P. 1
Modeliranje i modeli

Modeliranje i modeli

|Views: 370|Likes:
Published by BlondY

More info:

Published by: BlondY on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

Modeliranje

1. MODELIRANJE
1.1. DEFINICIJA I ZADACI MODELIRANJA SISTEMA
Modeliranje je postupak dobijanja matematičkog opisa neke pojave koja se odvija u realnom svetu, kao što su na primer fizički, hemijski ili elektrotehnički procesi. Sa jedne strane, ovaj opis mora biti relativno jednostavan, a sa druge strane i dovoljno tačan, da bi odgovorio svojoj nameni koja je definisana od strane kreatora modela. Primena modeliranja nije ograničena samo na tehničke procese (fizičke, hemijske, mehaničke, električke, itd.), već se ono koristi u različitim oblastima, kao što su ekonomija, biologija, sociologija, itd. Postoji praktično neograničen broj modela koji opisuju različite aspekte jedne realne pojave. Na primer, jedna električna komponenta, kao što je otpornik, može da se proučava sa različitih stanovišta: 1. Kao električni element kojim je definisana linearna zavisnost između napona u na njegovim krajevima i struji i kroz otpornik, tj. u = Ri gde je R[Ω] otpornost izražena u omima. 2. Kao termički element čija se temperatura T o K menja po zakonu
dT 1 = Ri 2 − k (T − T0 ) dt C

[ ]

[

]

gde je C J o K toplotni kapacitet, a k W temperatura T0 o K .

[

[ ]

]

[

o

K toplotna provodnost okoline čija je

]

3. Kao translatorno mehaničko telo, mase m[kg ] na koga deluje sila gravitacije Fg = mg 4. Kao rotaciono mehaničko telo, odgovarajućeg momenta inercije J kgm 2 , kod koga je veza između obrtnog momenta M [Nm] i ugaonog ubrzanja α rads 2 data sa relacijom M = Jα .

[

[

]

]

Svi ti različiti pogledi na realnu pojavu rezultuju u različite modele

1

Važnu stavku prilikom formiranja modela predstavlja izbor ograničenja kojima je omeđen sistem. elektrotehnike. psihologija. Ukoliko su granice sistema suviše široke može se dogoditi da je takav model sistema praktično nemoguće analizirati. komponenti sistema. Pojam modeliranja je neraskidivo povezan sa pojmom procesa ili sistema. Na primer. koji obuhvata skoro sve oblasti ljudskog delovanja. Zadatak modeliranja je da osvetli glavne osobine i fenomene realnog procesa i da ih prevede na neki abstraktan jezik. Prvi od njih sastoji se u izvođenju eksperimenta u otvorenoj povratnoj sprezi. nazivaju se okolinom sistema. postoje dva načina primene modela sistema. njegovih komponenti i njihove interakcije od strane samog modelara. Zadatak predikcije zatheva adekvatan opis odgovarajućih zakona kojima su podvrgnute relevantne promenljive u modelu. Različiti pogledi na realnu pojavu rezultuju u njene različite modele Suština postupka modeliranja je da se izaberu samo one osobine posmatranog procesa koje predstavljaju potrebne i dovoljne karakteristike da se proces opiše dovoljno tačno sa stanovišta namene modela. Model predstavlja sredstvo za opisivanje najbitnijih karakteristika sistema koji se proučava. tako da male 2 . kao i prikaz aktivnosti pod kojima će ti objekti međusobno delovati. hemije. Generalno. Delovi realnog procesa koji nisu pridruženi sistemu. Kod ovakvog pristupa model se koristi za predviđanje budućih vrednosti relevantnih promenljivih u sistemu. Sistem je skup stavki ili osobina koje predstavljaju zaokruženi deo realnog fenomena koji se proučava. kao izolovanom delu realnosti. modeliranje predstavlja integralan deo nauke i tehnologije. model reflektuje razumevanje realnog procesa. profitna stopa i sl. Sa druge strane. konačno i do same tehnike (građevine. Na taj način. mašinstva. kao što je jezik matematike. Model mora posedovati prikaz objekata unutar sistema. a isključuje osobine od manjeg značaja za opis posmatranog realnog rpocesa. ekologija i ekonomija. ukoliko su izabrane granice sistema suviše uske. Dakle. kao što su nezaposlenost. pošto su mnoge važne osobine prekrivene nevažnim detaljima. model se može koristiti za izradu vremenske prognoze ili za predviđanje budućih vrednosti nekih ekonomskih pokazatelja. Sistem je subjektivan pojam sa ograničenjima koja uključuju one osobine koje su najvažnije sa stanovišta modelara. tzv. počevši od filozofija i teologija. fizike.). što će rezultovati u neadekvatnu analizu sistema na bazi takvog modela. sve relevantne karakteristike realnog procesa neće biti obuhvaćene njegovim modelom.Modeliranje Sl. itd. pa preko sociologija. Ova ograničenja određuju koji će deo realnog procesa biti proglašen za sistem koji se proučava.

odnosno da li se koristi u eksperimentu u otvorenoj povratnoj sprezi ili u okviru povratne petlje kod sistema upravljanja. a φm [kg / s ] protok mase na ulazu (u ) i izlazu (i ) . U opštem slučaju. takav sistem će redukovati dejstvo poremećaja. Na taj način. u idealizovanim fizičkim komponentama telo odgovarajuće mase se tretira kao tačkasto. momenta i sl. protok.2. statičko ponašanje procesa. zakon o održanju energije izražava se kao dQ = φu − φi dt 3 . uz zanemarivanje njegovih dimenzija.u − φm. 2. pritisak. na primer. mešavine su idealne i sl.i dt gde je m[kg ] masa. 3. koncentracije su homogeno raspodeljene u rezervoaru. od kojih su najznačajniji sledeći pristupi: 1. Bond graf (dijagram veza komponenti sistema). zahtevana tačnost modeliranja zavisi od načina primene samog modela. Na primer. Na primer. Deduktivni pristup (polazi od opšteg ka posebnom). Statički modeli se koriste da se odredi radna tačka ili ravnotežno stanje procesa. Induktivni pristup (za razliku od prethodnog.Modeliranje greške modeliranja mogu prouzrokovati velike greške u rezultatu analize koja je izvršena na bazi takvog netačnog modela. Ove jednačine su zasnovane na osnovnim fizičkim zakonima. Uz to. koje se zasniva na poznavanju fizičkih zakona koji definišu matematičke relacije između relevantnih varijabli u idealizovanom modelu procesa sa idealizovanim fizičkim komponentama. PRISTUPI IZGRADNJI MODELA SISTEMA Postoji više načina da se izgradi model sistema. pristup koristi i prethodno znanje o razmatranom procesu. U industriji se statički modeli nazivaju “flow sheets”. Slično. manje tačan model može se koristiti u ovoj drugoj primeni. polazi od posebnog da bi se došlo do opšteg). Fizički zakoni se obično izražavaju u obliku algebarskih i/ili diferencijalnih jednačina. Drugim rečima. Ukoliko je model deo sistema upravljanja u zatvorenoj povratnoj sprezi. mase. protoci su laminarni. respektivno. zakon o održanju mase izražava se u formi diferencijalne jednačine dm = φm. kao što su. Dinamičko ponašanje procesa opisuje se diferencijalnim jednačinama. na osnovu koje se dobija uvid u nominalne vrednosti relevantnih promenljivih. 1. Deduktivni pristup: Ovaj pristup pretpostavlja primenu opštih iskustava koja su stečena prilikom modeliranja različitih specifičnih procesa. kao što su zakon o održanju energije. koji dolazi iz spoljašnje sredine. temperatura ili profit. kao i same greške modeliranja. algebarske relacije definišu ponašanje procesa u ustaljenom (ravnotežnom) stanju ili tzv. Drugi pristup sastoji se u primeni modela u zatvorenoj povratnoj sprezi i ovakav pristup se obično koristi za projektovanje sistema upravljanja.

a moment trenja M t = k t ω [Nm] . koje koriste merenja ulaza i izlaza sistema da bi estimirale (procenile) vrednosti parametara u modelu. dt dt Na sličan način. ako je pozicija tela mase m[kg ] označena sa x[m] i telo se kreće translatorno pod dejstvom aktivne sile Fa [N ] uz prisustvo sile trenja Ft [N ] . pod dejstvom aktivnog momenta M a [Nm] i u prisustvu pasivnog momenta trenja M t [Nm] i torzije M e [Nm]. respektivno. Ponekada je. gde je ugaona brzina ω = dθ / dt [rad / s ] . na bazi fizičkih gabarita. opisana je Njutnovim zakonom Jα = M a − M t − M e gde je α = d 2θ / dt 2 rad / s 2 ugaono ubrzanje. v= dx [m / s ] dt odakle sledi diferencijalna jednačina d 2x dx m 2 + ktr = Fa .Modeliranje gde je Q[J ] količina energije. U takvim situacijama koriste se tehnike parametarske identifikacije sistema. Postupak identifikacije zasniva se i na nekim dodatnim pretpostavkama. dt [ ] Ftr = k tr v[N ] . klasa linearnih modela. selekcija ulazno/izlaznih varijabli. na primer. a φ [W ] protok energije na ulazu (u ) i izlazu (i ) . pošto pored relacije koja povezuje ulazne i izlazne varijable sistema i sama struktura modela predstavlja stavku od interesa. obično koristeći prethodno znanje o fizičkim dimenzijama procesa. [ ] [ ] Apriorno (prethodno) znanje može da se koristi i da se bliže odredi struktura modela sistema. Takav model naziva se “beli” model ili “white-box” model. Na primer. red modela i sl. koristeći odgovarajuće fizičke zakone i procenjene vrednosti parametara. “Beli. umesto da se za model usvoji opšta funkcija prenosa drugog reda koja može imati i konjugovano kompleksne polove. Na primer. Sam postupak pribavljanja informacija o sistemu naziva se indukcija. sivi i crni” modeli Ponekad je moguće da se model sistema izvede samo na osnovu deduktivnog pristupa. Primer takvih modela su 4 . rotacija tela momenta inercije J kgm 2 . dok je momenat torzije M e = k eθ [Nm] . odnosno dva realna pola. u mehanici se kretanje tela opisuje Njutnovim zakonom. moguće da se procene adekvatno i vrednosti parametara u ovakvom modelu. Takođe. kao što su. međutim. tada je na osnovu Njutnovog zakona ma = Fa − Ft . tada će to znanje biti iskorišćeno da se iz svih mogućih struktura modela drugog reda izabere ona kojoj odgovaraju dve realne vremenske konstante. ako je na osnovu prethodnog znanja ustanovljeno da sistem ima dve vremenske konstante. d 2x a = 2 m / s2 . U navedenom slučaju postavlja se prirodno i pitanje izbora kriterijuma za poređenje različitih modela u uslovima kada su merenja na procesu prisutna. Navedeni pristupi obično dovode do kvalitativnog modela. θ [rad ] ugaona pozicija tela. Induktivni pristup: U opštem slučaju se ne raspolaže sa dovoljno apriornog znanja da bi se parametri u usvojenoj strukturi modela procenili adekvatno.

Koraci (faze) u izgradnji modela prikazani su na narednoj slici. U nekim slučajevima ne postoji adekvatno apriorno znanje o realnom procesu. izgradnja adekvatnog kvantitativnog modela sastoji se iz nekoliko faza: modeliranja. ne posedujući adekvatnu informaciju o internoj strukturi i internim relacijama u sistemu.određivanje granica sistema sistem . Ovakva informacija zavisi uglavnom od polja primene modela i obično je veća u slučaju naučno-tehničkih procesa. Tipovi modela u različitim oblastima: beli (white-box). simulacije i validacije modela.određivanje idealizovanog modela . Interaktivni postupak za dobijanje adekvatnog modela sistema kvantitativan model odziv nije prihvatljiv NIJANSE SIVOG BELO ektrična kola mehanički uređaji hemijski reaktor hidrologija (vodeni tokovi) biomedicina (dinamika ljudskog tela) ekonometrija (ekonomski modeli) 5 . nego u slučaju društvenih procesa. parametarske identifikacije.izbor prirodnih zakona idealizovani sistem . Prethodno (apriorno) znanje Modelovanje: realnost . koji je u sebe uključio svu moguću raspoloživu apriornu informaciju o realnom procesu. Između ova dva granična slučaja nalazi se model u formi sive kutije ili “gray-box” model.Modeliranje električna i elektronska kola. sivi (gray-box) i crni (black-box) modeli U opštem slučaju.dodavanje uzročno-posledičnih akauzalan model veza (osobine kauzalnosti) kauzalan model Estimacija parametara: procene vrednosti Simulacija: prihvatljiv Merenja Validacija: kraj Sl. a osnovni fizički zakoni koji se koriste prilikom modeliranja su Kirhofovi zakoni. Tako izveden model naziva se “crni model” ili “black-box” model. te model mora da se postavi na osnovu raspoložive merne informacije o ulazu i izlazu sistema. white box model elektrotehnologija mehanika hemija ekologija psihologija ekonomija CRNO black-box model black box model Sl.postavljanje matematičkih relacija matematičke relacije .

dok akauzalni modeli. Gotovo svi simulacioni paketi rade sa kauzalnim modelima. • • • Crteži (autorova impresija o sistemu) Kola (vezana su za specifičnu primenu i zahtevaju standardni prikaz komponenti sistema) Dijagrami: imaju opšti karakter i mogu biti dvojaki: a) Konsekutivni (sa redosledom izvođenja. koji iskazuju samo relacije između varijabli bez uvođenja uzročno-posledičnih veza (odnosno proglašavanje ulazno-izlaznih promenljivih) koriste diferencijalno-algebarske jednačine (eng. Poslednji korak validacije modela vrši se isključivo na osnovu realnih merenja na sistemu. Navedeni pristupi. Neki noviji simulacioni programi koriste akauzalne modele. ordinary differential equations. ukoliko rezultat ne zadovoljava postavljene zahteve. ali se razlikuju sa stanovišta uzroka i posledice. Uzročno-posledične relacije (osobina kauzalnosti): Same matematičke relacije definišu međusobno uticaj nekoliko varijabli u sistemu. odnosno selekcije ulazne i izlazne varijable.Modeliranje U bilo kojoj fazi opisanog postupka moguće je da se vrati jedan ili više koraka unazad. Obe relacije su sa matematičkog i fizičkog stanovišta iste. dok druga relacija tvrdi da će napon u (ulaz) rezultovati u struji i (izlaz) kroz otpornik. Grafička reprezentacija modela Ovakav pristup koristi se u cilju vizuelizacije veza koje postoje između varijabli u modelu. Na primer. Postoji više ovakvih prikaza. polazeći od posebnog ka univerzalnom. primer su dijagram toka ili flow chart u programiranju ili PERT plan u organizacionim naukama) b) Simultani (sa jednovremenim izvođenjem) koji mogu biti: b1) kauzalni (primer su blok dijagrami i bond grafovi) b2) akauzalni (primer su bond grafovi) Sl. Prva relacija tvrdi da će struja i (ulaz) prouzrokovati na krajevima otpornika napon u (izlaz). od kojih su neki zavisni od samog realnog procesa i njegovih komponenti. Selekcija ulazno-izlaznih varijabli naziva se postupkom uvođenja kauzalnosti (uzročno-posledičnih veza) u model. ili skraćeno ODE) kao matematičke relacije. Kauzalnost nije fizički pojam i uvedena je veštačkim putem da bi se omogućila odgovarajuća istraživanja i izveo postupak simulacije. dok su drugi opšti i imaju univerzalnu primenu. ili i = u / R . Grafičke reprezentacije modela sistema 6 . Omov zakon definiše vezu između napona i struje na otporniku u =R i i može se izraziti u obliku u = Ri . Kauzalni modeli koriste obične diferencijalne jednačine (eng. Differential Algebraic Equations). prikazani su na sledećoj slici.

2) Matematički model: dinamičko ponašanje sistema je u opštem slučaju opisano skupom nelinearnih diferencijalnih jednačina. Moguća klasifikacija (tipovi) matematičkih modela prikazani su na sledećoj slici. pa se tek u drugom koraku naknadno uvode uzročno-posledične veze između varijabli. Za razliku od blok dijagrama. Matematički model dinamički diskretan sa semplovanim podacima (sampled data model). o čemu će kasnije biti više reči i oni su dominantni u tehnici. model je diferencna jednačina sa diskretnim i vremenskim zavisnim događajima (discrete event model with timedependent events) kontinualan sa raspodeljenim parametrima. koja se koristi za ekonomično ispitivanje osobina realnog procesa (cena eksperimentisanja na ovakvom modelu je značajno niža nego na realnom procesu).Modeliranje Dijagrami nisu vezani za specifičnu aplikaciju i predstavljaju prilično apstraktan način prikazivanja dinamike sistema. Matematički modeli Generalno se razlikuju tri različita tipa modela koji se mogu koristiti za opisivanje dinamičkog ponašanja realnog procesa: 1) Skalirani (proporcionalno umanjeni) model: predstavlja proporcionalno umanjenu fizičku maketu realnog procesa. 3) Opisni (verbalni) modeli: koriste se kada su relacije koje opisuju ponašanje sistema suviše kompleksne ili nedovoljno poznate da bi se prikazale u matematičkom obliku. i ako postoji izvesno znanje o kvalitativnim vezama između tih varijabli. parcijalna diferencijalna jednačina sa koncentrisanim parametrima. Kod blok dijagrama jednovremeno se uvode relacije između varijabli i definišu uzročno-posledične veze između njih (osobine kauzalnosti). bond graf dozvoljava dvokoračnu proceduru. Tipovi matematičkih modela 7 . gde se u prvom koraku definišu samo veze između varijabli. rezervoari za ispitivanje vodenih tokova i sl. obična diferencijalna jednačina sa događajima vezanim za varijable stanja i njihovu zavisnost statički Sl. Primeri ovakvog modela su aerodinamički tuneli. Matematički modeli mogu se dalje podeliti u sledeće kategorije: 1) statički. koji mogu biti kontinualni i diskretni. 2) dinamički. Za prikaz tehničkih sistema koriste se simultani dijagrami i to obično blok dijagrami. Ovakvi modeli se obično koriste u sociologiji i psihologiji. Ovakav model se koristi kada ne postoji dovoljno tačan matematički model ili ukoliko izračunavanja u okviru postavljenog matematičkog modela traju neprihvatljivo dugo.

b ) koji opisuju funkciju F (⋅) između ulaza i izlaza. ovakav model može biti linearan ili nelinearan i u odnosu na ulaz i u odnosu na parametre. a. Vremenski događaj se generiše na osnovu vremenskog procesa unutar modela sa diskretnim događajima. b ) y = F (u. Statički modeli Ovakav model je linearan ukoliko postoji linearna zavisnost između ulaza u i izlaza y . b ) linearan linearan nelinearan nelinearan Primer y = (a + b )u y = au + bu 3 y = au / b y = au / (bu + 1) Sl. Statički matematički modeli opisuju nelinearnu algebarsku zavisnost između ulazne i izlazne varijable. kao što je prikazano na sledećoj slici događaj stanja podaci Kontinualan model Diskretni model vremenski diskretan događaj Sl. Tipovi statičkih modela Kao što je prikazano. 8 . Detekcija događaja stanja može aktivirati neki prekidač u kontinualnom modelu ili startovati (trigerovati) neki vremenski mehanizam (brojač) u diskretnom modelu. Primer složenog modela u kome postoji interkonekcija između kontinualnog i diskretnog modela Događaj stanja je događaj vezan za kontinualni model i nastaje kada kontinualna varijabla stanja pređe neki prag (na primer. a. respektivno. kada struja i prođe kroz nulu ili kada pozicija x dostigne graničnu vrednost). Mogući tipovi statičkih modela prikazani su sledećom tabelom y = F (u ) linearan nelinearan linearan nelinearan y = F (a. a može aktivirati prekidač ili proizvesti neku drugu aktivnost unutar kontinualnog modela. linearnost se može definisati i u odnosu na parametre (a. Međutim. b ) Sl.Modeliranje Različiti tipovi matematičkog modela mogu da se kombinuju u okviru složenog modela realnog procesa. kao što je prikazano na slici za skalarne varijable u F (⋅.

u = U 0 + Δu . Δu i Δy . Sada se mogu definisati pojačanja K1 = Y0 . tako da adekvatan model procesa obično sadrži nelinearnosti. Sa druge strane. a svaka radna tačka imaće svoj linearizovani model. 9 . Ovaj problem se može praktično razrešiti uvođenjem pojma radne tačke. nelinearan model se u okolini izabrane radne tačke može linearizovati. tj. Ako sa Δu i Δy označimo varijacije signala u i y oko radne tačke. U0 K2 = Δy Δu y = Y0 + Δy pri čemu u ravnotežnom stanju. Y = K1U 0 dok u bliskoj okolini oko radne tačke važi linearizovano pojačanje K 2 . linearizovani model predstavlja model sistema za male signale (predstavljaju odstupanja od radne tačke) i može se koristiti za lokalnu analizu stabilnosti sistema oko date radne tačke. može se pretpostaviti da varijable U 0 i Y0 imaju nultu vrednost (odgovora translaciji koordinatnog sistema u tačku (U 0 . Naravno. tako dobijeni rezultati će važiti samo u okolini razmatrane radne tačke. tj. tj.Modeliranje Realni procesi su generalno nelinearni. važi pojačanje K1 . Za odgovarajuće proračune u ravnotežnom (ustaljenom ili stacionarnom) stanju koristiće se statičko pojačanje K1 . čime se dobija linearizovani model koji se dalje može koristiti za analizu i projektovanje primenom teorije linearnih matematičkih sistema. kada se sistem nalazi u radnoj tački. Y0 ) definiše izabranu radnu tačku. Δy = K 2 Δu Dakle. Postupak linearizacije ilustrovan je na sledećoj slic y Δy Y0 Δu K1 K2 u U0 Sl. matematički aparat je dobro razrađen za linearne modele. Postupak linearizacije nelinearne funkcije y = F (u ) Neka (U 0 . koje opisuje linearizovani model.Y0 ) ). tako da se sa promenom radne tačke prelazi na njoj odgovarajući linearizovani model. Prilikom sprovođenja analize za male signale. Naime.

t ) = 0 . pošto su sve aktivnosti svedene samo na jednu poziciju). dt ODE model 10 . tj. dx = F ( x(t ). kako je prikazano na slici Tu Tu Ti Ti Sl. t )x + Ft ( x. Model sa distribuiranim parametrima prikazan je u formi paracijalne diferencijalne jednačine. u (t )) . Svaka ćelija ima svoj sopstveni skup varijabli i običnih diferencijalnih jednačina. ovakvo uprošćenje je značajno. Obična diferencijalna jednačina je formulisana kao eksplicitna diferencijalna jednačina. Umesto jedne pozicije x . Kod takvih modela i prostorne koordinate (pozicija) x i vreme t predstavljaju nezavisne promenljive u modelu. pri čemu se za svako xk dobija model sa koncentrisanim parametrima (opisan običnom diferencijalnom jednačinom) koji ne zavisi od pozicije. Model sa koncentrisanim parametrima Ovakav model opisan je sa običnim diferencijalnim jednačinama (ODE). Ovakva aproksimacija odgovara koncentrisanju različitih materijala u zidu u jedan homogen materijal sa idealnim karakteristikama (koncentrisana masa koja nema debljinu i predstavlja homogenu površinu). kod koje je svaki izvod definisan sa desnom stranom jednačine. Veći broj ćelija rezultuje u tačniji model. može se definisati i veći broj pozicija xk . Finite Element Method ili skraćeno FEM). odgovarajuća Fx ( x. t ) = 0 . Ovakav termički proces može se opisati izračunavanjem temperaturnog gradijenta za sve različite materijale unutar zida. Ovakav postupak selekcije konačnog broja ćelija ili podmodela naziva se Metod konačnih elemenata (eng. ali je vreme izvršavanja ovakvog modela značajno veće. Primer takvog sistema je transfer toplote kroz zid. pošto je numeričko rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina kompleksno i vremenski zahtevno. navedena parcijalna diferencijalna jednačina svodi se na običnu diferencijalnu jednačinu. Konverzija sa sistema sa raspodeljenim parametrima na sistem sa koncentrisanim parametrima Na primer. Međutim. odakle sledi parcijalna diferencijalna jednačina je ∂F ∂F =a ∂t ∂x Ako se zavisnost od pozicije x zanemari (model sa koncenctrisanim parametrima. za F ( x. tako da dimenzija modela raste linearno sa brojem ćelija.Modeliranje Kontinualni modeli sa distribuiranim parametrima Fizički sistemi su kontinualni i opisuju se sa kontinualnim modelima sa distribuiranim ili koncentrisanim parametrima.

Modeliranje Dakle. Ako sa φu i φ1 označimo energetski fluks na ulaznoj i izlaznoj strani zida. Na primer. u (t )) = 0 . x(t ). DAE jednačine treba da se preurede i odgovarajuća algebarska jednačina ponovo diferencira. y (t ). vrednost dx(t ) može se za svako t izračunati eksplicitno. t ) = 0 je DAE. t ) dx dy + G y ( x(t ) y (t ). Primer: Transfer toplote kroz zid pa ukoliko G y (⋅) nije singularna matrica može se izvod dy / dt izraziti eksplicitno i data Tu φu Ti φi Sl. ili kao singularna diferencijalna jednačina E DAE model dx = F2 ( x(t ). Takođe. DAE jednačine unose dodatne numeričke probleme. a za odgovarajući DAE se kaže da ima indeks 1. Ako je G y (⋅) singularna matrica. u (t )) dt gde je E singularna matrica (inverzija E −1 ne postoji) tako da se poslednja relacija ne može napisati u formi ODE. Sa druge strane. y (t ). Proces transfera toplote kroz zid Ovaj fizički proces može se idealizovano opisati na osnovu zakona o održanju energije. Za razliku od ODE (predstavlja DAE sa indeksom 0). diferencijalnoalgebarska jednačina (DAE) je formulisana kao implicitna diferencijalna jednačina F1 ( x(t ). pošto dy / dt nije definisano eksplicitno. y (t ). y (t ). Broj primenjenih diferenciranja definiše indeks DAE. t ) dt G ( x(t ). dx = F ( x(t ). koje se relativno lako rešavaju numerički. t ) = 0 dt dt jednačina se svodi na ODE. tada je gradijent energije 11 . prisustvo algebarske jednačine između varijabli za koje su definisani eksplicitno izvodi čini takvu jednačinu implicitnom ili DAE modelom. Diferenciranjem algebarske jednačine dobija se G x ( x(t ). t ) + Gt ( x(t ).

Odgovarajući fizički zakoni koji opisuju funkcionisanje kola su Kirhofovi zakoni i oni zajedno sa numeričkim vrednostima parametara definišu “white-box” model. Dijagram električnog kola definiše granice realnog sistema. ukoliko su poznate komponente kola. takođe. tj. Primer: Električno kolo Model se izvodi deduktivnom metodom. φi srazmerno sa temperaturnom razlikom u zidu. φi = k (Tu − Ti ) gde je k energetska provodnost zida. Komponente povezane provodnicima definišu granice (oblik) sistema. dalje se dobija dTu 1 = [φu − kTu + kTi ] dt C što predstavlja linearnu diferencijalnu jednačinu po varijabli Tu .Modeliranje dQ = φu − φi dt Sa druge strane. odakle se diferenciranjem dobija dT dQ = C u = φu − φi dt dt Pošto je. uL iL iR iC C R L u + − uC Sl. energija Q i temperatura Tu vezane su linearnom vezom Q = CTu gde je C energetski kapacitet ambijenta. Električno kolo Kirhofovi zakoni rezultuju u sledeće matematičke izraze: 12 . koji je idealizovan pošto su parazitni efekti u komponentama i provodnicima zanemareni.

x1 = i L i x2 = u c . Blok dijagram zadatog kola Prilikom uvođenja uzročno posledične veze naponi komponenti su proglašeni za ulazne varijable a odgovarajuće struje za izlazne varijable. L i C potrebno je na osnovu zadatih pet jednačina izračunati pet varijabli u L . pretpostavljajući da su vrednosti varijabli i L i uc u početnom trenutku t = 0 poznate (predstavljaju početne uslove u sistemu) . + − ∫ 1 L iL + 1 R iC iR − ∫ 1 C Sl. tada se navedeni sistem jednačina može napisati u formi jednačina stanja dx1 1 1 1 1 = u L = (u − x2 ) = − x2 + u dt L L L L dx2 1 1 1⎛ x ⎞ 1 R = ic = (iL − iR ) = ⎜ x1 − 2 ⎟ = x1 − x2 dt C C C⎝ R⎠ C C 13 . Ukoliko se umesto diferencijatora koriste integratori i uvede kauzalnost dobijeni model se može prikazati u vidu blok dijagrama (model je pogodniji za simulaciju ako koristi integratore). Ako se struje kroz kalemove i naponi na kondenzatorima usvoje za varijable stanja. i L . tj. ic i iR . uc .Modeliranje u = uL + uR i L = i R + ic iR = uc R t 1 di u L = L L ⇒ iL = ∫ u L (τ )dτ dt L −∞ ic + C duc 1 ⇒ uc = ∫ ic (τ )dτ dt C −∞ t Za zadato u i parametre kola R .

Na primer. tada je ⎡x ⎤ y = uc = [0 1]⎢ 1 ⎥ = Cx ⎣ x2 ⎦ a funkcija prenosa sistema G(x ) = Y (s ) R −1 = C (sI − A) B = 2 U (s ) RLCs + Ls + R Ovakav model dobijen je čisto deduktivnim putem. Mali gubici se postižu korišćenjem prekidačkih kola (elektronskih prekidača). L R ⎥⎢ ⎥ − ⎥ ⎣ x2 ⎦ ⎢ 0 ⎥ ⎣ ⎦ C⎦ − ⎡ x (0)⎤ x(0) = ⎢ 1 ⎥ ⎣ x2 (0)⎦ odnosno dx = Ax + Bu . Položaj ovih tačaka na vremenskoj osi zavisi od stvarnih vrednosti signala u modelu. ako se u sistemu za grejanje kao grejno telo (izvršni organ) koristi gasni ventil koji ima samo dva položaja (otvoreno i zatvoreno. sa minimalnim gubicima. koji konvertuju veliku količinu energije iz nekog izvora. Modeli sa događajima stanja: su kontinualni modeli koji mogu generisati neku diskretnu akciju u trenutku kada neka kontinualna varijabla stanja pređe neki definisani prag. a isključuje kada sobna temperatura pređe neki drugi prag. takva regulacija se naziva on-off regulacija) i ako se ventil uključuje kada sobna temperatura padne ispod nekog nivoa. takva on-off regulacija je u potpunosti određena sa vrednošću sobne temperature koja se meri termostatom. čije se rastojanje naziva integracioni interval. Sa druge strane.Modeliranje koje se mogu napisati u vektorskoj formi ⎡ dx1 ⎤ ⎡ ⎢ dt ⎥ ⎢ 0 ⎢ dx ⎥ = ⎢ 1 ⎢ 2⎥ ⎢ ⎣ dt ⎦ ⎣ C 1⎤ ⎡1⎤ L ⎥ ⎡ x1 ⎤ + ⎢ ⎥u . na električni motor. koje opisuju kontinualni model sa koncentrisanim parametrima. dt x(0 ) Konačno. Ukoliko to nije slučaj. 14 . Ukoliko je period prekidanja u modelu znatno veći od integracionog intervala. Problem može nastati ukoliko se prekidački trenuci u modelu ne poklapaju sa trenucima u kojima se vrši numerička integracija. učiniće se male greške ukoliko se trenuci aktiviranja prekidačke logike izjednače sa odgovarajućim trenucima integracije. Ove tačke u vremenu zavise od vrednosti odgovarajućih napona i struja i tiristor se gasi (zakoči) kada struja ili napon padnu ispod određene vrednosti. bez korišćenja merenja na sistemu. obično se rešavaju numerički i rešenje se dobija u određenom broju ekvidistantnih diskretnih vremenskih trenutaka. Ove poluprovodničke komponente se mogu kontrolisati i računar (mikroprocesor) može izračunati u kojim vremenskim trenucima tiristor treba da se aktivira (upali). Trenutak uključenja gasnog ventila (njegovog prelaska iz jednog u drugo stanje) nije sinhronisan ni sa jednim drugim procesom. Drugi primer su energetski konvertori. odnosno ukoliko se trenuci prekidanja podese prema trenucima numeričke integracije. ako se sa u obeleži ulaz sistema a sa uc njegov izlaz. kao što su tiristori i tranzistori sange. diferencijalne jednačine sa konstantnim parametrima.

a koji dalje aktivira vremenski proces koji traje 3s .). Modeli sa semplovanim podacima: primenjuju se kada se računar koristi kao sredstvo za kontrolu procesa. dijagram toka programa za rešavanje diferencne jednačine φu (t ) = Vφmax . koja se sastoji u detekciji vrednosti x = xmax i diskretnim događanjem koji uzima u obzir trenutak zatvaranja ventila i njegovog otvaran ja nakon 3s . a stanje varijable označava vremenski trenutak u kome varijabla postaje aktivna. imaju aperiodično odabiranje. a φu m 3 / s dotok tečnosti u rezervoar. na primer događajem stanja. ali postojeći simulacioni paketi ne vode računa o drugom tipu sinhronizacije i potrebno je učiniti dodatan napor kako bi se ove sinhronizacije obezbedile.5 y (k − 2) = 4u (k − 1) + u (k − 2) dat je na sledećoj slici: 15 . parametar V = 0 y (k ) − 1. a kontroliše proces na bazi upotrebe D/A konvertora. Primeri ovakvih modela su redovi čekanja (poruke na serveru. Ovakav model je opisan diferencijalnom jednačinom dx φu (t ) − φi (t ) = dt A [ ] [ ] [ ] ako je ventila zatvoren i V = 1 kada je ventil otvoren. tada se veličina φu može kontrolisati jednostavnom on-off akcijom. U ovakvim modelima varijable predstavljaju vremenske procese. Ako je φi m 3 / s protok tečnosti iz rezervoara. što je slučaj kod događaja stanja. Prvi tip simulacije vrši se automatski. vozila na rampi. aktiviran procesom 1. U trenutku pojave diskretnog događaja varijable mogu menjati svoje vrednosti. Primer: Kontrole nivoa x[m] tečnosti u rezervoaru čija je površina A m 2 . Semplovanje podataka se vrši sa fiksnom periodom odabiranja (semplovanja). Ovakav tip modela opisan je diferencnom jednačinom. kontinualni model je dopunjen sa dva procesa: Proces 1 = događaj stanja koji detektuje x = xmax i zatvara ventil Proces 2 = diskretan događaj. što je postignuto otvaranjem ventila. Nakon 3s nastaviće se dotok tečnosti sa maksimalnim fluksom φmax . Na primer. dopunjenom sa događajem varijable stanja x . ljudi na šalterima. Znači. a sve varijable zadržavaju svoje vrednosti između dva događaja. Ako nivo tečnosti x[m] postane veći od nekog praga xmax dotok tečnosti u rezervoar će se zaustaviti zatvaranjem ventila. Modeli diskretnih događaja: nemaju fiksan period ponavljanja. Računar odabira (sempluje) podatke upotrebom A/D konvertora. tj. nakon čega otvara ventil. Događaj može biti prouzrokovan nekim spoljašnjim događajem. a ne predstavlja fizičku veličinu.Modeliranje neophodno je da se trenuci integracije podese prema trenucima aktiviranja prekidačke logike.5 y (k − 1) + 0. koja se javlja kao rezultat internih aktivnosti. koja se lako rešava upotrebom odgovarajućeg programskog jezika i računara. itd. kao što je na primer trenutak dospeća u red. ili izazvan na osnovu neke vremenske tabele.

Dijagram toka programa kojim se rešava zadata diferencna jednačina 16 . u 2 = 0 k = 1. u1 = u (k ) STOP Sl. u1 = 0 .Modeliranje Inicijalizacija: Y1 = 0 .5Y2 + 4u1 + u 2 Y2 = Y1 . Y2 = 0 . N Y (k ) = 1. u 2 = u1 . Y1 = Y (k ) .5Y1 − 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->