportnog kapaciteta. veličine. Raznolikost transportnih usluga (preduzeća) prema namjeni.optimalna organizacija transportnog procesa. I pored specifičnih obilježja koja zavise od namjene.

tehno–struktura.strateški nivo. Predstavljeni subjekti su nosioci procesa strateškog odlučivanja i istovremeno donosioci strateških poslovnih odluka.operativno jezgro. Bilo koja organizaciona struktura u principu ima pet ključnih organizacionih cjelina. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ I pored toga. . Operativno jezgro predstavljaju sektori kao nosioci poslovnih aktivnosti preduzeća. u smislu realizacije prevoznih usluga. direktor). . Suština ovog organizacionog dijela jeste fizička realizacija poslovnih odluka. funkcionalni oblik predstavlja opšti model organizovanja kod preduzeća drumskog saobraćaja.srednji dio. Tehno–struktura ima za cilj stvaranje uslova za nesmetano odvijanje aktivnosti unutar operativnog jezgra preduzeća. . Te cjeline su: . . Dio za podršku pruža podršku preduzeću koja nije direktno vezana za procese operativnog jezgra preduzeća. Osnovna organizaciona šema autotransportnog preduzeća za teretni saobraćaj prikazana je na Sl. 32 Šema autotransportnog preduzeća za teretni saobraćaj 101 . ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA ZA PREVOZ ROBE NADZORNI ODBOR DIREKTOR PREDUZEĆA PREVOZ ROBE ODRŽAVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA GRUPA OPŠTIH POSLOVA EKONOMSKI POSLOVI INTEGRATIVNI POSLOVI RADNE JEDINICE RADNE JEDINICE LOKALNI TRANSPORT TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVI LJUDSKIH RESURSA FINANSIJE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ RAČUNOVODSTVO PRAVNI POSLOVI MARKETING UNUTRAŠNJI TRANSPORT MEĐUNARODNI TRANSPORT INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTI POSLOVI PLANIRANJE POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM DISPEČERSKA SLUŽBA INFRASTRUKTURA I OSTALO POSLOVI OBEZBJEĐENJA KOMERCIJALNI POSLOVI MENADŽMENT BEZBJEDNOST OPERATIVNO TEHNIČKA PRIPREMA TEHNIČKA KONTROLA DRUŠTVENA ISHRANA FINANSIJSKA KONTROLA EVROPSKE INTEGRACIJE Sl. Upravni odbor. Osnovna odlika ovakvog organizacionog oblika je poslovna strategija koja se zasniva na prisustvu većeg broja pojedinih poslovnih aktivnosti unutar preduzeća. Strateški nivo čine subjekti (Nadzorni odbor. Srednji dio preduzeća obezbjeđuje sponu između strateškog nivoa i operativnog jezgra u smislu provođenja donesenih poslovnih odluka.dio za podršku.

s tim što se službe eksploatacije dijele na lokalni. ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA NADZORNI ODBOR DIREKTOR PREDUZEĆA PREVOZ PUTNIKA ODRŽAVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA GRUPA OPŠTIH POSLOVA EKONOMSKI POSLOVI INTEGRATIVNI POSLOVI VIDOVI PREVOZA RADNE JEDINICE POSLOVI LJUDSKIH RESURSA FINANSIJE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ GRADSKI SAOBRAĆAJ MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ MEĐUENTITETSKI SAOBRAĆAJ MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ TEKUĆE ODRŽAVANJE RAČUNOVODSTVO PRAVNI POSLOVI MARKETING INVESTICIONO ODRŽAVANJE OPŠTI POSLOVI PLANIRANJE POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM PRIPREMA SAOBRAĆAJA UPRAVLJANJE I KONTROLA SAOBRAĆAJEM INFRASTRUKTURA I OSTALO POSLOVI OBEZBJEĐENJA KOMERCIJALNI POSLOVI MENADŽMENT OPERATIVNO TEHNIČKA PRIPREMA TEHNIČKA KONTROLA DRUŠTVENA ISHRANA BEZBJEDNOST FINANSIJSKA KONTROLA EVROPSKE INTEGRACIJE KONTROLA PRIHODA Sl. Osnovna organizaciona šema autotransportnog preduzeća za prevoz putnika prikazana je na Sl. . U pojedinim dijelovima preduzeća (održavanje vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Na ovoj slici su date naznake pojedinih ključnih organizacionih cjelina. 102 . Suština razdvajanja putničkog od teretnog saobraćaja i njihovo osamostaljenje u posebna preduzeća je da se u prvom redu ostvari smanjenje troškova poslovanja. Zato se u oblasti drumskog saobraćaja (putnički. To se odnosi i na decentralizaciju funkcija unutar putničkog ili teretnog saobraćaja kojim se postiže efikasnost sopstvenog poslovanja i ostvarivanja sopstvenog profita. Cilj je smanjenje troškova u poslovanju preduzeća.) formiraju dijelovi kao divizioni po užim poslovno–organizacionim cjelinama. proizvodnosti vozila i nivoa ostvarenih prihoda i nivoa rashoda. Poznato je da uspjeh u poslovanju preduzeća u drumskom saobraćaju najvišim dijelom zavisi od intenziteta rada vozila. a time i povećanje profita. U drumskom saobraćaju uspješnost u poslovanju zavisi od realizacije usluga transporta. zajednički poslovi) formiraju se troškovni centri koji se smatraju uži od djelova u kojima se organizuju profitni centri transportne službe. 33 Šema autotransportne organizacije za putnički saobraćaj Kod teretnog saobraćaja šema organizacije je ista kao kod putničkog saobrćaja. unutrašnji i međunarodni transport. za razliku od profitnog centra čiji je cilj ostvarenje profita. odnosno većeg ostvarenog transportnog rada i boljeg upravljanja prihodima i troškovima. a time i profita čitavog preduzeća. teretni i dr.

. vozila. .koordinaciju i usklađivanje rada izvršnih jedinica. . 103 . . obavljanje tehničkog pregleda i drugih radnji s ciljem obezbjeđenja potpune spremnosti vozila za izvršenje transportnog zadatka. .transportna služba.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. tehničko–tehnološkog nivoa proizvodnih kapaciteta.stručne službe. Pod organizacijom pripreme podrazumijeva se tehnički plan transporta i rada organizacione jedinice i reda vožnje.regulisanje saobraćaja.2 FUNKCIJA I ZADACI SLUŽBI U PREDUZEĆU DRUMSKOG TRANSPORTA Za ostvarivanje funkcije eksploatacije voznog parka organizuju se tri osnovne službe i to: . Za ostvarenje ovog cilja u preduzećima se organizuju saobraćajne službe prema vrsti usluge koje obavlja. Upravljanje i kontrola saobraćajem obuhvata: .organizacija samog izvršenja procesa transporta. provjere sposobnosti radnika.1 Transportna služba Osnovni zadatak preduzeća u drumskom saboraćaju je da obavlja prevoz putnika ili robe određenog kvaliteta uz minimalne troškove.operativne poslove izvršenja reda vožnje.2. Rad pripreme saobraćaja obuhvata: . Ona zavisi od veličine preduzeća.tehnološki proces rada. kvalifikacione strukture kadrova i sl.održavanje voznog parka.organizacija operative saobraćajne službe. . .organizaciju procesa transporta.rukovođenje procesom transporta i organizacija pripreme i korištenja transportnih kapaciteta. bezbjednost i kontrola prihoda kod putničkog saobraćaja.vođenje operativnih evidencija vozača. To je u suštini proces postavljanja zadataka i smjernica i određivanje mjera za njihovo izvršenje. tehničkog plana rada preduzeća kojim se obezbjeđuje izvršenje zadataka prevoza. raspored vozača po vozilima i zadacima. upravljanje radom za izvršavanje poslova. 4. . . Zadatak transportne službe je organizovanje transportnog procesa i svih drugih radnji s ciljem redovnog i kvalitetnog izvršavanja preuzetih obaveza. odnosno zadovoljavanje korisnika transportne usluge.snabdijevanje vozila potrebnom opremom i pogonskim materijalom. složenosti poslovanja. . .korištenje kapaciteta u proizvodnji saobraćajne usluge. Pod organizacijom procesa saobraćaja podrazumijevaju se operativni poslovi kojima se obezbjeđuje izvršenje zadataka.registraciju vozila.izrada reda vožnje. . U sklopu saobraćajne djelatnosti organizuju se priprema saobraćaja. Zbog takve uloge saobraćajna služba treba da sarađuje sa svim ostalim službama. . Tu spada: .vođenje operativne evidencije vozila sa pregledom ispravnih i neispravnih vozila. upravljanje i kontrola saobraćajem.

linijama i polascima. Od stalnih rasporeda se odstupa samo u slučaju poremećaja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - određivanje strukture prevoza – putnika ili robe na osnovu obima i strukture saobraćajnih uslova. Dispečerska služba je organizator izvršenja transportnog zadatka. iskorišćenje vozila. . U te svrhe. . plan prevoza putnika i robe za linijski i slobodni prevoz. skladištenje i predaja robe korisnicima. Služba mora raspolagati podacima o iskorištenju kapaciteta vozila.pripremu dokumentacije za izvršenje prevoza. Sistem pretprodaje karata i do 30 dana unaprijed omogućava na izvjestan način.izbor vozila i raspored na transportne zadatke.izradu izvještaja o radu voznog parka. . udaljava radnike koji ne poštuju bezbjednost. Svi ovi poslovi obavljaju se na mjestu otpreme putnika i robe. izrada reda vožnje za putnički saobraćaj i za teretni saobraćaj prema potrebi. a i radi izjednačenja intenziteta korišćenja vozila. kada neko vozilo ne može izvršiti svoje dnevne zadatke uslijed otkaza – tehničke neispravnosti. i na temelju promjena zahtjeva sastavljaju prijedlozi novih redova vožnje. prihodu od prtljaga.izdavanje naređenja za otklanjanje tehničkih nedostataka na transportnim sredstvima. naročito u transportu na dužim relacijama. “bis” polaske.prevoz. Organizacija saobraćajnog transportnog procesa obuhvata: .kontaktiranje sa predstavništvom i transportnim biroima. i kreditiranje autotransportne organizacije od strane kupaca – putnika. U okviru pripreme saobraćaja značajno mjesto zauzima dispečerska služba. . transportni kapaciteti i njihove karakteristike. saobraćajnih i drugih ograničenja na trasi linije. i obustavljanje svih kretanja koji su u suprotnosti sa propisima o bezbjednosti saobraćaja. drugih prevoznika. tokova putnika i robe.prijem i obrada dokumentacije o izvršenom zadatku (kontrola i elektronska obrada rada vozila). utovar. prodaju voznih kapaciteta. 104 . .operativno praćenje kretanja vozila. broju prevezenih putnika.početne operacije tehnološkog procesa u saobraćaju. Za nove putne pravce snimaju se mjerodavna vremena vožnje i ugrađuju u redove vožnje. Prate se redovi vožnje drugih vidova saobraćaja. tj. . U okviru eksploatacije prate se i istražuju promjene prevoznih zahtjeva na putnim pravcima. Na autobuskim stanicama vrši se u tehnologiji transporta putnika neophodan pripremni dio transportnog procesa i sastavni dio komercijalnog aranžmana u terminusima linija (osim kod gradskog saobraćaja).izbor prevoznog puta-itinerera i njegovo unošenje u putnički nalog. Rad ove službe obuhvata: . . Mjerodavna vremena vožnje omogućavaju izvršenje transportnog procesa po propisanom redu vožnje uz poštovanje svih putnih.nadzor nad primjenom svih saobraćajno–tehničkih propisa o bezbjednosti saobraćaja. rezultati rada postojećih linija. Služba bjezbjednosti u preduzećima drumskog saobraćaja ima slijedeće zadatke: . . pripremu transportnih sredstava. sačinjavaju se mjesečni i dekadni planovi rada vozila. ostvarenom transportnom radu u PKM. . organizaciju prijema putnika. Potrebno je rasporedom rada vozila postići tačno i uredno održavanje svih polazaka na linijama i izvjesnu malu rezervu vozila za eventualne intervencije ili tzv. ostvarenom prihodu od putnika. prijem robe na prevoz.završne operacije (istovar. završetak putovanja putnika i nastavak putovanja drugim sredstvima).

udobnost. 4. 4. investiciono održavanje.poduzimanje korektivnih mjera.2.2 Služba održavanja vozila Organizacija održavanja transportnih sredstava predstavlja jednu od značajnih grupa operativne funkcije u preduzeću zbog većeg broja transportnih sredstava.2. tekuće održavanje. na bezbjednost saobraćaja i njegovu ekonomičnost. 2. tj.kontrolu procesa rada u saobraćaju.2.kontrola kvaliteta transportne usluge (urednost.2. U zavisnosti od veličine i obima poslovanja preduzeća ove funkcije se organizuju u obliku poslovnih referata.podnošenje izvještaja. Poslije isteka svake biletarske smjene.u procesu saobraćaja. velike investicione opravke. jer se uticaj organizacije ovih procesa odražava na organizaciju procesa saobraćaja. 105 . Značaj organizacije službe održavanja je vešestruk. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Služba kontrole obuhvata: . kvalitet opravki i kroz cijene opravke).1 Služba tekućeg održavanja Tekuće održavanje transportnih sredstava obuhvata redovno održavanje i povremene opravke koje nepredviđeno nastaju na transportnim sredstvima. tačnost. tj. odnosno putnika u vozilo u putničkom saobraćaju. 4. odjeljenja službe i sl. kondukterima i vozačima – kondukterima. srednje investicione opravke. . odnosno mašinice za registar-kasama za poluautomatsko izdavanje karata. odnosno smjene konduktera ili povratka sa linije međugradskog ili međunarodnog saobraćaja. . sigurnost. kontrola prihoda prima obračune prodatih karata od računopolagača i ubran novac. Za putnčki saobraćaj specifična je i služba kontrole prihoda koja izdaje prevozne isprave biletarima.). sa isključivanjem vozila iz procesa saobraćaja. Ovi uticaji mogu biti kroz dinamiku opravki (mora biti usklađena sa redom vožnje i tehničkim planom rada da ne remeti normalan proces saobraćaja. Svrha investicionog održavanja je da održi transportna sredstva za upotrebu u predviđenom vijeku trajanja: male investicione opravke.2.kontrola prihoda. .2 Investiciono održavanje Investiciono održavanje obuhvata redovne opravke vozila prema tehničkim karakteristikama sredstava. komfor itd. Tekuće održavanje može biti organizovano: . bez isključivanja vozila iz saobraćaja. Kod svih transportnih sredstava razlikuju se dvije vrste održavanja i to: 1. .i izvan procesa saobraćaja.

vrši normiranje poslova održavanja i . kadrovske.izrada plana kadrova i obezbjeđenje kadrova. .narodna odbrana.podnošenje izvještaja po pitanju tehničke ispravnosti vozila. obrazovanje kadrova. dinamici i vrstama sredstava.tehničku kontrolu procesa rada u održavanju vozila . arhiva.planira pripremu i kontrolu tekućeg i investicionog održavanja vozila.3 Služba tehničke kontrole Tehnička kontrola obuhvata: .utvrđuje minimalne i maksimalne zalihe u magacinu. . krađe. .postizanje što većeg stepena tehničke ispravnosti voznog parka.kontrolu kvaliteta obavljenih opravki na vozilu prema utvrđenim standardima. 106 .reklamiranje kod proizvođača. .higijensko–trehnička zaštita. poplava. 4. .utvrđivanje najcjelishodnijeg sistema i tehnologije servisa – remonta vozila. . .obezbjeđenje sredstava preduzeća od požara.socijalno i zdravstveno staranje. a pojedini poslovi kao što su pravni. .priprema materijala za organe upravljanja i njihova tijela. Ovi poslovi mogu biti organizovani kao sektor. . ..izbor kadrova. jer se vrše u određenom vremenskom razmaku.2.2. Organizacija ovih poslova zavisi od veličine preduzeća.2.vrši nadzor nad primjenom tehničkih propisa. .vrši permanentne kontrole sa aspekta tehničkih nedostataka na transportnom sredstvu koje mogu dovesti u pitanje bezbjednost saobraćaja. Najvažniji zadaci ove grupe poslova su: . uništenja i sl. Operativno–tehnička priprema obuhvata: . pravne. . kao i precizno određivanje odgovornosti za svaki zadatak. ali treba težiti racionalizaciji.društvena ishrana..pravni i sudski poslovi.vrši propisivanje tehnoloških postupaka i predlaže nabavku rezervnih dijelova. vrednovanje rada i dr. . . da službe efikasno obavljaju zadatke. .kadrovski i administrativni poslovi.3 Grupa opštih poslova Grupa opštih poslova obuhvata sve administrativne. obezbjeđenje sredstava i slične poslove koji se obavljaju jedinstveno za cijelo preduzeće. .ispitivanje stanja vozila u određenim uslovima eksploatacije. . .organizuje servisne službe za kadrove tehničkog održavanja vozila i druge pomoći za opravke vozila i pomoći na terenu.pruža i svu potrebnu pomoć kod svih tehničkih pitanja iz oblasti održavanja i nabavke vozila. kadrovski i administrativni kao službe unutar sektora. 4.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Transportna sredstva imaju propisane cikluse opravki na osnovu broja pređenih kilometara. . Pored toga. treba izvršiti kompjuterizaciju svih poslova gdje je to moguće kako bi dobili na brzini i kvalitetu rada. Ove opravke mogu se planirati po obimu i strukturi. .

pošto su poslovi prodaje veoma važni za sam proces transportovanja Komercijalna služba sarađuje sa ostalim funkcijama (istraživanjem. . kao i iznalaženju racionalnih puteva ostvarenja predviđenih ciljeva. održavanje transportnih sredstava. plasmanom i finansijskom funkcijom). komercijalna.obezbjeđenje potrebnih finansijski sredstava za normalno odvijanje procesa saobraćaja u skladu sa poslovnom politikom preduzeća. saobraćajem.izrada svih vrsta planova: godišnjih.plansko–analitički sektor za planiranje. finansijska. zvršnog računa. 107 . evidencija obračuna usluga. Tu spada realizacija transportnih prihoda. . Najvažniji zadaci finansijske funkcije su: . finansijska funkcija može biti organizovana kao sektor. Planiranje je kao funkcija u preduzeću veoma značajna zbog društvenog značaja saobraćaja.planiranje finansijskih tokova saobraćaja.grupa poslova koje obuhvataju finansijske i računovodstvene zahtjeve.organizacija evidencije i obračuna. Planiranjem se predviđa funkcionisanje preduzeća u budućnosti na realnim pretpostavkama. Poslovi finansija i poslovi računovodstva najčešće su organizovani kao jedinstvena finansijsko–računovodstvena služba sa odgovarajućim odjeljenjima. . održavanje likvidnosti preduzeća. razvojna i dr. . . sva plaćanja za nabavke. Funkcija planiranja smanjuje neizvjesnost i rizik u poslovanju. statistiku i analizu cjelokupnog poslovanja preduzeća. To su: .finansiranje investicija.izrada finansijskih izvještaja. srednjoročnih i dugoročnih.predlaže mjere s ciljem povećanja produktivnosti. Ona predstavlja mjerilo korisnosti proizvodnje jer se prodajom omogućuje obnavljanje procesa proizvodnje.evidencija. . Ova služba vrši i odgovarajuće finansijske analize u provođenju plana i ostvarenje i ukazuje na karakteristična odstupanja na osnovu čega se preduzimaju odgovarajuće mjere. kadrovska.obezbjeđenje i realizacija kredita. . odnosno unapređenja rada vozila i veće rentabilnosti poslovanja.prikupljanje podataka neophodnih za izradu planova i analiza cjelokupnog poslovanja preduzeća. u skladu sa zakonskim normama i propisima. Ova funkcija se organizuje kao posebna služba. evaluaciju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. . pogonske energije za organizaciju procesa transporta i održavanje transpornih sredstva. Pod prodajom u preduzećima dromskog saobraćaja podrzumijevaju se operativni poslovi vezani za realizaciju transportnih usluga. organizacija i vođenje deviznog poslovanja.. Nabavka obezbjeđuje pravovremenu i ekonomičnu nabavku materijala.poslovi finansijske kontrole. Pored toga. analiza i dr. . služba ili odjeljenje. Značaj finansijske funkcije se ogleda u obezbjeđenju sredstava za realizaciju procesa prevoza putnika i održavanje vozila. omogućavanje u ekonomske strane poslovanja.komercijalni poslovi.2. obračun i isplata plata prema važećim kolektivnim ugovorima. Komercijalni poslovi u preduzećima drumskog saobraćaja obuhvataju nabavku i prodaju. . u okviru komercijalnog poslovanja dolaze i poslovi u vezi sa vođenjem tarifske politike. u saradnji sa ostalim funkcijama u preduzeću (saobraćajna. prethodi pripremi proizvodnje i poslovanju.). . Zadaci planiranja u preduzeću drumskog saobraćaja su slijedeći: . jer se realizacijom usluga obezbjeđuju sredstva za novu proizvodnju. U zavisnosti od veličine preduzeća.4 Ekonomski poslovi U preduzećima drumskog saobraćaja sadržajno po poslovima postoje četiri osnovne grupe poslova koje se organizaciono izdvajaju u posebne službe zavisno od veličine preduzeća.

planiranje proizvodnje transportne usluge. usavršavanje planske funkcije.izrađuje kalkulacije i priprema ponude za izvršenje usluga transporta . .tarife.).izbor najpovoljnijeg dobavljača na osnovu tendera i Zakona o javnim nabavkama. km sa teretom. razvoja nauke i tehnike i tehnologija funkcije planiranja može biti organizovana kao odjeljenje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - izrada potrebne dokumentacije relevantne za sagledavanje perspektive razvoja preduzeća (metodologija planiranja.kupoprodajne transakcije. . kontrola prema ugovoru po kvalitetu i kvantitetu. čas rada vozila. . . sektor. . Komercijalna služba može biti sektor ili služba za posebne nabavke i prodaju koja se dalje može dijeliti prema prirodi posla na odjeljenje i grupe poslova. Za potrebe zaključivanja konkretnih aranžmana i ugovora komercijalna služba obavlja slijedeće poslove: . . 108 .permanentna (tekuća). kao i od veličine preduzeća. Prema načinu vršenja kontrolisanja. auto dani) . izdavanja po količini. vrsti i vrijednosti. finansijsko planiranje. . u okviru ekonomskih poslova se organizuje finansijska kontrola poslovanja.vrši obračun i ispostavlja račune (faktura) za izvršenje transportne usluge i prati realizaciju tih računa . Zadaci komercijalne službe su: . . služba. .izrada plana i prodaje.fakturisanje. finansijska kontrola se može organizovati kao: . 4. razrada komponenata planova i dr. tkm.zaključivanje ugovora o prevozu.naknadna (zavisna).prijem materijala. km. m3. analiza poslovanja. . U zavisnosti od veličine preduzeća.proučavanje tržišta.kontaktiranje korisnika transporta. informisanje organa upravljanja o izvršenju plana i predlaganje mjera za njegovu realizaciju. .vođenje potrebne evidencije prijema.zaključuje ugovore sa klijentima i prati njihovo izvršenje .izrađuje daljinar i tarife za transport po vrstama vozila i po raznim jedinicama transportne proizvodnje (t. . . Organizacija komercijalnog poslovanja razlikuje se u autotransportnim preduzećima zavisno od toga da li se bave prevozom putnika ili robe.priprema i formira dokumente za vršenje međunarodnog transporta. izrada planiranih pretpostavki.preventivna.1 Finansijska kontrola Radi obezbjeđenja izvršenja finansijske kontrole u duhu postojećih zakonskih i drugih važećih propisa.evidencija korisnika transporta.planiranje i izvršenje nabavki na osnovu plana poslovanja preduzeća.2.4.

a to su: .saradnja sa istraživačkim institucijama okruženja i područja poslovanja i dr. . na osnovu čega treba utvrditi optimalni razvoj preduzeća.usavršavanje i uvođenje nove organizacije i upravljanja transportnim procesom. Da bi se autotransportna preduzeća permanentno prilagođavala potrebama okruženja za transportnim uslugama. 4. obračunu. poslovnoinformacioni sistem. . Prema tome. Zadatak službe za istraživanje i razvoj je da prati savremena naučna tehnička dostignuća i da iznalazi puteve i načine efikasnijeg korišćenja tehnologija u cilju postizanja što boljih poslovnih efekata. Istraživanje u saobraćaju se usmjerava na istraživanje transportne usluge. menadžment i poslovi vezani za evropske integracije. Razlikuju se interna kontrola.6 Marketing U uslovima tržišnog poslovanja sa sve većom izraženom konkurencijom na domaćem i međunarodnom transportnom tržištu poslovanje autotransportnih preduzeća u prvi plan postavlja marketing kao jednu od najznačajnijih funkcija preduzeća.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Permanentna kontrola ima za cilj da se spriječi greške koje mogu nastati u knjiženju.razvijanje nove tehnologije transportnog procesa sopstvenim istraživanjem i razvojem. tehnološkog procesa i kadrova. služba i sl. Iz uloge i značaja istraživanja i razvoja proističu i njihovi zadaci. . Preduzeće je primorano da vrši analizu okruženja.poboljšanje kontrole. . . periodično ili godišnje po završnom računu.uvođenje savremenih sistema informisanja. funkcija razvoja se praktično svodi na prilagođavanje funkcionisanja preduzeća okruženju. izučavajući pri tom šanse i ograničenja i da na bazi toga formuliše svoju poslovnu politiku i strategiju ostvarenja ciljeva svog poslovanja.praćenje i sticanje novih saznanja iz oblasti drumskog saobraćaja. novih transportnih sredstava. Naknadno kontrolisanje ima za cilj da se preduzmu odgovarajuće mjere kako se utvrđeni nedostaci i greške ne bi više ponavljali. Finansijska kontrola ostvaruje se preko određenih revizija poslovanja preduzeća. . U tom smislu preduzeća u drumskom saobraćaju svoju poslovnu politiku treba da baziraju na: 109 . . isplati. sektor. neophodno je da poslovnu i razvojnu politiku zasnivaju na merketing koncepciji.istraživanje tržišta.2. koju vrši odgovarajuće revizorsko preduzeće obavezno po završnom računu i u toku godine po potrebi. Suština finansijske kontrole i revizije je da se finansijsko poslovanje obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima.2.usavršavanje postojeće i uvođenje nove transportne usluge. Dok istraživanje omogućuje preduzeću da bude u toku opšteg razvoja i naučno–tehničkog progresa i da obezbjeđuje svoj optimalni razvoj. koju obavlja služba kontrole. S obzirom na to da su funkcija istraživanja i razvoja međusobno povezane sa organizacionog aspekta predstavljaju cjelinu i jezgro u preduzeću koje će inicirati budući razvoj i može se organizovati u zavisnosti od konkretnog preduzeća kao pogon. marketing.5 Integrativni poslovi U okviru integrativnih poslova sadržani su poslovi istraživanja i razvoja. zadatak funkcije istraživanja i razvoja je da omogući donošenje najpovoljnije odluke. Tekuće kontrolisanje vrši se u toku izvršenja poslovnih aktivnosti s ciljem da se one ostvare kako je predviđeno planom preduzeća. Razvojna funkcija treba da definiše tekuću i buduću poslovnu politiku. i eksterna finansijska revizija. 4. finansijama. kao i efikasnije organizovanje saobraćajnog procesa.

. . S tim ciljem preduzeća svoje poslovanje i budući razvoj treba da baziraju na marketing koncepciji uzimajući u obzir i logitsičke principe. uz neophodnu razradu reklamnih i propagandnih aktivnosti. Kao jedna od veoma važnih funkcija u preduzećima drumskog saobraćaja ova funkcija se zavisno od veličine preduzeća može formirati kao sektor. . a to su: . prilagođavanja potrebama korisnika. stvaranje baze podataka i korištenje informacija. . 4. koja treba da se obavlja putem istraživanja transportnog tržišta. .računovodstveni informacioni sistem. . kategorija. . Poseban zadatak marketing službe je obezbjeđenje korištenja vozila. bezbjednosti saobraćaja. definisanju saobraćajne politike na osnovama politike Evropske unije. a time i potrebama za transportnim uslugama u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. količine i vrste tereta (broj. Zadaci marketing funkcije u preduzećima drumskog saobraćaja treba da se zasnivaju na: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ - tržišnom konceptu poslovanja. To treba da dovede do povećanja obima rada preduzeća kao i uvođenja novih i savremenih transportnih usluga. tj. očekivanom razvoju. tehnologije i transportnih sredstava.usklađivanju realnih potreba preduzeća za transportnom uslugom po kvantitetu asortimanu i kvalitetu. kvaliteta i tačnosti. . Informacioni sistem preduzeća naziva se poslovni informacioni sistem. izradu prognoze količine i vrste prevoza.gravitaciono područje u kome se formiraju izvori tražnja transportne usluge.menadžment informacioni sistem. Da bi se to realizovalo potrebno je upoznavanje sa srednjoročnim planovima usluga i potencijalnih korisnika transportnih usluga.kadrovski informacioni sistem.obezbjeđenju adekvatne organizacije preduzeća radi optimalnog korištenja transportnih sredstava.obim i struktura traženja. .rad marketing službe na istraživanju tržišta obuhvata istraživanje i evidentiranje potreba za transport na određenom području u odvozu i dovozu.kolebanje tražnje za transport usluga u vremenu i prostoru. liberalizaciji transportnog tržišta.utvrđivanju transportnih i ljudskih resursa za realizaciju transportnih usluga. istraživanje potreba za specijalnim transportnim kapacitetima i razradu strategije nastupa na tržištu. neophodno je poznavanje njegovih bitnih komponenti.7 Poslovni informacioni sistem U uslovima tržišnog poslovanja u kome vladaju neizvjesnost i rizik preduzeća drumskog saobraćaja ne mogu opstati bez ogdovarajućeg informacionog sistema.obezbjeđenju transportnih usluga na principima brzine putovanja. Iz toga proizilazi da je zadatak informacionog sistema prikupljanje. U suštini informacioni sistem sastoji se od slijedećih podsistema: . selekcija i obrada.relacije kojima se uspostavljaju veze između različitih gravitacionih područja. na principu povećanja produktivnosti i realnijeg korištenja transportnih sredstava i ljudskih resursa. svrha prevoza).pravci . . 110 .marketinški informacioni sistem.2. a posebno u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope. Da bi se tržište transportnih usluga potpuno definisalo. promjenama koje se dešavaju u zemljama Evropske unije. služba ili odjeljenje. smanjenja transportnih troškova i zaštiti životne sredine i očuvanje prostora.

.povećanju sigurnosti. vođenje kadrovske politike. računovodstvene politike). − kontrola rada čitavog voznog parka. − veća uspješnost u poslovanju (smanjenje praznih vožnji. . optimizacija izbora prevoznog puta vozila moguća je samo putem računara. − uspostavljanje optimalnog sistema prevoznog procesa. − jednostavnija izrada rasporeda prevoznih sredstava i operativnog osoblja. Tako na primjer. Kompjuter može da prezentira informacije. menadžment u saobraćaju. − praćanje putnika. Polazeći od djelatnosti preduzeća u drumskom saobraćaju. informacije za učesnike u saobraćaju. − povećanje sigurnosti vožnje. tabele. izvještaje. ako se voznim parkom opslužuje veliki broj primalaca malokoličinskih pošiljki na teritorij nekog grada. kompjutera i programa. podataka. menadžment voznog parka. . automatski autoputevi i dr. Međutim.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Informacioni sistem koji uključuje kompjuter sastoji se od pet komponenti: ljudi. grafikon raznih formatizovanih izvještaja.smanjenju troškova. − uspostavu jedinstvenog informacionog sistema kompatibilnog sa okruženjem. najveći doprinos poslovanju preduzeća sada i u budućnosti daće primjena informaciono–upravljačkih tehnologija.realizaciji propisanih faza prevoznog procesa. robe i učinaka i cijena usluga i dr. − uspostavljanje optimalnog sistema održavanja.racionalizaciji potrošnje energenata. . . održavanje voznog parka. − poboljšanje koordinacije svih poslova preduzeća. precedura. Tu spadaju aktivnosti kao što su: bezbjednost na putu.rasporedu prevoznih sredstava i operativnog osoblja. snižavanje vremena utovara i istovara). tako i u prevozu tereta.u održavanju vozila uspostavljanjem optimalnog sistema održavanja. sistem za daljinsko upravljanje i plaćanje. . − dobijanje svih eksploataciono–tehničkih pokazatelja rada voznog parka. proizvodnji novih transportnih sredstava i opreme. proizilaze i zadaci poslovnoinformacionog sistema: − podizanje kvaliteta upravljanja prevoznim sredstvima. Primjena računara je moguća kod svih funkcija autotransportne organizacije.razvoju novih transportnih tehnologija (utovara i istovara i skladištenja). Informacijom u poslovanju drumskog saobraćaja mogu se postići povoljni učinci u: . . Svaka od službi iz šeme organizacije preduzeća treba da je terminalom povezana sa računskim centrom i da putem odabranih programa omogući dnevno dobijanje svih neophodnih informacija iz 111 .iskorištenosti kapaciteta. analiza rada osoblja. . kod dispečerske službe. − povećanje efikasnosti operativnog osoblja. Osnovna težnja svih preduzeća koja se bave prevozom putnika i robe u grani saobraćaja se svodi na: − uspostavljanje informacionog sistema na nivou svih elemenata tehnologije drumskog saobraćaja kako prevoza putnika. − pouzdano praćenje svih procesa rada (prevoznog procesa.povećanju obima i kvaliteta usluga.

8 Menadžment Prema definiciji. Poseban aspekt informacionog sistema odnosi se na kvalitetno planiranje svih aspekata rada preduzeća i povećanje rezultata rada i brže reagovanje na zahtjeve tržišta sa konačnim ciljem da preduzeće brzo i uspješnije posluje. Pri donošenju odgovarajućih odluka menadžeri moraju da znaju da djeluju u složenom okruženju. Sve to doprinosi da povećanje pojedinačne i ukupne kvantifikacije učinaka svakog učesnika u prevozu i transportnom procesu. tržišno poslovanje. Kada se posmatra autosaobraćajno preduzeće. Poslovni informacioni sistem se u autotransportnim preduzećima formira kao posebna cjelina koja putem informacija povezuje sve dijelove preduzeća putem dobijanja i davanja informacija. Tome doprinosi permanentna kontrola menadžmenta kada je u pitanju izvršenje plana kako na nivou preduzeća. Za jednog menadžera je od posebne važnosti finansijska kontrola u preduzeću preko periodičnog obračuna i završnog računa. što zavisi od veličine i složenosti poslovanja preduzeća. 4. Može se reći da finansijsko poslovanje preduzeća predstavlja osnovnu pretpostavku ukupnog poslovanja i budućeg razvoja. jer ona treba da omogući menadžmentu efikasno planiranje. U drumskom saobraćaju to su konkurencija. Promjene koje se dešavaju u zemljama Evropske unije i zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope pogoduju rastu 112 . kvalitet obavljanja poslova i mnogi drugi. menadžment predstavlja proces oblikovanja i održavanja u okruženju u kojem pojedinci radeći zajedno u skupinama efikasno ostvaruju odobrene ciljeve. Za to je menadžment informisanja važna karika. a da se oslobode manje važnih. izvršenje i kontrolisanje preduzeća. Da bi to ostvario. djelotvornost i efikasnost. Menadžmentu u radu pomaže i tehnička kontrola koja u preduzećima drumskog saobraćaja obuhvata kontrolu procesa rada.2. 4.9 Služba za evropske integracije Služba za evropske integracije i harmonizaciju propisa ima zadatak da analizira propise i uslove obavljanja prevoza povezivanjem sa sličnim službama u okruženju i regionu. tranzicijski procesi. organizovanja. Na osnovu toga procjenjuje se finansijsko. transportnih sredstava. Na osnovu finansijskih izvještaja može da izmijeni rezultat poslovanja preduzeća kao što su profitabilnost.DRUMSKI SAOBRAĆAJ procesa prevoza putnika ili prevoza tereta. kadrovskog upravljanja. To potvrđuje da je osnovna svrha upravljanja da se putem menadžmentskih funkcija planiranja. a ono se ostvaruje pomoću raznih mjera kao što su: − finansijske. To zahtijeva od menadžmenta da poznaju vanjsko ekonomsko okruženje. − tehničke i − kontrola menadžmenta. saobraćajne opreme i kontrolu bezbjednosti saobraćaja. Može biti kao sektor. upravljačko i operativno poslovanje preduzeća.2. tako i na nivou njegovih pojedinih dijelova. rukovođenja i kontroliranja stvori višak i poveća produktivnost. fiskalna i poreska politika. a posebno potrebe korisnika prevoza. Poseban zadatak menadžmenta je da putem kontrole procijeni cjelokupan rad menadžmenta. onda je osnovni zadatak menadžmenta da obezbijedi efikasno poslovanje preduzeća. jeftinu i kvalitetnu uslugu. Osnovna preokupacija menadžmenta je da se pažnja menadžera usmjeri na rješavanje ključnih problema. To podrazumijeva pitanja adekvatnog informacionog sistema i upravljanja informacijama. služba ili odjeljenje. menadžment treba da obezbijedi efikasno kontrolisanje cjelokupnog poslovanja. likvidnost. a korisnik dobije brzu.

da razvoj usmjere prema potrebama koje nameće novi koncept transportne politike u zemljama Evropske unije i zemljama Centralne i Istočne Evrope. Iz toga proizilazi da služba za evropske integracije treba da doprinese preduzećima drumskog saobraćaja da svoje poslovanje prilagode tržišnim uslovima poslovanja. liberalizaciji transportnog tržišta.10 Služba za interne komunikacije U većini preduzeća drumskog saobraćaja uvodi se otvorenost i autentičnost u internim komunikacijama kako bi se podsticao menadžment i zaposleni stavili u položaj u kojem mogu preuzeti odgovornost i obaveze i da aktivno učestvuju u promjeni upravljanja s ciljem njihove veće motivacije u radu. saopštenja. blagovremene. može se reći da informacija predstavlja skup relevantnih podataka. 4. grupisati informacije po korisnicima. što posebno karakteriše zemlje u tranziciji. Osnovni cilj sistema internih informacija i komunikacije je da: . plate. Da bi informacioni sistem preduzeća koje se naziva poslovni informacioni sistem mogao efikasno djelovati. čime će dovesti do povećanja tražnje za međunarodnim transportnim uslugama. Interne informacije i komunikacije su još važnije kada se radi o projektovanju dalekosežnih promjena ili prevencije krize i upravljanja. ljudske resurse.DRUMSKI SAOBRAĆAJ međunarodne razmjene. podataka u cilju izvršenja određene aktivnosti. . sticanje prihoda i troenje sredstava.stvori mjesto za dijalog i uspostavi uzajamni kontakt. Pod informisanjem u internom smislu podrazumijeva se razmjena određenih poruka koje davalac informacije upućuje primaocu kao novo saznanje u obliku obavijesti.aktivno uključi zaposlene u promoviranje na poduzetan način razmišljanja i djelovanja. neophodno je propisati određene principe. . propisati vremenske intervale i sredstva za prenos informacija pojedinim korisnicima. tačne.informira sve zaposlene dovoljno rano. sadržaj. planiranje tekućeg poslovanja i planiranje dugoročnog razvoja.2. brzih i redovnih informacija. u redovnim intervalima i na sveobuhvatan i pošten način. Informacije moraju biti aktuelne. O značaju internih informacija govori i direktiva Evropskog parlamenta iz februara 2002. Značaj informacija sve više raste ukoliko rastu neizvjesnosti i rizik. Najznačajnije informacije u preduzeću odnose se na upravljanje sredstvima. godine prema kojoj su zaposleni u državama članicama EU zakonski ovlašteni da budu na vrijeme informisani o velikim poslovnim odlukama ili namjerama. 113 . u prvom redu tranzitnim saobraćajem namećući potrebu za uključivanjem u evropske integracije i praćenje propisa iz ove oblasti i usaglašavanjem domaćih propisa sa međunarodnim propisima kako bi preduzeća mogla na vrijeme formiratu svoju novu poslovnu i razvojnu filozofiju poslovanja prilagođenu novim propisima na transportnom tržištu. Kada se govori o preduzeću. što rezultira uvođenje tendera za ugovore o javnom prevozu. izvještaja. Otvorenost i autentičnost u internim komunikacijama postaju neophodni kao rezultat promjena sa kojima se suočavaju transportni operatori u kontekstu promjena zakonskog i ekonomskog okruženja kao što su konkurencija i liberalizacija. potpune i transparentne. ekonomičnosti i rentabilnosti. Danas se napredno preduzeće ne može ni zamisliti bez kvalitetnih. razumljive. Iz ovoga proizilazi da sistem internih komunikacija mora obuhvatiti sve zaposlene kako bi ih stavila u položaj u kojem mogu preuzeti odgovornost. izvještaja. preuzeti obaveze i aktivno učestvovati u primjeniupravljanja i služe kao efikasno sredstvo za povećanje produktivnosti. šema i tabela o datoj pojavi u preduzeću i van njega. dobiti. Direktiva se odnosi na kompanije sa najmanje 50 zaposlenih i podružnice sa minimalno 20 zaposlenih.

gdje se daju savjeti i smjernice zaposlenim o određenim pitanjima iz poslovanja i radnim i životnim situacijama. u okviru službe za informisanje.Info-komunikacija na displeju sobama za odmor ili društvenim prostorijama. 114 . Unutar kompanije istraživački pristup se oživljava identificiranjem uspjeha i promašaja svakog mjeseca. što zavisi od veličine i djelatnosti preduzeća.Radioničke diskusije – mali sastanci sa zaposlenim. talk show programi u vezi sa specifičnim pitanjima razvoja preduzeća i pojedinih projekata ili inovacijama. Intranet forumima za raspravu i temeljitim istraživanjima. interaktivne ankete i različite forume za diskusije posvećene aktuelnim pitanjima.Interni događaji – prezentacije. . kod uvođenja i izmjena reda vožnje i drugih strateških promjena. izgradi povjerenje. ključne indikatore performansi.se – kaže. okrugli stolovi. Informacije koje se danas koriste u internim komunikacijama su: . Sistem internih informacija i komunikacija može značajno da doprinese i kod uspostavljanja nove i uspješne šeme nagrađivanja zaposlenih. Ovim sistemskim pristupom i internim komunikacijama bi se otklonile mnoge slabosti koje negativno djeluju na raspoloženje među zaposlenim zbog toga što je usmena informacija prepuštena na milost pojedincima. provođenjem anketa o mišljenju ili raspoloženju radnika. razvije i ojača usredotočenost kompanije na klijente kako bi se utjecalo na njihove odluke. što stvara razočaranost i stav radi samo – ono – što – ti .«Online» platforme za informisanje koje donose novosti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - poveća svijest o važnosti komunikacija kako bi se postiglo jednoglasno djelovanje koje započinje unutar kompanije. . . procjenom za i protiv. . pomogne da se podstakne korporacijska kultura.Fax i e–mail usluge – najvažnije vijesti iz preduzeća šalju se e – mailom direktno na sve kompjutere ili se šalju faksom u kancelariju. Ovi poslovi mogu se organizovati u okviru posebnih službi ili odjeljenja. Komunikacije se kreću u dva pravca: od vrha na dno i od dna ka vrhu. kao što su radnički magazini i forumi. oslobođeni su svake cenzure.Info-obilazak – članovi menadžmenta su na raspolaganju zaposlenim na radnom mjestu. .Mjesečni magazin koji donosi sve informacije o kompaniji. umjesto da zaposleni kontaktiraju s lokalnim novinama. . Svi instrumenti komunikacije.

Treba polaziti od rezultata i ocjena od strane uprave. poslovne izvrsnosti (Business Excellence). odnosno Demingov PDCA krug. 34 Sistem upravljanja kvalitetom Na osnovu ovog šematskog prikaza može se reći da je proces «skup aktivnosti koje se međusobno povezane ili su u međudjelovanju. Ciljeve treba definisati za sve nivoe organizacije s utvrđenom odgovornošću za njihovo postizanje. Koristeći Shewhartov ciklus. 115 . izgradnja. davaoca i društva. vođenje i upravljanje procesima u organizaciji koji će davati optimalnu kvalitetu proizvoda i usluga uz minimum troškova. Karakteristike novih organizacionih oblika odražavaju sadašnje i buduće potrebe organizacije i tržišta na kojem se pojavljuju. koje pretvara ulazne veličine u izlazne». Svi zaposleni trebaju da doprinesu ispunjavanju ciljeva kvalitete. kao i povezivanje različitih sistema u jedinstvenu cjelinu. 34. Svrha čitave filozofije pristupa procesima je takvo projektovanje. i prema potrebama mijenjati. finansijskim kontrolisanjem i informatikom teži se dobijanju optimalne podrške upravljanju osnovnim procesima preduzeća i kao krajni cilj postizanje tzv.1 POLAZNE POSTAVKE NOVIH ORGANIZACIONIH OBLIKA SA ASPEKTA CILJEVA KVALITETA Savremeni razvoj poslovanja traži stalno prilagođavanje novim zahtjevima. Indentificiranje procesa potrebnih za upravljanje sistemom kvaliteta i njihove aplikacije unutar cijele organizacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Procesni pristup organizovanja preduzeća u kome je uključen sistem upravljanja kvalitetom može se predstaviti najednostavnije šematski. U prvi plan se postavlja pitanje upravljanja kvalitetom. 2. NOVI PRISTUP U PROJEKTOVANJU MODELA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA SA TEŽIŠTEM NA UPRAVLJANJE KVALITETOM U PREDUZEĆIMA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 5. sigurnošću. zahtijeva se: 1. Određivanje veličine (sekvence) i interakcija između procesa. Objedinjavanjem funkcije integralnog i procesnog upravljanja kvalitetom sa zaštitom okoliša. Sl. Procesi vrhovne uprave Ulazi Proizvodni (glavni) procesi Izlazi Korisnici kupci i druge zainteresirane strane Logistički procesi Korisnici kupci i druge zainteresirane strane Sl. trenutnih performansi proizvodnje usluge i procesa i stepena zadovoljavanja svih zainteresovanih strana korisnika. što je uslov za uključivanje i opstanak na tržištu. Ciljevi se moraju periodično ispunjavati.

Usmjerenje na korisnika. Sistemski pristup upravljanju gdje se skladno ujedinjuju hijerarhija i procesi organizacije. Jedan od mogućih oblika organizacije novog sistema organizovanja upravljanja kvalitetom i procesima u preduzećima drumskog saobraćaja je dat na slijedećoj šemi: ISO 9001:2000 . 5. Procesni pristup prema zahtjevima procesnog menadžmenta i modela. Ciljevi kvaliteta moraju biti mjerljivi i u skladu s politikom kvaliteta. prema postrebi. Vođenje. 27 Upravljanje kvalitetom 116 . a s druge svjesni radnici koji dobro znaju kako i zašto rade. Osiguranje potrebnih resursa i informacija koje omogućavaju nadzor i korekcije tih procesa. Namjena norme ISO 9004:2000 je ostvarivanje stalnog poboljšanja procesa pružanja usluge koje je mjerljivo zadovoljstvom od strane svih zainteresovanih strana. finansijskog jačanja i stalnog poboljšanja. 2. kao i od integracije osnovnih logističkih sistema vezanih sa kvalitetom. Mjerenje. Ugrađivanje svega što je potrebno za postizanje planiranih rezultata i stalno poboljšanje tih procesa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. nadzor i analiziranje procesa. kao i dokazivanjem usklađenosti sa zahtjevima korisnika i zahtjevima propisa. Poštovanje navedenih osam principa osigurava višestruku uzajamnu uspješnost u bilo kojoj organizaciji: s jedne strane se nalazi respektabilno rukovodstvo koje transparentno obavlja svoj rad. Ciljeve treba definisati za sve nivoe organizacije s utvrđenom odgovornošću za njihovo postizanje te ih jasno prenijeti svim relevantnim osobama. U praktičnoj primjeni procesnog modela organizacije preduzeća. 5. 6. Uprava mora osigurati da se na bitnim funkcijama i nivoima unutar organizacije utvrde ciljevi kvalitete. menadžment mora obavezno poštovati i osam načela upravljanja kvalitetom: 1. prvenstveno dobro poznavanje njegovih želja. unapređenja poslovanja. 3. Namjena norme ISO 9001:2000 je specificiranje zahtjeva za sistem upravljanja organizacijom kada organizacija: a) Mora pokazati sposobnost kontinuiranog osiguranja proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve korisnika i svih odgovarajućih propisa i b) Ima za cilj povećanje zadovoljstva korisnika efikasnom primjenom sistema. Principi su rezultat višegodišnjih iskustava rada uprave u najuspješnijim organizacijama širom svijeta i predstavljaju nužan preduslov kod primjene procesnog pristupa.Kako treba realizovati i stalno poboljšavati! - Konzistentni (usklađeni) par Sl. Uzajamni partnerski odnosi sa svim učesnicima vanjskih i unutrašnjih procesa.Šta se mora! - ISO 9004:2000 . Odlučivanje na osnovi činjenica je jedini oblik korektnog donošenja odluke. Svi zaposleni trebada doprinesu ispunjavanju ciljeva kvaliteta. 7. Polazeći od navedenih principa upravljanja kvalitetom procesima organizacije. 4. jasno i odlučno vođenje organizacije. Uključivanje cjelokupnog osoblja organizacije. odnosno korektno. uključujući i one koji su potrebni za zadovoljavanje zahtjeva korisnika. Izbor kriterija i metoda koji istodobno osiguravaju učinkovito djelovanje 4. 6. 8. uključujući stalno poboljšanje sistema. Stalna poboljšanja na svim nivoima. mijenjati. Ciljevi se moraju periodično ispitivati i. može se primijeniti u bilo kojoj organizaciji. prije svega kupaca i / ili korisnika. funkcijama i procesima organizacije.

društvu / okolini. Mjerenje nadzor i analiziranje procesa. politiku. vođenje i upravljanje procesima u organizaciji koji će davati optimalan kvalitet usluga i proizvoda uz minimalne troškove. zahtijeva se: 1. Po pravilu to je dokument koji sadrži pet pojmova: 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Rukovodilac sistema upravljanja kvalitetom u organizaciji dobija dvostruku ulogu: u štabu direktora kao menadžer kvaliteta. . Filozofija pristupa procesima je takvo projektovanje.korisnicima.vlasnicima/dioničarima. viziju. privatizacije i transportne operacije i regulacije zasnovane na evropskim normama. strategiju preduzeća i teži da zadovolji tzv. . ciljeve i 5. značaja i vrijednosti pojedinih preduzeća. nameće se potreba definisanja organizacijske strukture u preduzećima drumskog transporta na osnovama procesnog pristupa i sistema upravljanja kvalitetom. savjetnika i trenera te u prvoj liniji rukovođenja kao direktor službe kavliteta. 2. 4. misiju. 14 Plan (planiraj). Određivanje veličine (sekvence) i interakcija između procesa. izgradnja. Check (provjeri) i Act (djeluj) 117 . 3. Do (uradi). finansijskom kontrolom i informatikom teži se dobivanju optimalne podrške upravljanju osnovnim procesima firme i krajnjem cilju postizanju takozvane poslovne izvrsnosti «Business Excellence». Identifikacija procesa potrebnih za upravljanjem sistemom kvaliteta i njihova primjena unutar cijele organizaciji. 3. . Konceptom transportne politike koji polazi od procesa tranzicije. Pored ispunjenja zahtjeva kupaca neophodno je voditi računa i o drugim interesnim partnerima: . 4. Objedinjavanjem funkcije integralnog i procesnog upravljanja kvalitetom sa zaštitom okoliša. pet zainteresovanih strana. Ugrađivanje svega što je potrebno za postizanje planiranih rezultata i istovremeno poboljšanje tih procesa. Koristeći Demingov krug PDCA14. harmonizacije i standardizacije. 2. sigurnošću.dobavljačima. Politika kvaliteta organizacije postaje osnovni (bazni) dokument poslovanja. 5. . Struktura i obim pojedinih sektora i službi u procesnoj organizaciji zavisit će od veličine. Osiguranje potrebnih resursa i informacija koje omogućavaju nadzor i korekcije tih procesa. Izbor kriterija i metoda koji istovremeno osiguravaju efikasno djelovanje i kontrolu tih procesa. 6.uposlenicima.

Unutar samog preduzeća živi se prema principu orijentacije na kupce i dobavljače. − vlasnika / dioničara. konkurenti itd.2 UPRAVLJANJE POTPUNOM KVALITETOM (TQM) 5. Orijentisanost na procese se ne završava na granicama firme. Orijentisanost na proces Orijentisanost na okolinu Orijentisanost na ostvarenje ciljeva i postizanje rezultata Interesne grupe Vođe Politika & Strategija Konkurencija (Poslovni) rezultati Ključni pokazatelji Ključni procesi Sl.1 Osnovna orijentacija TQM-a TQM je usmjeren na očekivanja značajnih interesnih grupa preduzeća: − kupaca / korisnika.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. već svjesno povezuje relevantne procese dobavljača i kupaca. Optimizacija svih procesa po svim funkcijama. Razvoj organizacije firme na osnovi važnih procesa.) koje su u vezi s firmom. Zaposleni bi trebali samostalno razmišljati i djelovati. Spremnost za inovacije kao i stalno poboljšanje predstavljaju. Visok značaj stručnog timskog rada u svim odjelima s ciljem da se projekti optimalno provedu u praksi. − dobavljača. pored ovih osnovnih orijentacija. a odgovarajući odjek nalazi u svim modelima ocjenjivanja za nagrade za TQM. društvo. važne elemente u načinu razmišljanja o TQM-u. TQM se izgrađuje na shvaćanju kvalitete s orijentacijom na kupce. Izražena orijentisanost na ostvarenje ciljeva i postizanje rezultata predstavlja bitne zahtjeve u TQM-u. Treba imati u vidu sve relevantne interesne grupe okoline (životna sredina. Nezadovoljavajuća organizacija procesa je jedan od glavnih uzroka za niži kvalitet. − zaposlenih. kao i postupati u radu motivirano i ciljano. 36 Strateška kontrolna petlja 118 .2. Orijentacija na kupce / korisnike Usmjeravanje aktivnosti preduzeća na želje korisnika. − društva (okoline).

međutim. kao i dosljedna orijentacija preduzeća na zahtjeve tržišta. U ovom trenutku. kako interno.2. 119 . u preduzeću je važno koristiti saznanja i specifična znanja iz područja marketinga koja se odnose na kupce i tržište.2 Međusobno djelovanje tehnika i stava zaposlenih prema sistemu kvaliteta Uspjeh programa TQM-a zasniva se na tijesnoj vezi između tehnika i stava zaposlenih prema tehnici. Konkretni doprinosi marketinga TQM-u Do sada se u okviru TQM-a samo djelimično koristilo znanje o marketingu. Jednako važno kao i dobro strukturiran i funkcionalan sistem upravljanja kvalitetom su volja i primjer uprave. U skladu s pokretom za kvalitet često čak i nedostaje svijest o postojanju ovih nedostataka.) 1 3 Vođenje u TQM-u (kriteriji za nagradu kvaliteta) Kontrola kvaliteta. kao i lični stavovi zaposlenih u pogledu smislenosti primjene TQM-a. 37 Uzajamno djelovanje tehnika i stava zaposlenih prema sistemu kvaliteta 5. ispitivanje (otkrivanje grešaka. više od toga. kvalitet je osnovni zadatak upravljanja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. doduše. preuzima od koncepta marketing menadžmenta osnovnu ideju i upravljanje preduzećem s orijentacijom na kupce. Iz toga rezultira visok stepen upravljanja kadrovima i koordinacija unutar preduzeća. Oba koncepta polažu pravo na to da budu «filozofija preduzeća». U odnosu na primjenu principa orijentisanosti na kupce / korisnike. Filozofija kvaliteta (Deming Juran. Na taj način povezivanje postojećih marketinških aktivnosti i snažnija integracija zadataka marketinga u procesu izrade proizvoda postaju jedan od bitnijih zadataka u okviru TQM-a. TQM ukazuje i na to kako se ova ideja ostvaruje. kao i zahtjev za razvijanje potrebnih resursa. marketingu umnogome nedostaje svijest o tome da se uz pomoć TQM-a provodi koncept koji integrira i dalje razvija koncepciju marketinga. međutim.3 TQM I MARKETING Po TQM-u. itd. tako i eksterno. razvrstavanje) 2 Sistem kvaliteta Norme ISO 9000 Stav o upravljanju kvalitetom Tehnika sistema kvaliteta Sl. TQM i koncept marketing – menadžmenta se umnogome poklapaju. Centralne orijentacijske tačke oba koncepta su očekivanja i potrebe kupaca. U prvom planu se nalazi prevladavanje funkcionalnog posmatranja. Orijentisanost na kupce / korisnike predstavlja jedan od temelja u ispunjenju ovog zadatka upravljanja. TQM.

Isto tako. Totalno upravljanje kvalitetom. strategija. 5. 5. kao i veze između rezultata anketiranja i mjerenja poboljšanja. metoda i pomoćnih sredstava koji se primjenjuju u okviru TQM-a. kao što su sistem reklamacija.3 Primjena marketinških sredstava za formiranje stava zaposlenih u firmi s orijentacijom na kvalitet Internom marketingu s orijentacijom na zaposlene raste značaj u pogledu utjecaja na stavove zaposlenih. dakle.3. Jedva da se i koriste raspoloživa saznanja iz marketinga o anketama i ekonomičnom ocjenjivanju putem ankete. metoda i alata na osnovu već prikazanih osnovnih stavova. 5. njihovu motivaciju i ponašanje.1 Razvoj marketinških strategija i marketinškog pozicioniranja Razvoj marketinških strategija i pozicioniranja bitan je preduslov za upravljanje kvalitetom.3.4 TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM TQM nije. posebno u pogledu složenih projekata s visokim učešćem pružanja usluga. kao preduslov za razvoj i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom. Veoma ograničeno se provode i primjenjuju ostali oblici dijaloga s kupcima (korisnicima). 5. u svakom slučaju. savjetovanje kupaca (customer advisory boards) i sl. već predstavlja primjenu poznatih struktura. može profitirati po pitanju orijetisanosti na kupce koristeći metode i iskustva u marketingu. Slijedeća ilustracija kroz skraćenice daje pregled osnova. Tradicionalnim menadžerima umnogome nedostaje promišljanje o interesnim grupama i o odgovarajućem pozicioniranju firme.3. rijetko se koriste pomoćna sredstva podrške «orijentisanosti na interne kupce» kao zahtjev TQM-a. nikakav revolucionarni koncept upravljanja s porpuno novim elementima. 120 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U nastavku će biti riječi o nekim djelatnostima u kojima TQM izvlači posebnu korist iz stečenih saznanja i iskustava koja se primjenjuju u marketingu.2 Identificiranje očekivanja i potreba koa i sagledavanje kvaliteta primjenom metode istraživanja tržišta Potoje mnoge nepoznanice i nedostaci vezani za primjenu mjerenja kvaliteta prepoznate od strane kupca.

Shainin) Statistika Statistička kontrola procesa Analiza i poboljšanje procesa Just in Time Edukacija Deming (14 bodova) Normizacija FIMEA Ishikawa (CWQC) TPM Totalno produktivno održavanje Kontinuirano poboljšanje (Kalzen) Upravljanje projektom Timski rad na projektima TGM usmjereni način razmišljanja i djelovanja Crosby (0-Fehler) Upravljanje zaštitom okoline Bench marking Planiranje mašinskih resursa Funkcija gubitka Feigenbaum (interirani QC) Upravljanje kvalitetom po Juranu Audit Simultani inženjering Kružioci kvaliteta Sposobnost procesa i kontrole AQI godišnje poboljšanje kvaliteta Poka Yoke 7 alata za analizu Raspoređivanje funkcija kvaliteta 7 alata za upravljanje Sl. finansiranja i odgovornosti. primjenjuju se različiti modeli organizovanja preduzeća. Oblici organizacije se mogu klasifikovati u slijedeće grupe: 1. 38 TQM usmjereni način razmišljanja i djelovanja 6.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kontrolne karte za upravljanje procesom Eksperimaentalni dizajn (Taguchi. Individualno privredno preduzeće. kao i u zemljama u tranziciji. Ortačko (partnersko) društvo. Pokretanje individualnog (sopstvenog) privatnog preduzeća zahtijeva inicijativu. U tržišnoj privredi. Odluke u vezi s poslovanjem firme su stvar pojedinca koji sam pred sobom odgovara za njene rezultate. pribavljanja kapitala. 3. načinu upravljanja i dr. Sve profite pojedinac zadržava kao lična primanja i na njih se primjenjuju uobičajene poreske stope na dobit 121 . u drumskom saobraćaju postoji više oblika poslovno organizovanih preduzeća. Javna preduzeća. odgovornosti prema trećim licima. ORGANIZACIONI OBLICI PREDUZEĆA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U BiH Prema zakonskoj formi organizovanja. Najjednostavniji i najčešći oblik je sopstveno privatno preduzeće. Svaki od ovih modela organizovanja ima svoju specifičnost sa stanovišta osnivanja. Pojedinac posjeduje i vodi firmu. Društvo sa ograničenom odgovornošću. proizvod / uslugu koji se može prodati na tržištu i dovoljno kapitala za pokretanje firme. 2. Akcionarsko društvo. 5. 4. Isto tako svaki model ima svoje prednosti i nedostatke sa aspekta kontrole.

korporacijama najčešće rukovode menadžerski timovi što uzrokuje razdvajanje vlasništva od upravljanja. ostaju mala po obimu ili se razvijaju u veće poslovne sisteme. Akcionarsko društvo je u suštini privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica. Međutim. najčešće vode u neefikasno poslovanje. tako da članovi društva snose rizik do visine svog uloga. ukupan iznos uloženog kapitala. način donošenja odluka i izbora organa društva (nadzorni odbor. ortaci snose neograničenu odgovornost za obaveze preduzeća. tako i putnika.o. Vlasnici akcionarskog društva su akcionari. Postojanje ograničenog partnerstva neutrališe u izvjesnoj mjeri ove nedostatke. Društvo se osniva ugovorom i mora imati svoj statut kojim se regulišu predmet poslovanja. što predstavlja sastavni dio imovine preduzeća. Vlasništvo akcija daje pravo vlasnicima da kontrolišu rad korporacije. usvajanja godišnjih izvještaja i izbora uporavnog odbora. ali i brzo propadaju. poznati pod nazivom ograničeni partneri. Uz sve prednosti ovog oblika poslovanja. Problemi obično nastaju kada ortaci ne mogu da se slože oko odluka vezanih zavođenje preduzeća. ulagači mogu prenositi i prodavati svoje uloge između sebe. Ukoliko neki od ortaka ne može da ispuni svoje obaveze. Ova preduzeća se brzo osnivaju. Drugi partneri. individualno privatno preduzeće se najčešće suočava sa ograničenjima – u sferi finansiranja.) predstavlja takav oblik organizacije u kome svaki od ulagača učestvuje svojim ulogom. Otuda i naziv ograničena odgovornost. već postoje ulozi i ne mogu se prenositi niti koristiti u berzanskim agencijama. direktor i itd.DRUMSKI SAOBRAĆAJ pojedinaca. što nije slučaj kod akcionarskog društva. pri čemu postojeći ulagači najčešće imaju pravo preče kupovine novih udjela. imaju odgovornost koja se proteže samo na njihovu imovinu u preduzeću. Nesporazumi između ortaka na ovom planu. Kao i kod individualnog privatnog preduzeća. ukoliko neko želi da ih proda pojedincu izvan društva.o. Ulagači su članovi skupštine društva. U tom slučaju društvo se naziva jedno personalno akcionarsko društvo. jer se za širenje poslovanja preduzeća oslanja prvenstveno na lična sredstva i zajmove. Ulozi se mogu razlikovati. Najveći broj preduzeća u drumskom saobraćaju u BiH ima oblik samostalnog privatnog preduzeća kako u oblasti prevoza robe. Ortačko društvo je složeniji oblik organizacije poslovanja od sopstvenog privatnog preduzeća.) i druge najvažnije stvari vezane za poslovanje društva. To znači da 122 . Po pravilu akcionarsko društvo osniva više osnivača. ali se u tom slučaju mora mijenjati ugovor o osnivanju. da glasaju srazmjerno broju svojih akcija prilikom izbora menadžerskog tima koji vodi korporaciju. Isto tako. ali u većini velikih korporacija ima ih toliko da ne mogu svi da učestvuju u donošenju poslovnih odluka. način uplate i upisa osnivačkog uloga. U ovakvom obliku partnerstva samo je generalni partner potpuno odgovoran za poslovne obaveze. Partneri mogu rukovoditi preduzećem sami ili angažovati menadžera da to čini. ostali su dužni da izmire njegove obaveze i po cijenu sopstvene imovine. ovo društvo može osnovati i jedno pravno ili fizičko lice. Preduzeća su osnovana ili kupovinom društvenih preduzeća na tenderu za certifikate ili novčana sredstva ili kao nova preduzeća u skladu sa zakonskim propisim. Ukoliko firma ne posluje profitabilno. radi se o preduzeću sa potpunom odgovornošću. Drugim riječima. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d. U zemljama tržišne privrede ortaci mogu biti fizička i pravna lica. radi obavljanja određene djelatnosti čija je osnovna glavnica unaprijed definisana i podijeljena na akcije određene nominalne vrijednosti. U praksi velika disperzija akcija (veliki broj pojedinaca sa relativno malim paketom akcija) uglavnom utiče na to da prosječan akcionar ima veoma mali utjecaj na menadžment. a preduzeće odgovara do visine svoje imovine. Društvo može donijeti odluku da uveća osnivački kapital. pri čemu članovi društva imaju preče kupovine. pod zajedničkom firmom. Društvo sa ograničenom odgovornošću je privredno društvo i razlikuje se od akcionarskog društva jer nema akcija. sve gubitke snosi pojedinac koji je za dugove odgovoran svom svojom imovinom. Više pojedinaca učestvuje u njegovom osnivanju na ugovornoj osnovi kojom se definišu obaveze ortaka. pri čemu se broj glasova kojim pojedinačni ulagač raspolaže najčešće srazmjeran njegovom ulogu. U društvu sa ograničenom odgovornošću više se vodi računa o ličnim odnosima između članova. U skladu sa tim.

Time se faktički vrši indirektna kontrola. Ova preduzeća imaju osnovni cilj: zadovoljavanje potreba korisnika tako da se u prvom planu ne postavlja pitanje rentabilnog poslovanja već osiguravanje društvene i socijalne funkcije. što u suštini znači iz neraspodijeljenog profita akcionarima ili prikupljanjem sredstava na finansijskim tržištima amitovanjem akcija. Postoje dva načina da korporacija finansira svoje aktivnosti. neophodno je da se između osnivača i preduzeća definišu ovlaštenja i njihove obaveze prema ovim preduzećima s jedne strane i obaveze i odgovornosti ovih preduzeća. Organi upravljanja akcionarskog društva su: − skupština akcionara ili skupština društva. − nadzorni odbor (upravni odbor). što je stvorilo velike poteškoće u funkcionisanju samih preduzeća. ali uvijek ostaje alternativa akcionarima da porodaju akcije na berzi. Ona se zove obveznica jer predstavlja obavezu korporacije da vlasniku obveznice u određenom. U samom početku je bilo dosta nedefinisanih pitanja u samom upravljanju i rukovođenju preduzeća. ali sa većim samostalnostima preduzeća. Ovaj problem je riješen nakon odvajanja funkcije akcionara od funkcije menadžera i formiranjem organa upravljanja i organa nadzora. − direktor društva. Veća preduzeća iz oblasti prevoza putnika u međugradskom i javnom gradskom preduzeću transformisala su se u akcionarska društva u kojim su radnici bivših socijalističkih preduzeća postali vlasnici novih preduzeća. Javno preduzeće U oblasti javnog gradskog saobraćaja postoje javna preduzeća koja obavljaju djelatnost od javnog interesa. U Bosni i Hercegovini došlo je do značajnih izmjena u organizacionom obliku preduzeća u drumskom saobraćaju. s tim što se kamata može isplaćivati i periodično ukoliko je tako predviđeno. menadžeri mogu imati dugoročne ciljeve u vidu maksimiziranja profita. vrati nominalnu sumu na koju obveznica glasi uz naznačenu kamatu. jer kretanje cijena akcija pokazuje stanje u okviru firme na nešto duži rok. Zbog toga država ima određene ingerencije u ovim preduzećima sa aspekta potrebe obezbjeđivanja javnog interesa. Za razliku od akcije. trošak smjenjivanja ili ispravljanjan odluka menadžmenta može biti izuzetno visok. Da bi ovo preduzeće moglo da vrši javnu funkciju i da ostvaruje dobit. Menadžeri i akcionari ne moraju uvijek imati identične interese. obveznica ne predstavlja investiciju već pozajmicu. Korporacija može sakupiti sredstva i emitovanjem obveznicama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ menadžeri imaju relativno stabilan položaj i da se njihove odluke uglavnom potvrđuju prilikom glasanja o godišnjem izvještaju. tačno naznačenom roku. zaduživanjem kod banaka ili emitovanjem obveznica. U krupnim korporacijama. 123 . Na primjer. Ona to može činiti iz sredstava koja su generisana prodajom. dok akcionari mogu imati kratkoročni cilj uvećavanja dividendi od kvartala do kvartala. Novim Zakonom o javnim preduzećima u BiH ova preduzeća se transformišu u privredna društva sa osnovnim ciljem sticanja dobiti i postaju dioničarsko preduzeće u vlasništvu Kantona Grada.

i drugi infrastrukturni elementi iako manje po važnosti. neophodni su u ukupnom procesu elemenata tehnologije drumskog saobraćaja. Drumsku infrastrukturu saobraćajnice izgradilo je društvo da bi zadovoljilo potrebe komuniciranja. Razvoj saobraćajne infrastrukture doprinosi: − − − − − − Rješavanju različitih socijalnih i ekonomskih problema kao što je nezaposlenost. otvorenošću saobraćajnica.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5 TEHNIČKA STRUKTURA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U drumskom saobraćaju putevi. Posebno razmatranje puteva i drugih infrastrukturnih objekata polazi od njihovih specifičnih obilježja: dok su sabraćajnice državno vlasništvo i imaju svoje specifično privređivanje. Sve je to uslovilo da se razlikuju upravljanje. tako i ekonosmki razvoj. Smanjenju disproprijacije u razvojnom nivou različitih regiona kroz brži rast nerazvijenih područja. uklanjanjem razlika u njihovom razvoju. eliminisanje graničnih procedura i omogućavanje nesmetanog protoka ljudi i roba na graničnim prelazima. Stvaranju osnove za međunarodnu ekonomsku integraciju kroz: kreiranje pouzdanih međunarodnih saobraćajnih veza koje su preduslov povećanoj robnoj razmjeni. Tu podjelu smo izvršili što oba elementa različito stiču svoj prihod. povećanje bezbjednosti kroz prilagođavanje infrastrukture modernim standardima. finansiranje i upravljanje. zatim i obimom potrebnih finansijskih sredstava i brojnošću korisnika drumskih saobraćajnica. Smanjenju eksternih troškova kroz: kreiranje strukture saobraćajnog sistema koji je ekološki prihvatljiv. finansiranje i korištenje drumskih saobraćajnica od drugih infrastrukturnih objekata. Stimulisanju koordinacije između graničnih područja euro regiona. Ovakva podjela infrastrukture ima svoj značaj za rješavanje problema ekonomike. Drumska infrastruktura stimuliše kako društveni. Imajući u vidu značaj koji ima infrastruktura u društvenom i ekonomskom razvoju kao i ekonomskoj integraciji regiona. Ubrzanju rasta industrije građevinskih materijala kroz kreiranje dugoročne ponude takvih proizvoda. održavanje. ali i integracione procese. koji igra značajnu ulogu u međunarodnoj ekonomskoj kooperaciji i pomaže u smanjenju ekonosmkih i socijalnih razlika. I pored toga što putna infrastruktura dominira u ukupnoj infrastrukturi. vozni park i drugi infrastrukturni objekti koji omogućavaju obavljanje funkcije drumskog saobraćaja organizaciono i ekonomski su odvojeni. ostali infrastrukturni objekti su u vlasništvu preduzeća. dok su ostali infrastrukturni objekti takođe značajan tehnički elemenat koje je izgradilo preduzeće i sa kojima upravlja. zemlje EU podržavaju razvoj saobraćajne infrastrukture i čine napore kako bi samnjile razlike i nivou razvijenosti saobraćajne infrastrukture. zainteresovanosti pojedinih korisnika za izgradnjom. 124 . održavanjem i eksploatacijom puteva. smanjenje zagušenosti.

Ovo vozilo bilo je namijenjeno za vuču topova i municije i smatra se pretečom današnjih automobila. Razvoj automobila kao prevoznog sredstva u širem smislu počinje sa prvim nastojanjima ljudi da stvore sredstvo koje će se samo pokretati. Mogu biti putnička.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 1. dok je teretno vozilo namijenjeno za prevoz tereta i mogu biti različite kategorije zavisno od nosivosti. Daimlerom i K. podmornice i tenka. U specijalna vozila spadaju vozila za prevoz specijalnih putnika (ambulantna vozila) i specijalnih tereta (cisterne. teretna i specijalna. Danas se nalazi u konzervatorijumu vještine i nauke u Parizu. godine Talijan Valturio predlaže izradu samo-pokretnog vozila koje bi koristilo energiju vjetra kao pogonsku silu.1 NASTANAK I RAZVOJ AUTOMOBILA 1250. Poslije Cognota u toku sedamnaestog i sve do posljednje decenije devetnaestog vijeka čitav niz konstruktora pokušava da energiju pare prilagodi drumskoj vuči. Od svog nastanka čovjek je težio da ostvari takva prevozna sredstva koja će mu omogućiti da brzo i lako savlada prostor i da upozna nepoznate sredine. Prednji točak bio je pogonski i upravljački. Godine1769. Benzom konstrukcijom prvih benzisnkih motora koji su preteče današnjih savremenih automobila. 1472. a energiju je dobijao iz parnog kotla smještenog iznad pogonskog točka. 125 . 1. godine Merdoki u Engleskoj je konstruisao je vozilo sa tri točka od kojih su zadnja dva pogonska. Koncepcije tih konstrukcija bile su na nivou tadašnjih saznanja i imale su malo sličnosti sa današnjim. koji su u to vrijeme građeni na katedralama. godine Francuz Zan Tezan konstruisao je prvo vozilo bez stočne zaprege koje su pokretala dva čovjeka koji su sjedili na vozilu. Takvo vozilo konstruisao je Vokanson. Poslije jednog vijeka 1748. francuski vojni inženjer Nicolas Joseph Cognot konstruisao je prvo pravo motorno vozilo. U petnaestom vijeku čuveni naučnik. siguran i efikasan način. On je projektovao automobil sa tri točka sa pogonom na paru. ISTORIJAT NASTANKA I RAZVOJA AUTOMOBILA Drumska motorna vozila su vozila koja se kreću pomoću vlastitog pogona po cestama.vozila koje je pokretao mehanizam sličan mehanizmu velikih časovnika. hladnjače. 1786. U užem smislu. vatrogasna vozila i dr). Mnogo kasnije 1664. Putničko vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz putnika. stvaralac i umjetnik Leonardo da Vinči je napravio nacrt preteče današnjeg aviona. godine Roger Bakum predviđa pojavu saobraćajnog sredstva koje ima vlastiti pogon. Prevozna sredstva predstavljaju vrlo važnu komponentu u saobraćaju koji omogućava prevoz ljudi i roba u određenom vremenskom intervalu na pouzdan. Prije njih bilo je više pokušaja da se napravi automobil. nastanak automobila počinje sa G. godine došlo je do ostvarenja .

godine Oliver Evans u SAD je konstruisao prvi parni automobil. a 1829. Teiller 1867. 1827. 1873. Automobili na parni pogon još su bili teški i nespretni za upravljanje.860 km. Brown 1826. Sa tom svrhom automobile kostruiraju: Trevithick (1801). vijeka. godine. godine Henkok je poslije neuspjelih pokušaja sagradio parni motor i kotao sa više komfora za sagorijevanje. Pecqueur je 1828. godine izdat je prvi patent za izradu parnih automobila. Gordon predlaže komprimirani zrak. Nakon toga je konstruisao nekoliko tipova parnih poštanskih kola koja su obavljala redovan saobraćaj između Stratforda. Ditec je 1835. 1787. Pogonski točkovi nisu omogućavali različite obodne brzine spoljnog i unutrašnjeg točka pri kretanju vozila u krivini jer je tada diferencijalni mehanizam bio nepoznat. godine nudi tekući amonijak kao rješenje. a 1824. a parni pogon je bio smješten pozadi. Londona i Brajtona. inžinjer iz Belgije. Pravi razvoj automobila počinje posljednjih godina 19. godine Boley je projektovao racionalan sistem upravljanja kod kojeg se dva točka okreću na krajevima krute osovine i istovremeno održavaju položaj na poluprečniku opisane krivine. To je princip na kome počiva današnji sistem upravljanja automobila. Trevithickovo vozilo iz imalo parni kotao sa visokim pritiskom i moglo je da savlada uspon od 20%. konstruisao diferencijalni prenosnik od zupčanika i satelita koji je omogućavao da pogonski točak na unutrašnjoj strani krivine okreće sporije od spoljnog točka. Ovaj problem riješio je Francuz Onezito Peker. Prvi motor sa unutrašnjim sagorijevanjem konstruisao je Jean Joseph Étienne Lenoir 1860. Goreon (1824). spore. Međutim. 1776. godine Simington je konstruisao automobil sa četiri točka. 1802. godine u Engleskoj je Trevithick konstruisao parno vozilo sa tri točka od kojih su zadnja dva pogonska. Gorney je sa svojim automobilom prešao 5. 1821. Osnovni nedostatak svih ovih vozila bio je što nisu mogla da se kreću većim brzinama. Danas se čuva u prostorijama Londonskog muzeja. Takav automobil je razvijao brzinu od 18 km/h. godine prvi obložio točkove filcom ili gumom. S. Glavni problem prvih automobila je i pogonsko sredstvo. godine konstruisao diferencijal. da bi se mogli prevoziti ljudi i veće količine robe. koji je 1827 –1828.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Danas se čuva u prostorijama Londonskog muzeja. Ova kola nazvana su “Obeisan” (poslušna kola) i bila su teška 5 tona. pokusna vožnja nije pokazala rezultate. teške i nepodesne za manevrisanje. godine predlaže rasvjetni plin. godine Grifit na kola sa 4 točka je ugradio dvocilindrični motor i karoseriju vozila vješana polueliptičnim gibnjevima. 126 . Vrhunac u razvoju parne vuče dostigao je Amede Bole kada je konstruisao turistička kola koja su zamijenila dotadašnje parne dilidžense. kada je usavršavan SUS motor. U početku devetnaestog vijeka u Engleskoj su zabilježeni mnogi pokušaji usavršavanja parnih automobila. posebno pri oštrim zaokretima i krivinama. Jemes (1824) i Gorney (1828). D. da bi vožnja bila udobnija. konstruisao tricikl za 4 osobe. Poslije tih pokušaja nastao je čitav niz konstrukcija parnog automobila. 1801. Automobil se kretao na parni pogon.

a 1889. godine. uspjela proizvesti kompletnu šasiju svake 93 minute.taktnog plinskog motora koji je 1862. Automobilske trke su od samom početka razvoja automobila bile prilika za pokazivanje i potvrdu novih tehnoliških poboljšanja i inovacija primjenjenih na automobil. što je do tada bilo najkraće vrijeme. 127 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 1876. Ni oni nisu mogli podnijeti konkurenciju. 1914 Henri Ford je napravio revoluciju u proizvodnji automobila. Marens je izumio je prvi automobil na benzinski pogon sa električnim paljenjem 1883. godine je pronađen dizel motor. Danlop je otkrio točkove sa gumenim zračnicama. postavio Bo De Roša i konstruiše prvi motor SUS i usavršava ga sve do 1875. jer su bili preteški. 1885. godine Austrijanac S. 1890. godine Daimler i Benz konstruišu svoj motor SUS. Otkriveno je gorivo koje je omogućavalo gradnju ekonomičnog i lako upravljivog vozila. što je bio veliki napredak u odnosu na 728 minuta.200 km od Parisa do Bordeuxa i nazad je prva prava trka motornih vozila koja je trajala 48 sati i na kojoj je pobijedio Émil Levassor sa svojim Panhard et Levassor. U isto vrijeme pojavili su se automobili na električni pogon. uz vozače su išli i mehaničari i trke – obično na javnom putu od grada do grada – bile su nemoguće dugačke u usporedbi sa modernim standardima. Te godine Ford počinje da plaća svoje zaposlene 5$ dnevno. čije je održavanje bilo problematično. vozeći sjajno prosječnom brzinom od preko 48 km/h. godine Gottlieb Daimler konstruisao je petrolejski motor smještem u sredini kola. On skraćuje radni dan sa devet na odam sati da bi mogao uvesti tri smjene. godine na putu dugačkom 1. Automobili se najviše popularišu na trkama. a Bosch pomoću električnog paljenja. 1886. 1887. usisne cijevi. Njegove tehnologije masovne proizvodnje omogućile su da tvornica proizvede novi automobil svake 24 sekunde. godine. Smatra se da je takmičenje koje je održano 1895. Maybach je uveo paljenje plinske smjese pomoću usisne smjese. a osim toga brzo su trošili zalihe električne enrgije. Tek su izumi Benza i Daimlera pokazali pravu vrijednost i prednosti motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. ulice su bile od pijeska ili drveta premazanog katranom. godine Nijemac Otto je usvojio princip 4. Oblik vozila se više mijenja i prilagođava raznim potrebama. tj. Konstruisani su motori sa većim brojem okretaja. automobili su bili visoki i teški. U godinama kad su se rađale sportske trke. svjećica. Može se reći da razvoj automobila počinje sa usavršavanjem motora sa unutrašnjim sagorijevanjem od kada se računa period od kojeg automobilizam počinje svoj razvoj. što je bilo duplo u odnosu na ostale firme. godine Karl Benz konstruisao je trokolicu sa benziskim motorom koji je imao ¾ KS. koristeći inovativne tehnologije proizvodnje. Njegova tvornica u Mishigenu je.

Ime Formula 1 su dobile tek poslije Drugog svjetskog rata. Nažalost. Pored Ferarija pojavili su se i veliki njemački timovi Auto Union (sada Audi) i Mercedes Benz. (Točkovi su bili postavljeni vertikalno na osovine. godine. Prve obojene reklame sponzora na Formuli 1 su se pojavile 1967. godine Christian Lauteschalnger. koje je vremenom postalo sinonim za ovaj sport. što omogućava savladavanje krivina i pri većim brzinama). godine Francuz Peugeot u svojoj fabrici proizveo automobil koji je postizao brzinu od 85 km/h. Turbomotori i princip ˝prizemnih efekata˝ se uvode na Formulu 1 1977. godine na kojoj je pobijedio Francuz Szisz sa Renaultovim automobilom. održana 1901. koji je postavio u istoriju Formule 1 šampionata ime Ferari. Prije 1904. 28 Fiat 1920. u ranim godinama automobil je bio pretežak i prebrz za točove. I pored svih poboljšanja koja su rađena na točkovima. kao što su Italijan Tazio Nuvolari. ali korijeni F1 dosežu daleko u prošlost do pionirskih drumskih trka u Francuskoj u 1890. maja 1950. uvodi se neovisno vješanje točkova i točkovi se postavljaju pod uglom. Automobili konstruisani za utrke stalno uvode tehnološka poboljšanja popravljajući karaktristike motora i upravljačkog uređaja. uvode aerodinamičku liniju.5 km/h je postigao 1998. 128 . Rekordnu brzinu Formule 1 od 356. Utvrđuju se i dorađuju pravila i uslovi pod kojima se organizuju takmičenja Formule 1. pobijedivši sa Mercedesom French Grand Prix u Dieppeu poderao 10 puta gume do kraja takmičenja. Kod autotrka šampionat Formule 1 se tokom svoje istorije konstantno borio za više uzbuđenja i veće brzine. godine David Coulthard na German Grand Prixu. a Nijemci 1935. Šampionat Formule 1 je prilika za testiranje krajnjih granica tehnologije i ljudske izdržljivosti. poslije the FIA Formula One World Championship u Silverstoneu 13. Tako je 1908. kao i sve druge internacionalne sportove motornih vozila. Prvo se uvodi racionalanog sistem upravljanja kod kojeg se dva točka okreću na krajevima krute osovine i istovremeno održavaju položaj na poluprečniku opisane krivine. godine. Tada su se najuticajniji autoklubovi tog vremena dogovorili da Svjetski kup Formule 1. godine. Moderna era Grand Prix trka Formule 1 počinje 1950. ove izmjene i dopune pravila se najčešće uvode poslije teških i tragičnih udesa na trkama. godini. godine Prva automobilska trka koja je imala u nazivu ˝Grand Prix˝ bila je trka French Gran Prix at Le Mans. uključujući i legende prije II svjetskog rata. organizuju pod pokroviteljstvom jedinstvene organizacije Fédération de l'Automobile.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. FIA Sport. godine svaka zemlja i autoklub su organizovali trke svako sa svojim pravilima koja su se razlikovala. kao i dozvoljena tehnička rješenja na vozilima kako bi se povećala sigurnost vozila i vozača. Tako je već 1889. Kasnije se poboljšava upravljački mehanizam.

Porast motorizacije uopšte i njena neravnomjernost uslovljena je nizom faktora: stepenom privredne razvijenosti. 79 km/h. a 1932.304. Ovaj rekord obara Stend Boret na vozilu “Bud Weisr” 1979. porastom broja tvornica automobila. u čemu prednjače Sjedinjene Američke Države. vijeka imamo veliki broj automobila u čitavom svijetu. Kembel postiže 409 km/h. kamioni. Posljednji rekord sa automobilima klipnih motora ostvario je 1964. jer nisu obavljene vožnje u suprotnom smjeru u roku od jednog sata.37 km/h. vijeka (1902. Art Arfons 1966. u čemu se ističu SAD. reli auto trke brdske vožnje gdje se pored automobila takmiče u svojim kategorijama i druga drumska vozila (automobili. razvijenošću i kvalitetom putne mreže itd. zatim Engleskoj. što predstavlja veliki domet razvoja motorizacije jedne zemlje. Na vozilu Sunbearng Sigrejv 1927. godine Krejg Bridlou na vozilu nazvanom “Duh Amerike” postiže brzinu od 966 km/h i ponovo osvaja rekord. 129 . Brzine koje je postigao Boret nisu registrovane kao rekord. Automobili sa mlaznim motorima koji su po svom obliku više ličili na rakete uzimaju primat u brzinama.290. godine uvedena prva registarska tablica za automobil.826. a već 1910.000 KS). razvojem motorne industrije.Oldfild na vozilu Benz postiže brzinu od 211 km/h. godine postiže 328 km/h. U zapadnoevropskim zemljama se stepen motorizacije kreće od 3 do 2 stanovnika na jedno vozilo. Ovaj rekord je osporen jer vozač nije u roku od jednog časa obavio vožnju u suprotnom smjeru.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Na početku 20.1 KW (12. Krajem 20. Početkom 1966. Početkom 20. Sten Boret je uspio da nadmaši (“Granicu snova”) brzinu zvuka ostvarišvi brzinu od 1. Danas u SAD dolazi 1. zatim Zapadna Evropa i Japan. Uoči Drugog svjetskog rata rekordna brzina približila se granici od 600 km/h. godine kada je Englez Rikard Nobl vozilom “Juriš 2” postigao brzinu od 1020 km/h.5 KW (48. Barni . Ukupan broj vozila u svijetu dostigao je 675 miliona automobila.5 stanovnik na jedno vozilo. Vozilo je imalo mlazni motor snage 35. godine) automobil marke SUS “MORS” sa motorom Rolls postiže brzinu od oko 102 km/h. SAD i Njemačkoj. U Francuskoj je 1893. Na istom vozilu ugrađena je dodatna raketa od 8. postiže brzinu od 863 km/h. tako da se rekordi vrlo brzo mijenjaju. što je za 13 puta više nego što je bilo 1950. godine sa brzinom od 1027. Danas se u svijetu održava više takmičenja u brzini vozila kao što su npr. godine popravio na 928 km/h. godine. Zapadna Evropa i zemlje Dalekog istoka Japan i Južna Koreja. Rekord Garia Gabelica održao se do 1985. vijeka započinje industrijska proizvodnja automobila i to najprije u Francuskoj. motocikli i motori). da bi već 1965. godine Bob Samers postigavši brzinu od 659 km/h. Danas svjetska automobilska industrija proizvodi oko 650 miliona putničkih automobila godišnje.000 KS). godine vozilom ”Plavi plamen” postigao brzinu od 1001 km/h i upisan u listu rekordera kao čovjek koji je vozio brzinom vrćom od 1000 km/h. Amerikanac Gari Gabelic porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije je 1976.

6%. godini i ima dalji trend porasta vozila. 1986. U ukupnoj strukturi voznog parka vozila preko 10 godina starosti zauzimaju 70% učešća.5 miliona vozila ili 5.134 248. godine nastupa period naglog porasta motornih vozila zbog značajnih olakšica pri kupovini vozila iz inostranstva. Tabela 39 Broj motornih vozila u BiH za period 1971 – 2002. U BiH krajem 2002. godini u BiH je bilo oko 488.713 vozila. Od 1950. na niskom nivou. Ocjenjuje se da će broj vozila u našoj zemlji takođe 130 . godine bilo je 489. Struktura voznog parka. a broj automobila na 1000 stanovnika iznosi oko 250. godini i povećao se na 102 vozila na 1000 stanovnika u 2002. Posebno se može istaći da je stepen motorizacije u SAD i evropskim privredno najrazvijenijim zemljama dostigao nezamislivi domet sa tendencijom daljeg rasta. pogodan za razonodu.713 U BiH je takođe došlo do razvoja saobraćajnog sistema. slijede laki kamioni i motocikli sa po 15%. godina prošlog vijeka. kao i komercijalnih vozila potpuno je uništena tako da se pristupilo obnavljanju ukupnog voznog parka. služi za prevoz i odlazak do posla i obavljanje drugih poslova i tehnički se usavršava. agresivan je.000 motornih vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Zemlje Centralne Amerike.713 488. Razvoj drumskog saobraćaja uslovio je porast broja vozila. on je sa druge strane privlačan. dok teški kamioni zauzimaju 5% od ukupnog broja vozila u svijetu. I pored toga što automobil ima dosta negativnih strana. Broj automobila 190. 1976.713 178. Poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu koja je trajala od 1992. Najzastupljenija i najrazvijenija grana saobraćajnog sistema u našoj zemlji je drumski saobraćaj. kao i sigurnosne performanse. zauzima veliki dio urbanog prostora. 1995. do 1996.121 578. Može se zaključiti da je broj motornih vozila u svijetu i kod nas u stalnom porastu. godina vidi se iz tabele Godina 1971. 1990. a samim tim i potrošnju motornih goriva. Učešće putničkog vozila u ukupnom broju vozila je dominantno i iznosi 65%. bučan. Od ukupnog broja registrovanih vozila u BiH najveći procenat zauzimaju individualna putnička vozila 87. koristan za prevoz od vrata od vrata. Danas u Sarajevu ima preko 100. Nagli razvoj automobilizma u našoj zemlji nastupa krajem 90. proizvodi veliki broj saobraćajnih nesreća i materijalne štete. godine prosječno godišnji rast vozila u svijetu je 9. zagađuje čovjekovu okolinu. 1981. Ovako visok razvoj drumskog saobraćaja u svijetu i kod nas izaziva nepoželjne i nepredviđene posljedice po čovjeka i njegovu okolinu. što ima za posljedice upravo srazmjerno povećanje koncentracije izduvnih gasova.6 miliona vozila ili 5.425 420. Procjenjuje se da će se broj automobila u slijedećih 25 godina udvostručiti.9% vozila godišnje za drumska vozila.000 vozila.581 488. Porast motorizacije u BiH nastupio je poslije agresije na BiH 1992-1995. U 2002.7%. Afrike i Azije koje čine 80% od ukupnog svjetskog stanovništva zajedno broje samo 20% od ukupnog broja registrovanih vozila. dok je za kamione i autobuse bio nešto niži i iznosio je 3. godine. 2002. Saobraćajni sistem u periodu agresije pretrpio je značajna razaranja. putničkih. Vozila koja su uvezena u BiH su nabavljena kao zastarjela i visoko amortizirana vozila čije su eksploatacione mogućnosti. Broj vozila po stanovniku je iznosio 29 vozila na 1000 stanovnikau 1996.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ rasti i da će u značajnoj mjeri zavisiti od razvoja putne mreže. godine proizvodnja automobila u svijetu se povećala sa 3 miliona na 60 miliona godišnje. odnosno postiže se bolje iskorišćenje energije. Sl. Međutim.5 km/h i cijena 2. Između 1832. Prvo mjesto među proizvođačima automobila zauzima Toyota. standarda stanovništva i obima razvoja proizvodnje putničkih vozila (TAS Sarajevo) Od 2000. neugodan miris i buku kao kola sa motorima sa benziskim motorima. ako ni zbog čega drugog onda zbog naglog povećanja potrošnje u kojoj će razvoj privrede imati najveći uticaj. skupa i morala se se zaustavljati često zbog punjenja. Zapad je ozbiljno shvatio prijetnju da će se energija iz fosilnih goriva sve brže iscrpljivati i jednog dana potpuno nestati. Toyota planira da preuzme 15 posto učešća u ukupnom tržištu automobila. stepena privrednog razvoja. 1. 1902. Globalne rezerve fosilnih goriva se procjenjuju na oko 40 godina. pri čemu se postižu iste ili bolje preformanse pogona. Phaeton je mogao preći 29 km.2 ALTERNATIVNA ENERGIJA ZA POKRETANJE VOZILA Alternativna goriva suštinski nisu proizvedena od nafte i donose koristi u pogledu sigurnosti energetskoh izvora i zaštite okoliša. Već smo se suočili sa trećom krizom nafte i krajnje je neizvjesno hoće li se kriza produbljivati. godine formiranjem voznog parka Gradski taksi New Yorka koji su proizveli the Electric Carriage and Wagon Company of Philadelphia. Prva komercijalna primjena kola sa električnim motorom počela je 1897. Električna energija imala je više uspjeha za pokretanje tramvaja i trolejbusa gdje je neprekidno snabdijevanje električnom energijom bilo moguće. Električna vozila su imala mnoge prednosti u odnosu na konkurentna vozila u ranim 1900-im. 40 Električno vozilo Phaeton. 131 . Još 1973. dok električna vozila nisu zahtijevala zupčasti mjenjač. i 1839. Promjena brzina na kolima na benzinskim motorima je bio najkomplikovaniji dio vožnje. Električni automobile je koristio baterije sa reverzibilnim punjenjem koje su pokretale mali električni motor. godine Robert Anderson je izumio prvo električno vozilo. Vozila su bila teška. sasvim je izvjesno da će cijena energije iz fosilnih izvora rasti. Nisu imala vibracije.000 $. spora. Zbog toga se počinju ulagati ozbiljni napori za proizvodnju motora za pokretanje vozila koji troše manje energije. Električna vozila Nisu se samo motori na paru koristili za pokretanje prvih vozila. a prihvaćena su vozila pokretana motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. I električni i parni automobili su bili odbačeni. kao i motora za pokretanje vozila koji koriste alternativne izvore energije. godine kad je nastala prva naftna kriza. dok su benzinski automobili koštali oko 650 $. najveća brzina mu je bila 22.

a nekoliko zemalja je uvelo zahtjev nulte emisije izduvnih gasova vozila.5 km/h Sl.ali struja je bila značajno puzdanija i sigurnija. godine napravljena su mnoga hibridna električna vozila gdje su benzinski motori dopunjavani baterijama. proizvođač automobila "Big Three" i nekoliko kompanija za pretvaranje benzinskih vozila u električna formirajući Partnerstvo za Novu generaciju vozila (PNGV). Električna vozila bila su skuplja nego benzinska . U razvoj električnih vozila aktivno su uključeni Ministarstvo za energiju SAD. usvojeni su strožiji zahtjevi o zagađenju zraka emisijom izduvnih gasova vozila i propisi koji zahtijevaju smanjenje korištenja benzina.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Pored ovoga. Belgijanci su napravili električni automobil za trke koji je konstruisao Camille Jénatzy nazvan "La Jamais Contente". kao i konstruisanje električnih vozila kao početne namjene. i 1910. 41 Električni taksi u New Yorku Godine 1899. 42 1903 Krieger Između 1890. godine Početkom 1990-ih nekoliko zakonskih regulativa je potaklo ponovni razvoj električnih automobila u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. Ovi napori su rezultirali proizvedenom ponudom vozila koja sada prelaze dužine na otvorenom putu od 80 do 390 km između dva punjenja. koji je postavi svjetski rekord brzine po zemlji od 109. 132 . Nakon ugradnje startera motora u benzinska vozila većina je odustala od električnih automobila i preuredila ih u benzinske do 1915.

Iz motora SUI se izvlači energija na režimu maksimalnog momenta. to znači da se iz iste količine goriva izvuče maksimalna količina korisne energije. Gdje ta energija nestaje u klasičnom pogonu? Nestaje pretvarajući se u toplotu u svim komponentama pogona od rezervoara za gorivo do pogonskih točkova vozila. odnosno u pogonskom lancu motortransmisija-kotači to nije moguće. Višak energije izvučene iz motora sprema se u spremnik energije. U posljednjih deset godina razvijena je nova tehnologija za pogon vozila. Električnim pogonom omogućava se da se i energija točkova vozila ne rasipa u toplinu. 133 . ali jedan od najvećih je što motor radi u vrlo širokom dijapazonu brojeva okretaja i opterećenja i pritom radi s različitim stepenima korisnog dejstva. Hibridno-električni pogon Hibridno-električni pogon je pogon koji se koristi energijom motora s unutarnjim izgaranjem. Kretanje vozila se temelji na dizel-električnom pogonu (DE). Ubacuje se električni pogon između motora s unutrašnjim sagorijevanjem (motor SUI) i točkova. i usmjerava njezin protok ovisno o potrebama vozila. ergonomiji i cijeni životnog ciklusa. ukupni troškovi su bili značajno manji ako su u njih uključeni porezi i stimulacije. Može se očekivati da će vojna električna vozila u ovoj dekadi biti uvedena u vojne formacije. Ako bi se motor mogao držati na režimima minimalne potrošnje. onda bi se mogla uštedjeti znatna količina goriva za istu korisnu energiju. U klasičnom pogonu. Dokazano je da takva vozila imaju prednosti u mobilnosti. a najviše u samom motoru s unutrašnjim sagorijevanju koji pretvara hemijsku energiju goriva u koristan rad. Kod hibridno-električnog pogona motor se odvaja od pogonskih točkova i trenutačnih potreba vozila za energijom. korisnosti. nego vraća u spremnik. prema zahtjevima vozača i drugim uvjetima vožnje. dodaje se energija iz spremnika. odnosno snagom. a ako su zahtjevi vozila veći.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. a to znači na opterećenju od više od 50% i na brojevima okretaja oko maksimalnog momenta. Drugim riječima. njihova cijena ih je činila skupim. Ideja o hibridno-električnom pogonu temelji se na maksimiziranju energetske iskoristivosti goriva. Očekuje se da će masovnija proizvodnja i poboljšanja u proizvodnom procesu smanjiti cijenu električnih vozila na nivo benzinskih vozila. Točkovi dobivaju onoliko energije (snage) koliko je vozilu potrebno za održavanje režima vožnje. Uzroci tome su brojni. 43 Ford Ranger Dok su mnoga vozila mogla zadovoljiti zahtjeve za vozne karakteristike voznog parka operatora krajem 1990-ih. pa i energijom iz drugih izvora.

134 . Tako nastali joni spajaju se u konačni produkt reakcije – vodu koji se odvodi iz gorive ćelije. Grove je 1839. Za komprimiranje zraka služi mali električni motor. Tako oslobođeni elektroni putuju vanjskim električnim krugom. spremnik za gorivo i mnoge druge dijelove koji se koriste kod motora na organsko gorivo. kod startanja ili ubrzavanja. Komprimirani zrak čuva se u spremniku. Kationi nastali na anodi putuju kroz elektrolit do katode. naime. a za pokretanje klipova u cilindrima koristi se komprimirani zrak. Svoje eksperimente je opisao 1842. te pokretati vozila 21. preko potrošača. odnosno električni napon. One. imaju znatne prednosti u odnosu na pogon vozila električnom strujom kakav npr. Princip rada gorive ćelije Na anodi gorive ćelije vrši se proces elektrooksidacije vodonika. razvija General Motors. 44 ETD kamion 8x8 Armscor Korejska kompanija Energine Corporation pokazala je u kojem bi smjeru mogla u budućnosti krenuti automobilska industrija – proizvela je automobil koji pokreće zrak. Sistem je jednostavan za proizvodnju i može se lako prilagoditi bilo kojem konvencionalnom sistemu.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Energija komprimiranog zraka koristi se kada vozilo treba više iskoristive snage. Gorive ćelije Gorive ćelije se najčešće spominju kao prihvatljiva alternativa koja bi mogla zamijeniti današnje motore s unutrašnjim sagorijevanjem. otkrio da se elektrohemijskim spajanjem vodika i kisika dobiva električna struja. Pogonsko gorivo takvih ćelija najvjerojatnije će biti vodonik. do katode. Pri vožnji ustaljenom brzinom koristi se samo energija električnog motora. Taj motorić i kompresor za zrak dobivaju snagu iz 48–voltne baterije. i gorivu ćeliju naziva voltina plinska baterija. Britanski fizičar William R. Vozilo nazvano PHEV (pneumatic – hybrid electric vehicle) pokreće kombinacija električnog motora i motora na komprimirani zrak. pri čemu se između elektroda stvara razlika potencijala. a sredinom 60-ih godina započela je upotreba gorivih ćelija u svemirskim letjelicama. na primjer. jer više nema potrebe ugrađivati sistem hlađenja. Vodik u elektrolitu hemijski reaguje s atmosferskim kisikom. Na katodi gorive ćelije reducira se kisik koji sudjeluje u hemijskoj reakciji. Takvim sistemima troškovi proizvodnje mogu se smanjiti za 20 posto. Alternativna energija za pokretanje vozila Alternativna goriva suštinski nisu proizvedena od nafte i donose koristi u pogledu sigurnosti energetskoh izvora i zaštite okoliša. iako su moguća i druga rješenja. Čeol Seung Čo iz Energine Corporation objasnio je da takav sistem s dva motora kontrolira kompjuter smješten u vozilu. stoljeća. Sredinom 50-ih proizvode se prve gorive ćelije za pogon malih električnih uređaja.

a ovdje navodimo samo neke primjere. Ballard. Sl. prihvatili od strane korisnika. Inc. neki od proizvođača su Daimler-Benz. 46 F-Cell A-class . Već su mnogi proizvođači napravili uspješne prototipove vozila. Renault.2002. 135 . Energy Partners. Da bi propulzioni sistem gorivnih ćelija dostigao svoj potencijal. usvojili industrijski standardi i otklonio nedostatak regulacija sigurnosti. kako bi se komercijalizovala masovna proizvodnja gorivih ćelija za vozila i izgradila infrastruktura alternativnih goriva. Intenzivno se radi na istraživanju minijaturnih PEMFC za mobilnu primjenu. General Motors.DRUMSKI SAOBRAĆAJ • • Anodna reakcija: H2 → 2H+ + 2e Katodna reakcija: O2 + 4H+ + 4e → 2H2O Sl. Toyota. 45 Goriva ćelija – princip rada Radi ubrzavanja reakcija elektrode su prekrivene slojem katalizatora. Sl. Mazda. moraju se savladati značajni tehnički izazovi i prepreke koje nisu tehničke prirode. 47 Seicento Elettra H2 Fuel Cell – 2003. Napravljeno je više prototipova vozila sa PEMFC.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pogonsko gorivo na bazi vode Rudolf W. Gunnermanovo gorivo može se proizvoditi i distribuirati koristeći postojeću opremu i koristiti u svakom motoru sa otvorinim ili unutrašnjim sagorijevanjem. godine izumio specijalni emulgator aditiv koji omogućava miješanje vode i nafte i tako napravio derivat koji čistije sagorijeva nego benzin poznat kao čisto gorivo. Sl. Ovo gorivo je smanjilo zagađivanje zraka za 50%. koje može revolucionarno promijeniti transport i spriječiti najnadmoćniji izvor zagađivanja – 3 milijarde galona nafte koji sagore širom svijeta svakog dana. 136 . 29 Demonstration of how well A-55 fuel burns in open-flame applicetions such as utility boilers. godine koji se pogoni solarnom. Globalne rezerve prirodnog gasa se procjenjuju i od 100 godina. Kombinacija solarne energije sa drugim energijama za pokretanje vozila je ideja koja se i danas razvija. Ovo gorivo je sigurnije nego nafta. comercial bolers and turbines Solarna energija se koristi za pokretanje vozila Još u ranim 1890-im je u Kaliforniji napravljen nevjerovatan parni motor koji se napajao solarnom energijom i pokretao je pumpu za napajanje vodom jedne farme. gorivo koje nije štetno po okolinu. Gunnerman je 1992. električnom i ljudskom energijom i u stanju je da postigne brzinu od 64 km/h Sl. dok je efikasnost poboljšana za 25%. jeftino. 49 DIDIK MUSCLE CAR hibridno vozilo koje se pokreće solarnom električnom i ljudskom snagom 1996. a može se čak i smanjiti zagađenje vode od kada se zagađena voda proizvedena rafiniranjem sirovog ulja može koristiti kao njegova bazna voda. Gunnerman je izumio sigurno. masovnije korištenje prirodnog gasa u Evropi i Sjevernoj Americi počelo je tek u 19. Korištenje solarne energije za pokretanje vozila je stara ideja. to je čisto gorivo i relativno je jeftin. Kao gorivo za pokretanje vozila prirodni gas se koristi od 1930-ih godina u različitim dijelovima svijeta. vijeku uglavnom samo za osvjetljenje. Vozila sa pogonom na komprimirani prirodni gas Mada je prirodni gas otkriven i korišten u Kini još 600 godina prije nove ere. Ovdje je primjer sigurnog motocikla DIDIK SUN SHARK napravljenog 1998. Najčešće se prirodni gas za pokretanje vozila koristi u obliku komprimiranog prirodnog gasa (CNG) i rijeđe kao tečni prirodni gas. Prepravka motora koštala bi samo 300$. Komprimirani prirodni gas je komprimirani metan oko 95%.

a u Evropi djeluje Evropska asocijacija za vozila na prirodni gas ENGVA (European Natural Gas Vehicle Association) kao regionalna organizacija. koji su bili prilagođeni korištenju gasnih goriva.Nema SOx emisija .Produžava se vrijeme korištenje motornog ulja i smanjuju se troškovi održavanja za 40%-45% Upotreba CNG–a u saobraćaju Korištenje prirodnog gasa kao pogonskog goriva za stabilne i lokomocione SUS motore nije novijeg datuma. 137 . Razlog tome je drastičan pad cijene klasičnih pogonskih goriva i njihova visoka zapreminska energentska moć. 1987. iščezava u atmosferu u slučaju nesreće .Smanjenje emisija kancerogenih materija do 100 puta . Prvi motori SUS bili su pokretani ovim gorivom. 1988. Kjoto protokol. Tako je 1986.Prirodni gas nije ni toksičan ni korozivan i ne može zagaditi površinske vode Energija Uvođenjem alternativnih goriva smanjuje se zavisnost od nafte i štedi energija Globalne rezerve fosilnih goriva se procjenjuju na oko 40 godina Globalne rezerve prirodnog gasa se procjenjuju i od 100 godina Ekonomija .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U velikim gradovima 90% svih štetnih gasova koji zagađuju vazduh dolazi iz izduvnig gasova motornih vozila. a 49. protokoli o zagađivanju vazduha Ženeva. Na Sl. godine formirana Međunarodna asocijacija vozila na prirodni gas IANGV (International Association for Natural Gas Vehicles).Smanjenje emisija karbondioksida 3 puta . kao i gasni motor SUS koji je ovo vozilo pokretalo (pronalazač motora i vozila Etienne Lenoir). Deklaracija iz Rija. jer su konstruktivne osobine tadašnjih motora dozvoljavale upotrebu samo gasnih motora. prikazano je prvo motorno vozilo koje je koristilo prirodni gas kao pogonsko gorivo. 1997. razvoj SUS motora. Mnogi svjetski dogovori. Međutim. za razliku od benzina koji se prosipa i prijeti da se zapali. 1980. Prednosti prirodnog gasa u odnosu na naftu su: Efekti na okoliš .Smanjenje emisija čvrstih čestica 8 do 10 puta . Helsinki.5% od ukupne buke dolazi od saobraćaja. 1994 itd.Komprimirani prirodni gas. koja je u velikoj mjeri pogodovala razvoju lokomocionih SUS motora visoke specifične snage.Smanjenje buke motora do 10 procenata . pogodnih za motorna vozila kao i ostala saobraćajna sredstva. Oslo. u narednom periodu skoro je zaustavljen i bio je usko ograničen na stabilne gasne SUS motore.Produžava se životni vijek motora za 40% . 1985. 1992.Smanjenje emisija NOx za 30 d0 40 procenata .) navele su mnoge vlade u svijetu i međunarodne organizacije da pokrenu projekte koji imaju za cilj uvođenje prirodnog gasa (CNG) za pokretanje motornih vozila. protokoli i zakoni koji se bave zaštitom okoliša (kao što su Protokol u Montrealu. Sofija.Prirodni gas je 30%-60% jeftiniji od benzina .

52 Putnička vozila za urbane sredine CITIMAGG – MIRAGIORA Sl. godine Na slikama koje slijede prikazana su vozila iz aktuelnog proizvodnog programa koja su pripremljena na dvojni sistem goriva benzin – CNG Sl. 50 Prvo vozilo i prvi motor na gasni pogon iz 1860.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 30 Opel ZAFIRA i Fiat MULTIPLA Sl. 53 Skuter PIAGIO i traktor BELARUS 138 .

600 52.000 21.505 19.500 1.400 1.612 2.250 222.150 200 191 482 139 .400 15.600 10.000 10.000 3. Jeftinije gorivo.000 79.500 7.050 10.000 22.660 4.200 5.000 1. Razvoj potrošnje CNG u svijetu Upravo su raspoloživost i dostupnost CNG-a kao goriva i ekološki razlozi i doprinijeli da danas veliki broj vozila koristi CNG kao gorivo.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ako bi se postavilo pitanje zašto CNG umjesto benzina ili dizela onda bi svakako odgovor glasio da se to predlaže zbog toga što je CNG: Efikasnije gorivo.500 5.839 380.575 472 886 1.486 10. Čistije gorivo.123 937 15.840 475.238 4. Bezbjednije gorivo.146 3. U Tabela 40 dati su podaci o broju vozila sa pogonom na CNG i broj stanica u svijetu i Evropi.500 4.440 3.770 3.306 130.839 614.638 20.588 45.104 BROJ VOZILA SA CNG AUTOMOB AUTOBUSI ILI 1.146.960 9.037 2.000 1.500 3.164.030 20.578 3.00 381.146 36. Tabela 40 Broj vozila na CNG u svijetu ZEMLJA Argentina Brazil Pakistan Italija Indija USA Kina Egipat Ukrajina Venecuela Rusija Bangladeš Japan Kanada Njemačka Kolumbija Bolivija Malezija Farncuska Bjelorusija Indonezija Švedska Trinidad i Tobago Čile Meksiko Koreja Australija UKUPNO 1.600 19.000 30.000 207. Obezbjednije niže troškove održavanja motora i veću komercijalnu efikasnost vozila.000 44.669 - KAMIONI 250 21.

140 .421.803.830 35 115 49 226 90 2 213 100 66 1 70 6 42.389 1.555 1.869 20 700 710 17 300 300 300 28 70 76 2 44 1.707 820 30 12 421 10 2 1 4 67.000 875 845 800 771 664 400 390 350 310 304 300 242 170 100 98 88 81 77 76 44 28 25 22 6 5 4 1 3.751 Tipičan izgled stanica za punjenje CNG-a u motorna vozila prikazan je na slici koja slijedi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Novi Zeland Tajland Iran Velika Britanija Bugarska Moldavija Švajcarska Španija Turska Češka Republika Latvija Holandija Austrija Belgija Portugal Slovačka Hrvatska Poljska Norveška Irska Srbija i Crna Gora Finska Island Nigerija Luksemburg Južna Afrika Tajvan Danska Singapur Bosna i Hercegovina Alžir UKUPNO 1.

DIZEL Sl. što je prikazano na dijagramu Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. 120 100 80 Porez 60 Osnovna cijena c/l 40 20 0 BENZIN DIZEL EKVIVALENT GAS .BENZIN EKVIVALENT GAS . 56 Dijagram udjela poreza u maloprodajnoj cijeni motornih goriva 141 . 55 Stanice za sporo punjenje CNG-om U nekim zemljama na državnom ili gradskom nivou daju se znatne poreske olakšice za kupce vozila i opreme za korištenje CNG-a. a riječ je o udjelu poreza u maloprodajnoj cijeni motornih goriva. Sl. 54 Tipovi stanica za punjenje CNG-a u vozila na slijedećoj slici prikazane su stanice za sporo punjenje autobusa i dostavnih vozila CNG-om. .

7 % 42.0 % 15.6 % 174.7 % 61.4 0.3 % 73.16 0.0 % 64.8 % 65.45 5 EURO 3 (2000) EURO 4 (2005) EURO 5 (2008) EEV IVECO NEF CNG 4 4 3.2 % 36.02 0.6 % 37.8 % 57.5 3 5 4 3 2 2 2 0.03 0.0 % 58.03 0.2 % 30.003 PT (particulates) 0 CO (Carbon monoxide) NMHC (non methane hydrocarbons) CH4 (mass of methane) Nox (nitrogen oxides) Sl.5 % 62.8 % 28.1 0.7 % 66.97 1.8 % 84.0 % 59.5 % 64.5 % 6 5.2 % 40.0 % 29.01 0.78 0.0 % 64.1 1.0 % 52.58 1 0.5 % 12.0 % 62.5 % 23.6 1.003 0.7 % 77.55 0.5 % 84.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U Tabela 41 prikazan je odnos cijena CNG-a prema cijenama benzina i dizela u nekim zemljama u svijetu. 57 Dijagram poređenja ispitivanja rezultata motora IVECO sa evropskim standardima 142 .0 % 32.8 % 48. Tabela 41 Odnos cijene CNG-a i tečnih goriva ZEMLJA Argentina Austrija Brazil Bangladeš Kanada Čile Francuska Njemačka Island Indija Italija Japan Koreja Poljska Rusija Švajcarska Holandija Ukrajina USA CNG BENZIN 25.5 % 38.2 % 69.8 % 45.5 % 28.0 % 50.2 % 62.65 0.4 % CNG DIZEL 35.0 % 43.55 0.

6 hiljada stanica u svijetu na samo deset zemalja otpada preko 80% od ovog broja.000 u 2003. . Grafički prikaz ovog projekta dat je na Sl. Izgled autobusa namijenjenog gradskom saobraćaju dat je na Sl.. ' 03 ' 02 ' 01 Sl. Sl. sa potpunim elektronskom kontrolorom ubrizgavanja i rezervoarima od kompozitnih materijala tip 4 francuskog proizvođača ULLIT. godini.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Češki proizvođač SOR već tri godine promoviše ekološki prihvatljiv autobus sa CNG sistemom EKOBUS namijenjen za gradski.3 miliona vozila sa pogonom CNG i 6. 58 Izgled autobusa SOR – EKOBUS Stanice za snabdijevanje Od ukupno 3. 143 Ukrajina Venecuela Egipat Kina SAD Indija Italija Pakistan Brazil Argentina . 59 Deset najvećih korisnika CNG-a u svijetu Evropa je donijela preporuke o mjerama da se broj vozila sa pogonom na CNG poveća sa 429. godini na 28 miliona u 2020. međugradski i turistički saobraćaj. sa CUMMINS B 59 WESTPORT motorom. Grafički prikaz kretanja broja vozila u ovim zemljama dat je na slici broj 59.

1 2. 61 Dijagram planiranog broja CNG vozila do 2020. godine taj broj dostigne 10 % što je izuzetan podsticaj razvoju u ovoj oblasti.5 5 6.8 2017 5. 10 2019 7. 144 .3 0.7 0. 60 Grafikon planiranog broja Planirani procenat vozila sa pogonom na CNG u odnosu na ukupan broj vozila u Evropi dat je na dijagramu Sl. godine Iz dijagrama se jasno vidi da Evropa planira da od 0.2 2015 4.3 % vozila na CNG u 2003.8 G o 2013 d i 2011 n a 2009 1.1 2007 2005 2003 0.8 8.9 0 2 4 6 (%) 8 10 12 Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. godini do 2020.7 3.5 0.3 3.5 2 1.

političke promjene. Dajemo primjer dugoročne politike razvoja General Motorsa: Sl. ali da bi oni bili ekonomičniji od sadašnjih. dugoročna su strategija General Motorsa. Snažne hidrogene gorive ćelije. 62 Rješenje kompresorske stanice firme SAFE (b) Dalji pravci razvoja motornih vozila Možemo predtpostavit pravce razvoja motornih vozila u budućnosti. ali se oni mogu bitno razlikovati zbog različitih uticajnih faktora kao što su: neočekivane ekonomske promjene. smanjenja i povećanja cijena goriva i drugi. 145 . Vjeruje se da su motori sa hidrogenim gorivim ćelijama prihvatljivo rješenje u budućnosti zbog manje negativnog uticaja na okoliš. s obzirom na trendove početkom 2000-ih. fokusirane na obnovive izvore energije. 31 Politika razvoja General Motorsa Prehranjivani motori sa poboljšanim prenosom imali bi manju potrošnju goriva i emisija izduvnih gasova je smanjena. mora se napraviti još niz poboljšanja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.

bicikli i pješaci. entitet. S obzirom na to da puteve koriste raznovrsni subjekti to je uslovio u dosadašnjem razvoju traženja rješenja funkcionisanja i raspodjeli troškova infrastrukture u ovoj grani saobraćaja. a to znači djelovanje saobraćajnog sistema uopšte. Održavanje saobraćajnica propisane su aktivnosti kao što je preventivno. Puteve koriste mnogobrojni i raznovrsni subjekti: saobraćajna preduzeća. Najveći problem koji se danas javlja u BiH je nedostatak sredstava ne samo za izgradnju novih nego i održavanje postojećih saobraćajnica. ostali infrastrukturni objekti 3. prevozna sredstva 2. Sa stanovišta ekonomske teorije.izgradnja i upravljanje. Danas se u svijetu i kod nas za izgradnju saobraćajnica koristi više metoda kao što su kreditna i budžetska sredstva i sredstva od koncesije kao najoptimalniji izvor sredstava koja ulažu određeni korisnici koncesije koje dobiju na tenderu od strane države. S obzirom na ulogu koju saobraćajnice imaju u razvoju privrede i jedne zemlje. što je u interesu korisnika. tuneli. navešćemo samo neke: . saobraćajna infrastruktura spada u oruđe za rad u širem smislu. raskrsnice sa signalizacijom.održavanje saobraćajnica.društveni interes. nezavisnih od funkcionisanja transporta. finansiranje i eksploataciju puteva. u javnoj upotrebi. država) zavisno od privrednog i društvenog značaja saobraćajnica. zaprežna vozila. 146 . Pošto izgradnja mreže saobraćajnica ima veliki društveni interes. saobraćajna infrastruktura u širem smislu je organizovana. s jedne strane. kanton. odnosno da je korisnik heterogen. pojedinci – imaoci motornih vozila. . a u neposrednoj su vezi sa tehnologijom drumskog saobraćaja. .korisnici saobraćajnica. to je dalo pravo odgovarajućoj društvenoj zajednici da uredi način organizovanja tog interesa svako na svom nivou (opština. Budući da su korisnici saobraćajnica različiti subjekti. i veliku intenzivnost investicija u ove objekte. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. Može se reći da je saobraćajnica objekat čija je svrha da omogući kretanje vozila za prevoz putnika i robe. zbog čega se javlja problem definisanja investicione politike i izbor sistema i modela finansiranja investicija. Ove aktivnosti za sada se finansiraju kod nas iz prodajne cijene nafte namijenjene za održavanje puteva i iz sredstava budžeta odgovarajućih društveno-političkih zajednica zavisno od značaja i kategorije saobraćajnica. drumska infrastruktura 2. odvojena od preduzeća drumskog saobraćaja koja vrše ekploataciju drumskog motornog vozila. TEHNIČKI ELEMENTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U tehničke elemente drumskog saobraćaja spadaju: 1. to ima velikog uticaja na definisanje načina izgradnje. Naplatu uloženih sredstava vrše iz putarine za određeni ugovoreni period. koje predstavlja objektivne uslove za izvršenje procesa rada. vanredno i investiciono održavanje. Između brojnih karakteristika koje ima saobraćajna infrastruktura zbog značaja i njihovog učešća u ukupnim osnovnim sredstvima drumskog saobraćaja.1 DRUMSKA INFRASTRUKTURA Pod drumskom infrastrukturom u drumskom saobraćaju podrazumijeva se skup stabilnih objekata i uređaja koji služe za organizovanje i obavljanje transportne djelatnosti. sa svim pripadajućim objektima. U drumskom saobraćaju. mostovi. vijadukti. organizacije koje imaju vozne parkove. Infrastrukturu u prevoznom smislu čine svi putevi. što je danas opšte prihvaćeno pravilo u mnogim zemljama svijeta. Tu spadaju sve vrste i kategorije puteva. formiran je specifičan tretman i shvatanje o drumskoj saobraćajnoj infrastrukturi. za sopstvene potrebe. s druge strane.

Prema saobraćajnom opterećenju. U BiH putevi su grupisani u autoputeve. a ostali putevi za mješoviti saobraćaj su namijenjeni za kretanje svih vrsta drumskih vozila i svih drugih vozila (motorna i zaprežna vozila. bicikli. Putevi u drumskom saobraćaju se razlikuju po više karakteristika: 1. Autoputevi su putevi najviše kategorije koji povezuju glavna privredna i politička središta. U okviru drumskog saobraćaja poseban značaj imaju putevi unutar gradova i opština i drugi prateći objekti na putevima kao što su: garaže i parkirališta. 147 .puteve II grupe. sa svim postojećim objektima. Magistralni putevi su namijenjeni za kretanje svih vrsta vozila.puteve III reda. planiranje. Imaju u pogonu 3. putničke autobuske stanice. Javne saobraćajnice moraju biti obezbijeđene za osovinsko opterećenje najmanje 10 tona po osovini. S obzirom na karakter mreže puteva koji omogućavaju kretanje prevoznih sredstava. Za svaku grupu puteva propisane su računske brzine. To su međunarodne i javne ceste koje obezbjeđuju maksimalnu sigurnost učesnika u saobraćaju.magistralne puteve.puteve I grupe u koju spadaju autoputevi. oprema na putevima i dr.lokalne. Putevi se takođe mogu klasificirati prema gustoći saobraćaja. tako ako je u saobraćaju broj vozila sa većom težinom i nosivosti.). Gustina je broj vozila koja u toku dana pređe određenu tačku na putu u jednom ili oba pravca. autoputevi su podijeljeni u pet grupa.000 vozila na dan u oba smjera. . U manjim zemljama i gradovima infarstrukturni objekti postaju i vlasništvo privatnih društava koja se bave tom djelatnošću. . pješaci i dr. regionalne. Dozvoljena brzina je u funkciji kategorije terena (nizinski. prema vrsti saobraćaja 3. Prema vrsti saobraćaja putevi su namijenjeni isključivo za motorni saobraćaj i putevi za mješoviti saobraćaj. pa su preduzeća za puteve obavezna da vode računa o saobraćajnici i preduzimaju odgovarajuće mjere za istraživanje stanja saobraćajnica. brdoviti i planinski). benzinske pumpe. . Imaju 15.000 vozila na dan. Lokalni putevi povezuju naselja na području opština i gradova.000 vozila na dan u oba smjera. Prema računskoj brzini i kategoriji terena. Ukrštaju se sa ostalim putevima u nivou.000 – 10. obavljaju sve operativne i upravne poslove i predlažu i iznalaze potrebna sredstva. putevi se dijele na: . proizilazi da su to javna dobra u opštem značenju i da su pretežno u državnom vlasništvu. brežuljkasti. . Kretanje po ovakvim putevima je u nivou.autoputeve. S obzirom na obim saobraćajnog opterećenja putevi se dalje mogu vrednovati na osnovu količine prevezene robe u bruto tonama (neto težina i težina vozila) i na osnovu broja prevezenih putnika. U puteve za motorni saobraćaj spadaju autoputevi. kantonalne i lokalne.regionalne i . prema saobraćajnom opterećenju Prema privrednom i društvenom značaju puteve dijelimo na: . ugostiteljski objekti uz cestu. gustoća je manja. lokalni putevi najmanje 6 tona na osovinu. kao i saobraćajni znakovi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Održavanje saobraćajnica stoga ima karakter posebnog društvenog interesa. Regionalni putevi povezuju regionalna središta i namijenjeni su za kretanje svih vrsta vozila i učesnika u saobraćaju. terminali. prema privrednom i društvenom značaju 2. Imaju manje od 3.

te osiguranje tehničko – tehnološkog jedinstva javnih cesta. . 2. kao dio transportne korporacije. građenje. 15 Izvor: Direkcija za ceste FBiH / Direkcija za puteve RS 2002. održavanje. Međutim. Upravljanje putevima obavljaju entitetske direkcije za puteve.5 miliona eura za regionalne ceste.3 FUNKCIONISANJE SEKTORA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA Problemi: . Svrha korporacije je da uspostavi institucionalnu saradnju među entitetima u području cestovne infrastrukture i da omogući donošenje svih potrebnih odluka da bi se cestovni saobraćaj u BiH mogao neometano.5 miliona € za regionalne ceste. zaštitu.još nije definisana transportna politika na državnom nivou. 20 miliona € za magistralne i 9. . . izgradnju i upravljanje javnim cestama. . osnovane od resornih entitetskih ministarstava. 19 miliona € za magistralne i 11. U FBiH za regionalne puteve zadužena su kantonalna ministarstva za transport. sigurno i redovno odvijati. ova institucija još nije operativna.institucionalni problemi za adekvatno upravljanje razvoja cjelokupne cestovne infrastrukture – ne postoji ni jasna razvojna strategija za autoputeve i brze puteve. kao pravni okvir za sve aktivnosti u domenu cestovne infrastrukture. Ograničena sredstva postaju determinirajući element u realiziranju razvojnih projekata cestovne infrastrukture. dok je u RS Direkcija za puteve RS odgovorna i za magistralne i za regionalne puteve.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. Predmet poslovanja direkcija za puteve je osiguranje materijalnih i drugih uslova za održavanje. Godišnje se izdvaja oko 60 miliona € za održavanje magistralnih i regionalnih cesta u Bosni i Hercegovini.nizak nivo sigurnosti u cestovnom prometu.budžetski resursi za finansiranje cestovne infrastrukture iz poreza na gorivo i registracije vozila nedovoljni su za redovno održavanje i poboljšanje stanja cestovne mreže.relativno slabo fizičko stanje cestovne infrastrukture u BiH. Na nivou entiteta djeluju resorna ministarstva: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ministarstvo saobraćaja i veza RS. kao i da regulira potrebne bilateralne i multilateralne odnose u domenu transporta. rekonstrukciju. Na nivou države ne postoji odgovarajuća pravna regulativa. javnih kompanija da generiraju sredstva za funkcionisanje. Entiteti su. 15 Na nivou entiteta postoje entitetski zakoni o cestama.2 FINANSIRANJE I PRAVNI OKVIR PUTNE INFRASTRUKTURE U BIH Finansiranje putne infrastrukture u sadašnjoj situaciji uglavnom znači finansiranje održavanja puteva.nepostojanje jasno definiranog zakonodavno – pravnog okvira na nivou BiH. kao ni odgovarajuće institucije. zaštita cesta i uslovi obavljanja transporta.5 miliona €. shodno Aneksu IX Dejtonskog sporazuma. . Od toga. Još nije donesen zakon o cestama BiH.ograničeni kapaciteti državnih. uspostavili Javnu korporaciju za cestovnu infrastrukturu BiH. Ovim zakonima utvrđuje se pravni položaj javnih cesta.5 miliona €. upravljanje. te finansiranje javnih cesta. koja obično imaju odgovarajuću direkciju za ceste. . FBiH izdvaja 30. Pravni okvir za sve aktivnosti i institucionalno organizovanje na nivou države poboljšani su formiranjem Ministarstva za komunikacije i transport BiH. 148 . a RS izdvaja 29. koje ima obavezu da predlaže zakone na nivou države. opravku i obnovu transportnih kapaciteta kako bi ponudili kvalitetnu uslugu prevoza.

u skladu sa evropskom transportnom politikom i BiHTMP (B&H Transport Master Plan). 2.donijeti Zakon o cestama BiH. uređajima i opremom za putnike (peroni) i za organizaciju primanja i otpreme putnika. . U ove objekte ubrajaju se: .izraditi dugoročnu strategiju razvoja cestovnog sektora u BiH. trgovinu i dr. . .). da koordinira rad entitetskih direkcija za puteve.saobraćajana mreža na terminalu.povećati nivo sigurnosti regionalnih i lokalnih cesta. . u skladu sa važećom evropskom regulativom. . .povećan obim prometa na pojedinim dionicama postojeće cestovne infrastrukture nalaže potrebu da se modernizira postojeća cestovna mreža u skladu sa već urađenim studijama finansiranim od strane EU. početni). završni. Razvoj sistema upravljanja.formirati zajedničku bazu podataka za cestovnu mrežu u BiH. nadzora i zaštite cesta .zatvoreni i otvoreni skladišni prostori i dr. površine za parkiranje motornih teretnih vozila. . parking prostor za autobuse. Time bi se na efikasan način pratilo stanje cesta i podataka za planiranje i programiranje radova na održavanju i rekonstrukciji i izgradnji cesta. Osiguranje sredstava za zadovoljavajuće finansiranje cestovne infrastrukture . .uspostaviti institucionalni okvir za dodjelu koncesija na svim nivoima radi omogućavanja koncesualnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu.osigurati izdvajanje većih sredstava iz cijene goriva i taksi za registraciju vozila za održivo finansiranje cestovne infrastrukture. 149 .ekonomskim mjerama stimulisati javni prevoz. Revitalizacija i modernizacija cestovne mreže . . kao osnove sistema upravljanja i monitoringa. . .4 OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI U ostale infrastrukturne objekte spadaju statički objekti čije je postojanje nužno za obavljanje prevoznog procesa.nastaviti sa izgradnjom autoputa u koridoru Vc. .autobuske stanice sa zgradama.objekti sa fiksnim uređajima koja služe za održavanje i servisiranje vozila i objekti infrastrukture drumskog saobraćaja.izvršiti izmjene i dopune Zkona o cestama FBiH i Zakona o putevima RS.operativni prostori koji služe za smještaj i tehnološku obradu robe na njegovom putu od izvora do cilja.intenzivirati rad Javne cestovne korporacije BiH. PHARE.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prioriteti Dogradnja pravno – institucionalnog okvira . u skladu sa utvrđenim prioritetima.prateće prostorije putničke zgrade namijenjene za usluge korisnika terminala (ugostiteljske usluge.terminali (tranzitni. .

objekti za izvršenje procesa proizvodnje transportne usluge).DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prostor na kojem se nalazi objekat za smještaj i održavanje vozila. tehničke pomoći. U vozila specijalne namjene spadaju: vatrogasna. Za dalje sagledavanje pojedinih elemenata saobraćajne infrastrukture potrebno je istaći neke razlike tehničkog i organizacionog karaktera između infrastrukture u širem smislu (putevi) i ostalih infrastrukturnih objekata u užem smislu (poslovne zgrade. Osnovno pravilo kod izbora autobaze je broj vozila. Pojavljuje se već sada ”informatizovna prevozna sredstva”. Za potrebe javnog gradskog putničkog prevoza autobaza treba da je smještena u široj zoni grada. Skladišni prostor služi za smještaj rezervnih dijelova i robe koji su otpremljeni za utovar. Prevozna sredstva mogu se podijeliti na vozila za prevoz robe ili putnika i vozila specijalne namjene. Autobaza treba da je smještena na pogodnom mjestu radi ulaska i izlaska vozila. autobusi i putnički automobili dijele se po konstruktivnim karakteristikama. putnika. Teretna vozila dalje se dijele na teretna motorna prevozna sredstva i vučne vozove skupove vozila u koje spadaju kamioni sa prikolicom i tegljači sa poluprikolicom. Vozila za prevoz putnika dalje se dijele na autobuse i putničke automobile.teretna vozila. pokretne radionice i druga vozila. održavanje i nadzor vozila. Transportna vozila po namjeni korištenja dijele se na vozila za prevoz tereta i vozila za prevoz putnika. hitna pomoć. Veličina autobaze zavisi od broja vozila koje preduzeće ima u svom saobraćaju. Pri planiranju autobaze treba voditi računa o kretanju i manevrisanju vozila. tako i saobraćajnih elemenata od kojih u značajnoj mjeri zavisi i ekonomičnost poslovanja preduzeća drusmkog saobraćaja za prevoz putnika i robe. terminali. rasporeda linija i razmještaja privrednih i potrošačkih centara u gradu ili u neposrednoj blizini grada. ima velikih razlika sa stanovišta prenošenja vrijednosti između infrastrukture u širem i užem smislu kao i da postoje neke razlike tehničkog. komunalna. 150 . Šematski prikaz klasifikacije vozila grupisanih po vrstama prevoza i uslovima eksploatacije dati su na Sl. putnika i robe. širenju autobaze. 32. stanice za snabdijevanje vozila i upravna zgrada) naziva se autobaza. sigurnost vozila. PREVOZNA SREDSTVA Prevozna sredstva su ona sredstva koja se kreću pomoću motora na vlastiti pogon. Današnja drumska prevozna sredstva posjeduju zavidni tehnički nivo koji može udovoljiti najsloženijim tehnološkim i mobilno-dinamičkim karakteristikama. minimalna nulta kilometraža. mjesto priključenja na saobraćajnicu. 3. vrste i tipova vozila. Autobuske stanice imaju funkciju za prijem vozila. autodizalice. odmor i stanovanje voznog osoblja što zavisi id broja vozila. istovar i pretovar. tehnološkog i organizacionog karaktera koje treba imati u vidu. Sve tri grupe vozila . a za vozila za prevoz putnika i robe u međugradskom saobraćaju u neposrednoj blizini grada i blizu raskrsnice puteva. kao i svi prateći objekti (kontrola ispravnosti vozila. Na vozilima koja rade bez priključnih vozila ugrađuju se motori znatno manje snage nego na vozilima namijenjenim vuči prikolica ili na vozilima namijenjenim vuči poluprikolica. uslovi eksploatacije i tehnološki proces održavanja vozila. Kod projektovanja autobaze treba voditi računa kako o urbanističkim uslovima. Operativne površine za terminale zavise od namjene za prijem i otpremu vozila i putnika. U suštini ekonomski posmatrano. da se obezbijedi nesmetan utovar i istovar robe koja u autobazu dolazi i odlazi. Uz to se nalaze i prostori za parkiranje.

1. koji u sklopu svoje konstrukcije ima sopstveni pogon i tovarni prostor (prikazano na Sl.1 PREVOZNA SREDSTVA ZA PREVOZ TERETA Osnovna podjela teretnih vozila je prema: .konstrukciji. dimenzijama i radnoj zapremini i .masama. .1 Podjela teretnih vozila prema konstrukciji Prema konstrukciji teretna vozila mogu biti: • teretni automobil – vozilo. ) 151 . 32 Prevozna sredstva u teretnom i putničkom saobraćaju 3. 3.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.vrsti prevoza tereta – namjeni.

prvi je tovarni prostor na vozilu sa sopstvenim pogonom i to vozilo može da se koristi za transport tereta za koji je namijenjeno. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.vučno vozilo posjeduje samo pogon bez tovarnog prostora i njemu mogu da se pridodaju prikolice – tovarni prostor za različite terete u zavisnosti od potrebe transporta.teretno vozilo na pogon s tovarnim prostorom i prikolicom – tovarnim prostorom (prikazan na Sl.u drugom tegljač . 152 . 66 Vučni voz – teretno vozilo sa prikolicom • tegljačem (samo pogonsko vozilo) i poluprikolicom – tovarnim prostorom (prikazano na Sl. Sl. i Sl. ). 67 Tegljač sa poluprikolicom Prema konstrukciji postoje osnovna dva tipa teretnih vozila: . ). Skup teretnog vozila se dijeli na: . 65 Teretno vozilo • Vučni voz – skup teretnog vozila je skup vučnog vozila koje posjeduje pogon i drugog dijela – prikolice za prevoz tereta.

− male korisne nosivosti od 0. Sl. dimenzijama i radnoj zapremini Podjela teretnih vozila po masi Kod teretnih vozila klasifikacija se obično vrši po ukupnoj masi. 69 Vučni vozovi 153 . odnosno korisnoj nosivosti. po grupama vozila u zavisnosti od nosivosti i sklopa vuče. − srednje korisne nosivosti od 3 do 7 t (za potrebe transporta u lokalu. do Sl.1.2 Podjela teretnih vozila po masi.5 t (za potrebe dostave tereta u lokalu). Teretna vozila se dijele na: − male korisne nosivosti 0.5 do 3 t ( za potrebe transporta robe u lokalu i prigradu). Za potrebe korisnika vozila glavna karakteristika je korisna nosivost vozila. prigradu i međugradu) i − osobito visoke nosivosti preko 12 t (za potrebe transporta u međugradu). prigradu i međugradu). − visoke nosivosti od 7 do 12 t (za potrebe transporta u lokalu. Ograničenja na teretnim vozilima prema masama transportnih vozila i raspodjela težine po osovinama i ukupnoj težini prikazana su na slikama Sl. 68 Teretna vozila Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3.

male radne zapremine od 900 cm3 do 1300 cm3.5 m i visini mjereno od tla do 4 m.5 m do 9. . Podjela po zapremini motora Podjela po zapremini motora vrši se prema radnoj zapremini motora i to: 154 male radne zapremine do 900 cm3.osobito male dužine do 5 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu – dostavna vozila). .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. . 70 Tegljači sa poluprikolicama Podjela teretnih vozila po dimenzijama Po dimenzijama standard dozvoljava širinu vozila do 2. Prema dužini vozila se dijele na: .5 m (vozila za vožnju u prigradu i međugradu).srednje dužine od 7.velike dužine preko 12 m (vozila za vožnju u međugradu).male dužine od 5 m do 7 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu i prigradu). .

teretna vozila cisterne. Sl. obelježavanjem transporta.teretna vozila za vangabaritne terete.teretna vozila furgone. koriste se poluprikolice velikog kapaciteta i za različite terete. Imajući u vidu da su vozila za prevoz tereta savremene proizvodnje i namijenjena da prevezu što više tereta na dužim linijama. . koji mogu i da prelaze dozvoljene gabarite vozila. 38 prikazano je nekoliko vučnih vozova i poluprikolica podijeljenih prema namjeni transporta.3 Podjela teretnih vozila po vrsti prevoza – namjeni Podjela teretnih vozila prema vrsti prevoza izvršena je u zavisnosti od robe koja treba da bude transportovana i to: • standardna teretna vozila i • specijalna teretna vozila (koja se dijele) na: .1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - srednje radne zapremine od 1300 cm3 do 1800 cm3.teretna vozila hladnjače. . zatvaranjem saobraćajnica kada prolazi transport itd. velike radne zapremine od 1800 cm3 do 2500 cm3. velike radne zapremine preko 2500 cm3. ali takav transport može da se obavlja samo pod specijalnim uslovima. Specijalna vozila mogu samo da se kreću pod pratnjom i posebnim obezbjeđenjem takvog transporta. 33 do Sl. Specijalna vozila koja su većeg gabarita od standardnih i vrše prevoz tereta. pod pratnjom vozila. 3. 33 Vučni voz za prevoz nafte i naftnih derivata 155 . prikazano je standardno teretno vozilo velikog kapaciteta od 35 euro paleta: Sl. 71 Standardno teretno vozilo velikog kapaciteta Na slikama od Sl. Postoje i vozila koja su van dozvoljenih dimenzija koja spadaju u grupu specijalnih transportnih vozila i takva vozila podliježu određenim propisima koji regulišu način učešća takvih vozila u saobraćaju. dijelova konstrukcija ili slično. . Na Sl.teretna plato vozila i .teretna vozila sa uređajem za samoistovar.

usled boljeg obezbjeđenja robe. 38 Specijalne poluprikolice za duge terete i prevoz automobila Sva teretna vozila i skupovi teretnih vozila podijeljeni su u dvije osnovne grupe: 1. plato vozila. 34 Poluprikolice za naftne derivate i mazut Sl. nosačima cirade sa podesivom visinom i ciradom. 156 . 2. hladnjače. Ova vozila imaju niz prednosti nad standardnim vozilima. uštede u ambalaži itd. nadstranicama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. standarna teretna vozila univerzalne namjene sa tovarnim sandukom. 35 Poluprikolice za kiseline i kontejnere Sl. Specijalna teretna motorna vozila upotrebljavaju se za posebne. cisterne. 36 Poluprikolice za komadne terete Sl. specijalne namjene i zbog toga su spacijalne izrade. Tu spadaju: vozila za samoistovar. specijalna teretna vozila sa tovarnim prostorom. furgoni. silos vozila za prašinaste terete itd. prilagođenim prevozom jedne ili nekoliko vrsta roba. skraćenja vremena dangube vozila na utovaru i istovaru. 37 Poluprikolice za rasute i praškaste terete (silos) Sl.

prevoz lako pokvarljive robe (hladnjača). kuhinje itd. .za prevoz tekućina i plinova (cisterne).za potrebe turista (pokretne pekare. Sl.za prevoz građevinskog materijala (miješalice). .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrste: . . . 80Vozilo cisterna Cisterna se može prazniti ili puniti na dva načina: pomoću gravitacije i pod pritiskom. U komunalna vozila ubrajamo: vatrogasna vozila. . 79 Vozilo za prevoz građevinskog materijala Vozila za prevoz tekućina i plina zovemo cisterne.komunalna vozila (odvoz smeća).pokretne radionice. Održavanje cisterni zavisi od vrste tereta koji vozimo. policijska vozila itd. miješalice. U vozila za prevoz građevinskog materijala ubrajamo: kipere. vozila za održavanje čistoće. 39 Vozilo miješalica Sl. silose za cement itd. Sl. za održavanje komunalnih uređaja. Veće su cisterne unutra pregrađene zbog sprečavanja kretanja tekućih tvari. 157 .).

veća produktivnost. 158 . 81 Vozilo za odvoz smeća Vozila za prevoz lako pokvarljive robe upotrebljavaju se za prevoz sve lako pokvarljive robe i dijele se na: hladnjače i vozila sa uređajima za hlađenje i grijanje. stanice za obavljanje obaveznih tehničkih pregleda itd. . .velika manevarska sposobnost. 82 Vozila hladnjače Tehnička sredstva. Ostale prednosti šlepera: . koja mora imati stalnu temperature. druga se rastovara. Sl.Šleper je motorno dvodijelno vozilo. Upotrebljavaju se za prevoz robe. Vozila koja imaju samo prednje stijene zovu se “izotermička vozila”. garaže.Takvo tehničko rješenje poboljšalo je eksploataciju. . . treća se nalazi u vožnji. Šleperi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. U grupu građevinskih objekata ubrajamo radionice sa uređajima i opremom.Teretni dio poluprikolice spaja se sa vučnim dijelom kružnom spojnicom. to su termička vozila.mogućnost integralnog prevoza. To znači da se jedna poluprikolica utovara. Poluprikolica je sa prednjim dijelom oslonjena na sedlasti vučni dio šlepera i ima na stražnjem dijelu jednu ili dvije osovine.manje vrijeme zadržavanja vozila na utovaru i istovaru itd.istovarnim mjestima.vučna vozila . uređaja i opreme koji omogućavaju održavanje saobraćajnih sredstava. Vozila mogu imati uređaje za hlađenje i uređaje za grijanje. koja može uključiti i do tri poluprikolice. Tražilo se rješenje za povećanje vremena vožnje i za smanjivanje čekanja na utovarno . sastoje se iz građevinskih objekata. koja omogućavaju održavanje pojedinačnih prometnih sredstava u njihovoj eksploataciji.vučni i nosivi – nastala je“slobodna” vuča. U drumskom saobraćaju upotrebljavaju se i slijedeće vrste vozila za prevoz tereta. prevozne i ekonomske mogućnosti. jer su se vozila suviše dugo zadržavala na istovarno-utovarnim mjestima. Sastavljeno je iz vučnog dijela kao posebnog dijela i poluprikolice kao teretnog dijela. . Sa podjelom vozila na dva dijela.

na aerodromima i u skladištima. koji postaje ograničen jedino troškovima održavanja i tehničkom zastarjelošću. 83 Šleper Transportni šleper je motorno vozilo.mogućnost upravljivosti (manevra).564 u 1965. da bi se od tada pa do 1980. Upotrebljava se u pristaništima.razmatranja moguće je. zatim pogodnostima i obilježjima održavanja. To smanjuje troškove eksploatacije. može se upotrebljavati još i u šumarstvu i poljoprivredi. prilagođenostima tehnologijama.7% . Današnja drumska prevozna sredstva posjeduju zavidnu tehničku visinu. primjera radi. zatim . pa i . Međutim.istaknuta pokretljivost i . na 1.154 priključnih vozila. Sa stanovišta obilježja vezanih za održavanje može se reći da postoji razrađena metodologija održavanja koja omogućuje kvalitetno obavljanje tehničkih karakteristika. koja može udovoljiti najsloženijim tehničkim i mobilno .udobnost. S našeg stanovišta . gdje je porast iznosio 12.stabilnost u kretanju. jer se može upotrijebiti za vuču dviju ili više prikolica. koje prikolicu vuče. 662 koliko ih je bilo 1946. U periodu od do 1965. informacijskoj opremljenosti i dr. pa i opadanja prevoznog potencijala. Karakteristike transportnih šlepera su: kratak vozni trap. broj vozila povećao za 7 (sedam) puta. govoriti o karakteristikama vezanim za brzinu. uslijed značajno pogoršanih uslova privređivanja javnog drumskog saobraćaja dolazi do sporijeg rasta. počev od 1981. S tim u vezi može se govoriti o roku trajanja. Ukoliko posjeduje dodatne uređaje. 159 . Prilagođenost tehnologijama očituje se brojnim konstrukcijskim rješenjima koja osiguravaju djelovanje prevoznih sredstava. obilježjima statičkog opterećenja.godini). istraživanja su pokazala da se broj teretnih vozila u neratnim godinama povećao po prosječnoj godišnjoj stopi od 6. manji zahtjevi za garažiranje.76 teretnih i 8. godine sporo je rastao broj teretnih kola (od . U Bosni i Hercegovini ima 11.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. slično šleperu.dinamičkim osobinama. U osnovna obilježja drumskih prevoznih sredstava koja definiraju mogućnosti kretanja mogu se svrstati: . godine. velika manevarska sposobnost. praktično na neograničenom prostoru i bez obzira na primijenjene tehnologije i radne zadaće. uz najbrži rast kategorije teretnih vozila u privatnom vlasništvu.2% . Sistematizovana svojstva savremenog prevoznog sredstva zavise od pristupa proučavanja. Sa stanovišta prevoznih sredstava namijenjenih teretnom drumskom saobraćaju.

. To mogu biti tereti i od više stotina tona. Prikolice za prevoz tereta su najzastupljenije u eksploataciji.prikolica hladnjača.4. samoupravljive i upravljive.prikolica cisterna.prikolica za prevoz drva itd. Sl. . Prikolice za prevoz tereta se dijele na: .prikolica za prevoz stoke. Drumska prevozna sredstva za prevoz robe i putnika npr. Odnos ukupne i vlastite mase prikolica zavisi o tipu. 84 Šema mogućih izrada prikolica za prevoz tereta 160 . takođe su znatno napredovale. 84. . . a prikolica za kontejnere od 18 do 50 tona.2 PRIKOLICE Prikolica je priključno vozilo s jednom ili više osovina tako izvedeno da svojom težinom ne opterećuje ili vrlo malo opterećuje vučno vozilo. a kreće se u granicama od 3 do 6. Osovine prikolica mogu biti neupravljive. Veći odnos omogućava ekonomičniji prevoz zbog manjeg učešća vlastite mase u ukupnoj masi vozila. Moguće izrade prikolica za prevoz tereta s upisanim najvećim bruto masama izraženim u tonama prikazane na Sl. Konstrukcijske.teretna prikolica. Kako se snaga vučnih vozila sve više povećava.prikolica za prevoz kontejnera. tendencija je i povećanja bruto mase prikolica.teretna samoiskrcajna prikolica. a prema tome i tehnološke karakteristike prevoznih sredstava. stalno se razvijaju i prilagođavaju novim zahtjevima. 3. specijalna prikolica za prevoz tereta . Bruto masa za prevoz tereta iznosi od 3 do 34 tone.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Obilježja statičkog opterećenja mogu se pridružiti tehničkim karakteristikama. S tehnološkog stanovišta postoje specifična rješenja (prevozna sredstva sa pomoćnim podom sanduka: “Cargo-Rollbodan System”). Primjeri iz prakse govore da drumska prevozna sredstva mogu obavljati prevoz čak i najglomaznijih proizvoda koji se ne mogu prevesti nijednim od poznatih sredstava.prikolice za prevoz tereta . . a na jednoj osovini mogu biti jednostruki i dvostruki točkovi.

. Bruto masa iznosi od 18 do 41t.za prevoz drva itd.3 POLUPRIKOLICA Poluprikolica je priključno vozilo s jedne ili više osovina tako da se prednjim dijelom oslanja na sedlo tegljača prenoseći dio svoje težine na stražnji dio tegljača. sa samoiskrcajnim sandukom od 2. Broj bočnih stranica može biti od 1+1 do 5+5. Većina poluprikolica izvodi se kao sandučari. tj.4. Visina stranica iznosi 550 do 1040 mm. a cisterni od 3. Izvode se kao: .5 do 17 t. a najčešće je 3+3.3 do 5. . .teretne i . Sl. . 3.hladnjače. a najčešće 600 mm s mogućnošću dodatka.specijalne . Visina prostora za utovar neopterećene poluprikolice iznosi od 910 do 1800 mm.2 do 5.za prevoz kontejnera. Visina za ukrcaj neopterećene prikolice nejčešće je od 1020 do 1660 mm. Moguće izvedbe teretnih poluprikolica s upisanim najvećim bruto masama prikazane su na Sl. Odnos bruto i vlastite mase može biti od 3 do 6.cisterne.2 za prevoz kontejnera od 5 do 6. Širina prostora za ukrcaj iznosi 2120 do 2500 mm. a prosječna vrijednost je 1300 mm. Bruto masa koja preko sedla prenosi na tegljač iznosi od 6.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prikolice se najčešće proizvode s prostorom za ukrcaj u obliku sanduka. Poluprikolice najčešće se proizvode s dvije i tri osovine. s prostorom za utovar u obliku sanduka.8. 85 Šema moguće izrade teretnih poluprikolica 161 . a prosječna vrijednost je 2400 mm.

u kombinovanom prevozu i u međunarodnom prevozu. Korisna nosivost takvih prikolica nije ograničena. i to: . neprestano se razvijaju. Po konstrukciji mogu biti poluprikolice u obliku otvorenog platoa. Upotreba specijalnih prikolica je najprimjerenija kod kombinovanih prevoza i kod prevoza tehničkih radnih strojeva.4 RAZVOJ POLUPRIKOLICA I PRIKOLICA Poluprikolicae i prikolice. dvije ili tri osovine. Poluprikolice se razlikuju od prikolica. srednje. 162 . Poluprikolice se proizvode sa jednom. velike) . 86 Prikolica Upotrebom prikolica velike nosivosti možemo prevesti od 20 do 40 tona robe. sa stranicama različitih veličina. Dvoosovinske i troosovinske prikolice imaju različite korisne novisosti.tegljača sa sedlom. Takve prikolice se upotrebljavaju naročito u lukama. Člankastim spajanjem osovina sa velikim brojem točkova svode se velike mase robe na osovinska opterećenja u granicama dozvoljenih. kao i elementi drumskih prevoznih sredstava. a oblik tovarnog tereta je isti kao kod vučnog vozila. Poluprikolice su slične prikolicama. u obliku zatvorenog teretnog prostora. Niske prikolice visoke nosivosti koriste se isključivo za specijalne . Pri otklopu prikolice se moraju najprije spustiti nogare. Konstrukcija odgovara prevozu teških tereta (po obliku i zahtjevnosti). Mogu se koristiti i uz teretna vozila pri prevozu dugih komada tereta. Prikolice su priključna vozila koja imaju teretni sadnuk namješten na dvije ili više osovina. u obliku cisterne i kipera. sa tom razlikom da se ne priključe ka vučnom vozilu već se sa jednim dijelom naslanjaju na vučno vozilo (šleper). Prevozi se roba u razasutom stanju ili roba na koju utiču vremenske prilike. Jednoosovinske prikolice najčešće su u upotrebi uz putničke automobile.s obzirom na visinu tereta (male. tri i sa više osovina. Namijenjene su vozilima srednje i visoke nosivosti. Prednja osovina je u principu jedna.vanredne prevoze vangabaritne robe bilo po dimenzijama ili u masi robe. Ima 16 (šesnaest) tipova poluprikolica različitih namjena i površina i 8 (osam) poluprikolica namijenjenih za prevoz kontejnera. dvije ili više osovina zavisno od vrste tereta i osovinskog opterećenja. Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. Poluprikolica je spojena sa vučnim vozilom sa kružnom spojnicom. zadnji dio može imati jednu. Specijalne prikolice namijenjene su za vanredne prevoze. koje se nalaze na prednjem dijelu teretnog prostora. jer dio sopstvene mase i mase tereta prenose preko sedla na šasiju vučnog vozila . Poznajemo više vrsta prikolica.zatvorene i otvorene prikolice. usavršavaju i prilagođavaju novim zahtjevima. Prikolice koje vuku automobili mogu biti sa jednom. dvije. ukoliko je to dozvoljeno sa propisima osovinskog pritiska.

čija izrada utiče na njihovo relativno gibanje i oblik putanje. a može biti izvedeno kao tegljač ili neko drugo motorno vozilo. . 87 Specijalna prikolica 3. . cestovne mreže i uslova eksploatacije koriste samo kombinacije vučnog vozila i jednog priključnog vozila. odnosno kamion. Jedna izrada veze ne utiče na međusobni položaj uzdužne i hodne ose pri 163 .manji udio vlastite mase u odnosu na bruto masu.da su laka.specijalne prikolice. da se smanje troškovi prevoza i da se vučno vozilo što bolje iskoristi. . Priključna vozila moraju ispunjavati slijedeće uslove: . Komponente su međusobno povezane zglobnom vezom koja im omogućava relativno pomicanje u ravnini kretanja.niža cijena priključnog vozila u odnosu. za njihovu vuču upotrebljavamo motorna vozila.5 PRIKLJUČNA VOZILA Priključno vozilo je vozilo bez vlastitog motora za kretanje koje je konstrukcijski predviđeno da za to bude priključeno motorno vozilo.da su jednostavna.poluprikolice .da imaju kočnice i uređaje za signalizaciju. npr. . . . Priključna vozila razvrstavamo u slijedeće grupe: . Svako vozilo u sklopu vozila čini njegovu komponentu. . Vrste izrade priključnih vozila Iako se u svijetu izvode kombinacije vučnog i više priključnih vozila.prikolice . Kombinacija vučnog i priključnog vozila koristi se zbog prednosti koje se ostvaruju u odnosu na prevoz pojedinačnim vozilom: . Motorno vozilo se u ovom slučaju smatra vučnim vozilom u odnosu na priključno.veća površina karoserije po osovini. teretni automobil. Tegljač je opremljen kukom ili vilicom za vuču prikolice.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.manji troškovi opsluživanja i održavanja po jedinici korisne nosivosti. U osnovi postoje dvije vrste veza. Priključna drumska vozila nemaju vlastiti pogon.da je njihovo kretanje lagano. Kombinacija vučnog i priključnog vozila čini sklop vozila koji može biti sastavljen od niza zglobno vezanih komponenti čineći pritom složeni kinematski lanac. Namjena priključnih vozila je da se poveća vučna moć kao i prevozna moć vučnog vozila.mogućnost kombiniranja različitih sastava i priključnog vozila. u nas se zbog konfiguracije terena.

4 kW/t. 164 . Vučna priključna vozila redovno su opremljena kočnicama s pneumatskim prenosnim mehanizmom. Pogonski dio nalazi se naprijed ili iza teretnog dijela vozila. Pritom je vezivanje komponenata barem u dvije tačke. a vučna vozila opremaju se trajno kočnicom. Jedinična snaga (odnos snage motora i bruto mase) sklopa vozila s punim opterećenjem trebala bi biti barem 4. Vučna vozila u sklopu vozila redoviti su pogonjena Dieselovim motorom snage najčešće od 95 do 280 kW. 88 Mogući skupovi vozila U drumskom saobraćaju upotrebljavaju se slijedeće vrste vozila za prevoz tereta: 1. U sklopu vozila masa mora biti tako raspoređena da se ne prekorači dopuštena osovinska masa od 10 7. a u stvarnim izradama kreće se do 6. Takva se veza naziva neupravljiva veza. što im poboljšava vučne mogućnosti (veća ubrzanja i lakše savladavanje uspona). Sl. Glavni prenosnik odabire se prema najvećoj dopuštenoj brzini vožnje koja se obično kreće od 70 do 100 km/h. Novija vučna vozila i vozila veće nosivosti najčešće imaju sinhronizovane mjenjače sa 5 do 16 stepeni prenosa. pa se naziva upravljiva veza. Ima tri točka.. a razmak između ostalih osovina na pojedinim vozilima kreće se od 2100 do 5400 mm. Druga izrada veze uzrokuje promjenu ugla između uzdužne i hodne ose pri zakretanju oko tačke vezivanja. S obzirom na eksploatacijsko-prevozne karakteristike je značajno da li se teretni prostor nalazi ispred ili pozadi vozača. a vezivanje komponenata je obično u jednoj tački. Motorna trikolica – je vozilo na motorni pogon.DRUMSKI SAOBRAĆAJ zakretanju u horizontalnoj ravnini. 3. Razmak osovina na udvojenom mostu iznosi 1250 do 1500 mm.5 kW/t.6 SKUP VOZILA Prikaz nekih mogućih formiranja skupa vozila sastavljenog od jednog vučnog vozila ili više priključnih vozila prikazan je na Sl. Vučna vozila starije izrade i manje nosivosti opremljena su nesinhronizovanim mjenjačima sa 5 ili 6 stepeni prenosa. Pojedine izrade vučnih vozila su i s većim specifičnim snagama. Osovinska masa može biti do 16 t.

lancem ili kardanom te prednjim i zadnjim točkom sa pneumatikom. sjedalom. srednje i velike nosivosti. sa krovom ili bez njega. bicikle 2. moped 3. Razne vrste teretnih vozila Teretna motorna vozila-teretnjaci se prema nosivosti dijele na: male.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ukoliko je teretni prostor ispred vozača. Bicikl je vozilo konstruisano iz metalnog kućišta. Teretna vozila velike nosivosti imaju nosivost više od 5 tona. autobuse 8.5 tona. a sa motorom radne zapremine do 50 cm3. za dopremu. FURGON KOMBI CARAVELE KAMIONET 4. sanduke u obliku rešetaka. Moped je putničko vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka.5 do 5 tona. Teretnjaci srednje nosivosti imaju nosivost 1. Zbog prilagođavanja teretnog prostora boljim eksploatacijsko-prevoznim mogućnostima se prilagođava karoserija teretnog prostora. pokretnim vilicama sa balansom. odnosno jednim tragom opremljen pedalama. 165 . visokim. Pokreće ga na nožni pogon vozač koji se vozi na biciklu. Maksimalna projektovana brzina ne prelazi 50 km/h. trolejbuse. Ukoliko je prostor za robu iza vozača. skuter 4. Motorno trikolo namijenjeno je za prevoz u gradu. može se utovariti toliko robe da vozilo ostaje stabilno. otvorenim i zatvorenim stranicama. putničke automobile 7. Razlikujemo teretne sanduke sa niskim. PREVOZNA SREDSTVA ZA PREVOZ PUTNIKA Za prevoz putnika u drumskom saobraćaju upotrebljavamo: 1. sa nožnim pogonom. pokretne i nepokretne sanduke. 2. motocikl 6. može se roba natovariti do visine glave vozača zbog preglednosti za vrijeme vožnje. Teretnjaci male nosivosti su oni koji imaju nosivost do 1. bicikle sa motorom 5.

S obzirom na to da im namjena može biti različita. kombinovano vozilo itd. gradski. Putnički automobil je motorno vozilo na motorni pogon koje je namijenjeno za prevoz lica i može primiti najviše 8 putnika. autobusi se dijele na: 1. 89 Putnički automobil Sl. sportski automobili. međugradski. a može vući i prikolicu. odnosno jednim tragom. kao npr. odnosno jednim tragom. Motocikl je putničko vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka. Razlikuju se po radnoj zapremini motora. 2.: limuzine. 3. Na njemu vozač sjedi obuhvatajući šasiju nogama. karavani.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Skuter je putničko vozilo sa dva točka. prigradski. namijenjen za prevoz jedne ili dvije osobe. namjenjen za prevoz jedne ili dvije osobe. kupei. Sopstvena težina ne prelazi 400 kg. Može imati jednu ili dvije platforme (sprata). pa vozač sjedi na skuteru slično kao na stolici. 90 Autobus međugradskog tipa Autobus je putničko vozilo namijenjeno za prevoz većeg broja putnika (uobičajeno od 10 do 60 putnika). S obzirom na namjenu putnički automobili mogu imati različite oblike karoserije. Razlikuju se po radnoj zapremini motora. Najčešće se dijele prema radnoj zapremini motora. automobili bez krova. kabrioleti. 166 . Uobičajeno ima slobodan prostor za noge između prednjeg i stražnjeg dijela. Sl.

dvoja ili više. nadmašuje onu u željezničkom. zglobni trolejbus.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. − smještaj motora nazad. Namijenjen je za prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju i ima tehničke i eksploatacione karakteristike kao i gradski autobus. 10. klimatizaciju i ostale uređaje. autobusi za specijalne namjene. Često se izvode s niskim podom što putnicima olakšava ulaz i izlaz iz vozila. Prigradski autobus namijenjen je prevozu putnika u prigradskom saobraćaju. 7. − smještaj motora naprijed. Svi putnici imaju mjesto za sjedenje. − smještaj motora pod kabinom. 9. srednje (od 30 do 60 sjedišta) i velike (preko 60 sjedišta). Vozila se mogu podijeliti i prema načinu i mjestu smještaja motora i to: − podužni smještaj. ali imaju veća ubrzanja i usporenja da bi se povećala prosječna brzina vožnje. ne računajući sjedište za vozača te veći prostor za prtljagu. 6. uključujući i sjedište vozača i prostor namijenjen za stajanje putnika u gradskom saobraćaju. ugrađuje se uređaj za klimatizaciju. Međugradski autobus namijenjen je prevozu na dužim relacijama. Ne razvijaju velike brzine vožnje. široka dvokrilna vrata za brzu izmjenu putnika. Obilježava ga znatan broj mjesta za stajanje. trolejbus. ima dovoljno velik prostor za smještaj prtljage i druge prednosti za putnike. U međugradskom prevozu su autobusi konstrukcijski izrađeni tako da imaju samo sjedišta i to moderna. Prikladan je za hotelske i aerodromske službe. S obzirom na broj sjedišta dijelimo autobuse na: male (do 30 sjedišta). Autobus za duge linije opremljen je za dugolinijska putovanja. Kombibus je putničko vozilo namijenjeno za prevoz manjih grupa putnika. Autobusi za specijalne namjene opremljeni su savremenim uređajima. Ima iste namjene kao i gradski ili prigradski autobus. Ima iste karakteristike i namjene kao zglobni autobus. Ovo vozilo ima sjedišta i prostor za stajanje i kretanje putnika. 8. Zglobni autobus sastavljen je od dva nerazdvojiva zglobno vezana tijela. autobus za duge linije. zbog čega se komfor za putnike znatno poboljšava. ima i vrata dovoljno široka za brzu izmjenu putnika. koji nema više od sedamnaest sjedišta. minibus. Gradski autobus namijenjen je prevozu putnika na kratkim relacijama. U međugradskom saobraćaju minibusi imaju više karakteristike međugradskih autobusa i autobusa za duge linije. Trolejbus je autobus koji ima električni pogon preko trole. ovo vozilo obezbjeđuje udobnost putnicima i nije predviđeno za putnike koji stoje. Slobodno kretanje u vozilu iz jednog u drugi osigurava se preko zglobnog spoja. − smještaj motora pod karoserijom autobusa. Ima do deset sjedala za putnike. Minibus je manji autobus sa jednom platformom (spratom). Na ovom tipu vozila unutrašnji prostor za svaki nerazdvojivi dio je jedinstven. Ova kategorija vozila ima sjedišta i prostor namijenjen i za stajanje putnika uzimajući u obzir i kretanje putnika zbog čestih stanica. − poprečni smještaj motora. 167 . kombibus. a naročito promjene kod udobnosti koja prati. Zglobni trolejbus je ustvari zglobni autobus koji ima električni pogon preko trole. što podrazumijeva nešto duže realacije nego u gradskih autobusa. zglobni autobus. Kod autobusa su nastale promjene u načinu i podobnosti ulaza. pa čak i u vazdušnom prevozu. − smještaj motora pod podom autobusa itd. 5. vrata su manja.

U korisne površine ovih vozila ne računa se centralni prolaz kroz vozilo i prostori površina kod vrata vozila (osim kod zadnjih vrata. nude udobnost koja prati. U autobusima za gradski i prigradski saobraćaj površina namijenjena jednom putniku koji sjedi ne bi smjela biti manja od 0. tj. a po jednom putniku koji stoji ne manja od 0. 6 x 4 (broj točkova x broj pogonskih točkova). Površina ispred vrata i površina prolaza ne spadaju kod ovog tipa vozila u korisne površine jer stajanje putnika nije dozvoljeno. U ove površine uključene su i površine ispred potrebne za smještaj nogu putnika. na primjer: 4 x 2. odnosno broj putnika koji se može istovremeno prevoziti u autobusu. U središtu grada koristi se elektropogon. S obzirom na to da u međugradskim i turističkim autobusima nije dozvoljeno stajanje putnika i da se mogu prevoziti samo putnici koji sjede. Preporukama i normama propisane su gabaritne mjere sjedišta kojima se ovaj uslov ispunjava. Već je rečeno da se u gradskim i prigradskim autobusima korisna površina poda sastoji iz površina iskorištenih za razmještaj sjedišta i površina za stajanje i prolaz putnika. kao i površine zadnjeg reda sjedišta. U ovom tipu autobusa korsinom površinom se smatra samo površina koju zauzimaju mjesta za sjedenje i prostori za smještaj nogu ispred sjedišta. koji se određuje koeficijentom mjesta za sjedenje. 4. Osim veličine korisne površine i normativa površina po jednom putniku.1 KAPACITET AUTOBUSA Pod kapacitetom autobusa podrazumijeva se broj mjesta u autobusu. odnosom korisne površine prema gabaritnoj površini vozila. Kapacitet autobusa neposredno zavisi od korisne površine poda autobusa koja se koristi za smještaj putnika. Promjene u autobusu također su znatne. to je kapacitet autobusa veći i konstruktivne karakteristike autobusa sa stanovišta iskorištenja gabaritne površine su bolje. U gradskom saobraćaju pojavili su se dvostruki zglobni autobusi kapaciteta do 320 putnika. Gabaritne dimenzije sjedišta za međugradske i turističke autobuse su nešto veće i obezbjeđuju više nivoa komfora pri sjedenju (mogućnost obaranja naslona sjedišta). na kapacitet gradskih i prigradskih autobusa veliki uticaj ima planiranje načina razmještaja putnika koje je definisano odnosom broja mjesta za sjedenje prema ukupnom broju mjesta. čak i nadmašuje onu u željezničkom i zračnom prometu. Gradski i prigradski tip autobusa po pravilu se razlikuju po broju mjesta za sjedenje (veći broj mjesta za sjedenje u prigradskom autobusu). kod ovih autobusa korisna površina je samo površina zauzeta parovima sjedišta smještenih uz bočne zidove karoserije.315 m2. 168 .2 m2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vozila mogu imati pogon na zadnje i prednje točkove. U autobusima gradskog i prigradskog tipa korisnom površinom smatraju se ne samo površine ispod mjesta za sjedenje nego i površine namijenjene stajanju i prolazu putnika. kao i autobusi poznati pod nazivom “duobus”. a izvan gradske jezgre dizelski motor.15 m2. U izmjeritelje kapaciteta autobusa spadaju: nominalan broj mjesta za sjedenje u međugradskom autobusu i površina poda po jednom mjestu za sjedenje. Što je korisna površina autobusa pri određenoj gabaritnoj površini veća. Normativ za putnike koji stoje u časovima vršnih opterećenja ne bi smio biti manji od 0. 4 x 4. gdje može biti ugrađen pokretni par sjedišta koji se podiže pri ulazu i izlazu putnika). Koeficijent iskorištenja gabaritne površine autobusa dobija se istim odnosom kao i kod teretnih vozila. pogon dalje može biti preko jednog ili više pogonskih mostova i iz te podjele dobijene su razne formule točkova. Tome treba dodati promjene u načinu i pogodnostima ulaza i međunarodni. Svako sjedište mora raspolagati potrebnim prostorima za udoban smještaj putnika. koji imaju mogućnost dvostrukog pogona. 6 x 2. pa i međukontinentalni promet.

Na dijelu autobusa postavljaju se sa jedne strane jednostruka sjedišta. postiže se bolji komfor prevoza putnika razmještajem parova sjedišta sa obje strane vozila. a pri kraćim linijama kombinovan razmještaj.1 Koeficijent mjesta za sjedenje Ovaj pokazatelj izračunava se samo za autobuse gradskog i prigradskog tipa KS = gdje je: m s broj mjesta za sjedenje = m ukupan broj mjesta ms . Kod ovakvog rasporeda sjedišta koeficijent mjesta za sjedenje je u granicama KS = 0.35. Zbog toga će problem gradskog transporta. a sa druge strane jedan red sjedišta. oksidi olova i kancerogeni policiklični ugljovodonici. Razvoj saobraćaja i saobraćajnih sredstava u 21. Aktuelna istraživanja ukupnog razvoja u svijetu ukazuju na dalju koncentraciju stanovništva. Ispitivanja su pokazala da se maksimalna brzina vožnje u gradskim sredinama kreće u rasponu 20-40 km/h. Kod autobusa za međugradski saobraćaj i turistički saobraćaj.6. U preostalom dijelu autobusa sa obje strane su parovi sjedišta. parovi sjedišta razmješteni su sa obje bočne strane karoserije i uz zadnju stranu karoserije vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. postati prioritetan problem gradova u 21. koje 169 . Za autobuse kojima se obavlja prigradski saobraćaj najprikladniji je razmještaj sjedišta u parovima sa obje strane. što dovodi do migracije srednjeg i bolje stojećeg sloja ljudi u predgrađa. 4.ukupan broj mjesta KS . a proizvodi se i serijski. dimnosti i toksičnosti posebnu pažnju zaslužuje sve veća primjena ekološki čistih goriva za pogon vozila.1. koja je već danas na raspolaganju. potrebno je koristiti vozila sa malom vrijednošću koeficijenta mjesta za sjedenje KS = 0. U okviru mjera za snižavanje buke. Takav razmještaj napravljen je u standardnim autobusima zemalja Evropske unije.1. a time i individualnog i javnog prevoza ljudi. Štetne materije iz izduvnih gasova dostižu 60-80% ukupnog zagađenja vazduha. To je vozilo sa pogonom na komprimovani prirodni gas. vijeku teško je predvidjeti. Intenzivan saobraćaj u gradskoj sredini dovodi do velikih zagušenja saobraćaja. vijeku. ukoliko se u toku dana protok putnika ne mijenja značajno. oksidi azota.5 ÷ 0. Ova vrijednost koeficijenta dobija se kada su sjedišta razmještena tako da je uz obje bočne strane karoserije postavljen po jedan red sjedišta ili ako je sa jedne strane red parova sjedišta. tako da u atmosferu sa izduvnim gasovima dospijevaju produkti nepotpunog sagorijevanja kao što su: oksidi ugljenika. čađ.broj mjesta za sjedenje m . a naročito jedna nova tehnika.2 ÷ 0.koeficijent mjesta za sjedenje Za slučajeve korištenja vozila na linijama grdskog saobraćaja sa izraženim neravnomjernostima protoka putnika po časovima u toku dana. Uslovi transporta u gradskoj sredini (mala brzina kretanja. Nasuprot prethodnom slučaju.2 Primjena prirodnog gasa za pogon autobusa Već više godina prirodni gas je prihvaćen kao jedno od najperspektivnijih alternativnih goriva za motorna vozila. industrije. česta zaustavljanja i startovanja) pogoršavaju i onako nizak stepen korisnosti SUS motora. s obzirom na to da nije dozvoljen prevoz putnika koji stoje. U posebnim slučajevima cjelishodno je i kombinovano razmještanje sjedišta. a sa druge strane parovi sjedišta. zagađenja vazduha i povećanja nivoa buke iznad granice prihvatljivosti. trgovine i administracije u velikim gradovima. Zbog toga gradska sredina vremenom postaje neprijatna za život.

Ovdje se ubrajaju: . U tom kontekstu naročito je aktuelna primjena prirodnog gasa. Bad Harzburg.gasni pogon. Pošto se predviđa znatan porast intenziteta saobraćaja. Automobili sa pogonom na prirodni gas ispunjavaju i kalifornijske. . . Gasni pogon Ovo koncepcijsko rješenje podrazumijeva primjenu klasičnog dizel-motora na autobusima koji se uz određene prepravke može prilagoditi da radi isključivo na prirodni gas. kao što su propan-butan.sniženje poreza na mineralna ulja. koji u velikoj mjeri mogu da se svedu na povećanje koncentracije ozona i sumpor-dioksida i količine benzola. . Pri tome je pored finansijskog podsticaja od značaja i stvaranje prednosti za korisnike vozila na gasni pogon. u svijetu najoštrije granične vrijednosti ULEV (Ultra Low Emission Vehicle. pošto nije samo vidljiv već je čujan i ima miris. kao do sada jedini alternativni pogon. godine 50% ukupne emisije azotnih oksida (NOx). godinu. direktno vodi znatnom ugrožavanju zdravlja.gasno-turbinski hibridni pogon. sa povećanjem akcionog radijusa kretanja. preko 30% emisije kancerogenih tečnih ugljovodonika (HC) i 6% štetne emisije prašine (PM) poticalo od uličnog saobraćaja. sagorijeva gotovo bez ostatka i ima nižu nabavnu cijenu od tečnih goriva. 170 . pokrajina Wernigrode i morsko kupalište Heringsdorf na ostrvu Usedon u Istočnom moru. u jednoj opštini. Na tržištu se već nalaze vozila na prirodni gas koja su u pogledu emisije štetnih materija čak za 90% ispod ULEV graničnih vrijednosti.gasno-dizelni pogon. sa razvojnim programima “privredna vozila na gasni pogon sa malom emisijom” i “moderna primjena vozila na gas”. Moderni gradski saobraćaj zaokuplja sva naša čula. Cilj tada realizovanih planova bio je što obimniji prodor voznog parka.2 KONCEPCIJSKA RJEŠENJA Osnovna koncepcijska rješenja primjene prirodnog gasa za pogon autobusa su: . . za pogon motora SUS koriste se i tečni gasovi dobijeni preradom nafte. U Njemačkoj Savezna direkcija za ekologiju po nalogu Saveznog ministarstva za ekologiju finansira od 1992. upotrebu vozila na gas. metana. moramo djelotvorno da se suočimo sa ovim problemom. . Prednosti prirodnog gasa u odnosu na tečno gorivo su što se bolje miješa sa vazduhom. Privredna vozila i autobusi sa motorom na prirodni gas zadovoljavaju već danas norme EURO 4 koje su postavljene za 2005. ova tehnika. Odumiranje šuma i ljetnji smog su poznati fenomeni. Izlučivanje velikih količina štetnih materija. sa vozilima na gasni pogonu okviru ekološki podnošljivog saobraćajnog koncepta.vozila sa ultraniskom emisijom).unapređivanje nabavke vozila javnog prevoza ljudi na kratkim relacijama u okviru opštinskog zakona o finansiranju saobraćaja. ima relativno visoku toplotnu moć. Istraživanja pokazuju da je u Njemačkoj 1994. 4.posebno povoljni uslovi kreditiranja za vozila na gas i stanice u okviru ERP (European Recovery Program) – ekološkog programa i programa za štednju energije. propan.DRUMSKI SAOBRAĆAJ upravo u gradskim centrima i ekološki osjetljivim područjima može da doprinese smanjenju emisije štetnih materija. Kao lokacije za modele izabrani su Augsburg. Pored prirodnog gasa – metana.gasno-dizelni hibridni pogon. prirodni i tečni gas na najnižu poresku stopu EU. na primjer čestica čađi dizel-goriva. 60% emisije ugljen-monoksida (CO). koja pored ekoloških obezbjeđuje značajne ekonomske efekte. kao što su neke povlastice u posebno osjetljivim područjima. Takođe. ostavlja opravdanu nadu u pogledu dalje primjene. etan-propan itd.

Nedostaci gasno-dizelnog pogona su: . Nedostaci gasnog motora u odnosu na isti sa dizel-gorivom su: .u slučaju kvara na gasnoj instalaciji. postoje u sferi prigradskog transporta. . što zahtijeva poseban sistem regulacije pumpe visokog pritiska i prenosnog mehanizma pedale gasa.potpunije sagorijevanje.ravnomjernije i potpunije formiranje smjese. .inicijalna doza dizel-goriva ne smije pasti ispod određenog nivoa.gasno-dizelni pogon štedi znatne količine tečnog goriva i ima manje štetnih sastojaka u izduvnim gasovima u odnosu na klasični pogon. pored gradskog transporta.motor može da radi na gasno-dizelnom ili čisto dizelnom režimu. .smanjena buka i emisija štetnih materija.akcioni radijus autobusa je ograničen zapreminom gasnih rezervoara tako da autobusi sa čisto gasnim motorom nisu podešeni za međugradski transport.idealni uslovi eksploatacije gasno-dizelnih autobusa.potrebno je uravnotežiti protivrječne zahtjeve: sa jedne strane ograničiti stepen kompresije radi izbjegavanja detonantnog sagorijevanja i neravnomjernog rada motora. jer tada dolazi do preskakanja u samopaljenju uz istovremeno regularno uvođenje gasne smjese. . pa se kod gasnodizelnih motora zahtijeva primjena prorežimskih regulatora. a van grada na čisto dizelni pogon. pritiskom na taster u kabini kojim se pušta ili zaustavlja napajanje motora gasom. što određuje vozač autobusa bez zaustavljanja vozila.znatno je povećan akcioni radijus autobusa u odnosu na čisto gasni pogon. . . Gasno-dizelni pogon Prednosti gasno –dizelnog pogona su: . ali motor ne služi direktno za pogon zadnje osovine već pogoni alternator koji napaja elektro motor snage 100-150 kW. .konstantna regulatorska karakteristika inicijalne doze dizel-goriva je u suprotnosti sa široko primijenjenim sverežimskim centrifugalnim regulatorom. ili čisti dizel). . tako da se autobusi sa gasno-dizelnim pogonom mogu uspješno koristiti i u međugradskom transportu. koja se u izduvnom sistemu nekontrolisano eksplozivno pali. . . uz nekontrolisanu pojavu naglog pada broja obrtaja motora. gdje se autobus u gradskoj zoni kreće na gasnodizelni pogon. 171 . . Gasno-dizelni hibridni pogon Gasno-dizelni hibridni pogon je kombinacija gasno-dizelnog motora i elektropogona posebno razvijena i prilagođena gradskim autobusima. . a ovaj preko kardanskog vratila pogoni zadnju osovinu autobusa.snaga motora ostaje nepromijenjena bez obzira na vrstu primijenjenog goriva (gasdizel.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prednost gasnog motora u odnosu na isti sa dizel-gorivom su: . a sa druge strane stepen kompresije mora biti dovoljno visok da bi se zapalila inicijalna doza dizel-goriva. Gradski autobus je opremljen rezervoarima za prirodni gas i rezervoarima za dizel-gorivo.regulatorska karakteristika ubrizgavanja inicijalne doze mora biti konstantna bez obzira na broj obrtaja motora ili položaja pedale gasa vozača.eksploatacija u gradskim i prigradskim uslovima zahtijeva razrađenu mrežu snabdjevanja prirodnim gasom i servisiranje gasne instalacije.uštede tečnog goriva na račun upotrebe prirodnog gasa. motor prelazi na rad sa čistim dizel-gorivom.

Konstrukciono i funkcionalno rezervoari prirodnog gasa se dijele na: 172 . Primjer za to su trenutno važeći EURO2 propisi. što daje dodatne ekonomske i energetske efekte ovom koncepcijskom rješenju. kao i propisi nekih italijanskih regija koji ograničavaju upotrebu dizel-motora u gradovima u vrijeme vikenda i sl. . uz intervenciju na ojačanju krova autobusa. u kombinaciji sa elektropogonom da bi se amortizovale negativne strane čisto gasnog i čisto baterijskog pogona.zavisnost od načina snabdijevanja prirodnim gasom. . Kao gorivo se koristi etanol. kada je zagađenje najveće i buka posebno intenzivna. Rezervoari prirodnog gasa Konstrukcija i glavne karakteristike Rezervoari za gas na autobusima predviđeni su za skladištenje i transport sabijenog prirodnog gasa koji se koristi kao gorivo za gasne i gasno-dizelne motore. moguće je organizovati prepravku motora na gasni i gasno-dizelni režim.ograničenost na gradske uslove eksploatacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ S obzirom na to da je stepen iskorištenja elektromotora i zadnje osovine oko 85% može se primijeniti manji gasno-dizelni motor nego kod klasičnog gasno-dizelnog pogona. a pri radu sa čistim elektropogonom buka i zagađenje su potpuno eliminisani. a ponekad dovode u pitanje i samu upotrebu i postojećih varijanti dizel-motora. Buka se svodi na najmanji mogući nivo. što bi značajno doprinijelo uštedi dizel-goriva.000 obrtaja u minuti. Gasno-turbinski hibridni pogon Gasno-turbinski hibridni pogon je u osnovi sličan gasno-dizelnom hibridnom pogonu. tako da pri radu gasne turbine emituje 90% manje azotnih oksida i drugih štetnih materija nego dizel-motora. moguće je umjesto prepravke autobus u startu opremiti gasnim pogonom.mogućnost korištenja samo električnog pogona pri polasku sa stanice. što se može uraditi znatno kvalitetnije nego kod prepravke postojećih autobusa.znatno sniženi nivo buke. po razrijeđenom sistemu za ugradnju standardnih motora. Propisi o nivou buke i emisije štetnih gasova koje zemlje ili asocijacije zemalja donose sve su strožiji. To nameće potrebu uvođenja pogona koji potpuno isključuju upotrebu dizel-goriva i to u hibridnom obliku. Nedostatak gasno-turbinskog hibridnog pogona jeste što je uvijek daleko od komercijalizacije. Primjene u serijskoj proizvodnji Vodeći evropski i svjetski proizvođači serijski nude motor na čisti gasni pogon. Prednosti gasno-dizelnog hibridnog pogona su: . obezbjeđujući snagu od 110 kW. Nedostaci gasno-dizelnog hibridnog pogona su: .smanjena potrošnja tečnih goriva na račun primjene prirodnog gasa. . Način primjene prirodnog gasa za pogon autobusa Prepravka autobusa Umjesto industrijskog remonta motora. a umjesto gasno-dizelnog motora ugrađuje se gasna turbina koja pogoni integrisani alternator sa 70. poboljšalo ekonomičnost eksploatacije autobusa i doprinijelo očuvanju životne okoline. Pri naglom ubrizgavanju pogonska grupa motor-alternator se dopunjuje akumulisanom snagom iz baterija tako da se obezbjeđuje maksimalna snaga od 142 kW. dimnost i toksičnost izduvnih gasova. gas dobijen preradom biljne mase. samo što se kao gorivo koristi čisti prirodni gas. povezane sa mrežom servisiranja gasne i elektroinstalacije.

zamjenom ispražnjenih rezervoara punim. U rezervoar se smješta prirodni gas pod pritiskom od 10 bara. Rezervoari niskog pritiska izvode se kao monoblok prstena zatvorene prstenasto-elipsaste konture od kvalitetne čelične cijevi prečnika 350 mm. u koju se smješta sabijeni prirodni gas do pritiska 200 bara. Pri mehanizovanom načinu utovara i istovara koriste se razne vrste mehanizacije koja odgovara specifičnim osobinama tereta. On pokazuje da li se transport obavlja u gradskom. prosječna godišnja kilometraža vozila. Punjenje rezervoara. danima u toku nedjelje i mjesecima u toku godine. rezervoare niskog pritiska. godišnji broj dana rada vozila. ali i veću težinu i rizik od curenja gasa ili havarije nego kod rezervoara niskog pritiska. Način utovara i istovara tereta također spada u transportne uslove. spoljne širine prstena 2200 mm. ventil sigurnosti za ograničenje pritiska i ventil za pražnjenje sa slavinom. imaju veći akcioni radijus. kao i organizacija tekućeg i investicionog održavanja. ovo pitanje se rješava na dva načina: . Uslove eksploatacije možemo podijeliti na: transportne. što je kod rezervoara niskog pritiska nepotrebno. bilo da su visokog ili niskog pritiska. međugradskom ili međunarodnom saobraćaju. srednji dnevni prednji put. Rezervoari visokog pritiska rade se u obliku boca od visokokvalitetnog čelika. dubine 800010000 mm. manometar za kontrolu pritiska. 173 . U transportne uslove spadaju i režim rada vozila – dnevno radno vrijeme. Punjenje i razmjena rezervoara Ključno pitanje eksploatacije autobusa na gasno-dizelni pogon je svakodnevna obnova sadržaja ispražnjenih gasnih rezervoara. koji ima korisnu zapreminu 1700-2000 litara. zatim vrste prevoznih puteva i organizacija transportnih procesa.1 TRANSPORTNI USLOVI Važan pokazatelj transportnih uslova je rastojanje prevoza. putne i klimatske. 5. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ - rezervoare visokog pritiska. Autobusi opremljeni gasnim rezervoarima visokog pritiska primaju veću količinu gasa. Za autobuse se stoga preporučuje ponovno punjenje na predviđenim i uređenim punktovima. vrši se preko četverokrakog razvodnika koji ima automatski samozaptivni priključak za punjenje. U principu. stepen neravnomjernosti prevoza po časovima u toku dana. ali je kod autobusa to veoma komplikovan proces. USLOVI EKSPLOATACIJE DRUMSKIH VOZILA Pod pojmom uslova eksploatacije privrednih vozila podrazumijevaju se specifičnosti pri izvršenju prevoza definisane skupovima dejstva različitih spoljnih faktora. Jedna boca visokog pritiska ima korisnu zapreminu od 50 litara u koju se može smjestiti 10 m³ prirodnog gasa pod pritiskom od 200 bara. U transportne uslove uključeni su i smještajni uslovi za vozni park. Zamjena ispražnjenih rezervoara ima svoju logiku i ekonomsku opravdanost kod putničkih automobila i manjih kamiona. Utovar i istovar mogu se obavljati ručno ili mehanizovano. standardnih dimenzija. Kod putničkog saobraćaja transportni uslovi definisani su karakteristikama putovanja putnika. U instalaciji zahtijevaju poseban reduktor visokog pritiska koji snižava pritisak gasa sa 200 na 10 bara.punjenjem ispražnjenih rezervoara. prigradskom. 5. čak i u dobro opremljenim radionicama.

način utovara i istovara. prigradski. karakteristike tokova (kolone. nosivost mostova i drugih objekata i opreme puta. međugradski i međunarodni.smještajni uslovi za vozni park. zakrivljenost trase puta u planu.obim prevoza u jedinici vremena.3 KLIMATSKI USLOVI Pod klimatskim uslovima podrazumijeva se prosječna minimalna i maksimalna temperatura vazduha u zimskim i ljetnim uslovima. Sva ta vozila sa različitim vrstama nadgradnje – specijalizovanim tovarnim prostorima. Ovi uslovi obuhvataju jačinu i vrstu kolovozne konstrukcije i intenzitet saobraćajnog toka. turska kaldrma) i zemljani kategorizovani putevi. Proizvođači vozila teže da konstruktivne karaktersitike njihovih vozila što više odgovaraju najbrojnijim skupovima uslova eksploatacije. .dnevno radno vrijeme. struktura i vrsta saobraćajnog toka (gradski. broj saobraćajnih traka i drugi parametri propisani normativima za različite kategorije puteva).režim rada vozila vozila . širini kolovoza. . . kao i organizacije tekućeg i investicionog održavanja. Prema transportnim uslovima eksploatacije. tranzitni). U transportne uslove spadaju još i: . maksimalna veličina uspona .rastojanje prevoza. oblik pakovanja. fizičko-mehanička svojstva tereta. broj dana sa kišom u toku godine itd. neravnomjernost saobraćajnog toka po danima u nedjelji i časovima u toku dana. građena su po pravilu na tipovima šasija sa kabinom univerzalne namjene. dopuštena osovinska opterećenja i najveće dopuštene ukupne mase vozila (vučnog voza). kao što su asfaltno – betonski sa velikom ravnošću zastora. rok za dostavu. U važne elemente putnih uslova spadaju elementi podužnog i poprečnih profila. zapreminska masa ( t / m 3 ). Od posebnog značaja za putne uslove je intenzitet saobraćajnog toka – prosječan godišnji. .2 PUTNI USLOVI Putni uslovi definisani su konfiguracijom terena: ravničarski. kao i druge specifičnosti. brdski i planinski uslovi. dnevni. dimenzije i masa jedinice tereta. zastori prelaznog tipa (tucanik. 5. trajanje perioda smanjene vidljivosti (magla). pojedinačna vozila). tipovi konstrukcije šasije mogu biti sa kratkom.pada (broj i dužina dionica. Po rastojanju prevoza – teritorijalnom dometu može biti gradski. Prevoz putničkim automobilima obavlja se najvećim dijelom vozilima u ličnoj svojini. Putni uslovi obuhvataju i ravnost saobraćajne konstrukcije određenu vrstom zastora. 5. Transportni uslovi uticali su da najbrojnija budu vozila čije su karaktersitike usko specijalizovane i maksimalno prilagođene prevozu jedne ili nekoliko vrsta tereta. Transportne uslove karakterišu: naziv i vrste tereta. zatim službenim vozilima. 174 . Sa stanovišta eksploatacije privrednih vozila od posebnog su značaja putni uslovi koji obuhvataju jačinu i vrstu saobraćajne konstrukcije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Autobuski prevoz putnika može se obavljati u linijskom i slobodnom saobraćaju. srednjom i dugom šasijom (radi izbora odgovarajuće zapremine tovarnog prostora u funkciji zapreminske mase tereta koji treba transportovati) i sa mogućnošću izbora prenosnog odnosa u stalnom prenosniku u funkciji putnih uslova i rastojanja na kojima će vozilo obavljati transport. trajanje perioda sa snažnim padavinama. betonski. časovni protok. Transportnim uslovima obuhvaćena je promjena prevoznih zahtjeva – neravnomjernost tokova i intenzitet tokova. modernizovani putevi sa smanjenom ravnošću puteva. taksi vozilima i iznajmljenim vozilima.

broj sjedišta. maksimalna snaga motora. godine na Konferenciji evropskih ministara transporta (CEMT) u sastavu Evropske ekonomske zajednice (EEZ) postignut sporazum o unifikaciji masa gabaritnih dimenzija i maksimalnog osovinskog opterećenja. specifična potrošnja goriva. visina poda tovarnog prostora. moć savlađivanja uspona itd. radna zapremina motora. manevarske sposobnosti pogodnos vozila za tehničko opsluživanje i investicione opravke. Pri davanju definicija najvažnijih eksploatacionih parametara transportnih sredstava već su dati izvodi iz naših propisa kojima je ova materija regulisana. maksimalna brzina. S obzirom na to da se propisi pojedinih zemalja Evrope razlikuju.5 m. visina stepenica od zemlje itd. lakoća ulaza i izlaza putnika i utovara – istovara tereta. PROPISI EVROPSKE UNIJE I TRANSPORTNA SREDSTVA Sve zemlje Evrope i svijeta u kojima je autotransport u svom razvoju dostigao određeni nivo svojim propisima ograničile su maksimalno dopuštene dimenzije. širina i visina vozila. stepen kompresije. nominalna korisna nosivost.5 m. . odsustvo toksičnosti i buke). visina poda autobusa.maksimalna ukupna masa vučnog voza – skupa vozila – 40 t. ukupna masa vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6.maksimalna dužina tegljača sa poluprikolicom 15. dimenzije tovarnog prostora. radni proces. broj mjesta za stajanje.maksimalna širina transportnih sredstava – 2. pouzdanost i trajnost. ekonomičnost potrošnje goriva. razmak osovina. dimenzije korisne površine autobusa. to je 1972. Razrađene i usaglašene norme imaju slijedeće granične vrijednosti: .maksimalna dužina vučnog voza – kamiona sa prikolicom – 18 m. osovinska opterećenja.maksimalno opterećenje jednostruke osovine – 11 t. udobnost pri korišćenju. 175 . dužina prednjeg i zadnjeg prepusta. broj i raspored cilindara. . kočiona svojstva. signalizacija. . lakoća upravljanja. karoserija koja je bezbjedno oblikovana. broj stepeni prenosa i prenosni odnosi u pojedinim stepenima prenosa mjenjača brzina. ukupan broj putničkih mjesta. elastičnost. . poluprečnici podužne i poprečne prolaznosti. bezbjednost vozila (stabilnost. masu i osovinska opterećenja transportnih sredstava. prenosni odnos u stalnom prenosu. 7. dimenzije i broj vrata autobusa. preglednost. . b) Mase i kapacitet transportnog sredstva Sopstvena masa vozila spremnog za eksploataciju. prohodnost. komfornost putničkih mjesta. c) Pogonski agregat i transmisija Vrsta pogonskog motora.0 m. EKSPLOATACIONO – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DRUMSKIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA U osnovne tehničko – eksplotacione karakteristike vozila spadaju: a) Dimenzije vozila Dužina. kompaktnost. razmak prednjih točkova.maksimalna dužina vozila 12. maksimalan broj obrtaja motora. unutrašnja visina. maksimalan obrtni moment. d) Eksploatacioni kvalitet vozila Ti parametri obuhvataju: iskorišćenje mase vozila. vučno brzinska svojstva – dinamički faktor.

b) za autobuse najmanje . 3. 8. d) za teretna vučna vozila i autobuse sa priključnim vozilom – 4. a od 01. 3.3. 3.3.2. odnosno izbora formule točkova i broja osovina na priključnom vozilu. godine i u nacionalnim okvirima zemalja.2.3 nemaju nikakvog opravdanja. koji omogućava poštovanje propisanih ograničenja i maksimalno moguću korisnu nosivost.2 optimalne su sa stanovišta izbora maksimalno moguće korisne nosivosti.7.1. S obzirom da je najveća dopuštena ukupna masa ograničena na 40 t. daje visoku efikasnost pri radu. 2. specifična snaga motora. Samo pravilan izbor formule točkova i razmještaja osovina u skupu transportnih sredstava. Odnos neto snage motora izražene u kilovatima i najveće dozvoljene mase vozila izražene u tonama mora biti najmanje: a) za putničke automobile.15 KW/t.2 i 4. Ovaj parametar je značajan. 4. 176 .83 KW/t. c) zateretna vozila . za vozila koja vrše međunarodni transport među zemljama EEZ.15 KW/t (7KS/t). 01. dok su ostale varijante 1.1.1 sa ukupnim masama ispod maksimalno dopuštene mase skupa vozila. specifična snaga motora – 5. 01. 1980.VUČNOG VOZA Specifična snaga vozila dobija se odnosom neto snage motora i najveće ukupne – bruto mase NS = Ne neto snaga motora = G ukupno bruto masa vozila [KW t] Ovaj parametar ima propisane minimalne vrijednosti za pojedine kategorije vozila – vučnih vozova. 2.89 KW/t (odnosno 8 KS/t) na 5. Za vozila sa elektropogonom sa napajanjem iz mreže primjenjuju se iste odredbe (b. te da korisna nosivost zavisi i od sopstvene mase vozila – skupa vozila nije teško zaključiti da varijante skupova vozila označena brojevima 2.3. c.41 KW/t. usljed nastupanja energetske krize. Primjena normative počela je 01. d). pri tom smanjena je sa 5.1. jer od njega zavise dinamička svojstva vozila. 8. Pomenuta ograničenja od uticaja su posebno na način formiranja vučnih vozila – skupova vozila. kombinovana vozila i motocikle – 14.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - maksimalna visina – 4 m.72 KW/t. te da je korisna nosivost smanjena za masu nepotrebno dodate šeste osovine u sklopu vozila.1 vozila SPECIFIČNA SNAGA VOZILA . EKSPLOATACIONO – TEHNIČKI PARAMETRI VOZILA Iz velikog broja parametara izdvojiće se parametri koji su posebno značajni za eksploataciju vozila sa aspekta propisa. tu nisu potrebna dodatna objašnjenja. Varijante 1.3 i 4. Što se tiče dimenzija. 1978. 1.36 KW/t.

Za teretna vozila i vučne vozove – skupove vozila.dio ukupne mase vozila koja otpada na prednju osovinu (kg) G2 - dio ukupne mase vozila koja otpada na zadnju osovinu (kg) (kod troosovinskog vozila formule 6x4 na udvojenu osovinu) G max . Kod autobusa koeficijent kompaktnosti je znatno manji nego kod putničkih automobila i dostiže vrijednost 4. ukupnim masama i osovinskom opterećenju regulisana je najveća dozvoljena masa svih vrsta i kategorija motornih vozila sa prikolicama ili bez njih i ona ne može biti veća od 40 t.16 t 177 . Sa povećanjem broja mjesta ovaj pokazatelj opada.3 KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA MASE VOZILA Koeficijent iskorišćenja mase vozila dobija se odnosom sopstvene mase vozila spremnog za vožnju prema korisnoj nosivosti vozila ηG = G s sopstvena masa vozila spremna za vožnju = q korisna nosivost vozila Ovaj pokazatelj govori o tome u kom stepenu su pri konstrukciji vozila korišćeni savremeni i kvalitetni materijali nosećih elemenata i sklopova i agregata. Propisom o dimenzijama.5 do 0.44 putnika/m². jer se sa povećanjem klase vozila i komfornosti istog povećava površina karoserije. ulja itd.2 KOEFICIJENT KOMPAKTNOSTI Koeficijent kompaktnosti η k naziva se odnos korisne nosivosti vozila q. a kod putničkih automobila od 0. i to: a) jednostruke osovine . Ovim koeficijentom ocjenjuje se usavršenost konstrukcije sa stanovišta iskorištenja gabaritnih dimenzija vozila ηk = q L× B [t m ] 2 Kod autobusa i putničkih automobila koeficijent kompaktnosti izražava se odnosom broja putničkih mjesta m (uključujući i mjesta za stajanje).) (kg) Gs – sopstvena masa vozila spremnog za vožnju (kg) q– nominalna korisna nosivost (kg) Ga – ukupna masa vozila (masa vozila spremnog za vožnju i natovarenog do nominalne korisne nosivosti) (kg) G 1 . s tim da osovinsko opterećenje vozila u stanju mirovanja na horizontalnom putu – podlozi ne smije da prelazi. razlikujemo slijedeće pokazatelje mase: G– sopstvena masa vozila nesnabdjevenog za vožnju (bez goriva. pri tome koeficijent kompaktnosti raste sa povećanjem broja mjesta. rashladne tečnosti.15 do 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8.maksimalno osovinsko opterećenje (dio ukupne mase vozila koji otpada na osovinu sa najvećom masom) (kg) 8. najčešće je u granicama 0.5 t/m². prema gabaritnoj površini vozila.10 t b) udvojene osovine . prema njegovoj gabaritnoj površini L x B. Koeficijent kompaktnosti kod teretnih vozila raste sa povećanjem korisne nosivosti vozila.7 putnika/m².

gabaritna širina vozila. pri čemu ni jedna osovina ne smije biti opterećena preko 10 t. koji otpada na osovinu sa najvećim opterećenjem. tako da najveća dozvoljena dužina vozila iznosi: a) putničkog automobila – 6m b) autobusa. a autobusa i trolejbusa za gradski saobraćaj zglobnog konstrutivnog sastava – 18 m d) priključnog vozila (sa rudom) 1. onda se taj prevoz smatra specijalnim prevozom koji podliježe režimu 178 . sa dvije osovine – 10 m 3. gabaritna dužina vozila. teretnog motornog vozila.najveća dozvoljena širina vozila iznosi 2. specijalnog putničkog i teretnog motornog vozila. 8. OSOVINSKO OPTEREĆENJE pokazuje maksimalnu osovinsku masu u kg ili t. Ovaj parametar ocjenjuje usavršenost konstrukcije sa stanovišta iskorištenja površina. ako je razmak među osovinama manji od 2m. pri čemu ni jedna osovina ne smije biti opterećena preko 10 t ni dvije preko 16 t. sa tri i više osovina – 12 m e) Skupa vozila 1.5 m 2.0 m. vučnog vozila sa jednim ili dva priključna vozila. zglobnog konstruktivnog sastava – 17 m. Propisima o dimenzijama. osim vozila za prevoz lica u gradskom saobraćaju – 18 m 3. putničkog automobila sa prikolicom – 15 m Propisima je određena i najveća širina i visina vozila i to: . Sa tri osovine podrazumijeva se da je dopušteno ukupno opterećenje od 24 t. širina korisnog tovarnog prostora vozila.najveća dozvoljena visina vozila iznosi 4. radnog vozila – 12 m c) autobusa. Ukoliko se pri izvršenju transporta pojavi slučaj prekoračenja propisanih dimenzija i masa kao i osovinskih pterećenja. tegljača sa poluprikolicom – 16.24 t Pod udvojenom osovinom podrazumijevaju se dvije osovine ako je njihov međusobni osovinski razmak manji od 2 m. autobusa sa prikolicom za gradski saobraćaj – 20 m 4. ukupnim masama i osovinskom opterećenju propisane su i maksimalno dopuštene dimenzije vozila i skupa vozila. sa jednom osovinom – 6 m 2. .4 KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA GABARITNE POVRŠINE VOZILA Koeficijent iskorištenja gabaritne površine vozila dobija se odnosom korisne površine tovarnog prostora prema gabaritnoj površini vozila ηp = 1– b– L– B– 1⋅ b korisna površina to var nog prostora = L⋅ B gabaritna površina vozila dužina korisnog tovarnog prostora vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ c) sa tri osovine .5 m. odnosno dio ukupne mase vozila (sopstvena masa potpuno opremljenog vozila snabdjevenog pogonskim gorivom i opterećenje do nominalne korisne nosivosti vozila).

DRUMSKI SAOBRAĆAJ posebnih dozvola teritorijalnih putarskih organizacija uz pratnju vozila od strane organa nadležnih za bezbjednost saobraćaja. Pri označavanju vozila koja se proizvede. (6 x 2). arnjevima i ceradaom – opšte namjene za transport svih vrsta tereta. veće mase nego pri izvedbi standardnog tovarnog sanduka. Što je masa tovarnog prostora veća (pri određenoj ukupnoj masi vozila). već i masom tovarnog prostora.5. nadstranicama. U teretnom autotransportu kod teretnih vozila svih kategorija po korisnoj nosivosti najbrojnija su vozila sa standardnim tovarnim sandukom. korisna nosivost je za toliko manja za koliko je masa specijalne nadgradnje veća. 8. Korisna nosivost je najvažniji izmjeritelj kapaciteta vozila. Masa tovarnog prostora razlikuje se u funkciji specijalizacije tovarnog prostora. a slijedeće dvije snege motora. kao na primjer (4 x 2). mase vozača i korisne nosivosti.1 Specifična površinska nosivost vozila Specifična površinks nosivost vozila dobija se odnosom korisne nosivosti vozila i korisne površine tovarnog prostora qp = q korisna nosivost = 1 ⋅ b korisna površina to var nog prostora (t / m ) 2 179 . Količina stvarnog tereta – robe zavisi i od zapreminske mase tereta i unutrašnjih (korisnih) dimenzija tovarnog prostora. Kod ovakvih vozila vodi se računa da konstrukcija tovarnog prostora i njegove unutrašnje dimenzije obezbijede mogućnost potpunog iskorištenja korisne nosivosti vozila prilikom transporta tereta za koji je vozilo namijenjeno. Za teretna vozila to je nominalna korisna nosivost. Kada treba vršiti transport određenog unaprijed poznatog tereta – robe i osobina tereta. Sopstvena masa vozila kod teretnih vozila predstavlja masu šasije sa kabinom i masu tovarnog prostora – karoserije. onda je moguća specijalizacija kapaciteta voznog parka. a drugi broj ukupan broj pogonskih točkova. Kod vozila kod kojih je nadgradnja specijalnog karaktera i namjene. Korisna nosivost je osnovni parametar karakteristika vozila koji je određen ne samo dimenzijom i jačinom svih nosećih elemenata i rama – šasije vozila. Prve dvije cifre oznaka su bruto mase vozila.5 NOSIVOST TERETNOG VOZILA Nosivost teretnog vozila određuje maksimalnu količinu tereta – robe koja može biti istovremeno prevezena vozilom i zavisi od jačine šasije vozila. 8. Nominalna korisna nosivost je korisna nosivost osnovnog modela – tipa vozila čiji je tovarni prostor izgrađen u obliku tovarnog sanduka. najčešće drvenim. specifičnom zapreminskom nosivošću (t/m3). po pravilu se uz marku vozila brojčano deklariše ukupna masa vozila i snaga motora i to je oznaka tipa vozila. koeficijentom iskorištenja korisne nosivosti u funkciji dimenzija tovarnog prostora. Ukupna masa vozila sastoji se iz sopstvene mase vozila spremnog za eksploataciju. dimenzija tovarnog prostora. (6 x 4) gdje prvi broj označava ukupan broj točkova. Za izvršenje takvog prevoza plaćaju se posebne naknade putarskim organizacijama. odnosno korištenje vozila sa karoserijama prilagođenim prevozu određenog tereta. (4 x 4). Tome se dodaje i formula točkova. to je korisna nosivost manja. Korisnom nosivošću vozila nije utvrđena stvarna količina tereta koju vozilo može transportovati. a takođe se koristi i specifična površinska nosivost vozila (t/m2). Nosivost teretnog vozila ocjenjuje se korisnom nosivošću (t).

2 Specifična zapreminska nosivost Specifična zapreminska nosivost dobija se odnosom korisne nosivosti i zapremine tovarnog prostora i to je za svaku marku i tip vozila konstantna vrijednost (ako je tovarni sanduk standardne fabričke proizvodnje) QV = QV q l b h - q q = V l ⋅b⋅h (t / m ) 3 specifična zapreminska nosivost korisna nosivost vozila u (t) unutrašnja – korisna dužina tovarnog prostora (m) unutrašnja – korisna širina tovarnog prostora (m) visina stranica tovarnog prostora (m) Pored zapremine tovarnog prostora. njegovom dijelu.visina utovara iznad stranica može biti različina (u zavisnosti od vrste i osobina tereta). ako je obezbijeđen uslov da roba ima siguran položaj i da se neće pomjeriti u toku transporta. tj.koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora Visina h1 . Nivo utovara nekih vrsta tereta može biti viši na sredini poda utovarnog prostora. u tovarnom sanduku teret se može utovariti i iznad nivoa stranica.kabastih tereta (roba sa malom zapreminskom masom). Kod vozila sa uređajem za samoistovar. potrebno je voditi računa i o korisnoj zapremini tovarnog prostora. pri transportu rasutih tereta korisna zapremina tovarnog prostora je manja od računske. 180 . i kreće se u granicama od 5 do 160 mm. Pri transportu voluminoznih .robe za transport i stanja puta na kome se transport obavlja. 8. Kod teretnih vozila sa tovarnim sandukom sa stranicama. Specifična zapreminska nosivost tada je: ′′ QV = q q = V k l ⋅ b ⋅ (h + h1 ) ⋅ η ( t / m3 ) ′′ QV . ali ukupna visina natovarenog vozila ne smije biti veća od H = 4 m od tla. koji se faktički koristi u toku eksploatacije vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri razmatranju mogućnosti utovara pojedinih vrsta tereta potrebno je znati i kolika je specifična nosivost tovarnog prostora vozila. nego po ivicama poda uz stranice karoserije. vrijednosti ukupne zapremine i korisne zapremine tovarnog prostora se poklapaju.5. odnosno mora biti usklađena sa najvećom dopuštenom gabaritnom visinom vozila. Obrazac specifične zapreminske nosivosti tada je slijedećeg oblika: QV = gdje je: q q = V k 1 ⋅ b ⋅ ( h − h1 ) (t / m ) 3 Vk h1 - korisna zapremina tovarnog prostora rastojanje od gornje ivice stranice karoserije do dopuštenog nivoa utovara robe u tovarni prostor Vrijednost za h1 zavisi od vrste tereta . To je posljedica potrebe da se spriječi rasipanje i gubitak robe koja se transportuje pa se utovar vrši do nivoa koji je nešto niži od visine stranica.

8. utovar se može vršiti i iznad nivoa visine stranica. U tim slučajevima.4 m.2 ÷ 1.8.0 m. 8. Koeficijent iskorištenja zapreminske nosivosti dobija se odnosom proizvoda iskorištene zapremine tovarnog prostora i zapreminske mase tereta prema korisnoj nosivosti γV = gdje je: V ⋅ ηV ⋅ g q V ηv g q - unutrašnja korisna zapremina tovarnog prostora koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora za datu vrstu robe zapreminska masa tereta t/m3 korisna nosivost vozila Koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora koji je uveden u izraz za koeficijent iskorištenja korisne – zapreminske nosivosti dobija se odnosom stvarno iskorištene zapremine tovarnog prostora. Izuzetak čine noviji tipovi tovarnih prostora kod nekih vozila domaće proizvodnje (FAP 1616 B. Pri transportu nekih vrsta tereta u vozila sa otvorenim tovarnim sandukom. Poznavanje eksploatacionih parametara vozila u voznom parku uz korištenje dijagrama zapreminske nosivosti omogućava izbor odgovarajućeg vozila za izvršenje određenog transporta tereta.0 x 0. TAM 170T14) koji imaju odgovarajuću širini tovarnog prostora prilagođenu transportu paleta.0 x 1.2 x 1. kako bi se obezbijedio racionalan smještaj paleta po dužini tovarnog prostora.43 m. kamen kao i drugi inertni tereti takođe se mogu utovariti u tovarni sanduk vozila iznad nivoa stranica u srednjem dijelu tovarnog prostora.0 x 1. Pri vrijednostima koeficijenta iskorištenja zapremine tovarnog prostora većim od jedan ili jednakim jedinicama η ≥ 1. Za korištenje u autotransportu nisu pogodne palete dimenzije 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Koeficijent η .0 i 1.obuhvata smanjenje korisne zapremine u zavisnosti od dimenzija komadnih pošiljki i oblika tare (ambalaže) u odnosu na unutrašnje dimenzije tovarnog prostora i mogućnost utovara – smještaja tereta. odnosno 2. Može se konstatovati da kod velikog broja teretnih vozila sa tovarnim sandukom za opšte terete širina tovarnog prostora iznosi oko 2.5. te da nisu prilagođena paletnom transportu. Mehanizacija utovarno – istovarnih operacija i skraćenje vremena trajanja utovara i istovara najlakše se postiže korištenjem paleta i viljuškara. Za paletni transport neophodno je da širina tovarnog prostora vozila bude nešto veća od 2. korisna nosivost vozila može se iskoristiti u potpunosti. Zemlja. Što je vrijednost tog koeficijenta manja od jedan. značajan je i pravilan izbor korisne dužine i širine tovarnog prostora vozila.00. pri određenoj vrsti tereta i načinu njegovog pakovanja. Pored zapremine tovarnog prostora za korištenje teretnih vozila. Ovaj slučaj nastupa pri transportu komadne robe ili tereta sa raznim oblicima ambalaže. 1. koeficijent iskorištenja zapremine tovarnog prostora veći je od jedinice. 181 .36 m ili manje.3. TAM 130T11B.2 x 0.42 do 2. 1. prema ukupnoj zapremini tovarnog prostora. to se manje koristi nosivost vozila. Koeficijent iskorištenja zapremine utovarnog prostora u tim slučajevima ima vrijednost ηv = 1. Poznato je da su dimenzije poda paleta standardizovane i da imamo palete dimenzija: 1.3 Koeficijent iskorištenja zapreminske nosivosti Ovaj koeficijent pokazuje stepen mogućeg iskorištenja nosivosti vozila pri prevozu tereta određene zapreminske mase.

. Zbog toga važi za njega poslovna. Privređivanje preduzeća drumskog saobraćaja je. cijenu prevoza. Od tog principa se odstupilo u sadašnjim uslovima utoliko da su uzete u obzir prevoznikove mogućnosti. neophodne dokumente za vozilo i teret u prevozu. Danas ”javni” prevoz obavlja preduzeće kome je to osnovni predmet poslovanja pa se zbog toga javno nudi. Položaj drumskog saobraćaja na tržištu saobraćajnih usluga je takav da omogućava pojedinačnim organizacijskim jedinicama na istom nivou strukture organizovanosti samostalno djelovanje na tržištu i po pravilu prostorno neograničeno odvijanje transportnog procesa. koji se odnose na obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta. .kantonalnom (međukantonalnim). Za drumski saobraćaj odnosno takva preduzeća nije obavezno da obavljaju prevozne usluge neovisno od rentabilnosti prevoza. u suprotnom odgovara za nastalu štetu. koji mogu da odstupaju od polaznih vrijednosti usluga. Djelatnost drumskog transporta je uređena sa pravnim propisima svake zemlje. . Za prevoznika i korisnika usluga proizilaze iz ovih propisa određena prava i obaveze. 182 . Ovi propisi odnose se na obligacijske odnose između prevoznika i korisnika prevoza i drugim učesnicima iz prevoznog ugovora. potrebne dokumente za osposobljenost vozača (licence) za tu vrstu djelatnosti i vozila za pojedine udaljenosti.međunarodnom području. zavisno od njegovog položaja na transportnom tržištu. Obavljanje prevoznog procesa u podsistemu drumskog saobraćaja u suštini je istovjetno u svakoj od grana saobraćaja uz određene specifičnosti. naime. odnosno prevozna obaveza. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POSLOVANJA JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj u BiH se obavlja kao javni prevoz putnika i tereta na: . Tako u robnom transportu postoji mogućnost slobodnog dogovaranja cijena sa pojedinačnim potrošačima transportnih usluga. Preduzeća drumskog saobraćaja imaju mogućnost da cijenama utiču na troškove prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6 KARAKTERISTIKE JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1. vrste tereta i sl. Narudžbu prevozne usluge može otkazati samo iz razumljivih razloga i mora o tome odmah izvijestiti korisnika. Na taj način su preduzeća drumskog saobraćaja pravno samostalna. Posljedica takvog položaja je konkurentni odnos među pojedinim transportnim preduzećima drumskog saobraćaja kod kuće i u inostranstvu. mogu da se udružuju ili donose odluke o poslovnoj saradnji u skladu sa njihovim ekonomskim interesima i položaju koji imaju na tržištu. neophodnim dokumentima u putničkom ili teretnom prevozu na području zemlje ili između dvije ili više zemalja. kao i na saobraćajne propise i propise u vezi sa upotrebom saobraćajne infrastrukture. Prevozni proces ima svoje specifičnosti koje se odnose na zone djelovanja.regionalnom. pošto se oblikuju na osnovu konkurencije na tržištu. Sve to zahtijeva od prevoznika dodatne radnje za čiju je realizaciju potrebno njihovo poznavanje (osposobljenost za obavljanje takvih i tih poslova).entitetskim (međuentitetskim) i . Različitosti se ogledaju u daljini puta koji treba savladati. Među nosiocima drumskog prevoza se pojavljuju i samostalni prevoznici i organizacije koje obavljaju transport za vlastite potrebe. na propise koji tangiraju transportna sredstva i vozačko osoblje. Riječ javni transport proizilazi još iz vremena kada je drumski transport imao pravnu obavezu da obavi prevoz za sve korisnike usluga koji su ispunili uslove prevoznika.lokalnom. Time se omogućava djelovanje većem broju saobraćajnih preduzeća na jednom području i isto tako djelovanje jednog transportnog preduzeća u širem prostoru. dodatne troškove u procesu prevoza putnika i tereta. u karakteristikama prevoznih sredstava.

Problematika se naslanja na karakteristikea transportne usluge koju ne možemo proizvoditi na zalihu. Kod potraživanja u špicama uslugu nije moguće uzeti iz skladišta. kao što je to moguće kod proizvoda. koje su bile predmet potraživanja na transportnom tržištu. dani. Pored toga u stanju je da na najbolji način ispuni želje korisnika prevoza s obzirom na početak i kraj transporta. Jedan od načina koji se najviše koristi za obračun troškova prevoza je broj pređenih kilometara i vrijeme prevoza. koji se obavi ”od kuće do kuće”. U teoriji i praksi upotrebljavaju se različiti pristupi za obračun transportnih usluga. što ima svoj uticaj na prevoznu cijenu. malu korisnu nosivost vozila. Ako je pri narudžbi za prevoz vozilo djelimično ili u cjelini natovareno iz mjesta A u mjesto B i to uz pomoć pogonske usluge i plati. Ponuđene pogonske usluge moraju imati različitu iskorištenost nosivosti vozila s obzirom na stvarnu težinu prevoznih stvari. kao i stepen iskorištenja vozila sa teretom i prevoznog kapaciteta koji ima poslovni sistem u određenom vremenu na raspolaganju. Ta podjela transportne usluge je preporučljiva zato jer se mogu odvojeno pratiti troškovi transportne usluge (transportne pripreme) i troškovi tržišne usluge. Potraživanje transportnih usluga zavisi od sezonskih gibanja. Transportna usluga predstavlja samo pripremljenost za obavljanje vožnje vozilom. Svaki mogući obim pogonskih usluga ukazuje na ponudu transportnih kapaciteta tog poslovnog sistema. 183 . godišnje doba) zahtijeva prilagođavanje transportnih kapaciteta najfrekventnijem razdoblju. privredne mogućnosti i naučne. a ako jesu. Neusklađenost (nema prevoza u povratnom smjeru) transportnih tokova prisiljava ka usmjeravanju transportnih sredstava na područje jačih transportnih tokova. u toj djelatnosti je dio fiksnih troškova srazmjerno visok zbog visokog stepena opremljenosti rada i određene svrhe radnih sredstava. ne postoji dovoljna tržišna transparentnost. Odnos takođe govori u kolikoj mjeri je mogla pogonska usluga postati tržišna usluga. Sezonsko kretanje potraživanja za transportnim uslugama (sati. odnosno sezonskim špicama. vegetaciju. zbog toga je ponuda nisko elastična. faunu i floru. sastav zemljišta. Ovamo ubrajamo prirodne uslove. na određenoj relaciji i sa određenim transportnim sredstvom po određenim spoljnim uslovima nazivamo transportna usluga. vrijeme vožnje i prevezeni kilometar određenog vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U pogledu informisanja korisnika usluga prevozna preduzeća moraju obavezno unaprijed objaviti tarife i opšte uslove izvođenja prevoznih usluga. Takođe. odnosno na njegov stepen tehničke sposobnosti za rad. Mala cjenovna elastičnost potraživanja transportnih usluga je uzrok da nije moguće sniženje transportnih cijena. Među prirodne uslove ubrajamo stanovništvo. Transportnu uslugu možemo u analitičkom pogledu dijeliti na pogonsku ili tehničku uslugu i na prodajnu ili tržišnu uslugu. Osobitost mnogobrojnih djelimičnih tržišta je takođe u tome da među njima više puta nema nikakve povezanosti i kompenzacija. mada se u tome mogu još pogađati sa korisnicima usluga. prednost drumskog transporta u odnosu na druge nosioce transporta prizilazi prije svega iz njegovih tehničkih i ekonomskih prednosti u okviru transporta roba i omogućuje korisniku prevoza troškovnu uštedu. pravne i društvene uticaje. Zbog karakteristika transportne djelatnosti su takođe domicilni transporteri okruženi vanjskom konkurencijom. na što se nadovezuje problem povratnih vožnji i konkurentni odnos javnog transporta sa prevoznicima za vlastite potrebe. jer se prilagođava potrebama potražnje. Međutim. Različita struktura transportnih tržišta s obzirom na broj i veličinu ponuđača i potraživača otežava uspostavljanje tržišne ravnoteže. važe takođe za saobraćajne poslovne sisteme vanjski poslovni činioci koji proizilaze iz okoline u kojoj djeluju: to su za nju date mogućnosti i prepreke. U slučaju smanjenja potražnje za prevozom organizacija se po pravilu ne može preusmjeriti na druge poslove. Kako za druge poslovne sisteme. Taj odnos između moguće iskorištenosti nosivosti vozila i stvarnog iskorištenja vozila nazivamo stepenom iskorištenosti nosivosti ukupnog voznog parka. čime se povećava ponuda transportnih kapaciteta. zagađivanje okoline sa izduvnim plinovima i posebne radne uslove voznog osoblja. Posljedica može biti neiskorištenost mogućih usluga pogonske spremnosti transportnih sredstava. regiju i podneblje. Među nedostatke drumskog transporta ubrajamo zavisnost od zimskih vremenskih prilika. onda govorimo o tržišnoj usluzi. Izvršenje prevoza u određenom vremenu. Na taj način se dobije bruto rad vozila i jedinica usluge. Iz ovoga može se ustanoviti da je transportna usluga jednokratan transport neke stvari.

Važno je takođe javno mišljenje. Da bi se to uskladilo. Među njima se u prvom redu ističe neusklađenost ponude i potražnje transportnih usluga na tržištu 184 . zatim u prevozu “od vrata do vrata” itd. godine izdala IRU (International Route Union). Nesklad se ogleda u zagušenosti na većim putnim pravcima na kojima je saobraćaj intenzivniji. koji je 1956. Privredni uslovi zavise od društveno–ekonomskog uređenja države i njene ekonomske snage. Sve ono što se može označiti kao prednost u tijesnoj je međuzavisnosti s razvojem. koji moraju imati za poslovne sisteme neposredne ili posredne (preko tržišta. kod čega su nova saznanja i naučna dostignuća veoma značajna. načela privređivanja itd. RAZVOJ I POSLOVANJE JAVNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U BIH Drumski saobraćaj jedan je od bitnih faktor međusobnog povezivanja privredne djelatnosti. drumski motorni saobraćaj svojim malim eksploatacionim jedinicama može da se prilagodi zahtjevima za sitne prevoze – da preveze male količine robe. strukture proizvodnje i mogućnosti njenih promjena. njihovu trajnost i sličnost. neophodno je pronaći dodatne načine sticanja finansijskih sredstava što ih zahtijeva izgradnja objekata drumske infrastrukture. i da na taj način zadovoljava potrebe i onih korisnika koji ne predaju pošiljke u masivnim količinama. Zato se automobilski saobraćaj naročito koristi u turističke svrhe. saobraćajnu bezbjednost. drumski motorni saobraćaj može da opslužuje najšira područja i da dopre do najudaljenijih korisnika. bilateralne sporazume sa pojedinačnim državama za obavljanje međunarodnog transporta. jer i pored usitnjenosti pošiljki obezbjeđuje direktan prevoz od pošiljaoca do primaoca. Disproporciju između naraslih potreba za brzom izgradnjom. Od poslovnog sistema takođe zavisi da li će znati iskoristiti i upotrijebiti uticaje okoline. Kod transportovanja robe drumski saobraćaj je u gradskim uslovima praktično nezamjenljiv. Najelastičnije prevozno sredstvo koje se može najelastičnije prilagođavati zahtjevima korisnika jeste automobil kako u putničkom tako i u teretnom saobraćaju. I u prevozu putnika automobil je najelastičnije prevozno sredstvo. Razvoj javnog drumskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini posljedica je brojnih faktora. koji se još pripremaju. s oblikovanjem različitih uslova poslovanja) posljedice. odnosi vlasništva. broja i veličine poslovnih sistema. osavremenjivanjem i posebno održavanjem drumskog saobraćaja. kao i od tržišta. što sve zajedno predstavlja pravni okvir koji moraju poslovni sistemi uvažavati kod oblikovanja svoje poslovne politike (razvoja. iskorištavanje rudnih izvora. Poslovni sistem se mora ovim mogućnostima prilagođavati i racionalno iskoristiti te prirodne uslove. smanjujući pri tome transportne troškove (utovar – istovar) na minimum i povećava brzinu dostave robe. Isto tako. On može najbolje da odgovori zahtjevima pojedinaca i da zadovolji potrebe za zaustavljanjem i boravkom u bilo koje mjesto. Tu spadaju: socijalno. 2. koje donosi razvoj nauke i tehnike. Društveni uslovi su dati sa izgrađenim pravnim okruženjem koji predstavlja cjelinu društvenih normi.).DRUMSKI SAOBRAĆAJ prirodnu energiju. od organizovanosti. Prednosti drumskog saobraćaja u odnosu na ostale saobraćajne grane u kopnenom prevozu ogledaju se u njegovoj prilagodljivosti saobraćajnoj potražnji. Obavljanje djelatnosti drumskog transporta je vezano za pravne propise koji uređuju odnos učesnika prevoza u domaćem transportu i CMR konvencije (Convention relative au contract de transport international de marchadises par route) za ugovor sa područja međunarodnog drumskog transporta. koje ostvari poslovni sistem sa svojim odnosom prema javnosti sa poslovnog i opšte društvenog gledišta. gdje se ti poslovni sistemi pojavljuju kao kupci i prodavci. rad vozačkog osoblja. Pored ovih dvaju osnovnih pravnih akata i ostalih. poslovanja itd. Svoje sjedište ima u Ženevi. S obzirom a veličinu eksploatacione jedinice. društvena podjela rada. koji omogućava realizaciju robe. kadra. zdravstveno uređenje. kao i promjenu prostora lica. društveno-ekonomski okviri poslovanja. osavremenjivanjem i održavanjem saobraćajnica i zahtjeva naraslog stepena motorizacije vrlo je teško sinhronizirati. radna sredstva drumskog saobraćaja. od razvoja nauke i tehnike. Iz društvenih uslova proizilaze dakle ekonomska politika društva i njeni postupci. koji neposredno ubrzavaju privredni razvoj. zatim na razgranutu mrežu puteva. ima još i zakon o obligacijama i drugi propisi koji uređuju poslovanje.

Negativni učinci nalaze se u nesinhroniziranom.000 30. a uz to je bila prilično anemična.63 55. Podaci ilustruju porast drumskog saobraćaja u ukupnom prevozu roba.662 % 16. a prema tome i znatnom odljevu deviznih sredstava s naših puteva i prevoznih kapaciteta. tako da je završetak rata dočekan sa uništenim voznim parkom. što je dovelo do velike krize u poslovanju i funkcionisanju drumskog saobraćaja.349 0. 1000 t % 1.671 355 2.5 100 Tabela 43 Prevoz putnika – obim i struktura Godina Drumski prevoz (bez gradskog i prigradskog) 1991.107 0. 1000 t % 13.6 100 2003. godine.4 59.5 1.8 1.945 100 258.5 2003.342 85.878 2.654 40.495 % 14. 1000 put 50. za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu došlo je do drastičnog smanjenja prevoznih kapaciteta kako u prevozu robe.090 100 224. Tabela 42 Prevoz robe – obim i struktura Godina Drumski prevoz Željeznički prevoz Ukupno 1991.8 90.540 1.4 11. 1000 put 21. ne uzimajući u obzir ulaganja u drumsku infrastrukturu. nedjelotvornom i neracionalnom transportu u Bosni i Hercegovini.Vlast ih je samo zataškavala i uglavnom ambulantno. strukturalne i slojevite prirode.709 224 1. Uništena su gotovo sva prevozna sredstva.353 Može se reći da je obim prevoza robe u drumskom saobraćaju značajno opao u odnosu na baznu 1991. Može se reći da je upitno i njegovo dalje opstajanje. tako da je situacija bila veoma teška u dijelu Federacije gdje su se vodila najžešća borbena dejstva i gdje je vršeno veliko granatiranje.0 226. Uzroci te krize su ti što sami prevoznici godinama nisu prepoznavali stalno umnožavanje problema u prevozu.914 % 8.7 2000. U periodu poslije rata u BiH zanemarena je uloga drumskog saobraćaja kako zbog nerazvijene privredne strukture tako i zbog niskog standarda stanovnišva.4 100 Gradski i prigradski prevoz 400.9 1998. Tokom njegovog trajanja prevoz je najvećim dijelom u BiH obustavljen ili je prepolovljen. koje u proteklih četiri i po desetljeća nije zapravo ni postojalo.000 Željeznički prevoz Ukupno 8. Kriza drumskog prevoza je vrlo složene. s vremena na vrijeme palijativnim mjerama smirivala i održavala nelogičan način prevoza putnika i robe. Tako su relativno manja ulaganja u kapacitete drumskog saobraćaja.776 4. No rat je prošao. Takva saobraćajna politika nije nikada bila koherentna. 1000 put 37.8 0.743 82.3 185.026 82. a ono što je ostalo bilo je više nepouzdano i nedovoljno za potrebe privrede i stanovništva. za vladajuće strukture bila pravac razvoja.944 100 249. % 11000 t 1.700 44.700 17.000 458.000 % 10.6 100 2000. Složena situacija je i u željezničkom saobraćaju. 1000 t % 1. U periodu 1992 – 1995. Dosta vozila je i oštećeno. ali nije došlo do vraćanja na predratni obim prevoza putnika i robe. tako i u prevozu putnika. uz nemogućnost primjene novih tehnologija u drumskom saobraćaju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ saobraćajnih usluga.7 1.37 100 1998. naime poznato je da se pojedini oblici saobraćaja nisu ni mogli razvijati u obimu što bi ga od njih zahtijevalo tržište saobraćajnih usluga. Tempo razvoja drumskog saobraćaja i naprijed dato obrazloženje nadalje se može sagledati preko podataka o kretanju obima i strukture prevoza robe i prevozu putnika upoređeno sa željezničkim saobraćajem. Podaci o prevozu robe govore da je privredna razvijenost BiH na 185 .5 220.933 88. Početak kolapsa dogodio se s ratnim godinama.000 87.5 17. 1000 put 37.

7494 99. Tabela 44 Prevoz robe – transportni rad (tkm) Godina Drumski prevoz 1991.000 2.7 1. do 2003. što je prije svega rezultat razrušene privrede tokom rata i promašaja u oblasti privatizacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ veoma niskom nivou.9000 Tabela 45 Prevoz putnika – transportni rad (pkm) Godina Drumski Željeznički prevoz Ukupno 1991. veoma nepovoljno i da je odraz ukupne ekonomske i političke situacije u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina.98 0. godinu. 186 .789 U periodu prije rata drumski transport je uspio da dostigne željeznički saobraćaj. 1000 tkm % 220.000 95.852 53. do 2002.6 100 69.000 % 1998.1 57.5 100 2003.337 224 333. drumski saobraćaj je dostigao svega 50% nivoa predratnog transportnog rada. 1000 pkm % 2000. gradskom.713 318 340. 1000 pkm % 96. željezničkom i PTT saobraćaju po godinama u periodu 1999.335.360.278. I pored većeg učešća drumskog saobraćaja u ukupnom putničkom saobraćaju. Ako se ima u vidu transportni rad (pkm) ostvaren u prevozu putnika. tako i sa stanovišta finansijskog poslovanja preduzeća drumskog saobraćaja. interesantno je posmatrati njihovo učešće u drumskom.02 100 2000. U periodu poslije rata. što je dato u Error! Reference source not found.1%.000 100 1.9 1. može se reći da je drumski saobraćaj u 1991. a posebno željezničkog saobraćaja u prevozu robe.63 52.789 4. 1000 pkm 767.37 100 1998. može se reći da je stanje u drumskom saobraćaju jako upitno kako sa stanovišta obima prevoza.313.3 47.116.000 637. Znatno bolja situacija je u putničkom prevozu. godine. % 1000 tkm 36.4 6.5 3. ali još nije dostignuto 50% nivoa prevoza u drumskom saobraćaju u odnosu na 1991. drumski saobraćaj je povećao svoje učešće u transportnom radu u prevozu robe ali je za 7 puta manji nego što je bilo 1991. Kod željeznice situacija je još lošija zbog ne funkcionisanja željeznice na čitavom prostoru BiH i nedostatka potrebnih sredstava za sanaciju i obnovu željezničkog sistema.93 0. godine. Podaci ilustruju da je stanje drumskog. godini prije početka rata učestvovao u ukupnom prevozu putnika sa 69.561 99. Transportni rad u prevozu robe i prevozu putnika dat je u slijedećim tabelama. godine. U 2003. što je dovelo do prestanka rada velikih privrednih sistema koji su bili nosioci razvoja BiH. 1000 tkm % 339. godina.5000 47.07 100 2003.724 % 93. 1000 pkm 1. 1000 tkm % 333.. kao i zbog opadanja privredne aktivnosti u cjelini.872 821.7413 81 36.849 30.031 99.9% dok je na željeznici ostvareno svega 30.849 100 1.91 0. S obzirom da u Bosni i Hercegovini egzistiraju dva entiteta i Brčko Distrikt. dok je željeznički saobraćaj u znatnoj stagnaciji za mogućnostima ove grane prevoza.4000 Ukupno 462. od 1998.479.09 100 Željeznički prevoz 242. U periodu poslije rata najviši transportni rad u prevozu putnika drumski saobraćaj je imao 2002.

5 68.9 46.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 46 Bosna i Hercegovina učešće entiteta i Brčko Distrikta u drumskom.5 81.2 46.4 22.3 57.1 56.2 50.2 43.3 97.2 15.4 15.9 15.6 81.7 76.5 82.9 57.4 B.8 66.0 0.9 18.8 85.3 48.3 0. željezničkom i PTT saobraćaju 1999.4 71.3 17.4 57.7 19.7 0.6 33.0 46.4 57.8 49.5 0.1 57.6 44.6 33.6 45.4 0.6 28.1 12.2 46.1 17.7 56.6 53.5 31.1 84.0 26.5 86.9 82.7 57.5 97.3 52.5 Podaci ilustruju da je Federacija po svim vidovima transporta ostvarila znatno veće učešće u odnosu na Republiku Srpsku.8 61.3 42.1 PREVOZ PUTNIKA 63.4 1.1 2.1 42.7 41.0 0.6 52.4 83. 2002.8 57.6 21. posebno su uništena transportna sredstva.3 23. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ PREVOZ ROBE PREVEZENO TONA ROBE TONSKI KILOMETRI PREVEZENI PUTNICI PUTNIČKI KILOMETRI PISMONOSNE POŠILJKE PAKETSKE POŠILJKE IMPULSI TELEFONSKI RAZGOVORI IMPULSI 85.5 19. 187 .7 22.6 21.8 53.6 14. FBiH RS FBiH RS FBiH RS FBiH RS BRČKO DISTRIKT A.9 37.4 19.6 80.7 78. 2000.6 84.8 53.6 42.6 22.1 GRADSKO – PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ 84.7 81.4 77.0 2.1 73.0 15.0 84.5 68. gradskom.2 19.4 18.3 17.2 37.6 15.0 53.4 2.8 51.4 78.2 3.8 62.2 2.4 77.3 42.4 15. iako je Federacija tokom agresije pretrpjela velika razaranja.8 2.6 42. 2001.2 38.6 80.2 42.0 15.3 18.6 84. POŠTANSKO – TELEFONSKI SAOBRAĆAJ 77.6 0.4 3.7 82.5 31.4 83.3 80.3 1.7 51.3 0.4 47.0 C.6 71.8 97.3 41.6 96.3 80. Drumski gradski saobraćaj PREVOZ ROBE PREĐENI KILOMETRI VOZILA PREVEZENO TONA TONSKI KILOMETRI PREĐENI KILOMETRI VOZILA PREVEZENI PUTNICI PUTNIČKI KILOMETRI PREĐENI KILOMETRI VOZILA PREVEZENI PUTNICI 66.4 67.9 87.9 26.5 2.0 1.3 32.0 PREVOZ ROBE 13.5 14.

1% ROBE U TONA KM U MILIONIMA 84 146 222 281 510. 2000. (%) PUTNICI U HILJADAMA 1.298 -11. nađe privremeno rješenje.461 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 35. 2.870 3.577 38. smanjenje sigurnosti u odvijanju saobraćaja. godine 1997. ali i državnom.751 1.2% PREVOZ ROBA U HILJADAMA TONA 2.342 1.2% ŽELJEZNIČKI 39 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 1. prevoznici gube oko 30 % prihoda. Krajnje posljedice ovakvog stanja su slabljenje tehničke ispravnosti vozila.290 37.247 4.1 PROBLEMI U ODVIJANJU DRUMSKOG TRANSPORTA U BIH Sporo provođenje privrednih reformi.9% ŽELJEZNIČKI 46 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 323 393 364 334 269 -16.7% IZVOR: REPUBLIKA SRPSKA INSTITUT ZA STATISTIKU.6% ŽELJEZNIČKI 1.481 1. legalni bh.116 7. nivou negativno utječu na ambijent privređivanja u oblasti saobraćaja. do 2001. DO 2001.190 1. te jačanje opasnosti da legalne firme prestanu da rade. Kada se počne provoditi Zakon o stečajnom postupku i Zakon o likvidacionom postupku.453 8. 188 . Drumski saobraćaj ima dominantno učešće u prevozu putnika. do2001. kao i neusklađenost postojećih propisa na entitetskom.2% ŽELJEZNIČKI 1. Mjere za sprečavanje nelojalne konkurencije i nezakoniti rad u oblasti javnog drumskog prevoza putnika i roba: .042 1. Zbog postojanja velikog broja firmi koje se nezakonito bave transportom.405 198.540 39.306 1.810 PREVOZ DRUMSKI PREVOZ 1. 1999.039 37.472 -15.279 5. MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED 4/2002.314 1. do donošenja zakona o prekršajima na nivou države.Da se zbog nepostojanja nadležnosti sudova u rješavanju prijava osnovnih organa. do 1995.838 1.709 1.895 1. dok željeznički saobraćaj to ostvaruje u prevozu robe. Djelovanje sve jače nelojalne knkurencije ima za posljedicu povećanje ponude. 1998. FEDERALNI INSTITUT ZA STATISTIKU 2002 STATISTICAL YEARBOOK U Bosni i Hercegovini poslije rata kjoi je trajao od 1992. godine dati su u tabeli 47. to će postati realnost. Tabela 47 Trendovi u prevozu roba i putnika u Bosni i Hercegovini od 1997. godine došlo je do značajnih strukturnih promjena.740 1. 2001. u kojoj nelegalni prevoznici ne plaćaju nikakve obaveze prema državi i konkuriraju sa nižom cijenom.4% PUTNIK KM U MILIONIMA 58 51 47 50 28.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Trendovi prevoza robe i putnika u fizičkim pokazateljima u Bosni i Hercegovini od 1997. PROMJENE OD 1997.

Mnoge linije u gradskom prevozu se daju u koncesiji često pod nelogičnim uslovima i bez odgovarajućih pravila. što potiče nelegalnu utakmicu. javni drumski prevoz ukoliko treba da bude održiv. Donijeti zakon o inspekciji cestovnog prometa prema kojem bi se uspostavila čvršća vertikalna povezanost inspektora. Kada se govori o prevozu putnika. kako bi se izbjeglo stihijsko odvijanje. vremenske neravnomjernosti. Iskorištenost autobuskih mjesta iznosi svega 40 %. da bi preventivno djelovali na suzbijanju nelegalnog prevoza. Ovo zbog toga što se u BiH može očekivati relativno brži razvoj ove grane. Da bi se stanje prevazišlo. te uz adekvatnu primjenu i promjenu zakonske regulative. nedostaju adekvatna pravila ponašanja tržišta. A tržište prevoza putnika i robe je potpuno nesređeno. dok na nekim linijama ne prelazi ni 15%. ne poštuju zahtjeve i potrebe stanovništva. može se reći da zakoni na državnom. odnosno uvela neka vrsta detaširane inspekcije i propisala njena veća ovlaštenja i odgovornosti. izricanje zaštitnih mjera. Objaviti registar međunarodnih i međuentitetskih linija. mora se racionalizirati i restrukturirati u cjelini i pojedinačno. Uz to. Tome treba da doprinese i zakonska politika koja uz pomoć struke i nauke može dati osnove funkcionisanja drumskog transporta na nivou cijele države.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - - Da se izvrše izmjene i dopune Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu koje bi omogućile veće ovlaštenje inspekcije. godine bilježi se obim opadanja prevoza i putnika i robe za oko 15 %. i uglavnom nelegalnih prevoznika. treba sankcionisati nelojalnu konkurenciju i neispunjavanje obaveza preuzetih licencom. država nije sistematski uredila organizaciju prevoza. Uvesti kontrolu rada državnih organa koji rade na izdavanju dozvola. Uz to. kantona. kao i razvoja privrede. Da bi se onemogućilo dalje obavljanje djelatnosti saobraćaja nelegalnim prevoznicima. potrebno je urediti dugoročnu strategiju razvoja drumskog transporta. Zahtijevati od sudskih organa pravovremeno rješavanje po prijavama. Potrebno je uskladiti organizaciju i obim prevoza sa novim oblikom prevoznih potreba privrede i stanovništva. a najvažnije su: intenzitet. što će dovesti do povećanja robe i 189 . To je rezultiralo smanjenjem finansijskog poslovanja i broja uposlenih u preduzećima koja se bave ovom djelatnosti. potrebna je veća angažovanost svih segmenata i nivoa državne strukture i nadležnih ministarstava uz podršku prevoznika. entitetskom i regionalnom nivou nisu usklađeni i često su u koliziji. Tome treba dodati i nesređeno stanje u taksi prevozu koji je veoma predimenzioniran u odnosu na stvarne potrebe. Poboljšati materijalno–tehničku opremljenost inspekcije cestovnog prometa na federalnom i kantonalnim nivoima. Organizovati edukaciju kontrolnih organa u međunarodnom prometu. Prije uvođenja novih autobuskih linija neophodno je utvrditi sve relevantne karakteristike potreba putnika. regije i opštine. Prevoznici ne istražuju potrebe tržišta. a posljedice snosi javno i druga po zakonu ustrojena preduzeća koja su ovlaštena da obavljaju ovaj vid prevoza. odobravanju redova vožnje i druge prevozne dokumentacije. Uz to prisutna je neadekvatna liberalizacija prevoza. Rezultat toga je haos na saobraćajnom tržištu. jer se pojavilo niz malih privatnih. entiteta. a uslovi se kreiraju od slučaja do slučaja. Linije se odobravaju po nelogičnim uvjetima. te svrha putovanja. Posebno se to očekuje nakon provedene privatizacije. a sa neraealno niskim cijenama čine nelojalnu konkurenciju javnom prevozu. tako da se može reći da je javni prevoz u BiH danas u dubokoj krizi i da je upitno i njegovo dalje opstajanje ukoliko se adekvatno zakonom ne reguliše ova oblast. Konkurencija je zaoštrena do najvišeg stepena. 2. Za održivi razvitak drumskog transporta neophodno je početi od vlasti i nauke. efikasniju naplatu kazni. te formirati ovu inspekciju i na državnom nivou.2 EKONOMSKI ASPEKTI NELEGALNOG CESTOVNOG PREVOZA ROBA I USLUGA Nakon 1998.

obima potražnje za prevozom i ekonomičnost eksploatacije. uz uvažavanje različitih pristupa analizi elemenata imperfektnosti transportnog tržišta. ali se završio do 1960-ih godina. a samim tim i javnog interesa. Regulacija transportnog tržišta ne samo da se zadržala već i dalje postoji u mnogim segmentima. I dok je intervencija države na transportnom tržištu usmjerena na kreiranje veće tržišne efikasnosti. kako u oblasti sigurnosti u saobraćaju. ispoljava se 30-ih godina prošlog vijeka. tako i definisanja rada privrednih segmenata u saobraćajnom sistemu. bez diskriminacije korisnika. Razvojem mlađih saobraćajnih grana i njihovim uključivanjem na tržištu transportnih usluga obaveze javne službe su 190 .obaveza objavljivanja i pridržavanja objavljenog reda vožnje. koji se političkom odlukom proglašavaju za opšti (javni) interes. Propisivanje obaveza javne službe predstavlja svakako jedan od najstarijih instrumenata regulisanja transportnog tržišta. .ograničavanje kapaciteta ponude i slobodnog pristupa tržištu. otuda je dosta široka. 3. državna intervencija koja se obrazlaže razlozima javnog (društvenog) interesa ima za cilj modifikaciju očekivanih rezultata tržišne konkurencije u skladu sa proklamovanim ciljevima. U provođenju politike regulisanja transportnog tržišta koriste se različiti instrumenti: . Javni interes predstavlja ono što donosioci ekonomsko–političkih odluka proglase za pitanje od posebnog društvenog značaja. bez obzira na intenzitet saobraćaja. eksterni efekti pružili su osnovu za značajno prisustvo države u domenu regulisanja uslova funkcionisanja ovog tržišta. dakle i u uslovima kada su oni već izgubili monopolsku poziciju na transportnom tržištu. . .obaveza održavanja saobraćaja na svim pravcima koji su predati javnom saobraćaju. U analizi determinanti. Ovom razvoju potrebna je i pomoć države kako bi tempo rasta kapaciteta realizovao i izmijenio postojeću sliku razvijenosti ove grane po pojedinim vrstama prevoza i po pojedinim regionima u BiH.propisivanje obaveza javnih službi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ putnika u prevozu i porast društvenog standarda stanovništva. Poseban zamah. izražen u sistematskom širenju oblika i formi regulisanja transportnog tržišta. Regulacija transportnog tržišta pojavila se već u početku stvaranja savremenog transportnog sistema. razloga i ciljeva ograničavanja djelovanja slobodne konkurencije na transportnom tržištu.obaveza objavljivanja tarifa i obaveza njihove nediskriminatorske primjene. . . Navedene obaveze javne službe zadržale su se na željeznici i JGP-u do danas. REGULACIJA U SAOBRAĆAJU Regulacija transporta je sistem propisa kojim država direktno ili indirektno reguliše sva relevantna pitanja proizvodnje saobraćajnih usluga.kontrola prevoznih cijena. Skala pitanja koja se mogu proglasiti za pitanja od opšteg značaja. Najznačajnije obaveze javne službe su: . U početnom periodu regulicija je bila usmjerena na kontrolu monopolskog položaja željeznice u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka. Ukazaćemo ukratko na suštinu i domene u kojima se pojedini od navedenih instrumenata koriste. Osnovni cilj regulacije transporta je sprečavanje pogubne konkurencije i neutralisanja negativnih eksternih efekata i ostvarivanja određenih ciljeva opšteg (javnog) interesa.obaveza prevoženja svih roba i putnika.

korisnikov izbor prevozne usluge bude usklađen sa društveno– politički opredijeljenim i željenim standardima. i u principu je usmjeren na ograničavanje i potiskivanja željeznice sa tržišta od strane drumskih prevoza. Neefikasnost korištenja alociranih resursa je utvrđena i potvrđena kao pravilo u slučajevima kada su određeni segmenti transportnog tržišta izloženi značajnom uticaju regulatornih mehanizama. Prevozne cijene se pri tome uobičajeno diferenciraju u odnosu na kvalitet prevozne usluge. kao instrument regulisanja odnosa na transportnom tržištu. i zahtijeva i želja države izražene kroz saobraćajne regulatorne mjere. Ona je upravo često usmjerena ka neutralisanju monopolskih pozicija. Pitanje je koliko se u tome može uspjeti a da korisnikova (potrošačeva) suverenost ne bude okrnjena. Međutim. smatra se da intervencionizam države na transportnom tržištu. Obaveze javne službe u značajnoj mjeri ograničavaju slobodu prevoznika i djeluju na ekonomiju njihovog poslovanja. Diferenciranje je dalje prisutno između unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja. zbog eksternih efekata. kao i obaveza objavljivanja prevoznih cijena (tarifa). Jedan od tih prigovora odnosi se na pitanje suverenosti potrošača (korisnika). ima za posljedicu negiranje suverenosti korisnika prevoza. liberalizacija i deregulacija transportnog tržišta vidi se kao značajna poluga koja treba da obezbijedi realaksiranje budžeta države od značajne stavke javnih rashoda. koji upravo predstavljaju segmente transportnog tržišta izložene pojačanoj regulativi. često su naime konfliktnog karaktera. a kod unutrašnjeg između prevoza na duža i kraća rastojanja. Naime. uvijek se nameće pitanje širine. nosi sa sobom opasnost odlaska u drugu krajnost. iako nije po svojoj suštini usmjeren ka stvaranju određenih monopolskih elemenata. 191 . preko regulisanja cijena i ponude. a time i u nesagledive posljedice. intervalne (interval definisan ka orazlika između najnižih i najviših dozvoljenih cijena) i minimalne. količinu (obim) prevoza. Svako pretjerivanje koje vodi ka eliminisanju dejstva objektivnih tržišnih zakona i u područjima gdje za to ne postoje utemeljeni segmenti. Ostvaruje se tako što država direktno određuje visinu ovih cijena (rjeđi slučaj). ipak preko zaštite jednih i njihovim protežiranjem u odnosu na druge transportere. obaveze ne postoje. načina i prsitupa primjenjivane regulative. Čak i onda kada je regulacija argumentovano zasnovana. Konkurencija treba i može da odstrani negativne efekte monopoloskog ponašanja transportera koji su po prirodi u suprotnosti sa interesima potrošača. on po prirodi stvari neće ni težiti da maksimalno uvažava zahtjeve korisnika. Te konflikte država teži da prevaziđe tako što tržišne parametre modifikuje u smislu da. od slučaja do slučaja. Ovaj instrument dominantno se koristi za regulisanje odnosa između željeznice i drumskog saobraćaja na transportnom tržištu. što je regulativa veća. Prevoznici koji kod datog prevoza nemaju ove obaveze u znatno su povoljnijoj poziciji. motivisanost za efikasno korištenje resursa je slabija. Odnosno. Dominantno je to slučaj kod redovnog prevoza putnika. sve dok briga o korisniku nije opredjeljujući element profitabilnosti transporta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prenijete i na njih. Prije svega su neke od ovih obaveza propisane za obavljanje redovnog (linijskog) saobraćaja. Ilustrativni primjeri neefikasnog korištenja resursa su željeznica i gradski saobraćaj. postoje obaveze objavljivanja redova vožnje. Kontrola prevoznih cijena takođe je tradicionalan instrument regulisanja transportnog tržišta. diferencirano se primjenjuje po pojedinim vidovima transporta. ili što vrši odobravanje cijena koje određuju transportna preduzeća (češći slučaj). Ograničavanje kapaciteta i pristupa tržištu. Razlike koje se mogu pojaviti između preferencija korisnika u pogledu vrste prevozne usluge . Po pravilu. vodi ka smanjivanju motiva zaštićenih transportera da zahtjeve potrošača stave u najviši red prioriteta u svojoj poslovnoj politici. Regulacija po sebi nije uzročnik monopolskog ponašanja. U svakom slučaju. Kod robnog saobraćaja u drumskom transportu koju dominantno obavlja po potrebi. kod obavljanja pojedinih vrsta prevoza. dobar broj regulativnih mjera. vrijednost robe i udaljenost prevoza. gdje u svim granama saobraćaja koje se ovim prevozima bave. javljaju se razlozi za ozbiljne prigovore. Uz svu zasnovanost pojačane uloge države i njenog regulatornog mehanizma na transportnom tržištu. Pri tome se mogu koristiti tri različita tipa cijena: fiksne.

Normalna je težnja otuda da se granične barijere smanjuju uvođenjem međunarodnih pravila. Ako je saobraćajno tržište jedno od najrazvijenijih pojedinačnih tržišta roba i usluga. konvencija i međudržavnih aranžmana. uz prihvatljiveizdatke potrošača za ovu vrstu usluga. između zemalja članica. Kada je u pitanju međugranska konkurencija. nosi sa sobom i obavezu pripreme za prihvatanje liberalizovane međudržavne konkurencije nacionalnih sa transporterima iz ostalih zemalja članica. Ustvari. Uprkos tome zahtjevi za deregulaciju transportnog tržišta. u uslovima ograničene konkurencije i značajnije suspenzije tržišnih mehanizama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. a ono to jeste. a ova posljednja kao osnovna poluga koja treba da tjera transportere svih vidova transporta ka maksimalnom korištenju raspoloživih konkurentskih prednosti. treba istaći da međudržavne granice predstavljaju značajne barijere kako u odvijanju međunarodnih trgovinskih robnih tokova. Bilo kakva razmišljanja o postupanju EU od strane zemalja nečlanica. 2. kao i određenim narušavanjem suverenosti potrošača. o čemu će kasnije biti više riječi. onda se ona traži u dva domena: 1. a zatim i u okviru pojedinih vidova. neefikasnost autonomnih tržišnih mehanizama u alokaciji resursa. Ostvarena liberalizacija u pogledu međudržavne slobodne konkurencije transportera. ka povećanju efikasnosti i racionalnosti korištenja resursa i ka 192 . tako i odvijanju tokova roba u međunarodnom saobraćaju. U domenu liberalizovanja konkurencije između pojedinih vidova transporta. Glavni razlog na kome počivaju ovakva opredjeljenja je utvrđena i potvrđena neefikasnost korištenja alociranih resursa. onda se ne vide razlozi da se slobodnom konkurencijom transportera ne obezbijedi visok nivo kvaliteta prevoznih usluga. koji pojednostavljuju i olakšavaju prelazak granice. LIBERALIZACIJA U SAOBRAĆAJU Proces liberalizacije označava uvođenje političkih i ekonomskih regulativnih mjera koje potenciraju značenje privatnog interesa i konkurentnog djelovanja. dobili su potvrdu i pretočeni su u strateška opredjeljenja. Ova liberalizacija podrazumijeva harmonizaciju (ujednačavanje) svih bitnih uslova. i to u pravcu povećanja efikasnosti. koja će značajno tangirati razvoj saobraćajnog sistema i konfiguraciju transportnog tržišta. efektivnosti i ostvarenja društvene koristi. Kada je u pitanju liberalizacija transportnog tržišta. koji traju već nekoliko decenija. eksterni efekti saobraćaja i izražen interes u ovoj djelatnosti. na kojima će insistirati saobraćajna politika . Ako posmatramo saobraćaj može se reći da je liberalizacija takođe uklanjanje svih prepreka pravne ili druge prirode što omogućava nesmetano djelovanje ekonomskih zakonitosti u procesu obavljanja saobraćajne usluge i samostalno djelovanje preduzeća na tržištu saobraćajne usluge. na transportnom tržištu EU. u funkciji je stvaranja jedinstvenog tržišta zajednice. Neefikasnost korištenja resursa praćena je i sa nedovoljnom motivisanošću za uvažavanje potreba i zahtjeva potrošača (korisnika) transportnih usluga. pod liberalizacijom se podrazumijeva uključivanje institucionalnih i drugih ogračinjena i prepreka u privredi i društvu i stvaranje temeljnih pretpostavki za slobodne aktivnosti privrednih subjekata u nacionalnom i međunarodnom okruženju. koji opredjeljuju konkurentnost prevoznika. Liberalizacija i slobodna konkurencija na transportnom tržištu posmatraju se posebno i u funkciji zaštite interesa potrošača (korisnika). glavni argumenti koji služe za zagovaranje neophodnosti regulisanja te konkurencije na transportnom tržištu su: nesavršenost tržišne strukture. U domenu liberalizovanja uslova konkurencije između transportera različitih zemalja. Procesi liberalizacije imaju samo zajednički krajnji cilj – uvođenje snažnije komercijalne i poslovne orijentacije cjelokupnog privrednog sistema u uslovima privrednog i slobodnog poduzetništva. Liberalizacija se dakle vidi kao pretpostavka jačanja slobodne konkurencije. Kada je u pitanju konkurencija između transportera različitih zemalja.

2. postojanja stvarne i lojalne konkurencije na tržištu. povećanje sigurnosti u odvijanju prevoznog procesa u prevozu ljudi i tereta. povećanje sigurnosti i brzine prevoza. DEREGULACIJA U SAOBRAĆAJU Pod deregulacijom se uopšte podrazumijeva smanjenje regulacije tržišta i odnosa na njemu. Deregulacija u saobraćaju takođe znači postupak smanjenja državne regulacije i kontrole u u proizvodnji saobraćajne usluge i poslovanju saobraćajnih preduzeća. Deregulacija u saobraćaju se posebno odnosi na formiranje i donošenje tarife. ali isključivo na osnovama lojalne konkurencije. tržišno ponašanje preduzeća. 8.DRUMSKI SAOBRAĆAJ punom uvažavanju tržišne pozicije. Proces liberalizacije u saobraćaju treba obavezno posmatrati i sa aspekta održivog razvoja saobraćaja i zaštite čovjekove okoline. veći kvalitet prevoznih usluga na transportnom tržištu. To može dovesti do iskazivanja uspješnosti poslovanja njihovim aktivnim učešćem u istraživanju. 7. motivisanost učesnika u prevozu robe i putnika i osposobljavanje stručnog kadra za poslovanje po tržišnim procesima. smanjenje buke i dr. odnosno ka punom uvažavanju zahtjeva tražnje i korisnika prevoza u formulisanju i realizovanju njihove poslovne politike. 193 . U zemljama u tranziciji kao što je BiH jedna od prvih mjera u liberalizaciji privrede je liberalizacija cijena roba i usluga kao osnovna pretpostavka u prelazu na tržišnu privredu. Proces deregulacije u privredi označava smanjenje uticaja državnih institucija na organiziranje privredne aktivnosti uz uvažavanje značenja funkcije tržišta. Kada se govori o saobraćaju može se reći da će se deregulacije najintenzivnije primjenjivati u drumskom saobraćaju. Deregulacija unutar drumskog transporta ima slijedeće učinke: 1. i svih poslova u vezi sa prevozom. 5. a čiji je osnovni cilj ukidanje svih ekonomskih i drugih ograničenja. proširenje i osavremenjivanje prevoznih kapaciteta.). funkcionalna adaptacija ponude prema zahtjevima tržišta. 6. konkurencije. 3. Ipak. jer bi njihovim potpunim uklanjanjem došlo do haosa na tržištu sa nesagledivim štetnim posljedicama po funkcionisanje tržišta i poslovanje privrednih subjekata. 9. 4. posebno u regulisanju odnosa na tržištu. racionalizaciju u saobraćaju. a prije svega u sferi sigurnosti u saobraćaju. Tržišno poslovanje u saobraćaju pretpostavlja smanjenje svih troškova prevoza. Krajnji cilj ovih mjera u tranzicijskim zemljama je liberalizovano transportno tržište. ugovaranju i umješnosti u prevozu putnika i robe. deregulacija se ne može shvatiti kao eliminisanje pravnih propisa kojima se uređuju odnosi između privrednih subjekata na tržištu. 5. jer se poslovanje privrednih subjekata u ovoj grani saobraćaja može najviše zasnivati na tržišnim načelima i mehanizmima kako zbog velike samostalnosti pokrivanja i karaktera putne infrastrukture. treba istaći da se deregulacija ne bi trebala primjenjivati bez određenih standarda ne samo u oblasti tehnike i tehnologije proizvodnje saobraćajne usluge nego i u poslovanju. efikasnije poslovanje preduzeća uz smanjenje troškova poslovanja i unapređenje cjelokupne funkcije prevoza. poboljšanje funkcionisanja preduzeća. tako i zbog uspješnosti poslovanja samih prevoznika. direktna zainteresovanost prevoznika koji učestvuju u procesu pružanja prevoznih usluga i uopšte usluga u transportnom sistemu. smanjenje troškova i svih drugih aspekata poslovanja preduzeća. zadovoljenje ekoloških standarda kroz primjenu eko-motora (primjena katalizatora u vozilima. Međutim.

Ovaj stav nije sporan. Ponuda na ovom tržištu je razvijena. Ta sloboda odnosi se na slobodu kombinovanja svih instrumenata marketing mixa. Svi vidovi transporta imaju određene konkurentske prednosti na pojedinim segmentima transportnog tržišta. u uslovima imperfektnosti regulacija je neophodna. To podrazumijeva da korisnik nikakvim regulativnim mjerama ne može biti sputavan u izboru transportera. onda transporterima mora da se obezbijedi realna nadoknada (kompenzacija) izgubljenih prihoda po tom osnovu. koncept deregulacije i liberalizacije treba da uvaži sva tri momenta: konkurentnost. Jednostavno rečeno. na prvi pogled protivrječna. urednosti. Treće. u sputavanju dejstva tržišnih mehanizama i u gubljenju onih efekata koje slobodna i zdrava konkurencija zakonito obezbjeđuje. Prisutnost tog problema rezultirala je u opredjeljenju za deregulacijom i liberalizacijom transportnog tržišta. bezbjednosti. Drugo.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 6. savremeno saobraćajno tržište je jedno od najrazvijenijih pojedinačnih tržišta. na transportnom tržištu postoje elementi koji moraju biti regulisani. Ovaj trend već ima značajnu vremensku dimenziju. Podrazumijeva se takođe da transporteri instrumentima svoga marketing mixa aktivno djeluju na korisnike da izaberu njihovu ponudu. imperfektnost i neophodnost određenog regulisanja i neophodnost slobodne konkurencije. Upravo na liniji uvažavanja oba navedena. Na transportnom tržištu mora postojati puna sloboda izbora vida transporta i konkretnog transportera od strane korisnika prevoza. Korisnika naravno ne interesuje zašto se ponuđači razlikuju po pojedinim elementima konkurentnosti (brzini. 2. Njegova odluka počiva na vrednovanju onoga što oni nude. Ta protivrječnost proizilazi iz dva protivrječna zahtjeva i stava: 1. I u jednom i u drugom slučaju podrazumijeva se neophodnost ujednačavanja uslova privređivanja. zbog razloga opšteg. ekonomskog. pri čemu je očigledno da se procesi deregulacije i liberalizacije odvijaju relativno sporo. socijalnog i javnog interesa. visok stepen regulisanosti transportnog tržišta rezultira u smanjenoj efikasnosti korištenja uloženih resursa. Liberalizacija i slobodna konkurencija mogu da daju očekivane efekte samo onda ako se odvijaju u nediskriminatorskim uslovima privređivanja. koje determinišu to definisanje. koji međusobno konkurišu u zadovoljavanju potražnje za prevozom. a šta predmet liberalizacije i slobodne tržišne utakmice. to važi kako u slučaju međugranske i unutargranske konkurencije na datom nacionalnom transportnom tržištu. 194 . kao što postoje elementi koji moraju biti prepušteni potpunom uticaju slobodne konkurencije. DOMETI LIBERALIZACIJE I DEREGULACIJE TRANSPORTNOG TRŽIŠTA U pristupu definisanja deregulacije i liberalizacije transportnog tržišta potrebno je istaći bitne polazne osnove. tačnosti itd. tako i u slučaju liberalizovanja konkurencije između transportera različite nacionalne (državne) pripadnosti na objedinjenom tržištu. Prvo. za povećanje efikasnosti nužna od deregulacija i liberalizacija. Odluka korisnika isključivo je stvar njegove percepcije i njegovog vrednovanja konkurentskih prednosti alternativnih ponuđača transportnih usluga. Liberalizacija transportnog tržišta podrazumijeva punu samostalnost i slobodu transportera u kreiranju i vođenju njihove poslovne politike. Postavlja se pitanje šta treba da bude predmet regulacije. cijeni. zahtjeva treba tražiti konzistentan koncept regulisanja odnosa na transportnom tržištu.). U slučajevima da se neka ograničenja ipak zadrže. Jasno je već iz toga da su ovi elementi u značajnoj mjeri konfliktni i protivrječni. Zato liberalizacija isključuje primjenu regulatornih mjera koje se odnose na formiranje i kontrolu prevoznih cijena. ali se sa protokom vremena intenziviraju i progresivno zaživljavaju u praktičnoj politici. odnosno da je preferiraju u odnosu na ponudu konkurencije. diferencirana i konstituisana od ponude različitih vidova transporta. ograničenja kapaciteta i pristupa tržištu i sl. Težnja ka deregulaciji i liberalizaciji danas je opredjeljujući trend u politici regulisanja odnosa na ovom tržištu.

prodaja dionica menadžmentu (upravnim i poslovnim strukturama u preduzeću ili van njega i zaposlenima unutar preduzeća). 2. 3. ali ne donosi brze finansijske efekte). koji će djelovati u tržišnom sistemu privređivanja temeljem vrednovanja ekonomskih kriterija. ugroženih socijalnih grupa. kompenzacijska privatizacija je širi pojam i ona obuhvata aspekt restitucije prijašnjih vlasnika. To znači dekomponiranje (raščlanjivanje) državnog vlasništva na buduće vlasnike. prodaja svih dionica kupcima izvan preduzeća. U vezi sa tim. prenošenje državne imovine u vlasništvo ranijih vlasnika privatnih osoba ili socijalne grupe. Kod ovog modela privatizacije neophodno je donijeti adekvatne regulativne mehanizme koji zaštićuju pojedinačne ulagače. odnosno pretvaranja saobraćajnih preduzeća iz državnog ili društvenog vlasništva u privatno vlasništvo.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. to je oblik privatizacije po kojem je menadžment bio u mogućnosti doći do vlasništva uz minimalna ulaganja u saradnji s političkim faktorima u zemlji. najsumnjivija). “spontana” privatizacija (najdubioznija. Ova osnovna pravila privatizacije se odnose i na privatizaciju transporta. žrtve rata i dr. poboljšanju ekonomskog učinka saobraćajne djelatnosti. U zemljama u kojima se obavlja pretvaranje državnih preduzeća u preduzeća s poznatim vlasnikom zaposlenima i drugim građanima izdaju se certifikati kojima oni mogu kupiti dionice ili udjele u pretvaranju preduzeća. centralističko planiranje i upravljanje (bivše socijalističke zemlje) te daje prednost tržišnoj privredi i slobodnom preduzetništvu. Osim načina privatizacije državnog vlasništva.* U tranzicijskim državama razlikuju se slijedeći načini privatizacije: a) cjelokupna privatizacija uz prodaju svih dionica. c) reprivatizacija. poboljšanje upravljačke inicijative i minimaliziranjem zahtjeva iz budžeta države. a dodatna prodaja dionica pribavlja samo dodatna finansijska sredstva (dokapitalizacija) za vođenje strategije daljnjeg razvoja. certifikacijska (vaučerska) privatizacija omogućuje relativno brzu realizaciju i lagano uključivanje u privrednom sistemu. privatizacija u saobraćaju označava proces pretvaranja saobraćajnih preduzeća iz državnog vlasništva u privatno vlasništvo. PRIVATIZACIJA U SAOBRAĆAJU Privatizacija znači proces pretvaranja državnog ili društvenog vlasništva u privatni i dioničarski sektor. 4. U BiH u procesu prestrukturiranja privrednog sistema prisutno je pretvaranje državnog vlasništva u privatno i dioničarsko. 5. žrtava nasilja i invalida rata (ubrzava proces privatizacije. b) djelimična privatizacija (prodaja kontroliranog paketa dionica (oko 48%) koja novog ili nove vlasnike ne čini isključivim vlasnikom – autonomnim. izdiferencirali su se tokom ovog procesa slijedeći osnovni modeli privatizacije u bivšim socijalističkim zemljama: 1. bilo pojedinaca i grupe dioničara ili privatizacijskih fondova. privatizacija je usmjerena na povećanje efikasnosti i efektivnosti saobraćaja i njegovo usklađivanje sa potrebama privrede i primjene savremenih 195 . Bit procesa privatizacije je promjena materijalne osnove društva. fondove i manjinske dioničare u preduzećima koja su u djelomičnom vlasništvu fondova. Oni ostaju u vlasti većinskih vlasnika. Kupovinom dionica dioničari stječu pravo udjela (učešća) u raspodjeli dobiti i mogu biti birani u organe dioničkog društva). U posljednjim se godinama uveliko provodi u zemljama u kojima se ukida državno vlasništvo. Kada se govori o razvijenim privredama. što je značajno s gledišta provođenja strateških pravaca razvoja. odnosno izvan preduzeća. davanje podrške tržišnom poslovanju i slobodnom poduzetništvu. privlačenje novog kapitala za ulaganje.

2. Razlozi za loše rezultate tog procesa vide se u neefikasnim i političkim slabim agencijama za privatizaciju. otvaranje prostora inovatornom i slobodnom poduzetništvu. suzbijanje štetnog djelovanja korupcije. Prodaja javnih preduzeća privrednim subjektima.DRUMSKI SAOBRAĆAJ tehnologija u saobraćaju. U tranzicijskim zemljama privatizacija u saobraćaju je dio ukupnog procesa privatizacije na putu ka tržišnom poslovanju. nepripremljenosti uslova u kojima se odvija tržišno poslovanje što je u značajnoj mjeri ugrozilo proveden proces tranzicije i osposobljavanje tranzicijskih zemalja za tržišno poslovanje. 7. pošte. Može se generalno reći da su procesi privatizacije u tranzicijskim zemljama povezani sa brojnim problemima. 2. Poseban problem u tranzicijskim zemljama je privatizacija željeznice. odbijanju vlasti da preuzme obaveze preduzeća prema radnicima. Kod ovih djelatnosti država vodi računa o opštem interesu. nerealnoj procjeni vrijednosti kompanija. veća neovisnost prema državnim institucijama. To stanje još više usložnjava razjedinjenje carinske službe po entitetima. bolju. 8. slobodniju i bogatiju budućnost ukidanjem materijalne osnove političkog totalizma i stvaranjem temelja za razvoj privrednog i političkog sistema. pri čemu zadržava određeno pravo učešća u profitu i upravljanju ovih preduzeća i njhovim radom. racionalnije upravljanje i planiranje preduzeća. 6. promašajima. Što se tiče BiH. nepostojanje sistema indirektnog oporezivanja i rješavanje unutrašnjeg duga. s tim da država i dalje ostaje pretežni vlasnik 3. i poteškoćama. Smisao i svrha privatizacije nije zarada na prodaji. koji je kompatibilan savremenom svijetu. smanjenje pritisaka na nacionalni budžet. depolitizacija ekonomskog odlučivanja. a to znači određeni stepen neovisnosti o sredstvima državnog budžeta i prelazak na sistem samofinansiranja. JGPP. Činjenica je u vezi s procesom privatizacije da je obavljanje privatnog vlasništva stvaranje osnove za razvoj tržišnog poslovanja i demokratije kod nas i pretpostavka za konkurentno uključivanje u svjetsko tržište roba i kapitala. privlačenje domaćeg i stranog kapitala za dodatna ulaganja. 10. Ne stvorimo li to. može se reći da je privatizacija najveće razočarenje u ekonomskim reformama. gdje se traže odgovarajuća rješenja. 4. Djelimična prodaja pravnim učesnicima. telekomunikacija. veći efekat djelovanja značajnih faktora privrednog procesa (promjena materijalne osnove. smanjenje birokratskih restrikcija. 196 . Davanje pod koncesiju na određeno vrijeme. usklađivanje odnosa ponude i potražnje i bolje usklađivanje odnosa između proizvođača i potrošača). te «nedostatku svijesti da je privatizacija ključ za stvaranje radnih mjesta i povećanje prosperiteta». 3. povećanje uspješnosti poslovanja. U ovim preduzećima primjenjuju se slijedeći modeli: 1. 5. napravili smo temelj za novi promašaj. 9. nego stvaranje temelja i nade za sretniju. Učinci procesa privatizacije i liberalizacije u privrednom sistemu su: 1.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ
-

+

liberalizacija privatizacija poslovne strategije — RACIONALIZACIJA JE POLITIČKI ONEMOGUĆENA —

BIROKRATIZIRANO NEEFIKASNO JAVNO PREDUZEĆE

NISKA POSLOVNA KULTURA

NEDOSTATAK POSLOVNE ORIJENTACIJE

Sl. 91 Tradicionalni model funkcionisanja javnog preduzeća i mogući izlazak iz zatvorenog

(pogrešnog) kruga regulacije

7.1

PRIVATIZACIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

7.1.1 Ciljevi procesa privatizacije u drumskom saobraćaju BiH
Smisao privatizacije nije ostvarivanje profita od prodaje imovine nego stvaranje temeljnih pretpostavki za privredni razvoj, uključivanje u međunarodnu podjelu rada. Privatizacija stvara osnove menadžmentu za povećanje uspješnosti poslovanja preduzeća, strani kapital i smanjenje izdvajanja iz budžeta. Proces promjene u svakoj zemlji determiniran je nizom faktora koji usporavaju ili, što je rjeđi slučaj, ubrzavaju taj proces. To su, između ostalih: naslijeđeni nivo privredne strukture, već dostignuti ili postignuti nivo tehničkog, tehnološkog, organizacijskog i pravnog uvođenja privrednog sistema i njegovih podsistema, naslijeđena kadrovska struktura, položaj zemlje u međunarodnim tokovima i njene veze s njima i dr. Ciljevi drumskog saobraćaja kao i u cijelom privrednom sistemu BiH sintetizirani su u činjenici – iskorak prema tržišnom sistemu privrede, kao isključivom parametru vrednovanja uspješnosti opstanka i poslovanja na tržištu. Osim tog globalnog cilja – usmjeranja prema tržišnom poslovanju, neupitno je prisustvo niza slijedećih efekata procesa, i to: povećanje aktivnosti i efikasnosti poslovanja svih organizacijskih oblika u procesu privatizacije, otvaranje prostora inovatornom i slobodnom poduzetništvu, veće aktivnosti djelovanja značajnih faktora privrednog procesa (promjena materijalne osnove privređivanja, usklađivanje odnosa i potražnje i bolje usklađivanje odnosa između proizvođača i potrošača), smanjenje birokratskih restrikcija, racionalizacija upravljanja i planiranja i posebno primjena adekvatnog informacijskog sistema u poslovanju drumskog saobraćaja. Te pretpostavke značajne su i prisutne u procesu promjene drumskog saobraćaja u BiH, koji je donedavno djelovao bez jasne organizacijske i informacijske infrastrukture uz ostale slabosti koje su prisutne u procesu poslovanja, pa do restrikcije područja djelovanja sa aspekta ratnih razaranja na području zemlje. Posljedica toga stanja je evidentna u niskoj poslovnoj kulturi, nedostatku poslovne orijentacije i nemogućnosti racionalizacije u sferi poslovanja. Nebrojene negativnosti su bile determinirajuće sa gledišta postizanja adekvatnijih poslovnih rezultata na transportnom tržištu podsistema drumskog saobraćaja u BiH uz niz nedostataka i neadekvatnoj makroekonomskoj politici koja je djelovala u limitirajućim okolnostima ratom razrušene zemlje. S obzirom na to da BiH vrši aktivne pripreme za pristupanje evropskim i euroatlantskim savezima,
197

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

neophodno je da kroz proces privatizacije vrši i proces harmonizacije i standardizacije u oblasti tehničkog elementa, ekoloških zahtjeva i uslova rada i radnog vremena.

7.1.2 Značenje procesa privatizacije drumskog saobraćaja u BiH
Mora se reći da procesi privatizacije u saobraćaju, pa time i u drumskom saobraćaju u BiH, zahtijevaju naučno utemeljen pristup na načelima tržišnog poslovanja. U tom kontekstu trebaju se temeljno i odgovorno analizirati sve vrste rizika i parametara poslovanja, kako bi se izbjegle primjene pogrešnih modela privatizacije, zloupotreba, korupcija i privredni kriminal. Postojeće transportno tržište bez temeljne organizacijske i informacijske infrastrukture, s neadekvatnim nivoom tehničke i tehnološke opremljenosti drumskog saobraćaja u BiH uz nezaobilazna značajna ratna razaranja tokom rata, bilo je, a i danas je prisutno, i jedno je od determinirajućih faktora bržeg prelaska na tržišni sistem privređivanja drumskog saobraćaja. Karakteristike drumskog saobraćaja u BiH, koje se manifestuju u nepostojanju odgovarajućih prevoznih kapaciteta i u neadekvatnosti objekata saobraćajne infrastrukture, a i cjelokupne infrastrukture na području zemlje, limitirajući su faktori za tržišno djelovanje prevoznih subjekata. Analiza poslovanja organizacijskih oblika drumskog saobraćaja u BiH ukazuje na prisutnost niza negativnih faktora koji djeluju na poslovanje, a to su: uvećani troškovi poslovanja, neracionalni prevoz, tehnička i tehnološka zastarjelost procesa prevoza putnika i tereta, a i voznih jedinica koji taj proces obavljaju, loša kadrovska struktura, nenaviknuta na fleksibilniji sistem privređivanja, loša ili nikakva pokrivenost informacijskim sistemima i prevoza robnih supstrata i dr. Negativni učinci su i u području nesinhroniziranog i neracionalnog transportnog sistema u BiH, u nemogućnosti primjene novih transportnih tehnologija, a prema tome i u znatnom odljevu deviznih sredstava s naših cesta i prevoznih kapaciteta. Značaj nabrojenih negativnosti u podsistemu drumskog saobraćaja ukazuje na potrebu intenzivnijeg procesa privatizacije, uspostavljanja adekvatnih organizacijskih oblika koji će imati mogućnosti adekvatnog djelovanja u tržišnoj strukturi, gdje samo djeluju načela tržišne ekonomije. Ona osim pojma transportnog tržišta podrazumijeva i adekvatne segmente tržišne infrastrukture kao npr: adekvatne bankovne institucije, sinhrono djelovanje asocijacija organizacija drumskog saobraćaja s asocijacijama svih ostalih vidova saobraćaja i svim asocijacijama privrednog sistema. Ta činjenica daje jasne i precizne pravce značenja i definisanja procesa privatizacije drumskog saobraćaja, ali upućuje i na činjenicu da se proces ne odvija neovisno o konzistentnoj makroekonomskoj politici zemlje, već da njen koncept mora biti jasno, precizno i dosljedno definisan i provođen u privrednom i saobraćajnom sistemu zemlje. Posebno se akcentira obnavljanje privatnog vlasništva i stvaranje osnove za razvoj tržišnog poslovanja i demokratizacije u BiH i pretpostavke za konkurentno uključivanje u svjetsko tržište robe i kapitala. Smisao i svrha privatizacije nije zarada u prodaji, nego stvaranje temelja za bolju, slobodniju i bogatiju budućnost. Zbog toga neophodno je osavremenjivanje budućih ulaganja u proces mijenjanja tehničkog, tehnološkog i organizacionog uređenja podsistema drumskog saobraćaja i objekata drumske infrastrukture, s kojom je sistem neraskidivo tehnički i tehnološki vezan. To govori da proces prestrukturiranja – privatizacije podsistema drumskog saobraćaja (prevoz putnika i robnog supstrata), nadalje prevoz za vlastite potrebe tzv. interprodukcijski prevoz i privatni autoprevoz (putnički i robni) i objekta drumske infrastrukture mora biti, ili je već jednim dijelom, koncipiran na jasnoj i dugoročno utvrđenoj saobraćajnoj politici usaglašenoj sa svim segmentima privrednog sistema u BiH. To je i temeljna pretpostavka adekvatnog funkcionisanja privatizacije svih segmenata privrednog sistema BiH. Smatra se da privatizirana preduzeća u drumskom saobraćaju lakše prihvataju izazove tekuće ekonomske politike i lakše u njima opstaju i čak u mnogim slučajevima izlaze ojačani.

198

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

7.1.3 Strateški pravci privatizacije drumskog saobraćaja BiH
Nužnost privatizacije u svim segmentima privrednog sistema i svih njegovih podsistema neophodna je u privrednom sistemu BiH. Strateški oni moraju biti precizno definisani, vremenski utvrđeni, naučno objektivizirani (izrađeni temeljem stručnih i naučnih studija) i posebno realno ostvarivi u određenom vremenu. Karakteristike podsistema drumskog saobraćaja su kao i ostalih podsistema saobraćajnog sistema, stvaranje – proizvodnja nematerijaliziranog proizvoda – usluge, čime njena realizacija ovisi o nizu faktora, i to: karakteristika tehničkih sredstava prevoza putnika i robe, tehnologije izvršenja prevoznih funkcija, adekvatnog informacijskog sistema (EDI ili EDIFACT, Elektronic Data Interchange), edukativne razmjene podataka za ubrzano odvijanje svih segmenata prevoznog procesa i adekvatnih objekata drumske infrastrukture i infrastrukture koja omogućuje nesmetano i sigurno odvijanje funkcija prevoza po itinereru transporta. U podsistemu drumskog saobraćaja prisutan je segment prevoznih funkcija koji tehničkim sredstvima omogućuje prevoz putnika i tereta i segment drumske infrastrukture, koja omogućuje svojim postojanjem nesmetano kretanje tehničkih sredstava prevoza. U oba segmenta koja djeluju po horizontali podsistema prisutno je pet sistema, koji također moraju djelovati u određenoj harmoniji, a to su: ekonomski, tehnički, tehnološki, organizacijski i uvođenje pravne regulative, čije djelovanje predstavlja skup reglementarnih mjera u procesu postojanja pravne infrastrukture nepobitno važne i značajne za obavljanje svake ljudske djelatnosti. Sa stanovištva značaja podsistema drumskog saobraćaja strateški modeli privatizacije mogu biti raznovrsni, ali se moraju temeljiti na načelima postizanja temeljnih ciljeva i načela tržišnog poslovanja. Novoformirani organizacijski oblici u podsistemu drumskog saobraćaja mogu egzistirati u slijedećim modelima: - angažovanje dijela stranog kapitala, u procesu dokapitalizacije neophodnog za proces modernizacije voznih jedinica i cjelokupnog sistema poslovanja; - izdavanje ili prodaja dijela poslova organizacije u vidu dionica na određenim koncesionarskim autobusnim linijama u prevozu putnika; - uspostavljanje mješovitih društava (podjela transportnog tržišta na manjim lokacijama u prevozu putnika i tereta (roba); - davanje na korištenje – najam već dobivenih koncesija za održavanje međunarodnih autobusnih linija ili organiziranih linija u prevozu tereta, to mogu biti redovite i sezonske linije. Moguća su davanja u najam dijelova organizacija drumskog saobraćaja, to se isključivo odnosi na visoko profitabilne dijelove (koji to mogu postati nakon adekvatnih ulaganja zakupodavca). Budući zakupac očekuje oplodnju uloženog kapitala, on u vremenu zakupa, koje treba biti više od 20 godina, ulaže u proces modernizacije. Taj proces bi se odnosio na mehaničke radionice, dijelove auto – teretne stanice ili autobuskog putničkog terminala, gdje je prisutan spektar djelatnosti koje se mogu dati u zakup, moteli, uslužne djelatnosti na tim objektima i dr. Strateški pravci procesa privatizacije u podsistemu drumskog saobraćaja moraju se temeljiti na usavršavanju organizacijskih oblika koji će se odlikovati višim stepenom organizacijskog, informacijskog i tehnološkog nivoa u konzistentnom sistemu reglementarnih mjera, koje moraju apsorbirati sve segmente procesa privatizacije i biti u funkciji privlačenja potencijalnih interesenata za proces promjene u podsistem drumskog saobraćaja u BiH. Djelovanje podsistema dio je konzistetnog djelovanja privrednog sistema, to upućuje na neophodnost dosljednosti i privredne ozbiljnosti poduzetih mjera pri utvrđivanju makroekonomske politike koja mora biti u funkciji temeljnog procesa prelaska na tržišnu privredu privrednog sistema BiH.

199

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

7.1.4 Proces privatizacije u BiH, razlozi, ciljevi i efekti
Postoji nekoliko razloga zbog kojih državne vlasti žele da privatiziraju neku firmu. 1. Da stvore dugoročna radna mjesta i prosperitet Dobro privatizirana firma je ona u koju privatni vlasnici dugoročno ulažu novac. Radnici imaju koristi od privatnih investicija: dobijaju dugoročna radna mjesta, a često i bolje plate. 2. Da spasu firmu od bankrota Država više ne može upravljati firmom. Firme su obično prestare ili glomazne, da bi se država adekvatno brinula o njima, i radna mjesta su pod rizikom. Privatizacija dovodi investitore, koji imaju marketinške stručnjake i izvozne mreže. Za razliku od državnih vlasnika, privatni investitori uzimaju u obzir tržišne faktore, koji osiguravaju prosperitet firme i njenih radnika. 3. Da donesu dugoročni poreski prihod Vladi treba dugoročni prihod za finansiranje budžeta i programe javne politike. Firme kojima upravljaju privatni poduzetnici često su profitabilnije i donose više prihoda kroz poreze. Na početku privatizacije u BiH neke firme su privatizirane putem vaučera ili certifikata. Tim programom su se radnicima i privatnim licima dale dionice u firmama, ali se nije investirao kapital, niti “know – how” marketing, koji su bili potrebni za oživljavanje firmi. Sada se privatizacijski program fokusira na revitalizaciju velikih “strateških” preduzeća, prodajom firmi poduzetnicima putem tendera. Najbolji ponuđač ulaže novi kapital, razvija kreativne marketinške strategije, širi izvozne mreže, usvaja dobre prakse menadžmenta i povećava proizvodnju. Dobra privatizacija vodi ka jakim, profesionalnim firmama, koje obezbjeđuju stabilna radna mjesta za radnike i stabilan prihod za vlade kroz prodaju i izvoz.

Najviša kupovna cijena nije osnovni cilj procesa privatizacije
Važna je kombinacija: - Obaveza kupca da s vremenom ulaže u firmu. - Broj radnih mjesta koja održava investitor. - Iskustvo kupca na specifičnom tržištu. Proces ima za cilj povećanje proizvodnje i zadržavanje radnika na radnim mjestima, umjesto izvršavanja jedne velike gotovinske uplate državnim vlastima. Postupak procesa privatizacije sa ciljevima privatizacije dat je u slijedećem bloku, Sl.

200

DRUMSKI SAOBRAĆAJ
TENDER

Bira se najbolji investitor

Firma se privatizira

Investitori ulažu novi kapital u firmu

Privatna uprava povećava efikasnost Proizvodi / usluge su konkurentniji Širi se marketinška i izvozna mreža

Firma donosi profit

Firma se stabilizira i razvija

VIŠE DUGOROČNIH POSLOVA

Sl. 92 Opšti model privatizacije «korak po korak» sa osnovnim ciljevima i efektima privatizacije u Bosni i Hercegovini

Efekti privatizacije

Privatizacija preduzeća je uspješna ukoliko su zadovoljena tri glavna učesnika: 1. Državne vlasti: Prodaju firme pod najboljim mogućim uslovima (iznos plaćene gotovine, iznos investicije tokom vremena, broj održanih radnih mjesta).
2. Radnici: Sindikat često pregovara sa agencijama i investitorima o plaćanju zaostalih dugova i očuvanju maksimalnog broja radnih mjesta. Pitanja kao što su doprinosi i obuka za radnike također mogu uticati na prihvatanje potencijalnog privatnog investitora. 3. Investitori: Investitori u privatizaciji kupuju firme da bi ostvarivali dobit tokom vremena. Oni često pregovaraju sa agencijom za privatizaciju o najmanjoj kupovnoj cijeni, zato što će oni uložiti značajan kapital u firmu nakon privatizacije. Da bi se odredila cijena koju su spremni platiti, oni uzimaju iznos koji će morati investirati u rekonstrukciju firme, modernizaciju opreme, plasiranje proizvoda, uvođenje novih načina poslovanja, isplata zaostalih dugova i reprogramiranje duga.

Sl. 93

Ukoliko sva tri učesnika zajedno rade na određivanju odgovarajuće cijene, obaveze o ulaganju i najboljeg mogućeg aranžmana za radnike, privatizacija će uspjeti.
201

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Sl. 93

Do sada se često tražila cijena koja nije odgovarala vrijednosti sredstava firme na tržištu. Smatra se da ukoliko su troškovi investicije kapitala i reprogramiranje duga uključeni u kupovnu cijenu, da bi investicija i zaštita radnih mjesta donijela puno više koristi državnim vlastima i građanima nego veća kupovna cijena. Sindikati podržavaju privatizaciju sve dok je taj proces jasan i transparentan. Sindikat želi igrati centralnu ulogu u novoj fazi privatizacije, kako bi osigurali da taj proces bude transparentan, slobodan i fer, da odgovorni investitori kupuju firme i da radna mjesta budu zaštićena. S obzirom da je privatizacija integralni dio ekonomskog oporavka i stvaranja slobodne tržišne ekonomije ona ujedno stvara osnovu za poboljšanje efikasnosti u proizvodnji, pristup međunarodnim tržištima, “know – how”, novu tehnologiju, poboljšanje tehnike menadžmernta i pristup novim prilikama za ulaganje.

8.

GLOBALIZACIJA SAOBRAĆAJA

Globalizacija je proces povezivanja industrijskih i finansijskih aktivnosti na svjetskom tržištu koji teži sveobuhvatnosti svijeta, čiji je cilj ostvarivanje većeg rasta i razvitka svjetskog privrednog sistema i radi ostvarivanja većeg profita. Skladno tome i globalizacija transporta polazi od pretpostavke da se ostvaruju veći učinci rasta i omogući nesmetano kretanje ljudi, roba, usluga, informacija i dr. u svijetu. Temeljni elementi globalizacijskih procesa su: - globalizacija privrede, - povećanje konkurencije, - razvoj poboljšanja komunikacijskih sistema, - razvoj i poboljšanje transportnih tehnologija i saobraćajne infrastrukture, - povećanje kupovne moći, - ujednačavanje potrošačkih običaja i navika. Pretpostavka procesa globalizacije je: 1. proces liberalizacije i deregulacije privrednih sistema, 2. razvoj informatičke tehnologije koja omogućuju da svaka nova informacija bude dostupna u svim dijelovima svijeta u istom trenutku, što dovodi do globalnog upravljanja, 3. koncepcija održivog razvoja bez štetnih posljedica za buduće generacije,

202

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

4. aktivno učešće Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i svjetske trgovisnke organizacije u pokrivanju funkcije na svjetskom prostoru, 5. aktiviranje međunarodno pravnih pravila nadređenih nacionalnim pravilima, 6. naučni i obrazovni aspekt globalizacije. Ako se posmatra globalizacija sa aspekta saobraćaja, može se reći da razvoj saobraćaja utiče na mijenjanje svjetskog tržišta unoseći velike promjene u oblasti proizvodnje i distribucije. Na taj način saobraćaj doprinosi razvoju koncepcije.
• • • •

Uticaj saobraćaja na globalizaciju može se iskazati preko slijedećih aktivnosti: razvoja savremenih transportnih tehnologija (paletizacija, kontejnerizacija, RO – RO, LO – LO, hackepack) radi povezivanja svih proizvodnih mjesta i mjesta putovanja u svijetu, razvoja i modernizacije saobraćajne infrastrukture i prevoznih sredstava svih grana saobraćaja, razvoja efikasnosti i efektivnosti proizvodnje saobraćajnih usluga kod svih grana saobraćaja, što doprinosi sigurnosti i brzini transporta ljudi i roba, što treba da omogući profitabilnije poslovanje globalnih korporacija i transportnih kompanija, održivog razvoja u privredi i transportu.

U kontekstu globalizacije postavlja se pitanje deregulacije i liberalizacije transporta kao polazne osnove za formiranje velikih nacionalnih, regionalnih i više nacionalnih transportnih kompanija, kako bi svjetski sistem mogao optimalno funkcionisati. Zato se međusobni uticaj globalizacije i transporta javlja kao faktor razvoja efikasnog saobraćajnog sistema koji, s druge strane doprinosi razvoju konkurencije pojedinih privreda i država, a time i uključivanju svih država u globalne razvojne trendove. U procesu globalizacije veliku ulogu imaju multinacionalne kompanije, koje imaju svoja proizvodna i prodajna preduzeća u više zemalja. Kapital sve brže i sve lakše prelazi granice nacionalnih ekonomija plasirajući sredstva u najprofitabilnije djelatnosti. Mnogi investitori se okreću novim tržištima u potrazi za što većim dobitkom (profitom). Globalizaciju u saobraćaju možemo posmatrati kroz različite elemente tog sistema okrupnjavanja udruživanja firmi iz sfere prihvata i otpreme tereta putnika kao što su luke, pristaništa, terminali i prekrcajne stanice, zatim prevoznika, poštanskog saobraćaja, paketne distribucije, brze dostave malih pošiljaka, špedicije i ostalih pratećih djelatnosti u prometu. U vodenom saobraćaju, najveći globalni preokreti nastaju kod lučkih operatora kontejnera i brodskih prevoznika. Najveći svjetski operatori u kontejnerskom saobraćaju Port of Singapore Authority (Singapore) i Hutchinson Port Holdings (Hong Kong) vode bitku za primat na tržištu, a sad se na tržištu pojavio i novi takmac iz Malezije Port of Tanjung Pelaps, gdje je u prvoj fazi izgrađen kontejnerski terminal u vrijednosti od 750 miliona US$. Slične bitke vode se i na drugim područjima u sjevernoj Evropi (Roterdam i Hamburg), ili u Sredozemlju (Gioa Tauro Malta), kao i između terminala u sjevernoj Americi. Također, brodari ulaze u kupovine i preuzimanje lučkih terminala. Tako je jedan od najvećih svjetskih brodara P&O kupio terminale u SAD u Houstonu, Beaumontu, Galvestonu, Freeportu, Port Arturu i Corpus Cristiu, zatim u Evropi terminale u Antwerpenu, djelimično u Roterdamu i drugdje u svijetu. Kod kopnenih grana saobraćaja najznačajnija su preuzimanja i globalizacija od strane špeditera koji ulaze u prevozni sektor kupovinom firmi cestovnog saobraćaja i drugih operatera koje transformišu u logističke operatere kao što su ABX Logistics ili Danzas, koji je preuzeo niz preduzeća u svijetu želeći postati najveći logistički operater na svijetu dok ga 1999. godine nije preuzela Deutsche Post World Net i tako su postali najveća grupa na svijetu. Slične tendencije su i u vazdušnom saobraćaju, gdje imamo preuzimanje kompanija, ali i stvaranje alijansi kroz djelimično udruživanje kapitala, odnosno jedinstvenog djelovanja na tržištu, pa tako imamo: Star Alliance (udruženi Luft Hansa, Air Canada, United Airlines, SAS, Thai Airways, AirNew Zeland, Anset Australia, Varig, ALL Nippon Airways, Singapore Airlines, Austria Airlines, Mexicana Airlines i Croatia Airlines).

203

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

-

Oneworld (udruženi American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Iberia, Finnair, Cathay Pacific in Quantas). Wings (udruženi KLM, Northwest, Aliatalia i Continental). The Qualiflyer Group (udruženi Swissair, Crossair, Sabena, Air Portugal, AOM, Air Littoral, Air Europe, Air Liberte, LOT, PGA i Volare Airlines).

U međuvremenu je došlo do propadanja nekih kompanija i novih preuzimanja međusobno i od drugih kao što je špediter Kune & Nagel koji je time postao najveći vazdušni operater. Slične tendencije su i u poštanskim i kurirskim uslugama gdje ima preuzimanja različitih operatera i stvaranja grupacija kao što je UPS (United Parcel Service) iz SAD i u Evropi DPD (Deutscher Paket Dienst). Kapital seli u zemlje gdje je prisutna nezaposlenost, jeftina radna snaga i niske nadnice, što uslovljava veći profit za investitora.
Regulacija

Liberalizacija

Privatizacija

Deregulacija

Globalizacija

Efikasnost i održivost transporta

Sl. 94 Model transformacije upravljanja funkcionisanja saobraćajem od regulacije do globalizacije

Strukturne promjene prilagođavanja nužne su manje–više u svim društveno–privrednim sistemima tranzicijskih zemalja, jer se time poboljšavaju prilike na tržištu, ne samo proizvoda i usluga nego i kapitala rada. To se postiže adekvatnom organizacijom rada, liberalizacijom trgovine, profitnim posticajima investiranja i transfer tehnologije koja u tranzicijskim zemljama mora biti dinamičnija. Danas se proces globalizacije širi cijelim svijetom bez obzira na različito zatečena stanja u političkom, ekonomskom I civilizacijskom stepenu razvoja i dostignuća mnogih država i regija i može se sa sigurnošću tvrditi da su granice globalizacije uslovljene razvojem saobraćajnog sistema, što nameće pitanje razvoja kako saobraćajne infrastrukture tako i prevoznih sredstava i uređaja. Međutim, potrebno je istaći da sadašnja globalizacija u novom svjetskom ekonomskom poretku nosi sa sobom i niz negativnih posljedica, posebno za zemlje u tranziciji i siromašne zemlje. Danas globalizacija uglavnom koristi samo bogatim zemljama. Nema danas gotovo nijedne zemlje koja se razvijala i prosperirala po principu globalizacije Svjetske trgovinske organizacije. To nadalje proizvodi sve veću konkurenciju među siromašnim zemljama kroz niže nadnice radnika i smanjenje

204

Informacione tehnologije

Know – how

Kapital

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

poreza kako bi strani investitori dobili više za sebe16. Zemlje u razvoju će globalizaciju preokrenuti u svoju korist ako ponude jednake uslove stranom kapitalu i u tome se međusobno ne budu takmičili. Smatra se da je snaga siromašnih zemalja u udruživanju njihovih tržišta.

9.

NUŽNOST POVEZIVANJA UNUTAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Preduzeća u grani drumskog saobraćaju su samostalna u tehnološkom procesu i mogu potpuno samostalno da organizuju saobraćaj na svom području, kao i na svim relacijama gdje nađu svoj ekonomski interes. Međutim, ova samostalnost je relativna, jer u putnoj mreži drumskog saobraćaja može istovremeno da djeluje više preduzeća i na istim relacijama. To dovodi do pojave više kapaciteta nego što je stvarno potrebno, vremena vožnje mogu da se podudaraju, a između njih da nema saobraćaja. Posljedice takve strategije i neorganizovanosti negativne su i za preduzeće i za društvo. Zbog toga je opšta karakteristika organizovanja drumskog saobraćaja njegova usitnjenost, heterogenost i uglavnom slabije integracijske veze. U usitnjenoj strukturi pretežno sudjeluju manja i srednje velika preduzeća. Teritorijalna neujednačenost tih preduzeća dosta je izražena. Obično su koncentrisana u većim privrednim središtima. Ipak, na transportnom tržištu se ta preduzeća pojavljuju gotovo na svakom području gdje prolazi bilo kakava saobraćajnica. Takvo izolovano djelovanje preduzeća ne može ostvariti racionalno korištenje kapaciteta, što dovodi do nelojalne konkurencije koja je zakonita posljedica stihije na saobraćajnom tržištu, i ona se višestruko negativno odražava i na preduzeća i na korisnike, a time negativno djeluje na visinu ukupnih transportnih troškova, koje društvo, u krajnjoj liniji, i snosi i direktno i indirektno. Tendencije u svijetu pokazuju da veće organizacije ili asocijacije drumskog saobraćaja imaju brojne prednosti u odnosu na manje i usitnjene. Te su prednosti: - bolja prilagodljivost potražnji, jer pružaju bolje transportne usluge, čime ostvaruju i bolje ekonomske učinke, - raspolažu većim investicijskim potencijalom, što je glavna pretpostavka za osavremenjivanje, - moguća je specijalizacija i tipizacija voznog parka po predmetu i vrstama prevoza. - atraktivnije su za inžinjere i stručne radnike koji mogu bolje i adekvatnije uspostaviti organizaciju i tehnologiju rada. Povezanost organizacija drumskog saobraćaja ovdje se posmatra samo s aspekta njihove transportne funkcije. Iz ovoga proizilazi da u okviru drumskog saobraćaja mora postojati sprega između preduzeća kao samostalnih subjekata. Ove sprege mogu da se ispoljavaju povezivanjem preduzeća kroz redove vožnje, kao i kroz neka druga pitanja koja su bitna za funkcionisanje svih preduzeća u okviru grane. To se naročito odnosi na organizovanje servisnih službi, obezbjeđivanje povratnih vožnji, snabdijevanje neophodnim materijalom, sinhoronizaciju svih planova vožnje, kapaciteta i dr. Oni se uglavnom manifestuju u raznim oblicima udruživanja i u formiranju poslovnih udruženja, udružene u okviru privrednih komora, što dovodi do integrisanja razvoja tehnoloških funkcija. Udruživanje može biti i po ekonomskoj strukturi zasnovanoj na ekonomskim interesima. Naime, djelatnost prevoza putnika i robe ne angažuje samo naftnu industriju već i sirovinski potencijal, naftne prerađevine, građenje puteva, uslužne službe, osiguranje itd. Prema tome, broj direktno i indirektno uključenih u sve djelatnosti može biti od interesa za drumski saobraćaj kao podsistem ili komponenta jedinstvenog transportnog sistema.
Da bi se Malezija pretvorila iz poljoprivredne u industrijsku zemlju i stvorila model «malezijskog operatera», koristila je i jednim dijelom strane investicije davanjem koncesije na vodu i struju i ukidajući porez na profit. Nakon isteka besprofitnog perioda, investitori su rekli kako nemaju profita i nastavili da ne plaćaju porez. Strahujući da će investitori otići u druge zemlje vlada nije reagovala pa su oni nastavili da ne plaćaju porez. 205
16

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

7

PLANIRANJE I EKONOMSKO POSLOVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
1. PLANIRANJE TRANSPORTNIH USLUGA

Polazeći od marketinške koncepcije, proizvođači transportnih usluga usklađuju svoje proizvodne mogućnosti s potrebama i zahtjevima korisnika, što se na tržištu pojavljuje kao potražnja. U osnovi, poslovni uspjeh preduzeća JDT zavisi od pronalaženja takve usluge koja će najadekvatnije zadovoljiti potrebe korisnika. U tom smislu funkcija planiranja usluga, prema koncepciji marketinga, obuhvata plansku aktivnost koja uključuje selekciju relevantnih elemenata što opredjeljuju upotrebne vrijednosti transportnih usluga. Proces planiranja transportnih usluga je međusobni slijed faza odlučivanja i informacija. Obje se faze međusobno dopunjuju tako što se uzimaju u obzir učinci i utjecaji prethodne faze da bi se potom kontinuirano povezale. Proces realizacije planiranja počinje prikupljanjem informacija. To znači da treba prikupiti potrebne informacije o tržištu, korisnicima i konkurentnim sposobnostima. Najvažnije umijeće stručnjaka marketinga je u tome da informacije pravilno ocijeni po važnosti i da ih ispravno interpretira, a zatim da izradi podlogu za postavljanje sistema ciljeva i planova. Taj sistem mora biti diferenciran prema ciljevima tržišta, prema korisnicima, prema prioritetu, prema dobiti itd. Poznato je da uvijek postoji više puteva do cilja i stoga se u planiranju marketinga izrađuje više različitih strategija. Kao optimalnu valja odabrati onu startegiju koja najviše odgovara planiranom cilju. Ako se odabrana strategija ne podudara s ciljevima marketinga i potencijalnom mogućnošću konkretnog subjekta, može biti neuspješna. Koncepcija marketinškog planiranja polazi od slijedećih elemenata: 1. Dugoročni plan Ta vrsta plana obuhvata razdoblje duže od pet godina. Temelj dugoročnog planiranja su opšti planovi razvoja koji predstavljaju fundamentalni izraz određenih ideja, želja i ciljeva. Zbog toga planiranje i znači proces u kojem se dugoročni planovi ostvaruju srednjoročnim i godišnjim planovima. 2. Godišnji plan To je aktivnost planiranja za razdoblje od dvanaest mjeseci. 3. Plan proizvoda To su ciljevi strategije i taktike u vezi s određenim proizvodima i uslugom. 4. Planiranje u vezi s novim proizvodom ili nekom drugom aktivnošću, npr. integracijskim povezivanjem. 5. Planiranje marketinške aktivnosti, kao što su propaganda i dr. U svakom tipu planiranja razlikuju se logički vezane faze: Dijagnoza: koji je najbolji put do cilja? Prognoza: u kojem će se smjeru preduzeće razvijati u idućem periodu? Cilj: u kojem smjeru se treba razvijati? Strategija: koji je najbolji put? Taktika: koje posebne akcije treba poduzeti, ko i kada? Kontrola: koje mjere poduzeti da bi se sve odvijalo po planu? Uloga marketinga je važna u svim fazama procesa planiranja. Pritom se moraju kontinuirano analizirati dosadašnja ostvarenja planova, da bi se saznalo u kojoj su mjeri zadovoljene potrebe korisnika – potrošača usluga i kakav je uspjeh određenog subjekta. Proces planiranja za preduzeća javnog drumskog saobraćaja vrlo je značajan, i složen jer se proizvodnja odvija dinamički u vremenu i prostoru.

206

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

2.

METODOLOGIJA PLANIRANJA RADA I FINANSIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA DRUMSKOG TERETNOG SAOBRAĆAJA

Radi sagledavanja rada i rezultata poslovanja, nephodno je razmotriti niz pokazatelja koji su ustanovljeni u praćenju kretanja poslovanja preduzeća drumskog teretnog saobraćaja. Ocjenom međusobnih odnosa brojnih izmjeritelja karakterističnih za ovu djelatnost, dolazi se do pouzdanih parametara koji obezbjeđuju u dosta visokom stepenu mogućnost primjene odgovarajuće metodologije planiranja i realnog predviđanja budućeg rada i poslovanja. Istovremeno, u kontinuitetu tekućeg poslovanja, odgovarajućim analizama, relativno brzo se uočavaju eventualni propusti i nedostaci korištenja raspoloživih kapaciteta voznog parka, produktivnosti rada, činjenja troškova poslovanja te u vođenju politike cijena. Drumski teretni saobraćaj je djelatnost intenzivna tekućim troškovima reprodukcije, pa nivo transportnih troškova zahtijeva posebnu pažnju pri planiranju rada i poslovanja ovih organizacija. S druge strane, u neposredno proizvodnim granama privrede, transportni troškovi čine bitan faktor u formiranju cijena gotovih proizvoda, pa je adekvatan razvoj i funkcionisanje drumskog teretnog saobraćaja od izuzetnog značaja za konkurentsku sposobnost privrede u cjelini. Na taj način drumski teretni saobraćaj predstavlja praktično ogledalo nivoa razvoja tržišta i privrede u cjelini. Naime, razvijeni drumski teretni saobraćaj pretpostavlja i odgovarajući nivo razvoja putne infrastrukture koja zahtjeva ogromna društvena ulaganja, što predstavlja jedan od najvažnijih indikatora nivoa razvoja jednog društva.
Tabela 48 Planiranje kapaciteta voznog parka i obima eksploatacije
R/b Pokazatelji Grupa I 49,41 49,41 24 Po grupi vozila godišnje Grupa II Grupa III 12,0 13,0 12,0 13,0 22 22 Grupa IV 16,87 16,87 22 Vozni park ukupno 91,28 91,28 23,08

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Pros.inv.br.vozila Broj poluprikolica Korisna nosivost Kapacitet autotona-dana Ukupna prosječna nosivost Autodani inventar. Autodan isprav.voz Autodani na radu Koefic.teh.ispr.voz Koefic.isk.ispr.voz Koef.isk.voz.parka Časovi rada vozila Čas.vož.voz. Saobrać.brzina Pređ.KM vozila Pređ.km sa teret. Eksploat.brzina Sred.dnev.km Sred.duž.1 vož.sa teret. Prevez. tona Mogući br.tona Koef.stat.isk.kor.nos Ostv.trans.rad Mogući trans.rad Prev.t po danu rada Ostv.tkm po dan.rada Prev.t po 1t nos.god. Ost.tkm po 1t nos.god

432.864 1.185,92 18.036 14.918 13.501 0,827 0,905 0,749 190.674 98.880 43,47 4.298.595 2.504.455 22,54 318,4 513,7 111.340 117.000 0,9516 45.951.035 60.106.920 8,25 3403,5 93,88 38.747,2

96.360 264,0 4.380 3.807 3.491 0,869 0,917 0,797 51.310 24.533 44,13 1.082.697 660.916 21,10 310,1 1592,6 8.259 9.130 0,9046 11.449.147 14.540.152 2,37 3279,6 31,28 43.368,0

104.390 286,0 4.745 4.155 3.864 0,876 0,930 0,814 55.936 25.485 45,90 1.169.725 748.015 20,91 302,7 1571,5 9.565 10.472 0,9134 11.883.191 16.456.330 2,48 3075,4 33,44 41.549,6

135.432 371,05 6.156 5.563 4.953 0,904 0,890 0,805 73.373 33.280 46,62 1.551.750 1.007.030 21,15 313,3 1667,3 11.785 13.288 0,8869 17.066.507 22.154.660 2,38 3445,7 31,76 45.995,2

769.048 2.106,97 33.317 28.443 25.809 0,854 0,907 0,775 371.293 182.178 44,48 8.102.767 4.920.416 21,82 314,0 772,4 140.949 149.890 0,9403 86.349.880 113.258.062 5,46 3345,7 66,90 30.983,0

207

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Tabele 47 i 49 pokazuju glavne pokazatelje godišnjeg planiranja kapaciteta voznog parka, obima eksploatacije, prihoda i troškova, koji su situirani na bazi mnoštva elemenata sa kojima raspolaže preduzeće drumskog teretnog saobraćaja.
Tabela 49 Raspodjela prihoda i struktura rashoda
R/b I 01. 02. II 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. III 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. IV V VI 20. VII Pokazatelji PRIHOD Nabav.vrij.vozila i polup. Nabav.vrij.ostal.osn.sred. OSNOV.SREDSTVA Amortiz.vozila i poluprik Amortiz.ostalih osn.sred. Troš.investic.održavanja Taxe za teh.pr.vozila i dr Porezi i doprinosi Plate bruto Ostali fiksni troškovi STALNI TROŠKOVI Troškovi goriva Troškovi maziva Mater.za tekuće održav. Troš.održav.voz.parka Trošk.otpisa autoguma Putar. i špedit.usluge Dnevnice Porezi i doprinosi Plate bruto Ostali varijab.troškovi VARIJAB.TROŠKOVI RASHODI (III + IV) BRUTO DOBIT (I-V) Porez na dobit NETO DOBIT (VI-20) Po grupi vozila godišnje-vozila tegljači Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 10.390.954 2.741.743 3.103.095 4.173.947 9.505.011 2.456.369 2.717.794 3.487.898 2.486.906 642.767 734.165 903.266 10.426.873 2.694.634 2.989.939 3.822.730 1.398.131 361.317 399.772 513.049 106.936 27.639 31.569 38.840 204.087 53.862 60.955 82.062 38.031 10.037 11.359 15.291 19.506 5.148 5.826 7.842 397.338 104.863 118.673 159.766 94.013 24.811 28.079 37.802 2.258.042 587.677 656.233 854.652 2.285.671 603.222 682.661 919.047 71.110 18.767 21.239 28.594 137.170 36.201 40.969 55.155 1.024.991 270.510 304.249 414.024 237.816 62.763 71.029 95.624 234.243 61.820 69.961 94.188 346.199 91.367 103.399 139.205 28.342 7.480 8.468 11.392 2.208.874 582.955 659.724 888.167 651.706 171.995 194.645 262.043 7.226.122 1.907.080 2.156.344 2.907.439 9.484.164 2.494.757 2.812.577 3.762.091 906.790 246.986 290.518 411.856 283.429 74.801 84.652 113.963 623.361 172.185 205.866 297.893 Vozni park – Ukupno 20.409.739 18.167.072 4.767.104 19.934.176 2.672.269 204.984 400.966 74.718 38.322 780.640 184.705 4.356.604 4.490.601 139.710 269.495 2.013.774 467.232 460.212 680.170 55.682 4.339.720 1.280.389 14.196.985 18.553.589 1.856.150 556.845 1.299.305

Proizvodno-finansijski rezultati rada organizacije robnog transporta uslovljeni su zajedničkim uticajem velikog broja faktora eksploatacione, organizacione i tehničko-tehnološke prirode. Brojni izmjeritelji i pokazatelji u drumskom teretnom saobraćaju obezbjeđuju mogućnost sagledavanja raznih indikatora poslovanja, od kojih su najvažniji nivo ostvarenih troškova i cijena po jedinici transportnog rada, koji omogućavaju slijedeće: - analizu uzroka nezadovoljavajućih rezultata eksploatacije transportnih kapaciteta i preduzimanje odgovarajućih mjera za eliminisanje tih uzroka, - specijalizaciju transportnih kapaciteta u skladu sa zahtjevima transportnog tržišta s ciljem postizanja većeg stepena produktivnosti rada i povoljnijih finansijskih rezultata, - postavljanje realnih planskih parametara za planiranje u budućem periodu i racionalno poslovanje, te utvrđivanje odgovarajuće strategije razvoja. Cijena robnog transporta mora se razmatrati kao sintetički pokazatelj koji kompleksno izražava uticaj obima izvršenog rada, iskorištenosti kapaciteta, iskorištenosti radnog vremena, produktivnosti rada, ekonomičnosti poslovanja, organizacije prevoza, uslova putne infrastrukture, uvođenja nove tehnologije i niza drugih faktora. Cijena prevoza kao novčani oblik prodate transportne usluge izražava troškove proizvodnje i razvoja autotransportne organizacije. Na taj način se ukupna suma rashoda vezana za izvršenje transportnog rada u određenom vremenskom periodu dijeli sa jedinicom tog rada. Na koju će se jedinicu svesti ukupni troškovi rada vozila, zavisi od tržišno moguće dostignutih tarifa za rad vozila, ali je uobičajeno da se svode na prevezenu tonu (t), ili na tonski kilometar (tkm) ili na broj pređenih kilometara (km) vozila. Međutim, određivanje transportnih troškova u obimu prevoza u praksi se izražava i u m3 transportovane robe, zatim po pređenom km vozila sa teretom, po času rada vozila, autodanu rada vozila i dr.

208

3. Posebno ako se radi o velikoj organizaciji. međugradskog ili međunarodnog dometa. rezultat mogućeg izvršenja transportnog rada vozila sa teretom. ili ako se nisu mogli tako utvrditi. položaj i konfiguracija zemlje. Međutim. iako su na raspolaganju brojni izmjeritelji. predstavlja složen zadatak. cijena rada. zatim da li se radi o preduzeću lokalnog karaktera. Tako npr. socijalne. Utvrđivanje nivoa troškova. i Tabela . ako je iz raznih razloga vozni park različit i nije tipiziran. Istovremeno analizom brojnih izmjeritelja. likvidnost. stručnost kadrova. odnosno cijene koštanja u teretnom autotransportu. pa i političke prirode mogu uticati na nivo određivanja naknade za izvršene transportne usluge. svesti na ekonomske jedinice poslovanja. uslovi eksploatacije itd. što preduzeću drumskog teretnog saobraćaja omogućava u visokom stepenu realno planiranje i uvid u poslovanje preduzeća u cjelini. prisutnost konkurencije drugih vidova saobraćaja itd. Niz drugih faktora ekonomske. što znači da je transportno tržište relativno stabilno i da će sve grupe vozila biti približno u funkciji transportnog rada. 95 Faktori finanisjkog uspjeha 209 . stabilnost i korištenje rezultata. a amortizacija ostalih osnovnih sredstava je planirana. Error! Reference source not found. Ostali stalni troškovi su podijeljeni prema nosiocima pojedinih grupa transportnih sredstava. ukoliko se uzmu i drugi relevantni pokazatelji. politika fiskalnih opterećenja. veoma su mala odstupanja. I drugi faktori nesumnjivo utiču na formiranje nivoa troškova kao što su tehničke karakteristike vozila. Potrebno je naglasiti da cijena koštanja nije jedini i isključivi kriterij formiranja tarifa prevoznih usluga. podijeljeni su po odgovarajućim kriterijima. pa čak i pojedinačno. OSNOVNI POKAZATELJI FINANSIJSKOG USPJEHA Na finansijski uspjeh preduzeća drumskog saobraćaja utječu 4 faktora. Troškovi amortizacije voznih sredstava su u funkciji njihove nabavne vrijednosti. itekako utiču na formiranje tarifa u teretnom drumskom saobraćaju.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Primjećuje se da su prihodi i troškovi. odnosno raspodijeljena po učešću vrijednosti pojedinih vrsta transportnih sredstava u ukupnoj vrijednosti svih vozila. nivo razvijenosti putne infrastrukture. Stabilnost Rentabilnost Osnovni pokazatelji finansijskog uspjeha Likvidnost Korištenje rezultata Sl. moguće je praktično sve grupe vozila. stanje ispavnosti voznog parka. Ti su faktori − − − − rentabilnost.

). − troškovi jamstva. direktno je ugrožen 210 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3. plate.1 RENTABILNOST Preduzećem drumskog saobraćaja se rentabilno upravlja preko ostvarivanja troškovnih ciljeva i ciljeva doprinosa za pokriće. Troškovni ciljevi Smanjenje troškova za davanje usluga jedan je od glavnih ciljeva upravljanja kvalitetom. 96 Rentabilnost nekog preduzeća Ciljevi doprinosa za pokriće Doprinos za pokriće je razlika između troškova usluge i fakturisane prodaje.. Ako neko preduzeće ne može podmiriti svoje obaveze plaćanja. Zero Defect = Policy.2 LIKVIDNOST Likvidnost je sposobnost preduzeća da do određenog vremena neograničeno podmiruje svoje obaveze plaćanja. CILJNI troškovi Mjesto troška proporionalni troškovi izrade po korisnicima Prodaja Ciljevi doprinosa Troškovni ciljevi Usluga Rentabilnost Doprinosi za pokriće po svim pokazateljima na koje se utječe u području za pokriće po linijama Obezbjeđenje radne snage Standardne cijene. − smanjenje prolaznih vremena. Tipične upravljačke veličine važne za kvalitet − optimalni procesi davanja usluga (optimizacija troškova usklađenosti i smanjenje troškova odstupanja.. a s druge strane kako se ostvaruje korištenje resursa (troškovi). Ona s jedne strane pokazuje kako se dobro ispunjavaju zahtjevi kupca / korisnika (ostvariva cijena). dodaci po regijama Sl. Tipične upravljačke veličine važne za kvalitet − optimalni procesi prodaje usluge. 3. − smanjenje cijene uslovljeno kvalitetom ljudi.. − ocjenjivanje dobavljača.

Tipične upravljačke veličine važne za kvalitet: − smanjenje polaznih vremena. banaka i investitora. pomoćnih sredstava..isplate Potreba / višak MJESECI F M A Sl. 211 . 3. Povećanje obrtnih sredstava zahtijeva angažovanje dugoročnih kredita. AV EK LFK Neto – obrtna sredstva Kreditne rezerve Platežna sposobnost Likvidnost UV KFK J Stanje Tekuća sredstva + uplate .3 STABILNOST Ove upravljačke veličine pokazuju kome de facto pripada preduzeće. − smanjenje stanja na skladištu (npr. Do smanjenja obrtnih sredstava može doći smamnjenjem zaliha na skladuštu. Platežna sposobnost Osiguranje potrebnih sredstava za likvidnost iz dinamičke likvidnosti (tekuće uplate minus isplate) i strateške likvidnosti (rezerve na kratkoročnom stranom kapitalu). Stabilnost znači sigurnost i povjerenje. Oboje su važni uticajni faktori za odluke kupaca / korisnika. − smanjenje neto obrtnih sredstava.). smanjenje broja artikala na skladištu. dobavljača. Ako se mogu postići viškovi likvidnosti. tada se vješto može postići dodatni finansijski uspjeh. U kojoj se mjeri firma tako finanisra da su vlasnici stvarno trgovački sposobni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ dalji opstanak preduzeća.. Just in Time. . rezervnih dijelova. 97 Likvidnost nekog preduzeća Neto obrtna sredstva Obrtna sredstva mogu biti pokrivena vlastitim sredstvima ili dugoročnim kreditima. roba u radu.

On govori nešto o − snazi investiranja: Koliko se može samofinansirati ili šta se mora preuzeti 212 . Korištenje rezultata Cash Flow Održavanje supstance Obnovljena vrijednost Održavanje supstance Raspodjela Princip dnevne vrijednosti Budućnost Rezerve Dividende Sl.4 KORIŠTENJE REZULTATA Kako će se koristiti rezultat (Cash Flow). Te se odluke temelje na pokazateljima koji daju iskaz o kapacitetu postrojenja i izdatku za održavanje supstance. Raspoloživa sredstva iz Cash Flow zavisna od toga koliko se mora investirati u održavanje supstance.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Odnos prava glasa de facto Kome pripada firma? AV EK LFK UV KFK de jure Stabilnost Stepen samofinansiranja Sl. Cash Flow je mjerilo snage samofinansiranja. 98 Stabilnost nekog preduzeća Tipično upravljačke veličine važne za kvalitet smanjenje neto obrtnih sredstava 3. 99 Upravljanje rezultatom nekog preduzeća Tipično upravljačke veličine važne za kvalitet − raspoloživost opreme − zastoji − izdatak za održavanje Cash Flow (protok novca) Cash Flow je suma vlastitih privrijeđenih sredstava iz prodajne djelatnosti nekog preduzeća. ima veliko dugoročno i strateško značenje za poslovanje preduzeća.

859 17.4 139.866 5.4 91.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − snazi razduživanja: Sposobnost otplate stranog kapitala snazi raspodjele: Mogu li se isplatiti dividende iz dobiti ili se moraju koristiti rezerve.3 141.5 121.807 1.3 111.7 62. II A III 04.756 462 9.0 117.299 4.9 106. predmet horizontalne analize mogu biti i drugi pokazatelji ili omjeri bilansnih stavki.864 25.384 6. godina 3 15.3 72.993 2001.176 1.5 120. godina 4 16.7 129.657 1.0 149.1 106.013 4.6 112. 03.067 12. 2001.7 108.563 8.121 22.565 2002.8 110.980 2.0 22.722 1. Horizontalna analiza podrazumijeva komparativni prikaz elemenata bilansa stanja i bilansa uspjeha i apsolutne i relativne promjene tih elemenata.1 108. HORIZONTALNA I VERTIKALNA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Predmet horizontalne i vertikalne analize su uglavnom dva temeljna izvještaja – bilans stanja i bilans uspjeha ili račun dobiti i gubitka preduzeća.249 2.090 9. godina 5 18.144 2. Pored ova dva osnovna finansijska izvještaja.810 27.999 198 16.4 111.zgrade i stanovi Finansijska sredstva TEKUĆA SREDSTVA Od toga: zalihe potraživanja UKUPNA AKTIVA (I + II) KAPITAL (4+5+6-7) Upisani kapital – državni Revalorizovane rezerve Akumulaciona dobit Akumulacioni gubitak OBAVEZE (8 + 9 ) Dugoročne obaveze Tekuće obaveze UKUPNA PASIVA (III + IV) 2000. Vertikalna analiza je analiza strukture iskazana kao procentualno učešće svakog elementa bilansa stanja i bilansa uspjeha u odnosu na odgovarajući zbir finansijskih izvještaja. Elementi 2 STALNA SREDSTVA (1+2+3) Nematerijalna sredstva (osnivačka ulaganja i izdaci) Materijalna sredstva od toga: oprema građevinski objekti stamb.384 27.1 02/01 7 109.3 123.4 104.912 2.8 98. 05.5 92.302 2.993 19.691 272 14.813 1.263 1. 07.816 Index 01/00 6 108. 09. 4.816 23. Zadatak analize svodi se na analizu elemenata u odnosu na posmatrani period i iznalaženje učešća pojedinih elemenata u posmatranoj strukturi.3 115. 4.9 64.011 22.123 2.569 2.1 119.8 100.8 109.929 856 7.1 HORIZONTALNA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Za svrhu horizontalne analize korištena je skraćena šema bilansa stanja i bilansa uspjeha za posljednje tri godine preduzeća drumskog teretnog saobraćaja. (Tabela 50 i Tabela ) Tabela 50 Bilans stanja za 2000. IV 08.176 296 4.3 100. 06. i 2002.176 870 3.565 21.332 25.7 100.8 02.7 106.0 83.134 1.7 142.9 74.3 92.566 1.132 18.929 711 8. B 213 .653 124 18. godinu (000 KM) R/ b 1 I 01.622 1.433 1.2 59.940 1.163 1.094 21.

7 149.3 85. godina 5 17.299 2002.160 2. U okviru aktive može se sagledati ponašanje stalnih i tekućih sredstava. što znači da transportno tržište postaje nestabilnije ili usljed opadanja privredne aktivnosti ili usljed značajnijeg jačanja konkurentskih preduzeća. Horizontalna analiza poslovnih rezultata iskazanih u bilansu usjeha za posmatrani period poslovanja data je takođe na primjeru preduzeća robnog transporta. Ova analiza omogućava da se ne samo sagleda stanje imovine i obaveza u preduzeću već i njeni efekti koji bi rezultirali daljim povoljnijim odnosima pojedinih pozicija aktive i pasive u kom cilju se utvrđuju i odgovarajuće mjere. odnosno kretanje kapitala i obaveza u vrijednosti pasive preduzeća.7 64.242 372 870 2001.409 16.427 14.godini.0 110. Primjenom metodologije horizontalne analize finansijskih izvještaja preko komparacija pojedinih elemenata u posmatranom vremenskom periodu moguće je da se sagleda trend ukupne aktive i pasive preduzeća.287 1. Međutim.755 3. B PRIHOD Troškovi prodatih usluga (troškovi izrade) BRUTO DOBITAK . te usljed rasta potraživanja da se zaključiti da je preduzeće u teškoćama sa obezbjeđenjem odgovarajućeg stepena likvidnosti. što znači da se moraju sagledati svi aspekti unutrašnjeg faktora.334 92 1.9 30.8 22.621 2. a što je najvažnije. C 03.4 94. Dubljom analizom elemenata aktive i pasive može se zaključiti da je preduzeće zabilježilo uglavnom povoljna kretanja.(kamate) DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA -Gubitak Porez na dobitak NETO DOBITAK Elementi 2 2000.196 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Analiza ima za cilj sagledavanje kretanja pojedinih elemenata u sredstvima i izvorima sredstava preduzeća kao i kretanje promjena tih elemenata.4 161. Međutim.376 14. zalihe su u opadanju i nisu blizu optimalnih zaliha za ovu djelatnost.1 22. Preduzeće je imalo značajnu investicionu aktivnost od 2001. odnosno taj rast je rezultat povoljnog ulaganja u opremu odnosno vozila.085 597 174 423 127 296 Index 01/00 02/01 6 7 111. te gotovinska sredstva iz kategorije tekućih sredstava su značajno smanjena s obzirom na to da su vršena značajna ulaganja u datom periodu. preduzeće raspolaže potrebnim transportnim kapacitetima. da bi dugoročne obaveze taj rast nastavile i u 2002. E Troškovi uprave i prodaje i ostali opšti i administr.8 96. (000) KM R/b 1 A 01. investiciona ulaganja nisu dala odgovarajuće rezultate poslovanja preduzeća u 2002. što znači da je preduzeće relativno dovoljno ulagalo. godine. godini. Iz komparacije pojedinih elemenata u aktivi u posmatranom vremenskom periodu može se zaključiti: Stalna sredstva ili dugotrajna imovina u posljednje dvije godine ima trend rasta. Tabela 51Bilans uspjeha za 2000. godina 3 18. tj.8 22.964 108 1.3 90.0 147.249 4.745 2.4 149.856 557 1. godina 4 20.7 214 . 2001. i 2002. D 04. bilježe značajan rast. S druge strane finansijska sredstva. kada je ostvarilo i najpovoljnije finansijske rezultate poslovanja.4 149.682 2.1 114.Gubitak 02.2 117. Pozicije pasive – dugoročne i tekuće obaveze u 2001. ukupna organizovanost preduzeća i posebno funkcija marketinga kako bi se povećao transportni rad i ostvarivali povoljniji finansijski rezultati. -gubitak Troškovi finansir.troškovi DOBITAK IZ POSLOV.

Dobitak prije oporezivanja je izraz pozitivnog poslovanja i ostvaruje se u slučaju kada je suma prihoda veća od sume rashoda. Međutim. U datom primjeru poslovanja preduzeća drumskog teretnog saobraćaja ostvareno je pozitivno poslovanje. ako je dobitak iz poslovanja veći od troškova finansiranja. a ostatak predstavlja neto dobit koja se dijeli prema aktima preduzeća. te u 2002. koji nisu neposredno u vezi sa radom vozila i transportom te se usljed toga ne odnose na određeno vozilo. Raspodjela dijela neto dobiti po osnovu rada se vrši na učešće zaposlenih u dobiti. Neto dobit se raspoređuje na dio po osnovu rada i dio po osnovu kapitala.DRUMSKI SAOBRAĆAJ U prikazanoj tabeli usljed specifičnog karaktera pojedinih elemenata bilans uspjeha podijeljen je u četiri grupe: . dobija se bruto dobitak. Naime. koji odražavaju poslovnu i investicionu politiku preduzeća. smatra se da je preduzeće pozitivno poslovalo. Slijedeća skraćena šema bilansa stanja i bilansa uspjeha daje prikaz vertikalne analize poslovanja preduzeća. već i troškove režije i finansiranja. Raspoređivanje dobitka prije oporezivanja vrši se u skladu sa zakonskim propisima.bruto dobitak . 215 . godini ti rezultati daleko slabiji.neto dobitak. prvo se izdvaja porez na dobit. Iz bruto dobitka vrši se pokrivanje opštih troškova preduzeća. povećanje uloga. U okviru opštih troškova nalaze se troškovi zajedničkih službi i drugi opšti troškovi (komunalne usluge. ipak iz kretanja parametara u prethodnoj tabeli se primjećuje da preduzeće dejstvom unutrašnjih faktora (usljed neostvarenog dovoljnog prihoda) realizuje povoljna kretanja te tako uspijeva ostvariti istina minimalni dobitak. naknade štete. indirektni – režijski troškovi i troškovi finansiranja. Prema redoslijedu.prihod . Kada se prihod umanji za troškove prodatih usluga. ako visinom tog dobitka ne može da pokrije i troškove kamata na ranije podignute kredite. Neraspoređena dobit je pozitivna razlika između neto dobitka i raspoređenih iznosa neto dobitka za dio po osnovu rada i dio po osnovu kapitala.). 4. preostali dio predstavlja neraspoređenu dobit. preduzeće je iz prihoda moglo da pokrije ne samo troškove prodatih usluga. međutim ono je dosta promjenljivo i posebno zadnja godina pokazuje praktično poslovanje na granici rentabiliteta.dobitak iz poslovanja i .2 VERTIKALNA ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Komparacijom procentualnog učešća pojedinih elemenata bilansa stanja i bilansa uspjeha u odnosu na odgovarajući zbir može se ostvariti uvid kako se kreću odnosi među elementima tokom vremena. kancelarijski materijal. stvaranje rezervi i naknade ulagačima. dok su u prethodnoj. Rezultati poslovanja ukazuju da je preduzeće drumskog teretnog saobraćaja najuspješnije poslovalo u 2001. u svim posmatranim godinama. Raspodjela dijela neto dobiti na dio po osnovu kapitala se vrši na povećanje kapitala. Posebno iskazivanje troškova prodaje i uprave i ostalih opštih administrativnih troškova omogućava da se ostvari uvid u visinu i strukturu troškova koji su neposredno u funkciji prevoza robe. U rashodima su sadržani troškovi izrade. iskazivanje dobitka iz poslovanja ne mora da znači da je preduzeće pozitivno poslovalo. No. zanatske usluge. reprezentacija i dr. Međutim.

63 4. . godini.Kratkoročne obaveze procentualno daleko niže od kratkoročne imovine u svim godinama posmatranog perioda. ali u strukturi ovih sredstava iskazuju se nepovoljna kretanja u poziciji potraživanja. mada kapital preduzeća pokazuje nešto manju stopu učešća u poslijednjoj godini od rasta dugotrajne imovine. kao i odnos kapitala preduzeća i dugoročnih i katkoročnih obaveza.95 1.Dugotrajna imovina i kapital su dosta neujednačeni. R/b I 01. da su troškovi uprave u ovoj godini zabilježili nešto usporeniju stopu rasta učešća od troškova izrade. Na osnovu izvršene analize. godini. jer tekuća sredstva više nego trostruko pokrivaju kratkoročne obaveze. .34 6.11 100.00 0. u poslovanju preduzeća. može se zaključiti da su: .77 62. mada je dinamika u poslijednje dvije godine nešto nepovoljnija nego u prvoj godini.76 100.94 2.45 64. ulozi i izdaci) Materijalna sredstva Finansijska sredstva TEKUĆA SREDSTVA UKUPNA AKTIVA (I + II) KAPITAL Akumulaciona dobit Akumulacioni gubitak OBAVEZ E Dugoročne obaveze Tekuće obaveze UKUPNA PASIVA (III + IV) Procentualno učešće 2000.06 0. godini (usljed značajno manje ostvarenog prihoda). a odnosi se mogu smatrati povoljnim.00 2002. što kod potraživanja čini povoljnu situaciju. 216 . odnosno cijenu prevoza. da bi se ovi odnosi značajno popravili kod tekućih obaveza u 2002.00 IV B Analiza pokazuje kakav je odnos stalnih i tekućih sredstava u ukupnoj aktivi preduzeća. što se može smatrati povoljnim odnosom.00 83.24 66.00 86.14 11.god.49 1. 68. Dalja analiza bilansa uspjeha može da ukaže kako se kreću pojedini elementi i da li su ta kretanja povoljna ili nepovoljna.87 10. pokazuju znatan rast učešća nego u prethodnoj.18 63. ali ukupna situacija prema prethodnoj godini u odnosu na raniji period je nepovoljna. u poslijednjoj godini prisutna je tendencija sporijeg rasta tekućih sredstava.70% ukupnog prihoda. 2001. Rezultat ovih kretanja je ispoljilo učešće neto dobitka u 2002.god 67.12.66 32.38 13. II A III Elementi STALNA SREDSTVA (1+2+3) Nematerijalna sredstva (osnivač.98 6.02 1. Iz pregleda koji slijedi da se zaključiti da je najuspješnija 2001. 03. da troškovi izrade imaju najveće učešće u 2002.28 16.72 31.37 4.15 17. godini od svega 1.Dugoročne i kratkoročne obaveze u 2001.51 100. Vertikalna analiza bilansa uspjeha ukazuje kakav je uticaj pojedinih elemenata na prihode.94 100.66 6.Tekuća sredstva pokazuju povoljna kretanja u 2001.00 82. Međutim.75 100.88 8. godini ukupno.34 3.god. što predstavlja povoljno kretanje.78 33.20 100. . 02. dok je učešće troškova finansiranja gotovo duplo veće nego u 2001.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 52 Bilans stanja preduzeća na dan 31.

opšti troškovi prevoza putnika obuhvataju i fiksne troškove i varijabilne troškove. E 4.62 20.00 2.25 0. Kod djelatnosti prevoza putnika glavni nosioci troška su pređeni kilometri i oni se koriste kao baza aktivnosti za izučavanje njihovih troškova (rashoda) poslovanja. osiguranje. 100.Poluvarijabilni troškovi ili miješani troškovi.73 2001.39 11. 217 .3 ANALIZA TROŠKOVA – OBIMA . a drugi kako se može koristiti ova analiza za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka.00 79. odnosno djelatnosti.Fiksni troškovi koji se značajno ne mijenjaju s promjenama baze aktivnosti (registracija vozila.Varijabilni troškovi koji rastu ili padaju s promjenama baze aktivnosti (gorivo. B 02. .73 1.71 12. Jedinica mjere koja služi za definisanje odabranog nosioca troška naziva se baza aktivnosti – ključni inputi zavisno od vrste aktivnosti. D ELEMENTI PRIHOD Troškovi prodatih usluga (troškovi izrade) BRUTO DOBITAK Gubitak Troškovi uprave i prodaje i ostali opšti i administrativni troškovi DOBITAK IZ POSLOVANJA Gubitak Troškovi finansiranja (kamate) DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA Gubitak Porez na dobitak NETO DOBITAK 2000.PROFITA Analiza troškova – obima – profita ima dva glavna cilja.70 04.02 4. gume. Da bismo prikazali ponašanje troškova i obima.50 6.36 2002.09 2.46 7.53 9. Svi troškovi poslovanja mogu se svrstati u jednu od tri šire kategorije.00 84. radna snaga u saobraćaju i sl. godinu R/B A 01.96 3.). Prvi cilj objašnjava kako različite vrste troškova reaguju na promjene u nivou poslovne aktivnosti. 100. C 03. kod kojih je jedan dio fiksan. 2001. i to: . baza aktivnosti može se temeljiti i na outputu u konkretnom primjeru prevezeni putnik.62 0.61 15.75 2.38 10. pa se u tom slučaju opšti troškovi ponašaju kao poluvarijabilni. Međutim. međutim ovisno od pređene kilometraže vozilo se više ili manje amortizuje.00 80. materijal i rezervni dijelovi.43 1. pojednostavićemo podatke o troškovima funkcionisanja i održavanja prosječnog vozila (autobus) preduzeća GRAS koje ćemo zatim grafički prikazati. i 2002. 100.73 6.76 9. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 53 Bilans uspjeha preduzeća za 2000. Koncept poluvarijabilnih troškova obično se primjenjuje kada se kombinuje više različitih troškova u jednu širu kategoriju. a drugi varijabilan (amortizacija se pojavljuje s vremenom kao fiksan trošak bez obzira na pređenu kilometražu. što izaziva veće ili manje troškove amortizacije kao varijabilan trošak).43 0. režijski i opšti troškovi).29 19. Npr.

ulje.20 KM po km. KM (000) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 125 FIKSNI TROŠKOVI PREĐENI KILOMETRI VOZILA U GODINI (000) Sl.gorivo. radna snaga Poluvarijabilni troškovi: . Sl.amortizacija 1.400 KM godišnje 1. troškovi Varijabilni troškovi: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 54 Fiksni.20 KM po kilometru 40.200 KM godišnje 20. više 0. predstavljen je odnos između obima (pređenih kilometara u godini) i tri vrste troškova odvojeno i zajedno.000 KM godišnje 1. Sl.ostali fiksni kao i opšti i rež.000 KM godišnje. . Sl. varijabilni i poluvarijabilni troškovi (primjer) Vrsta troškova Iznos Fiksni troškovi: . Na dijagramima Sl. 101 Varijabilni troškovi 218 . 100 Fiksni troškovi KM (000) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 PREĐENI KILOMETRI U GODINI (000) 125 VARIJABILNI TROŠKOVI Sl.osiguranje . servisi. . .registracija .

36 KM po kilometru. Učinak obima na jedinične troškove (po kilometru) može se promatrati pretvarajući iznose ukupnih troškova u prosječne jedinične troškove.DRUMSKI SAOBRAĆAJ KM (000) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 PREĐENI KILOMETRI U GODINI (000) 125 POLUVARIJABILNI TROŠKOVI Sl. u tom slučaju će imati procijenjene ukupne troškove od 153.600 KM godišnje. možemo uopštiti odnos troškova i obima i zaključiti da trošak posjedovanja vozila iznosi 62.6 UKUPNI TROŠKOVI 153.6 237. 219 .6 272. a varijabilni troškovi po pređenom kilometru 1. 103 Ukupni troškovi Iz grafikona ukupnih troškova mogu se sagledati procijenjeni godišnji troškovi vozila za sve pretpostavljene pređene kilometre.000 kilometara u datoj godini. Npr. ako se očekuje pređena kilometraža vozila od 65. Kombinujući sve fiksne i varijabilne elemente troškova.600 KM ili 2. 102 Poluvarijabilni troškovi KM (000) SMJER UKUPNIH TROŠKOVA 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 65 POLUVARIJABILNI TROŠKOVI FIKSNI TROŠKOVI 195.40 KM.6 VARIJABILNI TROŠKOVI 95 125 PREĐENI KILOMETRI VOZILA U GODINI (000) Sl.

000 42. Varijabilni.18 PROSJEČNI UKUPNI JEDINIČNI KILOMETRI PROSJEČNI VARIJABILNI TROŠKOVI (1.000 125.000 65.000 95.00 0.25 2.Fiksni dio – KM . U konkretnom primjeru fiksni troškovi su iznosili 0.00 1. usljed povećanja prevoza i njegove hitnosti.25 35 PROSJEČNI FIKSNI JEDINIČNI TROŠKOVI 2. poluvarijabilni i fiksni troškovi su manje ili više prisutni u svim preduzećima ovisno od dijelatnosti koja se obavlja.000 114.Varijabilni dio u KM .00 2. uvodi se rad prekovremeno.75 1.40 KM po kilometru bez obzira na broj pređenih kilometara.600 195.600 272.000 180.50 0.000 7.36 2.600 22.600 111.000 25.600 2.82 3.40 KM PO KILOMETRU) 65 95 125 150 Sl. Osnovno značenje ponašanja ovih troškova ukazuju da preduzeće može smanjiti svoje ukupne jedinične troškove intenzivnijom upotrebom svojih kapaciteta.06 1.25 3. gdje jedinični troškovi mogu porasti brže od obima prevoza putnika.50 1.82 Uočava se smanjenje troškova po kilometru kako se povećava korištenje vozila.600 237.18 19.000 40.000 22.000 150.000 40. dok su kod vozila sa pređenih 95.000 40.600 153.000 km svake godine.20 po km) KM Poluvarijabilni: . Oni se mogu ponašati različito. 3. Ovi efekti su posebno izraženi kod preduzeća sa visokim fiksnim troškovima kao što je drumski prevoz robe.75 2.75 0.000 150. međutim. Zato se fiksni troškovi po jedinici smanjuju kad nivo aktivnosti raste.000 13. Neki troškovi mogu da rastu stupnjevito.Potpuno varijabilni (1.000 40. Drugi se troškovi mogu mijenjati po krivulji.000 22. 220 . Fiksni troškovi. ne mijenjaju se s promjenama baze aktivnosti.90 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 55 Troškovi vozila po kilometru Pređeni kilometri Troškovi: . ali po jedinici ostaju relativno konstantni. iznosili 0.Potpuno fikasni – KM UKUPNI TROŠKOVI Troškovi po kilometru – KM 35. Npr.66 KM. na određenoj tački prevoza uključuje se još jedan broj vozila radi povećane isporuke robe.96 KM po km na pređenih 65.36 3.000 40.000 22.000 78. Prosječno ponašanje jediničnih troškova održavanja vozila pokazuje grafikon.600 2.25 1.000 km. U konkretnom primjeru varijabilni troškovi iznose 1. Na primjer. 104 Troškovi vozila po kilometru Varijabilni troškovi rastu ili padaju u približnoj proporciji s promjenama baze aktivnosti.90 30.600 1.06 1.600 22.50 2.

kad se kombinuju različiti ”stupnjeviti” i uzorci po krivulji pojedinih troškova. a raspon unutar kojeg se očekuje kretanje nivoa prevoza naziva se ”relevantni raspon”. (a). Npr. UKUPNI TROŠKOVI STVARNI UKUPNI TROŠKOVI TROŠAK $ TROŠAK $ VARIJABILNI TROŠKOVI FIKSNI TROŠAK 100% OBIM PREVOZA (a) OBIM PREVOZA (b) 100% Sl.DRUMSKI SAOBRAĆAJ STUPNJEVITI RAST TROŠKOVA RAST TROŠKOVA PO KRIVULJI TROŠAK $ 100% Obim out puta kao % od kapaciteta prevoza TROŠAK $ 100% Sl. pa se on uglavnom kreće u nivou 35 do 86% iskorištenosti kapaciteta. Obično se izbjegavaju velike fluktuacije obima. i obratno veliki pad obima prevoza uslovio bi zatvaranje pojedinih pogona i otpuštanje radnika. Pri tom aproksimacija uzorka kretanja ukupnih troškova često je linearna.). (b). postoje dva faktora koji linearne aproksimacije ponašanja troškova čine korisnim za analitičke svrhe. Ukupne troškove preduzeća nastale u određenom vremenskom periodu pri promjeni obima prevoza dati su na Sl. neuobičajeni uzroci ponašanja troškova najčešće se pojavljuju kod izuzetno visokog ili niskog nivoa obima. Međutim. varijabilni troškovi će krenuti oštrom uzlaznom linijom. ljeto. Prvo. 105 Stupnjeviti i kontinualni rast troškova Daleko su od stvarnosti pretpostavljeni linearni odnosi. zima i sl. Ipak. 106 Relevantni raspon troškova 221 . neuobičajeni uzroci ponašanja troškova imaju tendenciju međusobnog sučeljavanja. različit nivo prevoza je prisutan u pojedinim periodima (sezonska proizvodnja. Drugo. prikazan na Sl. ako se prevoz poveća na gotovo 100%.

(0. 1. ali i za prognoziranje troškova u budućem periodu.300 KM fiksnih troškova + 61 KM po ekvivalentu gotove jedinice izvršenih usluga. i da bismo našli varijabilni dio ovih troškova.800 12.700 15. ako preduzeće očekuje prevoz od 8.600 7.600 526. Npr.000 .600 10.300 KM mjesečno Sada dobijamo formulu za izračunavanje mjesečenih troškova održavanja i to 634.496.700 8.000 – 957.varijabilni troškovi (61.300 KM utvrđenih na slijedeći način: .100 434.500 960. 634.592.000 tona. ovdje prikazujemo jedan pristup. Od mnogobrojnih modela.800 15. i to: Fiksni troškovi = Ukupni troškovi – Varijabilni troškovi = 1. stavit ćemo u odnos promjenu troškova i promjenu baze aktivnosti u mjesecima sa najvećim i s najnižim prevozom.1 Utvrđivanje fiksnih i varijabilnih troškova Poluvarijabilne troškove dijelimo na dva elementa: − fiksni dio i − varijabilni dio. . a varijabilni dio ovih troškova može se procijeniti kao 434. može procijeniti očekivane ukupne troškove održavanja od 1.900 905.4.0 KM x 8.500 jedinica.mjesečni fiksni troškovi ……………………………………………. godinu.100 jedinica povećava troškove održavanja za 434.300 .100 Troškovi održavanja (KM) 544.000 izvršenih jedinica)…………… 488. a drugi dio se mijenja sa promjenom nivoa prevoza.100 jedinica ili 61 po ekvivalentu gotove jedinice izvršenih usluga (putniku).000 jedinica) = 1.592. Ovaj pristup se može koristiti za kontrolu troškova održavanja u prethodnim razdobljima.500 Povećanje izvršenih usluga prevoza od 7. nazvan metoda visoko-nisko.000) kod najvišeg ili najnižeg nivo prevoza. Kako bismo utvrdili fiksni dio mjesečnih troškova održavanja.900 8. Npr.600 960.000 Ukupno procijenjeni troškovi održavanja ………………………… .500/7.100 661.200 770.600 14.Najviši nivo baze aktivnosti . jedan dio troškova održavanja preduzeća je fiksan.18 KM po jedinici x 4.122. oduzimamo varijabilne troškove održavanja kod istog nivoa aktivnosti.592. Prikazaćemo nivo prevoza i troškova održavanja sektora autobuskog saobraćaja preduzeća GRAS za šest mjeseci za 2001.500 526. Tabela 56 Izvršene usluge prevoza i troškovi održavanja Mjesec Januar Februar Mart April Maj Juni .Najniži nivo baze aktivnosti PROMJENE Ekvivalent gotovih jedinica izvršenih usluga prevoza (putnici) 8.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4.700 = 634. od ukupnih mjesečnih troškova (koji iznose 1.122.300 222 .4 ANALIZA POLUVARIJABILNIH TROŠKOVA 4.

018 0. rezervni dijelovi otpis guma.787 15. možemo prikazati vezu između prihoda. troškova i profita na slijedeći način: Prihod – varijabilni troškovi – fiksni troškovi = Poslovna dobit Analiza troškova – obima – profita često se naziva analiza tačke pokriča koja istiće kretanje poslovanja iz područja gubitka u područje profita. prikazuje se grafička analiza tačke pokrića.802 100.894 23.60 KM pri prevaljivanju određene prosječne kilometraže vozila. takse. i drugi materijali 2.500 + 13. invent. Pokriću 25.24 23.324 30. Na osnovu slijedećih podataka. Ostali troškovi poslovanja UKUPNI RASHODI Jed. Ilustrativno prikazujemo mjesečnu poslovnu situaciju preduzeća drumskog teretnog saobraćaja (tabela 26) koje obavlja djelatnost prvoza robe pri elementima: .800 + 79.745 tona . Materijal. Gorivo i mazivo 3.dopr.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kad poluvarijabilne troškove (rashode) podijelimo na fiksne i varijabilne. bank.86 1.48 23.000 + 20. Por.53 0.52 30.40 12. Amortizacija 4. sit.900 + 440. Sl.48 223 .000 + 28.600 Mjesečni poslovni rashodi 1.900 + 18.392 2.01 76.preduzeće prevozi prosječno mjesečno 11. Osiguranje i registracija 5. Troškovi radne snage 7.300 + 262.prosječna prodajna cijena po jednoj toni se usvaja od 131. 6.usluge i dr. To je ustvari nivo aktivnosti kada je poslovna dobit jednaka nuli.600 + 11.pokriću i stopa doprin.dopr.383 31. : Tabela 57 Prikaz mjesečne poslovne situacije JKP GRAS Sarajevo Elementi Fiksni rashod Varijabilni rashodi po putniku Varijabilni rashodi kao % od prodajne cijene Prosječna prodajna cijena 131.706 15. odnosno prihod je jednak zbiru varijabilnih i fiksnih troškova.

000 KM pokazuje da bi se mjesečni obim prevoza morao ostvariti od 17.DRUMSKI SAOBRAĆAJ KM (000) 2600 2470 2340 2210 2080 1950 1820 1690 1560 1430 1300 1170 1040 910 780 650 520 390 260 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PODRUČJE GUBITKA 8. Doprinos pokriću kao postotak od prihoda nazivamo stopa doprinosa pokriću. Iz prethodnog primjera varijabilni troškovi učestvuju sa 76. Ona se može izračunati upotrebom ukupnog ili jediničnog doprinosa pokriću. Odnosi su slijedeći: Stopa doprinosa pokriću = Ukupni doprinos pokrić u prihod Jediničed doprinos pokrićo jediničed prodajna cijena i/ili Stopa doprinosa pokrićo = Koncept doprinosa pokriću daje mogućnost brzog utvrđivanja jediničnog obima prevoza koji je potreban preduzeću za pokriće troškova. Dakle.4 440 FIKSNI TROŠKOVI Broj mjesečno prevezenih tona robe (000) Sl. produženje postojećih linija i slično.632 PODRUČJE PROFITA 1. Ovi pokazatelji su od vitalne važnosti posebno kada se donose odluke u preduzeću za otvaranje novih prevoznih linija u saobraćaju. odnosno realizaciju ciljne poslovne dobiti.52 KM za pokriće povezanih varijabilnih troškova. na svakih 100 KM prihoda preduzeće mora usmjeriti 76. a taj dio prihoda je na raspolaganju za pokriće fiksnih troškova. i nakon njihovog pokrića preduzeće ostvaruje poslovnu dobit.000 TONA ROBE VARIJABILNI TROŠKOVI TAČKA POKRIĆA PRAVAC UKUPNIH TROŠKOVA PRAVAC PRIHODA 2.842.479 putnika prema podacima prethodnog primjera.48% naziva doprinos pokriću. Ilustracija veze između obima prodaje i doprinosa pokriću pri ciljnom nivou mjesečne poslovne dobiti od 100.52% u prihodu preduzeća. a koji se može izraziti formulom Obim prevoza u jedinici = fiksni troškovi + ciljni profit jediničed doprinos pokrićo 224 . Doprinos pokriću je iznos viška prihoda varijabilnih troškova. dok se preostalih 23. 107 Grafik tačke pokrića Iz grafikona tačke pokrića može se iščitati poslovni profit ili gubitak koji se očekuje kod svakog obima prevoza.

pokrićo 30.935 KM. To je iznos za koji bi obim prevoza mogao i pasti a da preduzeće pritom ne pretrpi gubitak.2348 KM i obrnuto u slučaju pada prihoda. Relevantni faktori za ovu odluku su troškovne i prihodne razlike između alternativnih postupaka. Odnos svakog dodatnog KM prihoda poboljšava profitnu sliku za 0.000 = = 2.1 KONCEPT RELEVANTNE INFORMACIJE Da bi se ilustrovao koncept relevantne informacije.935 KM 0. trenutno nema odgovarajućeg rezervnog dijela. smanjuje profitabilnost za isti iznos što nazivamo promjenom poslovne dobiti.829 KM ima maržu sigurnosti od 425.242 tona mjesečje jediničed dop. Primjer preduzeća GRAS pokazuje da ima obim prevoza kod tačke pokrića od 1.299. Obim prodaje = 440. i dok se poruči i dobije. RELEVANTNE INFORMACIJE I INKREMENTALNA ANALIZA 5.2348 Prema tome. pretpostavimo da je nastao krupan kvar na vozilu preduzeća GRAS koje saobraća na komercijalnoj liniji svakih pola sata i da bi se ono popravilo u vlastitoj režiji.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Obim prevoza = 440.000 = 1. Preduzeće na liniji s tim vozilom prosječno dnevno ostvaruje 2.000 + 100. Inkrementalna analiza konkretnog primjera može se prezentirati na način kao u: 225 .894 KM i to: Obim prevoza = Marža sigurnosti daje nam mogućnost brze procjene poslovne dobiti kod bilo kojeg nivoa obima prevoza iznad tačke pokrića.000 KM. prethodno moramo izračunati koliko bi se tona trebalo prevesti za pokriće mjesečnih fiksnih troškova od 440.2348 fiksni troškovi + ciljani profit 540. Ove informacije su veoma bitne za mnoge planske odluke. jer su fiksni troškovi već pokriveni tako da ukupan doprinos pokriću poveća poslovnu dobit. kako bi se utvrdio ciljani obim prevoza i kako bi se procijenili troškovi. odnosno predstavlja prihod od prevoza iznad tačke pokrića.829 stopa doprinosa pokrićo 0.000 = 17.479 tona 30. Međutim. košta 20. Postavlja se pitanje da li je profitabilno da preduzeće popravi vozilo u vlastitoj režiji ili kod trećeg lica koje će ga koštati više za 10.299.894 Međutim. a možemo je izraziti: Pr omjena poslovne dobiti = Pr omjena obima prevoza x stopa doprinosa pokrićo Odnose između troškova-obima prevoza u velikoj mjeri koristimo prilikom postupka izrade proračuna.000 KM.873.000 KM.894 Iznos za koji je stvarni obim prevoza veći od obima prevoza kod tačke pokrića nazivamo maržom sigurnosti. treba čekati deset dana. 5.873.970 KM. Popravka vozila kod trećeg lica može se izvršiti za tri dana uz cijenu od 30.000 = = 14. Obim prevoza = fiksni troškovi 440.000 KM. ostvareni prihod od 2.

preduzeće GRAS Sarajevo može uštedjeti 40. Ili primjer prevoza na određenoj liniji. Ukupni mjesečni troškovi ove linije iznose 36. u kom slučaju može biti da linija sama za sebe ima veće troškove nego prihode odnosno da je nerentabilna.910 10.790 KM u slučaju opravke vozila kod trećeg lica. ali samo sa 10.790 Inkrementalna analiza pokazuje da popravka vozila kod trećeg lica rezultira inkrementalnim prihodom od 20. odnosno iskazuje deficit od 900 KM. Istovremeno.000 Inkrementalna analiza 20.790 10.000 KM plus izgubljeni prihod.000 Popravka vozila kod trećeg lica 8.700 20. Međutim.000 KM mjesečno.000 49. ako preduzeće sa istom opremom može da obavlja izradu i regeneraciju dijelova i sklopova vozila tramvajskog saobraćaja. 226 .700 38. preduzeće usljed nastalog kvara vozila gubi u oba slučaja.000 KM mjesečno pri izradi i regeneraciji dijelova i sklopova autobuskih vozila umjesto da ih kupuje od vanjskog dobavljača. obavljanjem prevoza na pojedinim prigradskim linijama smanjuju se u većem stepenu fiksni. praktično znači da prevoz na ovoj liniji je rentabilan.400 KM. povećava se ukupan protok putnika što preduzeće ostvaruje dodatne koristi. Inkrementalna analiza posebno daje odgovore na često prisutne dileme preduzeća u donošenju odluka da li proizvoditi određenu komponentu kao ulazni trošak za redovne potrebe prevoza ili je kupovati od vanjskog dobavljača. Ovi troškovi se ne evidentiraju u računovodstvenim informacijama. ali su oni važan faktor u donošenju mnogih poslovnih odluka. ona je nerentabilna. Npr. U prvom slučaju za liniju se kaže da je nerentabilna i da ne bi trebalo na njoj preuzimati prevoz. Međutim.000 KM.910 30.2 OPORTUNITETNI TROŠKOVI Oportunitetni trošak jeste korist koja se mogla ostvariti preduzimanjem neke druge aktivnosti. Sobzirom na to da čisto fiksni troškovi iznose 1.790. a što je prisutna praksa u poslovanju preduzeća. ali i neki drugi troškovi od potrebnih neposredno učinjenih varijabilnih troškova pri obavljanju prevoza na linijama. U drugom slučaju. pa uštedi 55. Naime.300 KM u kome čisti fiksni troškovi iznose 1. Primjer prevozne linije Ilidža-Osjek. što znači preduzeće ipak ostvaruje određenu korist i posebno što zapošljava novi broj radnika. troškovi opravke vozila u vlastitoj režiji bi i dalje postojali u iznosu od 20. čiji ostvareni prihod ne mogu pokriti troškovi u cijelini. samo manje gubi za 10. Međutim. jer pokriva ne samo svoje direktne troškove nego i dio fiksnih troškova preduzeća od 550 KM. fiksni troškovi ove linije i dalje opterećuju cijenu koštanja ukupnog prevoza ako se i ne preuzima prevoz na toj liniji. Dobar je primjer preduzeća javnog gradskog prevoza putnika na preuzimanju prevoza na perifernim linijama. pokrivaju se direktni troškovi. ako se posmatra linija u cijelini. odnosno za ovaj iznos ostvaruje poslovnu korist. Ukupno prosječno mjesečno ostvareni prihodi iznose 35. obavljanjem prevoza na toj liniji. ali mogu pokriti direktne varijabilne troškove i dio fiksnih troškova.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 58 Inkrementalna analiza konkretnog primjera Elementi Prihodi Troškovi Poslovna korist (Gubitak) Popravka vozila u vlastitoj reži 29.000 KM troškova. očigledno će pristupiti ovoj aktivnosti jer će ostvariti veću korist od 15. jer putnici iz prigradskih linija su potencijalni putnici na gradskim linijama s obzirom na saobraćajnu povezanost linija koje obavlja javni gradski prevoz.450 KM (koji bi postojali i da se ne obavlja prevoz na ovoj liniji). Ustvari.450 KM. Znači. 5. plus dio fiksnih troškova.

on je manji u drugom slučaju za 13. uslovile bi odsustvo autobusa s linije 26 dana i izgubljeni prihod od prevoza putnika od 77.600 (35. Radilica košta 10.radilica. U dosadašnjoj praksi saobraćajnih preduzeća vrlo je čest i zapravo prevladava direktan način prodaje.600) . koju god odluku da donese menadžment. jer se ne mogu promijeniti bez obzira na to kakve se odluke donose. uglavnom preko vlastitih službi.000 + 38. 6. Nabavka i zamjena radilice.200 (10. Ti se subjekti istovremeno tretiraju i kao izvori informacija.korisnici transportnih usluga.000 + 77. Ilustrovaćemo i relevantnost potonulog troška sektora autobuskog saobraćaja preduzeća GRAS. Za to je potrebno da se uspostavi direktan odnos proizvođača usluga prema korisniku i obrnuto. Međutim. Ukupno izgubljena sredstva u prvom slučaju iznose 87. a motor košta 35. PRODAJA I DISTRIBUCIJA TRANSPORTNIH USLUGA Prodaja i distribucija faktor su marketinškog miksa u nastupu na transportnom tržištu.posredno (pomoću agencija i špeditera). relevantna razmatranja su inkrementalni prihod i inkrementalni trošak.600 KM. Radi se o motoru koji je u dosta dužoj upotrebi od njegovog tehnološkog standarda trajanja. a garantni rok joj je davno istekao. posebno još imajući u vidu da se nabavkom novog motora povećava stepen ispravnosti vozila.učesnici u proizvodnji potpune transportne usluge.3 POTONULI TROŠAK Potonuli trošak je onaj koji je već nastao u prethodnim aktivnostima i oni nisu relevantni za odluke. Prodaja se pojavljuje kao ”most” što spaja proizvođače s korisnicima transportnih usluga.000 KM. i njegovi drugi dijelovi su dosta istrošeni.radilicu ili promijeniti motor. sređuju. INFORMACIJSKI SISTEM Transportna usluga može se smatrati rezultatom djelovanja subjekta u transportnom procesu. Pretpostavimo da je usljed greške u materijalu stradao vitalni dio motora autobusa . 7. Sistem može funkcionisati ako su uspostavljene veze među njegovim članovima. . čuvaju i transformišu u potrebne informacije. a u drugom slučaju 73. a marketing se temelji na informacijskom sistemu (MIS).600 KM. Učesnici uspostavljaju tehnološki proces putem marketinške koncepcije.200) . Posredni način prodaje mogu organizovati i obavljati agencije i špediteri. Prodaja i distribucija transportnih usluga odvijaju se na dva načina: . za koji će se menadžment svakako i odlučiti. Mada se u oba slučaja radi o gubitku.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.000 KM. Marketinški informacijski sistem je model relnog stanja u kojem se podaci prikupljaju.200 KM. Menadžment se mora odlučiti da li promijeniti vitalni dio . bilo da se radi o prethodnim ili povratnim 227 . Informacijski sistem u transportu čine: . a zatim uskoro na bazi nalaza specijaliste i drugih vitalnih dijelova motora.direktno (pomoću svojih službi) . Uz to. Za nabavku i zamjenu motora autobus bi morao biti van prevoza 13 dana uz izgubljeni prihod od 38.

Pripadajući procesi i aktivnosti što se odvijaju unutar posmatranog realnog sistema znače izlaz iz sistema. Dobro istraživanje transportnog tržišta omogućuje izgradnju informacijskog sistema.otpremna stanica .broj vozila . Neka je to vozilo.uputna stanica USLUGA Sl. političke zajednice). Baza se sastoji od prikupljenih podataka koji “ulaze” u realni sistem iz okruženja (korisnici. TRANSPORTNO TRŽIŠTE Potražnja M I S Količina robe Sk = f(op. *Na tim osnovama treba graditi integrirani sistem informisanja u kojem sudjeluju korisnici. qp. Kao pristup postupnom rješenju može se uzeti jedinica tereta.karakteristike oznake podataka. Promjenom stanja informacijski sistem tek može dati očekivane koristi.DRUMSKI SAOBRAĆAJ informacijama. pojedinihi postupnih rješenje dimenzionira čitav sistem što je i cilj. Model funkcija mijenja zapis. Stvaranje jedinstvene baze podataka glavni je preduslov integralnog informacijskog sistema. pp. ka) Carina Osiguranje Sp = f(pv. Radi se o zapisu i memeoriji podataka koji su pod kontrolom fizičke jedinice.masa . Parcijalni modeli realnog sistema sadrže: . Stoga su često djelimična (parcijalna) rješenja pojedinih dijelova sistema. Takav sistem informisanja pridonosi istraživanju transportne potražnje i istodobno daje temeljne smjernice za njeno zadovoljenje. ppr) Ponuda Kapaciteti prevoznika Špedicija Banka Vozilo . S te strane se može reći da se pomoću djelimičnih. pis. .skupove podataka. To nazivamo modelom funkcija. banke. postoji fizički ustroj koje će podatke memorisati. . a dobar informacijski sistem takođe omogućuje kvalitetno istraživanje transportnog tržišta. dinamizirajući sistem promjenom stanja što predstavlja logičku podršku. k. To nazivamo modelom podataka.relacija . pus. ponuđači i posrednici (arhitekti transporta).logičke zavisnosti. Prema tome. što je jedna od esencijalnih postavki marketinga. Sa stanovišta saobraćaja gdje je dinamičnost izrazito izražena gotovo je nemoguće napraviti potpun model. ppoš.vrsta robe . qpr. 108 Šema MIS-a Skup podataka S ( p ) za vozilo 228 .

To su povratne informacije. ks ) opći podaci o korisniku količina proizvodnje količina prevoza konkurencija konkretna sposobnost gdje je: op qp qpr k ks Logičke zavisnosti se uspostavljaju prema utvrđenoj organizaciji prevoza. pp . pus .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sp = t ( pv . pis . k . qpr . broj. stanje) podaci otpremne stanice. ukrcajne stanice podaci o pošiljaocu podaci o prevozu (broj vozila i dr) podaci iskrcajne stanice podaci o primaocu Skup podataka o korisniku ( Sk ) Sk = f (op . qp . 229 . To mogu biti odstupanja od planiranog. ppr ) gdje je: pv pus ppoš pp pik ppr - podaci o vozilu (serija. obavijesti korisniku ili njegovom agentu o poduzetim mjerama. ppoš .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

8
1.

TROŠKOVI EKSPLOATCIJE VOZILA
OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRANSPORTNIH TROŠKOVA

Transportni troškovi predstavljaju novčani izraz vrijednosti utrošene količine opredmećenog i živog rada na obavljanju procesa transportovanja, koji obezbjeđuju normalan proces reprodukcije i zadovoljenje potreba stanovništva za saobraćajnim uslugama. Proučavanje troškova poslovanja predstavlja jednu od osnovnih potreba svakog preduzeća, Troškovi poslovanja su važan faktor od koga zavisi visina prihoda kao materijalne osnove lične i opštedruštvene potrošnj. Zato je pitanje definisanja pojma i suštine troškova veoma značajno. Postoji više definicija troškova, a jedna opšte prihvatljiva glasi: «Troškovi predstavljaju potrošnju dobara prouzrokovanu proizvodnjom novih proizvoda»17. U literaturi, a nerijetko i u praksi, miješaju se pojmovi troškova i utrošaka, a veoma često se zamjenjuju pojmom izdaci. Oni se ponekad stvarno i podudaraju. No, kada se određena trošenja posmatraju sa gledišta utvrđivanja poslovnih rezultata preduzeća i ostvarene rentabilnosti, onda zamjena ovih pojmova može dati krivu sliku ostvarenih rezultata. Utrošci se javljaju kao rezultat procesa trošenja osnovnih elemenata proizvodnje, na primjer, trošenje materijala za započetu proizvodnju i drugih sirovina. Prilikom utvrđivanja poslovnog rezultata za određeni obračunski period, kao troškovi poslovanja uzeće se u obzir samo oni utrošci materijala koji su utrošeni za završenu proizvodnju i koji sačinjavaju elemenat prihoda i dobitka preduzeća. Zato utrošak možemo smatrati čisto obračunsko-knjigovodstvenom kategorijom, dok su troškovi ekonomska kategorija i značajan element pri utvrđivanju ostvarenih rezultata u poslovanju. Ukratko možemo reći da se pod pojmom «trošak» podrazumijeva novčani izraz utroška, a pod pojmom «utrošak» smatra se količina utrošenog elementa proizvodnje. Pri prevozu putnika saobraćajna usluga je rezultat procesa rada, kao njegov koristan učinak, koji ima sve karakteristike proizvodne djelatnosti. On se može trošiti kako se vrši transportovanje radne snage usko vezane za samu oblast proizvodnje ili pak transportovanje putnika u privatne svrhe radi zadovoljenja ličnih potreba. Sve ovo ukazuje da kapital mora da prođe i kroz sferu prometa, odakle se ponovo vraća u sferu proizvodnje radi oplođavanja. Znači da je faza prometa nužna isto kao što je neophodna i faza proizvodnog procesa18.

2.

KLASIFIKACIJA TROŠKOVA

Troškovi se mogu posmatrati i analizirati sa različitih osnova. Tako se može dati podjela troškova zasnovana na ekonomskoj suštini pojedinih elemenata: - utroška sredstava za rad (troškovi amortizacije), - utroška predmeta rada (materijal, pomoćni materijal), - utroška živog rada i troškova usluga od drugih.

Šmalenbah, jedan od poznatih njemačkih autora u ekonomskoj teoriji, na ovaj način definiše troškove Vidi opširnije Kolarić V. Ekonomika željezničkog saobraćaja - Ekonomija reprodukcije u željezničkom saobraćaju. Zavod za nov. i prop. del. JŽ.Bgd.,1968. «Teorija i dinamika troškova» - Modeli analize u proizvodnim i saobraćajnim preduzećima «Rad»-Beograd, 1975.
18

17

230

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Pored različitih pristupa i mišljenja u razvrstavanju troškova poslovanja koji zavise od raznih faktora (npr. način formiranja troškova infrastrukture), troškove u drumskom saobraćaju možemo klasificirati po većem broju obilježja, i to: 1. 2. 3. 4. 5. Po ekonomskom obilježju Po proizvodnom obilježju Prema načinu nastajanja troškova Prema nosiocima troškova Prema načinu utvrđivanja troškova.

Troškovi po ekonomskom obilježju dijele se na dvije grupe elemenata troškova i to: 1. Troškovi živog rada i 2. Troškovi opredmećenog rada. Troškoie živog rada predstavljaju nadoknadu vrijednosti utroška radne snage, a obuhvataju plate radnika, doprinose na plate za penzijsko-invalidsko i socijalno osiguranje radnika, te naknade za godišnji odmor radnika, rad na dane državnih praznika, bolovanje do 42 dana, rad iznad redovnog radnog vremena. Troškovi opredmećenog rada obuhvataju troškove, i to: − Materijalne i druge troškove i − Troškove nadoknade trošenja osnovnih sredstava. Materijalni troškovi definisani su novčanom sumom utroška sirovina i materijala (gorivo, mazivo, rezervni dijelovi, autogume, utrošena voda, investiciono održavanje osnovnih sredstava i sl.). Drugi troškovi obuhvataju lične izdatke koji padaju na teret troškova, a tu spadaju putni troškovi i dnevnice, terenski dodaci, troškovi toplog obroka, naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina, otpisana sumnjiva i sporna potraživanja itd. Troškovi nadoknade trošenja osnovnih sredstava obuhvataju dvije vrste troškova, i to: − Troškove nadoknade trošenja transportnih sredstava − Troškove nadoknade trošenja putne infrastrukture i trošenja ostalih osnovnih sredstava (autobaze, garaže, terminali, radionička oprema i uređaji i sl.). Troškovi transportnih sredstava rezultiraju novčanim iznosom naknade za njihovo trošenje – promjenu tehničkog stanja osnovnih sredstava pri izvršavanju transportne proizvodnje – prevoza. Ova vrsta troškova naziva se amortizacija, što ustvari predstavlja otpis transportnih sredstava. To je dio utrošene vrijednosti vozila pri vršenju transporta prenijete u cijenu jedinica transportne proizvodnje. Obračun amortizacije može biti vremenski (zakonom propisane stope amortizacije gdje je propisan vremenski period trajanja otpisa vozila), funkcionalan (zavisno od ostvarene transportne proizvodnje) i kombinovan. Troškovi nadoknade trošenja ostalih osnovnih sredstava ustvari predstavljaju troškove amortizacije objekata i opreme u tim objektima (autobaze, garaže i dr.) Ovi objekti čine infrastrukturu autotransportne organizacije. Međutim, nadoknada troškova putne infrastrukture ima drugačiji način priznavanja i obračuna. Naime, održavanje mreže javnih puteva je u nadležnosti drugih organizacija – preduzeća za održavanje javnih puteva, a nadoknadu troškova između ostalih korisnika vrše i autotransportna preduzeća i to uglavnom preko cijene goriva, te prilikom registracije vozila. Troškovi po proizvodnom obilježju su troškovi u vezi sa obimom proizvodnje, a dijele se na stalne (fiksne) troškove koji se formiraju po vremenu i uglavnom su nazvisni od obima transportne
231

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

proizvodnje i promjenljive (varijabilne) troškove koji se mijenjaju upravo proporcionalno sa brojem pređenih kilometara voznog parka. Prema načinu nastajanja troškovi se mogu podijeliti na: − direktne (prevozne) troškove koji nastaju direktno na vozilima koja obavljaju transport i − indirektne (režijske) troškove koji nisu u direktnoj vezi sa radom vozila i ne mogu se tačno rasporediti na vozila koja su načinila ove troškove. Međutim, ovi troškovi se ipak raspoređuju po određenim usvojenim principima i kriterijumima, od kojih su najčešći – pojedinačno ili kombinovano nabavna vrijednost vozila, korisna nosivost vozila, ukupno ostvareni direktni troškovi, ostvareni prihod vozila itd. Indirektni troškovi mogu se uslovno podijeliti na proizvodno-radioničke i administrativno-upravne troškove.
Podjela troškova prema nosiocima podrazumijeva podjelu prema vrsti i namjeni kapaciteta voznog parka - troškovi transporta tereta, troškovi održavanja i opravki voznog parka, troškovi prevoza putnika, turizma, ugostiteljstva ako organizacija obavlja i ove djelatnosti. Prema načinu utvrđivanja, troškove možemo podijeliti na stvarne troškove, koji se utvrđuju po isteku obračunskih perioda, i planske troškove, koji se utvrđuju prije početka poslovnog perioda, kada se planira obim transportne proizvodnje, troškovi poslovanja i s tim u vezi cijene transporta po raznim jedinicama proizvodnje (tkm.t. itd.).

Osnovna struktura transportnih troškova formira se prema činioicima procesa proizvodnje transportne usluge. Imajući u vidu da se proces transportovanja smatra nastavkom procesa proizvodnje u sferi prometa, transprotne troškove posmatramo kao dodatne troškove koji povećavaju vrijednost proizvodnje. Ovakav karakter transportnih troškova zahtijeva i njihovo pravilno definisanje i određivanje njihove strukture. Transportni troškovi predstavljaju novčani izraz vrijednosti utrošene količine opredmećenog i živog rada na obavljanju procesa transportovanja, koji obezbjeđuju normalan proces reprodukcije i zadovoljenje potreba stanovništva za saobraćajnim uslugama.

3.

ANALIZA TRANSPORTNIH TROŠKOVA

Analiza transportnih troškova može se vršiti sa više gledišta i to: - sa stanovišta saobraćajnog preduzeća, - sa stanovišta neposrednog korisnika tranportnih usluga, - sa stanovišta društvene zajednice. Analiza troškova sa stanovišta saobraćajnih preduzeća može se vršiti kao i kod ostalih preduzeća i to analiza: - troškova osnovnih elementa procesa proizvodnje, - troškova poslovanja, - cijene koštanja. Analiza troškova transporta sa stanovišta korisnika transportne usluge vrši se prema vrijednosti koju plaća za izvršenu uslugu transportnom preduzeću. S druge strane, ova vrijednost predstavlja prihod prevozniku. Razlika koja se pojavljuje u analizi između troškova sa gledišta
232

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

transportnih preduzeća izraženih kroz cijenu koštanja i cijenu prodaje predstavlja novostvorenu vrijednost, tj. dio dobiti ovih preduzeća. Troškovi transporta sa stanovništva društvene zajednice predstavljaju one vrijednosti koje društvo koštaju transportne usluge. Cjelokupni društveni transportni troškovi koji predstavljaju vrijednost saobraćajnih usluga veći su za iznos koje društvo snosi za izgradnju i održavanje saobraćajnih puteva od troškova sa stanovišta preduzeća i neposrednih korisnika saobraćajnih usluga. Ukupni transportni troškovi mogu da se ponašaju prema stepenu zaposlenosti kapaciteta, zavisno od strukture troškova i intenziteta dejstva faktora na njihovu dinamiku kao: - degresivni troškovi, - progresivini troškovi, - uslovno proporcionalni ili regresivni troškovi. Stepen zaposlenosti kapaciteta u saobraćaju pri kojem degresivni troškovi prelaze u progresivne troškove nazivamo granicom degresije. Kod ovakvog stepena korištenja kapaciteta, troškovi po jedinici saobraćajne usluge su najniži, a korištenje kapaciteta je optimalno. Stepen zaposlenosti kapaciteta na kome degresivni troškovi prelaze u progresivne troškove nazivamo prag degresije troškova, koji u stvari nije ništa drugo nego optimalni stepen korištenja transportnih kapaciteta u saobraćaju. Ukupni troškovi po jedinici usluga na granici degresije sastoje se iz ukupnih proporcionalnih troškova i dijela fiksnih troškova koji otpada na jedinicu usluga. Optimalni stepen zaposlenosti kapaciteta se, javlja kao granica određene zone zaposlenosti kapaciteta u saobraćaju. To znači da kada se postige maksimalni stepen korištenja kapaciteta, dalje povećanje obima saobraćaja, moguće je ostvarvati samo povećanjem kapaciteta. Povećanje kapaciteta omogućava dalje proširenje stepena zaposlenosti dok ponovo ne dostigne optimalnu granicu. Ove intervale u teoriji troškova nazivamo zonom zaposlenosti. U prevozu na kretanje troškova ima odraz ne postojanje mogućnosti prilagođavanja kapaciteta kolebanjima na tržištu. Ovo stanje se odražava na daleko usporenije opadanje ukupnih troškova u odnosu na opadanje obima saobraćaja, nego što je bilo usporavanje njihovog rasta u odnosu na porast obima usluga. To se u teoriji troškova naziva remanentnost troškova. Osnovna karakteristika remanentnosti troškova transportnih kapaciteta proizlazi iz same remanentnosti korištenja transportnih kapaciteta i izaziva pojavu koja nam govori da se obim bruto rada sporije smanjuje od smanjenja obima neto rada, a transportni kapaciteti u saobraćaju se još sporije smanjuju u odnosu na smanjenje i bruto i neto-rada. One se u kratkoročnim vremenskim intervalima uopšte ne smanjuju, a u dužim vremenskim periodima smanjivanja su gotovo neznatna. Ukoliko imamo slučaj da potražnja za saobraćajnim uslugama na tržištu opada i preduzeće smanjuje obim proizvodnje, doći će do promjena u dinamici troškova, ali u obrnutom smjeru. To znači da odgovarajućem obimu proizvodnje, tj. stepenu zaposlenosti kapaciteta, odgovara i određena masa troškova proizvodnje. Proširenje obima proizvodnje u djelatnosti prevoza se vrši za veći broj prevoznih usluga, a ta se dinamika proizvodnje posmatra u serijama proizvodnje. Ove mase obilježavamo «slojevima proizvodnje» kojima odgovaraju «slojevni troškovi». Posljednji sloj, preko koga se proizvodnja povećava, izaziva i povećanje troškova, naziva se marginalni ili granični sloj, tj, marginalni ili granični stepen zaposlenosti. Troškovi nastali promjenama u stepenu zaposlenosti nazivaju se u teoriji troškova marginalni ili granični troškovi. Razlikujemo slijedeće vrste marginalnih troškova: - dodatne marginalne troškove do kojih dolazi u fazi porasta stepena zaposlenosti prevoznih kapaciteta; - opadajuće marginalne troškove do kojih dolazi u fazi smanjenja stepena zaposlenosti prevoznih kapaciteta. Bitne razlike u marginalnim troškovima javljaju se zavisno od dužine vremenskih intervala u kojima se vrši njihova analiza. Ovdje se razlikuju kratkoročni i dugoročni marginalni troškovi. Ukoliko se dinamika troškova analizira u kratkim vremenskim inervalima, promjene stepena zaposlenosti u okviru istih kapaciteta imaju za posljedicu uglavnom dodatne ili, pak, opadajuće varijabilne troškove. Kod dužih vremenskih perioda, raznim metodama prilagođavanja, dodatni
233

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

marginalni troškovi se pojavljuju kao posljedica uvođenja novih postrojenja te u sebi sadrže i fiksne troškove. Izračunavanje graničnih troškova se vrši radi definisanja kratkoročne politike cijena (c<tg) i oni su uzrokovani proizvodnjom posljednje prevozne usluge. Izraz za računanje graničnih troškova je

tg =

ΔT T2 − T1 = , ΔQ Q2 − Q1

Primjer marginalnih (graničnih) troškova Na osnovu datih podataka o stanju proizvodnje prevoznih usluga i troškova utvrditi granične troškove i grafički predstaviti.
Tabela 59 Marginalni (granični) troškovi

Obim Proizvodnje (t)
Q

Ukupni troškovi (KM)

Prirast troškova (KM)

Prirast obima (t)
Q 2 − Q1

Granični troškovi (KM/t)

T
2000 4667 7067 9200 11333 13333 15600 18200 20907 23700

T2 − T1
2000 2667 2400 2133 2133 2000 2267 2600 2707 2793

t g = ΔT / ΔQ
20,00 26,67 24,00 21,33 21,33 20,00 22,67 26,00 27,07 27,93

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vrijednosti u tabeli 59 su izračunate na osnovu izraza za granične troškove.
t g (KM/t)
30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Obim proizvodnje (t)

Sl. 109 Granični (marginalni) troškovi u zavisnosti od obima proizvodnje prevoznih usluga

234

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

4.

IZRAČUNAVANJE TROŠKOVA

Da bi saobraćajno preduzeće moglo da utiče na troškove, a preko njih i na cijenu saobraćajne usluge, ono mora da poznaje ne samo strukturu troškova saobraćajne usluge, već i njihovu pojedinačnu visinu, način uticaja na cijenu. Poznavanjem ovih karakteristika troškova, preduzeće može planski djelovati na smanjenje troškova ili ih držati pod stalnom kontrolom. Faktori koji utiču na traškove mogu biti kontrolisani i nekontrolisani. U praksi se pojam kontrolisanih troškova veže za interne troškove, a pojam nekontrolisanih za pojam eksternih troškova. Obzirom na specifičnosti proizvodnje saobraćajne usluge vrlo je teško odrediti granice između onog što je u posmatranom dijelu troškova kontrolisano, a što nekontrolisano. U svakom slučaju kada posmatramo troškove saobraćajnog preduzeća može se dugoročnijom analizom troškova, pronaći određene zakonitosti uticaja različitih faktora na troškove, te predvidjeti nepovoljne ili povoljne uticaje na troškove, čime se postiže veća kontrola nad troškovima, što je i cilj ove klasifikacije. Može se reći da su troškovi temelj svake cijene. Smatra se da su troškovi donja odrednica cijene. Samo tržišno prihvatljivi troškovi postaju donja granica cijene. Tako su cijene u tržišnoj privredi limit do kojeg mogu rasti troškovi proizvodnje saobraćajne usluge. U uslovima nepostojanosti konkurencije brojne neracionalnosti, koje se ispoljavaju kroz troškove na koje subjekat može uticati, ugrađuju se u cijenu proizvoda i prevaljuju na potrošača. U takvim slučajevima rast troškova i cijena najčešće vodi ka smanjenju tražnje i potražnje. Obzirom na činjenicu da korisnik saobraćajne usluge na određenoj liniji nema mogućnost većeg izbora prevoznika, te da je postupak promjene prevoznika na liniji prilično spor, što je u suprotnosti sa osnovnim ciljevima marketing koncepcije poslovanja u kojoj kupac, potrošač usluge, odnosno zadovoljenje njegove potrebe, zauzima centralno mjesto. Bez obzira na podjele troškova oni se moraju, prije svega, utvrditi. U literaturi postoji više metoda za njihovo izračunavanje. U daljem tekstu će biti predstavljen mogući način određivanja najvažnijih troškova u transportu. Kako proizvodno-finansijska analiza voznog parka podrazumijeva permanentno praćenje rada vozila u toku godine, što zahtijeva i upotrebu računara, to se na osnovu rezultata iz prethodnog perioda utvrđuju najvjerovatnije vrijednosti određenih veličina slučajnog karaktera.. Stoga je neophodno imati formirane datoteke podataka o: radnicima, vozilima, troškovima, plaćama i drugim izdacima koji nastaju u prevozu putnika ili robe. Radi boljeg sagledavanja visine i značaja fiksnih i varijabilnih troškova daje se tabela njihovih osnovnih izraza u funkciji kapaciteta i obima proizvodnje.
Tabela 60 Troškovi u funkciji kapaciteta i obima proizvodnje Naziv Izraz
Q max Q1
FT VT fa = FT / Q

Vrijednost

Maksimalni kapacitet Stvarni kapacitet Fiksni troškovi Varijabilni troškovi Fiksni prosječni troškovi Varijabilni prosječni troškovi Ukupni prosječni troškovi Prosječni relativno-fikasni troškovi (zadato) Povećanje obima proizvodnje Novi obim proizvodnje Stepen korištenja kapaciteta Granični troškovi

v = VT / Q t = fa + v
fr =0,1· fa

Q 2 − Q1 Q2 %Q 2

t g = fr + v

3000 2500 5000000 2500000 2000 1000 3000 200 300 2800 10,71 1200

Jedinica mjere tona tona KM KM KM/t KM/t KM/t KM/t tona tona % KM/t

235

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Proračun troškova eksploatacije

Pri određivanju strukture i visine troškova potrebno ih je razvrstati na fiksne i varijabilne .
Proračun varijabilnih troškova

U varijabilne troškove ubrajamo: - troškove goriva, - troškove guma, troškove ulja, maziva i nesmrzavajućih rashladnih tečnosti, - troškove tekućeg održavanja, - troškove plata i dnevnica vozača, - troškove provizije za prodaju karata, - troškove putarine.

Troškovi goriva

Jedinične troškove goriva računamo po formuli:

Tgo =
gdje je:

g ⋅ C go 100

[KM / km ]
– potrošnja goriva pri osnovni brzini [1 / 100km ]

g
C go

- cijena goriva [KM / 1]

Realni troškovi potrošnje goriva dobijaju se kada se uzmu u obzir korekcioni faktori u zavisnosti od: − eksploatacione brzine ( f ve ) ,
− − − − −

uzdužnog nagiba puta ( f α ) , zakrivljenosti puta ( f ω ) ,

vrste kolovoznog zastora ( fVK ) ,

stanja (istrošenosti) habajućeg sloja ( f SK ) ,

međusobnog ometanja saobraćaja ( f MOS ) .

sloja ( f SK ) , međusobnog ometanja saobraćaja ( f MOS ) . Korekcioni faktori u zavisnosti od uzdužnog nagiba puta ( f α ) i zakrivljenosti puta ( f ω ) obradit će se samo teoretski, dok će se vrsta kolovoznog zastora i stanje habajućeg sloja pretpostaviti sa dovoljnom tačnošću za ovakvu vrstu rada. Da bi se utvrdile vrijednosti popravnih faktora, moraju se najprije utvrditi tehničko – eksploatacioni elementi puta od kojih zavise popravni faktori. Podatke vadimo iz Katastra putne mreže, odnosno iz izvedbenih projekata puteva ili dionica puteva koji čine itinerer posmatranih linija i upisujemo i tabelu.

Sobzirom na dostupnost podataka u ovoj knjizi obradit će se korekcioni faktori u zavisnosti od: eksploatacione brzine ( f ve ) , vrste kolovoznog zastora ( fVK ) , stanja (istrošenosti) habajućeg

236

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 61 Tabela tehničko – ekploatacionih karakteristika puta

Naziv linije: ____________________________ Dionica itinerera Dužina dionice Uzdužni Zakrivljenost nagib [o / 100m ] Radijus Vrsta Stanje krivine kolovoznog kolovoznog zastora zastora [α ] Maks. saob. brzina

[km / h]

[%]

[km / h]

1. 2. 3. Korekcioni faktori koji utiču na visinu troškova potrošnje goriva i guma, a zavise od nagiba puta, definisani su u zavisnosti od ekploatacione brzine i stepena pada ili uspona, a njihove vrijednosti date u tabelama, 61 i 62. Tableau 61 i Tabela 62.
Tabela 62 Popravni faktori troškova potrošnje goriva u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena uspona ili pada

Brzina

[km / h]
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Stepen uspona ili pada 1 1 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 2 10 11 13 16 21 23 24 25 26 3 14 21 28 34 42 46 50 4 18 47 58 69 77 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 42 56 71 91 106 130 152 168 200 230 75 98 124 156 186 224 251 97 127 160 118

51 72 88 99

Tabela 63 Popravni faktori troškova potrošnje guma u zavisnosti od stepena uspona ili pada

Stepen uspona ili pada 1 Poravni faktori 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

0

25

50

75

100 125 150 175 200 230 258 286 316 344

*Procentualno povećanje troškova potrošnje guma u odnosu na potrošnju na vodoravnom putu

Korekcioni faktori koji utiču na visinu troškova potrošnje goriva i guma, a zavise od zakrivljenosti puta, definisani su u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena zakrivljenosti puta, a njihove vrijednosti date u tabelama 64 i 65. Stepen zakrivljenosti puta definisan je kao zbir stepena krivina svake zakrivljene dionice podijeljen sa dužinom te dionice u stotinama metara.

Tabela 64 Popravni faktori troškova potrošnje goriva u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena zakrivljenosti puta
237

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

[km / h]
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Brzina

Stepen zakrivljenosti puta [o / 100m ]

10

1 1 2 4 6

20 1 1 1 1 1 1 2 6 10 15

30 2 1 1 1 1 4 9 15 28

40 2 1 1 1 3 8 17 30

50 2 1 1 2 8 10 31 58

60 2 1 1 2 10 25 50

70 2 1 1 10 20 41

80 2 1 4 15 33

90 2 1 5 21 63

*Procentualno povećanje troškova potrošnje goriva u odnosu na potrošnju na pravom putu

Tabelča 65 Popravni faktori troškova potrošnje guma u zavisnosti od eksploatacione brzine i stepena zakrivljenosti puta

[km / h]
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

Brzina

Stepen zakrivljenosti puta [o / 100m ]

80 90 10 40 10 40 80 10 30 50 80 150 10 40 80 120 180 280 10 20 40 70 110 160 250 420 680 30 50 70 120 200 280 440 680 50 110 190 290 440 730 70 150 280 440 730 100 210 400 680 120 290 600

10

20

30

40

50

60

70

*Procentualno povećanje troškova potrošnje guma u odnosu na potrošnju na pravom putu

Troškovi potrošnje maziva

U troškove potrošnje maziva ubrajaju se troškovi potrošnje motornog ulja, ulja za mjenjače, diferencijale i druge sklopove transmisija. Troškovi se računaju po izrazu:

Tm =

Pm ⋅ K ⋅ Cm 100

(km )

gdje je:

Pm - potrošnja maziva pri osnovnoj brzini vozila [l / 100km ]

238

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Cm - cijena maziva K - pređeni put u km

[KM / l ]

Količine tečnosti koje se sipaju u određene prostore zavise od zapremina tih prostora, Prosječne zapremine određenog voznog parka date su u tabeli 66.
Tabela 66 Količine tečnosti koje se sipaju u određene prostore vozila

- zapremina kartera – kućišta motora - zapremina kućišta mjenjača - zapremina kućišta pogonskih motora - zapremina kućišta kompresora - zapremina kućišta upravljačkog mehanizma -zapremina servo uređaja upravljača -zapremina sistema za hlađenje motora -zapremina kućišta glavčine točka po 1 punjenju

18 8 2x8 2,5 2,5 3,5 40 1,5

lit lit lit lit lit lit lit Kg

Primjer prosječnih vrijednosti količina ulja određenog voznog parka pri periodičnim promjenama: 1. Motorno ulje na svakih 5000 km, za dolijevanje se predviđa 1 l/1000 km; 2. Ulje za mjenjače promjena na svakih 30.000 km. Za dolijevanje se predviđa 1 l/1000 km po kućištu; 3. Ulje za pogonske mostove promjena na svakih 30000 km; 4. Za kućište upravljačkog mehanizma promjena na svakih 30000 km; 5. Za servouređaj upravljačkog mehanizma promjena dva puta godišnje; 6. Nezamrzavajuća rashladna tečnost 40-60 l po vozilu godišnje; 7. Mast za podmazivanje šasije 2- 1,5 kg na svakih 5000 km; 8. Mast za ležajeve točkova 10x1,5 kg dva puta godišnje.

Troškovi potrošnje guma Troškovi guma se mogu računati po formuli

Tag =

Pag nag K Cag 1000

Pag [% / 100km ] - potrošnja gume pri osnovnoj brzini [guma / 100km ] nag - broj guma na motornom i priključnom vozilu Cag - cijena jedne gume [KM ]
Potrošnja guma zavisi i od brzine kojom se vozilo kreće. Zbog toga se kod izračunavanja potrošnje gume treba uzeti u obzir korekcija zbog brzine.

239

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Troškovi održavanja i opravki Troškovi tekućeg održavanja spadaju u materijalne troškove poslovanja, vezani su po svome karakteru za troškove sredstava za rad. U strukturi troškova, ovi troškovi se znatno povećavaju sa porastom stepena istrošenosti transportnih sredstava. Ove troškove uglavnom sačinjavaju materijalni troškovi i troškovi radne snage. Međutim, ovi troškovi mogu se znatno razlikovati po svojoj visini, a zavise od toga da li se oni izvode u sopstvenoj režiji, ili pak kao usluge drugih remontnih preduzeća. Troškovi usluga od drugih obuhvataju troškove poslovanja vezane za usluge drugih preduzeća, koji se ne mogu neposredno uvrstiti u troškove sredstava za rad, predmeta rada i radne snage, tj, osnovnih činilaca proizvodnje. Ovdje spadaju usluge platnog prometa, poštanske i telefonske usluge i druge usluge režijskog karaktera.

Ukupni troškovi održavanja i opravki sastavljeni su od troškova rezervnih dijelova i troškova rada.

Top = Trd + Tr [KM ] Vo Trd = frd K [KM ] 1000
Tr = tld .m. + tld .rež . fr K 100

[KM ]

Konačno su troškovi održavanja i opravki

Vo tld .m. + tld .rež. ⎤ ⎡ Top = ⎢ frd fr ⎥ K + 1000 100 ⎦ ⎣
značenje oznaka: Trd [KM ] - troškovi rezervnih dijelova

[KM ]

Tr - troškovi rada [KM ] Vo - vrijednost otpisanog vozila [KM ] tld .m. - satnica mehaničar [KM ] tld .rež . - satnica režijskog osoblja [KM ] K - pređena kilometraža [km ] frd i fr - dati su u tabeli.

[KM ]

Priprema JAND De WEILLE19, procentualni faktori torškova održavanja i opravki putničkih i komercijalnih vozila na 100 [km ] pri osnovnim brzinama dati su u tabeli 67.
Tabela 67 Troškovi održavanja u funkciji brzine

Faktori Troškovi rezervnih dijelova pri osnovnoj brzini od %/100 km na čas otpisane vrijednosti vozila Vo Faktori troškova radne snage za svakih pređenih 100 km

Putničko

Teretno-dizel 0,007 0,349

frd fr

0,011 0,066

19

JAN De WEILLE: Quantificational Road User Saving, Baltimor, 1966

240

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Prosječnu vrijednost časa rada izračunavamo na osnovu prosječne mjesečne plate kvalifikovanog automehaničara koju dijelimo sa brojem časova 176 [h] . Praksa je pokazala da troškovi režije iznose 100% od bruto plaće kvalifikovanog automehaničara, te je tld .m. = tld .rež . Zbog toga se smatra da su finansijski i ekonomski troškovi održavanja i opravki jednaki. Izrazi za računanje troškova dati u prethodnom dijelu podrazumijevaju uslove, tj, ravan put, bez horizontalnih krivina, bez uticaja saobraćaja, vrste i stanja kolovoznog zastora puta. Popravne faktore za prethodno opisane troškove možemo usvojiti iz raspoloživih studija ili ih možemo utvrditi snimanjem u konkretnom slučaju.

Plaće

Plaće predstavljaju naknadu za uloženi rad. To je novostvorena vrijednost u procesu transporta, kada se gledaju sa stanovišta elemenata srukture koštanja. Ova vrsta troškova u saobraćaju nema nikakvih specifičnosti u odnosu na ostale proizvodne djelatnosti. Pored plata radnika, preduzeća imaju obavezu da pokriju i određene obaveze. Ovdje spadaju: dnevnice za službena putovanja, terenski dodaci, izdaci za prevoz radnika, izdaci za zaštitu i radnu odjeću itd. U ove troškove spadaju plate i dnevnice vozača i pomoćnika, odnosno konduktera, a računaju se po slijedećoj formuli:

TPiD =
gdje je:

12 ⋅ ( PV + PP ) + n ⋅ Dr ⋅ DN Kgod

[KM / km ]

PV PP n Dr DN Kgod

- bruto plata vozača [KM/vozaču], - bruto plata pomoćnika [KM/vozaču], - broj voznog osoblja [vozača], - broj radnih dana u godini [dana/god], - visina dnevnica [KM / danu] , - prosječna godišnja kilometraža autobusa {km / god }.

Troškovi plata mogu se odrediti i po izrazu

Tld = n f tld Hr

[KM ] ,

Ako se označi sa tld - neto – satnica vozačkog osoblja [d / h] ; n - broj vozačkog osoblja; f - odnos bruto i neto ličnog dohodaka, a kreće se u granicama od 1,4 do 2 ;

Hr - radno vrijeme u satima [h] .

241

Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrijednost osnovnog sredstva u obliku stvari.troškove registracije vozila i putarina u Bosni i Hercegovini.troškove promocije. Proračun fiksnih troškova U fiksne troškove ubrajamo: .troškove kamata. . Visina amortizacionog iznosa koji se godišnje prenosi na novu proizvodnju predstavlja stalni dio vrijednosti transportnih sredstava. 242 . . Prodavači mogu biti autobuske stanice ili posebne agencije za prodaju autobuskih karata. dok je provizija za inostranstvo oko 15% od prihoda ostvarenog prodajom usluge. montažu i puštanje u pogon stalnog sredstva. Putarina za našu zemlju plaća se prilikom registracije vozila.poreze i doprinose. Drugim riječima. U našoj zemlji provizija za prodaju karata je oko 10%.s obzirom na heterogenost i konstrukcione osobine transportnih sredstava.troškove uprave. kao i izdaci vezani za dopremu.kao što smo vidjeli . Amortizacija Troškovi amortizacije vozila u BiH obračunavaju se na način propisan Zakonom o računovodstvu. Postoje slijedeće metode obračunavanja amortizacije osnovnih sredstava: − Vremenske metode a) Proporcionalni metod – znači da je amortizacioni iznos svake godine nepromijenjen. utvrđena amortizaciona suma raspodjeljuje se podjednako i redovno na cio vijek trajanja transportnih sredstava.ostale materijalne troškove. .amortizaciju. veoma različita. . ako se nabavlja na tržištu. . koji je. . .troškove osiguranja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Provizija od prodaje karata Provizija za prodaju karata su novčana sredstva kojima se plaća usluga prodavačima saobraćajne usluge. . amortizaciona kvota utvrđuje se dijeljenjem osnovice za amortizaciju sa vijekom trajanja (brojem godina) sredstava za rad. . Po proporcionalnom vremenskom metodu obračuna amortizacije. Putarina Putarina je naknada za upotrebu puta.troškove investicionog održavanja. Putarine u inostranstvu se posebno naplaćuje u zavisnosti od dužine i vrste vozila.troškove registracije redova vožnje.

b) Degresivni metod . Izračunavanje godišnjeg iznosa vrši se na slijedeći način: Amk = O . što tačnije utvrđivanje amortizacionog perioda. moguće je preciznije utvrditi vijek trajanja sredstava za rad.znači da se godišnji iznos amortizacije smanjuje u uslovima neizmijenjenog iznosa osnovice za amortizaciju. K . g . Utvrđuje se tako što količnik osnovice za amortizaciju i očekivanog učinka pomnožimo sa stvarnim učinkom u obračunskoj godini. . Osnovni problem koji se postavlja kod vremenskog sistema obračunavanja amortizacije odnosi se na što preciznije utvrđivanje vijeka trajanja sredstava za rad tj. V .pređeni put [km ] .vrijednost vozila koja se amortizuje [KM ] .godišnja amortizaciona kvota. te je s obzirom na kretanje procesa fizičkog trošenja ovaj metod naišao na široku primjenu i kod transportnih preduzeća.vijek trajanja vozila [god ]. Obračun amortizacije po ovom metodu veoma je jednostavan i prost.utvrđena osnovica za amortizaciju. stopu amortizacije i godišnju amortizacionu kvotu. gdje su: V Amk . Funkcionalni sistem obračun troškova amortizacije je dovoljno tačan jer se amortizacija vozila obračunava u skladu sa stepenom njihovog korištenja. vijek trajanja sredstava za rad.godišnja kilometraža [km ] . Kg . 243 . tj. c) Progresivni metod . a matematski model za računanje dat je izrazom Ta = V K g Kg [KM ] gdje je: V . Putem detaljnih analiza svih faktora koji utiču na vijek trajanja transportnih sredstava (o kojima smo ranije govorili). Primjena degresivne metode obračuna amortizacije po pravilu treba da bude ograničena na način da degresija amortizacionih iznosa može biti takva da se u prvoj polovini vijeka trajanja stalnog sredstva može obezbijediti amortizacija u iznosu od dvije trećine osnovice za amortizaciju. O .vijek trajanja osnovnog sredstva.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za primjenu ovog metoda potrebno je poznavati vrijednost transportnih sredstava.Funkcionalni metod .znači da se godišnji iznos amortizacije povećava. kao jedan od najvažnijih faktora u sistemu vremenske amortizacije. utvrđenu osnovicu za amortizaciju.znači da je godišnji iznos amortizacije u zavisnosti od intenziteta upotrebe stalnog sredstva.

tipovima vozila i godinama proizvodnje i razgraničava na ravnomjerne troškove po svim vozilima. Potrebno je naglasiti da treba voditi računa o tehničkoj otpisanosti vozila. Predračun troškova investicionog održavanja se sastavlja po osnovnim grupama osnovnih sredstava i ovako utvrđenom masom sredstava i na taj način utvrđuje stopa investicionog održavanja osnovnih sredstava. Investiciono održavanje transportnih sredstava vrši se u određenim vremenskim intervalima i terete troškove proizvodnje u onom obračunskom periodu kada se opravka izvrši. te da je potrebno da ona ne bude nepovoljnija od finansijske otpisanosti. održavanje i eksploatacija i niz drugih faktora. starost vozila. kao i vozila u cjelini. Starija i više rabljena transportna sredstva zahtijevaju veće troškova investicionog održavanja i to sa znatnom progresijom ovih troškova. ako uzmemo prosječnu vrijednost 5% od nabavne vrijednosti vozila. Na visinu amortizacije utiču broj pređenih kilometara. umanjenje troškova investicionog održavanja do nivoa stvarno utrošenih sredstava. Ukoliko je tehnička neotpisanost vozila veća. Ukoliko su sredstva utrošena na investiciono održavanje veća. vrši se storniranje. organi upravljanja donose odluku o produženju ili prestanku daljeg otpisa. 244 . Procenat revalorizacije utvrđuje se na osnovu statističkih pokazatelja o izmjenama nabavnih vrijednosti. koje su nastupile u posmatranom obračunskom periodu. na kraju obračunske godine. shodno planu. U realnim uslovima eksploatacije teško je pronaći metodu utvrđivanja istrošenosti dijelova. tehnička sposobnost za rada viša od stope neotpisanosti – finansijska sposobnost voznog parka.nabavna vrijednost vozila [KM / km ] Kgod . čime se povećava profit preduzeća.05 ⋅ V Kgod [KM / km ] V . što ukazuje na mogućnost prelivanja troškova između dvije kategorije – amortizacije i održavanja. Na kraju svakog obračunskog perioda vrši se i revalorizacija nabavne vrijednosti osnovnog sredstva sa tekućim tržišnim cijenama. na transportnim sredstvima mogu se promijeniti gotovo svi glavni dijelovi i na taj način produžiti sam vijek trajanja tranportnog sredstva. Visina ovih troškova vezana je za karakteristike transportnih sredstava pojedinih saobraćajnih grana. Troškovi investicionog održavanja Troškovi investicionog održavanja značajno utiču na strukturu troškova u saobraćajnim preduzećima. Planirana suma godišnjih troškova investicionog održavanja razvrstava se. Za osnovna sredstva koja su u cijelosti otpisana. ukalkulisan iznos veći. profit preduzeća se smanjuje. je: Tiod = gdje je: 0. Obrazac za računanje troškova investicionog održavanja. Ukoliko je. na grupe vozila po markama. pravilna njega.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − Kombinovani metod . U toku vijeka trajanja. Amortizacija predstavlja važan sastavni dio troškova. Troškovi investicionog održavanja se kreću u okvirima 1-10% od nabavne vrijednosti vozila. Dobro održavano vozilo ima manju stopu amortizacije i obratno.prosječna godišnja kilometraža autobusa [km] . mada su finansijski otpisana. jer se sredstva i dalje mogu koristiti.znači kombinovanje vremenske i funkcionalne metode. Visina troškova investicionog održavanja se planira na osnovu opšteg tehničkog stanja vozila i potrebnog broja investicionih opravki. putem investicionog održavanja. te je potrebno da njena stvarna vrijednost bude što tačnije utvrđena. onda je situacija sa osnovnim sredstvima povoljnija. tj. stanje kolovoza.

Proces komuniciranja podrazumijeva tokove informacija u oba smjera.5 i 13.873 1. otpis sitnog inventara. Vs . Na osnovu podataka iz tabele izveden je izraz za računanje kamatnih troškova Tk = a I C K 1000 (b Vs + c ) [KM ] gdje je: I . troškovi komunalnih usluga i slično. Tabela 68 Podaci za izračunavanje kamatnih troškova Vozilo 2. reprezentacija. čime se povećava obim prodaje transportne usluge. odnosno kada su stope prinosa ostvarene kreditnim ulaganjem veće od stopa troškova kreditiranja. Sa gledišta eksploatacionih troškova motornih vozila. Pravilnim planom propagande čini se dodatni marketing napor. c . kamata je definisana kao trošak kapitala uloženog u motorno vozilo. b .saobraćajna brzina vozila [km / h] . Ona predstavlja proces komuniciranja čiji je zadatak informisanje i vezivanje potrošača za proizvod ili uslugu nekog ponuđača.5 b 0. C .5 0.018 c 24 32 64 24 Ostali nematerijalni troškovi U ostale nematerijalne troškove spadaju troškovi kao što su: troškovi toplog obroka. 5. troškovi kancelarijskog materijala.kamatna stopa (oportunitetna cijena kapitala) [%] .654 0.5 0.koeficijent za pojedine vrste vozila dati u tabeli 25.nabavna cijena vozila uključujući i gume [N . 245 .5 tonsko teretno vozilo 20 i 30 .J ] .745 1.tonsko teretno vozilo sa prikolicom Vozilo sa prikolicom Autobus sa 45 sjedišta a 0. Troškovi promocije Promocija je instrument marketinga i sa ostalim instrumentima gradi marketing–miks. u uslovima kada kreditni uslovi omogućavaju ostvarenje relativno većih stopa rentabilnosti i akumulativnosti.5 0. Kapital uložen u motorno vozilo predstavlja neamortizovanu vrijednost u bilo kome vremenskom trenutku. 9. K .pređena kilometraža [km ] a .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kamatni troškovi Većina ekonomskih subjekata koristi bankarske kredite kao oblike finansiranja iz dva razloga i to: − − kada u datom momentu nisu u mogućnosti da obezbijede vlastita sredstva finansiranja.

Direktno se oporezuju: a) b) c) d) e) porez na dobit preduzeća. b) porez na promet. kantoni i opštine. ne priznajući joj kategoriju podsticanja proizvodnje. te pomoćnog osoblja. porez na prihod od imovine i imovinskih prava. Reforma poreskog sistema započela je još u predratnim godinama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Troškovi promocije u ukupnim troškovima proizvodnje saobraćajne usluge su oko 2%. poreski sistem BiH raspoređen je između sva četiri nivoa vlasti: države. U ove troškove možemo uvrstiti i troškove službenih putovanja. stoa 36%. U našoj državi imamo drektno i indirektno oporezivanje. Iako zakonski svaki radnik u stalnom radnom odnosu i mora imati najmanje zajamčenu platu. odnosno čijim radom se mogu smanjivati troškovi ili povećavati dobit preduzeća. mada te troškove u izvjesnoj mjeri možemo smatrati i varijabilnim. januara 2006. a njen cilj je stvaranje propisa koji će poticati potrošnju. c) porez na promet nepokretnosti. Porezi i doprinosi Globalno posmatrano. Porezi se regulišu na nivou entiteta i na nivou opština. stopa 10%. 10% na bruto platu. sada se provodi. Od 01. Indirektno se oporezuju slijedeći porezi: a) posebni porezi – akcize. U poreskom sistemu postoje porezi i doprinosi. porez na imovinu. a kroz nju maksimalnu proizvodnju. stopa 15%. U velikim transportnim preduzećima ovi troškovi dostižu vrijednost i do 20% od cijene prevozne usluge Troškovi osiguranja 246 . porez na mali biznis – porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti. entiteti. nagrađivati prema učinku. godine napustila bivši sistem po kojem se plaćalo preko 15 vrsta doprinosa. dok su doprinosi definisani jedinstvenim zakonom i postoje samo za oblast socijalnog osiguranja. porez na prihod od autorskih prava. Visina ovih troškova zavisi od veličine firme. patenata i tehničkih unapređenja. Bosna i Hercegovina je od 1995. s tim da je glavnina raspoređena na entitete. porez na platu. Sada egzistiraju tri doprinosa: za penzijsko– invalidsko osiguranje. Troškovi uprave U troškove uprave ubrajamo plate osoblja koje rukovodi preduzećem. trebalo bi i u ovoj kategoriji radnike čiji rad može uticati na prodaju transportne usluge. maks. osiguranje za slučaj od nezaposlenosti. godine uvodi se jedinstvena stopa od 17% na sve proizvode i usluge u vidu poreza na dodanu vrijednost (PDV). stručnog i operativnog. zdravstveno osiguranje. Time se napuštaju raniji principi koji su gušili proizvodnju ogromnim opterećenjima zanemarujući potrošnju.

troškovi osiguranja samog vozila (KASKO). u kojem s ugovarač osiguranja obavezuje da će platiti određenu premiju osiguranja osiguravaču. imovinska osiguranja a) osiguranje nepokretne imovine (zgrade).DRUMSKI SAOBRAĆAJ Osiguranje imovine i lica je pravno–ekonomski odnos. osiguranje odgovornosti vozara. 2. ili ugovorenu sumu. zeleni karton. Potrebno je objasniti da ugovor vezan za dobrovoljno osiguranje zainteresovana stranka zaključuje po svojoj slobodnoj volji. Osiguranje možemo podijeliti po više kriterija: Ako osiguranje posmatramo u kontekstu jedne transportne kompanije. U Bosni i Hercegovini osiguranje je regulisano Zakonom o osiguranju imovine i lica BiH. Zakon o osiguranju imovine i lica BiH propisuje da preduzeće koje namjerava da se bavi javnim prevozom putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju mora da se osigura od odgovornosti za štete pričinjene upotrebom vozila trećim licima i da osigura putnike koje prevozi od nesretnog slučaja. ako se osigurani slučaj ostvari na stvarima ili licima koja su predmet ugovora o osiguranju. II. 2. Po kriterijumu predmeta osiguranja 1. Obavezno osguranje propisano je zakonom i mora se zaključiti. troškovi) c) Osiguranje stvari u prometu. b) osiguranje pravnog odnosa (tražbina. troškove osiguranja prema trećem licu (obavezno osiguranje za sve vlasnike vozila. transportno osiguranje: osiguranje prevoznih sredstava – kasko osiguranje. 2. pravna i fizička lica). tj. Visina premije osiguranja zavisi od vrste. Matematski izraz za računanje troškova osiguranja za određenu kilometražu je Tr = Pos K Kg [KM ] gdje je: 247 . izdaci. obavezno osiguranje. Po kriterijumu obaveznosti osiguranja: 1. jamči da će platiti svaku sumu pričinjenu osiguranim vozilom. regulisan ugovorom o osiguranju. podjelu možemo izvršiti po dva kriterijuma i to: I. Sa aspekta autotransportnog preduzeća troškove osiguranja možemo razdvojiti na: 1. međunarodnu polisu osiguranja po kojoj osiguravajuća kompanija koja je izdala. osiguranje vozarine. Lična osiguranja a) osiguranje života b) osiguranje od nesretnih slučajeva. dug. tj. Vozilo koje prelazi državnu granicu mora posjedovati tzv. dobrovoljno osiguranje. tipa i namjene motornog vozila. osiguranje robe – kargo osiguranje. a osiguravač da će platiti određenu nadoknadu štete.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pos . Troškovi registracije vozila U troškove registracije se ubrajaju troškovi: troškovi tehničkog pregleda u svrhu godišnje registracije vozila putarine. naknada za zaštitu voda. [KM ] . [KM ] . Troškove registracije vozila računamo na osnovu premije registracije i godišnje kilometraže. U ove troškove ubrajaju se i troškovi tranzitnih dozvola i troškovi dobijanja licence.godišnja kilometraža [km ] : Ostale troškove Tost . članarine za BIHAMK. gdje je: Pr . doprinos za socijalno ugrožene. Troškovi registracije redova vožnje Troškovi registracije redova vožnje obuhvataju troškove za: novi red vožnje.ukupni godišnji iznos premije za registraciju vozila K . za slučaj oba osiguranja. Primjer Za motorno vozilo namijenjeno za prevoz tereta potrebno je izračunati pogonske troškove i troškove amortizacije ako su poznati slijedeći podaci: − potrošnja govriva Pgor = 17 (l / 100km ) − − − 248 cijena goriva C gor = 1( KM / l ) u korito za ulje motora staje V mu = 11(l ) periodičnost zamjene utovarnog ulja je K mu = 6000(km ) . računamo kao zbir premija jednog i drugog osiguranja.pređena kilometraža (km ) . kantonalna taksa. stari red vožnje sa promjenom.pređena kilometraža [km ] : K g .godišnji iznos premije za osiguranje K . Izraz za izračunavanje troškova registracije je: Tr = Pr K Kg [KM ] [KM ] . treba utvrditi za svaki slučaj posebno i dodati ih troškovima izračunatim na prethodno opisani način. Premiju osiguranja. stari red vožnje. K g -godišnja kilometraža (km ) .

000385( KM / km ) Tmd = 100 • Troškovi guma 249 .183(l / 100km ) Pmu = mu K mu 6000 Tmu = • 0 .035 ⋅ 11 = 0 .183 ⋅ 8 = 0 .0146( KM / km ) 100 Troškovi ulja za mjenjač i diferencijal P ⋅C Tmd = md md 100 Potrošnja ulja za mjenjač i diferencijal po km je: ⋅ 100 7 ⋅ 100 V = = 0 .17( KM / km ) 100 troškovi motornog ulja P ⋅C Tmu = mu mu 100 Potrošnja motornog ulja po km je: V ⋅ 100 11 ⋅ 100 = = 0 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − − − − − − − − − cijena motornog ulja je C mu = 8( KM / l ) u mjenjač i diferencijal staje ulja V md = 7(l ) broj autoguma na vozilu je N g = 6( guma ) cijena jedne gume je C g = 500( KM ) vijek trajanja gume je K g = 50000(km ) periodičnost zamjene ulja za diferencijal i mjenjač je K md = 20000(km ) cijena novog vozila je C u = 160000( KM ) vijek trajanja vozila je 8 godina prosječna godišnja kilometraža je K god = 50000(km ) godišnji troškovi osiguranja i registracije C or = 1000( KM ) vozilo je prešlo Ak = 2440(km ) ostvareni transportni rad ovog vozila je U = 6375(tkm ) Rješenje Pogonski troškovi • troškovi goriva T gor = • Pgor ⋅ C gor 100 = 17 ⋅ 1 = 0 .035( I / 100km ) Pmd = md K md 20000 0 .

RENTABILNOST POSLOVANJA Rentabilno poslovanje je kada su prihodi veći od rashoda.06( KM / km ) 50000 Ukupni troškovi pogonskog motornog ulja su: T pm = T gor + Tmu + Tmd + T g = 0 .00385 + 0 .06 T pm = 0 .6016( KM / km ) Troškovi za pređenih Ak = 2550 Troškovi su: (km ) i ostvareni transportni rad od U = 6375 (tkm ) . T ⋅ Ak 0 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tg = Ng ⋅Cg Kg = 6 ⋅ 500 = 0 .4 + 0 .1846 + 0 .0146 + 0 .24184(km ) 6375 U Tu = 0 .1846( KM / km ) Troškovi amortizacije • Tam = q% = C v ⋅ a% 100 ⋅ K god = 100 ⋅ 50000 = 12 .02 = T = 0 . amortizacije osiguranja i registracije su: T = T pm + Tam + Tor = 0 .5 = 0 .02( KM / km ) K god 50000 Ukupni troškovi pogonskog materijala.5 Kv 8 ⋅ 50000 160000 ⋅ 12 .6046 ⋅ 2550 = = 0 .242( KM / tkm ) Tu = 5. Rentabilnost možemo izraziti obrascem: ∑T < ∑ P gdje je: 250 .4( KM / km ) Tam = 10 ⋅ 50000 • 100 ⋅ K god Troškovi registracije i osiguranja Tor = C or 1000 = = 0 .17 + 0 .

20 Podaci iz analize troškova na liniji Sarajevo . Relativno fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni pri određenom stepenu isorištenja kapaciteta. Varijabilni troškovi se mijenjaju u ukupnoj sumi troškova u funkciji pređenog puta. Povećanjem broja voznih jedinica povećava se i visina relativno fiksnih troškova gdje je: ∑T TF TV N SU C . Apsolutno fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni pri određenom stepenu iskorištenja kapaciteta.414 KM / km što ukazuje na činjenicu da su troškovi po jednom obrtu Trobrtu = 371 KM / obrtu . odnosno možemo reći da relativno fiksni troškovi predstavljaju fiksne troškove jedne vozne jedinice. dužina linije L = 131 km Trkm = 1.jedinična cijena saobraćajne usluge.broj proizvodnih jedinica saobraćajne usluge . sagleda tražnja i ponuda. Što je veći ukupni broj pređenih kilometara. pri čemu prvi čine konstantu do određenog nivoa iskorištenosti kapaciteta. Ukupan prihod dobijamo ako se pomnoži jedinična cijena usluge sa ukupnim brojem proizvedenih jedinica saobraćajne usluge. to je visina varijabilnih troškova veća. odnosno koji se ne mijenjaju u zavisnosti od veličine voznog parka preduzeća.rashodi Troškovi prevoza putnika sastoje se od fiksnih i varijabilnih. Nakon što se odredi visina troškova. pristupa se analizi cijene saobraćajne usluge.prihod. ne računajući nulti i prazni put koji se neminovno pojavljuju. Za određivanje praga rentabiliteta koristimo obrazac: ∑T < ∑ P ∑ T = TF + TV ⋅ N SU ∑ P = C ⋅ N SU Analiza cijene saobraćajne usluge na liniji Sarajevo – Tuzla20 Ukupni troškovi po jednom kilometru.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑P ∑T . Da bi smo utvrdili tačku u kojoj će prodajom izvjesne količine saobraćajne usluge biti pokriveni ukupni troškovi potrebno je da unaprijed znamo po kojim cijenama možemo prodati uslugu. Kada imamo te podatke možemo utvrditi i prag rentabilnosti. Fiksne troškove možemo posmatrati kao apsolutno fiksne i relativno fiksne. količinu usluge i koji su troškovi. proizvodnje te količine. dok drugi zavise od broja proizvedenih jedinica transportne usluge.Tuzla 251 .ukupni troškovi .ukupni fiksni troškovi .ukupni varijabilni troškovi . .

75 Cijena pkm [KM ] 0.90 84.00 10.37 53.78 47.095 0.549 i prosječan broj putnika po kilometru linije za transportni rad qsrU SA−TZ = 27 putnika .00 6. Prag rentabilnosti.5 KM .00 8.17 12. dok je najveća cijena C131 pkm = 12 .58 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Da bi se dobio što konkretniji rezultat. Tabela 69 Cjenovna elastičnost. Koeficijent dinamičkog iskorištenja autobusa na liniji Sarajevo – Tuzla ε SA−TZ = 0. analiza se vrši u odnosu na troškove i prihode po 1 putnik kilometru.32 77.549 za posmatrane cijene na liniji Sarajevo – Tuzla Cijena na relaciji Sarajevo – Tuzla [KM ] 12.68 30.093 0.549 i stopa dobiti pri ε = 0 .17 KM .061 0.076 0.00 7. Analizom cjenovnika samo direktnih polazaka na posmatranoj liniji dobija se prosječna cijena autobuske karte od Sarajeva do Tuzle koja iznosi C131 pkm = 12 .98 33. Na osnovu pomenute analize proizilazi cjenovna elastičnost koja je prikazana u tabeli 69.00 11. prihod sa dinamičkim koeficijentom iskorištenja ε = 0 .10 41. Ponuda na ovom itinereru trenutno čini 14 direktnih polazaka i veći broj polazaka na linijama čiji se dio ili cijeli itinerer preklapa sa itinererom ove linije.084 0.051 Prag rentabilnosti [%] Prihod ostvaren SA ε = 0 .053 0.00 252 .97 80.549 [%] 29.57 62.069 0.72 37.50 12.549 Stopa dobiti na uložena sredstva pri [KM ] 686 669 659 603 549 494 439 384 371 ε = 0 .22 46.91 33.38 3.00 9.48 30.092 0.00 54.18 18.

vidi se da se cijena karte od Sarajeva do Tuzle i obrnuto može kretati od 6.051 KM / pkm .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. Sa cijenom od C pkm = Tr pkm = 0 .5 KM.Tuzla Iz Error! Reference source not found. za pomenutu dinamičku iskorištenost firma posluje na granici rentabilnosti. 111 Zavisnost cijene autobuske karte (za 131 km po putniku) od popunjenosti autobusa na liniji Sarajevo .5 KM. a za dinamičku iskorištenost autobusa od 54.75 do 12. Gornju cjenovnu granicu predstavlja trenutno najveća cijena na tržištu.5 KM na relaciji Sarajevo – Tuzla i obrnuto. koja je ostvarena sa cijenom od 12. 110 Grafikon rentabilnosti na liniji Sarajevo – Tuzla Sl. Željena tržišna cijena po navedenoj metodi može se dobiti po slijedećoj formuli: Ctr pkm = Tr pkm (1 + pd / 100 ) gdje su: 253 .9%. Donju cjenovnu granicu čini cijena koja je formirana tako da se pokriju troškovi po obrtu. a to je cijena od 12.

pa se i vrijednost 254 . pa prema tome ne može da postoji poslije završenog procesa proizvodnje. Ovaj korisni učinak ne može da se izdvoji iz procesa proizvodnje kao gotov proizvod. pa tarifni modul TM SA−TZ = 5 km . pd Za izradu . VRIJEDNOST SAOBRAĆAJNE USLUGE Poznato je da se u procesu prevoza proizvodi saobraćajna usluga. Korisni učinak u saobraćaju.5 3 1.5 5.35 KM . tj relacijskim tarifnim sistemom. Dužina linije u jednom pravcu je 131 km.5 4 2. Tabela 70 Cjenovnik na liniji Sarajevo – Tuzla km SARAJEVO Semizovac Srednje Olovo Kladanj Živinice Tuzla Tuzla 9 8 7 5 4 1.00 cjenovnika na ovoj KM .5 Olovo 4 3 1. Za izradu cjenovnika. Proces proizvodnje saobraćajne usluge traži utrošak kako opredmećenog.5 Živinice Kladanj 8 6.9 %. Stoga. ova preduzeća svojim korisnicima prodaju usluge kao sam proces prevoza. pri većoj cijeni od ove. Izuzetak su opštine Vogošća i Ilijaš. Ovo obilježje transportne proizvodnje znatno utiče na način formiranja vrijednosti prevoznih usluga.tržišna cijena pkm Tr pkm . Usvojena tržišna cijena i dužina tarifnog modula uslovljavaju cijenu koja je u ovom slučaju C TM SA −TZ = 0 . odabrane stanice su centri opština kroz koje prolazi itinerer linije. tako i živog rada.18%. Kod ove cijene može se očekivati profit od ) liniji polazi se od cijene oko 50% na uložena sredstva.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ctr pkm . Dinamička iskorištenost kapaciteta.cijena koštanja pkm [KM ] . Ako bi tražnja pri novoj cijeni ostala na istom nivou. Povećanje profita se može tražiti u povećanjem tražnje koja je uslovljena padom cijene za 39%.069 KM (Ctr131 pkm = 9 . gdje su stanice u Semizovcu i Srednjem.5 1 1 0 16 32 56 78 112 131 6.5 Srednje Semizovac 2. kao i svaki drugi proizvod. profit bi iznosio oko 33. Cjenovnik Cijena autobuske karte se određuje u funkciji rastojanja prevoza putnika. [KM ] . ima svoju vrijednost.odabrani % dobiti na cijenu koštanja pkm pri prognoziranom dinamičkom koeficijentu iskorištenja autobusa.5 4. je 54. koja omogućava da roba i ljudi promjene svoje mjesto.5 5. Ctr pkm = 0 .

Prilikom formiranja vrijednosti prevoznih usluga treba imati na umu određene specifičnosti koje su uslovljene samim procesom proizvodnje u saobraćajnim preduzećima. promjenu mjesta Q tona robe na udaljenosti od L kilometara. Iako nema troškova na predmetima rada u osnovnoj djelatnosti. ipak postoje troškovi na predmetima rada upotrijebljenim u pomoćnim procesima rada. u kojima je smještena roba. Kod saobraćajnih preduzeća moraju se razlikovati bruto i netorad. što se može izraziti slijedećom formulom: U = Q × L (t-km ili put-km) Kako se ovdje radi o izvršenju rada koji ima za posljedicu prostornu promjenu.stepena iskorištenosti transportnih kapaciteta. cjelokupna vrijednost transportne usluge dodaje se vrijednosti proizvoda koji se prevoze i povećava vrijednost proizvoda za iznos vrijednosti transportne usluge. .udaljenosti prevoza. pa i prevoza robe i putnika u drumskom saobraćaju su veoma složeni i mnogobrojni. Količina utrošenog rada za prevoz određene robe zavisi od težine i udaljenosti na koju se roba prevozi i od sopstvene težine transportnog sredstva. koji su neophodni za obavljanje samoga procesa prevoza. na odstojanju od L kilometara. tj. s obzirom na karakter transportnih troškova transportni troškovi se mogu smatrati dodatnim trokovima.gustine i razvijenosti saobraćajne mreže. .ostvarenog obima prevoza. Faktori od kojih zavisi veličina vrijednosti svake prevozne usluge. Predmet transportovanja u procesu prevoza se ne troši. to se i rad koji se ovdje utroši mjeri na isti način kao i u ma kojoj drugoj privrednoj djelatnosti. Da bi se prevezla količina od Q tona robe na odstojanje od L kilometara. . Međutim. neophodno je za obavljanje toga procesa izvršiti određenu veličinu rada.stepena neravnomjernosti prevoženja.vrste robe. kvaliteta prevozne usluge. Da bi se dobio koristan učinak u obliku netorada. tj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prevozne usluge ustvari sastoji iz istih osnovnih elemenata kao i vrijednost svakog drugog proizvoda u proizvodnim djelatnostima. . Međutim.uslova eksploatacije. mora se izvršiti rad koji obuhvata i prevoz samog transportnog sredstva. te usljed toga veličina vrijednosti transportne usluge ne zavisi od veličine vrijednosti samoga predmeta transportovanja. pa se zbog toga njegova vrijednost ne prenosi na proizvedeni korisni učinak – saobraćajnu uslugu. . Ukoliko treba izvršiti proces prevoza određene robe u količini Q tona. preduzeća moraju izvršiti određenu količinu brutorada i time kao društvenokoristan rezultat dobiti ostvareni netorad. Ova vrijednost ne ulazi u vrijednost transportne usluge. Ovaj brutorad transportnih sredstava mora biti veći od netorada za onoliko koliko iznosi rad izvršen pri prevozu težine samih vozila U bruto = (Q + M ) ⋅ L (t-km ili put-km) gdje M označava sopstvenu masu vozila. da bi se izvršio ovaj društvenokorisni rad. vrste prevoza. To zahtijeva izvršenje većeg rada.težine robe.odnosa bruto i netorada. . . kamiona itd. kao što su: . potrebno je utrošiti veću količinu rada nego što se manifestuje u samom korisnom učinku. Ako je količina utrošenog rada na obavljanju 255 . maziva i pomoćnog materijala. . U takve troškove predmeta rada spadaju troškovi goriva.

Kvalitet prevoza robe odražava se na brzinu prevoženja i na očuvanje upotrebne vrijednosti robe. što dovodi do smanjivanja ovih troškova po jedinici prevoza. a slabije korištenje voznih sredstava povećava visinu troškova i utiče na ekonomičnost poslovanja transportnih preduzeća. Kvalitet prevozne usluge utiče takođe na visinu troškova eksploatacije i vrijednosti konkretne usluge. Ukoliko je ostvareni obim prevoza veći. Međutim. kao i postavljanje specijalnih zahtjeva pri prevozu određenih roba.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prevoza veća. Obim prevoza direktno utiče kako na nivo vrijednosti konkretne prevozne usluge. Na primjer: netotonski kilometar ostvaren na različitim usponima puta zahtijeva utrošak raznih količina bruto-rada. U ove uslove spadaju i osnovne karakteristike transportnog sredstva. Uticaj gustine saobraćajne mreže odražava se na vrijednost konkretne prevozne usluge i na veličinu prosječne vrijednosti prevoznih usluga na cijeloj mreži. Uslovi eksploatacije na saobraćajnicama neposredno utiču na visinu troškova prevoza. a time i na formiranje vrijednosti prevozne usluge. pa samim tim ima i različitu vrijednost. Korištenje tovarne težine kola umnogome zavisi od vrste robe. Jedna od bitnih karakteristika procesa transportovanja ogleda se u postojanju razlike između korisnog učinka – netorada i ukupnog brutorada. kao i oblika i načina poslovanja. to se fiksni troškovi dijele na veći broj jedinica rada. Da bi se ostvario određeni netorad. jer se ostvarena količina rada u saobraćaju ne izražava direktno u netotonskim i putnikkilometrima. Koristan učinak – netorad – izražava se u ostvarenju prevozne usluge. posredno utiče na veličinu vrijednosti transportne usluge. Vrsta robe različito utiče na korištenje tovarne težine kola. imaju svoj osnov i u različitim troškovima eksploatacije. ona omogućava ostvarivanje kraćih transportnih veza između proizvođačkih i potrošačkih rejona. a samim tim i veličina individualne vrijednosti transportne usluge. ove jedinice mjere prevoznih usluga nisu direktni nosioci troškova njihove proizvodnje. tako i na vrijednost. 256 . Ovaj elemenat je veoma značajan pri prevozu robe i prevozu putnika. troškovi su veći. Jedinica mjere prevoznih usluga je pri prevozu robe netotonski kilometar. koje postoje za razne vrste prevoza. Ako je saobraćajna mreža razvijenija. a pri prevozu putnika putničkikilometar. Gušća mreža. onda. ukoliko ostali uslovi ostaju nepromijenjeni. u procesu prevoza mora da se izvrši određeni bruto-rad. u stvari. bilo da se radi o putničkom ili robnom saobraćaju. kao rezultat korisnog učinka. Gustina i razvijenost saobraćajne mreže isto tako na određen način utiču na veličinu vrijednosti saobraćajne usluge. Sezonska neravnomjernost negativno djeluje na stepen korištenja transportnih kapaciteta. njene specifične težine. Različite prevozne cjene.

inventarski autodani za posmatrani period vremena VK .saobraćajna brzina VDi .slobodnom pogodbom između prevoznika i korisnika prevozne usluge i . .proizvodnost voznog parka u prevezenim tonama za jedinicu vremena WU .koeficijent iskorištenja radnog vremena V s . svakom pristupačne i jednake za sve korisnike. jednostavnost tarifa. CIJENA . kilometražne troškove po pređenom kilometru υ p i pretovarne troškove po toni transportovanog (utovarenog) tereta υui.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE TARIFA Cijene prevoznih usluga u saobraćaju mogu se utvrditi na dva načina: . Pod pojmom tarifa podrazumijevamo sistematski izrađen skup svih odredaba na osnovu kojih se utvrđuje cijena.TARIFA U PREVOZU 7. Podaci neophodni za utvrđivanje cijene koštanja transporta su: υ . One moraju biti jasne. tj. odnosno putnik-kilometru.koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa δ . U linijskom prevozu putnika primjenjuje se propisana tarifa.troškovi transporta u KM/tkm α . odnosno cijena.ukupno pređeni kilometri od strane voznog parka za posmatrani period vremena W Q . tj.nivoom i sistemom cijena utiče na povećanje obima saobraćaja. Osnovna obilježja tarifa su: .putem tarifa. 7.stalnost tarifa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. javne. Kod formiranja tarifa u preduzećima drumskog saobraćaju mora se voditi računa o dva osnovna aspekta. i .2 PRORAČUN I ANALIZA CIJENE PREVOZA Za pravilno i uspješno poslovanje preduzeća drumskog saobraćaja od bitne važnosti je mogućnost proračunavanja troškova.jasnost. Statistički podaci koji se vide u jednom autotransportnom preduzeću omogućavaju nam da izračunamo vremenske troškove po jedinici vremena υ s . Slobodno formiranje cijena se uglavnom primjenjuje u prevozu roba i teži se da cijene prevoza budu unaprijed utvrđene. koja se ogleda u tome što se ne mogu i ne smiju često mijenjati.da budu rentabilna. pregledne i razumljive onima kojima su namijenjene i koji su upućeni na njihovo korištenje.koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka ρ .proizvodnost voznog parka u ostvarenim tonskim kilometrima za jedinicu vremena 257 .jednakost primjene prema svim korisnicima. i to da se: . i . cijene koštanja transporta po jedinici transportnog rada po jednom tona-kilometru.

kao suma svih stalnih vremenskih υp .1 Proračun cijene po jedinici transportnog rada Ovaj proračun možemo izvršiti na dva načina: . .promjenljivi – kilometražni troškovi po pređenom kilometru [KM / km ] .svođenjem stalnih troškova vozila na čas rad vozila. υ ui .2. tj. dok su za jedan inventarski čas kilometražni troškovi ∑υ p 24VDi = υ p ⋅ 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s 24VDi = υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs [KM / hi ] U istom vremenskom periodu troškovi utovara – istovara tereta biće: υ ui ⋅ Q = υ ui 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ 258 . υs .1. υ Q u [KM / t ] .1 Proračun cijene po jednom ostvarenom tkm Da bismo dobili troškove po jednom tkm potrebno je da prvo svedemo kilometražne i pretovarne troškove [KM / km ] i [KM / t ] na koju ima υ s . Kilometražni troškovi u nekom periodu vremena biće: ∑ υ p = υ p ⋅ VK gdje je: VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s .stalni – vremenski troškovi po jedinici vremena. te je jer je 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ = VH w . 7. na [KM / hi ] .troškovi utovara – istovara po toni tereta [KM / t ] . VK = VH wV s pa je odatle: υ p ⋅ VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s .2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. . υVK u [KM / km ] .ukupni troškovi υ U u [KM / tkm ] .svođenjem stalnih troškova vozila na inventarski čas vozila. U tim obrascima koristiće se slijedeći simboli: troškovakoju dijelimo inventarskim brojem časova vozila [KM / hi ] . Prvo će biti izvedeni obrasci za analizu dejstva izmjeritelja na cijenu jedinice rada svođenjem troškova na inventarski čas vozila.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ dok ćemo troškove υ ui po inventarskom času dobiti kada ovaj izraz podijelimo sa 24VDi . pa je: υ ui ⋅ Q 24VDi = υ ui ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ = υ ui ⋅ WQ [KM / t ⋅ t / hi = KM / hi ] Cijena transporta υ dobiće se kada se zbir svih troškova ostvarenih pri izvršenju transporta za određeni period vremena podijeli sa izvršenim transportnim radom u tom periodu vremena.troškovi utovarno-istovarnih operacija i po 1 t robe WQ . υU = υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui WQ WU [KM / km ] Iz ranijih izlaganja poznati su obracsi pune proizvodnosti vozila WU K stλ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs WQ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs [t / hi ] [tkm / hi ] i Smjenom W Q i WU u izrazu za υ U dobiće se 259 .promjenljivi troškovi [KM / km ] α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s . Cijena prodaje u zbir svih troškova uključuje i dio akumulacije (dobiti): υU = ∑υ ∑U [KM / tkm ] Ukupni troškovi po strukturi sastoje se iz zbira suma stalnih troškova.broj pređenih kilometara vozila po inventarskom času υ ui . promjenljivih troškova i troškova utovara i istovara ∑ υ = ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui [KM ] Ukupni troškovi transporta po jednom inventarskom času VH i biće: ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui 24VDi gdje su: = υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui W Q [KM / hi ] υp .stalni troškovi [KM / hi ] Po jedinici transportnog rada troškovi će se dobiti kada ukupne troškove po jednom inventarskom času podijelimo sa punom proizvodnošću vozila WU .broj tona robe po inventarskom času υs .

te će se bez υ ui dobiti υU = ⎛ ⎞ υs ⎜ ⎜ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅V + υ p ⎟ ⎟ β ⋅ε ⋅q ⎝ s ⎠ 1 [KM / tkm ] Iz ranijih izlaganja poznato je da je koeficijent iskorištenja radnog vremena δ složeni izmjeritelj i da je: δ = K stλ K stλ + t d β ⋅ Vs HW pa kako je HW + H d HW = K stλ Zλ β ⋅ Vs jer je za rad jednog vozila u toku jednog dana δ = HW = K sd Vs i K sd = K stλ Z λ β to je dok je vrijeme dangube H d = t d ⋅ Z λ . Odavde dalje slijedi K stλ Z λ K stλ Z λ β ⋅ Vs β ⋅ Vs K stλ = δ = = K stλ Z λ K stλ Z λ + t d ⋅ β ⋅ Z λ K stλ + t d ⋅ β ⋅ Z λ + td Zλ β ⋅ Vs β ⋅ Vs 260 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui υU = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = = υp υs υ ⋅γ + + ui α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q K stλ ⋅ ε γ K stλ = ε K st 1 S obzirom na to da je za grupu vozila iste korisne nosivosti ε K st 1 = . jer autotransportna preduzeća gotovo po pravilu ne vrše utovar i istovar. γ K stλ odnosno to će biti υp υs υ ⋅ K stλ = + + ui α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q K stλ ⋅ K st 1 = υp υs υ + + ui α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q K st 1 [KM / tkm ] Treći član ovog izraza može se zanemariti.

ali se sad dijele sa brojem km u inventarskom času. ali ćemo ih sada podijeliti sa proizvodnošću u tonama na inventarski čas υQ = υ s + υ pα ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s + υ ui WQ WQ ⎡ KM / hi ⎤ ⎢ t / hi = KM / t ⎥ ⎣ ⎦ S obzirom na to da je WQ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ pa poslije sređivanja kao i to da autotransportna preduzeća ne vrše utovar i istovar tereta.1.2. pa dobijamo konačan obrazac υQ = 1 q ⋅γ ⎡ υ s ⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ ⎤ ⎜ ⎢ ⎥ ⎜ β ⋅V + td ⎟ + ⎟ β ⎥ ⎢α ⋅ ρ ⎝ s ⎠ ⎣ ⎦ [KM / t ] 7. to ove troškove nećemo u daljem razmatranju uzimati u obzir.DRUMSKI SAOBRAĆAJ obrazac izraz za δ kao složeni izmjeritelj pa će biti Uz napomenu da je kod dobro organizovanih transportnih procesa t d = t ui uvrstimo u υU ⎡ ⎢ υs 1 ⎢ = υ + ⎢ p β ⋅ε ⋅q ⎛ K stλ ⎢ α ⋅ ρ ⋅ Vs ⎜ ⎜ K + t ⋅ β ⋅V ⎢ d s ⎝ stλ ⎣ ⎤ ⎥ υ (K + t ⋅ β ⋅ Vs ) ⎤ 1 ⎡ ⎥= υ + s stλ d ⎥ ⎥ β ⋅ε ⋅q ⎢ p α ⋅ ρ ⋅ V s K stλ ⎞ ⎣ ⎦ ⎟⎥ ⎟ ⎠⎥ ⎦ Potrebno je još svesti obrazac na pogodniji oblik za izračunavanje utjecaja eksploatacionih izmijeritelja na cijenu jedinice transportnog rada υU = υp ⎞ υs υ s td 1 ⎛ ⎜ ⎟ + ⎜ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅V + α ⋅ ρ ⋅ K ε ⋅q⎝ β ⎟ s stλ ⎠ [KM / tkm ] i konačno υU = td 1 ⎡ υs ⎛ 1 ⎜ ⎢ ⎜ β ⋅V + K ε ⋅ q ⎢α ⋅ ρ ⎝ s stλ ⎣ ⎞ υp⎤ ⎟+ ⎟ β ⎥ ⎥ ⎠ ⎦ [KM / tkm ] 7. υ =υs +υ p ⋅α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅Vs [KM / hi ] 261 .3 Proračun cijene po pređenom kilometru Kada se uzmu ukupni troškovi po inventarskom času.1.2 Proračun cijene po toni transportovane robe Uzeće se ukupni troškovi po inventarskom času.2.

stalni troškovi po inventarskom času υp . a to je eksploataciona brzina Ve .promjenljivi troškovi po inventarskom času α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s .2.ukupni troškovi po inventarskom času .DRUMSKI SAOBRAĆAJ gdje su υ υs . 262 .2.4 Proračun cijene po pređenom kilometru sa teretom Takođe su uzeti ukupni troškovi po inventarskom času.broj pređenih km sa teretom u inventarskom času υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅Vs α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ Vs = υ p υ s ( K stλ + t d ⋅ β ⋅ V s ) υ p υs + = + = β α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅Vs β α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ V s K stλ = poslije sređivanja dobijemo i konačno υp υp υ s K stλ υ s t d ⋅ β ⋅ Vs υs υ s td + + = + + α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ V s K stλ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ V s K stλ β α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ Vs α ⋅ ρ ⋅ K stλ β td υs ⎛ 1 ⎜ ⎜ β ⋅V + K α⋅ρ⎝ s stλ ⎞ υp ⎟+ ⎟ β ⎠ υVK t = [KM / kmt ] 7. te se radi toga υ p koji su izraženi u KM / km moraju pomnožiti sa brojem kilometara po času rada vozila.1.broj pređenih kilometara vozila po inventarskom času υVK = υ s + υ p ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs = υs +υ p α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs kako je δ = K stλ K stλ + t d β ⋅ Vs to će konačno biti υVK υ s ⎛ 1 td ⋅ β ⎜ + α ⋅ ρ ⎜ V s K stλ ⎝ ⎞ ⎟ +υ p ⎟ ⎠ [KM / km ] 7. Promjenljivi – kilometražni troškovi takođe se moraju dovesti na istu dimenziju KM / hr . ali će se sad podijeliti brojem pređenih km sa teretom u jednom inventarskom času υ = υ s + υ pα ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s [KM / hi ] α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ Vs υVK t = . Na taj način utvrđuje se iznos stalnih troškova po času rada vozila.2 Proračun cijene koštanja svođenjem troškova υ na čas rada vozila U ovim slučajevima zbir stalnih – vremenskih troškova vozila u posmatranom vremenskom periodu dijeli se sa brojem časova rada vozila u tom periodu.

promjenljivi troškovi po pređenom km [KM / km ] υp υ tui .p = υ p ⋅ δ ⋅ Vs W´U υ ui ⋅ W´ Q W´ U Iz ranijih izlaganja poznati su obrasci radne proizvodnosti W ´U = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅V s i W´ Q = δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ υU = υ sr + υ p ⋅ Ve + υ ui ⋅ W ´ Q W´ U υ sr + υ p ⋅ Ve + υ ui ⋅ = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs Takođe će treći član izraza u brojiocu biti zanemaren. sume promjenljivih troškova i sume troškova utovara i istovara ∑ υ = ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui dok su ukupni troškovi transporta po času rada vozila ∑ υ s + ∑ υ p + ∑ υ ui 24VD i ⋅ α ⋅ ρ = υ sr + υ pVe + υ ui ⋅ W ´ Q [KM / hr ] Cijena po jedinici transportnog rada biće: . υ U = υ s. pa se poslije svođenja dobije obrazac υU = t 1 ⎡ ⎛ 1 + d ⎢υ ⎜ ε ⋅ q ⎢ s ⎜ β ⋅ V s K stλ ⎣ ⎝ ⎞ υp⎤ ⎟+ ⎟ β ⎥ ⎥ ⎠ ⎦ [KM / tkm ] 263 .2.1 Proračun cijene po jedinici transportnog rada .KM po času rada.troškovi utovara i istovara po jednoj toni tobe [KM / t ] Ukupni troškovi sastoje se i ovdje iz zbira sume stalnih troškova. υ ui = υ s. + υ p + υ ui [KM / tkm ] υ p ⋅ Ve W´U = gdje je . dobijeni dijeljenjem sume stalnih – vremenskih . . jer autotransportna preduzeća ne obavljaju utovar i istovar. 7. = υ sr W´U υ .vremenski troškovi po času rada.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kod svih članova u obrascima potrebno je svođenje na istu dimenziju .2.tkm U obrascu će se koristiti slijedeći simboli: troškova sa časovima rada [KM / hr ] υ sr .

2. pa je: υQ = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s υ sr K stλ + υ p ⋅ δ ⋅ V s K stλ υ p K stλ ⋅ V s ⋅ δ υ sr K stλ = = + δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ ⎞ K stλ ⎛ υ s ⎜ ⎜ δV + υ p ⎟ ⎟ β ⋅γ ⋅q ⎝ s ⎠ υQ = Poslije korištenja δ = K stλ u složenijem obliku se dobija: K stλ + t d ⋅ β ⋅ V s υQ = ⎞ υ p K stλ ⎤ 1 ⎡ ⎛ K stλ ⎢υ s ⎜ ⎥ ⎜ β ⋅V + td ⎟ + ⎟ γ ⋅q ⎢ ⎝ β ⎥ s ⎠ ⎣ ⎦ [KM / t ] 7.2. ali se sada dijele sa brojem pređenih kilometara po času rada vozila ∑ υ hr = υ sr + υ p ⋅ Ve = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s [KM / hr ] VK = δ ⋅ Vs VH r +υ p VH r = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ υVK = υ sr ( K stλ + t d ⋅ β ⋅ V s ) K stλ ⋅ V s +υ p = υ sr Vs + υ sr t d ⋅ β K stλ i konačno υVK = υ sr ⎜ ⎜ ⎛ 1 t β + d V s K stλ ⎝ ⎞ ⎟ +υ p ⎟ ⎠ [KM / km ] 7.2.2 Proračun cijene po toni transportne robe Kao kod obrasca za transportni rad biće: υQ = υ sr + υ pVe + υ ui ⋅ W´ Q W´ Q [KM / t ] Troškovi utovara i istovara i ovdje će biti zanemareni.2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.2.2.3 Proračun cijene po pređenom kilometru vozila I ovdje se uzimaju ukupni troškovi po času rada vozila.4 Proračun cijene po pređenom km sa teretom Ukupni troškovi po času rada vozila se dijele sa brojem pređenih kilometara sa teretom po času rada vozila 264 .

1 Zavisnost cijene transporta od nosivosti i iskorištenja nosivosti 265 .3. Ovaj zaključak naročiti se odnosi na q . ispitaće se utjecaj svakog od faktora na cijenu transporta. 7. Kada se želi analiza dejstva izmjeritelja eksplotacije na cijenu jedinice rada na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka.2. i ε . onda se moraju koristiti ponderisane aritmetičke sredine izmjeritelja. samo za vozila iste korisne nosivosti. 7.2. a ostale kao konstantu. po kojoj je δ = K stλ υ Kt = υp υ sr ( K stλ + t d β ⋅ V s ) υ p υ υ + = sr + sr + K stλ + t d β ⋅ V s β β β ⋅ V s K stλ i konačni obrazac υVK t = υ sr ⎜ ⎜ ⎛ t 1 + d ⎝ β ⋅ V s K stλ ⎞ υp ⎟+ ⎟ β ⎠ [KM / kmt ] Svi izvedeni obrasci koriste se isključivo samo kada želimo da izvršimo analizu utjecaja izmjeritelja eksploatacije vozila na cijenu jedinice rada. tj. γ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑ υ hr = υ sr + υ p ⋅ Ve = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s [KM / hr ] Broj pređenih kilometara sa teretom na času rada vozila dobiće se diobom ukupnih kilometara sa teretom sa brojem časova rada vozila VK t = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s dok je VH r = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ VK t 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s = = δ ⋅ β ⋅ Vs VH r 24VDi ⋅ α ⋅ ρ υ Kt = υ sr + υ p ⋅ δ ⋅ V s δ ⋅ β ⋅ Vs = υp υ sr + δ ⋅ β ⋅ Vs β K stλ dobiće se + t d β ⋅ Vs uvođenjem smjene za δ kao složeni izmjeritelj.3 Analiza cijene transporta Radi utvrđivanja utjecaja pojedinih faktora na cijenu transporta koristiće se obrazac za cijenu po ostvarenom tkm sa svođenjem υ s na čas rada vozila i to u obliku: υU = υ s td υ p ⎞ 1 ⎛ υs ⎜ ⎟ + ⎜ β ⋅V + K ε ⋅q⎝ β ⎟ s stλ ⎠ [KM / tkm ] Uzimajući u desnoj strani obrasca postupno po jedan od faktora kao promjenljivu veličinu. jer se u protivnom dobijaju pogrešni rezultati. Obrasci se mogu koristiti samo u uslovima uniformnog parka po kapacitetu vozila.

a ostali članovi konstante.konstantni koeficijent a1 = υp υs υ t + s d + β β ⋅ V s K stλ Dobijena zavisnost predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole čiji se centar nalazi u početku koordinacionog sistema. q (t ) Sl. Rastojanje od tjemena hiperbole do početka koordinata je r1 . jednačina cijene transporta dobiće oblik υ Uεq = a1 ε ⋅q gdje je: a1 . a time je manja zakrivljenost krakova hiperbole. 112 Zavisnost cijene transporta od nosivosti vozila i iskorištenja nosivosti 266 . to je tjeme hiperbole udaljenije od početka koordinata.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Polazeći od toga da je ε q promjenljiva veličina. Proizilazi da sa povećanjem nosivosti vozila i koeficijent dinamičkog iskorištenja nosivosti cijena transporta opada υ U (km / tkm ) ε . Što je veća vrijednost koeficijenta a1 .

V s i υU K stλ = a2 + b2 K stλ gdje su: a2 = υ s td ε ⋅q b2 = ⎛υs ⎞ ⎜ ⎜V +υ p ⎟ ⎟ β ⋅ε ⋅ q ⎝ s ⎠ 1 Za saobraćajnu brzinu V s υ UV = s a3 + b3 Vs a3 = gdje su: υs β ⋅ε ⋅q b3 = 1 ⎛ υ s td υ p ⎞ ⎜ ⎟ + ε ⋅ q ⎜ K stλ β ⎟ ⎝ ⎠ 267 . onda ga možemo napisati u obliku: Za K stλ Ukoliko u istom obrascu za promjenljivu veličinu uzimamo redom izmjeritelje K stλ .2. saobraćajne brzine i koeficijenta iskorištenja pređenog puta υ U (km / tkm ) 0 b2 0 K st λ . 113 Zavisnost cijene transporta od srednje dužine jedne vožnje sa teretom.2 Zavisnost cijene transporta od srednje dužine jedne vožnje sa teretom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. saobraćajne brzine i koeficijenta iskorištenja pređenog puta β . β . V s Sl.3.

4 ) od početka koordinatnog sistema.4 ) . saobraćajne brzine i koeficijenta iskorištenja pređenog puta opada cijena transporta po 1 tkm. υ U (km / tkm ) α tga=a5 b5 0 td Sl. Može se zaključiti da sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom.novog početka koordinatnog sistema je r2 = 2a 2 (3 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za koeficijent iskorištenja pređenog puta β υUβ = gdje su: a4 β + b4 a4 = ⎞ 1 ⎛υs ⎜ +υ p ⎟ ⎟ ε ⋅ q ⎜ Vs ⎝ ⎠ b4 = υ s td ε ⋅ q ⋅ K stλ Svi dobijeni izrazi predstavljaju jednačinu ravnostrane hiperbole čiji se centar nalazi na ordinati na rastojanju b2 (3 .3.2. Rastojanje od tjemena hiperbole do tačke 0´ . 7.3 Zavisnost cijene transporta od vremena dangube na utovaru i istovaru Uzevši u obrascu za cijenu transporta kao promjenljivu vrijeme trajanja dangube radi utovara istovara t d . možemo ga napisati u obliku υ U t = a 5 t d + b5 d gdje su: a5 = υs ε ⋅ q ⋅ K stλ b5 = ⎛υs ⎞ ⎜ ⎜V +υ p ⎟ ⎟ β ⋅ε ⋅ q ⎝ s ⎠ 1 Dobijeni izraz predstavlja jednačinu prave sa nagibom prema apscisnoj osi pod uglom α koja siječe ordinatu na visini b5 . 114 Zavisnost cijene transporta od vremena dangube na utovaru – istovaru 268 .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Što je duže vrijeme trajanja dangube na utovaru i istovaru po vožnji. to je cijena transporta veća. P (put) .2. tj.jedinična cijena prevoza.ukupni troškovi prevoza. Analiza se može sprovesti preko obima prevoza u tonama ili tona–kilometrima putem jedinične vrijednosti. analizu je moguće provesti za jedan sat rada ili za jedan inventarski sat.transportni rad U prethodnom slučaju nije uzeto u obzir vrijeme za koje je potrebno izvršiti prevoz. Puna proizvodnost voznog parka Wu = ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ K stλ + td ⋅ β ⋅ V s + 24 ⋅ ρ ⋅ V s ⋅ dn ⋅ K stλ (tkm / hi ) WQ = ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ + td ⋅ β ⋅ V s + 24 ⋅ ρ ⋅ V s ⋅ dn ⋅ K stλ U AH r Q AH r ⎛ tkm ⎞ ⎟i ⎜ ⎝ hr ⎠ ⎛ t ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ hr ⎠ (t / hi ) Radna proizvodnost voznog parka može se izraziti na dva načina ′ Wu = ′ WQ = 269 . 7. U slučaju kada se uzima u obzir vrijeme prevoza. (KM/t) ili (KM/tkm). Izraz za jediničnu cijenu prevoza dobije se iz odnosa ukupnih troškova i radne ili putne proizvodnosti voznog parka. Q (t) . υ= υ Wu [KM / tkm / hi ] i υ= υ WQ [KM / t / hi ] Kod analiza cijena prevoza polazi se od obrazaca za punu ili radnu proizvodnost. U (tkm ili putkm) .4 Ocjena utjecaja eksploatacionih izmjeritelja na cijenu transporta sa teretom Analiza cijene prevoza vrši se kako bi se utvrdio stepen uticaja pojedinih elemenata prevoznog procesa na cijene. Jedinična cijena prevoza predstavlja odnos ukupnih troškova i obima prevoza (prevoz robe i prevoz putnika) υ= υ= υ Q [KM/t ] [KM/tkm ] υ= υ= υ P [KM/putnik ] [KM/putnikkm ] υ U υ U gdje je: υ .obim prevoza putnika.obim prevoza robe. υ (KM ) .

115 Cijena prevoza u zavisnosti od izmjeritelja rada voznog parka Sniženje troškova moguće je realizovati istovremeno djelovanjem nekoliko izmjeritelja čije se djelovanje sabira i tako postiže željeni nivo troškova.β.td Sl.4 28 0. mogu se dobiti izrazi pogodni za analizu cijene prevoza υQ = 1 ⎡ υs ⎢ qQ ⋅ γ ⎢ α ⋅ ρ ⎣ ⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ ⎜ + td ⎟ + ⎜ β ⋅V ⎟ β s ⎝ ⎠ ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ [KM / t ] υU = 1 ε ⋅ qU ⎡ υs ⎢ ⎢α ⋅ ρ ⎣ υ p ⎞⎤ ⎛ 1 t ⎜ ⎟⎥ + d + ⎜ β ⋅V K stλ β ⎟⎥ s ⎝ ⎠⎦ [KM / tkm ] Analiza se provodi tako što se na desnoj strani obrasca uzima postupno po jedan od elemanata kao promjenljiva veličina.q.5 32 0.Kst λ .i ⎛ tkm ⎞ ⎟ i ⎜ ⎝ hr ⎠ ′ WQ = ⎛ t ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ hr ⎠ Ako se prethodni izrazi uvrste u izraze za cijenu prevoza i svi jedinični fiksni troškovi označe sa υ f .6 34 0.ρ.7 38 0.8 42 0.3 24 0.2 20 td 2 0. Analiza cijene prevoza putem dijagrama je pogodna za: 270 . a ostali se uzimaju kao konstante.i β ⋅ν s t u . 52 Vs.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Uvrštavanjem izraza za rad (U ) i količinu prevozne robe (Q ) dobija se: ′ Wu = q⋅γ 1 + β ⋅ ν s K stλ q⋅γ K stλ + t u . ρ β ε γ α q Vs Kstλ td c 14 Kstλ ε 12 10 8 6 c(td) β 4 Vs ρ α γ q 0 0.9 48 1 α . a jedinični promjenljivi troškovi sa υ p .γ.

brzu analizu dejstva izmjeritelja na troškove transporta. . .K stλ ) = Cijena je a ⋅ V s ⋅ K stλ (tkm / hi ) K stλ + b ⋅ V s + υ ⋅ V s ⋅ K stλ υU = υ WU Zavisnost cijene υ U od V s 271 .0396 0.4 0. Za konkretan primjer date su vrijednosti ulaznih parametara ρ = dn = 0. . jer se konstruišu za određene stvarne uslove eksploatacije. Zavisnost cijene prevoza od saobraćajne brzine Kod analize zavisnosti proizvodnosti od saobraćajne brzine izveden je izraz prilagođen analizi.005 (h/km) 40 (km) 3 0.8 0. što se može koristiti i kod analize cijene prevoza.95 9 (t) 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ .1 150 K stλ = td = β = ε = q= a = ρ ⋅ β ⋅ε ⋅ q = b = td ⋅ β = = 24 ⋅ ρ ⋅ dn = A= B= υ Zavisnost ukupnih troškova od saobraćajne brzine je usvojena i predstavljena kao linearna zavisnost υU = A ⋅ Vs + B a proizvodnost WU (Vs .izradu tarifa za transport.2572 2.33 0.iznalaženje efekata bolje eksploatacije vozila. Uticaj izmjeritelja na troškove može se rješavati za troškove u opštem obliku za bilo koji dijapazon izmjene izmjeritelja.za rješavanje konkretnog zadatka. Na isti način mogu se predstaviti zavisnosti cijene prevoza od ostalih izmjeritelja rada voznog parka.

57 51.09 52 0.98 53 0. Ova analiza vrši se analitičkom metodom odnosa relativnih izmijeritelja i cijene transporta.71 0 8.98 10 15 20 25 30 35 40 45 Vs (km/h) 50 Wu (tkm/hi) cu (KM/tkm/h) Sl.5 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vs WU [km / h] [tkm / hi ] 0.17 52.5 0.16 0 5.01 5 7. Izraz relativnih promjena obilježiće se simbolom μ υ .35 5 3.2.33 0 8.43 0 6.49 5 8.07 5 6.31 51 3. Wu 30 25 20 15 10 5 0 0 5 0 1.61 53. 116 Zavisnost cijene od saobraćajne brzine 7.5 0.21 υU cU [KM ] [KM/tkm/h ] 50.53 50 0 40 35 Cu.87 55 0.12 54 0. osim za izmjeritelj t d za koji važi: 272 .53 54.5 Analiza relativnih promjena izmjeritelja eksploatacije i cijene transporta Analiza se vrši na isti način kao i analiza utjecaja izmjeritelja na proizvodnost vozila.5 9. Izraz za vrijednost koeficijenta μ υ dobiće se iz odnosa: μυ = υ1 υ2 IZM 2 IZM 1 Ovaj odnos će važiti za sve izmjeritelje iz obrasca za analizu dejstva izmjeritelja na cijenu transporta.5 0.

273 . dobija se: υ υq ⎡ ⎛ K stλ ⎞ K stλ ⎤ ⎢υ s ⎜ ⎜ β ⋅ V + t d ⎟υ p β ⎥ q2 ⋅ ε ⋅ K stλ ⎟ s ⎠ ⎣ ⎝ ⎦ = =1 ⎡ ⎛ K stλ ⎞ K stλ ⎤ q2 ⎜ ⎟υ p + td ⎟ ⎢υ s ⎜ ⎥ q ⋅ ε ⋅ K stλ ⋅ q1 β ⎦ 1 ⎠ ⎣ ⎝ β ⋅ Vs 7.2 Relativne promjene koeficijenta dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti i cijene transporta Za ocjenu utjecaja koeficijenta ε na troškove υ kao i u prethodnom slučaju dobiće se takođe: μ υε = 1 I ovdje kao u prethodnom slučaju izraz ukazuje na direktnu proporcionalnost relativnih izmjena posmatranih veličina.DRUMSKI SAOBRAĆAJ μ gdje su: υ td = υ1 υ2 td1 td 2 υ1 υ2 .cijena po jednom tkm pri izmjeritelju 1 ( IZM 1 ) . a nosivost q kao promjenljivu.2.1 Relativne promjene korisne nosivosti i cijene transporta Za ocjenu utjecaja izmjene nosivosti na cijenu po tkm poći će se od izraza μ υq = υ1 υ2 q2 q1 Za izraze υ 1 i υ 2 koristi se obrazac υU = υp ⎞ υ t 1 ⎛ υs ⎜ ⎟ + s d + ε ⋅ q ⎜ β ⋅ V s K stλ β ⎟ ⎝ ⎠ Uzevši sve vrijednosti koje ulaze u obrazac kao konstantne veličine.2.5. Ta dva odnosa za q i ε ukazuju na glavni uzrok težnje autotransportnih preduzeća da prevozne zadatke obavljaju sa vozilima maksimalno moguće korisne nosivosti uz što veću vrijednost koeficijenta ε .5.cijena po jednom tkm pri izmjeritelju 2 ( IZM 2 ) 7.

2. to praktično znači υ W S obzirom na to da je pri ma kojim uslovima eksploatacije υ W da je koeficijent μ β > μ β u slučaju kada isti izmjeritelji ulaze u izraze za μ β i μ β . To omogućava da se zaključi da je utjecaj koeficijenta iskorištenja pređenog puta β manji na proizvodnost vozila nego na cijenu transporta. 274 W . t d i υ s . Izraz WV s sličan je koeficijentu za proizvodnost μ i razlikuje se za množilac desnog člana brojitelja i imenitelja 1 υ p K stλ 1+ υ s td β υV s vrijednost ovog množitelja je manja od jedinice.2.5. 7. t d i υ p . sličan je izrazu μ Wβ i razlikuje se samo za množitelj desnog člana υ s + υ pVs .5.3 Odnos relativnih promjena koeficijenta iskorištenja pređenog puta β i cijene transporta Radi ocjene utjecaja koeficijenta β na cijen υ poslije uređenja izraz će dobiti oblik: μ υβ K stλ υ s + υ pV s ⋅ υs t dVs = υ s + υ pV s K β 2 + stλ ⋅ t dVs υs β1 + Iz izraza se može zaključiti da se vrijednost μ Izraz za koeficijent μ brojioca i imenioca υβ υβ povećava.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. odnosno da raste utjecaj koeficijenta β na troškove υ sa porastom K stλ i υ p i sa opadanjem V s . υs υ s + υ pV s υs > 1 .4 Odnos relativnih promjena saobraćajne brzine i cijene transporta Za ocjenu utjecaja saobraćajne brzine V s na cijenu transporta poslije postavljanja i uređenja izraz će imati oblik: V s1 + K stλ ⋅ td ⋅ β 1 1+ υ p K stλ υ s td β 1 μ υV s = Vs 2 K + stλ ⋅ td ⋅ β 1+ υ p K stλ υ std β Vrijednost μ koeficijenta μ υV s υV s raste sa povećanjem K stλ i υ s i smanjivanjem β . te slijedi zaključak da je μ Vs > μ nego na cijenu transporta. odnosno da je utjecaj saobraćajne brzine veći na proizvodnost vozila .

Struktura njihovih izraza analogna je strukturi koeficijenta μ w pri čemu su brojilac i imenilac.6 Odnos relativnih promjena srednje dužine jedne vožnje sa teretom i cijene transporta Za ocjenu uticaja srednje dužine jedne vožnje sa teretom. pa je μ d > μ d .V s . 7. jednaki što veoma uprošćava cifarske proračune. uticaj srednje υ s + υ pVs dužine jedne vožnje sa teretom veći je na proizvodnost vozila nego na cijenu transporta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.υ s i opadanjem K stλ i υ p . pa je μ K stλ 〉 μ K stλ . polazeći od odnosa i obrazca poslije uređenja i transformiranja. POK .5.2 . izraz koeficijenta μ koeficijenta za proizvodnost vozila μ Wt d razlikuje se od izraza analognog samo za množitelj desnog člana brojitelja i imenitelja Wt υt υs koji je manji od jedinice.5 Odnos relativnih promjena trajanja dangube na utovaru i istovaru i cijene transporta Za ocjenu utjecaja vremena dangube t d izraz poslije uređenja i transformacije ima oblik: μ υ td υs td K stλ υ s + υ pV s = 1 β ⋅ Vs υs 1 + ⋅ t d2 K stλ υ s + υ pV s 1 + ⋅ β ⋅ Vs Vrijednost za μ υ td raste sa povećanjem β . Koeficijenti μ υ nemaju dimenzije. β . Izraz koeficijenta μ w K stλ Vrijednost μ stλ υK stλ razlikuje se od izraza koeficijenta za proizvodnost vozila μ brojiocu i imeniocu samo za množilac desnog člana u υ w υs koji je manji od jedinice.2. odnosno konstantnom odnosu POK . υ td Kao u prethodnim slučajevima. Poređenje vrijednosti koeficijenta potrebno je vršiti u istom dijapazonu izmjene pokazatelja. osim vrijednosti promjenljivog pokazatelja.5. dobiće se izraz μ υ Kstλ = K stλ 1 + td ⋅ β ⋅ V s ⋅ K stλ 2 υK υs υ s + υ pV s υs + td ⋅ β ⋅ V s ⋅ υ s + υ pV s raste sa porastom td. a samim tim je utjecaj vremena trajanja υ s + υ pVs dangube na utovaru i istovaru veći na proizvodnost vozila nego na cijenu transporta. tj.2.1 275 . V s i opadanjem υ p .

V s 1+ 1 td β υ p + K stλ υ s 1 td β K stλ + ⋅ 1 V s1 1 Vs2 υ1 = υ2 1+ υp υs ⋅ Pri izmjeni vremena utovara i istovara po jednoj vožnji sa teretom – t d β ⋅ Vs 1 + t d ⋅ β ⋅ Vs ⋅ ⋅ td1 K stλ υs υ2 = β ⋅ Vs υs υ1 ⋅ ⋅ td 2 1+ K stλ υ s + υ p ⋅ V s 1+ Pri izmjeni srednje dužine jedne vožnje sa teretom .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7.1 Korištenje dobijene zavisnosti omogućava direktno izračunavanje promjena cijene.ε : υ 1 q2 = υ 2 q1 υ1 ε 2 = υ2 ε1 Pri promjeni koeficijenta iskorištenja pređenog puta .6 Primjena relativnih odnosa promjene pokazatelja i cijena transporta Pri utvrđivanju utjecaja pokazatelja proizvodnosti vozila na cijenu μ υ = υ1 υ2 POK . bez prethodnog izračunavanja koeficijenta μ υ po slijedećim obrascima: Pri promjeni nosivosti – q : Pri promjeni koeficijenta dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti .β : K stλ υ s + υ pVs 1 ⋅ ⋅ t dVs υs β1 υ1 = υ s + υ pV s 1 υ2 K ⋅ 1 + stλ ⋅ t dVs υs β2 1+ Pri izmjeni saobraćajne brzine .2 POK .2.K stλ 276 .

ako imamo jednu cijenu transporta i vrijednosti pokazatelja 1 i 2. 7. izračunati novu cijenu transporta (pri radu vozila sa pokazateljima 2).DRUMSKI SAOBRAĆAJ υs 1 ⋅ υ s + υ p ⋅ V s K stλ 1 υ1 = υs 1 υ2 ⋅ 1 + t d ⋅ β ⋅ Vs υ s + υ p ⋅ Vs K stλ 2 1 + t d ⋅ β ⋅ Vs Svi ovi izrazi omogućuju iznalaženje izmjena cijene transporta u funkciji pokazatelja rada vozila i troškova koji formiraju cijenu transporta.2. Proračun je veoma uprošćen zato što se i brojilac i imenilac sastoje iz jednakih veličina i dozvoljeno je jedno izračunavanje čiji se rezultat zatim može koristiti u svim dijapozonima izmjene promjenljivih pokazatelja.1. U te svrhe koriste se obrasci koeficijenta η υ koji se dobijaju unošenjem izraza za υ 1 i υ 2 i određenog pokazatelja u relaciju ηυ = υ1 − υ 2 POK . te se dobije: Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene nosivosti q ηυ q = υ1 − υ 2 q 2 − q1 = υ1 q2 = υ2 q1 ε Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti ηυ ε = υ1 − υ 2 υ1 υ 2 = = ε 2 − ε1 ε 2 ε1 Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta β ηυ β = υ 1 − υ 2 υ s + υ pV s 1 = ⋅ β 2 − β1 ε ⋅ q ⋅ Vs β 1 ⋅ β 2 Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene saobraćajne brzine V s η υ Vs = υs υ1 − υ 2 1 = ⋅ V s 2 − V s1 β ⋅ ε ⋅ q V s1 ⋅ V s 2 Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene vremena utovara i istovara t d 277 .2. Koristeći ove obrasce možemo.7 Analiza odnosa apsolutnih promjena izmjeritelja i cijene transporta U preduzeću drumskog saobraćaja u pojedinim slučajevima neophodno je poznavanje odnosa apsolutnih promjena pokazatelja – izmjeritelja i cijene transporta. − POK .

Pri izmjeni nosivosti q υ1 − υ 2 = υ s ⎢⎜ ⎜ ⎡⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ + td ⎟ + ⎟ β ⎢⎝ β ⋅ V s ⎠ ⎣ ⎤⎛ 1 1 ⎞ ⎟ ⎥⎜ − ⎟ ⎜q ⎥⎝ 1 q 2 ⎠ ⎦ ε ⋅ K stλ ⎡⎛ K stλ ⎞ υ p K stλ + td ⎟ + ⎟ β ⎢⎝ β ⋅ V s ⎠ ⎣ q ⋅ K stλ ⎤⎛ 1 1 ⎞ ⎟ ⎥⎜ − ⎟ ⎜ε ⎥⎝ 1 ε 2 ⎠ ⎦ Pri izmjeni koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti ε υ1 − υ 2 = υ s ⎢⎜ ⎜ Pri izmjeni koeficijenta iskorištenja pređenog puta β υs υ1 − υ 2 = Vs +υ p ε ⋅q ⎛ 1 1 ⎞ ⋅⎜ ⎟ ⎜β − β ⎟ 2 ⎠ ⎝ 1 Pri izmjeni saobraćajne brzine V s υ1 − υ 2 = ⎛ 1 υs 1 ⎞ ⋅⎜ ⎜V − V ⎟ ⎟ β ⋅ ε ⋅ q ⎝ s1 s2 ⎠ Pri izmjeni vremena utovara i istovara po vožnji sa teretom t d υ1 − υ 2 = υs ⋅ (t − t ) β ⋅ ε ⋅ q d1 d 2 Pri izmjeni srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ υ1 − υ 2 = υ std ε ⋅q ⎛ 1 1 ⋅⎜ − ⎜K ⎝ stλ 1 K stλ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 278 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ η υ td = υ1 − υ 2 1 = t d 1 − t d 2 ε ⋅ q ⋅ K stλ Apsolutna izmjena troškova u funkciji izmjene srednje dužine vožnje sa teretom K stλ η υ K stλ = υ1 − υ 2 K stλ 2 − K stλ 1 = υ s td 1 ⋅ ε ⋅ q K stλ 1 K stλ 2 Izraz koeficijenta η υ omogućava izračunavanje vrijednosti υ 1 − υ 2 ili υ 1 :υ 2 ako nam je poznata jedna od tih vrijednosti i to na osnovu izraza dobijenih analogno gore navedenim obrascima.

koristeći pri tome sredstvo za rad. Stepen ostvarivanja saobraćajnih načela zavisi od konkretne organizacije i od konkretnih objektivnih i subjektivnih mogućnosti prevoznika i tehnologije drumskog teretnog saobraćaja. udobnost. I pored razvoja tehnologije prevoza ne može se zamijeniti klasična tehnologija za neke usluge u drumskom saobraćaju sa drugim savremenim tehnlogijama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 9 TEHNOLOGIJA DRUMSKOG PREVOZA 1. Pod predmetom rada u drumskom saobraćaju podrazumijevaju se putnici i roba na kojima se ne obavlja nikakva materijalna promjena u toku transportnog procesa. u osnovi nam služi da pomoću nje stvaramo saobraćajnu uslugu. predmete rada i sam rad. ogrjev. Obilježje transportnog procesa je i kretanje zaposlenog osoblja. koje se vremenski mogu posebno izraziti kao: 279 . kontejneri i dr. što je cilj tehnološkog procesa. prevoznih sredstava i dužine prevoza. odnosno tehnološkog procesa. zajedno sa kretanjem prevoznih sredstava zbog neprekidnog odvijanja prevoznog procesa. a time i u drumskom transportu. brzina) i ekonomskih učinaka. tehnologiju drumskog teretnog transporta karakterišu brojni procesi i postupci koji mogu biti veoma složeni i dugi.1 KLASIČNA TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pod klasičnom tehnologijom u drumskom saobraćaju podrazumijeva se tehnološki proces sa svim fazama bez uspostavljanja prevoznog lanca sa drugim granama saobraćaja i bez korištenja transportnih uređaja kao što su palete. Iz toga proizilazi da obilježje prevoza (roba. Između sredstava za rad i primjene tehnologija u drumskom saobraćaju postoji jaka interakcija. a što zavisi od vrste predmeta prevoza. redovitost. ali se samo obavlja promjena mjesta. klasične tehnologije i 2. prevoz i istovar. potrebno je posebno analizirati tehnologiju drumskog putničkog transporta. odnosno proizvodnje saobraćajne usluge. U sredstva za rad ubrajaju se prevozna sredstva i saobraćajna infrastruktura čije osnovne karakteristike vrše uticaj na izbor tehnologije prevoza i daju osnovna obilježja tehnološkom procesu proizvodnje u saobraćaju. što ima znatnog uticaja na način odvijanja tehnologije. Za razliku od tehnologije prevoza putnika. odnosno svrsishodnu djelatnost čovjeku. vrste i načina prevoza. 1. specifičnih prevoza za potrebe domaćinstava i preduzeća). I pored brojnih sličnosti u postupcima proizvodnje u drumskom teretnom i drumskom putničkom prevozu. putnik) uslovljava tehnologije prevoza i da uslovi u kojima je obavlja prevoz diktira da li će se primjenjivati klasične ili savremene tehnologije. Posebna specifičnost procesa rada u putničkom saobraćaju je prisutnost putnika – korisnika prevoza u procesu odvijanja tehnologije saobraćaja. tačnost. primjenjuju se: 1. Stoga je cilj tehnologije drumskog saobraćaja osiguravanje optimalne kombinacije svih triju osnovnih elemenata u procesu prevoženja u smislu postizanja optimalnih saobraćajnih (sigurnost. OSNOVNE TEHNOLOGIJE DRUMSKOG TRANSPORTA Tehnologija u saobraćaju. U procesu prevoza robe. Klasična tehnologija obuhvata tri ključne faze tehnološkog procesa: utovar. Neki prevozi tereta mogu se isključivo obavljati u okviru klasične tehnologije (prevoz građevinskog materijala. savremene tehnologije. Sredstva za rad služe za osiguranje prevoza i djeluju na predmete rada. a donekle i prevoza putnika.

.završetak prevoza Faza istovara .manji radni učinak.neovisnost i nepovezanost utovarno-istovarnih operacija.vrste prevoza 280 .početak isovara . . kao i to da je vrijeme za utovar i istovar neglašeno prisutno. .veliko učešće živog rada.manja djelotvornost.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Faza utovara . Sl. UTOVAR – ISTOVAR • • • • pojedinačni (komadni).opšta primjena prevoznih sredstava. što zavisi od brojnih faktora. nezavisnost postupka utovara od istovaru PR E VO Z • • • mogućnost šire primje ne prevoznih sredstava.završetak utovara Faza prevoza . . 117 Postupak utovara i istovara za klasičnu tehnologiju Može se reći da pri realizaciji klasičnih tehnologija vremenski odnosi pojedinih faza mogu biti u različitom odnosu. Kada se upoređuje odnos klasične i savremene tehnologije može se reći da se klasična tehnologija bitno razlikuje od savremene tehnologije. nezavisnost tehničkih karakteristika prevoznih s redstava u slučaju prekida ili nastavka.početak utovara . pretežno poje dinačni i dr.završetak istovara.slabije zaštićen supstrat od vanjskih uticaja i oštećenja i dr. a da faza prevoza najviše zavisi od dužine relacije. a karakteriše je: .početak prevoza . . Prikaz osnovnih postupaka utovara i istovara za klasičnu tehnologiju dat je na slijedećoj slici.načina utovara . . može se reći da ona zavisi od slijedećih elemenata: .manja zastupljenost manipulacijskih strojeva. Ako se posmatra vremenski aspekt klasične tehnologije. veće učešće živog rada. manja primje na manipulacijskih strojeva.

To nalaže potrebu optimizacije modela usmjeravanja robe na pojedine pravce prevoza. Procesi proizvodnje transportne usluge u drumskom transportu robe su brojni. odnosno optimalna tehnologija. primjenom odgovarajućih tovarnih jedinica. Za razliku od tehnologije transporta robe. Dakle. Biće to pomak koji će rezultirati i ravnopravnim promatranjem svih saobraćajnih grana. 1. DEFINICIJA TEHNOLOGIJE DRUMSKOG PREVOZA Pod tehnologijom drumskog prevoza podrazumijevaju se procesi koji se javljaju u toku promjene mjesta robe ili putnika od izvora do cilja. bit će to znatan pomak u unapređenju saobraćaja kao aktivnosti koja dugo i neopravdano ”čeka na listu problema” kojima se društvo mora temeljito baviti. Ako se uključuje prevozno sredstvo. može se reći da se prevoz putnika pri primjeni klasične tehnologije odvija zasebno. u 281 . a potencirala saradnja i koordinacija uspostavljanjem ”prevoznog lanca”. U integralnom sistemu prevozno sredstvo se mijenja. čime se postižu veća brzina i povoljniji ekonomski učinci. Za drumski saobraćaj. što je i cilj poslovanja svakog preduzeća iz oblasti saobraćaja. suštinu tehnologije prevoza čine procesi kojim se prevoze ljudi i robe s jednog kraja na drugi. a što se tiče prevoza robe. 2. ali da postoji mogućnost saradnje sa drugim saobraćajnim granama. s obzirom na svoje karakteristike može se reći da je važan segment svih tehnologija u pogledu svoje fleksibilnosti i dostupnosti. a roba ostaje ista. a prevoz može biti kombinovan i s prekidom. čime tehnologija prevoza sve više postaje obilježje zajedničke tehnologije svih transportnih grana.2 SAVREMENE TEHNOLOGIJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Suština savremene tehnologije prevoza je da se roba ili putnik ne prevozi isključivo jednim prevoznim sredstvom nego se posmatra ukupno funkcionisanje “prevoznog lanca”. jer svaka grana ima svoje specifičnosti. dužine prevoza i vrste transportnih tehnologija. Takav pristup tehnologije saobraćaja nužan je i za ostale saobraćajne grane. Kada se govori o međusobnoj saradnji pojedinih saobraćajnih grana pri klasičnim tehnologijama. jer postoje specifična obilježja elemenata koji uslavljavaju ili omogućuju realizaciju tehnologije. a s druge strane proučavati procese za uspostavljanje “prevoznog lanca” kako bi se izbjegla razjedinjenost među saobraćajnim granama. a bez učešća neke od saobraćajnih grana za sada se ne može zamisliti optimalni prevozni proces. tada se misli na integralni ili multimodalni sistem. ali i zajednička obilježja. U okviru tehnologije saobraćaja transportni proces se može realizovati bez promjene prevoznog sredstva i sa promjenom. S aspekta savremene tehnologije prevoza u drumskom saobraćaju treba s jedne strane proučavati postupke i načine prevoza koji se ostvaruju upotrebom transportnih prevoznih sredstava. pri čemu treba osigurati optimalno korištenje svih resursa kojim se proizvode transportne usluge. pri čemu se poštuje optimum. načina utovara i istovara i to samo u specifičnim slučajevima što je u funkciji saobraćaja i ekonomskog učinka. prevozni proces se nastavlja prevozom prethodnog prevoznog sredstva skupa sa robom. vrste i načina prevoza prevoznih sredstava. Ako se i ostvari.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - načina istovara iskorištenosti prevoznih sredstava vrste i karakteristika prevoznih sredstava broja manipulacijskih operacija. Za savremene tehnologije je karakteristično uspostavljanje transportnog lanca u kontinuitetu u saobraćaju koji se obavlja premještanjem robe od izvora do cilja. to prije svega zavisi od obilježja prevoza robe ili putnika. a zavise od vrste robe.

odnosno promjena mjesta predmeta prevoza i da se na njima ne obavlja nikakva materijalna promjena u toku prevoznog procesa. U tehnologiju drumskog transporta pored funkcije saobraćaja spada i tekuće održavanje vozila i saobraćajne infrastrukture. istovar). a time i tehnologija drumskog transporta. danas se tretira kao naučna diciplina koja izučava zakonitosti procesa proizvodnje saobraćajne usluge. Tu se vrši analiza tehnološkog procesa proizvodnje saobraćajne usluge polazeći od pojedinih faza i elemenata koji sačinjavaju tehnološki proces. Ova karakteristika značajno utiče na organizovanost transportne proizvodnje. Kao što je već rečeno. od momenta početnih do završnih operacija. prevozna sredstva i osoblje koje će obaviti poslove.DRUMSKI SAOBRAĆAJ prevozu putnika je pored ostalog prisutna velika odgovornost u izvršavanju procesa. uključuje i otpremničke aktivnosti koje prate osnovne faze prevoznog procesa. to se može jedino postići upotrebom optimalnih elemenata tehnologije rada. odnosno zakonitosti postupaka koji se javljaju premještanjem robe ili putnika sa jednog na drugo mjesto. Da bi se sagledao značaj tehnologije rada u drumskom saobraćaju. U toku procesa prevoza putnika posebna pažnja se mora posvetiti sigurnost i udobnosti putnika. tako i u prevozu robe. Iz toga proizilazi da je trasnportni proces složen proces i da se sastoji od nekoliko osnovnih faza koje se sastoje od više raznih operacija. tehnologija prevoza ima odlučujući značaj za izbor prevoznog sredstva i njegove tehničke i ekploatacione karakteristike. Transportni proces složen je i zbog toga što u njemu učestvuje više izvršilaca. potrebno je izvršiti analize strukture tehnološkog procesa u kome se primjenjuju. a ne fazama prevoznog procesa. s obzirom na vrstu robe koju pojedinačno prevozna sredstva prevezu. Putnik se prevozi prevoznim sredstvima koja obavljaju prevozni proces i tako se proizvodi transportna usluga. Učešće ovih elemenata u proizvodnji saobraćajne usluge u velikoj mjeri zavisi od primjene tehnologije proizvodnje pojedinih preduzeća. Kada se govori o predmetima rada sa stanovišta tehnologije procesa. Tehnologija drumskog saobraćaja izučava procese proizvodnje transportne usluge. jer se zbog toga mogu proizvesti nesagledive posljedice za davaoca usluga. Faza utovara prije svega zavisi od primijenjene tehnologije. Specifičnost kod prevoza putnika proizilazi iz nedjeljivosti rezultata proizvodnje od samog procesa proizvodnje u transportu. a što je važno da u saobraćaju predmet rada ne mijenja svoj materijalni oblik. promjene mjesta. U drumskom saobraćaju tehnologija robe se posmatra sa šireg aspekta jer osim osnovnih faza (utovar. Može se reći da postoji jaka sprega između stepena razvoja saobraćajne tehnologije i stepena iskorištenja pojedinih prevoznih sredstava. predmet rada i rad kojim se organizuje proces proizvodnje. čine suštinu tehnologije rada koju u osnovi čine sve operacije prevoza. Učinak tehnologije iskazuje se produktom prevezene robe ili putnika i pređenih kilometara. To je ustvari proizvodni proces stvaranja saobraćajne usluge. prevoz. jer je uslovljena faktorima okruženja prevoznog procesa. ali se obavlja kao osnovni cilj transportnog procesa. rezultat rada tehnologije drumskog saobraćaja je saobraćajna usluga. Kada se govori o optimalnoj proizvodnji u saobraćaju. Stoga se mora analizirati svaki stepen prevoznog procesa posebno sa aspekta određivanja cijene izdataka koje se postavlja pred tehnologijom rada. Pod tehnologijom drumskog transporta možemo smatrati odvijanje tehnologije procesa proizvodnje u drumskom saobraćaju. odnosno do momenta izlaska putnika do predaje i istovara robe. Međutim. Pri klasičnim tehnologijama utovar traje znatno duže za razliku od savremenih tehnologija u kojima je trajanje utovara relativno kraće. Stoga su ovi poslovi koji se obavljaju sastavni dio tehnologije rada koja se bavi praćenjem zakonitosti metoda i postupaka u prevozu putnika i robe. Tehnologija saobraćaja. U fazi prevoza tehnologija prevoza u drumskom saobraćaju ne utiče mnogo na vremensku vrijednost faze kretanja. jer je putnik predmet proizvodnje saobraćajne usluge i aktivno učestvuje u procesu proizvodnje. Osnovni cilj tehnologije drumskog saobraćaja da se preko tehnoloških procesa obezbijedi nesmetano odvijanje prevoznog procesa radi povećanja produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja saobraćajnih preduzeća. odnosno promjena mjesta predmeta prevoza. Svi ovi elementi. mora se reći da u tehnološkom procesu rada rezultat rada je transportna usluga. koja ima neposrednog uticaja na tehnologiju drumskog saobraćaja. Ono utiče na definisanje tehnoloških procesa i nesmetano odvijanje prevoznih procesa kako u prevozu putnika. Tu se poseban akcenat stavlja na elemente procesa proizvodnje: sredstva za rad. koji se javljaju u procesu prevoza. Faza prevoza u kome se neposredno obavlja 282 .

To su poslovi koji se odnose na protok vozila.otvorenost. realizacija operativnih poslova u procesu saobraćaja 4. Sve ovo utiče na posebno razmatranje i defnisanje tehnološkog postupka kako u prevozu robe. . potrebno je istaći da kod analiza osnovnih elemenata tehnologije prevoza postoje zajedničke i posebne karakteristike koje opredjeljujuće utiču na definisanje tehnologije procesa prevoza. TEHNOLOGIJA PREVOZA PUTNIKA Pod tehnologijom prevoza putnika podrazumijevaju se slijedeći osnovni poslovi i procesi rada u preduzeću: 1. Sl. Projektovanje procesa prevoza 2. Projektovanje procesa prevoza kao prve faze u organizaciji i realizaciji procesa prevoza putnika sastoji se u stvaranju preduslova za odvijanje linijskog prevoza putnika. Organizacija pripreme 3. a što je omogućilo ostvarivanje većih brzina prevoza. Kada se govori o tehnologiji drumskog transporta. izradu reda vožnje i tehničku dokumentaciju za potrebe odvijanja saobraćaja. Faza istovara u prevoznom procesu je identična fazi utovara koju karakteriše učešće živog rada.DRUMSKI SAOBRAĆAJ proizvodnja transportne usluge nametnula je potrebu za razvijanjem nove tehnologije. u kome se posebno ističe povećanje prevoznih sposobnosti prevoznih sredstava. Posebno obilježje tehnologije prevoza se odnosi na specifičnost u prevozu robe u odnosu na prevoz putnika. Proces prevoza putnika se sastoji od: dolaska prevoznog sredstva na mjesto ulaska putnika. . snižavanje troškova vremena putovanja i saobraćajnih nezgoda.složenost. tj. bezbjednost vozila. izlazak putnika i odlazak na mjesto slijedećeg ulaska putnika ili u garažu. Organizacija i eksploatacija procesa saobraćaja.stohastičnost. 3. . ulazak putnika. a kod robe još i čuvanje i smještaj i predaja robe korisniku. tako i u prevozu putnika sa osnovnim ciljem unapređenja tehnologije drumskog transporta radi racionalizacije prevoza. Ovu fazu prate i ostale faze koje se odnose na sigurnost putnika ili robe. Među zajedničkim karakteristikama pojedinih elemenata tehnologije bilo da se radi o prevozu robe ili putnika se ističu: .interdisciplinarnost. . U okviru prevoza putnika izdvaja se prevoz putnika u gradskom i međugradskom i međunarodnom prevozu. vozača i putnika i poslovi vezani za operativno planiranje. Organizacija i realizacija kontrole i bezbjednosti saobraćaja. 283 . prevoz putnika.međuzavisnost. .

jer su to glavne karakteristike koje afirmišu prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Realizacija procesa prevoza u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju u suštini predstavlja realizaciju samog procesa odvijanja saobraćaja preko rada organizacionih jedinica i realizacija reda vožnje kao regulatora rada u saobraćaju. Posebna pažnja se mora u prevozu putnika posvetiti bezbjednosti i kvalitetu prevoza putnika. jer mogu proizvesti nesagledive i 284 . To su: sigurnost. Sama realizacija procesa prevoza obavlja se u više segmenata kroz koje se obezbjeđuju praćenje. kao i organizaciju rada svih organizacionih jedinica koje su uključene u pružanje usluga. Poslovi kontrole i bezbjednosti saobraćaja podrazumijevaju kontrolu samog procesa transporta. kao i specifičnostima koje ima linijski prevoz putnika. B – terminusi na liniji Sl. tačnost. Obezbjeđenje vrše nadležne službe u okviru preduzeća. Na osnovu ovih predviđanja i predviđanja tokova putnika radi se red vožnje u izvršnim jedinicama. rezultat kompleksnih prethodnih priprema. tačnost i urednost saobraćaja. Samim tim što red vožnje predstavlja sveobuhvatni operativni plan. na osnovu čega se predviđa i korištenje transportnih kapaciteta u procesu prevoza i potrebe u transportnim kapacitetima. plan rada vozača i obezbjeđenje i postavljanje odgovarajuće infrastrukture. odnosno organizacija izvršenja samog procesa transporta u užem smislu i korišćenja transportnih kapaciteta u proizvodnji saobraćajnih usluga. Stoga se i cjelokupna priprema procesa saobraćaja može posmatrati kroz organizaciju izrade reda vožnje.1 ZADATAK TEHNOLOGIJE PREVOZA PUTNIKA U DRUMSKOM TRANSPORTU Zadatak tehnologije prevoza putnika je da pronađe i utvrdi kako na najsvrsishodniji način međusobno povezati radnu snagu. Tu spada obezbjeđenje planiranog broja vozila. ekonomičnost i rentabilnost poslovanja. udobnost. učestalost. 3. Ne smiju se dogoditi ni najmanji propusti i greške u izvršavanju tehnoloških procesa. kao i primjenu saobraćajnih i tehničkih propisa kojima se obezbjeđuje sigurnost. Tu spada realizacija operative i poslova saobratajne službe. brzina. Transportni proces u drumskom transportu treba da se zasniva na opštim načelima pružanja usluga u saobraćaju. transportna sredstva sa korisnicima usluga u sklopu transportnog procesa sa što manje troškova. to se ovi prethodni pojedinačni poslovi pripreme mogu tretirati kao predradnja i osnove za izradu reda vožnje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Garaža dolazak vozila na polazni terminus dolazak vozila u garažu A ulaz/izlaz putnika prevoz ulaz/izlaz putnika A. produktivnost. 118 Proces prevoza putnika prevoz B ulaz/izlaz putnika Pod organizacijom prevoza putnika u drumskom saobraćaju podrazumijevaju se svi poslovi i zadaci vezani za pripremu i organizaciju samog procesa prevoza putnika. upravljanje i kontrola tokova putnika i vozila. Priprema organizacije prevoza obuhvata obezbjeđenje projektovanih elemenata za realizaciju. Priprema prevoza polazi od predviđanja strukture prevoza putnika u okviru planiranog obima prevoza. redovnost. kojim se reguliše cjelokupni sistem operativnih planova.

podaci o karakteristikama saobraćaja na području opsluživanja . kao i da se u svakom trenutku događaju saobraćajne nesreće od kojih su posljedice: smrt. štete.prikupljanje primjedbi vozača na proces prevoza i tehničko stanje vozila. analiza realizovanog procesa prevoza. učesnike u saobraćaju i štete za čovjekovu okolinu. II faza: Projektovanje procesa prevoza .izrada plana rasporeda voznog osoblja .2. 4. Osnovni model tehnologije putničkog prevoza čine četiri specifične tehnologije i to: 1. IV faza: Analiza realizovanog procesa prevoza .snimanje vremena vožnje i putovanja.priprema.1 Definicija i osnovni koncept tehnološkog procesa prevoza putnika Pod tehnološkim procesom u putničkom prevozu podrazumijevamo niz postupaka i metoda koje su povezane u logičnom slijedu u kome svaki prethodni postupak uslovljava naredni. tehnologija završetka prevoza. Koncept tehnološkog procesa prevoza putnika sastoji se iz četiri faze: I faza: Istraživanja prevoznih zahtjeva i drugih karakteristika putničkih tokova . data je šema tehnoloških faza i organizacije procesa prevoza odakle se može uočiti koji se svi poslovi obavljaju i koje su službe za njih angažovane.uručivanje putne dokumentacije i vozila voznom osoblju i preuzimanje i ovjera ove dokumentacije po obavljenom prevozu .preuzimanje i obrada bazne dokumentacije 285 .otklanjanje poremećaja u redu vožnje . organizovanje i obrada sistematskog i kontrolnog brojanja putnika i ankete putnika .2 TEHNOLOGIJA PROCESA PREVOZA PUTNIKA Radi lakšeg praćenja hodograma cijelog tehnološkog procesa organizacije prevoza putnika. priprema tehnologije prevoza.prikupljanje i obrada statističkih podataka .DRUMSKI SAOBRAĆAJ velike posljedice za korisnike i prevoznike.nadgledanje procesa prevoza i operativno upravljanje . tehnologija realizacije prevoza.prava (propisi po kojima se odvija prevoz putnika) u kojem se čovjek nalazi u prvom planu.izrada redova vožnje .kreacija tarifnog sistema . 3.priprema dokumentacije za vozno osoblje. III faza: Realizacija procesa prevoza . kojima treba da se obezbijedi uspješno funkcionisanje procesa prevoza putnika.utvrđivanje potrebnog broja prevoznih sredstava i njihove strukture . 3. zagađenost i dr. 3. Stoga bezbjednost u prevozu putnika pretpostavlja potpuno jedinstvo tehnike (vozila) – tehnologije (znanje i aktivnosti) – organizacije (provođenje tehnologije prevoza) – ekonomije (veći kvalitet uz niže troškove) . Treba imati na umu da je u svakom trenutku na putevima veliki broj vozila koja prevoze putnike i robu. 2. invalidnost.

godišnji planovi 2. 119 Tehnološke faze organizacije procesa prevoza putnika u autobuskom prevozu 286 . jer samo poznajući njegovu suštinu. FAZE 1 i 2 1 Istraživanje i planiranje prevoznih zahtjeva i uslova kretanja vozila Kvantifikacija prevoznih zahtjeva i uslova kretanja vozila Anketa putnika. poslovi koji se obavljaju i službe koje su za njih organizovane. . što znači da svaku njegovu fazu sa datim opisom rada treba da prate odgovarajući kadrovi koji treba da obezbijede optimalno funkcionisanje prevoznog procesa. Projektovanje procesa prevoza i resursa za njegovu realizaciju Snimanje i obrada podataka za red vožnje OBEZBJEĐENJE Služba za pripremu saobraćaja Izrada reda vože i rasporeda smjena vozača Definisanje potrebnog broja vozila i vozača Izrada redova i rasporeda rada sistema za kontrolu i regulaciju kretanja vozila Plan rada kontrolora Plan i raspored rada terenskih radionica Plan i raspored radnih mjesta za prodaju karata Služba za izradu reda vožnje Služba za prodaju i marketing FAZE 3 i 4 3 Priprema i organizacija procesa prevoza Obezbjeđenje planiranog broja vozila Obezbjeđenje (popuna) vozača Izdavanje rasporeda smjena vozača Preuzimanje vozila u garaži ili na liniji Izlazak na liniju. Zbog toga se kod organizovanja saobraćajne funkcije polazi od koncepta tehnološkog procesa prevoza putnika Sl. prijavljivanje otpravniku i vožnja vozila Saobraćajni pogoni 4. Realizacija procesa prevoza Služba za pripremu saobraćaja Kontrola i upravljanje i regulacija kretanja vozila 4 Realizacije procesa prevoza Intervencija i otklanjanje prekida u saobraćaju Služba saobraćajne operative Otklanjanje kvarova vozila na linijama (servisne radionice) Kontrola putnih isprava putnika Evidencija rada vozila i vozača Vođenje i statističke obrade podataka o radu vozača i vozila Obezbjeđenje sistema radio i telefonskih veza Snimanje opterećenja realizacije reda vožnje vozila i kontrole Služba saobraćajne operative i pogoni održavanja vozila Služba saobraćajne operative Pogon za održavanje objekata Obezbjeđenje stajališnih i terminusnih objekata Sl. mora da bude dobro organizovan. Izrada srednjoročnih analiza. izrada mreže linija želja i dr. može se postaviti optimalno organizovanje procesa prevoza.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - izvještaj o realizaciji procesa prevoza po parametrima plana utvrđivanje karakteristika odstupanja od planiranog procesa prevoza priprema za slijedeći prevoz Da bi se mogao uspješno da realizuje tehnološki proces prevoza.

brzine kretanja − pomaže vozaču kod saobraćajnih nezgoda − kontroliše psiho-fizičko stanje vozača. Organizacija službe bezbjednosti saobraćaja u osnovi je usmjerena na: − operativno praćenje i kontrolisanje stanja vozača. − nadzor nad putnom infrastrukturom radi stvaranja bezbjednosno optimalnih uslova odvijanja saobraćaja.rad. koji iznalaze najoptimalnije uslove za prevenciju bezbjednosti saobraćaja. Služba može biti organizovana ili u okviru pojedinih vidova saobraćaja ili jedinstvena za preduzeće kao cjelinu. što zavisi od veličine preduzeća. Roba je predmet rada čijim se premještanjem stvara učinak i vrijednost prevozne usluge. manipulacijama. Služba bezbjednosti saobraćaja treba da: − vrši kontrolu odvijanja linijskog saobraćaja − preduzima preventivne mjere s ciljem povećanja bezbjednosti saobraćaja − organizuje službene škole za vozačko osoblje − organizuje saradnju sa dežurnim službama (MUP. Pored toga.roba. vrši preusmjeravanje i regulisanje saobraćaja. . Zadaci službe bezbjednosti saobraćaja realizuju se preko kontrolora bezbjednosti. Svi podaci o njima i saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali ubacuju se u poseban program na osnovu koga se mogu dobiti neophodni podaci za akciju preventivne bezbjednosti. 4. 287 . . TEHNOLOGIJA PREVOZA ROBE 4. koje rade prema zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja i direktno su vezane za vozača i vozilo. praćenje rada vozila kod rukovanja vozilom. Ti dijelovi su: .1 TEHNOLOGIJE PREVOZA Pod tehnologijom prevoza robe podrazumijeva se učešće elemenata čijim se međuzavisnim djelovanjem stvara prevozna usluga. Rad čine ljudi koji organizuju.sredstva. vatrogasna služba i dr. U preduzećima drumskog saobraćaja postoje službe za kontrolu bezbjednosti saobraćaja. U međusobnom djelovanju pojedini elementi u tehnologiji prevoza figuriraju kao posebni dijelovi. hitna pomoć.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 3.3 KONTROLA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA Posebnu oblast predstavlja bezbjednost saobraćaja u djelokrugu rada sa vozačima. Sredstva (vozila) su tehnički elementi kojima i pomoću kojih se odvija tehnologija prevoza.). proizvode (izvršavaju) i nadziru (kontrolišu) tehnološki proces. vozila i puta. prepreka na putevima). služba bezbjednosti vrši operativno prilagođavanje novonastalim promjenama (razne manifestacije. obustavu ili skraćenje pojedinih linija odnosno preispitivanje saobraćaja. − preventivno-edukativno djelovanje na vozače s ciljem suzbijanja mogućih negativnih posljedica. kao i njihovo ponovno aktiviranje zavisno od uslova bezbjednosti saobraćaja. − vrši kontrolu vozila.

II Faza Projektovanje procesa prevoza .osiguranje robe za prevoz. . . prevozna usluga je rezultat i posljedica djelovanja i funkcionisanja brojnih elemenata koji direktno djeluju u tehnološkom procesu ili posredno utječu na tehnološki proces stvaranja prevozne usluge. . što znači razmještaj i uzajamni odnosi sredstava. predmet rada.priprema dokumentacije za organizatore prevoza. . . .izbor prevoznog sredstva i mehanizacije za utovar tereta i njegov dolazak za rad. . Uz to.kontrola vozila i voznog osoblja. III Faza Realizacija procesa prevoza . elementi tehnološkog procesa u vezi s potražnjom bili bi količina robe koju treba strukturirati po vrstama. vrsta pakovanja. vrstama pošiljki. . kao i aktivnosti vezane za skladištenje.osiguranje transporta i primopredaja tereta. prevozna usluga je funkcija djelovanja triju elemenata. potrebno je imati u vidu da pored ovih osnovnih faktora u prevozu robe treba ubrojiti i niz drugih faktora kao što su procesi manipulisanja robom i njeno uvođenje upotrebom prevoznih sredstava. službe) U širem smislu. 288 . . Temelj svemu je količina robe koju treba prevesti. težini i obimu. Postojanjem tih triju elemenata i njihovim djelovanjem nastaje proizvodnja. To je svojevrsna potražnja. stvara se učinak – prevozna usluga. . pakovanje. njihova vrsta i dimenzije. Usluga = f (podloga. Osnova tehnoloških procesa je sređivanje (sistematizacija) poslova i zadataka po nekom redu. mogućnosti oblikovanja transportno – manipulacijskih jedinica. te po području uputne stanice. a ponuda se onda određuje prema toj veličini. organizatori.2 TEHNOLOŠKI PROCES U PREVOZU ROBE Tehnološki proces je način proizvodnje prema svojevrsnom skupu normativa poslova i zadataka na osnovi kojih se “lako” rješavaju i najsloženiji zahvati bilo koje pa tako i transportne djelatnosti.špediterske aktivnosti koje prethode i prate fazu utovara.provjera ispravnosti sredstava za rad.izrada plana i respored voznog osoblja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Elementi tehnologije prevoza robe temelje se na međuzavisnostima triju komponenti: a) podloge: organizacija. infarstruktura. . 4. špediterski poslovi i dr.utovar i kontrola utovara i smještaj tereta. vučna i prevozna sredstva.ispostavljanje prevoznih i drugih isprava u vezi sa teretom i voznom posadom. Tehnološki proces u prevozu robe sastoji se iz četiri faze: I Faza Istraživanje prevoznih zahtjeva i priprema prevoza . roba. Prema tome.sklapanje ugovora o svim radnjama vezanim za prevoz robe. b) roba: teret.ostale pripreme za pripremu i provođenje prevoza.izbor prevoznog puta.izrada reda vožnje ili plana prevoza. Prema tome. c) službe: radnici.

vozilo i posadu. provjera ispravnosti prispjelog tereta. robe i radnika koji posredno i neposredno rade na prevozu robe.povratak vozila u radionicu i priprema za slijedeći prevoz. tehnologije prevoza i vrijeme trajanja prevoza. To se prije svega radi o skraćivanju administrativnog postupka na graničnim prelazima u uslovima kretanja na saobraćajnicama izazvanim preopterećenjem perioda saobraćajnica u pojedinom periodu. izbor prevoznog puta. pripremu vozila i svih potrebnih aktivnosti: špediterske aktivnosti. isporuka tereta primaocu. . Fazu 289 . III Faza Realizacija prevoza Treća faza prevoza je ključna faza prevoznog procesa koja uključuje utovar. smještaj (skladištenje).utvrđivanje uzroka odstupanja od planiranog procesa prevoza.rješavanje reklamacija u vezi s prevozom. . dalje se vrši istovar ili pretovar tereta i obavljaju brojni špediterski poslovi koji se odnose na robu. II Faza Projektiranje procesa prevoza Ova faza obuhvata izradu reda vožnje. Faza istovara ima isti značaj kao i faza utovara. . prevoz i istovar prevoza. U ovoj fazi vozilo dolazi na mjesto istovara.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - prevoz tereta. izbor prevoznog sredstva i potrebne isprave koje prate robu u prevozu.priprema voznog osoblja za slijedeći prevoz. nadgledanje procesa prevoza i operativno upravljanje. Osim toga obuhvata analizu prevoznih zahtjeva. što je posljedica učešća ljudskog faktora koji je u funkciji primjene klasične ili savremene tehnologije sa stanovišta prevoznog procesa. . U ovoj fazi se ostvaruje promjena mjesta tereta. 4. učinak je veći i obrnuto.preuzimanje i obrada bazne dokumentacije. kao i kontrola vozila i voznog osoblja. a što zavisi od izbora prevoznog sredstva i njegove tehničke i eksploatacione karakteristike. sklapanje ugovora i pripremu dokumentacije što prate osnovne faze prevoznog procesa.3 FUNKCIJE POJEDINIH FAZA TEHNOLOGIJE PREVOZA ROBE I Faza Istraživanje previznih zahtjeva i priprema prevoza Tehnologiji prevoza robe prethodi faza istraživanja prevoznih zahtjeva i priprema prevoza. IV Faza Završetak prevoza i analiza realizacije prevoza . . uključujući i administrativna ograničenja u kretanju. istovar tereta. U ovom dijelu prevoznog procesa težište je na međuzavisnosti organizacije i prevoza koje obuhvata vučna i prevozna sredstva. Utovar robe traje znatno kraće primjenom savremenih tehnologija u odnosu na korištenje klasičnih tehnologija utovara robe.izvještaj o realizaciji procesa prevoza po parametrima plana. Utovar je veoma bitna faza prevoznog procesa a zavisi od primijenjene tehnologije. što je ova faza kraća. špediterski poslovi u vezi s istovarom i predajom tereta primaocima ili na dalju otpremu. Racionalizacija prevoza u međunarodnom saobraćaju je neophodna jer se tu javljaju velike rezerve vremena koje su subjektivne prirode. U okviru utovara je aktivnost vezana za osiguranje utovarenog tereta od mogućeg ispadanja i pokrivanje zaštitnom ceradom i po potrebi plombiranja. carinjenje. Nešto složenija faza prevoza je prevoz robe u međunarodnom prevozu. Faza prevoza uslovljena je brzinom prevoza. plana prevoza i plana rasporeda voznog osoblja. U ovoj fazi određuje se izbor prevoznog puta.

ali se tehnologija prevoza i dalje nastavlja bez prekida. Ova faza predstavlja ujedno i pripremne faze za nove prevoze. Istraživanja vršena u mnogim ravijenim zemljama ukazuju da postoje velike rezerve u racionalizaciji u svim fazama prevoza i da nameće potrebu organizacionog djelovanja na sve elemente tehnologije prevoza. tako da se troškovi prevoza. Naime. Kombinovani prevozi u određenim slučajevima su nužnost. To se odnosi na sigurnost tereta kako u fazi istovara. tako i poslije ove faze kao i aktivnosti oko skladištenja robe. umjesto pretovara roba. Rješavanje svih pitanja vezanih za racionalizaciju tehnologija prevoza trebalo bi zasnivati u okviru prevoznog procesa na: . Kombinovani prevozi često se javljaju kao rezultat ekonomskog pristupa u izboru najracionalnije varijante prevoza.da se poslovanje i upravljanje prevoznim procesima bazira na savremenom sistemu informacija.postojanje objektivnih kriterija za utvrđivanje troškova određenog transportnog procesa. . Tehnologija integralnog transporta.poboljšanje tehničkih i tehnoloških karakteristika transportnih kapaciteta zbog sve strožijih propisa s ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja. na transportnom putu od izvorišne do krajnje odredišne tačke prevoza. Kombinacijom vidova transporta postiže se veća racionalnost (niži troškovi) i efikasnost (brzina) prevoza. dok na drugim segmentima prednosti imaju drugi vidovi. . a posebno na primijenjene tehnologije. nego u slučaju isključivog korištenja jednog vida. već kombinacijom transportnih sredstava različitih vidova. IV Faza Završetak prevoza i analiza realizacije prevoza Četvrta faza je posljednja faza tehnologije prevoza. Uštede koje se time postižu su veoma velike. SAVREMENE TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE U PREVOZU TERETA Značajan dio prevoza roba ne realizuje se isključivo preko jednog vida transporta.kvalitetno.racionalno i efikasno izvršenje prevoza. U logističko–distributivnim lancima se pri tom najbolji efekti mogu postići ukoliko je jedinica transporta istovremeno i jedinica pakovanja. vrši pretovar kompletnih transportnih jedinica. Sam po sebi integralni transport predstavlja logističku aktivnost. na pojedinim segmentima transportnog puta određeni vidovi transporta iskazuju konkurentsku superiornost. jer na cijelom transportnom putu nije moguće zbog nepostojanja infrastrukturnih preduslova koristiti isključivo jedan vid transporta. Ova faza obuhvata i analizu izvršenja tehnološkog procesa i utvrđivanje uzroka koji narušavaju planirani proces prevoza. Savremena tehnologija transporta sastoji se od pojedinačnih vidova saobraćaja međusobno komplementarnih u proizvodnji transportnih usluga. i jedinica manipulisanja i jednica isporuke. 290 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ istovara prate i druge aktivnosti. brzo. ekonomično zadovoljavanje korisnika za prevozom. . . Predstavlja završnu fazu za konkretan prevoz. . a vrijeme za obavljanje pretovarnih operacija smanjuje se za desetak puta. 5.smanjivanje administrativnih poteškoća u međunarodnom drumskom transportu. u odnosu na klasičan transport smanjuju za oko 1/3. jer ova faza sadrži i završne radnje prethodnog procesa pripremne radnje novog ciklusa prevoza.

osigurava značajna ušteda energije (nafte i naftnih derivata čije su rezerve ograničene). naročito u dijelu željezničkog i drumskog prevoza. 291 .tehnologija izmjenjivih transportnih posuda. Tržište traži integraciju proizvodnje. u sklopu ukupne saobraćajne politike. odnosno kombinovanog prevoza. . Integralni ili kombinovani prevoz ima za cilj da savremenim tehnologijama poveže dvije ili više saobraćajnih grana u neprekidan logistički transportni lanac koji naglašava sistemske komparativne prednosti i snagu pojedinih grana saobraćaja i omogućava njihovo racionalno korištenje. sve države razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji ulažu značajna finansijska sredstva u razvoj savremenih tehnologija kombinovanog prevoza i primjenjuju razne stimulativne mjere. U posljednjih dvadeset godina u Evropi i u svijetu kombinovani prevoz intenzivno se razvija. Poticajne državne mjere pretpostavka su osiguranja konkurentnosti kombinovanog prevoza. Na taj način željeznica postaje sinergijska okosnica saobraćajnih tokova i faktor razvoja cjelokupnog saobraćajnog sistema. kao prevoza budućnosti na srednjim i dužim relacijama. . Drumski saobraćaj sa svojom temeljnom komparativnom prednošću prevoza od vrata do vrata ima značajnu ulogu u saobraćajnom i privrednom sistemu i nezamjenljivi je element intermodalnog odnosa kombinovanog transporta. Međunarodni kombinovani prevoz u izvozu i uvozu potrebno je razvijati u okviru sadašnjih i budućih potreba bh. Kombinovanim prevozom preusmjeravaju se robni tokovi s druma na prevoz željeznicom. Kombinovani prevoz omogućava uklapanje u nove zahtjeve međunarodne trgovine i svjetskog tržišta. Zbog evidentnih komparativnih prednosti kombinovanog prevoza. kao i integralnost proizvodnje i transporta. te se zaštićuje prostor od devastiranja. Kombinovani saobraćaj ima značajnu ulogu u oživljavanju i razvoju saobraćajnih tokova i kao takav predstavlja saobraćajnu djelatnost od posebnog interesa. . . Od strateškog interesa za BiH kao kontinentalne zemlje jeste tranzitni kombinovani prevoz po osi jug – sjever. Može se očekivati je da će interes razvoja savremenog kombinovanog prevoza u BiH. a za lokalni saobraćaj fleksibilan dostavni kamionski saobraćaj. Razvojem kombinovanog prevoza u BiH. privrede.tehnologija RO-RO. Razlog tome je činjenica da se na taj način značajno rasterećuju saobraćajnice.tehnologija transporta kontejnera.tehnologija transporta paleta.bimodalna tehnologija transporta idr.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Savremene tehnologije saobraćaja su nastale pojavom “integralnog transporta”. zaštićuje čovjekova okolina od zagađenja. . biti adekvatno podržan efikasnim mjerama državne politike. uz istovremeno posebnu važnost tranzitnog pravca Zapad – Istok. uz primjenu poticajnih mjera države i određene organizaciono-regulacione mjere. transporta i trgovine. U savremene tehnologije prevoza u kojima učestvuje drumski saobraćaja ubrajaju se: . očekuje se bitno povećanje udjela kombinovanog prevoza u ukupnom teretnom prevozu. kako bi proizvodi u što kraćem vremenu stigli iz procesa proizvodnje na tržište. čuva putna infrastruktura. odnosno bez osiguranja odgovarajuće transportne infrastrukture i mobilnih sredstava za kombinovani prevoz.tehnologija transporta huckepack. Uključivanje svake zemlje u savremene evropske tokove prevoza robe nije moguće bez primjene savremenih tehnologija kombinovanog prevoza. Kombinovani prevoz spaja komparativne prednosti željezničkog saobraćaja i drumskog teretnog prevoza u optimalnu cjelinu: željeznički saobraćaj velike udaljenosti i masovne količine. odnosno prevoz «od vrata do vrata».

1 PALETIZACIJA Paletizacija je najstariji sistem integralnog transporta koji se široko primjenjuje za različite kombinacije transportnih sredstava svih vidova transporta. odnosno fizičku distribuciju u cjelini. Primjenom viljuškara obezbjeđuje se jednostavan i efikasan utovar. odnosno skraćenje ukupnog vremena prevoznog procesa. Najvažniji ciljevi paletizacije jesu: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. pretovar i istovar paleta. .000 x 1.maksimiziranje brzine. na koje se smješta roba. . gajbe.ujednačavanje tehnologije prevoza sa drugim saobraćajnim granama. Drvene i metalne palete. sanduci. kao i efikasno manipulisanje paletama u skladištima i distributivnim centrima. . . . uključujući i faze pripreme i završetka prevoznog procesa i početnu fazu skladištenja. 5. čime se postiže ušteda u pakiranju.000 mm. aluminija i metala. Ovaj sistem uspostavlja integraciju manipuliranja transporta robe u industriji i trgovini i u velikoj je mjeri kompatibilan s drugim savremenim transportnim tehnologijama.1. U suštini. komadnog tereta na paletama) od sirovinske baze do potrošača.optimalizacija efekata saobraćajne infrastrukture i prevoznih sredstava skladištenja. Izrađuje se u više varijanti. Istovremenim korištenjem transportnih i skladišnih jedinica. standardizovanih dimenzija (najčešće 1.1 Palete i paletizacija Paleta je specijalno izrađena i najčešće drvena podloga na koju se slažu komadni tereti (npr. brzo i racionalno manipulira. Najčešće su izrađene od drveta. Ova tehnologija omogućava manipulisanje i prevoz u svim fazama prevoznog procesa. posebno kontejnerizacijom.000 x 1. «Euro pallet» 1. a ima u upotrebi i onih koje su izgrađene od plastike. palete i paletni sistem bitno unapređuju ne samo kombinovani prevoz već i skladištenje. RO – RO i Huckepack tehnologijom. jednostavno. Paletizacija je prvi način primjene u savremenim tehnologijama u saobraćaju koja je omogućila uspostavljanje neprekidnog lanca u prevozu robe među saobraćajnim granama. paletizacija je skup organizacijsko povezanih sredstava za rad i tehnoloških postupaka za automatizirano manipuliranje i transport okrupljenim jedinicama tereta (tj. Palete mogu biti zatvorene i / ili s poklopcem ili sklapajuće. bačve.200 mm). kartoni. bale. Dimenzije paleta su usklađene i prilagođene za efikasno korištenje standardizovanih dimenzija tovarnog prostora na vozilima.maksimalna iskorištenost skladišnih kapaciteta i smanjenje troškova. 292 . role. Ravna drvena paleta ima jednu ili dvije nosive površine. najčešće od lima ili cijevi visine jednog metra.okrupnjavanje komadne robe u veće i standardizirane jedinice tereta. košare i sl.minimiziranje ili potpuno eliminisanje živog rada u procesu manipulisanja teretnih jedinica. . Boks–paleta je zapravo ravna drvena ili metalna paleta na kojoj je ugrađena ograda drvenih ili metalnih okvira. ili najnoviji evropski standard. kao i zbog efikasnog korištenja skladišnog prostora. vreće. sigurnosti i racionalizacije procesa proizvodnje saobraćajne usluge. s teretom) radi oblikovanja većih standardiziranih teretnih jedinica kojima se sigurno.ubrzavanje manipulacija i prevoza tereta.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. boks-palete. cirkuliraju samo u sistemu vazdušnog saobraćaja. Sl.3 Sredstva za rad sa paletama Za rad u sistemu paletizacije upotrebljava se viljuškar.Upotreba lagane.4 Prednosti paletizacije Najznačajnije prednosti paletizacije jesu: . s različitom nosivošću i drugim tehničkim i tehnološkim karakteristikama. stubne palete i 4. specijalne palete. To je specijalno mehanizirano transportno pretovarno (ili prekrcajno – transportno) sredstvo. Mogu biti motorni ili ručni. moderne i ekonomične ambalaže.1. Postoje četiri osnovne grupe: 1. 3.1. po svojim karakterističnim osobinama. U vazdušnom se saobraćaju koriste specijalne palete koje se sastoje od metalne ploče i mreže kojom se teret osigurava od horizontalnog i vertikalnog pomicanja. 5. 293 . danas su u upotrebi i brojne nestandardne palete. bez obzira na vlasništvo. Te palete.Ušteda u radnoj snazi na utovaru za oko 40%. . Osim standardnih paleta.1.2 Vrste paleta Danas se u svijetu koriste različite palete. ravne palete. 2. 120 Vrste viljuškara 5.

4. kontejner je posuda pravouglog oblika. a može se odvojiti od prevoznog sredstva i manipulisati njime kao homogenom jedinicom bez pretovara robe smještene u njemu. Ubrzanje utovara i istovara ili pretovara paletizirane robe.2 KONTEJNERIZACIJA Sistem kontejnerizacije je takođe univerzalno primjenljiv za različita kombinovanja vidova transporta. Najčešće dimenzije kontejnera po međunarodnim standardima su TEU od 20 stopa. Kontejneri su standardizovane transportne jedinice. odnosno s jednog sredstva na drugo. Tehnologija prevoza robe s primjenom paleta može se podijeliti u pet osnovnih faza: 1. Kontejneri su različitog oblika (najčešće su u pitanju sanduci pravougaonih dimenzija) i različitih su standardizovanih dimenzija. nepromočan je. U razvijenim zemljama paletno se manipulita i prevozi oko 90% komadnih i blizu 75% vagonskih pošiljaka od ukupnog transporta robe koja se može paletizirati i prevoziti u željezničkom i drumskom saobraćaju. primjenjuje se za prevoz i smještaj određenog broja tovarnih jedinica robe. Uz to. istovar. Prema međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO). Ona je i najsloženiji oblik integralnog transporta jer omogućava odvajanje tereta (robe) od transportnog sredstva pomoću kontejnera. 2. Veći stupanj iskorištenosti kapaciteta sredstava i opreme za manipulaciju robe. kao transportna jedinica. prevoz. Kontejner. Ukupni manipulacijski troškovi smanjuju se za oko 35 % u odnosu na manipulaciju nepaletizirane robe. police u skladištima pri ručnoj manipulaciji koriste svega od 40 do 60%. a najveći kontejneri od 40 stopa koriste se u prekookeanskom transportu (1 stopa = 0. Takođe su istovremeno i jedinice namijenjene kako transportu roba. mora da zadovolji opšte i posebne uslove. Tako se. 5. Svođenje broja ručnih manipulacija na minimum time što se roba već u proizvođača paletizira. a posebni da svojom konstrukcijom zadovolji zahtjevima u vezi sa manipulacijom i prevozom. formiranje opterećene palete. 5. prilagođene za smještaj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - - Smanjenje oštećenja i gubitka na robi. Smanjenje troškova prevoza za 34% zbog pojednostavljenja evidencije i inventure robe u proizvođača. Za svaki konkretni primjer moguće je i konkretno detaljnije propisati tehnologiju kao izračunati prednosti manipuliranja i transporta paletizirane robe u odnosu na nepaletiziranu robu.3048 m). štiti robu od kvarenja i gubitaka. Velika ušteda skladišnog prostora. Prednosti kontejnerizacije su višestruke: 1. čuvanje i transport raznorodnih proizvoda. lako “prelazi” s jedne transportne grane na drugu. 3. Ima više definicija kontejnerizacije. 294 . a kod manipuliranja paletama sa 100%. tako i njihovom skladištenju na otvorenim skladišnim površinama. karakteristike robe. Opšti uslov je da se u njemu smješta roba koji je prethodno paletirizirana. utovar. čime se omogućava brže manipulisanje. prevoznika i drugih učesnika u paletnom sistemu. na primjer. Kontejnerizacija je tehnologija prevoza robe u kontejnerima primjenom savremenih sredstava manipulacije.

standardizaciju. Smanjuju se početno–završni troškovi. i to na početku (utovar) i na kraju transportnog procesa (istovar). koje pojedina roba u transportu zahtijeva.1 Kontejneri Prema namjeni kontejneri se dijele na: . a nosivost 5 do 30 tona. Nosiva konstrukcija kontejnera je sanduk s pripadajućom opremom za prihvatanje radi premještanja i slaganja kontejnera. 295 . opremi kojom su opremljeni i itd.2. Ovaj vid transportne tehnologije zahtijeva kvalitetnu koordinaciju svih učesnika. Mali kontejneri su transportna sredstva zapremine 1 do 3 m3 i nosivosti 1 do 3 tone. specijalizaciju i automatizaciju prevoznih sredstava svih grana.posebne ili specijalne. 5. 4. Najmanja čvrstoća i otpornost moraju omogućiti slaganje kontejnera na pet spratova. Omogućava se u potpunosti korištenje standarizovanih prevoznih sredstava i jednostavno se prevoze. Podjela kontejnera temelji se na više kriterija. Osnovni materijali za izradu kontejnera su čelik. drvo. Najviše ih je u vlasništvu željeznice. 6. kao i saobraćajnu infrastrukturu. te troškovi pojedinačnog pakiranja osobito uz upotrebu paleta. transportu i trgovini. aluminij i plastika. U velike kontejnere spadaju i transkontejneri koji se upotrebljavaju u međunarodnom prometu. srednje i velike.obične ili univerzalne i . Kontejneri zapremine 3 – 10 m3 srednji su. Robom se praktično rukuje samo dvaput.čime se smanjuje vrijeme premještanja robe od proizvođača do potrošača. načinu prevoza. a posebno razvijen informacioni sistem u tehnologiji prevoza primjenom kontejnera. Time se postiže veća sigurnost pri manipulisanju i smanjuju se oštećenje i lomovi. Znatno smanjuje troškove skladištenja i iskladištenja i povećava brzinu manipulisanja. Njihova je zapremina 5 do 60 m3. Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Standardization Organization – ISO) utvrdila je tehničke uslove za gradnju kontejnera. 3. kontejneri se dijele na male. Svi kontejneri su svrstani u četiri kategorije. a posebni su opremljeni uređajima za održavanje temperature robe i drugih pogodnosti (amortizirajuće). kontejnerski transport zahtijeva velika investiciona sredstva. vrsti robe kojoj su namijenjeni. mogućnosti pretovara. zavisno o materijalu od kojeg su izrađeni. Postižu se učinci u proizvodnji. Međutim. svih sredstava za rad i svih aktivnsoti vezanih za sistem kontejnerizacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2. 5. a oni preko 10 m3 smatraju se velikima. Prema veličini. Uglavnom imaju vlastite točkove za laku manipulaciju. Obični kontejneri služe za prevoz više vrsta robe.

asocijacija formirana od 23 evropske željezničke uprave. komercijalizacijom i marketingom prevoznih usluga. uključujući kontinentalne i prekomorske kontejnerske prevoze.2. koja treba da budu u funkciji nabavke i finansiranja sredstava integralnog transporta i upravljanja njihovom eksploatacijom. Slični organizacioni sistemi. Ilustrativan primjer takve organizacije je Interkontejner (Intercontainer). nacionalnog i međunarodnog karaktera postoje i za druge sisteme integralnog transporta.2 Iznajmljivanje kontejnera Tehnologije integralnog transporta podrazumijevaju i odgovarajuća organizaciona rješenja. zasnovanih na ovim tehnologijama.200 TEU21 (ekvivalentnih jedinica od 20 stopa). 21 Twenty foot equivalent unit – kontejneri proračunati za 20 stopa 296 . 121 Prikazana je tehnologija prevoza s primjenom kontejnera 5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl. U 1990-im godinama Interkontejner je obezbjeđivao prevoz robe u kontejnerima obima od oko 1. koje su objedinile komercijalizaciju (prodaju) svojih kontejnerskih prevoznih usluga u cijeloj Evropi.

3 HUCKEPACK (UPRTNI PREVOZ) Naziv ove tehnologije prevoza dolazi od njemačke riječi huckepack tragen – nositi na leđima (uprtni prevoz).željeznički vagoni. uglavnom se radi o dva načina ukrcaj i iskrcaj drumskih vozila na željezničke vagone: vertikalnom i horizontalnom. Razlozi slabog korištenja mogu se ponajprije naći u nedostatku opreme. prevoz budućnosti od vrata do vrata.2. Horizontalna tehnologija utovara tereta obuhvata horizontalno prevlačenje (ili povlačenje) tereta smještenog na točkovima. Oko 40% je u vlasništvu brodskih kompanija. Najčešće se koriste: plato prikolice za prevoz svih tipova kontejnera. Sl. a 5% u vlasništvu ostalih operatera (željeznice. Kombinovani prevoz. 55% u vlasništvi u leasing kompanija. poluprikolice sa ili bez uređaja za istovar razne dužine (20 stopa do 40 stopa) i specijalni tegljači za prevoz poluprikolica. ta tehnologija malo koristi. U praksi se. Leasing kompanije udružene su u Međunarodnoj instituciji kontejnerskih iznajmilaca (IPCL). 5. godine sa sjedištem u SAD. tako i zbog znatnih ulaganja za proizvodnju i popravak kontejnera. željezničkog i pomorskog. 5.drumska vozila s prikolicama i poluprikolicama. međutim. Za prevoz kontejnera koriste se različita sredstva: . drumskog i vazdušnog i drumskog i riječnog saobraćaja. prijateljski orijentisan prema okolišu. špediteri i dr.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrijednost kontejnerskog inventara je velika.vučni traktori za dovoz i odvoz. Vertikalna je tehnologija utovar i istovar najčešće kamionskih sanduka (prikolica i poluprikolica) s pokretnom dizalicom slično kao u kontejnera. . Zbog velikih ulaganja u kontejnerske tehnologije kompanije koje se bave leasingom kontejnera su preuzele primat u ovoj oblasti kako zbog sve veće potražnje kontejnera na tržištu. 297 . Utovar ili istovar kontejnera na ili sa drumskih vozila obavlja se viličarima. a savremeni manipulatori (portalne dizalice) za brzi utovar i istovar. Sl. Vagoni sa spuštenim podom potrebni su zbog željezničkog profila. 122 Niskopodni RO – LA vagoni «kotrljajuća cesta». .). . Prema iskustvima drugih zemalja. dizalicama i prenosnicama kontejnera ili drugim sredstvima. koja je osnovana 1971.3 Tehnologija prevoza kontejnera Za potrebe kontejnerskog drumskog prevoza upotrebljavaju se specijalna drumska vozila koja su pogodna za prevoz kontejnera svih tipova ne samo u drumskom saobraćaju nego i u povezivanju drumskog. i utovarno–istovarne tehnike. To je zapravo prevoz drumskih vozila zajedno sa njihovim teretom na željezničkim vagonima. u prvom redu vagona sa spuštenim podom.

školjke drumskih prevoznih sredstava skidaju sa “trčećeg dijela” drumskog vozila i najčešće se prevoze vagonima koji su za te namjene posebno konstriusani. “Kongaurou” (kengur) tehnologija omogućava da se prikolice drumskog saobraćaja smještaju u posebno konstruisane željezničke vagone. i prevoz željezničkih vagona trajektima po orijentaciji bi također pripadao huckepack tehnologiji. Njemačka i Švicarska). automatizacija drumske i željezničke infrastrukture. U primjeni je utovar drumske prikolice na željeznički vagon kao i tehnologije izmjenjivih transportnih posuda gdje se transportne posude. Tehnologije integralnog transporta primjenjuju se dominantno kod prevoza generalnog tereta (komadne robe – gotovih proizvoda i poluproizvoda). Otuda programi razvoja ovih vidova transporta pretpostavljaju nabavku transportnih sredstava i opreme namijenjene korištenju tehnologija integralnog transporta. Specijalizovana oprema koja obezbjeđuje jednostavno i brzo prebacivanje jedinica itnegralnog transporta sa jednog vida prevoza na drugi (kranovi. pa su ove tehnologije samim tim bitan faktor integrativnih procesa na tom tržištu. Primjena ovih savremenih tehnologija obezbjeđuje međugransku integraciju ponude na transportnom tržištu. Sa tehnologijama integralnog transporta odnosi konkurencije između vidova saobraćaja dopunjuju se međusobnom kooperacijom u obavljanju prevoza. Može se očekivati da ovaj podsistem tehnologije postane univerzalan proces sa širom primjenom. osim površina za smještaj ovih jedinica.4 OSTALE SAVREMENE TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE U drumskom saobraćaju pojavljuje se u okviru “huckepack” tehnologije putničkih vozila i kengur tehnologija. Korištenje ovih tehnologija takođe podrazumijeva izgradnju robno–transportnih centara i kontejnerskih terminala. zaštite okoliša. Osim prevoza drumskih vozila željeznicom. tehnoloških i ekonomskih učinaka u saobraćaju. dakle. RO – RO je specifična tehnologija drumskog transporta za koju je karakterističan horizonatlni utovar i istovar kompletnih prevoznih sredstva. dizalice. U svijetu se takva tehnologija primjenjuje u prevozu drumskih i željeznički vozila brodovima (RO – RO i Ferry sistemi). poboljšanje tehničkih. čija veća primjena je uslovljena razvojem velikog broja tipova prikolica. u saobraćajnim čvorovima u kojima dolazi do koncentracije robnih tokova i sučeljavanja različitih vidova transporta. izbjegavanja čekanja dozvola prevoza (tranzita) drumskih vozila kroz neke zemlje (jer mnoštvo drumskih vozila danima čeka na graničnim prelazima zbog prevoznih dozvola). Ove tehnologije obezbjedile su integrisanja svih vidova saobraćaja u jedinstven sistem transporta.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. riječni. a najčešće natovarenih tereta (kamiona. One obezbjeđuju veće efekte u slučajevima kada su u pitanju prevozi ovih roba na velika ratsojanja. ubrzavanje manipulacije robom. utovarno–istovarni mostovi i sl. prikolica tegljača. uobičajeni je neophodni preduslov koji treba da bude obezbijeđen na terminalima i robno–transportnim centrima. Ova tehnologija prevoza drumskih vozila željeznicom uvedena je zbog zagušenosti drumskog saobraćaja. Najvažniji cilj huckepack tehnologije je povezivanje drumskog i željezničkog saobraćaja. štednje energije. pri čemu se svaki vid transporta koristi na onom segmentu transportnog lanca na kome mogu doći do izražaja njegove konkurentske prednosti. 298 . raznih kopnenih prevoznih sredstava). pomorski i vazdušni saobraćaj. viljuškari. autobusa sa putnicima. i intenzivno se koriste u svim razvijenim zemljama svijeta. prije svega. saobraćajne grane koje imaju umanjene mogućnosti obavljanja prevoza «od vrata do vrata». Za tu kooperaciju i ove nove tehnologije poseban interes imaju. Na taj način huckepack tehnologije rješavaju svoje probleme mnoge evropske zemlje s velikim tranzitom (Austrija. željeznica.).

Najsloženiji je dio sastavljanje tablica prevoznih cijena. Zbog asimetričnog utovara vagoni su opremljeni automatskom kočnicom. 5. U pomorskim lukama se za ovu tehnologiju određuju posebni RO – RO terminali. Bimodalni sistem tehnički omogućava i ekonomski uvažava prednosti željezničkog i drumskog saobraćaja. pri čemu se zakrenu čelne glave. odnosno izrada daljinara. Ovo je prvi RO – LA vagon građen za novi tip eurokamiona mase 45 t. kombinacija je drumske prikolice i okretnog postolja željezničkog vagona. a namijenjeno je za prevoz teretnih kamiona. odnosno vrši se automatska regulacija sile kočenja koja je u funkciji opterećenja. Kamioni su osigurani preko podmetača točkova. primjenjuje se RO – RO sistem (Roll on – Roll off). Bimodalni sistem “kamion na pruzi” ili “vagon na putu”. sa utovarno–istovarnim mostovima preko 299 .6 KOMBINOVANI PREVOZ Kombinovani prevoz nastaje učešćem više grana saobraćaja pri uspostavljanju tzv. Radi se o sistematizaciji pojedine robe i njenom svrstavanju u srodne skupine. Utovar se odvija horizontalno na kraju vozova. koji podrazumijeva prevoz drumskih tovarnih jedinica (kamionskih prikolica i kamiona). Za ovu tehnologiju koristi se osamoosovinski niskopodni vagon. Utovar i istovar se obavljaju navoženjem preko posebnih klizača okretnog postolja. kamiona sa prikolicom. i drumskog i željezničkog saobraćaja . a i čitava kompozicija može biti sastavljena od tih vozila. Vagoni i drumske transportne jedinice dovoze robu do pomorskih luka. Pod kombinovanim prevozom podrazumijeva se saradnja drumskog. kao i željezničkih vagona pomorskim brodovima. U sagledavanju razvoja kombinovanog prevoznog sistema bitna je i cijena prevoza. Preko postavljenih ulaznih rampi mogu se utovariti kamioni širine do 2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. Tome prethodi utvrđivanje udaljenosti.5 BIMODALNA TEHNOLOGIJA U bimodalnoj tehnologiji osnovu čini bimodalno željezničko i drumsko vozilo kojim se uspostavljaju saobraćajni odnosi između željezničkog i drumskog saobraćaja. lučkog. za što je potrebno izraditi klasifikaciju robe koja se prevozi u kombinovanom sistemu.6 metara i visine do 4 metra. željezničkog i riječnog prevoza u neprekidnom lancu. s druge strane. izlaze iz brodova i nastavljaju do krajnjeg odredišta prevoza. Ovo vozilo opremljeno je sa dva 4 – osovinska okretna postolja. Brzina prevoza je do 120 km/h.7 RO – RO TEHNOLOGIJA TRANSPORTA Za kombinovanje pomorskog saobraćaja. Građen je po koncepciji Saadkms 690. Jedinstvena cijena prevoza pretpostavka je barem približno izjednačenih uslova privređivanja saobraćajnih grana. transportnog lanca od pošiljaoca do primaoca. Rukuje se jednostavno na malom prostoru. 5. Veza je omogućena posebnim spiralnim učvršćivačima. šlepera i prikolica šlepera. a postignuta eksperimentalna brzina je i više od 140 km na sat. Svi dosadašnji RO – LA vagoni građeni su za prevoz kamiona mase do 38 t. ulaze u brodove kojima se prebacuju do odredišnih luka. Bimodalno se vozilo može uvrstiti u voz pojedinačno ili u skupini. Poprečni i uzdužni nosači niskopodnih vagona u donjem dijelu centriraju gume za kamion i tako ostvaruju potrebnu sredinu centriranja na vagonu. u Evropi nazvan Rail Trailer. Na taj će način nova tehnička rješenja pridonijeti uvođenju reda na transportnom tržištu i povećati racionalnost čitavog saobraćajnog sistema.

Preko tih udaljenosti uštede na utovaru i istovaru kompenzuju se troškovima imobilizacije sredstava. primjena multimodalnog transporta “od vrata do vrata”.otkotrljaj . druma i pomorskog saobraćaja.istovari.dokotrljaj .). autobusa sa prikolicom. opremljeni kontejnerskim kranovima i dizalicama osposobljenim za jednostavan i brz pretovar. kao i za jednostavno manipulisanje kontejnerima na terminalu. ocjenjuje se da je pogodan za prekomorske prevoze do 1. U tom slučaju u lukama se formiraju kontejnerski terminali (površine na koje se kontejneri odlažu).utovari Roll off .000 km udaljenosti. Pojam RO – RO. vrlo je fleksibilan i utovar i istovar se može vršiti tokom čitavog dana. prevoznih drumskih vozila i dr. natovarenih tereta (utovarenih kamiona. S obzirom na to da ovaj sistem proizvodi imobilizaciju drumskih i željezničkih sredstava za vrijeme koje provede u brodovima. tegljača. pa je kontejnerski (Lift on – Lift off) sistem pogodniji za kombinovanje ovih vidova transporta. Za to postoje posebni RO – RO brodovi. omogućuje vrlo veliki pretovarni učinak. 300 . željezničkog sa pomorskim saobraćajem radi optimizacije učinaka u saobraćaju bolje korištenje saobraćajne infrastrukture i vozila kao sigurno i racionalo prevoženje vangabaritnih i vrlo teških pošiljaka. specijalnih vagona sa prikolicom. prikolica. Ovo je specifična tehnologija transporta za koju je karakterističan horizontalan utovar i istovar drumskih prevoznih sredstava. Osnovni je cilj povezivanje drumskog.DRUMSKI SAOBRAĆAJ kojih želejzničke i drumske jedinice ulaze i izlaze iz specijalizovane brodove za njihov prevoz. Među najvažnije prednosti se ubrajaju potpuna integracija željeznice. odnosno Roll on .

drumski transport se aktivno uključio u noviji sistem prevoza. vučna vozila s poluprikolicama s posebno izgrađenim postoljem za prihvat. pogodan je za opsluživanje industrijskih pogona. Prednost ove tehnologije je velika brzina utovara / istovara. učvršćenje i prevoz kontejnera i paleta. Taj sistem prevoza poznat je pod imenom huckepack željeznički prevoz. veliki pretovarni učinci i jednostavni terminali.9 TEHNOLOGIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U dobro organizovanom transportnom lancu. 2. Za ovu tehnologiju postoje specijalni brodovi koji se najviše zastupljeni u pomorskoj trgovačkoj floti. učvršćenje i prevoz kontejnera i paleta ili bez prikolica. Drumska vozila su u takvom sistemu prevoza prva i posljednja spona transportnog lanca i to stoga što: 1. Karakterističan je po horizontalnom utovaru i istovaru tereta koji se već nalazi na drumskom vozilu na način da drumsko vozilo snagom vlastitog motora ulazi preko utovarno–istovarne rampe u krmeni dio broda ili se pak natovarena vozila uvlače u brod pomoću brodskog čekrka. visokovrijedne i hitne robe. 5. pružajući usluge prevoza posebno izgrađenim vozilima u dvije varijante: 1. Pored toga.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. 5. 4. a posebno pomorskog. Slično je i kod prevoza kamiona sa robom na željezničkom vagonu. nemoguće je zaobići drumski saobraćaj. željezničkog i drumskog saobraćaja. i to brzinom 120 km/h. pogodan je za usluge dnevnih prevoza robe u robno – transportnim centrima. poznat pod nazivom RO – RO prevoz. Željeznički vagon na drumskom vozilu također je tehnologija prevoza robe koja se primjenjuje u savremenom načinu transporta. 3. na prevoznim relacijama cesta – željeznica i cesta – brod. maksimiziranje i racionalizacija prevoza i smanjivanje operativnih radova. 301 . ima velike mogućnosti specijalizacije prevoza robe.55 metara.podigni i Lift off – spusti počeo se primjenjivati prije kontejnerizacije i RO – RO tehnologije. drumski prevoz je racionalniji u odvozu i razvozu robe na kraćim relacijama. Lift on . Kao prirodni početak i završetak transportnog lanca drumski saobraćaj je transport prihvatio paletizaciju i kontejnerizaciju. Danas se u eksploataciji nalaze takva vozila koja mogu voziti teret u posebnim kontejnerima čija težina premašuje 40 tona i širinu 2. Tim se vozilima obavlja usluga prevoza robe u kontejnerima dužine 20 ft i 20 t težine. kad se roba otprema po sistemu “skladište – skladiše”. građevinarstvu.8 LO – LO TEHNOLOGIJA TRANSPORTA To je specifična tehnologija transporta za koju je karakterističan vertikalni utovar i istovar gotovo svih vrsta tereta. postoji i kombinacija Ro – Ro / Lo – Lo tehnologija transporta horizontalnog i vertikalnog utovara i istovara tereta na specijalno izgrađene brodove koji odgovaraju ovim tehnologijama. u poljoprivredi. Najvažniji ciljevi Lo – Lo tehnologije transporta su optimizacija učinaka saobraćajne infarstrukture i prevoznih sredstava svih grana. kao i 40 – stopne duljine i 40 tona težine. šumarstvu i turizmu. na duljim relacijama ima prednost ispred ostalih saobraćajnih grana u prevozu manjih količina brzopokvarljive robe. vučna vozila s prikolicom posebno izgrađenih postolja za prihvat. jer omogućava dostavu robe u vagonu na skladišno mjesto koje nije povezano industrijskim kolosijekom s otpremno–prijemnom željezničkom stanicom. 2. Osim spomenutih tehnologija prevoza.

Na Sl. To je ustvari proces prevoza putnika i robe od ukrcavanja do iskrcavanja putnika. jer u sebi osim tehnološkog procesa obuhvata i radnje u vezi s prihvatanjem i smještajem putnika u vozilo. kao proces stvaranja nove usluge koji daje prevozu određenu upotrebnu vrijednost. i Sl. Osnovno obilježje tehnološkog i prevoznog procesa u drumskom saobraćaju je proizvodnja transportnih usluga. Prevozni proces je širi pojam od tehnološkog procesa. Sa stanovišta prevoza putnika u drumskom transportu prevozni proces se može izjednačiti sa linijskim prevozom putnika. Uprkos brojnim sličnostima i postupcima proizvodnje saobraćajnih usluga u saobraćaju. Tehnološki proces možemo definisati kao proizvodan rad. Tehnološki proces predstavlja proces savlađivanja prostornih razlika. Sa stanovišta karakteristika saobraćaja kao materijalne proizvodnje tehnološki proces predstavlja vremensko i prostorno jedinstvo procesa proizvodnje i potrošnje saobraćajne usluge. Sl. Transportni proces čine: pošiljalac. Transportni proces i elementi transportnog procesa sa opisom. Svaka od ovih faza detaljno je opisana u okviru projektovanja tehnološkog procesa. izlaskom putnika iz vozila i komunikaciju. odnosno utovara i istovara robe i drugih aktivnosti koje prate robu. odnosno savlađivanje prostora prevoza putnika i robe sa prevoznim sredstvima. U proizvodnom procesu tehnološki proces takođe predstavlja vremensko i prostorno jedinstvo procesa proizvodnje i samog procesa potrošnje prevozne usluge. PREVOZNOG I TEHNOLOŠKOG PROCESA Kao što smo već rekli.. tehnologije u drumskom saobraćaju imaju svoje specifičnosti koje determiniraju potrebu posebnog obrazloženja: 1. transportne organizacije i primalac. Skup prevoznih procesa je podskup skupa transportnih procesa. Prevoznog procesa 3. predstavljena je šema transportnog i prevoznog procesa. prema prezimenu projektanta drumske prikolice. Olakšavajuća okolnost kod realizacije je ta što se javlja nužnost za propisivanje postupaka koji bez suvišnih koraka vode cilju. 6. Tehnološkog procesa. DEFINISANJE TRANSPORTNOG. Prevozni proces predstavlja skup utovarnih operacija na punktu utovara (kod pošiljaoca). Transportnog procesa 2. odnosno prevoz putnika i robe sa jednog na drugi kraj.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ta se tehnologija razvila u Njemačkoj između dva rata i naziva se “Cullemeyer”. premještanje robe i istovarne operacije na punktu istovara (kod korisnika). U tom pogledu poseban cilj drumskog saobraćaja je uspostavljanje optimalnog prevoznog procesa. odnosno utovara do istovara robe. 302 . tehnologija u drumskom transportu realizuje se kroz koncept tehnološkog procesa prevoza koji se sastoji iz četiri faze.

2.putnika UKRCAVANJE Terminus Terminus A B POSTAVLJANJE TRANSPORTNOG SREDSTVA PREVOZNI RAD DOLAZAK VOZILA NA SLOBODNO MJESTO UKRCAVANJA PUTNIKA PROCES PREVOZA PREVOZ robe .putnika I-TI UTOVAR (Istovar robe) I-TO UKRCAVANJE (Iskrcavanje) PUTNIKA (I =0.POTPUNI CIKLUS TRANSPORTNOG PROCESA Upućivanje vozila na mjesto utovara robe .…N) PREVOZ robe .B) Sl.iskrcavanje PUTNIKA (MJESTO .putnika I-TI UTOVAR (Istovar robe) I-TO UKRCAVANJE (Iskrcavanje) PUTNIKA (I =0.…N) PREVOZ robe . 124 Prevozni procesi 303 . 123 Elementi prevoznog procesa PROSTA VOŽNJA ..putnika Istovar i prodaja robe iskrcavanje PUTNI KA OBRT Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA (MJESTO-A) PREVOZ robe .DRUMSKI SAOBRAĆAJ TRANSPORTNI PROCES ISKRCAVANJE PUTNIKA PRIPREMA PREVOZA PREVOZNIK Sl.putnika V O Ž NJ A I-TI UTOVAR (Istovar robe) I-TO UKRCAVANJE (Iskrcavanje) PUTNIKA (I =1.iskrcavanje PUTNIKA Upućivanje vozila na mjesto utovara robe.iskrcavanje PUTNIKA (MJESTO .2..ukrcavanje putnika PRIPREM A Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA Istovar i prodaja robe . 2.N) PREVOZ robe .putnika Istovar i prodaja robe ..ukrcavanje putnika PRIPREMA Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA PUTNIKA SLOŽENA PREVOZ robe .B) Prijem i utovar robe ukrcavanje PUTNIKA (MJESTO-A) PREVOZ robe .putnika Istovar i prodaja robe .

2. u autobuskom linijskom prevozu. a to su: priprema (putnika i robe).). priprema organizacije prevoza (provjera dokumenata-karata i rok za ukrcavanje) za novi ciklus prevoza. Tu takođe spadaju poslovi pripreme procesa prevoza (plan prevoza). istovar i drugih aktivnosti (špediterski poslovi. Sa stanovišta transporta i logistike.robe. (2 ) (1 ) o o U (3 ) o I (4 ) o G Sl. upućivanje transportnih sredstava na mjesto ukrcavanja putnika – utovar robe. iskrcavanja putnika – istovar robe i dolaska vozila na slijedeće mjesto ukrcavanja putnika – utovar robe. Završetak prevoznog procesa je pretpriprema novog ciklusa jer on istovremeno sadrži i završetak neke pripremne postupke prevoza upućivanje vozila na novo mjesto ukrcavanja putnika. istovar robe. prevoz. može se reći da tehnološki proces predstavlja čistu transportnu djelatnost. prevoz putnika – robe. 5. 4. prijem i ukrcavanje putnika. iskrcavanje putnika. prevoza putnika . .1 CIKLUS TRANSPORTNOG PROCESA Potpun ciklus transportnog procesa predstavljen je na Sl. jer u sebi sadrži poslove pripreme prevoza kao i završne aktivnosti. zato se mora sve veća pažnja usmjeravati ne samo na transport nego i na druge procese rada koji imaju uticaj na vrijeme i kvalitetu obavljanju usluge prevoza u drumskom saobraćaja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Transportni proces je širi pojam od prevoznog procesa. prijem. predaja robe. a svi ostali poslovi predstavljaju logistiku u transportu. dok kod robe obuhvataju sve aktivnosti koje prate prevoz robe od ugovaranja. 304 . 7. i obuhvata: 1. carinjenje i dr. 125 Potpuni ciklus transportnog procesa Prosta vožnja predstavlja potpun ciklus transportnog procesa i sastoji se iz ukrcavanja putnika – utovar robe. ukrcavanje. istovar robe. Sl. U pripremne radnje spadaju provjera dokumentacije. iskrcavanje putnika. 7. odnosno prijem i utovar robe. uključujući sve pripremne i završne operacije. U pripremnim radnjama su obuhvaćeni stručna i kvalitetna anliza tehničkih obilježja vozila. utovar – prevoz. stanja infrastrukture i ocjena stepena njihove sposobnosti za eksploataciju. Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mjesto ukrcavanja putnika. kupovina i kontrola karata i vrijeme za ulazak putnika. odnosno utovar robe. 3. TRANSPORTNI PROCES I ELEMENTI TRANSPORTNOG PROCESA Transportni proces predstavlja proces prevoženja putnika i robe.

126 Prosta vožnja o I (4 ) Složena vožnja je transportni proces sastavljen od nekoliko potpunih ili nepotpunih ciklusa transportnog procesa pri čemu se transportno sredstvo u toku izvršenja transporta kreće od početne tačke vožnje ka krajnjoj sa usputnim stajanjima radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika. tj. 305 . U (1o) (2 ) o (3 ) o (U-I) (3 ) o I (4o) G Sl. utovar – istovar robe. Ustvari. odnosno utovar i istovar robe. Transportni rad – jedinica transportnog rada je proizvod ostvarenog obima prevoza putnika ili količina prevezenog tereta i prosječnog rastojanja na kome je transport izvršen. Odobreni prevozni put po pravilu mora biti najbrži i najkraći. Obrt je transportni proces koji se sastoji iz jedne ili nekoliko vožnji sa povratkom prevoznog sredstva u prvobitnu polaznu tačku Sl. Sl. Definisanje pravca kretanja vozila neophodno je kada su te dvije tačke spojene sa dva ili više pravaca i tada prevozni put obavezno propisuje dispečerska služba i unosi pravac kretanja u putni nalog vozila. U (2 ) (1 ) (6 ) o o o (3 ) (5 ) o o o I (4 ) G Sl. 128 Obrt 6o – predstavlja povratak vozila u prvobitnu polaznu tačku. Za pojam prevozni put u praksi se koriste i termini itinerer i maršruta. itinerer označava pravac kretanja prevoznog sredstva na jednoj relaciji. . između dvije krajnje tačke. 127 Složena vožnja (U-I) – predstavlja usputno stajanje radi ukrcavanja-iskrcavanja putnika. Prevozni put je odabrani i važeći prevozni pravac kretanja vozila pri izvršenju prevoza između dva mjesta. Transportni rad izražava se putničkim i tonskim kilometrima. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ o U (2 ) (3o) (5o) Sl. Za jedinicu transportnog rada u putničkom saobraćaju uzima se putnik kilometar (PKM) i to je rad ostvaren prevozom jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra.

unifikacije voznog parka . Održavanje transportnih sredstava predstavlja posebnu djelatnost. Isti zavisi od: .kvaliteta vozila . 3. 306 . organizacija tehničke kontrole. Uzajamnost procesa eksploatacije i procesa obezbjeđenja potrebnih transportnih sredstava (održavanja i popravke) je višestruka. Kod svih transportnih sredstava mogu se razlikovati dvije vrste održavanja sa stanovišta obima opravki. 8. 8. planiranja održavanja i samog načina održavanja i to: 1. tekuće održavanje 2.uslova eksploatacije. Posebne karakteristike su samo u specifičnom karakteru opravaki i njihovoj povezanosti sa organizacijom saobraćaja i uticaju na organizaciju saobraćaja.1 Vrste održavanja transportnih sredstava Održavanje transportnih sredstava organizuje se zavisno od vrste održavanja i vrste transportnih sredstava. Usljed tehnoloških međusobnih uslovljenosti. odnosno sprečavanja njihove pojave. industrijskog karaktera.veličine voznog parka . ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA KAO ELEMENT TEHNOLOGIJE PREVOZA Proces održavanja predstavlja skup svih aktivnosti koje se provode s ciljem otklanjanja otkaza.1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za jedinicu transportnog rada u robnom teretnom saobraćaju uzima se tona kilometara (TKM) i to je transportni rad dobijen prevozom jedne tone tereta na rastojanju od jednog kilometra. organizacija održavanja i opravka specifične infrastrukture. investiciono održavanje. organizacija održavanja transportnih sredstava ima odraz na kapacitet proizvodnje saobraćajnih usluga i na ekonomiju saobraćajnog preduzeća. a samim tim ima za rezultat nivo poslovne uspješnosti firme koja se bavi prevozom putnika i robe. Organizacija procesa održavanja je tehnološki uslovljena organizacijom procesa transporta i obratno organizacija procesa održavanja ima povratno dejstvo na proces transporta. Pod održavanjem transportnih sredstava podrazumijevaju se slijedeći poslovi i procesi rada u preduzeću drumskog saobraćaja: 1. a karakteriše se određenim odnosima između pojedinih aktivnosti i vremena u kojima se aktivnosti provode.starosne strukture voznog parka . Unutrašnja organizacija «pogona» prostora za održavanje ima istu osnovu kao i u industrijskim preduzećima. organizacija održavanja transportnih sredstava 2.1 ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA 8.

perač .limar .mazač . rad u tri ili četiri smjene.agregata i . Cilj im je da prevencijom i hitnim intervencijama obezbijede visok nivo tehničke ispravnosti voznog parka. sklopu ili vozilu. Procesi rada se organizuju po metodologiji «NON-STOP». a za podršku ovih poslova moraju se obezbijediti skladišta: .rezervnih dijelova . Preventivni radovi mogu biti propisani i po: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tehnološki procesi održavanja transportnih sredstava su osnova za obezbjeđenje pune mobilnosti voznog parka za potrebe saobraćaja. One su i dovoljne ukoliko je starosna struktura voznog parka mala.elektroničar . redovne periodične preglede transportnih sredstava. čišćenje. podmazivanje sklopova i agregata. odnosno na osnovu (preventivnih tehničkih pregleda).1. tj. Periodični pregledi vozila se vrše s ciljem održavanja njihove tehničke ispravnosti.automehaničar . To znači da se preduprijedi kvar – otkaz po funkciji koju elemenat ima u procesu eksploatacije vozila. Prema svojoj sadržini i cilju tekuće održavanje se može podijeliti na: .pneumatika (guma) . Suština organizacije ovih poslova treba da se zasniva na tehnički «NON-STOP» ispravnom dijelu. Broj izvršilaca zavisi od veličine voznog parka različite strukture: . Funkcija tekućeg održavanja je da održi sredstva stalno u ispravnom tehničkom stanju i da spriječi prerano propadanje osnovnog sredstva.redovno (plansko) održavanje i njegu transportnih sredstava i .higijeničar. pranje vozila itd. ekonomičnosti i bezbjednosti saobraćaja. servisni pregled vozila poslije pređenog određenog broja kilometara. Redovno održavanje obuhvata stalnu njegu transportnih sredstava.bravar .maziva .preporuci proizvođača (servisni radovi) i . 8.vanredno (vanplansko) održavanje. bez kojih se ne može zamisliti pouzdan i kvalitetan drumski saobraćaj.autoelektričar . To su procesi rada. Na primjer.eksploatacionim zahtjevima.obim radova . Broj izvršilaca u prvoj (jutarnjoj) smjeni treba planirati sa 20% više nego u drugim smjenama. 2 – 3 godine.pomoćnih materijala.1 Tekuće održavanje transportnih sredstava Obuhvata redovno održavanje i njegu transportnih sredstava i povremene tekuće opravke koje nastaju nepredviđeno na transportnim sredstvima. 307 . Ove aktivnosti imaju planiran: .kontinuitet prema pređenom broju kilometara.kontinuitet sa vremenskim periodima i/ili . vršenje određenih opravaka koje su propisane da se izvrše kod takvih pregleda.1.

pored redovnih servisnih radova kategorije: .korekciju i . a oni su propisani zakonom te kao takvi i verifikovani na putnom nalogu ili u knjizi «preventivnih tehničkih pregleda».Računarska obrada dokumentacije .zamjenu.Kvalitet nabavljenih rezervnih dijelova.Opredjeljenje za veći nivo regeneracije dijelova .Sprečavanje neopravdane odsutnosti sa posla . Periodični pregled vrši se svaka tri mjeseca sa obimom radova istim kao i za godišnji pregled pri registraciji vozila.kontrolu .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Servisni radovi propisani od proizvođača nalažu vlasniku vozila: . vozila . ORIJENTACIJA U ODRŽAVANJU MOTORNIH VOZILA Smanjenje ukupnih troškova 1 EKONOMIČNOST . Preventivni tehnički pregledi mogu biti dnevni i periodični.Preustroj pojedinih odjeljenja Maksimalne tehničke ispravnosti vozila 3 KVALITET .Višak kapaciteta utrošiti na rad za treća lica . Dnevnim pregledom utvrđuje se tehnička ispravnost i obavlja njega vozila.Kvalitet u obradi informacija Obezbjeđenje većeg radnog angažmana 4 DISCIPLINA .Stroga kontrola izdatnica Efikasnost obavljanja poslova 2 ORGANIZACIJA .Angažman na dodatnom preventivnom održavanju vozila Uvođenje dodatnih djelatnosti 6 NOVI SISTEM .Osposobljavanje za održavanje vozila nove generacije Sl.Dolazak radnika na posao bez zakašnjenja . 129 Organizacija održavanja transportnih sredstava 308 .servis 2 .Suzbijanje grupašenja . Shodno normama koje se garantuju u eksploatacionom periodu po osnovu pređenog broja kilometara.servis 3 proizvođač može planirati i među servise zavisno od uslova eksploatacije prevoznog sredstva.Totalno poštivanje naredbi pretpostavljenih Rad za treća lica 5 POPUNA KAPACITETA .Kvalitet obavljenih poslova .Oslobađanje suvišnih zaliha dijelova . maziva i goriva .Formiranje novih odjeljenja i zastupanje stranih proizvođača .Podešavanje kretanja vozila kod opravke .Primjena savremenih metoda u održ.servis 1 .Cijena dijelova i materijala .

Njihovo grubo planiranje vrši se samo na bazi iskustva.2 Organizacija procesa održavanja prevoznih sredstava Organizacija održavanja transportnih sredstava predstavlja jednu od značajnih grupa operativnih funkcija u preduzećima drumskog transporta zbog istaknute velike količine transportnih sredstava i nužnih povezanosti ova dva tehnološka procesa. jer se uticaj organizacije ovih procesa odražava višestruko na organizaciju procesa saobraćaja. to se one mogu planirati po obimu.2 Investiciono održavanje transportnih sredstava Sadrži one redovne periodične opravke transportnih sredstava koje su određene prema tehničkim karakteristikama sredstava.1. dinamici i po vrstama sredstava. od kvaliteta redovnih opravki itd.kroz dinamiku opravki . određuje se i korištenje transportnih kapaciteta. Transportna sredstva imaju propisane cikluse opravki. Prema redu vožnje. a time i uspješnosti poslovanja preduzeća. 8. čuvanja u procesu transporta. Investicione opravke po obimu i vrstama propisanih radova mogu biti: − male investicione opravke − srednje investicione opravke i − velike investicione opravke.kroz kvalitet opravki i .kroz cijene opravki.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vanredno tekuće održavanje sačinjavaju vanredne opravke transportnih sredstava koje su uslovljene vanrednim kvarovima ili oštećenjem sredstava. Dinamika opravki transportnih sredstava mora biti usklađena sa redom vožnje i tehničkim planom rada. a na osnovi organizacije saobraćaja i plan opravki i ostalih elemenata utvrđuje se 309 .1. strukturi. Ciklus opravki predstavlja sistem periodičnih opravki u kome je određen redoslijed odlaska sredstava u pojedine vrste investicionih opravki i vremenski razmak između pojedinih opravki. tj. Za svaku vrstu opravke propisan je obavezno sadržaj radova i obavezna zamjena određenih dijelova prema njihovom pojedinačnom vijeku trajanja. S obzirom na to da se ove opravke vrše u određenim vremenskim razmacima (ciklusima). tako da se opravka izvrši u ono vrijeme i u roku koji neće poremetiti normalni tok procesa saobraćaja. Obim ovih opravki zavisi od više faktora: od stepena istrošenosti transportnih sredstava.2. Takve opravke se ne mogu predviđati niti normirati. a s obzirom na masovnost transportnih sredstava obim ovih opravki je značajan faktor veličine troškova. odnosno plana rada. Po svom obimu i vrijednosti ove opravke su znatno veće od tekućih (redovnih) opravaka. na bezbjednost saobraćaja i njegovu ekonomičnost. 8.1. Osnovna karakteristika ovih opravki u saobraćaju je što se ovim opravkama praktično može produžiti vijek trajanja transportnih sredstava. Ovi uticaji mogu biti slijedeći: . od stepena njihovog korištenja u procesu transporta. 8. Na obim ovih opravki može se znatno uticati u procesu saobraćaja. od načina njihove upotrebe. Funkcija investicionih opravaka je da održe transportno sredstvo sposobno za upotrebu u predviđenom vijeku trajanja.1.1 Značaj organizacije održavanja transportnih sredstava Značaj organizacije održavanja transportnih sredstava je višestruk.

Sl. Produženje vremenskih razmaka između redovnih opravki može se negativno odraziti na bezbjednost saobraćaja. kočnica. Stoga i na ove uslove saobraćajno preduzeće mora da računa pri organizaciji održavanja. One se mogu formirati pod uticajem odgovarajućih mjera preduzeća ako se održavanje vrši u okviru preduzeća. Vrijeme čekanja sredstava na opravku može biti uslovljeno nizom faktora: opštom organizacijom održavanja (u okviru preduzeća ili od strane drugih). ako duže čekaju na opravku ili se proces opravki produži. 130 Tehnički pregled motornih vozila GRAS Sarajevo 310 . Ako se cijene opravki permanentno povećavaju. Kvalitet opravki može se višestruko odraziti na proces saobraćaja: od kvaliteta opravki zavisi da li će sredstvo rjeđe ili češće biti isključeno iz saobraćaja radi odlaska na opravku. što može imati šire posljedice. Kretanje cijena opravaka u uslovima plafoniranja tarifa može se odraziti na ostvarenje plana investicionih opravki. lom osovina na vozilima. jer loš kvalitet opravki može izazvati takve kvarove na transportnim sredstvima u samom procesu koji mogu imati za posljedicu teške saobraćajne nesreće (otkazivanje volana. Prema tome. Ovo s jedne strane ima odgovarajuće posljedice na poslovanje preduzeća. organizacijom rada u procesu održavanja i sl. a s druge strane na korisnike transportnih usluga. vrijeme zadržavanja i vrijeme izlaska iz opravke. preduzeće može biti prisiljeno da smanjuje obim opravki. Kvalitet opravki je uglavnom uslovljen: organizacijom procesa održavanja. to će se odraziti na smanjenje radnog parka transportnih sredstava u saobraćaju. Sve ove pojave imaju dvostruko dejstvo: na ekonomske efekte u preduzeću i na efikasnost zadovoljenja potreba privrede. Cijene opravaka uglavnom imaju posljedice na ekonomske rezultate poslovanja preduzeća zbog velikog broja opravki. iskliznuće tramvaja i sl. Ako se slabom organizacijom procesa održavanja transportnih sredstava ili ma kakvim poremećajem u održavanju transportna sredstva zadržavaju duže na opravkama. Vrijeme zadržavanja sredstava u opravci uslovljeno je prvenstveno organizacijom procesa održavanja i internim faktorima preduzeća (pogona) za održavanje. To dovodi do smanjenja kapaciteta u procesu saobraćaja. da produžava rokove pojedinih opravki u ciklusu održavanja. njegovih pogona ili nezavisno od preduzeća ako se održavanje vrši u drugim preduzećima. stručnošću radne snage u procesu održavanju i kvalitetom materijala za održavanje. a cijena prevoza ostaje ista. zakašnjenja i umanjivanja transportnih kapaciteta preduzeća. vrijeme njihovog odlaska na opravku.DRUMSKI SAOBRAĆAJ predviđeni radni park transportnih sredstava (broj kola u procesu saobraćaja) planira se broj vozila u opravci. odnosima između transportnog preduzeća i preduzeća za održavanje. kvalitet opravki se posebno odražava na bezbjednost saobraćaja.). planiraju se i organizacija i stepen korišćenja sredstava u saobraćaju. Ovo sve upućuje na važnost primjene šireg kompleksa organizacionih mjera u regulisanju efikasnosti organizacije održavanja transportnih sredstava. učestalost odlaska vozila na opravku zbog slabog kvaliteta opravki utiče s jedne strane na veličinu radnog parka transportnih sredstava za obavljanje prevoza i na stepen korištenja sredstava. a s druge strane na visinu troškova održavanja.

Vozila se isključuju iz saobraćaja na duži ili kraći period ovisno o intenzitetu otkaza. Stoga je organizacija ovog održavanja veoma značajna za saobraćajno preduzeće.1. intervencija na vozilu može biti na samoj trasi eksploatacije (na liniji) ili u autobazi nakon završenog ciklusa.).u autobazi kad otkaz dijela ili sklopa može ugroziti bezbjednost saobraćaja. isto tako mogu se i vanredni manji kvarovi otkloniti u toku samog procesa saobraćaja. tekuća njega (tehnički – pregled.izvan procesa saobraćaja. Pored ovog.2 Organizacija održavanja Organizacija održavanja transportnih sredstava može biti različita i po vrstama opravki i po pojedinim preduzećima. između dvije vožnje vozača ili kada se vozilo isključuje iz procesa saobraćaja na kraće vrijeme koje ne utiče na smanjenje radnog parka. a da pritom otkaz dijela ili sklopa ne utiče na siguran rad i bezbjednost.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sl.2. tj. izvan procesa saobraćaja može se vršiti tekuće održavanje sa dužim isključivanjem iz procesa saobraćaja koje utiče na smanjenje radnog parka. Investiciono održavanje se obavlja uvijek izvan procesa saobraćaja. tj.korekciji – podešavanju dijela ili sklopa i . Složenost otkaza – kvara karakteriše vrstu popravke po obimu rada i mogu biti: . tj. Bez isključenja transportnih sredstava iz procesa saobraćaja vrši se redovni pregled transportnih sredstava. Investicione opravka se obavljaju uvijek izvan procesa eksploatacije saobraćaja. Sa isključenjem vozila iz saobraćaja intervencija se obavlja: .lake popravke 311 . Sredstva se radi slanja u investicionu opravku redovno isključuju iz procesa saobraćaja i ostaju duže vrijeme izvan radnog parka. bez isključivanja transportnih sredstava iz procesa saobraćaja i . Izvan procesa saobraćaja može se vršiti tekuće održavanje između redovnih ciklusa transportnih sredstava.u procesu saobraćaja. Po vrstama opravki organizacija je različita za tekuće i za investiciono održavanje: Tekuće održavanje u osnovi može biti organizovano: . Bez isključenja iz saobraćaja.zamjeni dijela ili sklopa. podmazivanje osovina. sa isključivanjem transportnih sredstava iz procesa saobraćaja. Obim rada po otkazu je mali i zasniva se na: . motora i sl.djelimično na terenu radi dovoza do autobaze i . 131 Oprema za pranje autobusa u GRAS-u Sarajevo 8.

Planirane investicije se vrše kada su ulaganja gdje je produženi vijek eksploatacije veći od amortizacionog vijeka novog vozila proporcionalno cijeni koštanja.planirane i .Limarsko–bravarsko odjeljenje (za gen. Za ovakve opravke obično se planiraju specifična odjeljenja. a cijena novog materijala ne prelazi cijenu rada. Generalne popravke Ovaj vid popravke podrazumijeva velika investiciona ulaganja i duži vremenski period rada na otklanjanju kvarova.Mjenjačko odjeljenje (transmisiono odjeljenje) . Za uspješno organizovanje generalnih popravki mora se obezbijediti: .visoko kvalifikovana radna snaga (specijalisti) .princip efikasnosti organizacije održavanja i . Iz ovih razloga je organizovanje tekućeg održavanja orijentisano uglavnom u okviru preduzeća drumskog saobraćaja. Investicije po otkazu tretiraju vozila koja su doživjela havariju nekog od vitalnih sistema (karoserije. Lake popravke vrše se na dijelovima ili sklopovima ovisno da li ih treba popraviti ili zamijeniti. Lake popravke Ovaj proces rada na osposobljavanju vozila karakteriše mali obim rada. Ovo je naročito važno kod tekućeg održavanja transportnih kapaciteta. . 312 . posebna servisno–remontna preduzeća opšteg tipa ili specijalizovana u drumskom saobraćaju. Srednje popravke Ove popravke odnose se na kvarove na sklopovima i agregatima.Farbarsko odjeljenje sa komorom itd. Nakon završenih radova vozilo se mora obavezno podvrgnuti testiranju i preventivnoj tehničkoj kontroli.organizovanjem posebnih pogona u okviru preduzeća kao što su: remontni pogoni i radionice. Investiciono održavanje transportnih sredstava može se organizovati na više načina: 1. ali se ovdje mora obavezno uključiti rezervno vozilo u planirani režim saobraćaja. kao: . popravke) i . organizovanjem održavanja u samom preduzeću. transmisije itd). mala cijena koštanja.specijalna oprema i alati . Efikasnost podrazumijeva izvršenje opravki brzo i za određeno vrijeme. Vrijeme popravke traje od nekoliko sati do nekoliko dana. Elastičnost organizacije održavanja u prilagođavanju potrebama procesa transporta veoma je značajna zbog kontinuiteta procesa transporta. Princip efikasnosti je primarni faktor zbog nužnosti usklađivanja procesa održavanja transportnih sredstava sa procesom transporta usljed njihovih međusobnih uslovljenosti. Generalne popravke mogu biti: . Prethodno se mora utvrditi opravdanost investicionog ulaganja na bazi starosti i stanja ostalih sistema vozila koja nisu pretrpjela havariju.Motorno odjeljenje . i to: .DRUMSKI SAOBRAĆAJ - srednje popravke i generalne popravke. motora. Od posebnog uticaja organizacije održavanja transportnih sredstava na procesu saobraćaja proizilaze slijedeći osnovni principi kojima preduzeće treba da se rukovodi kod izbora organizacije održavanja. organizovanjem posebnih preduzeća ili pogona specijalizovanih za održavanje transportnih sredstava nezavisnih od saobraćajnog preduzeća kao što su – opšti servisi. 2.adekvatni radni prostor – kanali i specijalne radionice.investicije po otkazu.princip ekonomičnosti održavanja.

pređenog broja kilometara prevoznog sredstva ili vremena njegove upotrebe.srednje popravke .minimalnim izdacima za održavanje. U osnovi. odnosno stavljanjem u upotrebu infrastrukture ne dobivaju se nikakve upute o održavanju.redoviti tehnički pregled .generalne popravke.lake popravke . Izdaci i ostali resursi za provođenje održavanja prevoznog sredstva u materijalnom su pogledu sve veći i prije bi se moglo reći da prednjače nego da zaostaju za investicijskim ulaganjem u prevozno sredstvo. Posljedice prihvaćanja jedne ili druge metode također su različite i utječu na ispravnost prevoznog sredstva. tehnološki proces održavanja prevoznih sredstava obuhvaća preventivno održavanje i popravke. Te aktivnosti propisuju proizvođači prevoznog sredstva (servisi) i zakonski propisi (kontrolni pregledi). u određenom smislu. na održavanju transportnih sredstava se mogu ostvariti velike uštede ekonomičnom organizacijom održavanja. U vozila za prevoz putnika ono uglavnom obuhvaća: .pouzdanošću prevoznog sredstva u svim uslovima primjene . ali i iznenadni i neočekivani.stalnom ispravnošću prevoznog sredstva . Veza između tehnologije održavanja i eksploatacijskih elemenata može se uočiti preko ciljeva održavanja koji se svode na težnju za: . Ako se u pristupu razmatranja tehnologije održavanja usvoji npr. i preventivne naravi. temelji se na propisanim uputama. To je ona bitna razlika o kojoj se nedovoljno vodi računa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Princip ekonomičnosti dolazi do izražaja u izboru organizacije održavanja sredstava kada su izgledi na efikasnost isti. Nabavkom prevoznih sredstava kupac dobije sve upute o održavanju. 8.2. Popravci prevoznih sredstava mogu biti.1. Razlike su prisutne i u opsegu i strukturi popravke. Ta je činjenica vjerovatno i povod da se u tehničkom pristupu održavanju polazi prije svega od analize ispravnosti.3 Elementi održavanja prevoznih sredstava Kvalitet održavanja prevoznih sredstava odražava se u njihovoj ispravnosti. da što manje utiču na troškove preduzeća.drugi servisni pregled .optimalnom potrošnjom pogonskog goriva i maziva .svakodnevni pregled (dnevnu njegu) . S obzirom na veliku masu sredstava. 313 .prvi servisni pregled . tada treba predvidjeti uslove za skidanje i popravak određenog dijela s prevoznog sredstva i ponovno vraćanje na njega. Cilj je da opravke budu što ekonomičnije. kao što je rečeno. Pod preventivnim održavanjem treba podrazumijevati održavanje koje se obavlja u funkciji rada motora. dobivanjem na korištenje. individualna metoda. kada se organizovanje održavanja vrši u okviru samog preduzeća ili od strane organizacije izvan preduzeća. Prevozna su sredstva u tehnologiji prevoza kao tehnički element u prednosti u odnosu na infrastrukturu. Nasuprot tome.izvanredni tehnički pregled . Ako se prihvati agregatna zamjena metoda. tada treba predvidjeti uslove za njenu realizaciju koja nije istovjetna s individualnom. Održavanje prevoznih sredstava.

opreme. učestalosti pojedinih postupaka. Svi veći proizvođači i dobavljači uvezani su u jedinstven sistem logističke podrške održavanju. kao skup svih aktivnosti koje se provode s ciljem otklanjanja kvarova ili sprečavanja njihove pojave. uz što niže troškove. a ponekad i na nivou regiona ili države (autorizovani servisi proizvođača za: servoupravljače. što odlučujuće obilježava njegov karakter i kvalitet. informacione sisteme i dr. karakteriše odnos između pojedinih aktivnosti i vremena u kojem se te aktivnosti provode. • Definisanja sistema održavanja kroz: . tahografe. vibracije i buka u prostoru putnika i dr. a kvarovi na agregatima se kasnije otklanjaju u specijalizovanim radionicama. sisteme dobave goriva.kompjuterizuje se kompletan proces održavanja. može se ilustrovati kroz nekoliko karakterističnih tehnoloških postupaka: . Ovakvi sistemi se razvijaju na osnovu: detaljne analize voznog parka. odnosno dijagnostiranje i sve to u određenim konkretnim uslovima definisanim nizom ograničenja. te rezervnih dijelova) uz identifikaciju otkaza. kapaciteta za održavanje. Nivo informacija koje dobije vozač dovoljan je za brzo i efikasno svakodnevno održavanje i preglede. Ova dva slučajna vremena se naizmjenično smjenjuju u procesu održavanja. ali i štetni produkti sagorijevanja i buka prema najnovijim propisima EU. prostora. Kompletan proces održavanja se generalisano svodi na predviđanja potreba u održavanju (postupaka.. agregata. što je konačan cilj. . . početka rada pojedinih vidova održavanja i dr. vremena. potrošnog i drugog materijala. vozilo iz stanja ”u otkazu” ponovno vrati u stanje ”u radu”. Osnova za modernizaciju procesa održavanja. osnovni je zahtjev koji se postavlja pred svako organizovano održavanje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8. motore SUS i elektromotore veće snage. automatske mjenjače. On ima karakteristike izrazito slučajnog procesa sa dvije bitne slučajnosti koje određuju ovaj proces. učestalosti. procjenom vremena potrebnog za obavljanje pojedinih postupaka održavanja i procjena potrebnih rezervnih dijelova. Proces održavanja.2 PRISTUP SAVREMENOM KONCEPTU TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA Postizanje što višeg nivoa tehničke ispravnosti i pouzdanosti u eksploataciji. a primjena optimalne tehnologije način kako tom zahtjevu udovoljiti. • Identifikacija otkaza sa postavljanjem relacija između elemenata i sistema vozila.. posebno kontrola.Novu modernu koncepciju održavanja 314 . • Predviđanja potreba u održavanju sa procjenom potrebnih postupaka održavanja. • Kriterija ograničenja po broju vozila i vremenu u toku 24 sata kao i posebnih uslova sa stanovišta bezbjednosti. te definisanja osnovnih parametara pouzdanosti sistema.). Kontrolišu se svi vitalni sklopovi vozila. Prvu predstavlja vrijeme rada do pojave otkaza i to je karakteristika pouzdanosti. jeste modernizacija tehnologije održavanja. odnosno da se npr. postojeće organizacije i snabdijevanja. alata i opreme. . a u suštini to je prilagođavanje tehnologije savremenim vozilima i opremi koja se danas koristi. .sistemom zamjenljivih agregata vozila se u slučaju kvara veoma brzo osposobljavaju i minimalno im je zadržavanje u radionici.radionice održavanja se usko specijalizuju na nivou preduzeća ili sektora.dijagnosticiranje kvarova vrši ugrađeni dijagnostički sistem ili priključeni kompjuter sa programom za tačno određeni tip i model vozila (autobusi i minibusi). infrastrukture. Drugu slučajnu veličinu čini vrijeme potrebno da se postupak održavanja provede. tehničko opsluživanje i snabdijevanje rezervnim dijelovima.kontrola tehničke ispravnosti obavlja se na savremeno opremljenim tehničkim pregledima. Šta to znači. u cijelosti kompjuterizovanim tako da se moguća greška ili subjektivni uticaj čovjeka svedeni na minimum. te novim tehnologijama.

Zbog toga se u posljednje vrijeme radi vrlo intenzivno na uvođenju informacionih sistema u održavanju prevoznih sredstava. . tehnička kontrola.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Novu tehnologiju po operacijama i postupcima. kadar. obrađuju i primjenjuje s ciljem optimiziranja procesa upravljanja održavanjem. Sa stanovišta procesa održavanja prevoznih sredstava informacioni sistem treba da obezbijedi skup svih relevantnih informacija koje se prikupljaju. šifrirati i evidentirati rezervni dijelovi. Sve veći broj informacija namijenjenih višekratnoj upotrebi. nameću potrebu za razvojem i primjenom različitih informacionih sistema. • Definiranja upravljanja sistemom održavanja i to projektovanje informacionog sistema kojim će se ”pokriti” tehnologija. organizacijom odjeljenja pripreme.rentabilno poslovanje. oprema.Logističku podršku sa radnom dokumentacijom koja prati održavanje. tehničke dokumentacije i snabdijevanjem rezervnim dijelovima. Životni ciklus novijih prevoznih sredstava kao vrlo komplikovanih tehničkih sistema je funkcionalno povezan sa velikim brojem vrlo različitih informacija.3 PRIMJENA INFORMACIONOG SISTEMA U ODRŽAVANJU Različite ljudske aktivnosti su danas nezamislive bez odgovarajuće informacione podrške. obuhvatiti kompletna radna i tehnička dokumentacija. obavljati analize i definirati postupci odlučivanja.Organizaciju za svaki vid prevoza sa brojem i strukturom izvršilaca. a i realno ograničene objektivne ljudske mogućnosti za prijem. učestalosti i vremenu na pojedinim vidovima održavanja . rasporedom i brojem smjena. • Načina uvođenja i praćenja primjene novog sistema održavanja. selekciju i korištenje velikog broja informacija.obezbjeđenje efikasnih usluga svim korisnicima i . U skladu s tim informacioni sistem o održavanju treba da sadrži: .tehničke i eksplotacione karakteristike voznog parka 315 . Osnovni zadaci informacionog sistema u domenu održavanja u preduzećima drumskog saobraćaja su: . radioničkim kapacitetima i dr. - Sl. odnosno minimizacija troškova poslovanja. definisanjem alata i opreme. tehnologije i tehničke kontrole. alat. za koje je neophodno posjedovati informacioni sistem. 132 Oprema za čišćenje vozila 8. posebno u većim preduzećima drumskog saobraćaja.

sve veća intencija je ka unifikaciji pojedinih sistema. pa i sistem za održavanje. Svaki informacioni sistem. odnosno pokazatelji. omogućiće da se stalno prati svako prevozno sredstvo. pa čak i radno mjesto. Društvenu kontrolu – inspekciju bezbjednosti saobraćaja vrše posebni organi inspekcije.4 ORGANIZACIJA TEHNIČKE KONTROLE Organizacija tehničke kontrole ima dva aspekta: . kao jedna ekonomska jedinica. vrši obradu i oblikovanje informacija i da raspolaže postupcima analize dobivenih informacija. razumljive i pravovremene. treba da: ima definisane načine označavanja podataka. Ovo omogućava vrlo efikasno otkrivanje neispravnosti i otkaza na vozilima.podizanje nivoa kvaliteta održavanja prevoznih sredstava . računarska kontrola pojedinih procesa). 316 . Ovdje treba istaći da nove tehnologije kod prevoznih sredstava omogućavaju daljinski beskontaktni prenos podataka o stanju pojedinih sistema na vozilu. kao i formiranje univerzalne baze podataka za informacioni sistem održavanja određenih grupacija prevoznih sredstava. Osnovna funkcija ovih kontrola je da vrše nadzor nad primjenom svih saobraćajno– tehničkih propisa o bezbjednosti saobraćaja. potpomognut novim dostignućima kod prevoznih sredstava. raspolaže sa bazama podataka. čime se dodatno poboljšava efikasnost sistema održavanja.tehničku kontrolu procesa rada na održavanju transportnih sredstava. Informacioni sistem.definisanje optimalnog eksploatacionog vijeka vozila. opreme i uređaja. potrošnog materijala i energenata i . održavanja i prihoda pojedinih prevoznih sredstava podatke o uslovima pojedinih relacija. 8. koje vrši preduzeće kao internu .tehničku kontrolu koju vrše organi društvene zajednice radi bezbjednosti saobraćaja. Pravno koncipiran i prilagođen informacioni sistem za održavanje voznog parka ima za cilj: . koji egzaktno određuju stepen uspješnosti ostvarenja pojedinog cilja u sklopu segmenta održavanja.optimalno iskorištenje zaliha rezervnih dijelova.poboljšanje i usavršavanje vidova održavanja prevoznih sredstava . iz čega će se cijeniti i njegova rentabilnost. Organizacija tehničke kontrole može da se postavlja kao tehnička kontrola preduzeća i kao društvena kontrola bezbjednosti saobraćaja.uvođenje ekonomskih podsticajnih mjera za svako odjeljenje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - uslove korištenja prevoznih sredstava podatke o kvalitetu prevoznih sredstava tačno definisane postupke održavanja pojedinih prevoznih sredstava i intervale dva uzastopna održavanja evidencije troškova korištenja. vremena rada (smjene) sredstava podatke o izvođenju pojedinih postupaka održavanja podatke o starosnoj strukturi voznog parka i amortizacionom periodu podatke o optimalnom stanju rezervnih dijelova i planiranju njihove nabavke itd. planiranje otpisa starih i nabavka novih vozila . Zbog toga je vrlo važno da su informacije koje se unose u infromacioni sistem potpune.optimalno planiranje i upravljanje održavanjem i opravkom vozila . Za sve nabrojane ciljeve definišu se i kriteriji. a tehničku kontrolu sa stanovišta preduzeća organizuju sama preduzeća u okviru svojih saobraćajno – tehničkih službi. Uvođenjem novih tehnologija kod prevoznih sredstava (elektronska regulacija procesa. Ove informacije najviše zavise od ažurnosti i osposobljenosti službe za održavanje.

godine dobilo certifikat kvaliteta ISO 9001/2000 za obje stanice tehničkog pregleda. “B”. Prema novim zakonskim odredbama. − pružanje i usluga za brzo servisiranje luksuznih motornih vozila kada se otkriju nedostaci na tehničkom pregledu. jer inspektori bezbjednosti saobraćaja mogu izdavati naređenja organima jedinica iz preduzeća za otklanjanje tehničkih nedostataka na transportnim sredstvima koji mogu dovesti u pitanje bezbjednosti saobraćaja. zbog čega je u septembru 2002. Zadatak stanica tehničkog pregleda je obavljanje svih vrsta tehničkih pregleda na motornim vozilima: redovni. mogu naređivati isključivanje iz saobraćaja onih transportnih kapaciteta čijom se daljom upotrebom dovodi u pitanje bezbjednost saobraćaja. Javno gradsko saobraćajno preduzeće GRAS Sarajevo nakon što je ispunilo sve uslove po pitanju opreme i kadrova je 1995. − izdavanje zelenih kartona. Kapacitet tehničko–tehnoloških linija iznosi godišnje oko 25. − usluge oko registracije i promjene boje motora (paket usluga). Mnoge stanice tehničkog pregleda obavljaju i druge poslove koji su u funkciji djelatnosti tehničkih pregleda kao što su: − izdavanje polica osiguranja. Najvažnije ispitne tačke za bezbjednost saobraćaja se obavljaju na kompjuterski način. − paket usluga po želji korisnika (preuzimanje vozila i vraćanje prema želji na mjesto usluženog). i mogu obustavljati naređenja svih rukovodilaca koja su u suprotnosti sa propisima o bezbjednosti saobraćaja. Stanice tehničkog pregleda mogu da posluju samostalno ili u okviru odgovarajućih preduzeća. 9. “C”. preventivni i vanredni. Stanje opreme i kadrova omogućava pouzdane i pravovremene kontrole tehničke ispravnosti vozila. Rad se zasniva na propisanim procedurama i uputstvima koja su usklađena sa zahtjevima ISO standarda. Tehnička i kadrovska opremljenost odgovaraju evropskim i svjetskim standardima.000 vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prava svih inspekcija su široka i mogu imati značajan uticaj na poslovanje preduzeća. Stanice tehničkog pregleda u BiH osnivaju se na osnovu zakonskih propisa koji se donose na nivou entiteta i pod uslovom da je stanica opremljena propisanim uređajima i opremom za ispitivanje tehničke ispravnosti motornih vozila. Ali ovo je uslovljeno samim karakterom procesa transporta kao djelatnosti. Metoda i tehnologija ispitivanja tehničke ispravnosti vozila ima hronološki slijed i zasniva se na vizuelnom i kompjuterskom dijelu pregleda. na dvije lokacije. − očitavanje broja motora. 317 . godine odmah nakon rata otvorilo stanicu tehničkog pregleda. FUNKCIJA I ZADACI STANICE TEHNIČKOG PREGLEDA MOTORNIH VOZILA Osnovna funkcija tehničkog pregleda je vršenje tehničke kontrole nad ispravnosti vozila koju vrše ovlaštene stanice tehničkog pregleda. “D”) na osnovu kojih se stiče pravo na rad u javnom drumskom saobraćaju. Iz ovih prava organa inspekcije proizilazi mogućnost njihove značajne ingerencije na rad preduzeća i njihovih jedinica i to sa ekonomskim posljedicama. u Federaciji BiH stanice tehničkog pregleda su ovlaštene i za utvrđivanje ispravnosti i opremljenosti vozila u unutrašnjem cestovnom promet za dobijanje licenci (“A”. čime se dobivaju isprintani rezultati u vidu dijagnostike stanja vozila. Ispitivanja se zasnivaju na kompjuterskim kontrolisanim linijama koje su uvezane sa svim ispitnim tačkama. što mnogo utiče na bezbjednost vozila kao i vozila svih ostalih korisnika. za svoje potrebe. kao i za potrebe svih ostalih korisnika.

.provjera centričnosti svih točkova (špura).uređaj za mjerenje upravljačkog mehanizma. korozija.drmalica – provjera amortizera. sjedišta. . 318 . sile na papuči. .provjera zazora na točku. .provjera sile na papuči.nagazna ploča – provjera centričnosti svakog točka posebno.senzorski set sa radiovezom za provjeru pritiska u instalaciji velikih vozila i šlepera (više osovina) koji koriste sistem vazdušnog kočenja. . . .upravljački mehanizam. . . Uređaje koji se koriste na stanicama tehničkog pregleda dijelimo na: . . . Kompjutersku opremu čine: . koeficijenata sile kočenja i provjera ručne kočnice. .uređaj za provjeru kočione tečnosti.monitori za praćenje ispitivanja sa numerikom i dijagramima. .provjera sile kočenja na svim točkovima posebno.uređaj za mjerenje radiosmetnje.provjera usmjerenosti snopa i jačine svjetlosti.uređaj za mjerenje buke vozila.radiosmetnje. . odnosno da li vozilo zadovoljava ili ne zadovoljava određene norme tehničke ispravnosti. kao i tajmerima koji označavaju vrijeme slijedeće operacije.uređaj za mjerenje jačine sirene. . . . pneumatici.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Metode i tehnologije pregleda čini: • vizuelno stanje vozila (oštećenja. . očitavanje motora i šasije.izduvni gasovi za OTTO i dizel-motor.kompjuterske. kao i printer koji je uvezan za sistem ispitivanja i konačno isprintavanje podataka na papirnu traku ili format. . . . oprema). .provjera amortizera. .buka i jačina sirene. • analogno očitavanje koje podrazumijeva provjere: .uređaj za provjeru izduvnih gasova kod dizel i otto-motora.analogne. vrata. .provjera ručne kočnice. .luksmetar za mjerenje jačine svjetlosti.provjera pritiska u instalaciji sistema kod vazdušnog načina kočenja.provjera koeficijenta sile kočenja. . Analogni su: .sistem valjka – provjera sile kočenja svakog točka posebno.regloskop – uređaj za mjerenje usmjerenosti svjetlosnog snopa.kompjuterski punkt za ukucavanje i pohranjivanje ispitnih podataka.provjera donjeg postroja vozila na hidrauličnoj dizalici ili u kanalima. • kompjuterski set ispitivanja koji obuhvata slijedeće provjere: . signalni uređaji.provjera kočione tečnosti. Svaka od ovih provjera je evidentirana u tehnološkom nizu i na osnovu koje se donosi odluka o stanju motornog vozila da li je zadovoljilo sve ispitne tačke.

dužina prednjeg i zadnjeg prepusta. pri čemu se vozilo u toku izvršenja transporta kreće od početne do krajnje tačke vožnje sa usputnim stajanjem radi utovara-istovara. poluprečnici podužne i poprečne prolaznosti. Transportni proces koji se sastoji od jedne ili nekoliko prostih vožnji sa povratkom vozila u prvobitnoj polaznoj tački naziva se OBRT. tj. visina. istovar i predaju robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 10 VOZNI PARK I ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA 1. Kod formiranja voznog parka teži se tipizaciji. 319 . Ako se u voznom parku nalaze vozila iste marke i istog tipa. 2. prijem i utovar robe. odnosno ukrcavanje. podobnost za tehničko održavanje. masa praznog vozila. Visoku efektivnost pri radu voznog parka najlakše se može ostvariti sa homogenim voznim parkom. razmak točkova. Sastav voznog parka je po pravilu heterogen. Prosta vožnja obuhvata potpun ciklus transportnog procesa i dolazak vozila na slijedeće mjesto utovara robe (ukrcavanje putnika) i uključuje sve pripremne i završne operacije: pripremu robe. . TRANSPORTNI PROCES Transportni proces predstavlja proces u kome putnik. .prevoz robe-prevoz putnika. ekonomičnost pogona. pa su i tehničko-eksploatacione karakteristike različite. kapacitet vozila. širina. prevoz. specifična površinska i zapreminska nosivost u t / m 2 i t / m 3 itd. radijus okretanja. Vozni park drumskog transportnog preduzeća sastoji se od motornih i priključnih vozila.upućivanja (dolaženja) vozila na mjesto utovara robe.iskrcavanja putnika. prevoz. Potpuni ciklus transportnog procesa se sastoji od: . sastavljen je od vozila različitih maraka i tipova. prevoz i iskrcavanje putnika.istovar i predaju robe-iskrcavanje putnika. odnosno ukrcaja putnika. prijem. korisna nosivost. odnosno ukrcavanje. Složena vožnja je transportni proces sastavljan od nekoliko potpunih ili nepotpunih ciklusa transportnog procesa. istovar robe. . Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mjesto utovara robe – ukrcavanje putnika. Određeni pravac kretanja vozila na jednoj relaciji između dvije krajnje tačke naziva se ITINERER ili MARŠRUTA. Heterogeni vozni park je skup grupa vozila razvrstan po markama i tipovima vozila u voznom parku. kod kojeg je tehničko održavanje najlakše i racionalnije. EKSPLOATACIONO-TEHNIČKA PODJELA VOZNOG PARKA Pod ekploataciono-tehničkim karakteristikama podrazumijevaju se gabaritne dimenzije vozila: dužina.priprema i utovar robe – ukrcavanje putnika. DEFINICIJA I SASTAV VOZNOG PARKA Pod pojmom voznog parka podrazumijeva se skup svih transportnih sredstava autrotransportnih preduzeća. zatim razmak osovina. onda je to homogeni vozni park. odnosno ukrcavanja. kategorije korisnih nosivosti su različite. Transportni proces obuhvata i upućivanje vozila na mjseto utovara robe – ukrcavanje putnika. odnosno teret mijenjaju svoje prvobitno mjesto i uključuje sve pripremne i završne operacije: pripremu robe. dinamička svojstva vozila. 3. prevoz i iskrcavanje putnika.

c) Pokazatelja iskorištenja kapaciteta vozne jedinice i prevozne sposobnosti voznog parka. Sistem tehničko-eskploatacionih pokazatelja rada vozne jedinice sastoji se od: a) Pokazatelja vremenskog bilansiranja rada vozne jedinice. f) Rezultativni pokazatelji rada voznog parka. U javnom prevozu putnika i robe definisan je sistem tehničko-eksploatacionog pokazatelja rada prevoznih sredstava. Iz tog saznanja stvoreni su uslovi za preduzimanje potrebnih mjera za povećanje proizvodnosti rada prevoznih sredstava. U (d) grupu pokazatelja spadaju izmjeritelji vezani za brzinu ostvarenja transporta: − srednja saobraćajna brzina Vs − prevozna brzina Vp − brzina obrta Vo − eksploataciona brzina Ve − koeficijent izmjene putnika η sm − 320 srednje rastojanje prevoza jedne tone tereta K st1 ili jednog putnika K sp1 . Dobro organizovan prevoz podrazumijeva dobro planiranje i optimalnu organizaciju eksploatacije prevoznih kapaciteta. vozilo-sati rada VHr vozilo-sati vožnje VHw vozilo-sati dangube VHd koeficijent iskorištenja vremena u toku 24 sata ρ i koeficijent iskorištenja radnog vremena δ . U (b) grupu pokazatelja spadaju izmjeritelji i koeficijenti bilansiranja pređenog puta: − ukupan pređeni put VK − pređeni put sa putnicima VKt − pređeni put bez putnika VKp i − nulti pređeni put VKn − koeficijent iskorištenja pređenog puta β i − koeficijent nultnog pređenog puta ϖ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. b) Pokazatelja iskorištenja pređenog puta. U (c) grupu pokazatelja spadaju koeficijenti iskorištenja kapaciteta vozne jedinice: − koeficijent statičkog iskorištenja kapaciteta (broja mjesta) jedinice γ i − koeficijent dinamičkog iskorištenja kapaciteta (broja mjesta) vozila ε − koeficijent iskorištenja prevozne sposobnosti linije Ki − koeficijent iskorištenja mjesta u voznoj jedinici Kik. te vršenje prevoza uz snižene prevozne troškove. d) Pokazatelja uslova pri izvršenju transportnog zadatka. e) Pokazatelja ostvarenog obima prevoza. IZMJERITELJI EKSPLOATACIJE VOZNOG PARKA Svrha analize tehničko-eksploatacionih pokazatelja jeste poznavanje nivoa izmjeritelja eksploatacije i njihovog uticaja na proizvodnost. U (a) grupu pokazatelja spadaju izmjeritelji i koeficijenti vezani za vremensko bilansiranje vozilo-dana voznog parka: − koeficijent tehničke ispravnosti α T − koeficijent iskorištenja voznog parka α − − − − − − koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka α .

poluobrta na liniji K spλ ukupan broj vožnji Z λ učestalost vožnje f i interval vožnje i.. Ukoliko je vozni park sastavljen od vozila iste marke i tipa.. Vozni park drumskih transportnih sredstava sastoji se od: autobusa. zglobnih autobusa. Vozila u voznom parku mogu biti homogenog ili heterogenog sastava..1 INVENTARSKI VOZNI PARK DEFINICIJA I SASTAV INVENTARSKOG VOZNOG PARKA Pod pojmom inventarski vozni park podrazumijeva se skup svih vozila koja se vode u inventaru jednog autotransportnog preduzeća.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − − − − − vrijeme trajanja ulaska i izlaska putnika tu. 5. Gotovo da nema preduzeća sa homogenim voznim parkom..i prosječna dužina vožnje . tegljača. + Vin - podskupovi broja inventarskih vozila po markama i tipovima vozila u voznom parku 321 . onda je to homogen vozni park. teretnih motornih vozila. prikolica i poluprikolica. Tehničko– eksploatacione karakteristike vozila su takođe različite.. Heterogeni vozni park je sastavljen od vozila različitih marki i tipova i korisnih nosivosti. U (e) grupu pokazatelja spadaju: − broj preveznih putnika P − mogući obim prevoza Pmax − − − − ukupan broj prevezenih putnika po dionicama (linijama) Pu tok putnika q transportni rad U mogući transportni rad U max .skup svih vozila u voznom parku .homogenog sastava ili inventarski broj vozila homogenog sastava Heterogeni sastav vozila u voznom parku je: Vi = V i 1 + Vi2 + .. Po pravilu je heterogen vozni park. U (f) grupu pokazatelja spadaju: − puna proizvodnost voznog parka za transportni rad − puna proizvodnost voznog parka za ostvareni obim prevoza − radna proizvodnost voznog parka za ostvareni transportni rad − radna proizvodnost voznog parka za ostvareni obim prevoza 5. Homogeni sastav voznog parka Vi . + Vin = ∑ Vii 1 n gdje je: Vi 1 + Vi2 + .

Uzroci usljed kojih dio voznog parka ili čitav vozni park sposoban za eksploataciju može biti van rada mogu biti zbog: .broj tehnički ispravnih .Vnn .broj tehnički neispravnih.viša sila. sposobna za ekploataciju. Podjela inventarskog voznog parka homogene strukture po tehničkom stanju Vi = V s + Vn gdje je: V s .broj grupa vozila u voznom parku 5. . vanredna invensticiona opravka).za rad sposobnih vozila Vn . + Vsn . a takođe i djelimično na radu... Vozila koja čekaju na opravku mogu biti zbog nedostatka kapaciteta ili usljed nedostatka rezervnih dijelova. • vozila tehnički neispravna. nesposobna za eksploataciju. nesposobnih vozila Podjela inventarskog voznog parka heterogene strukture po tehničkom stanju: Vi = ∑ Vii =∑ V si + ∑V si ∑ Vni 1 1 1 1 n n n n gdje je: ∑V ∑V 1 1 n n si = Vs1 + Vs 2 + .nedostatak vozača..režima rad voznog parka.2 TEHNIČKA STRUKTURA INVENTARSKOG VOZNOG PARKA Prevozna sredstva koja se nalaze u inventarskom stanju voznog parka dijele se na: • vozila tehnički ispravna. U neispravna vozila su ubrajaju i vozila koja očekuju otuđenje (prodaju) ili rashodovanje (otpisana ili totalno uništena u saobraćaju).3 EKSPLOATACIONA PODIJELA TEHNIČKI ISPRAVNOG VOZNOG PARKA Tehnički ispravna vozila u voznom parku mogu biti na radu ili van rada.vozila koja čekaju na opravci. 322 . U praksi rijetko nastupa slučaj kada su sva vozila sposobna za rad i to najčešće kod voznih parkova sa malim inventarskim brojem vozila.skup broja sposobnih vozila po grupama vozila = Vnl + Vn 2 + . . srednja.vozila na opravci i .skup broja nesposobnih vozila po grupama vozila ni Tehnički neispravna vozila mogu se dalje raščlanjivati po slijedećim obilježjima: . . laka. 5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ n .. Vozila na opravci mogu se podijeliti prema vrsti opravke (tekuće održavanje. a djelimično van rada.nedostatka posla.

323 . ∑V gi = V g1 + V g 2 + . 133 Eksploataciono – tehnička podjela inventarskog voznog parka homogene strukture Izraz za eksploataciono.Vrn 1 n 1 n skup broja vozila na radu po grupama vozila skup broja sposobnih vozila van rada po grupama vozila. onda će eksploataciona podijela djela voznog parka sposobnog za rad biti: Vs = Vr + Vg Heterogeni vozni park Eksploataciona podjela heterogenog tehnički ispravnog voznog parka sastavljenog od " n" grupe vozila je: V s = ∑ V si = ∑Vri + ∑V gi 1 1 1 n n n gdje je: ∑Vri = Vr 1 + Vr 2 + .tehničku podijelu voznog parka dobit će se zamjenom izraza za eksploatacionu podjelu ispravnog dijela inventarskog voznog parka u izraz za podjelu inventarskog voznog parka prema tehničkom stanju.. sa V g broj tehnički ispravnih sposobnih vozila koja se nalaze van rada u garaži..DRUMSKI SAOBRAĆAJ Homogeni vozni park Ako se sa Vr označi broj vozila koja se nalaze na radu...V gn 5.4 EKSPLOATACIONO–TEHNIČKA PODJELA ISPRAVNOG VOZNOG PARKA Na slici 133 prikazana je eksploataciono– tehnička podjela inventarskog voznog parka homogene strukture Vi Vs Vr Vn Vg Sl.

Za prevoz robe je U = ∑ U i = Qλ1 ⋅ l1 + Qλ2 ⋅ l 2 + . Vozila se mogu svrstavati i u grupe u zavisnosti od uslova eksploatacije. Kod formiranja voznog parka potrebno je težiti «tipizaciji» vozila ali broj marki i tipova vozila u voznom parku svesti na minimum.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za homogeni vozni park je: Vi = V r + V g + Vn Za heterogeni vozni park je: Vi = ∑ Vii = ∑Vri + ∑V gi + ∑V ni 1 1 1 1 n n n n Uspješna organizacija rada inventarskog voznog parka smatra se ona organizacija koja ima veći broj vozila na radu Vr i što mani broj ispravnih vozila van rada i neispravnih vozila. .korisne nosivosti.namjene tovarnog prostora (sandučari. Preduzeća drumskog saobraćaja po pravilu razvrstavaju vozila u grupe: . Visoku efektivnost pri radu voznog parka najlakše je ostvariti sa homogenim voznim parkom. .. + Qλn ⋅ l n = ∑ Qλi ⋅ l i (tkm ) i =1 i =1 n n Qλi . cisterne.rastojanje prevoza robe. .broj tona robe u pojedinim vožnjama. .autobusi za gradski saobraćaj (standardni.autobusi za međunarodni saobraćaj. Zbog toga je pri organizaciji eksploatacije vozila potrebno izvršiti podjelu na grupe vozila koja imaju iste tehničko– ekploatacione osobine i čije je tehničko stanje približno jednako.. + Pλn ⋅ l n = ∑ Pλi ⋅ l i ( pkm ) i =1 i =1 n n 324 . hladnjače.autobusi za međugradski saobraćaj.autobusi za prigradski saobraćaj. zglobni). . l i .autobusi za turističke potrebe i dr. kako bi se izmjeritelji rada mogli upoređivati.u funkciju marke i tipa vozila. kod kojeg je tehničko održavanje vozila lakše i racionalnije. 6. . Za prevoz putnika je U = ∑ U i = Pλ1 ⋅ l1 + Pλ2 ⋅ l 2 + .. teretna vozila sa upravljanjem za samoistovar – kiper i dr)..godine proizvodnje. . koji se dobije kao proizvod broja prevezenih putnika ili tona robe i rastojanja na kojem je prevoz izvršen. Voznoi park po pravilu je heterogenog sastava. . TRANSPORTNI RAD Ukupno ostvareni transportni rad može se izraziti kao suma ostvarenog rada po svakoj vožnji sa putnicima. odnosno robom.

podužna gustina mjesta na liniji (mjesta/km) vo .broj putnika pri pojedinim vožnjama.podužna gustina mjesta po dionici (mjesta/km) v D . + q n ⋅ l n = ∑ q i ⋅ l i ( pkm ) i =1 i =1 qi .. a to je veličina koja se dobija kao proizvod maksimalnog kapaciteta prevoznog sredstva i rastojanja na kome se izvrši prevoz.međustanično rastojanje. l i . U max = Pmax ⋅ L (pkm) U st .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pλi .v2). jer se ne vodi računa o kapacitetu vozila. li .brzina na dionici (km/čas). može se iskazati i transportni rad linije i dionice. Preko protoka putnika transportni rad se računa: n n U = ∑ U i = q1 ⋅ l1 + q 2 ⋅ l 2 + . A 2 U L = Π L ⋅ v o = Π L ⋅ v 2 − B + Π B ⋅ v B − A (m-km/čas2) A L 2 gdje je: Π L . Transportni rad dionice 2 U D = Π D ⋅ vD gdje je: Π D . Radi lakšeg računanja ostvareni transportni rad se može izraziti i proizvodom ukupnog broja prevezenih putnika i srednje dužine vožnje jednog putnika: U = P ⋅ l srv (pkm) U prevoznom procesu možemo definisati dva pojma transportnog rada i to: U max . može se izraziti proizvodom podužne gustine mjesta i kvadrata brzine. U pr Transportni rad može se definisati i brojem kola-kilometar ili mjesto-kilometar. Transportni rad izražen mjesto-kilometar se dobija množenjem ostvarenog broja kola-kilometar sa kapacitetom vozila U = m⋅K .protok putnika na i-tom međustaničnom rastojanju.brzina obrta na liniji (km/čas).maksimalna veličina transportnog rada. Transportni rad linije. Pored iskazivanja ukupnog transportnog rada. Koeficijent neravnomjernosti transportnog rada se dobija iz odnosa maksimalnog transportnog rada prema prosječno ostvarenom transportnom radu u posmatranom vremenskom periodu ψu = U max .rastojanje prevoza putnika.stvarni transportni rad je rad koji se dobije na osnovu stvarnog broja prevezenih putnika pomnoženog sa rastojanjem na koji su se prevozili putnici. 325 .. po analogiji sa opštim izrazom za energiju (m. Izražavanje transportnog rada vrijednošću kola-kilometar je neprecizno.

d) stepen iskorištenja korisne nosivosti vozila. Di ≅ Dr . pravilno njime rukovoditi i korisno analizirati njegovo izvršenje. Ako za posmatrani period vremena označimo odgovarajući broj inventarskih. tj. a sa D g broj dana van rada. Ako označimo sa Dr broj dana koje tehnički ispravna jedinica voznog parka provede na radu u toku D s dana. potrebno je tako organizovati službu održavanja i opravki da Dn → 0 . poluprikolica) nalazi se u voznom parku u posmatranom vremenskom periodu Di dana (kalendarski dani) može se nalaziti sve vrijeme ili djelimično u tehnički ispravnom stanju i isto tako sve vrijeme ili djelimično u tehnički neispravnom stanju. b) brzina vožnje. broj dana za koje je jedinica voznog parka bila u tehnički ispravnom stanju sa D s i dana sa broja dana za koje je jedinica voznog parka bila i tehnički neispravnom stanju sa Dn . teretno vozilo. Dn → 0 . tada imamo: D i = D s + Dn S ciljem racionalnosti korištenja raspoloživog vremenskog perioda od Di dana. odnosno D s ≅ Dr .1 ELEMENTI RADA VOZNOG PARKA Za odmjeravanje transportnog rada voznog parka potrebno je izmjeriti njegove pojedine elemente koji se odnose na: a) vrijeme upotrijebljeno na izvršenje transportnog rada. tj. Zato je potreban sistem izmjeritelja pomoću kojih je moguće količinski odrediti sve elemente u procesu rada voznog parka.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. kalendarskih Di .2 VREMENSKI BILANS RADA VOZNOG PARKA Svaka jedinica voznog parka koja se vodi u inventaru autotransportne organizacije (autobus. prikolica. c) rastojanje prevoza. 326 . jedinica voznog parka može biti za sve vrijeme na radu ili samo izvjestan broj dana. odnosno Di ≅ D s Za vrijeme tehničke ispravnosti. tegljač. Znati izmjeriti sve elemente transportnog rada voznog parka znači biti u mogućnosti uspješno planirati i racionalno organizovati proces transporta robe i putnika. D s dana. odnosno iz ma kakvih razloga van rada. 7. Kad zamijenimo D s u izraz Di = D s + Dn dobijemo: D i = Dr + D g + D n Sa stanovišta racionalnog iskorištenja raspoloživog vremenskog perioda od Di dana kod eksploataciono–tehničke podjele voznog parka potrebno je korištenje Dr dana jednog vozila tako organizovati da: D g → 0 . tada imamo: D s = Dr + D g Kod ove ekploatacione podjele voznog parka potrebno je tako organizovati službu eksploatacije vozila do D g → 0 . RAD VOZNOG PARKA 7.

1 Autodani Ako posmatramo ne jedinicu voznog parka..broj autodana sposobnih. u neispravnostio itd. na osnovu toga imamo: Prema tome.2. pa će prema tome za cijeli vozni park svaki kalendarski dan odgovarati zbiru autodana inventarskih. Za heterogen vozni park biće: VDi = VDi 1 + VDi 2 + K + VDin = ∑ VDii i =1 n gdje je: n .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. van rada..broj autodana na radu VD g .n .2 . svih jedinica voznog parka.označava broj inventarskih autodana VDs .broj autodana van rada pri tehničkoj ispravnosti vozila i VDn . od toga odgovarajući broj autodana na radu. Za homogen vozni park biće: VDi = ∑ Di 1 V VD s = ∑ D s VDr = ∑ Dr VD g = ∑ D g VDn = ∑ Dn 1 1 V 1 V 1 V V takođe: VDi = VD s + VDn VD s = VDr + VD g VDi = VDr + VD g + VDn gdje: VDi .autodani inventarski cjelokupnog heterogenog parka 327 . VDr .broj grupa vozila u voznom parku VDi 1 .broj inventarskih autodana po grupama vozila ∑VDii 1 n .. potrebno je da se uvede pojam «autodan» koji odgovara jednom kalendarskom danu za svaku jedinicu voznog parka. za cijeli vozni park autodani će odgovarati zbiru inventarskih autodana svih jedinica u voznom parku. već cijeli vozni park kao homogeni vozni park kao jednorodnu grupu vozila.broja autodana tehničke neispravnosti vozila Prema tome će i za heterogeni vozni park autodani inventarski odgovarati zbiru inventarskih autodana svih grupa u voznom parku.

7. može se napisati podjela inventarskih autodana i to: za heterogen vozni park ∑VDii = ∑VD si + ∑ VDni ∑VD si = ∑VDri + ∑VD gi ∑VDii = ∑VDri + ∑ VD gi + ∑VDni 1 1 1 1 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n n n n n Kod bilansiranja iskorištenja ukupnog fonda vremena voznog parka – inventarskih autodana treba tražiti postizanje što većeg broja autodana na radu i minimizaciju broja neproduktivnih autodana u garaži i neispravnih autodana.heterogen vozni park VD s = VD s 1 + VD s 2 + K + VD s i = ∑VD si 1 n Za radni vozni park broja autodana na radu biće za: . Za cijeli vozni park u nekom posmatranom vremenskom periodu to je odnos sposobnih sutodana prema inventarskim autodanima.homogen vozni prak VD g = VD g1 + VD g2 + K + VD gi = ∑ VD gi 1 V Za autodane nesposobnih vozila biće: .za jedinicu voznog parka αt = Ds Di − Dn = Di Dr + D g + D n 328 .2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za sposobna vozila u voznom parku biće za: . Za jedinicu voznog parka to je odnos broja sposobnih prema broju inventarskih dana.heterogen vozni park VDr = VDr1 + VDr2 + K + VD ri = ∑ VDri 1 n Za autodane sposobnih vozila – autodani u garaži biće za: .heterogen vozni park VDn = VDn1 + VDn2 + K + VDni = ∑ VDni 1 V Polazeći od tehničke i ekploatacione podjle inventarskog voznog parka.2 Određivanje koeficijenta ispravnosti α t i neispravnosti vozila α n Koeficijent tehničke ispravnosti utvrđuje koji dio od ukupno raspoloživog vremena u danima su vozila tehnički ispravna – sposobna za eksploataciju. Prema tome. izrazi za koeficijent tehničke ispravnosti biće: . Za cijeli vozni park u toku jednog dana to je odnos broja sposobnih vozila prema inventarskom broju vozila.

za jedinicu voznog parka: αn = . koji obilježavamo sa α n . jednak je prema tome: .za cijeli vozni park za jedan dan: Dn D i − D s = Di Di V V − Vs αn = n = i Vi Vi .DRUMSKI SAOBRAĆAJ .za heterogen vozni park u toku jednog dana αt = ∑V si ∑ V ii 1 1 n n = ∑ Vii − ∑ Vni 1 1 n n ∑Vri + ∑V gi + ∑Vni 1 1 1 n n n isto tako αt = ∑Vii α ti 1 n ∑ V ii 1 n = ∑ V i i α ti 1 n ∑Vri + ∑V gi + ∑ Vni 1 1 1 n n n Za cijeli vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu biće: .za cijeli vozni park za ma koji period vremena: αn = VDn VDi − VD s = VDi VDi 329 .homogen vozni park αt = n VD s VD i −VDn = VDi VDr + VD g + VDn = . Koeficijent tehničke neispravnosti homogenog voznog parka. Za određivanje stepena tehničke neispravnosti voznog parka služi koeficijent tehničke neispravnosti voznog parka.za homogen vozni park u toku jednog dana αt = Vs Vi − V n = Vi Vr + V g + Vn .heterogen vozni park α t = 1 n 1 ∑ VDsi ∑VDii n 1 ∑ VDii − ∑VDni 1 1 n n ∑ VDri + ∑VD gi + ∑ VDni 1 1 1 n n n Isto tako αt = ∑VDii α t i ∑ VDi i 1 n = ∑VDii α ti 1 n ∑ VDri + ∑VD gi + ∑VDni 1 1 1 n n n αt = ∑VDii α ti 1 n ≠ n∑VDii 1 1 n ∑α t n 1 i Koeficijent tehničke ispravnosti ocjenjuje uspjeh službe opravki i održavanja u pružanju eksploatacije ispravnih kapaciteta vozila i voznog parka koji mogu biti korišteni za rad.

3 Određivanje koeficijenta iskorištenja voznog parka α Koeficijent iskorištenja voznog parka α određuje koji dio od ukupno raspoloživog vremena u danima su vozila provela na radu. Za cijeli vozni park u toku jednog dana to je odnos broja vozila na radu prema inventarskom broju vozila.za heterogen vozni park u toku jednog dana α= ∑Vri ∑Vi i 1 1 n n = ∑Vri ∑Vri + ∑V gi + ∑Vni 1 1 1 n 1 n n n Isto tako α= ∑Vii α i 1 n ∑ Vi i 1 n = ∑Vii α i ∑ Vri + ∑ V gi + ∑ Vni 1 1 1 n 1 n n n . Za cijeli vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu to je odnos broja autodana na radu prema inventarskim autodanima.2. Prema tome.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Koeficijent neispravnosti heterogenog voznog parka za heterogen vozni park u toku jednog dana: αn = ∑ Vni ∑ V ii 1 1 n n = ∑ Vii − ∑ V si 1 1 n n ∑ Vri + ∑ V gi + ∑ Vni 1 1 1 n n n Za heterogen vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu je: αn = ∑ VDsi ∑VDii 1 1 n n = ∑VDii − ∑ VDsi 1 1 n n ∑ VDri + ∑VD gi + ∑ VDni 1 1 1 n n n 7. izrazi za koeficijent iskorištenja voznog parka biće: .za homogen vozni park u toku jednog dana α= Vr Vr = V i Vr + V g + Vn .za homogen vozni park u ma kom periodu vremena .za heterogen vozni park u ma kom periodu vremena α= VDr VDr = VDi VDr + VD g + VDn 330 .za jedinicu voznog parka α= Dr Dr = Di Dr + D g + D n . Za jedinicu voznog parka u nekom vremenskom periodu to je odnos broja dana na radu prema inventarskim danima.

Koeficijent iskorištenja tehnički ispravnih vozila određuje koji dio od sposobnih dana su vozila provela na radu.za homogen vozni park u toku jednog dana α' = Vr Vr = V s Vr + V g 331 .2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ α= ∑VDri ∑VDi i 1 1 n n = ∑VDri ∑VDri + ∑ VD gi + ∑VDni 1 1 1 n 1 n n n Isto tako α= ∑VDii α i 1 n ∑ VDi i 1 n = ∑ VDii α i ∑VDri + ∑ VD gi + ∑VDni 1 1 1 n 1 n n n α≠ 1 ∑α i n 1 n α= ∑VDii α i 1 n ∑VDii 1 n Koeficijentom iskorištenja voznog parka α ocjenjuje se stepen mobilnosti voznog parka. jer se njime određuje koji dio od ukupno raspoloživog vremena u danima je korišten za rad. To odgovara režimu linijskog autobuskog saobraćaja kod koga su svi dani u toku godine radni dani (vozni park radi i subotom. 7. Prema tome izrazi za koeficijent iskorištenja voznog parka kada je režim rada takav da su svi dani u toku godine radni biće: za jedinicu voznog parka α' = Dr Dr = D s Dr + D g . Za cijeli vozni park u toku jednog dana. Njime se ocjenjuje sposobnost komercijalne službe da zaposli ispravna vozila. Za cijeli vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu to je odnos broja autodana na radu prema broju autodana u kojima su vozila bila sposobna za rad. Za jedinicu voznog parka u nekom periodu vremena to je odnos broja dana na radu prema danima u kojima je vozilo bilo sposobno za rad.4 Određivanje koeficijenta iskorištenja tehnički ispravnog – sposobnog voznog parka α ′ Pokazatelji kojim se ocjenjuje stepen izlaska ispravnih vozila na rad je koeficijent iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka. Ovako definisan koeficijent α' može se tačno izračunati i primijeniti samo u slučaju kada je režim rada voznog parka takav da su svi dani u posmatranom periodu radni. to je odnos broja vozila na radu prema broju vozila sposobnih za rad. U uslovima rada teretnih vozila (ne rade subotom i nedjeljom i državnim praznicima – petodnevna radna nedjelja ili ne rade nedjeljom i državnim praznicima – šestodnevna radna nedjelja) ovaj koeficijent dobija poseban oblik. nedjeljom i državnim praznicima).

52 subote .za homogen vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu α' = VDr VDr = VD s VDr + VD g . dakle: α = α ′ ⋅α t α ≤ αt Ovaj koeficijent može imati potpuno različite vrijednosti kod teretnih voznih parkova koji rade samo radnim danima i to petodnevnu radnu nedjelju sa dnevnim radnim vremenom od 8h po smjeni ili šestodnevnu radnu nedjelju sa sedmočasovnim dnevnim radnim vremenom. u mjesecu po jedna.za heterogen vozni park u toku jednog dana α' = ∑ Vri ∑V si 1 1 n n = ∑ Vri 1 n ∑Vri + ∑ V gi 1 1 n n . Ukoliko su jednaki.: Koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka α manji je po vrijednosti ili jednak koeficijentu tehničke ispravnosti voznog parka α t . U režimu petodnevne radne sedmice godišnji broj radnih dana voznog parka.za heterogen vozni park u ma kom posmatranom vremenskom periodu α' = ∑ VDri ∑VD si 1 1 n n = ∑ VDri 1 n ∑VDri + ∑ VD gi 1 1 n n Isto tako α' = ∑ VDri ∑VD si 1 1 n n = ∑ VDri α i 1 n ∑VDri + ∑ VD gi 1 1 n n 1 n α' ≠ ∑ α i′ n 1 α′ = ∑VDii α i 1 n ∑VD si 1 n Na osnovu gornjih jednačina možemo utvrditi da je koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka α jednak proizvodu koeficijenata iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka α ′ .8 dana državnih praznika + 12 radne subote.DRUMSKI SAOBRAĆAJ . znači da su sva tehnički ispravna vozila radila. za dopunu do 42 h radne sedmice. režim rada parka dobija se: FDrgod = 365 − (2 ⋅ 52 + 8 ) + 12 = 265 dana FDrgod = 265 . tj. a prekovremeni rad vozača nije dozvoljen. Kod šestodnevne radne sedmice godišnji fond radnih dana voznog parka dobija se: FDrgod = 365 − (52 + 8 ) = 305 dana 332 .52 nedjelje . jer je za 5 radnih dana ostvareno 5x8=40 h. i koeficijenta tehničke ispravnosti voznog parka α t tj. odnosno da nije bilo ispravnih vozila van rada za posmatrano vrijeme.

to će samo tako izračunat koeficijent dati stvaran stepen zaposlenosti ispravnog voznog parka u radnim danima.sposobni autodani heterogenog parka u radnim danima šestodnevne radne nedjelje Izrazi za izračunavanje koeficijenta iskorištenja tehnički ispravnog voznog parka biće za petodnevnu i šestodnevnu radnu sedmicu . VD g6 .sposobni dani vozila u radnim danima šestodnevne radne nedjelje ′ Fond sposobnih dana vozila u neradnim danima potrebno je posebno evidentirati: VD s5 .sposobni autodani voznog parka u radnim danima šestodnevne radne nedjelje ′ ∑VD s5 ′ ∑VD s6 ′ 1 1 n n . Ukoliko se kod teretnog voznog parka izračunava α ′ tako kao da su svi kalendarski radni dani.autodani sposobnih vozila van rada u ′ ′ ′ ′ radnim danima voznog parka. D g6 . Na taj način dobijeni koeficijent daje realno stanje zaposlenosti tehnički ispravnih vozila.za heterogen vozni park u ma kom posmatranom periodu vremena a) α ′ 5 = 1 n 1 ∑ VDri n = ∑ VDri 1 n ∑ VD si5 ′ ∑VDr i + ∑ VD g′i 5 1 1 n 1 n 1 n n b) ′ α6 = ∑ VDsi6 ′ 1 1 n ∑VDri n = ∑ VDri 1 n ∑ VDr i + ∑ VD g′i 6 1 1 n n D g5 . državne praznike. VD s . To znači da je potrebno posebno evidentirati slijedeće elemente: D s5 . tada se dobija iskrivljena slika. višu silu itd. 333 . ∑VD g′i 5 . ∑VD g′i 6 . i ∑VD s 1 n isključiti sposobna vozila i autodane sposobnih vozila ostvarene u neradnim danima voznog parka.sposobni dani vozila u radnim danima petodnevne radne nedjelje ′ D s6 . U tom slučaju takođe je neophodno prikazati broj sposobnih dana van rada usljed neradnih dana voznog parka sa raščlanjenjem na subote i nedjelje.za homogen vozni park u ma kom periodu vremena ′ a) α 5 = b) ′ α6 = VDr VDr = VD s6 VDr + VD g′ ′ 6 .sposobni autodani voznog parka u radnim danima petodnevne radne nedjelje ′ VD s6 . jer sposobna vozila u te dane nije moguće zaposliti. VD g5 .za jedinicu voznog parka ′ a) α 5 = Dr Dr = D s5 Dr + D g′ ′ 5 VDr VDr = VD s5 VDr + VD g5 ′ ′ b) ′ α6 = Dr Dr = D s6 Dr + D g6 ′ ′ . S obzirom na to da se bilansiraju radni dani u odnosu na sposobne dane.sposobni autodani heterogenog parka u radnim danima petodnevne radne nedjelje .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za ispravno računanje koeficijenta iskorištenja tehnički ispravnog: .sposobnog voznog parka nužno je iz podataka o D s .

podešavanje visine arnjeva. međutim. Ukupno vrijeme stajanja vozila na utovaru i istovaru za jednu vožnju sa teretom t ui sadrži slijedeće elemente: vrijeme čekanja utovara i istovara. može se utvrditi da je koeficijent iskorištenja voznog parka α jednak proizvodu koeficijenta iskorištenja tehničke ispravnog parka α ′ i koeficijenta tehničke ispravnosti α i α = α ′ ⋅α i ′ ′ Ova relacija ne važi u uslovima teretnog voznog parka kod primjene koeficijenta α 5 i α 6 . 7. do utovarno–istovarnih mehanizama i rješenja prilaznih puteva. Koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka α po vrijednosti može biti manji ili jednak koeficijentu tehničke ispravnosti voznog parka α i . mjerenje i brojanje robe itd. Pri dobroj organizaciji rada utovarno–istovarnih mjesta u uslovima sinhronizovanog rada vozila i utovarno – istovarnih mjesta ono može biti svedeno na minimum ili u potpunosti eliminisano. vrijeme efektivnog trajanja utovarno–istovarnih operacija i vrijeme potrebno za oformljenje dokumenata vezanih za izvršenje prevoza. šeme razmještaja utovarno–istovarnih mehanizama. Vrijeme izvršenja utovarno–istovarnih radova predstavlja glavni element ukupnog vremena dangube vozila na utovaru – istovaru. dimenzija prostora za manevrisanje u prilazu. vrijeme manevrisanja vozila na postavljanju na mjesto utovara – istovara. nije poželjan element ukupnog vremena.2. mada je vozilo prešlo put bez tereta koji je neproduktivan. nosivosti i tipa vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Na osnovu datih izraza za koeficijente. pričvršćivanje tereta. Trajanje vremena izvršenja utovarno– istovarnih radova zavisi od načina izvršenja istih. Ovo vrijeme. vrste robe. otvaranje i zatvaranje vrata kod vozila sa zatvorenom karoserijom. α ≤ αi Kada je α = α i to znači da su sva tehnički ispravna vozila radila i da nije bilo ispravnih vozila van rada. Korisno radno vrijeme vozila smatra se ono vrijeme koje vozilo provede u vožnji sa putnicima ili sa robom. U ovo vrijeme uključeni su i otvaranje i zatvaranje stanica karoserije. Pripremnim vremenom smatra se i vrijeme vožnje praznog vozila koje je. Vrijeme čekanja početka utovara – istovara često čini značajni dio ukupnog vremena stajanja na utovaru i istovaru. Vrijeme manevrisanja vozila u postavljanju na mjesto utovara – istovara zavisi od tipa vozila – vučnog voza. 334 . namještanje i vezivanje cirade. broja izvršilaca i stepena njihove obučenosti pri ručnom načinu utovara – istovara ili od tipa mehanizacije i proizvodnosti iste pri mehanizovanom načinu utovara – istovara. u slučaju kada je to neophodno za izvršenje prevoza – sastavni dio transportnog procesa.5 Dnevno radno vrijeme vozila Dnevno vrijeme se sastoji od korisnog i nekorisnog radnog vremena. Vrijeme stajanja vozila na istovarno – utovarnim operacijama Utovarno – istovarne operacije nastaju u vezi sa utovarom robe na vozilo u mjestima otpreme i istovarom robe u mjestima isporuke robe. Nekorisnim radnim vremenom smatra se vrijeme koje vozilo utroši na ukrcavanje – iskrcavanje putnika i utovarno – istovarne operacije pri transportu robe.

20 tona nosivosti . potrebno je uvesti pojam «autočas».autočasovi van rada (u garaži). sihronizovanim ravnomjernim dolaskom vozila na mjesta utovara – istovara usklađenim sa propusnom moći utovarno-istovarnih mehanizama. Skraćenje vremena dangube na utovaru – istovaru vozila postiže se povećanjem stepena mehanizovanosti utovarno–istovarnih operacija.autočasovi u dangubi. sve za posmatrani vremenski period. 7. korištenjem visoko produktivnih mašina i mehanizama za utovar – istovar. VH W . tj: 24 VDr = VH r + VH g ili gdje su: 24 VDr = VH W + VH d + VH g VH r .autočasovi provedeni na radu. VH d .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrijeme oformljenja prevoznih dokumenata zavisi od složenosti primijenjene dokumentacije.autočasovi u vožnji. koja je znatno složenija kada je u pitanju međunarodni transport.210 minuta za vozilo preko 20 tona nosivosti. 335 . .15 tona nosivosti . potrebno je proces oformljenja dokumenata obavljati u toku izvršenja utovarno–istovarnih operacija. VH g . koje su u funkciji korisne nosivosti vozila.180 minuta za vozilo preko 15 .broj časova provedenih na radu (dnevno radno vrijeme vozila) H g .120 minuta za vozilo preko 7 .90 minuta za vozilo preko 5 – 7 tona nosivosti .10 tona nosivosti .60 minuta za vozilo do 5 tona nosivosti.2. slično autodanu. Tada možemo autodane na radu izraziti u odgovarajućim autočasovima u toku 24 časa. Trajanje ukupnog vremena dangube na utovaru – istovaru utvrđuje se normama dopuštenih danguba vozila na utovaru – istovaru.150 minuta za vozilo preko 10 . primjenom vozila sa uređajima za samoistovar i samoutovar.broj časova provedenih van rada (u garaži) Ako od jedinice voznog parka pređemo na cijeli vozni park.6 Autočasovi U toku jednog autodana na radu vremenski bilans tehnički sposobnog vozila za vrijeme od 24 časa je: H r + H g = 24 gdje je: H r . Vrijeme utovara ili istovara iznosi: . Radi skraćenja ukupnog vremena dangube na utovaru – istovaru.

7 Radno vrijeme vozila Dnevno radno vrijeme vozila H r (u h) računa se od momenta polaska vozila iz autotransportne organizacije do momenta njegovog povratka u autotransportnu organizaciju sa odbitkom vremena za obavezne zakonom propisane odmore vozača i objedovanja. ukupno radno vrijeme može se raščlaniti [h] H r = H Wk + H Wn + H ui + H t [h] Ukupno dnevno radno vrijeme vozila može se podijeliti i na vrijeme koje vozilo provede na liniji – prevoznom putu H o i na vrijeme utrošeno za prelazak nultog puta H n Hr = Ho + Hn [h] H o .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. Prema tome je H r = HW + H d [h] Vrijeme provedeno u vožnji može se dalje raščlaniti na vrijeme korisne vožnje H Wk . a samim tim i vozni park. Dr r radnih dana po režimu rada koji je usvojen (godišnji fond radnih dana voznog parka). trajanja dnevnog radnog vremena vozača i broja smjena rada vozila.2.2. Dnevno radno vrijeme vozila H r dijeli se na vrijeme koje vozilo provede u vožnji H W i vrijeme koje provede u stajanju – dangubi H d . režima rada preduzeća koja koriste prevozne usluge.časovi nulte vožnje – vrijeme utrošeno na vožnju od garaže do prvog utovara – ukrcavanja putnika i na kraju radnog vremena od posljednjeg mjesta istovara – iskrcavanja putnika do povratka u garažu 7. Sva autotransportna preduzeća javnog teretnog saobraćaja i najveći dio autotransportnih preduzeća za sopstvene potrebe radi po režimu petodnevne ili šestodnevne radne nedjelje. Broj normiranih dana dangube (neradnih dana autotransportnog preduzeća) biće. dok je broj radnih dana 265 godišnje.i vrijeme nekorisne vožnje H Wn . Neke autotransportne jedinice za sopstvene potrebe rade 357 dana godišnje (ne rade u danima državnih praznika) kao što je slučaj kod razvoza hljeba i mlijeka do prodavnica. Dd n = Di − Drr Pri režimu petodnevne radne nedjelje broj normiranih neradnih dana voznog parka Ddn5 = 100 dana . H W = H Wk + H Wn [h] Neproduktivno vrijeme dangube vozila također se može raščlaniti na vrijeme koje vozilo provede na utovaru – istovaru H ui i vrijeme dangube vozila usljed tehničke neispravnosti H t ukoliko je u toku dana došlo do dangube vozila usljed otkaza – tehničke neispravnosti H d = H ui + H t Prema tome.časovi rada na liniji – prevoznom putu za izvršenje obrta vozila H n . 336 . Autotransportna preduzeća. Organizacije čija je djelatnost prevoz putnika rade preko cijele godine (svi kalendarski dani su radni).8 Režim rada i radno vrijeme voznog parka Režim rada autotransportne organizacije zavisi od namjene kapaciteta voznog parka. imaće u kalendarskom periodu od Di dana. Pojam nekorisne vožnje H Wn podrazumijeva vožnju praznog vozila.

Kod sistema tri vozača na dva vozila postiže se duže dnevno radno vrijeme vozila. ali je nedostatak što treći vozač odrađuje svoju smjenu radeći na dva vozila po pola smjene. + VH ri = ∑ VH ri 2 1 n Pri eksploatacionim proračunima nemoguće je služiti se stvarnim vrijednostima trajanja dnevnog radnog vremena svakog vozila.5 smjena dnevno . koristi se složen pokazatelj autočas. jer će u dužem vremenskom periodu različitih vrijednosti trajanja dnevnog radnog vremena vozila biti veoma mnogo.. Dnevno radno vrijeme vozila. U te svrhe koristi se prosječno dnevno radno vrijeme vozila koje se dobija: Dr . zavisi i od načina posjedovanja vozila vozačima. dok je broj radnih danavoznog parka 305. jer je dnevno radno vrijeme vozila kratko.sistem pojedinačnog rada vozača .za grupu vozila i homogen vozni park H r = [h] Hr = ∑ VH ri ∑VDri 1 1 n Dr . Potrebe eksploatacije voznog parka uslovile su slijedeće sisteme rada vozača: . Sistem ima prednost kod očuvanja vozila i nedostatak. ali je nedostatak kod većine slučajeva obaveza stalnog prisustva oba vozača u toku obadvije smjene. Pri utvrđivanju radnog vremena voznog parka.sistem para vozača na vozilu . Rad vozača u parovima obezbjeđuje rad vozila u dvije smjene. VH ri = ∑ H ri 1 Dr Za grupu vozila ili homogen vozni park autočasovi će biti: VH r = ∑ ∑ H ri 1 1 Vi Dr Za heterogen vozni park autočasovi će biti: VH r = VH r1 + VH r + .5 ÷ 3 smjene dnevno .sistem 3 vozača na dva vozila .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri režimu šestodnevne radne nedjelje broj normiranih neradnih dana voznog parka Ddn6 = 60 dana .. pored dnevnog radnog vremena vozača.1 smjena dnevno . ali se takav način posjedovanja vozila negativno odražava na troškove održavanja i vijek vozila.2 smjene dnevno .2.grupni rad vozača Kod pojedinačnog sistema svakim vozilom upravlja jedan vozač.1. Grupni rad vozača omogućava maksimalno dnevno radno vrijeme vozila.. Za svako vozilo autočasovi su suma svih časova rada vozila u određenom periodu vremena.za jedno vozilo H r1 = ∑ H ri 1 Dr [h] VH r VDr . Jedan od tri vozača pri tome mora imati prekid između prve i druge polovine radnog vremena. Naročito kod prevoza na dugim relacijama.za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila [h] Za homogen vozni park ili grupu vozila iste nosivosti vremenski bilans u autočasovima ostvaren u autodanima rada u kojima su vozila tehnički sposobna biće: 337 .

. Koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa biće jednak: . Koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa dobija se odnosom dnevnog radnog vremena H r prema vremenu u toku 24 h. .grupni rad vozača.DRUMSKI SAOBRAĆAJ VH r + VH g = 24VDr ili VH W + VH d + VH g = 24VD r Za heterogen vozni park biće: ∑VH ri + ∑VH gi = 24 ∑VDri 1 1 1 n n n ili gdje su: ∑VH Wi + ∑VH d i + ∑VH gi = 24 ∑VDri 1 1 1 1 n n n n VH r . koristi se koeficijent iskorištenja vremena u 24 h koji se obilježava simbolom ρ .za heterogen vozni park ρ= VH r VH r = 24VDr 24VDi α ρ= ∑ VH r 1 n 24 ∑ VDri n = 24 ∑VDri ρ i 1 n ρ≠ 1 ∑ ρi n 1 7.2.ρ Za odmjeravanje koji dio vremena u toku radnih dana je vozilo provelo na radu.za jedno vozilo u toku jednog dana ρ= Hr 24 .za homogen vozni park ili grupu vozila iste nosivosti .sistem pojedinačnog vozača.autočasovi vožnje VH d . Praksa eksploatacije voznog parka dovela je do primijene slijedećim osnovnih sistema rada vozača: .rad vozača po parovima. 338 .autočasovi dangube 7.9 Koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa .autočasovi van rada – u garaži VHW .2.10 Sistem rada vozača 1 n 24 ∑VDri 1 n = 24 ∑VDri α i ρ i 1 n 24 ∑VDii α i 1 n Veličina koeficijenta iskorištenja vremena u 24 časa zavisi i režim rada voznog parka od čega zavisi i sistem zaposjedanja vozila os strane vozača.autočasovi rada VH g .

za jedan obrt. pri radu vozila u 2.729 do 0. Ovaj se sistem naročito praktikuje kod gradskog javnog masovnog prevoza putnika.666. obrt. Donje granice daju vrijednost za koeficijent ρ u uslovima sedmočasovnog radnog vremena smjene. 7.333 (7 ÷ 8 h = H r ). za jedinicu voznog parka u toku dana H w i H r . ukoliko režim rada voznog parka to omogućava.2916 do 0. Za rad u 3 smjene vrijednosti za ρ su u granicama od 0. dok su gornje granice u uslovima osmočasovnog radnog vremena. U našim uslovima pojedinačni sitem rada vozača ima znatnih preimućstava. za složenu vožnju t wλ i t rλ .za obrt: Za jedinicu voznog parka za 1 dan a) U toku 1 dana δ = Hw Hw = Hr Hw + Hd 339 .za prostu vožnju: δλ = δ λ′ = δo = t wλ t rλ t wλ ′ t rλ ′ t wo t ro . za jednu prostu ili složenu vožnju.5.0. koji se smjenjuju po unaprijed utvrđenom redu. koji isključivo njime upravljaju. Oba vozača rade jednovremeno smjenjujući se u upravljanju vozilom ili naizmjenično (svaki drugi dan). za svako vozilo određena su dva vozača. Pri sistemu rada na parove. za rad sa smjenom i po vrijednost za ρ je od 0. a sa t rλ vrijeme provedeno na radu u toku proste vožnje. Koeficijent iskorištenja radnog vremena može se odrediti za prostu ili složenu vožnju. tada ćemo imati: Koeficijent iskorištenja radnog vremena: .δ Za određivanje stepena iskorištenja vremena koje vozilo provede na radu služi izmjeritelj koji se naziva koeficijent iskorištenja radnog vremena i koji označavamo sa δ . Numerički posmatrano sistemi rada vozača daju različite koeficijente iskorištenja dnevnog radnog vremena.4379 do 0.2. Vrijednost koeficijenta ρ za rad u jednoj smjeni oscilira od 0. za obrt t wo i t ro .833.583 do 0.11 Koeficijent iskorištenja radnog vremena . za cijeli vozni park za ma koji vremenski period VH w i VH r .5 smjena vrijednost za ρ su u granicama od 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri pojedinačnom radu vozača za svako pojedino vozilo određen je jedan vozač koji stalno upravlja istim vozilom i obično radi u jednoj smjeni. jedinicu voznog parka u toku dana kao i cijeli vozni park za ma koji vremenski period.875 do 1.za složenu vožnju: . za rad vozila u dvije smjene vrijednost za ρ je u granicama od 0. U ovom drugom slučaju produžava se dnevno radno vrijeme za vozače. Ako označimo sa t wλ vrijeme u časovima provedeno u vožnji u toku jedne proste vožnje. Koeficijent iskorištenja radnog vremena jednak je odnosu vremena (u časovima) provedenom u vožnji (kao kretanju) prema vremenu provedenom na radu. za jedinicu voznog parka u toku dana ili za cjelokupan vozni park za ma koji vremenski period. Za veće iskorištenje radnog dana primjenjuje se grupni sistem rada vozača. naročito sa gledišta očuvanja vozila.

.Autodani nesposobnih (tehnički neispravnih) vozila: a) za homogen vozni park VDn = VDi − VD s ili VDn = VDi − VDi α t b) za heterogen vozni park ili VDn = VDi (1 − α t ) ∑VDni = ∑VDii − ∑ VD si 1 1 1 n n n 340 . α t . .12 Primjena izmjeritelja i izračunavanje autodana i autočasova u funkciji izmjeritelja pomoću inventarskih autodana Ako su nam poznati inventarski autodani i izmjeritelji α . količine tereta u toku svake vožnje. korisne nosivosti vozila. istovara. ρ .inventarski autodani.koeficijent iskorištenja inventarskog voznog parka. putnih uslova itd.2. načina izvršenja utovara.Autodani sposobnih (tehnički ispravnih) vozila: a) za homogen vozni park VD s = VDi α t b) za heterogen vozni park ∑VD si = ∑VDi α t i = α t ∑VDi 1 1 1 n n n . δ možemo izračunati ostale autodane i autočasove voznog parka: .koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa.autodani na radu za posmatrani vremenski period.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Dr b) u nekom posmatranom vremenskom periodu δ = 1 ∑ H wi H ri Dr = ∑ H wi 1 Dr Dr ∑ H wi + ∑ H d i 1 1 Za homogen vozni park aili grupu vozila iste marke za ma koji vremenski period δ = VH w VH r VDr VDi ili δ = VH w 24VDr ρ ili δ = VH w 24VDi αρ gdje su: . saobraćajne brzine. α ρ Za heterogen vozni park Dr δ = ∑VH wi 1 Dr 1 Dr = ∑ H ri δ i 1 Dr 1 ≠ ∑ H ri ∑ H ri 1 n ∑δ i n 1 Vrijednost koeficijenta δ zavisi od postojanja prevoza. 7. .

Autočasovi u vožnji vozila biće: a) za homogen vozni park VH w = 24VDi αρδ b) za heterogen vozni park ∑VH wi = 24 ∑ VDiα i ρ i δ i = 24α ρ δ ∑VDii 1 1 1 n n n .Autočasovi na radu: a) za homogen vozni park VH r = 24VDi αρ b) za heterogen vozni park ∑VH ri = 24 ∑ VDii α i ρ i = 24α ρ ∑ VDii 1 1 1 n n n .Autodani na radu: a) za homogen vozni park VDr = VDi α b) za heterogen vozni park ∑VDri = ∑VDi α i = α ∑ VDii 1 1 1 n n n Autodani sposobnih vozila van rada: a) za homogen vozni park VD g = VD s − VDr ili VD g = VDi α t − VDi α b) za heterogen vozni park ili VD g = VDi (α t − α ) ∑VD g = ∑ VDs − ∑VDri =∑ VDii α t i − ∑VDii α i = ∑VDii (α t − α ) 1 1 1 1 1 1 n n n n n n .Autočasovi van rada a) za homogen vozni park VH g = VDr − VH r ili VH g = 24VDi α − VDi αρ 341 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑VDni = ∑VDii − ∑ VDii α ti = ∑VDii (1 − α t ) n n n n 1 1 1 1 .Autočasovi u dangubi: a) za homogen vozni park VH d = VH r − VH w ili VH d = 24VDi αρ (1 − δ ) b) za heterogen vozni park n n n n ili VH d = 24VDi αρ − VDi αρδ ∑VH d i = ∑ VH ri − ∑VH wi = 24∑ VDii α i ρ i − 24 ∑VDii α i ρ i δ i = 24 ∑VDi α i ρ i (1 − δ ) 1 1 1 1 1 1 n n .

Nulti pređeni put podrazumijeva vožnje vozila od garaže do mjesta rada i obratno (do mjesta utovara i od mjesta istovara). Neproduktivan pređeni put može biti «nulti» ili «prazan». ukupan pređeni put biće: Za jedinicu voznog parka: S obzirom na to da vozilo u toku transportnog procesa ostvaruje i produktivan i neproduktivan pređeni put biće: K λ = ∑ K λ + ∑ K pλ = K t + K p K = Kt + K p + Kn odnosno Pređeni put homogenog voznog parka za ma koji vremenski periodu biće: VK = VK t + VK p + VK n gdje je: [km ] K i VK . predstavlja produktivan put i dio je ukupnog pređenog puta.pređeni put na prevoznom putu transportnog procesa 342 . Nulti pređeni put obuhvata takođe i vožnje kada vozilo odlazi u garažu radi snabdijevanja ili tehničkih usluga. Ukupan pređeni put jednog vozila u toku dana sastoji se: K = K p + Kn [km ] Prema tome. Neproduktivan pređeni put Neprodkuktivan pređeni put je izvršena vožnja bez tereta. Produktivan pređeni put Pređeni put sa teretom. Prazan pređeni put naziva se vožnja obavljena bez tereta u procesu transportnog rada ili dolaženja vozila od mjesta istovara do mjesta utovara. odnosno sa putnicima.ukupan pređeni put.3 IZMJERITELJI I KOEFICIJENTI ISKORIŠTENJA PREĐENOG PUTA Pređeni put Pređeni put se naziva rastojanje koje vozilo pređe za određeno vrijeme izraženo u kilometrima. odnosno bez putnika. K λ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ ili VH g = 24VDi α (1 − ρ ) n n n n b) za heterogen vozni park ∑ VH gi = 24∑ VDri − ∑ VH ri = 24∑ VDii α i − 24 ∑ VDii α i ρ i = ∑ VDi α i (1 − δ ) n n 1 1 1 1 1 1 7. Pređeni put može biti produktivan i neproduktivan.

koeficijent iskorištenja pređenog puta biće: − Za jednu prostu vožnju: βλ = β λ′ = βo = K tλ Kλ K tλ ′ K λ′ K to Ko − Za jednu složenu vožnju: − Za jedan obrt: gdje je: 343 . Prema tome.Ukupna godišnja kilometraža voznog parka Vi .1 Koeficijent iskorištenja pređenog puta .DRUMSKI SAOBRAĆAJ K t i VK t .β Za određivanje stepena iskorištenja pređenog puta služi koeficijent iskorištenja pređenog puta koji je jednak odnosu dužine pređenog puta sa teretom (putnicima) pređenog puta prema ukupnoj dužini pređenog puta. Prosječna godišnja kilometraža u periodu od godinu dana se obično računa na osnovu ukupno pređenog puta voznog parka u periodu od godinu dana po jednom inventarskom vozilu: ∑ VK K l god = gdje je 1 n Vi n ∑ VK 1 .prosječan inventarski broj vozila Vi = 1 ∑ VDii Drgod n 7. K p i VK p . za jedinicu voznog parka ili cijeli vozni park za bilo koji kalendarski period vremena. K n i VK n .pređeni put sa teretom ili putnicima. Koeficijent iskorištenja pređenog puta označavamo sa β Koeficijent iskorištenja pređenog puta može se odrediti za jednu prostu ili složenu vožnju. Za vozni park heterogenog sastava je: n n n ∑ VK t = ∑ VK ti + ∑ VK pi + ∑ VK ni 1 1 1 Za taksi automobile produktivan pređeni put podrazumijeva vožnje sa ili bez putnika koje su platežne.nulti pređeni put. tj.prazan pređeni put. za jedan obrt. bez tereta (putnika).3.

ω Za određivanje stepena nultog pređenog puta služi koeficijent nultog pređenog puta koji je jednak odnosu nultog pređenog puta prema ukupnom pređenom putu.ukupni kilometri u toku proste vožnje.3. VK ti i ∑ VK t i .kilometri sa teretom (putnici) u toku proste vožnje. koeficijent nultog pređenog puta biće: Za jedinicu voznog parka: 344 .nulti kilometri. 7.DRUMSKI SAOBRAĆAJ K tλ . Kod vozila sa specijalnom karoserijom teško je obezbijediti prevoz u oba smjera. K λ′ . K tλ ′ . K λ . Za jedinicu voznog parka je: β = Kt Kt = K Kt + K p + Kn Za homogen vozni park za ma koji period vremena: β = VK t VK t = VK VK t + VK p + VK n Za heterogen vozni park je: β = gdje su: ∑ VK t i ∑ VK i 1 n 1 1 n n = ∑ VK ti ∑ VK ti + ∑ VK pi + ∑ VK ni 1 1 1 n 1 n n n K t . K o − . složene vožnje i obrt.5. Koeficijent nultog pređenog puta pznačavamo sa ω . složene vožnje i obrt. Veličina koeficijenta iskorištenja pređenog puta zavisi od organizacije transportnih procesa. K n . VK n i ∑ VK n 1 n . Prema tome. Veličina ovog izmjeritelja u najvećoj mjeri zavisi od operativnosti u planiranju i rukovođenju transportnim procesima.prazni kilometri bez tereta – putnika. pa se ne može postići koeficijent iskorištenja pređenog puta veći od 0. K to . a takođe od nemogućnosti transporta izvjesnih tereta istim vozilima (na primjer: proizvodi za ishranu i proizvodi nafte).2 Koeficijent nultog pređenog puta . od međusobnog razmještaja pojedinih mjesta otpreme i prodaje tereta u toku transportnog rada voznog parka (nepodudarnost tačaka istovara i slijedećeg utovara). VK p i ∑ VK p 1 n .kilometri sa teretom – putnicima. K p .

.3 Srednja dužina vožnje sa teretom . time je vrijednost koeficijenta iskorištenja pređenog puta u toku proste vožnje β λ sve bliža vrijednosti koeficijenta iskorištenja pređenog puta β u transportnom procesu. Može se zaključiti da povećanje vrijednosti koeficijenta iskorištenja pređenog puta vodi ka porastu proizvodnosti vozila. U tom slučaju na svaki ostvareni tkm troši se manje sredstava što praktično obezbjeđuje niže troškove transporta po jedinici transportnog rada. Srednja dužina vožnje sa teretom jednaka je odnosu ukupno pređenog puta s teretom prema broju izvršenih vožnji.. te je radi toga potrebno podizati nivo tog pokazatelja rada vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ω= ω= Kn K VK n VK n Za homogen vozni park za ma koji period vremena: Za heterogen vozni park u ma kom periodu vremena ω= ∑ VK ni ∑ VK i 1 1 n Vrijednost koeficijenta ω je u granicama od 0 do 1. + K t λZ . Stoga se uvodi pojam srednje dužine vožnje sa teretom. Prema ovome. odnosno dužine pojedinih vožnji sa teretom različiti.. + K t i−Z λZ = ∑ K t λi 1 Zλ = Kt Zλ [km ] K tλ 1 + K tλ 2 + . 7. Od posebnog je značaja još i činjenica da proizvodnost vozila sa povećanjem koeficijenta iskorištenja pređenog puta raste bez povećanja ukupnog pređenog puta.. U javnom gradskom saobraćaju raspored vozila po garažama treba optimizirati i uz kriterije da ω → 0 .broj vožnji sa teretom 345 .. a takođe i od režima rada vozača (da li se smjena vozača vrši na radilištu ili sa obaveznim vraćanjem vozila u garažu). K stλ = gdje je: K tλ 1 + K tλ 2 + ..3...K stλ U toku izvršenja transportnih procesa često su rastojanja transporta. a ponekad čak i sa opadanjem istog. Srednjom dužinom vožnje sa teretom pri radu jednog vozila naziva se aritmetička srednja vrijednost svih dužina vožnji sa teretom.... + K t λi + . Veličina koeficijenta nultog pređenog puta zavisi od međusobnog razmještaja sjedišta autotransportnog preduzeća (garaže) ili servisno – remontne radionice i radilišta.dužina vožnji sa teretom Z λ .. Koeficijent ω utiče na vrijednost koeficijenta β . a zavisi od razmještaja garaža i terminusa linija. + K t Zλ λi + . što je vrijednost koeficijenta nultog pređenog puta manja.

broj kilometara sa teretom voznog parka Za vozni park heterogenog sastava od n grupa biće K stλ = VZ λ 1 K stλ 1 + VZ λ 2 K stλ 2 + .broj vožnji sa teretom cjelokupnog voznog parka 1 VK t ..dužina vožnje sa teretom Za vozni park homogenog sastava ili grupe vozila biće: K stλ = gdje je: VK t VZ λ V [km ] VZ λ = ∑ Z λi .količina tereta prevezena u toku 1 vožnje . tj.količina stvarno prevezenog tereta .K t u toku broja vožnji Z λ to se srednja dužina vožnji sa teretom može izraziti ∑⎜ ⎜ K stλ = ⎛ Q K tλ ⎝ qλ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠i ⎞ ⎟ ⎟ ⎠i ⎛ Q ∑⎜ ⎜q ⎝ λ = Kt Zλ [km ] gdje je: Q qκ Q qλ Kt . + VZ λn K stλn = VZ λ 1 + VZ λ 2 + . Za utvrđivanje prosječnog rastojanja na kome su prevozi – vožnje sa teretom obavljeni uveden je izmjeritelj srednja dužina vožnje sa teretom kojim su karakterisani uslovi za izvršavanje transportnih procesa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ i−Z S obzirom na to da izraz ∑ K t λi 1 predstavlja ukupne kilometre sa teretom vozila ..broj vožnji sa teretom ..... 346 .. što znači da su dužine vožnje sa teretom različite. + VZ λn ∑ VZ λi K stλi 1 n ∑ VK ti = n ∑ VZ λi 1 n ∑ VZ λi 1 1 n Za izmjeritelj K stλ važi zaključak da se njegova vrijednost ne može izračunati kao aritmetička srednja vrijednost ostvarenih srednjih dužina vožnje sa teretom po grupama vozila.. K stλ ≠ 1 n ∑ K stλi n 1 Pri izvršenju transportnih procesa podmiruju se transportni zahtjevi klijenata na velikom broju lokacija.

.. Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta jednako je odnosu ostvarenog transportnog rada prema količini prevezenog tereta.K st 1 Za analizu rada voznog parka važan element je rastojanje prevoza jedne tone tereta (jednog putnika). Q 2 . 347 .4 Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta .U 2 . Stoga se uvodi pojam srednje rastojanje transporta jedne tone tereta (jednog putnika).U n .količina prevezenog tereta u toku proste vožnje K tλ . Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta određuje prosječnu daljinu transportovanja svake tone tereta i dobija se kao rezultat odnosa ostvarenog transportnog rada u tonskim kilometrima prema količini prevezenog tereta u tonama.pređeni kilometri sa teretom u toku proste vožnje Za složenu vožnju srednje rastojanje prevoza 1 tone tereta biće: K st 1 = - ∑ (q λ K tλ )i q λi [km ] Za homogen vozni park ili grupu vozila iste korisne nosivosti biće: K st 1 = gdje je: U Q [km ] U – ostvaren transportni rad u tkm.količina prevezenog tereta u t po grupama vozila. 7.. Q – količina prevezenog tereta u t.5 Srednji dnevni pređeni put K sd Za razne proračune i planiranje tehničkog održavanja i opravki voznog parka potrebno je poznavati pređeni put od strane vozila u toku jednog dana na radu.3.ostvaren transportni rad u tkm grupa vozila Q1 .. Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta ne mora biti jednako srednjoj dužini vožnje sa teretom..Q n .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 7. Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: ∑Ui K st 1 = n ∑ Qi 1 1 n [km ] gdje je: U 1 .. Stoga se uvodi pojam srednjeg dnevnog pređenog puta.3. Srednje rastojanje transporta 1 t tereta u toku jedne proste vožnje biće: K st 1 = gdje je q λ K tλ qλ [km ] q λ .

zatim putni i klimatski uslovi. Kako su dnevne kilometraže koje vozila prelaze u nekom vremenskom periodu po pravilu različite.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Srednji dnevni pređeni put označavamo sa K sd . jer je K st 1 = U λ q λ K stλ = = K stλ Qλ qλ rastojanju ili ako se prevoze iste količine tereta pri svakoj vožnji sa teretom.6 Jednakost srednje dužine vožnje sa teretom i srednjeg rastojanja transporta jedne tone tereta Srednja dužina vožnje sa teretom određuje prosječni put sa teretom koji ostvari vozilo u toku vožnje sa teretom od tačke utovara do tačke istovara. ali na različitim rastojanjima. Za posmatrani period vremena i jedno vozili ili homogen vozni park vrijednosti za K st 1 i K stλ biće jednake.3. te se uvodi pojam srednjeg dnevnog pređenog puta. Već je poznato da se srednja dužina vožnje sa teretom dobija odnosom ukupno pređenog puta sa teretom prema broju izvršenih vožnji sa teretom K stλ = VK t VZ λ Takođe je poznato da je srednje rastojanje transporta jedne tone tereta definisano odnosom ostvarenog transportnog rada prema broju prevezenih tona tereta K stλ = U Q Za jednu vožnju sa teretom K st 1 = K stλ . Srednji dnevni put jednak je odnosu pređenog puta od strane voznog parka prema broju autodana na radu za posmatrani period vremena. dnevno radno vrijeme vozila. vrijeme trajanja utovarno– istovarnih operacija. 7. ako se pri vožnjama sa teretom prevoze različite količine tereta. ali na istom 348 . Srednji dnevni pređeni put biće: za homogen vozni park: K sd = VK VDr [km / dan] ∑ VK i za heterogen vozni park: n K sd = ∑ VDri 1 1 n [km / dan] Na veličinu srednjeg dnevnog pređenog puta u velikoj mjeri utiče srednja dužina vožnje sa teretom.

. Ovaj = km ⎥ .. + q λ K stλn q λ ⋅ VZ λ = = q λ K stλ 1 + K stλ2 + . + q λn ( )= K stλ ∑ q λi 1 n ∑ q λi 1 n = K stλ K st 1 = q λ K stλ 1 + q λ K stλ2 + .... + q λn U drugom slučaju biće: = K stλ q λ1 + q λ2 + .. + q λn q λ1 + q λ2 + . odnosno korisnu nosivost vozila i stepen iskorištenja korisne nosivosti. koja je izmjeritelj prosječne količine transportovanih tona robe pri svakom pređenom kilometru sa teretom.. 7...DRUMSKI SAOBRAĆAJ U prvom slučaju biće: K st 1 = q λ1 K stλ + q λ2 K stλ + . + q λn K stλ q λ1 + qλ2 + . Kod voznog parka homogene strukture sastavljenog od vozila iste korisne nosivosti vrijednosti srednjeg rastojanja transporta jedne tone tereta i srednje dužine vožnje sa teretom biće različite ako se prevoze različite količine tereta pri svakoj vožnji i prevoz vrši na različitim rastojanjima... Prema tome srednje rastojanje prevoza jedne tone tereta je izmjeritelj koji uzima u obzir ne samo pređeni put sa teretom već i količinu prevezenog tereta u toku svake vožnje... Težinska karakteristika za transportni rad izmjeritelj ima složenu dimenziju ⎢ ⎣ km ⎦ predstavlja odnos ostvarenog transportnog rada prema pređenim kilometrima sa teretom cjelokupnog heterogenog voznog parka...7 Težinska karakteristika za transportni rad η Za uspostavljanje zakonomjerne veze između izmjeritelja srednja dužina vožnje sa teretom i srednje rastojanje transporta jedne tone tereta u uslovima heterogene strukture voznog parka uvodi se u upotrebu eksploatacioni izmjeritelj Težinska karakteristika za transportni rad. Za grupu vozila ili homogen vozni park biće: ⎡ tkm ⎤ η= VK t ⋅ q ⋅ ε U = = q⋅ε VK t VK t [t ] Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: η= Ui ∑ VK t i 1 n = q u ⋅ ε ⋅ ∑ VK t i 1 n ∑ VK t i 1 n = qu ⋅ ε ⎡ tkm ⎤ ⎢ km = t ⎥ ⎣ ⎦ 349 ...3.. + K stλn q λ ⋅ VZ λ ( )= ∑ K stλi 1 n VZ λ = VK t = K stλ VZ λ Srednje rastojanje transporta jedne tone tereta razlikuje se od vrijednosti srednje dužine vožnje sa teretom ako je vozni park sastavljen od vozila heterogene strukture koja se razlikuje po korisnoj nosivosti i vrše prevoze tereta na različita rastojanja.

8 Težinska karakteristika za ukupnu količinu transportovane robe Φ Kao i prethodni izmjeritelj i težinska karakteristika za ukupnu količinu transportovane robe je izmjeritelj koji se koristi za iznalaženje zakonomjerne veze sa izmjeriteljima srednje dužine vožnje sa teretom i srednje rastojanje transporta jedne tone tereta za izmjeritelje rada heterogenog voznog parka. Težinska karakteristika za ukupnu količinu transportovane robe Φ je izmjeritelj prosječne količine transportovanih tona robe pri svakoj od vožnji sa teretom cjelokupnog heterogenog voznog parka.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Isto tako je: η= ∑ VK t i ⋅ η i 1 n ∑ VK t i 1 n i η≠ 1 n ∑η i n 1 7.3. Ovaj izmjeritelj takođe ima složenu dimenziju ⎢ t Za grupu vozila ili homogen vozni park biće: ⎡ km ⎤ = t⎥ . km ⎣ ⎦ Φ= odnosno Q ⋅ K stλ Q Q = = = q⋅γ VK t VK t VZ λ K stλ VZ λ q ⋅ γ Q = = q⋅γ VZ λ VZ λ [t ] Φ= [t ] Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: Φ= ∑ Qi 1 n ∑ VZ λi 1 n = qQ ⋅ γ ⋅ ∑ VZ λi 1 n ∑ VZ λi 1 n = qQ ⋅ γ [t ] Isto tako je: Φ= ∑ VZ λi ⋅ Φ i 1 n ∑ VZ λi 1 n Φ= 1 n ∑Φ i n 1 350 .

Za analizu zavisnosti vrijednosti koeficijenta iskorištenja radnog vremena posmatraćemo taj koeficijent koji se odnosi na rad jednog vozila za jedan radni dan. Na vrijednost složenih izmjeritelja utiču eksploataciono– tehničke karakteristike voznog parka. klimatski uslovi. Prema ranijoj definiciji. .koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka α t i .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8. koji smo označili sa K sd prema srednjoj saobraćajnoj brzini V S .koeficijent iskorištenja radnog vremena δ . .koeficijent iskorištenja voznog parka α . vrsta i osobine tereta. iskorištenja radnoga vremena je: δ = HW HW = Hr HW + H d Vrijeme provedeno u vožnji jednako je odnosu ukupno pređenog puta za to vrijeme. struktura i intenzitet robnih tokova. dobivamo: Hw = K stλ ⋅ Z λ β ⋅ Vs Ukupno vrijeme dangube H d možemo zamijeniti proizvodom dangube u toku jedne vožnje td i brojem vožnji Z λ .1 ANALIZA KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA RADNOG VREMENA Analizom koeficijenta iskorištenja radnog vremena posmatraće se koji izmjeritelji utiču na vrijednost ovog koeficijenta pri radu jednog vozila u toku jednog radnog dana. to jest: H d = td Z λ Zamjenom dobivenih vrijednosti H w i H d dobivamo: 351 . pa ćemo imati: K ⋅Z K sd = stλ λ β Kad zamijenimo u prethodnoj jednačini. Broj ostvarenih vožnji od strane vozila u toku dana biće Z λ . Za vrijeme H r sati na radu vozilo će imati H W sati u vožnji i H d sati dangube iz raznih uzroka.koeficijent iskorištenja ispravnog – sposobnog voznog parka α ′ spadaju u složene izmjeritelje. organizacija transportnih procesa. broja ostvarenih vožnji Z λ i koeficijenta iskorištenja pređenog puta β . 8. kvalitet i stanje saobraćajnica. U toku jednog radnog dana jedinica voznog parka provede na radu H r sati. što možemo izraziti srednjim pređenim putem. to je: HW = K sd Vs Srednji dnevni pređeni put K sd možemo izraziti u funkciji srednje dužine vožnje s teretom K stλ . ANALIZA IZMJERITELJA VREMENSKOG BILANSA RADA VOZNOG PARKA Izmjeritelji bilansa rada voznog parka: . kao i drugi izmjeritelji eksploatacije i rada voznog parka.

K n = K sd ω = K tω β i K sd = Kt βλ + Kn = Kt β zamijenom se dobija: Kt βλ 1 + K tω β 1 = Kt β ili 1 βλ + ω 1 = β β β = β λ (1 − ω ) dalje je: βλ = β − ω β odnosno β = 1−ω βλ i konačno Zamjenom izraza za β u izraz za koeficijent iskorištenja radnog vremena δ dobiće se: δ = 1+ t ui ⋅ β λ (1 − ω ) ⋅ V s K stλ 1 352 . gdje je β λ koeficijent iskorištenja pređenog puta u jednoj vožnji. Dobra organizacija transprtnog procesa podrazumijeva da drugih danguba osim vremena utovara i istovara nema. Analizom ovog izraza utvrđujemo da se vrijednost koeficijenta iskorištenja radnog vremena povećava sa povećanjem vrijednosti srednje dužine vožnje s teretom K stλ dok njegova vrijednost opada sa povećanjem ostalih izmjeritelja. t ui ⋅ β ⋅ V s 1+ K stλ Koeficijent iskorištenja pređenog puta β može se zamijeniti izrazom β λ (1 − ω ) . odnosno da je t d = t ui . slijedi iz K λ + K n = K sd gdje je: Kλ = Kt βλ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kst λ ⋅ Z λ β ⋅ Vs δ = Kst λ ⋅ Z λ + td ⋅ Zλ β ⋅ Vs Sređivanjem ove jednačine dobivamo: δ = 1 t ⋅ β ⋅ Vs 1+ d K stλ Ovako dobiven izraz za koeficijent iskorištenja radnog vremena pokazuje da je ovaj izmjeritelj složen jer zavisi od više drugih izmjeritelja rada voznog parka. pa je β = 1 . a ω koeficijent nultog pređenog puta β = β λ (1 − ω ) Da se ova smjena može izvršiti.

odnosno opadanje vrijednosti koeficijenta iskorištenja K stλ = β λ ⋅ K λ radnog vremena δ . dok njegova vrijednost opada sa povećanjem vrijednosti ostalih izmjeritelja. Očigledno je da se sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom K stλ . δ = 1 1 ⇒ β ( K stλ . kod povećavanja vrijednosti koeficijenta iskorištenja pređenog puta u toku vožnje β λ . smanjuje se ukupan pređeni put vozila. a to prouzrokuje opadanje vrijednosti koeficijenta iskorištenja radnog vremena δ .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Dobijeni izraz za koeficijent iskorištenja radnog vremena pokazuje da je ovaj izmjeritelj složen. pri nepromijenjenoj dangubi produžava vrijeme vožnje t wλ . a time se povećava vrijendnost koeficijenta iskorištenja radnog vremena δ . što prouzrokuje smanjivanje vremena vožnje t wλ . β ) = t d ⋅ β ⋅ Vs 92 ⋅ β 1+ 1+ K stλ K stλ 353 . jer pri nepromijenjenoj srednjoj dužini vožnje sa teretom K stλ . vrijednost koeficijenta iskorištenja radnog vremena opada. Nasuprot. jer njegova vrijednost zavisi od više drugih izmjeritelja rada voznog parka. Takođe se pri povećanju saobraćajne brzine V s skraćuje potrebno vrijeme za vožnju t wλ . Analiza ovog izraza pokazuje da vrijednost koeficijenta iskorištenja radnog vremena raste sa povećanjem vrijednosti srednje dužine vožnje sa teretom K stλ i koeficijenta nultog pređenog puta ω . a time i vrijeme vožnje što se može vidjeti iz izraza pa ovdje slijedi zaključak da kada raste β λ . Veća vrijednost koeficijenta nultog pređenog puta povećava ukupno vrijeme vožnje u toku dnevnog radnog vremena vozila. a time se povećava vrijednost koeficijenta δ . tada opada K λ . jer K stλ − const . Na slijedećem dijagramu prikazat ćemo zavisnost koeficijenta iskorištenja radnog vremena u funkciji pređenog puta pri praznim srednjim dužinama vožnje s teretom.

475 0.91 0.8 0.2 0.2 0.6 0.73 0.2 0.64 0.4 0.1 0 0 0.3 0.8 1 β δ 200 (km) 150 (km) Kstλ 100 (km) 50 (km) 1 0.35 0 0.84 0.94 0.7 0.78 0.57 0. 134 Zavisnost koeficijenta δ u funkciji β i K stλ 354 .84 0.9 0.4 0.89 0.52 20 KSTλ (KM) 0.8 0.6 0.8 β 1 Sl.57 0.76 200 0.73 0.73 0.5 0.68 100 0.84 0.4 0.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 745 Zavisnost koeficijenta δ u funkciji β i K stλ 300 0.4 0.6 0.

α mogu se predstaviti u obliku: α˝ = Dn = Dr + Dd 1 Dd 1+ Dr Uvest ćemo pojam specifične dangube usljed neispravnosti vozila koja je jednaka broju dana dangube zbog neispravnosti vozila na jedinicu pređenog puta to jest ”1 km”. Pri tom u okviru Di inventarskih dana uzet ćemo u obzir dane na radu Dr i dane dangube zbog neispravnosti vozila Dd . Sva tri koeficijenta α t .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 8.vrijeme trajanja vožnje sa uključenim dijelom nultog vremena koje otpada na tu vožnju Zλ = H r ⋅ β ⋅ Vs K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s δ = 1 t ⋅ β ⋅ Vs 1+ d K stλ 355 .α ′ . koju označavamo sa ”dn”. posmatrat ćemo jedinicu voznog parka.2 KOEFICIJENT ISKORIŠTENJA VOZNOG PARKA I NJEGOVE ZAVISNOSTI OD POJEDINIH DRUGIH IZMJERITELJA Za analizu zavisnosti vrijednosti koeficijenta iskorištenja voznog parka. dd = Dn (dana / km ) ⇒ Dn = Dr ⋅ d n ⋅ K sd Dr ⋅ K sd Dr Dr + Dr ⋅ d n ⋅ K sd 1 1 + d n ⋅ K sd Zamjenom u prvobitnoj jednačini dobivamo: α˝ = α˝ = Srednji dnevni pređeni put vozila u toku radnog dana može se izraziti i na slijedeći način: K sd = dok je: K stλ Z λ β [km ] Zλ = gdje je: Hr tλ ′ tλ = ′ tλ K stλ +t β ⋅ V s ui [h] .

možemo utvrditi: − da se vrijednost koeficijenta iskorištenja voznog parka povećava sa povećanjem vremena dangube vozila u toku rata. Svi koeficijenti međusobno se razlikuju samo uslijed različitih vrijednosti specifične dangube d d i po svojim vrijednostima imaju slijedeći odnos αt > α′ > α . Pri režimu rada u kome su svi dani u nedjelji radni koeficijenti α ′ i α mogu biti jednaki 356 . a takođe i od usvojenog režima rada vozila i organizacije održavanja i opravki vozila autotransportne organizacije. Pri proračunu α t u d d uključuju se samo dani dangube radi opravke i održavanja koje vozilo provede u radionici radnim danima voznog parka. β . srednje dužine vožnje sa teretom i specifične dangube zbog neispravnosti vozila.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Zamjenom se dobije K sd = H r K stλ V s K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s kako je H r = 24 ρ biće α˝ = 1 24 ρ ⋅ V s ⋅ K stλ ⋅ d d 1+ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s Dobijeni izraz govori da sva tri koeficijenta zavise od pokazatelja koji karakterišu transportni proces ( K stλ . Pri proračunu α pored prethodne dvije dangube dodaju se još dani dangube vozila usljed eksploatacionih razloga. koeficijenta iskorištenja radnog vremena.V s . Analizom dobivenog izraza za koeficijent iskorištenja voznog parka i njegove zavisnosti od pojedinih drugih izmjeritelja. t ui ). Pri proračunu α ′ pored dangube radi opravke i održavanja uključeni su i dani dangube vozila sposobnih u neradnim danima voznog parka. Pri režimu rada u kome su svi dani u nedjelji radni α ′ i α mogu biti jednaki. srednje saobraćajne brzine. − da se vrijednost koeficijenta iskorištenja voznog parka smanjuje sa povećanjem koeficijenta iskorištenja vremena u 24 sata. kao i boljim iskorištenjem pređenog puta.

α . V s i opadanjem t ui i β raste srednja dnevna kilometraža vozila.8 0. iskorišćenja tehnički ispravnog-sposobnog parka i iskorišćenja voznog parka od pokazatelja rada vozila i zadržavanja vozila na održavanju i opravkama ′ Za sva tri koeficijenta α t .α utiču: putni uslovi. oganizacija održavanja i opravki vozila i drugi faktori.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Q 1. K stλ t ui .0 0. Kada je specifična danguba d d konstantna. α ′ . α ′ .8 dd Sl.9 0. stepen iskorištenja nosivosti. rad sa priključnim vozilima.0 Q 1.0 tui Vs 0. α ′ a . .8 β . a važi konstatacija: što je veća vrijednost K stλ i V s to je manja vrijednost α t . Možemo zaključiti da sa porastom K stλ . V s Q 1. 135 Zavisnost koeficijenta tehničke ispravnosti.α u različitim uslovima rada vozila različiti. a samim time se povećava danguba vozila po jednom danu.9 0. redovno i kvalitetno provođenje režima održavanja vozila jer se skraćuje vrijeme dangube u radionici.9 0. Na vrijednosti α t . proizilazi da su koeficijenti α t . 357 .

Broj i vrsta kvarova po vozilima .Koeficijent iskorištenja pređenog puta . pokazatelji o prevozu robe i putnika. pokazatelji rentabilnosti i likvidnosti.Pređeni km sa teretom .Broj pređenih kilometara (ukupno ili po vrstama vozila) . sedmično.Ostvareni obim prevoza . poluprikolica .Težinske karakteristike za obim prevoza .Broj prikolica.Prosječni inventarski broj vozila .Ostvareni transportni rad (mjestima i tonama) .Planirani i mogući transportni rad . ispravnost i iskorištenost voznog parka) .Broj vožnji sa putnicima i teretom .Koeficijent nultog pređenog puta .Koeficijent dinamičke iskorištenosati korisne nosivosti . tkm). ostali pokazatelji. pokazatelji ekonomičnosti.Težinske karakteristike za transportni rad . podaci o zaposlenosti.Brzina kretanja vozila (prosječna saobraćajna i eksploataciona brzina) .Zastoj voznog parka u časovima .Broj putničkih kilometara ukupno i po strukturi 358 .Broj mjesto / kilometara i t/km.Koeficijent statičkog isakorištenja korisne nosivosti .Rad voznog parka u časovima .Koeficijent iskorištenja radnog vremena . mjesečno i godišnje) .Prevezeno tona .Prosječna dnevna kilometraža po vozilu .Tarife i sistem karata i način prodaje karata .Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti. korisne nosivosti – po tipovima i markama.Prosječno dnevno vrijeme vožnje 1 vozila .Prosječna starost voznog parka . Parametri o radu preduzeća .Efikasnost rada vozila (prosječna ili granična) zavisno od potrebe analize . parametri o radu preduzeća. pokazatelji produktivnosti rada.Srednja dužina jedne vožnje sa teretom . Pokazatelji rada voznog parka .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 9.Rad voznog parka (broj vozila u radu. ukupno i po strukturi .Koeficijent iskorištenja vremena u toku 24 sata .Broj stanica i prosječna međustanična rastojanja u putničkom saobraćaju .Broj i dužina linija (mreže) u putničkom saobraćaju .Kapacitet autotona – dana .Broj vožnji po vrstama saobraćaja (dnevno. kapacitet vozila).Nulti pređeni put . ukupna i prosječna) .Srednje rastojanje prevoza 1 tone tereta .Mogući obim prevoza i mogući transportni rad (pkm.Prevezeno tona po danu. Pokazatelji o prevoznim kapacitetima Ukupan broj i kapacitet vozila (broj vozila.Rad voznog parka u auto danima . broj sjedišta. INDIKATORI RADA VOZNOG PARKA Indikatori rada voznog parka mogu se svrstati u grupe: pokazatelji o prevoznim kapacitetima. putnika po danu .

ukupno i po strukturi .Odnos vlastitog kapitala i obaveza prema izvorima sredstava po sistemima i vidovima prevoza (učešće vlastitog kapitala u finansiranju) .Broj i struktura zaposlenih (ukupno i po vidovima prevoza) . Pokazatelji produktivnosti rada .Troškovi po vozilu.Odnos likvidnih sredstava preduzeća uvećanih za kratkoročna potraživanja prema kratkoročnim dugovima (ubrzano pokriće kratkoročnih obaveza . tona kilometru.ubrzani koeficijent) . Pokazatelji rentabilnosti i likvidnosti . Pokazatelji ekonomičnosti .Proizvodnost vozila (puna i radna). ukupno i po vrstama saobraćaja . kilometru.Prosječno vrijeme vožnje i prosječno vrijeme putovanja . t km .Koeficijent iskorištenosti kapaciteta u više oblika (odnos broja putnika u vozilu prema kapacitetu vozila.Troškovi radne snage po vozilu. mjesto-kilometru i zaposlenom . putniku i toni Ostali pokazatelji . putnik km.Odnos vlastitog kapitala prema trajnim sredstvima po neotpisanoj vrijednosti (kapitalno pokriće trajnih sredstava) . Podaci o zaposlenosti . obrtnih sredstava.Odnos dugova i obaveza prema izvorima sredstava (učešće dugova u finansiranju) .Cijena prevoza po jednom km .Koeficijent prisustva radnika .Odnos fiksnih troškova i prodajne cijene po putniku umanjene za promjenljive troškove po kilometru (prag rentabilnosti) .Odnos bruto ili neto dobiti i prihoda iz poslovanja (rentabilnost prometa) .Broj prevezenih putnika i tona robe. mjesto-kilometru.Ukupna dobit umanjena porezom na dobit i za učešće u dobiti trećih lica uvećana za date kamate dugoročnih dugova prema prosječnom sopstvenom kapitalu uvećanom za prosječne dugoročne dugove (rentabilnost kapitala i dugoročnih dugova) .Koeficijent iskorištenosti radnog osoblja . 359 . kilometri sa teretom. kilometru i mjesto-kilometru .Cijena prevoza jedne tone. potraživanja od kupca i dr.Broj i struktura zaposlenih.Cijena prevoza po času rada vozila .Godišnji broj putnika i robe po vozilu.Srednje rastojanje jedne tone tereta i prevoza putnika .Prihod po zaposlenom . putnik km.Broj i struktura prodatih karata . odnos ukupno prevezenih putnika prema mjesto-kilometrima) Za određivanje većeg broja predstavljenih parametara postoje posebne metode koje su u pravilu veoma složene i skupe.Pokazatelji obrta stalnih sredstava.Odnos troškova i prihoda. tona. kilometru.Koeficijent izmjene putnika .Cijena prevoza po km / tona. zaliha materijala.Časovi rada vozila po danu . putniku.Ukupna dobit umanjena porezom na dobit i za učešće u dobiti trećih lica prema prosječnom sopstvenom kapitalu (rentabilnost čistog vlastitog kapitala) .Kilometri po vozilu i zaposlenom .Prihodi i rashodi (ukupno i po vrstama prevoza) .DRUMSKI SAOBRAĆAJ .Kvalitet prevozne usluge .

Prevoz robe se vrši na rastojanja data na šemi.0 (t). Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti su γ A = 1.8 a u radne dane sva ispravna vozila nalaze se na radu. Saobraćajna brzina na itinereru iznosi Vs=40 (km/h). sa 22 radna dana. vrijeme trajanja obrta (t o ) . broj vožnji sa teretom (Z λ ) . ZADATAK U periodu od 30 dana.15 + 0 . Vrijeme dangube u toku obrta iznosi td = 20 (min). Koeficijent tehničke ispravnosti je α r = 0 . u povratnim vožnjama se vrši transport iz mjesta B i A.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 10.3167 ⎥= ⎣ voz ⎦ 60 ⎡ h ⎤ ⎢ voz ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ h ⎤ ⎢ voz ⎥ ⎣ ⎦ iB K stλ = LAB = 60 to = 360 [km ] 2 K stλ 2 ⋅ 60 5 5 20 + t uA + t iB + t uB + t iA + t d = t o = + 0 . Vrijeme utovara t uAi = 1[min/ t ] i t uB = 5[min/ voz ] .0 i γ B = 0 . za dati prevozni put.3167 + + + = Vs 40 60 60 60 . Na kraju radnog vremena sva vozila se vraćaju u garažu. Vremena istovara su t iB = 2[min/ t ] t iA = 5[min/ voz ] . U zadatku je riječ o ponavljajućem prevoznom putu sa prevoženjem u oba smjera. koeficijent nultog pređenog puta (ω ) . Nosivost vozila kojima se vrši transport je q = 9. potrebno je organizovati transport robe iz mjesta A u mjesto B (QA = 6336 (t)). dok je radno vrijeme u toku dana Hr=16 (h). G A B L AB = 60 [km ] L AG = 4 [km ] Potrebno je izračunati izmjeritelje eksploatacije. gdje je broj vožnji pod teretom Z λ = 2 Z o . količina transportne robe (Q ) .15 ⎥= ⎣ voz ⎦ 60 ⎡ min ⎤ 19 = 9 i 1 = 19⎢ = 0 . Primjenom izvedenih izraza za ovaj itinerer dobijamo: t UA = q ⋅ γ A t UA = q ⋅ γ A uA ⎡ min ⎤ 9 = 9 i 1 = 9⎢ = 0. − − − − − koeficijent iskorištenja pređenog puta (β ) .5 . koji se koriste za upoređenje proizvodnosti vozila i nivoa transportnih troškova: − ukupno pređeni put ( K ) .

016 K K stλ ⋅ Z λ + K n 60 ⋅ 8 + 8 ω = 0.5 ⋅ 4 = 18 Q = Q A + Q B = 36 + 18 = 54 U= [t ] [t ] [tkm ] 361 q ⋅ K stλ ⋅ Z λ (γ 1 + γ 2 ) 9 ⋅ 60 ⋅ 8 ⋅ (1 + 0 .95 [h] = 237 [km ] [min] Mogući broj obrta u toku dana je: K n1 = L AG = 4 Zo = H r ⋅ V s − 2 K n1 16 ⋅ 40 − 2 ⋅ 4 = =4 t o ⋅Vs 3 .984 K K stλ ⋅ Z λ + K n1 60 ⋅ 8 + 24 β = 0 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ t o = 3 .5) = = 54 2 2 Q = 54 [t ] = Q A + Q B [t ] Q A = q ⋅ γ A ⋅ Z o = 9 ⋅ 1 ⋅ 4 = 36 Q B = q ⋅ γ B ⋅ Z o = 9 ⋅ 0 .95 ⋅ 40 Zo = 4 K n = 2 ⋅ K n1 = 2 Z λ = 2Z o = 2 ⋅ 4 = 8 4=8 [km ] nulti pređeni kilometri u toku dana broj vožnji sa teretom u toku dana K t = K stλ ⋅ Z λ = 2 K stλ ⋅ Z o = 2 ⋅ 60 ⋅ 4 = 480 K t = 480 [km ] Kp =0 [km ] K = 2 ⋅ K stλ ⋅ Z o + K n = 2 ⋅ 60 ⋅ 4 + 8 = 488 K = 488 [km ] [km ] β= Kt K stλ ⋅ Z λ 60 ⋅ 8 = = = 0 .5) = = 3240 2 2 .984 Kn Kn 8 = = = 0 .016 ω= Q = q (γ A + γ B )Z o = q ⋅ Z λ (γ A + γ B ) 9 ⋅ 8(1 + 0 .

eksploataciona brzina Ve prevozna brzina V p brzina obrta Vo . . Z o .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U = 3240 [tkm ] Na osnovu vrijednosti izmjeritelja K .316 + 0 . β .5 ⎣ ⎝ 0 .333 = td o = 0 .375 ⎡ t ⎤ ⎢ hr ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ tkm ⎤ ⎢ hr ⎥ ⎣ ⎦ Ako poznajemo vrijednost (t o ) . t o . definisaćemo slijedeće srednje uslovljene brzine: [km / h] . [km / h] . U okviru proučavanja organizacije drumskog transporta.08 + 0 .984 ⋅ 40 0 .08 + 0 .033 ⋅ν p [d / t ] 11.saobraćajna brzina V s 362 [km / h]. te na osnovu nje vršiti poređenje vozila po itinererima.9667 [h] = 58 [min] νQ = 1 ⎡ ⎛ 60 60 ⎞⎤ + 0 .9667 + ν p ⎟⎥ = ⎢ν s ⎜ 1 + 0 .369 ⋅ν s + 9 . Q može se donijeti zaključak o proizvodnosti vozila na različitim itinererima.ω .984 ⎠⎦ 2 ν Q = 0 .15 + 0 . [km / h] . onda je moguće ν ′ WU = U 3240 = AH r 16 izračunati cijenu prevoza. stalne (ν s ) i promjenljive ( p ) troškove. BRZINE KRETANJA VOZILA Za odmjeravanje uslova u kojima se odvija eksploatacija vozila u drumskom saobraćaju neophodno je utvrditi kolike su brzine kretanja vozila. Z λ . Sve brzine koje su u organizaciji eksploatacije vozila u drumskom transportu izučavaju se kao uslovljene srednje brzine kretanja i izražene su u km / h . νQ = ν p K stλ ⎞⎤ 1 ⎡ ⎛ K stλ β ⎟⎥ ⎢ν s ⎜ ⎟ ⎜ βV + t d + γq ⎢ ⎝ s ⎠⎥ ⎣ ⎦ [din / t ] td o = td uA + td iB + t uB + t iB + td = 0 . ′ WQ = Q 54 AH r = 16 = 3 .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11.). čekanje na prolazak kolone pri velikim gustinama saobraćaja i dr. To opadanje za asfaltno–betonske kolovoze je oko 10%.V s Pod saobraćajnom brzinom podrazumijevamo srednju brzinu koja se ostvaruje u vožnji uzimajući u obzir vrijeme provedeno u vožnji uključujući i vrijeme kratkotrajnih zaustavljanja i zadržavanja vozila izazvana uslovima saobraćaja (zaustavljanje na neregulisanim raskrsnicama.odgovarajući broj autočasova vožnje.ukupan pređeni put u kilometrima za cijeli vozni park. pa i manji. Saobraćajna brzina je jednaka odnosu ukupno pređenog puta u kilometrima i vremenu u časovima trajanja vožnje. Pri mokrom putu brzina V s se smanjuje. Za homogen vozni park: Vs = gdje je: VK VH w [km / h] . Za heterogen vozni park. Srednja saobraćajna brzina biće: za jedinicu voznog parka: Vs = gdje K Hw [km / h] K Hw - . sastavljen od n grupe vozila je Vs = ∑ VH wi V si 1 n ∑ VK i = n ∑ VH wi 1 n ∑ VH wi 1 1 n [km / h] Ovdje takođe važi zaključak da Vs ≠ 1 n ∑ Vs n 1 i Na saobraćajnu brzinu veliki utjecaj imaju kvalitet i stanje kolovoza.časovi vožnje vozila. čekanje na semaforima. VK VH w .1 SAOBRAĆAJNA BRZINA . Prema istraživanjima. onda će saobraćajna brzina na putevima od tucanika u dobrom stanju imati indeks 75 – 80. . Pri kretanju po putevima sa snijegom osnovni utjecaj ne veličinu saobraćajne brzine imaju prohodnost vozila i vještina upravljanja. dok će na putevima sa dotrajalim neravnim zastorom indeks biti 50. prelaz pruge u nivou. 363 .označava ukupan pređeni put u kilometrima od strane jedinice voznog parka. ako za saobraćajnu brzinu ostvarenu na putu sa ravnim asfaltno–betonskim kolovozom uzmemo indeks 100.

Saobraćajan brzina za jednu vožnju biće: Vs = dok će za nekoliko vožnji biti: Kλ t wλ Vs = K stλ Z λ β λ ∑ t wλ 364 . Što je brzina kretanja veća.pređeni put vozila u [km ] .vrijeme kretanja vozila konstantnim brzinama [h] . U realnim uslovima eksploatacije vozila. usporenja. a time i brzina transportovanja putnika i roba je među najvažnijim pokazateljima uslova rada vozila autotransportne organizacije.vrijeme usporenja [h] . Saobraćajna brzina vozila može se utvrditi probnim vožnjama ili na osnovu podataka o putu izračunati pomoću metoda iz teorije motornih vozila. Pri izvršenju transportnog procesa saobraćajna brzina zavisi od velikog broja faktora. kao i primjene savremenih metoda organizacije transporta.) [h] Snimanjem je moguće utvrditi trajanje svih elemenata vremena kretanja vozila. odnosno maksimalno moguća srednja saobraćajna brzina.vrijeme kočenja [h] . pri kretanju sa punim iskorištenjem snage motora. saobraćajan brzina je uslovljena srednja brzina kretanja koja se dobija odnosom pređenog puta vozila i vremena vožnje u koje su uključena vremena kratkotrajnog stajanja prouzrokovanog regulisanjem saobraćaja. tehničke ispravnosti vozila.vrijeme ubrzana [h] . te radi toga nije konstantna veličina. a samim tim cijena transporta niža.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Pri noćnoj vožnji saobraćajna brzina V s je za 5 – 10% manja od dnevne. Saobraćajna brzina na autoputevima (na kojima nema ograničenja maksimalne brzine) iznosi 70 – 80% od maksimalne brzine vozila. stepena kvalifikovanosti vozača. kao i vjerovatnoću i dužinu trajanja prinudnih zaustavljanja. ukupno vrijeme kretanja vozila možemo raščlaniti na kretanje sa konstantnom brzinom. to je i proizvodnost vozila veća. te prema tome saobraćajnu brzinu možemo napisati u obliku: Vs = K ∑ t1 + ∑ t 2 + ∑ t3 + ∑ t 4 + ∑ t5 K = K Hw [km / h] gdje su: ∑ t1 ∑ t2 ∑ t3 ∑ t4 ∑ t5 . prelazu preko željezničke pruge itd. Ovako izračunatu brzinu neophodno je korigovati u zavisnosti od realnih uslova. Razlika u saobraćajnim brzinama teretnih vozila sa punim opterećenjem i vožnje bez tereta iznosi 10 . Značajna je razlika vrijednosti saobraćajne brzine vozila koje radi sa prikolicom ili bez prikolice (zavisnost je vezana za specifičnu snagu po jedinici bruto težine vučnog vozila u [KW / t ]).15%.vrijeme prinudnih zaustavljanja prouzrokovanih uslovima saobraćaja (zaustavljanje na semaforu. Saobraćajna brzina. Te metode omogućavaju da se iznađe srednja brzina vozila na određenom putu. mjera za bezbjednost saobraćaja. povećanja dinamičkih svojstava vozila. Prema tome. Povećanje brzine kretanja vozila u neposrednoj je zavisnosti od stanja saobraćajnica. kočenja i kratkotrajna stajanja. ubrzanja.

njegovog tehničkog stanja. odnosno utovar i istovar robe.DRUMSKI SAOBRAĆAJ gdje su: K t wλ . brzina vožnje je uslovljena opštim intenzitetom saobraćaja.2 PREVOZNA .vrijeme vožnje [h] H ui . intenzitet saobraćaja i organizacija regulisanja saobraćaja. koju ostvarujemo pri transportu putnika ili robe.vrijeme stajanja za ukrcavanje – iskrcavanje na međustanicama linije Prevozna brzina biće: 365 .vrijeme vožnje vozila za prostu vožnju [h] . od broja usputnih zaustavljanja.zbir svih vremena vožnje ∑ t wλ β K stλ Zλ Saobraćajna brzina zavisi od dinamičkih osobina vozila.dužina vožnje u [km ] . pa i saobraćajnu brzinu pojedinog vozila. U velikim gradovima pri intenzivnom saobraćaju. saobraćajnih i klimatskih uslova. Vrijednost saobraćajne brzine zavisi od postignutih efektivnih brzina u toku vožnje. koja se kreću pod takvim uslovima.broj vožnji sa teretom . 11. odmor vozača i putnika i dr.TRANSPORTNA BRZINA V p Pod prevoznom brzinom podrazumijevamo prosječnu brzinu. Za prevoz na autobuskim linijama prevozna brzina je: Vp = Kl H w + H ui [km / h] gdje je: Kl Hw . pri malim rastojanjima transporta razdaljina između pojedinih zaustavljanja može imati značajan uticaj na veličinu saobraćajne brzine. između dvije tačke uračunavajući i vrijeme svih usputnih zadržavanja koja ne proističu od uslova saobraćaja.koeficijent iskorištenja pređenog puta za prostu vožnju . Nedovoljna dinamičnost vozila. Ova brzina često se naziva brzinom dostave. Prema tome. Od saobraćajnih uslova značajan uticaj na saobraćajnu brzinu ima: vrsta i stanje kolovoza puta. može usporiti čitav saobraćaj. sposobnosti vozača.dužina linije [km ] . stepen vidljivosti. Prevozna ili transportna brzina karakteriše brzinu prevoza putnika ili brzinu transportovanja robe od polazne do završne tačke relacije na kojoj je prevoz obavljan.srednja dužina vožnje sa teretom . snabdijevanje vozila. stepena opterećenosti vozila. uzdužni i poprečni profil puta. jer svako zaustavljanje zahtijeva smanjenje brzine vožnje od nulte vrijednosti i ponovno ubrzanje. kao što su ukrcavanje i iskrcavanje putnika.

utovar – istovar robe usput) i vremena trajanja vožnje. smjena ili odmor osoblja.rastojanje u kilometrima između dvije posmatrane tačke puta H p .ukupno vrijeme u časovima u toku transporta za posmatrani vremenski period gdje je: VK VH p - Za vozni park heterogenog sastava biće: ∑ VK i Vp = n ∑ VH pi 1 1 n [km / h] Transportna brzina je obično manja od saobraćajne brzine V s . pregled vozila i dr. odnosno utovar i istovar robe.).ukupan pređeni put u kilometrima od strane voznog parka. Brzina obrta jednaka je odnosu dvostruke dužine linije i vremena vožnje i zadržavanja na usputnim i krajnjim stanicama (ukrcavanje i iskrcavanje. pri čemu vozila stalno saobraćaju između dva terminusa. 11.3 BRZINA OBRTA Vo Pod brzinom obrta podrazumijevamo prosječnu brzinu. jer su u časove prevoza uključena vremena usputnog stajanja vozila (ukrcavanje – iskrcavanje putnika na međustanicama.DRUMSKI SAOBRAĆAJ - za jedinicu voznog parka: Vp = gdje je: K Hp [km / h] K .vrijeme u časovima potrebno za obavljenje tog transporta bez t u u polaznim i t i u završnim tačkama prevoza) za homogen vozni park Vp = VK VH p [km / h] . koju ostvarujemo u gradskom ili međugradskom linijskom transportu putnika ili robe. Prema ovom za jedan obrt biće: K o = 2K l [h] [h] To = t w + t ui + td t 366 . .

vremena zadržavanja vozila u terminusima linije Za jedinicu voznog parka biće: Vo = Ko Ho gdje je: K o .ukupno vrijeme trajanja obrta u časovima Za homogen vozni park biće: Vo = VK o VH o Za heterogen vozni park na liniji biće: Vo = ∑ VK oi ∑ VH oi 1 1 n n gdje je: VK o VH o .vrijeme vožnje u toku obrta t ui .ukrcaj – iskrcaj putnika na međustanicama linije td t .dvostruka dužina linije u km To .ukupan pređeni put na liniji ostvaren od strane vozila koja rade na toj liniji .dvostruka dužina linije u km. 367 . H o .DRUMSKI SAOBRAĆAJ kako je tw = 2K l Vs [h] 2K l 2 K l + Vs ( t ui + td t ) + t ui + td t = Vs Vs to će biti: To = [h] brzina obrta biće: Vo = Ko 2K l 2 K lVs = = 2 K l + V s ( t ui + td t ) 2 K l + V s ( t ui + td t ) To Vs 1 odnosno Vo = gdje je: K o ili 2 K l 1 (t ui + td t ) + 2K l Vs [km / h] .ukupno vrijeme u časovima utrošeno za izvršenje obrta.vrijeme trajanja obrta t w .

ukupan pređeni put u kilometrima u toku vremena provedenog na radu H r . uključujući sve dangube u toku vremena na radu (prosječno pređeni put vozila u km za jedan čas rada vozila). Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila u ma kom periodu vremena: VH r VH w VH d .vrijeme vožnje u ∑ VK i Ve = n ∑ VK i = 1 n ∑ VH ri 1 1 n ∑ VH wi + ∑ VH d 1 1 n n [km / h] 368 . eksploataciona brzina biće: za jedinicu voznog parka: Ve = gdje je: K K = Hr Hw + Hd [km / h] K .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11. Eksploatacionom brzinom karakterisana je intenzivnost izvršenja transportnih procesa. Prema tome. pri čemu uzimamo u obzir cjelokupno vrijeme koje vozilo provede na radu.4 EKSPLOATACIONA BRZINA Ve Pod eksploatacionom brzinom podrazumijeva uslovljenu srednju brzinu vožnje. Eksploataciona brzina dobija se odnosom ukupno pređenog puta prema vremenu provedenom na radu.odgovarajuće vrijeme u časovima .odgovarajuće vrijeme u časovima za homogen vozni park za ma koji vremenski period: Ve = gdje je: VK VK = VH r VH w + VH d [km / h] VK .ukupno vrijeme dangube U pređeni put i vrijeme uključuju se i nulte vožnje.ukupan pređen put od strane voznog parka u toku vremena provedenog na radu za posmatrani vremenski period .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11.5 ODNOS EKSPLOATACIONE BRZINE I SAOBRAĆAJNE BRZINE Ovo proističe iz definicije saobraćajne i eksploatacione brzine. kao i koeficijenta iskorištenja radnog vremena. Ve VH w = V s VH r čime se utvrđuje da je odnos eksploatacione i saobraćajne brzine jednak koeficijentu iskorištenja radnog vremena: δ = Ve Vs K stλ Z λ Pređeni put vozila možemo napisati u obliku K= β jer je K t = Kβ i K t = K stλ Z λ . dok će vrijeme potrebno za vožnju H w biti: Hw = K Z K = stλ λ Vs β ⋅ Vs vrijeme dangube po 1 vožnji biće t d = t ui + t do gdje je: 369 . δ. Odnos eksploatacione i saobraćajne brzine je jednak koeficijentu iskorištenja radnog vremena Ve = VK VK = VH r VH w + VH d VK VH w Vs = δ = VH w VH r dakle: VK VK VH w VH w VH w + VH d Ve VH r = = = = =δ VK VK VH w + VH d VH r Vs VH w VH w tj.

∑ t do Iz ranijih izlaganja poznato je da je: β = β λ (1 − ω ) S obzirom na to da je u toku vožnje na liniji β λ = 1 to će biti β = 1−ω Izraz za eksploatacionu brzinu autobusa biće u skladu sa izrazom za Ve biće: Ve = odnosno 370 H wV s = Hw + Hd K l Zλ Vs V s (1 − ω ) Kl Zλ + t ui + t d t Z λ + ∑ t do V s (1 − ω ) ( ) . organizacionih i drugih razloga.DRUMSKI SAOBRAĆAJ t ui .vrijeme stajanja na terminusima linije .slučajne dangube iz tehničkih.vrijeme stajanja na međustanicama linije .vrijeme utovara – istovara t do .ostale dangube tehničke ili eksploatacione prirode po 1 vožnji Ukupno vrijeme dangube biće proizvod broja vožnji sa teretom i prosječnog vremena dangube po 1 vožnji H d = td Zλ zamjenom u izrazu Ve = V s δ = H wV s Hw + Hd oblika za H w i H d dobiće se: K stλ Z λ V s K stλ Z λ V s βVs 1 = = Ve = K stλ Z λ t β 1 K stλ Z λ + t d β V s Z λ + td Zλ + d V s K stλ βVs Kod autobuskih prevoza biće: [km / h] Hw = gdje je: Kl Zλ βVs i H d = t ui + t d t Z λ + ∑ t do ( ) Kl t ui t dt .dužina linije u km .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Ve = 1 + Vs 1 ( t ui + t d t )( 1 − ω ) + ∑ t do Kl [km / hr ] Analizom izraza za eksploatacionu brzinu može se zaključiti da eksploataciona brzina zavisi od veličine saobraćajne brzine i da je uvijek manja od saobraćajne brzine. jer se vrijeme dangube po času rada vozila smanjuje. organizacije rada na utovaru – istovaru i pouzdanosti vozila).6 ODREĐIVANJE IZMJERITELJA EKSPLOATACIJE U IZRAZIMA ZA RAZNE VRSTE PREĐENOG PUTA I IZMJERITELJE USLOVA PRI IZVRŠENJU TRANSPORTNIH PROCESA POMOĆU INVENTARSKIH AUTODANA VOZNOG PARKA Ukupan pređeni put VK Ako je V s = - VK VH w odakle je VK = VH wV s dobija se: za homogen vozni park VK = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s za heterogen vozni park n 1 ∑ VK i = 24 ∑ VDii ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ V si = 24α ρ δ V s ∑ VDii 1 1 n n [km ] Pređeni put sa teretom VK t Ako je β = - VK t VK odakle je VK t = VK ⋅ β dobija se: Za homogen vozni park VK t = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s Za heterogen vozni park n 1 ∑ VK ti = 24 ∑ VDi ⋅α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ β i ⋅ V si = 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s ⋅ ∑ VDi 1 1 n n [km ] 371 . to je vrijednsot eksploatacione brzine veća. organizacionih i drugih razloga (što zavisi od stepena mehanizovanosti utovarnih – istovarnih radova. Sa porastom rastojanja prevoza raste i eksploataciona brzina i približava vrijednost saobraćajne brzine. 11. Što je kraće vrijeme dangube vozila na utovaru i istovaru (ukrcavanju – iskrcavanju putnika) i dangube uslijed tehničkih. Na veličinu eksploatacione brzine utiče organizacija prevoznog procesa i rastojanje prevoza.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Nulti pređeni put VK n Ako je ω = - VK n VK odakle je VK n = VK ⋅ ω dobija se: Za homogen vozni park VK n = VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ ω ⋅ V s Za heterogen vozni park n 1 ∑ VK ni = 24 ∑ VDi ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ ω i ⋅ V s = 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ ω ⋅ V s ∑ VDi 1 1 n n [km ] Prazan pređeni put VK p Ako se pođe od izraza za ukupan pređeni put vozila dobija se izraz za prazan pređeni put VK = VK t + VK p + VK n VK p = VK [1 − (β + ω )] Za homogen vozni park VK p = VK − (VK t + VK n ) = VK − (VK ⋅ β + VK ⋅ ω ) pa će biti: VK - p = 24 VD i ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V [1 − (β + ω )] n 1 [km ] [km ] Za heterogen vozni park ∑ VK = 24 ∑ VDii ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ V si [1 − (β + ω )] n 1 Srednja dužina vožnje sa teretom K stλ Srednja dužina vožnje sa teretom data je odnosom kilometara sa teretom i broja vožnji sa teretom K stλ = VK t VZ λ pa će na osnovu toga biti: Za homogen vozni park K stλ = 372 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s VZ λ [km ] Za heterogen vozni park .

Za homogen vozni park K stλ = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s = 24 ρ ⋅ δ ⋅ V s VDi α 2. Za heterogen vozni park K stλ = 24 ρ ⋅ δ ⋅ V s ∑ 24VDi i α i 1 n ∑ 24VDi i α i 1 n = 24 ρ ⋅ δ ⋅ V s [km / dan] 373 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ K stλ = 24 ∑ VDii ⋅ α i ⋅ ρ i ⋅ δ i ⋅ β i ⋅ V s i 1 n ∑ VZ λi 1 n = ∑ VZ λi K stλi 1 n ∑ VZ λi 1 n [km ] Srednji dnevni pređeni put K sd Srednji dnevni pređeni put vozila definisan je odnosom ukupno pređenog puta i broja autodana rada voznog parka K sd = VK VDr [km / dan] pa će na osnovu toga biti: 1.

KOEFICIJENT STATIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA γ Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila jednak je odnosu količine transportovane robe prema količini koja je mogla biti transportovana sa punim iskorištenjem korisne nosivosti vozila. Za odmjeravanje stepena iskorištenja korisne nosivosti vozila služi nam koeficijent iskorištenja korisne nosivosti vozila. koje u datim uslovima obezbjeđuje maksimalno moguću proizvodnost transportnih sredstava. 1. Radi ostvarivanja ovog cilja potrebno je pri izvršenju transportnih procesa pored izmjeritelja koji bilansiraju iskorištenje raspoloživog fonda vremena i ukupno pređenog puta utvrditi i stepen iskorištenja kapaciteta – korisne nosivosti vozila. Eksploatacija vozila u drumskom transportu podrazumijeva optimalno organizovanje transportnih procesa.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 11 IZMJERITELJI ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA Pri vršenju transportnih procesa veliki značaj ima u što većoj mjeri iskorištenje korisne nosivosti. Nedovoljno iskorištenje kapaciteta vozila smanjuje obim prevoza (količinu transportovanog tereta ili broj prevezenih putnika) i prouzrokuje manja ostvarenja transportnog rada (u tkm i pkm) što se posebno intenzivno odražava kod prevoza na dužim rastojanjima. Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila za jedno vozilo u toku jedne vožnje sa teretom biće: γ = gdje je: qλ q q λ . Razlikujemo koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila.količina tereta transportovana jednim vozilom u nekom posmatranom vremenskom periodu .količina transportovanog tereta u toku jedne vožnje sa teretom q . Kao posljedica nedovoljnog iskorištenja korisne nosivosti vozila javlja se manja proizvodnost transportnih sredstava.korisna nosivost vozila Za jedno vozilo u nekom posmatranom periodu vremena biće: Zλ Qi γ = = 1 = q ⋅ Zλ q ⋅ Zλ gdje je: ∑ q λi Zλ ∑ q λi 1 Zλ 1 ∑q Qi 374 . odnosno koeficijent ispunjenosti vozila kod transporta putnika i koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila. Koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila označavamo sa γ . kod transporta robe. čime se povećava ostvareni transportni rad i proizvodnost voznog parka.

.broj vožnji sa teretom voznog parka ili grupe vozila u posmatranom vremenskom periodu Za vozni park heterogene strukture korisne nosivosti sastavljen od n grupa pri čemu se korisna nosivost jednog vozila po grupama razlikuje.. 375 .. a umjesto korisne nosivosti vozila...DRUMSKI SAOBRAĆAJ q .. 2. dok su sva vozila jedne grupe iste korisne nosivosti biće: γ = ∑ Qi 1 n ∑ VZ λ i ⋅ q i 1 n = ∑ VZ λi q i γ i 1 n 1 n = ∑ VZ λi q i γ i 1 n ∑ VZ λ i q i qQ ∑ VZ λi 1 gdje je: ∑ Q i = VZ λ1 q1γ 1 + VZ λ2 q 2γ 2 + .. Za određivanje stepena iskorištenja korisne nosivosti vozila sa gledišta ostvarenog transportnog rada služi koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila.. Za homogen vozni park ili grupu vozila iste korisne nosivosti u nekom posmatranom periodu vremena biće: VZ λ Q γ = = 1 = q ⋅ VZ λ q ⋅ VZ λ gdje je: ∑ q λi VZ λ 1 VZ λ 1 ∑ q λi ∑ qi Q . + VZ λi q i γ i + . KOEFICIJENT DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA ε Stepen iskorištenja voznog parka u ostvarenju transportnog rada u toku transportnih procesa zavisi od rastojanja transporta.korisna nosivost jednog vozila u tonama VZ λ . Nedovoljno iskorištenje korisne nosivosti vozila proizvešće veći gubitak transportnog rada pri većem rastojanju prevoženja nego pri manjem. u svim grupama pri svakoj vožnji sa teretom bile u potpunosti iskorištene... + VZ λi q i + . Kod transporta putnika koeficijent ispunjenosti. + VZ λn q n 1 n odnosno količina koju je bilo moguće transportovati da su nosivosti svih vozila. s obzirom na to da se za isto vrijeme ostvaruje veći transportni rad pri transportu na veće rastojanje. + VZ λn q n γ n 1 n odnosno ukupna količina transportovanog tereta svih grupa vozila i ∑ VZ λi q i = VZ λ 1q1 + VZ λ 2 q 2 + . broj mjesta ( p ) .količina stvarno prevezenog tereta u tonama q .broj vožnji sa teretom u posmatranom periodu vremena. koeficijent statičkog iskorištenja broja mjesta vozila ima isto značenje. tj. s tim što se pri njegovom određivanju uzima umjesto količine robe broj putnika ( P ) ...korisna nosivost vozila Z λ .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila jednak je odnosu ukupno ostvarenog transportnog rada prema mogućem transportnom radu pri punom iskorištenju korisne nosivosti vozila....broj vožnji sa teretom cjelokupnog voznog parka Za heterogen vozni park sastavljen od n grupa vozila biće: ε= ∑Ui 1 n ∑Ui = 1 n ∑ U max 1 n ∑ VK ti q i 1 n = ∑ VK ti q i ε i 1 n ∑ VK ti q i 1 n = ∑ VK ti q i ε i 1 n q n ∑ VK ti 1 n gdje je: ∑ U i = VK t 1q1ε 1 + VK t 2 q 2 ε 2 + ..broj vožnji sa teretom u posmatranom periodu vremena .... suma ostvarenog transportnog rada svih grupa vozila u voznom parku i ∑ VK ti q i = VK t 1q1 + VK t 2 q 2 + .količine tereta prevožene u pojedinim vožnjama . + VK tn q n ε n 1 n tj... + VK t i q i ε i + . 376 . Za homogen vozni park ili grupu vozila iste korisne nosivosti biće: VZ λ ε= gdje je: U = VK t ⋅q 1 VZ λ 1 ∑ (q λ K tλ )i ∑ (qK tλ )i VZ λ = ∑ (q λ K tλ )i 1 VZ λ q ∑ K tλ i 1 VZ λ = ∑ (qλ K tλ )i 1 q ⋅ VK t VZ λ . Koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila označavamo sa ε .korisna nosivost vozila . Koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila za jedno vozilo u toku jedne vožnje sa teretom biće: ε= q λ K stλ q λ K stλ qλ = = qK stλ qK tλ q Zλ Za jedinicu voznog parka u nekom posmatranom periodu vremena biće: ε= U U max = ∑ (qλ K t λ )i 1 Zλ 1 Zλ ∑ (qK t λ )i = ∑ (qλ K t λ )i 1 q ∑ K tλ 1 Zλ i gdje je: Zλ qλ q K tλ .... + VK ti q i + .pređeni km sa teretom u pojedinim vožnjama. + VK tn q n 1 n odnosno mogući transportni rad cjelokupnog heterogenog voznog parka.

.. + VK t n q n VK t1 + VK t2 + .. označavamo je sa q u . + VK t n qu ≠ q s = ∑ VK ti q i 1 n ∑ VK ti 1 n 377 .. + VK ti q i + . + VK ti + .1 PROSJEČNA NOSIVOST ZA TRANSPORTNI RAD HETEROGENOG VOZNOG PARKA q u Iz izraza za koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti slijedi: ∑ U i = ε ∑ VK t i q i = ε q ∑ VK tt 1 1 1 n n n za prosječnu nosivost uvrsti se statička srednja vrijednost ∑ Vi q i qs = 1 n ∑ Vi 1 n pa će biti: ε ∑ VK ti q i = ε 1 n ∑ Vi q i 1 n ∑ Vi 1 n 1 n ∑ VK tt / : ε ∑ VK t i 1 1 n n ∑ VK ti q i 1 n ∑ Vi q i = ∑ VK t i 1 n ∑ Vi 1 n Tvrdnja da je prosječna nosivost kod koje je ponderacioni faktor pređeni km sa teretom identična prosječnost nosivosti kod koje je ponderacioni faktor inventarski broj vozila nema osnova......DRUMSKI SAOBRAĆAJ 2... prema tome ∑ VK ti q i 1 n ∑ Vi q i ≠ 1 n ∑ VK t i 1 n ∑ Vi 1 n Dinamička prosječna nosivost za transportni rad heterogenog voznog parka koja se mora koristiti pri proračunima dobija se odnosom mogućeg transportnog rada i pređenih kilometara sa teretom.. qu = VK t1 q1 + VK t2 q 2 + .

+ Vi q n 1 = = n ⋅ Vi n ⋅ Vi Vi ∑ q i n ∑ qi 1 n n VK t ∑ q i n qu = VK t q1 + VK t q 2 + .. .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U specijalnom slučaju prosječna nosivost za transportni rad heterogenog voznog parka q u identična je statičkoj srednjoj nosivosti q s . Ako su ispunjena ograničenja po grupama vozila. 2. . Taj slučaj nastupa kada su ispunjena slijedeća ograničenja: a) da je inventarski broj vozila u svakoj od n grupa jednak. U opštem slučaju je kod heterogenog parka q s ≠ q u ≠ qQ .. = VK t n = VK t tada je qs = V i q1 + V i q 2 + .. u heterogenom voznom parku će nastupiti slučaj kada su sve tri nosivosti jednake q s = q u = qQ Ograničenja pri kojima jednakost nastupa gotovo da su u praksi nemoguća.2 PROSJEČNA NOSIVOST HETEROGENOG VOZNOG PARKA ZA OBIM PREVOZA qQ Iz izraza za koeficijent statičkog iskorištenja korisne nosivosti slijedi: ∑ Qi = γ ⋅ ∑ VZ λi ⋅q i = γ ⋅ q ⋅ ∑ VZ λi 1 1 1 n n n Obzirom da su korisne nosivosti vozila različite po grupama vozila q1 ≠ q 2 ≠ q i ≠ q n 378 .. b) da svaka grupa vozila ostvari isti broj kilometara sa teretom Vi1 = Vi2 = Vi3 = . VZ λi = const ... + q n ) 1 = = = n ⋅ VK t n ⋅ VK t n ⋅ VK t ∑ qi 1 n n pa tada nastupa identičnost q u = q s ...... Vii = const .... + VK t q n VK t (q1 + q 2 + .. i VK ti = const . = Vin = Vi VK t1 = VK t2 = VK t3 = .

. + VZ λn = qQ Dinamička prosječna nosivost za obim prevoza kod heterogenog voznog parka koja se jedino može koristiti pri proračunu predstavlja u stvari prosječnu korisnu nosivost vozila pri svakoj vožnji sa teretom cjelokupnog heterogenog voznog parka: qQ = ∑ VZ λi q i 1 n ∑ VZ λi 1 n q s ≠ qQ 379 .. + Vin q n Vi1 + Vi2 + .......DRUMSKI SAOBRAĆAJ To se postavlja problem kako odrediti prosiječnu nosivot vozila u voznom parku za proračune na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka... + VZ λn q n VZ λ1 + VZ λ2 + ... + VZ λi + . a kod druge nosivosti inventarski broj vozila. jer je kod prvog izraza faktor ponderacije prosječne nosivosti broj vožnji sa teretom po grupama vozila. Prosiječna nosivost sa kojom se najčešće operisalo u dosadašnjoj praksi predstavljala je odnos ukupne nosivosti svih vozila u voznom parku sa brojem vozila u voznom parku qs = Vi1 q1 + Vi2 q 2 + .. ∑ VZ λi ⋅ q i 1 n ∑ VZ λi 1 n = VZ λ1 q1 + VZ λ2 q 2 + . + VZ λi q i + ..... + Vin = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n Kada u izraz za obim prevoza uvrstimo prosiječnu nosivost q s dobiće se za ∑ Qi 1 n γ ⋅ ∑ VZ λi ⋅q i = 1 n γ ⋅ ∑ Vii ⋅q i n ∑ V ii 1 1 n ⋅ ∑ VZ λi / : γ ⋅ ∑ VZ λi 1 1 n n ili ∑ VZ λi ⋅ q i 1 n ∑ VZ λi 1 n = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n a ova jednakost u opštem slučaju nije tačna..

... = VZ λn = VZ λ tada je qs = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n = Vi q1 + V i q 2 + ... koji u praksi može nastupiti veoma rijetko. odnosno grupu vozila iste korisne nosivosti.... koeficijent dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti veći ili manji od koeficijenta statičkog iskorištenja za onoliko puta za koliko je puta srednje rastojanje transporta jedne tone tereta veće ili manje od srednje dužine vožnje sa teretom ε= U VK t ⋅ q γ = Q q ⋅ VZ λ U ε VK t ⋅ q U VZ λ = = Q γ Q VK t q ⋅ VZ λ U = K st1 Q i VZ λ 1 = VK t K stλ 380 ..3 ODNOS KOEFICIJENTA DINAMIČKOG I STATIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA Utvrđeno je da je za jedno vozilo u nekom vremenksom periodu ili za homogen vozni park.broj grupa vozila u voznom parku qQ = ∑ VZ λ q i 1 n ∑ VZ λ 1 n = VZ λ q1 + VZ λ q 2 + ...DRUMSKI SAOBRAĆAJ U specijalnom slučaju dinamička prosječna nosivost za obim prevoza cjelokupnog heterogenog voznog parka qQ identična je statičkoj srednjoj nosivosti q s . + VZ λ q n VZ λ (q1 + q 2 + .. + q n ) 1 = = = n ⋅ VZ λ n ⋅ VZ λ n ⋅ VZ λ VZ λ ∑ q i n ∑ qi 1 n n čime se dokazuje identičnost za qQ i q s u slučaju kada su ograničenja ispunjena.... + V i q n n ⋅ Vi = Vi (q1 + q 2 + ... + q n ) 1 = = n ⋅ Vi n ⋅ Vi Vi ∑ q i n ∑ qi 1 n n gdje n .. = Vin = Vi VZ λ1 = VZ λ2 = VZ λ3 = . 2. Taj slučaj nastupa ako su ispunjena slijedeća dva ograničenja: a) da je inventarski broj vozila u svakoj od n grupa jednak b) da je svaka grupa vozila ostvarila isti broj vožnji sa teretom Vi1 = Vi2 = Vi3 = .

te prema tome i relacija ε ⋅ K stλ = γ ⋅ K stλ ne važi jer 381 . Razlog netačnosti je razlika u ponderacionim faktorima prosječne nosivosti ε . K st 1 = ∑ VK ti q i ε i ∑ VZ λi q i γ i 1 1 n n to će biti: n 1 ε K stλ = γ K st 1 n ∑ VK ti q i ε i ∑ VKt i ∑ VK t i q i 1 n ⋅ ∑ VZ λi 1 1 n = ∑ VZ λi q i y i ∑ AK t i q i ε i 1 n n ∑ VZ λi q i 1 n ⋅ ∑ VZ λi q i y i 1 1 n ∑ VK ti q i ε i ∑ VK ti 1 n n ∑ VK t i q i 1 n ⋅ ∑ VZ λi 1 1 n = ∑ VK ti q i ε i 1 n 1 n ∑ VZ λi q i n 1 ∑ VK ti q i ε i ⋅ ∑ VK ti ⋅ ∑ VZ λi q i = ∑ VK t i q i ε i ⋅ ∑ VK ti q i ⋅ ∑ VZ λi 1 1 1 1 1 n n n n n ∑ VZ 1 n 1 n λi qi ∑ VK = 1 n 1 n ti qi ∑ VZ λi ∑ VK ti Ova jednakost nije identična i netačna je. dok je kod koeficijenta statičkog iskorištenja korisne nosivosti γ broj vožnji sa teretom. to su kilometri pod teretom.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ε K st1 = γ K stλ ili ε ⋅ K stλ = γ ⋅ K st1 Ova relacija na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka nije tačna i ne može se koristiti. γ = ∑ VZ λi q i γ i 1 n ∑ VZ λi q i 1 n . S obzirom na to da je: ε= ∑ VK t i q i ε i 1 n ∑ VK t i q i 1 n . K stλ = ∑ VK t i ∑ VZ λi 1 1 n n .

ali u raznim količinama K tλ = kons tan ta Možemo napisati: Q = qλ1 + qλ 2 + ... kada je q s = q u = qQ .... K t 2 .. + ... + K ti + .. + . a na razna rastojanja. kada se pri svakoj vožnji prevozi ista količina robe (ista težina tereta)... = q λs = q λ otud γ = qλ ⋅ Z λ q ⋅ Zλ tj.4 JEDNAKOST KOEFICIJENTA STATIČKOG I DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA KORISNE NOSIVOSTI VOZILA Koeficijenti statičkog i dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila mogu biti jednaki u dva slučaja: 1.. + qλ z γ = q λ1 + q λ2 + . + ...... K t z . + qλi + ...DRUMSKI SAOBRAĆAJ ∑ VZ λi q i 1 n ∑ VZ λi 1 n = qQ ∑ VK ti q i i 1 n ∑ VK t i 1 n = qu i qQ ≠ q u osim u slučaju ispunjenih ograničenja pri kojima identičnost nastupa... + q λi K ti + .količina robe u t pri pojedinim vožnjama .. tj.. q λi . + q λi + ....... K t i .. tj. 2.... q λ2 ....: y = kons tan ta 2. + q λ z q ⋅ Zλ ε= gdje je: q λ1 K t1 + q λ2 K t 2 + .. + K t z ( ) q λ1 ..rastojanja transporta pri pojedinim vožnjama . γ = qλ q 382 . = q λi = . + q λ s K t z q K t1 + K t2 + . q λ z K t1 . kad se pri svakoj vožnji roba prevozi na jednaka rastojanja.. U prvom slučaju imamo: q λ1 = q λ2 = .. + .......

+ . = K t z = K t otud γ = ∑ q λi 1 z K q ⋅ Zλ ε = t ∑ q λi 1 t z q ⋅∑ K z Kako je: ∑ K t = Kt ⋅ Zλ ∑ q λi 1 z ε= K t ∑ q λi 1 q ⋅ K t ⋅ Zλ tj.... 383 . + K t z qλ q dakle ) ) tj............ + K ti + . + K ti + ...... ε= γ =ε U drugom slučaju imamo K t1 = K t2 = .... = K ti = . + ... + K t z t1 ( q (K + K t2 + . ε= q ⋅ Zλ dakle γ =ε....DRUMSKI SAOBRAĆAJ ε= q λ K t1 + K t2 + .

Jedinica voznog parka provede na radu u toku dana: Transportni rad voznog parka izražava se u tonakilometrima [tkm ] i putnikkilometrima H r = 24 ρ Od toga u vožnji: [h] Hw = Hr ⋅δ ili kad zamijenimo: [h] H w = 24 ⋅ ρ ⋅ δ K = H wV s ili kad zamijenimo: [h] [km ] Ukupan pređeni put za to vrijeme biće: K = 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s Kt = K ⋅ β ili kad zamijenimo: [km ] [km ] Od ukupno pređenog puta. u toku jednog dana biće: U d = ud V i α [tkm ] 384 . pređeni put sa teretom ili putnicima iznosi: K t = 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s [km ] Znamo da je veličina transportnog rada jednaka proizvodu pređenog puta sa teretom. a zadatak preduzeća drumskog transporta je izvršenje tih transporta sa maksimalnom proizvodnošću uz minimalnu cijenu koštanja. koji ima V i inventarski broj vozila i čiji je stepen iskorišćenja za rad α . Rezultat tog rada ocjenjuje se količinom transportovane robe u tonama i brojem transportovanih putnika na određeno rastojanje.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 12 RAD I PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Transportni procesi imaju za cilj transport robe i putnika. jedinica voznog parka ostvariće u toku dana transportni rad: ud = K t ⋅ q ⋅ ε ili kad zamijenimo: ud = 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s Transportni rad voznog parka. Za proračun rada voznog parka uzećemo najprije jedinicu voznog parka. putnicima. 1. korisnom nosivošću vozila i koeficijentom dinamičkog iskorišćenja korisne nosivosti vozila. PRORAČUN RADA VOZNOG PARKA [ pkm] . Prema tome.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ ili kad zamijenimo: U d = 24 ⋅ Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s a u toku kog bilo vremenskog perioda: [tkm ] [tkm ] [tkm ] U = U d Di ili: U = 24 ⋅ VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s Za određivanje količine transportovane robe u tonama.srednja dužina vožnje sa teretom u km. koji ima Vi inventarski broj vozila i čiji je stepen iskorišćenja za rad α . Broj vožnji koje izvrši vozilo u toku dana biće: Zλ = K sd β K stλ ili kad zamijenimo Zλ = gdje je: 24 ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s ⋅ β K stλ K sd . u toku jednog dana biće: Qd = q d Vi α [t ] [t ] [t ] ili kad zamijenimo: Qd = 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ a u toku bilo kog vremenskog perioda: Q = Qd Di ili: 385 .ukupan srednji dnevni pređeni put u km. Količina robe transportovane u toku jedne vožnje iznosi: q λ = qγ a za radni dan jedno će vozilo da transportuje: [t ] [t ] [t ] qd = q λ z λ ili kad zamijenimo: qd = 24 ⋅ υ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ Ukupna količina robe u tonama koju preveze vozni park. posmatraćemo također najprije rad jednog vozila u toku jednog dana na radu. K stλ .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Q= 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s K stλ [t ] 2. Dobija se kada količinu prevezenog tereta u tonama ili ostvareni transporti rad u tkm u nekom periodu vremena podijelimo sa časovima rada vozila u tom vremenskom periodu. PRORAČUN PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA Pod proizvodnošću voznog parka podrazumijeva se količina prevezenog tereta u tonama. 3. Radna i puna proizvodnost Proizvodnost može biti radna i puna. Pod radnom proizvodnošću voznog parka podrazumijevamo proizvodnost uzimajući u obzir vrijeme provedeno na radu za posmatrani vremenski period. tj. Punu proizvodnost označavamo simbolima WU i W Q . Dobija se kad se ostvareni obim prevoza ili transportni rad podijeli ukupnim kalendarskim vremenom vozila. inventarskim autočasovima. godina itd. puna proizvodnost biće: WU = U 24VDi U VH r [tkm / hi ] [tkm / hr ] i WQ = Q 24VDi Q VH r [t / hi ] [t / hr ] Za radnu proizvodnost izrazi dobijaju oblik: W´U = i W´ Q = Proizvodnost koja se ostvari za 1 čas rada vozila na prevoznom putu procesa transporta naziva se časovnom proizvodnošću vozila. Za proračun proizvodnosti uzećemo za jedinicu vremena jedan čas. Za jedinicu vremena može se uzeti jedan čas (na radu ili invetarski). dan. Pod punom proizvodnošću voznog parka podrazumijevamo proizvodnost. te će prema tome broj izvršenih vožnji u toku jednog časa rada vozila biti: Z λh = 1 tλ Kako je vrijeme jedne vožnje sa teretom: 386 . PRORAČUN RADNE I PUNE PROIZVODNOSTI Prema datim definicijama. Pri tome jedna vožnja sa teretom izvršava se za vrijeme t λ . odnosno ostvareni transportni rad u tkm u jedinici vremena. mjesec. dok radnu proizvodnost označavamo sa simbolima WU ´ i W Q´ . uzimajući u obzir cjelokupno kalendarsko vrijeme za posmatrani vremenski period.

prosječno prevezena količina tereta u toku vožnje sa teretom .korisna nosivost vozila .DRUMSKI SAOBRAĆAJ t λ = t wλ + t ui gdje je: tλ t wλ t ui .u tonama W ´ Q = q λ ⋅ Z λh = u tona kilometrima: q ⋅ γ ⋅ β λ ⋅ Vs K stλ + t ui ⋅ β λ ⋅ V s [t / h] [tkm / h] W ´ U = U λ ⋅ Z λh = q ⋅ ε ⋅ β λ ⋅ K stλ K stλ + t ui ⋅ β λ ⋅ V s 387 .koeficijent statičkog iskorištenja nosivosti vozila .vrijeme trajanja jedne vožnje sa teretom u časovima .koeficijent dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila Časovna proizvodnost rada teretnog vozila na prevoznom putu biće: .vrijeme trajanja utovara i istovara to će biti: t wλ = Kλ Vs dok je Kλ = K stλ βλ jer je βλ = K stλ Kλ Prema tome biće: tλ = K stλ K + t ui β λ V s + t ui = stλ Vs β λ Vs β λ Zamjenom u izraz za broj vožnji u toku jednog časa dobiće se: Z λh = β λVs 1 = K stλ + t ui β λ V s K stλ + t ui β λ V s Vs β λ U toku svake vožnje prosiječno prevezena količina tereta dobiće se iz relacije γ = qλ q tj. qλ = q ⋅ γ [t ] i izvršiće se transportni rad U λ = q ⋅ ε ⋅ K stλ gdje su: [tkm ] qλ q γ ε .vrijeme vožnje vozila u toku jedne vožnje .

proizvodnost voznog parka je proporcionalna koeficijentima: iskorištenja voznog parka α . i veći transportni rad u tkm . osim izuzetno. W´ U1 ¸ W´ Q1 . iskorištenja korisne nosivosti vozila ε . pri jednakim ostalim elementima. iskorištenja radnog vremena δ . 388 . Ovo jasno proističe iz činjenice što kod prevoženja na većim rastojanjima za isto vrijeme ostvaruje se duži pređeni put pa. iskorištenja pređenog puta β .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 4. Za povećanje proizvodnosti voznog parka treba. Kao što se vidi iz gornjih jednačina. dok proizvodnost izražena u količini transportovanih tona robe na jedinicu vremena opada sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom. transporta. radna proizvodnost jedne instalirane tone voznog parka jednaka je: W ´ U1 = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s i [tkm / hr ] [t / hr ] W´ Q1 = a puna: δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ Vs K stλ WU1 = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s i [tkm / hi ] [t / hi ] WQ1 = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ Vs K stλ U ovom slučaju q = 1 . Za objektivnu uporednu analizu proizvodnosti voznih parkova sa nejednakom srednjom korisnom nosivošću prevozne jedinice. označava radnu proizvodnost po instaliranoj toni korisne nosivosti voznog parka. PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA PO JEDIDNICI KORISNE NOSIVOSTI VOZILA U dobijenim izrazima za radnu i punu proizvodnost voznog parka q označava srednju korisnu nosivost jedinice voznog parka. kao i srednjoj brzini V s . Prema tome. prema tome. dakle. jednoj «instaliranoj toni». težiti postizanju što veće vrijednosti navedenih izmjeritelja rada voznog parka. dok na kraćim rastojanjima za isto vrijeme moguće je obaviti veći broj vožnji. Gornje jednačine takođe utvrđuju da je puna proizvodnost jednaka radnoj proizvodnosti pomnoženoj sa koeficijentom iskorištenja voznog parka α i iskorištenja vremena u 24 časa ρ . očigledno je da je puna proizvodnost manja po vrijednosti od radne. potrebno je uzeti u obzir proizvodnost po jedinici korisne nosivosti voznog parka. tj. γ . proizvodnost voznog parka izražena u tonakilometrima na jedinicu vremena raste sa povećanjem srednje dužine vožnje sa teretom K stλ . iskorištenja vremena u 24 časa ρ . Kako su ovi izmjeritelji rada voznog parka manji od jedinice. pa će time biti transportovano više tona robe. po tzv. a WU1 ¸ WQ1 punu proizvodnost. Međutim.

1 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD NOSIVOSTI VOZILA q I KOEFICIJENTA DINAMIČKOG ISKORIŠTENJA NOSIVOSTI VOZILA ε Ako usvojimo da je nosivost vozila q promjenljiva veličina. a da su svi ostali izmjeritelji konstantni.DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. 5. ANALIZA PROIZVODNOSTI VOZNOG PARKA Radi analize zavisnosti proizvodnosti vozila od izmjeritelja koji definišu transportni proces obrasce za proizvodnost moguće je transformisati i napisati u slijedeće obliku: a) Radna proizvodnost W´ Q = q⋅γ K stλ +t β λ V s ui q⋅ε t 1 + ui β λ V s K stλ [t / hr ] W´ U = [tkm / hr ] b) Puna proizvodnost WQ = α ⋅ ρ ⋅γ ⋅ q K stλ +t β λ V s ui [t / hi ] WU = α ⋅ ρ ⋅ε ⋅q t 1 + ui β λVs K stλ [tkm / hi ] Pri analizi zavisnosti proizvodnosti vozila. od parametara koji definišu transportni proces poslužićemo se obrascima radne proizvodnosti. a ostale kao konstantu. onda se obrazac za proizvodnost može napisati u obliku W´ U = C 1 ⋅ q u kome je C 1 nepromjenljivi – konstantni koeficijent oblika C1 = ε t 1 + ui β λ V s K stλ 389 . Uzećemo u desnoj strani izraza samo jedan pokazatelj kao promjenljivu veličinu. Na taj način odrediće se karakter zavisnosti proizvodnosti od izmjeritelja rada koji utiču na proizvodnost.

C2 = q t 1 + ui β λ V s K stλ Ukoliko analiziramo zavisnost proizvodnosti vozila istovremeno od oba pokazatelja. Tangens ugla nagiba te prave ka apscisnoj osi jednak je konstantnom koeficijentu C 1 tgα = C 1 Sličan je i karakter zavisnosti proizvodnosti vozila od koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila ε . W´ U = C 2 ⋅ ε gdje je C 2 nepromjenljivi – konstantni koeficijent oblika. (proizvod q ⋅ ε nazvan je težinska karakteristika). onda obrazac proizvodnosti možemo napisati u obliku W´U = C 3 ⋅ q ⋅ ε gdje je C 3 konstantni koeficijent oblika C3 = 1 t 1 + ui β λ V s K stλ Na isti način možemo izraziti zavisnost proizvodnosti u tonama na čas rada W ´ Q pri promjenljivim vrijednostima za nosivost vozila q . i koeficijent statičkog iskorištenja nosivosti vozila γ . nosivosti vozila q i koeficijenta dinamičkog iskorištenja korisne nosivosti vozila ε .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Prema ovom proizvodnost vozila zavisi upravo proporcionalno od nosivosti vozila q . W´U = C´ 4 ⋅q ⋅ γ gdje je C´ 4 konstantni koeficijent oblika C´ 4 = 1 β λVs K stλ + t ui 390 . što se izražava pravom linijom koja polazi iz početka koordinacionog sistema.

Kod analiziranja zavisnosti proizvodnosti vozila od nosivosti vozila q i koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila ε pošlo se od pretpostavke da svi ostali pokazatelji ne mijenjaju vrijednost te da su konstantni. K stλ i ukoliko je manje – kraće vrijeme dangube na utovaru i istovaru t ui u toku svake vožnje.ε ) i t ui = f (q . C 3 vidjećemo da su njihove vrijednosti. a time i vrijednosti tgα sve veće.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ′ WU 1 2 0 ε. 136 Zavisnost proizvodnosti vozila od promjene nosivosti vozila i koeficijenta dinamičkog korištenja korisne nosivosti Na slici je prikazana linearna zavisnost promjene proizvodnosti vozila od nosivosti vozila q i koeficijenta dinamičkog iskorištavanja korisne nosivosti ε (prava 1). pri povećanju korisne nosivosti vozila i povećanju vrijednosti koeficijenta dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila ε . ε ) pri čemu se povećanjem vrijednosti pokazatelja q i ε kao prateća pojava smanjuje saobraćajna brzina V s .V s . kao na primjer: saobraćajne brzine V s i vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru t ui . međutim. 391 . što je veća vrijednost pokazatelja β λ .q Sl. pa se može zaključiti da su: V s = f (q . Pri slučajevima znatnijeg povećanja vrijednosti pokazatelja q i ε njihovo dejstvo na saobraćajnu brzinu V s i vrijeme trajanja dangube na utovar-istovar t ui može biti toliko da se kao rezultat pojavi opadanje proizvodnosti vozila (kriva 2). Ako analiziramo konstantne koeficijente C 1 . C 2 . a pri tome vrijeme dangube na utovaru i istovaru t ui povećava. može doći do znatnih izmjena vrijednosti drugih pokazatelja. U praksi.

b1 ′ WU a1 βλ Sl. 40 Zavisnost proizvodnosti vozila od koeficijenta iskorištenja pređenog puta 392 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5. uzeće se u izrazu za proizvodnost β λ kao promjenljiva veličina.β λ Radi utvrđivanja karaktera zavisnosti promjene proizvodnosti od koeficijenta iskorištenja pređenog puta β λ . a svi ostali pokazatelji kao konstante.2 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA PREĐENOG PUTA . Obrazac za proizvodnost će se transformisati: W 'U = dalje će biti: ε ⋅q t 1 + ui β λ Vs K stλ = K stλ + t ui β λ Vs K stλ β λ Vs ε ⋅q = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs ⋅ K stλ K stλ + t ui β λ V s W 'U ( K stλ + t ui β λ V s ) = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ W 'U K stλ W 'U + W 'U t ui β λ V s = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ / : Vs ⋅ t ui = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ K stλ + W 'U β λ − λ =0 t ui V s t ui ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui + W 'U K stλ =0 Vst ui gdje su W 'U β λ − β λ W 'U β λ − a1 β λ + b1W 'U = 0 a1 = ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui i b1 = K stλ V s t ui Dobijeni izraz proizvodnosti predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole koja prolazi kroz početak koordinatnog sistema sa koordinatama W 'U i β λ .

koja sa povećanjem vrijednosti koeficijenta iskorišćenja pređenog puta može početi da opada usljed povećanja pređenog puta pod teretom. dok se centar asimptota nalazi na rastojanju β ' λ = − b1 i W 'U = a1 od početka koordinata.V s Koristeći se istom metodom kao u prethodnom slučaju. obrazac za proizvodnost možemo napisati u obliku: W´U V s − a 2V s + b2W´U = 0 gdje su: a2 = ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui b2 = β λ ⋅ t ui K stλ 393 . Kao što se vidi iz oblika tog dijela krive. Isti takav karakter zavisnosti promjene proizvodnosti u funkciji izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta β λ dobiće se i za radnu proizvodnost u tonama po času rada W ' Q .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Kraci hiperbole nalaze se u I i III kvadrantu. nije uzeta u obzir mogućnost promjene vrijednosti saobraćajne brzine V s . S obzirom na to da realne vrijednosti koeficijenta β λ mogu biti sa povećanjem β λ što je β λ bliže jedinici to je za isti priraštaj β λ porast proizvodnosti W 'U sve manji. Granične vrijednosti izmjene proizvodnosti W 'U i W ' Q pri maksimalnoj izmjeni koeficijenta β λ dobijaju se iz izraza lim W 'U = 0 samo pozitivne i mijenjaju se u dijapozonu od 0 do 1.3 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD SAOBRAĆAJNE BRZINE . uticaj koeficijenta β λ na proizvodnost smanjuje se W 'U = ε ⋅q t 1 + ui V s K stλ kada je β λ → 0 Isto tako je lim W ' Q = 0 kada je β λ = 1 W 'Q = γ ⋅q K stλ + t ui Vs kada β λ → 0 kada je β λ = 1 Pri razmatranju zavisnosti promjene proizvodnosti od izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta. to se dijelovi krakova hiperbole koji su interesantni za razmatranje nalaze se samo u I kvadrantu. 5.

138 Zavisnost proizvodnosti vozila od promjene saobraćajne brzine V s Dobijena jednačina razlikuje se od izraza za uticaj promjene proizvodnosti u funkciji izmjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta samo u tome što su konstantni koeficijenti a 2 i b2 različiti od a1 i b1 . to je za razmatranje interesantan samo krak hiperbole u I kvadrantu. Pri malim vrijednostima V s svaka primjena daje veći utjecaj na promjenu proizvodnosti nego kod velikih vrijednosti. Na slici se vidi da povećanje brzine ΔV s = 5 km / h pri početnoj brzini od 5 km/h daje povećanje proizvodnosti ΔW´U priraštaj brzine W ´ Q Granične vrijednsoti promjene proizvodnosti pri maksimalnoj izmjeni V s dobiće se iz izraza: dok pri početnoj brzini od 45 km/h isto povećanje brzine ΔV s = 5 km / h daje povećanje proizvodnosti ΔW ˝ kao i da je je ΔW´ U > ΔW´ U ´ za isti lim W´U = 0 kada lim W´U = ε ⋅ q ⋅ K stλ t ui Vs → 0 kada V s → ∞ lim W´U = 0 kada lim W´U = γ ⋅q t ui Vs → 0 kada V s → ∞ 394 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ O1 ′ WU ′ ΔW U a2 ′ ΔWU b2 ΔV s = 5km / h 10 20 30 40 ΔV s = 5km / h 50 Vs Sl. Zavisnost proizvodnosti od saobraćajne brzine V s takođe ima oblik ravnostrane hiperbole čiji se centar asimptota nalazi na razmaku b2 na apscisnoj osi V s i na razmaku a na ordinati W ´ U od početka koordinatnog sistema 0. Pošto vrijednosti za V s takođe mogu biti samo pozitivne.

jer se kao asipmtota hiperbole javlja apscisna osa. Hiperbola se nalazi u I i II kvadrantu i siječe ordinatu u tački a3 . Pri tome utjecaj vremena dangube na utovaru i istovaru t ui na proizvodnost W ´ U se samnjuje sa povećanjem vremena trajanja t ui . Centar asimptota te hiperbole nalazi se na apscisi t ui na rastojanju b3 od početka koordinatnog sistema. 139 Zavisnost proizvodnosti vozila od vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru t ui Dobijeni izraz predstavlja takođe jednačinu ravnostrane hiperbole sa asimptotama paralelnim osama koordinata W ´ U i t ui . 395 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.4 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD VREMENA TRAJANJA UTOVARA I ISTOVARA Ukoliko se u obrascu za proizvodnost kao promjenljiva uzme vrijeme zadržavanja vozila na utovaru i istovaru t ui . b3 Sa povećanjem vremena dangube na utovaru i istovaru proizvodnost se smanjuje asimptotski se približavajući nuli. isti se može napisati u obliku: W´ U t ui + W´ U K stλ − ε ⋅ q ⋅ K stλ = 0 β λVs ili W´ U t ui + W´U b3 − a 3 = 0 gdje su a 3 = ε ⋅ q ⋅ K stλ b3 = K stλ β λ ⋅ Vs ′ WU a1 a3 b3 O1 b3 O tui Sl.

Ovaj zaključak ne odnosi se na promjenu proizvodnosti u funkciji izmjene srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ . 5.K stλ Kod svih do sada analiziranih izmjeritelja može se konstatovati sličnost djelovanja na proizvodnost vozila i to kako na W 'U isto tako i na W ' Q . Uticaj K stλ na proizvodnost W ' Q sličan je djelovanju izmjeritelja β λ i V s .5 ZAVISNOST PROIZVODNOSTI OD SREDNJE DUŽINE JEDNE VOŽNJE SA TERETOM . jer promjena K stλ djeluje različito na proizvodnost W 'U od djelovanja na proizvodnost W ' Q . Obrazac za proizvodnost dobiće oblik: W 'U K stλ − a 4 ⋅ K stλ + b4 ⋅ W 'U = 0 a 4 = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs b4 = t ui ⋅ β λ ⋅ V s 396 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Granične vrijednosti izmjene proizvodnosti pri maksimalnoj izmjeni vremena dangube vozila na utovaru i istovaru dobićemo iz obrazaca proizvodnosti lim W´U = 0 kada Isto tako biće lim W´ U = β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s kada t ui → 0 t ui → ∞ lim W ´ Q = 0 kada lim W ´ Q = β λ ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s kada t ui → ∞ t ui → 0 Izraz β λ ⋅ ε ⋅ q ⋅ V može se nazvati maksimalna proizvodnost ( W ´ u pri t ui = 0 ).

isto tako i u tonama. Pri velikim dužinama vožnje sa teretom K stλ . dok se sa povećanjem K stλ proizvodnost u t W ' Q smanjuje. Uticaj srednje dužine jedne vožnje pod teretom K stλ na proizvodnost u tonama po času rada W 'Q sličan je djelovanju vremena t ui . 140 Zavisnost proizvodnosti vozila od izmjene srednje dužine vožnje sa teretom Izraz predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole koja se nalazi u I i III kvadrantu i prolazi kroz početak koordinatnog sistema. tj. kako u tonskim kilometrima.DRUMSKI SAOBRAĆAJ ′ WU ′ WU ′ WQ K stλ Sl. Ovdje se mora istaći da se sa porastom K stλ povećava proizvodnost u tkm. jer se obrazac za W 'Q može napisati u obliku: W 'Q K stλ + b' 4 W ' Q − a' 4 = 0 gdje su a' 4 = β λ ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs i b' 4 = t ui ⋅ β λ ⋅ Vs Izraz također predstavlja jednačinu ravnostrane hiperbole. b' 4 Sa povećanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ proizvodnost u tkm W 'U se povećava. W 'U dok pri tome opada proizvodnost u tonama W ' Q . promjena vrijednosti K stλ praktično neznatno djeluje na izmjenu proizvodnosti. 397 . ali se kod proizvodnosti W ' Q hiperbola nalazi u I i II kvadrantu i siječe ordinatu u tački sa vrijednošću a' 4 . Pri malim vrijednostima srednje dužine jedne vožnje sa teretom utjecaj na proizvodnost je znatan pri malim promjenama vrijednosti K stλ .

Suština analize relativnih uticaja pojedinih izmjeritelja na proizvodnost voznog parka je da se poredi promjena proizvodnosti u odnosu na promjenu izmjeritelja.1 Utjecaj promjene nosivosti vozila na proizvodnost Na grafiku Sl. γ . Dakle.6 UTICAJ RELATIVNIH PROMJENA POKAZATELJA NA PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Ova analiza omogućava sagledavanje količinskih ocjena pokazatelja na proizvodnost vozila određivanjem oblika pokazatelja izmjene proizvodnosti i eksploatacionih izmjeritelja. Vs .indeksima obilježavanja za pojedine izmjeritelje eksploatacije. tj. a opada proizvodnost W ' Q u tonskim kilometrima. 5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Sa opadanjem vrijednosti srednje dužine jedne vožnje sa teretom proizvodnost W ' Q u tonama. Jednaka proizvodnost W 'U = W ' Q nastupa u slučaju kada je K stλ povećava se K stλ = t ui (tačka presjeka β λ ⋅ Vs hiperbola W ' Q i W 'U ). Odnos relativne promjene proizvodnosti i izmjeritelja eksploatacije označen je sa Ri sa odgovarajućim i . RW i W2 W = 1 . ε . i2 i1 5. β . indeks i predstavlja: q . kada je vrijeme za izvršenje vožnje sa teretom raspodijeljeno tako da je vrijeme vožnje jednako vremenu trajanja utovara i istovara. Analize se vrše preko određivanja oblika izraza koeficijenta eksploatacije Ri za svaki izmjeritelj. ′ WU ′ WU 1 ′ WU 2 q1 q2 q Slika 141 Zavisnost proizvodnosti od prmojene nosivosti vozila 398 . 141 je predstavljena promjena proizvodnosti izazvana promjenom izmjeritelja q. Zavisnost promjena može biti linearna i nelinearna.6. tui i K stλ .

Polazi se od osnovnog oblika izraza proizvodnosti.DRUMSKI SAOBRAĆAJ Uticaj promjene nosivosti vozila na proizvodnost vrši se koristeći obrazac odnosa relativnih promjena: W Rq ′ WU 2 W′ = U1 q2 q1 gdje su: ′ WU 1 . 399 .proizvodnost vozila pri pokazatelju q1 ′ WU 2 . + t ui ⋅ β ⋅ V s W´U = ′ ′ Shodno ovom obliku izraza za proizvodnost napisaće se izraz za proizvodnost WU 1 i WU 2 uzevši sve veličine osim q kao konstantne. ′ W U = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q1 ⋅ V s i smjenom δ izrazom δ = K stλ K stλ dobićemo izraz za proizvodnost. W´U 1 = q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ ⋅V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s i β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s W´ U 2 = q 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ ⋅V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s w Sada se može odrediti oblik izraza za koeficijent Rq w Rq W ´U 2 W´ U 1 = q2 q1 q 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ q 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) q ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s = = 1 = q2 q2 q1 q1 = q 2 ⋅ q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s = =1 q 2 ⋅ q1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s Iz oblika izraza se vidi da se proizvodnost vozila mijenja upravo proporcionalno promjenam korisne nosivosti (ukoliko se u obzir ne uzmu mogući utjecaji promjene q na V s i t ui ).proizvodnost vozila pri pokazatelju q 2 .

6. 5.6.3 Uticaj promjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta β na proizvodnost Kod ocjene uticaja promjene koeficijenta iskorištenja pređenog puta dobijeni izraz ukazaće da se proizvodnost ne mijenja upravo proporcionalno izmjenama vrijednosti za β .2 Uticaj promjene koeficijenta γ ili ε na proizvodnost Odnosom relativnih promjena koeficijenta iskorištenja nosivosti i proizvodnosti dobija se w izraz za koeficijent Rε i Rγw w Rε = W´U 2 W´U 1 ε2 ε1 = ε 2 ⋅ q ⋅ β ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s ε 1 ⋅ q ⋅ β ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s q2 q1 = ε 1 ⋅ ε 2 ⋅ q ⋅ β ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) = ε 1 ⋅ ε 2 ⋅ q ⋅ β ⋅ ε ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s ) = K stλ + t ui β ⋅ V s =1 K stλ + t ui β ⋅ V s K stλ + t ui β ⋅ V s =1 K stλ + t ui β ⋅ V s Isto tako je i Rγw == Proizvodnost vozila mijenja se upravo proporcionalno promjenama koeficijenta statičkog ili dinamičkog iskorištenja nosivosti vozila. w Rβ = W´U 2 W´U 1 β2 β1 pa je 400 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.

gdje je izraz za koeficijent R w takav da ukazuje da promijena nije upravo proporcionalna promjeni vrijednosti za β . w Sa porastom vrijednosti koeficijenta R β raste i uticaj koeficijenta iskorištenja pređenog puta na proizvodnost. 401 .4 Utjecaj promjene saobraćajne brzine V s na proizvodnost Kao i u ocjeni uticaja koeficijenta iskorištenja pređenog puta na proizvodnost vozila. takav zaključak će važiti i za utjecaj saobraćajne brzine V s na proizvodnost.6. 5.DRUMSKI SAOBRAĆAJ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s β 1 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β 1 ⋅ V s ) K stλ + t ui β ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ ( K stλ + t ui β 2 ⋅ V s ) w Rβ = = 1 = β2 β2 β1 β1 = β 1 ⋅ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β 1 ⋅ V s ) K stλ + t ui β 1 ⋅ V s / : t uiV s = = β 1 ⋅ β 2 ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β 2 ⋅ V s ) K stλ + t ui β 2 ⋅ V s β1 + K stλ t uiV s = K β 2 + stλ t uiV s Koeficijent R w raste sa povećanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ i opadanjem vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru t ui i saobraćajne brzine V s .

5.6. Radi toga će polazni oblik izraza za koeficijent Rt ui biti: Rtw ui W´U 1 W´U 2 = = t ui 1 t ui 2 β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ K stλ + t ui 2 β ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui 1 β ⋅ V s t ui 1 t ui 2 = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui 1 β ⋅ V s ) β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ ( K stλ + t ui 2 β ⋅ V s ) t ui 1 t ui 2 = 1 = t ui 2 ⋅ K stλ + t ui 1 t ui 2 β ⋅ V s t K stλ / : t ui 1 t ui 2 K stλ = ui 1 β ⋅ Vs 1 t ui 1 K stλ + t ui 1 t ui 2 β ⋅ V s + t ui 2 K stλ + β ⋅ Vs 402 .5 Uticaj promjene vremena utovara i istovara t ui na proizvodnost vozila Kod svih do sada pobrojanih izmjeritelja proizvodnost je rasla. Sa porastom vremena trajanja utovara i istovara proizvodnosti vozila opada. međutim. u funkciji porasta vrijednosti razmatranog izmjeritelja.DRUMSKI SAOBRAĆAJ w RV s V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ (K stλ + t ui β ⋅ V s 1 ) W´U 2 K stλ + t ui β ⋅ V s 1 V s ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s 2 ) W ´U 1 = = = = 1 Vs2 Vs2 Vs2 Vs 1 Vs 1 Vs 1 = K stλ + t ui β ⋅ V s 1 K stλ + t ui β ⋅ V s 2 / : t ui β = V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ K stλ + t ui β ⋅ V s 2 V s 1 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ = V s 1 ⋅ V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ ( K stλ + t ui β ⋅ V s 2 ) Vs 1 + Vs2 K stλ t ui β K + stλ t ui β V s 1 ⋅ V s 2 ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ K stλ (K stλ + t ui β ⋅ V s 1 ) = Oblik izraza koeficijenta w RV ukazuje da prirast proizvodnosti u funkciji promjene s saobraćajne brzine nije linearnog karaktera. w Vrijednost koeficijenta RV raste sa povećanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom i s opadanjem vremena trajanja dangube na utovaru i istovaru i koeficijenta iskorištenja pređenog puta. Poznato je. da je djelovanje vremena utovara i istovara obrnuto.

6 Uticaj promjene srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ na proizvodnost Kod ocjene uticaja srednje dužine jedne vožnje sa teretom na proizvodnost koristi se obrazac odnosa relativnih promjena w RK stλ W´U 2 W´U 1 = = K stλ 2 K stλ 1 β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 2 K stλ 2 + t ui β ⋅ V s β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 K stλ 1 + t ui β ⋅ V s K stλ 2 K stλ 1 = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 2 ( K stλ 1 + t ui β ⋅ V s ) β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 ( K stλ 2 + t ui β ⋅ V s ) K stλ 2 K stλ 1 = = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 K stλ 2 ( K stλ 1 + t ui β ⋅ V s ) K stλ 1 + t ui β ⋅ V s = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ 1 K stλ 2 ( K stλ 2 + t ui β ⋅ V s ) K stλ 2 + t ui β ⋅ V s w raste sa povećanjem vrijednosti vremena trajanja utovara i vrijednosti koeficijenta R K stλ istovara t ui . Rtw i R K s ui stλ w brojitelju jedan od članova je izmjeritelj čija se vrijednost mijenja (kod R w su recipročne vrijednosti).6. 5. RV´ . w w w su slični. Takav oblik izraza sasvim uprošćava proračune. koeficijenta iskorištenja pređenog puta β i saobraćajne brzine V s . U dvočlanom Oblik i struktura izraza koeficijenta R β .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Vrijednost koeficijenta Rtw raste sa povećanjem vrijednosti koeficijenta iskorištenja ui pređenog puta β i saobraćajne brzine V s i sa opadanjem srednje dužine jedne vožnje sa teretom K stλ . dok je drugi član sastavljen od konstanti koje su jednake za datu vrijednost koeficijenta R w . 403 .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Svodni pregled utjecaja relativnih promjena pokazatelja na proizvodnost voznog parka Tabela 746 Relativni uticaji parametara na proizvodnost voznog parka IZMJERITELJ SVODNI PREGLED ODNOSA RELATIVNIH PROMJENA PROIZVODNOSTI I IZMJERITELJA OPIS ZAVISNOSTI RI PROZVODNOST VOZILA MIJENJA UPRAVO PROPORCIONALNO PROMJENAMA q (UKOLIKO q 1 SE NE UZIMA U OBZIR MOGUĆI UTICAJ q NA V s I t ui ). SA PORASTOM VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA W μβ RASTE I UTICAJ KOEFICIJENTA ISKORIŠTENJA PREĐENOG PUTA NA PROIZVODNOST. VRIJEDNOST RI RASTE SA: 404 .ε 1 PROIZVODNOST VOZILA MIJENJA SE UPRAVO PROPORCIONALNO PROMJENAMA KOEFICIJENTA γ Iε. Vs K Vs1 + stλ t ui ⋅ β K Vs 2 + stλ t ui ⋅ β OBLIK IZRAZA KOEFICIJENTA RI UKAZUJE DA PRIRAST PROIZVODNOSTI U FUNKCIJI V s NIJE LINEARNOG KARAKTERA. γ. KOEFICIJENT RI RASTE: β K β1 + stλ t ui ⋅ Vs K β 2 + stλ t ui ⋅ Vs SA POVEĆANJEM K stλ − OPADANJEM t ui I V s .

5. Analogno relativnom odnosu promjena odnos apsolutnih promjena proizvodnosti i izmjeritelja eksploatacije označen je sa Ai sa odgovarajućim i . direktno odrediti kako će se mijenjati proizvodnost pri izmjeni nekog pokazatelja. − POVEĆANJEM VRIJEDNOSTI β. Uticaji promjena su predstavljeni u tabeli. VRIJEDNOST KOEFICIJENTA RI RASTE SA: K stλ K stλ1 + tui ⋅ β ⋅Vs K stλ 2 + tui ⋅ β ⋅ Vs − POVEĆANJEM VRIJEDNOSTI t ui . 405 . ukoliko nije potrebno. VRIJEDNOST KOEFICIJENTA RI RASTE SA: tui + tui1 K stλ 1 β ⋅ Vs + tui 2 K stλ 1 β ⋅Vs − POVEĆANJEM β I V s I SA − OPADANJEM K stλ .indeksima obilježavanja za pojedine izmjeritelje eksploatacije.DRUMSKI SAOBRAĆAJ − POVEĆANJEM K stλ I − OPADANJEM t ui I β.7 UTICAJ APSOLUTNIH PROMJENA POKAZATELJA NA PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Moguće je ne određujući WU . iznaći količinsku ocjenu uticaja izmjeritelja na proizvodnost. − POVEĆANJEM V s .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Tabela 73 Apsolutni uticaji parametara na proizvodnost voznog parka IZMJERITELJ ODNOS PROIZVODNOSTI U FUNKCIJI IZMJERITELJA ODNOS APSOLUTNIH PROMJENA PROIZVODNOSTI I IZMJERITELJA ′ WU 2 ′ WU 1 AI q ′ WU 2 q2 = ′ WU 1 q1 W ξq ´ = ′ ′ ε ⋅ β ⋅ V s ⋅ K stλ WU 2 − WU 2 = q 2 − q1 K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm / th] γ. ε ′ WU 2 ε 2 = ′ WU 1 ε 1 W ξε ´ = ′ ′ β ⋅ q ⋅ V s ⋅ K stλ WU 2 − WU 2 = ε 2 − ε1 K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm / h] β K 1 1 + stλ ⋅ ′2 WU tui ⋅ Vs β1 = ′ WU 1 1 + K stλ ⋅ 1 tui ⋅ Vs β 2 W ξβ ´ = ′ ′ WU 2 − WU 2 β2 − β1 ⎛ K ⎞ ε ⋅ q ⋅ V s ⋅ ⎜ stλ ⎟ ⎜ t ⋅V ⎟ ⎝ ui s ⎠ [tkm / h] = ⎛ K stλ ⎞⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ t ⋅ V + β 1 ⎟⎜ t ⋅ V + β 2 ⎟ ⎝ ui s ⎠⎝ ui s ⎠ 2 Vs K 1 1 + stλ ⋅ ′ tui ⋅ Vs Vs1 WU 2 = K 1 ′1 WU 1 + stλ ⋅ tui ⋅ Vs Vs 2 W ξVs ´ = ′ ′ WU 2 − W U 2 = V s 2 − V s1 ⎛ K stλ ⎞⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎜ t ⋅ β + V s1 ⎟⎜ t ⋅ β + V s 2 ⎟ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ui ⎠⎝ ui ⎠ [tkm / km] β ⋅ε ⋅q ⋅⎜ ⎜ ⎛ K stλ ⎝ t ui ⋅ β ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 tui K 1 + stλ ⋅ tui1 ′ WU 2 tui ⋅ Vs = ′ WU 1 1 + K stλ ⋅ t ui 2 tui ⋅ Vs ξ tW ´ ui ′ ′ WU 2 − W U 2 ε ⋅ q ⋅ K stλ = t ui 1 − t ui 2 ⎛ K stλ ⎞⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎜ β ⋅ V + t ui 1 ⎟⎜ β ⋅ V + t ui 2 ⎟ ⎟⎜ ⎟ s s ⎝ ⎠⎝ ⎠ [tkm / hkm] = 406 .

15 0.26 214.60 177. Koeficijenti μ i ξ su uporedivi pri istom dijapazonu izmjene izmjeritelja.6 0. ′ Odnos apsolutnih promjena q .48 160.18 0.62 90.00 99.22 3.40 t ui 443. Koeficijenti Ai imaju dimenziju različitu za svaki izmjeritelj.906 1. ε i WU ne zavisi od veličina q .0 β 212.789 6.7 0.35 108.819 4.424 1.00 4.20 0.15 262.3 0. PROMJENA KOEFICIJENTA ξ W K stλ 1 3 5 7 9 11 13 15 41.64 7.49 126.45 112.91 183.45 6. ε (kao što se vidi iz obrasca). U slučajevima kada je neophodno poznavati odnos apsolutnih promjena izmjeritelja i proizvodnosti.50 125.00 148.05 0.33 9.88 141.051 3. svi W W koeficijenti osim ξ q i ξ ε opadaju sa porastom promjenljivih veličina. Tako na primjer koeficijent W ξK ´ stλ tkm / hkm što praktično predstavlja promjenu proizvodnosti u tkm po jednom času.90 407 . w Izraz koeficijenta R kao i odnos ′ WU 2 omogućava količinsku ocjenu veza relativnih ′ WU 1 promjena izmjeritelja i proizvodnosti vozila i mogu se koristiti pri rješavanju zadataka iz prakse.DRUMSKI SAOBRAĆAJ K stλ 1 1 + tui ⋅ β ⋅ Vs ⋅ ′ WU 2 K stλ1 = ′ WU 1 1 + t ⋅ β ⋅ V ⋅ 1 ui s K stλ 2 W ξK ´ = stλ ′ ′ WU 2 − WU 2 ε ⋅ q ⋅ β 2 ⋅ Vs2 ⋅ t ui = K stλ 2 − K stλ 1 (t ui ⋅ β ⋅ Vs + K stλ1 )(t ui ⋅ β ⋅ Vs + K stλ 2 ) [tkm / h] U svim ovim slučajevima uprošćuje se proračun usljed postojanja istih veličina i u brojitelju i u imenitelju.64 3.10 0. dok se na ordinati nanose vrijednosti koeficijenta ξ .5 0.08 337. koja se postiže po 1 km izmjene K stλ . koriste se slijedeći izrazi koeficijenta Ai koji se dobijaju poslije odgovarajućih transformacija.104 0.604 2.4 0.35 0. Kao što se vidi iz obrasca za odnos apsolutne promjene izmjeritelja i proizvodnosti.98 4.9 1.81 12 16 20 24 28 32 36 40 Vs 13.336 13. Koeficijenti ξ w imaju dimenziju.30 0.8 0. Na apscisnoj osi nanose se razne vrijednosti izmijeritelja i to u granicama vrijednosti istih koje se najčešće susreću u praksi.25 0.

142 Dijagram promijena koeficijenta ξW uticaja eksploatacionih izmijeritelja na proizvodnost vozila Dijagram je konstruisan za vozilo korisne nosivosti q = 15 t koje je radilo sa slijedećim vrijednostima izmjeritelja ε = 1.DRUMSKI SAOBRAĆAJ W ξ ε = 119. β . K stλ pa zatim Vs . q Kst ′ AW tui . U datim uslovima eksploatacije najveći utjecaj na proizvodnost imaju t ui . Vs. ε 400 40 ′ λ 1.Aqi 150 2 15 5 100 10 6 50 5 4 12 1 16 3 20 5 24 7 28 9 32 11 36 13 40 15 K st λ Sl.AVs 250 25 1 3 200 20 W 5. β .495 .Aε W 6. V s = 24 km / h .AW i kst λ W 4.94 03 450 005 04 01 05 015 06 02 07 025 08 03 09 035 10 04 45 β AW . t ui = 0 .AW tui 350 35 2.5 km . β = 0 . K stλ = 3 .146 h . 408 .AW β 300 30 3.0 .15 W ξ q = 7 .

Za obim prevoza u t biće: Q h = W ´ Q Vr = W ´ Q Vi α = Za ostvaren transportni rad je: Vi ⋅ α ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s V i α ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s = K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s K stλ [t / hr ] U h = W ´uVr = W ´U Vi ⋅ α = Vi ⋅ α ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = Vi ⋅ α ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ Vs [tkm / hr ] Za radni dan ostvaren obim prevoza i transportni rad voznog parka biće proizvod časovne proizvodnosti voznog parka i dnevnog radnog vremena vozila. odnos dnevnog radnog vremena prema ukupnom vremenu u toku 24 dana. tj. to je dnevno radno vrijeme H r = 24 ρ . Ostvaren obim prevoza u t tereta u toku jednog radnog dana biće za vozni park: Qdn = Q h H r = 24 ρ ⋅ Q h = Transportni rad biće 24V i ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s = K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [t ] 409 .8 PROIZVODNOST RANOG I INVENTARSKOG VOZNOG PARKA HOMOGENE STRUKTURE Pod pojmom radne proizvodnosti jednog teretnog vozila na radu podrazumijeva se obim prevoza – količina prevezenog tereta u tonama ili ostvaren transportni rad u tonskim kilometrima [tkm ] za jedan čas rada vozila. to se izraz takođe može napisati K stλ + t ui ⋅ β ⋅ Vs S obzirom na to da je poznato da je δ = u obliku W ´Q = δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ [t / hr ] Za ostvaren transportni rad u tkm biće: W ´U = δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ Vs [tkm / hr ] Časovna proizvodnost radnog teretnog voznog parka biće jednaka proizvodu časovne proizvodnosti jednog vozila i broja vozila na radu Vr = Vi α . Za obim prevoza u tonama biće: W´ Q = β ⋅ Vs ⋅ γ ⋅ q K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [t / hr ] K stλ . Kako je koeficijent iskorištenja vremena u 24 časa ρ = Hr .DRUMSKI SAOBRAĆAJ 5.

korisna nosivost. dobijenom odnosom sume ukupne nosivosti cjelokupnog voznog parka sa brojem vozila. Zbog toga važi zaključak da su svi obrasci važeći samo za specijalan slučaj – uniforman vozni park u kome su sva vozila iste nosivosti. Radi toga napominje se da se u uslovima heterogene strukture po nosivosti voznog parka ne može računati obim prevoza i transportni rad sa prosječnom korisnom nosivošću voznog parka. pa je K stλ 410 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ U dn = U h H r = 24 ρ ⋅ U h = 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s 24Vi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ = K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm ] U toku perioda vremena od Di kalendarskih dana.broj vozila u grupi q i . Za sada tako izračunata nosivost obilježiće se simbolom q s . vozni park sastavljen od V i inventarskih vozila ostvariće obim prevoza Q = VDi ⋅ α ⋅ H r ⋅ W ´ Q = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ W´ Q = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s K stλ + t ui β ⋅ V s 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s = K stλ = [t ] dok će transportni rad biti: Q = VDi ⋅ α ⋅ H r ⋅ W´U = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ W´U = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs = = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ Vs K stλ K stλ + t ui β ⋅ Vs [tkm ] U obrascima za obim prevoza i transportni rad pored ostalih izmjeritelja figuriše q . pa se zaključuje da: « Svi proračuni proizvosnosti voznog parka po ovim obrascima mogu da se vrše samo za vozni park u kome su sva vozila iste nosivosti. a isto tako i VK t = VZ λ . jer je 24VD i ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ V s = VK t .« Obrasci se mogu inače napisati i u skraćenom obliku. ∑ Vi q i qs = gdje je: 1 n ∑ Vi 1 n n .nosivost vozila po grupama Korištenje ovako definisane korisne nosivosti pri proračunima ne obezbjeđuje tačne rezultate.broj grupa vozila iste nosivosti Vi .statička srednja nosivost (jer je tačna samo kada vozni park miruje).

onda je poznata puna proizvodnost vozila u tonama i ostvaren transportni rad u tonskim kilometrima po inventarskom času. U toku svakog inventarskog časa vozilo se nalazi na radu Hi = Hr ⋅α 24 tj. H i = α ⋅ ρ [h] U toku svakog časa rada vozilo prelazi Ve kilometara. Proizvodnost u tonama po inventarskom času je: WQ = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Ve K stλ = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [t / hi ] dok će proizvodnost u tonskim kilometrima po inventarskom času biti: WU = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V e = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s = α ⋅ ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s [tkm / hi ] S obzirom na to da je poznato da je α složeni izmjeritelj čiji je krajnji oblik α= 1 24 ρ ⋅ V s ⋅ d d ⋅ K stλ 1+ K stλ + t ui β ⋅ V s i da je Ve = δ ⋅ V s 411 .DRUMSKI SAOBRAĆAJ Q= VK t ⋅ q ⋅ γ = VZ λ ⋅ q ⋅ γ K stλ U = VK t ⋅ q ⋅ ε [tkm ] 5. Vs to je Ve = δ ⋅ V s Khi = α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ V s Kada nam je poznat pređeni put vozila u toku inventarskog časa. jer je Ve = VK VH r [km / hr ] pa će određeni put vozila u toku svakog inventarskog časa biti: Khi = α ⋅ ρ ⋅ Ve pa kako je δ = Ve .9 PUNA PROIZVODNOST VOZNOG PARKA Pod pojmom proizvodnosti inventarskog voznog parka podrazumijeva se količina prevezenog tereta u tonama ili broj ostvarenih tonskih kilometara za vrijeme od jednog kalendarskog odnosno inventarskog autočasa H i .

saobraćajne brzine V s . Prema tom. TRANSPORTNI RAD I ANALIZA DEJSTVA IZMJERITELJA EKSPLOATACIJE NA PROIZVODNOST VOZILA U USLOVIMA HETEROGENE STRUKTURE KAPACITETA VOZNOG PARKA Obim prevoza koji se izražava u broju prevezenih tona tereta (odnosno broja prevezenih putnika) računa se za grupu vozila iste korisne nosivosti pomoću već poznatog obrasca po kome je: Q= 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ V s VK t ⋅ q ⋅ γ = = VZ λ ⋅ q ⋅ γ K stλ K stλ [t ] Ostvareni transportni rad koji se izražava brojem ostvarenih tonskih kilometara (odnosno brojem ostvarenih putničkih kilometara) za grupu vozila iste korisne nosivosti izračunava se takođe pomoću već poznatog obrasca po kome je: U = 24VDi ⋅ α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s = VK t ⋅ q ⋅ ε [tkm ] Analiza dejstava izmjeritelja eksploatacije na proizvodnost vozila za grupu vozila iste korisne nosivosti vrši se takođe pomoću već poznatih obrazaca i to: 412 . 5. što se može vidjeti iz obrasca za punu proizvodnost WU koji se može napisati u obliku WU = ⎛K 24⎜ stλ ⎜ ⎝ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s Hr ⎞ + K stλ V s ⋅ d d ⎟ ⎟ ⎠ [tkm / hi ] U stvari ova zavisnost svodi se na pojavu da se sa porastom dnevnog radnog vremena H r povećava dnevni pređeni put vozila i specifična danguba u danima dangube po svakom kilometru pređenog puta. na proizvodnost inventarskog voznog parka pored srednje dužine jedne vožnje sa teretom. Pri porastu specifične dangube vozila proizvodnost inventarskog voznog parka opada. takođe utječu na dnevno radno vrijeme H r i specifična danguba d d i to tako da sa porastom dnevnog radnog vremena i odgovarajućim povećanjem koeficijenta iskorištenja vremena u 24 h − ρ proizvodnost inventarskog voznog parka raste po zakonu ravnostrane hiperbole. vremena dangube na utovaru i istovaru t ui .DRUMSKI SAOBRAĆAJ to će se njihovom smjenom u izrazima proizvodnost dobiti WQ = K stλ ρ ⋅ β ⋅ γ ⋅ q ⋅ Vs + t ui ⋅ β ⋅ V s + 24 ρ ⋅ V s ⋅ d d ⋅ K stλ [t / hi ] [tkm / hi ] WU = ρ ⋅ β ⋅ ε ⋅ q ⋅ V s K stλ K stλ + t ui ⋅ β ⋅ V s + 24 ρ ⋅ V s ⋅ d d ⋅ K stλ Analizom dobijenih izraza i njihovim upoređivanjem sa obrascima proizvodnosti radnog parka može se zaključiti da se izrazi razlikuju za koeficijent ρ u brojitelju i član 24 ρ ⋅ Vs ⋅ d d ⋅ K stλ u imeniocu.10 OBIM PREVOZA. koeficijenta iskorištenja pređenog puta β i statičkog iskorištenja korisne nosivosti γ .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ - Za punu proizvodnost: WQ = α ⋅ ρ ⋅γ ⋅q K stλ β ⋅ Vs [t / hi ] i WU = α ⋅ ρ ⋅ε ⋅q t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hi ] - Za radnu proizvodnost: W´ Q = q⋅γ K stλ +t β ⋅ V s ui [t / hr ] i W´U = q ⋅ε t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hr ] Međutim. uz primjenu do sada korištene definicije prosječne nosivosti voznog parka po kojoj se prosječna nostivost vozila u voznom parku dobija odnosom ukupne nosivosti voznog parka prema broju inventarskih vozila. transportni rad i analizu dejstva izmijeritelja na proizvodnost tada treba pisati u obliku: Za obim prevoza: Q = ∑ Qi = 1 n 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ γ ⋅ qQ ⋅ V s ∑ Vd ii 1 n K stλ = qQ ⋅ γ ∑ VK ti 1 n K stλ = qQ ⋅ γ ⋅ ∑ VZ λi 1 n [t ] Za transportni rad: U = ∑ U i = 24α ⋅ ρ ⋅ δ ⋅ β ⋅ ε ⋅ qU ⋅ V s ∑ Vd ii = ε ⋅ qQ ∑ VK t 1 1 1 n n n i [tkm ] 413 . u uslovima hetorigene strukture kapaciteta voznog parka. U uslovima heterogene strukture transportnih kapaciteta voznog parka sastavljenog od grupa vozila koje imaju različitu korisnu nosivost moguće je takođe korištenje pomenutih obrazaca na nivou cjelokupnog voznog parka. ali uz primjenu već definisanih dinamičkih srednjih nosivosti za obim prevoza qQ i transportni rad qU n 1 qQ = ∑ VZ λ i q i ∑ VZ λi 1 n [t ] qU = ∑ VK t i q i 1 n ∑ VK t i 1 n [t ] Poznate obrasce za obim prevoza. tj. korištenje ovih obrazaca. qs = ∑ V ii q i 1 n ∑ V ii 1 n [t ] ne obezbjeđuje tačnost pri proračunima i ograničava primjenu poznatih obrazaca na homogen vozni park ili na grupu vozila iste korisne nosivosti.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ Za punu proizvodnost: WQ = α ⋅ ρ ⋅ γ ⋅ qQ K stλ + t ui β ⋅ Vs [t / hi ] i WU = α ⋅ ρ ⋅ ε ⋅ qU t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hi ] Za radnu proizvodnost: W´ Q = γ ⋅ qQ K stλ +t β ⋅ V s ui [t / hr ] i W´U = ε ⋅ qU t 1 + ui β ⋅ V s K stλ [tkm / hr ] Primjena obrazaca sa ovako definisanim prosječnim vrijednostima omogućava dobijanje tačnih rezultata i na nivou cjelokupnog heterogenog voznog parka. 414 .

koeficijenta nultog pređenog puta . Za uspješnu analizu metoda organizacije kretanja vozila koriste se određeni pojmovi koji imaju slijedeće značenje: − određeni pravac kretanja vozila na jednoj relaciji između dvije krajnje tačke naziva se prevozni put. broja vožnji . Transportni proces koji se sastoji od jedne ili nekoliko prostih vožnji sa povratkom u prvobitnu polaznu tačku naziva se OBRT.prevoza robe-prevoza putnika. odnosno sabirno-distributivni. . teret mijenjaju svoje prvobitno mjesto. može se konstatovati da se svi prevozni putevi grupišu u četiri grupe: − ponavljajući. Za upoređivanje proizvodnosti i nivoa transportnih troškova pri vršenju transporta koristi se metoda upoređivanja vrijednosti izmjeritelja eksploatacije koji se postižu na pojedinim vrstama prevoznog puta. vrši se izbor najpovoljnijeg prevoznog puta. . − frekvencija kretanja je broj vozila na čas koja prođu u jednom smjeru kroz neku tačku na prevoznom putu.Z o i obima prevoza .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 13 IZBOR ITINERERA U DRUMSKOM TRANSPORTU Transportni proces predstavlja proces u kome putnik.β . ukrcavanja-iskrcavanja putnika naziva se složena vožnja. pri čemu se vozilo u toku izvršenja transporta kreće od početne do krajnje tačke sa usputnim stajanjem radi utovara-istovara.istovara i predaje robe-iskrcavanja putnika.To .upućivanja (dolaženja) vozila na mjesto utovara. vremena obrta .Z λ . broja obrta . Transportni proces koji se sastoji od nekoliko potpunih ili nepotpunih procesa. transportni proces je proces prevoženja ljudi i materijalnih dobara i sastoji se od: . što podrazumijeva najveću proizvodnost uz najnižu cijenu prevoza. U te svrhe vrši se upoređivanje pređenog puta i izračunavanje izmjeritelja: koeficijenta iskorištenja pređenog puta . − interval kretanja je vrijeme između nailaska dva uzastopna vozila na nekoj tački linije. − obrt transportnog sredstva je završen potpuni ciklus transportnog procesa sa povratkom transportnog sredstva u polaznu tačku. VRSTE ITINERERA S ciljem postizanja dobre organizacije prevoza. Prosta vožnja obuhvata potpun ciklus transportnog procesa i upućivanje (dolazak) vozila na slijedeće mjesto utovara robe – ukrcavanje putnika.ω . Izvršavanje svih navedenih radnji predstavlja potpun ciklus transportnog procesa. tj. 1. − nulto dnevno vrijeme vozila je početno vrijeme za prelazak nultih kilometara do prvog mjesta utovara i na kraju od posljednjeg mjesta istovara do povratka u garažu. − vrijeme obrta – potrebno vrijeme rada vozila za izvršenje potpunog ciklusa transportnog procesa i povratak u polaznu tačku. tj. . Kada se analiziraju sve moguće konbinacije kretanja vozila u toku prevoznog procesa. Prema tome. 415 . ukrcaja putnika. − prstenasti.utovara robe – ukrcavanja putnika. koja se kreće u istom smjeru. ITINERER ili MARŠRUTA. − sabirni ili distributivni. − radijalni (zrakasti). tj. − dužina prevoznog puta je rastojanje pređenog transportnog sredstva od polazne do krajnje tačke prevoznog puta.Q .

U svim narednim slučajevima garaža može biti: 1.) U ovom slučaju broj vožnji sa teretom Z λ = Z o + 1 . van prevoznog puta i nije između terminusa A i B. sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u jednom ili oba smjera. jer je uključeno u obrt vozila. pa se nulto vrijeme neće odbijati.OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2.1 PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT SA POVRATNOM PRAZNOM VOŽNJOM SA POLOŽAJEM GARAŽE VAN PREVOZNOG PUTA IZMEĐU TERMINUSA A I B Ovaj prevozni put naziva se prost – ponavljajući. 3. 2. Vozilo se sa posljednje vožnje sa teretom ne vraća u terminus A. 143 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A i B 416 . PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT Ponavljajući prevozni put je takvo kretanje vozila pri vršenju transportnog procesa gdje se vožnje ponavljaju istim prevoznim putem između dvije tačke. Kod ponavljajućih prevoznih puteva vožnja može biti: 1. Bitno je da od položaja garaže u odnosu na prevozni put zavisi da li će vozilo u toku dana trošiti nulto vrijeme za savlađivanje nultih kilometara ili će se nulti kilometri nalaziti na prevoznom putu. Q Kt Istovar Utovar A Kp B Kn2 Kn1 Garaža Sl. u jednom smjeru sa teretom. u oba smjera sa teretom i 3. 2. van prevoznog puta između terminusa i izvan terminusa A i B. U slučaju ponavljajućeg itinerera sa povratnom praznom vožnjom. 2. već se nultim kilometrima K n 2 vraća u garažu. u toku jednog obrta vozila ostvaruju jednu vožnju (Slika 143. negdje na prevoznom putu. jer se u toku rada transportnog sredstva za vrijeme jednog obrta obavi samo jedna vožnja sa teretom.

Nulti pređeni put vozila u toku dana biće K n = K n1 + K n 2 dok će potrebno vrijeme za savlađivanje nultog pređenog puta H n biti: Hn = K n K n1 + K n 2 = Vs Vs Časovi rada na prevoznom putu su H r = H o + H n . gdje je: ⎜ V ⎟ ⎝ s ⎠ ⎛ K stλ ⎞ ⎜ ⎜ V + t ui ⎟ je prosta vožnja poslije Z o obrta ostvarena na kraju radnog vremena vozila. Vs ⎛K ⎞ H o = Z o t o + ⎜ stλ + t ui ⎟ . odnosno časova za izvršenje obrta H o . ⎟ ⎝ s ⎠ ⎛ K + t uiV s ⎞ Z t V + ( K stλ + t uiV s ) ⎟⇒ o o s H o = Z o t o + ⎜ stλ ⎜ ⎟ Vs Vs ⎝ ⎠ H oV s = Z o t oV s + (K stλ + t uiV s ) odavde je: Z o = H oV s − (K stλ + t uiV s ) = t oV s = H oV s − (K stλ + t uiV s ) 2 K stλ + t uiV s H sV s − (K stλ + t uiV s ) = ⎛ 2 K stλ + t uiV s ⎞ ⎟V s ⎜ ⎟ ⎜ Vs ⎠ ⎝ H oV s − (K stλ + t uiV s ) = ⎛ 2 K stλ + t uiV s ⎞ ⎟V s ⎜ ⎟ ⎜ Vd ⎠ ⎝ Ukupan pređeni put u toku jednog radnog dana je: K = 2 K stλ Z o + K stλ + K n1 + K n 2 = K stλ ( 2 Z o + 1 ) + K n1 + K n 2 = K stλ (2 Z o + 1) + K n . 417 . odnosno ⎞ ⎛K H r = Z o t o + ⎜ stλ + t ui ⎟ ⎟ ⎜ V ⎠ ⎝ s časovi rada vozila na prevoznom putu biće Ho = Hr − Hn = Hr − dalje je Kn .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Vrijeme obrta je to = 2 K stλ 2 K stλ + t uiV s + t ui = Vs Vs Mogući broj obrta biće zavisan od vremena rada vozila na prevoznom putu.

odnosno Z o ≠ Z λ zbog toga što vozilo na kraju radnog vremena ne ostvaruje pun obrt vozila u povratku iz tačke istovara B ostvaruje nulte kilometre na relaciji B – A – G. Q Kt Istovar Utovar A Kp Kn2 Kn1 B Garaža Sl. = K K stλ (2 Z o + 1) + K n Kn Kn = K K stλ ( 2 Z o + 1 ) + K n Koeficijent nultog pređenog puta ω= Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže izvan prevoznog puta sa strane od terminusa U ovom slučaju broj vožnji sa teretom je Z λ = Z o + 1 .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Pređeni put sa teretom u toku jednog radnog dana je: K t = K stλ ⋅ Z λ = K stλ ( Z o + 1) Pređeni put bez tereta u toku jednog radnog dana je: K p = K stλ ⋅ Z o Količina robe i transportni rad za jedan radni dan: Q = q ⋅ γ ⋅ Z λ (t) U = q ⋅ γ ⋅ Z λ ⋅ K stλ (tkm) Koeficijent iskorištenja pređenog puta je β= Kt K stλ (Z o + 1) . 144 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže izvan prevoznog puta sa strane od terminusa Karakteristični izmjeritelji su: 418 .

= K 2(K stλ ⋅ Z λ + K n1 ) Koeficijent nultog pređenog puta u toku jednog dana ω= Kn 2 K n1 + K stλ = K 2(K stλ Z λ + K n1 ) Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže na prevoznom putu između terminusa A i B Ovaj slučaj može se predstaviti kao na Sl. 419 . U = q ⋅ γ ⋅ Z λ K stλ (tkm) Koeficijent iskorištenja pređenog puta je: β= Kt K stλ ⋅ Z λ .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Vrijeme obrta to = 2 K stλ + t ui Vs Ho = Hr − Kn Vs Mogući broj obrta vozila u toku dana je: Zo = H oV s − ( K stλ + t uiV s ) 2 K stλ + t uiV s Nulti pređeni put vozila u toku dana je: K n = K n1 + K n 2 = K n1 + ( K n1 + K stλ ) = 2 K n1 + K stλ Pređeni put sa teretom u toku dana je: K t = K stλ ⋅ Z λ = K stλ ⋅ Z o + K stλ = K stλ (Z o + 1) K p = Z o ⋅ K stλ Pređeni put bez tereta – prazni kilometri biće: Ukupni pređeni put vozila u toku jednog radnog dana je: K = 2 K stλ ⋅ Z o + K stλ + 2 K n1 + K stλ = 2 K stλ ⋅ Z o + 2 K stλ + 2 K n1 = = 2[K stλ ( Z o + 1) + K n1 ] = 2( K stλ Z λ + K n1 ) Dnevna količina robe i transportni rad za jedan dan su: Q = q ⋅ γ ⋅ Z λ [t ] .

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Q Kt Istovar Utovar A Kn1 Kp Garaža B Kn2 Sl. jer se nulti kilometri nalaze na prevoznom putu. b) Od radnog vremena odbijamo nulto vrijeme za nulti put te je broj obrta Z o +1 = Z λ . Tabela 74 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom kada se od radnog vremena odbila nulto vrijeme (a) i kada se dodaje nulto vrijeme (b) Izmjeritelji Koeficijenti Slučaj a) Slučaj b) to = 2 K stλ + t ui Vs to = 2 K stλ + t uiV s Vs to to = Zo = 2 K stλ + t uiV s Vs mogući broj vozila u toku dana Hr Hr = 2 K stλ + t uiV s to Vs H r ⋅Vs 2 K stλ + t ui ⋅V s Zo = Zo Zo = H o ⋅ V s − (K stλ + t ui ⋅ V s ) 2 K stλ + t ui ⋅ V s K n . K n = K stλ . K n = K stλ .K K n = K n1 + K n 2 . Izrazi za izračunavanje osnovnih izmjeritelja su uporedno dati u tabeli 74. K t . Nulto vrijeme se uključuje u vrijeme za obrt vozila. K t = K stλ ( Z o + 1) K t = K stλ ⋅ Z λ 420 . gdje je broj obrta Z o = Z λ . K n = K n1 + K n 2 . Na kraju radnog vremena nemamo pun obrt već prostu vožnju sa teretom. K p. 145 Ponavljajući prevozni put sa povratnom praznom vožnjom sa položajem garaže na prevoznom putu između terminusa A i B Zadatak se može posmatrati na dva načina: a) Za prelazak nultog puta GA na početku rada i BG na kraju radnog vremena od radnog vremena se ne odbija nulto vrijeme.

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA K p = K stλ (Z o − 1). jer se nulti kilometri uključuju za dopunu posljednjeg obrta.pređeni put bez tereta – prevozni kilometri u toku dana K n . Vrijeme za izvršenje obrta – rad na prevoznom putu je H o = H r − H n = H r − K n1 + K n 2 K = H r − stλ .2 PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT SA PREVOŽENJEM ROBE U OBA SMJERA NA CIJELOJ DUŽINI PUTA Kod ponavljajućeg itinerera sa transportom u oba smjera u toku obrta vozila ostvaruju se dvije vožnje sa teretom Z o = 2 Z o . Vrijeme rada vozila za izvršenje obrta je H o = H r . Kod slučaja b) nulto vrijeme potrebno za prelazak nultih kilometara se odbija od radnog vremena.pređeni put sa teretom u toku dana K p . Ovdje položaj garaže nema uticaja na odnos broja vožnji i obrta i nije bitno da li prevoz započinje iz tačke A ili B. 421 .ukupni pređeni put vozila u toku dana K t .5 2 K stλ ⋅ Z λ β = Kt K β= K stλ ⋅ Z λ = 0 .nulti pređeni put vozila u toku dana Kod slučaja a) nulto vrijeme se odbija. K t = K stλ ⋅ Z o − K stλ ⋅ Z λ . Vs Vs 2. K p = K stλ ⋅ Z o .5 2 K stλ ⋅ Z λ ω Q U ω= K stλ Kn 1 ω= = K 2 K stλ ⋅ Z λ 2Z λ Q = q ⋅γ ⋅ Zλ ω= Kn K stλ = K 2 K stλ ⋅ Z λ Q = q ⋅γ ⋅ Zλ ω= 1 2Z λ [t ] [tkm ] [t ] [tkm ] U = q ⋅ γ ⋅ Z λ ⋅ K stλ U = q ⋅ γ ⋅ Z λ ⋅ K stλ U oba slučaja su indentični izmjeritelji rada vozila gdje je: K . K = K stλ ⋅ Z o + K stλ (Z − 1) + K stλ = = 2 K stλ ( Z o + 1) K = K stλ ( Z o + 1) + K stλ ⋅ Z o + K stλ = = 2 K stλ ⋅ Z o = 2 K stλ ⋅ Z λ Kt K K = 2 K stλ ⋅ Z λ β β = β= K stλ ⋅ Z λ = 0 . U tom slučaju se ne ostvaruje pun obrt vozila. Nulti pređeni put će biti jednak dvostrukom rastojanju od garaže do tačke u kojoj se vrši prvi utovar vozila. već pored određenog broja obrta postoji i jedna prosta vožnja u jednom smjeru Z o ≠ Z λ pa je Z o = Z λ + 1 .

= K K stλ ⋅ Z λ + 2 K n1 Koeficijent nultog pređenog puta je: ω= Kn 2 K n1 Kn = = K 2 K stλ ⋅ Z o + 2 n1 K stλ ⋅ Z λ + K n q ⋅ Z λ (γ 1 + γ 2 ) 2 Količina ostvarenog prevoza: Q = q ⋅ (γ 1 + γ 2 ) ⋅ Z o = (t ). Transportni rad 422 U= q ⋅ K stλ Z λ (γ 1 + γ 2 ) [tkm ] 2 . 146 Ponavljajući prevozni put sa prevoženjem robe u oba smjera na cijeloj dužini puta Izmjeritelji su: Vrijeme trajanja obrta to = 2 K stλ 2 K stλ + 2 t ui ⋅ V s 2( K stλ + t ui ⋅ V s ) + 2t ui = = Vs Vs Vs H r ⋅Vs − K n1 H r ⋅ V s − 2 K n1 H r V s − 2 K n1 2 = = = t o ⋅Vs 2(K stλ + t ui ⋅ V s ) K stλ + t ui ⋅ V s K n = 2 K n1 .OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Kt Utovar / Istovar Q1 Istovar / Utovar A Q2 Kt Kn2 Kn1 B Garaža Sl. Mogući broj obrta vozila u toku dana zavisno od vremena rada vozila na prevoznom putu H H − Hn Zo = o = r = to to Hr − 2 K n1 Vs to Nulti pređeni put u toku dana je: Kilometri sa teretom u toku dana su: Prazni kilometri u toku dana K p = 0. K t = K stλ ⋅ Z λ K t = 2 K stλ ⋅ Z o . Ukupni pređeni put je: AK = 2 K stλ ⋅ Z o + K n = K stλ ⋅ Z λ + 2 K n1 Koeficijent iskorištenja pređenog puta je: β = Kt K stλ ⋅ Z λ .

OSNOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2. tj. Pored toga moguće je da se garaža nalazi izvan prevoznog puta. Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem prevoznog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta U ovom slučaju vozila se u garažu vraćaju preko mjesta A. b) djelomično iskorištenje pređenog puta u oba smjera. 147 Vrste ponavljajućih prevoznih puteva sa djelimičnim iskorišenjem pređenog puta u povratnoj vožnji a) i b) Smaknuti pređeni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u oba smjera c) Navedena dva slučaja se dalje mogu razlikovati u odnosu na položaj garaže. Posmatrajmo slučaj ponavljajućeg prevoznog puta sa djelomičnim iskorištenjem povratne vožnje i različitim položajem garaže. 423 . 148 Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem prevoznog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta Kod ovog prevoznog puta postoji nulti pređeni put K n1 = GA na početku radnog vremena i K n 2 = CAG = K n1 + K p1 na kraju radnog vremena vozila. Kt1 Utovar / Istovar Q1 Istovar / Utovar A Kp1 Kn2 Kn1 Istovar C B Q2 Kt2 Garaža Sl.3 PONAVLJAJUĆI PREVOZNI PUT SA PREVOŽENJEM ROBE U OBA SMJERA I SA DJELIMIČNIM ISKORIŠTENJEM PREĐENOG PUTA Na ovom prevoznom putu mogu se dogoditi dva karakteristična slučaja: a) djelomično iskorištenje pređenog puta samo u jednom smjeru. A C B A D C B B A D C Sl. na prevoznom putu. Garaža se može naći u jednom od mjesta utovara/istovara. zatim izvan prevoznog puta gdje se vozila poslije istovara u zadnjoj vožnji vraćaju direktno u garažu. a da se vozila u garažu vraćaju preko mjesta prvog utovara u toku dana.

5 < β o < 1. Ponavljajući prevozni put sa djelimičnim iskorištenjem pređenog puta u povratnoj vožnji sa položajem garaže van prevoznog puta između terminusa A