P. 1
Dodatak Seminarskom Iz Mis-A

Dodatak Seminarskom Iz Mis-A

|Views: 195|Likes:
Published by Bogdan Despic

More info:

Published by: Bogdan Despic on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

Bankarski informacioni sistem

Bankarski informacioni sistem je celovit bankarski informacioni sistem za potporu poslovanja fizi kih i pravnih lica. To je provereno rešenje koje podupire sve protoke podataka u bankarskom poslovanju. Uz upotrebu modernih ideja i naprednih tehnologija sistem osigurava banci niz prednosti na tehni kom i, što je važnije, poslovnom podru ju. Savremen i fleksibilan sistem Bankarsko poslovanje zasniva se na dobroj upotrebi raspoloživih informacija i efikasnom radu zaposlenih. Prilagodljivost i mogunost širenja sistema AdBIS banci omoguava postavljanje informacionog sistema koji odgovara potrebama bankarskih korisnika. Zato korisnici mogu efikasnije obavljati svoj posao, ime poveavaju svoju vrednost i smanjuju troškove poslovanja. • Prilagodljiv model proizvoda i usluga Banke se esto suo avaju sa potrebom za promenom postojeih i uvoenje novih proizvoda da bi mogle ii u korak sa novim zakonodavnim zahtevima ili npr. privatizacijskim promenama. Zamisao sistema AdBIS zasniva se na savremenom modelu bankarskih proizvoda i usluga koji su poduprti promišljenom implementacijom standardnih poslovnih procesa. Zato uvoenje novog proizvoda zahteva samo odgovarajuu definiciju proizvoda, a potrebni poslovni procesi ve su uspostavljeni. To naravno zna ajno skrauje vreme i smanjuje druge troškove uvoenja novih bankarskih proizvoda i usluga. • Modularna struktura pogodna je za proširivanje i osigurava dugoro nost investicije AdBIS kao celovit bankarski sistem za banku zna i dugoro nu investiciju. Banka može dinami no birati potrebne module sistema AdBIS i primenjivati nove mogunosti. Novim tehnologijama osigurava se i kompatibilnost sa postojeim programskim rešenjima u banci i drugim kona nim programskim modulima na tržištu, što dugoro no smanjuje troškove nabavke programske opreme-softvera. • Visok nivo sigurnosti Osiguravanje kontrolirasanog i ograni enog pristupa podacima u bankarskom okruženju je izuzetno važno. AdBIS banci omoguava precizno odreivanje i ograni avanje nadležnosti pojedinih korisnika, a istovremeno sve vreme može pratiti dešavanje u sistemu. Tako je pre svega na najmanju moguu meru smanjena mogunost nepoštovanja sigurnosne politike, a osim toga i u slu aju grešaka može se ta no utvrditi ko je za njih odgovoran. • Udobnost za bankarske korisnike smanjuje troškove i poveava zadovoljstvo

AdBIS se odlikuje intuitivnim korisni kim okruženjem koji su ujedno vrlo prakti ni za korisnike, što omoguava smanjenje troškova uvoenja korisnika i skrauje vreme uvoenja sistema. Savremeno arhitektonsko rešenje sa potroša ima koji u obzir uzimaju geografsku raspršenost olakšava i tehni ko uvoenje novog softvera na postojeim lokacijama i poveava brzinu reakcije i raspoloživost sistema. AdBIS podupire banku u aktivnom delovanju na tržištu Za banku je u današnjoj dinami noj tržišnoj situaciji važno da može brzo i pouzdano da reaguje na promene na tržištu. Prilagodljivim oblikovanjem bankarskih proizvoda i usluga AdBIS omoguava banci da brzim i dobro poduprtim uvoenjem zanimljivih bankarskih proizvoda poboljša konkurentsku prednost pred drugim bankama. Osim toga moduli rešenja AdBIS za potporu alternativnih tržišnih kanala, od Interneta do mobilnog bankarstva, omoguavaju najbolju moguu komunikaciju sa komitentima s obzirom na trenutne potrebe na tržištu.* Sistem AdBIS je nadgradnja sistema Bankovni šalter, razvijen od strane ADACTE prema specifikaciji Banke Koper d.d. Potpuna integriranost sistema Jedinstveno poslovno jezgro sistema AdBIS je osnova poslovnih procesa u bankarskom okruženju. Na tu osnovu se mogu priklju iti proširenja sistema ili spoljašnji moduli: • osnovni i rašireni moduli sistema AdBIS Svi postojei moduli sistema AdBIS za potporu proizvoda i usluga. • sistemi za potporu tržišnih puteva AdBIS ve podupire sve trenutno postojee tržišne kanale od šaltera banke do interneta i mobilnog bankarstva. Kasnije se po potrebi mogu uvek dodati novi. • spoljašnje aplikacije AdBIS je idealan osnovni sistem za nadgradnju putem skladišta podataka i drugih sistema, kao što su CRM, Management IS, sistem upravljanja rizicima ili npr. ERP-sistemi. Brza implementacija i mogunost postupnog prelaza na novi sistem AdBIS svojom modularnom strukturom omoguava brzo i fleksibilno uvoenje novoga sistema. Tako banka ima mogunost uspostavljanja samo delova funkcionalnosti koji zadovoljavaju njene trenutne potrebe. Kasnije može dodati i preostale delove u skladu sa vlastitim razvojem. To zna i da banka može po pitanju troškova veoma povoljno uvesti optimalan sistem koji pokriva njene ukupne potrebe. Kao posledica projekta uvoenja sistema AdBIS znatno se poveava mogunost uspeha. Naime: • osigurana je bolja kontrola troškova i vremena nad projektom:

Zavisno od potreba organizacija moguće je konfigurisati lokalnu mrežu i firewall koji štiti lokalnu mrežu od neovlašćenih zlonamernih korisnika. Pri tome firewall-ovi imaju veliku ulogu. proces koji se preduzima da bi se one zaštitile mora biti kontinuiran. Sistem se izmeu ostalog u kriti nom periodu reforme platnog prometa i drugih zakonskih promena pokazao kao veoma fleksibilan. što je važno za vrednovanje. AdBIS se osim toga odlikuje i vrlo malim ukupnim troškovima vlasništva (TCO). U današnje vreme kada je Internet potreban i važan resurs u svim organizacijama. zaštićenog računara. Oni su prva prepreka koju napadač mora proći kako bi dospeo do željog cilja. koji je dizajniran kako bi zaštitio poverljive. Firewall-ovi mogu biti komercijalni i besplatni. ali performanse i mogućnosti firewall-a su u osnovi jednake. pa čak i pojedini proizvođači izrađuju firewall-ove koji rade na oba operativna sistema. Kako su informacije koje poseduje određena organizacija. . Korisnici naših bankarskih rešenja kod kojih je AdBIS uveden u celosti ili samo pojedinim modulima tokom višegodišnjeg iskustva znatno su poveali efikasnost svog poslovanja i kao tipi no uveli niz novih proizvoda i usluga. veoma poverljive. vrhunska tehni ka ekipa je integrisala u zajedni ko rešenje. Provereno rešenje garantuje sigurnost investicije AdBIS je razvijen u saradnji sa vrhunskim bankarskim stru njacima * Dobru sadržajnu zamisao . tako se može poveati nivo potpore projekta i sistem AdBIS u banci. koriste se različite vrste operativnih sistema. Odabir željenog firewall-a je sve teži čemu pridonosi i sve veći broj nuđenih firewall-a. • za korisnike i sve ostale u esnike brže se vide rezultati uvoenja sistema AdBIS: Budui da prvi rezultati uvoenja AdBIS-a mogu biti brzo vidljivi i za korisnike i za investitore. Windows i Unix/Linux.Kratkoro ni. veoma je bitno posvetiti određenu pažnju sigurnosti informacionih sistema. manji i jasno odreeni delovi projekta lakše se savladavaju. a rezultati završenih projekata se mogu bolje meriti. Komercijalni obično nude lakše konfiguracije i veći broj mogućnosti. u ovom slučaju banka. što dodatno poveava vrednost sistema. Firewall je sigurnosni element smešten između neke lokalne mreže i javne mreže (Interneta). korporativne i korisničke podatke od neautorizovanih korisnika. dok besplatni su obično beskorisni bez stručnjaka koji bi ih konfigurisali i održavali. U različitim informacionim sistemima. jer štite organizacije od brojnih zlonamernih korisnika Interneta.

Mora da implementira politiku sigurnosti. Firewall je servis koji se tipično sastoji od firewall uređaja i policy-a (pravilnik o zaštiti). Osnova rada firewall-a je u ispitivanju IP paketa koji putuju između klijenta i servera. događaje. koji omogućuje korisniku filtriranje određenih tipova mrežnog prometa sa ciljem da poveća sigurnost i pruži određeni nivo zaštite od provale. osim u slučaju kada je isti računar predodređen za zaštitu čitave mreže . blokira sve ostale. koji nudi širinu i dubinu zaštite za preduzeća svih veličina. Cisco firewall je multifunkcijski uređaj za bezbednost mreže. Firewall u bankarskim sistemima Jedan od najpouzdanijih firewall uređaja koji se koristi u bankarskim informacionim sistemima predstavlja zaštitni zid kompanije Cisco.Softverski firewall omogućava zaštitu jednog računara.Hardverski firewall omogućava zaštitu čitave mreže ili određenog broja računara Za ispravan rad firewall-a.Nije nužno da svi korisnici u LAN-u imaju jednaka prava pristupa Internet mreži.Firewall treba da upozori administratora na pokušaje proboja i kompromitovanja politike sigurnosti . Firewall ujedno predstavlja idealno rešenje za kreiranje virtualne privatne mreže jer stvarajući virtualni tunel kroz koji putuju kriptovani podaci. . U takvom slučaju firewall je dizajniran da dopušta pristup valjanim zahtevima. Ako određeno svojstvo nije dozvoljeno. potrebno je precizno odrediti niz pravila koja definišu kakav mrežni promet je dopušten u pojedinom mrežnom segmentu. . Firewall je odgovoran za više važnih stvari unutar informacionog sistema: . omogućuje sigurnu razmenu osetljivih podataka među dislociranim korisnicima. firewall mora da onemogući Firewall rad treba da u beleži tom sumnjive smislu.U nekim slučajevima firewall može da obezbedi statistiku korišćenja Firewal može biti softverski ili hardverski: . čime se ostvaruje kontrola toka informacija za svaki servis po IP adresi i portu u oba smera. Takvom politikom se određuje nivo zaštite koji se želi postići implementacijom firewall usluge. Postavljanjem firewall uređaja između dva ili više mrežnih segmenata mogu se kontrolisati i prava pristupa pojedinih korisnika pojedinim delovima mreže. Osnovna namena firewall-a je da spreči neautorizovani pristup sa jedne mreže na drugu. U suštini ovo znači unutrašnju zaštitu mreže od Internet-a.

banke mogu da grupišu i do 10 uređaja Cisco ASA 5550. ugrađen svič sa 810/100 priključaka koji podržava stvaranje više bezbednosnih zona.Njihov aktivni način odbrane od pretnji pomaže u sprečavanju širenja napada na celu korporativnu mrežu. One poboljšavaju zaštitu aplikacionih protokola kao što su web. Ova procena obuhvata potvrdu postojanja odgovarajućih ažuriranja bezbednosnog softvera i operativnog sistema pre davanja prava pristupa.2. Cisco ASA 5505 je projektovan da obezbedi bezbednosne usluge visokih performansi u okruženju širokopojasnih mreža nove generacije. što omogućava bankarskim institucijama da izdele mrežu u brojne zone visokih performansi čime se povećava bezbednost. omogućujući pojednostavljeno upravljanje. uz dva ugrađena Power over Ethernet (PoE) priključka. daljinski pristup putem VPN. Uređaj nudi visoko skalabilne (svojstvo sistema da se može prilagođavati povećanju i smanjenju opterećenja) VPN usluge. Ovaj uređaj može da obezbedi više od 1. Cisco firewall usluge u sloju aplikacija daju bankama veću kontrolu nad aplikacijama i pomažu u sprečavanju upada u korporativne mreže. Takođe sadrži i hardversko ubrzanje SSL (Secure Socket Layer) VPN usluga.2 softvera. Ova verzija softvera nudi više od 50 bezbednosnih funkcija koje poboljšavaju aplikacione firewall funkcije. Zahvaljujući podršci uređaja Cisco ASA za Cisco NAC rešenja. protokol za prenos glasa putem Interneta (VoIP).2 gigabita u sekundi (Gbps) firewall propusnog opsega i podržava više od 200 virtualnih lokalnih mreža (VLAN). nad korisnicima i uređajima koji pristupaju mreži putem IPsec i SSL VPN primenjuje se sveobuhvatna procena sigurnosnih pretnji koje oni mogu da unesu u mrežu. instant messaging. Može da funkcioniše kao hardverski VPN klijent. Koristeći Cisco ASA uređaje preko Cisco ASA 7. Neka od najznačajnijih poboljšanja obuhvataju firewall usluge u aplikacijskom sloju i integraciju usluga Cisco Network Admission Control (NAC). Cisco ASA 5550 proširuje vrhunske firewall IPsec/VPN usluge da bi podržao mrežno okruženje velikih sistema. ai sam nudi brojna .2 podržava sve nove mogućnosti softvera Cisco ASA 7. visoku dostupnost. Zahvaljujući VPN grupisanju i mogućnostima uravnoteženja opterećenja. integraciju mreže i mogućnost upravljanja. uz podršku za i do 5 000 IPsec i SSL VPN klijenata po uređaju. Cisco ASA 5500 nudi fleksibilno upravljanje putem softvera Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM). e-mail. obezbeđujući podršku za maksimalnih 50 000 konkurentnih IPsec i SSL VPN korisnika. pomažući kompaniji da zaštiti razne segmente mreže. Cisco ASDM 5. On nudi propusnu moć firewall-a od 150 megabita u sekundi (Mbps) i 100 Mbps kada je u pitanju propusna moć IPsec VPN (Virtual Private Network) saobraćaja. bankarske institucije mogu da prošire primenu robusne bezbednosti na celu mrežu. prenos datoteka i mrežni protokol kompanije Microsoft.

koji kraće možemo obilježiti sa BIS. omogućuje da firewall kontroliše brzine prenosa. i za klijente na šalteru informatika je razvila Bankarski informacioni sistem. te ih edukuju pri uvođenju novih programa i omogućavaju im da lakše prate novine vezane za informacionu tehnologiju. Packet Tracer vrši analizu načina obrade paketa unutar uređaja sesije Cisco ASA 5500 korak po korak i može da prepozna i otkloni greške u konfigurisanju. njegovog nastanka.o. prikazaćemo kako su su pojavljivale generacije računara u odnosu na razvoj tehnologije. kako je tehnologija uticala na razvoj bankarskog poslovanja. prikazujemo rješenje veoma uspješne firme Antegra d. Naime. Poboljšanja point-to-point aplikacionog firewall-a obuhvataju definicije protokola za aplikacije BitTorrent. koje se najviše zasniva na informacionoj tehnologiji. pomažu zaposlenima da otklanjaju smetnje kada je u pitanju sam način njihovog rada. Cisco je poboljšao anti-malware zaštitu. ali i anti-spam zaštitu putem usluge Network Reputation Services (NRS). a koji sem toga. krupne promjene u svijetu praćene globalizacijom. U ovom diplomskom radu. te o novinama koje nosi ova vrsta.o. da smanji širenje crva i da zaštiti propusni opseg WAN mreže. objasnićemo pojam banke. Fast Track. Pomoću modula Content Security and Control Security Services (CSC SSM) preko uređaja Cisco ASA 5500. tačna i sigurna informacija je ključ uspjeha. Tako da kada su u pitanju banke mnogo se mora ulagati u poslovanje. šta su to Bankarski informacioni sistemi. I za menadžere. bazirat ćemo se na samu problematiku. koliko su bitni sistemi zaštite. o načinu na koji funkcionišu. razvoja i održavanja Bankarskih informacionih sistema. prvo ćemo krenuti od samog pojma računara. Govorićemo o potrebnim osobinama informacionih sistema u bankama. Potom. Gnutella. koja može da zaustavi i do 80% neželjene pošte pre nego što ona preplavi korporativnu mrežu. stalno objedinjavanje IP usluga i bezbednosnih funkcija u okviru rutera. te ubrzanom kompjuterizacijom su izazvale mnoge novine u svim oblastima poslovanja. obezbeđujući neprevaziđenu kontrolu nad korišćenjem propusnog opsega WAN mreže. koji održavaju Bankarske infomacione sisteme. naučno-tehnološkim razvojem.poboljšanja. eDonkey. kao i mogućnost instalacije budućih definicija bez potrebe za smanjenjem softvera. što je posebno bitno u bankarstvu. kao što je novi pomoćni program Packet Tracer koji značajno poboljšava efikanost prilikom pronalaženja problema. Veoma je bitno da u bankama egzistiraju stručnjaci i profesionalci. Osim toga. Pominjaćemo bankarske . te kakvi sve sistemi plaćanja su mogući.. Novi softver takođe omogućuje centralizovano upravljanje CSC modulom pute korporativen mreže. Posljednji dio okrećemo konkretnim rješenjima. kako bi opstale u konkurentskom i turbulentnom okruženju. koja je usko specijalizovana za pružanje usluga planiranja. zasnovano na programu Trade Micro Control Manager. Razvijene banke veoma često oformljuju čitave timove za održavanje informacionih sistema. Brza. a pogotovo u ovoj oblasti. Nova firewall poboljšanja omogućuju IT službi da otkriva i kontroliše neposlovne aplikacije.

Za primjer ćemo uzeti šaltersko poslovanje. i mogu biti potpuno integrisani sa IS Bolnice ili sa IS Doma zdravlja. kao što su: Republiki zavod za zdravstveno osiguranje (generisanje elektronske fakture i vezu sa bazom osiguranika). jednostavan za korišenje i upoznavanje. Aplikativni softver je ergonomian . Ovaj projekat je ra en za Ministarstvo zdravlja i finansiran je iz kredita Svetske banke. odnosno poslove sa trajnim nalozima. analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovo enje zdravstvene zaštite. podaci se mogu sveobuhvatnije koristiti i time se postiže efikasnost u svakodnevnim aktivnostima i operacijama. Centralnim informacionim servisom (resursne baze zaposlenih u zdravstvu i medicinske opreme) i bazom Elektronske Zdravstvene Dokumentacije. koji se u njima odvijaju. obradu. kako se vrši njegova obrada. te na koji način je moguće pratiti njegovu realizaciju. · Informacioni sistem primarne zdravstvene zaštite (Domovi zdravlja) · Informacioni sistem sekundarne zdravstvene zaštite (Bolnice) · Informacioni sistem laboratorije · Informacioni sistem centralne apoteke Pošto su Laboratorija i Centralna apoteka posebni po poslovnim procesima. upravljanje u zdravstvu i nauna istraživanja. Sistem obezbe uje vezu sa drugim informacionim sistemima. Sistem je implementiran u Opštoj bolnici “or e Joanovi“ u Zrenjaninu. Naglasit ćemo kakve su sve funkcije trajnih naloga. u Srbiji. može se pratiti i evaluirati rad. oni su prepoznati kao odvojeni moduli u okviru ZIS-a. ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM U PRIMARNOJ I SEKUNDARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Zdravstveni informacioni sistem podrazumeva mehanizam za prikupljanje. adaptibilan prema .tehnologije. Zdravstveni informacioni sistem sastoji se od etiri modula koji su me usobno povezani i mogu biti integrisani u jedinstven sistem. na svim odeljenjima bolnice. eliminisati nepotrebno dupliranje podataka. Kako se podnosi zahtjev na šalteru za aktiviranje trajnog naloga. knjiženje. Uvo enjem informacionog sistema može se poveati efikasnost i produktivnost rada u zdravstvenoj ustanovi.

....4 2................................................ Ordinacije..........14 4..... Primena informatike u zdravstvu....................................9 3...............1...........................1...........................specifinostima poslovanja i regulative...................3 1.................1.. Zdravstveni informacioni sistem savremena organizacija zdravstva Vršac.4................................. Zdravstvene informacije....20 5..................................................................................................6 2...... Pojam zdravstvenog sistema........... Principi zaštite podataka u ZIS-u......... Matični moduli...24 6......................................... Standardizacija u medicinskoj informatici.........2.........7 2.... MEDICAS GP......................... Zdravstveni sistem........................0............................2.........................................26 6....1........................................................................... Kompjuterski medicinski karton......3............ MEDICAS Hosp..................................................... Usluge...........3 2................27 ..................................... Telemedicina (teleradiologija)......................................................17 5...................1.............................0...................................25 6... WEB tehnologije u medicini...................................................... Modularnost sistema...... Odeljenja............5 2........ Prijem i obrada pacijenata u stacionaru............................................15 4.....17 5.....5............................................................ MEDICAS Poli........................................3.........................................................................................................................................0......................24 6......0............... Sigurnost i zaštita podataka u zdravstvenom informacionom sistemu...... DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine)............ Kliničko-bolnički informacioni sistem.................................................................2...................................................................................22 6...0...............10 3...........................................4................... Medicas Lab...................10 3................................................................................................................ Podsistem za ambulante i ordinacije.....16 5............................................................3......................................13 4.........17 5................. Medicas Dent............... Pitanje računarske opreme (hardver)...........................3...10 3.................. 2006 Sadržaj 1..............8 2..............0...................................................ing.....2......................... Osoblje..................................18 5.....2...3................13 4............................................................................................ Organizacione mere................................4..................................... Model zdravstevenog informacionog sistema............................................................. PACS (Picture archiving and Communication Sistem)....................... Zdravstveni informacioni sistem............................ Primenljiv je u svim medicinskim ustanovama koje kao primarnu delatnost imaju medicinsko zbrinjavanje pacijenata Nikola Puđa dipl....22 5.................................................6...................5...1...........maš.........

...............38 8...... E-health .............................. Drugim rečima............................. uspostavljanje tzv..... sastavljen je od više podsistema koji su.................... nezamislivo je da se bilo koja vrsta istraživanja sprovede bez upotrebe globalne mreže gde se može naći velika količina podataka i informacija...... Glavni cilj uvođenja računara jeste prevazilaženje gore pomenutih problema.................. u vezi sa spoljnim sistemima koji teže istom cilju odnosno unapređenju zdravlja stanovništva........................................ Izveštaji........... Tehničke karakteristike.. Lekovi... prevazilaženja poblema koja se tiču papirologije................................................ Dileme i problemi........... treba reći i da zdravstveni sistem spada u tzv. obrazovnim ustanovama i na radnom mestu. veloke sisteme......................5..................................................................................................35 7.4........................ treba reći sledeće.. Pomenuti model se sastoji iz nekoliko delova odnosno podmodela i to: .........31 6............ Sa druge strane...............33 6.. Ukoliko imamo u vidu gore navedeno............................39 ..0........................................5...... Pomenuto dovodi do neuroze........... kao i u ostalim oblasima............................................ u zdravstvenim i drugim sektorima.9............................................................ B2B model.................................................................. Na sledećoj strani prikazan je dijagram sistema zdravstvene zaštite.. omogućeno je neuporedivo brže postavljanje dijagnoze iz razloga dostupnosti više lekara on-line...... Imajući to u vidu i medicina kao nauka nije pošteđena uticaja nužnog uslova – INTERNETA...36 7..... Bolesti......... O svemu ovome mnogo više u nastavku.................35 7....... kartoteka itd.......2 -1..............................7............................................................... u međusobnoj vezi.37 7.......8........38 7................... ZDRAVSTVENI SISTEM U današnje vreme svi smo svedoci velikog uticaja računarstva odnosno informatike u svim svim segmentima života........... Bolnička apoteka...... do uzrujavanja lekara.. potom mnogo brži prenos slika bez oštećenja itd.............6............................. Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravstveni sistem kao: kompleks međusobno povezanih elemenata koji doprinose zdravlju u porodici............. javnim mestima i zajednicama................................. Svima je poznato da su kartoteke (koje kod nas i dalje postoje) veoma ne praktične.........................28 6............ ista doprinosi znatnom unapređenju *poslovanja*..e-commerce...........10....................... kao i u fizičkoj i psihološkoj sredini..... da li je treba promeniti itd............ Pojam zdravstvenog sistema Kada se govori o gore pomenutoj temi...... Tabele.... B2C model...........................6.... elektronskih kartona za pacijente koji će sadržati snimke sa svih aparata...... Naravno............................................. Literatura.... U potrazi za informacijama............................. 1...................6.... koja je terapia........... sa jedne strane.....11.. lekove koje pacijent mora da koristi..................................................................................................3.. što se posebno odnosi na nauku i tehnologiju...... Izazovi za budućnost.......2................. Kada je reč o upotrebi računara u medicini.34 7....................... pre svega zbog njihove veličine.. nepravilne dijagnoze i svega što je veoma dobro poznato ljudima koji drugi deo života provedu po čekaonicama naših bolnica.......................................................30 6................ dok je neverovatna visprenost i iskustvo potrebno za pronalaženje pravog kartona............ ali sa druge strane........32 6...............................0.1............... Pravna pitanja..............................................................................37 7.........................1.......... ionako bolesnog pacijenta............................29 6................... Izlazna dokumenta.............

3 -zdravstvenog stanja stanovništva. 2. oruđe u svakodnevnom radu. tehnološkog i aplikativnog aspekta na medicinsku problematiku. treba reći da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) isti određuje kao deo opšteg informacionog sistema i podrazumeva mehanizam za prikupljanje.• prirodni uslovi (socioekonomski. Treba reći i da ZIS ne može sam za sebe da postoji odnosno egzistira. testiraju različite programe zdravstvene zaštite. mašina i metoda koje uzajamno deluju u cilju obezbeđenja neophodnih podataka i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva u svrhu planiranja i upravljanja u zdravstvu.0. alokaciju resursa zdravstvene zaštite u zavisnosti od potreba odnosno . potpune i blagovremene informacije i smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Osnovne kemponente jednog zdravstvenog informacionog sistema su: • kadrovi (organizatori. zavisnost između sistema zdravstvene zaštite. odnosno poboljšanje kvaliteta medicinskog rada kao i obezbeđenje tačne. jer zdravstveni sistem. kao i mnogi drugi. takoreći. natalitet itd. kretanja stopa morbiditeta od različitih bolesti i željenih standarda. potom pitanjima obrade podataka i informacija u sistemu zdravstvene zaštite i svim implikacijama koje ti procesi imaju sa teorijskog. pri tom. Sam cilj kreiranja modela jeste da olakšaonima koji donose odluke na nacionalnom nivou. praksa pokazuje da je to veoma teško realizovati. Kada je reč o definiciji zdravstvenog informacionog sistema (ZIS). planeri. Zdravstvena infomatika je naučna disciplina koja se bavi teorijom i praksom informacionih procesa u zdravstvenoj zaštiti. Međutim. analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite. U zavisnosti od problema koji se želi rešavati. Naravno. već služi kao. Na primer. stope mortaliteta. ali i za istraživanja i organizaciju u zdravstvu. programeri. uslova sredine i mnogih drugih faktora. Odgovarajućim dijagramom mogu se izraziti kvantitativni parametri. simulirajući aktivnosti sistema javnog zdravstve. prirodni) • stanovništvo i njegovo zdravstveno stanje • zdravstvena zaštita • resursi • njihova alokacija • kadrovi • upravljanje i • spoljni sistem. a šta isključiti. vrši se odabir određenih matematičkih modela koji opisuje svaki od datih podmodela. materijalnih sredstava i postupaka koji za proizvodnju i komuniciranje informacija za potrebe nekog sistema. Osnovni cilj zdravstveno-informatičke delatnosti jeste organizacija. Sledeća govori da je ZIS organizacija ljudi. a početni podaci mogu biti broj i struktura stanovništva. uvažavajući. da. obradu. ovo nije jedina definicija ZIS-a. racionalizacija i funkcionisanje zdravstvene službe na optimalan način. korisnici) • baza podataka • tehnička baza i . Zdravstveni informacioni sistem U opštem smislu informacioni sistem predstavlja skup ljudi. dizajneri. ima svoja ograničenja i ne postoji naučni metod koji bi jasno definisao šta u njega uključiti. podmodel resursi se definiše na bazi procen trendova u populaciji. menadžeri.

Međutim.1. postoji i određeni stepen nezadovoljstva zbog prevelikog očekivanja od računara. interesantnih informacija treba eliminisati. Generalno. Republički. ono što treba istaći jeste činjenica da postojeći ZIS nije dovoljno primenjen i ne funkcioniše uvek u formi podesnoj za one koji donose odluke u zdravstveu. a javlja se kao rezultat slabih ili loših komunikacija koje potiču od lekara. uključujući nacionalna i regionalna istraživanja zdravlja i onesposobljenosti itd. grupišu i standardizuju na nivou zdravstvene ustanove u kojoj su nastale. bibliotečkih izvora o zdravlju i onesposobljenosti. ali veoma često postoji i nešto što se naziva neefektivnost sistema u obezbeđenju istih. 3. u najširem smislu.• programska podrška Pored svega treba reći da je jedan od osnovnih problema u zdravstvu i savremenoj medicini. uopšte. odnosno za one koji vode zdravstvenu politiku. pa i u Savezni zavod za zaštitu zdravlja). Jedno od tih je verovanje da postoji određeni minimum podataka koji može da služi u razne svrhe i u bilo koje vreme. zdravstvene informacije predstavljaju informacije o zdravlju i onesposobljenosti stanovništva. Na tom nivou. koje može da obezbedi jedan ZIS. Prikupljanje i analiza rutinskih informacija. Drugo . uključujući i informacije o kvalitetu zdravsvene službe i rezultata zdravstvene zaštite. rutinski podaci će imati veću vrednost ukoliko nam pruže odgovore na pitanja koja su nam važna za donošenje odluka. rutinskih izvora kao što su oni koji se odnose na kliničke događaje (bolnički otpust). statističara ili drugih faktora. informacije koje se prikupljaju su detaljne. . Prikupljanje tzv. Kada je reč o ovoj temi. a dolaze iz: 1. da oni mogu olakšati korišćenje informacija u cilju donošenja odluka. ali mogu nastati i na drugom mestu (u organu vlasti zaduženom za zdravlje). kako bi se podaci mogli lako grupisati. Ove informacije se potom filtriraju. posebnih nerutinskih izvora informacija o zdravstvenom stanju i epidemiološki podaci. Postoje mnoga pogrešna shvatanja o potrebnim informacijama. trebalo bi da bude ograničena na samo ono što je zaista potrebno ili potencijalno potrebno. Zdravstvene informacije treba da budu osnova za formulisanje ciljeva zdravstvene politike definisane za određenu teritoriju u određenom vremenskom periodu. treba reći da zdravsvene informacije nastaju u kontekti lekarpacijent. upravo prikupljanje. manipulisanje. Prema tome. Upravo iz ovog razloga postoji potreba za standardizacijom termina i izveštaja.4 -2. Ponekad se odluke u zdravstvu donose i bez zdravstvenih informacija ili se koriste nerelevantni i insuficijentni podaci. veoma često neprecizne. Kako se informacije kreću iz zdravstvene ustanove na više nivoe (okružne. obrada i korišćenje podataka koji se svakodnevno u velikim količinama sakupljaju u ogromnoj dokumentaciji zdravstvenih ustanova. Zdravstvene informacije Za donošenje odluka neophodne su zdravstvene informacije. Pored ovoga. dok kontakt licem-u-lice pruža dovoljno informacija za prikupljanje i obradu. njihovoj produkciji i prezentaciji za donošenje odluka u zdravstvu. 2. zahtevaju se manje detaljni podaci u odnosu na one koji su nastali u individualnim kontaktima sa pacijentima. analizirati i porediti.

elektromiografija.kada je reč o ovoj temi treba reći da je broj podataka koji se sakuplja u zdravstvenim ustanovama.pogrešno shvatanje jeste da je relativno lako znati koje su informacije neophodne. Za postavljanje same dijagnoze. daju informaciju koju korisnik traži. u obradi i analizi kliničko-laboratorijskih merenja. Moderni procesi zdravstvene zaštite se grade na činjenicama da informacija mora lako pristupačna u vremenu i na mestu gde je potrebna. 2. reći ćemo da su najznačajnije oblasti primene informatičkih metoda sledeće: • dogovaranje poseta pacijenta u ambulantama • prijem bolesnika u bolnicu . U funkciji vođenja zdravstvene i medicinske dokumentacije . odsustvo sa posla.. INTERNIST – konsultant u internoj medicini itd. elektroencefalografija. • pokazatelji o organizaciji i korišćenju zdravstvene zaštite i zdravstvene delatnosti (tehnilogija zdravstvene zaštite. treba reći eda se sve više radi na razvitku ovakvih sistema odnosno programa. vanbolnička. . fizička aktivnost itd. veoma značajan u dijagnostikovanju u oftalmologiji. potom u obradi i analizi medicinskih slika pri postupcima kompjuterizovane tomografije – CT. koriste se tzv. 2. veoma veliki. može se odgovoriti samo upotrebom računara. Danas se ove metode veoma široko koriste i praktično se ne mogu zamisliti bez računara.) • podaci o funkcionalnim kapacitetima zdravstvene delatnosti (kadrovi. očekivano trajanje života. 4. podrazumevamo i praćenje bolesnika odnosno njegovog zdravstvenog stanja u. zatim slika dobijenih sa MR. 3. ishrana. obim i sadržaj) • faktori koji utiču na zdravlje stanovništva. merenje krvnog pritiska). na primer. U medicinskoj dijagnostici – računari se u medicinskoj dijagnostici koriste u obradi i analizi biofizikalnih signala (elektrokardiografija. jedinicama intezivne nege. Primena u terapiji i rehabilitaciji – sam početak primene računara u medicini vezan je za programe planiranja zračenja tumora (proračun doza. Primera ekspertnih sistema nema jako puno. bolnička. morbiditet. U organizaciji zdravstvenog rada – govorimo li o ovoj temi. stopa mortaliteta. Do sada su razvijeni sledeći: CASNET – konsultativni sistem za glaukom.2. a koji se ne odnose na sistem zdravstvene zaštite. o čemu će kasnije više biti reči. Pružanje medicinskih usluga je izuzetno specifičan i složen posao čija je osnovna karakteristika – brojnost i raznovrsnost podataka i informacija. Na ovako postavljene zahteve. Međutim. u suštini.5 -Za definisanje informacionog sistema. Primena informatike u zdravstvu Informacije koje se generišu i prenose u okviru zdravstvenih informacionih sistema imaju posebne namene: 1. Kada je reč o terapiji. neophodni su sledeći podaci: • pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva (demografski pokazatelji. veličina polja). ali mogu i objasniti kako se do te informacije došlo. Pored ovoga treba reći i da računari igraju značajnu ulogu u dijagnostici tj. ekspertni sistemi koji. oprema i prostor) • podaci o primeni specifičnih programa zdravstvene zaštite • cena i finansiranje zdravstvene zaštite (oblici finansiranja..

računara. Veoma su pogodni programi tipa simulacije (pacijenta ili stanovništva).3. istraživački rad se sve više unapređuje kompjuterizovanim sistemima za dokumentaciju medicinske literature (MEDLARS i Experta Medica).6 -• izdavanje recepta • bolovanja • evidencija zdravstvenog rada itd. sa jedne strane. posebno ukoliko se radi o zajedničkoj bazi podataka. Bezbednost ili sigurnost podataka jeste rezultat primene mera u cilju zaštite podataka od neželjenih događaja odnosno onih koji mogu doprineti izmeni. 5. 2.. usled kvarmašine. bilo da se radi o on-line ili off-line prenosu podataka. pripremljeni i korišćeni za zdravstvenu statistiku. Osnovni pojmovi vezani za gore pomenutu temu su : privatnost. validnih i pouzdanih podataka. Drugim rečima.. sestara. Sigurnost se odnosi. . zbog čega će se ovaj deo odnositi najviše na lične podatke o pacijentu odnosno pojedincu. o čemu će biti više reči. matični broj ili bilo koji drugi podatak kojimože kompromitovati osobu u smislu njegove identifikacije. U medicinskoj edukaciji – danas se u mnogome koriste edukacioni materijali koji se distribuiraju u obliku disketa. nemedicinskih istraživača.7 -Osiguranje privatnosti kao drugi važan element sigurnosti podataka se može definisati kao: . Osim analize podataka. gde student uči. postoji mogućnost protoka pomenutih informacija od korisnika do korisnika. ali samo uz prethodnu saglasnost osobe o kojoj se radi. obavezno treba reći da je ZIS na raspolaganju mnogim korisnicima za različite svrhe odnosno treba reći da je isti višekorisnički-višenamenski.. bezbednost i zaštita podataka. gubitka (namernog ili nenamernog. U medicinskim istraživanjima – primena računara u medicinskim istraživanjima je veoma široka i danas je veoma teško (nemoguće) baviti se istraživanjem bez informatike odnosno korišćenja složenih postupaka informacionog i računarskog rada. na obezbeđenje privatnosti pacijenta i lekara. Sigurnost i zaštita podataka u zdravstvenom informacionom sistemu Podaci koji su anonimni. vanbolničkog osoblja. Naravno. ne mogu dovesti u bilo kakvu opasnost prava pojedinca odnosno pacijenta na privatnost. kao što su ime i prezime. Takav sistem. u bolnici. grupisani. Privatnost se može definisati kao pravo pojedinca da odredi stepen do koga će davati informacije o sebi. Integritet podataka se odnosi na raspoloživost kompletnih. vođen računarom. brisanju ili gubitku generalija i ostalog što definiše samog pacijenta. Sa druge strane. Kada s govori o ovoj temi. 6.) i eventualnog falsifikovanja. privatnost odnosno poverljivost zdravstvenih informacija se može definisati i kao profesionalna obaveza lekara. potom onih osoba koje su zaposlene u fondovima zdravstvenog osiguranja itd. na zaštitu integriteta podataka i. integritetom podataka postiže se njihova apsolutna zaštita od zloupotrebe. sa druge strane. odnosi se na veoma veliki broj ljudi-pacijenata ili korisnika zdravstvene zaštite. da rešava neki medicinski ili zdravstveni problem. domu zdravlja ili fondu zdravstvenog osiguranja. ukoliko se koriste nba pravilan i legalan način.

Iz tog razloga je veoma važno napraviti zaštitni mehanizam za ulazak u sam sistem i neovlašćeno korišćenje podataka. 6. do promene tih podataka. ali se isti ne može obezbediti ukoliko visokopoverljivi podaci nisu zaštićeni. O problemu bezbednosti i zaštiti podataka danas postoji mnogo hapisanih knjiga u kojima se.4. sa istom profesionalnom diskrecijom. 3. Potrebna je edukacija svih zaposlenih unutar ZIS-a iz ove oblasti. Na ovaj način nemedicinsko odnosno informatičko osoblje postaju kolege lekarima.. službama. 2. bilo unutrašnja ili spoljna. Ovo usmerava na posebne mere zaštite u prostorijama sa računarima u cilju prevencije neautorizovanog *upada* u sistem. Izbegavati obradu podataka u nekim spoljnim ili bilo kojim drugim. Principi zaštite podataka u ZIS-u Iako danas imamo savršene tehnilogije. Upravljanje i nadgledanje ZIS-a treba da vrši iskusan lekar. od bilo kakvih događaja koji mogu dovesti. Iz tog razloga treba definisati: • način pristupa • pravo korisnika na pristup informacijama • odgovornost za pouzdanost zdravstvenih informacija tj. 7. zajedničkim. 4. Zaštita podataka podrazumeva preduzimanje svih mera u cilju obezbeđenja istih. Povremena kontrola bezbednosti. Upravo se zato predlaže kompletan prekid svih veza ZIS-a sa bilo kojim opštim ili posebnim informacionim sistemom. obzirom da podatke može koristiti veći broj ljudi u različite svrhe. ZIS treba da bude samostalni entitet sa sopstvenom opremom i računarskim kadrom.8 -5. Naravno. Definicije • podataka zdravstvene zaštite i njihova struktura • osetljivost ovih podataka što se posebno odnosi na one koji se nalaze u zajedničkim bazama Informacije o pojedincima u ZIS-u. Odvajanje funkcija u računarskom centru. ni jedan informacioni sistem nije u potpunosti *nepobediv*. Ovde se govori o tri pristupa: • preduzimanje mera predostožnosti koje se odnose na samu računarsku opremu . mogu se podeliti u dve kategorije ili komponente i to: • administrativna i • medicinska. problem je vrlo složen. Princip poverljivosti je od suštinskog značaja. između ostalog. na bilo koji način. može naći i sledeće: 1. . 2. lekara od koga i potiče informacija • odgovornost sistem-analitičara ili informatičara kao čuvara dobijenih informacija.• obezbeđivanje poverljivih ličnih zdravstvenih podataka • sprečavanje zloupotrebe i • sprečavanje neautorizovanog kopiranja podataka koji su uskladišteni ili obrađeni u ZIS-u. Administrativno osoblje ne može imati pristup medicinskim informacijama i obratno.

• kategorije hardvera koje se tiču pristupa kategorisanim podacima i/ili aplikativnim programima • prenos informacija iz jednog dela ZIS-a u drugi. tehnologija u opšte) u velikoj meri zastupljena informatika. koje sadrže stroge ili veoma stroge komande. Imajući to u vidu. aparat za komjuterizovanu tomografiju – CT. telemedicina. Kao što je gore navedeno.0. potom slike sa rendgenskih aparata. Standardizacija u medicinskoj informatici Danas je svim oblastima koje možemo nabrojati (mašinstvo. zamisliti bez upotrebe računara i globalne mreže (INTERNET-a). odredila je način . Ovo im daje pravo pristupa određenim kategorijama podataka u odnosu na njihove zahteve uključujući modifikacije izmena uskladištenih podataka u ZIS-u. U tom smislu oni treba da obezbede odnosno pripreme. pre svega. Organizacione mere U bilo kom sistemu zaštite podataka. • kategorije aplikativnih programa. čitanju odnosno obradi i skladištenju podataka) mora se pristupiti određenom stepenu standardizacije u oblasti medicine ili medicinske informatike. odnosno prenos medicinskih informacija na daljinu (bilo da je u pitanju sama bolnica ili razmena podataka preko Internet-a). zastupljena tzv. Da bi se pomenuta radnja obavljala bez poteškoća (u prenosu. istraživanje bilo koje vrste. uvek nas mogu iznenaditi pojedine slabosti koje se javljaju. ljudski faktor se ne sme zanemariti. 3. proverene informacije koje nam mogu pomoći da dođemo do određenih rezultata.• programske tehnike u operativnom sistemu • organizacione mere i pravila. u poslednjoj deceniji.1. koji se koriste u sve većoj meri. Bez obzira na stepen zaštite podataka. Ono što je bitno istaći je da nemedicinski radnici koji rade u sistemu zdravstvene zaštite moraju biti motivisani da se pridržavaju istih principa profesionalkne poverljivosti koji važe i koji su obavezujući za medicinsko osoblje. u nastavku ćemo se zadržati na pomenutim oblastima tj. WEB tehnologije u medicini Ekspanzija Internet-a kod nas. mamografa itd. Zbog toga je neophodno definisati sledeće: • kategorije korisnika informacija u zdravstvenoj zaštiti u smislu informacionih potreba u zavisnosti od njihovih funkcija i odgovornosti unutar sistema zdravstvene zaštite. govorićemo o sledećem.5. najviše u prenosu slika koje se dobijaju sa različitih aparata kao što su magnetna rezonancija. Obimne organizacione mere. farmacija.9 -3. ni medicina nije *pošteđena* računara. na planerima i dizajnerima takvog sistema. Obzirom na navedene činjenice. Prva dva pristupa moraju se uvek primenjivati u operativnom zdravstvenom sistemu. postave jasne i izvodljive organizacione regulative koje će garantovati bezbednost podataka. posebno u velikim klinikama ili bolnicama. oblastima STANDARDIZACIJE i TELEMEDICINE na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica. veoma je teško. gde se mogu naći brojne. mogu izazvati i psihičke raekcije čak i pri postojanju vrlo razumnih regulativa. Prema tome. dok je odgovornost za preduzimanje organizacionih mera. vodeći računa o tome da postoji i mogućnost manipulacije podacima zdravstvene zaštite i s tim u vezi. pojave novih informacija. Kada govorimo o temi zdravstvenog informacionog sistema vrlo je bitno reći da je danas u velikoj meri. 2. .

ukoliko se PACS-u pristupa sa pomenutih programa. Naravno. radnih stanica za pristup podacima. U drugom slučaju. Naime. DICOM orjentisan PACS. baze podataka i interfejsa ka drugim sistemima (npr. ne podrazumeva instalaciju dodatnih programa na računaru korisnika i ne zahteva obuku kadrova. Akvizicija snimaka (Image Acquisition) – akvizicija digitalnih snimaka zahteva postojanje medicinskih uređaja sa odgovarajućim interfejsom prema PACS sistemu. Imajući to u vidu. 3. Ti medicinski uređaji su CT (Computed Tomography). 1. DICOM predstavlja međunarodni standard za definisanje i način prenosa medicinskih informacija i snimaka koji obezbeđuje interoperabilnost između različitih uređaja. . može se zaključiti da web orjentisan PACS smatramo za budućnost u komunikaciji lekar-lekar i lekar-korisnik odnosno pacijent. nije potrebno instalirati dodatne programe na računar samog korisnika. Iako se servisi teleradiologije mogu uspostaviti u najednostavnijem obliku. pa se PACSovi mogu podeliti u dve grupe (o pomenutim standardima ( PACS i DICOM će biti reči u nastavku)) i to: 1.komunikacije na relaciji čovek-računar i to preko tzv. web-browser-a. pretraživanje i pregled medicinskih snimaka i podataka pacijenata. Baziranje ovakvog sistema na web tehnologiji omogućava da se podacima može pristupati sa različitih lokacija u okviru medicinske ustanove. kod koga se komunikacija između servera i korisnika odvija po DICOM protokolu preko TCP/IP i potrebna je dodatna instalacija programa na strani korisnika i 2. To je integrisani sistem koji se sastoji od uređaja za medicinsku . računarsku alternativnu za papirnu i filmovanu arhivu. servera. odnosno programa koji omogućavaju rad u samoj mreži. DICOM standardom. Web orjentisan PACS. hospitalni (bolnički) i radiološki informacioni sistemi – HIS i RIS). kao i sa udaljenih lokacija van te institucije. Pod web PACS-om podrazumevamo PACS kojem se može pristupiti i manipulisati direktno sa web browser-a bez dodatne instalacije programa. Postoje šest osnovnih elemenata ovakvog sistema. tada mora postojati uređaj za konverziju medicinskih slika (gateway). Tako sistem u sebi objedinjuje funkcije teleradioloških servisa i sitema za arhiviranje. potpuno na osnovama web standarda. na principu tačka-tačka. digitalizator filmova i dr. PACS (Picture Archiving and Communication System) predstavlja savremenu. napredniji oblik njihove implementacije se može ostvariti kroz upotrebu PACS sistema koji su bazirani na web tehnologiji. web tehnologije pružaju jedan veoma konforan rad koji podrazumeva globalni pristup medicinskim podacima. Naravno. tako i u privatnom životu. jer postoji problem kompatibilnosti sa tzv. mora se reći da su pomenuti programi postali svakodnevica velikoj većini lekara kako na poslu. računarske mreže koja povezuje komponente sistema. PACS (Picture archiving and Communication Sistem) Pomenuti sistem možemo najbolje objasniti ukoliko se poslužimo primerom teleradiologije. i oni moraju biti u skladu sa DICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine) standardom. nije sve baš tako dobro uređeno i sređeno.10 -dijagnostiku. Ako standard nije podržan na medicinskim uređajima. tako da obuka za rad nije potrebna. Najpoznatiji i najviše korišćeni su Internet Explorer i Netscape Navigator.2. MRI (Magnetic Resonance Imaging).

U slučaju bolnice “Dr Vasa Savić” prosečan broj rentgenskih snimaka po pacijentu iznosi 4 po jednoj hospitalizaciji. ali za CT. a u današnje vreme aktuelna je verzija 3. digitalnu mamografiju ili PET (Positron Emission Tomography) skenere potreban je veći broj snimaka (npr. Za većinu tipova je dovoljan jedan snimak.8 MB Digitalna 1024x1250 x8 1 MB radiografija 2048x2048 x12 6 MB Mamografija 4096x4096 x12 24 MB Tabela 1 Rezolucija i veličina digitalnih snimaka u teleradiologiji Potrebno je napomenuti da je ovde prikazana veličina nekompresovanih snimaka. kardiologija. a da sam DICOM standard preporučuje upotrebu JPEG i JPEG2000 formata kompresije. Takođe. 3.0. endoskopija. . Struktura mreže ima presudan uticaj na brzinu rada celokupnog sistema. Prikaz snimaka – radne stanice za pregled snimaka se obično nalaze u ordinaciji. U tabeli je dat uporedan prikaz veličine medicinskih snimaka u zavisnosti od tipa uređaja. Slika 1 Arhitektura WEB baziranog PACS-a 2. radiologija 512x512 x8 256 KB CT (Computed Tomography) 512x512 x12 384 KB MRI (Magnetic Resonnance Imaging) 512x512 x12 384 KB Digitalizovani (skenirani) radiološki snimci 1024x1024 x12 1. MRi. broj potrebnih snimaka zavisi od tipa uređaja. Potrebna mrežna infrastruktura PACS sistema u najvećoj meri zavisi od tipa snimaka koji se u tom sistemu koriste. godine.11 -Veličina slike (nekompresovana) Tip uređaja Rezolucija Paleta boja Ultrazvuk 512x512 x8 256 KB Anglografija. godine na godišnjem sastanku RSNA (Radiological Society of North America). Komunikaciona mreža – Kao osnova PACS sistema postoji komunikaciona mreža za prenos snimaka i njima pridruženih podataka. Rad na usaglašavanju standarda završen je 1993. Kvalitet radnih stanica ogleda se u fizičkim . One moraju zadovoljavati određeni kvalitet. Mrežne funkcije PACS sistema zahtevaju i LAN i WAN okruženje. 30 snimaka za jednu CT studiju). Standard je nastao 1992. Standard između ostalog propisuje i formate kompresije medicinskih podataka.DICOM je standard razvijen od strane ACR-NEMA (American College of Radiology National Electrical Manufacturers Association) sa ciljem da se unapredi distribucija i pregled slika u medicini.

zuma. omogućiti da baze podataka medicinskih slika postanu dostupne bez obzira na udaljenost pretraživača. Kada se govori o komprimovanju slike radi lakšeg odnosno bržeg mrežnog prenosa. DICOM verzija 3. Kao što je rečeno. godine. U literaturi se može naći opis formata datoteka za distribuciju medicinskih slika i ako su ispunjeni uslovi..0 sadrži tzv. lažnog . Mogu se podeliti u dve grupe: • stanice niske rezolucije (rezolucije 512 x 512 piksela). Sa druge starne. HL7 specificira format podataka i . kao i podaci o samoj slici. Kada se želi postaviti precizna dijagnoza. kompresijom se umanjuje količina informacija i ubrzava proces kako obrade tako i prenosa. kaže se da su slike u DICOM formatu. HL7 (Health Level Seven. Ovaj standard je prvi put objavljen 1985. pomeranja snimka i prikazivanja podataka o pacijentu. podršku RIS/HIS veze (interfejsa). na strani korisnika u značajnoj meri se smanjuje veličima memorijskog prostora odnosno prostora koji je potreban za čuvanje slike. 6. DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) Osnovni *zadaci* DICOM standarda su: 1. Standard koji to omogućava je HL7. ali ne precizira kako će poruke biti prenete kroz mrežu. 4. Pošto je ljudsko oko veoma osetljivo na intenzitet svetlosti. Kada se to uradi. tip snimanja.3.12 -njihov sadržaj. • stanice visoke rezolucije (rezolucije oko 1K x 1K piksela). 5. Svetlo mora biti određenog intenziteta. 7th OSI layer protocol) je standard za elektronsku razmenu informacija među medicinskim aplikacijama na sedmom sloju OSI modela. Međutim. treba reći da DICOM 3. uvodi se postupak tzv. neizbežno dolazi do smanjenja kvalieta pojedinih slika ili čak do odsecanja pojedinih segmenata. 3.karakteristikama monitora. pre svega u pretraživanju baze podataka i procesiranju slike. sa podrškom za DICOM i HL7 standarde. potrebno je obezbediti i optimalne uslove osvetljenja u prostoriji u kojoj se vrši pregled snimaka. bez stvaranja refleksije na monitoru. štampanje na mrežnim kamerama. Pored određenog kvaliteta monitora. i ovde postoje određeni problemi. Za prenos poruka koristi se TCP/IP protokol. Na ovim stanicama je potreban interaktivni korisnički interfejs sa mogućnošću podešavanja kontrasta snimnka. Web server – Aplikacija koja se nalazi na web serveru treba da omogući pristup i adekvatan prikaz podataka zaposlenima u medicinskoj ustanovi i udaljenim korisnicima kojima treba da se omogući pristup svim ili samo određenim podacima pacijenata. veoma često je potrebno istovremeno prikazivanje više slika na ekranu ili monitoru.0 obezbešuje osnovne mrežne osobine: prenos i obradu slika. Podaci pacijenata – Bolnički informacioni sistem HIS (Hospital Information System) i radiološki informacioni sistem RIS (Radiology Information System) moraju imati interfejs ka PACS sistemu. komunikacija i razmena digitalnih medicinskih slika koja ne zavisi od proizvođača 2. dimenzije slika itd. DICOM datoteka sarži zaglavlje u kome se nalaze ime i prezime pacijenta. omogućiti da PACS postane deo HIS/RIS-a 3. JPEG kompresiju odnosno tehniku sa ili bez oštećenja. To je protokol za razmenu podataka koji definiše sadržaj poruke koju aplikacija koristi u procesu razmene podataka sa drugom aplikacijom. Arhiva snimaka – Sistem za arhiviranje snimaka bi trebao da bude centralizovan. tj.

Zahtevi za sekundarnu dijagnostiku su manji. dial-in. otklanjanje tzv.1. osoblje manje gubi vreme na administrativne poslove. među koje često spadaju i sami lekari. gde se stručnjaci dogovaraju. poboljšana je rana dijagnostika i rano otkrivanje negativnih efekata primenjene terapije i drugo.000 tačaka po jednoj osi. telemonitoring. slike sa skenera su mnogo manje od snimaka pluća sa rendgena. Važni su i ekonomski faktori. kontrasta i osvetljaja. raste stepen iskorišćenosti resursa. uz korišćenje savremenih informatičkih i komunikacionih tehnologija. maksimalno automatizuju raznorazni radni postupci i smanjuje mogućnost greške. A od kuće? Upravo je prenos podataka na bilo koju lokaciju jedan od fundamenata „vebocentričnosti“ PACS-a. Ona je. pod terminom „telemedicina“ podrazumeva video konferencije. 4. što dovodi do efekta koji u velikoj meri olakšava proces dijagnostikovanja. Najvažniji je svakako kvalitativni. informišu ili obučavaju. izbor regije koja je značajna. Telemedicina (teleradiologija) Većina ljudi. čime se medicinske usluge mogu pružati bez obzira na fizičku lokaciju lekara. koji se ogledaju u smanjenju troškova za materijale sa kojima se radi (kao što su filmovi). 4. što je izuzetno značajno za konzistentnost prikaza i jednostavnu administraciju.13 -medicinske informacione sisteme koji predstavljaju deo njene infrastrukture. Ove primene. Veći značaj od „prekomorskih“ konsultacija imaju hitni slučajevi. merenje dužine. telekonsultacije. poboljšano je praćenje potrošnje materijala i planiranje nabavke. jer se drastično smanjuje redundansa. artefakta ili šumova. bez . Pored ovoga. Implementacija Web tehnologija u samo srce sistema olakšava korišćenje svih puteva prenosa informacija – lokalnu mrežu. Najkvalitetniji uređaji ove namene imaju i poseban softver za kalibraciju kojim se može rukovati sa centralne lokacije. telekonzilijume i daljinski pristup informacijama koje se nalaze u jednoj ili više baza podataka. Ovi sistemi dobijaju puni smisao u teledijagnostici i telekonsultacijama. merenje uglova. telenegu. lažno obojili u kantrastne boje. ali ih ima mnogo i treba ih posmatrati što je moguće više istovremeno. omogući prenos medicinskih podataka sa jednog na drugo mesto. pa je i potreban hardver jeftiniji. u stvari „šlag na torti“ u odnosu na . kada nije problem da nalaze i snimke dobijene u hitnoj pomoći pregleda npr. Pitanje računarske opreme (hardver) Standardi jasno definišu minimalne tehničke karakteristike računara koji se koriste za dijagnostiku u zavisnosti od tipa dijagnostike (primarna. S druge strane. ogleda se u više domena. Stoga nije čudno da se za ovu namenu upotrebljavaju i po četiri velika monitora odjednom. pa se može uključiti osoba koja je fizički možda i na drugom kontinentu. a monitor za prikaz mora zadovoljavati stroge zahteve po pitanju kvaliteta boja. potrebni su sledeći postupci obrade slika: geometrijske transformacije. zavisno od cene stanice. dijagnostički i terapijski kvalitet se povećava. izoštravanje itd. radiolog koji je kod kuće. pacijenta i informacija o pacijentu. Telemedicina predstavlja način da se. Ono što telemedicina i medicinski informacioni sistemi pružaju. Primera radi. sekundarna ili tercijalna) i vrste slika na kojima se radi.500x2. Telemedicinske aplikacije obuhvataju teledijagnostiku. spadaju u marginalne telemedicinske servise. stanica za primarnu dijagnostiku (postavljanje dijagnoze) za radiologiju mora imati ekran minimalne rezolucije od 2.0.bojenja kako bi se susedni nivoi sivog. virtuelne privatne mreže i drugo. iako sasvim izvodljive i korisne.

zatim u nižoj ceni pregleda i težnji ka okruženjima koja ne upotrebljavaju filmove. kao što postoji hronični manjak patologa u čitavom svetu. obično nepotpunih podataka u kartonskim fasciklama. što treba raditi automatski. Da bi se uštedelo . hirurgija.3. Značajna primena se nalazi i kada nema dovoljno stručnjaka tamo gde su potrebni.15 -4. U slučaju globalnog povezivanja. Na taj način. . u KMK treba da se slivaju podaci iz odeljenskih (kliničkih) informacionih sistema (OIS). OIS-i moraju biti fleksibilno kreirani da bi se lako prilagođavali ustaljenim procedurama koje se često razlikuju od ustanove do ustanove. to se može izbeći korišćenjem telepatološkog sistema. Na taj način. ako se razbolite na odmoru u mestu B. zahvaljujući kom će procedura potrajati svega nekoliko sati. razne vrste troškova.. Ovakve baze podataka. uz praćenje relevantnih podataka o poslovanju ustanove (nabavke. značajnom ubrzanju rada (kliničari u Americi izjavljuju da štede oko sat vremena dnevno samo zahvaljujući činjenici da su im podaci uvek nadohvat ruke. KMK je baziran na PACS sistemu za arhiviranje i rukovanje slikama i dokumentacionom informacionom sistemu (DIS) koji rukuje svim ostalim informacijama. predstavljaju podršku istraživačkom radu koji se često služi statističkim podacima. Kliničko-bolnički informacioni sistem KMK pacijenta predstavlja okosnicu modernog Kliničko-bolničkog informacionog sistema (KBIS). prikazivanja i integraciju podataka prema potrebama lekara. čime se sa korisničke strane lakše i brže prihvataju.. a vaši podaci stoje u rodnom gradu A. koje možemo nazvati kompjuterski medicinski karton (KMK). pa i kod nas. kompjutera). tj. Da bi to bilo moguće.potrebe za dolaskom u ordinaciju. jasno je da treba napraviti korak napred i formirati odgovarajuće baze podataka u kojima se o određenom pacijentu smeštaju podaci o svim njegovim pregledima i nalazima. zbog ogromnih sredstava koja se troše na filmove. pored davanja kvalitativnog skoka i ubrzanja rada medicinskog osoblja. mogućnošću da se isti podaci vide na više mesta istovremeno. izdavanje materijala.2.. patologija (PIS). a za to vreme pacijent leži u bolnici. magacini. podatke o pacijentu može videti onaj kome su potrebni bilo gde u svetu.). PACS je prvo nastao kao potreba upravo u radiološkim odeljenjima. Dakle. 4. Pored toga. Ovi programi pripremaju relevantne podatke za smeštanje u KMK. hemikalije i arhiviranje koje se kod nas često ni ne sprovodi. Kompjuterski medicinski karton Kada već negde smeštate podatke o pregledima pacijenata. Slanje preparata u centre gde će patolozi izvršiti pregled često traje i po dve nedelje.. OIS je program koji omogućava unos. Tako se štedi dragoceno vreme koje može odlučiti o budućnosti povređenog. dovoljno je da se zada odgovarajući upit (Query) i da se sačeka odgovor. mora postojati i mehanizam automatskog premeštanja podataka u arhive vaše matične institucije (u kojoj je obično obavljen najveći broj pregleda).. . Umesto velikog pretraživanja. koji će omogućiti da svi dobijeni podaci budu smešteni tako da je omogućena njihova laka pretraga i prosleđivanje tamo gde su potrebni. Osnovni dobici primenom PACS-a ogledaju se u povećanju kvaliteta dijagnostike. koji se kreiraju prema potrebama odgovarajuće specijalnosti kao što su radiologija (RIS).14 -isključenju gubitka snimaka. što varira od specijalnosti do specijalnosti. kombinacijom sa ostalim računarsko-komunikacionim tehnologijama u koje spadaju Internet i Web.. podaci o pregledu koji je obavljen na udaljenoj lokaciji biće smešteni u vaš KMK i biće dostupni za kasnije analize. lekar ih može bez problema pronaći i tako značajno proširiti osnovu za dijagnozu.

MEDICAS GP Podsistem je predviđen za primenu u ustanovama za osnovnu zdravstvenu zaštitu i omogućuje da se vodi kompletan elektronski zdravstveni dosije pacijenata. medicinske slike i filmovi. Model zdravstevenog informacionog sistema Da bismo objasnili rad ZIS-a možemo se poslužiti modelom istog koji je naišao na veliku primenu u praksi odnosno. Pomenuti model nosi naziv MEDICAS i predstavljamedicinski informacioni sistem za zdravstvene ustanove koji pokriva veoma širok spektar aktivnosti u vezi sa pacijentima. terapije laboratorijski nalazi. Pored ovoga. propisivani i kori. . Pacijenti Modul omogućuje funkciju Administriranja pacijenata.Podsistem za stomatološke ambulante Matični moduli su sastavni delovi sistema. neophodno da i FIS i MIS budu povezani sa kliničkim informacionim sistemom (KIS) koji obuhvata OIS-e. kod nas i u okruženju. U sebi sadrži sveobuhvatni elektronski zdravstveni zapis pacijenta i namenjen je za rad u svim zdravstvenim ustanovama. Najveći broj BIS sistema u svetu doskora je bio strogo finansijskog tipa (FIS).Podsistem za ustanove osnovne zdravstvene zaštite. vakcinacije. alergije. preko kojih se vrši pružanje odgovarajućih usluga i povezivanje sa drugim informacionim sistemima (KBIS-ima drugih zdravstvenih ustanova ili IS zdravstva države). omogućava povezanost i razmenu podataka sa regionalnim i centralnim strukturama za prikupljanje i obradu informacija u zdravstvu.16 -5.ćeni lekovi. da se odredi lični (ili porodični) lekar i ima uvid u sve detalje u vezi sa medicinskim statusom i lečenjem pacijenta iz njegove arhive (hronične bolesti.Podsistem za medicinske laboratorije MEDICAS Dent . Osnovni podsistemi koji se mogu implementirati su: MEDICAS GP . Modularnost sistema U zavisnosti od specifičnosti zdravstvene ustanove koriste se različiti podsistemi. dok je jedan broj njih evoluirao u menadžerske (kontrolno-upravljačke) informacione sisteme (MIS). koji dijagnozu odmah pretvaraju u tekst. Sada u svetu postoji jedinstven stav da je za unapređenje zdravstvene usluge u vremenski optimalnom i investiciono isplativom maniru. a modularni princip sistema omogućuje bilo koje kombinacije ovih nivoa.vreme specijaliste. BIS.2.0.1. MEDICAS Lab . MEDICAS Hosp . najnoviji hit su moduli za prepoznavanje govora. pružaocima usluga i sistemom zdravstvene zaštite. ovakav model koriste mnoge bolnice.Podsistem za bolnice i druge medicinske ustanove stacionarnog tipa. 5. KIS i IDMK predstavljaju strukturu KBIS-a na koju se oslanjaju telemedicinski servisi. u zavisnosti od strukture konkretne zdravstvene ustanove. 5. MEDICAS Poli . KBIS obuhvata i pomenuti administrativni domen koji se nikako ne može zanemariti i koji je predstavljen bolničkim informacionim sistemom (BIS). Pacijentu se automatski dodeljuje jedinstvena identifikacija u okviru zdravstvene ustanove (Broj elektronskog zdravstvenog dosijea) i omogućuje da se izvrši uvid ili evidentira: • JMBG • Broj lične karte • Ostali lični identifikacioni podaci .Podsistem za specijalističke ambulante ili klinike. uputi i ostala medicinska dokumentacija).

• Formiranje uputa specijalistima. lista morbiditeta • Rad i korišćenje kapaciteta po org. • štampanje dokumentacije i formiranje zaduženja za fakturu. . MEDICAS Poli. dijete.tanje. • Uvid u lokaciju pacijenata na stacionarnom lečenju • Uvid u rezultate laboratorijskih i dijagnostičkih ispitivanja • Uvid u stanje slobodnih i zauzetih kapaciteta po odeljenjima • Trebovanje i uvid u zalihe lekova i medicinskih sredstava • Statistika • Uzroka hospitalizacije. otpust. lekarskim komisijama . jed. kreveta i lekara. U okviru funkcija ostalih modula za medicinsku obradu pacijenata dobija se automatski uvid o zakazanim posetama. 5. lokacija pacijenata u stacionaru. • Broj zdravstvene knjižice i dodatne zdravstvene knjižice • Brojevi starih zdravstvenih kartona radi veze sa prethodnom arhivom. • Anamneze. omogućeno je: • Uvid u istorijat stacionarnog i ambulantnog lečenja. liste čekanja. preme. podaci o upućenju i prijemu.19 -5.enih lekova i materijala • Tok bolesti. MEDICAS Hosp. • Medicinski status gde se nalazi potpuna informacija o zdravstvenom statusu pacijenta. Pored osnovnih funkcija modula. • Unos anamneze i statusa.enih usluga. .4.18 -• Propisivanja lekova. izdata dokumenta i dr. • Smeštaj pacijenta u odeljenje.Podsistem za ambulante i ordinacije Posete Funkcije modula za rad u ordinacijama: • Arhivira informacije o sadržajima svih poseta pacijenata ambulantnom delu • Omogućuje zakazivanje pregleda. terapije. za period • Utrošak lekova i medicinskih materijala • Prosečan broj krevet/dana • Ostali izveštaji za RZZO i Zavod za zaštitu zdravlja . status.• Svi neophodni podaci u vezi sa organizacijama zdravstvenog osiguranja sa kojima pacijent ima relacije. Moguća je dogradnja za primenu smart-kartice ili drugog sistema za identifikaciju.3.17 -• Prethodne posete i prijemi.Prijem i obrada pacijenata u stacionaru Prijemi Funkcije modula za rad u stacionaru: • Otvaranje epizode za lečenje u stacionaru. dijagnoze. otvaranje epizode lečenja. • Lečenje po unapred predviđenim bolničkim postupcima • Nalozi za laboratoriju i medicinsko dijagnostička ispitivanja. • Evidencija izvr. Identifikacija pacijenta se vrši preko: • Broja elektronskog dosijea. dodela sobe. epikriza. • JMBG • Prezimena i imena • Broja zdravstvene knjižice. utro.

specijalnosti i dr. jedinicama • Lista morbiditeta.22 -. stomatološkim materijalima i preparatima.6. Upotreblavaju se svi ostali standardni moduli za administriranje pacijenata i rad u ordinacijama. prezime. • Utrošak lekova i medicinskog materijala . Matični moduli Skup matičnih modula omogućuje definisanje organizacione strukture Zdravstvene ustanove i obavljanje osnovnih funkcija u pripremi Informacionog sistema za rad sa pacijentima. Sadrži specifične nomenklature stavki za ispitivanja za svaku laboratoriju sa referentnim vrednostima za muškarce. Vodi laboratorijsku administraciju o ispitivanjima. Matični moduli su: • Osoblje • Odeljenja • Ordinacije • Bolesti • Lekovi • Usluge • Apoteke (Bolnička i priručne) 6. Modul omogućuje da se sastavlja i održava . Programirani interfejs prima elektronski nalog za laboratorijska ispitivanja i automatski vraća dobijene rezultate u dosije pacijenta. Pored osnovnih funkcija modula.• Formiranje naloga za laboratorijska i medicinsko dijagnostička ispitivanja • Uvid u elektronsku dokumentaciju (dosije).1. obj. ranije posete ordinacijama i prijemi u stacionaru) • Kreiranje i kori.21 -5. Moguća je primena elektronske kartice za identifikaciju kao i dorada za primenu elektronskog potpisa lekara.23 -6. Postoji mogućnost povezivanja standardnih laboratorijskih uređaja za automatsko preuzimanje rezultata. • Statistički izveštaji za RZZO i Zavod za zaštitu zdravlja • Rad i korišćenje kapaciteta po org. Medicas Lab Podsistem za Laboratoriju ’MedicasLab’ predviđen je da radi u svakoj laboratoriji u zdravstvenoj ustanovi.).20 -. JMBG. 5. Osoblje Podržava osnovne informacije o osoblju u zdravstvenoj ustanovi (Ime. čija se upotreba automatski evidentira. licenca. Stomatološka ordinacija se tretira i kao priručna apoteka sa odgovarajućim lekovima. . Svakoj stomatološkoj ordinaciji dodeljuje se skup stomatoloških usluga koje se u njoj mogu vršiti.5. grupama specijalnosti i dr. omogućeno je: • Evidencija o izvršenim aktivnostima lekara za dan i period • Uvid u elektronsku dokumentaciju (dosije. Klasifikacija je po radnom mestu.ćenje standardnih formulara za anamneze. prijave hroničnih i zaraznih bolesti i dr.0. žene i decu. upute i dr. adresa. funkciji. materijala • Izrada propisane dokumentacije za pacijenta. utrošenih lekova i med. Medicas Dent Funkcije modula Medicas Dent prilagođene su radu u stmatološkim ordinacijama pomoću specifičnih grafičkih alata za dijagnostiku i označavanje zubnog statusa pacijenata. stanja. postavljanje dijagnoza • Propisivanje lekova i terapije • Izbor i evidencija izvršenih usluga.

. grupa ordinacija i kabineta. način pakovanja. intoksikacija. kao i vezu sa priručnim apotekama u odeljenjima i ordinacijama. Bolnička apoteka Modul podržava osnovne operacije i obračune za Bolničku apoteku.7. Postavljanje dijagnoza vrši se izborom sa ponuđenog strukturiranog spiska.29 -6. interakcije. dejstvo. Slika se može videti na sledećoj strani. odnosno Međunarodnoj Klasifikaciji Bolesti MKB-10. po MKB 10 strukturi. . baziran na ATC klasifikaciji. uključujući i mogućnost da se unesu dodatne informacije o lekufarmakokinetika. Propisivanje lekova vrši se u odgovarajućim modulima izborom leka iz ponuđene liste koja se bira po ATC klasifikaciji ili po nazivu. sadrži potpune informacije o lekovima odobrenim za korišćenje. Bolesti Modul sadrži informacije o oboljenjima po ICD 10. upozorenja.4.2. . Lekovi Modul. lekova i dijeta. terapije ili usluge.raspored rada i dežurstva osoblja u periodu po ordinacijama. . način upotrebe. neželjeni efekti. Nazivi bolesti su na srpskom i alternativno na latinskom jeziku. . Sistem vodi automatsku evidenciju . Posebno je atraktivna mogućnost alociranja skupa usluga koje se pružaju u svakoj ordinaciji ili kabinetu. Usluge Sadrži kompletan skup iz nomenklature i cenovnika zdravstvenih usluga RZZO (’Plava knjiga’) kao i specifične usluge koje se obavljaju u konkretnoj zdravstvenoj ustanovi. njihova tekuća i ranija zauzetost. kontraindikacije. Podržava proces zakazivanja-rezervacije pregleda / terapije sa tabelarnom vizuelizacijom vremenskog rasporeda kao i definisanje osoblja za svaku ordinaciju i zdravstvenih usluga koje u njoj mogu da se pružaju.5. Postoji mogućnost podrške grafičkih informacija o realnom rasporedu soba i kreveta u njima. službi. Definisanje bolničkih (kliničkih) postupaka kao grupe dijagnoza koje se po njima leče i pripadajućih zdravstvenih usluga. . Sistem podržava generički naziv svakog leka i ima mogućnost pretraživanja po anatomsko-terapeutskoj grupi (ATC) ili po nazivu. Odeljenja Podržava informacije o strukturi stacionarnog dela ustanove. Postoji mogućnost automatske obrade odeljenjskih tabela (trebovanja lekova za period). Postoji mogućnost grupisanja usluga i pripadajućih lekova i medicinskih sredstava u različite pakete zdravstvenog osiguranja.6. indikacije. propisivanje i evidencija izdatih lekova i medicinskih sredstava.27 -6. Ordinacije Sadrži informacije o ordinacijama i terapijskim kabinetima u zdravstvenoj ustanovi. hemijski sastav. Postoji i mogućnost unosa novootkrivenih bolesti kao i pisanje dodatnih komentara pored dijagnoza. u zavisnosti od ugovora medicinske ustanove sa raznim organizacijama dodatnog zdravstvenog osiguranja. Može se dodeliti cena i pripadajući lekovi i potrošna sredstva uz svaku uslugu radi automatske evidencije i zaduženja. Podržava raspored dežurstva osoblja u ordinacijama i definisanje vremenskih normi za trajanje pregleda. odnosno po odeljenjima.3. zdravstvenih usluga i dijeta.26 -6. Dozvoljen je veći broj priručnih apoteka prema potrebi zdravstvene ustanove. Postoji mogućnost za fleksibilno kreiranje radnih ili organizacionih jedinica.28 -6. Propisivanje i evidentiranje usluga vrši se iz ponuđene liste za ordinaciju/kabinet ili iz određene grupe srodnih usluga.24 -Raspored dežurstva 6.25 -6.

preporučuje se baza podataka ORACLE. Sa svima dostupnom i dovoljno razvijenom Mrežom. izjava je slikovito označila besmislenost postojanja računara.. nakon čega dobija odgovarajuća prava pristupa određenim podacima. televizije. Opšta karakteristika svakog novog komunikacionog sredstva je da je brže. celokupan sistem zdravstvene brige doživljava suštinske .30 -6. Operativni sistem Radi na operativnom sistemu Windows 98/NT/2000/XP. i naposletku . Hardverski zahtevi Minimalni zahtevi za radnu stanicu . . Tehničke karakteristike Razvojno okruženje Korišćenje razvojne platforme Borland Delphi daje mogućnost praćenja razvoja informacione tehnologije i primene modernih koncepta rešenja. štamparije.31 -6. odnosno komunicira sa drugim kompjuterima. specifična za zdravstvenu ustanovu ili za neko odeljenje. kao i mogućnost da se kreira sopstvena dokumentacija. Medijumi koji su se u te svrhe koristili vremenom su evoluirali. klijenta (ako se ne uzmu u obzir različiti zahtevi gore nabrojanih operativnih sistema): Pentium III CPU.9. koristeći njegove blagodeti za razne namene. Prava pristupa Svaki korisnik se identifikuje u sistemu imenom i lozinkom. telefona. . Ipak. radija. doživljavajući razna tehničko-tehnološka unapređenja. a kod sistema sa većim brojem radnih stanica. koje se popunjavaju automatski iz baze podataka.34 -7. Pre sada već podosta godina. Izlazna dokumenta Modul podržava obrasce formulara za dokumente koji su neophodni za obavljanje rada zdravstvene ustanove..10. 128 MB RAM. Izazovi za budućnost Međuljudska komunikacija je oduvek bila bitan uslov za život i obavljanje poslova unutar društvene zajednice. na osnovu šeme propisanog medikamentoznog lečenja pacijenta u datom vremenskom periodu. . Postoji mogućnost primene elektronske ID kartice za pristup sistemu. Omogućeno je i lako modifikovanje ili razrada sopstvenih formulara i listi za izveštaje od strane korisnika. Tačaka preokreta bilo je nekoliko: izum papira. Tabele Sistem za automatsko generisanje trebovanja Bolničkoj apoteci (Tabele).11.8. Ubrzo je osmišljen Internet. klasifikovanih u grupe u obliku formulara ili listi. . 1 GB HDD .kompjutera.33 -6. Baze podataka Instalacije sistema sa manje od 30 radnih stanica koriste bazu podataka Borland InterBase. Izveštaji Modul sadrži skup različitih potrebnih izveštaja. Čovečanstvo ga je prigrlilo. objektima i procesima. neko je rekao da je "prirodna težnja" svakog kompjutera da se umreži. telegrafa.0. efikasnije i dostupnije ljudima od onog starijeg. Modul podržava osnovne informacije o dobavljačima zdravstvene ustanove dobavljačima lekova i potrošnog materijala za bolničku apoteku. ukoliko se oni ne bi mogli upotrebljavati upravo u te svrhe. Iako ne komuniciraju kompjuteri već ljudi. teško je navesti oblast koju je on drastičnije promenio od zdravstva.utrošenih lekova i medicinskih sredstava iz bolničke apoteke i iz priručnih apoteka tako da je uvek dostupno stanje lekova po partijama sa rokovima trajanja.32 -6.

čovek (pacijent) . U pasivnoj ulozi. pravnih. od kojih se većina može svrstati u kategoriju telemedicine i njenih aplikacija. pribavljanja i razmene tih informacija preko Mreže. Postavlja se. Osnovni motiv tome jeste očuvanje sopstvenih interesa. ekonomsko-komercijalnih i pitanja standardizacije i nivoa kvaliteta. tolikom da se Internet u razvijenim društvima već može posmatrati kao njihov osnovni izvor. 7. Lekari i drugo medicinsko osoblje mrežne komunikacije koriste u različite svrhe. drugo. uključujući i potpuno zdrave osobe. upoređujući sve ove parametre na isti način na koji upoređuje ponudu neke banke. bezbednosnih. Svaki čovek se. Zdravstvo je zbog toga jedina oblast društvenog života za koju su na najdirektniji i najneposredniji način . upravo zbog jasne svesti da je zdravlje izrazito krhka i nestalna kategorija. pacijent (ili zdrava osoba koja brine o očuvanju svog zdravlja) stiče moć da lako i brzo prikuplja informacije koje se odnose na njegov zdravstveni status. Potražnja za medicinski relevantnim informacijama je u stalnom porastu. ustanovama koje vrše lečenje. ostalo medicinsko osoblje. ne isključuje postojanje mnogih dilema sa kojima se sreću svi korisnici i koji se tiču tehničko-tehnoloških. pacijenti. čije se narušavanje samo u manjoj meri može preduprediti. Prema jednoj od indikativnih definicija. on se efikasno može obavestiti i o modalitetima osiguranja koje nude pojedini fondovi. Mnoge od njih upotrebljive su . osiguravajuće organizacije. e-healtha ne može biti bez Interneta. putem kojeg dolaze do stručnih . knjižare ili salona automobila. Situacija u kojoj na stotine miliona ljudi ima pristup Mreži.. kredencijalima te ustanove i njenog osoblja i troškovima koje može da očekuje u slučaju da se opredeli za neki od opcionih tretmana.. dakle. oni Internet koriste kao edukacioni resurs.. sa osnovnim ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta. socio-psiholoških.informacije. U tome mu je Internet od ogromne pomoći. U potrazi za informacijama Osnovu Interneta čine . etičkih. on se može upoznati sa prirodom oboljenja. najzad . sledstveno označava činjenicu da se one masovno i brzo razmenjuju i da su svima lako dostupne.u središtu čitavog koncepta e-healtha! Jednostavnost ovog koncepta. lekari. efektivnost i kvalitet medicinskih i poslovnih procesa koje sprovode učesnici u tom sistemu (zdravstvene ustanove. organizacije osiguranja. pitanje šta je osnovni uzrok i kakve su konkretne koristi od kreiranja.za određene kategorije učesnika u sistemu zdravstvene brige.zainteresovani svi ljudi jednog društva. U potrazi za upotrebljivim informacijama su svi: pacijenti. Ova samo naizgled komplikovana odrednica e-healtha se može veoma lako raščlaniti na osnovne module-postulate: prvo. Internet se koristi kao instrument poboljšanja performansi pri delanju svih subjekata koji se pojavljuju u procesu očuvanja zdravlja ljudi. efikasnost. država)..metamorfoze. zdravstvene ustanove. čime je on . Pored toga. U okruženju Mreže. međutim. pre ili kasnije nađe u situaciji da mu je neophodna zdravstvena nega ili pomoć. naime. Uz nekoliko klikova mišem. koja se često stvaraju brže od odgovora na njih. primenjivim terapijama i stepenom njihove uspešnosti. Svaki čovek poseduje legitiman interes da na najbolji mogući način bude medicinski zbrinut. nadležna vladina tela. e-health se određuje kao primena Interneta i srodnih tehnologija u sistemu zdravstvene zaštite. medicinsko osoblje... da ga to zbrinjavanje košta što je manje moguće i da pri svemu tome pretrpi što manje neprijatnosti.u raznim modelima .ideja vodilja je da se pomogne čoveku. kojima se poboljšavaju pristup.bez izuzetka .1.

Najzad. drugih zdravstvenih ustanova. pa tako i tržišta pružanja zdravstvenih usluga. Sa druge strane. U ovom modelu.2. E-health .3. participirajući u odgovarajućim telemedicinskim procedurama. jasno je da je medicina ogroman biznis! Ponuda i potražnja ključni su elementi svakog tržišta. vladinih tela i drugih organizacija. te stvaranje do sada nepoznatih rešenja. Procenjuje se da ono reprezentuje jednu sedminu ekonomije SAD i da "teži" nekoliko stotina milijardi dolara godišnje! Godinama unazad. bilo je nužno pribeći smanjenju troškova. prodavaca i drugih učenika u trgovini (poslovanju). krajnji korisnici . kroz optimizaciju modela poslovanja. Osnova zdravstvenog B2B-ja tiče se lanca nabavke i prometa robe i usluga. S obzirom na neodrživost takvih kretanja. što omogućava da se transakcije izvršavaju elektronskim putem.informacija.36 -tehnologija za obavljanje poslovnih transakcija između kupaca. pravila i odnosa. 7. gde informacioni sistem sa AI algoritmima prevazilazi tradicionalne ("ručne") modele upućivanja sa jedne na drugu medicinsku instancu radi rešavanja određenog slučaja. a nove narudžbe se vrše blagovremeno i uz odabir najpovoljnije ponude na tržištu. razna ekspertska i regulatorna tela i drugi. medicinsko zbrinjavanje ljudi je pre svega ekonomska. odnosno garancija društva da će snositi troškove minimalnog obima osnovnih (hitnih) medicinskih procedura i za one osobe koje nemaju osiguranje)! Uvođenje Interneta u vode zdravstva nametnulo je reviziju mnogih ustaljenih pozicija. Uvođenje e-commercea u ogromnoj je meri izmenilo polje zdravstva. uz pogoršanje nivoa kvaliteta. jer se obezbeđuje konstantan uvid u stanje zaliha. čiji su temelji takođe na mrežnim komunikacijama. smanjenju transakcionih troškova i obezbeđivanju informacija u realnom vremenu za sve učesnike u lancu. njegovi su analitičari beležili poražavajući trend: rast troškova tih usluga i istovremeno smanjenje obima prava osiguranika. najčešće kroz pojednostavljenje davanja medicinskih usluga.pacijenti nisu direktni učesnici. Efikasnost se postiže na razne načine. Odgovor se nametnuo sam po sebi . oslanjaju se u svom radu na podatke koje crpe i razmenjuju pomoću zdravstvenog informacionog sistema jednog društva (države). pa tek potom socijalno-solidarna kategorija (predstavljena kroz postojanje obaveznog osiguranja. bolnica. omogućilo je uvođenje e-commercea kao već gotovog ("ready-made") rešenja za probleme u domenu pružanja zdravstvenih usluga. svi ostali učesnici sistema zdravstene zaštite (tzv. osiguravajućih društava.e-commerce Imajući u vidu ogroman interes tolikog broja subjekata. stakeholderi) . kojima se vrši prenos medicinski relevantnih podataka na daljinu.država i njeni organi. Najveće tržište medicinskih usluga je američko. e-commerce (elektronsko poslovanje) predstavlja upotrebu informacionih i komunikacionih . gde se teži trima ciljevima: povećanju efikasnosti. Enormne uštede postižu se pravilnom alokacijom resursa . Za podsećanje. pristupajući raznim bazama znanja. . jer je sveprisutni i opštedostupni Internet (Web) redukovao troškove izgradnje zasebnih komunikacionih infrastruktura u svakoj organizaciji ponaosob. njegovog WWW (web) servisa i IP protokola i njihovo naglo rasprostranjivanje tokom druge polovine devedesetih.inventara medicinskog materijala. 7. U zemljama tržišne ekonomije. oni uzimaju i aktivnu ulogu. fondovi osiguranja.postojanje Interneta. B2B model Business-to-Business (B2B) model e-commercea u zdravstvu podrazumeva transakcije novca i informacija između pojedinih pravnih lica u lancu medicinske zaštite ljudi: dobavljača opreme i materijala.

Opšte je poznato koliko je lako razmeniti informaciju preko Interneta. kao i odgovarajuća razmena podataka. omogućila bi promptno rešavanje akutnih problema i sprečavanje novih fatalnih slučajeva usled medicinske pogreške. na primer. usled kojih samo o toj državi godišnje umire 87.. ali je nemaju u državi porekla informacije. Ko će se. pa čak i da izgubi život! Zbog toga se ovoj problematici mora pristupati sa naročitom pažnjom oko sigurnosti i autentičnosti podataka koji putuju elektronskim putem.37 -se posetioci mogli detaljno informisati o temi koja ih interesuje.000 osoba. B2C Business-to-Consumer (B2C) model u zdravstvu tiče se pre svega pribavljanja informacija o medicinskim proizvodima i uslugama od strane korisnika. čime obezbeđuju njegovu lojalnost. zlonamerne ruke ili biti degradirani tako da pacijent pretrpi štetu po svoj integritet. Dileme i problemi Elektronsko poslovanje u okvirima zdravstva posebno je osetljiva oblast. Imperativ je bio na kreiranju web sajtova/portala na kome su . Sabiranje i analiza svih tih izveštaja. sve uz maksimalno poštovanje privatnosti i podataka koje bi posetioci predavali sajtu. chat-sesija sa drugim posetiocima. B2C princip uzrokovao je vidljivo prilagođavanje pružalaca medicinskih usluga i roba. socijalnom. jednako kao da bira auto-servis ili školu tenisa. gde su bezbednosni problemi uglavnom vezani za plaćanja preko Interneta.6. ne bi li privukli klijente i tako opstali na izbirljivom i jakom tržištu. uz propratne povoljnosti: organizovanje foruma. uz opciju kupovine i elektronskog plaćanja na samom sajtu. odnosno njenog vlasnika (pacijenta). koji mogu doći u pogrešne. jednakopravno zastupljenih na Mreži. praćenje toka lečenja pacijenata i proveru razmenjenih informacija. imovinu ili zdravlje.Redukcija transakcionih troškova postiže se kroz smanjenje troškova realizacije narudžbina. na bazi opšteusvojenih standarda i protokola. Pravna pitanja Bezbednosna pitanja se velikim delom produžavaju pravnim reperkusijama.5. važni i izuzetno oseljivi podaci o nečijem zdravstvenom (ali i novčanom. besplatnih odgovora stručnjaka na razna pitanja.4. smatrati odgovornim ukoliko domaći lekar pošalje informacije o nekom oboljenju svom kolegi u . e-health je dodatno "zakomplikovan" time što se preko Mreže razmenjuju poverljivi. što se generalno postiže objedinjavanjem većeg broja pojedinačnih narudžbina u jednu (čime se ostvaruju popusti kod dobavljača) i korišćenjem Interneta za pribavljanje i poređenje najsvežijih informacija u vezi sa cenama pojedinih ponuđača. Postavlja se pitanje kako regulisati pristup licima koja u jednoj državi imaju dozvolu za to. 7. Za razliku od nekih drugih segmenata e-commercea. Mnogi dobavljači trude se da izgrade maksimalno personalizovan odnos sa svakim posetiocem sajta.. troškova plaćanja roba i usluga i troškova prenosa bitnih podataka. Koliko je ovaj segment e-healtha bitan. Obezbeđivanje informacija u realnom vremenu podrazumeva kreiranje preciznih izveštaja o korišćenju bolničkih kapaciteta i njihovoj popunjenosti. 7. koji su bili prisiljeni da pruže što bolje uslove i ponudu. govori i činjenica da je predsednik SAD lično zatražio od svih učesnika američkog zdravstvenog sistema da podnose izveštaje o medicinskim greškama. kreditnom i drugom) statusu. 7. Stavljen pred obilje ponuda. a putem Interneta. odnosno za prenos podataka elektronskim putem. korisnik je u stanju da uči i bira kako će se lečiti.

koje možda nemaju uvek silu državne prinude iza sebe. Vladimir Vit.39 - . Zdravković Svetozar. Devaja Striber Dubravka.yu 8. koje bi propisivala odgovarajuća ekspertska tela i institucije.. domaći lekar na bazi toga postavi dijagnozu i odredi terapiju od koje pacijent pretrpi štetu? Ili. Borislav Odadžić. Dalibor Dobrilović.pokušava ustanoviti najbolji mogući sistem standarda i procedura.co. Baltić. pogotovo u međunarodnim okvirima? Na ova pitanja nacionalna tela pokušavaju da nađu optimalne odgovore.0.yu – medicinski informacioni sistem 7.inostranstvu radi konsultacije. www. Menadžment u zdravstvenim ustanovama – Evropski centar za mir i razvoj 2. ovaj mu odgovori. dok se paralelno .. Dušan Jovanović – Medicinske slike u domenu interkonekcije WEB tehnologija. www. .com .doctor.Nuklearna magnetna rezonancija u onkologiji –Institut za onkologiju Sremska Kamenica 5. broj 65 3. PACS-a i teleradiologijerazvojni projekat 6.Implementacija WEB baziranih sistema u teleradiologiji –Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 4. Časopis PC-PRES.internetogledalo. a koji nisu. kako na validan način obezbediti pravnu zaštitu integriteta podataka i pacijentove privatnosti. ali poseduju autoritet da ukažu koji su učesnici u e-health poslovima ispravni. Mile Kovačević .sbm.38 -8. LITERATURA 1. kroz donošenje pravnih akata. www.co.i na nacionalnim i na internacionalnom nivou .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->