P. 1
6422 Menice 1

6422 Menice 1

|Views: 8,952|Likes:
Published by vidak2002

More info:

Published by: vidak2002 on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. Danas.ili se to unapred odbacuje. Ako trasat preuzme isplaćivanje. menica na određeno vreme po viđenju . danas najčešći oblik menice. je menica vučena na banku. izdat u strogo zakonskoj formi. odnosno trasata da izvrši isplatu. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr.trasanta. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju".ako dužnik normalno otplaćuje zajam. primaoc može da se obrati trasantu .kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga. trasatu. menica po viđenju. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1. Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti. Postoji više vrsta menica. Ček. "platite za 4 meseca od danas . drugoj osobi. trasat ne plati. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Ako je menica prenosiva. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci. izdavaoca . ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija.ili.pa sledi datum"). Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. Ako. međutim. "platite u roku od 5 dana po viđenju"). Jedna od njih je sopstvena . danas poznate kao menice. 3. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta . da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi. tj. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. naznačeno u samoj menici (npr. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. Menica je naredba od jedne osobe. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. 2 .menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. primaocu menice. ali teške. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos. Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. 2.

Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. a ne dva ili jedan tjedan. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. Izrazi početak. a može se naznačiti u danima. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. 3 . • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem. ”sredina meseca”. Izraz pola meseca znači petnaest dana. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem. Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. ”konac meseca”. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. Nach-Sicht-Wechsel. Indosanti ove rokove mogu skratiti. sredina i konac meseca znače prvi. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza. Sichtwechsel. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana.

notifikacija. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik. što se očituje rečju ”prihvatam”.Tada. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj. prezentacija. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika. protest. 4 . ”akceptiram” ili sl. 1 Akcept menice (nem.trg. lice na koje se vuče menica. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. preuzimanja menične obaveze. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept. reges. ograničen na deo menične svote.Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu. akceptiranje. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. 2 Trasant.tuzba. tj. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca. izdavanje i umnozavanje. avaliranje. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke.finansijska menica. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept. • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . tj.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice. Akcept mora biti bezuslovan. ali može biti delimičan. isplata. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata.poslovna. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu.po pravilu.

Indosiranjem menace (tj.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.Menica jeprenosi na indosamenta.Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .te se njenim popustanjem menica preudicira.imalac menice ila 5 .u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti .Zbog toga.Naime.cime se zahteva da se obaveza isplati. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik. Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu.Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu.ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima.Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju.dovoljno je da ima pravnu sposobnost.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.sto znaci da bude pravni subject. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.ni poverilac po toj menici.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.kada je transat obustavio placanje.

godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946.kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 .zakon o finansijskom poslovanju. 1971.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama. Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative.potpisanika menice.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1. Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti.zakon o obligacionim odnosima. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava .aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica.kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.

237.kod obavezivanja prema trecem licu. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”. prenošenje nekog prava na drugog. Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 .gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna. 7 . Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru .Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku. cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena.promene poverioca.kod stipulisanja ugovorne kazne. Koriguje se savesnošću sticaoca. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju.pravno: ustupanje.Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka .3. Čl. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja. Koriguje se teorijom savesnosti. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija.kod ugoaranja miraza.kod obaveza koje dospevaju posle smrti. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma.kod obecanja poklona.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica. odustajanje. Koriguje se teorijom pravnog privida. Čl 19.korisniku svog trasata.

Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici. Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena.jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla. 8 . Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika. Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku. da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente . Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj.Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika .

broj lične karte. adresa stanovanja. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. broj lične karte. JMBG. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. pisanim slovima. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. unose se podaci: ime i prezime. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . JMBG. čitko. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. broj lične karte. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. JMBG. adresu stanovanja.

odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne).Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku.Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu. . DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica.Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno.o – Smederevka Palanka.o. Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din. kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br. 6 . .Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. u cilju naplate svojih potraživanja. neopozivo. iz njegovih novčanih sredstava. overa pečatom 10 . bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika. ul. lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. . 10 oktobar br. ________________. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d.

.. isto tako.. ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj .Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku. ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi . Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom. menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca .. Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora .. i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca. e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa .. i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen .. U slucaju da je ziro racun blokiran.. 11 .. ne znam kako to funkcionise.... ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice . Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo.. to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja..

05. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).000.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara). na iznos od 100.04. ul.2005. Milentija Popovića 7b. (tekući račun: 160. koja dospeva na naplatu 20. Beogradska bb. godine.01. 4. dana 15.2005.05. 3.2005.2005. dana 10. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160.UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu. ul. na iznos od 100. 2. na iznos od 200. između sledećih ugovornih strana: 1.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).2005. godine. godine. Beogradska bb. na iznos od 100. PREDUZEĆE »A« DOO.04. godine. 1. 12 .02.01. godine. koja dospeva na naplatu 05. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2.2005.01.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). Beograd.000.01.000.2005. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.2005. dana 15. koja dospeva na naplatu 25. dana 15.000.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO. dana 15.xxxxxxxx-xx. koja dospeva na naplatu 04.2005. godine. Novi Sad. DELTA BANKA AD BEOGRAD. Beograd.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. ul. godine. godine. godine. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.

i 3. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara). Eskont.00% mesečno.»po naredbi« i . Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1. ovog člana. ovog Ugovora Banci.2005. u eskont. obračunat na način iz prethodnog stava 2. Član 4. 13 . iznosi =33. na iznos od 150.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara).»vrednost primljena u robi«. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica. punim vlasničkim indosamentom.000.2005. godine. Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: .05.000.55 dinara.»bez protesta». .5. primenom konformne metode. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora. Član 3. kao Indosataru. Član 2. ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. godine. Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1. koja dospeva na naplatu 10.834. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650.01. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. dana 15.

Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. ovog Ugovora. Član 5. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. člana 1. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. odnosno iznos od =616. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. člana 5. sačinjenog i izdatog u dva primerka. Član 6. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. Ugovorne strane su saglasne da Indosant. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. instrumente obezbeđenje iz člana 6. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. na poleđini menica. člana 3. punim vlasničkim indosamentom. menice indosirane na Banku. Član 7.165.45 dinara. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. ovog Ugovora 14 .Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. Člana 3.

nadležan je Trgovinski sud u Beogradu. primenjivaće se odredbe Zakona o menici.Član 8. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno. BANKA INDOSANT 15 . od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. Član 10. Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. Član 9.

Beograd 2005.co.yu/proizvodnja/menica-blanko.doc http://banke.co.co. Miodrag sankovic .co.html http://www.pdf http://optimum.cet.pdf 16 .yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880. http://www.Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic .cet. Beograd 2005.online.Beograd 2002. “Poslovno pravo” Dr.yu/m-p/recnik.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810. “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->