Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti. "platite za 4 meseca od danas . izdat u strogo zakonskoj formi. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1. međutim. "platite u roku od 5 dana po viđenju"). dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. danas poznate kao menice.ili se to unapred odbacuje. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. je menica vučena na banku. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. menica na određeno vreme po viđenju . Ako trasat preuzme isplaćivanje.pa sledi datum"). Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. 3. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Postoji više vrsta menica. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. 2 . naznačeno u samoj menici (npr. ali teške. ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". 2. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. izdavaoca . menica po viđenju.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. Menica je naredba od jedne osobe. Jedna od njih je sopstvena . drugoj osobi.ako dužnik normalno otplaćuje zajam. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima.ili. Ako je menica prenosiva. trasatu. Ako. Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci. Danas. trasat ne plati. Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga. danas najčešći oblik menice. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. Ček. primaoc može da se obrati trasantu . tj. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta .kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. odnosno trasata da izvrši isplatu. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici.trasanta. Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . primaocu menice.menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi.

To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. Nach-Sicht-Wechsel. a može se naznačiti u danima. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem. a ne dva ili jedan tjedan. 3 . ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . Sichtwechsel. pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. Izraz pola meseca znači petnaest dana. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem. ”konac meseca”. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi. • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. ”sredina meseca”. Izrazi početak. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. sredina i konac meseca znače prvi. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena. Indosanti ove rokove mogu skratiti.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana.

trg.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. isplata. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu. • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . tj. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik. ograničen na deo menične svote. ”akceptiram” ili sl. akceptiranje.Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu. reges.poslovna.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga. 2 Trasant. notifikacija. preuzimanja menične obaveze. tj. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept.Tada. prezentacija.po pravilu. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj.finansijska menica. protest. 1 Akcept menice (nem. avaliranje.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika. 4 . što se očituje rečju ”prihvatam”. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice.tuzba. izdavanje i umnozavanje. Akcept mora biti bezuslovan. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke. lice na koje se vuče menica. ali može biti delimičan.

Naime.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji. Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.Menica jeprenosi na indosamenta.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.cime se zahteva da se obaveza isplati.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.te se njenim popustanjem menica preudicira.sto znaci da bude pravni subject. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.Indosiranjem menace (tj. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.dovoljno je da ima pravnu sposobnost.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu.ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti .pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice.imalac menice ila 5 .kada je transat obustavio placanje.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.ni poverilac po toj menici.Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.Zbog toga. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik.

1971.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1.zakon o finansijskom poslovanju. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu. Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 . godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan.zakon o obligacionim odnosima.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti.kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika.potpisanika menice.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava .kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946.aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2.

kod ugoaranja miraza.kod obavezivanja prema trecem licu. Čl. Koriguje se teorijom savesnosti. Koriguje se teorijom pravnog privida.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane. Koriguje se savesnošću sticaoca. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica.pravno: ustupanje.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta. Čl 19. prenošenje nekog prava na drugog.gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna.3. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma.kod obecanja poklona. Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’.korisniku svog trasata.promene poverioca.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena. odustajanje.kod obaveza koje dospevaju posle smrti. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”. 237. Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru . Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat. 7 .Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka . cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 .kod stipulisanja ugovorne kazne.

Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice.jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena. Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici. Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku.Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza. da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente . 8 .

Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. adresa stanovanja. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. pisanim slovima. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. broj lične karte. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. čitko. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. broj lične karte. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. broj lične karte. JMBG. JMBG. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. JMBG. unose se podaci: ime i prezime. adresu stanovanja. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 .

overa pečatom 10 .o. 6 . lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. u cilju naplate svojih potraživanja.o – Smederevka Palanka. ________________.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. neopozivo. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika. Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din. kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br.Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu. . ul. .Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno. DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. 10 oktobar br.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku. odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne). . iz njegovih novčanih sredstava.

11 .... e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa . Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo... ne znam kako to funkcionise. ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice ..Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku. isto tako. menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca . to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja.. ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj .. Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora . ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi . Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom....... U slucaju da je ziro racun blokiran. i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca. i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen .

godine.01.2005. dana 15. 4. godine. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2. ul. dana 15. koja dospeva na naplatu 05. na iznos od 100. 12 . godine. godine.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).05.01.2005. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1.000.000. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160.UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu. Beogradska bb. Beograd. dana 15. Beograd. ul. ul. koja dospeva na naplatu 04.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.2005.2005.000. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. na iznos od 100. Beogradska bb. Novi Sad. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD.04.2005.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO.04.01. dana 10.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).000.2005.2005.2005. PREDUZEĆE »A« DOO.05.02. 1. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. koja dospeva na naplatu 20.01. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. koja dospeva na naplatu 25. na iznos od 100. Milentija Popovića 7b. godine. DELTA BANKA AD BEOGRAD.xxxxxxxx-xx. godine. godine. dana 15. godine. 2.2005.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara).00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). između sledećih ugovornih strana: 1. na iznos od 200. (tekući račun: 160. 3. godine.

00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara). u eskont. ovog člana. dana 15. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica.»vrednost primljena u robi«. Član 4.05.01. obračunat na način iz prethodnog stava 2.2005. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred. i 3.»bez protesta». ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. godine.2005. primenom konformne metode. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2.55 dinara. koja dospeva na naplatu 10. Eskont.5.000.000. . Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: . 13 . kao Indosataru. Član 3. ovog Ugovora Banci. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. na iznos od 150. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.834.00% mesečno. Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1. godine. Član 2. Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara).»po naredbi« i . iznosi =33. punim vlasničkim indosamentom.

punim vlasničkim indosamentom. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. Član 5. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. Člana 3. ovog Ugovora. člana 3. saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. člana 5. sačinjenog i izdatog u dva primerka. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . menice indosirane na Banku. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. Član 6. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika.165. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama.45 dinara. člana 1. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2.Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. Član 7. ovog Ugovora 14 . odnosno iznos od =616.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. Ugovorne strane su saglasne da Indosant. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. na poleđini menica. instrumente obezbeđenje iz člana 6.

Član 10. primenjivaće se odredbe Zakona o menici. Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. Član 9. nadležan je Trgovinski sud u Beogradu. BANKA INDOSANT 15 . U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno.Član 8. od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta.

pdf 16 .yu/m-p/recnik.co. Miodrag sankovic .yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880. “Poslovno pravo” Dr.doc http://banke.co. http://www.cet.Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic .co.Beograd 2002. Beograd 2005.co.html http://www. “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .yu/proizvodnja/menica-blanko.pdf http://optimum.online. Beograd 2005.cet.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful