PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

OPŠTINSKI SUD U ________________________ PREDLAGAČI: _______________ iz _________________ ul. _______________ br. ___ _______________ iz _________________ ul. _______________ br. ___

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA 1. Predlagači su sklopili brak dana _________________ godine u __________, pred matičarem Opštine ___________________. DOKAZ: Izvod iz matične knjige venčanih br. ________ za ________ godinu. 2. U braku predlagača je rođena maloletna _____________, dana __________ godine. DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih, br. _______ za ________ godinu. 3. Bračni odnosi između predlagača nisu bili skladni od momenta zasnivanja bračne zajednice. Predlagači su uzajamnim naporom i trudom pokušavali da usklade i održe ovu bračnu zajednicu. Međutim, nisu u tome uspeli jer se nemogućnost usklađivanja bračnih odnosa nalazi u njihovim naravima i različitom vaspitanju, koji su, nezavisno od njihove volje, stvorili dubok poremećaj u bračnim odnosima, tako da je dalji život predlagača kao supružnika postao nepodnošljiv i nemoguć. DOKAZ: Saslušanje stranaka. 4. Predlagači su sačinili pismeni sporazum o razvodu braka kojim su se pismeno sporazumeli o vršenju roditeljskog prava opredeljujući se za samostalno vršenje roditeljskog prava i sačinili pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. DOKAZ: Pismeni sporazum predlagača o razvodu braka od _________ godine, u prilogu. Obzirom na navedeno, predlagači predlažu sudu da zakaže ročište za glavnu raspravu i donese

PRESUDU Razvodi se brak sklopljen između predlagača ______________________ iz _______________ i _______________________ iz ___________________, dana

do stana predlagača. kao i da dete boravi kod predlagača _______________________ svaki drugi praznik i pola letnjeg i zimskog raspusta. registarski broj ______________ koje će pripasti predlagaču _______________________. počev od dana podnošenja predloga. _____________________________ . registarski broj _____________. i upisan u Matičnu knjigu venčanih za ____________ godinu. __________________ i pokućstva u istoj kući te jednog putničkog automobila marke _______. __________ Opštine _________________. autorski honorar i dr. 2 Svaki predlagač snosi svoje troškove.__________________________. penzija. Maloletno dete predlagača __________________ rođeno ___________ godine sa JMBG ________________. poverava se na čuvanje i vaspitanje predlagaču ___________________________ iz ______________________. _____________________________ 2. U ______________ dana __________ godine PREDLAGAČI 1.) umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. pod br. naknade zarade. koji će pripasti predlagaču ____________________ i jednog putničkog vozila marke ____________. Utvrđuje se da su predlagači suvlasnici na po 1/2 (jednu polovinu) zajedničke imovine koju čine jedna kuća od 200 m u ______________ ul. utvrđuje se tako da predlagač _______________________________ može odvoditi dete sa sobom svakog drugog petka u 17 časova i vraćati u nedelju u 17 časova. Način održavanja ličnih odnosa predlagača _______________________________ koji ne vrši roditeljsko pravo sa detetom. Predlagač __________________ se obavezuje da na ime doprinosa za izdržavanje svog maloletnog deteta _____________ plaća iznos od ______% redovnih mesečnih novčanih primanja (zarada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful