Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

primaocu menice. trasat ne plati. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. menica na određeno vreme po viđenju . ali teške. 2. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu.menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. Jedna od njih je sopstvena . Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. 2 . pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". danas najčešći oblik menice. Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. odnosno trasata da izvrši isplatu. menica po viđenju. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. danas poznate kao menice.trasanta. Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. Ako trasat preuzme isplaćivanje. drugoj osobi. "platite za 4 meseca od danas . izdat u strogo zakonskoj formi. Danas. Ček. Ako. je menica vučena na banku. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci.ako dužnik normalno otplaćuje zajam.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta . "platite u roku od 5 dana po viđenju").pa sledi datum"). izdavaoca . a dug se isplaćuje po meničnom postupku. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. Postoji više vrsta menica. Menica je naredba od jedne osobe. imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu.ili. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. naznačeno u samoj menici (npr. Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. tj. Ako je menica prenosiva.kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. 3. primaoc može da se obrati trasantu . u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti. međutim. Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. trasatu. ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija.ili se to unapred odbacuje.

Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. ”konac meseca”. a ne dva ili jedan tjedan. a može se naznačiti u danima. Izraz pola meseca znači petnaest dana. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. 3 . Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . sredina i konac meseca znače prvi. Sichtwechsel. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. Indosanti ove rokove mogu skratiti. ”sredina meseca”. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. Izrazi početak. pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. Nach-Sicht-Wechsel. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi.

Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu. lice na koje se vuče menica. 1 Akcept menice (nem.Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu. 2 Trasant. akceptiranje. ograničen na deo menične svote.tuzba. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . protest. Akcept mora biti bezuslovan. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima. isplata. što se očituje rečju ”prihvatam”. ali može biti delimičan.trg. izdavanje i umnozavanje. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. 4 . preuzimanja menične obaveze.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika.poslovna. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga. prezentacija. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje. notifikacija. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke.finansijska menica. tj.Tada. ”akceptiram” ili sl. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata. reges. tj. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj.po pravilu. avaliranje. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice.

kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.sto znaci da bude pravni subject.Zbog toga. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima.Indosiranjem menace (tj.Naime.Menica jeprenosi na indosamenta.cime se zahteva da se obaveza isplati.Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.imalac menice ila 5 .Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu. Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.ni poverilac po toj menici. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti . Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.te se njenim popustanjem menica preudicira.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji.kada je transat obustavio placanje.dovoljno je da ima pravnu sposobnost. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.

zakon o obligacionim odnosima. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 . Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava . Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija.potpisanika menice.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2.aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica. godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946.zakon o finansijskom poslovanju.kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu. 1971.kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.

gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna. 237. prenošenje nekog prava na drugog. cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta. 7 .promene poverioca.kod obavezivanja prema trecem licu. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta. Koriguje se savesnošću sticaoca. Koriguje se teorijom pravnog privida.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane. odustajanje. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica. Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru . 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma. Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi. Koriguje se teorijom savesnosti.kod stipulisanja ugovorne kazne.korisniku svog trasata.pravno: ustupanje. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija.kod obecanja poklona. Čl 19. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku.kod obaveza koje dospevaju posle smrti.kod ugoaranja miraza.3. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 . Čl.Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka .

Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. 8 . Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena.jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj.Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente . Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku. Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici. bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote.

naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. JMBG. čitko.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. adresa stanovanja. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. unose se podaci: ime i prezime. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. adresu stanovanja. pisanim slovima. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja. broj lične karte. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. JMBG. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . JMBG. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. broj lične karte. broj lične karte.

. u cilju naplate svojih potraživanja. overa pečatom 10 . . kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. ________________. 6 .Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu. Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d. lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne). 10 oktobar br.o – Smederevka Palanka. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku. iz njegovih novčanih sredstava. .Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno. neopozivo. ul.o.

. menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca . ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice .. i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca... ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj . ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi .. Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom.. isto tako. U slucaju da je ziro racun blokiran. Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo.. e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa .. ne znam kako to funkcionise.. 11 . to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja... i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen ..Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku.. Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora ..

(tekući račun: 160.01.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO.05. Beogradska bb. godine. dana 15.02.2005.xxxxxxxx-xx.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).2005. dana 10.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.01. Milentija Popovića 7b. koja dospeva na naplatu 05. godine. Beograd. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. godine. Beograd. 1. na iznos od 100. godine.04.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara).2005. DELTA BANKA AD BEOGRAD. 2.000.000. ul.2005. 4. ul. godine. 3. dana 15. ul. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD.2005. na iznos od 100.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). dana 15. između sledećih ugovornih strana: 1.000.2005.05.04. godine. godine. godine. Novi Sad. dana 15. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160. Beogradska bb. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. koja dospeva na naplatu 04. koja dospeva na naplatu 20. PREDUZEĆE »A« DOO. 12 . koja dospeva na naplatu 25. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2. na iznos od 100.01. na iznos od 200.000.UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu.2005. godine.2005. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1.01.2005.

Eskont. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1.55 dinara. ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici.01.5. koja dospeva na naplatu 10. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora. ovog Ugovora Banci. . za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica.»vrednost primljena u robi«. punim vlasničkim indosamentom. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. godine. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2.»bez protesta». Član 4. Član 2.000. dana 15. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred. godine. ovog člana. iznosi =33. Član 3. obračunat na način iz prethodnog stava 2. 13 .834.»po naredbi« i . na iznos od 150.05.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara). i 3.2005.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara). primenom konformne metode.2005.00% mesečno. kao Indosataru. u eskont. Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1.000. Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: .

U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. Član 5. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . Član 6. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. instrumente obezbeđenje iz člana 6. ovog Ugovora. menice indosirane na Banku. ovog Ugovora 14 . Člana 3. na poleđini menica.165.Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. Član 7. člana 1.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. člana 5. sačinjenog i izdatog u dva primerka. člana 3. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. odnosno iznos od =616. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja.45 dinara. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. punim vlasničkim indosamentom. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2. Ugovorne strane su saglasne da Indosant.

BANKA INDOSANT 15 . Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta.Član 8. Član 10. Član 9. nadležan je Trgovinski sud u Beogradu. primenjivaće se odredbe Zakona o menici. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno.

pdf 16 .Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic .yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880. “Poslovno pravo” Dr. Beograd 2005. “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .cet.co.cet.co. Miodrag sankovic .yu/m-p/recnik.co.html http://www. Beograd 2005.Beograd 2002. http://www.co.doc http://banke.yu/proizvodnja/menica-blanko.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810.pdf http://optimum.online.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful