P. 1
Nastavni Plan i Program Za OS

Nastavni Plan i Program Za OS

|Views: 1,460|Likes:
Published by SophieNine9

More info:

Published by: SophieNine9 on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • Predgovor
 • 1.UVOD
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ©KOLU
 • 2.ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZAOSNOVNU©KOLU
 • 3.CILJEVI I ZADAΔE ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ©KOLI
 • 4.TEMELJNE ODREDNICE ODGOJNO- OBRAZOVNOGA I NASTAVNOG RADA PREMA HNOS-u
 • 6.ODGOJNO-OBRAZOVNI, ©KOLSKI I NASTAVNI RAD
 • 8.RAD S DAROVITIM U»ENICIMA
 • 10.NOSITELJI ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U OSNOVNOJ ©KOLI
 • 12.©KOLSKA KNJIÆNICA
 • HRVATSKIJEZIK
 • LIKOVNA KULTURA
 • GLAZBENA KULTURA
 • STRANI JEZICI
 • ENGLESKIJEZIK
 • NJEMA»KIJEZIK
 • FRANCUSKIJEZIK
 • TALIJANSKIJEZIK
 • LATINSKI JEZIK
 • GR»KI JEZIK
 • MATEMATIKA
 • PRIRODA I DRU©TVO
 • PRIRODA
 • BIOLOGIJA
 • KEMIJA
 • FIZIKA
 • POVIJEST
 • GEOGRAFIJA
 • TEHNI»KAKULTURA
 • INFORMATIKA
 • KATOLI»KIVJERONAUK

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Republika Hrvatska Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu
Nakladnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Za nakladnika: prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar Tekst uredili: doc. dr. sc. Dijana Vican, Ivan MilanoviÊ Litre, dipl. teol. Lektor: Tomislav Ladan, prof. Recenzenti: prof. dr. sc. Izabela SoriÊ, prof. dr. sc. Slavica BaπiÊ, doc. dr. sc. Antun ArbuniÊ, doc. dr. sc. Maja LjubetiÊ, doc. dr. sc. Igor Radeka Naslovnica: Boris LjubiÊiÊ / STUDIO INTERNATIONAL GrafiËka priprema: SAND, Zagreb Tisak: GIPA, Zagreb Naklada: 10.000 Zagreb, kolovoz 2006.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica - Zagreb UDK 371.214(497.5) NASTAVNI plan i program za osnovnu πkolu / <tekst uredili Dijana Vican, Ivan MilanoviÊ Litre>. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta, 2006. ISBN 953-6569-25-6 I. Nastavni planovi -- Osnovno πkolstvo -- Hrvatska 300731027

c Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel: + 385 (0) 1 4569 072 Fax: + 385 (0) 1 4610 490 E-mail: HNOSpotpora@mzos.hr URL: http://www.mzos.hr ISBN 953-6569-25-6

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Zagreb, 2006.

SADRÆAJ
Predgovor .......................................................................................................................................................................... 7 NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ©KOLU ....................................................................... 8
1. Uvod ........................................................................................................................................................................ 8 2. Odluka o nastavnom planu i programu za osnovnu πkolu ................................................................................. 9 3. Ciljevi i zadaÊe odgoja i obrazovanja u osnovnoj πkoli ................................................................................... 10 4. Temeljne odrednice odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada prema HNOS-u ............................................ 11 5. Nastavni plan za provedbu nastavnoga programa ............................................................................................. 12 6. Odgojno-obrazovni, πkolski i nastavni rad ........................................................................................................ 13 7. Odgojno-obrazovni oblici, metode i sredstva izvannastavnoga i izvanuËioniËkog rada ............................... 13 8. Rad s darovitim uËenicima ................................................................................................................................. 14 9. Rad s uËenicima s posebnim potrebama ............................................................................................................ 15 10. Nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti u osnovnoj πkoli .............................................................................. 16 11. Odgojno-obrazovna djelatnost struËnih suradnika u osnovnoj πkoli .............................................................. 17 12. ©kolska knjiænica................................................................................................................................................... 19 13. Integrativni odgojno-obrazovni sadræaji za osnovnu πkolu .............................................................................. 22

HRVATSKI JEZIK ...................................................................................................................................................... 25 LIKOVNA KULTURA ............................................................................................................................................. 51 GLAZBENA KULTURA.......................................................................................................................................... 66 STRANI JEZICI .......................................................................................................................................................... 79 ENGLESKI JEZIK ....................................................................................................................................................... 81 NJEMA»KI JEZIK .................................................................................................................................................... 117 FRANCUSKI JEZIK ................................................................................................................................................ 156 TALIJANSKI JEZIK.................................................................................................................................................. 194 KLASI»NI JEZICI .................................................................................................................................................... 224 LATINSKI JEZIK ...................................................................................................................................................... 224 GR»KI JEZIK ............................................................................................................................................................ 232 MATEMATIKA ......................................................................................................................................................... 238 PRIRODA I DRU©TVO ....................................................................................................................................... 253 PRIRODA ................................................................................................................................................................... 261 BIOLOGIJA ................................................................................................................................................................. 266 KEMIJA ......................................................................................................................................................................... 272 FIZIKA .......................................................................................................................................................................... 279 POVIJEST .................................................................................................................................................................... 284 GEOGRAFIJA ............................................................................................................................................................ 292 TEHNI»KA KULTURA ....................................................................................................................................... 304 INFORMATIKA ....................................................................................................................................................... 310 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA .................................................................................................. 321 KATOLI»KI VJERONAUK ................................................................................................................................. 336 SUDJELOVALI U IZRADBI NASTAVNOGA PLANA I PROGRAMA ZA OSNOVNU ©KOLU ............ 365

.

sveuËiliπnim profesorima i drugima koji su predano radili na poboljπanju nastavnih sadræaja i koji ustrajavaju na podizanju kvalitete odgojnoobrazovnoga i nastavnog rada u osnovnoj πkoli. kako u podruËju sveukupnoga πkolskog æivota. povezanost i osiguravanje kontinuiteta odgojnoobrazovnih sadræaja svakako nije znak cjelovite preobrazbe i najviπe kvalitete rada osnovnoπkolskoga sustava odgoja i obrazovanja. primjerenost. obrazovanja i πporta RH je izradilo razvojni dokument Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. Kako bi se dobile odreenije. . predmetno i meupredmetno povezivanje sadræaja na horizontalnoj i vertikalnoj razini.). uvelo je Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu πkolu 2005. ostvareno je primjerenije umijeÊe pouËavanja. osuvremenjivanje odgojno-obrazovnih sadræaja. Okvir promjena u osnovnoj πkoli za prosvjetnu i πiru hrvatsku javnost naznaËen je u VodiËu kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu πkolu (2005. savjetnika i sveuËiliπnih nastavnika na poboljπanju odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada u osnovnoj πkoli. Zahvaljujem Ëlanovima svih predmetnih povjerenstava i povjerenstvima drugih odgojno-obrazovnih podruËja. Ministarstvo znanosti. Prvo. kvalitetu. pedagoga. sc. koji je Vlada RH usvojila 9. a istodobno je postignuta ciljna ujednaËenost s predπkolskom. UËinci istraæivanja ovih pristupa promjenama sustava odgoja i obrazovanja posluæit Êe za (re)definiranje odgojno-obrazovnih smjernica u svim sastavnicama koje Ëine razinu obveznog osnovnog odgoja i obrazovanja. djelatnicima Agencije za odgoj i obrazovanje. knjiæniËara te mentora. defektologa. Nova hrvatska πkola dopuπta. preciznije uobliËenje odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaÊa prema razvojnim razinama uËenika.. i drugo. S Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom (HNOS) uveden je nov pristup pouËavanja u osnovnoj πkoli.uËitelja. jasnije i ËvrπÊe smjernice za provedbu promjena u sustavu odgoja i obrazovanja. recenzentima. Dragan Primorac . MINISTAR prof. usmjeren na uËenika umjesto na sadræaj.. te odreivanje prioritetnih promjena o kojima Êe πkole i svi zainteresirani biti obavijeπteni i sustavno ukljuËeni u daljnja poboljπanja obveznog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Unoπenje promjena u opseg.Predgovor Nastavni plan i program za osnovnu πkolu rezultat je rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u πkoli . omoguÊuje i poziva njezine nositelje da izraze svoju struËnost i ostvare najviπa postignuÊa svoga poziva. a s primjenom Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda oæivljen je senzibilitet uËitelja i drugih prosvjetnih djelatnika za promiπljanjem bolje vlastite prakse i odluËnost da se unaprijedi uËenje u πkoli. Poboljπanje je usmjereno na rastereÊenje gradiva u svim nastavnim predmetima.. po prvi je put primijenilo vanjsko vrjednovanje odgoja i obrazovanja provodeÊi nacionalne ispite meu uËenicima prvih razreda gimnazija. srednjoπkolskom i visokoπkolskom razinom hrvatskoga odgojno-obrazovnoga sustava.2010. tako i u prihvaÊanju provedbe ovoga nastavnog plana i programa kao πkolskoga dokumenta otvorenoga za promjene i daljnja poboljπanja. na uravnoteæenu raspodjelu po razredima. psihologa./2006. te poduzelo joπ dva znaËajna koraka. lipnja 2005. dr.

14/01. i to E E E E plan nastavnoga rada po predmetima i po razredima . 22. broj 59/90.. te sata razrednika 2.. kao i djelotvornosti odgojno-obrazovnoga nastavnoga i πkolskog rada temeljit Êe se na znanstveno utemeljenim provjerama i njihovoj znanstvenoj provjerenosti. zadaÊama. odgojno-obrazovnim sadræajima i rezultatima koje treba postiÊi pouËavanjem/uËenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuÊa) program izbornih nastavnih predmeta strukturno ujednaËen . prikazani su vidovi i oblici πkolskoga i nastavnog rada. i to E E E program obveznih nastavnih predmeta strukturno ujednaËen za svaki nastavni predmet . 27/93. te ukupnom tjednom i godiπnjem broju sati plan izvannastavnih aktivnosti po razredima.. rada s darovitim uËenicima i s uËenicima s teπkoÊama u razvoju.) sadræajno donosi: 1. 29/94. te oËekivanja glede njihove uloge u promiπljanju i ostvarenju aktivnosti za sveukupno poboljπanje odgojno-obrazovnoga rada u πkoli i izvan πkole. Izvoenje Eksperimentalnoga nastavnog plana i programa obveznih i izbornih nastavnih predmeta od prvoga do osmoga razreda osnovne πkole prema elementima Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda (HNOS) ostvareno je tijekom 2005. 26/93. lipnja 2006.1 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavio je prve nacionalne ispite s uËenicima prvih razreda gimnazija. 2006. odgojnoobrazovna djelatnost nositelja πkolskoga i nastavnog rada. 7/96.s iznesenim ciljevima. odgojno-obrazovnim sadræajima i ciljevima koje treba postiÊi pouËavanjem/uËenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuÊa) Nastavni plan i program nove hrvatske πkole pretpostavlja provoenje posebnih programa kao integrativnih sadræaja. i 76/05. zadaÊama. odgojno-obrazovnim sadræajima i ciljevima koje treba postiÊi pouËavanjem/uËenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuÊa) posebne programe uËenja stranih i klasiËnih jezika . Narodne novine. Rezultati vrjednovanja javnosti su predstavljeni 19. UVOD Saæetak U uvodnom dijelu Nastavnoga plana i programa za osnovnu πkolu iznesene su odgojno-obrazovne vrijednosti i ciljevi. Nastavni plan i program za osnovnu πkolu (temeljem Ël.. Rezultati uspjeha uËenika na tim ispitima bit Êe takoer jedan od pokazatelja uËinkovitosti rada u osnovnoj πkoli. odgojno-obrazovni oblici i metode izvannastavnoga i izvanuËioniËkog rada. po tjednom i godiπnjem broju sati. Prikazana je uloga i funkcija neposrednih sudionika πkolskoga i nastavnog rada. Osvrt o integrativnim odgojno-obrazovnim programima i moguÊnostima njihove realizacije dan je u uvodnom dijelu. Zakona o osnovnom πkolstvu. NASTAVNE PROGRAME. .od I... navedene su temeljne odrednice za ostvarenje nastavnoga rada u skladu s odgojno-obrazovnim promjenama. i objavljeni u studiji Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. 1 Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda./2006. odnosno putokaz za provoenje promjena u sustav osnovnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Institut druπtvenih znanosti ≈Ivo Pilar«.s iznesenim ciljevima..NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ©KOLU 1. razreda. godine u 49 osnovnih πkola u Republici Hrvatskoj. Objaπnjena je svrha knjiænice kao sastavnoga dijela πkole. 59/01. zadaÊama. te prema ukupnom tjednom i godiπnjem broju sati plan realizacije posebnih programa uËenja stranih i klasiËnih jezika plan dopunskoga i dodatnog rada. Realizacija projekta i vrjednovanje uvoenja HNOS-a povjereni su znanstvenicima Instituta druπtvenih znanosti ≈Ivo Pilar«. Daljnji rad na osuvremenjivanju odgojno-obrazovnih i nastavnih sadræaja.s iznesenim ciljevima. do VIII. NASTAVNE PLANOVE.

posebno izdanje.. 7. 29/94. Sadræaj Nastavnoga plana i programa iz toËke I. III. Dragan Primorac . 7/96. Ova odluka stupa na snagu s danom donoπenja i objavit Êe se u Narodnim novinama. ODLUKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OSNOVNU ©KOLU Na temelju Ëlanka 24. osim za program tehniËke kulture i izborne nastave informatike iz toËke I. sc. posebno izdanje../2007.). kolovoza 2006. IV.) ostaje u primjeni za 6. razred osnovne πkole. lipanj 1999. 3. stavak 3 ove odluke. broj 59/90. obrazovanja i πporta Republike Hrvatske donosi ODLUKU o nastavnom planu i programu za osnovnu πkolu I.). broj 2.. 27/93. i 76/05.. i 8.. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vaæiti Odluka o nastavnom planu i programu za osnovnu πkolu (Prosvjetni vjesnik. Nastavni plan i program za osnovnu πkolu primjenjuje se od πkolske godine 2006.. Zakona o osnovnom πkolstvu (Narodne novine. 26/93. broj 2. 59/01. MINISTAR KLASA: 602-02/06-05/00041 URBROJ: 533-10-06-1 Zagreb. ministar znanosti. dr.2. Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program za osnovnu πkolu u Republici Hrvatskoj. 14/01. II. sastavni je dio ove odluke... prof. lipanj 1999. Dosadaπnji nastavni plan i program tehniËke kulture i izborne nastave informatike (objavljen u Prosvjetnom vjesniku.

S obzirom na odgojno-obrazovne ciljeve. inovativnost. E vrijednostima znanja i uËenja kao individualnoga i druπtvenog dobra. kompetitivnost. opÊim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima koje izviru iz nacionalne i europske tradicije. prirodi. druπtvenoga. Ëovjekovom odnosu prema prirodi i druπtvu.2010. CILJEVI I ZADAΔE ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ©KOLI Osnovna πkola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja. Stjecanje znanja u smislu usvajanja brojnih Ëinjenica i generalizacija samo po sebi nije dostatno Ëovjeku za æivot. sposobnosti apstraktnoga miπljenja. globalizacijske i druge promjene. o drugima i sebi. Druπtveno-politiËke. koja Êe pridonijeti razvoju aktivnih i odgovornih pojedinaca. UËenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu æive. U tom smislu uËenike valja pouËiti o i osposobiti za æivljenje prema: E najsuvremenijim spoznajama iz jeziËnoga. osobe stvaralaËkoga duha. gospodarske. otvorenih za promjene. Opredijeljenost za europski suæivot znaËi prihvaÊanje novih druπtveno-kulturnih vrijednosti. informacijske i druge promjene. razumijevanje proπlosti i sadaπnjosti u svijetu prirode i druπtva. 10 Opredijeljenost Hrvatske jest stvaranje i razvijanje druπtva znanja. te potrebu cjeloæivotnog obrazovanja. umjetniËkoga. odgojnoobrazovni rad u osnovnoj πkoli valja usmjeriti na cjeloviti razvoj uËenika imajuÊi u vidu druπtvene. Ciljevi odgoja i obrazovanja u osnovnoj πkoli su: E osigurati sustavan naËin uËenja o svijetu. Osnovna razina odgoja i obrazovanja odnosi se na pouËavanje uËenika onim znanjima i na razvijanje onih kompetencija koje Êe im biti potrebne za obnaπanje razliËitih uloga u odrasloj dobi. materijalnim i duhovnim vrjednotama. tolerantne i solidarne osobe. ljudskom stvaralaπtvu. moralnih. tehnoloπkoga. s dubokim osjeÊajem za oËuvanje nacionalne i kulturne baπtine. E individualnim i kolektivnim pravima i odgovornostima. E pripremiti uËenike za moguÊnosti i iskuπenja koja ih Ëekaju u æivotu. tjelesnih i drugih sposobnosti. stvaralaËkih. druπtvu. 2005. prirodoslovnoga. E stvoriti moguÊnosti da svako dijete uËi i bude uspjeπno. osposobljenost za usavrπavanje. Promjene πkolskoga pouËavanja/uËenja posebice su usmjerene na uravnoteæeno i povezano obrazovno i odgojno djelovanje. Zagreb: Ministarstvo znanosti. novih standarda u svim æivotnim podruËjima. E pouËiti uËenike vrijednostima dostojnih Ëovjeka. praktiËnih vjeπtina i odlika osobnosti. te sposobnosti za ostvarivanja humanih meuljudskih odnosa. ali istodobno Ëuvanje vlastitih kulturnih i povijesnih vrijednosti i nacionalnog identiteta. Zato je razvoj stavova. druπtveni. Osnovni odgoj i obrazovanje sadræi etiËku dimenziju potrebnu za æivot dostojan Ëovjeka. matematiËkoga. trajno razvijena intelektualna Ëuvstva. zdravstveno-tjelesnog podruËja i podruËja opÊe kulture i religije. E osposobiti uËenike za uËenje. 11. Suvremeno druπtveno-kulturno okruæenje pretpostavlja odgoj i obrazovanje odgovorne. motiviranih i osposobljenih za cjeloæivotno uËenje. moralni. a obvezni odgoj i obrazovanje Ëine njihov temelj.2 Njima treba teæiti na svim razinama formalnog odgoja i obrazovanja. informacijsko-tehnoloπke. str. E zahtjevima promjenjivoga svijeta. UËenike valja pouËiti druπtveno prihvatljivim vrijednostima. sposobnosti samostalnoga uËenja i samostalnoga rjeπavanja problema. nameÊu πkoli zahtjev za uspostavljanjem nove kulture pouËavanja i uËenja. kontinuirano prilagoenih razvojnoj dobi uËenika i primjerenih uËenikovim predznanjima i æivotnim iskustvima. pa opÊe obrazovanje podrazumijeva primjenu najdjelotvornijih naËina pouËavanja onim odgojno-obrazovnim sadræajima koji su temelj za razvijanje intelektualnih. E graanskom moralu. kojoj je funkcija osiguravanje stjecanja πirokog opÊeg odgoja i obrazovanja. miπljenja. politiËke. obrazovanja i πporta. tjelesni. te poπtivanje vrijednosti drugih kultura i naroda. πto iziskuje visoko razvijene spoznajne sposobnosti. nauËiti ih kako uËiti i pomoÊi im u uËenju. istinoljubive. . Nacionalna odgojno-obrazovna politika usmjerena je na stvaralaπtvo. promjene u svijetu rada i sve dinamiËniji razvoj znanosti. . ljudskim dostignuÊima. S opÊim odgojem i obrazovanjem uËenici dobivaju temeljna znanja potrebna Ëovjeku za æivot. informacijsko-komunikacijskoga. Od πkole se oËekuje da uËenike nauËi uËiti. 2 Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. motivacije i volje sastavni dio pouËavanja i uËenja u osnovnoj πkoli.. te meuljudskim odnosima. druπtvenih. duhovni razvoj uËenika. gospodarske. E poticati i kontinuirano unaprjeivati intelektualni. Funkcija i uloga πkole znaËajno je promijenjena i ne moæe se reducirati na druπtveno-kulturnu reprodukciju. otvara im se moguÊnost daljnjega πkolovanja. postiæe se jednakost odgojno-obrazovnih moguÊnosti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 3. a s obvezom polaæenja osnovne πkole sprjeËava se njihovo odgojno-obrazovno diskriminiranje i druπtveno marginaliziranje. radno-tehnoloπke. U tom smislu od πkole se oËekuje promiπljanje o vrijednostima i dugoroËnim odgojno-obrazovnim ciljevima te djelovanje u skladu sa zajedniËki usuglaπenim druπtveno-kulturnim vrijednostima i odgojno-obrazovnim ciljevima. estetskih. u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.. estetski. Osobne i druπtvene vrijednosti ispunjavaju æivot svakoga Ëovjeka.

i zahtijevanje dosljednosti u njihovu provoenju. jasno i razvidno. redovitu i trajnu suradnju s roditeljima u smislu jasno podjeljene odgovornosti glede ostvarivanja ciljeva odgoja i obrazovanja u πkoli. naËin praÊenja uËenikova rada kod kuÊe. E planiranje i pripremu πkolskoga i nastavnog rada prema sposobnostima uËenika.. pruæanje pomoÊi uËenicima s teπkoÊama u razvoju i senzibliziranje ostalih uËenika za njihove potrebe. samostalno i kritiËko miπljenje. E uporaba primarnih izvora znanja. znatiæelju te uËenje kako uËiti. suradniËki duh te samosvjesnost. E stvaranje ugodnoga razrednoga i πkolskog ozraËja koje Êe odraæavati interes i motivaciju uËenika za uËenje. miroljubivost. redovito praÊenje te pravodobno. zakljuËivanje. diferencijalno ustrojstvo i tempo nastave. pravednost. 11 E E E E E E upuÊivanje na samostalno uËenje kod kuÊe. dogovorena naËela rada u πkoli. komunikativnost. istraæivaËki duh. samostalno istraæivanje. svijesti i savijesti naËelima poπtivanja razliËitosti i interkulturalnog razumijevanja. E odabir i primjenu nastavnih oblika. razvoju i ponaπanju. ali i roditeljima/skrbnicima. uËenicima. razmjene miπljenja o vrsnoÊi metoda i sredstava pouËavanja. Ona podrazumijeva: E prilagoivanje nastavnih oblika. naËina njihova postizanja i ishoda nastavnoga rada te rada i rezultata uËenika. . E uzimanje u obzir utjecaj medija i drugih ≈pouËavatelja« u uËenikovom okruæenju. koji Êe omoguÊiti aktivno. iskrenosti. E planiranje i pripremu nastavnoga rada u skladu s postavljenim kratkoroËnim odgojno-obrazovnim ciljevima i vrijednostima. diferencijalne djelatnosti. samopouzdanje. nastavnih sredstava i drugih izvora koji potiËu promatranje. razloæno izvjeπÊivanje o uËenikovom napretku o uËenju i razvoju. osjeÊaj za jednakovrijednost i jednakopravnost svih ljudi. metoda i sredstava koji Êe poticajno djelovati na razvoj svih podruËja uËenikove osobnosti. E E E 4. pomoÊ i suradnju. slobodi moralnoga rasuivanja te slobodi miπljenja. E stvaranje πkolskoga i razrednog ozraËja koje se temelji na meusobnom poπtivanju. poticanje razvoja darovitih uËenika i omoguÊivanje njihovoga stvaralaπtva sustavno ocjenjivanje uËenika. uvoenje i praÊenje samovrjednovanja uËenika i meusobnoga vrjednovanja uËenika u razredu. dosljedno pridræavanje standarda ocjenjivanja i redovito. razumljivu komunikaciju. te poticanje profesionalnoga entuzijazma. moguÊnosti organizacije i dr. djelotvornu iskoriπtenost vremena na nastavnom satu i u πkoli.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E E E E temeljnim ljudskim pravima i pravima djece. E uvaæavanje uËenikovih predznanja i neposrednoga iskustva. samostalno uËenje i praktiËno djelovanje uËenika. upuÊivanje u tehnike uspjeπnog uËenja i sustavno praÊenje izradbe domaÊih zadaÊa. E praÊenje uËenikovih podruËja interesa i uvoenje njemu primjerenih oblika pouËavanja i uËenja. sadræajima i naËelima zdravoga æivljenja. razumijevanju i solidarnosti. E E E Odlike osobnosti kojima valja teæiti u odgoju i obrazovanju u osnovnoj πkoli su: samostalnost. primjenjivanje razliËitih vrsta ocjenjivanja s obzirom na odgojnoobrazovne ciljeve. uobliËeno i zbrojno vrjednovanje uËenika s konstruktivnim povratnim informacijama o uËenikovom napredovanju. TEMELJNE ODREDNICE ODGOJNOOBRAZOVNOGA I NASTAVNOG RADA PREMA HNOS-u Konceptualno unesena promjena u odgojno-obrazovnu i nastavnu djelatnost u πkoli odnosi se na usmjerenost pouËavanja na uËenika. stvarajuÊi razlikovne sadræaje. metoda i sredstava rada pojedinaËnim potrebama uËenika. redovitu i trajnu suradnju s drugim uËiteljima u obliku rasprava o povezanosti i postojanosti odgojno-obrazovnih sadræaja s drugim odgojnoobrazovnim podruËjima i/ili predmetima. stvaralaËki interes. poπtenje. tolerancija i razumijevanje. poπtivanje drugoga i briga o drugome. ocjenjivanje vlastitoga rada (samovrjednovanje) uËitelja glede postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva. solidarnost. identificiranje i praÊenje darovitih uËenika i uËenika s teπkoÊama u uËenju. inicijativnost. odnosno u nastavi svakoga pojedinog predmeta. odgovornost. na naËin da uËenici i roditelji/skrbnici razumiju potrebu odgojno-obrazovnoga interveniranja i naËin daljnjega razvoja i poboljπanja. kako bi se osigurao odgojno-obrazovni uspjeh svakog uËenika. tako da je svrha uËenja odreenoga odgojno-obrazovnog sadræaja jasna uËitelju.

14. 11. 9.5 (52. 12. V. 6. 8. NASTAVNI PLAN ZA PROVEDBU NASTAVNOGA PROGRAMA NASTAVNI PREDMETI I. 16. DOPUNSKA NASTAVA I DODATNI RAD IZVANNASTAVNE DJELATNOSTI SAT RAZREDNIKA 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 1+1 (35+35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 6 (210) 3 (105) 3 (105) 6 (210) 12 . VJERONAUK STRANI JEZIK OSTALI IZBORNI PREDMETI UKUPNO IZBORNI PREDMETI (IZBORNA NASTAVA) 2 (70) 2 (70) 3 (105) 18 (630) 2 (70) 5 (175) 1 (35) 1 (35) 2 (70) 4 (140) BROJ SATI TJEDNO (NAJMANJE GODI©NJE) PO RAZREDIMA II. III. LATINSKI JEZIK GR»KI JEZIK UKUPNO POSEBNI PROGRAMI OSTALI OBLICI NEPOSREDNOGA ODGOJNO-OBRAZOVNOGA RADA 20. 17. VII. 10.5) 5 (175) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 4 (140) 2 (70) 4 (140) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 4 (140) 4 (140) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 4 (140) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (105) 2 (70) 1. 21. VI. IV.5) 1 (35) 3 (105) 18 (630) 3 (105) 18 (630) 2 (70) 18 (630) 2 (70) 22 (770) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 2 (70) 23 (805) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 2 (70) 26 (910) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 2 (70) 26 (910) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 2 (70) 2 (70) 4 (140) 6 (210) POSEBNI PROGRAMI KLASI»NIH JEZIKA 18. OBVEZNI PREDMETI 1. 19.5 (52. 2. 22. HRVATSKI JEZIK LIKOVNA KULTURA GLAZBENA KULTURA STRANI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA BIOLOGIJA KEMIJA FIZIKA PRIRODA I DRU©TVO POVIJEST GEOGRAFIJA TEHNI»KA KULTURA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA UKUPNO OBVEZNI PREDMETI (REDOVITA NASTAVA) IZBORNI PREDMETI 15. 5 (175) 1 (35) 1 (35) 2 (70) 4 (140) 5 (175) 1 (35) 1 (35) 2 (70) 4 (140) 5 (175) 1 (35) 1 (35) 2 (70) 4 (140) 5 (175) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 4 (140) 1.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 5. 13. 4. 7. 3. 5. VIII.

Dopunski rad se moæe organizirati za sve nastavne predmete izuzevπi likovnu. projekti . Naime. Redovita nastava odnosi se na obvezno ukljuËivanje djece starosne dobi od πest do petnaest godina u odgojnoobrazovni rad osnovne πkole. odbojka. terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktiËko-metodiËkih pristupa. pa se privremeno za njega/njih organizira oblik pomoÊi u uËenju i nadoknaivanju znanja. Izborni nastavni predmet postaje obvezni nastavni predmet u πkolskoj godini u kojoj se uËenik za njega opredijelio. Ëesto je zadræavanje tradicionalnih oblika i vidova vezano uz navike u nastavnom radu.). Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve uËenike uËenike prosjeËnih sposobnosti. pokusi iz kemije. E πportsko-zdravstveno-rekreacijsko podruËje koje se odnosi na stjecanje πportskih vjeπtina i sposobnosti (nogomet. Izuzetak Ëine kombinirani razredni odjeli koji se mogu formirati za sve uËenike od I. Razina odgojno-obrazovne πkolske i nastavne uËinkovitosti ne ovisi samo o kvaliteti i opsegu odgojnoobrazovnih i nastavnih sadræaja. genetika. te kao efikasan naËin prevladavanja jeziËnih prepreka u sluæenju materinjim jezikom. prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu uËeniËku odluku o ukljuËivanju. πah.. pop. razreda. prehrana. jazz i dr. komunikacija. METODE I SREDSTVA IZVANNASTAVNOGA I IZVANU»IONI»KOG RADA Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj πkoli podrazumijevaju uËiteljevu slobodu kreiranja odgojnoobrazovnoga rada i smisao za stvaralaπtvo. do IV. uspjeπnijega prilagoavanja novom πkolskom okruæenju. Dodatni rad oblik je rada u πkoli koji se organizira za darovite uËenike. PreporuËuje se viπe timskoga promiπljanja i unoπenja promjena koje Êe poveÊati kvalitetu nastavnoga i πkolskog rada. Ovaj oblik nastave sluæi i kao posebna pomoÊ djeci graana Republike Hrvatske koji se vraÊaju iz inozemstva. darovite uËenike. Svrha organiziranja izborne nastave je omoguÊivanje slobode u kreiranju odgojno-obrazovnoga procesa. 7. koπarka.). rock. razreda u planinskim i otoËkim πkolama.frontalnom. meteorologija. folklora. Dopunski rad predstavlja posebni odgojno-obrazovni program koji se odnosi na uËenika i/ili skupinu uËenika koji ne prate redoviti nastavni program s oËekivanom razinom uspjeha. ovladavanje vjeπtinama i sposobnostima korektivne gimnastike. UËitelji trebaju biti osposobljeni za rad u svim oblicima nastavnoga i πkolskog rada. razreda i kao predmetna nastava za uËenike od V. kartografija. i oblicima nastavnoga rada.. istraæivanje uzroka i posljedica prirodnih nepogoda. razreda ili za uËenike od V. organiziranje πkolskog radija i πkolskih novina. ODGOJNO-OBRAZOVNI. metoda i sredstava πkolskoga. skupnoistraæivaËkoga.). kemija u okoliπu. do IV. vjeæbama relaksacije i dr. do VIII. filmske radionice. koji se u pravilu organizira kao razredna nastava za uËenike od I. ©KOLSKI I NASTAVNI RAD Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj πkoli ostvaruje se redovitom i izbornom nastavom. samoistraæivaËkog tipa odgojnoobrazovnoga rada. glazbeni projekti (prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta u umjetniËkoj glazbi i ostalim glazbenim pravcima. kemija u svakodnevnom æivotu. primjerice. novinarske. uËenje druπtvenih plesova. Izborna nastava odnosi se na uËenikov osobni izbor odreenoga nastavnog predmeta iz ponude nastavnih predmeta kao izbornih odgojno-obrazovnih sadræaja u πkoli. dramske. likovne radionice. Redovita nastava ostvaruje se unutar jednoga razrednog odjela koji se formira od uËenika istoga razreda. nastavnoga i izvanπkolskog rada. glazbenu. Iako se izbor odreenoga odgojnoobrazovnog vida prvenstveno temelji na objektivnim moguÊnostima πkole. Ëovjek i biljke. Izvannastavne aktivnosti obiËno su povezane s odreenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. primjerice. projektnoga. proπirivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno-obrazovnom podruËju za koje uËenik pokazuje posebne sklonosti i pojaËan interes. NaËini i metode realizacije izvannastavnih aktivnosti preteæito su radioniËkoga. obrasci ponaπanja. te dopunskim i dodatnim radom s uËenicima. O uËenikovom izboru i obveznosti pohaanja izborne nastave potrebno je obavijestiti roditelje/skrbnike. zborsko pjevanje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6. a pokazuje i veÊu motivaciju za uËenjem u slobodnijim okruæenjima pouËavanja/uËenja. Dopunski rad se tada organizira radi bræega prevladavanja odgojnoobrazovnih razlika glede razliËitih πkolskih sustava. uËenike koji zaostaju za oËekivanom razinom uËenja i uËenike s posebnim potrebama. a istodobno i uspjeπan poticaj za angaæiranje uËenika za rad izvan redovite nastave. ODGOJNO-OBRAZOVNI OBLICI. do VIII. πto odraæava i njihovo htijenje za veÊim uspjehom. koje omoguÊuje iskustveno uËenje i razmatranje odnosa. itd.umjetniËki stilovi i razdoblja (odjeÊa. E prirodoslovno-matematiËko podruËje. skupnom i individualiziranom 13 radu s uËenicima.. To su: E literarne. Ëovjek i æivotinje. itd. nego i o stupnju osposobljenosti uËitelja za primjenu najadekvatnijih oblika. stjecanju sposobnosti i vjeπtina iz odreenih nastavnih podruËja ili viπe nastavnih predmeta ili samo jednoga nastavnog predmeta. . Sadræaji i podruËja ostvarenja izvannastavnih aktivnosti veoma su raznolika. tehniËku i tjelesnu kulturu i izborne predmete. astronomija i sl... te svim vidovima odgoja i obrazovanja .

Odnosi se na one uËenike koji se istiËu izvrsnim postignuÊima u dijelu ili svim odgojno14 IzvanuËioniËka nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadræaja izvan πkole. odnosno uËenja). E formiranje tima struËnjaka koji Êe pratiti njegov/njihov rad. istraæivanja i stvaranja. metode i oblici rada prilagoavali prosjeËnoj veÊini u razredu. vezenja. povijesnim. πportskim i tehniËkim odrediπtima izvan sjediπta πkole. 8. Primjena izradbe i realizacije posebnoga ili obogaÊenoga odgojno-obrazovnog programa za darovitog uËenika ili skupinu darovitih uËenika pretpostavlja: E identificiranje darovitoga uËenika. πkolske ekskurzije te program poznat kao ≈πkola u prirodi«.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu njegovanje nacionalne i kulturne baπtine. sadræajno i metodiËki adekvatno pripremljeno. moguÊnostima i sposobnostima uËenika. IzvanuËioniËka nastava treba koristiti moguÊnost interdisciplinarnoga povezivanja sadræaja razliËitih nastavnih predmeta. E uËeniËko zadrugarstvo . tehnike modeliranja i graenja.. literatura. prava djece i ljudska prava). NajËeπÊi oblici izvanuËioniËke nastave su πkolski izleti. pletenja. Pogodnost ovoga oblika nastave jest lakπe i bræe uËenje. kazaliπta. koje se odnose na izradbu i realizaciju projekata o istraæivanju zaviËaja. i dr. ©kolski izlet je poludnevni ili cjelodnevni zajedniËki odlazak uËenika i uËitelja u mjestu u kojemu je πkola ili izvan njega. s jasno osmiπljenim ciljevima i zadaÊama. ureenje πkolskih vrtova i sl. ekskurzije. ©kola u prirodi je oblik nastave koji se organizira viπednevno na posebno odabranom prirodnom odrediπtu s odgovarajuÊim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za pouËavanje i uËenje. a koji organizira i izvodi πkola u svrhu ispunjavanja odreenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaÊa. ZadaÊa uËitelja je zamijeniti uobiËajenu razrednu situaciju u kojoj su se sadræaji. E oËuvanje prirode i okoliπa te zdravoga naËina æivota . Program ©kola u prirodi temelji se na godiπnjem nastavnom planu i programu osnovne πkole. Ëesto povezan s drugim podruËjima. ©kolske ekskurzije mogu trajati najdulje tjedan dana. a pristup sadræaju je dublji.seosko gospodarstvo.. Vaæno je temeljito planiranje aktivnosti izvan uËionice. nastavna sredstva. i dr. interaktivan. uËenje o oËuvanju okoliπa. Rad izvan πkole potiËe radost otkrivanja. nego individualno rade na zadacima ili projektima uz struËno voenje. interesima. E druπtveno-humanistiËki projekti i radionice (graanski odgoj i obrazovanje. Kod prakticiranja obogaÊenog programa daroviti uËenici se ne izdvajaju iz razredne zajednice i πkolskog okruæenja. odnosno dijagnosticiranje darovitosti E izradbu programa rada za jednog ili skupinu darovitih uËenika. E osiguravanje uvjeta za ostvarenje programa (satnica. Plan i program ovih aktivnosti utvruje se godiπnjim planom i programom rada πkole. turistiËke kulture i sl. osnovne tehnike kukiËanja. domaÊinstvo. Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji naËin sprjeËavanja druπtveno neprihvatljivoga ponaπanja. UoËavanje darovitih uËenika i poticanje razvoja njihove darovitosti izradbom programa u skladu sa sklonostima. utjeËe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine te potiËe intelektualna Ëuvstva. Dva najËeπÊa pristupa koja se koriste za potrebe darovitih uËenika u osnovnoj πkoli su: E izradba i realizacija posebnoga ili obogaÊenoga odgojno-obrazovnog programa i E akceleracija programa. pogodan je za timski rad.). Cilj izvanuËioniËke nastave je uËenje otkrivanjem u neposrednoj æivotnoj stvarnosti. E tehniËko stvaralaπtvo (tehniËke inovacije. RAD S DAROVITIM U»ENICIMA Teænja za visokim odgojno-obrazovnim standardima i postignuÊima zahtijeva pridavanje veÊega znaËenja otkrivanju iznadprosjeËne i darovite djece i stvaranju moguÊnosti za razvijanje njihove darovitosti u jednom ili viπe podruËja. individualno voen. Akceleracija je oblik nastave kojim se uËeniku omoguÊuje zavrπavanje osnovne πkole u vremenu kraÊem od propisanog. a moæe biti pod vodstvom mentora izvan πkole (primjerice. Razrednik je duæan . E vrjednovanje uËenikovih rezultata i postignuÊa. u skladu s odreenim ciljevima i zadaÊama πkole. Program se moæe odnositi na svako odgojno-obrazovno podruËje. ljudima koji u njoj æive i koji su utjecali na okolinu.istraæivanje zaviËaja i oËuvanje njegova okoliπa. znanstvenika. a napose o njihovoj motivaciji. odlasci u kina. Vaæno je voditi raËuna o individualnim potrebama i sklonostima svakoga darovitog uËenika. etnologije. maketarstvo. oblici pouËavanja. terenska nastava. umjetnika. ©kolska ekskurzija je viπednevno putovanje radi posjeta prirodnim. U izvanuËioniËku nastavu spadaju: izleti.). pËelarstvo. Pri organizaciji ovoga oblika rada valja voditi raËuna o interesima. u kojemu se uËenici susreÊu s prirodnom i kulturnom okolinom. πkola u prirodi i drugi sliËni organizirani oblici pouËavanja/uËenja izvan πkole. a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju uËenika i samostalno-istraæivaËko uËenje. stjecanje kulture æivljenja u zdravom okoliπu za zdrav okoliπ. galerije i druge ustanove. motivacijom i sposobnostima darovitih uËenika je obveza uËitelja i struËnih suradnika u osnovnoj πkoli. MoguÊnosti obogaÊivanja programa za darovitoga uËenika ili uËenike su raznovrsne. E upoznati roditelje s planom i programom izleta ili ekskurzije prije poËetka provedbe. kulturnim.

NajveÊi broj uËenika s posebnim obrazovnim potrebama potpuno je integriran u redovne razredne odjele i to na naËin da u jednom razrednom odjelu mogu biti najviπe tri uËenika s posebnim obrazovnim potrebama. Za uËenike sa senzoriËkim i motoriËkim oπteÊenjima (vida. 23/91. a dio programa svladavaju prema posebnom Okvirnom nastavnom planu i programu za uËenike s teπkoÊama u razvoju. πto ovisi o stupnju teπkoÊe i procjeni posebne odgojno-obrazovne podrπke koju uËenici s teπkoÊama u razvoju trebaju. koje kreira uËitelj u suradnji s defektologom i drugim struËnim suradnicima. 74/99.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu obrazovnim predmetima. a to je omoguÊivanje ukljuËivanja u posebne povremene odgojno-obrazovne programe koji se organiziraju za skupinu darovite djece unutar same πkole. uglavnom po prilagoenom programu. subotnje πkole. naËina. djelom vremena u razrednom odjelu sa skupinom uËenika koji rade prema Nastavnom planu i programu za osnovnu πkolu. UËenici s lakom mentalnom retardacijom bez utjecajnih teπkoÊa u razvoju πkoluju se u sustavu djelomiËne integracije u posebnim razrednim odjelima u kojima svladavaju nastavne sadræaje hrvatskoga jezika.kada uËenik u jednoj πkolskoj godini zavrπava dva razreda. metoda rada i vrjednovanja postignuÊa.kada daroviti uËenik provodi u viπem razredu samo dio πkolskoga dana. programi specijalizacija i sl. U odgojno-obrazovnom radu s uËenicima s teπkoÊama u razvoju pozornost se usmjerava na sposobnosti i potrebe uËenika. kojega realizira defektolog u posebnom razrednom odjelu. Hrvatski πkolski sustav omoguÊuje i treÊi vid rada s darovitim uËenicima. likovne. Dodatnim radom Ëesto se potiËe ukljuËivanje uËenika za sudjelovanje na natjecanjima. RAD S U»ENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA Suvremena hrvatska πkola omoguÊuje i potiËe integraciju uËenika s lakim teπkoÊama u razvoju u redoviti πkolski sustav. te svladavaju redovite nastavne programe uz individualizirane naËine rada s obzirom na struËnu procjenu posebnoga odgojnoobrazovnog djelovanja. πto je za uËitelja zahtjevnije u didaktiËko-metodiËkom pristupu.) utvreni su primjereni oblici πkolovanja uËenika s posebnim obrazovnim potrebama. susretima i smotrama. odnosno o uvjetima koje pruæa πkola i omoguÊuje lokalna zajednica. a s tri uËenika s teπkoÊama u razvoju razredni odjel moæe imati najviπe 24 uËenika. sluha. DjelomiËna integracija podrazumijeva ukljuËenost uËenika s teπkoÊama u razvoju. sluπajuÊi jedan ili viπe predmeta. i b) djelomiËnu integraciju. dok nastavne sadræaje likovne i glazbene kulture te tehniËke i tjelesne i zdravstvene kulture svladavaju u redovitom razrednom odjelu. ili programe kojima se organizira poseban razred za darovite uËenike. najËeπÊe s lakom mentalnom retardacijom. Pravilnikom o broju uËenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj πkoli (NN. i sliËni programi koji se povremeno organiziraju kao tzv. moæe imati najviπe 28 uËenika. baletne. Prema novim terminologijskim odreenjima uËenici s teπkoÊama u razvoju kategoriziraju se u uËenike s posebnim potrebama. individualizaciju odgojno-obrazovnoga i nastavnog rada. a postoje i posebne πkole . UËenici s lakim teπkoÊama u razvoju u pravilu se ukljuËuju u redovite razredne odjele. ljetne πkole. o kojemu miπljenje i prosudbu donosi poseban tim struËnjaka. S posebnim programom treba upoznati roditelje/skrbnike. Akceleracija je zahtjevniji i osjetljiviji naËin ostvarenja potreba darovitoga uËenika.) utvreno je da razredni odjel u koji je ukljuËen jedan uËenik s teπkoÊama u razvoju. matematike i prirode i druπtva. Takvim uËenicima se pruæa moguÊnost svladavanja nastavnih programa iz dva razreda tijekom jedne πkolske godine. i potpuna . te osiguravanje dodatne podrπke primjenom rehabilitacijskih programa. ukljuËivanjem osposobljenih asistenata u nastavi i dr. Darovita se djeca istiËu odreenim natprosjeËnim sposobnostima. Akceleracija moæe biti djelomiËna . s dva uËenika s teπkoÊama u razvoju razredni odjel moæe imati najviπe 26 uËenika. Potpuna integracija podrazumijeva ukljuËenost uËenika s teπkoÊama u razvoju u razredni odjel. 15 .glazbene. tjelesnih oπteÊenja) koji su potpuno integrirani u redovite razredne odjele organizira se produæeni struËni postupak u skupinama od 6 do 10 uËenika nakon nastave. Pravilnikom o osnovnoπkolskom odgoju i obrazovanju uËenika s teπkoÊama u razvoju (NN. Vaæno je pritom uzeti u obzir i razinu emocionalne i socijalne zrelosti darovitoga uËenika prije donoπenja odluke o primjeni akceleracije. Redoviti sustav odgoja i obrazovanja osnovne πkole omoguÊuje dva vida integracije djece s teπkoÊama u razvoju: a) potpunu integraciju. izradbu i primjenu posebno prilagoenih programa za uËenika s teπkoÊom ili teπkoÊama u razvoju. jer njihova integracija u redoviti osnovnoπkolski sustav podrazumijeva prakticiranje posebnih sadræaja. 9.

Razrednik ima ulogu uËitelja koja se odnosi na voenje povjerenoga razrednog odjela te komunikacijsko posredovanje izmeu neposrednih i posrednih sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti /procesa . kao i Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006. izbor metoda. praÊenje i ocjenjivanje postignuÊa uËenika. udruga. ukljuËiti lokalnu zajednicu u rad i æivot πkole. Individualizirani odgojno-obrazovni programi izrauju se za sve uËenike s posebnim obrazovnim potrebama temeljem Rjeπenja Ureda dræavne uprave i Odluke uËiteljskog vijeÊa πkole. ostalih uËenika. domiπljatosti i moguÊnosti neposrednih sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti. kao i prikladne sadræaje. koji obogaÊuju postojeÊe nastavne planove i programe. Oni ostvaruju odgojno-obrazovnu djelatnost u redovitoj.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. a za uËenike s teπkoÊama u razvoju predstavljaju teπko dostiæan ili pak nedostiæan cilj. ciljeve i zadaÊe πkole. Izradba individualiziranoga odgojno-obrazovnog programa temelji se na procjeni sposobnosti. razine usvajanja sadræaja. sredstava i pomagala. Etape izradbe individualiziranoga programa su: inicijalna procjena. podijeliti zadovoljstvo i zahvalnosti s drugima. On je osoba koja upuÊuje uËenike u πkolski i nastavni rad. izbornoj. uËitelji i struËni suradnici. kao i preporuke za daljnji rad. Sustavnim struËnim usavrπavanjem uËitelja i struËnih suradnika osigurava se potrebna razina osposobljenosti za rad s uËenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Jedan od takvih oblika je tzv. pomaæe im. (Vlada RH. potiËe razvijanje suradnje i prijateljstva meu uËenicima te ih pouËava zajedniËkom æivljenju. dopunskome i dodatnom radu. praÊenje i vrjednovanje uËenikova napredovanja. NOSITELJI ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U OSNOVNOJ ©KOLI Nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti u πkoli su: ravnatelj. te vrjednovanje i samovrjednovanje rada uËitelja. postupaka. struËnih suradnika. izbora najprikladnijih pedagoπko-psiholoπkih i didaktiËkometodiËkih pristupa i oblika rada do vrjednovanja napredovanja i uspjeπnosti. Ravnatelj je ovlaπtena i odgovorna osoba za funkcioniranje cjelokupnoga odgojno-obrazovnog rada u πkoli i koja po funkciji sudjeluje u razvojno-pedagoπkoj djelatnosti πkole. Razrednik je voditelj i odgojitelj odreene skupine uËenika koja Ëini razredno odjeljenje. roditelja/skrbnika. Ukoliko πkola nema zaposlenog struËnjaka koji se bavi s uËenicima s teπkoÊama u razvoju. Svi dokumenti i prilozi praÊenja uËenika ulaæu se u mapu uËenika.uËenika. Ovaj oblik rada je posebno koristan za sprjeËavanje upuÊivanja djece u specijalizirane institucije i izdvajanje djeteta iz bliske sredine kada to nije nuæno. Odgojno-obrazovna uloga ravnatelja je stvaranje ozraËja za promjene. Ovaj oblik nastave. odreivanje nastavnih predmeta i sadræaja. jasno iskazivati prioritete πkole. U radu s uËenicima s posebnim potrebama u redovitom sustavu odgoja i obrazovanja u osnovnoj πkoli teæiπte se stavlja na izradbu posebnih odgojno-obrazovnih i nastavnih programa. planira πkola u suradnji s roditeljima. Rad na planiranju i provedbi odgojno-obrazovnoga rada s uËenicima s teπkoÊama u razvoju i njihovoj integraciji u redoviti nastavni rad u πkoli ukljuËuje intenzivnu suradnju uËitelja. uËenikom i struËnim suradnicima. istaknuti doprinose i zasluge Ëlanova kolektiva. razumije i usmjerava. a mogu se provoditi kao izvannastavne ili izvanπkolske aktivnosti. Posebno izraen program pretpostavlja individualizirani rad. do 2006. 16 Nova hrvatska πkola predvia moguÊnost uvoenja novih. povezivanje s kolektivom. lokalne zajednice. predviaju niz mjera u podruËju odgojnoobrazovne integracije djece s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: struËno osposobljavanje i usavrπavanje uËitelja. savjetovanje sa struËnim suradnicima i stalnu suradnju s roditeljima/skrbnicima.). UËitelji su struËno osposobljeni nositelji odgojnoobrazovnoga i nastavnog rada u razrednoj i predmetnoj nastavi prema podruËjima nastavne djelatnosti. izvannastavnim i izvanuËioniËkim aktivnostima. te procjeni podruËja koja treba razvijati kod uËenika s posebnim potrebama. radu s uËenicima s posebnim potrebama. alternativnih oblika rada s uËenicima s teπkoÊama u razvoju. provoditi vrjednovanje i samovrjednovanje rada ravnatelja. Blok satovi olakπavaju organizaciju ≈bonus nastave«. Na kraju svake πkolske godine struËni tim i uËitelji πkole duæni su izraditi pisano izvjeπÊe o postignuÊima. meuresornu suradnja i suradnja s civilnim sektorom. osuvremenjivanje nastavnih planova i programa. suraivati s Ëlanovima kolektiva u planiranju. uËitelja. interesa i potreba uËenika. nazoËiti proslavama. nagraivati napore uËitelja i uËenika. 10. drukËijim . hrabri. vremenske dimenzije (kratkoroËni i dugoroËni ciljevi i zadatci). koji predstavlja ponudu zamjenskih aktivnosti za one predmete koji zahtijevaju viπe kognitivne razine. a oni ovise o inicijativnosti. 2003. Ulazak djeteta u πkolu oznaËava susret s novim socijalnim okruæenjem. ≈bonus nastava«. ravnatelja. stvarati suradniËko ozraËje. mobilne sluæbe podrπke i dr. roditelja/skrbnika i Ëlanova obitelji. 2012. od prepoznavanja njihovih posebnosti. ona je duæna osigurati primjerenu odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu suradnjom sa struËnjacima izvan ustanove i ovlaπtenim institucijama. pokazati jasno namjere. PreporuËuje se ËeπÊe praÊenje uspjeπnosti programa zbog eventualne potrebe mijenjanja ili doraivanja programa. poticanje timskoga rada i zajedniËkoga rjeπavanja problema.

uËiteljima. te stalno surauje s drugim uËiteljima. E sudjeluju u uvoenju pripravnika u samostalni odgojno-obrazovni rad. pomaæe im u rjeπavanju problema i neuspjeha u uËenju. E prate nove spoznaje iz podruËja pedagogije / psihologije / defektologije i njihovu primjenu u nastavnom i πkolskom radu. defektologa. E uvode i prate inovacije u svim sastavnicama odgojno-obrazovne djelatnosti/procesa. E istraæuju potrebe za kvalitetnu organizaciju odgojno-obrazovnoga rada.planiranje i programiranje rada svakoga struËnog suradnika. Nositelji razvojno-pedagoπke djelatnosti su struËni suradnici u πkoli. E biblioteËno-informacijska i dokumentacijska djelatnost. Rad pedagoga. planiranje i programiranje rada πkole i nastave . 17 Pripremanje πkolskih odgojno-obrazovnih programa i njihove realizacije odnosi se na: E utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba uËenika. struËnim tijelima i drugim sudionicima odgojno-obrazovne djelatnosti /procesa. otkriva uzroke moguÊega neprihvatljivog ponaπanja. E neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu. analizu odgojnoobrazovne situacije i pripremu plana odgojnoobrazovnoga djelovanja. pripremu individualnih programa za uvoenje pripravnika u samostalni rad. osiguravanje nastavne opreme. . te izradbu godiπnjega plana i programa rada πkole. izvannastavne aktivnosti. E stalni struËni razvoj nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u πkoli. dijagnostiËkih. Ëija uloga jest stalno unaprjeivanje svih sastavnica odgojno-obrazovnoga rada u πkoli i nastavi.praÊenje cjelokupnoga rada πkole i vrjednovanje kvalitete rada i didaktiËko-metodiËkih uvjeta rada. Razrednik radi u skladu s odgojno-obrazovnim ciljevima πkole i nastave. Ta podruËja su: E pripremanje πkolskih odgojno-obrazovnih programa i njihove realizacije. uspostavljaju i razvijaju sustav informatiËke i dokumentacijske djelatnosti radi evidencije i unaprjeivanja osobnoga rada te rada πkole. E pruæaju savjetodavnu pomoÊ uËenicima. akcija. E istraæuju i analiziraju pojedine pedagoπke / psiholoπke / defektoloπke pojavnosti (programa. znanstvenih i drugih uvida. E organizacijske poslove. E sudjeluju u provoenju zdravstvene i socijalne skrbi uËenika.ispitivanje i utvrivanje pojava i procesa s ciljem operativnih. E profesionalno informiraju i usmjeravaju uËenike u skladu s njihovim potrebama. rad struËnih tijela πkole. Razrednikova je uloga stvaranje povoljnoga socijalno-psiholoπkog ozraËja i meusobnoga poπtovanja. provedbu kvantitativne i kvalitativne analize stupnja ostvarenosti ciljeva πkole. stavova i navika koje omoguÊavaju cjelovit razvoj osobnosti uËenika. sudjelovanje u planiranju i programiranju javne afirmacije πkole. Na poËetku πkolske godine razrednik izrauje program rada svoga odjela. E 11. provoenje studijskih analiza. planiranje provedbe integrativnih nastavnih i πkolskih programa. roditeljima. πkole i okruæenja . sudjelovanje u osmiπljavanju i kreiranju kratkoroËnoga i dugoroËnog razvoja πkole. pedagoπkog standarda) i drugih sastavnica odgojnoobrazovne djelatnosti/procesa. E provode vrjednovanje i samovrjednovanje rada sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti/procesa u πkoli. sistematizaciju i pripremu mjera za raznovrsne potrebe i korisnike. E ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa πkole . interesima i sposobnostima. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST STRU»NIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ©KOLI Razvojno-pedagoπka i psiholoπka djelatnost sastavni je dio programa rada osnovne πkole. StruËni suradnici u πkoli ostvaruju sljedeÊe zadaÊe: E potiËu usvajanje vrijednosti. njihovo ponaπanje. E sudjeluju u struËnom usavrπavanju odgojnoobrazovnih djelatnika. suradnju s roditeljima. sudjelovanje u estetsko-ekoloπkom ureivanju prostora πkole. istraæivanja i projekata. profesionalnu orijentaciju. Njegova je obveza i stalna suradnja s roditeljima/skrbnicima. izvannastavnih aktivnosti i rada struËnih tijela πkole. planiranje i programiranje nastave. E prate razvoj i odgojno-obrazovna postignuÊa uËenika. Razrednik prati rast i razvoj uËenika. odgojno-obrazovnih postignuÊa. praÊenje razvoja i napredovanja uËenika. To su: pedagog. identificira probleme uËenika. izradbu nastavnih sredstava i pomagala. psiholog. psihologa. E vrjednovanje odgojno-obrazovnih rezultata. klasifikaciju. socijalni radnik i knjiæniËar. razrednik vodi pedagoπke i administrativne poslove. E rade na povezivanju πkole s lokalnom i πirom zajednicom. socijalnoga radnika i knjiæniËara usmjeren je na sva podruËja odgojnoobrazovne djelatnosti i sudionike koji sudjeluju u ostvarivanju ciljeva osnovne πkole. defektolog. poticanje uËitelja za primjenu audio-vizualnih sredstava i informatiËke opreme u nastavi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu druπtvenim odnosima i novim obvezama. Uz poslove voenja i praÊenja razvoja uËenika.

E zdravstvena i socijalna zaπtita uËenika . E voenje πkolske. regionalnim i meunarodnim projektima. te predlaæe naËine i sadræaje za unaprjeivanje i poboljπavanje nastave i cjelovitoga odgojno-obrazovnog rada u πkoli. razred osnovne πkole . Defektolog radi na otkrivanju. pomoÊ uËenicima u ostvarivanju zdravstene i socijalne zaπtite. roditelja i uËitelja s moguÊnostima nastavka πkolovanja djece/uËenika s obzirom na potrebe svijeta rada. sudjelovanje u izradbi individualiziranih programa za darovite uËenike i uËenike s teπkoÊama u razvoju. Teæiπte njegova rada je individualni i skupni rad s uËenicima. vrjednovanje realizacije nastavnih programa i πkolskoga rada.sudjelovanje u suvremenim promjenama rada πkole. Sudjeluje u svim fazama odgojno-obrazovne djelatnosti. a za dio poslova neophodan je timski rad. upoznavanje socijalnih prilika uËenika i pomoÊ uËeniku u ostvarivanju socijalno-zaπtitnih potreba. dijagnosticiranju i terapiji uËenika s teπkoÊama u razvoju i uËenju. a aktivnosti struËnih suradnika povezane su sa stalnim struËnim razvojem. pruæanje struËne pomoÊi uËenicima s teπkoÊama u uËenju. praÊenje realizacije dopunskoga i dodatnog rada. E sudjelovanje u uspostavljanju i razvijanju informatizacije πkole. istraæuje i analizira nastavni rad. PrateÊi razvoj i napredovanje uËenika. praÊenja znanstvene i struËne literature. procjenjivanje njihovih sposobnosti i motivacije. s loπim obiteljskim prilikama i drugim oteæavajuÊim okolnostima.individualno i skupno pruæanje savjetodavne pomoÊi uËenicima. 18 E E E E E suradnje sa struËnjacima i ustanovama koje prate odgojno-obrazovni sustav i onima koji se bave unaprjeivanjem odgoja i obrazovanja. Utvruje individualne odgojno-obrazovne sadræaje namijenjene uËenicima s teπkoÊama u razvoju i uËenju. organiziranja i izvoenja oglednih nastavnih satova. pedagoπke i nastavne dokumentacije. i to na naËin: E planiranja i provedbe obveznoga struËnog usavrπavanja uËitelja i struËnih suradnika. a suradnja s drugim sudionicima odgojnoobrazovnoga djelovanja je u funkciji njihova osposobljavanja za bolje razumijevanje uËenikovih potreba i ponaπanja. uËenika i razrednih odjela. od planiranja i programiranja do vrjednovanja rezultata. E pruæanje struËne pomoÊi uËeniku i roditelju u koriπtenju literature. psiholog radi s njima savjetodavno. On surauje sa svim drugim sudionicima odgojno-obrazovne djelatnosti/procesa u πkoli. a posebice u profesionalnom informiranju i usmjerivanju. organiziranja i voenja struËnih rasprava u πkoli. poticanje uvoenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i πkolskog rada. Psiholog je struËnjak koji primjenjuje znanstvene spoznaje pedagoπke i razvojne psihologije u πkolskoj praksi. te djelotvorniji rad s njima. uËitelja na koriπtenje znanstvene i struËne literature. individualni i skupni savjetodavni rad sa struËnjacima. roditeljima. uËitelje. E profesionalno informiranje i usmjeravanje uËenika ispitivanje individualnih odgojno-obrazovnih potreba uËenika.utvrivanje psihofiziËke sposobnosti djece pri upisu u I. E izradba i Ëuvanje uËeniËke dokumentacije. roditelja. Brine o osposobljavanju i struËnom usavrπavanju uËitelja u podruËju integracije i brige za . sudjelovanje u meuπkolskim. StruËni suradnici dio poslova rade samostalno. roditelje. E praÊenja i pruæanja struËne pomoÊi pripravnicima i uËiteljima poËetnicima. nastavni i πkolski rad. E nabavku multimedijskih izvora znanja. E unaprjeenje rada πkole . Primjenom odgovarajuÊih psihologijskih instrumenata i metoda pridonosi unaprjeivanju psiholoπkoga aspekta odgojno-obrazovnoga i nastavnog procesa. uËiteljima. Teæiπte rada pedagoga je na pedagoπkodidaktiËkom podruËju πkolskoga i nastavnog rada. angaæiranja u odgovarajuÊim struËnim udruæenjima. te odreuje nastavne oblike i metode rada primjerene sposobnostima takve djece. Prati. StruËno usavrπavanje je obveza neposrednih sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti u πkoli i nastavi. razred. æupanijskim. izbornih predmeta. provoenje razvojnih i akcijskih istraæivanja i drugih znanstveno-struËnih projekata.sudjelovanje u provoenju zdravstvenoga odgoja i obrazovanja i podizanje zdravstvene kulture uËenika i drugih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa. E poticanje uËenika. struËna pedagoπkopsiholoπka i didaktiËko-metodiËka pomoÊ u ostvarivanju nastavnih planova i programa. knjiga i druge literature. predlaganje naËina za unaprjeivanje kvalitete rada πkole. utvrivanje kriterija za formiranje razrednih odjela. suradnja sa struËnim sluæbama Zavoda za zapoπljavanje i drugim relevantnim ustanovama. BiblioteËno-informacijska i dokumentacijska djelatnost podrazumijeva sljedeÊe aktivnosti: E nabavku znanstveno-struËnih Ëasopisa. identifikacija i praÊenje rada i uspjeha darovitih uËenika. razmatranje i predlaganje odgojno-obrazovnih mjera za sankcioniranje nepoæeljnih ponaπanja uËenika. uvaæavanje i zastupanje prava uËenika. Pedagog je najπire profiliran struËni suradnik. savjetodavni rad s uËenicima s posebnim potrebama. E razvojni i savjetodavni rad . kulture πkole i profesionalne kulture. izvannastavnih i izvanuËioniËkih aktivnosti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu sastoji se od sljedeÊih aktivnosti: E upisi djece u I. upoznavanje uËenika. E kreiranje i izradba tiskanih materijala za uËenike.

a ni kvalitetnoga provoenja slobodnoga vremena. potiËe ih na stvaralaËko i kritiËko miπljenje pri pronalaæenju. Aktivnosti πkolske knjiænice u korelacijskom pristupu prema drugim predmetima odnose se na sljedeÊe: E sudjelovanje u zajedniËkom planiranju tema. Ona ukljuËuje razumijevanje i uporabu informacija. Upoznaje se s neposrednim uvjetima socijalne sredine u kojoj odrastaju djeca s izraæenim socijalnim potrebama te predlaæe rjeπavanje socijalnih problema takvih uËenika. Pritom tehnike Ëitanja i razumijevanje proËitanoga postaju bitan preduvjet uspjeπnosti procesa cjelokupnoga πkolskog uËenja. roditelje. U skladu s vrstom i stupnjem teπkoÊe. struËnoknjiæniËnu te kulturnu i javnu djelatnost. Surauje s roditeljima usklaujuÊi odgojno-obrazovne napore πkole i roditeljskoga doma. E organiziranje predavanja i radionica za uËenike. S aktualiziranim promjenama odgoja i obrazovanja u osnovnoj πkoli. te analizira i utvruje odnose i utjecaje izmeu socijalnih Ëimbenika i uspjeha uËenika. selektiranju. Nositelj djelatnosti πkolske knjiænice πkolski je knjiæniËar od kojeg se oËekuje profesionalni pristup u komunikaciji i radu. Osim neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s uËenicima i njihova upuÊivanja u koriπtenje razliËitih izvora znanja. . KnjiæniËar prati znanstveno-struËnu literaturu. E izradbu referata ili uradaka na zadanu temu. ne samo iz klasiËnih izvora znanja. E prezentacije projekata. U danaπnjem druπtvu informacijska pismenost je jedna od vaænih sastavnica Ëovjekove pismenosti uopÊe. ©KOLSKA KNJIÆNICA Suvremena πkolska knjiænica informacijsko je. utvruje didaktiËko-metodiËke uvjete rada. knjiæniËar sudjeluje u formiranju multimedijskoga srediπta πkole kroz opremanje struËnom literaturom. izrauje anotacije i tematske bibliografije. promicanju naËela da su sloboda miπljenja i slobodan pristup informacijama polaziπta za uspjeπno i odgovorno sudjelovanje u graanskom demokratskom druπtvu. bibliografija. Kao izvor informacija i znanja prvenstveno je namijenjena uËenicima i uËiteljima za potrebe redovite nastave. knjiæniËari unose kvalitativne promjene u odgojno-obrazovni rad knjiænice donoπenjem posebnoga programa rada Informacijska pismenost i poticanje Ëitanja. ZadaÊa je πkolskoga knjiæniËara stvoriti od uËenika Ëitatelja koji Êe s oduπevljenjem i radoπÊu osjetiti knjiæevno djelo. Djelatnost knjiæniËara u πkolskoj knjiænici obuhvaÊa neposrednu odgojno-obrazovnu djelatnost. ©kolska knjiænica je prostor prilagoen potrebama uËenika i omoguÊuje im uËenje i samostalno istraæivanje. uËitelje. kako pri planiranju tako i u ostvarivanju. sluæenju njihovom graom. uporabi raznovrsnih kataloga. Samostalnost u uporabi razliËitih izvora informacija i znanja oËituje se u snalaæenju u svim knjiænicama. nastavnicima. drugim izvorima znanja i odgovarajuÊom odgojno-obrazovnom tehnikom. a razlikuje se u zadaÊama i ciljevima. ©kolska knjiænica je mjesto gdje se uËenik uvodi u svijet knjige i Ëitanja. Pruæa pomoÊ uËiteljima i roditeljima u razumijevanju socijalnoga ambijenta i otklanjanju socijalnih problema. ali je i potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima πkole. »itanjem uËenik otkriva raznoliki svijet literature. poznavanju klasifikacijskih naËela. Timskim radom πkolskoga knjiæniËara i uËitelja omoguÊuje se meupredmetno povezivanje sliËnih ili zajedniËkih nastavnih sadræaja iz podruËja informacijske i ËitalaËke pismenosti. nego i onih posredovanih suvremenom tehnologijom. uËiteljima. Suvremena djelatnost knjiænice usmjerena je na informacijsku pismenost i poticanje Ëitanja. E pripreme uvodnih satova iz pojedinih predmeta. poticanju maπte i uæivanju u Ëitanju. te potiËe uËenike i uËitelje na koriπtenje znanstvene i struËne literature. mjesto okupljanja i provoenja izvannastavnoga i slobodnog vremena. sposobnost razumijevanja korisniËkih potreba te informacijske vjeπtine i znanja o svrsishodnoj i kvalitetnoj uporabi informacija. E provoenje individualnih i skupnih projekata. To su i preduvjeti za uspjeπna postignuÊa u uËenju i razumijevanju. te provoenjem projekta Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu πkolu. tema ili cjelina. medijsko i komunikacijsko srediπte πkole. Analizom socijalne situacije u πkoli utvruje eventualne uzroke odgojno-obrazovnih problema i neuspjeha pojedinih uËenika. KnjiæniËar potiËe razvoj ËitalaËke kulture i osposobljava korisnike za intelektualnu proradu izvora.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu razvoj djece s teπkoÊama. jer pouËava uËenike samostalnom projektno-istraæivaËkom radu. roditeljima ili svim korisnicima zajedno. Upravo u osposobljavanju koriπtenja tog oblika pismenosti πkolska knjiænica dobiva veÊu ulogu. Socijalni radnik utvruje socijalni sastav uËenika u πkoli i pojedinim razrednim odjelima. E realizaciju nastavnoga sata sa zadanom temom. struËne suradnike. Ëime se znatno smanjuje optereÊenost uËenika. Program rada πkolske knjiænice moæe biti namijenjen uËenicima. administrativnim osobljem i roditeljima/skrbnicima. vrjednovanju i primjeni informacija. referentne zbirke i drugih izvora bez kojih nema suvremenoga i svrsishodnoga cjeloæivotnog uËenja te napredovanja u struci. Za ostvarenje odgojno-obrazovnih ciljeva potrebna je suradnja s uËenicima. pridonoseÊi razvoju kulture samostalnoga intelektualnog rada. 19 12. ZadaÊa je suvremene πkolske knjiænice potpora odgojnoobrazovnim ciljevima i zadatcima nastavnoga plana i programa πkole. Na prvome mjestu treba osigurati pristup izvorima znanja koji Êe uËenike potaknuti na razliËite ideje u procesu iskustvenoga uËenja i omoguÊiti im stjecanje stvaralaËkoga iskustva pri uporabi i kreiranju informacija.

daju im se nova znanja. korice. referenca. Isticanjem osnovne zadaÊe πkolske knjiænice. razlikovati djeËji tisak od dnevnoga tiska i Ëasopisa. obogaÊuje se rjeËnik. pratiti i ispitivati zanimanje uËenika za knjigu. da nauËe aktivno sluπati. E radionica za uËenike s posebnim potrebama. Od uËenika se oËekuje da se znaju samostalno orijentirati u knjiænici i pronaÊi æeljenu knjigu. bivπih poznatih uËenika πkole i dr. sa znatiæeljom usvajati nova znanja potrebna za prilagoivanje u svim æivotnim situacijama. razvijati sposobnost promatranja. pouËiti uËenike o razlikovanju pojmova citat. U I. auditivnim i audiovizualnim sredstvima (tekst. zapaæanja i slobodnog iznoπenja vlastitoga miπljenja.predstavljanje knjiga. te na satovima razredne zajednice. biljeπka o piscu.). prevoditelj). motivirati uËenike za izvanπkolsko Ëitanje. Neposredni odgojno-obrazovni rad s uËenicima u πkolskoj knjiænici strukturiran je po razredima i sadræajima. tehniËkih. U III. . audiovizualne grae. citiranje. da doæivljavaju knjigu kao motivacijsko sredstvo za razliËite aktivnosti priËanjem priËa i bajki u knjiænici. razredu uËenik treba znati prepoznati i imenovati djeËje Ëasopise (naslovnica). da znaju kako je knjiga opremljena (hrbat. u slobodnim aktivnostima. Ciljevi odgojno-obrazovne djelatnosti u πkolskoj knjiænici su: E privikavati uËenike na knjiæniËni prostor i ozraËje. Prioritet aktivnostima u radu s uËenicima u i sa πkolskom knjiænicom daje se poticanju Ëitanja kao jeziËnoj djelatnosti i temelju obrazovanja. te prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica. aktivno se ukljuËiti u cijelo druπtvo. E upoznati uËenike sa svim izvorima informacija i nauËiti ih koristiti usluge πkolske i drugih knjiænica. Navedeni Ëimbenici omoguÊit Êe uËenicima da postanu svjesni vlastitih informacijskih i ËitalaËkih potreba koje Êe im pomoÊi u aktivnom ukljuËivanju u druπtvo znanja. umjetniËkih. pouËiti uËenike o prepoznavanju bibliografskih podataka o knjiænoj grai. uËenik postaje aktivan sudionik nove hrvatske πkole. E organiziranje susreta s osobama koje izlaæu odreenu temu. pokazati razlike izmeu knjiga (slikovnica. slika. razlikovati Ëasopise prema vremenu izlaæenja (tjednik. E utjecati na pozitivna miπljenja i stavove o knjizi. rjeËnika i sl. preporuËenih popisa literature. knjiæni blok). knjiga). 20 E E E E E E uputiti uËenike na knjige kao stalni izvor raznovrsnih znanja (informativnih. E nastavni dan u πkolskoj knjiænici. Ëuvati i vraÊati knjige na vrijeme. enciklopedija. sadræaj. do IV. Od I. ilustrator.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Aktivnosti pri realizaciji programa mogu se provoditi u razliËitim oblicima: E radionica za interesnu skupinu uËenika. pomaæe im se u izgradnji sustava vrijednosti i usvajanju etiËkih normi. slika. Razvijanjem ËitalaËke pismenosti potiËe se govorno i pisano izraæavanje uËenika. Nezaobilazna je uloga πkolske knjiænice u promicanju prava djeteta koja proizlaze iz temeljnoga prava svakoga Ëovjeka da se optimalno razvije na osnovi svojih sposobnosti i intelektualno-emocionalnih potencijala. bibliografija i drugih izvora. nauËiti ih razlikovati knjiænicu od knjiæare. nakladnik) i podatke u knjizi. stjecati naviku Ëitanja djeËjih Ëasopisa. te zadaÊama odgojno-obrazovnoga rada. E radionica za uËenike pojedinih razrednih odjela. upoznati ih s izvorima uËenja i znanja i njihovoj svrsi. tonski i videozapis). E obiljeæavanja obljetnica pisaca. U II.. pridonijeti svojoj druπtvenoj sredini. uËeniËkih radova. E izradba biltena. istraæivaËke. razvijati ËitalaËke vjeπtine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vjeπtine koje su preduvjet za uËinkovito pronalaæenje informacija. te razvijati naviku koriπtenja knjiænice i moguÊnosti koriπtenja. raditi s darovitim uËenicima u dodatnom radu. E razvijati Ëitateljske i druge sposobnosti i vjeπtine uËenika (komunikacijske. upoznati uËenike s primarnim i sekundarnim izvorima informacija za potrebe cjeloæivotnog uËenja. razredu uËenike treba upoznati sa πkolskim knjiæniËarom i knjiæniËnim prostorom.. biljeπka i saæetak za potrebe problemsko-istraæivaËkoga i projektnog rada. prikazanih vizualnim. posebice uporabu leksikona. E pokretanje projekata koji timski okupljaju uËenike i uËitelje.. Takav Êe uËenik moÊi dosegnuti optimalni i æeljeni stupanj obrazovanja. znati prepoznati rubriku i odrediti je li ga sadræaj pouËava ili zabavlja (pouËno-zabavni list). da usvajaju nove rijeËi i bogate rjeËnik. E osposobiti uËenike za koriπtenje izvora znanja i informacija u πkolskoj knjiænici. izdanje. zabavnih). Osnovna je zadaÊa suvremene πkole zajedno sa πkolskom knjiænicom poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjiæniËne grae. mapa. informacijske. da savladaju osnovnu komunikaciju s knjiæevno-umjetniËkim tekstovima na razini prepoznavanja. E knjiæevni susreti . knjiænici i njezinoj sveukupnoj grai..). promotivnih materijala. E organiziranje Ëitateljskih klubova. nauËiti ih posuivati. znati se oduprijeti æivotnim nedaÊama te biti sposoban prihvatiti raznovrsnost kultura i stilove æivljenja. E odgajati i obrazovati aktivnoga Ëitatelja. crteæ. rjeËnik. πto su preduvjeti za uspjeπno uËenje svih predmeta. razredu uËenik treba znati imenovati osobe koje su vaæne za nastanak knjige (autor. fotografija. razreda osnovne πkole razvijaju se vjeπtine pisanja i Ëitanja. za istraæivaËke i projektne zadaÊe. mjeseËnik). E izloæbe (knjiga.

razredu vaæno je da uËenici razumiju sustav pojedinih vrsta knjiænica u Republici Hrvatskoj (Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica. pravopis. treba samostalno uoËiti koje knjige nekoga autora ima knjiænica. pronaÊi citat i uporabiti ga. razredu uËenik treba znati izabrati i uporabiti podatke iz razliËitih Ëasopisa pri oblikovanju informacija. razredu. jer se samo meupredmetnim suodnosom. te znati pronaÊi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu UËenici trebaju svladati samostalno Ëitanje knjiæevnoumjetniËkih tekstova i poznavati aktivnosti knjiænice radi poticanja Ëitanja i uporabe knjiænice u uËenju i kreativnom koriπtenju slobodnoga vremena. prepoznati i imenovati znanosti. narodna. U VII. Program rada u πkolskoj knjiænici odnosi se i na suradnju s ustanovama koje se bave organiziranim radom s djecom i mladeæi u slobodno vrijeme. BuduÊi da πkolska knjiænica sve uspjeπnije usklauje svoje zadaÊe i ciljeve s nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. razredu uËenik treba znati uoËiti podruËja ljudskoga znanja (struke). Od V. razredu uËenik Êe razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) kojom se klasificiraju popularno-znanstvena i struËna djela te prema njemu znati pronaÊi knjigu u bilo kojoj knjiænici. jer svaki sadræaj moæe biti podloga za ostvarivanje ciljeva i zadaÊa ËitalaËkoga i informacijskog opismenjivanja. UËenik treba biti osposobljen pretraæivati fondove knjiænica putem e-kataloga (on-line katalozi). natjecanja u znanju. da su osposobljeni Ëitati s razumijevanjem i prepriËavati vlastitim rijeËima. Ëitati tekst iz Ëasopisa s razumijevanjem i znati ga prepriËati. UËenik treba znati razlikovati tiskani i elektroniËki Ëasopis.knjiæevne i filmske tribine. U VIII. Sadræaji programa mogu se izvoditi u πkolskoj knjiænici. predstavljanje πkolskih novina. razredu uËenici trebaju upoznavati referentnu zbirku (enciklopedija. zapaziti njihovo grananje. . usvojiti citiranje literature pri izradbi referata i zadaÊa istraæivaËkoga tipa. UËenik treba samostalno rabiti predmetnicu. U srediπtu su pozornosti. popularno-znanstvena i struËnu literaturu te stjecati naviku sluæenja znanstveno-popularnim tekstom. veËeri poezije. OËekuje se da uËenici steknu znanje o meupredmetnom povezivanju knjiæniËno-informacijskih znanja s drugim predmetima. razumjeti vaænost i svrhu pravilnoga citiranja literature u tijeku pisanja samostalnoga rada. leksikon. U V. izabrati te primijeniti informaciju. viπenamjenskom ili nekom drugom prostoru u πkoli ili izvan nje. meu kojima je i πkolski knjiæniËar. vremenom i tempom rada. objasniti kataloæni opis i pronaÊi knjigu u knjiænici uz pomoÊ knjiæniËnoga kataloga. Za neke sadræaje bit Êe potrebno viπe sati. ©kolska knjiænica je prostor za kulturne i javne djelatnosti kao πto su organiziranje. teme iz programa mogu se ostvariti korelacijom s bilo kojim podruËjem iz πkolskoga programa. pokazivanjem sliËnosti i razlike unutar odreenoga podruËja znanja moæe usvojiti kvalitetno i primjenjivo znanje. naËine pretraæivanja i izvore informacija za rjeπavanje problemsko-istraæivaËkih zadaÊa. specijalna i πkolska knjiænica) i u svijetu. usporedbom sadræaja. U IV. sluæiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaæenju informacija za potrebe problemsko-istraæivaËke i projektne nastave. te korelacijski pristup planiranju i programiranju rada. informatiËkoj uËionici. koliko ih ima i koji im je trenutaËni status. razreda πkolska knjiænica uvodi uËenike u svijet informacija pouËavajuÊi ih samostalnoj uporabi izvora informacija i znanja. dakle. Realizacija sadræaja programa ËitalaËke pismenosti i knjiæniËno-informacijskoga podruËja πkolske knjiænice Broj i redoslijed odgojno-obrazovnih sadræaja vezanih za rad u πkolskoj knjiænici nije odreen posebnim brojem nastavnih sati. tematske izloæbe. raditi biljeπke i pisati saæetak. knjiæevni susreti. izabrati tehnike rada. znati pronaÊi odgovor na pitanje ima li odreena knjiænica neku jedinicu knjiæniËne grae. U VI. rjeËnik. atlas) i naËine njezine uporabe u svrhu proπirivanja znanja. Sadræaje treba ostvarivati na naËine koji aktivno ukljuËuju uËenike. filmske projekcije i videoprojekcije. U procesu pouËavanja vaæno je razvijati sposobnosti procjene vrijednosti svake informacije. knjiga. U svim aktivnostima potrebna je kreativna suradnja. OËekivanje je da uËenik zna pronaÊi knjigu na polici uz pomoÊ signature. UËenici trebaju nauËiti razlikovati knjiæevno-umjetniËka djela. te usvojiti pojam autorstva (poπtovati intelektualno vlasniπtvo u uporabi i kreiranju informacija). priprema i provedba kulturnih sadræaja . informacija i njeno vrjednovanje u svrhu razvijanja osobne odgovornosti pri stjecanju vjeπtina potrebnih za cjeloæivotno uËenje. te primijeniti steËena znanja i vjeπtine u cjeloæivotnom uËenju. Redoslijed sadræaja ne upuÊuje na strogi redoslijed obradbe. timski rad uËitelja i svih struËnih suradnika. trebaju znati prepoznati referentnu zbirku na razliËitim medijima. treba znati citirati. znati samostalno pretraæivati 21 fondove knjiænica e-katalogom (on-line katalog i on-line informacija) radi pronalaæenja jedinica knjiæne grae ili izvora informacija za samostalnu izradbu uËeniËkoga rada. a neki Êe se obraditi tijekom jednog sata. potiËu njihovu znatiæelju i kreativnost.

te na riziËna ponaπanja. socijalni radnici. defektolozi. Zdravstveni odgoj i obrazovanje nezaobilazan je sadræaj satova razredne zajednice. shvaÊanje vrijednosti zdravlja i sposobnost preuzimanja odgovornosti za sebe i druge. U radu s uËenicima. okupljanja. BuduÊi da na zdravlje utjeËu okolina i æivotne navike. odnosno istaknute pojedince koji bi s pozitivnim stavovima. Informacije o zdravlju. zdravstveni odgoj i obrazovanje ostvaruju svi uËitelji. odgovornom roditeljstvu. OpÊi cilj interdisciplinarnoga rada je promicanje zdravlja i zdravoga naËina æivota. S roditeljima je osobito vaæno suraivati na promicanju zdrave prehrane. Roditelje je potrebno ukljuËiti u odgojno-obrazovni rad πkole kada dijete krene u πkolu. konkretnim æivotnim navikama i prijedlozima postali saveznici u ostvarivanju opÊih i posebnih ciljeva odgoja i obrazovanja za zdravlje. Svjetska i domaÊa iskustva rada na tom podruËju pokazuju kako je vaænije i uËinkovitije promicati zdravlje. zdravstvenoj kulturi pojedinca i o prevenciji bolesti. duπevno i socijalno blagostanje. Posebni ciljevi zdravstvenoga odgoja i obrazovanja usmjereni su na razumijevanje Ëimbenika higijene i osobnoga æivotnog stila u odgoju i obrazovanju za zdravlje. Ëime se razvija odgovornost za vlastito zdravlje i zdravu okolinu. tjelesne i zdravstvene kulture. Zdravstveni odgoj i obrazovanje ostvaruju se u πkoli timskim radom i u suradnji odgojno-obrazovnih i zdravstvenih djelatnika. pouËavanje o zdravlju i zdravom æivljenju treba doticati sva podruËja koja na njega utjeËu. UËinkovito odgojno-obrazovno djelovanje podrazumijeva opredjeljenje cijele πkole i usklaeno djelovanje svih Ëimbenika u okolini.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 13. na najËeπÊe probleme i poremeÊaje koji se pojavljuju u odreenoj razvojnoj dobi. pedagozi. Odgojno-obrazovno djelovanje πkole i roditelja dopunjuje se u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima. U cjelokupnom i cjelovitom djelovanju πkole. psiholozi. uËenje o spolno prenosivim bolestima. razrednike i struËne suradnike koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu ili u realizaciji drugih planiranih programa i projekata. U odgoju i obrazovanju za zdravlje oËekivanja su usmjerena na to da uËenici razumiju odnos higijene i osobnoga æivotnog stila. emocionalnoga. 22 U sigurnoj i poticajnoj sredini πkole i roditeljskoga doma uËenici trebaju nauËiti preuzimati odgovornost za vlastito zdravlje. potrebno je uskladiti s razvojnom dobi uËenika. promociju zdravlja i kulture zdravoga æivljenja svakoga Ëovjeka. posebno s obzirom na prevenciju najznaËajnijih zdravstvenih problema. socijalnoga. na vaænost kretanja i boravka na svjeæem zraku. upozoravati na potrebu redovitoga djeËjega sna i odmora. Promocija zdravlja provodi se u proaktivnom procesu usvajanja zdravoga naËina æivota. Nastavne teme o zdravlju mogu biti meupredmetno povezane s konkretnim nastavnim sadræajima i temama koje obvezuju uËitelje prirode. INTERGRATIVNI ODGOJNOOBRAZOVNI SADRÆAJI ZA OSNOVNU ©KOLU a) ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE Planiranje i ostvarenje zdravstvenoga odgoja i obrazovanja uËenika u osnovnoj πkoli jedan je od temeljnih ciljeva i zadaÊa opÊega odgoja i obrazovanja. njihovim interesima i potrebama. Napredak znanosti i intenzivne promjene ekoloπkih i globalizacijskih uvjeta æivota nadiπli su moguÊnosti samostalnoga odgoja i obrazovanja o zdravlju kao vrijednosti koja pridonosi kvaliteti æivota pojedinca i zajednice. uËinkovitom suprotstavljanju uæivanju sredstava ovisnosti i drugim riziËnim ponaπanjima. Sadræaji zdravstvenoga odgoja odnose se na uËenje o zdravlju i zdravom æivljenju. rukovodstvo πkole i svi zaposlenici πkole u suradnji s roditeljima. Zdravlje se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji definira kao fiziËko. Temeljna pretpostavka suvremenoga pogleda na zdravlje jest da je pojedinac odgovoran za svoje zdravstveno stanje. na specifiËna ponaπanja i probleme odrastanja u pubertetu i adolescenciji. pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti. BuduÊi da je zdravlje veoma sloæena kvaliteta æivljenja. . koji se odraæava na cjelokupni æivot i aktivnosti razreda. Redovita je tema roditeljskih sastanaka i okosnica zajedniËkoga druæenja. ustanovama i institucijama. oËuvanju reprodukcijskoga zdravlja. zdravstvenoj zaπtiti. usvajanje zdravih æivotnih navika. potrebno je u provedbu zdravstvenoga odgoja ukljuËiti roditelje i druge struËnjake. moÊi Êe donositi odluke koje Êe poboljπavati njihovo zdravlje i sprjeËavati bolesti. πto podrazumijeva stjecanje znanja o zdravoj prehrani. provedbe razliËitih humanitarnih i drugih aktivnosti. osobnoga i duhovnog zdravlja. Ako uËenici razumiju odnos izmeu hrane i zdravlja. ovlaπtenim vanjskim suradnicima. a ne samo odsutnost bolesti i iznemoglosti. mentalnoga. te razvoja pozitivnih stajaliπta i motiva za zdrav i odgovoran naËin æivota. preventivni odgojno-obrazovni program potrebno je temeljiti na viπedimenzionalnom modelu zdravlja koji ukljuËuje podruËja tjelesnoga. Ishodi provedbe zdravstvenoga odgoja u πkoli su razumijevanje zdravlja. biologije.

Odgoj i obrazovanje za okoliπ i odræivi razvoj predstavlja relevantan sadræaj cjeloæivotnog uËenja. Za samostalno kretanje uËenika do πkole i oko πkole odgoj i obrazovanje poËinju u πkoli. prmjerice. omoguÊuju umreæavanje πkola sa sliËnim interesima te osiguravaju meusobnu potporu i razmjenu iskustava. prirodom i samim sobom. posjeti. vaæni su Ëimbenici u provedbi i ostvarenju zdravstvenoga odgoja i obrazovanja. ostvarivanjem πkolskih projekata za okoliπ. rjeπavanje problema primjerenih razvojnoj dobi te aktivno sudjelovanje u donoπenju odluka. Ono je takoer u srediπtu zanimanja meunarodne zajednice te je predmetom brojnih deklaracija. Projekti i programi s temom zaπtite okoliπa i odræivoga razvoja. Provoenje programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja podrazumijeva primjenu novih komunikacijskih obrazaca koji Êe pomoÊi da uËenici shvate utjecaj zdravlja na kvalitetu æivljenja i donoπenje kvalitetnih odluka za vlastito zdravlje i zdravlje drugih. koji podrazumijeva gospodarski i druπtveni rast i razvoj. Ëesto se govori o unutarnjem okoliπu. Ostvarivanje ovih kompetencija zahtijeva primjenu odgovarajuÊih metoda i oblika rada.πkole. c) PROMETNA KULTURA Prometna kultura je dio opÊe kulture. zadovoljavanje vlastitih potreba. projekta RKO . urednost i ËistoÊa πkolskoga prostora. razvijanje kritiËkoga miπljenja i vjeπtina vrjednovanja informacija te vjeπtina demokratske rasprave u rjeπavanju problema. Vrijednost takvoga odgojno-obrazovnog rada jest u sprjeËavanju i smanjenju broja nesreÊa u kojima stradavaju djeca i odrasli. te estetsko ureenje πkole. koji Êe pridonijeti i nadomjestiti sva naruπavanja nastala ljudskim aktivnostima. Polaskom u prvi razred uËenici trebaju pokazati djelomiËnu samostalnost u cestovnom prometu i prelasku æeljezniËke pruge ako put do πkole vodi preko nje. æivota. U smislu osposobljavanja mladih ljudi za ulogu aktivnoga graanina potrebna su relevantna znanja. predavanja. konvencija i meudræavnih sporazuma. pri Ëemu se vodi raËuna da se ne dovede u pitanje moguÊnosti zadovoljavanja potreba buduÊih generacija i drugih æivih biÊa. Za ostvarivanje odræivoga razvoja. RazliËite aktivnosti u πkoli. Odgoj i obrazovanje za okoliπ i odræivi razvoj svojim sadræajima obuhvaÊa sve πto nas okruæuje te podrazumijeva prirodne. primjerenost namjeπtaja i opreme. BuduÊi da se temelji na izgraivanju pozitivnoga sustava vrijednosti pojedinca. vjeπtina. mirnog rjeπavanja sukoba i spremnost za odgovorno donoπenje odluka. Prometni odgoj poËinje veÊ u roditeljskom domu. Pozitivan primjer. udrugama i gospodarskim tvrtkama. poput meunarodnih programa GLOBE i SEMEP. vaæan je za razvoj sloæenih kognitivnih i socijalnih vjeπtina koji Êe djeci i mladima pomoÊi izgraditi unutarnje vrijednosti i kriterije zdravoga ponaπanja i prihvaÊanja zdravlja kao istinske vrijednosti. socijalne. organiziranjem tribina. ravnatelji i drugi zaposlenici πkole jednako kao i roditelji. odgoj i obrazovanje za okoliπ i odræivi razvoj moæe se ostvarivati u izvannastavnim aktivnostima te drugim organizacijskim oblicima rada: integriranom izvanπkolskom nastavom. projekti i drugi oblici organiziranoga promicanja zdravlja u socijalnoj okolini koja potiËe suradnju i samostalnost u primjeni znanja. struËnim institucijama. moguÊnost odræavanja potrebne razine osobne higijene. Odgoj i obrazovanje za sudjelovanje u prometu sastavni su dio plana i programa osnovne πkole. Novi naraπtaji moraju izgraditi drukËiji odnos spram okoliπa. nacionalnoga programa Mladih Ëuvara prirode i sliËno. te sudjelovanjem u razliËitim regionalnim. Osim redovitoga i stalnog rada na provoenju zdravstvenoga odgoja i obrazovanja korisne su razliËite akcije. Osim u postojeÊim nastavnim predmetima. danima integrirane nastave u πkoli. ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLI© I ODRÆIVI RAZVOJ Pitanje zaπtite okoliπa i odræivoga razvoja strateπko je pitanje svake dræave. nego pozornost i napore usmjerivati na sprjeËavanje bolesti. nacionalnim i meunarodnim projektima. zdravstveni djelatnici i druπtveno okruæenje u najπirem smislu. U realizaciju ovoga programa poæeljno je ukljuËivanje roditelja/ skrbnika. koji svojim zdravstvenim ponaπanjem daju uËitelji.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu isticati i podupirati i vjeæbati pozitivne modele ponaπanja radi usvajanja zdravih navika. πto se odnosi na poπtovanje fenomena 23 b) . moguÊnostima i snagama te uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugim ljudima. susreti. uz istodobno oËuvanje kvalitete okoliπa i razumno koriπtenje prirodnih resursa. daju tematski i sadræajni okvir aktivnostima odgoja i obrazovanja za okoliπ. glediπta i vrijednosti. koji Êe u najveÊoj mjeri aktivirati uËenika te mu omoguÊiti iskustveno uËenje i uËenje otkrivanjem. kulturno-tradicijske i gospodarske aspekte okoliπa. Potrebna je temeljita promjena stoljeÊima razvijane kolektivne svijesti o neiscrpnom kapacitetu okoliπa. Za provedbu zdravstvenoga odgoja i obrazovanja potrebno je trajno usavrπavanje uËitelja. te razviti sposobnosti i vjeπtine koje Êe im pomoÊi u suoËavanju s naslijeenim i novonastalim problemima. ali i lokalne zajednice. struËni suradnici. nastavnika i struËnih suradnika. na izgraivanje svijesti o vlastitim vrijednostima. obrazovanje ima presudno znaËenje. suosjeÊanje i uvaæavanje potreba drugih. a odnosi se na sudionike u prometu. posebno u suradnji s lokalnom zajednicom. ZadaÊa je πkole osmiπljavati i unositi sadræaje za ostvarivanje odgoja i obrazovanja za okoliπ i odræivi razvoj.

do VIII. odnosno dva πkolska sata tjedno. Rad s prometnim jedinicama i prometnim sekcijama klubova mladih tehniËara pruæa velike moguÊnosti za odgojno-obrazovno djelovanje u podruËju prometne kulture i preporuËuje se njihovo osnivanje gdje god postoje moguÊnosti za njihov rad. koja se odnosi na primjenu Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo. suradniËko uËenje. ako to æele. simulacije. d) ODGOJ I ORAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO GRA–ANSTVO Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i za demokratsko graanstvo sustavno je uveden u hrvatski odgojnoobrazovni sustav 1999. razreda izraena su dva posebna programa: program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i program graanskog odgoja. E kroz izvannastavne aktivnosti u vidu projekata. Osim redovitoga i kontinuiranog rada na prometnoj kulturi uËenika korisne su i povremene akcije u suradnji s prometnom policijom i predstavnicima hrvatskih æeljeznica. U njemu su ujedinjena dosadaπnja iskustva steËena provoenjem takvoga odgoja i obrazovanja u naπem sustavu i iskustva drugih zemalja. Nastavnim programom predvieni su sadræaji prometne kulture i prometnog odgoja u sastavu predmeta priroda i druπtvo u razrednoj nastavi te u sklopu predmeta tehniËka kultura u viπim razredima osnovne πkole. E kao izborni predmet. 24 . socijalno uËenje koriπtenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija i dr. natjecanja u vjeπtinama kao πto su voænja bicikla. igranje uloga. Razvoju prometne kulture pridonose sastanci i razgovori s roditeljima. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske. natjecanja uËenika u poznavanju prometnih propisa. Korisna su natjecanja prometnih jedinica. razredu od uËenika se ne oËekuje snalaæenje u sloæenim prometnim situacijama. Dobri primjeri vrijede viπe od zapovijedi i zabrana. do IV. Odgoj za ljudska prava i demokratski graanski odgoj je programski ujedinjen od I. E kroz izvanπkolske aktivnosti. E identitetni i interkulturalni odgoj i obrazovanje. E odgoj za odræivi razvoj. Iako djeca te dobi posjeduju osnovnu sposobnost snalaæenja. E odgoj za sprjeËavanje predrasuda i diskriminacije. kroz sve predmete koji sadræe programske teme koje su bliske temama ljudskih prava. Prikladnim predavanjima uz pomoÊ filmova roditelji mogu pomoÊi uËiteljima u prevenciji stradavanja djece u prometnim nezgodama. E odgoj za demokratsko graanstvo. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko graanstvo omoguÊuje primjenu aktivnih metoda uËenja i pouËavanja: projektno uËenje. Prometni odgoj i obrazovanje ne smije se ograniËiti samo na davanje znanja o prometnim pravilima. Ovaj program moæe se ostvarivati na nekoliko naËina: E interdisciplinarno. E sustavno kroz cjelokupni πkolski plan i program. UËenici mogu. rjeπavanje problema. uz program tehniËke kulture. Djeca te dobi nemaju dovoljno izgraenu odgovornost za opasne prometne situacije. E odgoj za mir i nenasilno rjeπavanje sukoba. U niæim razredima osnovne πkole djeca su posebno ugroæena u prometnoj svakidaπnjici. Izborni programi izvode se kontinuirano tijekom cijele πkolske godine jedan. Pravilan prometni odgoj i obrazovanje ukljuËuje uvjeæbavanje ponaπanja na ulici i prometnoj stvarnosti kao i simuliranoj prometnoj situaciji. tako i zbog skromnoga prometnog znanja i iskustva. razreda. pa im paænja Ëesto skreÊe na druge sadræaje i to ih posebno ugroæava. Primjer odraslih u pouËavanju prometne kulture je presudan. u podruËju razredne nastave. razreda. E istraæivanje humanitarnog prava i sl. kako zbog nedovoljno razvijenih osjetila. odabrati jedan od izbornih modula veÊ od V. Program obuhvaÊa: E odgoj za ljudska prava. zbog niskoga rasta imaju suæeno vidno polje i orijentacija im je znatno oteæana na prometnoj ulici. ovisno o programu. Poæeljno je da svi uËitelji budu upuÊeni na program odgoja za ljudska prava i na program graanskoga odgoja kako bi uËinkovitije koristili metodu integracije i korelacije srodnih odgojno-obrazovnih sadræaja. U predmetnoj nastavi od V. Osim u redovitoj nastavi sadræaji prometne kulture predvieni su u izbornoj nastavi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu U I. uËenje u paru. uklanjanje kvarova na biciklu. natjecanja u voænji biciklom na prometnom poligonu.

a obuhvaÊa Ëetiri predmetne sastavnice: hrvatski jezik. Strukturalna i sadræajna sloæenost jeziËnih poruka kojima su izloæeni uËenici osnovne πkole mora biti primjerena zateËenoj razini njihovih jeziËno-komunikacijskih sposobnosti. knjiæevnost. E razvoju literarnih sposobnosti. Ostvarivanje svrhe i zadaÊa nastave hrvatskoga jezika ukljuËuje ovladavanje standardnim jezikom. E osposobljivanje za samostalno Ëitanje i primanje (recepciju) knjiæevnih djela. E postupno usvajanje hrvatskoga jeziËnog standarda. E razvijanje osjetljivosti za knjiæevnu rijeË. E razvijanje Ëitateljskih potreba. Ëitateljskih interesa i kulture. Nastava hrvatskoga jezika omoguÊuje uËenicima stjecanje znanja. E osvjeπÊivanje razlika izmeu standardnoga jezika i zaviËajnih idioma. sposobnosti. filma. radijske i televizijske emisije. vjeπtina. a odaπiljanje pretpostavlja jeziËnu proizvodnju ili oblikovanje zvuËne i pismovne poruke. tj. potrebno je navesti kako svaka od predmetnih sastavnica pridonosi ostvarenju temeljnoga nastavnoga cilja: osposobljivanje uËenika za jeziËnu komunikaciju u svim priopÊajnim situacijama u kojima se moæe zateÊi uËenik osnovne πkole. E osvjeπÊivanje potrebe za jeziËnim znanjem. jeziËno izraæavanje i medijsku kulturu. E suzbijanje straha od jezika. ZadaÊe nastavnoga podruËja hrvatski jezik: E osposobljivanje uËenika za uspjeπno snalaæenje u svakodnevnim priopÊajnim situacijama. Komunikacija ili sporazumijevanje ostvaruje se razmjenjivanjem poruka: primanjem i odaπiljanjem.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik HRVATSKI JEZIK UVOD Hrvatski jezik najopseæniji je predmet osnovnoπkolskoga obrazovanja. raËunalom. posebno jeziËnim normama. njegovoj knjiæevnosti i kulturi. E osposobljivanje za vrjednovanje radijskih i televizijskih emisija te filmskih ostvarenja. E stvaranje navika uporabe pravogovornih (ortoepskih) i pravopisnih (ortografskih) norma. misli i stavova. Primanje ili recepcija pretpostavlja razumijevanje jeziËne poruke. primanje (recepcija) knjiæevnih djela. Odaπiljanje poruka ili jeziËna proizvodnja ostvaruje se misaonom obradbom sadræaja i njegovim jeziËnim oblikovanjem govorenjem ili pisanjem. CILJ Temeljni je cilj nastave hrvatskoga jezika osposobiti uËenike za jeziËnu komunikaciju koja im omoguÊuje ovladavanje sadræajima svih nastavnih predmeta i ukljuËivanje u cjeloæivotno uËenje. filmom. ZadaÊe nastavnoga podruËja medijska kultura: E osposobljivanje za komunikaciju s medijima: kazaliπtem. sadræaja. nego ga uËiti jezikoslovnim pojmovima te normama i pravilima na teorijskoj razini. osvjeπÊivanju vaænosti znanja hrvatskoga jezika. znatno je svrhovitije uËenika od prvoga do Ëetvrtoga razreda osposobljivati za praktiËno sluæenje hrvatskim jezikom. E ostvarivanje uspjeπne usmene i pisane komunikacije. Primanje poruka ukljuËuje sluπanje i Ëitanje te misaonu obradbu jeziËnoga 25 . radijem. tiskom. a pridonosi: E razvoju jeziËno-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima. E razvijanju poπtovanja prema jeziku hrvatskoga naroda. E stvaranje Ëitateljskih navika. ZADAΔE ZadaÊe svih sastavnica nastavnoga predmeta odreene su s obzirom na to kako pojedina sastavnica pridonosi ostvarivanju temeljnoga nastavnoga cilja. E ovladavanje jeziËnim sredstvima potrebnim za uspjeπnu komunikaciju. Predmet je zastupljen od prvoga do osmoga razreda. Nastava hrvatskoga jezika najuæe je povezana sa svim ostalim predmetnim podruËjima jer se sva nastavna komunikacija ostvaruje hrvatskim jezikom. Prema naËelu unutarpredmetnoga povezivanja zadaÊe i sadræaji svih predmetnih sastavnica meusobno se proæimaju i nadopunjuju. ZadaÊe nastavnoga podruËja knjiæevnost: E spoznavanje i doæivljavanje. stajaliπta. JeziËne sposobnosti ostvaruju se jeziËnim djelatnostima i misaonom obradbom. E stvaranju zanimanja i potrebe za sadræajima medijske kulture. osjeÊaja. vrijednosti i navika koje pridonose njihovu osobnomu razvoju i omoguÊuje im aktivno sudjelovanje u druπtvu. ZadaÊe nastavnoga podruËja jeziËno izraæavanje: E razvoj sposobnosti izraæavanja doæivljaja. E primanje (recepcija) kazaliπne predstave. Radi usklaivanja programskih zahtjeva sa zakonitostima jeziËno-intelektualnoga razvoja. stripom. S obzirom na sloæenu strukturu nastavnoga predmeta. a prema naËelu meupredmetnoga povezivanja funkcionalno se povezuju s ostalim nastavnim podruËjima.

Obrazovna postignuÊa: znati da se velikim poËetnim slovom uvijek piπe poËetna rijeË u reËenici i sva imena. NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVNJE TEME 4. pitanje. u imenima i prezimenima ljudi. RAZRED PoËetno Ëitanje i pisanje osobitost je prvoga razreda i provodi se cijele πkolske godine. Obrazovna postignuÊa: razumjeti i razlikovati pojmove glas. Obrazovna postignuÊa: razumjeti pojam reËenica u komunikacijskim situacijama. abeceda pisanih slova. Obrazovna postignuÊa: globalno Ëitanje rijeËi. uskliËnik. Izgovor i pisanje glasova KljuËni pojmovi i nazivi: glas. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisanje slova. Obrazovna postignuÊa: pridruæiti nekoj rijeËi druge rijeËi na temelju zadanoga poticaja (rijeËi kojima imenujemo odjeÊu. nj. rijeËi kojima moæemo reÊi da sunce jako grije itd. povezivanje glasova i slova u cjelovitu rijeË. Ëitanje. 3. rijeË. s osobitom pozornoπÊu na one koje veÊina uËenika teæe zamjeÊuje i razlikuje (Ë. prepoznati prema intonaciji i interpunkciji te samostalno upotrebljavati izjavnu. napisana rijeË i reËenica. rijeËi i reËenica pisanim slovima.sintetiËko Ëitanje kraÊih reËenica i tekstova. PoËetno pisanje pisanih slova (latiniËno pismo) KljuËni pojmovi: veliko i malo pisano slovo. Obrazovna postignuÊa: oznaËiti kraj izjavne reËenice toËkom. analitiËko . znati oblikovati pitanje i oblikovati odgovor. Obrazovna postignuÊa: pravilno izgovarati i zapisivati sve glasove u rijeËima. 5. 5. abeceda tiskanih slova. 2. u sredini i na kraju rijeËi. Priprema za poËetno Ëitanje i pisanje KljuËni pojmovi: rijeË. Stvaranje nizova rijeËi KljuËni pojmovi: niz rijeËi. toËka. Postavljanje pitanja i davanje odgovora (razgovor) KljuËni pojmovi: razgovor. Obrazovna postignuÊa: poπtivati pravila pristojnoga razgovaranja (komuniciranja). 2. slovo. dæ. Obrazovna postignuÊa: pisanje slova. Obrazovna postignuÊa: sluπati sugovornika. upitnu i uskliËnu reËenicu. rastavljanje reËenica na rijeËi. Glas. lj. sasluπati i primiti dulju sluπnu poruku (priËe. upitnik. stvaranje rima na zadani poticaj. rijeËi i reËenica velikim tiskanim slovima. primiti kraÊu sluπnu poruku. Svladavanje glasova i slova KljuËni pojmovi: slovo. interpretativno Ëitanje knjiæevnih tekstova). NASTAVNO PODRU»JE: PO»ETNO »ITANJE I PISANJE TEME 1. slovo. NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME 1. Obrazovna postignuÊa: prepoznavanje tiskanih slova (grafema) i povezivanje s glasom (fonemom). PoËetno pisanje tiskanih slova (latiniËno pismo) KljuËni pojmovi: veliko i malo tiskano slovo. potom ije/je). slovo.). samostalno izgovarati i napisati reËenicu. kojima naglaπavamo kakva je odjeÊa. rijeË. govoriti. 26 . te u imenu mjesta u kojem uËenik æivi. Interpunkcija KljuËni pojmovi: kraj reËenice. Veliko poËetno slovo KljuËni pojmovi: veliko poËetno slovo.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik RAZREDNA NASTAVA 1. ReËenica KljuËni pojmovi: reËenica. 3. malo poËetno slovo. glasovna abeceda. 2. odgovor. 1. 3. Sluπanje i govorenje KljuËni pojmovi: sluπanje i govorenje. globalno Ëitanje i otkrivanje smisla proËitanih skupova rijeËi i reËenica. otkrivanje znaËenja rijeËi. . rabiti upitnik na kraju jednostavne upitne i uskliËnik na kraju jednostavne uskliËne reËenice. zamjeÊivanje glasova na poËetku. Ê. 4. Obrazovna postignuÊa: globalno Ëitanje i zapamÊivanje slike rijeËi. primjenjivati pravilo o pisanju velikoga poËetnoga slova na poËetku reËenice. analitiËkosintetiËko Ëitanje. PoËetno Ëitanje KljuËni pojmovi: globalno Ëitanje. glasovna analiza i sinteza rijeËi. rijeË KljuËni pojmovi: glas.

Grizlijane 9. 8. Pisanje . crtani film. Obrazovna postignuÊa: dopuniti reËenicu rijeËju koja nedostaje na razliËitim sintaktiËkim mjestima. dæ.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 4. 3. Slikovnica KljuËni pojmovi: slikovnica. upitnik. Obrazovna postignuÊa: primanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova stilski sadræajno primjerenih djetetu. 5. slika. 8. Pisanje KljuËni pojmovi: pisanje. ije/je prema popisu rijeËi. 13. doæivjeti i iskazati doæivljaj kratke pjesme. Obrazovna postignuÊa: doæivjeti lutkarsku predstavu. . 4. toËka. izvesti kraÊi ulomak igrokaza. »itanje KljuËni pojmovi: tekst. lutkarska predstava. PriËa KljuËni pojmovi: priËa. Lik KljuËni pojmovi: lik Obrazovna postignuÊa: zamijetiti i meusobno razlikovati likove u priËi. Lutkarski igrokaz KljuËni pojmovi: igrokaz.poπtivanje pravopisne norme KljuËni pojmovi: veliko slovo na poËetku reËenice. 2. 7. Animirani film KljuËni pojmovi: lutkarski film. Lutkarska predstava KljuËni pojmovi: lutka. gledaliπte. Obrazovna postignuÊa: sluπanjem odreivati reËeniËne granice i pisati ih u skladu s pravopisnom normom. 1. Ê. navesti glavne likove. 9. usavrπavati vjeπtinu Ëitanja. Obrazovna postignuÊa: samostalno oblikovati kraÊu pisanu poruku. razlikovati igrokaz kao tekst namijenjen izvoenju na pozornici. 2. Obrazovna postignuÊa: spoznati. stilski i sadræajno primjerene uËeniku. Pjesma KljuËni pojmovi: pjesma. stilski i sadræajno primjerene djetetu. Sastavljanje reËenica od zadanih nizova rijeËi KljuËni pojmovi: niz rijeËi. 4. Obrazovna postignuÊa: sastavljati reËenicu od zadanoga niza rijeËi. uvjeæbati pisanje i izgovor najËeπÊih rijeËi u kojima se pojavljuju glasovi Ë. 7. razlikovati lutkarski i crtani film. slatki dome Jean-Baptiste Baronian: Figaro. maËak koji je hrkao Ana –okiÊ-PongraπiÊ: Nemaπ pojma. 5. Obrazovna postignuÊa: spoznati i doæivjeti (recepcija) kraÊe igrokaze. Dopunjavanje reËenica KljuËni pojmovi: dopunjavanje reËenica. pozornica. 5. 6. Obrazovna postignuÊa: spoznati i doæivjeti (recepcija) kratke slikovnice. 10. doæivjeti i iskazati doæivljaj kratke priËe stilski i sadræajno primjerene uËeniku. vlastita iskustva ili zamiπljanja. tekst. Obrazovna postignuÊa: samostalno pripovijedati prema poticaju slike ili niza slika. Obrazovna postignuÊa: Ëitati i otkriti poruku u proËitanome tekstu. reËenica. spoznati. oæiviti scensku lutku. Ëitati glasno s toËnom intonacijom izgovornih cjelina i reËenice. po obliku razlikovati pjesmu od proznoga teksta. razlikovati slikovnicu od drugih knjiga zbog povezanosti slike i teksta. NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 1. 12. Pripovijedanje KljuËni pojmovi: pripovijedanje. 14. 6. stilski i sadræajno primjerene djetetu. zapaziti osnovne etiËke osobine: dobar-loπ. 11. uskliËnik. 2. Popis 1. 3. Ëitanje. Obrazovna postignuÊa: ostvariti vezu (komunikaciju) s kratkim proznim djelima potaknutu pitanjima zatvorenoga i otvorenoga tipa. obavezno prvo) Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke (izbor) Zvonimir Balog: Male priËe o velikim slovima Grigor Vitez: A zaπto ne bi Ljudevit Bauer: Tri medvjeda i gitara SunËana ©krinjariÊ: Kako sanjaju stvari ili Plesna haljina æutog maslaËka Jens Sigsgaard: Pale sam na svijetu Ewa Janikovszky: Baπ se veselim ili Znaπ li i ti ili Da sam odrastao ili Kako da odgovorim Æeljka Horvat-Vukelja: Hrabrica ili Zdenko Slovojed ili SlikopriËe ili LeteÊi glasovir ili Petra uËi plivati Sonja ZuboviÊ: Kako se gleda abeceda Ivanka Borovac: Æivotinjska abeceda Stanislav FemeniÊ: Idi pa vidi Svjetlan JunakoviÊ: Dome. 27 . lektire: (izabrati 4 djela.

mjesna knjiænica. 1.). Pisanje nijeËnica KljuËni pojmovi: nijeËnice. Pisanje rijeËce li KljuËni pojmovi: rijeËca li. odrediti broj slogova u rijeËi prema broju otvornika. Imenice KljuËni pojmovi: imenice. ReËenice KljuËni pojmovi: izjavna reËenica. Obrazovna postignuÊa: pravilno izgovarati i pisati nijeËnice (rijeËce ne i ni) u nijeËnim izjavnim reËenicama. 4. Obavijest KljuËni pojmovi: obavijest. Otvornici. 5. Popis filmova: 1. Ëuvati i vraÊati knjige. proπli dogaaj. Skupovi ije/je/e/i KljuËni pojmovi: ije. 5. 6. opisati lik prema planu opisa. Obrazovna postignuÊa: zapaæati pojedinosti u promatranju (primjerice predmeta. Obrazovna postignuÊa: nauËiti pisati veliko poËetno slovo u imenima s kojima uËenik dolazi u doticaj (jednoËlanima i viπeËlanima). Tomu i Jerryju. imenima ulica i trgova te naseljenih mjesta. prepoznati i razlikovati jesnu (potvrdnu) i nijeËnu (negiranu) reËenicu. 2. Obrazovna postignuÊa: oblikovati i ispriËati kratku priËu prema poticaju. Obrazovna postignuÊa: uljudno razgovarati i sluπati sugovornika u telefonskome razgovoru. razlikovati imenice meu drugim rijeËima u govornoj i pisanoj komunikaciji. jasnu i razumljivu cjelinu. 2. Profesoru Baltazaru i Ch. Fabrio: Pale sam na svijetu 3. sugovornik. Obrazovna postignuÊa: upoznati πkolsku i mjesnu knjiænicu. Chaplinu 9. 3. uskliËna reËenica.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 3. knjiæniËar. opis. 7. razlikovati razgovor i telefonski razgovor. nauËiti pravopisni znak spojnicu i rabiti ju. Mickeyu Mouseu. M. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVANJE TEME 1. JoviÊ i S. Obrazovna postignuÊa: pravilno izgovarati i pisati skupove ije/je/e/i u ËeπÊe rabljenim rijeËima. je. Obrazovna postignuÊa: povezivati rijeËi u smislenu. B. DovnikoviÊ i A. Obrazovna postignuÊa: pravilno rastavljati rijeËi na kraju retka. jesna reËenica. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati izjavnu. N. Obrazovna postignuÊa: usmeno izvjeπtavati o proπlome dogaaju bez suviπnih pojedinosti. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komiËnih filmova o Loleku i Boleku. spojnica KljuËni pojmovi: spojnica. slog KljuËni pojmovi: otvornici. Marks: Tvrdoglavo maËe ili Bijela priËa ili Tko je Videku napravio koπuljicu 8. Park: Krive hlaËe 6. 2. Rastavljanje rijeËi na kraju retka. 4. zatvornici. Red rijeËi u reËenici KljuËni pojmovi: reËenica. Obrazovna postignuÊa: pravilno izgovarati i pisati rijeËcu li u upitnim reËenicama. Obrazovna postignuÊa: razlikovati otvornike i zatvornike. slog. 3. ne i ni.. uoËavati nejeziËne sastavnice u komunikaciji. upitna reËenica. Pripovijedanje prema poticaju KljuËni pojmovi: pripovijedanje. postavljati pitanja i odgovarati na pitanja. Kostelac: Crvenkapica 4. oblikovati usmenu i pisanu obavijest. Opisivanje KljuËni pojmovi: opisivanje. veliko poËetno slovo. Kolar: Vau-vau 2. B. rijeË. Obrazovna postignuÊa: razumjeti imenice kao rijeËi kojima imenujemo sve πto nas okruæuje. Sluπanje sugovornika telefonski razgovor i govorenje - KljuËni pojmovi: govornik. nijeËna reËenica. nauËiti posuivati. Obrazovna postignuÊa: ovladati pojmom obavijesti. N. RanitoviÊ: Srce u snijegu 5.. Veliko poËetno slovo KljuËni pojmovi: imena. upitnu i uskliËnu reËenicu. zatvornici. opisati predmet prema planu opisa. 28 . razlikovati knjiænicu od knjiæare. lika cvijeta. 7. Knjiænica KljuËni pojmovi: πkolska knjiænica. red rijeËi. rastavljati rijeËi na slogove. B. IzvjeπÊivanje o proπlome dogaaju KljuËni pojmovi: usmeno izvjeπÊivanje.

marljiv-lijen). ulogu i glumu. 3. poπtivati pravopisnu normu. razlikovati kazaliπnu predstavu od filma. Charles Perrault: Bajke (izbor: Vile. Izraæajno Ëitanje (interpretativno) KljuËni pojmovi: izraæajno Ëitanje. nijeËnice. 3. MaËak u Ëizmama Pepeljuga. Igrokaz KljuËni pojmovi: igrokaz. Hrvoje KovaËeviÊ: General Kiro miπ 17. obratiti potrebnu pozornost na govorne vrjednote jezika. Dubravko HorvatiÊ: Stanari u slonu 7. dæ. Boæidar Prosenjak: Miπ 16. . 10. zamijetiti i odrediti slijed dogaaja u filmu. Desa Muck: Anica i sportski dan ili Anica i Ëarobnica Lili 12. Obrazovna postignuÊa: primati (recepcija) nekoliko primjerenih kazaliπnih predstava (prema moguÊnosti). Alan Aleksander Milne: Medo Winnie zvani Pooh 6. Nada Zidar-Bogadi: Sretni cvrËak 7. uloga. Andrea Peterlik-HuseinoviÊ: Plavo nebo ili Ciconia ciconia 11. . Obrazovna postignuÊa: razlikovati glavne i sporedne likove. Obrazovna postignuÊa: primati (recepcija) primjerene djeËje filmove. 2. upitnik. televizijska emisija. Nevenka Videk: Pismo iz Zelengrada 8. Obrazovna postignuÊa: izvjeπtavati o zadatku. razlikovati pozornicu od gledaliπta. ispriËati filmsku priËu kratkoga crtanoga filma. Filmska priËa KljuËni pojmovi: filmska priËa. Obrazovna postignuÊa: glasno Ëitati ulomke svakoga obraenoga knjiæevnoumjetniËkoga teksta. 29 4.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 6. Obrazovna postignuÊa: ostvarivanje igrokaza primjerenih uËeniku. Ratko Zvrko: Grga »varak 3. Mila Æeljeznjak: Sretne priËe 15. Obrazovna postignuÊa: razlikovati bajku meu drugim djelima kao priËu o Ëudesnim dogaajima i likovima. Nada IveljiÊ: Nebeske barke ili Pronaeno blago ili BoæiÊna bajka 9. slijed dogaaja.sastavak KljuËni pojmovi: sastavak. zamijetiti vaæne pojedinosti o likovima: osnovne etiËke osobine (npr. pogledati ju i razgovarati o njoj. Dijelovi pjesme KljuËni pojmovi: pjesma. primiri tekstove s jasnim fabulativnim tijekom stilski i sadræajno primjerene uËeniku. Kazaliπte KljuËni pojmovi: kazaliπna predstava. uvjeæbati pisanje i izgovor najËeπÊih rijeËi u kojima se pojavljuju glasovi Ë. StvaralaËko pisanje . 8. Ê. gluma. Redoslijed dogaaja u priËi KljuËni pojmovi: redoslijed dogaaja. pozornica.) 19. obavljenome ili onome koji Êe se tek obaviti. Obrazovna postignuÊa: izdvojiti iz televizijskoga programa najdraæu emisiju. hrabar-kukavica. ije/je prema popisu rijeËi. Obrazovna postignuÊa: osvjeπÊivati i primjenjivati prethodna znanja i vjeπtine. razlikovati glavne i sporedne likove u filmu. lik u filmu. kitica. glumac. 9. Popis lektire: (izabrati 5 djela. toËka. uskliËnik. Karel »apek: Poπtarska bajka 4. dræeÊi se kronoloπkoga slijeda dogaaja. Obrazovna postignuÊa: zamijetiti uzroËnoposljediËnu i vremensku povezanost dogaaja u priËi. stih.sastavke prema zadanome poticaju. Obrazovna postignuÊa: oblikovati pisanu poruku koja se uobiËajeno upuÊuje primatelju kao razglednica i Ëestitka. NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 1. Carlo Collodi: Pinokio 5. sporedni lik.viπeËlana vlastita imena. razglednica. Pisanje Ëestitke i razglednice KljuËni pojmovi: Ëestitka. nijeËnicu u skladu s pravopisnom normom. Obrazovna postignuÊa: samostalno pisati kraÊe vezane tekstove . Televizija KljuËni pojmovi: televizija. ili Ljepotica i zvijer Mme Leprimce de Beaumont koja se redovito tiska pod Perraultovim imenom. laku noÊ (izbor) 13. KraljeviÊ »uperak. 5. 1. u izvedenome igrokazu razlikovati glumca. Æelimir Hercigonja: Poπtar zeko Brzonogi ili Praπnjavko ili Kjel crna labud ptica ili Vodenjak i stara kruπka 10. Bajka KljuËni pojmovi: bajka. Glavni i sporedni likovi KljuËni pojmovi: glavni lik. Pisanje . obavezno prvo) 1. pjesniËka slika. gledaliπte. primati (recepcija) pjesme i pojedine pjesniËke slike stilski i sadræajno primjerene uËeniku.poπtivanje pravopisne norme KljuËni pojmovi: veliko slovo . televizijski program. pisati viπeËlana vlastita imena. Obrazovna postignuÊa: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih. 2. Ivica Bednjanec: Male ljubavi 14. IzvjeπÊivanje o obavljenome zadatku KljuËni pojmovi: izvjeπÊivanje. Hans Christian Andersen: Bajke (izbor) 2. Larisa Mravunac: DjeËak u zvjezdanim Ëizmama 18. Ela Peroci: Djeco.

Imenice KljuËni pojmovi: vrste rijeËi. 4. D. nazivima ustanova i poduzeÊa. u uveÊanicama na Ëina. sugovornik. 6. Obrazovna postignuÊa: ovladati pojmovima govornik. Izgovor i pisanje Ë i Ê u umanjenicama i uveÊanicama KljuËni pojmovi: glas Ë. Sporazumijevanje hrvatskim knjiæevnim jezikom KljuËni pojmovi: sporazumijevanje. Raka i Njaka 10. Ëije je πto. jednina/mnoæina. Marks: Kako je Ana kupila kruh 5. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka ili Pinokio 12. LovriÊ: Putovanje plavog lonca 6. Sluπanje i govorenje KljuËni pojmovi: samostalni govorni nastup i razgovor. W. Lj. Golik: Gliπa... JoviÊ I S. Pridjevi KljuËna pojmovi: pridjevi. Stvaranje zajedniËke priËe prema poticaju KljuËni pojmovi i nazivi: zajedniËka priËa prema poticaju. Z. razgovor. nestvarni dogaaj. 3. nebeskih tijela. razlikovati ih od ostaloga tiska. prepoznati glagol u reËenici prema pitanjima πto netko radi. DjeËji Ëasopisi KljuËni pojmovi: djeËji Ëasopisi. naseljenih mjesta koja uËenik poznaje. JojiÊ: Svinjar 8. itd. poruka. Pripovijedanje KljuËni pojmovi: stvarni dogaaj. strip. profesoru Baltazaru. razlikovati jedninu i mnoæinu imenica. Obrazovna postignuÊa: pravilan izgovor i pisanje ije/je/e/i u ËeπÊe rabljenim umanjenicama i uveÊanicama. uljudno i prikladno sudjelovati u svakodnevnim razliËitim dijaloπkim komunikacijskim situacijama. DvotoËje i zarez u nabrajanju KljuËni pojmovi: nabrajanje. 9. sluπatelj. πkola. ostvariti kraÊi samostalni govorni nastup. opÊe imenice. Kratice KljuËni pojmovi: kratice. samostalni govor poruka. 4. Umanjenice i uveÊanice KljuËni pojmovi: umanjenice. Obrazovna postignuÊa: sudjelovati u stvaranju zajedniËke priËe prema zadanome poticaju oblikujuÊi 30 . 7. VukotiÊ: Kauboj Jimmy 3.. Obrazovna postignuÊa: prepoznati umanjenice i uveÊanice kao vrste imenica. npr. 1. Obrazovna postignuÊa: razlikovati pridjeve kao rijeËi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje . GrgiÊ: Posjet iz Svemira 4. razlikovati opÊe i vlastite imenice. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVANJE TEME 1. Chaplinu 13. dvotoËje. πto se dogaa. Skupovi ije/je/e/i u umanjenicama i uveÊanicama KljuËni pojmovi: 0. Obrazovna postignuÊa: razlikovati samostalni govorni nastup (monolog) od razgovora (dijaloga). πkole i zaviËaja 5. Ch. M. glas Ê. vlastite imenice. 8. uË. Obrazovna postignuÊa: pravilno izgovarati i pisati Ë i Ê u umanjenicama na -iÊ. Obrazovna postignuÊa: razumjeti pojam imenice kao vrste rijeËi. 2. Tomu i Jerryju. K. Obrazovna postignuÊa: razlikovati glagole kao rijeËi kojima izriËemo πto tko radi ili πto se dogaa. Ëitati ih. -Ëica. Popis filmova: 1. kazaliπta. Filmovi iz serije kratkih animiranih i komiËnih filmova o Loleku i Boleku. Obrazovna postignuÊa: primjenjivati pravilo o pisanju viπeËlanih vlastitih imenica u pisanju imena voda i gora u zaviËaju. 3. veliko poËetno slovo. Glagoli KljuËni pojmovi: glagoli.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 4. zamijetiti ulogu neverbalne komunikacije. Lj. M. pripovijedati o stvarnome i zamiπljenome dogaaju. uveÊanice. Obrazovna postignuÊa: razlikovati zamiπljeni dogaaj od stvarnoga. Mickeyu Mouseu. M. Televizijske emisije s tematikom doma. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati opÊe kratice: r. zarez. Obrazovna postignuÊa: upoznavati neke djeËje Ëasopise i stripove u njima. Veliko poËetno slovo KljuËni pojmovi: imenica. 3. Obrazovna postignuÊa: upoznati dvotoËje i zarez kao interpunkcijske znakove. Fabrio: Metla i Metlenko 11. -ËiÊ. VrbaniÊ: Svi crteæi grada 2. pravilno ih rabiti u nabrajanju.. JojiÊ: Kraljevna na zrnu graπka 9. te ËeπÊe oznake za mjere. 2.kakvo je πto. A. LovriÊ: Ruæno paËe 7.

8. vrijeme radnje. Obrazovna postignuÊa: osvjeπÊivati i primjenjivati prethodna znanja i vjeπtine.poπtivanje pravopisne norme KljuËni pojmovi: veliko slovo (viπeËlana vlastita imena voda. 5. glavni dio. Obrazovna postignuÊa: primati πaljive pjesme (recepcija). Vladimir Nazor: Bijeli jelen 5. 7. kitici i pjesmi radi isticanja i naglaπavanja neke ideje ili zvuËnoga doæivljaja pjesme. ili Drugi dnevnik Pauline P. 31 . ©aljiva pjesma KljuËni pojmovi: πaljiva pjesma. ponaπanju i govoru. poπtujuÊi tue i iznoseÊi vlastito miπljenje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu jedan ili nekoliko dogaaja. mjesto radnje. Obrazovna postignuÊa: izvjeπtavati o obavljenome zadatku dræeÊi se kronoloπkoga slijeda dogaaja. »itanje po ulogama KljuËni pojmovi: Ëitanje po ulogama. lik. Obrazovna postignuÊa: izraæajno glasno Ëitati dramski tekst (igrokaz) poπtujuÊi vrjednote govorenoga jezika. kitici i pjesmi KljuËni pojmovi: ritam. ije/je prema popisu rijeËi. Ê. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P. Dubravko HorvatiÊ: GriËki top 6. Izgled i ponaπanje lika KljuËni pojmovi: obiljeæja lika. Basna KljuËni pojmovi: basna. Luko Paljetak: Miπevi i maËke naglavaËke 4. Rasprava KljuËni pojmovi: rasprava. uopÊiti zakljuËak basne u obliku pouke. 7. Obavijest KljuËni pojmovi: obavijest. Hrvatski jezik 2. zamijetiti pripisivanje ljudskih osobina drugim æivim biÊima i stvarima.oblikovanje kraÊega sastavka KljuËni pojmovi: uvod. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivanje i izdvajanje teme u proznome i poetskome tekstu. uvjeæbati pisanje i izgovor najËeπÊih rijeËi u kojima se pojavljuju glasovi Ë. Pripovijetka KljuËni pojmovi i nazivi: pripovijetka. sluπno i vidno zamjeÊivanje sroka. Obrazovna postignuÊa: odrediti osnovna obiljeæja lika prema izgledu. 9. Ë i Ê u umanjenicama i uveÊanicama. Obrazovna postignuÊa: zamijetiti ponavljanja u stihu. sudjelovati u dramskim improvizacijama. srok/rima. Popis lektire: (izabrati 7 djela. 6. Pisanje . zakljuËak u sastavku. Obrazovna postignuÊa: razlikovati pripovijetku od bajke u stvarnim dogaajima i likovima nasuprot nestvarnima. pridræavati se teme. KljuËni pojmovi: dogaaj. 5. Obrazovna postignuÊa: prepoznati djeËji roman kao opπirniji prozni tekst o djeci i njihovim pustolovinama. razlikovati πaljivu pjesmu meu drugim pjesmama. Povezanost dogaaja mjestom i likom s vremenom. Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ: »udnovate zgode πegrta HlapiÊa 3. kratice. raspravljanje. zamijetiti osobine likova. Obrazovna postignuÊa: uoËiti usporeivanje dvaju pojmova po sliËnosti. Usporedba KljuËni pojmovi i nazivi: usporedba. Obrazovna postignuÊa: razlikovati obavijest kao vrstu teksta Ëije su sastavnice provjerljive i istoznaËne za sve primatelje . . gora. poπtujuÊi uzroËnoposljediËne veze. 4. DjeËji roman KljuËni pojmovi: djeËji roman. IzvjeπÊivanje o obavljenome zadatku KljuËni pojmovi: izvjeπÊivanje. Obrazovna postignuÊa: sudjelovati u raspravi poπtujuÊi uljudbena pravila. oblikovati kraÊu obavijest. 3. 8. naseljenih mjesta u zaviËaju poznatih uËeniku). Ponavljanja u stihu. dæ. 6. naseljenih mjesta u zaviËaju poznatih uËeniku u skladu s pravopisnom normom. Obrazovna postignuÊa: primati basnu (recepcija). NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME 1. Mato Lovrak: Vlak u snijegu 2. 10. 9.ovladati pojmom. pouka. Obrazovna postignuÊa: povezati dogaaje i likove proznoga teksta s vremenom radnje i mjestom. pisati veliko slovo viπeËlanih vlastitih imena voda i gora. Obrazovna postignuÊa: oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez njega. obavezna prva dva) 1. StvaralaËko pisanje . Tema u poeziji i prozi KljuËni pojmovi: tema. skupovi ije/je u poznatim umanjenicama i uveÊanicama.

V. R. B. Obrazovna postignÊa: primati radijsku emisiju za djecu (recepcija). Glagoli KljuËni pojmovi: glagoli. ije/je/e/i u ËeπÊe rabljenim rijeËima. DjeËji film KljuËni pojmovi i nazivi: djeËji film. Sanja PiliÊ: Nemam vremena ili E baπ mi nije æao ili HoÊu i ja 8. Boæidar Prosenjak: SijaË sreÊe 12. Otfried Preussler: Mali vodenjak ili Mala vjeπtica 18. Slavko Kolar: Jurnjava na motoru 16. muπki rod. srednji rod. Adamson. Obrazovna postignuÊa: odrediti imenice kao vrstu rijeËi. 9.koriπtenje enciklopedije KljuËni pojmovi: djeËja enciklopedija. glumac. sadaπnju i buduÊu glagolsku radnju. Frank Lyman Baum: »arobnjak iz Oza 17. Veliko poËetno slovo KljuËni pojmovi: veliko poËetno slovo. 5. πto radi ili πto se dogaa. buduÊnost. Elwyn Brooks White: Paukova mreæa 19. sadaπnjost. Obrazovna postignuÊa: pronaÊi traæenu obavijest u djeËjoj enciklopediji sluæeÊi se kazalom i abecednim redom. Z. ispriËati filmsku priËu. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena KljuËni pojmovi: pridjevi izvedeni od vlastitih imena. D. Imenice KljuËni pojmovi: vrste rijeËi. 2. Popis filmova: 1. Obrazovna postignuÊa: pravilno izgovarati i pisati Ë. naziv. Vunak: Mali vlak 4. Izricanje proπlosti. Ê. Relja: Vlak u snijegu 8. A. NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 1. Fleming: »arobnjak iz Oza 9. Obrazovna postignuÊa: primjenjivati pravila o pisanju velikoga i maloga poËetnoga slova u pridjevima izvedenim od vlastitih imena. . Hugh Lofting: Pripovijest o doktoru Dolittleu 10. jedninu i mnoæinu imenica. Radijska emisija KljuËni pojmovi: radijska emisija za djecu. posvojni pridjevi. 3. znati da glagolima iskazujemo tko radi. æenski i srednji rod. 32 . M. Jenson: Schrek 10. ije/je/e/i KljuËni pojmovi: izgovor glasa. DovnikoviÊ. meusobno razlikovati opisne i posvojne pridjeve. 8. Gianni Rodari: Putovanje Plave strijele ili »ipolino 13. dæ. sadaπnjosti i buduÊnosti KljuËni pojmovi: proπlost. pisanje glasa. razlikovati igrani film za djecu od animiranoga filma. M. 3. Ê. Obrazovna postignuÊa: razlikovati glagole od drugih rijeËi u govorenju i pisanju. Upravni i neupravni govor KljuËni pojmovi: upravni i neupravni govor. Lj. Knjiænica . Dragutin HorkiÊ: »aave zgode 20. Pridjevi KljuËni pojmovi: opisni pridjevi. James M. Obrazovna postignuÊa: primati primjerene djeËje filmove (recepcija). 2. 7. Basne (izbor) Hrvatski jezik 4. Obrazovna postignuÊa: prepoznati proπlu. Kolar: Izbor filmova o profesoru Baltazaru 2. æenski rod. odrediti ih kao vrstu rijeËi. BlaæekoviÊ: PalËiÊ 3. Obrazovna postignuÊa: primjenjivati pravila o pisanju velikoga poËetnoga slova u viπeËlanim nazivima. B. dæ. Obrazovna postignuÊa: razlikovati upravni od neupravnog govora. A. Marks: Dva miπa 5. ZaninoviÊ. BlaæekoviÊ: »udnovate zgode πegrta HlapiÊa 7. nj. lj i nj. Minkoff: Velika pustolovina Stuarta Maloga 6. zamijetiti zvuËna izraæajna sredstva. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME 1. Nada IveljiÊ: ©estinski kiπobran ili »uvarice novih krovova 11. Heidler: Lisica i gavran ili Lisica i roda ili Lav i miπ 6. sadræaj/kazalo. GrgiÊ. M. Izgovor i pisanje Ë. A. sluæiti se upravnim i neupravnim govorom u govorenju i pisanju. abecedni red. Stanislav FemeniÊ: Ludi kamen 9. V. raspravljati o njoj. lj. Barrie: Petar Pan 15.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 7. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati kratice poznatijih viπeËlanih naziva. 4. . Kratice KljuËni pojmovi: kratice. Obrazovna postignuÊa: razlikovati pridjeve kao vrstu rijeËi. Hrvatske narodne bajke 14. razlikovati muπki.

zamijetiti i izdvojiti vidne i sluπne pjesniËke slike. uvjeæbati pisanje i izgovor najËeπÊih rijeËi u kojima se pojavljuju glasovi Ë. Samostalno stvaranje priËe KljuËni pojmovi: sastavak. saæimanje. zaviËajni govor. dæ. reËeniËni naglasak. Obrazovna postignuÊa: upoznati personifikaciju kao pjesniËku sliku. Odnosi meu likovima KljuËni pojmovi: lik. Ritam u pjesmi KljuËni pojmovi: srok. ponaπanje lika. usmeno i pisano komunicirati na svome zaviËajnome govoru. -ev. Personifikacija KljuËni pojmovi: personifikacija (poosobljenje). 33 6. Obrazovna postignuÊa: primati primjerene fabulativne tekstove (recepcija). Obrazovna postignuÊa: razlikovati stvaran i slikovit opis. 7. pisati kratice poznatijih viπeËlanih naziva. zamijetiti i razlikovati dijelove fabule (uvod. ritam. Pripovijedanje KljuËni pojmovi i nazivi: pripovijedanje. Opisivanje KljuËni pojmovi: stvaran opis. saæetak. srok). glasno Ëitati poπtujuÊi reËeniËni naglasak i intonaciju te ostale vrjednote govorenoga jezika. ije/je prema popisu rijeËi. Knjiæevni jezik i zaviËajni govor KljuËni pojmovi: knjiæevni jezik. rasplet). saæeto prepriËavati dogaaj ukljuËujuÊi bitne pojedinosti za razumijevanje teksta. Hrvatski jezik 8. pratiti odnose meu likovima i raspravljati o njima. odrediti svoj zaviËajni govor u odnosu na jedno od tri narjeËja hrvatskoga jezika. NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVANJE TEME 1. rasplet i zaplet. Rasprava KljuËni pojmovi: raspravljanje. dogaaj. Vidni i sluπni doæivljaj KljuËni pojmovi: vidni i sluπni doæivljaj. stvarati personifikacije na zadani poticaj. 4. odreivati pojedinosti u tematsko . in) u skladu s pravopisnom normom. pisati veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena -ov. 6. Obrazovna posignuÊa: sudjelovati u raspravi poπtujuÊi uljudbena pravila. slog. opisivati prema planu (usmeno i pisano). Obrazovna postignuÊa: razlikovati knjiæevni jezik od zaviËajnoga govora. kratice poznatijih viπeËlanih naziva.poπtivanje pravopisne norme KljuËni pojmovi: veliko slovo (posvojni pridjevi od vlastitih imena na -ov.sadræajnome sloju. 4. Obrazovna postignuÊa: izraæajno Ëitati i razumjeti proËitano. 9. zamjeÊivati pojedinosti zvuËnoga sloja pjesme (duljinu stiha prema broju slogova. Ê. Sporazumijevanje KljuËni pojmovi: govorno i negovorno sporazumijevanje. 5. Obrazovna posignuÊa: pisati osvjeπÊivati i primjenjivati prethodna znanja i vjeπtine. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivati i izdvajati dogaaj u pripovjednome tekstu i vaæne pojedinosti u dogaaju. . oblikovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponaπanju (govor i postupci). pridræavati se teme izraæavajuÊi svoje osjeÊaje i raspoloæenje. Pisanje . uoËiti i prepoznati vrjednote govorenoga jezika. Obrazovna postignuÊa: samostalno stvarati priËu prema ponuenomu saæetku. Obrazovna postignuÊa: teËno i samostalno pripovijedati o stvarnome i zamiπljenome buduÊem dogaaju. govor lika. samostalno pisati sastavak (stvaralaËko pisanje). rasprava. Obrazovna postignuÊa: razumjeti govorenu i negovorenu poruku. uoËiti i prepoznati nejeziËne elemente u sporazumijevanju (pokreti). NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME 1.pismo KljuËni pojmovi: pismo. -in). zaplet. 3. Obrazovna postignuÊa: primati tekstove primjerene uËeniku (recepcija).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 10. Saæimanje pripovjednih tekstova KljuËni pojmovi: dogaaj. zamijetiti i odrediti temu. 5. slikovit opis. Obrazovna posignuÊa: pisati pismo poπtujuÊi uljudbena pravila i formu. samostalno oblikovati saæetak. Pisanje . Izraæajno Ëitanje KljuËni pojmovi: reËeniËna intonacija. . 2. 2. 3. stih. narjeËje. -ev. samostalno oblikovati govornu i negovorenu poruku. rasplet i zaplet u priËi KljuËni pojmovi: uvod. Odreivanje teme u poeziji i prozi KljuËni pojmovi: tema. likovi. Obrazovna postignuÊa: primati primjerene lirske pjesme (recepcija). Obrazovna postignuÊa: primati primjerene prozne tekstove (recepcija). Uvod. Obrazovna postignuÊa: primati (recepcija) prozne i poetske tekstove u cjelini i pojedine pjesniËke slike primjerene uËeniku.

zapaæati. jednoznaËnost i viπeznaËnost rijeËi. Nikola PuliÊ: KljuËiÊ oko vrata 10. Astrid Lindgren: Pipi Duga »arapa ili Ronja razbojniËka kÊi ili Razmo u skitnji 22. Felix Salten: Bambi 8. MarjanoviÊ: Mala Ëuda velike prirode (izbor) 8. Obrazovna postignuÊa: primati nekoliko djeËjih filmova nastalih na knjiæevnome predloπku (recepcija). RaËunalo KljuËni pojmovi: raËunalo. Hrvoje Hitrec: Eko Eko 19. Istvan Bekeffi: Pas zvan gospodin Bozzi 20. Donner: Superman PREDMETNA NASTAVA 5. zaviËajna tematika) primjerenih uËeniku. T. pripovijetke. Zlata KolariÊ-Kiπur: Moja zlatna dolina 14.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 7. Popis lektire: (izabrati 7 djela. Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ: RegoË i ©uma Striborova 2. pravopis. Hrvoje KovaËeviÊ: Tajna Ribljeg Oka ili Tajna maËje πape ili Tajna Tuænog psa ili Tajna graditelja straha ili Tajna zlatnog zuba 6. preneseno znaËenje rijeËi. Rudyard Kipling: Knjiga o dæungli 9. Nada MihokoviÊ-KumriÊ: Tko vjeruje u rode joπ 16. iskazivati vlastiti doæivljaj knjiæevnog djela i filma. Obrazovna postignuÊa: razlikovati osnovno znaËenje rijeËi i preneseno znaËenje poznatih rijeËi. 34 1. zamijetiti osnovna obiljeæja dokumentarnoga filma. KolariÊKiπur: Igrokazi 3. bajke. prikladno primjenjivati viπeznaËne rijeËi u jeziËnim djelatnostima (sluπanju. djeËjeg romana i igrokaza. D.sluæenje rjeËnikom i πkolskim pravopisom KljuËni pojmovi: rjeËnik. Obrazovna postignuÊa: razumijevati temeljnu ulogu promjenjivih i nepromjenjivih rijeËi u hrvatskome jeziku. pripovijetka. 4. Silvija ©esto: Bum Tomica ili Bum Tomica 2 17. Slavko MihaliÊ: Petrica Kerempuh 7. Anto Gardaπ: Duh u moËvari ili LjubiËasti planet ili Izum profesora Leopolda ili Bakreni Petar ili Tajna zelene peÊine ili IgraËke gospoe Nadine 4. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivati i razlikovati ulogu dijelova proznoga teksta. Usporedba filma s knjiæevnim djelom KljuËni pojmovi: knjiga. Tadej: Druæba Pere Kvræice 6. Dijelovi teksta KljuËni pojmovi: dijalog. oprimjeriti nekoliko viπeznaËnih rijeËi. imenovati i razlikovati poznate promjenjive i nepromjenjive rijeËi. »unËiÊ-Bandov. VukotiÊ: Krava na Mjesecu 2. Obrazovna postignuÊa: imenovati i razlikovati osnovna obiljeæja pjesme. »eËuk. nastavak. O. obavezna prva dva) 1. B. djeËji roman. Ëitanju. Sanja LovrenËiÊ: Esperel. govoru. Zvonimir Balog: Ja magarac ili Pusa od Krampusa ili Nevidljiva Iva ili Zmajevi i vukodlaci 23. GluπËeviÊ: Vuk 7. dijeliti rijeËi na osnovu i nastavak u primjerima bez glasovnih promjena i umetaka. . B. VukotiÊ: Piccolo 4. bajka. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME 1. Ludwik Jerzy Kern: Ferdinand VeliËanstveni 24. zamijetiti sliËnosti i razlike izmeu filma i knjiæevnog djela prema kojemu je snimljen. JednoznaËnost i viπeznaËnost rijeËi KljuËni pojmovi: osnovno znaËenje rijeËi. Obrazovna postignuÊa: primanje primjerenih dokumentarnih filmova (ekoloπkoga sadræaja. BlaæekoviÊ: »udesna πuma 5. Johanna Spyri: Heidi 12. R. 8. M. mreæa (internet). opis. Obrazovna postignuÊa: pronaÊi traæenu obavijest u πkolskome rjeËniku ili pravopisu sluæeÊi se kazalom i abecednim redom. basne. V. grad malih Ëuda 21. D. 2. pripovijedanje. osnova rijeËi. Promjenjive i nepromjenjive vrste rijeËi KljuËni pojmovi: promjenjive i nepromjenjive rijeËi. Matko MaruπiÊ: Snijeg u Splitu 11. razgovoru i pisanju). igrokaz. film. Anton van de Velde: NeobiËni doæivljaji ptiÊa SoviÊa 25. Knjiæevne vrste KljuËni pojmovi: pjesma. Jagoda Truhelka: Zlatni danci 13. Dokumentarni film KljuËni pojmovi: dokumentarni film. Zoran PongraπiÊ: Mama je kriva za sve 18. NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 2. monolog. Obrazovna postignuÊa: razlikovati obavijesne i zabavne moguÊnosti raËunala. Maja GluπËeviÊ: Bijeg u koπari ili Klopka za medvjediÊa 15. Mato Lovrak: Druæba Pere Kvræice 3. Knjiænica . DovnikoviÊ: Znatiæelja 3. Erich Kästner: Emil i detektivi ili TonËek i ToËkica ili LeteÊi razred ili Blizanke 5. Burto: Batman 9. Horvat-Vukelja. Popis filmova: 1.

Ëestice. pravilno rabiti komparativ i superlativ najËeπÊih pridjeva. razumijevanje pojma zamjenice kao rijeËi za zamjenjivanje govornika. sugovornik. dvojeziËnost. Obrazovna postignuÊa: razlikovati zaviËajne idiome i knjiæevni jezik. Obrazovna postignuÊa: razlikovati materinski i drugi 35 . glagoli kretanja. uoËavati i rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jeziËnim djelatnostima. naroda i naseljenih mjesta. u govoru i pismu rabiti padeæne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom. drugi jezik. negovornik. manjinski jezik. 13. pravilno rabiti priloge gdje. Hrvatski jezik . prepoznati i razumjeti njihove odnose u stupnjevanju. Stupnjevanje pridjeva KljuËni pojmovi: stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv. prepoznati i rabiti glagolski predikat. pravilno rabiti neodreeni oblik pridjeva. usklici KljuËni pojmovi: pojam priloga (prilozi mjesta. kamo. Ëestice.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 3. znati padeæne nazive: nominativ. Odreeni i neodreeni oblik pridjeva KljuËni pojmovi: odreeni i neodreeni oblik pridjeva u nominativu. prepoznati glagolski predikat u reËenici u svim glagolskim vremenima. govorenja. naËina). Glagoli KljuËni pojmovi: glagolska osoba i broj. Obrazovna postignuÊa: prepoznati odreeni i neodreeni oblik pridjeva u nominativu. Ëeste prijedloge. uoËavati razliËite oblike rednih brojeva u reËenici. k(a). dræava. Sklonidba imenica KljuËni pojmovi: sklonidba (deklinacija). 10. Sklonidba pridjeva KljuËni pojmovi: sklonidba pridjeva. Subjekt KljuËni pojmovi: subjekt. osvijestiti postojanje razliËitih narodnih govora i potrebu njihova njegovanja. li i usklike u reËenici. veznike. akuzativ. komparativ. vokativ. samostalno pronalaziti primjere odreenih i neodreenih oblika pridjeva u reËenici i tekstu. nazivi padeæa. prepoznavati reËenice s viπe subjekata kao proπirene reËenice s viπe istovrsnih dijelova. sklonidba rednih brojeva. Ëestice da. komparativ i superlativ u govorenju i pisanju. prepoznavati reËenice s neizreËenim subjektom. veznici. uoËiti jednak glasovni sastav razliËitih oblika. naroda i naseljenih mjesta KljuËni pojmovi: veliko poËetno slovo u nazivima kontinenata. cijelom reËenicom s upitnom zamjenicom i glagolom). ovladati uporabom padeæa uz pojedine prijedloge u skladu s normom. Obrazovna postignuÊa: imenovati i prepoznati pozitiv. Obrazovna postignuÊa: prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio reËenice. Obrazovna postignuÊa: samostalno imenovati subjekt izreËen glagolskim oblikom. vremena. dræava. usklike u govorenju i pisanju. sluæbeni jezik. razvijati svijest o vaænosti pravilnoga pisanja i govorenja hrvatskim knjiæevnim jezikom. 14. superlativ). 4. prijedloga. naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom 7. 5. Obrazovna postignuÊa: razumijevati temeljnu ulogu padeæa u hrvatskome jeziku. Obrazovna postignuÊa: prepoznavanje zamjenice u tekstu. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati glavne i redne brojeve u reËenici. Nepromjenjive vrste rijeËi: prilozi. uloga knjiæevnoga jezika u nacionalnoj kulturi i javnoj djelatnosti. sugovornika i negovornika. Zamjenice KljuËni pojmovi: govornik. 15. 8. instrumental. 12. usklici. u reËenici prepoznavati padeæe u temeljnim znaËenjskim ulogama. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u reËenici. pravilno rabiti prijedloge s(a). dræava. Brojevi KljuËni pojmovi: glavni i redni brojevi. prepoznati jednake oblike rijeËi u razliËitim padeæima. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati padeæe pridjevskih oblika s pomoÊu proπirenoga padaænoga pitanja i imenice s kojom se pridjev slaæe. zemalja.proπlost i sadaπnjost KljuËni pojmovi: hrvatski knjiæevni jezik. padeæi. Ëestice. Hrvatski jezik i dvojeziËnost KljuËni pojmovi: materinski jezik. moÊi tvoriti komparative i superlative plodnim naËinima (sufiksom -iji i prefiksom naj-). Obrazovna postignuÊa: prepoznati priloge. Veliko poËetno slovo u nazivima kontinenata. kuda. 11. pridjeva i brojeva. ne. 9. prijedlozi. u odreivanju padeæe sluæiti se proπirenim padeænim pitanjima (tj. lokativ. Predikat KljuËni pojmovi: predikat. pisati brojeve u skladu s pravopisom. pravilno rabiti veznike. dativ. rabiti padeæne nastavke odeenih i neodreenih pridjeva. Obrazovna postignuÊa: primijeniti pravila o pisanju velikoga poËetnoga slova u nazivima kontinenata. viπe subjekata. genitiv. zemalja. padeæna pitanja. veznici. zamjenjivanje imenica. zemalja. 6. neizreËeni subjekt.

drama). kuda. 36 . naroda i naseljenih mjesta (zaviËaj). Knjiæevnost KljuËni pojmovi: knjiæevnost.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu jezik. Ëestica put. pravopis. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivati razlike u doæivljaju knjiæevnoumjetniËkoga djela s obzirom na razliËite govorne interpretacije. Obrazovna postignuÊa: pravilno rabiti prijedloge k/ka ispred rijeËi koje poËinju sa k i g ili suglasniËkim skupom koji zavrπava sa k i g (ka πkoli. pri. kontinenata. 8. Obrazovna postignuÊa: prepriËavati izmijenjene ili dopunjene priËe uvodeÊi novi dogaaj i likove. Obrazovna postignuÊa: primjenjivati pravopisnu normu u pisanju velikoga poËetnoga slova u nazivima planeta. pravilno izgovarati i pisati umanjenice i komparative s obzirom na glasove ije/je. pripovijedanje u treÊoj osobi. knjiæevni rod (lirika. dræava. Obrazovna postignuÊa: razlikovati subjektivni od objektivnoga opisa osobe. knjiæevna vrsta. zemalja. uvoenje novih elemenata u pripovijedanje (dogaaj. Obrazovna postignuÊa: uoËiti da pripovjedni tekst pripovijeda o radnji. pisati Ëesticu put uz redne brojeve. s(a). Izgovor i pisanje rijeËi s glasovima ije. KljuËni pojmovi: knjiæevni i neknjiæevni tekstovi. priloga. Obrazovna postignuÊa: razlikovati pripovijedanje u prvoj i treÊoj osobi prema sudjelovanju u dogaaju. u). u uz lokativ i akuzativ. 2. proza. NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME 1. prilozi gdje. stvarati subjektivni opis osobe (usmeni i pisani). pravilno rabiti i razlikovati priloge gdje. kuda u govoru i pismu. sluæiti se pravopisom. osnovna misao. izraziti doæivljaj djela prikladnim interpretativnim Ëitanjem (sluæeÊi se vrjednotama govorenoga jezika). dræava. Obrazovna postignuÊa: razlikovati knjiæevne rodove s obzirom na vanjski oblik (proza. razumjeti razliku izmeu jednojeziËnoga i dvojeziËnoga ovladavanja hrvatskim jezikom. prijedlozi na. pravilno izgovarati i pisati rijeËi u kojima su provedene glasovne promjene. sluæiti se pravopisom. subjektivno i objektivno iznositi dogaaje (usmeno i pisano). Subjektivno dogaaja i objektivno iznoπenje KljuËni pojmovi: subjektivno i objektivno pripovijedanje. veznika i Ëestica KljuËni pojmovi: prijedlozi k(a). oceana. Pisanje velikoga poËetnoga slova KljuËni pojmovi: veliko poËetno slovo u nazivima planeta. uoËiti osnovnu misao pripovjednoga teksta. s(a) (sa mnom) u govoru i pismu. Pripovijedanje u prvoj i treÊoj osobi KljuËni pojmovi: pripovijedanje u prvoj osobi. 11. razumjeti ulogu sluæbenoga jezika. subjektivni opis osobe. KljuËni pojmovi: interpretativno Ëitanje lirskih. StvaralaËko prepriËavanje KljuËni pojmovi: prepriËavanje. Hrvatski jezik 7. zemalja. Obrazovna postignuÊa: razlikovati knjiæevne i neknjiæevne tekstove na temelju sluπnoga primanja (recepcije). Obrazovna postignuÊa: pisati veznike a i ali u reËenicama u skladu s pravopisom. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe KljuËni pojmovi: opis. Sluπanje i interpretativno knjiæevnih tekstova Ëitanje 4. Sluπanje. lik). 2. oceana. Sluπanje knjiæevnih i neknjiæevnih tekstova 5. NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVANJE TEME 1. Obrazovna postignuÊa: sluπno razlikovati. naroda i zaviËajnih mjesta s obzirom na zaviËajnu pripadnost i najËeπÊih primjera. pripovjednih i dramskih tekstova. je. je (umanjenice i komparativi) KljuËni pojmovi: glasovi ije. 6. zamjeÊivati ulogu pridjeva i imenica te slikovitih izraza u tekstu. ka zgradi). pisati zarez iza rijeËi u vokativu. razumjeti ulogu manjinskoga jezika. pri. glasovne promjene. Obiljeæja pripovjednoga teksta KljuËni pojmovi: pripovijedanje. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje. KljuËni pojmovi: rijeË. izgovor i pisanje rijeËi provedenim glasovnim promjenama s 3. kontinenata. zarez iza usklika i rijeËi u vokativu. dogaaj ili radnja. kamo. Pisanje i izgovor prijedloga. drama). ReËeniËni znakovi KljuËni pojmovi: zarez ispred veznika a i ali. pisati zarez iza usklika na poËetku reËenice. epika. pripovijedati o nekome dogaaju kao sudionik (prva osoba) i nesudionik (treÊa osoba). Obrazovna postignuÊa: sluπno razlikovati. prepoznavati i razlikovati akuzativ i lokativ (na. lirika. o. o. 10. 9. kamo.

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 3. 3. Obrazovna postignuÊa: osvijestiti postojanje razliËitih vrsta medija. pjesniËka slika. uoËiti odnos pripovjedaËa u 1. opisivanje i dijalog. osobi. prepoznati i razlikovati vezani od slobodnoga stiha. 4. dijalog. gluma. kostimografija. razlikovati dijalog od monologa. Lik u knjiæevnome djelu KljuËni pojmovi: karakterizacija lika govorom i postupcima. dijelovi fabule. IZBORNI SADRÆAJI Duga i kratka mnoæina Zbirne imenice (tvorba. poslovica. 4. okarakterizirati lik (etiËki. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati filmske rodove. kostimografiju. dijalog. motiv. e Pravilna uporaba prijedloga uz pojedine padeæe 9. naziv stiha prema broju slogova. rasplet radnje). Filmski rodovi KljuËni pojmovi: dokumentarni film. pejsaænu i ljubavnu pjesmu s obzirom na temu i glavnu misao pjesme. poglavlje. Preneseno znaËenje u knjiæevnome djelu KljuËni pojmovi: preneseno znaËenje. vrste medija. prepoznati kazaliπna izraæajna sredstva u predstavi: scenografiju. Animirani film KljuËni pojmovi: crteæ ili predmet u pokretu. 2. Kazaliπte KljuËni pojmovi: kazaliπna izraæajna sredstva: govor. 37 .primatelj sporazumijevanje) u jednome od medija. uoËiti ritam u vezanome i slobodnome stihu. pejsaæna i ljubavna pjesma. animirani film. i 3. Mediji KljuËni pojmovi: medij . navesti primjer za priopÊajni proces (poπiljatelj . uoËiti obiljeæja haiku pjesme. razlikovati crtani film od lutkarskoga filma. himna. epitet. opisivanje. razlikovati epitet od pridjeva. Obrazovna postignuÊa: razlikovati pripovijedanje u 1. govorno) i odnose meu likovima. Obrazovna postignuÊa: zamijetiti preneseno znaËenje iskazano personifikacijom i pjesniËkom slikom u knjiæevnim djelima. osobi prema pripovijedanome . Obrazovna postignuÊa: prepoznati i imenovati stilska sredstva u poetskome i pripovjednome tekstu. pripovijedanje. vrhunac.oprimjeriti ga navodima iz teksta. Stilska izraæajna sredstva KljuËni pojmovi: onomatopeja. Tisak KljuËni pojmovi: vrste tiska. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati vrste tiska. osobi. Obrazovna postignuÊa: razlikovati domoljubnu. uoËiti poglavlje u djeËjem romanu. 8.poruka . zagonetka. scenografija. 6. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod. monolog. vezani i slobodni stih. zaplet.medij . igrani film. imenovati vezani stih prema broju slogova. Obrazovna postignuÊa: prepoznati osnovna obiljeæja animiranoga filma. uoËiti obiljeæja himne. rasvjetu. znaËenje. razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje.prijenosnik poruke. i 3. haiku. hrvatska himna. slaganje s predikatom) Imenice koje imaju samo mnoæinu/jedninu Imenice koje mnoæinu zamjenjuju zbirnim imenicama Imenice koje mnoæinu tvore zamjenskim (supletivnim) osnovama (Ëovjek-ljudi) Nazivi dræava i sklonidba Brojevne imenice Akuzativ i genitiv uz glagol nemati Navezak Sibilarizacija Palatalizacija Jotacija Nepostojano a. oprimjeriti govornu i etiËku karakterizaciju navodima iz teksta. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja teksta namijenjena izvoenju na pozornici. NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 1. 5. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja pustolovnoga romana. Dramski tekstovi KljuËni pojmovi: tekst za izvoenje na pozornici. Lirsko pjesniπtvo KljuËni pojmovi: lirska pjesma. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i imenovati osobine lika u proznome i dramskome djelu. i 3. kontrast. prepoznati i imenovati motive i temu. Obrazovna postignuÊa: uoËiti suprotstavljene likove. didaskalije. 5. 7. odrediti dijelove fabule. NaËini pripovijedanja KljuËni pojmovi: pripovjedaË u 1. Pustolovni roman KljuËni pojmovi: pustolovni roman. Fabula i dijelovi fabule KljuËni pojmovi: fabula. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja lirske pjesme. 10. Tematska pjesama i vrstovna podjela lirskih KljuËni pojmovi: domoljubna. 11.

12. eto.. 4. razumjeti ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika. 10. Glagoli po vidu KljuËni pojmovi: glagolski vid. C. 18. razlikovati prijelazne i neprijelazne glagole. D. televiziji i raËunalu Zvuk u filmu Kazaliπni plakat kao medij Hrvatski jezik 16. Fin. pokazne. 20. 8.. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati glagole po predmetu radnje (tj. 3. 4. J. sklanjati osobne zamjenice. 19. Suvremeni animirani filmovi po izboru. 13. Sanford: Pobuna na farmi 5. 6. ekavski (i)jekavski »itanje s razumijevanjem (knjiæevnih i neknjiæevnih tekstova) Opseæno prepriËavanje Subjektivno i objektivno izvjeπÊivanje Osnovno i preneseno znaËenje Osobno intimno pismo Razgovor U zaviËaju hrvatske himne miruje proπlost i zrcali se buduÊnost moje zemlje Postanak i razvoj himne od antike do suvremenoga doba Usmene lirske pjesme o BoæiÊu Pripovijedanje zanimljivoga dogaaja jezikom moje bake i jezikom moje generacije PriËa nastala iz onomatopeje (uËeniËki ostvaraji) Lirske pjesme na zaviËajnome narjeËju Motiv u likovnoj i knjiæevnoj umjetnosti Znanstvena fantastika. 1. 6. W. 7. obvezatna prva tri) 1. 11. 21 22. povratne. 25. ondje. povratno-posvojna. Igra 4. tako. Tito BilopavloviÊ: Paunaπ Aleksandar Puπkin: Bajka o ribaru i ribici Basne (izbor) Branka Primorac: Ljubavni sluËaj maËka Joje Roald Dahl: Charlie i tvornica Ëokolade Michael Ende: Jim Gumb i strojovoa Lucas Ivan Cankar: Istina i ljubav Henry Winterfeld: Timpetill (Grad bez roditelja) Hrvoje Hitrec: Matko na πtakama Anto Gardaπ: Miron u πkripcu ili Filip djeËak bez imena Selma Lageröf: Legende o Kristu Popis filmova: Navedeni su ponajprije animirani filmovi jer se oni obrauju u tom razredu. ili Zagonetni djeËak ili Koko u Parizu ili Laæeπ. 23. Prilog ili prijedlog? Prilog ili pridjev? Uporaba evo. 5. W. Wedge. prepoznavati povratne glagole. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME 1. Ivan Kuπan: Uzbuna na Zelenom Vrhu ili Koko i duhovi 2. eno Hrvatski govori: ikavski. tu. pustolovni i bajkoviti elementi u djeËjim romanima odabranoga knjiæevnika Pejsaæ u djelima zaviËajnih pisaca Pokretna slika na filmu. Infinitiv KljuËni pojmovi: infinitiv. B. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati i pravilno rabiti posvojne. 24. po imenskoj rijeËi u akuzativu). 9. posvojne.VukotiÊ:1001 crteæ. 17.pisanje (iz daleka svijeta i izdaleka) Prilozi ovdje. rabiti glagole po predmetu radnje u skladu s normom. Glagoli po predmetu radnje KljuËni pojmovi: prijelazni i neprijelazni glagoli. 15. uoËavati i razlikovati najËeπÊe vidske parove. 3. razumjeti ulogu infinitiva u dopuni glagola. 2. Melita ili DomaÊa zadaÊa ©aljive narodne priËe Ferenc Molnar: Junaci Pavlove ulice Milivoj Matoπec: Strah u Ulici lipa ili Tiki traæi neznanca ili Posada oklopnog vlaka ili Suviπan u Svemiru Grigor Vitez: Pjesme Sempe/Goscinny: Nikica Miro Gavran: Sretni dani ili Kako je tata osvojio mamu ili Zaljubljen do uπiju ili Svaπta u mojoj glavi Zlatko KriliÊ: PoËetak plovidbe ili »udnovata istina ili Zabranjena vrata ili Veliki zavodnik ili ©aljive priËe i priËe bez πale Sanja PiliÊ: Mrvice iz dnevnog boravka Pavao PavliËiÊ: Zeleni tigar ili Petlja ili Trojica u Trnju Michael Coleman: Zov labirinta ili Mreæa je baËena ili Bijeg s Mreæe Tihomir Horvat: Tajna Gornjega grada ili Frka u ©Ëitarjevu ili Muki Mark Twain: Doæivljaji Toma Sawyera ili Doæivljaji Huckleberryja Finna Jules Verne: Put u srediπte zemlje ili Put oko svijeta za 80 dana ili 20000 milja pod morem Maja Brajko-LivakoviÊ: Finka Fi 38 KljuËni pojmovi: vrste zamjenica: osobne. povratni glagoli. Obrazovna postignuÊa: razlikovati svrπene i nesvrπene glagole. svrπeni i nesvrπeni glagoli. povratna. Vrste zamjenica Popis lektire: (izabrati 9 djela.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Prijedlozi i padeæi u medijima (dobri i pogrjeπni primjeri) Jednostavni i sloæeni prijedlozi Prilozi i prijedlozi . ©to je film: Uvod u filmske vrste 2. Saldanha: Ledeno doba 7. 26. ovako. povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima. DovnikoviÊ: Znatiæelja 3. . C. Disney: po izboru 6. infinitivna osnova i zavrπetci. 14. Obrazovna postignuÊa: prepoznati infinitiv i njegove zavrπetke.

pravilno pisati trotoËje. usvojiti aorist i imperfekt pomoÊnoga glagola biti. izostavnik. samostalno se koristiti pravopisom u pisanju velikoga poËetnoga slova. Obrazovna postignuÊa: razlikovati latinicu. prikladno rabiti prezent u govorenju i pisanju. razumjeti njegovo znaËenje. Obrazovna postignuÊa: prepoznati. Veliko poËetno slovo u imenima pokrajina i krajeva. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi te njihovu tvorbu. prvotisak. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati i tvoriti glagolske pridjeve. razumjeti njihovu uporabu. pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi. razumjeti njegovu tvorbu. 8. 7. ulica i trgova. glagoljicu. Izricanje zapovijedi i molbe imperativom KljuËni pojmovi: glagolski naËin. Izricanje proπlosti aoristom. ulice. razumjeti njihovo osnovno znaËenje. moÊi zamjenjivati aorist. kondicional drugi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 5. pravilno rabiti kondicional prvi u govorenju i pisanju za izricanje æelje i molbe. crticu. glagoljica. krnji perfekt. zagrade i znati ih ostvariti u Ëitanju. izostavnik. Êirilica. dijelovi sela. trgova. zagrade u tekstu kao reËeniËne znakove i crticu kao pravopisni znak. imperfektom i pluskvamperfektom KljuËni pojmovi: aorist. crtica. PoËetci hrvatske pismenosti KljuËni pojmovi: hrvatska pisma: latinica. zagrada KljuËni pojmovi: trotoËje. Êirilicu i znati osnovne podatke o njima. imperfektu i pluskvamperfektu najËeπÊe rabe. imperfekt. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati aorist i imperfekt kao jednostavne glagolske oblike. prepriËavanje s promjenom glediπta. 12. 13. znati ime i osnovne podatke o BaπËanskoj ploËi. Obrazovna postignuÊa: prepoznati perfekt. ReËeniËni i pravopisni znakovi: trotoËje. crtica. razlikovati i pravilno rabiti radni i trpni pridjev.). prepoznavati glagolske imenice sa zavrπetkom -nje. pluskvamperfekt. Obrazovna postignuÊa: prepoznati imperativ kao glagolski naËin. vladati oblicima perfekta pomoÊnih glagola. Izricanje sadaπnjosti prezentom KljuËni pojmovi: prezent. razlikovati prezent i perfekt u govorenju i pisanju. prepoznati imenski predikat u razliËitim glagolskim oblicima. glagolski pridjev trpni. samostalno sprezati glagole u futuru prvome. 6. imperativ. Glagolski pridjevi i glagolska imenica KljuËni pojmovi: glagolski pridjev: glagolski pridjev radni. prvoj hrvatskoj tiskanoj knjizi i jednome spomeniku na svakome pismu. razlikovati. razlikovati istoobliËnice imperativa i prezenta u reËenici. razumjeti njegovo osnovno znaËenje. Obrazovna postignuÊa: prepoznati imenski predikat. znati vaæne povijesne podatke o njima. sprezati glagole u prezentu prema morfoloπkim obiljeæjima (osoba i broj). prepoznati pluskvamperfekt kao sloæeni glagolski oblik. usvojiti prezent pomoÊnih glagola. glagolska imenica. Vrste predikata KljuËni pojmovi: glagolski i imenski predikat. 9. preoblikovati prezent u oba futura. 15. NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVANJE TEME 10. razlikovati imenski od glagolskoga predikata. razumijevati njihova znaËenja i tvorbe. BaπËanska ploËa. izostavnik. Izricanje buduÊnosti futurom KljuËni pojmovi: futur prvi. parkovi. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati veliko poËetno slovo u viπeËlanim imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske Ëetvrti. dijelova naselja. razlikovati i pravilno rabiti infinitiv i glagolsku imenicu.. zamjenjivati futur drugi svrπenim prezentom. futur drugi. 14. prepoznati imperativ u reËenici. imperfekt i pluskvamperfekt perfektom. prepoznavati aorist i imperfekt pomoÊnoga glagola htjeti. 1. prikladno rabiti perfekt u govorenju i pisanju. StvaralaËko prepriËavanje s promjenom glediπta KljuËni pojmovi: glediπte. 39 . trgova i ulica KljuËni pojmovi: viπeËlani nazivi pokrajina i krajeva. imenovati i prepoznati najvaænije o spomenike u svojemu zaviËaju. moÊi proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu. prepoznati pismo kojim je pisan tekst.. sprezanje (konjugacija). prezent pomoÊnih glagola. razumjeti njegovo osnovno znaËenje. pravilno pisati veliko i malo slovo iza razgodaka. Izricanje proπlosti perfektom KljuËni pojmovi: perfekt. Izricanje æelje kondicionalom KljuËni pojmovi: kondicional prvi. Obrazovna postignuÊa: prepoznati trotoËje. dijelova naselja. 11. Obrazovna postignuÊa: prepriËavati tekst usmeno i pisano mijenjajuÊi glediπte. zagrada. iskazivati zapovijed i molbu imperativom. Obrazovna postignuÊa: prepoznati prezent.

epski deseterac.(htjeti. vica. stalni epitet. crtice i zagrade KljuËni pojmovi: reËeniËni i pravopisni znakovi. 40 3. 11. izraziti doæivljaj knjiæevnoumjetniËkoga teksta prikladnim interpretativnim Ëitanjem. 9. smjeti. saæimanje.. udaljenost izmeu dvaju (ili viπe) mjesta. 3.1881. sudjelovati u dramskim improvizacijama sluæbenoga i privatnoga razgovora poπtujuÊi osobitosti svakoga od njih. izgovor i pisanje rijeËi provedenim glasovnim promjenama s KljuËni pojmovi: rijeËi u kojima su provedene glasovne promjene. Pisanje.). r. krasnoslov. otvoreni prostor. . smjer. portretirati lik na temelju prethodno stvorenoga plana. dijalog. sluæiti se pravopisom. Obrazovna postignuÊa: stvaralaËki pisati na zadani poticaj (voeno i samostalno). 6. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja epske i lirske narodne pjesme. Odnos teme i motiva u knjiæevnome djelu KljuËni pojmovi: tema motiv. epska i lirska pjesma. monolog. izgovor i Ëitanje glagolskih oblika KljuËni pojmovi: pisanje i izgovor aorista glagola biti. pravilno pisati glagolski pridjev radni u m. umrijeti. 13. 4. otvoreni i zatvoreni prostor na temelju prethodno stvorenoga plana opisa. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivati razlike u doæivljaju knjiæevnoumjetniËkoga teksta s obzirom na razliËite govorne interpretacije. dogaaju. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje. Usmena (narodna) knjiæevnost KljuËni pojmovi: usmena knjiæevnost. pravilno pisati nijeËnicu uz glagolske oblike. kojemu osnova zavrπava na je.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja crtice. pravilno pisati i rabiti crticu kao pravopisni znak: zamjena prijedloga do (80 . Obrazovna postignuÊa: razlikovati sluæbeni od privatnoga razgovora. anegdota. NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME 1. æivjeti. Interpretativno Ëitanje i krasnoslov KljuËni pojmovi: interpretativno Ëitanje. privatni razgovor. samostalno oblikovati saæetak (usmeno i pisano). na kraju prekinutoga teksta koji se nastavlja. StvaralaËko pisanje i interpretativno kazivanje viceva i anegdota KljuËni pojmovi: stvaralaËko pisanje (anegdote iz πkolskoga æivota). Pripovjedne vrste: crtica. Obrazovna postignuÊa: razlikovati vanjski od unutarnjega opisa lika. Obrazovna postignuÊa: saæimati tekst. 8. jd. jd. izostavnika. didaskalije. 1852. nijeËnica uz glagolske oblike. uoËiti stalni epitet i deseterac kao obiljeæja usmenoga stvaralaπtva. vic KljuËni pojmovi: crtica. 10. interpretativno kazivati anegdotu i vic. anegdota. Obrazovna postignuÊa: opisivati pejsaæ. krasnosloviti. Obrazovna postignuÊa: zamijetiti i izdvojiti motive (najmanji dio teme. 12. uloga. 5. govorenje anegdota i viceva. vic. . pravilno rabiti crticu kao reËeniËni znak: izraæavanje jaËe stanke nego πto je izraæena zarezom. plan opisa. uprizoriti dramatizirani tekst.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 2. zatvoreni prostor. vidjeti. pravilno izgovarati i pisati rijeËi u kojima su provedene glasovne promjene. Obrazovna postignuÊa: pravilno rabiti trotoËje: izostavljanje rijeËi/skupa rijeËi/ u reËenici.90 km. Opis otvorenoga i zatvorenoga prostora KljuËni pojmovi: pejsaæ. Obrazovna postignuÊa: preoblikovati pripovjedni tekst u dramski. Dramatizacija pripovjednoga teksta KljuËni pojmovi: dramatizacija.). razlikovanje posvojne zamjenice i povratno-posvojne zamjenice u govoru i pismu. Sluπanje. Saæeto prepriËavanje KljuËni pojmovi: saæeto prepriËavanje. r. Portret KljuËni pojmovi: vanjski i unutarnji opis lika. πaliti se). razlikovati epsku od lirske pjesme na temelju oprjeke dogaaja ili doæivljaja. anegdote. na mjestu prekida nabrajanja. Razgovor KljuËni pojmovi: sluæbeni razgovor. plan opisa. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati i govoriti povratne glagole (smijati se. saæetak. Pisanje i izgovor infinitiva i glagolskoga pridjeva radnoga KljuËni pojmovi: pisanje infinitiva i glagolskoga pridjeva radnoga(m. sluπati i sluπno doæivljavati interpretaciju anegdote i vica. pravilno pisati i govoriti izostavnik i zagradu. prepoznati. saæeto prepriËavati glavne dogaaje i bitne pojedinosti. sukobu) u tematskome kontekstu. 7. 2.). »itanje i pisanje trotoËja. Pisanje zamjenica KljuËni pojmovi: pisanje zamjenice sebe. se. poticaj doæivljaju. Obrazovna postignuÊa: pravilno rabiti aorist glagola biti u govoru i pismu. Obrazovna postignuÊa: sluπno razlikovati.

Dijalektno pjesniπtvo KljuËni pojmovi: su zaviËajni motivi. reËenica u ostvarivanju ritma. Strip KljuËni pojmovi: zraæajna sredstva stripa: crteæ. Ëin: prepoznati dramski sukob kao temelj dramskoj radnji.vijest Javni govor Izraæajno Ëitanje dijalektnih tekstova (zaviËajni idiom) Scenske improvizacije Izlet u zaviËaj duha (Josip BratuliÊ). Mreæa (internet) KljuËni pojmovi: mreæne stranice. πkola glagoljice. meujeziËne. dramski likovi. Vrste kitica (strofa) KljuËni pojmovi: vrste kitica (strofa) prema broju stihova. Stilska izraæajna sredstva KljuËni pojmovi: ponavljanje. Ëetverostih. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja povjestice kao djela koje ima elemente pjesniËkoga i pripovjednoga izraæavanja. prepoznati naËine pripovijedanja. rijeËi. . PjesniËke slike KljuËni pojmovi: pjesniËka slika. fabula prikazana kvadratima. uzajamno povratni Nesvrπeni glagoli: trajni i uËestali Dvovidni glagoli Prava i prenesena sadaπnjost Gnomski prezent. aorist Pripovjedni i svevremenski imperativ Izricanje stroge zapovijedi i zabrane Prezent ili aorist Imperfekt . sluha. Obrazovna postignuÊa: odrediti i imenovati kiticu (strofu) prema broju stihova. Valunska ploËa (Cres) itd. planova i kuta snimanja. Povjestica KljuËni pojmovi: povjestica. Obrazovna postignuÊa: razlikovati romane prema tematsko-motivskomu sloju. vrste ritma. Obrazovna postignuÊa: prepoznati izraæajna sredstva u filmu. ukrπtena. 6. 5. razlikovati vrste kadrova. uoËiti ulogu ponavljanja istih glasova. njuha. izraza. 2. hrvatski jezik i knjiæevnost na mreæi. NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 1. aliteracija. kvadrat. znanstvenofantastiËni roman. razlikovati povjesticu od lirske pjesme. 9. dijalektne) Glasovne promjene u sprezanju Jotacija ili palatalizacija u prezentu Glasovne promjene u gl. Aleja glagoljaπa od RoËa do Huma. Ëakavsko. Obrazovna postignuÊa: pronaÊi nekoliko mreænih stranica o temama iz hrvatskoga jezika i knjiæevnosti. Obrazovna postignuÊa: prepoznati izraæajna sredstva stripa. IZBORNI SADRÆAJI Glagoli po znaËenju Povratni glagoli: pravi. prepoznati vrste rime: parna. trostih. Obrazovna postignuÊa: spoznati pjesniËku sliku kao slikovni izraz doæivljen osjetilom vida. Filmska izraæajna sredstva KljuËni pojmovi: kadar. 8. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja i dijelove dramskoga teksta: dramski sukob. uoËiti sliËnost i razliku izmeu filmskoga kadra i kvadrata stripa (plan i kut gledanja). Obrazovna postignuÊa: prepoznati suodnos zaviËajnoga govora (narjeËja ili dijalekta) i zaviËajnih tema i motiva. okusa i dodira. dramska situacija. aorist Futurski perfekt. Dramski tekst KljuËni pojmovi: drama. 10. kut snimanja. lirsko-epsko djelo. asonanca. kompozicija. dvostih. 3. BaπÊanska ploËa (Krk). uoËiti ritmiËnost u pjesmama na narjeËjima. dijelovi dramskoga teksta.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 4. PoËetci hrvatske pismenosti i knjiæevnoga stvaralaπtva Hrvatski epski junaci usmene knjiæevnosti 41 7. plan. pridjevu radnom: vokalizacija i promjena je > i ispred o Glagoljske knjige. uoËiti motive u pjesniËkim slikama i povezati ih s osjetilima kojima su zamijeÊeni. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i imenovati stilska sredstva u poetskome i proznome tekstu. Povijesni i znanstveno-fantastiËni roman KljuËni pojmovi: povijesni roman. kajkavsko i πtokavsko pjesniπtvo.zaboravljeno glagolsko vrijeme Aorist i imperfekt u sms-porukama InaËice futura (razgovorne. glagoljiËne i latiniËne inkunabule Povijesni spomenici na otoku Krku (Jurandvor) i u Istri (Aleja glagoljaπa) Pisanje naziva naselja i dijelova naselja na stranim jezicima SroËnost posvojne zamjenice i imenica Naglaπeni i nenaglaπeni oblici povratne zamjenice Sklanjanje povratno-posvojne i pokaznih zamjenica StvaralaËko pisanje (dnevnik) Obavijest . obgrljena. nepravi.

19. priloæna oznaka mjesta. Raimi: Spiderman 2 7. Melies 4. Lewis: Kronike iz Narnije (izbor) Oscar Wilde: Sretni kraljeviÊ Nikola PuliÊ: Maksimirci 2. 21. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i prepoznati objekt u reËenici. Lucas: Zvjezdani ratovi (serijal) 8. prepoznavati vezniËka sredstva: veznike. vremena. 7. 23. odnosne i neodreene zamjenice. atributni skup. Objekt KljuËni pojmovi: objekt. R. vezniËke skupove. Priloæne oznake KljuËni pojmovi: priloæne oznake. ©to je film: Filmska izraæajna sredstva 2. G. djeËak iz limenke ili Olfi meu æenama Vlatko ©ariÊ: Rogan ili Miπko Vladimir Nazor: Veli Joæe Milutin Majer: Dolazak Hrvata Melita Rundek: Psima ulaz zabranjen Dubravko HorvatiÊ: JunaËina Mijat TomiÊ Jonathann Swift: Gulliverova putovanja Alfonse Daudet: Pisma iz moga mlina Joæa Horvat: Waitapu ili Operacija Stonoga Frances Hodgson Burnett: Mali lord Pajo Kaniæaj: TriËave pjesme Danijel DragojeviÊ: Bajka o vratima Æelimir Hercigonja: Tajni leksikon C. 13. 5. razlikovati priloæne oznake mjesta. 24. 11. Guæva na pozornici 3. prepoznati slaganje subjekta i predikata u reËenici. Jednostavna reËenica KljuËni pojmovi: jednostavna reËenica. Zamjenice i njihova uloga u reËenici KljuËni pojmovi: upitne. upoznati strukturu proπirene reËenice. prepoznati predikat i rijeËi koje ga dopunjuju u proπirenoj reËenici. 1. Kazaliπte: Sve je to kazaliπte. naËina. vezniËka sredstva. 8. 25. prepoznati subjekt i rijeËi koje ga dopunjuju u proπirenoj reËenici. neoglagoljena reËenica. ImeniËki dodatci: atribut i apozicija KljuËni pojmovi: atribut: pridjevni i imeniËki. 12. 22. prikladno rabiti atribut i apoziciju u govorenju i pisanju. Obrazovna postignuÊa: prepoznavati atribut i atributni skup. apoziciju i apozicijski skup. Krelja: Povratak 5. obitelji i zaviËaju Dramski tekstovi zaviËajnih puËkih pisaca ZaviËajne narodne poslovice i poruke u njima Vrste stripa po temi Uporaba rijeËi u stripu RaËunalne igre Hrvatski jezik 7. G. razumjeti naËine sklapanja jednostavnih reËenica u sloæenu. proπirena reËenica. W. pravilno pisati zarez kod apozicije i apozicijskoga skupa u poslijeimeniËnome poloæaju. 15. Sloæena reËenica KljuËni pojmovi: nizanje. 26. naËina. Obrazovna postignuÊa: pravilno rabiti padeæne oblike upitnih. 10. neproπirena reËenica. 14. 4. 4. odnosnih i neodreenih zamjenica u govorenju i pisanju. 18. 17. Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ: PriËe iz davnine (osim ©ume 2. vremena. prikladno slagati subjekt i predikat. apozicija. 42 . apozicijski skup. razumjeti uloge povratne i povratno-posvojne zamjenice u reËenici. S. prepoznati i imenovati besubjektnu reËenicu. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: JEZIK TEME 1. povezivanje i uvrπtavanje reËenica. moæda Christine Nöstlinger: Konrad. 3. izravni objekt i neizravni objekt. Obrazovna postignuÊa: udruæivati jednostavne reËenice u sloæenu. obvezatna prva tri) 1. prepoznati i imenovati neoglagoljenu reËenicu. S. priloge i zamjenice kao vezniËke rijeËi. besubjektna reËenica. Obrazovna postignuÊa: uoËiti priloæne oznake u reËenici. Wyler: Ben Hur 6. 6. 16. 3. razlikovati pridjevni i imeniËki atribut. 21. Striborove i RegoËa koji su u Ëetvrtome razredu) Stjepan Tomaπ: Mali ratni dnevnik August ©enoa: Povjestice Blanka Dovjak-MatkoviÊ: ZagrebaËka priËa Mark Twain: KraljeviÊ i prosjak Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i praπumu Ivona ©ajatoviÊ: Tajna ogrlice sa sedam rubina Snjeæana GrkoviÊ-JanoviÊ: Velebitske vilin staze Josip CveniÊ: »vrsto dræi joy-stick Jadranko Bitenc: Twist na bazenu ©ime StoriÊ: Poljubit Êu je uskoro.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Slike i zvukovi lirske pjesme u epitetu i usporedbi Anegdote i vicevi na zaviËajnome narjeËju Crtice o æivotu u πkoli. 5. Popis filmova: Trebalo bi birati filmove (od najstarijih do najnovijih) koji Êe uËenicima najbolje pokazati pojedina filmska izraæajna sredstva. razlikovati izravni i neizravni objekt. BraÊa Lumiere. Popis lektire: (izabrati 9 djela. Obrazovna postignuÊa: upoznati strukturu neproπirene reËenice. 20. Zemeckis: Forrest Gump 6. P. 9.

pravilno pisati zarez u svim nezavisno sloæenim reËenicama. prepoznavati i pravilno izgovarati naglaπene i nenaglaπene rijeËi. SamoznaËne i suznaËne rijeËi KljuËni pojmovi: samoznaËne i suznaËne rijeËi. Obrazovna postignuÊa: razlikovati samoznaËne (leksiËke) rijeËi i suznaËne (gramatiËke) rijeËi. subjektne reËenice. Uloga opisa u pripovijedanju KljuËni pojmovi: opis. Obrazovna postignuÊa: zamjenjivati priloæne oznake mjesta. razlikovati vrste veznika u nezavisno sloæenim reËenicama. Obrazovna postignuÊa: razlikovati i izdvajati dijelove fabule u govorenju i pisanju. 8. prepoznavati ih. iskljuËna i zakljuËna reËenica. Vrste nezavisno sloæenih reËenica KljuËni pojmovi: nezavisno sloæena reËenica: sastavna. Obrazovna postignuÊa: udruæivati jednostavne reËenice u sloæenu nizanjem i povezivanjem. subjekta. NASTAVNO PODRU»JE: JEZI»NO IZRAÆAVANJE I STVARANJE TEME 1. zavisne umetnute sureËenice i vezna sredstva. Zavisno sloæena reËenica KljuËni pojmovi: zavisno sloæena reËenica. Nezavisno sloæena reËenica KljuËni pojmovi: vezniËke i nevezniËke reËenice (reËeniËni niz). prepoznavati naglasne cjeline. vremena i naËina zavisnim sureËenicama. Gajeva reforma. Vrste priloænih reËenica KljuËni pojmovi: priloæna reËenica. objektne reËenice. razumjeti razloge koji su doveli do Gajeve reforme i njezine uËinke. inverzija. inverziju. osvijestiti razliku izmeu vlastitoga i knjiæevnoga naglasnoga sustava. zajedniËki jezik svih Hrvata. rasprave 43 . zanaglasnice. Obrazovna postignuÊa: razumjeti znaËenje razliËitih vrsta nezavisno sloæenih reËenica. u zavisno sloæenoj reËenici raspoznavati glavne i zavisne sureËenice. vrste priloænih reËenica: mjesna. nenaglasnice. Izricanje predikata. dijalog u pripovjednome tekstu. razlikovati naglasnice i nenaglasnice: prednaglasnice i zanaglasnice (tipiËni primjeri). Bartol KaπiÊ. umetnuta reËenica. prepoznavati priloæne reËenice i razumjeti njihovo znaËenje. udruga. objekta i atributa reËenicom KljuËni pojmovi: predikatna reËenica. 3. mjesto naglaska u naglaπenoj rijeËi. 11.). Veliko poËetno slovo u imenima druπtava. 10. organizacija. Pripovijedanje (usmeno i pisano) KljuËni pojmovi: elementi fabule. duæinu i ton u tipiËnim rijeËima. vremenska. Obrazovna postignuÊa: uvrπtavati jednostavne reËenice u sloæenu. razumjeti ulogu i vaænosti pojave tiskanih rjeËnika i slovnice u razvoju hrvatskoga jezika. djelotvorno se sluæiti biljeπkama i natuknicama u pripremi izvjeπÊa. pokreta i javnih skupova. Povijest hrvatskoga knjiæevnoga jezika KljuËni pojmovi: prvi tiskani rjeËnik i prva tiskana slovnica (gramatika). prednaglasnice. sureËenice. 2. komentara. pravilno rabiti prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju. 1595. organizacija. Obrazovna postignuÊa: razumjeti znaËenje predikatne reËenice. Obrazovna postignuÊa: izdvajati kljuËne pojmove iz vezanoga teksta. 12. usporavanje radnje). Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati veliko poËetno slovo u najËeπÊim primjerima. statiËan i dinamiËan opis.. 14. gajica. subjektna reËenica. pokreta i javnih skupova KljuËni pojmovi: veliko poËetno slovo u imenima druπtava. objektna reËenica. objekt objektnom reËenicom. prepoznati zavisno sloæenu reËenicu. postupno odreivati naglasna obiljeæja: mjesto.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 7. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i prema uzoru pravilno rabiti naglaske u govorenju i Ëitanju. pripovijedati na temelju zadanih dijelova fabule. prepoznavati vrste nezavisno sloæenih reËenica. udruga. 13. atribut atributnom reËenicom. glavna i zavisna sureËenica. Obrazovna postignuÊa: prepoznati ulogu opisa u pripovijedanju (statiËan i dinamiËan opis. znati pisati zarez u zavisnim reËenicama. 1604. djelotvorno se koristiti dijalogom u pripovijedanju. 9. Natuknica i biljeπka KljuËni pojmovi: natuknica i biljeπka. subjekt subjektnom reËenicom. nauËiti tipiËne veznike. atributne reËenice. usporavanje radnje. naËinska. atributna reËenica. u jednostavnijim primjerima zamjenjivati imenski predikat predikatnom reËenicom. rastavna i suprotna reËenica. pravilno Ëitati naglasno oznaËene rijeËi. Obrazovna postignuÊa: znati imena i osnovne podatke o prvome tiskanome rjeËniku i prvoj tiskanoj slovnici hrvatskoga jezika (Faust VranËiÊ. 15. Naglasak KljuËni pojmovi: vrste naglasaka u hrvatskome jeziku. djelotvorno se koristiti opisom u pripovijedanju. naglasnice.

prevoditi zaviËajne sinonime na standardni jezik. personifakciju. navoenje i objaπnjenje. 2. 5. Obrazovna postignuÊa: pisati upravni govor u reËenicama s razliËitim odnosima navoenja i objaπnjenja. KljuËni pojmovi: pisanje neodreenih zamjenica i prijedloga. Obrazovna postignuÊa: osvjeπÊivati i primjenjivati prethodna znanja i vjeπtine. Pisanje neodreenih zamjenica 6. pravilno preoblikovati upravni u neupravni govor i obratno. suprotnice. samostalno stvarati usporedbu. sluæiti se pravopisom. 12. . 10. ije. metaforu. legenda. prepoznati retrospekciju. Obrazovna postignuÊa: upoznati vrjednote govorenoga jezika i nejeziËnih sredstava sporazumijevanja te zamjeÊivati njihovu obavijesnu funkciju. Vijest. sluπati i razumjeti komentar. 44 KljuËni pojmovi: biografija. Obrazovna postignuÊa: sluπati izraæajno Ëitanje. . Obrazovna postignuÊa: samostalno stvarati pjesniËke slike prema razliËitim osjetilnim poticajima. pisati kratice u skladu s pravopisom. 14. ije. zamjeÊivati ulogu reËeniËnih znakova i njihovu vezu s govornim vrjednotama jezika. Ê. Slijed dogaaja u pripovjednome djelu KljuËni pojmovi: kompozicija. prepoznati kronoloπki slijed. nejeziËna sredstva sporazumijevanja. novinska vijest KljuËni pojmovi: vijest. Biografija. Upravni govor KljuËni pojmovi: upravni i neupravni govor u pisanju. stvarati natuknice za pisanje biografije. vezna sredstva. 9. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja biografije i autobiografije. inverzija. Obrazovna postignuÊa: izdvojiti najvaænije podatke iz autobiografije. zapaæati uloge istoznaËnih i bliskoznaËnih rijeËi u knjiæevnome tekstu. umetnuta reËenica. preoblikovati tekst zamjenjujuÊi pojedine rijeËi znaËenjski srodnima. Odnosi meu rijeËima KljuËni pojmovi: istoznaËnice. kronoloπki slijed. Obrazovna postignuÊa: uoËavati razliËite znaËenjske odnose meu rijeËima. 8. Ëitati i razumjeti vijest. bliskoznaËnice. samostalno oblikovati vijest u govoru i pismu. samostalno stvarati onomatopejske rijeËi i izraze u jeziËnim poetskim igrama. uoËiti znaËajke lika u mitu i legendi. pisanje najËeπÊih kratica (prema popisu). vrjednote govorenoga jezika. autobiografija. Obrazovna postignuÊa: prepoznati komentar i razlikovati ga od vijesti. .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 4. rabiti stvorene izraze u pri stvaralaËkome pisanju. Obrazovna postignuÊa: uoËiti kompoziciju u pripovjednome djelu. autobiografija 11. Obrazovna postignuÊa: sluπati. Biografija i autobiografija KljuËni pojmovi: biografija i autobiografija. vezna srodstva). retrospekcija. pisanje rijeËi s glasovima Ë. pisati upravni govor u skladu s pravopisom. 7. Izraæavanje pjesniËkim slikama KljuËni pojmovi: stilska izraæajna sredstva. primjereno se sluæiti vrjednotama govorenoga jezika. uvjeæbati pisanje i izgovor rijeËi u kojima se pojavljuju glasovi Ë. likovi u mitu i legendi. je. reËeniËni i pravopisni znakovi. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja mita i legende. 3. izraæajno Ëitati poznate tekstove. Obrazovna postignuÊa: uoËiti ideju u knjiæevnom djelu. 13. 4. Izraæajno Ëitanje KljuËni pojmovi: izraæajno Ëitanje. razlikovati ideju od pouke. Komentar KljuËni pojmovi: komentar. Obrazovna postignuÊa: pravilno pisati neodreene zamjenice s prijedlogom. pisati veliko slovo u skladu s pravopisom. tematika mitova i legenda. dæ. djelotvorno se sluæiti nejeziËnim sredstvima u uljuenoj govornoj komunikaciji. Obrazovna postignuÊa: rabiti zarez u sloæenoj reËenici u skladu s pravopisom (reËeniËni niz. zamjenica i Ëestice god. Zarez u sloæenoj reËenici KljuËni pojmovi: reËeniËni niz. NaËini sporazumijevanja KljuËni pojmovi: sporazumijevanje. Pisanje . pravilno pisati i razumjeti razliku u znaËenju izmeu sloæene zamjenice s Ëesticom god i rastavljenoga pisanja Ëestice god uz zamjenicu. dæ. umetnuta reËenica. inverzija. Ê.poπtivanje pravopisne norme KljuËni pojmovi: veliko slovo. NASTAVNO PODRU»JE: KNJIÆEVNOST TEME 1. stvarati komentar u govoru i pismu. Mit i legenda KljuËni pojmovi: mit. Ideja u knjiæevnome djelu KljuËni pojmovi: ideja. razlikovati mit i legendu. je (prema popisu rijeËi). hiperbolu i gradaciju u jeziËnim poetskim igrama.

prepoznati i imenovati hiperbolu i gradaciju u knjiæevnom tekstu. razlikovati vrste igranoga filma. Obrazovna postignuÊa: razlikovati komediju. tragediju i dramu u uæem smislu rijeËi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatski jezik 5. uoËiti dramski prizor. primijeniti znanja o strofi. IZBORNI SADRÆAJI 8. 10. portret. Obrazovna postignuÊa: uoËiti teme i motive u misaonim i duhovnim pjesmama. socijalna karakterizacija. KriminalistiËka pripovijetka i kriminalistiËki roman KljuËni pojmovi: kriminalistiËka pripovijetka i kriminalistiËki roman. KljuËni pojmovi: metafora. djelomiËna i viπestruka antonimija ObliËni i leksiËki homonimi. gradacija. teme i znaËajke likova u pripovjednim djelima kriminalistiËke tematike. motiviranost postupaka lika. Stilska izraæajna sredstva: hiperbola. 6. hiperbola. homonimija. NASTAVNO PODRU»JE: MEDIJSKA KULTURA TEME 1. Obrazovna postignuÊa: uoËiti socijalne motive i teme u pjesniËkim i pripovjednim tekstovima. 2. gradacija metafora. Obrazovna postignuÊa: uoËiti motive. Knjiænica KljuËni pojmovi: knjiæna graa. socijalna pjesma. Sonet KljuËni pojmovi: sonet. Obrazovna postignuÊa: razlikovati vrste televizijskih emisija s obzirom na njihovu namjenu. psiholoπka karakterizacija. socijalna pripovijetka. vrste igranoga filma. vrste radijskih emisija. Obrazovna postignuÊa: prepoznati radijska izraæajna sredstva. Radio KljuËni pojmovi: zvuk . homonimski parovi. razotkrivanje. prepoznavati naËine karakterizacije lika u knjiæevnome djelu. odrediti portret lika u knjiæevnome djelu. Lik u knjiæevnome djelu KljuËni pojmovi: etiËka karakterizacija. obrazovnu i zabavnu ulogu radija. lirskoj i epskom u pjesmi te stilskim sredstvima pri interpretaciji balade. rekcija) Prijedloæni atribut Glagolski pridjevi u funkciji atributa Apozicije koje se ne slaæu s imenicom u rodu i broju Neimenske rijeËi u imenskome predikatu Infinitiv kao subjekt Priloæne oznake sredstva. 3. homografi Pisanje razliËitih vrsta kratica Najstariji hrvatski rjeËnici (Jakov Mikalja. osvijestiti obavijesnu. 4. enciklopedijom i pravopisom. Ivan Belostenec) Stare hrvatske tiskane knjige (Lekcionar Bernardina SpliÊanina) Razgovor u razliËitim komunikacijskim situacijama 45 9. tragedija. Dramske vrste KljuËni pojmovi: komedija. Obrazovna postignuÊa: uoËiti znaËajke lika u knjiæevnome djelu. 12. Balada KljuËni pojmovi: balada. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i objasniti metaforu. Teme lirskih pjesama KljuËni pojmovi: misaona (refleksivna) i duhovna (religiozna) pjesma. dramski prizor. koliËine. 7. stihu. . Socijalna tematika u pjesniπtvu i prozi KljuËni pojmovi: socijalni roman. Obrazovna postignuÊa: uoËiti lirsko-epska obiljeæja balade. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i objasniti obiljeæja igranoga filma i filmske priËe. uoËiti motiviranost postupaka likova i njihove meuodnose. uoËiti ideju te odnose meu likovima i izraæajna sredstva. druπtva Priloæna oznaka mjesta u znaËenju mjesta radnje. cilja radnje i tijeka radnje Preoblika upravnoga govora u neupravni objektnom reËenicom i obratno Primjeri sloæenih reËenica s veznikom a kojima se ne izraæava suprotnost Mjesto odnosne zamjenice u sloæenoj reËenici Tvorba neodreenih zamjenica i njihovo razlikovanje od pridjeva Razlikovanje neodreenih zamjenica i brojeva Glasovne promjene: rijeËi u kojima je provedeno viπe glasovnih promjena Antonimi. Obrazovna postignuÊa: samostalno se sluæiti referentnom zbirkom: rjeËnikom. Igrani film KljuËni pojmovi: igrani film. Obrazovna postignuÊa: prepoznavanje. 11. drama u uæem smislu rijeËi. Juraj HabdeliÊ.radijsko izraæajno sredstvo. Televizijske emisije KljuËni pojmovi: vrste televizijskih emisija. usporediti film i knjiæevno djelo. Prijedloæni objekt Glagoli koji otvaraju mjesto razliËitim vrstama objekta (gl. razlikovati vrste radijskih emisija.

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Okrugli stol (rasprava o aktualnim temama) Mitski likovi Prijevod dijalektnih tekstova Pisanje pjesme Od hrvatskih petrarkista do Matoπa (sonet u hrvatskoj knjiæevnosti) Lirsko-epske knjiæevne vrste: romanca i poema ©enoino doba Autobiografije ljudi koji osvjetlaπe svijet Razvoj hrvatskoga putopisa ZaviËajne legende Trivijalna knjiæevnost EtiËka karakterizacija likova u djelima odabranoga knjiæevnika Maska, scenografija i kostimografija u filmu Film i kazaliπte Kazaliπni æivot u Hrvatskoj Televizijska i radijska vijest

Hrvatski jezik

Popis filmova:
U prvom su planu igrani filmovi: 1. ©to je film: Igrani film 2. ©to je film: Gluma u filmu 3. Filmovi Ch. Chaplina 4. K. Golik: Tko pjeva, zlo ne misli 5. S. Daldry: Billy Elliot (ili neki drugi suvremeni film po izboru koji je dobio dobre kritike ili znaËajne nagrade) 6. TV-serija Smogovci (ili neka druga aktualna i kvalitetna serija po izboru)

8. RAZRED
NASTAVNO PODRU»JE:
JEZIK TEME

1. Nastajanje rijeËi
KljuËni pojmovi: proπirivanje znaËenja, posuivanje rijeËi, tvorenje rijeËi. Obrazovna postignuÊa: osvijestiti naËine nastajanja novih rijeËi (proπirivanjem znaËenja, promjenom oblika, promjenom vrste, posuivanjem); moÊi stvarati nove rijeËi proπirivanjem znaËenja i promjenom oblika.

Popis lektire: (izabrati 9 djela, obvezatna prva tri) 1. Boæidar Prosenjak: Divlji konj 2. Hrvoje Hitrec: Smogovci 3. Vladimir Nazor: Pripovijetke 4. Dobriπa CesariÊ: Pjesme 5. Damir Miloπ: Bijeli klaun 6. Zoran PongraπiÊ: Gumi-gumi 7. Branka Primorac: Maturalac 8. Dubravko JelaËiÊ-Buæimski: Sportski æivot LeteÊeg 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. Martina ili Balkanska mafija ili Martin protiv CIA-e i KGB-a Charles Dickens: Oliver Twist IÊan Ramljak: Povratnik ili San bez uzglavlja August ©enoa: »uvaj se senjske ruke Dinko ©imunoviÊ: Duga Pero Zlatar: OtkljuËani globus Zvonko Todorovski: Prozor zelenog bljeska ili Mirakul od mora Branka Kalauz: »uj, Pigi, zaljubila sam se Jadranka Klepac: Miris knjige Bernard Jan: Potraæi me ispod duge Daniel Defoe: Robinson Crusoe Pavao PavliËiÊ: Dobri duh Zagreba Vjekoslav Majer: Dnevnik malog Perice Sue Townsend: Tajni dnevnik Adriana Molea ili Novi jadi Adriana Molea Vjenceslav Novak: Iz velegradskog podzemlja Scott O’Dell: Otok plavih dupina ili Caru carevo Gustav Schwab: Najljepπe priËe klasiËne starine Nada IveljiÊ: Æeliπ li vidjeti bijele labudove ili Bijeli patuljak ili Lutke s duπom Deborah Ellis: DjevojËica iz Afganistana Nada MihokoviÊ-KumriÊ: Lastin rep C. S. Lewis: Kronike iz Narnije Izbor proze i poezije o domovinskome ratu

2. Podrijetlo rijeËi
KljuËni pojmovi: podrijetlo rijeËi, knjiæevne rijeËi, dijalektne rijeËi. Obrazovna postignuÊa: razlikovati domaÊe (knjiæevne i dijalektne) i strane (potrebne i nepotrebne) rijeËi; osvijestiti potrebu za njegovanim hrvatskim jezikom; razumjeti πtetnost pretjerane uporabe (nepotrebnih) stranih rijeËi u hrvatskome jeziku.

3. RijeËi jednaka oblika, a razliËita znaËenja
KljuËni pojmovi: istozvuËnice, istopisnice, istoobliËnice. Obrazovna postignuÊa: prepoznati najËeπÊe istozvuËne i istopisne rijeËi vladati primjerima; razlikovati znaËenja rijeËi jednaka oblika, a razliËita znaËenja u pisanju i govorenju.

4. Frazemi
KljuËni pojmovi: frazem. Obrazovna postignuÊa: prepoznati frazem; poznavati osnovna obiljeæja frazema, tumaËiti poznate frazeme; prikladno rabiti ËeπÊe frazeme, osobito zaviËajne.

5. Glasovi
KljuËni pojmovi: glas, otvornici, zatvornici, zvuËni i bezvuËni glasovi. Obrazovna postignuÊa: znati kako nastaje glas; znati podjelu glasova na otvornike i zatvornike; znati podjelu glasova po zvuËnosti; poznavati podjelu glasova po mjestu tvorbe; razumjeti razliku izmeu naËina nastajanja glasa i njegove uloge u slogu (r kao zatvornik, najËeπÊe suglasnik, katkad samoglasnik).
46

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Hrvatski jezik Obrazovna postignuÊa: razlikovati najvaænija obiljeæja svakoga hrvatskoga narjeËja i glavne prostore gdje se govore; razlikovati πtokavsko narjeËje od hrvatskoga knjiæevnoga jezika; razumjeti odnos naziva hrvatski knjiæevni jezik i hrvatski standardni jezik, razlikovati ih.

6. Glasovne promjene
KljuËni pojmovi: glasovna promjena u govorenju i pisanju. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i prepoznati glasovne promjene na jednostavnim primjerima (sibilarizaciju, palatalizaciju, jotaciju, nepostojano a, jednaËenje po zvuËnosti, jednaËenje po mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika), provoditi ih u govorenju i pisanju.

7. RijeËi u kojima se smjenjuju glasovi ije/je/e/i
KljuËni pojmovi: dvoglasnik ie, staroslavenski glas jat, kratki i dugi jat, pisani i govoreni oblik rijeËi. Obrazovna postignuÊa: glasovno i pisano razlikovati oblike s dvoglasnikom i zamjenskim glasovima; izgovarati i pisati rijeËi u kojima se smjenjuju ije/je/e/i u skladu s normom; prepoznavati srodne rijeËi s razliËitim refleksom u govornika razliËitih hrvatskih narjeËja; razlikovati troslov od slijeda triju slova.

13. ZaviËajni govor i knjiæevnome jeziku

narjeËje

prema

KljuËni pojmovi: zaviËajni govor i hrvatski knjiæevni jezik. Obrazovna postignuÊa: razlikovati zaviËajni govor i narjeËje od knjiæevnoga jezika; razumjeti odnos i ulogu zaviËajnoga govora i narjeËja prema hrvatskome knjiæevnome jeziku; zamjenjivati rijeËi, izraze i reËenice zaviËajnoga govora hrvatskim knjiæevnim jezikom i obratno.

14. Pisanje viπeËlanih imena
KljuËni pojmovi: pisanje velikoga slova u viπeËlanim imenima. Obrazovna postignuÊa: poznavati i primjenjivati pravopisna naËela o pisanju velikoga slova u viπeËlanim imenima.

8. Zamjenjivanje zavisnih glagolskim prilozima

reËenica

KljuËni pojmovi: glagolski prilozi; zamjenjivanje zavisnih reËenica glagolskim prilozima. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati glagolski prilog sadaπnji i glagolski prilog proπli, razumjeti njihovo znaËenje i sluæbu u reËenici; pravilno rabiti glagolske priloge; preoblikovati zavisne reËenice glagolskim prilozima.

15. Povijest hrvatskoga jezika od 20. stoljeÊa
KljuËni pojmovi: Novosadski dogovor, Deklaracija o nazivu i poloæaju hrvatskoga jezika. Obrazovna postignuÊa: poznavati temeljne podatke o hrvatskome jeziku u 20. i 21. stoljeÊu; razumjeti vaænost povijesnih dogaaja u razvoju hrvatskoga jezika.

9. Izricanje istovremenosti i prijevremenosti u sloæenoj reËenici
KljuËni pojmovi: istovremenost i prijevremenost. Obrazovna postignuÊa: prepoznati vremenske odnose iskazane razliËitim glagolskim oblicima u reËenicama i razumjeti njihova znaËenja; znati slagati futur prvi i futur drugi u zavisno sloæenim reËenicama.

NASTAVNO PODRU»JE:
JEZI»NO IZRAÆAVANJE TEME

1. RazliËitost stilova
KljuËni pojmovi: stil, vrste stilova. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razlikovati knjiæevnoumjetniËki, znanstveni, novinarski, administrativno-poslovni i razgovorni stil; razumjeti potrebu za razliËitim stilovima izraæavanja.

10. Izricanje pogodbe, moguÊnosti i æelje sloæenim reËenicama
KljuËni pojmovi: izricanje pogodbe, moguÊnosti i æelje. Obrazovna postignuÊa: prepoznati i razumjeti pogodbu, moguÊnost i æelju izreËene kondicionalima; izricati pogodbu i uvjet pogodbenom zavisnom reËenicom.

2. Razgovorni stil
KljuËni pojmovi: razgovorni stil, posuenice, æargonizmi, dijalektizmi, lokalizmi. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivati obiljeæja razgovornoga stila; izdvajati iz razgovora posuenice, æargonizme, lokalizme i dijalektizme; zamjeÊivati njihovu stilsku i obavijesnu vrijednost; zamjenjivati ih stilski neutralnim rijeËima i izrazima; primjereno se sluæiti razgovornim stilom i neverbalnim sredstvima u razliËitim komunikacijskim situacijama.

11. Viπestruko sloæena reËenica
KljuËni pojmovi: viπestruko sloæena reËenica. Obrazovna postignuÊa: prepoznati obiljeæja viπestruko sloæenih reËenica; raπËlanjivati viπestruko sloæene reËenice na ishodiπne reËenice i odrediti njihov meusobni odnos; pravilno sastavljati viπestruko sloæene reËenice u pisanju i govorenju.

12. Osnovna obiljeæja hrvatskih narjeËja
KljuËni pojmovi: hrvatska narjeËja, πtokavsko narjeËje i hrvatski knjiæevni jezik, hrvatski standardni jezik.
47

3. Rasprava
KljuËni pojmovi: raspravljanje, rasprava (diskusija), dokazivanje (argumentiranje), dokaz (argument).

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Obrazovna postignuÊa: sluπati i primjereno nastupiti u raspravi; osvijestiti vaænost dokazivanja (argumentiranja) u komunikaciji; jasno iznositi svoje dokaze (argumente) izraæavajuÊi misli i stavove u pisanoj i govornoj komunikaciji.

Hrvatski jezik ulogu razliËitoga poretka rijeËi u reËenici; pravilno rabiti nenaglasnice u reËenici.

11. SliËnosti i razlike meu rijeËima
KljuËni pojmovi: istozvuËnice, istopisnice i istoobliËnice. Obrazovna postignuÊa: razlikovati istozvuËnice, istopisnice i istoobliËnice u govoru i pismu.

4. Problemski Ëlanak
KljuËni pojmovi: problemski Ëlanak, kritika, suprotstavljanje miπljenja. Obrazovna postignuÊa: razlikovati problemski Ëlanak i kritiku od drugih tekstova; pisati kritiku ili problemski Ëlanak.

12. Sluπanje i Ëitanje, govorenje i pisanje dijalektnih tekstova
KljuËni pojmovi: standardni jezik, zaviËajni govor, materinski jezik, manjinski jezik. Obrazovna postignuÊa: zamjeÊivati razlike izmeu standardnoga i zaviËajnoga govora, materinskoga i manjinskoga jezika; sluπati, Ëitati i razumjeti zaviËajna knjiæevna djela; govoriti i pisati zaviËajnim idiomom.

5. Novinarski stil
KljuËni pojmovi: novinarski stil, objektivni pristup, saæetost, aktualnost, intervju. Obrazovna postignuÊa: Ëitati i razumjeti primjerene tekstove pisane novinarskim stilom; zamjeÊivati obiljeæja novinarskoga stila; izdvajati najvaænije obavijesti iz novinskoga Ëlanka; pisati novinarskim stilom; upoznati intervju kao oblik razgovora.

13. Pisanje - poπtivanje pravopisne norme
KljuËni pojmovi: veliko slovo, reËeniËni i pravopisni znakovi, pisanje rijeËi s glasovima Ë, Ê, dæ, , ije, je, pisanje najËeπÊih kratica (prema popisu). Obrazovna postignuÊa: osvjeπÊivati, primjenjivati i usustaviti prethodna znanja i vjeπtine; pisati veliko slovo u skladu s pravopisom; uvjeæbati pisanje i izgovor rijeËi u kojima se pojavljuju glasovi Ë, Ê, dæ, ije, je (prema popisu rijeËi); pisati kratice u skladu s pravopisom; pisanje upravnoga i neupravnoga govora u skladu s pravopisom; sluæiti se pravopisom.

6. Administrativno-poslovni stil
KljuËni pojmovi: administrativno-poslovni stil, administrativni obrasci, zapisnik, zahtjev, prijava. Obrazovna postignuÊa: Ëitati i razumjeti primjerene tekstove pisane administrativno-poslovnim stilom; upoznati stilska obiljeæja zapisnika, zahtjeva i prijave; znati ispuniti uobiËajene administrativne obrasce (brzojav, pretplatni listiÊ, anketu, prijavnicu).

7. Æivotopis
KljuËni pojmovi: æivotopis, molba, dopis. Obrazovna postignuÊa: upoznati æivotopis kao poseban tekst pisan administrativno-poslovnim stilom; pisati vlastiti æivotopis kao prilog nekomu drugomu poslovno-administrativnomu tekstu, npr. dopisu ili molbi; upoznati obiljeæja dopisa i molbe.

NASTAVNO PODRU»JE:
KNJIÆEVNOST TEME

1. Pristup temi u knjiæevnome djelu: humor, ironija, satira
KljuËni pojmovi: humor, ironija, satira. Obrazovna postignuÊa: uoËiti odnos pripovjedaËa, pjesnika i dramskoga pisca prema temi.

8. Osvrt ili prikaz
KljuËni pojmovi: osvrt ili prikaz. Obrazovna postignuÊa: upoznati obiljeæja osvrta ili prikaza; pisati osvrt ili prikaz o odabranoj temi sluæeÊi se biljeπkama ili natuknicama.

2. Putopis
KljuËni pojmovi: putopis, opis putovanja, asocijacija. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja putopisa; uoËiti asocijativnost kao vaæan postupak u nastajanju putopisa.

9. Pismo
KljuËni pojmovi: osobno i otvoreno pismo. Obrazovna postignuÊa: upoznati obiljeæja osobnoga i otvorenoga pisma; napisati otvoreno pismo poπtujuÊu uljudbena pravila i formu pisma; razlikovati stilska obiljeæja otvorenoga i osobnoga pisma u odnosu na sluæbeni dopis.

3. Novela
KljuËni pojmovi: novela, psiholoπko i emotivno prikazivanje lika. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja novela; uoËavati odnose meu likovima u noveli.

10. Red rijeËi u reËenici
KljuËni pojmovi: red rijeËi u reËenici, stilski neobiljeæen red rijeËi, stilski obiljeæen red rijeËi. Obrazovna postignuÊa: razlikovati obiËni, neobiljeæeni red rijeËi od obiljeæenoga; razumjeti
48

4. Moderna bajka
KljuËni pojmovi: klasiËna bajka, moderna bajka. Obrazovna postignuÊa: razlikovati modernu bajku od klasiËne.

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Hrvatski jezik

5. Ep
KljuËni pojmovi: ep, epski junak, pjevanje. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja epa i njegove dijelove (pjevanja); uoËiti znaËajke epskoga junaka.

2. Dokumentarni film
KljuËni pojmovi: dokumentarni film: obiljeæja i vrste dokumentarnoga filma. Obrazovna postignuÊa: razlikovati dokumentarni film od ostalih filmskih rodova; razlikovati vrste dokumentarnih filmova; uoËiti filmska izraæajna sredstva u dokumentarnome filmu.

6. Stilska izraæajna sredstva: simbol, alegorija
KljuËni pojmovi: simbol, alegorija. Obrazovna postignuÊa: prepoznati simbol; prepoznati i objasniti alegoriju; prepoznati i objasniti alegoriju u pripovijetki (alegorijska pripovijetka) i pjesmi (alegorijska pjesma).

3. ZagrebaËka πkola crtanoga filma
KljuËni pojmovi: ZagrebaËka πkola crtanoga filma. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja ZagrebaËke πkole crtanoga filma; navesti imena najznaËajnijih autora.

7. Kompozicija lirske pjesme
KljuËni pojmovi: suodnos teme i motiva, pjesma u prozi. Obrazovna postignuÊa: uoËiti povezanost teme i motiva u lirskoj pjesmi; uoËiti obiljeæja pjesme u prozi.

4. U potrazi za knjigom
KljuËni pojmovi: kataloπko i raËunalno pretraæivanje. Obrazovna postignuÊa: samostalno ili uz pomoÊ knjiæniËara pronaÊi podatke o odreenome knjiænome naslovu kataloπkim i raËunalnim pretraæivanjem. IZBORNI SADRÆAJI

8. Ritam u lirskoj pjesmi
KljuËni pojmovi: elipsa, inverzija, opkoraËenje, stanka, prebacivanje. Obrazovna postignuÊa: uoËiti elipsu, inverziju, opkoraËenje, prebacivanje i stanku kao ritmotvorne elemente u lirskoj pjesmi.

Popridjevljeni glagolski prilozi
Tvorba rijeËi - osnovni pojmovi i tvorbeni naËini Tvorenje novih rijeËi prijenosom znaËenja Tvorenje novih rijeËi preobrazbom Novotvorenice RijeËi iz stranih jezika Ne mogu se sve strane rijeËi prevesti na hrvatski. Ili ipak mogu? Obiljeæen red rijeËi i govorna sredstva Priloæne oznake uzroka i namjere UzroËna i namjerna reËenica SliËnosti i razlike izmeu reËenica s veznicima da i kako NetipiËni veznici Biljeæenje naglasaka na jednostavnim i Ëestim primjerima Najvaænije gramatike, pravopisi, rjeËnici i Ëasopisi; filoloπke πkole ©tokavsko, kajkavsko i Ëakavsko narjeËje ProuËavanje govora materinskoga narjeËja i dijalekta KnjiæevnoumjetniËki stil Znanstveni stil Popularno-znanstveni stil Vrste intervjua Moj prvi intervju HumoristiËko pripovijedanje Pisanje putopisa Pisanje scenarija i knjige snimanja Stoji grad (poezija i proza inspirirana domovinskim ratom) Vukovarske ratne slike Siniπe GlavaπeviÊa Duhovne teme u æivotu petnaestogodiπnjaka (Ivan Pavao II., B. Duda, Golub, S. Lice) Osvrt (esej) Nacionalni i umjetniËki epovi Stilska izraæajna sredstva: dostojanstvo sinestezije ©umore πume, zlate se æita i miruje more... duπom zemlje

9. Dramske vrste
KljuËni pojmovi: monodrama, protagonist, antagonist, unutarnji monolog. Obrazovna postignuÊa: uoËiti obiljeæja monodrame; razlikovati protagonista i antagonista u dramskome tekstu; uoËiti obiljeæja unutarnjega monologa.

10. Knjiæevnost - umjetnost rijeËi
KljuËni pojmovi: pisac i pripovjedaË, lirski subjekt. Obrazovna postignuÊa: razlikovati pisca od pripovjedaËa ili lirskoga subjekta; uoËavati kako se ista tema ostvaruje u razliËitim knjiæevnim rodovima i vrstama; usustaviti temeljna knjiæevna znanja.

11. Knjiæevna baπtina
KljuËni pojmovi: Marko MaruliÊ - otac hrvatske knjiæevnosti; stari pisci hrvatski prema naËelu zaviËajnosti. Obrazovna postignuÊa: znati ulogu Marka MaruliÊa u hrvatskoj knjiæevnosti; imenovati jednoga knjiæevnika starije hrvatske knjiæevnosti iz svoga zaviËaja.

NASTAVNO PODRU»JE:
MEDIJSKA KULTURA TEME

1. Scenarij, knjiga snimanja
KljuËni pojmovi: scenarij, knjiga snimanja, redatelj. Obrazovna postignuÊa: razlikovati scenarij i knjigu snimanja; uoËiti ulogu redatelja.

49

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Hrvatske (individualno stvaralaπtvo) Stari pisci hrvatski prema naËelu zaviËajnosti Alegorija u likovnoj i knjiæevnoj umjetnosti Portret najbliskijeg knjiæevnog lika Slika uËeniËkog zaviËaja u djelima putopisaca, npr. Matka PeiÊa Povijest filma Filmski trik Filmska montaæa

Hrvatski jezik

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Popis lektire: (izabrati 9 djela, obvezatna prva tri) 1. Dinko ©imunoviÊ: Alkar 2. Slavko Kolar: Breza 3. Dragutin TadijanoviÊ: Srebrne svirale 4. Ernest Hemingwey: Starac i more 5. August ©enoa: Prosjak Luka ili Branka
6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dnevnik Ane Frank Ephraim Kishon: Kod kuÊe je najgore Viπnja Stahuljak: Don od Tromee ili Zlatna vuga Marija JuriÊ Zagorka: KÊi LotrπÊaka SunËana ©krinjariÊ: Ulica predaka ili »arobni prosjak –uro Sudeta: Mor William Shakespeare: Romeo i Julija Pero Budak: MeÊava Silvija ©esto: Debela ili Vanda ili Tko je ubio Paπteticu Nada MihelËiÊ: Biljeπke jedne gimnazijalke Maja Brajko LivakoviÊ: Kad pobijedi ljubav Sanja PiliÊ: O mamama sve najbolje ili Sasvim sam popubertetio

Vladan Desnica: Pravda Mate Balota: Tijesna zemlja Eugen KumiËiÊ: Sirota ili ZaËueni svatovi Tomislav MilohaniÊ: Deπtini i znamenje Miroslav Krleæa: Djetinjstvo Ivan Goran KovaËiÊ: Pripovijetke Karl Bruckner: Sadako hoÊe æivjeti Josip LaÊa: Grand hotel Goran Tribuson: Legija stranaca ili Rani dani ili Ne dao Bog veÊeg zla Zlatko KriliÊ: Krik Milena MandiÊ: Pokajnik Antoine de Saint Exupery: Mali princ Richard Bach: Galeb Jonathan Livingston Nancy Farmer: KuÊa πkorpiona Nick Hornby: Sve zbog jednog djeËaka Michael Ende: Momo ili Beskrajna priËa

Popis filmova:
U prvom su planu dokumentarni filmovi: 1. ©to je film: Filmska montaæa 2. ZagrebaËka πkola crtanoga filma (Bourek, GrgiÊ, VukotiÊ, DovnikoviÊ i dr.) 3. R. Sremec: Zelena ljubav 4. I. ©krabalo: Slamarke divojke 5. Z. TadiÊ: Druge 6. A. Babaja: Breza, Romeo i Julija 7. R. Benigni: Æivot je lijep

50

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Likovna kultura

LIKOVNA KULTURA
UVOD
Program likovne kulture u osnovnoj πkoli temelji se na procesu istraæivaËkoga uËenja i stvaranja. Struktura programa uvaæava i prati razvojne faze uËenikova likovnoga izraæavanja i stvaranja, a od uËitelja zahtjeva kreativan i fleksibilan pristup, temeljen na poznavanju likovne problematike kao i likovnog i psihofiziËkog razvitka djece. Obiljeæja djeËjeg izraza u dobi od 1. do 4. razreda su spontanost, ekspresija, skladnost, ritmiËnost te stapanje realnog i fantastiËnog. Ciljevi nastave likovne kulture obuhvaÊaju brojne elemente, od poticanja psihomotoriËnoga razvitka, preko maπte, intelektualnoga razvitka do estetiËke osjetljivosti i emocija. Likovnom izobrazbom uËenici stjeËu trajna i uporabljiva znanja i vjeπtine u svrhu likovnog izraæavanja, odnosno vizualne komunikacije. AnalitiËko-misaoni procesi potiËu kod uËenika aktivan i stvaralaËki odnos prema okolini, razvijaju vizualnu percepciju te proπiruju kompetencije vizualnoga miπljenja. Rjeπavanjem likovnih problema uËenici razvijaju sposobnosti praktiËnoga oblikovanja i donoπenja estetskih prosudba i odluka i na taj naËin oblikuju likovni govor. Nastava se likovne kulture temelji na doslovnom opaæaju, istraæivanju neposredne okoline i umjetniËkoga djela, stvaralaËkoj preradi informacija, poticanju spoznajnih procesa, istraæivanju i vrjednovanju. Likovni se govor razvija preustrojem unutraπnjih veza meu vizualnim znakovima i znaËenjima u osobnom iskustvu stvaralaËkih procesa. Oblikuje se promatranjem, istraæivanjem, likovnim stvaranjem i primjenom znanja o vizualno-likovnim elementima i njihovim odnosima. Programski sadræaji potiËu vizualnu znatiæelju, otvorenost za stjecanje novih iskustava, osjetljivost za probleme te originalnost u njihovu rjeπavanju likovnotehniËkim sredstvima. Takoer potiËu razvoj svih stupnjeva divergentnoga miπljenja na podruËju vizualnolikovnoga odgoja i obrazovanja. UmjetniËka djela uËenike uvode u svjetove razliËitih kultura i prirodnog okoliπa, nadahnjuju ih i otvaraju moguÊnost stvaranja osobnih svjetova tj. vlastitih stvarnosti za sebe. Sadræajem i oblikom program je prilagoen potrebama pomicanja paradigme znanja, likovnoga izraæavanja i stvaralaπtva poËetkom 21. stoljeÊa. Na veÊ postojeÊe nastavne sadræaje, a u svezi s eksplozijom vizualnih obavijesti u likovnoj umjetnosti, dodali smo: grafiËki dizajn, video i kompjutorsku sliku u podruËju ploπnoga oblikovanja; umjetniËku instalaciju, umjetniËko oblikovanje svjetlom, happenning i performance u prostornom oblikovanju te etnoumjetnost, industrijski dizajn, arhitekturu i urbanizam u primijenjenom oblikovanju. Sadræaji i metode buduÊih kurikuluma kako su definirani sastavnicama Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda HNOS-a (nastavne teme, kljuËni pojmovi, obrazovna
51

postignuÊa, likovnoumjetniËka djela) omoguÊuju recikliranje dosadaπnjih nastavnih sadræaja na naËin primjeren ritmu i tijeku pouËavanja. SpecifiËnosti nastavnoga predmeta likovne kulture oËituju se i u tome da: E spoznaja u likovnoj kulturi u osnovnoj πkoli temelji se na praktiËnom rjeπavanju likovnoga problema, E nastava razvija opÊe sposobnosti u likovnoj umjetnosti, stvaralaËke sposobnosti, odgaja estetsku osjetljivost na primjerima umjetniËkih likovnih djela i izraæavanju uËenika, πto je mjerljivo, E HNOS sadræi elemente razlikovanja, pa je nuæno uoËiti kompetencije na viπe razina zahtjevnosti, ispod i iznad normalnog standarda, E svaki uËenik moæe u potpunosti izraziti sebe, steÊi znanje i proπiriti kompetencije vizualno-likovnoga miπljenja, πto zahtijeva realizaciju nastave unutar blok- sata. Nastavni predmet likovna kultura obuhvaÊa sljedeÊa podruËja: crtanje, slikanje, grafiku, modeliranje i graenje te dizajn, povezujuÊi funkcionalno sadræaje svih navedenih podruËja. U skladu s tim podruËjima organizirane su obvezne i izborne nastavne teme: ToËka i crta, Ploha, Boja, Povrπina, Masa/volumen i prostor, a koje su zajedniËke za sve razrede. Takvom se podjelom odreuje je li rijeË o oblikovanju na plohi (crtanje, slikanje, grafika), prostornom oblikovanju (modeliranje i graenje), liniji (ploπna) ili linijskome (prostorna linijski istanjena masa). Za svaku nastavnu temu navedeni su kljuËni pojmovi (likovni problemi vezani uz likovni jezik) koji se obrauju u nastavnim jedinicama. Nastavna tema sadræi dvije ili viπe nastavnih jedinica, prema tomu koliko je nastavniku potrebno kako bi obradio navedene kljuËne pojmove. Nazivi nastavnih tema upuÊeni su uËiteljima, kljuËni pojmovi uËenicima. Redoslijed je predloæen, a ne obvezujuÊi. Uz teme su navedena i obrazovna postignuÊa za uËenike, po Ëemu se uËenik razlikuje prije i poslije uËenja. Stoga se pri planiranju nastavne jedinice polazi od postignuÊa za uËenike i zadaÊa koje uËitelj mora ispuniti, a koje su navedene u napomenama. Na svakom se nastavnom satu treba pokazati odgovarajuÊe likovnoumjetniËko djelo. UmjetniËko djelo nije u funkciji ilustracije motiva, veÊ je ono konkretna ilustracija likovnoga problema koji Êe uËenici rjeπavati; treba sadræajem, a ne temom odgovarati likovnom podruËju. SliËno vrijedi i za povezanost s drugim nastavnim predmetima. Iako se tematska korelacija najËeπÊe ostvaruje traæenjem zajedniËkoga motiva, korisnija je strukturalna korelacija, u kojoj se nastavni predmeti povezuju na razini zajedniËkih pojmova πto se usvajaju. Na odgojnoj razini uËenik tako stjeËe nazore i uvjerenja o unutarnjem ureenju (strukturi) svijeta u kojem æivi. Na taj se naËin znakovno neoËiglednim poveznicama proπiruje na znaËenjsko i spoznajno.

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Likovna kultura procesima: uoËavanje, istraæivanje, izraæavanje/ stvaranje, vrjednovanje i spoznavanje. E Konkretna ilustracija odnosi se na likovno umjetniËko djelo ili odgovarajuÊi vizualni poticaj koji je prikazan i pojaπnjava odreeni likovni problem. Svojim razliËitim razinama iπËitavanja konkretna ilustracija nudi uËenicima i viπi stupanj oblikovnoga miπljenja svjesnim iπËitavanjem likovnih struktura, omoguÊuje i interdisciplinarni pristup, suodnos sa sadræajima drugih nastavnih predmeta i sudjeluje u motivaciji uËenika. E Dodatna ilustracija odnosi se na likovnoumjetniËko djelo ili odgovarajuÊi vizualni poticaj koji odabire uËitelji po slobodnom izboru. E KljuËni pojmovi su temeljni pojmovi koje uËenici usvajaju promatranjem, usmjerivanjem i zadræavanjem pozornosti te praktiËnim radom. UËenici trebaju na svakom satu osjetiti, prepoznati, likovno izraziti, upoznati, imenovati. E Obrazovna postignuÊa vezana su na specifiËnost usvajanja znanja koja nakon svake teme i razradbe kljuËnih pojmova uËenik mora ponijeti sa sobom kroz æivot kao trajno postignuÊe. E Izborni sadræaji ukljuËuju terensku nastavu (muzeji, galerije, radionice...). E Prijedlozi za rad s uËenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama obuhvaÊaju na razliËitim razinama praktiËni rad u nastavi likovne kulture, πto ukljuËuje rad u timu struËnjaka uËitelja likovne kulture, psihologa, likovnih terapeuta i defektologa. Likovna kultura pouËava samodisciplini, jaËa samopouzdanje, potiËe sposobnosti miπljenja, poduËava vaænost timskoga rada i suradnje. Ona upuÊuje na neposrednu vezu izmeu uËenja, radnoga zadatka, fiziËkoga rada i najviπih razina postignuÊa. Likovna kultura pridonosi razvoju zornoga i apstraktnog naËina miπljenja prodiruÊi maπtom u znanost i razumom u stvaralaπtvo. Likovna je umjetnost sastavni dio svakodnevnoga æivota osobe. Ona pomaæe uËenicima da razviju nazore, karakter i spoznajnu integraciju s drugima, omoguÊuje zajednice razliËitosti koje su temelj druπtva pluralizma i demokracije.

CILJ
Cilj je nastave likovne kulture stjecanje trajnih i uporabljivih znanja, razvijanje sposobnosti i vjeπtina u likovnom izraæavanju, odnosno vizualnoj komunikaciji. Likovnom izobrazbom uËenici razvijaju svoju vizualnu percepciju i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaπtvo, proπiruju kompetencije vizualnoga miπljenja. Rjeπavanjem likovnih problema uËenici razvijaju sposobnosti praktiËnoga oblikovanja i donoπenja estetskih prosudba i odluka te na taj naËin oblikuju likovni govor.

ZADAΔE
Cilj se nastave likovne kulture razlaæe u tri temeljne zadaÊe. Te zadaÊe odreuju kljuËni oblici likovne pismenosti uËenika i upuÊuju na povezanost vizualne percepcije, likovnog stvaralaπtva i uËenja. UËenik treba steÊi i razvijati sljedeÊe sposobnosti, znanja i stavove: Sposobnosti E usmjereno likovno opaæanje E razumijevanje i primjena likovnih tehnika i sredstava E samostalni i suradniËki, praktiËni i stvaralaËki rad E vizualno, kritiËko i stvaralaËko miπljenje E likovna/vizualna komunikacija E uspostavljanje korelacijskih veza nastave likovne kulture sa sadræajima drugih nastavnih predmeta E estetska prosudba likovnoga rada, umjetniËkoga djela i okoline Znanja E poznavanje i razumijevanja likovnih pojmova i sadræaja iz nastavnih tema E poznavanje i razumijevanje umjetniËkih podruËja slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjene umjetnosti i dizajna te novih medija E poznavanje kulturne baπtine (svjetska, nacionalna, etno umjetnost) Stavove E pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima likovnoga rada (osobnoga i drugih uËenika), umjetniËkoga djela te radnog i æivotnog okruæenja E zainteresiranost i skrb za kulturnu i prirodnu baπtinu

SpecifiËnosti likovne kulture:

NAPOMENA
Nastavne su teme u programu likovna kultura: a) obvezne i b) izborne, a izvode se u blok-satu u satnici od 35 sati godiπnje. Nastavne cjeline i teme upuÊuju uËenike na to: πto se uËi, kako se uËi, kada se uËi i gdje se uËi. Hrvatski nacionalni obrazovni standard i program likovne kulture djelomiËno se preklapaju, a djelomiËno su komplementarni. HNOS likovne kulture sluæio je kao podloga za izradbu programa. Srediπnji dio programa nastavne su teme koje se odnose na konceptualizaciju nastavnoga procesa uz pomoÊ kljuËnih pojmova i obrazovnih postignuÊa koja uËenik/uËenica treba postiÊi. Svaka nastavna tema ima specifiËni cilj i zadatke koje treba ostvariti. Artikulacija nastavnoga sata poËiva na sljedeÊim
52

1. Poticati mehanizme kreativnoga razmiπljanja i izraæavanja u korelaciji s nastavnim sadræajima drugih predmeta. 2. OmoguÊiti individualno istraæivanje odnosa likovnih / vizualnih elemenata na briæljivo odabranim primjerima hrvatske i svjetske likovne baπtine te u samostalnom likovnom izraæavanju. 3. Razvijati individualni pristup uËitelja svakom uËeniku kao samostalnoj i neovisnoj osobnosti. 4. Utjecati posebnoπÊu nastavnih sadræaja, nastavnih sredstava i situacija na razvoj opaæanja, oblikovnoga miπljenja i stvaralaËkoga ponaπanja uËenika.

niz). Obrazovna postignuÊa: prepoznati animirani film kao niz slika u pokretu.. 1975. sitotisak Oblikovanje na plohi . razlikovati i imenovati tijela. ulje na platnu 2.. 1968. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Dizajn KljuËni pojmovi: oblik i namjena. na papiru. BOJA . 2.modeliranje i graenje TEME 1.Tonovi boje KljuËni pojmovi: svjetlina boje. 1912. imenovati i izraæavati se razliËitim bojama.. 4. . Michelangelo Buonarroti: Rob (probueni).slikanje TEME 3. Victor Vasarely: Folk-Lor. PLOHA . Duπan Dæamonja: Metalna skulptura 86. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i razlikovati crte kao gradbene elemente pisma.. Obrazovna postignuÊa: povezati izgled oblika kojima se svakodnevno sluæi s njihovom namjenom. 1921. crta (razliËite crte). RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . 1975. geometrijsko tijelo.slikanje 1. BOJA . August Macke: Kairouan. 53 PREDLOÆENA LIKOVNO-UMJETNI»KA DJELA Oblikovanje na plohi . crteæ. Knjiga Lindisfarne. poruka.grafika 1. Miroslav ©utej: Veliko jaje. mramor 2.dizajn TEME 1. drvorez u boji Prostorno oblikovanje . lik.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura Obrazovna postignuÊa: opaziti.Crte po toku i karakteru KljuËni pojmovi: toËka. niz. PLOHA . mijeπanje boja. izvedene boje. Obrazovna postignuÊa: likovno izraziti doæivljaj priËe. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i spontano izraziti razliËite plastiËke teksture. crtanje. 5. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Geometrijska i slobodna tijela KljuËni pojmovi: kip. PLOHA .crtanje TEMA NASTAVNO PODRU»JE: Primijenjeno oblikovanje . slikar. razliËite povrπine. 1823. Obrazovna postignuÊa: vizualno opaziti i istraæiti doæivljaj crta.Imena boja. TV slika.. Kalikrat.Crta kao likovni element pisma KljuËni pojmovi: znak. slikanje. Obrazovna postignuÊa: uoËiti da se vizualnim elementima mogu prenositi poruke. 698.modeliranje i graenje 1. 1. Vasilly Kandinsky: Æuto-crveno-plavo. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje . mijeπanjem s bijelom i crnom dobiti svjetliju i tamniju boju. Obrazovna postignuÊa: opaziti i izraziti ritam kao ponavljanje boja i likova. 1925.Likovi i slika u pokretu KljuËni pojmovi: crtani film. smjer.crtanje 1. NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . Sistemsko slikarstvo. pismo. g. Michelangelo Buonarroti: Studije figura. p. BOJA .. Obrazovna postignuÊa: vizualno razlikovati. ulje na platnu 5. TO»KA I CRTA . 3.Ilustracija KljuËni pojmovi: slikovnica. razlikovati crte (vrsta. stvarati geometrijskim tijelima u prostoru. 1533.. potez.. izraæavati se i stvarati toËkama i crtama. 1914. Miroslav KraljeviÊ: Prizor iz ruskog baleta. kamen 4. 1993. ulje na platnu 3. 1.. drvo 5. n. graenje.Geometrijski i slobodni likovi KljuËni pojmovi: geometrijski lik. mijeπanjem dviju osnovnih boja dobiti izvedenu. Iktin. 1969. slika.. Vjenceslav Richter: SIS 4. kipar. e. Karpion: Partenon. osnovne i izvedene boje KljuËni pojmovi: boja. tuπ i pero Oblikovanje na plohi . Hans Steinbrenner: Gredna konstrukcija 3. skupljeno/rasprπeno. 2. Katchushika Hokusai: Val. osnovne boje. POVR©INA .PlastiËke teksture KljuËni pojmovi: glatka i hrapava povrπina. 4. IZBORNE TEME RAZREDNA NASTAVA 1.dizajn 1. POVR©INA . CRTA . drvo i plastika Primijenjeno oblikovanje . Obrazovna postignuÊa: vizualno opaziti i izraæavati se geometrijskim i slobodnim likovima. 1962. akvarel.Vizualna komunikacija KljuËni pojmovi: reklama. slobodni lik.-1829. g. æeljezo 3.. ulje na platnu 4. tuπ i pero 3. Hrvoje ©ercar: Riba sa zlatnim nogama. Piet Mondrian: Kompozicija. 2.. kamen 2.. Irska. 1973. 1495. oblo i uglato tijelo. Georges Vantongerloo: Zajednitvo volumena.Ritam likova KljuËni pojmovi: ritam. 432. modeliranje.. tuπ i pero 2. Juraj DobroviÊ: Polja. mrlja. Obrazovna postignuÊa: vizualno razlikovati i rabiti tonove boja. 6.

1938. 2.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 3.Fotografija KljuËni pojmovi: fotografija.. tuπ i trska 3. Rembrandt van Rijn: S. krzno.Odnos slike i teksta KljuËni pojmovi: reklama (promidæba).. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Omjeri veliËina masa KljuËni pojmovi: masa. ton. Donat.hladno KljuËni pojmovi: tople i hladne boje. fotograf. Pablo Picasso: Guernica.modeliranje i graenje TEME 1. Obrazovna postignuÊa: izraziti kontrast crta razliËitim likovnotehniËkim sredstvima. vizualni znak. kontrast toplo hladno. BOJA . Afrika. 1920. srebrenka i tinta 2. g. Nikola Koydl: Feelings. 3000. 1918. fotomontaæa 7. 1526. razlikovati i odreivati poloæaj (smjer) u prostoru.Gradbene (strukturne) i obrisne (konturne) crte KljuËni pojmovi: gradbena crta. tvrda crta. koæa.. 3. suprotnost svjetlo . 3. Paul Klee: Izranjanje iz sivila noÊi.. Duπan VukotiÊ: Surogat.. PREDLOÆENA LIKOVNO-UMJETNI»KA DJELA Oblikovanje na plohi ..»istoÊa boje KljuËni pojmovi: ËistoÊa boje. Kr. . Maska iz Saibaija. obrisna crta. 5. TO»KA I CRTA .tamno KljuËni pojmovi: kontrast. isprekidana crta. zatvorena crta. 1892. KeramiËke posude iz VuËedola. trg.Kontrast povrπina KljuËni pojmovi: kontrast povrπine. drvo. pr. 1937. ulje na platnu 5.Kontrast toplo . Julije KloviÊ: Iluminacija iz misala Jurja Topuskoga. Obrazovna postignuÊa: snalaziti se u prostoru.dizajn TEME 1. usporeivati razlikovati razliËite vrste tekstura. 1929. meka crta.dizajn 1. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i izraæavati kontraste toplih i hladnih boja. 9. 2.crtanje 1. 2.. BOJA . Sv.GrafiËki dizajn KljuËni pojmovi: dizajn. otvorena crta. ulica. 1999. olovka. tuπ i pero Oblikovanje na plohi . Obrazovna postignuÊa: vizualno razlikovati.. Obrazovna postignuÊa: objasniti dizajn kao oblikovanje uporabnih predmeta u neposrednom okruæju. Michelangelo Buonarroti: Majka i dijete.. akvarel 3..Kontrast crta po karakteru KljuËni pojmovi: suprotnost (kontrast) crta. staklo i limun (mrtva priroda s novinama). bronca 2. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noÊ. tuπ. TO»KA I CRTA . PLOHA . 1961. 1916. jarke i zagasite boje. NASTAVNO PODRU»JE: Primijenjeno oblikovanje ..slikanje TEME 1. Alexander Archipenko: Æena koja se Ëeπlja. pero. Petar poriËe poznanstvo s Gospodinom. 3. graevina. Zadar.modeliranje i graenje 1. ulje na platnu 4. riznica ZagrebaËke katedrale 4. POVR©INA . Obrazovna postignuÊa: promatrati..slikanje 1. 1915.. ulje na platnu 6. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Henry Matisse: Crteæ. Obrazovna postignuÊa: stvarati gradbenim i obrisnim crtama. 1908. Paul Gauguin: Trænica (Ta matete). IZBORNE TEME 2. animirani film Likovna kultura Obrazovna postignuÊa: uoËiti i izraæavati odnose razliËitih veliËina masa. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . poruka. Raoul Haussman: Tatljin kod kuÊe. ulje na platnu 2. BOJA . i 2.. René Magritte: NeodluËnost (≈Ovo nije lula«. debela crta. veliËine masa. animirani film 6. tanka crta.. drvo Primijenjeno oblikovanje . Osvaldo Cavandoli: La Linea. ulje na platnu Prostorno oblikovanje . stvarati i imenovati jarke i zagasite boje. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Graevine i tijela u prostoru KljuËni pojmovi: unutarnji i izvanjski prostor.. usporeivati i izraæavati kontraste svijetlih i tamnih tonova boje. Obrazovna postignuÊa: uoËiti veliËinu i oblik slike u odnosu na veliËinu i oblik teksta na reklami. ulje na platnu 3. Nova Gvineja. kamen 2. POVR©INA .tamno. TO»KA I CRTA .Kontrast svjetlo ... razlikovati gradbene i obrisne crte. 1660. 1889.crtanje TEME 1. Henry Moore: LeæeÊa figura. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i razlikovati uporabu fotografije. 1525. vuna 54 NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . Joan Gris: Zdjela s voÊem. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje .. st.

Modelacija i modulacija KljuËni pojmovi: ploha. visokom i udubljenom reljefu.-1525. PLOHA .AsteËki kalendar (1300. prepoznati i izraæavati kontraste boja i neboja (πarenih i neπarenih boja). 1966. odnos slike i teksta KljuËni pojmovi: slika. 2.slikanje TEME 1.PlastiËka tekstura KljuËni pojmovi: plastiËna tekstura. Obrazovna postignuÊa: uoËavati i izraæavati plastiËne teksture kao sastavne dijelove povrπine. πarene i neπarene boje. tonsko i koloristiËko slikanje.Ornament.Kontrast kromatsko-akromatsko KljuËni pojmovi: kontrast kromatskih i akromatskih boja. visoki. Obrazovna postignuÊa: upoznati osnovne pojmove vezane uz grafiËke tehnike. udubljeni reljef. omjeri veliËina likova KljuËni pojmovi: grafika. Obrazovna postignuÊa: uoËavati. Obrazovna postignuÊa: uoËavati i izraæavati doæivljaj mase i prostora u niskom. 4. BOJA . Obrazovna postignuÊa: uoËiti i izraziti lik u pokretu. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . ravnoteæa KljuËni pojmovi: puna plastika.modeliranje i graenje TEME 1. POVR©INA .dizajn TEME 3. PLOHA . ruËno bojani celuloid. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. lik u pokretu. proπupljena masa. skupljenorasprπeno. 1949. 3.. preplet. prepoznati i izraziti ornament (narodni ukras). Kreπimir TadiÊ: Svjetovi. 2.CrtaËka tekstura KljuËni pojmovi: crtaËka tekstura. kamen 5. SunËeva ploËa .Ritam. plohu u prostoru. tekst. 1. PLOHA . NASTAVNO PODRU»JE: Primijenjeno oblikovanje . simbolika boja KljuËni pojmovi: film. 1953. Obrazovna postignuÊa: vizualno opaziti i izraziti plohu. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Kontrast punoga i praznoga prostora KljuËni pojmovi: kiparstvo. strip.Slikarska tekstura KljuËni pojmovi: slikarska tekstura. niski i udubljeni reljef KljuËni pojmovi: niski. Obrazovna postignuÊa: uoËavati i izraæavati slikarske teksture bojom.Komplementarni kontrast KljuËni pojmovi: komplementarni kontrasti. 3.Visoki. narodni ukras. NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi .. IZBORNE TEME 2. Obrazovna postignuÊa: postignuÊa: uoËiti. Obrazovna postignuÊa: uoËavati i izraæavati ravnoteæu u prostoru.. POVR©INA . Norman Mc Laren: Begone Dull Care. animirani film Likovna kultura NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . 55 . simetrija KljuËni pojmovi: niz. razlikovati i izraæavati suprotnosti punoga i praznoga prostora.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4. Obrazovna postignuÊa: izraziti pokret i simboliku boja u kadru. monotipija. TO»KA I CRTA . animirani film. Dubrovnik.grafika TEMA 1. POVR©INA . prepoznati i izraæavati komplementarne odnose i kontraste boja. BOJA .Kadar. filmu i animiranom filmu. fotografija odozgo i urbanistiËki plan grada 8. udubljeno/ispupËeno. ornament (narodni ukras). potezom i mrljom kao sastavnim dijelovima povrπine. TO»KA I CRTA .). smjer. 3. fotografija 7.Ritam i niz likova KljuËni pojmovi: ritam likova. fotografija 6. Henri Cartier Bresson: Atena. povrπina. kadar. TO»KA I CRTA . Obrazovna postignuÊa: prepoznati i izraæavati kadar kao isjeËak cjeline i kadrove u nizu u stripu. 1.Kadar. ritam. BOJA .crtanje TEME NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje . Obrazovna postignuÊa: uoËiti. 4. razlikovati i izraæavati se tonskim i koloristiËkim slikanjem. 2. prepoznati i izraæavati crtaËke teksture. uoËavati. ravnoteæa. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Ploπno istanjena masa. mobil. udubljeno-ispupËena masa u prostoru. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.

. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Linijski istanjena masa KljuËni pojmovi: crta u prostoru.. 1912. ulje i pastel na papiru Oblikovanje na plohi . mramor 3.. 5. arhitektura i tlocrt 2. Kr. materijali. Donat.slikanje 1. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noÊ. 1420. 1495. ulje na platnu 7. optiËko mijeπanje boja.modeliranje i graenje TEME 1. 56 .Scenografija KljuËni pojmovi: scena.Kompozicija (smjeπtaj u formatu) KljuËni pojmovi: kompozicija.grafika 1. 1533. optiËko mijeπanje KljuËni pojmovi: mrlja.. Alexander Calder: Mali pauk. mramor 2. Obrazovna postignuÊa: istraæivati nijansiranje boje mijeπanjem (vrsta. lim i æica 4. stup. 2.. 1933. drvo. Hosoda Eishi: Kurtizana Nagakawa s dvjema sluæbenicama. scenografija. 1914. 3. Alberto Giacometti: PalaËa u 4h ujutro. POVR©INA .crtanje TEME 5... 1940. ulje na platnu 4. 4.. Maska iz Saibaija. tuπ i pero 2.dizajn 1.. Karl Schmidt-Rottluff: MaËke II. 1889. uoËavati i izraæavati linijski istanjene mase kao crte u prostoru. ton.. Obrazovna postignuÊa: istraæivati i uoËavati razlike izmeu stanja mirovanja i pokrenutosti crta.Crte prema znaËenju KljuËni pojmovi: gibanje crta. ulje na platnu 3. Edgar Degas: Dæokeji prije trke. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje . istraæivati i izraæavati raspored i odnose veliËina razliËitih oblika. Majstor iz Flæmallea: Roenje. prostorni crteæ. st. 2. 1989.. ËistoÊa). istraæivati i izraæavati optiËko mijeπanje boja toËkama osnovnih boja. 2. 1917. nijanse boja. Albert Kinert: Male radosti.izboËena masa KljuËni pojmovi: scenska lutka. Marino Tartaglia: Autoportret. 1889. zid. 1872.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura 4. kamen.modeliranje i graenje 1. Obrazovna postignuÊa: uoËavati... vuna 4. koæa.. æica i niti Primijenjeno oblikovanje . krov. Obrazovna postignuÊa: uoËavati. pr. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noÊ. Michelangelo Buonarroti: Studije figura. prepoznati elemente kompozicije. POVR©INA ..slikanje TEME 1. staklo.. TO»KA I CRTA . drvo 3. Obrazovna postignuÊa: upoznati. 1968. Miron: Diskobol (bacaË diska). istraæivati i izraæavati razliËite tipove lutaka i njihovih oblika koji proizlaze iz naËina njihova pokretanja.. uoËiti i izraziti vizualni kompozicijski naglasak (dominaciju). potez. raster. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Kompozicija oblika KljuËni pojmovi: odnosi veliËina. Michelangelo Buonarroti: Rob (probueni). eksperimentalni film 5. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi . PREDLOÆENA LIKOVNO-UMJETNI»KA DJELA Oblikovanje na plohi . ulje na drvenoj ploËi 6.. Obrazovna postignuÊa: uoËavati. Norman McLaren: Pas de Deux. krzno. 2. Gerrit Rietveld: Stolac.. TO»KA I CRTA . VOLUMENI I MASA U PROSTORU Tlocrt KljuËni pojmovi: tlocrt. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i opisati smjeπtaj toËaka i crta u formatu papira. drvorez Prostorno oblikovanje . 1889. Afrika. Vincent Van Gogh: Autoportret. drvorez u boji 2. Zadar. istraæivati i izraæavati oblike u prostoru uporabom razliËitih materijala u oblikovanju scene. drvo. NASTAVNO PODRU»JE: Oblikovanje na plohi .crtanje 1. ulje na platnu 5. 1956. Obrazovna postignuÊa: upoznati tlocrte jednostavnijih graevina. 1917. st. 9. ulje na platnu 2. kompozicija volumena i masa u prostora.Teksture. BOJA . Sv. mirovanje crta. animirani film 1. 1796. Obrazovna postignuÊa: istraæivati. Marcel Duchamp: Akt silazi niz stepenice br. Borivoj DovnikoviÊ: Uzbudljiva ljubavna priËa. Nova Gvineja. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Udubljeno . trska i tinta Oblikovanje na plohi .Kompozicija i nijanse boja KljuËni pojmovi: kompozicija boja.

1914. reklami. oko polovice 20. Paul Klee. gradogradnja.. freska 4. litografija. oblika. sitotisak.Jedinstvo boja. istraæivati i izraæavati pojedine odnose (boja.crtanje 1.. Georges Seurat: Lijepa æena se pudra.. 1975... Vilko Æiljak: VÆ6b/4F-B-GE-FE-CMY-SI-SH.. izraziti i spoznati ekspresivne vrijednosti toka i karaktera obrisnih crta..Strukturne toËke i crte KljuËni pojmovi: struktura/graa. ulje na platnu 3. Karl Schmidt-Rottluff: MaËke II. 1999.modeliranje i graenje 1. (harmonija) KljuËni pojmovi: primijenjena umjetnost. tok crte.-1901. Gustave Eiffel: Eiffelov toranj. 1893. toËka.. oblika. veliËina) u cjelini i njihovo jedinstvo uporabom zajedniËkih mjera i naËela. Nikola Koydl: Feelings. Vojin BakiÊ: Razvijene povrπine III. grafiËki dizajn. Obrazovna postignuÊa: upoznati obiljeæja naselja razliËitih krajeva. graenje crtom. Linearna konstrukcija br. crteæ perom. upoznati razliku izmeu umjetnosti i primijenjene umjetnosti.Kompozicija. ulje na platnu 57 1. 1891. 1510. S. Tanz Entzetzen (PlesaË). jedinstvo boja. srebrenka i tinta.. POVR©INA . Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Paul Klee. 1916. 1920. Obrazovna postignuÊa: uoËavati. IZBORNE TEME NASTAVNO PODRU»JE: Primijenjeno oblikovanje .Obrisne crte.La Goulue.. veliËina. 1573.. Henri de Toulouse-Lautrec: Moulin Rouge . izraziti. 1960. metalna ploËa 3. 1525. Teatar ITD Pablo Picasso: Mlada djevojka. Zvonimir LonËariÊ: 4. Ivan Picelj: Connexion 51.dizajn TEME 1.. Giuseppe Archimboldo: Ljeto. Leonardo da Vinci: Bogorodica sa Sv.. 1982. Naum Gabo. Animafest. 1888. Majka i dijete. g. 1515.. crvena i crna olovka. oblika. Mihajlo Arsovski. Obrazovna postignuÊa: uoËavati. 1889. BOJA . veliËina.. sitotisak. Paul Klee: Vrt ruæa. veliËina.4. plakat 3. tuπ i pero ili drvorez Oblikovanje na plohi . Boæidar Jakac: Koncert. Pariz. pr.. oblika i veliËina.. kompjutorska grafika.. 1996. tok i karakter crta KljuËni pojmovi: Obris/kontura.slikanje 1. 4. 1980.. VuËedolska golubica/jarebica. plakat kazaliπne predstave. Izraæajna lira. Albrecht Dürer: Rinoceros (Nosorog). PREDMETNA NASTAVA 5... Joan Gris: Zdjela s voÊem. Anom.Kontrast i dominacija boja. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noÊ. 3000. ToËka i crta . crteæ perom../1996. gradbene crte. æica 4. Obrazovna postignuÊa: uoËavati kontraste i dominacije boja. st.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura 6. kompjuterska grafika 5. ulje na platnu 7. na plakatu. rekompozicija KljuËni pojmovi: fotomontaæa. 2. smjer. ulje na drvenoj ploËi 2.grafika 1.... st. karakter crte. Ëelik 2. drvo 2. ulje na platnu Oblikovanje na plohi . staklo i limun. 16. KljuËni pojmovi: plakat. Käthe Kollwitz. PLOHA . 1889. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Raoul Dufy.. 2. 1948. .. ToËka i crta . Obrazovna postignuÊa: uoËavati i izraæavati uvjetovanost oblika predmeta njegovom namjenom. 1931. rekompozicija. Vincent Van Gogh: Zvjezdana noÊ. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Arhitektura i urbanizam KljuËni pojmovi: arhitektura. tuπ i pero. istraæiti.dizajn 1. vrjednovati i spoznati razliËitost gustoÊa gradbenih crta i toËaka u promjeni smjera... duæine i gustoÊe u sloæenim strukturama. litografija. Bijeda. mramor Primijenjeno oblikovanje . SviraË. ulje na platnu 8. 1511... RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 3. razlikovati razliËite vrste dizajna. Michelangelo Buonarroti: Pietà. PREDLOÆENA LIKOVNO-UMJETNI»KA DJELA Oblikovanje na plohi . ulje i tuπ na papiru 5. keramika 4. 1889. Kr. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. plakat 4. drvorez Prostorno oblikovanje . televizijskoj poruci. More. VOLUMENI I MASA U PROSTORU Oblici i funkcije KljuËni pojmovi: industrijski dizajn. 1921. ovisnost oblika i funkcije. drvorez 2. trska i tinta 2. Siniπa Majkus: Benin. oblika. povezivati vizualne i verbalne poruke. Michelangelo Buonarroti. Raphael: Atenska πkola. istraæivati i izraæavati rekompoziciju elemenata odreene kompozicije fotomontaæom..

Obrazovna postignuÊa: uoËiti. æutim i sivim. Iktinus i Kalikrates. prva polovica 20. istraæiti.. Engleska. grafiËki list. Kennedy aerodrom. istraæiti. simetrija-asimetrija. Piet Mondrian. daltonizam. grafika. 1920.1891. prohodnost. Barbara Hepworth. polje. Likovna kultura NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEME 3. Barke. jednostavni ritam. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Miroslav ©utej. niz. kulturna baπtina. Jerolim Miπe. g. plavim. ulje na platnu.1929. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Henri Matisse..Ritam oblika i tekstura KljuËni pojmovi: reljef. 1956. Æuto-crveno-plavo.. istraæiti. ToËka i crta . bronca. Split. Jakova. 7.1905. ploha. 20. Sv. glina. Kompozicija s crvenim. 1957.. pr.Sloæene strukture i konstrukcije prostorne 6. 1905.Strukturne crte KljuËni pojmovi: ornament. Nin. 1963. Opera. Atena. nehrajuÊi Ëelik. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Piet Mondrian... kamen. Andrija Buvina. izraziti. likovni elementi. Oton Gliha. st. 1914. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Tapiserija iz Bayeuxa. crnim. Partenon. ulje na platnu. st. ulje na platnu. Boja .StatiËne i dinamiËne plohe KljuËni pojmovi: statiËno/dinamiËno.Osnovni trodimenzionalni oblici KljuËni pojmovi: kip. 5. Vunena torba iz Segeta kraj Trogira. Paul Gaugin. 1. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.»iste boje. Kompozicija. st. vrjednovati i spoznati komplementarni kontrast boja. 1919.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Bonaca. Povrπina . ulje na platnu. 1892. nosive strukture. vrjednovati i spoznati ritam strukturnih crta u tvorbi ornamenata u vlastitom radu i u likovnoumjetniËkim djelima. visoki tisak.. izraziti. Povrπina . Masa/volumen i prostor .Komplementarni kontrast KljuËni pojmovi: komplementarni kontrast (≈suprotne« boje koje se nadopunjavaju). Jon Utzon. kipar. 1889.. 11. M. st. Zajedniπtvo volumena. karakter povrπine. Vrt. Borovi u Supetru. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i istraæiti slikarske teksture u likovnoumjetniËkom djelu te izraziti. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. C. Ultra ab. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Van Gogh.. KljuËni pojmovi: struktura.Trans World Airlines. vrjednovati i spoznati primjenu lika na plohi u simetriËnim i asimetriËnim kompozicijama.Slikarske teksture KljuËni pojmovi: slikarske teksture. flomaster 1968. Vasilij Kandinski. st. 4. Kriæa. izraziti. vrjednovati i spoznati slikarske teksture u vlastitom uratku. Marino Tartaglia. pr. kraj 11. izraziti. 1967. serigrafija. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. vrjednovati i spoznati kontraste oblika i tekstura u niskom i visokom reljefu. TWA . ulje na platnu. ulje na platnu. vrjednovati i spoznati odnos statiËnih i dinamiËnih ploha. izraziti. Henri Matisse. vlastitom uratku i likovnoumjetniËkim djelima. Zagreb. tekstura. .. kiparstvo. ulje na platnu..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu aluminij. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Roul Dufy. Kr.Likovi na plohi KljuËni pojmovi: lik. ulje na platnu. kamen.1957.. Ploha . dvodimenzionalno. 1925. tlocrt. istraæiti.. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Ivan MeπtroviÊ. kontrast toplo-hladno KljuËni pojmovi: spektralni krug boja. istraæiti. 5. Trænica (Ta matete). Masa/volumen . 15. ulje na platnu.1961. 1214. crteæ.. vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora u neposrednoj okolini. istraæiti. 1959. kartonski tisak. Zdenac æivota. MaËke. Georges Vantongerloo. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Crkva sv. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Vincent van Gogh. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. 1917.. poË. Karl Schmidt-Rotluff. izraziti. New York. Nedjeljice u Zadru (plitki reljef). otisak.. Paul Gauguin. Boja . funkcionalnost prostora. Sidney. st. Autoportret. vrjednovati i spoznati nosive strukture i funkcionalnost prostora na temelju tlocrta.. vrjednovati i spoznati kromatske intenzitete i dinamiku toplih i hladnih boja. drvorez. ulje na platnu. 3. ©ibenik. ulje na platnu. 58 . istraæiti. Katedrala sv.. Drvene vratnice katedrale. kromatski intenziteti dinamika boje. Æena sa cvijetom..1973. Soba u Arlesu. 9. prostormasa/volumen. drvo. st.. Donat. matrica. Zadar. Eero Saarinen. st. Etnografski muzej. kiparski materijal. istraæiti. pozitivnoga i negativnoga prostora grafiËkoga lista. oko 2000. VuËedolska ≈golubica«. Ploha . izraziti. kolaæ/sitotisak. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: PloËe oltarne pregrade iz Sv. IZBORNE TEME NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 1.. Les Codomas. Pravilna podjela plohe 1 drvorez. 1907. ulje na platnu. 1890. Menci Klement CrnËiÊ. tople i hladne boje. . Glava æene.. 1947. 2. Portret gospoe Matisse. izraziti. Kr. ©uplji oblik s bijelom unutraπnjosti. kraj 11.

Teksturne i strukturne crte KljuËni pojmovi: strukturne crte. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Paul Klee. tuπ i pero. bronca. litografija. Kr. izraziti. nehrajuÊi Ëelik. sitotisak. tuπ i pero 1982.. 1994. Miron.4 aluminij. vrjednovati i spoznati svjetlosne vrijednosti Ëistih boja unutar kruga boja. HNK. »ovjek koji pokazuje prstom. Käthe Kollwitz. ulje na platnu.. 1947. pr. Barbara Hepworth. Umjetnost gaanja iz luka. Masa/volumen i prostor . istraæiti. plakat kazaliπne predstave. vizualne komunikacije. vrjednovati i spoznati ulogu ritma i dinamike plohe pri rekomponiranju likovnoumjetniËkoga djela u sluæbi vizualnih komunikacija. Linearna konstrukcija br. Ivan LovrenËiÊ. izraziti. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. tuπ i pero. st. Sluæavka nalijeva mlijeko. Pablo Picasso. ToËka i crta .Velika Gorica. bronca 1992.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Zdenac æivota. Georges Vantongerloo. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Henri Matisse. 1950. 2. bronca.. Boja .. duæine i gustoÊe u sloæenim strukturama. 5. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. izraziti. 1975. istraæiti. dinamika. vrjednovati i spoznati razliËite vrste teksturnih vrijednosti povrπine te shvatiti kontraste tekstura kao svojstva povrπine. st. kipar. pr. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEMA 1. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. vrjednovati i spoznati odnos mase/ volumena i prostora u neposrednoj okolini. Riba sa zlatnim nogama. Diskobol (bacaË diska. 1963. Naum Gabo.Osnovni trodimenzionalni oblici KljuËni pojmovi: kip. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Paul Klee. istraæiti. izraziti. mramor.. Rimska keramiËka Ëaπa. vrjednovati i spoznati sliËnosti i razlike izmeu teksturne i strukturne crte. toËka Obrazovna postignuÊa: uoËiti. 1934. MOMA. g. Mihajlo Arsovski.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. kamen. Dvorci Hrvatskog zagorja. pr. 4.1901. Povrπina . 1. Studije figura. ©uplji oblik s bijelom unutraπnjosti. ToËka i crta -Teksturne crte KljuËni pojmovi: teksturne crte.. st. Henry Moore. istraæiti. 1971. . Kr. gradbene crte. 3. grafiËka modelacija. svjetlina boje. Ëiste boje. ilustracija za knjigu Jazz.. Masa/volumen i trodimenzionalnih prostoru NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME KljuËni pojmovi: proporcije. kiparstvo. 1502. 1893. Hrvoje ©ercar. olovka. litografija. 1495. 1905.. Sis 4. Boris BuÊan. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Ivan MeπtroviÊ.. 1947. pr. 1. Petar BariπiÊ. vrjednovati i spoznati razliËite osobine povrπine u neposrednoj okolini i umjetniËkom djelu te ih izraziti crtama. Ivan KoæariÊ. oko 1660. omjer i razmjer cjeline i dijelova.. Alberto Giacometti. Teatar ITD. ToËka i crta . Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Kopljonoπa (prema Polikletu). Vjenceslav Richter.. strukturne linije. Golub.. sitotisak. figura. istraæiti. More.Redefinicija plohe KljuËni pojmovi: ritam. bronca. Kauboj. Kr. mramor). Ante Kuduz. glina.strukture toËke i crte KljuËni pojmovi: struktura/graa. NY. 1957. 59 . Zajedniπtvo volumena.Svjetlosne vrijednosti Ëistih boja KljuËni pojmovi: kromatska ljestvica. izraziti. prostor masa/volumen. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEMA 6.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura REPREZENTATIVNI PRIMJERI 2. RAZRED crta oblika Proporcije (tijela) u 1.. Ploha . izraziti. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Albrecht Dürer.. vrjednovati i spoznati razliËitost gustoÊa gradbenih crta i toËaka u promjeni smjera. Zagorski pejsaæ.-2. bronca. grafika (radirung). PrijeteÊa glava. NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEMA 1. 1993. Bijeda. vlastitom uratku i likovnoumjetniËkim djelima. KuniÊ. ©Êitarjevo . ulje na platnu. izraziti.GrafiËka modelacija KljuËni pojmovi: skupljeno-rasprπeno. sitotisak. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Jan Vermeer. 5. Kr. 1905. Prizemljeno sunce. LeæeÊe figure. Obrazovna postignuÊa: postignuÊa: istraæiti i izraziti omjer i razmjer cjelina i dijelova razliËitih oblika masa u prostoru. kazaliπni plakat ≈Æar ptica«. crteæ. kolaæ/otisak. rekomponiranje. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Izraæajna lira. plakat.. drvo.. VuËedolska ≈golubica«. Michelangelo Buonarroti. 1982. oko 2000.

vrjednovati i spoznati razliËite slikarske teksture i fakture u vlastitom radu i likovno . æeljezo. 1960. Victor Vasarely: LA-MI. tuπ. 1978. LjubiËasto. Aubrey Vincent Beardsley. Æuta staza II. vrjednovati i spoznati odnos mase/volumena i prostora te spoznati i izraziti razliku izmeu reljefa i pune plastike u razliËitim kompozicijskim odnosima. drvorez. Matisse.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Ingres. Duπan Dæamonja. Prorok.. 1936. 60 KljuËni pojmovi: puna plastika. Projekt spomenika ærtvama u Dachauu (model). ulje na platnu... tonska gradacija.OptiËko mijeπanje boja KljuËni pojmovi: mehaniËko i optiËko mijeπanje boja. ulje na platnu. izraziti. Klimt. izraziti. Majstor Radovan. Na kiπi.. ulje na platnu. 1887. Julije Knifer.visoki tisak. aluminij i poliester. ulje na platnu. ulje na platnu. Duπan Dæamonja. 1936. faktura. izraziti.. ulje na platnu. Meandar. ulje na platnu. Solin. 1933. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Emil Nolde.. Mulholland Drive.. Leo Junek.PlastiËka tekstura 4. 1925. Polja 2. 1963. 1965. ulje na platnu. 1971. 3. ulje na platnu. Jedan... Pablo Picasso. bijelo i crveno. vrjednovati i spoznati razliËite lokalne boje te njihove tonske stupnjeve u tonskoj gradaciji.. 1889.. Reljefometar. Constantin Brancusi: PoËetak svijeta. visoki.. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Van Gogh.. »impanza. Boja . Zvjezdana noÊ. 1927. Maestral i kupaËi. Ivo DulËiÊ. Dan i noÊ. Vjekoslav Karas. vrjednovati i spoznati simetriju i asimetriju ploπnih oblika u kompoziciji.. 1856. Æeljezna tapiserija . J. 1973. 1912. Mark Rothko. Stanovnici stabla ne spavaju. Oton Gliha. drvorez. Michelangelo Buonarroti: Rob (probueni). kolaæ/otisak.. Ana KreπiÊ. 1999.. 1973. Juraj DobroviÊ. Ivan Picelj. Kopljonoπa. ulje na platnu. ulje na platnu. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Crkva sv.. slikarske tehnike. 5. izraziti. Ernst Ludwig Kirchner. Alexander Calder.. 19. 1924. Hundertwasser. obojeni metal. crteæ perom. st. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Pollock. Ploha . Escher. pozlaÊeno drvo 1999. vrjednovati i spoznati ulogu pozitivnoga i negativnoga prostora plohe u visokom tisku. st. potez . . C. Rimljanka s lutnjom. st. aluminij. Saloma.. Autoportret. Kralj Tomislav.. JIN-JANG. olovka. metalne ploËe. Kompozicija. 1973. M. drvorez.. Poljubac. mramor. 1907. Likovna kultura 7.. akvatinta.Simetrija i asimetrija ploπnih oblika u kompoziciji KljuËni pojmovi: simetrija (zrcalna). Henri Matisse. Juraj DobroviÊ: Polja. kraj 2..Lokalna boja. Masa/volumen i prostor mase/volumena i prostora - Odnos 6. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. izraziti.Pozitivni i negativni prostor plohe KljuËni pojmovi: pozitivni i negativni prostor plohe. plitki i uleknuti reljef u razliËitim izraæajnim moguÊnostima plastiËnih tekstura povrπine te imenovanje vrsta reljefa obzirom na stupanj izboËenosti plohe u prostoru.. tonsko stupnjevanje boje KljuËni pojmovi: lokalna boja. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Portret Jeana Arpa. Boja . Edo MurtiÊ. Kompozicija s maskama. Etnografski muzej. 1240. ulje na platnu. 1963. polirana bronca. kombinirana tehnika. akrilik na platnu.. akrilik na platnu. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Nikola Koydl: Feelings. ulje na platnu. Milan Steiner. 1953. Vjenceslav Richter. Oblici. 1969.. 1953. plitki i uleknuti reljef. Morska Ëudoviπta. kolaæ. 1998. Portal katedrale u Trogiru. Ploha . Glava djevojke. Petar BariπiÊ. 1931. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Vjekoslav Karas. Nedjeljice u Zadru kamen. Matisse. izraziti. Razvijene povrπine III. 1944. serigrafija. 1938. g. M./1908. ploπno istanjena masa. detalj i cjelina.. Duπan Dæamonja. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. grafika . mramor.MX. 1951. Oppenheim. G. SjedeÊi model u profilu. Paul Klee. kolaæ. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Georges Seurat.. Prostorno pruæanje.. Povrπina . vrjednovati i spoznati visoki. kamen. 11. Kr. Povrπina . 1950. Velika kupola. 1533. ulje na platnu.umjetniËkim djelima. KljuËni pojmovi: kiparska obradba. pero. 1890. Predmet. pr. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Vojin BakiÊ..Slikarske teksture i fakture KljuËni pojmovi: tekstura. 1969.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti... 1918. 1950. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEME 1. geometrijski i slobodni likovi. Cirkus. Autoportret. Robert Frangeπ MihanoviÊ. GromaËe. æeljezo. ulje na platnu. 1967.... bronca. vrjednovati i spoznati razlike izmeu mehaniËkoga i optiËkoga mijeπanja boja u kompoziciji. ulje na platnu. 1892. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.slikarski rukopis.. Lepoglavska i paπka Ëipka. ulje na platnu. 1954. David Hockney. 1980. bijeli i plavi torso (Jazz). Skulptura ALP-II. 1847. 3000. izraziti. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. harmonija (sklad boja).. kompozicija. suhozid s otoka Krka. 2.

Sol Lewitt. olovka. Stolica. Paolo Uccello. Masa/volumen i prostor . kreda. Conexion 1-5. ToËka i crta . akrilik. vrjednovati i spoznati dinamiku linijski istanjene mase u kompozicijskim odnosima s prostorom. II. Animafest. tempera.Linijski istanjena masa KljuËni pojmovi: linijski istanjena masa. vrjednovati i spoznati privid. nehrajuÊi Ëelik. dijapozitiv u boji. Ivan Picelj. izraziti. grafiËka i tonska modelacija. funkcionalnosti te skladu materijala i funkcije. kanon.Proporcije (odnos viπe veliËina) KljuËni pojmovi: omjer. g.. Linearna konstrukcija br. plakat za 4. Pavo Urban. simbolika. asocijacija. . materijala i funkcije. lakirani Ëelik 1965. 1967.. Æena i dva Ëovjeka. maskirne boje. RastoËeno jedinstvo.. 1947. ToËka i crta . 1973. Nasmijeπeni pejzaæ. izraziti.dizajn TEMA 1. kromirani Ëelik i granit. lavirani tuπ. . Osobe i pas pod suncem. 1991. 1907. vrjednovati i spoznati izraæajne moguÊnosti rekompozicije oblika. »ovjek koji pokazuje prstom.1468. tempera na platnu. Posljednje slike. 3. 1967. Piero della Francesca. aluminij. Rene Magritte. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. Boja . tekstilni dizajn.Odnos oblika. Luciano Laurana/Lucijan Vranjanin (?). prohodnost. Domenico Ghirlandaio. kadar. Portret Adele. Perspektivna studija za poklonjenje mudraca. ulje i zlatna boja na platnu. . Le Blank Cheque. 1911. Koplje sv. serigrafija. raster crta. 1955. Rinoceros. . Ivan KoæariÊ. Kruæna kompozicija. scenografija. Naum Gabo. Vasarely. »udo hostije.Rekompozicija oblika. 1467. 1991. tempera na drvenoj ploËi. KupaË. iluziju mase/volumena na plohi grafiËkom ili tonskom modelacijom u razliËitim likovnim tehnikama. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Rietveld. izraziti. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: V. vrjednovati i spoznati razliËite veliËine i odnose na plohama i tijelima . Gustav Klimt. Obrazovna postignuÊa: uoËiti i spoznati trodimenzionalni prostor u njegovoj prohodnosti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura ulje na platnu. sitotisak. 1925. oko 1455. 1515. sklad oblika/forme. kolaæ. ToËka i crta . Joan Miró. PalKet. razmjer. bronca. 1965. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Ante Kuduz. valjak. Albrecht Dürer. 1978.Privid (iluzija) volumena na plohi KljuËni pojmovi: privid (iluzija) volumena na plohi.Ploπni rasteri KljuËni pojmovi: raster toËaka. Ploha .. Uzorci za friz u palaËi Stoclet. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Tvrava . boja i crta KljuËni pojmovi: modni dizajn.Linearna perspektiva KljuËni pojmovi: linearna perspektiva. plan iz 1646. 3. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. boja i crta u modnom dizajnu. kostimografija. tuπ. drvo. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. 1993. IZBORNA NASTAVA 4. drvorez.1974. tempera na dasci.SimboliËka i asocijativna uloga boje KljuËni pojmovi: mimikrija. kut gledanja. Ji≥í Kolá≥.1906. kostimografiji i scenografiji. olovka na papiru.. Roenje Bogorodice.. horizont. Selo i ja.. olovke u boji. izraziti. izraziti. Juraja.. Mark Chagall. ulje na platnu. 1917. zlatni rez. Masa/ volumen i prostor . 1949.1905. bronca. oko 1470. Krvatska. 4. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Duπan Dæamonja.. Fotografija francuskoga vrta. funkcionalnost. 7. 61 2... Dubrovnik 1991. srebrna. oËiπte. izraziti. Leo Junek: Autoportret.. Zidna struktura pet modela s jednom kockom. NASTAVNO PODRU»JE: NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME Primijenjeno oblikovanje . Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Boris LjubiËiÊ..grad Karlovac. pero. zlatna.. izraziti. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Leonardo da Vinci. 1980.. plakat. vrjednovati i spoznati veze izmeu pojmova i boja te izraziti i spoznati simboliËko i asocijativno znaËenje boja. Idealni grad. tempera na dasci. proporcija. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 2. bijela i boja bronce. 1957. 1. oko 1659. BiËevanja Krista. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. ulje na platnu. Crteæ BX-I. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. vrjednovati i spoznati primjenu linearne perspektive ovisno o visini horizonta i oËiπta te kutu gledanja promatranoga prostora u umjetniËkim djelima i vlastitom likovnom radu. freska. Zvonimir LonËariÊ. Slavomir DrinkoviÊ. materijala i funkcije KljuËni pojmovi: meuprostor.. Ploha . 1. serigrafija.1660. 1986. vrjednovati i spoznati ploπni raster kao nezavisni element u razliËitim kompozicijskim odnosima naizmjeniËnih rastera toËaka i rastera crta. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Alberto Giacometti. Vermeer van Delft. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. vidno polje.... Nives KavuriÊ-KurtoviÊ. stajaliπte. materijalizacija crta. 1482.

1995. izraziti. bronca. bronca. ulje na platnu. Artisti. 1960. st. istraæiti i spoznati razliku izmeu tonske modelacije kojom izraæavamo privid volumena na plohi i koloristiËke modulacije te izraziti koloristiËkom modulacijom dinamiku likovne kompozicije. drvo s mozaikom od tirkiza. BiËevanje Krista. Crteæ glave. Zvonimir LonËariÊ. izraziti. Poliklet. Alexander Calder. ploπno istanjena masa. st. tuπ i pero. 1988. –uro Tiljak. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. M./1989. Teatar ITD. Diskobol (bacaË diska). st. Gore . metal. privid zaobljenosti. 5. Marija UjeviÊ. Obus.. 1969. 1954. ulje na platnu. izraæajnost (ekspresija). metal. metalna ploËa. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Marino Tartaglia. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Leonardo da Vinci.. Ëitljivost vizualne poruke. st. Boja . Autoportret s lulom. Ploha . Marino Tartaglia. 5. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: AsteËka dvoglava zmija.. 1492. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Mihajlo Arsovski. pr. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEME 4. vrjednovati i spoznati dinamiku odnosno statiku kroz simetriju odnosno asimetriju. oko 1946.Ravnoteæa i ritam u kompoziciji KljuËni pojmovi: sklad. 5.. DC. 1917. 1925. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Raffaelo. 1993. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Razvijene povrπine III. privid (iluzija) volumena na plohi KljuËni pojmovi: kadar. tempera. ulje na platnu. sitotisak. ulje na platnu. ulje na platnu. Lipovac. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Povrπina . izraziti. Leo Junek. Aglomeracija æuto zeleno plavo.. »ipkarica. Sv. Savska aleja skulptura. kamen.. mramor.. mramor.1670. .. Piero della Francesca. 62 . Drugi svijet II. Slavomir DrinkoviÊ. obojeni Ëelik. Majka s djetetom. 3. ulje na platnu. rotaciju i ritam ploπno istanjenih masa. Studije figura. 1947. grafiËki dizajn. Plutej iz Biskupije kraj Knina. Perspektiva idealnoga grada. vrjednovati i spoznati Ëitljivost vizualne poruke kroz izraæajnost. izraziti. 1976.. 1925. Piero della Francesca. 1947. znaËenje i jasnoÊu znaka. More. vrjednovati i spoznati odnos veliËina prema zakonitostima zlatnoga reza na primjeru likovno-umjetniËkoga djela i vlastitoga likovnoga rada.. ravnoteæa. figurativna likovna kompozicija. Autoportret. plakat kazaliπne predstave. mramor. 6. pr. Boja . vrjednovati usijecanje. 1511. znaËenje. tempera na drvenoj ploËi. Kr. ulje na platnu. freska. Escher. Miljenko StanËiÊ. poliester. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Vojin BakiÊ. 15. linearna ili geometrijska perspektiva. Jan Vermeer. Biciklist. ptiËja. Washington. Konstruirana glava II. æablja. Marija UjeviÊ.Linearna perspektiva.Ravnoteæa KljuËni pojmovi: simetrija (zrcaljenje)/asimetrija. crteæi. Atenska πkola. 1905. kamen.. Studija po Vitruviju. Esher. Andrea Mantegna. 3. poliester. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Miron. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. st.1986. 1506. tempera na drvu. 1470. Pjeπak na konju.Tonska modelacija KljuËni pojmovi: svjetlo. Antonello da Messina. C. primijeniti. rotacija. Masa/volumen i prostor .. Sebastijan. struktura crtama. 1495. 1997. Park.. vrjednovati i spoznati razliËite vrste prikazivanja volumena na plohi i u kadru... Modulor. C.dizajn TEMA 1.KoloristiËka modulacija KljuËni pojmovi: koloristiËka modulacija. Antoine Pevsner. Izmeu neba i zemlje. Kr. tempera na drvenoj ploËi. 1916. Mrtvi Krist. 1476. KljuËni pojmovi: proporcionalnost (razmjer). ton. 1953. Portret gospoe Matisse.Ritam ploπno istanjenih masa KljuËni pojmovi: usijecanje.dolje. Henri Matisse. Zagreb. 1669. Doriforos. M. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. ulje na platnu. pr. 1.sloæene strukture KljuËni pojmovi: gustoÊa crte.. Le Corbusier. statika. Eduardo Paolozzi. 9. 1908. vrjednovati i spoznati gustoÊu i izraæajnost crte kao elementa sloæenih struktura. izraziti. 1920. Povrπina . Masa/volumen i prostor . drvorez. U spomen Karasu. vrjednovati tonsku modelaciju svjetlom i tonom u funkciji privida zaobljenosti. Autoportret. izraziti. znak. Kr. tonska modelacija. ©enoa.. 2.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu i uoËiti zakonitosti zlatnoga reza i razliËitih kanona.Proporcija 5.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. izraziti.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Michelangelo Buonarroti. Likovna kultura NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D .Izraæajnost crta . celuloid.. Poliklet (prema Polikletu): Doriforos. 1455.. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Josip RaËiÊ. Masa/volumen i prostor . TrkaË. Zlatko Prica.

ljepilo i vinil na platnu. REPREZENTATIVNI PRIMJERI NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 1. optiËka iluzija. 1958. Zlatko Prica. Boja . vrjednovati i spoznati crtu kao dominantan element kompozicije. alternacija. ulje na platnu. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. 4... Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Josip RaËiÊ. Perspektivna studija za poklonjenje mudraca. 1912. izraziti. ulje na platnu. Crta kao dominanta KljuËni pojmovi: dominanta. izraziti. 3. izraziti i spoznati na temelju projekcije i kuta gledanja te prostornih planova linearnu perspektivu s dvaju oËiπta. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: AsteËki kalendar. ulje na platnu. . Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Victor Vasarely. ulje na platnu. Boja . Lucio Fontana. Juta i crveno. Vega 200. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Lucio Fontana. dominacija. vrjednovati alternaciju mase/volumena u razliËitim intervalima. 1905. ton. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. gradacija. prostorni planovi. Obrazovna postignuÊa: istraæiti i primijeniti razliËite teksture u likovnom izrazu.Linearna perspektiva s dva oËiπta KljuËni pojmovi: linearna perspektiva s dvaju oËiπta. 1929. Raoul Goldoni. 1920. figurativna likovna kompozicija. 8... Alberto Burri. ulje na platnu. izraziti. ulje na platnu. varijacija. Prostorni koncept: VjenËanje u Veneciji. varijacija. Zlatko Prica.-1961. Boja . ulje na platnu. oko 1660. izraziti.. ulje na platnu. istraæiti i spoznati razliku izmeu tonske modelacije kojom se izraæava privid volumena na plohi i koloristiËke modulacije te izraziti koloristiËkom modulacijom dinamiku likovne kompozicije. alternacija.. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 1. 63 .KoloristiËka modulacija KljuËni pojmovi: koloristiËka modulacija. 1969.KoloristiËka perspektiva KljuËni pojmovi: koloristiËka perspektiva. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Ploha . 1975. primijeniti.. Crveni grm. 1960.Materijalizacija teksture povrπine KljuËni pojmovi: varijacija. Starac koji raËuna. 1957. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Piet Mondrian. Dvostruki standard. radijacija.. Marino Tartaglia. tonska modelacija.1877.. Kompozicija (Torzo III) iridirano staklo. 2. privid zaobljenosti. Sluæavka nalijeva mlijeko. H.Ritam KljuËni pojmovi: alternacija. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. Portret gospoe Matisse. Ron Arad. 1923. lateks i mramorna praπina na platnu. suprotstavljanje. ulje na platnu. 1917. Caillebotte. Obrazovna postignuÊa: istraæiti. 1912. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Leonardo da Vinci. 1938. gradacija. dinamika boja. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Piet Mondrian. 1957. ulje na platnu. Aglomeracija æuto zeleno plavo. Autoportret. jarkost boje. 1. Zeleni guslaË. Paul Klee. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Marino Tartaglia.. 1482. Marc Chagall. Nasta Rojc. Most Charing Cross. grubo platno. 1876.. ulje na platnu. 1962. Pariπka ulica . 1905. 2. ulje na platnu. 1969.kiπni dan. 1954. alternaciju.. mijeπana tehnika: uljana boja. ulje na platnu. 1908. izraæajnost (ekspresija). Popov toranj. varijaciju ploha. André Derain. radijacija KljuËni pojmovi: dominacija. Henri Matisse. Antoni Tàpies. vrjednovati i spoznati jarkost boja te njihovu dinamiku u prostornim planovima. More. Majka s djetetom. Sivo Oker.. bakropis. izraziti. Autoportret s lulom. sitotisak u boji na papiru..Tonska modelacija KljuËni pojmovi: svjetlo. LXX. Prostorni koncept. akril na platnu. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. interval. ulje na platnu. 2005. projekcija. Edward Rusha.. st. kamen. vrjednovati tonsku modelaciju svjetlom i tonom u funkciji privida zaobljenosti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu IZBORNA NASTAVA Likovna kultura NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEMA NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 1. ToËka i crta . ulje na platnu. 16. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Maurice de Vlaminck: Bougival. Drvo jabuke u cvatu.Ritmovi: dominacija.. Izloæbeni sistem. 1906. Masa/volumen i prostor . vrjednovati i spoznati na umjetniËkom djelu i vlastitom radu dominaciju. Jan Vermeer. gradacija. Povrπina .

Kavana noÊu. 1957. serigrafija.. tempera na papiru. mramor. st. 1897. izraziti. Etnografski muzej. Crveno. st. 1938. 1515. vrjednovati i spoznati sklad i harmoniju likova u razliËitim kompozicijama. 17.. Ji≥í Kolá≥. 1967. valjak.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. LeæeÊa figura.. 1964. simbolika.. crno. Trænica (Ta matete). Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Henry Moore. Paul Gauguin. Beram (horizontalna kompozicija). tuπ. David Hockney. Portret W. Etnografski muzej (za kruænu). 1891.4. 1920. ulje na platnu. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEME 1. 1911. Ples mrtvaca. fotomontaæa. Piet Mondrian. 64 . 8. oko 1505.. Moreπka. Gospoa u zelenom haljetku. ulje na platnu. kamen. pero. puno prazno.. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Franz Marc. Mihaela sa zmajem. Atenodor. izraziti. vrjednovati i spoznati razliËite moguÊnosti rekomponiranja... st. kolaæ. 1985. Plakat za predstavu Roko i Cicibela. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Vasilij Kandinski.. Terasa sa sjenama. II. –akovo. (za dijagonalnu kompoziciju). 1892. (suprotnost). Kompozicija.Ponjavac iz okolice Slavonskoga Broda. Borba Sv. 1955. Boris BuÊan.. 1892. tuπ i pero. Mark Rhotko. Vincent van Gogh.. Veliki plavi konji. piramidalna kompozicija. 1985.. kruæna/ovalna. tempera na platnu. Kr. ulje na platnu. 5. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: David Hockney. Victor Vasarely. Izraæajnost boje KljuËni pojmovi: izraæajnost boja. Osobe i pas pred suncem. Zagreb. Nasmijeπeni pejzaæ. Albrecht Dürer. izraziti. 1910. pr. izraziti.. ulje na platnu. fotomontaæa. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Æene u vrtu 1 . Sheeler. vrjednovati i spoznati uz pomoÊ kontrasta ploha statiËni i dinamiËni ritam. 1920. Pierre Bonnard. Rinoceros.1... vrjednovati i spoznati razliËite stupnjeve kontrasta masa u prostoru te osvijestiti izraæajnost kompozicije masa kao cjeline. akrilik na platnu. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. 1495. izraziti.1949. bijelo na æutom.. 2. vrjednovati i spoznati prostorno djelovanje boje. ulje na platnu. Boris Demur. Ante Kuduz. ritam ploha. 1892. Max Ernst.. fotomontaæa KljuËni pojmovi: rekompozicija. 19. Paπka Ëipka. 15. 1913. πpanjolskog podrijetla iz 15. voπtane krede na papiru. statiËno.. London. Paul Gauguin. 2002. freska.. 3. niti agave. Nedjelja na selu. 1985. 1888.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Paul Gauguin. Charles R. Auguste Macke. pastel. 1993. Sklad likova KljuËni pojmovi: horizontalna. Vincent iz Kastva. 7. Boris BuÊan. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: hrvatska kulturna baπtina . vertikalna. Tatlin kod kuÊe. Polidor. Etnografski muzej. Joan Miród. Pasija (Kristove muke). vrjednovati i spoznati kroz ornament alternaciju. Kompozicija linearnih tekstura KljuËni pojmovi: crtaËke teksture. 1893. dijagonalna.ritam suprotnosti KljuËni pojmovi: dinamiËno. Zagorski pejzaæ 10. Trænica (Ta matete). Krik.. ulje na platnu. 1498. vrjednovati i spoznati razliËite kompozicije linearnih tekstura. ulje na dasci. izraziti. ulje na platnu. van Heythusena. ulje na platnu. planovi prostora. »oha iz Velike Gorice.-1986. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Alesandar. fotomontaæa. Tate Gallery. Buffallo II.. Obrazovna postignuÊa: izmjenom kontrasta toplih i hladnih boja uoËiti. Crkva sv. Rekompozicija. Henry Matisse. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. Trænica (Ta matete). Anom. Vega. Bogorodica sa Sv.. 1982. simetrija. Obrazovna postignuÊa: uoËiti izraziti. 1925. 1965.. Giovanni Bellini. repeticija.. drvorez. Slavonski ponjavac. Bogorodica i pejzaæ (≈Madona na livadi«). David Hockney. ulje na platnu. Laokont i sinovi. fotografski kolaæ. Etnografski muzej. grafiËka modelacija.. grafika (suha igla i akvatinta). 1913. izraziti. ulje na platnu. ulje na drvenoj ploËi. El Greco. 6. 1510. Terasa sa sjenama. Prostorno djelovanje boje KljuËni pojmovi: dinamika boja. Krist na Maslinskoj gori (vertikalna kompozicija).1980. ornament. ulje na platnu. fotografski kolaæ. Raoul Hausmann. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Robert Rauschenberg. Prozori. Eduard Munch. Odakle dolazimo? Tko smo? Kuda idemo?. Duπan Dæamonja. Ples. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Albrecht Dürer. Crteæ BX. Studija figure. (za ovalnu). Kontrast . lavirani tuπ. Autoportret. ( za piramidalnu kompoziciju). Spira Mirabilis (»udesna spirala). 1474. iz mape grafika Spira mirabilis. Frans Hals. tuπ i pero. Kontrast KljuËni pojmovi: kontrast. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. ugljen.. vrjednovati i spoznati izraæajnost i simboliku boja. Mulholland Drive. Paul Gauguin. koji se pleπe u KorËuli. asocijativnost boja. ulje na platnu. Ritam i simetrija likova KljuËni pojmovi: alternacija.. Zagreb. st. maskirani pantomimiËki ples. Leonardo da Vinci. drvorez. Marije na ©krilinah. sitotisak. drvorez. Etnografski muzej. Albrecht Dürer. (za piramidalnu ili trokutastu kompoziciju). Skica I za ≈Kompoziciju VII«. 1983. Michelangelo. 4. st. repeticiju i simetriju likova.

kamen. 65 . 1924. Centar Cartier fondacije. instalacija na podu i zidovima prostora: tri naizmjeniËna osvjetljenja.. 1961. tinta tuπ. asocijativnost. 2200. ulje na platnu. ulje na platnu. Gustav Klimt.. lijevano æeljezo.. Stolac za ljuljanje. modni dizajn. mramor. Rozeta s katedrale u Rabu. Barbare. Constantin Brancusi. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. vrjednovati i spoznati raznovrsna znaËenja i vrste povrπina u ostvarenju skladnosti oblika. 1420. perfomansa i land arta. 1989. spomenik pomorcima na Silbi... oko 1867. sjena i kontrast u filmu.. nacionalna baπtina. svjetlost. kontrast tekstura KljuËni pojmovi: kostimografija. vinil-tuπ na gumiranom platnu. Zydeco. Klimt. Utah. Modeli s likovne izloæbe ≈Issey Miyake Making Art«. Brancusi. Ptica u prostoru. pr. Goran Petercol. Surogat. ©ime Vulas. animirani film. . Borivoj DovnikoviÊ. 1963. vertikalna. 1970. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. horizontalna. olovka.. pero. Dalmacija. 2006. Nacrt za odjeÊu i namjeπtaj. . kruæna. 2000. 1555. izraziti.. animirani film. urbanizam. bronca. Izloæba kostima (≈Δelava pjevaËica«. svjetla. kompozicija u filmu. Velika poderana limenka Campbell juhe.. Konj (strip). Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Robert Smithson. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Norman Mc Laren. Zelena (Lenuzzijeva) potkova. Portret Adele.1999. kist. Zagreb.. ruËno bojani celuloid. perfomance i land art. vrjednovati i spoznati odnos slike i teksta te izraziti vlastitu ideju toËkom i crtom kroz nekoliko kadrova stripa. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Gerrit Rietveld. 1962. Pariz. Galerija Meunarodnoga grafiËkog likovnog centra. braËki kamen.. kist. G. Kompozicija KljuËni pojmovi: kompozicija: piramidalna. autohtona arhitektura Turopolja i Posavine. Amfiteatar u Puli. pero.. vrjednovati i spoznati znaËenje kompozicije. ≈Mala trgovina uæasa«. Dubravko Gjivan. kadrirati. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. oko 1990. Drvena kurija. Duπan VukotiÊ. K. Ljubljana. nasip zemlje. primijenjena umjetnost. tuπ.1928. Ploha . 1905. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Stonehenge. ulje na drvenoj ploËi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Likovna kultura IZBORNE TEME 2.. Boja . Harmonija. aluminijski elementi. Bez naslova. Oblikovanje prostornih povrπina KljuËni pojmovi: umjetniËka instalacija./1906. st. tuπ u boji. svjetlo. . 1984. 1. engleski tip parka. Obrazovna postignuÊa: uoËiti.. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. Stolac. Modeli iz kolekcije ≈Pleats Please«. Spiral Jetty. drvo. 1936. kamen. graditeljstva. Roenje. vrjednovati i spoznati kontrast mase i prostora u odabranoj kompoziciji... Velika Mlaka pokraj Zagreba. NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEME 1. funkcija. srebrna. 2003. ≈Pigmalion«. g. Jedra. 1982. 1994.. akrili ulje na platnu u 3 dijela.. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Issey Miyake. izraziti. Pietà (Oplakivanje). 1988. Boris LjubiËiÊ. Odnos slike i teksta KljuËni pojmovi: kadar. bijela i boja bronce. Kapela sv. izraziti. film. izraziti. Beskrajni stup. Bunja ili kaæun.. nacionalne baπtine. olovka na papiru.1300. Uzorci za friz u palaËi Stoclet. Portret Emilie Floge. Ron Arad. Jean-Michel Basquiat. 1937. Maksimir. harmonija. Michelangelo. sjena i kontrasta te vremena i pokreta u stvaranju filma. Obrazovna postignuÊa: uoËiti. ulje i zlatna boja na platnu. Lomnica kod Velike Gorice. lavirani tuπ. vrijeme i pokret u filmu.Oblik i boja KljuËni pojmovi: industrijski dizajn. Majstor iz Flémallea. IZBORNE TEME NASTAVNO PODRU»JE: Ploπno oblikovanje / 2D TEMA 1. Sedma ærtva. Sjene. engleski park / francuski park. akrilik na platnu. zlatna. izraziti. 1980. kreda.). 1998. Great Salt Lake. 1974. Alan Hranitelj. 2... st. vrjednovati i spoznati znaËenje boje i oblika u funkciji industrijskoga dizajna.. Whaam!. 1949. Begone Dull Care. 1907. strip. Roy Lichtenstein. Uzbudljiva ljubavna priËa. digitalna slika. Sonia Delaunay. vrjednovati i spoznati moguÊnosti oblikovanja prostornih povrπina i umjetniËkih instalacija kroz primjere urbanizma. APOC. kapela Medici. kraj 18. Keith Haring. drvo. 1917. Andy Warhol. crta. tempera. kadriranje. NASTAVNO PODRU»JE: Prostorno oblikovanje / 3D TEMA 1. englesko /francuskoga parka.2007. Firenza. Prijedlozi novog dizajna hrvatskih nacionalnih simbola.Ritam KljuËni pojmovi: video. pejzaæni perivoj. 1860. dijagonalna. 3. kadriranja. 1907. Primjeri likovno-umjetniËkih djela: Andrija MauroviÊ. boja. ritam..... narodno graditeljstvo..

glazbene vrste i glazbeno-stilska razdoblja. U Ëinu pjevanja. Osim redovne nastave. uspjeh uËenika u tom podruËju ne moæe utjecati na njegov konaËan uspjeh u predmetu. uz obvezatne sadræaje. UËitelju je prepuπten izbor redoslijeda obradbe kako bi se moglo poπtovati naËelo zaviËajnosti. uËenicima su nepotrebni udæbenici i radne biljeænice. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi predmeta. pa zatim i πkola. Ona moæe dati snaæan doprinos rastuÊoj potrebi poticanja i izgradnje kulture nenasilja meu πkolskom djecom. upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika. ples. Obvezni dio nastavnoga sadræaja mora biti sluπanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe: od tzv. a ne nastava u razredu. glazbenu sluπaonicu. . Glazbeno Êe se pismo upoznavati samo ≈kao fenomen« osobito u vezi sa sviranjem. Uz slobodu njihova izbora s predloæenoga popisa i/ili izvan njega. Program je nastave glazbene kulture otvoren. u prvom redu posjete glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladeæ i dr. na razinu (pre)poznavanja grafiËkih znakova.). Ta se Ëinjenica izravno odraæava i na ocjenjivanje utoliko πto uËitelj mora. osposobljavati ga da veÊ za vrijeme. S druge strane. Djeca u razrednoj nastavi neka pjevaju. sviranja (bilo koje dobre i primjerene pjesme) i sluπanja (bilo koje dobre i primjerene skladbe). Ono je svedeno na najmanju moguÊu mjeru. U danaπnjoj poplavi svakovrsne glazbe to je izvanredno vaæno. Nastava glazbene kulture nuæno u srediπte pozornosti stavlja uËenikovu glazbenu aktivnost. cjelinama i temama u kojima se nastavni rad temelji na sluπanju glazbe. Predmetna nastava glazbene kulture moæe zapoËeti u 4. uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritiËko i estetsko) procjenjivanje glazbe. glazbeni oblici i vrste. uzeti u obzir i skrivene uËinke (nastave) glazbe (npr.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Glazbena kultura GLAZBENA KULTURA UVOD Kako je glazba vrlo znaËajan dio ljudske kulture. glazbena nastava u osnovnoj πkoli ukljuËuje izbornu nastavu. Nastavne cjeline Folklorna glazba postavljene su posebno. doæivljava se i uËi glazba. razvijanje glazbene kreativnosti. UËitelj je slobodan u konkretnom odabiru primjera za odreenu nastavnu jedinicu i u podruËjima. uËitelja obvezuje samo naznaËena koliËina pjesama. nego su i æivot sam. prava mjesta aktivnoga muziciranja. folklor.po naËelu realne ostvarivosti i moguÊnostima glazbeno relevantnoga dosega. Mogu se ocjenjivati razine obrazovnih postignuÊa kod nastavnih tema upoznavanja glazbe te uoËavanja glazbenih sastavnica (glazbala. UËitelj je slobodan u izboru naËina aktivnoga muziciranja . kulturno-estetsko naËelo polazi od toga da nastava glazbe mora uËenika i pripremati za æivot. pa se na tome ne smije inzistirati. I popise pjesama u nastavnom podruËju pjevanje treba shvaÊati kao preporuku.). a drugo kulturno-estetsko. pjevaËki glasovi. Oni su. u pravilu ne ocjenjuju. Nastavu glazbene kulture proæimaju dva temeljna naËela: jedno je psiholoπko. pjevanje i sviranje. neka sluπaju odabranu glazbu i neka se igraju (ritmiziraju imitirajuÊi uËitelja. Posebnu pozornost zasluæuju ansambli: zbor i moguÊi orkestri. glazbala. sviraju i sl. odnosno glazbi). izvannastavne aktivnosti (zbor. oblikovanje glazbenoga djela. sam uobliËuje dobar dio nastave uzimajuÊi u obzir i æelje i moguÊnosti uËenika. U odgovarajuÊim razredima naznaËeno je samo koliko takvih cjelina treba obraditi. Koliko je to moguÊe. Isto tako. promijenjeni odnos prema predmetu. jer njihova dob. osjeÊaja pripadnosti. preko narodne (domaÊe 66 i strane). obogaÊuje se uËenikov osjeÊajni svijet i izoπtruje njegov umjetniËki senzibilitet. Specijalizirana uËionica je conditio sine qua non uspjele nastave glazbe. πto znaËi da daje slobodu uËitelju da.). ali i nakon πkole. znanje pjesme). ona mora imati svoje mjesto u opÊem odgoju i obrazovanju. improviziraju. na samome mjestu. raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan uËionice. Nuæno je da se nastava glazbe odræava svakoga tjedna. zajedniπtva i snoπljivosti. Kako je svaki uËinak u razredu relativan. Glazba je u niæim razredima osnovne πkole idealno podruËje za snaæno poticanje pozitivnih emocija. nisu samo vrijeme i mjesto pripreme za æivot. do jazza i popularnih æanrova svih vrsta. Psiholoπko naËelo uzima u obzir Ëinjenicu da uËenici u pravilu vole glazbu i da se njome æele i aktivno baviti (pjevati. UËinak toga procesa nije moguÊe izravno koliËinski odrediti. razredu. UËitelj Êe sam odluËiti koliko Êe vremena posvetiti tomu podruËju. Operativnu razinu glazbene pismenosti u osnovnoj πkoli nije moguÊe postiÊi. Sav tekstovni nastavni materijal moæe stajati u πkoli i nije potrebno da ga djeca nose kuÊi. Nepotrebno je uvoenje notnoga pisma i drugih glazbenoteorijskih sadræaja. glazbeno-stilska razdoblja i sl. toj æelji uËenika treba izlaziti ususret. Stoga se nastavna podruËja izvoenja glazbe. osim pokazanoga (npr. kao πto mora voditi raËuna o pojedinaËnim glazbenim sposobnostima uËenika. izvan tablica po razredima. pleπu. CILJ Cilj nastave glazbe u opÊeobrazovnoj πkoli uvoenje je uËenika u glazbenu kulturu. a to su folklorna glazba. tj. umjetniËke glazbe. pjevaËki glasovi. kreÊu se na glazbu. Otvorenost programa ogleda se i u obradbi podruËja glazbenoga opismenjivanja. bude kompetentan korisnik glazbene kulture. svirati). instrumentalne i vokalne skupine.

na samome mjestu. tempa.razgovorom . S ZadaÊa sviranja jest sviranje kao takvo a ne (samo) uËenje konkretnoga glazbenog komada. teksta. tempo. E upoznati s osnovnim elementima glazbenoga jezika. treba se posluæiti i video komponentom. Glazbeni se oblici prepoznaju na glazbenim primjerima. NauËene pjesme pjevati tako da se gledaju note. Znanje uËenika provjeravati iskljuËivo uz upotrebu glazbenih primjera! ZADAΔE UËenike treba: E upoznati (metodiËki voenim sluπanjem) s razliËitim glazbenim djelima. eventualno sviranje). Gdje god i kad god je to moguÊe. nego i hodati i kretati se viπe ili manje stilizirano (plesati. UËenici sami izvode zakljuËke.sve shvaÊati kao neobveznu igru. Primjeri nisu ilustracijski nego se sluπaju viπekratno i u cjelini. svaki je rezultat u razredu relativan. ponavljanjem. ritma. dinamiku i druge glazbene znaËajke. vjeæbanjem (pjevanje. te prepoznati glazbala po zvuku i opisati ih prema slici. E poticati na samostalnu glazbenu aktivnost (pjevanje. jasan izgovor i razumijevanje. Ne uËe se verbalne definicije. a zatim se . Temeljna metoda: razgovor (nakon sluπanja). potrebno je za svakoga od njih imati viπe glazbenih primjera: Primjeri su ilustracijski i ne moraju se sluπati u cjelini. na glazbenom primjeru opisati znaËajke. Cjelinu Slobodno.iz glazbe izvode zakljuËci.bez ulaæenja u teoriju i bez uvjeæbavanja. ugodna aktivnost koja niËim ne optereÊuje uËenike. glazbenim moguÊnostima djece i svrsi predmeta. sviranje uËitelj organizira i ostvaruje potpuno slobodno. Stoga uspjeh uËenika u toj temi ne moæe utjecati na njegov konaËan uspjeh u predmetu. Samim sudjelovanjem u glazbenoj djelatnosti kod uËenika se izoπtravaju pojedine glazbene sposobnosti (intonacijska. U ovim aktivnostima vaæniji je proces od ishoda. Pjesme se uËe po sluhu. Intonacijske i ritamske pojave osvjeπÊuju se na nauËenim pjesmama po sluhu . Ako je to ikako moguÊe. uËi se tu. Glazbene vrste upoznaju se tako da se za svaku vrstu upoznaju po dva do tri stavka (broja) . te uvesti i ostale folklorne elemente: obiËaje. NAPOMENA Nastava glazbe mora se odvijati u ugodnom ozraËju liπenom svake napetosti. Napomena za teme iz folklorne glazbe Svi se pojmovi izvode iz sluπanja glazbenih primjera po sljedeÊem naËelu: najprije se sluπa glazbeni primjer. razgovorom. S ZadaÊa glazbenoga opismenjivanja je stjecanje samo osnovnih obavijesti o notnom pismu. sviranje). Neke pjesme mogu se iskoristiti za (retrogradno) uvjeæbavanje intonacije dura i mola pjevanjem solmizacijom .pa i razgovor izmeu samih uËenika. Tada je to aktivno sluπanje s aktivnim praÊenjem glazbenih sastavnica: melodije. radi povezivanja notne slike s kretanjem melodije. koncentriranim sluπanjem glazbe. 67 . Sve πto je vaæno znati. S ZadaÊa pjevanja pjesama u prvom je redu pjevanje kao takvo a ne (samo) uËenje pjesme. Samo se po sebi razumije da Êe se pjevati pjesme s obraivanih folklornih podruËja. Nastava glazbe mora biti lagana. ples. Kako bi se osvijetlile sve znaËajke zvuka pojedinoga glazbala. Glazbeni se oblici upoznaju na temelju sluπanja i aktivnoga praÊenja predloæenih glazbenih primjera. improvizirano ritmiziranje. kretanje teme (melodije). Izabrani primjeri sluπaju se viπekratno i u cjelini. Skladbe se sluπaju postupkom aktivnoga sluπanja u kojem uËenici prate oblikovne elemente. ritam. Glazbala se upoznaju na temelju sluπanja odgovarajuÊih glazbenih primjera. Kod njih treba stvarati dojam kako je dovoljno da budu opuπteni da se prepuste djelovanju glazbe i da o tome slobodno razgovaraju s uËiteljem kao partnerom. Mogu se pjevati i druge pjesme po slobodnom odabiru uËitelja ako odgovaraju dobi. Sami su oblici i vrste pritom u drugome planu i verbalno znanje o njima u naËelu ne ide dalje od onoga πto se moæe sluhom otkriti na glazbenom primjeru. ali se sluπanje u cjelini preporuËuje ako to raspoloæivo vrijeme dopuπta. Primjeri nisu ilustracijski. Treba postiÊi lijepo.veÊ prema raspoloæivom vremenu. vodeÊi raËuna samo o njenoj glazbenoj relevantnosti. Aktivnosti toga tipa imaju i rekreativan uËinak na uËenike. UËenici moraju znati prepoznati glazbu prema folklornoj pripadnosti. noπnje. izraæajno pjevanje. glavne skladatelje (informativno). koraËati). Ne uËe se definicije. treba napustiti uobiËajeni raspored sjedenja u dvoredovima kako bi se uËionica doæivjela kao slobodan prostor u kojem uËenici mogu ne samo sjediti. S ZadaÊa sluπanja jest razvoj glazbenog ukusa ali i upoznavanje konkretnih glazbenih djela i odlomaka.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Glazbena kultura Zbog posebnosti ove teme. te ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju. Verbalne obavijesti svode se na odreenje vrste. Temeljna metoda: razgovor (nakon sluπanja). kretanje na glazbu. ritamska) i razvija senzibilnost za glazbu. na glavne znaËajke. S ZadaÊa obradbe glazbenih vrsta i oblika u prvom je redu aktivno sluπanje glazbe. Temeljna metoda rada mora biti razgovor uËitelja s uËenicima .

iπ. Obrazovna postignuÊa: izraæajno pjevati i jasno izgovarati tekst obraenih pjesama. bistra voda. bale. Nastavno podruËje sluπanja glazbe razvija sposobnost sluπne koncentracije. nazivi ritamskih udaraljki kojima sviramo. na kraju πkolske godine. temelji se na glazbenim podruËjima pjevanja. Nastavno podruËje sviranja razvija osjeÊaj ritma. UËenici tijekom prva tri razreda trebaju: E uoËiti i sluπno razlikovati visinu tona / viπi i niæi ton/ i trajanje tona /duæi i kraÊi ton E sluπno razlikovati i odrediti dinamiku skladbe / tiho. ritam. NAPOMENA Mogu se pjevati i druge pjesme po slobodnom odabiru uËitelja poπtujuÊi naËelo zaviËajnosti. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvoenje pjesama bez obvezatnoga zapamÊivanja teksta. op. Nastavno podruËje pjevanja razvija osjeÊaj toËne intonacije i ritma. Hristo Nedjalkov: Jesen. Sveti Niko svijetom πeta. Vera GerËik: Kiπica. ako odgovaraju dobi i glazbenim moguÊnostima djece. specifikacije sluha (moguÊnost prepoznavanja zvukova i boja razliËitih glasova i glazbala).Josip Runjanin: Lijepa naπa domovino. Robert Schumann: Divlji jahaË (iz Albuma za mlade. Pliva riba. analize odsluπanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja glazbe. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. razvija senzibilitet za glazbu. PraÊenje i vrjednovanje nuæno je prilagoditi individualnom razvoju glazbenih sposobnosti. Obraditi najmanje 15 pjesama. Kad si sretan. instrumentalnu i vokalnoinstrumentalnu glazbu E prepoznati i sluπno razlikovati izvodilaËki sastav skladbe / zvuk pojedinaËnih glazbala na razini prepoznavanja E razvijati glazbeni izriËaj E razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnosti E obogaÊivati emocionalni svijet i izoπtravati umjetniËki senzibilitet E razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem vrijednosnih kriterija za kritiËko i estetski utemeljeno procjenjivanje glazbe 1. umjereno. djeËja pjesma (umjetniËka. Nastavno podruËje glazbene kreativnosti izoπtrava pojedine glazbene sposobnosti (intonacija. En ten tini. brzo E razvijati intonativne i ritamske sposobnosti E razvijati glazbeno pamÊenje E prepoznati i sluπno razlikovati vokalnu. nakon utvrenoga inicijalnog stanja na poËetku te zavrπnoga. visinu tona (viπi i niæi ton).). sluπanja glazbe i glazbene kreativnosti. Vladimir Tomerlin: Zdruæena slova. KljuËni pojmovi: brojalica. solopjevaË. potiËe maπtovitost glazbenoga izraza i samopouzdanje pri iznoπenju novih ideja. 3. narodna). Dragutin Basrak: Padaj. Janez Bitenc: Tika-taka. polagano i brzo. Primoæ Ramovπ: Dijete pjeva. Sve kljuËne pojmove potrebno je rabiti na razini prepoznavanja. metra. Mi smo djeca vesela. Djeca i maca. SVIRANJE E sviranje ritma . TeËe. glazbena igra. Modest PetroviË Musorgski: Ples piliÊa (iz ciklusa Slike s izloæbe). iπ. silazno). sviranja.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Glazbena kultura RAZREDNA NASTAVA Program nastave glazbene kulture.sviranje doba kao pratnja obraenim brojalicama i pjesmama KljuËni pojmovi: brojalica. 68. Obrazovna postignuÊa: izvoditi ritam i dobe jednostavnih pjesama i brojalica. Janez Bitenc: Mlinar Miπo. Ludwig van Beethoven: PtiËja tuga. u prva tri razreda osnovne πkole. Josip Kaplan: Zeko pleπe. Josip Kaplan: »estitka majËici. padaj snjeæiÊu. percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho. Narodne: Iπ. Kako se πto radi. dobe. Spavaj mali BoæiÊu. ritam). ja sam mali miπ. Dmitrij ©ostakoviË: KoraËnica. Jean Baptiste Lully: Dok mjesec sja (djeËji zbor). a ne njihovoga definiranja i teorijskoga obrazlaganja.ritamska pratnja obraenim brojalicama i pjesmama E sviranje doba . Miroslav MiletiÊ: Bubnjar. DjeËja poskoËica.). Robert Schumann: Radostan seljak (iz Albuma za mlade. 2. Ludwig van Beethoven: Za Elizu 68 . Milan Majer: Ale. PJEVANJE Pjesme: Ljiljana Goran: Semafor. SLU©ANJE GLAZBE Skladbe: Antun MihanoviÊ . Stjepan Mikac: Prvoπkolci. pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno. biri. glazbeno pamÊenje i samopouzdanje. teËe. Zlatko ©poljar: Veseljak. glasno/ i odrediti tempo skladbe / polagano.68. precizne koordinacije i suradnje. Camille Saint-Saëns: Pijetao i kokoπi (iz ciklusa Karneval æivotinja). Moj dom. op. Makso Pirnik: ZvonËiÊ u proljeÊe.

realizirati ih glasom. blistaj. Zlatko GrgoπeviÊ: Cin. zbor). KljuËni pojmovi: ton. Johann Strauss: JelaËiÊ koraËnica. glazbalima kojima uËenici raspolaæu E slobodni improvizirani dijalozi glazbalima i glasom Improvizacija melodije E slobodni improvizirani dijalozi glasom Improvizacija pokretom E male. ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI Improvizacija ritma E izmiπljanje malih ritamskih cjelina ostvarenih neutralnim slogom. Pliva riba. Obrazovna postignuÊa: sluπno percipirati glazbeno izraæajne sastavnice skladbe (izvodilaËki sastav. Maria Cukierówna: Tramvaj . orkestar). govorom. ten. Narodne: Pljesnimo svi zajedno. SVIRANJE E sviranje ritma . Po izboru uËitelja.10 novih skladbi / na razini prepoznavanja. Sergej Prokofjev: 1. tempo. Obraditi najmanje 15 pjesama. Josip MagdiÊ: Mali zoo (Leptir. himna. Mogu se pjevati i druge pjesme po slobodnom odabiru uËitelja poπtujuÊi naËelo zaviËajnosti. stavak (Alla turca). Camille SaintSaëns: Klokani. Muzikaπ. Glazbena kultura Molba gljive muhare. 25: 3. Juro je. Giovanni Battista Pergolesi: Gdje je onaj cvjetak æuti (djeËji zbor). Narodna: Narodi nam se. Josip LuliÊ: Moj djed. udaraljkama… E slobodna zvukovna improvizacija rukama. sluπno razlikovati pjesme razliËitog tempa i dinamike. stavak Gavota.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu (samo tema). Josip Kaplan: Pred majËinom slikom. Blistaj. Pjevala je ptica kos. Jedna vrana gakala. Junak Janko. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. sviranje (pojedina glazbala. Jakov Gotovac: Dom. KV 331. percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho. Miπ mi je polje popasel. Leopold Mozart: DjeËja simfonija (svi stavci. tempo. Mario Bogliuni: SnjegoviÊ. Ivo Lhotka Kalinski: Stari dubrovaËki plesovi. zvuk. Robert Schumann: VojniËka koraËnica (Album za mlade. 2. Nikolaj Rimski-Korsakov: Bumbarov let (PriËa o caru Saltanu). xxxx: Radujte se narodi. Pero Gotovac: En. Ukolu je sestrica. pjevanje (pjevaË. simfonija u D-duru (≈KlasiËna«). Boris Krnic: Medo pleπe. Vladimir Tomerlin: Izgubljeno pile. Obrazovna postignuÊa: izraæajno pjevati i jasno izgovarati tekst obraenih pjesama. Obrazovna postignuÊa: svirati i razlikovati ritam i dobe obraenih bojalica i pjesama. NAPOMENA 4.vlak. nogama. Bela Bartok: Igra.Josip Runjanin: Lijepa naπa domovino. ako odgovaraju dobi i glazbenim moguÊnostima djece. cin. Fosili (iz ciklusa Karneval æivotinja). op. Franz Schubert: Uspavanka (djeËji zbor+klavir). Pauk). Mala noÊna muzika KV 525). Giovanni Battista Pergolesi: Gdje je onaj cvijetak æuti. dinamika. Proljetna pjesma. NAPOMENA Upoznati najmanje 5 . obiljeæavati pojedine rijeËi i fraze zvukom nekih glazbala prema izboru uËenika. 68). dinamiku. Lazarova-Ruml Jerabkova: Ruke. Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet (3. cin. xxxx: Svim na zemlji mir. stavak. Muha. udaraljkama i pokretom. Robert Schumann: ProljeÊe. Mali ples. zvijezdo mala. op. percipirati visine i trajanja tonova. 3.ritamska pratnja obraenim brojalicama i pjesmama E sviranje doba . Stjepan Mikac: Sve bih dao kad bih znao. SLU©ANJE GLAZBE Skladbe: Antun MihanoviÊ . Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata za klavir u A-duru. Marija MatanoviÊ: . polagano i brzo. ugoaj). Antonio Vivaldi: Zima. pokret. Obrazovna postignuÊa: sluπno percipirati glazbeno izraæajne sastavnice skladbe (percipirati izvodilaËki sastav. solist. sluπati i upoznati joπ pokoju skladbu. Zlatko Grgoπevi: Sveti Juraj. Stojanov: Jesenska pjesma. tini. 3.sviranje doba kao pratnja obraenim brojalicama i pjesmama KljuËni pojmovi: nazivi ritamskih udaraljki kojima sviramo. Branimir SakaË: Instrument Ëarobnjak. spontano izgovorenim skupinama glasova. ugoaj). Akvarij. Ja posijah lan. Brzojav. Radujte se narodi.auto . Obrazovna postignuÊa: izmiπljati male ritamske / melodijske cjeline. ali pojedinaËno). a prema raspoloæivu vremenu. veselje. doπ’o. prema pojednaËnim sposobnostima uËenika. KljuËni pojmovi: pojedina glazbala. Zlatko ©poljar: Proljetna pjesma. Emil Cossetto: Doπ’o. dirigent. PJEVANJE Pjesme: V. skladatelj. dogovorom sastavljene glazbene igre uz pokret Tonsko slikanje E obiljeæavanje pojedinih rijeËi ili fraza zvukom nekih glazbala prema izboru uËenika E oponaπanje zvukova neposrednog okoliπa spontanom ili dogovorenom improvizacijom KljuËni pojmovi: kreativnost. KljuËni pojmovi: skladba. 69 2. Aram HaËaturijan: Ples sa sabljama (iz baleta Gajane).

Mali ples. Camille Saint-Saëns: Labud (iz ciklusa Karneval æivotinja). udaraljkama i pokretom. instrumentima kojima uËenici raspolaæu. U to vrijeme godiπta. NAPOMENA Upoznati najmanje 5 . Arsen DediÊ: Sretna Nova godina. prema individualnim sposobnostima uËenika. NAPOMENA Mogu se pjevati i druge pjesme po slobodnom odabiru uËitelja poπtujuÊi naËelo zaviËajnosti. Emil Cossetto: Moja diridika (zbor i tamb. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1.10 novih skladbi / na razini prepoznavanja. dogovorom sastavljene glazbene igre uz pokret Tonsko slikanje E obiljeæavanje pojedinih rijeËi ili fraza zvukom nekih glazbala prema izboru uËenika E oponaπanje zvukova neposrednog okoliπa spontanom ili dogovorenom improvizacijom KljuËni pojmovi: ritamske. udaraljkama… E slobodna zvukovna improvizacija rukama. tiËek. Jednu sem ruæu mel. Obrazovna postignuÊa: improvizirati i izvoditi male ritamske/melodijske/meloritamske cjeline glasom. Prijateljstvo pravo. te po izboru uËitelja. Camille SaintSaëns: Pijanisti (iz ciklusa Karneval æivotinja). prema pojedinaËnim sposobnostima uËenika. Obrazovna postignuÊa: izvoditi ritam i dobe nauËenih pjesama. Andrè-Ernest-Modeste Grètry: Magarac i kukavica. Obrazovna postignuÊa: sluπno percipirati glazbeno izraæajne sastavnice skladbe (izvodilaËki sastav. FtiËek veli. dinamika. kriËi. Prema raspoloæivom vremenu sluπati i upoznati joπ pokoju skladbu. 3. spontano izgovorenim skupinama glasova. Rajko EÊimoviÊ: Saonice male Sanje. sluπanje i upoznavanje joπ pokoje skladbe. Cin can cvrgudan. 2. SVIRANJE E sviranje ritma . Sunce 70 NAPOMENA Upoznati najmanje 5 . Proljetno kolo. pleπi poskoËi. tempo. Raca plava po Dravi. ork. Lovro ÆupanoviÊ: Zapjevajmo sloæno svi. »eænja za proljeÊem (djeËji zbor). dobe. te po izboru uËitelja. Wolfgang Amadeus Mozart: Das klinget so herrlich das klinget so schön . KljuËni pojmovi: oblik skladbe (dvodjelna i trodjelna pjesma. Nikπa NjiriÊ: Godiπnja doba. 4. PJEVANJE Pjesme: Antun MihanoviÊ-Josip Runjanin: Lijepa naπa domovino. xxxx: Bumbari i pËele. Andrè-Ernest-Modeste Grètry: Magarac i kukavica (djeËji zbor). ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI Improvizacija ritma E izmiπljanje malih ritamskih/meloritamskih cjelina ostvarenih neutralnim slogom. 3. Na kamen sjela Ljubica. izvoditi i sluπno razlikovati pjesme u razliËitom tempu i dinamici. Hrvatska. Camille Saint-Saëns: Zavrπna koraËnica (iz ciklusa Karneval æivotinja). Camille Saint-Saëns: Slon (iz ciklusa Karneval æivotinja). Sergej Prokofjev: PeÊa i vuk.zbor sa zvonËiÊima (iz opere »arobna frula: Finale 1. ugoaj i glazbeni oblik). Prema raspoloæivom vremenu. govorom. Antonin Dvo≥ák: Humoreska. oponaπati zvukove slobodnom improvizacijom. Kiπa pada. Rudolf Matz: Stara ura igra polku. Rudolf Matz: Elegija i humoreska.Josip Runjanin: Lijepa naπa domovino. solopjesma strofnog oblika). Marija MatanoviÊ: ProljeÊe u srcu. U kolu. percipirati visine i trajanja tonova. Ëina). melodijske i meloritamske cijeline. nogama. KriËi. KljuËni pojmovi: domoljubna pjesma. percipirati. M.sviranje doba kao pratnja obraenim brojalicama i pjesmama KljuËni pojmovi: ritam. Pleπi. kiπa Êe. Pjesma u kolu. SLU©ANJE GLAZBE Skladbe: Antun MihanoviÊ . oj. Ode zima. Wolfgang Amadeus Mozart. ako odgovaraju dobi i glazbenim moguÊnostima djece.10 novih skladbi /na razini prepoznavanja. Ljudevit Gaj: Oj. Brajπa Raπan: Moja majka. razlikovati ritam i dobe. Obraditi najmanje 15 pjesama. Branimir MihaljeviÊ: Zeko i potoËiÊ.ritamska pratnja obraenim brojalicama i pjesmama E sviranje doba . Branko Starc: ZvonËiÊi-Êi. E slobodni improvizirani dijalozi instrumentima i glasom Improvizacija melodije E slobodni improvizirani dijalozi glasom Improvizacija meloritamskih cjelina E slobodni improvizirani dijalozi glasom ili igre po dogovorenom predloπku Improvizacija pokretom E male. Ivo Lhotka Kalinski: Gudba za kolo horvatsko.). Sadila sam bosiljak. Narodne: Nesla dekla v melin. Luigi Boccherini: Menuet. . Petar IljiË »ajkovski: Ples πeÊerne vile.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Glazbena kultura sije. Fortunat PintariÊ: Dudaπ. Obrazovna postignuÊa: izraæajno pjevati i jasno izgovarati tekst obraenih pjesama. Vatroslav Kolander: Jesenska.

Schumann: Divlji jahaË iz Albuma za mlade. Haydn: Koncert za trubu u Es-duru. 61/9 iz glazbe za Shakespeareovu komediju San Ivanjske noÊi. Gotovac: Dom. jednostavne ritamske pojave (figure). 142. Obrazovna postignuÊa: pjevanje ljestvice solmizacijom i abecedom. spontano izgovorenim skupinama glasova. Po kopinom. Mikac: Sve bih dao kad bih znao.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4. PJEVANJE Pjesme: W. Dva i dva su Ëetiri. MilankoviÊ: Maestral. Kunc: Mlado liπÊe: Draga priËa: Tri prizora iz crtanog filma. Iz pjevanja pjesama osvijestiti mjeru. u pjesmama razlikovati melodiju. izgovaranjem neutralnim slogom. As-dur. A. br. op. Schubert: Impromptu. solmizaciju. 70. Z. stavak). RE. A. 4 u fmolu (Zima) . Obrazovna postignuÊa: poznavanje 5-10 novih skladbi. Mozart: Mala noÊna muzika KV 525: Menuet (3. Verdi: Zbor Cigana iz opere Trubadur. nogama. »ajkovski: Zima (djeËji zbor). Mendelssohn: Svadbena koraËnica op. I. R. kljuË. Sadila sam rogozek. S. L. R. Lepa Mara kolo vodi. M. F. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. stavak. Lepi moji strnokosi. PREDMETNA NASTAVA 4. KljuËni pojmovi: skladba kao takva. F. 3. A. obiljeæavati pojedine rijeËi i fraze zvukom nekih glazbala prema izboru uËenika. GrgoπeviÊ: SunËece zahaja. Δiro. 71 . elementarno (verbalno) poznavanje (slike) notnoga pisma na razini prepoznavanja. kucanjem. teËe bistra voda. bez ikakva ≈teoretiziranja«. metar. Papandopulo: Osam studija za klavir . Koncert br. Ples piliÊa Tuilleries). 1.2. 68. Majka Mari kose plela. Rogers: DO. 2. op. Pjevaj mi pjevaj sokole. Vivaldi: 4 godiπnja doba. Chopin: Valcer u Ges-duru. 1. abeceda. E slobodni improvizirani dijalozi glazbalima i glasom Improvizacija melodije E slobodni improvizirani dijalozi glasom E improvizacija meloritamskih cjelina Improvizacija meloritamskih cijelina E slobodni improvizirani dijalozi glasom ili igre po dogovorenom predloπku Improvizacija pokretom E male. Jelica kolce vodila. Δuk sedi. zvuk. W. G. Kalinski: Dalmatinski plesovi. znati ime skladatelja i skladbe. Staro sito i korito. TeËe. dinamiku. izraæajno pjevanje. N. Pjevanje C-durske ljestvice po sluhu uz gledanje nota. br. nazivi pojedinih glazbala. NjiriÊ: Vjetar. Schubert: Snivaj. B. abecedom i solmizacijom. F. Veselo mi plovimo. MjeseËev pjesnik. Glazbeni se pojmovi izvode iz prirode glazbenoga djela (nazivi izvoaËkih sastava. lijepo. Ritamske i metarske oznake iz nauËenih pjesama.br. tempo. 3. Obrazovna postignuÊa: improvizirati i izvoditi male ritamske/melodijske/meloritamske cjeline glasom. glazbalima kojima uËenici raspolaæu. 1. trodobna i Ëetverodobna mjera. Obrazovna postignuÊa: poznavanje 15 pjesama. B. Sinfonietta za gudaËe. abeceda. Oj Jelena. J. Glazbena kultura KljuËni pojmovi: pjesme kao takve. spavaj. dogovorom sastavljene glazbene igre uz pokret Tonsko slikanje E obiljeæavanje pojedinih rijeËi ili fraza zvukom nekih glazbala prema izboru uËenika E oponaπanje zvukova neposrednog okoliπa spontanom ili dogovorenom improvizacijom KljuËni pojmovi: kreativnost. op. KljuËni pojmovi: ljestvica. oznake za tempo. P. B. solmizacija. Oj Jelo. DediÊ: Himna zadrugara. Jelice. F. Ja posijah lan. trajanja nota = razina prepoznavanja. Gle ide jeæ. Dvodobna. MI. SLU©ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE Skladbe: P. abecedu. Jelena. ritam. dinamiku i sliËno) . pokret. VrbniËe nad morem.na razini prepoznavanja. ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI Improvizacija ritma E izmiπljanje malih ritamskih cjelina ostvarenih govorom. stavak Largo. Evo san ti doπa. Mozart: »eænja za proljeÊem. prepoznavanje skladbi (prema individualnim sposobnostima uËenika). jasan izgovor i razumijevanje teksta. oponaπati zvukove slobodnom improvizacijom. pjevanje pjesama po sluhu uz gledanje u note radi uoËavanja podudarnosti kretanja melodije s njenim grafiËkim prikazom. IZVO–ENJE GLAZBE I GLAZBENO PISMO Slika C-durske ljestvice. I. doba crtovlje. Upoznavanje pojava bez uvjeæbavanja. Bjelinski: Kapljice (djeËji zbor). prepoznati glazbala. Farandine moj. J. izvoenje jednostavnijih ritamskih obrazaca. temeljne oznake tempa. A. udaraljkama… E slobodna zvukovna improvizacija rukama. solmizacija. U livadi pod jasenom. Tri su ptice. 2. Musorgski: Slike s izloæbe (Promenada. J.. ritam. udaraljkama i pokretom. M. Savila se bijela loza. Kaplan: »estitka majËici. stavak Perpetuum mobile.

Tri jetrve æito æele. Obrazovna postignuÊa: poznavanje zvuËnih. Folklorna glazba* 1. Drmeπ. Oj Ivane IvaniÊu. da si od zlata. barem neki od pojmova na razini izravnog prepoznavanja na glazbenom primjeru. Cvit mi je u gori. glazbenih znaËajki folklorne glazbe dalmatinskih otoka. Oj stani mala na opanke moje. lijerica. sluπanja glazbe. Dubrovnika i dalmatinske obale Primjeri za izbor: Roene smo u Betini selu. U Betini ponajbolje jesu. KljuËni pojmovi: a cappella pjevanje muπkih i æenskih skupina. Obrazovna postignuÊa: poznavanje zvuËnih. glazbenih znaËajki folklorne glazbe Podravine i Posavine. ljubavne. barem neki od pojmova na razini izravnog prepoznavanja na glazbenom primjeru. Oj meni vele udaj se mala. Meni te je majka obeÊala. kirales. pjevanje a cappella. Sva su sela prominila boju. 5. Folklorna glazba dalmatinskih otoka. pripovjedne pjesme. Jematvanski zvuci. Divojka je i od sebe lipa. plesne. Svatovski drmeπ. dvojnice gudaËki sastavi. beÊarac. Pastirska. JankiË dojahal. Dubrovnika i dalmatinske obale. muπke pjevaËke skupine. muπkarci (solo). Viknu vila s Prologa planine. Glasnice. Svadbene pjesme. 2. pjevanje uz tambure. netemperirano pjevanje. klapsko pjevanje. NASTAVNO PODRU»JE: SLU©ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE TEME 4. Zagorski ples. Svet Ivane o’ moga Trogira. Samica. Ples z ropËecom. Oj ribare ribariÊu. Splitski plesovi. netemperirano pjevanje. svadbene pjesme. solo æenski glas. Volim æeti i kopati. Tica vuga lepo speva. * Teme iz folklorne glazbe obrauju se. Slavonsko kolo. Obrazovna postignuÊa: poznavanje zvuËnih. vrste pjesama: rugalice. jednostavna melodika malog opsega. tambura samica. sviranje (bez velikih pretenzija) na jednostavnijim glazbalima i sl. rozganje. Titrala se lepa Mara. pjevanje uz ples. pjevanje u kolu. Obrazovna postignuÊa: poznavanje zvuËnih. gajde. Labinski tanac. Polka. mandoline. 6. Nema pisme nit ima pivanja. 72 . Kabanica od seksera. ojkanje. Svatovac. KljuËni pojmovi: 0. cimbal. Folklorna glazba Slavonije i Baranje Primjeri za izbor: ©okaËko kolo. KljuËni pojmovi: violina. glazbenih znaËajki folklorne glazbe Banovine i Like. barem neki od pojmova na razini izravnog prepoznavanja na glazbenom primjeru. radne. KljuËni pojmovi: æenske skupine a cappella. Glazbena kultura 3. od 5. Na dobro vam novi dan svanija. Volim æeti i kopati. Lino. GLAZBENE IGRE Slobodno kreiranje glazbenih igara po izboru uËitelja: slobodno ritmiziranje oponaπanjem uËitelja. Mljetska poskoËica.. Polegla trava detela. æenske pjevaËke skupine. LiËk. Drmeπ. ali postoji velika moguÊnost izbornih sadræaja u podruËjima pjevanja. Pojila je nevjestica. poskoËica. glazbenih karakteristika folklorne glazbe Hrvatskog Zagorja i Meimurja. radne pjesme. ali i zbog specifiËnosti predmeta. Folklorna glazba Istre i Kvarnera Primjeri za izbor: Potancu. Obrazovna postignuÊa: poznavanje zvuËnih. Folklorna glazba Banovine i Like Primjeri za izbor: Glasnice. lino. glazbenih znaËajki folklorne glazbe Slavonije i Baranje. te u podruËju glazbenih igara. dijaloπke pjesme. Tri djevojke jeËam æele. ©roteπ. Oj odi brate da ga zapivamo. KljuËni pojmovi: folklorna glazba. Turopoljski drmeπ. u novije vrijeme i harmonika. Grad se beli preko Balatina. Obrazovna postignuÊa: vaæna je aktivnost. barem neki od pojmova na razini izravnog prepoznavanja na glazbenom primjeru. kompetencije su relativne i individualno razliËite. cimbal. slobodnim redoslijedom po razredima po naËelu zaviËajnosti. Da si od srebra. Kolo iz Duboπevice. æene (solo). Lepi Juro kres nalaæe. barem neki od pojmova na razini izravnog prepoznavanja na glazbenom primjeru. Zbira junak deklice. dvojnice (diple). Kozatuπ. Folklorna glazba Podravine i Posavine Primjeri za izbor: PaË poljka. Baruπi. slavonsko kolo. KljuËni pojmovi: citura (citra) tamburaπki sastav. πokaËko kolo. razreda nadalje. Meimurski lepi deËki. Diva Marica æito doæela. I ovo se klajna zeleni Juraj. Igrajte nam muæikaπi. IZBORNE TEME Zbog malog broja sati. radne pjesme. u nastavi glazbe ne pojavljuju se izborne teme kao teme. Sejali smo baæuljka. slobodno i stilizirano kretanje na sluπanu glazbu. Dobar veËer dobri ljudi. Barica. grupno (najËeπÊe æensko) pjevanje. Stara polka. Folklorna glazba Hrvatskog Zagorja i Meimurja Primjeri za izbor: Cveti mi fijolica. Ja posijah repu.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4. »ardaπ.

period. Pergolesi: Gdje je onaj cvjetak æuti. mol. Schumann: Divlji jahaË. Strauss: Pizzicato polka. Potpuhnul je tihi vitar. Nabrojeni oblikovni elementi upoznaju se na temelju sluπanja predloæenih glazbenih primjera.prepoznavanje na konkretnom glazbenom primjeru. »ajkovski: Slatko sanjarenje. Paganini: Capriccio u a molu. znati ime skladatelja i skladbe. Jacques Loussier: The Bach Book osobito 1. B. KV 331 (1. S. nazivi pojedinih glazbala. ples. IMPROVIZIRANO RITMIZIRANJE. J. violu i orkestar u Es-duruKV 364. jasan izgovor i razumijevanje teksta. glazbeni oblik i dr. plesa. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. Saint Saëns: Karneval æivotinja: Le cygne (labud). sposobnosti su relativne i individualno razliËite. nazivi izvoaËkih sastava. A. R. Mozart: Divertimento u D-duru. mjera. motiv. Obrazovna postignuÊa: prepoznavanje skladbi (prema osobnim sposobnostima uËenika). capriccio. Obrazovna postignuÊa: poznavanje 15 pjesama. BWV 1054). B. πaljive pjesme. I. G. F. stavak Intrada i/li 3. u parovima. stavak: Playful Pizzicato. Obrazovna postignuÊa: informativno poznavanje temeljnih znakova notnoga pisma . Primjeri: Oj Jelena Jelena. 3. lijepo. dur. Radostan seljak. KljuËni pojmovi: pjesma kao takva. 24. Sarasate: Ciganski napjevi. Sluπaju se viπekratno i u cjelini. temeljne oznake tempa i dinamike. reËenica. Vid’ja san je na πtacjunu. dinamiku i sliËno . Glazbena kultura Mozart: »eænja za proljeÊem. ritam. ViolonËelo: C. Primjeri nisu ilustracijski. . J. Papandopulo: Sinfonietta za gudaËe. R. stavak samo tema).1. F. mih. PJEVANJE Pjesme: Slobodan izbor uËitelja i uËenika.. 73 1. Hrvatska himna. UËenici sami izvode zakljuËke. Æganec: Vehni.. 24. van Beethoven: PtiËja tuga. stavak Koncerta za klavir u D-duru. N. L. prepoznati glazbala. dvodijelna pjesma. barem neki od pojmova na razini izravnog prepoznavanja na glazbenom primjeru.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Balun. Wagner: Zbor prelja iz opere Ukleti Holandez. period. Matz: Elegija i humoreska. GudaÊa glazbala Primjeri: Violina: P. KljuËni pojmovi: skladba kao takva. R. stavak (samo tema). Glazbeni se pojmovi izvode iz znaËajki same pjesme (tempo. Primjer iz jazz glazbe . oznake za tempo. KljuËni pojmovi: sopele.na razini prepoznavanja na konkretnim glazbenim primjerima. violonËelo. N. Tema Ode radosti iz 9. viola. N. Oblikovanje glazbenoga djela Dvodijelna pjesma. W. KljuËni pojmovi: violina. Mozart: Sonata u A-duru. Matz: Elegija i humoreska. Bizet: Votre toast je peu vous le rendre…(Pjesma Toreadora iz opere Carmen). M.na razini prepoznavanja. Viola: W. netemperirano pjevanje. Obrazovna postignuÊa: poznavanje glazbenih primjera. Folklorna glazba (2 nastavne teme po izboru) Vidjeti: Nastavne teme iz folklorne glazbe! 3. KRETANJE NA GLAZBU. Obrazovna postignuÊa: vaæna je aktivnost. G. Strauss: Pizzicato polka.Slon. A. stavak Perpetuum mobile. Schubert: Uspavanka. 2. A. B. Obrazovna postignuÊa: poznavanje zvuËnih. Lully: Dok mjesec sja. Britten: Simple Symphony . kontrabas.).na glazbenom primjeru i na slici. trodijelna pjesma. πurla. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog gudaÊega glazbala . vehni fijolica. muzikalno izvoenje ritamskih aktivnosti: kretanja na glazbu. simf. SLOBODNO. Liszt: Ljubavni san. 2. H. Ne uËe se definicije. SLU©ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE Skladbe: W.3. elegija. 4. Bach: SeljaËka kantata BWV 212: Ah es schmeckt doch gar so gut. dinamika. op. trodijelna pjesma . 5. op. W. humoreska. fraza. KljuËni pojmovi: 0 . Schumann: Pjesmica. reËenica. C. vodeÊi raËuna o njihovoj glazbenoj vaænosti i kvaliteti. izraæajno pjevanje. 20. Mozart: Koncertantna simfonija za violinu. Temeljna metoda: razgovor.po volji (npr. Haydn: Kaiserquartett. br. xxxx: Ptice se vraÊaju. J. A. KljuËni pojmovi: skladba kao takva. VillaLobos: Preludij br. J. DevËiÊ: Istarska suita (PoskoËica). V. preludij. R. J. Ne uËe se definicije. R. br. Kontrabas: C. TEME 2. IZVO–ENJE GLAZBE I GLAZBENO PISMO KljuËni pojmovi: tonalitet. pjevanje solistiËko. 1. 1. Za ilustraciju skupnoga zvuka gudaËa B. sviranja. PLES I SVIRANJE UËitelj potpuno slobodno kreira aktivnosti iz ovog nastavnog podruËja. grupe. P. Paganini: Capriccio u a-molu op. glazbenih znaËajki folklorne glazbe Istre i Kvarnera. von Weber: Zbor lovaca iz opere Strijelac vilenjak.vaæna je aktivnost. dvoglasno. ≈istarski√ idiom. Saint-Saëns: Karneval æivotinja .

Primjeri: W. stavak (Rondo). van Beethoven: Za Elizu. Voditi raËuna o kakvoÊi i primjerenosti! Primjeri su ilustracijski i ne moraju se sluπati u cjelini. sloæena trodijelna pjesma. op. KV 265. ne uËe se definicije. Bersa: Seh duπ dan. Lisinski: Ribar. G. Obrazovna postignuÊa: informativno poznavanje temeljnih znakova notnoga pisma . harmonika. »ajkovski: ©ËelkunËik: Valcer cvijeÊa. L. vrste zborova. W. W. J. tempa dinamike. tema s varijacijama. Oblikovanje glazbenoga djela Sloæena trodijelna pjesma. 3. orgulje. æenski. Ph. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog instrumenta .: br. B. Puccini: Turandot: arija Kalafa Nessun dorma. Glazbala a) Glazbala s tipkama Primjeri: Klavir/Ëembalo: J. rondo . Rameau: La Poule (Kokoπ). A. Ch.. Rossini: Seviljski brijaË: arija Figara Largo al factotum. Faure: Requiem: In paradisum deducant. Mozart: »arobna frula: arija Kraljice noÊi Der Hölle Rache: arija Sarastra O Isis und Osiris. Glazbena kultura odgovarajuÊih glazbenih primjera. Tada je to aktivno sluπanje s aktivnim praÊenjem teksta i/ili glazbenih sastavnica: melodije. sluπanja glazbe. 2. KljuËni pojmovi: pjesma kao takva. S. Kako bi se osvijetlile sve znaËajke pojedinog pjevaËkog glasa. Primjeri su ilustracijski. M. »elesta: P. ritam. Ne sluπaju se u cjelini nego samo karakteristiËni dijelovi. Harmonika: A. Traviata: arija Germonta Di Provenza il mar il sol. Obrazovna postignuÊa: poznavanje 15 novih pjesama. 2. stavak). 2. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. »embalo: J. Orgulje u jazzu: Jimmy Smith (ili neπto drugo). Bartók: Glazba za gudaËe. lijepo. 24. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier. 5. Sonata u c-molu. bariton. 1: Preludiji fuga u C-duru BWV 846 (preludij). A. izraæajno pjevanje. PJEVANJE Pjesme: Slobodan izbor uËitelja i uËenika. B. Orgulje: J. ritma. alt. JarnoviÊ: Koncert za violinu i orkestar u A-duru. N. ne treba pamtiti verbalne definicije. br. I. op. br.). iz pjesme se izvode glazbene znaËajke (tempo. Trubadur: arija Azucene Stride la vampa. I. Primjeri: W. PjevaËki glasovi Vrste pjevaËkih glasova. L. KljuËni pojmovi: skladba kao takva. Obrazovna postignuÊa: poznavanje konkretnih glazbenih djela: po dva primjera za svaki od oblika na razini prepoznavanja. I. 3. Mozart: 12 varijacija in C na francusku pjesmu ≈Ah vous dirai-je maman√. Bach: Toccata i fuga u d-molu. ali se sluπanje u cjelini preporuËa ako to raspoloæivo vrijeme dopuπta. Glasovi se upoznaju na temelju sluπanja 74 . muπki. bas. Zborske skladbe po izboru. tenor. Hatze: Serenada. cilj je glazba. Verdi: Rigoletto: arija Gilde Caro nome. B. I. sv. prepoznati oblik na glazbenom primjeru. stavak Adagio cantabile. G. Mozart: Mala noÊna muzika KV 525: Menuet (3. mjera. oblika. Zajc: Lastavicam. I.na razini prepoznavanja. G. »ajkovski: ©ËelkunËik: Ples πeÊerne vile. Tema s varijacijama. dinamika. Bjelinski: Kapljice. Gluck: Orfej i Euridika: arija Orfeja Che farò senza Euridice. udaraljke i Ëelestu . zborovi: mjeπoviti. SLU©ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE TEME 1. V. G. P. Obrazovna postignuÊa: prepoznavanje pjevaËkih glasova na glazbenim primjerima. Rondo. BWV 565. ali i zbog posebnosti predmeta. jasan izgovor i razumijevanje teksta. te u podruËju glazbenih igara. Ëelesta.1. A. mezzosopran. Ëembalo. glazbeni oblik i dr. Nekoliko primjera pjevaËa popularne glazbe. KljuËni pojmovi: sopran. u nastavi glazbe ne pojavljuju se izborne teme kao teme. G. potrebno je za svakoga od njih imati viπe glazbenih primjera.prema nahoenju uËitelja. I. Zajc: Nikola ©ubiÊ Zrinjski: Pjesma Jelene. A. ali postoji velika moguÊnost izbornih sadræaja u podruËjima pjevanja.na glazbenom primjeru i na slici.2. op 72. 1. br. Albinoni/R. Boccherini. KljuËni pojmovi: klavir (glasovir). Menuet iz Kvinteta u Eduru. 6. Majka.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu IZBORNE TEME Zbog malog broja sati. Paganini: Capriccio u a-molu. 3.Giazotto: Adagio u g-molu (orgulje i gudaËi). 13 . T. oblici su sredstvo. U razgovoru s uËenicima odrediti vrstu glasa. 13. stavak: nakon zavrπetka fuge. op.prepoznavanje na konkretnim glazbenim primjerima. Bizet: Carmen: arija Carmen (Habanera). Piazzolla: Adios nonino (ili neπto drugo πto se nae pri ruci). djeËji. Dvo≥ák: Slavenski ples. IZVO–ENJE GLAZBE I GLAZBENO PISMO KljuËni pojmovi: slobodno .

prepoznati na primjeru. Rock i pop glazba: od J. jasan izgovor razumijevanje teksta. Klarinet: W. 94 (bis). 25. I. M. G. ne treba pamtiti verbalne definicije. tema. B. provedba. op. stavak Allegro. S. Mozart: Simfonija u g-molu br. treÊi odsjeËak (dobro i za flautu). IZBORNE TEME Zbog malog broja sati. 525. 2.Uvod. C. Mandolina: W. F. glazbeno izvoenje ritamskih aktivnosti: kretanja na glazbu. 74. Rodrigo: Concierto de Aranjuez. V. stavak iz 2. PLES I SVIRANJE UËitelj slobodno oblikuje aktivnosti iz ove teme. C. A. te u podruËju glazbenih igara. Ne uËe se definicije. A. KRETANJE NA GLAZBU. ali i zbog specifiËnosti predmeta. J. 2. Ëina. repriza) . G. Prokofjev: Sonata u D-duru. Obrazovna postignuÊa: 15-20 novih pjesama. stavak PriËa careviÊa Kalendera. Ne sluπaju se u cjelini nego samo karakteristiËni dijelovi. lijepo. Primjeri nisu ilustracijski. ali se ne piπu na ploËu. stavak Adagio.na glazbenom primjeru i na slici. 3. Dvo≥ák: Simfonija u e-molu. I. Mozart: Koncert za flautu i orkestar u Dduru (ili G-duru).bit Êe dobro sve gdje se dobro Ëuje gitara. »ajkovski: Labue jezero (br. 2. vodeÊi raËuna o njihovoj glazbenoj relevantnosti i kvaliteti. simfonija u c-molu. op. Folklorna glazba (2 teme po izboru) 4. Izgovaraju se imena skladatelja i nazivi djela. 2 op. Gershwin: Rapsody in Blue. 2. »ajkovski: Valcer cvijeÊa iz baleta ©ËelkunËik . br. Bizet: Carmen.3. RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. KljuËni pojmovi: skladba kao takva. PJEVANJE Pjesme: Slobodan izbor uËitelja i uËenika. Obrazovna postignuÊa: poznavanje konkretnih glazbenih djela: dva do tri primjera na razini prepoznavanja. Claptona. KljuËni pojmovi: harfa. S. Glazbeni se oblik konstatira na glazbenim primjerima. simfonija u e-molu. lutnja. Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez. V. Bjelinski: Koncert za obou i gudaËe. op. Engleski rog: A. A. I. canzonetta Don Giovannija iz 2. 35. A. KljuËni pojmovi: pjesma kao takva. Tada je sluπanje aktivno uz praÊenje glazbenih parametara i tada se naslov skladbe i skladatelj piπu na ploËu. Bersa: SunËana polja. stavak: Adagio i/ili. Sluπaju se viπekratno i u cjelini. izraæajno pjevanje. van Beethoven: 5.. N. I. kompetencije su relativne i individualno razliËite. B. 2. B. u nastavi glazbe ne pojavljuju se izborne teme kao teme. Mozart: Mala noÊna muzika K. Lisinski: VeËer. neke je primjere preporuËljivo sluπati u cjelini. SLU©ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE TEME 1. Glazbala a) Drvena puhaÊa glazbala Primjeri: Flauta: W. Debussy: Syrinx . op. Rimski-Korsakov: ©eherezada simfonijska suita op. Bach: Badinerie. Glazbena kultura 7. vieni alla finestra. poËetak. plesa.). 75 . Mala flauta: G.flauta solo Prélude à l’après-midi d’un faune. st. sviranja. 550. Tarénga: SjeÊanje na Alhambru.vaæna je aktivnost. sluπanja glazbe. I. oblik je sredstvo. stavak Allegro con brio. A.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu b) TrzalaËka glazbala Primjeri: Gitara: Nepoznati autor: Romanca (zapravo: glazba iz filma Zabranjene igre). J. poËetak 2. A. stavak Allegro. suite u h-molu. Obrazovna postignuÊa: vaæna je aktivnost. Marche et Choeur des gamins: Avec la garde montante. tema. SLOBODNO IMPROVIZIRANO RITMIZIRANJE. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog instrumlazbala . simfonija u D-duru (≈KlasiËna«). Ëina. 40. 2. Primjeri iz jazz glazbe po volji i dostupnosti. KljuËni pojmovi: 0 . 9 (Iz Novoga svijeta) 1. sonatni oblik (ekspozicija. 10. Mozart: Don Giovanni: Deh. Hendricksa do E. von Weber: Koncert za klarinet i orkestar . od Beatlesa do Rolling Stonesa . mandolina. V. 7. Oboa: B. Prokofjev: 1. 2. Ako ima dosta vremena. br. P. Papandopulo: Kvintet za gudaËki kvartet i klarinet . W. Smetana : Vltava. L. cilj je glazba. 67.uvertira. Dvo≥ák: 9. Rossini: Wilhelm Tell . Ne uËe se definicije. ali postoji velika moguÊnost izbornih sadræaja u podruËjima pjevanja.u f molu. gitara. Primjeri su ilustracijski. 73 i/ili u Es-duru. i 3. stavak 3. I. S. Oblikovanje glazbenoga djela Sonatni oblik Primjeri: W. stavak Molto allegro. stavak: Allegro gentile. Harfa: P. K. Mozart: Koncert za klarinet i orkestar.

2 u b-molu. br.. Musorgski-M. trokutiÊ. stavak Rondo-Allegro. N. 4. suita. »ajkovski: SveËana uvertira 1812. op. stavak Marche funebre. P. van Beethoven: Simfonija u c-molu. simfonijska pjesma Primjeri: L. B. zvona. K. op. 30. P. Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru.simfonijska pjesma. stavak: Molto allegro. st. simfonija u e-molu. J.1. Ne uËe se definicije. stavak iz 2. ali se ne piπu na ploËu. br. Mozart: »arobna frula. Tada je sluπanje aktivno uz praÊenje glazbenih parametara i tada se naslov skladbe i skladatelj piπu na ploËu. Bach: Brandenburπki koncert br. Bersa: SunËana polja . Ksilofon: C. marimba(fon).na glazbenom primjeru i na slici. op. Musorgski: Boris Godunov . konge. 2 stavak: Sonata u cis-molu (Mondscheinsonata) 1. B. KljuËni pojmovi: timpani. D. Ëina Das klinget so herrlich das klinget so schön: Arija Papagena: Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Copland: Fanfare za obiËnog Ëovjeka. Puccini: Tosca . S. Mali bubanj: M. finale 1. 1. A. woodblocks). G. Saint Saëns: Karneval æivotinja: Fosili. zvonËiÊi. Dukas: »arobnjakov uËenik . von Weber: Koncert za fagot i orkestar u F-duru op. suite u h-molu. Mala truba: G. stavak iz 3.. Rekvijem. op 4. Rog: W. I. engleski rog. F. Sluπaju se viπekratno i u cjelini. Gilespie.. Britten: The Young Person’s Guide to the Orchestra (VodiË kroz orkestar za mlade). JosipoviÊ: Tuba ludens. Ëinu opere Lohengrin. Prokofjev: KlasiËna simfonija u D-duru. simfonijska pjesma. Mozart: Simfonija u g-molu. 3. trombon.. HaËaturjan: Gajane: Ples sa sabljama. 5. Ako ima dosta vremena. KuljeriÊ: Koncert za marimbu i orkestar. R. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog instrumenta . L. BWV 1067. Mozart: Tuba mirum. 64. I. Ëin. 23. I. simfonija u e-molu. 55: Pjesma Solveige. C. Musorgski-Ravel: Slike s izloæbe. 28. E. simfonija u c-molu. Izgovaraju se imena skladatelja i nazivi djela. Verdi: Aida. 40. Veliki bubanj: G. A.. Mozart: Koncert za rog i orkestar br. I.poËetak. slika Seljak s medvjedom. Bach: Air. st. saksofon. D.. I. 75. 45. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog instrumenta . suite u D-duru. koncert. neke je (kraÊe) primjere preporuËljivo sluπati u cjelini. F-dur. prologa. zavrπetak scene u crkvi.simfonijska pjesma. br. »ajkovski: Talijanski capriccio.glavna tema. Ëin Marccia trionfale. Ravel: Bolero. Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche. tuba. A. 49 . 67. op. Trombon: W. suita.kraj 2. NjiriÊ: Scherzo i tarantela . Zvona: P. stavak: Gavota. Ako ima dosta vremena. stavka). suita. simfonija u D-duru. . 8. 35. op.zavrπetak. BWV 1068: Badinerie 7. I. ©oπtakoviË: 8. tamburin. P. 5.na glazbenom primjeru i na slici. 2. Tada je sluπanje aktivno uz praÊenje glazbenih parametara i tada se naslov skladbe i skladatelj piπu na ploËu. klarinet. P. I. mala flauta. ZvonËiÊi: W. H. Ne uËe se definicije... (kraj 2. M. Ako ima dosta vremena. I. J. b) Limena puhaÊa glazbala Primjeri: PuhaËi kao grupa: A. mali bubanj. Händel: Music for the Roya Fireworks: Uvertira ili La Rejouissance. op. simfonija.simfonijska pjesma. Smetana: Vltava .1. vibrafon. Primjeri su ilustracijski. 1. oboa. »ajkovski: Koncert za klavir i orkestar b-mol. Prokofjev: 1. R. rog. van Beethoven: Sonata u c-molu (PatetiËna). Fagot: P. Ne sluπaju se u cjelini nego samo karakteristiËni dijelovi. M. 2. Wagner: Preludij 3.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu st.. M. 550 1. Izgovaraju se imena skladatelja i nazivi djela. KljuËni pojmovi: flauta. Primjeri su ilustracijski. fagot. Rossini: Seviljski brijaË: arija don Basilija La calunnia e un venticello. Ne uËe se definicije. 46: Anitrin ples 2. 25 (≈KlasiËna«) 3. op. Izgovaraju se imena skladatelja i nazivi djela. br. 1. bilo koji od triju stavaka. Instrumentalne vrste i sastav simfonijskog orkestra Sonata.. M. st. Stravinski: Petruπka. 1 u D-duru KV 412. Grieg: Peer Gynt: 1. P. Tuba: I. S. op. Davies. A. Paul Dukas: »arobnjakov uËenik . op. Primjeri nisu ilustracijski. stavak. Bizet: Carmen. »ajkovski: 5. P. neke je primjere preporuËljivo sluπati u cjelini. ©ulek: Vox Gabrieli (trombon). 2. Ne sluπaju se u cjelini nego samo karakteristiËni dijelovi. 1 op. op. Truba: Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es duru. Mozart: Koncert za fagot u B-duru KV 191. W. gong. ali se ne piπu na ploËu. Ëinele. ksilofon. F. Primjeri su ilustracijski.na glazbenom primjeru i na slici. Bydlo. 11. Ne uËe se definicije. 13. Ëin: Chanson Amoureuse… ce n’est pas une raison. st. 25 . Tada je sluπanje aktivno uz praÊenje glazbenih parametara i tada se naslov skladbe i skladatelj piπu na ploËu. Marsalis. Chopin: Sonata za klavir br. st. S. Musorgski: NoÊ na pustoj gori. S. B. 76 Glazbena kultura c) Udaraljke Primjeri: Timpani: R. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog instrumenta . op. veliki bubanj. MarkoviÊ: Ugoaj za marimbu i orkestar. op. W. neke je (kraÊe) primjere preporuËljivo sluπati u cjelini. Strauss: Also sprach Zaratustra. I. bongos. op. kastanjete. KljuËni pojmovi: truba. Ravel: Promenada iz Slika s izloæbe.za fagot i klavir. M. stavak: Allegro con brio. Strauss: Koncert za rog i orkestar u Es-duru. Ravel: Boléro. A. »ajkovski: ©panjolski ples iz baleta Labue jezero. 2. Saksafon: M. ali se ne piπu na ploËu. P. P. 2. Ravel: Bolero. 3. G. S. »ajkovski: 5.. A. BWV 1047. R. Berlioz: FantastiËna simfonija. 2. Armstrong. A. L. J. Stravinski: PosveÊenje proljeÊa . Kastanjete: G. W. Ne sluπaju se u cjelini nego samo karakteristiËni dijelovi. Tamtam (gong): M.

J. Tema se odreuje i obrauje potpuno slobodno uz velik angaæman uËenika koji je mogu i sami pripremiti. zborski. country. »ajkovski: Valcer cvijeÊa (©ËelkunËik). Zajc: Nikola ©ubiÊ Zrinjski: . musical. G. I don’t know how to love him. opereta. G. rock and roll. KljuËni pojmovi: rhythm and blues. Bach: SeljaËka kantata BWV 212: Ah es schmeckt doch gar so gut.U boj. musical. Obrazovna postignuÊa: poznavati barem po dva cijela glazbena primjera (arije. cilj je glazba. L. sluπanja glazbe. cilj je glazba. Stein: GuslaË na krovu: If I Were a Rich Man. uvertire. Primjeri nisu ilustracijski. skladatelj. simfonijski orkestar. etnoglazba. karakter.). izvoaËi /orkestar. C. obrazovna postignuÊa prema konkretnim moguÊnostima. koncert. Stravinski: Ruski ples (Petruπka). Kao i kod ostalih glazbenih pojava i ovdje se svi zakljuËci donose razgovorom nakon aktivnog sluπanja glazbe. A. G. brojevi)na razini prepoznavanja. G. suita. F. P. punk rock. sasvim relativna. ne treba pamtiti verbalne definicije nego znati svojim rijeËima odrediti vrstu: oratorij. pop. jasan izgovor razumijevanje teksta. Glazbena kultura Bepo: arija Floramye iz 2. glavni skladatelji. 2. balet Primjeri: W. slobodni odabir primjera prema afinitetima uËitelja i uËenika.na razini prepoznavanja. Obrazovna postignuÊa: vaæna je aktivnost. HaËaturjan: Ples sa sabljama (Gajane). ne treba pamtiti verbalne definicije nego znati svojim rijeËima odrediti vrstu: opera. Ll. soul. RA»UNALO (MIDI-oprema) . J. hip . Lisinski: Porin .po izboru UËitelj slobodno kreira aktivnosti iz ove teme. acid rock. For Unto us a Child is Born. PJEVANJE Pjesme: Slobodan izbor uËitelja i uËenika. arija Kalafa iz opere Turandot. znati slobodno odrediti vrstu: sonata. Orff: Carmina Burana: O fortuna. V. BaranoviÊ: Licitarsko srce. J. Gershwin: Summertime arija Klare iz opere Porgy & Bess. KljuËni pojmovi: pjesma kao takva. Händel: Mesija: Aleluja. Ëina operete ©iπmiπ. Obrazovna postignuÊa: lijepo. IZBORNE TEME Zbog malog broja sati. programna glazba . RAZRED NASTAVNO PODRU»JE: 1. Olim lacus colueram. I. arija.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu KljuËni pojmovi: skladbe kao takve. Strauss: Mein Herr Marquise… arija Adele iz 2. te u podruËju glazbenih igara. Popularna glazba Popularna glazba Slobodan izbor uËitelja i uËenika. 2. baletni odlomci/. SVIRANJE (sintesajzer).uvertira. brojevi) na razini prepoznavanja. STVARALA©TVO. Ëina operete Orfej u podzemnom svijetu. punk rock. Vokalno-instrumentalne vrste Oratorij i kantata Primjeri: G. jazz rock. Treba ih sluπati viπekratno. Puccini: Nessun dorma. I. Obrazovna postignuÊa: poznavanje konkretnih glazbenih djela: po dva primjera za svaku vrstu . izraæajno pjevanje. u boj. Treba ih sluπati viπekratno i u cjelini radi upoznavanja i zapamÊivanja. Glazbeno-scenske vrste Opera. KljuËni pojmovi: skladba kao takva. K. pisac libreta. Bock-J.hop. I. rap. Mozart: Arija Kraljice noÊi Der Hölle Rache…(»arobna frula). Obrazovna postignuÊa: slobodno i kompetentno raspravljati o popularnoj glazbi kao predmetu njihova 1. Obrazovna postignuÊa: poznavati temeljne znaËajke konkretne glazbene vrste (dijelovi/uvertira. ali postoji velika moguÊnost izbornih sadræaja u podruËjima pjevanja. dakle. heavy metal. vodeÊi raËuna o njihovoj glazbenoj relevantnosti i kvaliteti. ali i zbog specifiËnosti predmeta. glumci-pjevaËi/. u nastavi glazbe ne pojavljuju se izborne teme kao teme. poznavati barem po dva cijela glazbena primjera (arije. He Shall Feed His Flock. Folklorna glazba (2 teme po izboru) 3. oblici su sredstvo. Lisinski: Zorko moja. Webber: Jesus Christ Superstar: Hosanna. arija Figara iz opere Seviljski brijaË. Ëina. Rossini: Largo al factotum. J. ne treba pamtiti verbalne definicije. J. simfonijska pjesma. A. narodna glazba itd. A. grunge. Lhotka: –avo u selu.prema konkretnom glazbenom primjeru. Offenbach: Can-can s kraja uvertire ili iz 2. I. F. SLU©ANJE I UPOZNAVANJE GLAZBE TEME 3. Primjeri nisu ilustracijski. duet. slike. KljuËni pojmovi: glazbeni brojevi kao takvi. kantata. u cjelini radi upoznavanja i zapamÊivanja. simfonija. hard rock. Gotovac: Ero s onoga svijeta (zavrπno kolo). Delibes: Coppelia (Valcer). arija Porina iz opere Porin. balet. V. A. new age. uvertire. S. Ëinovi. TijardoviÊ: Mala Floramye: tropjev ©jor 77 . KljuËni pojmovi: prema nahoenju uËitelja i konkretnim moguÊnostima. western. Jalta: Zelena livada (Neka cijeli ovaj svijet). Bize: Habanera. arija Carmen iz istoimene opere. Kabiljo: Jalta. tercet kvartet. 8. opereta.

KljuËni pojmovi: elektroniËke orgulje. A. podvrste jazza. STVARALA©TVO. IZBORNI SADRÆAJI Zbog malog broja sati. gudaËki kvartet. Ne sluπaju se u cjelini nego samo karakteristiËni dijelovi. Obrazovna postignuÊa: znati odrediti razdoblje. J. Glazbeni primjeri prema dostupnosti . Mozart. ≈elektriËna« gitara. KljuËni pojmovi: Gregorijanski koral. Glazbeni primjeri po slobodnom odabiru. Glazbeni primjeri prema dostupnosti . Glazbeno stilska razdoblja a) Glazba do srednjeg vijeka Stari crkveni napjevi. simfonija. klavirska minijatura. Konkretni primjeri po izboru i dostupnosti. obvezatno upotrijebiti primjere koji su se veÊ ranije sluπali. sintesajzer). simfonijska pjesma (verbalna informacija). Obrazovna postignuÊa: odrediti razdoblje srednjega vijeka. a zatim razgovor o odsluπanome. misa. moÊi opisati znaËajke jazza na sluπnom primjeru. simfonija. sintetizator zvuka (sintesajzer). J. stoljeÊa Sadræaj se obrauje verbalno-informativno. Lisinski. elektroniËki klavir (glasovir). Izgovaraju se imena skladatelja i nazivi djela.kao ilustracija. marketinπkim i masmedijskim aspektima. f) Jazz Tema se obrauje po naËelu: aktivno sluπanje glazbe s glazbenim zadatcima. A. Obrazovna postignuÊa: osnovna informacija o suvremenoj ozbiljnoj glazbi i njezinim znaËajkama. Bach. Obrazovna postignuÊa: prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinog instrumenta . glazba trubadura (verbalna informacija). elektriËna gitara. izborni se sadræaji ne predviaju. e) Glazba 20. bogata (sinkopirana) ritmika i metrika. ovdje kao ilustraciju. Bit Êe korisno ≈eksperimentiranje« s pravim glazbalima: vlastitima ili s onima u razredu (elektroniËki klavir. Obrazovna postignuÊa: znati odrediti razdoblje. 78 . KljuËni pojmovi: simfonija. hrvatska nacionalna opera. Glazbeni primjeri prema dostupnosti . RA»UNALO (MIDI-oprema) . b) Glazba renesanse i baroka Vokalna polifonija.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu osobitog interesa. moÊi prepoznati tu glazbu na glazbenom primjeru. vodeÊi raËuna o njihovoj glazbenoj vaænosti i kvaliteti. Na temelju razgovora uËenici donose zakljuËke. glazbeni primjeri prema dostupnosti .po izboru UËitelj slobodno oblikuje aktivnosti iz ove teme. KljuËni pojmovi: atonalnost. Sadræaj se obrauje verbalno-informativno. Obrazovna postignuÊa: prema nahoenju uËitelja i konkretnim moguÊnostima. misa. gudaËki kvartet. fuga. Obrazovna postignuÊa: zvuËno prepoznavanje jazza i njegovo razlikovanje od drugih glazbenih vrsta i idioma. opera. osnovna informacija o pojavi srednjovjekovne glazbe. sastavi. improvizacija.kao ilustracija. bogata (sinkopirana) ritmika i metrika.kao ilustracija. Glazbala se upoznaju na temelju sluπanja odgovarajuÊih glazbenih primjera. karakteristiËni zvuËni sklopovi. S. Glazbeni primjeri prema dostupnosti . polifonija. Nije potrebno da ih uËenici pamte. improvizacija. Haydn. ali se ne piπu na ploËu. V. ali i kao ponovljeno sluπanje. L. S. sintetizator zvuka (sintesajzer).u srediπtu je paænje aktivnost. polifonija. Obrazovna postignuÊa: Odrediti razdoblje. c) Glazba u BeËkoj klasici Sonata. elektroniËki klavir (glasovir). Haydn. L. Glazbena kultura KljuËni pojmovi: sonata. Bach (verbalna informacija). gregorijanski koral. glazba trubadura.kao ilustracija. SVIRANJE (sintesajzer). Posluæiti se primjerima iz jazz glazbe po volji. J. Sadræaj se obrauje verbalno-informativno. Glazba ameriËkih Crnaca. Sadræaj se obrauje verbalno-informativno. Poznati izvoaËi. sastavi. Obvezatno upotrijebiti primjere koje se veÊ ranije sluπalo. d) Glazba romantizma Simfonija. 3. ne uËe se definicije. Obvezatno upotrijebiti primjere koji su se veÊ ranije sluπali. simfonijska pjesma. pamtiti predstavnike. osnovne informacije o glazbenim vrstama i polifonom glazbenom idiomu. W. imenovati nekoliko predstavnika. opera. KljuËni pojmovi: 0 . W. te njezinim gospodarstvenim. Primjeri su ilustracijski. J. fuga. klavirska minijatura.kao ilustracija. Glazbala ElektroniËka glazbala ElektroniËke orgulje.na glazbenom primjeru i na slici. 5. van Beethoven. van Beethoven (verbalna informacija). Sadræaj se obrauje verbalno-informativno. Mozart. 4. KljuËni pojmovi: jazz. KljuËni pojmovi: vokalna polifonija.

do 8. do 8. JeziËne se strukture objaπnjavaju uz osvjeπÊivanje njihove uporabe u kontekstu i postupno uvoenje metajezika. mora nuæno razvijati i vjeπtine komuniciranja. razreda). osposobljenost za rjeπavanje problema i sl. prijelazno razdoblje od 4. tj. Gledano iz perspektive stranih jezika neupitno je da u okolnostima rastuÊih meunarodnih. Za razliku od ranoga uËenja stranoga jezika. Obradba predvienih sadræaja u skladu s metodiËkim pristupom usmjerenosti na uËenika pretpostavlja primjenu standarda pouËavanja. Ovisno o dobi uËenika razlikovat Êe se naËini ostvarenja ciljeva nastave stranih jezika i primjena naËela nastave. do 6. te treÊe razdoblje u 7. a πto podrazumijeva da bi se tijekom obveznog obrazovanja svakom uËeniku u EU trebalo omoguÊiti uËenje barem dvaju stranih jezika. Ëuvstvenim i motoriËkim svojstvima uËenika. uvoenje novih sadræaja (npr. razreda) i kao drugoga stranoga jezika (od 4.). likovnog izraza. interkulturalnih kontakata na privatnom i profesionalnom planu. u skladu s potrebama druπtva nastava stranih jezika. odgojno-obrazovna postignuÊa te nastavne teme i cjeline. znanje stranih jezika jedna je od kljuËnih kompetencija koje pojedinac treba steÊi kako bi poboljπao svoje moguÊnosti tijekom obrazovanja kao i u sve dinamiËnijem svijetu rada. vjeπtine rada u timu. U toj dobi vaæno je razviti osjetljivost djece za drugi jeziËni sustav i olakπati im daljnje uËenje stranih jezika. sposobnost Ëitanja i razumijevanja rijeËi. strategije uËenja. pokreta.1 Navedeni nastavni programi su sastavni dio Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda (HNOS) za pojedini jezik. francuski i talijanski jezik. Cilj je suvremene nastave stranih jezika usmena i pisana komunikacijska kompetencija na stranome jeziku proπirena elementima sociokulturne.2 Dok HNOS obuhvaÊa sveukupnost nastavnih ciljeva. U tom se razdoblju nastoji ujednaËeno razvijati govornu i pisanu komunikaciju. UËenje i pouËavanje stranih jezika u niæim razredima osnovne πkole temelji se na multisenzornom (vidnom. metodiËkih i drugih uputa sadræanih u HNOS-u. gesta. koriπtenje izvora znanja i dr. S obzirom na kognitivne sposobnosti djece vaæno je razlikovati rano uËenje stranih jezika u prva tri ili Ëetiri razreda osnovne πkole. Nastava stranoga jezika prilagoava se dobnim skupinama zastupljenima u osnovnoj πkoli.hr 79 CILJEVI I ZADAΔE Obrazovni ciljevi i zadaÊe Obrazovni ciljevi nastave stranoga jezika podrazumijevaju postupno razvijanje sposobnosti sluπanja i razumijevanja usmenih poruka. sadræaja i standarda pouËavanja. razredu. 2 Vidi pod http://www. namijenjen je program koji se ovdje naziva programom drugoga stranoga jezika. Osmogodiπnja osnovna πkola s obzirom na dob djeteta zahvaÊa dob ranoga i srednjega djetinjstva te pubertet. ostvarenje standarda pouËavanja. dodirnom i dr. i 8. Kako bi ostvarila te ciljeve. Znanje stranoga jezika pridonosi porastu osobne mobilnosti i zapoπljivosti. Novost u odnosu na prethodne nastavne programe utemeljenost je na osuvremenjenom pristupu nastavi stranih jezika. nastava se u viπim razredima osnovne πkole postupno usmjerava na kognitivno uËenje. 2004.. U zemljama Ëlanicama Europske unije i VijeÊa Europe znanje se jednoga stranog jezika ne smatra dovoljnim. koje zahtijevaju jeziËne i komunikacijske vjeπtine u interpersonalnim i interkulturalnim situacijama. interkulturalne kompetencije) te prijedloga za njihovo organiziranje i meusobno povezivanje. Takav pristup nastavi. uËenju iz situacije posredstvom mimike. razreda. SVRHA I OBILJEÆJA NASTAVE STRANIH JEZIKA Obrazovni sustavi duæni su odgovoriti na globalne promjene u suvremenom druπtvu. Rano uËenje stranih jezika teæiπte ima u govornoj komunikaciji. igre i pjesme. tj.) i cjelovitom uËenju koje se obraÊa spoznajnim. razredu. Za uËenike koji su uËenje prvoga stranoga jezika zapoËeli u 4. razredu (2003.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Strani jezici STRANI JEZICI UVOD Ovaj dokument sadræi nastavne programe za osnovnu πkolu za engleski. Obiljeæje je tih metoda poticanje uËenika na razmiπljanje i kognitivno organiziranje sadræaja te kreiranje situacija u kojima uËenik moæe primijeniti postojeÊe znanje./5. razredu. reËenica i kraÊih tekstova. kao i sposobnost primjene . Istodobno se nastoji oËuvati jeziËnu i kulturnu raznolikost europskoga kontinenta. nastavni programi za strane jezike izdvajaju sadræaje. sadræajno rastereÊenje prethodnih programa. timskoga rada te osposobljavati uËenika za rjeπavanje problema. suvremena nastava u srediπte nastavnoga procesa stavlja uËenike i njihov kognitivnoafektivno-socijalni razvoj primjenjujuÊi nastavne metode usmjerene na uËenike. interkulturalne te ËitalaËke/knjiæevne kompetencije. medijske i komunikacijske umreæenosti i povezanosti globalnih razmjera. osim jeziËnih. i to za nastavu navedenih jezika kao prvoga stranoga jezika (od 1. njemaËki. obogaÊen razvijanjem strategija uËenja osposobljava uËenika za cjeloæivotno uËenje i istodobno u potpunosti primjenjuje paradigmu uËenja i pouËavanja na kojoj se temelji HNOS. sposobnost pravilnog izgovora glasova stranoga jezika u govornoj interakciji i govornoj produkciji. a uËenje drugoga stranoga jezika u 4. sluπnom. 1 Navedeno nazivlje prvi i drugi strani jezik orijentira se prema generacijama uËenika koje s uËenjem prvoga stranoga jezika zapoËinju u 1. Istodobno. omoguÊava ravnopravno i kritiËko pribavljanje informacija. Stoga se europske institucije zauzimaju za viπejeziËnost graana Europe. i 2005.mzos.

4 Usp. Strani jezici Odgojni ciljevi i zadaÊe Odgojni ciljevi i zadaÊe u nastavi stranoga jezika znaËe sustavno senzibiliziranje i motiviranje uËenika za razvijanje tolerancije i empatije prema drugomu i drugaËijem. Kod uËenika se razvija svijest o mnogojeziËnosti i viπejeziËnosti te meukulturalnim sliËnostima i razlikama. 2. tj. Broj i optimalno vrijeme provoenja obvezatnih pisanih radova tijekom πkolske godine treba uskladiti s vaæeÊim Pravilnikom o naËinu praÊenja i ocjenjivanja uËenika. konteksta i pomoÊu strategija za razumijevanje. razreda) predvia se dostizanje razine A1+ koja predstavlja meustupanj izmeu razine A1 (pripremni stupanj) i razine A2 (temeljni stupanj). potom ih razvrstavaju te ih naposljetku sistematiziraju i formuliraju pravilo. vjeπtina i sposobnosti navedeni su u HNOS-u. svakodnevnim situacijama neposredne i jednostavne razmjene informacija o poznatim temama i aktivnostima E vrlo jednostavno opisati podruËja koja ih osobno zanimaju . dopunjavanje i biranje. UËenike se potiËe na samostalno uËenje i usvajanje uspjeπnih strategija uËenja i sluæenja znanjem pripremajuÊi ih za cjeloæivotno obrazovanje. Pri odreenju razina jeziËne kompetencije koje bi uËenici trebali postiÊi na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja. 80 . UËenik se kao subjekt nastavnoga procesa postupno razvija na kognitivnom. Broj leksiËkih jedinica koje Êe uËenici aktivno rabiti. tehnike i strategije potrebne i izvan nastave stranih jezika. odreen je pribliæno za svaku godinu u odjeljku LeksiËka podruËja. ©kolska knjiga. Vaæno je da se predloæene teme obrade.poput obrazovanja. UËenik. VijeÊe Europe. vrednovanje.temeljni stupanj: E ≈razumjeti izolirane reËenice i Ëesto rabljene rijeËi s podruËja od neposrednog osobnog interesa« E ≈komunicirati u jednostavnim i uobiËajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima« E ≈jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja. U protivnome uËitelji mogu u dogovoru s uËenicima odabrati neku drugu temu. UËenici Êe ih prepoznavati u situaciji. ali ih ne moraju aktivno upotrebljavati. na svakoj razini uËenike treba upoznavati s kulturom i civilizacijom zemalja jezika cilja u korelaciji s vlastitom zemljom. NAPOMENA 1. Stoga uËenike treba poticati da nepoznate rijeËi i izriËaje prvo pokuπaju razumjeti primjenom postojeÊeg znanja. Broj nastavnih cjelina kao i broj te raspored tema u nastavnim cjelinama koji je naveden u poglavlju Nastavne teme i prijedlog nastavnih cjelina svih programa za strani jezik nije obvezujuÊi. 4. str. 6. Pojedina cjelina moæe sadræavati veÊi ili manji broj tema. potaknut na razmiπljanje i kreativno rjeπavanje problema. 5. Zagreb. svakodnevnog okruæja i zadovoljavanja osnovnih neposrednih potreba.4 U drugome stranom jeziku (od 4. odsjeËaka osnovnoπkolskoga πkolovanja uzete su u obzir smjernice ZajedniËkog europskog referentnog okvira za jezike. afektivnom i socijalnom planu. UËenik induktivnim putem samostalno otkriva jeziËne zakonitosti i sam dolazi do gramatiËkih pravila. isti izvor. Dakle. 24. To znaËi da uËenici mogu: E razumjeti i rabiti poznate izraze i jednostavne fraze vezane uz svakodnevni æivot i neposredno okruæje E uz pomoÊ sugovornika komunicirati u jednostavnim. Te oblike nije potrebno obraivati u nastavi. Dovoljno je da ih uËenici razumiju u kontekstu. tj. Prijedlozi za izborne teme obrauju se samo ako je tema uËenicima zanimljiva i za njih relevantna. Isto se tako u udæbenicima i izvornim tekstovima radi autentiËnosti iskaza mogu naÊi neke gramatiËke strukture koje nisu navedene u istoimenom popisu struktura za odreenu godinu uËenja jezika. To se ostvaruje kreiranjem redoslijeda koraka u kojima uËenici najprije prepoznaju i sakupljaju nove gramatiËke strukture. polaziπte pri obradbi gramatike istraæivaËko je uËenje koje predstavlja taktiku voenja uËenika prema samostalnom uoËavanju analogija i jeziËnih pravilnosti. kao i onih koje Êe usvojiti samo na razini razumijevanja. do 8.3 UËenici bi nakon osam godina uËenja prvoga stranoga jezika trebali dosegnuti razinu A2 . reËenica i kraÊih poruka. Pojedine se teme ponavljaju iz godine u godinu zbog potrebe cikliËkoga proπirivanja leksika i struktura. 3 Usp. Isto tako. Na taj naËin se razvijaju navike skupnog i suradniËkog uËenja kao i sposobnost samoprocjene i samovrjednovanja osobnih postignuÊa te moguÊnost objektivne usporedbe s postignuÊima drugih. 3. 2005. primjenjujuÊi steËeno tako sam stvara novo znanje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu pravopisnih pravila stranoga jezika u pisanju rijeËi. Pri razvoju receptivnih jeziËnih vjeπtina valja voditi raËuna o tome da je sluπanje i Ëitanje proces dekodiranja i razmiπljanja koji ukljuËuje stvaranje pretpostavaka. Upute za rad s djecom s posebnim potrebama takoer se nalaze u HNOS-u. Za obradbu tih tema predvieno je otprilike 10 % ukupnoga broja nastavnih sati. Sve navedene sposobnosti povezuju se s razvojem sociokulturne i interkulturalne kompetencije. MetodiËke upute za uËitelje i naËin provjere i vrjednovanja znanja. ZajedniËki europski referentni okvir za jezike: uËenje. Udæbenici za uËenje jezika i izvorni materijali za pojedini razred sadræavat Êe radi autentiËnosti teksta viπe leksiËkih jedinica od navedenoga broja. bez suviπne uporabe metajezika. razvijanje razumijevanja strane kulture pridonoseÊi istodobno i boljem razumijevanju vlastite kulture. neposrednu okolinu te sadræaje s podruËja zadovoljavanja neposrednih potreba«. pouËavanje.

Susreti i pozdravi . Nova godina).Fine. izricanje dobi. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. imenovanje osnovnih boja. pozivanje na aktivnost KljuËne strukture i izriËaji: Open/Close the door. Moja uËionica . Osim toga. imenovanje i predstavljanje prijatelja i Ëlanova uæe obitelji.imenovanje nekih predmeta i dijelova uËionica. 9.Who is this? This is my friend.predstavljanje sebe i prijatelja. Easter eggs.! Come here! Draw! Colour! Listen! Repeat! Open! Close! Can I go out. imenovanje nekih osnovnih jela i piÊa (doruËak).razumijevanje uputa i postupanje prema njima. 5.imenovanje osnovnoga πkolskog pribora KljuËne strukture i izriËaji: This is my pencil/book/pen. uljudno ponaπanje. Not well. kulturno-civilizacijske teme i dr. uljudno obraÊanje. predstavljanje... 2..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Engleski jezik ENGLESKI JEZIK UVOD Engleski se jezik kao materinski jezik ili sluæbeni jezik govori u velikom broju zemalja. 4. Happy Easter. aktivnosti u razredu (razumijevanje najËeπÊih uputa i naredbi. 6. Colour the ball blue! ©kolski pribor . 7. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi. Blagdani .. How are you today?. What's your name? I'm. thanks. Sorry.. Who is this? .. please? Boje . uËenjem engleskoga jezika uËenici upoznaju zemlje engleskoga govornoga podruËja te sloæenost i viπestrukost razliËitih kultura koje se njime sluæe.. imenovanje predmeta (igraËke i πkolski pribor. Ja i moji prijatelji .imenovanje jela i piÊa za doruËak KljuËne strukture i izriËaji: What ’s for breakfast? I like/don’t like milk/bread and butter. oslovljavanje. prigodne recitacije i pjesmice.. roendani. Izrauju se tematski panoi. This is a chair/a desk.predstavljanje Ëlanova uæe obitelji KljuËne strukture i izriËaji: This is my family. Engleski kao prvi strani jezik 1.. Nastava engleskoga jezika u osnovnoj πkoli priprema uËenike za nastavak obrazovanja u sekundarnom i tercijarnom sektoru. godine uËenja u 1. Uskrs.. Ëestitanje roendana. . za putovanja u inozemstvo i za uspostavljanje druπtvenih i poslovnih meunarodnih dodira i veza. Znanje engleskoga jezika od velike je vaænosti za obrazovanje. pojam broja od 1 do 10.. oslovljavanje KljuËne strukture i izriËaji: Hello! Hi! Good morning/afternoon! Bye!Miss/Mr/Mrs White. proteæe se kroz razliËite kulture i danas sluæi kao glavni jezik komunikacije u cijelome svijetu. posteri i dr. Santa Claus/Father Christmas. predmeti u uËionici). Let's draw! Let's go out! Let's sing! DoruËak . Happy New Year. prikladna djela djeËje knjiæevnosti.imenovanje osnovnih boja.pozdravljanje i komunikacijski obrasci. Please. Razredni jezik . pjevanje prigodne pjesmice KljuËne strukture i izriËaji: What’s your name? I’m. blagdani (BoæiÊ.. Znanje engleskoga jezika svakako je prednost u vremenu brzih promjena koje se dogaaju kao ishod razvoja informatiËke i komunikacijske tehnologije.It's white/black/red/yellow/blue/green.Ëestitanje.This is my mum/dad/sister/brother.. opisivanje predmeta. pjevanje i/ili recitiranje prigodne pjesmice KljuËne strukture i izriËaji: Merry Christmas.. a primjenom prikladnih metoda i tehnika u nastavnome procesu poticat Êe i odræati pozitivan stav i motivaciju za njegovo uËenje tijekom cjelokupnog obrazovanja. Zato uËenje engleskog jezika veÊ u osnovnoj πkoli ima za cilj razvijanje komunikacijskih sposobnosti i jeziËnih umijeÊa potrebnih za meunarodnu komunikaciju i pripremanje uËenika za rastuÊe meunarodno træiπte rada. traæenje dopuπtenja KljuËne strukture i izriËaji: Sit down! Stand up! Go. komunikacijski obrasci pri susretu.. How old are you? I’m 6/7. bojenje po diktatu KljuËne strukture i izriËaji: What colour is it? .. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja.BoæiÊ i Uskrs . razredu osnovne πkole 81 3. Thank you. izricanje radnji na nastavnom satu). Happy birthday to you! Ja i moja obitelj . 8. Do kraja 1.

Na satu se preporuËa obraditi ili proËitati dvije izvorne slikovnice. they E upitne reËenice s upitnom rijeËju how many E inverzne upitne reËenice JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje na formalnoj i neformalnoj razini. down. potvrivanje i nijekanje. ukljuËujuÊi i jazz chants i rap E elementarno opisivanje slikovnoga predloπka E sudjelovanje u vrlo kratkim dramatizacijama (2 . he. Engleski jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja vezana i za odgoj i socijalizaciju.) E mnoæina imenica (boys.3 kratke reËenice) E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jeziËnih funkcija E odgovaranje na jednostavna pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja »ITANJE E pamÊenje pismovne slike rijeËi i izdvojenih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka. you. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih.. where Brojevi E glavni brojevi od 1do 10 Prijedlozi E neki prijedlozi (in. imena vrπnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja. up. imenovanje predmeta i osoba.. polugodiπtu) INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za razvijanje 82 . primjerice. svojine.) ReËenice E jednostavne izjavne reËenice Na razini prepoznavanja E zapovijedi u sklopu tematskih podruËja E prezent glagola to be i to have i nekih uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u mnoæini E osobne zamjenice: we. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture nikada ne tumaËe eksplicitno veÊ ih uËenici usvajaju globalno u predloæenim jeziËnim strukturama. she.. a razumjeti oko 130 leksiËkih jedinica. IZGOVOR E sposobnost raspoznavanja. Upitne rijeËi E upitne rijeËi: what. Ëestitanje blagdana i roendana. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola to be i to have/have got i nekih uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u jednini Zamjenice E osobne zamjenice: I... a girl.) Pridjevi E posvojni pridjevi: my.. osnovni obrasci uljudnog ponaπanja: molbe i zahvale. koliËine. under. predstavljanje sebe i drugih. prva kitica pjesme We wish you a Merry Christmas. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnog) i sluπnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje kraÊih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni zapisi) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. glasno Ëitanje u skupini ili pojedinaËno PISANJE E preslikavanje izoliranih rijeËi i kraÊih reËenica prema grafijskomu i likovnomu predloπku (u 2. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvuËnom uzorku E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi i kraÊih reËenica E reproduciranje jednostavnih brojalica. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 4 do 5 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. it E pokazna zamjenica: this Imenice E jednina imenica (a boy. Na kraju 1. ritmiËkih. DjeËja knjiæevnost: PreporuËa se obraditi nekoliko izvornih djeËjih puËkih pjesmica s pokretima od kojih neke mogu biti pjevane.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu uËenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 80 leksiËkih jedinica. izraæavanje dobi. Ëestitanje blagdana i roendana.. neka tipiËna prezimena. your E opisni pridjevi kao dio predikata: This is a big ball. on. pozdravljanje. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlaËnog dizajna i s malo teksta. girls. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja.) Prilozi E neki prilozi vremena (today. odnosno tekstom koji se ponavlja. how.. uljudno ponaπanje. opis predmeta i osoba. oslovljavanje. pjesmica za govorenje i pjevanje uz pokret.

Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja.. Easter bunny/ eggs. Father Christmas. Happy Halloween! IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i prema interesima uËenika.. Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! . moja obitelj i ja (imenovanje i predstavljanje uæe i πire obitelji). I've got/I have.shirt .6 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. his. Boje . This is my mum/dad/brother/uncle/aunt.. He's drawing/ jumping/eating . You've got/You have. a na razini prepoznavanja i mehaniËkog usvajanja do 250 (pjesmice.. imena. brojevi (od 1 do 20). Engleski jezik Glavni dnevni obroci .).. izraæavanje osobnih stavova prema jelu i piÊu KljuËne strukture i izriËaji: I have. uoËavanje uloge ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta.. Uskrs). How are you today? I'm fine.usvajanje novih pojmova vezanih uz blagdane.. 8. odjeÊa (nazivi za najËeπÊe odjevne predmete koje djeca nose). a T.opisivanje osoba.ponavljanje i proπirivanje naziva za igraËke. S/he's got/S/he has..usvajanje naziva za glavne dnevne obroke i najËeπÊa jela/piÊa.opisivanje predmeta KljuËne strukture i izriËaji: What colour is your/her/his pencil/pen/notebook? It's red/white/black/brown. her. Do kraja 2. blagdanski obiËaji i sl. And you? 2.? My plane is blue/big. odnos predmeta u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: in. izraæavanje svojine KljuËne strukture i izriËaji: my. your. 83 5. prigodne recitacije i pjesmice. How many. 7. postupni razvoj samostalnog i suradniËkog uËenja i svijesti o vlastitom napretku.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu tolerancije i empatije prema drugomu i drugaËijemu (npr. OdgovarajuÊi sadræaji u hrvatskoj kulturi usporeuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog podruËja te drugih kultura uopÊe. 2.. 10. 6. What's your name? I'm. Have you got a pet? Yes.. I like sandwiches. behind... thank you. under.. BoæiÊ. Nova godina.usvajanje naziva za kuÊne ljubimce... prezimena. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. 4. Kulturoloπkim sadræajima pristupa se kontrastivno. on... globalno razumijevanje pojma jedan i viπe KljuËne strukture i izriËaji: I have/ have got three balls/dolls. hrana (imenovanje glavnih dnevnih obroka i osnovnih vrsta jela i piÊa).imenovanje odjeÊe koju djeca te dobi najËeπÊe nose KljuËne strukture i izriËaji: What are you wearing? Ann is wearing jeans. KuÊni ljubimci .predstavljanje Ëlanova svoje uæe i πire obitelji. blagdani i obiËaji (Halloween. in front of. izricanje nekih tipiËnih radnji vezanih uz blagdane. My dog is small/big/black/ brown. I have. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. predstavljanje i oslovljavanje odraslih KljuËne strukture i izriËaji: Hello! Hi! Good morning/afternoon/evening! Good bye/night! Mr/Mrs /Miss White./OK.. The teddy is in the box. Moje tijelo . for breakfast/lunch/dinner/supper. Moje igraËke . 3.. πkola (πkolski pribor i aktivnosti u πkoli). Ëestitanje i pjevanje prigodnih pjesama. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Susreti (pozdravljanje pri susretu i opraπtanju. ©kolski pribor . koriπtenje vizualnih elemenata radi memoriranja jeziËnih sadræaja. Planira se aktivno usvajanje i koriπtenje 5 . recitacije i brojalice). 9./No. opisivanje svojih igraËaka..ponavljanje i proπirivanje naziva za πkolske predmete. OdjeÊa . STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Postupno ovladavanje jednostavnim strategijama uËenja i sluæenja znanjem. razumijevanje kraÊe priËe po slikama KljuËne strukture i izriËaji: Christmas tree/presents /cards/carols. opisivanje radnje koju trenutno Ëinimo KljuËne strukture i izriËaji: He's got brown hair/big hands/a small nose/blue eyes. What is it?It's a dog. . I haven't. Your pencil is on the desk.pozdravljanje pri dolasku i odlasku na formalnoj i neformalnoj razini.. posteri. opisivanje kuÊnih ljubimaca KljuËne strukture i izriËaji: I have got a pet/a dog/a cat. Blagdani . I don't like coffee.We Wish You a Merry Christmas! Hot Cross Buns .. moje tijelo (imenovanje i opis osnovnih dijelova ljudskoga tijela). predstavljanje i komunikacijski obrasci pri susretu). boje. izrauju se tematski panoi. Pozdravi i oslovljavanje . kuÊni ljubimci. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno rabiti oko 180 leksiËkih jedinica. Moja obitelj .

Na satu se preporuËa obraditi ili proËitati jednu do dvije izvorne slikovnice. hrana. IZGOVOR E sposobnost raspoznavanja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. predmeta i radnji E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jeziËnih funkcija E postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja E sudjelovanje u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku . she. izraæavanje osobnog stava i osjeÊaja. ritmiËkih. ukljuËujuÊi i rap E imenovanje i jednostavno opisivanje osoba. pojava. lice mnoæine) E osobne zamjenice: we. odnosno tekstom koji se ponavlja. Ëestitanje blagdana i roendana. i 2. kao npr.) E povezivanje vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje kraÊih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskog jezika u odnosu na hrvatski E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni zapisi) E postupno privikavanje uËenika na globalno razumijevanje jednostavnoga dijaloga/teksta GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture nikada ne tumaËe eksplicitno veÊ ih uËenici usvajaju globalno u predloæenim jeziËnim strukturama. jednina i 3. opisivanje radnje koju trenutno Ëinimo. opisivanje predmeta i osoba. imenovanje glavnih dnevnih obroka. pjesmica za govorenje i pjevanje. imenovanje i opisivanje kuÊnih ljubimaca. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvuËnomu uzorku E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi i kraÊih reËenica E reproduciranje jednostavnih brojalica. where ReËenice E jednostavne izjavne reËenice Na razini prepoznavanja E prezent glagola to be i to have/have got i nekih uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u mnoæini (1. it. osnovni obrasci uljudnoga ponaπanja. lice glagola) E imperativ 2. te nacrtati neπto u vezi s njima. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E razumijevanje i izvrπavanje uputa i kratkih jednostavnih naredbi (razredni govor i sl.. he. jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje uËenici mogu nauËiti Ëitati na nastavi. izraæavanje molbe i naredbe. what. Obraditi barem jednu tradicionalnu djeËju priËu ili bajku. in front of Upitne rijeËi E upitne rijeËi: who. you E inverzne upitne reËenice JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje na neformalnoj i formalnoj razini. Ëestitanje blagdana i obiËaji vezani uz blagdane. your. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola to be i to have/have got i nekih uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u jednini i 3. imenovanje predmeta. oslovljavanje. on. they E pokazna zamjenica: this Imenice E jednina / mnoæina imenica (prema tematskim podruËjima) »lan E neodreeni Ëlan a/an i odreeni Ëlan the (globalna uporaba) Pridjevi E posvojni pridjevi: my.izraæavanje zapovijedi i u sklopu tematskih podruËja (razredni govor) E izraæavanje radnje koja se upravo dogaa (present continuous uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja. DjeËja knjiæevnost: PreporuËa se obraditi nekoliko izvornih djeËjih puËkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane. uljudno ponaπanje. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlaËnog dizajna i s malo teksta. you. tipiËna imena i prezimena. predstavljanje sebe i drugih. Na kraju 2. Prijedlozi E prijedlozi: in. their E opisni pridjevi kao dio predikata Brojevi E glavni brojevi od 1 do 20. izraæavanje odnosa u prostoru. 84 Engleski jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki kao i odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja. izraæavanje svojine. a najmanje jedna neka sadræi priËu. pozivanje na igru. her. his. how. lice mnoæine E izraæavanje svianja/nesvianja: I like/don't like E traæenje dopuπtenja pomoÊu glagola can Zamjenice E osobne zamjenice: I.: predstavljanje.. jela i piÊa. under. izraæavanje koliËine/broja. lice jednine i mnoæine . behind. pitanje za broj s How many . osoba. pozdravljanje.

. izricanje atmosferskoga vremena KljuËne strukture i izriËaji:When do you go to school? What time do you play tennis?.. Where do you live?. What month is it? . The dog is black/ small/ strong.. y. postavljanje pitanja vezano uz stanovanje KljuËne strukture i izriËaji:There is a desk in my room. Can you/she. DomaÊe i divlje æivotinje . koriπtenje vidnih elemenata radi pamÊenja jeziËnih sadræaja (npr. q) E dopunjavanje u govoru usvojenih rijeËi slovima koja nedostaju E dopunjavanje reËenica rijeËima koje nedostaju prema uzorku E pisanje Ëestitki za blagdane prema uzorku E pismeno odgovaranje na pitanja jednom rijeËju.It is summer. sunny. How many pupils are there? In/on/under/in front of/ behind. I live in a flat. doma. What season is it?. Slobodno vrijeme i πport . I like/don't like my jeans/sweatshirt . u skupini ili pojedinaËno PISANJE E sposobnost prepisivanja jednostavnih. I have got a ball.mm izricanje kronoloπkoga vremena: dani u tjednu.). 5. He is tall /short. there aren’t.. We are making a snowman. 85 8. postupno ovladavanje tehnikama projektnog rada uvoenjem kratkih. They are making a sand castle on the beach. Vrijeme . OdjeÊa i obuÊa .. /My home is a small flat. Postupno se uoËavaju sliËnosti i kulturoloπke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije. postupni razvoj samostalnog i suradniËkog uËenja. rainy. /She is playing the violin. My name /Her name is. My English teacher is. There are 10 boys in the playground. poznatih rijeËi ili kraÊih reËenica prema uzorku E prepoznavanje i koriπtenje slova koja ne postoje u hrvatskom jeziku (x. It is winter. izricanje posjedovanja KljuËne strukture i izriËaji:I am playing football. He can ride a bike.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu »ITANJE E sposobnost povezivanja zvuka s napisanim tekstom E sposobnost prepoznavanja i razumijevanja rijeËi i osnovnih reËenica u kratkim pisanim uputama E glasno Ëitanje rijeËi i jednostavnih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane. izraæavanje odnosa u prostoru. prema uzorku INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega: razvijanje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za razvijanje snoπljivosti i empatije prema drugome i drugaËijem (npr. My home is a big house.imenovanje razliËitih vrsta stanovanja. imena i prezimena. godiπnja doba.. postavljanje pitanja za broj KljuËne strukture i izriËaji: I am in the classroom. The rabbit can run fast /jump high.. uoËavanje uloge ilustracija kao pomoÊnog sredstva za razumijevanje sadræaja teksta. There is a hall in my house. There are three chairs in the kitchen./She can ride a bike. blagdanski obiËaji i sl. opis sobe. ©kolski praznici i kako ih provodimo opisivanje aktivnosti tijekom odmora u razliËitim godiπnjim dobima KljuËne strukture i izriËaji: It is summer. w.imenovanje i opisivanje odjeÊe i obuÊe. RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. He likes football. vlastiti slikovni rjeËnik).imenovanje predmeta u uËionici.On Saturday/ At 4 o’clock.I live in a house.It is May. stana. moji prijatelji i obitelj . 6... What are you wearing? What colour is your T-shirt? The shoes are too big. His birthday is in June.No.. puni sat i pola sata. He can run. 4. mjeseci. izraæavanje ukusa/svianja i nesvianja KljuËne strukture i izriËaji:Tom is wearing a T-shirt.. What time is it? . STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Postupno ovladavanje tehnikama preglednog biljeæenja. There is a chair. 3. It is cloudy.imenovanje i opisivanje æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: The pig has four legs / one tail. svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samoprocjene (portfolio. Engleski jezik Moj dom . She likes/doesn’t like hats. Are there bunk beds in your room? .. Kulturoloπkim i odgojnim sadræajima pristupa se kontrastivno.imenovanje πportova i aktivnosti kojima se bavimo u slobodno vrijeme. jednostavnih projekata. OdgovarajuÊi sadræaji u hrvatskoj kulturi usporeuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog podruËja te drugih kultura uopÊe. dijelova pokuÊstva. Europski jeziËni portfolio). 2. She has got long hair. U uËionici . She has got a bike. Have a nice holiday! 3.davanje osnovnih podataka o sebi. prijateljima i uæoj i πiroj obitelji KljuËne strukture i izriËaji: This is.. She is 9../ It is half past five. 7. Ja.It is five o’clock..

I like pizza. potvrivanje i nijekanje. there. I don’t like juice. I like tea.imenovanje obroka i nekih vrsta hrane i piÊa KljuËne strukture i izriËaji: I have breakfast at 8 in the morning. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola be i have/have got E izraæavanje radnje koja se upravo dogaa (present continuous glagola za opis aktivnosti E izraæavanje svianja i nesvianja (I like . atmosferske prilike.) i mjesta (left.da bi se omoguÊilo njegovo spontano koriπtenje pri priËanju i Ëitanju priËa E posvojni pridjevi u mnoæini .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 9. postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih.? E pitanja s glagolom can .Can you ride a bike? E simple past . how many Imenice E razlikovanje jednine i mnoæine . koliËina. dijelovi ljudskoga tijela.. a razumjeti oko 350 leksiËkih jedinica. Ann has toast/spaghetti for breakfast/lunch. your E neke priloæne oznake vremena (a long time ago. your. jelo i piÊe (obroci). I eat pizza. πkolski prostor. E jednostavne upitne reËenice s upitnom rjeËju who E postavljanje kratkoga direktnog pitanja: Is this your ball? Na razini prepoznavanja E present simple glagola u 3. predstavljanje i opis prijatelja i Ëlanova πire obitelji. uljudno ponaπanje. once upon a time) E 10.. izraæavanje ukusa i stava prema neËemu. Do kraja 3. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno upotrebljavati oko 260. imenovanje i opis predmeta (πkolski pribor. komunikacijski obrasci pri susretu. aktivnosti u πkoli i izvan nje (najËeπÊe upute i naredbe. izraæavanje dobi. his. odnosi u prostoru). brojevi od 1 do 100. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi.. neke πportske aktivnosti i igre. into. I drink milk.Ëestitanje blagdana i pjevanje i/ili recitiranje prigodne pjesmice . in front of. licu jednine: It runs fast. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 6 do 8 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. right. I 86 JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje na formalnoj i neformalnoj razini. her. oslovljavanje.. Blagdani . E pitanja u present simple . Na kraju 3. kronoloπko vrijeme (dani u tjednu.. naredbi. what. under. imenovanje predmeta i osoba. at) Prilozi E neki prilozi vremena (today. E kratke izjavne reËenice s glagolom can: I can ride a bike. their Brojevi E glavni brojevi 1-100 Prijedlozi E neki prijedlozi (in.. puni sat i pola sata. now. pisanje Ëestitke.There is / There are E razlikovanje i uporaba jednine i pravilne mnoæine imenica te nekih nepravilnih mnoæina »lan E neodreeni Ëlan a /an E odreeni Ëlan the Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata E posvojni pridjevi my. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru nastavnika i prema interesima uËenika prigodne recitacije i pjesmice. predstavljanje. posteri. Easter eggs. izrauju se tematski panoi.our. Engleski jezik don't like . izvrπavanje radnji). blagdani i proslave.S/he doesn't like) razumijevanje i izraæavanje molbe i zapovijedi uz pomoÊ imperativa Zamjenice E osobne zamjenice E pokazna zamjenica: this E upitne zamjenice: who. Ëestitanje blagdana. Happy Easter! Easter bunny. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture nikada ne tumaËe eksplicitno veÊ ih uËenici usvajaju globalno u predloæenim jeziËnim strukturama. behind. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. izraæavanje molbi. . opisivanje predmeta i osoba. Obroci . osnovni obrasci uljudnog ponaπanja. candles. godiπnja doba. where.prema kalendaru. pozivnica KljuËne strukture i izriËaji: Happy Halloween! Come to my Halloween party! Trick or treat! Merry Christmas! Happy New Year! Christmas tree. whose. imenovanje i opis odjeÊe i obuÊe. izricanje radnji.s/he likes. izraæavanje onoga πto znamo i ne znamo raditi. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja. voÊe i povrÊe. navoenje nekih tipiËnih aktivnosti.? Does he like. imenovanje. on. here) Brojevi E glavni brojevi od 1 do 100 ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: SVO .Do you like. predstavljanje sebe i drugih. mjeseci).

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki kao i odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja kao npr.: pozdravljanje, uljudno ponaπanje, oslovljavanje, Ëestitanje blagdana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vrπnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, tipiËna prezimena, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, πportske aktivnosti i igre. Neke osnovne informacije o zemlji/zemljama Ëiji se jezik uËi (npr. naziv zemlje i glavni grad, naziv neke regije/rijeke/planine i sl.). DjeËja knjiæevnost: Obraditi nekoliko izvornih djeËjih puËkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane te jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje uËenici mogu nauËiti Ëitati na nastavi, te nacrtati neπto u vezi s njima. Na satu obraditi ili proËitati jednu do dvije izvorne slikovnice. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlaËnog dizajna i s malo teksta, odnosno tekstom koji se ponavlja. Barem jedna neka sadræi priËu. Obraditi jednu tradicionalnu djeËju priËu ili bajku.
E E

Engleski jezik prepriËavanje nekog slijeda dogaaja verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jeziËnih funkcija postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine elemente samostalno voenje kratkih dijaloga u sklopu poznatih situacija sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama i igri uloga

E

E

E

E

VJE©TINE I SPOSOBNOSTI
SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnog) i sluπnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje kraÊih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno razumijevanje kratkog teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni zapisi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina stranog jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR E sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih, ritmiËkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika prema zvuËnom uzorku E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi, kraÊih reËenica, brojalica i pjesmica (ukljuËujuÊi rap i jazz chants) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih modela E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova engleskog jezika u rijeËima E smiπljanje i produkcija kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E opisivanje slikovnoga predloπka E imenovanje i opisivanje predmeta, osoba i radnji E povezivanje elemenata priËe pomoÊu slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica E iznoπenje ishoda skupnog rada, npr. postera, na neku od obraenih tema
87

»ITANJE E pamÊenje pismovne slike rijeËi i kraÊih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka E glasno Ëitanje u skupini ili pojedinaËno E razumijevanje jednostavnih kraÊih tekstova o poznatim sadræajima E glasno Ëitanje jednostavnih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane te kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i rjeËnik PISANJE E preslikavanje izdvojenih rijeËi i kraÊih reËenica prema pismovnom i likovnom predloπku E prepisivanje vrlo kratkih tekstova koji su prethodno usmeno obraeni E nadopunjavanje kratkog teksta rijeËima (prema modelu) E povezivanje izmijeπanih dijelova kratkog teksta u logiËku cjelinu E pismeno odgovaranje na pitanja (jednom rijeËju, prema modelu) E pisanje Ëestitki za blagdane prema predloπku E samostalno pisanje voenih kratkih opisa u sklopu poznatih, prethodno usmeno uvjeæbanih sadræaja E uoËavanje osnovnih razlika izmeu pisanja i izgovora kod uËestalih rijeËi E uoËavanje osnovnih razlika izmeu pravopisa hrvatskog i engleskog jezika (na primjer, pisanje naziva dana u tjednu i mjeseca u godini velikim poËetnim slovom) INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za razvijanje snoπljivosti i empatije prema drugome i drugaËijem (npr. imena i prezimena, blagdanski obiËaji, obroci, prometna sredstva i sl.). Kulturoloπkim i odgojnim sadræajima pristupa se kontrastivno. OdgovarajuÊi sadræaji u hrvatskoj kulturi usporeuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog podruËja te drugih kultura uopÊe.

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednog biljeæenja, koriπtenje vidnih elemenata radi pamÊenja jeziËnih sadræaja (npr. vlastiti slikovni rjeËnik), koriπtenje ilustracija kao pomoÊnog sredstva za razumijevanje sadræaja teksta i konteksta kao pomoÊi pri razumijevanju znaËenja nepoznatih rijeËi, uoËavanje naËela abecednog strukturiranja popisa rijeËi u udæbeniku, koriπtenje popisa rijeËi npr. u udæbeniku, upoznavanje naËina strukturiranja slikovnih rjeËnika i sluæenje njima kao pomoÊnim sredstvom za traæenje znaËenja rijeËi i naËina pisanja odreene rijeËi, uvianje moguÊnosti masovnih medija u funkciji uËenja stranog jezika, koriπtenje najjednostavnijih moguÊnosti novih medija u funkciji uËenja stranog jezika uz pomoÊ uËitelja, predstavljanja rezultata skupnog rada npr. postera o nekoj od obraenih tema, razvoj samostalnog i suradniËkog uËenja, razvijanje odgovornosti za vlastito uËenje i napredak, razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja i samoprocjene (portfolio, Europski jeziËni portfolio). 4.

Engleski jezik U gradu / na selu - prometna sredstva, mjesta u gradu/selu, opisivanje svojega mjesta, uËenje o ponaπanju u prometu - prelazak preko ceste, usvajanje izraza za naËine putovanja, davanje svoje adrese / adrese πkole KljuËne strukture i izriËaji: My place/village/town is small/big/quiet/noisy/busy; My street is..., His house is..., Our car is...; There is a church near my home. Cross the road at the traffic lights. I go to school by car/by bus/on foot. Praznici - ponavljanje i proπirivanje izraza vezanih uz godiπnja doba, mjesece i vremenske prilike, gdje provodimo praznike KljuËne strukture i izriËaji: in the country / at the seaside / go diving He's swimming... What's the weather like in summer? It's sunny/windy/ hot. We wear coats in winter. Dnevni obroci - usvajanje naziva dnevnih obroka i proπirivanje rjeËnika za nazive jela, voÊa i povrÊa, nabavljanje hrane: trgovine, supermarket, cijene, izrada popisa namirnica za kupovinu KljuËne strukture i izriËaji: How many apples ...? I've got an apple /two apples. I go to the supermarket/shop every day. I buy bread at the baker's. Shopping list: bread, milk, yoghurt, pasta... How much is it/are they? The shop opens /closes at... OdjeÊa - ponavljanje i proπirivanje naziva za odjeÊu, opisivanje odjeÊe KljuËne strukture i izriËaji: What are you wearing? I’m wearing blue jeans, a red T-shirt/a new sweatshirt/a long coat... Moje tijelo i Ëuvanje zdravlja - ponavljanje i proπirivanje naziva za dijelove tijela i osjeÊaje, opisivanje tijela i zdravstvenoga stanja, razumijevanje uputa vezanih uz njegu tijela KljuËne strukture i izriËaji: I’m scared. Foot/feet; What’s the matter with you? I’ve got a toothache/ a cold. Brush your teeth! Wash your hands! I take a shower every day. Do exercises every morning. Æivotinje - ponavljanje i proπirivanje naziva za domaÊe i divlje æivotinje, opisivanje njihovih dijelova tijela, glasanje æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: mouse - mice; Birds can fly. A cat has(got) a long tail and whiskers. It miaows. The neigbour’s dog barks at the cat.

5.

6.

4. RAZRED Ëetvrta godina uËenja
CJELINE I TEME 1. Moja obitelj i prijatelji - predstavljanje Ëlanova uæe i πire obitelji, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina Ëlanova obitelji i prijatelja, zanimanja KljuËne strukture i izriËaji: This is my dad/ mum. He's kind. She's pretty. He’s a vet/sailor. /She’s a lawyer/pilot/teacher... Who's this? Whose mum...? My uncle, aunt, niece is short... Tim's cousin is tall and skinny. He is taller than John. 2. Slobodno vrijeme - ponavljanje i proπirivanje rjeËnika vezanoga uz temu KljuËne strukture i izriËaji: I play computer games every day. Who do you play/walk/go...with? When do you watch TV? How often...? How many hours a week...? U πkoli - aktivnosti u πkoli, razredu, πkolski predmeti, raspored sati, izraæavanje odnosa u prostoru, razumijevanje i izraæavanje molbe, dopuπtenja, zapovijedi KljuËne strukture i izriËaji: in, on, in front of, behind, under, between, at school/ at home, do the homework, There is /there are...What is she doing? - She's reading/drawing... Take a ... / Copy ... Can I borrow your pen? Yes, you can./No, you can't. 9.

7.

8.

3.

10. Blagdani - opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i usporeivanje obiËaja (Halloween karneval) KljuËne strukture i izriËaji: Halloween - go trick or treating, jack-o'-lantern...Christmas carols, pudding, crackers, tree, presents ... St. Valentine's Day... Easter eggs/basket/bunny.

88

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika, priËe, recitacije, pjesmice i brojalice. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima.

Engleski jezik »lan E neodreeni Ëlan i odreeni Ëlan uz imenice Pridjevi E posvojni pridjevi E opisni pridjevi Prijedlozi E pravilna uporaba prijedloga za mjesto on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between Prilozi E prilozi i priloæne oznake mjesta i vremena (here, over there, always, every day, every week, now) Upitne rijeËi E raspitivanje o mjestu uz pomoÊ where E postavljanje pitanja s how many Brojevi E glavni brojevi od 1 do 100 Na razini prepoznavanja E simple past tense E uporaba glagola must za izraæavanje naredbi E present perfect simple za izraæavanje rezultata neke radnje (Have you finished/copied...?) E phrasal verbs E stupnjevanje pridjeva E neodreeni Ëlan a/an i odreeni Ëlan - globalno usvajanje na razini prepoznavanja i uporabe JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje, predstavljanje Ëlanova πire obitelji i prijatelja; izraæavanje srodnosti / pripadnosti, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina, svianja i nesvianja, imenovanje najËeπÊih zanimanja, dnevnih obroka i namirnica i izraæavanje svojega miπljenja u vezi s tim, imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme, godiπnjih doba, mjeseca, dana i atmosferskih prilika, odjeÊe, dijelova ljudskoga tijela, osjeÊaja i zdravstvenih tegoba, æivotinja i dijelova njihova tijela, πkolskih predmeta u 4. razredu i aktivnosti vezanih uz πkolu; davanje i traæenje informacija o mjestima u gradu davanje svoje adrese ili adrese πkole; postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which, how many i izraæavanje koliËine; prepriËavanje nekoga slijeda dogaaja, izraæavanje molbe i zapovijedi; Ëestitanje blagdana, roendana i sl. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki, odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponaπanje, oslovljavanje, Ëestitanje blagdana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vrπnjaka u zemlji/zemljama engleskoga govornog podruËja, tipiËna prezimena, nazivi ulica i trgova, pisanje adresa u nas, u UK i u SAD-u, raspored sati, raspored dnevnih i tjednih aktivnosti, provoenje slobodnoga vremena i praznika, naËin stanovanja, kupovanja æiveænih namirnica, vaænije graevine u mjestu, osnovne informacije o zemlji/zemljama Ëiji se jezik uËi (zemljopisna obiljeæja i sl.). DjeËja knjiæevnost: obraditi nekoliko tradicionalnih puËkih
89

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA
ZNANJA
LEKSI»KA PODRU»JA Predstavljanje Ëlanova πire obitelji i prijatelja; izraæavanje srodnosti / pripadanja, tjelesne i karakterne osobine, najËeπÊa zanimanja, πkolski predmeti u 4. razredu, πkolske aktivnosti, osnovni geometrijski likovi, neka prometna sredstva, trgovine, mjesta u gradu/na selu, naËini putovanja, aktivnosti u slobodno vrijeme, dom, okolina, obitelj, prijatelji, odjeÊa, dijelovi ljudskoga tijela, hrana, godiπnja doba, mjeseci, dani u tjednu, atmosferske prilike, dnevni obroci, hrana i piÊe, najËeπÊe voÊe i povrÊe, zdravlje i zdravstvene tegobe, domaÊe i divlje æivotinje, blagdani. Do kraja 4. razreda uËenici bi trebali aktivno rabiti 380 leksiËkih jedinica, a na razini razumijevanja do 500. Ne bi trebalo uvoditi viπe od 7 do 8 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne objaπnjavaju eksplicitno veÊ se usvajaju globalno u sklopu predloæenih tematskih jedinica. Na kraju 4. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola to be i to have/have got E izricanje radnje koja se ponavlja (present simple uËestalih glagola vezanih uz tematske jedinice izjavni, upitni i nijeËni oblik) E izricanje radnje koja se upravo dogaa (present continuous uËestalih glagola vezanih uz tematske jedinice - izjavni, upitni i nijeËni oblik) E razumijevanje i izraæavanje molbe i zapovijedi uz pomoÊ imperativa E izraæavanje sposobnosti/nesposobnosti uz pomoÊ glagola can Zamjenice E osobne zamjenice E postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama who, whose, what, when, which E pravilno upotrijebiti zamjenicu there uz glagol to be (There is/are) E pokazne zamjenice / pridjevi this i that Imenice E globalno razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine imenica i nekih primjera nepravilne mnoæine vezanih uz tematska podruËja E izraæavanje pripadanja uz pomoÊ posvojnoga genitiva (Saxon genitive)

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap i jazz chants. Obraditi dvije slikovnice u kojima slika i tekst ravnopravno sudjeluju u predstavljanju priËe te ponuditi uËenicima najmanje jednu slikovnicu s nepoznatom priËom ili jednu kratku priËu, basnu, narodnu priËu ili sl. koju pojedini uËenici mogu samostalno proËitati.

Engleski jezik samostalno mijenjaju pojedine elemente samostalno voenje kratkih dijaloga o poznatim situacijama sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama

E

E

VJE©TINE I SPOSOBNOSTI
SLU©ANJE E sposobnost razumijevanja i izvrπavanja uputa i kratkih i jednostavnih naredbi E sposobnost povezivanja vidnog i zvuËnoga jeziËnog sadræaja E sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloπkih, ritmiËkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika E sposobnost razumijevanja sporijeg i paæljivo artikuliranoga govora s duljim stankama za asimiliranje znaËenja E razumijevanje kraÊih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja, razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje kratkog teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR E sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih, ritmiËkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izoliranih rijeËi, reËenica, pjesmica i brojalica vezanih za predloæene jeziËne sadræaje i situacije E spelling (izgovor slova abecede) E sposobnost koriπtenja viπe jednostavnih reËenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija E povezivanje elemenata priËe slikovnicama ili slikovnim karticama i sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama/dijalozima uz predloæene jeziËne sadræaje E iznoπenje rezultata skupnog ili pojedinaËnog rada npr. postera na neku od obraenih tema E sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova ili slijeda dogaaja E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jeziËnih funkcija E sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja i odgovaranja na njih u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja E reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici
90

»ITANJE E pamÊenje pismovne slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E uoËavanje razlika izmeu pisanja i izgovora kod uËestalih rijeËi E sposobnost Ëitanja reËenica i dijaloga nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, rijeËi i osnovnih reËenica u kratkim pisanim uputama E sposobnost razumijevanja i Ëitanja reËenica i kratkih, jednostavnih tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vizualnim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja kratkih i jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama E svladavanje reËeniËne intonacije PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi i razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E prepisivanje reËenica/kratkih tekstova koji su prethodno obraeni E sposobnost pisanja jednostavnih reËenica, Ëestitki za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima E nadopunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju E pismeno odgovaranje na pitanja E povezivanje izmijeπanih dijelova kratkog teksta u logiËku cjelinu E pisanje voenih kratkih sastava u sklopu prethodno usvojenih sadræaja E pisanje rijeËi, reËenica i vrlo kratkih tekstova prema zvuËnom modelu - diktat INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za razvijanje snoπljivosti i empatije prema drugomu i drugaËijemu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturoloπkim, odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja, nekim tehnikama uËenja: mnemotehnike, asocijacije, kontekst; koriπtenje vizualnih elemenata pri memoriranju jeziËnih sadræaja, ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta, popisa rijeËi u udæbeniku i dvojeziËnih rjeËnika, moguÊnosti masovnih medija u funkciji uËenja stranoga jezika; voenje vlastitoga

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu rjeËnika/usustavljivanje rijeËi po tematskim podruËjima; predstavljanje rezultata pojedinaËnoga i skupnog rada; samostalno zakljuËivanje; razvoj samostalnoga i suradniËkog uËenja kroz rad u skupinama i na manjim projektima, svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja i samoprocjene (portfolio, Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika; postupno preuzimanje odgovornosti za vlastito uËenje i napredak. 5.

Engleski jezik Izraæavanje vremena - sati, dijelovi dana, godiπnja doba, mjeseci u godini, izricanje vremena, glavni brojevi 1 - 1000, Ëitanje osnovnih raËunskih operacija i telefonskih brojeva KljuËne strukture i izriËaji: What’s the time? It’s 5 o’clock / half past 4/ a quarter to/ past 3. In the afternoon/ morning/ evening, on Sunday, in July/ summer, at midnight/ noon/ 2 o’clock What is your best friend's telephone number? What is twenty plus sixty-six? Moj svijet i oko njega - svakodnevne radnje, opisivanje svojega mjesta/grada /domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog podruËja - atmosferske prilike, obiËaji, kultura, ponavljanje i proπirivanje rjeËnika vezanoga uz biljke i æivotinje - opisivanje mjesta, pojava, æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: I go to school every day. The capital of Croatia is Zagreb. Trafalgar Square is the most famous square in London. A squirrel is smaller than a rabbit. A shark is more dangerous than a dolphin. The longest river in the world is the Nile. The most famous sight in New York is the Statue of Liberty... a story - stories, a box - boxes. Zdravlje i kako ga saËuvati - ponavljanje i proπirivanje: hrana, dnevni obroci, razgovor o zdravoj prehrani i zdravome naËinu æivota, usporedba hrane i prehrambenih navika u nas i u zemljama engleskoga govornog podruËja, bavljenje πportom / tjelesnim aktivnostima, higijena, kod lijeËnika, najËeπÊe tegobe KljuËne strukture i izriËaji: breakfast, brunch, lunch, dinner, supper, I'd like some... Would you like any...? I wouldn't like any... Don't go on buses and trams. Walk, walk and walk. Jump three times! Roll your shoulders!, I've got a sore throat/ a headache/a temperature/a runny nose. I cough/ sneeze a lot. Stomach, neck, arms, a foot - feet, a tooth - teeth, a child - children. An apple a day keeps the doctor away. Blagdani - obiËaji vezani uz proslavu BoæiÊa i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog podruËja, proslava Valentinova, pisanje prigodnih poruka za Valentinovo, Halloween KljuËne strukture i izriËaji: carol singers, a pantomime, Jingle Bells, egg rolling, egg hunting, bobbing for apples, Be my Valentine!

5. RAZRED peta godina uËenja
CJELINE I TEME 1. Ja, moja obitelj i prijatelji - predstavljanje i opis sebe, Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja, njihove tjelesne i karakterne osobine, ponavljanje starih i usvajanje novih naziva za zanimanja KljuËne strukture i izriËaji: My name is.../I am 10. I am from... I've got a small/big family. I live with my mother, my father..., My mum /dad is a teacher/ a cook/ a dentist/ a secretary/ a doctor/ a nurse/ a police officer. What would you like to be? I've got many friends. I've got/ He's got/ She's got a pet. I'm crazy about.../good at..., He/ She is/ isn't tall/ plump/ naughty. I've got/He's got blond hair and blue eyes; to be/ have/ have got. 2. Dom i oko njega Opisivanje doma/kuÊe/stana, soba, pokuÊstva te prostora izvan i oko njega - vrta, ulice, prometa KljuËne strukture i izriËaji: My/Her/His house/flat is small/big. There is a hall, a living room... There is a bed/a desk in his/David's room. There are a lot of drawings on the wall. My street is/isn't very long. in, on, under, in front of, behind. ©to uËimo u πkoli - nastavni predmeti u 5. razredu osnovne πkole, raspored sati, ponavljanje dana u tjednu, izricanje naredbi, engleska abeceda, slovkanje rijeËi KljuËne strukture i izriËaji: What is your favourite/least favourite subject? When do you have English/maths...? On Mondays, Can you spell your name? be good/bad at/be best in; I like/don't like geography/science...My sister is writing her homework now. Have you finished the exercise? Kako provodimo slobodno vrijeme imenovanje izvanπkolskih aktivnosti, πportova, hobija KljuËne strukture i izriËaji: How do you spend your free time? What do you usually do in the afternoon/evening/at five? I like...swimming. I play badminton on Mondays and Wednesdays. When did you start collecting stamps? I go skating/skiing in winter.

6.

7.

3.

8.

4.

IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju uËenika, kao na primjer neka priËa, bajka, pjesma, strip i sl.

91

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu

Engleski jezik izricanje proπle svrπene radnje (past simple - uporaba nekoliko najuËestalijih glagola) Zamjenice E osobne zamjenice E postavljanje pitanja uporabom upitnih zamjenica (who, whose, what, when, which, why, how, how many) i odgovaranje na pitanja izricanjem razloga (Why...? Because...) E uporaba zamjenice there uz glagol to be (There is/are) E uporaba pokazne zamjenice/pridjeva this i that Imenice E izraæavanje pripadanja posvojnim genitivom (Saxon genitive) E razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine imenica i nekih primjera nepravilne mnoæine vezanih uz tematska podruËja (wolf, mouse, sheep, fish, child) i neke osobitosti kod pisanja (story - stories, box - boxes) »lan E neodreeni Ëlan a / an Pridjevi E izraæavanje pripadanja uz pomoÊ posvojnih pridjeva (my, your, his, her, our, their) E stupnjevanje jednosloænih i viπesloænih pridjeva i stupnjevanje pridjeva good i bad Prilozi E prilozi mjesta, vremena i uËestalosti (here, there, today, yesterday, now, usually, always, sometimes) Prijedlozi E pravilna uporaba prijedloga za mjesto (on, in, into, under, behind, in front of, at, to, between, in the middle of, next to) Brojevi E glavni brojevi od 1 do 1000 E redni brojevi od 1 do 1000
E

ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA
ZNANJA
LEKSI»KA PODRU»JA »lanovi uæe i πire obitelji, nastavni predmeti u 5. razredu osnovne πkole, glavni parni i neparni brojevi od 1 do 1000, redni brojevi od 1 do 1000, osnovne raËunske operacije, nadnevci, godine, telefonski brojevi, engleska abeceda, tjelesne i karakterne osobine ljudi, odjeÊa prema prigodi i godiπnjem dobu, atmosferske prilike, svianje i nesvianje, boje, unutraπnjost i okruæenje doma (kuÊe/stana), mjesto stanovanja /grad/dræava/domovina, odnosi u prostoru, godiπnja doba, mjeseci u godini, dani u tjednu, dijelovi dana, sati, biljke i æivotinje, voÊe, povrÊe i hrana u pojedinim dnevnim obrocima, zdrava prehrana, slobodno vrijeme, izvanπkolske aktivnosti, πportovi, hobiji, glazbala, blagdani. Do kraja 5. godine uËenja u 5. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno rabiti oko 580 i razumjeti oko 660 leksiËkih jedinica. Pri obradbi novog leksiËkog gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 7 do 9 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. GRAMATI»KE STRUKTURE BuduÊi da je uËenicima ovo peta godina uËenja engleskoga jezika, gramatika se objaπnjava eksplicitno (present simple i present continuous za izraæavanje sadaπnjosti te past simple za izraæavanje proπlosti). Iako se gramatika objaπnjava eksplicitno, svakako valja napomenuti kako to ne znaËi uËenje gramatiËkih paradigmi i pravila uporabe navedenih glagolskih vremena napamet, a ni njihovo ispitivanje. UËenike je neophodno gramatiËki osvjeπÊivati, ali ih pritom valja i rastereÊivati, a to se postiæe primjenom razliËitih kreativnih metoda i naËina rada. S druge strane, present perfect simple za izraæavanje rezultata neke radnje ne objaπnjava se eksplicitno veÊ se takve jeziËne strukture globalno usvajaju u sklopu predloæenih tematskih jedinica. Na kraju 5. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola to be i to have/have got u svim licima E izricanje radnje koja se ponavlja (present simple uËestalih glagola vezanih uz tematske jedinice potvrdni, upitni i nijeËni oblik, kratki odgovori na pitanja) E izricanje radnje koja se dogaa u trenutku govorenja (present continuous uËestalih glagola vezanih uz tematske jedinice - potvrdni, upitni i nijeËni oblik, kratki odgovori na pitanja) E razlikovanje radnje koja se ponavlja i radnje koja se dogaa u trenutku govorenja (present simple / present continuous) E izraæavanje zapovjedi i molbi imperativom E izraæavanje sposobnosti/nesposobnosti uporabom glagola can E izraæavanje æelja za buduÊnost uz pomoÊ glagola would
92

Na razini prepoznavanja
E E E

E

izraæavanje rezultata neke radnje (present perfect simple) phrasal verbs znakovi fonetske transkripcije (u svim πkolama / udæbenicima trebaju se rabiti opÊeprihvaÊeni simboli fonetske abecede) globalna uporaba odreenoga Ëlana the

JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: imenovanje i predstavljanje sebe, Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja, nastavnih predmeta u 5. razredu osnovne πkole, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina ljudi, imenovanje i opis zanimanja, biljaka i æivotinja, odjeÊe koju nosimo u odreenim prilikama i godiπnjim dobima, imenovanje πkolskih predmeta, Ëitanje osnovnih raËunskih operacija, nadnevaka i godine, telefonskih brojeva, usvajanje engleske abecede i slovkanje, opisivanje naËina provoenja slobodnoga vremena, svojega doma (kuÊe/stana), njegove unutraπnjosti i onoga πto ga okruæuje, svojega mjesta/grada/dræave/domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog podruËja, snalaæenje u prostoru/na ulici, izraæavanje svianja i nesvianja, pripadnosti,

Nastavni plan i program za osnovnu πkolu atmosfersko i kronoloπko vrijeme, prepriËavanje dogaaja iz proπlosti, opisivanje i usporedba hrane i hranidbenih navika u nas i u zemljama engleskoga govornog podruËja; sudjelovanje u dijalogu, Ëestitanje blagdana, upoznavanje s obiËajima uz proslavu nekih specifiËnih blagdana i roendana. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki, odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. pozdravljanje, uljudno ponaπanje, oslovljavanje, Ëestitanje blagdana i roendana, neke aktivnosti vezane uz blagdane, imena vrπnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja, tipiËna prezimena, neka jela i prehrambene navike, odijevanje, prometna sredstva i ponaπanje u prometu, πportske aktivnosti i igre, neke osnovne informacije o zemlji/zemljama Ëiji se jezik uËi (npr. naziv zemlje i glavni grad, naziv neke regije/rijeke/planine i sl.). DjeËja knjiæevnost: na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih puËkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica, uvoditi zagonetke, brzalice, rap, jazz chants i proverbijalne izraze. Obraditi jednu do dvije slikovnice s nepoznatom priËom i najmanje jednu kratku priËu, basnu, narodnu priËu ili sl. koju pojedini uËenici mogu samostalno proËitati.
E

Engleski jezik povezivanje elemenata priËe pomoÊu slikovnih kartica i sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka iznoπenje rezultata skupnoga ili pojedinaËnoga rada npr. projekta ili postera na neku od obraenih tema prepriËavanje slijeda dogaaja verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih jeziËnih funkcija sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine elemente samostalno voenje kratkih dijaloga u sklopu poznatih situacija sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama/dijalozima

E

E E

E

E

E

E

VJE©TINE I SPOSOBNOSTI
SLU©ANJE E razumijevanje i uzvraÊanje na naputke i naredbe na engleskom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnog) i sluπnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja; razumijevanje osnovne namjere sugovornika E razumijevanje govora normalne brzine i artikulacije poznate tematike E globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA, IZGOVOR E sposobnost prepoznavanja, razlikovanja, razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih, ritmiËkih, naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvuËnom uzorku E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih i snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi, reËenica, brojalica i pjesmica vezanih uz predloæene jeziËne sadræaje i situacije E slovkanje rijeËi (spelling) E sposobnost koriπtenja jednostavnih reËenica za opisivanje osoba, predmeta i situacija
93

»ITANJE E prepoznavanje i Ëitanje fonetskih simbola E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi E sposobnost Ëitanja reËenica, dijaloga i kraÊega teksta nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena, rijeËi i jednostavnih reËenica u jednostavnim pisanim uputama E sposobnost razumijevanja i Ëitanja jednostavnih tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vidnim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama E svladavanje reËeniËne intonacije PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi te razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E pisanje reËenica/kratkih tekstova tematike i rjeËnika koji su prethodno obraeni, Ëestitka za blagdane, kratkih poruka na razglednicama, osobnih podataka na obrascima E sposobnost pisanja jednostavnih reËenica E sposobnost pisanja jednostavnih tekstova o sebi i izmiπljenim osobama, mjestu gdje æive i πto rade E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju prema uzorku i pisanje kraÊih reËenica E odgovaranje na pitanja E povezivanje pobrkanih dijelova kratkoga teksta u smislenu cjelinu E samostalno pisanje voenih kratkih opisa u sklopu prethodno usvojenih sadræaja E pisanje reËenica i vrlo kratkih tekstova prema zvuËnomu modelu - diktat. INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: stvaranje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za

sweet home. Moj dom . elektroniËke poπte i interneta u uËenju stranoga jezika. karakterne osobine i izgled osoba. have/have got.opisivanje osobina i izgled ljudi. I've done my homework. samoprocjene (portfolio. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju uËenika. on July 15.... Last summer I went to.. you may not. museums. razvoj samostalnoga i suradniËkoga uËenja.m. πport. at five o' clock. trams.. koriπtenje vidnih elemenata radi memoriranja jeziËnih sadræaja. RAZRED πesta godina uËenja CJELINE I TEME 1. big eyes/nose.. /Yes.. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturoloπkim. zaviËaj. Then you can send SMS messages to your friends.. there aren't any. I don't like listening to operas. theatres. putovanja.. pjesama.razgovaranje o zdravoj hrani.two hundred. I'm going to play football tomorrow. We must do our homework. zdrava hrana. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja. ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta.. jela. There are tall buildings. svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja. pomoÊ u kuÊi. popisa rijeËi u udæbeniku i dvojeziËnih rjeËnika. putovanja.. 5.. on Monday. usvajanje rjeËnika vezanog uz ekologiju i osvjeπÊivanje potrebe za zaπtitom okoliπa KljuËne strukture i izriËaji: We must protect the environment/ stop pollution/ recycle paper/glass/plastic bottles. meadows.. opisivanje doma . I like playing football. 2. She is going to visit her friends. plesova naroda engleskoga govornog podruËja KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura i izraza te usvajanje novih ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. not hers. 4. zdravo tijelo. 1 . izricanje svakodnevnih radnji i obveza. The air is clean/fresh/polluted. I like living in the city/in my village. Slobodno vrijeme ..No.No..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu razvijanje snoπljivosti i empatije prema drugomu i drugaËijemu. curly/straight hair. This is the best painting I have ever seen.. moja obitelj i prijatelji .with my friends. 3. share the room with. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljega pamÊenja. 6. Engleski jezik Knjiæevnost. there are some. must/have to. She played tennis last weekend. medije.prostorije. can/may: May I go out? . likovna i glazbena umjetnost usvajanje rjeËnika vezanoga uz temu KljuËne strukture i izriËaji: good/better/the best. mjesto stanovanja: dom. priËanje o planovima i namjerama KljuËne strukture i izriËaji: Have you finished your work?.ponavljanje i proπirivanje rjeËnika.. Irska. clumsy/jealous/proud/hardworking/lazy . kronoloπko i atmosfersko vrijeme..No. namjeπtaj.? 94 7. razgovor o prednostima æivota u gradu i na selu KljuËne strukture i izriËaji: there is/ there are. but she didn't. in the afternoon. There are fields. Australija i Novi Zeland . Naπe zdravlje i okoliπ . raËunala. igara. Are there any flowers? . a hundred . mediji. Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika.. He won his 3rd gold medal in swimming. samostalno zakljuËivanje. Home. likovna i glazbena umjetnost i knjiæevna djela. Kanada. This is my room. izricanje prave sadaπnjosti KljuËne strukture i izriËaji: to be. zagaenje i zaπtita okoliπa. πport. In ten years we'll have no water. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Obitelj i prijatelji.100 (cardinal and ordinal numbers). trgovine. There's no place like home.usvajanje rijeËi i izraza vezanih uz slobodno vrijeme.. odjeÊa. I like reading fables/novels/comics. We went home after school yesterday. uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija.ponavljanje i proπirivanje rjeËnika . æivotu i okoliπu. in May. grad. 6. ulica. moguÊnosti masovnih medija u funkciji uËenja stranoga jezika.. voenje vlastitoga rjeËnika.upoznavanje kulture i civilizacije te znamenitih osoba KljuËne strukture i izriËaji: He was a famous doctor/ writer/ composer.four thousand. kultura i . buduÊi dogaaji. When did they arrive in London?. SAD. mjesta u gradu. In my room there is/are. How much money/sugar/tea. prepriËavanje svojih doæivljaja i iskustava. Blagdani . bad/worse/the worst. woods . usustavljivanje rijeËi po tematskim podruËjima. Can we surf the Internet now? . I always/ sometimes/ never go to bed at 10 p.? How many apples/cars/people. one thousand . at school. prikaz rezultata pojedinaËnog i skupnoga rada. Zemlje engleskoga govornog podruËja Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. much-many/more/the most. you can't.upoznavanje nekih blagdanskih obiËaja. I usually read in bed but today I'm watching a film.... kao na primjer priËe ili se pripremaju tematski panoi i projekti. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. Ja. svakodnevne obveze u kuÊi i πkoli. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi.

much. Ëestitanje blagdana. likovne. GRAMATI»KE STRUKTURE Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkoga zapamÊivanja paradigmi i ispitivanja pravila i konteksta. izletiπtima. Predvia se aktivno usvajanje oko 10 novih leksiËkih jedinica po satu obradbe novoga gradiva. odijevanje. glazbene kulture te ostalim obiËajima vezanim uz svakodnevni æivot. poznatim povijesnim osobama iz podruËja knjiæevnosti. pozdravljanje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu civilizacija zemalja engleskoga govornog podruËja i znamenite osobe u Hrvatskoj i zemljama engleskoga govornoga podruËja. opisivanje predmeta i situacija. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E prepoznavanje. opisivanje svojega doma. kratki odgovori na pitanja) E izricanje obveze uz pomoÊ must / have to E simple future za predvianje buduÊih radnji E izricanje proπle radnje uz pomoÊ simple past pravilnih i nepravilnih glagola E would za izricanje æelje Zamjenice E posvojne zamjenice (mine.brojive i nebrojive imenice E neke uporabe glagolske imenice (gerund): I like swimming in the sea. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E glagoli to have/have got i to be. basnu. little. uljudno ponaπanje. nijeËnih i upitnih reËenica. nacionalnim parkovima. znamenitih osoba i tipiËnih blagdanskih jela zemalja engleskoga govornog podruËja i usporeivanje s Hrvatskom.. Pristup je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. galerijama.) E ponavljanje osobnih zamjenica Imenice E tvorba mnoæine imenica E brojive i nebrojive imenice E neodreena koliËina uz pomoÊ some. rap. proslava blagdana. upitni i nijeËni oblik) E present continuous (potvrdni. koju pojedini uËenici mogu samostalno proËitati. razne informacije o blagdanskim i drugim obiËajima. bad. izricanje radnji koje se upravo dogaaju. much. igre. opisivanje kronoloπkoga i atmosferskoga vremena. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E razumijevanje paæljivo artikuliranoga govora E razumijevanje i izvrπavanje uputa i naredbi E povezivanje vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje izjavnih. proËitati najmanje dvije ilustrirane kratke priËe od kojih jedna moæe biti strip.. traæenje i davanje informacija. pisanje Ëestitki.. ritmiËkih. brzalice. poruka i pisama. stanovanje. usporeivanje predmeta i osoba. your. DjeËja knjiæevnost: obraditi nekoliko autorskih pjesmica ili tradicionalnih pjesmica. muzejima. a na razini razumijevanja do 880 leksiËkih jedinica. izraæavanje stava. izricanje sklonosti i potreba. prepriËavanje proπlih dogaaja. Na kraju 6.. pjesme. koje su upravo zavrπile i buduÊih radnji. pjesme. obitelji i prijateljima. razlikovanje i razumijevanje fonoloπkih. onih koje se ponavljaju. umjetninama. postavljanje pitanja. upoznavanje kulture i civilizacije. uljudno ponaπanje. any. tipiËna blagdanska jela i sl. ukljuËujuÊi zagonetke. struktura there is /are E present simple (potvrdni. narodnu priËu ili sl.. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno rabiti oko 780. glavnim gradovima. far) E posvojni pridjevi (my. opisivanje karakternih osobina i izgleda osoba. many. informacije o zemljama. oslovljavanje. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. Pridjevi E stupnjevanje pridjeva (kratki. Na kraju 6. dugi i nepravilni pridjevi good. razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) .) Prijedlozi E prijedlozi mjesta i vremena Prilozi E prilozi uËestalosti i njihovo mjesto u reËenici E prilozi i priloæne oznake vremena Brojevi E glavni i redni brojevi od 1 do 1000 95 Engleski jezik Na razini prepoznavanja E present perfect simple za izricanja rezultata radnje JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: priËanje o sebi i drugima. LeksiËke jedinice treba neprestano ponavljati i cikliËki proπirivati prema tematskim sadræajima i interesima uËenika. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. jazz chants i proverbijalne izraze. obiËaji. upitni i nijeËni oblik) E present simple u odnosu na present continuous E phrasal verbs E planirana buduÊa radnja uz pomoÊ going to future (potvrdni. roendana i sl. upitni i nijeËni oblik) E simple future za predvianje buduÊih radnji E traæenje dopuπtenja uz pomoÊ glagola can i may (upitni i nijeËni oblik. Obraditi jednu nepoznatu priËu ili kratku priËu. slobodno vrijeme. Ëestitanja. raspored sati. snalaæenje u prostoru i vremenu. nekim poznatim spomenicima. dnevne obveze vrπnjaka. yours. odjeÊe. many E razlika izmeu How much? i How many?. grada ili mjesta.

obavijesti u svakodnevnim situacijama E glasno Ëitanje tekstova prethodno obraenih struktura i rjeËnika E svladavanje reËeniËne intonacije E samostalno Ëitanje fonetskih simbola u rjeËniku E samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rjeπavanje zadataka nakon Ëitanja teksta PISANJE E pisanje po diktatu nakon prethodno obraenih sadræaja E uoËavanje razlike izmeu pisanja i izgovaranja te razlike izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E pisanje rijeËi po zvuËnom modelu . primjena tehnika zapamÊivanja. samoprocjene (portfolio. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i anglosaksonskoj kulturi. dijaloga. Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika. RAZRED sedma godina uËenja CJELINE I TEME 1. novih medija u uËenju stranog jezika. kraÊih tekstova u smislenu cjelinu samostalno pisanje kraÊih opisa u sklopu prethodno obraenih sadræaja ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima samostalno snalaæenje u pisanju ispita znanja nakon πto su sadræaji uvjeæbani samostalno i zajedniËko osmiπljavanje tekstova i grafiËkih rjeπenja za razredni pano E E E E E INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: razvijanje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za razvijanje snoπljivosti i empatije prema drugomu i drugaËijemu. 7.. predstavljanja rezultata pojedinaËnoga i skupnoga rada npr. We didn't pay attention to. razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija pri rjeπavanju zadataka. IZGOVOR E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova engleskoga jezika E reproduciranje reËeniËne intonacije E reproduciranje zvuËnih modela E spelling (izgovor slova abecede) E pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih modela E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jeziËnih funkcija E sposobnost pamÊenja i reproduciranja sadræaja obraene cjeline E sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja osoba. razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja. voenje vlastitoga rjeËnika. postera o nekoj od obraenih tema.. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljeg pamÊenja. My father flies to New York every Saturday but this Saturday he is leaving for Berlin. This is the worst excuse I have ever heard. I didn't get hurt. poruka na razglednicama. Æivot mladih i njihovi problemi . predmeta.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. mjestu æivljenja i rada. Who opened the door? Who did you see? What happened three days ago? What did you do? She is more beautiful than her friend. osobnih podataka na obrascima E sposobnost pisanja o sebi. πkolovanja 96 E E Engleski jezik popunjavanja tekstova rijeËima koje nedostaju sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja povezivanje izmijeπanih reËenica.. o ljubavi i prijateljstvu. U pristupu nastavnim cjelinama i temama kao i kulturoloπkim. . When I was a teenager I had a car accident. kraÊih pisama. uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija. dijaloga.. udæbeniËkoga rjeËnika za pronalaæenje znaËenja i naËina pisanja rijeËi. They lived/flew/went/had/bought.slovkanih slova abecede E pisanje Ëestitki. razvoj samostalnoga i suradniËkoga uËenja. o sukobu naraπtaja. o æivotu i problemima u razredu i πkoli KljuËne strukture i izriËaji: My son never talks to me. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednog biljeæenja. kratkih pisama. uporaba vizualnih elemenata u svrhu pamÊenja jeziËnih sadræaja. razgovora u smislenu cjelinu E iznoπenje rezultata skupnoga ili pojedinaËnog rada E sposobnost prepriËavanja slijeda dogaaja uz likovne poticaje E reproduciranje dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove E sudjelovanje u dramatizacijama/dijalozima uz predloæene jeziËne sadræaje E postavljanje jednostavnijih pitanja i odgovaranja na njih u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja »ITANJE E sposobnost razumijevanja pisanih uputa E sposobnost Ëitanja tekstova i dijaloga nakon odsluπanoga zvuËnog uzorka E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vidnim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova s razglednica. situacija E sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka E povezivanje elemenata priËe.razgovaranje o problemima mladih u suvremenom svijetu. I had to call my friend yesterday to pick me up at my home because my leg hurt badly. drugima.

putovanja snalaæenje u nepoznatom gradu/stranom svijetu KljuËne strukture i izriËaji: Since/for. goose geese. upitni i nijeËni oblik. zanimanjima i poslovima. 5.. kao na primjer o ugroæenim biljnim i/ili æivotinjskim vrstama u Hrvatskoj/svijetu. While I was cooking. I can see the waves crashing on the beach. the Sava. I have known him for 3 years. SAD. We are going to travel by rocket in the future. 6./Turn left at the traffic lights .Girl's room. Man . Engleski jezik Blagdani . LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja.houses. Do kraja 7. something. Irska. ekoloπke teme o ugroæenosti biljnih i æivotinjskih vrsta i zagaenju okoliπa i kako pomoÊi. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Predstavljanje sebe.men. blagdani i proslave. He was a writer who spent the whole life in a small village.. house . It was raining heavily the whole day yesterday.babies. stanovanju. traæenje i davanje informacije o putu do nekog mjesta. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno rabiti oko 1000 leksiËkih jedinica.. The wolf and the brown bear live in the forests of Croatia. prepriËavanje i razgovor o vlastitim doæivljajima.. that. vrstama filmova.potvrdni. obradba tema vezanih uz kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog podruËja i usporedba s Hrvatskom. fish .past continuous (potvrdni. poslova. Zemlje engleskoga govornog podruËja Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. She has already finished her homework. zanimanja. Ne bi trebalo uvoditi viπe od 10 do 12 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. poznatim glumcima/redateljima. opis osoba.obiljeæavanje BoæiÊa i Uskrsa radom na prigodnim tekstovima i pjesmama. Doæivljaji i maπta . Slobodno vrijeme i kako ga provodimo razgovaranje o televizijskom programu. What can we do to protect them? Where do they live? In forests/seas/lakes/deserts.. vrstama glazbe. . πportu i literaturi.. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E present continuous .pianos. Australija. Tourists will stay in hotels on the moon.ponavljanje i proπirivanje rjeËnika na temu zdravoga æivota. I haven't finished yet. Excuse me. I could sing but I couldn't play a musical instrument.. razgovor o problemima mladih u suvremenom svijetu i o sukobu generacija. Novi Zeland. can you tell me the way to . godine uËenja u 7. odlasku u kino.. girls' room. projekti. We'll be able to talk to people from other planets. Gramatika se tumaËi i provjerava situacijski bez mehaniËkog zapamÊivanja paradigmi i pravila. Ëitanju knjiga i knjiæevnosti KljuËne strukture i izriËaji: Can/be able to. piano .. posteri. I often listen to classical music. Milly was watching television when she heard a loud crash. razgovor o slobodnom vremenu . Some people won't like the moon. a razumjeti oko 1100 leksiËkih jedinica.. Na kraju 7. She is looking at herself in the mirror. My favourite film is. children's room. It is an animal that lives in the desert. the Adriatic Sea. Kanada. Ëitanje i/ili sluπanje ulomaka iz priËa ili romana za djecu i omladinu KljuËne strukture i izriËaji: They bought themselves some ice-cream.potvrdni. πportovima. Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja. boy boys./I saw it last week. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatiËkog nazivlja i usustavljivanje gradiva. upoznavanje zemalja engleskoga govornog podruËja znamenitosti. o zdravom naËinu æivota. Endangered species live all over the world. obiËaji i usporedba s Hrvatskom. Svakidaπnjica ./How can I get to. naËin æivota. .fish(es). glazba/filmovi/knjige koje volim.. The USA. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima..priËanje o vlastitim doæivljajima i pustolovinama i o likovima iz maπte.feet. Anybody. za izricanje sadaπnjosti i buduÊnosti E present simple .odlasku u kino (vrste filmova).. baby .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 2. Already/yet. upitni i nijeËni oblik E razlikovanje uporabe present simple/continuous E past simple pravilnih i nepravilnih glagola E trajanje radnje u proπlosti . usporeivanje raznih obiËaja vezanih uz proslavu Nove godine KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura uz uvoenje novih ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. 3. razgovaranje o ugroæenim biljnim i æivotinjskim vrstama u Hrvatskoj i svijetu. πkolovanje. my friend was watching TV..Take the 77 bus. PreporuËuje se uporaba izvornih tekstova na engleskom jeziku primjerena jeziËnoj kompetenciji uËenika. sluπanju glazbe (vrste glazbe). Mark Twain's novels are very good but I prefer reading about Harry Potter's adventures. upitni i nijeËni oblik) 97 4. IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati tijekom godine obrauju se po izboru nastavnika i/ili uËenika priËe ili pripremaju tematski panoi. foot . nowhere. stanovanja. which. prijedlozi kako pomoÊi ugroæenim vrstama te kako oËuvati planet Zemlju KljuËne strukture i izriËaji: who. I have known him since 2001.

izraæavanje srodnosti/pripadnosti. razlikovanja i razumijevanja fonoloπkih. neke aktivnosti vezane uz blagdane. predmeta. vlastita imena i zemljopisne pojmove Pridjevi E proπirivanje stupnjevanja pridjeva novim primjerima nepravilnoga stupnjevanja Brojevi E ponavljanje glavnih i rednih brojeva. Ëestitanje blagdana. ritmiËkih. Takoer uvodimo najmanje dvije kratke priËe. Kroz tematske jedinice susreÊu se sa znaËajnim osobama. nazivi ulica i trgova. imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme. pojedine dijelove zemalja i obiËaje ljudi. UËenici upoznaju povijest zemalja engleskoga govornog podruËja. telefonskih brojeva i sl. where) Imenice E razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine imenica pravilne i nepravilne mnoæine E glagolske imenice E proπirivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama E posvojni genitiv u jednini i mnoæini »lan E uporaba Ëlana uz gradivne imenice. problema vezanih uz odnos s roditeljima. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih akustiËkih modela E spelling (izgovor slova abecede) E sposobnost pamÊenja i reproduciranja sadræaja obraene cjeline E sposobnost opisivanja osoba. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E sposobnost razumijevanja paæljivo artikuliranoga govora E sposobnost razumijevanja i izvrπavanja uputa i naredbi E sposobnost razumijevanja uputa o tome kako stiÊi do odreenoga mjesta u nepoznatom mjestu/gradu E sposobnost povezivanja vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja E reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku E razumijevanje izjavnih i upitnih reËenica. izraæavanje miπljenja. ritmiËkih. osobama iz pop kulture. godina. iz mjuzikla ili sl. U sedmoj godini uËenja uËenike potiËemo da proËitaju najmanje jednu neπto dulju pripovijetku ili kraÊi roman tematski i jeziËno primjeren njihovoj dobi. nowhere) E povratne zamjenice (myself.) E odnosne zamjenice (who. piscima i autorima koji dolaze iz zemalja engleskoga govornog podruËja. upitni i nijeËni oblik) E uporaba modalnoga glagola have to + infinitive za izricanje obveze u sadaπnjosti i proπlosti E uporaba modalnoga glagola can/be able to za izricanje sposobnosti u sadaπnjosti. uljudno ponaπanje. πportskih rezultata. razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. pisanje i Ëitanje adresa. velike gradove i njihove zanimljivosti i kulturne spomenike. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. situacija E davanje uputa kako stiÊi do odreenoga mjesta u mjestu/gradu E sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka 98 JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih kultura: predstavljanje sebe. te s njihovim knjiæevnim djelima i likovima. razumijevanje uputa kako stiÊi na odreeno mjesto. problema mladog naraπtaja. planovi za buduÊnost. something. which. raspored dnevnih i tjednih aktivnosti. autorske basne ili bajke i sl. imena vrπnjaka u zemlji/zemljama engleskoga govornog podruËja. Ëitanje datuma. glediπta i zamisli o oËuvanju okoliπa. pozdravljanje. ReËenica E subjektna i objektna pitanja s who i what Na razini prepoznavanja E odnosne reËenice E Engleski jezik tipiËna prezimena. od kojih neke mogu biti tekstovi pjesama popularne ili rock glazbe. Knjiæevnost za djecu i mlade: I dalje se uvode autorske pjesme. oslovljavanje. IZGOVOR E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova engleskoga jezika E sposobnost raspoznavanja. Ëestitanje blagdana. itd. that. davanje savjeta. kupovanje namirnica. naËin stanovanja. proπlosti i buduÊnosti. Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja. provoenje slobodnoga vremena i praznika. prepriËavanje vlastitih doæivljaja iz proπlosti. razmiπljanje o sadaπnjosti. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E sposobnost prepoznavanja. proπlosti i buduÊnosti E uporaba modalnoga glagola would Zamjenice E pravilna uporaba osobnih zamjenica (subjekt /objekt) E neodreene zamjenice (anybody. predvianja u buduÊnosti. neka .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu razlikovanje uporabe past simple i past continuous izricanje trajanja jedne ili viπe istodobnih radnji u proπlosti i trajanja jedne radnje prekinute drugom radnjom E buduÊa radnja i predvianje izraæeno sa simple future E planovi u buduÊnosti . meu vrπnjacima u razredu i u æivotu.going to future E radnja u present perfectu (potvrdni. yourself. whose.

dijaloga. Quick-quickly. prepriËavanje slijeda dogaaja sposobnost prepriËavanja proËitanoga i obraenoga teksta sposobnost prepriËavanja osobnih doæivljaja verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jeziËnih funkcija sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja reproduciranje dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove samostalno voenje dijaloga u sklopu poznatih situacija sudjelovanje u dramatizacijama i igranju uloga E E E samostalno snalaæenje u pisanju ispita znanja nakon uvjeæbanih sadræaja samostalna i zajedniËka izradba tematskih postera samostalno pisanje voenih sastavaka stvaralaËko pisanje . stanovanje. vaænost uËenja stranih jezika KljuËne strukture i izriËaji: You should talk to your parents about the problem. I'm going to study at the university. πkolovanja E samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rjeπavanje zadataka nakon proËitanoga teksta E nadopunjavanje tekstova rijeËima koje nedostaju E sposobnost povezivanja dijelova predloæenoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E povezivanje izmijeπanih reËenica. obavijesti u svakodnevnim situacijama E glasno Ëitanje tekstova prethodno obraenih struktura i rjeËnika E svladavanje reËeniËne intonacije E samostalno Ëitanje fonetskih simbola u rjeËniku PISANJE E pisanje rijeËi po zvuËnom modelu . teksta ili sl. prezimena. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljega pamÊenja.) sposobnost prepriËavanja uz likovne poticaje. »ITANJE E sposobnost razumijevanja i Ëitanja pisanih uputa E sposobnost Ëitanja pripovjednih tekstova i dijaloga nakon sluπanja uzorka E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vidnim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova s razglednica. »ovjek u obiteljskom i druπtvenom krugu problemi mladih. problemi vezani uz odnos meu naraπtajima. predstavljanja rezultata pojedinaËnoga i skupnog rada. anagrami. odabir zanimanja i traæenje zaposlenja.) Kulturoloπkim i odgojnim sadræajima pristupa se kontrastivno. predvianje sadræaja teksta na osnovi naslova. rime. I'll help you carry the bag. razgovaranje o neprihvatljivom ponaπanju mladih. kraÊih pisama. uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija. ulici. opisa mjestu æivljenja i rada. koriπtenje udæbeniËkog i dvojeziËnog rjeËnika za pronalaæenje znaËenja i naËina pisanja rijeËi. osobnih podataka na obrascima E sposobnost pisanja o sebi i drugima. primjena tehnika zapamÊivanja (npr. analiza. imena.). mnemotehnike. . razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja. voenje vlastitoga rjeËnika. pisama. samoprocjene (portfolio. saæimanje i dr. antonimi i dr. provoenje slobodnog vremena i praznika i sl.pisanje voenih sastavaka i pjesama s prethodnom pripremom. razvoj samostalnoga i suradniËkog uËenja. RAZRED osma godina uËenja CJELINE I TEME 1. mentalne mape (mind maps). OdgovarajuÊi sadræaji u hrvatskoj kulturi usporeuju se s onima u kulturi zemalja engleskoga govornog podruËja te drugih kultura uopÊe.).).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Engleski jezik E E E E E E E E E E povezivanje elemenata priËe. poticanje uËenika na stvaralaËko pisanje INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnova za razvijanje snoπljivosti i empatije prema drugomu i drugaËijemu (npr. koriπtenje vizualnih elemenata radi memoriranja jeziËnih sadræaja (boje. nasilje meu πkolskom djecom. blagdanski obiËaji. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja. sinonimi. koriπtenje konteksta radi lakπega razumijevanja. zaokruæivanje i sl. Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika. razgovora u smislenu cjelinu iznoπenje ishoda skupnoga ili pojedinaËnog rada (postera. postera o nekoj od obraenih tema. npr. podcrtavanje. koriπtenje novih medija u uËenju stranoga jezika.slovkanih slova abecede E uoËavanje razlika izmeu grafije i izgovora te razlike pravopisa izmeu hrvatskoga i engleskog jezika E pisanje diktata E sposobnost pisanja prema uzorku E pisanje Ëestitki. na πportskim priredbama. poticanje uËenika na koriπtenje strategija uËenja primjerenih njihovu uzrastu: oluja ideja (brainstorming). razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija uËenja pri rjeπavanju zadataka (npr. poruka na razglednicama. npr. crteæi. dijaloga i kraÊih tekstova u smislenu cjelinu E samostalno pisanje kraÊih opisa u sklopu prethodno obraenih sadræaja E ispunjavanje obrasca s osobnim podacima E pisanje po diktatu nakon prethodno obraenih sadræaja 99 8.

etc. glazba. internet.razgovaranje o problemima u svijetu: glad. nasilju meu djecom. uporaba Zamjenice E osobne zamjenice (u nominativu i objektnom padeæu) E odnosne zamjenice (who. dogaaji iz povijesti. πport) razgovaranje o izgledu i modi. πport). Zemlje engleskog govornog podruËja (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. uporaba E simple future/going to future/present simple/present continuous za izricanje buduÊe radnje E modalni glagoli: proπirivanje znanja o uporabi i oblicima (can/could. razvoj tehnologije raËunalo. Drinking tea is not so popular among young people in the UK.14 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva. Do kraja 8. o ljubavi i zaljubljivanju KljuËne strukture i izriËaji: She has already seen that comedy. be able to. svijet u kojem æivimo/problemi suvremenoga ËovjeËanstva (siromaπtvo. blagdani.tvorba. cikliËki se ponavlja i utvruje. glazba. Putovanja . Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. This book is mine. shall/should. must/have to. Blagdani . My/mine. Today's fashion is much nicer than.. may/might. rad turistiËke agencije. planiranje putovanja. People leave their pets in the street. ekoloπki problemi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 2. will/would) E can s glagolima percepcije E pasiv osnovnih glagolskih vremena (simple present /future/simple past) tvorba. Australija) i Hrvatska . Ëitanje. SAD. Sugar/ tea/coffee/money/information/advice/news. which. mladeæ i odrasli i njihovi problemi. ugroæene vrste. posebice iz podruËja kulture i civilizacije. a metajezik se koristi u sklopu struktura propisanih programom.zemljopisna obiljeæja..provoenje slobodnog vremena (mediji. putovanja (turizam. that. stanovanje.). Many people die of starvation in Africa. oblici. Treba poveÊati broj izvornih tekstova. obrazovanje KljuËne strukture i izriËaji: London is the capital of England/the UK.opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i usporedba obiËaja s naπim obiËajima u Hrvatskoj KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura i uvoenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. whom) E posvojne zamjenice u usporedbi s posvojnim pridjevima . The train leaves at two o’clock. ekoloπki problemi. In 10 years computers will be used in all schools. ought to. oblici. izvjeπÊa o putovanjima.. Hrvatska kao turistiËko odrediπte KljuËne strukture i izriËaji: It says in the brochure that. Irska. zaπtita od zaraznih bolesti). whose. UËenike treba poticati na Ëitanje izvornih tekstova na engleskom jeziku u skladu s razinom njihove jeziËne kompetencije. Planira se uvoenje 12 .. Columbus discovered America but it was named after Amerigo Vespucci.oblik i razlike E povratne zamjenice E neodreene zamjenice Imenice E ponavljane tvorbe pravilne i nepravilne mnoæine imenica i proπirivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama 100 3. 6. GramatiËke strukture usporeuju se sa sliËnima u hrvatskom jeziku. . Ëitanje. slobodno vrijeme (mediji. GRAMATI»KE STRUKTURE Gramatika se uvodi i uvjeæbava i na komunikacijskim uzorcima. He likes coffee but he doesn't like tea.. uporaba i razlikovanje uporabe E past simple/continuous . Engleski jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA »ovjek u obiteljskom i druπtvenom krugu (obitelj. turistiËko snalaæenje u stranoj zemlji i s tim u vezi vaænost engleskoga kao svjetskoga jezika). IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obrauju se po izboru nastavnika i/ili uËenika priËe ili pripremaju tematski panoi ili projekti kao na primjer o modi. ≈kada bih mogao zaæeljeti 3 æelje«. LeksiËko se gradivo cikliËki ponavlja i proπiruje novim temama. Where did you spend your winter holidays?We went to Greece. snalaæenje u stranoj zemlji. 5. problemi vezani uz posao. razreda uËenici bi trebali aktivno rabiti 1300 leksiËkih jedinica. rat. She was at the theatre yesterday. mobitel KljuËne strukture i izriËaji: The natural habitats of many animals are destroyed by human activity. I'm leaving tomorrow. svakidaπnjica (zdravlje. glad. siromaπtvo. Svijet oko nas . ukljuËivanje Hrvatske u EU). skrb o mladima. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E present simple/present continuous/present perfect .. pisanje kratkog pisma ili razglednice. kultura i civilizacija. Mladi i njihovi interesi . My parents always tell me not to leave the light on. 4.tvorba.planiranje putovanja.. traæenje zaposlenja). a na razini razumijevanja do 1400. AIDSu. teme iz kulture i civilizacije zemalja engleskoga govornog podruËja i Hrvatske (npr. oblici. izvjeπtavanje o putovanju.. prijatelji. While I was sitting in the doubledecker a man with a bowler hat on got in. Na kraju 8. She's as tall as her brother. kuÊni ljubimci. Kanada. don't they? You must take care of your pet. Croatia has got the most beautiful coast in the world.

jedna od kojih moæe biti autorska basna ili bajka. snalaæenje u stranoj zemlji kao turist. razlikovanja. ili se umjesto nje Ëita igrokaz. πportskih rezultata. o naËinu koriπtenja slobodnoga vremena. naËin stanovanja. raspored dnevnih i tjednih aktivnosti. UËenici se upoznaju s povijesti zemalja engleskoga govornog podruËja. Knjiæevnost za djecu i mlade: I dalje se uvode autorske pjesme. pisanje i Ëitanje adresa. obveza i duænosti. imena vrπnjaka u zemlji/zemljama engleskoga govornog podruËja. Ëestitanje blagdana. godina. kraÊa drama i sl. IZGOVOR E sposobnost prepoznavanja. slaganja i neslaganja. raspravljanje o problemima vezanim uz izbor zanimanja i traæenje zaposlenja. zahvala. voznog reda i sl. pozdravljanje. uljudno ponaπanje. povijesti. prednostima i nedostatcima æivota na selu/u gradu. kupovanje æiveænih namirnica. tvorbi i mjestu u reËenici Engleski jezik praznika. znamenitim osobama i sl. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. prepriËavanje osobnih doæivljaja i iskustava. te o njihovim knjiæevnim djelima i likovima. predmeta i situacija E sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka E iznoπenje rezultata skupnoga ili pojedinaËnog rada na projektu u sklopu obraenih tema E sposobnost prepriËavanja tekstova/slijeda dogaaja u sklopu obraenih tema E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje 101 JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: razgovaranje o problemima vezanim uz odnos meu naraπtajima. poput promidæbenih poruka.tvorba i uporaba prilozi mjesta. o razlikama. piscima i autorima koji dolaze iz zemalja engleskoga govornog podruËja. Obraujemo i tradicionalne pjesme u sklopu tematskih sadræaja. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E razumijevanje paæljivo artikuliranoga govora sa stankama za asimiliranje znaËenja E razumijevanje izjavnih reËenica i pitanja. zemalja engleskoga govornog podruËja i usporedba s Hrvatskom. Ëitanje datuma.prvi i drugi tip E vremenske reËenice E E VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E razumijevanje izriËaja i rijeËi koji su bitni uËenicima E razumijevanje informacija u jednostavnim svakodnevnim materijalima. o vaænosti znanja stranih jezika radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugim narodima i kulturama. oslovljavanje. vremena. prospekata. o elementima kulture i civilizacije. pojedinim dijelovima zemalja i obiËajima ljudi. ritmiËkih. telefonskih brojeva i sl. izvjeπÊe o putovanju. o blagdanskim obiËajima. neka tipiËna prezimena. razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. ritmiËkih. jelovnika. izraæavanje stavova o ekoloπkim problemima i ugroæenim vrstama. provoenje slobodnoga vremena i .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu »lan E proπirivanje znanja o uporabi/ispuπtanju Ëlanova ispred apstraktnih i gradivnih imenica i zemljopisnih pojmova Pridjevi E posvojni pridjevi i razlike u obliku i uporabi u odnosu na posvojne zamjenice E stupnjevanje pridjeva (proπiriti komparativom jednakosti: as tall as) E razlikovanje pridjeva od priloga po uporabi. uËestalosti i njihovo mjesto u reËenici E odnosni prilog where Brojevi E ponavljanje glavnih i rednih brojeva. ReËenica E question tags -tvorba i uporaba E upravni i neupravni govor/pitanja s glagolom u glavnoj reËenici u present tenses E neupravne molbe/zapovijedi E redoslijed rijeËi u reËenici (SVO) E subjektna i objektna pitanja Na razini prepoznavanja E kondicionalne reËenice . o svojim interesima i hobijima i ponaπanju mladih u svezi s tim. neke aktivnosti vezane uz blagdane. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E sposobnost pravilne reprodukcije obraenih jeziËnih sadræaja E spelling (izgovor slova abecede) E sposobnost opisivanja osoba. o oËekivanjima i planovima za buduÊnost. Prilozi prilozi naËina . velikim gradovima i njihovim zanimljivostima i kulturnim spomenicima. osobama iz pop kulture. Bilo bi dobro da uËenici proËitaju najmanje jednu dulju pripovijetku ili suvremeni roman za djecu i mlade. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. zahtijeva. izraæavanje molba. Takoer uvodimo najmanje dvije kratke priËe. nazivi ulica i trgova. iz mjuzikla ili sl. od kojih neke mogu biti tekstovi pjesama popularne ili rock glazbe. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. Kroz tematske jedinice stjeËu znanja o znaËajnim osobama. E razumijevanje kraÊih i jednostavnijih osobnih pisama E razumijevanje i izvrπavanje uputa i kraÊih i jednostavnijih naredbi E povezivanje vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja E raspoznavanje i razumijevanje fonoloπkih. æelja.

predstavljanja rezultata pojedinaËnoga i skupnog rada na projektu... koriπtenje moguÊnosti masovnih medija u funkciji uËenja stranoga jezika. my.. umjetniËkih djela. Postupno se uvode interkulturalne kompetencije na razini vjeπtina potrebnih za ponaπanje u odreenom druπtveno-kulturalnom kontekstu (know-how/savoir faire) 102 Engleski kao drugi strani jezik 4.). dijaloga i tekstova u sklopu obraenih sadræaja E sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena.. This is. upoznaju se kulturna dostignuÊa poput knjiæevnih djela. trgovina. 2. predvianje sadræaja teksta na osnovi naslova. How are you today?Fine. It is small/tidy. Susreti i pozdravi pozdravljanje. thanks. My name is. razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja. izricanje odnosa u prostoru uz pomoÊ prijedloga. Sorry. te elementi druπtveno-kulturalnog konteksta. There is/are.opisivanje stana/kuÊe/sobe. UËenike valja upoznavati s osnovnim pojmovima u svezi s interkulturalnim kompetencijama (npr. pripadanja.. izraæavanje vlasniπtva.. voenje vlastitoga rjeËnika/usustavljivanje rijeËi po tematskim podruËjima.. . Moj dom i oko njega .. What is this? This is a book. antonimi i dr.. your. her room . STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednog biljeæenja. E E E »ITANJE E pamÊenje pismovne slike rijeËi i reËenica u sklopu obraenih sadræaja E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi E sposobnost Ëitanja reËenica. koriπtenje konteksta radi lakπega razumijevanja. Thank you. samostalno zakljuËivanje. Not well.. osobnih podataka na obrascima E nadopunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju E odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja E pisanje voenih i slobodnih sastavaka u sklopu prethodno usvojenih sadræaja E pisanje rijeËi... koriπtenje popisa rijeËi u udæbeniku i rjeËnika (dvojeziËnih i jednojeziËnih). poruka na razglednicama. on. Sue is a girl. identificiranje osoba i predmeta KljuËne strukture i izriËaji: Hello! Hi! Good morning. izricanje osjeÊaja KljuËne strukture i izriËaji: This is my mum/dad/sister/brother/family. Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika.. anagrami.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu u sklopu jednostavnijih jeziËnih funkcija sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja sudjelovanje u kraÊim dijalozima u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine elemente sudjelovanje u dramatizacijama Engleski jezik dok se stvaranje nazora o vrijednostima i sl.. likovnih. rijeËi i reËenica u kratkim pisanim uputama E sposobnost razumijevanja i Ëitanja reËenica i tekstova o poznatim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja poruka s razglednica i obavijesti u svakodnevnim situacijama E svladavanje reËeniËne intonacije E Ëitanje fonetskih simbola PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisanja i izgovora kod uËestalih rijeËi te razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E prepisivanje reËenica/kraÊih tekstova koji su prethodno obraeni E pisanje Ëestitki za blagdane. analiza. Ja i moja obitelj . predstavljanje i oslovljavanje odraslih i vrπnjaka. She has got a brother. opisivanje bliæega okoliπa (vrt. koriπtenje ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta. Mr/Mrs/Miss/Ms White.. I'm... saæimanje i dr. razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija uËenja pri rjeπavanju zadataka (npr. I'm happy/tired/scared. kulturni πok i razgovor o iskustvima u svezi s tim). under.This is John. What's her/his name? Who is this? .. Proπiruju se znanja na kognitivnoj razini: znanja o kulturi kao naËinu æivota u zajednici odreenoga jezika. 3. (being/savoir etre) na ovom stupnju joπ ne oËekuje. reËenica i tekstova po diktatu E pisanje ispita znanja u sklopu obraenoga rjeËnika i struktura INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: veliku pozornost treba obratiti na stjecanje interkulturalnih kompetencija unutar civilizacijskih dosega kako bi se uËenike potaknulo na uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje kao osnove za razvijanje tolerancije i empatije prema drugim narodima i kulturama. in.Goodbye. sinonimi. primjena tehnika memoriranja (npr. There is a park in my street. opisivanje njihovih osobina.usvajanje naziva i predstavljanje Ëlanova uæe obitelji. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljeg pamÊenja. samoprocjene (portfolio.).. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. mnemotehnike. She is kind. John's room is. razvoj samostalnoga i suradniËkog uËenja. Please. rime. ulica) KljuËne strukture i izriËaji: This is my room.. his.

imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliπa: cvijeÊe.usvajanje naziva za odjeÊu i boje.. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. Ja i moji prijatelji .feet.? What are you wearing today? I'm wearing a yellow dress/ blue jeans/a red T-shirt/a new sweatshirt/a long coat. razumijevanje uputa. U uËionici .imenovanje nekih πportskih aktivnosti i pojedinih πportova KljuËne strukture i izriËaji: I play football. two hands. My best friend is 10 years old. aktivnosti u razredu (najËeπÊe upute i naredbe. supper. 8.I am 10. I like basketball.. .. Blagdani .. predstavljanje.usvajanje naziva za dnevne obroke. naziva za pribor.usvajanje razrednoga govora naredbi.. opisivanje πto æivotinje rade KljuËne strukture i izriËaji: My favourite animal is . S/he is clever/short S/he is nice/kind. a foot . Na kraju 4.. I like apples/I don't like bananas. S/he is reading. neki πportovi i πportske aktivnosti. Slobodno vrijeme . My favourite food/drink is. domaÊe i neke divlje æivotinje (zooloπki vrt). Where is the book? Who is reading? What is s/he doing? Sandy's pencil Moje tijelo .. Engleski jezik 12. komunikacijski obrasci pri susretu. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno rabiti oko 120 leksiËkih jedinica i razumjeti oko 200 leksiËkih jedinica. Do kraja 1. ulica). It can hop. radnje na nastavnom satu). KuÊni ljubimci .. godine uËenja u 4. What colour is it? It's red. My friend likes. a girl... opisivanje odjeÊe KljuËne strukture i izriËaji: What colour is. I play basketball.usvajanje naziva za dijelove tijela æivotinja. s/he is. mjesta. veÊ ih uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama odnosno u situacijama. upitni i nijeËni oblik) E radnje koje se ponavljaju (present simple: I play / he plays.. lunch. neke vrste hrane i piÊa. oslovljavanje. uljudno ponaπanje. savjeta KljuËne strukture i izriËaji: S/he 's got a big nose. okoliπ i njegov opis (vrt. 5.I can swim/ski. Christmas pudding. 6... brojevi od 1 do 20. pjesmice i brojalice.? An arm ..opisivanje osobe. obroci i hrana.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4.) E posvojni genitiv (Saxon genitive: Jack's room) 103 7. osnovne boje. izricanje kronoloπkoga vremena. girls.. 9. Happy New Year! Happy Easter! IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obrauju se po izboru nastavnika i/ili uËenika prikladna djela djeËje knjiæevnosti i kulturnocivilizacijske teme te pripremaju recitacije. I have fish for dinner. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi. igraËke i πkolski pribor. It has got long ears. Ne bi trebalo uvoditi viπe od 6 do 7 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. 11.usvajanje naziva za dijelove ljudskoga tijela i njihovo opisivanje... neki dijelovi odjeÊe i obuÊe... dinner. S/he plays football Moja odjeÊa .. povrÊe.arms.. izraæavanje svianja i nesvianja KljuËne strukture i izriËaji: breakfast. voÊe. ten fingers.. 10.) E mnoæina imenica (boys. postavljanje pitanja o stvarima u razredu KljuËne strukture i izriËaji: Sit down! Read! Write! Listen! Copy! Come here/to the board! .. izricanje dobi/pitanje za dob KljuËne strukture i izriËaji: How old are you? . prostorije u kuÊi i stanu. opisivanje æivotinja . povrÊe KljuËne strukture i izriËaji: What is this? This is a flower.usvajanje naziva za kuÊne ljubimce. cvijeÊe). Is s/he writing? .. How many boys are there. crackers. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola to be i to have/have got i nekih uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u jednini E there is / there are E imperativ E present continuous (izjavni. prijatelji i Ëlanovi uæe obitelji.opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i usporeivanje obiËaja hrvatskoga naroda i naroda zemalja engleskoga govornog podruËja KljuËne strukture i izriËaji: Thanksgiving Day/Dani kruha. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. LeksiËko gradivo cikliËki se proπiruje i ponavlja. brojevi od 1 do 20. I like / don't like) E razumijevanje i izraæavanje molbe i zapovijedi imperativom E glagol can za izraæavanje sposobnosti Imenice: E jednina imenica (a boy. Dnevni obroci .Yes. trgovina... Brush your teeth! Wash your hands! One mouth. prirodni okoliπ (voÊe. Svijet oko nas . Happy Halloween! Trick or treat! Merry Christmas! carols.

odnosno tekstom koji se ponavlja.. her E opisni pridjev kao dio predikata: This is a big ball..feet. she. reËenica. dobi. whose.) Upitne rijeËi E upitne rijeËi: what. your. E razumijevanje jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja. how Prijedlozi E neki prijedlozi: in.). imena vrπnjaka u zemljama engleskoga govornog podruËja. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika prema zvuËnom uzorku. te nacrtati neπto u svezi njima.feet. up. glasno Ëitanje u skupini ili pojedinaËno E na razini prepoznavanja: znakovi fonetske transkripcije (u svim πkolama/udæbenicima treba koristiti opÊeprihvaÊene meunarodne simbole fonetske transkripcije) PISANJE E prepisivanje kraÊih reËenica prema predloπku E nadopunjavanje kratkoga teksta ponuenim rijeËima E pisanje rijeËi i kratkih reËenica E pisanje Ëestitki prema pisanom predloπku E uoËavanje osnovnih razlika izmeu pisanja i izgovora kod uËestalih rijeËi teksta rijeËima prema vidnome ili zvuËnome predloπku INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugomu i drugaËijemu (npr. on. Obraditi jednu do dvije kratke i jednostavne autorske pjesme (poetry) koje uËenici mogu nauËiti Ëitati na nastavi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Zamjenice E osobne zamjenice: I. his. they E pokazne zamjenice this / that Pridjevi E posvojni pridjevi: my. uljudno ponaπanje. zahvale i naredbe. stava prema neËemu i radnji. IZGOVOR E razumijevanje i ponavljanje fonoloπkih. predstavljanje sebe i drugih. Brojevi E glavni brojevi od 1 do 20 ReËenice E jednostavne izjavne reËenice koje opisuju radnju koja se upravo dogaa (present continuous.. E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni sadræaji) E razumijevanje kratkih slovkanih rijeËi (slovo po slovo abecede-spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. imenovanje predmeta i osoba. Ëestitanje blagdana i roendana. he. izraæavanje raspoloæenja. Prilozi E neki prilozi i priloæne oznake vremena (today. odijevanje. ukljuËujuÊi i jazz chants i rap E najosnovnije opisivanje slikovnoga predloπka E povezivanje elemenata priËe pomoÊu slikovnice. neka prezimena. izricanje ukusa. Kulturoloπkim i odgojnim sadræajima pristupa se . 104 Engleski jezik VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnoga) i zvuËnoga jeziËnog sadræaja. down . provoenje slobodnog vremena i praznika i sl. tooth teeth E globalna uporaba neodreenog i odreenog Ëlana E upitne reËenice s how many. Ëestitanje blagdana. under. often . πkolsko okruæje. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki sadræaji uklopljeni su u predviena tematska podruËja vezana i za socijalizirajuÊe i odgojne aktivnosti kao na primjer pozdravljanje.. who. where. Na satu se preporuËa obraditi ili proËitati jednu do dvije izvorne slikovnice. prezimena. vlasniπtva. brojalica. koliËine. E pravilno reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi. stanovanje. it. aplikacije/slikovnih kartica E slovkanje . tooth teeth JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje i oslovljavanje na neformalnoj i formalnoj razini. every day. oslovljavanje. ritmiËkih. a najmanje jedna neka sadræi priËu. where E nepravilna mnoæina nekih imenica: foot . stanovanje.spelling (izgovor slova abecede) E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu najosnovnijih jeziËnih uloga E postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja E sudjelovanje u kraÊim dijalozima i dramatizacijama »ITANJE E pamÊenje pismovne slike rijeËi i izdvojenih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka.) Na razini prepoznavanja E prezent glagola to be i have got i nekih uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u mnoæini E present simple (izjavne reËenice. roendana i sl. you. DjeËja knjiæevnost: Obraditi nekoliko izvornih djeËjih puËkih pjesmica s pokretima ili brojalica od kojih neke mogu biti pjevane. blagdanski obiËaji. neki nazivi gradova. Neka to budu likovno kvalitetne slikovnice privlaËnog dizajna i s malo teksta. pjesmica. s/he is. molbe. we. kratki odgovori na pitanja: Yes. nijeËne reËenice u svim licima) E nepravilna mnoæina nekih imenica: foot . imena.

opisivanje svojega mjesta / grada / dræave / domovine i usporedba sa zemljama engleskoga govornog podruËja . I am 10. dijelovi dana.? I wouldn't like any. A story . I cough/sneeze a lot.predstavljanje i opisivanje sebe. a tooth .opisivanje i usporedba. 4. I am from. A squirrel is smaller than a rabbit.imenovanje nastavnih predmeta u 5. razgovor o zdravoj prehrani. Stomach. There is a bed/a desk in his/David's room. dinner. What would you like to be? I've got many friends. A shark is more dangerous than a dolphin. kultura. izraæavanje svianja i nesvianja.There is a hall.. lunch.. usvajanje naziva za zanimanja KljuËne strukture i izriËaji: My name is. Trafalgar Square is the most famous square in London...sati. kod lijeËnika najËeπÊe tegobe KljuËne strukture i izriËaji: breakfast. The longest river in the world is the Nile. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja.sheep. behind. povrÊe i hranu u pojedinim dnevnim obrocima... I've got/He's got/She's got a pet.? On Mondays. koriπtenje popisa rijeËi npr.. arms. On Sunday/ in July/summer/at midnight/noon/2 o'clock.. kretanje i bavljenje πportom/tjelesnom aktivnoπÊu.. hobija KljuËne strukture i izriËaji: How do you spend your free time? What do you usually do in the afternoon/evening/at five? I like swimming. koriπtenje konteksta kao pomoÊi pri razumijevanju znaËenja nepoznatih rijeËi.njihovih tjelesnih i karakternih osobina. Engleski jezik Slobodno vrijeme . uvianje moguÊnosti masovnih medija pri uËenju stranoga jezika. prometa) KljuËne strukture i izriËaji: My/Her/His house/flat is small/big.. Ja.ponavljanje i proπirivanje naziva za voÊe... mjeseci u godini.atmosferske prilike. 5.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu kontrastivno. I'd like some. a sheep . a living room. koriπtenje slikovnih rjeËnika kao pomoÊnoga sredstva za traæenje znaËenja rijeËi i naËina pisanja odreene rijeËi. razredu osnovne πkole. neck. a box . brunch. slovkanje rijeËi KljuËne strukture i izriËaji: What is your favourite subject? When do you have English/maths. godiπnja doba. I live with my mother. u udæbeniku. Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja .. The most famous sight in New York is the Statue of Liberty. a foot .. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. There is/are . izricanje naredbi. What is your best friend's telephone number? What is twenty plus sixty-six? Svijet u kojem æivimo .. Walk. There are a lot of drawings on the wall. dani u tjednu. OdgovarajuÊi sadræaji u hrvatskoj kulturi usporeuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog podruËja te drugih kultura uopÊe. 7. izricanje vremena..feet. obiËaji.. my father. My dad/mum is a teacher/ an architect/a sailor/a secretary/a doctor/a nurse/a vet/a postman. a child .children. 105 . in front of. ponavljanje glavnih brojeva od 1 do 100 (parni i neparni brojevi). My street is/isn't very long. 3. On. Ëitanje osnovnih raËunskih operacija i telefonskih brojeva KljuËne strukture i izriËaji: What's the time? .opisivanje doma (kuÊe/stana). Can you spell your name? Be good/bad at / be best in.imenovanje izvanπkolskih aktivnosti. I've got a small/big family. under. Nastavni predmeti u πkoli . engleska abeceda.I go skating in winter. moja obitelj i prijatelji .teeth. In the afternoon/morning/ evening. upoznavanje naËina strukturiranja slikovnih rjeËnika. usporedba hrane i prehrambenih navika naπe i zemalja engleskoga govornog podruËja. I'm/He's crazy about.. The capital of Croatia is Zagreb.stories. I like/don't like. My sister is playing in the kindergarten now. in..It's 5 o'clock/half past 4/a quarter to/past 3.. koriπtenje ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta. razgovor o zdravlju i zdravom naËinu æivota.boxes. ulice. walk and walk. Have you finshed the exercise? 6. I play badminton.. Dom i oko njega . He/She is/isn't tall/plump/naughty. uoËavanje naËela abecednoga strukturiranja popisa rijeËi u udæbeniku. Jump three times! Roll your shoulders! I've got a sore throat/headache/a temperature/a runny nose. njegove unutraπnjosti (sobe/pokuÊstva) i prostora izvan i oko njega (vrta. Hrana i zdravlje ./good at.. supper. koriπtenje vizualnih elemenata radi pamÊenja jeziËnih sadræaja (npr. vlastiti slikovni rjeËnik). opisivanje svakodnevne/uobiËajene radnje KljuËne strukture i izriËaji: I go to school every day. redni brojevi. Would you like any. πportova. I've got/He's got blond hair and blue eyes.. raspored sati. 2. To be/ have got. 5. Don't get on buses and trams. Izraæavanje vremena .. ponavljanje i proπirivanje rjeËnika vezanoga uz biljke i æivotinje .

izraæavanje pripadnosti. izraæavanje koliËine. sheep. prigodne priËe.usporedba obiËaja vezanih uz proslavu BoæiÊa i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog podruËja. opisivanje doma (kuÊe/stana). godine uËenja u 5. izraæavanje svianja i nesvianja. njegove unutraπnjosti (sobe/namjeπtaj) i onoga πto ga okruæuje (vrt/ulica /promet). upitni i nijeËni oblik. sometimes) Prijedlozi E pravilna uporaba prijedloga za mjesto (on.stories. imenovanje zanimanja.. izraæavanje svianja i nesvianja te stava prema neËemu. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA »lanovi uæe i πire obitelji. Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. under. which. now. recitacije. your. usporeivanje obiËaja vezanih uz proslavu BoæiÊa i Uskrsa u nas i u zemljama engleskoga govornog podruËja. upoznavanje uËenika s proslavom Valentinova. Do kraja 2. zdrava prehrana. razredu osnovne πkole. glavni brojevi od 1 do 100 (parni i neparni brojevi). in front of. ponavljanje i proπirivanje naziva za biljke i æivotinje. Na kraju 5. at. Ne bi trebalo uvoditi viπe od 7 do 9 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva. there. Ëitanje nadnevka i godine. nastavni predmeti u 5.) E uporaba zamjenice there uz glagol to be (there is/are) E uporaba pokazne zamjenice this/these i that/those Imenice E razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine imenica i nekih primjera nepravilne mnoæine imenica (wolf. povrÊe i hranu u pojedinim dnevnim obrocima. ponavljanje naziva za boje. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Pridjevi izraæavanje pripadanja posvojnim pridjevima (my.. opisivanje tjelesnih i karakternih osobina. ponavljanje i proπirivanje naziva za voÊe. slobodno vrijeme (izvanπkolske aktivnosti. between) Brojevi E glavni brojevi od 1 do 100 E redni brojevi od 1 do 100 Na razini prepoznavanja E would za izricanje æelja i planova u buduÊnosti E izraæavanje ishoda neke radnje (present perfect simple) E globalna uporaba odreenog Ëlana the E JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: predstavljanje sebe. whose. upitni i nijeËni oblik.. what. utvrivanje i proπirivanje izraæavanja vremena (godiπnja doba/mjeseci u godini/dani u tjednu/dijelovi dana/sat). πportovi. behind. why. snalaæenje u prostoru. always..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 8. pisanje prigodnih poruka za Valentinovo. child) i neke osobitosti u pisanju (a story .boxes) E izraæavanje pripadanja uz pomoÊ posvojnoga genitiva (Saxon genitive) »lan E neodreeni Ëlan a / an IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati tijekom godine obrauju se teme po izboru nastavnika i/ili uËenika. hobiji. GRAMATI»KE STRUKTURE Postupno se uvode osnove metajezika i jednostavna gramatiËka pravila. glazbala). razredu osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno rabiti oko 200 leksiËkih jedinica i razumjeti oko 300 leksiËkih jedinica. Blagdani . kroz primjere. Uvoenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. our. kulturno-civilizacijske teme ili pripremaju tematski panoi ili projekti. opisivanje naËina provoenja slobodnog vremena. kratki odgovori na pitanja) E izricanje radnje koja se dogaa u trenutku govorenja (present continuous uËestalih glagola . izraæavanje vremena. kratki odgovori na pitanja) E izraæavanje zapovjedi i molbi imperativom E izraæavanje sposobnosti/nesposobnosti uporabom glagola can Zamjenice E osobne zamjenice E postavljanje pitanja uporabom upitnih zamjenica (who. snalaæenje u prostoru/na ulici (odnosi u prostoru). vremena i uËestalosti (here. pjesmice. Engleski jezik Glagoli E prezent glagola to be i to have/have got u svim licima E izricanje radnje koja se ponavlja (present simple uËestalih glagola potvrdni. Ëitanje telefonskih brojeva. imenovanje πkolskih predmeta u 5. Gramatika se obrauje u kontekstu. a box . imenovanje i opisivanje odjeÊe koju nosimo u odreenim prilikama i godiπnjem dobu. imenovanje i opisivanje odjeÊe. her. usually. razredu osnovne πkole. usvajanje engleske abecede i slovkanje (spelling). tjelesne i karakterne osobine ljudi.potvrdni. Ëitanje osnovnih raËunskih operacija (zbrajanje i oduzimanje). when. to. in. fish. upoznavanje uËenika s proslavom Valentinova i Halloween-a. into. mouse. how. Halloween i kako se slavi KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura. opisivanje svojega mjesta/grada. opisivanje svojega doma i onoga πto ga okruæuje. redni brojevi od 1 do 100. 106 . a uËenici je i dalje uglavnom usvajaju globalno u sklopu predloæenih jeziËnih struktura. today. his. how many) i odgovaranje na pitanja izricanjem razloga (Why.? Because. their) E stupnjevanje jednosloænih i viπesloænih pridjeva i nepravilno stupnjevanje pridjeva good i bad Prilozi E prilozi mjesta.

naglasnih i intonacijskih osobina engleskog jezika prema zvuËnom uzorku E sposobnost pravilne proizvedbe govorenih i snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja kao npr. Ëestitki za blagdane. postera na neku od obraenih tema E E E E E E E VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na engleskom jeziku E povezivanje vidnog (slikovnog) i sluπnoga (jeziËnog) sadræaja E razumijevanje jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja. prometna sredstva i ponaπanje u prometu. tipiËna prezimena. Obraditi joπ najmanje jednu tradicionalnu priËu ili bajku. osobnih podataka na obrascima E sposobnost pisanja kratkih. rap i jazz chants. predmeta i situacija povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnih kartica i sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama/dijalozima uz predloæene jeziËne sadræaje iznoπenje rezultata skupnoga ili pojedinaËnoga rada npr.). brojalica i pjesmica vezanih uz predloæene jeziËne sadræaje i situacije E spelling (slovo po slovo) E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova engleskoga jezika E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu osnovnih jeziËnih funkcija E sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja i odgovaranja na njih u sklopu poznatih jeziËnih 107 »ITANJE E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora uËestalih rijeËi E sposobnost Ëitanja reËenica. dijaloga i kraÊeg teksta nakon sluπanja zvuËnih uzoraka E sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena. razlikovanja. jednostavnih tekstova o sebi i izmiπljenim osobama. πportske aktivnosti i igre. kratkih poruka na razglednicama. imena. uvoditi zagonetke. provoenje . oslovljavanje. IZGOVOR E sposobnost prepoznavanja. pozdravljanje. DjeËja knjiæevnost: Na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih puËkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica. neka jela i prehrambene navike. imena vrπnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja. izraæavanje zahtjeva. reËenica. uljudno ponaπanje. naziv neke regije/rijeke/planine i sl. blagdanski obiËaji. Engleski jezik struktura i tematskih sadræaja reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine elemente samostalno voenje kratkih dijaloga u sklopu poznatih situacija sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama sposobnost koriπtenja jednostavnih reËenica za opisivanje osoba. neke aktivnosti vezane uz blagdane. brzalice. mjestu gdje æive i onomu πto rade E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju prema uzorku i pisanje kraÊih reËenica E pismeno odgovaranje na jednostavna pitanja E povezivanje pomijeπanih dijelova kratkog teksta u smislenu cjelinu E pisanje kratkih voenih opisa u sklopu prethodno usvojenih sadræaja INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturalnim razlikama unutar civilizacijskih dosega: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugome i drugaËijem (npr. neke osnovne obavijesti o zemlji/zemljama Ëiji se jezik uËi (npr. rijeËi i jednostavnih reËenica u jednostavnim pisanim uputama E sposobnost razumijevanja i Ëitanja jednostavnih tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vidnim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim prigodama E postupno svladavanje reËeniËne intonacije PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi te razlika izmeu pravopisa hrvatskog i engleskog jezika E pisanje reËenica/kratkih tekstova na osnovi obraene tematike i rjeËnika E sposobnost pisanja jednostavnih reËenica. razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskog jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. naziv zemlje i glavni grad. naredbe i molbe. ritmiËkih. imenovanje i opisivanje biljaka i æivotinja. Obraditi jednu slikovnicu u kojoj slika i tekst ravnopravno sudjeluju u predstavljanju priËe. stanovanje. odijevanje. Ëestitanje blagdana i roendana. Ëestitanje blagdana i roendana i sl.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu postavljanje pitanja. odgovaranje na pitanja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. prezimena.

Must / have to: We must do our homework. tematski panoi.). usustavljivanje rijeËi po tematskim podruËjima. kazaliπta. crteæi. Next summer I am going to visit the USA. Blagdani . opis mjesta u kojem æivimo. Slobodno vrijeme . glass and plastic bottles. Have you got any/some milk? Yes. voenje vlastitog rjeËnika. there aren't any. I usually wear my jeans but today I'm wearing a dress. at school. koriπtenje ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta. samoprocjene (portfolio. Must / have to: They must do their homework.. samostalno zakljuËivanje. a postupno i jednojeziËnih rjeËnika. izricanje svakodnevne radnje i obveze KljuËne strukture i izriËaji: to be. . jezika kojim govorimo. Engleski jezik Zanimanja . prijateljima. 3. there are some. vrste poslova. She is going to visit her friends. izgledu. opis prostora u kojem se posao obavlja KljuËne strukture i izriËaji: good/better/the best. obitelji. Hrana . I'm going to cook lunch tomorrow. you can't. When did they arrive in London? On July 15.? Zemlje engleskoga govornog podruËja Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Uvoenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. How much money/sugar/tea? How many apples/cars/ people. izrauju projekti. in May. πportskih objekata i sl.upoznavanje nekih blagdanskih obiËaja. not hers. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju uËenika. Can we surf the Internet now? . glavni brojevi od 1 do 1000 KljuËne strukture i izriËaji: some. ulice. posteri i sliËno. Ja. razvoj samostalnog i suradniËkoga uËenja. bad/worse/the worst. Australija. raspravljanje o zdravoj hrani i zdravome æivotu.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu slobodnog vremena i praznika i sl. 6. on Monday. We went home after school yesterday. podcrtavanje. igara i plesova naroda engleskoga govornog podruËja KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura. 108 . pjesama. kina. tijelu. She played tennis last weekend. muzeja. Are there any flowers? No. many. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednog biljeæenja. much. zaokruæivanje i sl. regije. prepriËavanje doæivljaja i iskustava KljuËne strukture i izriËaji: Have you finished your work? I've done my homework. uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija. elektroniËke poπte i interneta u uËenju stranoga jezika. opis svojega doma. postera o nekoj od obraenih tema. you can't. ekologiji i zaπtiti okoliπa KljuËne strukture i izriËaji: We must protect the environment/stop pollution/recycle paper. obrauju se prigodni sadræaji. izraæavanje ukusa.imenovanje zanimanja. imenovanje i razlikovanje namirnica. koriπtenje vizualnih elemenata radi pamÊenja jeziËnih sadræaja (boje. 7. next year. Can I go out? No. izricanje koliËine i cijene. 4. Irska. There is / there are. Where were you last summer? . 5. Novi Zeland . This is my room. koriπtenje moguÊnosti masovnih medija u funkciji uËenja stranog jezika.razgovaranje o sebi. trgovina. pomoÊ u kuÊi. have got. razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja.kupovanje namirnica u trgovini /na trænici. 2. jela. Europski jeziËni portfolio) i meusobnog vrjednovanja uËenika. He is drinking his tea. RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. much/many-more-the most. moja obitelj i prijatelji .No. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. SAD.proπirivanje rjeËnika o zdravoj hrani. OdgovarajuÊi sadræaji u hrvatskoj kulturi usporeuju se sa onima u kulturi zemalja engleskoga govornog podruËja te drugih kultura uopÊe. My mum is a nurse. He is a postman.upoznavanje kulture i civilizacije te znamenitih osoba KljuËne strukture i izriËaji: He was a famous doctor. Then they can play on the computer or read comics. predstavljanje rezultata pojedinaËnoga i skupnoga rada npr.m. njihovim osobinama.) Kulturoloπkim i odgojnim sadræajima pristupa se kontrastivno. 6. koriπtenje raËunala.. In 50 years we will have no water. tomorrow. Kanada.He works at the post office/ He delivers letters. Zdrav æivot i okoliπ .. I like playing football. at five o'clock. in the afternoon.I was in Italy. any. I visited Rome and Venice. we have some. koriπtenje popisa rijeËi u udæbeniku te dvojeziËnih. She works in a hospital. Yes. praznike i putovanja.usvajanje rijeËi i izraza vezanih uz medije. He has to work hard. I always/sometimes /never go to bed at 10 p. but she didn't. πport.

opisivanje svojega doma. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E glagoli to be i to have/have got E there is / are E present simple (potvrdni. informacije o zemljama.. jazz chants i proverbijalne izraze. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji su uvrπteni u predviena tematska podruËja kao npr.) E ponavljanje pokaznih zamjenica this/these. poruka i pisama. dnevne obveze vrπnjaka. that/those Imenice E tvorba mnoæine imenica E brojive i nebrojive imenice E neodreena koliËina uz pomoÊ some. galerijama. proπirivanje rjeËnika o zdravoj hrani. naËin stanovanja. Predvia se aktivno usvajanje od 7 do 9 novih leksiËkih jedinica po satu novoga gradiva. odijevanje. poπti i sl. πport. postavljanje pitanja. pozdravljanje. πkoli. svojoj obitelji. pjesme. much) Prilozi E prilozi uËestalosti i njihovo mjesto u reËenici E prilozi i priloæne oznake vremena Prijedlozi E prijedlozi za mjesto i vrijeme Brojevi E glavni i redni brojevi od 1 do 1000 Na razini prepoznavanja E present perfect simple za izricanje ishoda radnje E simple future za predvianje buduÊih radnji E phrasal verbs E neke uporabe glagolske imenice (gerund): I like swimming in the sea JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu predloæenih tematskih podruËja i jeziËnih struktura: priËanje o sebi i drugima. pjesme. prepriËavanje svojih iskustava. uljudno ponaπanje. ritmiËkih. opisivanje predmeta. yours. karakterne osobine i izgled osoba. much. predstavljanje svojega kraja i jezika kojim govorimo. znamenitih osoba i usporedba s Hrvatskom i znamenitim osobama iz Hrvatske. LeksiËke jedinice treba neprestano ponavljati i cikliËki proπirivati prema tematskim sadræajima i zanimanju uËenika. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika . roendana i sl. prijateljima. osoba i situacija. many E razlika izmeu How much? i How many? 109 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E prepoznavanje. many. rap.. putovanja. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Razgovaranje o sebi.). proπirivanje izraæavanja i opisivanja kronoloπkoga i atmosferskog vremena. vokabular vezan uz medije. slobodno vrijeme. bad. muzejima. prepriËavanje proπlih dogaaja. a na razini razumijevanja do 440. uljudno ponaπanje. Ëestitanje blagdana. tipiËna blagdanska jela i sl. koju pojedini uËenici nakon obradbe mogu samostalno proËitati. igre. komunikacija s drugim osobama iz neposredne okoline (u trgovini. izricanje radnji koje su upravo zavrπile. izricanje radnji koje se upravo dogaaju. usporeivanje predmeta i osoba. upitni i nijeËni oblik) E present continuous (potvrdni. basnu. razni podatci o blagdanskim i drugim obiËajima. upitni i nijeËni oblik) E would za izricanje æelja i planova u buduÊnosti E traæenje dopuπtenja uz pomoÊ glagola can (upitni i nijeËni oblik. Ëestitanja. any. likovne. glavni i redni brojevi od 1 do 1000. Obraditi najmanje jednu slikovnicu s nepoznatom priËom i jednu kratku priËu. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. izricanje sklonosti i potreba. uvoditi zagonetke. izraæavanje stava. narodnu priËu ili sl. Na kraju 6. poznatim povijesnim osobama iz podruËja knjiæevnosti. DjeËja knjiæevnost: na nastavi obraditi nekoliko tradicionalnih puËkih pjesmica i nekoliko kratkih autorskih pjesmica. nekim poznatim spomenicima. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke strukture uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama. brzalice. obiËaji. oslovljavanje. opisivanje svakodnevnih obveza u kuÊi. opis svojega grada ili mjesta. otkrivanje nekih novih osobina proslava blagdana u zemljama engleskoga govornog podruËja. pisanje Ëestitki. izletiπtima. izricanje buduÊih radnji. zagaenju i zaπtiti okoliπa. raspored sati.. traæenje i davanje informacija. glazbene kulture te ostalim obiËajima vezanim uz svakodnevni æivot. snalaæenje u prostoru i vremenu. razlikovanje i razumijevanje fonoloπkih.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Engleski jezik »lan E neodreeni Ëlan a / an i odreeni Ëlan the Pridjevi E stupnjevanje pridjeva (jednosloæni. plesovi. ponavljanje i proπirivanje vokabulara o odjeÊi. glavnim gradovima. upoznavanje kulture i civilizacije zemalja engleskoga govornog podruËja. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno rabiti oko 320 leksiËkih jedinica. viπesloæni i nepravilni pridjevi good. nacionalnim parkovima. umjetninama. zdravom tijelu. upitni i nijeËni oblik) E present simple u odnosu na present continuous E planirana buduÊa radnja uz pomoÊ going to future (potvrdni. kratki odgovori na pitanja) E izricanje obveze uz pomoÊ must / have to E izricanje proπle radnje uz pomoÊ simple past pravilnih i nekih nepravilnih glagola Zamjenice E posvojne zamjenice (mine. Na kraju 6. izricanje radnji koje se ponavljaju.

E E E razumijevanje paæljivo artikuliranoga govora razumijevanje i izvrπavanja uputa i naredbi povezivanje vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja razumijevanje izjavnih. nenasilno rjeπavanje sukoba i sl. sinonimi. obavijesti u svakodnevnim situacijama E glasno Ëitanje tekstova prethodno obraenih struktura i rjeËnika E svladavanje reËeniËne intonacije E samostalno Ëitanje fonetskih simbola u rjeËniku E samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rjeπavanje zadataka nakon proËitanoga teksta 110 . mjestu æivljenja i rada. razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija pri rjeπavanju zadataka (npr. stanovanje. crteæi. koriπtenje vizualnih elemenata u svrhu memoriranja jeziËnih sadræaja (boje. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja. nijeËnih i upitnih reËenica. drugima. imena. kraÊih pisama. i sl. provoenje slobodnog vremena). mnemotehnike. samoprocjene (portfolio. antonimi i dr.). prezimena. postera o nekoj od obraenih tema. razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja.). koriπtenje novih medija u uËenju stranoga jezika. teksta.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E E E E Engleski jezik PISANJE E pisanje diktata nakon obradbe sadræaja E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora te razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E pisanje rijeËi po zvuËnom modelu . Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika. anagrami. predvianje sadræaja teksta na osnovi naslova. osobnih podataka na obrascima E sposobnost pisanja o sebi. razumijevanje osnovne namjere sugovornika globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. te o πkolovanju E popunjavanja tekstova rijeËima koje nedostaju E sposobnost povezivanja dijelova predloæenoga teksta i odgovaranje na pitanja E povezivanje izmijeπanih reËenica. rime. analiza. IZGOVOR E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova engleskoga jezika E reproduciranje reËeniËne intonacije E reproduciranje zvuËnih modela E spelling (izgovor slova abecede) E pravilna reprodukcija govorenih ili snimljenih zvuËnih modela E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jeziËnih funkcija E sposobnost pamÊenja i reproduciranja sadræaja obraene cjeline E sposobnost opisivanja osoba. kratkih pisama. voenje vlastitoga rjeËnika.). primjena tehnika zapamÊivanja (npr. blagdanski obiËaji. predmeta. otklanjanje predrasuda i stereotipa. koriπtenje udæbeniËkoga rjeËnika za pronalaæenje znaËenja i naËina pisanja rijeËi. podcrtavanje. dijaloga. razvoj samostalnoga i suradniËkog uËenja.slovkanih slova abecede E pisanje Ëestitki. usklopivanje i sl. predstavljanja rezultata pojedinaËnoga i skupnog rada. koriπtenje konteksta radi lakπega razumijevanja. razgovora u smislenu cjelinu E iznoπenje ishoda skupnoga ili pojedinaËnog rada (postera.) E sposobnost prepriËavanja slijeda dogaaja uz likovne poticaje E sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja E reproduciranje dijaloga u kojim uËenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama/dijalozima uz predloæene jeziËne sadræaje »ITANJE E sposobnost Ëitanja tekstova i dijaloga nakon sluπanja uzorka E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vizualnim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova s razglednica. npr. saæimanje i dr. dijaloga. uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija. situacija E sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka E povezivanje elemenata priËe. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljeg pamÊenja. poruka na razglednicama. kraÊih tekstova u smislenu cjelinu E samostalno pisanje kraÊih opisa u sklopu prethodno obraenih sadræaja E ispunjavanje obrasca s osobnim podacima E samostalno pisanje ispita znanja na temelju uvjeæbanih sadræaja E samostalno i zajedniËko osmiπljanje tekstova i grafiËkih rjeπenja za razredni pano INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturnim razlikama unutar civilizacijskih dosega: razvijanje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugomu i drugaËijemu (npr.

sluπanju glazbe (vrste glazbe). Some people won’t like the moon. predstavljanje i opisivanje prijatelja i Ëlanova uæe i πire obitelji. odlasku u kino. blagdani i proslave. I haven’t finished yet. 6. but we flew to New York last spring. I often listen to classical music. . The USA. razgovor o stanovanju. Girl’s room. razgovaranje o televizijskom programu. ekoloπke teme o ugroæenosti biljnih i æivotinjskih vrsta i zagaenju okoliπa i kako pomoÊi.. My father flies to New York every Saturday but this Saturday he is leaving for Berlin. πportovima. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno rabiti oko 460 leksiËkih jedinica a razumjeti oko 600 leksiËkih jedinica. nowhere. problemima u razredu.. usporedba s Hrvatskom KljuËne strukture i izriËaji: Since /for . There’s something in your hair. I have never seen such a good movie. razgovaranje o problemima mladih u suvremenom svijetu. obiËaji i usporedba s Hrvatskom. Ne bi trebalo uvoditi viπe od 8 do 10 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu obradbe novoga gradiva.priËanje o vlastitim doæivljajima i pustolovinama i o likovima iz maπte. I could sing but I couldn’t play a musical instrument. This is the best film I have ever seen.upitni. Ëitanju knjiga i knjiæevnosti KljuËne strukture i izriËaji: Can/could/be able to: I can see the waves crashing on the beach. the Adriatic Sea. I had to call my friend yesterday to pick me up at my home because my leg hurt badly. zdrav naËin æivota.ponavljanje i proπirivanje rijeËi i izraza za predstavljanje i opis obitelji i prijatelja. vrstama glazbe. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju uËenika. znamenitosti.. tematski panoi. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E present continuous . sluπanju glazbe. nijeËni i potvrdni oblik E present simple . upoznavanje zemalja engleskoga govornog podruËja. Have you visited Australia? . When I was a teenager I had a car accident. izrauju projekti.upitni. razgovor o zaπtiti okoliπa. meu prijateljima KljuËne strukture i izriËaji: My son never talks to me. Doæivljaji i maπta . najËeπÊe induktivno.obiljeæavanje blagdana BoæiÊa i Uskrsa . ugroæenim biljnim i æivotinjskim vrstama u Hrvatskoj i svijetu. We’ll be able to talk to people from other planets. I didn’t get hurt. problemi mladih u suvremenom svijetu i problemi sukoba generacija. We are going to travel by rocket in the future. It was raining heavily the whole day yesterday. She has already finished her homework. Ëitanje i/ili sluπanje ulomaka iz priËa ili romana za djecu i mladeæ KljuËne strukture i izriËaji: Tourists will stay in hotels on the moon. o sukobu naraπtaja.odlasku u kino (vrste filmova). the Sava. 3. Anybody.No. My favourite film/movie is. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1. my friend was watching TV. obrauju se prigodni sadræaji.. zanimanjima i poslovima. vrstama filmova. πkolovanje. posteri i sliËno. Do kraja 4. 2. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. nijeËni i potvrdni oblik 111 4. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Predstavljanje sebe. something. While I was cooking. 7. kao na primjer o ekoloπkoj problematici. Uvoenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. Have you seen anybody in the building? Blagdani . I have known him since 2001.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Engleski jezik 5. Zdrav æivot i okoliπ . prepriËavanje vlastitih doæivljaja. Zemlje engleskoga govornog podruËja obradba tema vezanih uz kulturu i civilizaciju zemalja engleskoga govornog podruËja. Obitelj i prijatelji . usporeivanje obiËaja vezanih uz blagdane KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura. Already/ yet. Na kraju 7. girls’ room. πportu i knjiæevnosti. o slobodnom vremenu . πkoli. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno.I have known him for 3 years.ponavljanje i proπirivanje rjeËnika na temu zdravoga æivota. Who opened the door? What happened three days ago? She is more beautiful than her friend. prijedlozi kako pomoÊi ugroæenim vrstama KljuËne strukture i izriËaji: Endangered species live all over the world. The wolf and the brown bear live in the forests of Croatia./I saw it last week. modi i sliËno.rad na prigodnim tekstovima i pjesmama. children’s room. Milly was watching television when she heard a loud crash. naËin æivota. godine uËenja u 7. What can we do to protect them? Slobodno vrijeme i kako ga provodimo ponavljanje i proπirivanje rjeËnika vezanog uz slobodno vrijeme.

izraæavanje zamisli o oËuvanju okoliπa. upitni i nijeËni oblik) E razlikovanje upotrebe past simple i past continuous izricanje trajanja jedne ili viπe istodobnih radnji u proπlosti i trajanja jedne radnje prekinute drugom radnjom E buduÊa radnja i predvianje sa simple future E planovi u buduÊnosti . izraæavanje problema odnosa prema roditeljima. kupovanje æiveænih namirnica. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E sposobnost razumijevanja paæljivo artikuliranoga govora E sposobnost razumijevanja i izvrπavanja jednostavnijih uputa i naredbi E sposobnost povezivanja vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje izjavnih.which. ritmiËkih. narodnu priËu ili sl. koju pojedini uËenici mogu samostalno proËitati. provoenje slobodnog vremena i praznika. velikim gradovima i njihovim zanimljivostima i kulturnim spomenicima.past continuous (potvrdni. ukljuËujuÊi zagonetke. nijeËnih i upitnih reËenica. dijaloga. Knjiæevnost za djecu i mlade: obraditi nekoliko autorskih pjesmica ili tradicionalnih pjesmica. naËin stanovanja. ritmiËkih. Imenice razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine imenica pravilne i nepravilne E proπirivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama E posvojni genitiv u jednini i mnoæini »lan E neodreeni Ëlan a/an E uporaba Ëlana uz gradivne imenice. glediπta i miπljenja. imena vrπnjaka u zemlji/zemljama engleskog govornog podruËja. situacija E sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka E povezivanje elemenata priËe. something. proËitati najmanje dvije kratke priËe od kojih jedna moæe biti strip.anybody. buduÊnosti i proπlosti E phrasal verbs Zamjenice E pravilna uporaba osobnih zamjenica (u nominativu i akuzativu) E odnosne zamjenice (who. izraæavanje srodnosti/pripadanja. pisanje pisama prijateljima. neke aktivnosti vezane uz blagdane. nijeËni i upitni oblik) E uporaba modalnog glagola have to + infinitive za izricanje obveze u sadaπnjosti i proπlosti E uporaba modalnoga glagola can/ be able to za izricanje sposobnosti u sadaπnjosti. te s njihovim knjiæevnim djelima i likovima. rap. . planovi i predvianja za buduÊnost. Kroz tematske jedinice susreÊu se s piscima i autorima iz zemalja engleskog govornog podruËja. UËenici se upoznaju s povijeπÊu zemalja engleskog govornog podruËja. razgovora u smislenu cjelinu 112 JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura: predstavljanje sebe. oslovljavanje. E povratne zamjenice E glagolske imenice E odnosne reËenice E VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E sposobnost prepoznavanja. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih sluπnih modela E slovkanje (izgovor slova abecede) E sposobnost pamÊenja i reproduciranja sadræaja obraene cjeline E sposobnost opisivanja osoba. izraæavanje problema u odnosu meu vrπnjacima u razredu i u æivotu. IZGOVOR E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova engleskoga jezika E sposobnost raspoznavanja i ponavljanja fonoloπkih. vlastita imena i zemljopisne pojmove Pridjevi E proπirivanje komparacije pridjeva novim primjerima Brojevi E ponavljanje glavnih i rednih brojeva od 1 do 1000 ReËenice E subjektna i objektna pitanja s who i what Na razini prepoznavanja E neodreene zamjenice . neka tipiËna prezimena. raspored dnevnih i tjednih aktivnosti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu past simple pravilnih i nepravilnih glagola trajanje radnje u proπlosti . basnu. davanje savjeta. razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike E razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. Ëestitanje blagdana. Ëestitanje blagdana. brzalice. Ëlanova uæe i πire obitelji i prijatelja.going to future E radnja u present perfectu (potvrdni. predmeta. itd. imenovanje i opisivanje aktivnosti u slobodno vrijeme. nowhere. uljudno ponaπanje. nazivi ulica i trgova. prepriËavanje vlastitih doæivljaja iz proπlosti. Obraditi jednu nepoznatu priËu ili kratku priËu. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. jazz chants i proverbijalne izraze. roendana. pojedinim dijelovima zemalja i obiËajima ljudi. pozdravljanje. izraæavanje problema mladog naraπtaja. that i whose) E E Engleski jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. razlikovanja i razumijevanja fonoloπkih.

razvoj samostalnoga i suradniËkog uËenja.). πkolovanja E nadopunjavanje tekstova rijeËima koje nedostaju E sposobnost povezivanja dijelova predloæenoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E povezivanje izmijeπanih reËenica. prepriËavanje slijeda dogaaja prepriËavanje proËitanoga i obraenog teksta prepriËavanje dogaaja iz osobnog iskustva verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jeziËnih funkcija sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja reproduciranje razgovora u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove samostalno voenje dijaloga o poznatijim situacijama sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama i igranju uloga »ITANJE E sposobnost razumijevanja i Ëitanja pisanih uputa E sposobnost Ëitanja tekstova i dijaloga nakon sluπanja uzorka E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova o poznatim sadræajima i opisa popraÊenih vidnim sadræajima u svakodnevnim prigodama E tiho i glasno Ëitanje tekstova prethodno obraenih struktura i rjeËnika E svladavanje reËeniËne intonacije E Ëitanje fonetskih simbola u rjeËniku PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisanja i izgovora te razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E pisanje rijeËi po zvuËnom modelu . mnemotehnike. antonimi i dr. razgovaranje o izgledu i modi. This book is mine. I'm going to study at the university. samoprocjene (portfolio. Mladi i njihovi interesi . prezimena. na πportskim priredbama. odabir zanimanja i traæenje zaposlenja. dijaloga i kraÊih tekstova u smislenu cjelinu E samostalno pisanje kraÊih opisa u sklopu prethodno obraenih sadræaja E samostalno pisanje voenih sastavaka E ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima E samostalno pisanje ispita znanja na temelju uvjeæbanih sadræaja E samostalna i zajedniËka izradba tematskih postera INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Ophoenje s kulturnim razlikama unutar civilizacijskih dosega: razvijanje osjeÊaja za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugome i drugaËijem (npr. npr. E E E E E E E E iznoπenje ishoda skupnoga ili pojedinaËnog rada (postera. razgovaranje o neprihvatljivom ponaπanju mladih. πport. crteæi.) STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Engleski jezik imena. etc. razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj samovrjednovanja. razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija uËenja pri rjeπavanju zadataka (npr. voenje vlastitoga rjeËnika. glazba. my/mine.. opisa mjesta æivljenja i rada. anagrami. You must take care of your pet. postera o nekoj od obraenih tema. poruka na razglednicama. I'll help you carry the bag. kuÊni ljubimci. primjena tehnika memoriranja (npr. vaænost uËenja stranih jezika KljuËne strukture i izriËaji:You should talk to your parents about the problem.).. koriπtenje novih medija u uËenju stranoga jezika uz pomoÊ uËitelja. predstavljanje rezultata pojedinaËnoga i skupnog rada npr. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljega pamÊenja. ljubavi i zaljubljivanju KljuËne strukture i izriËaji: She has already seen that comedy.slovkanih slova abecede E pisanje kraÊih diktata E sposobnost pisanja prema uzorku E pisanje Ëestitki. Today's fashion is much nicer than. problemi vezani uz odnos meu naraπtajima. koriπtenje udæbeniËkoga rjeËnika za pronalaæenje znaËenja i naËina pisanja rijeËi. RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1. 113 8. sinonimi. kraÊih pisama. uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija. koriπtenje konteksta radi lakπega razumijevanja. rime. . nasilje meu πkolskom djecom. analiza. koriπtenje vidnih elemenata u svrhu memoriranja jeziËnih sadræaja (boje. She was at the theatre yesterday. mentalne mape (mind maps). mediji. blagdanski obiËaji. provoenje slobodnog vremena i sl. statusnim simbolima. uokvirivanje i sl. predvianje sadræaja teksta na osnovi naslova. »ovjek u obiteljskom i druπtvenom krugu problemi mladih. stanovanje. koriπtenje dvojeziËnoga rjeËnika za pronalaæenje znaËenja i naËina pisanja rijeËi. Ëitanje. teksta i sl. 2. poticanje uËenika na koriπtenje strategija uËenja primjerenih njihovu uzrastu: oluja ideja (brainstorming). Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika. podcrtavanje.) prepriËavanje uz likovne poticaje.). osobnih podataka na obrascima E sposobnost pisanja o sebi i drugima. saæimanje i dr.provoenje slobodnoga vremena. ulici.

Do kraja 8. izrauju projekti.planiranje putovanja. obrauju se prigodni sadræaji. whose) E povratne zamjenice (myself) E posvojni pridjevi i posvojne zamjenice i razlike u obliku i uporabi E neodreene zamjenice . 6. uporaba i razlikovanje uporabe) E past simple /continuous (tvorba.anybody. ekoloπki problemi). Columbus discovered America but it was named after Amerigo Vespucci. Putovanja .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 3.opisivanje aktivnosti vezanih uz blagdane i usporeivanje blagdanskih obiËaja s naπim obiËajima u Hrvatskoj KljuËne strukture i izriËaji: ponavljanje veÊ usvojenih struktura. glazba. a na razini razumijevanja do 900. tematski panoi. Blagdani . problemi vezani uz posao. glad. ugroæene vrste. briga za mlade. telefonskih brojeva i sl. blagdani. turistiËko snalaæenje u stranoj zemlji i s tim u svezi s vaænosti engleskoga jezika kao svjetskoga jezika). nowhere. πportskih rezultata. tvorbi i mjestu u reËenici Prilozi E prilozi naËina (tvorba i uporaba) E prilozi mjesta. LeksiËko se gradivo cikliËki ponavlja i proπiruje novim temama posebice iz podruËja kulture i civilizacije..12 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu uzimanja novoga gradiva.. izvjeπÊa o putovanjima. Svijet oko nas . razreda uËenici bi trebali aktivno rabiti 700 leksiËkih jedinica. ukljuËivanje Hrvatske u EU). svakidaπnjica. itd. nasilju meu djecom.. godina. ekoloπki problemi. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. pisanje i Ëitanje adresa. mladeæ i odrasli i njihovi problemi. Zemlje engleskoga govornog podruËja i Hrvatska .zemljopisna obiljeæja. something. posteri i sliËno kao na primjer o modi. stanovanje. uporaba) E simple future / going to future za izricanje buduÊe radnje E modalni glagoli: proπirivanje znanja o uporabi i oblicima (can / could. vremena. oblici. vlastita imena i zemljopisne pojmove Pridjevi E posvojni pridjevi i posvojne zamjenice i razlike u obliku i uporabi E proπirivanje znanja o stupnjevanju pridjeva E razlikovanje pridjeve od priloga u uporabi. may /might. will / would) E phrasal verbs E pasiv osnovnih glagolskih vremena (simple present / past) tvorba.Croatia has got the most beautiful coast in the world. razreda uËenici bi trebali vladati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E present simple /continuous /perfect (tvorba. izvjeπtavanje o putovanju. AIDS-u. teme iz kulture i civilizacije . pisanje kratkoga pisma ili razglednice. Imenice E jednina i mnoæina imenica . oblici. Hrvatska kao turistiËko odrediπte KljuËne strukture i izriËaji: While I was sitting in the doubledecker a man with a bowler hat on got in.. which.pravilnih i nepravilnih E proπirivanje znanja o brojivim i nebrojivim imenicama E glagolske imenice »lan E neodreeni Ëlan a/an E uporaba Ëlana uz gradivne imenice. ReËenice E neupravne molbe/zapovijedi E redoslijed rijeËi u reËenici (SVO) E subjektna i objektna pitanja s who i what 114 4. uporaba Zamjenice E osobne zamjenice (u nominativu i akuzativu) E odnosne zamjenice (who. putovanja (turizam. πport). kultura i civilizacija KljuËne strukture i izriËaji: He likes coffee but he doesn’t like tea. rat. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po nastavnikovu izboru i/ili prema zanimanju uËenika. kako se zaπtititi od zaraznih bolesti) slobodno vrijeme (mediji. prijatelji. Planira se uvoenje 10 . siromaπtvo. rad turistiËke agencije. uËestalosti i njihovo mjesto u reËenici Brojevi E ponavljanje glavnih i rednih brojeva. Engleski jezik zemalja engleskoga govornog podruËja i Hrvatske (npr.razgovaranje o problemima u svijetu: glad. ≈kada bih mogao zaæeljeti 3 æelje«. oblici. shall / should. Ëitanje datuma. mobitel KljuËne strukture i izriËaji:The natural habitats of many animals are destroyed by human activity. (zdravlje. must /have to. traæenje zaposlenja). Many people die of starvation in Africa. My parents always tell me not to leave the light on. snalaæenje u stranoj zemlji. razvoj tehnologije raËunalo. Where did you spend your winter holidays? .We went to Greece. Ëitanje. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA »ovjek u obiteljskom i druπtvenom krugu (obitelj. svijet u kojem æivimo/ problemi suvremenoga ËovjeËanstva (siromaπtvo. GRAMATI»KE STRUKTURE Na kraju 8. that. internet. planiranje putovanja. Treba poveÊati broj izvornih tekstova. 5. Uvoenje novih struktura ovisno o prigodnim materijalima i pojedinom blagdanu. povijesni dogaaji.

jelovnika. autorske basne ili bajke i sl. dogaaji iz povijesti. tradicionalne pjesme u sklopu tematskih sadræaja. kupovanje æiveænih namirnica.). igrokaz ili kraÊu dramu.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Na razini prepoznavanja E vremenske reËenice E question tags E upravni i neupravni govor s glagolom u glavnoj reËenici u present tenses JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i struktura: razgovaranje o problemima vezanim uz odnos meu naraπtajima. elementima kulture i civilizacije. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. o naËinu koriπtenju slobodnoga vremena. IZGOVOR E sposobnost prepoznavanja. iz mjuzikla ili sl. pozdravljanje. raspored dnevnih i tjednih aktivnosti. razlike u sadræajima vezanih uz πkolu: πkolskim predmetima. æelja. prepriËavanje osobnih doæivljaja i iskustava. snalaæenje u stranoj zemlji kao turist. poput reklama. o svojim interesima i hobijima i ponaπanju mladih u vezi s tim. razlikovanja. vaænija mjesta u gradovima. razumijevanje osnovne namjere sugovornika globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike uoËavanje posebnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina engleskoga jezika u odnosu na materinski jezik razumijevanje slovkanih rijeËi (spelling) E E E E E E E GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. razgovora i tekstova u sklopu obraenih sadræaja E sposobnost prepoznavanja i razumijevanja poznatih imena. provoenje slobodnoga vremena i praznika. oslovljavanje. zemalja engleskoga govornog podruËja i usporedba s Hrvatskom. o oËekivanjima i planovima za buduÊnost. naglasnih i intonacijskih osobina engleskoga jezika sposobnost razumijevanja paæljivo artikuliranoga govora sa stankama za zapamÊivanje znaËenja razumijevanje izjavnih reËenica i pitanja. razgovaranje i izraæavanje stavova o ekoloπkim problemima i ugroæenim vrstama. rijeËi i reËenica u kratkim pisanim uputama E sposobnost razumijevanja i Ëitanja reËenica i tekstova o poznatim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja poruka s razglednica i obavijesti u svakodnevnim situacijama E svladavanje reËeniËne intonacije E Ëitanje fonetskih simbola 115 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E sposobnost razumijevanja izriËaja i rijeËi koji su bitni uËenicima E sposobnost razumijevanja obavijesti u jednostavnim svakodnevnim materijalima. One uËenike koji su za to spremni treba poticati da proËitaju najmanje jednu neπto dulju pripovijetku. ritmiËkih. slaganja i neslaganja. razgovaranje o obiËajima povezanim uz blagdane. E sposobnost razumijevanja kraÊih i jednostavnijih osobnih pisama . zahvala. prednostima i nedostatcima æivota na selu i u gradu. razgovaranje o razlikama. od kojih neke mogu biti tekstovi pjesama popularne ili rock glazbe. imena i prezimena u zemljama engleskoga govornog podruËja. informacije o zemljama Ëiji se jezik uËi (zemljopisna obiljeæja. stanovanje. voznog reda i sl. izvijeπÊe o putovanju. ritmiËkih. E Engleski jezik sposobnost razumijevanja i izvrπavanja uputa i kraÊih i jednostavnijih naredbi sposobnost povezivanja vidnoga i sluπnoga jeziËnog sadræaja sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloπkih. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. hrana i navike vezane uz hranu. Knjiæevnost za djecu i mlade: I dalje se uvode autorske pjesme. povijesne i kulturne znamenitosti i sl. Takoer bi trebalo uvesti najmanje dvije kratke priËe. obiËaji vezani uz blagdane. razgovaranje o vaænosti znanja stranih jezika radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugim narodima i kulturama. izraæavanje molba. pristojno ponaπanje. Ëestitanje blagdana. zahtjeva. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. obveza i duænosti. nazivi ulica. znamenitim osobama i sl. prospekata. povijesti. naglasnih i intonacijskih znaËajki engleskoga jezika E sposobnost pravilne reprodukcije obraenih jeziËnih sadræaja E spelling (izgovor slova abecede) E sposobnost opisivanja osoba. raspravljanje o problemima vezanim uz izbor zanimanja i traæenje zaposlenja. predmeta i situacija E sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka E iznoπenje rezultata skupnoga ili pojedinaËnog rada na projektu u sklopu obraenih tema E sposobnost prepriËavanja tekstova/slijeda dogaaja u sklopu obraenih tema E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnijih jeziËnih funkcija E sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja E sudjelovanje u kraÊim razgovorima u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine elemente E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama i igranje uloga »ITANJE E pamÊenje pismovne slike rijeËi i reËenica u sklopu obraenih sadræaja E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi E sposobnost Ëitanja reËenica. trgova.

likovnih. osobnih podataka na obrascima E nadopunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju E odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja E pisanje voenih i slobodnih sastavaka u sklopu usvojenih sadræaja E pisanje rijeËi. koriπtenje ilustracija kao pomoÊnoga sredstva za razumijevanje sadræaja teksta. 116 . Engleski jezik STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja. Postupno se uvode interkulturalne kompetencije na razini vjeπtina potrebnih za ponaπanje u ciljanom druπtveno-kulturalnom kontekstu (know-how/savoir faire). koriπtenje popisa rijeËi u udæbeniku i rjeËnika (dvojeziËnih i jednojeziËnih). samostalno zakljuËivanje. pisanje biljeæaka i natuknica radi boljega pamÊenja. Europski jeziËni portfolio) i meusobnoga vrjednovanja uËenika.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisma i izgovora kod uËestalih rijeËi te razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i engleskog jezika E prepisivanja reËenica / kraÊih tekstova koji su prethodno obraeni E sposobnost pisanja Ëestitki za blagdane. Proπiruju se znanja na kognitivnoj razini: o kulturi kao naËinu æivota u zajednici odreenog jezika. kulturni πok i razgovor o iskustvima s tim u vezi). reËenica i tekstova po diktatu E pisanje ispita znanja u sklopu obraenoga rjeËnika i struktura INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE Veliku pozornost treba posvetiti usvajanju interkulturalnih kompetencija kako bi uËenici razvili osjeÊaj za uoËavanje kulturoloπkih razliËitosti unutar civilizacijskih dosega kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje radi razvijanja snoπljivosti i empatije prema drugim narodima i kulturama. razvoj samostalnoga i suradniËkog uËenja. koriπtenje moguÊnosti masovnih medija u funkciji uËenja stranoga jezika. UËenike valja upoznavati s osnovnim pojmovima u vezi s interkulturalnim kompetencijama (npr. upoznaju se kulturna dostignuÊa poput knjiæevnih djela. umjetniËkih djela. ovladavanje nekim tehnikama uËenja. samoprocjene (portfolio. razvoj svijesti o vlastitom napretku i razvoj sposobnosti samovrjednovanja. predstavljanje rezultata pojedinaËnoga i skupnog rada na projektu. voenje vlastitoga rjeËnika/usustavljivanje rijeËi po tematskim podruËjima. razvijanje kognitivnih i metakognitivnih strategija uËenja pri rjeπavanju zadataka. te druπtveno-kulturalni kontekst. primjena tehnika zapamÊivanja. poruka na razglednicama.

Wie alt ist er/sie? Er/sie ist. rot. 4. ©kolska knjiga./So. Kao znatno zastupljen strani jezik uËi se πirom svijeta.. razumijevanje i izvrπavanje osnovnih uputa i naredbi. predmeta i igara KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Das ist ein/eine Puppe/Ball/Auto.. Schwester. bankarstvu. pouËavanje. ©kola: πkolski pribor i aktivnosti u πkolskom okruæenju. Wie heißt du? Ich heiße. Prijatelji: predstavljanje prijatelja.. vrednovanje1 navedeni su u zajedniËkom Uvodu za strane jezike 2 koji sadræi vaæne napomene za primjenu ovog nastavnog programa.Ich spiele Memory. Wie ist die Blume/der Baum? Sie/er ist schön/grün/groß/klein.? Mein/meine .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu NjemaËki jezik NJEMA»KI JEZIK UVOD NjemaËki se jezik ne govori samo u NjemaËkoj.. Osnovna naËela. izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja KljuËne strukture i izriËaji: Wer ist das? Das ist mein/meine Freund/Freundin.. na putovanjima.. primjerice u turizmu.Er/sie heißt. 1 Usp. 117 .../Bitte schön.. vrednovanje.... a posebice u zemljama srednje i istoËne Europe. izricanje radnji KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Das ist ein/eine Buch/Heft/Bleistift.. Austriji i ©vicarskoj. 6. VijeÊe Europe. Na taj naËin njemaËki jezik moæe posluæiti kao sredstvo komunikacije kako s mnogobrojnim izvornim govornicima tako i s velikim brojem ostalih govornika toga jezika.. Igre i igraËke: imenovanje i opis igraËaka.. Wie bitte? Danke schön. odgojni i obrazovni ciljevi nastave njemaËkoga jezika te opis razina obrazovnih postignuÊa prema ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike: uËenje. Welche Farbe hat der Apfel? Rot. Wer ist das? Das ist. Wie heißt dein/deine. heißt. nego i u Luxemburgu.Danke. Wie heißt dein/deine.. obrazovanju.? . Ne smije se smetnuti s uma da je pripadnost Hrvatske srednjoeuropskomu kulturnomu prostoru i viπestoljetna povezanost Hrvatske i zemalja njemaËkoga govornoga podruËja dovela i do kulturnih i jeziËnih proæimanja. znanje njemaËkoga jezika bitan je Ëimbenik u postizanju cilja viπejeziËnosti kao jednog od temelja oËuvanja kulturne i jeziËne raznolikosti naπega kontinenta. ZajedniËki europski referentni okvir za jezike: uËenje. Upravo su zato u hrvatskom knjiæevnom jeziku i nekim hrvatskim narjeËjima prisutni utjecaji njemaËkoga jezika.. Was machst du? Ich lerne/ schreibe. Wie heißt er/sie? ./Super. 2 Vidi str.. Bruder. Obitelj: predstavljanje sebe i uæe obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Wer bist du? Ich bin. Ist das dein/e. gut. Das ist meine Familie.. gelb. 3. U okviru nastave njemaËkoga kao stranog jezika uËitelji Êe poticati uËenike da sami pronau veze zemalja njemaËkoga govornoga podruËja s Hrvatskom kao i veze njemaËkoga i hrvatskoga jezika. uljudno ophoenje KljuËne strukture i izriËaji: Hallo!/Guten Tag!/Guten Morgen! Auf Wiedersehen!/Tschüs! Guten Tag. 79. Frau/Herr BariÊ/Müller! Wie geht’s? . Graani Hrvatske dolaze u dodir s njemaËkim jezikom u raznim podruËjima æivota na privatnom i profesionalnom planu.. Iz perspektive procesa europske integracije i ciljeva ujedinjene Europe. heißt. Liechtensteinu. (Jahre alt).... Steht auf! Steh auf! Setzt euch! Setz dich! Nimm bitte dein Buch! Prirodni okoliπ: imenovanje i opis nekih dijelova prirodnog okoliπa KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Das ist eine Blume/ein Baum. Der Ball ist schön. trgovini.? Mein/meine.. putem masovnih medija i dr. 2.. Zagreb. upoznavanje..Ja/Nein.. klein. 5. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. pouËavanje. oslovljivanje. Susreti: pozdravi pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini.. Das ist mein/meine Vater.. so. istoËne Belgije i sjeverne Italije. NjemaËki kao prvi strani jezik 1.. grün.. kulturi. dijelovima istoËne Francuske. Was machst du? . 2005. Mutter. U nekim krajevima Hrvatske njemaËki jezik kao materinji jezik govore pripadnici njemaËke i austrijske manjine..

izricanje radnji. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. prigodne recitacije. Blagdani. dobi. Upoznaju se imena i prezimena 8. 10.. priËe. predmeti (igraËke i πkolski pribor). dort. was Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata Brojevi E glavni brojevi od 0 do 10 Prilozi E neki prilozi: heute. Nikolaus. E neki prijedlozi: in. oslovljivanje. svojine. pjevanje prigodne pjesmice KljuËne strukture i izriËaji: Alles Gute zum Geburtstag! Hier bitte. Danke. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. oslovljivanje. komunikacijski obrasci pri susretu. zahtjeva i naredbe. osoba i pojava.. ihr E neki prilozi: hier. a od toga aktivno rabiti oko 80 leksiËkih jedinica. Ëestitanje blagdana.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 7.. Negacija E nein ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: S subjekt + predikat: Ich male. postavljanje pitanja. neke æivotinje (kuÊni ljubimci). izraæavanje molbe.. Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! ovisno o odabranim blagdanima. sie. Do kraja prve godine uËenja u 1. Izrauju se tematski panoi i posteri. dein Geschenk. pozdravljanje. usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom. uljudno ophoenje. S subjekt + predikat + pridjev u sluæbi predikata: Die Rose ist rot. roendana i sl. Es regnet/schneit. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 4 do 5 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu.. Ëestitanje blagdana i roendana. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi. Ostern. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. neki dijelovi prirodnoga okoliπa (cvijeÊe i voÊe). 9. links. predstavljanje sebe i drugih. ich habe eine Katze. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. aktivnosti u razredu (najËeπÊe upute i naredbe. izraæavanje raspoloæenja. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. E jednostavne upitne reËenice s upitnom rijeËju: Wer ist das? Wie heißt du? Na razini prepoznavanja E glagoli sein i haben te neki najuËestaliji glagoli u mnoæini prezenta E zapovjedni oblik glagola (2. KuÊni ljubimci: imenovanje i opis æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: Hast du ein Haustier? Hast du einen Hund/eine Katze? Nein. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 130 leksiËkih jedinica. E upitni prilozi: wie. Wie heißt deine Katze? Godiπnja doba: imenovanje godiπnjih doba i izricanje osnovnih atmosferskih prilika KljuËne strukture i izriËaji: Es ist Sommer/Winter. es E posvojne zamjenice: mein/meine. imenovanje i opis predmeta. Die Sonne scheint. godiπnja doba i neke osnovne atmosferske prilike. lice jednine i mnoæine imperativa) E jednina imenica s odreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu E osobne zamjenice: wir.. wie viele E inverzne upitne reËenice JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. prijatelji i Ëlanovi uæe obitelji. koliËine. radnje na nastavnom satu). er. osnovne boje. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E haben i sein u jednini prezenta E uËestali glagoli vezani uz tematska podruËja u jednini prezenta 118 . morgen. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije... glavni brojevi od 0 do 10. unter./Ja. NjemaËki jezik Imenice E jednina nekih imenica s neodreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu E mnoæina nekih imenica »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) Zamjenice E osobne zamjenice: ich. pripremaju priredbe i sl. auf. Roendan i proslava roendana: Ëestitanje. S subjekt + predikat + objekt: Ich habe einen Bruder. du. E negacija nicht E upitne reËenice s upitnim prilozima wieviel. pjesmice i dr. zahvale. rechts.. uljudno ophoenje. Na kraju 1. dein/deine ispred imenice E pokazna zamjenica das E upitne zamjenice: wer. oslovljivanje. odgovaranje na pitanja. obiËaji i tradicija KljuËne strukture i izriËaji: Fasching.. nego ih uËenici pamte. predstavljanje.

pamtiti leksik u kontekstu. izradba vlastitoga slikovnoga rjeËnika (crteæom) i/ili nizova slikovnih prikaza pojmova u okviru neke odreene teme) i kao pomoÊi pri razumijevanju. prezimena. / So so..Ich bin.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu vrπnjaka u zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja.Danke. Wie heißt dein/e. koristiti se medijima (televizija. opis osoba i stvari (sa ili bez slikovnoga predloπka) E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E slovkanje »ITANJE E prepoznavanje i razumijevanje jednostavnih rijeËi i reËenica na razini poznatog i prethodno usmeno obraenoga predloπka E pamÊenje grafijske slike rijeËi i izdvojenih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka E glasno Ëitanje rijeËi i vrlo kratkih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane PISANJE E preslikavanje jednostavnih rijeËi i kraÊih reËenica prema grafijskom i likovnomu predloπku. uËiti u suradnji s drugima. U pristupu nastavnim temama.? Sie/er ist gut. Wer bist du? .? Er/sie heißt..... 2. schlank. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. ihr/e. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (npr. blagdanski obiËaji i sl. predvidjeti sadræaj na osnovi slike). DjeËja knjiæevnost: izvorne djeËje puËke pjesmice za govorenje i pjevanje. streng/nicht streng. Obitelj: predstavljanje πire obitelji. sein/e.Ich wohne in Karlovac / Leibnitz / Düsseldorf. pjesmica za govor i pjevanje E koriπtenje viπe reËenica u nizu (2-3) za predstavljanje sebe. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom prve godine uËenja u 1. sein/e. uz dodavanje jednostavnih rijeËi ili povezivanje s ilustracijama E slaganje rijeËi iz predloæenoga niza slova INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. Wie ist dein/e.. samostalno zakljuËivati na osnovi veÊega broja primjera. 119 . likovne i zvukovne) poticaje E postavljanje jednostavnih pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje vrlo kratkih dijaloga uz izmjenu pojedinih elemenata E sudjelovanje u kratkim dramatizacijama prema zadanomu predloπku E reproduciranje jednostavnih brojalica... / Super. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. kulturoloπkim. barem jedna likovno kvalitetna izvorna slikovnica. Wo wohnst du? . IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne (gestualne.. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. / Nicht so gut. gut.. sluæiti se znanjem materinskoga jezika. tisak) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. Wie geht’s? . opisivanje Ëlanova obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Das ist meine/seine/ihre Familie. tj. sein/e. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. Susreti i upoznavanje: pozdravi pri susretu i opraπtanju u komunikaciji s vrπnjacima i odraslima. 2.. autorske pjesme. ihr/e Oma/ Opa/Onkel.Ich heiße.Ich bin 8 Jahre alt. imena. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. E NjemaËki jezik uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E razumijevanje vrlo kratkih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti. Wer ist das? Das ist mein/e... ihr/e. internet.)... predstavljanje KljuËne strukture i izriËaji: Hallo!/GutenTag!/Guten Morgen!/Guten Abend! Gute Nacht!/Auf Wiedersehen!/Tschüs! Wie heißt du? . koristiti se najjednostavnijim tehnikama za tvorbu pretpostavki (npr.. Wie alt bist du? .

predmeti (πkolski pribor..... imenovanje osoba u πkolskom okruæenju. a od toga aktivno rabiti oko 160 leksiËkih jedinica. snalaæenje u prostoru. Do kraja druge godine uËenja u 2.. izraæavanje stajaliπta.. Es ist kalt / warm / windig / neblig / wolkig. neka osnovna prometna sredstva.. aktivnosti u πkoli i izvan nje (najËeπÊe upute i naredbe. Æivotinje: imenovanje i opis æivotinja (kuÊni ljubimci. 5. Prometna sredstva: imenovanje osnovnih prometnih sredstava KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Ein Bus/Zug. Anne und Peter sind Schüler. haben Karin und Karl? Vrijeme: imenovanje i opisivanje godiπnjih doba i atmosferskih prilika. izvrπavanje i izdavanje naredbi. prigodne recitacije. pripremaju priredbe i sl. pozivanje na igru i neke πportske aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du/machen wir in der Deutschstunde? Ich singe / lerne. 12./Ja.. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi. Nikolaus. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 5 do 6 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu.. Das Kinderzimmer ist links. imenovanje dana u tjednu i izricanje punoga sata KljuËne strukture i izriËaji: Wie viele Jahreszeiten hat ein Jahr? Welche Jahreszeit haben wir jetzt? . 7. Wie spät ist es? . Ich schreibe nicht gern. miπljenja) KljuËne strukture i izriËaji: Was isst/trinkst du gern? Ich esse/ trinke. prijatelji i Ëlanovi πire obitelji. Wie viele Tische sind hier? .. gern. gern.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 3. snalaæenje u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: Das ist die Küche/das Bad. usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom. komunikacijski obrasci pri susretu i upoznavanju. Ist das dein/e. neki dijelovi tijela..Fünfzehn.. oslovljivanje. obiËaji i tradicija: KljuËne strukture i izriËaji: Fasching.. Kannst du gut singen/zeichnen. izraæavanje osobnoga stajaliπta (nazora. NjemaËki jezik 10.. ihr/e. LeksiËko se gradivo cikliËki ponavlja i proπiruje.. Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! ovisno o odabranim blagdanima. glavni brojevi od 0 do 20.. kronoloπko vrijeme (dani u tjednu. Ostern. Was machen Anne und Peter? Anne und Peter rechnen. sein/e.. Na kraju 2.. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. Izrauju se tematski panoi.. . djeËje igre (pozivanje na igru i neke πportske aktivnosti).Schön / schlecht. 9. Wie viele... æivotinje u zooloπkom vrtu i na selu). Das Bad ist hier. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije.Zwölf.. hat er/sie? . uljudno ophoenje.. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture nikada ne tumaËe eksplicitno. ©kolsko okruæenje: imenovanje πkolskoga pribora i nekih dijelova uËionice KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Das ist ein Lineal. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. Aktivnosti u πkoli i izvan nje: izricanje radnji. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E haben i sein u jednini i mnoæini prezenta 120 6. godiπnja doba i atmosferske prilike.Es ist drei Uhr.. osnovne vrste jela i piÊa. blagdani i proslave. Wie viele Farbstifte/Bleistifte.. 4. izricanje radnji).. Wie viele Tage hat die Woche? Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag/Dienstag. neki odjevni predmeti. Der Hund bellt. Wie ist das Wetter? . pjesmice i dr.. Wir singen / lernen. kuÊni ljubimci i æivotinje na selu i u zooloπkom vrtu. Was ist noch im Klassenzimmer? Ein/e Fenster/Tafel. ich kann gut singen. Womit fährst du? Ich fahre mit dem Bus/Zug. Naπe tijelo: imenovanje i opisivanje nekih dijelova tijela KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Der Kopf/die Augen.. πkolski prostor. Ich mag. Was machst du gern? Ich lese/spiele Fußball/spiele am Computer/. glasanje nekih æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: Welche Tiere leben zu Hause/im Zoo/auf dem Lande? Der Bär ist groß. osobe u πkoli). priËe.. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 220 leksiËkih jedinica. Blagdani. Jelo i piÊe: imenovanje nekih vrsta jela i piÊa. OdjeÊa: imenovanje i opisivanje nekih odjevnih predmeta KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Ein Rock/Hemd. posteri. Welche Farbe hat der Rock? 11. 8. Der Rock ist rot/kurz/schön.Winter. KuÊa i stan: imenovanje prostorija. puni sat).. nego ih uËenici pamte. prostorije u kuÊi i stanu. nicht. Ich mag. Wie sind deine Augen? Blau. Ihr/e // Sein/e Lehrer/Lehrerin heißt Herr/Frau Schulze.? Nein.

dort. dobi. izraæavanje molbe. imenovanje 121 . du. morgen. wieviel.-e. langsam. izraæavanje raspoloæenja. an. uljudno ophoenje. didaktizirana verzija jedne od najpopularnijih bajki braÊe Grimm obraene prethodno u nastavi hrvatskoga jezika. dein/deine. sie. zu.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu uËestali glagoli vezani uz tematska podruËja u jednini i mnoæini prezenta E prezent modalnih glagola: können i mögen u jednini. zahtjeva i naredbe. wir... gern. wie viele.. ihr. roendana i sl.. Negacije E nein. osoba i pojava. stajaliπta. stvari i radnji (sa ili bez slikovnoga predloπka) E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E slovkanje JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje.-es E inverzne upitne reËenice s modalnim glagolom E NjemaËki jezik i opisivanje predmeta. nicht ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: S subjekt + predikat: Ich male. was Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata Brojevi E glavni brojevi od 0 do 20 Prijedlozi E neki prijedlozi: mit. E uËestali prijedlozi u jeziËnim obrascima Prilozi E neki prilozi: heute. wie. postavljanje pitanja. nazivi nekih gradova i sl. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E razumijevanje kratkih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja E razumijevanje kratkoga teksta koji je prethodno usmeno obraen E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA.. schnell. svojine. odgovaranje na pitanja. links. zahvale. poneka autorska pjesma. likovne i zvukovne) poticaje E postavljanje jednostavnih pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja i odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kratkih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E sudjelovanje u kratkim dramatizacijama prema zadanomu predloπku E reproduciranje jednostavnih brojalica. E upitni prilozi: wo.. in. za opis osoba. neka jela.. auf. pozdravljanje. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. pjesmica za govor i pjevanje E koriπtenje viπe reËenica u nizu (3-4) za predstavljanje sebe. prometna sredstva i dr.... æelje. Upoznaju se imena i prezimena vrπnjaka u zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja. izricanje radnji. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne (gestualne. barem jedna likovno kvalitetna izvorna slikovnica. sie E posvojne zamjenice: mein/meine. er. naËin stanovanja. predstavljanje sebe i drugih. Ëestitanje blagdana i roendana. oslovljivanje. Ëestitanje blagdana. es. odnosa u vremenu i prostoru.. unter.. hier.. Na razini prepoznavanja E jednina imenica s odreenim Ëlanom u akuzativu E neki prilozi: jetzt E neki prijedlozi: bei. schlecht. ihr/ihre ispred imenica E pokazna zamjenica: das E upitne zamjenice: wer.. koliËine. pozivanje na igru i sl. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. S subjekt + predikat + objekt: Ich habe einen Bruder. gut. rechts. lice jednine i mnoæine imperativa) Imenice E jednina nekih imenica s neodreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu i s odreenim Ëlanom u nominativu E mnoæina nekih imenica u nominativu i akuzativu »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) Zamjenice E osobne zamjenice u jednini i mnoæini: ich. S subjekt + predikat + pridjev u sluæbi predikata /priloæna oznaka: Das Heft ist gelb/hier. E jednostavne upitne reËenice s upitnom zamjenicom welcher. sein/seine. E jednostavne upitne reËenice s upitnom rijeËju: Wer ist das? E inverzne upitne reËenice E kratke izjavne reËenice s modalnim glagolom: Ich kann schwimmen.. DjeËja knjiæevnost: izvorne djeËje narodne pjesmice za govorenje i pjevanje. oslovljivanje. oblici möchte i möchtest E zapovjedni oblik glagola u okviru tematskih podruËja (2.

u 2... tj. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja.. NjemaËki jezik 3..Nein. kariert/gestreift/bunt.. tisak.. den Kamm..Er/sie ist.. Wie heißt sein/e // ihr/e Sohn/Tochter? .. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. izraæavanje ukusa KljuËne strukture i izriËaji: Was hast du heute an? Eine Hose. Ich huste / habe Fieber / Kopfschmerzen / Bauchschmerzen / Zahnschmerzen. Wie alt ist dein/deine.. Wie viele Stühle sind hier? Wie viele Bücher haben wir? Wie viele Hefte haben Peter und Paul? Wo ist das Buch? Auf / unter / neben / hinter / vor dem Schrank/der Bank. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti.. 5.Er/sie heißt. Womit fährst du nach Hause? Mit der Straßenbahn. 122 . sein/e. koristiti se najjednostavnijim tehnikama za tvorbu pretpostavki (npr. sluæiti se znanjem materinskoga jezika. izradba vlastitoga slikovnoga rjeËnika (crteæom) i/ili nizova slikovnih prikaza pojmova u okviru neke odreene teme) i kao pomoÊi pri razumijevanju. hrana i sl.. 2.. internet. ein T-Shirt und Turnschuhe.. Put do πkole: izricanje naËina dolaska u πkolu (prometna sredstva) i nekih osnovnih pravila ponaπanja u prometu KljuËne strukture i izriËaji: Wie kommst du zur Schule? Mit dem Bus/Auto/Rad. Naπe tijelo i zdravlje: imenovanje nekih najËeπÊih zdravstvenih tegoba u djeËjoj dobi KljuËne strukture i izriËaji: Was hast du? Was tut dir weh? Ich bin krank. primijeniti oblike samoprocjene (Europski jeziËni portfolio). blagdanski obiËaji.... odnosi u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: Was ist alles im Klassenzimmer? Tafel/Kreide/Schwamm/Fernseher/CDPlayer/Videogerät/Lampen/Bänke. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu »ITANJE E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova o poznatim sadræajima E pamÊenje grafijske slike rijeËi i izdvojenih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka E glasno Ëitanje rijeËi i jednostavnih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane E svladavanje reËeniËne intonacije prema zvuËnomu modelu PISANJE E prepisivanje pisanim slovima jednostavnih kratkih reËenica i kratkih tekstova koji su prethodno obraeni E dopunjivanje vrlo kratkoga teksta rijeËima E povezivanje pobrkanih dijelova kratkoga teksta u logiËan slijed E pisanje Ëestitke za blagdane prema predloπku E samostalno pisanje kratkih i jednostavnih reËenica o poznatim prethodno usmeno obraenim sadræajima E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E uoËavanje osnovnih razlika izmeu ortografije hrvatskog i njemaËkog jezika INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. Ich kann nicht in die Schule gehen/ Sport treiben.. Wie lange musst du fahren/gehen? Wer geht/fährt mit? Darfst du bei Rot/Grün/Gelb über die Straße? . koristiti se medijima (televizija..? .. Cousin/Cousine.. kulturoloπkim. samostalno zakljuËivati na osnovi veÊega broja primjera. den Spiegel. Was macht er/sie gern? Was kann er/sie gut/nicht so gut? Wo wohnt er/sie? Er/sie wohnt in./Zu Fuß.. U pristupu nastavnim temama... Wie ist die Hose/das T-Shirt? Sie/es ist modern.. RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. uËiti u suradnji s drugima..). OdjeÊa i obuÊa: imenovanje i opisivanje odjevnih predmeta. tut weh. pokuÊstva i opreme u uËionici. Was brauchst du dazu? Die Zahnbürste. Mein / meine.. pamtiti leksik u kontekstu.. predvidjeti sadræaj na osnovi slike). Im/in der.. 4... Onkel/Tante... 6. Wie gefällt dir das T-Shirt? Gut/nicht gut/so so. ihr/e.. das Schampoo. Osobna higijena: imenovanje nekih radnji i potrepπtina KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du/macht er im Bad? Ich bade/putze mir die Zähne/wasche mir die Haare/kämme mich. sluæeÊi se postojeÊim znanjem.. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (npr./Ja. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom druge godine uËenja. Das ist in Kroatien / Deutschland / Österreich. blau. das Handtuch. 3. Osobe iz neposredne okoline: predstavljanje i opisivanje prijatelja i πire obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Wer ist das? Das ist mein/e.. UËionica: imenovanje predmeta... imena. alt/neu. Wie sind die Turnschuhe? Sie sind. prezimena..

dijelovi ljudskog tijela i neke najËeπÊe zdravstvene tegobe u djeËjoj dobi. i 2. πkolski pribor. proslava roendana. voÊa i povrÊa. posteri. Machst du eine Party? Kannst du kommen? Wann? Am Samstag um 7. blagdani i proslave. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika.. odnosi u prostoru. godiπnja doba. pjesmice i dr. jelo i piÊe (obroci).. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture nikada ne tumaËe eksplicitno. aktivnosti u πkoli i izvan nje (najËeπÊe upute i naredbe. 9. Der Tisch steht vor dem Fenster. Nastava se obogaÊuje sluπnim i vidnim materijalima. pokuÊstva i ureaja u kuÊanstvu KljuËne strukture i izriËaji: Das Wohnzimmer ist groß/klein/hell. Was kannst du deinem Freund/deiner Freundin schenken? Eine CD. müssen. Wie spät ist es? . nego ih uËenici pamte. mjeseci KljuËne strukture i izriËaji: Wann haben wir Deutsch? Wann hast du/hat er/sie Tennis? .. neke πportske aktivnosti i igre.. dürfen u jednini. izraæavanje vlastitoga ukusa KljuËne strukture i izriËaji: Welche Gemüsesorten / Obstsorten kennst du? Welches Gemüse/Obst magst du/magst du nicht? Welches Gemüse/Obst mag dein/e Freund/in. sein/seine. atmosferske prilike. Izrauju se tematski panoi.. mögen. obiËaji i tradicija KljuËne strukture i izriËaji: Fasching.Januar.Am Montag und am Mittwoch. prigodne recitacije. Wie viele Monate hat ein Jahr? Welchen Monat haben wir jetzt? .Es ist halb drei.. Ostern. namjeπtaj i aparati u kuÊanstvu. was Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata 8. 123 . In der Küche steht der Herd. Na kraju 3. Do kraja treÊe godine uËenja u 3. Was macht ihr auf der Party? Wir hören Musik. Bruder/Schwester? Ich/er/sie mag. kronoloπko vrijeme (dani u tjednu. godiπnja doba.. ihr/ihre ispred imenica E pokazna zamjenica das E upitne zamjenice: wer. 12. puni sat i pola sata. Welche Jahreszeit haben wir jetzt? Winter. lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E jednina nekih imenica s odreenim i neodreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu E mnoæina nekih imenica u nominativu i akuzativu »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu jednine i mnoæine E posvojne zamjenice: mein/meine. radnje)..? 11.. pripremaju priredbe i sl. licu jednine s povratnom zamjenicom u dativu i akuzativu E prezent modalnih glagola: können.Dezember... usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom. 10. uljudno ophoenje. Nikolaus. Wer spielt mit? Tor! NjemaËki jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Komunikacijski obrasci pri susretu i upoznavanju. πkolski prostor. mjeseci). möchten E zapovjedni oblik glagola u okviru tematskih podruËja (2. priËe. puni sat i pola sata. glavni brojevi od 0 do 50. prometna sredstva i ponaπanje u prometu. Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! ovisno o odabranim blagdanima. spielen. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije. Danke. LeksiËko se gradivo cikliËki ponavlja i proπiruje. osobna higijena. ©portske aktivnosti i igre: imenovanje i izricanje radnji KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du auf dem Sportplatz? Ich spiele Handball. dein Geschenk. odjeÊa i obuÊa. Kronoloπko i atmosfersko vrijeme: dani u tjednu. Februar und März. singen. Roendanska proslava: opisivanje priprema za proslavu roendana i roendanske proslave KljuËne strukture i izriËaji: Wann hast du Geburtstag? Im April.. möchtest. Schwimmen. Stanovanje: imenovanje i opisivanje dijelova stana i kuÊe. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 6 do 7 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. prijatelji i Ëlanovi πire obitelji.? Was frühstückst du? Was isst/trinkst du zu Mittag? Was isst/trinkst du zu Abend? Wer macht das Frühstück / Mittagessen / Abendessen bei dir? Möchtest du/möchten Sie. Welche Sportart magst du? Tennis. dein/deine. Januar. oblici: möchte.. Wie ist das Wetter? Es regnet.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 7./ mag kein/e/n. Welche Monate sind im Winter? . Blagdani.. Alles Gute zum Geburtstag! Hier bitte. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 350 leksiËkih jedinica. a od toga aktivno rabiti oko 260 leksiËkih jedinica. dijelovi stana i kuÊe. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E glagoli haben i sein u prezentu E uËestali glagoli vezani uz tematska podruËja u jednini i mnoæini prezenta E prezent povratnih glagola u 1. Prehrana: imenovanje obroka. voÊe i povrÊe.

. rechts. traæenje informacija. Ëestitanje blagdana. E kratke izjavne reËenice s modalnim glagolom E jednostavne upitne reËenice s upitnom rijeËju E inverzne upitne reËenice ukljuËujuÊi i pitanja s modalnim glagolom NjemaËki jezik DjeËja knjiæevnost: narodne/tradicionalne djeËje pjesmice i autorske pjesme za govorenje i pjevanje.. πportske aktivnosti./Die Party ist am Samstag.. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. vor.. mögen. pjesmica za govor i pjevanje E imenovanje i opisivanje predmeta. über. neka jela i prehrambene navike. uljudno ophoenje. igre i dr. der Rhein. unter. svojine. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. osoba i pojava. wieviel. S subjekt + predikat + objekt: Ich habe einen Bruder. neke aktivnosti vezane uz blagdane. langsam. stanovanje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Brojevi E glavni brojevi od 0 do 50 Prijedlozi E neki prijedlozi: in.. zu. E upitni prilozi: wie. jedna od najpopularnijih bajki braÊe Grimm uz usporedbu izvorne i moderne verzije. schnell. predstavljanje sebe i drugih. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jeziËnih funkcija E postavljanje jednostavnih pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kratkih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E samostalno voenje kratkih dijaloga u okviru poznatih situacija E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E reproduciranje brojalica. auf. hier. izraæavanje raspoloæenja. links. Prilozi E neki prilozi: heute. prometna sredstva. izraæavanje stajaliπta. pozivanje na igru ili neku drugu zajedniËku aktivnost i sl. licu jednine u dativu i akuzativu neki vremenski prilozi: gestern.. nazivi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja i neke osnovne informacije o njima (npr. S subjekt + predikat + pridjev u sluæbi predikata / priloæna oznaka: Die Rose ist rot. dort. dobi. prepriËavanje slijeda dogaaja.. æalbe. für. neben. naziv neke regije/rijeke/planine i sl.. upitni prilog womit uporaba Ëlana uz imena zemalja i zemljopisnih pojmova (npr. hinter.. mit... koliËine imenovanje i opisivanje predmeta.. an. likovi iz bajki u usporedbi s likovima iz hrvatske djeËje knjiæevnosti. bei. zahtjeva i naredbe. æelje. Upoznaju se imena i prezimena vrπnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja. müssen i dürfen u mnoæini preterit glagola sein i haben u jednini osobne i povratne zamjenice u 1. glavni grad. wann. i 2. odgovaranje na pitanja. neki prijedlozi: von. morgen. Ëestitanje blagdana i roendana. odijevanje. die Save. zahvale. postavljanje pitanja. osoba i radnji (sa/ili bez slikovnoga predloπka) E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica E prepriËavanje slijeda nekoga dogaaja uz pomoÊ pitanja ili vizualnih poticaja E iznoπenje rezultata skupnoga rada E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E slovkanje »ITANJE E globalno i selektivno razumijevanje jednostavnih kraÊih tekstova o poznatim sadræajima E glasno Ëitanje jednostavnih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane te kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik E svladavanje reËeniËne intonacije prema zvuËnomu modelu 124 Na razini prepoznavanja E E E E E E E prezent modalnih glagola: können... wie viele. . Negacije E nein. jetzt. gern..). dvije likovno kvalitetne izvorne slikovnice. gut. izricanje odnosa u prostoru i vremenu... oslovljivanje. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E razumijevanje kraÊih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja E razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina stranoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. roendana i sl.. schlecht. nicht E kein/e u nominativu i akuzativu jednine ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: S subjekt + predikat: Ich male.. izricanje radnji. wo. nach. die Schweiz.) JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje.

). Ich frühstücke. imena. prethodno usmeno uvjeæbanih sadræaja E pisanje rijeËi prema zvuËnomu modelu (npr.10 vor/nach. zweite.. Jahre alt. Uhr auf.. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom treÊe godine uËenja.. sluæiti se znanjem materinskoga jezika. Jahre alt. ihr/e Eltern von Beruf? Nastavni predmeti: imenovanje nastavnih predmeta. internet.. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti... tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. Zanimanja: imenovanje nekih ËeπÊih zanimanja. iznoπenje rasporeda sati.. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1. 125 .Ich stehe/sie steht um. izricanje stajaliπta o tim aktivnostima KljuËne strukture i izriËaji: Hast du ein Hobby? Sammelst du etwas? Gehst du gern ins Kino/liest du gern/spielst du gern am Computer. Ëestitki za roendan i blagdane prema predloπku E samostalno pisanje voenih kratkih opisa u okviru poznatih.....) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. Seine/ihre Adresse ist. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. pamtiti leksik u kontekstu. πportova. uËiti u suradnji s drugima. Er/sie lebt in. sluæeÊi se postojeÊim znanjem.. koristiti se najjednostavnijim tehnikama za tvorbu pretpostavki (npr. NjemaËki jezik 4... uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. Stunde? .... Ich bin./am . 4. Ja i osobe oko mene: iznoπenje osobnih podataka o sebi i poznatim osobama.? Auf dem Feld/im Restaurant / Büro / Krankenhaus / Supermarkt. prezimena. izricanje sati KljuËne strukture i izriËaji: Welche (Schul)fächer hast du/habt ihr am Montag? Wie heißt dein Lieblingsfach? Welches Fach magst du nicht besonders? Wann beginnt/endet die erste. slovkanih rijeËi) E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E uoËavanje osnovnih razlika izmeu ortografije hrvatskoga i njemaËkoga jezika INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. Ich lebe in. Wann beginnt/endet die große Pause? Wie lange dauert die Pause? Slobodno vrijeme: imenovanje izvanπkolskih aktivnosti.... u 3. uoËiti pravilnosti i analogije na osnovi primjera. Ich gehe in die Schule.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu PISANJE E prepisivanje vrlo kratkih tekstova koji su prethodno usmeno obraeni E dopunjivanje kratkoga teksta rijeËima E povezivanje pobrkanih dijelova kratkoga teksta u logiËku cjelinu E pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje pozivnica za proslavu roendana. prometna sredstva i sl.. Ich gehe in die vierte Klasse. Ich wohne in der .. Meine Schule heißt.. samostalno zakljuËivati na osnovi veÊega broja primjera.. Mein bester/meine beste Freund/in heißt... Er/sie ist.. izradba vlastitoga slikovnoga rjeËnika (crteæom) i/ili nizova slikovnih prikaza pojmova u okviru neke odreene teme) i kao pomoÊi pri razumijevanju.? Siehst du gern fern? Treibst du Sport? Welche Sportart treibst du? Osobni raspored dana: izricanje dijelova dana i odgovarajuÊih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du/macht sie/er am Morgen? . ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima KljuËne strukture i izriËaji: Ich heiße. tisak.. U pristupu nastavnim temama. Heute will ich ins Kino gehen.... Mein/e Klassenlehrer/in heißt. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elemenata radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (npr.. Er/sie kommt aus Kroatien/Deutschland.. Was machst du/macht er/sie am Vormittag/am Nachmitag/am Abend? Ich sehe fern/spiele mit Freunden/spiele Gitarre/habe Italienisch... sein/e. Er/sie sieht fern... uoËiti naËin strukturiranja slikovnoga rjeËnika i naËela abecednoga strukturiranja popisa rijeËi u udæbeniku. blagdanski obiËaji. koristiti popis rijeËi npr.-Straße Nummer. obroci.. Was sind dein/e. dana u tjednu.. mjesta njihova obavljanja i vrste aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Wo arbeitet der/die Kellner / Programmiererin / Krankenschwester /Lehrerin / Automechaniker / Verkäufer. kulturoloπkim. hobija.. predvidjeti sadræaj na osnovi slike).... odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu..Er/sie programmiert / verkauft / bedient Gäste / unterrichtet.. koristiti se medijima (televizija... Was macht er/sie? . 5. u udæbeniku i slikovnih rjeËnika.. Viertel vor/nach. 3. 2. tj. tematski usustavljivati leksik.. primijeniti oblike samoprocjene (Europski jeziËni portfolio).-Platz Nummer...

am. Schule.. Hier bitte. nego ih uËenici usvajaju globalno u predloæenim jeziËnim strukturama odnosno u situacijama. lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E neke imenice s odreenim i neodreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu jednine E neke imenice u nominativu i akuzativu mnoæine 126 8. Die Eltern ärgern sich.. Was kostet ein Kilo/Pfund. Was gibt es im Zentrum? Was gibt es bei dir in der Nähe? Es gibt ein/e/en // kein/e/en Kino. Sie/er muss im Bett bleiben/Tee trinken/Tabletten einnehmen/Fieber messen/ viel schlafen.. sonnt sich. aufs Land. Haben Sie. Sie/er darf nicht Fußball spielen/ rausgehen/in die Schule gehen/Eis essen. bleibt zu Hause. ihr/e Vater/Mutter/Bruder/Schwester in der. Platz. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola sein i haben E prezent uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja ukljuËujuÊi i neke sloæene glagole E prezent nekih povratnih glagola u jednini E konstrukcija es gibt E prezent modalnih glagola: können. obiËaji i tradicija KljuËne strukture i izriËaji: Ovisno o odabranim blagdanima.. 10. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Davanje osobnih podataka o sebi i poznatim osobama (prijatelji.. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. ins Gebirge/Ausland.. fährt Ski. Straße.... stanovanje i aktivnosti u kuÊi. briga o zdravlju.. zu Oma/Opa/Tante/Onkel/Freunden. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. Do kraja Ëetvrte godine uËenja u 4.. müssen. Was machst du in deinem Zimmer? Ich lese / spiele / lerne / räume auf.. kronoloπko vrijeme (dani u tjednu.. in der... Das ist ein/e Dorf/Ort/Kleinstadt/Stadt/Großstadt. macht Ausflüge.. mjeseci). Er / sie / es ist grün / schön / groß / hoch / lang. Was macht er/sie im Wohnzimmer? Sie sieht fern/liest...? Das macht zusammen.. atmosferske prilike. prigodne recitacije. Aktivnosti u kuÊi: izricanje radnji i zaduæenja u domu KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du in der Küche? Ich decke den Tisch/spüle das Geschirr/trockne das Geschirr ab. Kupovina namirnica: voenje razgovora u trgovini i/ili na trænici. im Gebirge/Ausland. dürfen i wollen u jednini. Sie machen Ausflüge. auf dem Lande. Geschäft.? Geben Sie mir bitte. posteri.. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. aktivnosti u πkoli i izvan nje. pripremaju priredbe i sl. sein/e. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije.? Briga o zdravlju: izricanje naËina ponaπanja. NjemaËki jezik 12. prirodni okoliπ i ponaπanje u prirodi. dijelovi dana. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr. Izrauju se tematski panoi.... Prirodni okoliπ i ponaπanje u prirodi: imenovanje i opis krajolika. Wo ist die Post? Neben dem Kino.. Er/sie will/will nicht im Bett bleiben/schlafen.. sati. Museum. godiπnja doba. 9. bei Oma / Opa / Tante / Onkel / Freunden.. Er/sie/es ist in Österreich/Kroatien. praznici. am Meer. Sporthalle. Sie/er kann nicht. nazivi nastavnih predmeta (raspored sati).. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture nikada ne tumaËe eksplicitno. zanimanja.. Viele Leute/Touristen besuchen.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6. redni brojevi do 10.. slobodno vrijeme (izvanπkolske aktivnosti). Er/sie/es heißt.. Wohin fährst du in den Winter-/Sommerferien? Ans Meer...... savjeta i zabrana u sluËaju bolesti KljuËne strukture i izriËaji: Christine/Thomas ist krank. oblici möchte. Danke. Hotel... Na kraju 4.. Abfall liegen lassen. snalaæenje u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: Ich wohne/er wohnt in. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 500 leksiËkih jedinica. .. 7.... πira obitelj)... neki vaæniji objekati u mjestu. Praznici: opisivanje naËina i mjesta provoenja praznika. im Zentrum. Machst du manchmal Ausflüge? Wohin? Womit fährst du? Wer kommt mit? Was dürfen wir nicht in der Natur machen? Blumen pflücken. Euro. 11... Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 7 do 8 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. Was macht dein/e. Bitte. izricanje koliËine i cijene KljuËne strukture i izriËaji: Kann ich dir helfen? Ich möchte/brauche... ponaπanje u prirodi KljuËne strukture i izriËaji: Das ist eine/ein Wiese/Berg/Wald/Fluss. nach Österreich/Ungarn. Blagdani. kupovanje namirnica (koliËina i cijena). Post.. Moje mjesto: imenovanje nekih vaænijih graevina u mjestu.. mögen. blagdani i proslave. pisanje razglednice KljuËne strukture i izriËaji: Was macht er/sie in den Sommerferien / Winterferien / Frühlingsferien? Er / sie schwimmt. dnevni i tjedni raspored aktivnosti. Sie/er hat./im. Cent.. glavni brojevi od 0 do 100. a od toga aktivno upotrebljivati oko 380 leksiËkih jedinica. pjesmice i druga prikladna djela djeËje knjiæevnosti.. Kirche. Wo warst du in den Ferien? Zu Hause.. möchtest i möchten E preterit glagola sein i haben u jednini E zapovjedni naËin (2. in Österreich/Ungarn..

. zu.. bei. ukusa i stajaliπta.. neke osnovne informacije o zemljama njemaËkoga govornoga podruËja (npr. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E razumijevanje kraÊih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja E razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje kratkoga teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanih rijeËi GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. der Rhein. was Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata Brojevi E glavni brojevi od 0 do100 E redni brojevi do 10 Prijedlozi E neki prijedlozi: in. osoba i radnji (sa ili bez slikovnog predloπka) E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica E prepriËavanje slijeda nekog dogaaja uz pomoÊ pitanja ili vizualnih poticaja E iznoπenje rezultata skupnoga/individualnoga rada E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima 127 Na razini prepoznavanja E E perfekt nekih glagola u jednini u okviru tematskih podruËja uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr. hinter. zahtjeva i naredbe. .. nazivi ulica i trgova u zemlji/zemljama jezika cilja. svojine. neben. wo. izraæavanje æelje. dobi. E upitni prilozi: wie. nach. gestern. die Schweiz. gut. naziv zemlje i glavni grad. an. E priloæna oznaka + predikat + subjekt (+ objekt): Am Vormittag lerne ich/habe ich Tennis./Die Party ist am Samstag. naËin stanovanja i dr.. S subjekt + predikat + pridjev u sluæbi predikata/priloæna oznaka: Die Rose ist rot. izraæavanje raspoloæenja. sein/seine. pozivanje na neku zajedniËku aktivnost. unter. izricanje radnji. für. Prilozi E neki prilozi: heute. gern.. schnell. die Save.... ihr/ihre ispred imenica E povratne zamjenice u dativu i akuzativu jednine E pokazna zamjenica das E upitne zamjenice: wer.. DjeËja knjiæevnost: autorske pjesme i narodne/tradicionalne pjesmice za govorenje i pjevanje. Ëestitanje blagdana.. die Adria. naziv neke regije/rijeke/planine i sl. auf. molbe. Negacije E nein. predstavljanje sebe i drugih. hier. vor. imenovanje i opisivanje predmeta. nicht E kein/e u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: S subjekt + predikat: Ich male. dort. Ëestitanje i neke aktivnosti vezane uz blagdane.. postavljanje pitanja. koliËine. izricanje savjeta i zabrana. rechts. roendana i sl. links. Upoznaju se imena i prezimena vrπnjaka. morgen. wieviel. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. pjesmica za govorenje i pjevanje E imenovanje i opisivanje predmeta.. schlecht. die Zugspitze. wann. neki poznati πportaπi iz zemalja jezika cilja. odgovaranje na pitanja. oslovljivanje. zahvale.. prepriËavanje slijeda nekog dogaaja. jedna od bajki braÊe Grimm u izvornoj/modernoj verziji. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. wie viele. wohin. provoenje slobodnog vremena i praznika. traæenje i davanje informacija i sl.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu jednine i mnoæine te u dativu i akuzativu jednine E posvojne zamjenice: mein/meine.).. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jeziËnih funkcija E postavljanje jednostavnih pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kratkih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E samostalno voenje kratkih dijaloga u okviru poznatih situacija E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E reproduciranje brojalica. S subjekt + predikat + objekt: Ich habe keinen Bruder. mit. dein/deine. womit. E izjavne reËenice s modalnim glagolom E upitne reËenice s upitnom rijeËju E inverzne upitne reËenice ukljuËujuÊi i pitanja s modalnim glagolom NjemaËki jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki.) JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. uljudno ophoenje.. likovi njemaËke djeËje knjiæevnosti upoznati u nastavi hrvatskoga i/ili njemaËkoga jezika u usporedbi s likovima iz hrvatske djeËje knjiæevnosti. jetzt. osoba i pojava. langsam.

primijeniti pravilo.. Wir müssen das ganze Leben lang lernen! Welche Themen interessieren dich besonders? Warum hast du Probleme in der Schule? Hattest du einmal Angst vor. provoenje slobodnoga vremena i praznika i sl. von mir für dich. sastaviti listu prema nekomu naËelu. uËiti rijeËi u kontekstu.. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom Ëetvrte godine uËenja. Prijatelji: druπtveno okruæenje. kazaliπte. napraviti mentalnu mapu. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. teænja prema πto boljim postignuÊima i veÊemu znanju KljuËne strukture i izriËaji: Was habt ihr gestern in der Schule gemacht? Wie immer: Wir haben gelernt. predviati i preispitivati pretpostavke..) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. njihovi interesi i potrebe KljuËne strukture i izriËaji: Kommen deine Freunde oft zu dir? Wie groß ist deine Clique? Was ärgert dich? Ungerechtigkeit. traæiti informacije prema nekomu naËelu. . odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. U pristupu nastavnim temama. reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom »ITANJE E globalno i selektivno razumijevanje kratkih tekstova o poznatim sadræajima E glasno Ëitanje jednostavnih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane te kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik E svladavanje reËeniËne intonacije PISANJE E prepisivanje kratkih tekstova koji su prethodno usmeno obraeni E dopunjivanje teksta rijeËima E ispunjavanje obrasca s osobnim podatcima E povezivanje pobrkanih dijelova kratkoga teksta u logiËku cjelinu E pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje Ëestitki za blagdane i razglednica s putovanja/praznika prema predloπku E samostalno pisanje voenih kratkih opisa u okviru poznatih. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti./Nein. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju.. RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1. Spielst du gern am Computer? Du sollst aber auch lesen.? Slobodno vrijeme i aktivnosti koje pozitivno utjeËu na razvoj mladoga Ëovjeka: bavljenje πportom. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi.. snoπljivost meu Ëlanovima obitelji.? Hast du Kontakt mit ihm/ihr? 2. koriπtenje medija u svakodnevici KljuËne strukture i izriËaji: Treibst du Sport? Ja. blagdanski obiËaji. njegovanje kulture Ëitanja. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). prethodno usmeno uvjeæbanih sadræaja E pisanje rijeËi prema zvuËnomu modelu (npr. uËiti u suradnji s drugima. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. redovito/sustavno ponavljati. slovkanih rijeËi) E dopunjavanje i pisanje reËenica i vrlo kratkih tekstova prema zvuËnomu modelu . tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. gelesen. koristiti tehnike zapamÊivanja. sluæiti se rjeËnikom. ©kola: æivot u πkoli.. promijeniti perspektivu govornika..diktat E uoËavanje razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E uoËavanje razlika izmeu ortografije hrvatskog i njemaËkoga jezika INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. meusobno usporeivati strane jezike. tematski usustavljivati leksik. Gehst du in die Musikschule? Spielst du ein Instrument? Siehst du gern fern? Ja/nein. 3. problemi mladih.. promijeniti tekstnu vrstu. Heute Abend gehe ich ins Theater/Kino. mobilizirati predznanje putem asocijacija. lernt fleißig! Welche Sportart magst du? Schwimmen. ispuniti ili dopuniti tablicu.. stanovanje. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. zdravlje. tisak. znaËaj i vrijednost prijateljstva. geschrieben. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. glazba.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E NjemaËki jezik analogijama. knjiænicu. razgovor o bliænjima KljuËne strukture i izriËaji: Wohnt deine Oma in deiner Familie oder wohnt sie allein? Hilfst du gern deinen Großeltern? Wer macht was bei dir zu Hause? Hast du eine/n Freund/in in Deutschland/Österreich. Unser/e Trainer/Trainerin heißt Herr/Frau Bauer. Sport treiben ist gesund. koristiti se medijima (televizija. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja. Was interessiert dich? Ist das Geschenk für mich? Ja.). internet. 4. u 4. kulturoloπkim. razvrstavati prema pravilnostima i 128 5. Obitelj: æivot u obitelji. dopuniti pravilo. tj. odlasci u kino. problemi koji se javljaju.. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. Komm zu mir! Kinder.

briga za zdravlje (zdrava prehrana). Ich war im Prater. svojstva i usporedba osoba i predmeta.. slobodno vrijeme... 129 6. blagdani. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent i preterit glagola haben i sein u jednini i mnoæini E prezent nekih pravilnih i nepravilnih. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije. maπta. 8. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. Äpfel. opis prostora KljuËne strukture i izriËaji: Wo wohnst du? Ich wohne in einem Haus/einer Wohnung.. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 7 do 8 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu.. . NjemaËki jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Osobni podatci o sebi i poznatim osobama (prijatelji. warme Gemüsesuppe. lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E imenice s odreenim i neodreenim Ëlanom u nominativu. Inseln. Do kraja pete godine uËenja u 5. redni brojevi do 31.. Na kraju 5. 7. grüner Salat. (njegovanje kulture Ëitanja. prigodne pjesme i druga prikladna djela djeËje knjiæevnosti. aktivnosti u πkoli i izvan nje. mediji.. die Schweiz. Fast Food ist nicht gesund.? Welche typischen Spezialitäten gibt es in Kroatien / Deutschland / Österreich. tradicija i proslave. putovanja. Warum? Es ist fett. obiËaji i tradicija KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. obiËaji. Doæivljaji: stvarni doæivljaji. Milch. moja soba. posteri. Moj mali svijet: moj dom. die Zugspitze. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima.. putovanja (ljepota putovanja i upoznavanje novih krajeva i njihovih karakteristiËnih obiljeæja. Was habt ihr gegessen/getrunken? Gesundes Essen. zdrava prehrana. no vaæno je da ih uËenici ne usvajaju izdvojeno. pustolovine KljuËne strukture i izriËaji: Träumst du gern? Schreibst du manchmal über deine Erlebnisse? Hast du ein Tagebuch? Hast du etwas Lustiges/Schreckliches erlebt? Machst du dir Gedanken über Reisen? Blagdani. tipiËna jela). πira obitelj). odnosi u prostoru. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola u jednini i mnoæini vezanih uz tematska podruËja E prezent svih modalnih glagola u jednini i mnoæini E perfekt nekih najuËestalijih pravilnih i nekih nepravilnih glagola u jednini i mnoæini s pomoÊnim glagolima haben i sein E konstrukcija es gibt E zapovjedni naËin (2. Izrauju se tematski panoi. Obst. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. Flüsse. pripemaju priredbe i sl. macht dick.. In den Sommerferien war ich am Meer. neki vaæniji objekti u mjestu).. am Bodensee. stanovanje (opis prostora.. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 660 leksiËkih jedinica. Kod kuÊe i u inozemstvu: prirodne ljepote i znamenitosti domovine i zemalja njemaËkoga govornog podruËja. orijentacija u prostoru i vremenu. in Deutschland.? Welche Naturschönheiten /Sehenswürdigkeiten gibt es in Kroatien / Deutschland/in der Schweiz. in Köln. koriπtenje medija u svakodnevici. Gemüse.. deine/deine. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr. glavni brojevi do 1000. die Adria. kultura stanovanja. Wie viele Stockwerke hat dein Haus? In welchem Stockwerk ist deine Wohnung? Hat dein Haus/deine Wohnung einen Balkon? Hast du ein eigenes Zimmer? Teilst du das Zimmer mit.. 9. znamenitosti. opasnosti po zdravlje koje donosi moderna civilizacija KljuËne strukture i izriËaji: Wie war es im Gebirge? Wunderschön. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture mogu tumaËiti i eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika). upoznavanje novih krajeva i njihovih znaËajnih obiljeæja KljuËne strukture i izriËaji: Wie ist das Klima/die Landschaft in Kroatien/Österreich? Gibt es viele Wälder.? Was hast du/gibt es in deinem Zimmer? Was brauchst du noch? Briga za zdravlje: ukazivanje na zdravi æivot. nego kao dio konteksta.. der Rhein. a od toga aktivno rabiti oko 530 leksiËkih jedinica. dativu i akuzativu jednine i mnoæine »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr. znaËenje bavljenja πportom. Wandern macht fit.) Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu jednine i mnoæine te u dativu i akuzativu jednine E posvojne zamjenice ispred imenica u jednini i mnoæini u nominativu: mein/meine.. auf dem Lande..? In Österreich habe ich Sachertorte gegessen.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 5.

auf.. NjemaËki jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. bei. jetzt. was. E upitni prilozi: wie. vor. rechts. an. woher. neben.. roendana i sl. æelje. duænosti. DjeËja knjiæevnost: autorske pjesme i narodne / tradicionalne pjesme za govorenje i pjevanje. gestern. manchmal. aber. nicht E kein/e u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine ReËenice E jednostavne izjavne reËenice E jednostavne upitne reËenice s upitnom rijeËju E inverzne upitne reËenice E jednostavne izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom Na razini prepoznavanja E jednina i mnoæina imenica s neodreenim i odreenim Ëlanom u genitivu E upitna zamjenica welcher/e/es u akuzativu jednine i mnoæine E nezavisno sloæene reËenice s veznicima: und. gut. wohin.. hinter. wo.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu sein/seine. nach. osoba i pojava. jedna ili viπe jednostavnijih priËa iz suvremene njemaËke djeËje knjiæevnosti. welcher/e/es u nominativu jednine i mnoæine Pridjevi E stupnjevanje pravilnih pridjeva E opisni pridjevi kao dio predikata u sva tri stupnja komparacije E opisni pridjevi u funkciji atributa u nominativu jednine i mnoæine Brojevi E glavni brojevi do 1000 E redni brojevi do 31 u nominativu i akuzativu (leksiËko posredovanje) Prijedlozi E neki prijedlozi: in. mit. zahtjeva. zu. warum. osoba. Negacije E nein. izricanje ukusa i stajaliπta prema neËemu. schlecht. likovi njemaËke djeËje knjiæevnosti upoznati u nastavi hrvatskoga jezika. putovanja.. unser/unsere te Ihr/Ihre u obraÊanju iz poπtovanja E povratne zamjenice u dativu i akuzativu jednine i mnoæine E upitne zamjenice: wer. dort. osoba i pojava. postavljanje pitanja. unter. denn JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. links. izricanje odnosa u vremenu i prostoru... situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) E prepriËavanje slijeda nekog dogaaja E iznoπenje rezultata skupnoga/individualnoga rada E reproduciranje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik E reproduciranje i produkcija reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom »ITANJE E globalno i selektivno razumijevanje kraÊih tekstova u okviru poznate tematike E samostalno glasno Ëitanje reËenica i kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik E pravilna uporaba reËeniËne intonacije 130 . zahvale. Upoznaju se neke zanimljivosti o zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja i o vlastitoj zemlji. imenovanje predmeta. wann. ihr/ihre.. Ëestitanje blagdana i roendana.. odgovaranje na pitanja. oslovljivanje. oder. für. izraæavanje molbe. gern. her. negodovanja. koliËine. hin. prijateljstvo. geradeaus.. morgen. naredbe. izraæavanje raspoloæenja. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. kulturni æivot. da. wie viele. izraæavanje radnji i dogaaja u sadaπnjosti i proπlosti. blagdani i obiËaji. slobodno vrijeme. wieviel. znamenitosti.. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba. opisivanje i usporeivanje predmeta. radnji... traæenje i davanje informacija. obitelj. usporedba likova iz njemaËkih priËa/bajki i likova iz hrvatske djeËje knjiæevnosti. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kraÊih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E samostalno voenje kraÊih dijaloga u okviru poznatih situacija E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E reproduciranje pjesmica za recitiranje i pjevanje E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta E imenovanje i opisivanje predmeta. obveza.. svojine. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike E sluπanje izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. dobi. predstavljanje sebe i drugih. womit. Prilozi E stupnjevanje pravilnih priloga E prilozi u sva tri stupnja komparacije E neki prilozi: heute. hier. Ëestitanje blagdana.

meusobno usporeivati strane jezike. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu tj.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. ulice i Ëetvrti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu PISANJE E dopunjivanje teksta rijeËima prema vidnomu / zvuËnomu predloπku ili bez predloπka E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje kraÊih sastava uz predloæeni model . mediji. napraviti mentalnu mapu.. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. in einer Theatervorstellung. 2. in der Schweiz. E-Mails oder SMSNachrichten? Ich kann mir das Leben ohne Computer und Internet nicht vorstellen. mobilizirati predznanje putem asocijacija. in einer Ausstellung. E pisanje kratkih diktata INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. ispuniti ili dopuniti tablicu. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti. obiljeæja. Moj svijet: razgovor o sebi. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. 56. RAZRED πesta godina uËenja CJELINE I TEME 1. Wie lange warst du in Wien/Salzburg? Ich war länger in Wien als in Salzburg. u 5.? Wer arbeitet im Theater? Was macht ein Maler/Komponist? Lest ihr gern Lektüre? Liest du gern Gedichte/Romane? Welche Schriftsteller schreiben interessant? Wer ist dein Lieblingsautor? Welche Filme magst du? Gehst du in die Musikschule? Spielst du ein Instrument? Wir gehen heute Abend ins Konzert. SMS poruke. odlazak u poπtu) KljuËne strukture i izriËaji: Welche Sprachen sprichst du? Deutsch. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. im Konzert. opis mjesta u kojem æivimo. bliænjima. am Meer. Mein Freund geht lieber ins Kino als ins Theater. 4. kulturoloπkim. NjemaËki jezik 6. Englisch.? Umjetnost: razgovor o likovnoj i glazbenoj umjetnosti i knjiæevnost KljuËne strukture i izriËaji: Warst du schon mal im Theater. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom pete godine uËenja. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja. bladanski obiËaji. auf dem Lande oder in der Stadt? Was gibt es in der Stadt/auf dem Lande? Warst du im Museum oder im Theater? Im Theater war es schöner und interessanter als im Museum. Liest du Tageszeitungen / Jugendmagazine. Meine Winterferien habe ich in Österreich verbracht. slanje razglednica i pisama. Französisch. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja.. Zu Hause ist es am schönsten. razglednice i sl.. Wer tritt heute Abend auf? 3. dopuniti pravilo.. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). senzibilizacija za uoËavanje/prepoznavanje stereotipa i predrasuda i razvoj svijesti o potrebi njihova uklanjanja. Das ist eine alte Stadt. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. Die Markuskirche steht am Markusplatz.. tematski usustavljivati leksik.. Komunikacija: isticanje potrebe za znanjem stranih jezika.. Fremdsprachen sind sehr wichtig.). Wo ist es schöner. sluæiti se rjeËnikom.voeni sastav E pisanje jednostavnih reËenica koje sadræajno Ëine kraÊi sastav E pisanje Ëestitke. uËiti u suradnji s drugima. ljepote i znamenitosti domovine i zemalja njemaËkoga govornoga podruËja KljuËne strukture i izriËaji: Die Hauptstadt Kroatiens ist Zagreb. jezik kojim govorimo KljuËne strukture i izriËaji: Ich habe viele Freunde. sastaviti listu prema nekomu naËelu. promijeniti tekstnu vrstu. 131 .. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju.. internet. svakodnevni æivot i sl. primijeniti pravilo. tisak. Hast du viele Prospekte und Fotos von Sehenswürdigkeiten? Wo kann ich den Urlaub verbringen? In Kroatien. promijeniti perspektivu govornika. U mom zaviËaju i izvan njega: putovanja.. Meine Clique und ich gehen oft ins Internet-Café. traæiti informacije prema nekomu naËelu. koristiti tehnike zapamÊivanja. U pristupu nastavnim temama. komunikacija (internet. sustavno/redovito ponavljati. Ich wohne in der Grimmstraße Nr. doma. njihovim osobinama i izgledu. predviati i preispitivati pretpostavke. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. provjeriti u gramatiËkom pregledu. koristiti se medijima (televizija. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. Warum? Telefonierst du oft? Gehst du manchmal zur Post? Wie kommunizierst du mit deinen Freunden? Schreibst du Briefe. Ich gehe gern ins Museum.

organiziranje πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti). Neke se gramatiËke strukture. In ihrer Zeit war alles anders. obiËaji i tradicija KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije.. raspored sati. Mein Bruder und ich plaudern gern mit unserer Oma. nazivi nastavnih predmeta (raspored sati. komunikacija (strani jezici. Blagdani.. pogotovo pri slobodnom govoru. Welche Fπcher machen dir Schwierigkeiten? Was ist dein Lieblingsfach? Warum? Was machst du noch in der Schule? Macht ihr manchmal Ausflüge/Ausstellungen /Theatervorstellungen. Naturkunde. Na kraju 6. mediji. Machst du/macht ihr gern Ausflüge mit deinen/euren Eltern? Bekommt ihr regelmäßig Taschengeld? Wie können die Schüler Geld verdienen? Mein/e Vater/Mutter raucht zu viel. Welche Fäher hast du in der Schule? Ich habe Erdkunde.? Mladi u obiteljskom i druπtvenom okruæenju: odnosi u obitelji. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. npr. mogu posredovati i leksiËki te nije potrebno inzistirati na toËnim padeænim nastavcima. cijena i konfekcijski brojevi). razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent i preterit glagola haben i sein u jednini i mnoæini E prezent nekih pravilnih i nepravilnih. 8. a od toga uËinkovito upotrebljivati oko 680 leksiËkih jedinica. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola u jednini i mnoæini E konstrukcija es gibt E zapovjedni naËin (2.. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 8 do 10 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. glavni brojevi do 1000. die Zugspitze.) Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 850 leksiËkih jedinica. Mein Vater fährt kein teures Auto.. die Adria.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 5. lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E deklinacija imenica s odreenim i neodreenim Ëlanom u jednini i mnoæini (sistematizacija) »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr. ocjene. neki vaæniji objekti u mjestu. nego kao dio konteksta. tradicija. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola u jednini i mnoæini vezanih uz tematska podruËja E prezent svih modalnih glagola u jednini i mnoæini E preterit nekih pravilnih i nepravilnih. mladi u obiteljskom i druπtvenom okruæenju. razliËitosti u imovinskome statusu mladoga naraπtaja. statusni simboli KljuËne strukture i izriËaji: Darf ich dir/Ihnen helfen? Ich brauche ein Paar neue Schuhe. dativu i akuzativu 6. πkola i πkolovanje. Mathematik.. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja... ustrojstvo πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Ich mag Deutsch. Welche Größe? Ich trage Schuhgröße 36 und Konfektionsgröße 38. NjemaËki jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Osobni podatci o sebi i poznatim osobama (prijatelji. sie arbeiteten auf dem Feld. pripremaju priredbe i sl. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola u jednini i mnoæini vezanih uz tematska podruËja E perfekt nekih najuËestalijih pravilnih i nepravilnih. prijedlozi. Die Schweiz. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. problemi vezani za odnose meu naraπtajima KljuËne strukture i izriËaji: Meine Eltern leben getrennt. Was kostet das? Das kostet insgesamt 125 Euro. 132 . putovanja i znamenitosti. zaviËaj. sredstva komunikacije). ocjene. Izrauju se tematski panoi i posteri. moda i odijevanje (kupovanje odjevnih predmeta. Kleid. zajedniËko organiziranje slobodnoga vremena... blagdani. Welche Klamotten trägst du gern? Markenklamotten kann ich mir nicht leisten. Do kraja πeste godine uËenja u 6. no vaæno je da ih uËenici ne usvajaju izdvojeno. Rad fahren ist gesund. 7.. obrauju prikladna knjiæevna djela za djecu i mlade. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika). problemi mladih. ein neues Kleid. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr. ©kola i πkolovanje: nastavni predmeti.. πira obitelj). Das ist mir aber auch nicht wichtig. Ich verbringe Sommerferien mit der Mutter und Winterferien mit dem Vater. redni brojevi do 31.. Ich möchte ein buntes/kariertes/einfarbiges. obiËaji. Wir fahren gern Rad. vanjski izgled. Moda i odijevanje: kupovanje odjeÊe i obuÊe. Der Pullover gefällt mir nicht. Die Menschen sahen nicht fern. umjetnost.

negodovanja. hinter. NjemaËki jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. jetzt. oslovljivanje. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E samostalna produkcija dijaloga u okviru poznatih situacija E sudjelovanje u kratkim dramatizacijama E reproduciranje pjesama za recitiranje i pjevanje E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta E imenovanje i opisivanje predmeta. manchmal. likovi njemaËke djeËje knjiæevnosti upoznati u nastavi hrvatskoga jezika. mit. Prilozi E stupnjevanje pravilnih i nepravilnih priloga E prilozi u sva tri stupnja komparacije E neki prilozi: heute. Negacije E nein. izricanje ukusa i stajaliπta prema neËemu.. aber. links. geradeaus. obveza. traæenje i davanje informacija. nicht E kein/e u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine ReËenice E jednostavne izjavne reËenice E jednostavne upitne reËenice s upitnom rijeËju E inverzne upitne reËenice E jednostavne izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom E povezivanje reËenica u nezavisno sloæene reËenice veznicima: und. πkolovanje. neben. odgovaranje na pitanja. izraæavanje radnji i dogaaja u sadaπnjosti i proπlosti. Upoznaju se neke zanimljivosti o zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja i o vlastitoj zemlji. schlecht. izraæavanje raspoloæenja. imenovanje. wann. osoba. zahvale. situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) E prepriËavanje slijeda nekog dogaaja E iznoπenje rezultata skupnoga/individualnoga rada E izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reproduciranje i produkcija reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom »ITANJE E globalno i selektivno razumijevanje kraÊih tekstova u okviru poznate tematike E uoËavanje karakteristiËnih obiljeæja razliËitih vrsta tekstova E samostalno glasno Ëitanje reËenica i kraÊih tekstova E pravilna uporaba reËeniËne intonacije 133 .. nach. znamenitosti. gestern. auf. rechts. svojine. predstavljanje sebe i drugih. bei. pojava i situacija. zu. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba.. postavljanje pitanja. duænosti. æelje. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. dobi. mladi u druπtvenom okruæenju. was. wieviel. Ëestitanje blagdana. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike E sluπanje izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu jednine i mnoæini. hin.. womit. an. zahtjeva. her. izraæavanje molbe. morgen. komunikacija. osoba. poneka jednostavnija priËa o djetinjstvu. oder Na razini prepoznavanja E nezavisno sloæena reËenica s veznikom denn E zavisno sloæena reËenica s veznikom weil JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. warum. wohin. umjetnost. putovanja. radnji. dort. poneka basna. vor. woher. opisivanje i usporeivanje predmeta. aktivnosti vezane uz blagdane i obiËaje. E upitni prilozi: wie. hier. wie viele. uljudno obraÊanje sa Sie u svim padeæima jednine i mnoæine E posvojne zamjenice u nominativu.. da. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. für. gern. dativu i akuzativu jednine i mnoæine E povratne zamjenice u dativu i akuzativu jednine i mnoæine E pokazna zamjenica das E upitne zamjenice: wer. roendana i sl. welcher/e/es u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine Pridjevi E stupnjevanje pravilnih i nepravilnih pridjeva E opisni pridjevi kao dio predikata u sva tri stupnja komparacije E opisni pridjevi u funkciji atributa u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine Brojevi E glavni brojevi (sistematizacija) E redni brojevi do 31 (leksiËko posredovanje) Prijedlozi E neki prijedlozi: in.. unter. koliËine. gut. Primjeri iz knjiæevnosti: narodne/tradicionalne i autorske pjesme za govorenje i pjevanje. naredbe. wo.

. internet. Heute haben wir einen Mikrowellenherd/CD-Player.. raditi biljeπke i sluæiti se njima u prepriËavanju. Penkala? R. mobilizirati predznanje putem asocijacija. zabave i πporta) KljuËne strukture i izriËaji: Carl Benz baute 1886 das erste Auto. dopuniti pravilo. am Schreibtisch. ispuniti ili dopuniti tablicu. heute kann ich nicht. gehe ich in den Park/ auf den Sportplatz/in die Sporthalle/ans Meer.. provjeriti u gramatiËkom pregledu. Heinrich Hertz erfand das Radio vor 100 Jahren. svakodnevni æivot i sl. mit meinen Büchern. Der interessanteste Junge in meiner Klasse ist Denis.. elektroniËki i tiskovni mediji KljuËne strukture i izriËaji: Mit wem/Wie verbringst du deine Freizeit? Mit meiner Familie. weil. U pristupu nastavnim temama. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). alt war. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja te naËinima ponaπanja u komunikaciji./20.voeni sastav E pisanje sastavaka na osnovi obraenih tema E pisanje Ëestitke. Kennst du eine/einen deutschen Rock.. na koncerte i javne priredbe). poznate osobe iz svijeta kulture. tj. Wie 3. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom πeste godine uËenja. Er ist Fußballspieler / Filmstar. Sport treiben ist gesund.Ja. sastaviti listu prema nekomu naËelu.. vaænost bavljenja πportom i drugim organiziranim aktivnostima u slobodno vrijeme (odlasci u kino. u 6. traæiti informacije prema nekomu naËelu. chatte gern.oder Popsängerin/Sportler? Schreibe einen kurzen Bericht über deinen Lieblingssänger/Filmstar! 2. pripremiti izlaganje pomoÊu natuknica. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. sustavno/redovito ponavljati. uËiti u suradnji s drugima. surfe.. primijeniti pravilo. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. kuÊanske obveze i æivot u zajednici KljuËne strukture i izriËaji: Wo wohnst du? In Rijeka/auf dem Lande/in der Stadt/in einer Neubausiedlung /an einem See/am Meer/in den Bergen.. znanosti. izraditi plan teksta na osnovi proËitanoga teksta. Slobodno vrijeme: smisleno rasporeivanje slobodnog vremena. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. denn heute haben wir keine Hausaufgaben.. promijeniti tekstnu vrstu. senzibilizacija za uoËavanje/prepoznavanje stereotipa i predrasuda i razvoj svijesti o potrebi njihova uklanjanja.). kulturoloπkim. Woher kommt S. Was machst du am liebsten? Ich sitze vor dem Computer.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. Er ist humorvoll und toleranter als ich. ljubav i zaljubljenost KljuËne strukture i izriËaji: Hast du viele Freunde? Kommen deine Freunde oft zu dir? Wie groß ist deine Clique? Was macht ihr zusammen? Wo trefft ihr euch? Über welche Themen sprecht ihr? Worüber/Über wen ärgerst du dich? Wer ist dein Vorbild? Was macht er/sie? Sie ist Schauspielerin/Model. ich komme mit./Nein.. Gibt es Außenseiter / schwarze Schafe in deiner Klasse? Mein Freund singt am besten. 134 . E stvaralaËko pisanje E pisanje kraÊih diktata INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. svijest o moguÊim nesporazumima u interkulturalnim i interpersonalnim situacijama i razvoj osnovnih strategija za njihovo prevladavanje. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama.. Jahrhundert? Als sie... razglednice i sl. tisak.. Wenn ich nicht lernen muss/zu Hause helfen muss. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu.. Was macht ihr alles auf einer Party? Darf ich dich ins Kino/in die Konditorei einladen? . zu Hause... Wofür interessierte er sich? Finde Informationen über einen bekannten deutschen Wissenschaftler. Stanovanje: mjesto i kultura stanovanja. promijeniti perspektivu govornika. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju. Alle Mädchen sind verliebt in ihn. koristiti tehnike zapamÊivanja. 4. im Sportverein. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. blagdanski obiËaji.. predviati i preispitivati pretpostavke. meusobno usporeivati strane jezike. /Wenn sie.. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. tematski usustavljivati leksik. spiele. NjemaËki jezik 7. unterhalte mich mit . RAZRED sedma godina uËenja CJELINE I TEME 1. Heute Abend gehe ich ins Theater/Kino/auf die Party... Ljudi i dogaaji: iznoπenje podataka o sebi i poznatim osobama (prijatelji. Wie/Wo lebte deine Oma? Wie lebte man im 19.. kazaliπte.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu PISANJE E dopunjivanje teksta rijeËima prema vidnom ili zvuËnomu predloπku ili bez predloπka E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje kraÊih sastavaka uz predloæeni model . koristiti se medijima (televizija.. razliËite æivotne navike. napraviti mentalnu mapu. πira obitelj. sluæiti se rjeËnikom.. BoπkoviÊ (17111787) war ein bekannter Wissenschaftler. Welche Sportarten magst du? Schwimmen.. Damals gab es keinen/keine Fernseher/Spülmaschine. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti te uvianje razloga njihova postojanja kao osnova za razvijanje otvorenosti... Prijateljstvo i druæenje.

javne priredbe). Neke se gramatiËke strukture. Wo liegt. koncerti. snalaæenje u stranoj zemlji. prometni znakovi. (kino. obiËaji i njegovanje tradicije KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima.. dativu i akuzativu u pozitivu Brojevi E glavni brojevi.) Zamjenice E osobne. prometne veze. odreenog i nultoga Ëlana E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr.. Womit fährst du in die Schule/in die Stadt? Mit dem Bus / Auto / Fahrrad / mit der Straßenbahn / Bahn. glazbene. redni brojevi u nominativu i akuzativu 6. kultura stanovanja nekad i danas. no vaæno je da ih uËenici ne usvajaju izdvojeno. πporta i zabave). Svijet maπte i svakodnevice u knjiæevnim. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr. likovnim.. obiËaji i njegovanje tradicije. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent pravilnih i nepravilnih. nego kao dio konteksta. izuzev modalnih glagola (jesni./auf einer Höhe von. filmske i likovne umjetnosti. Promet: prometna sredstva.. prijateljstvo i druæenje. Wann fährt der Zug nach. znanosti. prijedlozi. glazbenim i filmskim djelima... lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E deklinacija imenica s neodreenim i odreenim Ëlanom u jednini i mnoæini (sistematizacija) E jednina i mnoæina nekih imenica koje se sklanjaju po n-deklinaciji »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) E uporaba neodreenog. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika.? Eine Platzkarte bitte. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. m. pravilnih i nepravilnih te povratnih glagola. vaænost bavljenja πportom i drugim organiziranim aktivnostima u slobodno vrijeme. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Osobni podatci o sebi i poznatim osobama (prijatelji. mogu posredovati i rjeËniËki te nije potrebno inzistirati na toËnim padeænim nastavcima... was. die Adria. Izrauju se tematski panoi i posteri. blagdani.. snalaæenje u stranoj zemlji (traæenje obavijesti na kolodvoru. obrauju prikladna knjiæevna djela za djecu i mlade. likovnim. pogotovo pri slobodnom govoru. πira obitelj.. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola E perfekt jednostavnih i sloæenih. nijeËni i upitni oblik) E zapovjedni oblik glagola (2. Wodurch ist dein Land/deine Stadt /diese Landschaft/dieses Land bekannt? An welche Länder grenzt Kroatien/Deutschland? Was findest du in Deutschland/dort besonders interessant? Vergleiche das mit. pripremaju priredbe. die Türkei. posvojne i pokazne zamjenice u svim padeæima jednine i mnoæine (sistematizacija) E povratne zamjenice E upitne zamjenice: wer. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika). jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola u jednini i mnoæini E prezent i preterit svih modalnih glagola u jednini i mnoæini (jesni. susreti sa stranim i nepoznatim. npr.. glazbenim i filmskim djelima KljuËne strukture i izriËaji: Worum geht es in diesem Text/Film /Lied/Gedicht? Wovon handelt diese Geschichte? Wie heißt die Hauptperson? Was für eine Person ist sie/er? Welche Charaktereigenschaften hat er/sie? Möchtest du an seiner/ ihrer Stelle sein? Warum? Wovon berichtet man in diesem Artikel? Wie gefällt dir dieses Bild? Warum? . na recepciji) KljuËne strukture i izriËaji: Reist du gern? Wo warst du in den Sommerferien/Winterferien? Ich war in Deutschland/ in Österreich. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 1100 leksiËkih jedinica. Do kraja sedme godine uËenja u 7.. projekti i sl.. NjemaËki jezik maπte i svakodnevice u knjiæevnim. Wer macht die meiste Arbeit in deiner Familie? 5. Ich gehe zu Fuß.. das schöne Kroatien..? In einem Tal /mitten in. kazaliπte. smisleno organiziranje slobodnoga vremena.. nijeËni i upitni oblik) E preterit pravilnih i nepravilnih. svijet 135 . u prometnim sredstvima.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu lebt man heute? Hilfst du im Haushalt? Wobei hilfst du? Ich helfe meiner Mutter beim Kochen und manchmal. poznate osobe iz svijeta kulture. obiËajima i naËinu njegovanja tradicije. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 10 do 12 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. elektroniËki i tiskovni mediji.. welcher/e/es u svim padeæima E neodreena zamjenica man Pridjevi E stupnjevanje pridjeva (sistematizacija) E opisni pridjevi kao dio predikata u sva tri stupnja komparacije E opisni pridjevi u funkciji atributa u nominativu. 7. Blagdani. die Save. a od toga aktivno rabiti oko 880 leksiËkih jedinica. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. Na kraju 7. am Meer/auf dem Lande/in den Bergen/an einem Fluss.. die Schweiz. ljubav i zaljubljenost.ovisno o odabranim primjerima iz knjiæevnosti.

Wovon. prepriËavanje dogaaja. predstavljanje sebe i drugih. wann. sich ärgern über + A. izraæavanje dogaaja i radnji u sadaπnjosti i proπlosti. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba. slaganja./Von wem. sich interessieren für + A. od kojih neke mogu biti tekstovi glazbenih hitova. sich freuen auf + A. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog i sluπnoga sadræaja E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E sluπanje izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje i samostalno voenje dijaloga u okviru poznate tematike E sudjelovanje u dramatizacijama i simulacijama dijaloπkih situacija E sudjelovanje u elementarnim oblicima rasprave E reproduciranje pjesama za recitiranje i pjevanje E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta E imenovanje i opisivanje predmeta. oder. obveza i duænosti. träumen von + D.. izraæavanje raspoloæenja.. poneka 136 NjemaËki jezik prikladna pripovijetka o æivotu djece. pojava i situacija. helfen. primjeri iz knjiæevnog. izraæavanje molbe. ulomci iz romana za djecu i mlade s tematikom odrastanja uz barem jedno filmsko uprizorenje obraivanih knjiæevnih djela... wenn Na razini prepoznavanja: E rekcija nekih uËestalih glagola: gefallen.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Prijedlozi E sistematizacija prijedloga uz dativ. Upoznaju se zanimljivosti o zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja... naredbe. naËina i uzroka E upitni prilozi: wie. osoba. πporta i zabave. dobi. JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. Ëestitanje blagdana.. dass.. womit. geben. mediji u svakodnevnom æivotu. Negacije E sistematizacija negacija: nicht. izricanje ukusa i stajaliπta o neËem. koliËine. znanosti. woher. odgovaranje na pitanja.. oslovljivanje.. worauf. æelje. likovi i djela iz njemaËke knjiæevnosti poznati iz nastave hrvatskoga jezika ili iz lektire u slobodno vrijeme. imenovanje. Worauf./Für wen../Auf wen. odobravanja. nein i kein/e ReËenice E izjavne i upitne reËenice E nezavisno sloæene reËenice s veznicima: und. denn E zavisno sloæene reËenice uz veznike: weil. opisivanje i usporeivanje predmeta.. E opisni pridjevi u funkciji atributa u svim padeæima jednine i mnoæine u pozitivu (sklonidba pridjeva: odreeni Ëlan + pridjev + imenica / pridjev + imenica / neodreeni Ëlan ili posvojna zamjenica ili negacija kein/e + pridjev + imenica) E redni brojevi i nadnevak sa sklonidbom E zavisno sloæene reËenice uz veznik als E odnosne reËenice E pitanja s upitnim rijeËima: Wofür. roendana i sl. wo.. wie viele... izricanje radnji. selektivno i detaljno razumijevanje tekstova poznate tematike E uoËavanje znaËajki razliËitih vrsta tekstova E samostalno glasno Ëitanje E pravilna uporaba reËeniËne intonacije PISANJE E ispunjavanje obrazaca E dopunjivanje teksta rijeËima prema vidnom ili zvuËnomu predloπku ili bez predloπka E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje natuknica i biljeæaka na osnovi proËitanoga teksta .. likovnog i filmskoga stvaralaπtva te glazbenoga stvaralaπtva za mlade. odnosa u vremenu i prostoru.. aber. svojine. wieviel. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. zahtjeva. neslaganja. radnji. akuzativ te dativ i akuzativ Prilozi E stupnjevanje priloga (sistematizacija) E prilozi u sva tri stupnja komparacije E neki prilozi mjesta. zahvale. postavljanje pitanja. njegovanje tradicije. /Über wen. mladi u druπtvu. situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) E prepriËavanje slijeda nekog dogaaja E iznoπenje rezultata individualnoga i/ili skupnoga rada E izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reprodukcija i produkcija reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom »ITANJE E globalno. Worüber. vremena. zaπtita okoliπa i dr. Primjeri iz knjiæevnosti: narodne i autorske pjesme.. negodovanja.. istaknuti ljudi i dogaaji iz svijeta umjetnosti. o EU i o vlastitoj zemlji. traæenje i davanje informacija.. osoba.

poruka i sl.. Europsko okruæenje. stil odijevanja. EU. Mai ihren Europatag? Welche Sprache/n sprichst du gut/besser als. pripremiti izlaganje s pomoÊu natuknica. versteht man sich besser. Die deutschen Austauschschüler wohnen in ihren französischen Gastfamilien. stvaralaËko pisanje (npr. razglednice. wie sie ihren eigenen Stil zusammen stelllt und ob sie viel Geld für ihre Kleidung ausgibt. natuknice i pitanja) pisanje sastavaka nakon obraenih sadræaja pisanje Ëestitke. Ihre Freundinnen waren verblüfft . tisak. briga o zdravlju.sie hat sich modische Kleidung gekauft. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom sedme godine uËenja. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). 2. predrasude i stereotipi. uloga viπejeziËnosti kod nas i u Europi. problemi mladih. tematski usustavljivati leksik. koristiti se medijima (televizija. . 4. in der Disko oder auf Partys? Wollen sie so aussehen wie alle. naËin æivota i sl. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja te naËinima ponaπanja u komunikaciji.. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti te uvianje razloga njihova postojanja kao osnova za razvijanje otvorenosti. u 7. pripadnost skupini i izdvojenost KljuËne strukture i izriËaji: Ihr Bruder provoziert sie und schon gibt es einen Streit.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E NjemaËki jezik E E E E pisanje kraÊih sastava uz predloæeni model struktura (npr. keine Getränke in Dosen kaufen. izraditi plan teksta za tekst koji uËenik namjerava sroËiti.. U pristupu nastavnim temama. ispuniti ili dopuniti tablicu. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. pisanje novoga kraja priËe. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. RAZRED osma godina uËenja CJELINE I TEME 1. koristiti tehnike zapamÊivanja. ovisnosti i njihovi uzroci KljuËne strukture i izriËaji: Was tragen Jugendliche in der Schule. Mein Vater möchte vom Rauchen loskommen.. Wenn man nicht mehr fernsehen will. predviati i preispitivati pretpostavke. napraviti mentalnu mapu. Nach langen Diskussionen mit den Eltern haben Lena und Lukas einen Computer bekommen. traæiti informacije prema nekomu naËelu. sastaviti listu prema nekomu naËelu. promijeniti perspektivu govornika. oder entscheiden sie sich lieber für einen individuellen Stil? Wir wissen jetzt. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. raditi biljeπke i sluæiti se njima u prepriËavanju. izraditi plan teksta na osnovi proËitanoga teksta. primijeniti pravilo. blagdanski obiËaji. razvoj svijesti o utjecaju vlastite kulture na percepciju fenomena strane kulture. dijela priËe koji nedostaje i sl.). tj.) pisanje diktata 8. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju. Bei gutem Wetter trifft sie sich mit Kindern aus der Nachbarschaft. dopuniti pravilo. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. uoËiti i opisati korake koji vode do odreenoga cilja. Mladi u obiteljskom i druπtvenom okruæenju: odnosi meu naraπtajima. Ernährst du dich gesund? Ihre Eltern finden gesundes Essen wichtig und kochen mit Olivenöl. svijest o moguÊim nesporazumima u interkulturalnim i interpersonalnim situacijama i razvoj osnovnih strategija za njihovo prevladavanje. uoËavanje/prepoznavanje stereotipa i predrasuda i razvoj svijesti o potrebi njihova uklanjanja.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. jeziËni portfolio. Raucht jemand von deinen Freunden/Freundinnen? Wissen seine/ihre Eltern davon? Wie reagieren sie darauf? Welche Gefahren bringen Dorgen mit sich? Zaπtita okoliπa. meusobno usporeivati strane jezike. Warum feiert die EU am 9./ am besten? In der EU gibt es 20 offizielle Sprachen. 137 3. Kultura i supkultura mladih: moda i modni trendovi. pisma. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. mobilizirati predznanje putem asocijacija. sustavno/redovito ponavljati. odrediti vlastite ciljeve uËenja i kontrolirati njihovo ostvarenje. INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. promijeniti tekstnu vrstu. kulturoloπkim. Wenn man sich kennt. poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti KljuËne strukture i izriËaji: In welchen Ländern spricht man Deutsch? Was heißt Multi-Kulti? Welche Symbole sind auf Euro-Münzen/Euro-Scheinen? Wie kam Europa zu seinem Namen? Wie heißen die Mitgliedsländer? Die europäische Flagge hat zwölf Sterne. internet. svijest o dinamiËnosti i heterogenosti kao bitnim znaËajkama kako strane tako i vlastite kulture. zdrava prehrana KljuËne strukture i izriËaji: Die Umweltverschmutzung ist ein großes Problem. uËiti u suradnji s drugima. Schützt die Umwelt! Wirf keine Plastiktüten weg! Kaufen Sie Produkte mit wenig Verpackung! Man soll weniger heizen. soll man die Geräte abschalten. provjeriti u gramatiËkom pregledu. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. sluæiti se rjeËnikom. multikulturalnost i vaænost uËenja stranih jezika: sliËnosti i povezanosti kultura.

nijeËni i upitni oblik) E perfekt pravilnih i nepravilnih. glazba).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 5. πira obitelj. obrauju prikladna knjiæevna djela za djecu i mlade. Do kraja osme godine uËenja.. Nach dem Abitur will ich Medizin studieren. briga o zdravlju. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola E prezent i preterit modalnih glagola (jesni. Der Streit fängt meist harmlos an.. u 8. predrasude i stereotipi u multikulturalnom okruæenju i izvan njega. likovnim i filmskim djelima. pogotovo pri slobodnom govoru... glazbenim. Darum möchte ich Zimmermann werden. Schriftsteller. Ich werde in den Ferien bei McDonald's/in einem Tierheim jobben. Wofür/Für wen interessierst du dich? Wovon/Von wem bist du begeistert? Was ist sein/ihr Beitrag zur Weltkultur? Slobodno vrijeme i praznici: putovanja... Svijet znanosti i umjetnosti: otkrivanje novog i nepoznatog u knjiæevnim. likovnim i filmskim djelima.. obiËajima i naËinu njegovanja tradicije. tun? Obrazovanje za buduÊnost: odabir zanimanja. svijet maπte i svakodnevice u knjiæevnim. denke ich: Jetzt hat der Urlaub begonnen. Bildhauer. glazbene.. problemi mladih.. otkrivanje novoga i nepoznatoga. uloga viπejeziËnosti kod nas i u Europi (jeziËni portfolio). poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti). mogu posredovati i leksiËki te nije potrebno inzistirati na toËnim padeænim nastavcima. Mich interessiert die Arbeit mit Holz.. projekti i sl. briga i pomoÊ potrebitima. pripremaju priredbe. Ich möchte. egal welcher Nationalität sie sind. oblici prihvatljivog i neprihvatljivoga ponaπanja. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 1350 . Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. dann muss. obrazovanje za buduÊnost. Was kann man gegen Gewalt / Hunger / Rassendiskriminierung/Krieg.. obiËaji i njegovanje tradicije KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. NjemaËki jezik uËenika. civilno druπtvo i nevladine udruge. oblici prihvatljivog i neprihvatljivoga ponaπanja. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola. Regisseure und ihre Werke. weil.. Ich möchte. poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim primjerima iz knjiæevnosti. studieren.. kultura i supkultura (moda i modni trendovi. Europas große Erfinder/Künstler die bekanntesten Kroaten. Ich respektiere meine Mitschüler.. zaπtita okoliπa. Na kraju 8. πkolovanje KljuËne strukture i izriËaji: Wenn jemand studieren möchte. Maler. Izrauju se tematski panoi i posteri. Problemi druπtva. npr.. und dann wird man mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt. prijedlozi. poslovi u slobodno vrijeme i za vrijeme praznika KljuËne strukture i izriËaji: Hattest du einmal einen Ferienjob/Job? Hast du etwas verdient? Was hast du mit dem Geld gemacht? . obiËaji i njegovanje tradicije. Pri obradbi novoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od otprilike 10 do 12 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. blagdani.. sustavi πkolovanja. Wirst du/werden deine Freunde/dein Nachbar in den Ferien arbeiten? Bekommst du Taschengeld von deinen Eltern? Wenn das Schiff vom Festland ablegt... Komponisten. filmske i likovne umjetnosti. Was für eine Ausbildung soll man als Boutiquenbesitzer haben? Das Schulsystem in Deutschland/in . 9./Weil mir die Arbeit in diesem Verein Spaß macht. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent i preterit pravilnih i nepravilnih.. ovisnosti i njihovi uzroci. uvjerenja. Ich möchte. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika)./denn.. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja.. civilno druπtvo i nevladine udruge..Weil ich da nützlich bin. briga i pomoÊ potrebitima KljuËne strukture i izriËaji: Habt ihr schon einen Weihnachtsmarkt organisiert? Was habt ihr mit dem Geld gemacht? War jemand in einem Altersheim/Kinderheim/ Obdachlosenheim? Bist du Mitglied einer Organisation/eines Vereines? Warum? . IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima . aber. nijeËni i upitni oblik) E futur E rekcija nekih uËestalih glagola E zapovjedni naËin (2. ist anders als bei uns. 8. vaænost uËenja stranih jezika. odnosi meu naraπtajima. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Osobni podatci o sebi i poznatim osobama (prijatelji.1400 leksiËkih jedinica.. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr.. izuzev modalnih glagola (jesni. poslovi u slobodno vrijeme i za vrijeme praznika.(nicht). lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E jednina i mnoæina imenica s neodreenim i odreenim Ëlanom u svim rodovima i padeæima E jednina i mnoæina nekih imenica koje se sklanjaju po n-deklinaciji 138 6. Was wäre dir lieber: Ferien mit den Eltern an der Adria oder würdest du lieber zum ersten Mal allein zu deinem Freund in einen anderen Ort fahren? Blagdani. glazbenim. 7. stil odijevanja. no vaæno je da ih uËenici ne usvajaju izdvojeno. Neke se gramatiËke strukture. a od toga aktivno rabiti oko 1100 leksiËkih jedinica.. nego kao dio konteksta.Ich habe mir ein gutes Wörterbuch gekauft..

E inverzne upitne reËenice E izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom. naredbe. usporedba likova i djela na njemaËkom jeziku s onima poznatim iz nastave hrvatskoga jezika ili iz lektire u slobodno vrijeme. worauf. dass. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog (slikovnog/pisanog) i zvuËnoga sadræaja E globalno. πporta i zabave. znanost i umjetnost. raspoloæenja. wann. izraæavanje uzroka i posljedice.. filmske i glazbene umjetnosti. oder. leksiËkih podruËja i jeziËnih struktura: pozdravljanje. primjeri iz knjiæevnosti. denn. podrπke. s dativom i akuzativom Prilozi E stupnjevanje priloga (sistematizacija) E prilozi u sva tri stupnja komparacije E neki prilozi mjesta. Upoznaju se zanimljivosti o zemljama njemaËkoga govornoga podruËja i EU. molbe. proπlosti i buduÊnosti. Ëestitanje blagdana.. traæenje i davanje informacija. æelje. wieviel. nein i kein/e ReËenice E nezavisno sloæene reËenice s veznicima: und. Primjeri iz knjiæevnosti: narodne i autorske pjesme. dobi. E zavisno sloæene reËenice uz veznike: weil. niemand u svim padeæima E neodreena zamjenica man E upitne zamjenice: wer. was für ein/e u svim padeæima E pokazna zamjenica dieser/e/es u svim padeæima Pridjevi E stupnjevanje pridjeva E opisni pridjevi u sva tri stupnja komparacije E opisni pridjevi u funkciji atributa u svim padeæima jednine i mnoæine u svim stupnjevima (sklonidba pridjeva: odreeni Ëlan + pridjev + imenica / pridjev + imenica / neodreeni Ëlan ili posvojna zamjenica ili negacija kein/e + pridjev + imenica) Brojevi E glavni i redni brojevi Prijedlozi E sistematizacija prijedloga s genitivom. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje i samostalno voenje dijaloga u okviru poznate tematike Na razini prepoznavanja E E E konjunktiv preterita glagola haben i sein i modalnih glagola prezent i preterit pasiva kondicional (würde + infinitiv) 139 . odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. selektivno i detaljno razumijevanje teksta E sluπanje izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. zaπtita okoliπa. obveza i duænosti. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba. negodovanja i odobravanja. aber. woher. odreenog i nultoga Ëlana E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova Zamjenice E osobne. ulomak/ulomci iz romana za djecu i mlade s tematikom odrastanja uz barem jedno filmsko uprizorenje obraivanih knjiæevnih djela. dativom. was für ein/e u svim padeæima E upitne reËenice s upitnim prilozima: wieviel.. postavljanje pitanja. oslovljivanje. æivot u europskom okruæenju. izricanje radnji. roendana i sl. znanosti. pokazne zamjenice u jednini i mnoæini u svim padeæima (sistematizacija) E povratne zamjenice (sistematizacija) E neodreene zamjenice jemand. akuzativom.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu »lan E uporaba neodreenog. istaknuti ljudi i dogaaji iz svijeta umjetnosti. was. welcher/e/es. izraæavanje koliËine i cijene. wenn i als E odnosne reËenice E indirektne upitne reËenice E upitne reËenice s upitnim zamjenicama welcher/e/es. supkultura mladih. zahtjeva. wie viele. slaganja i neslaganja. osoba.. od kojih neke mogu biti tekstovi glazbenih hitova.. posvojne. prepriËavanje dogaaja i radnji u sadaπnjosti. pojava i situacija. E upitni prilozi: wie. izricanje ukusa i stajaliπta prema neËemu. naËina i uzroka E zamjeniËki prilozi: darauf. opisivanje dogaaja u vremenskom slijedu. wie viele. dafür.. predstavljanje sebe i drugih. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. opisivanje i usporeivanje predmeta. nagaanja. wofür.. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. Negacije E sistematizacija negacija: nicht. wo. NjemaËki jezik JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema tj. likovne. vremena. odgovaranje na pitanja.. womit. poneka pripovijetka o æivotu djece. o vlastitoj zemlji.. ohrabrenja. imenovanje. zahvale.

koristiti tehnike zapamÊivanja. E E E E E E E E E sudjelovanje u dramatizacijama i simulacijama dijaloπkih situacija sudjelovanje u elementarnim oblicima rasprave reprodukcija i produkcija monoloπkih tekstova imenovanje i opisivanje predmeta. Bruder/ . situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta prepriËavanje slijeda dogaaja prezentacija rezultata individualnoga i/ili skupnoga rada interpretativno Ëitanje kraÊih knjiæevnih formi izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima reprodukcija i produkcija reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom »ITANJE E globalno. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju./Schlecht. pisanje kratke priËe.). internet. ispuniti ili dopuniti tablicu. uoËiti i opisati korake koji vode do odreenoga cilja. raditi biljeπke i sluæiti se njima u prepriËavanju. tisak. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja te naËinima ponaπanja u komunikaciji. elektroniËkih pisama E stvaralaËko pisanje (npr. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. primijeniti pravilo./So... primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio)... sluæeÊi se postojeÊim znanjem. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom osme godine uËenja. dopuniti pravilo. poruka. mobilizirati predznanje putem asocijacija. svijest o moguÊim nesporazumima u interkulturalnim i interpersonalnim situacijama i razvoj osnovnih strategija za njihovo prevladavanje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E NjemaËki jezik i heterogenosti kao bitnim znaËajkama kako strane tako i vlastite kulture. Wie geht’s? Danke. meusobno usporeivati strane jezike. sastaviti listu prema nekomu naËelu. traæiti informacije prema nekomu naËelu. osoba. uËiti u suradnji s drugima. Ich bin. svijest o dinamiËnosti 140 NjemaËki kao drugi strani jezik 4. tematski usustavljivati leksik. selektivno i detaljno razumijevanje tekstova poznate tematike ukljuËujuÊi i kraÊe knjiæevne forme E uoËavanje osnovnih znaËajki razliËitih vrsta tekstova E samostalno glasno Ëitanje tekstova E pravilna uporaba reËeniËne intonacije PISANJE E ispunjavanje obrazaca E dopunjivanje teksta rijeËima prema vidnomu /zvuËnomu predloπku ili bez predloπka E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje natuknica i biljeæaka na osnovi zvuËnog ili pisanoga teksta E pisanje saæetka E pisanje kraÊih sastava prema zadanomu modelu voeni sastavak E pisanje sastavaka nakon obraenih sadræaja E pisanje Ëestitke. promijeniti perspektivu govornika. izraditi plan teksta za tekst koji uËenik namjerava sroËiti. 2.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. predviati i preispitivati pretpostavke. novoga kraja priËe ili nekoga dijela priËe koji nedostaje) E pisanje diktata INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. radnji. koristiti se medijima (televizija.. uoËavanje/prepoznavanje stereotipa i predrasuda i razvoj svijesti o potrebi njihova uklanjanja. gut. U pristupu nastavnim temama. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. Obitelj: imenovanje osoba. blagdanski obiËaji. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. izraditi plan teksta na osnovi proËitanoga teksta. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. sustavno/redovito ponavljati. sluæiti se rjeËnikom. SMS poruka. prepoznavati fraze i sluæiti se njima. naËin æivota i sl. Susreti i upoznavanje: pozdravi pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini KljuËne strukture i izriËaji: Hallo!/Guten Tag!/Guten Morgen! Auf Wiedersehen!/Tschüs! Guten Tag. predstavljanje Ëlanova uæe obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Das ist meine Familie. napraviti mentalnu mapu. pisama. pripremiti izlaganje s pomoÊu natuknica./Super. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. Wie heißt du? Ich heiße. kulturoloπkim. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. u 8. tj. provjeriti u gramatiËkom pregledu. promijeniti tekstnu vrstu.. odrediti vlastite ciljeve uËenja i kontrolirati njihovo ostvarenje. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. razglednice. so. uoËavanje utjecaja vlastite kulture na percepciju fenomena strane kulture. Frau/Herr BariÊ/Müller. Wer ist das? Das ist mein/meine Vater/Mutter. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti te uvianje razloga njihova postojanja kao osnova za razvijanje otvorenosti.

/ Ja.. Wie ist die Blume/der Baum? Sie/er ist schön/grün/groß. radnje na nastavnom satu).-Platz... Wie ist die Hose/das TShirt/der Pullover? Sie/es/er ist modern.. imenovanje godiπnjih doba i osnovnih atmosferskih prilika KljuËne strukture i izriËaji: Wie spät ist es? Es ist drei Uhr. möchten. uæa obitelj. 5.. ein T-Shirt und Turnschuhe. Was machen Anna und Peter? Sie malen. Wann hast du Geburtstag? Im April. pjesmice i druga prikladna djela djeËje knjiæevnosti... alt/neu. Wie alt ist er/sie? Er/sie ist 10.. nego ih uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama odnosno u situacijama. Wie viele Tage hat die Woche? Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag/Dienstag. kariert/gestreift/bunt. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola sein i haben i nekih najuËestalijih glagola u jednini i mnoæini vezanih uz tematska podruËja E oblici möchte. Blagdani........ 8.. klein. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA 6. Izrauju se tematski panoi i posteri. blau. dein Geschenk! Danke. Das ist mein/e Haus/Wohnung. Ëestitanje KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. neke osnovne atmosferske prilike. upoznavanju i predstavljanju. lice jednine imperativa) 9. voÊe i povrÊe).-Straße/am ..? Moj dom: imenovanje i opis prostorija u kuÊi i stanu KljuËne strukture i izriËaji: Wo wohnst du? Ich wohne in Varaædin/Stuttgart. Es ist Frühling / Sommer / Herbst / Winter. Do kraja prve godine uËenja. Prijatelji: predstavljanje. komunikacijski obrasci pri susretu. uljudno ophoenje. obiËaji i tradicija: osnovni leksik uz blagdane. Was tragen wir im Sommer/Winter.. Es ist klasse/super. LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi... Wie heißt dein/deine.. Wie viele Monate hat ein Jahr? Welchen Monat haben wir jetzt? Januar. prigodne recitacije. Wie gefällt dir das T-Shirt? Gut/nicht gut/so so..... Was machst du? Ich male/ schreibe / zeichne / spiele.. 3. Ist das dein/e. 7.. heißt. Wie ist die Schultasche/der Ball/das Lineal? Sie/er/es ist groß / klein /lang. aktivnosti u razredu razumijevanje i izvrπavanje osnovnih naredbi u πkolskom okruæenju KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Das ist ein/eine Buch/Heft/Bleistift/Kreide/Tafel. neki dijelovi odjeÊe i obuÊe.. mjeseci u godini).. 11. neki πportovi i πportske aktivnosti.. das ist mein/e. Vrijeme: izricanje kronoloπkoga vremena.. a od toga aktivno rabiti oko 120 leksiËkih jedinica.. Es regnet.. kronoloπko vrijeme (puni sat. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du ein Stück Torte. Ich fahre Rad. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno.? ©kolsko okruæenje: imenovanje predmeta (igraËke i πkolski pribor). LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja.. osnovne boje. Hier ist die Küche/das Bad/das Wohnzimmer.. möchtest. Es ist sonnig. prostorije u kuÊi i stanu..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Schwester. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije. magst E zapovjedni naËin (2. Na kraju 4. dani u tjednu. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr. igraËke i πkolski pribor. Roendan: slobodno vrijeme i druæenje s prijateljima KljuËne strukture i izriËaji: Wann hast du Geburtstag? Im April... mag. Geburtstagsparty: Alles Gute zum Geburtstag! Hier bitte..? Nein. Nimm bitte dein Buch! Gib mir den Ball! ©portske aktivnosti: imenovanje nekih πportskih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji:Treibst du Sport? Welchen Sport treibst du? Fußball / Basketball / Tennis / Tischtennis / Schwimmen / Gymnastik. Opa/Oma.. prijatelji i druæenje s njima.? NjemaËki jezik 10. Mein/meine. imenovanje KljuËne strukture i izriËaji: Wer ist das?Das ist mein/meine Freund/Freundin.. Odijevanje: imenovanje i opis nekih dijelova odjeÊe i obuÊe KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Eine Hose. Wo wohnt dein/e Freund/in? Er/sie wohnt in der .. Ich spiele gern. godiπnja doba. glavni brojevi od 0 do 20. pripremaju priredbe i sl. neki dijelovi prirodnog okoliπa (cvijeÊe. Wie sind die Turnschuhe? Sie sind. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 200 leksiËkih jedinica... links/rechts. Wie heißt er/sie? Er/sie heißt. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. ist groß/klein. aktivnosti u razredu (najËeπÊe upute i naredbe. Der/die/das... Welche Farbe hat die Tomate? 4.. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 6 do 7 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu... 141 .. u 4. proslava roendana. Prirodni okoliπ: imenovanje i opis nekih dijelova prirodnog okoliπa KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Das ist eine Blume/ein Baum.. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika.

wann Negacije E nein. nazivi nekih gradova i sl. izricanje radnji i odnosa u vremnu i prostoru. jetzt. predstavljanje sebe i drugih. Ëestitanje blagdana. roendana i sl. neka ostvarenja konkretne poezije. Ëestitanje . pozdravljanje. jedna od najpopularnijih bajki braÊe Grimm u izvornoj / modernoj verziji. E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik E razumijevanje slovkanja rijeËi GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. postavljanje pitanja. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnoga) i zvuËnoga sadræaja E razumijevanje kratkih jednostavnih izjavnih reËenica i pitanja.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Imenice E jednina nekih imenica s neodreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu E jednina nekih imenica s odreenim Ëlanom u nominativu E mnoæina nekih imenica »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu. links. manchmal. rechts. unter. E negacija kein/e u nominativu i akuzativu E upitne reËenice s upitnim rijeËima wieviel. πkolsko okruæenje. izraæavanje dobi. da. wo.. izraæavanje molbe. S subjekt + predikat + objekt: Ich habe einen Bruder. zahvale. dobi. imenovanje i opis predmeta.. odijevanje.. uljudno ophoenje. Upoznaju se imena i prezimena vrπnjaka u zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja. auf. barem jedna likovno kvalitetna izvorna slikovnica.. S subjekt + predikat + pridjev u sluæbi predikata: Die Rose ist rot. pjesmica za govorenje i pjevanje E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnica ili aplikacija/slikovnih kartica E imenovanje i jednostavno opisivanje predmeta. izricanje ukusa i stajaliπta prema neËemu. E upitni prilozi: wie... oslovljivanje. stanovanje.dir) i akuzativu (mich. wie viele. lice mnoæine imperativa i uljudno obraÊanje sa Sie) E imenica s odreenim Ëlanom u akuzativu jednine E osobne zamjenice u prvom i drugom licu jednine: (mir. zahtjeva i naredbe. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. DjeËja knjiæevnost: autorske pjesme i narodne / tradicionalne djeËje pjesmice za govorenje i/ili pjevanje. æelje. koliËine. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jeziËnih funkcija E postavljanje jednostavnih pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kratkih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E sudjelovanje u kratkim dramatizacijama E reproduciranje jednostavnih brojalica. dort. was Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata NjemaËki jezik blagdana i roendana. izraæavanje raspoloæenja.. πportske aktivnosti. E jednostavne upitne reËenice s upitnom rijeËju E inverzne upitne reËenice Na razini prepoznavanja E zapovjedni oblik nekih uËestalih glagola (2. oslovljivanje. dich) E neki prijedlozi: in. osoba i pojava. hier. nicht ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: S subjekt + predikat: Ich male. welcher/e/es JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. osoba i radnji (uz ili bez slikovnoga predloπka) E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E slovkanje »ITANJE E prepoznavanje i razumijevanje jednostavnih rijeËi i reËenica na razini poznatoga i prethodno usmeno obraenoga predloπka E glasno Ëitanje rijeËi i vrlo kratkih reËenica koje su prethodno usmeno uvjeæbane E svladavanje reËeniËne intonacije PISANJE E prepisivanje jednostavnih rijeËi i reËenica E dopunjivanje kratkoga teksta rijeËima prema vidnom ili zvuËnomu predloπku 142 Brojevi E glavni brojevi od 0 do 20 Prilozi E neki prilozi: heute. morgen. odgovaranje na pitanja. svojine. uljudno obraÊanje sa Sie E posvojne zamjenice mein/meine i dein/deine E pokazna zamjenica das E upitne zamjenice: wer.

. u 4.. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu.. tisak. osoba u πkolskom okruæenju..) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika.. Wie alt bist du? Ich bin. osobni raspored dana. 5...? . Wie alt ist deine Tante? Sie ist 43 Jahre alt. izdavanje i izvrπavanje najËeπÊih uputa i naredbi. napraviti mentalnu mapu. Wo wohnst du? Ich wohne in Karlovac/in Frankfurt. stanovanje. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. dopuniti pravilo. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama.. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju. snalaæenje u prostoru i vremenu KljuËne strukture i izriËaji: Das ist die Küche/das Bad. predstavljanje i komunikacijski obrasci pri susretu KljuËne strukture i izriËaji: Hallo!/Guten Tag!/Guten Morgen!/Abend!. Tante.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E E E NjemaËki jezik pisanje rijeËi i kratkih reËenica pisanje Ëestitke prema pisanomu predloπku uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi 5.. Wer ist das? Das ist mein/e. er ist in der Küche. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. ispuniti ili dopuniti tablicu. Sohn. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. Und dein/e Freund/in? Ich zeichne/trinke Cola. tematski usustavljivati leksik. blagdanski obiËaji. Auf Wiedersehen!/Tschüs! Wie heißt du? Ich heiße... uËiti rijeËi u kontekstu. promijeniti tekstnu vrstu. predviati i preispitivati pretpostavke. 3./Super. izricanje radnji u πkoli i u slobodno vrijeme KljuËne strukture i izriËaji: Welche Schulfächer hast du/habt ihr am Freitag? Was ist dein Lieblingsfach? Welches Fach magst du besonders gern? Die Stunde ist aus.. Wer muss die Wohnung aufräumen? Räumst du dein Zimmer auf? INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. kulturoloπkim.... Wie geht’s? Danke.. sluæiti se rjeËnikom. Ich spiele Tennis / Fußball /Handball..? Er/sie heißt. Wie heißt dein/e. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. Wie gefällt dir. U pristupu nastavnim temama.. traæiti informacije prema nekomu naËelu. koristiti tehnike zapamÊivanja. Susreti i upoznavanje: pozdravi pri susretu i opraπtanju u komunikaciji s vrπnjacima i odraslima. internet. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja. Lπufst du schnell? Wann beginnt das Fußballspiel? Stanovanje: imenovanje prostorija u kuÊi i stanu. hobiji... mobilizirati predznanje putem asocijacija.). RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. sastaviti listu prema nekomu naËelu. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti. gefällt mir/gefällt mir nicht. Wann beginnt die zweite Stunde? Das ist meine Deutschlehrerin. redovito/sustavno ponavljati. Cousin. Woher kommt sie? Sie kommt aus Sisak/Berlin. primijeniti pravilo./So so. ©kola: imenovanje nastavnih predmeta (πkolskoga pribora). primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. Cousine. meusobno usporeivati strane jezike. Ist der Herd im Bad? Nein. provoenje slobodnoga vremena i sl. 143 . Der/die/das . gut. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. Obitelj: imenovanje osoba i predstavljanje Ëlanova uæe obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Das ist meine/seine/ihre Familie. 4.. gern/nicht gern. tj. Ich bin.. πportske aktivnosti. Wo ist deine Schultasche? Slobodno vrijeme: izricanje aktivnosti u slobodno vrijeme. Schwester.. promijeniti perspektivu govornika./Nicht so gut.. ist links rechts/hier. Tochter. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom prve godine uËenja.. ihr/e Onkel.. sein/e. Bruder.. 2. koristiti se medijima (televizija. sein/e. Ich mag nicht. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja.. ihr/e. Kommen Sie bitte her... izraæavanje miπljenja KljuËne strukture i izriËaji: Was magst du? Ich mag.. uËiti u suradnji s drugima..

Do kraja druge godine uËenja u 5. bitte. radnje u slobodno vrijeme i u πkoli. Wasser.. können... pola sata). mit der Straßenbahn. OdjeÊa i kupovanje: imenovanje i opis nekih dijelova odjeÊe KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Ein Rock/Hemd. Ich huste / habe Fieber / Kopfschmerzen / Bauchschmerzen / Zahnschmerzen.. den Löffel! Tijelo i zdravlje: imenovanje i opis nekih dijelova tijela. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture obrauju na osnovi primjera i situacija te postupno uvode neki osnovni metajeziËni pojmovi. Darfst du bei Rot gehen? Musst du bei Grün warten? NjemaËki jezik IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. Ich will einen modernen Rock kaufen.? Der/die/das . möchten. neke vrste jela. 144 8.. magst E zapovjedni naËin (2. imenovanje nekih najËeπÊih zdravstvenih tegoba u djeËjoj dobi KljuËne strukture i izriËaji: Was hast du? Was tut dir weh? Ich bin krank. pjesmice i druga prikladna djela djeËje knjiæevnosti. uljudno ophoenje. Ëestitanje KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije. Gib mir. gelb/grau.. a od toga aktivno rabiti oko 220 leksiËkih jedinica.. gern/nicht gern.. ist blau/rot/gelb. prigodne recitacije.. lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E neke imenice s odreenim i neodreenim Ëlanom u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu. neki dijelovi tijela. Was machst du im Sommer/Winter.. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. mag.. nijeËni i upitni oblik). Æivotinje: imenovanje i opis kuÊnih ljubimaca. izraæavanje osobnoga odnosa prema njima.. zdravlje. godiπnja doba i izricanje kronoloπkoga vremena (pola sata) KljuËne strukture i izriËaji: Welche Jahreszeit haben wir jetzt? Winter. tut weh.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6. Vrijeme: atmosferske prilike.. druæenje s prijateljima. du u dativu (mir. Wohin fährst du? Nach München/ans Meer/in die Stadt. prijatelji i Ëlanovi obitelji. neka osnovna prometna sredstva. 10. pravilnih i nepravilnih glagola u jednini i mnoæini vezanih uz tematska podruËja E prezent modalnih glagola u jednini i mnoæini: dürfen... Mein/meine. neki πportovi i πportske aktivnosti. komunikacijski obrasci pri susretu. eine Hose/Jacke/ Bluse. snalaæenje u prostoru i vremenu. kronoloπko vrijeme (puni sat. Hast du einen Hund? Nein. Der Hund bellt. 12. kuÊni ljubimci. Izrauju se tematski panoi i posteri. möchtest.... Prehrana: imenovanje nekih vrsta jela. 9. Welche Farbe hat der/ die/das. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 320. najËeπÊe upute i naredbe.. Wie ist der/die/das. Es ist kalt/windig/neblig/wolkig. Carola möchte ein Eis essen/eine Cola trinken.? Möchten Sie/möchtest du den blauen oder den gelben Rock anprobieren? Promet: imenovanje nekih osnovnih prometnih sredstava KljuËne strukture i izriËaji: Was ist das? Ein Bus/ein Auto/eine Straßenbahn. Wann stehst du auf? Um halb sieben. πkolski pribor. Und dein/e Freund/in? Er/sie mag. . ich habe keinen Hund.. neki dijelovi odjeÊe i obuÊe.. kulturno-civilizacijski sadræaji i dr. obiËaji i tradicija: osnovni leksik uz tradicionalne blagdane. osobe u πkolskom okruæenju. dein/deine.. uljudno obraÊanje sa Sie E osobne zamjenice ich.. Milch. Womit fährst du? Ich fahre mit dem Bus/Auto. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent glagola sein i haben i nekih uËestalih jednostavnih i sloæenih.. oblici: möchte. Wann gehst du zur Schule? Um halb acht. glasanje nekih æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: Welche Tiere leben zu Hause/auf dem Lande? Der Papagei/der Hund/die Katze/die Kuh/das Schwein. ich habe eine Katze.. pripremaju priredbe i sl. æivotinja u zooloπkom vrtu i na selu.. Ich mag die Suppe nicht. imenovanje pribora za jelo KljuËne strukture i izriËaji: Was isst/trinkst du gern? Ich esse/trinke Pizza. neke osnovne atmosferske prilike.. dich) E posvojne zamjenice ispred imenica u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine: mein/meine.... 11. blagdani i obiËaji. prostorije u kuÊi i stanu. Wie ist das Wetter? Schön/schlecht.. Welche Tiere leben im Zoo? Der Affe/die Schlange/das Krokodil. redni brojevi do 10./Cola. müssen i wollen (jesni. ist groß/ klein. Ich kann nicht in die Schule gehen / Sport machen. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvodit viπe od 8 do 10 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. Blagdani. glavni brojevi od 0 do 100.? Wann hast du Tennis? Am Nachmittag.? Der/die/das.. Eier. Na kraju 5. æivotinje u zooloπkom vrtu i na selu. Marmelade. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. dir) i akuzativu (mich... Wie gefällt dir der blaue Rock/das grüne Hemd. oslovljivanje. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Pozdravi. 7... predstavljanje.

postavljanje pitanja. morgen. uljudno ophoenje. situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) E prepriËavanje slijeda nekoga dogaaja uz pomoÊ pitanja ili slikovnih poticaja E iznoπenje rezultata skupnoga rada E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E reproduciranje reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E slovkanje »ITANJE E globalno i selektivno razumijevanje jednostavnih tekstova na razini poznatoga i prethodno usmeno obraenoga predloπka E glasno Ëitanje reËenica i tekstova koji su prethodno usmeno uvjeæbani E svladavanje reËeniËne intonacije . E neki prijedlozi uz akuzativ: für. die Adria. zahtjeva i naredbe. wie. dort. zahvale. E upitni prilozi: wie.. rechts. svojine. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. regija i sl. wann. mit. πkolsko okruæenje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu sein/seine. unser/unsere te Ihr/e u obraÊanju iz poπtovanja E pokazna zamjenica das E upitne zamjenice: wer. traæenje i davanje informacija. koliËine.. zu.. manchmal. wo. molbe. E neki prijedlozi uz dativ: aus. jetzt... VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnoga/pisanoga) i zvuËnoga sadræaja E globalno i selektivno razumijevanje kratkih jednostavnih tekstova poznate tematike E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. usporedba likova iz njemaËke i hrvatske knjiæevnosti. ihr/ihre.. unter. wieviel. links. ukusa i stajaliπta prema neËemu. radnji. u funkciji atributa u nominativu i akuzativu jednine Brojevi E glavni brojevi od 0 do 100 E redni brojevi do 10 Prijedlozi E neki prijedlozi uz dativ (wo?) i akuzativ (wohin?): in. izraæavanje raspoloæenja.) E upitne reËenice s upitnim rijeËima: welcher/e/es. S subjekt + predikat + objekt: Ich habe einen Bruder. oslovljivanje. die Schweiz. izbor iz najpopularnijih bajki braÊe Grimm u izvornoj/modernoj verziji.. da. pojava i situacija. neke informacije o zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja (npr.. æelje.. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru elementarnih jeziËnih funkcija E postavljanje jednostavnih pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kratkih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E reproduciranje jednostavnih brojalica. wieviel. prehrana. Prilozi E neki prilozi: heute.. 145 NjemaËki jezik promet. nicht E kein/e u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema modelu: S subjekt + predikat: Ich male. Negacije E nein. an. odnosa u vremenu i prostoru. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. stripova ili aplikacija/slikovnih kartica E imenovanje i jednostavno opisivanje predmeta. predstavljanje sebe i drugih.. roendana i sl. oslovljivanje. πportske aktivnosti. DjeËja knjiæevnost: autorske pjesme i narodne/ tradicionalne i autorske djeËje pjesmice za govorenje i/ili za pjevanje. nazivi gradova.. S subjekt + predikat + pridjev u sluæbi predikata: Die Rose ist rot.. hier. osoba.. osoba. nach. was Pridjevi E opisni pridjevi kao dio predikata. E jednostavne upitne reËenice s upitnim rijeËima: was. likovi njemaËke djeËje knjiæevnosti upoznati u nastavi hrvatskoga jezika.. wie viele. Upoznaju se imena i prezimena vrπnjaka u zemlji/zemljama jezika cilja. Ëestitanje blagdana. stanovanje. neke aktivnosti vezane uz blagdane i obiËaje. izricanje radnji.) i o vlastitoj zemlji. pozdravljanje. odijevanje. wie viele. odgovaranje na pitanja. pjesmica za govorenje i pjevanje E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu slikovnica. E inverzne upitne reËenice E jednostavne izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom Na razini prepoznavanja E prezent modalnih glagola mögen i sollen E neke imenice s odreenim i neodreenim Ëlanom u dativu jednine i mnoæine E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr. wer.. woher JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. geradeaus. dobi.. auf. druæenje s prijateljima. imenovanje i opisivanje predmeta. wo. wann.

predviati i preispitivati pretpostavke.. voenje razgovora u trgovini i/ili na trænici.. napraviti mentalnu mapu. 3 Stück Kuchen.. Mein Freund geht lieber ins Kino als ins Theater. Was gibt es im Zentrum? Was gibt es in der Nähe? Es gibt einen/eine/ein. internet..) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. koristiti vizualne tehnike zapamÊivanja... pisanje razglednice KljuËne strukture i izriËaji: Wo warst du in den Ferien? In Deutschland. u 5. meusobno usporeivati strane jezike. Das ist ein Dorf / ein Ort / eine Kleinstadt / Stadt / Großstadt.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu PISANJE E dopunjivanje kratkoga teksta rijeËima prema vidnom ili zvuËnomu predloπku E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje jednostavnih reËenica E pisanje Ëestitke prema pisanomu predloπku E prepoznavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije... svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja. Bruder/Schwester? Ich/er/sie mag . zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. sustavno/redovito ponavljati. Platz. Haben Sie. vrsta poslova i prostora u kojima se posao obavlja KljuËne strukture i izriËaji: Wo arbeitet der/die Kellner/Programmiererin/Krankenschwester/Lehrerin/ Automechaniker/Verkäufer. NjemaËki jezik 6. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. Ungarn.. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. primijeniti pravilo. bladanski obiËaji. zu Hause.. Warst du im Museum oder im Theater? Ich gehe gern ins Museum.. 5. dopuniti pravilo.. koristiti se medijima (televizija. Wo ist die Post? Neben dem Kino/im Zentrum. Wie lange warst du in Wien/Salzburg? Ich war länger in Wien als in Salzburg. RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. provjeriti u gramatiËkom pregledu. izricanje koliËine i cijene KljuËne strukture i izriËaji: Welche Gemüsesorten / Obstsorten kennst du? Welches Gemüse/Obst magst du/magst du nicht? Was mag dein/e Freund/in. in München.! Was kostet ein Kilo/Pfund. auf dem Lande. Was hat er / sie in den Sommerferien / Winterferien / Frühlingsferien gemacht? Er/sie hat gebadet.? Das macht zusammen.. Hast du viele Prospekte und Fotos von Sehenswürdigkeiten? Praznici: opisivanje naËina i mjesta provoenja praznika... ispuniti ili dopuniti tablicu. 2. Euro. Bitte. tisak. Schule.. Moje mjesto: imenovanje nekih vaænijih objekata u mjestu KljuËne strukture i izriËaji: Ich wohne/er wohnt in. sastaviti listu prema nekomu naËelu..? Auf dem Feld.. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju.. 40 Gramm Käse. U pristupu nastavnim temama. Zu Hause ist es am schönsten. Danke. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi.). in der. mobilizirati predznanje putem asocijacija.. 146 .. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom druge godine uËenja. Sporthalle.. /keinen/keine/ kein.. znamenitosti KljuËne strukture i izriËaji: Wo warst du in den Ferien? Wie war die Reise? Das war eine wunderschöne Reise. am Meer. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. Kino. promijeniti tekstnu vrstu. Was macht er/sie? Er/sie programmiert/verkauft/bedient Gäste/ unterrichtet. Putovanja: imenovanje i opis tijeka i odrediπta putovanja. tematski usustavljivati leksik. sluæeÊi se postojeÊim znanjem.. traæiti informacije prema nekomu naËelu.? Was möchtest du? Ich möchte/brauche 2 Kilo Äpfel.. in Österreich. Hier bitte... eine Flasche Milch... keinen/keine/kein Markt. uËiti u suradnji s drugima. Post. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. tj.Cent. sluæiti se rjeËnikom.. im Gebirge/Ausland. 4. Straße/am.. izraæavanje vlastitoga ukusa. bei Oma/Opa/Tante/Onkel/Freunden. 3.. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti. Zanimanja: imenovanje nekih zanimanja. svakodnevni æivot i sl. Kupovanje namirnica: imenovanje i razlikovanje namirnica. Hotel. im Restaurant/Büro/Krankenhaus/Supermarkt. promijeniti perspektivu govornika. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). Kirche. kulturoloπkim... Museum./Geben Sie mir bitte. 2 Dosen Limonade.

. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. ein Handtuch. Du sollst die Umwelt schützen und die Umgebung sauber halten... a od toga aktivno rabiti oko 340 leksiËkih jedinica. kulturno-civilizacijski sadræaji i dr. neki vaæniji objekti u mjestu. Shampoo. hobija. ponaπanje u prirodi KljuËne strukture i izriËaji: Wir sind Naturfreunde. Was macht dein/e. Jogurt. pola i Ëetvrt sata i minute). Tennis. Süßigkeiten. müssen.. Salami. Müsli.. Ich dusche/bade/putze mir die Zähne/wasche mir die Haare.. aktivnosti vezane uz duænosti i obveze (najËeπÊe upute. 9. tijelo. Was hast du heute zu Hause gemacht? Ich habe gelesen/gespielt/gelernt/mein Zimmer aufgeräumt. prijatelji i Ëlanovi obitelji. der Rhein. Eis. sein/e.. Welche Blumensorten blühen im Garten / Schulgarten? Wie ist die Landschaft in Kroatien/ in. Seife. Wann hast du Italienisch? Montags und mittwochs um Viertel vor fünf 11.. redni brojevi do 31.. frühstücke. Aktivnosti u kuÊi: izricanje radnji u vlastitom domu KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du in der Küche? Ich decke den Tisch/spüle das Geschirr/trockne das Geschirr ab.? Osobna higijena: imenovanje nekih radnji i potrepπtina KljuËne strukture i izriËaji: Was machst du im Bad? Ich wasche mich.. spiele mit dem Freund. . kao dio konteksta. Cola.. Kakao. kupovina namirnica i prehrambene navike. putni sat.? Priroda i zaπtita okoliπa: Ëuvanje okoliπa. 7. Berliner. u 6. u vrijeme njihova obavljanja (Ëetvrt sata. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Komunikacijski obrasci pri susretu.. neki dijelovi prirodnoga okoliπa./im. πportova. ich ziehe mich an. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije.) 147 8. uljudno ophoenje. die Schweiz. πkolski predmeti i pribor. ihr/e Vater / Mutter / Bruder / Schwester in der. no vaæno je da ih uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama. pripremaju priredbe i sl.. glavni brojevi od 0 do 1000. Was machst du am Vormittag /Nachmittag/Abend? Ich sehe fern. Izrauju se tematski panoi i posteri.. Wer hat bei dir das Frühstück/Mittagessen/Abendessen gemacht? Möchtest du/möchten Sie. Fast-Food. pjesme i druga prikladna djela knjiæevnosti za djecu i mlade. prezent glagola sollen i mögen u jednini i mnoæini (jesni. Slobodno vrijeme i osobni raspored dana: imenovanje izvanπkolskih aktivnosti. naredbe i radnje). gehe in die Schule. Flüsse. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent pravilnih i nepravilnih. blagdani i proslave. Berge. wollen. zdravlje i higijena. Was brauchst du dazu? Eine Zahnbürste. kronoloπko vrijeme (dio dana. einen Spiegel. können. dativu i akuzativu jednine i mnoæine »lan E neodreeni i odreeni Ëlan (vidi imenice) E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 8 do 10 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu.. vaænost i znaËenje okoliπa. putovanja i provoenje praznika. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima.. Blumenkohl./kämme mich. Prehrana i briga za zdravlje: imenovanje obroka i njihovih osnovnih sadræaja KljuËne strukture i izriËaji: Was ist gesundes Essen? Was hast du heute gefrühstückt? Obst. Na kraju 6. die Adria..? Wie sind die Inseln. minute) KljuËne strukture i izriËaji: Hast du ein Hobby? Sammelst du etwas? Gehst du gern ins Kino? Liest du gern? Was machst du/macht er/sie am Morgen? Ich stehe/er/sie steht um zehn nach sieben auf. einen Kamm... 10. die Save.. jednostavnih i sloæenih glagola s pomoÊnim glagolima haben i sein u jednini i mnoæini (izuzev modalnih glagola) E zapovjedni naËin (2.. Was hast du gestern zu Mittag gegessen? Gemüsesuppe.. spiele Gitarre. Pommes. tj.. lice jednine i mnoæine imperativa te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E imenice s neodreenim i odreenim Ëlanom u nominativu. vrste poslova i prostora u kojima se posao obavlja. nijeËni i upitni oblik) E prezent i preterit glagola sein i haben u jednini i mnoæini E perfekt nekih pravilnih i nepravilnih.. jednostavnih i sloæenih glagola vezanih uz tematska podruËja E prezent povratnih glagola u jednini i mnoæini E prezent modalnih glagola dürfen. habe Italienisch. Tee. neka zanimanja. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 450.. prigodne recitacije. izricanje odnosa prema nekim aktivnostima..? NjemaËki jezik IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. Tomaten.. Was macht er/sie im Wohnzimmer? Er/sie sieht fern/liest. ich kämme mich. Was hast du zu Abend getrunken? Milch. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture mogu tumaËiti i eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika)... Saft.. Heute wollen wir ins Kino gehen. tradicija i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima.. Blagdani.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6.. Do kraja treÊe godine uËenja.

situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) E iznoπenje rezultata individualnoga i/ili skupnoga rada E izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima E izgovaranje reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E slovkanje »ITANJE E globalno i selektivno razumijevanje jednostavnih tekstova na razini poznatoga i prethodno usmeno obraenoga predloπka ili nepoznatoga. welcher/e/es. wo.. JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. dobi. molbe. prehrana. obveza i duænosti. zahvale. predstavljanje sebe i drugih. usporedba likova iz djela njemaËke i hrvatske knjiæevnost. ukusa i stajaliπta prema neËemu.. E povezivanje vidnoga (slikovnoga/pisanoga) i zvuËnoga sadræaja. an. izraæavanje koliËine. vor. oslovljivanje. radnji. morgen. wie viele. bei. aktivnosti u slobodno vrijeme.. links. unter. rechts. naredbe... zaπtita okoliπa i sl.. izraæavanje dogaaja i radnji u sadaπnjosti i proπlosti. Upoznaju se neke osnovne informacije i zanimljivosti o zemlji/zemljama njemaËkoga govornoga podruËja i o vlastitoj zemlji. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku. manchmal. nicht E kein/e u nominativu i akuzativu jednine i mnoæine ReËenice E nezavisno sloæene reËenice uz veznike: aber. putovanja..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Zamjenice E osobne zamjenice u nominativu. dativu i akuzativu jednine i mnoæine E posvojne zamjenice u svim padeæima jednine i mnoæine E povratne zamjenice u dativu i akuzativu jednine i mnoæine E upitne zamjenice: wer. po moguÊnosti barem jedno filmsko uprizorenje obraivanih knjiæevnih djela. Ëestitanje blagdana. pozdravljanje. ali u okviru poznate tematike E glasno Ëitanje poznatih reËenica i tekstova E svladavanje reËeniËne intonacije 148 . auf.. E upitni prilozi: wie. hier. denn E jednostavne upitne reËenice s upitnim rijeËima: wieviel. odgovaranje na pitanja. da. Negacije E nein. likovi iz njemaËke knjiæevnosti upoznati u nastavi hrvatskog jezika. E globalno i selektivno razumijevanje kraÊih tekstova poznate tematike E navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA.. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje kratkih dijaloga uz samostalnu izmjenu pojedinih elemenata E sudjelovanje u kratkim dramatizacijama E reproduciranje pjesmica za recitiranje i pjevanje E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta E imenovanje i opisivanje predmeta. svojine. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. Prilozi E stupnjevanje pravilnih priloga E prilozi u svim stupnjevima komparacije E neki prilozi: heute. was. welcher/e/es u nominativu Pridjevi E stupnjevanje pravilnih pridjeva E opisni pridjevi kao dio predikata u svim stupnjevima komparacije E opisni pridjevi u funkciji atributa u nominativu i akuzativu jednine Brojevi E glavni brojevi od 0 do 1000 E redni brojevi do 31 (leksiËko posredovanje) Prijedlozi E prijedlozi uz dativ (wo?) i akuzativ (wohin?): in. mit.. imenovanje i usporeivanje predmeta. E prijedlozi uz akuzativ: für. osoba i pojava. roendana i sl. jednostavnije djeËje priËe i basne. wie viele. E prijedlozi uz dativ: aus. zahtjeva. jetzt. gestern. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba. woher E inverzne upitne reËenice E jednostavne izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom Na razini prepoznavanja E imenice s neodreenim i odreenim Ëlanom u genitivu jednine i mnoæine E upitne reËenice s upitnim prilozima: womit. postavljanje pitanja. geradeaus.. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. traæenje i davanje informacija. wann.. oder. wieviel. æelje.. neke aktivnosti vezane uz blagdane i obiËaje. izricanje radnji. DjeËja knjiæevnost: tematski prikladne narodne i autorske pjesme. zu. osoba.. dort. NjemaËki jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki.. raspoloæenja. nach. uljudno ophoenje.

provjeriti u gramatiËkom pregledu. knjiænicu. svijest o moguÊim nesporazumima u interkulturalnim i interpersonalnim situacijama i razvoj osnovnih strategija za njihovo prevladavanje. blagdanski obiËaji. sustavno/redovito ponavljati. promijeniti tekstnu vrstu. koriπtenja medija u svakodnevici KljuËne strukture i izriËaji: Siehst du gern fern? Welche Sendungen interessieren dich? Spielst du gern am Computer? Surfst du im Internet? Ja. ©kola: æivot u πkoli. Wer ist dein/e Lieblingsautor/in /Schauspieler/in? Liest du gern Zeitungen / Comics / Jugendmagazine / Modezeitschriften. Prijatelji: druπtveno okruæenje. U pristupu nastavnim temama. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom treÊe godine uËenja. meusobno usporeivati strane jezike. kulturoloπkim. 149 . 4. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. uoËiti korake koji vode do odreenoga cilja. 5. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). die rauchen? Welche Gefahren bringen Drogen mit sich? Mediji: njegovanje kulture Ëitanja. raditi biljeπke i sluæiti se njima u prepriËavanju.. dopuniti pravilo. tisak.. von mir für dich... traæiti informacije prema nekomu naËelu. Welche Sportarten magst du? Schwimmen. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1.. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja te naËinima ponaπanja u komunikaciji. gelesen . razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. Welche Fäher interessieren dich besonders? Warum? Welche Fächer machen dir Schwierigkeiten? Warum? Man muss das ganze Leben lang lernen! Warum hast du Probleme in der Schule? Ich bin verliebt. napraviti mentalnu mapu. izraditi plan teksta na osnovi proËitanoga teksta. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi.. kraÊega pisma E pisanje kratkih diktata INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. tematski usustavljivati leksik.. sastaviti listu prema nekomu naËelu.. tj. razgovor o bliænjima KljuËne strukture i izriËaji: Wohnt deine Oma bei euch? Hilfst du deinen Großeltern gern? Wer macht was bei dir zu Hause? Was macht ihr alle zusammen? Habt ihr gute Beziehungen zu euren Nachbarn? Sind deine Eltern streng/tolerant. njihovi interesi i potrebe KljuËne strukture i izriËaji: Hast du viele Freunde? Hast du in den Ferien viele Freundschaften geschlossen? Kommen deine Freunde oft zu dir? Wie groß ist deine Clique? Was macht ihr zusammen? Wo trefft ihr euch? Was ärgert dich? Ungerechtigkeit. pitanja) E pisanje jednostavnih reËenica koje sadræajno Ëine kraÊi sastavak E pisanje Ëestitke. znaËaj i vrijednost prijateljstva. promijeniti perspektivu govornika. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. razglednice.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. uËiti u suradnji s drugima. usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. Heute Abend gehe ich ins Theater/Kino/Konzert/auf die Party.? Welche? Warum? 3. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. internet. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju. teænja πto boljim uËincima rada i veÊem znanju KljuËne strukture i izriËaji: Was habt ihr gestern in der Schule gemacht? Wie immer: Wir haben geschrieben.. problemi mladih. snoπljivost meu Ëlanovima obitelji. u 6. odlasci u kino. koristiti se medijima (televizija. koristiti tehnike zapamÊivanja. opasnosti suvremenoga svijeta KljuËne strukture i izriËaji: Treibst du Sport? Ja/Nein. ispuniti ili dopuniti tablicu. sluæeÊi se postojeÊim znanjem.). kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti te uvianje razloga njihova postojanja kao osnova za razvijanje otvorenosti. mobilizirati predznanje putem asocijacija. problemi koji se javljaju. Obitelj: æivot u obitelji. sluæiti se rjeËnikom.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu PISANJE E dopunjivanje kratkoga teksta rijeËima prema vidnom ili zvuËnomu predloπku E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje kraÊih sastavaka uz predloæeni model struktura (npr. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. Du sollst aber auch lesen. Slobodno vrijeme i aktivnosti koje pozitivno utjeËu na razvoj mladoga Ëovjeka: bavljenje πportom. NjemaËki jezik 7. primijeniti pravilo.? Hast du Freunde im Ausland? Hast du Kontakt mit ihnen? 2. Sport treiben ist gesund. svakodnevni æivot i sl.. pripremiti izlaganje pomoÊu natuknica.. Was interessiert dich? Ist das Geschenk für mich? Ja. predviati i preispitivati pretpostavke. Welche Filme magst du? Gehst du in die Musikschule? Spielst du ein Instrument? Wer tritt heute Abend auf? Kennst du Schüler. kazaliπte..

Damals gab es keinen Fernseher.. am Meer/auf dem Land.? NjemaËki jezik IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. 150 . nijeËni i upitni oblik) E zapovjedni naËin (2.? Was ist an Kroatien/Deutschland. Wie kann man die Umweltverschmutzung verhindern? Die Menschen in Europa sind umweltbewusst.? Welche typischen Spezialitäteten/welche kulturellen Denkmäler gibt es in. zaπtita okoliπa. Neke se gramatiËke strukture. praznici.. obiËajima i naËinu odræavanja tradicije. kronoloπko vrijeme (dijelovi dana). u 7. Kleine Häuser sind gemütlich. Wie hast du die Ferien verbracht? Ich bin gewandert/habe meine Freunde besucht. maπta. kao dio konteksta..? Wie ist das Meer/wie sind die Berge in .. obrauju prikladna knjiæevna djela za djecu i mlade. opasnosti po zdravlje koje donosi moderna civilizacija KljuËne strukture i izriËaji: Wie war es im Gebirge? Wunderschön. kultura stanovanja i naËin æivljenja danas i nekada KljuËne strukture i izriËaji: Wo wohnst du? In Rijeka/in München.. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. Izrauju se tematski panoi i posteri. izvanπkolske aktivnosti. Was habt ihr gegessen/getrunken? Butterbrot mit warmer Milch.. aktivnosti u πkoli i æivot u πkoli. odnosi u prostoru. stanovanje (prostorije. dopisivanje. kein Fast Food essen.. Zaπtita okoliπa: ugroæenost prirode. 9. Zemljoznanstvo: prirodne ljepote i znamenitosti domovine i zemalja njemaËkoga govornog podruËja KljuËne strukture i izriËaji: Wie ist das Klima in .. Do kraja Ëetvrte godine uËenja. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola. mediji (Ëitanje. namjeπtaj. projekti i sl.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6. izuzev modalnih glagola (jesni. keine Spülmaschine. no vaæno je da ih uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama tj. znaËaj zaπtite prirodnoga okoliπa KljuËne strukture i izriËaji: Welche Gefahren bringt die Umweltverschmutzung? Wohin mit dem Müll? Man soll den Müll trennen und in die Mülltonne werfen... Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 10 do 12 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. nijeËni i upitni oblik) E preterit pravilnih i nepravilnih. motivacija za uËenje. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika).? Wie ist die Landschaft? Gibt es viele Wälder... Briga za zdravlje: zdrav æivot. πira obitelj). pripremaju priredbe. Wo lebte deine Uroma? Auf dem Lande. warme Gemüsesuppe. npr. Putovanja: Ëari putovanja. Ich wohne in einem kleinen Haus/in einer alten Wohnung neben dem Park. dnevni i tjedni raspored aktivnosti.. Na kraju 7. Salzstangen. blagdani i proslave. Flüsse. nicht zu viel Fleisch essen. prijedlozi. slobodno vrijeme. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr.. 11. aktivnosti u kuÊi). upoznavanje novih krajeva i njihovih karakteristiËnih obiljeæja KljuËne strukture i izriËaji: Wo warst du in den Sommerferien/Winterferien? Ich war in Deutschland/in Österreich. vaænost bavljenja πportom i drugim pozitivnim aktivnostima u slobodno vrijeme. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola u jednini i mnoæini E prezent i preterit modalnih glagola u jednini i mnoæini (jesni. gledanje televizije).. a od toga aktivno rabiti oko 490 leksiËkih jedinica. Stanovanje: mjesto stanovanja. Man muss Wasser sparen! Wir schützen die Umwelt. interessant? Was für Naturschönheiten gibt es in .. Was ist gesundes Essen/gesunde Ernährung? Nicht zu schnell essen.. Meine Eltern kamen später in die Stadt.. Wie war es in der Zeit unserer Großeltern? Sie lebten ohne fließendes Wasser. atmosferske prilike. zdrava prehrana. briga o zdravlju. 7. nazivi nastavnih predmeta (raspored sati). razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent pravilnih i nepravilnih. mogu posredovati i leksiËki te nije potrebno inzistirati na toËnim padeænim nastavcima. tradicija i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. grünen Salat . jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola E perfekt pravilnih i nepravilnih. opasnosti suvremenoga svijeta. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 640 leksiËkih jedinica.. Blagdani..... lice jednine i mnoæine te uljudno obraÊanje sa Sie) 8. neki vaæniji objekti u mjestu. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Iznoπenje osobnih podataka o sebi i poznatim osobama (prijatelji. pogotovo pri slobodnom govoru. odnosi s bliænjima. Meine Eltern wollten ihre Freunde in Deutschland besuchen. pustolovine KljuËne strukture i izriËaji: Wovon träumst du gern? Schreibst du manchmal über deine Erlebnisse? Machst du dir Gedanken über die Reisen? Was für Abenteuer hast du erlebt? 12.. Doæivljaji iz æivota: vlastiti doæivljaji. putovanja. 10.

das schöne Kroatien. prehrambene navike. niemand u svim padeæima E opisni pridjevi u funkciji atributa u svim padeæima jednine i mnoæine u pozitivu (sklonidba pridjeva: odreeni Ëlan + pridjev + imenica/pridjev + imenica/neodreeni Ëlan ili posvojna zamjenica ili negacija kein + pridjev + imenica) E redni brojevi i nadnevak sa sklonidbom E zavisno sloæene reËenice uz veznik als E odnosne reËenice NjemaËki jezik JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje i oslovljivanje. welcher/e/es u nominativu Pridjevi E stupnjevanje pravilnih i nepravilnih pridjeva E opisni pridjevi kao dio predikata u sva tri stupnja komparacije Brojevi E glavni brojevi. odobravanja i neodobravanja. prepriËavanje dogaaja.) Zamjenice E osobne. die Schweiz. imenovanje i opisivanje predmeta. putovanja. naredbe. wo. E zavisno sloæene reËenice uz veznike: weil. predstavljanje sebe i drugih. slaganja i neslaganja. uz. izraæavanje molbe. neka basna. mediji. zahvale. der Rhein. wenn E upitne reËenice s upitnim rijeËima: wieviel. Ëestitanje blagdana. wie viele. traæenje i davanje informacija. träumen von + D.. æelje. Negacije E sistematizacija negacija: nicht. postavljanje pitanja. sich ärgern über + A E jednina i mnoæina nekih imenica koje se sklanjaju po n-deklinaciji E neodreena zamjenica man E neodreene zamjenice: jemand.. ulomci iz romana za djecu i mlade s tematikom odrastanja. koliËine i svojine. ukusa i stajaliπta prema neËemu. likovi iz njemaËke knjiæevnosti poznati iz nastave hrvatskoga jezika. nein i kein/e ReËenice E nezavisno sloæene reËenice uz veznike: aber. E inverzne upitne reËenice E jednostavne izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom Na razini prepoznavanja E rekcija nekih uËestalih glagola: gefallen. beschreiben. denn. posvojne.. problemi mladih. sich interessieren für + A. neka jednostavnija priËa o djetinjstvu. die Save. pokazne zamjenice u jednini i mnoæini u svim padeæima E povratne zamjenice u dativu i akuzativu jednine i mnoæine E upitne zamjenice: wer. zdravlje. neodreenoga i nultoga Ëlana E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova (npr. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reproduciranje i samostalno voenje dijaloga u okviru poznate tematike E sudjelovanje u dramatizacijama i jednostavnim raspravama E reproduciranje pjesama za recitiranje i pjevanje 151 . osoba. izraæavanje dobi. ekologija. helfen. Knjiæevnost: narodne i autorske pjesme. obitelj.. vremena. izraæavanje dogaaja i radnji u sadaπnjosti i proπlosti. womit. aktivnosti u slobodno vrijeme. obveza i duænosti. pojava i situacija. redni brojevi bez sklonidbe te nadnevak bez sklonidbe Prijedlozi E sistematizacija prijedloga Prilozi E stupnjevanje pravilnih i nepravilnih priloga E prilozi u sva tri stupnja komparacije E neki prilozi mjesta. πporta i zabave. od kojih neke mogu biti tekstovi glazbenih hitova. izricanje odnosa u vremenu i prostoru.. obiljeæavanje blagdana i obiËaji. dass.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Imenice E imenice s neodreenim i odreenim Ëlanom u svim rodovima i padeæima u jednini i mnoæini (sistematizacija sklonidbe imenica) »lan E uporaba odreenoga. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. die Adria. woher. barem jedno filmsko uprizorenje obraivanih knjiæevnih djela... zahtjeva. aktualni dogaaji i poznati predstavnici njemaËkoga govornoga podruËja iz svijeta glazbene i likovne umjetnosti. naËina i uzroka E upitni prilozi: wie. wieviel. sich freuen auf +A. oder. roendana i sl. odgovaranje na pitanja. prijateljstvo. geben.. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. die Türkei. Upoznaju se informacije o zemljama njemaËkoga govornoga podruËja i o Europskoj uniji u korelaciji s vlastitom zemljom. filma. po moguÊnosti. wann. wie viele. was. welcher/e/es. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnoga/pisanoga) i zvuËnoga sadræaja E globalno i selektivo razumijevanje tekstova E sluπanje izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. raspoloæenja. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba.

sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti te uvianje razloga njihova postojanja kao osnova za razvijanje otvorenosti. pisanje novoga kraja priËe ili dijela priËe koji nedostaje) E pisanje kraÊih diktata INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. problemi mladih. U pristupu nastavnim temama. multikulturalnost i vaænost uËenja stranih jezika: EU. in der Disko oder auf Partys? Wollen sie so aussehen wie alle./ am besten? In der EU gibt es 20 offizielle Sprachen. poruke E stvaralaËko pisanje (npr. raditi biljeπke i sluæiti se njima u prepriËavanju. Europsko okruæenje. provjeriti u gramatiËkom pregledu. odrediti vlastite ciljeve uËenja i kontrolirati njihovo ostvarenje. uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. blagdanski obiËaji. senzibilizacija za uoËavanje/prepoznavanje stereotipa i predrasuda i razvoj svijesti o potrebi njihova uklanjanja. radnji. 3. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja. izraditi plan teksta za tekst koji uËenik namjerava sroËiti. pripadnost skupini i izdvojenost KljuËne strukture i izriËaji: Ihr Bruder provoziert sie und schon gibt es einen Streit. primijeniti pravilo. sliËnosti i povezanosti kultura KljuËne strukture i izriËaji: Welche Sprache/n sprichst du gut/besser als. pisma. naËin æivota i sl. Die europäische Flagge hat zwölf Sterne. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. 2. Wenn man sich kennt.. pripremiti izlaganje s pomoÊu natuknica. razvoj svijesti o utjecaju vlastite kulture na percepciju fenomena strane kulture. kulturoloπkim. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. natuknice i pitanja) E pisanje Ëestitke. osoba. stil odijevanja KljuËne strukture i izriËaji: Was tragen Jugendliche in der Schule.. tj.. Nach langen Diskussionen mit den Eltern haben Lena und Lukas einen Computer bekommen.. promijeniti perspektivu govornika. oder entscheiden sie sich lieber für einen individuellen Stil? Wir wissen jetzt. napraviti mentalnu mapu.sie hat sich modische Kleidung gekauft. izraditi plan teksta na osnovi proËitanoga teksta. versteht man sich besser. uËiti u suradnji s drugima. tematski usustavljivati leksik.. razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju. wie sie ihren eigenen Stil zusammen stelllt und ob sie viel Geld für ihre Kleidung ausgibt. svijest o moguÊim nesporazumima u interkulturalnim i interpersonalnim situacijama i razvoj osnovnih strategija za njihovo prevladavanje. koristiti tehnike zapamÊivanja. tisak. Ihre Freundinnen waren verblüfft . . RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1. svijest o dinamiËnosti i heterogenosti kao bitnim znaËajkama kako strane tako i vlastite kulture.. ispuniti ili dopuniti tablicu. razglednice. Bei gutem Wetter trifft sie sich mit Kindern aus der Nachbarschaft.). u 7. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom Ëetvrte godine uËenja. Warum feiert die EU am 9. situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) prepriËavanje slijeda dogaaja iznoπenje rezultata individualnoga i/ili skupnoga rada izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima reproduciranje reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom »ITANJE E globalno. internet. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja te naËinima ponaπanja u komunikaciji. Die deutschen Austauschschüler wohnen in ihren französischen Gastfamilien. predviati i preispitivati pretpostavke.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. zakljuËivati o 152 8. dopuniti pravilo. Mai ihren Europatag? Wie kam Europa zu seinem Namen? EU-Länder und ihre Hauptstädte sind. selektivno i detaljno razumijevanje tekstova E uoËavanje karakteristika razliËitih vrsta tekstova E samostalno glasno Ëitanje E pravilna uporaba reËeniËne intonacije PISANJE E dopunjivanje teksta rijeËima prema vidnom ili zvuËnomu predloπku E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje natuknica i biljeæaka na osnovi proËitanoga teksta E pisanje kraÊih sastava uz predloæeni model (npr.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E NjemaËki jezik znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. Kultura i supkultura mladih: moda i modni trendovi. traæiti informacije prema nekomu naËelu. mobilizirati predznanje putem asocijacija. sastaviti listu prema nekomu naËelu. sluæiti se rjeËnikom. primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. promijeniti tekstnu vrstu. E E E E E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta imenovanje i opisivanje predmeta. uoËiti i opisati korake koji vode do odreenoga cilja. meusobno usporeivati strane jezike. Mladi u obiteljskom i druπtvenom okruæenju: odnosi meu naraπtajima. koristiti se medijima (televizija. sustavno/redovito ponavljati.

Oblici prihvatljivoga i neprihvatljivog ponaπanja. egal welcher Nationalität sie sind. zdrava prehrana. Was für eine Ausbildung soll man als Boutiquenbesitzer haben? Das Schulsystem in Deutschland ist anders als bei uns. und dann kann ich studieren. zdrava prehrana KljuËne strukture i izriËaji: Kaufen Sie Produkte mit wenig Verpackung! Man soll weniger heizen. u 8. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali razumjeti oko 840 leksiËkih jedinica. Ich möchte.. glazbene. Ich möchte. Wie verdienst du dein Taschengeld? Blagdani. prijedlozi... osobnost i uvjerenja. obrauju prikladna knjiæevna djela za djecu i mlade. turizam. filmske i likovne umjetnosti. Na kraju 8. Svijet znanosti i umjetnosti: otkrivanje novog i nepoznatog u knjiæevnim. Sadræaji se obogaÊuju sluπnim i vidnim materijalima. 9.. Wofür/Für wen interessierst du dich? Wovon/Von wem bist du begeistert? Was ist sein/ihr Beitrag zur Weltkultur? Slobodno vrijeme i praznici: putovanja.die bekanntesten Kroaten. mogu posredovati i leksiËki te nije potrebno inzistirati na toËnim padeænim nastavcima. /Dieses Studium. problemi druπtva. oder ich kann eine gute Arbeit finden. projekti i sl. npr. praznici.. problemi druπtva KljuËne strukture i izriËaji: Der Streit fängt meist harmlos an. putovanja u strane zemlje. NjemaËki jezik IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se teme po izboru nastavnika i/ili prema interesima uËenika. oblici poæeljnog i nepoæeljnoga ponaπanja.. briga o zdravlju. /Dieser Job. odijevanje i moda. dann muss. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Osobni podatci o sebi i poznatim osobama (prijatelji. 5. poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim primjerima iz knjiæevnosti. Diese Schule. und dann. Was wäre dir lieber: Ferien mit den Eltern an der Adria oder möchtest du lieber zum ersten Mal allein zu deinem Freund in einen anderen Ort fahren? Ich werde in den Ferien bei McDonald's/in einem Tierheim jobben.. no vaæno je da ih uËenici ne usvajaju izdvojeno. predrasude i stereotipi u multikulturalnom okruæenju i izvan njega. razreda uËenici bi trebali raspolagati sljedeÊim jeziËnim strukturama: Glagoli E prezent pravilnih i nepravilnih. πkolovanje KljuËne strukture i izriËaji: Wenn jemand studieren möchte. 8.. πira obitelj. Worum geht es in diesem Text? Wovon handelt diese Geschichte? Wie heißt die Hauptperson? Was für eine Person ist sie/er? Welche Charaktereigenschaften hat er/sie? Möchtest du an seiner/ ihrer Stelle sein? Warum? Wovon berichtet man in diesem Artikel? Europas große Erfinder/Künstler . Ernährst du dich gesund? Ihre Eltern finden gesundes Essen wichtig und kochen mit Olivenöl. pogotovo pri slobodnom govoru.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4. uloga viπejeziËnosti kod nas i u Europi. Nach dem Abitur will ich Medizin studieren. Man hat ihn mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt. poslovi u slobodno vrijeme i za vrijeme praznika KljuËne strukture i izriËaji: Wenn das Schiff vom Festland ablegt. odnosi u obitelji. nijeËni i upitni oblik) E preterit pravilnih i nepravilnih.. Ich möchte darum Zimmermann werden... Neke se gramatiËke strukture. Mich interessiert die Arbeit mit Holz.. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola. Zaπtita okoliπa... poznate osobe iz svijeta umjetnosti i znanosti). weil/denn. uËenje stranih jezika. Ich respektiere meine Mitschüler. lice jednine i mnoæine te uljudno obraÊanje sa Sie) Imenice E jednina i mnoæina imenica s neodreenim i odreenim Ëlanom u svim rodovima i padeæima E jednina i mnoæina nekih imenica koje se sklanjaju po n-deklinaciji 153 6. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola E perfekt pravilnih i nepravilnih. Was kann man gegen Gewalt/Hunger/Rassendiskriminierung/den Krieg tun? Obrazovanje za buduÊnost: odabir zanimanja. Do kraja pete godine uËenja. . jednostavnih i sloæenih te povratnih glagola E prezent i preterit modalnih glagola (jesni... Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 10 do 12 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. glazbenim.. a od toga aktivno rabiti oko 670 leksiËkih jedinica.. kulturnocivilizacijski sadræaji i dr. nego kao dio konteksta. problemi mladih. pripremaju priredbe. obiËaji i njegovanje tradicije KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno (uz odmjerenu uporabu metajezika). Izrauju se tematski panoi i posteri. ekologija. obrazovanje. denke ich: Jetzt hat der Urlaub begonnen. poslovi u slobodno vrijeme. briga o zdravlju. izuzev modalnih glagola (jesni. keine Getränke in Dosen kaufen. zanimanja. nijeËni i upitni oblik) E futur E rekcija nekih uËestalih glagola E zapovjedni naËin (2. blagdani i proslave.. obiËajima i naËinu njegovanja tradicije.. likovnim i filmskim djelima. 7.

proπlosti i buduÊnosti. pokazne zamjenice u jednini i mnoæini u svim padeæima (sistematizacija) E povratne zamjenice (sistematizacija) E neodreene zamjenice jemand. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. znanost i umjetnost. IZGOVOR E verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jeziËnih funkcija E postavljanje pitanja u okviru poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja te odgovaranje na takva pitanja E reprodukcija i samostalno voenje dijaloga u okviru poznate tematike E sudjelovanje u dramatizacijama i simulacijama dijaloπkih situacija E sudjelovanje u elementarnim oblicima rasprave E reprodukcija i produkcija monoloπkih tekstova u okviru poznate tematike E povezivanje elemenata priËe s pomoÊu aplikacija ili dijelova teksta E imenovanje i opisivanje predmeta. obveza i duænosti. was für ein/e u svim padeæima Pridjevi E stupnjevanje pridjeva E opisni pridjevi kao dio predikata u sva tri stupnja komparacije Brojevi E glavni brojevi. dass. ulomak/ulomci iz romana za djecu i mlade s tematikom odrastanja. pojava i situacija. prepriËavanje . E zavisno sloæene reËenice uz veznike: weil. supkultura mladih. odreenog i nultoga Ëlana E uporaba Ëlana uz imena zemalja i geografskih pojmova Zamjenice E osobne. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji uvrπteni su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije kao npr. zahvale. niemand u svim padeæima E neodreena zamjenica man E pokazna zamjenica dieser/e/es u svim padeæima E upitne zamjenice: wer. was. naredbe.. dativom. izraæavanje uzroka i posljedice. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. primjeri iz likovne. barem jedno filmsko uprizorenje obraivanih knjiæevnih djela. æelje. Upoznaju se zanimljivosti o zemljama njemaËkoga govornoga podruËja i EU. oder. zaπtita okoliπa.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu »lan E uporaba neodreenog. dobi. wo. znanosti. wenn i als E odnosne reËenice E indirektne upitne reËenice E upitne reËenice s upitnim zamjenicama welcher/e/es. radnji. podrπke. odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba. poneka pripovijetka o æivotu djece. Ëestitanje blagdana. Knjiæevnost: narodne i autorske pjesme. osoba. istaknuti ljudi i dogaaji iz svijeta umjetnosti... VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnog (slikovnoga/pisanoga) i zvuËnoga sadræaja E globalno. πporta i zabave. slaganja i neslaganja. wie viele. roendana i sl. aber. wann. od kojih neke mogu biti tekstovi glazbenih hitova. osoba. uz. imenovanje. raspoloæenja. izricanje ukusa i stajaliπta prema neËemu. E zamjeniËki prilozi: darauf. naËina i uzroka E upitni prilozi: wie. æivot u europskom okruæenju. likovi i djela iz njemaËke knjiæevnosti poznati iz nastave hrvatskog jezika ili iz lektire u slobodno vrijeme. postavljanje pitanja. po moguÊnosti. nein i kein/e ReËenice E nezavisno sloæene reËenice s veznicima: und. predstavljanje sebe i drugih. opisivanje i usporeivanje predmeta. ohrabrenja. negodovanja i odobravanja. cijene. nagaanja.. zahtjeva. opisivanje dogaaja u vremenskom slijedu. wieviel. o vlastitoj zemlji. worauf. izraæavanje koliËine. was für ein/e u svim padeæima E inverzne upitne reËenice E izjavne i upitne reËenice s modalnim glagolom NjemaËki jezik dogaaja i radnji u sadaπnjosti. dafür Negacije E sistematizacija negacija: nicht. filmske i glazbene umjetnosti. 154 Na razini prepoznavanja E E E E konjunktiv preterita glagola haben i sein i modalnih glagola kondicional (würde + infinitiv) prezent i preterit pasiva opisni pridjevi u funkciji atributa u svim padeæima jednine i mnoæine u svim stupnjevima (sklonidba pridjeva: odreeni Ëlan + pridjev + imenica / pridjev + imenica / neodreeni Ëlan ili posvojna zamjenica ili negacija kein/e + pridjev + imenica) JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje. welcher/e/es. akuzativom te s dativom i akuzativom Prilozi E stupnjevanje priloga (sistematizacija) E prilozi u sva tri stupnja komparacije E neki prilozi mjesta. selektivno i detaljno razumijevanje teksta E sluπanje izgovora i intonacije izvornih govornika (zvuËni tekstovi) E svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemaËkoga jezika u odnosu na materinski jezik GOVORENJE: GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA. vremena. traæenje i davanje informacija. oslovljivanje. molbe. odgovaranje na pitanja. redni brojevi i nadnevak sa sklonidbom Prijedlozi E sistematizacija prijedloga s genitivom. denn. izricanje radnji. posvojne.

uoËiti i oznaËiti pravilnosti i analogije. tolerancije i empatije prema drugom i drugaËijemu (npr. svijest o dinamiËnosti i heterogenosti kao bitnim znaËajkama kako strane tako i vlastite kulture. prepoznavati fraze i sluæiti se njima. naËin æivota i sl. tematski usustavljivati leksik. svijest o moguÊim nesporazumima u interkulturalnim i interpersonalnim situacijama i razvoj osnovnih strategija za njihovo prevladavanje. elektroniËkih pisama E stvaralaËko pisanje (npr. uoËavanje utjecaja vlastite kulture na percepciju fenomena strane kulture. selektivno i detaljno razumijevanje kraÊih tekstova poznate tematike E uoËavanje osnovnih znaËajki razliËitih vrsta tekstova E samostalno glasno Ëitanje tekstova E pravilna uporaba reËeniËne intonacije PISANJE E ispunjavanje obrazaca E dopunjivanje teksta rijeËima prema vidnomu/zvuËnomu predloπku ili bez predloπka E dopunjivanje dijelova teksta koji nedostaju E pisanje natuknica i biljeæaka na osnovi zvuËnog ili pisanoga teksta E pisanje saæetka E pisanje kraÊih sastavaka prema zadanomu modelu voeni sastavak E pisanje Ëestitke. u 8. traæiti informacije prema nekomu naËelu. sluæeÊi se postojeÊim znanjem. razglednice.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu situacija i dogaaja (sa ili bez slikovnoga predloπka) prepriËavanje slijeda dogaaja iznoπenje rezultata individualnoga i/ili skupnoga rada interpretativno Ëitanje kraÊih knjiæevnih formi izgovaranje specifiËnih glasova njemaËkoga jezika u rijeËima reprodukcija i produkcija reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom NjemaËki jezik STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM UËenici bi tijekom pete godine uËenja. pripremiti izlaganje pomoÊu natuknica. odrediti vlastite ciljeve uËenja i kontrolirati njihovo ostvarenje. mobilizirati predznanje putem asocijacija. sluæiti se znanjem materinskoga jezika i stranih jezika koje uËenik uËi. izraditi plan teksta na osnovi proËitanoga teksta.. izraditi plan teksta za tekst koji uËenik namjerava sroËiti. koristiti tehnike zapamÊivanja. meusobno usporeivati strane jezike. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim situacijama: uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti te uvianje razloga njihova postojanja kao osnova za razvijanje otvorenosti. napraviti mentalnu mapu. tisak. SMS poruka. predviati i preispitivati pretpostavke. pisanje novoga kraja priËe ili nekoga dijela priËe koji nedostaje) E pisanje diktata INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. E E E E E »ITANJE E globalno. svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja te naËinima ponaπanja u komunikaciji. uoËiti i opisati korake koji vode do odreenoga cilja. internet.) i edukacijskim programima primjereno dobi i jeziËnoj razini uËenika. ispuniti ili dopuniti tablicu. 155 . razredu trebali nauËiti: sluæiti se vizualnim elementima radi zapamÊivanja jeziËnih sadræaja i kao pomoÊi pri razumijevanju.. koristiti se medijima (televizija. promijeniti tekstnu vrstu. sustavno/redovito ponavljati. blagdanski obiËaji. uoËavanje/prepoznavanje stereotipa i predrasuda i razvoj svijesti o potrebi njihova uklanjanja. pisama. kulturoloπkim. zakljuËivati o znaËenju na osnovi jeziËnih poticaja. U pristupu nastavnim temama. sluæiti se rjeËnikom. sastaviti listu prema nekomu naËelu. primijeniti pravilo. raditi biljeπke i sluæiti se njima u prepriËavanju. poruka. dopuniti pravilo. promijeniti perspektivu govornika. uËiti u suradnji s drugima. razvrstavati prema pravilnostima i analogijama. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. tj.). primijeniti oblike samoprocjene i meusobne procjene (Europski jeziËni portfolio). provjeriti u gramatiËkom pregledu. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja njemaËkoga govornoga podruËja.

vaænost poznavanja ovoga stranoga jezika je neupitna. Ta meunarodna diploma daje moguÊnost zapoπljavanja u ustanovama Europske unije.. to znaËi imati i moguÊnost ukljuËivanja u Europske studije pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. c'est ma mère (maman)/sœur. Bonjour.. Comment il/elle s'appelle? Qui est-ce? C'est.. Pojam broja.. Il y a combien de filles dans la classe? Tu as combien de crayons? J'ai. Zagreb. Osim toga. osobito mladima koji Êe biti nositelji buduÊnosti Republike Hrvatske u trenutku kad ona postane ravnopravnom Ëlanicom Europske unije. talijanski i druge svjetske jezike francuski se pouËava kao strani jezik u svim zemljama Europe i svijeta. d'accord. do 8. i IV. Au revoir Madame. voilà. merci. Bonsoir.. gimnaziji u Zagrebu te moÊi poloæiti i hrvatsku maturu uz napomenu o posebnom ili pojaËanom programu francuskoga jezika. njemaËki. 1 Usp. Monsieur. pouËavanje. Africi. odreivanje broja predmeta i osoba od 1 do 10 KljuËne strukture i izriËaji: globalno razlikovanje pojma jedan i viπe un crayon/des crayons/trois crayons. 2005. ZajedniËki europski referentni okvir za jezike: uËenje. Osnovne strukture u uljudnom ophoenju KljuËne strukture i izriËaji: Ça va? Oui.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Francuski jezik FRANCUSKI JEZIK UVOD U osnovnim πkolama Republike Hrvatske francuski jezik je uglavnom zastupljen kao drugi strani jezik (od 4. merci. a u zemljama frankofonoga govornoga podruËja (u Europi.C'est une poupée/voiture. 156 . pardon. pouËavanje. vrednovanje.. dans.. une peluche/un ours en peluche. radnih i sluæbenih jezika Europske unije i VijeÊa Europe pa Êe stoga njegovo poznavanje omoguÊiti bræu i lakπu komunikaciju u velikom administrativnom sustavu u Bruxellesu.. S'il te/vous plaît. predstavljanje Ëlanova uæe obitelji i prijatelja KljuËne strukture i izriËaji: C'est mon père (papa)/frère. UËenici osnovnih πkola i gimnazija Republike Hrvatske mogu polagati DELF (scolaire i junior). Ako se svemu ovomu doda i Ëinjenica da se broj francuskih turista u naπoj zemlji iz godine u godinu poveÊava. 5. nounours. Strasbourgu i Luxembourgu.tu? Je m'appelle.. 4. Kanadi. razreda). 2 Vidi str. VijeÊe Europe. Uz engleski. Et toi? Non. ça (ne) va pas... 2. Odgojni i obrazovni ciljevi nastave francuskoga jezika i opis razina obrazovnih postignuÊa prema ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike: uËenje. Pozdravi pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini u komunikaciji s vrπnjacima i s odraslima KljuËne strukture i izriËaji: Globalno usvajanje obrazaca za pozdravljanje: Salut. un crayon/crayon de couleur/ feutre/ livre/cahier. 7. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. Poznavati francuski jezik znaËi moÊi izravno komunicirati s 265 milijuna ljudi iz razliËitih zemalja svijeta. ©kolska knjiga. Nadalje. sur.. merci.. do 8. te steÊi diplomu koju izdaje sveuËiliπte Paris II. Maîtresse.. 6. sous. 79.. Il/Elle a quel âge? Il/Elle a 6/7 ans.. globalno razumjeti i lakπe uËiti ostale romanske jezike.) je i sluæbeni jezik. de rien. πkolski pribor. Prepoznavanje i imenovanje predmeta igraËke. razreda). une trousse/gomme.2 Francuski kao prvi strani jezik 1. a samo se u nekoliko hrvatskih πkola pouËava i uËi kao prvi strani jezik (od 1. francuski jezik je jedan od ravnopravnih. ça va. smjestiti u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. Predstavljanje sebe i drugoga KljuËne strukture i izriËaji: Postavljanje i odgovaranje na pitanja: Comment t'appelles . mon copain/ma copine. pratiti dvojeziËni program hrvatsko-francuski u XVIII.. s obzirom da su predavanja i ispiti na hrvatskom i francuskom jeziku. Imenovanje osoba. 3. Ça va très bien.. vrednovanje 1 navedeni su u zajedniËkom Uvodu za strane jezike. Izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja KljuËne strukture i izriËaji: Tu as quel âge? J'ai 6/7 ans.

dans.. noir. un poisson. sympa.. vert. rose. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. Na kraju prvoga razreda od uËenika se oËekuje znanje sljedeÊih jeziËnih struktura: Glagoli E prezent (jesni) gl. roda jednine kao dio imenskoga skupa i kao dio imenskoga predikata E izraæavanje posvojnosti: posvojni pridjevi (jednina) Brojevi E glavni brojevi od 1 do10 Prijedlozi E oznake mjesta: sur. répète/répétez. 13.osnovni nazivi hrane KljuËne strukture i izriËaji: Bon anniversaire! Voilà un cadeau pour toi! merci. de quelle couleur ReËenice E jednostavne izjavne E upitna reËenica uz pomoÊ upitnih rijeËi i intonacije Na razini prepoznavanja E prezent jesni mnoæina (glagoli u okviru tematskih podruËja) E imperativ (glagoli u sklopu tematskih podruËja razredni govor) E avoir... (slaganje imenice i pridjeva u rodu i broju). comment. Po nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva to bi iznosilo 2 do 3 leksiËke jedinice usvojene na razini samostalne produkcije. Super! Bravo! 14./mnoæ. glagol ostaje u jesnom obliku Upitne rijeËi E qui.) E Ëlan odreeni i neodreeni. sous.. prends/prenez. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 1.. pjesmice.. Demain c'est. qu'est-ce que c'est. jus de fruits. (prema tematskim podruËjima) Zamjenice E nenaglaπene osobne zamjenice (jednina) Pridjevi E opisni pridjevi.. pridjevi boja m. kao npr. (dani u tjednu).. montre(z). gris. Opis osobe i stvari (veliËina i boja). Je vais au parc/au jardin. chante(z). colorie(z). ferme(z) ton livre/vos livres à la page/ la fenêtre/ la porte. aller (tri lica jednine) Imenice E imenice jedn. dessine(z). Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tema. »estitanje roendana i pjevanje prigodnih pjesmica . 157 . un chocolat/des chocolats. être. mime(z). razred . 11./mnoæ.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 8. orange. une tortue. lice mnoæine E globalno slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju (jedn. Le petit chaperon rouge. u prvom razredu osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i aktivno se sluæiti s pribliæno 80 leksiËkih jedinica. veÊ globalno prema predloæenim jeziËnim strukturama. sandwich(s).(j'ai un chien) /Non. imenovanje boja KljuËne strukture i izriËaji: un petit/grand garçon/une petite/grande fille. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËka se znanja ne usvajaju analitiËki. »estitanje blagdana i pjevanje/recitiranje prigodnih pjesmica/brojalica (prema kalendaru) KljuËne strukture i izriËaji: Joyeux Noël! Bonne année! Joyeuses Pâques! IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se prema interesima uËenika i izboru uËitelja prigodne recitacije. De quelle couleur est la rose/pomme? Francuski jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Na kraju prve godine uËenja. voÊe . ©kola. Imenovanje i opis æivotinja . + imenica E nenaglaπene osobne zamjenice mnoæina 9. à Prilozi E prilozi koliËine . De quelle couleur est.. 10.beaucoup. jaune./mnoæ.. combien Negacija E samo non.kuÊni ljubimci KljuËne strukture i izriËaji: Tu as un chien? Oui. poli(e)./æ.. ouvre(z).regarde(z). razred. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 110 leksiËkih jedinica (pjesmice i brojalice). gâteau(x). écoute(z). priËe/bajke.naredbe/upute u πkolskom okruæenju (razredni jezik) KljuËne strukture i izriËaji: Razumjeti i slijediti upute: assieds-toi/asseyez-vous. lève-toi/levez-vous. être 3. 12. de rien. upoznavanje uËenika s nekim od likova iz Perraultovih bajki (Le chat botté.. Izricanje kronoloπkoga vremena (dani u tjednu) . bonbon(s). avoir. Imenovanje i opis nekih dijelova prirodnog okoliπa (cvijeÊe. jedn.snalaæenje u vremenu (pojmovi danas i sutra) KljuËne strukture i izriËaji: Aujourd'hui c'est. bleu. (j'ai un chat). un coca.? rouge. gentil(le). blanc. perroquet..).nekoliko imenica) KljuËne strukture i izriËaji: Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre/ une fleur.

zgrada. Ëestitanje blagdana i roendana. imenovanje osobe. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA: E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika u rijeËima E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom E potrebno je upuÊivati uËenike na uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski i ponavljanje prema zvuËnom predloπku. Mademoiselle. opis osobe. kuÊa. potrebno je usporeivati te sadræaje u hrvatskoj i francuskoj kulturi. predstavljanje sebe i drugoga. 3. razumijevanje i provoenje naredbi (razredni govor) na francuskom jeziku E razumijevanje jednostavnih uputa E razumijevanje jednostavnih zvuËnih modela E razumijevanje jednostavnih reËenica i pitanja E povezivanje zvuËnoga jeziËnoga sadræaja i slikovnoga predloπka E pretvaranje usmene poruke u likovni simbol E postupno razumijevanje sricanja rijeËi (slova abecede) GOVORENJE: IZGOVOR. izraæavanje koliËine. la place.. oslovljivanje. imenovanje i opis predmeta i æivotinja. izradba vlastitoga slikovnoga rjeËnika) E postupni razvoj samostalnoga i kolektivnog uËenja E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svjesnosti o vlastitu napretku VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE: E raspoznavanje. dani u tjednu) KULTURA I CIVILIZACIJA Kako su sociokulturalne sastavnice i kulturalnocivilizacijski sadræaji integrirani u sve tematske cjeline (pozdravljanje. imena i prezimena vrπnjaka u zemlji cilja.. potvrivanje i nijekanje.grad/mjesto. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. la tour..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E E Francuski jezik E prilozi koliËine: combien de. . ritmiËke i intonacijske osobitosti francuskoga jezika. tradiciji.. trg. naredbi i uputa na nastavnom satu.). uljudno ophoenje. l'appartement. Comment s’appelle ta tante/ton oncle? Ma tante/mon oncle est. stan KljuËne strukture i izriËaji: la ville/le village. la maison. E neverbalno i verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje 158 2. Pozdravi pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini u komunikaciji s vrπnjacima i s odraslima. Bon week-end. E E odgovaranje na jednostavna pitanja koja su vezana uz obraene strukture i teme postavljanje jednostavnih pitanja vezanih uz obraene strukture i teme recitiranje i pjevanje jednostavnih brojalica i pjesmica sudjelovanje u kratkim dramatizacijama »ITANJE E prepoznavanje i glasno Ëitanje prethodno usmeno usvojenih rijeËi E prepoznavanje i glasno Ëitanje prethodno usmeno usvojenih jednostavnih iskaza i reËenica PISANJE (KRAJEM 2. Ja i moja okolina .. KljuËne strukture i izriËaji: Proπirivanje obrazaca za pozdravljanje Bonne nuit. POLUGODI©TA): E pretvaranje usmene poruke u likovni simbol E preslikavanje jednostavnih rijeËi prema predloπku E preslikavanje jednostavnih reËenica prema predloπku E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora uËestalih rijeËi E prepisivanje jednostavnih rijeËi sa slovima i znakovima koji ne postoje u hrvatskom jeziku STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno ovladavanje tehnikama preglednoga crtanja i prepisivanja/pisanja u crtanku/biljeænicu E uoËavanje uloge ilustracija kao sredstva za razumijevanje sadræaja teksta E uporaba vizualnih elemenata u zapamÊivanju jeziËnih sadræaja (npr. Ja i moja πira obitelj KljuËne strukture i izriËaji: Voilà/c’est ma grand-mère (mamie)/mon grand-père (papi). molba. odnosi u vremenu (puni sati. prezimena. πkolsko okruæenje.senzibilizacija za uoËavanje kulturalnih sliËnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice imena. 2. la rue. pazeÊi na fonoloπke. traæenje.. hrana. U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja s kulturalnim razlikama .. À bientôt/lundi. oslovljivanje. il y a + izraz koliËine razlikovanje pojma jedan i viπe E JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: pozdravljanje.. zadovoljstva i divljenja... smjeπtanje u prostoru. Ëestitanje roendana i blagdana izraæavanje osjeÊaja. ulica.. J'habite à/au numéro. obiËajima i uljudnom ophoenju te uËenicima ukazivati na sliËnosti i razlike meu njima vodeÊi raËuna o komparativnom pristupu. posvojnosti.. zahvaljivanje... blagdanski obiËaji). izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja.

les oreilles. Qu'est-ce que tu prends comme boisson? Je prends. Njihovo se znaËenje postupno osvjeπtava uglavnom u komunikaciji.3.le. lica jednine E gl. le loup. Blagdani. verts. pridjevi boja E izraæavanje posvojnosti (mes. 11.. Sadræaje ponavljati i proπirivati dodatnim materijalima u okviru zadanih tema. les yeux. Francuski jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Na kraju 2. le/les pied(s).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4. primjerice. derrière. à droite Prilozi E naËina .. 159 . Je joue aux cartes/au loto /monopoly. Slobodno vrijeme. mignon. yaourt. recitacije.seosko imanje KljuËne strukture i izriËaji: la ferme. 10. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. je n'aime pas. gentil. le zèbre. bruns). KuÊa kao mjesto stanovanja i imenovanje prostorija KljuËne strukture i izriËaji: la chambre. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 200 (pjesmice..3. le cochon. l'éléphant. j'adore Imenice E imenice jedn. ton salon. sympa. chocolat chaud. grand. igre na otvorenome KljuËne strukture i izriËaji: J’aime dessiner/colorier /découper/coller/fabriquer. été.. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 2. Godiπnja doba (imenovati). Nous sommes en hiver. veÊ ih uËenici usvajaju globalno. Ja i moje tijelo (dijelovi glave i tijela) KljuËne strukture i izriËaji: la tête. les cheveux. la/les jambe(s).. comment? ReËenica E jednostavna izjavna reËenica S subjekt + glagol (Je mange. razred. 7. praznici. le nez. petit. 8. Je joue au chat/au loup. Glagoli E prezent. voler. Combien de. demain. combien de.. la brioche.. la girafe. J'aime. croissant. manger. le lion. à gauche. le tigre..bien E vremena . la bouche. l’hiver. biscuit. je n'aime pas. la salle de bains. Igre u kuÊi. habiter à. le lapin.. Quel temps fait-il? Il fait beau/froid/Il pleut/Il neige. avec mon frère/ma soeur/mes amis. la poule. Hrana i piÊe KljuËne strukture i izriËaji: le goûter.e.? Je dors/ mange/ regarde la télé. Comment est/sont. De quelle couleur sont tes yeux/cheveux? (bleus. le salon.? Divlje æivotinje . le/les doigt(s)./mnoæ. avoir 3. 6. 9. jouer à . nager. le poussin. lica mnoæine 5.. tes. Izraæavanje atmosferskih prilika KljuËne strukture i izriËaji: l'automne. sauter. qu'est-ce que + glagol. Leksik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. à droite Upitni izrazi E est-ce que. la/les main(s). To bi po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva iznosilo 2 do 3 leksiËke jedinice usvojene na razini samostalne reprodukcije. être .ne. pjesmice.) E upitna reËenica pomoÊu upitnih rijeËi Na razini prepoznavanja E gl. ses) Brojevi E glavni brojevi od 10 do 30 Prijedlozi E devant. DomaÊe æivotinje .) S subjekt + glagol + dodatak (Je prends un croissant.. les toilettes. En quelle saison sommes-nous? On est en quelle saison? Nous sommes/on est au printemps. svetkovine prema kalendaru KljuËne strukture i izriËaji: le carnaval. en automne.. hiver. uz slikovni predloæak kao poticaj izreÊi nekoliko jednostavnih reËenica iz jedne od Perraultovih bajka. prendre . à bientôt E mjesta .. le printemps. la cuisine. lica jednine E izraæavanje ukusa: j'aime. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre/cuisine. le/les bras. maintenant.? grand/petit. à gauche. derrière. brojalice).zooloπki vrt KljuËne strukture i izriËaji: le crocodile. la vache. Pâques (la cloche) IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se prema interesima uËenika i prema izboru uËitelja prigodne recitacije. où./mnoæ (prema tematskim podruËjima) Zamjenice E nenaglaπene osobne zamjenice uz glagol (tri lica jednine i tri lica mnoæine) Pridjevi E opisni pridjevi m. l'été. Je veux/voudrais. la cour de la ferme../æ. Il y a combien de pièces dans ton appartement/ta maison? Où est.devant..? À gauche/droite. j'adore. rod jedn.3. imperativ marcher. lica mnoæine E faire. oslanjajuÊi se na veÊ poznati leksik. priËe/bajke..e.aujourd’ hui. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 150 leksiËkih jedinica. l'eau. na implicitan naËin. le cheval..

naËin stanovanja. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. tj.) uljudno traæenje je veux/je voudrais zamjenica on + glagol u 3. IZGOVOR. pozdravljanje i oslovljivanje. predstavljanje sebe i drugoga. lica jednine traæenje dopuπtenja (Je peux. sedij) E prepisivanje kraÊih reËenica E dopunjivanje rijeËi slovima koja nedostaju E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju E slaganje ponuenih rijeËi u logiËan slijed reËenice E pisanje Ëestitaka prema predloπku STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Navedenim kompetencijama u prvom razredu dodati: E postupni razvoj svjesnosti o razini usvojenosti sadræaja (gramatiËki. E razvoj sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja uz pomoÊ Europskoga jeziËnoga portfolija (EJP) 160 E E E E gl. dormir 3. roda opisnih pridjeva na fonoloπkoj razini upitni pridjev quel/le negacija ne. snalaæenje u prostoru. licu jednine Ëlan odreeni/neodreeni jednina/mnoæina + imenica saæeti Ëlan (Je vais au parc.senzibilizacija za uoËavanje kulturalnih sliËnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice imena. nijeËne. hrana. izricanje koliËine.pas JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: komunikacijski obrasci za uljudno ophoenje. tipiËna prezimena. izricanje æelje i uljudno traæenje. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o komparativnom pristupu. U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja s kulturalnim razlikama .. KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja i jeziËne funkcije. leksiËki. osjeÊaja. nazivi hrane.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E E E E E Francuski jezik GOVORENJE. U pristupu nastavnim temama.. primjerice imena vrπnjaka.. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih modela E neverbalno i verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje E odgovaranje na jednostavna pitanja vezana uz obraene strukture i teme E postavljanje jednostavnih pitanja vezanih uz obraene strukture i teme E reproduciranje kratkih dijaloga E sudjelovanje u kratkim dramatizacijama E recitiranje i pjevanje jednostavnih brojalica i pjesmica E opisivanje slikovnoga predloπka E imenovanje i opisivanje radnje E izricanje kratkoga jednostavnoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj E povezivanje elemenata priËe u logiËan slijed pomoÊu slikovnoga predloπka E razumijevanje i svladavanje sricanja rijeËi (slovo po slovo abecede sricati svoje ime) »ITANJE E svladavanje reËeniËne intonacije prema zvuËnome modelu E glasno Ëitanje prethodno usmeno usvojenih rijeËi E glasno Ëitanje prethodno usmeno usvojenih jednostavnih reËenica E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadræaja PISANJE E postupno svladavanje nekih pravopisnih elemenata E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E prepisivanje rijeËi sa slovima i znakovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku E uoËavanje osnovnih razlika izmeu ortografije francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi: akcenti. funkcionalni i pojmovni). obrada jedne bajke/priËe. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupova francuskoga jezika u odnosu na hrvatski E razumijevanje jednostavnih uputa E razumijevanje i provoenje naredbi na francuskom jeziku (razredni govor) E razumijevanje jednostavnih zvuËnih modela E razumijevanje jednostavnih reËenica i pitanja E povezivanje zvuËnoga jeziËnoga sadræaja i slikovnoga predloπka E pretvaranje usmene poruke u likovni simbol E postupno privikavanje uËenika na globalno razumijevanje jednostavnoga dijaloga/teksta E razumijevanje i postupno svladavanje sricanja rijeËi (slovo po slovo abecede) . ukusa. prezimena. izraæavanje atmosferskih prilika. vremenu. Nous sommes au printemps) uoËavanje razlike m/æ. kulturoloπkim. o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja francuskoga govornoga podruËja. neki likovi iz bajke/priËe. zahvaljivanje... apostrof... glas r. blagdanski obiËaji).) E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. Ëestitanje..

la brosse ( à dents )/serviette. le médecin. πport KljuËne strukture i izriËaji: faire de + naziv πporta... 10. les chaussures/chaussetttes/gants/ tennis. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 350 leksiËkih jedinica. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke strukture ne tumaËe se eksplicitno veÊ ih uËenici usvajaju globalno u predloæenim jeziËnim strukturama... RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. mjeseci u godini.. + dijelovi tijela. Quels jours avons-nous français? Le mardi/le jeudi. du potage/ poisson/riz. E razvoj sposobnosti individualnoga rada. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine sadræaji se obogaÊuju novim audio i vizualnim materijalima (CD. rad u paru i skupnoga rada razvoj sposobnosti predstavljanja rezultata rada 3.Ëestitanje. 11. de la viande/salade/glace. prendre des médicaments. 7. l'anorak. Predvia se aktivno usvajanje 4 do 5 leksiËkih jedinica prilikom obradbe novih sadræaja.imenovanje obroka i osnovna jela KljuËne strukture i izriËaji: le petit-déjeuner/ déjeuner/goûter/dîner. bataille navale. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 3.. Je suis malade/je tousse/j'ai de la fiêvre. sur ordonnance. Izricanje kronoloπkoga vremena...opis mjesta. Obroci .. l'ordonnance. OdjeÊa i obuÊa .. la natation/luge..prijevozna sredstva i ponaπanje u prometu KljuËne strukture i izriËaji: passer le week-end à la campagne/ la mer/montagne. Naπe tijelo i zdravlje (imenovanje najËeπÊih zdravstvenih tegoba) KljuËne strukture i izriËaji: J'ai mal à.. 9.. la jupe/robe/casquette. aller en avion/bus /car/voiture/tram(way). televizija. au feu vert nous traversons.. Au feu rouge nous attendons. huit heures/neuf heures et demie. pokloni. le tennis / football / judo / ski. pola sata) KljuËne strukture i izriËaji: Quelle date/quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes.. Je n’aime pas la musique techno/le rap. Izleti i ekskurzije . Ëestitanje. l'après-midi. beau. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Do kraja 3.) npr.. se laver/coiffer/ s'habiller.. Qu'est-ce que tu prends au. tradicija i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o odabranim blagdanima (npr. hrana i piÊe..? Je mets/porte. Ëitanje sata (puni sat. aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Bon anniversaire! la fête. à vélo/pied. des fleurs. 4. 2. 3..pisanje pozivnica i Ëestitaka.? Le parc se trouve derrière l’école....Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik 8. décorer le sapin) la fête des mères/pères. le T-shirt / pull / jean / pantalon / bonnet. le vélo. danser. le matin/midi /soir.. Quelle heure est-il? Il est midi/minuit. Osobna higijena KljuËne strukture i izriËaji: le savon/peigne/dentifrice. le jeu vidéo. écouter de la musique. devant.? de la tartine/confiture.. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 250 leksiËkih jedinica. Qu'est-ce que tu offres comme cadeau/? manger/boire? le CD. Slobodno vrijeme . na zadanu temu izraditi vlastiti strip s poznatim/izmiπljenim junacima. Regardez mes nouvelles chaussures! J’adore ce pull/cette jupe. izraditi poster i s nekoliko jednostavnih reËenica pokuπati predstaviti svoj grad/svoje mjesto na francuskom jeziku... à côté de. j’adore la glace. snalaæenje u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: Où se trouve. Na kraju treÊega razreda od uËenika se oËekuje znanje sljedeÊih struktura: 5. belle. Ja i moja okolina . jouer à cache-cache. Dnevne aktivnosti (dijelovi dana i odgovarajuÊe aktivnosti) KljuËne strukture i izriËaji: À quelle heure tu te réveilles/tu vas à l'école/tu fais tes devoirs. 161 .. LeksiËke jedinice treba neprestano ponavljati i cikliËki proπirivati prema tematskim sadræajima i interesima uËenika.. audio/videokasete. des fruits/ légumes/frites/pâtes/champignons. pjevanje/recitiranje prigodnih pjesmica. se brosser.. razred. Blagdani prema kalendaru .imenovanje i opisivanje osnovnih odjevnih predmeta KljuËne strukture i izriËaji: Qu'est-ce que tu mets/portes. Proslava roendana . du lait/beurre/pain.igre..aller à + le cinéma / théâtre / concert / musée / cirque/parc d'attractions. ? Je me réveille/ je vais à l'école/ je fais mes devoirs à. 6..

l’après-midi Negacija E ne.. snalaæenje u prostoru. chaud. à côté de. igre i πportske igre i sl. neka jela. lica jednine S glagol offrir S perfekt glagola u sklopu tematskih sadræaja E uporaba odreenoga Ëlana uz dane u tjednu E uporaba partitivnoga Ëlana E uporaba saæetoga Ëlana (Je joue au ballon. glas r.devant. izricanje osjeÊaja. quel(s)/le(s) ReËenica E red rijeËi u reËenici E jednostavne upitne reËenice s upitnim rijeËima pourquoi. soif. lica jednine E izrazi s glagolom avoir (faim. sklonosti. hrana. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima koristi se komparativnim pristupom usporeujuÊi ogovarajuÊe sadræaje u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga podruËja. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E privikavanje na sluπanje drugoga E uzvraÊanje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vidnoga (slikovnoga) i sluπnoga jeziËnoga sadræaja E razumijevanje kraÊih izjavnih i upitnih reËenica E globalno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike GOVORENJE. J’adore la glace. quand. obradba neke bajke/priËe). froid. Il a mal au bras. mettre.. où. quand E jednostavne izjavne reËenice subjekt + glagol + dodatak (Ma casquette est bleue. Ëestitanje. 162 Francuski jezik KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturalni sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja.pas Upitni izrazi E pourquoi. πportske igre i aktivnosti. uljudno ophoenje. 3.. le soir. odjeÊa. quel(le)s E æenski rod pridjeva Brojevi E glavni brojevi do 50 Prijedlozi E mjesta . opisivanje i prepriËavanje.) Na razini prepoznavanja E glagoli: prezent povratnih glagola u sklopu tematskih sadræaja. opis prostora. IZGOVOR. Je fais du tennis. mal à) Imenice E jednina i mnoæina imenica »lan E odreeni i neodreeni Ëlan jednina/mnoæina uz imenice Zamjenice E naglaπene osobne zamjenice (kratki odgovor) Pridjevi E upitni pridjev quel/le. prometna sredstva.. ukusa. U pristupu nastavnim temama.3. izrazi vremena.) E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. prepriËavanje proπlih dogaaja.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Glagoli E prezent glagola avoir i être (sva lica jednine i mnoæine) E glagoli prve grupe: (prezent jesni i nijeËni sva lica) E glagoli boire. U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. faire de . kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uoËavanje kulturalnih sliËnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice imena i prezimena.). navike pri odijevanju. U pristupu kulturalnim. ponaπanje u prometu. kulturalnim.) E pokazni pridjevi E glavni brojevi do 60 E uporaba prijedloga en i à uz prijevozna sredstva E oznaËivanje i pisanje nadnevka E svladavanje slova francuske abecede JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: postavljanje pitanja.. aller à. Prilozi E neki prilozi vremena .à midi. izraæavanje koliËine (naziv hrane + partitivni Ëlan). derrière. tipiËna prezimena. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima treba voditi raËuna o komparativnom pristupu i usporedbi francuske i hrvatske kulture (imena vrπnjaka.. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E svladavanje sricanja slova (francuska abeceda) E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje E odgovaranje na jednostavna pitanja vezana uz obraene strukture i teme E postavljanje jednostavnih pitanja vezanih uz obraene strukture i teme E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata E reproduciranje kratkih razgovora. blagdanski obiËaji. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali.) E izraæavanje posvojnosti pomoÊu naglaπene osobne zamjenice (à moi/toi/lui.. nijeËne. traæenje informacija.. jouer à/de. dijaloga E voenje kraÊih dijaloga u prethodno obraenim situacijama E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica E opisivanje slikovnoga predloπka E imenovanje i opisivanje radnje E povezivanje sastavnice prethodno obraene priËe s pomoÊu slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica . où.

J'adore les jeux vidéo. funkcionalni i pojmovni sadræaji) E uoËavanje naËela abecednoga strukturiranja popisa rijeËi u udæbeniku i u slikovnom rjeËniku E postupna uporaba popisa rijeËi u udæbeniku i slikovnom rjeËniku E privikavanje na sluæenje slikovnim rjeËnikom (traæenje znaËenja i naËina pisanja pojedinih rijeËi) E predstavljanje rezultata individualnoga rada.. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Le lit/fauteuil/tapis. javne i zdravstvene ustanove u mjestu KljuËne strukture i izriËaji: le magasin/(super)marché. je fais la vaisselle. Ja i osobe u mom okruæenju . la maîtresse. Aktivnosti u kuÊi. Tu peux épeler le nom de ton copain? Telefonski razgovor. la douche /baignoire.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik izricanje kratkoga jednostavnoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj 4. Mjesto u kojem æivim . l’employé(e)/ingénieur. j’écoute de la musique. raspored sati KljuËne strukture i izriËaji: Quelle est ta matière préférée? C'est.C’est de la part de qui? Odlazak na trænicu i u kupovinu . Pardon. je dors. 5.Je vais acheter/prendre beaucoup. je passe l'aspirateur.πkolski predmeti. ne quittez pas. le/la vendeur/vendeuse. la piscine / poste / pâtisserie/ boulangerie / librairie/ bibliothèque. pouvez-vous répéter. Je viens de. le mél. le frigo. les maths. excusez-moi.. l'étagère/ armoire..ispunjivanje obrasca s osobnim podatcima. Un instant.J'achète du/de l'/de la/des. 2.. Æivot u πkoli .imenovanje voÊa i povrÊa. pravila telefoniranja... anketa i poster ) E postupno privikavanje na uporabu medija u funkciji uËenja stranoga jezika E razvijanje samostalnoga i kolektivnoga uËenja E upoznavanje najjednostavnijih tehnika za stvaranje pretpostavki i samostalnoga zakljuËivanja E razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (EJP) E razvijanje svjesnosti o odgovornosti za vlastito uËenje i vlastito znanje 3.. neki dijelovi pokuÊstva i njihov razmjeπtaj KljuËne strukture i izriËaji: Est-ce que tu aides ta maman? Qu'est-ce que tu fais? Je range ma chambre...kulturne. Je suis fort(e) en. L'école de musique/danseQuels sont tes loisirs favoris? l'ordinateur. 4. Mon adresse est. prostorije u πkoli.. rada u paru i skupnoga rada (interview. neka najËeπÊa zanimanja KljuËne strukture i izriËaji: En quelle classe es-tu? Je suis en quatrième. la récréation/ cantine/bibliothèque. sedij) E prepisivanje kraÊih reËenica E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju E slaganje ponuenih rijeËi u logiËan slijed reËenice E pisanje kraÊih reËenica E pisanje Ëestitaka i pozivnica prema predloπku E pisanje pisma zahvale na poziv ili Ëestitku E pisanje rijeËi prema zvuËnome uzorku (sricanje slova abecede) STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Navedenim strategijama u prvom i drugom razredu dodati: E daljnji poticaj razvijanju svjesnosti o razini usvojenosti sadræaja (gramatiËki. 163 .. Ça fait combien? On paie à la caisse.. Slobodno vrijeme i izvanπkolske aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Le mardi et le jeudi j'ai mon cours d'anglais/ de piano/danse. je fais mes devoirs. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1. Qui est absent/de service? Personne. je joue.. je n’ai pas compris.. vrste trgovina KljuËne strukture i izriËaji: Qu'est-ce que tu achètes au (super)marché? Combien de. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Je lis. 6. Le croate/français..... la table/chaise/lampe.. le zoo. le lavabo. apostrof. la cuisinière. l'hôpital / hôtel / église. peu de. acheter... 7.. »ITANJE E glasno Ëitanje kraÊih reËenica prethodno usmeno uvjeæbanih poπtujuÊi naglasak i intonaciju E izraæajno Ëitanje kraÊih dijaloga/tekstova prethodno usmeno usvojenih E Ëitanje po ulogama E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadræaja PISANJE E svladavanje nekih pravopisnih elemenata E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E prepisivanje rijeËi sa slovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku E uoËavanje osnovnih razlika izmeu pravopisa francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi: akcenti. leksiËki. être en retard.. izricanje telefonskih brojeva KljuËne strukture i izriËaji: Quel est ton numéro de téléphone/portable? Allô! Je peux parler à.

Godiπnji kalendar . najznaËajnijih spomenika. Il va au parc. priloæna oznaka). quel(le)s E pokazni pridjevi Brojevi E glavni brojevi do 60 E redni brojevi od 1 do 4 E oznaËivanje i pisanje nadnevka Prijedlozi E prijedlozi mjesta (dans. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 450. la capitale.. glavni grad. U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije. demain ReËenica E red rijeËi u reËenici E jednostavne izjavne reËenice od dva ili tri elemenata prema predloπku: subjekt + predikat + dodatak (objekt. Na kraju Ëetvrtoga razreda od uËenika se oËekuje znanje sljedeÊih struktura: Glagoli E glagoli: avoir. un peu.. pourquoi) Na razini prepoznavanja E glagoli: prezent povratnih glagola u okviru tematskih sadræaja.. simboli Francuske i Hrvatske). faire . GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke strukture uËenici usvajaju globalno u predloæenim jeziËnim strukturama. E upitne reËenice s upitnom rijeËi (qui.jednina i mnoæina. voenje telefonskoga dijaloga.) ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Do kraja 4. combien) E izraæavanje buduÊe radnje (futur proche) E glavni brojevi do 100 E redni brojevi do 10 E nezavisno sloæene reËenice (sastavne s veznikom et) JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: izricanje sklonosti. la carte postale. prepriËavanje proπlih dogaaja. recitacije. pjesmice.. Je mange une glace. davanje informacija. planine. LeksiËke jedinice treba neprestano ponavljati i cikliËki proπirivati prema tematskim sadræajima i interesima uËenika. E nijeËne reËenice Je ne mange pas de poisson. naloga. obiËaji vezani uz pojedine blagdane i praznike. où. 3. acheter. lire. Francuska .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 8. E prezent glagola venir. uljudno ophoenje. telefonski razgovor KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturalni sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja kao npr. kulturne znamenitosti KljuËne strukture i izriËaji: la France. derrière) Prilozi E prilozi vremena hier. la bûche/galette/ fève. mers. traæenje informacija).zemlja jezik koje uËim. opisivanje i prepriËavanje. muπki i æenski rod E posvojni pridjevi mes. les fleuves/montagnes. J’ai fait du ski pendant les vacances d’hiver. osnovne informacije o zemlji Ëiji se jezik uËi (npr. le poisson d'avril. le monument / métro / les rues /avenues. lice mnoæ. pridjev. Francuski jezik Pridjevi E opisni pridjevi . primjerice. quand. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 350 leksiËkih jedinica. les grandes villes. nazivi ulica/trgova. raspored dnevnih/tjednih aktivnosti. qu’est-ce que. euse(s). IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine obraditi prema sklonostima uËenika kraÊe priËe. estce que. snalaæenje u prostoru. naziv neke rijeke. boulevards. slobodna srijeda. Paris. izricanje stava.prezent u svim licima u jesnom i nijeËnom obliku E glagoli: prezent (jesni i nijeËni) gl. pronaÊi podatke na internetu o zabavnim parkovima u Francuskoj (Parc Astérix. sous. la fête nationale. provoenje slobodnoga vremena/praznika. jednina Imenice E imenice muπkoga i æenskoga roda jednina/mnoæina »lan E odreeni i neodreeni Ëlan jednina/mnoæina uz imenice E uporaba odreenoga Ëlana uz dane u tjednu E uporaba partitivnoga Ëlana Zamjenice E naglaπene osobne zamjenice E nenaglaπene osobne zamjenice (subjekt) u svim licima . bon.prezent. prema tematskim sadræajima E povratni glagoli .3. Ëestitanje. aujourd'hui.blagdani/praznici i obiËaji vezani uz njih. ses E upitni pridjev quel/le. neki likovi iz djeËjih priËa i njihov opis. joyeux. Futuroscope. izraæavanje posvojnosti. sur. préférer. Predvia se aktivno usvajanje 5 do 6 leksiËkih jedinica prilikom obradbe novih sadræaja. dormir . naziv zemlje. basne. les Français.. pisanje Ëestitaka KljuËne strukture i izriËaji: la rentrée. bonne. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 4. razred. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog 164 9. aller. tes. le drapeau. les vacances d'été/hiver/de Pâques. devant. vremenu. combien. se déguiser. être. osnovne obavijesti o Francuskoj. lica jednine E perfekt glagola u okviru tematskih sadræaja E æenski rod nekih imenica (zanimanja) E partitivno de E prilog koliËine + de (beaucoup. razredni govor (davanje uputa.

naËina pisanja. naËin stanovanja i sl. IZGOVOR. sedij) E prepisivanje reËenica mijenjajuÊi neke elemente E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju E slaganje ponuenih rijeËi u logiËan slijed reËenice E pisanje odgovora na pitanja E pisanje Ëestitaka.).. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih modela E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje E odgovaranje na pitanja vezana uz obraene strukture i teme E postavljanje pitanja koja su vezana uz obraene strukture i teme E sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata E ponavljanje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neke dijelove E voenje kraÊih dijaloga u prethodno obraenim situacijama E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje E recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E opisivanje slikovnoga predloπka E imenovanje i opisivanje radnje E povezivanje elemenata prethodno obraene priËe pomoÊu slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica E izricanje kratkoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj E reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neke elemente E sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama E abeceda. funkcionalni) E koriπtenje slikovnim rjeËnikom (traæenje znaËenja i naËina pisanja pojedinih rijeËi) E privikavanje na traæenje rijeËi u popisu rijeËi u udæbeniku (traæenje znaËenja.. leksiËki.. roda imenice. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. apostrof.) E privikavanje na uporabu medija u funkciji uËenja stranoga jezika E uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija u jeziËnom sustavu E razvijanje samostalnoga i kolektivnoga uËenja E razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (EJP) E razvijanje svjesnosti o odgovornosti za vlastito uËenje i vlastito znanje VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E povezivanje vizualnoga (slikovnoga) i zvuËnoga jeziËnoga sadræaja E privikavanje na sluπanje drugoga E uzvraÊanje na naputke i naredbe na stranom jeziku E razumijevanje kraÊih izjavnih reËenica i pitanja E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski E globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike GOVORENJE. blagdanski obiËaji. obroci. provoenje slobodnoga vremena. sricanje rijeËi 165 .Nastavni plan i program za osnovnu πkolu ophoenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uoËavanje sliËnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice imena i prezimena.. razglednica i pozivnica prema predloπku E pisanje kraÊih pisama prema predloπku E samostalno pisanje voenih kratkih opisa prema prethodnim sadræajima uvjeæbanim usmeno E ispunjivanje obrasca osobnim podatcima E pisanje kratkih diktata i autodiktata STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM Navedenim kompetencijama iz prethodnih razreda dodati: E daljnji poticaj razvijanja svjesnosti o razini usvojenosti sadræaja (gramatiËki. U pristupu nastavnim temama treba i nadalje voditi raËuna o komparativnom pristupu i usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga podruËja.) E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. πkolski kalendar. nijeËne. Francuski jezik »ITANJE E glasno Ëitanje kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik poπtujuÊi naglasak i intonaciju E svladavanje reËeniËne intonacije E izraæajno Ëitanje kraÊih dijaloga/tekstova E Ëitanje po ulogama E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadræaja PISANJE E svladavanje nekih pravopisnih elemenata E uoËavanje razlika izmeu pisanja i izgovora kod uËestalih rijeËi E uoËavanje osnovnih razlika izmeu pravopisa francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi: akcenti.

? Parce que. le jardin. le pull. snalaæenje u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: SVP/STP.? On peut payer en espèces/avec la carte/par chèque. le lycée. opis pokuÊstva KljuËne strukture i izriËaji: J'habite en ville/à la campagne. ne. un billet (d’) aller. en classe. Je suis fils/fille unique. une maison. 8.. derrière. KuÊni ljubimci.? Allez tout droit/jusqu'au feu. l’enseignant. mes grands-parents paternels/maternels.? Au premier/rez-de chaussée. Æivot u πkoli i izvanπkolske aktivnosti . ici.. (d’) aller et (de) retour. Iznoπenje podataka o sebi. Mon frère/ma sœur ainé(e)/cadet/te. godiπnji ritam KljuËne strukture i izriËaji: En quelle saison. il pleut/il neige/ il tonne. J’ai trouvé un petit chien dans la rue. la bûche de Noël. je l’emmène chez le vétérinaire.? Le parapluie.... le neveu/la nièce. le grenier. opis æivotinja.. obiËaji vezani uz pojedine blagdane KljuËne strukture i izriËaji: Noël. faible. J'aime(bien)/Je n'aime pas/Je préfère celui/celleci/là. ça glisse.. de documentation. Je viens de.. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se dodatni sadræaji prema izboru uËenika/uËitelja npr. izricanje veza s ostalim europskim zemljama. le pharmacien. J’ai visité un musée/ Je n'ai jamais visité un musée.tournez à droite/gauche. 9. snalaæenje na razliËitim odjelima KljuËne strukture i izriËaji: Je vais au supermarché/centre commercial.. Je suis le cours de... la Chandeleur. πportovi. Il se gratte. la météo: le ciel est couvert/gris.....-e.. le collège.. la plante(verte)/fleur. les bottes. izraæavanje ukusa.... la fève. opis prostora. Une fois par semaine ma mère fait ses courses à l’hypermarché. 2. des nuages/éclairs.. J’adore mon petit chat. Godiπnja doba. je voudrais acheter. zanimanja. izvannastavne i izvanπkolske aktivnosti. le cahier de classe. la terrasse. la boutique. Je lui donne à manger/boire. l'arrêt/ le ticket de bus/tram. la boulangerie /pâtisserie/pharmacie. naËini plaÊanja. Le caddy. numéro. L’immeuble où j’habite est très moderne.. 6.. il fait froid/chaud/doux. Je viens de terminer mes devoirs/de lire. ne. le cousin/la cousine. veliËine KljuËne strukture i izriËaji: Qu'est-ce que tu mets/tu portes .. sale.. 3. izricanje narodnosti KljuËne strukture i izriËaji: Je m'appelle. l’école primaire... le boulevard /carrefour /feu(vert/rouge). l'Épiphanie. Le magasin. 4. Grad... et finit le. J'habite à/enville.. italien. une terrasse/loggia. être en retard. J'ai un jardin/balcon. la galette des rois. la cour de récréation... Combien coûte.. l’atelier de dessin. Blagdani i svetkovine.. les chaussures. français. Je suis croate/ belge/suisse. l'(auto)bus/(auto)car Je vais à pied/vélo/bicyclette. Vrste stanovanja. la rue/l’avenue. devant. la cave.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Francuski jezik 5. Je m’occupe de mes poissons rouges.. Kupovanje u velikim trgovaËkim centrima.. tjedni raspored.. l'article. l’école de musique/de danse. Les membres de ma famille: la tante/l’oncle.? prendre le bus/train/bateau.. Je vais à..... le cache-nez. J'ai géographie le mardi et le vendredi. Cette pièce est plus claire que celle-là. le bonnet/la casquette. une galerie/exposition/collection... la maison de campagne. le professeur de + matière. Je vais en bus/train. Je suis... aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: faire des projets: j'irai/on ira/nous irons à la campagne/montagne /piscine/mer... les santons. il est en mauvais état... prijevozna sredstva. le billet de train/d’autocar. Que fais-tu pendant le week-end/la fin de la semaine? le professeur principal. l’exposition a lieu.. les fruits typiques de . Mon appartement est. le guichet.e. il y a du soleil/vent/brouillard/tonnerre. le parc de loisirs.? Quel temps fait-il? J'aime/Je préfère.. specijaliziranim trgovinama... là-bas.. le bulletin/certificat. J'ai une grande/petite famille.. je ferai/on fera/nous ferons du vélo/de la voile/ randonnée/des promenades/un pique-nique. πkolski sustav u Francuskoj i Hrvatskoj KljuËne strukture i izriËaji: Je suis au collège. rue. La salle de l'informatique.. ljubav prema æivotinjama KljuËne strukture i izriËaji: Mon petit chien s’appelle Milou... obuÊa. la vendeuse/cliente. Est-ce que tu as un animal? Le vétérinaire soigne des animaux. Pourquoi. boje.. SVP.. 10.. Slobodno vrijeme...le parc d’attractions . à quel étage... collectionner. les vacances d’hiver/ d’été. Il a l’air perdu. Est-ce que tu as déjà /quelquefois fait de + imenica. le club de tennis/football. la pharmacienne. le Carnaval. la ferme. les gants.... dans un appartement/immeuble.. Comment vas-tu à.. les grandes vacances. o svojoj obitelji te osobama iz okruæenja. Le printemps/l'automne. l'imper(méable). J'ai une bonne/mauvaise note.. RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1./ me dire où se trouve. 7. 166 . les crêpes. canadien. la matière optionnelle. la vigne. C’est très bien/mieux. commmence le. un accident de voiture.. visiter un musée.. où se trouve. Le week-end dernier je suis allé(e) à . L’armoire/étagère.. J'achète/Je prends du jus de fruit/de l’eau/de la confiture/des fruits. klimatske karakteristike. aujourd’hui... Ce fauteuil/canapé est plus confortable que celui-ci. Pourriezvous me montrer. OdjeÊa.. le barème sur vingt. le vendeur/client. briga o æivotinjama.. 5. la gare/gare routière..

ukljuËiti uËenike u projekt na zadanu temu kao primjerice pronaÊi poslovice i izreke vezane uz æivotinje na francuskom i hrvatskom jeziku i usporediti ih. izraæavanje æelja.. uljudno traæenje. Leksik se cikliËki ponavlja i proπiruje. razred. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 660. derrière.. pripovijedanje i objaπnjavanje dogaaja u proπlosti i buduÊnosti. quelquefois.. S druge strane. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba pribliæno 450 leksiËkih jedinica. nijeËnom i upitnom obliku (faire. nijeËnom i upitnom obliku E prezent nekih nepravilnih glagola u jesnom. prendre. cheval. vieux E æenski rod i mnoæina pridjeva narodnosti E stupnjevanje pridjeva (komparativ) Brojevi E glavni brojevi od 1 do100 E redni brojevi od 1 do 10 Prijedlozi E prijedlozi à. là-bas. Ëestitanje prigodom blagdana i roendana. Kuπan). 2. opisivanje vlastitoga æivotnoga prostora i aktivnosti unutar njega. pristup gramatici moæe biti kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanja usvojenoga gradiva. uporaba muπkoga i æenskoga roda imenica E nepravilna mnoæina imenica vezanih uz tematska podruËja (animal. usporedbe. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 5. Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkoga zapamÊivanja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta.. pri obradbi novoga gradiva uvodi se 7 do 8 novih leksiËkih jedinica. souvent.. œil) E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju (slaganje unutar imenskoga skupa) »lan E uporaba odreenoga i neodreenoga Ëlana uz imenice E uporaba saæetoga Ëlana s prijedlozima à i de za izricanje smjera E izostavljanje Ëlana uz imena gradova Zamjenice E uporaba zamjenice on + glagol u proπlom. orijentacija u prostoru: traæenje i davanje informacija. opisivanje izvanπkolskih i izvannastavnih aktivnosti. répondre. futur simple) E negacija ne .. Po nastavnom satu. neke jeziËne strukture (primjerice kondicional za izricanje uljudnoga pitanja) ne objaπnjavaju se eksplicitno veÊ se samo globalno usvajaju komunikacijskim aktivnostima u okviru predloæenih tematskih jedinica. opisivanje krajolika. i 3. Sadræaji se obogaÊuju novim sluπnim i vidnim materijalima. je voudrais) E odnosna zamjenica qui. en uz geografska imena Prilozi E uËestali prilozi vremena déjà. écrire. où E osobne zamjenice kao direktni i indirektni objekt E pokazne zamjenice celui/celle-ci/là. beau. pouvoir. osnovni oblici uljudbe. Francuski jezik Pridjevi E pridjevi s dvama oblicima u muπkom rodu: nouveau. nabrajanje i opisivanje prijevoznih sredstava te izraæavanje osobnoga stava prema odreenom prijevoznom sredstvu. opis godiπnjih doba. cadeau. de.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu proËitati Koko u Parizu (I.? parce que) Na razini prepoznavanja E prilozi (hier. GRAMATI»KE STRUKTURE BuduÊi da je uËenicima to peta godina uËenja francuskoga jezika. ukusa i stava prema neËemu. devant E naËina bien.. mais E nijeËna reËenica s ne . ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Tijekom 5. davanje i provoenje naredbi u πkolskom okruæenju. iznoπenje podataka o sebi i osobama iz vlastitog okruæenja..mieux E redni brojevi od 10 do 20 E ReËenice: E reËenice od viπe elemenata. izricanje kakvoÊe. mieux ReËenica E uzroËna reËenica koja odgovara na pitanja izricanjem razloga (pourquoi. grupe vezanih uz tematska podruËja u svim licima jednine i mnoæine u potvrdnom. E kondicional (uljudno pitanje pourriez-vous. æivotinja.. vouloir) E prezent povratnih glagola u potvrdnom i nijeËnom obliku E izricanje buduÊe radnje (futur proche. sadaπnjem i buduÊem vremenu 167 . ceux/celles-ci/là E nepravilna komparacija pridjeva E komparacija priloga bien . jamais JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: uljudno ophoenje. Glagoli E prezent glagola 1. jamais E mjesta ici. E upitne reËenice s inverzijom E nezavisno-sloæena reËenica s veznicima et. jamais Imenice E tvorba æenskoga roda imenica. toujours) E proπla radnja izraæena perfektom (passé composé) E izricanje bliske proπle radnje pomoÊu venir de. izraæavanje sklonosti.

Je voudrais suivre un cours de. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E postupno usvajanje izgovora uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta E sposobnost raspoznavanja. odgojni i socijalizirajuÊi sadræaji integrirani su u predviena tematska podruËja vodeÊi raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i francuskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. predmeta i situacija sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz poticaje i bez njih iznoπenje ishoda skupnoga ili pojedinaËnoga rada E E »ITANJE E glasno Ëitanje reËenica. razlika πkolskih sustava u Francuskoj i Hrvatskoj.) te senzibilizacija uËenika za uoËavanje i prepoznavanje stereotipa i predrasuda i potrebu njihova uklanjanja.. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. organizacija πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: la rentrée. La semaine prochaine j'irai. PoËetak πkolske godine.. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta E uporaba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava E uporaba udæbenika. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost zapamÊivanja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost odgovaranja na pitanja u sklopu obraenih tematskih sadræaja E sposobnost postavljanja pitanja u sklopu usvojenih jeziËnih uzoraka E sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata 168 6. planovi. novËane jedinice za odreivanje cijena. . Mes projets sont. RAZRED πesta godina uËenja CJELINE I TEME 1. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima sluæi se komparativnim pristupom usporeujuÊi sadræaje u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga podruËja. IZGOVOR. Cette année je m'inscrirai.. E E Francuski jezik recitiranje i pjevanje pjesmica sposobnost uporabe viπe reËenica za opisivanje osoba. radne biljeænice.). kupovanje. poslovice i izreke vezane uz æivotinje (sale comme un cochon. neki likovi iz djeËjih priËa i njihov opis. pjesmice u okviru tematskih sadræaja. kulturalno uvjetovane razlike u znaËenju i uporabi jeziËnih izriËaja i sl. pitanja i kraÊih tekstova GOVORENJE. U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uoËavanje kulturalnih sliËnosti i razlika kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice blagdanski obiËaji.. parler français comme une vache espagnole.. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E sposobnost verbalnog uzvraÊanja na verbalne i neverbalne (gestualne. raspored dana. ritmiËkih.. kao primjerice neka jela i prehrambene navike. U pristupu nastavnim temama. obrada bajke/priËe/ulomka iz romana.. têtu comme un âne. bête comme une oie.. l’emploi du temps.. kulturalnim. dijaloga i kraÊih tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E usvajanje pravilne reËeniËne intonacije PISANJE E pisanje geografskih imena velikim slovom E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E popunjivanje vjeæbi prema zadanim uzorcima E popunjivanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje kraÊih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta uz dodavanje novih elemenata E provjera razumijevanja tekstova u zadatcima viπestrukog izbora E pismeno odgovaranje na osobna pitanja E pisanje diktata s poznatim elementima E pisanje kraÊih voenih sastava (4 do 5 reËenica) STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu KULTURA I CIVILIZACIJA Kulturoloπki.. svakodnevni æivot. biljeænice i rjeËnika E razvoj svjesnosti o pripadanju skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku: usvajanju francuskoga jezika E razvoj sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja E razvoj svjesnosti o vlastitu napretku i napretku drugih E razvoj svjesnosti o odgovornosti za vlastito uËenje i vlastito znanje VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski E povezivanje vizualnoga (slikovnoga) i sluπnoga jeziËnoga sadræaja E razumijevanje jednostavnih izjavnih reËenica.

. La rue principale/piétonne. à l’est/ouest.. pique-niquer. Est-ce que tu connais quelqu’un qui n’aime pas la nature? Non. les pays voisins. Komunikacija na daljinu.. les montagnes.? Il faut protéger la nature/garder l'environnement. est-ce que je peux sortir.. SVP? Svijet u kojem æivimo. le facteur. Blagdani i svetkovine. la lettre/carte postale/carte de vœux. 4. Marianne. le sac à dos.roditelji. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se prema izboru dodatni sadræaji.. faire une promenade/ balade. l'alimentation équilibrée.. Je suis grippé... une église.. 7. appeler. un parc d’attractions. Razredni govor. les Français. Projekt: Zdrava hrana. sastaviti moguÊi jelovnik.. specijaliteti pokrajina KljuËne strukture i izriËaji: la France.. J'aime les fromages français. obiËaji u Francuskoj i Hrvatskoj KljuËne strukture i izriËaji: Comment les Français fêtentils Noël? Quel est le plat typique.. se promener à l’air pur. nos voisins. slanje razglednica i pisama. mon nez coule. mettre à la boîte. buka. Paris est la capitale de la France. Je prends des médicaments/un sirop/une piqûre. je fais la vaisselle. Je connais quelques spécialités régionales. le drapeau. Je passe le week-end avec papa. 3. Qu’est-ce que tu trouves intéressant en Bretagne/Normandie/Provence? Les régions..... la télécarte. En quelle région se trouve. la vie saine... Je vais à la poste. Voilà mon numéro de téléphone. simboli Francuske.. Tu aimes faire des excursions avec tes parents. les cigarettes. Qu'est-ce que je n'aime pas dans ma ville/mon village? J'ai visité d'autres villes et j'ai surtout aimé. se sentir bien/mieux/mal.. banlieue/ à la campagne. les mers qui baignent la France. en bonne santé. je les aime. SVP!. une agence de tourisme/voyages.. savjeti za zdravo æivljenje KljuËne strukture i izriËaji: Je fais du sport/des promenades.. une cabine téléphonique. le guichet. Est-ce que tu as fait/pris beaucoup de photos? Les parcs nationaux. 5. razumijevanje uputa/ savjeta uËitelja.. strane svijeta. répondre. je passe l'aspirateur. Il/Elle n’est pas là.? les points cardinaux.. guérir. notre pays. Odnos dijete .. C'est bon/ce n'est pas bon pour la santé. C’est une vieille ville. J’ai vomi. Ce n'est pas facile d'avoir des parents divorcés. Pourquoi j'aime ma ville/mon village? un musée/château/monument. Où vas-tu passer tes vacances? Où as-tu passé tes vacances? Tu as passé combien de temps à+ville/en+région? Francuska .. planinarenje/pjeπaËenje KljuËne strukture i izriËaji: J'habite en ville. Sadræaji se obogaÊuju novim audio i vizualnim materijalima.. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanja gradiva. laisser un message sur le répondeur. le déjeuner familial. au nord/sud. Zdravo æivljenje. telefon. marcher. le téléphone/portable. J’adore les plats que ma mère prépare. ... le timbre(poste). J'aide mes parents. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 700 leksiËkih jedinica.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 2. sonner. le pique-nique. Regardez comme c'est beau! Cette usine est une grande pollueuse. SMS poruke.? Les jours fériés. uËestale djeËje bolesti. se fâcher. les fleuves/les rivières. odlazak u poπtu KljuËne strukture i izriËaji: Allô? Est-ce que je peux parler à . J’ai une famille nombreuse. compare-le 169 Francuski jezik avec. pourriez-vous répéter? Ne bavardez pas! N’écrivez pas dans vos livres! Faites vos devoirs! Madame.e. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba pribliæno 570 leksiËkih jedinica. la boîte aux lettres. Le dimanche. putovanja. le centre historique. les départements. upoznavanje drugih gradova KljuËne strukture i izriËaji: Zagreb est la capitale de la Croatie. Il faut boire beaucoup... Leksik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima..zemlja jezik koje uËim. omiljena jela.. avoir une bronchite/un rhume.. Ëuvanje okoliπa. 6. fumer. On connaît quelques symboles de la France: le coq gaulois.. C'est de la part de qui? Ne quittez pas. je fais la grasse matinée. Moj grad/mjesto i njegove znamenitosti. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 6. la langue française. Où se trouve. 9. departmani.. les loisirs. mes grands-parents. Gramatika se tumaËi u kontekstu stanja bez mehaniËkoga zapamÊivanja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta. boravak na svjeæem zraku. l’enveloppe. boravak u prirodi. faire de la randonnée. les maladies.. je range ma chambre.. la poubelle sélective.. razred.... le régime... les classes de neige/vertes. le courriel/mél. Je passe le week-end avec eux.. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Tijekom 6. oneËiπÊenje okoliπa. zdrava prehrana.. je n’ai pas bien compris.. parler des habitudes alimentaires. La pollution/ le bruit. pokrajine. Je veux envoyer. uljudno ophoenje KljuËne strukture i izriËaji: Pardon madame. kuÊne obveze KljuËne strukture i izriËaji: Je te présente mes parents. l’appareil photo. 8.. enchanté(e). Il ne faut pas boire trop de boissons gazeuses.. coller. se coucher tôt/tard.. poster. Je peux avoir le tien. Il faut manger plutôt des fruits et des légumes.. je ne connais personne.

que) Na razini prepoznavanja E osobne zamjenice indirektni objekt E zamjenice en. izraæavanje osobnih dojmova. obveze (il faut. SMS porukama. Ëestitanja i svetkovanja blagdana. iskazivanje osjeÊaja. svakodnevni æivot. IZGOVOR. raspored dana.. tj. komunikacija na javnim mjestima. loin de. zahvaljivanje. podatci o kulturnim spomenicima i kulturnim znamenitostima. de temps en temps E tous les+vremenska oznaka. s pomoÊnim glagolom avoir ili être E nijeËni imperativ E bezliËni izraz il faut + infinitiv Imenice E imenice muπkoga/æenskoga roda (zanimanja) E imenice s razliËitim oblicima za muπki i æenski rod (la tante/l’oncle) »lan E uporaba Ëlana uz geografska imena E uporaba saæetoga Ëlana s prijedlozima à i de Zamjenice E neodreene zamjenice on. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. gradova Prilozi E prilozi vremena .) E futur glagola prema tematskim podruËjima E perfekt glagola 1. nettoyer. quelquefois. sluæenje geografskom kartom. novËane jedinice za odreivanje cijena. pisama i poruka. audio i video materijali. usporeivanje. mobitelom. izraæavanje zadovoljstva. opisivanje πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti. izricanje dojmova s turistiËkoga putovanja.stupnjevanje (komparativ/superlativ) Brojevi E pisanje glavnih brojeva rijeËima do 60 E glavni brojevi do 1000 (na usmenoj razini) Prijedlozi E prijedlozi uz imena dræava. kulturalno uvjetovane razlike u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja i sl. grupe na -yer (envoyer. planom grada. i 3. 2. sposobnost komuniciranja u javnim ustanovama. au bout de.jednina i mnoæina E opisni pridjevi . opisivanje svetkovina. blagdana i obiËaja u Francuskoj i Hrvatskoj.. ritmiËkih.) te senzibilizacija uËenika za uoËavanje i prepoznavanje stereotipa i predrasuda i potrebu njihova uklanjanja. pisanje i slanje razglednica. kod uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja s kulturalnim razlikama: senzibilizacija za uoËavanje kulturalnih sliËnosti i razlika i uvianje razloga njihova postojanja kao temelj za razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice blagdanski obiËaji.ici.. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi nekih zemalja frankofonoga govornoga podruËja primjereno dobi uËenika.. iznoπenje osobnih planova za iduÊu πkolsku godinu. uporaba uobiËajenih izraza na poËetku i kraju pisma. prigodne recitacije i pjesmice. kulturalnim. payer.. pokrajina. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. odnos prema prirodi.parfois. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima rabi se komparativni pristup. que E oblici i uporaba osobnih zamjenica kao direktnog objekta Pridjevi E oblici i uporaba posvojnih pridjeva . i obrocima u Francuskoj i Hrvatskoj. grupe (prema tematskim podruËjima) E glagoli 1. usporedba odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga podruËja. komunikacija: sposobnost komuniciranja telefonom. quelqu’un E oblici i uporaba posvojnih zamjenica E uporaba odnosne zamjenice qui. kupovanje. kratkih pisama.. près de Negacija E ne . jamais E uËestali prilozi mjesta . i 3. izraæavanje stava prema hrani. y JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura: predstavljanje sebe i drugih.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Glagoli E prezent nekih nepravilnih glagola 1. izraæavanje vlastitog 170 Francuski jezik ukusa. primjerice kliπeji uljudnog ophoenja. pisanje Ëestititaka. là. izraæavanje odnosa meu Ëlanovima obitelji.. 2. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E sposobnost zapamÊivanja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepriËavanja poznatoga teksta te voenje dijaloga o poznatoj temi E sposobnost verbalnog uzvraÊanja na verbalne i neverbalne poticaje E sposobnost odgovaranja na pitanja u sklopu obraenih tematskih sadræaja .). grupe. U pristupu nastavnim temama. GOVORNA INTERAKCIJA I SAMOSTALNA GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. stava prema πportovima te utjecaj πporta i zdrave ishrane na zdravi æivot. personne ReËenica E poredak rijeËi u reËenici E odnosne zavisno-sloæene reËenice (qui. U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije.. razgovor o hrani. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski E povezivanje vizualnoga (slikovnoga) i sluπnoga jeziËnoga sadræaja E razumijevanje pitanja i tekstova E razumijevanje osnovnih namjera sugovornika GOVORENJE.

Ce pull te va très bien/ ne te va pas du tout.. Quels sont tes vêtements préférés? Quelle taille fais-tu? Quelle est ta pointure? Je chausse du 39. le chemisier en soie. l’artiste.Il/elle est né(e). le théâtre. moda KljuËne strukture i izriËaji: l’ alimentation équilibrée.) L’écrivain qui a écrit. le musicien. ljepota. les collants / chaussures / pantoufles/ gants.. le détergent. 2. un lecteur CD. naviguer sur Internet. recevoir/rédiger un message. le (téléphone) portable. 171 .. Les Français qui ont marqué l’histoire: Molière. l’anorak/écharpe en laine. les arts: la peinture. la biologie. l’ ordinateur.. la sculpture. Svakidaπnjica . la brosse (à dents). Jules Verne. être au régime/suivre le régime. @ (l’arobase). Le déodorant. le vaccin contre la rage (Marie i Pierre Curie. mobitel KljuËne strukture i izriËaji: l’informatique. les frères Lumière. znameniti ljudi i dogaaji KljuËne strukture i izriËaji: le radium. le T-shirt en coton. neuf/usé. la médecine. à la mode/démodé.. izumitelji.zdravi æivot. Louis Pasteur... la crème/la pommade. l’acteur. propre/sale. utiliser régulièrement.Il/elle était. Nove tehnologije. Le jean est un vêtement unisexe. changer d’air. la musique. le clavier. le shampo(o)ing. Antoine de Saint-Exupéry. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta E izradba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava E uporaba udæbenika. le dentifrice. un pull léger/chaud. le pyjama/survêtement. Champollion. le sèche-cheveux. l’architecture. predmeta i situacija sposobnost prepriËavanja tekstova uz/bez poticaja sposobnost povezivanja odreene teme s vlastitim iskustvom E sposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastiti napredak i vlastito znanje sposobnost meusobnoga vrjednovanja uËenika 7. Il y a trois messages sur mon répondeur. la chaîne HI-FI.. graver. le grand air. le film.. osobna higijena. osnovni dijelovi raËunala. le courrier électronique. raËunalo. istraæivaËi. Veliki izumi. le mot de passe.. obtenir le prix Nobel. la souris. Quelles sont tes habitudes alimentaires? respirer de l’air pur. être bien/mal habillé(e). Ampère. radne biljeænice.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik E E E E E E E sposobnost postavljanja pitanja u sklopu usvojenih jeziËnih uzoraka sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata u novim situacijama sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku sposobnost sudjelovanja u dijalozima/razgovorima uz izmjenu nekih elemenata sposobnost opisivanja osoba. Je viens d’acheter un pantalon vert.. L’unité centrale de mon ordinateur est en panne. C’est trop cher parce que c’est un produit de marque. dijaloga i tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E pravilno Ëitanje tekstova i bez zvuËnih uzoraka E Ëitanje i razumijevanje kraÊih izvornih uputa. Lavoisier. kratkih poruka. Est-ce que tu veux les essayer? J’ai besoin de. biljeænice i rjeËnika E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i njihova primjena E razvoj svijesti pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku: usvajanju francuskoga jezika E razvoj sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja E razvoj svjesnosti o vlastitu napretku i napretku drugih (Portfolio) 3. la vie saine. RAZRED sedma godina uËenja CJELINE I TEME 1.. l’hygiène/hygiénique. la physique. la littérature. »ITANJE E zapamÊivanje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. obavijesti i poruka PISANJE E prepisivanje reËenica i tekstova prema predloπku E odgovaranje na pitanja o poznatu sadræaju E pisanje diktata s poznatim elementima E provjera razumijevanja tekstova u zadatcima viπestrukog izbora E popunjivanje vjeæbi prema zadanim uzorcima E popunjivanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje kraÊih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta uz dodavanje novih elemenata E pismeno odgovaranje na osobna pitanja E pisanje voenih sastava (do 10 reËenica) E pisanje Ëestitaka. la lotion. le magnétophone à cassettes. le cinéma. un baladeur. telefon. Hugo. le moniteur. Tu aimes cette jupe/mini-jupe? Je l’ai vue dans les vitrines. V. ispunjivanje obrazaca E pisanje pozdrava na razglednici E pisanje kraÊega pisma prema predloπku E pisanje odgovora na kraÊe pismo STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora.. le peintre. l’internaute. les sciences: la chimie..

CV prema predloπku. le tremblement de terre/le séisme.. Francuski jezik Blagdani . horrible.. l’inondation. Elle dit que. la protection de l’environnement. la sécheresse. grave/tragique/imprévu.. l’Afrique. vient-il aussi à la boum? Je voudrais bien qu’il vienne. Notre planète. la pluie. moguÊnosti snalaæenja u stranoj dræavi. Quel est le prix? Est-ce qu’il y a une réduction/encore des places libres? J’y vais à vélo/moto/ pied. Jeanne est la plus polie fille de la classe. prometna sredstva... obrasci za prepriËavanje i stvaralaËko pisanje KljuËne strukture i izriËaji: l’aventure/la mésaventure. le héros principal. dramatizacijom jednostavnijih kazaliπnih komada za mlade. le personnage courageux/fier/généreux/ avare/cruel. Priroda.) Zamjenice E zamjenice COD (utvrivanje) i COI E neodreene zamjenice (quelqu’un.. c’est mon meilleur ami. l'Armistice .... personne. Il a de l’amour pour ses parents. Qu’est-ce qui s’est passé? Il s’agit/il s’agissait de. J’aimerais visiter. 5. prirodne nepogode. Michel. déclarer. la Marseillaise. prve simpatije. du monde. odreenoga i saæetoga Ëlana utvrivanje E izostavljanje Ëlana u nekim ustaljenim izrazima (avoir raison/tort. le lac. novi predmeti. formidable. Le Canada/ Luxembourg. nijeËni i potvrdni oblik) usustavljivanje E perfekt pravilnih i nepravilnih glagola . la frontière. S’il fait beau. sans valeur. ljubav prema bliænjemu. pas mal. fiziËki izgled i ponaπanje KljuËne strukture i izriËaji: Il traite ses grands-parents avec respect. le billet(d’). j’irai chez ma tante… Les pays francophones: la Suisse/ Belgique/ République du Mali. on la protège…Il faut protéger l’environnement contre la pollution. l’amitié. la mer. Je voudrais suivre un cours de… J’adore la littérature. Putovanja.. on l’aime. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru dodatni sadræaji. La semaine prochaine. les torrents. le passeport. Glagoli E prezent (upitni. ensuite.dræavni praznici KljuËne strukture i izriËaji: le 14 juillet.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4..) E priloæne zamjenice (en i y) 6. 8.. Marie est plus grande que Claude.) E izricanje bliske proπlosti Je viens d’acheter ... Sadræaji se obogaÊuju novim audio i vizualnim materijalima. se produire/ provoquer/avoir lieu. Je prépare une pièce de théâtre avec mes copains… Nous avons visité la Cité des sciences et de l’industrie et nous y avons vu des choses extraordinaires. opis glavnih likova i dogaaja. Æivot u πkoli. aide-t-elle sa grand-mère à faire des achats? J’aime ce garçon. la chaleur/canicule. Je regardais la télé. un conte (de fée) génial. puis.. Denise.. njihovi uzroci i posljedice.. pisati dnevnik (journal intime) sa zamiπljenoga putovanja nakon πto se s uËenicima prethodno pripreme leksiËke jedinice vezane uz tematske sadræaje.. Il était une fois/Il y avait.utvrivanje i usustavljivanje E imperfekt E buduÊa radnja i predvianje E kondicional sadaπnji (kondicional I..le passé récent Imenice E neke imenice s nepravilnom mnoæinom (l’œil/les yeux) E tvorba æenskoga roda imenica (iznimke) le speaker/la speakerine »lan E uporaba neodreenoga. razreda osnovne πkole uËenici bi trebali aktivno upotrebljavati pribliæno 700 leksiËkih jedinica. changer de l’argent. ljubav u obitelji. oneËiπÊenje KljuËne strukture i izriËaji: Sauvons la planète! l’écologie. l’eau... En lisant. te pokuπati napisati æivotopis . Gramatika se tumaËi i provjerava u kontekstu situacije bez mehaniËkoga zapamÊivanja paradigmi i pravila. neke dræave frankofonoga govornoga podruËja KljuËne strukture i izriËaji: les moyens de transport. aller en avion/bateau/train/voiture/bus/métro. Doæivljaji i maπta. enfin.. Ljubav i zaljubljenost. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 8 do 10 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. j’irai… 9. la défense du milieu naturel. skeËevima i sliËno. primjerice. la rivière. sudjelovanje u slobodnim aktivnostima KljuËne strukture i izriËaji: Cette année j’ai quelques nouvelles matières: la chimie/physique. aller (et de) retour. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Do kraja 7. un amour fou. zaπtita okoliπa. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. l’alerte.. l’histoire de science-fiction. la douane. nul. satisfaisant. d’abord.le 11 novembre. 172 .. Ils vivent un grand amour. a razumjeti do 850 leksiËkih jedinica. épouvantable.. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i gramatiËke se strukture tumaËe eksplicitno uz uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. 7. les relations enfants-parents.. l’hymne national français. la poubelle sélective. quand j’ai entendu. j’ai appris des choses intéressantes et.

) piscima i autorima iz zemalja frankofonoga govornoga podruËja te s njihovim knjiæevnim djelima i likovima (Molière. avec qui ReËenice E pogodbene reËenice 1. opisivanje ekoloπkih problema . tip E upravni i neupravni govor (glavna reËenica u prezentu) E usustavljivanje upitnih reËenica. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih... prepriËavanje sadræaja obraene tematike (nekoliko jednostavnih reËenica). quand. izraæavanje problema vezanih uz odnos s roditeljima. izricanje vremena. les frères Lumière..ugroæene æivotinjske i biljne vrste. izraæavanje atmosferskih prilika. predlaganje. Jules Verne. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E sposobnost raspoznavanja i razumijevanja fonoloπkih. Lavoisier. mal (mauvais) Negacija E pojaËana negacija (ne. tip E konjunktiv iza glagola æelje (Je voudrais qu’il vienne) E gerund (le gérondif) JEZI»NE FUNKCIJE Komunikacijski obrasci za pisanje razglednica / Ëestitaka /pisama. pojava i situacija. zahvaljivanje.. qu'est-ce que. izraæavanje osjeÊaja. opisivanje. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. snalaæenje u vremenu. etniËkim i kulturnim skupinama.plus/jamais/personne/rien) Upitne rijeËi E qui. upitne reËenice s upitnom rijeËi. comment. Ëestitanje (blagdana. postavljanje pitanja s upitnim zamjenicama i postavljanje direktnih pitanja (u sadaπnjosti. Champollion. opisivanje pojava i situacija i odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba sluæeÊi se poznatim prilozima. prepriËavanje vlastitih doæivljaja iz proπlosti. KULTURA I CIVILIZACIJA Kroz nastavne teme uËenici se susreÊu sa znaËajnim osobama (Marie i Pierre Curie. où.. upitne reËenice s inverzijom i sa est-ce que Na razini prepoznavanja E uporaba perfekta i imperfekta E pasiv E pogodbene reËenice 2. en soie) Prilozi E tvorba priloga na -ment E nepravilni prilozi bien (bon). aktivna uporaba obraenih glagolskih vremena voenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj kulturi i kulturi zemalja frankofonoga govornoga podruËja.. izraæavanje problema mlade generacije. obveza i duænosti. Ampère. drugim rijeËima treba razvijati kod uËenika empatiju prema drugome i drukËijem. izricanje radnji. potvrivanje i nijekanje. izraæavanje ideja kako pomoÊi da se saËuva okoliπ. razred. izricanje æelje i uljudno traæenje. proπlosti i buduÊnosti). predstavljanje sebe i drugoga postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika E sposobnost raspoznavanja. prihvaÊanje i odbijanje prijedloga. izraæavanje svojine i pripadanja.).. Ti su sadræaji ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe integrirani u predloæene teme za 7. pour qui.). izraæavanje zahtjeva. razumijevanja i solidarnosti meu pojedincima kao i meu socijalnim.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Pridjevi E komparacija pridjeva (pravilna i nepravilna utvrivanje i usustavljivanje) E neodreeni pridjevi (tout) Brojevi E glavni brojevi do 1000 (na pisanoj razini) E redni brojevi Prijedlozi E prijedlog en + naziv sirovine (en coton. traæenje i davanje informacija. ritmiËkih. kulturoloπkim. UËenicima treba sustavno ukazivati na kulturalne sliËnosti i razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje. osoba. roendana. traæenje i davanje savjeta. pourquoi. raspoloæenja. izricanje planova za buduÊnost. usporeivanje predmeta. ritmiËkih. naredbe.. razumijevanje osnovne namjere sugovornika E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E uoËavanje specifiËnosti izgovora i intonacije izvornih govornika i uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik GOVORENJE: IZGOVOR. U pristupu nastavnim temama. izraæavanje problema meu vrπnjacima. imenovanje. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika E sposobnost razumijevanja paæljivo artikuliranoga govora E sposobnost razumijevanja i provoenja uputa i naredbi E sposobnost povezivanja vizualnog i auditivnoga jeziËnoga sadræaja E uzvraÊanje na naputke i naredbe na francuskom jeziku E razumijevanje izjavnih i upitnih reËenica. izraæavanje ukusa i osobnoga stava prema neËemu. Louis Pasteur. Francuski jezik snalaæenje u prostoru. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih sluπnih uzoraka E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jeziËnih funkcija E sposobnost odgovaranja i postavljanja pitanja u sklopu poznatih jeziËnih struktura i tematskih sadræaja 173 . radi osvjeπÊivanja tolerancije. Antoine de Saint-Exupéry.

préparer/passer le baccalauréat.) E poticanje uËenika na uporabu strategija uËenja primjerenih njihovu uzrastu: voenje vlastitoga rjeËnika E uporaba rjeËnika u udæbeniku za pronalaæenje znaËenja i naËina pisanja rijeËi E uoËavanje i pronalaæenje pravilnosti i analogija E stjecanje znanja na temelju promatranja. les institutions.. razgovora u smislenu cjelinu sudjelovanje u dramatizacijama/dijalozima uz predloæene jeziËne sadræaje.. multikulturalnost KljuËne strukture i izriËaji: Le système scolaire français est différent du système croate. le lycée (technique. iznoπenje ishoda skupnoga ili individualnoga rada (postera. EJP) E razvijanje svjesnosti o vlastitu napretku i napretku drugih E razvijanje svjesnosti o odgovornosti za vlastito uËenje i vlastito znanje 8.. 174 . tous les élèves adorent ça. vaænost uËenja stranih jezika. une société multiculturelle. uokvirivanje i sl.... europska himna. kraÊih pisama.. Dans notre collège on organise la semaine portes ouvertes avec différents ateliers. professionnel).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik E E E E E E E E E E E reproduciranje dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju pojedine dijelove samostalno voenje dijaloga/razgovora u sklopu poznatih situacija sudjelovanje u dramatizacijama i igranju uloga sposobnost zapamÊivanja i reproduciranja sadræaja obraene cjeline sposobnost opisivanja osoba. La Déclaration universelle des droits de l’homme. KljuËne strukture i izriËaji: L'Union européenne. odabir πkole i zanimanja. L'hymne européen est l'Ode à la joie de la IXe symphonie de Beethoven. opis mjesta æivljenja.. les États membres et leurs capitales sont. predmeta. dijaloga i kraÊih tekstova u smislenu cjelinu E samostalno pisanje kraÊih opisa u sklopu prethodno obraenih sadræaja E samostalno pisanje voenih sastavaka E pisanje po diktatu nakon prethodno obraenih sadræaja STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E ovladavanje tehnikama preglednoga biljeæenja E uporaba vizualnih elemenata u svrhu zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (boje. crteæi. dijaloga. les droits de l'homme.. situacija sposobnost opisivanja slikovnoga predloπka povezivanje elemenata priËe. 2. istraæivanja te izvoenje zakljuËaka tijekom nastave u πkoli i izvan πkole E uporaba novih medija u uËenju francuskoga jezika (primjereno dobi uËenika) E prezentacija rezultata individualnoga i skupnoga rada. Est-ce que ton ami a déjà choisi son métier? Non. πkolovanja. ispunjivanje obrazaca osobnim podatcima E sposobnost pisanja o sebi i drugima. E samostalno odgovaranje na zadana pitanja i rjeπavanje zadataka nakon proËitanoga teksta E nadopunjivanje tekstova rijeËima koje nedostaju E sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E povezivanje izmijeπanih reËenica. Deklaracija o pravima Ëovjeka i djeteta. VijeÊe Europe.. Le Conseil de l'Europe.. pas encore. Francuska i Europska unija. l’euro. primjerice.) sposobnost prepriËavanja uz likovne poticaje. strip) sposobnost prepriËavanja proËitanoga i obraenoga teksta sposobnost prepriËavanja dogaaja iz osobnog iskustva E samostalno snalaæenje u pisanju ispita znanja nakon uvjeæbanih sadræaja samostalna i zajedniËka izradba tematskih postera »ITANJE E sposobnost razumijevanja i Ëitanja pisanih uputa E sposobnost Ëitanja tekstova.. le siège. postera o nekoj od obraenih tema E razvijanje samostalnoga i suradniËkoga uËenja E razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (Portfolio. RAZRED osma godina uËenja CJELINE I TEME 1. teksta ili sl. prepriËavanje slijeda dogaaja (primjerice. dijaloga nakon odsluπanoga zvuËnog uzorka E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova o poznatim sadræajima E sposobnost razumijevanja i Ëitanja tekstova s razglednica. obavijesti u svakodnevnim situacijama E glasno Ëitanje tekstova prethodno obraenih struktura i leksika E svladavanje reËeniËne intonacije E samostalno Ëitanje fonetskih simbola u rjeËniku PISANJE E uoËavanje razlika izmeu pisanja i izgovora te razlike pravopisa hrvatskoga i francuskoga jezika E pisanje rijeËi prema zvuËnome modelu E sposobnost pisanja prema uzorku E pisanje Ëestitaka. podcrtavanje. ©kolski sustav u Hrvatskoj i Francuskoj.. pisama. les droits de l'enfant. poruka na razglednicama.. Il est utile que j’apprenne plusieurs langues étrangères. Je voudrais continuer/apprendre. Quelle langue parles-tu le mieux? la biographie/le curriculum (vitae).

LeksiËko se gradivo cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. les enfants maltraités. les marées noires. la convivialité. J'ai aimé ce téléfilm. le programme diffusé en direct de. printanier. Problemi ËovjeËanstva. Svijet znanosti i umjetnosti. a na razini razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 1000 leksiËkih jedinica. Cet enfant a subi des violences. 7. des tours de manège). la déforestation. Dans quelle salle est installée cette exposition? l'architecture. la famine. pronaÊi tekstove vezane uz probleme mladih u πkoli/obitelji/druπtvu. Æivot u suvremenom druπtvu. la tolérence.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 3.. le climat méditerranéen / continental / humide / rude / doux. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati tijekom godine pripremaju se po izboru dodatni sadræaji. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. svetkovine i puËki obiËaji Francuske KljuËne strukture i izriËaji: les jours fériés. festivali. les dégâts. l’espace fumeurs/non-fumeurs. les clips vidéo. le danger du tabagisme. la lutte contre la toxicomanie. sanctionner les mineurs. ozonski omotaË KljuËne strukture i izriËaji: les changements climatiques.. la tradition.. la pub(licité).. ovisnost i problemi u ponaπanju. fumer. On m’a invité au vernissage. odreenoga. ugroæene vrste KljuËne strukture i izriËaji: être en colère. razreda E pasiv Imenice E tvorba æenskoga roda imenica (iznimke) E tvorba mnoæine imenica (iznimke) »lan E uporaba neodreenoga. KljuËne strukture i izriËaji: la peinture. Klimatske promjene. combattre tous les préjugés. une menace globale. razred. le film court/long métrage. Sadræaji se obogaÊuju novim auditivnim i vizualnim materijalima.. partitivnoga i saæetoga Ëlana . la caméra numérique. poslovi za vrijeme praznika KljuËne strukture i izriËaji: les jeunes délinquants. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 8... 6. le racisme. des barbes à papa. proËitati na hrvatskom/francuskom Deklaraciju o pravima djeteta. l’aide humanitaire aux pays pauvres/défavorisés. le tableau. Ce film a été primé au festival de Cannes. les déchets. skeËevima i sliËno. la faune. snimanje KljuËne strukture i izriËaji: Il y a des chaînes publiques et des chaînes privées. Glagoli E nepravilni glagoli u obraenim vremenima i naËinima prema nastavnim temama . la flore.. 8. la drogue. l’intérêt vis-àvis d’autres cultures. l’effet de serre. koncerti.(des gaufres. le sculpteur... Televizija. siromaπtvo.. Les satellites permettent de retransmettre des émissions télévisées. izloæbe. 5.). J’ai assisté au concert d’un violoniste très connu. emisije. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Na kraju osme godine uËenja jezika u 8. televizijski kanali. vrste klime i njihove znaËajke. le dessinateur. izravni prijenos. Francuski jezik jednostavnijih kazaliπnih komada za mlade. la violence (scolaire). la défense des animaux. PreporuËuje se usvajati gramatiku induktivnim putem. l'art moderne. l’entraide (en classe). bavljenje korisnim radom. les trous dans la couche d'ozone. la guerre. le réchauffement de la planète. razredu osnovne πkole predvia se aktivna uporaba pribliæno 800 leksiËkih jedinica. zagrijavanje..utvrivanje i usustavljivanje Zamjenice E osobne zamjenice COD i COI . la fête foraine. film.usustavljivanje E uvjeæbavanje uporabe glagolskih vremena obraenih do 8. na internetu. i usporediti probleme naπih uËenika s problemima uËenika u nekim dræavama frankofonoga govornoga podruËja. ekoloπki problemi.. le journal télévisé. la musique. Un bon film passe ce soir sur le canal+. la pauvreté.. dramatizacijom . u Ëasopisima. muzeji. les informations. le peintre. menacer gravement. protéger les jeunes en danger.usustavljivanje E pogodbene reËenice 2. estival. tipa 175 4.utvrivanje i usustavljivanje E priloæne zamjenice en i y Pridjevi E tvorba æenskoga roda pridjeva (iznimke) E tvorba mnoæine pridjeva (iznimke) E oblici i uporaba neodreenih pridjeva Brojevi E ponavljanje i utvrivanje glavnih brojeva do 1000 i rednih brojeva Prijedlozi E ponavljanje i utvrivanje Prilozi E ponavljanje i utvrivanje ReËenice E odnosne reËenice . la pollution. les pluies acides. Tu suis régulièrement ce feuilleton? Les pages publicitaires. La fête de la musique (le 21 juin). Gramatika se tumaËi i provjerava u kontekstu situacije bez mehaniËkoga zapamÊivanja paradigmi i pravila. program. Est-ce que tu travailles pendant les vacances? Blagdani. razgovaranje o problemima u svijetu (glad. hivernal. l'impressionnisme.

predstavljanje sebe i drugoga. ispunjavanje obrazaca i voenje biljeæaka E samostalno snalaæenje u pisanju ispita znanja nakon uvjeæbanih sadræaja E samostalna i zajedniËka izradba tematskih postera 176 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik . traæenje i davanje informacija predlaganje. integrirani u nastavne teme za 8. izraæavanje ukusa i osobnoga stava prema neËemu. S pomoÊu tih sadræaja uËenici se upoznaju s osnovnim pojmovima vezanim uz interkulturalne kompetencije (primjerice. osoba. kulturni πok. kritike.. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost odgovaranja na pitanja u sklopu obraenih tematskih sadræaja E sposobnost postavljanja pitanja u sklopu usvojenih jeziËnih uzoraka E sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama E sposobnost sudjelovanja u dijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost stvaranja novih dijaloga/razgovora bez zadanoga predloπka E sposobnost opisivanja osoba. predmeta i situacija E sposobnost prepriËavanja tekstova uz poticaje i bez njih E sposobnost primjene obraenih tema na osobna iskustva »ITANJE E zapamÊivanje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih i pisanih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. potvrivanje i nijekanje. razred. suosjeÊanja. usporeivanje predmeta. drugim rijeËima treba razvijati empatiju prema drugome i drukËijem.. izraæavanje zahtjeva.. opisivanje pojava i situacija i odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba sluæeÊi se poznatim prilozima. razgovor o iskustvima. izraæavanje osjeÊaja. uljudnom ophoenju. Ëestitanje (blagdana. razumijevanju i solidarnosti meu pojedincima kao i meu socijalnim.. opisivanje tradicionalnih i folklornih obiËaja te blagdana u Francuskoj. KULTURA I CIVILIZACIJA Kroz nastavne teme uËenici se susreÊu s poznatim osobama iz svijeta znanosti i umjetnosti. zabrane i upozorenja. raspoloæenja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. ljubomore. izricanje potrebe. snalaæenje u vremenu. izraæavanje slaganja i neslaganja.).. uporaba informatiËke terminologije na francuskom. etniËkim i kulturnim skupinama. priËanje proπlih dogaaja. izraæavanje atmosferskih prilika.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu upravni i neupravni govor (glavna reËenica u prezentu) E upravna i neupravna pitanja Na razini prepoznavanja E konjunktiv iza izraza il faut te nekih glagola æelje E neupravni govor (glavna reËenica u proπlom vremenu) E E Francuski jezik povezivanje vizualnoga (slikovnog) i auditivnog jeziËnog sadræaja razumijevanje pitanja i kraÊih izvornih tekstova razumijevanje sugovornika E E JEZI»NE FUNKCIJE Pisanje æivotopisa. zahvaljivanje. voenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi. prepriËavanje sadræaja obraene tematike (nekoliko reËenica). postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja. kratkih poruka.. komunikacijski obrasci za pisanje razglednica/Ëestitaka /pisama. naredbe... pri Ëemu im treba ukazivati na sliËnosti i razliËitosti u hrvatskoj kulturi i kulturi nekih dræava frankofonoga govornoga podruËja. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. Ti su sadræaji. aktivna uporaba obraenih glagolskih vremena i glagolskih naËina (zapovjedni naËin i kondicional sadaπnji). roendana. obiËajima. tradiciji. prihvaÊanje i odbijanje prijedloga. dijaloga/razgovora i tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka i bez njih E Ëitanje i razumijevanje izvornih uputa i poruka PISANJE E odgovaranje na pitanja o poznatom sadræaju E pisanje diktata s poznatim elementima E provjera razumijevanja tekstova u zadatcima viπestrukog izbora E popunjivanje vjeæbi prema zadanim uzorcima E popunjivanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta uz dodavanje novih elemenata E pismeno odgovaranje na osobna pitanja E pisanje voenih sastava (od 80 do 100 leksiËkih jedinica) E pisanje Ëestitaka. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E sposobnost zapamÊivanja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepriËavanja poznatoga teksta te voenje dijaloga/razgovora o poznatoj temi E sposobnost verbalnog uzvraÊanja na verbalne i neverbalne (gestualne. snalaæenje u prostoru. ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe. izraæavanje svojine i pripadnosti.. izricanje aktivnih i trpnih radnji. povijesnim i slavnim liËnostima. obveza i duænosti. pojava i situacija. ritmiËkih. Kod uËenika treba sustavno razvijati svijest o toleranciji. opisivanje. izricanje æelje i uljudno traæenje. izricanje vremena.). izricanje odnosa u vremenu i prostoru. GOVORENJE: IZGOVOR. izricanje namjere i pogodbe. imenovanje. nekim dræavama frankofonoga govornoga podruËja i usporedba s obiËajima u Hrvatskoj.

.. Dans ma petite ville il y a plusieurs jardins publics.. Je prends du chocolat chaud. le cahier de classe. Viens au tableau! Passe-moi la craie.. merci! Il n’y a pas de quoi..Comment ça va? Ça va? Oui.. ulica / trg...le chocolat/les bonbons au chocolat. Ce sont/Ce ne sont pas des crayons de couleur/ ballons/voitures. J’habite un appartement dans un immeuble de cinq étages. pozdravi pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini te osnovni priopÊajni obrasci u uljudnom ophoenju KljuËne strukture i izriËaji: Salut (Mathieu)! Bonjour/Bonsoir Mme/M.. biljeænice. Ja i moja okolina.. πkolski pribor. pisanje pozivnica. grande.. c’est la photo de ma famille/ ma mère (maman) / mon père (papa). proslava roendana.. Dans ma chambre il y a un lit. Elle s’appelle Anne. izricanje dana u tjednu.. les sandwichs/pizzas/gâteaux. Je peux/veux/voudrais. S’il te/vous plaît. Non.! 4. sous. smjestiti u prostoru. znaËenja novih rijeËi i gramatiËkih struktura uz uporabu vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta E izradba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava E uporaba udæbenika. 5. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. La salle de classe est grande. Enchanté (e) de faire ta/votre connaissance Il/Elle est croate/ slovène/ français(e)/anglais(e) allemand(e)/italien(ne). imenovanje i predstavljanje Ëlanova uæe obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Regarde. pourriezvous répéter?. derrière. Ëestitanje. zgrada / kuÊa / stan).... ukusa odobravanja i negodovanja. Il y a du soleil/vent/tonnerre. izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja. Aujourd’hui c’est le 22 janvier/mars. Sa cousine est très sage. rjeËnika i Ëasopisa E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i njihova primjena u novom tekstu E uoËavanje sliËnosti i razlika izmeu francuskoga i hrvatskoga jezika ili meu drugim stranim jezicima E razvijanje svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku: usvajanju francuskoga jezika E razvijanje sposobnosti samopromatranja i samovrjednovanja (Portfolio. STP. Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qu’il y a dans. izricanje mjesta stanovanja (grad / mjesto. 7. règle. voilà. sur. Francuski kao drugi strani jezik 4.C’est son sac. crayon. Qui est-ce? C’est mon copain/ma copine. 6. opis osobe KljuËne strukture i izriËaji: Comment t’appelles-tu? Je m’appelle. gomme. Il pleut/neige.. ça ne va pas... C’est ma copine. Prends un coca/jus de fruits...... Devant ma maison il y a un grand jardin/parc. zahvaljivanje KljuËne strukture i izriËaji: Bon/Joyeux anniversaire! Allume les bougies du gâteau d’anniversaire! Voilà un cadeau pour toi (un CD/jeu vidéo/des fleurs.. l’église du village... polie. Il/Elle s’appelle. izricanje atmosferskih prilika KljuËne strukture i izriËaji: Aujourd’hui c’est quel jour/quelle date? C’est lundi. Il/Elle a quel âge? Il/Elle a.. Moja obitelj. sac. gentille. des nuages/éclairs. obiljeæavanje nadnevaka. Je n’aime pas/j’adore. cahier. Quel âge as-tu? J’ai 9/10 ans. Susreti s vrπnjacima i odraslima. izraæavanje osobnih nazora.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. feutre/une trousse.) J’aime bien ton cadeau. Il a un frère et une sœur. Au revoir.. Kalendar. Où se trouve le cinéma/musée. Quelles sont les quatre saisons de l’année? Quel temps fait-il? Il fait beau /mauvais /chaud/ froid.. Druæenje s prijateljima. pardon.? Je vais tout droit/à gauche. C’est/Ce n’est pas un livre. dans un quartier moderne. naziv πkole/razred... merci. Pardon madame. petite.. je ne comprends pas. Écoutons de la musique! Dansons.. opis uËionice. izraziti posvojnost..C’est le sac de.. Ce sont mes copains/ ami(e)s.. Maman est dans la cuisine/la salle de bains.. de rien. 2. À demain/ lundi. opis sobe te snalaæenje u prostoru KljuËne strukture i izriËaji: Ils habitent une grande/petite ville. radne biljeænice. Je suis fils/fille unique. Predstavljanje sebe i drugoga. elle est sympa(thique). une table.... au milieu de. à droite. merci. EJP) E razvijanje svijesti o vlastitu napretku i napretku drugih E razvijanje svijesti o odgovornosti za vlastito uËenje i znanje 3.. devant. imenovanje godiπnjih doba. Qu’est-ce que tu manges/prends à la cantine? Je mange un sandwich/ croissant/des tartines. chantons.... d’accord. te razumijevanje uputa uËitelja na nastavnom satu KljuËne strukture i izriËaji: Tu vas dans quelle école? Tu es en quelle classe? (en quatrième)./Mlle. Francuski jezik ©kolsko okruæenje. ça va. pas mal. Je passe mes vacances chez mes grands-parents. la poste. izricanje narodnosti. 177 . aller à.

. qu'est-ce que + glagol.. de tulipes et de marguerites. Quels sont tes loisirs favoris? Odijevanje.. boje KljuËne strukture i izriËaji: Mon copain porte un jean/pantalon/ pull/T-shirt/bonnet/anorak. Lave tes mains! 11..3. Na razini prepoznavanja E glagoli avoir. mais moi. Moje tijelo. 10. nauËiti nazive za neke dijelove tijela i opisati osobu. dijelovi dana.) E uljudno traæenje je veux/je voudrais 9... rod .. Leksik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima.) De quelle couleur est. njihovo znaËenje postupno osvjeπtavaju u tekstu povezujuÊi ga s poznatim leksikom.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 8. faire. aller.pas Upitne rijeËi E est-ce que.. sur. aller./æ. s'appeler . Ses yeux sont bleus/verts/marron. povrÊe... j’aime bien les jeux électroniques/télévisés.pas) i imperativ najuËestalijih glagola u sklopu tematskih podruËja.. Ëestitanje i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: Joyeux Noël! Joyeuses Pâques! Bonne année! IZBORNE TEME Pripremati recitacije/pjesmice/kratke igrokaze u sklopu 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima uËenika i izboru uËitelja... brojalice).(aujourd’hui / au printemps / en été.. Glagoli E prezent (jesni. To bi iznosilo po svakom nastavnom satu 178 . povratni gl. faire. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Na kraju prve godine uËenja u 4. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 4. roda na fonoloπkoj razini) E oblici posvojnih pridjeva za m. Dans ce parc il y a beaucoup de roses. Elle a des chaussettes courtes.. recitacije. à droite) Negacija E non E ne. derrière) Prilozi E neki uËestali prilozi vremena i mjesta. imenovanje i opis nekih dijelova odjeÊe i obuÊe. à gauche. avoir. ses) E upitni pridjev quel/le . lica jednine Imenice E globalno razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine imenica muπkog i æenskoga roda E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju (na fonoloπkoj razini) »lan E globalno razlikovanje odreenoga/neodreenoga Ëlana jednina/mnoæina + imenica Zamjenice E nenaglaπene osobne zamjenice uz glagol Pridjevi E opisni pridjevi (razlikovanje m... voditi raËuna o osobnoj higijeni KljuËne strukture i izriËaji: Les parties du corps humain sont la tête / bouche / main / jambe. S subjekt + pridjev u sluæbi imenskoga predikata: Il est grand. Elle adore son petit chat. veÊ ih uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama..3. S jednostavne upitne reËenice s upitnom rjeËju: Qui arrive? i intonacijom.uloga pojedinca u oËuvanju prirode/okoliπa. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. timski rad .. Il adore jouer aux cartes/au loto. 12. Prirodni okoliπ..3. imenovati cvijeÊe.? Francuski jezik prilikom obradbe novoga gradiva 3 do 4 leksiËke jedinice usvojene na razini samostalne produkcije. J’adore la salade.. lica mnoæine E traæenje dopuπtenja (Je peux... razred.le cou / ventre / bras / doigt / pied / nez. postere.puni sat KljuËne strukture i izriËaji: L’après-midi ma sœur va à l’école de musique/danse. Ses cheveux sont blonds/bruns/ longs/courts. ReËenice E jednostavne izjavne reËenice prema uzorku: S subjekt + predikat: Je parle. prendre . S subjekt + predikat + objekt: J'ai une sœur. Dakle. nijeËni oblik ne. La pomme est verte. Blagdani. faire+naziv πporta. izraivati tematske panoe. tj.. u situacijama.prva tri lica jednine i (mes. tes.. æivotinje KljuËne strukture i izriËaji: Qu’est-ce que c’est? C’est un arbre/ oiseau/une fleur.. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 200 (pjesmice. voÊe. devant. Slobodno vrijeme i πportske aktivnosti.. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 120 leksiËkih jedinica. combien de. izricanje vremena .. imenovanje nekih blagdana i svetkovina. J’aime les bananes/oranges. primjerice (aujourd’hui. prendre . Ma sœur a une belle jupe/ robe./æ.Quel temps fait-il? Brojevi E glavni brojevi od 1 do 20 (na usmenoj razini) Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe u jeziËnim uzorcima. Mon cousin fait du VTT/. les pommes de terre/tomates/ carottes. lica jednine i glagola être.. Qu’est-ce que tu mets / portes? Je mets / porte.. Quelle heure est-il? Il est quatre heures. sous. Il a un grand chien. primjerice (dans.

demain) glavni brojevi od 20 do 30 (na usmenoj razini) redni brojevi od 1 do 4 (na pisanoj razini) postupno usvajanje slova francuske abecede E E E E JEZI»NE FUNKCIJE Komunikacijski obrasci za uljudno ophoenje i oslovljivanje. pojmovnih) E postupno usvajanje izgovora. ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe. integrirani u tematske cjeline za 4. obiËajima. predstavljanje sebe i drugoga. naredbe i molbe. sluæeÊi se jednostavnim rijeËima i reËenicama imenovanje i opisivanje radnje povezivanje elemenata priËe prethodno obraene s pomoÊu slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica izricanje kratkoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj »ITANJE E prepoznavanje grafijske slike rijeËi i reËenica prema prethodno usvojenim zvuËnim uzorcima E glasno Ëitanje kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik poπtujuÊi naglasak i intonaciju E izraæajno Ëitanje kraÊih dijaloga/tekstova E Ëitanje po ulogama E postupno svladavanje reËeniËne intonacije E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadræaja E glasno Ëitanje abecede PISANJE E svladavanje pravopisnih elemenata koji se ne nalaze u hrvatskoj abecedi prepisivanjem rijeËi gdje se ta slova nalaze E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E uoËavanje osnovnih razlika izmeu pravopisa francuskoga i hrvatskoga jezika (znakovi. snalaæenje u prostoru. tradiciji. blagdana).. imenovanje i opis nekih dijelova ljudskoga tijela.. imena. Ti su sadræaji. roda opisnih pridjeva (u pisanju) pokazni pridjevi neki prilozi vremena (maintenant. izricanje vremena (puni sat). izraæavanje zahtjeva.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik E E E E E E E Ëlan odreeni/neodreeni jednina/mnoæina + imenica uoËavanje razlike m/æ. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih modela . obiËaji vezani uz pojedine blagdane. glas r. uljudnom ophoenju vodeÊi raËuna o komparativnom pristupu sadræajima. apostrof. leksiËkih. izraæavanje osobnih stavova. akcenti. potvrivanje i nijekanje. razred i razvijaju kod uËenika toleranciju i empatiju prema stranoj kulturi (primjerice. Ëestitanje (roendana. KULTURA I CIVILIZACIJA UËenicima je potrebno ukazivati na sliËnosti i razliËitosti u hrvatskoj i francuskoj kulturi i civilizaciji. snalaæenje u vremenu. negodovanja.). osjeÊaja i raspoloæenja. nijeËne. funkcionalnih. ritmiËkih. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz uporabu auditivnih i vizualnih poticaja 179 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E privikavanje na sluπanje drugoga E neverbalno uzvraÊanje na naputke i naredbe na francuskom jeziku E povezivanje audiovizualnoga jeziËnoga sadræaja E razumijevanje kraÊih izjavnih reËenica i pitanja E globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike E senzibiliziranje uËenika na razlike u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik GOVORENJE: IZGOVOR. zadovoljstva. prezimena. imenovanje i opis æivotinja. odobravanja. imenovanje i opisivanje predmeta i osoba. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. izricanje dobi. izraæavanje svojine i pripadnosti. izricanje æelje i uljudno traæenje.) E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. precrtavanje suviπnih elemenata E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju (rijeËi moraju biti ponuene) E slaganje ponuenih rijeËi u logiËan slijed reËenice E pisanje kraÊih reËenica E pisanje Ëestitaka i pozivnica prema predloπku STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno poticanje razvijanja svjesnosti o razini usvojenosti sadræaja (gramatiËkih. sedij) E prepisivanje kraÊih reËenica E podcrtavanje ili zaokruæivanje toËnog odgovora.. zahvaljivanje. odjeÊe i obuÊe.. E E E E E E E sposobnost verbalnog uzvraÊanja na verbalne i neverbalne poticaje (gestualne. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. likovne i zvuËne) sposobnost odgovaranja na pitanja vezana uz obraene strukture i teme sposobnost postavljanja pitanja vezana uz obraene strukture i teme sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata (primjena u novim situacijama) sposobnost reproduciranja kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neki element sposobnost voenja kraÊih dijaloga na temelju prethodno obraenih situacija sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica opisivanje slikovnoga predloπka. izraæavanje ukusa. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. opisivanje atmosferskih prilika.

? Voilà Mme Dupont.. le professeur principal.. Elle a le nez qui coule. Elle est professeur de français. Avec qui.. kulture i civilizacije dræava frankofonoga govornoga podruËja (suradniËko/kolektivno uËenje) postupno privikavanje na uporabu novih medija u funkciji uËenja francuskoga jezika. 7. Où est-ce que tu habites? J’habite (à). 5... J’adore le fromage et le jambon. ©kola.? Il/elle est mince/joli(e)/sage/ intelligent(e)/gentil(le)/amusant(e). predstavljanje i pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini i neki priopÊajni obrasci pri susretu i opraπtanju KljuËne strukture i izriËaji: Salut. de la soupe/viande/glace. Je veux/voudrais du lait chaud. Hrana i piÊe. imenovanje prostorija u stanu/kuÊi KljuËne strukture i izriËaji: il y a combien de pièces dans ton appartement/ta maison? C’est la cuisine/salle de bains/ à manger/de séjour/chambre à coucher/le salon. mon oncle/ neveu/cousin...... imenovanje. Tu as de la fièvre. la fourchette/serviette. Ma grand-mère habite au deuxième (étage). sur ordonnance.. de la confiture.. imenovanje osoba u πkolskom okruæenju. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. mettre le couvert. Prends des médicaments! la grippe. Quelle heure est-il? Il est huit heures et demie. Vous habitez où? Nous habitons/j’habite. Il/elle a mal à la tête/gorge/l’estomac/au ventre/aux pieds/dents.. J’adore les jeux vidéo../Mlle. ça va bien/comme ci comme ça /ni bien ni mal. a to znaËi razvijanje svijesti o vlastitu napretku kao i o napretku Ëlanova skupine kojoj uËenik pripada 4.. izricanje vremena (puni sat i pola sata) KljuËne strukture i izriËaji: Que fais. tu tousses. karakterne osobine) KljuËne strukture i izriËaji: Qui est-ce? C’est mon copain/ma copine. Au revoir. 5. izvrπavanje i izdavanje naredbi. Ouvre(z)ferme(z)/ton livre/vos livres/cahiers d’activités/ d’exercices à la page. izricanje aktivnosti u slobodno vrijeme.. de l’eau. Qui sont tes amis/copains/copines? Comment sont-ils/elles? Décris-moi.. Bon appétit! J’ai faim/soif. répète/répétez. Il/elle est malade. Bonsoir/ Mme/ M.EJP)..... nekih jela i piÊa te pribora za jelo KljuËne strukture i izriËaji: Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner/déjeuner/goûter/dîner? Je prends des tartines/céréales/du thé. Moji prijatelji.. à bientôt Comment ça va? Ça va? Merci. predstavljanje i opis osobe (fiziËki izgled. 180 .. Bonne nuit. Slobodno vrijeme. Je voudrais un verre d’eau/ un jus de fruits. montre(z). À demain/lundi.. proπirivati leksik vezan uz dijelove tijela i imenovati neke najËeπÊe zdravstvene tegobe i bolesti u djeËjoj dobi KljuËne strukture i izriËaji: L’air de la montagne est bon pour la santé. tu es enrhumé(e). le basket et le dessin. E E E E E E uporaba vizualnih elemenata u zapamÊivanju jeziËnih sadræaja postupno ovladavanje strategijama uËenja i aktivnoga sluæenja znanjem postupno privikavanje na sluæenje slikovnim rjeËnikom i rjeËnikom u udæbeniku/metodi (traæenje rijeËi po abecednome redu i traæenje znaËenja nepoznatih rijeËi) postupno razvijanje samostalnog uËenja razvijanje svijesti pripadanja skupini koja radi na zajedniËkome zadatku: usvajanje francuskoga jezika. imenovanje obroka. Ses loisirs préférés sont le tennis. 6. πportske aktivnosti. aktivnosti u πkoli.vous? Je joue à l’ordinateur/je travaille sur ordinateur. Moja obitelj..tu/faites. des croissants. Qui est-ce? C’est ma tante/nièce/cousine. musique. Vous avez combien de cours par semaine? Quelle est ta matière préférée? Assiedstoi/asseyez-vous! Qui est absent? Personne. Susreti i meusobno upoznavanje..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik 3. Comment s’appelle ton professeur de croate/français.. KuÊa i stan. Bonjour... razumijevanje uputa uËitelja na nastavnom satu KljuËne strukture i izriËaji: Qu’est-ce que tu aimes / adores / détestes? J’aime/je n’aime pas. lis(ez) écoute(z).. Épelle ton/son prénom/nom. Les toilettes sont au milieu de l’appartement/la maison. 8... imenovanje i predstavljanje Ëlanova πire obitelji KljuËne strukture i izriËaji: C’est/voilà ma famille. des frites/fruits/légumes/pâtes/champignons. Elle mange une quiche lorraine. Je fais/range ma chambre... Ton cousin habite à quel étage? (au rez-dechaussée). Quelle est ton/votre adresse? 2.. Naπe tijelo i zdravlje. Je suis fils/ fille unique. imenovanje πkolskih predmeta. a primjereno dobi i interesima uËenika postupno razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja kao i meusobnog ocjenjivanja uËenika (Europski jeziËni portfolio ..

imenovanje i opisivanje predmeta. izraæavanje svojine i pripadnosti. Et demain je vais mettre mon jean et mon pull blanc. comment.pas) E glagoli avoir. izraæavanje atmosferskih prilika. predstavljanje sebe i drugoga. izricanje æelje i uljudno traæenje. boje KljuËne strukture i izriËaji: Qu’est-ce que tu mets/portes aujourd’hui? Je mets/porte un pantalon noir et une chemise rouge et des baskets. zahvaljivanje.Aujourd’hui ils vont au zoo pour voir les animaux sauvages comme: le lion/ tigre/zèbre/léopard/crocodile. Tu as un animal de compagnie/familier? J’ai un chien/chat/ poisson/ perroquet/ hamster. izraæavanje osjeÊaja i 181 10.. qui. Je vais en voiture / à pied…Tu vas en France. une perruche/tortue. comment. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Na kraju druge godine uËenja u 5. quand ReËenice E jednostavne i proπirene reËenice E upitne reËenice sa: qui. qu'est-ce que. rod) E posvojni pridjevi za muπki i æenski rod u jednini i mnoæini Brojevi E glavni brojevi od 1do 60 (na usmenoj razini) E redni brojevi od 1 do 10 (na usmenoj razini) E uporaba brojeva za odreivanje nadnevka Prijedlozi E uporaba najuËestalijih prijedloga u izrazima (au milieu de. obuÊe../æ. Leksik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. recitacije. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 230 leksiËkih jedinica. Ëestitke i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: Bonnes fêtes! Joyeux Noël! Joyeuses Pâques! Bonne année! Quels sont les mois de l’année? IZBORNE TEME Pripremati recitacije/pjesmice/kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima uËenika i izboru uËitelja.. l’éléphant. nijeËni oblik ne. où.pas Upitne rijeËi E est. traverse la rue! 12. izraæavanje zahtjeva. un pull léger/chaud. imenovanje i opis nekih dijelova tijela.. là) Negacija E ne. Au feu vert. ici. osoba.. semafor KljuËne strukture i izriËaji: C’est une voiture / un vélo / tram / train / bus / avion / (auto)car. demain.. 11. quand Na razini prepoznavanja E prezent glagola faire i prendre (jesni i nijeËni oblik) i povratnih glagola vezanih uz tematska podruËja E naglaπene osobne zamjenice E pokazni pridjevi E partitivno de E pourquoi/parce que (car) JEZI»NE FUNKCIJE Komunikacijski obrasci za uljudno ophoenje. imenovanje i opis æivotinja. naredbe i molbe. pozdravljanje i oslovljivanje. Le jean est un vêtement unisexe. Njihovo znaËenje postupno osvjeπtavaju u tekstu povezujuÊi ga s poznatim leksikom.. voenje kratkoga dijaloga. maintenant. Francuski jezik GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 5. To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 4 do 5 leksiËkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije.. imenovanje i opis kuÊnih ljubimaca i nekih æivotinja u zooloπkom vrtu KljuËne strukture i izriËaji: J’aime beaucoup les animaux. Ëestitanje (blagdana. aller i zapovjedni naËin E futur proche E uljudno traæenje je veux/je voudrais Imenice E jednina i mnoæina muπkoga i æenskoga roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan E odreeni/neodreeni jednina/mnoæina + imenica E partitivni Ëlan Zamjenice E nenaglaπene osobne zamjenice uz glagol Pridjevi E opisni pridjevi (m. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 280 (pjesmice. grupe (jesni.. Sluπati i raπËlanjivati Carnaval des animaux (Camille Saint-Saëns). izricanje dobi.. pronaÊi poslovice i izreke na hrvatskom/francuskom jeziku vezane uz æivotinje i usporediti ih. Glagoli E prezent glagola 1. prends l’avion! Le feu est au rouge / à l’orange.. Tu dois attendre. izraivati tematske panoe. postavljanje pitanja/odgovaranje na jednostavna pitanja. Odijevanje i kupovanje. où. veÊ ih uËenici usvajaju mehaniËki. être. Prijevozna sredstva.) Prilozi E neki prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta (aujourd'hui. razred. imenovanje i opisivanje nekih dijelova odjeÊe. tout droit.).ce que. postere. qu'est-ce que. Æivotinje. brojalice).. pojava i situacija. .. Cette fille a une jupe/robe très courte/chic le T-shirt en coton/soie. imenovanje i opis nekih osnovnih prijevoznih sredstava. roendana.. Blagdani i svetkovine.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 9.

izricanje vremena (puni sat i pola sata).. zadovoljstva. tradiciji. vodeÊi raËuna o komparativnom pristupu sadræajima. istraæivanja te izvoenje zakljuËaka u πkoli tijekom nastave i izvan πkole (istraæivaËko uËenje) E uporaba novih medija u uËenju francuskoga jezika (primjereno dobi uËenika) E prezentacija individualnoga rada o nekoj obraenoj temi (kratki opis s pomoÊu postera. snalaæenje u vremenu. razred. apostrof.) E uporaba ilustracija radi lakπega razumijevanja sadræaja teksta E razvrstavanje leksika prema tematskim sadræajima E postupno privikavanje na sluæenje rjeËnikom u udæbeniku. uporaba brojeva uz odreivanje nadnevaka. izraæavanje ukusa. nijeËne. ritmiËkih. izricanje koliËine. ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe. sedij) E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju E slaganje ponuenih rijeËi u logiËan slijed reËenice E pisanje kraÊih reËenica E pisanje Ëestitaka i pozivnica prema predloπku STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E uporaba vizualnih elemenata radi πto uspjeπnijega zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (boje.. crteæi.. integrirani su u navedene nastavne teme za 5. glas r. uljudnom ophoenju. E Francuski jezik voenje kraÊih dijaloga na temelju prethodno obraenih situacija sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama recitiranje i pjevanje brojalica i pjesmica opisivanje slikovnoga predloπka imenovanje i opisivanje radnje povezivanje elemenata prethodno obraene priËe s pomoÊu slikovnica/aplikacija/slikovnih kartica izricanje kratkoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj E E E E E E VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E E »ITANJE E glasno Ëitanje kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik poπtujuÊi naglasak i intonaciju E izraæajno Ëitanje kraÊih dijaloga/tekstova E Ëitanje po ulogama E svladavanje reËeniËne intonacije E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadræaja PISANJE E svladavanje nekih pravopisnih pravila E uoËavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi i razlika izmeu pravopisa hrvatskoga i francuskoga jezika E prepisivanje rijeËi sa slovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku E postupna uporaba znakova u francuskom jeziku (akcenti... slikovnim rjeËnikom i dvojeziËnim rjeËnikom E postupno privikavanje na samostalno zakljuËivanje (analogija na temelju primjera) E postupno stjecanje znanja na temelju promatranja. potvrivanje i nijekanje KULTURA I CIVILIZACIJA UËenicima treba ukazivati na sliËnosti i razliËitosti u hrvatskoj i francuskoj kulturi. obiËajima.) E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. aplikacije.. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih.verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jeziËnih funkcija E odgovaranje na pitanja vezana uz obraene strukture i teme E postavljanje pitanja vezana uz obraene strukture i teme E sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata E reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neki element . GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. prezimena. UËenici se senzibiliziraju i upuÊuju na kulturalne sliËnosti i razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje. odobravanja i negodovanja. radi razvijanja tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice imena.) E prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obraenih tema) E postupno razvijanje samostalnoga i zajedniËkog uËenja E jednostavnim aktivnostima uËenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga 182 E E E E E E privikavanje na sluπanje drugoga neverbalno uzvraÊanje na naputke i naredbe na stranom jeziku povezivanje audiovizualnoga jeziËnoga sadræaja razumijevanje kraÊih izjavnih reËenica i pitanja razumijevanje i svladavanje sricanja rijeËi (slovo po slovo abecede) globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike postupno navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika postupno ukazivanje na razlike u izgovoru glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik/prvi strani jezik GOVORENJE: IZGOVOR. obiËaji vezani uz blagdane.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu raspoloæenja.) Svi ti sadræaji. naglasnih i intonacijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E oponaπanje i izgovaranje specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. podcrtavanje i sl. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka . snalaæenje u prostoru.

. restoran. en plein air.. Ce manteau/jean te va parfaitement (comme un gant). Tu fais quelle pointure? Je fais du 38/39. Cette veste/chemise..? Elle coûte 45 euros. Pour aller au bureau de poste tournez à droite/allez tout droit. 8. cvijeÊe (livada. poznati kreatori. de la confiture. Qu’est-ce que tu prends d’habitude au petit déjeuner/ déjeuner/goûter/dîner? Des céréales / fruits / tartines / croissants / du lait / thé / chocolat chaud / yaourt / pain beurré. zdrava hrana. sale. moda... ustanova i znamenitosti KljuËne strukture i izriËaji: J’habite une petite/grande ville. domaÊe æivotinje. la banque/poste. Qu'est-ce que tu aimes comme légumes? (les pommes de terre/carottes/tomates. se trouve sur la place du village/de la ville... RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. le musée/ cinéma/théâtre/centre culturel.. Traverse au passage clouté! Lui. Lorraine. izricanje cijene proizvoda u kunama i eurima KljuËne strukture i izriËaji: Comment est-ce que tu trouves ce pantalon? Il coûte combien? Ce n’est pas cher (du tout). imenovanje godiπnjih doba. 2. Un jour je serai pilote.. Où estce que tu as passé tes vacances/d'été/d'hiver/de Pâques? J'ai 6.).. manger/commander une quiche lorraine/une choucroute/une bouillabaisse/des crêpes bretonnes/du camembert normand. Seoski turizam. koliËine KljuËne strukture i izriËaji: À la boulangerie j'achèterai des croissants/brioches/un pain au chocolat. grad..... Provence.. Madame? Je voudrais trois kilos de pommes.. voenje razgovora na trænici.... Quels fruits préfères-tu? (les pommes / poires / abricots / pêches / prunes/bananes.. 3. être en bonne/mauvaise santé/en (pleine) forme. Alsace. soigner les dents. il habite dans la banlieue de. L’hôtel/école /hôpital/église se trouve dans le centre-ville.. higijenske navike KljuËne strukture i izriËaji: Tous les matins je me lave/me brosse les dents/me peigne. prendre une douche.).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu /suradniËkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te meusobnog ocjenjivanja uËenika (primjerice ispunjavanje EJP-a te izrada i prikupljanje radova uËenika za ulaganje u njihov dosje). les saucisses. / mousse de savon. Strasbourg est le chef-lieu d’Alsace. osnovni obrasci za pisanje razglednica. la tulipe/narcisse le muguet. s’habiller en prêt-à-porter.. planina.. de la soupe / des légumes / des spaghettis / du riz / des frites / du poulet / de la viande / du fromage / un pain au chocolat/des œufs/une 183 6.. Kupovina.. Osobna higijena. je bois beaucoup d’eau. moje mjesto. de grands couturiers français. 4. ptice. Les poules / coqs / poussins / canards / dindes/ vaches sont dans la cour de la ferme.. imenovanje obroka i uobiËajenih jela uz svaki obrok... les saisons de l’année. Il fait beau/frais/chaud/froid.... izricanje osobnog ukusa. J’aime/je n’aime pas le lait.. kupovanje odjevnih predmeta. Quel est le prix de cette robe/jupe. strane svijeta KljuËne strukture i izriËaji: La France se trouve à l’ouest de l’Europe. Odijevanje i moda. 9. La mairie/l’Hôtel de ville. de l'huile.. avoir une bonne/mauvaise mine. 5. Pourquoi? Parce que/car l’air de la campagne est pur. La nourriture est saine. le calme.. jezero. veliËine. imenovati tipiËna jela i obiËaje. en + région… Obroci i briga za zdravlje. kupovanje u (vele)trgovini. Il pleut souvent. glavni brojevi od 60 do 1000.. imenovanje nekih osnovnih namirnica (kruh. le plat préféré. dans un restaurant. La robe orange est plus longue que la verte.. . Les feuilles jaunissent/tombent... Je mange du poisson.. vrt) KljuËne strukture i izriËaji: J’aime bien la nature. du yaourt.On va acheter une maison à la campagne. more. boje. voÊe povrÊe. Dans notre ville il y a la gare/gare routière/l’arrêt de bus/tram(way)/la station de métro. les oranges. Le programmeur établit le programme d’un ordinateur. imenovanje nekih zanimanja. Il adore écouter le chant des oiseaux. imenovanje osnovnih potrepπtina i radnji. mjeseci u godini KljuËne strukture i izriËaji: On se repose/on va à la plage/on s'amuse/on lit/on fait la grasse matinée.. une bonne hygiène.... vrsta poslova i prostora u kojima se odvijaju djelatnosti KljuËne strukture i izriËaji: Quel(le) est son métier / sa profession? Il / elle est employé(e) / comptable / professeur / médecin / nutritionniste / avocat(e) / serveur(-euse) / boulanger(-ère). imenovati neke pokrajine (Normandie. Vous désirez. Na taj naËin i roditelji mogu sustavno pratiti proces uËenja i napredovanja svojega djeteta. imenovanje nekih vaænijih zgrada. Il est bibliothécaire/documentaliste.... Francuski jezik tarte aux pommes. imenovanje mjesta gdje se provode praznici/blagdani (selo.. Zanimanja.. peu de pain... zdrava hrana KljuËne strukture i izriËaji: les repas.. propre. On va au concert/à l’opéra/ à la fête. les rues/avenues/boulevards.. izricanje atmosferskih prilika. les chaussures/baskets/bottes. Moj grad. des carottes... changer d’air. les fleurs de jardin. mlijeko. Francuske pokrajine. J'aime bien/je n'aime pas le fromage blanc... n’est pas à ma taille. Praznici i blagdani. beaucoup de salade. Le médecin et l’infirmière travaillent à l’hôpital.. Bretagne... 7.Elle se met du déodorant sous les bras après sa douche..) detaljnije obraditi jednu. deux litres de lait.. avoir besoin de savon/ dentifrice/shampo(o)ing... les quatre points cardinaux.

.. . chez mes grands-parents. la lutte contre la pollution. brojalice). qu'est-ce que. Organizirati dopisivanje s vrπnjacima u Francuskoj ili nekoj drugoj dræavi frankofonoga govornoga podruËja (elektronska poπta). pourquoi ReËenice E jednostavne i proπirene reËenice E upitne reËenice s: qui. 11. à + grad Prilozi E uËestali prilozi vremena i mjesta (hier. là-bas) Negacija E ne.) E uz geografske pojmove (dræave. IZBORNE TEME Pripremati recitacije/ kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima uËenika i izboru uËitelja.. qu'est-ce que. gradovi) .. Blagdani.)/nationales françaises/croates et les autres (la fête des mères/pères. au milieu de. quand. roda i mnoæine) E pridjevi s dvama oblicima u m. vouloir.pas Upitne rijeËi E est-ce que.. On ne jette pas les papiers/déchets par terre mais dans les poubelles. napisati popis stvari potrebnih za putovanje (na more/selo.. être.)? 10.. tj. Il faut penser aux gens qui vont vivre plus tard sur la Terre (notre planète). derrière. nijeËni i upitni oblik) E perfekt povratnih glagola vezanih uz tematska podruËja E pojaËana negacija (plus. manger) E prezent povratnih glagola vezanih uz tematska podruËja (jesni i nijeËni oblik) i prezent nepravilnih glagola pouvoir. Noël.grupe.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu passé mes vacances à la campagne/montagne/mer. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 450 (pjesmice. grupe (tipa appeler acheter. izraivati tematske panoe. quand. comment. prendre i mettre E prezent glagola 2. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 6. au bord d'un lac.. A Pâques les enfants cherchent dans le jardin les œufs en chocolat. razred. nijeËni oblik ne. tradicija i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: osnovni leksik ovisno o blagdanima. ensuite. aller. Je me suis promené(e)/baigné(e). y E vezne rijeËi (konektori) d'abord. En quels mois fêtons-nous les fêtes religieuses (la Toussaint. (dans. sous. alors. Priroda i zaπtita okoliπa. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËka se znanja postupno usvajaju analitiËki. puis. devant. De quelle couleur est le conteneur à bouteilles? la protection de l’environnement.. ère) »lan E article contracté E article partitif i partitivno de Zamjenice E neodreena zamjenica on E naglaπene osobne zamjenice Pridjevi E upitni pridjev quel/le E pravilno stupnjevanje pridjeva (samo s plus) E pokazni pridjevi Brojevi E glavni brojevi od 1 do 60 (na pisanoj razini) E glavni brojevi od 60 do1000 (na usmenoj razini) E redni brojevi od 1 do10 i uporaba kratica u pisanju Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe u jeziËnim uzorcima npr. où.en + dræava/regija. les jours fériés. parfois. enfin 184 ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Na kraju treÊe godine uËenja u 6. uvoenjem osnova metajezika i jednostavnih gramatiËkih pravila (po moguÊnosti induktivnim putem) no neophodno je da ih uËenici usvajaju u predloæenim jeziËnim strukturama tj. comment. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 350 leksiËkih jedinica. recitacije. Qu'est-ce que tu y as fait? J'ai nagé/plongé/fait du ski/de la luge/de l'aviron.. les espaces naturels. eksplicitno.. Dans notre collège nous avons un club écologiste.. vaænost Ëuvanja okoliπa. prezent (jesni.) Francuski jezik Glagoli E glagoli 1. postere.. les emballages recyclables. se déguiser. LeksiËko se gradivo cikliËki ponavlja i proπiruje. grupe (finir) E futur simple pravilnih glagola i glagola avoir... à l’étranger. écrire i lire (jesni. rodu E priloæne zamjenice en. Je suis resté(e) à la maison. faire E passé composé s glagolom avoir i être E slaganje participa perfekta sa subjektom Imenice E slaganje pridjeva s imenicom E tvorba æenskoga roda imenica (cas particuliers) E æenski rod imenica koje oznaËavaju zanimanje (boulanger. en France. la bûche de Noël.. le poisson d’avril.pas) E osobitosti glagola 1.. To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 5 do 6 leksiËkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije.. ponaπanje u prirodi KljuËne strukture i izriËaji: protéger la nature. où. en Suisse à Genève. kao dio konteksta. Pâques. regije. pourquoi Na razini prepoznavanja E prezent glagola attendre. rien) E uporaba odreenoga/neodreenoga Ëlana E imenice (tvorba æ. sur. jamais.

nijeËne.. izricanje cijene.).) E reproduciranje kratkih reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. izricanje æelje i uljudno traæenje. izraæavanje svojine i pripadnosti. tradiciji. podcrtavanje i sl. izraæavanje dogaaja i radnji u proπlosti.. obiËaji vezani uz blagdane. apostrof.. Ëestitanje (blagdana. imenovanje i opis æivotinja. teæine i koliËine. razglednica. snalaæenje u prostoru. obiËajima. pojava i situacija. potvrivanje i nijekanje KULTURA I CIVILIZACIJA UËenicima je potrebno ukazivati na sliËnosti i razliËitosti u hrvatskoj i francuskoj kulturi. UËenici se senzibiliziraju i upuÊuju na kulturalne sliËnosti i razliËitosti kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje. radi razvijanja tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice imena.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu JEZI»NE FUNKCIJE Komunikacijski obrasci za pisanje Ëestitaka.. integrirani su u predviene nastavne teme za 6. osoba.. crteæi. obroci. izraæavanje osjeÊaja i raspoloæenja. mjere.. sedij) E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju (s pomoÊu ponuenih rijeËi/izraza) E slaganje ponuenih rijeËi u logiËan slijed reËenice E pisanje kraÊih reËenica (rijeËi ponuene) E pisanje Ëestitaka i pozivnica prema predloπku E pisanje kraÊega voenoga sastava E pisanje kraÊega diktata (dictée préparée) i autodiktata STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E uporaba vizualnih elemenata radi πto uspjeπnijega zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (boje.) Svi ti sadræaji. slikovnim i dvojeziËnim rjeËnikom E postupno privikavanje na samostalno zakljuËivanje (analogija na temelju primjera) E postupno stjecanje znanja na temelju promatranja. prezimena. imenovanje i opisivanje predmeta. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. izraæavanje ukusa i osobnoga stava prema neËemu. strip) E E E E E E E E E E »ITANJE E glasno Ëitanje kraÊih tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik poπtujuÊi naglasak i intonaciju E izraæajno Ëitanje kraÊih dijaloga/tekstova E Ëitanje po ulogama E svladavanje reËeniËne intonacije E razumijevanje jednostavnih kratkih tekstova poznatoga sadræaja PISANJE E uvjeæbavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora kod uËestalih rijeËi E samostalno pisanje rijeËi sa slovima koja ne postoje u hrvatskom jeziku E uvjeæbavanje samostalnoga pisanja znakova u francuskom jeziku (akcenti. sadaπnjosti i buduÊnosti. E Francuski jezik odgovaranje na pitanja vezana uz obraene strukture i teme postavljanje pitanja vezana uz obraene strukture i teme sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata i uz izmjenu nekih elemenata reproduciranje kratkih dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neki element voenje kraÊih dijaloga na temelju prethodno obraenih situacija sudjelovanje u kraÊim dramatizacijama recitiranje kraÊih autentiËnih pjesmica opisivanje slikovnoga predloπka imenovanje i opisivanje radnje povezivanje elemenata prethodno obraene priËe s pomoÊu aplikacija/slikovnih kartica izricanje kratkoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj (primjerice. imenovanje i opis nekih dijelova tijela. ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe. uljudnom ophoenju. istraæivanja te izvoenje zakljuËaka u πkoli tijekom nastave i izvan πkole (istraæivaËko uËenje) VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E pozorno sluπanje drugoga E uzvraÊanje na naputke i naredbe na stranom jeziku E razumijevanje kraÊih izjavnih reËenica i pitanja E globalno i selektivno razumijevanje kraÊega teksta poznate tematike E usvajanje πto pravilnijeg izgovora i intonacije sluπanjem izvornih govornika E uoËavanje razliËitog izgovora glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik/prvi strani jezik GOVORENJE: IZGOVOR. vodeÊi raËuna o komparativnom pristupu sadræajima. voenje kratkog dijaloga i rasprava o poznatoj temi. snalaæenje u vremenu. izricanje vremena (Koliko je sati? . roendana.sve moguÊnosti). prepriËavanje sadræaja obraene tematike (nekoliko jednostavnih reËenica). postavljanje pitanja /odgovaranje na pitanja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. zahvaljivanje. razred. ritmiËkih i intonacijskih/melodijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E sustavno uvjeæbavanje izgovora specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. glas r. predstavljanje sebe i drugoga. traæenje i davanje informacija.) E uporaba ilustracija radi lakπega razumijevanje sadræaja teksta E razvrstavanje leksika prema tematskim sadræajima E postupno osamostaljivanje uËenika za sluæenje rjeËnikom u udæbeniku. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jeziËnih funkcija 185 . izraæavanje atmosferskih prilika.

KljuËne strukture i izriËaji: Je voudrais parler à/avec... C’est de la part de qui? Un instant. primjerice.. Avec la carte Inter Rail on peut voyager pendant un mois partout en Europe. administratif. pokrajine. l’Eurostar. 7.les DOM i les TOM.. la capitale. Nous voudrions acheter une caméra/un appareil photo numérique. C’est une république confédérale (23 cantons) . les dessins animés. raËunalo. obavijesti o polasku vlakova. J’ai un message sur mon portable (téléphone mobile).. aux Antilles. Les monuments les plus récents sont: la Grande Arche de la Défense. Est-ce que tu joues d’un instrument? (du piano/saxo(phone)/violon/ violoncelle. commercial et économique de la France.. la Seine. aplikacije. la télévision.mobitel.. La France est divisée en 22 régions et 95 départements. 3. on se connectait à Internet. l’Institut du Monde Arabe. gradovi.) prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obraenih tema) postupno razvijanje samostalnog i zajedniËkog uËenja jednostavnim aktivnostima uËenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga /suradniËkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te meusobnog ocjenjivanja uËenika (primjerice. les moyens de transport. Francuska. automobilistiËki reliji. le concert... telefoniranje. le Louvre. kazaliπte. Roland-Garros.. l’opéra. Geografski pojmovi . E E E E uporaba novih medija u uËenju francuskoga jezika (primjereno dobi uËenika) prezentacija individualnoga rada o nekoj obraenoj temi (kratki opis s pomoÊu postera.Il a pris le train de midi. glazbena/plesna πkola.. l’Opéra de la Bastille.. c’est aussi les DOM et les TOM. Notre hôtel dispose de 216 chambres confortables équipées de douche. Na taj naËin i roditelji mogu sustavno pratiti proces uËenja i napredovanja svojega djeteta.. Tour de France. hotel KljuËne strukture i izriËaji: l’ agence de voyages. Le principal tournoi de tennis c‘est Roland-Garros. Et la Croatie? Les grandes villes en France/Croatie sont. klima. la Grande Halle de la Villette. la Guyane française et la Réunion constituent les DOM).Dakar. un climat continental et un climat méditerranéen. Monaco. aller à Malte/Madagascar/Chypre. Nomme(z) et montre(z) sur la carte les montagnes/fleuves/mers et quelques rivières. Slobodno vrijeme. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1. Le TGV est le train à grande vitesse. Nomme(z) les continents! 6. 7. Rappelle/rappelez plus tard. La ville de Paris est le centre politique.. putovanja.. la Cité des sciences et de l’industrie. chercher un très bel hôtel pour y passer le week-end.. La France ressemble à un hexagone. 5.. Les voyageurs attendent le départ/l’arrivée du train. on jouait avec la console vidéo.... kontinenti KljuËne strukture i izriËaji: Quels pays francophones connais-tu? La France. on regardait des films français en version originale.. Fête de la musique KljuËne strukture i izriËaji: Tous les soirs on regardait les clips vidéo. La Suisse est un État de l’Europe centrale. ne quitte(z) pas. la voie. Qu’est-ce que tu penses de l’enseignement qui se ferait par le Web (la Toile)? Maman de Pierre dit que son fils consulte les horaires de train/qu’il cherche un numéro de téléphone sur son minitel.. nove tehnologije .. geofiziËke osobine. la Martinique. La nuit du 21 au 22 juin. la Géode.. ispunjavanje EJP-a i skupljanje radova uËenika za njihov dosje). Pariz.. ©port . 2. C’est un/e sportif/ve qui fait régulièrement du sport. Le Mans KljuËne strukture i izriËaji: la Coupe du monde de football. on naviguait sur Internet.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik 4. Genève abrite de nombreuses institutions de l’Organisation des Nations Unies (l’ONU). le musée d’Orsay.. On a vu quelques pièces de Molière... le Bol d’or motocycliste. imenovati neke dræave frankofonoga govornoga podruËja (obraditi jednu). kratka povijest. On distingue un climat atlantique.Confédération suisse/hélvetique (CH). internet. le TGV. Raid Paris-Dakar est très célèbre.. les horaires de train. le téléphone. je vais l’appeler. la Tour Eiffel. 186 .. le Centre Pompidou. Le maillot jaune. red voænje. U putniËkoj agenciji.). (La Guadeloupe. STP/SVP laisser un message sur le répondeur. umjetniËki i turistiËki Pariz i njegove znamenitosti KljuËne strukture i izriËaji: Lutèce.. Telekomunikacije. Le Tour de France est l’épreuve cycliste la plus importante du monde. Paris . glazbala. de toilettes. prijevozna sredstva. Elle a une richesse architecturale exceptionnelle: l’ Hôtel des Invalides.poznate πportske priredbe. usporedba s Hrvatskom KljuËne strukture i izriËaji: les informations essentielles sur la France/Croatie. (le TGV Atlantique/Méditerranéen. le satellite. la ville lumière. Il travaille sur Internet. Notre-Dame de Paris.) Le mercredi ma sœur va à l’école de danse. kino.. gagner le premier prix. c’est la fête de la Musique. la pyramide du Louvre.

tradicija i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: ovisno o blagdanima. Francuski jezik IZBORNE TEME Pripremati recitacije/kratke igrokaze u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima uËenika i izboru uËitelja. écouter les œuvres de Georges Bizet. kratki i jednostavni autentiËni Ëlanci iz novina. Zdravlje i moderan naËin æivljenja. To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 6 do 7 leksiËkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije. primjerice. postere. le tableau de Claude Monet. Elle vient de changer ses habitudes alimentaires.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 8. izvan konteksta. les faits divers..Deux adolescentes qui voulaient imiter le héros de leur feuilleton préféré.. GramatiËke se strukture obrauju u kontekstu induktivnim putem. Les habitants des villes mènent une vie stressante qui provoque des maladies (crises cardiaques. certaines plages sont polluées. sa musique de scène l’Arlésienne. la Valse. plus calme. le Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 490 leksiËkih jedinica.. ont attaqué une banque avec des armes en plastique. Umjetnost. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Do kraja Ëetvrte godine uËenja u 7. 11. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan. leur) E odnosne/upitne zamjenice qui. izraivati tematske panoe. prednosti i nedostatci æivljenja na selu / u gradu KljuËne strukture i izriËaji: La nature/notre planète/l’ozone est en danger. kad god je to moguÊe. Les forêts sont menacées par les pluies acides. Il faut manger des produits “bio”/ fruits/ légumes/produits laitiers. J’aime mieux la campagne. GramatiËka pravila i paradigme ne smiju se ispitivati izolirano. je la trouve plus agréable. que. avoir lieu. de la viande. bolesti modernoga doba KljuËne strukture i izriËaji: se maintenir en forme.. le peintre.. Est-ce que ta maman prend de la tisane avant de se coucher? Oui. sortir. manger la galette des rois le jour de l’Épiphanie. KljuËne strukture i izriËaji: les faits divers.. . le musée d’Orsay. priroda u opasnosti..) Camille Saint-Saëns . partir.. peu de temps avant la fermeture des pistes une skieuse s’est cassé la jambe. 10. Donne(z) le meilleur de toi-même/ vous-mêmes pour sauver le paysage naturel.. il est tombé plus de deux mètres de neige sur la station de Saint-Véran dans les Hautes-Alpes. Zaπtita okoliπa.) Elle a eu une dépression nerveuse. napisati reklamu za neku putniËku agenciju.. tj.. lire. conserver une bonne santé à tout âge. beau.. dont. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 620 (pjesmice. manger des beignets (en Croatie). Nous n’acceptons pas les essais nucléaires. Blagdani.. Na kraju sedmoga razreda od uËenika se oËekuje znanje sljedeÊih jeziËnih struktura: Glagoli E prezent pravilnih/povratnih glagola (utvrivanje i proπirivanje) i prezent nepravilnih glagola venir. Ëasopisa i sl. elle en prend presque tous les soirs.) (Maurice Ravel Boléro.æenskoga roda i mnoæine »lan E uporaba odreenoga/neodreenoga Ëlana Zamjenice E osobne zamjenice COD i COI (le. lui. la.. écrire. . LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 7. UËenici postupno usvajaju gramatiËka nazivlja. slikarstvo . .. Maurice Ravel. Camille SaintSaëns. LeksiËko se gradivo cikliËki proπiruje i ponavlja. attendre E futur simple pravilnih glagola (utvrivanje i ponavljanje) i gore navedenih nepravilnih glagola te kondicional sadaπnji E passé composé s glagolom avoir i être (utvrivanje i usustavljivanje) E imparfait (tvorba i uporaba) E passé récent (tvorba i uporaba) Imenice E tvorba .Dans la nuit de vendredi à samedi. où E priloæna zamjenica en i y Pridjevi E pridjevi s dvama oblicima u muπkom rodu (nouveau.. pratiquer une activité physique Le tabac et l’alcool sont dangereux pour la santé. Il faut améliorer la qualité de l’air en ville. ugroæene vrste. dire.... vieux) E nepravilno stupnjevanje pridjeva (bon) E tvorba æenskoga roda opisnih pridjeva (kao sportif/sportive) 9. glazba Georges Bizet. Samson et Dalila. les.. recitacije. Istraæiti mjere koje poduzimaju pojedine dræave frankofonoga govornoga podruËja za oËuvanje okoliπa. KljuËne strukture i izriËaji: le musée d’Art moderne.Hier après-midi. Certaines espèces vont disparaître. zanimljivosti iz svakodnevnoga æivota. pravilna ishrana. skeËevi).impresionisti. vaænost zaπtite prirodnog okoliπa za sadaπnje i buduÊe naraπtaje. razred. lancer des confettis aux fêtes du carnaval. Zgode i nezgode u dinamiËnom ritmu æivota.le Carnaval des animaux.. neuobiËajeni dogaaji. 187 . (son opéra -comique Carmen.) 12....

uvodna reËenica u prezentu) Na razini prepoznavanja E osobitosti glagola 1. tradiciji.. imenovanje.. puis. uljudnom ophoenju. te ih privikavati na prepoznavanje stereotipa i predrasuda.. 188 .. grupe (svi glagoli) E nepravilni glagoli boire/dormir/savoir/voir/offrir (u do sada obraenim vremenima i naËinima) E slaganje participa perfekta s objektom uz glagol avoir E pokazne zamjenice E osobne zamjenice COD i COI (me. prezimena. predlaganje. voenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi. zahvaljivanje. izraæavanje ukusa i osobnoga stava prema neËemu. uËenike treba privikavati na prepoznavanje kulturno uvjetovanih razlika u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja. radi razvijanja tolerancije.) Dakle. uporaba prijedloga u izrazima (en voiture.. Treba im sustavno ukazivati na kulturalne sliËnosti i razliËitosti. izricanje radnji iz bliske proπlosti. avec qui Francuski jezik KULTURA I CIVILIZACIJA UËenicima treba ukazivati na sliËnosti i razliËitosti u hrvatskoj kulturi i kulturi nekih dræava frankofonoga govornoga podruËja. integrirani u predloæene nastavne teme za 7. obveza i duænosti. nijeËne. drugim rijeËima treba razvijati empatiju prema drugome i drukËijem (primjerice. kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje. predstavljanje sebe i drugoga. potvrivanje i nijekanje. jamais. izricanje radnji.). rien) Upitne rijeËi E qui. naredbe. quand. nous. qu'est-ce que.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Brojevi E glavni brojevi od 1 do 100 (na pisanoj razini) E redni brojevi (na usmenoj razini) Prijedlozi E uporaba najuËestalijih prijedloga. traæenje i davanje informacija. i 2. où. tip) E izuzetci u izgovoru nekih brojeva uz imenicu (hui(t) filles) E glavni brojevi od 100 do 1000 (na pisanoj razini) VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E pozorno sluπanje drugoga E uzvraÊanje na naputke i naredbe na stranom jeziku E razumijevanje izjavnih reËenica i pitanja te nekih zavisno-sloæenih reËenica E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E usvajanje πto pravilnijeg izgovora i intonacije oponaπanjem izvornih govornika E uoËavanje razliËitog izgovora glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik i moguÊnost reproduciranja GOVORENJE: IZGOVOR. u naËinu ponaπanja u komunikaciji i sl. stanja i zbivanja. prihvaÊanje i odbijanje prijedloga. pour qui. izraæavanje osjeÊaja. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. etniËkim. predvianje buduÊih i prepriËavanje proπlih dogaaja. glas r. razred. vodeÊi raËuna o komparativnom pristupu sadræajima. roendana. enfin ReËenice E neupravni govor (izjavne reËenice . GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. snalaæenje u prostoru. izraæavanje zahtjeva. postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja. usporeivanje predmeta. Ëestitanje (blagdana. alors. obiËajima. pourquoi. comment. izraæavanje atmosferskih prilika. vous) E prilozi na -ment (specifiËnosti) E pogodbene reËenice (1. razumijevanja i solidarnosti meu pojedincima kao i meu socijalnim. pojava i situacija. ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe. Isto tako. obroci. izricanje svojine i pripadnosti. i kulturnim skupinama. te. Ti su sadræaji. izricanje æelje i uljudno traæenje. opisivanje pojava i situacija i odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba uz uporabu poznatih priloga. izricanje vremena. kod uËenika treba razvijati svijest o ulozi vlastite i strane kulture. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih.) Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta i naËina (tout près. imenovanje i opisivanje kulturnih znamenitosti. raspoloæenja. imenovanje i opisivanje najËeπÊih zdravstvenih tegoba... snalaæenje u vremenu. prepriËavanje sadræaja obraene tematike (nekoliko jednostavnih reËenica). correctement) E prilozi na -ment (pravilna tvorba) i prilog bien Negacija E pojaËana negacija (plus.. osoba. Vezne rijeËi (konektori) E d'abord. kao i na potrebu njihova uklanjanja. imena. obiËaji vezani uz blagdane. ensuite.) E reproduciranje reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. aktivna uporaba obraenih glagolskih vremena i naËina. ritmiËkih i intonacijskih/melodijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E sustavno uvjeæbavanje izgovora specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jeziËnih funkcija E sposobnost odgovaranja na pitanja koja se odnose na obraene strukture i teme E sposobnost postavljanja pitanja koja se odnose na obraene strukture i teme E sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata uz izmjenu nekih elemenata prema predloπku i prema vlastitu nahoenju uËenika JEZI»NE FUNKCIJE Komunikacijski obrasci za pisanje razglednica/Ëestitaka /pisama. opisivanje.

connais-tu? . un festival international de cinéma a lieu chaque année. Elle est considérée comme une heroïne nationale. Na taj naËin i roditelji mogu sustavno pratiti proces uËenja i napredovanja svojega djeteta. Louis Pasteur. RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1. exilé sur l'île d'Elbe et mort sur l'île de Sainte-Hélène.) prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obraenih tema) razvijanje samostalnoga i zajedniËkoga uËenja jednostavnim aktivnostima uËenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga/suradniËkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te meusobnog ocjenjivanja uËenika (EJP). chimiste et biologiste français. créateur du personnage de Tintin.BD. turistiËke obavijesti. empereur français.. jelovnik. elektronska poπta.est un éminent acteur de cinéma français/ . crteæi. dvojeziËnim i jednojeziËnim rjeËnikom E privikavanje na samostalno zakljuËivanje (analogija na temelju primjera) E postupno stjecanje znanja na temelju promatranja. Il a inventé la pasteurisation.. Kultura. à partir de 1895 il a tourné de nombreux films. Marie i Pierre Curie. kazaliπte. Pour beaucoup de Français.Louis. Après la mort de son époux. est considéré comme le premier héros national. Georges Hergé était un dessinateur belge..) E uporaba ilustracija radi lakπega razumijevanja sadræaja teksta E razvrstavanje leksika prema tematskim sadræajima E osamostaljivanje uËenika za sluæenje rjeËnikom u udæbeniku. . au mois de mai... SMS. sedij. istraæivanja te izvoenje zakljuËaka u πkoli tijekom nastave i izvan πkole (istraæivaËko uËenje) E uporaba novih medija u uËenju francuskoga jezika (primjereno dobi uËenika) E prezentacija individualnoga rada o nekoj obraenoj 189 8. strip) sposobnost prepriËavanja dogaaja u proπlosti. 2.. Slavni ljudi. internet. est une actrice très connue. OtkriÊa i izumi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik temi (kratki opis s pomoÊu postera.. braÊa Lumière.) PISANJE E uvjeæbavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora E uvjeæbavanje samostalnoga pisanja znakova u francuskom jeziku (akcenti. podcrtavanje i sl. (inventeur du cinématographe et précurseur du VII e art). Jeanne d'Arc est l'image de la France. sadaπnjosti i buduÊnosti (nekoliko jednostavnih reËenica) E E E »ITANJE E glasno Ëitanje tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik poπtujuÊi naglasak i intonaciju E izraæajno Ëitanje dijaloga/tekstova E Ëitanje po ulogama E svladavanje i primjena reËeniËne intonacije E razumijevanje kraÊih tekstova poznatoga sadræaja E Ëitanje i razumijevanje kraÊih izvornih poruka (plan grada. Napoléon KljuËne strukture i izriËaji: Autrefois la France s'appelait la Gaule. Jeanne d’Arc. E E E E E E E E reproduciranje dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neki element sposobnost sudjelovanja u dijalozima o poznatoj temi sudjelovanje u dramatizacijama recitiranje kraÊih autentiËnih pjesmica opisivanje slikovnoga predloπka imenovanje i opisivanje radnje povezivanje elemenata prethodno obraene priËe s pomoÊu aplikacija/slikovnih kartica izricanje kratkoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj (primjerice. upute. chef des Gaulois. créateur de la microbiologie.. Georges Brassens. povijesne liËnosti: Vercingétorix. Son frère Auguste a perfectionné la photographie. trema) E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju (prema predloπku i prema vlastitu izboru uËenika) E slaganje ponuenih rijeËi/reËenica u logiËan slijed E pisanje Ëestitaka/pozivnica i kraÊega pisma prema predloπku E ispunjivanje obrasca s osobnim podatcima E pisanje kraÊega voenoga sastava E pisanje diktata na poznatu temu E samostalno snalaæenje u pisanju ispita znanja na temelju prethodno uvjeæbanih sadræaja STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E uporaba vizualnih elemenata radi πto uspjeπnijega zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (boje. Louis Pasteur KljuËne strukture i izriËaji: Marie et Pierre Curie ont découvert le radium. Les cendres de Napoléon reposent aux Invalides à Paris. apostrof. bande dessinée. né en Corse. À Cannes.. Céline Dion) film. Marie a reçu aussi le prix Nobel de chimie. slikovnim.. tradicionalna / suvremena francuska πansona (Edith Piaf.. aplikacije. KljuËne strukture i izriËaji: Quel(le)s chanteurs/euses de rap/rock/pop. Il a découvert le vaccin contre la rage. Vercingétorix. Ils ont obtenu le prix Nobel de physique. Napoléon Ier Bonaparte. Les frères Lumière .. 3.

postere. Les États membres et leurs capitales sont. Les Misérables. druæenja. est-ce que c'est juste? Dis-moi ce que tu en penses? Il faut respecter les parents. le disco. l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. æivot i problemi mladih. Poznati nacionalni parkovi. Le Monde sans soleil. moguÊi uzroci i posljedice nasilja. Obraditi legendu o Jeanne d’Arc. kazaliπte . Le passage d’adolescence à l’âge adulte est parfois vraiment difficile..... la générosité. KljuËne strukture i izriËaji: La violence augmente de jour en jour dans le monde entier. elle est partout dans la société et même dans les établissements scolaires.... primjerice. Ce sont des endroits où les paysages.. les plantes sont protégés.. Deklaracija o pravima Ëovjeka i djeteta. les animaux. secondaire et supérieur).Molière. Knjiæevnost.. Qu'est-ce que signifie le sigle UNICEF et quelle est la mission de cette organisation?... l'anniversaire. multikulturalnost.Paul Verlaine... font partie des chefs-d'œuvre de la littérature française. L'Union européenne.. odlomci iz Les Misérables.. Il a écrit de nombreuses œuvres: NotreDame de Paris.... le tourisme. les libertés publiques.. Le respect des autres est le refus du racisme. Jacques Prévert. des brutalités. les institutions. pronaÊi na internetu aktualne obavijesti na zadanu temu te nakon izlaganja uËenika napisati saæetak (timski rad). Deklaracija o principima snoπljivosti (tolerancije). rasna i vjerska snoπljivost. la flore et la faune. au lieu de rester des heures et des heures devant la télévision. La nuit du 14 juillet on tire des feux d'artifice dans toute la France. être connu. Payer une femme moins qu'un homme pour le même travail. En 1994. Blagdani. 9. VijeÊe Europe.solidarnost na djelu. Francuski jezik Problemi ËovjeËanstva. europska himna. les réserves naturelles. Il faut se battre: contre la ségrégation/la xénophobie. une société multiculturelle. le respect. glad.. neprihvatljivo ponaπanje. 7.... avoir de l'argent. poezija . donner et tendre la main aux autres.. c'est dur d'être jeune.. rezervati u Hrvatskoj i Francuskoj. ©kolski sustav u Hrvatskoj i Francuskoj. de la IX e symphonie de Beethoven. est l' auteur de nombreux films sur le monde sous-marin (Le Monde du silence. parkovi prirode. nasilje u πkoli. 10. La Déclaration universelle des droits de l'homme votée par L'ONU définit les droits individuels. de Jacques Prévert. Le Palais de l'Europe à Strasbourg est le siège du Conseil de l'Europe et du Parlement européen. En France.. IZBORNE TEME Pripremati recitacije/ igrokaze za mlade u okviru 10% nastavnih sati tijekom godine prema interesima uËenika i izboru uËitelja.Victor Hugo.. razreda KljuËne strukture i izriËaji: Le système éducatif français est divisé en trois niveaux (primaire. jednakost spolova. Odnos mladi/odrasli. viπejeziËnost. combien de pays at-elle réunis? Décris le drapeau européen! L'hymne européen est l'Ode à la joie. l'intérêt visà-vis d'autres cultures. la pauvreté. 8. la poésie de Paul Verlaine. sliËnosti i razlike. otuenost KljuËne strukture i izriËaji: la famine.. izraivati tematske panoe. Les gens devraient marcher au lieu de courir..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4...) Les parents pensent que les enfants à l'âge de 14/15 ans sont un peu jeunes pour sortir le soir avec des amis et pour rentrer trop tard chez eux. roman .. Selon toi/vous qu'estce qui est le plus important pour réussir sa vie? (avoir un métier/être entouré de gens que l'on aime. 190 . izbor srednje πkole nakon 8. ksenofobija. 5. l'Homme qui rit. 6.. JacquesYves Cousteau KljuËne strukture i izriËaji: Les parcs nationaux sont placés sous le contrôle de l’État. se parler vraiment au lieu de communiquer avec un portable. izlasci. La comédie humaine de Balzac... la sécheresse/l'aridité du sol. Il y a trop de programmes violents à la télévision. la tolérance.) et de livres. Victor Hugo est un des plus célèbres écrivains français. Compare(z) le système éducatif français avec le nôtre! Avant de choisir votre type d'études secondaires vous pouvez demander les informations à un conseiller d'orientation. Europa juËer i danas. KljuËne strukture i izriËaji: Les pièces de Molière. bolesti suvremenoga druπtva... izvatci iz komedija. siromaπtvo. la fête des amoureux-le 14 février. KljuËne strukture i izriËaji: Dans la société d'aujourd'hui... profesionalna orijentacija. la solidarité.. Stop nasilju . Jacques-Yves Cousteau. les parcs naturels régionaux. dræavni praznici KljuËne strukture i izriËaji: leksik ovisno o blagdanima. trop de films montrant des crimes... KljuËne strukture i izriËaji: Un Européen /uneEuropéenne. Europska unija. on a créé le Sidaction pour soutenir la recherche sur le sida et les associations d'aide aux malades. 11. Il a essayé de sauver les mers et les océans.

roendana. samokritike. usporeivanje predmeta. quand. tj.. COI (le. pojava i situacija. suosjeÊanja. kritike. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËka se znanja usvajaju analitiËki. i 3. izricanje aktivnih i trpnih radnji. Glagoli E sva do sada obraena vremena i naËini glagola 1..).. izraæavanje osjeÊaja. vous) E posvojne zamjenice E pokazne zamjenice E prilozi na -ment (specifiËnosti) ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA Do kraja pete godine uËenja u 8. la. vrednovanje. uvodna reËenica u prezentu) E odnosne reËenice E izricanje namjere (pour/afin de + infinitiv) E izricanje potrebe / zabrane / upozorenja (il faut /faudrait. les. skupine (utvrditi) i nauËiti nepravilne glagole connaître.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Francuski jezik E redni brojevi do 21 (na pisanoj razini) Prijedlozi E uporaba najuËestalijih prijedloga E uporaba prijedloga u ustaljenim izrazima Prilozi E prilozi vremena. pourquoi. Na kraju osmoga razreda. prepriËavanje sadræaja na temelju obraene tematike i primjena u nekoj sliËnoj situaciji (nekoliko reËenica). avec qui. où. izricanje potrebe. naredbe. osoba. mjesta i naËina E stupnjevanje priloga (pravilno) i stupnjevanje priloga bien. imenovanje. lui leur) E utvrivanje odnosnih zamjenica i neodreene zamjenice on Pridjevi E utvrivanje æenskoga roda i mnoæine E slaganje pridjeva s imenicom u rodu i broju Brojevi E izuzetci u izgovoru nekih brojeva uz imenicu (hui(t) filles/si(x) livres) E glavni brojevi od 1 do 1000 (na pisanoj razini) 191 JEZI»NE FUNKCIJE Komunikacijski obrasci za pisanje razglednica / Ëestitaka / pisama. naredbe. izraæavanje atmosferskih prilika potvrivanje i nijekanje. pravila u pisanju E nepravilna mnoæina imenica E imenice kod kojih se u mnoæini mijenja samo Ëlan (primjerice. il est nécessaire/interdit/dangereux de + infinitiv) Na razini prepoznavanja E pluskvamperfekt E il faut + konjunktiv prezenta najËeπÊih tematskih glagola E konjunktiv uz glagole htijenja. skeËevi. pour que E slaganje vremena E slaganje participa perfekta s objektom uz glagol avoir E osobne zamjenice COD i COI (me. razredu osnovne πkole uËenici bi trebali usvojiti i samostalno se sluæiti s pribliæno 650 leksiËkih jedinica. raspoloæenja. traæenje i davanje informacija. u drugom stranom jeziku predvia se doseg razine A1+ prema deskriptorima definiranim u ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike: uËenje. savoir E gerund (le gérondif) E voix passive Imenice E imenice s razliËitim oblicima za muπki i æenski rod E mnoæina imenica. personne) Upitne rijeËi E qui. 2. Ëestitanje (blagdana. falloir. dormir. offrir. Ispitivanje gramatiËkih pravila i paradigmi izvan konteksta situacije nije dopuπteno. izricanje namjere i pogodbe. comment. voenje kratkoga dijaloga i rasprava o poznatoj temi. snalaæenje u vremenu. izraæavanje slaganja i neslaganja. aktivna uporaba obraenih glagolskih vremena i glagolskih naËina (zapovjedni naËin i kondicional sadaπnji). boire. LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama za 8. jamais. des gratte-ciel) »lan E uporaba Ëlana u ustaljenim izrazima E izostavljanje Ëlana Zamjenice E utvrivanje naglaπenih osobnih zamjenica u nominativu i nenaglaπenih COD.). i 2. snalaæenje u prostoru. razred. izraæavanje ukusa i osobnoga stava prema neËemu. pour qui. izricanje odnosa u vremenu i prostoru. . a to znaËi da u prethodno navedenim podruËjima jeziËne djelatnosti uËenici postiæu razinu viπu od A1. Negacija E pojaËana negacija (plus. To bi iznosilo po svakom nastavnom satu prilikom obradbe novoga gradiva 7 do 8 leksiËkih jedinica usvojenih na razini samostalne produkcije. de qui/quoi ReËenice E 1. opisivanje pojava i situacija i odreivanje odnosa izmeu predmeta i osoba sluæeÊi se poznatim prilozima. nous. rien. izricanje vremena. tip pogodbenih reËenica E neupravni govor (direktna pitanja i zapovjedni naËin. recitacije. qu'est-ce que. izraæavanje zahtjeva. osjeÊaja i iza veznika afin que. opisivanje. voir. ali ne uspijevaju u svim vjeπtinama doseÊi razinu A2. zabrane i upozorenja. predstavljanje sebe i drugoga. izricanje æelje i uljudno traæenje. PreporuËuje se usvajati gramatiËke strukture u situacijama svakodnevnoga æivota ili na tekstovima s aktualnim temama. te. rap. predlaganje. eksplicitno uz uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda. prihvaÊanje i odbijanje prijedloga. zahvaljivanje. pouËavanje. postavljanje pitanja/odgovaranje na pitanja. obveza i duænosti.. a na razini razumijevanja i mehaniËkoga reproduciranja do 800 (pjesmice. découvrir.

privikavati ih na prepoznavanje stereotipa i predrasuda. istraæivanja te izvoenje zakljuËaka u πkoli tijekom nastave i izvan πkole (istraæivaËko uËenje) E uporaba novih medija u uËenju francuskoga jezika (primjereno dobi uËenika) E prezentacija individualnoga rada o nekoj obraenoj temi (kratki opis s pomoÊu postera. ritmiËkih i intonacijskih/melodijskih osobina francuskoga jezika prema uzorku E sustavno uvjeæbavanje izgovora specifiËnih glasova francuskoga jezika (nazali. internet. slikovnim. razred. razgovor o iskustvima. trema) E dopunjivanje reËenica rijeËima koje nedostaju (prema predloπku i prema vlastitu izboru uËenika) E slaganje ponuenih rijeËi/reËenica u logiËan slijed E pisanje Ëestitaka/pozivnica i kraÊega pisma prema predloπku E pisanje kraÊega voenoga sastava E pisanje diktata na poznatu temu E samostalno snalaæenje u pisanju ispita znanja na temelju prethodno uvjeæbanih sadræaja STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E uporaba vizualnih elemenata radi πto uspjeπnijega zapamÊivanja jeziËnih sadræaja (boje. nijeËne. SMS-a. tradiciji.) Dakle. podcrtavanje i sl. apostrof. Isto tako. kulturni πok. sedij. integrirani su u navedene nastavne teme za 8. uËenike treba privikavati na prepoznavanje kulturno uvjetovanih razlika u znaËenju i uporabi pojedinih jeziËnih izriËaja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. glas r. uputa za uporabu. Svi ti sadræaji. jednojeziËnim i viπejeziËnim rjeËnikom E privikavanje na samostalno zakljuËivanje (analogija na temelju primjera) E postupno stjecanje znanja na temelju promatranja.. crteæi. obiËajima. predmeta i situacija sposobnost izraæavanja osobnih nazora. odabranih tekstova iz tiska/Ëasopisa. reklama.) E reproduciranje reËenica s odgovarajuÊom reËeniËnom intonacijom (jesne. kao i na potrebu njihova uklanjanja. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja... u naËinu ponaπanja u komunikaciji i sl. æelja. ukljuËujuÊi odgojne i socijalizirajuÊe. uljudnom ophoenju. zakljuËaka izricanje kratkoga teksta uz slikovni predloæak kao poticaj (primjerice. E E E E E E Francuski jezik sposobnost traæenja informacija i objaπnjenja sudjelovanje u dramatizacijama recitiranje kraÊih autentiËnih pjesmica opisivanje slikovnoga predloπka imenovanje i opisivanje radnje povezivanje elemenata prethodno obraene priËe s pomoÊu aplikacija/slikovnih kartica sposobnost uporabe nekoliko reËenica za opisivanje osoba. Senzibilizacija uËenika i ukazivanje na kulturalne sliËnosti i razliËitosti vrπi se kroz odgojne i socijalizirajuÊe sadræaje... radi razvijanja tolerancije i empatije prema drugome i drukËijem (primjerice. uskliËne i upitne reËenice) E reproduciranje govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E verbalno uzvraÊanje na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu jednostavnih jeziËnih funkcija E odgovaranje na pitanja koja se odnose na obraene strukture i teme E postavljanje pitanja koja se odnose na obraene strukture i teme E sposobnost opisivanja na temelju usvojenih elemenata uz izmjenu nekih elemenata prema predloπku i prema vlastitu nahoenju uËenika E reproduciranje dijaloga u kojima uËenici samostalno mijenjaju neki element E sposobnost sudjelovanja u dijalozima i diskusijama o poznatoj temi 192 »ITANJE E glasno Ëitanje tekstova koji sadræe poznate strukture i leksik poπtujuÊi naglasak i intonaciju E izraæajno Ëitanje dijaloga/tekstova E Ëitanje po ulogama E svladavanje i primjena reËeniËne intonacije E razumijevanje kraÊih tekstova poznatoga sadræaja E Ëitanje i razumijevanje izvornih poruka. TV programa.) . dvojeziËnim.) E uporaba ilustracija radi lakπega razumijevanja sadræaja teksta E razvrstavanje leksika prema tematskim sadræajima E osamostaljivanje uËenika za sluæenje rjeËnikom u udæbeniku. strip) E E E VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E pozorno sluπanje drugoga E uzvraÊanje na naputke i naredbe na stranom jeziku E razumijevanje izjavnih reËenica i pitanja te nekih zavisno-sloæenih reËenica E globalno i selektivno razumijevanje teksta poznate tematike E usvajanje πto pravilnijeg izgovora i intonacije oponaπanjem izvornih govornika E uoËavanje razliËitog izgovora glasova i glasovnih skupina francuskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik i moguÊnost reproduciranja GOVORENJE: IZGOVOR. vodeÊi raËuna o komparativnom pristupu sadræajima... PISANJE E uvjeæbavanje osnovnih razlika izmeu grafije i izgovora E uvjeæbavanje samostalnoga pisanja znakova u francuskom jeziku (akcenti.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu KULTURA I CIVILIZACIJA UËenicima treba sustavno ukazivati na sliËnosti i razliËitosti u hrvatskoj kulturi i kuturi nekih dræava frankofonoga govornoga podruËja.. kod uËenika treba razvijati svijest o ulozi vlastite i strane kulture. aplikacije..

televizija. 193 . DVD. radne biljeænice.. CDRom.. gramatike i drugih izvornih materijala (internet.) uporaba i moguÊnost izbora najuËinkovitijih i najsuvremenijih strategija u uËenju jezika razvijanje samostalnoga i zajedniËkoga uËenja razvijanje odgovornosti svakoga pojedinca prema skupini uËenika koji rade na zajedniËkome zadatku jednostavnim aktivnostima uËenike se postupno privikava na sposobnost vrjednovanja kolektivnoga/ suradniËkoga rada kao i na razvijanje sposobnosti samoprocjene i samoocjenjivanja te meusobnog ocjenjivanja uËenika (EJP).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Francuski jezik E E E E E prezentacija rezultata skupnoga rada (o nekoj od obraenih tema) uporaba udæbenika. Na taj naËin i roditelji mogu sustavno pratiti proces uËenja i napredovanja svojega djeteta.

Talijanski kao prvi strani jezik 1. parlo. 8. igre i igraËke. Osnovni rjeËnik uz tradicionalne blagdane: nazivi blagdana.2 5./questa è. scrivo. razreda). la Pasqua. Ëestitanje KljuËne strukture i izriËaji: San Niccolò. dammi… Prego… Grazie! 6.. 3.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Talijanski jezik TALIJANSKI JEZIK UVOD U osnovnim πkolama u Republici Hrvatskoj talijanski jezik je zastupljen je kao prvi strani jezik (od 1. pouËavanje.. Predstavljanje KljuËne strukture i izriËaji: Chi sei? Io sono? Come ti chiami? Mi chiamo… Chi è? È… Komunikacijski obrasci pri susretu KljuËne strukture i izriËaji: Come Bene/benissimo/male. rosso. la Befana.? Questa è. 2 Vidi str. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne uvodi se viπe od 4 do 5 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja.. Tijekom 1. U nastavi talijanskoga kao stranoga jezika u osnovnim πkolama uËitelji Êe poticati uËenike da sami pronau meukulturalne i meujeziËne utjecaje.1 navedeni su u zajedniËkom Uvodu za strane jezike. verde. Primjerice. Imenovanje osoba: predstavljanje prijatelja i Ëlanova uæe obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Questo è. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 120 leksiËkih jedinica. Leksik se cikliËki ponavlja. vrednovanje. una gomma. do 8... kao drugi strani jezik (od 4. vrednovanje. brojanje uËenika i poznatih predmeta KljuËne strukture i izriËaji: uno. ©kolska knjiga. gospodarstvenom i politiËkom planu. kao materinski jezik pripadnika talijanske nacionalne manjine. pribora i πkolskih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Che cos’è? È un libro. 79. UËenik i πkolsko okruæenje: osnovni opis πkolskoga prostora. Pozdravi: pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini KljuËne strukture i izriËaji: Ciao! Buon giorno! Buona sera! Arrivederci! 2. a i nekim hrvatskim narjeËjima. umjetniËkom.. questo è.? Piccolo. dovela je do mnogostrukih dodira na druπtveno-kulturoloπkom. povijesnom. Proslava roendana: Ëestitanje i izricanje æelja KljuËne strukture i izriËaji: Buon compleanno! Tanti auguri! IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. uvjetovana zemljopisnom blizinom.. 2005. Odgojni i obrazovni ciljevi nastave talijanskoga jezika i opis razina obrazovnih postignuÊa prema ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike: uËenje. il papà/la mamma /il fratello. VijeÊe Europe. due. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja i globalne uporabe do 200 leksiËkih jedinica. Zagreb. Buon Natale! Felice Capodanno! 11. una matita. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1. stai? ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. Ascolto. Razredni meujezik: osnovne naredbe i uljudno ophoenje KljuËne strukture i izriËaji: Alzati! Alzatevi! Prendi! Prendete! Ripeti! Ripetete! Per favore signora… Per favore. uËenik i izvanπkolska okolina... Upravo su zato u hrvatskom knjiæevnom jeziku. Stoljetna povezanost Hrvatske i Italije.. il Natale. pouËavanje.. grande. i kao jezik druπtvene sredine u dvojeziËnim podruËjima RH. 9. 10. ZajedniËki europski referentni okvir za jezike: uËenje. Pojam broja: odreivanje broja predmeta od 1 do 10. un quaderno. prisutni utjecaji talijanskoga jezika na leksiËkom i morfosintaktiËkom planu. il Capodanno.? Sì.. pjesmice i brojalice... tre… Quanti… ci sono? Quante… ci sono? Izricanje dobi: izricanje vlastite dobi i dobi prijatelja KljuËne strukture i izriËaji: Quanti anni hai? (Ne) ho… Quanti anni ha? (Ne) ha… Opis osoba i stvari: odreivanje veliËine i prepoznavanje osnovnih boja KljuËne strukture i izriËaji: Com’è. 1 Usp. 194 4. do 8.? Come sono. 7. razreda). .

. E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanomu predloπku E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost koriπtenja viπe jednostavnih reËenica u nizu (2 do 3) za predstavljanje sebe. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. Ëestitanje blagdana i roendana. ritmiËkih. usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane s prigodom. razumijevanja i globalne uporabe) E neodreeni Ëlan i odreeni Ëlan uz imenice u jednini i mnoæini muπkog i æenskog roda Pridjevi (razina prepoznavanja. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. izraæavanje vlastite dobi. predstavljanje sebe i drugih. nijeËnom i upitnom obliku prezent glagola chiamarsi u potvrdnom. opis stvari. razumijevanja i globalne uporabe) E razlikovanje jednine i mnoæine muπkoga i æenskoga roda uËestalih pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju Brojevi (razina uporabe) E glavni brojevi od 0 do 10 Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe E uËestali prijedlozi u jeziËnim obrascima Prilozi (razina prepoznavanja. prezent glagola essere. glasno Ëitanje u skupini ili individualno (pojedinaËno) (u 2. avere i nekih uËestalih glagola u potvrdnom. razumijevanja i globalne uporabe) E globalno razlikovanje jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda imenica »lan (razina prepoznavanja. potvrivanje i nijekanje. traæenje usluge i zahvaljivanje. polugodiπtu) PISANJE E preslikavanje izdvojenih rijeËi i kraÊih reËenica prema grafijskomu predloπku E slaganje rijeËi iz predloæenoga niza slova STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje osnovnih strategija pamÊenja znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje vizualnih i auditivnih poticaja E izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava E postupno koriπtenje biljeænice i udæbenika uz izradbu osobnoga slikovnog rjeËnika E stjecanje znanja na osnovi promatranja i izvoenja zakljuËaka tijekom nastave izvan uËionice . razumijevanja i globalne uporabe) E osobne zamjenice za prva tri lica jednine E pokazne zamjenice Imenice (razina prepoznavanja. naglasnih i intonacijskih znaËajki talijanskoga jezika prema zvuËnome uzorku E sposobnost verbalnoga reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. licu jednine prezenta u potvrdnom i nijeËnom obliku E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja 2. imenovanje i opis predmeta i osoba. »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i izdvojenih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno i verbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje kraÊih reËenica i pitanja GOVORENJE: IZGOVOR. prva tri lica prezenta u potvrdnom i nijeËnom obliku E uËestali glagoli vezani uz tematska podruËja u 1. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. i globalne uporabe) E glagoli essere i avere. razumijevanja i globalne uporabe) E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od 2 do 4 elementa u potvrdnom i nijeËnom obliku E osnovne upitne reËenice s Chi? Che cosa? Quanto? Dove? Come? Na razini prepoznavanja E oblici za mnoæinu. Glagoli (razina prepoznavanja. Ëestitanja i svetkovanja blagdana. i 3. komunikacijski obrasci uljudnog ophoenja. talijanska vlastita imena i prezimena. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja jednostavnih pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja i odgovaranja na takva pitanja. 2. nego ih uËenici pamte. lice mnoæine Zamjenice (razina prepoznavanja.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. Postupno se uoËavaju sliËnosti i kulturoloπke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije prema razliËitostima. primjerice. nijeËnom i upitnom obliku u kontekstu situacije E imperativ u okviru tematskih podruËja E mnoæina osobnih zamjenica E brojevi do 31 kod odreivanja datuma u mjesecu JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura obradit Êe se: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini. oslovljivanje. razumijevanja. osnovni komunikacijski obrasci 195 Talijanski jezik uljudnog ophoenja. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. prigodne brojalice i pjesmice. lice jednine i 2.

c'è i ci sono E uËestali glagoli vezani uz tematska podruËja u 1.. lice mnoæine E pokazne zamjenice 4.... KuÊni ljubimci: osnovni opis i glasanje KljuËne strukture i izriËaji: Che animale hai? Che animale ti piace? Il cane.? postupni razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika 2... 10 libri/matite.. Prepoznavanje i imenovanje predmeta: πkolski pribor i πkolski prostor.. 10.. Blagdani i svetkovine: imenovanje blagdana. Come fa.. Che stagione è? È primavera. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 200 leksiËkih jedinica.? C’è. 196 . snalaæenje u prostoru... ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. Non mi piace.ci sono? Ci sono 5.. Dov’è.../Quante. pjesmice i brojalice. disegno.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Talijanski jezik 9. Questo è il mio papà/mio nonno/mio fratello. razumijevanja i globalne uporabe) E essere i avere. 7.. bello/brutto.. sotto.. a na planu razumijevanja do 250 leksiËkih jedinica. prva tri lica prezenta u potvrdnom i nijeËnom obliku. Queste sono. Com’è. aktivnosti u kuÊi KljuËne strukture i izriËaji: Dov’è. Nello zaino/nella cartella c’è. Questa è. Questi sono.. Piove.. 2. Moj dom: imenovanje prostorija u kuÊi. razumijevanja i uporabe. a destra.. usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom. la limonata. sua. suo. scrivo.. il pane. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1. 2. il prosciutto.. la penna. Questa è la mia mamma/mia nonna/mia sorella... la pasta.. Moja obitelj: predstavljanje vlastite obitelji KljuËne strukture i izriËaji: mio.. Leksik se cikliËki ponavlja.. 6. Hrana i piÊe: imenovanje pojmova. Nella mia stanza scrivo i compiti... 3.. tua.l’acqua.. KljuËne strukture i izriËaji: Quanti. Pozdravi: pozdravi pri susretu i opraπtanju na neformalnoj i formalnoj razini KljuËne strukture i izriËaji: Ciao! Buon giorno! Buona sera! Arrivederci! ArrivederLa! Buona notte!....../Ci sono... 8.. 2.. le sedie. Atmosferske prilike: opisivanje trenutaËne vremenske situacije KljuËne strukture i izriËaji: Che tempo fa? Fa bel tempo.. Pojam broja: brojevi od 1 do 20 i redni brojevi od 1. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno nego ih uËenici pamte.. licu mnoæine prezenta u potvrdnom i nijeËnom obliku E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja.. la tartaruga.. il panino... na razini prepoznavanja..Tijekom 2.. izraæavanje osobnih stavova prema jelu i piÊu KljuËne strukture i izriËaji: Che cosa mangi? Che cosa bevi? Ti piace. Glagoli (razina prepoznavanja. a sinistra. il canarino. komunikacijski obrasci pri susretu KljuËne strukture i izriËaji: Chi sei? Sono.. i banchi... licu jednine prezenta te u 1. i 3. Fa brutto tempo.. 5. Pri obradbi novoga leksiËkog gradiva ne uvodi se viπe od 5 do 6 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. Ëestitanje KljuËne strukture i izriËaji: Buone feste! Buon Natale! Felice Anno Nuovo! Buona Pasqua! Auguri! Talijanske maske: Arlecchino! Pulcinella! IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. Nella classe ci sono: la lavagna. Ci sono le nuvole. l’astuccio.. i 3.. lice jednine i 2... Fa caldo. Che cosa fai in cucina? Mangio.. 11..... Dani u tjednu i godiπnja doba: imenovanje dana u tjednu i godiπnjih doba KljuËne strukture i izriËaji: Che giorno è? È lunedì. do 5.? Piccolo/grande..? Nel primo/nel secondo/nel terzo banco.. il formaggio. gioco.. tuo. il cioccolato. i quaderni.. Che cosa fai a scuola? A scuola leggo. i 3.? Sopra. Che cosa fai nel soggiorno? Guardo la televisione.. mia.. il pesciolino.. lice mnoæine Zamjenice (razina prepoznavanja.? Mi piace. il latte...? Dove sono. Predstavljanje: predstavljanje sebe i drugih osoba. La pizza./ci sono. C’è il sole. Chi è? È… Questo è...... razumijevanja i globalne uporabe) E osobne zamjenice za prva tri lica jednine i 1. il gatto. 8. i libri.. Fa freddo.. gioco.. Nevica. aktivnosti u πkoli KljuËne strukture i izriËaji: Che cosa c’è.

Talijanski jezik VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno i verbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje kraÊih reËenica i pitanja GOVORENJE: IZGOVOR. izraæavanje koliËine.. Oblici Ti piace. i 3. razumijevanja i globalne uporabe) E globalno razlikovanje jednine i mnoæine te muπkog i æenskoga roda imenica »lan (razina prepoznavanja. negativnom i upitnom obliku. Ëestitanja i svetkovanja blagdana. glasno Ëitanje kraÊih reËenica i dijaloga u skupini ili pojedinaËno (individualno) E Ëitanje abecede PISANJE E preslikavanje rijeËi i reËenica prema grafijskomu predloπku E odabir zaokruæivanjem ili podcrtavanjem E sposobnost pisanja prema uzorku E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju (prema uzorku) te pisanje kraÊih reËenica STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje pamÊenja znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje vizualnih i auditivnih poticaja E izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava i sposobnost organizacije prostora u biljeænici E koriπtenje udæbenika i biljeænice uz izradbu osobnoga slikovnog rjeËnika E stjecanje znanja na osnovi promatranja i izvoenja zakljuËaka tijekom nastave izvan uËionice i πkole E postupni razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika 197 . Usvajaju se komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. razumijevanja i globalne uporabe) E neodreeni i odreeni Ëlan uz imenice u jednini i mnoæini muπkog i æenskoga roda Pridjevi E razlikovanje jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E posvojni pridjevi u 1.. izricanje pripadanja. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema zvuËnom uzorku E sposobnost pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih akustiËnih uzoraka izdvojenih rijeËi. ritmiËkih.? Mi piace. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih.. prigodne brojalice i pjesmice.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Imenice (razina prepoznavanja. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. izraæavanje vlastitog glediπta. brojalica i pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. predstavljanje sebe i drugih. avere. osnovni komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. 2. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanomu predloπku E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost koriπtenja viπe reËenica u nizu pri opisivanju osoba i predmeta »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i izdvojenih reËenica na razini prethodno usvojenih usmenih uzoraka. izraæavanje vlastite dobi. i nekih uËestalih pravilnih i nepravilnih glagola u pozitivnom. Mi piacciono E imperativ u okviru tematskih podruËja E osobne zamjenice u mnoæini E uporaba Ëlana uz imenice za rodbinske odnose uz koje stoji prisvojni pridjev E glavni brojevi do 31 kod oznaËavanja datuma E redni brojevi do 12 za odreivanje slijeda mjeseci JEZI»NE FUNKCIJE U okviru predloæenih tema i struktura predviene su funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini. Ëestitanje blagdana i roendana. Postupno se uoËavaju sliËnosti i kulturoloπke razlike uz razvijanje razumijevanja i tolerancije prema drugaËijem. reËenica. licu jednine muπkog i æenskoga roda Brojevi E glavni brojevi od 1 do 20 E redni brojevi do 5 Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe uËestali prijedlozi u jeziËnim uzorcima Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od 2 do 4 elementa u potvrdnom i nijeËnom obliku E upitne reËenice s Chi? Che cosa? Quanto? Dove? Come? Dov'è? Com'è? Na razini prepoznavanja E oblici za mnoæinu prezenta glagola essere.. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. imenovanje i opis predmeta i osoba. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja.

? Si lava.. È mezzogiorno. marrone. hrana i piÊe KljuËne strukture i izriËaji: Ti invito al mio compleanno. Com’è? Come sono? Alto. GRAMATI»KE STRUKTURE JeziËne se strukture usvajaju mehaniËki uz postupno osvjeπÊivanje njihova znaËenja u tekstu i povezivanje s poznatim rjeËnikom. le bibite. il dentifricio. i pantaloni jeans.. la testa. Leksik i jeziËne strukture tumaËe se i provjeravaju uz primjenu zornih nastavnih sredstava (predmeta. Pri obradi novih leksiËkih sadræaja ne uvodi se viπe od 5 do 6 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. »itanje sata: glavni brojevi do 31.. lica mnoæine Zamjenice (razina prepoznavanja. . la pizza. 198 ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama... i panini. la torta. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 300 leksiËkih jedinica.. Mi metto il vestito. 7.. Prende.. Ha sete.. razumijevanja i globalne uporabe) E osobne zamjenice u svim licima E pokazne zamjenice E upitne zamjenice Imenice E globalno razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan (razina prepoznavanja. I regali: un libro. Blagdani i svetkovine: nazivi blagdana i svetkovina. Primjerice. slikovnih kartica. u pitanjima E povratni glagoli u prezentu.. Mi metto la giacca a vento. azzurri.. mi lavo i denti. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja. Fa freddo. Che cosa ti metti oggi? Fa caldo... razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (Europski jeziËni portfolio EJP) 3. compriamo. RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. Tijekom 3. prva tri lica jednine E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja i mehaniËke uporabe 2.. prepariamo. un CD. il corpo.. Come sono i capelli di. l’asciugamano. razumijevanja i globalne uporabe) E neodreeni i odreeni Ëlan za muπki i æenski rod u 3... rossi. Questa è la mia amica… mia zia/mia cugina. i piedi. Opis ljudskoga tijela: osnovni dijelovi tijela i njihov opis (boje) KljuËne strukture i izriËaji: il viso. mi pettino. basso. Prendo.. darovi.... Che cosa fa.. Che cosa prepari? Preparo i dolci. i pennarelli. lunghi.? Neri.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Talijanski jezik IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. Proslava roendana: pisanje pozivnica. Godiπnja doba i vremenska situacija: godiπnja doba. castani.. Sono le tre.. pjesmice i brojalice. lo spazzolino da denti. lisci. corti. grande. razumijevanja i globalne uporabe) E prezent glagola essere i avere u potvrdnom i nijeËnom obliku E prezent uËestalih glagoli vezanih uz tematska podruËja u potvrdnom i nijeËnom obliku E glagol fare u prezentu u drugom i treÊem licu jednine.. il maglione. È mezzanotte. Predstavljanje: predstavljanje prijatelja i πire obitelji KljuËne strukture i izriËaji: Chi è questo/questa? Questo è il mio amico… mio zio/cugino. blu.. il sapone.... le gambe. verdi.... Ha fame. Il primo settembre. dnevne vremenske situacije te odabir prikladne odjeÊe KljuËne strukture i izriËaji: Che stagione è? È. pokreta i mimike te se stalno ponavljaju uz primjenu razliËitih tehnika rada i uz povezivanje sa svim osjetilima.. Ëestitanja KljuËne strukture i izriËaji: Buon Natale! Buone feste! Felice Anno Nuovo! La mia famiglia festeggia il Natale... ricci.. Hai fame? Hai sete? Ho fame. Ëestitanje. razumijevanja i globalne uporabe. 5. bajke. piccolo. 6. Glagoli (razina prepoznavanja. le braccia. Che tempo fa? Fa.. le mani. redni brojevi do 12.. postera slikovnog rjeËnika. Tanti auguri! Buon compleanno! Quanti anni hai? Ne ho.... CD-a i CDI-a). Novi se leksik predstavlja uz koriπtenje poznatih struktura i uz povezivanje s veÊ obraenim gradivom. lica jednine i 2. 4..? Neri. Osobna higijena: higijenske navike tijekom dana.. 2. KljuËne strukture i izriËaji: Che ora è? Che ore sono? È l’una. higijenski pribor KljuËne strukture i izriËaji: Che cosa fai nel bagno? Mi lavo.. mi asciugo. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 350 leksiËkih jedinica kao i usvajanje predloæenih gramatiËkih struktura na razini prepoznavanja. obradba jedne bajke Biancaneve (likovi i osnovni sadræaj)... Dicembre è il dodicesimo mese dell’anno.. Prendo. una maglietta. Ho sete. Di che colore sono gli occhi di. biondi.

VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje kraÊih reËenica i pitanja . izraæavanje svojine. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje vizualnih i auditivnih poticaja E izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava E postupno koriπtenje udæbenika i biljeænice uz izradbu osobnoga slikovnog rjeËnika. kraÊih reËenica. naglasnih i intonacijskih znaËajki talijanskog jezika prema zvuËnom uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka ili izdvojenih rijeËi. opisivanje ljudskog tijela. opisivanje predmeta i osoba. predstavljanje sebe. Ëestitanje i zahvaljivanje. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. oznaËivanje datuma E posvojni pridjevi u mnoæini E Talijanski jezik GOVORENJE: IZGOVOR. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. Postupno se razvija razumijevanje i tolerancija prema stranoj kulturi i obiËajima i naËinu ophoenja u svakodnevnim situacijama. precrtavanje suviπnih elemenata E sposobnost prepisivanja prema uzorku E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju (prema uzorku) te pisanje kraÊih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje reËenica prema prethodno usvojenim i zadanim elementima STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora. izraæavanje koliËine. pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. Usvajaju se komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. ritmiËkih. potvrivanje i nijekanje. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. prijatelja i πire obitelji. prigodne brojalice i pjesmice. sposobnost pronalaæenja rijeËi u abecednom rjeËniku u udæbeniku E stjecanje znanja na osnovi promatranja i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E razvijanje strategija pamÊenja grafijske slike rijeËi E postupni razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) 199 JEZI»NE FUNKCIJE U okviru predloæenih tema i struktura obrauju se jeziËne funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini. Ëitanje sata i opisivanje atmosferskih prilika. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na jednostavna pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata i uz izmjene nekih elemenata E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanome predloπku E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost koriπtenja viπe reËenica u nizu pri opisivanju osoba.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu jednini i mnoæini uz imenice Ëlan uz neke imenice za rodbinske odnose pred kojima stoji posvojni pridjev Pridjevi E razlikovanje jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E uporaba pokaznih pridjeva u jednini i mnoæini E oblici posvojnih pridjeva Brojevi E glavni brojevi od 1 do 31 E redni brojevi do 12 Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe u jeziËnim uzorcima Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od viπe elementa u potvrdnom i nijeËnom obliku E upitne reËenice sa Chi? Che cosa? Com'è? Come sono? Dov'è? Dove sono? Quanto? Per chi è? Perché? Na razini prepoznavanja E prezent povratnih glagola u mnoæini E imperativ uz uljudno oslovljavanje E uporaba odreenog Ëlana uz rodbinske odnose E uporaba odreenog Ëlana ili ispuπtanje Ëlana uz dane u tjednu. brojalica. imenovanje predmeta i izricanje odnosa u prostoru. Ëestitanja i svetkovanja blagdana. predmeta i situacija E sposobnost prepriËavanja kraÊih poznatih tekstova uz likovne poticaje »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica i dijaloga nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka PISANJE E prepisivanje kraÊih reËenica prema predloπku E zaokruæivanje i podcrtavanje toËnih odgovora. izraæavanje stajaliπta prema hrani i piÊu.

.. razumijevanja i globalne uporabe) E neodreeni Ëlan i odreeni Ëlan za muπki i æenski rod u jednini i mnoæini uz imenice E uporaba odreenog Ëlana uz imenice za rodbinske odnose 3. Prijevozna sredstva u gradu: javna i individualna KljuËne strukture i izriËaji: Vado a scuola in autobus/tram/ bicicletta. La mia scuola… i miei amici. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne uvodi se viπe od 6 do 7 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. la sera… la prima colazione. al parco? Frequento un corso di… Il mio sport preferito è..Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Talijanski jezik IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije.. Primjerice. sopra. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja.. sotto. 4. ci sono. Per merenda mangio/bevo. a sinistra. brojevi do 100 KljuËne strukture i izriËaji: Al mercato/supermercato compro la frutta. dani u tjednu. veletrgovina. redni brojevi do 20. godine uËenja jezika predvia se postizanje jeziËne razine A1 prema ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike. il pomeriggio. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. 5.? A destra. la Pasqua.. lica jednine i 2.. il pranzo. 9... Tijekom 4. Slobodno vrijeme: izvanπkolske aktivnosti.. lica mnoæine Zamjenice (razina prepoznavanja. la merenda. 4... godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 350 leksiËkih jedinica. 6. Izlet na selo: domaÊe æivotinje i njihovo glasanje.. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. 7..? Un euro/due euro… Pago alla cassa..? Che cosa dà.? Blagdani i svetkovine: nazivi i Ëestitanje KljuËne strukture i izriËaji: il Natale.. la Festa della mamma/del papà.? Vado al cinema.. Glagoli (razina prepoznavanja. 2. 8. in gita. Odlazak u kupovinu: trænica. il Capodanno.? Dove sono.. razumijevanja i globalne uporabe) E prezent glagola essere i avere u potvrdnom i nijeËnom obliku E prezent uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u svim licima jednine i mnoæine na globalnoj razini u potvrdnom i nijeËnom obliku E glagoli andare i fare u prezentu u prva tri lica jednine i u 3. aktivnosti u pojedinim prostorijama KljuËne strukture i izriËaji: Dov’è... 2. proπirivanje teme trænice ili upoznavanje s likovima iz bajki. razumijevanja i globalne uporabe) E osobne zamjenice u svim licima E pokazne zamjenice Imenice E globalno razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan (razina prepoznavanja... usvajaju i koriste globalno u strukturama koje su povezane sa situacijom. Il lunedì ho il corso d’inglese. 200 . pjesmice i brojalice.. licu mnoæine na globalnoj razini E povratni glagoli u prezentu. Raspored dana: odreivanje vremena i obroci KljuËne strukture i izriËaji: la mattina. davanti. Prendo il tram numero… Stanovanje: opis prostora. imenovanje voÊa i povrÊa. Nel soggiorno/nella mia stanza c’è. nego ih uËenici pamte. Nakon 4.. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 500 leksiËkih jedinica.. Moja okolina i ja: iznoπenje osobnih podataka o sebi i osobama iz vlastitog okruæenja KljuËne strukture i izriËaji: Mi chiamo… Sono di… Vivo a… Abito in… al numero… Frequento la quarta classe. la verdura… Quanto costa. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. prva tri lica jednine E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja i mehaniËke uporabe.. KljuËne strukture i izriËaji: Cosa fai. dietro. mjeseci.? Posjet zooloπkom vrtu: vrste divljih æivotinja i njihov opis KljuËne strukture i izriËaji: Allo ZOO ci sono… Come sono. odreivanje cijena.. πportovi.. opis i korist od domaÊih æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: Vado in campagna… Nella fattoria ci sono molti animali… Come fa. La scuola inizia il primo settembre. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1. Che cosa fai in cucina..

razumijevanja i globalne uporabe) E razlikovanje jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E uporaba pokaznih pridjeva u jednini i mnoæini E oblici posvojnih pridjeva Brojevi E glavni brojevi od 1 do 100 E redni brojevi do 20 Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe u priopÊajnim (komunikacijskim) obrascima Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od viπe elemenata. prihvaÊanje i davanje prijedloga (planiranje slobodnoga vremena). izraæavanje osobnoga stajaliπta prema kuÊnim ljubimcima. odabir πkolskog pribora. izraæavanje æelja te Ëestitanja prigodom blagdana. izraæavanje osobnoga stajaliπta prema odreenom prijevoznom sredstvu u gradu. predmeta i situacija E sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz likovne poticaje »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. izricanje stajaliπta. Talijanski jezik VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje vizualnog (slikovnog) i auditivnog jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i kraÊih reËenica E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik GOVORENJE: IZGOVOR. nijeËnom i upitnom obliku E povratni glagoli u prezentu u potvrdnom. opisivanje izvanπkolskih aktivnosti i πportova. Upitne reËenice s: Chi? Che cosa? Com'è? Come sono? Dov'è? Dove sono? Quanto? Per chi è? Perché? Quando? Na razini prepoznavanja E uËestali nepravilni glagoli u prezentu u potvrdnom. Ëestitanje i prigodni obiËaji mogu se povezati s recitacijama i pjesmicama.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Pridjevi (razina prepoznavanja. Svetkovanje blagdana. traæenju informacija o smjeπtaju odreene ustanove. izricanje stava prema prostoru u kojem se æivi. uljudno ophoenje prilikom kupovanja i odabira odreenih proizvoda. kupovanju u trgovini. reËenica i pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. dijaloga i kraÊih tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka PISANJE E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E podcrtavanje i zaokruæivanje toËnog odgovora E povezivanje elemenata predloæenog teksta u reËenice E sposobnost prepisivanja prema uzorku uz dodavanje novih elemenata E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje kraÊih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje kraÊih ciljanih diktata E primjena grafijskih pravila karakteristiËnih za talijanski jezik 201 . opisivanje i snalaæenje u prostoru (πkola i okruæenje). razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. izvrπavanje i izdavanje naredbi u πkolskom okruæenju. ritmiËkih. izricanje vremena. Usvajaju se komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja prigodom posjete restoranu. razumijevanje. Razvija se interkulturalna kompetencija. nijeËnom i upitnom obliku E imperativ uz uljudno oslovljavanje E partitivni Ëlan za odreivanje koliËine. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izoliranih rijeËi. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. uporaba prijedloga di bez Ëlana za odreenu koliËinu JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura obradit Êe se jeziËne funkcije: iznoπenje podataka o sebi i osobama iz vlastitog okruæenja. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje osoba. odgojnim i socijalizirajuÊim ciljevima i sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. traæenje i davanje informacija. Razvija se razumijevanje i tolerancija prema razliËitostima i upuÊuje na uoËavanje sliËnosti.

. Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkog pamÊenja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta. spesso.. 2... Talijanski jezik Kupovanje: vrste trgovina. individualni i ekipni πportovi.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora.. . GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici postaje kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje usvojenoga gradiva. perché.. 6. e finisce. L’autunno inzia. πportovi. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. parlo. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja. L’orario delle lezioni.. faccio colazione/pranzo/ceno. πportski rekviziti. 5. ogni giorno. odjeÊa i obuÊa KljuËne strukture i izriËaji: Che stagione è? Che tempo fa? Preferisco. 5. 202 IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. piano. brojevi do 1000 KljuËne strukture i izriËaji: Al centro commerciale compro… Per favore mi dia… Mi dica… Quanto costa. trajanje. prijatelji. izraæavanje vlastitih sklonosti prema odreenim proslavama KljuËne strukture i izriËaji: La mia festa preferita è. 9. perché. pripadnost Europi KljuËne strukture i izriËaji: Mi chiamo… Sono di… Vivo a… Abito in via… al numero… I membri della mia famiglia… Sono croato/a.... qualche volta. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 650 leksiËkih jedinica. i 3. al. nijeËnom i upitnom obliku E prezent glagola 1. leggo. 4. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. ©kola: aktivnosti u πkoli. Godiπnja doba: klimatske znaËajke. RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1.. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 450 leksiËkih jedinica. Raspored dana: obveze i dnevne aktivnosti u kuÊi KljuËne strukture i izriËaji: La mattina/il pomeriggio/la sera… mi alzo. mi lavo... nijeËnom i upitnom obliku E prezent nepravilnih glagola andare i fare u potvrdnom.. snalaæenje u prostoru. mai. pjesme i priËe. ponaπanje u prometu KljuËne strukture i izriËaji: Dov’è. nijeËnom i upitnom obliku 3. biljeænice i slikovnoga rjeËnika i abecednoga rjeËnika u udæbeniku E stjecanje znanja na osnovi promatranja i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E razvoj svijesti pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku: usvajanju talijanskoga jezika E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih (EJP) 7.....? Pago in contanti/con la carta di credito.. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje vizualnih i auditivnih poticaja E izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava E koriπtenje udæbenika. Slobodno vrijeme: izvanπkolske aktivnosti... Okruæenje u kojem æivim: rodbinske veze. poznati hrvatski i talijanski πportaπi. mi metto. scrivo. Fa freddo. Essere in ritardo/in orario.. izradba panoa i prikupljanje izvornih materijala.. radne biljeænice. Di solito. Primjerice. Glagoli E prezent glagola essere i avere u potvrdnom. Pri obradbi novoga leksiËkoga gradiva ne bi trebalo uvoditi viπe od 7 do 8 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu... plodovi..? La fermata è a destra/a sinistra/davanti/dietro. La mia materia preferita è.. 8. I miei amici italiani si chiamano… vivono a… 2... A che ora parte/arriva... disegno. Vrste stanovanja: opis mjesta u kojem æivim. Ascolto. tjedni raspored aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Faccio parte del coro/della squadra di… Il mio sport preferito è… Pratico il nuoto… Vado in gita/al cinema… Prijevozna sredstva: gradska i meugradska prijevozna sredstva. La frutta e la verdura tipica di ogni stagione. konjugacije vezanih uz tematska podruËja u svim licima jednine i mnoæine u potvrdnom. Tijekom 5. nastavni predmeti i raspored sati KljuËne strukture i izriËaji: A scuola il lunedì ho la lezione d’italiano. naËini plaÊanja.? Dove sono. Blagdani i svetkovine: imenovanje blagdana i svetkovina. Prendo il tram/il treno/ l’aereo. opis prostora u kojem æivim. njihova usporedba KljuËne strukture i izriËaji: Abito in città / campagna / un condominio/un appartamento/una casa.. italiano/a..

KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. konjugacije u potvrdnom. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja pitanja u sklopu obraenih tematskih sadræaja i odgovaranje na takva pitanja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje osoba. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik E povezivanje audiovizualnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i kraÊih usmenih i pisanih tekstova GOVORENJE: IZGOVOR. πkolskim aktivnostima i nastavnim predmetima. UoËavaju se stereotipi i neke predrasude o stranoj kulturi i obiËajima i ukazuje se na potrebu njihova uklanjanja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. komunikacijski obrasci pri odabiru artikala.. izdavanje i izvrπavanje naredbi u πkolskom okruæenju.. dijaloga i kraÊih tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka PISANJE E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E odgovaranje na pitanja o poznatom sadræaju E pisanje diktata s poznatim elementima 203 JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura obradit Êe se jeziËne funkcije: iznoπenje podataka o sebi i osobama iz vlastitoga okruæenja. kupovini i plaÊanju. orijentacija u prostoru: traæenje i davanje informacija. osnovni oblici uljudbe. lice jednine i 2. prigodne recitacije i pjesmice. ritmiËkih. predmeta i situacija prema predloπku E sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz poticaje »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. lice mnoæine Zamjenice E osobne zamjenice u svim licima E pokazne zamjenice E povratne zamjenice Imenice E uporaba jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan E neodreeni Ëlan i odreeni Ëlan za muπki i æenski rod u jednini i mnoæini uz imenice E uporaba odreenog Ëlana uz imenice E uporaba odreenog Ëlana uz imenice za rodbinske odnose uz koje stoji posvojni pridjev (proπirivanje) Pridjevi E jednina i mnoæina muπkog i æenskog roda pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E pokazni pridjevi u jednini i mnoæini E posvojni pridjevi u jednini i mnoæini Brojevi E glavni brojevi od 1 do 1000 E redni brojevi do 20 E uporaba brojeva uz odreivanje datuma Prijedlozi E uporaba uËestalih prijedloga u ustaljenim izrazima E spajanja prijedloga s odreenim Ëlanom (globalno) Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta E mjesto priloga u reËenici (globalno) ReËenice E reËenice od viπe elemenata. Usvajaju se i stalno proπiruju komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja u razliËitim situacijama svakodnevnog æivota. i 3. 2. Upitne reËenice sa: Chi? Che cosa? Com'è? Come sono? Dov'è? Dove sono? Quanto? Per chi? Per chi è? Perché. Koriste se izvorni audio i videomaterijali. opisivanje izvanπkolskih i izvannastavnih aktivnosti. izraæavanje osobnoga . izraæavanje stavova prema πkoli. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost raspoznavanja. izraæavanja æelja te Ëestitanja blagdana. opisivanje vlastitoga æivotnog prostora i aktivnosti unutar njega.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu prezent povratnih glagola 1.? Quando? Na razini prepoznavanja E imperativ u svim licima E neki oblici kondicionala prezenta u uljudnom oslovljavanju E osnovne matematiËke operacije E spajanje prijedloga s odreenim Ëlanom E neki uËestali prilozi naËina E Talijanski jezik stajaliπta prema odreenomu prijevoznomu sredstvu. nijeËnom i upitnom obliku E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja i uporabe u dnevnoj komunikaciji. izraæavanje miπljenja o vremenu i atmosferskim prilikama. 2. stavovi uËenika i motivacija za odabir πporta ili neke druge aktivnosti. i 3. Razvija se tolerancija i empatija prema stranoj kulturi i obiËajima.

. organizacija izleta. In gita.....Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Talijanski jezik 4...... Vorrei spedire una raccomandata. PoËetak πkolske godine: planovi. Lava!.... I miei progetti sono. mobitel.. In Croazia mangiamo.. mangiano.. sastojci. mia nipote..5 reËenica) 5. si scambiano i regali. Komunikacija na daljinu: telefon... Ho viaggiato in macchina (in autobus). Vieni? D’accordo!.. Mescola!. odreivanje koliËine.. prikupljanje materijala. 2. Blagdani i svetkovine: obiËaji u Italiji i Hrvatskoj KljuËne strukture i izriËaji: Gli Italiani festeggiano... Alla posta: per favore mi dia un francobollo/un modulo.... IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije i pjesme.. Compro: 2 etti di.. Gli sport in Italia. in panetteria. Priprema obroka: tipiËni talijanski i hrvatski gastronomski specijaliteti..... dojmovi s izleta KljuËne strukture i izriËaji: Sono andato in gita a. zanati i zanimanja. Mi dispiace. chi parla? Il telefonino: SMS ( i messaggini)... poznati recepti. Calzo (porto) il numero. slanje razglednica i pisama.. Domani studierò.. hrana i piÊe. tipiËni talijanski proizvodi. un telegramma. Izlet u Italiju: Firenza (ili neki drugi grad). Alla festa invito. Descrivo la mia famiglia: mia moglie. 8......... Mi iscriverò a... kulturne ustanove.. galerije..? La mia taglia è. Il turista: Per favore... I pasti principali in Italia.. No... Poziv na proslavu roendana ili godiπnjice: organizacija proslave. devo.. e-mail. Quanto/Quanta/Quanti/Quante. poπta KljuËne strukture i izriËaji: Una telefonata: Pronto... non posso.. radne biljeænice. Trgovine: odlazak u kupovinu...... Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja. SMS poruke. biljeænice i slikovnoga rjeËnika i abecednoga rjeËnika E sposobnost uoËavanja analogija i zakljuËivanja na osnovi primjera E stjecanje znanja na osnovi promatranja. I piatti tipici. E E E E E provjera razumijevanja tekstova u zadatcima na viπestruki izbor popunjavanje vjeæbi prema zadanim uzorcima popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje kraÊih reËenica sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta uz dodavanje novih elemenata pismeno odgovaranje na osobna pitanja pisanje kraÊih voenih sastava (4 ... Quanto costa? Quanto vengono? I prodotti tipici italiani: la Moka.. perché. chiamerò.... 1 chilo di... una bottiglia di... la pizza. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje vizualnih i auditivnih poticaja i pisanoga teksta E izradba dodatnih nastavnih vizualnih i auditivnih sredstava E koriπtenje udæbenika. izradba plana puta i proraËun cijene ili obradba pripremanja talijanskog specijaliteta... Vivere in una grande città... 7. Un’intervista con un calciatore.... Mi è piaciuto.. usluæne djelatnosti KljuËne strukture i izriËaji: Vado in macelleria.... usporedba obroka u Italiji i u Hrvatskoj KljuËne strukture i izriËaji: Per preparare la macedonia di frutta ci vuole. Nella mia città ci sono.. 6... Ëestitanja. podrijetlo.. giocherò. 9. Se vuoi stare bene pratica.... Preparo la tavola: metto.. come posso arrivare a.. naËin pripreme.? Prenda il tram numero 9.. In Croazia festeggiano. Dal fruttivendolo compro.. Per la festa compro. obiteljski odnosi KljuËne strukture i izriËaji: Ho mangiato.... Primjerice../gli ingredienti.... Ho alloggiato in. La piazza principale. Alla festa.. 3. organizacija πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Quest’anno farò un corso di.. Moj grad: znamenitosti...... grazie.. zdrav æivot KljuËne strukture i izriËaji: Lo sport che mi piace è... istraæivanja i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih (EJP) 6.. Si trova. smjeπtaj.. RAZRED πesta godina uËenja CJELINE I TEME 1. naËini pakiranja prehrambenih proizvoda.. ©port: vrste πportova.. Le specialità italiane: il panettone. prijevozno sredstvo. Pratico. 204 . ho bevuto. zaπto volim æivjeti u gradu KljuËne strukture i izriËaji: Zagabria è la capitale. muzeji... a Firenze ho visitato.. Mi alleno per.. STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora... konfekcijski brojevi za odjeÊu i obuÊu.. Gli sport individuali o di gruppo. πto mi se svia u mojem gradu.

i 3.. mobitelom. SU. izraæavanje vlastitoga ukusa pri kupovanju. usporeivanje. izraæavanje privræenosti i osobnog stajaliπta prema πportovima. glagola essere i avere E futur I. i 3. nepravilnih glagola: venire. znamenitosti i kulturnih institucija. dare. Pri obradbi novoga leksika ne treba uvoditi viπe od 7 do 8 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. Tijekom 6. audio i videomaterijali. sposobnost komuniciranja telefonom. fare. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. dovere E futur I. konjugacije E imperativ glagola essere i avere E imperativ nepravilnih glagola: venire. muzeja i galerija. stare. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. izrazi za pojaËavanje negacije JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura obradit Êe se jeziËne funkcije: iznoπenje osobnih planova za iduÊu πkolsku godinu. CON. uoËavat Êe se stereotipi i uklanjat Êe se predrasude o stranoj kulturi te poticati uËenike na njihovo kritiËko prosuivanje. prigodne recitacije i pjesmice. potere. 2. podatci o kulturnim spomenicima i kulturnim znamenitostima bit Êe korisne kulturoloπke informacije koje Êe razvijati interkulturalnu kompetenciju. i 3. IN.. fare.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Talijanski jezik Prijedlozi E oblici i uporaba padeænih prijedloga: DI. volere E prezent glagola 1. dare. konjugacije na -ciare. izricanje dojmova s putovanja. potere. Izraæavanje dojmova o svetkovinama i obiËajima u Italiji i Hrvatskoj. izraæavanje stajaliπta. PER Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E upitne reËenice. Izvorni tekstovi. dire. njihovo mjesto u reËenici i slaganje s participom proπlim glagola u perfektu E mjesto opisnih pridjeva uz imenice E uËestali prilozi naËina i njihovo mjesto u reËenici. elektroniËkom poπtom. dovere. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 700 leksiËkih jedinica. -gare. tvorba pravilnih i nepravilnih participa proπlih E perfekt povratnih glagola E imperativ glagola 1. konjugacije na -care. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 550 leksiËkih jedinica. basso i njihova uporaba E oblici i uporaba pokaznih pridjeva questo i quello ispred imenica Brojevi E glavni brojevi od 1000 nadalje E pisanje brojeva rijeËima E oznaËivanje datuma. izraæavanje odnosa meu Ëlanovima obitelji. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. konjugacije: venire. s pomoÊnim glagolom avere ili essere. opisivanje vlastitoga grada. pozivanje. 2. Glagoli E prezent nepravilnih glagola 1. opis geografskoga poloæaja. alto. e-mailom.. komunikacija u javnim ustanovama. konjugacije. povratnih glagola triju konjugacija E futur I. razglednicama. Opisivanje. zahvaljivanje. 2. DA. glagola 1. pisanje datuma VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik E povezivanje vizualnog ( slikovnoga) i auditivnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i jednostavnih tekstova E razumijevanje osnovnih namjera sugovornika 205 . rimanere. rimanere »lan E oblici i uporaba partitivnoga Ëlana Zamjenice E nenaglaπeni oblici direktnih osobnih zamjenica Pridjevi E oblici i uporaba pokaznih pridjeva questo e quello E oblici i uporaba pridjeva bello E stupnjevanje pridjeva E stupnjevanje pridjeva buono. toleranciju i empatiju prema stranoj kulturi. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. zemljopisne karte. rimanere. -sciare E perfekt pravilnih glagola 1. stare. i 3. Ëestitanja i svetkovanja. uporaba E stupnjevanje pridjeva: cattivo. 2. Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkoga pamÊenja paradigmi i ispitivanja pravila izvan konteksta.. izraæavanje zadovoljstva. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. KoristeÊi razliËite izvore informacija. komunikacijski obrasci. konjugacije pravilnih glagola E futur I. opisivanje πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti. fare. A. planovi gradova. -gare--scare E futur I. Koriste se komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja tijekom uobiËajenih dnevnih aktivnosti. neupravni govor kad je u glavnoj reËenici glavno vrijeme Na razini prepoznavanja E nenaglaπene osobne zamjenice u akuzativu. kratkim pismima. 1. zdravoj prehrani i æivotu. dare. SMS porukama.

turistiËka agencija. mjesta izlazaka. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje vizualnih i 206 Talijanski jezik auditivnih poticaja i pisanoga teksta izradba dodatnih nastavnih audiovizualnih sredstava koriπtenje udæbenika. aktivnosti prije. Æivot mladih: izlasci. il pilota. Viaggiare in treno. druæenje. Putovanje: odabir odrediπta. Per primo prendo… Per secondo prendiamo… Per favore il conto! Ecco la mancia! Il servizio (non) è compreso. istraæivanja i izvoenja zakljuËaka tijekom nastave izvan uËionice i πkole sposobnost povezivanja rijeËi u tematska podruËja razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih sposobnost meusobnoga vrjednovanja uËenika (EJP) E E E E E E E E 7. umjetniËki i turistiËki aspekti.. All’agenzia turistica posso chiedere informazioni.. Arrivare a destinazione. izdvojenih reËenica i jednostavnih tekstova na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. u tijeku i poslije leta KljuËne strukture i izriËaji: L’autobus per l’aeroporto parte da… L’aereo parte alle… Controllare i bagagli. kupnja karata. Dove si trova.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu GOVORENJE: IZGOVOR. ZraËna luka: odlazak u zraËnu luku.. . naglasnih i intonacijskih osobina talijanskoga jezika prema uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepriËavanja poznatoga teksta te voenje dijaloga o poznatoj temi E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u sklopu obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u dijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost opisivanja osoba. PISANJE E prepisivanje reËenica i tekstova prema predloπku E zaokruæivanje toËnoga odgovora. in autobus. Rim: povijesni. podcrtavanje zadanih elemenata E odgovaranje na pitanja o poznatom sadræaju E pisanje diktata s poznatim elementima E provjera razumijevanja tekstova u zadatcima viπestrukog izbora E popunjavanje vjeæbi prema zadanim uzorcima E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje kraÊih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta uz dodavanje novih elemenata E pismeno odgovaranje na osobna pitanja i postavljanje pitanja E pisanje voenih sastava (do 10 reËenica ) E pisanje Ëestitki. dijaloga i tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E Ëitanje i razumijevanje kraÊih izvornih uputa. predmeta i situacija E sposobnost prepriËavanja tekstova uz poticaje i bez njih E sposobnost povezivanja odreene teme s vlastitim iskustvom »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost ponavljanja fonoloπkih.. Consultare la lista dei cibi e delle bibite… Chiamare il cameriere. informacija i poruka. odabir autohtone hrane i piÊa KljuËne strukture i izriËaji: Prenotare un tavolo per. radne biljeænice. 4. 2. ispunjavanje obrazaca STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora. snalaæenje u stranome gradu KljuËne strukture i izriËaji: Oggi visitiamo… Sarebbe interessante vedere… Per arrivare in… Prendiamo la metropolitana. biljeænice i rjeËnika uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i njihova primjena stjecanje znanja na osnovi promatranja. Posjet tipiËnomu restoranu: komunikacija u restoranu.. SMS-a. e-maila. il passaporto.. comprare i biglietti… Preparare i bagagli. Ëitanje SMS-a i e-maila i tekstova na Internetu. ritmiËkih. L’aereo decolla… prende quota… L’atterraggio… L’hostess. spremanje prtljage KljuËne strukture i izriËaji: Potremmo partire per… Vorrei andare a/in… Mi piacerebbe visitare. odabir prijevoznog sredstva (prednosti i nedostatci). glazba KljuËne strukture i izriËaji: La sera mi piace uscire con… Vado in discoteca… Mi piace la musica di… Stasera andiamo al cinema / a teatro / al concerto di… 3.? Consultare la pianta. RAZRED sedma godina uËenja CJELINE I TEME 1. 5. kratkih poruka. in aereo.

. andare. Con la ricetta vado in farmacia. il Carnevale… Le tradizioni e le specalità gastronomiche. uporaba ReËenice E upitne.. usporeivanje sa sliËnim lokalitetima u vlastitoj zemlji. la Pasqua. odgovarajuÊi komunikacijski obrasci. opisivanje posjeÊenih lokaliteta. Seguo il festival della canzone. IZBORNE TEME U sklopu 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije i pjesme. objekt). bisogna. glagol stare u prezentu i imperfektu + gerundiv E nepravilni glagoli u obraenim vremenima i naËinima: concludere.. salire. opisivanje znaËenja pojedinih praznika te naËina slavljenja i obiljeæavanja. svolgere. 9. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 800 leksiËkih jedinica. festivali popularne glazbe KljuËne strukture i izriËaji: I miei cantanti preferiti sono… So cantare. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatiËkog nazivlja i usustavljivanje gradiva. npr. Prirodne ljepote Italije: nacionalni parkovi. Vado dal medico/all’ambulatorio/all’ospedale/al pronto soccorso. E uporaba odreenog Ëlana uz geografska i vlastita imena i prezimena JEZI»NE FUNKCIJE U sklopu obraenih tema i jeziËnih struktura obradit Êe se jeziËne funkcije: izraæavanje vlastitih sklonosti pri planiranju i odabiru odrediπta putovanja (izleta).Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6.. mi fa male. Glagoli E bezliËni oblici (si mangia. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja oko 950 leksiËkih jedinica.. komunikacijski obrasci u restoranu pri odabiru jela i piÊa. Pri obradbi novoga leksika predvia se obradba od 8 do 9 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. si beve. è possibile/impossibile. pravilnih i nekih nepravilnih glagola (essere. komunikacija pri traæenju pomoÊi KljuËne strukture i izriËaji: Non mi sento bene. piacere) E tvorba imperfekta pravilnih i nepravilnih glagola (essere. rompere. izraæavanje zadovoljstva/nezadovoljstva. dare. Tijekom 7. dovere. spomenika te povijesnih i turistiËkih znamenitosti. piacere) 207 . obradba jedne talijanske pokrajine. pogodbene u sadaπnjosti Na razini prepoznavanja E gerundiv umjesto zavisnih reËenica.. Blagdani i svetkovine: obiËaji uz proslave svetkovina i blagdana KljuËne strukture i izriËaji: Il Natale. 7. ci si diverte) i bezliËni izrazi (è bello. Alpe.. bere. naslovi pjesama. nenaglaπene osobne zamjenice (indirektni objekt) E uporaba partitivne zamjenice NE i njezino slaganje s participom proπlim E razlika izmeu ci i ne u funkciji nenaglaπenih zamjenica i priloænih oznaka Brojevi E ponavljanje glavnih i rednih brojeva Prilozi E tvorba i uporaba priloga naËina E stupnjevanje nekih priloga E prilozi mjesta i vremena Prijedlozi E prijedlozi te prijedlozi spojeni s odreenim Ëlanom. Gramatika se tumaËi i provjerava u kontekstu situacije bez mehaniËkog zapamÊivanja paradigmi i pravila. komunikacija u zraËnoj luci. opisivanje grada. lakπi zdravstveni problemi. stare. nenaglaπene osobne zamjenice (direktni objekt) te njihovo slaganje s participom proπlim. Sicilija ili Sardinija KljuËne strukture i izriËaji: I parchi nazionali in Italia sono… Le Alpi si trovano… I vulcani sono… La Sicilia… Le bellezze naturali… I monumenti storici… Talijanska popularna glazba: poznati pjevaËi. avere. vremenske. traæenje medicinske pomoÊi. traæenje informacija. fare. izraæavanje slaganja/neslaganja s miπljenjem drugih. potere. avere. sedere (sedersi). scendere. vulkani. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u sklopu zadanih tematskih sadræaja. il Capodanno. vivere Imenice E neke uËestale imenice s nepravilnom mnoæinom »lan E uporaba neodreenog i odreenog Ëlana E odreeni Ëlan s prijedlozima E ispuπtanje Ëlana u nekim izrazima Pridjevi E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju Zamjenice E naglaπene osobne zamjenice (subjekt. è necessario) s infinitivom E kondicional I. uscire. Ljudsko tijelo: πirenje poznatoga rjeËnika (vokabulara).. pogodbene reËenice u proπlosti Se potevo venivo subito. 8. izraæavanje vlastitih sklonosti. naruËivanje. E E Talijanski jezik uporaba imperfekta te uporaba imperfekta i perfekta tvorba i uporaba gerundiva. scegliere. piacere. volere. dare. izraæavanje boli i nelagode. prijevoznoga sredstva te uvaæavanje i prihvaÊanje miπljenja drugih. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama.

analize podataka i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i njihova primjena u novom tekstu E uoËavanje sliËnosti i razlika izmeu stranoga i materinskoga jezika ili meu stranim jezicima E sposobnost rjeπavanja problema uz koriπtenje novih tehnologija (Internet. planom grada. pisanje æivotopisa KljuËne strukture i izriËaji: La scuola elementare in Italia/in Croazia. raËunalo) E razvijanje strategije suradniËkog uËenja i sposobnosti izlaganja o rezultatima rada u skupini E razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i o napretku drugih (EPJ) 8. Obrasci uljudnoga ophoenja u javnim prijevoznim sredstvima. traæenje informacija o redu voænje. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. turistiËkim prospektima.. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. RaËunalo i Internet: prednosti i nedostatci KljuËne strukture i izriËaji: Invio un’ e-mail.. le sue opere principali. zanimanja KljuËne strukture i izriËaji: I famosi inventori italiani sono. Il mio curriculum vitae. RAZRED osma godina uËenja CJELINE I TEME 1. znaËenja novih rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje audiovizualnih poticaja i pisanoga teksta E izradba dodatnih nastavnih audiovizualnih sredstava i postera E koriπtenje udæbenika. itd. radne biljeænice. Gallileo Gallilei è nato a. znanstvenici.. knjiæevnici i umjetnici (osnovni podatci).. Le sue scoperte. navigo in Internet.. sluæenje zemljopisnom kartom.. ©kolski sustav: uporedba πkolskoga sustava u Italiji i u Hrvatskoj. I grandi musicisti/pittori/scultori sono. frequento vari siti. SMS poruka. . dijaloga i tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E korektno Ëitanje tekstova i bez zvuËnih uzoraka E Ëitanje i razumijevanje kraÊih izvornih uputa i poruka. Neke poznate povijesne liËnosti: istraæivaËi. Interneta PISANJE E prepisivanje tekstova prema predloπku (kao vjeæba za diktat) E odgovaranje na pitanja o poznatom sadræaju E pisanje diktata s poznatim elementima E provjera razumijevanja tekstova u zadacima viπestrukoga izbora 208 STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. istraæivanja. laurearsi. Ëitanje SMS poruka. E E Talijanski jezik popunjavanje vjeæbi prema zadanim uzorcima popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje reËenica sposobnost povezivanja elemenata predloæenoga teksta uz dodavanje novih elemenata pismeno odgovaranje na osobna pitanja pisanje voenih sastavaka (do 10 reËenica) pisanje Ëestitki. i diversi tipi di scuola media (inferiore.. biljeænice i rjeËnika i drugih izvora znanja E stjecanje znanja na osnovi promatranja.. pridonijet Êe razvoju kulturoloπke kompetencije i boljem razumijevanju strane kulture. secolo.. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u sklopu obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u dijalozima uz izmjenu nekih elemenata »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih i pisanih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. iscriversi all’università. e-maila. restoranima.. 2. nel . ritmiËkih. 3. e-maila. prilikom posjeta kulturnim i povijesnim spomenicima i ostalim institucijama.. kratkih poruka. uz uoËavanje sliËnosti i razlika... superiore). naglasnih i intonacijskih osobina talijanskoga jezika E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepriËavanja poznatog teksta te voenje dijaloga o poznatoj temi E sposobnost verbalnoga reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. razvijajuÊi toleranciju i empatiju prema stranoj kulturi. ispunjavanje obrazaca i voenje biljeæaka E E E E VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik E povezivanje audiovizualnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i kraÊih usmenih tekstova E razumijevanje namjera sugovornika GOVORENJE: IZGOVOR. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. Vantaggi e svantaggi del computer.

. E izricanje stoljeÊa . storia e cultura. Talijanski jezik GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici kognitivan je i eksplicitan uz uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva. I grandi stilisti italiani sono. Tijekom 8. mi vesto.. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. la regata storica di Venezia... avere i prezzi fissi.. mjera i teæina Prilozi E prilozi kojima se izraæava sumnja/dvojba Prijedlozi E prijedlozi te prijedlozi spojeni s odreenim Ëlanom: uporaba ReËenice E odnosne reËenice E upravni i neupravni govor E pogodbene reËenice (Si + prezent ind. promidæbeni oglasi KljuËne strukture i izriËaji: Seguo il programma televisivo da. podrobnije obradba jedne talijanske regije.. piacere. infinitivom. godina.. gerundivom i infinitivom E zdruæivanje nenaglaπenih zamjenica s ecco E zdruæivanje nenaglaπenih zamjenica u dativu i akuzativu i njihovo mjesto u reËenici samo na razini razumijevanja i prepoznavanja u tekstu Brojevi E izricanje cijena.. licu jednine i mnoæine u zavisnim reËenicama iza glagola æelje.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 4. Primjerice. il Carnevale di Venezia e di Viareggio. provo nel camerino.. pagare alla cassa. sumnje. volje. risolvere. 209 .. razreda Imenice E tvorba æenskog roda imenica (iznimke) E tvorba mnoæine imenica (iznimke) Pridjevi E tvorba æenskog roda pridjeva (iznimke) E tvorba mnoæine pridjeva (iznimke) E oblici i uporaba nekih neodreenih pridjeva »lan E ispuπtanje Ëlana i uporaba Ëlana uz zemljopisno nazivlje te osobna imena i prezimena Zamjenice E odnosne zamjenice che.. vrste filmova. diritti degli animali.. problemi sociali. la gesticolazione degli italiani. Stasera andrà in onda... importanza economica. tenere. i film. I giornali e le riviste italiane sono. specialità gastronomiche. znaËenje gesta u talijanskoj kulturi KljuËne strukture i izriËaji: Tradizioni. feste e folclore: il Palio di Siena. imperfekt) Na razini razumijevanja E uporaba oblika konjunktiva prezenta koji su istovjetni s oblicima za imperativ u 3. vivere E uvjeæbavanje upotrebe glagolskih vremena obraenih do 8.. i tekstovi. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja. i programmi musicali. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima... svolgere. inquinamento. traffico. animali in via d’estinzione. dnevni i tjedni tisak novinski Ëlanci.. seguo le telenovelle. prezent/ futur. E nenaglaπene osobne zamjenice u dativu ili akuzativu i njihovo zdruæivanje s imperativom. nascere. il telegiornale sul primo canale. Si + imperfekt ind.. gerundivom i s ecco. stoljeÊa. la protezione/l’abbandono degli animali. del quale... Venezia. Talijanska televizija i tisak: TV program i vrste emisija. produrre... Nakon 8 godina uËenja jezika predvia se postizanje razine A2 prema ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike. della quale. rasprostranjenost talijanske modne industrije u svijetu KljuËne strukture i izriËaji: Mi tolgo. Le pagine pubblicitarie presentano. tacere. nadnevka. 7. porre. a na planu razumijevanja u tekstu oko 1100 leksiËkih jedinica. 6. Gramatika se tumaËi i provjerava u kontekstu situacije bez mehaniËkog zapamÊivanja paradigmi i pravila. il quale. itd. mi svesto. Fare uno sconto..il Duecento 5. Ekoloπki aspekti æivota: æivot u gradu. æivot na selu. Milano.. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 1000 leksiËkih jedinica.... la quale. 8. Glagoli E oblici imperativa pravilnih i nepravilnih glagola s nenaglaπenim osobnim zamjenicama E nepravilni glagoli u obraenim vremenima i naËinima: cogliere...a. ljubav prema æivotinjama i borba za opstanak rijetkih vrsta KljuËne strukture i izriËaji: Vantaggi e svantaggi della vita in città e in campagna. di cui. Talijanski gradovi: znaËajke gradova. E zdruæeni oblici nenaglaπenih osobnih zamjenica (dativ + akuzativ) i njihovo mjesto u reËenici E zdruæeni oblici nenaglaπenih osobnih zamjenica i njihovo spajanje s imperativom. OdjeÊa i obuÊa: talijanska moda i stilisti.. Pri obradbi novog leksika ne bi trebalo uvoditi viπe od 9 do 10 novih leksiËkih jedinica po nastavnom satu. prendere lo scontrino. Blagdani i svetkovine: narodni obiËaji Italije. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne pjesme. izradba postera i prikupljanje izvornih materijala.. osobitosti suvremene Italije KljuËne strukture i izriËaji: Napoli.

praÊenje talijanskoga tiska. diskusija o ekologiji i oËuvanju okoliπa. iznoπenje osobnoga iskustva. SMS-a. analize podataka i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E sposobnost pretpostavljanja i izvoenja zakljuËaka E razvoj suradniËkog uËenja E sposobnost prikazivanja rezultata skupnog ili individualnog istraæivanja (poster. kulture i nekih znaËajnijih umjetniËkih djela i liËnosti proπirit Êe znanje o stranoj zemlji i omoguÊit Êe bolje razumijevanje njezine kulture proπirujuÊi interkulturalnu kompetenciju. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. biljeænice. izbor i opis odjevnih predmeta (komunikacijski obrasci). e-maila. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. uporaba informatiËkoga nazivoslovlja na talijanskom. glediπte prema æivotu u gradu i na selu. i analiza utjecaja na talijansku druπtvenu stvarnost. plana grada. radne biljeænice. samostalno pronalaæenje potrebnih informacija i njihovo koriπtenje E stjecanje znanja na osnovi istraæivanja. predmeta i situacija sposobnost prepriËavanja tekstova uz poticaje i bez njih sposobnost primjene obraenih tema na osobna iskustva E E E E E E E »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih i pisanih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. izraæavanje glediπta prema uporabi raËunala i moderne tehnologije na mladeæ. kratkih poruka. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka E sposobnost prepriËavanja poznatog teksta te voenje dijaloga o poznatoj temi E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. KritiËki stav prema stereotipima i predrasudama o stranoj kulturi i obiËajima pridonijet Êe boljem razumijevanju vlastite kulture. komunikacijski obrasci: pisanje æivotopisa. pisanje biografije STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja u javnim prijevoznim sredstvima. povlaivanje ili kritika. prilikom posjeta kulturnim i povijesnim spomenicima i ostalim institucijama u gradovima. poznavanje talijanske povijesti. znaËenja novih rijeËi i gramatiËkih struktura uz primjenu audiovizualnih poticaja i pisanoga teksta E izradba dodatnih nastavnih audiovizualnih ili pisanih tekstova ili tematskih panoa E koriπtenje udæbenika. dijaloga i tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka i bez njih E Ëitanje i razumijevanje izvornih uputa i poruka. ispunjavanje obrazaca i voenje biljeæaka. opisivanje tradicionalnih i folklornih obiËaja i blagdana u Italiji te usporedba sa sliËnim obiËajima u Hrvatskoj. izlaganje) E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i njihova primjena u novom tekstu E uoËavanje sliËnosti i razlika izmeu stranoga i 210 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik E povezivanje audiovizualnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i didaktiËkih i kraÊih izvornih tekstova E razumijevanje namjera sugovornika GOVORENJE: IZGOVOR. rjeËnika i Ëasopisa na stranom jeziku E koriπtenje novih tehnologija u traæenju informacija. Talijanski jezik okviru obraenih tematskih sadræaja sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama sposobnost sudjelovanja u dijalozima sposobnost stvaranja novih dijaloga bez zadanog predloπka i izricanje osobnih stavova sposobnost opisivanja osoba. restoranima.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura obrauju se jeziËne funkcije: iznoπenje podataka o poznatim liËnostima. iznoπenje pozitivnih i negativnih znaËajki danaπnje Italije. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u . opisivanje πkolskoga sustava u Italiji i Hrvatskoj. e-maila i Interneta PISANJE E odgovaranje na pitanja o poznatom sadræaju E pisanje diktata s poznatim elementima E provjera razumijevanja tekstova u zadatcima viπestrukog izbora E popunjavanje vjeæbi prema zadanim uzorcima E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta uz dodavanje novih elemenata E pismeno odgovaranje na osobna pitanja E pisanje voenih sastava (do 20 reËenica) E pisanje Ëestitki. opis nekih veÊih talijanskih gradova. iznoπenje miπljenja o poznatim talijanskim stilistima i televizijskom programu. izraæavanje sklonosti prema razliËitim vrstama programa. uporaba turistiËkih prospekata. ritmiËkih. zemljopisne karte. Ëitanje SMS-a .

.. Dov’è... 9. mi metto....il bambino. izraæavanje osobnih stavova KljuËne strukture i izriËaji: Invito tanti amici../ sotto. Come sono i ragazzi/le ragazze? I ragazzi sono piccoli/grandi/belli. 5. Che stagione è. nel bagno..? Sto bene/male.. Ho paura di. Dov’è. Com’è la ragazza?La ragazza è buona.... obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: San Nicolò. scrivo.? Dove sono. Non è.. odreivanje pripadnosti. odreivanje boja predmeta. OdjeÊa: imenovanje i opis odjeÊe. le bambine. Ascoltate! Disegnate! Sedetevi! 7. La matita è gialla.. la bambina.? Che cosa c’ è.. Buone feste! Boun Natale!... Questa è una bambina... Felice Anno Nuovo! Bouna Pasqua! Tanti auguri! IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. Che tempo fa? Fa caldo......? Che cosa /ti metti/si mette.. osnovne boje. Com’è. kuÊni ljubimci i æivotinje u zooloπkom vrtu.. Il mio maglione/la mia gonna/ è sopra.. Santa Lucia.. Il trenino è grande..? È. Che cosa c’ è? C’ è. izradba pozivnica u vrijeme blagdana.? Il mio/tuo/suo/panino è buono.... Dov’è......... nel soggiorno.? Dove sono.... igraËke i igre.. RAZRED prva godina uËenja CJELINE I TEME 1..? Cinque../ dietro.? Come sono.. Primjerice.. i bambini.. otto... disegno. Capodanno.. Proslava s prijateljima: aktivnosti u prirodi i u πkoli....Nastavni plan i program za osnovnu πkolu materinskoga jezika ili meu stranim jezicima razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i napretku drugih (EJP) 6.... opis osoba KljuËne strukture i izriËaji: Com’è il ragazzo? Il ragazzo è piccolo/grande/bello/buono.... izvrπavanje naredbi u πkolskom okruæenju KljuËne strukture i izriËaji: Che cosa fai? Canto... Come sta? Chi è? Questo è un bambino.. prego..? C’ è. I vagoni sono rossi. fa freddo.. pjesmice i brojalice.... Moje igraËke: imenovanje i opis predmeta. 10. Lei si mette la maglietta gialla e una bella gonna...... Ho caldo.. odreivanje gdje se tko nalazi KljuËne strukture i izriËaji: Chi è? Questo è il papà/il nonno/l’amico di. Le ragazze sono piccole. prikladna odjeÊa. Per favore…? Grazie. Tijekom 1. godine uËenja jezika 211 ... Di che colore è.. Questa è la mamma/la nonna/la sorella/l’amica di. porto. leggo.. Godiπnja doba i atmosferske prilike: opis dnevne vremenske situacije. 3.? Æivot u πkoli: opis prostora i osnovne aktivnosti u πkoli.. imenovanje osnovne opreme u kuÊi..? Come sono./Non ho paura di.. 8.. E E Talijanski kao drugi strani jezik 4. Æivotinje: imenovanje i opis domaÊih i nekih divljih æivotinja.. odreivanje gdje se πto nalazi KljuËne strukture i izriËaji: Che cos’è... in cucina. postera.... brojevi od 1-10 KljuËne strukture i izriËaji: Ho/hai/ha/tanti giocattoli. izraæavanje osobnih stavova KljuËne strukture i izriËaji: Mi piace... Ëestitaka. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja..? Che cosa dà la gallina? La gallina dà… 11.. preparo.? Di che colore sono.? Dove sono... perché. 2...? Dov’è. osnovni komunikacijski obrasci pri susretu KljuËne strukture i izriËaji: Ciao! Buongiorno! Buonasera! Arrivederci! Come ti chiami?Mi chiamo.? Di che colore è. prikupljanje slikovnog materijala i izradba panoa..? Quante. ecc.. Talijanski jezik Ljudsko tijelo: osnovni dijelovi tijela... Moja obitelj i moji prijatelji: predstavljanje Ëlanova uæe obitelji i prijatelja.... Chi sei? Sono./Non mi piace. la Befana.. boje KljuËne strukture i izriËaji: Che cos’ è.......? Io mi metto.? Moj dom: opis kuÊe i stanovanja.. Pasqua../lui si mette.. glasanje æivotinja i korist od domaÊih æivotinja KljuËne strukture i izriËaji: Come fa. Predstavljanje i pozdravljanje: formalna i neformalna razina.? È. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. Quanti.. Come stai. Natale.. Com’è.. Di che colore è. Blagdani i svetkovine: nazivi.. ho freddo. Ëestitanje..? Davanti. 4.? La mia/tua/sua/mela è rossa.? È.

izraæavanje svojine. Dov'è?. razumijevanja i globalne uporabe) E razlikovanje jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E uporaba pokaznih pridjeva u jednini i mnoæini E oblici posvojnih pridjeva za muπki i æenski rod u prva tri lica jednine Brojevi E glavni brojevi od 0 do 10 E redni brojevi do 5 Prijedlozi E na razini razumijevanja i globalne uporabe u jeziËnim uzorcima Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od viπe elemenata. Ëestitanja i svetkovanja blagdana. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izoliranih rijeËi. razumijevanja i globalne uporabe) E prezent glagola essere i avere u prva tri lica jednine i 3. razumijevanja i globalne uporabe) E osobne zamjenice uz glagole E pokazne zamjenice Imenice (razina prepoznavanja. nego ih uËenici usvajaju mehaniËki. Pri obradbi novoga leksika ne bi trebalo uvoditi viπe od 5 do 6 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. razumijevanja i globalne uporabe) E neodreeni Ëlan i odreeni Ëlan za muπki i æenski rod u jednini i mnoæini uz imenice Pridjevi (razina prepoznavanja. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. nijeËnom i upitnom obliku E prezent glagola chiamarsi u potvrdnom. Com'è?. Quanta?. prijatelja i obitelji. prva tri lica jednine E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja i mehaniËke uporabe. Quante? 212 Talijanski jezik Na razini prepoznavanja E prezent glagola avere. Glagoli (razina prepoznavanja. Usporedba se moæe proπiriti i na prvi strani jezik. opisivanje ljudskoga tijela. ritmiËkih. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje audiovizualnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i kraÊih reËenica E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik GOVORENJE: IZGOVOR. Dove?.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu predvia se aktivna uporaba oko 120 leksiËkih jedinica. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 200 leksiËkih jedinica. 2. Ëestitanja i zahvaljivanja. opisivanje atmosferskih prilika. nijeËnom i upitnom obliku E imperativ glagola u okviru tematskih podruËja E osobne zamjenice u mnoæini E brojevi do 31 za oznaËivanje datuma u mjesecu E neki uËestali prilozi naËina JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura obrauju se jeziËne funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini. izraæavanje stajaliπta. izraæavanje koliËine. licu mnoæine E glagol fare u prezentu u prva tri lica jednine E povratni glagoli chiamarsi i mettersi u prezentu. potvrivanje i nijekanje. Quanto?. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. GRAMATI»KE STRUKTURE GramatiËke se strukture ne tumaËe eksplicitno. opis stanovanja i æivota djece u Italiji. lice jednine i 2. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. Per chi è?. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. razumijevanja i globalne uporabe) E globalno razlikovanje i uporaba jednine i mnoæine muπkog i æenskog roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan (razina prepoznavanja. prigodne recitacije i pjesmice razvijat Êe postupno razumijevanje prema stranoj kulturi i razliËitostima pridonoseÊi razvoju interkulturalne kompetencije. Quanti?. predstavljanje sebe. reËenica i pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. essere i uËestalih glagola uz tematska podruËja u svim licima u potvrdnom. Come?. Upitne reËenice s: Chi?. Che cosa?. a zatim se postupno osvjeπÊuje njihovo znaËenje u tekstu uz povezivanje s poznatim rjeËnikom. osnovni komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama . imenovanje predmeta i opisivanje odnosa u prostoru. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. lice mnoæine u potvrdom i nijeËnom obliku E prezent uËestalih glagola vezanih uz tematska podruËja u prva tri lica lica jednine i u 3. lice mnoæine Zamjenice (razina prepoznavanja. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima.

Ëestitke.... Prego.. Grazie.. ©kolski pribor: nabrajanje i opis πkolskog pribora.. Che tempo fa? I mesi dell’anno… Obrok u obitelji: vrsta hrane.. lontano... lontano. Che ora è? Che ore sono? Sono le.. RAZRED druga godina uËenja CJELINE I TEME 1... Apparecchio la tavola.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu prema zadanom predloπku sposobnost sudjelovanja u mini-dijalozima uz izmjenu nekih elemenata sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje osoba.? Slobodno vrijeme: raspored dnevnih i tjednih aktivnosti.? Ci sono 8... predmeta i situacija sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz likovne poticaje 2. dijaloga i kraÊih tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E Ëitanje abecede PISANJE E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E podcrtavanje ili odabir zaokruæivanjem toËnoga odgovora. uæina. È sabato. al.? Lo zaino è nuovo. Com’è? Come sono? Di che colore è.. Capodanno.. godiπnja doba i mjeseci KljuËne strukture i izriËaji: Il fine settimana in montagna. davanti. una ragazza. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje audiovizualnih poticaja E izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava E koriπtenje udæbenika.Alle otto..... .. Prijevozna sredstva: gradski i meugradski prijevoz... Buon compleanno! Auguri! Benvenuti! Un regalo per te.. Predstavljanje i pozdravljanje: neformalna i formalna razina..... Com’è. ecco.. Natale. ponaπanje za stolom KljuËne strukture i izriËaji: È ora di pranzo/di cena.. stanovanje u gradu KljuËne strukture i izriËaji: Prendo l’autobus.. alle... »ITANJE E pamÊenje grafijske slike rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica. ci sono. 6... prendo.. precrtavanje suviπnih elemenata E povezivanje rijeËi i slike E sposobnost prepisivanja prema uzorku E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje kraÊih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje kraÊih ciljanih diktata STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E postupno usvajanje izgovora..... snalaæenje u prostoru... Aiuto la mamma/il papà.... priprema za putovanje. dani u tjednu KljuËne strukture i izriËaji: Scriviamo i compiti...Sulla tavola mettiamo. un ragazzo. analize i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku i o napretku razreda kao cjeline (EJP) 4.. 9. Talijanski jezik Veliki odmor: aktivnosti za vrijeme πkolskog odmora. A che ora? Alle sette. Proslava roendana: pozivnice. 7. I ragazzi sono bravi... osnovni komunikacijski obrasci pri susretu KljuËne strukture i izriËaji: Buongiorno! Buonasera! Buonanotte! Arrivederci! ArrivederLa.. la Pasqua.. 5. non mi lavo. una ragazza.. I miei zii partono domani… Izlet: odnos meu prijateljima. uljudno ophoenje KljuËne strukture i izriËaji: Durante l’intervallo ho fame/ho sete. Vado a piedi... Vicino. una. è tardi. piano. abitano al primo/al sesto.. signora! Come ti chiami? Mi chiamo. Chi è? È uno scolaro. radne biljeænice.. 5... il carnevale..? Come sono. dietro.? Di che colore sono. matematiËke operacije KljuËne strukture i izriËaji: Che cosa c’ è? C’ è..... pripremanje stola. boje KljuËne strukture i izriËaji: Quanti anni hai? (Ne)ho.. Preparo. Blagdani i svetkovine: Ëestitke i obiËaji KljuËne strukture i izriËaji: la festa della mamma/del papà.. 213 8.. Che cosa abbiamo per pranzo/per cena? Leggo i numeri. vado al cinema/a teatro/al compleanno/al supermercato. Il nunedì e il giovedi ho. Per favore mi dai la tua merendina / il tuo panino.... Nel bagno.. Chi si lava? Io mi vesto. vado dai nonni. Che stagione è? È. biljeænice i slikovnoga rjeËnika E sposobnost kreativne uporabe leksika i struktura u novim situacijama u individualnom radu ili u skupini E stjecanje znanja na osnovi promatranja. Che cosa hai per merenda? Ho..? Il ragazzo è bravo. compro.. sotto. Che cos’è? È uno zaino. metto in ordine.... Grazie. sopra.. Dove? Vicino. Com’è... druæenje.... Ti invito al mio compleanno. Buon Natale! Felice Anno Nuovo! Buona Pasqua! Buon compleanno! Auguri! E E E 3.. higijenske navike.. pokloni. Dov’è l’ insegnante? Dove sono i ragazzi? Quanti libri/quante matite ci sono. Chi è? È un ragazzo.. Faccio la mia valigia e parto per....... Chi sei ? Sono un.Volentieri.

RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. opis dnevnih higijenskih navika. kultura stanovanja. nijeËnom i upitnom obliku E imperativ u okviru tematskih podruËja na razini razumijevanja i uporabe u dnevnoj komunikaciji. Glagoli E prezent glagola essere i avere u potvrdom. Come sono?. Che cosa?. oblici za uljudno oslovljavanje E uporaba prezenta za izricanje buduÊnosti E uporaba odreenog Ëlana ili ispuπtanje Ëlana ispred imenica za rodbinske odnose ispred kojih je prisvojni pridjev E izraæavanje koliËine partitivnim Ëlanom ili samo prijedlogom di JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura obrauju se jeziËne funkcije: pozdravljanje na neformalnoj i formalnoj razini. Tijekom 2. Usporedba s poznatim sadræajima iz prvoga stranog jezika doprinosi razvoju interkulturalne kompetencije. opisivanje atmosferskih prilika i godiπnjih doba. prijatelja i obitelji. razumijevanje osnovnih namjera sugovornika E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik . KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. GramatiËke se strukture tumaËe u kontekstu situacije bez mehaniËkoga pamÊenja i ispitivanja gramatiËkih pravila i paradigmi izvan konteksta. i 3. a na planu razumijevanja i mehaniËkog usvajanja do 300 leksiËkih jedinica. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 200 leksiËkih jedinica. osnovni komunikacijski obrasci uljudnog ophoenja. Com'è?. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja. Ëestitanje i zahvaljivanje. Dov'è?. GRAMATI»KE STRUKTURE Pristup gramatici je: kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivnje gradiva prve godine uËenja. Pri obradi novog leksika ne bi trebalo uvoditi viπe od 6 do 7 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. Ëestitanje i svetkovanje blagdana. 2. Perché?. priËom Pinocchio (osnovni likovi i pouka) Talijanski jezik Brojevi E glavni brojevi od 1 do 100 E redni brojevi do 12 E uporaba brojeva uz odreivanje datuma Prijedlozi E uporaba najuËestalijih prijedloga u izrazima E pravilo spajanja prijedloga DI s odreenim Ëlanom u kontekstu Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od viπe elemenata. izraæavanje svojine. i 3. lice mnoæine Zamjenice E osobne zamjenice u svim licima u nominativu E pokazne zamjenice questo/a/i/e Imenice E jednina i mnoæina muπkoga i æenskoga roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan E neodreeni Ëlan i odreeni Ëlan za muπki i æenski rod u jednini i mnoæini uz imenice Pridjevi E jednina i mnoæina muπkoga i æenskoga roda pridjeva E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E pokazni pridjeva u jednini i mnoæini E posvojni pridjevi za muπki i æenski rod u jednini i mnoæini 214 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje audiovizualnoga jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i kraÊih reËenica. konjugacije u potvrdnom. Quando? Na razini prepoznavanja E imperativ glagola u okviru tematskih podruËja. izraæavanje koliËine. nijeËnom i upitnom obliku E prezent glagola 1.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. 2. konjugacije vezanih uz tematska podruËja u potvrdnom. Dove sono?. nijeËnom i upitnom obliku E prezent nepravilnih glagola andare i fare u potvrdnom. Upitne reËenice s: Chi?.. tipiËna talijanska vlastita imena. izraæavanje stajaliπta. predstavljanje sebe. Quanto?. tipiËna talijanska jela. potvrivanje i nijekanje. prigodne recitacije i pjesmice postupno Êe proπirivati znanje o stranoj zemlji i razvijati osjeÊaje empatije i tolerancije prema razliËitostima. nijeËnom i upitnom obliku E prezent povratnih glagola 1. Primjerice. izraæavanje vremena. Per chi è?.. 2. bajke i pjesmice. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. lice jednine i 2. imenovanje i opisivanje predmeta i izraæavanje odnosa u prostoru.

. redni brojevi do 20 KljuËne strukture i izriËaji: Scusi. vrste poπtanskih poπiljki. Glavni brojevi do 1000 000: izricanje cijene proizvoda u kunama i eurima. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilnog ponavljanja govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi.. biljeænice. chi parla? Consultare l’elenco telefonico. Ëestitki. mobitel. Quest’anno seguirò un corso di. RAZRED treÊa godina uËenja CJELINE I TEME 1. un pacco. planovi za buduÊnost i organizacija πkolskih i izvanπkolskih aktivnosti KljuËne strukture i izriËaji: Quando iniziano le lezioni? L’orario. ritmiËkih. Poπtanske poπiljke: poπta. pagare allo sportello. male trgovine.. un SMS. Vrste telefonskih komunikacija: telefon. l’indirizzo. reËenica i pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. quanto costa? 150 3.. le attività extrascolastiche. 2. voÊa. samoocjenjivanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) i napretku drugih E E E 6. andare alla posta. pisanje razglednica KljuËne strukture i izriËaji: Una cartolina. fare le compere. slikovnoga rjeËnika i rjeËnika stjecanje znanja na osnovi promatranja. predmeta i situacija E sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz likovne poticaje »ITANJE E Ëitanje i razumijevanje rijeËi i reËenica na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje i razumijevanje reËenica. tra un’ora.. ho bisogno di. izricanje nadnevaka i Ëitanje sata. osnovni komunikacijski obrasci pri susretu KljuËne strukture i izriËaji: Ciao! Arrivederci! Buon giorno! Buona sera! Buona notte! Buon riposo! ArrivederLa! Come stai? Bene. analize i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika razvoj sposobnosti samovrjednovanja.). znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje audiovizualnih poticaja E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju u kontekstu reËenice E sposobnost primjene steËenih znanja u novim situacijama u individualnom radu ili u radu u skupini E E Talijanski jezik izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava koriπtenje udæbenika. 4. ispunjavanje obrazaca. slanje poπiljaka. podcrtavanje ili precrtavanje suviπnih elemenata teksta E uoËavanje razlika izmeu grafije i izgovora u talijanskom jeziku uz usvajanje osnovnih pravila grafije E uoËavanje razlika izmeu grafijskih pravila u talijanskom i hrvatskom jeziku E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje kraÊih ciljanih diktata E sposobnost pisanja jednostavnih reËenica. telefonska govornica. Kupovanje: trgovaËki centri. dijaloga i kraÊih tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E sposobnost Ëitanja i razumijevanja kraÊih uputa i poruka PISANJE E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E zaokruæivanje toËnoga odgovora. compilare il modulo per.. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata E sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje osoba. il francobollo. telefonare (tra poco. il cellulare (il telefonino). le bibite.. 5. spedire un telegramma.. GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. domani. korisni telefonski brojevi KljuËne strukture i izriËaji: Il telefono. povrÊa i piÊa KljuËne strukture i izriËaji: andare al mercato/al supermercato/nel negozio di fronte. 6. una cabina telefonica.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu GOVORENJE: IZGOVOR. odabir prehrambenih proizvoda. la frutta. prendere lo scontrino. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. pagare alla cassa. PoËetak πkolske godine: πkolski praznici. 215 . Pronto. kratkih poruka na razglednici ili u obrascu s osobnim podatcima STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. un’ e-mail. una lettera. radne biljeænice. plaÊanje. Pozdravi: formalna i neformalna razina. le vacanze estive. trænica. la verdura. grazie.

Che cosa?. obroci tijekom dana. fare una gita a… consultare la pianta della città… Per favore. i cugini. ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. povratnih glagola 1. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. nepravilnih glagola venire.. Che giorno è? Scrivere la data. pomoÊnih glagola essere i avere E futur I. Per chi?. 2. 7. 2... pravilnih glagola 1. i 3. i figli. Dove sono?. E uporaba prijedloga s odreenim Ëlanom ili bez njega u izrazima 216 8. Quanto?. -scare E futur I.. bere u potvrdnom i nijeËnom i upitnom obliku E prezent glagola 1. dire. koriπtenje zemljopisne karte KljuËne strukture i izriËaji: Mettersi d’accordo. dire.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu kune. Primjerice. andare. 2 euro. dov’è…? Presento la mia città. Quando? Na razini prepoznavanja E imperativ za uljudno oslovljavanje E neki oblici kondicionala prezenta u uljudnom obraÊanju E imenice s razliËitim oblicima za muπki i æenski rod E nepravilni oblici komparacije nekih pridjeva. Perché?. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja. Tijekom 3. dovere. Talijanska kuhinja: tipiËna talijanska jela. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 300 leksiËkih jedinica. konjugacije s pomoÊnim glagolom avere i essere E tvorba pravilnih i nepravilnih participa perfekta E perfekt povratnih glagola E imperativ glagola na -are. prehrambene navike KljuËne strukture i izriËaji: Faccio la prima colazione alle… Pranzo/ceno con… Ieri ho mangiato… Ho cominciato con l’antipasto. osnovni geofiziËki podatci o Italiji i njezinim najpoznatijim gradovima. konjugacije E futur I. pjesme i tekstovi. Upitne reËenice s: Chi?. lice mnoæine.. Com'è?.. -gare. -ere. gli zii. rimanere. dovere.. fare.. Pri obradi novoga leksika preporuËa se uvoenje od 7 do 8 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. Che ora è?È.. Dov'è?. Il mio sport preferito è… Talijanski jezik Glagoli E prezent nepravilnih glagola venire. konjugacije E futur I. IN. Odnosi u porodici: rodbinske veze. i ravioli. i 3. pripremanje porodiËne proslave KljuËne strukture i izriËaji: Oggi è il compleanno / l’anniversario / l’onomastico di… La famiglia: il marito. . i nonni.. GRAMATI»KE STRUKTURE U πestom je razredu pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda. glagola na -care. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. CON. potere.. stare. potere. a na planu razumijevanja do 450 leksiËkih jedinica. koriπtenje plana grada. volere. gli spaghetti. Per chi è?. 10. Dicembre è il dodicesimo mese dell'anno. PER s odreenim Ëlanom u kontekstu Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta ReËenice E jednostavne reËenice od viπe elemenata. volere. a ostali oblici na razini prepoznavanja i razumijevanja) Zamjenice E osobne zamjenice u svim licima u nominativu E nenaglaπene liËne zamjenice za treÊe lice u akuzativu E pokazne zamjenice questo/a/i/e Imenice E jednina i mnoæina muπkog i æenskog roda imenica E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan E partitivni Ëlan E odreeni Ëlan i njegova uporaba uz imenice za rodbinske odnose pred kojima je posvojni pridjev Pridjevi E pokazni pridjevi questo.. Preparare la tavola per la festa di… ©portovi: ekipni i individualni πportovi. SU. odgojni utjecaj πporta na mlade KljuËne strukture i izriËaji: Sono sportivo. 2. DA. Come sono?. Izlet na kraju πkolske godine: snalaæenje u nepoznatom gradu. Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkog pamÊenja i ispitivanja gramatiËkih pravila i paradigmi izvan konteksta. A. konjugacije na -care. -gare. i 3.. -ire ( 2. dare. dare. 9. pratico… mi alleno… La mia squadra ha perso/ha vinto. -scare E perfekt pravilnih glagola 1. per primo/per secondo ho preso… I cibi tipici italiani: la pizza. davanje osnovnih podataka o vlastitom gradu. lice jednine i 2. primjerice cattivo. gastronomski specijaliteti. stare. la moglie. quello u jednini i mnoæini E oblici pridjeva bello ispred imenica E pravilno stupnjevanje pridjeva E nepravilno stupnjevanje pridjeva buono Brojevi E glavni brojevi do 1 000 000 E redni brojevi do 20 E uporaba brojeva uz odreivanje datuma Prijedlozi E uporaba prijedloga u izrazima s Ëlanom i bez njega E pravilo spajanja prijedloga DI. Sono le. bere E futur I.

prijatelja i obitelji. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja na poπti. radne biljeænice.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura prisutne su jeziËne funkcije: komunikacijski obrasci na neformalnoj i formalnoj razini. tekstova s Interneta PISANJE E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku ili podcrtavanje toËnog odgovora te precrtavanje suviπnih elemenata E sposobnost prepisivanja prema uzorku uz dodavanje novih elemenata E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje sadræajno povezanih reËenica E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta E pismeno odgovaranje na pitanja i postavljanje pitanja E pisanje kraÊih diktata E pisanje kraÊih sastava uz pomoÊ natuknica E pisanje kraÊih poruka i biljeæaka. biljeænice i slikovnoga rjeËnika i rjeËnika E stjecanje znanja na osnovi promatranja. traæenje i davanje informacija.. izraæavanje stajaliπta. upoznavanje s osnovnim geofiziËkim smjeπtajem Italije i najpoznatijih gradova proπiruju kulturoloπku kompetenciju uËenika razvijajuÊi interkulturalnu kompetenciju i toleranciju uz razvijanje svijesti o vlastitoj kulturi. E E Talijanski jezik sposobnost traæenja objaπnjenja i informacija sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje osoba. reËenica. ritmiËkih. izricanje osobnoga stava prema πportskim aktivnostima i provoenju slobodnoga vremena. prepriËavanje dojmova o doæivljajima na izletu. imenovanje predmeta i odreivanje odnosa u prostoru. ilustracija. naslova. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. reËenica i kraÊih tekstova na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje reËenica.uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik GOVORENJE: IZGOVOR. SMS-a. osoba i radnji E sposobnost organizacije individualnog rada i rada u skupini na rjeπavanju postavljenog zadatka E sposobnost pretpostavljanja i izvoenja zakljuËaka na osnovi primjera E sposobnost izlaganja postignutih rezultata E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) i vrednovanje drugih 217 VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E sluπanje s razumijevanjem. prigodne recitacije i pjesmice (izvorni audiovideo materijali). uporaba eura u odnosu na kunu. SMS-a. itd. istraæivanja. tipiËna talijanska jela i obroci. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu nekih elemenata . razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. potvrivanje i nijekanje. izraæavanje koliËine i cijene. e-maila. predmeta i situacija sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz likovne ili tekstualne poticaje sposobnost iznoπenja osobnih glediπta i iskustava E E »ITANJE E Ëitanje i razumijevanje rijeËi.. U pristupu sadræajima mogu se koristiti informacije steËene tijekom uËenja prvoga stranoga jezika. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje audiovizualnih poticaja E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju uz moguÊnost njihove primjene na sliËnim primjerima E sposobnost povezivanja rijeËi u tematska podruËja i primjena uspjeπnih strategija za njihovo pamÊenje E izradba dodatnih nastavnih vizualnih sredstava (postera. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izoliranih rijeËi. sluπanje i gledanje filma ili videa s razumijevanjem E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje audiovizualnog jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i uputa . Ëestitanja i svetkovanje blagdana. dijaloga i pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. u duÊanu. predstavljanje sebe. izraæavanje slaganja ili neslaganja s nekim prijedlogom KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. analize i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika E usmeno i pismeno opisivanje predmeta. e-maila STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. dijaloga i kraÊih tekstova nakon odsluπanih zvuËnih uzoraka E Ëitanje kraÊih i jednostavnih izvornih tekstova (uputa. izraæavanje svojine. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. komunikacija unutar obitelji. reklama). mapa) E koriπtenje udæbenika.

. volere. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. la pizza/il pasticcere. 7. avere. lakπi zdravstveni problemi. l’ infermiera. obavijesti o polasku vlakova. in un albergo/in campeggio/in una pensione. Il cameriere consiglia il menu. Ljetni praznici: odabir naËina provoenja ljetnih praznika. umjetniËki i turistiËki Rim. Consulto l’orario delle partenze. la panetteria.. I mezzi di trasporto: l’aereo. la pasticceria. red voænje. uporaba kondicionala u talijanskom E tvorba i uporaba gerundiva. preferisco. mjesto odvijanja djelatnosti. . volere.? A destra.. non mi piace. come usare la pianta della città./ nell’angolo… Consultare la lista dei cibi e delle bibite.. Æivot mladih: izlasci. le specialità sono… Prenda… No. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja. davanti… Ljudsko tijelo: dijelovi tijela (proπireno). spremanje prtljage KljuËne strukture i izriËaji: Parto per… Vado alla stazione ferroviaria/all’ufficio informazioni/allo sportello. convalido i biglietti. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 450 leksiËkih jedinica. gestualno sporazumijevanje meu Talijanima. snalaæenje u nepoznatom gradu KljuËne strukture i izriËaji: una visita turistica. Pri obradbi novoga leksika preporuËuje se uvoenje od 8 do 9 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. grafiËki simboli na kolodvoru i u vlaku i njihovo znaËenje KljuËne strukture i izriËaji: Prendo un carrello. klima. i laghi. i capoluoghi. 5. pripremanje stola za razliËite svetkovine. la pizzeria.. andare. il treno… Italija: zemljopisni poloæaj. kondicional nekih nepravilnih glagola (essere. gradovi. la fioreria. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. dovere.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Talijanski jezik 8.. proizvodi KljuËne strukture i izriËaji: Il panettiere. potere. i monumenti. dietro. regije. ponaπanje za stolom. prenotare un tavolo vicino a. l’ambiente alpino/montano/della pianura/mediterraneo. dare... imperativa i perfekta obraenih pravilnih i nepravilnih glagola E tvorba i uporaba imperfekta pravilnih i nepravilnih glagola triju konjugacija: essere. dare. avere. chiedere informazioni all’agenzia turistica. znaËenje uËestalih gesta u svakodnevnom æivotu Talijana uz usporedbu s vlastitom kulturom ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. Glagoli E ponavljanje prezenta.. Rim: povijesni. Ci porti il conto! Mi piace. all’ ambulatorio. piacere). dovere. Il treno parte dal binario… Compro i giornali all’ edicola… Salgo sul treno…i simboli grafici/la stazione/il treno. Prenoto un posto… Compro un biglietto di andata e ritorno per… Preparo i bagagli… 2. pravilnih glagola triju konjugacija. turistiËka agencija. uporaba glagola stare u prezentu i imperfektu + gerundiv. prijevozna sredstva KljuËne strukture i izriËaji: Le vacanze estive. GRAMATI»KE STRUKTURE U sedmom razredu pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz postupnu uporabu gramatiËkog nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda.. una guida turistica.. Putovanje: priprema. ÆeljezniËki kolodvor: aktivnosti na kolodvoru.. le paste/il fioraio. il pane/il pizzaiolo. andare. prirodne ljepote KljuËne strukture i izriËaji: Le regioni. a sinistra. 6. grazie. komunikacija pri traæenju medicinske pomoÊi KljuËne strukture i izriËaji: Le parti del corpo umano. Posjet tipiËnomu talijanskomu restoranu: gastronomski specijaliteti i tipiËni jelovnik. Tijekom 4. la macchina. gli articoli… 9. odabir mjesta izlaska. pjesme i tekstovi. odlazak na æeljezniËki kolodvor.. a na planu razumijevanja do 600 leksiËkih jedinica. RAZRED Ëetvrta godina uËenja CJELINE I TEME 1. le isole. il negozio. fare le radiografie. potere. i fiori/il medico. Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkoga pamÊenja i ispitivanja gramatiËkih pravila i paradigmi izvan konteksta. curare i malati/la comessa.. futura I. consulto il monitor.i mari. kupnja karata. E uËestali nepravilni glagoli u obraenim vremenima i naËinima 218 4. la visita. Primjerice. piacere E razlika u uporabi perfekta i imperfekta u talijanskom jeziku E kondicional I. al mare/in montagna/all’estero. Zanati i zanimanja: djelatnik. l’ospedale. 7. druæenje KljuËne strukture i izriËaji: In città i giovani si divertono…in pizzeria/al bar/in pasticceria/in discoteca. la ricetta. il medico. l’ambulatorio. izraæavanje vlastitoga stava prema odabiru jela i piÊa KljuËne strukture i izriËaji: A cena in un tipico ristorante italiano. avere la febbre.. 3. Dove si trova.

itd. gradova i ostalog geografskog nazivlja. Com'è?. kraÊih tekstova i pjesmica E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne (gestualne. Quanto?.) E razumijevanje jednostavnih auditivnih i audiovizualnih izvornih poruka E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik u kontekstu usmenih poruka GOVORENJE: IZGOVOR. izraæavanje svojine. Quando? Na razini prepoznavanja E uporaba gerundiva umjesto zavisne reËenice E uporaba nenaglaπenih zamjenica u dativu ili akuzativu i njihovo mjesto u reËenici E uporaba ili ispuπtanje odreenog Ëlana u izrazima. ritmiËkih. Dov'è?. izvorne pjesme. prijatelja i obitelji. Per chi?. predlaganje. sluæenje zemljopisnom kartom sadræaji su koji ciljano proπiruju interkulturalnu kompetenciju uËenika razvijajuÊi interes i razumijevanje za razliËitosti. reËenica. KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura prisutne su jeziËne funkcije: komunikacijski obrasci na neformalnoj i formalnoj razini. moguÊnosti smjeπtaja u turistiËkim odrediπtima. tipiËni talijanski restorani i gastronomska ponuda. prihvaÊanje i odbijanje prijedloga. opisivanje ljudskoga tijela i zdravstvenoga stanja. dijaloga. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje audiovizualnog ili pisanog jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i tekstova s poznatim elementima E prepoznavanje i razumijevanje kraÊih usmenih izvornih poruka ( televizijske reklame. zahvaljivanje. izraæavanje koliËine. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku i bez njega E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izdvojenih rijeËi. opisivanje kulturnih znamenitosti i izraæavanje osobnih dojmova. Come sono?. upoznavanje sa zemljopisnim i klimatskim uvjetima u Italiji. Che cosa?. pokrajina. komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja na javnim mjestima. traæenje i davanje informacija. izraæavanje glediπta i æelja. znamenitosti Rima. uz imena zemalja. Perché?. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. Upitne reËenice s: Chi?.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Zamjenice E naglaπene osobne zamjenice u svim licima u nominativu (subjekt) i akuzativu (direktni objekt) E naglaπene osobne zamjenice s prijedlozima E nenaglaπene osobne zamjenice u akuzativu (direktni objekt) i njihovo slaganje s participom perfekta E nenaglaπene osobne zamjenice u dativu ( indirektni objekt) E uporaba partitivne zamjenice NE i slaganje s participom perfekta Imenice E jednina i mnoæina muπkog i æenskog roda imenica E imenice s nepravilnom mnoæinom (dijelovi ljudskog tijela) E slaganje imenica i opisnih pridjeva u rodu i broju »lan E uporaba neodreenog i odreenog Ëlana E uporaba padeænih prijedloga E ispuπtanje Ëlana u nekim izrazima Pridjevi E slaganje imenica i pridjeva u rodu i broju E nepravilno stupnjevanje pridjeva (u kontekstu situacije) Brojevi E ponavljanje Prijedlozi E uporaba najuËestalijih prijedloga E pravilo spajanja prijedloga s odreenim Ëlanom u kontekstu E uporaba prijedloga u izrazima Prilozi E prilozi vremena i uËestali prilozi mjesta i naËina E pravilna tvorba i uporaba priloga naËina ReËenice E reËenice od viπe elemenata. izraæavanje nelagode i boli. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi uËenika. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja i izraæavanje gestama u svakodnevnoj komunikaciji meu Talijanima. imenovanje predmeta i opisivanje odnosa u prostoru. likovne i zvukovne) poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u kraÊim dramatizacijama prema zadanom predloπku ili bez njega E sposobnost sudjelovanja u minidijalozima uz izmjenu elemenata E sposobnost traæenja informacija i objaπnjenja E sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje 219 . Ëlan uz osobna imena i prezimena. Dove sono?. SliËni sadræaji povezuju se s nastavom prvoga stranoga jezika. upoznavanje nekih regija s regionalnim srediπtima. predstavljanje sebe. opisivanje proπlih dogaaja i sjeÊanja. Talijanski jezik potvrivanje i nijekanje. traæenje savjeta.

njihovo ponaπanje. il rapporto con i genitori. indicare la data. jelovnik. kupovanje i spremanje zakuske. rjeËnika i drugih izvornih materijala E stjecanje znanja na osnovi istraæivanja. PoËetak πkolske godine: prepriËavanje dojmova s praznika. l’acqua potabile. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje audiovizualnih i tekstualnih poticaja E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i sposobnost njihove samostalne primjene E uoËavanje i povezivanje sliËnosti i razlika u jeziËnim ustrojima (strani . zastave. i rifiuti. chiedere/ dare consigli a. strani . il rapporto con i fratelli. I problemi delle grandi città. zajedniËki problemi. RAZRED peta godina uËenja CJELINE I TEME 1. SMS poruke. simpatije. il primo amore. 2. odreivanje datuma i pisanje datuma KljuËne strukture i izriËaji: avere una casa/un appartamento a disposizione. e-mail. l’aspetto fisico. upute. analize i zakljuËivanja tijekom nastave izvan uËionice i πkole E koriπtenje novih tehnologija u pronalaæenju potrebnih podataka E sposobnost pretpostavljanja i izvoenja zakljuËaka na osnovi primjera E razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika 8. itd. odnosi s roditeljima i vrπnjacima. 4. izgled. opis osoba. le bandiere. razliËite zemlje. razglednica). KljuËne strukture i izriËaji: il giornalino per ragazzi. problemi mladih. trovare una scusa. biljeænice. essere in ritardo. turistiËke obavijesti. jezici. l’inquinamento. oËuvanje Zemlje od zagaenja ekoloπko osvjeπÊivanje i svjesno djelovanje na oËuvanju okoliπa u gradu i u prirodi. le chiacchiere dopo le lezioni.) E izrada dodatnih nastavnih sredstava (postera. aver fretta. La descrizione delle persone e del loro carattere: alto/basso/magro/cordiale/allegro/geloso /egoista. fare attenzione… 3.) PISANJE E prepisivanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E odabir zaokruæivanjem. l’oroscopo e la superstizione. il traffico. stajaliπte prema horoskopu.materinski jezik.strani jezik. itd.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu osoba. i problemi dei giovani. Tisak za mlade: pisma uredniπtvu. ekologija i zdrav æivot. plan grada. gli stati.. 5. znaËaj (karakter) i izgled KljuËne strukture i izriËaji: Il ritorno a scuola. pisanje SMS poruka i e-maila STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. radne biljeænice. upute prije odlaska na dnevne obveze. le nazionalità e le lingue. predmeta i situacija i izraæavanje osobnih stavova i æelja sposobnost prepriËavanja kraÊih tekstova uz predloæak ili bez njega sposobnost prepriËavanja dogaaja u sadaπnjosti. slikovnog rjeËnika. nacionalnosti. mapa) E koriπtenje udæbenika.. organizzare una festa tra amici. proπlosti i buduÊnosti E Talijanski jezik sposobnost usmenog ili kraÊeg pismenog izlaganja o dogaajima iz svakodnevnog æivota razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) razvoj sposobnosti meusobnoga vrjednovanja uËenika i njihovog napretka E E E E »ITANJE E Ëitanje i razumijevanje reËenica i tekstova na razini prethodno usvojenih zvuËnih uzoraka E glasno Ëitanje i razumijevanje reËenica.. odabir glazbe. Internet. odnosi meu Ëlanovima obitelji KljuËne strukture i izriËaji: una giornata tipica di una famiglia italiana. KljuËne strukture i izriËaji: I continenti. l’angolo della posta. Svakodnevni æivot tipiËne talijanske obitelji: ponaπanje Ëlanova obitelji. 220 . dijaloga i kraÊih tekstova bez neposrednog uzorka E Ëitanje i razumijevanje kraÊih izvornih poruka (recepti za pripremu jela. Ustrojstvo zajedniËkoga druæenja: priprema zajedniËkog provoda. horoskopski znakovi. podcrtavanjem i povezivanjem elemenata teksta E sposobnost pisanja prema uzorku i bez njega E popunjavanje teksta rijeËima koje nedostaju te pisanje reËenica i kraÊih tekstova sadræajno povezanih s obraenim temama E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta i pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje diktata i kraÊih sastavaka E pisanje pitanja na zadani tekst E pisanje biljeæaka nakon odsluπanog ili proËitanog teksta E pisanje kraÊeg teksta o osobnim dojmovima i nazorima (pismo. Odnosi meu narodima: kontinenti i njihovi stanovnici. come salvare la natura. Pravila druπtvenoga ponaπanja.

grafijska pravila kod pisanja nekih oblika E nepravilna mnoæina imenica E imenice kod kojih se u mnoæini mijenja samo Ëlan Pridjevi E tvorba æenskog roda i mnoæine. il pullman.. zemalja i zemljopisnih naziva E uporaba Ëlana u ustaljenim izrazima Zamjenice E naglaπene osobne zamjenice u svim licima u nominativu (subjekt) i akuzativu (direktni objekt) E naglaπene osobne zamjenice s prijedlozima E nenaglaπene osobne zamjenice u dativu (indirektni objekt) i u akuzativu (direktni objekt) i njihovo mjesto u reËenici u odnosu na glagol 7. ponaπanje u trgovini. GRAMATI»KE STRUKTURE U osmom je razredu pristup gramatici je kognitivan i eksplicitan uz uporabu gramatiËkoga nazivlja i usustavljivanje gradiva iz prethodnih razreda. koriπtenje videoteka i DVD-a KljuËne strukture i izriËaji: seguire una trasmissione.. essere in forma. manja prometna nezgoda KljuËne strukture i izriËaji: ( non) andare d’accordo... piove. l’abbigliamento. Prometna sredstva: gradski i meugradski promet. Kupovanje odjeÊe i obuÊe: odreivanje konfekcijskoga broja za odjeÊu i obuÊu. godine uËenja jezika predvia se aktivna uporaba oko 700 leksiËkih jedinica. UËenici Êe samo u nekim podruËjima moÊi dostignuti razinu A2. 10.. soffia il vento. pravila ponaπanja u prometu. i njihova uporaba u perfektu Imenice E tvorba æenskog roda imenica E imenice s razliËitim oblikom za muπki i æenski rod E mnoæina imenica. Prognoza vremena: vremenske prilike u razliËitim godiπnjim dobima. IZBORNE TEME U okviru 10% nastavnih sati godiπnje pripremaju se po izboru nastavnika i prema zanimanju uËenika prigodne recitacije. RjeËnik se cikliËki ponavlja i proπiruje novim sadræajima. 221 . Nakon 5 godina uËenja jezika uËenici mogu postiÊi razinu A1+ prema ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike. guardare un film giallo / di fantascienza / western / umoristico / documentario / un programma interessante/ noioso. grafijska pravila kod pisanja nekih oblika E slaganje pridjeva s imenicom u rodu i broju E razlika izmeu molto. la nave traghetto.. Glagoli E ponavljanje i utvrivanje svih obraenih vremena i naËina pravilnih i nepravilnih glagola prema kontekstu E glagoli piacere i andarsene u obraenim vremenima i naËinima E uporaba nenaglaπenih zamjenica (ili dativ ili akuzativ) uz glagolska vremena i naËine E glagoli tipa mettere . najpoznatije robne kuÊe u Italiji i kod nas. lavare . Il mare è calmo/mosso. la nave. le compere. a na planu razumijevanja do 850 leksiËkih jedinica. partecipare a… Uloga televizije u svakodnevnom æivotu obitelji: odabir programa.. Poznati talijanski modni kreatori. Tijekom 5.mettersi. 9. itd. le calzature. poco. 8. Pri obradbi novoga leksika ne bi trebalo uvoditi viπe od 9 do 10 leksiËkih jedinica po nastavnom satu. problemi gradskoga prometa.. Sudjelovanje na natjecanju: iznoπenje miπljenja o prednostima i nedostatcima sudjelovanja na natjecnju. pjesme i tekstovi. le svendite.lavarsi. gli sconti. il cielo è sereno/nuvoloso. la metropolitana. rispettare la segnaletica stradale. guardare guardarsi. nevica. znaËenje simbola na prognostiËkoj karti KljuËne strukture i izriËaji: Che tempo fa? Fa bel/brutto tempo. la giornata di un/una concorrente.. Talijanski jezik ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUΔA ZNANJA LEKSI»KA PODRU»JA LeksiËka podruËja naznaËena su u predloæenim nastavnim temama. KljuËne strukture i izriËaji: i grandi magazzini.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu 6. odabir odjeÊe i obuÊe prema meteoroloπkim prilikama. Sadræaji se proπiruju dodatnim materijalima u okviru zadanih tematskih sadræaja. fare il tifo per. i programmi iniziano… il telegiornale. I grandi magazzini italiani sono… Gli stilisti più noti sono. usporedba talijanskoga i hrvatskoga programa.. problemi pri odabiru. prometna sredstva i prometni znakovi. Gramatika se tumaËi u kontekstu situacije bez mehaniËkoga pamÊenje i ispitivanja gramatiËkih pravila i paradigmi izvan konteksta. chiedere il permesso. un incidente stradale. odnos meu vrπnjacima KljuËne strukture i izriËaji: presentarsi a un concorso di. Primjerice. blagdani i svetkovine i talijanska tradicija njihova slavljenja uz usporedbu sa sliËnim tradicijama kod nas. kritiËan odnos prema pojedinim emisijama. i mezzi di trasporto: il tram. la pubblicità. tanto u funkciji pridjeva i priloga »lan E uporaba Ëlana uz imena kontinenata.

kraÊih tekstova i pjesama E sposobnost verbalnog reagiranja na verbalne i neverbalne poticaje E sposobnost postavljanja i odgovaranja na pitanja u okviru obraenih tematskih sadræaja E sposobnost opisivanja i davanja miπljenja i savjeta na osnovi usvojenih elemenata u novim situacijama E sposobnost sudjelovanja u dramatizacijama i raspravama prema zadanom predloπku ili bez njega E sposobnost traæenja obavijesti i objaπnjenja E sposobnost koriπtenja viπe reËenica za opisivanje osoba. dire. opisivanje proπlih dogaaja i sjeÊanja i iznoπenje osobnih planova za buduÊnost. andare. tipiËna talijanska obitelj. E pogodbene reËenice u sadaπnjosti i u proπlosti: Se posso. opisivanje odnosa meu osobama. licem jednine imperativa glagola fare. izraæavanje koliËine i mjere. slaganja i neslaganja. izraæavanje svojine i pripadnosti. meteoroloπke informacije. Che cosa?. nuenje. prijateljima i obitelji. izricanje sudova o sebi..?. itd. ritmiËkih. nadnevka. Brojevi E izricanje cijene. problemi æivota u gradu i ekologija. Quanto?. naglasnih i intonacijskih osobina talijanskog jezika prema uzorku i bez njega E sposobnost pamÊenja i pravilne reprodukcije govorenih ili snimljenih zvuËnih uzoraka izoliranih rijeËi. il quale. Quando? E upravni i neupravni govor. del quale. televizijski program. odgojnim i socijalizirajuÊim sadræajima vodi se raËuna o usporedbi odgovarajuÊih sadræaja u hrvatskoj i talijanskoj kulturi i o primjerenosti dobi i interesima uËenika. Dove sono?. Ëestitanje. dare. sudova i æelja E sposobnost prepriËavanja obraenih tekstova uz predloæak ili bez njega E sposobnost prepriËavanja dogaaja u sadaπnjosti. Com'è?. infinitivom i s ecco E odnosne zamjenice che. u odnosnim reËenicama. gerundivom. izraæavanje osjeÊaja radosti. vengo/verrò da te... ispriËavanje.?. odnosi adolescenata s roditeljima. blagdani i svetkovine s karakteristiËnim obiËajima sadræaji su koji razvijaju interkulturalnu kompetenciju i pobuuju interes uËenika za dodatno proπirivanje nekih tema. Come sono?. æivot mladih u Italiji. odnosne reËenice Na razini prepoznavanja E uporaba oblika konjunktiva prezenta koji su istovjetni s oblicima imperativa. dijaloga. Sadræaji se povezuju i s nastavom prvoga stranoga jezika. mjesta i naËina E uporaba priloænih oznaka CI i NE i razlika u uporabi u odnosu na nenaglaπene zamjenice CI i NE ReËenice E reËenice od viπe elemenata. æelje. venivo. tisak za mlade. uvjeravanje. Per chi. zahvaljivanje. itd. zdruæivanje zamjenica s imperativima glagola E spajanje zamjenica s ECCO E spajanje nenaglaπenih zamjenica u dativu ili akuzativu s infinitivom i gerundom E odnosne zamjenice CHE. predmeta i situacija i izraæavanje osobnih nazora. stare. televizijski programi. suosjeÊanja i kritike. izricanje æaljenja. razumijevanja i ponavljanja fonoloπkih. Perché. reËenica. odbijanje i prihvaÊanje ponude. naËin zabave. GOVORNA INTERAKCIJA I GOVORNA PRODUKCIJA E sposobnost prepoznavanja. Dov'è?. upute s razglasa. multikulturalnost i suæivot meu narodima. izraæavanje stavova i æelja. zdruæivanje tih oblika s imperativom. traæenje i davanje informacija. opisivanje vremenskih i prostornih odnosa. Se potevo. potvrivanje i nijekanje . ocjena i uputa. modni kreatori. izvorne talijanske pjesme E uoËavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina talijanskog jezika u odnosu na hrvatski jezik E razumijevanje osnovnih uzvika uz gestualno sporazumijevanje meu Talijanima GOVORENJE: IZGOVOR. zabranjivanje i izraæavanje zadovoljstva i nezadovoljstva. moda. opis osoba i njihovih karakternih osobina.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu nenaglaπena zamjenica NE i njezino mjesto u odnosu na glagol u prezentu i perfektu. slaganje sa glagolom u perfektu E zdruæivanje nenaglaπenih zamjenica u dativu ili akuzativu s 2. E zdruæene nenaglaπene osobne zamjenice dativ + akuzativ i njihovo mjesto u reËenici.. ljubomore. VJE©TINE I SPOSOBNOSTI SLU©ANJE E neverbalno reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku E povezivanje audiovizualnog pisanog jeziËnog sadræaja E razumijevanje pitanja i tekstova s poznatim elementima E razumijevanje usmenih izvornih poruka (reklame. proπlosti i buduÊnosti 222 JEZI»NE FUNKCIJE U okviru obraenih tema i jeziËnih struktura prisutne su jeziËne funkcije: komunikacijski obrasci na neformalnoj i formalnoj razini. kraÊe informacije. davanje savjeta. meteoroloπki izvjeπtaj. E Talijanski jezik KULTURA I CIVILIZACIJA U pristupu kulturoloπkim. DI CUI. upute o stanju na cestama. mjera i teæine Prijedlozi E uporaba najuËestalijih prijedloga E pravilo spajanja prijedloga s odreenim Ëlanom u kontekstu E uporaba prijedloga u izrazima Prilozi E prilozi vremena. Komunikacijski obrasci uljudnoga ophoenja. Upitne reËenice s: Chi?. konjunktiv prezenta u zavisnim reËenicama iza glagola sumnje. di cui..

rjeËnika. SMS. televizijski program. Interneta. DVD-a E koriπtenje uspjeπnih strategija u uËenju jezika. znaËenja rijeËi i gramatiËkih struktura uz koriπtenje audiovizualnih i tekstualnih poticaja E uoËavanje analogija i pravilnosti u jeziËnom ustroju i sposobnost njihove samostalne primjene E uoËavanje i povezivanje sliËnosti i razlika u jeziËnim ustrojima (strani jezik . dogaaja i vlastitih doæivljaja E razvoj sposobnosti samovrjednovanja i svijesti o vlastitom napretku (EJP) E razvoj sposobnosti meusobnoga vrjednovanja uËenika i njihovoga napretka sposobnost izdavanja naredbi u neformalnom i formalnom obliku »ITANJE E Ëitanje i razumijevanje reËenica i tekstova na razini prethodno obraenih uzoraka E glasno Ëitanje i razumijevanje reËenica. tematskih panoa. æivotopis. individualno i suradniËko uËenje E stjecanje znanja na osnovi promatranja. nazorima i problemima (pismo.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu E Talijanski jezik STRATEGIJE U»ENJA I SLUÆENJA ZNANJEM E usvajanje izgovora. analize i izvoenja zakljuËaka tijekom nastave izvan uËionice i πkole E sposobnost pretpostavljanja i izvoenja zakljuËaka na osnovi primjera E razvoj svijesti o pripadnosti skupini uËenika koji rade na zajedniËkom zadatku usvajanja talijanskoga jezika E usmeno i pismeno opisivanje predmeta. reklame. e-mail) 223 . radne biljeænice. Internet PISANJE E pisanje reËenica i kraÊih tekstova prema predloπku E zaokruæivanje. dnevnik.materinski jezik. videa. slikovnog rjeËnika. strani jezik . osoba. podcrtavanje ili precrtavanje elemenata u tekstu E sposobnost pisanja prema uzorku i bez njega E popunjavanje teksta rijeËima ili reËenicama koje nedostaju te pisanje kraÊih tekstova sadræajno povezanih s obraenim temama E sposobnost povezivanja elemenata predloæenog teksta. CDroma.strani jezik) E izradba dodatnih nastavnih sredstava. ilustracija. e-mail. SMS poruke. upute za uporabu. odabrani tekstovi iz dnevnog ili tjednog tiska. postera E koriπtenje udæbenika.. dosjea. televizije. pismeno odgovaranje na pitanja E pisanje diktata i kraÊih sastava E pisanje pitanja na zadani tekst E pisanje biljeæaka nakon odsluπanog ili proËitanog teksta E pisanje kraÊeg teksta o osobnim dojmovima. gramatike i drugih izvornih materijala. razglednica. istraæivanja. pismo uredniπtvu Ëasopisa za mlade. biljeænice. dijaloga i tekstova bez neposrednog uzorka E Ëitanje i razumijevanje izvornih poruka.

RAZUMIJEVANJE Tekstu se pristupa formalnom gramatiËkom raπËlambom pri kojoj se neprekidno uvjeæbava osnovna metoda: uoËavanje gramatiËkog oblika i njegove uloge u reËenici / tekstu. Pri tome uËitelj moæe izvrπiti i izbor nauËenih rijeËi. pravopis i izgovor E deklinaciju i konjugaciju (s osobitostima i nepravilnostima) E komparaciju pridjeva i priloga (s osobitostima i nepravilnostima) E prijedloge i brojeve E sintaksu padeæa (u izboru) E sintaksu konstrukcija E sintaksu nezavisnih i zavisnih reËenica E neupravni govor Pri Ëitanju klasika (8. UËenje klasiËnih jezika u tadaπnjoj je osmogodiπnjoj gimnaziji u svim razredima bilo uobiËajeno. mitologije i s najvaænijim obiËajima starih Rimljana. a osobito ih treba povezivati s rijeËima koje su dio hrvatskog jezika kao internacionalizmi. Tijekom Ëetiri godine uËenja latinskog jezika uËenici moraju nauËiti sadræaje iz podruËja: E knjiæevnosti E povijesti E kulture i civilizacije Kulturno-povijesni i civilizacijski sadræaji nisu nuæno ovisni o pojedinim nastavnim cjelinama i temama.r. »ITANJE UËenici moraju svladati izgovor i akcentuaciju rijeËi te intonaciju reËenice. Do prelaska na Ëitanje klasika poËetkom 8.) treba usvojiti cjelokupno gramatiËko gradivo: E glasovni sustav. razreda i tijekom tog Ëitanja treba ovladati osnovnim rjeËnikom koji omoguÊuje snalaæenje na sloæenijim tekstovima. a osobito Ëesto treba u izgovoru prakticirati oba izgovora da bi uËenici lakπe Ëitali i razumjeli internacionalizme kao i druge termine nastale iz latinskog jezika. 6. povezati ih s temeljnim pojmovima arheologije i hrvatskom kulturnom baπtinom E kultura i civilizacija: upoznati se s glavnim znaËajkama rimske kulture. Program se izvodi na klasiËnom izgovoru latinskog jezika. Razumijevanje teksta podrazumijeva spoznaju o gramatiËkom ustrojstvu reËenice i povezivanje tako spoznatog ustrojstva s kontekstom i sa znaËenjima rijeËi i izraza. POVIJEST. GRAMATIKA (SLOVNICA) U prve tri i pol godine uËenja (od 5. pismo. jer se u tekstovima nuæno javljaju i neke rijetke rijeËi. Pravilno konstruiranje i povezivanje reËeniËnih dijelova dokaz su da je uËenik shvatio strukturu latinskog teksta. do kraja prvog polugodiπta 8. UËenici moraju poznavati klasiËni i tradicionalni izgovor na razini uporabe. To danas zovemo ≈rano uËenje klasiËnih jezika«. 5. VOKABULAR (RJE»NIK) Usvajanje i razumijevanje rijeËi treba zapoËeti sustavno od prvog susreta s tekstom. razred) treba proπiriti gramatiËko gradivo: E pojmom diskursa (razgovora . od trenutka kad su Isusovci osnovali KlasiËnu gimnaziju u Zagrebu. CIVILIZACIJA UËenje klasiËnih jezika podrazumijeva kulturnopovijesni i civilizacijski kontekst. U poËetku uËenja uËenike treba uputiti u naËin navoenja rijeËi u rjeËniku.govora) E relativnim povezivanjem E razradbom promjene reËenice u neupravnom govoru 224 . PREVO–ENJE Prvi pristup prevoenju mora biti πto doslovniji. knjiæevno-povijesne i religijskomitoloπke sadræaje treba povezivati s vaænijim sadræajima iz grËke kulture i civilizacije Nastavna podruËja koja obuhvaÊa predmet: 1. 3. suprotnosti ili prema nekom drugom kriteriju. 2. Putem prevoenja latinskih tekstova uËenici usvajaju razliËite spoznaje o rimskoj civilizaciji. a zatim se prelazi na slobodniji prijevod povezan sa zahtjevima hrvatskog jezika. Rad na satu mora poËeti od provjere usvojenog rjeËnika. a pri prelasku na Ëitanje klasika treba ih uputiti u naËin koriπtenja rjeËnika. 4. a treba kontinuirano i sustavno primijeniti i tradicionalni izgovor kako bi ga uËenici i praktiËno svladali. nego oni Ëine jedinstven korpus znanja iz tog podruËja koje uËenik tijekom Ëetiri godine uËenja latinskog jezika mora usvojiti: E knjiæevnost: upoznati se s glavnim predstavnicima rimske knjiæevnosti te s osnovnim znaËajkama hrvatskog latinizma E povijest: upoznati se s osnovnim dogaajima i razdobljima rimske povijesti.r. KULTURA. po kojem se latinski jezik uËi od petog do osmog razreda u Ëetverogodiπnjem programu po tri sata tjedno.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Latinski jezik POSEBNI PROGRAMI: KLASI»NI JEZICI LATINSKI JEZIK UVOD PRIKAZ PREDMETA: Tradicija uËenja klasiËnih jezika u Hrvatskoj traje veÊ gotovo Ëetiristo godina. Pri ponavljanju i ispitivanju treba ih povezivati prema srodnosti.

od mitoloπkih do povijesnih ili drugih tema. kako stvara i razvija osebujnu socijalnu strukturu i kako dalje prenosi bitne vlastite elemente dovodi do spoznaje o isprepletenosti kultura proπlosti sa suvremenim iskustvom potiËe prihvaÊanje humanistiËkih vrijednosti budi svijest o poπtovanju drugih kultura i duhovnih vrijednosti razliËitih civilizacija i poπtovanje prema vlastitim korijenima razvija sposobnost kritiËke prosudbe Posebnosti predmeta: UËenje latinskoga jezika pripada u izborni program u osnovnim πkolama u RH i uvijek je povezano s uËenjem grËkoga jezika. Nastavnik mora neprekidno inzistirati na poveÊanju leksika. Program se temelji na receptivnoj koncepciji koja polazi od teksta kao Ëvoriπta u kojem se gramatiËko znanje. Frontalni tip sata nuæno je neophodan zbog specifiËne strukture klasiËnih jezika koju je ne moguÊe usvojiti bez jasno ocrtanih gramatiËkih okvira. E E E E kroz tekstove uËeniku predstavlja kako se pojedina kultura iskazuje u samoprikazivanju. usvajanje novog gradiva i provjera usvojenog gradiva moraju biti u skladnoj povezanosti. umjereno koristi razgovorni latinski jezik E postane osjetljiv i da polako spoznaje estetsku razinu latinskih tekstova u njihovoj usporedbi s hrvatskima. a poslije sve viπe. NAPOMENA Upute za uËitelje Nastavne teme ne moraju se nuæno usvajati redom kojim su navedene u nastavnom programu. no kad se odluËe postaje im obvezan. a osobito je vaæno naglasiti primjenu suvremene nastavne tehnologije koja Êe osvjeæiti sat zamiπljen kao frontalni. O inventivnosti nastavnika ovisi kojim Êe metodama uËenicima olakπati ovaj veliki napor koji iziskuje dosta koncentracije. U radu na tekstu naglasak treba staviti na reËeniËnu analizu i razumijevanje poruke koju tekst prenosi. Vjeæbe ponavljanja moraju biti dobro osmiπljene. Da bi se postigao konaËni cilj uËenja klasiËnih jezika. Latinski jezik je sredstvo koje nam prenosi obavijesti o temeljnim vrijednostima zapadno europske civilizacije. Time se uËenicima omoguÊuje stjecanje trajnih znanja. tipovi zadataka raznovrsni. koje postupno primjenjuju i razvijaju kroz program). U Ëetvrtoj godini uËenja latinskog jezika uËenike treba pripremiti na Ëitanje veÊih odlomaka teksta u izvorniku i uputiti ih na stilske osobitosti pojedinih pisaca. GramatiËke sadræaje treba jasno objasniti i Ëesto provjeravati razumijevanje razliËitim tipovima vjeæbi i zadacima koji ne zahtijevaju samo reprodukciju. ali se neke u skladu s potrebama za uvjeæbavanjem ili proπirivanjem znanja trajno pojavljuju tijekom Ëetverogodiπnjeg programa. razreda.helenistiËkom GrËkom.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu Latinski jezik E Vertikalna i horizontalna povezanost unutar predmeta: Nastavne teme se ne ponavljaju iz razreda u razred. UËenje bilo kojeg segmenta nije cilj ni svrha uËenja veÊ upravo 225 CILJ Cilj je nastave latinskoga jezika osposobiti uËenika da: E spozna i razumije jeziËnu strukturu latinskog jezika E razumije latinske tekstove i moæe ih prevesti na hrvatski jezik E spozna civilizacijsko okruæenje u kojem se latinski jezik razvijao E umjereno prevodi s hrvatskoga na latinski E veÊ od 6. uËenici se na niæoj razini susreÊu s jednostavnijim morfoloπkim i sintaktiËkim oblicima. Posebnost je latinskoga jezika da omoguÊuje uvid u cjelinu indoeuropskih jezika te daje temelje za bolje poznavanje i razumijevanje modernih jezika.civilizacijskog konteksta u kojem se radnja dogaa. Dvije se preporuËljive prihvatljive metode rada na satovima nastave klasiËnih jezika: frontalni tip rada i rad u grupama (parovima i/ili nekim drugim oblicima uËeniËkog zajedniËkog rada na satu). osobito u stihovima ZADAΔE Nastava latinskog jezika: E obrazuje jeziËne i misaone sposobnosti i razvija sposobnost izraæavanja i tumaËenja E otvara pristup vaænim podruËjima duhovnog i druπtvenog svijeta E budi povijesnu svijest i olakπava snalaæenje u suvremenosti E razvija samostalno i stvaralaËko miπljenje i tako omoguÊuje doprinos razvoja Ëovjeku usaenih moÊi E daje uËeniku uvid u rimsku kulturu i njezin doprinos oblikovanju Europe i to na zaokruæenom i vremenski udaljenome modelu koji mu je dostupan u obliku tekstova . vokabular i civilizacija spajaju u jednu cjelinu. ponavljanje gradiva. jer druπtveno-humanistiËke i prirodoslovne znanosti imaju svoje podrijetlo u dostignuÊima antiËke civilizacije. Nastava latinskog jezika kroz sve Ëetiri godine u osnovnoj πkoli temelji se na sliËnim metodiËkim naËelima. potrebno je sustavno i kontinuirano provoditi mnoge vjeæbe gramatiËkog sadræaja. Latinski jezik uËi se od petog do osmog razreda. Etape sata. Podrazumijeva se da se prethodno steËena znanja i umijeÊa te sposobnosti nastavljaju razvijati i primjenjivati na sljedeÊim stupnjevima (npr. Pri razumijevanju teksta kljuËan je element poznavanje kulturno. zanimljivi i poticajni za rjeπavanje. kako se oblikuje razlikujuÊi se u sjedinjenju s jednom stranom kulturom . dok se grËki jezik uËi samo u sedmom i osmom razredu. ponavljanje vokabulara i redovito prevoditi zadane tekstove. a to je razumijevanje teksta u izvorniku i stjecanje vjeπtine prevoenja originalnog teksta pisanog na klasiËnim jezicima. UËenici se u petom razredu odluËuju za klasiËni program koji ukljuËuje oba klasiËna jezika.

od uËenja do percepcije svijeta oko sebe. sve do sloæenih zadataka u 8. predavanja. Dinamika sata i motivacija uËenika poveÊava se na razne naËine koji ovise o domiπljatosti i iskustvu nastavnika u radu s uËenicima odreene æivotne dobi i njihovim kognitivnim sposobnostima. Posebno treba upozoriti na πiroki spektar primjene korelacija meu predmetima. Terenska nastava Provodi se u trajanju od jednog do optimalno Ëetiri dana. cilj i zadaÊe uËenja nuæno sve segmente usmjeravaju prema tekstu kao mjestu konaËne provjere uËenikova znanja. Samostalan rad uËenika Od samog poËetka uËenja klasiËnih jezika treba inicirati samostalne radove uËenika u obliku referata. odræavanje video projekcija. a njima se razvijaju kognitivne spoobnosti koje uËenicima koriste u apsolutno svim segmentima æivota . Usvajanje vjeπtina u ovim oblicima rada vjeæba su za primjenu zakonitosti timskog rada s kojim Êe se uËenici svakako susresti u kasnijoj fazi svog poslovnog ali i privatnog æivota. referati. Za kontrolni rad i πkolsku zadaÊu predvien je jedan sat izvedbe i jedan sat ispravka. pisanje eseja. a uËenici se mogu baviti npr. kvizovi i sl.) IzvanuËioniËke aktivnosti Nesumnjivo je da Êe uËenici ukljuËeni u ovakav oblik rada stjecati trajno i u æivotu kasnije primjenljivo znanje. prezentacija). muzeji.Nastavni plan i program za osnovnu πkolu obrnuto. . povijeπÊu. i grËi i latinski.. MoguÊnosti korelacija su nebrojene. Terenska se nastava ako za to postoje uvjeti i razlozi moæe odræavati i u mjestu gdje se se nalazi πkola. izrada plakata. veÊ nastavnici sami osmiπljavaju temu i odrediπte te rade poseban plan i program. likovnom kulturom. Moæe trajati jedan πkolski sat ili Ëitavu πkolsku godinu ovisno o planiranju jednog ili viπe nastavnika i barem je u jednom segmentu povezana s planom i programom pa se ostali korelirajuÊi predmeti nadovezuju svojom graom. dok se πkolske zadaÊe predviaju kao prijevodi odlomaka iz djela spomenutih autora. Ovdje se savrπeno mogu uklopiti oblici timskog rada. razne udruge. razredu kontrolni radovi mogu se proπiriti na gramatiËku i stilistiËku analizu teksta. radionice. Gdje god je moguÊe potrebno je vuÊi paralele osobito s hrvatskim i stranim jezicima. PreporuËuje se izrada mentalnih mapa posebice nakon svake tematske cjeline (npr. Ovakvi su oblici nastave idealni za provoenje korelacije viπe nastavnih predmeta.trajne i prigodne postavedragocjena je suradnja s muzejskim pedagozima koji dobro poznaju naËine kako zainteresirati odreeni profil posjetitelja za neku temu (ovdje govorimo u uËeniËkoj dobi) E postavljanje izloæbi u πkoli s temom iz antike E posjet kazaliπnim i filmskim predstava s temama iz antiËkog svijeta ili reminiscencijama na antiku E rad dramske ili filmska grupe antiËkog usmjerenja E izdavanje πkolskog lista s temom antiËke kulture i civilizacije E odræavanje meurazrednih i meuπkolskih natjecanja u poznavanju latinskog jezika i kulturnocivilizacijskog konteksta E kontinuirano praÊenje antiËkih sadræaji na internetu.) Uspjeπnost uoËavanja korelacija ovisi o velikoj meusobnoj povezanosti i suradnji predmetnih nastavnika. barem u nekom dijelu ne bi imali dodirnih toËaka ili bili integrirani u nastavne predmete (spomenimo samo objaπnjavanje struËne terminologije odnosno etimologije. Rad u grupama. nepravilni i nepotpuni glagoli. PreporuËuju se razliËiti oblici usmenog ili pisanog izlaganja kao npr.zaviËajnom arheologijom. 226 Latinski jezik Projektna nastava Podrazumijeva ukljuËivanje uËenika u razliËite tematske projekte. grupni rad u razredu i izvan njega (istraæivanja.) Pisani radovi Dva su tipa pisanih radova u svim godinama uËenja: E kontrolni radovi sa zadacima iz poznavanja gramatike E πkolske zadaÊe . Prijedlozi nekih izvanuËioniËkih oblika koji se mogu ostvariti i kao vid projektne nastave: E posjet muzejima . Iz prakse je poznato da ne postoji niti jedan nastavni predmet s kojim klasiËni jezici.prijevodi s latinskog jezika na hrvatski jezik i obrnuto Broj pisanih radova treba biti usklaen s Pravilnikom o ocjenjivanju. pa uËenicima moæe biti dodijeljen dio teksta za samostalnu pripremu koja Êe se ujediniti za nekoliko uËenika na satu. debate. referata i sl. Idealno je uËenike podijeliti u grupe i raditi cirkularne radionice. pronalaæenje relevantnih elemenata za projekt. skupljanja likovnog materijala i njegove prezentacije. razredu kad se Ëitaju klasici.frontalni u razredu (priprema napoËetku projekta i zakljuËak na kraju). uËenici mogu samostalno prezentirati svoje radove koristeÊi suvremene medije πto bitno pospjeπuje uËeniËku motivaciju. instituti. U veÊini sluËajeva radi se o odlasku izvan mjesta πkole iako to nije nuæno.U projektnoj nastavi zastupljeni su svi tipovi rada . samostalni rad (pronalaæenje grae u literaturi ili na Internetu. praÊenje πkolskih emisija na radiju i televiziji E suradnja sa kulturnim institucijama (knjiænice. tako da svaki uËenik sudjeluje u svemu. Ovisno o informatiËkoj opremljenosti πkole. Dva su tipa izvanuËioniËke nastave: terenska i projektna nastava. arhivi. i nije nuæno vezana uz postojeÊi plan i program. parovima ili nekim drugim oblicima uËeniËkog udruæivanja moæe se primjenjivati ili kao dio frontalnog tipa sata (osobito u uvodnom dijelu sata kao sredstvo ponavljanja i postizanja veÊeg stupnja motivacije kao i u dijelu sata koji se odnosi na uvjeæbavanje i provjeru usvojenosti n