Sadrzaj

:

1. 2. 3. •

Osnovno objasnjenje menace Menice postaju papirni novac Vrste menica Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: • Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna,poslovna,finansijska menica • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica.

4. Menicne radnje • Izdavanje • Prezentacija menice • Akceptiranje menice • Isplata • Regres • Protest • Tuzba 5. Izvori menicnog prava 6. Pravna priroda menice 7. Nacela menice 8. Popunjavanje menice 9. Menični blanket ili menicni folmular 10. Kako osigurati naplatu potrazivanja 11. Ugovor o eskontu menica - primer

1

trasatu. trasat mora da isplati menicu na datum dospeća. U kasnom Srednjem veku i tokom Renesanse u Evropi nedovoljne količine i velika težina kovanica ometale su rastuću međunarodnu razmenu među trgovcima i nisu mogle da zadovolje potrebe većih transakcija. pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. je menica vučena na banku. Postoji više vrsta menica. izdavaoca . Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije . Ali ako dužnik prestane sa otplatama →blanko menica se popunjava na ostatak duga.ili. dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice. Danas.pa sledi datum"). danas najčešći oblik menice. Trgovačka zajednica na taj način može da vrednuje menice u zavisnosti od ocenjenih kreditnih sposobnosti trasanta . "platite u roku od 5 dana po viđenju"). 2 . Vreme kada se iznos naznačen na menici mora platiti je menična delatnost. menica na određeno vreme po viđenju . Hartije od vrednosti su dopunjavale metalnu valutu u Evropi u tom periodu. njegove ocene kreditnih sposobnosti zamenjuju ocene trasanta. menica po viđenju. kovanice još uvek dopunjavaju papirne menice (uglavnom čekove) i papirni novac. Trgovci su izmislili hartije od vrednosti. ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu.trasanta. pa na osnovu ovog kriterijuma razlikujemo tri vrste menica: 1. imalac menice može da je prenese drugom primaocu koji je može podneti trasantu na naplatu. Menica je naredba od jedne osobe. Ako trasat preuzme isplaćivanje. menica koja je plativa čim se ponese na naplatu i sadrži klauzulu "platite po vidjenju". Ček. primaocu menice.ili se to unapred odbacuje. u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos. odnosno trasata da izvrši isplatu. a dug se isplaćuje po meničnom postupku. trasat ne plati. izdat u strogo zakonskoj formi. danas poznate kao menice. primaoc može da se obrati trasantu . 3. Jedna od njih je sopstvena . Potpis trasanta na menici označava da su njegova sredstva dovoljna za isplatu menice. naznačeno u samoj menici (npr. Ako je menica prenosiva. drugoj osobi. međutim. Ako. ali teške. Prenosiva menica funkcioniše slično kao novac. ako plaćanje preuzima ili prihvata trasat. 2.ako dužnik normalno otplaćuje zajam.menica koja je plativa u određenom roku po viđenju. odnosno "prihvata" da isplati menicu na kasniji datum. "platite za 4 meseca od danas . tj. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici. Menice postaju papirni novac Metalne kovanice su prenosive. a svaki potpisnik na menici je i obaveznik. Kao sredstvo plaćanja ove hartije od vrednosti lako su se nosile i predstavljale su veoma zadovoljavajuće rešenje za slučaj pljačke. kada je rok plaćanja izričito određen i u samom meničnom tekstu vezan za datum izdavanja (npr. da izvrši isplatu—bilo plaćanjem trasantu ili trećoj osobi.Opste objasnjenje menica Menica je pismeni dokument.kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci.

petnaesti i poslednji dan u mesecu Menica na određeno vreme od viđenja (ili po viđenju) (nem. ako izdavalac menice ovaj rok pri njenu izdavanju nije skratio ili produžio. U tom slučaju menična potraživanja neće dospeti pre isteka tog vremena. ”konac meseca”. Vrste transiranih menica: Transirane menace po sopstvenoj naredbi: izdavalac menace sam sebe odredjuje kao korisnika menace . Izraz pola meseca znači petnaest dana. 3 . pri čemu je on u načelu ovlašten to učiniti u svako doba unutar godine dana od dana izdanja. Izrazi početak. Sopstvene menace predstvljaju obavezu izdavaoca menace da ce u vreme dospeca menace isplatiti celu vrednost menace trecem licu. Ova odredba znači da menična obaveza dospeva onda kada je menični ovlaštenik podnese na plaćanje. Nach-Sicht-Wechsel. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht) je menica u kojoj je dospeće naznačeno na jednak način kao u menici na određeno vreme od izdanja. a može se naznačiti u danima. a izrazi ”petnaest dana” i/ili ”osam dana” upravo taj broj punih dana. menica koja glasi na jedan ili više meseci dospeva onog istog dana u mesecu kao što je dan kada je izdana. Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je dospeće menična potraživanja određeno naznačivanjem dužine vremena čijim istekom dospeva menična obaveza. mesecima ili izrazima kao što su ”početak meseca”. • Postoje I menice :trasirana (vucena) I sopstvena menica. Wechsel auf Sicht) je izraz kojim se označava takva menica na kojoj je način dospeća menične obaveze označen rečima ”po viđenju”. a ne dva ili jedan tjedan. Sichtwechsel. ali se razdoblje čijim istekom dospeva menična obaveza ne računa od dana izdanja menice već od dana akcepta ili od dana protetsta (zbog neakceptiranja) te menace Menica po viđenju (nem. To razdoblje počinje teći na dan izdavanja menice.Vrste menaca Menica na određeno vreme od izdanja (nem. sredina i konac meseca znače prvi. Indosanti ove rokove mogu skratiti.to je izdavanje meniceu sopstvenu korist. ”sredina meseca”. Trasirana menica predstvalja jednostranu pisanu izjavu kod koje izdavalac daje nalog drugom licu da u vreme dospeca isplati minicu trecem licu. izdavalac također može odrediti da menica ne smije biti podnesena na plaćanje pre vremena koje on odredi.

Pri izdavanju menice trasant može odrediti rok podnošenja menice na akcept.Tada. Moguce je podeliti menace I na osnovu poslova u kojim se primenjuje I na njenu ulogu u tim poslovima:robna. Akceptiranje menice obavlja se potpisivanjem menice prvenstveno na njenom licu uz oznaku prihvata. ograničen na deo menične svote. 4 . • Podela menica u vezi sa formom menicne isprave: Potpuna ili puna menica:menica koja u momentu izdavanja sadrzi sve bitne elemente koje su predvidjene zakonom . isplata. lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca. ali može biti delimičan.a prodavac ovom menicom moze platiti svoje obaveze trecim licima. ”akceptiram” ili sl. Robna menica:koristi se kod ugovora o prodaji robe I uz pomoc nje prodavac kreditira kupca.tuzba. 2 Trasant. Izdavanje je radnja stvaranja menice koja se ogleda u tome sto je trasant2 ( tj. akceptiranje. Blanko menace: njen izdavala u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne elemente I na taj nacin ovlascuje buduceg imaoca menace da on popuni ostale bitne podatke. preuzimanja menične obaveze. lice na koje se vuče menica. reges.finansijska menica. a takođe i zabraniti podnošenje menice na akcept.poslovna. što se očituje rečju ”prihvatam”.umesto placanja robe kupac akceptira1 menicu koju izdaje prodavac I na taj nacin kupac prodaje glavni menicni duznika. Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane menice označava prihvat menične obaveze od strane trasata kojega je pri izdavanju menice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira menicu. prezentacija. Finansijska menica: se pojavljuje radi obezbedjenja potrazivanja od strane poverioca drugih kod mnogih ugovora u robnom I platnom prometu. protest. Akcept mora biti bezuslovan. 1 Akcept menice (nem.trg. izdavanje i umnozavanje. Poslovna menica:ima istu ulogu kao I robna menica samo sto je ona primenjuje. • Menicne radnje U menicne radnje spadaju prenosenje menice.kod drugih ugovora o prometu robe I usluga.Transirana sopstvena menica: krakteristicna je po tome sto izdavalac menace sam sebe obavezuje da isplati menicnu svotu.po pravilu. notifikacija. Izadavac menice ) ispisuje I predaje imaocu. tj. avaliranje. Menica se umnozava u prekomorskom prometu u slucaju gubitka ili unistenja menice a tose moze uciniti izdavanje duplikata ili kopijom menice. U slučaju odbijanja akcepta menični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. tj. Akceptiranjem menice trasat postaje akceptant i ujedno glavni menični dužnik.

Menica jeprenosi na indosamenta.Smisao protesta je u tome sto protestant sprecava gubitak menicnih prava prema menicnim regresnim duznicima.Naime. Regres je radnja kojom imalac (regresant) naplacuje menicu od regresnih duznika (regresata) u slucaju kada mu transat nije akceptirao menicu ili kada mu glavni menicni duznik nije isplatio menicnu svotu.Menica se avalira upisivanjem klauzule o avalu na licu menice.Duznikova menicna obaveza se gazi samo isplatom formalno ovlascenom imaocu menice.kada je transat pao pod stecaj ili likvidaciju.sto znaci da imalac gubi menicna prava prema menicnom duzniku ili duznicima.u slucaju da trasat odbije da akceptira menicu ili kada aakceptant odbije da isplati menicu uprkos blagovremenoj I urednoj prezentaciji.cak I kada ta obustava nije utvrdjena sudskom odlukom I kada je pao u stecaj trasant menice cije je akceptiranje zabranjeno.duznik ostaje u obavezi prema njenom zakonitom imaocu. Akceptiranje menice je radnja kojom trasat prihvata trasantov nalog da o dospelosti menice isplati oznacenu sumu novca.kada je transat obustavio placanje.Treba razlikovati prezentacuju menice na accept I menice na isplatu. Isplata jer radnja menicnog duznika kojom gasi menicnu obavezu placajuci menicnu svotu njenom imaocu. Prezentacija menice je radnja kojom njen imalac trazi od od oznacenog lica na menici da izvrsi accept ili isplatu. Protest je menicna radnja kojom imalac menice (protestant) pouzdano utvrdjuje bezuspesnost svog pokusaja dam u drugi ucesnik menicnog protesta (protestat) ucini odredjenu menicnu radnju (da akcipira menicu ili isplati menicu).Imalac menice ne mora biti poslovno sposobno lice. Upisivanjem indosamenta) indosant postaje duznik po toj menici prema indosatoru I svim kasnijim imaocima menice.cime imalac trazi od trasata da prihvati trasanov nalog za isplatu sume novca oznacene u menici kada ona bude dospela za naplatu.dovoljno je da ima pravnu sposobnost.ako je platio menicnu svotu licu koje je znalo ili je moralo znati da nije zakoniti imalac menice.To znacida mora proveri da li je lice koje podnosi menicu njen zakoniti imalac ili je to lice njegov zakoniti zastupnik.sto znaci da bude pravni subject.te se njenim popustanjem menica preudicira.Izuzetno regres se moze vrsiti I pre dospelosti kada je trasat odbio da akceptira menicu.Umesto trasanata menicu moze da izda I zastupnik transata.Avalista je po pravilu trece lice koje nije duznik. Avaliranje je radnjakojom doredjeno lice ( avalista) jemci imaocu menice d ace neki od postojecih duznika (honorat) isplatiti menicnu svotu o dospelosti.Duznik kome je menica podneta na isplatu mora pri isplati da proveri ovlascenje (legitimaciju) podnosioca na isplatu. Prenos je radnja kojom imalac prenosi menicu na drugo lice (sticaoca) come on postaje njen novi imalac (poverilac).Indosiranjem menace (tj.Trnsat kao I svaki drugi menicni duznik mora biti poslovno sposobno lice.imalac menice ila 5 .pod uzlovom da oznaci svojstvo u kojem ispisuje menicu.pri cemu mora da je prezentiraduzniku na isplatu.Indosament je klauzula na menici kojim imalac menace prenosi menicno pravo na imaoca.ni poverilac po toj menici.Imalac ima pravo na isplatu menicne svote tek kada dospe.Prezentacija menice na accept se sastoji od njenog podnosenja trasatu u njegovom prebivalistu (sedistu) pre njene dospelosti .Zbog toga.cime se zahteva da se obaveza isplati. Prezentacija menice na isplatu je obavezna menicna radnja .Prezentacija menice na isplatu sastoji se iz njenog podnosenja trasatu ili glavnom menicnom duzniku po dospelosti obaveze.

1971.U nasem menicnom pravu mozemo dodati I zakon o hartijama o vrednosti.zakon o obligacionim odnosima. godine koji je u medjuvremenu vise puta izmenjen I aktualizovan.potpisanika menice. Tuzba je radnja kojom zakoniti imalac menice trazi prinudnu naplatu menicne svote od menicnog duznika koji odbija da dobrovoljno izvrsi njenu isplatu. • Medjunarodni izvori menicnog prava U XIX veku doslo je usled vece upotrebe menice do izjednacavanja I jednoobraznosti menicnih sredstava. Tu posoje jos mnogobrojna pravila kojima se dopunjuje zakonska regulative.Protestom menice imalac menicnog prava obezbedjuje dokaz da je on zaista pokusao da dobije accept odnosno isplatu od trasata odnosno akceptanata. Stara teorija menica: U njoj izdvajamo mediteransku.pravo da zatrazi isplatu menicne svote od ostalih (regresnih) duznika.Nakon utvrdjivanja zenevskih konvencija mediteranske I germanske skole su izjednacene. Pravna priroda menice Sto se tice trane prirode menica mozemo ih razdvojiti na staru menicnu toriju I modernu pravnu toriju o menicama.kao I kod ostalih vrsta prava razlikujemo medjunarodne I nacionalne (autonomne) izvore menicnog prava.On je u skladu sa jednoobraznim menicnim zakonom I razlikuje se predracnog menicnog zakona.Pa tako po ugovornom teoriji obuhvatamo tri ugovora: 1.kao I zakon o trzistu novca I trzistu kapitala. Moderna pravna torija menica: Sasoji se iz vise teorija.aglosaksonsku I germansku skolu o pravnoj prirodi menica. godine komisija Ujedinjenih nacija za medjunarodno tregovacko pravo donela je opsta pravila za medjunarodnu trgovinu menica koje imaju znacaja iskljucivo u medjunarodnim placanjima. Izvori menicnog prava Kod izvora menicnog prava . predhodni ugovor izmedju trasanta I remitenta 2. • Nacionalni izvori menicnog prava U nasem pravnom sistemu priemnjuje se zakon o menici iz 1946. ugovor o mandate izmedju trasanta I trasata 6 .zakon o finansijskom poslovanju.

Zasupa glediste da trasant obecava remitentu I sledecim vlasnicima menice da ce im isplatiti menicnu svotu u slucaju da to ne ispuni trasat. Koriguje se teorijom savesnosti.a isto to radi I indosant4 pri prenosu menica. Koriguje se savesnošću sticaoca.kod obecanja poklona. odustajanje. 7 . 237. Odredjeni broj pisaca meicu posmatra kao jednostranu izjavu volje transata u odredjenoj zakonskoj formi. Strogost usmene forme se ogledala ne samo u upotrebi istovetnih reci u pitanju I odgovoru . Teorija ugovora – kad se ‘’zaključi ugovor’’.vec se nije smela praviti nikakva razlika u sadrzaju odgovora druge strane.kod stipulisanja ugovorne kazne. Pravna priroda o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti • • • • Teorija kreacije – obaveza dužnika nastaje kad stavi svoj potpis na hartiju.Razmena svecanih reci morala je da se obavi bez ikakvih prekida I u prisustvu obeju stranaka .promene poverioca.korisniku svog trasata. cesija3 potrazivanja indosanta I indosatara Teorija delegacije: Prilikom isdavanja menice trasant delegira reimtenta. Čl 19.kod ugoaranja miraza. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: Prava zakonitih imalaca hartija od vrednosti iz tih hartija nastaju upisom hartija od vrednosti na njihov račun koji se vodi u Centralnom registru Menicna nacela Pod osnovnim nacelima menice smatramo: • Nacelo pismenosti menice • Nacelo inkorporacije • Nacelo fiksne menicne obaveze • Nacelo menicne strogosti 3 4 Cesija. Čl. Teorija emisije – obaveza nastaje momentom izdavanja.kod obavezivanja prema trecem licu.kod obaveza koje dospevaju posle smrti. ZOO: Obaveza iz hartije od vrednosti nastaje u trenutku kad izdavalac hartiju od vrednosti preda njenom korisniku.3. 5 Stupulatio-predstavlja strogo formalin usmeni sporazum civilnog prava kod koga je obaveza nastajala na taj naci sto je na pitanje buduceg poverioca buduci duznik morao da odgovara sa :”Obecava”.pravno: ustupanje.Po nekim shvatanjima menica je kombinacija ugovora I jednostranog akta. Koriguje se teorijom pravnog privida.jer bi umetanje nekih dodatnih elemenata ucinilo sporazum nevazecim. Indosant odgovara da će menica biti akceptirana i isplaćena. prenošenje nekog prava na drugog.gluvonemim osobama stipulacija je bila nedostupna.Stipulacija je sluzila kod zakljucivanja zajma. Teorija stipulacije: Danasnja stipula cija vuce korene I rimske “stipulation”5 .

jedini izuzetak su blanko menice koje ne moraju da obuhataju sve propisane elemente u trenutnu njihovog izdavanja.ali moraju svi elemeniti biti pisutni u momentu prezentiranja na isplatu. vec raspored menicnih klauzula mora biti u propisnoj formi bez ikakvih proizvoljnih promena. Nacelo fiksne menicne obaveze: Oznacava da se na osnovu menice moze zahtevati samo sta je naznaceno u menici. Cije obaveze nastaju cim odredjeno lice potpise menicu. da se bez haritje od vrednosti pravo iz hatije od vrednosti ne moze ostvariti. Menicna strogost prema menicnom duzniku sastoji se u tome da ovaj je duzan da ispuni menicnu obavezu u za to predvidjenom roku. Nacelo inkorporacije: Ovo nacelo ukazuje na neodvojivost prava iz hartije I prava na hartiju tj. Ne mogu se traziti nikakve druge vrste obaveza. Nacelo menicne solidarnosti: Oznacava da u koliko prvi menicni duznik ne plati menicnu svotu onda je to duzan da uradi drugi u celosti. Nacelo samostalnosti menicne obaveze: Govori da je svaki menicni duznik na ciju obavezu ne uticu obaveze drugih menicnih duznika. 8 .Imalac menice moze da tuzi bilo kojeg menicnog duznika . bez obzira na njegov menicni rang za isplatu menicne svote. U koliko nisu prisutni sve elementi koje zakon zahteva menica se moze proglasiti nistavnom I iz nje se ne mogu dobiti isplata menicne svote. Nacelo strogosti menica: Govori da je menica apstraktna harija od vrednosti I da je nezavisna od osnovnog posla. Ovi elemeniti stranke ne mogu menjati . Nacelo neposredne menice: Znaci da je svaki menicni duznik neposredno odgovoran datom imaocu menice.• Nacelo menicne solidarnosti • Nacelo samostalnosti menicne obaveze • Nacelo neposrednosti menice Nacelo pismenosti menica : Govori da menica mora da bude u tacno za to predvidjenoj pismenoj formi I da sadrzi sve zakonske elemente .

broj lične karte. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu.Popunjavanje menice Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu. Menični blanket ili menični formular6 6 Menicni blanket ili menicni folmular-To je papir koji sadrži unapred otisnute neke bitne sastojke menice i naznake o tome koje bitne sastojke menica još mora sadržavati kako bi bila valjana. broj lične karte. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta. JMBG. čitko. uporabom nekog određenog sredstva za pisanje niti uporabom nekog određenog redosleda klauzula. adresa stanovanja. prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. adresu stanovanja. JMBG. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno. unose se podaci: ime i prezime. Ukoliko se radi o menici sa žirantima. Takva opasnost smanjuje se uporabom meničnih blanketa 9 . Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja. vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime. relativno velik broj bitnih sastojaka koje isprava mora sadržavati kako bi bila menica povećava opasnost nastupa ništavosti zbog formalnih nedostataka. Iako Zakon o menici ne uslovuje valjanost menice uporabom nekog određenog materijala na koji će se ona ispisati. JMBG. pisanim slovima. u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. broj lične karte. naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta.

o – Smederevka Palanka.Menični dužnik je saglasan da Menični poverilac može sam popuniti blanko menice i da može zahtevati naplatu po istim u slučaju da Menični dužnik u ugovorenom roku ne plati svoje obaveze prema Meničnom poveriocu.Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja predmetnog ugovora dodje do: promene lica ovlašćenih za zastupanje. bez protesta i vansudski izvrši naplatu dospelih a nenaplaćenih potraživanja sa računa Menicnog duznika.Menični dužnik se ovim meničnim pismom bezuslovno i neopozivo odriče prava prigovora na način ispunjavanja menica i ovlašćuje Meničnog poverioca da bezuslovno.o. iz njegovih novčanih sredstava.Na osnovu Zakona o menici i Odluke o obliku. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrunmenata platnog prometa MENIČNI DUŽNIK (TRASANT – KUPAC ): Dana : _______________ IZDAJE: MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO POTPISANIH MENICA KORISNIK: ( Menični poverilac – Remitent ) – PUP “OPTIMUM“ d. overa pečatom 10 . u cilju naplate svojih potraživanja. ________________. . 6 . odnosno druge imovine (pokretne i nepokretne). ul. DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE ______________________________ potpis ovlašćenog lica. Menični dužnik je izdao Meničnom poveriocu _____ blanko potpisane i overene menice u vrednosti od _____________ din. 10 oktobar br. lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika i drugih promena značajnih za platni promet. . . kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po kupoprodajnom ugovoru br. neopozivo.

11 .. Sto se tice prebacivanja imovine jednog pravnog lica na drugo. isto tako. U slucaju da je ziro racun blokiran. i koliki ce deo tih obaveza biti naplacen .Kako osigurati naplatu potrazivanja Menica je bezuslovna novcana obaveza data u odredjenom pravnom obliku.... e sad pitanje je ako vec dodje do stecaja kolika je stecajna masa . menicna obaveza uziva pravo prece naplate prilikom stecaja preduzeca .. Odbijanje placanja menice ne moze da se pravda na sudu neispunjenjem nekog detalja ugovora . ne zelim da verujem da su sudovi bas tako naivni pa da nekome omoguce da ovo stalno radi . i da ne uspe da se "ozdravi" poslovanje preduzeca. Ona garantuje sigurnost i brzinu naplate menicnih potrazivanja za koju pored glavnog duznika kumulativno garantuju i ostali ziranti i to celokupnom svojom imovinom. to prebacivanje mora da ostane zabelezeno u knjigovodstvu a ako je slucaj sa pokusajem izbegavanja placanja.. ne znam kako to funkcionise....... ali moram da pretpostavim da mora da postoji nekakav osnov po kome se imovina moze prebaciti na drugo pravno lice .. ali pretpostavimo da stecaj nije bas normalan dogadjaj u poslovanju preduzeca i da nece docu do nekakve manije da sva preduzeca naprasno krenu da odlaze pod stecaj ..

godine.04. godine. koja dospeva na naplatu 04.01. godine. 3.01. 1. Beograd.2005.2005. koga zastupa direktor Jovan Jovanović broj tekućeg računa: 160. dana 15. koja dospeva na naplatu 05. godine. godine. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu.2005.2005.2005.2005. ul. između sledećih ugovornih strana: 1.000. ul. Milentija Popovića 7b. Beogradska bb.2005.2005.02.000. Beograd. na iznos od 100. 4.04. koja dospeva na naplatu 20. Beogradska bb. godine. ul.xxxxxxxx-xx) Remitenta i to: 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. Ugovorne strane su saglasne da Banka eskontuje menice: Trasanta: PREDUZEĆE »B« AD. (u daljem tekstu: Indosant) Član 1.00 dinara (i slovima: dvestotinehiljadadinara).000. na iznos od 200.000.Novosadska bb (tekući račun: 160-yyyyyyyy-yy) PREDUZEĆE »A« DOO.05.2005. dana 15. na iznos od 100. Novi Sad. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. DELTA BANKA AD BEOGRAD.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara). godine.xxxxxxxx-xx.05. godine. dana 15. (tekući račun: 160.01.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).UGOVOR O ESKONTU MENICA -primer- Zaključen u Beogradu. PREDUZEĆE »A« DOO. 2. na iznos od 100. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. 12 . godine. dana 15.00 dinara (i slovima: stohiljadadinara).01. dana 10. koja dospeva na naplatu 25. koju zastupa generalni direktor Draginja Đurić broj žiro-računa: 908-16001-87 (u daljem tekstu: Banka) i 2.

ovog Ugovora izdate i popunjene u svemu u skladu sa odredbama Zakona o menici. Član 3. ovog člana. Ukupan iznos izdatih menica iz predhodnog stava ovog člana je =650. za period od dana eskontovanja do dana dospeća menica.2005. koja dospeva na naplatu 10. u eskont. Ugovorne strane su saglasne da se eskont obračunava unapred.»po naredbi« i . Ugovorne strane su saglasne da Indosant prenese menice iz člana 1. godine.000. Eskont.»vrednost primljena u robi«. Član 4. primenom konformne metode.05. 13 . Ugovorne strane saglasno konstatuju da predmetne menice sadrže klauzule: .00 (i slovima: šeststotinapedesethiljadadinara). iznosi =33.00% mesečno.00 dinara (i slovima: stopedesethiljadadinara). Indosant svojim potpisom na ovom Ugovoru potvrđuje da su menice iz člana 1. . godine.5. na iznos od 150. punim vlasničkim indosamentom.834. dana 15. kao Indosataru.000.2005. 1 (jedna) menica izdata u Novom Sadu. ovog Ugovora Banci.55 dinara.»bez protesta». obračunat na način iz prethodnog stava 2. Član 2. Eskontovanje menica Banka vrši primenom eskontne stope u visini od 2. Obračun eskonta dat je u prilogu i čini sastavni deo ovog Ugovora.01. i 3.

Član 6. člana 1. Indosant se obavezuje da položi Banci instrumente za pravilno izvršenje obaveza iz ovog Ugovora u vidu: . saglasno Zakonu o platnom prometu i pratećim podzakonskim aktima. kopije spesimena deponovanih potpisa Trasanta. ovog Ugovora viša od stope zakonske zatezne kamate iz stava 1.165. menice indosirane na Banku. Član 5.Banka se obavezuje da Indosantu na tekući račun isplati ukupan nominalni iznos na koji su izdate predmetne menice kako je utvrđeno stavom 2. Član 7. ostaje krajnji dužnik do konačne realizacije menica i priznaje Banci zakonsku zateznu kamatu od dana dospeća menica do njihove konačne naplate. ovog Ugovora. u slučaju da Banka menice ne realizuje na teret Trasanta danom dospeća. Ako je stopa ugovorene kamate iz stava 2. Člana 3. punim vlasničkim indosamentom. ovog Ugovora umanjen za iznos eskonta iz stava 5. na poleđini menica. instrumente obezbeđenje iz člana 6.1 (jednog) Ugovornog ovlašćenja. Indosant je obavezan da isplati iznos na koji glasi menica u zakonski predviđenom roku u slučaju da banka glavnog dužnika. člana 3. Indosant snosi krajnji rizik naplate po menicama. U slučaju da potpisi i pečati Trasanta na menicama ne odgovaraju potpisima na spesimenima deponovanih potpisa. sačinjenog i izdatog u dva primerka.45 dinara. odnosno iznos od =616. ovog Ugovora 14 . Indosant se obavezuje da Banci dostavi: pisani zahtev za eskont menica. člana 5. Ugovorne strane su saglasne da Indosant. za period od dana dospeća do dana naplate menica primenjivaće se ugovorena kamatna stopa.trasanta odbije da primi menicu ili da izvrši isplatu sa računa trasanta.

BANKA INDOSANT 15 . Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka. U slučaju spora iz i povodom ovog Ugovora. Član 10. nadležan je Trgovinski sud u Beogradu. od kojih 2 (dva) za Banku i 1 (jedan) za Indosanta. primenjivaće se odredbe Zakona o menici. Član 9.Član 8. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno.

Literatura: • • • • • • • “Forum romanum” Zika Bujukljic .cet.yu/proizvodnja/menica-blanko. “Rimsko pravo” Miroslav Milosevic .cet.co. “Poslovno pravo” Dr.co. Beograd 2005.yu/CETcitaliste/CitalisteTekstovi/810.html http://www.yu/m-p/recnik.Beograd 2002. Beograd 2005.co.online.pdf 16 .doc http://banke.pdf http://optimum. Miodrag sankovic .co. http://www.yu/cetcitaliste/CitalisteTekstovi/880.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful