P. 1
6422 Menice 1

6422 Menice 1

|Views: 8,903|Likes:
Published by vidak2002

More info:

Published by: vidak2002 on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

danas najčešći oblik menice. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. menica na određeno vreme po viđenju . Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci.pa sledi datum"). Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. naznačeno u samoj menici (npr. menica po viđenju. je menica vučena na banku. Ako. izdavaoca . međutim. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1. Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. Ako trasat preuzme isplaćivanje. Postoji više vrsta menica. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. "platite za 4 meseca od danas . trasat ne plati. ali teške. danas poznate kao menice. Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice. imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. drugoj osobi.ili.ako dužnik normalno otplaćuje zajam. 3. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. "platite u roku od 5 dana po viđenju").ili se to unapred odbacuje. Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije .kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. trasatu. Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. Ček. 2 . a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. odnosno trasata da izvrši isplatu. tj. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". Ako je menica prenosiva. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. Danas. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. 2. Menica je naredba od jedne osobe. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta .trasanta. primaoc može da se obrati trasantu . da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi. Jedna od njih je sopstvena . Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos. ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat.menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. izdat u strogo zakonskoj formi. primaocu menice.

Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. ”konac meseca”. a ne dva ili jedan tjedan. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana. Sichtwechsel.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza. sredina i konac meseca znače prvi. pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. ”sredina meseca”. Indosanti ove rokove mogu skratiti. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. Izraz pola meseca znači petnaest dana. Nach-Sicht-Wechsel. 3 . Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . a može se naznačiti u danima. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena. Izrazi početak. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem.

1 Akcept menice (nem.trg. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna. 2 Trasant. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja.poslovna. preuzimanja menične obaveze. što se očituje rečju ”prihvatam”. tj. notifikacija. isplata. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke. ali može biti delimičan. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. prezentacija. protest. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept. avaliranje. 4 . lice na koje se vuče menica. izdavanje i umnozavanje. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik. ograničen na deo menične svote.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima. reges.finansijska menica. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga.Tada. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata. ”akceptiram” ili sl. • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom .po pravilu. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu. tj. Akcept mora biti bezuslovan. akceptiranje.tuzba.Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu.

Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.dovoljno je da ima pravnu sposobnost.kada je transat obustavio placanje.pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja . Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice.te se njenim popustanjem menica preudicira.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe.u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu.Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti .Zbog toga.Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.Indosiranjem menace (tj.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.Naime.sto znaci da bude pravni subject.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.ni poverilac po toj menici. Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.imalac menice ila 5 .cime se zahteva da se obaveza isplati.Menica jeprenosi na indosamenta.Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu.

kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.potpisanika menice. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama.kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala.zakon o obligacionim odnosima.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti.zakon o finansijskom poslovanju. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava .Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija. Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative. godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 .pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata. 1971.aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima.

Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru . Čl. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena. Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’. 7 .kod stipulisanja ugovorne kazne.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane. 237.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica. Čl 19.kod obecanja poklona.Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka . Koriguje se savesnošću sticaoca.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta.pravno: ustupanje.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat.kod obavezivanja prema trecem licu.kod obaveza koje dospevaju posle smrti.gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna. Koriguje se teorijom savesnosti. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju. prenošenje nekog prava na drugog. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma.kod ugoaranja miraza. Koriguje se teorijom pravnog privida. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 .korisniku svog trasata. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”. odustajanje.promene poverioca. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja. cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta.3.

Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla. Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku. Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. 8 . Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici.Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj.jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente .

adresa stanovanja. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. čitko. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. broj lične karte. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. adresu stanovanja. pisanim slovima. JMBG. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. broj lične karte. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. unose se podaci: ime i prezime. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. broj lične karte. JMBG. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. JMBG. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu.

DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. . ________________. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika. Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. ul. .o – Smederevka Palanka. iz njegovih novčanih sredstava. 6 . . neopozivo. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d.Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno. lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. 10 oktobar br.o. kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br. u cilju naplate svojih potraživanja. odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne).Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku. overa pečatom 10 .

ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj .Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku. ne znam kako to funkcionise.. Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora . i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen .... e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa ..... to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja. ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi .. i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca.. U slucaju da je ziro racun blokiran... isto tako. ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice . menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca . Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom.. Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo. 11 ..

Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO.01. godine. 3. (tekući račun: 160.05.000.000. Beograd. na iznos od 200.01. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD. koja dospeva na naplatu 05.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara). godine.2005. Beograd. ul. koja dospeva na naplatu 20. dana 15.02.04.UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu. Beogradska bb.2005. Novi Sad.2005.000.2005. godine. koja dospeva na naplatu 25. godine.2005.000.2005. godine. na iznos od 100. dana 15. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160. na iznos od 100.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). 2.2005.05. godine. ul.xxxxxxxx-xx. 4.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).04. dana 15. PREDUZEĆE »A« DOO. DELTA BANKA AD BEOGRAD.2005. Milentija Popovića 7b. dana 10. između sledećih ugovornih strana: 1. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. godine. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2. godine. ul.2005. 1. na iznos od 100. Beogradska bb. koja dospeva na naplatu 04. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.01. dana 15. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1.01. 12 . godine.

834. Eskont. Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica. kao Indosataru. primenom konformne metode.»vrednost primljena u robi«. Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1. na iznos od 150. Član 3.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara). Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: . Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. u eskont. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred.2005. ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. koja dospeva na naplatu 10. godine.55 dinara.000. dana 15. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. iznosi =33.»po naredbi« i .05.000. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2.00% mesečno. 13 . i 3.5. obračunat na način iz prethodnog stava 2. ovog člana.»bez protesta». .2005. Član 2. punim vlasničkim indosamentom. ovog Ugovora Banci.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara). godine. Član 4. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora.01.

člana 3. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. člana 1.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2. sačinjenog i izdatog u dva primerka.45 dinara. Ugovorne strane su saglasne da Indosant.Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. Člana 3. instrumente obezbeđenje iz člana 6. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. na poleđini menica. Član 6. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. Član 7.165. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. ovog Ugovora. člana 5. U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. menice indosirane na Banku. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . punim vlasničkim indosamentom. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. Član 5. ovog Ugovora 14 .trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. odnosno iznos od =616.

Član 10.Član 8. Član 9. Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta. BANKA INDOSANT 15 . Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno. nadležan je Trgovinski sud u Beogradu. primenjivaće se odredbe Zakona o menici.

“Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .online.cet.html http://www.co. Beograd 2005.co.yu/proizvodnja/menica-blanko.doc http://banke. Miodrag sankovic . “Poslovno pravo” Dr.yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880.cet.pdf http://optimum.yu/m-p/recnik. http://www.co. Beograd 2005.Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic .co.Beograd 2002.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810.pdf 16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->