BIHnet Komunikator ADSL

BIHnet Komunikator ADSL je specijalna verzija BIHnet Komunikatora namijenja isklju ivo BIHnet ADSL korisnicima. Svrha ove verzije je to jednostavnije upravljanje konekcijom kako na Internet tako i na BIHnet Free Zonu. Ova verzija omogu ava jednostavno prebacivanje i monitorisanje u kojoj zoni se korisnik nalazi ± Internet ili BIHnet Free Zoni. Od ove verzije BIHnet Komunikatora koristi imaju isklju ivo BIHnet ADSL korisnici! Nakon instalacije, a prilikom prvog pokretanja BIHnet Komunikatora ADSL, korisniku e se pojaviti isti prozor za Postavke kao i obi noj verziji BIHnet Komunikatora: (Napomena: mjesto vas_username@bih.net.ba bi stojala va a BIHnet Email adresa, npr. ako je va e korisni ko ime mirza, stojalo bi mirza@bih.net.ba).

Me utim, u ovoj verziji BIHnet Komunikatora, nakon klika na dugme ³Spasi´, automatski se kreiraju dvije PPPoE konekcije ± jedna za Internet, a druga za BIHnet Free Zonu. Konekcije mo ete vidjeti ³Network Connections´ dijelu Windows Control Panela:

vas_username_Internet ± je konekcija na Internet vas_username_Free ± je konekcija na BIHnet Free Zonu (Napomena: mjesto vas_username bi stojalo va e korisni ko ime, npr. ako je va e korisni ko ime mirza, konekcije bi se zvale mirza_Internet i mirza_Free). Nakon spa enih postavki pojaviti e vam se prozor za izbor konekcije koju elite ostvariti:

iz kojeg odmah mo ete izabrati ako elite da se prebacite u Internet Zonu. onda e te nakon uspje ne konekcije dobiti slijede u poruku: Ako sada kliknete na BIHnet logo pored va eg sata: otvoriti e vam se BIHnet Browser te u donjem o ku odmah mo ete vidjeti da ste spojeni u BIHnet Free Zonu. Ako odaberete. Dakle dovoljno je da kliknete na . SMS-u i provjeri stanja ra una nisu vidljive jer tim uslugama nemate pristup u BIHnet Free Zoni: Ako kliknete na dugme ³Nalazite se u BIHnet Free Zoni´ pojavi e se meni. npr.Klikom na dugme ³Internet´ BIHnet Komunikator ADSL e vas automatski spojiti na Internet. BIHnet Free. a i kratice za pristup WebMailu. a klikom na ³BIHnet Free³ BIHnet Komunikator e vas automatski spojiti na BIHnet Free Zonu.

. ponuditi e vam se opcija da se prebacite u BIHnet Free Zonu. Ako kliknete na dugme ³Nalazite se u Internet Zoni´. Nakon uspje ne konekcije na Internet. Sve ostale opcije i mogu nosti su identi ne kao i standardnoj verziji BIHnet Komunikatora. te odmah mo ete vidjeti kratice za pristup tim servisima. primjetiti e natpis da se nalazite u Internet zoni: Kada se nalazite u Internet zoni.³Prebacite se u Internet Zonu´ i BIHnet Komunikator ADSL e automatski prekinuti va u konekciju na BIHnet Free Zonu. SMS servisu i provjeri stanja ra una. omogu en vam je pristup WebMail-u. te vas spojiti na Internet.