Bankarski informacioni sistem

Bankarski informacioni sistem je celovit bankarski informacioni sistem za potporu poslovanja fizi kih i pravnih lica. To je provereno rešenje koje podupire sve protoke podataka u bankarskom poslovanju. Uz upotrebu modernih ideja i naprednih tehnologija sistem osigurava banci niz prednosti na tehni kom i, što je važnije, poslovnom podru ju. Savremen i fleksibilan sistem Bankarsko poslovanje zasniva se na dobroj upotrebi raspoloživih informacija i efikasnom radu zaposlenih. Prilagodljivost i mogunost širenja sistema AdBIS banci omoguava postavljanje informacionog sistema koji odgovara potrebama bankarskih korisnika. Zato korisnici mogu efikasnije obavljati svoj posao, ime poveavaju svoju vrednost i smanjuju troškove poslovanja. • Prilagodljiv model proizvoda i usluga Banke se esto suo avaju sa potrebom za promenom postojeih i uvoenje novih proizvoda da bi mogle ii u korak sa novim zakonodavnim zahtevima ili npr. privatizacijskim promenama. Zamisao sistema AdBIS zasniva se na savremenom modelu bankarskih proizvoda i usluga koji su poduprti promišljenom implementacijom standardnih poslovnih procesa. Zato uvoenje novog proizvoda zahteva samo odgovarajuu definiciju proizvoda, a potrebni poslovni procesi ve su uspostavljeni. To naravno zna ajno skrauje vreme i smanjuje druge troškove uvoenja novih bankarskih proizvoda i usluga. • Modularna struktura pogodna je za proširivanje i osigurava dugoro nost investicije AdBIS kao celovit bankarski sistem za banku zna i dugoro nu investiciju. Banka može dinami no birati potrebne module sistema AdBIS i primenjivati nove mogunosti. Novim tehnologijama osigurava se i kompatibilnost sa postojeim programskim rešenjima u banci i drugim kona nim programskim modulima na tržištu, što dugoro no smanjuje troškove nabavke programske opreme-softvera. • Visok nivo sigurnosti Osiguravanje kontrolirasanog i ograni enog pristupa podacima u bankarskom okruženju je izuzetno važno. AdBIS banci omoguava precizno odreivanje i ograni avanje nadležnosti pojedinih korisnika, a istovremeno sve vreme može pratiti dešavanje u sistemu. Tako je pre svega na najmanju moguu meru smanjena mogunost nepoštovanja sigurnosne politike, a osim toga i u slu aju grešaka može se ta no utvrditi ko je za njih odgovoran. • Udobnost za bankarske korisnike smanjuje troškove i poveava zadovoljstvo

AdBIS se odlikuje intuitivnim korisni kim okruženjem koji su ujedno vrlo prakti ni za korisnike, što omoguava smanjenje troškova uvoenja korisnika i skrauje vreme uvoenja sistema. Savremeno arhitektonsko rešenje sa potroša ima koji u obzir uzimaju geografsku raspršenost olakšava i tehni ko uvoenje novog softvera na postojeim lokacijama i poveava brzinu reakcije i raspoloživost sistema. AdBIS podupire banku u aktivnom delovanju na tržištu Za banku je u današnjoj dinami noj tržišnoj situaciji važno da može brzo i pouzdano da reaguje na promene na tržištu. Prilagodljivim oblikovanjem bankarskih proizvoda i usluga AdBIS omoguava banci da brzim i dobro poduprtim uvoenjem zanimljivih bankarskih proizvoda poboljša konkurentsku prednost pred drugim bankama. Osim toga moduli rešenja AdBIS za potporu alternativnih tržišnih kanala, od Interneta do mobilnog bankarstva, omoguavaju najbolju moguu komunikaciju sa komitentima s obzirom na trenutne potrebe na tržištu.* Sistem AdBIS je nadgradnja sistema Bankovni šalter, razvijen od strane ADACTE prema specifikaciji Banke Koper d.d. Potpuna integriranost sistema Jedinstveno poslovno jezgro sistema AdBIS je osnova poslovnih procesa u bankarskom okruženju. Na tu osnovu se mogu priklju iti proširenja sistema ili spoljašnji moduli: • osnovni i rašireni moduli sistema AdBIS Svi postojei moduli sistema AdBIS za potporu proizvoda i usluga. • sistemi za potporu tržišnih puteva AdBIS ve podupire sve trenutno postojee tržišne kanale od šaltera banke do interneta i mobilnog bankarstva. Kasnije se po potrebi mogu uvek dodati novi. • spoljašnje aplikacije AdBIS je idealan osnovni sistem za nadgradnju putem skladišta podataka i drugih sistema, kao što su CRM, Management IS, sistem upravljanja rizicima ili npr. ERP-sistemi. Brza implementacija i mogunost postupnog prelaza na novi sistem AdBIS svojom modularnom strukturom omoguava brzo i fleksibilno uvoenje novoga sistema. Tako banka ima mogunost uspostavljanja samo delova funkcionalnosti koji zadovoljavaju njene trenutne potrebe. Kasnije može dodati i preostale delove u skladu sa vlastitim razvojem. To zna i da banka može po pitanju troškova veoma povoljno uvesti optimalan sistem koji pokriva njene ukupne potrebe. Kao posledica projekta uvoenja sistema AdBIS znatno se poveava mogunost uspeha. Naime: • osigurana je bolja kontrola troškova i vremena nad projektom:

• za korisnike i sve ostale u esnike brže se vide rezultati uvoenja sistema AdBIS: Budui da prvi rezultati uvoenja AdBIS-a mogu biti brzo vidljivi i za korisnike i za investitore. Windows i Unix/Linux. Oni su prva prepreka koju napadač mora proći kako bi dospeo do željog cilja. U današnje vreme kada je Internet potreban i važan resurs u svim organizacijama. pa čak i pojedini proizvođači izrađuju firewall-ove koji rade na oba operativna sistema. zaštićenog računara. Zavisno od potreba organizacija moguće je konfigurisati lokalnu mrežu i firewall koji štiti lokalnu mrežu od neovlašćenih zlonamernih korisnika. što je važno za vrednovanje. vrhunska tehni ka ekipa je integrisala u zajedni ko rešenje. Pri tome firewall-ovi imaju veliku ulogu. Odabir željenog firewall-a je sve teži čemu pridonosi i sve veći broj nuđenih firewall-a. veoma je bitno posvetiti određenu pažnju sigurnosti informacionih sistema.Kratkoro ni. veoma poverljive. Sistem se izmeu ostalog u kriti nom periodu reforme platnog prometa i drugih zakonskih promena pokazao kao veoma fleksibilan. koriste se različite vrste operativnih sistema. Provereno rešenje garantuje sigurnost investicije AdBIS je razvijen u saradnji sa vrhunskim bankarskim stru njacima * Dobru sadržajnu zamisao . Kako su informacije koje poseduje određena organizacija. Firewall je sigurnosni element smešten između neke lokalne mreže i javne mreže (Interneta). proces koji se preduzima da bi se one zaštitile mora biti kontinuiran. što dodatno poveava vrednost sistema. U različitim informacionim sistemima. AdBIS se osim toga odlikuje i vrlo malim ukupnim troškovima vlasništva (TCO). . tako se može poveati nivo potpore projekta i sistem AdBIS u banci. Korisnici naših bankarskih rešenja kod kojih je AdBIS uveden u celosti ili samo pojedinim modulima tokom višegodišnjeg iskustva znatno su poveali efikasnost svog poslovanja i kao tipi no uveli niz novih proizvoda i usluga. a rezultati završenih projekata se mogu bolje meriti. koji je dizajniran kako bi zaštitio poverljive. jer štite organizacije od brojnih zlonamernih korisnika Interneta. korporativne i korisničke podatke od neautorizovanih korisnika. manji i jasno odreeni delovi projekta lakše se savladavaju. dok besplatni su obično beskorisni bez stručnjaka koji bi ih konfigurisali i održavali. ali performanse i mogućnosti firewall-a su u osnovi jednake. Firewall-ovi mogu biti komercijalni i besplatni. Komercijalni obično nude lakše konfiguracije i veći broj mogućnosti. u ovom slučaju banka.

Softverski firewall omogućava zaštitu jednog računara. .Firewall treba da upozori administratora na pokušaje proboja i kompromitovanja politike sigurnosti . čime se ostvaruje kontrola toka informacija za svaki servis po IP adresi i portu u oba smera. firewall mora da onemogući Firewall rad treba da u beleži tom sumnjive smislu. osim u slučaju kada je isti računar predodređen za zaštitu čitave mreže . U takvom slučaju firewall je dizajniran da dopušta pristup valjanim zahtevima. Osnova rada firewall-a je u ispitivanju IP paketa koji putuju između klijenta i servera.U nekim slučajevima firewall može da obezbedi statistiku korišćenja Firewal može biti softverski ili hardverski: . događaje. koji nudi širinu i dubinu zaštite za preduzeća svih veličina. Firewall ujedno predstavlja idealno rešenje za kreiranje virtualne privatne mreže jer stvarajući virtualni tunel kroz koji putuju kriptovani podaci. koji omogućuje korisniku filtriranje određenih tipova mrežnog prometa sa ciljem da poveća sigurnost i pruži određeni nivo zaštite od provale. Postavljanjem firewall uređaja između dva ili više mrežnih segmenata mogu se kontrolisati i prava pristupa pojedinih korisnika pojedinim delovima mreže. .Nije nužno da svi korisnici u LAN-u imaju jednaka prava pristupa Internet mreži. Ako određeno svojstvo nije dozvoljeno. Cisco firewall je multifunkcijski uređaj za bezbednost mreže. Firewall u bankarskim sistemima Jedan od najpouzdanijih firewall uređaja koji se koristi u bankarskim informacionim sistemima predstavlja zaštitni zid kompanije Cisco. blokira sve ostale.Hardverski firewall omogućava zaštitu čitave mreže ili određenog broja računara Za ispravan rad firewall-a. U suštini ovo znači unutrašnju zaštitu mreže od Internet-a. omogućuje sigurnu razmenu osetljivih podataka među dislociranim korisnicima. Takvom politikom se određuje nivo zaštite koji se želi postići implementacijom firewall usluge. Firewall je servis koji se tipično sastoji od firewall uređaja i policy-a (pravilnik o zaštiti). Firewall je odgovoran za više važnih stvari unutar informacionog sistema: .Mora da implementira politiku sigurnosti. potrebno je precizno odrediti niz pravila koja definišu kakav mrežni promet je dopušten u pojedinom mrežnom segmentu. Osnovna namena firewall-a je da spreči neautorizovani pristup sa jedne mreže na drugu.

Cisco ASA 5500 nudi fleksibilno upravljanje putem softvera Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM). Takođe sadrži i hardversko ubrzanje SSL (Secure Socket Layer) VPN usluga.2 podržava sve nove mogućnosti softvera Cisco ASA 7. Koristeći Cisco ASA uređaje preko Cisco ASA 7. integraciju mreže i mogućnost upravljanja. Cisco ASDM 5. Ova verzija softvera nudi više od 50 bezbednosnih funkcija koje poboljšavaju aplikacione firewall funkcije. što omogućava bankarskim institucijama da izdele mrežu u brojne zone visokih performansi čime se povećava bezbednost. nad korisnicima i uređajima koji pristupaju mreži putem IPsec i SSL VPN primenjuje se sveobuhvatna procena sigurnosnih pretnji koje oni mogu da unesu u mrežu.2 gigabita u sekundi (Gbps) firewall propusnog opsega i podržava više od 200 virtualnih lokalnih mreža (VLAN). Može da funkcioniše kao hardverski VPN klijent. e-mail. instant messaging. ugrađen svič sa 810/100 priključaka koji podržava stvaranje više bezbednosnih zona. Zahvaljujući podršci uređaja Cisco ASA za Cisco NAC rešenja. One poboljšavaju zaštitu aplikacionih protokola kao što su web.2 softvera. On nudi propusnu moć firewall-a od 150 megabita u sekundi (Mbps) i 100 Mbps kada je u pitanju propusna moć IPsec VPN (Virtual Private Network) saobraćaja. bankarske institucije mogu da prošire primenu robusne bezbednosti na celu mrežu. Zahvaljujući VPN grupisanju i mogućnostima uravnoteženja opterećenja. Ova procena obuhvata potvrdu postojanja odgovarajućih ažuriranja bezbednosnog softvera i operativnog sistema pre davanja prava pristupa. omogućujući pojednostavljeno upravljanje. banke mogu da grupišu i do 10 uređaja Cisco ASA 5550. pomažući kompaniji da zaštiti razne segmente mreže. Ovaj uređaj može da obezbedi više od 1. Cisco firewall usluge u sloju aplikacija daju bankama veću kontrolu nad aplikacijama i pomažu u sprečavanju upada u korporativne mreže. daljinski pristup putem VPN. Cisco ASA 5505 je projektovan da obezbedi bezbednosne usluge visokih performansi u okruženju širokopojasnih mreža nove generacije.Njihov aktivni način odbrane od pretnji pomaže u sprečavanju širenja napada na celu korporativnu mrežu. uz podršku za i do 5 000 IPsec i SSL VPN klijenata po uređaju. Cisco ASA 5550 proširuje vrhunske firewall IPsec/VPN usluge da bi podržao mrežno okruženje velikih sistema.2. Uređaj nudi visoko skalabilne (svojstvo sistema da se može prilagođavati povećanju i smanjenju opterećenja) VPN usluge. protokol za prenos glasa putem Interneta (VoIP). obezbeđujući podršku za maksimalnih 50 000 konkurentnih IPsec i SSL VPN korisnika. prenos datoteka i mrežni protokol kompanije Microsoft. visoku dostupnost. Neka od najznačajnijih poboljšanja obuhvataju firewall usluge u aplikacijskom sloju i integraciju usluga Cisco Network Admission Control (NAC). uz dva ugrađena Power over Ethernet (PoE) priključka. ai sam nudi brojna .

šta su to Bankarski informacioni sistemi. koja može da zaustavi i do 80% neželjene pošte pre nego što ona preplavi korporativnu mrežu. Naime. Novi softver takođe omogućuje centralizovano upravljanje CSC modulom pute korporativen mreže. krupne promjene u svijetu praćene globalizacijom.o. i za klijente na šalteru informatika je razvila Bankarski informacioni sistem. a koji sem toga. Govorićemo o potrebnim osobinama informacionih sistema u bankama. razvoja i održavanja Bankarskih informacionih sistema. koliko su bitni sistemi zaštite. njegovog nastanka. te ih edukuju pri uvođenju novih programa i omogućavaju im da lakše prate novine vezane za informacionu tehnologiju. I za menadžere. obezbeđujući neprevaziđenu kontrolu nad korišćenjem propusnog opsega WAN mreže. stalno objedinjavanje IP usluga i bezbednosnih funkcija u okviru rutera. U ovom diplomskom radu. naučno-tehnološkim razvojem. koji održavaju Bankarske infomacione sisteme. pomažu zaposlenima da otklanjaju smetnje kada je u pitanju sam način njihovog rada. Cisco je poboljšao anti-malware zaštitu.o. te kakvi sve sistemi plaćanja su mogući. Brza. Veoma je bitno da u bankama egzistiraju stručnjaci i profesionalci. kao i mogućnost instalacije budućih definicija bez potrebe za smanjenjem softvera. Gnutella. prvo ćemo krenuti od samog pojma računara. Packet Tracer vrši analizu načina obrade paketa unutar uređaja sesije Cisco ASA 5500 korak po korak i može da prepozna i otkloni greške u konfigurisanju. ali i anti-spam zaštitu putem usluge Network Reputation Services (NRS). o načinu na koji funkcionišu. tačna i sigurna informacija je ključ uspjeha. Pomoću modula Content Security and Control Security Services (CSC SSM) preko uređaja Cisco ASA 5500. Pominjaćemo bankarske . zasnovano na programu Trade Micro Control Manager. omogućuje da firewall kontroliše brzine prenosa. Posljednji dio okrećemo konkretnim rješenjima. prikazujemo rješenje veoma uspješne firme Antegra d. prikazaćemo kako su su pojavljivale generacije računara u odnosu na razvoj tehnologije. a pogotovo u ovoj oblasti. te ubrzanom kompjuterizacijom su izazvale mnoge novine u svim oblastima poslovanja. bazirat ćemo se na samu problematiku. Razvijene banke veoma često oformljuju čitave timove za održavanje informacionih sistema. koja je usko specijalizovana za pružanje usluga planiranja. kako je tehnologija uticala na razvoj bankarskog poslovanja. Poboljšanja point-to-point aplikacionog firewall-a obuhvataju definicije protokola za aplikacije BitTorrent. što je posebno bitno u bankarstvu. kako bi opstale u konkurentskom i turbulentnom okruženju. Nova firewall poboljšanja omogućuju IT službi da otkriva i kontroliše neposlovne aplikacije. Potom. Osim toga. eDonkey. objasnićemo pojam banke. te o novinama koje nosi ova vrsta. kao što je novi pomoćni program Packet Tracer koji značajno poboljšava efikanost prilikom pronalaženja problema. koji kraće možemo obilježiti sa BIS. Tako da kada su u pitanju banke mnogo se mora ulagati u poslovanje.poboljšanja.. koje se najviše zasniva na informacionoj tehnologiji. Fast Track. da smanji širenje crva i da zaštiti propusni opseg WAN mreže.

odnosno poslove sa trajnim nalozima. Kako se podnosi zahtjev na šalteru za aktiviranje trajnog naloga. kako se vrši njegova obrada. adaptibilan prema . Sistem je implementiran u Opštoj bolnici “or e Joanovi“ u Zrenjaninu. Zdravstveni informacioni sistem sastoji se od etiri modula koji su me usobno povezani i mogu biti integrisani u jedinstven sistem. knjiženje.tehnologije. eliminisati nepotrebno dupliranje podataka. jednostavan za korišenje i upoznavanje. ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM U PRIMARNOJ I SEKUNDARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Zdravstveni informacioni sistem podrazumeva mehanizam za prikupljanje. može se pratiti i evaluirati rad. Centralnim informacionim servisom (resursne baze zaposlenih u zdravstvu i medicinske opreme) i bazom Elektronske Zdravstvene Dokumentacije. oni su prepoznati kao odvojeni moduli u okviru ZIS-a. · Informacioni sistem primarne zdravstvene zaštite (Domovi zdravlja) · Informacioni sistem sekundarne zdravstvene zaštite (Bolnice) · Informacioni sistem laboratorije · Informacioni sistem centralne apoteke Pošto su Laboratorija i Centralna apoteka posebni po poslovnim procesima. na svim odeljenjima bolnice. u Srbiji. podaci se mogu sveobuhvatnije koristiti i time se postiže efikasnost u svakodnevnim aktivnostima i operacijama. analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovo enje zdravstvene zaštite. koji se u njima odvijaju. i mogu biti potpuno integrisani sa IS Bolnice ili sa IS Doma zdravlja. Aplikativni softver je ergonomian . Uvo enjem informacionog sistema može se poveati efikasnost i produktivnost rada u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj projekat je ra en za Ministarstvo zdravlja i finansiran je iz kredita Svetske banke. kao što su: Republiki zavod za zdravstveno osiguranje (generisanje elektronske fakture i vezu sa bazom osiguranika). Za primjer ćemo uzeti šaltersko poslovanje. Sistem obezbe uje vezu sa drugim informacionim sistemima. obradu. Naglasit ćemo kakve su sve funkcije trajnih naloga. upravljanje u zdravstvu i nauna istraživanja. te na koji način je moguće pratiti njegovu realizaciju.

.......................................................24 6.. Zdravstvene informacije.........................1.......15 4...................... Sigurnost i zaštita podataka u zdravstvenom informacionom sistemu....specifinostima poslovanja i regulative.................................24 6...............13 4...............................17 5......................................................... Matični moduli..........................................2................................1...................................................... Ordinacije.26 6.............. WEB tehnologije u medicini. Prijem i obrada pacijenata u stacionaru....................................................25 6.. Pitanje računarske opreme (hardver)............. Zdravstveni informacioni sistem...........13 4..........................................1.......3........................................ Pojam zdravstvenog sistema..........................4....................................................................................... Odeljenja.......................... Kliničko-bolnički informacioni sistem..........17 5.................................2....20 5...............5 2.......... MEDICAS GP................. Primenljiv je u svim medicinskim ustanovama koje kao primarnu delatnost imaju medicinsko zbrinjavanje pacijenata Nikola Puđa dipl................ Zdravstveni sistem..........9 3..................................16 5...........................................0....................... Telemedicina (teleradiologija)................0...... Kompjuterski medicinski karton....................4...7 2............. Principi zaštite podataka u ZIS-u........0...........................3......1........................ing....3............................................................................0..............................................6 2..........................................2......2...................... PACS (Picture archiving and Communication Sistem)............................. Primena informatike u zdravstvu......................................................... DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine)..18 5...........................................................................3...................................1....3 2.........2............10 3.5..............6.....17 5.............. 2006 Sadržaj 1.......................4..............8 2..... Model zdravstevenog informacionog sistema....0..........5............................................................................................22 6.......................... Medicas Dent...............1......0....................................22 5............................................ Osoblje.................................................... Medicas Lab. Modularnost sistema........ Standardizacija u medicinskoj informatici........... Organizacione mere.............27 .....maš..............................................................................10 3....................................................... MEDICAS Poli........................................... Podsistem za ambulante i ordinacije.. Usluge..............................................................................3 1.10 3.................................................... Zdravstveni informacioni sistem savremena organizacija zdravstva Vršac....................................................................3...........................................................4 2...........14 4.................................................................. MEDICAS Hosp..........................................................

..............7.......................................1... Svima je poznato da su kartoteke (koje kod nas i dalje postoje) veoma ne praktične............ kao i u ostalim oblasima......4............................. uspostavljanje tzv................ ZDRAVSTVENI SISTEM U današnje vreme svi smo svedoci velikog uticaja računarstva odnosno informatike u svim svim segmentima života........9.............................. Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravstveni sistem kao: kompleks međusobno povezanih elemenata koji doprinose zdravlju u porodici............. Izlazna dokumenta....35 7........34 7...................... javnim mestima i zajednicama........... pre svega zbog njihove veličine.......... Izazovi za budućnost. Literatura................. prevazilaženja poblema koja se tiču papirologije............................................. ionako bolesnog pacijenta............... Lekovi.. ista doprinosi znatnom unapređenju *poslovanja*. Bolnička apoteka.............. sa jedne strane.................... do uzrujavanja lekara... ali sa druge strane................ U potrazi za informacijama...... O svemu ovome mnogo više u nastavku.. treba reći i da zdravstveni sistem spada u tzv.6...................... veloke sisteme.................................. Sa druge strane.. što se posebno odnosi na nauku i tehnologiju............................1........11................... Bolesti.................. kao i u fizičkoj i psihološkoj sredini................ potom mnogo brži prenos slika bez oštećenja itd.............e-commerce....................... elektronskih kartona za pacijente koji će sadržati snimke sa svih aparata........33 6................................................ Ukoliko imamo u vidu gore navedeno.................................6.........38 7......................................30 6..............................................38 8............... koja je terapia....................... u međusobnoj vezi..............................31 6..... Kada je reč o upotrebi računara u medicini......... u vezi sa spoljnim sistemima koji teže istom cilju odnosno unapređenju zdravlja stanovništva........................ Pravna pitanja..................................5....................... Glavni cilj uvođenja računara jeste prevazilaženje gore pomenutih problema...... treba reći sledeće........ nezamislivo je da se bilo koja vrsta istraživanja sprovede bez upotrebe globalne mreže gde se može naći velika količina podataka i informacija...................................................0...........................................37 7. Pomenuto dovodi do neuroze................................ Imajući to u vidu i medicina kao nauka nije pošteđena uticaja nužnog uslova – INTERNETA.................................39 .. B2B model............. Dileme i problemi...10..............28 6......................................35 7............ sastavljen je od više podsistema koji su..... kartoteka itd.............................................2.............. Pomenuti model se sastoji iz nekoliko delova odnosno podmodela i to: .......... Na sledećoj strani prikazan je dijagram sistema zdravstvene zaštite.... dok je neverovatna visprenost i iskustvo potrebno za pronalaženje pravog kartona...........0.........29 6............................36 7... omogućeno je neuporedivo brže postavljanje dijagnoze iz razloga dostupnosti više lekara on-line....... B2C model...32 6...................... Pojam zdravstvenog sistema Kada se govori o gore pomenutoj temi... Tehničke karakteristike........... Drugim rečima...................... Naravno...................................3.................................... Tabele..... Izveštaji......... 1.......... lekove koje pacijent mora da koristi........... obrazovnim ustanovama i na radnom mestu.............................................................................. u zdravstvenim i drugim sektorima...........................................................................37 7.. nepravilne dijagnoze i svega što je veoma dobro poznato ljudima koji drugi deo života provedu po čekaonicama naših bolnica.....................5.... E-health .......................6............................8..... da li je treba promeniti itd..........2 -1..

uvažavajući. potom pitanjima obrade podataka i informacija u sistemu zdravstvene zaštite i svim implikacijama koje ti procesi imaju sa teorijskog. vrši se odabir određenih matematičkih modela koji opisuje svaki od datih podmodela. menadžeri. Sledeća govori da je ZIS organizacija ljudi. uslova sredine i mnogih drugih faktora. potpune i blagovremene informacije i smanjenje troškova zdravstvene zaštite. 2. obradu. korisnici) • baza podataka • tehnička baza i . Međutim. programeri. Sam cilj kreiranja modela jeste da olakšaonima koji donose odluke na nacionalnom nivou. ovo nije jedina definicija ZIS-a. prirodni) • stanovništvo i njegovo zdravstveno stanje • zdravstvena zaštita • resursi • njihova alokacija • kadrovi • upravljanje i • spoljni sistem. a šta isključiti. Naravno.• prirodni uslovi (socioekonomski. Zdravstveni informacioni sistem U opštem smislu informacioni sistem predstavlja skup ljudi. Osnovni cilj zdravstveno-informatičke delatnosti jeste organizacija. materijalnih sredstava i postupaka koji za proizvodnju i komuniciranje informacija za potrebe nekog sistema. kao i mnogi drugi. racionalizacija i funkcionisanje zdravstvene službe na optimalan način. treba reći da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) isti određuje kao deo opšteg informacionog sistema i podrazumeva mehanizam za prikupljanje. Osnovne kemponente jednog zdravstvenog informacionog sistema su: • kadrovi (organizatori. zavisnost između sistema zdravstvene zaštite. Treba reći i da ZIS ne može sam za sebe da postoji odnosno egzistira.3 -zdravstvenog stanja stanovništva. Zdravstvena infomatika je naučna disciplina koja se bavi teorijom i praksom informacionih procesa u zdravstvenoj zaštiti. da. mašina i metoda koje uzajamno deluju u cilju obezbeđenja neophodnih podataka i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva u svrhu planiranja i upravljanja u zdravstvu. stope mortaliteta. ima svoja ograničenja i ne postoji naučni metod koji bi jasno definisao šta u njega uključiti. a početni podaci mogu biti broj i struktura stanovništva. već služi kao. Odgovarajućim dijagramom mogu se izraziti kvantitativni parametri. planeri. alokaciju resursa zdravstvene zaštite u zavisnosti od potreba odnosno . kretanja stopa morbiditeta od različitih bolesti i željenih standarda. analizu i prijem informacija potrebnih za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite. oruđe u svakodnevnom radu. jer zdravstveni sistem. pri tom. podmodel resursi se definiše na bazi procen trendova u populaciji. simulirajući aktivnosti sistema javnog zdravstve. Na primer. testiraju različite programe zdravstvene zaštite. praksa pokazuje da je to veoma teško realizovati. U zavisnosti od problema koji se želi rešavati. ali i za istraživanja i organizaciju u zdravstvu. odnosno poboljšanje kvaliteta medicinskog rada kao i obezbeđenje tačne. dizajneri. Kada je reč o definiciji zdravstvenog informacionog sistema (ZIS). tehnološkog i aplikativnog aspekta na medicinsku problematiku.0. natalitet itd. takoreći.

a dolaze iz: 1. ali mogu nastati i na drugom mestu (u organu vlasti zaduženom za zdravlje). dok kontakt licem-u-lice pruža dovoljno informacija za prikupljanje i obradu. Ponekad se odluke u zdravstvu donose i bez zdravstvenih informacija ili se koriste nerelevantni i insuficijentni podaci. Kada je reč o ovoj temi. ono što treba istaći jeste činjenica da postojeći ZIS nije dovoljno primenjen i ne funkcioniše uvek u formi podesnoj za one koji donose odluke u zdravstveu. Jedno od tih je verovanje da postoji određeni minimum podataka koji može da služi u razne svrhe i u bilo koje vreme. u najširem smislu. Generalno. statističara ili drugih faktora. analizirati i porediti. veoma često neprecizne. 2.• programska podrška Pored svega treba reći da je jedan od osnovnih problema u zdravstvu i savremenoj medicini. Na tom nivou.1. Upravo iz ovog razloga postoji potreba za standardizacijom termina i izveštaja. Prikupljanje i analiza rutinskih informacija. Zdravstvene informacije treba da budu osnova za formulisanje ciljeva zdravstvene politike definisane za određenu teritoriju u određenom vremenskom periodu. posebnih nerutinskih izvora informacija o zdravstvenom stanju i epidemiološki podaci. uključujući i informacije o kvalitetu zdravsvene službe i rezultata zdravstvene zaštite. postoji i određeni stepen nezadovoljstva zbog prevelikog očekivanja od računara. informacije koje se prikupljaju su detaljne. kako bi se podaci mogli lako grupisati. njihovoj produkciji i prezentaciji za donošenje odluka u zdravstvu. treba reći da zdravsvene informacije nastaju u kontekti lekarpacijent. manipulisanje. Zdravstvene informacije Za donošenje odluka neophodne su zdravstvene informacije. rutinskih izvora kao što su oni koji se odnose na kliničke događaje (bolnički otpust). odnosno za one koji vode zdravstvenu politiku. . pa i u Savezni zavod za zaštitu zdravlja). uopšte. a javlja se kao rezultat slabih ili loših komunikacija koje potiču od lekara.4 -2. da oni mogu olakšati korišćenje informacija u cilju donošenja odluka. zahtevaju se manje detaljni podaci u odnosu na one koji su nastali u individualnim kontaktima sa pacijentima. Međutim. Republički. Prema tome. Postoje mnoga pogrešna shvatanja o potrebnim informacijama. rutinski podaci će imati veću vrednost ukoliko nam pruže odgovore na pitanja koja su nam važna za donošenje odluka. grupišu i standardizuju na nivou zdravstvene ustanove u kojoj su nastale. uključujući nacionalna i regionalna istraživanja zdravlja i onesposobljenosti itd. Ove informacije se potom filtriraju. 3. upravo prikupljanje. interesantnih informacija treba eliminisati. Prikupljanje tzv. trebalo bi da bude ograničena na samo ono što je zaista potrebno ili potencijalno potrebno. bibliotečkih izvora o zdravlju i onesposobljenosti. Kako se informacije kreću iz zdravstvene ustanove na više nivoe (okružne. Drugo . Pored ovoga. obrada i korišćenje podataka koji se svakodnevno u velikim količinama sakupljaju u ogromnoj dokumentaciji zdravstvenih ustanova. zdravstvene informacije predstavljaju informacije o zdravlju i onesposobljenosti stanovništva. ali veoma često postoji i nešto što se naziva neefektivnost sistema u obezbeđenju istih. koje može da obezbedi jedan ZIS.

treba reći eda se sve više radi na razvitku ovakvih sistema odnosno programa. koriste se tzv. reći ćemo da su najznačajnije oblasti primene informatičkih metoda sledeće: • dogovaranje poseta pacijenta u ambulantama • prijem bolesnika u bolnicu . jedinicama intezivne nege. očekivano trajanje života. a koji se ne odnose na sistem zdravstvene zaštite. 3.5 -Za definisanje informacionog sistema. Za postavljanje same dijagnoze. podrazumevamo i praćenje bolesnika odnosno njegovog zdravstvenog stanja u.) • podaci o funkcionalnim kapacitetima zdravstvene delatnosti (kadrovi. na primer. Kada je reč o terapiji. Primena informatike u zdravstvu Informacije koje se generišu i prenose u okviru zdravstvenih informacionih sistema imaju posebne namene: 1. bolnička. u suštini.kada je reč o ovoj temi treba reći da je broj podataka koji se sakuplja u zdravstvenim ustanovama. Na ovako postavljene zahteve. .. veličina polja). vanbolnička. merenje krvnog pritiska).. ishrana. fizička aktivnost itd. veoma veliki. Moderni procesi zdravstvene zaštite se grade na činjenicama da informacija mora lako pristupačna u vremenu i na mestu gde je potrebna. veoma značajan u dijagnostikovanju u oftalmologiji. u obradi i analizi kliničko-laboratorijskih merenja. ekspertni sistemi koji. neophodni su sledeći podaci: • pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva (demografski pokazatelji. U funkciji vođenja zdravstvene i medicinske dokumentacije . elektroencefalografija. Pored ovoga treba reći i da računari igraju značajnu ulogu u dijagnostici tj. zatim slika dobijenih sa MR. morbiditet. elektromiografija. Do sada su razvijeni sledeći: CASNET – konsultativni sistem za glaukom. oprema i prostor) • podaci o primeni specifičnih programa zdravstvene zaštite • cena i finansiranje zdravstvene zaštite (oblici finansiranja. može se odgovoriti samo upotrebom računara. daju informaciju koju korisnik traži. U medicinskoj dijagnostici – računari se u medicinskoj dijagnostici koriste u obradi i analizi biofizikalnih signala (elektrokardiografija. Danas se ove metode veoma široko koriste i praktično se ne mogu zamisliti bez računara. stopa mortaliteta. Pružanje medicinskih usluga je izuzetno specifičan i složen posao čija je osnovna karakteristika – brojnost i raznovrsnost podataka i informacija. • pokazatelji o organizaciji i korišćenju zdravstvene zaštite i zdravstvene delatnosti (tehnilogija zdravstvene zaštite. INTERNIST – konsultant u internoj medicini itd. 4. Primera ekspertnih sistema nema jako puno. 2. ali mogu i objasniti kako se do te informacije došlo. Primena u terapiji i rehabilitaciji – sam početak primene računara u medicini vezan je za programe planiranja zračenja tumora (proračun doza. potom u obradi i analizi medicinskih slika pri postupcima kompjuterizovane tomografije – CT.pogrešno shvatanje jeste da je relativno lako znati koje su informacije neophodne. obim i sadržaj) • faktori koji utiču na zdravlje stanovništva. Međutim. o čemu će kasnije više biti reči. U organizaciji zdravstvenog rada – govorimo li o ovoj temi. 2.2. odsustvo sa posla.

privatnost odnosno poverljivost zdravstvenih informacija se može definisati i kao profesionalna obaveza lekara.) i eventualnog falsifikovanja. Integritet podataka se odnosi na raspoloživost kompletnih. na zaštitu integriteta podataka i. gubitka (namernog ili nenamernog. grupisani. U medicinskim istraživanjima – primena računara u medicinskim istraživanjima je veoma široka i danas je veoma teško (nemoguće) baviti se istraživanjem bez informatike odnosno korišćenja složenih postupaka informacionog i računarskog rada. Veoma su pogodni programi tipa simulacije (pacijenta ili stanovništva). usled kvarmašine. bezbednost i zaštita podataka. računara. potom onih osoba koje su zaposlene u fondovima zdravstvenog osiguranja itd. da rešava neki medicinski ili zdravstveni problem. postoji mogućnost protoka pomenutih informacija od korisnika do korisnika. ali samo uz prethodnu saglasnost osobe o kojoj se radi. posebno ukoliko se radi o zajedničkoj bazi podataka. obavezno treba reći da je ZIS na raspolaganju mnogim korisnicima za različite svrhe odnosno treba reći da je isti višekorisnički-višenamenski. ukoliko se koriste nba pravilan i legalan način. Bezbednost ili sigurnost podataka jeste rezultat primene mera u cilju zaštite podataka od neželjenih događaja odnosno onih koji mogu doprineti izmeni. Osnovni pojmovi vezani za gore pomenutu temu su : privatnost. Sa druge strane. sestara.7 -Osiguranje privatnosti kao drugi važan element sigurnosti podataka se može definisati kao: . Drugim rečima. vanbolničkog osoblja.. istraživački rad se sve više unapređuje kompjuterizovanim sistemima za dokumentaciju medicinske literature (MEDLARS i Experta Medica). matični broj ili bilo koji drugi podatak kojimože kompromitovati osobu u smislu njegove identifikacije. validnih i pouzdanih podataka. kao što su ime i prezime. integritetom podataka postiže se njihova apsolutna zaštita od zloupotrebe. 2.. gde student uči. domu zdravlja ili fondu zdravstvenog osiguranja. zbog čega će se ovaj deo odnositi najviše na lične podatke o pacijentu odnosno pojedincu. 6. Takav sistem. U medicinskoj edukaciji – danas se u mnogome koriste edukacioni materijali koji se distribuiraju u obliku disketa. Naravno. brisanju ili gubitku generalija i ostalog što definiše samog pacijenta. bilo da se radi o on-line ili off-line prenosu podataka. Privatnost se može definisati kao pravo pojedinca da odredi stepen do koga će davati informacije o sebi. sa druge strane. o čemu će biti više reči. odnosi se na veoma veliki broj ljudi-pacijenata ili korisnika zdravstvene zaštite. u bolnici. ne mogu dovesti u bilo kakvu opasnost prava pojedinca odnosno pacijenta na privatnost.. pripremljeni i korišćeni za zdravstvenu statistiku.6 -• izdavanje recepta • bolovanja • evidencija zdravstvenog rada itd. Osim analize podataka. Sigurnost se odnosi.3. nemedicinskih istraživača. Kada s govori o ovoj temi. sa jedne strane. na obezbeđenje privatnosti pacijenta i lekara. vođen računarom. 5. Sigurnost i zaštita podataka u zdravstvenom informacionom sistemu Podaci koji su anonimni. .

• obezbeđivanje poverljivih ličnih zdravstvenih podataka • sprečavanje zloupotrebe i • sprečavanje neautorizovanog kopiranja podataka koji su uskladišteni ili obrađeni u ZIS-u. ZIS treba da bude samostalni entitet sa sopstvenom opremom i računarskim kadrom. O problemu bezbednosti i zaštiti podataka danas postoji mnogo hapisanih knjiga u kojima se. do promene tih podataka. Iz tog razloga je veoma važno napraviti zaštitni mehanizam za ulazak u sam sistem i neovlašćeno korišćenje podataka. Zaštita podataka podrazumeva preduzimanje svih mera u cilju obezbeđenja istih. Upravljanje i nadgledanje ZIS-a treba da vrši iskusan lekar. ali se isti ne može obezbediti ukoliko visokopoverljivi podaci nisu zaštićeni. 6. zajedničkim. na bilo koji način. Principi zaštite podataka u ZIS-u Iako danas imamo savršene tehnilogije. Potrebna je edukacija svih zaposlenih unutar ZIS-a iz ove oblasti. obzirom da podatke može koristiti veći broj ljudi u različite svrhe. lekara od koga i potiče informacija • odgovornost sistem-analitičara ili informatičara kao čuvara dobijenih informacija. 7. 4. sa istom profesionalnom diskrecijom. Definicije • podataka zdravstvene zaštite i njihova struktura • osetljivost ovih podataka što se posebno odnosi na one koji se nalaze u zajedničkim bazama Informacije o pojedincima u ZIS-u.4. između ostalog. Ovde se govori o tri pristupa: • preduzimanje mera predostožnosti koje se odnose na samu računarsku opremu . . Princip poverljivosti je od suštinskog značaja. može naći i sledeće: 1.. Izbegavati obradu podataka u nekim spoljnim ili bilo kojim drugim. službama. Na ovaj način nemedicinsko odnosno informatičko osoblje postaju kolege lekarima. Povremena kontrola bezbednosti. Iz tog razloga treba definisati: • način pristupa • pravo korisnika na pristup informacijama • odgovornost za pouzdanost zdravstvenih informacija tj. Ovo usmerava na posebne mere zaštite u prostorijama sa računarima u cilju prevencije neautorizovanog *upada* u sistem. ni jedan informacioni sistem nije u potpunosti *nepobediv*. 2. Upravo se zato predlaže kompletan prekid svih veza ZIS-a sa bilo kojim opštim ili posebnim informacionim sistemom. 3.8 -5. 2. problem je vrlo složen. bilo unutrašnja ili spoljna. od bilo kakvih događaja koji mogu dovesti. Naravno. Administrativno osoblje ne može imati pristup medicinskim informacijama i obratno. mogu se podeliti u dve kategorije ili komponente i to: • administrativna i • medicinska. Odvajanje funkcija u računarskom centru.

odredila je način .0. veoma je teško. postave jasne i izvodljive organizacione regulative koje će garantovati bezbednost podataka. posebno u velikim klinikama ili bolnicama. gde se mogu naći brojne. pre svega. Prema tome.5. Da bi se pomenuta radnja obavljala bez poteškoća (u prenosu. u poslednjoj deceniji. • kategorije hardvera koje se tiču pristupa kategorisanim podacima i/ili aplikativnim programima • prenos informacija iz jednog dela ZIS-a u drugi.1. ljudski faktor se ne sme zanemariti. tehnologija u opšte) u velikoj meri zastupljena informatika. Obimne organizacione mere. Ono što je bitno istaći je da nemedicinski radnici koji rade u sistemu zdravstvene zaštite moraju biti motivisani da se pridržavaju istih principa profesionalkne poverljivosti koji važe i koji su obavezujući za medicinsko osoblje. potom slike sa rendgenskih aparata. Kao što je gore navedeno. • kategorije aplikativnih programa. čitanju odnosno obradi i skladištenju podataka) mora se pristupiti određenom stepenu standardizacije u oblasti medicine ili medicinske informatike. koje sadrže stroge ili veoma stroge komande. 3. Ovo im daje pravo pristupa određenim kategorijama podataka u odnosu na njihove zahteve uključujući modifikacije izmena uskladištenih podataka u ZIS-u. dok je odgovornost za preduzimanje organizacionih mera. . zastupljena tzv. Kada govorimo o temi zdravstvenog informacionog sistema vrlo je bitno reći da je danas u velikoj meri. ni medicina nije *pošteđena* računara. istraživanje bilo koje vrste. mogu izazvati i psihičke raekcije čak i pri postojanju vrlo razumnih regulativa. Obzirom na navedene činjenice. odnosno prenos medicinskih informacija na daljinu (bilo da je u pitanju sama bolnica ili razmena podataka preko Internet-a). farmacija. Organizacione mere U bilo kom sistemu zaštite podataka. Prva dva pristupa moraju se uvek primenjivati u operativnom zdravstvenom sistemu.• programske tehnike u operativnom sistemu • organizacione mere i pravila. Standardizacija u medicinskoj informatici Danas je svim oblastima koje možemo nabrojati (mašinstvo. WEB tehnologije u medicini Ekspanzija Internet-a kod nas. mamografa itd. 2. Imajući to u vidu. u nastavku ćemo se zadržati na pomenutim oblastima tj. aparat za komjuterizovanu tomografiju – CT. najviše u prenosu slika koje se dobijaju sa različitih aparata kao što su magnetna rezonancija. uvek nas mogu iznenaditi pojedine slabosti koje se javljaju. na planerima i dizajnerima takvog sistema. telemedicina. vodeći računa o tome da postoji i mogućnost manipulacije podacima zdravstvene zaštite i s tim u vezi. proverene informacije koje nam mogu pomoći da dođemo do određenih rezultata. oblastima STANDARDIZACIJE i TELEMEDICINE na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica. koji se koriste u sve većoj meri. pojave novih informacija. govorićemo o sledećem. U tom smislu oni treba da obezbede odnosno pripreme. Zbog toga je neophodno definisati sledeće: • kategorije korisnika informacija u zdravstvenoj zaštiti u smislu informacionih potreba u zavisnosti od njihovih funkcija i odgovornosti unutar sistema zdravstvene zaštite. Bez obzira na stepen zaštite podataka. zamisliti bez upotrebe računara i globalne mreže (INTERNET-a).9 -3.

nije sve baš tako dobro uređeno i sređeno. Najpoznatiji i najviše korišćeni su Internet Explorer i Netscape Navigator. web-browser-a. Naravno. PACS (Picture Archiving and Communication System) predstavlja savremenu. napredniji oblik njihove implementacije se može ostvariti kroz upotrebu PACS sistema koji su bazirani na web tehnologiji. tako i u privatnom životu. Pod web PACS-om podrazumevamo PACS kojem se može pristupiti i manipulisati direktno sa web browser-a bez dodatne instalacije programa. Akvizicija snimaka (Image Acquisition) – akvizicija digitalnih snimaka zahteva postojanje medicinskih uređaja sa odgovarajućim interfejsom prema PACS sistemu.10 -dijagnostiku. računarsku alternativnu za papirnu i filmovanu arhivu. MRI (Magnetic Resonance Imaging). kod koga se komunikacija između servera i korisnika odvija po DICOM protokolu preko TCP/IP i potrebna je dodatna instalacija programa na strani korisnika i 2. . pa se PACSovi mogu podeliti u dve grupe (o pomenutim standardima ( PACS i DICOM će biti reči u nastavku)) i to: 1. DICOM standardom. hospitalni (bolnički) i radiološki informacioni sistemi – HIS i RIS). i oni moraju biti u skladu sa DICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine) standardom. Tako sistem u sebi objedinjuje funkcije teleradioloških servisa i sitema za arhiviranje. Imajući to u vidu. odnosno programa koji omogućavaju rad u samoj mreži. ne podrazumeva instalaciju dodatnih programa na računaru korisnika i ne zahteva obuku kadrova. mora se reći da su pomenuti programi postali svakodnevica velikoj većini lekara kako na poslu. DICOM orjentisan PACS. baze podataka i interfejsa ka drugim sistemima (npr. web tehnologije pružaju jedan veoma konforan rad koji podrazumeva globalni pristup medicinskim podacima. računarske mreže koja povezuje komponente sistema. radnih stanica za pristup podacima. Naime. Baziranje ovakvog sistema na web tehnologiji omogućava da se podacima može pristupati sa različitih lokacija u okviru medicinske ustanove. kao i sa udaljenih lokacija van te institucije. digitalizator filmova i dr. DICOM predstavlja međunarodni standard za definisanje i način prenosa medicinskih informacija i snimaka koji obezbeđuje interoperabilnost između različitih uređaja. 1. Naravno. tada mora postojati uređaj za konverziju medicinskih slika (gateway). na principu tačka-tačka. Iako se servisi teleradiologije mogu uspostaviti u najednostavnijem obliku. može se zaključiti da web orjentisan PACS smatramo za budućnost u komunikaciji lekar-lekar i lekar-korisnik odnosno pacijent. nije potrebno instalirati dodatne programe na računar samog korisnika. Web orjentisan PACS. tako da obuka za rad nije potrebna. Ti medicinski uređaji su CT (Computed Tomography). U drugom slučaju. jer postoji problem kompatibilnosti sa tzv. ukoliko se PACS-u pristupa sa pomenutih programa. Postoje šest osnovnih elemenata ovakvog sistema. servera. To je integrisani sistem koji se sastoji od uređaja za medicinsku . PACS (Picture archiving and Communication Sistem) Pomenuti sistem možemo najbolje objasniti ukoliko se poslužimo primerom teleradiologije. 3.2.komunikacije na relaciji čovek-računar i to preko tzv. Ako standard nije podržan na medicinskim uređajima. pretraživanje i pregled medicinskih snimaka i podataka pacijenata. potpuno na osnovama web standarda.

Rad na usaglašavanju standarda završen je 1993. digitalnu mamografiju ili PET (Positron Emission Tomography) skenere potreban je veći broj snimaka (npr. Standard je nastao 1992. Standard između ostalog propisuje i formate kompresije medicinskih podataka. Mrežne funkcije PACS sistema zahtevaju i LAN i WAN okruženje. radiologija 512x512 x8 256 KB CT (Computed Tomography) 512x512 x12 384 KB MRI (Magnetic Resonnance Imaging) 512x512 x12 384 KB Digitalizovani (skenirani) radiološki snimci 1024x1024 x12 1. endoskopija. Za većinu tipova je dovoljan jedan snimak.DICOM je standard razvijen od strane ACR-NEMA (American College of Radiology National Electrical Manufacturers Association) sa ciljem da se unapredi distribucija i pregled slika u medicini.8 MB Digitalna 1024x1250 x8 1 MB radiografija 2048x2048 x12 6 MB Mamografija 4096x4096 x12 24 MB Tabela 1 Rezolucija i veličina digitalnih snimaka u teleradiologiji Potrebno je napomenuti da je ovde prikazana veličina nekompresovanih snimaka. MRi. a u današnje vreme aktuelna je verzija 3. ali za CT. U slučaju bolnice “Dr Vasa Savić” prosečan broj rentgenskih snimaka po pacijentu iznosi 4 po jednoj hospitalizaciji. U tabeli je dat uporedan prikaz veličine medicinskih snimaka u zavisnosti od tipa uređaja. broj potrebnih snimaka zavisi od tipa uređaja. Prikaz snimaka – radne stanice za pregled snimaka se obično nalaze u ordinaciji.11 -Veličina slike (nekompresovana) Tip uređaja Rezolucija Paleta boja Ultrazvuk 512x512 x8 256 KB Anglografija. godine. Struktura mreže ima presudan uticaj na brzinu rada celokupnog sistema. Slika 1 Arhitektura WEB baziranog PACS-a 2. Kvalitet radnih stanica ogleda se u fizičkim . Takođe.0. 30 snimaka za jednu CT studiju). kardiologija. Potrebna mrežna infrastruktura PACS sistema u najvećoj meri zavisi od tipa snimaka koji se u tom sistemu koriste. 3. a da sam DICOM standard preporučuje upotrebu JPEG i JPEG2000 formata kompresije. One moraju zadovoljavati određeni kvalitet. . Komunikaciona mreža – Kao osnova PACS sistema postoji komunikaciona mreža za prenos snimaka i njima pridruženih podataka. godine na godišnjem sastanku RSNA (Radiological Society of North America).

tj. Web server – Aplikacija koja se nalazi na web serveru treba da omogući pristup i adekvatan prikaz podataka zaposlenima u medicinskoj ustanovi i udaljenim korisnicima kojima treba da se omogući pristup svim ili samo određenim podacima pacijenata. ali ne precizira kako će poruke biti prenete kroz mrežu. DICOM datoteka sarži zaglavlje u kome se nalaze ime i prezime pacijenta. kaže se da su slike u DICOM formatu.12 -njihov sadržaj. veoma često je potrebno istovremeno prikazivanje više slika na ekranu ili monitoru. kompresijom se umanjuje količina informacija i ubrzava proces kako obrade tako i prenosa.. Sa druge starne. podršku RIS/HIS veze (interfejsa). U literaturi se može naći opis formata datoteka za distribuciju medicinskih slika i ako su ispunjeni uslovi. i ovde postoje određeni problemi. Pošto je ljudsko oko veoma osetljivo na intenzitet svetlosti. To je protokol za razmenu podataka koji definiše sadržaj poruke koju aplikacija koristi u procesu razmene podataka sa drugom aplikacijom. DICOM verzija 3. Mogu se podeliti u dve grupe: • stanice niske rezolucije (rezolucije 512 x 512 piksela). godine. • stanice visoke rezolucije (rezolucije oko 1K x 1K piksela). omogućiti da baze podataka medicinskih slika postanu dostupne bez obzira na udaljenost pretraživača. štampanje na mrežnim kamerama. Ovaj standard je prvi put objavljen 1985. sa podrškom za DICOM i HL7 standarde. 7th OSI layer protocol) je standard za elektronsku razmenu informacija među medicinskim aplikacijama na sedmom sloju OSI modela.0 sadrži tzv. Za prenos poruka koristi se TCP/IP protokol. Standard koji to omogućava je HL7. na strani korisnika u značajnoj meri se smanjuje veličima memorijskog prostora odnosno prostora koji je potreban za čuvanje slike. Međutim. Pored određenog kvaliteta monitora. Kao što je rečeno. pomeranja snimka i prikazivanja podataka o pacijentu. 3. HL7 (Health Level Seven.karakteristikama monitora.3. komunikacija i razmena digitalnih medicinskih slika koja ne zavisi od proizvođača 2. 6. Podaci pacijenata – Bolnički informacioni sistem HIS (Hospital Information System) i radiološki informacioni sistem RIS (Radiology Information System) moraju imati interfejs ka PACS sistemu. Na ovim stanicama je potreban interaktivni korisnički interfejs sa mogućnošću podešavanja kontrasta snimnka. JPEG kompresiju odnosno tehniku sa ili bez oštećenja. 5. lažnog . neizbežno dolazi do smanjenja kvalieta pojedinih slika ili čak do odsecanja pojedinih segmenata. Arhiva snimaka – Sistem za arhiviranje snimaka bi trebao da bude centralizovan. kao i podaci o samoj slici. Kada se to uradi.0 obezbešuje osnovne mrežne osobine: prenos i obradu slika. treba reći da DICOM 3. zuma. bez stvaranja refleksije na monitoru. DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) Osnovni *zadaci* DICOM standarda su: 1. Kada se govori o komprimovanju slike radi lakšeg odnosno bržeg mrežnog prenosa. dimenzije slika itd. omogućiti da PACS postane deo HIS/RIS-a 3. uvodi se postupak tzv. tip snimanja. HL7 specificira format podataka i . 4. Svetlo mora biti određenog intenziteta. potrebno je obezbediti i optimalne uslove osvetljenja u prostoriji u kojoj se vrši pregled snimaka. pre svega u pretraživanju baze podataka i procesiranju slike. Kada se želi postaviti precizna dijagnoza.

iako sasvim izvodljive i korisne. bez .0. omogući prenos medicinskih podataka sa jednog na drugo mesto. čime se medicinske usluge mogu pružati bez obzira na fizičku lokaciju lekara. artefakta ili šumova. raste stepen iskorišćenosti resursa. a monitor za prikaz mora zadovoljavati stroge zahteve po pitanju kvaliteta boja. merenje uglova. telekonzilijume i daljinski pristup informacijama koje se nalaze u jednoj ili više baza podataka. u stvari „šlag na torti“ u odnosu na . telekonsultacije. Pitanje računarske opreme (hardver) Standardi jasno definišu minimalne tehničke karakteristike računara koji se koriste za dijagnostiku u zavisnosti od tipa dijagnostike (primarna. gde se stručnjaci dogovaraju. S druge strane. koji se ogledaju u smanjenju troškova za materijale sa kojima se radi (kao što su filmovi). stanica za primarnu dijagnostiku (postavljanje dijagnoze) za radiologiju mora imati ekran minimalne rezolucije od 2. pa je i potreban hardver jeftiniji. lažno obojili u kantrastne boje. uz korišćenje savremenih informatičkih i komunikacionih tehnologija. maksimalno automatizuju raznorazni radni postupci i smanjuje mogućnost greške. pod terminom „telemedicina“ podrazumeva video konferencije. zavisno od cene stanice. pacijenta i informacija o pacijentu. Implementacija Web tehnologija u samo srce sistema olakšava korišćenje svih puteva prenosa informacija – lokalnu mrežu. Ono što telemedicina i medicinski informacioni sistemi pružaju. Telemedicinske aplikacije obuhvataju teledijagnostiku. merenje dužine. među koje često spadaju i sami lekari. 4. kontrasta i osvetljaja. izoštravanje itd. sekundarna ili tercijalna) i vrste slika na kojima se radi. Najvažniji je svakako kvalitativni. telenegu. telemonitoring. Ovi sistemi dobijaju puni smisao u teledijagnostici i telekonsultacijama. Zahtevi za sekundarnu dijagnostiku su manji. potrebni su sledeći postupci obrade slika: geometrijske transformacije. virtuelne privatne mreže i drugo. kada nije problem da nalaze i snimke dobijene u hitnoj pomoći pregleda npr.000 tačaka po jednoj osi. Primera radi. radiolog koji je kod kuće. otklanjanje tzv. slike sa skenera su mnogo manje od snimaka pluća sa rendgena. ali ih ima mnogo i treba ih posmatrati što je moguće više istovremeno. jer se drastično smanjuje redundansa. pa se može uključiti osoba koja je fizički možda i na drugom kontinentu. dial-in. spadaju u marginalne telemedicinske servise. 4. Važni su i ekonomski faktori. Pored ovoga. informišu ili obučavaju. izbor regije koja je značajna. poboljšano je praćenje potrošnje materijala i planiranje nabavke. Najkvalitetniji uređaji ove namene imaju i poseban softver za kalibraciju kojim se može rukovati sa centralne lokacije. Stoga nije čudno da se za ovu namenu upotrebljavaju i po četiri velika monitora odjednom.13 -medicinske informacione sisteme koji predstavljaju deo njene infrastrukture. Telemedicina (teleradiologija) Većina ljudi.500x2. što je izuzetno značajno za konzistentnost prikaza i jednostavnu administraciju. Ove primene. poboljšana je rana dijagnostika i rano otkrivanje negativnih efekata primenjene terapije i drugo. dijagnostički i terapijski kvalitet se povećava. A od kuće? Upravo je prenos podataka na bilo koju lokaciju jedan od fundamenata „vebocentričnosti“ PACS-a. osoblje manje gubi vreme na administrativne poslove. što dovodi do efekta koji u velikoj meri olakšava proces dijagnostikovanja. Veći značaj od „prekomorskih“ konsultacija imaju hitni slučajevi. Telemedicina predstavlja način da se.bojenja kako bi se susedni nivoi sivog. Ona je.1. ogleda se u više domena.

kompjutera). PACS je prvo nastao kao potreba upravo u radiološkim odeljenjima. uz praćenje relevantnih podataka o poslovanju ustanove (nabavke. hemikalije i arhiviranje koje se kod nas često ni ne sprovodi. jasno je da treba napraviti korak napred i formirati odgovarajuće baze podataka u kojima se o određenom pacijentu smeštaju podaci o svim njegovim pregledima i nalazima.). Da bi to bilo moguće. podaci o pregledu koji je obavljen na udaljenoj lokaciji biće smešteni u vaš KMK i biće dostupni za kasnije analize. kao što postoji hronični manjak patologa u čitavom svetu. pa i kod nas. Slanje preparata u centre gde će patolozi izvršiti pregled često traje i po dve nedelje. Tako se štedi dragoceno vreme koje može odlučiti o budućnosti povređenog. prikazivanja i integraciju podataka prema potrebama lekara. predstavljaju podršku istraživačkom radu koji se često služi statističkim podacima. Značajna primena se nalazi i kada nema dovoljno stručnjaka tamo gde su potrebni. čime se sa korisničke strane lakše i brže prihvataju. OIS je program koji omogućava unos.14 -isključenju gubitka snimaka.. koji se kreiraju prema potrebama odgovarajuće specijalnosti kao što su radiologija (RIS). Osnovni dobici primenom PACS-a ogledaju se u povećanju kvaliteta dijagnostike. patologija (PIS). lekar ih može bez problema pronaći i tako značajno proširiti osnovu za dijagnozu. a vaši podaci stoje u rodnom gradu A.15 -4. kombinacijom sa ostalim računarsko-komunikacionim tehnologijama u koje spadaju Internet i Web. Ovi programi pripremaju relevantne podatke za smeštanje u KMK. značajnom ubrzanju rada (kliničari u Americi izjavljuju da štede oko sat vremena dnevno samo zahvaljujući činjenici da su im podaci uvek nadohvat ruke.. Pored toga. zatim u nižoj ceni pregleda i težnji ka okruženjima koja ne upotrebljavaju filmove. Ovakve baze podataka. što treba raditi automatski. Dakle. koje možemo nazvati kompjuterski medicinski karton (KMK)... Kliničko-bolnički informacioni sistem KMK pacijenta predstavlja okosnicu modernog Kliničko-bolničkog informacionog sistema (KBIS). izdavanje materijala. obično nepotpunih podataka u kartonskim fasciklama. KMK je baziran na PACS sistemu za arhiviranje i rukovanje slikama i dokumentacionom informacionom sistemu (DIS) koji rukuje svim ostalim informacijama. u KMK treba da se slivaju podaci iz odeljenskih (kliničkih) informacionih sistema (OIS). . Kompjuterski medicinski karton Kada već negde smeštate podatke o pregledima pacijenata. hirurgija. razne vrste troškova. to se može izbeći korišćenjem telepatološkog sistema. mora postojati i mehanizam automatskog premeštanja podataka u arhive vaše matične institucije (u kojoj je obično obavljen najveći broj pregleda). mogućnošću da se isti podaci vide na više mesta istovremeno. Na taj način. Umesto velikog pretraživanja.. dovoljno je da se zada odgovarajući upit (Query) i da se sačeka odgovor. ako se razbolite na odmoru u mestu B. podatke o pacijentu može videti onaj kome su potrebni bilo gde u svetu.. što varira od specijalnosti do specijalnosti. . zbog ogromnih sredstava koja se troše na filmove.3.2. tj. pored davanja kvalitativnog skoka i ubrzanja rada medicinskog osoblja. U slučaju globalnog povezivanja. a za to vreme pacijent leži u bolnici. koji će omogućiti da svi dobijeni podaci budu smešteni tako da je omogućena njihova laka pretraga i prosleđivanje tamo gde su potrebni.potrebe za dolaskom u ordinaciju. Na taj način. OIS-i moraju biti fleksibilno kreirani da bi se lako prilagođavali ustaljenim procedurama koje se često razlikuju od ustanove do ustanove. 4. zahvaljujući kom će procedura potrajati svega nekoliko sati. magacini. Da bi se uštedelo .

Pacijenti Modul omogućuje funkciju Administriranja pacijenata.Podsistem za ustanove osnovne zdravstvene zaštite. terapije laboratorijski nalazi. MEDICAS GP Podsistem je predviđen za primenu u ustanovama za osnovnu zdravstvenu zaštitu i omogućuje da se vodi kompletan elektronski zdravstveni dosije pacijenata.1. MEDICAS Poli . najnoviji hit su moduli za prepoznavanje govora. a modularni princip sistema omogućuje bilo koje kombinacije ovih nivoa. koji dijagnozu odmah pretvaraju u tekst. KIS i IDMK predstavljaju strukturu KBIS-a na koju se oslanjaju telemedicinski servisi. kod nas i u okruženju. BIS.Podsistem za specijalističke ambulante ili klinike. Modularnost sistema U zavisnosti od specifičnosti zdravstvene ustanove koriste se različiti podsistemi. 5.2. medicinske slike i filmovi.Podsistem za medicinske laboratorije MEDICAS Dent .Podsistem za stomatološke ambulante Matični moduli su sastavni delovi sistema. Osnovni podsistemi koji se mogu implementirati su: MEDICAS GP . omogućava povezanost i razmenu podataka sa regionalnim i centralnim strukturama za prikupljanje i obradu informacija u zdravstvu. MEDICAS Hosp . neophodno da i FIS i MIS budu povezani sa kliničkim informacionim sistemom (KIS) koji obuhvata OIS-e. Pomenuti model nosi naziv MEDICAS i predstavljamedicinski informacioni sistem za zdravstvene ustanove koji pokriva veoma širok spektar aktivnosti u vezi sa pacijentima. Model zdravstevenog informacionog sistema Da bismo objasnili rad ZIS-a možemo se poslužiti modelom istog koji je naišao na veliku primenu u praksi odnosno. 5. u zavisnosti od strukture konkretne zdravstvene ustanove. Pored ovoga. .0. U sebi sadrži sveobuhvatni elektronski zdravstveni zapis pacijenta i namenjen je za rad u svim zdravstvenim ustanovama.16 -5. pružaocima usluga i sistemom zdravstvene zaštite. Pacijentu se automatski dodeljuje jedinstvena identifikacija u okviru zdravstvene ustanove (Broj elektronskog zdravstvenog dosijea) i omogućuje da se izvrši uvid ili evidentira: • JMBG • Broj lične karte • Ostali lični identifikacioni podaci . Sada u svetu postoji jedinstven stav da je za unapređenje zdravstvene usluge u vremenski optimalnom i investiciono isplativom maniru. Najveći broj BIS sistema u svetu doskora je bio strogo finansijskog tipa (FIS). MEDICAS Lab . propisivani i kori. uputi i ostala medicinska dokumentacija).vreme specijaliste. preko kojih se vrši pružanje odgovarajućih usluga i povezivanje sa drugim informacionim sistemima (KBIS-ima drugih zdravstvenih ustanova ili IS zdravstva države).Podsistem za bolnice i druge medicinske ustanove stacionarnog tipa. da se odredi lični (ili porodični) lekar i ima uvid u sve detalje u vezi sa medicinskim statusom i lečenjem pacijenta iz njegove arhive (hronične bolesti. dok je jedan broj njih evoluirao u menadžerske (kontrolno-upravljačke) informacione sisteme (MIS). alergije. KBIS obuhvata i pomenuti administrativni domen koji se nikako ne može zanemariti i koji je predstavljen bolničkim informacionim sistemom (BIS). ovakav model koriste mnoge bolnice.ćeni lekovi. vakcinacije.

dijete. • štampanje dokumentacije i formiranje zaduženja za fakturu.enih lekova i materijala • Tok bolesti. utro.Prijem i obrada pacijenata u stacionaru Prijemi Funkcije modula za rad u stacionaru: • Otvaranje epizode za lečenje u stacionaru.enih usluga. status. lista morbiditeta • Rad i korišćenje kapaciteta po org. lekarskim komisijama . omogućeno je: • Uvid u istorijat stacionarnog i ambulantnog lečenja. liste čekanja.3. otpust. Moguća je dogradnja za primenu smart-kartice ili drugog sistema za identifikaciju. • Formiranje uputa specijalistima. jed. otvaranje epizode lečenja. lokacija pacijenata u stacionaru. • Unos anamneze i statusa. preme. • Broj zdravstvene knjižice i dodatne zdravstvene knjižice • Brojevi starih zdravstvenih kartona radi veze sa prethodnom arhivom.Podsistem za ambulante i ordinacije Posete Funkcije modula za rad u ordinacijama: • Arhivira informacije o sadržajima svih poseta pacijenata ambulantnom delu • Omogućuje zakazivanje pregleda. U okviru funkcija ostalih modula za medicinsku obradu pacijenata dobija se automatski uvid o zakazanim posetama. 5. Identifikacija pacijenta se vrši preko: • Broja elektronskog dosijea. izdata dokumenta i dr.• Svi neophodni podaci u vezi sa organizacijama zdravstvenog osiguranja sa kojima pacijent ima relacije. dodela sobe. • Lečenje po unapred predviđenim bolničkim postupcima • Nalozi za laboratoriju i medicinsko dijagnostička ispitivanja. • Anamneze.4. • JMBG • Prezimena i imena • Broja zdravstvene knjižice. . • Smeštaj pacijenta u odeljenje. MEDICAS Hosp.tanje.17 -• Prethodne posete i prijemi.19 -5. • Medicinski status gde se nalazi potpuna informacija o zdravstvenom statusu pacijenta. epikriza. • Evidencija izvr. MEDICAS Poli. za period • Utrošak lekova i medicinskih materijala • Prosečan broj krevet/dana • Ostali izveštaji za RZZO i Zavod za zaštitu zdravlja . kreveta i lekara. terapije. podaci o upućenju i prijemu. Pored osnovnih funkcija modula. • Uvid u lokaciju pacijenata na stacionarnom lečenju • Uvid u rezultate laboratorijskih i dijagnostičkih ispitivanja • Uvid u stanje slobodnih i zauzetih kapaciteta po odeljenjima • Trebovanje i uvid u zalihe lekova i medicinskih sredstava • Statistika • Uzroka hospitalizacije.18 -• Propisivanja lekova. . dijagnoze.

stomatološkim materijalima i preparatima. postavljanje dijagnoza • Propisivanje lekova i terapije • Izbor i evidencija izvršenih usluga. Stomatološka ordinacija se tretira i kao priručna apoteka sa odgovarajućim lekovima. omogućeno je: • Evidencija o izvršenim aktivnostima lekara za dan i period • Uvid u elektronsku dokumentaciju (dosije.23 -6. ranije posete ordinacijama i prijemi u stacionaru) • Kreiranje i kori. Programirani interfejs prima elektronski nalog za laboratorijska ispitivanja i automatski vraća dobijene rezultate u dosije pacijenta.20 -. adresa. • Utrošak lekova i medicinskog materijala . žene i decu. Matični moduli Skup matičnih modula omogućuje definisanje organizacione strukture Zdravstvene ustanove i obavljanje osnovnih funkcija u pripremi Informacionog sistema za rad sa pacijentima. Vodi laboratorijsku administraciju o ispitivanjima. utrošenih lekova i med. Osoblje Podržava osnovne informacije o osoblju u zdravstvenoj ustanovi (Ime. jedinicama • Lista morbiditeta. 5.21 -5. licenca. specijalnosti i dr.• Formiranje naloga za laboratorijska i medicinsko dijagnostička ispitivanja • Uvid u elektronsku dokumentaciju (dosije). upute i dr. Modul omogućuje da se sastavlja i održava . grupama specijalnosti i dr. Medicas Lab Podsistem za Laboratoriju ’MedicasLab’ predviđen je da radi u svakoj laboratoriji u zdravstvenoj ustanovi. stanja. obj. Klasifikacija je po radnom mestu. Postoji mogućnost povezivanja standardnih laboratorijskih uređaja za automatsko preuzimanje rezultata. Medicas Dent Funkcije modula Medicas Dent prilagođene su radu u stmatološkim ordinacijama pomoću specifičnih grafičkih alata za dijagnostiku i označavanje zubnog statusa pacijenata.0. Upotreblavaju se svi ostali standardni moduli za administriranje pacijenata i rad u ordinacijama.5. Pored osnovnih funkcija modula.6. .).ćenje standardnih formulara za anamneze. čija se upotreba automatski evidentira. funkciji. materijala • Izrada propisane dokumentacije za pacijenta. prijave hroničnih i zaraznih bolesti i dr. Svakoj stomatološkoj ordinaciji dodeljuje se skup stomatoloških usluga koje se u njoj mogu vršiti.22 -. Matični moduli su: • Osoblje • Odeljenja • Ordinacije • Bolesti • Lekovi • Usluge • Apoteke (Bolnička i priručne) 6. prezime.1. JMBG. • Statistički izveštaji za RZZO i Zavod za zaštitu zdravlja • Rad i korišćenje kapaciteta po org. Sadrži specifične nomenklature stavki za ispitivanja za svaku laboratoriju sa referentnim vrednostima za muškarce. Moguća je primena elektronske kartice za identifikaciju kao i dorada za primenu elektronskog potpisa lekara.

Posebno je atraktivna mogućnost alociranja skupa usluga koje se pružaju u svakoj ordinaciji ili kabinetu. interakcije. . neželjeni efekti. Postoji mogućnost grupisanja usluga i pripadajućih lekova i medicinskih sredstava u različite pakete zdravstvenog osiguranja. po MKB 10 strukturi. lekova i dijeta.7. . zdravstvenih usluga i dijeta. Ordinacije Sadrži informacije o ordinacijama i terapijskim kabinetima u zdravstvenoj ustanovi. Bolnička apoteka Modul podržava osnovne operacije i obračune za Bolničku apoteku. Usluge Sadrži kompletan skup iz nomenklature i cenovnika zdravstvenih usluga RZZO (’Plava knjiga’) kao i specifične usluge koje se obavljaju u konkretnoj zdravstvenoj ustanovi.raspored rada i dežurstva osoblja u periodu po ordinacijama. intoksikacija. Postavljanje dijagnoza vrši se izborom sa ponuđenog strukturiranog spiska. uključujući i mogućnost da se unesu dodatne informacije o lekufarmakokinetika.3. Nazivi bolesti su na srpskom i alternativno na latinskom jeziku. odnosno Međunarodnoj Klasifikaciji Bolesti MKB-10. . terapije ili usluge. Postoji i mogućnost unosa novootkrivenih bolesti kao i pisanje dodatnih komentara pored dijagnoza.4. Lekovi Modul. Podržava proces zakazivanja-rezervacije pregleda / terapije sa tabelarnom vizuelizacijom vremenskog rasporeda kao i definisanje osoblja za svaku ordinaciju i zdravstvenih usluga koje u njoj mogu da se pružaju. Dozvoljen je veći broj priručnih apoteka prema potrebi zdravstvene ustanove. način upotrebe. upozorenja. Slika se može videti na sledećoj strani. propisivanje i evidencija izdatih lekova i medicinskih sredstava. .24 -Raspored dežurstva 6. odnosno po odeljenjima.27 -6.5. Podržava raspored dežurstva osoblja u ordinacijama i definisanje vremenskih normi za trajanje pregleda. Postoji mogućnost automatske obrade odeljenjskih tabela (trebovanja lekova za period). baziran na ATC klasifikaciji. Sistem vodi automatsku evidenciju . Postoji mogućnost podrške grafičkih informacija o realnom rasporedu soba i kreveta u njima.26 -6. Postoji mogućnost za fleksibilno kreiranje radnih ili organizacionih jedinica. sadrži potpune informacije o lekovima odobrenim za korišćenje. kao i vezu sa priručnim apotekama u odeljenjima i ordinacijama. . indikacije. grupa ordinacija i kabineta.29 -6.28 -6. dejstvo.2. službi.25 -6. Propisivanje lekova vrši se u odgovarajućim modulima izborom leka iz ponuđene liste koja se bira po ATC klasifikaciji ili po nazivu. hemijski sastav.6. Propisivanje i evidentiranje usluga vrši se iz ponuđene liste za ordinaciju/kabinet ili iz određene grupe srodnih usluga. njihova tekuća i ranija zauzetost. . u zavisnosti od ugovora medicinske ustanove sa raznim organizacijama dodatnog zdravstvenog osiguranja. Sistem podržava generički naziv svakog leka i ima mogućnost pretraživanja po anatomsko-terapeutskoj grupi (ATC) ili po nazivu. način pakovanja. Odeljenja Podržava informacije o strukturi stacionarnog dela ustanove. Može se dodeliti cena i pripadajući lekovi i potrošna sredstva uz svaku uslugu radi automatske evidencije i zaduženja. Bolesti Modul sadrži informacije o oboljenjima po ICD 10. Definisanje bolničkih (kliničkih) postupaka kao grupe dijagnoza koje se po njima leče i pripadajućih zdravstvenih usluga. kontraindikacije.

34 -7. Iako ne komuniciraju kompjuteri već ljudi. izjava je slikovito označila besmislenost postojanja računara.33 -6. Ipak. Izazovi za budućnost Međuljudska komunikacija je oduvek bila bitan uslov za život i obavljanje poslova unutar društvene zajednice. neko je rekao da je "prirodna težnja" svakog kompjutera da se umreži. telefona. 128 MB RAM. Izveštaji Modul sadrži skup različitih potrebnih izveštaja.8. Čovečanstvo ga je prigrlilo. radija. Izlazna dokumenta Modul podržava obrasce formulara za dokumente koji su neophodni za obavljanje rada zdravstvene ustanove. Operativni sistem Radi na operativnom sistemu Windows 98/NT/2000/XP.11. Tehničke karakteristike Razvojno okruženje Korišćenje razvojne platforme Borland Delphi daje mogućnost praćenja razvoja informacione tehnologije i primene modernih koncepta rešenja.32 -6. specifična za zdravstvenu ustanovu ili za neko odeljenje. . doživljavajući razna tehničko-tehnološka unapređenja. Pre sada već podosta godina.0. . klasifikovanih u grupe u obliku formulara ili listi. ukoliko se oni ne bi mogli upotrebljavati upravo u te svrhe. i naposletku .31 -6. 1 GB HDD . televizije. objektima i procesima. telegrafa. štamparije.. Prava pristupa Svaki korisnik se identifikuje u sistemu imenom i lozinkom. nakon čega dobija odgovarajuća prava pristupa određenim podacima.9.kompjutera. efikasnije i dostupnije ljudima od onog starijeg. Modul podržava osnovne informacije o dobavljačima zdravstvene ustanove dobavljačima lekova i potrošnog materijala za bolničku apoteku.10. Tabele Sistem za automatsko generisanje trebovanja Bolničkoj apoteci (Tabele). Hardverski zahtevi Minimalni zahtevi za radnu stanicu . Ubrzo je osmišljen Internet. Postoji mogućnost primene elektronske ID kartice za pristup sistemu.30 -6. Baze podataka Instalacije sistema sa manje od 30 radnih stanica koriste bazu podataka Borland InterBase. . na osnovu šeme propisanog medikamentoznog lečenja pacijenta u datom vremenskom periodu. odnosno komunicira sa drugim kompjuterima.utrošenih lekova i medicinskih sredstava iz bolničke apoteke i iz priručnih apoteka tako da je uvek dostupno stanje lekova po partijama sa rokovima trajanja. Tačaka preokreta bilo je nekoliko: izum papira. teško je navesti oblast koju je on drastičnije promenio od zdravstva. a kod sistema sa većim brojem radnih stanica. celokupan sistem zdravstvene brige doživljava suštinske . koristeći njegove blagodeti za razne namene. Omogućeno je i lako modifikovanje ili razrada sopstvenih formulara i listi za izveštaje od strane korisnika. . preporučuje se baza podataka ORACLE. kao i mogućnost da se kreira sopstvena dokumentacija.. Opšta karakteristika svakog novog komunikacionog sredstva je da je brže. Medijumi koji su se u te svrhe koristili vremenom su evoluirali. koje se popunjavaju automatski iz baze podataka. klijenta (ako se ne uzmu u obzir različiti zahtevi gore nabrojanih operativnih sistema): Pentium III CPU. Sa svima dostupnom i dovoljno razvijenom Mrežom.

Mnoge od njih upotrebljive su . medicinsko osoblje. drugo. Svaki čovek poseduje legitiman interes da na najbolji mogući način bude medicinski zbrinut. pacijent (ili zdrava osoba koja brine o očuvanju svog zdravlja) stiče moć da lako i brzo prikuplja informacije koje se odnose na njegov zdravstveni status. lekari. nadležna vladina tela. uključujući i potpuno zdrave osobe. Lekari i drugo medicinsko osoblje mrežne komunikacije koriste u različite svrhe. ne isključuje postojanje mnogih dilema sa kojima se sreću svi korisnici i koji se tiču tehničko-tehnoloških. najzad . kojima se poboljšavaju pristup. 7.. Pored toga.. Zdravstvo je zbog toga jedina oblast društvenog života za koju su na najdirektniji i najneposredniji način . pravnih. da ga to zbrinjavanje košta što je manje moguće i da pri svemu tome pretrpi što manje neprijatnosti. od kojih se većina može svrstati u kategoriju telemedicine i njenih aplikacija.čovek (pacijent) . Ova samo naizgled komplikovana odrednica e-healtha se može veoma lako raščlaniti na osnovne module-postulate: prvo. Svaki čovek se. sledstveno označava činjenicu da se one masovno i brzo razmenjuju i da su svima lako dostupne. pitanje šta je osnovni uzrok i kakve su konkretne koristi od kreiranja. čije se narušavanje samo u manjoj meri može preduprediti. ekonomsko-komercijalnih i pitanja standardizacije i nivoa kvaliteta. on se može upoznati sa prirodom oboljenja. sa osnovnim ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta.informacije.u središtu čitavog koncepta e-healtha! Jednostavnost ovog koncepta. Potražnja za medicinski relevantnim informacijama je u stalnom porastu. U pasivnoj ulozi. dakle. čime je on . U tome mu je Internet od ogromne pomoći.bez izuzetka . U potrazi za informacijama Osnovu Interneta čine . U okruženju Mreže.ideja vodilja je da se pomogne čoveku. Prema jednoj od indikativnih definicija. kredencijalima te ustanove i njenog osoblja i troškovima koje može da očekuje u slučaju da se opredeli za neki od opcionih tretmana.u raznim modelima . ustanovama koje vrše lečenje.1.zainteresovani svi ljudi jednog društva. Osnovni motiv tome jeste očuvanje sopstvenih interesa. međutim. efikasnost. knjižare ili salona automobila. etičkih.metamorfoze. ostalo medicinsko osoblje. e-healtha ne može biti bez Interneta. on se efikasno može obavestiti i o modalitetima osiguranja koje nude pojedini fondovi. naime. pre ili kasnije nađe u situaciji da mu je neophodna zdravstvena nega ili pomoć. pribavljanja i razmene tih informacija preko Mreže. osiguravajuće organizacije. upravo zbog jasne svesti da je zdravlje izrazito krhka i nestalna kategorija. upoređujući sve ove parametre na isti način na koji upoređuje ponudu neke banke. tolikom da se Internet u razvijenim društvima već može posmatrati kao njihov osnovni izvor.. organizacije osiguranja. efektivnost i kvalitet medicinskih i poslovnih procesa koje sprovode učesnici u tom sistemu (zdravstvene ustanove.. putem kojeg dolaze do stručnih . Postavlja se. socio-psiholoških. U potrazi za upotrebljivim informacijama su svi: pacijenti. Situacija u kojoj na stotine miliona ljudi ima pristup Mreži. Uz nekoliko klikova mišem. pacijenti. zdravstvene ustanove. primenjivim terapijama i stepenom njihove uspešnosti. bezbednosnih.za određene kategorije učesnika u sistemu zdravstvene brige. e-health se određuje kao primena Interneta i srodnih tehnologija u sistemu zdravstvene zaštite. oni Internet koriste kao edukacioni resurs. koja se često stvaraju brže od odgovora na njih. država). Internet se koristi kao instrument poboljšanja performansi pri delanju svih subjekata koji se pojavljuju u procesu očuvanja zdravlja ljudi...

7. e-commerce (elektronsko poslovanje) predstavlja upotrebu informacionih i komunikacionih . Procenjuje se da ono reprezentuje jednu sedminu ekonomije SAD i da "teži" nekoliko stotina milijardi dolara godišnje! Godinama unazad. Efikasnost se postiže na razne načine. Najveće tržište medicinskih usluga je američko. vladinih tela i drugih organizacija. bolnica. njegovi su analitičari beležili poražavajući trend: rast troškova tih usluga i istovremeno smanjenje obima prava osiguranika. pa tako i tržišta pružanja zdravstvenih usluga. 7. participirajući u odgovarajućim telemedicinskim procedurama. fondovi osiguranja. omogućilo je uvođenje e-commercea kao već gotovog ("ready-made") rešenja za probleme u domenu pružanja zdravstvenih usluga. Enormne uštede postižu se pravilnom alokacijom resursa .postojanje Interneta.e-commerce Imajući u vidu ogroman interes tolikog broja subjekata. oni uzimaju i aktivnu ulogu. Najzad. U zemljama tržišne ekonomije. pravila i odnosa. kroz optimizaciju modela poslovanja. osiguravajućih društava. što omogućava da se transakcije izvršavaju elektronskim putem. Odgovor se nametnuo sam po sebi . a nove narudžbe se vrše blagovremeno i uz odabir najpovoljnije ponude na tržištu. Osnova zdravstvenog B2B-ja tiče se lanca nabavke i prometa robe i usluga. Uvođenje e-commercea u ogromnoj je meri izmenilo polje zdravstva. čiji su temelji takođe na mrežnim komunikacijama.2. E-health . najčešće kroz pojednostavljenje davanja medicinskih usluga.36 -tehnologija za obavljanje poslovnih transakcija između kupaca.3. te stvaranje do sada nepoznatih rešenja. njegovog WWW (web) servisa i IP protokola i njihovo naglo rasprostranjivanje tokom druge polovine devedesetih. gde informacioni sistem sa AI algoritmima prevazilazi tradicionalne ("ručne") modele upućivanja sa jedne na drugu medicinsku instancu radi rešavanja određenog slučaja. jasno je da je medicina ogroman biznis! Ponuda i potražnja ključni su elementi svakog tržišta.pacijenti nisu direktni učesnici. uz pogoršanje nivoa kvaliteta. jer se obezbeđuje konstantan uvid u stanje zaliha. U ovom modelu. pristupajući raznim bazama znanja. razna ekspertska i regulatorna tela i drugi. odnosno garancija društva da će snositi troškove minimalnog obima osnovnih (hitnih) medicinskih procedura i za one osobe koje nemaju osiguranje)! Uvođenje Interneta u vode zdravstva nametnulo je reviziju mnogih ustaljenih pozicija. krajnji korisnici . prodavaca i drugih učenika u trgovini (poslovanju). kojima se vrši prenos medicinski relevantnih podataka na daljinu. medicinsko zbrinjavanje ljudi je pre svega ekonomska.inventara medicinskog materijala. Za podsećanje.informacija. oslanjaju se u svom radu na podatke koje crpe i razmenjuju pomoću zdravstvenog informacionog sistema jednog društva (države). S obzirom na neodrživost takvih kretanja. B2B model Business-to-Business (B2B) model e-commercea u zdravstvu podrazumeva transakcije novca i informacija između pojedinih pravnih lica u lancu medicinske zaštite ljudi: dobavljača opreme i materijala. jer je sveprisutni i opštedostupni Internet (Web) redukovao troškove izgradnje zasebnih komunikacionih infrastruktura u svakoj organizaciji ponaosob. bilo je nužno pribeći smanjenju troškova. pa tek potom socijalno-solidarna kategorija (predstavljena kroz postojanje obaveznog osiguranja. Sa druge strane. drugih zdravstvenih ustanova. svi ostali učesnici sistema zdravstene zaštite (tzv. gde se teži trima ciljevima: povećanju efikasnosti. smanjenju transakcionih troškova i obezbeđivanju informacija u realnom vremenu za sve učesnike u lancu. stakeholderi) . .država i njeni organi.

socijalnom. na bazi opšteusvojenih standarda i protokola. praćenje toka lečenja pacijenata i proveru razmenjenih informacija. korisnik je u stanju da uči i bira kako će se lečiti. Stavljen pred obilje ponuda. govori i činjenica da je predsednik SAD lično zatražio od svih učesnika američkog zdravstvenog sistema da podnose izveštaje o medicinskim greškama. besplatnih odgovora stručnjaka na razna pitanja.4. gde su bezbednosni problemi uglavnom vezani za plaćanja preko Interneta. Postavlja se pitanje kako regulisati pristup licima koja u jednoj državi imaju dozvolu za to. Koliko je ovaj segment e-healtha bitan. ne bi li privukli klijente i tako opstali na izbirljivom i jakom tržištu. jednako kao da bira auto-servis ili školu tenisa.. što se generalno postiže objedinjavanjem većeg broja pojedinačnih narudžbina u jednu (čime se ostvaruju popusti kod dobavljača) i korišćenjem Interneta za pribavljanje i poređenje najsvežijih informacija u vezi sa cenama pojedinih ponuđača. ali je nemaju u državi porekla informacije. sve uz maksimalno poštovanje privatnosti i podataka koje bi posetioci predavali sajtu. uz propratne povoljnosti: organizovanje foruma. Mnogi dobavljači trude se da izgrade maksimalno personalizovan odnos sa svakim posetiocem sajta. Ko će se.6. chat-sesija sa drugim posetiocima. Imperativ je bio na kreiranju web sajtova/portala na kome su . pa čak i da izgubi život! Zbog toga se ovoj problematici mora pristupati sa naročitom pažnjom oko sigurnosti i autentičnosti podataka koji putuju elektronskim putem. uz opciju kupovine i elektronskog plaćanja na samom sajtu. smatrati odgovornim ukoliko domaći lekar pošalje informacije o nekom oboljenju svom kolegi u . Za razliku od nekih drugih segmenata e-commercea. B2C princip uzrokovao je vidljivo prilagođavanje pružalaca medicinskih usluga i roba. 7. troškova plaćanja roba i usluga i troškova prenosa bitnih podataka.37 -se posetioci mogli detaljno informisati o temi koja ih interesuje.Redukcija transakcionih troškova postiže se kroz smanjenje troškova realizacije narudžbina. Pravna pitanja Bezbednosna pitanja se velikim delom produžavaju pravnim reperkusijama.5. Sabiranje i analiza svih tih izveštaja. čime obezbeđuju njegovu lojalnost. jednakopravno zastupljenih na Mreži. koji mogu doći u pogrešne. kreditnom i drugom) statusu.000 osoba. Dileme i problemi Elektronsko poslovanje u okvirima zdravstva posebno je osetljiva oblast. 7. 7. odnosno za prenos podataka elektronskim putem. važni i izuzetno oseljivi podaci o nečijem zdravstvenom (ali i novčanom. odnosno njenog vlasnika (pacijenta). koji su bili prisiljeni da pruže što bolje uslove i ponudu. a putem Interneta. imovinu ili zdravlje. omogućila bi promptno rešavanje akutnih problema i sprečavanje novih fatalnih slučajeva usled medicinske pogreške. e-health je dodatno "zakomplikovan" time što se preko Mreže razmenjuju poverljivi. Opšte je poznato koliko je lako razmeniti informaciju preko Interneta. na primer.. kao i odgovarajuća razmena podataka. usled kojih samo o toj državi godišnje umire 87. B2C Business-to-Consumer (B2C) model u zdravstvu tiče se pre svega pribavljanja informacija o medicinskim proizvodima i uslugama od strane korisnika. zlonamerne ruke ili biti degradirani tako da pacijent pretrpi štetu po svoj integritet. Obezbeđivanje informacija u realnom vremenu podrazumeva kreiranje preciznih izveštaja o korišćenju bolničkih kapaciteta i njihovoj popunjenosti.

domaći lekar na bazi toga postavi dijagnozu i odredi terapiju od koje pacijent pretrpi štetu? Ili. kako na validan način obezbediti pravnu zaštitu integriteta podataka i pacijentove privatnosti.com .internetogledalo. dok se paralelno .inostranstvu radi konsultacije.doctor. Devaja Striber Dubravka. Baltić. a koji nisu.sbm. kroz donošenje pravnih akata. Borislav Odadžić.yu – medicinski informacioni sistem 7.0... www. PACS-a i teleradiologijerazvojni projekat 6. .38 -8. Dušan Jovanović – Medicinske slike u domenu interkonekcije WEB tehnologija. pogotovo u međunarodnim okvirima? Na ova pitanja nacionalna tela pokušavaju da nađu optimalne odgovore.39 - . Mile Kovačević . www. Časopis PC-PRES. Zdravković Svetozar.co. koje možda nemaju uvek silu državne prinude iza sebe.co. koje bi propisivala odgovarajuća ekspertska tela i institucije. broj 65 3. Dalibor Dobrilović. ovaj mu odgovori.pokušava ustanoviti najbolji mogući sistem standarda i procedura. www. ali poseduju autoritet da ukažu koji su učesnici u e-health poslovima ispravni. Vladimir Vit.Implementacija WEB baziranih sistema u teleradiologiji –Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 4. Menadžment u zdravstvenim ustanovama – Evropski centar za mir i razvoj 2.i na nacionalnim i na internacionalnom nivou . LITERATURA 1.Nuklearna magnetna rezonancija u onkologiji –Institut za onkologiju Sremska Kamenica 5.yu 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful