Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

izdavaoca . Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. međutim. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. 2 . Menica je naredba od jedne osobe. danas poznate kao menice. 3. trasatu. danas najčešći oblik menice. Ako je menica prenosiva. trasat ne plati. Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . primaocu menice. menica po viđenju. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice.pa sledi datum"). tj. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci. 2.ili se to unapred odbacuje. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1.trasanta. izdat u strogo zakonskoj formi. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac.kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. primaoc može da se obrati trasantu . odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. menica na određeno vreme po viđenju . Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. Jedna od njih je sopstvena . da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi. Ako. je menica vučena na banku. imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. odnosno trasata da izvrši isplatu.menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. Ako trasat preuzme isplaćivanje. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. drugoj osobi. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument. Postoji više vrsta menica.ako dužnik normalno otplaćuje zajam. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. Ček. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. naznačeno u samoj menici (npr. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta . Danas. ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga.ili. "platite u roku od 5 dana po viđenju"). menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija. ali teške. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti. "platite za 4 meseca od danas .

Sichtwechsel. pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . a ne dva ili jedan tjedan. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana. petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice. Izrazi početak. Izraz pola meseca znači petnaest dana. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. a može se naznačiti u danima. Indosanti ove rokove mogu skratiti. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. ”sredina meseca”. • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. Nach-Sicht-Wechsel. ”konac meseca”. sredina i konac meseca znače prvi. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. 3 .

Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje. tj. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. isplata. što se očituje rečju ”prihvatam”. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj.finansijska menica. protest. 2 Trasant. ”akceptiram” ili sl. izdavanje i umnozavanje. ali može biti delimičan.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima. ograničen na deo menične svote. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja.Tada. lice na koje se vuče menica. avaliranje.Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. akceptiranje. prezentacija.po pravilu. 4 . • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . notifikacija. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice. preuzimanja menične obaveze.poslovna. reges. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna. 1 Akcept menice (nem. tj.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata.trg. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik.tuzba. Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika. Akcept mora biti bezuslovan. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu.

kada je transat obustavio placanje.Indosiranjem menace (tj.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.imalac menice ila 5 .Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.Menica jeprenosi na indosamenta. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju.te se njenim popustanjem menica preudicira. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.dovoljno je da ima pravnu sposobnost.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu.Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu.Naime.Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti . Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik.ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .Zbog toga. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.cime se zahteva da se obaveza isplati.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.ni poverilac po toj menici. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca.sto znaci da bude pravni subject.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.

kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala. Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 .zakon o finansijskom poslovanju.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava .kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.zakon o obligacionim odnosima. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava.potpisanika menice. Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan. 1971.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu.aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica. predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata.

Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka . Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru . cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta.kod obecanja poklona. odustajanje.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta.pravno: ustupanje. Čl. Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju.kod ugoaranja miraza. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja. Koriguje se teorijom savesnosti. prenošenje nekog prava na drugog.promene poverioca.3.korisniku svog trasata. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena. Koriguje se teorijom pravnog privida. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 . 237.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”.gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna. 7 . Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku. Čl 19.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica.kod obaveza koje dospevaju posle smrti.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Koriguje se savesnošću sticaoca.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane.kod stipulisanja ugovorne kazne.kod obavezivanja prema trecem licu.

8 .jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj. Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote. Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente . da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku.Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla. Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena. Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice. Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika.

JMBG. unose se podaci: ime i prezime. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. adresa stanovanja. pisanim slovima. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. broj lične karte. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. čitko. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. JMBG. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. broj lične karte. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. adresu stanovanja. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. JMBG. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. broj lične karte.

Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. overa pečatom 10 .o – Smederevka Palanka. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d. u cilju naplate svojih potraživanja. Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din.Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu. ul. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku. . iz njegovih novčanih sredstava. 10 oktobar br. DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. ________________. . neopozivo. . 6 . odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne). lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br.o.

ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj .. ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi .. i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca. to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja. menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca .. isto tako... ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice .. Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora . 11 ....... i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen . U slucaju da je ziro racun blokiran.Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku. Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo. Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom. e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa ... ne znam kako to funkcionise.

godine. Beogradska bb. na iznos od 200.000. godine. 12 . Beogradska bb. PREDUZEĆE »A« DOO. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD. (tekući račun: 160. godine. koja dospeva na naplatu 05. 3.01.2005.000. dana 10. na iznos od 100. godine.2005. godine.2005.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).000. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. Novi Sad.000.2005.01. godine. koja dospeva na naplatu 20. koja dospeva na naplatu 25.02. Beograd. na iznos od 100.2005. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1. dana 15.2005.2005.04.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).01. godine.xxxxxxxx-xx. 1. ul. dana 15. između sledećih ugovornih strana: 1. 4.2005. DELTA BANKA AD BEOGRAD. Beograd. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2. koja dospeva na naplatu 04.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). godine.UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu. Milentija Popovića 7b. dana 15. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.01.04.05.2005. 2. dana 15.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara). godine. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160.05. na iznos od 100. ul. ul.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.

iznosi =33. ovog člana. na iznos od 150.834. Eskont. ovog Ugovora Banci.00% mesečno.2005. i 3. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.»po naredbi« i .5. koja dospeva na naplatu 10.000. Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: . dana 15. primenom konformne metode. u eskont. obračunat na način iz prethodnog stava 2.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara).000. Član 4.»vrednost primljena u robi«.55 dinara. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2.05.»bez protesta». ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1.00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara). Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1. punim vlasničkim indosamentom. 13 .01. Član 2. godine.2005. . Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora. godine. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred. kao Indosataru. Član 3. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica.

sačinjenog i izdatog u dva primerka. saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . ovog Ugovora. Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. Član 7.45 dinara. Član 5. na poleđini menica.Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. odnosno iznos od =616. instrumente obezbeđenje iz člana 6. ovog Ugovora 14 . ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. menice indosirane na Banku.165. člana 1. Član 6. punim vlasničkim indosamentom. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. člana 3. U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. Člana 3. Ugovorne strane su saglasne da Indosant.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika. člana 5. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta.

od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta. Član 9.Član 8. nadležan je Trgovinski sud u Beogradu. Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. primenjivaće se odredbe Zakona o menici. BANKA INDOSANT 15 . Član 10.

html http://www. “Poslovno pravo” Dr.online. “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880. Miodrag sankovic .co.pdf http://optimum.co.Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic .yu/m-p/recnik.Beograd 2002. Beograd 2005.co.cet.yu/proizvodnja/menica-blanko. Beograd 2005.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810.doc http://banke.co.cet.pdf 16 . http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful