P. 1
SRPSKI NOVI VEK1

SRPSKI NOVI VEK1

|Views: 559|Likes:
Published by Bojana

More info:

Published by: Bojana on Dec 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

SRPSKA UMETNOST NOVOG VEKA

BAROKNO SLIKARSTVO - XVIII v.
LINIJA RAZVOJA: Protestantske reforme /ikonoklazam/ → katoli~ki svet se buni protiv protestantskog tuma~enja /Tridentski koncil/ → nalaze se zajedni~ke me|usobne ta~ke izme|u katoli~kog i pravoslavnog stava /za{tita svetih slika i mo{tiju tj. kulta svetitelja/ → stavljanje na zajedni~ku stranu u opoziciji protestantskom u~enju → delimi~no skidanje barijera prema katolicima → prodor rimskog i italijanskog reformisanog baroka prvo u Poljsku, pa u Ukrajinu, pa u Rusiju → tu se pre~i{}ava dogmatski sadr`aji prilago|avaju se pravoslavlju /stvaranje morfolo{ko-fenomenolo{kog temelja baroknog slikarstva slovenskog sveta/ → pritisak Zapada / katolika preko Austrougarske na uniju u Srbiji → Srbija pod Turcima i Austrougarima → tradicionalna pravoslavna duhovnost, nepolemi~na po prirodi nespremna za odbranu vlastitih stavova /neophodna reforma/ → u sredi{tu reforme je problem obrazovanja → problem je re{avan kori{}enjem iskustava Rusije i Ukrajine /~iji razvoj se vidi gore u tekstu/ = "Duhovni regulament" Petra Velikog od Teofana Prokopovi~a /+ izbacivanje onih elemenata koji obrazovnu ulogu stavljaju u funkciju dr`avnog apsolutizma i prilago|avanje potrebama Karlova~ke mitropolije/ → autoritet Kijeva /obrazovanje prvih srpskih u~enih nastavnika tu/ → Arsenije IV Jovanovi} [akabenta i njegov Cirkular /prihvatanje baroknog slikarstva kao zvani~nog slikarstva Karlova~ke mitropolije/ → dolazak, na poziv, ukrajinskih slikara /Jov Vasilijevi~, Vasilije Romanovi~/ → srpski slikari kao u~enici ukrajinskih → samostalni razvoj srpskih slikara ali u tesnoj sprezi sa politikom Karlova~ke mitropolije koja je zasnovana na uticaju Kijeva /+ lokalne osobenosti srpskog podru~ja/ → retorika, obrazovanje, teologija, pozori{te = glavni nosioci prenosa uticaja → ne sme se zaboraviti sopstveno nasle|e i tradicija Srba /krajem veka javljanje poja~anog interesovanja za istorijske teme: Nemanji}i, lokalni svetitelji.../ PRERA\ENA BAROKNA POETIKA UKRAJINE I RUSIJE VS LOKALNA SRPSKA TRADICIJA TIPI^NA BAROKNA EVROPSKA UMETNOST VS TIPI^NA TRADICIONALNA PRAVOSLAVNA UMETNOST 1. Slikari i naru~ioci 2. Namena slike 3. Piktoralna poetika - Normativna poetika - Ut pictura sermones - Ut pictura poesis - Alegorija - Amblematika - Istori~nost - Slika sveta - Slika ~oveka 4. Sholasti~ko bogoslovlje i barokna ikonografija - Skolasti~ko bogoslovlje - Predstave Sv Trojice i an|ela - Hristolo{ke teme - Marijanske teme - Predstave svetitelja - Slikarstvo u slu`bi dogmatskog programa - Slikarstvo u slu`bi moralizatorskog programa 5. Rano barokno slikarstvo 6. Visoko barokno slikarstvo 7. Kasno barokno slikarstvo 8. Tradicionalno slikarstvo Srpsko slikarstvo je krajem XVII i po~etkom XVIII veka potresala kriza koja je bila uzrokovana nu`no{}u da se napusti stari i prihvati novi piktoralni sistem. Ova potreba je izrasla iz kulturno-istorijskih promena koje su usledile nakon austrijsko-turskih ratova i Velike seobe 1690.godine, kada se crkvena organizacija, 2

na ~elu sa patrijarhom Arsenijem III ^arnojevi}em, kao vode}a duhovna snaga Srba u Habsbur{koj monarhiji, na{la u okvirima kulturnog modela druga~ijeg od onog koji je zagovara Otomanska imperija. Prilago|avanje baroknim normama bilo je uslov opstanka i decenije koje su sledile nakon Seobe bile su obele`ene slo`enim preobra`ajem celokupnog duhovnog `ivota. Barok se prvo uo~ava u politici pona{anja narodnih prvaka i crkvenih poglavara, a nedugo potom i u ostalim oblicima duhovnog, kulturnog i umetni~kog `ivota. Re{enja koja je nudila srednjeevropska barokna umetnost bila su neprihvatljiva za potrebe pravoslavnog religioznog slikarstva, pa je ono imalo druga~iji put razvitka nego slikarstvo katoli~ke crkve na oslobo|enim teritorijama, gde se bez verskih barijera i nu`nosti iskazivanja samosvojnog identiteta prihvata delatnost austrijskih i nema~kih majstora. SLIKARI I NARU^IOCI Formiranje srpskog baroknog slikarstva nije bilo spontana pojava niti izraz kontinuirane evolucije. Ono je bilo odre|eno ~vrstom vezom naru~ilaca i umetnika, a njegov celokupni razvoj nu`no je sagledavati u svetlosti patrona`nog mehanizma u kojem su vode}u ulogu imali naru~ioci. U XVIII veku nije postojalo slobodno umetni~ko tr`i{te kakvo se u to vreme sre}e u razvijenim evropskim sredinama. Shvatanje l'art pour l'art je srpskim baroknim slikarima bilo strano i njihova dela nastaju uglavnom tek nakon narud`bine, koja im odre|uje izgled i namenu. U osnovi celokupne barokne kulture po~ivala je anga`ovanost, pa se ona nu`no nametala i slikarstvu. Katoli~ka obnova je u srednjeevropskim prostorima oslobo|enim od Turaka imala sve karakteristike rane militantne kontrareformacije i sa punim `arom je zahtevala prisajedinjenje {izmati~ke crkve. Tradicionalna pravosalvna duhovnost i umetnost, nepolemi~ne po prirodi, nisu bile pripremljene za odbranu vlastitih stavova, pa je pitanje opstanka nu`no nametalo te`nju za njihovim preobra`ajem. Ovu ulogu preuzima visoka crkvena jerarhija, kao zagovornik celokupnih verskih reformi i kontrolor njihovog sprovo|enja. U po{tovanju tradicije videla se garancija za o~uvanje nacionalnog i verskog identiteta koje su potresali problemi unije. Ideja verske obnove kroz obrazovanje bila je op{te mesto reformi svih crkava u baroku, a uzor na koji su se oslanjali Mojsej Petrovi} i Vikentije Jovanovi} [akabenta bio je Duhovni regulament, koji je za potrebne verskih reformi Petra Velikog sastavio Teofan Prokopovi~. Pored niza direktnih podudarnosti, izme|u Duhovnog regulamenta i reformi beogradskokarlova~kih mitropolita postojala je i znatna razlika. Ona je prevashodno po~ivala na ~injenici da su petrovske reforme, sprovo|ene pod sna`nim uticajem prostestantske misli, te`ile da crkvu i njenu obrazovnu ulogu stave u f-ju dr`avnog apsolutizma. U sredi{te reformi postavljeno je ja~anje autoriteta verskog polavara, koji je ujedno bio i politi~ki predvodnik nacije. Ovakva shvatanja pribli`ila su beogradsko-karlova~ke mitropolite tekovinama koje je Kijevska mitropolija sprovodila od vremena Petra Mogile. Za srpsku crkvu u Habsbur{koj monarhiji autoritet Kijeva, kao vode}eg duhovnog centra celokupnog slovenskog pravoslavnog sveta, nije dovo|en u pitanje sve do kasnog XVIII veka. Iz kijevske Duhovne akademije i slikarske {kole Kijevsko-pe~erske lavre, na poziv najvi{e crkvene jerarhije, sti`u me|u Srbe prvi u~eni nastavnici, a potom i slikari, koji prenose iskustva ukrajinske barokne kulture. U vreme patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a, koji dolazi na ~elo Karlova~ke mitropolije nakon smrti mitropolita Vikentija Jovanovi}a dolazi do prihvatanja baroknog slikarstva kao zvani~ne umetnosti Karlova~ke mitropolije. To se vezuje za li~nost Arsenija IV prvenstveno zbog cirkulara koji je on 1743. odaslao protopopovima Sremske eparhije, u kojem se zabranjuje rad neukim "bogomazima". Slikarstvo u njegovim versko-politi~kim programima nije zauzimalo tako zna~ajno mesto. Mnogo vi{e je interesovanja Arsenije IV posvetio grafici. On je ubrzo po dolasku u Sremske Karlovce zapo~eo saradnju sa Hristoforom @efarovi}em, naru~iv{i prvo grafi~ki list Sv Sava sa svetiteljima doma Nemanjina, kojim je Mariji Tereziji ~estitao krunisanje za kraljicu Ugarske. Vi{e razumevanja za barokno slikarstvo Arsenije IV je pokazao tek nekoliko godina docnije. Jov Vasilijevi~ i Vasilije Romanovi~ nisu stigli na njegov poziv, ve} verovatno na poziv ba~kog episkopa Visariona Pavlovi}a, ali patrijarhova odluka da Vasilijevi~a pozove u Sremske Karlovce i da ga imenuje privilegovanim pridvornim slikarem presudno je odredila dalji razvoj baroknog slikarstva. Dolazi do poku{aja prekidanja sa ranijom umetni~kom praksom i te`nje da se prihvati nova piktoralna poetika. Dalju Vasilijevi~evu delatnost i njegovu karlova~ku slikarsku radionicu nu`no je sagledavati u okvirima reformi koje je patrijarh Arsenije IV nastavio po ugledu na svoje prethodnike. Sli~ne tendencije su prisutne i u mnogim eparhijskim sredi{tima. Pored ba~kog episkopa Visariona Pavlovi}a, aradski Isaija Antonovi} i severno-lepavinski Simeon Filipovi} odigrali su u propagiranju baroknog slikarstva skoro istu ulogu koju je imao patrijarh Arsenije IV. Tek dolaskom Pavla Nenadovi}a na ~elo Karlova~ke mitropolije, Sremski Karlovci, kao mitropolijsko sredi{te, i Sremska eparhija, koja je jurisdikciono bila podre|ena direktno mitropolitu, zauzeli su vode}e mesto u razvoju baroknog slikarstva. Vode}i status zad`a}e mitropolijsko sredi{te i u vreme njegovih naslednika Jovana Georgijevi}a, Vikentija Jovanovi}a Vidaka, Mojseja Putnika i Stefana Stratimirovi}a. Sa ugledom i zna~ajem Sremskih Karlovaca mogao se meriti jedino Novi Sad, sredi{te Ba~ke eparhije koje postepeno izrasta u srpsko kulturno sredi{te Habsbur{ke monarhije. 3

njegovo isticanje ukazuje na razliku koju su naru~ioci pravili izme|u slikarstva katoli~ke crkve. uglavnom mitropolijskom i eparijskim sredi{tima. Briga crkve o umetni~kom stvarala{tvu nije se zaustavljala samo na preventivnoj kontroli prilikom sklapanja ugovora. Ovaj ukus je bio odre|en te`njom za prihvatanjem novina i raskidanjem sa tradicijom. Ukus oboga}enog gradskog stanovni{tva bio je jedan od sna`nih elemenata koji je uticao na razvoj slikarstva. ^esto se kao prilo`nici i ktitori javljaju i sami slikari. Slikarstvo je postalo najpopularnija umetnost zbog ~injenice da je. doprinosili i bogati gra|ani koji se sve ~e{}e javljaju kao ktitori i prilo`nici. Piktoralnom poetikom zasnovanom na reformisanim idejama barokne ikone isticana je jasna razlika izme|u pravoslavnog shvatanja crkvenog slikarstva i onog koje je zastupala katoli~ka crkva kao zvani~na religija Habsbur{ke monarhije. Glavni centri formiranja baroknih idejnih programa bile su dr`ava i crkva. koje je episkop Jovan Georgijevi} naru~io za vladi~anski dvor u Vr{cu. Zadatak pridvornih slikara visoke crkvene jerarhije Karlova~ke mitropolije bio je podre|en zahtevima crkvenih reformi. ali oskudni podaci ukazuju na to da se postepeno formira novovekovni tip obrazovanog slikara od kojeg se zahtevalo da bude "nemi teolog". Njihov glavni zadatak nije bio veli~anje dvora i njegovog poglavara. moralna ili religiozna. sa jasnom namerom da se preko slike iska`e neka poruka. prema baroknim shvatanjima. kada se i srpsko slikarstvo direktnije okre}e eklekti~nim poznobaroknim formulacijama srednjeevropske umetnosti. bilo najkomunikativnije i najbli`e {irokim masama. astronomiji i meterologiji. Delatnost Teodora Stefanovi}a Gologlavca. Nasuprot crkvi. Mada pojam pravoslavnosti u umetnosti XVIII veka nije bio precizno odre|en. Barokno slikarstvo je bilo pro`eto duhom propagande. pored visoke crkvene jerarhije. neprestano te`ilo promenama i novinama. Status pridvornog slikara u Karlova~koj mitropoliji razlikovao se od polo`aja koji su pojedini umetnici u`ivali u zapadnoevropskim vladarskim i crkvenim rezidencijama. koje kao naru~ilac i finansijer name}e svoje `elje i shvatanja. Isticanje novih i slo`enijih zadataka koji se verskim reformama postavljaju pred religiozno slikarstvo menjalo je i profil umetnika. gra|anstvo je. Pravoslavnost crkvenog slikara bila je jedan od osnovnih preduslova koji su slikari morali po{tovati ukoliko su ra~unali na dobijanje narud`bina u okviru Karlova~ke mitropolije. Lik u~enog baroknog umetnika najbolje ilustruje svestrani Zaharija Orfelin. bila je neprekinuta nit koja je strujanja u umetni~koj klimi Mitropolije prenela i u oblast Beogradskog pa{aluka. Umetni~ko delo bilo je prevashodno namenjeno javnosti. koje Teodor Ili} ^e{ljar slika za pakra~kog episkopa Pavla Avakumovi}a. koja je te`ila da formira novi piktoralni model prilago|en svojim shvatanjima i da ga potom istakne kao trajni estetski ideal. Hristofor @efarovi} isti~e da ktitorski zapis na zidnom slikarstvu i ikonama ima i didakti~ku ulogu da pokrene druge na sli~no bogougodno delo. kao {to je to primer sa zapadnoevropskim pridvornim slikarima. Njihove intelektualne biografije nisu dovoljno prou~ene. U njegovoj biblioteci. pa je dvorska barokna umetnost bila svedena na narud`bine mitropolita i episkopa za rezidencije koje se uobli~avaju prema pravilima politike veli~ajnosti. kojim su bili okru`eni i slikarstva koje su naru~ivali. Anga`ovanje inovernih slikara u ve}im i zna~ajnijim poslovima bilo je mogu}e tek u poslednjim decenijama XVIII veka. ro|enog u okolini Valjeva. pored bogoslovskih i istorijskih knjiga. Op{teprihva}ena konvencija vizuelizovane idejnosti bila je da se politi~ka i verska ose}anja otelotvoravaju javnim sve~anostima. Ono je u velikoj meri korigovalo zvani~nu crkvenu politiku u domenu umetnosti i spre~avalo direktan dijalog izme|u crkve i slikara. Konzistorijalna komisija je u mitropolitovo ime pregledala zavr{ene radove i o tome podnosila izve{taj. Njegovom prodoru u mona{ku sredinu su. koju je mitropolit Mojsej Petrovi} naru~io za novopodignutu beogradsku rezidenciju. U ovim oblastima barokno slikarstvo nije imalo povoljne uslove za uspe{an razvitak. Va`nu ulogu u javnom patrona`nom mehanizmu imalo je oboga}eno gra|anstvo. politi~ka. ili Mu~enje Sv Varvare. Za arhijerejske dvorske rezidencije slikaju se prve monumentalne {tafelajske kompozicije srpskog baroknog slikarstva.Kada je po~etkom 40ih godina XVIII veka barok bio prihva}en u srpskom slikarstvu. Srbi u XVIII veku nisu imali dr`avu. Srpski pravoslavni slikari su radili i za katoli~ke naru~ioce ali su sasvim druga~ije pristupali takvim narud`binama. U propagandnom programu visoke crkvene jerarhije glavno mesto dobio je paradni 4 . Ro|enje Hristovo sa rodoslovnim stablom. a jedan od osnovnih elemenata njegovog retori~kog mehanizma pokretala je te`nja da se anga`ovana ideja pretvori u vizuelnu predstavu. niti vladara. kao {to su @itijna ikona svetog Nikole. Slikarstvo je dobilo va`no mesto u baroknoj kulturi. ugledaju}i se na srednjeevropsku baroknu kulturu u kojoj se kretalo i `ivelo. a prednost vizuelnog nad auditivnim bila je nediskutabilna. kao i celokupne barokne kulture. notirani su i priru~nici o perspektivi. knjige o medicini. Umesto putuju}ih monaha pojavljuju se slikari-laici koji su se nakon {kolovanja nastanjivali u ve}im gradskim centrima. kultura Karlova~ke mitropolije ve} je uveliko bila barokizovana. pa su ~ak i u politi~kim spisima upotrebljavani termini pore|enja sa likovnim ostvarenjima. NAMENA SLIKE Slika je u baroknoj kulturi dobila klju~no mesto u komunikacionom sistemu.

Razvijanjem bogoslu`benog rituala uloga prisutnih se sve vi{e raslojava. iznad predoltarskog prostora. Crkveni mobilijar u baroku zauzima sve ve}i zna~aj. Nagla{avanje `rtvenog karaktera bogoslu`enja je odigralo naro~itu ulogu. Crkveni barokni enterijer formuli{e se kao pozori{te liturgijske drame. upu}eni u tajnu misterije i njeno zna~enje. koji postaje sredi{nje mesto razvijenog slikanog programa. Razvoj crkvenog zidnog slikarstva karakteri{e postepeno napu{tanje tradicionalnog principa prekrivanja svih zidova hrama slikom.bile namenjene vernicima a tek od 1930ih za horsko pevanje. a starozavetne prefiguracije evharistijske `rtve postavljaju se na svod oltara. Izostavljanjem kupole u prvi plan se isti~e oltar. Oltarski prostor je u simboli~noj topografiji pravoslavnog hrama imao slo`eno i vi{estruko zna~enje. Unutra{njost hrama se deli na dve osnovne celine. Obi~no se pojavljuju ~etiri prestone ikone. gde je njeno zna~enje bilo odre|eno namenom koju je imala u verskom `ivotu i liturgijskom ritualu. Posebna pa`nja se posve}uje izgledu i slikanom programu proskomidija. Ona je morala da sa~uva pravovernost. obuhvatao skoro sve teme baroknog slikarstva. raspored i izgled bili su dosledno definisani. Vremenom se dekoracija oltarskog prostora sve vi{e redukuje. primenjivana je i na religioznu umetnost. koje privla~i spolja{nja. Prevazila`enje starog sistema simboli~ne topografije uo~ljivo je ve} u D`efarovi}evom slikarstvu manastira Bo|ani dok je slikarstvo Kru{edola. predstavljalo vrhunac napora da se barokna shvatanja prilagode tradicionalnom prostoru pravoslavnog hrama.portret koji se razvija prema pravilima zapadnoevropske dvorske ikonografije. Najve}a pa`nja je bila posve}ena prestonim ikonama. U zapadnom traveju se podi`u galerije . Izdu`eni brod naosa se povezuje sa pripratom u jedinstvenu prostornu celinu. Na razvitak srpskog ikonostasa su uticale i srednjovekovne drvorezbarske radionice. Predstava Hrista velikog arhijereja se obi~no pojavljuje u ni{i gornjeg mesta. Podela na pripratu i naos ponekad se nagla{ava niskom zidanom ili drvenom pregradom. desno Hristos. U mitropolijskoj i eparhijskim rezidencijama tada nastaju portretske galerije koje dobijaju zadatak da iska`u ideju duhovnog kontinuiteta crkvene institucije. a na drugoj strani su pasivni posmatra~i. Sklonost baroknog mentaliteta ka sjaju i rasko{i. ili praznika kojem je hram posve}en a pored ju`nih se pojavljuje ikona Jovana Krstitelja. Barok preobra`ava raniji oblik pevnica i tronova prilago|avaju}i njihove razvijene oblike slici. ~uda i parabole). Na prihvatanje novih shvatanja posebno su uticale ukrajinske i ruske bogoslu`bene knjige. dobijaju}i rasko{an oblik baroknih tabernakala. Na svodu (bo~ne strane) naosa i u oltarskom prostoru je mogao biti naslikan ciklus Hristovih stradanja ili marijanskim programom (mogao se slikati i samo u priprati). Na malim kapelskim ikonostasima 5 . koja je dobila vi{estruku anga`ovanu namenu vizuelizovanja dogmatsko-liturgijskih. Na jednoj strani su aktivni izvo|a~i. versko-politi~kih i moralno-didakti~kih shvatanja crkve. ali sa slikom u prvom planu. U scenski shva}enom baroknom crkvenom enterijeru u prvom planu je religiozna slika. Lik Hrista pantokratora. Pored dveri je ikona svetitelja. zamenjen je Apoteozom sv Trojice slikana. a ona ni u kojem kontekstu nije bila shvatana isklju~ivo kao umetni~ko delo. Od 40ih godina XVIII veka ni{e proskomidija sve ~e{}e se kle{u u mermeru. a njihov broj. Dimenzije zidne slike se pove}avaju a broj ograni~ava. a njeno osnovno razlikovanje zavisilo je od toga da li je bila sme{tena na svod ili na bo~ne zidove. Levo od severnih carskih dveri postavlja se Bogorodica. Mnogo slo`enije mesto dobila je slika u religioznoj umetnosti. dva glavna polja njenog javnog delovanja. ali se njihov razvitak ne mo`e u potpunosti objasniti samo ovim uticajima. Razvijeni visoki ikonostas imao je slo`en likovni repertoar koji je. Bo~ni zidovi naosa su bili rezervisani za moralizatorsko-didakti~ki i versko-politi~ki program crkve. U prvim decenijama one se jo{ uvek izra|uju kao male ni{e ugra|ene u zid. sa slo`enim likovnim programom. u koje se pod vidom ispravljanja i reformi uvode novi obredi. Enterijerom srpskih crkava XVIII veka dominira visoki barokni ikonostas. vizuelna strana kulta. da istakne samobitnost pravoslavnog identiteta. Izme|u ukrajinskih i srpskih ikonostasa ne postoje direktne paralele. Zna~enje slike je za naru~ioca. Nova shvatanja su proistekla iz baroknog klasicizma iz Habsbur{ke monarhije. izdu`eni naos sa galerijom namenjen pastvi i uzdignuti oltar sa predoltarskim prostorom namenjen aktivnim u~esnicima liturgijskog rituala. Pojavljuju se i novi elementi crkvenog mobilijara. Posle Kru{edola napu{ta se praksa oslikavanja svih zidova hrama i prihvataju se zapadnoevropski dekorativni principi prema kojima se umesto liturgijskih i narativnih ciklusa isti~u pojedina~ne kompozicije. sa malim izuzecima. Na pribli`avanje crkve pozori{tu posebno su uticale religiozne ceremonije. umetnika i vernika bilo ~vrsto odre|eno njenim statusom i namenom. U okvirima versko-politi~kog programa isti~u se predstave nacionalnih svetitelja. Rezbarstvo i slikarstvo prvih srpskih baroknih ikonostasa rade ukrajinski majstori. nepoznati u ranijoj praksi pravoslavne crkve. dok se kao moralizatorosko didakti~ki primeri slikaju novozavetne kompoziicje (naro~ito Hristovo javno delovanje. obi~no slikan u kaloti kupole. U tom smislu slikarstvo je dugo ostalo retrospektivnije nego ostale umetnosti.Ovu izmenu je nalagalo druga~ije arhitektonsko re{enje enterijera novopodignutih crkava. Namena zidne slike u naosu hrama bila je manje tipizirana. koje su pedesetih godina XVIII veka izvele radionice Jova Vasilijevi~a i Stefana Teneckog. ako je crkva bez kupole. prisutna u dvorskoj umetnosti. Barokna crkva se sagledava kao {kola i liturgijsko pozori{te. Barok te`i sintezi umetnosti.

U tematskom repertoaru se naj~e{}e pojavljuje David.mogu se postaviti samo dve sredi{nje ikone a na velikim ikonostasima se broj pove}ava za jo{ dve ikone . dok je ispod prestone ikone patrona hrama slikana scena iz njegovog `itija. ne obavezno ovi). U slu~aju da je u program ikonostasa uklju~en i ciklus Velikih praznika. Ikonostas se reflektovao na unutra{njost hrama. Ve} od 40ih godina se vidi te`nja da se predoltarski prostor uobli~I u jedinstvenu scensku kulisu. pa i versko-politi~ki program. U sredi{nji deo ikonostasa. bili prikazivani apostoli ili proroci.npr. Na program sokla su uticali i nedeljni propovedni~ki zbornici . on se sve ~e{}e izostavlja. U sredinu zavr{nog dela ikonostasa postavlja se veliki krst sa raspetim Hristom. kada dolazi do smanjenja broja ikona i pove}anja nj. poput ukrajinskih. Oni se slikaju sa ispisanim svicima u rukama i povezuju se sa sredi{njom Bogorodi~inom ikonom. odnosno za Blagovesti. Novost je bilo isticanje moralizatorskih tema koje su u simboli~koj topografiji na{le mesto u naosu hrama ali u soklu ikonostasa. Ispod velikog Krsta sa slikaju Svevide}e oko ili Hristovo oplakivanje i Polaganje u grob. stoje ostali apostoli. dok je na parapetima lamperija njihov broj mogao da bude i ve}i. Mihailo. Tu se slika Bogorodi~ino krunisanje. u zavisnosti od re{enja srednje zone. koji je bio posve}ivan SZ prorocima. sa Sv Simeonom i Sv Savom i Vasilijem Velikim i Grigorijem Bogoslovom (najugledniji svetitelji se slikaju. Kartu{e iznad Carskih i bo~nih dveri: raznovrsna tematika. Grigorije Bogoslov). a na kraju. {to se nagla{ava pove}anjem dimenzija. Nedremano oko (carske). Melhisedek. Teofan Grapt. U sredi{njem delu ikonostasa obi~no se slikaju Hristovi a na bo~nim stranama Bogorodi~Ini praznici. ciklus praznika se pogao rasporediti u dva reda. Iznad prestonih ikona. sveti ratnici (bo~ne). ali. Predoltarski prostor je predstavljao celinu koja je liturgijski povezivala oltar sa naosom. Osnovni idejni program srpskog baroknog ikonostasa je verovatno bio definisan samo idejno. lu~ni deo ikonostasa je mogao da bude izveden veoma raznovrsno. U ranobaroknom periodu se obi~no slikaju svih 12 praznika. ~iji se zna~aj sve vi{e isti~e. Sasvim se retko pojavljuju neke druge scene. Hrista i sv Jovana. Slikani program pevnica je ~esto razvijan kao produ`etak tematskog 6 . U tom slu~aju se slikaju starozavetne alegorijske prefiguracije i marijanski amblemi. kao i centralna zona u osnovi bio ujedna~en. Na ranobaroknim ikonostasima je bio povezan sa sredi{njom ikonom Deizisa. Vaskrsenje Hristovo ili Skidanje sa krsta (poznobarokno slik. Kozma Majumski. skolasti~kim bogoslovljem i baroknim liturgijskim ritualom. evharistijske prefiguracije. Pored njih se slikaju Longin i Marija Magdalena. Pored centralne ikone prvo se postavljaju likovi Sv Petra i Pavla. tre}i red. Horizontalni raspored je samo izuzetno mogao da bude zamenjen vertikalnim rasporedom.). Zavr{ni. koju. Tajna ve~era (carske). Sremski ikonostasi su najdnoslednije iskazivali ideje reforme. U medaljonima oko velikog krsta su. koja se u kasnobaroknom periodu zamenjuje predstavom Bogorodi~inog bezgre{nog za~e}a. Tada se pojavljuju i ikonostasi na kojima se slika samo 6 Velikih praznika. sa leve i desne strane. Sv Trojica (ranobarokno). pored ikonostasa. Slikanje bo~nih dveri nije bilo ~vrsto kodifikovano. Slikani program je bio rezervisan za parapetne plo~e ~eonih strana pultova i za lamperije naslona. Roman Melod. Iznad apostolskog reda postavljen je naredni. arhan|eli (bo~ne).tu je prvenstveno bio vizuelizovan moralizatorsko-didakti~ki. moralizatorskodidakti~ke teme (bo~ne). doktrinarno-dogmatske. Jovan Damaskin. Na soklu ikonostasa se slikaju kompozicije koje su uvodile u slo`eni idejni program. Ako se broj ikona pove}ava onda se biraju teme iz Bogorodi~inog ciklusa. Njihova tematika je mogla da bude neposredno vezana za prestone ikone i u tom slu~aju su slikane jevan|eoske kompozicije iz `ivota Bogorodice. ali je njegov tematski repertoar. Njegov program je bio vezan za Hristovo iskupiteljsko `rtvovanje i Bogorodi~inu ulogu u njemu. Srpski barokni ikonostasi. Karakteristi~ni primeri su ikonostasi koji su bili povereni Dimitriju Ba~evi}u. Bogorodi~in i arhijerejski tron. Barokni pevni~ki stolovi imaju oblik izdu`enog pulta. a jedina novost je bilo uklju~ivanje ciklusa Hristovog stradanja. pokazuju veliku raznovrsnost. Bogorodicom i Jovanom Bogoslovom. koji ima zna~ajnu ulogu u bogoslu`enjima Velike nedelje. isticanjem zna~aja centralne ikone. marijanske. Tematika sokla je mogla da bude vezana i za carske dveri. U ranobaroknom periodu se obi~no slika Bogorodica Znamenja. starozavenim provosve{tenicima (Aron. dimenzija. prvosve{tenicima i carevima. Njihov raspored nije bio tako ~vrsto definisan kao raspored apostola. koji je po~etkom 60ih godina bio privilegovani slikar mitropolita Pavla Nenadovi}a. Na parapetima pultova se obi~no pojavljuju po dve ili tri predstave sa stoje}im figurama ili kompozicijama. liturgi~arima (Vasilije Veliki. Mojsej). sa sedi{tem iznad ~ijih se naslona postavljaju lamperije sa dekorativnim zavr{ecima. potom jevan|elisti. Tu se odvijao deo liturgijskog rituala namenjen o~ima vernika i simboli~no prikazivao doga|aje iz Hristovog zemaljskog `ivota. Prazni~ne ikone se mnogo re|e postavljaju iznad apostola i proroka. pojavljuju se horizontalni redovi sa ciklusom Velikih praznika i likovima apostola i proroka. iznad carskih dveri postavlja se centralna ikona. u centralnoj zoni ikonostasa. U kasnobaroknom periodu. Oni se od 60ih godina i formalno izra|uju kao celina. Mogle su biti posve}ene arhan|elima (Gavrilo. an|eo ~uvar + arhi|akon Stefan). Veza izme|u ikonostasa i naosa je bila vi{estruka. on se obi~no postavlja u prvi horizontalan red. Iznad prazni~nih ikona se slika apostolski red. Tematika carskih dveri ostala je vezana za Blagovesti. sa~injavaju pevnice.

Bogorodi~ini tronovi su mogli da budu i samostalna celina posve}ena glorifikaciji marijanskog programa. Tematski program pevni~kog prostora je obuhvatao i likovni program proslavljanja nacionalnih svetitelja. nasuprot arhijerejskog trona. Tematski repertoar propovedaonica je uglavnom sveden na prikazivanje jevan| elista i uglednih crkvenih otaca koji su se proslavili propovedni{tvom dok se na svodu baldahina. One se razvijaju iz amvona. U skladu sa pravoslavnim u~enjem isticano je da je svaki episkop ravnopravan Hristov namesnik na zemlji. Njihove simboli~ne osnove polaze od tradicionalnog vezivanja Solomonovog prestola i Prestola premudrosti za Bogorodicu. Predstava je u osnovi imala liturgijsko zna~enje i na arhijerejski tron se postavljala kao slika Hristovog simboli~nog prisustva na bogoslu`enju. pojavljuje se i tematika koja. ~iji raniji razvoj i funkcija nisu dovoljno rasvetljeni. Ovakva funkcija arhijerejskog trona nametnula mu je u baroku ~itav instrumentarij glorifikacije ne samo duhovne nego i politi~ke vlasti. Sa~uvani Bogorodi~ini tronovi poti~u iz druge polovine XVIII veka ali oskudni podaci pokazuju da se oni pojavljuju ve} u prvim decenijama tog veka. koji je simbolizovao prisustvo Sv Duha. koji zamenjuje raniju formalnu konstrukciju trona natkriljenog kupolom. koji su postavljani iza pevnica. `dral. orao.. mogao da prati i kontroli{e tok slu`be. U baroknom propovedni{tvu hram je istican kao Hristova {kola.U kasnijem periodu slikani tematski repertoar arhijerejskih tronova postaje raznovrsniji. Za razliku od zapadnoevropskih primera one su u Karlova~koj mitropoliji uglavnom imale slikani program. Hristov lik na arhijerejskom tronu su mogle da zamene i predstave uglednih arhijereja pravoslavne crkve. Ro|enje i Obrezanje. gde je simboli~no predstavljao Hristovo i arhijerejevo prisustvo na bogoslu`enju. U enterijerima baroknih crkava se redovno sre}e i Hristov grob. Jedan od najranijih primera ovoga je sa trona Bogorodi~ine crkve u Zemunu (Arsenije Teodorovi}). a njihova izrada je poveravana drvorezbarskim radionicama koje su radile i ostali crkveni mobilijar. pa se ponekad tako nazivaju jo{ i po~etkom XIX veka. ^udotvorne ikone i njihove kopije se ~esto sme{taju na Bogoro~ine tronove oko kojih se formira izdvojeni molitveni prostor. kao slika propovedni~ke delatnosti crkve. u kojima se isti~e zna~aj Bogorodice u inkarnaciji i iskupljenju. U kasno baroknom periodu se po~inje sa slikanjem i lika sv Save.repertoara ikonostasa.. dok je propovednik tuma~en kao slika Hristove javne delatnosti. a redovno je bio uzvi{en da bi arhijerej. Jedan od retkih izuzetaka je propovedaonica iz Nikolajevske crkve u Irigu gde je na vrhu baldahina apokalipti~na sedmoglava a`daja. Na razvitak oblika i slikanog programa arhijerejskih tronova uticao je kult katedre apostola Petra. Na tronu se mogu pojaviti slede}i simboli: pelikan koji hrani svoje mladunce. isti~e pastirske du`nosti arhijereja. Pored marijanskih praznika uklju~ene su i scene iz Hristovog `ivota. na kojoj je ispod Hrista cara careva i velikog arhijereja naslikan portret patrijarha Arsenija III ^arnojevi}a. Zna~ajan element crkvenog baroknog enterijera su propovedaonice. ~ijim su se naslednicima smatrali karlova~ki mitropoliti. Tako se na tronu patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a nalazio barokni kartu{ sa slikanim grbom Karlova~ke mitropolije. propovedaonica kao katedra. posredovanjem premudrosti Bo`ije. Sme{taju se na severni zid. nego i u ostalim crkvama.godine. Samo je dr`a~ za knjige obi~no izra|ivan u obliku jednoglavog ili dvoglavog orla. ali i kao potvrda autoriteta episkopske vlasti. U~enje o Bogorodi~inom bezgre{nom za~e}u. On se u baroku nije postavljao samo u sabornim hramovima. Postavljanje Hristovog groba je imalo i svoje liturgijsko opravdanje. koji se pojavljuju i na ikonostasu. kao utemeljiva~a SPC. obi~no slika Golub. Pored glorifikacije i potvrde mitropolijske vlasti. Odabir kompozicija podre|en je nameni trona i one su posve}ene proslavljanju Bogorodice. Barokni predoltarski prostor se zavr{avao sa Bogorodi~inim i arhijerejskim tronom. Na Bogorodi~inim tronovima je sabrana skoro celokupna barokna mariolo{ka tematika. se ponekad slika na centralnoj ikoni trona. Barokne propovedaonice su gra|ene prema zapadnim uzorima. Slo`eno simboli~no zna~enje arhijerejskog trona oslanja se na tradicionalno nasle|e koje se kontinuirano razvijalo jo{ od ranohri{}anskih vremena. Na propovedaonicama se pojavljuje i scena Hristove propovedi u jerusalimskom hramu. Po{tovanje ~udotvornih ikona nije bio razlog za pojavu baroknih Bogorodi~inih tronova. Arhijerejski tronovi se postavljaju pored ju`ne pevnice. Barokni arhijerejski tron obi~no je imao formu reprezentativnog prestola sa baldahinom. koja je postala presto otelotvorenom Hristu. Proizilazi iz marijanskih retabla zapadne crkve. u skladu sa moralizatorsko-didakti~kim programom crkvenih reformi. Karlova~ka mitropolija ih pripada posredstvom ukrajinskih i srednjeevropskih uticaja. Tokom XIX veka se propovedaonice uklanjaju iz crkava pa su sa~uvane u malom broju. a njihovo postojanje u crkvama karlova~ke mitropolije zabele`eno je ve} u prvim decenijama XVIII veka. jer se na njega 7 . kao odraz narastaju}e marijanske pobo`nosti. kao moralni primeri propovedni~ke i {ire pastirske delatnosti. kao sredi{nja ta~ka barokne mariologije. Pored Jovana Zlatoustog se. Osnovne ideje okosnice su vezivanje za aktuelnu ideju Bogorodi~inog bezgre{nog za~e}a. Heraldi~ka celina ili amblematski piktogram mogli su simboli~no da zamene ili dopune portret arhijereja. mogu ista}i i drugi crkveni oci i ugledni pastiri crkve. Ideja o poglavarima srpske crkve kao Hristovim namesnicima na zemlji formulisana je ve} na ikoni sa arhijerejskog trona u crkvi u Ostrogonu iz 1708. kao osnovne ideje simboli~nog programa arhijerejskog trona. Lik Hrista cara careva i velikog arhijereja zamenjuju tipovi Hrista koji isti~u njegovo milosr|e. Na uzvi{enom le|nom naslonu trona i u ranom baroku obi~no se slikao Hristos kao car careva i veliki arhijerej.

jo{ uvek su se ~uvale u jednostavnom kivotu postavljenom ispred desnog stuba na kojem se nalazila stara ikonostasna konstrukcija sa ~etiri ikone. Mojsej). Jakova Orfelina i Arsenija Teodorovi}a sagleda u fenomenolo{kim okvirima istih stilskih opredeljenja. arhan|eli (Gavrilo. Liturgijska upotreba Hristovog groba je tokom crkvene godine bila kratkotrajna. ali su bile zajedni~ke za celokupno barokno slikarstvo i sve slikare. posebno u manastirskim hramovima. Nedremano oko (carske). starozaveni provosve{tenici (Aron. marijanske. arhan|eli (bo~ne). U baroknom crkvenom enterijeru. patron hrama ili praznik + najzna~ajniji svetitelji. tematika vezana za Blagovest (alegorijske prefiguracije i marijanski amblemi) = moralizatorsko-didakti~ki i versko-politi~ki program. To su izdu`ene konstrukcije sa baldahinom i isturenim delom za postavljanje celivaju}e ikone u sredini. Prestone ikone: Hristos. Ona u tom slu~aju zamenjuje predstavu Raspe}a i postavlja se na gornju plo~u groba. Sa~uvani barokni primerci imaju osnovni pravougaoni oblik koji je proizilazio iz veze sa Jerusalimskim grobom i oltarom koji ga je u crkvi simboli~no predstavljao. Sv Jn) + scena iz `ivota patrona hrama. Rasklapan je i sklanjan ili je postavljan sa strane u naosu hrama. Tajna ve~era (carske). jo{ uvek su se ~uvale u jednostavnom kivotu postavljenom ispred desnog stuba na kojem se nalazila stara ikonostas. evharistijske prefiguracije. Ispod prividne formalne neusagla{enosti postojale su slo`ene i uskla|ene idejne osnove definisanog piktoralnog sistema. Melhisedek. dok su iznad njih pri~vr{}ene Bogorodi~ina i Hristova ikona. Joakima Markovi}a. Od sredine XVIII veka za kivote sa mo{tima i ~esticama svetitelja podi`u se slo`ene konstrukcije u ~ijem se sredi{tu nalazila njihova ikona. Ona je nastala u kreativnom naporu da se tradicija sopstvenog nasle|a usaglasi sa novim zapadnoevropskim likovnim shvatanjima. HRTa. Ovi tronovi su po svojoj konstrukciji bliski katoli~kim bo~nim oltarima. koji se prave po uzoru na ostale barokne tronove. Mo{ti uglednih srpskih svetitelja koje su u prekosavske oblasti donete u vreme Velike seobe su se ~uvale u kivotima ali se uz njihove opise ne pominju tronovi sa ikonama. koje su proizilazile iz druga~ijeg nasle|a. njegovu smrt i vaskrsenje. Jovana ^etirevi}a Grabovana. Teodora Kra~una. Carske dveri: Blagovesti + eventualno scene iz `ivota BCe. kada se postavlja u crkvi kao slika Hristovog pogreba. Upravo to omogu}uje da se morfolo{ki razli~ito slikarstvo Jova Vasilijevi~a. va`no mesto su zauzimali kivoti i tronovi namenjeni proslavljanju kulta pojedinih svetitelja. Bogorodica. mogla je da bude i kompozicija Hristovog polaganja u grob.polagala pla{tanica. Sokl: tematika vezana za prestone ikone (jevan|eoske kompozicije iz `ivota BCe. ~estice mo{tiju sv despota Brankovi}a u manastiru Kru{edol. Nazivani su kivoti sa nebom (kivorionom). 8 . pojavljuju se i tronovi za mo{ti koje je pre mogu}e vezati za sli~ne barokne konstrukcije zapadne crkve nego za direktan uticaj pravoslavnog nasle|a. Mihailo. koji samo dobija novu baroknu formu. crkvene umetnosti. ali i njegova istorijska. Kartu{e iznad Carskih i bo~nih dveri: raznovrsna tematika. an|eo ~uvar + arhi|akon Stefan). shvatanja i zahteva. kao i ~injenicu da se sa~uvao mali broj komada. koje su Turci spalili prilikom svog poslednjeg upada u Srem. dok se u naosu pojavljuje "ikonostas" posve}en patronu hrama ili nekom drugom svetitelju. PIKTORALNA POETIKA U srpskom baroknom slikarstvu slo`eni preobra`aji koji dovode do formiranja nove piktoralne poetike nisu bili propra}eni izvornim teorijskim traktatima koji bi vodili ili obrazlagali umetni~ku praksu. doktrinarno-dogmatske. moralizatorsko-didakti~ke teme (bo~ne). Tematski repertoar slikanog programa odredila je njegova liturgijska namena u bogoslu`enju tokom strasne sedmice. Ove ideje su u pojedinim etapama razvoja i kod pojedinih slikara imale razli~it zna~aj. Pored kivota sa kivorionom. Visoka crkvena hijerarhija i obrazovani predstavnici crkve bili su vode}a duhovna snaga koja je u mnogome odredila celokupnu baroknu kulturu. sveti ratnici (bo~ne). Jovan Krstitelj. Na "ikonostasu" se nalazile scene velikih praznika. Barokno slikarstvo pravoslavnog sveta bilo je jo{ uvek zatvoreno u okvire religiozne i. kao dominantnog oblika likovnog stvaranja. posebno. Iznad njega je postavljan baldahin koji je po~ivao na ~etiri stuba. Oni se u XVIII veku navode kao ikonostasi dok se oltarske pregrade nazivaju templo. Slikani program Hristovog groba vezan je za Iskupiteljeva stradanja. Prema opisu vizitacione komisije mitropolita Nenadovi}a. Ova portativnost je odredila drvenu konstrukciju Hristovog groba. Grigorije Bogoslov). Pojavljuju se i u pripratama. Bo~ne dveri: nije bilo ~vrsto kodifikovano. Preobra`aj su do`iveli i tradicionalni proskinitarioni. U Kovilju je bilo 6 bo~nih "ikonostasa" ra|enih po ugledu na Bogorodi~ine tronove. oko koje se koncentri{e slikani program. Broj ovih konstrukcija je mogao biti i znatno ve}i. memorativna moralnodidakti~ka funkcija. Piktoralna poetika baroknog pravoslavlja ne mo`e se tuma~iti kroz pasivno prihvatanje zapadnoevropskih normi. Sredi{nja predstava. gde dobija memorativnu namenu. liturgi~ari (Vasilije Veliki.

Bila je to umetnost u ~ijim su temeljima po~ivale ideje katoli~ke reforme. Ovaj uticaj. Po{tovanje klasi~ne poetike reda je u tom smislu bilo va`na karakteristika srpskog baroknog slikarstva. ve} po~etkom XVII veka. me|utim. pored baroknog klasicizma. a zatim u Rusiju. pre svega anga`ovana. koje su uticale i na formiranje srpskog baroknog slikarstva. ono je u misli pravoslavnog sveta tradicionalno tuma~eno u bogoslovskim i dogmatskim okvirima. Normativna poetika Ideje italijanske renesanse postale su dobro poznate {irom Evrope tek u vreme baroka. Retorika barokne slike je. pru`ila je osnove za postepeno prihvatanje barokne poetike koju je zastupala be~ka likovna Akademija. Grigorije Nazijanski. suprotstavljaju}i se shvatanjima reformisanih crkava. me| utim. postalo jedna od slobodnih ve{tina. posebno Poljske. u mnogo ~emu imao onu funkciju koju je u Italiji imala renesansa. gde se u XVII veku stvaraju morfolo{ko-fenomenolo{ki temelji baroknog slikarstva pravoslavnog slovenskog sveta. Jedan od razloga ovakvog prihvatanja po~ivao je na ~injenici da njihova dela nisu sagledavana u svetlosti borbe crkvenih i dr`avnih reformi. Ova polemi~ka literatura. mogu odrediti kroz katoli~ku te`nju za nagla{avanje spolja{nje pojavnosti i tuma~enje ideje kroz ~ula i protestantsku tendenciju da se ideje interpretiraju eti~kim terminima. Ona stvara novu strukturu mi{ljenja. Ut pictura sermones Izumiteljska snaga barokne retorike stavljena je u funkciju snage suda. koji preko srednje Evrope. Pravoslavna i katoli~ka crkva su se u tuma~enju prirode slikarstva i njegove namene od kraja XVI veka na{le na istoj strani. koja su se sve vi{e oslanjala na aktuelne umetni~ke teorije. Shvatanja koja su zastupali Teofan Prokopovi~ i Stefan Javorski u Karlova~koj mitropoliji tuma~ena su kao jedinstveno i usagla{eno stanovi{te (iako to nisu bili . patrijarh isti~e da je od svih vera pravoslavlje najbli`e katoli~anstvu. dok je manirizam antipropagandan i neretori~an.Razlike u dogmatskom tuma~enju slike bile su prepreka direktnom prihvatanju katoli~kih ili protestantskih uticaja. u baroku. pored filozofske tendencije koja ih tuma~i apstraktnim terminima. koja se zalagala za novu slikarsku praksu. Barok ne traga za retkostima nego za op{tim vrednostima i to iskazuje propagandno retori~no. nije dublje ponirala u teorijske probleme stila. Vode}e mesto u ovim izmenama pripadalo je kijevskoj Duhovnoj akademiji. Jovan Zlatousti. javljaju traktati protiv reformatorskog ikonoklazma. o~igledno je da su u baroknom pravoslavlju katoli~ki uticaji imali sna`nu protivte`u u protestantskim uticajima. prvo sti`e u Ukrajinu. Prokopovi~eva retorika. Strogo gledano. Latentna dvojnost emocija i razuma. Ukazivanje na maniristi~ke uticaje u srpskom baroknom slikarstvu. razvijale su se upravo kao reakcija na njihovo odsustvo u manirizmu. normativne teorije baroknog klasicizma. Klasi~na barokna strujanja. nastala na tradiciji kartezijanskog racionalizma. prihva}ena u trenutku kada su barokna shvatanja ve} bila sputana racionalisti~kom strogo{}u nastupaju}eg neoklasicizma i reformama prosvetiteljskog jozefinizma. jo{ od renesanse. nego da su bila stavljana u slu`bu istih interesa Karlova~ke mitropolije.jedan je zastupao protestantski kulturni model a drugi katoli~ki). Razlika se zasnivala na druga~ijem tuma~enju prirode umetnosti i njene namene. U ukrajinskoj polemi~koj literaturi se. formirala su i normativnu poetiku baroknog pravoslavlja. Dok je slikarstvo u zapadnoevropskoj misli. Ona je u srpskom slikarstvu. koja se tokom XVII veka pojavljuje prvo u krugu kijevske Duhovne akademije i slikarske {kole Kijevo-pe~erske lavre. Oni nisu imali formu zapadnoevropskih humanisti~kih traktata o slikarstvu. [ezdesetih godina XVII veka javljaju se i u ruskoj sredini prvi spisi koji brane novu poetiku baroknog slikarstva. U baroknoj kulturi pravoslavnog sveta mogu}e je navesti niz tekstova koji su bili posve}eni problemu slikarstva. Ishodi{na ta~ka u razvitku poljske retorike i njenog poeti~kog sistema bilo je delo {panskog jezuite Baltasara Grasijana. nije bilo bez osnova. bila jedan od osnovnih konstitutivnih elemenata piktoralne poetike baroknog pravoslavlja. Ona je stavljena u slu`bu odbrane stavova i ube|enja. Neprihvatanje radikalnih Belorijevih teorija bilo je odre|eno sna`nim uticajem tradicije koja je. kao i retorika barokne propovedi. Zapadnoevropske barokne teorije o umetnosti su u okviru kulturnog kruga baroknog pravoslavlja prihvatane sa znatnim izmenama. nije bio ni jedini ni isklju~iv. Pravoslavna i katoli~ka crkva. isti~e razum kao ve~nu i nepromenjivu kategoriju. Sna`an uticaj na razvoj retorike u Mogiljanskoj akademiji imala je retori~ka teorija koja se razvijala u susednoj Poljskoj. Odre|uju}i odnos 9 . prisutna u srpskoj baroknoj kulturi i umetnosti. uva`avaju sli~no srednjovekovno nasle|e. a barok je u mnogim sredinama. me|utim. posebno u okvirima slovenskog sveta. Podudarnost izme|u katoli~ke i pravoslavne crkve u tuma~enju prirode i namene slikarstva bila je osnova prodora rimskog i italijanskog baroka. koje prevazilazi nasle|enu tradiciju vizantijske retorike koju su ustrojili Vasilije Veliki. I barokna kultura pravoslavnog sveta prihvata novo mesto koje je retorici odre|eno u sistemu slobodnih ve{tina. U pismu Arsenija IV Jovanovi}a upu}enom carici Mariji Tereziji u vreme pripreme za sazivanje crkvenonarodnog sabora 1744. Ako se prihvati tuma~enje da se religiozna ose}anja baroka.

Na ovu ~vrstu vezu izme|u propovedi i baroknog slikarstva ukazuje i praksa da se na kompozicijama ~esto nije ispisivao naziv teme. Prokopovi~ daje prednost retorici. metafora.sastavljani ud`benici). Bez njene pomo}i poezija ne mo`e nastajati. nego i u okvirima skoro svih humanisti~kih disciplina. Retori~ka ve{tina je u {kolama Karlova~ke mitropolije pre svega stavljana u propovedni~ku slu`bu moralizatorsko-didakti~kih zadataka crkve. Ova praksa je ustanovljena je zbog suzbijanja jeresi i neznanja. ^itanje propovedni~kih zbornika nije napu{teno tokom celog XVIII veka. Ona se vi{e ne dr`i nakon otpusta. Pre pojave prvih srpskih {kolovanih propovednika karlova~ki mitropoliti su za svoje katedralne hramove pozivali ukrajinske propovednike. Pru`a se i mogu}nost da se naracija podeli na delove. gotovih formula i formi. niti se mo`e stvarati. u naraciji se obrazla`e alegorijska vi{eslojnost odabrane teme. a sprovo|ene su pod uticajem crkvenih reformi Petra Velikog. za kojima se ne traga samo u SZ i NZ. preko svog glavnog predstavnika Teofana Prokopovi~a. Propoved mora imati tri dela: eksordijum. Pod uticajem ukrajinske propovedni~ke prakse i u Karlova~koj mitropoliji dolazi do uklju~ivanja propovedi u sam tok liturgije. bili su uobi~ajena praksa baroknog vremena. iskazivali iste ideje. Njihov omiljeni na~in mi{ljenja bili su pre svega simbol. Zbog toga se uvoze mnogi propovedni~ki zbornici. Ukrajinski zbornici se u K. koja je od prvih decenija XVIII veka na~elno zastupala Prokopovi~eva racionalisti~ka shvatanja. bila je vodi~ i inspiracija za odabir pojedine teme i izradu celog ikonolo{kog programa. njihovo uzajamno delovanje i oslanjanje na zajedni~ke retori~ke uzore. Baroknim propovednicima i slikarima bio je na raspolaganju {irok repertoar retori~kih sredstava. ~itana ili slu{ana. a odre| uju}i prirodu poezije. nego pre pri~esti. Mada je struktura baroknih propovedni~kih zbornika veoma raznovrsna. ali su mu poznata i savremena dela prvenstveno poljskog baroknog kruga. koji nastaju u krugu kijevske Duhovne akademije. nagla{ava njenu korisnost. a savetnik baroknog slikara nije bio pesnik nego propovednik. Shvatanja barokne retorike nisu u {kolstvo Karlova~ke mitropolije stizala isklju~ivo posredstvom kijevske Duhovne akademije. kon}eto i amblem. nego dogmatsko-didakti~ka propoved. Predstave su u nekim slu~ajevima slikane onim redom kojim se pojavljju u nedeljnim propovedni~kim zbornicima. Najuticajniji je spis De arte poetica Teofana Prokopovi~a u kojoj on polazi od anti~kog nasle|a Aristotelove i Horacijeve poetike. On se zala`e za paradnu retori~ku praksu koja u prvi plan sme{ta emocije a ne razum. U okviru didakti~nog programa propovedi su na bogoslu`enju ~itane obi~no iz propovedni~kih zbornika. Me|u knjigama se tako nalaze delo {panskog jezuite Kiprijana Soarija koje je bilo izuzetno popularno. Propovedni{tvu je posve}en va`an deo i na Tridentskom koncilu. alegorija. pre svega su uticali traktati o poetici. Zala`u}i se za poetiku reda. Oni su direktno otvorili put za prihvatanje zapadnoevropskih retorika u Karlova~koj mitropoliji. antiteza. Prelaz iz doktrine ut pictura poesis u ut pictura sermones ozna~io je prelazak iz renesansno-maniristi~kog u baroknu umetnost verske reforme. mitropoliji koriste sve do kraja XVIII veka ali se ve} od 70ih godina prime}uje te`nja da se oni zamene novim moskovskim izdanjima koji su bili u skladu sa druga~ijom funkcijom crkve koju je u Karlova~koj mitropoliji nametnula pobeda terezijansko-jozefinskih reformi. Na srpsku baroknu kulturu. Saradnja slikara i propovednika (mn. a koje se nadovezuje na shvatanja Grasijana (opet zalaganje za emocije . isti~e va`nost obrazovanja. U eksordijumu se ukazuje na izabrani biblijski tekst koji je polazna ta~ka. bogoslovske i didakti~ke propovedi (dobra propoved nije samo stvar nadahnu}a ve} i obrazovanja .). koje su pod uticajem Duhovnog regulamenta imale zadatak da kodifikuju celokupan verski `ivot.pobogu pa to su Jezuiti!). Za suprotno tuma~enje se zalagao Stefan Javorski jezuitski u~enik. ali i zbog kontrole crkvene institucije nad sprovo|enjem zapo~etih reformi. ali se njena slo`enos ne sme odraziti na jasnost eksordijuma i konkluzije. Sestra baroknog slikarstva nije bila poezija. pa i na njeno slikarstvo. Zna~i Prokopovi~ev Duhovni regulament i Ritori~eskaja ruka Javorskog kao dva izvora. Ukrajinska normativna retorika je. {to pokazuje primer kompozicija koje je Vasilije Ostoji} naslikao na pevnicama Saborne crkve u Sentandreji. Ilustracije propovedni~kih zbornika mogle su slikarima da poslu`e i kao direktan predlo`ak. Porast zna~aja propovedni{tva u srpskoj baroknoj kulturi nu`no je sagledavati u {irim okvirima crkvenih reformi karlova~kih mitropolita. Slikari i propovednici su se slu`ili istim izvorima i stvarali po zakonima iste poetike. preovla|uju dva tipa: propoovedi za praznike i propovedi za nedelje.izme|u poetike i retorike. nego se ozna~avala nedelja kada je odre| ena propoved ~itana u liturgijskom ciklusu godine. Propoved. Ut pictura poesis Aristotelijanska retorika je bila odlu~uju}i element u formulisanju piktoralnog jezika barokne umetnosti i mehanizma njenog delovanja. Baroknu normativnu retoriku je izgleda zastupao i u~eni Dionisije Novakovi} iz NS. bila dobro poznata baroknoj kulturi Karlova~ke mitropolije pre svega kroz predavanja odr`avana u PokrovoBogorodi~inoj {koli u Sremskim Karlovcima. Crkva je negovala tri vrste retori~kog propovedni{tva: egzegetske. naraciju i konkluziju. 10 . Oni su. svako na svoj na~in i svojim jezikom. a u konkluziji se tuma~I osnovno zna~enje koje je bilo povod propovedi i koje se isti~e kao dogmatski ili didakti~ki primer.

kao "eklekti~ara" koji je sjedinjavanjem kvaliteta svojih prethodnika postao najbolji slikar. U baroknoj religioznoj poeziji dolazi do o`ivljavanja tradicionalne tematike lamenta. u baroknoj kulturi su. Pored Piskatorove Biblije. Zbog toga je bilo nu`no da se lik na novim ikonama napravi u skladu sa prirodom da bi se prikazala njegova idealna lepota. zapadnoevropska barokna kultura je ponudila niz ilustrovanih Biblija koje su nastale kao zbornici predlo`aka za potrebe crkvenog slikarstva. ~ak i u krugu umetnika koji su zastupali klasi~na shvatanja poetike reda. bio je u Karlova~koj mitropoliji nesumnjivo velik. Biblija Kaspara Lukiena (Vajgl pre{tampao). Ova anga`ovanost u~enja postala je op{te mesto baroknih poetika. Drevna ikona vi{e nije isticana kao istiniti praobraz. autenti~nog lika. kao glavnoj ljudskoj osobini kroz koju se posti`e retori~ko uveravanje. Umetnik je polazio od mogu}nosti slobodnog odabiranja predlo`aka koje je imao na raspolaganju. On je ~ak i u svom najekstremnijem obliku bio zasnovan na alegorijskom tuma~enju simboli~ne predstave sveta. koja je bila popularna skoro dva veka. prilago|ene novim shvatanjima i potrebama. me|utim. One su u evropskim okvirima upotrebljivane kao op{tepriznati uzori i bile su dobro poznate u umetnosti baroknog pravoslavlja. sa svesnom te`njom da se u postepenom narativnom toku naglasi emocionalni naboj. Preno{enje emotivnog iskustva bilo je glavna tema baroknih predstava. Barokno slikarstvo isti~e emocije. Uticaj Prokopovi~evih shvatanja. posebno ne za onaj koji ne bi bio kontrolisan idejom. Piskatorova Biblija. posebno u katoli~kom kulturnom krugu.podra`avanje prirode ne onakve kakva jeste nego onakve kakva treba da bude. Nasle|ene humanisti~ke doktrine o slikarstvu. Barokni slikari i teoreti~ari umetnosti ~esto isti~u primer Apelesa. Aristotel je celu drugu knjigu svoje retorike posvetio emocijama. odre|uju}i verskodogmatsku i moralizatorsko-didakti~ku podobnost slike. Ipak. jer se on dugotrajnim ponavljanjem postepeno izmenio i udaljio od `ivog. Eklekticizam. Du{a stavlja ljudsko telo u pokret. Tuma~enje klasi~nih ikonofilskih tekstova VIII i IX veka postalo je. pod sna`nim uticajem Aristotelove retorike. a nije ostala nepoznata ni srpskoj baroknoj umetnosti. kao i {ta se na kojem mestu mo`e slikati i izlo`iti. Kontrola 11 . Ugledanje na prirodu u baroknim klasi~nim teorijama nije ozna~ilo zalaganje za naturalizam. Polaze}i od doktrine podra`avanja. Umetnicima se preporu~uje ugledanje na primere iz pro{losti. U okviru baroknih rasprava o umetnosti oni su istaknuti kao argument autoriteta i stavljeni u odbranu novih shvatanja. kao {to je Belorijev. na kojoj je posebno insistirala crkvena patrona`a u svom htenju da uspostavi kontrolu nad umetno{}u. koji kulminira u sredi{njoj predstavi Hristovog raspe}a. Prihvatanje zapadnoevropskih predlo`aka bilo je propu{tano kroz prizmu barokne retrospektivnosti i u tom smislu nije mogu}e govoriti o pasivnom kopiranju. kao kriti~ki pojam. pa su studije ljudskog pokreta bile vezivane za prou~avanje emocija koje su ih izazivale. Barokno shvatanje dekoruma nije se ograni~avalo samo na bitno i ~esto je prerastalo u teatralnost. kao i srpskim baroknim slikarima. Doktrina opona{anja prirode je u piktoralnoj poetici pravoslavnog sveta bila idealisti~ka. na srpsko barokno slikarstvo su presudnije uticala sli~na kasnije {tampana dela: Biblija Ektipa. obi~no nastale po zabele{kama sa predavanja na Duhovnoj akademiji. Kriza je bila odraz autoriteta aristotelijanske retorike. u aktuelnoj praksi baroknog slikarstva nije imao negativno zna~enje. u baroknom propovedni{tvu je podsticana nagla{ena gestikulacija. bez potrebe da svoju autenti~nost i originalnost nagla{eno isti~e. sasvim druga~ije. sentimentalnost i prenagla{enu emocionalnost. Na zavr{nim zonama srpskih baroknih ikonostasa slikane su predstave su|enja i stradanja. Ova Biblija je odigrala zna~ajnu ulogu u modernizaciji ukrajinske i ruske umetnosti XVII veka. Eklekticizam je bio jedna od op{tih karakteristika baroka. kao korektivnim ~iniocem likovnog uzora i va`nim retori~kim sredstvom za potvr| ivanje istinitosti predstave. preko Duhovnog regulamenta i njegove poetike. Ona je formirala zvani~ni ukus koji se poetikom reda u osnovi suprotstavljao nagla{enom isticanju emocija i gestikulacije poetike kontrasta. barokna kultura isti~e i direktan kontakt sa prirodom. sli~nih onima koji su se u velikom broju sa~uvali u fondu slikarske {kole Kijevsko-pe~erske lavre. {to je imalo sna`nog odjeka i na shvatanja baroknih piktoralnih poetika. Kamen temeljac ovih baroknih poetika bila je doktrina podra`avanja . Biblija Johana Urliha Krausa. Pojava naivnog realizma bila je primarno odre|ena ugledanjem na prirodu. Isti~e se tzv. tim vi{e {to mali broj sa~uvanih primeraka ukazuje na pretpostavku da su re{enja koja su oni nametali {irena posredstvom radionica i slikarskih priru~nika. Zapadnoevropske ilustrovane Biblije i njihove ukrajinsko-ruske prerade nudile su baroknom slikarstvu tematske formulacije koje su okvirno pripadale istorijskom slikarstvu. gde je filozofski i religijski definisana neoplatoni~arskim shvatanjima. Kao ideal se isti~e `ivotopodobije. zasnovane na paralelizmu sa poezijom. Srpsko barokno slikarstvo je pre vezano za doktrinu ugledanja nego za doktrinu invencije. Isticanje novog ideala dovodi i do promena naziva slikara u slovenskom svetu `ivotopisac. Takva je u su{tini bila doktrina ugledanja i u zapadnoevropskim baroknim traktatima. U cilju postizanja sna`nih emotivnih efekata. posebno u tematici Hristovih stradanja i njegovog iskupiteljskog `rtvovanja. koje je ~esto bilo uklju~eno u dogmatske i moralizatorske rasprave o slikarstvu. Doktrinu invencije u srpskom baroknom slikarstvu nu`no je sagledavati u okviru celokupne krize njenog zna~aja u baroknoj kulturi. U post-tridentskom periodu teorija dekoruma je dobila nov zadatak.Ukrajinski u~itelji u karlova~koj {koli donose prve ud`benike poetike.

~ak i onaj nepismen. Zapadnoevropski grafi~ki predlo{ci. isti~e pre svega antitezu. U ime moralno-didakti~kih te`nji slikarstvu je dozvoljavana sloboda sa`imanja narativne istorijske istine. i u~enog slikara . Alegorijsku slojevitost barokne slike nagla{avale su i arhitektonske forme u koje je postavljana. odre|ivala boju Hristovih i Bogorodi~inih draperija. koji su prisutni i u zidnom slikarstvu kru{edolskog hrama. koje je u odnosu na vreme predvi|alo samo mogu}nost slikanja monosceniskih naracija.normativne poetike je u srpskom baroknom slikarstvu spre~avala prekomerno nagla{avanje njegovog zna~aja. a potom i dr`avnih reformi Ilirske dvorske kancelarije. Prodor neoklasicisti~kih teorija krajem XVIII veka je i u srpskoj umetnosti nagovestilo potiskivanje humanisti~ke teorije o umetnosti na kojoj je po~ivala piktoralna poetika baroknog slikarstva. obi~no se pro~i{}avaju i pojednostavljuju. a otimanje ode}e je predstavljalo oduzimanje Bo`ijih darova gre{nom ~ove~anstvu. nego na aristotelijanskoj retori~koj re~itosti. njegova zemaljska i bo`anska priroda. a amblematski traktati su tuma~ili boje personifikovanog sveta ideja. Po{tovanje principa retori~ke elokvencije u gra|enju alegorije je podrazumevalo. koji ideju antiteze nasle|uju iz ranijih teorijskih razmi{ljanja. je direktno povezana i sa baroknim koloristi~kim odnosima. U obimnom poeti~ko-retori~kom repertoaru stilskih figura barokno slikarstvo. U srpskom baroknom slikarstvu antiteti~ko tuma~enje svetlosti prihvata tek generacija umetnika {kolovanih u krugu be~ke likovne Akademije. {kolsko i dramsko pozori{te. Bogorodi~in nebeski status suprotstavljan je njenom zemaljskom poreklu. koje su se posebno bavile predstavljanjem biblijskih tema. Milosrdni Samarjanin je Hrist spasitelj. prvo u okvirima crkvenih reformi karlova~kih mitropolita. U strukturi barokne slike antiteza. Problem obrazovanja je bio aktuelan i u srpskoj baroknoj kulturi i na njemu se insistiralo tokom celog XVIII veka. pored hiperbole. Poliscenske kompozicije su u slikarstvu tradicionalno orijentisanih majstora skoro pravilo. Alegorija U osnovi piktoralne poetike baroknog slikarstva po~ivao je alegorijski na~in razmi{ljanja. Ona se utkiva i u tuma~enje svetlosti. Barok je dozovljavao pojavu poliscenskih kompozicija koje su se direktno suprotstavljale aristotelijanskom tuma~enju jedinstva. Jerusalim je slika raja. poput u~enog propovednika. npr. U njima se isticao problem likovnog sa`imanja slo`enih biblijskih doga|aja u jedinstvenu likovnu celinu koja bi po{tovala ovaj humanisti~ki princip. Karakteristi~an primer je parabola o dobrom Samarjaninu. Put od Jerusalima ka Jerihonu je alegoreza istorije pada i iskupljenja. Slojevitost barokne alegorije. pored poznavanja sakralne i profane knji`evnosti. a niz antiteza stvoren je u ~ast proslavljanja njenog bezgre{nog za~e}a. Barokna bujnost je imala dublji simboli~ni smisao. Razbojnici se prikazuju kao alegorijska slika greha koji napada ljudsku du{u / razbojnici kao otpadnici od crkve i upore|ivanje otimanje ode}e sa Hristovim stradanjem od ruke nevernika. koji su ~esto osnovno kompoziciono re{enje optere}ivali dekorumom. Putnik se identifikuje kao Adam koji je simbol celog ~ove~anstva. preuzela privilegiju tuma~enja 12 . Barokna alegorija nije satkana na humanisti~koj neoplatoni~arskoj poetici. Razbojnici koji napadaju putnika su simbol isku{enja i greha. polifonu alegorijsku slojevitost je vi{e nego nu`no pretpostaviti. poeziju i propovedni{vo. koje je u baroknom slikarstvu nu`no pretpostaviti. Tradicija je. Tako je omiljena stilska figura baroknog propovedni{tva bila slika Hrista vlada koji trijumfalno ulazi u Jerusalim ja{u}i na magarcu. Ovaj proces je bio odraz i druga~ijih estetskih ideala. protuma~ene kao "continua metaphora" (produ`ena metafora). koji je bio du`an da. koji je polazio od srednjevekovnog neoplatoni~arskog tuma~enja sveta ideja. a Jerihon zemaljskog sveta. U slo`enom baroknom mehanizmu. a jelej i vino su njegova iskupiteljska krv i telo. Ona je sna`no uticala na barokne stilske formulacije i pored toga {to je njena prenagla{ena upotreba nije prihvatana u poetikama reda. panegrike i efemerni spektakl. nije bio prepu{ten sam sebi. a levit je simbolizovao Mojsijev zakon. U ~itanju barokne alegorije gledalac. gde je propoved tuma~ila sliku. raspola`e preciznim znanjima iz raznih humanisti~kih i prirodnih nauka. koja se prema tami i mraku. Propovedni~ki zbornici pru`aju niz primera o mogu}nosti vi{estrukog tuma~enja jedne teme. Antiteza odre|uje i samu strukturu barokne slike. Crkva je. one su u baroku bile tuma~ene preko istih izvora i insprisane su istim motivima. Polifona alegorijska vi{ezna~nost se u slikarstvu odra`avala na prekobrojno gomilanje simboli~kih akcesornih detalja. Barokno slikarstvo je jo{ uvek ~vrsto vezano za simboli~ko tuma~enje boje."doctus poeta". Sve{tenik je slika starozavetnih proroka. u okviru reformi koje su te`ile kodifikovanju celokupnog verskog `ivota. Traganje za skrivenim zna~enjem alegorija ulazilo je u osnove op{teg obrazovanja. U ukrajinskoj i ruskoj kulturi alegorijsko tuma~enje pro`ima literarno stvarala{tvo. pro{irivala se u alegorezu i aluziju. a slika potvr|ivala propoved. Antitezama se iskazivala paradoksalna priroda Hristove inkarnacije. Polaze}i od va`e}ih retori~kih shvatanja da su propovedni{tvo i slikarstvo sestre umetnosti. U krugu baroknih teologa su oko po{tovanja postulata trojnog jedinstva vo|ene mnogobrojne i u~ene rasprave.

bezuslovno je odre|ivala primarno alegorijsko zna~enje ostalih kompozicija. Slikani barokni programi su. Prvi. prevashodno isti~u}i. dok se oko njega raspore|uje oru|e stradanja. ali ne i na egzegetsku praksu baroknog pravoslavlja. kada su se protestanti pojavili. da su neke stvari ipak previ{e podrazumevali kod vernika da ih oni pravilno tuma~e. Drugi je "pokriveni" alegorijski na~in. po~ivalo je u osnovi barokne alegoreze. sa druge strane. Glavna tema. pa kad su videli da ovi ipak imaju prostora da tuma~e "pogre{no" odlu~ili da im tako ne{to vi{e ne dopuste po~ev{i da nagla{avaju propoved pou~avanje u veri . uporedo sa porastom Bogorodi~inog kulta. Hrist mladenac se vi{e ne slika kako. Barokna sholastika je polazila od shvatanja istorije kao progresivnog otkrovenja. Vinkelman i njegovi sledbenici porede jednostavnost alegorije i njenu jasno}u sa ~istotom zlata. ali se na razli~ite na~ine interpretirala. i alegoreze i aluzije. Na tuma~enje alegorije u srpskom baroknom slikarstvu je. To je ujedno odre|ivalo i na~in ~itanja pojedinih slikanih programa. Osnovna razlika izme|u alegorije. Nisu prihvatali mogu}nost vi{eslojnog alegorijskog zna~enja. a ne na ~itanju. barokna alegorija uglavnom ponavlja op{tepoznata i op{teprihva}ena srednjeevropska re{enja. Biblija je jo{ uvek u svim baroknim kulturnim modelima bila najzna~ajnija knjiga. Ona potiskuju raniji zna~aj traganja za invencijom i u tom smislu je barokni kon}etizam bio vi{e retori~an nego poeti~an. pa i malobrojnog vojni~kog plemstva. Jedna od nezaobilaznih baroknih kon}etisti~kih tema je i Nedremano oko. negovana marijanska starozavetna prefiguracija. Kon}etisti~ki na~in mi{ljenja bio je i osnova za gra|enje slike sveta na vedutama srpske barokne grafike. S druge strane. ^etvrti. ne sme{ da se buni{ protiv pape itd). a ne u apstraktnoj alegori~nosti personifikovanog sveta ideja. Barok je primarno isticao moralizatorsko-didakti~ko zna~enje starozavetnih primera. literarno-istorijski na~in tuma~enja doga|aja biblijskih tekstova Venclovi} naziva prostim zna~enjem. moralni. uticao i Vinkelmanov traktat. Amblematika 13 . tropologijski. ukazuje i na mesto koje su barokne verske reforme pravoslavnih crkava dodelile Bibliji. a on se ~esto nije iscrpljivao primarnim zna~enjem. Posredstvom ukrajinskih i ruskih uticaja. Ona je bila osnov verske istine koja se dosezala posredno i institucionalizovano. koje primesama gubi svoj osnovni kvalitet. on je isticao moralno i filosofsko zna~enje biblijskog pripoveda~a. {to je zna~ilo da Bo`ija dela u istoriji postaju poznata i razumljiva kroz dela u sada{njosti i budu}nosti. anagogijski na~in tuma~enja je imao eshatolo{ki karakter i bio je koncentrisan na verovanje u ve~nost. me|u kojima se po zna~aju isti~e Prokopovi~. gra|eni istim retori~kim mehanizmom u kojem je niz sporednih tema alegorijskim tuma~enjem stavljen u funkciju glavne teme. posredstvom be~ke likovne Akademije. starozavetne prefiguracije i u funkciju proslavljanja i odbrane svetih tajni crkve. bio je koncentrisan na unutra{nji `ivot svakog hri{}anina. ili. budan spava na postelji. U okviru svetovne umetnosti sprskog gra|anskog stale`a. Ovakvo shvatanje Biblije sna`no je uticalo na razvoj novovekovne istorije. Mehanizam gra|enja barokne alegorije povezivan je sa kon}etizmom. koja je uvek morala biti naslikana u vizuelnom sredi{tu programa i po mogu}nosti na uzvi{enom mestu. Slojevitost idejnih naboja redovno se postavlja naspram te`nji za egzaktno{}u i konkretizacijom. U okvirima srpskog baroknog slikarstva alegorija je pre svega na{la mesto u predstavama biblijske istorije. Prevazilaze}i istorijsko tuma~enje biblijske istorije. Teologija protestantske reformacije je davala veliki zna~aj istorijskom tuma~enju biblijskih tekstova. Uklju~uju}i i tipologiju. pored ljupkosti. Podre|ivanjem osnovnoj temi. uslovljen je odbir svih ostalih kompozicija. Za njihovo i{~itavanje su se posebno zalagali protestantski vaspitanici. U baroku je. To pozno Vinkelmanovo delo zastupa novo tuma~enje alegorije. koja je imala sna`nog odjeka i u poetici pravoslavnog sveta tog vremena. Vi{estruko nabrajanje alegorijskih motiva. kao i barokne propovedi. nu`nost njene jednostavnosti i jasno}e.mora{ da bude{ dobar hri{}anin da ne bi oti{ao u pakao tj. zasnovano na antitezi o Hristu koji spava a ~ije je srce budno. Smisao pojedinih kompozicija mogu}e je otkriti tek u {irim okvirima programa. kon}etizam prodire i u srpsku baroknu knji`evnost. Kon}etisti~ka shvatanja u baroku se pojavljuju kao dispositio i elocutio. Pravoslavna barokna kultura se za interpretaciju alegorijskog pokriva~a biblijske istorije nije obra}ala isklju~ivo autoritetu klasi~nih srednjovekovnih komentara. a njegovo prisustvo je uo~ljivo ve} u stvarala{tvu Gavrila Stefanovi}a Venclovi}a.i moralizatorske teme . koji se koncentri~no sla`u oko glavne teme. sa metafizi~kom logi~no{}u. je nivo dore~enosti. nego na krstu polo`enom na zemlju. U tom smislu se i alegorijski portret u mnogo slo`enijoj formi prihvata u krugu visoke crkvene jerarhije. (Zapa`anje autora skripte: Izgleda da je toliko nagla{avanje moralizatorsko-didakti~kog u baroku proisteklo ba{ iz protestantske reformacije jer su katolici shvatili. narativni. on je ceo SZ tuma~io kao knjigu o Hristu.bo`anskih istina. sme{tena u vizuelno sredi{te. s jedne. Tre}i na~in tuma~enja Biblije. Insistiranje na alegorijskom tuma~enju. On je bio omiljena stilska figura barokne poezije.

U srpskom baroknom slikarstvu predstave amblema mogu da budu uklju~ene i u pojedine kompozicije i prikazane sa namerom da preciznije odrede njihovo simboli~no zna~enje. kada su eparhijski grbovi odvojeni od porodi~nih i na zahtev Marije Terezije strogo standardizovani. kao sestre umetnosti povezivale poeziju i slikarstvo. Time je amblematika postala univerzalni objedinjuju}i element evropske kulture XVII i XVIII veka. Podgrupu amblematskog literarnog piktorijalizma sa~injavali su zbornici alegorijskih personifikacija. mada poznati primeri ukazuju na to da je upotrebljavana kao likovni predlo`ak. Konvencija da se na istom nivou realnosti pojavljuju likovi i personifikovani pojmovi. ili bez njega. a njihovo poznavanje bilo je sastavni deo obrazovnog sistema. U krugu kijevske Duhovne akademije i drugih ukrajinskih kolegija ona se pojavljuje jo{ u toku XVII veka. a amblematski zbornici su kao ud`benici upotrebljavani u {kolama. Sveobuhvatni princip alegorijsko-amblematskog pogleda na svet manifestuje se i u srpskom slikarstvu XVIII veka. Ova praksa je ukinuta tek 1777. Skoro ceo pojavni svet. teologiju i filosofiju. Razlika izme|u baroknog i srednjovekovnog shvatanja jasno se otkrivala u unutra{njoj strukturi otelotvorene ideje koja postaje precizno definisana mnogobrojnim ikonolo{kim priru~nicima. Amblematika je bila {iroko prihva}ena u baroknoj kulturi pravoslavnog sveta. pru`ala je baroknoj umetnosti mogu}nosti vizualnog iskazivanja slo`enih ideja i poruka. Moralno-didakti~ka barokna amblematika nastavlja i pro{iruje tradiciju srednjevekovnih Biblia pauperum. Pojedini episkopi su zvani~no upotrebljavali razli~ite grbove. Popularnost ovakvih zbornika {irila se paralelno sa porastom baroknog po{tovanja Hristovog detinjstva. U onim sredinama gde se barokna kultura direktno nastavljala na srednjovekovnu. imago. Personifikovane ideje u baroknoj umetnosti dobijaju samostalnu i mnogo zna~ajniju ulogu nego {to su je ranije imale. Posebnu popularnost su u krugu baroknog pravoslavlja u`ivali amblematski zbornici sa biblijskom tematikom. Na takav na~In se u baroknom slikarstvu obi~no pojavljuju moralizatorski amblemi vrlina. Za njihovo razumevanje je. i propratne stihove. koje su. Za srpsku baroknu umetnost od posebnog zna~aja je izdanje Ripinog zbornika kojeg je {tampao Johan Georg Hertel. bilo nu`no po{tovanje kodifikovanih normi. odgovaraju}i naslov. niti podre|uju}i. Uticaji barokne amblematike na eparhijske grbove Karlova~ke mitropolije su skoro potpuno neistra`eni. Barokna ars emblematica izvirala je iz renesansnih humanisti~kih teorija. Postaju popularne predstave krilatih an|ela koji u rukama dr`e atribute sa simboli~nim karakterom.Amblematska literatura je temeljno sa`imala svetovna i profana znanja. obu~ava hri{}ansku du{u. zoologiju i geografiju. Po~etkom XVIII veka pojavljuju se i prve amblematske knjige knjige {tampane u svetu baroknog pravoslavlja. Njihova popularnost je kulminirala tokom druge polovine XVIII veka. nastavljeni su u baroku i pored sna`ne sklonosti prema konkretnom. inscriptio. obi~no obu~ene u anti~ku ode}u. Posredstvom uticaja srednjeevropske amblematike uobli~avaju se i predstave pojedinih svetitelja. potiskuju ~ak i dotada svemo}nu amblematiku. Amblematska literatura je po mnogo ~emu bila nastavak srednjovekovne pedago{ke tradicije. Smatrana je obrazovnim medijem. vrline i poroci. Anima-Stavrofilija (krstoljubiva). Doktrina ut pictura sermones je u~vr{}ivala amblematske veze izme|u baroknog propovedni{tva i slikarstva. kao u okvirima pravoslavnog sveta. ra|ene prame uzoru na sli~na zapadnoevropska re{enja. ~ula i emocije. Svaku od scena su tuma~ili stihovi na nema~kom i latinskom jeziku. bliski srednjovekovnoj umetnosti. sa odgovaraju}im atributima. Amblematski uticaji su najlak{e prepoznatljivi u slu~ajevima kada slikana predstava preuzima amblematski piktogram. subscriptio. bili su alfabetskim redom opisani kao otelotvorena bi}a. One se u amblemu me|usobno nadovezuju i uzajamno tuma~e. Didakti~ka snaga amblema postala je jedno od najomiljenijih oru`ja jezuitske propagande i verske reforme. obja{njavane su dogme i popularne pobo`nosti i tuma~eni su moralni kodeksi. Amblematsku formulaciju su ~esto imale i ilustracije ukrajinskih propovedni~kih zbornika. personifikovana u liku malog Hrista. Svaki amblem je sadr`ao piktogram. koja je polazila od shvatanja da ~oveka vi{e vodi oko nego uho. koji je sna`no uticao i na formiranje barokne slikarske poetike pravoslavnog sveta. knji`evnost i istoriju. amblematski kodifikovana i u onim slu~ajevima kada formalno i direktno ne preuzima celokupnu strukturu amblema: inscriptio. s druge strane. ova je tradicija bila negovana kontinuirano i lako se pro`imala sa novim shvatanjima. vremenska i geografska odre|enja. Amblematikom je podstican verski `ar reforme. postavljeni 14 . geografski pojmovi. unose}i u njih i elemente svoje porodi~ne heraldike. Tuma~enje amblema i hijeroglifa prisutno je u retorikama i poetikama koje nastaju za potrebe slavjano-latinskih {kola Karlova~ke mitropolije. Prisutnost Itike jeropolitike u baroknoj kulturi Karlova~ke mitropolije nije dovoljno istra`ena. Odnos izme|u sestara umetnosti nije bio jednostran. Barokne alegorijske personifikacije su uglavnom `enske figure. stvaraju}i pojmovno jedinstvo slike i re~i. a prihvatanje amblematske strukture podupirali su grafi~ki listovi. Personifikacije imaju va`nu ulogu i u primerima barokne {kolske drame. Bo`anska ljubav. ponekad precizno definisan inskripcijom. kada u vreme prosve}enosti. Platoni~arski na~in mi{ljenja i personifikovanje apstraktnih ideja. imago. subscriptio. ~iji su se rukopisi sa~uvali na podru~ju Karlova~ke mitropolije. Evropska amblematska literatura javlja se i u bibliotekama visoke crkvene jerarhije Karlova~ke mitropolije. Barokna slika je u svojim osnovama alegorija. Po nare|enju Petra Velikog {tampano je prvo izdanje monumentalnog amblematskog zbornika. {to zna~i da je bila poznata slikarima i naru~iocima.

postavljalo problem re{avanja odnosa prema ikoni. Uticaj barokne ars emblematica nije se u srpskom slikarstvu XVIII veka ispoljavao samo u direktnom preuzimanju pojedinih primera iz amblematskih zbornika. izme|u ostalog. Istori~nost se u srpskom baroknom slikarstvu nije svodila samo na o`ivljavanje tematike iz pro{losti. te`e}i da u njoj prona|u argumente za odbranu aktuelnih stavova. U srpskom baroknom slikarstvu one se pojavljuju jasno odre|ene. Predstave istorijskih doga|aja i nacionalnih svetitelja bile su stavljene u funkciju ideologizovane istorije koja je potpomagala aktuelne politi~ke programe. kroz ideologizovanje istorije branjeni su savremeni politi~ko-verski interesi. Osnove ranog evropskog istorizma formirane su u drugoj polovini XVI veka. U slikarstvu. duhovnoj i svetovnoj. ali racionalisti~koj likovnoj rekonstrukciji literarnog izvora. U propagandnim programima Karlova~ke mitropolije verski interesi nisu bili branjeni samo verskim. nagla{ena je mnogo vi{e nego u nekim drugim pravoslavnim sredinama. {to je pred njega. posebno u ruskoj sredini. Razlozi su po~ivali pre svega u dvojnoj funkciji mitropolijske vlasti. koja je sveobuhvatno odredila i morfolo{ko-fenomenolo{ke karakteristike njenog slikarstva. Razre{enje ovog problema bilo je od primarne va`nosti. Baronijusova crkvena istorija je ubrzo postala uticajna u ukrajinskoj i ruskoj sredini. koja je bila pristuna i u zapadnoevropskom baroku. Amblematika je barokno slikarstvo pro`imala mnogo dublje. jer su ikone smatrane simbolom pravoslavlja. Barokna istori~nost je bila odraz novog odnosa prema vlastitoj pro{losti i prilago|ena je zapadnoevropskom tuma~enju istorije. pa i slikarstva. posebno grafika. kao i u poeziji. Istori~nost Srpsku baroknu kulturu karakteri{e nagla{en odnos prema istoriji. Istori~nost srpske barokne kulture. Barokno slikarstvo pravoslavnog sveta javlja se kao ba{tinik srednjevekovlja. Srpsko okretanje vlastitoj srednjovekovnoj istoriji proizilazilo je iz istih osnova kao i protestantska strast za izvorima ili ranohri{}anska obnova u krilu katoli~ke protivreformacije. gde je predstavljala reakciju na renesansni naturalizam profanizovane slike sveta. kada u sukobi protestantske i katoli~ke reformacije dolazi do utilizacije istorijskih studija. Obe protivni~ke strane pretendovale su na istinitost svog sagledavanja pro{losti. Drugi tip baroknih istorijskih kompozicija. U okvirima srpskog slikarstva XVIII veka ova retrospektivna istori~nost delimi~no se napu{ta tek u kasnobaroknom slikarstvu Jakova Orfelina i Teodora Ili}a ^e{ljara. oni su imali presudan zna~aj i u modernizaciji istorijskih shvatanja. Ona je obezbe|ivala prepoznatljivost likovne predstave i ukazivala na njenu idejnu vezanost za pravoslavnu tradiciju. Poetika srpskog baroknog slikarstva bila je u su{tini piktoralni predlog novog baroknog pogleda na svet i nove barokne religioznosti. ali se prvi ruski prevod pojavio u Moskvi tek 1719. postoji neprekinuta genetska veza me|u mnogobrojnim dodirnim ta~kama baroka i srednjeg veka. Celokupna poetika baroknog slikarstva bila je ~vrsto vezana za tradiciju kao odraz tra`ene i u~ene retrospektivnosti. kao {to je to slu~aj sa konjani~kim likom cara Du{ana iz D`efarovi}-Mesmerove Stematografije. kao aktuelnom verskom i politi~kom argumentu prvog reda. manje je prisutan u srpskom slikarstvu i na~elno se preuzima iz grafike. Alegorijske personifikacije nemaju onu hermeti~nost koju je u nekim slu~ajevima renesansna i maniristi~ka kultura predala u nasle|e zapadnoevropskom baroku. koji 15 . Transformacija srednjevekovne ikone u baroknu predstave bila je slo`en proces stvaranja novog poetskog i religioznog sistema slike. Grupi baroknog istorijskog slikarstva koje se zasniva na idealizovanoj. nego i politi~kim argumentima. koji sti~u obrazovanje u krugu be~ke likovne Akademije. nego i `elju za o~uvanjem precizno definisanih piktoralno-poetskih vrednosti. Barokna umetnost pravoslavnog kulturnog kruga proizilazi kontinuirano iz srednjeg veka. Odbir tema i njihova me|usobna povezanost ~vrsto su zavisile od amblematskih zbornika. Novo shvatanje istorije i njene anga`ovane namene podstaklo je i nastanak prvih {tampanih monografija srpskih manastira. Njegovi Anali bili su dobro poznati srpskoj baroknoj kulturi. Nesumnjivo je da je istori~nost u srpskom baroknom slikarstvu imala ideolo{ki karakter i da je zastupana i branjena u programima Karlova~ke mitropolije sve dok je visoka crkvena jerarhija bila u mogu}nosti da se odupre centralisti~kim reformama habsbur{kog dvora. a umetnost. alegorijskih predstava gra|enih jezikom personifikovanih ideja. Veli~anje sada{njosti u ogledalu pro{losti bila je osnova baroknog shvatanja istorije koje je formulisao Baronijus.odmah ispod inskripcija. Istorijskim delima Trono{kog letopisca. Tematski repertoar baroknog slikarstva bio je velikim delom likovno i literarno kodifikovan i protuma~en amblematskim zbornicima. sve do istorije Jovana Raji}a. Pavla Julinca i Zaharija Orfelina. njene umetnosti. koji su bili neizostavan priru~nik za stvaranje slikanih programa. ulaze}i u samu su{tinu njegove poetike. Mnogobrojne starozavetne i novozavetne teme nisu ni{ta drugo do barokni amblemi. Ovaj stav je bio jasno formulisan u versko-politi~kom programu patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. Za njima se nije posezalo samo kao za izvorom za upoznavanje nacionalne istorije. Po{tovanje tradicionalnih pravoslavnih uzora nije zna~ilo samo te`nju za ponavljanjem odre|enih ikonografskih re{enja. Pravoslavne crkve XVIII veka su izjedna~avale dr`avnu i crkvenu istoriju. U zapadnoevropskom baroknom slikarstvu sli~an problem nije postojao. stavljena je direktno u slu`bu njegovog propagiranja i odbrane. jer se ono jo{ od vremena poznog srednjeg veka razvijalo prema principima mimeti~kog naturalizma.

U tom kontekstu tradicionalno je bio nagla{avan moralni lik slikara. metafizi~ke i pojavne. da bi kona~no bila zabele`ena u slikarskim priru~nicima.je zalazio u osnovna doktrinarna pitanja dogmatike i liturgijske teologije. koja se razvija u postvizantijsku {kolu sa vlastitim umetni~kim principima i ikonografskim pravilima koja su tokom skoro dva i po veka bila preno{ena sa majstora na u~enika. kao tradicionalna metafora svetlosti. dok barokni umetnik koristi zlatnu pozadinu kao piktoralni simbol neba i svetlosti. preuzete iz ukrajinske tradicije. Kasnobarokni majstori te`e da ove 16 . Upotreba zlata u baroknom slikarstvu pravoslavnog sveta vra}a se srednjevekovnom sistemu simboli~kih vrednosti ali ih ne apsolutizuje nego ih koristi u reinterpretiranim i novim. imena svetitelja i njegovog lika prisutna je u celokupnom baroknom slikarstvu pravoslavnog sveta. Umetnici levantskog baroka. U ranobaroknom slikarstvu je precizno obrubljen kru`nom linijom. U preobra`aju zlatnog nimba i njegovog slikanog ekvivalenta on se neizostavno predstavlja oko glava bo`anskih i svetiteljskih figura baroknog slikarstva i to ~esto u formulacijama koje su bile razra|ene jo{ u srednjovekovnoj umetnosti. Umetnik novog vremena u sebi je video tvorca. jedino {to je tada njihova literarna identifikacija odre|ivana sa vi{e slobode. njena morfologija je u osnovi po~ivala na konvencijjama vremena i bila je promenjiva. a tokom druge polovine istog veka oni postaju aktuelni i u ruskom slikarstvu. Nasuprot preciznim fenomenolo{kim odre|enjima teologije slike. me|utim. Jedna od osnovnih karakteristika piktoralne poetike nove barokne ikone bilo je zadr`avanje karakteristi~ne zlatne pozadine sa floralnim ornamentom. apsolutna metafora Boga u potpuno nealegorijskom smislu. Ona je odraz istori~nosti koja se oslanja na humanisti~ke teorije imitacije. kao i njegov bo`anski praobraz. Srednjovekovni umetnik je posrednik izme|u dveju stvarnosti. a svoje je delo tuma~io kao umetni~ko delo. Barokni umetnik stvara sliku. koji se dr`e nasle| a. Barokne ikone su zadr`ale i natpise. Povla~enje zlatnog fona tesno je povezano sa humanisti~kim teorijama umetnosti. Pre nego {to su se pojavili u srpskoj umetnosti. u nekim slu~ajevima ukra{en je floralnim ornamentom. gde je umetnik samo izvo|a~ i posrednik u ~inu bo`anskog stvarala~kog akta. tuma~enjem srednjevekovnih tekstova koji su ova pitanja postavljali. kodeksima utvr|enim. U levantskoj kulturi dolazi do sa`imanja renesansno-maniristi~kih iskustava italijanske umetnosti sa vizantijskom tradicijom renesanse Paleologa. istovremeno tretiran i kao svetlosni izvor. Natpis je na baroknoj ikoni potvr|ivao istinitost naslikanog lika na isti na~in kao i u srednjovekovnoj umetnosti. vrednostima. koje niije poreme}eno ni u baroknoj umetnosti. Rani polemi~ki spisi i traktati o slikarstvu u baroknom pravoslavlju branili su upravo slikanje ikona. U isti~noslovenskom pravoslavlju problem transformacije ikone bio je postavljen kasnije. Takvim tuma~enjem nimb je u poznobaroknom slikarstvu izgubio autonomnost retrospektivnog simbola koji je imao karakteristike apsolutne metafore svetlosti i bio je sveden na nivo pojavne stvarnosti koja ima simboli~no zna~enje. u cilju vra}anja arhetipu. Na baroknim ikonama se postepeno napu{ta ispisivanje epiteta. Natpis i predstava su neodvojivi i zajedno ~ine su{tinsko jedinstvo. Ona je znak namerno tra`ene istori~nosti stavljene u slu`bu iskazivanja aktuelnog likovnog izraza. Upravo u ovoj relaciji su umetnik-tvorac i stvoreno umetni~ko delo stajali u suprotnosti sa srednjovekovnim shvatanjem stvarala{tva. ovi problemi su re{avani prvo u ukrajinskoj sredini ve} po~etkom XVII veka. Va`nost ispisivanja imena i naziva odnosila se i na predstave koje nisu imale status ikona. u okvirima piktoralne poetike barokne umetnosti XVII i XVIII veka i zbog toga je bio drasti~nije izra`en. Tra`eni su prelazni oblici u kojima je kru`ni zlatni nimb. stvara ni iz ~ega. ali je uglavnom samo presvu~en zlatnim fonom. koji se pre{tampavaju za potrebe Karlova~ke mitrpolije i polemi~ke traktate protiv protestanata. a ne na pojavnu stvarnost. a njegova obrazovanost i sposobnost koja se suprotstavlja "bogomazima" koji skrnave lik Bo`iji. ali se on u italijanskoj umetnosti napu{ta u vreme rane renesanse. a izvorno je bila preuzeta iz ~e{ke i poljske poznogoti~ke umetnosti. Odbrana po{tovanja ikona uklju~uje se i u kasnije katihizise. U anti~koj i srednjovekovnoj hri{}anskoj kulturi zlato je bilo privilegovani simbol bo`anstva. a posebno Hrista i Bogorodice. koje je na slikama pravoslavnog kulturnog kruga nu`no gledati u odnosu prema nasle|u. Izuzetna pa`nja bila je posve}ivana ispisivanju imena svetitelja. U srpskom baroknom slikarstvu reflektuju se tuma~enja levantske tradicije. koriguje prirodom. te`e}i u su{tini za sinkreti~nim delom koje bi se u osnovi moglo definisati kao barokna ikona. koji je u morfolo{koj formulaciji ikone imao zna~ajnu ulogu. On. ugledanja na umetni~ko delo. potpisuju svoja dela na tradicionalan na~in. ali je problem stvaranja nove religiozne slike re{en u okvirima zvani~ne barokne poetike. Za ranobaroknu poetiku ovakvo prikazivanje nimba nije bilo prihvatljivo. Zlatni fon se pojavljuje u srpskoj umetnosti obeju crkava. U srpskom baroknom slikarstvu zlatna pozadina sa krupnim floralnim ornamentom javlja se pod uticajem ukrajinskog baroknog slikarstva. dok umetnik novog veka sti~e atribut tvorca. Ovakvo mesto slikar je zadr`ao i u baroknoj epohi. koji je ranije pripadao samo Bogu. Predstavnici tradicionalnog slikarstva jo{ uvek ispisuju Hristove epitete. Time se barokno slikarstvo pravoslavnog sveta razlikuje od slikarstva katoli~kog i protestantskog kulturnog kruga. ali je postojala razlika u njihovom razre{enju. Sa sli~nim problemima se jo{ krajem XVI veka suo~ila i umetnost levantskog pravoslavlja. Starije delo se. Na ikonama baroknih slikara ona su ~esto uzdignuta na nivo iste simboli~ne realnosti na kojem je predstavljan i lik. Povezanost natpisa i slike.

Istovetne formulacije indirektne narativnosti prihvataju se i u ilustracijama ukrajinske barokne {tampane knjige. Hijerarhijsko tuma~enje slikarskih rodova i odnos ikonopisca prema istorijskim kompozicijama jasno se uo~avaju na baroknim ikonostasima. Pojmom istori~nosti. Tada se pojavljuju prve kompozicije na kojima nije bio ispisan njihov naziv. pokretom. Namena slike i njena simboli~na topografija odre|ivale su i smisao ispisivanog teksta. Tradicionalnoj narativnosti barokne slike pravoslavnog sveta suprotstavljala su se shvatanja o direktnoj naraciji. Ona u slici nije samo tuma~ila me|usobnu vezu u~esnika. gestom i izrazom. indirektna narativnost je uticala i na piktoralnu poetiku baroknog pravoslavlja. Osnovni teorijski postulati i formalna re{enja bili su poznati jo{ srednjevekovnom shvatanju slike. gde je komuniciranje izme|u aktera predstave i predstavljenog lika. Potreba da se tradicionalne teme ponovo protuma~e i prilagode novim religioznim shvatanjima uslovila je kriti~ki odbir tekstova koji su citirani. Na baroknim ikonama sa predstavama Hrista on jo{ uvek dr`i otvorenu knjigu sa tekstom ispisanim tako da ga posmatra~ mo`e pro~itati. Prihvatanje ovih shvatanja nametnulo je u kasnobaroknom slikarstvu pravoslavnog sveta postepeno napu{tanje tradicionalne stati~nosti kompozicija i hijerati~nu uko~enost likova. Napu{tanje indirektne i postepeno prihvatanje direktne narativnosti nije bilo odraz pukog povla~enja tradicije pred aktuelnim zapadnoevropskim shvatanjima. Prihvatanje ovakve klasifikacije menjalo je tradicionalno vrednovanje slikarskih rodova u srpskom baroknom slikarstvu. ali oni nisu istisnuli staru praksu ispisivanja njihovih imena. Tek u poslednjim decenijama XVIII veka barokna ikona se uvodi u okvire srednjeevropskog istorijskog slikarstva. Barokne slike kojima je bio namenjen status ikona slikane su druga~ije od predstava koje taj status nisu imale. Izme|u ikonopisa i istorijskog slikarstva sa biblijskom i mitolo{kom tematikom bio je postavljen neprelazan most. sa posmatra~em. postepeno odustajanje od retrospektivnog koncepta barokne ikone i usvajanje shvatanja da je crkveno slikarstvo samo segment istorijskog slikarstva. Uz likove apostola Petra i Pavla. Slika sveta 17 . Prevazila`enje indirektne narativnosti iskazane tekstom ispisanim na slici i saop{tavanje unutra{njih duhovnih tokova novom piktoralnom leksikom isticalo se ve} u traktatima renesansnih teoreti~ara. Idejne osnove niza tradicionalnih tema bilo je mogu}e iskazati jedino preko indirektne narativnosti. kao jednim od odre|uju}ih kategorija. Do prihvatanja direktne narativnosti dolazi tek u kasnobaroknom slikarstvu. Ona je pristuna i u okvirima portretskog `anra. Barokno slikarstvo pravoslavnog sveta bilo je jo{ uvek vezano za tradicionalni komunikacijski kanal. Ispisivanim tekstovima tuma~io se i me|usobni odnos aktera odre|ene kompozicije. govore i delaju. niti imena njihovih u~esnika. Prihvatanje kasnobarokne poetike be~ke likovne Akademije zna~ilo je. koja su obrazlagale i branile zapadnoevropske humanisti~ke teorije o umetnosti. a slikar je dobio zadatak da poput pesnika prikazuje svoje likove kako misle. kako se predstavljalo u zapadnoevropskim slikarskim {kolama. obi~no se ispisuju citati koji ukazuju na zna~aj i du`nost propovedanja re~i Bo`ije. Sa`imanje slike i teksta negovano je posebno u okvirima panegri~kog `anra. Protagonisti kasnobarokne slike pokretima i gestovima su morali da iska`u replike koje su im bile dodeljene.tekstove {to vi{e skrate. gde je na prvom mestu neprikosnoveno stajala ikona. kao i crkvenih otaca sme{tanih na parapetnim plo~ama propovedaonica. Ona je jo{ uvek podrazumevala verbalno komuniciranje tipi~no za umetnost ranijih vremena. umetnika i posmatra~a bilo ~vrsto odre|eno njenim statusom i namenom. nego je obja{njavala njen osnovni sadr`aj. Napu{tanje indirektne narativnosti u slikarstvu kasnobaroknog eklekticizma je u tom smislu bilo pre odraz rokajnih i neoklasicisti~kih uticaja nego baroknih zapadnoevropskih shvatanja. pre svega. Likovi svetitelja se sve ~e{}e slikaju sa odgovaraju}im atributima. Ona su prisutna i u slikarstvu majstora visokog baroka. Zna~enje slike je za naru~ioca. Indirektna narativnost je kao retrospektivni element prisutna i u zapadnoevropskoj umetnosti. Ovako istaknuti zahtevi nametali su prihvatanje i razvijanje nove piktoralne leksike. mada su njena priroda i njeno zna~enje bili druga~iji. O~igledna je te`nja slikara da smanjivanjem i skra}ivanjem natpisa iz kompozicija postepeno oslobodi likovni jezik. Kao deo nasle|ene tradicije. a kada se oni nalaze unutar kompozicije ispisuju ih sve diskretnije. Tek u slikarstvu vode}ih kasnobaroknih majstora doslednije je prihva}ena koncepcija direktne narativnosti. Predstavljenim protagonistima name}e se du`nost unutra{njih mentalnih tokova. Prelazak sa indirektne na direktnu narativnost u srpskom baroknom slikarstvu je tekao kontinuirano. gde se naj~e{}e ispisuju imena i titule portretisanih. pa i na be~koj likovnoj akademiji. kao hijerarhijski najvi{i rod. ^esto su iznala`ena srednja re{enja koja su mirila ova dva me|usobno suprotna shvatanja. mogu}e je povu}i razliku izme|u ranobarokne i kasnobarokne poetike srpskog slikarstva XVIII veka. koji se najdu`e odupirao aktuelnim zapadnoevropskim uticajima. Principi retrospektivne istori~nosti najdoslednije su primenjivani na ikonopis. koja se iskazivala kroz govor tela. re{avano ispisivanjem tekstova. Sklonost baroka ka indirektnoj narativnosti podsticala je i amblematska povezanost slike i teksta. Ispisivanje tekstova nije bilo va`e}a norma samo za religiozno slikarstvo. Indirektna narativnost formulisana tekstom ispisanim unutar kompozicije na kartu{u. svitku ili knjizi ulazila je u osnove piktoralne poetike pravoslavnog baroka.

njegovom zidnom slikarstvu. omiljene teme srpske barokne poezije. Pojava i evolucija pejza`a u novijoj evropskoj umetnosti. Potvr|ivanje pojavne stvarnosti. Ona je mesto izgona i isku{enja tuma~en kao posledica praroditeljskog greha. da zauzima vode}e mesto u hijerarhiji `ivih stvorenja i da ima pravo vladavine nad svim {to postoji. vrt. gde topografska pejza`na pozadina nosi idejne naboje odre|ene politi~ke. Divlja i nekultivisana priroda pojavljivala se marginalno i naj~e{}e sa negativnim moralizatorskim predznakom. Predstavi prirode najvi{e se poklanja pa`nja u starozavetnim prefiguracijama i novozavetnim temama slikanim na soklu ikonostasa. Poimanje sveta je u srpskom baroknom slikarstvu zavoreno u okvire religiozne umetnosti. On je tvorac nevidljivog i vidljivog sveta. ~eonim stranama i lamperijama pevnica ili na soklu tronova. a njeno prisustvo u pojedinim kompozicijama odre|eno je mestom koje ona zauzima u simboli~noj topografiji hrama. u hristijanizovanoj verziji povezanoj sa Edenskim vrtom. Rani uticaji novih shvatanja tuma~enja ~oveka i prirode pojavljuju se u ukrajinskoj literaturi ve} u prvim decenijama XVII veka. u kojoj ~ovek `ivi u saglasju sa svetom koji ga okru`uje. Ona je simbol transcendentalne realnosti prikazivane sa odmerenom te`njom da se prihvate nova iskustva zapadnoevropskog predstavljanja ~oveka i prirode. ikonostasu ili crkvenom mobilijaru. Ona polazi od Vitruvija. od renesanse nadalje. Te`nja za prevazila`enjeme stereotipne pozadine uo~ljivoa je ve} u zidnom slikarstvu kru{edolske priprate. predstave svakodnevnog `ivota. U idejnim programima Karlova~ke mitropolije tek posredno je reflektovano shvatanje pejza`a kao slike sveta uvu~ene u propagandnopoliti~ke programe obnove zlatnog doba. koja je u {irim evropskim okvirima formulisana u popularni profani ciklus ^etiri godi{nja doba. i njihova po~etna literarna inspiracija je dobro poznata. Ona je pre svega deizirana i moralizovana. Potpora je. me|utim. isticana je oplemenjena priroda. Tek elementi skrivenog `anra pru`aju mogu}nost za pretpostavku da se u okvirima religioznog slikarstva mo`e tragati za idejom kru`ne promenjivosti prirode. Bili su to novi predmeti u {kolstvu Karlova~ke mitropolije. kao i u duhovnoj poeziji i propovedni{tvu. Idealni pejza` je i u baroku iskazivao hristijanizovanu ideju o prevazila`enju praforme haosa koja je po~ivala na tradicionalnoj metafizi~koj slici sveta. Ovakvo tuma~enje je bilo op{te mesto barokne kulture. Uklju~ivanje prirodnih nauka u obrazovni program Karlova~ke mitropolije nije direktno uticalo na razvoj baroknog slikarstva. Ovakvo. U srpskom baroknom slikarstvu prisutnija je alegorijska struktura slike prirode koja je u okvirima umetnosti pravoslavnog sveta negovana kontinuirano. ona je oboga}ena zapadnoevropskim impulsima koji su nametnuli novo mesto ~oveku u slici sveta. bez prekida koji je u zapadnu umetnost uneo renesansni racionalizam. Ovaj princip ~oveka kao gospodara sveta na zemlji zamenjen je u baroku tuma~enjem harmonije. me|utim. U baroknom slikarstvu. a njeni literarni izvori polaze od teolo{ke tradicije pravoslavnog srednjovekovlja. Predstava prirode u srpskom baroknom slikarstvu pokazuje nagla{eno odsustvo interesovanja za njenu promenjivost. nije bila u suprotnosti sa njegovim simboli~nim.Slika sveta i pojavne stvarnosti u srpskom baroknom slikarstvu je podre|ena alegorijsko-amblematskom tuma~enju. U baroknom slikarstvu prihva}ena je samo hristijanizovana pastoralna tradicija. Nova slika sveta prihvata se posredno. On lokalizuje doga|aj. Ovakva su se shvatanja oslanjala na humanisti~ke teorije dekoruma. Srednjevekovna metafizi~ka koncepcija sveta zastupala je uverenje da je ~ovek na~elno izuzetan u odnosu na ostalu prirodu. koji su predavani po ukrajisnkim a potom i nema~kim ud`benicima. Scenska kulisa srpskog baroknog slikarstva je kon}etisti~ki konstruisana. ~iji su sadr`ina i oblik otelotvorenje bo`anske lepote. tra`ena u likovnim uzorima. Predstava prirode u srpskom baroknom slikarstvu uokvirena je zadatim granicama religioznog slikarstva. prisutno je na grafi~kim listovima srpske barokne umetnosti. preko zapadnoevropskih grafi~kih predlo`aka i njihovih slovenskih prerada. ili mrtva priroda. koje je kroz interesovanje za spolja{nji izgled stvari i prirode oboga}eno elementima skrivenog `anra. U kompozicijama sa starozavetnom i novozavetnom tematikom ona je gra|ena po uzoru na zapadnoevropske ilustrovane Biblije. kao slike izgubljenog raja. Isterivanje iz 18 . izvorno renesansno-maniristi~ko shvatanje simboli~kog pejza`a. potvr|uju}i religioznu i moralnu istinu. Pojava naivnog realizma. Refleksi idealizovane religiozne pastoralne strukture su prisutni na pejza`nim pozadinama biblijskih i jevan|eoskih kompozicija. Upotreba zapadnoevropskih grafi~kih predlo`aka nametnula je druga~iju sliku u kojoj se metafizi~ka realnost prilago|avala realnosti pojavnog sveta. Sli~no tuma~enje sveta zastupaju profesori geografije i fizike u petrovaradinskim i sremskokarlova~kim {kolama. amblematsko-alegorijskim tuma~enjem. Slika negovane prirode protuma~ena kao alegorijska predstava raja podrazumevala je prikazivanje ve~itog prole}a. Naspram divljine. pa i ekonomske argumentacije. kao konstruisanog `anra. a ne u neposrednom ugledanju na pojavni svet. kao {to su pejza`. u kojoj priroda ne podle`e izmenama godi{njih doba. a stihovi o ve~nom prole}u nisu izgubili na aktuelnosti ni u baroknoj slici idealizovanog sveta koja pripada nepromenjivoj nebeskoj sferi Dobrog pastira. Princip novog shvatanja ~ovekovog mesta u svetu u baroknom slikarstvu se iskazivao produbljivanjem likovnog prostora i ~vr{}im povezivanjem dramskih aktera i scenske kulise. koje su ve} odigrale presudnu ulogu u preobra`aju ukrajinskog i ruskog slikarstva. Svet je delo Bo`ije. jo{ uvek nije dovelo ni do osamostaljenja slikarskih rodova. Ono se iskazuje kroz novo tuma~enje scenskog okvira dramske radnje.

Razum se progla{ava Bo`ijim darom. kao i vrline. Alegorijsko tuma~enje prirode prisutno je na baroknim ikonama sa predstavama svetitelja. obi~no nisu imale mesto. u istorijskom smislu. oni su prevashodno vezani za li~nosti visoke crkvene jerarhije. Odjeci ovako protuma~enog sveta. prisutni su i u srpskoj baroknoj kulturi. Ova predstava poti~e od tuma~enja sveta kao crkve. Smrtni grehovi su. koje pokazuju `ivo interesovanje za {tampana izdanja panegiri~ke poezije i sinopsise efemernog spektakla. Isto negativno tuma~enje neobra|ene prirode sre}e se i u mnogobrojnim novozavetnim primerima. upravo se poetskom sistemu barokne epohe pripisuju otkri}e li~nosti i stvaranje nove filosofije `ivota. Konstituisanje samostalnog potretskog `anra nije uslovljavalo duboke i sveobuhvatne transformacije nasle|a. sa svim vrlinama i porocima. Ovu prividnu suprotnost izme|u naturalisti~ke doktrine ugledanja i idealisti~ke konvencije premo{}avala je 19 . U celokupnom srpskom baroknom slikarstvu skoro da nije mogu}e navesti primer pozadine na kojoj se pojavljuju `ivotinje. Bo`ijeg vrta koji obra|uje njegov sin. Naru~ivanjem portreta ~ovek barokne epohe se potvr|uje i pretenduje na izlazak iz anonimnosti. U okvirima pravoslavnog slovenskog sveta. U pravoslavnoj polemi~koj literaturi protiv luterana i reformatorske crkve. Ovakvo moralizatorsko tuma~enje sveta potvr|eno je mnogobrojnim propovedni~kim delima baroknog bogoslovlja.edenskog vrta je privremeno i u ekonomiji spasenja je dokaz bo`anskog milosr|a. Srpsko barokno slikarstvo isti~e svet pre svega kao pozornicu Hristove javne delatnosti. On je slobodan tvorac svoje sudbine. On prevashodno slu`i stvaranju slike javnog statusa i socijalne pripadnosti portretisanog. Barokni portret ne proizilazi ni iz tradicije postvizantijske devocionalne i eshatolo{ke prakse. Divlje `ivotinje su u isto~noj crkvi uglavnom tuma~ene kao simbol |avola i na predstavama prirode. koje je sna`no uticalo na propovedni{tvo i slikarstvo Karlova~ke mitropolije. Potporu za ovakvo shvatanje prirode i tuma~enje pejza`a slikarstvo je nalazilo u baroknoj moralizatorskoj literaturi XVII veka pojavljuje se niz dela u kojima je razvijena i obja{njena ideja "mislenago sada". Barok je vreme kada dolazi do procvata panegiri~ke poezije i efemernog spektakla. da odredi njegovu samobitnost i naglasi njegovu li~nost. pustinja se upravo ovim argumentima isti~e kao mesto mona{ke osame. na kojoj je on prikazan kao ratar sa lopatom u rukama. Na baroknoj pozornici sveta ~oveku je dodeljena nova uloga. Posredstvom ukrajinskih uticaja iz zapadnoevropske umetnosti preuzima se predstava Hristovog posmrtnog javljanja Mariji Magdaleni. a u militantnom periodu protivreformacije povezivano je sa idejom o trijumfu crkve nad jeresima i {izmama. prikazani u okviru floralnog simbolizma. koja ~oveku pru`a mogu}nost slobodnog izbora. kao teatra u kojem pojedinac igra unapred dodeljenu ulogu. a ova tradicija nije napu{tena ni u baroknim moralizatorskim spisima. ~ija re{enja kasnije slede i prvi doma}i portretisti. Uticaji koji su doveli do pojave prvih baroknih potreta vodili su putevima direktnih prihvatanja savremenih evropskih tokova. U evropskoj hri{}anskoj tradiciji jevrejski pojam pustinje zamenjen je {umom. Suprotstavljanje obra|ene neobra|enoj prirodi je. a te razlike su se odrazile na razvitak baroknih pejza`nih predstava. pa ne iznena|uje ni ~injenica da je pojava njihovih reprezentativnih portreta prethodila prihvatanju baroka u crkvenoj umetnosti. krajem XVII i u prvim decenijama XVIII veka. U epohi baroka ponovo o`ivljava moralizatorsko tuma~enje prirode. Ono se poredilo sa Mojsijevim izvo|enjem jevrejskog naroda iz pustinje. iskazivalo ideju o pobedi hri{}anstva nad paganstvom. U ovim delima vrt se uvek obja{njava kao eti~ka metafora ~iji koreni poti~u iz op{teprihva}enog srednjevekovnog tuma~enja slike sveta. Za razliku od prethodnih vremena. Pre nego {to se barok pojavio u umetnosti. Njih u srpsko slikarstvo uvode srednjeevropski majstori. Pojedinim biljkama se daje odre|eno simboli~no moralno zna~enje. mogu}e ga je. na~elno se postavlja pitanje razuma i njegovog odnosa prema veri. U razvijenoj formi. sudbine svog naroda i njegove istorije. Alegorijska slika sveta kao edenskog vrta na istoku i zapadu se u izvesnom smislu razlikovala. Slika sveta se u baroku isti~e i kao eti~ki simbol: to je rajski vrt du{e pravednika kojem je suprotnost neplodni vrt greha. Slika ~oveka Barokna poetika te`i da prodre u ~ovekovu su{tinu. Hri{}ansko tuma~enje sveta podrazumevalo je ~ovekovu te`nju da prevazi|e divljinu i kultivi{e prirodu i na zemlji ponovo stvori izgubljeni raj. koje iz zemaljskog vodi ka nebeskom raju. Li~nosti koje na istorijsku scenu stupaju kao akteri velikog formata ozna~ile su prihvatanje crkvene kulture. kao slike raja. Likovne formulacije kompozicije su se obi~no preuzimale sa grafi~kih listova ilustrovanih Biblija. Njegov naturalizam je oklopljen simboli~no-alegorijskim tuma~enjem celokupne slike sveta i ~ovekovog mesta u njoj. Oni stoje ispred idealizovano pejza`a iznad kojeg se uzdi`e velika partija floralno ornamentisane zlatne pozadine. U tom smislu je jedna od osnovnih karakteristika baroknog portreta interesovanje za fenomen li~nosti i niz portreta nosi za~etke likovnog studiranja karaktera. Du{a pravednika se tuma~i kao rajski vrt vrlina. uo~iti upravo u normama pona{anja pojedinih srpskih prvaka. Zadatak baroknog potretskog `anra nije bio da pru`i sliku li~nosti na na~In na koji je to nekoliko vekova ranije te`io renesansni humanizam. Barokno otkri}e li~nosti nametnulo je i u srpskoj umetnosti konstituisanje portreta kao `anra koji se osloba|a iz okvira crkvenog slikarstva. koji u cilju veli~anja pojedinca i njegovog dela obuhvata sve umetnosti.

Portreti uglednih predstavnika novonastalog plemi}kog i gra|anskog sloja javljaju se ve} u prvim decenijama XVIII veka. koja te`e da obnove srednjevekovnu 20 . Dalji razvitak portreta bio je vezan prevashodno za predstavnike visoke crkvene jerarhije. Plemi}i koji su `iveli u slobodnim kraljevskim gradovima svoja prava su ostvarivali kolektivnim privilegijama. Celokupni aran`man portreta podre|en je ideji uzvi{ene skromnosti. Oni ~esto dr`e pismo koje je moglo direktno da uka`e na poziv portretisanog. U Karlova~koj mitropoliji je tokom celog XVIII veka po{tovana odluka Moskovskog sabora iz 1666. koja je evropska umetnost. nego iskazuju karakter grupe i u f-ji prikazivanja ideja otelotvorene institucije i njenog duhovnog kontinuiteta. koji je u okviru dr`avne hijerarhije upu}ivao na ~inovni~ki status. a dugove~no insistiranje na njihovoj formalnoj istovetnosti po~ivalo je na ideji dinasti~kog kontinuiteta. Pismo se isti~e kao uop{teni atribut poslovnosti. rangove i zvanja. nego za protestantsku sredinu XVI i ranog XVII veka gde se popularizuje tip "puritanski praznog portreta". Shvatanje portreta kao elementa samospoznaje nije primarno vezano za katoli~ki krug rimske posttridentske umetnosti. Pa`nja slikara je skoncentrisana na portretisanog. sa akcesornim simbolizmom koji upu}uje na njihov status. Ovakva funkcija portreta imala je ve} izna|ena re{enja.godine. oni nisu ni u kom slu~aju studija li~nosti. Isti~u}i status i ugled na koji su predstavnici visoke crkvene jerarhije pretendovali u Habsbur{koj monarhiji. sa te`njom da se prika`e moralni lik idealnog arhijereja. One su potvr|ivale ugled portretisanog i predstavljale su trajan dokument o zaslugama u~injenim dvoru. Stavovi i pokreti su skoro istovetni. Kroz glorifikaciju crkvenog poglavara veli~a se telo institucije ~ija je on glava. Ubla`ava se nagla{ena individualnost. S drge strane. mitropolije. Postavljeni su u poluprofil. ali portret i dalje ostaje obavijen simboli~nom alegorijsko-amblematskom lju{turom. posebno one negovane u moskovskom pridvornom krugu. Umesto vojni~ke ili ma|arske plemi}ke ode}e oni se portreti{u u gra|anskim odelima. Medalje su sa ponosom isticane na portretima srpskog vojni~kog plemstva tokom prve polovine XVIII veka. Ovo shvatanje portreta prihvataju srednjeevropski protestantski krugovi. ali najraniji i najbrojniji su upravo portreti crkvenih velikodostojnika. Na zvani~noj reprezentativnoj predstavi nu`no je potisnuto sve {to bi moglo da ugrozi njen simboli~ni smisao. nego i vode}u polti~ku ulogu i sve do poznog XVIII veka bili su osnovna duhovna snaga dru{tva. Protestantska u~enja bila su poznata duhovnoj aristokratiji Karlova~ke mitropolije. Odustvo nagla{enog insistiranja na heraldi~kim simbolima kao elementima plemi}kog statusa karakteristi~no je za srpski barokni portret i odre|eno je op{tim polo`ajem malobrojnog srpskog plemstva. Oficiri su se prirodom svog zvanja uklapali u strogi sistem pot~injenosti. kao osnovnoj arhijerejskoj vrlini. pa je ova praksa bila razvijena u ruskoj i ukrajinskoj sredini. Uravnote`eno spokojstvo. Oni su odredili okvire `anra u koje se svojim narud`binama uklapaju i ostali slojevi dru{tva.praksa alegorijsko-amblematskog tuma~enja svake ~injenice pojavne realnosti. Mada se bave likom portretisanog. U srpskom baroknom slikarstvu nastaje i gruba mnogobrojnih dopojasnih portreta na kojima su predstavnici visoke crkvene jerarhije prikazani bez barokne paradnosti. Srpsko plemstvo sledi ideje koje su prihvatali predstavnici visoke crkvene jerarhije. sa neznatnim varijacijama. na isti na~in kao i ostali stanovnici. postavljenih da vode i bdiju. Akcesorni simbolizam je u drugom planu ili je izostavljen. naspram neutralne pozadine. Oni su bili stvoreni za potrebe vladarske propagande. stati~an stav i neutralna pozadina isti~u duhovnu snagu kao uzor i moralnu opomenu potomstvu. nego na plemi}ke titule. Naspram reformatorskih ideja Teofana Prokopovi~a. Ona nije ostala nepoznata ni u srpskom baroknom slikarstvu. Li~nost koja slobodom razuma gradi svoju sudbinu sa~injavala je samo jednu stranu baroknog shvatanja ~oveka. Ukazuju na svoje grbove i simbole koji potvr|uju njihove zasluge u~injene dvoru. slikari koji su portretisali grupu malobrojnih predstavnika ma|arskog protestantskog plemstva bili su ~esto anga`ovani i za izradu portreta crkvenih velikogostojnika K. prema kojoj je u hramove bilo zabranjeno unositi potrete `ivih ljudi. samo je akcesorni simbolizam izmenjen. u okvirima baroknog pravoslavlja nastaju i mnogobrojna moralizatorsko-didakti~ka dela. kao garancije dr`avne trajnosti i stabilnosti. Na kasnijim portretima predstavnika visoke crkvene jerarhije po~etna hijerati~nost "profanih ikona" se postepeno napu{ta u korist razmetljive barokne paradnosti. odakle se ono {iri i na baroknu umetnost pravoslavnog sveta. Okru`uju se ve} znanim simbolima koji govore o obrazovanosti i ugla|enosti. pru`ale su opravdanje i literarno obrazlo`enje za uklju~ivanje alegorijskih portreta u programe crkvenog slikarstva. portret je simbol institucije u najeksplicitnijem ideolo{ko-propagandnom vidu. ba{tinila jo{ od XVI veka. obra}aju}i vi{e pa`nje na ~inove. U eparhijskim galerijama je niz ovakvih portreta obrazovao lanac odabranih Hristovih namesnika na zemlji. Panegiri~ke propovedi. Samim tim oni su bili vezani za sloj oboga}enog gra|anstva koji prihvata iste portretske formulacije. Portretisani sebi ne dozvoljava ni najmanji teatralni pokret a u strogom dijalogu tela i duha samodisciplina se isti~e kao osnovna vrlina. U okviru portreta javljaju se i prvi autoportreti koji se pripisuju Nikoli Ne{kovi}u i Stefanu Teneckom. iz koje nije izuziman ni ~ovekov lik. Oni su jo{ od pada srpske srednjevekovne dr`ave preuzeli ne samo versku. Forma i funkcija portreta su u osnovi reprezentativne i on pre svega mora da prika`e status portretisanog.

Briga oko njegovog vaspitanja i obrazovanja. Ova ube|iva~ka funkcija slike. Detetu jo{ uvek nije pridavana sopstvena originalnost. koji je pre svega bio namenjen mu{kim ~lanovim dru{tva. Ni jedan period nije bio toliko opsednut strahotom i veli~anstveno{}u vremena kao barok. Rokoko je. nije pro{lo bez otpora gr~ke crkve. Me|u sa~uvanim portretima tek mali broj je pripadao `enama. Barokna ose}ajnost je te{ko podnosila teror vremena koje sve jede i moralizatorsko-didakti~ka poezijia neprestano je ukazivala na vreme kao moralnu metaforu. od kojih se formalno nimalo ne razlikuju. Druga~ije poglede na mesto i ulogu `ene od onih koje je nametao patrijarhalni barok done}e tek poetika sentimentalizma i njegova gra|anska poezija. za svaki njegov izolovani trenutak. zajedno sa ruskoslovenskim. Stare teme su ~esto iskazivale nove ideje. U srpskom baroknom slikarstvu mogu}e je ista}i niz novih tema. Ovakav tip portreta propagirao je i habsbur{ki dvor. @enski portret je tokom XVIII veka bio zasnovan na koncepciji reprezentativnosti. Ona isti~u ljudsko ose}anje ni{tavila ~ije trajno pristani{te po~iva jedino u bo`anskoj mudrosti. Gr~ki uticaj se. njihove pretenzije da samostalno odlu~uju o vlastitom `ivotu. a porodi~ni portreti Marije Terezije postali su uzor za mnogobrojne kompozicije sa sli~nim shvatanjima. kao osnovnog elementa dru{tva. Odusustvo javnog potvr|ivanja porodice. U tom smislu tematski repertoar srpskog baroknog slikarstva. imalo je za posledicu i odsustvo grupnog porodi~nog portreta. koji se prevashodno zasnivao na verskom gradivu.ideologiju napadaju}i nadmenost i strasti ljudi. pre svega predstavljao otelotvorenje aristokratskih ideala sna o sre}i. bila je pre svega usmerena na stvaranj budu}eg ~oveka. nametala je potrebu za ~estim ponavljanjem. u smislu potvr|ivanja. naro~ito onaj organskog porekla kao {to su biseri. Teroru prolaznosti vremena odupire se jedino neprolaznost slave. kao glavu porodice. ^ak se i portreti mladih ljudi kasno javljaju. Bila je to epoha u kojoj ~ovek sebe vi{e nije pronalazio u progresivnom vremenu bo`anske ekonomije spasenja. pa se barokna ikonografija ne mo`e tuma~iti samo kroz prihvatanje novih tema. SKOLASTI^KO BOGOSLOVLJE I BAROKNA IKONOGRAFIJA Baroknom slikarstvu je bila namenjena anga`ovana funkcija vizualizovanja aktuelnih dogmatskodoktrinarnih i moralizatorsko-didakti~nih stavova. krajnjem cilju `ivota u lavirintu sveta. Napu{tanje starih bogoslovskih shvatanja. gde su njegove formalne crte i smisaone granice odre|ene okvirima ve} ranije stvorenog `anra. dru{tva i crkve. I ru`a je iskazivala ideju o ta{tini lepote i vremenskoj prolaznosti. a nove teme su ~esto samo druga~ijom morfologijom tuma~ile stare ideje. koja postaju nada porodice. Dete postaje predmet portretske pa`nje tek onog trenutka kad odraste i postane ~ovek. Prihvatanje ruskoslovenskog jezika omogu}ilo je nesmetani prodor ukrajinskog i ruskog sholasti~kog bogoslovlja. u kojoj su se mnogostruko pro`imale tradicija i inovacija. a u krugu porodice imale su podre|enu ulogu. Prodor gr~kog bogoslovlja u Karlova~ku mitropoliju ponovo se uo~ava na kraju XVIII veka. niti novih kompozicionih re{enja. Shvatanje prolaznosti i kona~nosti izo{travalo je ose}aj za vreme. pored toga. U kulturi srpskog baroknog dru{tva stidljivu pojavu `ene nije pratilo i otkri}e deteta. koja se ogleda u reorganizovanju {kola. Sloboda slikara je bila podre|ena zahtevima naru~ilaca. To su paradne predstave. U sredi{nji deo porodi~nog portreta postavljaju se sada deca. Skolasti~ko bogoslovlje Skolasti~ko bogoslovlje se prihvata u Karlova~koj mitropoliji ve} u prvim decenijama XVIII veka. koji se u srpskoj gra|anskoj sredini nije mnogo duboko ukoreniti. Portret deteta se pojavljuje u novijoj srpskoj umetnosti tek u XIX veku. a portreti{u se samo supruge i }erke iz najuglednijih plemi}kih i gra|anskih porodica. koje se nisu pojavljivale u umetnosti ranijeg perioda. Anga`ovana funkcija baroknog slikarstva i te`nja za njegovim kodifikovanjem u skladu sa zahtevima crkvenih reformi nu`no je nametnula krizu stvarala~ke invencije. nu`no je sagledavati u okvirima sholasti~kog bogoslovlja koje je bilo osnova celokupnog `ivota Karlova~ke mitropolije u XVIII veku. Srpsko barokno slikarstvo neguje reprezentativni portret. U kasnobaroknom periodu se pod uticajem piktoralne poetike rokokoa. kao i njegov program. nego u konfrontaciji sa beskona~no{}u. Ona je bila slo`ena celina. [irenje i oboga}ivanje barokne ikonografije po~ivalo je prevashodno na produbljivanju mogu}ih zna~enja. koja su tradicionalno bila vezana za gr~ku kulturnu sferu. koji je upravo u baroku reorganizovao staru hijerarhijsku shemu koncentrisanu na mu{karca. koje su jo{ uvek bile potisnute iz javnog `ivota. Sli~no simboli~ko zna~enje mogao je da ponese i nakit. ili slavjanskim jezikom koji je postao zvani~ni bogoslu`beni i administrativni jezik SPC. Aristotelijanska barokna retorika potiskivala je invenciju u drugi plan i podvrgavala ju je pre svega u~enosti i rasporedu. Ve} u prvim decenijama XVIII veka vidljiv je napor da se prevazi|e stari obrazovni sistem. me| utim. ni u kom slu~aju nije mogao meriti sa 21 . postepeno prevazilazi alegorijska paradnost i portret se pro`ima aristokratskom melanholi~nom ose}ajno{}u. kao kvalitetom univerzuma. nastale iz istih razloga kao i portreti mu{kih ~lanova porodice.

Ve} od prvih decenija XVII veka protiv konzervativnog shvatanja "otodoksalista" istupa grupa obrazovane crkvene jerarhije. Jedan od velikih centara jezuitskog delovanja bila je i katoli~ka Poljska. me|utim. tematski repertoar srpskog baroknog slikarstva nije imao anga`ovan protivkatoli~ki karakter. a ne Hristovim re~ima. Program srpskog baroknog slikarstva se u izvesnoj meri poklapa sa programom katoli~ke protivreformacije. bio je ve} uveliko pripremljen. Ukrajinsko skolasti~ko bogoslovlje po~ivalo je na idejama o nu`noj reformi nasle|ene srednjovekovne tradicije.godine mnoga dela uglednih ukrajinskih teologa stavljena na indeks zabranjenih knjiga. Dolazak ukrajinskih bogoslova u Moskvu. Na kraju spisa protiv papstva Orfelin samo navodi i kratko obrazla`e ostale dogmatske razlike: dogmat o papskim induligencijama kao instrumentima koji imaju mo} da oslobode gre{nika od pro{lih i budu}ih grehova. jer je dogmatska u~enja. a u aktima Tridentskog koncila ono je progla{eno za dogmat. uglavnom zastupala i pravoslavna crkva. Prodoru ukrajinskog sholasti~kog bogoslovlja ruska crkva se suprotstavljala ve} u poslednjoj deceniji XVII veka. Dr`avna cenzura je sve budno pratila i spre~avala svaku mogu}nost uvoza ili {tampanja antidr`avne i protivkatoli~ke literature. njenom izu~avanju i ispravljanju kasnijih zabluda po~ivalo je celokupno jezuitsko sholasti~ko teolo{ko obrazovanje. kao i teologijja katoli~ke posttridentske reforme. {to je olak{alo prhvatanje sholasti~kih ideja i njihovo uklju~ivanje u tradiciju pravoslavnog bogoslovlja. On je izvr{io reformu kijevskog bratskog u~ili{ta prilagodiv{i ga programu krakovske Akademije i ure|enju savremenih jezuitskih kolegija. odnosno u~enje o osve}enju evharistije milo{}u sve{tenika i crkve. Prvi predstavnici nove sholasti~ke teologije bili su profesori i u~enici ukrajinskih bratskih manastirskih u~ili{ta. jer su ukrajinski teolozi bili najobrazovaniji bogoslovi celokupnog pravoslavnog sveta. koja je u XVII veku zahvatala veliki deo Ukrajine i Litvanije. Autoritetom predanja. Zastupanje reformi nije zna~ilo odbacivanje predanja. Dela ukrajinskog sholasti~kog bogoslovlja su tokom XVIII veka u duhovnom `ivotu Karlova~ke mitropolije u`ivala nediskutabilan autoritet i pored zabrane koju su na njihovu upotrebu stavili Moskovski sabor i cenzorska slu`ba Duhovnog kolegija. nisu bile pogodne. kada su na Moskovskom saboru 1690. Izbor Petra Mogile za kijevskog mitropolita ozna~io je prekretnicu u daljem razvoju ukrajinskog sholasti~kog bogoslovlja. razlike izme|u katoli~anstva i pravoslavlja bile su jasno istaknute. Odsustvo literature koja je polemisala sa katoli~anstvom primetno je sve do sredine XVIII veka. glavnog predstavnika reformi Petra Velikog i plodotvornog oponenta bogoslovskim shvatanjima koja su u Moskvi zastupali Stefan Javorski i DImitrije Rostovski. Najve}i deo Orfelinovog polemi~kog traktata posve}en je njegovom pobijanju. a njihova u~enost je postajala sve neophodnija. namenjene veli~anju Petra Velikog i njegovih reformi. U nastavi filosofije velika pa`nja je bila posve}ena neoaristotelijanskom sholasti~kom metodu dokazivanja. koja je osporavala protestantska reforma. Petar Mogila je bio reformator duhovnog i liturgijskog `ivota u Kijevskoj mitropoliji. od kojih je najaktuelnije bilo pitanje papskog primata. Kraj ukrajinskog sholasti~kog bogoslovlja najavila je. do ponovnog o`ivljavanja i daljeg razvoja aristotelijanskog skolasticizma koji je u periodu renesanse po~eo da zamire. Budimski episkop Dionisije Novakovi} napisao je informativan polemi~ki traktat o razlikama izme|u isto~ne i zapadne crkve. Srpska barokna umetnost nema polemi~ki karakter koji bi bio otvoreno okrenut protiv katoli~ke ili protestantske crkve. pravoslavno sholasti~ko bogoslovlje je. a vezana su za poku{aj ispravljanja bogoslu`benih knjiga. Osnovna dogmatska razila`enja su se u XVIII veku svela na nekoliko klju~nih ta~aka. U istoj meri pa`nja je bila posve}ena i kontroli {kolskog programa. Njena anga`ovanost je prevashodno vezana za vizuelno 22 . a delimi~no i Dionisije Novakovi}. Shvatanja ukrajinskog sholasti~kog bogoslovlja prodiru u rusku crkvu jo{ u vreme patrijarha Nikona. u~enje o kvasnom i beskvasnom hlebu. tek delatnost Teofana Prokopovi~a. koja je mogu}nost zaustavljanja katoli~kog prodora videla u prihvatanju metodolo{kih tekovina "jezuitske skolastike" zasnovane na mehanizmu aristotelijanske retorike. sredinom XVII veka. zastupalo svoja shvatanja i ideje.va`no{}u ukrajinskog i ruskog skolasti~kog bogoslovlja koje je bilo osnova celokupnog verskog `ivota Karlova~ke mitropolije. ali ih stavlja u slu`bu dr`avnih interesa. Mada je pravoslavna crkva u Habsbur{koj monarhiji tokom celog XVIII veka bila anga`ovana na odbrani od militantnog katoli~kog prozelitizma. a na ~asovima bogoslovlja se. Ono je retori~ki isticano i u slu~aju kada su njime branjeni sasvim novi stavovi. Veliki raskol u rimskoj crkvi doveo je. naime. i pri~e{}e samo pod jednim vidom odnosno zabrana da se svetovnjaci pri~e{}uju vinom. u skladu sa anga`ovanom baroknom religiozno{}u. Isti stav prema bogoslovskom nasle|u sistematski je sa`eo Stefan Javorski u svom uticajnom delu Kamen veri. izu~avaju katoli~ka i protestantska teologija. Mnogo ve}i zna~aj za razvoj srpskog bogoslovlja imali su Prokopovi~evi teolo{ki spisi pod ~ijim se sna`nim uticajem razvijao Jovan Raji}. Njegova shvatanja su imala uticaja i u drugim pravoslavnim crkvama. Njegove propovedi. pored pravoslavne. Od prvog naleta militantne kontrareformacije ukrajinska crkva je poku{ala da se odbrani vezivanjem za srednjevekovnu tradiciju. Pored sve represivnosti habsbur{kog dr`avnog aparata i katoli~ke crkve. Mnogo obimnije polemi~ko delo o razlikama napisao je Zaharije Orfelin. Na po{tovanju svetoota~ke tradicije. niti su imale velikog uticaja na propovedni{tvo Karlova~ke mitropolije. Polocki u Moskvu prenosi ukrajinska shvatanja o nu`nosti kompromisnih verskih reformi.

Bo`ije ime je obi~no upisivano u jednakostrani~ni trougao. kao simbol sv Trojice. Granica izme|u neba i zemlje u baroknom bogoslovlju se sve vi{e su`ava. Piktogram svevide}eg Bo`ijeg oka odjeknuo je i u okvirima tradicionalnog slikarstva. Ono se na baroknim ikonostasima slika u medaljonima ispod velikog krsta i iznad carskih dveri. a odatle je prihvata i srpsko slikarstvo. svevide}e Bo`ije oko sre}e se i u srpskom baroknom slikarstvu sa neizmenjenim simboli~nim zna~enjem. Mada je u Moskvi sabor osudio predstavljanje goluba kao op{teprihva}enog simbola tre}eg lica svete Trojice. mada se on ovako tradicionalno slika samo u predstavama Hristovog kr{tenja. Nagla{ena barokna potreba da vizuelno otelotvori ideje i pojmove prisutna je i u likovnom predstavljanju pojedina~nih lica svete Trojice. Ovakva tematika je ve} u XVII i u prvim decenijama XVIII veka bila formulisana u ukrajinskoj i ruskoj baroknoj umetnosti i u srpskom slikarstvu se prihvata sa uverenjem o njenoj nediskutabilnoj pravovernosti. Bog i njegovi besplotni pomo}nici dobijaju sve zna~ajniju ulogu u umetnosti. U baroknom slikarstvu drugo lice sv Trojice je uglavnom prikazivano kao Hristos. a ne Sina. edukativne knjige ~ije postojanje nije zabele`eno u ranijim epohama. U baronom slikarstvu pravoslavnog sveta nevidljivi i nerazdeljivi Bog predstavlja se simbolima koji prikazuju samo neke od njegovih manifestacija. Svevide}e oko: Jedan od op{te prihva}enih baroknih simbola Boga bilo je i svevide}e oko postavljeno u trougao. nagla{avalo je prisutnost bo`anske promisli i milosrdnu koncepciju Boga. posebno negovanih u ukrajinskom baroku. One nisu predstavljale izolovan prodor katoli~kih ikonografskih formulacija u umetnost pravoslavnog sveta. kada se odabranim prorocima nakratko pojavljivalo lice Bo`ije. koje je prihvatano u pravoslavnoj crkvi kao simbol Boga. postao je vidljiv ljudskom rodu tek kroz ovaplo}enje. u kojem se.formulisanje vlastitih stavova. Brane}i dogmu o apsolutnoj duhovnosti Bo`ijeg bi}a. Barokna ikonografija prevazilazi hristolo{ku centri~nost ranijih slikanih programa. Proslavljanje Sv Duha tradicionalno je sna`nije istaknuto u pravoslavnom nego u katoli~kom bogoslovlju. prihvata se i u srpskom baroku. gde su veliku ulogu u proslavljanju Boga imali slovni piktogrami i simboli~no-amblematske predstave. U ranim ukrajinskim polemi~kim traktatima protiv katoli~ke crkve ukazuje se na pravoslavnu omiliti~ku tradiciju u~enja o darovima Sv Duha i isti~u se 23 . I u raspravama baroknog sholasti~kog bogoslovlja nagla{avana je njegova bestelesnost. polazili su od starozavetnih vizija otvaranja neba. Barokno slikarstvo prikazuje Sv Duha uglavnom kao goluba. koja su u bogoslovskoj sholasti~koj literaturi bila ve} protuma~enja i odbranjena. a stanovnici neba sve ~e{}e aktivno u~estvuju u zemaljskim doga|anjima. Najvi{e hijerarhijsko mesto. ali u srpsku umetnost one prodiru tek u XVIII veku. Te`nja da se oni jasno predstave vernicima u cilju kodifikovanja celokupnog verskog `ivota za koji su se zalagale reforme ogleda se i u pojavi katihizisa. Tek posredno i u mnogo manjem obimu ono se reflektuje i na barokno slikarstvo srpskog XVIII veka. Potpora za ovakvo shvatanje i upori{te za definisanje likovnih formulacija pronala`eni su u zapadnoevropskoj umetnosti. Slovni piktogrami. Jevrejsko Jahwe. uprkos otporu tradicionalnog bogoslovlja. ^esto se pojavljuje i samostalno prikazan. drugo lice sv Trojice. Tuma~eni bez oslonca u baroknom sholasti~kom bogoslovlju. mogao je da zauzme i Bog Otac. jer je po svom liku stvorio Boga Sina. pravoslavna crkva je tradicionalno opovrgavala mogu}nost njegovog antropomorfnog prikazivanja. pa i u srpskom slikarstvu XVIII veka. Lik Boga Oca redovno se uklju~uje u barokne kompozicije sa tematikom teofanije gde zamenjuje "desnicu bo`iju". U baroknoj umetnosti pravoslavnog sveta po{tovanje Sv Duha je popularizovano nizom likovnih formulacija. Izvori za mogu}nosti antropomorfnog prikazivanja Boga Logosa. U okviru ovako definisanog programa u slikarstvu XVIII veka mogu}e je ista}i nove barokne teme. sa po~etka jevan|elja po Jovanu. U {irim okvirima umetnosti pravoslavnog sveta ove promene su i ranije bile uo~ljive. Njegov simbol su i plameni jezici i oblak. nego se pojavljuju kao odraz potreba da se vizualno defini{u nova dogmatska i doktrinarna shvatanja. oni samo navode na brzoplet zaklju~ak o dogmatski nekontrolisanom prihvatanju zapadnoevropskih ikonografskih formulacija. koji u funkciji ekonomije spasenja bdi nad istorijom ~ove~anstva. u baroknoj amblematici je bilo pro{ireno u poznati piktogram Sv Trojice. retko slikana i likovno nedovoljno precizirana u ranijoj umetnosti pravoslavlja. On zastupa stav da u liku Vedhi denmi treba videti Boga Oca. ili su bile sasvim retke u umetnosti ranijih epoha. ~ije je upori{te po~ivalo u biblijskom tuma~enju Boga. mogu pojaviti tri plami~ka. on se u baroknoj umetnosti pravoslavnog sveta. Suprotstavljaju}i se u~enju reformisanih crkava o predodre|enosti i su{tinskoj nezainteresovanosti neba za ljudsku sudbinu. Predstave Sv Trojice i an|ela Barokno sholasti~ko bogoslovlje uporno je isticalo povezanost neba i zemlje. Propagirano propovedni~kim zbornicima i ilustracijama koje su ih pratile. Vedhi denmi: U raspravi o dogmatu po{tovanja svetih ikona Stefan Javorski isti~e da je Bog Otac na~elo obraza. Logos. koje je bilo posve}eno Hristu pantokratoru i kosmokratoru. prikazuje obi~no na takav na~in. U baroknom slikarstvu prihvata se antropomorfna predstava Boga Oca. koje se nisu pojavljivale. u krilu katoli~ke i pravoslavne crkve sve vi{e se nagla{ava uloga bo`anskog milosr|a. U ukrajinskoj i ruskoj umetnosti predstava Boga Oca u liku starca iz vizije proroka Danila postala je {iroko rasprostranjena tokom XVII veka.

Oni se u baroku prevashodno javljaju kao nebeski glasnici i posrednici. Hrist nije prikazan kao ve~ni Logos. Na predstavama pravoslavnog kulturnog kruga golub sv Duha prikazuje se sa glavom okrenutom prema Hristu. Ovaj tip se uobi~ajeno naziva trougaonim i u zapadnoevropskoj umetnosti se pojavljuje tokom XVI veka. U zapadnoevropskoj umetnosti predstava NZ svete Trojice postavlja se u jednakostrani~an trougao. Glorifikacija svete Trojice je u baroknoj umetnosti podrazumevala glorifikaciju Hrista kao iskupitelja. katihizisima. na kojima je insistirala barokna religioznost. Na takav na~in problem vizuelizovanja tuma~enja filioque bio je poznat u umetnosti pravoslavlja i pre baroka. Predstavlja milosrdnu koncepciju Boga Oca koji svoga sina prinosi na `rtvu za spas ~ove~anstva. U srpskom slikarstvu XVIII veka ova ikonografska formulacija se pojavljuje uglavnom u popularnoj tradicionalnoj umetnosti i to u oblastima koje su bile direktnije vezane za ju`nobalkanske. Sveta Trojica se prikazuju i u obliku triju lica ili triju na jednom telu. Oni se uklju~uju u {ire okvire baroknih predstava i programa. U drugoj polovini XVI veka. sa krstom u rukama i smrtnim ranama. U evharijstijskom programu zidnog sikarstva pojavljuje se predstava NZ Svete Trojice kao Pieta. Bog Sin u liku Isusa Hrista. ~ime se ilustruje njegovo proizila`enje iz Boga Sina. U srpskom baroknom slikarstvu popularna je i predstava NZ svete Trojice koja kruni{u Bogorodicu. jo{ uvek prisutnoj u popularnoj umetnosti XVIII veka. Na isti na~in su isticani i novozavetni primeri. formulisana prema ikonografskom tipu Prestola milosti. Povezivanje Hristovih stradanja sa predstavom Sv Trojice imalo je sna`nog uticaja i na predstavu Boga Oca i Boga Sina koji su slikani postavljeni jedan kraj drugog. koje u ukrajinsko sholasti~ko bogoslovlje i umetnost prodire tokom XVII veka bilo je prihva}eno i u baroknoj kulturi Karlova~ke mitropolije. Avramovo Gostoljublje nije izgubilo svoju aktuelnost. Ovaj kompozicioni tip uskoro se pojavljuje i u {irim okvirima evropskog pravoslavlja.homilije Jovana Zlatoustog. Kriti~na shvatanja crkve bezuspe{no su se suprotstavljala narastaju}oj baroknoj pobo`nosti an| ela. Barokna interpretacija stare tematike an|eoskog 24 . Ova predstava je odba~ena i osu|ena i na kraju zabranjena. Ona je prikazivana kao devocionalna apoteoza NZ Sv Trojice. ovakav ikonografski tip sv Trojice se ne pojavljuje. Za razliku od ukrajinsko-ruskog slikarstva ono u srpskom baroknom slikarstvu dobija novo zna~enje koje predstavu uklju~uje u okvire marijanske-imakulati~ne. {kolskom pozori{tu i poeziji oni su nagove{tavali budu}nost i objavljivali Bo`ija dela. An|eli su u baroku bili predstavljani vi{e nego i u jednoj drugoj epohi ranije i kasnije. An|eli su posrednici u izlivanju bo`anske ljubavi i za{tite. najvi{i an|eoski ~in nije se slikao antropomorfno. tuma~ene kao praslike jevan|eoskih doga|aja ili kao moralno-didakti~ki primeri obe}ane milosti i naklonosti prema onima koji pokorno slede put iskupljenja. a Bog Duh u liku goluba. a golub sv Duha na jednakoj udaljenosti od ostalih dvaju lica Sv Trojstva. Avramovo gostoljublje (SZ Sveta Trojica): Barokno slikarstvo uvodi zna~ajne izmene i u kompozicije na kojima su sva tri lica sv Trojice prikazivana zajedno. An|eli se od sredine XVIII veka slikaju sve ~e{}e. S druge strane Hristovo kr{tenje dopunjeno je nizom novih predstava ~ije su ikonografske formulacije ve} ranije definisane u zapadnoevropskoj umetnosti. na gr~kim ostrvima i u Rusiji. Popularizovanje po{tovanja an|ela. U~enje o besplotnim silama u baroknom sholasti~kom bogoslovlju jo{ se uvek zasnivalo na tuma~enju nebeske jerarhije Dionisija Areopagita. Odraz popularizovane pobo`nosti svetog Duha. gde se one dele na 9 likova. An|eli-truba~i proslavljaju slavu Bo`iju i na kompozicijama sa sakralnom tematikom. kada se trougaona predstava pojavljuje u umetnosti pravoslavnog sveta. postaju ponovo aktuelne i rasprave o proisho|enju Sv Duha. Barokna te`nja za humanizacijom stanovnika neba odrazila se i na tuma~enje an|ela. U baroknim bogoslovskim delima. odnosno italijanske uticaje. gde je Bog Otac prikazan u liku Starca dana. ~ime je ilustrovano njegovo proizila`enje iz Oca i Sina. U ukrajinskoj umetnosti se jo{ od XVII veka darovi sv Duha slikaju kao alegorijske interpretacije biblijskih tema i kao amblematske predstave. U baroknom slikarstvu pravoslavnog sveta predstava je izgubila primarno doktrinarno zna~enje. nego kao iskupitelj ljudskog greha. {to je pozajmljeno iz tradicije personifikovanog prikazivanja vrlina. Pod uticajem unijatske crkve i u pravoslavnom bogoslu`enju se prihvata Akatist presvete Trojice. bio je prisutan i u u~enju ukrajinske sholasti~ke teologije. U baroknoj umetnosti se ovakve predstave najvi{ih an|eoskih ~inova sve re|e pojavljuju. koju je propagirala katoli~ka reforma. ali se dosledno pravoslavnom tuma~enju filiokve golub svetog Duha slika okrenut prema Sinu. evharistijske ili moralizatorskodidakti~ke tematike. Srpsko barokno slikarstvo prihvata predstavu novozavetne svete Trojice. U tradicionalnoj ikonografiji. a likovi na tri ~ina. Predstave an|ela i njihovog zemaljskog poslanstva nije u srpskom baroknom slikarstvu negovano kao poseban tematski krug. a o njegovom slikanju na predstavama sv Trojice raspravlja i moskovski Stoglavi Sabor. Hrist se na njima ~esto prikazuje kao iskupitelj. Posebnu ulogu su oni dobili u tematici martirija. propovedni~koj literaturi. Simbolizovali su optimisti~ku intervenciju Boga u istoriji. Njihova intervencija u istoriji predstavljala je izraz bo`anske milosti prema ~ove~anstvu. U baroknom slikarstvu koje nastaje pod ~vrstom kontrolom visoke crkvene jerarhije. Pod uticajem anti~kih predstava Amora an|eli se slikaju kao krilata deca ili kao odrasla feminizirana bi}a sa krilima. Sedam devojaka: U propagandnim programima katoli~ke reforme popularizuje se prikazivanje darova Sv Duha kao sedam devojaka.

crkava". Tema oslobo|enja apostola Petra iz tamnice bila je aktuelna u tuma~enju barokne ikonografije an|ela. Polaze}i od grafi~kih predlo`aka antverpenskih majstora prihvataju se zapadnoevropske ikonografske formulacije arhan|ela koji obo`avaju svetu Trojicu. U srpskom baroknom slikarstvu se pored arhan|ela Mihaila posebno po{tuju arhan|eli Gavrilo i Rafailo. Likovne predstave ovog arhan|ela se razlikuju od predstava an|ela ~uvara. On je najpopularniji arhan|eo barokne umetnosti pravoslavnog sveta. Nastanak ideje o an|elu ~uvaru je u su{tini predstavljao transformaciju srednjevekovnog motiva bo`anske za{tite putnika u univerzalnu ideju sveop{te duhovne za{tite. tuma~i sa nagla{enom te`njom ka humanizaciji njegovog bo`anskog lika. dok u drugoj nosi piksidu sa lekom. Poklonjenje kraljeva je. pokazuju}i mu prstom prema nebu na put spasenja. Prst uperen ka nebu nosio je moralizatorsko-didakti~ka zna~enja. Tako predstavljen an|eo-~uvar. koja je bliska amblematskim zbornicim. Humanizacija i emocionalnost su jo{ vi{e isticale `rtveni smisao Hristovog otelotvorenja. koji svoje likovne uzore ima u grafi~kim predlo{cima.posredstvom poljskih uticaja tema je bila popularna u ukrajinskoj baroknoj umetnosti. Arhan|el Mihail izdvaja se u prvi plan jo{ u srednjovekovnoj umetnosti obeju crkava. a umesto sudije isti~e se milosrdni iskupitelj. Hristolo{ke teme Hristos se u baroknom slikarstvu. Ikonografija an|ela ~uvara se razvijala u ~vrstoj vezanosti za starozavenu knjigu Tovite. Ona u baroknoj umetnosti nije bila samo povod za slo`ene dogmatske interpretacije. Josif nije vi{e neutralni posmatra~. u skladu sa Mogilinim tuma~enjem. Barok nagla{ava pre svega njegovu ulogu u ekonomiji ljudskog spasenja. ukazivao na kratko}u ljudskog postojanja i prolaznost zemaljskih stvari. Rafailo se prikazuje kako jednom rukom vodi Toviju. gde se uklju~uje u tematski repertoar ikonostasa. koja je posredstvom Ukrajine prihvata i u {kolstvu Karlova~ke mitropolije. U ovkru baroknog po{tovanja besplotnih slika posebno mesto su zauzimali arhan|eli. Versko-politi~ki programi srpskog baroknog slikarstva isti~u ovakvu ulogu an| ela. personifikacija militantne crkve koja trijumfuje nad jeresima i {izmama. U skladu sa humanizovanim tuma~enjem Hrista preoblikovana je i predstava njegovog ro|enja. Dosledno liturgijskoj funkciji pevnica i pravoslavnom shvatanju crkvene muzike. sa druge strane. "njima pripada jo{ ~uvanje gradova. Druga ikonografska formulacija polazi od apokalipti~ne vizije arhan|ela Mihaila kao mera~a du{a . dr`ava. Ovako predstavljeni arhan|eli kasnije se pojavljuju i u srpskom baroknom slikarstvu. donosilac dobrih vesti. od kojih samo jedan u rukama dr`i starozavetnu harfu. Krajem XVI i po~etkom XVII veka pod uticajem holandskog grafi~kog stvarala{tva pojavljuju se predstave sedmorice arhan|ela i u ukrajinsko-ruskoj umetnosti. Posredstvom ukrajinskih bogoslovskih knjiga po{tovanje an|ela ~uvara prihva}eno je i u Karlova~koj mitrpoliji. nego i za emotivno isticanje Bogorodi~inog maj~instva. [irenje popularnosti arhan|ela Rafaila vezano je za po{tovanje an|ela-~uvara. U srpskom baroknom slikarstvu tematika an|eoskog koncerta pojavila se u razvijenoj formi tek na izmaku epohe. koja se slika kao poklonjenje otelotvorenom mladencu. Predstave an|eoskih intervencija uklju~Ivane su i u versko-politi~ke programe. U baroknoj ikonografiji an|ela posebno je nagla{ena uloga ~uvara i za{titnika. Ona je isticala ideju o pojedina~noj za{titi svakog ~oveka. ali je on u baroknoj ikonografiji sa~uvao samosvojnost. iskazivalo 25 . U prvoj se predstavlja kao an|eo dobra. Barokna umetnost razra|uje dve osnovne forme njegovog predstavljanja. Ovakvom shvatanju podre|ena je skoro celokupna tematika koja se bavi njegovim zemaljskim `ivotom. U ranim polemi~kim traktatima protiv katoli~anstva pravoslavna crkva je scenom Ro|enja branila u~enje o kvasnom hlebu kao `ivom i `ivotvornom nebeskom hlebu. prikazani su an|eli peva~i. manastira. Njeno primarno zna~enje je.koncerta je svedena na predstavu an|ela truba~a. Arhan|eo Gavrilo. Na ovakvo emotivno tuma~enje Hristovog detinjstva posebno je uticala popularna barokna poezija bo`i}nog ciklusa. posebno poglavara crkve koji su smatrani naslednicima apostola Petra. An|eo ~uvar ljudi je istaknuti u~esnik u delu zastupni{tva za opro{taj grehova i sticanje bo`anske milosti svakog ~oveka posebno. koji stoji kao predvodnik nebeske vojske i pobe|uje zlo (stoji na pora`enom demonu. isticalo ideju o an|elima kao za{titnicima karlova~kih mitropolita. Kult su naro~ito propagirali jezuiti. kao i vertepska drama. Tokom XVIII veka u srpskoj umetnosti prihvata se ve} definisana predstava an|ela koji stoje}i ili lebde}i dr`i dete za ruku. Idili~ni karakter barokne pobo`nosti Hristovog detinjstva uvodi u slikarstvo i novo tuma~enje svete porodice. U katihizisu Petra Mogile tematika protectio angelica ne svodi se samo na bdenje nad pojedincem. obi~no se slika u formulaciji vezanoj za predstave Blagovesti. U njima je istaknuto u~enje da svaki ~ovek sti~e na kr{tenju svog an|ela ~uvara koji mu je dat na ~uvanje du{e i tela. Na {irenje kulta an|ela-~uvara uticale su i popularne predstave jezuitskog pozori{ta. Truba je tradicionalni atribut personifikacije Slave. istovremeno odbijaju}i tuma~enje zapadne crkve koja je ovom temom branila u~enje o pri~e{}u pod jednim vidom. sa ljiljanom u ruci i prstom uprtim u nebo. uobi~ajeno se slika na jednim od bo~nih dveri baroknih ikonostasa. kao Hristov vojnik koji ja{e na konju). kao i u sholasti~kom bogoslovlju. oblasti.

Sretenje je u baroknoj umetnosti slikano kao predstavam `rtvenog obrezivanja. sa neznatnim variranjem sporednih detalja. Na ~eonoj strani Hristovog groba uobi~ajeno se slika kompozicija Polaganja u grob. U baroknoj kulturi. Propoved isti~e Hristova stradanja kao prasliku aktivne pobo`nosti. najve}eg hri{}anskog praznika pravoslavnog sveta. ciklus stradanja je obuhvatio i doga|aje koji su hronolo{ki zapo~injali pomazanjem u Vitaniji i ulaskom u Jerusalim. krst je simbolizovao put poslu{nosti. mada je tradicionalno smatrano da je po{tovanja dostojno samo njegovo bo`ansko lice. Vi{eslojno{}u idejnih zna~enja ukazivao je ciklus stradanja i na `rtveni karakter liturgije. carsko i iskupiteljsko zna~enje Hristovog ovaplo}enja. dok ostale scene okru`uju krst sa raspetim Hristom. ona je u ukrajinskim ciklusima stradanja prihva}ena jo{ u XVII veku. U duhovnom. U baroknom sholasti~kom bogoslovlju predstava je. ~istote i spasenja koji je ustanovio Hrist i koji su sledili mu~enici. rane i krv. sa druge strane. Ona nagla{ava Hristovu ~ove~ansku prirodu. od ro|enja nadalje. oslanjaju na grafi~ke listove ilustrovanih Biblija. Ona je slika evharistijske `rtve. Predstave Hristovog puta do Golgote su u srpskoj baroknoj umetnosti likovno raznovrsnije od ostalih scena iz ciklusa stradanja. Hristovo iskupiteljsko `rtvovanje u baroknoj ikonografiji je sumirano ciklusom njegovih stradanja. uglavnom.bo`ansko. stradanja. Predstava Hrista sa krstom na le|ima postavljena na arhijerejski tron se direktno odnosila na moralne vrline duhovnog pastira i njegovu du`nost svojevoljnog `rtvovanja za povereno mu stado. Formalni uzori se. njegovo telo. U skladu sa novim shvatanjima preoblikovana je i tradicionalna predstava Nedremanog oka. Tematika ugledanja na Hrista imala je odjeka u baroknom propovedni{tvu i amblematici. Posredstvom Piskatorove Biblije. Postavljanjem stradanja iznad ~asne trpeze bila je potvr|ivana i prvosve{teni~ka uloga Hrista. odnosno moralizatorskom smislu. U Karlova~ku mitropoliju prodiru delatno{}u vla{kih majstora. ili Hrista deteta koji na le|ima nosi krst. Pojava Longina i Marije Magdalene na predstavama Raspe}a vu~e korene iz srednjevekovne apokrifne tradicije. U pro{irenom obliku. one postaju `iv didakti~an primer istican u baroknom propovedni{tvu nebrojeno puta. kao i u {irim okvirima isto~noevropskog baroknog pravoslavlja sa`ima. Razlozi za to su nesumnjivo po~ivali na ~injenici da je u ovoj predstavi umetnost pravoslavnog sveta sa`imala epizode katoli~ke ikonografije "via crucis". Ciklus je obi~no zapo~injao Tajnom ve~erom a zavr{avao se Polaganjem u grob. ciklus se naj~e{}e sre}e na zavr{nici baroknih ikonostasa. u baroknoj umetnosti vi{e ne slika kao predstava Uskrsa. Stradanja Hristova se u liturgiji ~esto pominju. na oltarskim pregradama i na Hristovom grobu. primarno tuma~ena sa jasnim liturgijskim implikacijama. Ovaj ciklus u srpskoj baroknoj umetnosti. Silazak u Ad se. koja se ~esto postavlja na centralnu ikonu baroknih ikonostasa. sa jedne strane. Sa strane i u pozadini stoje posmatra~i doga|aja. koji su proizilazili iz oslanjanja na grafi~ke ilustracije Biblije Ektipe. Vojnici prikivaju Hrista na krst polo`en na zemlju. koji se u baroku isti~e ve} u ranim polemi~kim traktatima. Tradicionalna predstava Silazak u Ad u baroknom slikarstvu se zamenjuje evharistijski intoniranom kompozicijom Hristovog trijumfalnog vaskrsenja iz zatvorenog groba. Scene stradanja slikane na Hristovom grobu proizilaze iz formalne veze ilustrovanih doga|aja i liturgijske namene ovog dela crkvenog mobilijara. kada ponovo dolazi do o`ivljavanja pobo`nosti vezanih za Hristova stradanja. ipak. Predstava raspetog iskupitelja je suma verske misterije i kulminaciona ta~ka ciklusa Hristovih strasti. Dogmatsko-liturgijsku osnovu po{tovanja Hristovih stradanja u pravoslavnom svetu pru`ala su bogoslu`enja Velike nedelje i 12 jevan|elja stradanja koja se ~itaju tokom cele liturgijske godine. a posebno na Veliki petak. Oslanjaju}i se na ranije ukrajinske uzore. Pod uticajem baroknog propovedni{tva i {kolskog pozori{ta. One se javljaju u zidnom slikarstvu. po{to je Hrist na obrezanju prvi put pustio svoju iskupiteljsku krv za spas ~ove~anstva. Ona su postala osnova da se ciklus podeli na 12 scena. Ona se u baroknoj umetnosti pravoslavnog sveta pojavljuje pod uticajem propagandnih programa katoli~ke reformacije. Barkno sholasti~ko bogoslovlje sagledava Hristovo detinjstvo u svetlosti njegovog iskupiteljskog `rtvovanja. U srpskoj baroknoj umetnosti scene stradanja slikaju se u ciklusima i pojedina~no. nasle|ena evharisti~ka tuma~enja. Baroknom hristologijom dominira lik milosrdnog iskupitelja. Na baroknim predstavama 26 . pa se niz tema. Ovako sro~ene kompozicije se. Scena Hristovog prikivanja na krst pod uticajem zapadnoevropskih ciklusa stradanja pojavljuje se i u baroknoj umetnosti pravoslavnog sveta. Me|u njima obi~no stoji jedna figura koja rukom u propovedni~kom gestu ukazuje na zna~enje doga|aja. jer se niz liturgijskih obreda povezuje direktno sa njima. uobi~ajeno pojavljuju i u ciklusima Hristovih stradanja srpskog baroknog slikarstva. tuma~i u tim okvirima. vezanog za izno{enje pla{tanice na Veliki petak. dok sa druge strane prihvata uticaje post-tridentske ikonografije u kojoj je istican moralizatorski zna~aj teme. Sli~ne ideje su prisutne i u ukrajinskom baroknom propovedni{tvu. Pod uticajem propovedni{tva. U post-tridentskoj grafici kao simbol "ve~nog stradanja" isticana je predstava novoro|enog Hrista okru`enog oru|em stradanja. na isti na~in na koji je ona shvatana u propagandnim programima katoli~ke reformacije. oni ulaze u naju`i krug u~esnika drame na Golgoti. kao i na zavr{nici oltarskih pregrada. Na srpskim baroknim ikonostasima veliki krst sa raspetim Hristom stoji na zavr{nici ikonostasa i onda kada ga ne okru`uju ostale scene stradanja.

Posredstvom zapadnoevropskih grafika piktogrami oru|a stradanja prihvataju se i u baroknoj umetnosti pravoslavnog sveta. barokna umetnost pravoslavnog sveta negovala je i tematiku oru|a stradanja. a u levoj dr`i otvorenu knjigu sa ispisanim tekstom (zasnovano na Jev. ko ja je tokom XVII i u prvim decenijama XVIII veka na bogoslu`enju ~itana posle epikleze. Okosnica je obli~no bila kompozicija nebeske liturgije. po{tovanje Hristovog srca. Shvatanje pravoslavne crkve da je Hrist njena jedina besmrtna glava. U srpskoj baroknoj grafici scena je prisutna u ciklusu stradanja. kao u zidnom slikarstvu Bo|ana i Kru{edola. Paralelno sa proslavljanjem Hristovih strasti. Katoli~ka i pravoslavna crkva se. On je "veslo vere" i "jarbol" broda crkve. U ciklus stradanja se uklju~ivala i scena kada satnik Longin probija Hristova prsa kopljem. Njime se suprotstavljalo prozelitizmu katoli~ke crkve i njenom u~enju o papskom primatu. U baroknoj ikonografiji me|u oru`jem Hristovog stradanja krst je zauzimao po~asno mesto. posredni~ki mole}i za opro{taj ljudskih grehova. Hrist se na ovim predstavama slika kako sedi na prestolu. Lik pokajane gre{nice koja skrhana bolom oplakuje Hristovu smrt. Duhovni i verski poglavari su 27 . formira se u zapadnoj crkvi i jedna nova pobo`nost.). na kojem je po~ivala institucija novozavetnog sve{tenstva. Hrist je jedina i ve~na glava zemaljske i nebeske crkve. U meditativnom kontekstu pojava oru|a stradanja na bordurama antiminsa mogla se odnositi na molitvu tre}eg ~asa. Njihovo poglavarstvo podrazumevalo je. "klju~" koji otvara vrata nebeskog Jerusalima. ili prilikom odlaska. Odeven je u sakos sa omoforom. Iz pobo`nosti po{tovanja Hristovih rana. Tokom prvih decenija XVIII veka pobo`nost svetog srca je bila {iroko prihva}ena i u austrijskim zemljama. koje postepeno izrasta u jednu od najsna`nijih popularnih pobo`nosti zapadne crkve. u suprotstavljanju u~enjima reformacije. Na nekim baroknim predstavama Hrista velikog arhijereja i cara careva posebno se isti~e njegovo carsko dostojanstvo. predstavljena je i na samostalnim grafi~kim listovima. Ona nije poticala od carske nego od bo`anske volje. Ove reforme su o`ivele interesovnje za temu arhijereja po redu Melhisedekovom. bilo je meditativni put o~i{}enja neposredno pred primanje evharistije. U najrazvijenijem obliku oni se javljaju na bordurama baroknih slikanih pla{tanica i {tampanih antiminsa u vezi sa sred{njom evharisti~kom predstavom Hristovog polaganja u grob. ~vrsto oslanjaju na tradiciju isti~u}i da je Hristos na Tajnoj ve~eri. Ovo pravo oni su temeljili na ~injenici da su Hristovi naslednici po redu Melhisedekovom. tokom prve polovine XVII veka. kao predstave Hrista velikog arhijereja i cara careva. koji su bili zagarantovani Privilegijama. dok su drugi u`ivali veliku popularnost. a ne zemaljskim poreklom. Direktnim preuzimanjem sa antiminsa i pla{tanica. {to se odrazilo i na povremenu i nedovoljno izdiferenciranu pojavu ove predstave u tematskom repertoaru srpske barokne umetnosti. preko oru|a stradanja. Protestantske reforme umnogome su poljuljale i tradicionalno ustrojstvo crkvene institucije zasnovano na sve{tenstvu i sve{teni~koj jerahriji. Zbog toga su pravoslavna i katolo~ka crkva u programima verske obnove znatnu pa`nju posvetile konsolidovanju crkvene institucije i podizanju ugleda njenog pastirskog tela. pa se odbrana njegovog po{tovanja pojavljuje ve} u ranim polemi~kim traktatima i propovedni~kim zbornicima. Desnom rukom blagosilja. Insistiranje na Hristovom carskom dostojanstvu moglo je da ima i politi~ke implikacije. od kojih ni jedan nema pravo da pretenduje na primat. a na glavi ima vladarsku krunu. Karlova~ki mitropoliti su bili ne samo verski. Krst je istican kao univerzalni simbol. Neki tradicionalni tipovi sre}u se retko. pored duhovnih. Njime su iskazivana va`e}a liturgijska i dogmatska shvatanja. Karlova~ki mitropoliti su dvojnu prirodu svoje vlasti tuma~ili bo`anskim. bio je ~esta tema baroknog propovedni{tva. i niz svetovnih prerogativa. koja se u baroknom zidnom slikarstvu ne prikazuje. pa se Hrist veliki arhijerej obi~no slikama u ni{ama gornjeg mesta. bii du`ni da mu uvek budu okrenuti licem i da su tom prilikom pred njim morali da urade metaniju i tako uzmu blagoslov. Isticanje Hristovog arhijerejstva po redu Melhisedekovom imalo je u Karlova~koj mitropoliji va`nu versko-politi~ku pozadinu. Ova tema je odjeknula i u baroknom propovedni{tvu. dok su episkopi samo njegovi naslednici na zemlji. U skolasti~kom bogoslovlju pravoslavne reforme Melihsedekov susret sa Avramom u potpunosti je odgovarao tuma~enju prino{enju "hleba i vina". pa i {ire. Isti~e se da su sve{tenici i vernici prilikom izla`enja pred arhijereja. Prihvatanje predstava oru|a stradanja na bordurama antiminsa imalo je potpuno opravdanje u tradicionalnom simboli~nom tuma~enju antiminsa kao `rtvenika. nego i svetovni predvodnici Srba u Monarhiji. Pravoslavna umetnost je u liturgijskim temama oltarskog prostora tradicionalno nagla{avala ulogu Hrista arhijereja. Nagla{enom proslavljanju ove relikvije suprotstavljala se protestantska teologija. ustanovio liturgiju kao evharijstijsku `rtvu. kao praslike Hristovog liturgijskog `rtvovanja. ali i aktuelne versko-politi~ke ideje. Mogu}e je u baroku navesti i mnoge tipove Hrista koji se od srednjeg veka pojavljuju u umetnosti pravoslavnog sveta. kao arhijererj po redu Melhisedekovom. Suprotstavljaju}i se protestantskom odbacivanju sve{teni~kog ~ina istaknut je zna~aj arhijerejstva po redu Melhisedekovom.Hristovog raspe}a Marija Magdalena se. ali u slikarstvu XVIII veka izgleda nije imala direktnog odjeka. oru|e stradanja se prikazuje i u baroknom slikarstvu. Negovanje ove prakse bilo je prisutno u Karlova~koj mitropoliji tokom celog XVIII veka. predstavlja kao kle~e}a figura ispod Hristovih nogu. Prise}anje na Hristove strasti. Razlozi za isticanje Hristovog arhijerejstva po redu Melhisedekovom u anga`ovanim baroknim programima bili su vi{estruki. koje za pravoslavnu crkvu u Habsbur{koj monarhiji nisu od male va`nosti.

nad kojima Bogorodica trijumfuje.godine ono je bilo podvrgnuto kritici. U po~etnoj fazi ikonografija Bogorodi~inog bezgre{nog za~e}a izra`avana je velikim brojem raznovrsnih predstava. Trenutak njenog oslobo|enja od ljudskog greha bio je predmet dugih diskusija i vremenom su se iskristalisala tri osnovna stava. Ona u ruci dr`i krin ili je prikazana sa rukama sklopljenim u molitvu. Nova shvatanja o po{tovanju Bogorodice prenosila su se u Karlova~ku mitropoliju preko ukrajinske bogoslovske literature. zagovaralo je verovanje da je Bogorodica potpuno. u maj~inoj utrobi. Dok su izrazi pobo`nosti i odanosti Mariji u vizantijskoj pisanoj re~I i umetnosti pre svega ilustracija ipostasnog jedinstva Hristove ~ove~anske i bo`anske prirode. pravoslavna barokna mariologija je nagla{eno usmerena na proslavljanje same Bogorodice. njenog bezgre{nog za~e}a. a dualisti~ka priroda njene ~istote i maj~Inske ljubavi podjednako je zaokupljala teologe svih vremena. nebeskog statusa i njene posredni~ke uloge u spasenju ljudskog roda. U~enje o Bogorodi~inom bezgre{nom za~e}u sre}e se ve} u prvom izdanju katihizisa Petra Mogile. trijumfalno je nose oblaci. presudnu ulogu je svakako imalo ukrajinsko skolasti~ko bogoslovlje. kao i rimskom isticanju papskog primata. te{kih za opisivanje i likovno predstavljanje. bila oslobo|ena praroditeljskog greha. koja se javljaju i na grafi~kim ilustracijama ukrajinske {tampane knjige. Prema teoriji purifikacije verovalo se da je ona oslobo|ena greha kada je primila vest o Hristovom ro|enju. Bogorodica je bila instrument ljudskog spasenja. Baroknu marijansku ikonografiju je. U XVIII veku ono nije bilo progla{eno dogmom ni u jednoj od crkava. Barokna teologija i umetnost malo su doprineli razvitku ove teme. Na po{tovanje u~enja o bezgre{nom za~e}u u petrovaradinskom u~ili{tu ukazuje i pe~at ove {kole. Proslavljanju Bogorodi~inog bezgre{nog za~e}a na baroknim ikonostasima ~esto se posve}uje i ceo poseban red ikona. Teolo{ke osnove verovanja u Bogorodi~ino bezgre{no za~e}e Bile su postavljene u glavnim ta~kama mnogo pre osnivanja jezuitskog reda. ali je od njega oslobo|ena pre ro|enja. Kompozicija polazi od zapadnoevropskih re{enja. odredilo u~enje o bezgre{nom za~e}u. greha i smrti. U~enje o bezgre{nom za~e}u {irilo se sporo i uz velike rasprave. Ve} u XVII veku u ukrajinskom sholasti~kom bogoslovlju bilo je uo~ljivo pomeranje sa tradicionalnog. Obi~no stoji na polumesecu ili mundusu koji je ponekad okru`en zmijom. nego i na reinterpretaciju starih ikonografskih re{enja. pod uticajem sholasti~kog bogoslovlja. ne samo me|u pojedinim veroispovestima. Upravo se u baroku ra|a mariologija kao posebna grana bogoslovske nauke. Polumesec je simbol zemlje. a donosili su ih i srpski studenti Duhovne akademije. jer je Bogorodica nagovestila kao i ona svitanje novog dana spasenja. Tre}e u~enje. Proroci koji je okru`uju 28 . Protestantska teologija suprotstavlja se u~enju o Bogorodi~inom bezgre{nom za~e}u i njenoj za{titni~koj ulozi. Ono ilustruje samo najva`nije ta~ke u~enja. Pod uticajem ukrajinskog sholasti~kog bogoslovlja. hristolo{kog. u~enje o bezgre{nom za~e}u za vreme patrijarha Nikona prodire i u Moskovsku patrijar{iju. ka druga~ijem i novom. ali ga profesori kijevske Duhovne akademije i dalje izla`u na svojim predavanjima. odrazile su se i na razvitak mariologije u krilu isto~ne crkve. nego je manje ili vi{e bilo prihva}eno kao popularno u~enje. gde isticanje u versko-politi~kim programima austrijskog katoli~anstva. Immaculata Conceptio. spasitelj i iskupitelj. Na Moskovskom saboru 1690. koja se razvijala bez tendencije za sveobuhvatnim teorijskim sagledavanjem i generalnim usagla{avanjem prakse. sli~ne predstave su prisutne i na ilustracijama knjiga koje Josif Kurcbek {tampa za potrebe Srba u Habsbur{koj monarhiji. To prihva}eno re{enje bilo je ilustracija kompleksnih ideja. Tuma~enje simboli~nog zna~enja predstave Bogorodi~inog bezgre{nog za~e}a ~esto se sre}e u baroknoj mariologiji. Marijanske teme Po{tovanje Bogorodice bilo je velika tema srpskog baroknog slikarstva. dobijaju}i ulogu i zna~aj sli~an onome koji je imala u slikarstvu katoli~ke post-tridentske reforme. Osnovni okviri verovanja i likovnog predstavljanja ovog u~enja bili su uobli~eni jo{ u srednjem veku. na kojem se nalazila imakulati~na predstava Bogorodice koja gazi zmiju propraena devizom "Tota pulchra es et macula non est in Te". Ona je postala paladijum celokupnih crkvenih reformi Karlova~ke mitrpolije. Tuma~i se i kao alegorija crkve koja trijumfuje nad jeresima. Pored uticaja austrijskog katoli~anstva.samo njegove prolazne sluge na zemlji. Po teoriji santifikacije ona je kao i ceo ljudski rod za~eta u grehu. Na ovoj predstavi Bogorodica krunisana sa 12 zvezda sme{tena je na nebo. Ovakvo tuma~enje se suprotstavljalo istovremeno politici dr`avne crkve za koju se zalagao habsbur{ki dvor. gde je progla{ena za za{titnicu Habsbur{ke monarhije i vladarske ku}e. ali je jezuitska propaganda uticala na to da ovo u~enje postane op{te prihva}eno u celoj katoli~koj crkvi. Prva zvezda je Danica. mariolo{kom tuma~enju Bogorodice. vo|ene izme|u katoli~kih i protestantskih teologa. nego i unutar svake crkve posebno. bio posrednik izme|u Boga i ~ove~anstva. a oko nje su postavljeni atributi njene bezgre{nosti. dok nije prihva}ena jedna koja je postala univerzalna. Za nju je samo Hristos. Na proslavljanje Bogorodice u Karlova~koj mitropoliji uticalo je i njeno isticanje u versko-politi~kim programima austrijskog katoli~anstva. koje se odrazilo ne samo na prihvatanje novih predstava. Kruna od 12 zvezda je simbol vrlina i zasluga. i pre po~etka vremena. Rasprave o po{tovanju Bogorodice. Posredstvom ukrajinskih uzora.

mestu koje je u ukrajinskoj sredini dobila ve} tokom XVII veka. na {ta upu}uju i zapisi na svicima proroka Arona i Davida. Kompozicija u pravoslavlju predstavlja alegorijsku transpoziciju predstava Bogorodice okru`ene prorocima koji u rukama dr`e atribute ili svitke sa tekstovima koji nagove{tavaju Hristovu inkarnaciju i njenu bezgre{nost. Pobo`nost Bogorodi~inog bezgre{nog za~e}a. oslobo|enost od praroditeljskog greha. Barokna epoha je druga~ije gledala i na ciklus Bogorodi~inog akatista. Bogorodica hodo{ka i ona ~uvana u Srpskom Kovinu. ona se preuzima i na zapadu. Popularnost njihovog preslikavanja zasnivala se na verovanju da se ~udotvorna mo} sa originala prenosi i na preslikanu ikonu. Ukrajinski u~itelji Pokrovo.zami{ljeni su kao personifikovane potvrde njenog bezgre{nog za~e}a. Scene iz ciklusa Bogorodi~inog detinjstva i doga|aja koji su prethodili njenom ro|enju u baroknom slikarstvu se. tako da u opisima ~uda ona ~esto istupa kao direktan borac protiv | avola i poroka. U {irenju njihovog po{tovanja velik zna~aj imali su i grafi~ki listovi. mestu koje je u sklopu simboli~no-liturgijskog idejnog programa oltarskog prostora. ali ih dovodi u kontekst aktuelnog po{tovanja Bogorodice. U donjem delu kompozicije zadr`ava se isto~na pravoslavna varijanta sa Romanom melodom u sredini. Predstava se. retko pojavljuju zajedno. Na grafi~ke ilustracije {tampanih Bogorodi~inih akatista oslanjaju se i sledbenici Jova Vasilijevi~a prilikom rada na priprati kru{edolskog hrama.Bogorodi~inih {kola pro{irili su popularnost ovog praznika u Karlova~koj mitrpoliji. Po{tovanje ~udotvornih ikona i opisi njihovih ~uda bili su veoma popularni u Ukrajini i Rusiji. Me|u njima svakako je najuglednija bila ona iz manastira Bezdina. na ikonostasima i na prazni~nim celivaju}im ikonama. Bogorodica fene~ka. Bogorodi~ina ~uda se prihvataju u popularnoj pobo`nosti i narodnoj knji`evnosti. Ona se uobi~ajeno slika u polukaloti ili svodu oltarskog prostora. U okvirima ovakvih shvatanja posebno je nagla{avana tema blagovesti Bogorodi~inim roditeljima. kao jedan od klju~nih trenutaka u tuma~enju bezgre{nog za~e}a nagla{ena jo{ u protojevan|elju Jakovljevom. Starozavetni simboli i prefiguracije Bogorodice tuma~eni su jo{ u ranoj egzegetskoj praksi i bili su popularni tokom celog srednjeg veka. Me|u mnogobrojnim ~udima. Predstava Bogorodi~inog pokrova pojavljuje se u zidnom slikarstvu. koja su tuma~ena u okvirima u~enja o marijanskoj za{titi i neporo~nom 29 . Teolo{ke razlike izme|u iskupiteljsko-posredni~ke uloge Bogorodice i Hrista u popularnoj pobo`nosti bile su zanemarivane. ostao u osnovi neizmenjen. prihvata u Ukrajini tokom XVII veka kada nastaje spoj njene zapadne i isto~ne varijante. Kopije ~udotvornih ikona zbog toga obi~no nose ktitorske zapise u kojima se isti~e molba i molitva upu}ena Bogorodici za posredovanje. ~ime se isti~e u~enje o njenoj bezgre{nosti. Po{tovanje ~udotvornih ikona je u baroknoj pobo`nosti bilo veoma izra`eno. U~enje o Bogorodi~inoj bezgre{nosti iskazano je i u redu prestonih ikona baroknih ikonostasa. Barokna mariologija crpi inspiraciju iz tradicionalnih tuma~enja starozavetnih prefiguracija. variraju}i ikonografska re{enja definisana u ukrajinsko-ruskoj sredini XVII i XVIII veka. za razliku od umetnosti ranijih vremena. ali u baroknom slikarstvu . Proslavljanje Bogorodi~inih ~uda i ~udotvornih ikona polazi od njene uloge posrednice i spasiteljke ljudskog roda i isti~e njenu brigu za ljude u duhovnom i fizi~kom smislu. On je. Razlozi su svakako po~ivali u te`nji crkvenih reformi da spre~e {irenje praznoverja i idolopoklonstva. formulisana prema zapadnoevropskim uzorima. pa ni u popularnoj umetnosti XVIII veka. Jedna od popularnih predstava kojom je iskazivana ideja marijanske za{tite bila je i tema Bogorodi~inog pokrova. koja je. Popularnost zbornika pratio je dotok mnogobrojnih replika ukrajinskih i ruskih ~udotvornih ikona. Barokna umetnost te`i da pomiri u~enje o Mariji kao Bogorodici i u~enje o njenom bezgre{nom za~e}u i da ih vizuelno predo~i u jednoj slici predestinirane majke Bo`ije. Bogorodica bo|anska. U svetlosti baroknog tuma~enja marijanske za{tite interpretirane su i neke starozavetne prefiguracije. gde je inspirisala teologe i umetnike za stvaranje zapadnja~ke varijante teme Bogorodi~inog pokrova. Me|u po{tovanim ~udotvornim ikonama Karlova~ke mtirpolije isticale su se Bogorodica {iklo{ka. mada su se racionalisti~ko-protestantski uticaji suprotstavljali ovakvim shvatanjima ~uda. dok se u gornjem delu slika zapadna varijanta sa Bogorodicom koja rasprostire pla{t. Istovremeno sa pojavljivanjem ikone Bogorodice Vlahernitise u Rusiji. Na ve}ini listova koji su rezani prema Bogorodi~inim ikonama skoro redovno se isti~e da je to "~udotvorni obraz". koja je neizostavno bila propagirana propovedni~kim zbornicima. Slika se i kao glorifikacija nebeske kraljice. U baroknom slikarstvu ove teme se obi~no slikaju izdvojeno iz ciklusa i uklju~uju u programe kojima je bilo isticano bezgre{no za~e}e. za razliku od nekih drugih akatista. Barokno sholasti~ko bogoslovlje nije unelo znatnije izmene u tekst Bogorodi~inog akatista. definisano u skladu sa zapadnja~kim tuma~enjem teme Mater Misericordiae. ona nisu dobila odgovaraju}u likovnu formulaciju. Bogorodica vojlova~ka. Prihvata se slikanje samo onih ~uda ~Iji je ugled bio potvr|en drevno{}u. U baroknoj umetnosti pravoslavne crkve predstave Deizisa ponavljaju tradicionalna re{enja. U okvirima srpskog slikarstva XVIII veka notirano je i prihvatanje predstave Bogorodi~inog pokrova. kao Jestira pred Kserksom. posebno isti~u}i njeno bezgre{no za~e}e. nesumnjiv ugled i pravovernost u baorknom slikarstvu u`ivala su samo ~uda vezana za Bogorodi~in pokrov i njen `ivonosni isto~nik. Barokna mariologija isti~e i ulogu Bogorodice kao posrednice i za{titnice ljudskog roda. Umetnost pravoslavnog sveta isticala je Mariju pre svega kao Teotokos.

Tematika martirija. koji dobijaju zadatak da brane moralni kodeks katoli~ke reforme. Na ovakva shvatanja su uticali propovedni~ki zbornici u koje su bile uklju~ene i propovedi na svetiteljske praznike. Drugi. Isticanje svetiteljevog lika umesto predstave nekog istorijskog doga|aja iz njegovog `ivota je odraz po{tovanja tradicionalne doktrine o svetim predstavama i njenog hijerarhijskog ustrojstva u slikanom programu hrama. kojom je Marija tradicionalno tuma~ena kao Teotokos. posebno u periodu militantne protivreformacije. njihovih mo{tiju i relikvija. koji vra}a vid Sv Stefanu. dovelo je do isticanja mu~eni~ke smrti svetitelja kao primera herojskog `rtvovanja za veru. u kojima su u ~ast svetiteljskih mo{tiju organizovane "tor`estvene" barokne sve~anosti. da se otkriju misli mnogijeh srca". amblematike i propovedni{tva. U srpskom baroknom slikarstvu nije znatnije odjeknula ni tematika vizija i ekstaza. U baroknom slikarstvu se postepeno napu{taju narativni ciklusi svetiteljskih `itija. Bogorodi~ino sau~esni{tvo u Hristovim stradanjima posebno se razmatralo u okviru Hristovog raspe}a. posebno u okvirima novog misticizma propagiranog delima mnogobrojnih autora. {to je bio jedan od razloga za odsustvo tematike svetiteljskih vizija i ekstaza u slikarstvu. U toj svetlosti se tuma~e Bogorodi~ina smrt i njeno telesno vaznesenje na nebo. Vizija Petra Aleksandrijskog se i u XVIII veku prikazuje u proskomidijama oltarskog prostora. Pored polemi~kih i apologetskih tela. kao i predstave njihovih stradanja u srpskom baroknom slikarstvu nisu dosegle popularnost koju su u`ivale u propagandnim programima katoli~ke reforme. Stefan Javorski u delu Kamen veri mnogobrojne strane posve}uje po{tovanju svetitelja. Misti~na knji`evnost katoli~kog baroka nije imala sna`nijeg uticaja na barokno bogoslovlje pravoslavnog sveta. Nagla{avanje spoljne strane kulta svetitelja nije bilo kritikovano samo u protestantskoj teologijii. njihovih mo{tiju i relikvija bilo je u baroku podvrgnuto strogim kritikama teolo{kih mislilaca reformisanih crkava. Usekovanje glave Sv Jovana Krstitelja se u pravoslavnoj crkvi proslavlja kao praznik. Ova predstava je bila popularna i u slikarstvu baroknog pravoslavlja. U celokupnom baroknom slikarstvu mogu}e je ista}i samo nekoliko reprezentativnih primera martirija. mnogo zna~ajniji razlog. Post-tridentsko ja~anje svetiteljskih kultova imalo je odjeka i u krilu pravoslavnih crkava. U baroknoj marijanskoj pobo`nosti uo~ava se pomeranje sa teme Blagovesti. Mo{ti su imale poseban zna~aj u manastirskim sredinama. Srpskim baroknim slikarstvom dominiraju predstave stoje}ih figura. Predstavljanje svetiteljskih ~uda. Tematika vizija u srpskom baroknom slikarstvu ostala je vezana za kodifikovanje liturgijske. didakti~ka funkcija svetiteljskih kultova propagirana je u baroknim programima {kolskog pozori{ta. gde se ve} u prvim decenijama XVIII veka podi`u reprezentativne konstrukcije namenjene njihovom izlaganju. Ona je samo potisnuta u drugi plan i velikim delom odre|ena normama hagiografskog nasle|a. Iz svetiteljskih `itijnih ciklusa ~e{}e se izdvaja i samostalno slika ~udo sv Nikole. me|utim. Oni se uglavnom zadr`avaju samo u zidnom slikarstvu ~ija je izrada bila poveravana tradicionalno orjentisanim radionicama. koja je u posttridentskoj religioznoj umetnosti u`ivala znatnu popularnost. Ovo delo je sna`no podsticalo proslavljanje svetitelja u baroknoj kulturi Karlova~ke mitropolije. Manastiri postaju zna~ajna hodo~asni~ka sredi{ta. U propovedni~kim zbornicima je pa`nja usmerena na njihov moralni lik. gde Bogorodica uzima sve aktivnije u~e{}e u stradanjima kao saiskupiteljica ljudskog roda. Propagiranje aktivne pobo`nosti. ali samo u onim celinama ~ije je oslikavanje bilo povereno tradicionalno usmerenim radionicama. nego je prisutno i u krilu katoli~ke i pravoslavne crkve. Barokna poezija i propovedni{tvo proslavljali su niz jevan|eoskih doga|aja kao teme kojima je isticano Bogorodi~ino sau~esni{tvo u Hristovim iskupiteljskim stradanjima. Svetiteljevi 30 .za~e}u. U baroku se nije posebno negovao ni stari tip ikona sa scenama iz `itija. O{troj kritici kulta svetitelja koji je dolazio iz krila reformisanih crkava suprotstavljano je ponovno proveravanje i istra`ivanje hagiografskih izvora. ali upravo u ovo vreme dolazi do njihovog nagla{enog proslavljanja u krilu pravoslavne i katoli~ke crkve odbijaju}i protestantsko u~enje o predestinaciji. u srpskom baroknom slikarstvu nije bila prihva}ena u onoj meri u kojoj je bila prisutna u propagandnim programima katoli~ke crkve. Iskazuju herojski primer `rtvovanja za veru i po{tovanje moralnog kodeksa kroz celokupnu istoriju crkve od njenih biblijskih po~etaka. jevan|eoske i hagiografske teme. Na sli~an na~in provereni su rukopisani i {tampani akatisti posve}eni svetiteljima. na temu Hristovog raspe}a. bila je ~injenica da ni isihasti~ka tradicija nije u ve}oj meri bila prisutna u baroknoj kulturi pravoslavnog sveta. a posredstvom zapadnoevropskih uzora menja se samo morfolo{ka fromulacija kompozicije. U svetlosti proro~anstava Simeona Bogoprimca tuma~en je niz tema. Javlja se i tema Bogorodice sedam `alosti gde Bogorodi~ino srce probada jedan ili 7 ma~eva i simboli{u proro~anstvo Simeona Bogoprimca: "A i tebi samoj probo{}e no` du{u. pa se slika i na celivaju}im ikonama. Grafi~ki listovi na kojima je sredi{nja predstava svetitelja okru`ena sa scenama iz njegovog `ivota uticali su na prikazivanje ~uda sv Nikole u slikarstvu. Predstave svetitelja Po{tovanje svetitelja. Odsustvo monumentalnih predstava martirija ne zna~i da je ova tematika potpuno izostala u srpskom baroknom slikarstvu.

Upravo je ova namena Srbljaka odredila njegovo oblikovanje i njegovu osnovnu strukturu. a u meditativnom smislu one nisu zna~ile samo stradanja nego i njegovu borbu. U tom se smilsu mogu razumeti i predstave muskuloznog Hrista. sveti oci i liturgi~ari pa ostali svetitelji. Nastankom Srbljaka srpska crkva je u Habsbur{koj monarhiji re{ila jo{ jedan bitan problem. ~Ije su mo{ti jedno vreme bile ~uvane u BGu. Bio je to razlog zbog kojeg su oni u baroknoj religioznosti mnogo vi{e po{tovani nego pustino`itelji i podvi`nici. zasnovana na proslavljanju nacionalnih svetitelja. od osnivanja autokefalne crkve pod sv Savom do dolaska patrijarha Arsenija III ^arnojevi}a u Habsbur{ku monarhiju. U ovako definisan program uklju~eni su lokalni prekosavski svetitelji. pokazao put sticanja vrline i odolevanja isku{enjima. pre svega svetog Nikole i svetih ratnika Georgija i Dimitrija. isposnici.`ivot i stradanje su bili samo povod za isticanje moralizatorsko-didakti~kog primera. Najni`i rang svetitelja su monasi. preko ukrajinskih uzora. crkvenim ocima. ali pojam herojskog u srpskom slikarstvu nije autohton. Jo{ u ranom hri{}anstvu storija o Hristovom stradanju povezivana je sa gimnasti~kim ve`bama. svete `ene i lokalni svetitelji u kasnijim baroknim slikanim programima izbegavalo se nagomilavanje svetiteljskih figura. Nakon seobe. Ovi svetitelji su zadu`ili crkvu ne samo svojim moralnim `ivotom. Asketizam je svojim izvornim zna~enjem. a me|u njima se prvo izdvajaju apostoli. Hristovi vojnici. fru{kogorski manastiri su se na{li u sredi{tu srpske crkve u Habsbur{koj monarhiji i time je kult sremskih despota postao sna`an politi~ki 31 . Zatim slede jevan|elisti. Isticanje svetitelja kao istorijskog exemplum-a koji bira put vrline prisutno je i na njihovim pojedina~nim predstavama. Sv Jovan Damaskin i ostali himnografi redovno se pojavljuju u tematskom repertoaru slikanih pevnica. Pravoslavni svet je dobro poznavao svoje teolo{ko nasle|e. u kojem su verski i politi~ki motivi bili izjedna~eni. nego pre svega delom. koji su u postridentskim programima katoli~ke crkve imali ekstremni zna~aj. koje srpski barokni slikari preuzimaju iz zapadnoevropskih predlo`aka. Vladarske insignije. monaha i vladara koji se pojavljuju na po~etnim listovima Stematografije. a vizuelno je bila predo~ena {tampanjem @efarovi}-Mesmerove Stematografije. Liturgijsko jedinstvo nebesko i zemaljske crkvene zajednice ilustruje se odabranim svetiteljima. tvorca srpske dr`avotvornosti i verske autokefalnosti. Postavljanje nacionalnih svetitelja u sredi{te versko-politi~kog programa Karlova~ke mitropolije. Nosioci herojskih vrlina isti~U se kao borci za veru. ali u kontinuitetu sa tradicijom koju je negovala Pe}ka patrijar{ija. niti se direktno vezivao za pravoslavnu omiliti~ku praksu. Nacionalni svetitelji su u okvirima hagiolo{kog proslavljanja imali posebnu ulogu. odredilo je likovne formulacije njihovog prikazivanja. gde je klasi~na ideja o atletskom predstavljanju vrlina realizovana u novom obliku. kao simboli preziranja zemaljske ta{tine. ~iji koreni poti~u iz klasi~ne Gr~ke. Vizantijskom imperijalnom i liturgijskom ritualu. pa i samoga Hrista. Ovaj zbornik je dopunjavao ruske mineje koji su od kraja XVII i u prvim decenijama XVIII veka u jurisdikcionim oblastima Karlova~ke mitropolije zamenili i potisnuli iz upotrebe stare srbuljske mineje. koja je ostala osnovni ikonografski uzor tokom celog XVIII veka. bilo je blisko to shvatanje. dok se me|u svetim `enama isti~e Sv Petka. Predstava pobedni~kog atlete jedan je od najstarijih simbola trijumfa vrlina u evropskoj kulturi. a oni kao utemeljiva~i srpske crkve dr`e model hrama u rukama. ali su neoplatoni~arski pisci jasnije iskazali ideju povezivanja klasi~nog atlete sa hri{}anskim vrlinama.prazni~ni minije. Stradanje mu~enika u ranom hri{}anstvu povezivano je sa arenom ili stadionom. Njihovo po{tovanje u Karlova~koj mitropoliji nu`no je sagledati u svetlosti savremenog baroknog istorizma. ugledni arhijereji. koji je zadr`ao gr~ko-rimski karakter. popularno nazivan Srbljak. Jovanu Zlatoustom i Vasiliju Velikom. sremski despoti Brankovi}i. Me|u op{tepo{tovanim svetiteljima pravoslavnog sveta u baroku se zna~ajno mesto daje uglednim arhiepiskopima. ne samo na moralnom planu nego i kao aktivni tvorci istorije crkve na putu ka njenoj trijumfalnoj pobedi. prikazani su pod njihovim nogama. kao aktivnim odnosom prema veri. Za potrebe liturgijskog proslavljanja nacionalnih svetitelja srpska crkva je ve} prvim decenijama nakon Velike Seobe oformila poseban zbronik molitvenih pravila . Popularna barokna pobo`nost neguje kultove za{titnika. U hri{}anskom smislu atlete se tuma~e kao primeri mu~enika. Srpska crkva u XVIII veku nije kanonizovala ni jednog novog svetitelja. Obakva ideja razra|ena je ve} u nizovima srpskih svetitelja. posebno liturgi~arima sv Grigoriju Bogoslovu. Manastirski `ivot je tuma~en kao `ivot u palestri. Stefan [tiljanovi} i arhiepiskop Arsenije koji su dokazivali politi~ki i verski kontinuitet Pe}ke patrijar{ije i Karlova~ke mitropolije. samo je po sebi i pre svega atletska agonija i pobeda. pitanje svog neprekinutog istorijskog kontinuiteta. Svetitelji se tradicionalno dele u ~etiri kategorije. U ovkiru versko-politi~kog programa od vitalnog interesa je bilo proslavljanje svetitelja srednjovekovne nemanji}ke dr`ave. Stoje}e figure svetitelja su uglavnom bile odre|ene pojmom herojskog. zasnovanog na tuma~enju crkvene istorije ]ezara Baronija. Na je samo potvrdila ona shvatanja koja su u srpsko barokno slikarstvo prodrla iz zapadnoevropske umetnosti direktno ili posredno. Proslavljanje svetitelja nije u Karlova~koj mitropoliji bilo povod ni za formiranje kultova novomu~enika. u smislu klasi~ne ve`be. Mu~enje-stradanje. formulisana je po~etkom ~etrdesetih godina u pridvornom krugu patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. Gimnasti~ko ve`banje klasi~nih atleta poistove}eno je i pore|eno sa sistematskom molitvom i meditacijom. Osnova versko-politi~kog programa.

Po nalogu Arsenija IV Jovanovi}a sa~injen je 1745. dolazi do prihvatanja argumentacije katoli~ke crkve. Habsbur{ki dvor je uskoro sproveo reformu crkvenog kalendara. Protiv ovakve redukcije pravoslavnog kalendara koja nije ukinula zapovedno svetkovanje ni jednog srpskog svetitelja. Sigurno je da se ona delimi~no oslanjala na aktuelna neoklasicisti~ka shvatanja. odabrani su svetitelji koji prevashodno ulaze u politi~ku istoriju nacije. Ispred svake slu`be nalazio se poseban grafi~ki list sa svetiteljevim likom. u ~ijem su sredi{tu bili postavljeni Srbi svetitelji. a pod sna`nim uticajem katoli~kih shvatanja. ali se neposredno odrazilo i na razvoj slikarstva. sasvim druga~ijih od predstava u @efarovi}-Mesmerovoj Stematografiji i Srbljaku Sinesija @ivanovi}a. Ideja da se svetitelji srednjevekovne nemanji}ke dr`ave pove`u sa sremskim svetiteljima po~Ivala je na te`nji da se uka`e na idejni kontinuitet i autoritet Karlova~ke mitropolije. Nacionalni svetitelji dobijaju sve zna~ajniju ulogu u tematskom repertoaru baroknih ikonostasa. iz ~ega se izrodila o{tra polemika koja je ukazivala na dublje dr`avno-politi~ke probleme proslavljanja srpskih svetitelja. zalaganjem mitropolita Georgijevi}a. Nacionalni svetitelji i dalje zauzimaju zna~ajno mesto u crkvenoj umetnosti. koji je bio podeljen sve{tenstvu da ga nau~i napamet (HA. ali se u ostalim oblastima likovnog stvarala{tva njihovo prikazivanje laicizuje i u prvi plan se isti~e njihov svetovni karakter. U ovom veku pojavljuju se i prve samostalne predstave sv Save i Simeona koje se postavljaju u red prestonih ikona. nakon zavr{etka sabora. Ono je nebrojeno puta ponavljano u propovedni~kim zbornicima. kao i da se ukidanjem nacionalnih svetitelja pripadnici drugih veroispovesti {to vi{e denacionalizuju. Doneta je odluka da se od javnog svetkovanja razre{i 56 praznika od kojih se 27 odnosilo na praznovanje ruskih svetitelja. ~ija je nacionalno-verska funkcija popularizovana i izgra|ivana bogatom istoriografskom literaturom. menja i mesto namenjeno slikanju nacionalnih svetitelja. slavila je oko 170 praznika. Nakon skoro pola veka aradski episkop Sinesije @ivanovi} je uklju~io u korpus slu`bu arhiepiskopa Arsenija naslednika sv Save na arhiepiskopskom tronu. Ovi likovi su ra|eni u duhu shvatanja. Tuma~enje svetih tajni. Isticanje svetih tajni u javnom `ivotu crkve imalo je za posledicu i njihovo sve nagla{enije likovno uobli~avanje. odredili su i preobra`aj barokne ikonografije nacionalnih svetitelja. Ona nije potekla iz XVIII veka. Bo`i~kovi} je isticao da Srbi. U ovoj prvoj redukciji nije ukinut ni jedan praznik srpskih svetitelja. HA. Nakon toga be~ki dvor je sproveo redukciju pravoslavnog kalendara. Ona je ve} bila iskazana u Srbljaku. a samo je razra|ena u Stematografiji. ~Ije se slu`be nalaze u Srbljaku. Vasilije Bo`i~kovi}. Stvaranje nacionalno-verskog programa u pridvornom krugu patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. Sa izuzetkom Sv Save. Pod uticajem ukrajinske sakramentalne teologije. Izvorno je bila formulisana u XVI veku. Me|u svetim tajnama klju~no mesto je zauzimala evharistija. Zavr{ne terezijansko-jozefinisti~ke reforme su su`avanjem politi~ke mo}i crkve i njenim zatvaranjem u okvire verskog delovanja nu`no uzrokovale razdvajanje jedinstvenog versko-politi~kog programa Karlova~ke mitropolije. te`e}i da se unijatski i pravoslavni praznici izjedna~e po broju sa katoli~kim kalendarom. despote i jerarhe neguju se}anje na svoju slavnu pro{lost. Prihvataju}i zapadnu formu u~enja. {to se direktno odrazilo i na proslavljanje srpskih svetitelja. zajedno sa nedeljama.napamet!). Slikarstvo u slu`bi dogmatskog programa Me|u klju~nim dogmatskim pitanjima polemi~kih rasprava bilo je po{tovanje svetih tajni. ulazilo je u osnove katiheti~kog u~enja. Tokom XVII veka u ukrajinskoj skolasti~koj literaturi kroz suprotstavljanje protestantskim u~enjima koja su odbijala evharistijsko liturgijsko slavlje i njihov `rtveni karakter. javljaju se idealizovani istorjiski portreti srpskih srednjevekovnih vladara bez svetiteljskih atributa. koji su umnogome uzdrmali i izmenili idejne programe Karlova~ke mitropolije.godine kratak izvod o svetim tajnama. nego je ~ak. oni 32 . U poslednjim godinama XVIII veka. SPC u Habsbur{koj monarhiji tokom prve polovine XVIII veka. arheolo{ki intoniranog baroknog klasicizma. osniva~a srpske autokefalne crkve. Pojava venecijanskog Srbljaka bila je i njegovo poslednje izdanje u XVIII veku. Na baroknim ikonostasima se pored Sv Save i Simeona. Novu koncepciju istorijskog portreta predlo`io je izdava~u sam mitropolit Stefan Stratimirovi}. kada je Pe} bila duhovno sredi{te Srba. Kroz bogoslu`bene knjige i borbu protiv redukcije kalendara najdirektnije se otkriva nastojanje visoke jerarhije Karlova~ke mitropolije da o~uva kult Srba-svetitelja. Arhiepiskop Arsenije je ro|en u Sremu. Ve} u prvim decenijama XVII veka u krugu ukrajinskih liturgi~ara dolazi do pribli`avanja katoli~kom tuma~enju pretvaranja predlo`enih darova u misti~no telo i krv Hristovu. Prodiranje novog baroknog duha u tradicionalnu hagiografsku literaturu uo~ljivo je ve} u XVII veku. pominju}i svoje kraljeve. u~enje o svetim tajnama se kodifikuje i u verskom `ivotu Karlova~ke mitropolije.argument u dokazivanju kontinuiteta srpske crkve u ugarskim zemljama. Pojava {tampanih Srbljaka je podstakla dalje {irenje baroknog kulta srpskih svetitelja i njihovo likovno predstavljanje. HA . bilo je otelotvoreno u grafici. sa novim kalendarom iza{ao iz {tampe Zbornik molitava sa Stihirom Srbima svetiteljima. digao se unijatski apostolski vikar za Hrvatsku. Doga|aji krajem 70ih godina XVIII veka. U baroku se napu{tanjem tradicionalnog programa dekorisanja crkvenog enterijera. povezivano sa aktivnom pobo`no{}u. postepeno pojavljuju i drugi srpski svetitelji. ali njeni osnovi proizilaze iz Baronijusovog.

a pre toga ukazuje da izgovaranje Hristovih re~i na Tajnoj ve~eri ima pripremnu a ne izvr{iteljnu mo} u svetoj tajni. Odjek ove evharistolo{ke alegorijske teme prisutan je i u srpskom baroknom slikarstvu. Oni se podudaraju posebno u onim ta~kama u kojima se. Klju~ni momenat bogoslu`enja u kojem se isti~u bitne razlike izme|u pravoslavnog i katoli~kog bogoslu`enja bilo je pitanje molitve kojom se osve}uju darovi. jedno od oru|a stradanja. stvarala veliki broj novih alegorijskih proslavljanja evharistije. posredstvom zapadnih uticaja prihva}en je i u pravoslavnoj veri. Hristovo ~udesno umno`avanje hleba i riba je bila tema koja je u baroknom propovedni{tvu bila isticana kao slika pri~esti. Istican je kao moralizatorsko-didakti~an primer. gde je prisutna u obema ikonografskim varijantama. ili na nadvratnik carskih dveri. dok pored njega stoji krst. Barokna umetnost pravoslavnog sveta nije.isti~u da se predlo`eni darovi pretvaraju u trenutku kada sve{tenik ponavlja re~i ustanovljenja. kao {to se Hristovo telo na bogoslu`enju pretvara u evharistiju. kompozicija je mogla da bude predstavljena i na zidovima naosa. najva`nije molitve evharisti~nog kanona. kojima se daje evahristijsko tuma~enje. Koliko je problem tuma~enja evharistije bio aktuelan u celoj Karlova~koj mitropoliji sredinom XVIII veka. Bio je to pre svega `rtveni karakter evharistije i njeno jevan|eosko ustanovljenje. u blizini proskomidije. Ozna~avala je vodu SZ koja je promenjena u vodu NZ. Hrist je predstavljen u trenutku kada cedi gro`| e sa vinove loze koja mu izrasta iz desnog rebra. U {irim okvirima programa monumentalnog slikarstva. koja se u presi pretvara u evharisti~ko vino koje u putir prihvataju an|eli. Pozivanjem na bogoslovsku tradiciju pravoslavne crkve isticana je pravovernost. poklapalo u~enje o ovoj svetoj tajni. U liturgijske programe ~esto se uklju~uju tradicionalne starozavetne i novozavetne kompozicije. Tema je u propovedni~kim zbornicima bila tuma~ena u evharistolo{kom kontekstu i povezivana sa obrezanjem Hristovim. gde je mogao da iskazuje i {iri dijapazon ideja vezanih za marijansku i moralizatorsku ikonografiju. od Blagovesti na carskim dverima. Bliska temi izvora `ivota je i predstava evharisti~nog Hrista u vinogradskoj presi. Hristovo telo je tuma~eno kao simboli~Na vinova loza. Pojava goluba sv Duha se u predstavama evharistije dovodi u vezu sa molitvom epikleze. naspram protestantskih crkava. Dionisije Novakovi}. kao slika evharistije i kao slika 33 . Tema `ivotvornog izvora polazi od alegorijskog tuma~enja stihova iz prve Mojsijeve knjige. isti~e da se predlo`eni darovi pretvaraju u misti~no telo i krv Hristovu prilikom molitve prizivanja sv Duha. Mitropolit Pavle Nenadovi} u jednom cirkularu zabranjuje vernicima da se pre molitve epikleze prinesenim darovima klanjaju kao telu i krvi Hristovoj. Sredi{nju pa`nju Javroski posve}uje tuma~enju Tajne ve~ere. U krugu protestantskih teolo{kih mislilaca negiralo se jevan|eosko ustanovljenje evharistije. gde se u opisu rajskog vrta pominje izvor koji se delio na ~etiri reke. pored sasude sa manom. Prema liturgijskom u~enju pravoslavne crkve. Nove. Hristova figura je imala dvojno simboli~no zna~enje. javljaju se kompozicije na kojima je Hrist predstavljen sam. kako blagosilja predlo`ene darove. U okvirima polemi~kih rasprava u pravoslavlju se Hristovo sedenje za vreme prelamanja i blagosiljanja hleba simboli~no tuma~ilo. U okvirima kulturnog kruga pravoslavnog sveta ova tema se pojavljuje i pre barokne epohe. U okviru ranih polemika izme|u isto~ne i zapadne crkve Tajna ve~era je postavljala pitanje evharisti~nog hleba. I novozavetne teme baroknih ikonostasa. pojavljuje kao evharisti~ni amblem na carskim dverima ikonostasa. budimski episkop. kadionice i tablica zakona. On se pojavljuje kao `rtva i kao prvosve{tenik koji blagosilja predlo`ene darove. Polaze}i od simboli~nog tuma~enja predstave. U baroknim programima evharisti~ni putir je postao jedan od osnovnih i op{teprihva}enih simbola. Evharistolo{ki programi isto~ne crkve pokazuju niz dodirnih mesta sa likovnim formulama proslavljanja evharistije u zapadnoj crkvi. Ovakva slo`ena situacija se odrazila i na shvatanje evharistijske tajne u Karlova~koj mitropoliji. Likovne formulacije predstave se u srpskom baroknom slikarstvu preuzimaju sa grafi~kih predlo`aka ilustrovanih Biblija. poput propagandnih programa protivreformacije. alegorijske predstave evharistije zamenjuju u baroknom slikarstvu tradicionalnu predstavu Pri~e{}a apostola. a ispred njega stub. Svadba u Kani je pojmovima evharistije simbolizovala svadbu Hrista i Crkve. Putir se. koje je preuzima posredstvom ukrajinskih baroknih predlo`aka. U evharistolo{ke teme oltarskog prostora srpskih baroknih crkava uklju~uje se i predstava Hrista kojem krvare rane. pod uticajem ilustracija iz bogoslu`benih knjiga. po~ivaju na evharistolo{kim osnovama. predlo`eni darovi se pretvaraju u telo i krv Hristovu tek nakon molitve prizivanja sv Duha. Prihvatanje ovog u~enja je tokom druge polovine XVII veka izazvalo rasprave oko trenutka silaska sv Duha na predlo`ene darove. Stefan Javroski u Blagovestima vidi prvu novozavetnu sliku evharistije u kojoj se pre~ista devi~anska krv Bogorodice pretvara u telo Hristovo. Ve}u popularnost ona sti~e u ukrajinskoj baroknoj umetnosti. ali je u kasnijim bogoslovskim spisima isticana kao institucija evharistije. pokazuje i ~injenica da je po nalogu mitropolita Nenadovi}a isti cirkular uskoro {tampao Orfelin u bakroreznom izdanju. Na baroknim ikonostasima Tajna ve~era se sme{ta iznad bo~nih dveri koje vode u protezis. pa su u evharisti~ke programe iz istih razloga uklju~ivani likovi pravoslavnih liturgi~ara. jer se prema tradicionalnim jevrejskim zakonima beskvasni hleb lomio stoje}i. U rimskoj crkvi njegovo prizivanje se smatra nepotrebnim prilikom osve}enja svetih darova.

U srpskom baroknom slikarstvu pokaj na disciplina je posebno propagirana temom parabole o Bludnom sinu. bludni sin i bludnica. Ona je bila uklju~ivana u programe baroknih ikonostasa. U baroknoj religioznosti tema je stavljena u slu`bu proslavljanja Hristovog tela . Avramova `rtva. kao prvog ploda svete tajne evharistije. U baroknim evharistolo{kim programima nagla{eno je istican `rtveni karakter bogoslu`enja. Me|u popularnim baroknim primerama se isti~e i parabola o mitaru i fariseju. Popularizovanje novog tuma~enja tajne pokajanja imalo je udela i u formiranju barokne ikonografije Hrista. Susret Avrama i Melhisedeka tradicionalno se tuma~io kao starozavetna prefiguracija ustanovljene evharistije i pri~esti. u post-tridentskoj reformi mogla da ponese i anga`ovano tuma~enje pri~e{}ivanja dece. ~ime su branjena tradicionalna u~enja koja je pobijala protestantska teologija. Pokajanja bludnica koja je pomazala Hristove noge u baroknom propovedni{tvu skoro 34 .Corpus Christi. koje u ime gre{nog ~ove~anstva prihvata Marija Magdalena. a postavljana je i kao pitanje u ranim unijatski intoniranim traktatima. gde se tako|e interpretira kao tema pokajanja gre{nika koji se vra}aju u krilo crkve. U okvire evharistolo{kih programa baroknog slikarstva se uklju~uje i tema Hristovog skidanja sa krsta. Nu`nost institucionalizovanja ove svete tajne propagiralo je i barokno propovedni{tvo. Propagirana je nizom likovnih predstava. U srpskom baroknom slikarstvu od dogmatskih tema bila je aktuelna i tajna pokajanja. a polazilo je od zajedni~ke ranohri{}anske tradicije javnog pokajanja. ali je i sam evharisti~na `rtva. ~vrsto povezana sa postom i ispovedanjem. nisu doslovna slika institucije evharistije kao {to je to Tajna ve~era. Parabola je u svojoj narativnosti na prvi pogled prihvatala `anrovske elemente profane kulture. parabola o dobrom pastiru i o izgubljenoj ovci. U kontekstu evharistijskog tuma~enja teme nazna~avana je dvojna Hristova priroda. redovono prepoznavana kao Marija Magdalena. Ova tema je. U okviru barokne tematike kojom je tuma~ena tajna pokajanja posebno je mesto zauzimala Marija Magdalena. koji se pred Bogom Ocem pojavljuje kao posrednik koji moli za opro{tenje grehova ~ove~anstva. Zbog ovakvih konotacija. Tema je tradicionalno tuma~ena kao praslika Hristovog evharistijskog `rtvovanja a u {irim okvirima moralizatorsko-didakti~nih programa baroknog propovedni{tva. Ve~era u Emausu tradicionalno se tuma~io kao potvrda evharistije. on je onaj koji prinosi `rtvu. U okviru baroknih evharistolo{kih tema negovana je i tematika starozavetnih prefiguracija. U propagandnoj umetnosti zapadne crkve tema je pogodovala odbrani u~enja o pri~e{}u samo pod jednim vidom. a me|u jevan| eoskim primerima uobi~ajeno su navo|eni pokajani razbojnik. kao pou~an primer. Pod uticajem religiozno-dogmatske literature i baroknog propovedni{tva tematika pokajanih gre{nika je. kao slika vernika koji pristupaju svetoj tajni. ali su oni bili podre|eni simboli~nom zna~enju teme koja se uklapala u {ire okvire moralizatorsko-didakti~ke tematike "vita liberator". isticana i u srpskom baroknom slikarstvu. kao i ^udesno umno`avanje hlebova i riba. isti~u}i ovaj doga|aj kao sliku pri~e{}a pod jednim vidom. u ranoj polemi~koj literaturi pravoslavne crkve odbijano je njeno evharisti~no zna~enje. Isti~e se da Ve~era u Emausu. Avramova spremnost da `rtvuje sina i ~udesno Isakovo spasenje intervencijom an|ela tuma~ilo se kao izraz bo`anske ljubavi prema ~ove~anstvu. Parabola je tradicionalno slikana u razvijenom ciklusu. U okvirima polemi~ke pravoslavne teologije. Melhisedek je praslika Hristove prvosve{teni~ke uloge a temom je branjeno pri~e{}e pod oba vida. Njime se isticao i branio `rtveni karakter evharistijskog memorijala. Predstava Hristovog polaganja u grob tradicionalno se tuma~ila kao evharistolo{ka i na baroknim ikonostasima se postavljala ispod Velikog krsta. U kasnijem baroknom propovedni{tvu SZ toposi nagra| ivani su novim simboli~no-alegorijskim zna~enjem. Kao starozavetni primer naj~e{}e je istican car David. koji okru`uje predstavu raspetog Hrista. pa to u polemi~koj literaturi nije ni isticano. a posredstvom ukrajinskih bogoslu`benih i religioznih knjiga ova su shvatanja bila prihva}ena i u Karlova~koj mitropoliji.budu}eg Nebeskog Jerusalima. Zbog toga je u evharistolo{kim programima obeju crkava scenama Hristovih strasti i njegovog `rtvovanja na krstu istican `rtveni karakter evharistije. gde se propovedi o pokajanju obi~no izla`u uz propovedi o ispovedanju grehova. stavljenim u slu`bu proslavljanja ne samo doktrinarnih nego i didakti~kih zadataka crkve. Ona se sre}e u pastirskom propovedni{tvu i u dramama {kolskog pozori{ta. pa i amblematske literature. sigurno je bilo jedan od presudnih razloga za njegovo uklju~ivanje u tematski repertoar ikonostasa. {to nije bilo u suprotnosti sa u~enjem pravoslavne crkve. U srpskom baroknom slikarstvu se naj~e{}e prihvataju teme SZ `rtava koje su tuma~ene kao direktna praslika evharistije. Zapadna u~enja su postepeno prodirala i u religioznu praksu isto~ne crkve. ~ija je dramska okosnica konflikt izme|u ljubavi i du`nosti. mada nikad nije dostigla popularnost koju je imala u post-tridentskim programima katoli~ke crkve. bila je omiljena tema baroknog propovedni{tva i {kolskog pozori{ta u umetnosti obeju crkava. Neke od njih su bile poznate u patristi~koj i srednjovekovnoj tradiciji dok su druge popularizovane ili prvi put istaknute tek u baroknoj sakramentalnoj teologiji. Zna~aj pokajanja i ispovedanja posebno je nagla{avan u vreme velikog posta. U~enje o pokajanju greha po~injenog nakon kr{tenja razvijalo se paralelno u isto~noj i zapadnoj crkvi. Tajna pokajanja je ulazila u okvire polemi~kih rasprava izme|u isto~ne i zapadne crkve. Tuma~enje ciklusa stradanja. ova tema je isticana sa oprezom i nagla{avana je slo`enost njenog doslovnog tuma~enja za koje se zalagala zapadna crkva. mitar.

isti~u}i pre svega Hristovo kr{tenje na Jordanu. oli~enom u `ivotu ranohri{}anske zajednice. kako je isticala katoli~ka crkva. iznosi i osnovni moralizatorsko-didakti~ki kodeks. Hrist se. U tuma~enju ovog doga|aja podvla~ilo se da se Hrist nakon vaskrsenja javio onima koji su se pokajali i vratili u krilo crkve. Ona. Sadr`inu razgovora tuma~i zapis na knjizi postavljenoj ispred Hrista. kao i isceljenje raslabljenog.redovno se prepoznaje kao Marija Magdalena i tema se vezuje za svetu tajnu pokajanja. Isti~e prefiguracije koje se mogu tuma~iti afirmativno po polivanje . Veliku popularnost je stekao tokom XVI veka. Tema Hristos blagosilja decu je retko bila slikana u srednjovekovnoj umetnosti obe crkve. poput predstave Hristovog razgovora sa Nikodimom. Slikarstvo u slu`bi moralizatorskog programa Pastoralna delatnost crkve zahvata sve strukture institucije. Marija Magdalena je amblematska opomena na ~istotu srca u kojem Hrist sebi di`e hram. Nova shvatanja su se odrazila i na nagla{eno prisustvo moralizatorske propovedi u baroknom bogoslu`enju. a ne kroz dobra dela. Obnova duhovnog `ivota kroz vra}anje izvornom moralnom kodeksu. koja ukazuje na no}ni razgovor. koju je napadala anabaptisti~ka crkva. na kojoj je Hrist prikazan pored posude za kr{tenje. a gluvi su oni kojima nedostaje ljubav prema Bogu i bli`njima. ponavljaju}i shvatanja koja su u baroknoj skolasti~koj teologiji nebrojeno puta isticana. U tematiku pokajanja uklju~ivane su i teme Kapetan iz Kapernauma moli Hrista da mu isceli slugu i Hrist proklinje Kapernaum. prorok Isaija poliva `rtvenik vodom i Jakovljevo `ezlo u vodi. Hristov no}ni razgovor sa jevrejskim knezom Nikodimom u srednjem veku je bio retko slikana tema. Vi{eslojna simboli~na zna~enja nosi i tema Hristove propovedi Lazarevim sestrama Marti i Mariji. koja je poput Marte i Marije primila u sebe Hristovo telo i duh. Slepi su oni koji ne veruju. Isceljenje raslabljenog i Isceljenje slepoga koje su odjeknule i u srpskom baroknom slikarstvu. Stavljanje pri~e u kontekst svakodnevnog `ivota i okupiranosti zemaljskim stvarima je ve}om retorskom snagom isticalo osnovnu didakti~ku poruku. Mnogo ve}u pa`nju Prokopovi} posve}uje NZ slikama ove svete tajne. mada je kao o~i{}enje greha vodom ono primarno bilo dovo|eno u kontekst tuma~enja kr{tenja. ^udesno isceljenje slepog u Ov~ijoj banji je. branila se doktrina o kr{tavanju dece. hromi su oni koji sumnjaju. Barokno propovedni{tvo je Hristovom ~udesnom isceljenju raslabljenog u Siluamskoj banji dalo slo`ena zna~enja. Kao tradicionalne praslike. Ona isti~e Bogorodicu kao Sanctuarum Dei. a u vezi sa njenom edukativnom ulogom je i pojava prvih katihizisa. Postavljanjem na sokl ikonostasa predstava je mogla da aludira na Blagovesti i na inkarnaciju. Hristos i Nikodim prikazani su u sobnom enterijeru kako sede za stolom na kojem gori sve}a. U duhovnom `ivotu Karlova~ke mitropolije veliki zna~aj su imala dela Teofana Prokopovi~a. kao Nojev kov~eg i potop. U okvirima reformisanog baroknog pravoslavlja oko svete tajne kr{tenja vo|ene su mnogobrojne polemi~ke rasprave jo{ od vremena Petra Mogile. Neke od ovih SZ praslika kr{tenja polivanjem na{le su odjeka i u srpskom baroknom slikarstvu. Hristovo oslobo|enje `ene uhva}ene u preljubi u okviru tradicionalnih tuma~enja predstavljalo je ukidanje jevrejskih i ustanovljavanje hri{}anskih zakona. kao i na pojavu mnogobrojnih nedeljnih propovedni~kih zbornika u kojima se redovno isti~e didakti~ki zna~aj pastirskog delovanja. posredstvom starijih maniristi~kih predlo`aka. Tema je bila dovo|ena i u okvire isticanja svete tajne pokajanja. a u vezi sa njenom edukativnom ulogom je i pojava prvih katihizisa. sa jednom rukom na grudima. Lazareve sestre Marta i Marija su personifikacije `ivotnih principa vita activa i vita contemplativa. koje su svetu tajnu tuma~ile kroz formu uranjanja u vodu Prokopovi~ smatra neodgovaraju}im i odbacuje ih. Hrist sa podignutom rukom pa`ljivo podu~ava Nikodima. Tema Hristovog blagosiljanja dece postaje jedna od popularnih slika Hristovog milosr|a i ljubavi prema ~ove~anstvu. U srpskom baroknom slikarstvu se. a voda mu dose`e do kolena. Platona Lev{ina i Jovana Raji}a. Rahilja i Jakov na bunaru. vi{e ne slika uronjen u Jordan. Kompoziciona re{enja polaze od poznatih predlo`aka iz ilustrovanih Biblija. gde se preljubnica navodi i kao jedan od novozavetnih primera pokajnika. Ilustracija ovog Hristovog ~uda pojavljuje se u zidnom slikarstvu manastira Bo|ani. pored doktrinarnih stavova. On je obja{njen i dodatnom kompozicijom. Isticalo se da se spasenje mo`e posti}i samo kroz verovanje.Agara u pustinji. U svetlosti ovakvih shvatanja tajne kr{tenja on tuma`i primere iz SZ i NZ. istaknuta je u baroknim propagandnim programima crkvenih reformi svih 35 . Ovakvo tuma~enje je postalo naro~ito aktuelno u propagandnim programima katoli~ke reforme. Navode}i niz primera iz SZ i NZ Prokopovi~ dokazuje da su obe forme kr{tenja (i pogru`avanjem i polivanjem) jednako vredne. sti~e popularnost tek u verskim polemi~kim raspravama XVI veka. Isak na bunaru. nego stoji u pli}aku. odakle ga je preuzelo i pravoslavno barokno propovedni{tvo. pod uticajem zapadnoevropskih grafi~kih predlo`aka. Predstava je koncentrisana na dve osnovne li~nosti. s tim {to se otvoreno zala`e za kr{tenje polivanjem. u kojima se. On nagla{ava da je Hristos kr{tenjem na Jordanu ustanovio ovu svetu tajnu. doga|aj jo{ uvek odvija u kuhinjskom enterijeru. Spasenjem kroz veru (Sola fide . bilo popularna tema baroknog propovedni{tva. a ne putem razuma.Luter). koji sedi pobo`no. U baroknoj umetnosti pravoslavnog sveta Hristovo javljanje Mariji Magdaleni postalo je popularna tema vezana za svetu tajnu pokajanja.

ona se ~esto slika u pristupnim zonama ikonostasa. ona je postala alegorijska slika skolasti~kih polemi~kih rasprava i aktivne pobo`nosti. Ku{anje Hrista. nego se javljaju i na crkvenom mobilijaru i na pristupnim zonama ikonostasa. Pri~a o bogatom cariniku Zakheju. Hristov razgovor sa Samarjankom pripada grupi omiljenih moralizatorskih tema srpskog baroknog slikarstva. Dela duhovnog milosr|a su u baroknom slikarstvu mnogo manje popularna. Samarjanka je bila tuma~ena kao primer vernika koji se napaja sa `ivotvornog duhovnog izvora. kako se ona slikaju i u srpskoj baroknoj umetnosti. U baroknoj teolo{koj misli propagiranje milosrdnih dela zauzimalo je va`no mesto. Svako od njih se obi~no predstavlja pojedina~no. zna~ajnu ulogu je imalo i {kolsko pozori{te. Hristos kao arhijerej po redu Melhisedekovom je pozvan da napravi red u crkvi. Hrist se ne isti~e samo kao u~itelj NZ moralnog kodeksa. koji uzdr`avanjem nije podlegao isku{enju gordosti. pored katiheti~ke nastave i propovedni~kog delovanja. tradicionalno se dovodila u vezu sa Hristovim pozivanjem apostola. Hristovo odolevanje isku{enjima |avola tuma~eno je kao ogledalo svake vrline. Ovako protuma~enom moralizatorsko-didakti~kom kodeksu su se suprotstavljale ne samo katoli~ka i protestantska nego i pravoslavna crkva. U jevan|elju po Mateju pominje se 6 dela telesnog milosr|a. Hristova propoved u hramu tuma~ena je kao obrazac i praslika celokupnog propovedni~kog delovanja crkve. U baroknom periodu moralizatorske teme prodiru ne smao u zidno slikarstvo naosa. U evropskim okvirima veliku popularnost su u`ivale grafi~ke serije antverpenskih majstora sa predstavama dela milosr|a. a preuzeto je preko grafi~kih predlo`aka ilustrovanih Biblija. koje je ~esto instistiralo na antitezama. Sli~no tuma~enje je imala i Hristova propoved na gori. Moralizatorsko-didakti~ke teme baroknog slikarstva su definisane uglavnom interpretacijom jevan|eoskih izvora. Skolasti~ko bogoslovlje i barokna umetnost ne nagla{avaju toliko ovaj njihov karakter. U tradicionalnom tuma~enju dela milosr|a su imala eshatolo{ki karakter i dovo| ena su u vezu sa Stra{nim sudom. pored molitve i milostinje. U baroknom slikarstvu predstava je mogla da dobije i aktuelni karakter. koji zna put koji vodi ka spasenju. obi~no ispod Hristove prestone ikone.o~itija u kasnobaroknom periodu). U~enje o vrlinama i porocima u baroku proizilazi iz dve zapovesti hri{}anske etike o ~injenju dobra i izbegavanju zla. U baroknom propovedni{tvu tema je mogla da nosi i slo`ena alegorijska zna~enja. Zakhejevo preobra}enje je istaknuto kao primer ljubavi prema Hristu i veri i dovedeno u vezu sa prvim Hristovim bla`enstvom. na zasebnom grafi~kom listu. Hristovo podu~avanje sinova Zavedejevih uklju~eno je u moralizatorskodidakti~ni program zidnog slikarstva.veroispovesti. Isti~u se dve vrste `e|i . On ga potvr|uje ve} na po~etku svog javnog delovanja. Iste tendencije su prisutne i u terezijansko-jozefinisti~kim reformama. Tome je doprinosila i njihova nepogodnost za likovno prikazivanje. Ona su polazila od aktuelnih shvatanja aktivne pobo`nosti i nisu bila samo odraz tradicionalnog hri{}anskog morala. kao i celokupna barokna kultura. Kompoziciono re{enje predstave koja se pojavljuje u srpskom baroknom slikarstvu formulisano je jo{ u italijanskoj umetnosti XVI veka. Oni su u baroknoj kulturi bili dobro poznati i ~esto navo|eni kao norma moralnog kodeksa. imalo nagla{en didakti~ni karakter. Isti zadatak je imala i barokna amblematika. nego ih dovode u vezu sa moralizatorsko-didakti~kom delatno{}u crkve.duhovna i telesna. Nametanje novog moralnog kodeksa koji je u prvi plan sticao svetovne a ne duhovne vrednosti bilo je iskazano u Prokopovi~evom Duhovnom regulamentu i bukvaru. pa se ona pojavljuju i u vidu personifikacija ili alegorijskih interpretacija biblijskih i istorijskih tema. Odre|ena kompozicionim re{enjima ilustrovanih Biblija. isti~e Hrista kao novog Adama. a prethodi njegovom javnom delovanju. koje u jevan|eljima sledi nakon kr{tenja. U popularne moralizatorske teme vezane za Hristovo javno delovanje ubraja se i Isterivanje trgovaca iz hrama. Odolevanje isku{enju je osnova spasenja. Dosledno novim zahtevima i barokno slikarstvo je. kojima je kasnije dodato i sedmo delo. gde se kao primer navodi sam Hrist. ali je njegov 40dnevni boravak u pustinji posebno ukazivalo na ustanovljenje velikog posta i na post kao jednu od osnovnih vrlina. oholosti i neposlu{nosti. sahranjivanje mrtvog. U sredi{te programa ipak je bio postavljen Hristov lik. Barokno tuma~enje vrlina i poroka. koij se pojavljuju u zbornicima nedeljnih propovedi. Borbu izme|u crkve i dr`ave i njen ishod mogu}e je skoro direktno povezati sa moralizatorskim programom baroknog slikarstva. bila je popularna barokna tema. a Hrist je jedini pravi u~itelj. U propagiranju duhovne obnove i aktivne pobo`nosti zna~ajnu ulogu imao je barokni kult svetitelja. Ona je isticana kao primer la`nih jereti~kih u~itelja. Na SZ primere ljudskog greha ~esto se oslanja i barokna moralizatorska {kolska drama. U srpskom baroknom slikarstvu nije poznat primer dela duhovnih milosr|a prikazan u celovito zaokru`enom ciklusu. Moto "vera bez dela je mrtva" nebrojeno puta se ponavlja u baroknim spisima skolasti~ke pedagogije. kojom je istican po~etak njegove didakti~ne delatnosti. Didakti~ka tematika barokne umetnosti uokvirena je hristijanizovanim tuma~enjem moralnog kodeksa koji je zastupala crkva. pa se u tom kontekstu kao primeri moralne opomene slikaju Adam i Eva. U propagiranju novog moralnog kodeksa. koji se redovno isti~u kao moralni primeri vrline. Pomeranje ove tematike prema oltarskom prostoru i ikonostasu uzrokovano je ~injenicom da su se ove teme pro`imale sa dogmatskim (nije pravljena granica . koji se popeo na drvo da bi bolje video Hrista. 36 . Oboga}ena elementima `anra. Popularna je i parabola o slepcima koje vodi slepac. odolevaju}i isku{enjima |avola.

a uska vrata su tuma~ena kao put koji vodi spasenju. Didakti~ka povest o pobo`nosti siroma{ne udovice bila je zahvalna tema barokne poezije i propovedi koja je prisutna i u srpskoj kulturi XVIII veka. gladni. kojima je nagla{avana idili~na slika budu}eg nebeskog `ivota pravednih. U~enje o bla`enstvima. Motiv bdenja je u vreme politi~kih i verskih borbi imao pou~no-didakti~ki karakter i parabola postaje op{teprihva}ena zahvaljuju}i svom mestu u amblematskoj literaturi i {kolskom pozori{tu. a preko njega i u sinodalni katihizis Jovana Raji}a. Ono je svojim moralizatorsko-didakti~nim intencijama saop{tavalo etiku novog sveta. U srpskoj baroknoj umetnosti ova je tema bila posebno popularna u zidnom slikarstvu. `edni i progonjeni. ~ijim }e po{tovanjem na zemlji nestati siroma{ni. koja je pokretala moralne i religiozno-filozofske probleme vezane za ideju aktivne pobo`nosti predstavnika crkvene zajednice. U~enje o bla`enstvima. Ona ne ulazi u krug parabola ~esto ilustrovanih u baroknom slikarstvu. Novost je bilo povezivanje bla`enstava sa delima telesnih i duhovnih milosr|a koje Mogila izla`e u interpretaciji petog bla`enstva. uklju~eno je i u katihizis Teofana Prokopovi~a. ve}ina eshatolo{kih tema baroknog slikarstva preuzeta je iz Hristove propoveda~ke delatnosti. koje isti~e njihovu pastoralnu vrednost. koja se kratko pominje samo u Mt. Eshatolo{koj tematici srpskog baroknog slikarstva pripadaju i predstave Hristovih ~udesnih vaskrsenja. Ova parabola se u srpskoj umetnosti pojavljuje i u zidnom slikarstvu i me|u temama na soklu ikonostasa. Parabola o uzvanicima na carsku gozbu redovno ulazi u krug nedeljnih propovedi. a u eshatolo{kom smislu iskazivala je ideju o kona~noj nagradi onima koji trpe i ideju o ve~noj kazni za zemaljsko zlo. tako|e se dovode u vezu sa aktivnom pobo`no{}u i obja{njavaju u okvirima moralizatorsko-didakti~kog programa. Ova pripovest redovno ulazi u zbornike nedeljnih propovedi. po kojem je Hristos seja~ koji je u ~oveku posejao dobro seme. a likovi su prikazani u savremenoj ode}i {to ukazuje na aktuelnost teme. U alegorijskom kontekstu `etva se tuma~i kao kraj sveta. Parabola o dvema udovi~inim leptama postala je u baroknoj umetnosti jedna od popularnih i op{teprihva}enih tema. Parabola o mudrim i nerazumnim devicama pripada grupi eshatolo{kih parabola popularnih jo{ od srednjeg veka. Moralizatorskodidakti~kim ciljevima je bila podre|ena i eshatolo{ka tematika baroknog slikarstva. Ne zakopavaj talant koji si dobio u zemlju lenjosti i neosetljivosti . Dosledan prodor katoli~kih shvatanja vidljiv je i u ~injenici da je za potrebe ruske pravoslavne crkve kasnije prevedeno i obimno petotomsko delo o bla`enstvima. Parabola se ilustruje i tuma~i u skladu sa propovedi o svetoj tajni pokajanja. U~enje o budu}em `ivotu tuma~eno je kao krajnji cilj zemaljskog `ivota. mada je njeno prisustvo zabele`eno i na crkvenom mobilijaru.Parabola o licemerju onih koji vide trun u tu|em oku a ne vide brvno u svom bila je veoma popularna u baroku.drugo tuma~enje. U moralizatorskom kontekstu ona je isticala milosr|e kao vrlinu. Hristov dolazak nije bio pre svega istican kao slika nebeskog tribunala i u tom smislu je uo~ljiv postepen nestanak Deizisa iz tematike baroknih ikonostasa. Parabola o molitvi carinika i fariseja je moralizatorsko-didakti~ki primer opomene koja govori o uzdizanju poniznih i odvajanju gre{nika od pravednika na Stra{nom sudu. kao {to su vaskrsenje Jairove k}i ili vaskrsenje udovi~inog sina. protuma~ene u baroknim propoveda~kim zbornicima. izlo`eno na uobi~ajen na~in kroz pitanja i odgovore. Podsticaji su dolazili iz rusko-ukrajinske moralizatorske knji`evnosti. moral nebeskog kraljevstva. bilo je popularna tema baroknog moralizatorskog propovedni{tva. bila je bliska baroknom moralizatorskom mentalitetu i pojavljuje se u prvom izdanju zbornika Itika jeropolitika. jer je ovoj paraboli bila posve}ena prva pripremna nedelja pred veliki post. U eshatolo{kom kontekstu. Parabola o talantu i lenjom slugi uklju~ena je u moralizatorsko-didakti~ki program i ulazi u krug nedeljnih propovedi. Predstave bla`enstava. Moralizatorske tendencije parabole jasno su odre|ene natpisima. brata Marte i Marije. Eshatolo{ko tuma~enje zadr`ala je i parabola o bogata{u koji je `iveo u izobilju i o siroma{nom Lazaru. Ovakvo tuma~enje ~esto se sre}e i u propovedni~kim zbornicima drugih autora. koje isti~e nastupaju}e vreme spasenja koje }e sa sobom doneti temeljnu promenu. Parabola o seja~u imala je tradicionalno eshatolo{ko zna~enje. Sli~ne tendencije prisutne su i u zidnom slikarstvu. Pou~na pri~a o seja~u pripada ~estim temama koje se slikaju na soklu ikonostasa. a aktuelizovanje ovakvog shvatanja bilo je podstaknuto odbacivanjem protestantskih u~enja o predodre|enosti. Ona je sa ovakvim zna~enjem uklju~ena i u moralizatorsku {kolsku dramu. Dosledno moralizatorsko-didakti~kom shvatanju. Njeno kompoziciono re{enje je u baroknom slikarstvu bilo zavisno od ilustracija kojima je prva parabola propra}ena u propovedni~kim zbornicima. a kao tema budnosti bila je aktuelna i u baroknim moralizatorskim programima. Parabola se isti~e i kao primer javnog delovanja crkve i dovodi se u vezu sa propovedni{tvom. Parabola o {irokim i uskim vratima. Parabola je tuma~ena u skladu sa sv tajnom pokajanja. bez nagla{ene eshatolo{ke potke. ova moralna pri~a je mogla da ukazuje i na ideju o posebnom sudu. Eshatolo{ka tematika je prevashodno sagledavana u svetlosti moralizatorsko-didakti~kog u~enja o ka`njavanju greha i nagra| ivanju vrline. kao i anga`ovanu versko-politi~ku delatnost crkve. a pre svega vaskrsenje Lazarevo. dok je korov delo | avola. 37 . a dosledno tome i kao slika ve~nog `ivota bla`enih. Parabola je isticana kao slika evharistije. Talant zakopan u zemlju je Hrist `rtvovan za spas ~ove~anstva.

Sente{.ikonostas 3.ikonostas 3. Parohijska crkva u [atrncima 2. arhijerejski tron. Nikolajevska crkva u Starom Slankamenu . pevnice.ikonostas i crkveni mobilijar 4.carske dveri 6. Minijature za rukopisni Paraklis Stefanu De~anskom 2..pevni~ki parapeti i stolovi 4. Stari Slankamen . HRT) . Di{nik .ikonostas 2. Divo{ -ikonostas 8. Hristofora D`efarovi}a i Jova 38 . nekoliko ikona Bezdinsko-vin~anske ~udotvorice (1 potpisana) Nikola Ne{kovi}: 1.zidno slikarstvo 6.prestone ikone sv Nikole i Jovana Krstitelja 2.U krug tradicionalno eshatolo{ki tuma~enih parabola koje se pojavljuju u tematskim okvirima baroknog slikarstva ulazi i povest o bezumnom bogata{u. Neradin .ikonostas 3. Bo|ani . Kru{edol: ~etiri prestone ikone za ikonostas + deo zidnog slikarstva (priprata i oltarski deo) Vasilije Romanovi~: 1. Saborna crkva Kostajni~ke eparhije . Mala Remeta . zidne kompozicije 4. bio je mesto gde je za~eto srpsko barokno slikarstvo i u kojem su poznih 30ih i ranih 40ih bili istaknuti klju~ni problemi i donesene odluke koje }e odrediti kasniji razvoj.ikonostas 2.2 prestone ikone 2. Sabor sv Arhan|ela u Izbi{tu .oltarska slika Jovan ^etirevi} Grabovan: 1. Sv Jovan Krstitelj u Stonom Beogradu . manastir Beo~in . Beke{.dve ikonostasne ikone (BCa.trpezarija (Tajna ve~era i Ve~era u domu Simona Fariseja) 5. brojni ikonostasi (Bezdin. Me|u srpskim kasnobaroknim slikama i njihovim naru~iocima prosvetiteljske moralizatorske teme su odjeknule tek delimi~no.ikonostas 3. Kru{edol .ikonostas Dimitrije Ba~evi} Georgije Mi{kovi}: 1. Slatinski manastir Drenovac . manastir Kuve`din 5.ikonostas. saradnik u Bo|anima i Kru{edolu Amvrosije Jankovi}:1. Pridvorna kapela stare Aradske episkopije .sokl ikonostasa 2. [irija. . Ovi klju~ni doga|aji su bili vezani za imena dvojice predstavnika visoke crkvene jerarhije. Katoli~ka crkva u Titelu .naos Vasilije Ostoji}: 1. Ruma. Uspenski hram u Osijeku .ikonostas 4.) 3.trpezarija 2.ikonostas 7. Sv Georgije u Temi{varu .Karlovcima .ikonostas Dimitrije Popovi}: 1.S. Hopovo . Visariona Pavlovi}a i Dionisija Novakovi}a kao i za dvojicu slikara. novosadski Uspenski hram .ikonostas 3. Plav{inci .ikonostas i fijala 2.unutra{njost Joakim Markovi}: 1.. Kaona . Grobljanska kapela manastira Rakovac . Ikona sa likovima sremskih despota Brankovi}a 3. SLIKARSTVO RANOG BAROKA Jov Vasilijevi~: 1. Div{a .ikonostas .ikonostas - - - - - - BO\ANI sa hramom Vavedenja.ikone sa scenama iz `ivota Hrista i BCe Stefan Tenecki: 1. Manastir Be{enovo . Vrdnik . Nikolajevska crkva u Starom Slankamenu .trpezarija (Kosovski boj) Teodor Stefan Gologlavac: 1. Iri{ka Nikolajevska crkva .ikonostas 2.sokl ikonostasa 3. Bogata{ je alegorijski primer ta{tine koja ne gaji ljubav prema drugim i ne u~estvuje u tu|im patnjama. Beo~in . Rakovac . Saborna crkva u Sremskim Karlovcima . Sv Petar i Pavle u S.ikonostas i crkveni mobilijar Janko Halkozovi}: 1. Uspenska crkva u N. Sentandrejska saborna crkva . propovedaonicu.ikonostas 5. parohijska crkva u Morovi}u .ikonostas 4. Stari Slankamen.

On je vi{e od drugih mogao da uo~i potrebu da se u K. Vasilijevi~ je zapo~eo izvo|enje zidnog slikarstva. Bo|ansko slikarstvo je otkrilo sve vrline i mane poku{aja da se novo slikarstvo formira na sa`imanju tradicionalne piktoralne poetike balkanskog zale|a i aktuelnih shvatanja anga`ovane barokne umetnosti. Me|utim. iz Sentandreje i iz galerije Matice srpske). Oslikao je pripratu i 39 . kao {to je u Bo|anima nastavio rad @efarovi}a. D`efarovi} je jo{ uvek prili~no konzervativno tradicionalan. O ranoj delatnosti Jova Vasilijevi~a svedo~e radovi u hramu manastira Bo|ani. Carske i bo~ne dveri su nastale kasnije. a na glavama nose krune. 1744/45 . naslikao i ~etiri prestone ikone za stari ikonostas manastira Kru{edol. a na dvojnoj hramovnoj ikoni je pored Vavedenja u gornjem delu naslikana scena sa an|elom koji hrani Bogorodicu u hramu.to se treba posmatrati i kao poku{aji slavoljubivog episkopa da bude izabran za karlova~kog mitropolita). sa Bogorodicom i Jovanom Bogoslovom. One demonstriraju nova slikarska shvatanja koja je Jov Vasilijevi~ doneo u Karlova~ku mitropoliju.portretima bra}e Stratimirovi} (Be~. Povod za dolazak ukrajinskih slikara mogao je da bude vezan i za novosadski hram Sv Georgija. Boravak ukrajinskih slikara u jurisdikcionim oblastima Karlova~ke mitropolije zabele`en je i ranije. Sigurno je da je Visarion Pavlovi} `eleo da novopodignuti Saborni hram ba~ke eparhije dobije slikarstvo koje bi odgovaralo idejama za koje se zalagao program novoosnovanog Duhovnog u~ili{ta na ~ijem ~elu se nalazio Dionisije Novakovi}. Tvorac ovog programa je najverovatnije bio ep. a u desnoj ruci dr`i ru`u. dok su Dionisije Hovakovi} i Jov Vasilijevi~ bili zagovornici raskidanja sa tradicijom i doslednog preuzimanja piktoralne poetike odnegovane u slikarskoj {koli Kijevsko-pe~erske lavre. dok je odabir novih tema bio odre|en didakti~nom namenom slike koja je proizilazila iz savremene propovedni~ke prakse. Hrist u jednoj ruci dr`i otvorenu knjigu a drugom blagosilja. ~ije je podizanje upravo tad bilo zavr{eno. Floralni dekorativni ornament ukra{ava i njihovu ode}u. sagledavano u toj svetlosti. Umesto maslinastih. Vasilijevi~ i inkarnat slika na druga~iji na~in. mitropoliju pozovu ukrajinski slikari koji }e sprovesti reformu crkvenog slikarstva.poznatim samo preko kopija Arsenija Teodorovi}a) vidi se D`efarovi}evo pribli`avanje baroknim shvatanjima. bio delotvoran podsticaj za dalji razvoj baroknog slikarstva. Oko Hrista su bile naslikane scene njegovih stradanja. koji bi svojim obrazovanjem mogao da odgovori novim i aktuelnim zadacima. bili su upu}eni u anga`ovanu funkciju slikarstva i u njegovu vezu sa propovedni{tvom. Pokazalo se da te reforme nisu dovoljne ve} da je neophodna reforma celog piktoralnog sistema koja }e opet biti prilago| ena novoj nameni religiozne slike (tradicionalna orjentisanost D`efarovi}eva se jo{ vidi na njegovim ikonama iz Vranjine. U vreme rada na bo|anskom ikonostasu Jov Vasilijevi~ je. bilo je va`no i za dalji razvitak srpskog baroknog slikarstva. Sa strane su medaljoni upleteni u vre`e sa dopojasnim likovima proroka. Ikone su bile postavljene u barokne drvorezne ramove sa malim slikanim kartu{ima. Bogorodica i Hrist su naslikani na zlatnoj pozadini ukra{enoj krupnim floralnim baroknim ornamentom. Jov Vasilijevi~ je potom slikao ikonostas bo|anskog hrama (1745-1748). kakve u to vreme naru~uju predstavnici visoke crkvene jerarhije i gradske crkvene op{tine. On je savetovao episkopa Pavlovi}a da za nastavljanje radova na ukra{avanju unutra{njosti hrama manastira Bo|ani ne anga`uje @efarovi}a nego da iz Kijeva pozove drugog majstora. U zavr{nom luku je veliki krst Hristofora @efarovi}a. U narednom redu su ikone pro{irenog Deizisnog ~ina. Visarion Pavlovi} (jedan od najnaprednijih episkopa svog vremena. strastveni propagator crkvenih reformi. Dobro su poznavali alegorijsko-amblematske osnove baroknog piktoralnog jezika. Nekoliko godina po zavr{etku prestonih ikona. Tek je dolazak JOVA VASILIJEVI^A. a oko Bogorodice veliki praznici. petrovske reforme nisu mu bile nepoznate. Tu mu se mo`e pripisati i veliki krst sa raspetim Hristom na vrhu ikonostasa. Bo| anski ikonostas nije bio tip razvijene oltarske pregrade. Nu`nost radikalnih promena bila je o~igledna pre svega u~enom Dionisiju Novakovi}u koji je u Novi Sad stigao neposredno po zavr{etku izvo|enja bo|anskog `ivopisa i koji je D`efarovi}evo delo mogao da uporedi sa sli~nim poduhvatima u kijevimskim baroknim crkvama. Bogorodica levom rukom u naru~ju pridr`ava Hrista. U kompozicijama se D`efarovi} okre}e zapadnoevropskim grafi~kim uzorima preuzetim posredstvom njihovih ukrajinskoruskih prerada. za njega se vezuje i otvaranje petrovaradinskog u~ili{ta .Vasilijevi~a. Poznato je da su studenti Duhovne akademije sve do 80ih godina XVIII veka odr`avali ~vrste veze sa Kijevo-pe~erskom slikarskom {kolom i da su ih profesori podstrekavali da se bave slikarstvom. Visarion Pavlovi} i Hristofor D`efarovi} bili su predstavnici reformi koji su prihvatanje baroknog stila sagledavali u okvirima transformacija postvizantijskog nasle|a. po narud`bini arhimandrita Had`i Isaije Grabov~anina. Prvi Vasilijevi~evi radovi izvedeni za manastir Bo|ani su dve ikonostasne ikone sa dopojasnim likovima Bogorodice i Hrista (april 1742). Tu je nastavio i prekinute poslove Georgija Stojanovi}a. sa stoje}im likovima apostola. koji ostaje u Karlova~koj mitropoliji. U redu prestonih ikona postavljeni su Bogorodica. Kijevsko {kolovanje Dionisija Novakovi}a. Njegova veza sa Jovom Vasilijevi~em potvr|ena je ugovorom za slikanje jedne ikone. Hristos i Jovan Krstitelj. Tek u delima profanog `anra. pojavljuju se meko i sfumati~no slikani svetli ru`i~asti tonovi. Zidno slikarstvo Bo|ana je bilo povereno od strane Visariona Pavlovi}a Hristoforu D`efarovi}u (radovi zapo~eti 1735 a zavr{eni 1737). koji su delo Vasilijevi~eve radionice.

Janko Halkozovi}.oltarski prostor Kru{edola (1750-1751). Njegova rana samostalna dela. Vasilijevi~ i Romanovi~ su u Kijevo-pe~erskoj {koli boravili tokom 30ih godina. a verovatno i Nikola Ne{kovi}. Jov Vasilijevi~ je ve} prvim narud`binama. STEFAN TENECKI. oni se ne oslanjaju formalno na likovno nasle|e. za razliku od delatnosti Jova Vasilijevi~a. Amvrosije Jankovi}. koji ga je i poslao na {kolovanje u Kijevo-pe~ersku lavru. Teodor Stefanovi} Gologlavac i dr. Grigorije Jezdimirovi}. bili zastupnici sli~nih shvatanja. Stefan Tenecki je prvo bio anga`ovan na slikanju ikonostasa pridvorne kapele stare aradske episkopije.godine Vasilijevi~ je u Karlovcima imao ve} slikarsku radionicu. kada se na ~elu nalazio Alimpij Galik. koji se kao saradnik Jova Vasilijevi~a pojavljuje u Bo|anima i u Kru{edolu. koji ga je pozvao u Sremske Karlovce. tre}i propagator ukrajinskog baroknog slikarstva u Karlova~koj mitropoliji je u oblastima Aradske i Temi{varske eparhije razvio plodnu delatnost. U to vreme u Romanovi~evoj radionici pouke sti~e Mojsej Suboti}. Njegova poznata slikarska delatnost zapo~inje tek krajem 50ih godina. a u arhivi manastira Bo|ani njegovo ime se javlja ve} po~etkom ~etrdesetih godina. U priprati je izveden slo`eni alegorijski program glorifikacije Karlova~ke mitropolije nad kojom bdi Bogorodi~ina za{tita. Sredinom 1743. mada ovi radovi nasu sa~uvani. za kojeg se pretpostavlja da je bio slikarev mecena. u vreme kada u njemu boravi i Jov Vasilijevi~. koja se bez zastoja odvijala sve do poslednje decenije XVIII veka. ali oni su. U sredi{tu njihovog religioznog slikarstva po~ivala je nagla{ena svest o verskom identitetu slike i o njenoj dogmatskoj odre|enosti. u vreme dok se na ~elu {kole nalazio Teoktist Pavlovski. dok se Stefan Tenecki {kolovao tokom naredne decenije. Vasilije Romanovi~ i ne{to mla|i Stefan Tenecki predstavljali su prvu generaciju ranobaroknih majstora. Bila je to poslednja velika narud`bina Jova Vasilijevi~a u K. Za vreme slikareve delatnosti u Pakra~koj eparhiji i Vara`dinskom generalatu u njegovoj radionici su prve pouke dobili. Nakon toga slikar je oti{ao u manastir Hopovo gde se zamona{io i ostao sve do smrti 1773. Stefanu Teneckom je 1756. Jov Vasilijevi~. Uticaj Vasilija Romanovi~a na razvoj srpskog baroknog slikarstva se ne mo`e meriti sa uticajem Jova Vasilijevi~a ne samo zbog toga {to on nije imao status pridvornog mitropolijskog slikara. koje su stizale blagoslovom Dionisija Novakovi}a i Visariona Pavlovi}a. Jovan Isajlovi} stariji. ~Iji je ktitor bio vr{a~ki episkop Jovan Georgijevi}. Bili su to prvi razvijeni barokni ikonostasi u zapadnim oblastima Karlova~ke mitropolije. Njihovo oslanjanje na pro{lost nije konzervativno. Za trpezariju manastira Hopovo radio scene Tajne Ve~ere i Ve~ere u domu Simona Fariseja. On zajedno sa Jovom Vasilijevi~em dolazi u Karlova~ku mitropoliju. Uloga patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a u prihvatanju i {irenju baroknog slikarstva ukazuje i reprezentativni portret preminulog Arsenija III ^arnojevi}a. pored o~iglednih individualnosti. ubrzo po svom dolasku privukao pa`nju i samog patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. a pripisuju mu se i ikone sa scenama iz Hristovog i Bogorodi~inog `ivota. dok su radovi u naosu nekoliko godina kasnije bili povereni radionici Stefana Teneckog. Njihov odnos prema tradiciji je prevashodno retrospektivan. Obimni radovi u naosu kru{edolskog hrama su izvedeni u kratkom periodu {to upu}uje na to da je Tenecki imao pomo}nike kojima je bio poveren znatan deo posla. a potom i Mojsej Suboti}. ve} i zbog toga {to ve}ina njegovih u~enika kasnije odlazi u radionice drugih majstora. Na ven~anju mu kumuje episkop Isaija Antonovi}. dok je u oltarskom prostoru naslikan evharistijiski program sa Vaskrsenjem Hristovim u sredini. niti ga mehani~ki reprodukuju. Ovim cirkularom ukrajinsko barokno slikarstvo je prihva}eno kao zvani~no slikarsvo Karlova~ke mitropolije. Pod okriljem ove trojice majstora formirala se mla|a generacija srpskih ranobaroknih slikara. Za ikonostas u hramu manastira Be{enovo slika nove carske dveri. Joakim Markovi}. naru~ene za sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima. Dolazak u Vasilijevi~evu karlova~ku radionicu smatran je obavezom koja se morala po{tovati i nesumnjivo je da je ona postala {kola u kojoj se sticalo obrazovanje na na~in na koji je ono preno{eno u slikarskoj {koli Kijevo-pe~erske lavre. koji nastaju zalaganjem pakra~kog episkopa Sofronija Jovanovi}a (radio i njegov portret) i kostajni~kog episkopa Josifa Stojanovi}a. jer patrijarh u cirkularnom pismu zabranjuje kupovinu ikona od "kojekakvih bogomaza" i savetuje svima onima koji imaju dara za slikanje da do|u na dalje obu~avanje kod iskusnog ikonopisca "Moskovita Jova". Za razliku od tradicionalnih majstora prethodne generacije. U Vasilijevi~evoj radionici je bila formirana ve}ina srpskih ranobaroknih slikara. delimi~no poznata. dve 40 . Povereno izvo|enje zidnog slikarstva naosa manastira Kru{edol. kada nastaju ikonostasi u slatinskom manastiru Drenovac i u sabornoj crkvi Kostajni~ke eparhije. vi{e misaon nego vizuelan. Jovan ^etirevi} Grabovan. Kao njegovi saradnici se tada pojavljuju Dimitrije Ba~evi} i Georgije Mi{kovi}. gde je prvo bio anga`ovan na slikanju ikonostasa parohijske crkve u Morovi}u. koji je [akabenta naru~io za mitropolijsku rezidenciju u Sremskim Karlovcima od Jova Vasilijevi~a. kako se pretpostavlja. Sredinom 60ih godina Romanovi~ se ponovo vra}a u Srem. Ovo je u njihovom slikarstvu uslovilo izvesne razlike. Delatnost VASILIJA ROMANOVI^A u Kijevu je. mitropoliji. Romanovi~ se u Kijevu poslednji put pominje 1739. Nikola Ne{kovi}. Prvi koji je me|u njima zapo~eo samostalnu delatnost bio je novosadski slikar VASILIJE OSTOJI]. U njoj su du`e ili kra}e boravili Vasilije Ostoji}. Ostalo je nepoznato da li se on zatim vratio u Ukrajinu ili je umro.

Radi u trpezariji manastira Rakovac 9 velikih zidnih kompozicija. rani radovi ukazuju da je u~io kod nekog majstora ukrajinske orjentacije verovatno Romanovi~a. Njegovo anga`ovanje na slikanju ikonostasa i ostalog crkvenog mobilijara u hramu Sv Jovana Krstitelja u Stonom Beogradu. Ostoji} za razliku od Stefana Teneckog. koje se mogu uporediti sa predstavama koje Tenecki slika u naosu kru{edolskog hrama. Jovanom Popovi}em (Irig). koja je ra|ena po ugledu na stariju ikonu Andrije Rai~evi}a prona|enu u manastiru [emljug. pre nego {to je kru{edolsko zidno slikarstov bilo izvedeno. jedno od prvih istorijskih kompozicija srpskog baroknog slikarstva. sa izvesnim oprezom. Osnovao je u Velikom Be~kereku slikarsku radionicu koja je nastavila rad sve do prvih decenija XIX veka. NIKOLA NE[KOVI] je pridvorni slikar vr{a~kog episkopa Jovana Georgijevi}a i njegovog naslednika Vikentija Popovi}a. Karlovcima. u njegovoj radionici su.se vra}a u rodni kraj (Valjevo). Uspenska crkva u NS). Srpsko ranobarokno slikarstvo nije stvarala homogena grupa slikara formirana isklju~ivo u radionici Jova Vasilijevi~a i njegovih istomi{ljenika. Radi brojne ikonostase. ali se u njegovom delu ose}a i prodor novih srednjeevropskih baroknih shvatanja koja su najdoslednije iskazana na monumentalnoj kompozciji Vaznesenja Bogorodice sa glavnog oltara katoli~ke crkve u Titelu. pored niza pojedina~nih ikona. koji se u arhivama ~esto pominje izme|u 1764 i 1795. Sara|uje sa Jankom Halkozovi}em (Rakovac. U trpezariji manastira Vrdnik je naslikao i monumentalnu Kosovsku bitku. nije uspeo da formira uhodanu radionicu sa stalnim saradnicima. preko arhivskih izvora i starih fotografija. Sli~an tematski repertoar ponavlja i na soklu ikonostasa hrama Sv Petra i Pavla u S. Vasilije Ostoji} je 50ih godina. koja se otkriva kroz izvesnu egzaktnost preiciziranog detalja. Njemu su. Iako je po~etna znanja stekao u krugu radionica oko Prespe i Ohrida. koja je tm krugu prenesena iz renesansne italijanske umetnosti.. zavr{no obrazovanje stekli Amvrosije Jankovi} i Teodor Stefanovi} Gologlavac. pripisuju kompozicije koje u Kru{edolu izvodi kao Vasilijevi~ev pomo}nik.. ali njegova piktoralna poetika ostaje u okvirima znanja koja je stekao u radionici Jova Vasilijevi~a. DIMITRIJE BA^EVI] . koje patroniraju visoka jerarhija Karlova~ke mitropolije i bogate crkvene op{tine. TEODOR STEFANOVI] GOLOGLAVAC se prvo javlja kao saradnik Jova Vasilijevi~a. U okvirima po{tovanja zvani~ne piktoralne poetike stvarali su majstori Jovan ^etirevi} Grabovan. Slikarstvo Grabovana ostaje razapeto izme|u likovnog nasle|a i vode}eg baroknog slikarstva. Grigorijem Davidovi}em Op{i}em (Divo{). nakon prvih pouka kod Jova Vasilijevi~a. on slika kompozicije sa produbljenom pejza`nom pozadinom. periferne oblasti K. U su{tini je ostao slikar provincije i njenog ukusa koji nije dobio ni jednu zna~ajnu narud`binu u Osijeku gde je bio stalno nastanjen. DIMITRIJE POPOVI] je u~enik Dimitrija Ba~evi}a. ^injenica da je posedovao ilustrovanu Bibliju Kristofa Vajgla ukazuje na njegovo interesovanje za nova shvatanja. kao uglednom pan~eva~kom slikaru. ~ije je zidno slikarstvo neposredno pre toga izvela radionica Teodora 41 . Stekao je dobro obrazovanje u radionici Stefana Teneckog. Radovi su mu poznati samo posredno. Ostoji} slika skoro 4 decenije. Delatnost JOVANA ^ETIREVI]A GRABOVANA vezana je za oblasti stare Slavonije i Vara`dinskog generalata. Vasilija Romanovi~a i Stefana Teneckog. pre svega ilustracije Biblije Ektipe. Njegovi se saradnici neprestano menjaju. Janko Halkozovi} i njihovi saradnici i sledvenici.pogledati odvojeni tekst GEORGIJE MI[KOVI] se pojavljuje kao saradnik Stefana Teneckog u Starom Slankamenu gde je izradio scene na soklu ikonostasa. Vidi se da je Grabovan prihvatio ukrajinski barokni manir kao ve} zreo slikar koji nije hteo da se odrekne svojih prethodnih znanja. kao i na pevni~kim parapetima i stolovima u hramu manastira Beo~in. Oni nisu delovali kao jedinstvena grupa ve} se pojavljuju kao pojedinci koji svoju piktoralnu poetiku vi{e ili manje uskla|uju sa vladaju}im ukusom.prestone ikone iz Nikolajevske crkve u Starom Slankamenu nastaju 1749. po prestanku rada Jova Vasilijevi~a. {to pokazuje da je Gologlavac po~etkom 50ih godina smatran zrelim majstorom i u krugu visoke crkvene jerarhije. Ovaj zakasneli predstavnik ranobarokne ukrajinske orijentacije sledi pouke Dimitrija Ba~evi}a. Na srednjeevropsko obrazovanje upu}uje jedino slikarev Autoportret. uo~ljivo u obimnom opusu Vasilija Ostoji}a. pre je posledica saradnje sa drugim majstorima i naknadnih preslikavanja nego odraz njegovih te`nji da se prilagodi novim shvatanjima. koji ukrajinske pouke sa`imaju sa ranijim ju`nobalkanskim obrazovanjem. Naslikao je minijature za rukopisni Paraklis Stefanu De~anskom i ikonu sa likovima sremskih despota Brankovi}a. Njegova delatnost tu je imala veliki zna~aj za {irenje baroknih shvatanja u prekosavskim oblastima stare Srbije i Bosne. izveo i ikonostas u pocerskom manastiru Kaona. Negde oko 1760. poveravani poslovi u oblastima ju`nog Banata. Povereno mu je slikanje ikonostasa parohijske crkve u [atrncima i ikonostas hrama manastira Div{a. preuzeo ulogu vaspita~a mladih slikara. Mada se njegova re{enja uglavnom oslanjaju na grafi~ke uzore. Teodorom Kra~unom (Budim). Izvesna neujedna~enost u likovnom postupku. Delatnost rakova~kog monaha AMVROSIJA JANKOVI]A odvijala se u krugu fru{kogorskih manastira. Od sa~uvanih radova njemu se jedino. dok su njegovi radovi u crkvenoj umetnosti bili vezani za ranobarokne okvire ukrajinske piktoralne poetike. Ukrajinsku piktoralnu poetiku i zapadnoevropske predlo{ke tretira u duhu levantske umetnosti. gde je. Pored Dimitrija Ba~evi}a i Teodora Kra~una.mitropolije (put baroka tu utrli Vasilije Romanovi~ i Joakim Markovi}).

Upravo se za Markovi}evo ime vezuju prvi portreti i mrtve prirode koje su izveli srpski majstori. Beo~in . U po~etku se potpisuje gr~ki (bio grkocincarin koji svoje prezime kasnije posrbljava).ikonostas 2. pa je unutra{njost ovog hrama jedna od najbaroknijih celina srpske umetnosti XVIII veka. Za~etnik direktnijeg okretanja srednjeevropskim uzorima bio je slikar JOAKIM MARKOVI]. Prve poslove zapo~inje u saradnji sa Vasilijem Ostoji}em. Nastaniv{i se u NS. Prisutni ukrajinski uticaji su pre odraz dobrog poznavanja ilustracija {tampane knjige nego dokaz mogu}ih ranih veza sa Vasilijevi~evom slikarskom radionicom. Arhivska gra|a potvr|uje da su se Srbi ve} u prvim decenijama XVIII veka okretali prema srednjeevropskim slikarskim radionicama. karlova~ka Gornja crkva . JANKO HALKOZOVI] poti~e sa juga kao i Grabovan. bez prizvuka linearnog graficizma popularne umetnosti. Novi Sad. Nikolajevska crkva . On je bio stariji od ostalih predstavnika ranobaroknog slikarstva. Sv arhi|akon Stefan u Sremskoj Mitrovici . parohijski hram u ^erevi}u . Za dobijanje ovog posla posredovali verovatno pripadnici osje~ko gr~ko-cincarske zajednice ~ijim je prilozima izgra|en ve}i deo ove crkve.celivaju}e ikone 8.ikonostas i mobilijar Teodor Kra~un: 1.ikonostas i crkveni mobilijar 5. on je ra~unao na narud`bine u bogatim fru{kogorskim manastirima. Sv Georgije u Somboru . Grabovan je ostao majstor stati~nih kompozicija. Nikolajevska crkva . mo}nog mitropolijskog sredi{ta. Male Remete. Uspenska crkva . Mnogobrojni zapisi na njegovim ikonama proizilaze iz baroknih ilustracija ukrajinsko-ruskih knjiga a ne iz indirektne narativnosti. Vaznesenjski hram . i u neposrednoj blizini Sremskih Karlovaca. Na ukra{avanju hrama su u ranim sedamdesetim godinama. Kru{edol .ikonostas Jovan Isajlovi} Stariji: ikonostas i crkveni mobilijar hrama manastira Sen \ur| Grigorije Jezdimirovi}: Grigorije Davidovi} Op{i}: oltarska pregrada i zidno slikarstvo u parohijskoj crkvi Sv Arhan| ela Gavrila u La}arku Lazar Serdanovi}: 1. Pakra. Subotica. Segedin.celivaju}e ikone 6. pevnice.ikonostas 3. a na draperijama nema floralnog ornamenta. Mo`e se pretpostaviti da je slikarstvo izu~io u nekoj od provincijiskih srednjeevropskih radionica. prestone ikone sv Nikole i Jovana Krstitelja sa ikonostasa Nikolajevske crkve u Starom Slankamenu pokazuju prilago|avanje zvani~nom slikarstvu Vasilijevi~a. Likovi na njegovoj ranoj ikoni Sabor sv apostola (1745) slikani su voluminozno i plasti~no. koji srpskim slikarima prenosi Jov Vasilijevi~. celivaju}e ikone i zidne kompozicije Drugog Hristovog dolaska. glavni ikonostas 9. Lepavina. Irig.zidne kompozicije 5. Ni njegova slede}a celina nije sa~uvana izvorno . mitropolije. Jovan Popovi} i Andrej [altist. {to pokazuje da je Halkozovi} poznavao delatnost Jova Vasilijevi~a. Uklapanje u okvire barokne piktoralne poetike uo~ljivije je u Halkozovi}evim radovima u obnovljenom novosadskom Uspenskom hramu.mali ikonostas u kapeli u horu hrama. Na Markovi}evim ikonostasima u Plav{incima i Di{niku se javljaju istorijske i heraldi~ke predstave koje se pre nisu pojavljivale na oltarskim pregradama hramova K. hijerati~nih stavova i kruto slikanih draperija. Samostalno radi prvo ikone za novi ikonostas manastira Beo~in i njegove fijale.Bogorodi~ina ikona 4.ikonostasi Teodor Popovi}: ikonostasi u Beodri i E~koj 42 - 7 - . sredi{tu Ba~ke eparhije. mitropolije.deo ikonostasa 2. bili anga`ovani vode}i novosadski majstori Vasilije Ostoji}.celivaju}e ikone 7. Ova celina je uni{tena za vreme II sv rata. Miklu{evac . koji se formirao van uhodanih puteva zvani~ne umetnosti K. Tek kasniji radovi.manastir Kuve`din. Prestone ikone Hrista i Bogorodice sa beo~inskog ikonostasa slikane su pod uticajem prestonih ikona kru{edolskog ikonostasa.Simeonovog. ikonostas manastira Br{ljanac 2. Sv Nikola u Starom Slankamenu . pored Janka Halkozovi}a i njegovog sina Dimitrija Jankovi}a. SLIKARSTVO VISOKOG BAROKA Jovan Popovi}: 1. Kovilj . arhijerejski tron.ikonostas 3. Zidne slike Halkozovi} je slikao na platnu ka{iranom na zid (poznavanje ju`nobalkanse levantske tradicije). sigurno je bilo odre|eno njegovim grko-cincarskim vezama. propovedaonicu. U srpskom ranobaroknom slikarstvu je postojala i te`nja za direktnijim uklju~ivanjem u razvojne tokove srednjeevropske umetnosti. U Osijeku radi u Uspenskom hramu ikonostas. Saborna crkva Karlova~ke mitropolije .ikonostas 4. pa nije svoje prvo obrazovanje stekao kod ukrajinskih majstora. parohijska crkva u selu Kru{edolu .

koje on slika sa Dimitrijem Ba~evi}em. Zidne slike iz novosadskog Uspenskog hrama jasno najavljuju promene u razvoju srpkog baroknog slikarstva. deizis na arhijerejskom tronu. Ove atribucije bi bilo mogu}e pouzdanije potvrditi da je sa~uvan stari ikonostas i mobilijar u hramu Kovilja (njegove najzna~ajnije narud`bine koju radi sa T. Mariju Magdalenu i Longina. Upravo u vreme kada je Jovan Popovi} zavr{io {kolovanje u Kijevo-pe~erskoj {koli je bilo nagove{teno novo poglavlje u razvoju ukrajinske barokne umetnosti. u krugu visoke crkvene jerarhije prevagnula je struja koja se suprotstavljala dotada{njoj rusko-ukrajinskoj kulturnoj orijentaciji i zalagala se za ~vr{}u usmerenost ka Be~u. Preobra`aj likovnog jezika zasnovanog na sa`imanju ukrajinske barokne retrospektivnosti i srednjeevropskog kasnobaroknog eklekticizma. nagove{ten je zavr{etak jedne etape u razvoju srpskog baroknog slikarstva. Na dva sredi{nja medaljona carskih dveri su naslikane Blagovesti. na koju se ugleda ve}ina srpskih ranobaroknih slikara. Popovi} je svoje obrazovanje stekao u Kijevo-pe~erskoj {koli. Ovi likovni kvaliteti pru`ili su osnove da se Popovi}u pripi{e ikonostas iz suboti~kog Vaznesenjskog hrama. radovi za unijatsku crkvu Sv Varvare 2. Ali on kasnije napu{ta {kolu. Popovi} se u Karlova~koj mitropoliji prvo pojavljuje kao saradnik Vasilija Ostoji}a. Popovi} radi ciklus Velikih praznika (medaljoni pored carskih dveri). on namaz nanosi sa rutinom i sigurno{}u iskusnog majstora koji volumene modeluje bojom. kao Vavedenje Bogorodice. Prazni~ne ikone su neoubi~ajeno grupisane. mnogo slobodnije od bilo kog savremenika.godine. Bogorodica. Na bo~nim dverima su starozavetni Aron i Melhisedek. po~etkom 50ih godina. Hristos i Jovan Krstitelj. koja su pratila napu{tanje starih i prihvatanje novih shvatanja. 43 . Ona je jo{ od sredine veka potresala {ire granice pravoslavlja. Avramova `rtva i Isaijino o~i{}enje (iznad bo~nih dveri). slikan 1766. On slika {irokim zamahom ~etke. Popovi} se predstavlja kao slikar koji te`i napu{tanju ranobarokne poetike. Zvani~ni ukus koji se i u crkvenom slikarstvu sve vi{e pribli`avao srednjeevropskim shvatanjima. ikonostas u Martincima 3. koju radi samostalno. Sprovo|enje ovih reformi poklapa se sa desetogodi{njim delovanjem Ilirske Dvorske deputacije (1769-1779) na ~ijem ~elu se nalazio grof Franjo Koler. On je slikar koji dobro poznaje anatomiju i skra}enja. ikonostas u Velikim Bastajama Smr}u mitropolita Pavla Nenadovi}a 1769. koje je nagovestio Jovan Popovi}. skoro su istovetne. Prvi znaci krize ranobaroknog piktoralnog sistema ose}ali su se i ranije. Sedamdesete godine XVIII veka nisu bile obele`ene samo previranjima u slikarstvu. Kompoziciona re{enja ciklusa Velikih praznika su bliska istoimenim scenama u iri{koj Nikolajevskoj crkvi. Tokom sedamdesetih godina. Nekoliko ikona sa kojih je skinut kasniji premaz pokazuje da je likovni jezik istovetan i da je prevashodno zasnovan na slikarevom koloristi~kom potencijalu. Sedam malih medaljona je raspore|eno oko dvaju ve}ih ovalnih medaljona sa predstavama Preobra`enja i Vaskrsenja. na ~ijem udaru je bila prevashodno crkva. dok su u preostala ~etiri medaljona sme{teni likovi jevan|elista. O ranim Kra~unovim radovima mo`e se suditi samo na osnovu ikonostasa parohijse crkve u selu Kru{edolu i hramu manastira Beo~in.kao i monumentalne zidne kompozicije Isterivanje trgovaca iz hrama i Parabola o udovi~inim leptama iz Uspenske crkve u NS koje su nastale po~etkom naredne decenije. Iza Kra~una nisu stajala ve} izna|ena re{enja. nego i u duhovnom `ivotu. Mla|i slikarikoji su se borili za svoje mesto i naru~ioce sve su se ~e{}e okretali srednjeevropskim uzorima. ali upotreba predlo`aka nije svedena na standardni odabir iz uticajne Biblije Ektipe. Ono {to je bilo jasno bili su samo otvoreno iskazani problemi jedne piktoralne poetike koja se sve te`e i sve manje uklapala u okvire nove kulturne orijentacije. I. Izborom Jovana Georgijevi}a za mitropolita. Preobra`aj ranobarokne piktoralne poetike je jo{ o~igledniji u slede}oj narud`bini. ^e{ljarem). Regulamentom je smanjena ranije mo} karlova~kih mitropolita kao politi~kih poglavara nacioje. Vasilijevi~ je bio prenosilac likovnih shvatanja koja su bila ve} razra|ena u slikarskoj {koli Kijevsko-pe~erske lavre. Mada se ponekad pod lazurno slikanim povr{inama naziru tragovi crte`a. On je jedan od prvih srpskih baroknih slikara koji slika valerski i primenjuju}i svetlo-tamni postupak izvla~i bojene vrednosti iz osnovnih tonova. Osnovni narativni sklop je odre|en po{tovanjem tradicionalne konvencije. Za vreme boravka Jovana Popovi}a u Kijevu na ~elu slikarske {kole se jo{ uvek nalazio Alimpij Galik. poku{ao je u toku naredne decenije da likovno ostvari TEODOR KRA^UN. a u srpskom baroknom slikarstvu nagove{tavalo ju je delo JOVANA POPOVI]A. Na prestonim ikonama su sveti Nikola. upravo u vreme kratkotrajne vladavine mitropolita Georgijevi}a i njegovog naslednika Vikentija Jovanovi}a Vidaka. Neke od kompozicija. Razlikuju se tek u ponekom detalju arhitektonske pozadine ili gestu nekog od aktera. Rade zajedno na iri{koj Nikolajevskoj crkvi gde se vidi Popovi}eva te`nja da se uklopi u manir glavnog majstora. koja su ve} va`ila za ostale forme umetni~kog stvaranja. a njihov duhovni status je znatno ograni~en. Odlazak Alimpija Galika ozna~io je definitivan poraz napora da se umerenim reformama retrospektivna ranobarokna poetika prilagodi aktuelnim zapadnoevropskim shvatanjima. Koloristi~ki na~in slikanja je sapet graficistikom mre`om zlatom iscrtavanih linija.- Mojsej Suboti}: 1. To je ikonostas Nikolajevskog hrama u Segedinu. dopojasne likove proroka. zapo~ela je poslednja decenija carevanja Marije Terezije u kojoj je dvroski centralizam vodio odlu~uju}u bitku za apsolutisti~ke reforme.

a slikarski postupak je u drugi plan 44 . Kra~un se sa njenim likovnim formulacijama mogao upoznati posredstvom starijih ilustrovanih Biblija. on poku{ava da reformi{e ranobaroknu piktoralnu poetiku i da je uskladi sa aktuelnim srednjeevropskim shvatanjima. Kra~unova delatnost se naglo prekida. Na prestonim ikonama su izostavljene stati~na hijerati~nost i zlatna pozadina. ranobarokni i kasnobarokni period. a zatim u saradnji sa Jakovom Orfelinom slika glavni ikonostas. nakon povratka sa be~ke likovne Akademije. Umesto baroknih ikona stvara religiozne kompozicije slikane u duhu srednjeevropskog baroka. Stati~nost je pretvorena u dinami~nost i u tom smislu je maniristi~ka serpentinata bila bli`a baroknim shvatanjima nego renesansni kontraposto. Ovladavanje pokretom prisutno je i na ikonama gornjeg dela ne{tinskog ikonostasa. Na ikonama sa ikonostasa ne{tinskog hrama Kra~un se oslanja na re{enje Dimitrija Ba~evi}a. Nesporazum sa konzistorijalnom komisijom mogao je biti povod za Kra~unovu odluku da svoje obrazovanje dopuni na be~koj likovnoj Akademiji. sa ciljem da o`ivi shematizovanu idealizovanost. Kra~un sa Akademije nije doneo nikakva revolucionarna shvatanja koja bi se otvoreno suprotstavljala ranije postavljenim normama. izostavlja dekorativnu zlatnu pozadinu. Kra~un omek{ava kruti Ba~evi}ev graficizam. Evolucija slikarevih shvatanja jasno se uo~ava u preobra`aju prestonih ikona. Kra~unovu ikonu Bogorodica sa Hristom mogu}e je uporediti da istoimenom Ba~evi}evom prestonom ikonom sa ikonostasa u kru{edolskoj seoskoj crkvi. a kontrapost postepeno evoluira u maniristi~ku figuru serpentinatu.godine. Nakon saradnje sa Ba~evi}em na dovr{avanju ikonostasa hrama manastira Beo~in. manastir Kru{edol i parohijski hram u ^erevi}u. koji je svojim delom ve} nametnuo Jakov Orfelin. U drugoj fazi. kao osnova verskog identiteta slike. U to vreme Kra~un se priprema za izvo| enje svoje poslednje i najzna~ajnije narud`bine u Sabornoj crkvi Karlova~ke mitropolije. dok je o zna~aju njenog simboli~nog tuma~enja svakako u~io za vreme svog boravka na be~koj Akademiji. a floralni ornament se pojavljuje i na njihovim draperijama. njegov u~itelj. pokazuje tri razvojne faze koje se kontinuirano nadovezuju. Op{ti izgled ovih ikonostasa. nije dala pozitivno mi{ljenje o obavljenim poslovima. a u drugoj dr`i svitak sa tekstom. Na prvi pogled sve je podre|eno zahtevima ranobaroknog shvatanja ikone. koja je uticala i na slikareve sledbenike. Floralna ornamentacija na ikoni iz Slankamena je. koja je imala zadatak da pregleda dovr{ene slikarske radove na ikonostasu beo~inskog hrama. Nezaobilazno mesto u tuma~enju Kra~unovog likovnog jezika je isticanje ove "maniristi~nosti". Kra~un joj posve}uje veliku pa`nju. U kasnijem Kra~unovom slikarstvu figura postaje sve izdu`enija. Bogorodica i Hrist stoje na oblacima. Ispod prividnog po{tovanja tradicionalnih normi uo~avaju se zna~ajne promene. Kra~un je slikar ~ijim su delom povezane dve razvojne etape srpskog baroknog slikarstva. Ba~evi}ev sv Jovan je postavljen frontalno i hijerati~no. njihov tematski repertoar i ikonografske osobenosti vezane su za umetnost prethodne decenije. On prvo izvodi mali ikonostas u kapeli u horu hrama. nego na dekorativnim pozadinama ikona Kra~unovog starijeg saradnika Dimitrija Ba~evi}a. Na prestonim ikonama kapelskog ikonostasa jo{ uvek se po{tuju retrospektivne ranobarokne norme. Stoje}i likovi apostola su slikani u razli~itim stavovima. ali na kompozicijama u soklu Kra~un otkriva poznavanje rokajne piktoralne poetike. I tip krune proizilazi iz Ba~evi}eve Bogorodi~ine ikone sa nekada{njeg ikonostasa u Prhovu. Iza njih je postavljena dekorativna zlatna pozadina. Jovan Krstitelj je na Kra~unovoj slici muskulozni atleta koji stoji u razgibanom kontrapostu. a zavr{nu evoluciju njegovih baroknih shvatanja predstavljaju serije celivaju}ih ikona slikanih za karlova~ku Gornju crkvu. a stati~no postavljenom figurom dominira glava sa krupnim o~ima. noge prenagla{eno izdu`ene. Kra~unov boravak u Be~u prekinut je po~etkom 1771. sagledavano u celini. Ista tendencija je uo~iljiva i na prestonim ikonama sv Nikole i Jovana Krstitelja. U Kra~unovoj transformaciji ranobarokne ikone uo~ljiva su kolebanja. Sv Jovan je jednu ruku uzdigao u znak opomene. U poslednjoj fazi on prihvata likovna shvatanja srednjeevropskog kasnobaroknog eklekticizma i potpuno napu{ta doktrinu retrospektivnosti. Na ikonama glavnog ikonostasa on je otvoreniji prema likovnom jeziku kasnobaroknog eklekticizma. me|utim. U prvoj on sledi pouke Vasilija Ostoji}a i Dimitrija Ba~evi}a. u~itelja Vasilija Ostoji}a i saradnika Dimitrija Ba~evi}a. Obe ikone pripadaju istom tipu. Kra~unov navodni manirizam ima jo{ jedan koren koji po~iva u te`nji da se sa~uva pravoslavna duhovnost. Po{to je ikonostas sa~uvan samo fragmentarno o njegovom slikarstvu posle Be~a se mo`e bolje prosuditi na osnovu poznijih dela. Konzistorijalna komisija mitropolita Nenadovi}a. njegov ne{to mla|i saradnik. Nova shvatanja barokne ikone Kra~un formuli{e na ikonostasima crkve Sv arhi|akona Stefana u Sremskoj Mitrovici. a jedina je razlika u slikarskom postupku. Kra~unovo slikarstvo. kada on sa Arsenijem Markovi}em sklapa ugovor za pozla}ivanje i slikanje ikonostasa i crkvenog mobilijara novopodignutog hrama Sv Georgija u Somboru. Zna~ajnu novost predstavljao je druga~iji postupak zasnovan na slikarskom ose}anju iskazanom likovnim jezikom koji izdvaja Kra~unove ikone od ikona njegovih uglednih prethodnika.Ranom periodu Kra~unove delatnosti pripada i potpisana Bogorodi~ina ikona iz hrama Sv Nikole u Starom Slankamenu. Dok Ostoji}. One se jasno otkrivaju ako se uporede Ba~evi}eva i Kra~unova ikona Jovana Krstitelja. sa te`njom da se izbegne monotonija friza apostolskog reda na ikonostasu manastira Beo~in. povezana isprepletanim trakama koje se ne pojavljuju na Vasilijevi~evoj ikoni. Torzo je neproporcionalno malen. Ovim radovima Kra~un je krajem 70ih godina izrastao u vode}eg majstora Karlova~ke mitropolije.

arhiepiskopa Arsenija i vladike Maksima. Lazar Serdanovi} se nakon Pakre pojavljuje u manastiru Lepavina. i mogu}e je da je prve pouke dobio od Romanovi~a. gde slika ikone od kojih su se sa~uvale samo dve sa likovima apostola. Posle Br{ljanca mu je poveren rad na ikonostasu u starom hramu Sv ^etvorodnevnog Lazara u Velikoj Pisanici. Kra~unova reforma ranobarokne piktoralne poetike imala je uticaja i izvan granica Karlova~ke mitropolije. donosi novi piktoralni jezik koji je odredio dalji razvoj srpskog baroknog slikarstva i koji su dalje sledili mnogobrojni slikari. na kojima se slikar potpisao. Isajlovi} je ostao slikar vezan za ranije tokove barokne umetnosti. Pored ove prividne aktuelnosti. posebno Biblije Kristofora Vajgla. Prve pouke je dobio kod Romanovi~a. kao predstava Hrista koji propoveda u Hramu. Pored upornog ponavljanja Kra~unovih obrazaca. koja je u poslednjim decenijama XVIII veka uvela barokna shvatanja u bugarsku umetnost. sa predstavama Sv Save. JOVAN ISAJLOVI] STARIJI. ali je postavka figura kru}a. Hrist je prikazan kao car careva. postavljena u medaljon iznad carskih dveri. od kojih je najzna~ajnija uni{tena dekoracija i oltarska pregrada u parohijskoj crkvi Sv Arhan|ela Gavrila u La}arku. GRIGORIJE JEZDIMIROVI] je jedan od ~estih Isajlovi}evih saradnika. Me|u njima se sasvim izuzetno javlja i predstava poslednjeg sremskog despota Stefana Berislavi}a. Njegovo slikarstvo predstavlja kontinuiranu. U stliski ujedna~enom slikarstvu oltarske pregrade nije mogu}e ukazati na eventualno u~e{}e Lazara Serdanovi}a. zapo~eo je slikarsku delatnost kao Kra~unov saradnik na ikonostasu hrama Sv Georgija u Somboru. To je tipi~na barokna te`nja za humanizacijom neba. kada radi kao saradnik Pavela \urkovi}a na slikanju ikonostasa novopodignute crkve Sv Dimitrija u Dalju. a kolorit sirov. Istaknuto mesto su dobili nacionalni svetitelji na bo~nim zidovima. Posle saradnje sa Kra~unom radi mnogo u oblastima Srema. Oni su naslikani prema pravilima profane vladarske ikonografije. ali crta~ko-slikarski postupak otrkiva nedovoljno obrazovanog majstora ~iji je crte` nesiguran. koji je u Ukrajini razvijan i potvr|ivan tokom jednog veka. Mogao je to biti Vasilije Ostoji}. Oni imaju realnu materijalnu zgusnutost dovoljnu da izdr`i te`inu prestola i figura. LAZAR SERDANOVI] se formirao pod uticajem Teodora Kra~una. Prvi put se pominje kao Kra~unov saradnik na slikanju ikonostasa somborskog hrama Sv Georgija. proslavljan i u teologiji pravoslavne crkve. Op{i} je siguran dekorater eklekti~nog srednjeevropskog kasnobaroknog manira. Kompozicione sheme su slo`ene i pune detalja. Tu se javljaju i inovacije. Simeona Nemanje. kao i Jov Vasilijevi~.potisnuo graficisti~ku dekorativnost. postao je jedan od najuglednijih slikara K. dok su u Velikim praznicima ponovljena op{tepoznata ranobarokna re{enja. kao {to su potpisani radovi iz parohijske crkve u Ba~koj Palanci. Kra~un. Jov Vasilijevi~ je u srpsko slikarstvo doneo ve} kodifikovani slikarski manir. Teodor Kra~un nije ustanovio takav sistem normi. Prestoli su okru`eni oblacima koji nisu slikani samo kao simboli neba. Delatnost Jezdimirovi}a se nastavlja sve do po~. a proporcije izdu`enije. Bogorodica i Hrist sede na baroknim prestolima. ali i kontradiktornu evoluciju.ikonostas manastira Br{ljanac. GRIGORIJE DAVIDOVI] OP[I] pripada grupi Kra~unovih kasnobaroknih sledbenika. Njegovo delo je bilo poznato predstavnicima Banske slikarske {kole. ali je na njegovo formiranje presudnije uticao Kra~un sa kojim sara|uje na izradi ikonostasa Saborne crkve u Sremskim Karlovcima. Kao samostalni majstor izvodi 1773. kao i likovi crkvenih pesnika. Na prestonim ikonama on skoro doslovno ponavlja Kra~unove obrasce. {to ga pribli`ava majstorima kasnobaroknog eklekticizma (Orfelinu i ^e{ljaru). Njegovo slikarstvo je pro`eto pastelnim tonovima rokajnog {timunga. U slikaim dekoracijama prvih dveju traveja Op{i} se oslanja na iste iluzionisti~ke principe. Baranje i Ba~ke ~esto sa drugim majstorima. Zidna dekoracija oltarskog prostora se vi{e oslanja na re{enja koja opona{aju srednjeevropske oltare katoli~kih crkava. ali se njegovo delo uglavnom ponavlja formalno i bez dubljeg razumevanja. ali mu se pouzdanije mogu pripisati ikone na pevnicama. mitropolije. Bio je to strogo definisan sistem normi koji je on prenosio u~enicima sa neprikosnovenim autoritetom pridvornog mitropolijskog slikara. Sa~uvani radovi ukazuju da je on pre saradnje sa Teodorom Kra~unom u~io slikarstvo u radionici nekog starijeg ranobaroknog majstora. sa arhijerejskog trona. ili ikona Hrista koji nosi krst na ramenu. Na kasnijem ikonostasu iz Miklu{evaca vidi se da postepeno prevazilazi ranobarokne uzore i priklanja se Kra~unovim likovnim shvatanjima. Mada je Kra~un bio predvodnik i 45 . koji je sa~uvan u potpunosti i nepreslikan (1803-1805). Jezdimirovi} je bio slikar koji je bez ve}e kreativne snage ponavljao uobi~ajena re{enja ili se oslanjao na re{enja iz Kilijanove Biblije. Na osnovu dela koja mu se pripisuju. dr. On je u svom prvom periodu ostvario nekoliko zna~ajnih celina. Kra~unov uticaj je u srpskom slikarstvu bio prisutan sve do prvih decenija narednog veka. Kra~unov uticaj se jasno ose}a na ikonostasu. Crkva je uni{tena kao i ikonostas. Status nebeske kraljice. Njegovo najzna~ajnije delo je ikonostas i crkveni mobilijar hrama manastira Sen \ur|. on se ~esto oslanja na grafi~ke predlo{ke ilustrovanih Biblija. sa kojim Serdanovi} sara|uje u Pakri ili Dimitrije Ba~evi}. sa vedutom grada Berkasovo. monaha i pustinjaka u pevni~kom prostoru. Metafizi~ka realnost zamenjena je te`njm da se vladari neba likovno prika`u elementima pojavne realnosti. Po smrti Orfelina. Kasnije odlazi u manastir Pakra gde je njegov boravak zabele`en upravo u vreme kada Vasilije Ostoji} slika ikonostas manastirskog hrama. posebno na prestonim ikonama i bo~nim dverima. decenije XIX veka. potisnuo je Marijinu ulogu Bogomajke.

po~etkom 40ih godina XVIII veka. Do ovako va`ne narud`bine i za srpske umetnike neoubi~ajene narud`bine do{lo je verovatno posredovanjem Atanasija Dimitrijevi}a Sekere{a. Trebao je da naslika veliki broj ikona {to upu}uje na pretpostavnku da su u narud`binu bile uklju~ene i ikone za ikonostas. Ba~ko Petrovo Selo . MOJSEJ SUBOTI] je prva znanja dobio u radionici Vasilija Romanovi~a sa kojim sara|uje na ikonostasu u Morovi}u. budimska Saborna crkva - 46 . zidno slikarstvo u manastiru Grabovac Stefan Gavrilovi}: ikonostasi parohijskih hramova u Sremskoj Kamenici. SLIKARSTVO KASNOG BAROKA Jakov Orfelin: 1.ikonostas Teodor Ili} ^e{ljar: 1. Mada je izvesne motive zadr`ao u istovetnoj shemi. Na osnovu analogija sa ikonom Hristovog raspe}a njemu se pripisuju i ikonostasi u Beodri i E~koj. kao {to su amblematski frizovi na soklu ikonostasa u Beodri i E~koj. ikonostas manastira Privina Glava 3. koji se tad spremao da pre|e u katoli~anstvo. Pre Suboti}a je za unijate radio brojne narud`bine Tenecki. ali je postavljen u produbljeni pejza` slikan sa nagla{enom te`njom da se usklade figura i pozadina. kao {to nije uspela ni reforma koju je u Kijevo-pe~erskoj {koli sredino veka poku{ao Alimpij Galik. a Mojsej Suboti} je bio jedan od retkih slikara koji ga je sledio. Tu se javlja i predstava Nedremanog oka sa Hristom koji le`i na krstu sa svevide}im Bo`ijim okom u gornjem delu kompozicije koje baca svetlosne zrake na opru`enog Hrista. u jednoj prelaznoj formi koja nije ni u potpunosti napustila stara niti je prihvatila nova re{enja. {to je odgovaralo shvatanju pobo`nosti austrijskog habsbur{kog katoli~anstva koje je u crkvenoj umetnosti videlo mo}no oru`je vladarske propagande. Direktnije oslanjanje na srednjeevropske uzore uo~ljivo je tek na poslednjoj ikoni Jovana Prete~e. za koju se zalagala be~ka likovna Akademija. I u drugim radionicama se uo~avaju ovakve te`nje za uklapanjem novih shvatanja u okvire radicionalne ranobarokne piktoralne poetike. TEODOR POPOVI] je bio vaspitan u radionici Dimitrija Popovi}a.nedovr{eni ikonostas Andrej [altist: 1. Nikolajevski hram u Kikindi . Njegov slikarski opus karakteri{e te`nja da se ranobarokne piktoralna poetika prilagodi novom kasnobaroknom maniru. Nakon toga nastavlja obrazovanje u Be~u {to potvr|uju radovi za unijatsku crkvu Sv Varvare iz 1775. Beo~inu i Novom Be~eju Arsenije Teodorovi}: 1. Njegova pripadnost novim shvatanjima otkriva se pre svega u pojedina~nim dometima. Koloristi~ka zvu~nost posebno dolazi do izra`aja u predstavljanju draperija. cenzora Kurcbekove {tamparije.ikonostas 5.ikonostas 4. dok u slikanju lika ru`i~asto-zelenim tonovima i tamno sme|im senkama on pokazuje vezanost za tradiciju. Mokrin . Suboti}evo prihvatanje novina nije bilo bezrezervno {to pokazuju kasniji radovi (ikonostas u Martincima. Njihov poku{aj delimi~ne reforme nije uspeo.zidne slike 3. Stara Kanji`a . U skladu sa tradicijom.. katoli~ka katedrala u Velikom Varadu . parohijska crkva Maradika . Na ikonostasu u E~koj se vidi napredak u odnosu na prethodni ikonostas. novosadska Uspenska crkva 2. Grgeteg . Sv Nikola u Velikoj Kikindi .. Jovan dr`i u ruci svitak sa ispisanim tekstom. Uklju~ivanje svetlosnog izvora u sliku bilo je u srpskom baroknom slikarstvu novost koju je uveo tek Teodor Kra~un. ali njegovo delo ostaje na pola puta. Varvarin lik je slikan prema mladala~kom liku Marije Terezije. zemunska Bogorodi~ina crkva . O~igledno je da se Suboti} u Be~u sreo sa ranim slikarstvom Paula Trogera i Maulber~a. ~iji su vode}i predstavnici Teodor Kra~un i Mojsej Suboti} te`ili da usklade ranobaroknu piktoralnu poetiku Kijevskope~erske {kole sa kasnobaroknom poetikom.najuticajniji predstavnik slikarskih reformi. Pojava galerije srpskih svetitelja je skoro simboli~no nagovestila i kraj funkcionisanja versko-politi~kog programa koji je bio formulisan na dvoru patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. oblici su slikani punije i sigurnije. ikonostas u Velikim Bastajama. Ikonostasom u Velikim Bastajama zavr{avaju se reforme baroknog slikarstva. ikonostas u Melencima 2. Ova rana narud`bina be~kih unijata nije zna~ilo bezuslovno Suboti}evo okretanje srednjeevropskim shvatanjima baroknog slikarstva.ikonostas i zidne slike 2.ikonostas 3.ikonostas 3. Reformisano slikarstvo Teodora Popovi}a se nalazilo van glavnih tokova srpske umetnosti i nije nailazilo na razumevanje crkve.oltarske slike 2. on nije bio jedini majstor koji je poku{ao da prevazi|e nastalu krizu.). {to pokazuje i bliskost njihovih radova. Likovi na prestonim ikonama proizilaze iz istoimenih Romanovi~evih ikona sa ikonostasa u Morovi}u.

Zavr{nim terezijansko-jozefinisti~kim reformama Be~ je postao duhovni centar celokupne monarhije, kojem gravitira i srpska kasnobarokna kultura. Dok je politika Marije Terezije katoli~anstvo smatrala ujedinjuju}om silom austrijske monarhije i suprotstavljala se slobodnom ispovedanju vere, krajem XVIII veka, pod uticajem prosvetiteljstva, politi~kih i ekonomskih ideja, ja~a svest o verskoj trpeljivosti, koja je svoj krajnji odraz dobila u Patentu o verskoj toleranciji, koji Josif II izdaje godinu dana po stupanju na presto. Njime su protestantske sekte, luterani i reformatori, kao i nesjedinjena pravoslavna crkva, dobili pravo privatnog bogoslu`enja i odre|ena gra|anska prava, koja su fakti~ki zna~ila ograni~enu ravnopravnost sa katolicima. Portretno slikarstvo, koje nije bilo uslovljeno verskim razlikama odmah nakon Velike seobe okre}e se srednjeevropskim uzorima, a i razvoj barokne grafike je jo{ od vremena Hristofora @efarovi}a direktnije vezan za be~ke radionice Jakova [mucera i Tomasa Mesmera. Crkveno slikarstvo se, sa druge strane, odupire direktnim zapadnoevropskim uticajima sve do sedamdesetih godina XVIII veka. Kra~unova delatnost, me|utim, omogu}ila je samo da prelazak sa ranobaroknog ka kasnobaroknom slikarstvu bude ostvaren postepeno i bez vidnih potresa. Me|u umetnicima koji }e srpsko slikarstvo povesti putem srednjeevropskih eklekti~nih kasnobaroknih formulacija isti~u se, pre svega, Jakov Orfelin i Teodor Ili} ^e{ljar. JAKOV ORFELIN se formirao bez direktnih dodira sa ranobaroknim slikarstvom ukrajinski orijentanisanih majstora. On je prva crta~ka znanja dobio od strica Zaharija Orfelina, a potom je upisao studije grafike. Mada se Jakov Orfelin kasnije posvetio slikarstvu, rana polazi{ta vezana za grafiku i [mucerovu akademiju ostavila su neizbrisiv trag na njegovim likovnim shvatanjima. Po povratku iz Be~a on se okre}e srednjeevropskim kasnobaroknim uzorima. Mada je bio manje talentovan i manje originalan od Kra~una, njemu ipak u razvoju srpskog baroknog slikarstva pripada mesto slikara kojim zapo~inje jedan novi period. Jakov Orfelin prihvata srednjeevropsku kasnobaroknu praksu bez obaveze da je prilagodi potrebama druga~ijeg verskog identiteta. Prva zna~ajna narud`bina po povratku iz Be~a je izrada zidnih slika i oltarske pregrade u novopodngnutom hramu Sv Nikole u Velikoj Kikindi. Na svodu iznad soleje naosa naslikana je monumentalna kompozicija Sv Trojica sa jevan|elistima koja je izvedena po uzoru na istoimeni grafi~ki list koji je Zaharije Orfelin izradio ranije za Pavla Nenadovi}a. Grafi~ki predlo`ak je bio samo posrednik za nastanak koja se idejno oslanja na tradiciju Apoteoza sv Trojice, koje su obi~no slikane na svodovima katoli~kih baroknih rkava. Kompozicija je prilago|ena arhitektonskom okviru, sa ambicijom da se iluzionisti~ki arhitektonski prostor otvori prema nebu. Bilo je to potpuno prihvatanje zapadnoevropskih dekorativnih shvatanjia, koje }e kasnije, pored ostalih, ponoviti Andrej [altist u kupoli hrama manastira Grabovac i Teodor Ili} ^e{ljar na svodu prvog traveja u naosu hrama u Ba~kom Petrovom Selu. Po zavr{etku zidnog slikarstva, Orfelin je pristupio slikanju ikonostasa ~iji tematski repertoar odra`ava idejna previranja koja zahvataju celokupni duhovni `ivot, pa i umetnost Karlova~ke mitropolije sedamdesetih godina XVIII veka. Orfelin je na Be~koj akademiji sigurno stekao pouzdana znanja o kori{}enju amblematskog jezika a onoliko koliko je danas poznato, pojava pro{irenog amblematskog friza na oltarskim pregramdama Karlova~ke mitropolije prvi put je zabele`ena upravo na ikonostasu u kikindskom hramu Sv Nikole. Posredstvom Orfelinovih uticaja on }e se kasnije pojaviti i na drugim banatskim ikonostasima. U sredi{njim kartu{ama carskih dveri predstavljene su Blagovesti, u gornjim medaljonima naslikane su kadionica i posuda sa manom, a u donjima su sveti Simeon i Sava. Na bo~nim dverima su sveti Vasilije i Grigorije Bogoslov. Iznad dveri i prestonih ikona postavljene su manje kompozicije, Isceljenje slepog, Neverovanje Tomino, Nedremano oko, Hrist i Samarjanka i Isceljenje raslabljenog. U slede}em redu nalaze se odabrane scene iz ciklusa Velikih praznika, sa sredi{njom kompozicijom Vaskrsenja. Iznad scena prazni~nog ciklusa su postavljeni ovalni medaljoni sa dopojasnim likovima apostola. Na zavr{nom delu ikonostasa je Raspe}e sa BCom i Jn Bogoslovom. Orfelin se osloba|a retrospektivnog nasle|a i postavlja figure u nedefinisan prostor zatvoren oblacima. O~igledno je da su Teodor Kra~un i Jakov Orfelin pouke be~ke likovne Akademije shvatili na potpuno razli~it na~in. Orfelin je prihvatio nova znanja oslobo|en svesti o njihovom verskom identitetu. Ovakva su shvatanja ve} ranije bila prisutna u srpskoj baroknoj grafici, ali su u slikarstvu ona stekla punova`nost tek sa pojavom Jakova Orfelina. Karakteristi~no je Orfelinovo tuma~enje svetlosti, koje je potpuno druga~ije od Kra~unovih baroknih shvatanja. Ona je i na Orfelinovim slikama preobra`ena, ali nije tuma~ena simboli~no, kao retori~ki kontrast, sra~unat na izazivanje dramati~nih emocija. To je zemaljska i ~ulna svetlost koja ne dolazi sa neba, niti je odraz bo`anske intervencije. Odsustvo tamnih povr{ina na Orfelinovim slikama predstavljalo je dosledno sprovo|enje estetskog ideala rokokoa. Orfelinu je poreverena izrada oltarske pregrade hrama manastira Grgeteg. Tokom iste decenije Jakov Orfelin je izveo ikonostase u parohijskim crkvama Maradika i Obre`a, a saradnja sa Teodorom Kra~unom na glavnom ikonostasu karlova~ke saborne crkve donela mu je status najpopularnijeg slikara poslednjih decenija XVIII veka. Optere}enost radovima je slabila njegovu kreativnost i kvalitet njegovog dela postepeno opada. Sigurno je da su tome doprinosili i sami naru~ioci koji su tra`ili da slikar ponavlja svoja re{enja. 47

Orfelinovo shvatanje slikarstva sledio je i be~ki vaspitanik TEODOR ILI] ^E[LJAR. On se nije potpisivao kao akademski slikar. Prve slikarske pouke dobio je u novosadskoj radionici Jovana Popovi}a. Njegova rana delatnost ukazuje na vezanost za ranobaroknu piktoralnu poetiku, ali i svesna kolebanja po~etnik ~ije su o~i uprte prema aktuelnom srednjeevropskom slikarstvu. U Be~u stupa u kontakt sa Vincencom Fi{erom. Ovaj slikar, koji je sna`no uticao na formiranje ^e{ljarevog kasnobaroknog eklekticizma, zasnivao je svoju likovnu poetiku na delima Paula Trogera, kao i Tijepola, Pitonija i Sebastijana Ri~ija. Fi{er postaje ugledan i tra`en umetnik kojem se {irom Habsbur{ke monarhije poveravaju raznorodni poslovi. On slika monumentalne istorijske kompozicije, a za mnoge crkve radi oltarske slike i svodne kompozicije. Njegov rad inspirisan delima severnoitalijanskih majstora, jo{ uvek pokazuje uticaj baroknog i rokajnog slikarstva. Fi{erov eklekti~ni sinkretizam kasnobaroknih, rokajnih i neoklasicisti~kih shvatanja prisutan je i u delima Teodora Ili}a ^e{ljara koja nastaju po njegovom povratku iz Be~a, na oltarskim kompozicijama iz katoli~ke katedrale u Velikom Varadu, zidnim slikama iz Nikolajevskog hrama u Kikindi, kao i na ikonostasima u Mokrinu, Staroj Kanji`i i Ba~kom Petrovom Selu. I u poslednjem ^e{ljarevom radu, nedovr{enom ikonostasu parohijske crkve u Ba~kom Petrovom Selu, uo~ava se kolebanje izme|u kasnobaroknih, rokajnih i neoklasicisti~kih opredeljenja. Na ikonama u soklu napu{ta se barokna dramatika gornje zone i ^e{ljar se otkriva kao slikar rokajnih stremljenja, dok se na prestonim ikonama i scenama Velikih praznika, posebno Kr{tenja i Propovedi sv Jovana Krstitelja, uo~ava njegova bliskost sa neoklasicisti~kom piktoralnom poetikom. ANDREJ [ALTIST je prenosio shvatanja kasnobaroknog eklekticizma. Verovatno radi prvo po~etkom 70ih godina sa Jankom Halkozovi}em. Slika sa njim ikonostas u novosadskoj Uspenskoj crkvi. Pre toga je radio ikonostas manastira Privina Glava i u novosadskoj crkvi Privina Glava. Najva`nije [altistovo delo je zidno slikarstvo u manastiru Grabovac, koje je izveo u saradnji sa Francom Florijanom Hofmanom i njegovim pomo}nikom Antunom iz Pe~uja. Zidna dekoracija grabova~kog hrama nije stilski jasno definisana. Slojevitost baroknog iluzionizma primenjena je samo na Apoteozu sv Trojice (uzor [mucerova Sv besplotne sile), koja svojim konceptom daleko prevazilazi istoimenu rpedstavu ^e{ljara u parohijskom hramu Ba~kog Petrovog sela. Zidne slike na ostalim delovima hrama sputane su arhitektonskim dekorativnim okvirima u kojima se ve} ose}a prodor neoklasicisti~kih shvatanja. Kompozicije dela telesnih milosr|a na zapadnom zidu naosa tretirane su kao aplicirane slike uramljene u dekorativne neoklasicisti~ke okvire i raspore|ene na zidnoj povr{ini. Srpsko slikarstvo poslednji decenija XVIII veka predstavljalo je skup raznorodnih shvatanja, ali su u osnovi, pored Kra~unovih uticaja, dominirale likovne formulacije kasnobaroknog eklekticizma vode}ih majstora, Jakova Orfelina i Teodora Ili}a ^e{ljara. Njih sledi mnogobrojna grupa slikara formirana u doma}oj sredini. Ovi pratioci epohe razvijali su plodnu delatnost. Sticali su ime i ugled, pa su, pored seoskih parohijskih crkava, svoju klijentelu pronalazili u ve}im urbanim celinama i uglednim manastirima. Njihovo slikarstvu je ipak ostalo najve}im delom vezano za bogate seoske crkvene op{tine koje u poslednjim decenijama XVIII i u prvim decenijama narednog veka zavr{avaju proces barokizacije. Ovo slikarstvo ~esto dose`e visoke likovne vrednosti, ali se jo{ ~e{}e spu{ta na nivo zanatske rutine. U svakom slu~aju, ono je u osnovi ponavljalo ve} ranije formulisana shvatanja. Zna~ajnije mesto u razvoju srpskog kasnobaroknog slikarstva obezbedila je tek nekolicina, a pre svih STEFAN GAVRILOVI]. Ovaj karlova~ki slikar je predvodnik generacije koja se pojavljuje krajem XVIII veka i ~ija se aktivnost nastavlja i u prvim decenijama narednog veka. Gavrilovi} je, pored uticaja neoklasicisti~kih shvatanja, ostao dosledan kasnobaroknoj tradiciji. Njegovi radovi pokazuju da je poznavao stvarala{tvo Jakova Orfelina, sa kojim je radio u parohijskoj crkvi sela Jarak, kao i delo ne{to starijeg Teodora Kra~una, ~iji je ikonostas u Ne{tinu ~istio i doslikavao. U svojim glavnim delima, ikonostasima parohijskih hramova u Sremskoj Kamenici, Beo~inu i Novom Be~eju, on se ~esto oslanja na grafi~ka rokaizovane Kilijanove biblije. Kasnobarokno slikarstvo srednje Evrope je pod sna`nim uticajem italijanskih, posebno venecijanskih, majstora ve} od prvih decenija XVIII veka prihvatalo rokajne formulacije, koje su sa`imane sa tradicijom u eklekti~an poznobarokni manir, ~iji su vode}i predstavnici bili Paul Troger i Franc Anton Maulber~. Uticaj italijanskog slikarstva {irio se srednjom Evropom {irio se srednjom Evropom ne samo zahvaljuju}i hodo~a{}ima slikara, nego i dolasku italijanskih majstora, koji u srednjoj Evropi dobijaju mnogobrojne i zna~ajne narud`bine. Uticaj rokokoa pojavljuje se u srpskoj umetnosti ve} sredinom veka i uo~ljiv je po karakteristi~nim rokajnim dekorativnim elementima kojima dominira kriva linija i asimetri~an kompozicioni sklop. Novi dekorativni elementi internacionalnog rokokoa prihvataju se posredstvom grafike koja je bila ~vrsto vezana za Be~, a potom se javljaju i u delima drvorezbarskih radionica preobra`avaju}i postepeno karakter crkvenih enterijera. Pored njihovog prodora u primenjenu umetnost, pravoslavna crkva je ostala u izvesnoj meri rezervisana prema direktnom i doslednom prihvatanju rokajnih dekorativnih principa, tako da se ona ne javlja kao naru~ilac zna~ajnih rokokocelina, sli~nih onima koje su realizovane u srednjeevropskim katoli~kim zemljama. Odsustvo ovakvih celina nije pru`alo mogu}nosti ni slikarstvu da se transformi{e iz baroka u rokoko. Mogu}e je ~ak govoriti i o izvesnoj neuskla|enosti izme|u dekorativnih rokajnih re{enja drvorezbarenih ikonostasa i crkvenog 48

mobilijara i retrospektivnosti slikarstva koje ih je pratilo. Karakteristi~an primer je unutra{njost Nikolajevske crkve u Vukovaru. Drvorezbarija ikonostasa i crk. mobilijara je iz 1771-73 godine, a slikarstvo je nekoliko godina kasnije izradio Vasilije Ostoji}. Slikarstvo Ostoji}a ostaje vezano za ranobaroknu poetiku a rokajno je o`ivljen drvorezbarski kostur. Formalna stilska razila`enja drvorezbarije i slikarstva javljaju se i u nekim drugim crkvama, gde je u keoklasicisti~ku rezbariju postavljeno slikarstvo barokno-rokajnih shvatanja. U slikarstvu se pojava rokokoa ose}a tek u prvim radovima Jakova Orfelina na ikonostasu Nikolajevske crkve u Kikindi. Kasnije se izvesni piktoralni rokajni elementi pojavljuju i u delima ostalih kasnobaroknih majstora, posebno onih koji su formirani u direktnom kontaktu sa savremenim be~kim slikarstvom, kao {to je to bio Teodor Ili}. Rokajna shvatanja su prisutna i u poslednjim radovima Teodora Kra~una. Prodor rokajnih elemenata u srpsko barokno slikarstvo nije predstavljalo reakciju na barok niti je ozna~ilo isticanje jasno formulisanih morfolo{ko-fenomenolo{kih kategorija koje bi pru`ile mogu}nost da se rokoko istakne kao samosvojna etapa u stilskom razvoju. Za razliku od baroka, on ne egzistira samostalno ni u mnogim razvijenim evropskim sredinama, pa se tuma~i kao stilski pokret koji postoji paralelno sa kasnim barokom i baroknim klasicizmom. Prisustvo rokokoa u srpskom poznobaroknom slikarstvu svodilo se na prihvatanje pojedinih likovnih elemenata, pre svega na izmenu koloristi~ke skale. Prihvataju se delikatne boje i pastelni tonovi, koji zamenjuju grubi, elementarni ton baroknog kolorizma. Menja se i tuma~enje svetlosti. Ona se ravnomerno raspore|uje i gubi svoju baroknu graditeljsku ulogu u modelovanju masa. Kompozicije, me|utim, retko gube klasi~nu formu akcentovanog i nepomi~nog centra. One ni pokretom ni dinamikom crte`a ne izlaze iz tradicionalne barokne simetrije niti imaju onu prividnu neuravnote`enost, karakteristi~nu za kompozicije evropskih majstora rokokoa. Nedostaje im i ona stilizovana dekorativnost, osnovna kategorija kojom se rokoko odvaja od baroka. Uticaj rokokoa na srpsko poznobarokno slikarstvo nije se odrazilo ni u senzualizovanim galantnim tonovima karakteristi~nim za zapadnoevropske fete galantes. Razlozi su po~ivali u ~injenici da Srbi nisu imali formiranu dovoljno mo}nu plemi}ko-aristokratsku strukturu koja bi bila vode}i zastupnik ovih ideala i naru~ilac galantnih mitolo{kih scena, oslobo|enih barokne alegorijske u~enosti. U srpskoj umetnosti XVIII veka se o jasno formulisanom slikarstvu rokokoa mo`e govoriti samo u okvirima portretskog `anra. Portreti Marije i Aleksandra Karamate, ~lanova ugledne trgova~ke zemunske porodice, koje je naslikao malo poznati Georgije Tenecki 1785.godine, pokazuju oslobo|enost od baroknog alegorijsko-amblematskog tuma~enja portretisanog lika. Otmena, aristokratska opu{tenost zamenila je krutu i shematizovanu baroknu postavku portretisanog, a meka koloristi~ka skala modeluje aristokratskomelanholi~ni lik portretisanih. Rokajni pristup portretisanim likovima pokazuju i Jakov Orfelin i Teodor Ili}. Na ^e{ljarevim portretima Josifa Jovanovi}a [akabente iz eparhijskih rezidencija u Pakracu i Novom Sadu, portretu Petra Petrovi}a iz eparhijske rezidencije u Vr{cu, Stefana Avakumovi}a iz Hopova, kao i na portretu Alke Tekelije, provejava ista aristokratska melanholi~nost. Na Orfelinovom potpisanom portretu mitropolita Stefana Stracimirovi}a ogledaju se druga~ija, neoklasicisti~ka shvatanja koja su prisutna i na nekim potretima Teodora Ili}a. Prisustvo rokokoa je uticalo i na preobra`aj kasnobaroknog shvatanja lepog. Ve} na Kra~unovim prestonim ikonama, ono je shva}eno kao barokni pulchrum. Likovi Hrista i Bogorodice sa ikonostasa u Sremskoj Mitrovici potpuno odi{u idejom barokne veli~ajnosti, njihova lepota se proslavlja sjajem i bogatstvom. Ista shvatanja su, pored znatnih promena, prisutna i na Kra~unovom kapelskom ikonostasu u karlova~koj Sabornoj crkvi. Na Orfelinovim prestonim ikonama, pa i na ikonama ^e{ljara, barokni pulhrum je protuma~en u duhu rokajnog bellum. Njihovi likov poseduju samodovoljnu gracioznu lepotu rokokoa, oslobo|enu optere}uju}e barokne spolja{nje paradne veli~ajnosti. Kostimirani barokni glumci kratkotrajno se zamenjuju rokajnim igra~ima. Sagledavano u celini, slikarstvo poslednjih decenija XVIII veka ne mo`e se tuma~iti kao doba rokokoa koje je smenilo doba baroka. Nedostajalo je mnogo elemenata da bi se rokoko u srpskoj umetnosti druge polovine XVIII veka mogao izdvojiti kao sveobuhvatno morfolo{ko-fenomenolo{ki definisan stil epohe. Rokoko je samo jedan od elemenata u formiranju kasnobaroknog eklekticizma. Prodor rokokoa u srpsko poznobarokno slikarstvo su zaustavljala i nova shvatanja nadolaze}eg neoklasicizma. U Be~u se tada sprovode reforme pod uticajem ideja Vinkelmana. U kasnobaroknom eklekticizmu Jakova Orfelina, Teodora Ili}a ^e{ljara i njihovih nastavlja~a dolazi do preplitanja rokajnih i neoklasicisti~kih uticaja koji formuli{u jednu sinkreti~ku piktoralnu poetiku. Doga|aj koji je najavio kraj funkcionisanja baroknog kulturnog modela bio je Temi{varski sabor sazvan 1790 godine. Dolazak mitropolita Stefana Stracimirovi}a na ~elo Karlova~ke mitropolije ozna~io je po~etak novog perioda srpske politi~ke istorije, ali ova zbivanja nisu vidno uticala na promenu dotada{nje umetni~ke prakse. Delatnost uglednih kasnobaroknih majstora nesmetano se razvijala sve do druge decenije XIX veka, kada se oni jedan za drugim kona~no povla~e sa istorijske scene. Me|u kasnobaroknim slikarima prvi umire Teodor Ili} 1783, Jakov Orfelin nastavlja plodnu delatnost tokom cele slede}e decenije (umro 1803), Jovan Isajlovi} stariji umire 1807, a Grigorije Jezdimirovi} se poslednji put pominje kao saradnik Pavela \urkovi}a na slikanju ikonostasa hrama Sv Dimitrija u Dalju zavr{enog 1824. 49

Veze izme|u privilegovanog slikarstva i tradicionalne umetnosti su 50 . ali ona ne jenjava dolaskom kijevskih slikara i delatno{}u njihovih sledbenika. niti je bilo izolovan fenomen koji se razvijao bez su{tinskih dodira sa savremenom umetni~kom praksom. Barokna koncepcija portreta ustupa pred neoklasicisti~kim formama na izmaku barokne epohe. autoritetom poslednjih kasnobaroknih majstora. a ostale forme duhovnog `ivota i stvaranja uobli~avajuprema normama neoklasicisti~kog ideala. koje se prevashodno ogledaju u nepodudarnosti sa ostalim formama duhovnog stvaranja. Ona je kontinuirano negovana u toku druge polovine XVIII i u prvim decenijama narednog veka. me|utim. Ve} na ikonostasu u Melencima. jedinog profanog slikarskog `anra u XVIII veku. Oni se kre}u na baroknoj pozornici u kojoj zna~ajan deo zauzima nebo. kada su skoro sve ostale forme duhovnog `ivota i stvaranja bile sasvim barokizovane. Teodorovi}evo crkveno slikarstvo predstavlja u su{tini neoklasicisti~ko tuma~enje baroknog klasicizma. Tek u kasnim radovima. One su jo{ uvek formulisane na osnovama baroknog simboli~no-alegorijskog sklopa i ~esto su slikane prema ranijim grafi~kim uzorima koji su se koristili u srpskom slikarstvu druge polovine prethodnog veka. zasnovanu na arheolo{koj rekonstrukciji. Paralelno sa njegovim razvitkom postojao je i {irok tok tradicionalnog likovnog stvarala{tva. kada se barokni kulturni model postepeno napu{ta. Teodorovi}eve religiozne slike nisu pro~i{}ene u skladu sa doktrinama neoklasicisti~kog istorijskog slikarstva. kao stil epohe zasnovan na idejama prosve}enosti. koje je jo{ uvek bilo okrenuto crkvenim narud`binama. uo~ljiva je te`nja da se religiozna kompozicija uobli~i prema neoklasicisti~kim shvatanjima biblijske arheologije.Neoklasicizam. propu{tenog kroz srednjeevropsku prizmu kasnobaroknog eklekticizma. u redukciji palete i nagla{avanju crte`a. Kompoziciona re{enja njegove religiozne slike ne pokazuju racionalisti~ke tendencije neoklasicizma. Nema sumnje da je zna~ajnu ulogu u dugotrajnom negovanju kasnobaroknog slikarstva imao i vladaju}i javni ukus gra|ana. u okvirima op{tih eklekti~nih previranja evropske umetnosti koja u poslednjim decenijama XVIII i u prvim decenijama narednog veka pokazuje mnogo kontradiktornosti i nagla{enije odsustvo stilskog jedinstva. Prodor neoklasicizma u srpsko crkveno slikarstvo mogu}e je sagledati samo uslovno. Srpsko barokno slikarstvo se pojavljuje skoro pola veka nakon 1690. Na njegovim ranim radovima vidi se uticaj baroknog eklekti~nog manira Teodora Ili}a. Eklekticizam be~ke likovne Akademije obele`io je razvoj slikarstva na prelazu iz XVIII u XIX vek. pre svega crkve. Teodorovi} je jasnije iskazao svoja neoklasicisti~ka opredeljenja. dosledno suprotstavlja prihvatanju novih shvatanja. On na zidnim slikama novosadskog hrama Sv Tri jerarha sledi ona srednjeevropska shvatanja zasnovana na eklekti~kom sa`imanju Maulber~ovog kasnobaroknog iluzionizma i Fi{erovog neoklasicisti~kog tuma~enja arhitektonske pozadine. koji su podr`avali visoka crkvena jerarhija Karlova~ke mitropolije i oboga}eno gradsko stanovni{tvo. @ilavo istrajavanje kasnobaroknog slikarstva predstavljalo je stvarala~ku nemo} sredine da zahteve naru~ilaca. Tradicionalna umetni~ka produkcija bila je dominantan vid likovnog stvarala{tva u prvim decenijama XVIII veka. ne samo u oblastima koje su se nalazile u granicama Otomanskog carstva i Venecijanske republike.godine i prihvatanja baroknog kulturnog modela. Njegova konzervativnost je o~igledna posebno u crkvenim narud`binama gde se tradicija. TRADICIONALNO SLIKARSTVO Barokno slikarstvo je u XVIII veku predstavljalo glavni i privilegovani tok likovnog stvarala{tva. u zemunskoj Bogorodi~inoj crkvi i budimskoj Sabornoj crkvi. Barokni portret se pojavljuje ve} na po~etku epohe i jedan je od elemenata koji pokazuju prihvatanje baroknog kulturnog modela. koje okretanjem ka uzorima kvatro}enta i religioznoj umetnosti kasnog srednjeg veka odbacuje baroknu piktoralnu poetiku. Sa istorijske scene }e eklekti~ni kasnobarokni stil potisnuti tek romanti~arsko slikarstvo nazarena. Ona se prevashodno o~ituju na morfolo{kom planu. prilagodi i usaglasi sa novim shvatanjima koja su nametale teorije neoklasicizma. Tek u kasnijim radovima. nego i na teritorijama Habsbur{ke monarhije. koje umesto barokne ube| iva~ke retori~nosti stavljaju u prvi plan istinu. nije predstavljalo samo puko ponavljanje retardiranih shvatanja. ne}e presudno dovesti u pitanje vladaju}a kasnobarokna shvatanja ni u prvim decenijama narednog veka. a oblak je jedan od bitnih formalno-simboli~nih elemenata koji ga defini{e. barokno slikarstvo }e ostati dominantna forma likovnog stvaranja i nakon Temi{varskog Sabora. Tradicionalno slikarstvo. Odnos me|u akterima Teodorovi}evih kompozicija zasnovan je na nagla{enoj gestikulaciji barokne re~itosti. Razvoj srpskog srpskog baroknog slikarstva u po~etnoj i zavr{noj fazi pokazuje izvesne sli~nosti. pokazuju}i potpunu podudarnost izme|u baroka kao kulturno-istorijskog pojma i stila epohe. Teodorovi} se ponovo vra}a kasnobaroknom eklekticizmu. Na kompoziciji Hristov ulazak u Jerusalim u drugom planu pojavljuju se piramide i drugi arhitektonski elementi naslikani sa ciljem da {to vernije geografski i vremenski odrede doga|aj. Razlozi za ovakvo zaka{njenej po~ivali su na trajnoj retrospektivnosti srpskog baroknog slikarstva. koji podr`ava i visoka crkvena jerarhija. Jednom prihva}eno. kada se kao vode}i predstavnik novih ideja isti~e ARSENIJE TEODOROVI]. kao na ikonostasu budimske crkve Silaska Sv Duha. Teodorovi}eva koncepcija prostora je jo{ uvek kasnobarokna. Dokaz za to je i razvoj portreta. koji je imao druga~ije puteve razvitka.

U toj je svetlosti nu`no razumeti i cirkular patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a kojim se zabranjuje dalji rad neukim "bogomazima". posredstvom zapadnoevropskih uticaja pojavljuju troglave predstave svete Trojice. I predstava Bogorodice sedam `alosti prvo se pojavljuje na ikoni Savatija Krabule}a. a ne na intelektualnu vezu sa vernikom. pored svih uticaja. razvijalo u uslovima sporog i konzervativnog prihvatanja novog kulturnog modela. U drugoj polovini veka tematske i ikonografske promene su jo{ o~iglednije. Pretenduju}i na komunikaciju sa {irokim i prete`no nedovoljno ili malo obrazovanim slojem publike. O`ivljavanje mre`e parohijskih crkava u prvim decenijama nakon Velike seobe stvorilo je osnovu za procvat tradicionalne umentosti. Ovakvo tuma~enje dekoruma je u srpskom tradicionalnom slikarstvu egzistiralo neizmenjeno tokom celog XVIII veka.u baroku ~vrste. Gledano o~ima konzervativnih "ortodoksalista" . Te`nja ka stilizaciji. koja proizilazi iz srednjevekovne. kada je ova sredina do{la u kontakt sa propagandnim programima katoli~ke post-tridentske reforme. Postvizantijsko nasle|e je u izvesnoj meri samo izmenjeno i oboga}eno re{enjima koja su baroknom slikarstvu bila ve} poznata. tradicionalno slikarstvo je zadovoljavalo i kriterujume visoke crkvene jerarhije. razlikovana od privilegovanog slikarstva. Evidentno je tako|e da je ono. bilo je pristuno i u ukrajinskoj umetnosti ranog XVII veka. Ni odluka patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a nije u svim sredinama Karlova~ke mitropolije primljena jednoglasno i sa odobravanjem. To su majstori kojima su poveravane zna~ajne narud`bine i ~ije se slikarstvo znanje ne mo`e dovoditi u sumnju. jer je tradicionalnost bila potvda pravovernosti i verskog identiteta. Okretanje tradiciji kao elementu aktivnog otpora prozelitskim nasrtajima katoli~ke crkve. zapo~eli propagiranje nove anga`ovane umetnosti. slikarstvo Jova Vasilijevi~a. ali to ne zna~I da je i sama bila neuka. menjaju}i u izvesnoj meri piktoralna i ikonografska shvatanja pod prividnim velom po{tovanja pro{losti. U prvim decenijama XVIII veka. me|utim. Tradicionalno slikarstvo se. koji je omogu}io njegovu pojavu i opstanak. Ono je zauzimalo zna~ajno mesto u stvarala{tvu razvijenih baroknih sredina i predstavljalo je u izvesnom smislu prete~u budu}e masovne kulture. umetnosti. do{lo do ne`eljenih posledica. Tradicionalno slikarstvo je bilo konstitutivni element barokne kulture i umetnosti koji je imao svoje zakonitosti i svoje pute razvitka. Na isti na~in je u srpskoj grafici XVIII veka mogu}e izvr{iti podelu na zvani~nu baroknu produkciju i njene popularne tradicionalne ekvivalente. nego je imala dekorativnu funkciju. nisu odgovarala zahtevima novog versko-politi~kog i moralizatorsko-didakti~kog programa koji su zagovarale reforme. Ve} se u prvim decenijama XVIII veka u opusu Kozme Damjanovi}a. pored oslanjanja na tradiciju reagovalo i na savremeni pogled na svet. Ona nije bila odraz anga`ovanih tuma~enja slike. Radionica Teodora Simeonovog u zidnom slikarstvu u Srpskom Kovinu i Stonom Beogradu izvodi niz kompozicija ija ikonografska re{enja po~ivaju na tekovinama zvani~nog baroknog slikarstva. njeni visoki dostojanstvenici i obrazovani duhovnici su. a piktoralni jezik je sra~unat na emotivnu. u vreme formiranja barokne kulture. koja se menjala te`e i sporije nego refomrisani bogoslovski programi koje je zastupala zvani~na crkvena reforma. po{to se likovno stvarala{tvo umnogome otelo kontroli crkve. Post-tridentska crkva se suprotstavljala ovakvim udru`enjima. umnogome se razlikovao od slikarstva koje se u prvoj polovini XVIII veka jo{ uvek vezivalo za postvizantijsku tradiciju. Veliki deo 51 . ni u likovnom ni u teolo{kom smislu. obostrane i slo`ene. kao za{titnici pravovernosti i u njeno ime. Tradicionalna znanja ovih slikara. posebno vizantijske. Kritika crkve bila je posebno usmerena prema isticanju spolja{nje strane kulta. tako se ni razvoj zvani~nog baroknog slikarstva ne mo`e sveobuhvatno sagledati bez uticaja tradicionalne umetnosti. gde je bio direktno povezan sa idejama verskih reformi. Mnogi od slikara ove orijentacije nisu se prema tada{njim merilima mogli smatrati neobrazovanima. Ne zna~i to da je tradicionalno slikarstvo ostalo zatvoreno za nove teme i ikonografske formulacije. Ovim cirkularom nagove{tena je te`nja crkve da slikarstvo stavi pod kontrolu i da ga podredi idejama reforme. U pravoslavnoj baroknoj kulturi tradicionalna umetnost se vi{e oslanjala na nasle|e i stilskim karakteristikama se. Sli~an proces potiskivanja tradicionalnog slikarstva odigrao se pre toga ve} u Kijevskoj mitropoliji i Moskovskoj patrijar{iji. Uspon ove umetnosti bio je omogu}en reformama Karlova~ke mitropolije. a zatim i u delima nekih drugih predstavnika tradicionalnog slikarstva. Popularna umetnost post-tridentske reforme predstavljala je odraz procvata novih pobo`nosti koje su negovane van zvani~nog okrilja crkve a najdosledniji odraz imala je u grafici. a tek se potom prihvata u zvani~noj baroknoj umetnosti. i pored ovakvih novosti. koje je preporu~ivao patrijarhov cirkular. Njen tematski repertoar na~elno je odre|en op{tepoznatim temama i pobo`nostima. tradicionalna umetnost je te`ila da na jednostavan na~in predstavi i saop{ti osnovna pitanja dogme. Idejne osnove ovog slikarstva polazile su od tradicionalne religioznosti. koja je nastojala da organizuje mre`e parohijskih crkava kao neophodan uslov celokupne verske obnove. Upravo crkva. Ovi slikari se izdvajaju kao li~nosti jasne individualnosti i likovne samosvojnosti. Kao {to se razvoj tradicionalne umetnosti ne mo`e razumeti bez uticaja zvani~nog baroknog slikarstva. kao i slikarstvu koje su ona propagirala. prisutna je i u popularnoj baroknoj umetnosti katoli~ke crkve. ~ime je skoro paradoksalno. {to je vodilo do preterivanja u osnivanju verskih udru`enja i bratov{tina koje su proslavljale vlastite pobo`nosti i u tu svrhu naru~ivala slike koje su ih propagirale. Njihova umetnost je bila namenjena neukima.

On je u svom priru~niku navodio i zapadne nove tehnike (uljane boje). Vla{ki kne`evi su u sebi videli naslednike vizantijskih vasilevsa. a le|ni naslon vi{i. ali naivno prihvate formalni elementi vladaju}ih tekovina baroknog slikarstva. za kojeg se pretpostavlja da je slikarske pouke dobio u nekoj od jonskih radionica do kojih su prodrli mleda~ki uticaji. Konstrukcija je renesansno-barokna. U prostranim oblastima balkanskog zale|a krajem XVII i u prvim decenijama XVIII veka dolazi do o`ivljavanja umetni~ke prakse i postepenog preobra`aja postvizantijskog nasle|a. Uo~ava se te`nja da svoj manir prilagodi baroknim slikarima ukrajinske orijentacije. Na vezu sa ju`nobalkanskim. Kada se raspolo`ivi predlo`ci uporede sa likovnom zaostav{tinom ove radionice. na razlikama izme| u reformisanog ukrajinsko-ruskog i u znatnoj meri tradicionalnog. mitropolije shvatanja formirana u vla{koj kne`evini krajem XVII i u prvim decenijama narednog veka. kada nastaje ikonostas za crkvu Sv Petra i Pavla u Sirogojnu. Izuzetak su jedino monumentalne. koristio je starije predlo{ke pravoslavne a po{to za neka ikonografska re{enja nije imao toliko razvijene i sistematski izlo`ene pisane uzore. da se prilagodi novonastalim okolnostima i ostao je veran tradiciji. Oblik trona na Popovi}evim prestonim ikonama proizilazi iz istog nasle|a na koje se oslanja i @efarovi} na pomenutim grafi~kim listovima sa predstavama sv Nikole. pokazuju ikone sa ikonostasa glavne crkve manastira Savina. sin sve{tenika iz Furne u centralnoj Gr~koj. gr~kim radionicama ukazuje i ikonostas crkve Svetih Apostola u Pe}koj Patrijar{iji. kompromisne linije. Slikarska shvatanja Davida iz Selenice i njegovih u~enika odjeknula su i u balkanskom zale|u. @efarovi} i Stanoje Popovi} su savremenici. dok se dramati~nost isti~e uskovitlanim draperijama. oni polaze od istog iskustva. za vreme vladavine [erbana Kantakuzina i njegovog naslednika Konstantina Brankoveanua. Sna`an podsticaj ovom poletu dali su kritski majstori koji su se nakon pada Irakliona 1669.godine iz Soluna stigli majstori "jedan Bugarin monah i jedan Grk mirjanin po s jednim u~enikom". bez ikakvih reminiscencija na tradiciju kasnogoti~kih katedri. bio je ne{to mla|i David iz Selenice. Odnos Lazovi}a prema tradiciji koja se samo formalno prilago| ava novim shvatanjima. dobavljenih direktno iz Venecije ili posrednim putem preko Dubrovnika i Bosne. Popovi}eve ikone iz manastira [i{atovac bliske su predstavama svetitelja sa prvih stranica Stematografije. Vode}i predstavnik prve grupe bio je Dionisije. u osnovi. Time su iskustva relativno izolovane kritske {kole bila direktno uklju~ena u dalji razvoj slikarstva oblasti koje su se nalazile u Otomanskoj imperiji. nasle|enim formama pobo`nosti i umetnosti. ve} u prvoj polovini XVIII veka zbog reformi preduzetih u skladu sa reformama Kijevske mitropolije i Moskovske patrijar{ije. U ovoj kne`evini dolazi do op{teg kulturnog poleta koji postaje otvoreniji prema zapadnoevropskim uticajima. Kompozicije si isitnjene i pretopane starozavetnim likovima sa svicima u rukama. dok je druga te`ila da svoja shvatanja saobrazi zapadnoevropskom iskustvu. poku{ava da {rafiranje inkarnata zameni modelovanjem i sen~enjem. Dela solunskih radionica donoena su sa had`ijskih putovanja. gr~kog bogoslovlja. uo~ava se vezanost za tradiciju i te`nja da se spontano. a Popovi} najaktuelniji. a pokreti figura uko~eni i nepovezani sa emocijama. Vode}i predstavnik druge. Barokizovane kritske uticaje doslednije prihvata slikarska porodica ~iji je rodona~elnik bio Simeon Lazovi} iz Bijelog Polja.vernika nije bio sposoban. Sna`an uticaj na negovanje tradicionalnog likovnog stvarala{tva imali su putuju}i majstori sa juga. Prikazuje i zapadnoevropske ikonografske predlo{ke.godine naselili na Peloponezu i u gradovima severne Gr~e. bio okrenut svetogorskoj klijenteli. Visoka crkvena jerarhija Karlova~ke mitropolije je. preuzete i u srpskom tradicionalnom slikarstvu. neosnovano optu`ivana za sklonost ka uniji. barokno koncipirane ktitorske kompozicije. kao {to je bilo Moshopolje. a nastavlja~i njegov sin Aleksije i unuk Lazar. Jedna se zalagala za obnavljanje slikarstva na principima po{tovanja srednjevekovne pro{losti. Predstavnici ovih radionica donese u oblasti Beogradske. pa se njihova dvorska umetnost vezuje za tradicionalnu liniju gr~kog slikarstva. Stanoje Popovi} je pristalica onog likovnog izraza koji je u Karlova~ku mitropoliju preneo i Hristofor @efarovi}. Re{enja njihovih kompoziicja su stati~na. njihovo sedi{te je znatno u`e. a potok Karlova~ke. Njihov rad se podudara tamo gde je @efarovi} najkonzervativniji. uvodi zlatnu ornamentiku na draperijama. koji su pod velom nediskutabilne pravoslavnosti. Popularnost tradicionalne umetnosti podstrek su davale i putuju}e slikarske radionice koje pristi`u iz vla{kih zemalja posle pripajanja Oltenije Beogradskoj mitropoliji. Ova radionica deluje od sredine 60ih godina XVIII veka. Sukob izme|u zvani~ne barokne i tradicionalne umetnosti po~ivao je. Za razliku od ranijih katedri. niti je `eleo. koji slikaju za potrebe pravoslavnog stanovni{tva u oblastima Otomanske imperije. ali us im stremljenja razli~ita. Tek u poslednjem periodu Popovi}eve slikarske delatnosti. kao i Dionisije iz Furne. otvorenije prema zapadnim uticajima. U okviri ovih slo`enih transformacija formiraju sae dve osnovne struje. koju je zagovarao Dionisije iz Furne. On izbegava preteranu dekorativnost. a ~iji je priliv na teritorije Habsbur{ke monarhije prisutan tokom celog XVIII veka. ali je naru~ioce prevashodno nalazio u urbanim sredinama oboga}enih gr~kih gradova. 52 . Iz prepiske pe}kog patrijarha Mojsija Rajevi}a i karlova~kog mitropolita Vikentija Popovi}a saznaje da su 1722. Ona prikuplja veliku zbirku anatomskih crte`a i grafi~kih predlo`aka. Razvitak tradicionalnog slikarstva barokne epohe nije mogu}e sagledavati izdvojeno i van {irokih okvira pravoslavnog sveta. David iz Selenice je. koji komentari{u jevan|eoske doga|aje.

Ovaj slikar radi u oblastima Beogradsko-karlova~ke mitropolije samo tokom jedne decenije. podvrgne crkvenoj kontroli. pripadnici ruske staroverske grupacije koja je nakon raskola bila primorana na emigraciju. formiranje zvani~ne likovne poetike preuzeo je Jov Vasilijevi~. takozvani "moskoviteri" koji su se. ali se u programu ikonostasa i njegovom tematskom repertoaru uo~avaju kontakti sa baroknim shvatanjima. Predstavnici tradicionalnog slikarstva. poput Hristofora @efarovi}a. Postepenim u~vr{}ivanjem barokne kulture dolazi do sve otvorenijeg suprotstavljanja visoke crkvene jerarhije ovakvom umetni~kom stvarala{tvu. nakon bo|anskog zidnog slikarstva. osniva~a gomirske slikarske {kole. "austrijanci". Podsticaje za razvitak tradicionalne umetnosti donosili su i rusko-ukrajinski majstori. li{eni podr{ke u~enih naru~ilaca. U jurisdikcionim granicama Karlova~ke mitropolije ve} po~etkom ~etvrte decenije dolazi do sve vidnijeg uticaja baroknog slikarstva na razvoj tradicionalne umetnosti. Piktoralni jezik Gerasimova predstavlja rusti~nu varijantu shvatanja koje su u rusko slikarstvo uveli Simon U{akov i majstori radionici carske palate. proizvodnjom i prodajom ikona bavili su se i tzv. Njihovo slikarstvo varira stara i davno izna| ena re{enja u kojima se vi{e ne prepoznaju odblesci dvorske kulture Brankoveanua. Olteniji i Banatu. Ovakva shvatanja potvr|uje i episkop Georgije Popovi}. kada je sa organizovanjem mre`e parohijskih crkava do{lo do velike potra`nje za ikonama i `ivopisanjem hramova. kojoj je povereno izvo|enje zidnog slikarstva u hramu manastira Vra}ev{nica. Posredstvom Teodora Stedanovi}a Gologlavca ovo slikarstvo prodire i u oblasti Beogradskog pa{aluka. razvijala se u okvirima tradicionalnog slikarstva koje se ugledalo na umetnost negovanu u Karlova~koj mitropoliji. Primer kijevskog vaspitanika Simeona Jovanovi}a Balti}a. Ovo slikarstvo se u po~etko razvijalo nesmetano i uz punu podr{ku crkve. ^ak su se i poku{aji nekih episkopa udaljenih eparhija da stvore savremene barokne slikarske radionice zavr{avali u okvirima tradicionalne umetnosti. O~igledan znak novih pogleda je cirkular patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. ali. Ono se prvo potiskuje iz mitropolijskog sredi{ta. koji se u prvim decenijama XVIII veka nalazio na austrijsko-turskoj granici. U Andreovi~evoj radionici. Na rasprostranjenost tradicionalnog slikarstva su uticale i izvesne kulturnoistorijske okolnosti. Ova dva toka. Popularni javni ukusu bio je odre|ivan samom ~injenicom da je takav kakav je i bio je povezivan sa neobrazovanim osobinama koje iskazuju svoj odnos prema umetnosti bez ikakvih objektivnih normi. zanat su izu~ili i ugledni temi{varski majstori Nedeljko Popovi}. Nakon ovog poku{aja. Zahvaljuju}i ovakvim stavovima pojedinih episkopa. kao i celokupan duhovni `ivot. donosila su sli~na shvatanja koja po~ivaju na uzorima zajedni~ke pro{losti. kojem se 1754. Pored "moskovitera". On u Beogradu slika prestone ikone za novopodignuti hram Ro| enja Sv Jovana Krstitelja. Jedan od "moskovitera" ~ije se slikarstvo uklapa u okvire tradicionalne umetnosti bio je i Grigorije Gerasimov. 53 . ju`nobalkanski i vla{ki. do kojih {kolovani slikari nisu stizali. predstavljao poslednji poku{aj da se na osnovama tradicionalne umetnosti formira zvani~ni likovni jezik Karlova~ke mitropolije. kao i ve}ina umetni~ke produkcije ne samo predustani~ke nego i postustani~ke Srbije. oni se vra}aju pojednostavljenim kompozicijama. Ovom krugu pripada i Georgije Stojanovi} iz Svi{tova. da bi svoju dugove~nost potvrdilo me|u predstavnicima perifernih seoskih crkvenih op{tina. koji su pretendovali na narud`bine u sredi{njim obastima Mitropolije.godine obra}aju za za{titu predstavnici tradicionalne likovne orijentacije. Razlozi su nesumnjivo po~ivali na ~injenici da u mitropolijskom sredi{tu u to vreme dolazi do promene zvani~nog odnosa prema slikarstvu. a zatim i iz eparhijskih centara. te`e da manirom povr{nog ugledanja prihvate novi slikarski jezik. Va`nu ulogu u prodoru ove linije slikarstva u srpske oblasti imao je Andreja Andreovi~. pored prodaje ikona.Sledbenici ove {kole rasprostrli su se po celoj Vla{koj. bavili i slikarstvom. Poku{aj da se spre~i rad ovih "bogomaza" po~ivao je prevashodno na strahu da njihovo neznanje ne unese jeres i bio je odraz te`nja da se slikarstvo. Delatnost Had`i-Ruvima Ne{kovi}a i Petra Nikolajevi}a Molera. ali ne na ukusu kao kriterijumu valorizacije kojim se individualno i neposredno uspostavlja vrednost kontemplativnog objekta. Ovaj ikonostas je. kojim on sve one koji nameravaju da se bave slikarstvom poziva u karlova~ku {kolu Jova Vasilijevi~a. ali su mu kao zrelom i uglednom majstoru poveravane zna~ajne narud`bine u tada{njim duhovnim sredi{tima srpstva. nego na javnom ukusu koji se ne odnosi na pojedinu osobu. Prema uglednim predstavnicima tradicionalnog slikarstva prdusretljivo se odnosio i pakra~ki episkop Sofronije Jovanovi}. ~iji je otac bio saradnik Konstantina Grka. Popularno tradicionalno slikarstvo zasnivalo je svoj status na op{teprihva}enom ukusu. organizovani u temi{varski slikarski ceh. poku{aji potiskivanje tradicionalne umetnosti nisu uspeli i tokom celog XVIII veka deluje niz majstora i slikarskih radionica koji nalaze podr{ku i dobijaju narud`bine u udaljenim crkvenim op{tinama. poveravane narud`bine za izradu grafi~kih listova. [erban Popovi} i Georgije Ranite. niti je okarakterisan kao pravljenje izbora. pokazuje na koji na~in su ukrajinska barokna shvatanja bila pretapana u oblike tradicionalne umetnosti. a u Sremskim Karlovcima ikonostas hrama Sv Petra i Pavla. Do ekspanzije tradicionalnog stvarala{tva dolazi u prvim decenijama nakon Velike seobe. pre svega nedostatak {kolovanih slikara koji ostaju vezani za ve}e urbane centre. On nije povezan sa bilo kakvim kvalitativnim normama i ozna~avao je iracionalne i konfuzne kriterijume vrednovanja ve}ine. a Georgiju Stojanovi}u su.

pre svih. Drvoresci ovog doba. negovanog u slikarskim radionicama razvijenih trgova~kih gradova. izgleda. Razumljivo je zato da su oni bili daleko od mogu}nosti da prihvate nove stilske i ikonografske ideje. Nastoje da u crkvama obezbede {to ve}i broj bogoslu`enja na gr~kom jeziku. bio ve}i od onih koji su svoje radove potpisivali. mada je broj nepoznatih drvorezaca. osim otpora crkvenom reformama. {to samo po sebi podse}a na po~etke zapadnoevropske drvorezne tehnike u XV veku. daleko od crkvenih i kulturnih sredi{ta. smatrana od autora i od poru~ilaca kao {tamparski posao. gde su se drvene plo~e naj~e{}e nalazile. Patentom o verskoj toleranciji. svojim savremenicima. koji je Josif II izdao 1781. Zbog toga su drvoresci ostali nepoznati ili malo poznati. poput Teodora Simeonovog. U tom smislu njihovu delatnost nije mogu}e sagledavati kao samosvojnu celinu. kao {to su bili Kozani. u kojoj su drvoresci `iveli i za koju su radili. a za doma}i drvorez gotovo da i ne pokazuje ve}e interesovanje.smatralo se da su ikone na hartiji privremeni kultni predmeti. Patrona`a grko-cincarskih zajednica obja{njava i uspe{nu karijeru Teodora Simeonovog. po svemu sude}i. Upravo njihovim posredovanjem dolazi do neprestanog dotoka majstora sa juga. ali se pojavljuju i majstori koji te`e da svoj manir usaglase sa poetikom zvani~ne umetnosti Karlova~ke mitropolije. smatralo da one predstavljaju ve} iskori{}ene predmete za umno`avanje ikona na hartiji. Delatnost majstora okrenutih grko-cincarskoj klijenteli kretala se u veoma {irokom rasponu. Ako se prou~ava drvorez XVIII veka. Kostur. kako su nazivane ikone na hartiji. GRAFIKA DRVOREZNA GRAFIKA XVIII VEKA Smatra se da se u manastirima i crkvama. Mno{tvo listova i plo~a iz XVIII veka je zauvek nestalo tako da se ne zna ni pribli`an broj srpskih drvoreza iz XVIII veka. po~ev od patrijarha Arsenija III ^arnojevi}a. Gr~ko-cincarske porodice prelaze u Habsbur{ku monarhiju ve} u prvim decenijama nakon austrijsko-turskih ratova. skelet grafi~kog organizma koji ne poseduje 54 . u pojavi novih imena. mada se u nekim slu~ajevima pokazalo da su takve ideje rado prihvatane. Srpska drvorezna grafika imala je na`alost kratak vek . pa se prema njima tako i postupalo. U vremenu od prve do druge seobe (1690-1739) drvorezna grafika je dobijala u zamahu. Suprostavljanje privilegovanom baroknom slikarstvu imalo je. nego pravoslavna crkva Habsbur{ke monarhije. prihvata bakrorez. pod ~ijom su se jurisdikcijom nalazili i drugi pravoslavni narodi. Karlova~ka mitropolija nije bila jednonacionalna srpska crkva. tako da se njihova delatnost razvijala u okvirima zvani~nog baroknog slikarstva. Drvorezna grafika sa po~etka XVIII veka napu{ta stari izvor. Linija je kod na{ih drvoreza. sara|uju vi{e sa nepoznatim zografima-ikonopiscima. Drvoresci su naj~e{}e poticali iz mona{kih i sve{teni~kih redova. u stvari. seoskom stale`u. Oni se oslanjaju na tradicionalno slikarstvo juga. Grci sti~u pravo na podizanje sopstvenih crkava. a istorijsko-umetni~ko interesovanje se osetilo znatno kasnije. "levantskog baroka". koji su u ve} barokizovanoj sredini srednjeevropskih podunavskih gradova neprestano o`ivljavali tuma~enje slikarstva zasnovano na tradiciji. onda treba primetiti da je u tom veku ova grafi~ka tehnika imala drugostepenu ulogu. Razumljivo je da ovakvo stanje nije bilo povoljno za dalji umetni~ki razvoj i modernizaciju drvoreza. Slikari. Ova grafika poznaje gotovo isklju~ivo linearno-konturnu armaturu crte`a.Zvani~noj piktoralnoj poetici baroknog slikarstva otpor nisu pru`ale samo konzervativne seoske crkve op{tine. Drvorezna grafika je. parohijskim crkvama i osiroma{enim manastirima. i izvesnu nacionalnu dimenziju. Visoka crkvena hijerarhija. posebno u vreme Prve i Druge seobe. zapo{ljava strane gravere. niko im nije mogao pomo}i u daljem umetni~kom razvoju. U skromnoj sredini polupismenih monaha i sve{tenika. uklapaju se u okvir tradicionalnog slikarstva dok drugi.godine. dakle.godine. za koje vi{e nije bilo verskih potreba. prihvataju novu piktoralnu poetiku. pre svega Rumuni i grko-cincarske zanatlijsko-trgova~ke zajednice nastanjene u gradovima. Moshopolje. {to je uostalom potpuno odgovaralo starom nazivu "{tampi". pod ~ijim okriljem rade predstavnici tradicionalnog slikarstva. Bili su prepu{teni svom skromnom likovnom obrazovanju. od kojih pozajmljuju ikonografska re{enja i predlo{ke. kao i posle prvog razaranja Moshopolja 1769. koji u Budimskoj eparhiji dobija zna~ajne narud`bine u vreme kada je slikarstvo urbanih sredina ve} potpuno prihvatilo ukrajinsku ranobaroknu piktoralnu poetiku. kao zanat umno`avanja. poput Janka Halkozovi}a i Jovana ^etirevi}a Grabovana. Elbasan i. Ovu te`nju one su utvr| ivale bogatim prilozima i skupim ktitorskim poduhvatima za koje su obi~no bili anga`ovani ju`nobalkanski majstori vaspitani na tradiciji tzv. odnosno da je to epoha pojave i punog procvata srpskog bakroreza. Drvorez je ostao i dalje namenjen samo {irim slojevima dru{tva.

Bogorodica Strasna je zadr`ala u sebi crta~ku i kompozicionu strogost tradicije i u isto vreme dala baroknu dekorativnost novih uticaja. ne samo u grafici ve} i na nekim baroknim ikonostasima. Ikona Sv Trojica sa Bogorodicom i svetiteljima se oslanja na najbolje srpske grafike iz prethodnog doba. i drugog koji je crte` preneo na dasku. ovom kompozicijom zapo~elo je kod Srba u podunavlju umetni~ko i idejno opredeljenje prema obnovljenim kultovima srednjovekovnih vladara. medaljon je izraziti kompozicioni akcenat. nepoznati drvorezac kneza Lazara obele`ava skromni po~etak procesa barokizacije. Mala dvodelna ikona Sv Georgije i Sv Dimitrije iz muzeja SPC u BG odlikuje se upro{}enim "gotskim" crte`om. Kod ranih drvoreza XV veka po pravilu ne izostaje kolorisanje. koja je prona|ena u Banatu. zografa tako i delo znanih i neznanih drvorezaca. To tkivo je ~esto naknadno ispunjavano . kao i u drugim vidovima umetni~Ke delatnosti. mahom seoskog stale`a i jo{ neformirane gra|anske klase. Bakrorezne panorame Atosa koje nekad podse}aju na geografske karte. na kojoj su prikazane dve "vedute" Sv Gore. potpuno je odgovaralo. izra|ene su u radionicama zapadnoevropskih bakrorezaca. a to je ikonopisac. u kojem su po~ivale Lazareve mo{ti. naslu}uju detalji ornamentalno shva}enog baroka. {to kompoziciji daje izgled grafi~ke marine. odnosno manastir Vrdnik. Pored teme od izuzetnog zna~aja je i to {to se u njoj nalazi za~etak barokiziranog kulta Srba vladara. izrezao i otiskivao grafi~ke listove. kojom je graver ili naknadno kakav drugi majstor ispunjavao prazne prostore ome|ene grafi~kom konturom. Lazareva haljina sa dvoglavim vizantijskim orlovima. tom zaostalom delu naroda. Ta bojena drvorezna grafika pribli`avala se donekle zografskim ikonama. a koji je u XVIII veku bio veliki rasadnik njegovog kulta. koji je u XVIII veku odra`avao nacionalno-politi~ke namere i planove Karlova~ke mitropolije. i vrlo izra`enu dekorativnu ulogu. ina~e mirnoj kompoziciji. Pojava ove grafike vezuje se za Srem. Ima izvesne osobenosti koji je izdvajaju iz kruga srpskog drvoreza u Sremu i to navodi na zaklju~ak da je do{la sa Sv Gore. bez sumnje je drvorez Sv knez Lazar kefalofor. Broj srpskih drvoreza XVIII veka dopunjuju i dve nedavno prona|ene i objavljene plo~e. u prvom planu su nacrtani monasi pri svakodnevnom radu. Bogato ukra{eni okvir stilizovanog biljnog ornamenta zatvara dopojasni lik svetitelja u ~eonom stavu. Sa kraja XVII ili po~etka XVIII veka je i drvorezna plo~a. Drvorezi imaju slovenske signature. kada je nastao ~itav niz bakroreznih kompozicija na ovu temu. kruna na glavi. sa po jednom ikonom u svakom polju. Iz ovog vremena je jo{ nekoliko drvoreza nepoznatih autora. Medaljon sa Bogorodicom Orantom i zracima koji se iz njega {ire i padaju na kelije ima pored kultne.svoje tkivo. pa i uvojci kose. ovde je u prvom. Druga strana plo~e donosi obli`nje manastire oko Grigorijata i Dionisijata. {to }e tokom toga veka dobiti svoj puni umetni~ki i dru{tveno-poiti~ki smisao i zna~aj. Kako je najve}i deo naroda `iveo neobave{ten i veoma udaljen od politi~kih i drugih akcija Karlova~ke mitropolije. linearnom perspektivom. U tom smislu. Dok je na prvoj kompoziciji more u tre}em planu. a u tre}em planu prikazano more sa velikim medaljonom Bogorodice Orante u gornjem delu kompozicije. Plo~a je ~uvana u sremskom manastiru Beo~inu ali se njen nastanak vezuje za Atos. dok su drvorezne pripremali nepoznati svetogorski crta~i i drvoresci. Popularnost Sv Gore primetno je porasla u XVII i naro~ito u XVIII veku. u drugom planu arhitektura atoskih manastira i kelija. U umetni~kom pogledu drvorez Sv knez Lazar stoji na prekretnici dvaju suprotnih stilskih opredeljenja. Ikona je podeljena na tri vodoravna i tri uspravna pojasa. popularnih narodnih "{tampi". Srpskoj drvoreznoj grafici se mogu pripisati gotovo one iste osobine koje poseduje stara nema~ka grafika sa samog po~etka XV veka: tendencija je da se istakne jasnost kompozicije a ne da se postigne figurativan i prostorni efekat. Po njihovoj izradi jasno se vidi da su se autori trudili da podra`avaju slikarska umetni~ka dela ili minijature. Likovi svetitelja su zdepasti i neproporcionalni. Nepoznati autor se koristio tzv. Nije isklju~eno da je imala dva autora: jednog koji je pripremio crte`. mesta su na kojima se. Ikona Sv Trojica sa Bogorodicom i svetiteljima iz ^a~ka i dvostrana ikona Bogorodica Strasna na jednoj strani i Arhistratig Mihailo na drugoj. Smatra se da je ikonografski tip kneza Lazara kefalofora prvi put nastao na ovom drvorezu i da arhitektura u pozadini ilustruje nepotvr|enu tvrdnju starih letopisaca da je knez Lazar posetio sv grob u Jerusalimu. Nepoznati 55 . koja je svedena na osnovne oblike. {to je njegovoj veduti dalo posebnu dra`. Sasvim druga~ije je zami{ljena ikona Sv Nikola gde je grafi~ka ideja zasnovana na ornamentalno-dekorativnim re{enjima. izrezana sa obe strane. Jedna od najlep{ih ikona na hartiji.bojom. U ovoj. Lik kneza Lazara je ovde ostvaren arhai~nim crte`om sa punom stilizacijom.ba{ kao kod starih nema~kih drvorezaca . nastao u poslednjoj deceniji XVII veka. Oslobo|en je crta~ke op{irnosti i realisti~nosti. Na prvoj strani drvorezne plo~e izrezani su centralni deo Atosa i obli`nji manastir Iviron. Mo`e se primetiti da je nepoznati umetnik imao veoma dosledan grafi~ki pristup: zanemario je detalje u cilju prikaza celine. Zapravo. atoski monasi su sa sobom nosili drvoreze a kasnije i bakroreze koje su poklanjali prilo`nicima iz cesarovine. pored jo{ `ive tradicije. Srednjovekovni vladar je u ovoj grafici pre simbol nego slika ili ikona. u `ivopisu Bo|ana i Kru{edola. U cilju {irenja kulta Sv Gore i manastira Hilandara. kako slikarstvo ikonopisaca. Podatak da je ova drvorezna plo~a prona|ena u sremskom manastiru Beo~inu govori o tome da su veze Sv Gore sa Karlova~kom mitropolijom bile veoma `ive. tradicionalnog (pravoslavnog) i baroknog (zapadnoevropskog).

u kojima ni po~etkom XVIII veka nisu lako prihvatani uticaji tzv. On je 1713. Popovi} je ostao po strani od modernizacije. Naime. mada ih je verovatno bilo vi{e i u krajevima pod Turcima. u kojem je prikazana uobi~ajena kompozicija Polaganje u grob. {to se ubrzo i 56 . U isto vreme Nikoli} nije nacrtao ni ~etiri medaljona sa likovima evan|elista koji se nalaze na bakroreznom antiminsu iz 1692. srpski drvorezac XVIII veka poznat tako|e samo po jednom radu. koji je kasnije ~uvan u lavri Aleksandra Nevskog u Petrogradu. ve} je svoju kompoziciju postavio prema ruskim uzorima. koji se nije ugledao na antimins iz 1692. To je u isto vreme zna~ilo da drvorezna grafika ne}e imati dobru budu}nost. ~etvrtu i petu deceniju XVIII veka. Prva trojica su poznata samo po antiminsima. levantskog baroka. veliki mecena srpske grafike. mada su ostali podaci o njegovom `ivotu i radu sasvim oskudni. Istina. kao ni Georgije Nikoli}.a poslednji 1747. Ni Hristofor se. U Liki}evom vremenu patrijarh Arsenije IV. te je samo 6 godina docnije poru~io svoj drugi antimins kod drvoresca jeromonaha Hristofora iz Beo~ina. godine izrezao antimins po nalogu arhiepiskopa Mojseja Petrovi}a. Po svemu tome zaklju~uje se da je drvorezac Nikoli} bio dosledan svom tradicionalnom uverenju. a pre svega crta~kim ose}anjem za kompoziciju. razumljivo. koga je za vladiku "{lavunijskog" posvetio patrijarh Arsenije ^arnojevi}. nabor i kontrast". nedovoljno pregledna a grafi~ki i crta~ki nije sasvim sigurno ostvarena. koje su rezali u prvim decenijama XVIII veka. Nekoliko godina kasnije potpisao je svoj antimins jeromonah Jona iz manastira [i{atovca.drvorezac je uspeo da ostvari "mekani oblik. Za razliku od Georgija Nikoli}a. Godina 1706. nemo}an ~ak da prenese tu|u kompoziciju. On je bio jedan od nastavlja~a stare drvorezne grafike u makedonskim krajevima oko manastira Slep~e. O drvorescu Georgiju Nikoli}u ne postoje nikakvi biografski podaci ali se mo`e pretpostaviti da je u`ivao ve}i ugled savremenika. Po potpisima samo se delimi~no mo`e odrediti vremenski raspon njegovog drvoreza~kog rada. njihovi potpisi na tri antiminsa i njihovo poznavanje drvorezne grafike mo`e se shvatiti kao du`a grafi~ka delatnost. Osim glavne scene. U Sremu su. koja je ovde nije izrezana. kao predlo{ka. Od njega nam je sa~uvano nekoliko drvoreznih plo~a. {to zna~i da nije sastavni deo drvoreznog teksta.pretrpana je detaljima. U sredini gornjeg natpisa nalazi se polukrug sa likom Boga oca. svesrdno je pomagao bakroreznu grafiku. otuda je on po broju radova najpoznatiji srpski drvorezac novijeg doba. Drvorezac se nije oslonio na tada poznati srpski bakrorezni antimins izra|en po nalogu patrijarha ^arnojevi}a. godina 1719. izrezao ikonu Sv arhangel Mihail za manastir Slep~u. ovde su levo i desno prikazane jo{ dve minijaturne scene: Javljanje arhan|ela Isusu Navinu pred Jerusalimom (?) i ^udo u Honi. Tako se utvr|uje da je Liki} prvi svoj drvorez potpisao 1721 . koji je izgleda radio samo u makedonskim krajevima. Nikoli}ev antimins je zami{ljen i izveden iskusnim grafi~kim. apostola i an|ela. Takav je bio Nikola Popovi}. Istih godina radio je u Sremu i Slavoniji drvorezac pop Stefan Liki}. jeromonah Hristofor Beo~inac.. ostali. ve} je ispisana mastilom i predstavlja godinu arhijerejskog posve}enja antiminsa. puno}u. {to se obi~no pripisuje patrijarhovoj te`nji da se ve} tradicionalna drvorezna grafika zameni bakroreznom. nacrtane i `ene mironosice. izabranog ba{ te godine za mitropolita beogradskog. monah Jona iz [i{atovca i pop Stefan Liki}. nije dr`ao bakroreznog antiminsa iz 1692. senku. od kojeg zra~i svetlosni zrak u ~ijem je donjem delu Bog sv Duh u vidu goluba. Ovaj antimins je bio jedan od najranijih bakroreznih antiminsa u Rusa. pored niza danas nepoznatih drvorezaca. ne mora da zna~i da nisu rezali i drvorezne ikone koje se nisu sa~uvale. jer je to uticaj zapadnoevropske umetnosti. danas nepoznati drvoresci. U prvoj polovini XVIII veka javljaju se i autori koji na drvoreznoj plo~i upisuju svoja imena. Osnovna kompozicija Nikoli}evog antiminsa Polaganje u grob ve} se na prvi pogled znatno razlikuje od prvog srpskog bakroreznog antiminsa. pa se njegov antimins uzima samo kao prate}a kulturnoistorijska pojava. On je iskoristio kao predlo`ak antimins iz 1659. Tu su pored uobi~ajenih likova. postao je njen najve}i pokrovitelj i poru~ilac. koje nisu prikazane na bakroreznom antiminsu. u kojoj arhan|eo duga~kim kopljem bode zmaja. U svakom slu~aju se mo`e re}i da njegova aktivnost pada u tre}u. Osim Nikole Popovi}a. kao i najve}i broj zografa tog doba. koji je 1703. Prvi drvorezni antimins nacrtao je i izrezao Georgije Nikoli} po nalogu episkopa pakra~kog kir Stefana Podgori~anina. Taj antimins se ~esto uzima kao prvo barokno delo u srpskom slikarstvu i grafici na prelazu od XVII u XVIII vek. Ovaj antimins predstavlja za srpsku crkvenu umetnost izvesnu novinu. Hristofor je nastojao da jankim senkama postigne plasti~nost likova. plastiku. radili i Georgije Nikoli}. u ~emu nije imao uspeha. Ikona Arhistratig Mihailo na kojoj je prikazan vo|a nebeskih sila kako pobe|uje Satanu u obliku a`daje . a ne{to kasnije za mitropolita ujedinjene Beogradsko-karlova~ke mitropolije. Bio je slab crta~. koji je negovao liniju crte`a sa tek nazna~enim tankim linijama blagih senki. jedan od mnogih samoukih diletanata. Ovi detalji ukra{avaji i upotpunjavaju glavnu kompoziciju za koju je drvorezac ostavio na sredini antiminsa dosta sku~en prostor. Zbog toga je potrebno ista}i da se Nikoli} nije oslonio na postoje}e re{enje kompozicije Polaganje u grob. {to. jeromonah Jona je poku{ao da ga potpuno prekopira. Za razliku od Georgija Nikoli}a. radili su u Karlova~koj mitropoliji. ne obaziru}i se na doma}e drvoresce. Mitropolit Mojsije Petrovi} nije bio zadovoljan antiminsom monaha Jone. nalazi se u zapisu o osve}enju antiminsa. me|utim u umetni~kom pogledu on ne pokazuje ve}e vrednosti. Hrista na odru. Bogorodice.

dok su ostale zna~ajnije knjige istorijske i prevodne beletristi~ke knji`evnosti bile ukra{ene bakrorezima. ta dva Liki}eva drvoreza se bez premca uzdi`u na najvi{u ta~ku umetni~ke vrednosti srpske drvorezne grafike XVIII veka. To su dva abagara. Molitva od glave (?) i Molitva od uroka. jedinog srpskog mitropolita koji je poru~io drvorezni antimins. Poznata be~ka {tamparija za ilirske knjige Josifa Kurcbeka. Na jednoj strani izrezan deizis sa sv Savom i sv Simeonom a na drugoj lik arhi|akona Stefana. Liki} je strpljivo i samouvereno rezao drvorezne plo~e. kojih je bilo u velikom broju u srpskim crkvama i koje su ~esto pre{tampavane za Srbe. u kojoj su {tampane veoma poznate i zna~ajne srpske knjige sa najlep{im bakroreznim ilustracijama. Kompozicija Hristos sa apostolima i Antimins Vikentija Popovi}a spadaju u najbolje Liki}eve radove. a samo devet dana kasnije. a pre svega u religiozno-molitveni~ku i prosvetnopedago{ku literaturu. Bije bio originalan ali je bez sumnje uspeo da svoje bakrorezne uzore valjano prenese u drvoreznu grafiku. U {tampariji Teodosijevih dolazilo je do {tampanja istih kli{ea u srpskim i gr~kim knjigama. podstaknut predlo{cima. {tampana 1761. primitivno shva}en. ra|en smenjivanjem debljih i tanjih linija. da ne pravi kopiju jednog umetni~kog dela u drugoj tehnici. jedan je od najlep{ih i najuverljivijih primera simbioze starog i novog u srpskoj umetnosti prve polovine XVIII veka. prime}uje se veliki napredak. koji su. istog meseca. Njegovo prvo poznato drvorezno delo je plo~a iz manastira Orahovice sa dve ikone. potpisivao ih punim imenom i prezimenom i stigao je da se zainteresuje za barokne oblike koje je mogao videti na ruskim bakrorezima. U njoj su zastupljene drvorezne i bakrorezne ilustracije. Nisu nam me|utim. po pet u svakoj zoni. geometrijski ta~na u odnosima pojedinih oblika. On voli crte` doveden do svog punog smisla. za kratko vreme je usavr{io. pa je u tom pogledu jedinstvena u na{oj izdava~koj kulturi XVIII veka. Tu je mogao bolje savladati crte`. Ova dosta stati~na kompozicija zadr`ava izvesnu strogost tradicionalne ikonografije. ve} isklju~ivo linearnim sredstvima. Finu grafiku sen~enja njegovih bakroreznih predlo`aka zamenio je kontrastima crno-belih odnosa kao kod starih majstora drvorezne grafike. Liki}evi radovi nastali neposredno posle prvih drvoreza nisu sa~uvani ali je ve} iz 1724. poznat njegov antimins izra|en za karlova~kog arhiepiskopa Vikentija Popovi}a Had`ilavi}a. Da nije potpisa na ovim ikonama te{ko bi se pripisale Liki}u. kojima je Liki} nastavio tradiciju srpskih abagara iz XVI i XVII veka. Uspeo je da postigne skladnost i crta~ku sigurnost starih majstora drvoreza preuzev{i u isti mah osnovne oblike baroknog stila. poznati njegovi radovi nastali neposredno pre ovog uspeha iz 1724. Kada je re~ o onim uspelijim treba svakako podsetiti na drvoreznu grafiku Deizis objavljenu u pre{tampanoj Gramatici Meletija Smotrickog. U dve zone raspore|eni su ostali u~enici Hristovi. Njegovoj ruci se mogu pripisati i ikone Polaganje u grob i Bogorodica sa Hristom. Tako je nastala knjiga Molitvoslov. Mogu}e je da je ve} bio star tada. Posle Stefana Liki}a zadugo u srpskoj grafici nije bilo poznatih drvorezaca. Samo za tri godine. Njegova dva lista abagara shva}ena su kao zanatski rad bez umetni~kih pobuda. Stilski barokni presto. Dok su na antiminsu likovi predstavljeni u pokretima.pokazalo. ova kompozicija je zaustavljena u pokretu. Nije nam poznato da li je posle prvih drvoreza iz 1721. stvori u drvoreznoj tehnici novo grafi~ko delo. Izvesne neve{tine i grubosti crte`a i reza veoma su primitivne na ovom po~etni~kom Liki}evom drvorezu. bogati nabori haljine. Nekada{nji. tako|e je u nekim izdanjima donosila 57 . ve} da. U isto vreme. Liki}ev antimins iz 1724. Linija je sasvim ogrubela. izme|u ostalog. mada je u su{tini veoma udaljena od starijih uzora. ne propu{taju}i mogu}nost da se u isto vreme obazrivo izrazi kao pristalica baroknog stila. a kompozicija kao celina ne pokazuje ni izdaleka Liki}evu sigurnost i njegov stil. razdvajaju i prepli}u. koje su tih godina imale puno posla u slikanju prvih ikonostasa po parohijskim crkvama posle velike seobe. svoriv{i sasvim posebno umetni~ko delo. Neujedna~enost. koriste}i se po svoj prilici bakroreznim predlo{kom. a naro~ito ikonografskih shema. Ono {to je ovde najbitnije proizilazi iz Liki}evog stava da ne opona{a bakrorez. gotovo primitivan crte` drvoreza Deizis sa sv Savom i Simeonom. To va`i i za gr~ke knjige {tampane kod Dimitrija i Pane Teodosija u Veneciji. me{anje linearnih i slikarskih re{enja. stub sa draperijom i ornamenti ostalih ukrasa u okviru kompozicije upoznaju nas sa nepoznatim drvorescem koji je poku{ao da ostvari baroknu drvoreznu kompoziciju. {to je nalagala tema Polaganja u grob i zahtevali utvr|eni bakrorezni predlo{ci. potpisao je Liki} svoju drvoreznu ikonu Isus Hristos sa apostolima. U gornjoj zoni ikone Liki} je prikazao Hrista u mandorli formiranoj od oblaka. Drvorezne ilustracije imaju i neke ruske crkvene knjige. negde putovao i obu~avao se u drvoreznoj grafici ili je i dalje nastavio da radi samostalno. Iste godine. Tada se drvorezna grafika povukla u neka izdanja {tampane knjige. Zanimljivu grafi~ku dekorativnost pokazuje drvorezna ilustracija Car David u Psaltiru {tampanom kod Teodosija 1764. Na delovima draperije pokazao je i svoju te`nju za plasti~nim izra`avanjem. crte` nedore~en. koje se me|usobno dodiruju. Sasvim je mogu}e da se priklju~io nekoj od zografskih dru`ina. Poslednji poznati Liki}evi radovi su iz 1747. dok su apostoli Petar i Pavle predstavljeni levo i desno. {tampali i oko pedeset srpskih knjiga. Sasvim neo~ekivano je do{lo do opadanja kasnije Liki}eve stvarala~ke snage i sigurnosti {to se vidi na narednim drvorezima: Sv Nikoli i Sv Jovanu. ali ne u smislu {rafure i sen~enja. koliko je proteklo od Liki}evih prvih poznatih drvoreza do ovog antiminsa.

diskos. a nadimkom Srbin. vezuje se za drugu. psaltire i irmologije. Pred rastu}im potrebama novopodignutih crkava za izvesnim predmetima kultne namene (antiminsi. Dolaskom u Ugarsku. Jedino se ikona Sv Nikole oslanja na rusku tradiciju. ali bez individualnog obele`ja nepoznatog drvoresca. Sv Nikola. u tehnici duboreza. drvorezne ilustracije koje ove knjige donose bile su u pogledu umetni~kih osobina i vrednosti veoma skromne. U rasporedu likova Had`i Ruvim se dr`ao naivno shva}ene simetrije. Istina. Godine 1770. Ubrzo posle seobe patrijarh je postao poru~ilac prvih srpskih bakroreza. POJAVA BAKROREZA Srbi u gornjoj Ugarskoj znatno su pre Velike seobe saznali za bakroreznu tehniku ali sporadi~no. molitvenike.pismeni slaveno-serbskimi sa drvoreznom ilustracijom Sv Trojica. pla{tanice).ista praksa postojala je u Rusiji. crta~ antiminsa. Veneciji i Be~u. koja je su{tina njegove kompozicione zamisli. Rade}i u drvetu. On je ostao po strani od umetni~kih zbivanja u Karlova~koj mitropoliji. koji su rezali i izdavali tzv. tako|e {tampanu kod Kurcbeka. Drvorezna grafika Sv Jovan Damaskin ukra{ava knjigu Irmologij. radio je u Kijevu do sada kod nas nepoznati drvorezac imenom Jakov. Drvorezna grafika u srpskoj knjizi XVIII veka. godine kod Kurcbeka je {tampan i srpski Bukvar ili na~alnoe u~enije. Uticaji ukrajinskog slikarstva na srpske slikare iz sredine toga veka obja{njavaju razvoj prve faze srpskog baroka. To {to je jedan deo knjiga bio ilustrovan drvoreznom grafikom posledica je toga {to su to bile knjige pedago{ko-religioznog karaktera. Ako je rezanje krstova bila Had`i Ruvimova osnovna umetni~ka delatnost. svedena na bukvare. Austriji i sl. Sasvim pri kraju XVIII veka na drvoreznoj grafici je radio u srpskim zemljama pod Turcima. Pojava bakroreza me|u Srbima u Ugarskoj. Had`i Ruvim se ogledao i u drvoreznoj grafi~koj tehnici. Najpoznatiji je bio kao krstorezac. a naro~ito u toku svojih zvani~nih boravka u Be~u .vidi i bolje upozna ve}i broj razli~itih gravira. rad u metalu iz 1802. Iako su knjige {tampane u poznatijim evropskim {tamparijama i grafi~kim centrima. Sva ~etiri kli{ea otisnuta su i u drugom izdanju istoimene knjige. Sada je od njega poznat samo drvorez sa izgledom manastira Pe}ke patrijar{ije. za period posle velike seobe ili.. mada su oba dosta neve{to crtana i izrezana. Uostalom. a u Kijevu su sa~uvane i njihove originalne drvorezne plo~e: Sv Varvara. odnosno grafikom. U isto vreme. duborezac plitkih reljefa za korice jevan|elja. va`niju epohu srpskog naseljavanja. imala je samo prigodni i ilustrativni karakter. patrijarh je imao prilike da u ovim krajevima . Sentandreji. Iste 1770. Kurcbek je imao dva izdanja knjige Zbornik molitava sa ~etiri drvorezne ilustracije od kojih se lik Hrista javlja dva puta a druge dve ilustracije su Bogorodica sa Hristom i An|eo ~uvar. Opredeljenje Arsenija III za bakroreznu grafiku bilo je uslovljeno pre prakti~nim potrebama nego estetskim pobudama. Stoga njegovo uklju~ivanje u srpski drvorez toga doba mo`da i nije sasvim opravdano. jo{ za vreme boravka u Pe}koj Patrijar{iji patrijarh je bio dobro obave{ten o postojanju i izgledu bakroreznih gravira. a zacelo je morao imati venecijanski bakrorez Svete Gore. "narodne kartinke". otiskivani su sa drvenih plo~a ili izra|ivani u skupoj i sporoj tehnici crkvenog veza. Krunisanje Bogorodice i Bogorodica Ohtirska. Ne treba zaboraviti ni one mnogobrojne panorame Beograda. odre|enije re~eno. Pri tome je patrijarh bez sumnje mislio i na umetni~ka 58 . bukvari i molitvenici. ali su ~ak imali priliku da gravire dr`e u svojim domovima kao {to su to ~inili njihovi susedi Ma|ari i Nemci. Te su knjige po svojoj nameni morale imati visoke tira`e i pristupa~nu prodajnu cenu. Jakov Srbin je `iveo daleko od srpske umetnosti i grafike XVIII veka. Otuda se i Jakov Srbin iz Kijeva mo`e svrstati u pregled o srpskom drvorezu. koje su od XVII. poznati narodni prvak Had`i Ruvim Nenadovi}. Ilustracije su zami{ljene kao ilustracije baroknog stila i izvedene sa dobrim poznavanjem drvorezne grafike. lai~kog i religioznog sadr`aja. morala se prihvatiti tehnika bakroreza kao najekonomi~nija. I ova knjiga je pre{tampana sa istoimene ruske knjige. graver na metalu crkvenih sasuda. Ipak uglavnom se bavio crkvenim predmetima . Njegovom grafikom Pe}ke patrijar{ije obele`en je kraj trajanja starog srpskog drvoreza. Od njega su poznate danas samo 4 drvorezne ikone. u osvit prvog srpskog ustanka. koji su ranije crtani. onda se mo`e shvatiti njegov poku{aj da se pored duboreza bavi i drvorezom. ve} je prime}eno da je ba{ prakti~na strana bakroreza bila jedan od jakih razloga da ga pravoslavna crkva prihvati bez ikakve rezerve.drvorezne ilustracije. u smislu anga`ovanja stranih bakrorezaca za izradu gravira namenjenih Srpskoj crkvi i narodu.u Budimu. Svoju umetni~ku prirodu izradio je i crte`ima koje je ostavio na praznim stranama i na marginama obrednih knjiga. Bukvar je doslovno pre{tampan sa bukvara Kijevope~erske lavre iz 1751.. a naro~ito u XVIII veku. On spada u grupu drugorazrednih gravera. I ova knjiga je pre{tampana sa ruskog izdanja. od kojih po~inje geneza srpske grafike. Komoranu. izra|ivane u zapadnoevropskim grafi~kim radionicama i bile dostupne ne samo kao ilustracije u knjigama ve} i kao posebni bakrorezni listovi. U tom pogledu srpska knjiga ne predstavlja usamljeni izuzetak . isti izdava~i i {tampari izdavali su srpske knjige ilustrovane bakroreznom grafikom visoke vrednosti. namenjene naj{iroj i neobrazovanoj publici. Nekoliko decenija posle drvoreza~ke aktivnosti popa Stefana Liki}a. ali se drvorezi bitno razlikuju. za li~nost patrijarha Arsenija III ^arnojevi}a. i mada su naru~ioci ~esto bili bogati srpski mitropoliti.

izgleda. imao je veliku politi~ku. ratovima. Godine 1712. bez sklada i kompozicione povezanosti. "Obnovom privilegija" je oja~ao polo`aj patrijarha. ^udo sa gorkom vodom u Meri. iza{la je iz {tampe Itika i jeropolitika. Iz ovog vremena je i bakrorez Sinajska gora. Po toj minijaturnoj kompoziciji poznajemo ve{tog crta~a i dobrog znalca bakrorezne tehnike.kakve }e kasnije izdavai Hristofor @efarovi}. I ova gravira Sinajske gore zami{ljena je kao {iroka panorama sa ubele`enim objektima iz prirode. {to izgleda nije smetalo patrijarhovoj okolini. a kompozicija Polaganje u grob preuzeta je sa antiminsa Arsenija III ali je znatno slabije crtana i neve{tije rezana. Ovaj antimins je pogre{no pripisan Johanu Faligumu iz Graca.to je prisustvo gravire u ovim krajevima moralo biti dobro poznato. izabran za mitropolita maja 1707. pa i sa arhitektonski proizvoljnim prikazom manastira. Tada je odlu~io da izda "Oprosno pismo". a treba re}i i to da je ovom porud`binom srpska crkva dobila bakrorezni antimins pre ruske i bugarske. opao je moral naroda. Signature su na gr~kom i srpskom jeziku. a Paterik pe~erski i Evangelije opremio je ilustracijama u bakrorezu Leontij Tarasevi~. pa je on postao stvarni stare{ina srpskog naroda. a umro ve} 1708. godine 1701. gotovo da se samo malo razlikuje od onovremenih srpskih drvoreznih antiminsa.Zalaganje Arsenija III za porud`bine bakroreza u Be~u nastavili su njegovi sledbenici. [ator svedo~anstva. Sasvim iznenada. pa je patrijarh bio u dilemi da li da na "gre{nike" baca anateme i da ih isklju~uje iz crkve.prvu bakroreznu pla{tanicu u nas. "prvi primerak profane grafike" i "najstariji do sada bakrorezni portret kod Srba". koji se po~etkom XVIII veka na{ao u domovima pravoslavnih Srba {irom Mitropolije. kao porud`bina pe{tanskog gra|anina Emanuila Nikolau. dok je u gornjem delu lista izgravirao kompoziciju Vaznesenje Hristovo. nije do~ekao da njegovi bakrorezi budu zavr{eni. 59 . Pla{tanica je ve}eg formata od anitminsa. Ukrasio je tekst lepom renesansno-baroknom bordurom sa stilizovanim cvetovima u uglovima. Me|utim. Oplakivanje Hristovo predstavljeno je na ovom bakroreznu bez ose}anja za prostor. Godine 1706. Patrijarh o~ito nije bio zadovoljan umetni~kim izgledom svog prvog bakroreznog antiminsa pa je uskoro u Be~u na{ao bolje majstore. Oprosnica grehova i patrijarhov bakrorezni portret prodrli su u narod u hiljadama primeraka. Po svemu sude}i. u vremenu nastanka i rasturanja. Arsenije III je dao da se u Be~u izgravira i na platnu umno`i njegov drugi antimins. a {to je u isto vreme zna~ilo da je bakrorezna grafika zapadnoevropskog stilskog porekla bila dobro primljena u srpskoj sredini.. Otuda ovaj bakrorez nije bio veliki skok u baroknu umetnost kako se to moglo o~ekivati.svojstva ovih liturgijskih predmeta. knjiga moralizatorske sadr`ine. Tekst sa ~etiri strane ruba pla{tanice donosi po~etak tropara Blagoobrazni Josif. koja je poslu`ila kao neposredni ikonografski predlo`ak. Lik sv Georgija i okrugli medaljoni sa scenama iz njegovog `itija preuzeti su sa neke poznovizantijske ikone. Prvi patrijarhov antimins iz 1692.gravira koja je zamenila ikonu na dasci . U isto vreme to je prvi. To je patrijarh u~inio iz opreza da neuko i zapla{eno srpsko sve{tenstvo i mona{tvo u Ugarskoj ne zazre od nagle promene i stilske inovacije. i zadugo jedini bakrorez na kojem je prikazan lik svetitelja sa scenama iz njegovog `ivota . Induligenciju . U isto vreme u Kijevu su {ampane knjige sa bakroreznim ilustracijama koje su dospevale u velikom tira`u i me|u Srbe u Ugarskoj. prouzrokovanih seobama. kada je neposredno pred smrt pisao novom caru Josifu molbe za "potvrdu i za{titu narodnih privilegija". Kompozicija Oplakivanja Hrista na ovom bakroreznom antiminsu uobi~ajenog re{enja osnovnog motiva i sa ~etiri medaljona jevan|elista u uglovima. ve} 1692. ali nepreciznoj topografskoj shemi. Taj patrijarhov lik. u zanimljivoj. Tolkovoj psaltir ilustrovao je nepoznati graver. kojima se obra}ao za nove porud`bine. patrijarh je poslao bakrorescu crte` koji mu je na~inio kakav nepoznati zograf. meko rezanu. U vremenima te{kih isku{enja i eti~kih kriza. za vreme boravka u Be~u patrijarh je dao da se izradi njegov bakrorezni portret. poslu`io je samo kao osnovna kompoziciona shema. jednog iz mnogobrojne cincarske kolonije. Isaija \akovi}. tu su iscrtana i saop{tenja o biblijskim i drugim zbivanjima na ovom podru~ju: Prelazak preko C. unija}enjem i drugim neda}ama. dospeo u Sremske Karlovce i druge varo{i u Ugarskoj. koja se neo~ekivano iskazuje na ovom kultno-liturgijskom predmetu. poru~io je svoj prvi antimins kod nepoznatog gravera u Be~u. Ta kompozicija je katoli~ka po duhu. Nepoznati be~ki bakrorezac izrezao je pa`ljivo ortografiju njemu stranog slovenskog pisma. Na njoj je ktitorski zapis. ili da im daje oprosna pisma.Oprosnicu grehova. Ovom gravirom po~inje bogata hronologija srpskog bakroreznog antiminsa XVIII veka. versku i kulturnu misiju. U isto vreme. ali i politi~ke sigurnosti u privilegijalni status. od koje on. Utvr|eno je da je slu`io monasima sinajskih manastira za sakupljanje priloga u Karlova~koj mitropoliji . Odmah nakon seobe.Pla{tanica je izdata 1708. Neposredni naslednik prestola Kru{edolske mitropolije Isaija \akovi} je poru~io za kratko vreme svog arhipastirstva novi antimins i veliku pla{tanicu . Odlu~io se za ovo drugo. sa finim senkama i prelazima izme|u osvetljenih i tamnih delova. oko 1700. sa zahtevom da bakrorezni anitmins tako izgleda. nastala je bakrorezna ikona Sv Georgije za srpsku georgijevsku crkvu u Pe{ti. Tih godina ne treba zanemariti i prisustvo ruske grafike me|u Srbima u Ugarskoj kao ni ~injenicu da ona nastaje dobrim delom pod uticajem zapadnoevropske grafike. mora. nije hteo da odstupi. bakrorezac je bio darovit crta~ i ve{t graver pa je izradio skladnu baroknu kompoziciju. Zbog toga njegov bakrorezni portret.. koji je u ve}em broju primeraka jo{ 1710. treba videti kao sastavni deo srpske crkveno-narodne politike. U pitanju je bila gr~ka ikona iz XVII veka.

obnovu ruske bakrorezne grafike uslovile su tek korenite promene koje je u kulturi i umetnosti sprovodio mladi car Petar I Aleksejevi}. Nije poznato kakva mu je bila mladost.Pouzdano je ustanovljeno da su pojedine gravire iz njih poslu`ile srpskim slikarima kao neposredni ikonografski pokazatelji. potrebe za umetni~kim delima i umetnicima velike. Tako je iznad glavne Bogorodi~ine crkve mala kompozicija Uspenje Bogorodice. koliko je tada imao u~enika i pod kakvim je uslovima ovde radio. Uostalom. Po slo`enom sadr`aju ove gravire. Sentandreje i dr. koju vladarska loza Nemanji}a neposredno odra`ava. koji je vredno i predano delovao na napretku srpskog roda a podigao je i novu Sabornu crkvu i mitropolijski dvor. koji su.srpski i cincarski `ivalj na{ao novu domaju. Nacionalna ideja i politi~ka misao Arsenija IV iskazana je na studeni~kom bakrorezu kao likovna poruka o sprezi srpske srednjovekovne crkvene i dr`avne vlasti. {to se tako vidno ispoljilo posle druge seobe. Zbog toga na studeni~kom bakrorezu treba izdvojiti A) prikaz predstavljenog manastirskog kompleksa i B) aplikacije istorijsko-religiozne sadr`ine. gde je posredstvom episkopa Visariona Pavlovi}a. bakrorez je delovao kao prikaz u kojem se smenjuju realni i imaginativni objekti. @IVOTNI PUT HRISTOFORA @EFAROVI]A @efarovi}i su poreklom iz Ju`ne Makedonije. @efarovi}evi radovi iz ovog perioda nisu poznati. Jedno je izvesno: kada se 30ih godiina XVIII veka uputio na sever. a potom je poru~io da se po tom crte`u na~ini bakrorez u Be~u. u kojoj su. u njegovoj odluci da po|e na sever nema ni~eg izuzetnog. Na velikoj povr{ini lista dat je izgled manastira sa jakim bedemima koji zatvaraju portu. pre{ao je u Sremske Karlovce pa odatle u Novi Sad. Arsenije IV Jovanovi} je nagovestio svoje nacionalisti~ke ideje ba{ putem umetaka. kaligraf poznat jedino po svom mona{kom imenu Hristofor. U manastiru je bli`e upoznao oslikane crkvene zidove. Nekoliko godina pre druge seobe Srba 1739. u Baranji. Nije poznato u kojem je mestu. Beograd je u to vreme bio pod austrijskom upravom. Me|utim. Zanimanje za grafiku pobli`e bi se odredilo u vreme pre dolaska u Karlova~ku mitropoliju. @efarovi} napu{ta zidni `ivopis i sasvim se opredeljuje za bakroreznu grafiku. Arsenije IV Jovanovi} [akabenta bez sumnje je stekao ugled i kao inicijator i mecena srpskog bakroreza. Li~nost od ve}eg istorijskog zna~aja me|u srpskim arhijerejima XVIII veka. a potom karlova~ki. Postao je jero|akon ali se sve{teni~kom pozivu nije posvetio. To nisu samo uobi~ajeni nazivi ve} su u malim medaljonima iznad crkava predstavljene religiozne kompozicije ili likovi svetitelja. Tre}a aplikacija Loza Nemanji}a predstavljena je ovde kao slobodniji crte` istoimene freske iz De~ana. privla~e one ve}e aplikacije: heraldi~ki pano. kompozicija Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjina i Loza Nemanji}a. U isto vreme bilo je i slu~eva preno{enja originalnih bakroreznih plo~a iz Rusije. @efarovi} je radio za tada{njeg beogradsko-karlova~kog mitropolita Vi}entija Jovanovi}a. u istoimenom ribarskom naselju rodio se krajem XVII veka u sve{teni~koj porodici budu}i `ivopisac. kada je odredio grafi~ke zadatke Tomi Mesmeru i Hristoforu @efarovi}u. Godine 1733. Samo tri godine kasnije @efarovi} se nalazi u [iklo{u. sa natpisom Stefan Nemanja bist car srpski. Na svoj na~in to su natpisi iznad pojedinih crkava. ikonopisac. Iznad crkve Sv Jovana. kojima je manastir posve}en. Preko Pe}ke patrijar{ije stigao je u Beograd. Na obali Dojranskog jezera. ugarsih varo{i. pridr`avaju dva an|ela.nau~io je da ~ita i pi{e i stekao osnovno crkvenoreligiozno obrazovanje. ~iji su temelji nedavno otkriveni. Uvoz ruskih knjiga i gravira doprineo je jo{ ve}oj popularnosti grafike u srpskom narodu u Ugarskoj. u op{irnoj crta~ko-graverskoj naraciji. a kraj nje likovi Sv Simeona i Sv Save. U isto vreme radio je i predlo{ke za staru tehniku crkvenog veza. Po~eo je da u~i u nekoj zografskoj dru`ini koja je slikala u maniru poznovizantijske umetnosti a kojoj nisu bile nepoznate ni slobodne slikarske mene tzv. Pretrpani pojedinostima. prvog ve}eg @efarovi}evog dela u Karlova~koj mitropoliji. @efarovi} se posve}uje grafici i zbog toga {to je izrada i prodaja bakroreznih ikona bio unosan posao. Pa`nju. Saznav{i da je na severu . sme{ten je medaljon sa likom sv Jovana Prete~e. On svedo~i da je manastir tada (1733) imao 13 crkava. gde je jedno vreme `iveo i slikao. odnosno u kojoj zografskoj grupi @efarovi} u~io zidni `ivopis. naru~ioci su naj~e{}e bili crkveni velikodostojnici i 60 . neobi~no velikog formata. Kao mlad je u sve{teni~koj porodici mogao ne{to vi{e nau~iti . ispod baldahina. me|utim. slika i trguje. mogu se naslutiti idejno-estetske namere patrijarha i njegovih saradnika. dakle. a naro~ito 1741. patrijarh pe}ki. imali svoje li~ne seobe i putovanja za vreme kojih su ~ak iz udaljenog Moshopolja dospevali do Budima. @efarovi} se uputio u tom pravcu. gde ima i nekoliko `anr-scena. bakrorezac. a izgleda i ikonopisac. Heraldi~ki pano nalazi se u baroknoj kartu{i koju. a na njemu su grbovi ilirskih zemalja. Bio je to ve} utvr|eni pravac kretanja mnogih njegovih zemljaka i sunarodnika. on je bio obu~eni `ivopisac. "levantskog" baroka. nezavisno od velikih seoba prouzrokovanih istorijskim doga| ajima.u jednoj velikoj evropskoj dr`avi. Posle `ivopisanja crkve manastira Bo|ani i crkve u varo{ici u [iklo{u. Nije poznato koliko je vremena proveo na slikanju bo|anske crkve. Arsenije IV je nalo`io nepoznatom zografu da izradi crte` manastira Studenice. gde je `ivopisao pravoslavnu crkvu. Ipak. koja je uz to bila ozbiljni protivnik Turske . Bio je to `ivopis novopodignute crkve starog manastira Bo|ana. itd. u kojoj se mnog gradi. dobio obiman slikarski posao. Poru~ilac bakrorea.

a Andrija Andrejevi} je i pored toga bio izuzetno dru{tveno aktivna li~nost. za vreme igumana Stefana. u`ivali su izuzetno veliku popularnost i pijetet u Mitropoliji. @efarovi} je ponovo u Be~u. Ubrzo mu je povereno izdanje knji`ice Kanon voskresni. Postoji velika verovatno}a da je patrijarh Arsenije IV dr`ao @efarovi}a u svojoj blizini. osobito u Petrovaradinu. koja je prona|ena u Hilandaru. kada je @efarovi}eva po~etna bakroreza~ka aktivnost bila vezana za zvani~nu politiku patrijarha Arsenija IV. novih umetni~kih ideja. U ovoj knjizi @efarovi} je izradio gravire ju`noslovenskih vladara i svetitelja. Patrijarh je uputio Dvorskom ratnom savetu u Be~u "poniznu molbu" sa `eljom da putuje na hodo~a{}e u Jerusalim. godine rezao je "trudom i tro{kom Andrije Andrejevi}a. sa izgledom manastira Rakovca. Jedan od kalu|era. godine @efarovi} je ostvario svoj po formatu najve}i bakrorez Sv Kozma i Damjan. Bakrorez Sv Nikola predstavlja drugu po redu @efarevi}evu graviru ove popularne ikonografske teme. Jula meseca 1745. Najve}u slavu i popularnost u naj{irim krugovima srpskog dru{tva bez sumnje donela mu je Stematografija. pa i u `elji za trgovinom. To su uskr{nje pesme i molitve pozajmljene iz ruske bogoslu`bene literature. upoznavanjem novih svetova. Iste 1741. u bakroreznom radu jedna od najplodnijih @efarovi}evih godina. popularnu Stematografiju. "Po{tmajstor". 61 . Silvestar Popovi}. Posle nekoliko gravira za crkvene velikodostojnike i za bogate gr~ke i cincarske trgovce @efarovi} je radio ovaj bakrorez po narud`bini jednog od najuglednijih predstavnika srpske gra|anske klase tog doba. Posvetu patrijarhu potpisao je @efarovi}. lak{i deo posla. u `elji za putovanjem. nacionalno-verskom idejom o kultovima Srba vladara i svetitelja. Neposredno posle ove knji`ice. Patrijarh Arsenije IV je bio zadovoljan svojim graverom. Godine 1746. Bakrorez sv Teodor Tiron i Stratilat izradio je izgleda bez Mesmerove pomo}i. rezao je Pou~enije svetiteljskoe. dok je Mesmeru prepustio rezanje grbova. Razloge puta u Jerusalim trebalo bi tra`iti i u svetovnim pobudama. koji je osmi{ljen kao ilustracija politi~kih zahteva patrijarha Arsenija IV na be~kom dvoru. jer se iste godine pojavljuje @efarovi}ev bakrorez Sv car Uro{ sa zapisom da se bakrorez izdaje "zajedni~kom odlukom bratstva. Iste godine izradio je i veliki bakrorez sv Jovan Vladimir Miroto~ivi. To je Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanji}a. Bakrorez Vaznesenje Hristovo iz iste 1743. po{tmajstora petrovaradinskog". Bakrorez Sv Naum Ohridski izra|en je iste 1743. @efarovi} je zajedno sa Tomom Mesmerom rezao plo~e za knjigu Izobra`enije oru`ij iliri~eskih. Ova. Prvi @efarovi}-Mesmerov bakrorez iza{ao je iz radionice u prole}e 1741. Nije slu~ajno da je u ovoj godini izdat bakrorez Sremski svetitelji Brankovi}i sa zapisom koji se oslanja na savremeno propovedni{tvo. a njegov potpis se nalazi i na ilustraciji Silazak Hristov u ad. godine izdat je za manastir Vrdnik bakrorez Sv knez Lazar ali nije poznat ni jedan bakrorezan list niti plo~a. a mo`da u isti mah. u to doba ve} sasvim razvijenom. verovatno u bakroreznoj radionici Tome Mesmera. a potom u Ke~kemetu. posebno u Sremu. @efarovi}u je poveren crte` cele kompozicije sa kojeg je Mesmer rezao u bakru. Za @efarovi}evu biografiju va`an je bakrorez sv Nikola iz 1742. bele`io je celo vreme puta svoja zapa`anja i utiske u kojima se pominje i @efarovi}. ka`e da i @efarovi}u treba dati isprave jer on ne `eli da emigrira niti ima sli~ne namere ve} da jedino ide tamo zbog hri{}anske pobo`nosti. za trgovca Mihajla Gotinsa. Idu}e 1744 godine @efarovi} se priprema na hodo~a{}e u Svetu Zemlju a povodom tog putovanja priprema bakrorez Bogorodica izvor `ivota. obe}av{i mu pokroviteljstvo i pomo}. Sv Stefana. Idu}e 1743. posebno ba{ te godine kada je putovao u Be~. izgleda. Te godine je izdao 5 bakroreza. tro{kom sv manastira Jaska". izdat u dve varijante za cincarske parohijske crkve u \uru. Kakav je ugled u`ivao kod patrijarha Arsenija IV svedo~i i briga o putnim ispravama za njegov put u Sv Zemlju. @efarovi} se priklju~io grupi kalu|era sremskog manastira Rakovca i sa njima po{ao u Sv Zemlju. a mo`da i uz njegovu pomo}.bogati gra|ani. Sv Jovana i Sv Maksima. Rad na ovom bakrorezu u~inili su svoje i @efarovi} se za kratko vreme osamostalio. Sv Angeline. Od patrijarha Arsenija je dobio zadatak i da ilustruje izdanje Privilegije koja je izdata u prevodu Pavla Nenadovi}a mla|eg. u pitanju je veoma razra|ena politika o izdavanju bakroreza sa srpskim svetiteljima. u izvesnom smislu. dakle. Ova prigodna knji`ica sadr`i zanimljive savete episkopa mladim sve{tenicima posle rukopolo`enja. pretplate i rasturanja. U prvoj polovini XVIII veka kultovi sremskih svetitelja iz porodice Brankovi}. Prema tome Karlova~ka mitropolija je samo inicijator ovog izdanja. O~igledno. @efarovi} je ovim bakrorezom postao jedan od naj{ih prvih umetnika koji sti~e klijentelu iz gra|anske klase. dok je @efarovi} preuzeo na sebe brigu oko tira`a. Energi~ni patrijarh Arsenije IV Jovanovi} [akabenta je hteo. bila je u isto vreme i u znaku pripadnosti politici Karlova~ke mitropolije i njenoj ideji o negovanju kultova Srba svetitelja i vladara. bio je u ono vreme va`an poziv. Ta je godina. Zbog toga se smatra da je patrijarh uputio @efarovi}a u be~ku bakroreza~ku radionicu Tome Mesmera da se obu~i u grafi~koj tehnici. nastavak 1741. Iste 1746. Bakrorez je o~igledno inspirisan onom. Svemu ovome treba dodati jo{ jednu okolnost koja je uslovila @efarovi}evo opredeljenje za grafiku. po svaku cenu da ima bakroresca "ilirske" krvi i pravoslavne vere. Iste godine @efarovi} izdaje i bakrorez Bogojavljenje sa deset medaljona iz `ivota Sv Jovana Krstitelja.

Tu treba navesti signirani epitrahilj iz manastira Vatopeda i rasko{no ve`eni sakos za ugrovla{kog episkopa Neofita Kri}anina. Na knjizi se ne nalazi podatak o vlasniku tipografije Tomi Mesmeru. U ovom slu~aju on je nacrtao kompoziciju i pripremao karton za crtanje. izdaje samo jedan bakrorez. a po porud`bini njegove bra}e. rezane na bakrenim plo~ama. dobar deo vremena provodi na drugim poslovima. kako je nazivao svoj stan na Kolmarktu. njenim Bogorodi~nicima i sli~nom literaturom bilo je ve} re~i. sa mnogobrojnim ilustracijama jerusalimskih svetinja. Tada je ba{ bio zauzet izdavanjem knjige Opisanije svjatago bo`ija grada Jerusalima. Poznata su dva epitrahilja. kome je nekoliko godina ranije u Be~u predao bakroreze. tako|e su nastale 1752. bila je za njega "obetovana" zemlja u koju je vredelo i trebalo oti}i. U isto vreme bakrorez Manastir Hilandar. Ovde treba ista}i njegove bakroreza~ko-{tamparske aktivnosti. Za klijentelu sa juga @efarovi} je radio i 1752. onda je lepeza @efarovi}evih poru~ilaca jo{ {ira. potpisan od Tome Mesmera samo 2 godine posle @efarovi}eve smrti. Po~etkom leta 1753. Pavle Nenadovi} je poverio svom egzarhu u Be~u i @efarovi}u stru~nu i prakti~nu stranu priprema za osnivanje {tamparije. kojoj su reforme Petra Velikog dale novi dru{tveni. To su prelomne godine za @efarovi}a. Uz put se zadr`ao u varo{ici Tokaju. Ako se ovim bakrorezima dodaju jo{ podaci o ktitorima crkvenih vezova. Ovaj trudoljubivi arhijerej. U narednim godinama najverovatnije prodaje svoje vezove. Opisanije Jerusalima iza{lo je iz bakroreza~ke tipografije 1748. @efarovi} je izdao bakrorez Sv Stefan [tiljanovi} i time kao da se vratio na svoje ranije teme o srpskim svetiteljima. u kojoj je gledao mogu}nost za bolji razvitak narodne prosvete i pravoslavne crkve. Na crkvenim vezovima radio je @efarovi} te 1750. ali 1747. @efarovi}evom poslovnom prijatelju. O~igledno je @efarovi} sa Mesmerom bio u poslovnom ortakluku ne samo na po~etku svoje grafi~ke prakse ve} i pri kraju. {to se vidi iz njegovog `ivota u narednim godinama. slova itd. gde je napisao testamentarno pismo. pla{tanicu. pregao je. pripremao crte`e. a sada nije poznat nijedan grafi~ki list. duhovni i umetni~ki lik. da je odseo u Bogojavljenskom manastiru i daje u septembru iste godine iznenada umro. koji je iste godine posle smrti patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a [akabente do{ao na Karlova~ki arhijerejski presto. neposredno pred polazak u Moskvu. Sti~e se utisak da je u Rusiju po{ao da u Moskvi na|e i naplati ra~un od gr~kog trgovca. Izdavanje Opisanija arhijerejski je odobrio i "blagoslovio" mitropolit Isaija Antonovi}. @efarovi}ev epitrahilj iz Patrijar{ijske kapele u Beogradu i jedna zavesa za dveri i dve podee iz Umetni~kog muzeja u Bukure{tu. Bi}e pre da je po`eleo da vidi daleku zemlju ~ije je knjige. pokriva~ za diskos i antimins. a na tro{ak Jovana Zdravka iz Ko`ana" a da je rezao Toma Mesmer. O @efarovi}evim dodirima sa Sv Gorom Atoskom. izvesnog Konstantina Paraskejeva. Mada se i dalje bavi bakrorezom ipak. Tu je na prvom mestu njegov bakrorez Bogorodica Olimpijska sa zapisom na gr~kom jeziku iz kojeg saznajemo da je ikona "bri`ljivo rezana u bakru po nalogu jeromonaha Mitrofana. Zbog toga motive njegovog odlaska u Rusiju pre valja tra`iti u ljudskoj i umetni~koj radoznalosti za ovu zemlju i njenu umetnost. izgleda. za mitropolita Pavla Nenadovi}a. bakroreze i predmete primenjene umetnosti sretao gotovo u svakoj crkvi Karlova~ke mitropolije. Ova knjiga je imala da poslu`i had`ijama kao putevoditelj po biblijsko-evan|eoskim mestima. gde su se ~uvale mo{ti [tiljanovi}eve i odakle se {irio njegov kult. Rusija. Crkvenoumetni~ki vez je samo jedno opredeljenje ali pored toga @efarovi} ulazi i u druge poslove i obaveze. U poslednjoj godini `ivota. od kojeg je izgubljena bakrorezna plo~a. To je njegov Sv Jovan Zlatousti. makedonskih trgovaca. Od graverskih poslova izgleda da je u ovoj godini radio tri kultnoutilitarna predmeta. Tekst i ilustracije pripremane su o~ito za potrebe obi~nog poklonika palestinskih znamenitosti. Ovo je verovatno bio jedan od razloga @efarovi}evog puta ali ne jedini. izra|en je zacelo prema @efarovi}evom ranije pripremljenom crte`u.godina bila naro~ito plodna: poznata su tri bakroreza i dva crkvena veza. gravire i knjige a podaci su o njemu vrlo oskudni. Dejan Medakovi} je skrenuo pa`nju na podudarnost kompozicione sheme bakroreza Bogorodica izvor `ivota i istoimene ikone iz manastira Ksenofonta na Atosu. Verovatno je bio zauzet izradom kartona za crkveni vez. @efarovi} se preko Ugarske uputio u Rusiju. Saznaje se da je u Moskvu stigao petog avgusta. Ipak izgleda da je @efarovi}u 1751. Bakrorez Silazak u ad izra|en je na inicijativu jerusalimskog @efarovi}evog prijatelja Simeona Simeonovi}a. njige i umetni~ke vezove radi prodaje. Najverovatnije je u ti{ini svoje be~ke "kelije". Ve} 1750. Bakrorez je namenjen manastiru [i{atovcu. izme|u ostalog. dok je Lazar ^ur~i} prona{ao ba{ u biblioteci manastira Hilandara jedini primerak do skora nepooznate @efarovi}eve bakrorezne knji`ice Kanon Voskresni.I kasnije @efarovi} je u patrijarhovoj blizini. koji su bakroreze poklonili crkvi Hristovog Groba u Jerusalimu. ikone. pa je tek tako pripremljena kli{ea odnosio u radionicu na otiskivanje. jedan u moldavskom manastiru Njamcu. da obnovi zahteve za osnivanje srpske {tamparije. dok je Mesmer gravirao. jedan od najboljih organizatora koje je srpska crkva imala u XVIII veku. a ne kao priru~nik koji daje podatke o spomenicima kulture. brigu oko obezbe|enja predra~una za {tamparsku ma{inu. I 62 . O njegovom putovanju se ni{ta podrobnije ne zna. izra|enih te godine. prenosio ih na bakrorezne plo~e i gravirao. Kada je 1749 izabran za mitropolita karlova~kog Pavle Nenadovi} do{lo je do vidljivih promena i reorganizacije crkvenog `ivota. Zapis ispod kompozicije obave{tava da je bakrorez izdat "tro{kom gospodina obrstera Vuka Isakovi~a". a drugi u Umetni~kom muzeju u Bukure{tu. uporedo sa diplomatskim koracima koje je preduzeo na dvoru i u Ilirskoj dvorskoj kancelariji.

U pitanju je. njihovih egzarha. Priznat i tra`en od mitropolita. Za sada nije mogu{e odgovoriti na pitanje da li je osobeni stil @efarovi}evog slikarstva u manastiru Bo|ani imao neposredne uzore na Jugu. i savremene umetnosti vizantijskog sveta.Erminije. Re~ je o zra~enjima zapadnoevropske umetnosti. pored starije. koje su ovamo stizale. ali su se u postvizantijskoj umetnosti sve ~e{}e javljala izvesna nova likovna obele`ja. @efarovi} je zahvaljuju}i svojoj umetni~koj ve{tini. Te{ko je re}i da li je to bila sna`na ili samo snala`ljiva li~nost. naj~e{}e.to je uticalo na postepeno osloba|anje od tradicionalnih ikonografskih i stilskih kanona. istina. severnoj Gr~koj i na Sv Gori do sada nije otkriven `ivopis sa po~etka XVIII veka koji bi mogao biti uzor @efarovi}evom na~inu slikanja. a mo`da i drvorezne grafike. Opadanje umetni~ke snage i samosvojnosti starije umetnosti odr`avalo se na mnogim. 63 . zacelo spomenike u ve}im umetni~kim sredi{tima. @efarovi} je imao mogu}nosti da u krajevima gde se likovno obrazovao upozna. Sa ju`nja~kim slikarskim iskustvom. episkopa. dobar poznavalac tehnike zidnog `ivopisa i ikonopisa. bogatih trgovaca i drugih poznatih li~nosti tog doba. posredstvom bakroreza i knjiga ukra{enih bakroreznim ilustracijama.i sa nesumnjivom darovito{}u stajao je @efarovi} 1736-37 pred golim zidovima manastira Bo|ani. zanatskoj spretnosti i trgova~kim sposobnostima. gde renesanse nije bilo.Ektipa. Zahvaljuju}i toj okolnosti @efarovi} je rade}i za jedne. Osnova tog obrazovanja. koja se jo{ dr`ala shvatanja srednjovekovnog slikarstva. ali radovi i ikonografija ukazuju na postojanje veze. a samim tim i za realnije shvatanje anatomije. koje su u sve ~e{}im prepisima i preradama bile u upotrebi u pojedinim zografskim grupama i radionicama. nisu se mogli razviti evropski stilovi. razgranao svoje poslove i postao na{ najtra`eniji umetnik od Soluna do Budima. na ovom podru~ju nisu mogla doneti ve}e promene. Onovremeni poznovizantijski `ivopis delovao je kao prigodna dekoracija. koja je samo prividno odavala klasi~ni likovni smisao i su{tinu. GRAFI^KO DELO HRISTOFORA @EFAROVI]A @efarovi} je imao izuzetne uslove da upozna u svom zavi~aju srednjovekovno vizantijsko slikarstvo. primalo strane uticaje. ali ~ija je stroga disciplina popu{tala i tako omogu}avala spontanija i slobodnija izra`avanja a time i otvorila vrata za prihvatanje zapadnoevropskih uticaja. Bo|anski `ivopis je prvo ve}e @efarovi}evo delo u Karlova~koj mitropoliji. Imao je nepogre{ivu intuiciju koja mu je omogu}avala da shvati srpsku politiku u Austriji. delimi~no i zapadnoevropsku umetnost. To upu}uje na misao da se u bo|anskom `ivopisu ispoljila njegova slikarska individualnost i da mo`e biti re~i o li~nom slikarskom iskazivanju. "levantskog baroka". u stvari je prevod Traktata o slikarstvu Leonarda da Vin~ija. nastao po ne{to starijoj Erminiji `ivopisca Panajotisa Doksarasa. posebno svetogorskim. tada `ivopisanim spomenicima. Sasvim je izvesno da su mu jo{ na Jugu bile znane ilustrovane Biblije .koja }e tako|e postati njegova klijentela. kompozicije i perspektive . Solunu i Kosturu a mo`da i na Sv Gori.na kraju od skora je poznat @efarovi}ev bakrorez Bogorodica "Dostojno jest" . Doksarasova Erminija. sa svojim crte`ima za pojedine kompozicije . zadovoljavao potrebe i ukus drugih. nastala 1720-24. koja je u grafi~kim izvodima pru`ala slikarima Levanta pogodne mogu}nosti za crta~ke ve`be. odnosno u kojoj meri je on taj slikarski izraz prihvatio od u~itelja. U {iroj okolini @efarovi}evog rodnog kraja crkveno slikarstvo je. U kulturnim i umetni~kim pitanjima srpska crkvena hijerarhija i gra|anska klasa imale su sli~ne poglede. Mladi `ivopisac nije bio do kraja odani poklonik tradicionalnog slikarskog opredeljenja. slikarstvo nesumnjivog kulturnoistorijskog zna~aja a znatno umanjene umetni~ke vrednosti. ^injenica da je u Makedoniji. Nedavno je objavljen takav priru~nik. sa ostrva Zante. a koliko je bio originalan `ivopisac. Ovde. bili su slikarski priru~nici . U za sada nepoznatoj zografskoj dru`ini. pored uobi~ajene zografske prakse. sa zbirkom grafi~kih predlo`aka zapadnoevropskog porekla. Jedno je ta~no: @efarovi} je do{ao u Karlova~ku mitropoliju kao obu~eni slikar.srpsku gra|ansku klasu . rukopis samog @efarovi}a. stekao je osnovno obrazovanje i @efarovi}. koja se ozna~avaju onim veoma {irokim i nepreciznim pojmom tzv. mo`e se govoriti o 2 takve mogu}nosti: da je tu bio pre dolaska u Karlova~ku mitropoliju a druga je mogu}nost da je tu bio prolaze}i na putu za Sv Zemlju. Razvijaju}i dalje misao o @efarovi}evom boravku na Sv Gori. Ali zahvaljuju}i ju`nja~kom temperamentu i `ivosti on je uspeo da oseti na po~etku svoje grafi~ke karijere duh i zahteve sredine i vremena. sa slikarskom Erminijom. Mo`e se dakle re}i da je u svom zavi~aju prihvatao blage uticaje zapadnoevropske umetnosti. mada u postepenom opadanju umetni~ke mo}i. o ~emu istina nema podataka. Iz onoga {to je sa~uvano o @efarovi}u zna se da je to bio ~ovek neobi~ne `ivotne i umetni~ke vitalnosti. koja. Hristofa Vajgla i Piskatorova Biblija. Ikonografske i stilske novine zapljuskivale su i Svetu Goru Atosku.Protatska. Sve to ukazuje na mogu}nost @efarovi}evog boravka na Atosu. Za umetni~ke prilike one sredine predstavljao je taj `ivopis ne smao zna~ajan datum ve} je i jasnije nagovestio baroknu budu}nost srpske umetnosti XVIII veka. U isto vreme on je nazreo novu klasu koja se upravo pojavila na horizontu dru{tvenog `ivota . u Ohridu.

koji je bitno Vitezovi}evu knjigu. zapadao u pogre{ke. podse}ao caricu Mariju Tereziju na "svetlost slave doma Nemanjina" i na "ilirsko carstvo". koji je. privatno i polulegalno izdanje bakroresca @efarovi}a. gotovo geometrijsku preciznost. pa bi pojava Stematografije bila. To je samostalno ikonografsko re{enje: izdu`io je likove. Kompoziciju ukra{ava bogato razu|ena dekorativna traka u vidu stilizovane lozice. a budu}i da je Toma Mesmer ve} odranije radio za srpsku crkvu. izmenjenom izgledu i grafi~kom sadr`aju. u javnosti se ni{ta nije moglo znati. pored studeni~kih crkava nespretno nacrtana kompozicija sa Sv Savom. Toma Mesmer nije u Be~u u`ivao ugled grafi~kog umetnika ve} gravera-zanatlije i tipografa. najverovatnije po `elji patrijarha Arsenija IV. dok su u donjem dve kolone sa stihovima. Tako je Stematografija iza{la kao bakrorezno delo. koja je zahtevala ba{ takav na~in prikazivanja. sme{teni su likovi svetitelja.Veljko Petrovi} je prvi uo~io da je `ivopis u Bo|anima jedno od mesta u kome se rodilo na{e moderno slikarstvo. to se smatra da je on bio idejni inicijator. Grafi~ar Toma Mesmer nije mogao osetiti politi~ko nacionalne motive. Umesto `ivopisa slikanu dekoraciju prihvataju isklju~ivo ikonostasi. izme|u kojih je nemanji}ki grb. Po grafi~koj zamisli Stematografija je bila tipi~na bakrorezna knjiga. To nije je knjiga reprezentativnog grafi~kog sadr`aja. Me|utim. Na ovoj graviri nepoznatog autora nalazi se. To je bila bakrorezna knjiga Izobra`enije ori`ij iliri~eskih ili poznatija kao Stematografija. koji ga je ispo~etka prihvatao kao svog dvorskog gravera uticalo je na @efarovi}evu odluku da se posveti grafici. Sa studeni~ke gravire @efarovi} je pozajmio osnovnu ikonografsku ideju. istina samo kao crta~ka kompozicija. Po obave{tenjima iz Be~a to je mogla da izvede bakrorezna tipografija Tome Mesmera. Sve nespretnosti crta~a je nadoknadio daroviti slikar od fantazije i temperamenta koji je bio pun te`nje ka novom. @efarovi} je uvek pripremao precizne crte`e. U likovnom pogledu ostvario je samostalni crta~ki rad. ve} i zbog toga. nagla{avaju}i zna~aj nemanji}kog kulta. Dotada{nji linearizam i dvodimenzionalnost zografskih likova poku{ao je da prika`e plasti~nije i da ih stavi u realan prostor. I pored dobrih uzora. U ikonografskom pogledu kompozicija Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjina preuzeta je sa ne{to starijeg bakroreza Manastir Studenica iz 1733. Ovaj prvi @efarovi}ev bakrorez je bio samo priprema za obimnije delo na kojem se @efarovi} potpisao kao bakrorezac. Patrijarh je poverio @efarovi}u crte` cele kompozicije. bio je Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjina. to je njegov prvi bakrorezni rad. mislio na savremena verska i nacionalna prava srpskog naroda u Austriji. O njenom zavr{nom. Tek bojom i slikarskim senzibilitetom pokazao je svoju darovitost. Stilizacija je izvedena ve{to. Pozajmiljivao je samo pojedina kompozicioma re{enja koja je potom transponovao prema svom slikarskom uverenju. Svi primeri uo~enih analogija pokazuju da @efarovi} nije prenosio gotova ikonografska re{enja ve} da se tim uzorima koristio samo kao ikonografskim podsetnikom. U bo|anskom `ivopisu nastojao je da ostvari realisti~ku perspektivu. Po svom kulturnoistorijskom zna~aju i po nacionalnoj misiji ovo je jedna od najzna~ajnijih srpskih knjiga XVIII veka. ve}em. sa dubokim polit~kim razlozima. bar ne na po~etku graversko-izdava~kog rada. To. koji je iza{ao iz be~ke bakroreza~k radionice Tome Mesmera u prole}e 1741. Dr`avne vlasti su morale znati da karlova~ki patrijarh priprema izdanje Stematografije = prevod njige Pavla Riter Vitezovi}a. dodao barokne detalje i dao potrebnu ~vrstinu kompoziciji. U isto vreme bakrorezna grafika bila je veoma popularna. To je sasvim razumljivo: novopodignute crkve u Karlova~koj mitropoliji tada se ne `ivopi{u. koji je mahom radio po tu|im crte`ima. Ona nije odraz crta~ke nesnala`ljvosti. Ova koncepcija je razumljiva kada se zna da je u pitanju bakrorez pomo}u kojeg je patrijarh Arsenije IV Jovanovi}. Samo deo tih svojih namera je uspeo i da ostvari. raspored stihova i heraldi~kog re{enja. ve} je to odlu~na zamisao. slikanje ikona @efarovi}a nije privla~ilo. kao i ~injenica da je @efarovi}ev mecena postao patrijarh Arsenije IV Jovanovi}. Sve je na ovom bakrorezu podre|eno toj zamisli. takav crte` ne do~arava plasti~nost ve} neku vrstu stilizovane dekorativne arabeske. to je njegova radionica anga`ovana za izvo|enje ove zamisli. Posle bo|anskog i {iklo{kog `ivopisa @efarovi} se opredeljuje za bakroreznu tehniku. on je. Bakrorez je podeljen horizontalnom linijom na dva dela: u gornjem. posebno bakrorezne grafike. Mo`e da se uo~i i @efarovi}ev smisao za stilizaciju. a to je i uslovilo da se celokupni sistem dekoracije crkava izmeni. koja je odgovarala austrijskoj politici. gotovo sasvim simetri~no raspore|eni. posebno je to vidljivo u nespretnom crte`u anatomije. To je knjiga u kojoj se glorifikuju pravoslavlje i svetitelji ortodoksne crkve. Likovi srpskih svetitelja odaju jo{ uvek ~vrstu vezu sa tradicionalnim oblicima. koju je bakrorezac @efarovi} namenio patrijarhu i 64 . ali bez sumnje likovno osobeno je @efarovi} pokazao neophodost slikarske obnove. Sa dosta crta~ke naivnosti i nesigurnosti. Crte` pokazuje puritansku odmerenost. Taj srednjovekovni srpski vladarski dom bio je veliki idejni i nacionalni oslonac patrijarhu. Bakrorezi za klijentelu Karlova~ke mitropolije Prvi srpski bakrorez sa signaturom doma}eg majstora. koga okru`uju svetitelji iz vladarske ku}e Nemanji}a. li~nom i ekspresivnom. jedan od najzna~ajnijih datuma u istoriji srpske kulture. Mogu se primetiti i pojedini uticaji kijevske drvorezne grafike. Kako je ova gravira bila u isto vreme i ilustracija politi~kih zahteva patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. U Stematografiji se @efarovi} prihvatio rezanja u bakru.

Knjiga je {tampana i do{tampavana u izuzetno visokom tira`u. To je. {to je patrijarh i `eleo. dok se tre}a grupa vezuje za zapadnoevropske uticaje. u karlova~kom duhovnom sredi{tu. ogrnuti hermelinskim ogrta~ima a sme{teni u fiktivne enterijere sa stubovima i nabranim draperijama. Lik Uro{ev nije samo potpuno osloba|anje od isto~nopravoslavnih shema vladarskih portreta ve} i udaljavanje od slovenske tipologije predstavljene li~nosti. Ve} u prvoj polovini XVIII veka. to su za na{e prilike reprezentativni barokni vladarski likovi. pa i odre|ene zahteve. Sticajem istorijskih okolnosti na{le su se upravo u fru{kogorskim manastirima.arhijerejima. Poru~en mu je barokni paradni lik kneza Lazara. oni su nacrtani prema stoji}em likovima u prvoj zoni zidnog `ivopisa u Bo|anu. Njihovi kultovi bili su okosnica versko-nacionalne ideologije Karlova~ke mitropolije. Od prvobitnog @efarovi}evog bakroreza nije poznat nijedan otisak. nego 1773. Gravirane stranice Stematografije predstavljaju siguran temeljac novije srpske grafike. Orfelin je gravirao kompoziciju Vavedenje Bogorodice prema istoimenom @efarovi}evom bakrorezu. Ako je likove srednjovekovnih arhijereja predstavio u tradicionalnom maniru. izradio nov bakrorez. Taj pseudoportret Uro{ev prihva}en je kao njegov lik. u celini i u pojedinostima preuzeo od @efarovi}a koji tako|e nije bio autor izvornog crte`a. u tre}oj grupi su poslednjih osam likova. za{to je onda i lik savremenog patrijarha tako nacrtao? Odgovor je to {to se cela politi~ko-diplomatska aktivnost Arsenija IV svela na dokazivanje da ima pravo na titulu pe}kog patrijarha i patrijarha "celog Ilirika". prili~no jednostavno. Ta politika je. a posebno u kulutrnoj politici puno pomogao mladi egzarh Jovan \or|evi}. imali su stalno dejstvo na nacionalnu svest srpskog naroda. Od posebnog zna~aja je arhijerejski portret poru~ioca knjige. tu je i njegov tropar i kondak. U ikonografskoj zamisli napu{ten je poznovizantijski oblik vladarskih portreta. za koje se mo`e re}i da su crtani prema likovima na bakrorezu Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjina. i da je tira` neznatan. u neposrednoj blizini mitropolijskog prestola. Kompoziciju ovog bakroreza on je.Stematografije Pavla Riter Vitezovi}a i srpske Stematografije Hristofora @efarovi}a . a sam je gravirao figure srpskih svetitelja. Izra|en za manastir Vrdnik u Sremu. Re~ je o "pozajmljenom portretu": verodostojni lik nepoznate istorijske li~nosti zapadnoevropskog predlo{ka. a u umetni~kom pogledu nedovoljno zrelo . karakteristi~an spoj dve opre~ne estetske koncepcije: tradicionalne i barokne. tra`ila oslonac na tradiciju. Ovako prikazanim portretom htelo se naglasiti da je on naslednik srpskih srednjovekovnih arhijereja. Ovakav barokni paradni portret kneza Lazara. U stilskom pogledu gravire ju`noslovenskih vladara i sveitelja mogu se podeliti u 3 grupe: u prvu dolazi osam likova sa prve ~etiri stanice Stematografije. verovatno u neznatno izmenjenom @efarovi}evom crte`u. koji su davani na poklon vernicima. za ono vreme i za ono podru~je. Velika razlika izme|u uzora . Mada u su{tini u ovoj knjizi ima malo baroknih re{enja upravo su ona zastupljena u skromnom crta~kom vidu. pa bi se njemu mogla pripisati uloga glavnog redaktora Stematografije. koji pokazuju ne{to izmenjenu koncepciju. O~igledno je da se @efarovi} koristio raznim predlo{cima. kneza Lazara. Lik je predstavljen tradicionalno. Stefana [tiljanovi}a i sredmskih despota Brankovi}a. koji su mogli biti prihva}eni i zaobilaznim putem preko Ukrajine. a @efarovi} je koncipovao izgled knjige. Za ovakvu ulogu bakrorezna grafika je bila idealno sredstvo: veliki broj bakroreza. mo{ti ba{ onih li~nosti koje su prikazane na @efarovi}evim gravirama: cara Uro{a. dakle. pa je Zaharija Orfelim 1773. U umetni~kom pogledu @efarovi}evi bakrorezi bili su pouzdane "osnove na kojima je po~ivala barokna ikonografija Srba vladara". Bilo je i prilike i `elje da se u Be~u upoznaju i prikupe strani bakrorezi koji }e poslu`iti kao ideja ve} razvijenu "baroknu ikonografiju Srba vlarada". aktuelnije se uklapa u politiku Karlova~ke mitropolije 1746. grbova.nastala je kao posledica onovremene mitropolijske politike. 65 . @efarovi}ev bakrorez Sv knez Lazar zamenio je do toga vremena popularni vrdni~ki drvorez. @efarovi}eva bakrorezna plo~a ubrzo je o{te}ena ili uni{tena. Lik je nacrtao prema predlo{ku koji je na{ao u Be~u.ova knjiga je ipak jasno oglasila barokno razdoblje srpske umetnosti. Portret patrijarha Arsenija IV svakako je rezao @efarovi}. Bakrorez Sv car Uro{ izdat je za fru{kogorski manastir Jazak. Arhitektonska kulisa i deo pejza`a iza lika sv Uro{a tako|e su preuzeti sa neidentifikovanog grafi~kog uzora. Ispod ukra{ene arhijerejske odore kao da se ne nalazi ljudsko telo. patrijarha Arsenija IV. u drugu grupu spadaju narednih osam likova. Patrijarh Arsenije IV i narodni sekretar Pavle Nenadovi} Mla|i davali su ideje. u kojem su od 170 5. dobio je novi naziv portreta srpskog vladara. u ovom ikonografskom obliku i sa ovakvom amblematikom i nacionalnom simbolikom vladara-svetitelja. Bakrorez Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjina i Stematografija jasno su pokazali da je u Karlova~koj mitropoliji poraslo interesovanje za kultove srpskih srednjovekovnih vladara i svetitelja. slika cara Du{ana i portret patrijarha Arsenija prepustio Mesmeru. U isto vreme to je ispoljavanje stare zamisli o jedinstvu vladarskog i svetiteljskog lika. kako one na po~etku tako i one na kraju knjige. pored ostalog. ~ime je ovaj vladarski portret dobio znamenje i svetiteljskog lika. kome je u crkvenoj. dobro je bila znana maniristi~ka i barokna ikonografija vladarskog portreta. U @efarovi}evo doba.godine le`ale mo{ti Uro{a I. Za prvu i drugu grupu uzori su doneti sa Juga. Zapa`ene su analogije sa vladarskim portretima u zapadnoevropskoj i ruskoj umetnosti ne treba pripisati Orfelinovom i @efarovi}evom bakrorezu. za arhijerejstva Arsenija IV Jovanovi}a. @efarovi} je rezanje teksta. godine.

sa `ezlom u ruci. poput 66 . U pojedinim slu~ajevima. sa manjim izmenama. Crta~ka ve{tina i mekota graverskog postupka se najbolje odrazila u centralnoj. Ktitorske zapise na @efarovi}evom bakrorezu i onaj na Ne{kovi}evoj ikoni . re{enje iz Stematografije. Tako je na ovom bakrorezu. imao je svoja eti~ka i politi~ka zna~enja i zra~enje. a koja poti~e iz sredine XVI veka. okrenuti jedni prema drugima. ovde je primetna i maniristi~ka te`nja. Ambijent i `enski likovi koji se u njemu kre}u odaju mleta~ke uzore. @efarovi} je unekoliko odstupio od kompozicionog re{enja ove ikone. Sv Nikola i Vavedenje Bogorodice spadaju u seriju @efarovi}evih prazni~nih ikona.gotovo da se podudaraju. Ona je u celini preuzeta sa identifikovanog predlo{ka. Lik Stefana [tiljanovi}a u kompozicionom pogledu ponavlja. pa i u pisanim spomenicima. u epohi koja se tim kultovima najvi{e zanimala. @efarovi} ih je mogao preuzeti sa ikonopisa onoga vremena u Makedoniji. zajedno sa sakralnom sadr`inom. fiktivne realnosti. Na @efarovi}evom bakrorezu je ozna~en kao "despot sirmijski". Nagla{enim kontrastima svetlo-tamnog postignuta je plasti~nost oblika i izvesna dramati~nost kompozicije. a to je mo`da bila i `elja pukovnika Vuka Isakovi~a. a u tim kratkim zapisima ostvario je zanimljiv barokni literarni tekst. Re~ je o ilustrovanoj Bibliji Johana Urliha Krausa {tampanoj u Augzburgu. Medaljoni starog grada Morovi}a i vedute manastira [i{atovca obrazovali su sa likom [tiljanovi}a kompaktnu baroknu masu sa osobenostima stare evropske umetnosti. prikazana kompozicija istorijske autenti~nosti i prividne realnosti. krunom na glavi i zbog razu| enog barokno-rokajnog dekorativnog okvira. a na bakrorezu u poluprofilu.gde je sa`eto izneta istorijska vest o Brankovi}ima. titule vlastelina. Bakrorez Srpski svetitelji Brankovi}i izradio je @efarovi} iste godine kad i Sv kneza Lazara 1746. kralja. gde su se ~uvale mo{ti Brankovi}a . Bakrorez Sv Nikola je @efarovi} izradio samo 4 godine posle svoje prve gravire na ovu temu. @efarovi} je izbegao ~eoni polo`aj likova. {to se posebno ogleda u poku{aju realisti~kog slikanja njihovih lica. dok su medaljoni sa scenama iz `ivota sv Jovana ne{to tvr|e rezani. prvi put u srpskoj grafici. poru~ioca ove grafike. postavljena je u duhu zapadnoevropske. postigao ravnote`u pojedinih izdvojenih ikonografskih celina. Kompozicija Vaznesenje Hristovo postavljena je u zapadnoevropskoj varijanti: Hristos nije prikazan u mandorli. postavio ih je u dve grupe. Likovi sv Kuzmana i Damjana nisu jo{ potpuno oslobo|eni stilskih odlika postvizantijskog slikarstva. U su{tini kompozicija ima maniristi~ko obele`je. Bakrorezi Vaznesenje.sinovi. despota. nekada{njih ktitora ovog manastira. glavnoj kompoziciji. XVIII veka . u kojem su jo{ sme{tena tri medaljona: Ro|enje Bogorodice. o stradanju njihovog manastira i mo{tiju po~. lik sv Nikole predstavljen u enterijeru u sede}em polo`aju. Bakrorezac je ostvario sve~anu baroknu vlaradsku kompoziciju. @efarovi}eva grafika Sv Stefan [tiljanovi} tipi~an je primer barokne predimenzioniranosti kultova onih lica koja nemaju ve}i istorijski zna~aj. Od izuzetnog zna~aja je idejnografi~ki sadr`aj donjeg dela ove ikonografski vi{eslojne kompozicije. koju pridr`avaju an|eli. a tu se posebno isti~u medaljoni sa scenama ro| enja Kuzmana i Damjana. od kojih dva an|ela sviraju u trube.@efarovi}ev bakrorez objavio je svoju misiju. Tu se otkriva savremeni `anrprizor: arhijerejska vizitacija ispred manastira Rakovca. vlaradski lik u sve~anom stavu. Skromni kastelan [iklo{a i Morovi}a progla{en je od crkve za svetitelja. roditelji . u nedostatku ikona slikanih na dasci. Na ikoni iz [emljuga likovi su predstavljeni u ~eonom polo`aju. @efarovi}evi Brankovi}i su odeveni u arhijerejske i vlaradske kostime. koju an|eli nose na nebo. Kompozicija Sv Trojica na kugli zemljaskoj.potvr|uje da karlova~ka hijerarhija za patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a nije zazirala od uticaja "katoli~ke umetnosti". Re{avaju}i ikonografski sklop ovog najkomplikovanijeg bakroreza @efarovi} je usaglasio razli~ite elemente. Osnovna ikonografska kompozicija oslanja se na znatno stariju ikonu sv porodice Brankovi}a. kakvi se mogu videti i na ostalim bakrorezima tog vremena. tada episkopa gornjokarlova~kog. maniristi~ko-barokne umetnosti. Te~ je o maniristi~kom shvatanju tzv. Ipak. Sve~ani do~ek patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a koji je kao ilustracija stvarnog doga| aja uvr{ten u ovu kompoziciju. dobio je kasnije u narodnom predanju. ve} u oblacima.istorijska potka i onovremena idejnopoliti~ka namena @efarovi}eve grafike bila je izuzetno va`na. Ktitor je bio Jovan \or|evi} a bakrorez je bio namenjen Kru{edolu. o podizanju Kru{edola 1496. Ove `ivopisne ilustracije literarnih opisa prenete su u `elji za realnijim do~aravanjem prostora. koja je osnovna tema ovog bakroreza. Dok je na istoimenoj kompoziciji iz 1742. Grad Morovi} i Manastir [i{atovac. ove gravire su mogle biti dobra zamena. U podgrupi bakroreza sakralne tematike. Otuda njegova kompozicija deluje `ivlje i prirodnije. izra|ene za poru~ioce iz Karlova~ke mitropolije isti~e se monumentalna gravira Sv Kozma i Damjan. sa izgledom manastira Rakovca. u razgovoru. ra{irenih ruku. ~uvanu u manastiru [emljugu u Banatu. Ikonografski sadr`aj bakroreza Bogojavljnje pozajmljen je sa neke nepoznate ikone. nije ostvaren kao neposredna crta~ka inspiracija. okru`en mnogobrojnim an|eoskim glavicama i an|elima. U isto vreme to je jedan od najranijih grafi~kih prikaza manastira u Fru{koj gori. obnovljenog kulta srednjovekovnog vladara u sve~anom baroknom izgledu. [tiljanovi}ev kult. Bogojavljenje. To je bez sumnje sastavio Jovan \or|evi}. potekao iz manastira [i{atovca. U pitanju je sigurno italo-gr~ka ikona. Poru~ilac bakroreza bio je Pavle Nenadovi}. Bakrorez je ba{ iz Kru{edola {irio kult srpskih sremskih despota Brankovi}a. ~ak i cara. Prisustvo Krausove ilustrovane Biblije u srpskoj duhovnoj i umetni~koj sredini oko 1740. U @efarovi}evoj {iroko zami{ljenoj rakova~koj panorami ipak se posebno isti~e manastirska arhitektura.

u punoj meri je nadoknadio @efarovi}ev antimins iz manastira Dragovi}a. Za razliku od ostalih gravira koje su otiskivane na hartiji. Poru~ioci su bili manastiri i pojedinci. Broj u~esnika ove dostojanstveno mirne i u isto vreme dramatski sadr`ajne scene sveden je na najva`nije u~esnike.vozduh Pavla Nenadovi}a sa kompozicijama Hristos agnec u putiru i Vaskrsenje Hristovo ponavlja izgled vezenih aera koji se nalaze u atinskom muzeju a poti~u sa po~. @efarovi}ev dragovi}ki antimins zami{ljen je kao figuralna kompozicija bez ornamentalnih ukrasa i bez amblematsko-teolo{kih atributa i narativnoalegorijskih detalja. okru`en mnogobrojnim zapadnoevropskim bakrorezima i bakroreznim ilustracijama iz knjiga. sv Trojica okru`ena an|elima. model manastira Hopova nije sme{ten dovoljno pregledno. Kompozicije iz `itija. ovi bakrorezi radovi su zbog bogoslu`bene upotrebe po pravilu otiskivani na svili ili platnu. naj~e{}e trgovci i duhovnici koji su @efarovi}eve bakroreze poklanjali manastirima i crkvama. ovde se nalazi i minijaturna figuralna kompozicija Vaznesenje Hristovo. npr. Njemu su kao autoru kartona za crkveni vez bili dobro poznati ikonografija. {to je bilo uobi~ajeno. Mitropoliti su nastojali da te potrebe zadovolje i problem opskrbe crkava re{e na tada najekonomi~niji i najbr`i na~in . valerskog stapanja i nijansiranja svetlo-tamnih odnosa u tkivu grafike nije tipi~an za njegov rad. Sin|eliju Pavla Nenadovi}a.arhijerejske sve~ane diplome izdavane sve{tenicima na dan rukopolo`enja. imao je jednu a nekad i vi{e bakroreznih plo~a od kojih su otiskivani ovi obredni predmeti. prekriva~ za diskos i pla{tanicu. Mada ovakav na~in rafinovanog. sme{tene u okruglim medaljonima. dok su u gornjem delu. Centralna kompozicija raspe}a. sa razlogom se pripisuju @efarovi}u. dok je Antimins Visariona Pavlovi}a arhijerejska porud`bina. prekriva~u za diskos i antimisu. prikazani su uglavnom sa realisti~kom uverljivo{}u. medaljoni sa naturalisti~kim scenama martirijuma apostola i sprave za mu~enja upu}uju na nem~ke grafi~ke serije. Putuju}i preko Soluna u Svetu Zemlju 1745 67 . XVIII veka. Kompozicionim re{enjem bakroreza Raspe}e Hristovo i stradanja apostola @efarovi} se najvi{e pribli`io zapadnoevropskoj grafici. kao {to je slu~aj sa ovom grafi~kom ikonom. oblici i dimenzije pojedinih kultnih predmeta. koji se uo~avaju na bakrorezima kultne namene izra|enim za mitropolita Pavla Nenadovi}a. za na{e prilike. Antiminsi i pla{tanice umno`avani su jo{ od Arsenija III. Za mitropolita Pavla Nenadovi}a pripremio je @efarovi} 1750 u bakroreznoj tehici aer. Originalna bakrorezna ikona sa likom Jovana Zlatoustog ~uvana je do po~etka ovog veka u sprskom manastiru Bezdinu. kod Arada. Poru~ioci su mahom Grci i Cincari.umesto skupih predmeta izra|enih u tehnici crkvenog veza opredelili su se za bakroreznu grafiku. U podgrupi bakroreza obredne namene izdvaja se nekoliko @efarovi}evih radova koje je izradio na zahtev poznatih arhijereja. U odnosu na antimins Visariona Pavlovi}a. Re~e je o aeru. @efarovi}u se pripisuje i Sin|elija patrijarha Arsenija IV Jovanovi}a. pa i na ostale antiminse XVIII veka. sa izgledom manastira Rakovca. a tako|e ni ruskih antiminsa tog vremena. dragovi}ki antimins treba tim pre posebno ista}i kao delo. izrezao je @efarovi} 1743. U vremenu kada @efarovi} provodi najve}i deo vremena u Be~u. na obali mora. pa ~ak i Jerusalima. Bakrorezi za poru~ioce sa juga @efarovi} je ~esto radio i za klijentelu Jegejske Makedonije. Ovde se ipak ne ponavlja re{enje jerusalimskog Antiminsa \or|a Trapezuntskog. Osnovna kompozicija Oplakivanje Hristovo postavljena je preko cele {irine antiminsa. To je nesumnjivo jedan od najuspelijih @efarovi}evih bakroreza. a samo izuzetno na platnu. Likovi individualizovani.godinu.poznovizantijskih re{enja. pa je otuda kompozicija tako osobena. Osim stilizovanog biljnog ornamenta u {irokom okviru. Iako ovi radovi nisu signirani. tako|e ne ponavljaju re{enja @efarovi}eve starije gravire. Ovi radovi imaju natpise i zapise na gr~kom a samo poneki i paralelni tekst na srpskom. koja je u punoj meri obavezivala barkoresca na usvajanje odre|enog antiminsnog ikonografskog i tekstualnog sastava. @efarovi}u pripisujemo i antimins Visariona Pavlovi}a. pla{tanici. U ovu grupu @efarovi}evih radova spadaju i njegove sin|elije . Stavljamo ga u 1752. on se ponekad u svom radu opredeljuje za rusku grafiku. odnosno grafici. Bakrorez Sv Jovan Zlatousti odraz je uticaja ruske grafike. Tako. tako|e za Pavla Nenadovi}a. U XVIII veku potrebe novosagra|enih crkava Karlova~ke mitropolije za ovim crkveno-liturgijskim predmetima bile su velike. U dubini kompozicije izgravirana je panorama Jerusalima. Aer . u oblacima. TO samo zna~i da je ovaj antimins @efarovi} radio po svom naho|enju i izboru ikonografskog sadr`aja. Floralni okvir je istovetan onome sa okvirom bakroreza Sv Kuzman i Damjan. koji je @efarovi} radio iste godine. a ~esto i episkop. Treba naglasiti i da dragovi}ki antimins nije ra|en po arhijerejskom zahtevu. Ideju za ovu izuzetnu kompoziciju treba tra`iti u poznomaniristi~kom slikarstvu. Grafi~ko-umetni~ke nedostatke. Skoro svaki mitropolit. Sti~e se utisak o izvesnoj prenatrpanosti kompozicije. izuzetne grafi~ke vrednosti. @efarovi} je zadr`avao i izvestan broj bakroreza u Be~u pa ih je prodavao Srbima i Cincarima u Karlova~koj mitropoliji. ovde je to stoje}i lik. dragovi}ev predstavlja sasvim neuobi~ajenu antiminsnu kompoziciju. i kartu{e u donjem delu. episkopa gornjokarlova~kog.

dok su iza manastirske arhitekture raspore|ena obli`nja mesta. ovde se nalaze u pravougaonim poljima.Ova gravira je izuzetno dobro primljena. kakav se javlja na jo{ nekim @efarovi}evim bakrorezima. epizodnih scena vezanih za legendu. Panorame ovih varo{i su verodostojne. Poznato je slovensko `itije sv Nauma iz X veka. mahom ~uda i razni apohrifni doga|aji. [to se ti~e @efarovi}evog uzora. Iznena|uje odli~no poznavanje komponovanja u prostoru. uostalom. zbog ~ega su. Pantelejmon i Prodrom. Ova kompozicija se vezuje i za Jegejsku Makedoniju i tamo joj treba tra`iti analogije ne toliko za lik sv Nikole ve} za medaljone za scenama iz njegovog `ivota. {to je sasvim razumljivo. pa su se na ovoj panorami na{la mesta koja se ne mogu sagledati sa jedne ta~ke posmatranja. jer je morao voditi ra~una o zahtevima i umetni~koj prijem~ivosti klijentele iz tih krajeva. ili kada je u pitanju kompozicija koja obavezuje na tako re{enje. u njoj je neuporedivo vi{e li~nosti i posebnih. U svom bakrorezu je @efarovi} upravo usvojio taj tip iskoristiv{i kao uzor poznovizantijsku ikonu. Nastojao je da uskladi strogost tradicije i dekorativni nemir baroka. dok je pozadi njih otvoreni horizont sa oblacima. na kojoj su ove minijaturne kompozicije postavljene u medaljone baroknog oblika. Njihova ikonografija tokom vremena ne donosi ve}e promene. Oko sv Nauma su raspore|ene kompozicije iz njegovog `ivota. @efarovi}eva kompozicija je znatno slo`enija i bogatija. ali je te{ko re}i da li ih je @efarovi} prikazao po svom ili po tu|em crte`u ii po nekoj drugoj likovnoj predstavi. U odnosu na ta dva ikonografska vida prikazivanja nagla{eni ratni~ki ili duhovno svetiteljski . pogotovo u slu~ajevima kada je to zahtev naru~ilaca. poznovizantijske tradicije i baroka. U su{tini to je odgovaralo obnovi starog kulta davno kanonizovanog dukljanskog kneza. u kojoj se. s tom razlikom {to je na ovom bakrorezu predstavljen u pejza`u. O~igledno. Bakrorez sv Jovan Vladimir Miroto~ivi je @efarovi} zamislio u baroknom duhu. razumljivo odrazilo na ikonografiju. i kanonizovani. jer su uvek predstavljani kao ratnici. Taj kult je krajem XVII veka podmla|en i sa velikom pa`njom negovan u krajevima oko Elbasana. pa i likovna obele`ja daje {iroki okvir razu|ene vre`e biljne ornamentike. Kao odraz popularnosti ovog obnovljenog kulta nastao je i @efarovi}ev bakrorez namenjen ohridskom manastiru. stavljene u drugi plan. po dubini perspektive i produbljenosti prostora ispunjenog likovima u drugom i tre}em planu. Prvi u nizu bakroreza za poru~ioce sa Juga bio je Sv Teodor Stratilat i Tiron. Po tome ovaj bakrorez ponavlja tradicionalnu shemu ikone sa `itijem.~eoni lik u sede}em polo`aju kakav se javlja u svim oblastima postvizantijske umetnosti. kojima je postignuta izvanredna modelacija. Po skoro slikarskoj obradi svetlo-tamnih odnosa. Jedanaest scena iz `itija pru`aju op{irnu ilustraciju literarnih tekstova. a nastala je po svetogorskom slikarskom priru~niku. Ikona Bogorodica izvor `ivota iz manastira Ksenofonta je gotovo kompoziciono identi~na ovom bakrorezu. U donjoj zoni prikazana je panorama manastira Nauma na kamenitoj obali. Najverovatnije je da @efarovi}ev bakrorez nije mogao nastati po tom uzoru.simbioza umetnosti Istoka i Zapada. U odnosu na dotada{nje radove ova @efarovi}eva gravira pokazuje neo~ekivani dekorativni smisao. je bakrorez Sv Naum Ohridski za koji je @efarovi} pripremio precizan crte` a rezao ga je Toma Mesmer.. koji je u umetni~kom poglednu mnogo slabije delo ve} je ve}a verovatno}a da je bilo obrnuto. Iz godine 1743. Lik Sv Jovana Vladimira nacrtan je prema istoimenom liku u Stematografiji. zahvaljuju}i ~estim predstavama u vizantijskom i poznovizantijskom `ivopisu. @efarovi}ev bakrorez Bogorodica izvor `ivota predstavlja u likovnoj umetnosti Balkana "najrasko{niji i najraznovrsniji ikonografski oblik" drevne vizantijske teme.@efarovi} je stekao nove prijatelje. Kult ove dvojice svetih ratnika bio je razvijen u srednjem veku. kao i naselja: Ohrid. po preciznosti i mekoti reza. posebno se to odrazilo u oblicima dekorativnih medaljona. Naj~e{}e se predstavljaju sa ostalim svetim ratnicima u prvoj zoni hrama. pa i znatno kasnije. a sv Tiron kao vojnik. sv Stratilat kao rimski vojvoda. Dra~a. Za razliku od gravire Sv Jovan Vladimir. dok su u donja tri medaljona vedute Moshopolja. Zahvaljuju}i tome grafika mu dobija specifi~na obele`ja . Posebna ikonografska. Medaljoni su umetnuti u {iroki pervaz biljnog ukrasa sa upetenim putima. Minijaturne kompozicije u medaljonima su tako|e iz Jegejske Makedonije. Za okvir kompozicije @efarovi} je ponovio svoj omiljeni biljni moiv s putima.postojala su i kompromisna re{enja u kojima su obe njihove vrline istaknute. u prvi plan su isticana njihova vojna obele`ja. ovaj bakrorez se mo`e smatrati kao najzrelije @efarovi}evo delo. smatramo da je u pitanju mleta~ka kompozicija.. Elbasana i Berata. Moshopolja. ostaje utisak da je kompozicija na ikoni neve{to crtana i da se ba{ na njoj ne mo`e ista}i odli~no poznavanje komponovanja u prostoru. a me|u njima i poru~ioce grafike. Za razliku od vizantijskog i poznovizantijskog jednostavnog ikonografskog oblika. topografska preglednost i geografska ta~nost nisu po{tovane. nalaze i simboli~no amblematski motivi. nastalo neposredno posle Naumove smrti. . Isto~nopravoslavnoj ikonografiji @efarovi} se ~esto vra}a. Tu su: manastir Zaum. Perspektiva. pa i na stil njegovih radova. Literarnu osnovu su joj pru`ili svetogorski bogorodi~nici "koji su od XVII veka postali na Sv Gori naro~ito popularni". dok su im zasluge kao mu~enika za hri{}ansku veru. 68 . To se. pored minijaturnih likova svetitelja sa strane. Strogo odre|eni ikonografski oblik ima Sv Nikola . @efarovi}evi sveti ratnici stoje na kvadratno poplo~anom podu (u enterijeru). posebno u uobli~avanju baroknih medaljona. I pored podudarnosti ikone i bakroreza. U manastirima i crkvama oko Ohridskog i Prespanskog jezera bilo je dosta ikona sv Nauma naslikanih u postvizantijskom maniru.

kao vodi~i po Jerusalimu i Sv Zemlji. koju je 1731. Mo`e se smatrati da je Orfelin. bez prava da unosi svoje ispravke. Privilegije i Opisanije Jerusalima i istu knjigu na gr~kom jeziku. Mo`e se usvojiti mi{ljenje da @efarovi} nije crtao ilustracije. onda je jasno da su te knjige u balkanskoj kulturi i u kulturi {ireg levantskog podru~ja imale preva`nu ulogu {ire}i. posebno pisao stihove i crtao i da je. Izvu~ene lenjirom. kao i njenu varijantu na gr~ko-turskom. Iz 1749. Pojedine crkve u Jerusalimu i okolini ovaj vodi~ opisuje tako {to ukratko navodi jevan|eoske doga|aje koji su se zbili na tom mestu. vredan i `eljan znanja. Za razliku od prethodne ikone Bogorodica Spileotisa. Proskinitarion. Na bakrorezu se nalazi i 14 kompozicija.. saznanja o Jerusalimu i njegovim znamenitostima. od kojih se 8 ne vezuje za Bibliju Ektipu i zna~I da ona nije bila ni jedini ni direktni @efarovi}ev uzor. jer je bila u pitanju neka vrsta zvani~nog vodi~a. U Novom Sadu je u vreme Orfelinovog boravka radila "Latino-slavjanska {kola" . na svoj na~In. onda Opisanije Jerusalima. Opisanije Jerusalima i Proskinitarion predstavljaju za onovremene prilike srpske kulture izuzetna graverska izdanja. Ikonografija ovih minijaturnih kompozicija unekoliko se vezuje za ilustrovanu Bibliju Ektipu.Bakrorez Bogorodica Olimpiotisa je izra|en za manastir Olimpiotisu u Gr~koj. Ove knjige imaju prevaskohodno kulturno-istorijski i tipografsko-izdava~ki zna~aj. O njegovom detinjstvu i prvoj mladosti ne postoje nikakvi podaci. i tu je na{ao ikonografski uzor. a izgleda i u 69 . a da su Grci Proskinitarion dobili od @efarovi}a. teologija. savladao i kaligrafsku i crta~ku ve{tinu. tekst nepoznatih sastavlja~a.gimnazija. On je verovatno samostalno radio na svom vi{em obrazovanju. izgleda. akademsko obrazovanje. Pozdrav Mojseju Putniku je pesma kojom Orfelin kruni{e svoj boravak u NS. mnogo ~itao. U Jerusalimu je imao prilike da vidi ovakve ikone. Me|utim. logika. To je kako se ~ini bio zahtev Jerusalimske patrijar{ije. Ako se ovome doda da su od susetnih naroda prvo Srbi imali svoje {tampano Opisanije Jerusalima. crtane u poznovizantijskoj tradiciji. Ako se mo`e govoroti o levantskoj komponenti srpske kulture prve polovine XVIII veka. zahvaljuju}i upornoj trudoljubivosti. Pa`nju privla~e i kompozicije iz Bogorodi~ina i Hristova `ivota.Novi Jerusalim. Posle sticanja osnovnog {kolskog obrazovanja. godine u sremskoj varo{i Vukovaru. Pored latinskog na ovoj {koli se predavala poetika. o~ekivalo bi se da je ovaj u~eni ~ovek poha|ao u mladosti neku vi{u {kolu. ve`bao. sasvim je jednostavan. Bio je u Budimu. bar ne u {kolskom smislu te re~i. a izrazitiju grafi~ko-likovnu vrednost poseduje Opisanije Jerusalima. nalik na gradski bedem. Osim poznatih bakroreznih knjiga Opisanije Jerusalima i Proskinitarion izradio je i nekoliko posebnih bakroreza me|u kojima je svakako najzna~ajniji Deizis.osnovao episkop Visarion Pavlovi}. retorika. Zami{ljene su kao had`ijske knjige. Ukazano je da 6 kompozicija sa @efarovi}evog bakroreza "predstavljaju direktne kopije odgovaraju{ih ilustracija u Bibliji Ektipa" ali nalazimo manja ili ve}a odstupanja. izdava~a Hristofora Vajgla. na kojoj se vide i Servija i Solun. Skromna osnovna {kola u kojoj je Orfelin bio u~itelj. koje je verovatno dobio u rodnom mestu. i jo{ nekoliko bakroreza @efarovi}a predstavljaju raznovrsne tokove obostranih uticaja i pro`imanja isto~nopravoslavne i barokne kulture. Veze sa Jerusalimom traju od Sv Save do had`i Ruvima Nenadovi}a. vi{eg obrazovanja nije imao. omologija. bila je. bakrorez Bogorodica Olimpiotisa uglavnom je zami{ljen u baroknom duhu. Motiv kompoziicje svakako je iz Otkrivenja. geografija i aritmetika. Ilustracije na kojima je prikazana arhitektura nisu oslobo|ene shematskog linearizma. Opis Jerusalima i Palestine. Malova`noe privjetistvije pokazuje da je Orfelin za 7 godina boravka u NS. @IVOTNI PUT ZAHARIJE ORFELINA Orfelin je ro|en 1726. upu}uju na pomisao da je i ta {iroka panorama postojala na nekoj ikoni u sliku "levantskog baroka". 1749. iskoristio svoj boravak u NS za svoje dalje obrazovanje. godine je @efarovi}ev bakrorez Jerusalimska crkva Vaskrsenja i Patrijar{ija ustvari gravira sa arhitektonskim prikazom osnova jerusalimskog kompleksa crkava i zgrada patrijar{ije. @efarovi}evo zanimanje za jerusalimske teme ispoljilo se nekoliko puta. ve} da je od Simeona Simeonovi}a dobio gotove crte`e po kojima je gravirao. sakupljao je potrebnu literaturu. one podse}aju na neku vrstu arhitektonskih crte`a pre nego na grafi~ke ilustracije. Velika kartu{a sa vedutom i izgledom manastira Olimpiotise. Sa 23 godine stupio je. sveden na osnovne podatke bez knji`evnih vrednosti. U velikom krugu koji u vidu {irokog prstena opisuje Deizis. u javnu slu`bu kao magistar. uspeo da nadoknadi. U toku novosadskog boravka nekoliko puta je putovao na Zapad. U grupu izuzetno retkih ikonografskih tema spada i @efarovi}eva gravira Bogorodica "Dostojno jest" koja je po{tovana na Sv Gori u vidu ikone. Kanon voskresni. koji sa svake strane ima po 3 vrata. Ovaj bakrorez prikazuje Novi-Nebeski Jerusalim prikazan kao pravougaoni urbanizovani vrt sa visokim dekorativno obra|enim zidom. pod istim krovom sa uglednom "Latinoslavjanskom {kolom". nalazi se pet pojasa svetiteljskih i an|eoskih likova. Bakrorezne knjige Osim Stematografije @efarovi} je izdao u bakroreznoj tehnici jo{ nekoliko knjiga: Pou~enije svetiteljsko.

prevode i prerade. Ovde je nastavio da {tampa svoje knjige. Kada se 1769. Vratili su se tek krajem januara 1758. Uspeh dela Malova`noe privjetistvije je jedan od povoda da Orfelin pre|e iz novosadske osnovne {kole u Sremske Karlovce. To je uticalo na neke intervencije na bakroreznoj ilustraciji Izobra`enije svjatih serbskih carej. Tek {to je pre{ao u Karlovce. u {tampariji Dimitrija Teodosija. Tu je ORfelin pripremio kompoziciju sa Srbima vladarima i svetiteljima i signirao bakroreznu plo~u. osim pesama. latinskog re~nika i bukvara zavr{io je dva obimna dela. nalazi se mitropolijski grb. Godine izrezao u bakru i izdao jednu malu knjigu. Prema tome sedmogodi{nji novosadski period.odlazi iz Venecije i po~inje intenzivnije da se bavi grafikom. Tu je po~ela da radi njegova bakarna tipografija. Ova knji`ica i gravirani grb je prvo Orfelinovo bakroreza~ko delo nastalo neposredno po njegovom prelasku u Sremske Karlovce. on je dobiojao i poslove u kojima su dolazile do izra`aja njegove umetni~ke i graverske sklonosti. ve`be i skice za budu}e grafike. potpisanu na naslovnoj strani: "Na tip podal Zaharija Orfelin". u koju je smestio svoju porodicu i preselio bakroreznu tipografiju. Srbljak. jo{ osu|uju crkveni velikodostojnici. koja je pre otiskivanja ispolirana ali se vidi tragovi. u stvari mitropolitovu okru`nicu episkopima. ponovo se vra}a u Veneciju gde je 1768. i to u NS i Be~u. 70 . Orfelin je tek 1768. Kada je 1757. Za njega je dekorativnim slovima ispisao i ukrasio crtanim ornamentima novi mitropolitov slu`benik. na kojoj je tih godina radio. ispod linije okvira kompozicije. smatra se da nije naveo svu literaturu. na kojoj je datum potvrde Pavla Nenadovi}a. na bakroreznoj plo~i bila je prvobitno izgravirana signatura grafi~ara. Iste godine je izdao bakroreze Sv arhistratig Mihailo i Bogorodica Bo|anska. koja se nalazi kao frontspis Srbljaka. sa izgledom manastira Sen|ur|a koji je potpisan da je ra|en u Be~u. Pesn istori~eska i Kratkoe vvedenije v istoriju pokazuju narastaju}e zanimanje u narodu za nacionalnu istoriju . knazej. izdava~ = a takav je ostao ceo `ivot. kalendara.godine Dimitrije Teodosije je pre{tampao Pravila molebnaja svjatih serbskih prosvjetitelej . Me|utim. Ve} u prole}e 1764. Ali osim ovih svakodnevnih. Posle uspe{nog boravka u Be~u. koje su umno`avane za potrebe Karlova~ke mitropolije. koji pored centralnog polja ima sa obe strane po jedan an|eoski lik. Slaveno-serbski Magazin i Istoriju Petra Velikog. Pesme Melodija prole}u i Pesn istori~eska Orfelin je {tampao iste godine. u mitropolijski dvor Pavla Nenadovi}a. kancelarijskih zadataka. posle kra}eg zadr`avanja u NS. Kada je 1770 do{ao u NS ostavio je kod Teodosija zavr{eni rukopis Istorije. a izlazi iz Teodosijeve {tamparije i knjiga Pavla Julinca Kratkoe vvedenije (sic!) v istoriju. Godine 1761. Nesumnjivo je mitropolit bio zadovoljan Orfelinovim radom i kada kre}e na du`e putovanje vodi ga sa sobom. oblikom slova i crte`a. pisac.Vidaka izdaje sveteni~ku sin|eliju. U levom donjem uglu. Slede}e godine za temi{varskog episkopa Vi}entija Jovanovi}a. Na grafici nije ni{ta radio.u Veneciji. gde je kupio manju ku}u. U Be~u radi u akademiji Jakoba [mucera. Posle umetni~kog i dru{tvenog punog `ivota u Karlovcima. despotov i arhiepiskopov. Orfelin `ali nad tragi~nom sudbinom srpskog naroda. na kratko do{ao u NS. kao {to je. [tampao je psemu izrazite politi~ke i anti-austrijske sadr`ine u kojoj se.pre{ao u Karlovce morao je biti zadovoljan. podse}ale na zvani~ne carske povelje.vratio iz Venecije. Pavle Nenadovi} ga odstranjuje iz Karlovaca i odlazi u temi{varski vladi~anski dvor Vikentija Jovanovi}a Vidaka na "kaznu". Nije originalna i utvr|eno je da je sastavljena po ugledu na istoimenu pesmu Simeona Polockog. poznati Srbljak sa naznakom da je knjiga {tampana u Moskvi. Nalazio se u sredi{tu srpskog verskog. kalu|erima i sve{tenicima. Na samom po~etku svoje umetni~ke delatnosti Orfelin je bio svestran . U Veneciji je postao "nezvani~ni savetnik" u {tampariji Dimitrija Teodosija. Na zadnjoj strani ove knjige. U prikupljanju literature za svoju Istoriju Petra Velikog. Naredne 1765. Sem pomenutih graverskih radova tu izra|uje bakarne plo~e svoje prve Kaligrafije. politi~kog i kulturnog `ivota.likovni umetnik. oti{ao je u NS. iza{la je knji`ica Goresnij pla~ slavnija inogda Serbiji .postavljen za revizora Teodosijeve {tamparije. To bi zna~ilo da je punih 6 godina boravio u Veneciji. Tu je dobio du`nost eparhijskog blagajnika. on se pored ruskih izvora opredeljuje i na zapadnoevropske. Ako se zna da se tokom rada na ovoj monografiji slu`io sa 14 ruskih i 32 zapadnoevropska istorijske izvora. Verovatno ipak ranije od 1770. verovatno bele`io stihove za svoje budu}e pesme. To su bile gramate i sin|elije koje su formom.tj.pesma Zaharije Orfelina. Orfelin je po~eo svoju bakroreza~ku karijeru kao graver i izdava~ manjih knjiga. osim toga. igumanima.. na kojem poslu je ostao do 1770. Na poslednjoj tabli Kaligrafije izgravirao je kratku pesmu na ruskoslovenskom pod nazivom Kriti~aru. Njegovo poetsko i umetni~ko delo Malova`noe privjetistvije je jedinstvena pesma ruskoslovenskog perioda u srpskoj knji`evnosti i u isto vreme najva`nija i najtipi~nija pesma srpskog baroka. u Karlovce. Iz Temi{vara Orfelin je sredinom 1763. Orfelin je pored ostalih poslova ve} naredne 1758. Sadr`aj ove pesme je politi~ki i patriotski.Be~u.izra|uje veliki bakrorez Sv \or|e. U periodu do 1770. Orfelin je svoj potpis sastrugao. Kada je Teodosije dobio re{enje da i ovu knjigu izda sa naznakom da je {tampana u Moskvi. bio je Orfelinova prete`no autodidakti~ka. U Be~u je sakupio razne grafi~ke predlo{ke i knjige za svoju veliku monografiju o Petru Velikom. mo`da samo neke crte`e. Orfelin se u Temi{varu smirivao. oti{ao je u Veneciju. godine 1767. akademija.pojava istorijskih tema u srpskoj knji`evnosti i umetnosti XVIII veka.postavljen za revizora Teodosijeve {tamparije.

jo{ nije bila na visini njegovih radova.Sasvim neo~ekivano opet odlazi u slu`bu kod Vikentija Jovanovi}a Vidaka. Orfelin sve vi{e ose}a strah od siroma{tva.verovatno zbog pozajmice za {tampanje Istorije. Ktitor bakroreza je bio Jovan Georgijevi}. Nastupilo je zati{je u graverskom radu. a posebno Orfelin. obele`avaju najvi{i domet srpske kulture i umetnosti onoga vremena. ili knji`evnim i nau~nim delatnostima. geografske karte. sa kriti~kim opaskama. koje se odnose na arhijereje. Po njegovom zahtevu prikazan je na prilazima manastiru sve~ani do~ek cara Du{ana.`ivi po fru{kogorskim manastirima. a mo`da se ve} javila i grudobolja. poru~ioci se sve re|e javljaju. Jakov Orfelin. @efarovi}a i Orfelina. Postoje razlozi koji su odraz Orfelinove velike ljubavi prema knjizi. a ~esto su i putovali. portrete. Istorija Petra Velikog iza{la je 1772. U isto vreme srpskoj klijenteli su bile potrebne stalne bakroreza~ke radionice koje su u svako doba mogle primiti izradu grafika. Naj~e{}e. Miler je 1743. istorijska i druga dela. Orfelin je samostalno i dosta sporo pripremio bakrorezne ilustracije. Orfelin je 1780.Manastir Kru{edol za Vidaka. O ovom delu je ostalo najvi{e arhivske gra|e. a kasnije i Arse Teodorovi}a. Tih godina. levo i desno od panorame. Po~etkom 1773. oni su naj~e{}e gravirali po crte`ima srpskih slikara: Teodor Kra~un. a {to. To potvr|uju i ostali likovi Nemanji}a u arkadama. nedostaje mu mirniji i objektivniji prikaz stanja srpske crkve. Orfelinova knji`evna. nije bilo od interesa ni za manji roj tada{nje srpske ~itala~ke publike. I @efarovi}. Tako je be~ka bakroreza~ka radionica Tome Mesmera smatrana u mitropoliji u Sremskim Karlovcima kao neka vrsta svog stalnog graverskog punkta.analizu stanja u SPC u Austriji. bavili su se osim bakrorezne grafike i drugim umetni~kim i primenjeno-umetni~kim. Ipak. STRANI I NEPOZNATI AUTORI Pojavom doma}ih bakrorezaca. Prilikom rada u {tampariji kod Kurcbeka ve} sve vi{e Orfelinova bolest uzima maha. odraz njegove {tamparske i graverske strasti. Umire u episkopovom majuru Sajlovo. a najvi{e mnogobrojne medalje petrovske epohe. kratkotrajno mu se situacija pobolj{ala kada ga je mitropolit Mojsije Putnik postavio za korektora u {tampariji Josifa Kurcbeka u Be~u. u nezavidnoj situaciji. Kritika je bila izuzetno o{tra. Godine 1775. osim ako se njemu samom Pretstavka nije osvetila od onih koje je naj`e{}e kritikovao. iako je morao znati da ga je ovaj sumnji~io. na `alost. Ipak. Istorija je bila rasipanje snaga na delo koje je u punoj meri zadovoljavalo Orfelinove istorijske simpatije. signiranu i datovanu 1774. Prorekao mu je trajno prisustvo u istoriji nacionalne kulture. jednog od istorijski najvi|enijih hodo~asnika i ktitora Hilandara. U knjige sa tom naslovnom stranom uneo je sve bakrorezne ilustracije pa i Generalnu kartu sveruske imperije. prodaje ku}u u NS i preselio svoju tipografiju u Sremske Karlovce. odvajau}i se du`e od grafi~kog rada. Ve} je bilo kasno za glorifikovanje velikog slovenskog vladara. Bakrorezne ilustracije su ra|ene najve}im delom u periodu od 1772-74 u impozantnom broju od 65 minuciozno rezanih bakroreza.Hilandar prikazan u {irokoj panorami. u proseku uzev{i. Da bi popravio svoje materijalno stanje {tampa u bakroreznoj tehnici mali ud`benik krasnopisa za osnovne {kole. a posebno grafi~ka. pored NS 1785. Za svoju knjigu Ve~iti kalendar je izradio kompoziciju Stvaranje sveta {to je poslednji njegov graverski rad. Za srpsku grafiku je va`an jer je radio za srpske naru~ioce . Godine 1777. kao i u medaljonima. koje }e {tampati u Be~u 1783. sklonosti i opredeljenja. ordene i planove. Sa puno politi~kog i moralizatorskog `ara {tampa svou Pretstavku Mariji Tereziji . Mada je zbog svojih bolesti bio fizi~ki i duhovno loman. Na `alost srpska kultura. treba primetiti da su u Orfelinovom `ivotu nastupile godine u kojima jenjava njegova bakroreza~ka delatnost.rezao veliki bakrorez Manastir Hilandar . Rukopisna Kaligrafija je ostala u Mitropolijskoj biblioteci u Sremskim Karlovcima. Kada je re~ o bakrorezima be~kih majstora koji su radili za Srbe. Atmosfera na Vidakovom dvoru mu nije odgovarala zbog rasko{i. Kasnije je pisao da je vladici ostao du`an . Mo`da je proteran iz Karlovaca . Pred smrt se vra}a u Srbiju gde mu pomo} pru`a episkop Josif Jovanovi} [akabenta. a jo{ kasnije se `ali da je vladika njemu ostao du`an jer mu nije ispla}ivao platu. dobija carsku narud`binu da izradi bakrorezno izdanje Kaligrafije. nije se ni{ta izmenilo jer je srpska klijentela i dalje tra`ila usluge be~kih majstora. OSTALI GRAVERI. i to je izdanje bez ilustracija. Napisao je najkra}e i najlep{e priznanje. Podse}anje na ovo hodo~a{}e je pojava obnavljanja kultova srpskih srednjovekovnih vlarada. Jedan od poznatijih be~kih bakrorezaca prve polovine XVIII veka bio je Gustav Adolf Miler koji je bio najzaslu`niji za formiranje be~kih bakrorezaca. Ta bakrorezna Kaligrafija otiskivana je u Be~u idu}e 1778. u gornjem okviru kompozicije i barokna kartu{a u kojoj je sme{tena 71 . Orfelinova raznovrsna dela nisu nastajala kao zahtev sredine ve} samo kao izraz njegovih `elja i nastojanja.Jovana Georgijevi}a i Arsenija IV Jovanovi}a [akabentu.izrezao je samo jedan bakrorez . Njegov tekst nije imao nikakvih dru{tvenih i politi~kih posledica. Dositej je visoko cenio Orfelina. Orfelin je stvarala~ki bio vitalan i jak. oko 1777-80 u Karlovcima osim Kaligrafije radi na pripremi Ve~itog kalendara i Iskusnog podrumara.

Vavedenje Bogorodice i jo{ 6 kompozicija. Njegov bakrorez Sv Ana sa Bogorodicom iz 1758. okru`en medaljonima sa scenama iz njegovog `itija. U Nema~ko-srpskom re~niku Teodora Avramovi}a se kao frontispis nalazi njegov portret grofa Franca Bala{e. Bakrorezac je ovde podra`avao grafi~ki manir Jakoba [mucera. Ernst Mansfeld je gravirao frontispis Vaskrsenje Hristovo. Ilustracije srpskih knjiga {tampanih u Be~u sa nejve}im uspehom gravirali su Johan Ernst Mansfeld i njegov sin Johan Georg Mansfeld. U ostalim svojim radovima za austrijske crkve nikada nije postavio takvu kompoziciju. sa izgledom manastira Zografa i Sv Georgije. teritorijalno i dr`avno-pravno izdeljen izme|u Turske. F. predstavljeni Josif II i general Laudon. Za knjigu Pashalnija slu`bi. Naime. okru`ena grbovima Srbije. Austrije i 72 . UMETNOST NA PRELASKU IZ XVIII U XIX VEK POLITI^KE PRILIKE I KULTURNA KLIMA U SRBIJI KRAJEM XVIII I PO^ETKOM XIX VEKA Tokom XVIII veka srpski narod. Veliki. predsednika ilirske dvorske deputacije.minijaturna kompozicija cara Du{ana na konju. sa izvrsnim ilustracijama Raspe}e Hristovo i Silazak Sv Duha. poku{ao je da se bavi bakrorezom Georgije @efarovi}. Me|u prvim {tampanim srpskim knjigama u ovoj {tampariji bilo je divot-izdanje formata folio-formata Sobranije izabranih molitv. vekovima li{en svoje dr`ave i osnovnih dru{tvenih i kulturnih ustanova. privla~i pa`nju ipsitiva~a srpske grafike. an|eli sa otvorenim svicima. To je. ali uz svog strica Hristofora @efarovi}a. Od 1758-61. mitropolita Jovana Georgijevi}a. dok su sa strane lake rokajne kartu{e okvira sa scenama Bogorodi~inih ~uda . radi bakrorez Manastir Hodo{. tu ~etiri rokajna medaljona sa likovima jevan|elista.mitropolit Georgijevi}. izre`e bakrorez Bogorodica sa Hristom i prorocima. Bugarske. U grupi be~kih grafi~ara koji su radili za Srbe izdvaja se ime Jakoba [mucera. sa latinskim inskripcijama. on je gravirao za Srbe pet velikih bakroreza. Predstavljen je stoje}i lik Sv Georgija. sa izgledom manastira Drenovca. To je morao nacrtati i ispisati natpise i ktitorski zapis jedino Zaharija Orfelin. svakako u [mucerovom ateljeu. po @efarovi}evoj Stematografiji. Be~ki bakrorezac Johan Kristof Vinkler autor je grafike Bogorodica Bezdinska. Mo`e se i u ovom slu~aju naslutiti da je Orfelin pripremio crte` koviljskog manastira ali je ta skica kasnije idealizovana.prava ikonografska novina i neobi~nost. Sli~no kompoziciono re{enje donose i dva [mucerova bakroreza: Sv Georgije. ali je izradio i nekoliko bakroreza po crte`ima nepoznatih srpskih slikara. Tada je radio jo{ nekoliko bakroreza: ikonu Sv Nikola. Godine 1750. Likovi hilandarskih ktitora nacrtani su prema prvom @efarovi}-Mesmerovom bakrorezu Sv Sava sa srpskim svetiteljima doma Nemanjina. dok su u pozadini Raspe}a konture Jerusalima. Jo{ jedna knjiga {tampana kod Kurcbeka 1776. prema staroj ~udotvornoj ikoni. Marmontela Velizarij. kartu{a sa Hristovim haljinama i kockama za `reb vojnika. a pored njih Minerva. a tu je i ~udotvorna ikona Bogorodice Trojeru~ice. knjiga @. jo{ uvek se nalazio pod tu|inskom vla{}u. Ilirskim grbom i grbom Stefana Nemanje. Zanimljivosti ovog lista su ikonografske prirode: na sredini kompozicije lik Bogorodice Vin~anske Bezdinske. sa izgledom manastira Kovilja iz 1761. Bolji majstor je bio njegov brat Johan Georg. sa grbom Karlova~ke mitropolije i sa ktitorskim natpisom srpskog mitropolita. Raspe}e Hristovo. Josif Ernst Mansfeld je signirao alegorijsku kompoziciju Izbavljena Srbija u poznatoj Dositejevoj knji`ici Pesna o ozbavljeniju Serbije. Mesmer je ~esto gravirao po @efarovi}evim crte`ima. dok je u gornjem delu kompozicijje Slava. kao i religiozno-moralizatorski stihovi u posebnoj kartu{i. Ako se uporedi Mesmerova ikona Sv Nikola sa istoimenom @efarovi}evom ustanovi}e se da se be~ki bakrorezac uglavnom koristio postoje}om grafikom. U Mesmerovoj radionici. Manastir Hilandar : sv Sava i Simeon pridr`avaju model manastirske crkve. koja svira u pobedni~ku trubu. Stric mu je omogu}io da uz njegovu pomo}. U stilu zrelog rasko{nog rokokoa [mucer je izradio ovih nekoliko bakroreza za srpsku klijentelu. centralno polje sa likom sv Nikole je u celini precrtano. samo prezimenom Mansfeld. u XVIII veku popularna i prevo|ena na dosta evropskih jezika. prvi savremeni evropski roman na srpskom jeziku u prevodu Pavla Julinca. Pored personifikacije Srbije. Prikaz arhitekture manastira Kovilja na ovom bakrorezu se oslanja dobrim delom na stvarni izgled. one dodatne delove: grb Karlova~ke mitropolije. a u donjem delu du`i zapis. Ovi dodaci glavnoj temi vrlo su pregledno ukomponovani. Stvarni grafi~ko-umetni~ki Tome Mesmera nije veliki. mada ima i dosta odstupanja. Ipak. ikonografski i stilski najzanimljiviji bakrorez Jakoba [mucera je onaj Svete besplotne sile an|eoske. jer ovi utvr|eni oblici njemu nisu bili poznati. atributi Hristovih muka. obe signirane }irilicom. Manastir Hilandar i mo`da jo{ neke nesa~uvane. Posle @efarovi}eve smrti Mesmer je preuzeo njegovu klijentelu. kako u na~Inu komponovanja tako i stilskom izrazu rokokoa. Nekoliko godina kasnije Vinkler je gravirao za novosadskog trgovca Antonija Raji}a bakrorez Raspe}e Hristovo. koju kod Kurcbeka naru~uje 1772. Georgiju @efarovi}u se mogu pripisati jo{ dva bakroreza sv Georgije i Sv Nikola. plemi}ki grb porodice Nenadovi} i izgled manastira Sv Ane morao je za [mucera nacrtati srpski umetnik.za Pavla Nenadovi}a ponavlja neka u srpskoj grafici ve} utvr|ena re{enja: na sredini bakroreza je glavni lik (ili kompozicija) a sa strane scene iz `itija. Bakrorez Raspe}e Hristovo Mesmer je u celini pregravirao sa @efarovi}eve kompozicije iz 1751.

Studenica. knjige i umetni~ka dela. neme{anju Turaka u srpske poslove. Na `ivopisu i ikonama nastalim u XVIII i po~etkom XIX veka slikani su likovi srpskih vladara-svetitelja. osnovna dru{tvena suprotnost izme|u srpskog naroda i turske dr`ave svodila se na drasti~no ekonomsko izrabljivanje naroda i otimanje selja~kih ba{tina u korist feudalne aristokratije. najzna~ajniji knji`evni spomenik tog vremena i spis o vladala~kim sudbinama tokom srpske istorije koji je bio namenjen negovanju istorijskih tradicija u srpskom narodu. XIX veka nalazilo se u trajnom nemiru i revolucionarnom vrenju.Grka.Venecije. U predustani~ko vreme je u Srbiji jo{ uvek `ivo se}anje na srpsku istorijsku pro{lost. Nalazi se pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijar{ije u Carigradu. nastanjen srpskim stanovni{tvom koje je `ivelo u oblastima ograni~enim Drinom. koje je upravo u XVIII veku do`ivljavalo svoju nadublju krizu. slobodi veroispovesti i podizanju crkava. Dunavom i Timokom. na~e{}e Stefana Nemanje. Poznato je da za srpski narod u vreme turske dominacije manastiri i crkve nisu bili samo religiozni objekti ve} i jedine legalne narodne ustanove. Uporedo sa likovnim predstavama javljaju se i istorijski i knji`evni spisi koji slave srpsku pro{lost i pojedine istorijske li~nosti. De~ani. Kao zna~ajnu dru{tveno-ekonomsku pojavu treba ista}i delovanje u Srbiji brojnih seoskih trgovaca koji su trgovali stokom. `itija. Pe}. Vremenom su neki od njih dolazili do znatnog bogatstva. Tu su radile manastirske i narodne {kole. Kanonizacija Nemanji}a. Pa i ~esti prelasci Srba preko Save i Dunava su pru`ili upoznavanje sa razvijenijim sistemom kod Habsburga. Ipak deo naroda koji je tu `iveo se razvijao znatno br`e i u povoljnijim uslovima od onog u Turskoj carevini. za vreme ustanka. koja je postavljala Grke za vladike u Beogradskoj i U`i~ko-{aba~koj eparhiji. Savom. Manasija i Kaleni} u kojima su se ~uvala svedo~anstva o srpskoj srednjevekovnoj dr`avi. Ta tzv. uskla|uju}i ih i povezuju}i u jedinstveni pokret za ru{enje turskog feudalnog poretka i nacionalno oslobo|enje. u toku XVIII i po~. Dalje {kolovanje podmlatka se odvijalo u Sremu i Banatu. njenoj mo}i i slavi. odigrati izuzetno zna~ajnu ulogu u organizovanju otpora u svojim nahijama. Cincara. Ipak su najistaknutiju ulogu imale drevne "carske lavre" . izme|u ostalog i po metodima vladanja ugnjetenim narodima koji su bili u njenom sastavu. seoska bur`oazija. koju je ranije izvr{ila SPC pokazivala je jasan izraz njenih te`nji za povezivanjem dr`avnih i crkvenih tradicija i interesa. Ravanica.godine. liturgijskih himni i kratkih hroni~arskih zabele{ki (pisci mahom kalu| eri). {to }e biti od presudnog zna~aja za br`i i sveobuhvatniji kulturni preporod srpskog naroda u celini tokom XVIII i XIX veka. posebno u Sremu i Banatu. Stefana Prvoven~anog i kneza Lazara (na Kara|or|evoj zastavi je pored srpskog grba preuzetog iz @efarovi}eve Stematografije i lik Stefana Prvoven~anog). 73 . Sve vi{e Srba se u~ilo politi~koj i vojnoj ve{tini i sve ~e{}e je kod vode}ih ljudi srpskog naroda sazrevalo saznanje da nacionalno oslobo|enje ne}e doneti ni jedna spoljna sila nego temelje budu}eg oslobo|enja treba strpljivo pripremati i izgra|ivati u krilu svog naroda. Stupaju i u kontakt sa savremenom evropskom kulturom. Jevreja i Nemaca. prosvetom i umetno{}u. Iako je srpska patrijar{ija bila ukinuta 1766. koja je vremenom postala nosilac novih te`nji u privrednom i dru{tvenom razvitku Srba u Beogradskom pa{aluku }e u kasnijim zbivanjima. Pored verske netrpeljivosti i stalnog nametanja orijentalnog na~ina `ivota. Habsbur{ka carevina je s druge strane bila u usponu i bitno se razlikovala od turskog feudalnog carstva. Od posebnog zna~aja su bili Beograd i Zemun kao grani~na mesta. pla}anju danka odsekom. {to je bilo karakteristi~no za celu tursku dr`avu. crkva je i dalje ostala jedina ustanova srpkog naroda koja je imala odre|ene politi~ke ciljeve i stalno poku{avala da odbrani ostatke nekada{njih privilegija koje je u svoje vreme izborila Pe}ka patrijar{ija. informacije. Najve}i njegov deo `iveo je u zaostalom Otomanskom carstvu. Od presudnog zna~aja je bila i blizina Karlova~ke mitropolije i uticaj verskog `ivta srpskog stanovni{tva u susednoj Austriji. decenijama se plela gusta mre`a veza stvaraju}i puteve kojima su se kretali ne samo ljudi i prenosila svakava trgova~ka roba. Posebno mesto su zauzimali i hajduci. Dugotrajne sukobe dve imperije oni su te`ili da iskoriste za svoje nacionalno-oslobodila~ke ciljeve. Upravo u ovom nemirnom razdoblju se formira srpski stare{inski kadar i Srbi prvi put formuli{u politi~ke zahteve o autonomnoj upravi: izboru kneza. dru{tvena i politi~ka upori{ta. srpske vladare. ali su sve{tenici i monasi bili Srbi. U nekima su se ~uvale i svete mo{ti srpskih srv. `ari{ta pismenosti i kulturnog `ivota. poznati Trono{ki rodoslov. Sredinom XVIII veka nastao je upravo u porobljenoj Srbiji. ve} i ideje. naro~ito na kosovsku bitku i njene junake. odnosno podr`avaju i {ire njihov kult. U gradovima je uglavnom `ivelo tursko stanovni{tvo ali i ne tako mali deo hri{}anskog `ivlja koji se prilago|avao na~inu `ivota islamske zajednice. Nisu nikada prekinuli tradicije sa nacionalnim jezgrom na jugu i uporno su negovali duhovne tradicije donete iz Srbije. @ivost ovih veza je zavisila dosta od op{tih spoljnih i unutra{njih politi~kih i dru{tvenih prilika i trenutnog stanja odnosa izme|u dve dr`ave. sv Save. uprkos postojanju dr`avnih granica i ~estih nemira. Pi{e se u obliku pohvala. kada je to bilo mogu}e. Podru~je Beogradskog pa{aluka i susednih nahija pokazuje op{ta obele`ja jedne izrazito zaostale poljoprivredne oblasti sa nerazvijenom gradskom privredom. Na taj na~in. bave}i se prete`no zanatima i trgovinom. vladara. Beograd je pored doma}ih privukao i izvestan broj stranih trgovaca . Sredi{nji i najve}i deo Srbije. bu|enju i utvr|ivanju njegove nacionalne svesti. okupacije Beograda (1718-1739) i one nisu prekinute ni kasnije. Srbija je po~ela trgovinske veze sa Austrijom jo{ u vreme 2.

). DRA^A. U krilu srpske inteligencije u Ugarskoj jo{ od po~etka XVIII veka negovana je ideja o obnovi nekada{njeg srpskog carstva i vezivanju oslobo|enja Srbije za podr{ku mo}ne Rusije. Zauzvrat ovi povratnici su morali da izve{tavaju Austriju o onome {to se u Srbiji zbiva. . U Srbiji predustani~kog perioda bilo je preovladavaju}e prisustvo stare crkvenoslovenske kulture i to kako po njenim osnovnim oblicima tako i u pogledu sadr`aja. VRA]EV[NICA I LAZARICA. kao i izuzetno zna~ajnog kompleksa zidnog slikarstva u priprati i oltarskom prostoru manastira Kru{edola. budu}i da je bio vrlo pismen i retko na~itan ~ovek. Na prostoru Beogradskog pa{aluka i susednih oblasti nastaju ~etiri izuzetno zna~ajne celine zidnog slikarstva . ~iji su nosioci predstavnici srpske inteligencije formirane van granica turske dr`ave. Ve} u poslednjim decenijama XVIII veka a naro~ito sna`no od izbijanja ustanka 1804. Ipak. Josif Trono{ac.. koji je okupljao mlade i darovite u~enike. krajnje nepovoljnih dru{tveno-politi~kih i kulturnih uslova u kojima je `ivelo srpsko stanovni{tvo pod Turcima. obele`en sna`nim preokretom od davno prevazi|enih tradicionalnih uzora ka duhovnom i materijalnom nasle|u Evrope i onih umetni~kih shvatanja koja su vladala na Zapadu i. Duge i neprekinute srpsko-ruske duhovne i kulturne veze. najpre je kr~io sebi put u onom delu srpskog naroda koji je `iveo u prostranim predelima Podunavlja. a zatim se sve vidnije ispoljavaju u nekoliko talasa. mirovnim ugovorom u Svi{tovu je bila garantovana samo amnestija Portinim hri{}anskim podanicima koji su ratovali protiv nje. Bo|anima i Kru{edolu.godine. gde je bio izlo`en neposrednim uticajima zapadnja~ke kulture. dobile su nove podsticaje. u granicama Habsbur{ke imperije.RAVANICA. U uslovima izolovanosti od kulturnih zbivanja u Evropi. SLIKARSTVO . Vasilije Radosavljevi} (arhimandrit studeni~ki) i Jovan Milovi} (prota jagodinski) su sastavili po~etkom 1791. obu~avaju}i ih umetni~kim zanatima potrebnim pri izgradnji i ukra{avanju crkava.godine. kojima je bila prinu|ena da hri{}anima u svom Carstvu da neku vrstu autonomne uprave i pravo na slobodan religiozni `ivot i obnovu poru{enih crkava. nalik na onu datu na Jonskim ostrvima. Iz Austrije su se vratili pora`eni Srbi koji su ratovali na austrijskoj strani. posebno u domenu knji`evnosi i slikarstva. kao Stefan Ravani~anin. Njeni glavni elementi ostaju vitalni ne samo kroz ceo XVII vek ve} i u prvoj polovini XIX veka. slikari koji su delovali u Srbiji bili su najvi{e okrenuti pro{losti i sjajnim spomenicima srspke srednjovekovne umetnosti. naro~ito njegovog ikonopisnog opusa ostvarenog u Sremskim Karlovcima. uporedo sa crkvenoslovenskom i narodnom patrijarhalnom kulturom. osobito posle ratnih i diplomatskih neuspeha Turske i nametnutih joj obaveza koje su proistekle iz Ku~uk-Kajnard`ijskog i Svi{tovskog mira.. u neposrednoj zavisnosti od op{tih. ali pravog poverenja vi{e nije bilo. "tra`e}i uzalud i{~ezli duh u slu~ajno sa~uvanoj formi". Prvi nagove{taji preporoda javljaju se po~etkom XVIII veka.O vidnoj ulozi manastira i pojedinih istaknutih stare{ina govori i delatnost Had`i Ruvima Ne{kovi}a. Sna`an uticaj slikarstva Jova Vasilijevi~a. li~nu bezbednost i verske slobode.godine poseban proglas u vidu politi~kog programa u kome su tra`ili za Srbiju autonomiju po ugledu na Vla{ku i Moldaviju. Me|utim. nastaju i `ive oblici savremene svetovne. barokizovanoj i rustifikovanoj formi. Joakim Suboti}. bio je prisutan i na drugim znatno {irim podru~jima na kojima su obitavali Srbi.. arhimandrita manastira Bogova|e i Voljav~e. znatno sku~enijim duhovnim i materijalnim prilikama. Stefan Jovanovi} (trono{ki iguman). posebno sna`ne u drugoj polovini XVIII i po~etkom XIX veka. Had`i Ruvim Ne{kovi}. Na `alost. Za Srbiju su od posebnog zna~aja bile odredbe Svi{tovskog mira koji je ozna~io po~etak preobra`aja duhovnog i kulturnog `ivota naroda. gra|anske kulture. {to je bilo od posebnog zna~aja. dobila je i neposredan finansijski i vojni karakter.U odr`avanju narodnog duha veliku ulogu igraju patrijarhalna kultura i usmena knji`evnost narodnih peva~a.. zapravo ubrzo posle seobe iz 1690. 74 . Njegov uticaj. slikarska delatnost u Srbiji XVIII veka razvijala su se u druga~ijim. uz diplomatski. dobili amnestiju od Turaka i poneki ~ak bili postavljeni za obor knezove i knezove.. Pored toga. Srbi dobijaju bolji polo`aj u Beogradskom pa{aluku (proterivanje jani~ara. po{to su osvedo~ili svoju snagu i borbenost {to je ostavilo sna`an utisak na Turke. prota Mateja Nenadovi}.. podra`avaju}i slikarski postupak svojih velikih prethodnika. Ruska diplomatija je budno pratila razvoj doga|aja u Srbiji i vr{ila pritisak na Portu da udovolji srpskim zahtevima za autonomijom. bio je u izvesnom stepenu prisutan i u Srbiji. ispoljen uglavnom preko dela njegovih u~enika. date garancije za imovinu. koji nisu tekli onako kako su Srbi o~ekivali. u pravoslavnoj Rusiji. Nosioci tradicionalnog kulturnog shvatanja su pre svega bili u~eni kalu|eri i sve{tenici. Sa izbijanjem rusko-turskog rata pomo} Rusije. iako u delimi~no izmenjenoj. Proglas je bio obnarodovan upravo u vreme kada su obnovljeni pregovori u Svi{tovu. a i oni su tajno primali penziju od Austrijanaca i sa njima odr`avali veze. Zahvaljuju}i njegovom trudu su obnovljeni i ukra{eni mnogi manastiri i seoske crkve valjevskog kraja. on postaje priznati narodni predvodnik.ZOGRAFI XVIII VEKA U SRBIJI Proces op{te kulturne preorijentacije. kao pravoslavne slovenske zemlje zainteresovane za sudbinu ju`noslovenskih naroda.

Od beogradskog ikonostasa su sa~uvane tri ikone . prinu|ene da budno neguju svoja tradicionalna znanja. Ikonografija Sv Jovana ima uzore u ikonama ju`nja~kog porekla. ako se nije formirao u Vojvodini on je tamo morao provesti izvestan deo svog `ivota.i ovde su uo~ljive dve osnovne karakteristike slikarstva . Poznato je da se sa podjednakim uspehom bavio i zidnim i {tafelajnim slikarstvom. Ro|en je u Bugarskoj. po prvi put prime}eno uno{enje novih likovnih shvatanja. Kolorit `iv. Prime}uju se i brojni profani detalji specifi~ni za ovu epohu (zlatan lan~i}.svedo~e natpisi. i zavidnu sigurnost u vladanju perspektivom. Po natpisu iz priprate se zna da je `ivopis radio ANDRIJA ANDREJEVI] sa dru`inom. Posle 1739. Upadljiva crta arhai~nosti u kompoziciji i postavljanju figura upu}uje na to da su slikari verovatno ponovili stari `ivopis. figure u oltaru su ukra{ene ornamentikom zapadnja~kog porekla. Majstori su verovatno bili makedonskog porekla . so~an od prete`no toplih tonova. @IVOPIS VRA]EV[NICE . izrasla na poukama i propisima svetogorskih slikarskih priru~nika. a mo`da i na podru~ju {irih srpskih oblasti. Uticaj zapadnja~kih ikonografskih uzora tako|e je vidljiv. Karlovcima. on se sklanja u Srem i uskoro se nastanjuje u Sremskim Karlovcima. LAZARICA je dobila oko 1737-39 novi `ivopis za koji se misli da ga je izveo Andreja Andrejevi}. U svom postupnom pribli`avanju zapadu i evropskim stilskim obrascima. Dela Georgija Stojanovi}a nastala po~etkom 40ih godina u Sremskim Karlovcima. Radi i u Srbiji ali i u Sremu i Banatu. Sv Nikola i Sv Jovan prete~a. bogato ukra{ena odela i oru`je). skoro nepoznata u starom srpskom slikarstvu.Hristos leti iznad sarkofaga).RAVANI^KO ZIDNO SLIKARSTVO . ve} i izvo|a~ku ve{tinu u savla|ivanju mnogih slikarskih zadataka na {irokim zidnim povr{inama i svodovima. Najsrodnije je vra}ev{ni~kom `ivopisu. i poku{aj uvo|enja novih likovnih elemenata i sadr`aja u nasle|enu shemu `ivopisa. pro`et svetlo{}u i toplim tonalitetom.S. na zlatom bogato ukra{enim baroknim tronovima.godine. u tematici. zlatnom prestolu. Kolorit je harmoni~an. Konstantin i Jelena nose velike bogato ukra{ene krune. Radio je neposredno za beogradskog mitropolita.Hristos u ktitorskoj kompoziciji je naslikan kako sedi na bogato ukra{enom. Stvorio je nekoliko zna~ajnih dela od kojih je i ikona Sv Nikola i Sv Stefan De~anski iz 1741. u uko~enom stavu. GEORGIJE STOJANOVI] je dosta blizak Andreji Andrejevi}u ali je kasnije razvio svoj samostalni slikarski izraz. trajala u granicama Turskog carstva. i to u nizu prizora iz Jevan|elja slikanih na svodu priprate sa nagla{avanjem na SZ motivima (Vaskrsenje . dobijala je nove uzore i podsticaje. Slikar ravani~ke priprate je bio umetnik znatne stvarala~ke snage na ~ijim delima se ispoljavaju dve jasno ispoljene te`nje: u shemi `ivopisa. patron) ali i na specifi~nim temama XVI i XVII veka. ali ne neposredno. Prvi put se pominje 1737. Uglavnom su kori{}ene svetle boje. Ova tema.nastao 1737. prelazni period u evoluciji crkvenog slikarstva kod nas. svedo~e o postupnom i sve sigurnijem uvo|enju novih postupaka i umetni~kih sadr`aja u njegovo slikarstvo. Dakle. nastalim tokom XVI i XVII veka. oslikana je i trpezarija koja je izgubljena. Zidno slikarstvo ovih manastira nastalo u razdoblju od 1720-1740 (austrijska prevlast nad Srbijom). u Svi{tovu. privr`ena nasle|u. jer on pripada generaciji slikara koji su bili prvi okrznuti novim slikarskim shvatanjima. Srednjevekovna tradicija je naro~ito uo~ljiva u predstavljanju uobi~ajenih tema koje se naj~e{}e obra|uju u srednjevekovnom slikarstvu (Veliki praznici.obnovu zapo~eo i ukrasio `ivopisom novopodignutu pripratu Stefan Ravani~anin 1721. Kompozicija Sabor slovenskih svetitelja naslikana je u severnoj pevnici. Vremenu obnove pripadaju i dve zone `ivopisa sa likovima svetitelja predstavljenim u celim figurama i u poprsjima. Uni{ten je najve}i deo ovog `ivopisa . koja je. tzv. Ovi detalji su sporadi~ni ali upadljivi u celini . Oni nisu bili u mogu}nosti da se odboje od svoje epohe i da se isklju~e iz onog umetni~kog toka koji se u pravoslavnom svetu. Tipologija likova se {ablonski ponavlja.i predaje Beograda Turcima. Ovi majstori su posedovali ne samo veliko crta~ko znanje. posebno je bila omiljena u srpskim i makedonskim krajevima koji su bili pod Turcima. jo{ uvek uporno i `ilavo odr`avao. To su bile putuju}e zografske dru`ine iz Makedonije.za patrijarha Arsenija IV za dvorski ikonostas. na~inu komponovanja i crta~kom izvo|enju je jo{ veoma prisutno ugledanje na staru poznovizantijsku `ivopisnu {kolu i vezanost za slikarska znanja iz doma}e slikarske {kole dok je. naro~ito u koloristi~koj razradi i slikarskom izrazu.kao slikar ikonostasa crkve Sv Jovana Prete~e u Beogradu.Hristos veliki Arhijerej. ve} preko srpskih umetnika koji su se {kolovali u manastirskim sredi{tima Fru{ke gore i u samom duhovnom centru ove epohe . kao i grafikom. Sredinom i naro~ito u 2/2 XVIII veka srpska umetnost je pro{la kroz etapu sna`nog uticaja ruskog crkvenog baroka. Figure su strogo frontalne. ^uda i stradanja. Pored toga. Ikone sv Nikole i Stefana De~anskog imaju znatno 75 . DRA^A kod Kragujevca . Crte` siguran ali mestimi~no tvrd. nagove{tava prelomni trenutak u razvoju srpskog slikarstva XVIII veka. bez obzira na svu konzervativnost. na ovim slikama je on jo{ ~vrsto vezan za tradicionalne zografske uzore.prisna vezanost za srednjevekovnu slikarsku tradiciju (mo`da najvi{e za moravsku).samo fragmenti. Taj novi `ivopis je nesumnjivo najbolje slikarsko ostvarenje iz ovog vremena na tlu Srbije. srpska umetnost ove epohe. koji su stizali prvenstveno preko Sv Gore i Makedonije. Likovi su ve{to modelovani dok su draperije shva}ene ~isto dekorativno. Vra}ev{ni~ki slikari su ipak poku{avali da u stari okvir ikonografskih shema ponekad umetnu neke pojedinosti koje otkrivaju njihovo poznavanje izvesnih tokova i te`nji savremene umetnosti.

Poleksija. Izabrao je Stevu Todorovi}a za slikara za kapelu u Ni{u koji je po narud`bini kraljice Natalije naslikao i ikone Bogorodice sa Hristom i Sv Aleksandra Nevskog. na vladarskom prestolu ili tronu.Pe}ka patrijar{ija i manastir De~ani. Njemu je Aleksandar Bugarski projektovao jedan od najreprezentativnijih prostora. Tradicionalno ikonografsko i kompoziciono re{enje oboga}uju pojedini detalji (krune. Njegove mo{ti su posle mnogih putovanja do{le u Studenicu.tvrdo i linearno.godine kao li~ni poklon karlova~koj crkvi. oslikavanju ili obnovi crkava uticao na razvoj crkvene umetnosti. pridvornu kapelu u vizantijskom stilu. Pretpostavlja se da je kada je radio crte`e ovih manastira radio i neke ikone. Obrenovi}i tako postaju "novi Nemanji}i" obnovioci srpske dr`avnosti. Inkarnat je svetao sa ru`i~astim akcentima. Naslikan jo{ na zastavi ustanika Stefan Prvoven~ani.Gornjoj Dobrinji. na vladarskim tronovima predstavljen u Smoljincu. Simbolisao je izraz bo`ije volje. Kolorit je topao. zapravo najistaknutije duhovne vo|e srpskog naroda u ovo doba. pomazanika Bo`ijeg. STANOJE POPOVI] MAKSIM TUJKOVI] LAZOVI]I . vlasti su Bogom ustanovljene. Sibnici. On crkvi. Slo`enu.svetog Stefana Prvoven~anog (ne prikazivanog i slavljenog kao Sv Simona kako ga je zvani~no crkva kanonizovala). osobito u deizisnoj skupini. sve do dinasti~ke promene 1903. naslikala ikonostas u kralji~inoj 76 . Malu ikonu Bogorodice sa Hristom naslikao je 1742.kult svetog Kralja . koju je Knez Milo{ podigao uz grob oca Teodora. KRALJ MILAN Do pro{irivanja repertoara vladarske ideologije dolazi neposredno po zavr{etku balkanskih ratova i sticanja nezavisnosti Srbije i autokefalnosti srpske crkve 1878-79. Osim uobi~ajenog prikaza izgleda manastira. presto. On je. Najranija poznata predstava sv Stefana Prvoven~anog na vladarskom tronu je iz beogradske Saborne crkve. Primenu vizantijskog stila u crkvenoj arhitekturi preuzeo je i kralj Milan. u~eni ljudi. Kada su se u crkvama odr`avala bogoslu`enja za vladara kao najzna~ajnijeg ~lana crkvene zajednice. Ikona je ra|ena sa mnogo pa`nje i izvesne slobode u obradi figura i izrazu likova. Kralj Aleksandar Obrenovi} je neposredno po krunisanju oti{ao u Studenicu "Sv Kralju" na poklonjenje. Kralj Milan se tako vezuje za Sv Simeona kome na horu ni{ke Saborne crkve podi`e i posve}uje kapelu. rad Dimitrija Avramovi}a iz 1841. u predoltarskom prostoru.sve pogledati i dalje u Umetnosti obnovljene Srbije .mrzi me dalje da ovo kucam! UMETNOST XIX VEKA VLADARSKA IDEOLOGIJA I CRKVENO SLIKARSTVO I GRADITELJSTVO Kroz ~itav period obnovljene srpske dr`ave. Za poznavanje rada Stojanovi}a zna~ajni su i zapisi iz Pe}i i De~ana gde je putovao po nalogu [akabente zbog izrade crte`a ovih manastira. za{titnik nove srpske dr`ave davao je legitimitet novim vladarskim dinastijama. nacionalno-istorijsku sadr`inu ovih bakroreza odre|ivali su veoma spremni. projektovanom u duhu obnove srednjovekovnih niskih oltarskih pregrada sa malim brojem ikona jako malih dimenzija isti~e se natpis na vrhu: KNJAZU SRPSKOM MILO[U OBRENOVI]U I ZA SPOMEN KRALJ SRBIJE MILAN I 1883. Po njegovim crte`ima su kasnije izra|ena i dva bakroreza . koji je nekada bio u vlasni{tvu karlova~ke porodice Jovanovi}. Aran|elovcu. prvi srpski krunisani kralj. I ovde modelacija likova meka. Kao ktitor Kralj Milan se javlja i u rodnom selu Kneza Milo{a . na bakrorezima su predstavljani i svetitelji iz loze Nemanji}a i portreti ktitora Arsenija IV. U centru tih de{avanja nalazio se najzna~ajniji kult . Ovakav isti postupak posle krunisanja i miropomazanja ponovio je i Kralj Petar I Kara|or|evi}. Po `elji kraljice Natalije je u~enica i supruga Steve Todorovi}a. u~estvuju}i u izgradnji.godine sa predstavom Deizisa. i dolaska Petra Kara|or| evi}a na presto. Stefan Prvoven~ani je. daruje novi ikonostas 1883. Na ikonostasu. Grocki itd. koji je uvek bio i nazna~en dr`avnim grbom. Na vladarskom tronu. bilo je odre| eno istaknuto po~asno mesto. Iako u sukobu sa crkvom posle 1881. tokom XIX veka redovno se postavljala ikona koja je vizuelno morala da izrazi vladarsku ideologiju. Me|u radove nastale u istom periodu ubraja se i jedan triptih slikan 1746. Ogrta~ BCe je jo{ slikan na stari na~in . sa zlatotkanim stilizovanim ornamentima.vi{e `ivotne neposrednosti u stavu figura i njihovim pokretima. i postale "najzna~ajnija relikvija zemlje". vladar je bio najmo}nija politi~ka li~nost. Velikom Gradi{tu. Vlaradska ideologija obnovljene srpske dr`ave formirala se jo{ od perioda ustanaka 1804-1815. Uz levu ivicu ikone naslikana je crkva sa veoma visokim baroknim zvonikom. veoma sve` i srazmerno svetao kolorit u kome preovla|uju topli tonovi zlata. Slikarstvo Steve Todorovi}a poniklo iz be~ke akademije 'u duhu romanti~arsko-bidermajerskog slikarstva". kralj Milan nije preusmeravao one tokove u crkvenoj umetnosti koji su zapo~eli u doba kneza Mihaila. Zna~aj monarha je u pravoslavnom svetu veliki. Od tada pa sve do 1914 ona predstavlja standardni ikonografski repertoar vladarskih tronova u Kne`evini-Kraljevini Srbiji. Sv Simeonu posve}uje kapelu i u novom dvoru u Beogradu. glave serafima iza).

naslikan je sv Aleksandar Nevski. Poklonima je kralj Aleksandar sa kraljicom Dragom darivao crkve i manastire. Zavesu su izvezle u~enice @enske radeni~ke {kole po nacrtu Titelbaha. ma~ i prelomljeni skiptar na Kosovu. Izvr{ena je i reparacija i ~i{}enje ikona. Kralj Petar je zato morao da insistira na legitimitetu sopstvene vlasti i da preuzme repertoar vladarske ideologije ranijih vladara. On je ozna~io i promenu kursa srpske dr`avne politike. U istom stilu projektovan je i nadgrobni spomenik Kralja Milana u Kru{edolu od strane Hermana Bolea . Vladarska ideologija u doba kralja Aleksandra do{la je do izra`aja u programu zidnog slikarstva. Ikonu sv Nikole. Podignuta je sredstvima Marije Rajevske a nadzor je vr{io episkom ni{ki Nikanor Ru`i~i}. Izmirenje crkve i dr`ave i okrenutost sopstvenoj tradiciji jedan su od uslova formiranja osobenog nacionalnog stila u arhitekturi koji se zasniva na stilu tre}eg doba.hanzenatike. Popovi} i @ivanovi}. na ~ijem je aversu kruna kneza Lazara. {irom Kraljevine. Bugarski i @ivanovi} izvr{ila je pregled crkve i dala mi{ljenje o potrebnim popravkama.istaknutog arhitekte istorizma. Za dekorisanje @i~e tim povodom je sa~uvana 77 . obilazi Hilandar i posetio je izlobu ikona \or|a Krsti}a za ikonostas u ^urugu. Vrnja~ke Banje i Kraljeva do{ao u @i~u gde je obavljeno sve~ano miropomazanje kralja koji je poneo krunu. sv Sava i Sv Simon Prvoven~ani. Projektuju crkve i profane objekte vizantijskog stila. a ju`no Sv knez Lazar. Za ikonostas u Gornjoj Dobrinji izbor je pao na mladog Lazara Krd`ali}a. skiptar i pataricu novih Nemanji}a. javlja se prisustvo arhitekata. Kralju Aleksandru su za spomen na njegovo spasenje iz Bijarice vojnici in`injerijskih trupa obnovili iz temelja manastir Sv Petke u Si}evu koji je potom postao "kraljevsko srpski vojni manastir". Manasiji dariva zvono. Kralj je 14. Program ceremonija krunisanja i miropomazanja sastavljao je poseban odbor ~iji je predstavnik bio Mihailo Valtrovi}. KRALJ ALEKSANDAR Naslednik Milana Obrenovi}a je kralj Aleksandar. u~enika be~kog profesora Teofila Hanzena: Ilki}. Posebna komisija u koju su ulazili M. Iznad njih je prikazan Hristos. Me|u zvanicama je najzna~ajnije mesto odre|eno za ruskog poslanika na srpskom dvoru. Prvoven~anog. Prikazani su klju~ni doga|aji nacionalnih istorija: pokr{tavanje Rusa i krunisanje Stefana Prvoven~anog na severnom i ju`nom zidu naosa. Lazaricu su nau~ni tekstovi stavljali u grupu spomenika autenti~nog srpskog stila tre}eg doba. severno. sutradan po starom kalendaru. srpskovizantijskog stila.zadu`bini {kolskoj crkvi Sv Natalije. Severna je pripadala ruskoj ideologiji a ju`na srpskoj. Valtrovi}. a okolo je natpis OBNOVLJENA SRBIJA. U pripremama za gore prikazanu proslavu Lazarica je do{la u centar pa`nje doma}e javnosti. Krunisanje je obavljeno 1904 u beogradskoj Sabornoj crkvi. Izmirenje sa crkvom odrazilo se na odnos vladara prema crkvenoj umetnosti. Na zapadnom zidu naosa. i ikonu sv Luke. radu Du{ana Obrenovi}a. Miropomazanje je izvr{io mitropolit Dimitrije u @i~i. i prisustvovao je ve~ernjoj slu`bi i bdenju u Lazarici. Izdata je i medalja po nacrtu Mihaila Valtrovi}a. Iva~kovi}. u duhu evropske istoristi~ke arhitekture . kralj je polo`io kamen temeljac spomeniku poginulim kosovskim junacima. Narednog dana oti{ao je u Studenicu da se pokloni svetim mo{tima drugog Nemanje.doputovao u Kru{evac. Iz Studenice je krenuo kroz Srbiju put Beograda. Donje zone crkve su podeljene na severnu i ju`nu stranu. Na njegovu inicijativu posve}ena je 1895. U godinama kada se kralj okre}e Austriji. Godinu dana kasnije polo`ili su i pokrov na }ivot sv Simona-Stefana Prvoven~anog. U spomen na njegovo miropomazanje izdata je medalja 1889 na ~ijem je reversu prikazana @i~a i u medaljonu Stefan Prvoven~ani. Spajanje miropomazanja sa proslavom 500godi{njice Kosova doprinelo je kori{}enju kulta Kneza Lazara u prezentaciji vladarske ideologije. Zbli`avanje sa Rusijom koju je kralj i posetio moralo je uticati na protokole srpskog dvora kome je ruski dvor tada morao biti najzna~ajniji uzor. Na sredini zavese su predstavljeni Sv Simeon. Srbija je bila podvrgnuta sankcijama. Kraljica Draga je naru~Ila od Marka Murata dve ikone za dvor. koji je bio sve~ano ukra{en. Dolazi do povratka na arhirejerski tron svrgnutog mitropolita Mihaila i zbli`avanja sa Rusijom. dok je na aversu prikazan srpski grb nad Ravanicom. spomen crkve ruskom dobrovoljcu palom na tom mestu u Gornjem Adrovcu. u~enika ruskih slikarskih {kola. Grobu Sv Simeona su 1901 kralj i kraljica poklonili po nacrtu Stojana Titelbaha bogato izvezeni pokrov. a legitimitet vladara je bio osporavan. Kralj i kraljica su poklonili Sabornoj crkvi u Beogradu zavesu za carske dveri. za{titnika Obrenovi}a. 6. Od Kru{evca je preko Trstenika. Prilikom miropomazanja kralja Aleksandra ceremonija je pra}ena nizom sve~anosti. Kruna je izra|ena u Parizu po litografisanim slikama cara Du{ana. Uredni{tvo ~asopisa Brankovo Kolo je predlagalo da se pla{t za krunisanje izradi po ugledu na "pla{t kralja Milutina" iz Kru{edola a Beogradske novine su predlagale da se dolama ispod pla{ta izradi po ugledu na dolamu Kneza Lazara iz Ravanice u Sremu. Sv Simeonu crkva na Dor}olu (danas Aleksandra Nevskog). Na dan Kosovske bitke. Ikonostas kapele u novom dvoru izrazio je Nikola Markovi}. KRALJ PETAR Posle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage na srpski tron je do{ao Petar I Kara|or|evi}.

On se prikazivao na vladarskim tronovima kao i u kompoziciji Krunisanje Stefana Prvoven~anog ~iju je ikonografiju u Spomenicima Srbskim razvio Anastas Jovanovi}. njegova je zasluga. U periodu od 1881 do 1889. Kara|or|e kao izvor legitimiteta kralja Petra bio je prikazan i na vladarskom tronu Oplenca. Postavljen zadatak predstavljao je problem ~ijim re{avanjem srpska arhitektura je stupila u zrelu fazu. David. Stefan Prvoven~ani. mitropolit Mihailo je u svemu podr`avao unutra{nje ure|enje ruske crkve. za{titnika dr`avnosti. odgovaralo je u potpunosti zahtevu da se novi dvor projektuje u neoklasicisti~kom duhu. u Topoli. Mesto je bilo unapred odre|eno mestom groba osniva~a dinastije Kara|or|a Petrovi}a. Vezan za Rusiju prevodio je dela. zbog sukoba sa kraljem Milanom. Danilo arhiepiskop srpski.poklon kraljeve majke Perside). bio je prognan iz Srbije. Sv Sava miri zava|enu bra}u. Izgradnjom Oplenca on je kona~no utvrdio stazu razvoja crkvene arhitekture u Srbiji. Tok crkvene arhitekture nastavio je i Petar Kara|or|evi}. Ruski vaspitanik. bio vaspitanik mitropolita Petra) do{ao je na presto posle povratka na presto kneza Milo{a '59. Jovanovi}a i po tom planu je zavr{eno gra|enje crkve koja je osve}ena 1912. U zavisnosti od Turske. Legitimitet vlasti kralja Petra zasnivao se na zaslugama njegovog pretka Kara|or|a koji se morao naglasiti. sv Simeona i kneza Lazara. Izra|ena je po planu arhitekte Vladimira Popovi}a a na dan Stefana Prvoven~anog su osve}eni temelji. Stoga je mogao upravo da na osnovu ruskih crkava u Evropi zapo~ne izgradnju idejne koncepcije Oplenca. Konkurs za Oplenac je bio prilika da se javno prika`e stanje u srpskoj arhitekturi i stepen njenog razvitka. Vladarska ideologija je uticala i na razvoj modela crkvenog slikarstva i graditeljstva. Vra}a se kasnije i tu ostaje do smrti 1898.u kome je izra`ena `elja naru~ilaca da se ispod crkve formira kripta i da bude u srpsko-vizantijskom stilu. Stefana Prvoven~anog. U dvoru je imao kapelu u kojoj je imao postavljen ikonostas sa ruskim ikonama a i njemu kao velikom putniku mogle su biti poznate mnoge ruske crkve u Evropi. Mojsije prima tablice zakona. i oko svih slika bi uradio potrebnu ornamentiku u stilu starog slikarstva manastira @i~e. Ispod poda crkve je projektovana grobnica za 60 grovoba i tu }e biti sahranjen Kara|or|e. Prihvatanje bidermajerskog slikarskog postupka koji su negovali Todorovi} i Markovi}. Najzna~ajniji uspeh na polju osamostaljenja srpske crkve. Dok je na po~etku ideja legitimiteta vlasti morala biti prikazana kroz kanonizovani crkveni lik. Sticanje nezavisnosti omogu}ilo je slobodno preuzimanje za{titnika i uzora vladaru iz nacionalne istorije sv Simeona ili kneza Lazara. Njegov rad je imao presudan uticaj na formiranje unutra{njeg ure|enja srpske crkve. sve do Berlinskog kongresa. MITROPOLIT MIHAILO Tokom ~itave druge polovine XIX veka na ~elu srpske crkve u Kne`evini-kraljevini Srbiji stajao je mitropolit Mihailo. Sa~uvane kompozicije. koji se vremenom pro{irivao repertoarom nacionalnih svetitelja. Politi~ke okolnosti stvorene po stupanju kralja Petra na presto uticale su da se ruski model i primeni. Spaljivanje mo{tiju Sv Save. Zna~aj izgradnje Oplenca u srpskoj crkvenoj arhitekturi bio je veliki. U formulisanju ideje Oplenca kralju Petru je mogao da poslu`i ruski model. Do promene plana je do{lo posle konkursa 1909 kada se kralj li~no opredelio za projekat Koste J.ponuda Milisava Markovi}a. Kara|or|evi}ima je bilo potrebno uspostavljanje sredi{nog kultnog dinasti~kog mesta kakve su mauzolejne crkve. Crkva je bila posve}ena sv \or|u. Sv Sava i Stefan De~anski ukazuju na dominantnost nacionalne tematike koja je mogla poslu`iti u formulisanju vladarskog ideolo{kog programa Oplenca. Tako|e daje ponudu da izradi kraljevski presto a dekorisao bi i pripratu. On je po zavr{etku dekoracije oti{ao u @i~u i predlo`io da se zidovi oblo`e planom. Morao je 78 . Sv Sava kruni{e Prvoven~anog. Srpskovizantijski stil je kona~no ostvario potpunu dominaciju u crkvenoj arhitekturi. Zna~aj Kara|or|a nagla{en je i prilikom popodnevne {etnje kralja na dan krunisanja. Zaokret kralja Aleksandra ka Rusiji bitno je preusmerio tokove srpske crkvene arhitekture.na dan Stefana Prvoven~anog. Dolaskom Petra Kara|or|evi}a 1903. Kralj Milutin. Najreprezentativnije slikarske narud`bine kralja Milana bile su ikone za kapelu sv Simeona u Ni{u i dvorsku kapelu. Ideja obnove nacionalne arhitekture bila je promovisana i delovanjem vladara. [kolovan u ruskim duhovnim {kolama (Kijevskoj akademiji. Posle miropomazanja kralj je oti{ao u Studenicu da se pokloni mo{tima sv Simeona i Stefana Prvoven~anog (mo{ti Prvoven~anog prenete u kivot . u doba kralja Petra ona je okrenuta sopstvenim dinasti~kim korenima. Izme|u 1906 i 1912 za zidno slikarstvo Oplenca Paja Jovanovi} je napravio niz skica koje se nalaze u Sabornoj crkvi Sremskih Karlovaca. U toku izgradnje Oplenca trajala je i izgradnja crkve u slavu 300godi{njice Romanovih. Na platnu bi on naslikao u prirodnoj veli~ini svih sedam krunisanih kraljeva. Beseda na gori. Vladarska ideologija bila je u XIX veku zasnovana na predstavi Stefana Prvoven~anog. Konkurs je iza{ao 1903.u nezavisnoj Srbiji moralo se insistirati na dinasti~kom legitimitetu koji se formirao preko Kara|or|a. U centru ideje Oplenca stoji Kara|or|e i njegov grob u Topoli. dr`avnost Srbije se zasnivala na legitimitetu prvog srpskog krunisanog kralja Stefana Prvoven~anog. Koreni su svakako u politi~kom statusu Srbije. Insistiranje na ideji samodr`avnosti postalo je obele`je politike Srbije. dobijanje autokefalnosti 1879. Osnovni uticaj vladarske ideologije u crkvenom slikarstvu i graditeljstvu ogledao se u ikonografskom repertoaru vladarskog trona.

Blagoje Kuli} i @ivko Jugovi} kojima je kasnije tokom {kolovanja u Rusiji mitropolit pomagao. bio je podsticanje pobo`nosti i "zbog visoke celji" po kojoj `ivopis pobu|uje i podhranjuje pobo`na ose}anja i srcima vernih. Pitanje crkvenog `ivopisa bilo je od velike va`nosti za njega. a sa leve ikona Bo`ije matere. Mitropolit Mihailo je smatrao velikom opasno{}u uno{enje katoli~kih ikona u crkvu. Istra`iva~ starina i stvaralac. On je nameravao da otvori katedru ikonopisanja i notnog pevanja na Bogosloviji i da za u~itelja postavi Stevu Todorovi}a. Ovaj predlog je odbijen od strane ministra finansija. Pomagao je i srpskim u~enicima u Rusiji. kako je smatrao mitropolit. sv Save. 1895 odlu~eno je da se proslava obele`i podizanjem hrama osniva~u srpske crkve. Ilustracije. ikonu prepodobne Efrasije. Prisustvovao je u beogradskom duhovnom sudu pregledu ikona. Crkva je bila gotova ubrzo u prisustvu kralja Aleksandra. Svest o potrebi isticanja nacionalnog razvijala se jo{ iz perioda romantizma i borbe za oslobo|enje. Ikone u na{oj crkvi imaju dogmati~no zna~enje i slu`e hristijanima za propoved. Mitropolit je pomagao u podizanju i obnovi crkava. me|u prvima koji su tako delovali je Dimitrije Avramovi} koji je hteo da ispita stari `ivopis i u njemu prona|e modele kostima za istorijsko slikarstvo. i promena zakona o crkvenim vlastima zna~ili su kompromis izme|u mitropolita i dr`ave. Hram mora biti reprezentativan.4. Kamen temeljac kapele osvetio je mitropolit '95. Pribli`avanje Srbije Rusiji. Posle povratka iz emigracije 1889 Mitropolit Mihailo se aktivnije uklju~io u `ivot Srbije. Za crkvu u Para}inu je dao odre|enu svotu novca. a 1890 biva izabran za predsednika odbora za podizanje spomenika Kosovskim junacima. Ikonografski predlo`ak ovih ilustracija je uzet iz Stematografije Hristofora @efarovi}a. Tu je u~estvovao u proslavi 900godi{njice kr{tenja Rusa. nad carskim vratima me}e se ikona Tajne ve~ere. Mitropolit je za vreme izgnanstva boravio u Sv Gori i Sv Zemlji ali se najdu`e zadr`ao u Rusiji. Od ikonopisa se o~ekivalo da odgovara "tekstu Bo`ijeg slova" tj. za razliku od slikara {kolovanih u Be~u ili Minhenu koji su uz sopstveno slikarsko ume}e donosili i katoli~ki ikonografski repertoar. Bogorodice i prazni~ne ikone ili bar da svaka ku}a ima ikonu sveca koju ku}a slavi." Prilikom izdavanja Srbljaka mitropolit Mihailo je tekst dopunio ilustracijama koje su izra|ene u Beogradu. Pripremaju}i proslavu 300godi{njice spaljivanja mo{tiju sv Save na Vra~aru. Na ~ulo tog odbora bio je postavljen Mihailo. sv Stefana . kneza Lazara i sv majke Angeline. i dobili su ih Mihailo Borisavljevi}. Mitropolit je ve} u jednom od svojih prvih radova po dolasku na mitropolitsku stolicu u Crkvenom Bogoslovlju. Po povratku u zemlju mitropolit je odmah zapo~eo borbu protiv uno{enja katoli~kih ikona u Srbiju i predla`e da se ove ikone na carinama podvrgnu kontroli od strane duhovne vlasti. Sv Arsenija-drugog arhiepiskopa srpskog. Na njima su prikazane stoje}e figure svetog Simona. Mitropolitov uzor u ukra{avanju crkava bio je u Rusiji. Raspe}e je na samom vrhu.zbog velikog talasa obnove utvr|ivati pravila i propise i usmeravati razvoj crkvenog `ivopisa i arhitekture. Sv Jovana . Krajnji cilj `ivopisa. U eposi su istorizma u kojoj se te`ilo za jasnim izra`avanjem nacionalnog. Tokom '94. Obrazovao je sam obrazovao komisiju za pregled ovih ikona koje je dostavila firma Bra}a Fajgl. a doba srednjeg veka se smatralo "zlatnom" epohom iz koje su se crple pouke. Georgija i Gleba. sv Stefana [tiljanovi}a. VALTROVI] I MILUTINOVI] Na razvoj crkvenog slikarstva i arhitekture u Kraljevini Srbiji uticali su i poznavaoci stare srpske umetnosti koji su kao intelektualna elita svoga doba postajali i teoreti~ari savremene crkvene umetni~ke prakse. slao je i pitomce u ruske slikarske {kole u kojima su se u~ili pravoslavnoj ikonografiji. U radionicama ove firme je prona{la komisija nepravoslavne ikone.despota srpskog. svetog kralja Milutina. arhitektonskih na~ela u umetosti i oni su postali najzna~ajniji teoreti~ari crkvenog slikarstva i arhitekture u kraljevini Srbiji. U~estvovao je u krunisanju kralja Aleksandra Obrenovi}a. za 27. Sastavljen je odbor za podizanje spomen-hrama. Raspisan je konkurs za stipendije u Rusiji. jasno formulisao raspored ikona na ikonostasu: "Na ikonostasu desno od carskih dveri postavlja se ikona Hrista Spasitelja. U ni`em redu pored ikone Hristove desno postavlja se ikona Jovana Krstitelja a levo od Bogorodice ikona patrona hrama. sv cara Uro{a. 79 .predstave Srba Svetitelja male su likovne vrednosti. po pitanju ikonopisa. Usmerio je tako tokove srpskog crkvenog slikarstva. Manastiru Koporinu je prilo`io ikonu Sv Andrije.despota srpskog. sv Stefana De~anskog.mitropolit izjavljuje Arhijerejskom saboru da se na|e na~in da se barem po ku}ama mogu videti ikone Spasitelja. Podr`avao je uvoz ikona iz Rusije. Njegov prvi zadatak bila je promena Zakona o crkvenim vlastima i dono{enje novog 1890. u drugi red se obi~no stavljaju praznici Hristovi. ikonu Sv Arsenija Tverskog. Episkopima su pove}ane nadle`nosti po pitanju ukra{avanja crkava. mitropolita Mihaila i episkopa timo~kog Melentija. Zalagao se i za {kolovanje sve{tenstva. ali kako nije bilo dovoljno sredstava re{eno je da se podigne kapela. Andreja Damjanov je skicirao Manasiju da bi udovoljio zahtevima grada Smedereva. Istra`iva~i su se zalagali za primenu starih. da verno prenese doga|aje iz crkvene istorije po u~enju pravoslavne crkve. Nad carskim dverima iznad Tajne ve~ere u apostolskom redu je Sveta Trojica sa Krunisanjem Bogorodice ili Isus Hristos sa Bogorodicom i Jovanom Prete~om a u redu proroka izobra`ava se mati Bo`ija sa predve~nim mladencem. u tre}i ikone apostola a u ~etvrti proroka.

Valtrovi} je bio i aktivni stvaralac. Formulisao je dr`avne ceremonije i radio je na nacrtu insignija. Od sredine XIV veka do sredine XV veka sa Milutinovi}em je prepoznato srpsko-vizantijski stil za ~iju se obnovu u arhitekturi i zalagao. Izradio je tipska re{enja za crkve a M. Prvi zajedni~ki rad Valtrovi}a i Milutinovi}a vezuje se za 1867 za osnivanje Dru`ine za arheologiju i etnografiju na balkanskom tropolju. no{nju i predmete prim. u Srbiju se vratio 1867 i radio je u Ministarstvu gra|evina do 1882 kada je postao profesor Velike {kole. i spoljnem izgledu tra`ilo se da bogato nadoknadi obilnim i ukusnim {arama od prepleta i listova. Dragutin Milutinovi} je zavr{io Politehniku u Karlsrueu. izglede fasade. izglede unutra{njosti i kopije fresaka. gra|evinske konstrukcije. Projektovao je osim crkvenih gra|evina i ikonostas sa ikonama Krsti}a za crkvu u ^urugu. vratio se u Srbiju i uzeo aktivno u~e{}e u dru{tvenom `ivotu Srbije.Mihailo Valtrovi}. dubina i sjaj. Pisao je preglede svetskog i srpskog slikarstva a u srpskom slikarstvu XIX veka vidi prete~u velikog doba srpskog slikarstva. Predavao je arhitekturu od 1873 do 80 i arheologiju od 82-07. osim u slikarstvu @i~e. Valtrovi} je nalazio pravila razvoja budu}e srpske arhitekture. po dovratnicima. Za nacionalno-jugoslovenski program se zalagao jo{ 1898. do{la do punog izra`aja.kad kre}u u terenska istra`ivanja spomenika koje su i snimali. ~uvar Narodnog muzeja 81-05. Valtrovi} je bio pozivan za ~lanove komisija koje su odlu~ivale kome treba da pripadne izrada ikonostasa. bili su im sredstva kojim su ispisivali ne stvarnost ve} upravo samo odsjaj predstavljenog. Za kralja Aleksandra Obrenovi}a izradio je i nacrt zastave-poklona Hilandaru. U srednjovekovnom `ivopisu Valtrovi} nije nai{ao na njemu prihvatljive likovne obrasce. u ~ijoj su se unutra{njosti Valtrovi}eva zalaganja za obnovom srednjovekovnih kamenih oltarskih pregrada. Bio je predsednik odbora za do~ek i krunisanje kralja Petra. Istaknuto mesto ustupa crkvenoj arhitekturi. Valtrovi} je postao najuticajnija li~nost Srbije u pitanjima istorije umetnosti i arhitekture.Stoga su slikari neosporno prvenstvo i punu va`nost na svojim radovima priznavali svojstvima boje. Kao istra`iva~ srpske umetnosti. Veze sa pro{lo{}u bilo je mogu}e ostvariti samo detaljnim prou~avanjem pro{losti. Predavao je arhitekturu. Rad na prou~avanju srpskih starina. ali je zato bio privu~en ikonografijom . U Stra`ilovu je pisao o Krsti}evom radu za rusku Sabornu crkvu 1886 u Nastavniku je 1892 pisao o slici Sv Sava blagosilja Srp~ad {to je pre{tampano i u Vesniku Srpske crkve 1893 i 95. Tada je do{lo i do susreta slikara sa starom umetno{}u {to je upravo i zna~ajno usmerilo razvoj srpskog crkvenog slikarstva. Bio je ~lan `irija na konkursima za Oplenac. U njemu poznatim spomenicima koje je obi{ao. iako zapo~et jo{ po~etkom veka. Ka`e da Lazarica treba da bude uzor srpske crkvene arhitekture. Kao ~uvar Narodnog muzeja izlo`io je tu Krsti}ev Pad Stala}a. M. lukovima oko prozora i ru`ama ispod lukova. branio je njegove stavove povodom ikone Smrt Kneza Lazara. pi{e o radu Krsti}a za ^urug. Pedago{ki rad nastavljen je na na~in na koji ga je zapo~eo Valtrovi}. vi{e okrenut projektovanju. Radili su crte`e osnova i preseka. jedan od za~etnika arheologije u Srbiji i veoma ugledan slobodan zidar. u Brankovom kolu o Padu Stala}a i o Krsti}evoj slici Tebe Boga hvalim. projektovanje javnih i privatnih zgrada i ikonostasa. Tu je ostao sve do smrti 1900.bogatstvom misli u njemu {to je najuspe{nije u savremeno crkveno slikarstvo transponovao \or|e Krsti}.. Radio je nacrte za medalje. Osobitu dra` srpskog vizantijskog stila pripisao je Kaleni}u i Lazarici u Kru{evcu. Milutinovi} je u nastavu uveo i predmete Istorija umetnosti i Vizantijski stil. Valtrovi} se u potpunosti zalagao za uspostavljanje ja~ih veza sa tradicijom. sa Milutinovi}em je otvorio povodom II skupa Akademije. prvi su sistemati~no zapo~eli Valtrovi} i Milutinovi} koji su postali najbolji poznavaoci starije crkvene umetnosti u Srbiji. Po pitanjima arhitekture Valtrovi} se zalagao za istoristi~ku obnovu stare srpske arhitekture. slogom predstavljenog i skladom boja. Valtrovi} je imao zna~ajnu ulogu i za krunisanje kralja Aleksandra Obrenovi}a u @i~i gde je izradio spomen medalju i orden kneza Lazara. Zalagao se za primenu starih obrazaca na dana{nje srpsko crkveno i svetovno neimarstvo. Velikog uticaja je bio pri formulisanju konkursa za Oplenac. Vladislav Titelbah i \oka Milovanovi}). (\or|e Krsti}. vedrina i prozra~nost. izlo`bu snimaka stare srpske arhitekture. Slikarski rad treba prvo da svojom sadr`inom. ve} sprovedena u ^urugu. bio je osniva~ i urednik Starinara. Milutinovi}. posle studija arhitekture koje je zavr{io u Karlsrue na Politehni~koj akademiji. Razni stupnjevi njenog `ara. Vremenom je formulisao etape razvoja stare srpske arhitekture. doprozornicima. skulpture i `ivopisa. Ovaj orden su kasnije preuzeli i nosili i Kara|or|evi}i koji su ga i u grb svog doma ugradili. rezultate istra`ivaanja primenio je i u praksi. um. Bio je ~lan srpskog u~enog dru{tva i sa Dragutinom Milutinovi}em je zapo~eo istra`ivanja srpskih starina. Valtrovi} je kroz zalaganja i rad uposlio i mnoge slikare koji su putovali po Srbiji i iscrtavali zidno slikarstvo. Valtrovi} se i kasnije bavio istra`ivanjem starina. Javio se ina poziv u Srpskim novinama 1869 da iznese primedbe na program Velike {kole. Karakteristike srpsko-vizantijskog stila Valtrovi} je izneo u pristupnom govoru Srpskoj Kraljevskoj Akademiji: u rasporedu. Valtrovi} se u potpunosti zalagao za simbolisti~ku obnovu crkvenog slikarstva kakvu je na svojim slikama zastupao Krsti}. preko ~ula pokrene um. Glavna delatnost zapo~inje posle 1871. Valtrovi} je pratio i podr`avao \or|a Krsti}a.. U svom pregledu umetnosti u Srba koji je 1899 na nema~kom napisan uo~io je da se onovremena crkvena arhitektura 80 . Pasko Vu~eti}.

ikone primila. Prilikom pregleda ikona komisija nije uspela da donese kona~an sud. uz Nikolu Markovi}a. Bogorodica sa Hristom u lepo smi{ljenom i umetni~ki izvedenom odnosu Hristovom. Aktivan odnos prema savremenom crkvenom stvarala{tvu koji je imao Mihailo Valtrovi} plod je ideja istorizma koje je on jo{ kao student prihvatio. Krsti}a u crkvenom slikarstvu i ikonostas u Ni{u. Sveti Sava. Iako je komisija primila ikone episkop ni{ki Dimitrije je po pregledu ikona Hrista i Bogorodice.pribli`ava starim obrascima i da se isti~u arhitekti Jovan Ilki}. jer je jedina nadle`na za prijem ili odbacivanje ikona bila komisija ministarstva prosvete u kojoj je nesumnjivi autoritet bio Valtrovi}. Povod Neposredan povod za polemiku bio je Valtrovi}ev tekst o Krsti}evim ikonama za ni{ku crkvu koji je iza{ao u Stra`ilovu 31 za 1886. Istorijski ~in sa crkvenog gledi{ta preradio za ikonu Smrt kneza Lazara se vezuje za pri~u o Carstvu nebeskom. Valtrovi} isti~e specifi~nost ikonografije ovih ikona i izbegavanje stereotipnih ikonografskih obrazaca. Valtrovi} je tu prikazao dotada{nji rad za Ni{. Primedbe su se doticale kako ikonografije tako i slikarskog postupka. I ikonografska i stilska re{enja Krsti}a. suprostavljena praksi u crkvenom slikarstvu ~iji je predstavnik bio Nikola Markovi}. Tada se Nikola Markovi} suprotstavio prijemu Krsti}evih ikona. da se Hristu obi~no daju plave o~i i plava kosa. Valtrovi} tuma~i svaku od naslikanih ikona. predomislili su se i utvrdili da je ikona smrt cara Lazara samo "koje{ta" i da u njoj nema "estetike". zatra`io obustavu isplate Krsti}u. Imenuju se dva lica za komisiju = jedno duhovno i jedno stru~no. ulazili i Mihailo Valtrovi} i protojerej Nikola Stajevi}. Krsti} je 1886 naslikao i prestonu ikonu Hrista koju je sa ikonama Bogorodice i Sv Save podneo komisiji na pregled. a levom dr`i svitak hartije ili zemni {ar. Du~i} i Todorovi}. prilikom prijema ikonostasa u Starom Ad`ibegovcu. Steva Todorovi} i Mihailo Valtrovi}. bez primedbi je primila. Drugi deo primedbi se ticao upotrebe i podele svetlosti i senke na slikama.Smrt kneza Lazara. Primedbe su da se Hristos na ruci Bogorodice naj~e{}e slika kako desnom rukom blagosilja. Predistorija Nagove{taj polemike ose}a se ve} prilikom prvog poznatog rada \or|a Krsti}a na crkvenom slikarstvu. Obnova srednjovekovlja za njega je predstavljala put do nacionalnog izra`avanja. a komisija. u istom sastavu je 1885. Markovi} je predlo`io da Krsti} donese ikone Hrista i Bogorodice u ministarstvo da bi se uverili u njegov sud. omogu}ile su \or|u Krsti}u da nastavi rad na ni{kom ikonostasu. Valtrovi} isti~e tako|e i Krsti}ev slikarski postupak: neusiljenost i prirodnost u crte`u i vrlo ve{ta upotreba `ivih i toplih boja. u koju je umesto Nikole Stajevi}a u{ao protojerej Jakov Pavlovi}. Sv Sava je i u~itelj svog naroda i utvrdilac pravoverja.decenije XIX veka u beogradskoj i srpskoj javnosti vodila se polemika povodom ikona \or|a Krsti}a za ni{ku Sabornu crkvu. Du~i} se povukao iz komisije kao nekompetentan a zamenio ga je Jakov Pavlovi} koji je ikonu kasnije primio. Bogorodica i Hristos. kao Spasa. Uz zavr{ene Smrt kneza Lazara i Sv Savu. U komisiji su. ~inili su arhimandrit Ni}ifor Du~i}. Rad na ni{kom ikonostasu koji je bio odugovla~en zbog nepotpisivanja ugovora. istorijom i predanjima. Iako ovaj predlog nije usvojen. POLEMIKA O PRAVOSLAVNOSTI Polovinom 9. Od slikara je pohvalio \. Kroz rad je ostvario najja~i teoretski uticaj u Kraljevini Srbiji. na~elnik crkvenog odelenja ministarstva prosvete. Iva~kovi} i @ivanovi}. Njegove osnovne zamerke bi}e razvijene tokom polemike povodom ruskih ikona. Bio je ~lan odbora za umetnost Srpskog u~enog dru{tva. Krsti} je tada slikao i prestonu ikonu Bogorodice sa Hristom. Komisiju za pregled ikona. prema varo{i. Krsti} je zapo~eo krajem 1884. Valtrovi} je pratio izradu ikona za ni{ki ikonostas i javno ih je propagirao. Krsti} je odneo ikone u ministarstvo. U tim godinama je crkva u potpunosti bila podre|ena dr`avi i Ministarstvu prosvete i crkvenih dela to je period nekanonske jerarhije. Prvobitno je bilo dogovoreno da Krsti} popravi po primedbama samo odre|ene ikone ali je Markovi} kasnije zahtevao da se ~itav rad odbaci. U trenutku kad Lazar du{u ispu{ta. Na Valtrovi}evo insistiranje na prijemu ikone. Nacionalna obnova koja je od kraja XVIII veka u Evropi bila jedna od komponenti arhitektonskog izra`avanja. zahvaljuju}i ogromnom ugledu i uticaju Mihaila Valtrovi}a. ~etiri ikone . Jedini prostor za protivljenje Krsti}evom radu nalazio se u domenu {tampe. branilac vere. Prvu ikonu Smrt Kneza Lazara podneo je komisiji na pregled 1885. U~e{}e u polemici uzeli su svi zainteresovani za razvoj crkvenog slikarstva a polemika se kako je prime}eno odvijala po kafanama. Drugu polovinu ikona za crkvu u Starom Ad`ibegovcu. bila su novina u srpskoj sredini. Krsti}ev rad je bio priman od stane stru~nih komisija {to je nadle`no ministarstvo potvrdilo. koji su prvobitno primili ikonu. komisija. dolazi mu na slici an|eo smrti da ga primi a svetao 81 . Odluke ministarstva. Na po~etku isti~e zadatak koji je Krsti} pred sebe postavio: da u svoj rad unese nove misli opravdane verom. u Kraljevini Srbiji u Valtrovi}u je na{la svog glavnog teoriti~ara koji je u potpunosti delovao u skladu sa politi~kim i kulturnim te`njama dru{tva svog doba. Tuma~i svaku od ovih ikona: Lazar nije car nego je car hri{}anin.

Krsti} je naslikao desnu nogu golu da bi odgovorio "esteti~koj potrebi". a njegovo pisanje ocenjuje kao tendenciozno. u skladu sa tradicijom. Za ikone Bogorodica sa Hristom i Hristos Valtrovi} ka`e da je Krsti} za{ao u riznice vizantijskog i staro-srpskog `ivopisa. koji je propagirao rad \or|a Krsti}a. On je `eleo samo da stane na put uvo|enju u~enja u duhu jezuitstva i papstva. Krsti} je zamisli o knezu Lazaru. u koje su zabodeni ma~evi. Tuma~e}i te dve ikone prvo je ukazao na dogmatske razlike pravoslavne i katoli~ke crkve u u~enju o Bogorodici. Valtrovi} pobija ~injenicom da je Krsti} upravo po sopstvenom pejza`u Kosova i naslikao predeo na slici Smrt kneza Lazara. koje odgovaraju religioznom karakteru. svu veli~inu i va`nost izabranog predmeta. Na zamerku o nagom telu i polo`aju an|ela. On je ~itaocima otkrio i "`enskog an|ela" na ikoni koji je predstavljen kako Lazaru prima du{u i koji daje neozbiljan.na nebu krst obasipa ga obilnom svetlo{}u. Maleti} iznosi i svoj stav o slikarstvu: slikarstvo mora biti eksplicitno. a drugom . Umesto jasno naslikanih istorijskih elemenata. On tako|e poku{ava da protuma~i simboli~nu vrednost nimba: ni{ta drugo ne zna~i no one svetle zrake koji izbijaju iz o~iju. Ne vidi na slici predstavljeni doga|aj ve} slika. izazvao je reakciju. u Stra`ilovu 43 odgovorio je Mihailo Valtrovi}. Maleti} je potpuno negirao i literarni izvor Krsti}evog rada. lica. Kosova polja. za koji se on zalagao. Zamerke da nije naslikano Kosovo. prosto predstavlja nekog vladara. nesveti i nedostojanstveni ton. ka`e. Ovakav otvoreni Valtrovi}ev pristup. hri{}anskom duhu i od prave umetni~ke vrednosti. Njegov stav je bio blizak ranijim kriti~arima Krsti}evog dela. Jer predstava ne odgovara istorijskim ~injenicama. Valtrovi} isti~e ispravnost i starost pravoslavnog u~enja o Bogorodici kao i uskla|enost Krsti}eve predstave sa vizantijskom i srpskom umetno{}u. Celiv an|ela je zasnovan na hri{}anskom u~enju. Novi koncept ikone. izneti stav o nepostojanju narodne srpske umetnosti smatra potpuno neta~nim. On u Krunisanju Bogorodice ne vidi ni{ta protivno pravoslavnim dogmatima. uzora slikara Top~iderske crkve (Steve Todorovi}a) koji ga potpuno izostavljaju. Valtrovi} isti~e i ispravnost Krsti}evog slikarskog puta i zala`e se za kori{}enje srpskih srednjovekovnih slikarskih obrazaca. mesecom u gornjem delu slike. kostima. Pravoslavnost u dana{njem crkvenom `ivopisu u Srbiji Najavljena knji`ica Mihaila Valtrovi}a iza{la je 1886. Valtrovi} ukazuje da se kriti~ari nisu ni zapitali da li ikona ima osnova "u hri{}anskoj tradiciji. skupio u svoju su{tinu i zaklju~uje Valtrovi} da sve skupa na slici: ideja. Odbrana Na napad \or|a Maleti}a. Ikonografsku novinu. uz odgovor da ga nije imalo smisla naslikati `ivom Lazaru Valtrovi} odgovara da u tome nije "jezgro pravoslavnosti'. Napad Na tekst u Stra`ilovu 31 reagovao je \or|e Maleti} u istom ~asopisu 41 za 1886. no{e}i jednom rukom Hrista. crkvenom u~enju i u umetni~koj potrebi". Valtrovi} se poziva na likovno iskustvo Vizantije. a umetni~kom stvarala{tvu ne stavlja konfesionalne granice. znak svog devi~anstva. po njemu.o~evidno nadvla{no{}u dr`i krin. smatra lepom zamisli. Maleti}evo znanje. On se zala`e da se srpski umetnici slobodno razvijaju i neka se slobodno ugledaju i na tu|e ideale. 82 . kako mladi Hristos blagosilja ni{ku Sabornu crkvu. Analiziraju}i spornu ikonu Smrt kenza Lazara Valtrovi} i odgovara postavljenim kritikama. U njoj je odgovorio na Maleti}eve zamerke i poku{ao da izlo`i zadatak i karakter savremenog crkvenog slikarstva. kao kod katoli~kih slikara. morao je biti stran sredini ~iji je ukus bio formiran po~etkom druge polovine veka na postnazarenskom crkvenom slikarstvu. kako Bogorodica. glave i ~itave snage nebeskih bi}a i Bogom izabranih ljudi. Na zamerku da Krsti} nije naslikao nimb oko Lazareve glave. Predstava an|ela po njemu odstupa od tradicije slikanja an|ela. {atora vojske i jasnih simbola kneza Lazara . Ikonografija an|ela tako|e odgovara "starim zografima". Maleti} ne nalazi da je "umetnik vrlo ve{to odgovorio istorijskom doga|aju". On prime}uje da se nimb raznovrsno upotrebljavao i ponekad izostavljao iz "esteti~ke" potrebe. Svetlost koja opkru`ava glavu i ~itavo telo takvih bi}a i lica izbijanje je bo`ije svetlosti. Slikari su predlo{ke uzimali od katoli~kih slikara prenose}i tako i ideje katoli~ke crkve. crte` i sklad boja stastavljaju ikonu u ~istom. Negiraju}i zamerke Krsti}evoj ikoni Smrt kneza Lazara. ali i da slikar "kolut svetinje" ne sme sasvim izostaviti. simvolici. Krsti} ru{i postavljeni red {to je normalno i izazvalo reakciju. Maleti} po Valtrovi}u uop{te ne shvata ni smisao narodnog predanja o smrti kneza Lazara. Pristupaju}i druga~ije crkvenom slikarstvu.slikar se poslu`io potpuno nejasnom simbolikom npr. Osvrnuo se na stav o ikoni Smrt kneza Lazara i o odnosu prema katoli~koj umetnosti. ne prevazilazi op{te pojmove. Isti~e pravilan Krsti}ev izbor prikazanog trenutka a zadatak slikara je da skupi u jednu predstava pa u njoj da iznese svu unutarnju sadr`inu. Dok. Povezuju}i crkveno u~enje i slikane predstave Valtrovi} ukazuje na kompozicije koje su nastale pod katoli~kim uticajem od kojih su neke usvojene i po na{im mestima: kako Bog otac i Hristos kruni{u Bogorodicu na nebu i kako Bogorodica pokazuje otvorene svoje grudi i u njemu srce.poput nebeskog (mu~eni~kog) venca .

kojoj po tradiciji i nije mesto me|u prestonim ikonama. Prime}uju}i da se nijedan slikar. On kritikuje ilustracije u Glasniku srpskog u~enog dru{tva. u kome se "prelamaju `alosne slike od kojekakvih sanjarija. kao u~itelja i crkvenog stare{inu. ali ne klasi~noga pravca. Valtrovi} ukazuje srpskim slikarima na put kojim bi oni terbali da obnove srpski crkveni `ivopis. On izla`e da ne `eli detaljno da se bavi kritikom Todorovi}evog slikarskog rada i da ponavlja zamerke i da je samo primetio da je ikona Vra}anje vida Stefanu De~anskom u Vaznesenjskoj crkvi. a ne slikara. nije posvetio prou~avanju starih srpskih-vizantijskih slikarskih obrazaca Sv Save.Valtrovi} isti~e da za razumevanje slikarstva mora postojati odre|eno obrazovanje. a izrazom celine zapadnim slikarima. prosta~ka pojava. Za ikonu Bogorodica sa Hristom. Odgovor \or|a Krsti}a Napadan u Todorovi}evoj odbrani i \or|e Krsti} se na{ao pozvan da pismeno odgovori. svima poznatim. pre Krsti}a. Primer je prikazivanje ljuljana 'katoli~kog simbola ~istote' u Blagovestima. ocenjuju}i da Krsti}ev rad pripada "naturalisti~koj {koli" i da je sporna ikona verni "snimak" tog pravca. Tako je Krsti} i mogao da smrt kneza Lazara prika`e u kompoziciji sli~noj Uspenju Bogorodi~inom. koji se odnose na prikazani doga|aj. Ka`e da je on jo{ pre Valtrovi}a 1858 zapo~eo istra`ivanje srpske srednjovekovne umetnosti i isti~e da Valtrovi}ev cilj i nije bio za{tita pravoslavnosti ve} samo da uzdigne \or|a Krsti}a time {to }e druge slikare da "ponizi". Steva Todorovi} je njen sadr`aj podelio u dva dela. Todorovi} je analizirao i ostale Krsti}eve ikone. Janka [afarika i Mi{e Anastasijevi}a. slike neznanja. Pravoslavlje u dana{njem `ivopisu 83 . koji su obnovili nema~ko crkveno slikarstvo. ve} samo istorijske kompozicije. on smatra da mora govoriti jasnim simbolima. Mora se podr`ati Krsti}ev rad na obnovi srpskog crkvenog slikarstva u pravoslavnom duhu. U nepoznavaoce perspektive Valtrovi} svrstava i Stevu TOdorovi}a analiziraju}i portrete iz Narodnog muzeja. "kao crkvenog stare{ine sa mitrom na glavi. Optu`uje Krsti}a da je i{ao na "zaba{urivanje strogog crte`a". Ukazao je na katoli~ku ikonografiju u srpskom crkvenom slikarstvu. u kome se nalaze Valtrovi}evi rezultati istra`ivanja stare umetnosti. Utisak cele ikone. Na primedbu da je za posmatranje slike potrebna vi{a sprema. Ukazuje na lo{u situaciju u crkvenom slikarstvu simboli~nim prikazom sukoba dve boje modre -znakom `alosti i crvene -radosti. Todorovi} tvrdi da crkveni slikari slikaju sve. Kao najbolji rad on je ocenio ikonu Sv Save. Nerazumevanje ikone krivica je nespremnih gledalaca." Negiraju}i Valtrovi}ev ocenjivaki metod Todorovi} pristupa analizi ikone Smrt kneza Lazara. Isti~e srednjovekovnu pobo`nost. on ukazuje na vizantijsko-srpski ikonopis. ka`e da na njoj nema idealne lepote." uvideo je te`inu slikara da Sv Savu predstavi kao utvrdioca vere. Isti~u}i slikarstvo Nazarena. Posle tematske analize Todorovi} je pre{ao i na likovnu analizu ikone Smrt kneza Lazara. Razvijene ideje vizantijskog slikarstva su jo{ aktuelne ali ih je te`e preraditi nego kopirati [nora i druge. putem izlo`bi i teoretskih radova. na~inom rada po njemu odgovara potpuno naturalisti~kom pravcu. Valtrovi} je analizirao i Krsti}evu ikonu Svetog Save za ni{ki ikonostas. Zala`u}i se za potpuno odbacivanje katoli~kih predlo`aka. U njenom odstupanju od uobi~ajenih obrazaca i u prikazivanju svetitelja. tu|ih crte`a". On prime}uje da je uz strogo odre|eni ikonografski repertoar slikarima ostavljena mogu}nost likovne organizacije. i drugi. pa imali oni za tu ve{tinu potpune spreme ili ne treba dakle da ih razumeju svi. a da nema "klasi~no ravne podeljene svetlosti". U tre}em delu svog teksta Todorovi} je izneo podatke o svom radu brane}i se od Valtrovi}evih optu`bi. Kako je smrt kneza Lazara istorijski fakt. a ne pukim gledanjem. on u njoj i ne nalazi predmet radnje ikone. da gledalac mora imati izve`bano oko i du{u koja se daje pokrenuti. Ose}aj za lepo razvija se samo u odgovaraju}im kulturnim sredinama. Prvi. On poziva Stevu Todorovi}a da zajedno izlo`e ikone i da ih prepuste publici na ocenu. Todorovi} tvrdi da u Krsti}evim slikama nema idealne lepote. izvedena i "skrpljena od raznih. Odgovor Steve Todorovi}a Komentari{u}i knji`icu Valtrovi}a. Da bi slika bila svima razumljiva i odgovarala istorijskoj istini. Ka`e i da je kompozicija lo{a a na~in modelovanja naivan a da je an|eo lo{e nacrtan. Valtrovi} dodaje da pogre{nom poimanju umetnosti doprinosi i insistiranje. i da su umesto draperija naslikane krpe i da ni Valtrovi} o stilizovanim draperijama u crkvenom `ivopisu ne vodi ra~una. ~ak je i an|eo pored lo{eg crte`a. Za razumevanje umetnosti potrebno je znati i problematiku dela. Valtrovi} iznosi pravoslavni dogmat o Bogorodici u prilog odbrane Krsti}eve pravoslavnosti. Isti~e da se za razumevanje ovih slika mora poznavati prikazani doga|aj. Valtrovi} se ponovo zala`e za prou~avanje tog slikarstva. Krsti} nije hteo da bude ilustrator ve} da doga|aj predstavi sa "umetni~kog idejnog gledi{ta" a u duhu crkvenom. Todorovi} analizu ikone zapo~inje ponavljanjem Maleti}evog suda da je literarni izvor ikone nehri{}anski i isticanjem da je ona karikatura u crkvenom `ivopisu. U osnovu slikarskog rada Valtrovi} stavlja perspektivu. Za to je na ikoni predstavljeno sve. Po ovim "uputstvima starih zografa" Krsti} izvodi ikone za Ni{ a uspe{nost ovog metoda prikazana je na prestonim ikonama Hrista i Bogorodice.

onda radi idealisti~ki. Pravoslavnost i crkva u Kraljevini Srbiji nisu potpuno identifikovani sa nacionalnim kao {to je bilo sa pravoslavnima u Turskoj ili Austrougarskoj. svoju predstavu. slu~ajnostima i pogre{kama. Valtrovi} iznosi i tuma~enje naturalizma. da ga ja~e karakteri{e. Ikona Smrt kneza Lazra bila je postavljena na ikonostas dok je nije skinuo vladika ni{ki Nikanor kada je do{ao na arhijerejski tron. @ivopis po na~elu svome ideali{e realno. donosi presek teorijske misli ne samo o crkvenom slikarstvu. I idealista i realista mo`e stvarati potpuno umetni~ke stvorove. Tada su bili ispunjeni svi uslovi za po~etak rada na potpunoj obnovi nacionalne umetnosti. a nasuprot njima stajali su \or|e Krsti} i Mihailo Valtrovi}. Valtrovi} negira Todorovi}evu tvrdnju da je \or|e Krsti} naturalista. U stvoru svome slikar iskazuje svoj pogled na svet. Put obnove nacionalne umetnosti u XIX veku u Srbiji nosio je u sebi i borbu za pravoslavnost. odra`ava njenu spremnost za prihvatanje Valtrovi}evih zalaganja za obnovom crkvenog slikarstva u duhu srednjovekovlja. Po bi}u svome ova umetnost predstavlja samo prividnost. ugledni knji`evnik. Valtrovi} kao odgovor na karakterisanje Krsti}evog slikarstva kao "naturalizma" iznosi sopstvene definicije realizma i naturalizma. Valtrovi} pru`a analizu pesme dokazuju}i suprotno. U naturalizmu i duhovnog poleta nema. Isto tako on odbacuje primedbe da naslikani "`enski" an|eo "ljubi" umiru}eg kneza. koji je dakle realan. Maleti} ne pretpostavlja umetni~ke vrednosti nacionalnom ili konfesionalnom. Odnos prema pravoslavnosti u savremenom srpskom slikarstvu kakav je gajio i za kakav se zalagao Mihailo Valtrovi}. Pre formulacija pravoslavne ikone to je bio po~etak crkvenog slikarstva \or|a Krsti}a. Naturalizmu pak nije cilj. na realisanje kakve ideje no prosto na to da ide da predstavi prirodu onakvu kakva je. Valtrovi} je u svom delu Pravoslavnost u novijem srpskom `ivopisu izlo`io novu koncepciju pravoslavne ikone u kojoj su se nalazila i estetska na~ela novog umetni~kog pravca.Na odgovor Steve Todorovi}a sa novom knji`icom. Razumevanje je potrebno 84 . Na primedbu da je literarni izvor ikone Smrt kneza Lazara nehri{}anskog karaktera. javio se i Mihailo Valtrovi}. Bio je zaokupljen idejama nema~ke idealisti~ke filozifije i [ilera. Shvatanje o moralizatorskoj ulozi ikone proisa{lo iz Maleti}evog priloga polemici je to da je ikona morala jasno da odgovara istorijskoj istini i u skladu sa njom morala je sadr`ati jasne i razumljive znakove. politi~ki i prosvetni radnik. \or|e Maleti} je iskazao i svoje i nezadovoljstvo drugih Krsti}evom ikonom. Polemika o pravoslavnosti. U njemu se jedini oblik i duh u lepu celinu. U tim interpretacijama upravo se nalazilo i novo tuma~enje pravoslavne ikone. "Realizmu" je pravi koren u `ivopisu. A zalaganje za istorijsku istinu je. U savremenoj crkvenoj slikarkoj praksi video je veliki uticaj katoli~kog slikarstva koji se putem slikarskih predlo`aka u~enika be~ke akademije prenosio u Srbiju. svakako pod utcajem prosvetiteljskih ideja. Maleti}. vo|ena zbog rada \or|a Krsti}a za ikonostas Saborne crkve u Ni{u. Te`i li slikar da poglede svoje i ose}aje. pa i literarni izvor ikone Smrt kneza Lazara. \or|e Krsti} je posle odr`ane izlo`be nastavio rad na ikonostasu ni{ke crkve koji je kasnije zbog neispunjavanja nov~anih obaveza naru~ioca bio prekinut. Ikona nije vi{e prikaz istorijske istine. Lepota ne sme biti bez zna~ajnih belega osobenog svog `ivota. Smatrao je da umetnost trijumfuje nad prirodom. da na stvoru svome ja~e iznese zna~ajne belege. svoje ose}aje i pokrete u du{i. jer ni jedan ne mo`e raditi ni bez ideje ni bez prirode. pri tome prirodne pojave ne shvata s vi{e poetske strane i zaboravlja da u umetnosti prirodni oblici treba da su nosioci vi{ih pogleda i misli. iska`e vi{e mi{lju umetni~kom i lepotom oblika. poslu`iti se prirodnim oblicima na ostvarenje kakve misli. pa ove predstavlja sa svim njihovim nesavr{enostima. u ~emu mu se pridru`io i \or|e Krsti} predstavljao je novinu u srpskoj sredini. U njemu je video opasnost po veru. "Pogledima na{eg vremena" i stanju dana{njega obrazovanja najvi}e prili~i i godi realisti~ki pravac u umetnosti. Realisti~ki shva}aj ustupa boji zaslu`eno mesto u slikanju i ceni. Slikarstvo daje samo utisak na ljudsko oko. te`i li pak. pisac o pozori{tu. odbacivalo narodno predanje. Valtrovi} je obave{tavao javnost o napredovanju rada za Ni{ i davao je interpretaciju ikona. U "realnom" Valtrovi} vidi i osnovu savremene umetnosti. Na mogu}nost ostvarenja svojih zamisli u crkvenom slikarstvu Valtrovi} je nai{ao tek susretom i zbli`avanjem sa \or|em Krsti}em. Pravoslavlje u dana{njem `ivopisu u Srbiji. Pozitivan odnos koji je srpska dr`ava imala prema isticanju nacionalnog u crkvenoj arhitekturi. Slikar naturalisti~kog pravca dr`i se samo spolja{njih znakova u prirodnih pojava. istori~ar bio je li~nos ~iji je rad u srpskoj sredini obele`io sredinu veka. Brane}i Valtrovi}eve poglede uklju~io se i Dragutin Milutinovi}. izraz na licu i telu i du{evne pokrete. Realizma je opravdan pravac i odgovara potpuno bi}u i zadatku umetnosti. On je prvo negirao Todorovi}evo autorstvo Odgovora. Formulacijom savremenog srpskog pravosalvnog slikarstva ikonopisa na jednoj strani nalazili su se slikar Steva Todorovi} i \or|e Maleti}. onda radi realisti~ki. Stvaranje je dakle duhovni rad. ve} simboli~na predstava naslikanog doga|aja. a ostvarenje biva u realnome. Na svojim oblicima tra`ei dalje da jasno i prirodno iznese potpun `ivot spoljni i unutarnji. samo sliku predmeta koji postoji. Likovni jezik srednjovekovnog slikarstva nije mu bio blizak ali je zato u njegovoj idejnoj osnovi video bogatstvo misli i kanonsku ispravnost koja se mogla preneti u savremeno srpsko crkveno slikarstvo.

Todorovi} je pro{irio prostor polemike i tuma~enjem likovnih elemenata Krsti}eve slike. daje boji zna~ajnu funkciju i insistira na psiholo{kom prikazivanju likova. ~iji je glavni akter du{a. U "naturalizmu" vidi predstavljanje prirode onakve kakva jeste bez ikakve ideje. Tu su prikazuju}i realni doga|aj prikazane najvi{e ideje. Valtrovi} je odogovorio u drugom prilogu polemici. Autor ikone. povodom slikanja nimba ukazuje da je izvori{te svetlosti rezultat unutra{njeg duhovnog lika. istorijskih i literarnih da prona|e sopstveni put. za razliku od racia. a ne samo pripremljenom pojedincu. ona ga nije bitnije preusmerila. Sklonost ka simbolizmu se ogleda i u njegovom prihvatanju narodnog mita kao literarnog izvora ikone. A kako Krsti}eve slike nisu takve on potpuno odbacuje Todorovi}evo mi{ljenje. Pravoslavlje u srpskom crkvenom `ivopisu donosi Valtrovi}eva shvatanja likovnog dela.decenije do~ekuju slikare {kolovane na ruskim `ivopisnim {kolama i njima poveravaju slikarske poslove. Put upoznavanja pravoslavne ikonografije je put istra`ivanja starih srednjovekovnih slikarskih obrazaca. On u istoriji slikarstva. ap zato ona ne sme biti pod uticajem katoli~kih dogmata ve} isklju~ivo mora odgovarati pravoslavnom u~enju. U "realizmu" on vidi pravilan slikarski izraz. Na takvu karakteristiku Valtrovi}evih zalaganja. slikara i knji`evnika. Nerazumevanje govora umetni~kog dela i nesposobnost da ga i{~ita sud je koji o ikoni Smrt kneza Lazara iznosti Steva Todorovi}. Borba za nacionalno. Upravo je i deo evropskih simbolista. Jezik ikone je jezik simbola kojima slikar govori i taj jezik mora biti uskla|en sa naslikanom predstavom. Po povratku u zemlju radio je na obnovi nacionalne knji`evnosti. Primer spoja "idealisti~kog" i "realisti~kog" Valtrovi} nalazi u Leonardovoj Tajnoj ve~eri. po Valtrovi}evom mi{ljenju mora biti upoznat sa u~enjem pravoslavne crkve i njegovom primenom u ikonopisu = ikonografijom. sa po~etka XX veka. ve} aktivni ~inilac u okviru verskog `ivota. Tako su se Valtrovi}eva zalaganja za obnovu pravoslavne ikone u potpunosti uklapala u evropske kulturne tokove. uprkos sli~nosti. Takva slikarska poetika za koju on pronalazi termin "realisti~ko". Glavni ton polemici dao je Mihailo Valtrovi}. Sadr`aj polemike ukazuje na postoje}u svest o umetnosti kulturne javnosti Kraljevine Srbije. A to ~Ini mogu}im samo potpuni zbir misli o predstavljenom. Valtrovi}a i njegovog druga iz Srpskog arheolo{kog dru{tva. Upravo zahtev za obnovu srednjovekovlja. Polemika koja se vodila oko Krsti}evih ikona za ni{ku crkvu. paralelna su radu Mihaila Valtrovi}a na obnovi nacionalne umetnosti. lo{ crte`. "realisti~ki" i "naturalisti~ki" slikarski pravac. On ideali{e realno. student i doktorant filozofije u Lapcigu. predstavljala je sukob dveju tendencija u umetni~kim kretanjima Srbije. Ljubomira Nedi}a. Krsti}a on ubraja u slikare "realisti~kog" pravca. jedno je od klju~nih mesta za odre|ivanje umetni~kih kretanja. zauzima istaknutije mesto. Todorovi}eve navode o Krsti}evom "naturalisti~kom slikarstvu" Valtrovi} je potpuno negirao. prvenstveno hri{}anskom tematikom. kao kod Nazarena ukazuje na simbolisti~ka shvatanja Mihaila Valtrovi}a. a ne za romanti~arsku rekonrstukciju istorijskih prikaza ili imitaciju likovnih oblika. Valtrovi}evo odre| enje Krsti}evog slikarstva. tokom 9. Valtrovi}eva poetika ikone bila je potpuno strana Stevi Torodovi}u. prvenstvenom minhenskom slikarstvu koje je poku{avalo kompilacijom svojih znanja. oko za gledanje i "du{a koja se da pokrenuti". slabu kompoziciju i potpuno odsustvo slikanih draperija. Opaske \or|a Maleti}a i Steve Todorovi}a koji su nastupali sa tada ve} prevazi|enih stanovi{ta samo su bile povod Valtrovi}u. Polemika je tako jo{ jednom otvorila pitanje nacionalne85 . Duh nadolaze}e epohe u kojoj iracionalno. Nedi}. bila je jedna od stalnih te`nji srpskog dru{tva kroz ~itav XIX vek i nju su pratile istoristi~ke tendencije. Ikona tako otkriva u svoj puno}i veli~inu ideje o doga|aju iz hri{}anske istorije ili jednog njenog aktera. {to je Valtrovi} upravo i ~inio i {to mu je omogu}ilo i polo`aj arbitra u odre|ivanju pravovernosti ikone. Taj slikarski izraz ne isklju~uje "idealisti~ko". Krsti}ev odgovor Stevi Todorovi}u. samo potvr|uje Valtrovi}eva izlaganja. On smatra da ikona mora svima biti razumljiva. koje podr`ava. Vidi se pripajanje Krsti}a onovremenom akademskom. U religioznom slikarstvu najvi{i "realisti~ki" izraz je dostigao {pansko slikarstvo XVI i XVII veka i slikari poput Velaskeza. koji ponajvi{e ukazuje na njegov pristup crkvenom slikarstvu. Ove pravce Valtrovi} ne poistove}uje sa slikarskim {kolama. sa stanovi}ta odnosa slikara prema prirodi. proveo je neko vreme u Londonu gde je mogao da se upozna sa simbolisti~kim kretanjima. Iako je polemika vo|ena zbog crkvenog slikarstva. Crkveni krugovi okrenuti svom uzoru. vidi "idealisti~ki". ukazuje na stilski karakter umetnosti za koju se zala`e. Njegova zalaganja u srpskoj literaturi u Srpskom pregledu de su svi uvodi "u znaku re~i srpsko".(predznanje o naslikanom doga|aju). Izneo je program o slikarstvo a taj program je u sebi nosio borbu za novu umetnost koju je u praksi sprovodio \or|e Krsti}. Valtrovi}eva zalaganja za obnovu srednjovekovne pravoslavne ikone kao da nagove{tavaju delatnost i identi~na zalaganja. profesora Velike {kole i knji`evnog kriti~ara. nije istorijska slika. jedno od najva`nijih kod simbolista i tuma~enje njenog zadatka. Valtrovi}evo izlaganje o bo`anskom poreklu svetlosti i njenom "realnom" karakteru. U ni{kim ikonama Todorovi} nalazi prvenstveno. istorijsko-umetni~kih. Potrebno je predznanje o predstavljenoj situaciji. Ikona zato. Rusiji. Valtrovi} je svestan i mogu}nosti i zna~aja boje. Sukobio se sa Ljubom Nenadovi}em. realizovao svoj rad bave}i se religioznom. upu}uje i an|eo na slici Smrt kneza Lazara i njegovo pozivanje na sliku Bruna Piglhajma (kasnije prvi predsednik Secesije). ruskog mislioca. Pitanje svetlosti. Pavla Florenskog. prepoznata je kao "intelectual painting". On je poku{ao da Krsti}evo slikarstvo i stilski odredi nazivaju}i ga slikarem "naturalistom".

ispunjavaju vreme barokizacije umetnosti u Podunavlju od 40ih do 70ih. Dimitrije Avramovi}. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slikar Steva Todorovi} je u~inio prvi korak u periodizovanju i klasifikovanju srpske umetnosti od njenih po~etaka do njegovog vremena. stigla i u Holandiju. Srpska arhitektura se u XIX veku 30ih godina u Kne`evini javlja kao te`nja za ponavljanjem srednjovekovnih re{enja. Kosta Mili}evi} i Milan Milovanovi} predvodnici su avangarde koja se ugasila u plamenu prvog svetskog rata. majstori "prelaznog stila" predvo|eni Dimitrijem Ba~evi}em i Stefanom Teneckim. jo{ nije dovoljno poznata. Godine 1848. preko Minhena i Pariza. na kne`evskoj crkvi u Top~ideru. a uloga Budima i Pe{te. Na smeni vekova: Pavel \urkovi} i Arsa Teodorovi} ~ijim se nestajanjem gasi ~itava jedna estetika kojom su bile ispunjene prve tri decenije XIX veka. Postala simbol mogu}nosti primene u Panoniji odavno prihva}enog barokno-klasicisti~kog koncepta. u drugom su se na{la zbivanja u predmartovskom Be~u. Danilovo i Aleksi}evo doba potrajalo je svih 40ak godina. odnosno epoha klasicizma. bidermajer i romanti~arski istoricizam. ITALIJA Srpski umetnici nisu nikada bili potpuno izolovani od tradicija i savremenih tokova na susednom poluostrvu. Jovan Popovi}. Todorovi} je zapazio ono {to }e docnije potvrditi kao jo{ jedan prelomni trenutak u umetnosti Srba. od 1850. \ura Jak{i} i Steva Todorovi}. Izme|u 1830 i 1870 preplitalo se i u srpskoj likovnoj umetnosti gra|ansko i romanti~ko. tre}i period je bila vlada cara Franje Josifa I. posle Be~a i Italije. U prvom odeljku . I razlozi njihovih odlazaka u Italiju u XVIII i XIX veku bili su dvojaki. koja bi se po njemu mogla nazvati Fru{kogorskom {kolom. {to je i slu~aj sa umetnicima iz cele Evrope. a ve}ina. Teodor Ili} ^e{ljar i Orfelini (Zaharija i Jakov) obele`ili su dosezanje slikarske ve{tine ne samo baroknih ve} i rokajnih i klasicisti~kih osobenosti. u razdoblju od XV do XVIII veka. s razlogom se smatralo da je srpskom slikarstvu izme|u 1848 i 1878 dala pe~at njegova umetnost.a u umetni~ki `ivot je u{la prva grupa minhenaca: \oka Milovanovi}. sa predstavnicima portreta.u prvom je akademsko vreme. U drugom je izdvojio primorsku umetnost pod uticajem Italije. On je dao pregled slikarskih dela koja se nalaze u Narodnom muzeju u BG i predlo`io njihovo grupisanje u ~etiri perioda. npr. do po~etka 8.pravoslavne umetnosti i dala neke od mogu}ih odgovora. i potom grupom nastavlja~a i u~enika me|u kojima su Pavle Simi}. od kraja 3. Ali kako je ulazak u umetni~ki `ivot mladih minhenaca zapo~eo 80ih godina. koji su dali pe~at umetni~kom stvaranju. "Buna" je objavila dolazak slede}e generacije. SREDI[TA UTICAJA I OBRAZOVANJA SRPSKIH UMETNIKA Nije neobi~no {to se poput `elja svih umetnika Starog sveta te`ilo putovanju u Italiju. Jak{i}evom smr}u. ~iji su nosioci Novak Radoni}. istorija Ludviga Heve{ija je podelila austrijsku umetnost pro{log veka u tri odeljka . Milo{ Tenkovi}. pejza`a pod nazivom "gra|ansko i romanti~no". Sredinom stole}a ja~aju poku{aji da se razvije obnova srpsko-vizantijskog stila. S obzirom na Jak{i}evu smrt 1878. I jedna od najboljih istorija austrijske umetnosti XIX veka. sa generacijom Aleksi}a i Danila deluje i romanti~arska generacija \ure Jak{i}a i Steve Todorovi}a. Jovan Klaji}. U tre}em je bilo srpsko slikarstvo koje su razvili u~enici be~ke Akademije. obuhvataju}i XVIII vek i prvu polovinu XIX veka. Tokom osme decenije nastale su vrlo va`ne smene: uga{ena je generacija Danila i Aleksi}a.. poku{aji vezivanja za Minhen bili su sve ~e{}i. Najve}i putnik ostaje Katarina Ivanovi}. to se ova decenija mo`e uklju~iti u slede}e poglavlje srpskog slikarstva XIX veka. Vezivanje za renesansne inspriracije po~elo je zgradom Narodnog pozori{ta u Beogradu.. Teodor Kra~un.Uro{ Predi} i Paja Jovanovi}. Austrijsko-turski rat i velika seoba pru`ili su uslove samo za "zografiju" samoukih i neukih majstora. novi minhenci ali i prvi putnici u Pariz . decenije veka. Najnovija umetnost tek je bila u za~etku i nije `eleo {ire da je komentari{e. upravo u godinama kada nastupa ova generacija sa ne{to starijim Konstantinom Danilom i Nikolom Aleksi}em. Mali broj ih je tamo putovao zbog formalnog {kolovanja.Nade`da Petrovi}. \or|e Krsti} kao i poslednje velike Be~lije . kad se na po~etku druge polovine veka za~elo presudno udaljavanje od Be~a ka Minhenu (sa Katarinom Ivanovi} i \urom Jak{i}em i on sam je pripadao tom pribli`avanju). Katarina Ivanovi}. koja je. putovala je 86 . {to su svi pro{li kroz klase Akademije u Be~u. Na taj na~in dobijena je podela koja je naslu}ivana kod mladog Steve Todorovi}a.slike stare srpske {kole. Uro{ Kne`evi}. a u uporednom nastajanju sa prethodnom. Istaknuta ta~ka tih te`nji bila je crkva u Pan~evu 1874. A Saborna crkva u Beogradu je 1841. sa njenim produ`enjem u Karejsku {kolu u Svetoj gori. `anra. Na novoj prekretnici. ~iji je ikonopis ispunio dobru polovinu XVIII veka. ~iji je jedan od najva`nijih zna~aja njihovo vezivanje za savremenu umetni~ku praksu. pa i Rusije.

prenosilaca programa nema~kog rimskog slikarskog kruga okupljenog oko Fridriha Overbeka. Bez potpunih ili sistemati~nih studija bili su ~ak i neki od vode}ih srpskih slikara ovog razdoblja. Prve pouke sticali su kod lokalnih majstora. Dodiri srpskih slikara sa nazarenskim idejama ostvarivani su i uobli~avani pre u Be~u. ve} Minhenske akademije. ali na ozbiljne studije se i dalje odlazilo u druge centre. Dodiri sa Be~om nisu bili zaklju~eni zavr{etkom studiranja. Novak Radoni} je bio u {an~evima kod Srbobrana. snagom dara i prijem~ivosti. Firenca je bila privla~nija za studije. Najpre je u~io crtanje u pe{tanskoj {koli a zatim je proveo tri godine kod slikara Jozefa Pe{kija. preraslu u Akademiju. Jak{i} i Todorovi} su posle Katarine prvi putnici u Minhen. sa nekim podse}anjima na kompozicije iz carskog dvora u Be~u od Petera Krafta. slikarkom Poleksijom. Novo steci{te mladih budu}ih umetnika iz Ma|arske postao je atelje italijana Jakoba Marastonija. ~esto i{ao crkvenim poslovima u Be~. Slu~aj Pavla Simi}a ~iji je mecena. Za umetnika kome dajemo mesto predvodnika doba i generacije. Srpski slikari su stizali u Italiju najpre po savetima be~kih profesora. odr`avali vezu sa zbivanjima u prestonici i mestu akademskih studija. iguman Nikanor Gruji}. npr. 1833 stigao u Rim i tamo se priklju~io nazarenima (po povratku ku}i organizovao nazarenski umetni~ki atelje i oslikao brojne pravoslavne crkve). drugovanju i me|usobnim uticajima srpskih i ma|arskih slikara. godine. Srpski slikari koji su ro|eni i radili u Ma|arskoj delili su uslove i mogu}nosti u~enja i rada sa svojim ma|arskim vr{njacima. ali su vajarske studije u Rimu Petra Ubavki}a mnogo izvesnije. Konstantina Danila. Kopiju po Rafaelu Oslobo|enje Sv Petra iz tamnice namenio je stricu u Pe{ti ali je zbog ove bilo naru~eno jo{ 13 kopija za ruskog kneza (zbog bolesti slikara nisu sve poslate u Petrograd). Nila je to generacija mladih slikara koji su u{li u `ivot preko barikada '48. tamo je Novak Radoni}. O susretima. crte`i sa rimskim motivima potvr|uju odlazak i Pavla Simi}a. U tre}oj deceniji XIX veka Pe{ta i Budim postali su duhovno i politi~ko sredi{te. vi{e pretpostavljamo i slutimo nego {to se o tome mo`e pouzdano govoriti. oti{ao u Rim da postane zapa`eni kopista Rafaelovih slika. u umetni~kom formiranju i sazrevanju. Ipak. 60ih godina umetnost Ma|ara nije reflektovala duh Pariza i Be~a. ali nisu neosnovana zapa`anja da se u nekim njegovim slikama. a 1864 zapo~inju duga putovanja i boravci Aksentija Marodi}a. zabele`iv{i u svoj skicenblok njegov lik. Posle studija u Be~u 1830te se u Italiji na{ao i Nikola Aleksi} (radio prvo kao portretist-veza sa Marijetom Stanki}. jezgro budu}e umetni~ke akademije. ali su oni. a Jak{i} je naslikao izgubljenu Bitku kod Sentoma{a. Jednogodi{nja stipendija \or|a Krsti}a mo`e se smatrati i vezom sa rimskom akademijom. a zatim posle rada u okolini Osjeka i boravka kod drugog strica u Be~u. mo`e naslutiti ne{to od elemenata Marastonijevog na~ina slikanja. gde je ostao do 1835. MA\ARSKA Nedovoljna i neodgovaraju}a je pa`nja posve}ena polo`aju i ulozi Budima i Pe{te. Ne jedanput Simi} bi po{ao sa njim da kupi boje za rad na ikonostasu i zidnim slikama. ne mo`e se ~ak utvrditi da li je i gde je 87 . nadokna|ivali nesavladana pravila ve{tine. On je 1836 osnovao u Pe{ti prvu umetni~ku {kolu. Anastas Jovanovi} i Steva Todorovi} su tako|e bili ~esti posetioci Be~a. pre{ao je stricu u Pe{tu. Uskoro je sledilo dalje Jak{i}evo u~enje kod Konstantina Danila u Be~kereku. Mo`da primer Mora Tana i Novaka Radoni}a najslikovitije upu}eje na nesigurnost pretpostavki. Iz pe{tanskih dana poti~e i prva sa~uvana Jak{i}eva slika Boj Crnogoraca sa Turcima. Devojci sa lautom. u stvari. pre svega. Pe{kijev u~enik bila je i Katarina Ivanovi}. Novak Radoni} potvr|uje zanimanje za Overbeka. a put ka pleneristi~kim "mrljama" Milaneza vodi}e uskoro ipak preko minhenskog "flekmaleraja". ve} su prilike za putovanja druge vrste. Zaharija Orfelin je proveo vi{e godina u Veneciji. a verovatno se sre}u na studijama i putovanjima. Jovan Stanisavljevi} je u Rim oti{ao preko Pe{te. zbog kopiranja dela starih majstora u Firenci je Steva Todorovi} sa suprugom. poslovnih ili privatnih razloga. a zatim su studirali u Be~u i Minhenu i kretali na studijska putovanja u Italiju. \ura Jak{i}. posebno portretima. Poti~u iz iste sredine i u njoj odrastaju. Kod Marastonija je u~io npr. 1846 i 1851.zbog do`ivljaja susreta sa starinama i delima velikih majstora. budu}om `enom). Ro|en u Novom Sadu. Umetni~ka {kola osnovana u XIV veku oko Bratstva Sv Luke prerasla je u Akademiju di Bele Arti a zna se da su na njoj bili bra}a Radovan i Nikola Markovi} i kasnije @ivko Jugovi}. Budimpe{ta je dobila umetni~ku {kolu. pa u Be~u i Minhenu. prijatelj i doma}in u manastiru Kuve`dinu. Konstantin Danil je bio u Italiji najmanje dva puta. Kao prvog sigurnog u~enika italijanskih umetni~kih {kola nailazimo na Lavrentija Brankovana koji je prilo`io potvrdu o {kolovanju na Accademia di Belle Arti u Milanu gde je boravio izme|u 1837 i 1840. Jak{i} je naslikao i [ijonske su`nje. Pavle Simi} sklonio se u fru{kogorski manastir Kuve`din i odatle i{ao do Sremskih Karlovaca da kao o~evidac zabele`i i prenese u sliku progla{enje srpske Vojvodine na slici Majska skup{tina 1848. BE^ Uloga i uticaji Be~a na srpske umetnike u XIX veku veliki su i ~esto presudni.

Na Akademiju je 1827 godine Konstantin Panteli}. kada su tu Todorovi} i Jak{i}. Anastas Jovanovi}. Vezanost Dimitrija Avramovi}a za Amerlinga je neosporna. kao i precrtavanje motiva sa crte`a velikih majstora. Nije neobi~no {to se i zbog toga izdvaja uloga pojedinih profesora. upisali su se Novak Radoni} i \ura Jak{i}. Naro~ito posle 1848 trebalo je izbe}i udare novog "pudarskog" sistema.studirao slikarstvo. Bila je ~ak privremeno otvorena pod ovom upravom i protektoratom Meterniha. upisivao se na Akademiju i napu{tao je. Jovan Klaji} i Petar Kamber i Jovan Popovi}. U religiji su videli pravi osnov ~itavog `ivota. Podsticajni povod za to nesumnjivo je moglo biti otvaranje Nove Pinakoteke. za jednu vajarsku {kolu i za ~etiri profesora arhitekture. U Minhenu je prva bila Katarina Ivanovi} koja je tu provela 2 godine. za svoje obaveze na Akademiji i zavr{avanje studija. MINHEN Minhen je odmicao u pribli`avanju Parizu. me|u njima i skica Gr~kog ciklusa Karla Rotmana. pa je po njima nestajanje crkvene umetnosti vodilo otu|ivanju umetnosti od `ivota i od nje stvaralo "slu{kinju luksuza. anatomska ta~nost i ~vrsto definisana forma bili su ideali na kojima su vaspitavane generacije umetnika. Susretanje sa delima drugih savremenika tako|e mu je bilo va`no. Krizne 1848. Deset godina kasnije predstavnici antverpenske {kole ponovo su se na{li u Minhenu. a njegov vr{njak \ura Jak{i} je u~io pred platnima starih majstora. Dotada{nje {kole za pojedine vrste su ukinute a osnovna shema nastave grupisana je u tri jezgra: Pripremnu {kolu. profesori za ~etiri majstorske {kole slikarstva. Petar ^ortanovi} i Katarina Ivanovi}. Uro{ Kne`evi} je nerazdvojno drugovao sa Jovanom Popovi}em. Vurcingera. Bilo je me|u njima marljivih i istrajnih kao {to je J. Bili su to ne samo plodni i preduzimljivi stvaraoci ve} i veoma uticajni diktatori ukusa i arbitri u mnogim kulturno-umetni~kim akcijama. Valdmilera. ~iji je vladar od 1832 bio Oton I iz bavarske dinastije Vitelsbaha (Minhen u Bavarskoj). kako se tvrdi. bio je i Fridrih fon Amerling. ve} tada nesumnjivom sredi{tu svetskih umetni~kih zbivanja. profesori su podeljeni u dve kategorije: u jednoj su bili oni iz Pripremne {kole . Firiha. Takva balkanska tematika mogla je posebno zanimati Todorovi}a i Jak{i}a. na drugoj strani bio je Steva Todorovi}. Takav je slu~aj sa Karlom Gzelhofom. Gr~ka je 1830 postala kraljevina. U sredi{tu pa`nje bili su anti~ka sala za crtanje i modelovanje po gipsanim odlivima. Kupelvizera. Radoni}. P. Jo{ su uticajniji bili Kupelvizer i Firih. Naklonost prema starim majstorima. upravo u jesen 1853 kad je Jak{i} prispeo u Minhen. jo{ vi{e remek-delima u Staroj i Novoj Pinakoteci. u Minhenu je dobila zapa`eno mesto. mogao je na najbolji na~in da neguje u odajama Stare Pinakoteke. pa kad je utvrdio da mu nedostaje zanatska ve{tina vratio se da ponovo savlada osnovne postulate. Pored Gzelhofera. elementarno crtanje i istorijsko crtanje.Leopold Kupelvizer i Jozef fon Firih. profesorom elementarnog istorijskog crtanja. naro~ito prema Nizozemcima i Flamancima. Rala. mode i strasti". U austrijskom slikarstvu prve polovine XIX veka zna~ajan je bio i Peter Kraft koji je naro~ito uticao na Pavla Simi}a i Uro{a Kne`evi}a. u Be~u se zati~u Jovan Vuleti} i Steva Todorovi}. Dimitrije Avramovi}. Pavla Simi}a i Katarine Ivanovi}. Borci za obnovljeni zna~aja religiozne umetnosti bili su otpadnici sa akademije i njeni kriti~ari po~etkom veka. Simi} ili N. odnosno {kola za pojedine discipline: slikanje i vajanje. Pavle Simi}. a zatim Firiha: @ivko Petrovi} i Dimitrije Jak{i}. za arhitekturu i za manufakturno crtanje. za modelovanje odnosno graviranje. a ubrzo zatim u Pe{ti. Firih i Kupelvizer su prime}ivali da se religiozna umetnost udaljavala i sa be~ke Akademije. na Akademiju su se 1876 upisali Uro{ Predi} i Paja Jovanovi}. za bakrorez. U vrhu su dugo bila dva slikara i profesora Akademije . Posle jo{ jedne zna~ajne reforme i novog statuta. Amerling je svoje iskustvo portretiste brusio kog Ser Tomasa Lorensa u Londonu a zatim u Parizu. Ve} u Minhenu. Posledice su se ogledale u ja~anju ugleda i delovanja privatnih {kola. Po~etkom revolucije 1848. disciplinovano vezan. a 1828 Nikola Aleksi}. izlagala je kompoziciju Osvajanje Beograda od Srba pod Kara|or|em. Eposi "Firihove {kole" izmakli su delimi~no samo tri srpska slikara. kad su iz Akademije izdvojeni elementarna nastava i primenjene umetnosti. Steva Todorovi} se vi{e vezuje za privatna ateljea priznatih be~kih umetnika i pedagoga. Aleksandar Dobri} i na kraju posmatranog razdoblja Antonije Kova~evi}. posebno Rala i Valdmilera. Nastava je grupisana oko osam jezgara. Popovi}. Prime}en je njegov udeo u formiranju Anastasa Jovanovi}a. koji nije po{tedeo ni Akademiju. studiraju}i na Akademiji. Dimitrije Staki} i Mihailo Filimonovi}. ali njegovog imena nema u upisnim aktima Akademije. vi{oj. Jak{i} se predao najpre novom talasu uticaja istorijskog slikarstva Luja Galea na nema~ku umetnost. 88 . Bilo je izlo`eno 300 dela. posebno onih koji su predavali crtanje i istorijsko slikarstvo. Statutom koji je va`io u vreme studija Danilove generacije primenjivane su odredbe uvedene 1812. Precizan crte`. pre svega. svet predmartovske kulture i bidermajera je bio sru{en. ali su kasnijim na~inom slikanja pokazali da su se morali prilagoditi vladaju}em ukusu. Zaustaviv{i se u Minhenu. delili su stan u Be~u dok je ovaj studirao. cve}e i `ivotinje. za predeo.a u drugoj. I dok je na jednoj strani bio Novak Radoni}. Godine 1852. |ak upravo ova dva glasovita ateljea. [kolu za arhitekturu i specijalne {kole za slikare i vajare. Potom slede ulasci u be~ku {kolu cele generacije koja na njoj zati~e Kupelvizera.

a Krsti}. po{to je njegova rezidencija ipak trebalo da bude dalje od obli`nje Pa{ine u beogradskoj tvr|avi. tako va`ne 1853 godine. sa nagove{tajima evropske morfologije je KONAK KNEGINJE LJUBICE U BEOGRADU. Milovanovi} je o~evidno bio najbolji svedok uspeha Kurbea na izlo`bi 1869 a svi zajedno. Njegove zasluge su u tome da se. ~ija je gradnja zapo~ela 1829. ~ak na{ao na~ine da u Minhenu provede punih 10 godina. Godine 1869 je u Glaspalastu na Internacionalnoj izlo`bi prikazane i slike Gistava Kurbea. osnovana 1808. opet pod nadzorom Had`i Nikole @ivkovi}a. potom 1870 Milo{ Tenkovi}. Li~nost direktora neposredno je odra`avala shvatanja. ostvarivali su jo{ jedno zdanje sa prevashodnim osobenostima balkansko-orijentalnog graditeljstva. U godini Mike{inovog boravka u Srbiji na {kolovanje u Rusiju otputovao je prvi iz grupe srpskih slikara koji }e se ne{to kasnije zaredom zapu}ivati u umetni~ke {kole. Srpska grafika je ponovo tek sredinom XIX veka bila na putu da dobije zapa`enije mesto. ravnopravno cvetati uz slikanje istorije. stekla je usrojstvo zadr`ano potom tokom nastupaju}ih decenija. Jak{i} je prilikom re{avanja ikonografije jedne svoje. fotografija i kod Srba ume{ala u sudbinu razvoja likovnih umetnosti. ukus i esteti~ka stanovi{ta sredine. a 1873 Dimitrije Andrejevi} i \or|e Krsti}. Potresen doga|ajem. od sredine veka negovano je slikarstvo predela koje } e u vreme Maksimilijana II. U vreme prelaznih oblika. RUSIJA Veliki udeo u pripremi Srbije za pojavljivanje u Moskvi dao je slikar Steva Todorovi}. Po strani od zvani~ne umetnosti Akademije. Za razliku od slikara i vajara jo{ prevashodno vezanih za Be~ i Minhen. Milovanovi} je posle 5 godina te studije i zavr{io. U jednoj od re~enica kralja Ludviga I kao da su najbolje iskazani zahtevi postavljeni pred umetnike. direktor je 1849 postao slikar Vilhelm fon Kaulbah. Me|utim. novog mecene minhenske umetnosti. MILO[EV KONAK u dvorskom kompleksu u Top~ideru gra|en izme|u 1832 i 1834. osobito za na{e vreme. tako|e nije izmakao mogu}nosti da se u nekim klasicisti~kim profilacijama ili bidermajerskim {ambranama na prozorima pojave evropski uticaji. Ali. iza{ao ~lanak o "vrednosti i zna~enju kolorita. da bi izme|u 1833 i 1839 definitivno preovladala savremena evropska shvatanja. poklonik crte`a i linije. Zahvaljuju}i litografu Anastasu Jovanovi}u u~eniku be~ke {kole. Graditeljska koncepcija je konak kneginje Ljubice ~inila vekovima tipi~nu stambenu ku}u u okvirima turskog carstva. 1871 Milan Popovi} i Radovan Kalinovi}. Ostav{i na tom polo`aju do 1874. Ve} 1844. Znatno mla|a od be~ke. Todorovi} je u Rusiji upoznao Mihaila Osipovi~a Mike{ina. One. u Minhenu je otvoren Glaspalast. 89 . zdanje je ostalo namenjeno boravku kneginje i dece. Krsti} najozbiljnije i najdublje. Upravo pohod belgijskih istorijskih slika izazvao prve minhenske rasprave o boji. "Jedan slikar najpre mora da zna slikati". sa posebnim povezivanjem sa primenom sistema boje u belgijskim slikama". balkansko orjentalnog graditeljstva. Mike{in je izradio nacrte za spomenik na mestu kne`evog ubistva. neimari Janja Mihailovi} i Nikola \or|evi}. a doputovav{i u Beograd. mesto budu}ih zna~ajnih izlo`benih doga| aja. Izme|u 1815 i 1825 godine primenjeni su samo oblici tradicionalnog. arhitekti su se {kolovali u drugim gradovima a to su bile {kole isklju~ivo nema~kog podru~ja. pokazao da mu popularnost Pilotijeve kompozicije nije bila strana.Slede}e godine 1854. za to nagra|en ~lanstvom u ruskoj Akademiji umetnosti. Do 1841 na tom polo`aju bio je Peter Kornelijus. te ne ~udi {to je Kornelijus. BALKANSKA TRADICIJA Balkanska tradicija je ono {to je izme|u 10ih i 40ih godina pro{log veka isticalo kulturno-umetni~ki `ivot obnovljene Srbije (balkansko nasle|e u crkvenom slikarstvu i na gra|evinama). "Senzacija izlo`be minhenske Akademije 1855 bila je slika mladog Karla Teodora Pilotija 'Astrolog Seni nad telom Valen{tajna' postav{i odmah istorijska slika". Za njegov crte` Oslobo|enje Srbije dobio je odlikovanje od kneza Mihaila Obrenovi}a. ubrzo po pronalasku. Zami{ljeno je da zdanje bude namenjeno samom knezu Milo{u Obrenovi}u. dodu{e kasnije slike. Zbog toga se ~inilo opravdanim da se tek njegova generacija nazove prvim minhenskim krugom srpskih umetnika. morao da napusti Minhen. Na kormilo Akademije stupio je arhitekt Fridrih fon Gertner. Petar Ranosovi}. kada je Katarina Ivanovi} u Minhenu. pojavio se tekst "o pojmu slikarskog i su{tini slikarstva". tj. izme|u 1825 i 1833 ta tradicija je postupno napu{tana. tvorac minhenskog "karton-stila". sve do zlosre}nog po`ara 1933. Na kraljevsku akademiju likovnih umetnosti 1867 upisali su se i \oka Milovanovi} i Adam Stefanovi}.. A onda. prenosioci u srpsko slikarstvo tih va`nih i presudnih uticaja i mena. davao je ton ne samo `ivotu Akademije nego i celokupnoj umetni~koj klimi Minhena..

Zadivljeni pan~eva~ki prota Konstantin Arsenovi} je na osnovu njih dao odlu~uju}u preporuku da Danil dobije slikanje ikonostasa u Uspenskoj crkvi. dr Vladimir Nikoli} je sakupio na jedno mesto ~injenice o Danilu i izdao ih u delu pod nazivom Srpski slikari. samostalno ikonostase u ^ibukovici i manastiru Arilju. nikad. nalaze se u crkvama u Po`arevcu. ali i to mnogo ne poma`e da se o njegovom `ivotu znaju mnoge va`ne pojedinosti. najradije je obra}ao pa`nju slikanju "ne`nim delovima" ~ove~jeg tela. Ro|en u Makedoniji. Danilovo slikarstvo je po Nikoli}u bilo isklju~ivo upu}eno na idealisanje. koliko je Nikoli}u bilo poznato "predele. Na `alost. Tako je preostalo da se o vrednostima Danilovih portreta sudi tek iz serije likova iz porodice Jagodi}. Eufemije "Vece" Jagodi} koja je dobila kao gornju granicu nastanka 1831. Oko 1865. pogrbljen. Otkriv{i to Danil mu je dao odre|en i jasan savet: "Prvo morate crtati. 1. blage i ugodne osobe". poznatiji kao Janja Moler. Zato je izgleda najradije prikazivao li~nosti i scene iz Novog zaveta. On je jedan od retkih umetnika koji je imao biografa. Tehniku rada Danil nije skrivao. Kru{evcu i manastiru Dra~i. A za razliku od ve}ine umetnika koji se slu`e kupljenom ili ve} zgotovljenom bojom. Tu su se}anja na dolazak Danila u Dobricu 1852. Posao je bio prvo izra|ivan belom kredom. u ~emu je Danil bio nenadma{an. u~itelj u selu Dobrica u Banatu. kao i portreti Rahile Jagodi}. {tavi{e jednog od svojih slikarskih u~enika. portreti{e grani~arskog kapetana Kljunovi}a i njegovu suprugu. Upoznali su se i Danil mu je poverio da mu bude slikarski {egrt ili me{aja. Nije prihvatao Rembrantovo mi{ljenje da i u "ru`nom za slikara lepog ima". lov. prilog kulturnoj povesnici srpskog naroda 90 . Jedan od najplodnijih slikara Milo{evog doba bio je Janja Stergevi}. manastiru Blagove{tenju Rudni~kom. Nije zabele`en na zvani~noj be~koj Akademiji ali je u Be~u verovatno u~io a bio je i u Italiji. sa nao~arima i lo{im tenom). iz razdoblja koje pratimo. Svim pomenutim slikarima mo`e ostati naziv zografa. Danil je spre~io uno{enje katoli~ke crkve u na{u crkvu. boj. pod ~im se podrazumeva njihovo tradicionalisti~ko usmerenje u prepri~avanju tematike istim ikonografskim shemama i likovnim izrazom nagla{enog graficizma. Zbog toga je Nikoli} vi{e puta morao da provede ~itave dane uz Danila kako bi mu me{ao boje. Posledica tih pouka su biografske bele{le objavljene u "Zastavi" i "Novom vremenu". Roksande Jagodi} i Petra Jagodi}a. Danil ih je uvek sam pripremao. lice uspevaju}i da spoi ekstremne boje. Sve postaje jasnije 1827 i 1828 kada Danil. sed. Top~ideru. Nedostajalo bi samo zavr{no majstorstvo dodavanja lazura. Nikoli} je izdvojio Danila ~iji su svetitelji "simpati~ne. portreti su posle izlaganja u Beogradu 1924. I u Kne`evini su potpuno presahli uslovi za rad slikara takvih mogu}nosti. do{av{i u Kne`evinu.G. (smatra se da je ro|en 1802) kakav je Mu{ki portret (Temi{var). Nikoli} tako|e ka`e da je Danil bio vrlo neugledan fizi~ki (nizak. U tome se Danil nije dr`ao pravila. Pisac nekoliko tekstova o Danilu bio je Lazar Nikoli}1. ikonostas u Ubu) a njegov saradnik je bio Nikola Jankovi} iz Ohrida (zajedni~ko delo je zidno slikarstvo manastira Trono{e). nije ga nikad video da kopira ili pred sobom dr`i tu|e izvore (Danil mu ostavio skice i crte`e). `ivotinje. pa je sa osobitom ve{tinom radio ruke. Pavla Jagodi}a i Jovana Jagodi}a. Portret arhimandrita Pavla Kengelca. Iskoristio je jedno njegovo odsustvo da se oproba kao slikar. Odnos prema tradiciji }e uskoro po~eti da se zasniva na sasvim druga~ijim pretpostavkama. gde ga je za vreme rada na ikonostasu izme|u 1852 i 1855. U Nikoli}evoj zaostav{tini su na|ene i druge bele{ke o Danilu koje nisu bile objavljene do tad. Najranije je datovan portret Spasoja Jagodi}a. Na Jagodi}ima otkrio je sve osobenosti i odlike svog manira. Danila pratimo isklju~ivo kao portretistu i ikonopisca. Rade}i u zajednici sa slikarem @ivkom Pavlovi}em radio je zidno slikarstvo u manastiru Sretenju Kablarskom. Prvi potpisani ili ta~no datovani Danilovi portreti poti~u iz 1825. zatim je izvla~no punom olovkom pa bi se tek onda prelazilo na rad bojom. Me|u neukim ili samoukim ikonopiscima i `ivopiscima mo`e se kao najbolji izdvojiti Risto Nikoli}. Osam godina kasnije.KONSTANTIN DANIL . Konzistorija {aba~ke eparhije je odobravala ugovore za slikanje u crkvama samo akademski obrazovanim slikarima. pa onda }ete slikati". koji su prethodili radu na ikonostasu ili nastajali istovremeno s njim. On se vra}ap naslovu i sli~icama iz Danilovog `ivota npr.IDEALIZAM Izraziti predstavnik "ulep{anog sveta" u slikarstvu kod Srba je bio Konstantin Danil. Neki podaci iz njegove biografije jo{ nisu u potpunosti rasvetljeni. nastao izme|u 1832 i 1834 govori o neospornoj 1 Njegov sin. slede portreti Konstantina Jagodi}a. mo`da kod Arse Teodorovi}a. npr.Kako je 20ih godina do{lo do smirivanja prilika posle srpskih i gr~kih ustanaka {irio se prema severu talas slikara zografa iz ju`nih krajeva Balkana. Lazar Nikoli} je objavio Uspomene na srpskog slikara K. Natalincima u Ubu. Janjinom vremenu pripada Mihailo Konstantinovi} iz Bitolja (carske dveri u crkvi u Kaoni. Od sigurne impostacije dopojasnih figura. dru{tvene slike". tananih detalja u prikazivanju materije i svetlucavih iskri `ivota u o~ima. Kusatku. Bile su to godine kada je crkveno slikarstvo bilo upu}ivano na naturalizam akademski {kolovanih slikara. Njegova slikarska karijera rasprostrta je izme|u 1825 i 1873. umetnik podu~avao slikarstvu. Danila. Prva znanja je stekao kod nekog slikara u Temi{varu. nestali. Poznatiji radovi. delao je u njoj vi{e od dve decenije. noge.

jer se Danil obra}a ~as Flamancima. to mo`e upu}ivati na nedostatak akademskog obrazovanja. Nikome. sa strane Ro| enje i Vaskrsenje. ~as [pancima ili Italijanima. `itelji njegovog rodnog mesta Srpske Crnje. U crkvenom slikarstvu je to primetnije. valerski i koloristi~ki aran`mani zasenjuju i prikrivaju nepoznavanje anatomije i ljudskog tela. Na portretu oficira iz 1839 kao da su pretenciozni brkovi bili dovoljni za reprezentaciju. Na njima su pripadnici gra|anske klase prikazani likovnim sredstvima gra|anskog slikarstva. gospo|a Tete{i zra~i otmeno{}u i distancom do koje su i pored toga doprli fuidi dodira izme|u umetnika i modela kome kao da nisu bile portrebne intervencije ulep{avanja. Izme|u Temi{vara i ikonostasa u Dobrici zapo~etog 1852 Danil je imao skoro celu deceniju posve}enu samo portretisanju. Ipak. Prvi je naslikan oko 1840. ~ak ni epigonima i kopistima. Pra}enje Danilovih uzora vode u jo{ jedan grad gde je mogao boraviti radi usavr{avanja.u Pan~evu ih je bilo 39 {to pokazuje tendencije da se pove}ava format na ra~un broja pa }e uskoro ikonostas u Jarkovcu imati samo 15 slikanih polja). Iako je dobro zatirao tragove kopiranja drugih majstora nesumnjivo je da je ih radio. lazurno svetlucave iskre u o~ima i sjaj ukosnice deo su izvanredno savladanih zahteva bidermajerskog ukusa.~esto se to pretvaralo u ve{tinu detalja ali ne i besprekornost celine). Mu{ki portreti su samo na prvi pogled li{eni takvih mesta. Time se obnavlja problem Danilovog {kolovanja. U isto vreme Danil slika i porodicu [viker: istori~ara [vikera. Ostvaruju}i sa lako}om karakterizaciju nedostajala je samo aplikacija neizbe`ne potvrde idealizacije. {to se nazivalo vidom eklekticizma. Izme|u portreta Pavla Simi}a i portreta devojke s krstom samo se potvrdilo ono {to je Danil ve} ostvario. Mo`e da se naro~ito izdvoji kopija portreta slikara Pedra de Mojo (u to vreme u Be~u) koju je na~inio Muriljo. Bila je to Venecija i u vezi sa njom pretpostavka da je Danilova Mrtva priroda kopija po venecijanskom slikaru \an Fran~esku Lokateliju. Jednom od njih. ponovljeno i na {tafelajnim komadima nenamenjenim ikonostasima. poput Lazara Nikoli}a ili @ivka Petrovi}a. i na njoj sve blista od slikareve ve{tine lazurnog prosvetljivanja. kao {to blesne se}anje na iskustvo doma}ih majstora s kraja XVIII i po~etka XIX veka a u portretu je mnogo jasnije pripadao bidermajerskom naturalizmu (ako se setimo portreta Kengelca). njegovu suprugu i sina. Renesansa nije jedanput pominjana kad je re~ o Danilovom slikarstvu. ako se ne nau~i anatomska ta~nost.ikonografiji i stilistici bidermajera. Slikanje u Pan~evu je trajalo od 1829 do 1832. monolitnost i jednostavnost renesansnih slika. Okvir Danilovih ikona je rasko{na rezbarija oltarske pregrade (Jani}i iz Arada). Me|utim. Nasuprot noti intimnosti u portretu supruge. U nekoliko slede}ih godina u li~ni `ivot je u{la Sofija Deli. Izme|u 1858 i 1861 uobli~ava poslednji svoj ikonostas u banatskom selu Jarkovcu. Doprinos je to utiscima o {irini i univerzalnosti njegove umetnosti. ve}i formati su lak{e nagrizali njegovu ve{tinu komponovanja. Na{lo se ~ak oko 15ak slikara koji su na razne na~ine sledili takvo slikarstvo. uspeli su poku{aji da gledaoci budu impresionirani. kojom se Danil o`enio. Vaznesenje i Kr{tenje Hristovo. Lazurni sjaj jedini je u srpskom slikarstvu umeo da ostvari Danil. Bila je omiljen mu`evljev model. U pojedina~nim stoje}im figurama prestonih ikona i dveri ili rekonstrukciji mizanscena pri~e o velikim praznicima Danil je rekapitulirao program svog crkvenog slikarstva. Ipak u Danilovoj prirodi nije bilo prihvatanje sve~anog. \uri Jak{i}u. ali gornji i jedini pojas do Raspe}a sadr`i svega 5 ikona: u sredini Tajnu ve~eru. kao i Matiju Kudeli}a i njegovu suprugu. ali nagla{eno uve`bavanje i negovanje koloristi~kih sklonosti nije se zasnivalo samo na talentu. no`em su nasrnuli na ikonu Bogorodice zbog toga {to nije li~ila na Danilove ikone kako je ugovorom bilo zahtevano. u njemo vidimo ~vrstinu i simetri~nost. Prozra~nost i nabranost tkanine koja ne skriva obline i put. ali i na slikarska platna bilo u portretima ili likovima namenjenim ikonostasima. Ubrzo je sledio ugovor sa crkvom u Uzdinu (69 ikona radi do '39 godine . kao na jarkova~kom ili arhan|elu Gavrilu. Velike zasluge za dobijanje tog velikog posla imao je pan~eva~ki prota Konstantin Arsenovi}. Portret gradona~elnika Nikoli}a iz 1850 uziman je kao siguran primer takvog Danilovog koloristi~kog zaokreta. Kad se Danil uskoro na{ao u Dobrici njegov u~enik Lazar Nikoli} je zapa`ao i obja{njavao neke njegove slikarske postulate (1852-55). nedovr{ene ruke izazivaju pitanje o nesavladanom zadatku ili svesnom zanemarivanju. Me|utim. zatim portrete Franca Ksavera Vilhelma Zelenko i Barbare Zelenko. sladunjavog i sentimentalnog. Jer. kao prelaz iz slika na kojima inkarnat ima crvenkasto-`u}kaste tonove ka onima gde }e boje naginjati crvenoljubi~astoj hromatici. Od 1838 do 1843 je Danil pripremao ikone za Temi{var me|u kojima takve da bi "izlo`ene u dvorani be~ke Akademije uzdigle Danilovo ime u red pravih umetnika" (me|utim. paradnog. ^esto ve{to uba~ena skra}enja ekstremiteta. Portretska lista se posle 1850 odjednom istanjila a visoki uzlet u crkveno slikarstvo Danil je postigao jo{ 1828 u Uspenskoj crkvi u Pan~evu. nije vredelo upinjanje da dosegnu zavr{no i vrhunsko majstorstvo. Preporu~ivao je 25ogodi{njeg mladi}a bez ve}ih prethodnih iskustava. U njoj su nala`ene ipak promene. U prvoj zoni do arhitrava nije se ni{ta posebno dogodilo u uobi~ajenosti rasporeda. 91 . Slika Paje "Pal~ike" Nikoli}a je primer kamerne gra|anske parade koju majstor nepogre{ivo registruje ~ak i kad se pred njim na{ao junak iz bitaka 1848 godine vojvoda Stevan Kni}anin Danil nije menjao ni aran`man ni izra`ajna sredstva.

koju je pronicljivo i duhovito arhitekt 92 . Ubrzo je naslikao platna koja otklanjaju predomi{ljanja i potvr|uju apsolutnu pripadnost regulama tipi~ne bidermajerske poetike. Osen~eni delovi su ra|eni tako {to se u dubljim senkama. Portret Savke Simi} predstavlja devoj~icu postavljenu u aran`man koji je Popovi} s lako}om pretvorio u celinu sabranu od matemati~ki sra~unato povezanih pojedinosti. {to je bilo strano Danilovoj praksi. vrt. poti~u iz 1833. poznata i popularna Popovi}eva slika.maja 1846. ne samo prvih radova. kako govori zapis na pole|ini. Portret Uro{a Kne`evi}a smatran njegovim autoportretom a u stvari Kne`evi} je bio zahvalan model svom prijatelju. Ve} na izmaku epohe pojavio se termin kojim se jo{ najbolje obja{njava cela jedna epoha i shvatanje `ivota u njoj. U osnovi se nalazilo gra|ansko dru{tvo. Jozef fon Firih i Leopold Kupelvizer. Portret je naslikan 1845-46 u grizaju. prekrivaju}i krajnje pedantno obra|en svaki deli} platna. U jednom minhenskom listu se 1848 na{ao podsme{ljiv nadimak za dvojicu malogra|ana ozna~enih kao Biedermann i Bummelmaier. Portret Petra Kranj~evi}a dugo je smatran delom Konstantina Danila. Aprila 1842 godine do{ao je na Akademiju u Be~. Na manje osen~enim partijama. 6. Prvi izvesno datovani Popovi}evi radovi. malogra|anina. Novo svedo~anstvo o tome predstavlja Portret deteta sa jagnjetom. u o~noj duplji ispod ve|a i oko nosa nanosila sijena sme|a. spokojna i poslovi~na svakodnevica. Tada je i be~ko slikarstvo u zenitu. Ne postoje materijalni dokazi da je bio Danilov u~enik. miljenikom crkvenih i prosvetnih vlasti kne`evine. Pre{ao je u Beograd 1839. Ro|en je 1810 u banatskom selu Opovu. da bi se u nastavku rada na osvetljenim mestima nanosili topli tonovi karmincrvene me{ane belom. Postoji ube|enje da je to "jedna od naj~istijih romanti~arskih slika u srpskom slikarstvu prve polovine XIX veka". Vode}e li~nosti austrijskog i be~kog bidermajera bili su istovremeno i profesori Akademije. Doga|alo se ne{to {to je na drugi na~in ote`avalo utvr|ivanje Popovi}evog autorstva. i tu ostao do otvorene mogu}nosti da se upi{e na be~ku Akademiju. Tada je njegovo slikarstvo sazrelo. vo|e dobrovoljaca iz Srbije u bitkama 1848. tako da je ta privatna gra|anska kultura postala su{tinsko obele`je epohe bidermajera. Prime}eno je to na portretu carinika Jovi~i}a ostvarenom za vreme novog boravka u Beogradu. Prijateljstvo sa slikarem Uro{em Kne`evi}em projektovalo se i na vrlo sli~an na~in slikanja. On je u Danilu video u~itelja i trajni uzor. mirnog ritma svetlosnih efekata i blistave materijalizacije. ali u nekim svojim portretima skoro ravan svom uzoru". portreti. o`enio se 1854 uz kumstvo Jovana Sterije Popovi}a. odr`an 1815. tako|e slikan '52-'53 pokazuje njegovo majstorstvo u potpunom dovr{enju glatke i skoro porculanski hladne povr{ine slike.JOVAN POPOVI] . u ~ijoj klasi crtanja je bio i Popovi}. ali analiza stila. izgleda da nije mogao da izdr`i rivalstvo sa Dimitrijem Avramovi}em (u to vreme radi Sabornu crkvu). a na po~etku najzna~ajnije i najzrelije Popovi}eve faze izme|u 1849-53. Razlike su se ispoljavale u kona~nom rezultatu. bio na putu da ostvari uspe{nu karijeru. Bidermajerom se odre|uje pojava i stilska opredeljenja u umetnosti srednje Evrope. Posle dve godine su u istom listu izlazile satiri~ne Izabrane pesme pokojnog Gotliba Bidermajera. i dosta rano bolno i nesre}no umro od slinavke 1864. Prikazan kao branilac Pan~eva. Doprinos ovakvim kvalifikacijama je i Popovi}ev portret vojvode Kni}anina. postav{i potom "klasicisti~ki najdoslednije delo u srpskom slikarstvu" . i to u razdoblju koje ograni~avaju Be~ki kongres. nastala. i Danil i Popovi} su postavljali lazure svetle boje kako bi se poja~alo delovanje sive podloge. u~itelja iz [vapske. Slede}e dve godine je putovao po Sremu i slikao. de~ak i jagnje su otkrili i emocije samog slikara. Jasno je dejstvo Danilovog na~ina rada. gde je ostao do kraja 1845 ili po~etka 1846. gde se posti`e zavr{na modelacija. U~inilo se ponovo na jednom portretu da se Popovi} udaljava od vladaju}e "glatke i bezli~ne fakture". Jovan Popovi} se vra}ao u Beograd i naro~ito izme|u 1849-52. Do`ivljeni u okru`enju sve`ine prole}nog zelenila i radosnog bu|enja prirode kakvo se slavi na |ur|evdanskim urancima. naro~ito u Austriji. i revolucija 1848. Jer svetlucava glazura.BIDERMAJER Danilov u~enik Jovan Popovi} je naj~istiji predstavnik epohe srednjoevropskog bidermajera.2. ne{to malo tvr|i u formi i suvlji u fakturi. kao i proistekle osobenosti kulturnog i umeni~kog `ivota. Me|utim. vodila je ~ak do zaklju~aka da je "do kraja ostao u okvirima danilovskog slikarstva. u kojima su opisivana skromna zadovoljstva i sre}a `ivljenja ograni~enog dobri~ine i malogra|anina vezani za sobu. ali je izgradnja slike zapo~injala tako {to se najpre povr{ina inkarnata podslikavala sivim tonom. Pogre{ne atribucije pratile su jo{ jednu va`nu Popovi}evu sliku. poziv seoskog u~itelja. Portret devoj~ice sa cve}em. osim ikonografije ovaj portret nema druge karakteristike tipi~nog srpskog romantizma ve} je pre deo velike porodice motiva bidermajerskog slikarstva srednjoevropskog podru~ja). To su rezultati pomnog u~enja na Akademiji. Kni}anin je postavljen u poznatu scenografiju glorifikacije vojskovo|e (me|utim. Vratio se nazad u rodni Banat. reprezentuje osnovne i vode}e osobenosti be~kog bidermajera. valerskim gradiranjem jednog bojenog tona. a uo~eno vi{e puta upravo kod Jovana Popovi}a. pred vedutom grada i rati{ta. Prve korake je na~inio u Vr{cu izme|u 1835 i 1837. Moglo bi se smatrati da je prilog vrednostima Jovana Popovi}a upravo takva spremnost da se izra`ava naizgled suprotnim sredstvima slikarskog jezik epohe ~iji je izraziti predstavnik.

Me|u prvim "apsolutnim pripadnicima bidermajera" bio je i GEORGIJE BAKALOVI]. Njegov sin PAVEL PETROVI]. izme|u 1836 i 39. 1858 u Crepaji. Popovi}u su pomagali grafi~ki predlo{ci na osnovu kojih je na~inio nekoliko ikona: Hristos sti{ava buru. Umetni~ki oblici su namenjeni. sofe. Vaskrsenje Lazarevo. ali je umro 1864. Pored svetih slika. Zbog toga nije bilo posebnih novina u arhitekturi ove epohe. godine potra`io je pouke na akademiji u Be~u. ~ak ni u skulpturi koja bi kroz javnost plastike ulica uznemirivala taj diktirani i kontrolisani spoljni mir. Pored njega tu je i JEFTIMIJE POPOVI] (radi ikonostase u Be{ki i Vranjevu kao i portrete). povezan sa mnogim li~nostima zna~ajnim za srpski rod. nezamisliv bez muziciranja ku}nih koncerata (ilustracija mo`e biti slava porodice [traus). bidermajerska slika gubi jednu od najbitnijih komponenti. Boja je postala glavni ~inilac u izgradnji slike i podvrgavana je minucioznosti poteza i porcelanskoj hladno}i. Umrli knez je predstavljen na Paradebett.Podreka simboli~no smestio u {oljicu za kafu i vazdu{ni balon kojim je letela gospo|a Vilhelmina. socijalno-moralizatorskih tema je bilo puno. ubrzo i u Batanji i Malom Senmiklo{u. stolice. pobednik je bio ve} slavni diktator ukusa u ovom delu Banata Konstantin Danil. kao pratilji glavnoj manifestaciji prikazivanja dela be~kog bidermajera. ali po pravilu bez kriti~kih tonova. Najpre je 1819 dobio da izvede ikonostas pravoslavne crkve u Mehali (Temi{var). Knez Milan Obrenovi} II na odru je delo u kojem je Isajlovi} spleo niz ~inilaca o savremenim problemima politi~kog `ivota Srbije. Tokom boravka kod strica Dimitrija. izme|u njih sto~i}i za ~esto potrebne pribore. presvlake name{taja. osim beogradskog mitropolita Petra Jovanovi}a. tre{njevog i jasenovog drveta sa odgovaraju}im orijentalnim motivima. posebno ~lanova 93 . Jedan je od donosilaca evropskog ukusa. komode i ormani. a onda se otiskuje u svet i kao veliki putnik zavr{ava `ivot u San Francisku. Malim brojem poznatih radova svrstava se u bolja ostvarenja srpskog bidermajera. brezovog. ukrasne predmete i obavezno cve}e. op~injen Danilom. efekte kontrasta su pru`ale kombinacije vlakana javora i mahagonijevog furnira i sve ve}a primena orahovog. zavese. Ugled i poverenje su proizilazili iz ~injenice da je u Kragujevcu mogao biti zapa`en kao obrazovan mlad ~ovek. JOVAN ISAJLOVI] MLA\I naslediv{i dar od dede Jovana. porculan. sve ~lanove kne`evske porodice: majke kneginje Ljubice. oko koga je sakupljeno 14 li~nosti. sestara Petrije i Savke. bio je svakako najpogodniji u izboru umetnika. Slike i litografije na zidovima bile su integralni deo enterijera. staklo. kao i Jovan Popovi}. Izme|u 1853 i 1855 pripremao je ikonostas u selu Dolovu. Izlasci u omiljena kafea i poslasti~arnice zna~ili su i deo li~ne reprezentacije. Isti motivi su naj~e{}e prekrivali tapete na zidovima. kako pokretljivi stolovi. Studenti umetnosti u Be~u. Na izlo`bi srpskog bidermajera. postavljene su i slike Pavela \urkovi}a i Arsenija Teodorovi}a. i car i obi~an ~ovek. tako da se u su`enijem spektru pojavljuje i raznovrsnost `anrova. rado su skretali u idealizaciju i ostvarivanje sentimentalnog raspolo`enja. mogli su da do`ivljavaju izvorni {timung bidermajerskog miljea. Jo{ jedan bana}anin u istoriji srpskog slikarstva bidermajerske epohe koji kao i Bakalovi} nije stekao zanatsku ve{tinu na akademskim studijama je SAVA PETROVI] koji je mnogo lak{e dobijao narud`bine dok se nije ume{ala slava K. Danil i Jovan Popovi} su ve} zrele faze epohe. Stambene prostore su ispunjavali prakti~ni komadi name{taja. bez potrebe i potraga za promenama u onom {to je pripadalo spolja{njim vidovima `ivota. ekonomi~an i jeftin mali format pru`ao je priliku da takore}i svaki dom mo`e imati na zidu likove roditelja i ~lanova porodice. On je dobro razumeo i prenosio osnovne osobenosti aktuelnog gra|anskog slikarstva. Negovali su porodicu i intimna posela. Najlep{i primeri austrijskog name{taja su poticali iz fabrike Tonet prepoznatljvi po vijugavim oblicima savijenog drveta. odgovaraju}e kultno zna~enje stekli su portreti. Vukom Karad`i}em i dr. poput velikih umetnika Popovi} je ostavljao znakove prepoznavanja po na~inu slikanja te{kih opu{tenih o~nih kapaka nagla{enih ta~kama refleksa i po karakteristi~nom reljefu ~ela i lica. stri~eva Jevrema i Jovana. ugodnost i funkcionalnost. Sve je to bio okvir za `ivot porodice. unutra{njem prostoru. ^ini se da je i kao portretist imao dosta prostora za delovanje. Predmartovska srednja Evropa je gradila posebnu filozofiju Lebensrauma-a u kome su svi podjednako ravnopravni u statusu gra|anina. cve}a i mrtvih priroda. Me|utim. Danila. Napu{teni su metalni i reljefni ukrasi. sve dok taj prostor nije bio popunjen dolaskom mladih i {kolovanih majstora. Prepoznatljiv je po isturenim donjim vilicama likova. pre svega. zapo~eo je rad na ikonostasu u Toma{evcu. Slikari su se prepu{tali savr{enstvu u prikazivanju materije. s Njego{em. predela. kad je 1837 raspisan javni konkurs za ikonostas saborne crkve u Temi{varu. Cimermanove biblije. Posebno negovan i rasprostranjen. Sve je bilo usredsre|eno na enterijer i te`nju da se u njemu ostvari udobnost. prekida studije u Be~u. naro~ito u crkvenom slikarstvu. sunovrat vojne i policijske stege zavr{io je u krateru {e{ira gra|anina koji je u martu 1848 najavio drugo doba. I{~upana iz otmeno jednostavnog drvenog rama i iz jedinstva enterijera. ^ileu i Gvadalupi. slikara kasnobarokne epohe. U trenutku kad je Obrenovi}ima bila potrebna slikana predstava smrti mladog kneza Milana. @rtva Avramova i Bog se javlja Mojsiju na gori. Na uzorima engleskog slikarstva i holandske umetnosti XVII veka razvijano je majstorstvo u prikazivanju scena iz svakodnevnog `ivota. direktora gimnazije u tada{njoj prestonici Kragujevcu postaje slikar koji slu`i idealima i idealizmu epohe. Prihvatio je ilustracije iz tek objavljene tzv. Dostigav{i stupanj identi~nosti sa osobenostima likovnog izraza u metropoli.

u "kartonski stil" monumentalnog zidnog slikarstva vezanog za italijansku tradiciju. ljubi~astog. Zbog toga nije ~udno {to je austrijsko i be~ko nazarensko slikarstvo sadr`alo vi{e idili~nosti i topline. uklju~ilo su u tokove razvoja umetnosti srednje Evrope. Nazarensko slikarstvo. ru`i~astog i zelenkastog nijansiranja. plavi~astog. pa u Glini u manastiru Orahovici u Slavoniji. Izme|u njih je Raspe}e Hristovo sa zna~enjem potvrde besmrtnosti dinastije. a `elja da na~in `ivota i rada podse}a na srednjovekovne slikarske gilde vezalo ih je u op{te`i}e u San Izidoru. Predvo|eni Fridrihom Overbekom. osim Kornelijusa. Nose duge haljine i kose . samo skrivaju hladan kolorit `utog.porodice Jevrema Obrenovi}a. {to je protuma~eno kao napu{tanje religioznog idealizma. Firihove figure su ~esto predimenzionirane. Zapo~eo ga je u Rumenki ali te ikone su uni{tene nekoliko godina kasnije u bitkama 1849. Ako ne{to iz ikone zra~i varljivom toplinom. ~iji je dinasti~ki i politi~ki tron upravo tih dana postajao sve nesigurniji. Srpsko crkveno slikarstvo epohe bidermajera. Kupelvizer je nagla{eno dora|ivao crte` i konturu. 94 . pa i Simi}evo. sna`ne. hladan u koloritu. Po~eli da se nazivaju nazareni. Takav dokumentarni ceremonijalni grupni portret Jovana Isajlovi}a Mla|eg tematskim slojem svakako se mo`e smatrati po~etkom razgranja romanti~arskih sadr`aja i emocija. bespomo}nim svetiteljima koji se kupaju u {e}ernom ru`inom soku i nebeskom plavetnilu kako ga {iparice zami{ljaju. sjajne koloristi~nosti. Nosioci austrijskog nazarenstva bili su Firih i Kupelvizer. Nazareni su nastali 1809. I njihovi likovni uzori su preuzeti iz italijanskog slikarstva rane renesanse do mladog Rafaela i Peru|ina. Ipak. naro~ito posle rada Dimitrija Avramovi}a na svodovima Saborne crkve u Beogradu. hladno prora~unato. Povratak zna~aja zidnog slikarstva bio je sve primetniji. crta~ki nagla{eno bez snage i zamaha predrafaelovskih uzora. Simi}u je za neke likove pozirala k}er. jedno od glavnih izra`ajnih sredstava be~kih nazarena. sentimentalnosti i {timunga. govore o delima nastalim pod okriljem bidermajera. ostaju}i na putevima naturalisti~kog izraza. ali je sa~uvalo neke oblike tradicionalnog tematskog i ikonografskog nasle|a. naro~ito u Minhenu. Simi} je uobli~avao svoj izraz varljivo toplog kolorita. 3. poput Sv \or|a na konju ili Boga u slavi mnogo podse}aju na Kupelvizera.PAVLE SIMI] . {to je najva`nije i pravoslavne duhovnosti. Jovan Popovi} je po zvnokosti boje bio bli`i Firihovom na~inu rada. Overbekova rimska grupa je samo izvesno vreme bila jedinstvena i na okupu. U njegovom slikarstvu je bilo upe~atljivih epizoda sa temama iz istorije {to bi ga moglo svrstati u polje ROMANTI^ARSKOG. Simi} se sklonio u manastir Kuve`din gde je naslikao i ikonostas i zidne slike. Simi}ev Sv \or|e na konju nema firihovski ili kupelvizerovski sjaj dora|enosti ali je tako|e stati~an. a Simi}eve ikone. Godine kad je grupa nema~kih studenata odlu~ila da napusti be~ku akademiju u protestu protiv zastarelih metoda nastave. Usledio je povratak u Austriju i rad na zidnim slikama u Novom Be~eju. Njegova ikona Sv \or|e na konju mo`e se smatrati programskom slikom nazarenskog slikarstva kao {to se u nema~koj istoriji umetnosti nazarenskom smatra Sv \or|e u borbi sa a`dajom od Franca Pfora. i na kraju u Somboru i kapeli Hari{ na groblju u Zemunu.NAZARENI I CRKVENO SLIKARSTVO Pavle Simi} je studirao u Be~u na Akademiji izme|u 1837. Sa Dimitrijem Posnikovi}em je 1856 oslikao zidove crkve u Velikom Gradi{tu. veliki zadatak je bio oslikavanje crkve u Ba{aidu u Banatu. tako|e je jedan od priloga scenografiji slike u slu`bi legitimnosti i dostojanstvenosti Obrenovi}a. Put u Rim je bio put u sredi{te katoli~anstva. ostavljaju}i boju da povr{inski ispunjava oblike. karakteristi~no za slikarstvo cele epohe. Prikaz grba. pred ~vrstinom njegovih portreta.kao Hristos Nazare}anin tako da su od 1819. Upravo dok su trajali sukobi." To je diktirano shvatanjima gra|anskog dru{tva u koja su ugra|ene te`nje da se podstakne religioznost vernika. ali zbog prete`nosti i karakteristika portreta i ikona objektivnije ostaje kao jedan od VODE]IH PREDSTAVNIKA SRPSKOG BIDERMAJERA I NAJBOLJI REPREZENT NAZARENSTVA. podre|eno crta~koj konstrukciji i minucioznosti poteza. u kojima vladaju gipsani modeli i draperije. nagla{eno apliciranog na odar. U [apcu je naslikao ikonostas i nekoliko portreta i ikona. napu{tenom irskom franjeva~kom klaustru. njihovo ~isto slikarsko izvr{enje. Za ime grupe poslu`io je patron slikara Sv Luka. Sastavnim delom slike u smislu njihove prisutnosti treba smatrati i portrete na zidu odsutnih kneza Milo{a i kne`evi}a Mihaila. Dominacija napuljske `ute i potamneli likovi koji Simi}evim ikonama pre ~i{}enja daju okerni ton. Ikonostas u Senti zavr{ava 1862 kada je zapo~eo rad na Nikolajevskoj crkvi u Novom Sadu. povr{insko i suvo. {to se pretvorilo. Na jednom od najefektnije slikanih ikonostasa u Somboru. nije nikakvo suprotstavljanje gra| anskoj umetnosti. prete`no upu}eno na religiozne okvire. a na drugoj strani pred "sanjivim. to je samo uspe{no postignut {timung. i 1841. Izme|u 1853 i 1856 poku{ao je da se priklju~i prelaznicima u Kne`evinu. Veljko Petrovi} se ~udio pred Simi}evim slikama. Pavle Simi} je ostvario zama{an opus crkvenog slikarstva. Posle nevelikog broja portreta on se sve vi{e posve}ivao crkvenom slikarstvu. u Rim su pre{li kao protestanti da bi ubrzo pre{li u katoli~anstvo. Povratnici u Nema~ku su postepeno izmenili svoj na~in slikanja. gipsano bele boje i skulpturalno modelovane figure konja.

odnosno pou~na nota u kojoj se spajaju idealno i ve~no. Ostali Simi}evi kuve`dinski poslovi su tako|e nacionalno obojeni: ~etiri teme iz epa Buna protiv dahija (sa~uvane dve . ali je likovnim znanjem znatno zaostao za njima. Studiraju}i u Be~u dosledno je prihvatio njihovu ikonografiju i neizbe`nost svih tananosti u preciznost poteza. pogre{no smatrana prikazom smrti Simeona Nemanje. Banatu i Sremu. Delakroa ju je prikazao u kupoli biblioteke u Burbonskoj palati. ali i njegova moralizatorska. Prodor nazarenskog talasa je bio jak. Me|u rane i duboko do`ivljene likove spada portret Umetnikove majke. tako|e be~ki |ak i verni "simi}evac" . KONSTANTIN PANTELI] je bio |ak be~ke Akademije 1827. a ovaj nije izmakao prevlasti novoiza{lih ilustrovanih biblija. Maja 1848. Pavle ili Petar Mladenovi}. ali i na osnovu speva Sveti Sava Nemanji} ~iji je autor bio upravo Nikanor Gruji}. bio litograf. PETAR KAMBER. Simi} je u Kuve`dinu osim ikonostasa prionuo da na zidovima prika`e nekoliko scena iz `ivota Simeona Nemanje i Svetog Save (po Domentijanu). Imao je zbirku od 20 grafika Rembranta. Postrig Sv Save. osloba|anjem du`ine poteza i uzdizanjem reljefa bojenih namaza poznatih i u savremenom be~kom slikarstvu. I @ivko i njegov sin DIMITRIJE postali su slikari i zajedno rade ikonostas u manastiru Bazja{u. poslu`io se ^ortanovi}evom. ~ija se rekonstrukcija mo`e izvr{iti na osnovu fotografija i 4 slike koje su verovatno skice za kompozicije na kuve`dinskim zidovima: Rastko i Svetogorac Miron na putu za Sv. mo`da zbog niskih cena. Svejedno je da li se posmatraju raniji i pozniji portreti. Uno{enje sopstvenog lika u levi deo kompoziicje sa Had`i \erom i Had`i Ruvimom potvrda je njegovog samodokazivanja i isticanja aktivnog i emotivnog sudelovanja u nacionalno-rodoljubivim akcijama. a bio je i kova~). NIkad nije ipak uspeo da se primakne ni blizu koloristi~kim i lazurnim finesama uzora. Portret Kristine Mladenovi} ogla{en za jedno od remek-dela celokupnog srpskog romantizma je malo platno koje zra~i gospodstvenim mirom i monumentalno{}u.preslikavao barokne ikonostase i ikone. Me|u nekoliko svojevrsnih privr`enika nazarenske slike svrstavaju se i Dimitrije Avramovi} i Nikola Aleksi}. Taj "{trih" se rasprostro po ode}i i znatno kasnije slikanog portreta Vladike Platona Atanackovi}a dugih i lako nanesenih poteza kistom. prepoznatljvih osobenosti. Zahtevano je da opona{a slavne savremenike. pa svetosavski ciklus u Kuve`dinu sadr`i i politi~ku dimenziju. U poodmaklim godinama `ivota oti{ao je na Akademiju i PETAR ^ORTANOVI] u prilici da se sup~i sa glavnim tokovima bidermajerske umetnosti u prestonici. Bio je primoran da napusti studije. a naro~ito rado Danilovih ikona. @ivko Petrovi} se pokazao kao slikar koji oslu{kuje zbivanja u evropskoj umetnosti. Milica Stojadinovi} Srpkinja. U godinama presudnih odluka i doga|anja po sudbinu srpskog naroda vrlo brzo se {irio kult Sv Save. naslikao je skoro 20 ikonostasa. @ena u tamnosivoj haljini.Ikone i portreti mu zra~e sve`inom i vedrinom bidermajerskog slikarstva. U njemu nas privla~i te`nja za istinito{}u prikaza. po svemu sude}i. Tra`en u Ba~koj. Na zapadnom zidu je dominirala scena u kojoj Sv Sava vaskrsava i mona{i Stefana Prvoven~anog. 95 . ali je postao dobar crta~. @IVKO PETROVI] je jedan od saboraca Kara|or|evog ustanka. mada su oblici bidermajerskog naturalizma trajali. To samo potvr|uje pripadnost i ovog platna svetu bidermajerske umetnosti. Bio je u `estokom sukobu sa Dimitrijem Avramovi}em koji je ovog zauzvrat nazivao "kova~em. Postao je vrlo zaposlen ikonopisac i portretist. kao {to je postupio i u jo{ jednoj slici nastaloj za vreme boravka u Kuve`dinu.Bir~anin Ilija pla}a dana Turcima i Had`i Ruvim i Had`i \era) koje pripadaju tipologiji romantizma ali su zadr`ale bidermajersku objektivizaciju kao osnovni ton. Me|u nekoliko desetina u~esnika i svedoka progla{enja Srpske Vojvodine u Sremskim Karlovcima (1.Simi} je morao da se obrati predlo{cima.) nalazi se lik Pavla Simi}a. Stojan Jovanovi}. Tema se nije pojavljivala u to vreme samo u srpskom slikarstvu (trpezarija manastira Kovilja). I njegov sin PAVLE ^ORTANOVI] je tako|e bio slikar . Van Dajka i Direra ali se obra}ao i novoilustrovanim Biblijama. On pokazuje sklonosst da izbegne ta~no materijalizovanje. svi oni govore o pronicljivom predstavniku srpskog ranog romantizma {to je spona izme|u produ`enog bidermajera i nastupaju}eg romantizma. sudbina i pojedinaca i tih revolucionarnih dana 1848 i 49 godine. Utvr|ena je kompoziciona sli~nost sa slikama austrijskog umetnika Petera Krafta koje su bele`ile detalje carske porodice. Rafaela. Ratu nestao je i taj Simi}ev `ivopis. u valerski razigranu povr{inu ljubi~astog ornata.ispod lazurnog bojenog sloja nalazi se jednobojna osnova nalik na crnobelu fotografiju. marvenim lekarom i akademskim slikarem" (@ivko hteo da postane veterinar. ali je uvek uspevao da nametne svoje koloristi~ke naklonosti i da figure i prostor uranja u skoro tipi~no samo njegovu tamnu gamu tonova. Zajedno sa razorenom crkvom u drugom Sv. O Simi}evoj obave{tenosti i ambicioznosti svedo~i i podatak utvr|en prilikom ~i{}enja ikona u Senti . To je do tada najbrojniji grupni portre do tada u srpskom slikarstvu koji isti~e trenutak kad mitropolit Josif Raja~i} pokazuje primerak carskih privilegija. Molitva Sv Save i Sv Simeon se posle smrti javlja Sv Savi. Panteli} je bio jedan od najboljih ikonopisaca epohe.Osta}e i dalje vrlo zapa`ena Petrovi}eva slika Jevreji na vodama vavilonskim. Bilo je i drugih porud`bina za ~ije izvr{enje se prihvatao kopiranja dela starih majstora. za svoju ikonu. Goru. pre svega u ulozi reportera. a to je postupak koji je uveo Karl Ral.

Od njegovih ikona izdvajaju se one iz sela Brezne kod Gornjeg Milanovca gde su se stekla sva znanja koja je sticao kod 3 svoja u~itelja. Razo~aranje i sumnja da se mo`e postati Rafael ili Mikelan|elo doga|ale su se kada je imao 32. Kuzminu. Sibnici. postao je ~ak i potpredsednik Knji`evnog odeljenja Matice srpske. Kozjaku. Od tada }e prelaznici i oni biti ravnopravni u zajedni~kim doprinosima razvoju srpske umetnosti. Na Bogorodici sa Hristom u tronu srpske crkve u Fabrici/Temi{var . Sara| ivao je sa MILIJOM MARKOVI]EM. ali je do{ao do sudbonosnog raskr{}a i zaustavio svoj umetni~ki razvoj. Darovit i savesno prihva}enog {kolovanja.bili su bliski prijatelji za vreme be~kih studija i kasnije. U slede}ih 40 godina radio je desetine celivaju}ih i drugih pokretnih ikona. NIKOLA DIM[I] ~ijih nekoliko ikona nastalih oko 1869 "predstavljaju najzna~ajnija i stilski najdoslednija dela srpskog nazarenskog slikarstva" iako su svojstva Simi}evog ikonopisa takva da postaju i nedosti`na. Subelju. tj. izgra|ivao najpre neku vrstu grizaja ili crno-belog re{enja slike. Ni slikarstvo Fridriha Amerlinga nije mu bilo strano. za postavljanje modela u protivsvetlo. ^etrdesetosmu su u se}anju imali i mladi umetnici pred kapijama carskog dvorca. umro je vrlo mlad. Bio je kustos carske galerije slika. ne uspev{i da usavr{i crtez. Rogatici. mo`da kao posledica truda da postigne neki samosvojniji rezultat. Vi{e radova se sabralo na ikonostasima u Sremu i Ba~koj u Baj{i.. Kulpinu. "Smu{en osobenjak. kroz aktivnu umetni~ku saradnju. ti poku{aji nisu nikad potpuno uspevali ni Aleksandrovi}u. Ona nosi `ig autorovih vrlina i mana. Najvie pa`nje uvek privla~e dve slike Jovana Klaji}a. makar i posredno odrazili su se na Radoni}ev postupak . manastiru Kamencu. Preokret u odnosu prema sopstvenoj umetnosti usledio je posle italijanskog putovanja 1858. Pavle ^ortanovi} i rano preminuli Jovan Vuleti}. nemamo strpljenja i izdr`ljivosti na studijama. Vrbasu. klasi~nog i romanti~nog. pominjan u slu~aju Simi}evih sen}anskih ikona. Markovcu. novi Kajzer{tat. Za vreme bitaka '48 bio je sedam meseci u logoru kod Sentoma{a (Srbobran).NOVAK RADONI] Njegovo vreme bele`e dileme. Ralovom novinom se Radoni} poslu`io uradiv{i dve ikone. gubiv{i i poslove u konkurenciji sa njim. pa promena gustine planova pejza`a. pompezni. plavi~astosivim tonovima. Turiji. Lakim postavljanjem modela i maslinastom gamom kao da je sasvim izvesno doprineo istovetnim osobenostima Radoni}eve portretske ve{tine. manastiru Klisuri. On je bio neizle~ivi samokritik. bidermajerskog sa~uvao se bu~ni. potom je poku{ao da se dokazuje kao literata. Krajem 1851 i po~etkom 52 stigao je u Be~ na studije. Znao je da mu nedostaje upravo taj romanti~arski "unutra{nji stvarala~ki oganj". Ro|en je u Molu (Ba~ka) a sa u`eg zavi~ajnog podru~ja su i prvi slikarski uzori i u~itelji. Klaji} je ostajao u senci. pak.. uz efekte {irokih poteza ki~ice nije promaklo osetljivosti Radoni}a. DIMITRIJE POSNIKOVI] je slikar crkvenog slikarstva koji je skoro ceo svoj opus ostvario na teritoriji Kne`evine. Donjem Milanovcu. Ivanjici. gro`|e u korpi bez staklastog sjaja. jer se nalaze u zbirkama dostupnijim nego {to su ikone na oltarskim pregradama (David sa harfom i Solomonom sud). Ipak. On se stalno raspinjao izme|u racionalnog i emotivnog. Profesor Karl Ral je samo kratko vreme mogao biti u~itelj Radoni}u. udaljavaju Bera~icu od bidermajerskih osobenosti. Rudni. razapet izme|u jave i sna. Prvi samostalni posao obavio je na ikonostasu crkve u selu Beljini pod Kosmajem. poverovao je da je "umetni~ko ra|anje laka igra. poku{avaju}i ~esto da pod pla{tom mudraca sakrije i sopstvenu mlitavost". naime. 96 . dok Strahinji} Ban je izgleda pripreman kao predlo`ak za Oto~aninove Lazarice. Franc Ajbl je zna~ajnije uticao na Radoni}a. da bi tek tako dovr{enu i osu{enu prekrivao bojama. optere}en defektima volje. tragovi Ralovih metoda. Ral je. Primamljiva sentimentalnost crkvene slike postupno se gubila. Zakuti. najpre Petar Pili} a potom Nikola Aleksi}. Radoni} je pisao da smo svi mi ovamo od Be~a. javnog i li~nog. manje-vi{e poluazijati. DIMITRIJE STAKI]. Ba~kom Gradi{tu. moralizatorskog i iskrenog.na mnogim mestima se uo~ava napor da se domogne sjaja Danilovih predlo`aka. prvim istaknutim slikarem sa tla Srbije. Bojeni registri {iroke povr{ine haljine i njeno prostiranje na ma{ni pletenice.. U Zemunu ga kasnije ~uva kao sina slikar @ivko Petrovi}. 34 godine.Izdvajaju se jo{ dva dosladna pratioca Simi}eve linije u srpskom crkvenom slikarstvu. 4. Bera~ica. naslikana '78 u godini kojom se po ustaljenim periodizacijama zavr{ava doba srpskog likovnog romantizma. izme|u 1850. ru`nih napora i odvratnih borbi sa materijom". Klaji}eve ikone su prekrivene karakteristi~nim prigu{enim. Velikoj Ivan~i. 33. ali nije bio spreman da tu borbu prihvati. Od starog Be~a. Petki kod Lazarevca. intimnog. manastiru Ra~i na Drini. zablistao je kao slikar. Druga~ijim i slo`enijim nitima povezana je sa Pavlom Simi}em li~nost JOVANA KLAJI]A . tim pre {to je njegova paleta po~ela da se hladi. Kao i drugima. kad su tamo bili jo{ \ura Jak{i}.. JEdan od njenih poslednjih zastupnika je LJUBOMIR ALEKSANDROVI] koji je radio ikonostase u Dinja{u. na ikonama i u malobrojnim portretima. slomljena revolucija u kojoj su i samo bili u~esnici. kao i ikonostase u U`icu. Za razliku od bliskog prijatelja \ure Jak{i}a na druga~iji na~in se lomio izme|u slikarstva i knji`evnosti. sabrav{i ~lanke u Molska mudrovanja. U odnosu na Simi}a i njegove `ute akorde. Bogorodicu sa Hristom i portret Vuka Karad`i}a. Za be~ke prilike neobi~no zanimanje za osvetljavanje figura. bez bolova. Steva Todorovi}. sa`ima utiske o Aleksandrovi}u kao ~oveku i umetniku .

na patrijarhovom portretu je tra`io jo{ vi{e crvene boje za ornat. Smrt Kraljevi}a Marka prikazuje umiranje junaka. da bi jedno Kr{tenje Hristovo ponovo umirio. Slikarskom vizijom smrti poslednjeg Nemanji}a Radoni} je dao zna~ajan doprinos razgaranju srpskog likovnog romantizma. Konj [arac je. ali ostavlja utisak neke `anr-scene u hladovini razgranatog drve}a. U obilju oznaka patrijarhovog dostojanstva i zahtevanog pokreta blagosiljanja. cinobera. Tamnosme|i. Iste 1857 Radoni} je prikazao i Vile kruni{u Branka. U slikarsku pri~u je uveo samo dve li~nosti. O romantizmu ovih slika govori zna~aj boje i no}nog osvetljenja. Zbog toga {to su osobenosti skretanja ka izrazitom kolorizmu prevagnuli. U levoj grupi su carica Jelisaveta. ogrlice. Nije se sna{ao ni u povezivanju li~nosti u zajedni~koj radnji. Radoni} je ~ini se jedini put uspeo da prika`e i svetlucanje metala na kacigi rimskog vojnika. Jedanput inspirisan smr}u srpskog cara. izranja lik kao glavni cilj slike. prisutan. kao vesnici sigurnog izlaska iz bidermajerske hromatike u kojoj su vladale crta~ka preciznost i ~vrstina modulacije. Oko tela Uro{a okupljeno je 6 li~nosti. Na njemu kao fonu Radoni} gradi volumene likova. podse}aju}i na kostimirane glumce. k}i serdara Plakide. {to daje posebnu dra` da valerskim stepenovanjem izra|uje celu sliku. Na portretima iz '57 godine min|u{e. maslinasti ton predela. Du{ana Popovi}a najvi{e potvr|uju maslinastozeleni ton koji je imao va`nu ulogu u komponovanju portreta. @ene u zelenom. Smrt Kraljevi}a Marka nema pateti~nost smrti cara Uro{a. Akcent crvene boje na ki}anki kape je deo ve} utvr|enog Radoni}evog potpisa. jo{ su sadr`ali po{tovanje ~vrstog modelovanja. U slici nema poku{aja da se osvetljenjem i kontrastima naglasi drama smrti. O tome svedo~e brojni portreti iz te iste godine. gluma~ke maske i gitara koje personifikuju prolaznost zemaljskog `ivota. Literarna podloga je mogla biti drama Stefana Stefanovi}a Smrt Uro{a V poslednjeg cara srpskog. u slo`enoj kompozicionoj shemi. Sa vi{e uspeha mu je polazilo za rukom da slikarski materijalizuje tkaninu. 97 . narukvice. datovanje Kamenovanja Sv Stefana je iz 1854 preba~eno u 1857 po povratku iz Be~a.vojnika i 2 izvr{itelja. Godinu dana po izlasku iz Akademije Radoni}e se najsigurnije ose}ao slikaju}i portrete. slikan je {irokim potezima. aplicira detalje nakita. jer je smrt ovde postala predmet sentimentalno-romanti~arskog pri~anja. Zapa`eno mesto je dobila "knjiga" u kojoj je Kraljevi} Marko obavestio namernike o smrti i poslednjim `eljama. u sredini je manastirski namesnik Teodosije. Iz li~nih pobuda i spontane `elje prikazuje Smrt cara Uro{a i pisao je da sliku ne}e prodavati da se ne bi izlagao kritici. nego li metal i dragi kamen. engleske crvene. Polo`aj ruku deluje nenametljivo i le`erno. U ikoni Hristos me|u mudracima opredeljuje se za pojedina~ne akcente osvetljenja. Crveni cvet u kosi gospo|e Ma~vanski. Za prikazivanje careve pogibije nadahnu}e mu je bila savremena dramska knji`evnost ili narodna poezija. svaka od njih je model za sebe. iz kojih izbijaju aplikacije okera. knjige. portret Jovana Jovanovi}a i Autoportret sa velikim {e{irom nagove{tavaju druga~iju hromatiku i pastoznost od one kakvu su diktirali profesori Akademije. Svetogorca Vasu i | aka Isaiju. Na zemlji su simboli umetnosti . ~ime je u kompoziciju uneo i neopravdanu neravnote`u. Postavio je skupine figura u nepravilno obrazovane trouglove ~ija su temena na vrhu planine i na glavama carice Jelisavete i kralja Vuka{ina. Portreti Julijane Popovi}. @ene u plavoj haljini. Sve je to trebalo da do~ara balkanski planinski predeo gde je posle bitke na Rovinama poginuo. U njegovoj paleti ve} su dominirale mrkomaslinaste povr{ine i senke. Radoni} je 1857 naslikao Manastir Hopovo na Fru{koj gori izgleda samo kao romanti~arski do`ivljaj prirode. tako|e.paleta. sada smr}u pesnika koji je prihvatio Vukov narodni jezik. Ode}a modela ima detalje istih zelenih bojenih vrednosti. buktinju. tu je i bunar u kojem se ogledao i video "kad }e umrijeti".Portret Savke Suboti} iz '53 sabira skoro sve bitne osobenosti budu}eg na~ina slikanja. sa tri celine u kojima se me{aju realni i nadrealni elementi. Predeo u daljini predstavlja Parnas. Umetnik je imao zadatak da na osnovu literarnih izvora i narodnog predanja sa~ini svoje vi|enje doga|aja s kraja XVI veka. pastoznije namaze boje i zgu{njavanje karakteristi~nog namaza tona. a u desnoj grupi kralj Vuka{in i kraljevi} Marko s buktinjom. u kojem sam Radoni} neposredno prisustvuje prikazuju}i se u likovima ~ak tri u~esnika . nazarenske {kole i te`nje da i u ikonama primeni `ivlje. Portret patrijarha Raja~i}a bio je dokaz i o ste~enom ugledu koji ga je odveo do glavne li~nosti srpske crkve. Radoni} je ovom apoteozom Branka Radi~evi}a darovao srpskom slikarstvu jedan od retkih lirskih trenutaka. pa pogibijom Kraljevi}a Marka. iako ga je po narodnoj pesmi Marko pred smrt ubio i zakopao. Sukobljavanje sa elementima bidermajera. carica majka Roksanda i Milica. Portreti nastajali do kraja studija 1856 potvrdili su ovo a menjali su se samo pojedini detalji. Sa tom sve{}u o podre|ivanju sporednog bitnom on je zavr{io be~ko {kolovanje. Me|utim. napuljske `ute. U ikonografiji ovog dopojasnog portreta prime}eno je ose}anje za karakteristike lika. Trgovca Bokmaza. Radoni} je potvr|ivao svoje romanti~arske pobude. verovatno pred uzorom jednog od dvojice profesora. U tu zami{ljenu geometrijsku pravilnost ubacio je ispru`ene ruke. Vile koje okru`uju pesnika Radi~evi}a ~ine sredi{te slike kao vizija ljudskog i vanzemaljskog. Nekoliko njih. poput Marije Medakovi}-Kamber ili Jovana Ma~vanskog i supruge. prostire povr{inu ode}e. U`asno `alosna igra u pet ~inova. Firiha i Kupelvizera. Te`nja da se poslu`i efektima no}nog osvetljenja doprinela je dramati~noj gestualnosti kamenovanja. vidno je na Oplakivanju Hristovom iz 1855. sa nagla{enom linijom staze namenjene Radoni}evom putu u ve~nost.

paleta je zahla|ena u povla~enju pred zna~ajem crte`a i modelacije. Zapadao je u zamke nespretnog komponovanja slika sa vi{e figura. Po~eci na zadatku zamene i preslikavanja ikona s kraja XVIII veka na oltarskoj pregradi u rodnom mestu. pra}en otporima prema politici i re`imima. prele`ao je tifus i vratio se u Srpsku Crnju. od markantnih fizionomija do anatomskih gre{aka i akcenata materijalizacije. u ustaljenoj tematici i ikonografiji. Uspeo se na sam vrh srpskog romantizma. Polufigura mlade `ene u crvenoj haljini prekrivenoj prozra~nim tilom crnih rubova bila je prava prilika za poslednji koloristi~ki podvig. Bogorodica sa Hristom na severnom prestolu nije dovoljno odgovarala o~ekivanjima Crnjana da opona{a manir Konstantina Danila. Jak{i} je uradio dve ikone: Hristos na gori i Hristos di`e iz mrtvih Jairovu k}er. Za`arena kruna na Pilatovoj glavi jedan je od onih detalja iz kojih izbija povezanost sa rembrantovskim na~inom materijalizovanja i tkanine i metala. Na @eni u srpskom su jo{ jednom Jak{i}eva lirska ose}anja doprinela da ostvari toplu romanti~arsku sliku. zbog ~ega su je ~ak rasparali no`em. kao {to oslu{kuje i velike promene u minhenskom slikarstvu. gde se 1861 na{ao na ~etiri godine ranije zapo~etom u~iteljevanju po Srbiji. Devojka sa lautom je slikana senzibilno. Tih godina. Uloga `ene u Jak{i}evom `ivotu nije posebno izdvajana. Mila se udala i postala pozori{na glumica u Novom Sadu. Krajem 1853 Jak{i} je u Minhenu. svoj i supruge jer nisu bili verni. bez obzira na to da li je o~evidno imao pred sobom iskustva susreta sa telima italijanskih majstora. policijski progon je desetkovao galeriju srpskih vladara u "Mileti}evoj sali" u Novom Sadu. Jak{i} je i ovde posegao za karikaturalno{}u. Promene na portretima se prate od 1852. ~ak nagla{en obasjavanje svetlo{}u ~iji zako{eni smer otkriva dijagonalnost kompozicione sheme. Zaljubljeni mladi slikar zabele`io je njen lik u Devojci u plavom. Jak{i} je ve} bio o`enjen Hristinom-Tinom. kad delaju plodni slikari predano anga`ovani i na ovom polju. @iveo je "neurednim `ivotom". Portret Julijane Grigorijevi} iz '60 je na osoben na~in sabrao ume}a. U 14oj je pokazao uspeh u temi{varskoj {koli crtanja. `ivim potezom i diskretnim pastama. Ispunio je ikone gestovima. zlato i dragi kamen. U Italiju je Radoni} otputovao 1858. naro~ito Nizozemcima. Upis na be~ku Akademiju u jesen 1851 nije zna~io i prihvatanje studiranja. Na ikoni Apostola Petra i Pavla zadr`avaju}i sve osobenosti formiranog likovnog izraza. Praksa je me|utim zahtevala neka bitna zanatska znanja. Tri skice za srbobranski ikonostas i nekoliko izvanrednih tada naslikanih portreta. 5. Ni portretski po~eci Jak{i}evi nisu bili prihva}eniji od ikona. izme|u 1852 i 1856 sabrale su se sve pouke sakupljene kod Danila.IDEALI I ROMANTIZAM Pesnik u stalnom preplitanju lepote re~i i ki~ice. U @rtvi Avramovoj bliskost sa Rembrantovim re{enjima je vrlo primetna.\URA JAK[I]. Ecce homo slikan u Kikindi 1856 pru`a dalje potvrde o uticaju Flamanaca . narastali su u male grozdove bojene paste. Ako ni{ta drugo srbobranski ikonostas deluje rasko{no i sve~ano. plave ili okerne ode}e.lanci. Mila. pridr`avaju}i se svojih maslinastih pozadina na kojima zazvu~e akcenti crvene. a portreti iz Podgorca su tako|e izgubljeni. Mnogi su nestali u po`aru u manastiru Vra}ev{nici. Godine 1861 se ponovo na{ao u Be~u. u Be~u. ba{ na Akademiji. Njega je ~esto povla~io stvarala~ki zanos tako da mu ~esto fizionomije nisu bile najglavnije . Radoni} nije dopu{tao da se prepoznaju predlo{ci. Najdublje tragove ostavila je Mila Popovi}. Jo{ onda je u Jak{i}u izbio patriotizam. Ikonostasi u Srbobranu i Adi svedo~e o ambicioznom prihvatanju slikarskih zadataka. Godine 1848. k}er kikindskog kafed`ije. du`ih ili kra}ih skoro ukovrd`enih poteza pretvarali su se u opti~ki realizam portreta. omiljenog priru~nika slikara {irom Evrope za prikazivanje razli~itih psiholo{kih stanja. Jak{i} sa 16 godina je "svojevoljac" uz revolucionare iz kikindskog distrkta. u 16 je najbolji |ak u umetni~koj {koli Jakoba Marastonija u Pe{ti. spletovi brzih. Uticaj Danilovih pouka je bio presudniji.Vrsnom portretisti. U isto vreme. prstenje. biser. poput Jakova Ignjatovi}a svedo~anstva su velikih Radoni}evih mogu}nosti.. kretnjama figura. Prizivao ju je u stihovima "Vina.a to je esencijalno za portret. Kao posednik Lavaterove Fiziognomike. Ne snala`enje u anatomiji (telo a`daje ne deluje kao stra{na neman) ~inioci su negativne ocene. k}erkom u~itelja u Po`arevcu. Najsiroma{nije podsticaje imao je u crkvenoj tematici.. Za kratkog boravka na Izaru on je mnogo vi{e vremena bio u Staroj i tek otvorenoj Novoj pinakoteci. a time i povezanost sa elementima barokne slike. Me|utim.tri prednje figure obasjao je sna`nim osvetljenjem. vina". U drami Jelisaveta kneginja Crnogorska zaljubljeni \ura postaje \ura{ko koji voli tu|u `enu. samo ako se posmatra u istovremenom dejstvu pozla}ene rezbarije i slikarstva. Radoni} je poku{avao da iznenadi nekim neobi~nim re{enjem. Izme|u Mileve Zori} i Devojke u plavom i Devojke sa lautom. Odu{evljava se starim majstorima. slu~enom (?) pejza`isti. Uklju~io je problem dvojnih planova i tamno-svetle kontraste. ova ikona deluje hladnije i prora~unato. u stvari Milu. Jelisavetu. o~igledno nije odgovarala oblast crkvenog slikarstva. Ne skriva veliko po{tovanje Rubensa i Rembranta. Posle Podgoraca sledili su 98 . Sv \or|e pe{ak je slika na kojoj je ta igra bojom pretila da postane sama sebi cilj. ~ak da zapali plamen `rtvenika ili reflektorski uperenih zrakova osvetljenja. Upravnik {kole u Kikindi je vratio naru~ene portrete. nije bilo vreme za inovacije. a 1850 je u Velikom Be~kereku kod Konstantina Danila. Radoni}eve ikone u Srbobranu i Adi ali i one zapo~ete u Iland`i nisu vi{e u znaku vladaju}e nazarenske recepture.

Milevu Proti}-Koci} su premre`ili spletovi dugih i vijugavih poteza. a zatim u Beogradu i Vra}ev{nici na~inio ~itave serije likova istorijskih li~nosti. Li~nosti i teme iz istorije zaokupljale su Jak{i}evu uobrazilju. u godinama kad njegova znanja jo{ nisu pru`ala podatke o autenti~nim likovima na starim freskama. po{to je romantizam duhovni. buktinju je visoko podigao jedan op{tinar. No} je i tu poslu`ila Jak{i}u da na osnovu vi|enih Rembrantovih slika doprinese osnovnom {timungu drame. ALi ni na jednoj slici u srpskoj umetnosti XIX veka nije re{avan tako slo`en zadatak da se usaglase odblesci ~ak tri na raznim mestim postavljena izvora osvetljenja. Car Du{an. Knez Lazar je ipak najuzbudljivije i najuspelije delo. Za romanti~no u srpskom jeziku najbli`e je ono {to Nemci nazivaju kao "romanfaft". rembrantovska dvojnost svetlo-tamnih planova i karikaturalnost fizionomija sjedinili su se u barkono-romanti~arsku grotesku. kulturni i 99 . Na slici Takovski ustanak Jak{i} je nekoliko delova slike ostavio nezavr{ene {to je ovog puta posledica ve} poznatih ugledanja na Rubensove postupke mo`da ili ~injenice da je slika bila na {tafelaju pred iznenadnu smrt. Bila je to prava hronika obrenovi}evske Srbije. jer su snaga boje i dramatski svetlosni efekti gradili njegovu umetni~ku sintaksu. Direktor ]iri} je prerastao u monumentalnu sliku jedne sudbine iz koje su izbijale autobiografske poruke o sopstvenoj li~nosti. Me|utim. vezane za crne stubove. No}. Podstaknut povratkom u Srbiju kneza Milo{a Obrenovi}a i dinasti~kom smenom. sve vi{e pesama. sev pucnja pi{tolja. [ijonske su`nje je prikazao okovane u gvozdene obru~e. Postale su to odrednice srpskog likovnog romantizma. izvor osvetljenja je zaklonjen. pozori{nim kostimima i vojnim uniformama. dozvolio je da ostane lo{ crta~. on je pa`ljivim zagledanjem naro~ito u stare barokne majstore izgra|ivao svoju poetiku. ne samo u Jak{i}evom slu~aju. Pun mesec delimi~no zakriva oblak. Ustanak Crnogoraca je slika u koju je Jak{i} uveo dramatski repertoar nagla{enih gestova i razmahnutih ruku. tako da je re~ o slikama doga| anja koja imaju istorijsku. gra|anski slikari su odgovarali te`njama nove generacije da umetnost ponovo postane pratilja aktuelnog `ivota.Sumrakovac. Na portretima mu{karaca ~ita unutra{nji `ivot modela. bili su kulisa za Pad Sentoma{a inspirisan Bajronom. Jak{i} je 1859 prikazao kako Narodni poslanici i gra|ani s bakljama pronose sliku Kneza Milo{a kroz Stambol kapiju u Beogradu. Jagodina. politi~ku ili ratnu dimenziju. Suo~en sa nepoznavanjem izvornijih podataka obratio se savremenom teatru. Prikazuju}i vremenski bliske. Karminima i okerima kne`evske odore Milana Obrenovi}a raspalio je paletu. Sna`no gra|ena cela figura Kraljevi}a Marka. poznata kao Karaula tako|e sa prepoznatljivim podse}anjem na be~kog Rembranta ili minhenskog Rubensa. Elipsoidnoj shemi kompozicije jedva su zauzdani gestovi agresije. u dramski do`ivljen romanti~arski i nacionalni prkos Turcima. krvavo nebo u proseku klanca. plamen. Perjanica sa dijademom na kapi jednog drugog Jak{i}evog Kraljevi}a Marka inspirisana je perjanicom na glavi Rembrantovog autoportreta. Jak{i} je najpre sa Radoni}em u "Mileti}evoj sali" kafane "Kod kamile" u Novom Sadu. postavljena je na tamnu pozadinu u koju su utopljene figure Turaka. koji }e tek kroz 10ak godina napustiti Srbiju. muke sa proporcijama figura. pastozno opisano {arenilo kostima. ali i na vrline Jak{i}evog slikarskog postupka. Velikog stvarala~kog senzibilitet. Na njima i stale` imu}nih. {to poti~e iz romana. U~iteljici @ivki Proti} je udahnuo gest melanholi~ne smirenosti. Uskrativ{i sebi pomnije slikarske pouke. Slika je veoma pogodna za ukazivanje na sve nedostatke . Srpska no{nja na portretu supruge Tase @ivkovi}a. ~iju je ode}u zamenio pla{tom idealizovanog nacionalnog kostima sa primesama uniformi austrijskih i ugarskih plemi}a. koja takvom istorijsko-dru{tvenom komponentom podi`e zna~aj i vrednost Jak{i}eve portretske aktivnosti. koji niko osim njega nije zastupao tako uzbu|eno i ubedljivo. ubrzo u Podgorcu. u okviru tako nazivanog `anro nalazili su se i savremeni doga|aji. prvi plan slike obasjava i `ari mangal iz donjeg desnog ugla. Jak{i}eva zainteresovanost za savremene doga|aje ~ini komponentu srpskog likovnog romantizma. Kragujevac. ekspresivno obra|ene likove. Na portretima Stanije Risti} iz ]uprije ili \or|a Ivanovi}a Masad`ije se zadovoljavao da na na~in Karla Rala re{i problem materijalizacije krzna. Rubensovski plamenocrveni odblesci. Slikarstvo \ure Jak{i}a je dalo model za srpski likovni romantizam. Slika Bakljada kroz Stambol kapiju govori o razaranju crte`a. Po`arevac. ne{to {to je nestvarno. Ra~a. Na osnovu fotografije ^oban~eta jednostavnim i brzim potezima preneo je u sliku i re~Ima proze opisanu epizodu iz `ivota jednog srpskog pastira. a Stambol-kapija }e biti poru{ena. ~ak i savremene doga|aje. Poprsje cara Du{ana Jak{i} je postavio sli~no Rembrantovom Poprsju Tur~ina iz minhenske Stare pinakoteke. slikani izme|u 1856 i 1860 imaju sva obele`ja Jak{i}evog robusnog likovnog jezika. Kraljevi} Marko. Jak{i}eve predstave srpskih srednjovekovnih vladara i junaka sadr`e te`nje da se postigne izvesna iluzija portretske vernosti. Iste godine je naslikao i Kara|or|evu smrt. nebo bez zvezda i meseca. Knez Lazar. neverovatno. Nesnala`enje u organizovanju slike po dubini. anatomijom i gestovima lako se uo~avaju. proze pa i slika. Postaje manje va`na crta~ka nespretnost. Slika Odmor posle boja. Umro je od grudobolje a stanje mu se pogor{avalo usled alkoholizma. Najranije Jak{i}evo poznato delo je kompozicija Boj Crnogoraca sa Turcima iz 1846. Me|utim. Rembrantovska svetlosna deoba planova i rubensovski plamenovi i izra`ajnost se mogu videti. o formi koju defini{u kratki potezi kistom ili {iroki tonovi guste i nabubrele bojene paste. na portetu Katarine Proti} je zahvalno nudila prostora za pikturalnu organizaciju slike.

pored srednjovekovnih i baroknih.po~eci su bili u znaku bidermajerske minucioznosti. Andreji Andrejevi}u. Andrejevi} se na{ao u Rusiji 60ih godina XIX veka kad se i tamo ra|ao ruski stil. U Smederevu je Damjanov zadovoljio podse}anja na petokupolnost Manasije. novu sabornu crkvu projektuje u~eni arhitekt iz Pan~eva Kverfeld. izgra|enoj 1834. ne remete}i strukturalni sistem uobi~ajen u prethodnoj eposi klasicizma i ostavljaju}i neke karakteristi~ne znake samo na fasadnim platnima. odnosno poznavanja Tonovih gra|evina. Posebno su je privla~ile fizionomije nao~itih Bosanaca i Crnogoraca (Bo{njak sa belom ~almom. Valjevu. zna~aj ove druge "narodnja~ke". Na studijama je bio u Rusiji {to je kao izbor bilo potpuno neobi~no jer su srpski studenti arhitekture odlazili u srednjoevropske. rusko-vizantijski ili samo vizantijski druga~ije nazvan. Na `alost. MINA VUKOMANOVI]-KARAD@I]. Na projektu nove crkve u Kragujevcu. Pojavila se struktura velikih bojenih mrlja i toplog jarkog rumenila otkrivenih delova tela. Samo zato {to nije iza{ao iz klupe be~ke Akademije nepravedno mu se oduzimaju prava na modernost kakva su sticali |aci be~kog profesora Teofila Hanzena. Posle Sarajeva i Mostara ponovo sa spojem kupolnosti i zvonika. osnovni uslov je bio da oblicima podse}a na manastir Manasiju. U prednjem planu je Obili} u sna`nom naletu. gde su posle sli~ne faze narodnja~kog romantizma zapo~injale potrage za srpsko-vizantijskim stilom. U njoj se me{aju razli~iti stilski elementi. drug~ijoj lokalnoj tradiciji nametnuo je Damjanovu da na pravoslavnoj crkvi u ^ajni~u postavi 18 slepih plitkih kupolica orijentalnog bezistanskog tipa. poznata je jo{ uvek samo jedna Dobri}eva slika. Zbog toga slika romanti~nog sadr`aja ne mora biti romanti~arska po likovnom izrazu. neobi~ne po osnovi slobodnog krsta. simbol politi~kog i kulturnog uspona srednjoevropske srpske despotovine. ali je na zapadnoj fasadi dodao zvonik. od {egrtovanja do prakse i iskusnog graditelja. Smederevska crkva je izraz ve} upro{}enijeg romanti~arskog opredeljenja za renesansu starih oblika. Ako je 100 . Jedno njegovo usmerenje obele`eno je delatno{}u vode}eg arhitekte ruskog romantizma Konstantina Andrejevi}a Tona. Andreja Damjanovje jedan od poslednjih graditelja iz na{ih krajeva koji nije stupio u umetni~ku akademiju nego je projektovanje i izvo|enje u~io u procesu dugotrajnog stupnjevitog starinskog {kolovanja. Crkva Sv Georgija u Smederevu je ozna~ena kao jedna od prvih crkvenih gra|evina koja ozna~ava prekretnicu u srpskoj arhitekturi. potpisana i datovana u 1861. gra|ani Smedereva odlu~ili su da sagrade novu crkvu.umetni~ki pokret XIX veka. \ura Jak{i{ je bio romanti~ar koji je ponudio njegove odredi{ne ta~ke. U Ni{u je zapo~eto zidanje Saborne crkve 1857 sa pet kupola kao podse}anjem na Gra~anicu. Kragujev~aninu. u kompleksu dvora kneza Milo{a Obrenovi}a. Oblak crnog dima jo{ vi{e nagla{ava kontraste planova i dramu rata. Andreja Andrejevi} je otvarao puteve obnovi nacionalnog stila i u srpskoj arhitekturi sredinom XIX veka. bidermajerske estetike i prakse u pribli`avanju onom {to se mo`e definisati kao romantizam. {to }e se uskoro dogoditi sa crkvama u [apcu. austrijske i nema~ke centre. u njegovom slu~aju kod nekog arhitekte u Italiji. pripadnost njegovim izra`ajnim sredstvima i karakteristikama ne mo`e biti usko ozna~eno samo kao romanti~no nego kao zbir osobenosti koje se uklju~uju u {ire zna~enje romanti~arskog. U srpskoj umetnosti sredinom XIX veka tako|e je bilo razli~itih odstupanja od pravila gra|anske. ~ak i orijentalnih. GRADITELJSTVO I OBNOVA NACIONALNOG STILA Bidermajer se u odnosu na graditeljstvo postavio znatno raionalnije. kao {to delo romanti~arskih osobina ne mora biti romanti~no pogotovu u smislu idealnog i idili~nog. na slikama Starac duge kose i Devoj~ica sa crvenom maramom. Mladi arhitekt se iz takve atmosfere u Rusiji vratio u Srbiju. u drugom je panorama boji{ta tako|e ispunjena konjanicima u trku. Ne{to kasnije. Na samoj sredini stole}a. Tridesetih i 40ih godina XIX veka reprezentativnost u srpskom graditeljstvu se jo{ ogledala u izgradnji crkava. Devojka sa vinovom lozom sa neobi~nom toplinom boje prerasla je u simbol hedonisti~ke radosti `ivljenja mlade umetnice. To je konjani~ka figura Milo{ Obili} u boju na Kosovu na popri{tu bitke organizovanom u dva plana. sa pet kupola i programom sekundarne plastike na prozorima i krovnom vencu hram je nudio utisak o vizantijsko-romanti~kom konceptu. preovla|uju}e su posledice ugledanja na crkvu manastira Vra}ev{nice. Odli~an crta~ ali ~estu duga~ki potezi ki~ice su zapravo bili potvrda da su{tina njenog postupka nije crta~ka. obrazovani arhitekt ~eh Jan Nevole je Kapetan Mi{inim zdanjem doprineo sve evropskijem izgledu Beograda. Takav uzor je posledica ~injenice da je Vra}ev{nica u zavi~aju Obrenovi}a. Ba{ u deceniji kad je Andrejevi} bio u Rusiji. U Beogradu. nalik na ju`nougarske crkve. Sli~no se de{avalo drugom savremeniku i imenjaku. mada je mnogo izvesnije da je rezultat moskovskih iskustava. Bo{njak sa crvenim sarukom). ALEKSANDAR DOBRI] je tako|e be~ki |ak. "demokratske" varijante ruskog stila bio je u opadanju pred ja~anjem traganja za narodnim duhom i tradicijom u pravoslavlju i samoniklosti. a drugo je bilo upu}eno prema kavkaskim i balkanskim uzorima. Za~etak takvog romantizma nalazimo na crkvi u Top~ideru. tek ogla{enom novom sedi{tu kneza. Sa zna~enjeme onog ko stvara u duhu romantizma. kao na odli~no komponovanom Autoportretu ili portretu brata Dimitrija. U`icu i Kraljevu. jer je desatak godina ranije zavr{ena Saborna crkva u Beogradu ve} postala uzor dominacijom barokno-klasicisti~kog zvonika na zapadnom pro~elju.

Skidanje s krsta ili Hristovo ~udo s hlebom i ribama. Bio je to nadgrobni spomenik nadvojvotkinji Mariji Kristini Austrijskoj. posredovao je Jovan Sterija Popovi}. u vreme kad su tamo ruski istra`iva~i Viktor Grigorovi~ i Porfirije Uspenski. Isticanje Saborne crkve proizilazi iz toga {to se ona dogodila na drugoj obali Save i Dunava pritisnutoj jakom tradicijom vizantine. Uostalom. Neki bitni oblici na crkvi Sv Spiridona sadr`ani su u crkvi Sv Marka u Veneciji. Izgradnja Vaznesenjske crkve u Beogradu za vojnike garnizona po~ela je kad je Andrija Andrejevi} ve} bio slu`benik Ministarstva Gra|evina i bdeo nad izrastanjem kragujeva~ke crkve. ali je isticano da se u njoj oglasio i rani srpski romantizam. Ako ni{ta drugo. Po{to je Avramovi}evo slikanje u Beogradu trajalo izme|u 1841 i 1845. sa mogu}im uzorima u Engrovoj Apoteozi Homera ili Firihovoj Apoteozi Mocarta. Amerling nije postao profesor na Akademiji. Likovna obrada. Dve godine kasnije Avramovi} je predlo`io srpskom ministarstvu prosvete da mu omogu}i obilazak i prou~avanje starih srpskih crkava i manastira. podstakav{i kod Srba obnovu tradicije zidnog slikarstva. gra|ena je izme|u 1861 i 69 na mestu starijeg hrama iz sredine XVIII veka. a V. Bez obzira na to {to je ostalo nejasno kako je Avramovi} dolazio u priliku da kopira Amerlingove slike. ne samo na ikonostasu nego i na zidovima. vi{e je nego o~igledan. Tematika starozavetnih i novozavetnih scena prikazanih u Beogradu otkriva raznovrsnost njegovih zamisli. plastike i slikarstva. Neki drugi portreti. slobodan potez zasnovani su na studijama u Engleskoj i u~enju od Tomasa Lorensa. Usvojen je nacrt arhitekte italijana Karla Ma~ijakinija iz Milana. govorio je da bi ~ak i ~uveni be~ki `ivopisci postali Srbi da su znali za njih. Naime. ali tako da kao kod baroknih uzora svetlost doprinosi ukupnoj organizaciji slike. Ponesen. prvo ime be~kog bidermajera Ferdinand Georg Valdmiler isticao je pitanje svetlosti kao sudbonosno. naro~ito likovi koje je radio prema slikama Fridriha fon Amerlinga su takvi. kao saglasje arhitekture. Slede}e 1847. za mnoge zgode kojima obiluje srpska istorija. delo italijanskog vajara Antonija Kanove. Projektant crkve arhitekt Rezner je ovu be~ku crkvu i zamislio kao jedinstvenu celinu. Zbog toga je slikarstvo Dimitrija Avramovi}a u Sabornoj crkvi u Beogradu u sinopti~koj karti i hronologiji odgovaraju}ih pojava u okvirima gra|anske umetnosti i romanti~arskog istorizma srednje Evrope i zaslu`uje zapa`enije mesto izvan belega istorijske srpske umetnosti. Druga~ije i mirnije od Jak{i}evih uzbu|enja pred platnima velikog Holan|anina. Portretisao je Vuka Karad`i}a. na kojem je prikazano njeno uvo|enje u grobnu piramidu. {to je bilo dovoljno da se Avramovi} zaputi u Manasiju i Ravanicu. bliska je klasicisti~kim odnosno ~isto bidermajerskim osobinama. Dok je stajao na skelama u Sabornoj crkvi. 101 . Avramovi} nije skrivao svoje sklonosti ka jakim valerskim razlikama u osvetljenosti povr{ina. u Solunu i Carigradu. friz slepih arkadica na krovnom vencu podse}anja su na srednjovekovnu Ravanicu. kao i sa tri polukalote nad isto~nim ju`nim i severnim krakom. Avramovi}eva inspiracija je u prvim skicama olovkom polazila od klasi~nog motiva oven~avanja. Petokupolnost. Njegov elegantni crte`. Avramovi} je u Beograd doneo najsve`iju varijantu crkvenog slikarstva. Poslebno je va`na ~injenica da je Avramovi} u beogradskoj crkvi uradio celokupno slikarstvu (?). on je na Svetoj Gori. Ka{anin ta~no osetio kao beg u koloristi~ko. Krilata muza pesni{tva sa lovorovim vencem i lirom ispra}a srpskog pesnika do kapije ve~nosti gde ga sa~ekuje genije smrti. sa crvenim fesom i tamnim fonom slike. bez obzira na to {to je mogla imati i imala uzora u baroknoj i klasicisti~koj ikonografiji apoteoza. Prethodilo je upozorenje patrijarha Raja~i}a da se prilikom podizanja hrama ne unese ni{ta {to bi se protivilo duhu pravoslavne crkve. 6. Petrovi} ga je nazvao prvim srpskim "romanti~nim omladincem". u Srbiju je 1844 do{ao istra`iva~ srpske srednjovekovne arhitekture Franc Mertens. zapa`a se da je prva velika celina zidnih slika u Be~u XIX veka. Me|utim. ~ini se opravdanim pogled na preduzimanje sli~nih poslova u samom Be~u. Rezultati su sabrani u dve knjige: Opisanije drevnosti srbski u Svetoj Gori i Sveta Gora sa strane vere. Ve} osvedo~enog razumevanja za takve poslove. tj. onda su to petokupolni hramovi Hrista Spasa u Moskvi i Vavedenja u Semenovskom puku u Petrogradu. podre|ena crta~koj strukturi i hladnom koloritu.dovoljno ista}i samo primer-dva. Crkva Sv Spiridona u Trstu. koja je ovladala srednjom Evropom pod uticajem Overbekovog rimskog kruga i be~kih nastavlja~a Kupelvizera i Firiha. manastiru Vrdniku i Topoli svedo~anstva su oslu{kivanja onog {to je neumitno dolazilo.DIMITRIJE AVRAMOVI] Samo {to je iza{ao iz Akademije. Hram je postavljen na osnovu gr~kog krsta sa velikom centralnom kupolom i ~etiri ugaone kupole. niz drugih ikona na ikonostasima u Beogradu. ona je romanti~arska glorifikacija nacionalnog pesni~kog genija. dugih poteza kista i omiljenog postavljanja figura u protivsvetlo. {to je M. sa opona{anjem njegovog na~ina slikanja. kao prvu sintezu romantizma na Austrijskom tlu. uticaj njegove pastozne fakture. U ina~e nevelikom Avramovi}evom opusu najve}i deo slika su kopije po Amerlingu. tri godine posle pesnikove smrti Avramovi} je nastavio traganje za razre{enjem i zaustavio se pred jednim skulptorskim delom. Zapo~eo ju je Jozef fon Firih 1844 u crkvi Sv Jovana Nepomuka. Slika je ozna~avana kao jedina prava klasicisti~ka kompozicija u srpskom slikarstvu. hudo`estva i povestnice. Takvom se mo`e smatrati Apoteoza Lukijana Mu{ickog sa zavr{nom verzijom iz 1840.

crnac donosi dobre vesti zbog kojih se mo`e pocrneti i izgoreti u plamenu ljubavi. Rado se kasnije pozivala na taj minhenski podsetnik. dve slike dvojice antverpenskih umetnika obilazile su evropske gradove i dodatno uticale na razmah ovog `anra. prevodiocu. Perside Kara|or|evi} i Mladi}a sa pismom pripadaju estetici gra|anskog slikarstva.sudbinska neminovnost koja preti svima. nade i o~ekivanja samo pusti snovi. karikaturisti. zatim Turski poklisari prose Maru. Turneja Abdikacije Karla V Luja Galea i Kompromisa nizozemskog plemstva Eduarda de Biefa su nastale u Parizu kao presudnom ishodi{tu ikonografskih recepata. Katarina Ivanovi} se o~igledno oslanjala i na stare majstore naro~ito Holan|ane (Korpa s gro`|em . Drugi njeni portreti: Sime Milutinovi}a. Prva na listi su dva autoportreta od kojih se jedan ubraja u antologijska dela srpskog slikarstva. pa se mo`e suditi o na~inu na koji je re{eno ovo platno velikih dimenzija i slo`ene kompozicije. Prihvativ{i dobrotvorstvo grofice ^aki krenula je na studije u Be~. Prvi veliki prevod je bilo "`alosno pozori{te u 5 ~inova" o italijanskom slikaru Kore|u. marljivo je studirala mo`da i vi{e od propisanih pet godina. zapazio je upozorenje da umetnost ne sme podlegati privla~nom slikanju poroka. Zatim se otisnula u Italiju. u "Sedmici" u Novom Sadu. sa `enskim figurama odevenim u sjajno bele atlasne kostime. dubinsko razu|ivanje planova. Kasnije se povukla u usamljeni~ko trajanje u Stoni Beograd (Seke{fehervar u Ma|arskoj). vode ka slikama belgijanaa Galea i De Biefa. Dogodilo se to u Minhenu gde je izlagala i dobila nagradu za Osvajanje Beograda. Italijanski vinogradar je spoj portreta i mrtve prirode pretvoren u `anrovski do`ivljaj primeren sentimentalizmu epohe. Uspon belgijskog slikarstva zapo~et je 1830 kad je progla{ena samostalnost. ^vrsto opredeljenje da postane slikar po~ela je da ostvaruje u~enjem kod pe{tanskog slikara Jozefa Pe{kija. ba{ u vreme kada je K.tako|e nisu bez simbolike. ali dopiru do poricanja poznavanja anatomije. pa u Holandiju i Pariz da bi se po~etkom 1844 odlu~ila da dve godine provede na studijama u Minhenu. @ena sa pismom . Preveo je knjigu Vinkelmana. Smrt Sirotice i Smrt bogata{ice . ~ime je postala prva Srpkinja sa tako visokim nacionalnim priznanjem. Primetna su insistiranja na obele`avanju glavnih li~nosti nagla{enim crvenim baldahinima. gde su se za primat borili |aci be~ke {kole. Poku{avala je da se ve`e za Beograd. Ivanovi} u Minhenu. ugarske kraljice . Ivanovi} opovrgava ve} potvr|eno zanatsko znanje. U romantizam je Ivanovi}eva uranjala na tematskoj ravni naj~e{}e ali je bilo trenutaka kada je slikala i istorijske kompozicije. Mada je bio tuma~ Vinkelmanovog klasicizma na svojoj slici Hristov hod po vodi jo{ iz 1835 naginje ka romanti~nom ose}anju. Do{av{i u Beograd. komponovanja celine. Nije to lako polazilo za 102 . O Avramovi}u sve govori kao o li~nosti {iroke kulture = piscu.Objavljivao je ~lanke u "Srpskom narodnom listu" u Pe{ti. uzaludnost od bekstva i potrage za slobodom. vi{e nego bataljisti~ki prikaz. Naime. naro~ito Zakletva kralja Matije i Carigradski patrijarh proklinje rasko{ pru`aju ~injenice za takve zaklju~ke. Ako je po~etak srpske moderne umetnosti mogao imati dve ta~ke onda je jedna bila u @efarovi}evim zidnim slikama u manastiru Bo|ani a druga u odluci Katarine Ivanovi} da oku{a ogla{ene zaokrete u umetnosti bavarske prestonice. kao na slikama dvojice Belgijanaca. ~lanu Dru{tva srpske slovesnosti. Ocene uspe{nosti prikaza ovog doga|aja uva`avaju vernost u predstavljanju likova. Prevode}i Zlatna zrna za mlade i stare oba pola. nastanak slike u Minhenu otvorio je pitanja da li je bilo mogu}no da se na{a slikarka obrati ~ak i savremenim uzorima. I njegova smrt je bila romanti~na= na vest o smrti ruskog cara dobio je izliv krvi u mozak. 7. Katarina Ivanovi} je pokazala da je umetni~kim obrazovanjem bila ispred sredine u kojoj je poku{ala da ga primeni. Vi{e od takvih detalja u prilog upore|ivanju govori sistem inscenacije. U Zakletvi kralja Matije do punog izraza je do{ao razu|eni i slo`eni mehanizam zbivanja u prostranoj dvorani sa stubovima i galerijom ispunjenom zvanicama. {to mo`e biti predmet raznovrsnih. Osim toga. Po{tuju}i pomo} dobrotvorke. u "Podunavci" u Beogradu. Ceremonijalnost. Mo`da je preterano re}i da u slikarstvu Ivanovi}eve nema sredine izme|u gra|anskog i romanti~nog. Zala`e se 1845 za osnivanje umetni~ke {kole u Beogradu. Obimne prevode je tako|e radio. ali ga je napustali kad se uverila da su njene `elje. nego mora imati moralne ciljeve. skra}enja. njeno umetni~ko delo svakim platnom svedo~i o tim krajnostima. pred rezultatima francuskih romanti~ara. Srpsko u~eno dru{tvo ju je izabralo 1876 za po~asnog ~lana. u slikovitosti srpskog i turskog no{iva. De~ak sa sokolom . U svom ateljeu . Minhenska varijanta nije sa~uvana.amblem ljubavi. Pokaza}e se i na drugim poznim slikama da K. Vojvode Stevana Kni}anina. Do~ek Srpkinje Jelene. skup zanimljivih sitnica i aforizama. pa i psiholo{kih provera razloga takvih promena u optici. ali je verovatno ponovljena na postoje}oj iz 1873.starac je alegorija prolaznosti. Iako je svedeno na 35 sa~uvanih slika. U odeljku za devojke be~ke Akademije za likovne umetnosti na{la se krajem 1835. kao zaustavljena zavr{na masovna scena iz pozori{nog komada kakve rado koristi i dramaturgija na{eg postmodernog vremena. nadvi{eni zid kule na dnu. Vra~anje pribli`ava obave{tenost Ivanovi}eve do Al`irskih `ena Delakroa).KATARINA IVANOVI] Brodila je kroz Evropu postav{i jedan od retko toliko pokretnih srpskih slikara. Slika deluje kao jedan monumentalni plakat.

Nekoliko godina kasnije. {to je smatrano i posledicom {tedljivosti. Modelisanje lika je Aleksi}u svojstveno. sa aran`manom zavese. Seriju tih poslova zapo~eo je u Molu. Slikar takve osetljivosti za do`ivljaj ljudske du{e i njenog ~itanja kroz o~i i lik. Ne pori~e se da je bio vi{e crta~. U banatskom Aran|elovu radi na celokupnoj slikanoj dekoraciji crkve.Obrazovanje je dobio prvo u crta~koj {koli u rodnom mestu. u kasnu jesen 1828 se upisao na Akademiju u Be~u. Uspe{nost Aleksi}a kao ikonopisca ~esto je neodvojiva od majstora koji su pripremali plasti~ni ukras oltarskih pregrada (aradska radionica drvoreza Mihajla Jani}a). Radio je portrete i crkveno slikarstvo koji su naj~e{}e nastajali istovremeno. Njegovo formiranje je bilo usmereno najpre na Novi Sad. borio se. Njegovu Marijetu prihvatamo zbog familijarnih se}anja kao majku 6 dece zbog kojih je otac-slikar morao mnogo da radi. na svodu crkve Aleksi} je postavio prostranu kompoziciju u kojoj Milo{ Obili} ubija Murata. a sve to na siguran na~in.. Uro{u Kne`evi}u ili Dimitriju Avramovi}u. zna~I na ikonostasu i zidovima hrama. a praunuk Sava Tekelija je 1822 podigao toranj i pozlatio krst . u kojoj ~ipkanu maramicu. ~esto sa prostranim povr{inama istanjenih bojenih namaza.NIKOLA ALEKSI] I Aleksi} i Danil su umrli iste godine i opslu`ivali su klijentelu u velikom delu Ugarske. slikarski zaista proose}an. U tom istom pogledu ni{ta bolje ne stoje ni Avramovi}eve zidne slike u Beogradu.URO[ KNE@EVI] Ro|en je u Sremskim Karlovcima. Od prvih do poslednjih godina rada ostao je dosledan smirenom. dragoceniji o podacima o dedi. k}erkom grani~arskog oficira iz Verone. kra}e vreme Aksentije Marodi}. Trogodi{nji boravak u Be~u 103 . Njegove slike je lako prepoznati najvi{e zbog jednog pepeljastog tona koji je ugra|ivao u povr{ine inkarnata i modelacije. a osobito naslaganim valerima na beloj pegi glave. sin Du{an kao i drugi unuk prota Ivan. 8. Naime crkvu Sv Petra i Pavla sagradio je jo{ 1707 Jovan Popovi} Tekelija. koju nijedan detalj ne naru{ava. dopojasni prikazi. obnovljenoj dr`avi. jednog od vode}ih predstavnika srpskog slikarstva u prve tri decenije XIX veka. kod Arse Teodorovi}a. Aleksi} je bio jedan od najplodnijih slikara istorije srpskog slikarstva. U pore|enju sa njima name}e se zapa`anje o mestu tema iz istorije koje one dobijaju u `eljama i ostvarenjima Srba u Austriji ili. Aleksi} je 1845 u Aradu najpre sa zidnim slikarstvom i novim ikonostasom. koje se nekoliko godina kasnije zavr{ilo brakom i po~etkom njihovog `ivota kao `itelja Arada. tri godine se kretao po Italiji radi daljeg usavr{avanja. morao je isam biti ispunjen emocijama sentimentalne epohe. ali i slikaju}i portrete oficira srpske narodnosti po garnizonima Lombardije i Venecije. Po nalogu Ara|ana. redak u nas u ovom slikarskom rodu. Aleksi} je imao i pomo}nike.. gde je trebao da obnovi ikone Arse Teodorovi}a. linearac ali je njegova koloristi~ka klavijatura zato vrlo fina. monotono ali da je imao smelosti i snage za monumentalni format u kojem je ~ak i najbolji. Me|u njima su bili pozlatar i slikar Jovan Suboti}. Aleksi}eve slike u Aradu su jo{ za vreme rada donele nesre}e = po~ele da se ljuspaju i otpadaju (ali ipak su to bili prvi po~eci u obnovi zna~aja zidne slike u srpskoj pravoslavnoj crkvi). sve do kraja i dosledno stopljeno u harmoni~nu celinu.. kompoziciono nepogre{ivo uravnote`eno. vatre i `ar romantizma pripadali su leksici mla|ih.. Aleksi} radi i u mnogim drugim mestima u Banatu a u Mokrinu je radio 10 kompozicija u ulju na platnu koje je postavio na crkvene zidove. na svodu Tekelijine crkve Aleksi} je prikazao jednu scenu iz `ivota Stefana De~anskog. kakvu je iskazao u mnogim portretima. a naspram nje sv Savu kako blagosilja Srp~ad. 9. Za potrebe crkvenog slikarstva prihvatio je brojne narud`bine. biste. pak. a kasnije odlazi u Pan~evo gde mo`e da vidi Danilove radove na ikonostasu Uspenske crkve. Velikom Sen Miklo{u i td. neinventivno. Nije bio inovator ali je sve osobenosti bidermajerske slike sa uspehom primenjivao na nekoliko 100 portreta. tonski i valerski bogatom na~inu slikanja. skr{tenih ili opu{tenih ruku. Aleksi} ostaje veliko ime srpskog bidermajera. Svedo~anstvo o svojim mogu}nostima je ostavila u portretu Danila Dani}a prvom delu posle ulaska u Beograd. on postizava izvanredan efekat `enske ~istote i mekote. Jednim od najboljih portreta se smatra portret Angeline Jovanovi} ~iji se diskretni sme{ak vi{e naslu}uje nego {to se vidi. U Gospo|incima su pozlatu i drvorez radili be~lije: Johan Kistner i Josif Tepfer (Kistner je radio i pregradu Saborne crkve). Smatra se da se u Italiji priklju~io nazarenima. osobito na `enskim portretima. prilago|avao dinasti~kim promenama. rano se na{ao i sna{ao u Kne`evini. otmeno i diskretno ukusna.rukom ni Jovanu Popovi}u. s jedva ne{to sen~enja. Sede}e i stoje}e figure. Iz tih dana poti~e poznanstvo sa Marijetom Stanki}. Njegove ikone se ~ine tvr|im i hladnijim od naj~istijih nazarenskih ikona. u Ostoji}evu. U ocenama Aleksi}evog ikonopisa stoje zaklju~ci da je ono hladno. Radio je u Fibi{u. {tede}i i boju i invenciju. Izvesno je da u decenijama u kojima Aleksi} deluje nijedan od srpskih slikara nije imao za sobom toliko kvadratnih metara zidnog slikarstva niti toliki broj ulja velikih dimenzija. Osvetljen lik i deo pozadine pred njom uskla|en je sa izvrsno postavljenom rukom u prostoru slike.

izme|u 1844 i 47 nije ostavio potvrde o upisu na Akademiju, ali se veruje da je bio u njenim u~ionicama, usavr{avaju}i svoju privr`enost regulama bidermajerske slike. Osim nekoliko pojedina~nih ikona, katalog dela Uro{a Kne`evi}a ispunjen je samo portretima. Znatan deo ih je nestao ali je sa~uvano oko 200. Jedan od najve}ih njegovih portretskih poduhvata trebalo je da bude Galerija kneza Aleksandra Kara| or|evi}a. Prvi u seriji bio je portret Kara|or|a, kopiran prema delu ruskog slikara Borovikovskog. Jednu grupu tih portreta Kne`evi} je morao da ostvari kopiranjem drugih majstora, Kara|or|a po Borovikovskom, Dositeja Obradovi}a po Arsi Teodorovi}u, mitropolita Petra Jovanovi}a po Dimitriju Avramovi}u. Drugu grupu Kne`evi} radi na osnovu opisa onih koji su ih pamtili kako su izgledali za `ivota (Aleksu i Simu Nenadovi}a) a Jakova Nenadovi}a je mogao upoznati jer je tad jo{ bio `iv. Oni ra|eni po prirodi zadovoljavali su savremenike (Matija Nenadovi}, Luka Lazarevi}, Uzun Mirko Apostolovi}, knez Aleksandar i kneginja Persida Kara|or|evi}, Pljaki}ka, Bojani}ka i ^arapi}ka). Iz ovoga je proiza{lo mi{ljenje da je Kne`evi} oformio istorijski portret u Srbiji. Kne`evi} je ipak u potpunosti zatupnik bidermajerske poetike. Tvr|eg crte`a, ~vr{}e modelacije, neubedljivije materijalizacije, pogotovu u pore| enju sa Jovanom Popovi}em, s obzirom na dosada{nje gre{ke u atribuciji. On se ne mo`e smatrati romanti~arem, nego samo slikarem izrazitog bidermajerskog naturalizma. U portretima mu{karaca umeo je da uspostavi postojanost impostacije i uravnote`enost gestova i bojenih rasporeda i da se poigra sa svetlucanjem metala. @enski modeli su u rasko{nim haljinama {to mu je pru`alo da razigra paletu. Kne`evi} je uspeo da dugim i uspe{nim prisustvom u Kne`evini bude me|u malobrojnim izabranicima koji su mnogo doprineli njenom kulturnom razvoju. ARSENIJE PETROVI] - u vreme dok su Jovan Popovi} i Kne`evi} bili izvan Kne`evine a Avramovi} zauzet Sabornom crkvom, on je popunio prazninu. Bio je samouk, dugo je `iveo i umro u Zemunu, ~esto je prelazio u Beograd. Slikao je i uglednu klijentelu - episkope, generale, trgovce, senatore, a|utante, sve{tenike pa i budu}i kralj Petar Kara|or|evi} kao de~ak, varo{ani, seljani i deca. NIKOLA MARKOVI] - {kolovani slikar koji je pripadao porodici slikara u kojoj su bili otac Milija "Raspop", stric Ivan i brat Radovan. Milija se odrekao sve{teni~kog poziva da bi postao slikar. Mada njegovo slikarstvo nema ve}e umetni~ke vrenosti uloga u mnogim celinama crkvenog ikonopisa, sa svojim ro|acima ili Dimitrijem Posnikovi}em, zna~ila je primetne doprinose celokupnom poletnom duhovnom razvoju Srbije. U njegovoj ku}i u Beogradu radila je mala slikarska {kola, gde je u~itelj bio i mladi Steva Todorovi}. Me|u njegovim prvim u~enicima bili su Milijini sinovi Radovan i Nikola. Milija Markovi} nije imao neko posebno umetni~ko {kolovanje. Presudna je bila 1844 kada je poma`u}i Avramovi}u na dovr{enju ikona za Sabornu crkvu ra{~injen. Nikola Markovi} je najpre bio u~enik a zatim suparnik Steve Todorovi}a. Vi{e od 20 godina trajalo je prijateljstvo, sve do ugovaranja slikanja ikonostasa u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu (1880-narud`binu dobio Steva). Markovi} sam izve{tava da je bio u Italji, Nema~koj i Francuskoj. Izabran je za ~lana Srpskog u~enog dru{tva. Prvo je pomagao ocu da bi se osamostalio u Gornjem Milanovcu, Valjevu, Blagove{tenju kablarskom, Loznici, Kraljevu, Knja`evcu, Zaje~aru i radi sa Stevom Todorovi}em u Top~ideru u Beogradu. Ikone potpisuje na francuskom i italijanskom. Aktuelnu obave{tenost pokazuje poznavanjem i izborom predlo`aka za mnoge ikonostase - biblija [nora fon Karolsfelda i biblija Gistava Dorea. Na razli~itim poukama i osnovama, Markovi} je formirao jedno naizgled neobi~no crkveno slikarstvo, dovoljno udaljeno od onoga {to su praktikovali nazareni ali i od zaokreta prema ne~emu {to bi bilo romanti~arsko. Nagla{enom ulogom crte`a, grubljom fakturom u modelaciji i definisanju oblika, odmereno i umereno, izmi~e odre|enim stilskim osobenostima.

10.AKSENTIJE MARODI]
Umetni~ko delovanje je zapo~eo stupanjem u umetni~ku radionicu Petra Pili}a 1851., ubrzo posle boravka Novaka Radoni}a kod ovog nejakog slikara. Zavr{ilo se u Iland`i 1880, nad nedovr{enim Radoni}evim ikonama, koji je u me|uvremenu prerastao u za{titnika i prijatelja. Marodi}evo slikarstvo se tako na{lo u eposi romantizma mada je to jedina veza sa programom ovog umetni~kog stila. Sli~nost sa Radoni}em zapo~ela je u~enjem kod istih doma}ih slikara (Pili} a kasnije Aleksi}), nastavljena je studijama na Akademiji u Be~u, potvr|ena je du`im boravkom u Italiji. Obojica su se odu{evljavali italijanskom umetno{}u. Ikonostas u crkvi manastira Kovilja u Ba~koj svedo~anstvo je nagla{ene italijanizovanosti Marodi}evog ikonopisa. U soklu sad`aji su pretvoreni u `ivo aran`irani mizanscen, u kojem se u nekoliko celina i vi{e planova razvijaju glavni i sporedni doga|aji. Sli~no Radoni}u i Marodi} se predavao "mudrovanjima", ali kao energi~ni i anga`ovani iznosilac razmi{ljanja i predloga i o problemu pravoslavnog ikonostasa. Bio je aktivni u~esnik u javnom `ivotu, simpatizer Svetozara Mileti}a i prijatelj mnogih uglednih knji`evnika. Pisao je za "Zastavu' i 'Javor'. Pisao je i o arhitekturi manastira (tornjevi kvare izgled srpskih crkava). Zbog toga bi vizantijsko kube na pravoslavnim hramovima moralo da zameni zapadnja~ke zvonike. O ikonostasima u srpskim crkvama izra`avao je tako|e o{tre primedbe. Smatrao je da njihovo projektovanje treba povaravati arhitektima koji bi oblike prilago|avali stilu gra|evine, 104

proporcijama enterijera i akustici. Neprijatelj slikara su bili pozla}eni okviri - na ikonostasu se ni{ta drugo ne vidi od bleska zlata. Pogre{an mu je i broj ikona - zahteva usitnjavanje kompozicija pa sa ve}e daljine ne mo`e vernik da prepozna {ta je {ta. Koviljski ikonostas je doprineo ocenama da je ispoljio "jedinstvenu sintezu kasnog klasicizma i za nas ranog realizma, da se javio kasno da bude romanti~ar, a rano da postane prvi realist". Marodi}ev korak u aktuelno je jednak po va`nosti minhenskom zaokretu Katarine Ivanovi}, njen ka romantizmu, a Marodi}ev u realizam.

11.ANASTAS JOVANOVI] - GRAFIKA I PRVA SRPSKA FOTOGRAFIJA
Me|u prvim korisnicima novog medija, fotografije, bio je Anastas Jovanovi}, poslat u Be~ na studije radi usavr{avanja litografske ve{tine. Obave{ten o korisnosti novoprona|ene dagerotipije i za lak{e izra| ivanje litografskih portreta, postao je 1841 posednik kamenre. Prvo je poku{ao da na~ini prvu fotografiju kneza Mihaila Obrenovi}a (vezan zahvalno{}u za njega zbog poslanja zbog {kolvanja u Be~). Od 1845 se prati kontuinirano hronologija njegovih kalotipija i dagerotipija. Oni su bile svedo~asntvo umenti~kog dara opservacije, kakav je bio pogodan za bavljenje fotografijom. Nije snimao samo u ateljeu i za potrebe litografskih narud`bina, ali je ipak na~inio najvi{e takvih snimaka. Slika obi~ne ljude ali i li~nosti koje su gradile kulturnu i dru{tvenu istoriju Srbije: kneza Milo{a Obrenovi}a, Mihaila i kneginju Juliju, crnogorskog kneza Danila, kneza Aleksandra i Persidu Kara|or|evi}, mitropolita Petra Jovanovi}a, Dimitrija Avramovi}a, Stevu i Poleksiju Todorovi}, Milorada Medakovi}a, kapetana Mi{u Anastasijevi}a, patrijarha Raja~i}a, Branka Radi~evi}a, Iliju Gara{anina, \uru Dani~i}a...Pravu meru znanja i vrednosti otkrivao je u celokupnoj pripremi svojih litografija, od skica i crte`a do zavr{ne izrade i izdavanja, {to je neuobi~ajeno ~ak i u odnosu na najbolje austrijske umetnike i ina~e njegove u~itelje i uzore. Najva`niji poduhvat Jovanovi}a na polju litografije su Spomenici srbski. Zamisao je bila da to bude serija ilustrovana prikazima istorijskih li~nosti i doga|aja. Mada pokrenuta 1847 serija je zbog revolucije po~ela da izlazi tek 1850. Trebalo je da se pojavi 12 odeljaka u svakom po 3 portreta i 1 "izobra`enije istori~esko". Za tri godine iza{lo je 4 odeljka. Dalje izdavanje je prekinuto jer nije bilo dovoljno zainteresovanih kupaca. Kao umetnik ponudio je romanti~arskom vremenu teme iz istorije, oslanjaju}i se na Istoriju Jovana Raji}a, delo nastalo krajem XVIII veka i istoriografski osnov do 60ih godina XIX veka. Sklop mnogih okolnosti postupno je su`avao {irinu sveslovenstva i ju`noslovenstva zbog ~ega ne mora biti neo~ekivan neuspeh zamisli Anastasa Jovanovi}a da izda Panteon Slavjanski, u kojem bi se pojavljivali likovi znamenitih Slovena sa njihovim biografijama na 6 slovenskih jezika. Imalo je to prizvuk produ`enog romanti~arskog istoriziranja, ali je izra`avalo i sve nagla{eniju podudarnost izme|u oficijelnih o~ekivanja i poslovnih ugovora umetnika. Adam Stefanovi} je bio jedan od onih koji su se oku{avali na dve Akademije, u Minhenu i u Be~u. Mali broj njegovih sa~uvanih slika govori o uklapanju u koliristi~ke tendencije minhenskog realizma, a grafi~ka dela o pomno sakupljenim iskustvima istorijskog slikarstva. Pavle ^ortanovi} je jo{ na studijama u Be~u mogao da proceni ulogu koju mo`e imati litografija. Anastas Jovanovi} je na kraju, kad je postao upravnik dvora kneza Mihaila, sve podredio fotografskoj karijeri. Sa njegovih snimaka deo savremenog `ivota mogu posmatrati i Be~lije, mnogo vi{e nego Beogra|ani, u detaljima ulica i dvori{ta, panorama sa Kapetan Mi{inog zdanja. Najdragocenijim se mogu smatrati skoro reporterski moderno zabele`eni odlazak poslednje turske vojne posade i pa{e sa Kalemegdana 1867 i proslava 50godi{njice takovskog ustanka.

12.STEVA TODOROVI]
Pripisivano mu je da je na~inio prvi ~isti pejza` u modernom srpskom slikarstvu, naslikan tek oko 1860. Manasija Steve Todorovi}a svakako je pratila pripreme za ediciju Manastiri po Srbiji. U varijanti malog ulja na platnu Todorovi} je pogled na manastir podigao do monumentalnosti. Likovno re{enje je zasnovano na valerskom variranju jednog toplog tona. Oblici geografskog reljefa i arhitekture opisani su dugim, lakim potezima, bez nastojanja na detalju. Povr{ine i forme su zaodenute tamnosme|im, toplim tonom, bez ijednog mesta sve`ije nanesene boje. Slika deluje kao da je neosvetljena, pritisnuta razbijenim, a svuda prisutnim zracima - ba~ene senke drve}a, osen~eni geometrijski oblici kula i delovi jugoisto~ne fasade na kojoj se jasno ocrtavaju detalji plastike, dokazuju uticaj ~ak vrlo jakog svetla. Zato je bila tu topla i tamna gama boja, romanti~arska koliko i sve druge tipolo{ke osobenosti decenije u kojoj je slika nastala. Sam Steva Todorovi} nam je ostavio svoju biografiju pod nazivom: Opis moga `ivota od ro|enja 1832 do moje 89 godine. Pored roditelja Steva je sam postao vezan za srpsku revoluciju i oslobo|enje i jo{ u detinjstvu je mogao da razvija svoj patriotizam. Godine 48 je bio na liceju u Be~u. Na studije slikarstva u Be~ ga je poslao stric, ali je posle 4 godine pre{ao na privatne studije kod Valdmilera a zatim kod Karla Rala. I{~ekuje dobijanje stipendije za Rim. Ali se tada u Be~u i zavr{ilo Todorovi}evo slikarsko formiranje. Posle povratka u Beograd odmah je prionuo da pored slikarstva razgrana svoj rad i na ostale 105

kulturne potrebe (sa pesnikom Jovanom Ili}em prevodi tekstove pesama na srpski u Beogradskom peva~kom dru{tvu; anga`ovanje u dilentantskom pozori{nom dru{tvu...). Okupljaju}i mlade`, Todorovi} ju je u~io crtanju, notnom pevanju, ~itao je i obja{njavao lepotu anti~kih dramati~ara ili [ekspirovih tragedija. Bio je zaslu`an {to su u Beograd do{li glumac Aleksa Ba~vanski i kompozitor Davorin Jenko. Na neobi~noj figuralnoj kompoziciji, `anru ili grupnom portretu Prvo gimnasti~ko dru{tvo ostavio je slikarski zapis o svojoj delatnosti na obukama mladih glumaca (ma~evanje, gimnasti~ke ve`be - sukob zbog toga sa roditeljima i policijom). Najvi{e poduhvata ipak je sprovodio kroz slikarsku {kolu. Na tre}i dan Uskrsa 1860 priredio je javni ~as, kome je prisustvovao i prestolonaslednik knez Mihailo. O uspehu javnog ~asa svedo~i i saglasnost kneza Mihaila da Steva Todorovi} putuje u Rim {to je bilo zamenjeno be~kom stipendijom. Me|utim, neo~ekivano je usledila materijalna kriza i to u Be~u pa je morao da rasprodaje ono {to je doneo za nastavu u svojoj {koli. Zbog te{kog materijalnog stanja je ~ak pomi{ljao da ode iz Beograda u Novi Sad. Me|utim, knez Mihailo je predlo`io da Todorovi} postane vaspita~ njegovog vanbra~nog sina Velimira. Sa svoja dva vaspitanika - drugi je sin Antonija Radivojevi}a - putovao je u Austriju, Nema~ku, [vajcarsku i Italiju. Za vreme bombardovanja Beograda '62 sklonio se sa de~acima u ku}u knji`evnika i dr`avnog savetnika Matije Bana. Mo`da je ba{ tada zapo~et lirski susret sa Banovom k}erkom Poleksijom. Malo kasnije su se ven~ali. Tako putuje u Firencu. Tamo dobija dozvolu da sa suprugom kopira dela starih klasika iz palate Piti i galerije Ufici. Kopira Ticijana i Rubensa. Zanimali su ga i savremeni slikari - Karl Ral i Ajvazovski. Ka{anin je podelio Todorovi}ev opus u dva dela: od 1850-80 i 1880-1900. U prvom je po mi{ljenju Ka{anina bio bolji, poletniji, pun ideja, topao u boji i sve` u izvo|enju. Kasnije se dogodilo de je po~eo da se sasu{uje, akademizira i postaje ravnodu{ni zanatlija. Patriotsku i stale{ku pripadnost iskazivao je on i posle '80.; u ratu sa Turcima je bio novinski izve{ta~ i slikar, a u polemici povodom ikonostasa \or|a Krsti}a `ivo je branio pravoslavlje. O takvim po~ecima svedo~e rani portreti. Portret Jelene Utje{enovi}Mladenovi}, portreti umetnikovih sestara Marte i Drage prepu{teni su treperenju boje i tamnih valerskih tonova, kao {to su i na portretima Petra i Ane Jovi~i} pod ki~icom izrastali tanano proslikani detalji ode}e, nakita. Kolebanje izme|u boje i tonskih gradacija odlu~eno je '56 ulaskom u atelje Karla Rala. Portret Kne`evi}a Andrije Kara|or|evi}a otkriva odluku. Slikan '57 zadr`ao je izvesnu prozra~nost i rumenilo inkarnata, onoliko koliko je to nametala mladost de~jeg modela. Kompozicija slike svedena je na tri {iroko postavljene povr{ine - kaputa, ko{ulje i pozadine. Godinu dana kasnije naslikan je prvi Autoportret, utonuo u gusti ton tamnog odela, kose i brkova, iz kojih izranja svetliji, jedva zarumenjeni inkarnat. Ubrzo, mo`da iste godine, nastao je i drugi Autoportret, po razigranoj i so~noj pasti dostigav{i zvu~nost palete E`ena Delakroa. I on je kao i Radoni} iskazao svoju romanti~arsku ose}ajnost u autoportretima. Iza samouverenosti do`ivljava se i ona druga skrivena sentimentalna ljuska njegove li~nosti. Otkrio ju je u ne`nom pismu majci, nekoliko meseci pre ven~anja - "Neka duboka melanholija veje mi po du{i kao da kupi po umornim udovima oja|enu pro{lost, neka ~emerna ose}anja me{aju se sa milim." Todorovi}evi portreti izme|u 1857 i 61 gustom gamom tamnosme|eg tona i ralovskom, delakroovskom silinom izraza, pripadaju zenitu slikarskog romantizma. Portretom Lenke Joksi} i @enskim portretom Todorovi} je po~eo da dokazuje da nije zaboravio pravila gra|anskog portreta sredinom XIX veka. Portretisao je Mi{u Anastasijevi}a, postavljaju}i ga pred te{ku draperiju i masivni stub kao tada nepostoje}i enterijer u Beogradu, iz kojeg se pru`a pogled na tri godine ranije dovr{eno Kapetan Mi{ino zdanje. Me{avina idealizovanog i stvarnog done}e kasnije kod njega potpuno preimu}stvo stvarnom. I desetak godina kasnije kad je radio portrete junaka u ratovima sa Turcima, potvrdi}e se Todorovi}evom naginjanje realizmu, ali uvek sa ose}anjem mere da ne zastrani ni u pretrpanost niti u potpuno li{avanje naturalisti~ke naracije. Portreti majora Ili}a i pukovnika Gruje Mi{kovi}a nisu dobili u pozadini ni konjanike u trku i oblake barutnog dima, kao {to je i na portretu generala Alimpi}a veza sa rati{tem obele`ena samo pontonskim mostom u pejza`u, koji je predstao da biva kli{irana {tafa`a nego je verno zabele`en ise~ak predela jer Todorovi} je bio izve{ta~ i sa rati{ta drinskog korpusa ~iji je komandant bio Alimpi}. General u celoj figuri, sa durbinom u ruci i sabljom na bedru, deluje vojni~ki sna`no i ubedljivo. Zbog kritike i uvrede generala u pamfletu objavljenom u "Orlu", \ura Jak{i} je bio osu|en na zatvor, {to mu je ve} bolesnom donelo smrt, a Steva Todorovi} je naslikao apoteozu, stvarnom ili la`nom heroju sa drinskog boji{ta. Romantizmu S. Todorovi}a pripadale bi i slike s temama iz istorije. Mnoge su izgubljene. Jedna od retkih je Smrt Hajduk Veljka. Uo~ava se da je to svakako komponenta no}nog osvetljenja kojim su se koristili Jak{i} i Radoni}, osim, npr na kompoziciji De~anski dobija vid Todorovi} ono ~ime se nije koristio. Ako ima drame u ratnom prikazu, postignuta je pozori{nom organizacijom scene, grupisanjem figura koje gestikuliraju i presecaju linije kompozicione sheme. Crveni fesovi predstavljaju bojene akcente, ali jo{ vi{e mesta na kojima se otkriva zasnovanost slike na valerskoj gradaciji planova. No}, buktinje, plamen baruta, faktura i pasta bojenih namaza bile su deo Todorovi}eve poetike. Znatan deo Todorovi}evog opusa pripada slikarstvu na zidovima i ikonostasima crkava. Najranija celina iz te vrste nastala je tek 1874 u Top~iderskoj crkvi. Pomenuta ikona De~anski dobija vid mo`da je uljana skica za verzije iste teme na ikonostasima u Top~ideru, Idvoru i Opovu. Zbog izuzetnog zanimanja 106

U Negotinu. Uz prestone ikone u gornjoj. doneo mu je veliki ugled. a i njegova supruga Poleksija. i u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu 1880. Slede}e godine ga je Srpsko u~eno dru{tvo ponovo anga`ovalo da napravi spisak svih slika iz Top~idera i iz Muzeja. ili njihov izbor u skladu sa veli~inom ikonostasa. Za ni{ku ckrvu po `elji kraljice Natalije naslikao je ikonu Bogorodice. mogao bi da mu donese i naziv dvorskog slikara. kako je jo{ i Valtrovi} primetio.zidno slikarstvo je ostvario sa Poleksijom i Milisavom Markovi}em. 107 . Smrti kneza Lazara.decenije XIX veka kod Valdmilera i Karla Rala. ikonostasi zadr`avaju svoj neoklasi~ni oblik i imaju najmanje tri zone. Slikarstvo je u~io u Be~u. Negotinu i Malom Crni}u. do{lo je do su`avanja programa (Novo groblje. Na tako su`enim programima izbegava izvo|enje slo`enih kompozicija i tu dominiraju pojedina~ne figure svetitelja. prihva}enom tokom {kolovanja. Po povratku. po narud`bini kralja Milana Obrenovi}a. Idvoru. [pekulisao je po povoljnim cenama izradu ikonostasa. Do 1880. Novoselu u Banatu. {to je i Todorovi} praktikovao. na ikonostasu i ikonu sv Aleksandra Nevskog. Prazninu u poznavanju njegovog slikarstva predstavlja gubitak njegovih skica i studija ra|enih u tehnici akvarela za Sveslovensku izlo`bu u Moskvi. slika je mogla biti uvr{tena u izrazito romanti~arski shva}eno slikarstvo. Crkvenim slikarstvom Todorovi} je po~eo da se bavi tokom osme decenije XIX veka i ostvario je veliki broj slikarskih porud`bina. Tokom 1880. ve}ih dimenzija. Ali je ipak postalo o~igledno da nije Todorovi} u crkveno slikarstvo ulagao posebne ambicije i te`nje za inovacijama. uticajan kulturni poslanik. iz '67 godine. Dok se ispod prestonih ikona. Na ovim figurama. Sukob se okon~ao upozorenjem Narodne skup{tine Todorovi}u da se uzdr`i od poslova koji ne spadaju u delokrug negove izred. sa suprugom Poleksijom. On je oko sebe sakupio ve}i broj slikara sa kojima je izvodio narud`bine. Vaznesenjskoj i Top~iderskoj crkvi u Beogradu i Opava~koj u Banatu. Jagodini. Markovi} se `alio na pona{anje Todorovi}a prilikom prijema izrade ikonostasa. @ustro se uklju~io u polemiku o pravoslavnosti u srpskom crkvenom slikarstvu kao posednik velike zbirke marljivo sakupljenih predlo`aka raznih autora. Istaknuto mesto su imali Firih i Karlosfeld a nije izbegavao da se poslu`i preimu}stvo fotografskih reprodukcija. Na ideje ~itave grupe presudno su uticale slikarske koncepcije Steve Todorovi}a koje je on prihvatio jo{ u doba svojih studija. Kao sastavlja~ se opredelio i za grupisanje i periodizovanje materijala koji je na{ao. Kod Todorovi}a do promena repertoara ikona na ikonostasu dolazi po po~etku rada. Ni{u. A veliki broj radova ra|enih za vladarsku porodicu Obrenovi}a. na horu Saborne crkve u Ni{u. Ugledan slikar i gra|anin. Steva Todorovi} se na{ao u centru kulturnog `ivota Srbije. kapeli Dun|erskog u Sentoma{u. Idealizovane likove svetitelja on prikazuje u duhu bidermajerskog portretskog slikarstva. Njihova likovna re{enja u potpunosti je prihvatio i prenosio "kvadrisanjem" na platno. Formulaciju ikona Todorovi} je. Postri`enju sv Save. Ovaj slikarski krug je tokom druge polovine XIX veka imao istaknuto mesto u srpskom crkvenom slikarstvu. @abarima kod Kragujevca. Radio je u dvadeset crkava a slikao je 447 ikona. predstave iz Starog zaveta i kompozicije iz nacionalne istorije. Todorovi} je 1869 otputovao u Minhen da na izlo`bi francuske umetnosti vidi dela (doputovao li~no i Gistav Kurbe). Mali Crni}). a potom Kara|or|evi}a. De~anskog. Za njih je zaslu`io po~asno ~lanstvo u Akademiji umetnosti u Petrogradu. Sam je radio ikonostas u kapeli Sv Simeona. Na srpskim ikonostasima. Slikao je ikonstase i zidne slike u Bogati}u. Na niskim oltarskim pregradama. crkvi Sv Nikole na beogradskom Novom groblju. preuzimao od Overbeka. U [tubiku je radio 1871-72. na parapetnim poljima. Belegijskoj u Sremu. Stubiku. do{lo je do izra`aja TTodorovi}evo znanje portretskog slikarstva. Prijemu sv Simeona u Hilandar i Sv Sava blagosilja Srp~ad. Sa Nikolom Markovi}em slikao je u Top~ideru 1874. U najvi{oj zoni se slikaju Veliki praznici. Svoj doprinos crkvenom slikarstvu dao je u formulisanju crkvenih istorijskih kompozicija: Vra}anju vida Stefanu De~anskom. Uz {kolu crtanja. Velikom Izvoru. kao {to je Nikola Markovi}. mason. Posle studija u Be~u i boravka u Minhenu na slikarski razvoj uticala su studijska putovanja po Italiji. Glogovcu. osnovao je i peva~ko i gimnasti~ko dru{tvo. Veliki udeo su imali njegovi u~enici.za posledice svetlosnog zraka i obasjane crvene odore S. najvi{oj zoni on slika jevan|eliste. Raspored ikona je uobi~ajen za takav oblik ikonostasa: na vrhu se nalazi Raspe}e sa prate}im ikonama Bogorodice i Sv Jovana. Steva Todorovi} je dugim `ivotom i dalje bio zapa`ena figura u Srbiji. postavljaju naj~e{}e. tokom 6. Raspored i repertoar zavisio je i od oblika ikonostasnih pregrada. Lozoviku. Makuljevi}ev magistarski: Crkvenim slikarstvom tokom druge polovine XIX veka bavio se i Steva Todorovi}. Br~kom u Bosni. Veliki broj portreta ra|enih u bidermajerskom maniru. 1899-1901. Sv Sava miri bra}u.do{lo je do sukoba izme|u Steve Todorovi}a i Nikole Markovi}a. Todorovi} je obavezu ispo{tovao i vi{e od o~ekivanog. jo{ od Avramovi}evog ikonostasa u Sabornoj crkvi postavljaju se i kompozicije iz srpske crkvene istorije. {to potvr|uju fotografije iz njegovog vlasni{tva kvadrirane za uveli~avanje prilikom preno{enja na velike formate ikona. Kopirao je dela Rafaela i Ticijana.

Milisav se sukobio sa \or|em Krsti}em. postavlja u najvi{oj zoni ikonostasa sv Savu i Sv Simeona. `anr situacije. prikazao galeriju srpskih svetitelja. zna~ajno je uticao na {irenje zapadnoevropske novovekovne slikarske tradicije u Srbiji. Nikola Markovi} je prvi kritikovao Krsti}ev rad za Stari Ad`ibegovac i time je otvorio prostor postoje}oj polemici. Overbek je bio me|u najzna~ajnijima. U Kraljevini Srbiji trebalo je da za smederevsku crkvu naslika ikonostas. U njemu su mogli da na|u slikara bliskog slikarima najmonumentalnije ruske crkve XIX veka. Njen rad je bio potpuno u maniru Steve Todorovi}a. ali. neoklasicisti~ke rezbe. Ve} zastarela. Rad na ikonostasu u Lozoviku. bila je plod velike potrebe za ovom delatno{}u na podru~ju Timo~ke eparhije.Zna~ajni program nacionalnih svetitelja. bliski radu Steve Todorovi}a. Todorovi} se. zbog izbijanja Srpsko-Bugarskog rata. Do 1904. Crkvenim slikarstvom su se u ovom periodu bavili i drugi slikari. sin Milije Markovi}a. manjih likovnih mogu}nosti. Markovi}ev stav prema crkvenom slikarstvu: ikona je morala po{tovati standardni ikonografski repertoar koji je o~igledno fomiran pod uticajem zapadnoevropskog novovekovnog slikarstva. zato redovno. on je i usmeravao druge crkvene slikare na kopiranje istih uzora. U Srbiji se bavi crkvenim slikarstvom i sam i u zajednici sa Stevom Todorovi}em. Kao njegov najreprezentativniji rad na crkvenom slikarstvu ocenjen je ikonostas u Starom Be~eju. ostvario je u Sabornoj crkvi u Negotinu. Prilikom rada u Bukovu. Likovni predlo{cii koje je koristio bili su od nema~kih crkvenih slikara prve polovine veka. Velika produkcija crkvenog slikarstva Milisava Markovi}a. \or|a i Nikole. Isakijevskog sabora. ~iji ikonografski repertoar ne odstupa od standarda koji su formirani jo{ od Saborne crkve u Beogradu. Todorovi}ev autoritet u crkvenom slikarstvu osporen je tek tokom polemike o pravoslavnosti od strane Mihaila Valtrovi}a. uz pomo} supruge Poleksije i Milisava Markovi}a. Zadatak nazarena bio je obnova katoli~ke crkvene slike. ostvario je Milisav Markovi}.ne isti~e plasti~nost figure. U ikoni prikazani doga|aji svakako predstavljaju idealizovane a ne. slikar iz Knja`evca. rade}i po provinciji nisu ostavili uspe{nija likovna re{enja. On radi i kao preduzima~ za crkvene potrebe. U Beogradu izlagao je ~etiri ikone na drugoj izlo`bi Lade 1909. koji su radili upravo u identi~nom bidermajerskom maniru. a potpuno po njegovim predlo{cima. Sa Milisavom radi i Kosta Van|elovi}. Oblici njegovih ikonostasa koje je tako|e izra|ivao bili su neoklasi~ni. odgovarao je i privatnim i crkvenim naru~iocima. Najobimniju produkciju crkvenog slikarstva u Kraljevini Srbiji. {to Markovi} zamera Krsti}u. njegov u~enik. Steva Todorovi}. Todorovi} je posle pouka Avramovi}a. gde je pobedio konkurente Stevu Todorovi}a i \or|a Krsti}a. meti mnogih putovanja evropskih slikara XIX veka. Neki nisu ostavili zna~ajniji opus u crkvenom slikarstvu dok su drugi. izvodi zidno slikarstvo manastira Bukova. Broj radova. okupio je vi{e slikara. Zna~ajnu delatnost je imao u crkvenom slikarstvu i Nikola Markovi}. Ikona je morala svima biti razumljiva. Nikola Markovi} je pod velikim uticajem Steve Todorovi}a. Poput Uro{a Predi}a ni Paja Jovanovi} nije ostvario obimniji opus crkvenog slikarstva u Kraljevini Srbiji. Osim izra|enih skica za Oplenac nisu poznati drugi njegovi radovi. romanti~arska ikonografija prisutna je ponajvi{e u istorijskim kompozicijama. Odlazi u Italiju gde zavr{ava slikarske studije. Monumentalnih je dimenzija i najobimniji repertoar zidnih slika ostvarenih u Kraljevini Srbiji. Nikola se formirao pod velikim uticajem Steve Todorovi}a kod koga je i u~io slikarstvo. je izradio 48 radova. Slikarski bidermajerski manir koji je negovao. Zna~aj ovog ostvarenog programa ogleda se u velikom uticaju na formulisanje crkvenog slikarstva u Timo~koj eparhiji. Veliki uticaj Steva Todorovi} je ostvario i na formiranje mladih slikara. zidnih slika i ikonostasa bio je blizu 80. iako slikaju}i prvenstveno 108 . On sve do svog zadnjeg rada u Grockoj radi na visokim ikonostasima. U njegovoj privatnoj {koli u~ili su mnogi slikari. Likovna re{enja ne odstupaju od uobi~ajenih ikonografskih re{enja. Uzimaju}i u~e{}a Todorovi} u polemici je ponovio sopstveni sud o crkvenom slikarstvu. u Srbiji nastavio da neguje nazarensku varijantu crkvene slike. Njegova supruga je samostalno radila ikonostas u {kolskoj crkvi Sv Natalije. Njegov rad koji se odvijao prvenstveno na podru~ju Timo~ke eparhije. Tu je du` zidova naosa. Milisav Markovi} je u radu prvenstveno koristio iskustvo koje je stekao kod Nikole Markovi}a. Sa Todorovi}em je sara|ivao prilikom islikavanja zidnih slika u Sabornoj crkvi u Negotinu. dok u zidnom slikarstvu uve}ava repertoar nacionalnih svetitelja. Milisav Markovi}. Markovi} je najbolji u slikanju inkarnata dok je obrada draperija slabija . Takav stav upravo je bio blizak crkvenim krugovima. zahtevao je zna~ajnije uno{enje nacionalne ikonografije u crkveno slikarstvo. U Todorovi}u su videli slikara koji je upravo mogao da zadovolji njihove `elje za usvajanjem razvijenog kulturnog modela. Svoju glavnu aktivnost na tom polju razvio je u podru~ju Vojvodine. a najbli`i kontakt je ostvario s porodicom Milije Makovi}a Raspopa i njegovim sinom Nikolom. Usvajao je predlo{ke drugih slikara. u kojoj mu je pomagala i supruga. Slikao po~etkom XX veka u Irigu. Okretanjem Italiji. Krug Steve Todorovi}a predstavljao je zna~aju slikarsku grupu. kao i na njenu primenu u crkvenom slikarstvu. Ikone ]irila i Metodija i triptih Sv Dimitrija. Preuzimaju}i gotova kompoziciona re{enja od zapadnoevropskih slikara. njegov rad se zaustavio na izra|enoj skici. A na obodima lukova naslikao je kompozicije iz nacionalne istorije. Crkvenim slikarstvom se bavio i Uro{ Predi}.

dok su putevi crkvenog graditeljstva do njih bili specifi~ni. Du{an @ivanovi} i Vladimir Nikoli}. O su bili Svetozar Iva~kovi}. jer je odre|enije iskazivalo te`nju ka srednjem veku. Koristio se ilustrovanim Biblijama. Profano graditeljstvo kod Srba uveliko je hvatalo korak sa koncepcijama i stilskim nedostacima u evropskoj arhitekturi. Za projektante koji su pro{li kroz ateljea visokih {kola. Prethodnica takvih bio je ^eh Jan Nevole.kubi~ni stil. pitanje uticaja mentora i profesora postaje vrlo va`no. odnosno opozicijom okernih zidova i tamnoljubi~astih op{iva oko prozora i portala. vizantijskoj i u`enacionalnoj neimarskoj tradiciji. Na njemu je dostignut ideal u "ra{~i{}avanju krupnih odnosa celine i osnovnih delova". naporedo stajali graditeljski poduhvati namenski usmeravani prema odgovaraju}im stilskim uzorima. Svetozar Iva~kovi} je 70ih godina XIX veka pan~eva~kom crkvom sagradio najzrelije ostvarenje srpskog crkvenog graditeljstva novijeg doba. ritmovi parnih i neparnih prozorskih otvora. U aran|elova~kom hotelu je vi|ena potvrda o dve suprotne te`nje romanti~arskog modela. rundbogen stil . zup~asti friz krovnog venca. Krstoobrazna osnova. Romanti~arski istorizam je gra|enju za potrebe crkve nametao poseban odnos prema pro{losti. mada su prve dve bile usmerene prema istim esteti~kim postulatima i ciljevima. "STIL POLUKRU@NOG LUKA" I AKADEMIZAM Graditeljstvu je bilo lak{e da se pribli`i idealima romanti~arskog istorizma. Projektant je bio Jan Nevole koji je iskoristio priliku da prenese iskustva iz svog be~kog {kolovanja kao i poznavanje graditeljskih poduhvata sa obe strane Alpa. Jovan Popovi} i Dimitrije Avramovi}. Preobra`enjskoj crkvi u Pan~evu se kao sakralnoj gra|evini moglo odre|enije da pripi{e uklju~enost u romanti~ne te`nje za ostvarivanjem srpsko-vizantijskog stila. Danac poreklom. sa`eo je sve svoje postulate u tzv. Podse}anjem na Milansku skalu. koristi gotovim likovnim re{enjima. Savremeno romanti~na je i poruka vlasnika beogradskog zdanja ispinsana na vrhu fasade da ga je namenio svojoj otad`bini. oblici su vizantijskih. Fasadna platna privla~e pa`nju upadljivom polihromijom. Projektant Aleksandar Bugarski se {kolovao u Budimpe{ti gde su tako|e. Tuma~enjem srednjovekovnih stilova preko hanzenatike i iz {ire shva}enog vizantijskog nasle|a ostvarivan je najbli`i i naj~istiji dodir ideje o starom. U~inio je to i sam projektant Svetozar Iva~kovi}. U etapi "srpsko-vizantijskog" gledanja na Manasiju bilo je naj~e{}e i presudno. ^etvorodelni ulazni deo. a deo materijala je bio upravo sa sru{ene Stambol kapije po odlasku Turaka '67. Izuzetnu ulogu je imala delatnost arhitekte Svetozara Iva~kovi}a. Njegov dvorac kneza Mihaila u Beogradu zamenjen je kasnije drugom palatom. a u ruhu moderne interpretacije. Taj ~in nije bio li{en romantike. romanti~kih i renesansnih reminiscencija. Hanzen. U snopu vode}ih PREDSTAVNIKA SRPSKOG BIDERMAJERA: Pavle Simi}. odvojeni zvonik. Druga zna~ajna li~nost bio je Nikola Markovi}. Kapetan Mi{ino zdanje s razlogom svrstavaju u romantizam. dominacija kupole. Beograd je imao sre}u da u vreme punog uspona ovog stila dobije gra|evinu sa svim njegovim osobenostima . a zatim sledi jo{ nekoliko njih koji su bili ne samo be~ki |aci nego i privatni po{tovaoci Hanzena. Srpsko crkveno graditeljstvo.Kapetan Mi{ino zdanje. sredi{nji rizalit koji ne naru{ava plo{nost pro~elja. Nosioci srpske umetnosti su pripadali trima generacijama. a preko njega uticaji be~ke arhitektonske {kole i jedne od vode}ih li~nosti i profesora Akademije Teofila Hanzena. Jovan Ilki}. ali su zbog izuzetne individualnosti ostali na vrhu vrednostnih preduslova vi{e od 4 decenije. sa odmeremnom primenom dekorativne plastike i ornamentalnih motiva koji samo po op{tem utisku podse}aju na sli~ne vizantijske crkve. zbog ~ega se srednjovekovlje pojavljivalo u raznim vekovima preuzimanja oblika iz nacionalne pro{losti. s tim {to }e u kasnijim potragama za "srpskim stilom" postati privla~na i Gra~anica. jer gradila se jedna od ustanova koja daje obele`ja nacionalnoj dr`avnosti i kulturi. ali je "Staro zdanje" u Aran|elovcu ostalo zapa`en doprinos srpskom profanom graditeljstvu s kraja ovog razdoblja. |ak be~ke Akademije. tradicionalnom. Za pravoslavce je bilo prirodno obra}anje vizantijskom graditeljstvu a kod Srba u XVIII veku takva korespodencija je bila uspostavljena i sa moravskim i ra{kim graditeljstvom. zgrada beogradskog Narodnog pozori{ta se ovim detaljem uklopila u savremenu evropsku graditeljsku praksu. Romanti~arski stil "polukru`nog luka" na Kapetan Mi{inom zdanju i akademizam Narodnog pozori{ta bili su na istoj strani u kojoj se na{la i srpska umetnost. U vreme njihove pune aktivnosti 109 . polukru`ne forme lukova i ornamentika. Ikona je bila nosilac istine.pravoslavne crkve. Konstantin Danil i Nikola Aleksi} su se pojavili dovoljno ranije da izmaknu nagla{enoj recepciji zavladalih pravila i ukusa. Saradnik Jana Nevolea je bio minhenski |ak Kosta [replovi}. U obnovi srpsko-vizantijskog stila Iva~kovi}evo mesto je posebno zna~ajno. bez obzira na sva potonja nagomilana saznanja o srednjem veku svetske i doma}e nauke. Prestonica obnovljene Srbije sagradila je i Narodno pozori{te. srednjovekovnom. nikad nije bilo bli`e jednom sednjem putu izme|u pseudovizantijskog opona{anja i skretanja u obliku koji je potpuno stran pravoslavlju. Izrastanje arhitektonskog stila u doba romantizma trebalo je da se uputi skoro isklju~ivo na tradiciju moravske {kole.

Pristao je Krsti} da na njegovoj ikoni da mladi Hristos desnom rukom blagosilja. 1872 odlazi za Minhen gde stupa prvo u Umetni~ko-zanatsku {kolu. Tada je Valtrovi} odr`ao obe}anje. ali i na slikarski postupak. svega iz dva puta. tada zastarelom pristupu slici. Na izlo`bi koju je odr`ao u Beogradu 1880. pre svega. Krsti}evi sa~uvani radovi sa akademije ukazuju na slikarski razvoj i na njegove uzore. Obilazi i srednjovekovne crkve. usne blede i gr~evito stisnute. [kolovanje na minhenskoj akademiji ostavilo je najzna~ajniji uticaj na Krsti}ev pristup slikarstvu. Naredne 1873 upisuje minhensku Slikarsku akademiju. a levom dr`i sferu i da ima plave o~i i plavu kosu. posebno @i~u i Studenicu gde se sre}e sa srednjovekovnim `ivopisom. Prvi ikonostas je ura| en za Stari Ad`ibegovac. ne samo ovde. Profesori su mu bili Ludvik Lefc i Oto Zajc. korektan zanat i tehnologiju zbog koje su mu. Poznati radovi. danas nama nepoznatom slikom. a njegove slikarske pouke imale su velikog uticaja na razvoj slikarstva. trasirao svoj put u crkvenom slikarstvu. Znanje iz Bogoslovije i ve} postoje}a svest o srednjovekovnom slikarstvu sigurno su mu ukazivali da standardizovanu praksu u crkvenom slikarstvu odbaci i da krene sopstvenim putem. Na to je svakako uticalo i ranije sklopljeno prijateljstvo sa Mihailom Valtrovi}em. Susret Krsti}a sa Valtrovi}em i srednjovekovnom umetno{}u bio je jedan od klju~nih momenata za formiranje Krsti}evog crkvenog slikarstva. odakle je 1867 prelazi u Srbiju. U Minhenu ostaje sa prekidima sve do 1883. Njegov slikarski rad bio je povod najzna~ajnijoj polemici koja se vodila u javnosti Kraljevine. Ova putovanja su obavljena 1881 i 1883. Saradnja Krsti}a i Valtrovi}a ogleda se i na drugoj Krsti}evoj izlo`bi 1884. Utopljenica. Tokom studija u Minhenu. Po povratku sa {kolovanja Krsti} zapo~inje sa radom na crkvenom slikarstvu. a rad je zapo~et 1884 i trajao je godinu dana. on na ikonama kao da zapo~inje odstupaju}i od u Srbiji odoma}enih ikonografskih obrazaca. Krsti} putuje kroz Srbiju i slika narodne no{nje. Kao u~enik minhenske akademije. Krsti} je do{ao u sukob sa starijim uglednim slikarom..nastupili su omladinci koji su iskusili '48 i potom svoje emotivne ili racionalne doprinose ugra|ivali u razvoj nacionalne kulture i umetnosti. Ideje tu zapo~ete Krsti} je kasnije razvijao. \or|e Krsti} ro|en je u Staroj Kanji`i. i Hrista na samrti. Sredinom XIX veka po~eli su da se dobijaju evropski koraci kakve su preduzimali Katarina Ivanovi} i Anastas Jovanovi}. Rad na ikonostasu u Starom Ad`ibegovcu i povla~enje stava Nikole Markovi}a utvrdili su polo`aj Krsti}a pa je mogao slobodnije da radi na ni{kom ikonostasu i ostvari svoje 110 . Prvi Krsti}ev ikonostas na kome je "demonstrirao. ostvaruje sopstveno crkveno slikarstvo. koji se vezuje za Lajbla. U krug tih slikara spada i Gabriel Maks. Krsti} se morao kriti~ki odnositi prema. Zajc je slikao kontrastiraju}i svetlost i senku i taj na~in slikanja Krsti} je od njega primio. u slu`bi je realizovanja ideje. Prime}uje se kori{}enje starijih likovnih re{enja. Izgleda da je Krsti} ve} tom. Hristos na samrti je istaknuta kao jedna od najlep{ih i upore|ena je sa slikom istovetne tematike Gabriela Maksa.bronzana medalja 1879. One su prepoznate kao "intelectual painting". ako i istovremenim razra|ivanjem programa romanti~arskog istorizma. Likovni jezik ovih slika. Posao je zavr{io brzi. Drugu grupu ikona komisija je primila 1885. Krsti}ev profesor. prizore iz narodnog `ivota. \OR\E KRSTI] Jedan od autora crkvenog slikarstva u Kraljevini Srbiji bio je \or|e Krsti}.Putuje sve do Kosova odakle su sa~uvani pejza`i Kosovog polja koje }e slikar kasnije koristiti.ostavio je velikog traga kasnije na njegovom crkvenom slikarstvu. Krsti} na slici Hristos na samrti instistira na sopstvenom do`ivljaju prikazanog doga|aja. U Beogradu posle gimnazije u~i Bogosloviju iz koje kao stipendista Kralja Milana Obrenovi}a.. Njegovi prethodnici . Poku{ava da izvan ustaljenih ikonografskih re{enja formuli{e religioznu kompoziciju. Na povratak glavnog predstavnika Minhena \or|a Krsti}a jo{ je trebalo sa~ekati mada je 1876 kao student ostavio crta~ke bele{ke iz rata sa Turcima ali je u Minhenu zapo~eo Utopljenicu. Period izme|u 1830 i 1870 srpsko likovno stvarala{tvo bilo je obele`eno recepcijom sadr`aja i forme gra|anske umetnosti. Nikolom Markovi}em. prikazao je sliku Bogorodice kopiju po Rafaelu iz Minhenske pinakoteke. Slepica 1881. Usvojio je samo manje ikonografske primedbe. Anatom 1880.\oka Milovanovi} i Milo{ Tenkovi} kao i ranopreminuli Milan Popovi}. Njegov dolazak tokom 1881. jednu od najzna~ajnijih dela srpske umetnosti. otkrivaju sklonost ka slikanju "literarnih" tema i o~igledno neprihvatanje naturalisti~kih slikarskih tendencija. Po svom povratku u Srbiju 1883. Ve} prilikom predaje prvog dela ikona za Ad`ibegovac. slike ubrzo tamnele i propadale. Posle izvr{enih popravki Krsti} je nastavio rad na ikonostasu. Krsti} je dolazio u Srbiju." u sebi je nosio nukleus budu}eg rada. Eklekti~ku zrelost u slikarstvu najavljuju Nikola Markovi} i Aksentije Marodi}. njegov veliki uspeh . O~i su Hristove malo suzne. Krsti} je iskazao interesovanje za religiozno slikarstvo jo{ tokom studija. Krsti} je naslikao glavu Hristovu na pla{tanici. lice mu mu~eni~ko. Lefc se ugledao na staronema~ke i holandske majstore a Zajc je obra|ivao kostim i druge scenografske elemente. pejza`e-vedute gradova. Takve tendencije u slikarstvu su se negovale paralelno sa realizmom. koju mu je u Gra|anskoj kasini organizovalo "Dru{tvo za umetnost". obradi jednu religioznu temu. Markovi}eve primedbe su se odnosile na ikonografsku neispravnost Krsti}evih ikona. U njoj je on poku{ao da na sopstveni na~in.

Ve} je u potpunosti slobodno razvio svoje ideje. ve} i istaknuti narodni u~itelj. Krsti} je za Ni{ ostvario jedan od najzna~ajnijih radova u crkvenom slikarstvu. izlagao u Beogradu. Krsti} je zaklju~io i ugovor za slikanje sedam. {to su i Krsti} i Valtrovi} smatrali za jedan od modela katoli~anstva u crkvenom slikarstvu. Kamena oltarska pregrada sa malim brojem ikona upravo je odgovarala Krsti}evoj predstavi ikonostasa. i restauraciju tri ikone. Imao je da izradi oko 50 ikona. Smrt kneza Lazara predstavljala je revolucionarnu novinu. Tu je kao ve} zreli slikar sa bogatim iskustvom u crkvom slikarstvu. dok na predstavama pojedina~nih svetitelja.ideje u crkvenom slikarstvu. pa i `ivopis u drugim manastirima prikupio je obrasce i ideje koje sad ka`e da primenjuje na ni{kom ikonostasu. Krsti} je izveo deo slikarskog posla ali je bio kritikovan. Ikonografija je bila potpuno nova. Ikonografija. nad glavom. ve} je pristupio svakoj ikoni kao posebnom zadatku. na brodu i oluji koga je mirlikijski episkop spasao i pokretu jevan|elista. Bogorodica. 1887. {to je tuma~io kao katoli~ku formulaciju. pre predaje naru~iocima. Te`nja da se prika`e puno}a misli o kojoj je Krsti} pisao se prime}uje. Krsti} je potpisao ugovor za ni{ki ikonostas 1884 a rad je zapo~eo godinu dana kasnije. Krsti} ostvario svoj najzna~ajniji slikarski posao . Krsti}ev rad se odvijao uprkos polemici koja se vodila povodom njegovih ikona i u ~ijem je centru stajala prva zavr{ena ikona za Ni{ "Smrt kneza Lazara". stari i novi `ivopis u Studenici.ovakva zamisao nije prirodna. koju je slikar izneo predstavom duge. barokne. Krsti} je dodao i drveni krst na svetiteljskim le|ima kao simbol njegovog mu~eni{tva. zbog konstantnih problema oko naplate. Jedan od najzna~ajnijih svojih ikonostasa Krsti} je ostvario sa Valtrovi}em u ^urugu. iako je taj ma~ pored klju~a Sv Petra ures papske krune. Posle vi{egodi{njeg rada za ni{ki ikonostas. Dobro su bile prihva}ene za razliku od ranijih ikonostasa. slikar se okrenuo uzoru iz srednjeg veka. Kompozicija u sebi nosi op{tu predstavu smrti hri{}anskog vladara. Ka`u da osetno odstupa od pravila. Uzeo je obrazac iz starog srpskog crkvenog `ivopisa. Tu je na niskoj oltarskoj pregradi koju je u duhu srednjovekovnih projektovao Valtrovi}. za crkvu Sv Marka u Beogradu. Tekstualno formulisane principe o crkvenom slikarstvu Krsti} je tokom rada za ni{ki ikonostas primenio u praksi. Za literarni izvor je uzeta narodna pesma koja je ilustrovana komponovanjem niza simboli~nih elemenata. Kao uzor mu je poslu`ila predstava sa ulazne kapije manastira @i~e. U njoj je slikar u javnosti izneo pogled na sopstveni zadatak i umetni~ki postupak u crkvenom slikarstvu koji je tada realizovao za ni{ku crkvu. Ikone su bez primedbi primljene ali su tokom drugog svetskog rata uni{tene. Ve} odavna predstavljaju se lica Sv Apostola Petra i Pavla. Zato je ikonostas u ^urugu i najreprezentativniji Krsti}ev rad.od neoklasicisti~kog u Starom Ad`ibegovcu i monumentalne. "Vaskrsenje Hristovo" predstavljeno je kako su ga i stari vizantijski i srpski crkveni slikari predstavljali. Ikonografija ikona Sv Nikole ili Sv Luke odgovara poukama iz erminije o izgledu svetitelja. Iako nije naslikao sve ikone iz ugovora. ^udotvorno dejstvo sve{tenikove molitve vidi se iz one nagle promene nepogode. Zamisao ikone je bila Krsti}eva. slobodno izveo svoju viziju savremene pravoslavne ikone. dok je na izgled Lazarevog kostima sigurno uticao izgled srednjovekovnog vladarskog kostima koji je umetnik mogao da vidi u @i~i. prikazani doga|aj predstavi u svoj puno}i svog zna~enja. Dimitrijem Andrejevi}em i Petrom Ranosovi}em slika ikone za ikonostas crkve u Lozoviku. ali nije usvojio ustaljena ikonografska re{enja. Posle rada u Ni{u. @ivkom Jugovi}em. iz doba Andreje Damjanova u Ni{u. dr`e}i se kazivanja u jevan|elju i shvatanja isto~ne crkve. One se kriju u `elji da se. Tu je Krsti} iskoristio svoje znanje ste~eno u Minhenu. u skladu sa srednjovekovnom tradicijom. Njegov rad je pratio Mihailo Valtrovi} i obave{tavao je javnost o Krsti}evim htenjima. Tokom rada za Ni{. no crkvenim `ivopiscima".. Tu je sv Petar predstavljen kako. Sv Sava nije samo prvi srpski arhiepiskop. Krsti} sredinom 1894. Razgledaju}i sam stari `ivopis u @i~i. Pejza` u kome se radnja odvija Krsti} je slikao po svojoj predstavi Kosova polja. Iskori{}eno je i iskustvo ste~eno obilascima Srbije. Ikonografski sadr`aj ikona za ^urug \or|e Krsti} je i pismeno izlo`io. Odstupaju}i od novovekovne prakse slikanja jednog od osniva~a crkve sa klju~evima. Krsti} je kona~no 1892.. dr`i model crkve. raskinuo ugovor sa ni{kom crkvenom op{tinom. ali Krsti} je insistirao na najzna~ajnijim momentima njihovog delovanja iz hri{}anske istorije. jasno se odvaja od nazarenskih re{enja dominantnih u Srbiji. Srednjovekovne likovne predlo{ke najuspe{nije Krsti} je primenio na ikoni Sv Petra. po zapadnoevropskim likovnim re{enjima je prikazana i kao za{titnica grada Ni{a i ni{ke crkve. on je to ostvario na ikoni Smrt kneza Lazara. Ikone za ^urug je. prvi sa klju~evima a drugi sa ma~em u ruci. Za razliku od ranijih ikonostasa . umetnik jasnih teoretskih stavova. sa Stevom Todorovi}em. u ^urugu je Krsti} radio ikone za njemu blisku formu ikonostasa. Krsti} je uzeo u~e{}e u polemici koja je potom usledila. kao osniva~ hri{}anske crkve. I. Srednjovekovni uzori su primenjeni u ikoni Vaskrsenja. odstupaju}i od klasicisti~ke ikonografije predstave smrti koju je slikao Steva Todorovi}. Veze ove ikone sa srednjovekovnim slikarstvom izgledaju slabe. Krsti} nije nalazio dovoljno prostora za iskazivanje punog zamaha svojih zamisli. u podignutim rukama.krunu svog rada na crkvenom slikarstvu. Krsti} pre mo`e pripadati `ivopiscima "ve{ta~kih galerija iz carstva prirode. Istina je da se mu~enicima daju u ruke i oru|a 111 .

Ministar je preporu~io da se okvir ikone Saneca spoji sa okvirom. Svaki ikonografski problem formulisao je u skladu sa svojim na~elima.prikazuje mrtvog Boga {to hri{}anska nauka ne priznaje. U savremenom simbolisti~kom duhu. kao najsjajniji ~in Bo`iji.kojima su mu~eni ali se to ~ini samo. Krsti} ka`e da je Sv Trojicu izostavio jer je slika sv Trojstva ~isto nebeska pojava i mesto joj je na svodu kubeta crkvenog a ne za ikonostas. Krsti} je prilikom komentarisanja plana ikonostasa za crkvu u Mihajlovcu kritikovan za ikonu Saneca (snjatija) .. 112 . Ne dakle kao ~uvar klju~eva. Otkrivanje srednjovekovne umetnosti za njega je isto {to i otkrivanje egozti~nih predela njegovim savremenicima. postavio je stari srpski slikar svetu gra|evinu . Na samom temenu glave istrajnog Apostola. Krsti}evo crkveno slikarstvo svakako je plod zrele umetni~ke situacije sposobne da samostalno promi{lja svet. Krsti} je imao podr{ku vode}ih intelektualnih krugova Kraljevine Srbije na ~ijem ~elu su stajali Mihailo Valtrovi} i Dragutin Milutinovi}. razumevao je sadr`aj srednjovekovnih fresaka. Crkveno slikarstvo koje je gradio \or|e Krsti} prepoznato je kao nosilac simbolisti~kog duha. A u~eni i mudri Sv Pavle na svoju glavu priljubio je sopstvenu knjigu . kada Gospodu Spasitelju prilaze a u svim drugim slu~ajevima. Po na{im starim crkvama i manastirima. Anatom i Slepica.svoja poslanja. on je izvr{io istorijsku obnovu crkvene slike. Krsti} je bio jasno usmeren u svom slikarstvu. predstavlja se Sv Petar sa mnogo uzvi{enijim zadatkom.neka do|e slika Tajna Ve~era. Teolo{ki obrazovan.Tajna ve~era i u tome spojenom okviru doda ikona Vaskrsenja. u kome je ozna~ena ikona . Na mesto Sv Trojice. no samo kao najstariji u~enik Hristov i osnov crkve Hri{}anske. ovakva je predstava samo pakosna Jezuitska izmi{ljotina..Crkvu Hristovu. Vaspitan u Minhenu u predsimbolisti~koj atmosferi u kojoj je upravo i prikazao sklonost ka simbozmu slikama Utopljenica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->