Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

Ako. izdat u strogo zakonskoj formi. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. trasatu.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum.ili. Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga. danas poznate kao menice. "platite za 4 meseca od danas . ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice. je menica vučena na banku. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. odnosno trasata da izvrši isplatu. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. međutim. menica na određeno vreme po viđenju . imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. Ček.ako dužnik normalno otplaćuje zajam. Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1.trasanta. Danas. menica po viđenju. "platite u roku od 5 dana po viđenju"). menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". Ako trasat preuzme isplaćivanje. primaocu menice. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos.pa sledi datum").menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. Ako je menica prenosiva. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. drugoj osobi. Menica je naredba od jedne osobe. tj. Jedna od njih je sopstvena . trasat ne plati. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. ali teške. danas najčešći oblik menice. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. izdavaoca . da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci. Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. primaoc može da se obrati trasantu . Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta . Trgovci su izmislili hartije od vrednosti.kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. naznačeno u samoj menici (npr. 2.ili se to unapred odbacuje. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija. 2 . kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. Postoji više vrsta menica. 3.

Izrazi početak. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana. Izraz pola meseca znači petnaest dana. sredina i konac meseca znače prvi. Sichtwechsel. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi. Nach-Sicht-Wechsel. a ne dva ili jedan tjedan. a može se naznačiti u danima. Indosanti ove rokove mogu skratiti. pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. ”konac meseca”. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. 3 . • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. ”sredina meseca”. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem.

Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca. tj.po pravilu. reges. 2 Trasant. 1 Akcept menice (nem. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj. • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik. ali može biti delimičan. Akcept mora biti bezuslovan. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna.tuzba. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke.Tada.trg. akceptiranje. 4 . ”akceptiram” ili sl. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje.poslovna. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. notifikacija. prezentacija. izdavanje i umnozavanje. lice na koje se vuče menica. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. protest. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. ograničen na deo menične svote. preuzimanja menične obaveze. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. što se očituje rečju ”prihvatam”.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika. isplata.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu.finansijska menica. avaliranje. tj. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata.

Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.cime se zahteva da se obaveza isplati.dovoljno je da ima pravnu sposobnost. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima.Indosiranjem menace (tj.pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.Zbog toga.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu.sto znaci da bude pravni subject.kada je transat obustavio placanje.Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.imalac menice ila 5 . Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu.te se njenim popustanjem menica preudicira.Menica jeprenosi na indosamenta.u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji.Naime.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .ni poverilac po toj menici. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti .Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.

Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative.zakon o finansijskom poslovanju. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946.kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.potpisanika menice. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava.aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata. godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu. Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija.zakon o obligacionim odnosima. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava .U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama.kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 .On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika. 1971.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1.

Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 . Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’. 237.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku.korisniku svog trasata. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija.kod ugoaranja miraza.Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka .3.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane. Koriguje se savesnošću sticaoca. odustajanje. Koriguje se teorijom savesnosti.kod stipulisanja ugovorne kazne. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi.gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna. Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru .promene poverioca.pravno: ustupanje. Čl.kod obaveza koje dospevaju posle smrti. 7 .jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja.kod obecanja poklona. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”.kod obavezivanja prema trecem licu. cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta. prenošenje nekog prava na drugog. Čl 19.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica. Koriguje se teorijom pravnog privida.

Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza. bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente .Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice. Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj. Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla.jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena. Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. 8 . Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku.

unose se podaci: ime i prezime.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. JMBG. broj lične karte. adresu stanovanja. JMBG. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. JMBG. čitko. pisanim slovima. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. broj lične karte. broj lične karte. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . adresa stanovanja. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja.

Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din. neopozivo.o. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d. 6 . lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. .o – Smederevka Palanka. iz njegovih novčanih sredstava. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika. u cilju naplate svojih potraživanja.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku. . DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. 10 oktobar br.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. . ul. ________________. kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br.Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu. odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne).Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno. overa pečatom 10 .

. ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj ... to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja.. U slucaju da je ziro racun blokiran.... e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa .. ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi . Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora . ne znam kako to funkcionise. Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom.... isto tako. i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen . 11 . i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca. ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice ... menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca .Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku.. Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo.

UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu.000. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO.04. 4.2005. Beograd.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara). godine.2005.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).2005. Milentija Popovića 7b.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). godine. 3. godine.01.05. koja dospeva na naplatu 05. između sledećih ugovornih strana: 1. godine. na iznos od 100.2005. (tekući račun: 160. dana 15.05.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). dana 10. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. ul.2005. godine. dana 15.000. Beogradska bb.000. Beograd. na iznos od 100. godine. ul. Novi Sad. godine. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160. koja dospeva na naplatu 04. 12 .xxxxxxxx-xx.2005. dana 15. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1.02.2005. DELTA BANKA AD BEOGRAD. na iznos od 200. Beogradska bb.04.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD. godine. dana 15. koja dospeva na naplatu 20. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. na iznos od 100.01. koja dospeva na naplatu 25. godine.2005. ul. 2.000.2005.01. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. 1.01. PREDUZEĆE »A« DOO.

13 . obračunat na način iz prethodnog stava 2. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred. dana 15.5. Član 3. . punim vlasničkim indosamentom.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara). Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1. primenom konformne metode.05. Eskont. na iznos od 150.2005. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. i 3.»po naredbi« i .000. ovog Ugovora Banci. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2.00% mesečno.000. ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. godine.834.»vrednost primljena u robi«. kao Indosataru. ovog člana. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora.01. Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1.2005. koja dospeva na naplatu 10.55 dinara. Član 4. Član 2. godine.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara). u eskont.»bez protesta». iznosi =33. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica. Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: .

člana 3. Član 7.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. sačinjenog i izdatog u dva primerka. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. Člana 3. Član 5. odnosno iznos od =616. menice indosirane na Banku. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. instrumente obezbeđenje iz člana 6. Član 6. Ugovorne strane su saglasne da Indosant.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. ovog Ugovora. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. na poleđini menica. punim vlasničkim indosamentom. člana 5. člana 1. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: .Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2.165. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. ovog Ugovora 14 . U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa.45 dinara.

Član 10. od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. BANKA INDOSANT 15 . nadležan je Trgovinski sud u Beogradu.Član 8. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno. Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. primenjivaće se odredbe Zakona o menici. Član 9.

yu/m-p/recnik.online. “Poslovno pravo” Dr.Beograd 2002.co.Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic . http://www.co. Miodrag sankovic .pdf 16 .co.html http://www.yu/proizvodnja/menica-blanko.doc http://banke. Beograd 2005.cet.cet.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810. Beograd 2005.co. “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .pdf http://optimum.yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880.