Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

2.kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija. međutim. Ček.ako dužnik normalno otplaćuje zajam. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti.trasanta.ili. menica po viđenju. menica na određeno vreme po viđenju . primaoc može da se obrati trasantu . da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi. Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu.menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci. ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. "platite u roku od 5 dana po viđenju"). naznačeno u samoj menici (npr. Ako.pa sledi datum"). izdavaoca . Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. Ako je menica prenosiva. danas poznate kao menice. Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. tj. danas najčešći oblik menice. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. Postoji više vrsta menica. primaocu menice. Jedna od njih je sopstvena . ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. drugoj osobi. 3. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. Danas. "platite za 4 meseca od danas . Menica je naredba od jedne osobe. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos.ili se to unapred odbacuje. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta . Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga. Ako trasat preuzme isplaćivanje. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. je menica vučena na banku. 2 . ali teške. trasatu. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1. odnosno trasata da izvrši isplatu. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. izdat u strogo zakonskoj formi. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. trasat ne plati.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac.

izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi. Nach-Sicht-Wechsel. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. a ne dva ili jedan tjedan. ”konac meseca”. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem. sredina i konac meseca znače prvi. Sichtwechsel. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. Izrazi početak. Izraz pola meseca znači petnaest dana. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. Indosanti ove rokove mogu skratiti. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. ”sredina meseca”. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. a može se naznačiti u danima. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. 3 . Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem.

protest. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu.finansijska menica. što se očituje rečju ”prihvatam”. ali može biti delimičan. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika.trg. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. Akcept mora biti bezuslovan. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik.Tada. 1 Akcept menice (nem. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu.poslovna.po pravilu. isplata. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna.tuzba.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga. lice na koje se vuče menica. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata. tj. izdavanje i umnozavanje. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. 4 .Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu. reges.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. akceptiranje. notifikacija. preuzimanja menične obaveze. tj. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca. prezentacija. • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . avaliranje. ograničen na deo menične svote. ”akceptiram” ili sl. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. 2 Trasant.

cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.ni poverilac po toj menici.Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima.imalac menice ila 5 .duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu.u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji.pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca.Indosiranjem menace (tj.Menica jeprenosi na indosamenta. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .sto znaci da bude pravni subject.Naime. Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju.cime se zahteva da se obaveza isplati.Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.Zbog toga. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.dovoljno je da ima pravnu sposobnost.Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti .ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.te se njenim popustanjem menica preudicira. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).kada je transat obustavio placanje.Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu.

Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija.kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika. 1971.zakon o finansijskom poslovanju. Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 .aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama.zakon o obligacionim odnosima. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu. godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti.kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava .potpisanika menice.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata.

Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’. odustajanje.gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna.promene poverioca.pravno: ustupanje. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi. Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru . Čl 19. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat. Koriguje se teorijom savesnosti.kod obaveza koje dospevaju posle smrti.kod obavezivanja prema trecem licu. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”. Koriguje se savesnošću sticaoca. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju. Koriguje se teorijom pravnog privida.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta. 237. Čl. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 .korisniku svog trasata.kod obecanja poklona. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta.Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka .kod stipulisanja ugovorne kazne.kod ugoaranja miraza. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija. prenošenje nekog prava na drugog.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane. 7 .Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma.3.

Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza. da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. 8 . Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici. Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati .Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote. Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj.jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente . Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika.

u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. pisanim slovima. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. JMBG. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. broj lične karte. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. adresa stanovanja. JMBG. adresu stanovanja. broj lične karte. broj lične karte. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. unose se podaci: ime i prezime. JMBG. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. čitko.

odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne). overa pečatom 10 . sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. . iz njegovih novčanih sredstava. . Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din. DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. .o – Smederevka Palanka. 10 oktobar br.o. 6 . kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br. lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. ________________.Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno. ul. neopozivo.Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu. u cilju naplate svojih potraživanja.

.. ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi .. ne znam kako to funkcionise... i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca. menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca . Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo.... Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom.. i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen .. isto tako..Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku. ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj . e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa .. 11 . Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora . to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja... ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice . U slucaju da je ziro racun blokiran.

godine. dana 10.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). na iznos od 100. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD. koja dospeva na naplatu 04. na iznos od 100.01.000. PREDUZEĆE »A« DOO.000. ul.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2. 3. 12 .xxxxxxxx-xx. dana 15.04. Beogradska bb.2005. na iznos od 100. godine. (tekući račun: 160.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). između sledećih ugovornih strana: 1. 4.2005. godine. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1. koja dospeva na naplatu 20. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara).000.01. godine. Novi Sad.04. na iznos od 200.2005. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. godine. ul.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.000. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. koja dospeva na naplatu 25. 2. Beograd.01.05. 1. godine. godine. DELTA BANKA AD BEOGRAD.02. dana 15.2005. dana 15.01.05.2005. dana 15.2005.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).2005. Beogradska bb.UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu. godine. Beograd.2005. godine. koja dospeva na naplatu 05. Milentija Popovića 7b.2005. ul.

2005. ovog člana. koja dospeva na naplatu 10. Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1. 13 . godine. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. .2005. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2.834.»bez protesta».»vrednost primljena u robi«. primenom konformne metode. ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred. Eskont. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. na iznos od 150. Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: .05.5. iznosi =33. u eskont. i 3. dana 15. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica. Član 2.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara).55 dinara.01.00% mesečno. Član 3. ovog Ugovora Banci.000.»po naredbi« i . obračunat na način iz prethodnog stava 2. Član 4. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora. Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1. godine. punim vlasničkim indosamentom.000. kao Indosataru.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara).

45 dinara.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. menice indosirane na Banku. Član 5. ovog Ugovora 14 . Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. člana 1. na poleđini menica. člana 5. Član 7. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2. U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. punim vlasničkim indosamentom. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5.165. odnosno iznos od =616. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. instrumente obezbeđenje iz člana 6. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. sačinjenog i izdatog u dva primerka.Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. Ugovorne strane su saglasne da Indosant. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. člana 3. ovog Ugovora. Član 6. Člana 3. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate.

Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno. Član 10. Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. primenjivaće se odredbe Zakona o menici. BANKA INDOSANT 15 .Član 8. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta. Član 9. nadležan je Trgovinski sud u Beogradu.

co.yu/m-p/recnik.pdf 16 . “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810.online.co.doc http://banke.Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic . “Poslovno pravo” Dr. http://www.cet. Beograd 2005.Beograd 2002. Miodrag sankovic .pdf http://optimum.html http://www.yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880.co.cet.yu/proizvodnja/menica-blanko. Beograd 2005.co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful