Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 14. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5489 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1& 5764# $'< 8+<# 7 <'/.,' '7
Re`im slobodnog putovanja ima odre|ena pravila i ograni~enja, a svaku zloupotrebu Brisel }e rigorozno kazniti Za boravak u Sloveniji trebat }e 70 eura za dan Ko `eli raditi ili studirati u Uniji, morat }e imati vizu Afere: Raspli}e se kriminalno klupko u USK

[ENGEN

Dr`avljani BiH slobodno }e putovati

G

ra|ani Bosne i Hercegovine od sutra }e mo}i putovati u dr`ave Evropske unije bez viza. Nakon {to su vi{e od 15 godi-

na za svaki odlazak u {engenske zemlje morali ~ekati posebnu dozvolu ambasada u Sarajevu, od sada }e, bez stresova i dugotrajnih procedura, mo}i otputo-

vati u turisti~ku posjetu, obi}i rodbinu ili na poslovni sastanak. Ali, ne}e biti dopu{ten du`i boravak radi zaposlenja ili studiranja. 4. strana

Sarajevo

Istraga ukazuje na duboku upletenost ~elnika SDA u aferu

Kriminal potresao SDA
Nafta: Oscilacije na svjetskom tr`i{tu

3. strana

^ovi} i Radon~i} nakon sastanka: Treba po{tivati volju gra|ana za promjenama 7. str.

(Foto: I. [ebalj)

GORIVO ]E JO[ VI[E POSKUPJETI
Tu`ila{tvo BiH: Ta~ka na aferu „Slu`beni list“

Radon~i} i ^ovi} poslije susreta strana~kih delegacija

VRANKI] I OSTALI NE]E KRIVI^NO ODGOVARATI
9. str.

Formirati vlast {to prije
2. str.

H1N1: Nakon smrtnih slu~ajeva u Velikoj Britaniji

VIRUSA NEMA U BiH, ALI SE O^EKUJE
6. strana

10. str.

HUMANOST

KO[ARKA

ZENICA

Ibi{evi} pomagao Amili D`inovi}
58. str.

Uspjesi Sirokog i Igokee

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

Adisa Ga~i} progla{ena neura~unljivom

61. str.

14. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

SBB - HDZ BiH Radon~i} i ^ovi} poslije susreta delegacija

Formirati vlast {to prije
Saglasni da se u konstituiranju vlasti mora po{tivati volja sva tri naroda SBB BiH potencira da se treba po{tivati volja gra|ana za promjenama, ka`e Radon~i}
\oki}: Cilja na fotelju ministra policije Pavi}: Insistiraju na tri pozicije

Uspostava vlasti i u Republici Srpskoj

Nova Vlada RS tek krajem godine?
Pred D`ombi}em te`ak zadatak rje{avanja kadrovske kri`aljke „Malo“ pozicija - veliki apetiti
Koalicioni partneri SNSD, DNS i SP trebali bi do kraja ove sedmice s mandatarom Aleksandrom D`ombi}em posti}i kona~an dogovor o raspodjeli ministarskih pozicija u novoj Vladi RS, potvrdili su ju~er „Avazu“ sudionici ovih konsultacija. Ipak, iako je formiranje D`ombi}evog kabineta bilo najavljeno za kraj novembra, manji bh. entitet novu Vladu bi mogao dobiti tek krajem ovog mjeseca. Lideri DNS-a i SP-a Marko Pavi} i Petar \oki}, me|utim, odbacuju tvrdnje kako postoje pote{ko}e u vezi s formiranjem nove entitetske vlasti. Pavi}, ~iji DNS i dalje tra`i tri ministarska mjesta, tvrdi da }e dogovor biti postignut veoma brzo. - Imamo naznake rje{enja na{ih pitanja. Tri ministarska mjesta su jo{ na{a polazna osnova i vjerujem da }emo se dogovoriti - rekao je predsjednik DNS-a. Lider SP-a Petar \oki} ka`e kako je formiranje Vlade ipak uvjetovano izborom delegata u Vije}e naroda RS, „zbog ~ega je sve pomjereno za kraj mjeseca“. On, me|utim, tvrdi da su „neta~ne i zlonamjerne“ informacije o pote{ko}ama. Pred D`ombi}em svakako stoji te`ak zadatak rje{avanja koalicione kadrovske kri`aljke, s obzirom na to da bi prema obe}anim pozicijama i izra`enim `eljama Vladi bilo potrebno dvadesetak ministarskih pozicija da utoli strana~ke apetite. Pogotovo ako po jedno mjesto od SNSD-a dobiju SDA i HDZ BiH, {to }e umnogome zavisiti od izgleda parlamentarne ve}ine na A. [. dr`avnom nivou.

Delegacije Saveza za bolju budu}nost BiH i Hrvatske demokratske zajednice BiH, predvo|ene predsjednicima Fahrudinom Radon~i}em i Draganom ^ovi}em, na ju~era{njim razgovorima u Sarajevu iskazale su veliki interes da {to prije bude uspostavljena vlast u dr`avi. Radon~i} je istakao da ta vlast treba biti okrenuta razvoju, unutra{njem su`ivotu na najpametniji i najmudriji na~in i, naravno, evropskim integracijama.

Potencijal SBB BiH
- Tako|er, saglasni smo da se u konstituiranju vlasti mora po{tivati izborna volja sva tri naroda. Mi iz SBB BiH potencirali smo da se treba po{tivati volja gra|ana za promjenama - istakao je predsjednik SBB BiH. ^ovi} je kazao da dvije stranke ve}inom imaju usagla{ena ili izbalansirana stajali{ta o vi{e politi~kih, ekonomskih i socijalnih problema koji optere}uju BiH. Dodao je i da je do{lo vrijeme da razgovori koji su vo|eni izme|u stranaka u posljednjih mjesecdva budu finalizirani te da se ne smije dozvoliti da dva naredna mjeseca budu „potro{ena na razvodnjavanje, jer se vrlo dobro zna {ta koja politi~ka opcija misli“. Na novinarski upit koga bi radije vidjeli kao partnera, Radon~i}a ili Tihi}a, odnosno SBB BiH ili SDA, ^ovi} je odgovorio da ne treba bilo koga isklju~ivati. - Nemamo ni{ta protiv, {tavi{e, u sna`nom odnosu u izvr{noj vlasti `elimo vidjeti SBB kao novu stranku, sna`ni potencijal koji su tra`ili gra|ani BiH - kazao je ^ovi}.

(Foto: I. [ebalj)

^ovi} i Radon~i} nakon sastanka: Usagla{ena ili izbalansirana stajali{ta

Va`ni su programi, a ne matematika
Upitan ho}e li SBB BiH biti u poziciji ili opoziciji, Radon~i} je ju~er kazao da to zavisi od mnogo faktora. - HDZ ima tri, a mi ~etiri dr`avna poslanika. Mi smo respektabilne snage, ali ne zavisi samo On je ocijenio apsurdnom zabranu koju mu je OHR izrekao na obavljanje izvr{nih funkcija i ponovio da pozicija predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH pripada Hrvatu iz HDZ-a BiH, stranke koja je dobila najve}u podr{ku hrvatskog glasa~kog tijela. ^ovi} je jo{ ustvrod matematike. Moramo vidjeti da su to razvojni, evropski i programi koji su korektni prema sva tri naroda. To odre|uje ho}emo li biti u vlasti ili }emo biti najja~i opozicioni partner u cijeloj dr`avi - zaklju~io je Radon~i}. dio da je insistiranje Zlatka Lagumd`ije, predsjednika SDP-a, da bude dr`avni premijer usporilo konstituiranje vlasti na dr`avnom nivou.

Izbor delegata FBiH iz Sarajeva

CIK odgodio dodjelu mandata
Iako je bila najavljena za ju~er, dodjela mandata novim delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH iz Skup{tine Sarajevskog kantona prolongirana je i neizvjesno je ho}e li biti obavljena i danas. Naime, Centralna izborna komisija (CIK) BiH odluku je morala odgoditi jer Skup{tina KS do ju~er nije dostavila dokumenta- CIK: Kasni dokumentacija iz Skup{tine KS ciju o `rijebanju za redoslijed ka- sjednicu na ~ijem je dnevnom rendidatskih listi, nego samo mate- du potvr|ivanje izbornih rezultarijal o provedenim posrednim izbo- ta za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta BiH, te u Vije}e narorima u Skup{tini. M. K. Ina~e, CIK je za danas zakazao da RS.

Dogovor o mandataru
Na novinarski upit podr`ava li kandidata HDZ-a za mandatara Vije}a ministara, Radon~i} je kazao da treba po{tovati dogovor tri naroda prema kojem sada Hrvat treba biti na toj poziciji. - Ako se ide logikom da najbrojnija ili stranka s najvi{e mandata daje mjesto dr`avnog premijera, to bi u budu}nosti moglo zna~iti da }e u 90 posto slu~ajeva to biti Bo{njak. To nije duh BiH - kazao je Radon~i}. ^ovi} je ustvrdio da bi vlast na svim nivoima trebala biti uspostavljena na istom na~elu, od kantona do dr`ave, te da vlast bez HDZ-a BiH B. TURKOVI] nema smisla.

^ovi} i Lagumd`ija zadr`ali svoje stavove o bh. premijeru
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je na bilateralnom sastanku s liderom SDP-a Zlatkom Lagumd`ijom, koji je odr`an ju~er u Sarajevu, razmijenio mi{ljenje o aktuelnim politi~kim prilikama u BiH. - Uprkos usugla{enosti stajali{ta o dijagnozi stanja u dr`avi, neophodnosti hitnog konstituiranja vlasti, o tome kako je prioritet ustavna jednakost i jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na cijelom prostoru BiH, zadr`ana su dosada{nja stajali{ta o poziciji budu}eg predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH - saop}eno je iz HDZ-a BiH.

Incko sa ~elnicima stranaka u Mostaru

Cvetkovi} na Dodikovoj inauguraciji
Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} danas }e u Banjoj Luci prisustvovati sve~anom prijemu povodom inauguracije predsjednika RS Milorada Dodika, saop}eno je iz Vlade Srbije. Cvetkovi} }e imati i bilateralni sastanak s Dodikom, prenijela je Srna.

OHR se ne mije{a u uspostavu vlasti
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), tokom ju~era{njeg razgovora u Mostaru s vodstvom HDZa 1990 o uspostavi institucija vlasti, kazao je kako nije posao OHR-a da se mije{a u uspostavu vlasti, ali da ima odgovornost za procese u BiH. Incko je kazao da je interes BiH brza uspostava vlasti i neophodne reforme. I lider HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} naglasio je da bi bilo dobro da se koalicije uspostave {to prije i formira vlast te da ta stranka smatra kako predsjedavaju}i Vije}a ministara treba biti iz stranaka koje ve}inski predstavljaju hrvatski narod, javila je Fena. Incko se sastao i s predsjednikom HSP-a Zvonkom Juri{i}em i dopredsjednikom @ivkom Budimirom. Na sastanku je bilo rije~i i o svim aktuelnim politi~kim pitanjima, pa tako i o mandataru Vije}a ministara. ^elni-

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Drasti~no pove}ati kazne za seksualno nasilje nad djecom
- Zakon o krivi~nom postupku u FBiH i na nivou BiH ura|en je prema prijedlogu kriminalaca, bandita i razbojnika. Oni su uz pomo} svojih ljudi iz vode}ih politi~kih oligarhija u FBiH, kazneni zakon prilagodili svojim potrebama. Danas je taj zakon dobro do{ao i samim nazovipoliti~arima koji su prevazi{li i same kriminalce u izvr{enim krivi~nim (Je Parle) djelima.

Mostar: Incko sa ~elnicima HDZ-a 1990

ci HSP-a BiH smatraju da bi bilo po`eljno da ovu funkciju obavlja Hrvat, ali da to ne mora biti Hrvat iz jedne odre|ene stranke.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

AFERE Raspli}u se politi~ko-policijske veze u USK

Kriminal potresao SDA
Odgo|eni pregovori sa SDP-om o formiranju vlasti sve bavio komesar Brki}
Afera s hap{enjem najvi{ih policijskih du`nosnika u USK, politi~ara i poduzetnika od kojih je osam zadr`ano u pritvoru, najvi{e je, o~ekivano, pogodila SDA USK. Prvi ~ovjek ove stranke Esad Ba{agi}, predsjednik KO SDA USK, kantonalni zastupnik u novom mandatu, jedan je od 36 uhap{enih i on }e se braniti sa slobode, ali nije jasno ho}e li podnijeti ostavku. Ju~er je odr`ana vanredna sjednica KO SDA USK, ali obra}anja novinarima nije bilo. Na taj na~in, o~igledno, poslana je poruka o novoj strana~koj krizi. Uz to, iz SDPa USK stigla je informacija da se najavljeni pregovori o formiranju vlasti u Kantonu odga|aju na zahtjev SDA.

Uspavana pravna dr`ava?
Akcija „Kastel“ na primjeru biha}ke krajine pokazala spregu SDA i visokih policijskih du`nosnika
Ho}e li pravna dr`ava ponovo skliznuti u duboki zimski san ili se probudila i akcijom „Kastel“ krenula u pravi obra~un s organiziranim kriminalom, znat }emo ve} narednih dana. Brojni uhap{eni visoki policijski, ali i politi~ki zvani~nici ukazuju na ono {to ~ak vi{e nije ni javna tajna - postoji jasno definirani cjenovnik za svako radno mjesto, uhodani sistemi napla}ivanja zaposlenja u institucijama koje se finansiraju iz na{ih poreza i - {to je najva`nije - politi~ka podr{ka korupciji. Akcija „Kastel“ je na primjeru biha}ke krajine pokazala spregu SDA i visokih policijskih du`nosnika. Ko god misli da je to izolirani incident u kojem se SDA na{la sasvim slu~ajno, najbla`e re~eno - grdno se vara. [tavi{e! To je jedan od mafija{kih na~ina rada SDA. Ne treba imati iluzija da Sulejman Tihi} strepi ovih dana. Ivo Sanader je uhap{en i ~eka ga spektakularno su|enje u Hrvatskoj. On je potro{io milione kuna na uni{tavanje oponenata, a jo{ vi{e na stvaranje mo}nika od svojih poslu{nika. Tihi} mo`e biti samo manje sofisticiran u odnosu na Sanadera. A o njegovim najbli`im saradnicima da i ne govorimo. „Kastel“ je putokaz. U Sarajevu su stvari jo{ drasti~nije, jer se ne radi o 2.000 ili 10.000 KM, ve} o milionima maraka. Zna se da je SDA tokom izborne kampanje koristila ke{. Odakle taj novac? Ko je dao stotine hiljada maraka koje je SDA nekoliko dana pred izbore podijelila mnogim imamima da po d`amijama agitiraju za tu stranku? Je li to odgovor na pitanje za{to je cijena pretplate za telefone toliko visoka? Ili je mo`da i Fabrika duhana Sarajevo morala pokleknuti pod novim kombiniranim pritiscima SDA i mafija{kih biltena? Ako se ijedan (dr`avni) tu`ilac zainteresira, mo`e vrlo jednostavno razotkriti na~in rada Asima Sarajli}a i njegovih kompanjona koji su brutalno reketirali ljude u predizborno vrijeme. Dok se SDP-u svako malo fakturira slu~aj „Reket“, SDA radi i gore stvari, a u stopu je prati sestrinska kriminalizirana Stranka za BiH. Primjer reklamne kampanje „Elektroprivrede BiH“ vi{e je nego indikativan. Pravna dr`ava u BiH jo{ jednom je na vrlo ozbiljnom ispitu.

^ime se

Promet oru`ja
Velika korupcijska mre`a kojoj je na ~elu bio, kako stvari stoje, prvi ~ovjek uniformirane policije, komesar Ramo Brki}, kroz daljnju istragu Tu`ila{tva BiH pokazat }e o~ito {iroku lepezu kriminala kojom su se bavili Brki}, njegovi podre|eni policijski slu`benici, ali i neki politi~ari i poduzetnici. Vi{emjese~no pra}enje telefonskih razgovora komesara Brki}a i drugih osoba pokazalo je njegovu umije{anost i u mnoga druga krivi~na djela, poput neovla{tenog prometa oru`ja i vojne opreme, prometa opojnih droga, {umske kra|e, krivotvorenja isprava, odavanja slu`bene tajne. U velikom setu kriminalnih radnji procurili su detalji o zapo{ljavanju 20 policajaca i 20 mla|ih inspektora na raspisani konkurs MUP-a USK. Udru`enje diplomiranih kriminalista upozoravalo je
Tokom akcije: Ekipa Tu`ila{tva dokazuje {iroku lepezu nezakonitosti

na nezakonitosti u procedurama izbora za ova radna mjesta na koja se javilo vi{e od 600 kandidata. No, istra`itelji su otkrili mnogo vi{e, pa su dokumentirali ~ak preuzimanje novca za dobivanje radnog mjesta u policiji, popunjavanje testova od ~lanova komisije, itd.

Pritvor za osmoricu
Sud BiH odredio je ju~er pritvor za svih osam osoba koje su privedene u akciji Kastel na podru~ju USK. Komesar Brki} u „presretnutom“ telefonskom razgovoru obe}ao je jednom od ~lanova Odbora da }e zaposliti tri osobe koje je on predlo`io. Dvojica ~lanova Odbora, penzionisani na~elnik PU Cazin Esad Begi} i policijski inspektor Irfan Karabegovi}, nalaze se me|u 36 uhap{enih i ispitivanih u sjedi{tu SIPA-e u Banjoj Luci. Ostali ~lanovi Odbora koji su u avgustu ove godine birali policijskog komesara jesu advokat Zaim D`aji} iz Bosanske Krupe, Merima Rami} iz Bosanskog Petrovca, policijski inspektor Marinko Turi} i Amir Komi}, zaposlen u Upravi za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, dok sedmi ~lan Zlatko Karaji} iz Velike Kladu{e nije bio prisutan. Vjerovatno }e Tu`ila{tvo BiH dokazivati i vezu izme|u smjenjivanja inspektora Irfana Karabegovi}a, ~lana Odbora, od komesara Brki}a i ponovno vra}anje na tu poziciju, pred glasanje za obnovu M. DEDI] mandata.

Obe}ano zaposlenje
Obnovljeni mandat za policijskog komesara USK Rame Brki}a, kako stvari stoje, najvjerovatnije }e biti preispitan, jer su, kako saznajemo, ~lanovi Nezavisnog odbora za izbor i imenovanje policijskog komesara svojim glasom za Brki}a dobivali i pravo „kupovine“ radnog mjesta za ~lanove porodice na tada raspisani konkurs. Ko sve od njih, ne zna se.

www.dnevniavaz.ba

Apsolutna podr{ka Tu`ila{tvu BiH u akciji „Kastel“
Pitanje: Podr`avate li napore Tu`ila{tva BiH da u akciji „Kastel“ doka`e postojanje, izme|u ostalog, i kupovine radnih mjesta u dr`avnim institucijama kao {to je policija?
A) DA 91,91% B) NE 7,12% C) Ne znam 0,97%

Veza s drogom
Posebna pri~a su aktivnosti policije na otkrivanju lokacija i objekata u USK u kojima su se proizvodile narkoti~ke materije i opojne droge. Istraga Tu`ila{tva otkrila je da je komesar Brki} bio u bliskim kontaktima s osobama koje su osumnji~ene za ove radnje i da im je pomagao. - Ispitajte za{to je komesar Brki} smijenio inspektore Muju Kori~i}a, [emsudina Dedi}a, Ned`ada Musli}a, Senada Pirali}a. Oni su radili na ovim slu~ajevima, ali su „povu~eni“ kako bi se mogle obaviti neke nezakonite radnje. Provjerite za{to su pretresi ovih lokacija uvijek kasnili dan-dva i za{to je komesar Brki} svaki put kada su pretresi izvo|eni, bio negdje na slu`benom putu - saop}io nam je pouzdani izvor iz MUPa USK.

C
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

B

Kantonalno tu`ila{tvo u Travniku

Saslu{an premijer SBK Salko Selman
Prvi ~ovjek Kantonalne vlade iskaz dao u svojstvu svjedoka
Salko Selman, premijer Srednjobosanskog kantona, saslu{an je u Kantonalnom tu`ila{tvu u Travniku u svojstvu svjedoka, potvr|eno nam je iz Kantonalnog tu`ila{tva. - Tu`ila{tvo nakon razmatranja revizorskog izvje{taja o tro{enju novca u 2008. utvr|uje ima li osnova sumnje o krivi~nom djelu nekoga od bud`etskih korisnika, pa je pozvalo premijera Selmana kako bi dao iskaz u svojstvu svjedoka. Pri tome napominjemo da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - kazala je za „Dnevni avaz“ Milica \otlo, portparol Kantonalnog tu`ila{tva. Iako u toj instituciji ne `ele govoriti o detaljima, saznajemo da je Selman saslu{an zato {to je Sindikat policije SBK jo{ u januaru ove godine podnio krivi~nu prijavu protiv Vlade SBK jer nije ispla}en novac ni nakon pravosna`nih presuda. U procesu koSelman: Tu`ili ji su slu`benici ga policajci policije dobili na sudu sporna je bila upravo 2008. godina. Njihova krivi~na prijava, osim ~lanova Vlade SBK, obuhvatila je i pojedine banke zato {to nisu izvr{avale pravosna`ne sudske presude. Nezvani~no saznajemo da }e narednih dana iskaze morati dati jo{ neki ~lanovi Kantonalne K. K. vlade.

A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 155.712 posjetilaca.

Novi britanski ambasador u BiH

Kejsi dolazi umjesto Tejtema
Veoma se radujem {to }u `ivjeti u jednom od najljep{ih gradova, ka`e Kejsi
Najd`el Kejsi (Nigel Casey), ~lan Viktorijanskog reda, imenovan je za ambasadora Velike Britanije u BiH, a du`nost }e preuzeti u ljeto 2011. godine. Kejsi trenutno obavlja du`nost zamjenika visokog komesara u Britanskom visokom komesarijatu u Nju Delhiju, a u BiH }e naslijediti Majkla T ejtema (Michael T atham), koji }e preuzeti novu du`nost u diplomatskoj slu`bi, saop}eno je iz Britanske ambasade u BiH, prenijela je Srna. Povodom imenovanja za ambasadora u BiH, Kejsi je rekao da je obradovan i po~astvovan {to preuzima ovu du`nost. - Pru`anje podr{ke BiH na putu ka mirnoj, prosperitetnoj i pluralisti~koj dr`avi, potpuno integriranoj u evropsku porodicu, jedan je od najve}ih prioriteta britanske vlade. Veoma se radujem tom izazovu, te {to }u `ivjeti u jednom od najljep{ih i kulturno naj`ivljih gradova Evrope - istakao je Kejsi. Kejsi se britanskom ministarstvu vanjskih poslova pridru`io 1991. godine i od tada je radio u Ju`noj Africi, SAD, Rusiji i Indiji.

4

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

aktuelno

Kejsi: Podr{ka BiH

Grafi~ki prikaz

U petak u Neumu uru~enje donacije

SAD poklanjaju brod Grani~noj policiji BiH
Ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) uru~it }e u petak, 17. decembra, direktoru Grani~ne policije BiH Vinku Duman~i}u donaciju - brod vrijedan oko 200.000 dolara. Sve~- Mun: anost uru~enja broda Uru~it }e Grani~noj policiji donaciju BiH bit }e uprili~ena u Neumu, na pla`i hotela „Sunce“ ispod Lu~ke kapetanije, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH. Donacija se realizira uz podr{ku Programa za kontrolu izvoza i sigurnost granica (EXBS), prenijela je Srna.

[ENGEN Dr`avljani BiH slobodno }e putovati

Od sutra bez viza u EU
Re`im slobodnog putovanja ima odre|ena pravila i ograni~enja, a svaku zloupotrebu Brisel }e rigorozno kazniti
Gra|ani Bosne i Hercegovine od sutra }e mo}i putovati u dr`ave Evropske unije bez viza. Nakon {to su vi{e od 15 godina za svaki odlazak u {engenske zemlje morali ~ekati posebnu dozvolu ambasada u Sarajevu, od sada }e, bez stresova i dugotrajnih procedura, mo}i otputovati u turisti~ku posjetu, obi}i rodbinu ili na poslovni sastanak. }e rigorozno kazniti. Ipak, u Ministarstvu sigurnosti BiH tvrde da bh. gra|ani nemaju razloga za brigu ako budu po{tovali pravila pona{anja prilikom odlaska u zemlje {engenske zone. - Ako grani~ar u Sloveniji ili nekoj drugoj zemlji procijeni da na{eg ~ovjeka treba pitati ima li dovoljno novca za ulazak u tu zemlji, on }e to i u~initi. Ali, pretpostavljamo da }e to biti rijetki slu~ajevi i da }e se oni mjeriti u promilima. To nam govore i informacije susjednih zemalja kojima su ukinute vize - pojasnio je sekretar Ministarstva sigurnosti BiH Bakir Dautba{i}. Saznajemo da }e gra|anima BiH za ulazak na svoju teritoriju najvi{e novca tra`iti Slovenija, 70 eura za dan. Za [paniju }e biti potrebna 64 eura, Slova~ku 56, Belgiju, Dansku, [ved-

Ve~eras proslava ispred BBI centra
Gra|ani BiH ve~eras u 20 sati pozvani su na veliku proslavu ispred BBI centra u Sarajevu koju zbog ukidanja viza organizira Ministarstvo sigurnosti. Zabavljat }e ih Semir Ceri} Koke, Armin Muzaferija, Enver Lugavi} Kice i drugi. - Moje kolege i ja besplatno }emo pjevati. Imamo pravo da slavimo ukidanje viza. To do`ivljavam nekako kao ro|endan svoje dr`ave rekao je Koke. Za koncert i promotivni let Ministarstvo je izdvojilo oko 140.000 KM.

Incko posjetio manastir u @itomisli}ima

Iskustva susjeda
Kako je ranije najavljeno, EU }e danas objaviti odluku o ukidanju viznog re`ima, a ona }e na snagu stupiti sutra. No, i re`im slobodnog putovanja ima odre|ena pravila i ograni~enja. Privilegirano pravo putovanja bez viza u EU ima relativno mali broj zemalja u svijetu, a svaku zloupotrebu Brisel

Kako u EU automobilom
- Ako putujete automobilom, ulazak u EU je jednostavan. Jedino je mogu}a provjera broja motora ili {asije. - Za ulazak u Sloveniju, a potom Austriju, treba kupiti vinjetu i zalijepiti je na vjetrobransko staklo. Prodaju se na grani~nim prijelazima i benzinskim pumpama. Vinjeta za Sloveniju ko{ta 15 eura i va`i sedam dana. Ista sku i Gr~ku 50, Njema~ku i Italiju 45, Holandiju 34 te Finsku 30 eura. Kada je rije~ o ulasku u Francusku, gra|anima BiH koji budu imali vau~er hotela grani~ar }e mo}i zatra`iti 31 euro. A ako budu bez vau~era, bit }e im potrebno 60 eura. je cijena vinjete kroz Austriju, ali va`i tri dana du`e. - Morate imati na umu da su kazne za sve koji nemaju vinjete drakonske. Ili vas mo`e zaustaviti policija, ili biste mogli platiti kaznu na samoj granici. - Po`eljno je da se gra|ani osiguraju u BiH za vrijeme boravka u EU, jer su zdravstvene usluge u tim zemljama izuzetno skupe. dvoditi evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Fuele). Nakon toga, grupa iz BiH sastat }e se s francuskim ministrima, a zatim bi trebala otputovati u Italiju, gdje bi se trebala susresti sa {efom diplomatije te zemlje Frankom Fratinijem (Franco Frattini). Delegacija iz BiH promotivno putovanje trebala bi zavr{iti u Ljubljani, gdje }e joj doma}ini biti slovenski ministri.
S. RO@AJAC - T. LAZOVI]

@itomisli}i: Incko tokom posjete

Povratak vladike Grigorija imat }e veliki odjek
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) ju~er je prvi put tokom svog mandata posjetio manastir u @itomisli}ima i gradili{te Saborne crkve u Mostaru, gdje su ga sve{tenici informirali o problemima svoje zajednice i o povratku Srba. - Iako nije rije~ o masovnoj pojavi, ima ohrabruju}ih signala da se srpske porodice vra}aju, i to od Konjica do ^apljine - kazao je Incko. On je istakao da povratak episkopa zahumsko-hercegova~kog i primorskog, vladike Grigorija iz Trebinja u njegovo prijeratno sjedi{te, Mostar, ima i simboli~an zna~aj. Iguman manastira @itomisli}i Danilo kazao je da }e povratak vladike imati veliki odjek za srpsku zajedniM. Sm. cu.

Dnevna kvota 70 E 45 E 64 E 34 E 56 E 30 E 50 E 31 ili 60 E
Slovenija Njema~ka i Italija [panija Holandija Slova~ka Finska Belgija, Danska, [vedska i Gr~ka Francuska (s hotelskim vau~erom i bez njega)

Do~ek u Strazburu
Prvu grupu gra|ana i zvani~nika koji }e s nekoliko novinara krenuti put Evrope promotivnim letom, sutra }e u Strazburu primiti visoke zvanice EU, koje }e pre-

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

5

WIKILEAKS Tajne depe{e otkrivaju so~nu stranu politike

Diplomati SAD izvje{tavali o izgledu Mehriban Alijeve
Prva dama Azerbejd`ana pod lupom ambasade SAD Detalji o plasti~nim operacijama i provokativnim haljinama slani u Va{ington
Ameri~ki diplomati s velikom pa`njom su pratili plasti~ne operacije prve dame Azerbejd`ana izvje{tavaju}i o tome direktno Stejt department u Va{ingtonu, otkrivaju najnovije tajne depe{e koje je objavio Wikileaks. Glavni ameri~ki diplomata iz Bakua uveliko se bavio ne samo utjecajem nego i so~nim detaljima fizi~kog izgleda Mehriban Alijeve, supruge azerbejd`anskog predsjednika Ilhama Alijeva.

Diktatorov sin voli Kleptona
Sjevernokorejski re`im pozvao je prije tri godine Erika Kleptona (Eric Clapton) da odr`i koncert u Pjongjangu zato {to je sin diktatora Kim Jong-ila „veliki fan“ legendarnog britanskog gitariste, otkrivaju tajni ameri~ki dokumenti. Re`im u Pjongjangu stupio je u kontakt s ameri~kim diplomatima navode}i da bi Kleptonov nastup mogao pomo}i u naporima da se deblokira humanitarna pomo} u zemlji.
Fajon: Dokazani prijatelj na{e zemlje
(Foto: M. Kadri})

Britanski list „Guardian“ navodi da su posljednji dokumenti do kraja izvrgnuli ruglu i sramoti Emocije na licu ameri~ku diplomatiju koja se, ka- Ona ima velike probleme s ko to otkrivaju depe{e, bavila maizra`avanjem emocija na licu, rginalnim pitanjima ulaze}i dubozbog kozmeti~kih ko u privatni `ivot zvani~nika i njioperacija koje hovih porodica. su vjerovatno Ameri~ki diplomat poslao je ciura|ene u jeli izvje{taj o Mehriban Alijevoj inozemstvu pod naslovom „Prva dama prva i - pi{e u jeu modi“, a u kojem se navodi da dnom od je predsjednikova supruga novoobja„samosvjesnija i odva`nija u vavljenih njskom izgledu nego prosje~na dokume`ena u ve}inski muslimanskom nata na Azerbejd`anu“. inter- Ona nosi haljine konetu. je su provokativne i na Zapadu, a na televiziji ima problema s pokazivanjem emocija na licu - smatra diplomata. On je Va{ingtonu ispri~ao i bizaran doga|aj u kojem ameri~ki agenti sigurnosti navodno nisu znali prepoznati Alijevu od njene dvije k}erke prilikom posjete biv{eg ameri~kog potpredsjednika Dika ^ejnija (Dick Cheney) Bakuu. Za prvu damu tako|er se ka`e da ima utjecajnu i bogatu porodicu, ali da nema pojma o politici. Sli~an presjek susjednog Uzbekistana bio je predmet rada tamo{njih diplomata SAD. Oni su se, prema objavljenim tajnim depe{ama, uveAlijeva: liko bavili `ivotom k}erke prNa udaru edsjednika Uzbekistana Islama tajnih Karimova. depe{a Sam Karimov u depe{ama

Li~nost dana Tanja Fajon

Iskreni borac za ukidanje viza BiH
Zastupnica u Evropskom parlamentu nije posustala do kona~ne odluke da se BiH omogu}i bezvizni re`im
Uo~i historijske odluke o ukidanju viza gra|anima BiH, slovenskoj zastupnici u Evropskom parlamentu Tanji Fajon na{a zemlja poku{ala se simboli~no odu`iti dodjeljuju}i joj tri zna~ajna priznanja. Njoj su sino} u Sarajevu predstavnici Udru`enja gra|ana Tradicionalni zanatski esnafi i Udru`enja antifa{ista uru~ili po~asno priznanje za nesebi~no zalaganje i doprinos dodjeljivanju bezviznog re`ima BiH. Fajon }e danas biti uru~en i Orden Evropskog pokreta u BiH, a Ameri~ki univerzitet BiH dodijelit }e joj po~asni doktorat. Fajon, iskreni prijatelj BiH, ovda{njoj javnosti postala je poznata kada je imenovana za izvjestiteljicu o viznoj liberalizaciji za BiH i Albaniju. Ona ni u jednom trenutku nije posustala do kona~ne odluke da se BiH omogu}i bezvizni re`im. Tanja Fajon ro|ena je 9. maja 1971. godine u Ljubljani. Diplomirana je novinarka, a zavr{ila je i postdiplomski studij iz me|unarodne politike na univerzitetu u Briselu. Radila je kao pomo}nica urednika u nekoliko slovenskih medija, a od 2001. do 2009. godine bila je dopisnica o EU iz Brisela za RTV Slovenije. Nakon toga, postala je zastupnica u Evropskom parlamentu. S. R.
Gulnara Karimova: Nesta{na k}erka

je predstavljen u pozitivnom svjetlu, iako se za dr`avu ka`e da je „no}na mora korupcije i organiziranog kriminala“, s obzirom na to da je dozvolio da Amerikanci koriste njegovu teritoriju u logisti~kim akcijama prema vojsci koja je raspore|ena u Afganistanu.

Lopovski baron
U jednoj od poruka ameri~ki ambasador direktno upozorava Va{ington da bi javno kritiziranje Karimova „moglo sigurno ugroziti logisti~ke operacije“. No, predsjednikova „glamurozna i veoma kontroverzna k}erka“ Gulnara zaintrigirala je ameri~ku diplomatiju. Za nju se u tajnim depe{ama ka`e da je „najomra`enija osoba u cijeloj zemlji“. Navodno, Gulnara ima svoje prste u svim velikim poslovima u tom dijelu svijeta i zovu je „lopovski baron“. - Ona pjeva, dizajnira i istovremeno predaje na Univerzitetu u Ta{kentu - navodi se u depe{i.
T. LAZOVI]

Na sino}njoj sve~anosti u Sarajevu

Priznanje antifa{ista i zanatlija
Udru`enje gra|ana Tradicionalni zanatski esnafi i Udru`enje antifa{ista u op}ini Stari Grad u Sarajevu dodijelili su sino} sino} specijalno priznanje Tanji Fajon, ~lanici Evropskog parlamenta, zbog njenog posebnog zalaganja za evropsku odluku o uvo|enju bezviznog re`ima gra|anima BiH. Priznanje joj je predao predsjednik Udru`enja za- S dodjele priznanja: Fajon i Jabu~ar (Foto: M. Kadri}) Tanji Fajon danas }e biti dodijenatlija Nasir Jabu~ar rekav{i da je Fajon doprinijela ovoj odluci iskr- ljen i po~asni doktorat Ameri~kog univerziteta (AU) BiH, a Evropski enim i upornim zalaganjem. - Drago mi je da sam mogla pokret (EP) u BiH uru~it }e joj i nane{to malo u~initi za vas - rekla je jvi{e priznanje Organizacije - Orden skromno Fajon i prenijela podr{ku EP u BiH za posebne zasluge u procesu integracija u EU. svoje zemlje bh. integracijama.

Nastavlja se objavljivanje tajnih dokumenata

Amerikanci pripremaju optu`nicu?
Osniva~ Wikileaksa D`ulijan Asan` (Julian Assange) pojavit }e se danas ponovo pred britanskim sudom na osnovu optu`nice za seksualno zlostavljanje dvije `ene, podignute u [vedskoj. Asan` se nalazi pred po~etkom procesa u kojem }e britanski sud odlu~iti ho}e li ga izru~iti [vedskoj. Dok se Asan` nalazi iza re{etaka, njegova stranica nastavlja objavljivanje tajnih dokumenata iz 247 ameri~kih diplomatskih predstavni{tava {irom svijeta. Ameri~ka diplomatija svakodnevno se suo~ava s valom tajnih i javnih kritika i reakcija na sadr`inu objavljenih dokumenata. Nedavno je i Bijela ku}a prvi put spomenula skandal, {to jasno govori da se razmjere afere {ire, a njen kraj ne nazire. Mediji javljaju da je proces izru~enja [vedskoj kupovanja vremena kako bi SAD podigle ozbiljniju optu`nicu u kojoj bi Asan`a teretile za {pijuna`u i zatra`ile njegovo izru~enje. Asan`ov advokat Mark Stivens (Stephens) izjavio je da hap{enje Asan`: ^eka Asan`a predsta- odluku suda vlja „smicalicu“ kako bi SAD dobile na vremenu. On je dodao da je Asan` razljutio ne samo SAD nego i Kinu i Rusiju. - Rusija ga smatra operativcem CIA-e, a napadi na Wikileaksove servere izgleda da su dolazili iz Rusije i Kine - naveo je Stivens. T. L.

Kakva je sudbina namjenske proizvodnje
U Vanjskotrgovinskoj komori BiH u Sarajevu danas }e biti odr`an okrugli sto o stanju i pravcima razvoja namjenske proizvodnje u BiH. Izme|u ostalih, pozvani su i dr`avni resorni ministri Mladen Zirojevi}, Selmo Cikoti} i Sven Alkalaj, javila je Fena.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

mozaik

GRIPA Nakon smrtnih slu~ajeva u Velikoj Britaniji

Virusa H1N1 nema u BiH, ali se o~ekuje
Snje{ka pravili {est dana

Poljaci iskoristili snijeg

^eka se izvje{taj o navodnom mutiranju virusa, ali za sada ni{ta ne ukazuje na to da je on druga~iji nego pro{le godine, ka`e Hajrulahovi}
U na{oj dr`avi nema registriranih slu~ajeva pandemijske gripe, saznajemo u epidemiolo{kim slu`bama odakle poru~uju da se dolazak virusa H1N1 ipak mo`e o~ekivati. Uz H1N1, prema tvrdnjama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ove zime cirkulirat }e jo{ dva virusa gripe A (H3N2) i B.

Napravili Snje{ka Bijeli}a visokog deset metara
Grupa Poljaka je u {est dana od nekoliko tona snijega uspjela napraviti Snje{ka Bijeli}a visokog deset metara. Snje{ka su napravili blizu mjesta Trzebnica na jugozapadu Poljske iz dosade, a nazvali su ga Milocinek. Veliku ba~vu iskoristili su za {e{ir, a saobra}ajni ~unj za nos. O~i divovskog Snje{ka su u nivou obli`njih dvospratnica. Mediji pi{u da je to vjerovatno najve}i Snje{ko kojeg su ikada izradili u Poljskoj pa ~ak i u svijetu.

Te{ke infekcije
Da }e i ove zime svinjska gripa biti aktuelna potvr|uju i izvje{taji o te{kim infekcijama izazvanim H1N1 u Velikoj Britaniji. Zabilje`eni su i smrtni slu~ajevi, a ljekari tvrde da je virus pandemijske gripe sada opasniji nego pro{le godine odnosno da je mutirao. Prisustvo H1N1 potvr|eno je i u [vedskoj i Finskoj. - Potrebna su dodatna istra`ivanja kako bi se utvrdilo je li nova forma svinjske gripe smrtonosnija od one iz prethodne sezone i mogu li vakcine, koje su trenutno na raspolaganju, u potpunosti da za{tite od nje - istakao je Jan Ber (Ian Barr) iz melburnskog centra WHO-a. Haris Hajrulahovi}, {ef Ureda WHO-a za BiH, ka`e da u Velikoj Britaniji trenutno istra`uju smrtne slu~ajeve. - Izvje{taj o tipizaciji virusa o~ekuje se krajem ove ili po~etkom sljede}e sedmice. Me|utim, za sa-

Januarsko izdanje „Voguea“

Rusija bjesni zbog Putinove ljubavnice na naslovnici
Viktorija Davidovanova, urednica ruskog izdanja magazina „Vogue“, za januarsku naslovnicu odabrala je navodnu biv{u ljubavnicu Vladimira Putina Alinu Kabajevu te zbog toga izazvala mnoga negodovanja. Kabajeva je 27-godi{nja ritmi~ka gimnasti~arka koja se ponosi dvjema osvojenim olimpijskim medaljama, kao i 18 medalja sa svjetskih te ~ak 25 medalja s evropskih prvenstava. Ali, ve}ina ljudi u Rusiji poznaje je isklju~ivo kao djevojku koja je dovo|ena u vezu s Putinom. Upravo zbog toga urednica ruskog „Voguea“ na{la se pod `estokom paljbom {to joj je uop}e palo na pamet na naslovnicu staviti Putinovu ljubavnicu. Alina na spornoj naslovnici nosi 35.000 dolara vrijednu zlatnu „Balmain“

Hajrulahovi}: Vakcinacija preporuka

Vu~ina: Rizi~ni faktori

Srbija ~eka nalaze iz Londona
Kako izvje{tavaju mediji, Srbiji tako|er prijeti mutirani virus svinjske gripe. [efica Nacionalnog laboratorija za gripu u Institutu „Torlak“ dr. Jasminka Nedeljkovi} kazala je da su pro{le godine primije}ene da ni{ta ne sugerira da je virus druga~iji od onog koji je ranije bio u cirkulaciji - rekao je Hajrulahovi} za „Dnevni avaz“. Naglasio je da je preporuka WHO-a o vakcinaciji protiv H1N1 i dalje na snazi posebno za rizi~ne grupe stanovni{tva. odre|ene mutacije virusa. O tome bi se narednih dana trebao izjasniti laboratorij u Londonu kojem su poslati uzorci iz Srbije. Epidemiolozi tvrde da se H1N1 u Srbiji mo`e o~ekivati i u ovom mjesecu. ka`e da se smrt osam pacijenata u Velikoj Britaniji povezuje s gripom H1N1. - To su ljudi koji su imali druge rizi~ne faktore pa su mogli umrijeti i od obi~ne gripe. Sve je u toku ispitivanja i jo{ se ne zna je li virus mutirao. O~ekuju se rezultati i tada }e se ta~no znati da li je do{lo do mutacije ili se radi o istom H1N1 od kojeg se umiralo i pro{le godine - ka`e Vu~ina. Ina~e, pro{le godine imali smo koordinaciono tijelo za borbu i prevenciju svinjske gripe koje }e, kako nam je re~eno, ako bude potrebe, biti ponovo aktivirano.
E. HALA]

Tri soja u vakcini
Kabajeva odjevena i u spornu haljinu

haljinu koja se ove godine ve} pojavila na naslovnicama ~ak {est presti`nih modnih ~asopisa.

Zlo~in u Bugarskoj

Federacija BiH i RS raspola`u sa po 30.000 doza vakcina protiv H1N1 koje su kupljene pro{le godine. One su ostale neiskori{tene s jo{ va`e}im rokom upotrebe. U toku je i vakcinacija za rizi~ne grupe stanovni{tva protiv sezonske gripe. Za tu namjenu koristi se trovalentna vakcina koja u sebi sadr`i tri soja virusa (H1N1, H3N2 i B).

Preliminarni izvje{taji
- Preliminarni izvje{taji govore da su u Velikoj Britaniji umrli upravo oni koji su bili rizi~ni. Svi su imali ili hroni~na oboljenja ili prekomjernu tjelesnu te`inu - isti~e Hajrulahovi}. Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH dr. Zlatko Vu~ina

Pijani roditelji ubili dijete
Pijani roditelji ubili su jedno od petero svoje djece nakon obilnog konzumiranja kuhane rakije. Mu{karac, star 45 godina, i njegova sedam godina mla|a supruga iz jednog sela u op}ini Lukovit u sredi{njem dijelu Bugarske odlu~ili su da se protiv hladno}e bore kuhanom rakijom, a za sto su pozvali i svoju djecu. Tokom izbijanja sva|e jedna osmogodi{nja djevoj~ica, koja ima sestru blizanku, udarena je te{kim predmetom i umrla je na licu mjesta, saop}ila je policija. Policija je izmjerila 2,75 promila alkohola kod majke i 0,95 promila kod oca. Kod pre`ivjele blizanke izmjereno je 1,6 promila alkohola u krvi.

Neobi~an potez biv{eg reprezentativca

Iza{ao stoti broj Jovanovi}evog „Superinfa“
Novinu ~itaocima besplatno donose na ku}ni prag
Biv{i ko{arka{ i reprezentativac BiH Zeni~anin Fe|a Jovanovi} ovih dana proslavlja ~etvrtu godi{njicu o`ivotvorenja svoje neobi~ne ideje. Iza{ao je i stoti broj besplatne novine „Superinfo“ ~iji je inicijator i tvorac ovaj biv{i ko{arka{. - „Superinfo“, za razliku od ostalih besplatnih izdanja u svijetu, donosimo ljudima na ku}ni prag, direktno. Na po~etku smo to radili samo u Zenici, a danas u deset gradova Zeni~ko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Uz prosje~an tira` od 20.000 primjeraka, dosegli smo do dva miliona od{tampanih i podijeljenih novina za ~etiri godine, uz isklju~ivo finansiranje od marketin{kog prostora u novini - kazao nam je Jovanovi}. Namjera tima kojeg predvodi je {irenje na sve op}ine SBK, ~ime bi projekt „Superinfo u centralnoj Bosni“ bio uspje{no okon~an. „Superinfo“ i dalje izlazi svakih petnaest dana, a kako ka`e Jovanovi}, „donosi samo pozitivne vijesti, bez crne hronike i politiA. D@. ke“.

[arm el-[eik ponovo otvara pla`e
Nakon niza napada ajkula, u kojima je ~etvero turista iz Rusije i Ukrajine ozbiljno povrije|eno, dok je 5. decembra, samo dan nakon prethodnog otvaranja pla`a, na nekoliko metara od obale poginula njema~ka penzionerka, egipatske vlasti odlu~ile su da pla`e u [arm el-[eiku ponovo otvore za kupa~e i ronioce, ali uz nove mjere predostro`nosti. Vlasnici hotela du`ni su osigurati otvaranje osmatra~nica, na kojima }e stalno de`urati ronioci koji }e nadgledati obalu, dok }e dalje od obale stalno patrolirati brzi motorni ~amci, a pliva~i }e se morati dr`ati obilje`enog podru~ja i ne}e smjeti hraniti ajkule.

Jovanovi}: [irenje na regiju

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

7

[ta ka`u poznati
Nadan Vido{evi}

Ovo nije vrijeme plakanja za prolivenim mlijekom
Vido{evi}: Monetarna vlast (Predsjednik Hrvatske gospodarske komore za „Slobodnu Dalmaciju“)

- Ovo nije vrijeme plakanja za prolivenim mlijekom. Mi smo „eurizirana“ zemlja i bilo kakav nepromi{ljeni potez mo`e biti opasan. Ako prora~unska politika bude odgovorna, onda monetarna vlast mora pokazati sposobnost upravljanja te~ajem, novcem i kreditima u ovakvim okolnostima.

Goran Markovi}

Dru{tvo ~ine ljudi, a ne elita
- Dru{tvo ~ine ljudi, a ne elita. Pogotovo ako je ta na{a elita sumnjiva. Obi~ni gra|ani `ive te{kim, ali istinitim `ivotima. Elita se snalazi. Poneko uspijeva zadr`ati moralni integritet, ali mnogo njih smatra da to nije obavezna disciplina u divljem takmi~enju ~iji su akteri. Treba samo slu{ati obi~ne ljude {ta govore izme|u sebe, po- Markovi}: smatrati ih kako se pona{aju i razmi{ljati o njihovom ma- Drama ili film lim sudbinama. To je dovoljno za dramu ili film.
(Reditelj za „Ve~ernje novosti“) Ke~o: Odraz na BiH Benzinska pumpa: Doma}e kao svjetsko tr`i{te

Bogdan Dikli}

NAFTA Oscilacije na svjetskom tr`i{tu osjete se i u BiH

Znam glumce koji su sjedili publici u krilu
Dikli}: Velika muka

Gorivo }e jo{ vi{e poskupjeti
Promjene cijena nafte u svijetu }e biti bla`e, ka`e Ke~o
Iako je pro{le sedmice gorivo u Federaciji BiH poskupjelo za pet feninga, zbog oscilacija na svjetskom tr`i{tu mogu}a su nova poskupljenja. U Udru`enju distributera naftnih derivata FBiH isti~u kako ne o~ekuju da }e barel ponovo dosti}i pro{losedmi~nu cijenu od 90 dolara, {to je njegova najvi{a vrijednost u zadnje dvije godine, ali kako je evidentno da svjetska potro{nja raste i da }e promjena biti. - Oscilacije cijena nafte na svjetskom tr`i{tu }e biti zasigurno bla`e, ali prave prognoze je te{ko napraviti u ovom trenutku - kazala je Amela Ke~o, portparol Udru`enja. Dodaje da doma}e tr`i{te moramo posmatrati kao dio svjetskog, tako da se preko rafinerijskih, nabavnih cijena, kretanja na svjetskom tr`i{tu moraju odraziti i na maloprM. A. odajno tr`i{te u BiH.

- Znam glumce koji su sjedili publici u krilu, to je velika muka, i za publiku, a i za nas, njihove partnere. To ne zna~i da publika nije sudionik predstave, dapa~e, i nema tu diskusije, jer ina~e bismo glumili pred praznim gledali{tem, ali to je jedini i pravi na~in da publika dobije (Glumac za „Novi list“) ono po {ta je do{la.

E{ef Ja{arevi}

Te{ko }emo na Euro
- Za razliku od mnogih, ja }u izraziti skepsu u pogledu mogu}nosti plasmana na{e reprezentacije na Euro. Zbivanja oko Saveza ne idu u prilog potrebnom miru i optimalnim uvjetima koji selektor i njegovi izabranici moraju imati. Safet Su{i} je bio veliki igra~, ali trenerski rezultati koje je do sada postigao ne potvr|uju njegov igra~ki Ja{arevi}: kvalitet i klasu. Ni reprezentativci na terenu ne igraju sa Igra~ima `arom i borbeno{}u koja se mora iskazati kada se brane nedostaje `ara boje dr`ave.
(Nekada{nji igra~ Slobode i Galatasaraja za „Avazov Sport“)

Zbog ponovnog utvr|ivanja koeficijenta

Decembarske invalidnine ne}e kasniti
Isplata do 10. januara za RVI i {ehidske porodice, ka`e Crnki}
Zbog utvr|ivanja koeficijenta decembarskih invalidnina za RVI i {ehidske porodice njihova isplata ne}e kasniti, kazao je za „Avaz“ federalni ministar za bora~ka pitanja Zahid Crnki}. - Postoji mogu}nost da zbog novogodi{njih praznika bude malog zastoja, ali }emo se potruditi da ne bude ka{njenja i da invalidnine budu ispla}ene do 10. januara naredne godine - rekao je Crnki}. Dodaje kako je izvjesno da ni u prva tri mjeseca naredne godine bud`et za 2011. ne}e biti donesen, te da }e zbog toga Federalna vlada morati donijeti odluku o privremenom finansiranju. - Ta odluka }e va`iti do marta naredne godine. To nije ni{ta neuobi~ajeno i de{ava se uvijek poslije izbora. Time }e, izme|u ostalog, biti osigurano da sva davanja za bora~ku populaciju budu na vrijeme ispla}ena - navodi Crnki}. M. A.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

14. 12. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

Prete`no obla~no

BIHA] -3
-2

BANJA LUKA

BR^KO -3 TUZLA -3

ZENICA -3 SARAJEVO -5 3 MOSTAR
GORA@DE

Crnki}: Privremeno finansiranje

Prvi bh. sportski list obilje`io 14. godi{njicu izla`enja

-5

Glas „Sporta“ je glas sportista
Prvi broj iza{ao 14. decembra 1996. godine
Na dana{nji dan, 14. decembra, prije 14 godina iz {tampe je pod okriljem kompanije „Avaz“ iza{ao prvi broj prvog bh. sportskog lista „Sport“. Tokom svih godina izla`enja ovaj list je bio i ostao istinski glas sporta i sportista, donose}i brojne sadr`aje koji su afirmirali najplemenitije i najzanimljivije strane ovog segmenta dru{tvenog `ivota. Ono po ~emu se „Sport“ kao najutjecajnija i najtira`nija sportska novina u BiH izdvaja jeste svakako prostor koji se poklanja afirmaciji i razvoju sporta me|u najmla|im kategorijama. - Sve ove godine „Sport“ izlazi zahvaljuju}i podr{ci na{ih vjernih ~italaca. Stoga je ova godi{njica na{ mali praznik, ali i praznik i povod za skromno slavlje u duhu vremena u kojem `ivimo, svih onih koji su svakog utorka i petka uz nas, dakle na{ih ~italaca - kazao je Ergin Had`iosmanovi}, glavni i odgovorni urednik „AvaA. S. zovog Sporta“.

NEUM

5

UTORAK
14. 12. 2010.

SRIJEDA
15. 12. 2010.

^ETVRTAK
16. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -12 C do 2 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -14 C do 0 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -110C do 10C
DNEVNE TEMPERATURE

od -50C do 50C

od -60C do 40C

od -50C do 40C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike bit }e relativno povoljne, mada bi obla~no vrijeme, uz povremeni snijeg, kod meteoropata moglo uzrokovati pote{ko}e poput glavobolje, nervoze i dekoncentracije. U Hercegovini i zapadnoj Bosni bit }e ugodnije uz sun~ane intervale, {to }e popraviti raspolo`enje kod ve}ine populacije.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.13 Zalazak 16.09

14. 12. 2010.
Izlazak 11.52 Zalazak 00.05

Naslovnica prvog broja „Sporta“

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U ve}em dijelu zemlje preovladavat }e prete`no obla~no LIVNO vrijeme, a na jugu se -3 o~ekuje prete`no vedro. U Bosni }e padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene ja~ine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutanja temperatura bit }e izme|u minus 12 i minus 5, na jugu od minus 4 do 2, najvi{a dnevna izme|u minus 5 i minus 1, na jugu od 0 do 5 stepeni.

Brzo - kratko
Sastanak s predstavnicima elektroprivreda

8

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

teme

Za sanaciju Bogati}a po 100.000 KM
Vije}e ministara BiH, vlade RS i FBiH, „Elektroprivreda BiH“ i „Elektrodistribucija AD Pale“ dogovorit }e zajedni~ko rje{avanje problema klizi{ta u Bogati}ima, a kao po~etni kapital za tu aktivnost udru`it }e po 100.000 KM, saop}eno je iz Ministarstva sigurnosti BiH, javila je Srna. Ovaj dogovor ju~er su postigli ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, direktor „Elektroprivrede BiH“ Amer Jerlagi}, direktor podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo Esad D`ananovi}, direktor Federalne uprave Civilne za{tite Alija Tihi} i direktor „Elektrodistribucije“ Pale Ljubomir Mrda.

KATEDRA U povodu jednog izbora u Skup{tini Kantona Sarajevo

Sporazum o saradnji u za{titi od prirodnih katastrofa

BiH i Srbija }e se uzajamno pomagati
Sporazum izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Srbije o saradnji u za{titi od prirodnih i drugih katastrofa potpisali su ju~er u Sarajevu ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} i srbijanski ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i}. Zemlje potpisnice su se time obavezale da, u skladu Sporazum potpisali Ahmetovi} i Da~i} s mogu}nostima, uzajamno pomognu jedna drugoj u slu~aju katastrofa, kada se strana koja F. K. tra`i pomo} ne mo`e sama suprotstaviti katastrofama.

Neprili~ni poslovi za {efove tajnih policija
^ovjeka koji iza sebe ima biografiju {efa tajne slu`be nikada ne bi trebalo, ~ak se ne bi smjelo, birati na funkcije koje tra`e apsolutnu transparentnost
Nigdje se, osim u dr`avama totalitarnog i autoritarnog sistema, ne bi moglo dogoditi da jedan biv{i {ef tajne policije vr{i neku parlamentarnu funkciju ili funkciju u vladi. Za sve te funkcije bitno je da za njih mora postojati garancija, i to potpuna i bez iznimke, da }e njihov vr{ilac biti otvoren za potpun uvid javnosti i njegov `ivot i rad i da }e biti pod kontrolom javnosti, {to se za ljude koji su vr{ili takve funkcije nikada ne mo`e garantirati. Jednostavno, poznato je i o tome vi{e niko i nigdje nema sumnje, da sve tajne policije u svijetu primjenjuju u svom radu nezakonite metode rada i nasilna sredstva te da proizvode i `rtve svog djelovanja, {to isklju~uje ne samo djelovanje nego ~esto i samo pojavljivanje takvih osoba u javnosti, pogotovo ih isklju~uje kao faktore demokratskog djelovanja i komunikacije unutar pojma javnost.

OHR odgovorio Vladi Republike Srpske

Markiranje linija je kr{enje Dejtona
Ured visokog predstavnika poslao je ju~er odgovor Vladi RS na najave iz ovog entiteta da }e markirati me|uentitetsku linije razgrani~enja. - Naknadne izjave zvani~nika RS pokazuju nedostatak razumijevanja ovog pitanja. Stoga je OHR uputio odgovor RS i naveo da nijedna strana ne mo`e preduzimati bilo kakve jednostrane aktivnosti. To bi predstavljalo ozbiljno kr{enje Dejtonskog sporazuma - ka`e za „Dnevni V. S. avaz“ portparol OHR-a Oleg Mili{i}.

Po~elo zasjedanje {efova diplomatija EU

Danas o situaciji u na{oj zemlji
Ministri vanjskih poslova Evropske unije zapo~eli su ju~er redovno zasjedanje u Briselu na kojem }e raspravljati i o BiH, ali }e zaklju~ci, kako je „Dnevnom avazu“ potvr|eno ju~er iz ureda visoke predstavnice EU za vanjsku politiku Ketrin E{ton (Catherine Ashton), biti objavljeni tek danas. Planirano je da se {efovi diplomatije 27 dr`ava izjasne E{ton: Novi o planu za aktivniji pristup EU u BiH i upute poziv bh. strankama da {to prije formiraju vlast nakon izbo- pristup ra. Me|utim, rasprava o planu danas ne}e biti okon~ana, a vi{e detalja T. L. }e se znati na ministarskom skupu po~etkom januara.

Prava i slobode
Tako je u demokratskim dr`avama, kao u Velikoj Britaniji, vr{ilac funkcije {efa tajne policije (MI6) pod velom tajnosti i tek se nedavno dogodilo da je u javnost slu~ajno prodrlo njegovo ime. Neki bi morali znati da je i komunisti~ki re`im u biv{oj dr`avi isklju~io mogu}nost da {efovi njegove tajne policije i {efovi policije uop}e budu birani u parlament i ulaze u odnose koji apsolutno tra`e javnost djelovanja.

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
ho}e{-ne}e{, personalno povezuje onu policiju koja je uvijek zatvorena za javnu kontrolu dr`avnom tajnom, s onom koja joj mora biti otvorena i u svim situacijama podlijegati javnoj kontroli. Kod nas se sli~an slu~aj dogodio kada je {ef tajne policije Alispahi} bio imenovan za ministra unutra{njih poslova. Imenovanje je objavljeno kada je dr`avna delegacija za pregovore o miru boravila u Zagrebu. ^lanovi delegacije Mirko Pejanovi} i Miro Lazovi} sigurno se sje}aju kada sam ih pozvao da zajedno posjetimo predsjedavaju}eg Predsjedni{tva Aliju Izetbegovi}a, koji je odsjeo u nekakvim prostorijama Islamske zajednice u Mandali}inoj ulici. Rekao sam im da moramo Izetbegovi}u skrenuti pa`nju na dvije stvari. Prva je postavljanje {efa tajne policije za ministra na{e vlade, a druga da nije uredu da on, kao {ef na{e dr`ave, odsjeda u privatnim prostorijama jedne islamske zajednice, jer, ako na{a ambasada nema rezidencije, tada treba da odsjedne u predsjedni~kom apartmanu najboljeg gradskog hotela. Oti{li smo u tu posjetu i oni su svjedoci kada sam Izetbegovi}u kazao ove primjedbe. Pri tome sam imao u vidu ugled na{e zemlje i njenu `elju da stekne imid` demokratske dr`ave. Na moju primjedbu da se nikada jedan {ef tajne policije, koji je naviknut na sasvim drugi na~in rada, a to je tajni na~in, ne postavlja za ministra u vladi koja je izrazito politi~ki, a time i javni organ, Izetbegovi} mi je kazao: „Ma, ne uzbu|uj se, profesore, ako ne bude dobar, smjenit }emo ga.“ Na to sam mu kazao da nemamo ni ja ni drugi ljudi ni{ta protiv Alispahi}a, ali da je kontekst takve odluke negativan za nas.

Vojni penzioneri tu`e Zavod PIO/MIO

Gubi se svaki trag za 593 miliona KM
Upravni odbor Udru`enja penzionera vojnih osiguranika u FBiH podnio je 10. decembra krivi~nu prijavu protiv Upravnog i Nadzornog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO, direktora, savjetnika i Odjela za pravne poslove ovog zavoda, prenosi Onasa. U saop}enju Udru`enja navodi se kako se iz revizorskih izvje{taja vidi da je na podra~un upla}eno vi{e od 593 miliona KM, kojima se gubi svaki trag. Time je o{te}eno vi{e od 5.000 vojnih penzionera.

Privilegija slu`be
[ef tajne policije, ako ni{ta, ima sliku ljudi i o ljudima koja je privilegija ljudi takve slu`be, pa se niko ko je bio potencijalno predmet tih slu`bi ne mo`e dobro osje}ati imaju}i u vidu da se takva osoba opet pojavljuje u jednoj funkciji koja podrazumijeva otvorene i jasne odnose. U tom kontekstu nikada se i nigdje ne mo`e dogoditi da jedno takvo lice vr{i du`nost ministra unutra{njih poslova, ili da bude predsjednik nekog parlamentarnog tijela, osim mo`e biti onog koje se i samo bavi tajnim stvarima. Na`alost, to se de{ava kod nas i to nije slu~aj od danas, nego odranije. I mada se to nije dogodilo samo kod nas, nego je to momentalno slu~aj i u Hrvatskoj, to nije presedan ni za {ta osim za potvrdu kako ni u Hrvatskoj ni u na{oj zemlji nema po{tovanja za demokratske kriterije, jer su to slu~ajevi eklatantnog kr{enja uzusa demokratskih prava i sloboda. Odista je sasvim lo{e i neprili~no da {ef tajne policije postaje ministar unutra{njih poslova i da tako,

Uloga stranaka
Isto se mo`e re}i i za problem koji je nastao zbog izbora Kemala Ademovi}a za {efa Kluba Bo{njaka i ~lana vo|stva Skup{tine Kantona Sarajevo. Niko nema ni{ta protiv samog Ademovi}a. On je radio svoj posao, vjerujem, ~asno i po{teno, ali je sam posao koji je radio takve prirode i implicira takve postupke i akcije da nije transparentan i nikada ne}e to ni biti, a da je du`nost u parlamentu takva da tra`i apsolutnu transparentnost i unaprijed, ali i unazad, i zbog toga ~ovjeka koji iza sebe ima biografiju {efa tajne slu`be nikada ne bi trebalo, ~ak se ne bi smjelo, birati na funkcije koje tra`e apsolutnu transparentnost. Naravno, sav ovaj slu~aj nema nikakve veze sa samom li~no{}u Ademovi}a i njemu svaka ~ast, ali da su ga dvije navodne demokratske stranke promovirale u taj polo`aj i tako izlo`ile neugodama rasprave o tome {ta je on sve radio, a on nema prava da govori sve {to zna, pokazuje samo da to nisu nikakve demokratske stranke i da ljudi koji donose takve odluke nemaju pojma o demokratiji. Ali, {ta mi tu mo`emo, tako nam je kako nam je, kako je navodno rekao neki Suljo s Bjela{nice.

Udes ministra finansija Hrvatske kod Livna

Na [ukerov BMW pala stranica prikolice
Ministar finansija Hrvatske Ivan [uker do`ivio je manju saobra}ajnu nezgodu na cesti Livno - Bosansko Grahovo kada je u subotu krenuo u svoje rodno selo Li{tani kod Livna, javila je Srna. Dok je putovao ka selu, na [ukerov automobil BMV X5 pala je stranica prikolice kamiona kojim je upravljao Pero Gudelj iz ^elebi}a. [uker nije povrije|en, ali je put morao nastaviti drugim vozilom. MUP Livanjskog kantona saop}io je da je rije~ o obi~noj nesre}i o kakvoj se naj~e{}e ne obavje{tava ja- [uker: Nije povrije|en vnost.

Izetbegovi} se susreo sa Ravo

Pobolj{ati sliku o BiH u svijetu
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i specijalna predstavnica Vije}a Evrope u BiH Karolin Ravo (Caroline Ravaud) ocijenili su da je od posebne va`nosti razviti saradnju relevantnih politi~kih aktera u zemlji i ulo`iti dodatne napore da se pobolj{a slika o BiH koja ide u svijet. Prilikom opro{tajne posjete Ravo razgovarano je o mogu}nostima kvalitetnijeg u~e{}a BiH u razli~itim tijelima Vije}a Evrope te o politi~koj situaciji u zemlji. Izetbegovi} je potvrdio opredijeljenost da BiH bude zastupljena u svim tijelima Vije}a Evrope na reprezentativan na~in, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Srna.

teme

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

9

TU@ILA[TVO BiH Ta~ka na aferu „Slu`beni list“

Vranki} i ostali ne}e krivi~no odgovarati
Nema elemenata krivi~nog djela, kazao Grube{i} [piri} nigdje nije spomenut
Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) i T u`ila{tvo BiH stavili su ta~ku na aferu „Slu`beni list“, nakon {to nisu prona{li elemente krivi~ne odgovornosti nekoliko osoba navodno upetljanih u malverzacije u vezi s kupovinom zgrade za potrebe ove institucije na Otoci u Sarajevu, saznaje „Dnevni avaz“. dmet je u Tu`ila{tvu BiH vodio Poseban odjel za organizirani kriminal (POOK) pod brojem KTA 88/09. - Nakon anonimne predstavke u kojoj je ukazano na odre|ene nezakonitosti pri raspisivanju tendera za kupovinu poslovnog prostora za potrebe „Slu`benog lista“, u martu 2009. godine naredili smo SIPA-i da provjeri te navode. Na osnovu izvje{taja SIPA-e i analiza koje smo proveli utvrdili smo da nema elemenata krivi~ne odgovornosti - rekao nam je Grube{i}. Portparol Tu`ila{tva BiH pojasnio nam je da se radilo samo o provjeri navoda, a ne o istrazi. Ona bi, kako je pojasnio Grube{i}, bila otvorena tek da je provjera rezultirala informacijama o eventualnim elementima krivi~ne odgovornosti osoba koje se spominju u anonimnom pismu. Iako je lani u vezi s aferom uz Vranki}a spominjan i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri}, od Grube{i}a saznajemo da se njegovo ime nigdje ne navodi.
Vranki}: Povezivan s aferom

Spasojevi}: Mra~na pro{lost

Tomi}: Sramotan zahtjev

SDS-ova kadrovska politika

Ratni komandir bijeljinske policije `eli biti zamjenik ministra sigurnosti BiH!
Spasojevi} je prikrivao zlo~ine nad Bo{njacima, tvrdi Tomi}
Kandidat SDS-a za novog zamjenika ministra sigurnosti BiH je ratni komandir policije u Bijeljini Zoran Uro{ Spasojevi} zvani Laos, saznaje „Dnevni avaz“ iz vi{e izbora. vana Karad`i}a, ~ija je ratna pro{lost do kraja sumnjiva. - On je bio komandir policije u Bijeljini 1992. i 1993., kada su se u tom gradu de{avali najve}i zlo~ini nad Bo{njacima. Pogotovo zlo~in nad djecom iz porodica Sarajli}, Malagi} i Seimenovi}. Taj ~ovjek je prikrivao zlo~ine nad Bo{njacima, prikrivao

Provjera navoda
Od portparola Dr`avnog tu`ila{tva Borisa Grube{i}a ju~er smo saznali da u ovom slu~aju, uz koji se, izme|u ostalih, ve`e dr`avni ministar finansija Dragan Vranki}, nisu utvr|eni elementi krivi~ne odgovornosti. Pre-

Vi{e imena
- U anonimnoj prijavi navedeno je vi{e osoba, ali ne i [piri}. Ne mogu vam re}i o kojim se osobama radi, jer to nije praksa Tu`ila{tva BiH. Uglavnom, u ovom slu~aju mi smo zavr{ili posao - istakao je portparol Dr`avnog tu`ila{tva, navode}i da nije praksa ni da govori koji je tu`ilac POOK-a radio na slu~aju. SIPA je, prema informacijama medija od pro{le godine, u vezi s kupovinom zgrade na Otoci pokrenula istragu protiv visokih du`nosnika Vije}a ministara BiH i direktora „Slu`benog lista BiH“ Dragana Prusine. S. RO@AJAC

Uvjetna smjena
Spasojevi} je svojevremeno bio delegat Doma na-

Kvadrat zgrade kupljen za 2.650 eura
Dr`avne vlasti lani su putem „Slu`benog lista BiH“ kupile 2.000 kvadrata uredskog prostora u zgradi u vlasni{tvu kompanije „Interinvest“ iz Mostara, i to za basnoslovnih 12 miliona maraka. Tada su, osim ~injenice da su imali ponude za kupovinu poslovnih prostora na skoro istoj lokaciji za 2.500 maraka po kvadratu, ~elnici Vije}a ministara BiH dali saglasnost da „Slu`beni list BiH“ kupi prostore u zgradi Ljiljanka Palaca iz Gruda za nevjerovatnih 2.650 eura po kvadratu plus PDV, {to zna~i oko 6.000 maraka za kvadratni metar.

[ta to radi SDS
- Zapanjuju}e je da je SDS, a o~ito uz podr{ku SNSD-a, predlo`io ovakvog ~ovjeka na tako odgovornu funkciju u Ministarstvu siguroda Parlamenta BiH, pomo}nik pravnika Carinarnice Bijeljina, dok je sada na ~elu bijeljinskog preduze}a „Vode“. Bio je i na ~elu Regionalnog odbora SDS-a, a 2004. godine visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown) ga je „uvjetno smijenio“. No, on je na proteklim op}im izborima bio kandidat SDS-a za Parlament BiH iz izborne jedinice tri u RS, ali je sa 4.331 glasom ili 7,88 bio tek peti na listi svoje partije. Generalni sekretar Dje~ije ambasade „Me|a{i“ i advokat Du{ko Tomi}, ina~e dobar poznavatelj ratnih zbivanja u Bijeljini, potvr|uju}i na{a saznanja, kazao je da je takav prijedlog „sramotan i zapanjuju}i“, jer je Spasojevi} jedan od najve}ih radikala stranke Radornosti. Dje~ija ambasada „Me|a{i“ nikada nije {utjela kada su u pitanju ovakvi kadrovi, bez obzira na probleme koje imamo - ka`e Tomi}. le{eve. To pouzdano znam rekao je Tomi} za „Avaz“.

Aveti pro{losti
Podsje}a da je Dje~ija ambasada svoj glas svojevremeno digla i prilikom poku{aja imenovanja Branka Stevi}a za prvog ministra odbrane BiH, tako|er, zbog mra~ne ratne pro{losti. Nadalje, Tomi} dodaje da Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA), koja ga danas provjerava, treba uhapsiti Spasojevi}a. Isti~e kako je zastra{uju}e „da se opet bude ratne aveti i da se na visoka policijska mjesta kandidiraju ljudi sa sramnom ratnom pro{lo{}u“. Ju~er smo poku{ali dobiti komentar predsjednika SDS-a Mladena Bosi}a, ali on, i nakon slanja SMS-ova, nije odgovorio na na{ poziv.
F. VELE

@eljezni~ki saobra}aj u FBiH i ju~er bio blokiran

Ma{inovo|e tra`e smjene
Odluku da umjesto dvojice vozi jedan ma{inovo|a donijela stru~na komisija
Povodom obustave `eljezni~kog saobra}aja u Federaciji BiH, direktor „@eljeznica FBiH“ Ned`ad Osmanagi} organizirao je ju~er pres-konferenciju na kojoj je negirao sve optu`be ma{inovo|a koji su inicijatori obustave. Osmanagi} je na konferenciji naglasio da je odluku o uvo|enju jednoposjeda, odnosno da umjesto dvojice vozi jedan ma{inovo|a na relaciji Sarajevo - Doboj, donijela stru~na komisija nakon brojnih analiza. - Komisija je procijenila da ni na koji na~in ne}e biti ugro`en saobra}aj, a ma{inovo|e su do sada na toj relaciji uglavnom vozili po jedan. Osim toga, to je uobi~ajeno u `eljezni~kom saobra}aju u svijetu. Ma{inovo|e koji su to odbili mi smo suspendirali i to je jedini razlog {trajka - kazao je ndikata, a ako oni ne pristanu na na{e uvjete, morati }emo izvu}i na{ d`oker iz rukava - rekao je Osmanagi}, a na pitanje novinara da li pod tim misli na uvo|enje prinudne uprave kazao je da planiraju „tako ne{to“.

D`oker iz rukava
Podsje}amo, odluka o obustavi saobra}aja donesena je nakon {to je suspendirano deset ma{inovo|a koji su odbili da vozovima upravljaju sami, jer, kako tvrde, to naru{ava sigurnost saobra}aja te se time kr{e prava radnika.

Pro{irili zahtjeve
U izjavi za „Avaz“ predsjednik Sindikata ma{inovo|a u FBiH Vernes Buljugija naglasio je kako obustava saobra}aja nema veze sa Sindikatom, te da su njegove kolege to samostalno u~inile. - Kolege ma{inovo|e su pro{irile zahtjeve, pa osim sigurnosnog aspekta, tra`e i smjene Nadzornog i Upravnog odbora @eljeznica FBiH - kazao nam je Buljugija, uz obja{njenje da }e sindikalna organizacija na ~ijem je ~elu, kao i ostale koje djeluju u @FBiH, o novonastaloj situaciji razgovarati na dana{njoj sjednici svih sindikata. Mogu}e je i stupaM. A. - B. T. nje u {trajk.
(Foto: S. Jordamovi})

Su|enje u Trebinju

Stevovi} tra`io izuze}e sutkinje
Saslu{anjem svjedokinje Slobodanke Ga}inovi}, glavne okru`ne tu`iteljice u Trebinju, i Bogdana Paranosa, biv{eg policajca, ju~er je u Osnovnom sudu u Trebinju nastavljeno su|enje Bla`i Stevovi}u, predsjedniku Alternativnog kluba. On je gostuju}i u programu Hayat TV-a izjavio da su Milenko Kruni} i Pero Radanovi}, rukovodni kadar „Telekoma RS“, Radne jedinice Trebinje, umije{ani u finansiranje skrivanja Radovana Karad`i}a, zbog ~ega su oni i tu`ili Stevovi}a. Predmetna sutkinja Vesna Ivkovi} odbila je prijedlog Stevovi}a za provo|enje dokaza saslu{anjem ostalih predlo`enih svjedoka, nakon ~ega je on, navode}i da su mu ugro`ena sva prava, ponovo zatra`io njeno izuze}e. M. Sm.

S pres-konferencije: Osmanagi} negira optu`be

Buljugija u Hitnoj
Ina~e, Buljugija je ju~er imao zdravstvenih problema, pa je morao potra`iti i medicinsku pomo}. Zbog bola u grudima najprije je primljen u Hitnu pomo}, odakle je upu}en na Kliniku urgentne medicine Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. - Sve se valjda desilo zbog ovog pritiska, ovakvog stanja - kazao nam je Buljugija, koji je nakon tretmana na KUM-u pu{ten ku}i.

Osmanagi}. Dodaje da je odlu~io promijeniti kurs kojim idu „@eljeznice FBiH“ i da nipo{to ne}e pristati na ucjene sindikalista, ali da ne zna kada }e vozovi opet po~eti saobra}ati. - Jo{ traju pregovori ~lanova Uprave @FBiH i Si-

Klub poznatih

Zahid Be{ovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

teme

Ne bih se volio na}i na pustom otoku
Li~ni profil direktora hotela „Mar{al“ na Bjela{nici
Ime i prezime: Zahid Be{ovi}. Datum i mjesto ro|enja: 7. oktobar 1955. godine, Tjenti{te, Fo~a. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu na Ilid`i. Bra~no stanje: O`enjen, otac sina i k}erke. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje djece. Koji automobil vozite: Slu`beni „golf IV“. Kako se odmarate: Kako-kad, nemam mnogo odmora. Omiljeni muzi~ar: Halid Be{li}. Volite li kuhati: Volio sam, a sada izbjegavam. Najdra`a knjiga: „Avlija“. Omiljeni pisac: Ne`ad Ibri{imovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Ismet Mujezinovi}. Za koji klub navijate: FK Famos. Koga biste poveli na pusti otok: [ta }u tamo, ja sam za dru`enje. Jeste li ljubomorni: Jesam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i lice. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne bih. Bavite li se sportom: Rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Nekad s alkoholom, a nekad bez. Volim doma}u kuhinju. Ko se brine o Va{em imid`u: K}erka. Volite li i}i u {oping: Jok. Jeste li sujevjerni: Tu i tamo, ma nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: Nemoj nikome u~initi lo{e, pa ti se ne}e vratiti.

NOVA GODINA Zbog recesije, klizi{ta i dugova

Javni do~ek samo na ulicama Sarajeva?
U Tuzli, Zenici i Mostaru ne}e biti organiziranog slavlja na otvorenom
Javni do~eci Nove godine, koji su ne tako davno bili tradicionalni u skoro svim mjestima u BiH, izgleda da postaju pro{lost. Ovog puta novogodi{nju no} }e, najvjerovatnije, organizirano na ulicama mo}i proslaviti samo Sarajlije. Grad Sarajevo i ~etiri gradske op}ine osigurali su 120.000 KM za organiziranje javnog do~eka, a o~ekuje se i novac od suorganizatora, Kantona i Turisti~ke zajednice KS.

Manjak novca
- No, do~ek }e, umjesto kod Vje~ne vatre kao dosada{njih godina, ovog puta biti organiziran na platou ispred BBI centra u Sarajevu. Jo{ ne mo`emo otkriti detalje proslave, jer je prerano - saop}ili su nam iz Gradske uprave. U Biha}u jo{ nisu sigurni ho}e li na glavnom gradskom trgu biti organiziran javni do~ek kao prethodnih godina. Sve zavisi od toga ho}e li Op}ina na vrijeme osigurati novac. - Op}ina je i ranije kasnila s pla}anjem, pa se doga|alo da izvo|a~ima novac za novogodi{nji nastup isplatimo tek u ljeto. Ne `elimo se vi{e dovoditi u takvu situaciju. Ako nam daju novac na vrijeme, mi vrlo lako mo`emo organizirati proslavu, ali to, kao ni prija{njih godina, ne}e biti nikakav

Sarajevo: S pro{logodi{njeg do~eka Nove godine

Be{ovi}: K}erka se brine o imid`u

Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e, te{ko je izdvojiti. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim, a to mi je i posao. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ni{ta, to je kratko. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne bih, nema potrebe.

spektakl, ve} skromna zabava s doma}im, biha}kim izvo|a~ima kazao name je Alen Zuli}, direktor biha}kog Kulturnog centra.

Predstava za djecu
U Tuzli isti~u da ni ove godine ne}e organizirati javni do~ek.

Koncerti u Zenici
Proslave ne}e biti ni u Zenici zbog, kako ka`u, ograni~enih bud`etskih sredstava. No, Enisa Kova~evi} iz Ureda za odnose s javno{}u Op}ine Zenica kazala nam je da }e za gra|ane u Narodnom pozori{tu biti organizirani novogodi{nji koncerti Kamernog simfonijskog orkestra i Kulturnoumjetni~kog dru{tva „@eljezara“.

SMS
ZNAJU I PTICE Suvi{no je i pitati da li je Mirsad \apo pokrovitelj kriminala u Br~kom. On to jeste, jer i ptice na grani u Br~kom znaju {ta je sve radio i kakvim se sve marifetlucima slu`io. Treba ga smijeniti sa svih du`nosti koje obavlja, a onda ga i procesuirati. NAMJE[TANJE TENDERA - Kako bi dobro do{la akcija tipa „Kastel“ u Travniku, da se vi{e prekine namje{tanje tendera, naro~ito onih vezanih uz koncesije, od na~elnika op}ine Tahira Lende. On za protuuslugu dobije stan u novoizgra|enoj zgradi prekoputa po{te. Sve se to ne bi moglo de{avati da nije ~eli~ne ruke mentora u likovima kantonalnog premijera Salke Selmana i korumpiranog mi-

Dnevni avaz 061-142-015
BRIGA IH ZA NAROD - U naseljima oko Gora`da mje{tani sami poku{avaju spasiti domove, jer je o~ito da se ne mogu pouzdati u na{u vlast da im barem malo pomogne u tako te{kim momentima. Poruka je vi{e nego o~igledna: opet nagrabusi{e jadni ljudi, a vlast ponovo pokazuje svoj nemar i nebrigu za svoje glasa~e. Jo{ `alosnije je kada se ~uje ili pro~ita informacija da na{i politi~ari zara|uju hiljade maraka i ni{ta ne rade. NESTALA LOVA ^uj nestale pare iz penzionog fonda za vojne penzionere. Pa, to je katastrofa {ta se sve radi. Ne vjerujem da ovaj na{ jadni narod mo`e jo{ dugo trpjeti raznorazne lopovluke ~angrizave vlasti i ostalih.

- Dodu{e, planirali smo napraviti neku manju proslavu, ali smo odustali zbog situacije s klizi{tima na podru~ju na{e op}ine. Taj problem je prioritetan i zasjenio je sve ostale projekte. No, u Tuzli }e 31. novembra biti organizirana proslava za djecu s lutkarskom predstavom i Djedom Mrazom - kazala nam je Svjetlana Kake{, {efica kabineta op}inskog na~elnika Tuzle. Mostarci su ranije novogodi{nju no} proslavljali na [panskom trgu, ali u Uredu za odnose s javno{}u Grada Mostara kazali su nam da su odustali od organizacije do~eka M. AVDI] zbog recesije.

nistra unutra{njih poslova Sed`ada Milanovi}a. RVI iz Travnika DOLIJAO PREMIJER - Je li premijer Mujezinovi} kona~no dolijao? U normalnoj dr`avi zbog po~injenih djela (ukidanje primanja demobilisanim nezaposlenim borcima, umanjenje primanja neratnim invalidima...) ve} odavno bi bio u zatvoru. Ostaje da se vidi upravo na slu~aju premijera mo`e li se Tu`ila{tvo izdi}i iznad politike. KO JE SLJEDE]I Podr`avam svaku akciju u borbi protiv kriminala, ali se pitam kada }e do}i na red drugi kantoni i RS. Ne bi valjalo da se strogo}a provodi u samo jednom kantonu, a op}epoznato je da su ostali zaslu`ili da im se desi isto tako.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Biha}a i Banje Luke
Gdje }ete do~ekati Novu godinu?

Te{ka su vremena za velika slavlja
- Nisam siguran, ali vjerovatno negdje s dru{tvom na otvorenom. Mo`da odem na neka de{avanja u gradu kojih ima Izet Sarajli} svake godine. - Novogodi{nje praznike provest }u u porodi~nom okru`enju, {to }u iskoristiti i za odmaranje od svakodnevnih Ines obaveza.
Alijagi}

- Novu godinu planirao sam do~ekati u Njema~koj kod rodbine. Nisam siguran ho}emo li ostati u ku}i ili E{ref ipak negdje Me{inovi} iza}i. - Praznike sam proslavljao kada su bila bolja vremena, a ne sada, kada se nema ni za po{tenog ru~ka. To je kao Asim i svaki drugi Pjani} dan. - Novogodi{nju no} proslavit }u u ku}i, s porodicom. Mislim da }e tako uraditi ve}ina na{eg stanovni{tva. Te{ka Damjan su vremena.
\uri}

- Planirao sam Novu godinu do~ekati s dru{tvom u ku}nom izdanju. Odabrano dru{tvo, prema meni, ipak je na- Faris jsigurnija opcija. Gurda - Bit }u u krugu svoje porodice. S obzirom na to da imam malu bebu, nisam u prilici da Novu godinu do~ekam u nekom od restora- Jasminka Burzi} na. - Za Novu godinu bit }u sigurno sa svojim prijateljima. U ku}noj atmosferi proslavit }emo tu no} i tako je Boris Labav~i} najbolje.
Ad. K. - I. N. [. - V. S.

Biha} Banja Luka

Sarajevo

- Ostajem u ku}i da u{tedim. Ne}u i}i na Trg na proslavu, a ne mislim ni upla}ivati ne{to. Mo`da se ~ak odlu~im i da ra- Dalibor Danojevi} dim te no}i.

teme

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

11

„Avaz“ saznaje O ~emu }e danas odlu~ivati izvr{na vlast FBiH

Zgrada stranaka ide dr`avi, Vlada se ne seli u EPBiH?
Osim ovih, pred Federalnom vladom na}i }e se ponovo i imenovanje Sanele Pokraj~i} u FERK te informacija o po~injenoj {teti tokom bora~kih protesta
Dosta zanimljivih ta~aka predvi|eno je za dana{nju sjednicu Vlade FBiH, koja bi trebala biti odr`ana u Mostaru. Na dnevnom redu nema va`nih odluka o imenovanjima zbog kojih su se u posljednje vrijeme najvi{e lomila politi~ka koplja, poput onih u „Terminalima FBiH“ i „Hrvatskim telekomunikacijama“ Mostar, ali ima jedno koje je mjesecima s po~etka ove godine privla~ilo veliku pa`nju javnosti.
S ju~era{njeg okupljanja: Tra`e ono {to im pripada
(Foto: I. [ebalj)

Umjesto otpremnina dobili samo mrvice

Radnici ’Vranice’ opet na ulici!
Tehnolo{kim vi{kom lani progla{eno 130 radnika
Nekoliko desetina biv{ih dobiti izme|u 4.000 i 6.000 radnika „Vranice“ okupilo se KM otpremnine. ju~er ispred direkcije tog - Okupili smo se iz nu`de. preduze}a u Sarajevu. MirPlatili su nam samo tri tran{e nim protestom tra`ili su da po 400 maraka, a za ostalo su im budu ispla}ene otprenas „zavalili“. Stalno insistimnine koje ih sljeduju naramo da se taj problem rije{i. kon {to su lani progla{eni tePrije dvadesetak dana, ta~nihnolo{kim vi{kom ili su poje 22. novembra, direktor Kurtovi}: slani u penziju. Naser Daca obe}ao nam je da Podsjetimo, u avgustu Zavalili su nas }e se za 15 dana ste}i uvjeti za 2009. vi{ednevni {trajk upopla}anje jednog dijela otpreslenika „Vranice“ okon~an je spo- mnine, {to se opet ne de{ava. Za nas razumom da 130 radnika bude pr- je glavni krivac Nadzorni odbor fiogla{eno tehnolo{kim vi{kom, a da rme - rekao nam je ju~er Ibro Kur120 gra|evinara ovog nekada{njeg tovi}, predsjednik Koordinacionog giganta bude poslano u penziju. odbora za penzionere i tehnolo{ki B. T. Svako od njih u prosjeku je trebao vi{ak.

Pravomo}na presuda
Rije~ je o Saneli Pokraj~i}, na ~ijem je imenovanju za ~lana Federalne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (FERK) iz reda hrvatskog naroda, i to umjesto Zdenka [imunovi}a, insistirala predsjednica FBiH Borjana Kri{to, ali o tome se nikada nije izjasnio Parlament FBiH. No, kako saznajemo, ministar energije, industrije i rudarstva Vahid He}o u dana{nji dnevni red sjednice Vlade uvrstio je privremeno imenovanje Sanele Pokraj~i} na 60 dana. Interesantno je da je Vlada skoro osam mjeseci od bora~kih protesta pred njenom zgradom u Sarajevu za danas predvidjela i razmatranje izvje{taja o {teti, utvr|ivanju vinovnika i prijedlogu za od{tetu u

Vlada FBiH: [teta na zgradi procijenjena na 306.059 KM

(Foto: Arhiv „Avaza“)

krivi~nom postupku protiv osumnji~enih. Kao {to je poznato, Kantonalno tu`ila{tvo obustavilo je istragu za navodno ru{enje ustavnog poretka protiv ~elnika ~etiri bora~ka udru`enja, ali, kako se navodi u izvje{taju, Op}inski sud u Sarajevu osudio je 17. septembra Mirzu Mu{anovi}a za „o{te}enje tu|e stvari i nasilni~ko

pona{anje tokom protesta“. U izvje{taju nije precizirano od koga Vlada treba tra`iti od{tetu, ali je {teta, prema sudskom vje{taku Fevziji Hajdaragi}u, procijenjena na 306.059 KM.

Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH

He}in prijedlog
Pred ministrima }e se na}i i prijedlog da zgrada u sarajevskoj ulici Titova 9a, poznatija kao Zgrada stranaka, bude predata Dr`avnom ministarstvu finansija, odnosno njegovom Sektoru za sukcesiju biv{e SFRJ, jer je Pravobranila{tvo BiH poslalo opomenu pred tu`bu, navode}i da se radi o dr`avnoj imovini. Tako|er, danas }e biti razmatrana i He}ina informacija o ranijim prijedlozima Vladinog smje{taja u zgradu „Elektroprivrede BiH“ u Sarajevu. Saznajemo, me|utim, da He}o namjerava predlo`iti odustajanje od seobe, ~ime bi se stavila ta~ka na ovu dugogodi{nju trakavicu. Podsjetimo da je ~ak bila predvi|ena i rekonstrukcija dijela zgrade EPBiH za smje{taj Vlade.
M. KUKAN

Mujezinovi} odustaje od privatizacije pet kompanija
Nakon {to je „Dnevni avaz“ otkrio da je premijer Mujezinovi} htio da Vlada danas raspravlja o privatizaciji pet kompanija u ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu, ~ime bi po~ela njihova kona~na prodaja, premijer iz SDA iznenada je promijenio mi{ljenje, pa }e s dnevnog reda najvjerovatnije ukloniti tu odluku. Ova informacija potvr|ena je „Avazu“ od izvora bliskog Vladi. Na bubanj je trebalo i}i po 67 posto dr`avnog kapitala u „Energoinvestu“, „Hidrogradnji“, „Unisu“ i „[ipad Export-Importu“ i 51 posto kapitala u Remontnom zavodu iz Travnika. Ovakav prijedlog izazvao je nevjericu i osudu javnosti, jer Vlada radi u tehni~kom mandatu i nedopustivo je da u tom periodu kre}e u prodaju va`nih preduF. V. ze}a.

Sutra imenovanje predsjednika Suda BiH
Visoko sudsko i tu`ila~ko suda Tihomir Lukes, Izo vije}e (VSTV) BiH donijet Tanki}, Nenad [eleda, Da}e sutra odluku o imenovavorin Juki} i Azra Mileti}. nju predsjednika Suda BiH, Svi kandidati su interpotvr|eno je Feni u Vije}u. vjuirani pro{log mjeseca i Naime, imenovanje ~elnika Podvije}e za predlaganje Suda BiH uvr{teno je na kandidata za upra`njena dnevni red naredne redomjesta u Sudu i Tu`ila{tvu vne sjednice VSTV-a. na nivou BiH dostavlja raNa konkurs, koji je za Kreso: ng-listu, a u nadle`nosti spomenutu pravosudnu po- Prijavila se VSTVBiH je dono{enje koziciju ranije raspisao na konkurs na~ne odluke o imenovanju VSTVBiH, prijavilo se {est kandi- nosilaca pravosudnih funkcija u data i to: aktuelna predsjednica Su- BiH, u ovom slu~aju - predsjednida BiH Medd`ida Kreso i sudije tog ka Suda BiH.

12

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

panorama

PRIJEDOR Biv{i konobar Zoran Mitrovi} ~etiri godine ima „novi“ posao

Ru{enje jedne od najstarijih zgrada u Vi{egradu

I moja djeca znaju da kopam po kontejnerima
Davno sam im objasnio da je sramota samo krasti
Sadr`aj kontejnera i to da li }e u njemu prona}i komad hljeba, garderobu, obu}u, neki metal koji mo`e prodati na crnom tr`i{tu sekundarnih sirovina... pe~atira svaki nadolaze}i dan Zorana Mitrovi}a (46), oca troje djece iz Peji}a kod Prijedora. Ovaj biv{i konobar s 18 godina radnog sta`a, nakon raspada firme i otkaza prije ~etiri godine pridru`io se ove}oj porodici „kontejnera{a“, ljudi kojima je kopanje po sme}u jedini izvor zarade. Priznaje da svoj novi „posao“ ni od kog vi{e ne krije, ~ak ni od vlastite djece, od kojih su dvoje u~enici ~etvrtog i devetog
(Foto: D. Stojni})

Nestaju tragovi burne pro{losti Vi{egrada

Po~elo ru{enje Kozine zgrade
U Vi{egradu je po~elo ru{enje jedne od najstarijih zgrada u ovom gradu koja je bila vlasni{tvo ^eha Jardo Koze. Izgra|ena je 1906. godine, kada je stigla i prva `eljeznica. Ovu gra|evinu u glavnoj ulici gra|ani su nazivali Kozina apoteka, jer je od vremena Austro-Ugarske pa sve do prije desetak godina u njenom prizemlju bila smje{tena apoteka. Ljubomir \urovi}, stari Vi{egra|anin, ka`e da je Koza bio diplomirani apotekar, a njegova apoteka prva u historiji Vi{egrada. - Ovu zgradu Koza je kupio od Jevrejina Jakoba Baruha, koji je u to vrijeme posjedovao ogromna {umska prostranstva u okolini Vi{egrada. Koza je ovu zgradu i dio imanja uz nju izgubio poslije Drugog svjetskog rata, postupkom nacionalizacije imovine - ka`e \urovi}. - Zgrada se nalazi u glavnoj ulici i naslonjena je na veliku ku}u Jakoba Baruha, najbogatijeg Jevrejina tog vremena. „Baruhovina“ je jo{ u upotrebi i u njoj stanuje nekoliko porodica, a Kozinu zgradu odavno je nagrizao zub vremena - pri~a profesorica knji`evnosti Divna Vasi}, koM. An. ja se bavi istra`ivanjem pro{losti Vi{egrada.

Zoranu Mitrovi}u je kopanje po sme}u jedini izvor zarade

Ponijem obilazi kontejnere

razreda jedne osnovne {kole iz Prijedora. - Davno sam im objasnio

[ta mi se (ne)svi|a u Zenici

Neophodna javna kuhinja
Murisa Mari}, predsjednica Udru`enja potro{a~a Prijedora, ka`e da su ljudi pored kontejnera i pravi odgovor na pitanje da li op{tini treba javna kuhinja. - Na to pitanje odgovor mo`e dati i oko 30-ak hiljada Prijedor~ana, nezaposlenih, penzionera, ljudi koji `ive od osnovne socijalne pomo}i. Javna kuhinja u ovom trenutku ima svoje opravdanje i svoje mjesto u sve i jednom gradu u BiH, pa i u Prijedoru. I to je pri~a u koju bi se trebali ravnopravno uklju~iti svi, po~ev od privrednika do trgova~kih lanaca, kako bi se ljudima pomoglo da pre`ive - kazala je Mari}eva.

„[apina“ humana rje{enja
- Nakon velikih poplava proteklih dana i izlijevanja rijeka u nekim gradovima na{e zemlje, ali i u dr`avama iz bli`eg okru`enja, jo{ vi{e mi se svi|a na{ Obalni bulevar, koji se pokazao kao dobar na~in za{tite grada od katastrofalnih poplava. Dopada mi se i rad Udru`enja za za{titu `ivotinja „[apa“, koje je pokazalo da se na human na~in mo`e rije{iti Tijana Sal~inovi}, problem pasa lutalica. Ne- studentica davno su ishodili i odluku o izgradnji azila za ove pse. Lijepo je {to smo dobili i studentski muzi~ki festival „Zenica zove“ - ka`e studentica Pravnog fakulteta TiV. B. jana Sal~inovi}.

da je sramota samo krasti. I razumjeli su. Tako da se vi{e ne ~ude kad im donosem neki d`emper, jaknu, cipele... Ne{to od tog prodam, a nesretan sam jedino kad u kontejneru nema ni{ta i kad se ku}i vra}am praznih ruku. A zna se i to desiti - pri~a Mitrovi}, koji se svaki dan, i zimi i ljeti, i kad je minus i `estok plus, na „posao“ dovozi biciklom. I to „ponijem“ kojim dnevno pre|e najmanje 30-ak kilometara. Na to da mo`e da se razboli i ne pomi{lja. Para da plati taj „luksuz“ nema, jer njegova peto~lana porodica,

koja ina~e nema ni zdravstveno osiguranje, ima sigurnih samo 130 KM dje~ijeg doplatka mjese~no. Ve}i dio tog novca odlazi na {kolovanje djece kojima Mitrovi} redovno pla}a i mjese~ni prijevoz do {kole. - Rekli su mi da sam zdrav i prav i da sebi tra`im posao. Navodno, nisam socijalni slu~aj. I tu je stavljena ta~ka. Volio bih da ima javna kuhinja iz koje bih djeci ponekad donio ne{to {to li~i na ru~ak - ka`e Zoran koji se u obilasku kontejnera ~esto sre}e sa sebi sli~nim.
M. ZGONJANIN

Formirana komisija za utvr|ivanje uzroka plavnog vala u Podrinju

Voda tekla ~ak i uzvodno
Stru~nu komisiju koja }e istra`iti uzroke plavnog vala koji je prije nekoliko dana potopio Podrinje, sa~injavat }e profesori doktori Vlatko Dolo~ek, Avdo Sofrad`ija, Zoran Mila{inovi}, Huso Hrelja, Munir Jahi}, Mehmed Jahi} i Aziz [unje, zatim diplomirani in`injeri ma{instva, geologije, geodezije i elektrotehnike Emir Avdi}, Enes Ramovi}, Enver Buza, Hilmo [ehovi} i Jusuf Krvavac, te diplomirani pravnik Enver Ad`em. Bh. eksperti odr`ali su prvi sastanak sa predstavnicima BPK Gora`de i op}ina Gora`de, Ustikolina i Fo~a. smije biti gore nego kao da tu nema brane. Ovdje je voda tekla ~ak i uzvodno i krivac je definitivno ljudski faktor - kazao je dipl. ing. elektrotehnike Jusuf Krvavac. - Ovdje je najmanje 70 posto krivac ljudski faktor. Evidentno je da su na Mratinju pustili veliku koli~inu vode, a sigurno je da je i dio akumulacije Vi{egrad povratnim talasom poplavio Kopa~e i Hubjere - istakao je emeritus Avdo Sofrad`ija, te dodao da Podrinje pre`ivljava ekocid i tokom uobi~ajenig rada HE Piva u Crnoj Gori, zbog oscilacija u vodostaju od 60 do Al. B. 160 centimetara.

Federalno takmi~enje osnovaca o minama

Odr`an prvi sastanak sa predstavnicima BPK i op}ina

Za pobjednike su obezbije|ene vrijedne nagrade

- Postoji generalno pravilo. Ako ste vi pogor{ali prirodni re`im voda, vi }ete

odgovarati i sve {tete morate nadoknaditi. Dakle, bilo kakvo ispu{tanje vode ne

Pobijedila ekipa USK
U Zavidovi}ima je odr`ano 12. federalno takmi~enje u~enika iz programa „Poznavanje opasnosti od mina“ koji se realizira pri organizacijama Crvenog kri`a. Organizator i doma}in takmi~enja bio je Crveni kri` Zavidovi}i, zahvaljuju}i ekipi Druge osnovne {kole, koja je pobijedila na nedavno odr`anom kantonalnom takmi~enju. Ekipe su nosile simboli~ne nazive cvije}a poput ru`e, orhideje, |ur|evka, karanfila. U~estvovalo je devet ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa Unsko-sanskog kantona, drugi su bili predstavnici Sarajevskog kantona, dok je tre}eplasirana ekipa Bosansko-podrinjskog kantona. Vrijedne nagrade za prva tri mjesta obezbijedio je generalni Ar. M. sponzor, Crveni kri` FBiH.

Sva|a u odborni~kim klupama Skup{tine op{tine Novo Gora`de

Smijenjen predsjedavaju}i SO Fuad Ma{i}
Zbog navodnog kr{enja odredbi Poslovnika o radu, izno{enja neistina u medijima, te ru{enja ugleda na~elnika Dalibora Ne{kovi}a, u Novom Gora`du smijenjen je predsjedavaju}i Skup{tine op{tine Fuad Ma{i}. Za njegovu i smjenu potpredsjednice Sanje Stani} iz PDP-a glasalo je osam odbornika iz SDS-a, SNSD-a, SDP-a i SRSRS-a. Za novog predsjednika SO Novo Gora`de izabran je Hamid Zirak iz SDPa, a za potpredsjednika Neboj{a Jankovi} iz SNSD-a. Odbornici Saveza SDA i SzaBiH, te PDP-a i NSRzB, pozivaju}i se na Poslovnik o radu kazali su da je smjena predsjedavaju}eg mogu}a samo u slu~aju kr{enja Ustava i zakona RS, dok se u drugim slu~ajevima pokre}e procedura opoziva. Ma{i} je najavio da bi ova pri~a mogla dobiti sudski epilog. Nakon {to su preglasani, odbornici Saveza SDA i SzaBiH, PDP-a i NSRzB napustili su sjednicu. Sva|a u odborni~kim klupama kulminirala je nakon {to je Fuad Ma{i} rukovodstvo op}ine optu`io za nestanak oko milion KM iz naknade za potopljeno zemlji{te, koju u op}inski bud`et upla}uje HE Vi{egrAl. B. ad.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

13

TE[ANJ Bra~ni par Randau iz [vedske poma`u Op}oj bolnici

Poklonili aparat od 10.000 KM
Pumpa za torakalnu drena`u namijenjena je prvenstveno pacijentima na Kantonalnom plu}nom odjelu
Iako ve} decenijama `ivi u [vedskoj Milena Randau nije zaboravila rodni kraj. Iz zahvalnosti prema osoblju Op}e bolnice u Te{nju, u kojoj se i danas lije~e njeni najbli`i, zajedno s mu`em Kjellom odlu~ila je pomo}i kupovinom vrijedne opreme. - Ovom donacijom od srca `elim da potaknem i druge ljude dobre volje da
Borcima je svaki vid pomo}i dobrodo{ao
(Foto: J. Had`i})

Bolji kvalitet lije~enja
- Ovaj aparat }e umnogome ubrzati i podi}i kvalitet lije~enja tako da je ovo zna~ajno kako za nas uposlenike, ali puno vi{e za pacijente ove ustanove - kazao je Rifat dr. Sejdinovi}, direktor Op}e bolnice Te{anj. u~estvuju svojim donacijama za pomo} bolesnicima kako bi u budu}nosti mnogim ljudima spasili `ivote i pomogli im da lak{e podnose dane u postelji - ka`e Milena. Rije~ je o pumpi za torakalnu drena`u vrijednoj 10.000 maraka. Namijenjena je prvenstveno pacijentima na Kantonalnom plu}nom odjelu koji zbrinjava oko 300.000 stanovnika ZDK, ali }e se koristiti i kod operativnih zahvata na drugim

Zeni~ko udru`enje poma`e ~lanove

Paketi za demobilisane borce
^lanovi Saveza demobilisanih boraca op}ine Zenica svom ~lanstvu kao vid pa`nje, ali i pomo}i u te{koj situaciji u kojoj se ve}ina njih nalazi, podijelili su 50 paketa prehrambenih proizvoda. - Novac za pakete osigurali smo iz svog fonda ali, na`alost, ima puno vi{e boraca kojima je i ovako skromna pomo} potrebna. Zato imamo u planu uskoro ponovo organizirati podjelu paketa, kako bi {to vi{e na{ih saboraca dobilo pomo} - ka`e nam jedan od vode}ih ljudi zeni~kog V. B. Udru`enja Mirsad Arukovi}.

[iri se Udru`enje nezaposlenih boraca ZDK

Nakon Zavidovi}a i Maglaja, formiraju ogranak i u Te{nju
Uposleni su se zahvalili donatorima

Pumpa za torakalnu drena`u

odjelima bolnice u Te{nju. Uposleni u te{anjskoj bolnici prigodno su zahvalili donatorima napominju}i kako }e novac pripremljen za

kupovinu pumpe za torakalnu drena`u usmjeriti za kupovinu druge neophodne opreme.
M. ^a.

Nakon skrnavljenja mezarja Trzna u @ep~u

Okrivljenima Naki}u i Pranji}u uslovna kazna od {est mjeseci
Roditelj jednog od po~inilaca izvinio se glavnom imamu i MIZ @ep~e
Pred Op}inskim sudom u @ep~u zavr{en je proces su|enja i izricanje pravosna`ne presude Marinu Naki}u (19) iz Golije{nice i Draganu Pranji}u (22) iz Donjeg Luga za krivi~no djelo skrnavljenja nadgrobnih spomenika u najve}em `epa~kom muslimanskom mezarju Trzna. Za skrnavljenje 13 ni{ana trzanskog mezarja na kojima su crnim sprejem na prvi dan katoli~kog Uskrsa, iscrtani usta{ki i fa{isti~ki znakovi, okrivljenim Naki}u i Pranji}u Op}inski sud u @ep~u izrekao je uslovnu kaznu. Naime, utvr|ena im je uslovna zatvorska kazna u trajanju od po {est mjeseci ukoliko u roku od dvije godine ne po~ine novo krivi~no djelo. - Osim samog po~injenog krivi~nog djela, nije bilo ote`avaju}ih okolnosti, dok su mladost po~inilaca, njihovo priznavanje izvr{enja krivi~nog djela i pokazano istinskom kajanje bile olak{avaju}e ~injenice koje su utjecale na stepen izre~ene kazne - ka`e Uzeir Kalabi}, predsjednik Suda. Odmah nakon izvr{enog krivi~nog djela, koje je zgrozilo cjelokupnu `epa~ku javnost, roditelj jednog od po~inilaca izvinio se glavnom imamu i MIZ @ep~e.
Na ni{anima bili iscrtani fa{isti~ki znakovi R. Ag.

Pro{log mjeseca osnovano Udru`enje nezaposlenih demobilisanih boraca ZDk, nakon zeni~kog formiralo je u me|uvremenu i ogranke u Zavidovi}ima i Maglaju, a, kako je ju~er najavljeno na press-konferenciji, u pripremi je i formiranje udru`enja u Te{nju. Ovo udru`enje formirano je zbog ka{njenja u isplati naknada za demobilisane borce, koje im ispla}uju njihove op}inske slu`be za zapo{ljavanje. (Foto: J. Had`i}) - Ne}emo odustati od na{e borbe, jer smo o{te}eni na Had`i{ehovi}: Ne}emo odustati sve na~ine. Dok su invalidi i porodice {ehida obuva}eni nekim zakonima, mi smo ostali jedina bora~ka populacija koju ne obuhvata nijedan zakon - kazao je Emir Had`i{ehovi} iz Maglaja. On je istakao da su se njihovi problemi posebno vidljivi u trenucima kada iz svojih mjesta moraju putovati na lije~enje u druge gradove. -To sam najbolje osjetio na svojoj ko`i. Po{alju me iz Maglaja u Te{anj, gdje mi u bolnici za {est snimaka naplate 120 KM, a niko ne pita imam li odakle platiti. Takva situacija nije kada do|emo na lije~enje u Zenicu. Ovdje nam V. B. ni{ta ne napla}uju - ka`e Had`i{ehovi}.

Bogat ulov ~lanova LD „Soko“ iz Maglaja

Tadija Antolovi} odstrijelio vepra kapitalca

Tvornica cementa Kakanj

Realiziran projekt u @eljeznom Polju

Proizvodnja duga 32 godine
Tvornica cementa Kakanj, nakon {estomjese~nog probnog rada, 15. decembra 1978. godine sve~ano je pu{tena u redovnu proizvodnju. U prvim godinama rada kapacitet Tvornice iznosio je 600.000 tona godi{nje. Najbolji rezultati u historiji rada i postojanja ostvaren je u 2008. godini kada je proizvedeno i na tr`i{te plasirano 770.000 tona cementa. Kroz pilot-projekt velike privatizacije u Federaciji BiH ve}inski dio Tvornice na me|unarodnom tenderu kupila je njema~ka kompanija „HeidelbergCement“. Ugovor o kupoprodaji izme|u Agencije za privatizaciju i „HeidelbergCementa“ potpisan je 21. jula 2000. godine. Tako je Tvornica cementa postala ~lanicom jednog od najve}ih svjetskih proizvo|a~a gra|evinskog materijala -“HeidelbergCement Grupacije“.
Az. S.

Prvi malinjaci pod protivgradnom za{titom
Prvi put u BiH zasadi maline za{ti}eni su protivgradnom za{titom. Naime, kroz projekt „Ostati i opstati u @eljeznom Polju“ Udruga poduzetnika i poslodavca @ep~e je u partnerstvu sa Udru`enjem poljoprivrednika „Proizvo|a~i maline - kooperanti“ @ep~e uspjela instalirati protivgradnu mre`u na 42.000 kvadratnih metara zasada maline. Uz ovaj projekt, instalirani su sistemi navodnjavanja na 69.000 kvadrata zasada. - Instalirana oprema pove}at }e prinos malina do 30 posto - kazao nam je dopredsjednik UPIP @ep~e Ivica ^uri}. A. D@.

^lanovi Lova~ke grupe „Lije{nica“ sa Tadijinim trofejom

Prvi snijeg i za lovce idealni uvjeti omogu}ili su ~lanovima Lova~kog dru{tva „Soko“ Maglaj uspje{an lov. U rejonu Sikole, dugogodi{nji iskusni lovac Tadija Antolovi} odstrijelio je vepra kapitalca te{kog od 160 do 180 kilograma. Proteklih nedjelja, ~lanovi Lova~ke grupe „Lije{nica“, Sekcije „Sikola“, primijetili su tragove vepra kapitalca, ali im je on stalno izmicao. Bilo ga je te{ko pratiti bez snijega. Nakon {to je pao snijeg, Tadija je ustrijelio trofejni primjerak. U ovoj lova~koj pri~i zna~ajnu ulogu odigrao je pas Vili, koji je tokom borbe sa veprom zadobio povrede koje je sanirao veterinar sa 16 {avova. Ulov je izazvao veliku pa`nju i mje{tana Krbe{a koji su se okupili da vide trofej N. B. vrijedan pa`nje.

14

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

crna hronika

GRA^ANICA Klanjane d`enaze poginulim mladi}ima

Dovo|enje optu`ene na sud: Danas presuda

(Foto: A. D`onli})

Kantonalni sud u Zenici

Nerazdvojni drugovi i u smrt oti{li zajedno
Muhamed Nuri} (25) i Besim Deli} (24) u trenu ostali mrtvi nakon {to je u njihov „golf“ udario drugi automobil koji im je oduzeo pravo prvenstva
Na mezarju [abu{a u Gra~anici i Deli}i u Sokolu kod Gra~anice, ju~er su u prisustvu velikog broja rodbine, kom{ija, prijatelja i poznanika obavljene d`enaze dvojici mladi}a, nerazdvojnim drugovima Muhamedu Nuri}u (25) i Besimu Deli}u (24). Njih dvojica su poginula u saobra}ajnoj nesre}i koja se prije tri no}i dogodila na regionalnom putu Gra~anica - Srnica, odnosno na raskrsnici ulica Gra~ani~kih gazija i Branilaca Kule Grada. Na automobil „golf 2“ kojim je upravljao nastradali Muhamed Nuri}, prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, oduzimanjem prava prvenstva, naletio je „renault megane“, kojim je upravljao Kenan H. (26) iz Gra~anice, s kojim se u automobilu nalazio Eldin J. (18), tako|er iz Gra~anice. Nuri} i Deli} smrtno su stradali na licu mjesta, a povrije|enom voza~u „renault meganea“ pomo} je ukazana na UKC-u u Tuzli, gdje se i dalje nalazi. - Kenan H. oduzeo je pravo prvenstva Nuri}u, nakon ~ega je do{lo do direktnog sudara s tragi~nim posljedicama. Putevi nam i dalje

Adisa Ga~i} progla{ena neura~unljivom
Vije}e Kantonalnog suda u Zenici, kojim je predsjedavao sudija Nermin Te{njak, ju~er je odr`alo glavni pretres u procesu protiv Adise Ga~i} (30), optu`ene da je 1. septembra na raskrsnici u Zenici automobilom usmrtila 70-godi{njeg biciklistu Vladimira Andrijevi}a. Iako je ju~er bilo najavljeno izricanje presude, ono je otkazano za danas. Tim vje{taka Neuropsihijatrijske klinike Sarajevo ocijenio je da je ona krivi~no djelo po~inila u stanju neura~unljivosti, te da nije bila svjesna doga|aja oko sebe. Vje{tak Abdulah Ku~ukali} naveo je da Adisa pati i da je bila lije~ena od hroni~ne paranoidne {izofrenije, te da je njen daljnji boravak i lije~enje potrebno vr{iti pod striktnim nadzorom i „klju~em“. Zamjenica glavnog tu`ioca ZDK Vesna Bjelo{evi} izmijenila je prvobitnu optu`nicu, prilagodiv{i je nalazima vje{taka, te je zatra`ila pritvaranje do pravosna`nosti, a potom i lije~enje u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa. Advokat optu`ene Sulejman Kapetanovi} zatra`io je da se lije~enje Ga~i} nastavi na klinici u Bernu, u [vicarskoj, gdje je ona boravila dvije godine u zatvorenom, te osam godina u poluotvorenom dijelu ustanove.
A. D@.

Smrskani automobil u kojem su bili poginuli (Foto: H. ^ali})

Nesre}a u lovu kod Nemile

Zikret ^olakovi} ranjen u lovu na divlje svinje
Na lokalitetu Soline, izme|u Loznika i Orahovice kod Nemile, preksino} se dogodila nesre}a u kojoj je te{ko povrije|en lovac Zikret ^olakovi} (31). Njega je u lovu ranio kolega Hidajet Isakovi}, nakon {to su zapo~eli gonjenje divljih svinja. Navodno je ^olakovi} bio bez pu{ke i gonio je divlje svinje prema ~eki s lovcima. Me|utim, pojavio se s pogre{ne strane tako da je Isakovi} zapucao iz sa~marice. Prema podacima iz bolnice, ^olakovi} je ranjen zrnima sa~me u sljepoo~nicu i ruku, te je odmah preba~en u Kantonalnu bolnicu Zenica te smje{ten na Odjel neurologije, gdje je operiran. Isakovi} je priveden i zadr`an u prostorijama za zadr`avanje radi kriminaliA. D`. sti~ke obrade.

uzimaju `ivote, sve ~e{}e mlade. Oblast saobra}aja svakim danom pokazuje svu svoju kompleksnost i slo`enost. Nepo{tivanje saobra}ajih pravila rezultira tragedijama. Policija poduzima sve {to mo`e, ali sama ne mo`e rije{iti ovaj problem kazao nam je ju~er Miralem Malki}, portparol MUP H. ^. TK-a.

Nuri} i Deli}: Bili nerazdvojni drugovi

Pala s mosta u Semizovcu

Iz rijeke Bosne izvu~ena 27-godi{njakinja
U koritu rijeke Bosne, ispod mosta na autoputu Zenica - Sarajevo, ju~er su u vogo{}anskom naselju Svrake prolaznici primijetili `ensku osobu koja se borila s nado{lom vodom. Intervencijom Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo - Ispostava Vogo{}a pru`ena joj je adekvatna pomo} te je promrzla `ena izvu~ena iz rijeke. Utvr|eno je da se radi o Ani R. iz Semizovca, `eni slabog zdravstvenog stanja, a koja je prema nezvani~nim izjavama u rijeku Bosnu najvjerovatnije dospjela padom s mosta na ulazu u Svrake, nekoliko stotina metara uzvodno od mjesta s kojeg je izvu~ena. Ona je kolima Hitne pomo}i prevezna u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje nam je potvr|eno da je 27-godi{njakinja u ovu ustanovu primljena oko 11 sati. Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, potvrdila nam je da pacijentici nisu konstatirane nikakve povrede. Bila je, kako je kazala, promrzla te je ugrijana, nakon ~ega je preba~ena na Psihijatriju. Istragom }e se utvrditi je li se radilo o padu ili o poku{aju samoubistva.
E. M.
(Foto: S. Jordamovi})

Vatrogasci izvukli promrzlu `enu

Povezice kod Kaknja

Sudar voza i kombija
Na pru`nom prijelazu u Povezicama kod Kaknja preksino} se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovali putni~ki voz koji saobra}a na relaciji Podlugovi - Zenica i kombi „fiat“ (115-E-066). Nije bilo povrije|enih osoba, ali je na kombiju pri~injena ve}a materijalna {teta. Prema informacijama s lica mjesta, poledica koja se nalazila na pru`nom prijelazu uzrok je ove nesre}e, a voza~ kombija u~inio je krajnji napor ne do|e do te`e nesre}e. Slu`benici PS Kakanj osigurali su lice mjesta, a do zavr{etka uvi|aja `eljezni~ki saobra}aj bio je u prekidu.
Az. S. Nije bilo povrije|enih
(Foto: A. Salihbegovi})

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

15

SARAJEVO Nakon dvije paljevine automobila i prijetnji smr}u

Advokat Zlatko Petrovi} zatra`io policijsku za{titu za sebe i porodicu
Biv{i ministar u Vladi KS smatra da su ataci na njega povezani s njegovim anga`manom u firmi „Ans Drive“ i tenderom u poslu vrijednom 22 miliona KM

Pri~injena materijalna {teta

(Foto: S. Saletovi})

Breka u Sarajevu

Namjerno zapaljen kafi} „Cabaco“
U ulici Himze Polovine u sarajevskom naselju Breka preksino} u 19.50 sati do{lo je do po`ara na kafi}u „Cabaco“, vlasni{tvo Mithata Bunje iz Sarajeva. Po`ar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Povrije|enih nije bilo, dok je u objektu nastupila materijalna {teta. Uvi|aj su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a. Konstatirano je da je nepoznata osoba namjerno izazvala po`ar. Slu`benici policije nastavljaju aktivnosti na dokumentiranju naveB. C. denog doga|aja.

Han-Bila kod Travnika

Automobil oborio staricu
„Opel astra“ zapaljena 23. septembra „Alfa romeo“ koji je stradao preksino}

Sinu sarajevskog advokata Zlatka Petrovi}a preksino} je u 19.35 sati u ulici Ilije Engela u sarajevskom naselju Otoka namjerno zapaljen automobil „alfa romeo“. Povrije|enih nije bilo, a vozilo je u potpunosti izgorjelo. Zbog ranijih de{avanja Petrovi} je zatra`io policijsku za{titu za sebe i svoju porodicu.

Fizi~ki ugro`eni
Advokatu Petrovi}u je 23. septembra ove godine bio zapaljen automobil „opel astra“, dok su mu 15. septembra poslate prijetnje smr}u. Najnoviji doga|aj unio je nemir u porodicu Petrovi}, zbog ~ega se biv{i ministar u Vladi Kantona Sarajevo obratio saop}enjem za javnost. U saop}enju navodi svoje uvjerenje da su ovi doga|aji direktno povezani s njegovim anga`manom u firmi „Ans Drive“ Sarajevo u predmetu javne nabavke, odnosno izvo|enja radova na adaptaciji zgrade „Elektroprivrede“ u ulici Zmaja od Bosne za potrebe Vlade FBiH, pri ~emu je vrijednost radova procijenjena na 22 miliona maraka. - Na osnovu dokumena-

ta koje sam naa samim tim i naveo u hronodle`ni policijski lo{kom pregleorgani, nisu u~inidu doga|aja, li ni{ta na otkrivasmatram da su nju i gonjenju prijetnje i akti po~inilaca ovih protiv sigurno- Petrovi}: Zastupanje krivi~nih djela. - To me dosti moje poro- po zakonu dice instruisani od strane Mirsada Prohi}a, direktora firme „MiproGradnja“ d. o. o. Ilija{, u saradnji s odre|enim struktuU hronolo{kom preglerama javnog preduze}a du doga|aja koji je izradio „Elektroprivreda“. Ovo saadvokat Zlatko Petrovi} op}enje za javnost pi{em iz navodi se da mu je prijete}a razloga {to sam u konkreporuka poslata i prvi put tnom predmetu anga`ovan vozilo zapaljeno nakon {to kao advokat i vr{im iskljuje sedmog septembra Sud ~ivo svoju profesionalnu BiH donio presudu po du`nost zastupanja moga tu`bi koju je podnijela klijenta na bazi zakona, a {to „MiproGradnja“ protiv me, o~igledno, dovodi u sirje{enja Ureda za `albe BiH tuaciju da moja porodica i ja od 10. marta ove godine, budemo fizi~ki ugro`eni. kojim odbija tu`bu i ~ime Najnoviji doga|aji su unijerje{enje od 10. marta 2010. li apsolutni nemir i strah kagodine postaje izvr{no. Urko meni tako i ~lanovima ed za `albe je 10. marta prmoje porodice, pogotovo iz ihvatio `albu firme „Ans saznanja da je moj sin od strDrive“ i predmet je vra}en ane u~inioca ovog krivi~nog na ponovni postupak. U djela pra}en - navodi se u Petrovi}evom saop}enju. vodi do zaklju~ka da postoji sprega izme|u „MiproSprega s vla{}u Advokat isti~e da ga pla{i Gradnje“ i pojedinaca u vla{to i pored vi{e nego jasnih sti. Pitam se da li }e moje dokaza, nadle`no tu`ila{tvo, mrtvo tijelo ili tijelo nekog

od ~lanova moje bli`e porodice biti dovoljan impuls za Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo da u~ini ne{to po ovome pitanju. Ovo je krik o~ajnog ~ovjeka koji samo `eli da institucije ove dr`ave izvr{e svoju zakonsku obavezu -

Na lokalnom putu u mjestu Han-Bila - Rudnik kod Travnika prekju~er se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj je Mirza T. iz Travnika upravljaju}i vozilom „fiat marea“ (K91-M-852) udario pje{akinju Umiju A. (74) iz

Han-Bile kod Travnika. U nezgodi je Umija A. zadobila te`e tjelesne povrede. Uvi|aj su obavili istra`itelji Odjela kriminalisti~ke policije Policijske uprave Travnik. Istraga je u toku.

Li{nja kod Prnjavora

Odbjegli zatvorenik uhva}en u zagrljaju ljubavnice

Hronologija de{avanja
tom rje{enju je navedeno da konzorcij „MiproGradnja“ ne ispunjava tenderske uvjete po osnovu referensi. Najnovija paljevina desila se, kako je prikazao Petrovi}, nakon {to je tre}eg decembra Ured za `albe BiH donio nalog da JP „Elektroprivreda“ u roku od 15 dana kona~no donese svoju odluku o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, a nakon {to je 11. decembra odaslato saop}enje svim {tampanim i elektronskim medijima u BiH o malverzacijama „MiproGradanje“ i „Elektroprivrede“. zaklju~uje Petrovi}. Portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu Jasmina Omi~evi} ju~er nam je kazala da je Tu`ila{tvu dostavljen operativni materijal vezano za prijetnje i paljenje automobila advokatu Petrovi}u u septembru ove godine. - Tim povodom saslu{an je o{te}eni, a po nalogu nadle`nog tu`ioca, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo izvr{ili su i druge operativne radnje, tako da se u ovom predmetu a`urno postupa. Me|utim, u ovom trenutku, iz stanja u spisu ne proizilaze dokazi koji bi upu}ivali u osnove sumnje da je odre|ena osoba po~inila predmetna krivi~na djela - kazala nam je B. C. Omi~evi}.

KPZ Tunjice: Vra}en na izdr`avanje kazne

Mirsad Prohi} osudio napade
O{tro osu|uju}i napade na advokata Petrovi}a, Mirsad Prohi}, direktor „MiproGradnje“, u telefonskom razgovoru kategori~ki je negirao da ima bilo kakve veze s posljednjim de{avanjima. Prohi}: @ele - Zvali su me i uni{titi drugi novinari i vje- privrednike rujte mi da sam iznena|en zbog svega, jer ja s tim nemam nikakve veze, a pogotovo me ne interesira advokat Zlatko Petrovi}. Mi smo ~ak bili i prijatelji dok je bio ministar u Vladi KS. Svi se mi borimo da dobijemo posao. Mi smo bili najpovoljniji ponu|a~ na tenderu i tri puta nas je 16 ~lanova komisije u „Elektroprivredi“ izabralo. Zakon dozvoljava svakome da se `ali i tu je Sud da donese odluku o tome. Mi smo dosta imali pritisaka od Stranke demokratske akcije. Najve}e zlo su stranke koje `ele uni{titi privrednike - kazao nam je Prohi}.

Goran Tomi} (30) iz Tesli}a, koji je pro{log vikenda pobjegao iz zatvora na Tunjicama, gdje je izdr`avao zatvorsku kaznu, uhap{en je u prnjavorskom selu Li{nja i vra}en je u zatvor. Kako saznajemo, Tomi} je nakon isteka radnog vremena u zatvorskoj pilani uzeo taksi i krenuo put Li{nje, ta~nije prema ku}i Linde Sen~uk, s kojom je u ljubavnoj vezi. Vidjev{i da se Tomi} nije vratio u zatvorski paviljon, za njim je zapo~ela potraga koja je trajala svega nekoliko sati. Zatvorska policija, znaju}i za Tomi}evu ljubavnicu i mjesto njenog prebivali{ta,

pretpostavila je da se Tomi} uputio ka Li{nji, o ~emu su obavijestili Policijsku stanicu u Prnjavoru, nakon ~ega je uslijedila zajedni~ka akcija, koja je urodila plodom. - Pretpostavke da se Tomi} nalazi kod svoje djevojke, koja je ina~e rastavljena i ima dvoje maloljetne djece, bile su ta~ne. Tomi} je uhap{en u Lindinoj ku}i i potom odmah vra}en na izdr`avanje kazne - rekao nam je izvor blizak istrazi. Ina~e, Goran Tomi} ima podeblji dosje zbog razbojni{tava i kra|a automobila, zbog ~ega je vi{e puta D. ^. osu|ivan.

[anti}i kod Viteza

Autobusom usmrtio pje{akinju
Pedesettrogodi{nja `ena ~iji su inicijali A. [. poginula je ju~er u [anti}ima kod Viteza kada je u nju udario autobus, saop}eno je iz MUP-a SBK. Do nesre}e je do{lo u 11.25 sati kada je autobus sarajevskog „Centrotransa“, kojim je upravljao voza~ V. F., udario pje{akinju A. [. (53), koja je na licu mjesta ostala mrtva.

Ocjene analiti~ara Bundesbanka

Njema~ki oporavak na solidnim temeljima
Njema~ka privreda usporit }e u sljede}e dvije godine nakon {to se sna`no oporavila od recesije, objavila je ju~er njema~ka centralna banka, javlja Hina. U najnovijem izvje{taju Bundesbank prognozira da bi rast najve}e evropske ekonomije trebao usporiti sa 3,6 posto u ovoj godini na 2 posto u 2011., a potom na 1,5 posto u 2012. Pri tome analiti~ari Bundesbanka isti~u da je njema~ka privreda sada sna`na, nakon pro{logodi{nje o{tre recesije, izdvajaju}i izvoz kao klju~nu pokreta~ku snagu, ali i solidnu privatnu potro{nju. - Na~in na koji je njema~ka ekonomija pro{la test izdr`ljivosti u 2009. pokazuje da njen oporavak po~iva na solidnim temeljima - saop}ila je banka.

16

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

biznis

SVJETSKE BERZE SAD i Kina probudile optimizam

Rekord evropskih indeksa
Pozitivna kretanja na tr`i{tu kapitala u Velikoj Britaniji, Njema~koj i Francuskoj
Cijene dionica u Evropi porasle su na najvi{i nivo za proteklih 26 mjeseci, jer su dobri ekonomski pokazatelji u Kini i SAD podstakli investitore na riskantnije poslove i ve}u tra`nju vrijednosnih papira, prenosi Reuters. Panevropski indeks akcija - FTSEurofirst 300 - oja~ao je u ranoj prijepodnevnoj trgovini za oko pola procenta, na 1131,12 poena, {to je bio nov, najvi{i nivo tog indikatora od septembra 2008. godine, kada je izbila finansijska kriza. Taj indeks od po~etka ove godine napredovao je za pribli`no osam procenata. Reuters navodi da su me|u kompanijama ~ije su dionice najvi{e poskupjele bili rudnici i proizvo|a~i automobila, nakon procjene da }e se tra`nja vozila idu}e godine uve}ati. Vode}i nacionalni indeksi dionica u Velikoj Britaniji, Njema~koj i Francuskoj tako|er su tokom po~etne trgovine bili u blagom plusu.

Berzanski barometar za 13. 12. 2010. godine

Euro/dolar 1,3350 Nafta 89,13 po barelu Zlato 1.396,60 $ po unci 1,78% 0,93% 0,89%

Frankfurt: Sedmica po~ela s rastom cijena dionica

Trgovano za 160.817 KM

Energopetrol dobitnik dana
Na Sarajevskoj berzi ju~er je u sklopu 69 transakcija ostvaren promet od 160.817 maraka, u okviru ~ega su vlasnike promijenila 39.593 vrijednosna papira. Najve}i rast vrijednosti imale su Energopetrolove dionice, od 6,23 posto, a pad Rudnika mrkog uglja Banovi}i, od 5,41 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,48

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,48% 0,78% 0,06% 1.418,99 912,75 892,24

posto, na 1.418,99 poena, glavni indeks SASX-10 porastao je za 0,78 posto, na 912,75 poena, a u blagom porastu je i indeks primarnog tr`i{ta SASX-30 za 0,06 posto i sada iznosi 892,24 poena.

Kursna lista SASE na dan 13. 12. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,02 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 5,01 ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO2,99

0,04 0,44
KOTACIJA FONDOVA

1.735 1.209 19.357

24.316,06 6.057,83 57.821,85

9 3 17

-0,77
OBVEZNICE FBiH

FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C97,01 FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D94,01 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO RMU BANOVICI DD BANOVICI TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 55,00 26,89 35,00 25,00

0,00 0,01
PRIMARNO TR@I[TE

2.755 5.426 270 165 316 183

2.672,63 5.100,98 14.859,80 4.436,85 11.060,00 4.575,00

1 1 4 3 4 1

1,85 0,94 -5,41 -3,85

Promet od 291.507 KM

Banjalu~ka Tr`nica najlikvidnija
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 87 transakcija ostvaren promet od 291.507 maraka, a najve}i je obavljen akcijama banjalu~ke Tr`nice, u iznosu od 75.990 maraka, uz pad vrijednosti od 0,67 posto u odnosu na prethodno trgovanje.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,49% 2,58% 946,46 1.597,50

Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,49 posto, na 946,46 poena, a indeksa fondova FIRS za 2,58 posto i iznosi 1.597,50 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 13. 12. 2010.
Naziv emitenta
R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK TR@NICA AD BANJA LUKA RS - izmirenje ratne štete 3 RS - stara devizna štednja 3

Prosje~na cijena
0,24 1,49 36,0326 80,70

Promjena u%
9,09% -0,67% 0,09% -0,12%

Maks. cijena
0,24 1,49 36,17 80,70

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,24 1,49 36,0052 80,70 4,00 48.731,52 75.990,00 22.152,06 16.259,44 6.211,00

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE ZIF ZEPTER FOND AD BANJA LUKA 4,08 2,00% 4,10

globus

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

17

REGION Srbijanski ministar demantira za „Avaz“ napise medija

Da~i}: Ne}u biti novi srbijanski premijer
Ministar unutra{njih poslova Srbije glupostima nazvao tvrdnje da mu je Demokratska stranka spremna ustupiti premijersku fotelju
„Ma, to su gluposti“, komentirao je novinaru „Dnevnog avaza“ tokom ju~era{nje posjete Sarajevu srbijanski ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} napise beogradskog dnevnika „Blic“ da je srbijanska Demokratska stranka spremna zamijeniti dosada{njeg premijera Mirka Cvetkovi}a i na njegovo mjesto postaviti Da~i}a. Navode „Blica“, objavljene ju~er, ina~e, istog dana prenijele su sve regionalne agencije i portali. kao dokaz da socijaliste smatraju strate{kim partnerima. Pregovori o rekonstrukciji Vlade, kako se navodi, trebali bi po~eti odmah poslije strana~kih izbora u Demokratskoj stranci u drugoj polovini decembra.

Ta~i: ^estitao „na velikoj pobjedi“

(Foto: AP)

Izbori na Kosovu

Ta~i proglasio pobjedu
Prema izlaznim anketama koje prenose agencije, na kosovskim parlamentarnim izborima odr`anim u nedjelju pobijedila je Demokratska stranka Kosova premijera Ha{ima Ta~ija (Hashim Thaci). Po izlaznoj anketi koja je provedena na uzorku vi{e od 2.000 bira~a, Demokratska stranka Kosova Ha{ima T a~ija osvojila je 31 posto glasova, a Demokratska liga Kosova Ise Mustafe 25 posto glasova. Premijer Kosova Ha{im Ta~i proglasio je pobjedu svoje stranke na izborima. - ^estitam na velikoj pobjedi, kosovski demokrati. Ovo je pobjeda demokratskih i evroatlantskih vrijednosti. Danas je izra`ena i jasno pokazana volja kosovskog naroda, danas se ~uo glas evropskog Kosova, evroatlantskog Kosova - poru~io je Ta~i svojim pristalicama. Rije~ je o prijevremenim izborima raspisanim nakon {to je u septembru predsjednik dr`ave Fatmir Sejdiu podnio ostavku kada je Ustavni sud zaklju~io da je prekr{io Ustav obna{aju}i istodobno tu du`nost i du`nost predsjednika stranke Demokratske lige Kosova (LDK). Kako se Demokratska stranka Kosova (DSK) premijera Ha{ima Ta~ija i LDK nisu mogli dogovoriti o tome ko }e biti novi {ef dr`ave, predsjednik Parlamenta Jakup Krasni}i (Krasniqi), po Ustavu privremeni predsjednik, raspisao je nove izbore.

Dokaz o partnerstvu
List navodi da je vladaju}a Demokratska stranka (DS) predsjednika Srbije Borisa Tadi}a spremna fotelju aktuelnog premijera Mirka Cvetkovi}a ustupiti Ivici Da~i}u

Poruka Cvetkovi}a
Izvori „Blica“ tvrde da je Mirko Cvetkovi} ve} u ne-

Dragojevi} u{ao u SPS
Socijalisti su prekju~er ponovo za predsjednika izabrali Ivicu Da~i}a, koji je bio i jedini kandidat za lidersku poziciju u stranci. Usvojeni su novi program i Statut stranke, u kojem se isti~e orijentacija ka demokratskoj ljevici. Srbijanski reditelj Sr|an Dragojevi}, ovda{njem ~itateljstvu poznat po filmovima „Nismo mi an|eli“ i „Lepa sela, lepo gore“, u{ao je u Glavni odbor SPS-a, nekada{nje Milo{evi}eve stranke. Dragojevi} se tako pridru`io kolegi na filmu Velimiru Bati @ivojinovi}u, koji je ve} stari aktivista stranke, a njegovi politi~ki stavovi su bh. javnosti dobro poznati. Od poznatih li~nosti tu su jo{ stonoteniser Aleksandar Karaka{evi}, rukometa{ica Svetlana Kiti}, nekada{nji atleti~ar Frano Mihali}. Dragojevi} je izbjegavao novinare i odgovor na pitanje za{to se strana~ki anga`irao.
Da~i}: Odbacio tvrdnje beogradskog „Blica“

Dragojevi}: Pridru`io se @ivojinovi}u

koliko navrata poru~ivao da ne mo`e voditi Vladu u kojoj svi „tr~e“ u Predsjedni{tvo na Andri}ev vijenac, pa je stav DS-a navodno da bi funkciju trebalo ponuditi Ivici Da~i}u kao jednom od lidera vladaju}e F. K. koalicije.

Nacionalisti~ki incident u Hrvatskoj

Ko{arka{i Partizana kamenovani u Zadru
Autobus u kojem su bili ko{arka{i beogradskog Partizana kamenovan je u nedjelju nave~er u Zadru, a trener ovog tima Vlada Jovanovi} lak{e je povrije|en. Nepoznati po~inioci napravili su sa~eku{u srbijanskim ko{arka{ima koji su u slu`benom autobusu Ko{arka{kog kluba Zadar krenuli ka aerodromu Zemunik. Huligani su u dijelu grada Bili Brig zasuli kamenicama i drugim predmetima autobus koji je skoro u potpunosti uni{ten, a trener Jovanovi} zadobio je povrede lica od kamena koji je pogodio prozor. Napad se dogodio odmah po zavr{etku utakmice izme|u Zadra i Partizana koju je doma}i tim dobio. - Kada smo krenuli iz hale autobus je pogo|en s dva kamena. Jedan je razbio staklo i pogodio Vladu Jovanovi}a u lice. Sre}om, samo ga je okrznuo, tako da mu je lice malo isje~eno i nate~eno - rekao je za B92 sportski di-

Iz Zagreba upu}en zahtjev za izru~enje, Kosor u Be~u

Optu`nica protiv Sanadera jo{ uvijek nije spremna
Direktor USKOK-a Cvitan potvrdio da je istraga pro{irena i na aferu „Hypo banka“
Hrvatsko ministarstvo pravosu|a uputilo je ju~er austrijskim vlastima zahtjev za izru~enje biv{eg premijera Ive Sanadera i svu potrebnu dokumentaciju, doznaje se u Ministarstvu pravosu|a RH. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor otputovala je ju~er u kra}u posjetu Be~u. No, radi se o mnogo ranije planiranoj posjeti, radnom ru~ku s austrijskim kolegom kancelarom Vernerom Fajmanom (Werner Faymann). Me|utim, nakon {to je biv{i {ef hrvatske vlade Sanader uhap{en pro{le sedmice u Austriji, planirane teme o ~lanstvu u EU i bilateralnoj saradnji ustupile su prostor temi izru~enja nekada{njeg lidera njenog HDZ-a. Direktor Ureda za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) Dinko Cvitan izjavio je ju~er da je Sanaderova imovina blokirana i da je hrvatsko tu`ila{tvo jo{ daleko od podizanja optu`nice. Cvitan je za zagreba~ku televiziju „Nova TV“ rekao da je hrvatsko dr`avno tu`ila{tvo jo{ daleko od podizanja optu`nice protiv Sanadera, jer „istragu treba dovr{iti, ispitati veliki broj svjedoka, provesti knjigovodstveno vje{ta~enje i tek onda razgo(Foto: Reuters)

U napadu povrije|en trener Vlada Jovanovi}

rektor crno-bijelih Dragan Todori}. Igra~i Partizana su drugim prijevoznim sredstvom nastavili put do aerodroma Zemunik, a zadarska policija izvr{ila je uvi|aj. Odmah po saznanju o nemilom doga|aju oglasio se Boris Marin, predsjednik Zadrove navija~ke grupe „Tornado“, navode}i da njihovi navija~i s tim ~inom nemaju nikakve veze.

Hrvatska premijerka u susretu s kolegom Fajmanom u Be~u

Zanimljiv i austrijskim vlastima
Austrijska vlada, koja je njegovala veoma bliske odnose sa Sanaderom, posebno Narodna partija (OVP), `eljela bi da se ovaj „problem“ {to prije rije{i. Ina~e Sanadera smatraju jednom od klju~nih li~nosti u aferi „Hypo banka“, pa je i za austrijske vlasti veoma zanimljiv u rasvjetljavanju tog slu~aja.

varati o podizanju optu`nice“. Na pitanje o mogu}em pro{irenju istrage i na aferu „Hypo banka“, Cvitan je potvrdio da se vodi istraga i ocijenio da su za njih va`ne samo utvr|ene ~injenice i dokazi kojima raspola`u i da }e u skladu s tim donositi odluku. Sud u Salcburgu odredio je Sanaderu ekstradicioni

Snijeg u ju`noj Dalmaciji
Snijeg je preksino} padao na krajnjem jugu Dalmacije, pa su u njemu mogli u`ivati stanovnici poluootoka Pelje{ac i otoka Kor~ule i Mljeta. U mjestu Orebi} napadalo je deset centimetara snijega, izvje{tavaju lokalni mediji. Snijeg je pao i na podru~ju Plo~a gdje ga ima oko pet centimetara, dok je visina snje`nog pokriva~a van grada oko 20 centimetara. Posljednjih nekoliko zima snijeg na Jadranu, ~ak ni na jugu, nije nepoznanica. Ranijih zima pod snijegom su bili Pula, Zadar, pa i Dubrovnik.

pritvor u trajanju do 14 dana, a za sada je izostalo izja{njavanje nekada{njeg {efa hrvatske vlade da li je spreman na pojednostavljeni postupak izru~enja. Ako on pristane na ekstradiciju, ovaj proces }e trajati kra}e, a ako se tome usprotivi, proces bi mogao trajati nekoliko sedmica.

18

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

19

Ukratko

AMSTERDAM Uhap{en na osnovu ameri~ke dojave

Latvijac seksualno zlostavljao najmanje 50 djece u jaslicama!
Istraga o zlo~inima Roberta M. jo{ je u toku, a strahuje se da }e broj djece rasti, pa je objavljena i njegova fotografija da bi roditelji bili upozoreni na mogu}e `rtve
Holandska policija saop}ila je ju~er da je uhap{en 27-godi{nji Robert M. latvijskog porijekla osumnji~en za seksualno zlostavljanje 50 djece u Centru za brigu o djeci u Amsterdamu i zbog distribucije dje~ije pornografije. Osumnji~eni, koji je uhap{en 7. decembra, radio je na odre|eno vrijeme u jaslicama u holandskoj prijestonici od februara 2007. godine, ali je putem interneta objavljivao oglase za posao bejbisitera. la od jedne do ~etiri godine, a objavljena je i njegova fotografija - da bi roditelji bili upozoreni na mogu}e `rtve. - Trenutno ne znamo koliko je djece zlostavljao uhap{eni - rekao je Bolar.
(Foto: AP)

Italijanski premijer odr`ao ju~er govor u Senatu, dan prije odluke

Glasanje o povjerenju Berluskoniju
RIM - Italijanski premijer Silvio Berluskoni, uo~i dana{njeg glasanja u Senatu o povjerenju njegovoj vladi, pozvao je poslanike da ne ugro`avaju vladu zbog uskogrudih politi~kih interesa. Berluskoni je istakao da je Italiji potrebna „operativna konstantnost“ i da bi svrgavanjem vlade na ~ijem je ~elu do{lo do „mra~ne krize“. - Mogu s apsolutnom sigurno{}u kazati da Italija nije dio ekonomskih problema u Evropi, ve} je postala dio rje{enja - naglasio je Berluskoni. Vi{e desetina hiljada pristalica opozicije mar{iralo je tokom vikenda ulicama Rima, uo~i glasanja o povjerenju vladi. Uz podr{ku politi~kih saveznika stranke Sjeverna liga, Berluskoni ima dovoljnu podr{ku u Senatu, ali mu glasovi nedostaju u Donjem domu parlamenta nakon {to je predsjedavaju}i tog tijela \anfranko Fini u julu raskinuo partnerstvo. Finiju se tada pridru`ilo oko 40 poslanika, ~ime je Berluskoniju uskra}ena apsolutna ve}ina u Donjem domu parlamenta.

O`enjen mu{karcem
Prema dosada{njim saznanjima, Robert M. je rodom iz Latvije. Holandsko dr`avljanstvo dobio je 2004. godine nakon {to se o`enio Holan|aninom. Njegov suprug je tako|er uhap{en i tereti se za posjedovanje pornografskog sadr`aja. Za isti zlo~in uhap{en je jo{ jedan njihov partner, neimenovani 37-godi{njak, a prema navodima policije, njih dvojica se ne terete za seksualno zlostavljanje djece, prenio je „Dutch News“.

Prepoznat na TV-u
Istraga o ovom slu~aju je pokrenuta nakon {to su snimci dje~ije pornografije prona|eni u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Tamo{nja policija utvrdila je da {okantni snimci potje~u iz Holandije i zatra`ila pomo} evro-

Robert M.: Distribuirao i dje~iju pornografiju

pskih kolega. Nakon {to su isti snimci objavljeni u jednoj emisiji na holandskoj televiziji, `rtva je identificirana, a zlostavlja~ uhap{en. [ef policije u Amsterdamu Bernard Velten rekao je

da je uhap{eni osumnji~en za zlostavljanje izme|u 30 i 50 djece, ali je istakao da je istraga jo{ u toku. Dr`avni tu`ilac Herman Bolar izjavio je da je uhap{eni osumnji~en za zlostavljanje djece, koja su ima-

Njema~ki ministar u Afganistanu
BERLIN - Njema~ki ministar odbrane Karl-Teodor cu Gutenberg doputovao je ju~er u nenajavljenu posjetu Afganistanu, u sjeverni dio zemlje, gdje su stacionirane njema~ke trupe, saop}io je portparol ministarstva. - Ministar je u pratnji supruge Stefani doputovao u Mazar-i-[arif, sjedi{te komande u regionu „Sjever“, a potom }e posjetiti vojni kamp u Kunduzu - dodao je portparol.

Istraga o teroristi~kom napadu u [tokholmu

Samoubica studirao i `ivio u Londonu
Tajmur Abdel Vahab, koji je izvr{io samoubila~ki napad u [tokholmu, naveo je u svom testamentu da je djelovao na podsticaj organizacije „Islamska dr`ava Iraka“, koja je ira~ki ogranak El-Kaide, objavio je Ameri~ki centar za pra}enje islamskih stranica (SITE). U svom testamentu Tajmur Abdel Vahab, ~iji je identitet objavila islamska stranica Chumuh al-islam kao i niz njegovih fotografija, naveo je da je ispunio obe}anje dato organizaciji „Islamska dr`ava Iraka“. U septembru 2007. godine organizacija je objavila saop}enje svog {ef Abu Omara el-Bagdadija u kojem on poziva na osvetu protiv [vedske zbog uvredljivih karikatura poslanika Muhammeda, a. s. On je obe}ao finansijsku nagradu onome ko ubije {vedskog karikaturistu Larsa Vilksa. Britanska policija saop}ila je ju~er da je izvr{en pretres u Bedford{iru, grofoviji na sjeveru Londona gdje je `ivio Tajmur Abdel Vahab. Chumuh al-islam tvrdi da je samoubica studirao sportsku terapiju na univerzitetu u Bedford{iru, u Lutonu, 50 kilometara sjeverno od Londona, gdje je i `ivio posljednjih godina, objavili su „The Guardian“, „The Daily Mail“ i „The Daily Telegraph“. „Daily Telegraph“ pi{e da je Vahab 1992. godine iz Bagdada oti{ao u [vedsku, a zatim 2001. na studij u Veliku Britaniju. Njegova supruga i dvoje djece jo{ `ive u Lutonu, objavili su „Daily Mail“ i „Daily Telegraph“. Britanske vlasti odbile su komentirati ove informacije. Dvije eksplozije dogodile su se u trgova~kom centru [tokholma gdje je veliki br-

Gutenberg stigao u dru{tvu supruge Stefani (Foto: AP)

Nevrijeme u Egiptu odnijelo 18 `ivota
KAIRO - U uru{avanju zgrada i saobra}ajnim nesre}ama, uzrokovanim pje{~anim olujama, ki{nim padavinama i jakim vjetrovima, {irom Egipta poginulo je 18, a povrije|eno vi{e desetina ljudi, javili su ju~er dr`avni mediji. „Al ahram“ pi{e da je usljed lo{ih vremenskih uvjeta 18 osoba izgubilo `ivot u nekoliko saobra}ajnih nesre}a, uklju~uju}i i incident kada je semafor pao na ulicu.

(Foto: AP)

Pretres ku}e teroriste u Bedford{iru, grofoviji na sjeveru Londona

oj ljudi bio u predbo`i}noj kupovini. Slu`be su utvrdile da je jedna osoba mrtva i

da je to navodni izvr{ilac neuspjelog napada, a da su dvije osobe ranjene.

Ameri~ki diplomata i dalje kriti~no

Holbruk ponovo operiran
Specijalni ameri~ki predstavnik za Afganistan i Pakistan Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke, 69) i dalje je u kriti~nom stanju nakon {to je 10. decembra podvrgnut operaciji zatvaranja puknute aorte. Holbruku je pozlilo u zgradi Stejt departmenta i primljen je u obli`nju bolnicu „D`ord` Va{ington“. Portparol Stejt departmenta Filip Krouli rekao je da su ljekari izvr{ili jo{ jednu intervenciju kako bi mu pobolj{ali cirkulaciju te da je Holbruk i dalje u kriti~nom stanju. Stru~njaci navode da je Holbrukovo stanje poznato kao „disekcija aorte“, {to nosi rizik ozbiljnih komplikacija poput mo`danog i sr~anog udara i prestanka rada bubrega. Cijepanje aorte mo`e zaustaviti dotok krvi u mozak, srce, ruke, noge, bubrege i crijeva, i izazvati krvarenje u kesici oko srca, {to ote`ava pumpanje krvi.

Porodice ribara u `alosti nakon vijesti

(Foto: AP)

Potonuo brod u vodama Antarktika
VELINGTON - Pet osoba utopilo se kada je u vodama Antarktika potonuo ju`nokorejski ribarski brod sa 42 ~lana posade, saop}ile su novozelandske pomorske vlasti koje ocjenjuju da nakon {to je spa{eno 20 ljudi nema vi{e nade da }e biti prona|eno jo{ pre`ivjelih. Ribarski brod „Number One Insung“ iz luke Busan na jugoistoku Ju`ne Koreje potonuo je ju~er u ledenim vodama Antarktika iz jo{ nepoznatog razloga.

Holbruk: Disekcija aorte

20

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

21

MISTERIJA Jo{ jedna tajna utkana u ~uvenu sliku

Da Vin~ijev kod otkriven u Mona Lizinim o~ima
U desnom Mona Lizinom oku kriju se slova LV, {to vjerovatno predstavlja Da Vin~ijeve inicijale, a tajnu lijevog oka stru~njaci jo{ nisu de{ifrirali
Tajanstveni osmijeh Mona Lize (Lisa) o~ito nije jedina tajna koju skriva ~uvena slika Leonarda da Vin~ija (Vinci). Tajnu kriju i njene o~i, a stru~njaci poku{avaju otkriti {ta zna~i niz slova i brojeva zapisanih u njima. „Da Vin~ijev kod“, o kojem je u svom bestseleru govorio Den Braun (Dan Brown), ~ini se, postoji i u stvarnosti. Povjesni~ari umjetnosti slova i brojeve u Mona Lizinim o~ima otkrili su na fotografijama ~uvene slike na~injenim u visokoj rezoluciji. koji se nalazi u pozadini slike tako|er vidljivi simboli koji bi mogli biti 72, L ili 2.
Gizel je duga 60 centimetara

Brazilka se oporavlja

Tra`e ekshumaciju
Vin~eti se u Pariz zaputio kako bi detaljno prou~io sliku izlo`enu u muzeju „Luvr“ nakon {to je njegov saradnik Lui|i Bor|ija (Luigi Borgia) u jednom antikvarijatu prona{ao staru knjigu u kojoj se navodi kako su Mona Lizine o~i pune znakova i simbola. Vin~eti tvrdi da simboli na ~uvenoj slici nisu neka gre{ka nego ih je ondje ispisao sam Da Vin~i, za kojeg je poznato da ih je koristio u svom radu. Vin~eti i njegov odbor tra`e dozvolu za ekshumaciju posmrtnih ostataka Leonarda da Vin~ija. @ele uz pomo} lobanje poku{ati rekonstruirati njegovo lice kako bi utvrdili je li Mona Liza zaista autoportret, kao {to mnogi vjeruju.

Rodila bebu te{ku 7.100 grama
Rozinete Kardozo (Rosinete Cardoso, 42) iz Brazila carskim rezom rodila je bebu te{ku 7.100 grama. Djevoj~ici dugoj ~ak 60 centimetara dala je ime Gizel (Gisele). Rozinete je istakla da su njeno prvo dvoje djece pri ro|enju bila te{ka 6.000 i 5.800 grama. Beba i majka su dobro i oporavljaju se u bolnici. Djeca su u prosjeku pri ro|enju te{ka oko 3.200 grama, a `ena iz Indonezije pro{le godine rodila je dje~aka te{kog 8.700 grama.

Slika skriva brojne motive

Bistra i o{tra
- Golom oku ti su simboli nevidljivi, ali se uz pove}alo jasno vide - kazao je Silvano Vin~eti (Vinceti), predsjednik italijanskog Nacionalnog odbora za kultur-

no naslije|e, kojeg ~udi {to te simbole do sada niko nije primijetio. U desnom Mona Lizinom oku tako se kriju slova LV, {to vjerovatno predstavlja Da Vin~ijeve inicijale, a tajnu lijevog oka stru~njaci jo{ nisu de{ifrirali.

- Te{ko ih je jasno razaznati. ^ini se da bi mogla biti slova CE ili slovo B. Morate imati na umu da je ovo gotovo 500 godina stara slika i da vi{e nije toliko bistra i o{tra kao {to je bila kada je naslikana - kazao je Vin~eti te dodao da su na luku mosta

Rus sko~io s vrha visokog 3.000 metara
Osmero~lana ruska ekspedicija kamp je napravila u podno`ju planine Ulvetana na Antarktiku, a na Vu~iji vrh popeli su se skaka~i Valerij Rozov i Aleksandar Ru~kin, zajedno s fotografom Tomasom Senfom. Rozov je sko~io s vrha koji je skoro 3.000 metara iznad nadmorske visine, bio u slobodnom padu oko 45 sekundi, a zatim otvorio padobran i sigurno sletio u podno`je planine.

Nakon sva|e sa stanodavcem

Pala sa 12. sprata u bazen i pre`ivjela
@ena je uhap{ena jer je poku{aj samoubistva u Singapuru protivzakonit
Kineskinja Zou Zi Hui (26) bje`e}i od sva|e sa stanodavcem u Singapuru pala je sa 12. sprata u bazen na drugom spratu i pre`ivjela. Na sebi je imala spava}icu, a u ruci torbicu. Sre}om, `ena je pro{la s lak{im povredama, ali je odmah uhap{ena zbog poku{aja samoubistva koje je u Singapuru protivzakonito. Navodno je Hui poku{avala spustiti preko balkona na sprat ni`e kako bi pobjegla od stanodavca kojem su ona i njenih sedam cimerica dugovale kiriju. Na{av{i se s druge strane ograde, uhvatila ju je panika i po~ela je zvati upomo}. Stanodavac ju je poku{ao

Zou je `eljela pobje}i iz stana

povu}i, ali mu je njena ruka iskliznula. Zou je do{la u Singapur

pro{li mjesec i radila je kao hostesa na televiziji KTV.

Amerikanac zavr{io u zatvoru

Oteo `enu i prisilio je da s njim ide u {oping
Mu{karac iz Pensilvanije uhap{en je nakon {to je jedna `ena prijavila policiji da ju je osumnji~enik oteo i natjerao da hoda s njim po trgovinama i kupuje odje}u za njega. Policija javlja da je `rtva hodala prema svom automobilu parkiranom ispred jednog od {oping centara u Alentaunu kada joj je pristupio 32-godi{nji Tajkuan Mekord (Tyquann S. McCord). Rekao je `eni da ima pi{tolj i natjerao je da u|e u automobil i odveze se do bankomata, gdje je morala podi}i ve}u koli~inu novca, da bi je potom prisilio da mu kupuje odje}u. Mekord je uhap{en nakon {to je jedan od svjedoka pozvao policiju jer mu se plja~ka{evo pona{anje ~inilo sumnjivo. Optu`en je za otmicu i plja~ku.

22

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

kultura

SARAJEVO Otvoren [esti zimski salon knjige

Neki od izlo`enih radova u prostorijama Rektorata

(Foto: M. @ivojevi})

Uz godi{njicu Univerziteta Sarajevo

[ahinpa{i}: I blagi pad smatrat }emo uspjehom
U galeriji „Collegium artisticum“ stotinjak izlaga~a iz BiH, Hrvatske i Srbije Knjige po cijeni od jedne do nekoliko stotina maraka
[esti zimski salon knjige, koji ve} tradicionalno organizira izdava~ka ku}a TDK „[ahinpa{i}“, ju~er je u prostorijama sarajevske galerije „Collegium artisticum“ zvani~no otvoren za sve ljubitelje knjige. vremenu krize - kazao nam je organizator Tajib [ahinpa{i}. Nakon {to su se vrata Salona otvorila, do{li su i prvi kupci za koje je oko 100 izlaga~a iz BiH, Srbije i Hrvatske pripremilo razli~it i kvalitetan izbor od stru~ne literature, beletristike do slikovnica, rje~nika, razglednica... i to sve uz specijalne popuste od 10 do 70 posto. - Najjeftinije su dje~ije slikovnice od marku, d`epna izdanja knjiga pet KM, do najskupljih enciklopedija od
Prvi posjetioci s ranim jutarnjim satima
(Foto: M. @ivojevi})

Izlo`ba radova studenata ALU-a
Predstavljena djela 24 studenta sa ~etiri odsjeka
Povodom obilje`avanja 61. godi{njice postojanja Univerziteta Sarajevo, ju~er je u prostorijama Rektorata otvorena izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti. Do kraja godine publika }e mo}i pogledati 24 rada studenata slikarstva, grafike, vajarstva i grafi~kog dizajna. - Mo`e se re}i da je ova izlo`ba ve} postala tradicionalna jer se redovno odr`ava svake godine u decembru. @elimo da se ovakva tradicija odr`i i unaprijedi, te da izlo`be ovog tipa postanu jo{ kvalitetnije, masovnije i bolje posje}ene u budu}nosti kazala je prorektor za nastavu Univerziteta u Sarajevu Slavenka Vobornik. Prisutnima se obratio i dekan Akademije likovnih umjetnosti Nusret Pa{i}, koji nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha njegovih studenata, naglasiv{i da izlo`eni radovi dokazuju njihov o~igleM. ^u. dni potencijal.

Prvi kupci
- O~ekujemo posjetu na nivou. Pro{le godine smo imali oko 50.000 posjetilaca, a sada se nadamo da }emo imati toliko ili makar pribli`no toj cifri, jer i blagi pad smatrali bismo uspjehom budu}i da se svi nalazimo u

Umjetnost i humanost
Sarajevski glumac Mladen Jeli~i} Troko na Salonu }e prodavati umjetnine svoje k}erke Mije, ina~e oboljele od dijabetesa pankreasa. - Mia je zavr{ila Srednju {kolu primijenjih umjetnosti u Sarajevu, a po~ela je studirati psihologiju, jer se `eljela baviti art terapijom, no bolest ju je sprije~ila u tome. Sada je na lije~enju u Italiji. Odlu~ili smo ovom prodajom sami sebi pomo}i, jer dr`ava to nije u stanju, a i mnogo je bolesnih kojima je potrebna pomo} - kazao nam je Jeli~i}.

po nekoliko stotina maraka - rekao nam je [ahinpa{i}.

Tuzlansko-vinkova~ka koprodukcija

Promocije knjiga
Iz izdava~ke ku}e „Mladinska knjiga“ ka`u da oni, osim spomenutih sni`enja, nude i enciklopedije na rate, a najnovija je enciklopedija „Ocean“. Ina~e, u okviru prate}eg programa bit }e uprili~ene promocije novih knji-

Premijera „Vrtlara“ u ~etvrtak
U Tuzli }e u ~etvrtak premijerno biti izvedena predstava „Vrtlar“, koja je realizirana u koprodukciji Narodnog pozori{ta Tuzla i Gradskog kazali{ta „Joza Ivaki}“ iz Vinkovaca. Predstavu je re`irao Dra`en Feren~ina prema tekstu Davora [pi{i}a inspiriranim romanom „Prisutnost“ Jer`ija Kosinskog (Jerzy). Kako je istakao Feren~ina na ju~era{njoj pres-konferenciji, ovo je prvi put da je u hrvatskim i bh. pozori{tima dramatiziran ovaj tekst, koji je [pi{i} potpuno aktuelizirao. Predstava, ina~e, govori o pogubnom utjecaju medija u savremenom dru{tvu. U predstavi igraju glumci iz Tuzle i Vinkovaca: Midhat Ku{ljugi}, Tatjana BertokZupkovi}, Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Vladimir Andri}, Maja Lu~i} i Nenad ToE. H. mi}.

ga u izdanju TKD „[ahinpa{i}“. Zidove galerije tokom Salona krase karikature Predraga Koraksi}a. Rije~ je o izlo`bi karikatura koje su do sada objavljivane u dnevnim listovima u Srbiji, a govore o autorovom na~inu komuniciranja s vla{}u za vrijeme agresije na BiH.
M. ^USTOVI]

Izlo`ba „6 u 1“ u Umjetni~koj galeriji BiH

Izbor mladih histori~arki umjetnosti
U Umjetni~koj galeriji BiH sutra }e biti otvorena izlo`ba „6 u 1“ ~ije su autorice histori~arke umjetnosti i studentice postdiplomskog studija na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dijana ^ustovi}, Aida Hajro, Leila Kulenovi}, Merima Memi}, Aida Salketi} i Aida Smailbegovi}. One }e unutar jednog dru{tvenog konteksta, u jednom izlo`benom prostoru, prezentirati radove {est mladih umjetnika i umjetnica, koji koriste {est razli~itih medija vizuelne umjetnosti. To je, ujedno, i razlog odabira ovakvog naziva izlo`be. Sarajevska publika tako }e, u odabiru ovih histori~arki umjetnosti, vidjeti djela Lejle ]ehaji} (skulptura), Eldina Hasanagi}a (fotografija), D`enite Huseinovi} (grafika), Adele Ju{i} (print), Emira Ramovi}a (arhitektura) i Melihe Tepari} (slikarstvo/kaligrafija). Osim mladih umjetnika i umjetnica, u realizaciji izlo`be u~estvuju i etablirana imena bh. umjetni~ke scene Aleksandar Sa{a Bukvi}, na ~iji prijedlog je nastala izlo`ba, histori~arka umjetnosti Aida Abad`i}-Hod`i}, dizajnerica Aleksandra Nina Kne`evi} i fotograf Erol A. G. ^olakovi}.

„Adem i Eva“ u TKT-u

Osvje`enje na teatarskoj sceni
Premijernom izvedbom kabaretnog kola`a „Adem i Eva“ preksino} je u T eatru Kabare Tuzla po~ela nova pozori{na sezona. Predstavu su re`irali Vlado Kero{evi} i Baisa Bakin, koji nakon premijere nisu krili zadovoljstvo. - Mislim da smo napravili jedno osvje`enje na teatarskoj sceni. Ovacije i aplauzi publike pokazali su da smo napravili dobru predstavu. „Adem i Eva“ su jedan potpuno novi iskorak kada je u pitanju repertoarska politika u Tuzli - kazao je Kero{evi}. U predstavi igraju tuzlanski glumci i studenti Akademije dramskih umjetnosti Tuzla Jasmina ^elebi}, Sanela Babi}, Damir Altumbabi}, Emina Goleti}, Irfan Kasu(Foto: A. Bajri} Blicko)

Autorice izlo`be: Predstavit }e djela {est umjetnika

^elebi} u jednoj od uloga

Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini

movi}, Edis @ili}, Lejla Mulaosmanovi}, Ana Franj~evi}, Selma ^osi}, Alisa Brki}, Nermin Hod`i} i A. Mu. Dra`en Pavlovi}.

„@aba“ i politi~ari koji su se izvinili
@alica: Kultura kao eksces

KULT/ART TELEKS
TUZLA - U Narodnom pozori{tu ve~eras }e gostovati predstava „Tvr|ava“ Kru{eva~kog pozori{ta. Roman Me{e Selimovi}a dramski je adaptirao i na scenu postavio Neboj{a Bradi}. U predstavi, izme|u ostalih, igraju bra}a Sergej i Branislav Trifunovi}, koji tuma~i lik AhE. H. meta [abe, te njihov otac Toma.

Osim filmskih, teatarskih i muzi~kih festivala koji svake godine barem nakratko unesu svje`inu na na{u kulturnu scenu, reditelj Pjer @alica izdvojio je i predstavu „@aba“ Kamernog teatra 55. - Predstava za koju je tekst napisao pisac iz Hrvatske Dubravko Mihanovi}, re`ir-

ao na{ reditelj Elmir Juki}, a maestralno izvodi gluma~ki ansambl predvo|en Emirom Had`ihafizbegovi}em, do`ivjela je veliki me|unarodni uspjeh. Osim toga, kao kulturni doga|aj izdvojio bih pozitivan trend pojedinih politi~ara koji su se izvinili za

sve patnje i `rtve rata u BiH, time poru~uju}i da su, izgleda, spremni da realnije, humanije, hrabrije pogledaju u na{u blisku pro{lost i tako bar od{krinu vrata bolje budu}nosti. Budu}nosti u kojoj i kulturni doga|aji ne}e biti eksces nego svakodneviM. ^u. ca - isti~e @alica.

jet set

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

23

SPEKTAKLI Francuski superstar u Zetri

„Avaz“ poklanja ulaznice za koncert Dejvida Gete
Posjetioci Getinog koncerta u Sarajevu bit }e me|u prvima na svijetu koji }e u`ivo ~uti hitove s njegovog novog albuma „One More Love“
„Dnevni avaz“ poklanja svojim ~itaocima ulaznice za koncert ~uvenog svjetskog DJ-ja i producenta Dejvida Gete (David Guetta) 18. decembra u sarajevskoj Zetri. Najtira`nija novina u Bosni i Hercegovini osigurala je svojim ~itaocima 100 ulaznica za ovaj muzi~ki spektakl i svakog dana do 18. decembra po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije karte za nastup francuskog superstara. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/410-100. Klju~na rije~ koja }e svakog dana biti objavljena u „Dnevnom avazu“ je IC, zatim ukucate razmak te ZETRA. Cijena SMS-a je 0,50 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulazniPu{ko: Prijatno iznena|en reakcijom publike

Kratki susret s Pu{kom

Sada sve moram sam
Zagrijavao publiku u Be~u prije nastupa Zdravka ^oli}a
Nermin Pu{kar Pu{ko je me|u onima pjeva~ima koji krstare i nastupaju po zapadnoj Evropi. Cazinjanin s ljubljanskom adresom tako je u subotu zagrijavao publiku prije koncerta Zdravka ^oli}a u be~koj dvorani Gasometer. Iako su fanovi do{li zbog ^ole, itekako im se dopao Pu{kin nastup, a i on ne krije da je prijatno iznena|en reakcijom publike. - Ba{ je bilo dobro. Publika je sjajna - rekao nam je Pu{ko s kojim smo se u garderobi sreli nakon {to je si{ao s bine. Zanimalo ga je {ta ima u Sarajevu, a nas je interesiralo {ta ima novo u njegovoj karijeri. Biv{i pjeva~ grupe „Knock out“ prije tri godine objavio je prvi solisti~ki album „Novi svijet“, a ve} izvjesno vrijeme najavljuje drugi CD. - Tek kada ostane{ sam osjeti{ kako se ustvari probijati na estradi. Sada sve moram sam i tu ima svega - iskren je Pu{ko. Ipak, entuzijazma mu ne manjka i ka`e da drugi album uveliko priprema, a svjetlost dana bi mogao ugledati sredinom naredne godiL. S. R. ne.

Dobitnici
Brojevi telefona pet ~italaca koji su ju~er poslali SMS i dobili po dvije ulaznice su: 061/100950, 061/138-042, 063/144467, 062/365-519 i 061/530514.

Biha}ki festival zabavne muzike
Geta: Popularni svjetski DJ 18. decembra u bh. prijestonici

ce bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e mo}i podi}i na recepciji „Avaz T wist Towera“ od 15 do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mo-

bilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Ina~e, posjetioci Getinog koncerta u Sarajevu bit }e me|u prvima na svijetu koji }e u`ivo ~uti hitove s njegovog novog albuma „One More Love“, objavljenog 29.

novembra. Rije~ je o duplom CD-u, na kojima se nalaze obrade nekih ranijih ostvarenja Dejvida Gete, ali i aktuelni megahit „Who’s That Chick?“ koji je slavni Francuz snimio s Rianom (RiH. P . hanna).

Ove godine bez takmi~arskog dijela
Direkcija Biha}kog festivala zabavne muzike odlu~ila je da ove godine ne}e biti takmi~arskog dijela. Umjesto toga, 21. decembra u dvorani Luke bit }e odr`ana koncertna ve~er pod nazivom „U ~ast 16. Music festa Biha} 2010“ na kojoj }e se na ~etiri sata `ive svirke predstaviti „Dubioza kolektiv“, Elvir Lakovi} Laka, Irina Kapetanovi} i pro{logodi{nji pobjednici Festivala „Op}a opasnost“ i najmla|i biha}ki bend „Evolucija“. - Umjesto Festival zabavne muzike manifestacija }e se zvati „Music fest Biha}“. Tako }emo pru`iti mogu}nost da budu zastupljeni razli~iti muzi~ki pravci - kazao je direktor Festivala Elmir Reki} na ju~era{njoj pres-konferenciji. Ovogodi{nji Festivala imat }e i humanitarni karakter. Naime, 27-godi{nja Bi{}anka Selma Me{i} oboljela je od dijabetesa i za njenu operaciju u Austriji, gdje bi trebala uraditi transplantaciju bubrega i gu{tera~e, potrebno je 200.000 I. N. [. KM.

Sarajka pozirala za kalendar

Sarah ^erkez u magazinu „Maxim“!
Atraktivna sarajevska manekenka Sarah ^erkez pozirala je za kalendar italijanskog izdanja svjetski poznatog magazina „Maxim“, namijenjenog prije svega mu{karcima. Fotografije su snimljene na Madagaskaru, a jedan od uvjeta za ovaj
^erkez: Zapa`en anga`man

Sarah sa ostalim djevojkama na Madagaskaru

anga`man, kako pi{e jedan italijanski portal, bio je da su djevojke „nepoznate i goli{ave“. Snimanje je pratila ekipa Fashion TV-a, a videouradak koji je postavljen na YouTubeu svjedo~i o velikim zahtjevima fotografa. Tokom sedmodnevnog boravka na Madagaskaru manekenke su, izme|u ostalog, pozirale s pitonima te se penjale po visokom drve}u. Ipak, netaknuta priroda na koju su tamo nai{le samo je dodatno uljep{ala njihovu A. I. senzualnost.

S ju~era{nje pres-konferencije

24

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

show biz

AFERE Elizabet Harli uhva}ena u nevjeri pa priznala

Suprug i ja smo se rastali
Bila je u braku s indijskim poduzetnikom Arunom Najarom tri godine
Tibolt i Hingis: Sve~anost tek naljeto

Vjen~anje u Parizu

Martina Hingis se iznenada udala
Biv{a teniska zvijezda Martina Hingis iznenada se udala za Francuza Tibolta Hutina (Thibault) s kojim je u vezi svega nekoliko mjeseci. Kako prenose {vicarski mediji, 30-godi{nja Martina i 24-godi{nji Tibolt u petak su u Parizu sklopili civilni brak, u prisustvu samo najbli`ih ~lanova porodice. - Na{e vjen~anje mnogima je bilo iznena|enje, ali planirali smo ga puno unaprijed kazala je Martina za „Schweizer Illustrierte“, koji je objavio i ekskluzivne fotografije s vjen~anja para koji svoju svadbenu sve~anost planira odr`ati tek idu}eg ljeta.

Nova ljubav [eril Kol je 50 Cent?
Mediji su do sada naga|ali da je [eril Kol (Cheryl Cole), nakon razvoda od E{lija Kola (Ashley Cole), ljubavnu sre}u prona{la u vezi s profesionalnim plesa~em Derekom Hjuom (Hough), no najnovije glasine govore da on ipak nije taj. [eril je navodno koristila izlaske s Hjuom kao paravan za tajnu ljubavnu vezu s reperom 50 Centom. Par se upoznao nedugo nakon prekida s njenim biv{im suprugom u martu ove godine. Otad su u tajnoj ljubavnoj vezi, jer ne `ele pritisak javnosti. - Jako joj gode svi ti napisi o vezi s Derekom, jer zna da su to sve gluposti - rekao je izvor blizak pjeva~ici.

Ovih dana je sve iznenadila vijest koju je objavio „News Of The World“ da je glumica Elizabet Harli (Elizabeth Hurley) snimljena kako se ljubi u javnosti sa svojim ljubavnikom [ejnom Vorneom (Shane Warne). Navodno je provela nekoliko dana s njim u jednom londonskom hotelu gdje je [ejn bio smje{ten prilikom svog boravka u Velikoj Britaniji. Par se nije uop}e skrivao pa su tako vi|eni kako ve~eraju u jednom japanskom restoranu s Lizinim biv{im zaru~nikom Hjuom Grantom (Hugh). Elizabet je o~ito dosadilo skrivanje i govorkanje pa je odlu~ila sve razjasniti preko Twittera. - Ovo mi nije tako dobar dan. Tek toliko da znate, moj suprug Arun i ja rastali smo se prije nekoliko mjeseci. Najbli`i ~lanovi na{e porodice i prijatelji su znali za to - napisala je glumica {to je mnoge iznenadilo, jer su se ona i Arun jo{ donedavno zajedno pojavljivali u javnosti. Liz je bila u braku s indijskim poduzetnikom Arunom Najarom (Nayar) tri godine, a ve} se prije naga|alo da par ima problema u braku i da se rastaju, {to je ona do sada uvijek demantirala. Njen novi de~ko, 41-godi{nji igra~ kriketa, jo{ `ivi sa svojom biv{om suprugom s kojom ima troje djece. Par je nastojao spasiti brak, uprkos njegovim brojnim nevjerama, no na kraju su se ipak razveli.

Harli i Najar: Iznena|uju}a vijest

specijalni prilog

UTORAK, 14. DECEMBAR/PROSINAC 2010. GODINE

NOVITETI U BiH uskoro dolazi Chevrolet Orlando

Presti`no priznanje rumunskom SUV-u

Osvje`avaju}a alternativa
Aduti ovog automobila bit }e prakti~nost sedmerosjeda, prilagodljiva unutra{njost i pregr{t prostora za prtljag

Dacia Duster je „Autobest 2011“
Pobijedio u konkurenciji Opel Merive, Renault Fluenca, Citroena C3 i KIA-e Venga
Dacia Duster, automobil koji od po~etka komercijalizacije ovog prolje}a bilje`i odli~ne prodajne rezultate i rastu}u popularnost na svim tr`i{tima, osvojio je presti`nu AUTOBEST 2011 nagradu kao najbolji automobil trenutno dostupan na tr`i{tu. Oni su svoju odluku bazirali na osnovu ocjena iz 13 kriterija, kao {to su potro{nja goriva, prakti~nost, ponuda prostora i stajling. Duster je osvojio ukupno 863 boda od mogu}ih 3.600, a bio je broj 1 za ~ak deset ~lanova `irija. Pobijedio je u konkurenciji Opel Merive,

Chevrolet Orlando: Dobro osmi{ljena funkcionalnost

eneral Motors najavio je skori dolazak novog Chevroletovog modela u BiH. Rije~ je o multifunkcionalnom Orlandu, koji u prodajne salone u na{oj zemlji sti`e u februaru. Orlando je vi{enamjensko vozilo SUV izgleda, koje }e unijeti osvje`avaju}u alternativu u segment i izdvojiti se iz mase. Aduti }e mu biti prakti~nost sedmerosjeda, prilagodljiva unutra{njost i pregr{t prostora za prtljag.

G

Startna cijena 28.300 KM
Mo}i }e se birati izme|u tri Chevroletova najnovija motora s ekonomi~nom potro{njom, od ~ega je jedan benzinski i dva dizelska. Benzinski motor dostupan odmah pri predstavljanju na tr`i{tu je 1,8-litarski sa 141 KS, s maksimalnom brzinom od 185 km/h i prosje~nom potro{njom od 7,3 litra goriva na 100 km. vu u tre}em redu Orlandovih sjedi{ta ve}i nego kod cijelog niza konkurenata u segmentu vi{enamjenskih vozila. Isto tako, Orlando je pri vrhu segmenta i kada je rije~ o zapremini prtlja`nika, koja iznosi 1.487 litara uz sklopljena oba reda sjedi{ta. Orlando dolazi s cijelim nizom odjeljaka i pretinaca raznih veli~ina i oblika na raznim mjestima, uklju~uju}i onaj za sitni novac, dva dr`a~a za ~a{e na centralnoj konzoli, dr`a~e za autokartu i boce u prednjim i zadnjim vratima. Dva dizelska motora jednake su zapremine, no druga~ije su ugo|eni kako bi bili razli~ite snage i voznih karakteristika. Oba su 2,0-litarska, snage od 130 i 163 KS. Bit }e dostupna tri paketa opreme. Cijena ulaznog 1,8-litarskog benzinskog modela bit }e 28.300 KM. Odnosi Najinovativniji prostor za pohranu skriven je iza prednje maske audiosistema i dovoljno je velik za spremanje stvari kao {to su mp3 plejer, sun~ane nao~ale ili nov~anik. Tu je i USB priklju~ak. se na paket opreme LT, koji, izme|u ostalog, uklju~uje ABS, ESP, {est zra~nih jastuka, klimaure|aj, CD radio mp3, upravlja~ s komandama, elektri~ne podiza~e svih stakala, elektri~no pokretana vanjska ogledala, volan podesiv po visini i dubini, putni ra~unar, zadnje parking senzore... pozadi u automobil. Putnici }e biti za{ti}eni s dva prednja i dva bo~na zra~na jastuka te dvije zra~ne zavjese. Jedan od najve}ih izazova pred kojima se ~esto na|u spasioci koji prvi priska~u u slu~aju prometne nesre}e je kako pomo}i putnicima u vozilu kada su vrata zaklju~ana. Ovakav scenarij ne}e se mo}i dogoditi vlasnicima Orlanda i njihovim putnicima, jer je opremljen senzorskom tehnologijom koja u slu~aju udarca automatski otklju~ava vrata.
M. TANOVI]

Dacia Duster: Od mogu}ih 3.600 bodova dobio 863

AUTOBEST se dodjeljuje ve} deset godina i smatra se drugim najve}im nezavisnim evropskim izborom. @iri ~ini 15 automobilskih novinara iz Bugarske, Hrvatske, ^e{ke, Kipra, Makedonije, Ma|arske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slova~ke, Slovenije, Ukrajine, Malte, Rusije i Turske.

Renault Fluenca, Citroena C3 i KIA-e Venga. Duster je ranije dobio brojna priznanja kao {to su francuski „Trophee de l’Argus“ u kategoriji porodi~nih vozila i titule automobila godine u Rumuniji i Hrvatskoj, a bio je i me|u finalistima izbora za evropski automobil godine.

Inspiracija s Corvette
Dok }e vanjski izgled Orlanda sasvim sigurno privu}i pa`nju, unutra{njost donosi puno zna~ajki koje karakteriziraju najnoviji Chevroletovi dizajnerski elementi, kao {to su dvostruki kokpit inspiriran legendarnom Corvetteom, te plavo ambijentalno osvjetljenje centralne konzole. Funkcionalnost je dobro osmi{ljena, pa }e pa`nju ve}ih porodica privu}i pozori{nim rasporedom sjedi{ta u tri reda i brojnim rje{enjima za pohranu. Treba re}i da je prostor za gla-

Primamljiva ponuda Toyotinog bestselera

Otklju~avanje u sudaru
Za sigurnost putnika kori{tene su najnovije dostupne tehnologije. Ve}i dio strukture karoserije Orlanda sastoji se od ~elika visoke ~vrsto}e kori{tenog za konstrukciju kafeza za u~inkovitu sigurnost putnika u slu~aju frontalnog, bo~nog i udarca

Besplatni zimski paket za RAV4
U Bosni i Hercegovini je prodano vi{e od 800 primjeraka Toyotinog RAV-a 4 posljednje generacije, ~ime se ovaj SUV pozicionirao na prvo mjesto u svom segmentu. RAV od Toyota RAV4 Winter Touch: Isticanje na cesti svog samog zadnjeg branika. po~etka dr`i primat najproVrijednost paketa u davanijeg SUV-a. maloprodaji je 2.000 KM, Toyota BH je svoj be- ali Toyota BH nudit }e ga stseler odlu~ila vizuelno besplatno na svim modedotjerati i svim klijentima lima RAV-a. izbirljivog ukusa omoBez obzira na ovaj begu}iti poseban izgled. Ta- splatan paket, Toyota ko je u Sarajevu lansiran RAV4 i dalje se prodaje po RAV 4 Winter Touch. Ri- akcijskoj cijeni u kojoj dije~ je o verziji sa zimskim zelski model s pogonom paketom s popre~nim kro- 4x4 i veoma bogatom oprvnim nosa~ima, dr`a~ima emom mo`ete kupiti za za skije, ukrasnom za{ti- 49.999 KM. tom prednjeg i ukrasom M. T.

U Mladoj Boleslavi trljaju ruke

[koda ostvarila novi prodajni rekord
[koda Auto }e u ovoj godini prodati najve}i broj vozila do sada. Zahvaljuju}i rastu od 12,3 posto i 702.400 isporu~enih primjeraka, prodaja ~e{kog proizvo|a~a u prvih 11 mjeseci 2010. nadma{ila je ukupnu prodaju iz 2009. (684.200) i predstavlja rekord u historiji ove kompanije. Samo u novembru [koda je {irom svijeta isporu~ila 64.200 vozila, {to predstavlja rast od 15,8 procenata u odnosu na isti mjesec pro{le godine (55.500 vozila). Veliki dio u pove}anju prodaje ~ine rezultati s tr`i{ta Kine, Indije i Rusije. - [koda se nalazi na putu ostvarenja jo{ ve}e, dvocifrene, stope rasta prodaje u ovoj godini. Tome u prilog govori i sna`an rast u novembru. Stoga za 2010. o~ekujemo ukupan rezultat prodaje od 750.000 vozila, {to bi predstavljalo dobar osnov za nastavak rasta u narednim godinama - ka`e Jirgen Stakman (Juergen Stackmann), ~lan Uprave za prodaju i marketing [koda Auta.

U BiH prodato 125 automobila

26

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

auto market
Li~na karta
Dimenzije

39
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.419 / 2.013 / 1.510 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.393 prtlja`nik (l) 370

Elektri~na izvedba najpopularnijeg automobila u Evropi

VOZILI SMO Opel Astra Sport 1.4 Turbo

Volkswagen Golf Blue-E-Motion
Elektromotor od 115 KS smje{ten je na mjestu standardnog agregata i te`ak prihvatljivih 80 kg

Putovanje ka zvijezdama
Sjajni Opelov kompakt prepun je inovacija i ve} se postavio kao jedan od predvodnika svjetskih trendova
aista je impresivno u {ta se Opel pretvorio. Sje}ate se poluzahr|alih Corsi i Kadetta, koji su {kripali ulicama izazivaju}i sa`aljenje prolaznika? E pa to je bio neki drugi Opel. Ovo nije ni nalik tome. Corsa je pre`ivjela i evoluirala u ozbiljan gradski automobil u kojem }e zadovoljstvo prona}i i porodice, a Kadetta vi{e nema. Oti{ao je u historiju, ali njegova reinkarnacija Astra potrudila se da Opel u klasi kompaktnih automobila ipak zadr`i vrlo jakog predstavnika, koji }e ne samo pratiti ve} biti i jedan od predvodnika svjetskih trendova. A ova Astra, deseta generacija Opelovog kompakta (ra~unaju}i i Kadett), predstavlja upravo to. Izvanredno skockan automobil kojem je te{ko prona}i manu.

Motor 1,4
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.364 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . .140 / 4.900 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . .200 /1.850

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . .7,8 / 4,8 / 5,9
Elektri~ni Golf: Vozilo budu}nosti

Z
Nissan Qashqai: Odli~an prijem u BiH

Opel Astra Sport: Izvanredno skockan automobil kojem je te{ko prona}i manu

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.257 KM ti novo mehatroni~ko podvozje, s na svijetu prvom kombinacijom prednjeg McPhersona i slo`ene polukrute osovine s Votsovim linkom straga, {to automobil ~ini dinami~nijim i agilnijim, ali bez kompromisa u stabilnosti. U~inak je da je Astra u krivinama kao na {inama. Ako jo{ uklju~ite opciju „sport“, koja nudi jo{ bolje performanse nego „normal“ mode, ali crpi i vi{e goriva, ostat }ete bez teksta. Astra ima i najnapredniji sistem svjetala. Nova generacija biksenonskog sistema AFL+ na osnovu uvjeta vo`nje i stanja na cesti sama prilago|ava intenzitet i do-

Mala revolucija Nissana
Nissan je u proteklih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini uglavnom bilje`io skromne i simboli~ne prodajne rezultate, ali u 2010. na~inio je pravu malu revoluciju. Za prvih 11 mjeseci 2010. godine Nissan je u BiH isporu~io kupcima ukupno 125 vozila, {to je pove}anje od skoro 120 posto u odnosu na isto razdoblje u pro{loj godini. Najprodavaniji model je novi Qashqai (63). Kruna dobrih rezultata ostvarena je u novembru, u kojem je Nissan bh. kupcima prodao ukupno 27 automobila, {to je najbolji mjese~ni rezultat ovog brenda u posljednje dvije godine. Nastavku dobrih prodajnih rezultata Nissana u BiH zasigurno }e doprinijeti i trenutna akcija u kojoj je bogato opremljen Qashqai dostupan po akcijskoj cijeni od 31.900 KM, uz ~etiri ziM. T. mske gume gratis.

Volkswagen je objavio detalje modela Golf Blue-EMotion, koji se na tr`i{tu o~ekuje 2013. godine. Elektri~na izvedba najpopularnijeg automobila u Evropi za pogon }e koristiti motor od 115 KS i obrtnog momenta od 270 Nm, koji je smje{ten na mjestu standardnog agregata i te`ak prihvatljivih 80 kg. Litij-ionski paket baterija energetskog kapaciteta od 26,5 kWh omogu}ava

autonomiju kretanja od 150 km, mada u VW-u tvrde da }e do po~etka prodaje ta brojka biti ve}a. Baterije ukupne te`ine od 315 kilogra-

Tehni~ke karakteristike
Dimenzije
(dx{xv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.199x1.786x1.480

Prvi crte`i novog Picanta
Iz korporacije KIA Motor objavljeni su prvi crte`i nove generacije gradskog mali{ana Picanta, koji }e svojim izgledom odskakati od mno{tva konkurenata. Novajliju su dizajnirali u KIA-inom evropskom dizajnerskom centru u Frankfurtu. S velikom dozom samouvjerenosti, ~vrsto}e i zrelosti novi Picanto }e u serijskom obliku premijerno zasjati na Salonu automobila u @enevi u martu idu}e godine, a uskoro nakon toga krenut }e na M. T. svoj evropski put.

Elektromotor
najve}a snaga (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 okretni moment (Nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Temelj na Insigniji
Temelj za stvaranje Astre bila je, sasvim logi~no, Insignia, s kojom je Opel i zapo~eo metamorfozu u brend budu}nosti. Insignia je po svom izlasku odu{evila svijet, a Astra je, zapravo, samo njen umanjeni primjerak koji puca od inovativnih rje{enja. Novom Astrom po~et }ete se odu{evljavati ~im sjednete za njen volan. Sjedi{te je definitivno jedno od najboljih i najudobnijih ne sa-

Francuski noviteti

mo u klasi ve} uop}e na tr`i{tu. Ovo je jedino sjeti{te u segmentu koje je nagra|eno certifikatom njema~kog stru~nog tijela za ergonomiju. Sjedi{te ima ~etiri postavke za lumbalni dio ki~me. Voza~evo i suvoza~evo sjedi{te naprijed jo{ imaju i produ`etke koje mo`ete pode{avati prema du`ini svoje natkoljenice. Unutra{njost Astre je vrlo ukusna. Topao ugo|aj poja~avaju ambijentalna crvena

svjetla ispod ru~ki na vratima i mjenja~a, te obgrljuju}a plo~a s instrumentima u obliku krila koja nje`no obavija putnike. Enterijer obiluje fluidnim linijama, blagim oblicima i zaobljenim povr{inama. Instrumentalna tabla je dostupna u dvije boje, bijeloj (tour mode vo`nje) i jarko crvenoj (sport mode). Sportski ko`ni elektri~ni servo upravlja~ s komandama na obje strane je brz, direktan i odli~an za vo`nju.

^ita~ saobra}ajnih znakova
Astra ima ne{to {to nema niti jedan drugi model na svijetu, ako, naravno, isklju~imo Opelove. To je sistem Opel-Eye, revolucionarni izum in`injera iz Riselshajma. Ovaj sistem koristi {irokokutnu kameru visoke rezolucije, smje{tenu ispod vjetrobranskog stakla. Ona mo`e napraviti 30 snimaka u sekundi, a njihovo filtriranje i o~itavanje vr{e dva procesora, tako {to upore|uju brojke u centru saobra}ajnog kruga sa memorisanim uzorcima. Osim toga {to brine o tome da u vo`nji ne biste nehotice pre{li u drugu traku (zvu~no upozorenje na „{veranje“), Opelovo „oko“ ~ita Na{ model bio je opremljen DVD navigacionim sistemom s displejom od 17 cm, ali, na`alost, adresar za BiH je jako siroma{an. Me|utim, muzi~ki ugo|aj koji pru`a preko sedam zvu~nika naprosto je vrhunski.

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,8

ma nalaze se u podu prtlja`nika, ~ija je zapremina zbog toga smanjena na 275 litara, zatim ispod zadnjih sjedi{ta i ispod centralnog grebena. Uti~nica za punjenje bit }e u prednjem amblemu i na mjestu otvora za rezervoar. Za dopunjavanje }e biti zadu`en i sistem regeneracije ko~ione energije. Najavljene performanse nisu nimalo lo{e - ubrzanje do 100 km/h traje 11,8 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 135 km/h. Voza~ }e mo}i izabrati tri na~ina rada - Normal, Comfort+ i Range+. U ovom posljednjem, radi {to ve}e autonomije, izlazna snaga ograni~ena je na 70 KS, a maksimalna brzina na 105 km/h. Elektri~na tehnologija nije pretjerano naru{ila masu vozila, pa je Golf Blue-emotion sa 1.545 kg samo 205 kg te`i od standardnog GoS. Pa. lfa 1,6 TDI.

Dvije novosti iz Honde
Obavje{tenja o znakovima na displeju putnog ra~unara

Osvje`eni Renault Espace i zamjena za Koleos
Renault je u potpunoj anonimnosti predstavio redizajniranu izvedbu velikog MPVa Espace. Novi model prepoznatljiv je tek po novim prednjim i LED dnevnim svjetlima. U unutra{njosti se izdvaja novi Carminat TomTom navigacijski sistem, a promjena ima i u motornoj ponudi. Tako je 2,0-litarski dCi dizelski motor sa 150 KS zbog smanjenje unutra{nje frikcije i dorada na {estostepenom
Dotjerani Espace: Blage izmjene

Po ~etiri benzinska i dizelska motora
Astra je dostupna u ~etiri benzinske i ~etiri dizelske izvedbe. Benzinske su 1,4 (100), 1,4 turbo (140), 1,6 (115) i 1,6 turbo (180 KS). Dizelska ponuda kre}e od 1,3-litarskog od 95, nastavlja se sa 1,7-litarskim od 110 i 125, a zavr{ava 2,0-litarskim od 160 KS. Paketi opreme su Essentia, Enjoy, Sport i Cosmo, a cijene kre}u od 27.011 KM. Osnovni model u opremi izme|u ostalog ima klima-ure|aj, CD mp3 plejer sa ~etiri zvu~nika i priklju~kom za vanjski izvor, elektri~ne podiza~e stakala, prednje i bo~ne zra~ne jastuke za voza~a i suvoza~a, ABS, ESP ...

manuelnom mjenja~u postao {tedljiviji. U ponudi i dalje ostaje ja~i 2,0-litarski dizelski sa 175 KS. Sa vi{e od 1,2 miliona prodatih vozila u posljednjih 26 godina, Espace nastavlja put uspjeha me|u velikim MPV modelima. S obzirom na to da sa Koleosom ba{ i nije ostvario idealan ulazak u popularnu SUV klasu, Renault je, prema posljednjim {pekulacijama, zapo~eo razvoj potpuno novog kompaktnog crossovera. Novi model trebao bi biti postavljen na platformu Megana i ne{to manji od Koleosa (~ija je du`ina 452 cm), te }e biti potpuno dizajniran u Francuskoj, za razliku od Koleosa, koji je zapravo ~ista kopija korejskog S. Pa. Samsunga.

saobra}ajne znakove o ograni~enjima i obavje{tava vas o njima na displeju putnog ra~unara. Upozorenje vam sti`e i prije nego {to u|ete u zonu ograni~enja. Iako sistem radi jako dobro (osim kada snijeg prekrije znak), ponekad ipak dolazi do konfuzije, na dionicama na kojima nema znakova koji reguliraju brzimo`e stati dvolitarska boca, {to je zaista rijetkost u ovom segmentu. Na{ testni model opremljen je mo}nim 1,4-litarskim turbobenzincem od 140 KS, koji }e u kombinaciji s ~vrstim {estostepenim manuelnim mjenja~em u va{oj li~nosti probuditi alter ego gladan budalesanja na cesti. Agregat je elasti~an i odli~no ubrzava od ni`ih i srednjih obrtaja. U vo`nji }e vam pomaga-

nu. Naime, dok se budete penjali uz uske ulice padinskih dijelova grada mole}i se da vas ne samelje kombi s Vratnika, bit }ete obavije{teni da tu nema ograni~enja i da mo`ete voziti koliko ho}ete. Ipak, s obzirom na to da je ovo ipak prva generacija revolucionarnog sistema, kao takva zaslu`uje sve pohvale. met svjetala, te donosi devet razli~itih pode{avanja snopa. Izvanredna testirana Astra ko{ta 43.257 KM, ali ako uzmemo u obzir ~ime je sve nakrcana (osim re~enog tu su jo{ tamna stakla, elektri~na parking ko~nica, svjetla za maglu, senzor za ki{u, elektrohromatski retrovizori s automatskim zatamnjenjem, parking senzori, grijana sjedi{ta, pomo} pri kretanju uzbrdo...), cijena je potpuno shvatljiva. M. TANOVI]

Hibridna izvedba Jazza i turbobenzinski motor za CR-Z
Japanska Honda planira hibridnom modelu CR-Z, duhovnom nasljedniku legendarnog CRX-a, krajem sljede}e godine podariti 1,6 litarski turbobenzinski motor, dostupan u dvije varijante. Slabija }e razvijati 160 KS, dok }e ja~a, s o~ekivanih 200 KS, pokretati vrhunsku Type R izvedbu. Tako|er, Honda }e pro{iriti ponudu ekolo{ki prihvatljivih modela hibridnom izvedbom modela Jazz/Fit. Za pogon se brinu 1,3-litarski VTEC ~etverocilindarski benzinski motor, CVT transmisija i elektri~ni motor iz Insighta. Na ovaj na~in Jazz }e postaS. Pa. ti prvi hibrid u B segmentu.

Honda Jazz Hybrid: Prvi hibrid u B segmentu

Deseta generacija Opelovog kompakta, ra~unaju}i i prethodni Kadett

Novo podvozje
Prostora ima vi{e nego dovoljno, po{to Astra ima najve}u ponudu pretinaca u klasi. Tako, recimo, u vrata

Osvje`eni Freelander
Land Rover je nedavno zapo~eo komercijalizaciju osvje`ene izvedbe svog kompaktnog modela Freelander. Novosti se, osim nekoliko detalja na karoseriji i u unutra{njosti, uglavnom odnose na ponudu motora, kao {to je novi 2,2-litarski dizelski sa 150 i 190 KS, koji donose vi{e mogu}nosti uz manju potro{nju.

Najvi{e promjena pod poklopcem

Renault isporu~uje 12.000. automobil u BiH
Renault se priprema za vrijedan jubilej u Bosni i Hercegovini. Naime, francuski }e proizvo|a~ sljede}eg mjeseca isporu~iti svoj 12.000. automobil na na{em tr`i{tu. Renault je s postratnom komercijalizacijom svojih vozila u Bosni i Hercegovini po~eo 1996. godine. Kupac jubilarnog Renaulta bit }e nagra|en prigodnim poklonom, posebnom dodatnom opremom po vlastitom izboru u vrijednosti od 1.200 KM.

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

28

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Prodaja
4 kom. zimske gume 165/70/13, vo`ene 6.000 km, proizvodnja „Sava“, sa felgama, cijena 150 KM. Tel. 033 677-365, 062 386 286. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra GTC, sport kupe, kraj 2008., 1.6, 115 KS, crvena, max oprema, reg. do 5. 2011., izvanredno stanje, gara`irana. Tel. 061 173 947. Audi 3 1.8 T 98.god. Klima, airbag, centralna, alu felge, alarm, registracija do 5.2011. mo`e zamjena za manje Tel.063 032 578 Audi A4, zeleni, 2000. g., 1.9 TDI, 66 KW, regist. do 7. 1. 2011., havarisan, 3.000 KM. Tel. 063 233 541. Auto gume polovne 245/70/16, 4 kom. 215/55/16; 4 kom. 205/55/16; 4 kom. 195/65/16c; 4 kom. 185/65/14. Tel. 062 213 732. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi nove i polovne za Opele, Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Baggi nov, dobijen na nagradnoj igri. Tel. 061 709 736. BMW 318i, 2001. g., ful oprema, mo`e zamjena uz nadoplatu, 11.500 KM. Tel. 062 504 014. Chevrolet-matiz Se, 2005. god., 47 KW, 995 m2, klima, servo, centralna, CD MP3. Tel. 061 260 598. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^eli~ne auto-felge 14“ skoro nove i alu-felge 15“ trokrake, skoro nove. Tel. 062 844 933. ^eli~ne felge sa gumama i ratkapama M+S 195/65/15 za Golf IV, 350 KM. Tel. 061 242 289. Dacija Logan 1.4 benzin, karavan, 2008., nove table, zimske gume, 10.800 KM. Tel. 061 478 572. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, knjiga vozila, ekstra stanje, cijena do regitr. 7.800 KM. Tel. 062 548 408. Fiat Stilo, god. 2003., benzin 1.2, 16 ventila, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDv, 7.950 KM. Tel. 061 107 285. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, 1.200 KM. Tel. 061 904 736. Ford Eskort, 90. god., 1.6 benzin, novija linija, 1.300 KM. Tel. 061 036 470. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{la, cijena do registr. 6.800 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fokus, 2003. god., benzin 1.4, ful oprema, uvoz Nje-

ma~ka, pla}ena carina i PDV, cijena 7.900 KM. Pe`o 206, 2003. god., benzin 1.2, cijena 6.500 KM. Tel. 061 107 285. Ford KA 1996., registrovan, 3.300 KM. Tel. 061 268 111. Golf 2 84 g dizel 1700 KM, registrovan do 9. 2011.Tel. 062 437 100 Golf 2 t. dizel, 84., registr., 2 vrata, bijeli, odr`avan, cijena po dogovoru. Tel. 063 468 883. Golf 2, 1986. god., benzin 1.4 motor, neregistrovan, 1.500 KM. Tel. 061 377 926. Golf 2, 90. god., crni, registrovan. Tel. 066 321 355. Golf 2, dizel, 1985, 5 vrata, registrovan do juna 2011, tamno plava, cijena 2300 KM.Tel.033 204 497 Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, cijena 2.500 KM. Tel. 061 244 290. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3900 KM. T 063 123 el. 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 4 1.6 benzin metalik crni 98 god. dvoja vrata,Servo,abs,Siber,Recaro sjedi{ta,daljinsko zaklju~avanje alarm u odli~nom stanju fiksno 7600 KM.Tel.062 343 446 Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II D, 86., registrovan do 17. 11. 2010., 2.400 KM. Tel. 061 222 051. Golfa jedinicu u dijelovima. Tel. 061 367 103. Hladnja~u prodajem Mercedes 413 CDI, 2001. god. Tel. 061 775 331. Kadet karavan, 1.3 B, 89. god., reg. do 7. 2011., nove gume, izvrsno o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Kamion korpa Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. KIA Sephia Shuma 2002. god. (sedan), pre{la 80000 km. Prva ruka, metalik boja, ima dosta elektro opreme. O{te}ena desna vrata. Vrlo povoljno prodajem (cijena 7000 KM). Tel. 063 347 961. Kombi Fiat Ducato furgon maxi, 2.8 JTD, god. 12./2003., ispravan i pre{ao 89.000 km, cijena 11.000 KM. Tel. 061 153 130, 033 640-064. Kombi Mercedes 208, 1990. god., putni~ki, vrijedi pogledati. Tel. 061 159 190. Kombi putni~ki, 208 D, 1990. u odli~nom stanju. Tel. 061 159 190. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. Tel. 061 159 507. Mercedes 124 250 d, 92 g. Registrovan do 05.11.11.Tel.061 397 208 Mercedes 124 dizel, {iroka lajsna, registrovan, cijena 5.700 KM. Tel. 061 484 394. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Mercedes 124, dizel, {iroka lajsna, registrovan, cijena 5.700 KM. Tel. 061 484 394. Mercedes 190 dizel, sive boje, 1988, automatik, 6.000 KM, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes 815 vario 2002. god., sanduk 5 metara, povoljno. Tel. 061 141 292. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. fe-

lge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor Mercedes 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Opel Astra 2001., 1.6 benzin, siva met., klima, povoljno. Tel. 062 419 347. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 2002., TDI, uvoz Njema~ka, pla}ena carina, u odli~nom stanju, cijena 13.000. Tel. 033 537-853. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 97. TDI, klima, mul-tlock, registrovan do 15. 8. 2011., cijena 8.300 KM. Tel. 061 519 750. Passat, 2.0 TDI, crna boja, pre{ao 66.000 km, godi{te 2005. Tel. 061 165 538. Pasat karavan 2000 god., tdi, 10.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Peugeot 206 1.1 2002. god. u odli~nom stanju, redovan servis, nove zimske gume(Sava Escimo), mala potro{nja.Cijena 6.500.Tel.061 606 559 i 061 768 570 Pe`o 206 dizel, godina 2003., cijena 2.600 EUR-a. Tel. 0049/171-925-88-22. Pe`o 206 HDI, 1.4, 2004. god., metalik sivi, ima klimu, airbag, zatamnjena stakla, reg. do 2011. Tel. 033 644-590. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do reg. 7.800 KM. Pe`o 206, 1.2 B,2 003. god., crni, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 50.000 pre{ao, kao nov, cijena do reg. 7.300 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2, sa dosta opreme, kao nov, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 6.600 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 307, 2003. god., benzin 1.6, ful oprema, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cijena 8.900 KM. Tel. 061 204 169. Prikolicu za ~amac ili gliser du`ine 5 metara sa opremom. Tel. 061 914 850. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Prodaje se Golf 2 benzinac, boja sme|a met., registrovan do 15. 7. 2011. god. Tel. 061 349 197. Prodaje se Opel Omega 2.0 benzin1990 godina, limuzina, komplet lakirana, super stanje o~uvana 115 ks, registrovana godinu dana.Vijena 3000 KM.Tel. 063 340 951 Prodaje se Audi a4, 1.9 tdi, 90 ks, 1999 godina, registrovan godinu dana, full oprema, ko`a, navigacija, alarm, bixnen svjetla, alu felge,grija~i sjedi{ta, tek ura|en veliki servis 181000 kilometara, cijena 14000 KM.Tel. 063 591 876 Prodajem Opel Kadet ekstra stanje povoljno.Tel. 063 389 228 Prodajem 50 lit. sredstva protiv smrzavanja teku}e za {ajbe, original pakovanje po 1 lit. Tel. 061 202 817. Prodajem Alfu 156 20 benzin plin 2000g za 5000e.Tel.061 308 191 Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem el. felge sa zimskim gumama i ratkapama, 195/65/15 za Golfa IV, cijena 350.000 KM.

Tel. 061 242 289. Prodajem Fiat Punto 98 god,metalik zelena, benzin + plin, u dobrom stanju, registrovan do aprila.Tel. 061 225 573 Prodajem Gen~era 126, tip 280 S, uba~en motor dizel, fix. 1.500 EUR-a. Tel. 062 843 850. Prodajem Golf 2,1985.g.diesel,metalik sivi.Tel.061 627 460. Prodajem Golfa 2 1990 god.registrovan.Tel. 066 321 355. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Mazdu 323,1988 god benzin 1480c 54kw registrovana do marta 2011 cjena 900km u voznom stanju.Tel.061 470 998 Prodajem Opel Astru 2.0 dti metalik crna ,3 vrata ima digitalnu klimu tek uvezen i registrovan cijena 9 300 KM.Tel.061 847 797 Prodajem Puch 1980 god.Dizel.Tel. 061 158 226 Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. Tel. 061 206 689. Prodajem Reno 5, 1.0 kubika, 87 godina, u voznom stanju, neregistrovan, povoljno.Tel.033 613 389 Prodajem Reno 5, povoljno.Tel. 062 386 335 Prodajem sredstvo za odle|ivanje {ajbi i bravica sa skida~em leda, pakovanje 200 ml. Tel. 061 202 817. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531996, 063 639 176. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Kangoo, 2004. g., 1.5 dci, metalik, teretni, svi servisi u servisnoj knjizi, kao nov, strane table, hitno. Tel. 061 761 812. Reno Clio 1.2 B, 2004. god., crveni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 116.000 pre{ao, cijena do registr. 7.300 KM. Reno Twingo 1.2 B, 2003. god., crveni sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do reg. 5.900 KM. Tel. 061 158 202. Reno Klio 1.2, 4 vrata, 2001., nove table, registrovan. Tel. 061 319 589. Reno Klio, 1.2 benzin, dvoja vrata, 2000. g., potrebno farbanje, 4.200 KM. Tel. 061 478 572. Reno Laguna karavan, dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Reno Senik, 2001. g., tek registrovan, metalik, klima, alarm, daljin., gara`iran. Tel. 061 138 071. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Cordoba karavan bijeli, 1.9 TDI, 2001. god., reg. do 2./11. Cijena: 9.000 KM. Tel. 062 401 639. Skuter Honda takt 49cm, 92godina, crveni, extra stanje 500KM, mo`e zamjena ATX TOMOS. Tel. 063 847 990 Suzuki Maruti, 91. god,registrovan do juna, 1000 KM.Tel. 061 204 130 [koda Favorit 136 L, 1991., registr. do 21. 4. 2011., gara`irana. Tel. 061 202 386. [koda Felicija 1.3, 2000. godina. Tel. 062 348 159. [koda felicia, dizel, 1.9, 3700 KM. Tel. 062 151 896 [koda Felicija, 2000. god.,

1.2, registrovana do aprila, cijena 4.400 KM. Tel. 062 563 396, Mostar. [kodu super B, 2.0 TDI, 2008. g., full oprema, u odli~nom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 066 117 218. [lep {tange za {lepanje vozila do 1.800 kg. Tel. 061 202 817. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Utovariva~ na gusjenicama 16 tona, povoljno, mogu}a zamjena. Tel. 061 141 292. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Kedy 2002. god., 1.9 SDI, tek uve`en. Tel. 061 141 292. VW Sharan, 1.9 TDI, 85 KW, sedam sjedi{ta, tek registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 033 687154, 061 532 179. VW T4 2.5 TDI, 2000. god. 1+5 putar. Tel. 061 141 292. VW Toureg dizel, V10, 2005. god., str. table, mogu}a zamjena. Tel. 061 775 331. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 180 m2, Alipa{ina 55 Ciglane kod semafora. Atraktivna lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 061 172 914, 033 538-011. 18540-1tt Izdajem gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061 145 122. 18716-1tt Ned`ari}i - izdajem sobe studentima i zaposlenim osobama. Tel. 062 124 318. 125995-1Nd` Izdajem stan na Alipa{inom, 4. sprat, dvosoban, namje{ten, 300 KM plus re`ije. Tel. 061 905 042. 16018-1Nd`

AUTO DIJELOVI
Prodajem auto dijelove za Zastavu 101, kineti~ke zglobove, letvu volana, prednje le`ajeve, farove i drugo.Tel 062 681 161 Prodajem euro kuku za Kia Sorento i [koda Roomster potpuno nove.Tel.061 557 755 Airbag na volanu i tabli za Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Mercedes sprinter, Opel 4 kraka.Tel.061 200 203 ^etiri polovne zimske gume 195-65-15 na crnim ~eli~nim felgama za BMW. Cijena 120 KM. Tel.061 484 705

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.

A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442998, 062 139 085. Alipa{in most namje{ten jednos. stan, pos. ulaz. Tel. 062 158 101. Apartman na Vla{i}u, blizu starta, `i~are. Tel. 061 210 650. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani-sobe-dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. B. Potok, „Tibra Pacifik“ dvos. ve}i stan lijepo opremljen, 60 m2, eta`no, izdajem. Tel. 061 522 190. Bare-[ip, stan u priv. ku}i sa vi{e le`aja, pogodno za radnikesamce, 80 KM po le`aju, grijanje na ~vrsto gorivo. Tel. 062 139 215. Bistrik, izdajem sobu sa kuhinjom i kupatilom, poseban ulaz. Tel. 061 157 197. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

29

30

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Breka, jednosoban lux namje{ten stan, prednost strani dr`avljni. Tel. 062 204 208. Cazinska, prazan stan na spratu priv. ku}e, sve odvojeno. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, tros. lijepo opremljen stan, eta`no, I kat, 800 KM izdajem. Tel. 062 465 466. Centar, dvos. manji lijepo opremljen stan 50 m2, eta`. grijanje. Tel. 061 145 853. Centar, izdajem manji kancelarijski prostor, I sprat. Tel. 033 665-496. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, na du`i period, zvati od 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, izdaje se namje{ten jednosoban stan zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. ^. Vila, dvos. polunamje{ten stan u zgradi, centralno, izdajem. Tel. 061 031 330. Dobrinja 2 kod Merkatora, jednosoban stan 40 m2, cijena po dogovoru. Tel. 070 209-942, 062 415 400. Dobrinja 2, dvos. opremljen stan u zgradi, centr. grijanje. Tel. 061 522 190. Dobrinja 3, namje{ten dvosoban stan, c.g., 3. sprat. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Dobrinja kod Merkatora, I sprat, izdajem prazan dvosoban stan. Tel. 063 506 303. Dogladi, 100 m2 pos. skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom, blizu @elj. stanice, studentima i zaposlenim licima. Tel. 033 216-402. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvoipos. namje{ten stan kod BBI centra. Tel. 061 142 704. Dvosoban namje{ten stan 60 m2, 350 KM + tro{kovi. Tel. 061 130 649. Dvosoban namje{ten stan, ima grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Ekskluzivan dvosoban stan na M. Dvoru, Kralja Tvrtka, III sprat, sve novo, 1.000 KM. Tel. 066 340 748. Gara`u preko puta Hitne pomo}i. Tel. 061 803 662. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Hrasno, dvos. renoviran stan 60 m2, eta`n. grijanje, blind, prazan+kuh. elementi. Tel. 061 145 853. Hrasno, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 035 817-582. Hrasno, izdajem prostor 100 m2, grijanje, parking. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Hrasno, jednos. moderno opremljen stan kod Bosmala, 40 m2, centralno, 400 KM. Tel. 062 465 466. Ilid`a, izdajem garsonjeru. Tel. 061 902 489. Ilid`a, Lu`ani, prvi sprat, zdajem namje{ten stan 65m2, 2 terase, kablovska TV, bez telefona, centralno grijanje, parking, zaposlenim `enama bez djece.Cijena 350 KM.Tel.066 324 343 Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442998 i 062 139 085. Ilid`a-Lu`ani, dvos. fino opremljen stan u zgradi, I kat, centralno. Tel. 061 031 330. Ilid`a-Lu`ani, dvosoban namje{ten stan, hitno. Tel. 061 493 323. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m2.Tel.061 481 605 Izdajem 60 kvadrata pos. prostora sa parkingom. Tel. 061 606 406.

Izdajem autopraonicu i servis.Tel.062 316 633 Izdajem Centar 27 m2/3, 80 m2 v.p. Dobrinja, 75 m2, Ilid`a, 60 m2, 100 m2. Tel. 065 467 688. Izdajem ~etverosoban potpuno namje{ten stan, prizemlje ku}e, Stup. Tel. 063 676 069. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u,ulica-Nusreta Fazlibegovi}a 24.Tel.033 666 389 i 061 033 004 Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem novi pos. prostor na Ilid`i sa inventarom, gara`i{tem, podrumskom prostorijom. Tel. 033 473 796. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban (prazan) stan u Hrasnici.Kirija povoljna.Tel.061 497 350 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Lu`animaIlid`a.Tel. 065 562 381. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Ilid`a - Lu`ani.Tel. 065 562 381 Izdajem jednosoban namje{ten stan, internet konekcija, kablovska 200 KM.Tel.062 922 914 Izdajem jednosoban stan Obala - kod Drvenije mosta, 300 KM + 300 KM depozit. Tel. 061 905 212. Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nim parovima bez djece. Tel. 033 464-614. Izdajem kanc. prostore u poslovnom objektu u SarajevuNed`ari}i. Tel. 061 130 504, zvati od 16-20 h. Izdajem manji jednosoban stan u naselju Pofali}i, potpuno namje{ten sa novim stvarima i veoma uredan.Cijena 280KM, stan slobodan od 01.01.2011. godine .Tel. 061 391 011 Izdajem namje{ten dvosoban stan na Bjelavama.Tel. 061 310 725 Izdajem namje{ten ili nenamje{ten stan u ku}i, ul. Vidovci br. 40, Ilid`a-Gladno polje. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdajem namje{ten stan sa centralnim grijanjem u Sokolovi} koloniji.Tel 515 960 i 062 215 010. Izdajem namje{ten stan u Had`i}ima. Tel. 061 347 685. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033 222-908. Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem opremljen frizerskokozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem Otes 38 m2, Lu`ani 75 m2, Ilid`a, Franc. revolucije. Tel. 065 467 688. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, centralno u Vele{i}ima. Tel. 033 442 131 Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem polunamje{ten stan u stamb. zgradi, Ilid`a-Stup, Pija~na. Tel. 061 866 705. Izdajem poslovni prostor 70m2 sa komplet opremom za

slasti~arstvo. Tel.062 416 982 Izdajem poslovni prostor TC Robot kod Socijalnog, II sprat, 27 m2. Tel. 061 347 045. Izdajem poslovno skladi{ni prostor 40 i 120 m2 na Stupu, udaljen 50 metara od Interexa. Kamionski pristup.Tel. 061 266 869. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem sobu sa kuhinjom i kupatilom, poseban ulaz, Bistrik. Tel. 061 157 197. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan namje{ten „A“ faza Alipa{ino polje. Tel. 061 349 669. Izdajem stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, po le`aju 80 KM, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem stan u privatnoj ku}i na Bistriku 350 KM.Tel. 062 117 989 Izdajem stan u privatnoj ku}i, nije namje{ten, kod po{te u Hotonju, 150 KM. Tel. 062 923 917. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem u Sarajevu posl. prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203. Izdajemo sobu studentu.Tel. 061 239 596 Iznajmljujem jednoiposoban stan, centar kod Pozori{ta, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Tel. 062 203 917. Iznajmljujem jednosoban stan ,c.g,kod @eljinog stadiona studenticama.Tel.033 524 486 i 063 332 668 Iznajmljujem jednosoban stan kod @eljinog stadiona,centralno grijanje, studenticama.Tel. 062 786 733 Iznajmljujem trosoban stan sprat privatne kuce 76 km kompletno namjesten centralno gr.idealno za tri studenta 400 m od OBN tellevizije Hunska ul. Povoljno! Iznajmljujem trosoban stan sprat privatne ku}e 76 KM, kompletno namje{ten, centralno grijanje, idealno za tri studenta 400 m od OBN tellevizije, ulica Humska.Tel. 061 506 804 Jaja~ka ulica u Sarajevu, izdajem garsonjeru, kirija unaprijed. Tel. 062 358 495. Jednokrevetna soba, grijanje, 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednos. stan sa grijanjem, Mala Berku{a. Tel. 061 978 532. Kanc. prostor 24 m2, namje{ten u pos. centru Ko{. Brdo kod Robota. Tel. 061 198 722, 618-998. Kod Ameri~ke ambasade, stan 80 m2, ekstra namje{ten, za strance i pos. ljude. Tel. 061 897 959. Kod bolnice Jezero, pos. prostor 150 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 170 254. Kod kina Tesla, pos. prostor 74 m2, I spr., grijanje. Tel. 062 907 831. Kod okretaljke Jezero, dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Kod Predsjedni{tva BiH, pos. prostor 33 m2, sve novo. Tel. 062

907 831. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem stan u priv. ku}i, studenticama ili bra~nom paru bez djece, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{evo, namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 222 239. Kvadrant, ^. Vila, lijep, dvos. 60 m2, dugoro~no, ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Tel. 061 701 128. Lokal izdajem za do~ek Nove godine. Tel. 062 644 055. Lokal za do~ek Nove godine. Tel. 062 644 055. Mojmilo, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 332 702. Na Katedrali, pos. prostor 95 m2, I sprat, za sve namjene. Tel. 062 156 882. Na Otoci jednos. namje{ten stan u zgradi, centralno 36 m2, izdajem. Tel. 061 031 330. Namje{ten dvosoban stan sa obezbje|enim parking mjestom.Tel. 061 386 732 Namje{ten dvosoban stan u priv. ku}i, samcima, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 812 524. Namje{ten kanc. prostor 19 m2, u pos. centru „Ko{. brdo“ 250. Tel. 061 259 968, 760-355. Namje{tena garsonjera za dvije studentice ili zapos. `enu, ul. Prvomajska kod Merkatora. Tel. 061 208 659. Namje{tenu jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, grijanje. Tel. 033 643-500. Olovska, iznad stadiona @elje, izdajem prazan sprat sa gara`om. Tel. 061 210 509. Otoka, blizu „Merkura“ jednos. prazan stan 35 m2, centralno, 250 KM, izdajem. Tel. 062 465 466. Plato Skenderije, izdajem pos. prostor 30 m2. Tel. 061 332 197. Pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. prostor Katedrala, 100 m2, I sp., za sve namjene. Tel. 061 079 751. Povoljno, jednos. stan p. namje{ten ili prazan, priv. ku}a, sve posebno. Tel. 629-054, Ilid`aOtes. Prazan stan 45 m2, u priv. ku}i, sve posebno, povoljno. Tel. 061 572 742. Preko puta Hitne pomo}i izdajem gara`u. Tel. 061 803 662. Prvomajska ulica, dvosoban namje{ten stan, prednost bra~ni parovi ili studentice. Tel. 00387 61 170 862. S. Grad, manji stan za dva bruco{a, pos. ulaz, grijanje. Tel. 062 547 246. Skenderija br. 8, stan u prizemlju pogodan za sve namjene. Tel. 214-819, 062 227 101. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sokolje, izdajem pos. prostor, pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 906 761. Stup, pored glavne ceste (raskrsnica), izdajem plac 500 m2, struja, voda, povoljno. Tel. 061 207 921. TC Robot kod Socijalnog, pos. prostor 27 m2, II sprat. Tel. 061 347 045. Tros. namje{ten stan za 3 studenta, blizu Kampusa. Tel. 659834, Pofali}ka 20. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za sve djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vratnik, dvosoban stan namje{ten, studentima. Tel. 033 232-477. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan na ^obaniji 96 m2, papiri uredni, odmah useljiv. Kontakt telefon: 061 183 669. N. Dvosoban stan 58 m2, I sprat, ul. Dobrinjske bolnice 7, prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica-OHR. Tel. 061 145 122. 18716-1tt Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni. Ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 18788-1tt

1.400 m2 zemlje, vikendica, pomo}ni objekti, Krivoglavci kod Vogo{}e. Tel. 061 335 353. 33 m2 Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. A. Ferhatovi}a, 63 m2, 2. sprat, centralno, 2 balkona, 145.000 KM. Tel. 062 156 882. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Al. Polje, N. Smailagi}a, troiposoban 77 m2, u odli~nom stanju, cijena 1.450 KM/m2. Tel. 061 139 592. Alipa{ino 63 i 56 m2. Tel. 065 467 688. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Avde Jabu~ice, dvosoban 57 m2, prizemlje, austro-gradnja, plin, 1.700 KM/m2. Tel. 061 247 777. Bare [ip - Centar/prvi niz, bijele zgrade, dvosoban stan 46m2/I sprat , sa novom komplet ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, uknji`en 1/1 95.000 km. bez stvari 90.000 KM (Gradnja GP Bosna, nije RVI) Tel. 061 269 835 Ba{~ar{ija - kod pijace Telali, II kat, prod. stan 90 m2, bez posrednika. Tel. 061 228 792. Ba{~ar{ija, Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Ba{~ar{ija-Mihrivode, ku}a u izgradnji. Tel. 061 925 644. Beograd - Avala, prod. plac 9 ari, doz. gradnja, ~ist zrak. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Beograd - dvosoban stan 53 m2 sa terasom, II kat, 53.000 EUR-a, u naslju Kote`, bez zamjene. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, iza Avalskog tornja, prod. ku}u sa 4 ha i 8 ari

placa + pom. objekti. Tel. 00381 11 391 9322, 00381 64 225 7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226461. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, stan 77 m2, trosoban, 2.400 KM/m2. Tel. 062 053 136. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta ugra|ene nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, 1.950 EUR-a m2, bez agencije. Tel. 061 544 182. Centar kod Avaza, trosoban, super renoviran, 4. sprat, trostrano orijentisan, extra povoljno 120.000 KM. Hitno. Tel. 061 186 665. Centar Zenice, trosoban stan sa lo|ama od 90 m2 Tel. 033 473796. Centar, dvoiposoban stan 66 m2, dva balkona, sun~an, gara`a, Medic. fakultet. Tel. 062 841 390. Centar, M. Dvor, 130 m2/I, pored UNITIC-a, trotrano orijentisan, poluadaptiran, mo`e i za kancelarije ili ordinacije, 2.500 KM/m2. Tel. 063 843 191. Centar, M. Dvor, A. Jabu~ice, tros. 86 m2, sprat 1, plin, hitno, 1.800 KM/m2. Tel. 061 139 592. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. A. Jabu~ice, vis. priz., garsonjera 25 m2 = 60.000 KM. Tel. 061 415 787. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, zvjezdin neboder, 96 m2/2.500 KM, 2. spr. Tel. 061 177 556. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila 1, dvosoban stan 54 m2, 95.000 KM fiksno. Tel. 061 172 600.

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

31

32

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

^. Vila, 15. spr., 53 m2/1.700 KM. Tel. 061 415 787. ^. Vila, Grada~a~ka, jednos. stan 38 m2, sprat 6, adapt., vl. 171, hitno. Tel. 061 139 592. ^. Vila, nedober „Vranica“, renoviran i potpuno namje{ten jednosoban 35 m2, XVI kat, 2 lifta, 70.000 KM. Tel. 033 711-665. ^. Vila, ul. Fetaha Be}irb., 5. spr., 60 m2/2.000 KM. Tel. 065 819 136. ^engi} Vila, dvosoban stan, 54 m2, extra lokacija.Tel. 061 079 791. ^etverosobni stan 90 m2, kod Holiday inna, ul. Franca lehara, cijena 135.000 EUR-a. Tel. 033 214-595, 062 279 428. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana, p+s+s sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, stan 72 m2. Tel. 521-362. D. Malta, trosoban 82 m2, zgrada „[ipad“, II kat, veliki balkon, 2.340 KM/m2. Tel. 066 340 748. Dobrinja C-5, H. Turajli}a, kompletno adaptiran i renoviran troiposoban 85 m2, I kat, 149.000 KM. Tel. 061 526 243. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja C5, ul. Akifa [eremeta, vis. priz., 50 m2 = 82.000 KM. Tel. 065 819 136. Dobrinja CV, preko puta Merkatora, jednosoban stan (36 m2), plus balkon, drugi sprat, cijena 57.000 KM.Tel.062 068 901 Dobrinja I, Trg Sabora bosanskog, troiposoban 76 m2, II kat, parno grijanje, balkon, 104.000 KM. Tel. 062 295 919. Dobrinja IV, P Tje{i}a, troi. posoban 86 m2, IV kat, parno grijanje, balkon, 55.000 EUR-a. Tel. 061 150 519. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, Trg zlatnih ljiljana 53 m2, dvosoban, II kat, parno grijanje + plin, balkon, 82.000 KM. Tel. 062 295 919. Dobrinja, ul. Kunovska, 1. sprat, adapt. 42 m2 = 70.000 KM. Tel. 061 415 787. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418192. Dva dvosobna namje{tena stana ,Hrasno- ku}a- sve posebno.Tel. 063 971 667 i 033 522 598 Dvoipos. stan 65 m2, Trg Me|. prijateljstva, A. Polje. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 55 m2, Dobrinja, c.g., I kat. Tel. 066 488 818. Dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, fiksno 97800 KM, potpuno adaptiran, namje{ten, nekori{ten i odmah useljiv.Tel. 061 102 470. Dvosoban stan u Sarajevu, Kranj~evi}eva ulica, 59 m2, vl. 1/1. Tel. 036/313-811, Mostar. E. [ehovi}a, troiposoban 93,20 m2, II kat. Tel. 061 842 626. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ferde Hauptmana, jednosoban 38 m2, 2. kat, povoljno. Tel. 061 501 417. Ferhadija, stan 80 m2, III sprat, potkrovlje, cijena po dogovoru. Hitno. Tel. 061 220 541. Gladno polje preko puta [kafe, 1.500 m2 zemlji{ta, mo`e u parcelama. Tel. 061 74 55 86. Grbavica I, D. Numi}a, IV kat, dvosoban 53 m2, parno grijanje, balkon, 106.000 KM. Tel. 066 340 748. Grbavica II, B. Muteveli}a, dvosoban 47 m2, III kat, plin, balkon, ostava, jug-istok, 90.000

KM. Tel. 061 150 519. Grbavica II, K. Kapetanovi}a, IV kat, dvosoban extra renoviran i adaptiran 54 m2, 119.000 KM. Tel. 062 295 919. Grbavica, [oping, `uti neboder, dvos. stan 60 m2, sprat 4, bez ulaganja, hitno. Tel. 061 139 592. Grbavica-[oping, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku,ku}u 42m2 .tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hrasno, dvosoban 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Hrasno, ku}a P+S+P novija , gradnja + gara`a + 150 m2 zemlji{ta, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Hrasno, Olovska, stan 58 m2, I kat, plin, balkon, ostava, 1.400 KM/m2. Tel. 061 526 243. Hrasno, prodajem kancelarijski prostor kod Robota u poslovnoj zgradi na drugom spratu 42m2 novija gradnja.Tel.061 701 387 Hrasno, Trg heroja, stan 45 m2 - 85.000 KM i 36 m2 - 68.000 KM. Tel. 065 021 556. Hrasno, u zgradi uz pijacu, II sprat, stan 70 m2 + balkon, za 2.260 KM/m2. Tel. 062 440 643, 00381 11 261 7686. Hrasno, ul. Ant. Br. [imi}a, 2. spr., garsonjera 28 m2 = 70.000 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. Milana Preloga 10, stan 58 m2, namje{ten, renoviran, cijena 65.000 EUR-a. Tel. 061 268 087. Hrasno, ul. Por. Ribar, 2. spr., 38 m2 = 84.000 KM. Tel. 061 415 787. Ilid`a, ku}a 3 eta`e, novogradnja + 485 m2 zemlji{ta, blizu Vrela Bosne. Tel. 061 493 323. Ilid`a, Pejton, ku}a u nizu, 3 eta`e, 145.000 KM. Tel. 061 702 881. Ilid`a,centar stan od 48+5m/2,cijena 75.000 KM.Tel. 061 272 136 Ilid`a-Lu`ani, ku}a 240 m2, sa 700 m2 placa, 300.000 KM. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, III sprat, cent. grij., cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Ivanica, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, nedovr{en, ugra|ena stolarija, od carinskog prelaza 150 metara, pogled na more. Tel. 035 257-570, 061 735 351. K. Kapetanovi}a, 50 m2, 9 sp., rau-bau. Tel. 061 079 751. Kanton Sarajevo Rakovica,prodajem ekstra vikendicu na sprat,sa pomo}nom ku}om,namje{teno.Cjena 150 000 KM.Tel. 061 213 273 Ko{. brdo, renoviranu garsonjeru 22,50 m2, 2. kat. Tel. 033 226-759. Ko{. brdo, visoko prizemlje, stan 38 m2, fiksno 72.000 KM. Tel. 062 110 722. Ko{evo, Bolni~ka, trosoban 78 m2, XI kat, parno grijanje, balkon, 2.200 KM/m2. Tel. 033 711-665. Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Ko{vsko Brdo kod autobuske

stanice 30 m2/II jednosoban konforan , adaptiran, plin 68.000 km.., mo`e zamjena za ve}i.Tel. 062 900 860 Kova~i}i, ul. Travni~ka, ku}u priz. + spr. + gara`a = 180.000 KM. Tel. 061 415 787. Ku}a duplex 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a sa dva sprata 180 m2, oku}nica 460 m2, ljetna kuhinja. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Ku}a u ^apljinji, nova Gradnja + 4000 m obradive zemlje Pogodno za izgradnju ku}e, te za gradnju plastenika. Mjenjam za ku}u u Sarajevu.Zvati od 10 do 20 sati.Tel. 004571828548 Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.650 m2 oku}nice, se za 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, na sprat, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlji{ta 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}e u Alipa{inoj i na Vracama. Tel. 062 156 882. Ku}u prodajem sa 4 dun. zemlje i vi{e, Skradno-Busova~a. Tel. 061 154 540. Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 560. M. ]azima ]ati}a, 72 m2, 3. sprat, 2.000 KM/m2, u lo{em stanju. Tel. 061 702 881. M. Dvor, 48 m2, jednosoban, 3 spr., 110.000 KM. Tel. 0’61 702 881. M. Dvor, Titova, dvoiposoban 74 m2, II kat, plin, veliki balkon, parking mjesto, 185.000 KM. Tel. 063 023 372. M. Dvor, V. Peri}a, III kat, troiposoban 84 m2, veliki balkon, 2.100 KM/m2. Tel. 061 247 777. Mandrina 1, ispod studentskih domova na Bjelavama, ku}a s oku}nicom, zajedno 170m2, cijena po dogovoru.Tel. 062 199 928 Mejta{, jednosoban 43 m2, 4. kat, parking plac. Tel. 033 226759. Mejta{, ul. M. Pa{e Sokol., 1. sprat, 52 m2/2.900 KM. Tel. 061 177 556. Mejta{, ul. Mejta{, stan 1. spr., adaptir., 59 m2/2.900 KM. Tel. 065 819 136. Mojmilo, Olimpijska, IV kat, trosoban 79 m2, balkon, parno grijanje, 137.000 KM. Tel. 061 526 243. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II sprat. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nebo~aj, plac za ku}u 1,5 dulum, udaljen 150 m od glavne ceste, uli~na rasvjeta, gradski vodovod, plin. Tel. 061 499 647. Ned`ari}i, novogradnja, dvosoban 57 m2, veoma povoljno. Tel. 061 501 417. Ni{i}i - 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Nebo~aj, ku}a na dvije eta`e sa dunumom zemlje.Tel.062 183 314 Novi grad, Prvomajska 29m2, renovirana i adaptirana garsonjera sa namje{tajem, 2 sprat.Tel. 061 526 243 Novi grad, Prvomajska kod „Merkatora“, 29 m2, renovirana i namje{tena garsonjera, II kat, parno grijanje, 52.000 KM. Tel. 061 526 243. Novogradnja Malta, akcija popust 5%, popust Agencija 1%. Tel. 061 170 254. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda,

udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otes, Barska, jednosoban 38 m2, III kat, plinsko eta`no, 59.000 KM. Tel. 033 711-666. Otoka, prodajem kvalitetan dvos. stan sa odl. c.g., vlas. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Pejton, jednoipos. stan 77 m2, 2 sp. Tel. 061 288 939. Petrakijina, trosoban 115 m2, 3. kat, ekstra stanje. Tel. 061 501 417. Pijaca Ciglane, prodajem boks adaptiran, ekstra stanje, odmah useljiv. Tel. 063 191 659. Pofali}i, blizu FDS i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 062 439 329, 066 430 574, 061 437 719. Pofali}i, ku}u kod Fabrike duhana, 95.000 EUR-a. Tel. 061 079 751. Poslovni prostor buregd`inicu, komplet opremljenu, povoljno. Tel. 061 906 936. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Pr. stan 70 m2, I sprat, i od 40 m2 VIII sprat, A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 28\0x0A00m. zemlje u Ahatovi}ima.Ogra|eno i kontejner dimenzije 5,6 sa 2,2m.Prilaz 15m od asfalta.40000 KM.Fiksno.Tel.061 277 208 Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem apartmane na Jahorini 40m od novoizgra|enog {estosjeda.Tel 066 114 014 i 066 714 711 Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlas. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544. Prodajem dvosoban stan u Tuzli (N.N.Solina), 69m2 i gara`u 16m2. Tel. 062 198 368 Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem ili mjenjam ku}u, dulum oku}nice, mekis Te{anj.Tel.066 421 230 Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206046, 066 763 588. Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem ku}u (prizemlje, sprat i podkrovlje) sa gara`om, dvori{tem i velikim terasama u centru @ivinica.Tel: 061 888 180 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem ku}u na Bistriku Terezija, kod samoposluge, cijena uz dogovor. Tel. 062 069 356. Prodajem ku}u na Mahmutovcu sa dva stana dvosobna i avlijom, gradnja 2003, god.vl 1/1, 3 balkona, plin, kablovska, inter-

net, 90 000 KM.Tel. 061 073 446 Prodajem ku}u odmah useljivu sa 1750 kvadrata oku}nice.Ku}a je dimenzije 10 x10 metara na sprat. Nalazi se u G.Mosjru, Op{tina Visoko.Tel. 061 183 918 Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem luksuzno sre|en i namje{ten stan na Dobrinji 1,55 kvadrata, 3 sprat, 105.000 KM. Tel.066 206 473. Prodajem nov dvosoban stan sa ustakljenim lo|ama, 70 m2, Lu`ani-Ilid`a. Tel. 033 473-796. Prodajem noviju namje{tenu ku}u na Vratniku, 3 eta`e, ekstra stanje. Tel. 033/233-654, 061 224 896. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu uz cestu Otes-Ilid`a, 1.350 m2, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884514, mob. 062 490 480. Prodajem stambeno poslovni objekat dim. 12x8 m, ou}nice 422 m2, novoizgradnja - Ilija{. Tel. 062 671 097. Prodajem stan 27 kvadrata Ilija{ Bosanski put 118.Tel. 061 517 296 Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 60 m2, A. polje B-faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 65 m2, II kat, centar Zenice. Tel. 061 690 848. Prodajem stan Alipa{ino polje, Bosanska broj 4/14 cijena

74000 KM.Tel.061 205 693 Prodajem stan na Mojmilu,56m2,potpuno renoviran. Blinda vrata,ugradbena kuhinja,ameri~ki plakari.cijena povoljna.Tel. 061 200 687 i 062 992 000. Prodajem stan troeta`ni u nizu, S. Kolonija, kompletno adaptiran, povoljno. Tel. 061 207 899. Prodajem stan, Alipa{ino Polje, Nerkeza Smajlagi}a 15. Tel. 062 573 543, 061 551 213. Prodajem stan, Ilid`aLu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem stan, strogi centar, Mejta{, 106 m2, mo`e I zamjena uz doplatu.Tel.063 361 010 Prodajem zemlji{nu parcelu u Rakovici, [amin gaj, 1250 m2, struja, voda, prilaz sa dvije strane, uli~na rasvjeta, asfaltni put, sun~ana strana, 38.000 KM.Tel. 066 813 754 Prodajem zemlji{te u Mociocima(selo i Gradina).Cijena po dogovoru.Tel.057 375 596 i 065 431 253 Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^angi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajemo zgradu u centru Tuzle,kod Kapije,cca 220m2.Tel. 061 148 079 i 062 068 781 Rakovica [amin Gaj, dunum ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. S. Fra{te, stan 70 m2, II sp., Sarajevo. Tel. 061 250 571, 453203. Sedrenik, ku}u sa ba{tom prodajem ili mijenjam za stan. Tel. 062 213 753. Semira Fra{te, trosoban 78 m2, 5. kat, c. grijanje. Tel. 061 501 417. Sepetarovac br. 44, san 46 m2, cijena je povoljna. Tel. 220-187, 062 681 078. Skenderija, H. Kre{evljakovi}a, troiposoban 96 m2, XIV kat, lo|a, 2 mokra ~vora, 2.200 KM/m2. Tel. 033 711-666. Socijalno, jednosoban prize., adaptiran, 41 m2/2.000 KM. Tel.

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

33

065 819 136. Stan 38 m2, vis. priz., na K. Brdu, prodajem 1.900 KM 1 m2. Tel. 062 110 722. Stan kod Katedrale, prizemlje, pgodan za kancelarije. Tel. 061 911 083. Stan na Grbavici, ul. Grbavi~ka, 63 m2, prizemlje. Tel. 061 501 417. Stara Breka, ku}a sa 317 m2 zemlje, uknji`ena. Tel. 062 215 250. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, kod restorana Pivnica, prodajem dva stana, cijena po dogovoru. Tel. 061 336 014. Stari Grad, Sarajevo, ku}u sa ba{tom prodajem ili mijenjam za stan. Tel. 062 213 753. Strogi centar, Dubrova~ka, troiposoban 89 m2, poigodan za kancelarije, I kat, 2.800 KM/m2. Tel. 063 023 372. Strogi centar, Titova, I kat, ~etverosoban 105 m2, plinsko eta`no, 2.300 KM/m2. Tel. 066 340 748. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [umu prodajem 9 dun., bukova, ari{, smr~a, bor, Skradno, Busova~a. Tel. 061 154 540. [vrakino, prodajem jednos. stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Trnovska 7, Novo Sarajevo, stan 48 m2. Tel. 061 214 027. Tros. sa gara`om kod Saraj. pivare, 68 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 061 158 735. Tros. stan K. Tvrtka, 94 m2, 3 kat, djelomi~no renoviran. Tel. 061 501 417. U centru Had`i}a, stan 61 m2, nov, neuseljiv, uknji`en. Tel. 057 350-092, 066 756 602. V. Polje, ul. Hasana Su}eske, 6. spr., 61 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Visoko, naselje Prijeko, ku}a useljiva i novije gradnje od 240 m2, p+s+s, sa gara`om i oku}nicom 500 m2. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Visoko-O~azi, prodajem ku}u pored glavne ceste, P+S+P Tel. 062 952 395. . Vodenicu poto~aru prodajem. Tel. 061 154 540. Vogo{}a - prodajem pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en, dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, dvoeta}ni stan, novogradnja, 106 m2, 3. kat, povoljno. Tel. 061 842 626. Vogo{}a, dvosoban 59 m2, Bra}e Kr{o, III kat, parno grijanje, 1.400 KM/m2. Tel. 033 711666. Vogo{}a, stan 67 m2, 4. spr. = 105.000 KM. Tel. 061 415 787. Vogo{}a, ul. Bra}e Kr{o 77 m2, I spr., 2 balkona, grijanje, useljiv, 119.000 KM. Tel. 062 907 831. Vogo{}a, ul. Bra}e Kr{o, V spr., 55 m2, adaptiran, grijanje, 78.000 KM. Tel. 062 907 831.

Vraca, Avde Smajlovi}a, troiposoban stan, luksuzno ura|en, eta`no, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, od 1719 h. Vraca, ulica Avde Smajlovica, bijele zgrade, dvosoban stan 58 m2, treci sprat (djelomicno potkrovlje), 80.000 KM.Tel. 062 068 901 Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja 6 duluma blizu Resnika, 5 duluma kod Osenika op. Had`i}i. Tel. 032 785 905. Zemlje 3.390 m2 u Perivoju prema @u~i, fix. 5 KM/m2. Tel. 061 709 430. Zemlji{te na Ilid`i blizu velike Aleje. Tel. 061 220 977. Zemlju-skladi{te 3.700 m2, Lukavica, kod stadiona. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Zenica, pos. prostor 60 m2, pogodan za sve namjene (suteren). Tel. 061 753 131. Zenica, u centru grada, stan 47 m2, III sprat, odmah useljiv. Tel. 066 277 885.

Potreban jednosoban stan ili garonjera (namje{ten) za studenticu na Dobrinji. Tel. 061 808 780. Kupujem stan do 70 m2, Centar, Bjelave, Breka, Mejta{. Tel. 061 211 303. Kupujem zemlji{te i {ume Rje~ica, kod kraja asvalta. Tel. 061 154 540. Kupujem manji stan od Skenderije-Ba{~ar{ije do 46.000 KM, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem stan direktno od vlasnika (Agencija). Tel. 061 079 751. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel. 061 224 601 Hitno Kupujem dvosoban stan na Grbavici ili ^engi} Vili po pristupa~noj cijeni.Tel. 062 900 860 i 033 236 760 Agenciji potrebni stanovi za izdavanje i prodaju po pristupa~nim cijenama.Tel. 061 269 835

U prodaji je: ugalj Banovi}i (kocka, komad) po cijeni od 150 KM, drveni ugalj Kreka 90 KM, bukovi briket (1 tona 180 KM), ili 1 vre}a 5 KM. Ku}na dostava. Tel. 061 289 961, 062 265 811. 15997-1Nd` Akcija: Bukova drva I klasa metar 50 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 325 003. 16000-1Nd`

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 18759-1TT

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu, za Fed.-Sarajevo. Tel. 062 348 159. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 514-170. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za isti ili manji u Banja Luci. Tel. 033 542-668. Mijenjam kvalitetan dvos. stan Otoka sa odl. c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Mijenjam dvosoban stan u Zenici za isti u Doboju, na prvom ili drugom spratu. Tel. 032 404-795. Mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 514170. Mijenjam stan u Sanpitersburgu Florida u Odli~nom stanju pored mora za stan u Crnoj Gori.Tel. 813 4230 888

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 211-914. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 063 919 544. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. Tel. 063 919 544. Stranac zaposlen u Sarajevu, tra`i stan u centru. Tel. 061 142 704. Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. U Visokom kupujem ru{evnu ku}u sa imanjem. Tel. 061 154 540. Kupujem manji stan u zgradi, isplata u gotovini. Tel. 061 142 704. Potrebno vi{e manjih stanova za izdavanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Kupujem stan od 65-75 m2, Hrasno-Grbavica, do 6 sprata. Tel. 061 079 751. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Potreban manji stan za iznajmljivanje za stranca na 1 god. Tel. 062 465 466. Za zapos. ~ovjeka potreban stan do 60 m2 i manji na du`i period (agencija). Tel. 061 145 853. Potrebno vi{e manjih stanova za izdavanje i prodaju. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 033/203-127, 061 214 306.

NARU^ITE OGRIJEV SA OSMIJEHOM. Bukva i grab suha i sirova od 35 do 65 KM. Ugalj Banovi}i 150 KM. Ugalj Kreka 80 KM. Bukov briket 150 KM. Kameni briket Doj~lan fire 250 KM. Tel. 061 025 311, 061 785 535. 15424-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja bukovog ogrijevnog drveta (}utci, metrice, cijepana) kao i ugalj (Banovi}i kocka, orah, drveni). Prijevoz besplatan na Kantonu. Kon. tel. 061 670 068. 15424-1Nd` RASPRODAJA!!! Do isteka zaliha velika rasprodaja bukovih drva, cijepanih, }utci i metrice, kao i ugalj Banovi}i (kocka, orah) i drveni (Kreka). Cijena po dogovoru. Tel. 061 824 243. 15424-1Nd` AKCIJA OGRIJEVA! (Cijepana, }utci, metrice). Ugalj (drveni-Kreka, kameni Banovi}i). Cijena po dogovoru! Tel. 062 572 185. 15985-1Nd`

Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa, terapija od 120 kom. = 7 i 8 KM, terapija od 240 kom. = 5 i 6 KM. Besplatna dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) staze i }ilime. Tel. 033 452 018. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Dvije norve{ke pe}i Jotul i novu motornu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474 657. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine povoljno. Tel. 062 876 691. Veliku plasti~nu jelku i nakit za jelku. Tel. 033/645-608. Fri`ider ispravan u odli~nom stanju, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290 Du{ek za dekubituse za invalidska kolica i kolica. Tel. 061 412 182. Bundu i {ubaru od nutrije, veli~. 40-42. Tel. 061 690 848. Kabel tip PP-ooy 5x25 mm Cu. Tel. 061 106 673. Vibracioni ~eki}-bu{ilica tip GBH-5DCE Bosch, sa priborom. Tel. 061 106 673. Boca pletara iz 1945. god., original, otpremnica olovna blomba, hrvatske dr`avne `eljeznice. Tel. 061 154 540. Trakice Contour (Bayer) za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 601 170 305. Ve{ ma{inu, el. {poret i fri`ider, sve ispravno. Tel. 033 646-063. Kirby usisiva~ prodajem. Tel. 061 167 702. Prodajem opremu za friz. salon. Tel. 061 167 702. Svijetle}u reklamu prodajem. Tel. 061 167 702. Boca plin-butan. Tel. 061 397 462. Prodajem oplatu table jednom kori{tena, m2-22 KM. Tel. 061 135 401. Neonska reklama 100x70 cm,150 KM. Tel. 061 135 401. Ispravne i o~uvane ve{ ma{ine, {porete struja-plin, fri`ider staklena vrata, dostava besplatna. Tel. 533-631. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Skija{ke cipele br. 37-38 bijele, 30 KM. Tel. 062 972 512. Fri`ider manji, ispravan, 50 KM. Tel. 062 972 512. Pis. ma{inu elektr. u koferu, 50 KM. Tel. 062 972 512. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512.

Prodajem parket, gra|. koze. Tel. 061 338 846. Prozore drvo novi, termo staklo, kipa, povoljno. Tel. 033 451309. Sve vrste opreme za ugostiteljstvo, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Gusane radijatore kvalitetne, uz garanciju i svih dimenzija. Tel. 033/800-514, 061 922 476. Prodajem kupaoni~ke radijatore kvalitetne uz garanciju, mogu}a i narud`ba. Tel. 061 922 476, 033 800-514. LCD marka Eld`i 32 in~a, star 2 godine, ima sve ure|ene papire, 300 EUR-a cijena. Tel. 061 914 159. Metalnu konstrukciju za mali plastenik. Tel. 065 594 022, 440747. Ciklometar polovan - za mjerenje du`ina, 100 KM. Tel. 061 547 280. Prodajem iz svog p~elinjaka kod vo}njaka, ljekoviti med (ne prehrambeni), 1 kg - 20 KM. Tel. 065 594 022, 440-747. O~uvanu TA pe} (trojka), Stari Grad - Sarajevo. Tel. 065 594 022, 440-747. Rashladni ormar, vitrine, vage, kasa Oliveti, karabin lova~ki i Reno Kangoo 2005. Tel. 061 958 001. Regal, kau~, bra~ni krevet, {porete el.+plin, plinska pe}, komoda, usisiva~, televizo „AOC“, ma{ina za ve{. Tel. 033 201-051, 065 097 899. Skije RC 04 Elan, sa pancericama, skija{ko odijelo br. 52, sa dosta opreme. Tel. 061 700 819. Novu mu{ku ko`nu jaknu „Meklaud“, postavljena krznom, jako povoljno. Tel. 061 709 772. Sto litara doma}e {ljivovice, ja~ina preko ~etrdeset stepeni, cijena povoljna, Gora`danka. Tel. 062 548 555. Kanarinci slavujari, zlatni fazni, `ivina „fenix“, {tenad Maltezera - mu{ka. Tel. 062 557 474. Kvalitetna polovna ulazna vrata dim. 245x90, cintinentalova drvena, 220 KM. Tel. 061 021 119. Ma{inu za prodaju papirnih tanjiri}a-tacni. Tel. 065 435 050. „Hambe“ ma{ine za proizvodnju aluminijskih poklopaca. Tel. 065 435 050. ^aj protiv svih `enskih boleti, ~aj koji 100“ lije~i sterilitet kod `ena, te mehlem za hemoroide, sva ko`na oboljenja - pjege, fleke, akne. Tel. 033 227-182, 062 205 425. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Vodenica poto~ara svi dijelovi u funciji. Tel. 061 154 540. Dva para skija Elan a markerovim vezovima i {tapovima i dva d`empera za skijanje, kragna rolka. Tel. 545-409. Le`aj na podizanje za posteljinu sa 3 le|na jastuka, 10 okruglih, skoro nov, sa federima, standard, 150 KM. Tel. 545-409. TV Samsung digitalni, ravni, keran 70 cm, sa 2 zvu~nika, malo kori{ten. Tel. 545-409. Mond jaknu oblo`ena perjem, boja masline, mo`e za `ene i mu{karce, 70 KM. Tel. 545-409. Novu ko`nu jaknu boja braon, `enska, cijena 150 KM. Tel. 545-409. Dvije dje~ije autostolice, u dobrom stanju. Tel. 062 625 502. Plinsku pe} 4,8 KW, kao nova, termostatska regulacija. Tel. 062 625 502. Prodajem i izdajem kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103.

Ko`na mu{ka jakna i ko`ni `enski dugi mantil, nov. Tel. 061 911 652. Zimska jakna mu{ka kao nova i zimska dje~ija (15. god.). Tel. 062 970 930. Su{ara za vo}e, povr}e, gljive i ljeko-bilje. Tel. 061 180 058. Ku}ni cvijet „Decembar“ veliki, dobar, nemam gdje da ga dr`im. Tel. 033 659-750. @ensku kratku bundu bijela kafa, krzno jagnje}e, kragna od nerca, kafe braon, cijena 150 KM. Tel. 545-409. Stari crijep vrlo povoljno, vi{e vrsta. Tel. 062 282 682. Ugostiteljski pult. Tel. 061 367 103. Komora rashladna, pultovi rashladni, inox fri`ider rashladni, oprema za restorane. Tel. 061 156 309. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 065 005 223 Prodajem ru~no ra|ene, unikatne Pa~vork-prekriva~e od najfinijeg pamuka, prekrasnih dezena i svih dimenzija. Izrada i po narud`bi. Svaki primjerak je unikatan! Tel. 061 366 921 Laptop uvoz iz Njema~ke, malo kori{ten „IBM“ 512, 1.73 GHz, extra, 450 KM. Tel. 061 173 947. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Pisa}u ma{inu elektri~nu u koferu, 50 KM. Tel. 062 972 512. Skija{ke cipele 37-38, 30 KM. Tel. 062 972 512. Raznu opremu za ptice i kaveze. Tel. 061 547 280. Starinski zidni sat na navijanje sa klatnom, srednji, 100 KM. Tel. 062 547 280. [tilige}e 10 KM. Tel. 061 547 280. CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica. Tel. 061 547 280. @eljezni prozor sa staklom trokrilni 210x140 cm, 1 kom. 160 KM, Aneks. Tel. 033 616-136. Upotrebljavanje prozore sa staklom 120x120 + 0,90x120 + 0,80x120 1 komad = 80 KM. Tel. 033 616-136, Aneks. Polovnu stolariju Jelovica. Tel. 061 803 662. Jelova drva za potpalu, 1 m 25 KM. Tel. 061 521 395. Prodajem neispravnu ve{ ma{inu Bira.Tel.061 713 536 Prodajem 150 polovnih daljinskih za tv, video, linije, dvd, sve 150 KM, mo`e zamjena za mobitele.Tel.066 447 331 Prodajem videorekorder sa 30kasta filmova 50 KM.Tel.066 447 331 Prodajem televizor Gorenje, cijena 420 KM. Tel. 061 106 865 Prodajem TV Redstar 69 cm dijagonala, videotekst, daljinski, srebreno kuciste, kao nov, hitno i povoljno.Tel. 061 506 804 Prodajem LG video rekorder i DVD u jednom, metalno ku}iste, 6 glava, kao nov.Tel. 061 506 804 Navigacija 5 in~a, ugra|en bluetooth, preglednik slika, videa, instalirane najnovije mape regiona, novo u kutiji.Tel. 061 199 419 Memori kartice CF (8 i 16GB, brzine 40x, 60x, 200x) i USB stik od 32GB, original.Tel. 061 199 419 Prodajem nov, nekori{ten telefon Panasonic i nov nekori{ten printer HPD 1560.Cijena za oba proizvoda je 50 KM.Tel.061 485 898 Prodajem osvjetljiva~ grafi~kih filmova linotronic 330 sa ripom 40, automatsku razvija~icu filmova ,gratis osvjetljiva~ 230 sa ripom 30.Tel. 061 648 783 Prodajem Procesor Intel Celer-

34

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

35

on 2 GHz, HDD 37 GB, 512 DDR, grafi~ka GF4MX- 440-8 x 64 MB DDR, Tv/FM out, dvd/Rw, ispravno, o~uvano. Cijena 170 KM. Grude.Tel.063 655 288 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem poluautomatsku pakericu za pakovanje praskastih i zrnastih proizvoda.Tel.061 087 043 Prodajem le`aj samac kupljen u Dalasu prije nepuna dva mjeseca, `ute boje, garancija godinu dana, pla}en 250 KM.Cijena 180 KM, hitno.Tel.061 533 143 Prodajem komodu dimenzije d153 s56 v89 drvo iverica cijena 400 KM.Sarajevo Tel. 062 681 161. Prodajem Sony Ericsson K810i, cijena 100 KM. Tel.061 374 992 Prodajem iPhone 3G 16 giga, u odli~nom stanju, cijena 480 KM.Tel. 061 461 398 Prodajem Nokiu N97 32 GB (malo kori{tena), uz svu prate}u opremu. Cijena 380KM moze zamjena za Iphone.Tel.061 677 921 Prodajem bosanskog tornjaka sa pedigreom.Tel. 063 789 227 Prodajem plastenik 100 kvadrata potpuno nov nekoristen bez najlona veoma povoljno.Tel.065 081 563 Jaja japanske prepelice ljekovita pakovanje 30 komada 6 km besplatna dostava 065 081 563 Inventar za buregd`inicu i piceriju,pe} za picu,pe} za burek,topli pult,radni sto od rosfraja,komora za peciva,vitrina rashladna,ma{ina za meso velika.Tel.065 428 291 Prodajem aluminijske radijatore, ~etiri komada fiksno 150 KM.Tel.062 488 920 Prodajem zidne satove stare preko 50 godina uvoz iz Njema~ke i Holandije povoljno.Tel. 061 835 215 Prodajem grobnu parcelu na gradskom groblju Bare .Tel. 061 612 780 Prodajem kaveze za nesilice i sada su u upotrebi za 180 koka.Tel.061 766 714 Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo, povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Prodajem 50 m sijena,rakiju, {ljiva, prepeka 46% i kru,ka 41% Vitez.Tel.063 415 787 Prodajem sto za stoni tenis, novo, upakovano, na rasklapanje.Tel.061 923 607 Prodajem veliku bocu za plin.Tel.061 943 895 Prodajem knjigu gramatike italijanskog jezika sve obuhva}eno.Tel. 061 243 836 Prodajem univerzalni Dormeo vuneni prekriva~, nov i povoljno.Tel. 061 506 804 Nosiljka `uta, topla, jednom kori{tena prilikom izno{enja be-

be iz bolnice i hodalica roza 35KM.Tel. 061 363 926 Prodajem pr`ionicu kafe sa opremom povoljno.Tel.065 291 942 Boca plinska velka i mala pune plina povoljno.Tel.066 209 702 Prodajem Njema~ku garderobu, jedan komad ko{ta 1 KM.Tel. 062 446 583

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 15740-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 18121-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 15389-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 15539-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 18503-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 15835-1Nd` EPC servis - servisiranje ra~unara, laptopa i prate}e opreme; (re)instalacija sistema, konfigurisanje wireless mre`e, izrada web stranica. Veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan! Tel. 062 643 394. 15994-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120. 16001-1Nd`

Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Fizioterapeutske usluge, svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. VKV elektri~ar, elektro-tehni~ar, vr{i odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektro instalacija. Tel. 062 522 014. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz fr-

ancuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, veoma povoljno i kvalitetno. Tel. 065 005 223. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Moler veoma brzo i efikasno

moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklar-

ske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molerskofarbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033

800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638454. Autoprevoznik kamionomgrajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539.

36

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevomore novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolarioju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Servisiranje i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062 654 140. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Moler, kerami~ar, zidar - radimo moleraj, keramiku, malterisanje. Tel. 062 196 097, 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2sobni 220, trosobni 330 KM. Tel.

033 630-332. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bo-

jlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne pro-

store, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i

studentima. Tel. 062 918 322. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 063 190 722, 061 865 068. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. T 061 533 935 i 214-151. el. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. T 523-998, 061 863 559. el. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519.

Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459539. Popravljam ve{ ma{ine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, {ipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986.

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

37

Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Prevoz na godi{nje odmore do mora Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vr{im servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge popravak starog - izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613-414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. Tel. 062 820 498, 062 869 258. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog je-

zika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 024 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Izrada plo~astog namje{taja,

kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake i pe}i za pizze zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP Tel. 061 130 787 i . 033 537 108 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108. Bravar radi sve vrste bravarskih usluga.Tel.062 315 612 Radim dijagostiku na svim Opel vozilima.Tel. 061 745 995

Vrsimo servis komjutera Exx povoljno i sigurno garancija 3 god Micro teh Company Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a.Ma{inska obrada.Tel.063 402 077 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Detaljno izra|ujem horoskop za `ene, mu{karce i djecu.Radim i uporedne ljubavne.Tel.062 104 226

Ponuda-potra`nja
Restoranu „Kod Be}e“ potrebno. 1 kuharica sa iskustvom. Dobrinja - Aerodromsko naselje. Tel. 033/452-690, Mob. 062737-550. 15974-1nd`

Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog jezika, rad na kompjuteru, tra`i posao. Tel. 061 381 802. Potrebna radnica na poslu`ivanju u restoranu. Tel. 061 546 049. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja. Dnevnica 35 KM. Tel. 062 670 734. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Bifeu na Alipa{inom polju, potrebna konobarica. Tel. 062 051 531. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. @elite postati konsultant za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Isplati se. Akcija besplatnog u~lanjenja. Tel. 061 326 160. @elite da ljudi ~uju za va{ posao? Nudimo najbolju i najpovoljniju uslugu internet reklame. Tel. 061 334 895. Osnovci i srednjo{kolci, u~ite engleski vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Knjigovodstvene usluge za proizvodna i trgovinska preduze}a, izrada zavr{nih ra~una. Tel. 219-480, 063 917 256. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~ih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Medicinska sportska masa`a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. SUR „Jagoda“, Titova br. 6 potrebna konobarica sa iskustvom. Tel. 061 247 786. Frizerskom salonu u Hotonju potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Grupa stolara montira {adr-

vane po va{im mjerama. Tel. 061 134 597. Radila bih kod `ena ku}ne poslove, ~i{}enja i sli~no, samo ozbiljne ponude. Tel. 061 080 910. Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u ozbiljnoj porodici. Tel. 061 337 402. Dodatna zarada u svojoj ku}i, informacije od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 061 203 684. Ako `elite dodatnu zaradu javite se Oriflame, zarada 30% + rabat + poklon. Tel. 061 599 706. Sudski vje{tak ma{inske struke (procjene ma{ina, opreme...). Tel. 061 151 316. Dipl. pedagog daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, ~as 7,5 KM. Tel. 062 922 787. ^uvala bih jedno ili dvoje djece na du`i period. Tel. 061 578 169 i 033 450-804. Nastavnik njema~kog i bosanskog daje instrukcije ili kurs, vrlo uspje{no. Tel. 659-750 i 066 897 870. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644178, 061 225 424. Posao za 8 ozbiljnih osoba, Ameri~ka kompanija, dolazi, ZE-DO i SA. Tel. 062 288 691. Firma nudi usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora po dogovoru. Tel. 061 180 166, 061 266 988. ^istim i popravljam {upe-podrume, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje auta, tapaciranog namje{taja, }ilima sa profesionalnim ma{inama. Tel. 033 557-720. ^istim i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama, obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. uz nov~. nakn. Tel, 062 760 012. Tu`be, `albe, molbe, prigovori, i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306, 061 387 856. Momak 27 godina tra`i bilo kakav posao.Tel.063 548 275 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Ozbiljna majka, ~uvala bi dijete u svom stanu na Grbavici.Tel.066 305 814 Mladi} bez obaveza tra`i posao, mo`e na farmi.Tel.066 447 331 Potrebna osoba za pomo} u ku}i mu{koj osobi,od 8 do 13 sati radnim danom.Tel.033 458 365 i 061 489 967

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15922-1Nd`

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju,

stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem ve}e koli~ine raznih cigareta, isplata odmah. Tel. 066 809 201. Kupujem daljinski za TV Sharp tip DV 7002 S. Tel. 062 869 081. Kupujem trake za mjerenje {e}era u krvi akucek aktiv. Tel. 061 481 595. Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli u gradskom groblju Bare. Tel. 061 938 378. Kupujem gramofonske plo~e `anrova ex YU rock i strani rock. Tel. 061 244 290. Kupujem ispravan stereo gramofon. Tel. 061 214 995. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047. Prevoz putnika novim luksuznim kombi vozilima,sigurno i udobno,u BiH i Evropi.Tel.062 213 645 Prekucavam maturske, seminarske i ostale radove u pisanoj formi.Tel.061 211 606 Nudim no}enje u apartmanu Grbavi~ka.Tel.061 350 190 Prekucavanje svih vrsta tekstova i prevo|enje sa engleskog,povoljno. Tel. 062 737 377 Kupujem stripove Mikijev zabavnik i Mikijev almanah. Pojedina~no ili vi{e brojeva, pla}eni ptt tro{kovi.Tel.061 793 278 Kupujem staro oru`je sablje, kubure, bode`e, ordene, medalje, vojne oznake, bajonete i sli~no. Tel. 061 139 767 Kupujem dje~ija kolica Chicco da nisu starija od 4 godine placam po dogovoru.Tel. 061 540 363 Prekucavam sve tekstove na ra~unaru.Tel. 061 309 048. Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772

38

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

U BiH prodato 125 automobila

26

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

auto market
Li~na karta
Dimenzije

39
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.419 / 2.013 / 1.510 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.393 prtlja`nik (l) 370

Elektri~na izvedba najpopularnijeg automobila u Evropi

VOZILI SMO Opel Astra Sport 1.4 Turbo

Volkswagen Golf Blue-E-Motion
Elektromotor od 115 KS smje{ten je na mjestu standardnog agregata i te`ak prihvatljivih 80 kg

Putovanje ka zvijezdama
Sjajni Opelov kompakt prepun je inovacija i ve} se postavio kao jedan od predvodnika svjetskih trendova
aista je impresivno u {ta se Opel pretvorio. Sje}ate se poluzahr|alih Corsi i Kadetta, koji su {kripali ulicama izazivaju}i sa`aljenje prolaznika? E pa to je bio neki drugi Opel. Ovo nije ni nalik tome. Corsa je pre`ivjela i evoluirala u ozbiljan gradski automobil u kojem }e zadovoljstvo prona}i i porodice, a Kadetta vi{e nema. Oti{ao je u historiju, ali njegova reinkarnacija Astra potrudila se da Opel u klasi kompaktnih automobila ipak zadr`i vrlo jakog predstavnika, koji }e ne samo pratiti ve} biti i jedan od predvodnika svjetskih trendova. A ova Astra, deseta generacija Opelovog kompakta (ra~unaju}i i Kadett), predstavlja upravo to. Izvanredno skockan automobil kojem je te{ko prona}i manu.

Motor 1,4
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.364 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . .140 / 4.900 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . .200 /1.850

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . .7,8 / 4,8 / 5,9
Elektri~ni Golf: Vozilo budu}nosti

Z
Nissan Qashqai: Odli~an prijem u BiH

Opel Astra Sport: Izvanredno skockan automobil kojem je te{ko prona}i manu

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.257 KM ti novo mehatroni~ko podvozje, s na svijetu prvom kombinacijom prednjeg McPhersona i slo`ene polukrute osovine s Votsovim linkom straga, {to automobil ~ini dinami~nijim i agilnijim, ali bez kompromisa u stabilnosti. U~inak je da je Astra u krivinama kao na {inama. Ako jo{ uklju~ite opciju „sport“, koja nudi jo{ bolje performanse nego „normal“ mode, ali crpi i vi{e goriva, ostat }ete bez teksta. Astra ima i najnapredniji sistem svjetala. Nova generacija biksenonskog sistema AFL+ na osnovu uvjeta vo`nje i stanja na cesti sama prilago|ava intenzitet i do-

Mala revolucija Nissana
Nissan je u proteklih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini uglavnom bilje`io skromne i simboli~ne prodajne rezultate, ali u 2010. na~inio je pravu malu revoluciju. Za prvih 11 mjeseci 2010. godine Nissan je u BiH isporu~io kupcima ukupno 125 vozila, {to je pove}anje od skoro 120 posto u odnosu na isto razdoblje u pro{loj godini. Najprodavaniji model je novi Qashqai (63). Kruna dobrih rezultata ostvarena je u novembru, u kojem je Nissan bh. kupcima prodao ukupno 27 automobila, {to je najbolji mjese~ni rezultat ovog brenda u posljednje dvije godine. Nastavku dobrih prodajnih rezultata Nissana u BiH zasigurno }e doprinijeti i trenutna akcija u kojoj je bogato opremljen Qashqai dostupan po akcijskoj cijeni od 31.900 KM, uz ~etiri ziM. T. mske gume gratis.

Volkswagen je objavio detalje modela Golf Blue-EMotion, koji se na tr`i{tu o~ekuje 2013. godine. Elektri~na izvedba najpopularnijeg automobila u Evropi za pogon }e koristiti motor od 115 KS i obrtnog momenta od 270 Nm, koji je smje{ten na mjestu standardnog agregata i te`ak prihvatljivih 80 kg. Litij-ionski paket baterija energetskog kapaciteta od 26,5 kWh omogu}ava

autonomiju kretanja od 150 km, mada u VW-u tvrde da }e do po~etka prodaje ta brojka biti ve}a. Baterije ukupne te`ine od 315 kilogra-

Tehni~ke karakteristike
Dimenzije
(dx{xv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.199x1.786x1.480

Prvi crte`i novog Picanta
Iz korporacije KIA Motor objavljeni su prvi crte`i nove generacije gradskog mali{ana Picanta, koji }e svojim izgledom odskakati od mno{tva konkurenata. Novajliju su dizajnirali u KIA-inom evropskom dizajnerskom centru u Frankfurtu. S velikom dozom samouvjerenosti, ~vrsto}e i zrelosti novi Picanto }e u serijskom obliku premijerno zasjati na Salonu automobila u @enevi u martu idu}e godine, a uskoro nakon toga krenut }e na M. T. svoj evropski put.

Elektromotor
najve}a snaga (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 okretni moment (Nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Temelj na Insigniji
Temelj za stvaranje Astre bila je, sasvim logi~no, Insignia, s kojom je Opel i zapo~eo metamorfozu u brend budu}nosti. Insignia je po svom izlasku odu{evila svijet, a Astra je, zapravo, samo njen umanjeni primjerak koji puca od inovativnih rje{enja. Novom Astrom po~et }ete se odu{evljavati ~im sjednete za njen volan. Sjedi{te je definitivno jedno od najboljih i najudobnijih ne sa-

Francuski noviteti

mo u klasi ve} uop}e na tr`i{tu. Ovo je jedino sjeti{te u segmentu koje je nagra|eno certifikatom njema~kog stru~nog tijela za ergonomiju. Sjedi{te ima ~etiri postavke za lumbalni dio ki~me. Voza~evo i suvoza~evo sjedi{te naprijed jo{ imaju i produ`etke koje mo`ete pode{avati prema du`ini svoje natkoljenice. Unutra{njost Astre je vrlo ukusna. Topao ugo|aj poja~avaju ambijentalna crvena

svjetla ispod ru~ki na vratima i mjenja~a, te obgrljuju}a plo~a s instrumentima u obliku krila koja nje`no obavija putnike. Enterijer obiluje fluidnim linijama, blagim oblicima i zaobljenim povr{inama. Instrumentalna tabla je dostupna u dvije boje, bijeloj (tour mode vo`nje) i jarko crvenoj (sport mode). Sportski ko`ni elektri~ni servo upravlja~ s komandama na obje strane je brz, direktan i odli~an za vo`nju.

^ita~ saobra}ajnih znakova
Astra ima ne{to {to nema niti jedan drugi model na svijetu, ako, naravno, isklju~imo Opelove. To je sistem Opel-Eye, revolucionarni izum in`injera iz Riselshajma. Ovaj sistem koristi {irokokutnu kameru visoke rezolucije, smje{tenu ispod vjetrobranskog stakla. Ona mo`e napraviti 30 snimaka u sekundi, a njihovo filtriranje i o~itavanje vr{e dva procesora, tako {to upore|uju brojke u centru saobra}ajnog kruga sa memorisanim uzorcima. Osim toga {to brine o tome da u vo`nji ne biste nehotice pre{li u drugu traku (zvu~no upozorenje na „{veranje“), Opelovo „oko“ ~ita Na{ model bio je opremljen DVD navigacionim sistemom s displejom od 17 cm, ali, na`alost, adresar za BiH je jako siroma{an. Me|utim, muzi~ki ugo|aj koji pru`a preko sedam zvu~nika naprosto je vrhunski.

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,8

ma nalaze se u podu prtlja`nika, ~ija je zapremina zbog toga smanjena na 275 litara, zatim ispod zadnjih sjedi{ta i ispod centralnog grebena. Uti~nica za punjenje bit }e u prednjem amblemu i na mjestu otvora za rezervoar. Za dopunjavanje }e biti zadu`en i sistem regeneracije ko~ione energije. Najavljene performanse nisu nimalo lo{e - ubrzanje do 100 km/h traje 11,8 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 135 km/h. Voza~ }e mo}i izabrati tri na~ina rada - Normal, Comfort+ i Range+. U ovom posljednjem, radi {to ve}e autonomije, izlazna snaga ograni~ena je na 70 KS, a maksimalna brzina na 105 km/h. Elektri~na tehnologija nije pretjerano naru{ila masu vozila, pa je Golf Blue-emotion sa 1.545 kg samo 205 kg te`i od standardnog GoS. Pa. lfa 1,6 TDI.

Dvije novosti iz Honde
Obavje{tenja o znakovima na displeju putnog ra~unara

Osvje`eni Renault Espace i zamjena za Koleos
Renault je u potpunoj anonimnosti predstavio redizajniranu izvedbu velikog MPVa Espace. Novi model prepoznatljiv je tek po novim prednjim i LED dnevnim svjetlima. U unutra{njosti se izdvaja novi Carminat TomTom navigacijski sistem, a promjena ima i u motornoj ponudi. Tako je 2,0-litarski dCi dizelski motor sa 150 KS zbog smanjenje unutra{nje frikcije i dorada na {estostepenom
Dotjerani Espace: Blage izmjene

Po ~etiri benzinska i dizelska motora
Astra je dostupna u ~etiri benzinske i ~etiri dizelske izvedbe. Benzinske su 1,4 (100), 1,4 turbo (140), 1,6 (115) i 1,6 turbo (180 KS). Dizelska ponuda kre}e od 1,3-litarskog od 95, nastavlja se sa 1,7-litarskim od 110 i 125, a zavr{ava 2,0-litarskim od 160 KS. Paketi opreme su Essentia, Enjoy, Sport i Cosmo, a cijene kre}u od 27.011 KM. Osnovni model u opremi izme|u ostalog ima klima-ure|aj, CD mp3 plejer sa ~etiri zvu~nika i priklju~kom za vanjski izvor, elektri~ne podiza~e stakala, prednje i bo~ne zra~ne jastuke za voza~a i suvoza~a, ABS, ESP ...

manuelnom mjenja~u postao {tedljiviji. U ponudi i dalje ostaje ja~i 2,0-litarski dizelski sa 175 KS. Sa vi{e od 1,2 miliona prodatih vozila u posljednjih 26 godina, Espace nastavlja put uspjeha me|u velikim MPV modelima. S obzirom na to da sa Koleosom ba{ i nije ostvario idealan ulazak u popularnu SUV klasu, Renault je, prema posljednjim {pekulacijama, zapo~eo razvoj potpuno novog kompaktnog crossovera. Novi model trebao bi biti postavljen na platformu Megana i ne{to manji od Koleosa (~ija je du`ina 452 cm), te }e biti potpuno dizajniran u Francuskoj, za razliku od Koleosa, koji je zapravo ~ista kopija korejskog S. Pa. Samsunga.

saobra}ajne znakove o ograni~enjima i obavje{tava vas o njima na displeju putnog ra~unara. Upozorenje vam sti`e i prije nego {to u|ete u zonu ograni~enja. Iako sistem radi jako dobro (osim kada snijeg prekrije znak), ponekad ipak dolazi do konfuzije, na dionicama na kojima nema znakova koji reguliraju brzimo`e stati dvolitarska boca, {to je zaista rijetkost u ovom segmentu. Na{ testni model opremljen je mo}nim 1,4-litarskim turbobenzincem od 140 KS, koji }e u kombinaciji s ~vrstim {estostepenim manuelnim mjenja~em u va{oj li~nosti probuditi alter ego gladan budalesanja na cesti. Agregat je elasti~an i odli~no ubrzava od ni`ih i srednjih obrtaja. U vo`nji }e vam pomaga-

nu. Naime, dok se budete penjali uz uske ulice padinskih dijelova grada mole}i se da vas ne samelje kombi s Vratnika, bit }ete obavije{teni da tu nema ograni~enja i da mo`ete voziti koliko ho}ete. Ipak, s obzirom na to da je ovo ipak prva generacija revolucionarnog sistema, kao takva zaslu`uje sve pohvale. met svjetala, te donosi devet razli~itih pode{avanja snopa. Izvanredna testirana Astra ko{ta 43.257 KM, ali ako uzmemo u obzir ~ime je sve nakrcana (osim re~enog tu su jo{ tamna stakla, elektri~na parking ko~nica, svjetla za maglu, senzor za ki{u, elektrohromatski retrovizori s automatskim zatamnjenjem, parking senzori, grijana sjedi{ta, pomo} pri kretanju uzbrdo...), cijena je potpuno shvatljiva. M. TANOVI]

Hibridna izvedba Jazza i turbobenzinski motor za CR-Z
Japanska Honda planira hibridnom modelu CR-Z, duhovnom nasljedniku legendarnog CRX-a, krajem sljede}e godine podariti 1,6 litarski turbobenzinski motor, dostupan u dvije varijante. Slabija }e razvijati 160 KS, dok }e ja~a, s o~ekivanih 200 KS, pokretati vrhunsku Type R izvedbu. Tako|er, Honda }e pro{iriti ponudu ekolo{ki prihvatljivih modela hibridnom izvedbom modela Jazz/Fit. Za pogon se brinu 1,3-litarski VTEC ~etverocilindarski benzinski motor, CVT transmisija i elektri~ni motor iz Insighta. Na ovaj na~in Jazz }e postaS. Pa. ti prvi hibrid u B segmentu.

Honda Jazz Hybrid: Prvi hibrid u B segmentu

Deseta generacija Opelovog kompakta, ra~unaju}i i prethodni Kadett

Novo podvozje
Prostora ima vi{e nego dovoljno, po{to Astra ima najve}u ponudu pretinaca u klasi. Tako, recimo, u vrata

Osvje`eni Freelander
Land Rover je nedavno zapo~eo komercijalizaciju osvje`ene izvedbe svog kompaktnog modela Freelander. Novosti se, osim nekoliko detalja na karoseriji i u unutra{njosti, uglavnom odnose na ponudu motora, kao {to je novi 2,2-litarski dizelski sa 150 i 190 KS, koji donose vi{e mogu}nosti uz manju potro{nju.

Najvi{e promjena pod poklopcem

Renault isporu~uje 12.000. automobil u BiH
Renault se priprema za vrijedan jubilej u Bosni i Hercegovini. Naime, francuski }e proizvo|a~ sljede}eg mjeseca isporu~iti svoj 12.000. automobil na na{em tr`i{tu. Renault je s postratnom komercijalizacijom svojih vozila u Bosni i Hercegovini po~eo 1996. godine. Kupac jubilarnog Renaulta bit }e nagra|en prigodnim poklonom, posebnom dodatnom opremom po vlastitom izboru u vrijednosti od 1.200 KM.

40

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Ford Escort MK3 (1980 - 1986.)

Evropski automobil 1981.
Dopadljiv porodi~ni automobil koji je uspje{no parirao Golfu i Kadettu
Umjesto struganja stakla, koristite sprej za odmrzavanje

SAVJET VI[E Zimske radosti

Za bezbri`na hladna jutra
Preko no}i podignite brisa~e i na staklo postavite komad kartona
Iako nas klimatolozi konstantno upozoravaju na globalno zatopljenje, zima na na{im podru~jima tradicionalno poka`e svoje zube. Ve}ina voza~a smatra da su za njih zimski problemi otklonjeni ukoliko su osigurali normalno funkcioniranje motora sipanjem antifriza. Me|utim, problemi mogu nastati i prije samog ulaska u vozilo.

Te~nost za odle|ivanje
Tako|er, posebnu pa`nju treba posvetiti bravama u koje je prije zime uputno sipati posebnu te~nost protiv zamrzavanja. Za svaki slu~aj, nije zgoreg u d`epu imati te~nost za odle|ivanje. stakala, preko no}i odignite brisa~e i na staklo postavite komad kartona. Umjesto struganja stakala, koje ih o{te}uje, bolje je upotrijebiti poseban sprej za odle|ivanje stakala. U posudu za ~i{}enje stakla obavezno sipajte zimsko sredstvo, a ne obi~nu vodu.

Sve naprednija konkurencija iz Volkswagena (Golf) i Opela (Kadett) uvjetovala je dolazak potpuno druga~ije tre}e generacije Forda Escorta, kodnog imena Erika, koja je koncepcijom i dizajnom odmakla od staromodnih prethodnika. Escort 3 bio je moderan kompaktni automobil, dostupan kao hatchback s troja i petera vrata, karavan, dostavnjak, te po prvi put i kao kabriolet (u saradnji sa Karmannom), a vremenom je stigao i limuzinski Orion.

Ponuda motora
Ponuda motora uklju~ivala je nove benzinske zapremine 1.100, 1.300 i 1.600 „kubika“. Posebnu stavku i dalje su ~inili sportski nastrojeni RS modeli, te famozni XR3i. Pred kraj karijere, 1984. godine, Escort je dobio i prvi dizelski motor, 1,6 litarski sa 55 KS, koji nije
Escort „trojka“: Potpuno novi moderniji oblik

Gumeni kederi
Lako se mo`e desiti, naprimjer, da se u hladnim zimskim jutrima gumeni kederi slede i slijepe i tako onemogu}e ulazak u automobil. Umjesto trganja i nasilnog otvaranja vrata, koje }e zasigurno o{tetiti kedere, preporu~ujemo blagovremeno premazivanje vazelinom ili, jo{ bolje, glicerinom, koji }e sprije~iti zale|ivanje. Zbog vlage u unutra{njosti, mo`e do}i i do unutra{njeg zamrzavanja, stoga pravovremeno treba osu{iti sve izvore vlage. Kako biste ujutro izbjegli struganje i odle|ivanje

odu{evljavao performansama, ali je zato bio izuzetno {tedljiv, te pouzdan za dugoro~nu eksploataciju. Unutra{njost je nudila dovoljno prostora za prosje~nu porodicu, a i opremljenost je bila na visokom nivou za ono vrijeme. Po-

tpuno nezavisan ovjes donio je i prijeko potrebnu udobnost.

Brojne nagrade
Sve su prednosti prepoznali i novinari, pa je Escort MK III 1981. godine progla{en evropskim auto-

mobilom godine, a to nije bila jedina nagrada takve vrste za ovaj automobil. Escort tre}e generacije je u svoje vrijeme bio inovativan i dopadljiv porodi~ni automobil, koji je uspje{no parirao Golfu i KaS. Pa. dettu.

Britanska manufaktura vra}a se korijenima

Morgan trokolica sti`e 2011. godine
Morgan se u borbi s ekologijom vra}a u pro{lost i najavljuje zanimljiv retro model, s kojim se i proslavio. U pitanju je kultna trokolica, proizvedena u periodu od 1909. do 1953. godine u tridesetak hiljada primjeraka. Moderna trokolica sti`e nam u @enevu 2011. godine, a u skladu s aktuelnim kretanjima u automobilskoj industriji posjedovat }e lagano aluminijsko tijelo i sportski ure|enu ko`nu unutra{njost. Za pogon }e biti zadu`en Harley Davidson agregat, koji iz 1.800 kubika zapremine „izvla~i“ 100 KS. U kombinaciji sa Mazdinim petostepenim mjenja~em, ovaj }e motor 500 kg te{kom vozilu omogu}iti ubrzanje do 100 km/h za 4,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 185 (S. Pa.) km/h.

^istite svjetla
Kako biste {to prije odmaglili stakla, grijanje uklju~ite na maksimum i usmjerite prema vjetrobranu, a bo~ne prozore od{krinite. I na kraju, zbog ve}eg prljanja, potrudite se da {to ~e{}e ~istite svjetla. S. Pa.
Moderna trokolica: Minimalisti~ka zabava

Nema vi{e tajni

Lancia Stratos do ’stotke’ ubrzava za 3,3 sekunde

Range Rover Evoque s petero vrata
Ba{ kako je i bilo najavljivano, stigla je petovratna izvedba novog „baby“ Range Rovera Evoque. Poput trovratnog originala i ovaj Evoque donosi atraktivan sportski nastup, ali i ve}u prakti~nost. Maleni Range ima sve kvalitete na koje smo navikli od glasovitog britanskog proizvo|a~a, ali sada u mnogo kompaktnijem i pristupa~nijem pakovanju. Njegova je glavna namjena sportski nastrojena vo`nja i povremeni offroad izleti, {to potvr|uje i pa`ljivo odabrana ponuda motora, koju ~ine 2,2 litarski turbodizelski u izvedbama sa 150 i 190 KS, te 2,0-litarski „Baby“ Range: Atraktivni kompaktni SUV turbobenzinski s direktnim ubrizgavanjem od 240 KS. o~ekivano na najvi{em mogu}em nivou, {to potvr|uje i Opremljenost i kvalitet kori{tenih materijala su sasvim S. Pa. osnovna cijena od 35.000 eura.

Reinkarnacija kultnog sportskog modela

Lancia je kona~no objavila zvani~ne specifikacije modela Stratos, za koji se jo{ ne zna ho}e li i}i u limitiranu serijsku proizvodnju, jer bi zainteresiranih itekako bilo. Reinkarnaciju kultnog sportskog modela pokre}e Ferrarijev 4,3-litarski V8 sa 540 KS, uparen sa {estostepenim sekvencijalnim mje-

nja~em, koji omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 3,3 sekunde, a do 200 km/h za 9,7 sekundi, te maksimalnu brzinu od 274 km/h. Stratos je postavljen na skra}enu {asiju Ferrarija F430, te posjeduje karoseriju od karbona. Sve navedeno zna~i ukupnu masu od tek 1.247 kg i idealan raspored u omjeru 44:56. S. Pa.

BMW odlazi iz WTCC-a
U BMW-u su to ve} neko vrijeme spominjali, a sada je i zvani~no potvr|eno da bavarski proizvo|a~ napu{ta svjetski touring {ampionat WTCC, te }e sve snage usmjeriti na DTM. Iako tvorni~ka ekipa definitivno odlazi, BMW }e novorazvijeni 320 TC ipak ponuditi ostalim timovima. Identi~an potez napravio je i SEAT 2009.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

41

Ta~no Neta~no
je bio 1.Vitan kraljevasavjet anglosaksonskih u srednjovjekovnoj Engleskoj?

MENTALNO ZDRAVLJE Lagane vje`be donose olak{anje

Joga ubla`ava tugu
Istra`ivanja pokazuju da 20 minuta joge dnevno utje~e na psihu isto kao i seanse kod psihoterapeuta
Joga nas ohrabruje da prihvatimo sebe

2.\enova je postala poznata tek kao rodno mjesto Kristofora Kolumba? je `ivotinja porodi3.Divlja ma~kakoja `ivi u iz{umama ce ma~aka Evrope i Azije?
1. TA^NO

Vitan savjet anglosaksonskih kraljeva
Sluz morske zvijezde, koju izlu~uje kroz papule, mo`e pomo}i u lije~enju upalnih procesa kao {to su astma i artritis, pokazalo je istra`ivanje Udru`enja za biologiju mora. Sluz lije~i upale tako {to omogu}ava lak{e izlu~ivanje i protok bijelih krvnih }elija kroz krvne `ile. Otkri}e }e smanjiti upotrebu lijekova koji {tetno djeluju na organizam, ali jo{ postoji strah od ne`eljenih nuspojava. - Ovo je tek po~etak istra`ivanja da vidimo koliko je morska zvijezda u~inkovita. U posljednje vrijeme sve vi{e se okre}emo prirodi i u njoj nalazimo supstance potrebne za nove lijekove - ka`e prof. Kliv Pejd` (Clive Page). Vitan (Witenagemot) je bio politi~ka institucija, savjet anglosaksonskih kraljeva u srednjovjekovnoj Engleskoj. Obi~no su na njemu u~estvovali visoko plemstvo i biskupi i od njega se o~ekivalo da posavjetuje kralja o svim pitanjima o kojima on zatra`i njegovo mi{ljenje. Savjet je odobravao kraljeve poklone u vidu zemlji{nih posjeda namijenjenih crkvi i obi~nim ljudima, davao saglasnost prilikom uvo|enja novih zakona i pomagao kralju da iza|e na kraj s ustanicima i pobunjenicima. Njegovo ~lanstvo u vrijeme sastajanja odre|ivano je po kraljevoj volji.
2. NETA^NO

U te{kim `ivotnim trenucima kad patimo zbog gubitka drage osobe, borimo se s bole{}u ili pro`ivljavamo krizu, u svakom od nas javlja se `elja za povla~enjem. Tada nam je prije svega potreban odmor, ali lagane vje`be mogu donijeti olak{anje i pozitivniji pogled na svijet. Istra`ivanja pokazuju da 20 minuta joge dnevno utje~e na psihu isto kao i seanse kod

psihoterapeuta jer nas ohrabruje da prihvatimo sebe. Nekoliko nau~nih studija pokazalo je da su ljudi koji preko dana dugo sjede skloni gojenju, sr~anim bolestima i preranoj smrti. Fiziolog Mark Hamilton tvrdi da izme|u pu{enja i dugog sjedenja postoje iznena|uju}e sli~nosti - obje su globalne i opasne pojave. Hamilton i njegove kolege u

Biomedicinskom istra`iva~kom centru „Penington“ u Luizijani otkrili su da sjedenje deaktivira jednu va`nu hemikaliju koja sagorijeva masti i da ljudi koji sjede du`e od {est sati dnevno, ~ak i ako redovno vje`baju, ~e{}e umiru od dijabetesa. Istra`ivanja tako|er pokazuju da se depresivni ljudi koji {etaju pola sata dnevno lak{e nose s neraspolo`enjem.

Izgubljena bitka rivalstva s Venecijom
\enova jeste rodno mjesto Kristofora Kolumba (Christopher Columbo), ali bila je poznata mnogo ranije. I danas je poznata po svojoj pomorskoj tradiciji, pri ~emu je brodogradnja njena glavna privredna grana, dok je njen univerzitet, osnovan 1471. godine, poznat po studijima ekonomije i pomorstva. Anti~ki naziv \enove (Genova) je Genua, glavni grad je Ligurije i centar italijanske rivijere. Poslije procvata pod Rimljanima nastavila je da bude va`an trgova~ki centar Sredozemlja, kojem je ravna bila samo Venecija. Stagnirala je u 14. i 15. stolje}u, po{to je izgubila vi{estoljetnu borbu s Venecijom za prvenstvo na Levantu. Nakon {to ju je na po~etku 19. stolje}a zauzeo Napoleon, kasnije je povratila nezavisnost i uspje{no se razvijala, naro~ito nakon ujedinjenja Italije. Iako je grad te{ko razoren u Drugom svjetskom ratu, izvjestan broj historijskih zdanja ostao je neo{te}en.
3. TA^NO

Porodi~na penzija
Moj mu` je rade}i u rudniku „Tu{nica“ u Livnu poginuo 1973. Ostala sam s dvije k}erke i primala penziju do 1991., kada su k}erke prestale sa {kolovanjem i postale punoljetne. Meni je prestala isplata penzije. Tada sam imala 40 godina `ivota. Napominjem da je mu` do dana smrti imao 23 mjeseca i 22 dana beneficiranog sta`a u rudniku i godinu i po rada u Njema~koj, iz koje nisam imala nikakvih primanja. Sada imam 59 godina i naru{eno mi je zdravlje. Mogu li na osnovu ovog sta`a pokrenuti postupak za ostvarivanje penzije, pita ]. H. iz Sarajeva. Iz podataka koje ste dali u pitanju da se utvrditi da ste pravo na porodi~nu penziju ostvarili zajedno s djecom i da u momentu prestanka prava na porodi~nu penziju djeci niste navr{ili 45 godina `ivota iz kojeg razloga vam je prestalo pravo na porodi~nu penziju. Penziju iza umrlog supruga vi{e ne mo`ete ostvariti, bez obzira koliko godina `ivota imate. Za ostvarivanje prava na porodi~nu njema~ku penziju umrli osiguranik nije ispunjavao op}i uvjet sta`a od pet godina.
Federalni zavod PIO

Trude se ostati u formi

Mu{karci su nakon razvoda zdraviji
^ini se da je razvod za mu{karca vrlo zdrav. Naime, najnovije istra`ivanje pokazuje da mu{karci nakon razvoda braka po~nu voditi pomnu brigu o sebi, pa je uo~eno da ve}ina njih redovno odlazi u teretanu. Razlog? @ele ostati u dobroj formi kako bi privukli novu partnericu. Kako su otkrili nau~nici, o`enjeni mu{karci vi{e nemaju izazov, odnosno smatraju da vi{e ne trebaju impresionirati `enu, pa zapostavljaju brigu o tijelu. Me|utim, zaboravljaju da izbjegavanje teretane i ostalih briga o tijelu mogu uzrokovati lo{e zdravlje. Netom nakon razvoda mu{karci su depresivni, ali se, kako ka`u stru~njaci, vrlo brzo oporavljaju i po~inju voditi brigu o svom tijelu, a samim time i o zdravlju. Kod `ena, pak, nije uo~eno takvo pona{anje.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

GR^KO ALKOHOLNO PI]E SLAVNI FINSKI AUTOMOBILIST POZIV NA MOLITVU S MUNARE

STAROGR^KI GOVORNIK

BO@ANSKA NADARENOST, HARIZMA

DALMATINSKO @ENSKO IME

VODONIK

PJEVA^I U STAROJ GR^KOJ

STUPICA, ZAMKA

BELGIJSKI GRAD

NATRIJ

OSOBA SA SMISLOM ZA LIJEPO

SREDSTVO PLA]ANJA (mn.)

Divlja ma~ka pravi samotnjak
GRAD U TEKSASU [ARENA PAPIGA TELEVIZIJA KOMAD MESA S REBRIMA STRIP DETEKTIV KIRBI GRADI] U DALMACIJI UBIJATI NO@EM NOVI SAD AUSTRIJA JEDINICA U [KOLI ILI KARTANJU JAK NARKOTIK

BORAC U KORIDI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PAPKARI, BOK, RULET, NKOMO, ATALANTA, O^, [OK, UIMATI, UMA TURMAN, J, MARASKA, KNA, ATILIO, MAR[ 2374

PJEVA^ RAHIMOVSKI DLAKE NA KO@i @IVOTINJE (mn.) FUDBALER NA SLICI

MU[KO IME

TOPLI PREKRIVA^

Divlja ma~ka (Felis silvestris) je `ivotinja iz porodice ma~aka koja `ivi u {umama Evrope i Azije. Veoma je sli~na doma}oj ma~ki `u}kaste dlake, mije{a se s doma}im ma~kama i pretpostavlja se da je njihov daleki predak. Duga~ka je 50 do 80 centimetara, ne ra~unaju}i 25 do 35 centimetara dugi rep. Mo`e dosti}i visionu od 35 do 45 centimetara i te`inu od tri do deset kilograma. Pravi je samotnjak, a aktivna je no}u. Hrani se pticama i malim `ivotinjama. U Sjevernoj Americi izraz divlja ma~ka koristi se i za risa.

42

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

- UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET KISELJAK - ADRESA, UL. JOSIPA BANA JELA^I]A B.B. - TEMA: „GENOCID U BiH 1992 - 1995. GODINA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAKSU ME\UNARODNOG PRAVOSU\A“ - DATUM I VRIJEME ODBRANE MAGISTARSKOG RADA: 15. 01. 2011. U 14,00 SATI. - KANDIDAT: KAROVI] SADMIR, DIPL. KRIMINALIST

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

43

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JAVNA USTANOVA „KAMERNI TEATAR 55 SARAJEVO“ Sarajevo, Mar{ala Tita 56/II
Obavje{tavamo Vas da smo u „Slu`benom glasniku BiH“, broj: 102 od 13. 12. 2010. godine 11 - JANAB (1-11-18331-10) i na web stranici: www.kamerniteatar55.ba, objavili

za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba/usluga. PREDMET NABAVKE
LOT 1 - NABAVKA KANCELARIJSKOG POTRO[NOG MATERIJALA LOT 2 - NABAVKA MATERIJALA ZA SCENOGRAFIJU I ODR@AVANJE ZGRADE LOT 3 - NABAVKA MATERIJALA ZA KOSTIMOGRAFIJU LOT 4 - USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIKA LOT 5 - USLUGE PREVOZA SCENOGRAFIJE LOT 6 - [TAMPARSKE USLUGE Pozivaju se sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka da dostave ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), a prema uslovima objavljenim u navedenom Slu`benom glasniku.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

U PRODAJI JE NOVI BROJ

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 17. januara 2011. godine u 15,00 sati odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jasmine Gabela, na temu:

Strategija indeksacije kao alternativna metoda upravljanja otvorenim fondovima Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta.

Alternativni lijek za va{u du{u

Pristup odbrani je slobodan.

44

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

45

46

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV
k}erci na{e radne kolegice Halide

AIDI (ALIRU@DIN) JAHI]
Zaposlenici JKP „Jablanica“ dd
PTT

Dana 14. 12. 2010. godine je 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi

AIDA JAHI]
SUPRUGA DR. SC. HARISA JAHI]A, UVA@ENOG ^LANA NADZORNOG ODBORA UNION BANKE DD SARAJEVO

^LANOVIMA PORODICE UPU]UJEMO IZRAZE NAJISKRENIJEG SAU^E[]A.

LJUBOMIR (STEVANA) OTA[EVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja porodica
15998-1nd`

NADZORNI ODBOR I UPRAVA UNION BANKE DD SARAJEVO
N

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage supruge, majke, nane i punice

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

DRAGOJ

DUDA ISMI], ro|. ]IBO
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se u petak, 17. 12. 2010. godine, prou~iti hatma dova u Centralnoj d`amiji Had`i}i u 11.15 sati. O`alo{}eni: suprug Mumin, k}erke Esma i Ismedina, 16004-1nd` unu~ad i zetovi

BELMA @DRALOVI], ro|. PORI^ANIN
Tvoja plemenitost i dobrota osta}e vje~no u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari d`ennetske ljepote. Porodica Tahirovi}: Ismet, Fatima, Emir i Lejla
18794-1tt

AIDI (ALIRU@DIN) JAHI]

Porodica Mahi}
PTT

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

EJUB (MUHAREM) [AROTI]
Smrt je trenutak, a bol je vje~nost. Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva `ivio bi vje~no. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, jer si ti to zaslu`io. Tvoja supruga Had`ira, sin Muharem, k}er Sanela, nevjesta Adisa, unu~ad Adelisa, Majla, Sanjin, Adina
341-1mo

ZAHVALNICA

S velikim po{tovanjem se zahvaljujemo porodici Isi} Emira i supruge Ilonke, G.P Konstrukcije, na punoj moralnoj i svakoj drugoj pomo}i i brizi u najte`im . trenucima prema na{em [aroti} Ejubu. Porodica [aroti}
341-1mo

POSLJEDNJI SELAM

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 14. 12. 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{e voljene i nikad pre`aljene

na{em dragom

ZADE KLICO, ro|. @ERO HANDRKA OSMANU ]OSI
Spominjemo te s po{tovanjem, s tugom u srcima pamtimo po dobroti. Tu`ni smo {to smo te izgubili, a ponosni {to smo te imali.

SNE@ANE (RADIVOJE) PEJAKOVI], ro|. MUDRINSKI
Vrijeme koje prolazi zaborav ne donosi, ve} neprolaznu tugu i bol sa uspomenom na tvoj dragi lik i tvoju beskrajnu dobrotu. Sretni smo {to smo te imali i uvijek }emo te pamtiti. Zauvijek tvoji: suprug Ivan, k}erka Violeta i tvoje unuke 15999-1nd` Mirjam i Mirna

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ipovac D`evad, osoblje str. „STELJA“ i Krupalija Safet
18792-1tt

Molimo Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi D`enan i Amer, k}erka Amra, unu~ad Adnan, Emir, 18694-1tt Amila i Aldin, snahe Asmina i Merisa, zet Nazif

Dnevni avaz
Dana 14. 12. 2010. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{e drage
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

47

supruzi na{eg kolege

RAZIJE - BEBE (ADEMA) SLIPAC, ro|. SITNI]
Tvoj plemeniti lik, osmijeh i dobrota kojom si zra~ila ostavio je neizbrisiv trag u na{im srcima, a tvoj odlazak neprolaznu bol i tugu. U na{im srcima ostat }e{ voljena, u mislima nikad zaboravljena. Neka dragi Allah d`.{. Tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Hamdija sa porodicom
15946-1nd`

AIDA JAHI]
Kolektiv Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
N

Dana 14. decembra 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti voljenog brata i daid`e

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja

majci na{eg poslovnog prijatelja E{refa - ^vale

FUAD (MESUDA) SMAILBEGOVI]
14. 12. 2008 - 14. 12. 2010.

ISLAM KANA, ro|. BAJKO

ISLAM KANA, ro|. BAJKO

Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sestra Esma i sestri} Zlatan
18198-1tt

Hajro, Sanija, Ferida, Esad, Enver, Dino, Brane, Hamid, Senad, Muhamed, Suvad, Mahir, Ram~e, Selim, I. Senad, Mito, Veiz
15990-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet, a njenoj porodici sabur. Uposlenici Fructas d.o.o. Stup - Ilid`a
15990-1nd`

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

U utorak, 14. decembra 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga

na

ALIJA (LALA) TOPALOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u 11 h. Tvoji najmiliji: sinovi Fuad i Sabit, k}erka Indira sa porodicama
18790-1tt

DAMIRA (NED@ADA) HAD@IHASANOVI]A
14. 12. 2006 - 14. 12. 2010.
S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Uvijek }e{ biti sa nama u na{im mislima i srcima. Tvoji: babo Ned`ad sa suprugom Senijom, brat D`enan, sestra D`enita
18789-1tt

HIBA (MUHAMEDA) HRVI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica
339-1mo

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se osamnaest godina od pogibije na{eg dragog

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca, djeda i punca

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca i dedu

ZAIM MUHI]
31. 1. 1962 - 14. 12. 1992.

IVANA VRBANUSA
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom ne prestaju. Mnogo nam nedostaje{.

ALIJA - DRU[KAN ZOLJ
Godine prolaze, a sje}anje na tebe je vje~no. Ponosni smo {to si bio dio na{ih `ivota, sa ljubavlju i ponosom te spominjemo i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Merka, sin Meho, k}erka Nermina, nevjesta Edina, zet Haris, unu~ad Azra, Alija - Aldin i Aj{a
15883-1nd` 335-1mo

Supruga Emira, punac Avdo, punica Selveta, {ura Enver
18695-1tt

Tvoji: supruga Milica, k}er Senka, sin Damir, unuci Igor i Sa{a i Lana, zet Zoran

SJE]ANJE na na{u dragu majku, punicu i nanu

SJE]ANJE na na{u dragu majku, svekrvu i nanu

SJE]ANJE Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od prerane smrti na{eg dragog brata

NAZA KORMAN, ro|. MU[OVI]
14. 12. 2009 - 14. 12. 2010.
Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Nevresa, zet Satko i unu~ad Ragib, Adisa i Melisa 18778-1tt

NAZA KORMAN, ro|. MU[OVI]
14. 12. 2009 - 14. 12. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tvoji: sin D`evad, snaha Sanija i unuk Adin 18778-1tt

MIDHETA ARAPOVI] NAZA KORMAN, ro|. MU[OVI]
25. 9. 1938 - 14. 12. 2009.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: sin Nihad, snaha Mevlida, unuke Arijana i Ajla
18787-1tt

MIDHETA ARAPOVI]
U srcu }emo te nositi, s ljubavlju sje}ati i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je rahmet du{i. Porodica Arapovi}: Esad, Mirsada, Adnan, Amar i Hurija
15992-1nd`

Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je rahmet du{i. Arijana, Hakija, Nazila i Ajdin
15992-1nd`

ESAD (MUJE) BA[ALIJA
I danas praznina i bol nije u rije~ima nego u na{im srcima. Kao i prije osamnaest godina tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja bra}a Avdo i Miralem 18770-1tt sa porodicama

48

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preminuo na{ voljeni

LJUBO (RUDOLFA) LAH
Hvala ti {to si svojom ljudskom plemenito{}u i umjetni~kom veli~inom ovjekovje~io lijepe trenutke na{ih `ivota. ZAHVALNICA „ Izra`avamo zahvalnost osoblju Op}e bolnice „Primarijus dr. Abdulah Naka{ , direktoru dr. Bakiru Naka{u, primarijusu dr. Draganu Stevanoviæu. Veliko hvala doc. dr. Bakiru Kapetanovi}u, osoblju Tre}e interne klinike i Klinike za endokrinologiju KCUS. Posebnu zahvalnost dr. D`evadu Pa{i}u i njegovoj porodici. Veliko hvala Vjeki - Bo`i Jarku, fra Marku Karamati}u i fra Perici Vidi}u. Zahvaljujemo Hrvatskom dru{tvu za znanost i umjetnost i Snje`ani Mutap~i}. Hvala Dragici Regoje i Tajani Ri~l. Zahvaljujemo se Udru`enju likovnih umjetnika BiH, Gradu Sarajevo, Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo. Duboka zahvalnost prijateljima, kom{ijama i rodbini koji su bili uz nas u na{oj boli. Posebno zahvaljujemo preduze}u Pokop doo na profesionalnosti i razumijevanju. Porodica

18765-1tt

POSLJEDNJI SELAM mojoj najdra`oj majci

DIKA SOFOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, jer bila si najbolja majka na svijetu. Tvoj sin Muamer, snaha Sanela, unuk Isak, unuke Sajra i Ajla
15977-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage i voljene

na na{e drage roditelje

]AMILA OPRA[I], ro|. ^ORDALIJA
1914 - 14. 12. 1992.

SALKO OPRA[I]
1932 - 7. 3. 2000.

NAIL OPRA[I]
1934 - 15. 2. 2004.

AVDO OPRA[I]
1941 - 13. 10. 2006.

RAZIJA OHRANOVI], ro|. [ETKI]
14. 12. 2003.

LUTVO OHRANOVI]
7. 11. 2005.

S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas. Neka vam je vje~ni rahmet. Sinovi - bra}a sa familijama Dana 14. 12. 2010. navr{avaju se tri godine otkako nas je napustio na{ dragi

Sa ponosom i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet. K}i Mula, sinovi Sakib i Mustafa sa porodicama
15983-1nd` 18488-1tt

Pro{lo je 40 dana tuge i praznine od smrti na{ega dragog supruga, babe i dede

ALIJA (JAKUBA) AK[AMIJA

HAD@IABDI] ALIJE
Vrijeme koje prolazi nikad ne}e izbrisati sje}anje, niti donijeti zaborav onima koji te iskreno i najvi{e vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Rahima, sinovi Zajim, Edin i Fahrudin, snahe Ferida, Sehveta i Fehima i unuci
18786-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo te u na{im srcima. Tvoji: supruga Ferida, sinovi Zlatko i Almir, snahe Kamala i Adila - Dina i unuka Naida
18764-1tt

EL-FATIHA...
SJE]ANJE

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se godina dana otkada je zauvijek preselio na ahiret na{ dragi i nikad zaboravljeni suprug, otac, brat, punac, svekar, dedo i pradedo

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog i voljenog supruga, oca i brata

AVDO (SULEJMANA) ]OSI]
14. 12. 2006 - 14. 12. 2010.
Tamo gdje zime i tuge nema Tamo gdje vje~no cvije}e cvjeta TI SI OTI[AO... Nama ostaje sje}anje i ljubav prema Tebi ve}a od cijeloga svijeta VOLIMO TE... Tvoja porodica
18779-1tt

BE]IR TIRO
Tomislavgrad
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju duboko u na{im srcima, jer se te{ko pomiriti da te vi{e nema. Hvala ti za svu tvoju dobrotu i ljubav koju si nam podario. Sve dok `ivimo, `ivjet }e{ i ti sa nama, jer voljeni nikad ne umiru, niti njihove rije~i, ni njihova djela, koja ostaju sa nama. Neka ti je vje~ni rahmet i od Allaha d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Ferida, djeca Ferid, Vernesa, Veldina sa familijama, sestra Fika i ostala rodbina
PTT

^ORDALIJA KASIM
2. 4. 1948 - 14. 12. 2000.
Voljeni nikad ne umiru dok `ive u srcima onih koji ih najvi{e vole. Supruga ^ordalija Hava, sa k}erkama, zetovima i unucima, ^ordalija Tima, Jamak Hasena i Jasmin sa djecom Nedimom i Seminom Bundo Sena i Mirza sa djecom Harisom i Eldinom, brat Asim sa porodicom i sestra Rasema sa porodicom Neka ti dragi Allah da lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
15927-1nd`

Dnevni avaz

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

49

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada nas je napustila na{a plemenita i najdra`a majka

ZAHVALNICA
Neizmjernu zahvalnost dugujemo velikom prijatelju i humanisti dr. Be}iru Helji}u Isto tako zahvaljujemo dr. Zorislavu Hrisafovi}u kao i cjelokupnom osoblju Klinike za endokrinologiju, na izvanrednoj ljekarskoj pa`nji i tretmanu koji su ukazali na{oj dragoj majci i toplinom i pa`njom joj ispunili posljednje dane `ivota. Zahvaljujemo: dr. @uti}u, dr. Mehi}u, dr. ^uki} i osoblju Klinike za plu}ne bolesti „Podhrastovi“, te dragom dr. Bakiru Naka{u, dr. Agi}u kao i na{oj Mevlidi i osoblju iz Op}e bolnice „Prom. dr. Abdulah Naka{„ na profesionalnoj i ljudskoj pa`nji. Duboko se zahvaljujemo prijateljima: dr. Vesni So~o, dr. Avdi} Fazliji, dr. Vjekoslavu Gercu koji su sve u~inili kako bi majci i nama olak{ali i ubla`ili bol. Veliko hvala g|i. Matiji, Bilji, Snje`i, g. Edi kao i svim prijateljima koji su bili uz na{u majku i davali joj snagu da se lak{e bori sa te{kom bolesti. Zahvaljujemo svima koji su svojim prisustvom ili na drugi na~in izrazili suosje}anje u na{oj boli. Sin Dragoljub i snaha Dragana
16005-1nd`

IVANICA IVANKA STOJANOV

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi na{eg kolege

na{em ~lanu i prijatelju

VEHID ([A]IR) GABELA

AIDA JAHI]
Katedra za ra~unovodstvo i reviziju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
N

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

Savez RVI BPK „Sinovi Drine“ Gora`de
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj majci, punici i nani

DIKI SOFOVI]
Draga majko, unosila si radost i sigurnost u na{e `ivote. Tvoja bri`na ruka nas je pratila, a tvoji savjeti odgajali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Hvala za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam pru`ala. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja k}erka Fatima, zet Meho i unuka Sanela
16018-1nd`

mojoj dragoj nani

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi otac, deda i punac

DIKI SOFOVI]
Pamtit }emo te po dobroti, ljubavi i plemenitosti koju si nam darivala. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja unuka Sanela sa mu`em Samirom i sinovima Almirom i Aldinom
16018-1nd`

EMIN DOBARD@I]
dipl. ekonomista

Dragi tata i deda, zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu i plemenitost. Vole te tvoja k}erka Adila, unuka Medina i zet Asaf
16016-1nd`

Dana 12. 12. 2010. godine navr{ilo se pet tu`nih godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

SJE]ANJE

had`i HAMDO MEHMEDALI]
iz Ora{ja Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ uvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Ponosni smo {to si bio na{ babo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Aida, Zijo i Malik
PTT

NUSRET ABAZ
14. 12. 1992 - 14. 12. 2010.

MELIHA ABAZ
avgust 2004 - 2010.

Molim Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Ne mo`emo vas zaboraviti i ne}emo nikad. 18802-1tt Tvoj otac ]amil, majka had`i Fata, sestra Enisa s porodicom i brat Muhidin s porodicom Danas, 14. decembra 2010. navr{ava se osam tu`nih i bolnih godina od kada nas je prerano napustio na{ unuk, brati} i sestri}

^etrnaestog decembra 2010. godine navr{ava se {esnaest godina od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve, bake i sestre

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga mama i supruga

VASVE (ro|. MID@I]) MILAVI]
Sa ljubavlju i ponosom vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik. Tvoji najmiliji: suprug Hamo, sin Mirsad, snaha Jasminka, unuke Lana i Dunja, praunuka Dalija, brat Izet, snahe Esma i Bisera sa svojim porodicama
18780-1tt

EMINA RADMILOVI], ro|. KUDI]
Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Ostala je praznina u du{i, a tuga u srcu i suza u o~ima. Ne postoji istina koja boli vi{e od ove. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet du{i. Tvoj suprug Vehid, sin Elvedin, k}erka Edina
18799-1tt

DINO (ADVANA) DIZDAR
Dragi Dino, Rane zbog tvog preranog odlaska su neizbrisive i neizlje~ive, ali ti si tu svaki dan, svaki tren u na{im mislima i srcima, jer smrt je, na`alost, ja~a od `ivota, ali nije od na{e ljubavi prema tebi. Neka ti je vje~ni rahmet u D`ennetu. Tvoji: deda Bekir, baba Fatima - Kikana, porodica Bibi} iz Jajca, tetka Adila, tetak Edin i Arno
572-1ze

50

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg dragog kolege

HATID@A IBRULJ

Generalni direktor i zaposlenici Coca-Cola Hellenic B-H
16014-1nd`

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a
ZAHVALNICA

SABRIJA DELI], ro|. VLAHOVLJAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti u utorak, 14. 12. 2010. u 15.00 sati u ku}i `alosti Trg heroja 17/III.

Veliku zahvalu dugujemo Mirsadi Tiro na nesebi~noj pomo}i i brizi svih ovih godina. Veliko hvala Sabiri Lati}. Hvala svim uposlenicima KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, uposlenicima Op}ine Novi Grad Sarajevo i uposlenicima Ministarstva odbrane BiH, kao i svoj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas u te{kim trenucima za na{u porodicu.
16010-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

na{oj dragoj kolegici

JASNI JAHI]
1958 - 2010.
Od radnih kolega i kolegica NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla
N

JASNI JAHI]
1958 - 2010.
Sindikat NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
N

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog brata i dajd`e

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog djeda

MUSTAFA (SULEJMAN) OMAZI]
Bio si d`enetska du{a, neizmjerno voljen i cijenjen. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik, dobrotu i beskrajnu ljubav. Istina i bol je {to vi{e nisi sa nama. Tuga ne prestaje, a ostaje ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sestra Abida, sestri} Braco, sestri~na Beba i zet Dragan
1339-1tz

MUSTAFA (SULEJMAN) OMAZI]
Iako vi{e nisi sa nama sje}anja na tebe, dragi na{ voljeni djede, `ivjet }e vje~no! Svaki tvoj gest, ljubav i pa`nja i predanost ostat }e kao pe~at u na{im srcima. Tvoja unuka Jasmina, praunuka Nori i zet Dragan
1340-1tz

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg kolege

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e prijateljice

kumu i prijatelju

HAMDIJA (HILMO) [EHOVI]
Tvoju dobrotu i po{tenje nikad ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet koji si zaslu`io. Tvoje radne kolege Knji`are br. 26 Gora`de Rasim, Mustafa, Sead
848-1go

HAMZALIJA NUKICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Nermina, Sabrina, Dijana, Dino i Temin
15991-1nd`

ZIJAD - ZIKO ]ATI]
1944 - 2010.

Porodica Milojevi}: Branko - Bato, Baha, Sanjin i Bojan
18781-1tt

Dnevni avaz
U utorak, 14. decembra 2010. godine nastupit }e sedam godina od preseljenja na ahiret na{eg supruga, babe i dede
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

51

ocu na{eg radnog kolege

BOSNO had`i FADILA
1938 - 2003.
U~io si nas da budemo po{teni, vrijedni i dobri, i danas mi tako odgajamo na{u djecu. Supruga had`i Munevera, k}eri i sinovi sa porodicama
18806-1tt

NUKICA HAMZALIJA
Intesa Sanpaolo Banka, Poslovnica Otoka
18811-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage majke, nane i svekrve

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se jedanaest tu`nih godina od iznenadne smrti na{eg oca i supruga

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ocu na{eg druga Amira

OSMANU HANDRKI
U~enici i razrednici IIIgr i IVgr Srednje gra|evinsko-geodetske {kole
18805-1tt

NAZA KORMAN, ro|. MU[OVI]
Mnogo je suza za tobom palo, kad je tvoje plemenito srce stalo. ^uvamo u srcima sve {to si nam dala, voljeli bismo, kad bi to znala. Tvoji: Sejad, Hanka, Amor i Tarik
16011-1nd`

AZIRET (BEJDA) ZOLOTA
Bio si i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Sinovi Adis i Almin i supruga Semina
16012-1nd`

HAMZA (AZEMA) DO[LJAK
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoj plemeniti i dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Duda, sinovi Fahrudin i Azem, snahe Esma i Senada, unu~ad Adna, Samir, Emina, Amina i Salih Tevhid }e se u~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji u Hrasnici. ZAHVALNICA Ovim putem izra`avamo duboku zahvalnost osoblju Doma zdravlja Ilid`a, Domu zdravlja Hrasnica. Isto tako zahvaljujemo Damiru Lali~i}u i Emini Mili{i}, med. sestri Palijativne njege. Porodica Do{ljak
16009-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj i nikad zaboravljenoj snahi

na{oj dragoj snahi

AIDI JAHI] AIDI JAHI]

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Jahi} - Bejto, Selma, Ahmet i Mirza
PTT

Porodica Boloban - [a}ira, Emir, Sanid i Edis
PTT

POSLJEDNJI SELAM mom dragom bratu, {uri i dajd`i

POSLJEDNJI SELAM

MUNIB - SALIM (MUJE) MURATOVI]
Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je neizmjerna ljubav i lijepo sje}anje na tebe, dragi brate. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja sestra Vahida, zet Ahmet i sestri} Ned`ab sa suprugom Nejrom i djecom Nejlom i Ilmom
18810-1tt

MUNIB - SALIM (MUJO) MURATOVI]
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima nego u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati po{tovan i voljen i nikad zaboravljen. S po{tovanjem i ponosom zauvijek }e{ biti dio nas i na{ih `ivota. Neka ti je vje~ni rahmet, dragi brate. Sestra Sena, zet Aziz i Ned`min, sestri} Emir i sestri~na Mirzeta sa k}erkom Emom 18810-1tt

POSLJEDNJI SELAM mom jedinom bratu Mom dragom voljenom bratu i djeveru

MUNIB - SALIM (MUJE) MURATOVI]
S po{tovanjem, ljubavlju i ponosom nosimo najljep{a sje}anja na tebe. Zauvijek }e{ `ivjeti u mom srcu i mislima. Brat Halid - Lido sa suprugom Remzijom
18810-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

mom velikom drugu

na{em dragom dedi na{em dragom DEDI

HANDRKA OSMAN - ]OSA HASANU SURUNTI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj drug Nurija Salihovi}
18801-1tt

HASANU SURUNTI]U

Kolektiv Macchijato Svjetlana, Mirela, Magdalena i Mido
18797-1tt

Od troje drugova sa Grbavice i „Makijata“
18797-1tt

52

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

JAHI] (ALIRU@DIN) AIDA

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji General Fikro i Ho{a sa porodicama
N

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj radnoj kolegici

PALMI (IVE) PAVLOVI]

Uposlenici Op}inskog javnog pravobranila{tva Bugojno
PTT

POSLJEDNJI SELAM

Mojoj najdra`oj neni

KIKA SOFOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, jer bila si najbolja nena na svijetu. TVOJ UNUK ISAK sa plavim o~ima kojeg si voljela najvi{e na svijetu
16036-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od kako nije sa nama na{ voljeni

Navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog ro|aka

D@EVADI BE[LIJA, ro|. BALI] ESAD (MUJE) BA[ALIJA
S po{tovanjem, ponosom i ljubavlju te spominjemo i u srcu ~uvamo od zaborava. Tvoji najmiliji: supruga Suada, sin Irhad i snaha Emina
18782-1tt

DINO DIZDAR RE[ID (SALKO) DIZDAREVI]
1930 - 2010.
Umjesto tevhida prou~it }e se hatma dova. O`alo{}ena porodica
15739-1nd`

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Bra}a D`evad i Med`id, sestre Suada i Mensura sa porodicama
849-1go

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti mog dragog dje~aka. Uvijek si u mojim mislima. Tvoja kuma Nade`da
568-1ze

EJUB (MUHAREM) [AROTI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hajdar [aroti} sa porodicom
338-1mo

IBRAHIM IBRO DUROVI]
1987 - 2010.
Zahvalna supruga Natalija sa djecom i unu~adima
18785-1tt

Dnevni avaz

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

53

AIDA JAHI]
14. 12. 1979 - 12. 12. 2010.

Neka Ti dragi Allah podari lijepi d`ennet, jer si to zaslu`ila... Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima... Amid`a Mehmed, strina Elbira i amid`i} D`enan Jahi}
18813-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

AIDA JAHI]

AIDI JAHI], ro|. IVKOVI]
Ponosni smo {to smo te imali i {to si bila dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: tetak Fadil, Vedo, Amina, Mirso, Zlatka, Kemal, Lajla, Fejsal i Dalal
16021-1nd` 16020-1nd`

AIDA JAHI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoj kum [aha

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od ]amile Fejzi} sa porodicom
16021-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 14. 12. 2010. godine navr{avaju se pune ~etiri godine otkako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita majka

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj majci

HASIBA (ALIJA) HAVI], ro|. DEDOVI]
1935 - 2006.
Sa neprolaznim bolom i vje~nom prazninom u na{im srcima i sa ustrajnom vjerom u Njegovu bezgrani~nu milost, molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Dana 17. 12. 2010. godine, u Istiklal d`amiji na Otoci, prije d`uma namaza, bi}e poklonjena hatma-dova njenoj plemenitoj du{i. 16025-1nd` Sinovi Armin i Arkeman Havi}

AIDA JAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. [ahinovi} Zijad, Sedika, Nermin, Adis, Maida, Na|a i Naida
16021-1nd`

ZLATI
i lijepi d`enet. @eli sin Demir Esed, snaha Ferida, unuk Edin i Amra, praunuci Amina, Osman i Omer
16022-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 13. 12. 2010. preselila je na ahiret na{a mama, nana i punica

supruzi na{eg radnog kolege i prijatelja

VEZIRA ZALIHI] GAGA
11. 12. 2005 - 11. 12. 2010.

AIDI JAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici snagu i sabur u ovim te{kim trenucima. [evala i Alem Kaplan
18821-1nd`

ZEKIJA [UVALIJA, ro|. HRVAT
Ha{meta, Tarik, Esma, Eman i Edina
16029-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da je nagradi najve}im stepenima D`eneta. Amin. K}erka Emina, zet Mahir, unuci Hamza i Ahmed i unuka Esma
16033-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg radnog kolege

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

NUKICA HAMZALIJA

dragom

S po{tovanjem, Herco Aida, Kova~evi} Sanela, Savari} Davor, Top~i} Admir
18817-1tt

D@EMALU JUNUZOVI]U
MIDHETA ([EMSO i MEVLIDA) ARAPOVI]
„I dok pupoljak ne procvjeta i lat svoju ne pusti uvijek }e{ biti tu negdje u na{oj du{i...“ Da ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote... Amin Tvoji: Amila, Alem, Fatima i Rahman 16027-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SALEM - MUNIB MURATOVI]

ocu na{eg sportskog prijatelja D`evada

HANDRKA (AMIRA) OSMAN

ZLATA ]OSI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Porodica Vegara Fahra, Adem, Haris i Meliha

Tetka Tima sa porodicom
18816-1tt

Igra~i i uprava KSO „^ELIK 07“ iz Zenice
570-1ze

Porodica Piragi}
18803-1tt

16026-1nd`

54

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

mojoj najdra`oj neni

KIKA SOFOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, jer bila si najbolja nena na svijetu. Tvoja unuka Sajra
16036-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

mojoj najdra`oj neni

KIKA SOFOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, jer bila si najbolja nena na svijetu. Tvoja unuka Ajla
16036-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

POSLJEDNJI POZDRAV

kolegi

FADILA KADRI], ro|. HUJDUR
14. 12. 1992 - 14. 12. 2010.

ZLATKU MI]I]U

AHMED ^ELJO
14. 12. 2004 - 14. 12. 2010.

ADILA ^ELJO, ro|. RESI]
18. 4. 1993 - 14. 12. 2010.

Draga mama, godine se ni`u, a ti nedostaje{ uvijek isto. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoja djeca: sinovi Elvir i Fahrudin, k}erka Adisa, snahe D`enita i Elvedina, zet Suad, unu~ad Hanan, Sarah i Ahmed
16031-1nd`

Od kolega i kolegica iz Podru~ne jedinice Isto~no Novo Sarajevo
18798-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas. Va{i: Emina, Alija i D`evad sa porodicama
18822-1tt

Pro{lo je sedam dana od smrti na{e drage
^etrnaestog decembra 2010. godine navr{ava se 11 tu`nih godina od kako je prestalo da kuca srce na{e najdra`e majke, svekrve i bake

SJE]ANJE

na mog dragog dedu

ZUHRE LUCEVI]
Sje}amo te se ljubavlju i ponosom, a prazninu i tugu za tobom ni{ta ne mo`e ispuniti. Svojom dobrotom i plemenito{}u osta}e{ zauvijek u na{im srcima. U utorak, 14. 12. 2010. u 12.00 sati polo`it }emo cvije}e na tvoj vje~ni dom na groblju Bare i u mislima kao i uvijek biti s tobom. Porodica Lucevi}
16035-1nd`

RAZIJA MILI[I], ro|. [KALJI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: snaha Mujesira [kalji} sa sinovima i njihovim porodicama
18819-1tt

AHMED ^ELJO
14. 12. 2004 - 14. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomene na tebe, hvala ti za sve {to si u~inio za mene. Tvoj unuk Rijad
18822-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog {ehida

na{oj dragoj

AIDA JAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Kasim i Armina Halilovi}
PTT

SALIH (MUSTAFA) PUSTAHIJA

Tvoji: supruga Fikreta, k}erke Fatima, Elvedina, Nihada, zet Emir Goro i unuka Fatma
16028-1nd`

Dnevni avaz
Dana 14. decembra 2010. navr{ava se 11 godina od smrti na{e voljene
SJE]ANJE na na{eg dragog nam ro|aka, kom{iju i iskrenog prijatelja

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

55

Dana 12. 12. 2010. na Novom Zelandu preminuo je na{ prijatelj

EMINE GRLJEVI], ro|. BEGOVI]
14. 12. 1999 - 14. 12. 2010.
Neka Uzvi{eni Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet njenoj dobroj i plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem Suprug Ismet, k}erka Adisa i zet Elmir
340-1mo

EJUB (MUHAREM) [AROTI]
5. 12. 2010 - 13. 12. 2010.
Sa tugom i sjetom sje}amo se tvoje dobrote i plemenitosti koju si nam nesebi~no poklanjao. Vje~no }e{ `ivjeti sa nama i ne}emo te nikad zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet i {iroki d`enet. [evala i Mehmed Zulovi}
343-1mo

@ELJKO (BLA@) KUZMI]
1950 - 2010.
Pogreb }e se obaviti na rimokatoli~kom groblju Stup. Datum pogreba bit }e objavljen naknadno. O@ALO[]ENI PRIJATELJI: Salko, Mirsad - ^eha i 16013-1nd` Slavko - Pake

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 14. 12. 2010. navr{ava godina dana od preseljenja na ahiret

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije moga dragog sina

SJE]ANJE na dragog supruga, oca, djeda

had`i HUSEIN (HALID) GANDURA
Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. K}erka Nedreta
1342-1tz

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

EJUB [AROTI]
Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote, a porodici sabur. Brat Uzeir sa porodicom
16024-1nd`

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ABDULKERIM (EDHEM) KOLO[ SAFETA SKENDEROVI]A
Vje~no neutje{na Tvoja majka ^eba
16019-1nd`

14. 12. 2002 - 14. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Vasva, sin Kenan, snaha Lejla, unu~ad Harun i Hana
18818-1tt

HUSEIN (MU[AN) D@AFEROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga \ulka, sin Nijaz i k}erka Nermina sa porodicama
16039-1nd`

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se devet godina od kada je na ahiret preselio na{

BE]IR (IBRAHIM) ALD@I]
iz Breze Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Mejra, sinovi Midhat, Rizah, k}eri Midhata i Samira, zetovi Zijad i Sead, snahe Zurafeta i Lejla, unu~ad i praunu~ad
18807-1tt

SJE]ANJE

na na{u

Godina dana od prerane smrti na{e...

DACI] JASMINU
Zauvijek si u na{im srcima i uvijek }e{ biti... Oti{la si, ali nikad ne}e{ biti zaboravljena... Niko ne zna koliko nam zapravo nedostaje{ i koliko nas boli tvoj odlazak... Tvoji: otac Rizvan, mama Nusreta, bra}a Idriz i Nermin, sestra Nermina, snaha Elvira, brati}i Elvis i Ensar...
18008-1tt 16040-1nd`

MIKICE
Dani, sedmice, mjeseci, godina i jo{ koliko godina bola i tuge, ali i ponosa {to smo te imali. Majka, babo i brat

SJE]ANJE

AMIR KRIVI]
14. 12. 1993 - 14. 12. 2010.
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali sa~uvat }emo te od zaborava. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Nedostaje{ nam svaki dan. Roditelji, sin, bra}a sa suprugama, k}erkama, snahama, zetovima, unukama i unucima
18826-1tt

SJE]ANJE Dana 13. 12. 2010. navr{ilo se sedam dana kako nisi sa nama SJE]ANJE Dana 13. 12. 2010. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret mog babe i svekra

na

ARAPOVI] MIDHETU MIKICU
Vrijeme ne ubla`ava tugu, ono nije lijek, ono je samo nijemi svjedok na{e boli. Ma koliko te voljeli, nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te mo`emo sa~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.

ASIM (ARIF) BIJELONJA
Tuga za tobom nije u rije~ima, ve} u srcima... Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mu{ka sa djecom
16037-1nd`

Dana 14. 12. 2010. navr{ava se tu`na godina dana od kako je prerano preselila na ahiret na{a draga

ASIM (ARIF) BIJELONJA
Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj sin Admir i snaha Zehra
16037-1nd`

Tvoj III1

18809-1tt

MIDHETA ARAPOVI]
Vje~no }e{ nam nedostajati. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: Nusret, Eldin, D`ana, ]amil, Umija
16041-1nd`

Dana 14. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti na{e drage

MIKICE
Te{ka je i bolna istina da vi{e nisi sa nama, ali u na{im srcima }e{ zauvijek ostati. Zaborav ne postoji, bol je prevelika, tuga za tobom je vje~na. Bila si i ostala na{ ponos. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zijo, Mirzeta, Amina, Kemo
16042-1nd`

Danas, 13. 12. 2010. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg

Dana 13. 12. 2010. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg babe, svekra i deda

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg saradnika Dana 14. 12. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog

MIKICI
14. 12. 2009 - 14. 12. 2010.
Praznina i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ i ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Alma, Dina, Esma i Omer Boji~i}
16034-1nd`

mr. BEGO SOFTI] ASIM (ARIF) BIJELONJA
@ivi{ u na{im srcima u najljep{im uspomenama, jer ono {to si ostavio iza sebe neuni{tiva je vrijednost, tvoja plemenitost i dobrota. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Jasmin, snaha Medina, unuke Elma i Nerma i unuk Edin
16037-1nd`

Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ostaju i praznina je svakim danom sve ve}a. Ne pro|e niti jedan dan, a da se ne sjetimo Tvog toplog pogleda, Tvojih mudrih rije~i i dobrih djela, kao i Tvog neizmjernog optimizma. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Sadila, sin Mirza i k}erka Melina
1335-1tz

ASIM (ARIF) BIJELONJA
Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ifet, snaha Alma, unu~ad Nermin i Nejra
16037-1nd`

BOLJAK SVETOZARU

Kolektiv MIBO Komunikacije d.o.o.
N

56

Utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSMAN (AMIR) HANDRKA
preselio na ahiret u subotu, 11. 12. 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom mezarju Bare. O@ALO[]ENI: majka Hana, sin Amir, brat Nezir, sestra Nezira, zetovi Abdulah i Belmin, snahe Mula i Ljeposava, brati~ne Velida, Amela i Amira, brati}i Ahmed, Muhamed i Ajdin, sestri}i Emir i Amir, tetka Veska, teti}i i teti~ne, amid`a, amid`i}i i amid`i~ne, Sejfo sa porodicom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.00 sati) u d`amiji Budakovi}i. Ku}a `alosti: ul. KRIVA br. 7. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

D@EMILA (MEHMED) RAMOVI], ro|. LEMEZAN
preselila na ahiret 5. 12. 2010. u Bedfordu SAD, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 12. 2010. u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Safet, k}eri Selma i D`enana, sin Ahmet, zet Damir, unuka Aj{a, svekar Medo, svekrva Bak{a, sestre Hiba Kasapovi} sa porodicom i Nezira [i{i} sa porodicom, amid`i~ne Tid`a i Ziba sa porodicama, amid`a Ahmet, strina Almasa, amid`i}i Fuad i Muhamed sa porodicama, djeverovi Ismet i Mujo sa porodicama, jetrve Raska i Ned`ida, tetke Rasema, Hatema, Dervi{a i [emsa sa porodicama, zaove Zlata, Safija, Ismeta, Rasema, [emsa, Mevla, Senija i Zumra sa porodicama, te porodice: Ramovi}, Lemezan, Gu{o, Herac, Dizdarevi}, Selimovi}, Brki}, Vreto, Katovi}, [i{i}, Hrvat, Kar~i}, Pazalja, D`ananovi}, Opra{i}, Kustura, Repuh, Veljan, Culov, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Osik do br. 17, Osjek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ZLATKA - ZLATA (MEHO) ]OSI], ro|. VATRI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 12. 2010. u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. u 14.00 sati na mezarju Kijevo polje - Kijevo. O@ALO[]ENI: suprug Mujo, sinovi Esed Demir, Sejad - Sejo i Mirsad, snahe Mevluda, Rasema i Ferida, unu~ad Amra, Anela, Edo, Anel i Amer, praunu~ad Amina, Omer i Osman, sestra Devlija, brati~ne Nezira, Hajra i Bahra, brati}i Kasim, Zajko, Avdo i Dino, sestri}i Hamdo, Re{ko, Fejzo i Avdo, zaove Pa{a i Minka, amid`i~na Fatima sa porodicom, kom{inica Sehveta, te porodice: ]osi}, Vatri}, Demir, Prasko, Kolar, Bjelica, Husi}, Jela{kovi}, Imamovi}, Stupar, Musi}, Hamzi}, Durmo, Be}irovi}, Ledina, Omerbegovi}, Gani}, Belko, Brdar, Ploski}, Ku~anin, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Kijevo. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 12.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Ilid`a, Ned`ari}i i Dobrinja. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a voljena

MINA BEJTOVI], ro|. ARNAUTOVI]
preselila na ahiret 11. decembra 2010. u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 15. decembra 2010. u 14.00 sati ispred ^ar{ijske d`amije u Prijedoru, a ukop }e se obaviti na porodi~nom mezarju Tukovi u Prijedoru. Tevhid }e se obaviti istog dana u Donjoj Ljubiji. O@ALO[]ENI: sin Fuad, k}eri Alma i Edina - Dijana, bra}a i sestre, snaha Alma, zetovi D`emal i Asmir, unu~ad Ajlin, Admir, Aida, Belma, Fadila i Nermina, praunu~ad i porodice Bejtovi}, Dervi{evi}, Avdagi}, Arnautovi} i Plivac RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 18777-1tt

U dubokoj boli javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima tu`nu vijest, da nam je na{ dragi suprug, otac, brat, djed i pradjed, gospodin

@ARKO MI^IJA
1924 - 2010.
nakon duge i te{ke bolesti preminuo dana 12. 12. 2010. u 87. godini. Ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se dana 15. 12. 2010. godine u 14.30 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Jasna, k}erke Ljubica i Tanja sa obitelji, sestre Dragica, Ru`ica i Bosa, unuci Vlado i Sr|an sa obitelji, Tomislav \uri} sa obitelji, te porodice: Bela, \ur|evi} i Suljagi}, ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. ^ekalu{a br. 21. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EKREM (ABID) SRNJA
preselio na ahiret dana 11. 12. 2010. u 40. godini. D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Hrasnici u utorak, 14. 12. 2010. godine u 14.00 sati (poslije ikindije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: brat Ramiz sa porodicom, dajd`a Murat sa porodicom, tetke Halima i Ramiza sa porodicama, amid`i~ne i teti~ne, te porodice: Srnja, Zametica, Oru~, Dedovi}, ]urovi}, D`ozo, Hasanbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 16038-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZULIJA (ARIF) DIVOVI], ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 12. 2010. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Alija i Adil, k}eri Fatima, [evka i Mevla, brat Osman i brati} Habib sa porodicom, sestre Halima i Selima, svak Ra{id sa porodicom, snaha Ramiza, brati}i Safet, Muamer i brati~na Zibija, djever Kasim, zaova Ramiza sa porodicom, snahe Maida i Sabiha, zetovi Zulfo i Zahid, unu~ad Elma, Nermin, Almin, Amra, Enis, Enisa, Mirza, Mirsada, Dalila i Amar, te porodice: Divovi}, Spahi}, Kalaba, Bakaran, ^oko, [ehovi}, Popara, Nezirevi}, D`afi}, Omba{a, Je`, Kavazi}, Kurtovi}, Aljuki}, Kraj~in, [ljivo, ^ustovi}, Popovi}, Oru~, Ke~o, Fako, Bajramovi}, Smje~anin, Koki}, ^usto, Andelija, Karad`a, ^au{evi}, @iga, Muslim, Krilo, Ba{i}, Mahmutovi}, Pervan, Dizdarevi}, kao i ostala brojna rodibna, kom{ije i prijatelji Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Vitkovac 278) sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Bu}a Potok i Otoka. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

AZIZ (SULJO) BABI]
1926 - 2010.
preselio na ahiret u nedjelju, 12. 12. 2010. goidne u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine poslije ikindije namaza na mezarju Kupilo - Ba{bunar. D`enaza polazi ispred [arene d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Halida, sinovi Mirsad i Admir, snaha Amela, unuka Alina, bra}a, sestre, porodice: Babi}, Geki}, Softi}, 29-1tr Kasumovi}, te ostala mnogobrojna porodica i prijatelji Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASAN (MEHO) SURUNTI]
preselio na ahiret u nedjelju, 12. decembra 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. decembra 2010. u 13.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Hatid`a, k}erke Fikreta i Aida, unu~ad Sanjin, Sanja i D`enana, sestre Almasa, Hasnija i Safija, zetovi Dragan i Nusret, snaha Hajra, zet Muharem, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Ifeta sa porodicom, te porodice: Surunti}, Sara~evi}, Radonja, Ferhatovi}, Halvad`ija, Vlahovljak, Smajlovi}, Ba{inac, Arslanovi}, Had`ovi}, Terzi}, Gomez-Hernandez, Selmanovi}, Kaliman, Valjevac, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Prvomajska br. 15/I. 111

U dubokom bolu javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima tu`nu vijest da je na{ dragi otac i djed

D@EVADA BE[LIJA, ro|. BALI]
preselila na ahiret u 74. godini u [vedskoj.

SLAVKO ILI]
dipl. ing. {umarstva
iznenada preminuo 11. decembra 2010. u 76. godini. Ispra}aj posmrtnih ostataka obavit }e se u utorak, 14. decembra 2010. u 12.30 sati na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Ilja, sin Milan, unuka Daria, snaha Sla|ana, rodica Rada, sinovci Mi}o, Vlado, Dejan i sinovica Mirjana, porodice: Ili}, \uki}, Jak{i}, Cmilji}, @ivkovi}, Uzelac, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo datum sahrane naknadno objaviti.
18793-1tt 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMZALIJA (SULEJMAN) NUKICA
preselio na ahiret u nedjelju, 12. 12. 2010. godine u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fikreta, sin Evdin, k}erka Evdina, amid`a Ned`ib, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, {ure Izet i Ismet sa suprugama [efikom i Samkom, bad`o Alija i svastika Ismeta sa porodicama, te porodice: Nukica, Kopriva, [arvala, Dedovi}, Muratovi}, Moco, Korda, Ahmi}, Hod`i}, Husovi}, Muharem, Klinac, [onja, D`anko, Musi}, Mujanovi}, Smajkan, Gec, Babi}, Trako, Klapuh, [oro, Had`i}, Sulji}, ]elo, Taranin, Germo, Kurt, Mehmedspahi}, Pekmezovi}, Muminovi}, Hoto, Rizvanovi}, Sefer, Glu{ac, Konjo, Brkovi}, Avdovi}, ]ebo, [ehovi}, Komar, Bekan, Tahirovi}, Mali~evi}, Smajlovi}, Sadikovi}, Gad`o, Halilovi}, Andelija, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Prnjavorska 62. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred supermarketa „Samkopromet“ - Aneks sa polaskom u 12.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Otoka i Stup. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI POZDRAV

U dubokoj boli javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima tu`nu vijest da je na{a draga supruga, mama, majka i sestra

na{em dragom

ASIJA HIDI], ro|. KOMI]
preselila na ahiret u subotu, 11. 12. 2010. u 70. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 15. 12. 2010. u 12.30 sati iz mrtva~nice na groblju Miro{evac u Zagrebu. O@ALO[]ENI: suprug Refik, sin Jasmin, k}erka Aida, unuci Anes, Izvor, Nino, Haris, snaha Sanela, zet Said, sestra Behija, bra}a Husnija, Bekir i Besim. Obitelji: Hidi}, Komi}, Numanovi}, Muratagi}, Vajra~a, Musi}, [avor, Kartal i Misalje18804-1tt vi}, te ostala tuguju}a rodbina, prijatelji i kom{ije

BAKIJU

Od Ivane, Dajane, Ileta i Marka
16043-1nd`

Dana 14. 12. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako je na ahiret preselila na{a majka, nana i supruga

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNIB - SALIM (MUJO) MURATOVI] MUJESIRA (JUSUFOVI]) BE^IRAGI]
preselio na ahiret u nedjelju, 12. 12. 2010. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Bogovi}i - Pale. O@ALO[]ENI: brat Halid - Lido, sestre Vahida i Sena, zetovi Ahmo, Aziz i Ned`min, snahe Remzija i Nejra, sestri}i Ned`ad i Emir, sestri~ne Mirzeta, Nejra, Ema i Ilma, amid`e Ramo i Fehim, tetka Tima, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice: Muratovi}, Memi{evi}, Kujovi}, Jusufovi}, Dajd`i}, [uvalija, Planja, Okanovi}, ^oli}, Pustahija, Valjev~i}, ^engi}, Rad`o, Mili}, Mujanovi}, Isanovi}, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, Trg Sabora bosanskog 30. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
16002-1nd`

111

Dnevni avaz

utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AIDA JAHI], ro|. IVKOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 12. 12. 2010. godine u 31. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine poslije ikindije namaza u 14.20 sati ispred Repova~ke d`amije a merhuma }e se ukopati na mezarju Musalla u Konjicu. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Haris, sinovi Faruk i Kerim, majka Halida, otac Aliru`din, brat Maid, nena Esma, svekrva Di{a, djeverovi Amir i Adis, jetrva Sabina, amid`a Hidajet, dajd`a Halid, amid`inca Vildana, dajd`ince Zehra i Sabaheta, tetak Fadil, porodice Jahi}, Ivkovi}, PTT ]osi}, Neziri}, Omanovi}, Buturovi}, Munikoza, Bori} te ostala brojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DIKA ([U]RIJE) SOFOVI], ro|. NOGO
preselila na ahiret u petak, 10. 12. 2010. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju u Kao{ticama. O@ALO[]ENI: sinovi Mujo i Muamer, k}erka Fatima, zetovi Meho i Rasim, snahe Maida i Sanela, unu~ad Isak, Sajra, Ajla, Sanela, \enana, Lejla, Admir i Adis, praunu~ad Almir, Aldin, Uma, Hena, Daris, brat Hajro, familije Sofovi}, Nogo, Sarvan, Ahmetspahi}, Kadri}, Zeba, ^vor, Kla~ar, Omeragi}, Zuko, Poljo, Hod`i}, Uli}, Rami}, Homovi}, Fejzi}, Red`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prevoz do mezarja i nazad je obezbije|en ispred d`amije na Otoci u 10 sati sa stajanjem na Vije}nici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ulici Midhata Begi}a br. 2 Dobrinja C5 preko puta Merkatora. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
15977-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HARA^I] (OMER) BE]IR BE]O
1931 - 2010.
preselio na ahiret u petak, 10. 12. 2010. godine u Travniku. D`enaza je obavljena u nedjelju, 12. 12. 2010. poslije podne namaza (12 sati) na mezarju @eljezni~ka stanica - Bicerska d`amija u Kaknju. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Asim i Sanin, k}erka Indira, bra}a D`emal i Muhamed, sestre Fahreta i Sadbera, te porodice: Hara~i}, Gafi}, Tepi}, Pu{ilo, Ja{arspahi}, Omerbegovi}, No`i}, Ibrahimbegovi}, Hod`i}, Mid`i}, Jakupovi}, Salihovi}, 30-1tr te ostala mnogobrojna porodica i prijatelji

[EMI] (HALILA) [EFIK
1961 - 2010.
dana 11. 12. 2010. u 23.30 sati, iznenada u 49. godini preselio na ahiret. D`enaza polazi u utorak, 14. 12. 2010. poslije ikindije namaza ispred d`amije Vrba - Gnojnice, a klanjat }e se isti dan u 14.30 sati na novom haremu na Liscu - Dra~evice, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, sin Edib, k}erka Belma, majka Fata, bra}a Mustafa, Esad i Fikret, sestre Sabira i Had`ira, nevjeste Jasmina, Emina i Nezira, zetovi [evko i Selim, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice: [emi}, Bjelevac, Husi}, [afro, ]ati}, Tojaga, Voloder, Mari}, @etica, Smailhod`i}, Rizvanovi}, Gosto, Piru{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
342-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

ZEKIJA (MAHMUT) [UVALIJA, ro|. HRVAT
preselila na ahiret dana 13. 12. 2010. godine u 56. godini. D`enaza namaz }e se obaviti 14. 12. 2010. iza ikindije namaza (u 14 h) u selu Medojevi}i. Tevhid }e se prou~iti u mjesnoj d`amiji u D. Ivan~i}ima u 14 h. O@ALO[]ENI: otac Mahmut, majka Mina, suprug Ibrahim, sin Hadis, k}erka Emina i zet Mahir Vladavi}, unu~ad Hamza, Ahmed i Esma, sestre Fazila Gljiva i Hata Sokolar sa porodicama, djever Ra{id i jetrva Fahra, zaove Almasa Hrvat, Ra{ida Kolar i Sabera Hamzi} sa porodicama, prijatelj Hako i prija Hedija, dajd`e, tetke i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji O`alo{}ene porodice: [uvalija, Hrvat, Vladavi}, Gljiva, Sokolar, Halilovi} i drugi
16032-1nd`

SAVKA - BEBA GRGI]
preminula dana 13. 12. 2010. godine u 80. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se dana 14. 12. 2010. godine u 14.00 ~asova na porodi~nom groblju Vrelo Bosne Bla`uj. Povorka polazi ispred crkve u Bla`uju. O@ALO[]ENI: k}erke Lipka i Mirjana, unu~ad Ivana, Dajana, ^edomir i Marko, brat Dragi{a, zet Ljubomir te porodice Grgi}, Jovi}, Stipan~i}, ^elar, To{i}, [krkar, Mitri}, El~i}, Toma{evi}, Urta, D`ino, Te{an, ^ovi}, [u}ur, Maunaga i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji
16043-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se... - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[ABANI] HAJRA, ro|. TIRO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. decembra 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. decembra 2010. u 13.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: suprug Ahmet, sinovi Nermin i Ahmo, bra}a Meho i Avdo, snahe Nazifa, [evka i Havka, brati}i i brati~ne, djever Agan, zaova Tima, jetrve Hamida i Ramiza, zet Mu{an, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi} i zaovi~ne, te porodice: [abani}, Tiro, Pleho, Jusufovi}, Durmi{evi}, Me{anovi}, Hod`i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji na Sedreniku.

ZIJAD (MUHAMED) ]ATI]
preselio na ahiret u subotu, 11. 12. 2010. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. 12. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: Minka, sin Mirza, k}erka Belma, zet Mirsad, unu~ad Tarik i Faruk, kumovi Baha i Bato, te porodice: ]ati}, Humi}, Suba{i}, Bajraktarevi}, Milojevi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, ul. Gandijeva 2 (Dobrinja IV). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

111

111

58

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

sport

HUMANOST Na{ fudbaler u~estvovao u akciji pomo}i Amili D`inovi}

Medunjanin slavi peti ovosezonski gol

Kako su igrali reprezentativci

Ibi{evi}: @ivotno iskustvo me nau~ilo da ima puno va`nijih stvari od fudbala
U subotu sam se nervirao {to nismo pobijedili, ali sam se sjetio {ta sve `ivot nosi i kakve sudbine ljudi pro`ivljavaju
Zatrpan brdom `utoplavih kutija s natpisom „Dijete BiH“, Vedad Ibi{evi} ju~er je u „Bingo“ centru na Ciglanama strpljivo potpisivao znojnice. Potpisao ih je na stotine, svjestan da samo malo truda i ljudskosti jedne fudbalske zvijezde mo`e polu~iti rezultat koji se na terenu nikada ne}e mo}i posti}i - spasiti ljudski `ivot.

Samo Medunjanin strijelac
Salihovi} asistent za gol Hofenhajma protiv Nirnberga
Kenan Hasagi} (Istanbulspor BB) - Primio tri pogotka od lidera lige Trabzonspora, koji je pobijedio u Istanbulu 3:1. Asmir Begovi} (Stouk) ^uvao mre`u svoje ekipe u porazu od Blekpula od 0:1. Mensur Mujd`a (Frajburg) - Odigrao svih 90 minuta u rutinskoj pobjedi nad prvim kandidatom za ispadanje Borusijom Menhengladbah (3:0). Dobio prosje~nu ocjenu. Muhamed Be{i} (Hamburg) -T rener Armin Veh nije ga poveo ni na klupu. Ognjen Vranje{ ([erif) - Nije bio u sastavu koji je pregazio Gagauziju sa 4:0. Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor) - Odigrao dobru utakmicu protiv Be{ikta{a, koju je njegov tim dobio sa 2:0. Boris Pand`a (Mehelen) Nije mogao sprije~iti doma}i poraz od Klub Bri`a. Bio na terenu svih 90 minuta. Emir Spahi} (Monpelje) Obavio svoj dio posla u gostuju}em remiju protiv Bresta. Igrao 75 minuta. Haris Medunjanin (Makabi) - Jedini na{ reprezentativac koji je bio strijelac pro{log vikenda. Svojoj ekipi je donio izjedna~enje u remiju od 1:1 protiv imenjaka iz Petah Tikve. U igru u{ao u drugom poluvremenu. Ovo mu je bio peti gol u sezoni. Adnan Mravac (Vesterlo) Igrao od po~etka u remiju protiv @erminala i dobio `uti karton. Sanel Jahi} (AEK) - Atinski klub pobijedio Larisu 4:0, a Jahi} igrao na mjestu desnog beka. Sejad Salihovi} (Hofenhajm) - Asistencijom za gol Marvina Kompera (Compper) zaradio je epitet ponajboljeg igra~a Hofenhajma u susretu protiv Nirnberga (1:1). Miralem Pjani} (Lion) - U trijumfu nad Tuluzom od 2:0 igrao do 80. minute. Senad Luli} (Jang bojs) - U duelu sa Sent Galenom, u kojem nije bilo pobjednika, imao je ne{to ofanzivniju ulogu, ali nije imao zapa`eniji u~inak. Semir [tili} (Leh) - Odgo|eno cijelo poljsko kolo, pa tako i me~ Leha s Vi|evom. Ermin Zec (Gen~lerbirligi) Zbog ozljede jo{ odsustvuje iz tima. T rebao bi biti spreman za idu}i vikend. Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm) - Za 57 minuta nastupa protiv Nirnberga nije u~inio ni{ta. Edin D`eko (Volfsburg) „ Vukovi“ su u Kajzerslauternu igrali 0:0. Edin D`eko je najavljivao gol kojim bi izgladio odnos sa Stivom Meklarenom (Steve McClaren), ali je ostao na brojci od devet pogodaka. Zlatan Muslimovi} (PAOK) - Zbog povrede nije igrao pr(M. T.) otiv Iraklisa (1:0).

Uplatio novac
Napada~ njema~kog Hofenhajma i reprezentacije BiH u~estvovao je u akciji

Znam da mo`e i bolje
Vedo je malo govorio i o svojoj formi i reprezentaciji BiH, koja je u petak nave~er u Antaliji s Poljskom igrala 2:2. - Me~ s Poljskom bio je lijepa prilika da se momci iz na{e lige poka`u, {to su oni i iskoristili. Kada je rije~ o meni, svjestan sam da mo`e i bolje. Na treninzima zabijam golove, ali na utakmicama ponekad zaka`em. Me|utim, tako je s cijelom ekipom. Bez potrebe smo izgubili desetak bodova ove sezone ka`e Ibi{evi}. prikupljanja pomo}i za oboljelu Amilu D`inovi}. Iako su mu sa svakom potpisanom gomilom donosili novu, Vedo je vedro do~ekivao sve koji su se `eljeli slikati s njim, a za svako dijete koje mu je pri{lo imao je osmijeh. - Drago mi je {to sam uspio do}i. Malo je bila stiska s vremenom, ali sam uspio. Moja je `elja bila da uplatim odre|eni iznos novca kao svoj doprinos akciji, ali sam u razgovoru s ljudima iz projekta „Dijete BiH“, ~ije sam
Ibi{evi}: Osmijeh za svako dijete
(Foto: S. Saletovi})

Direktor ^elika Nermin [abi}

Pregovarali smo s Oki}em i ^ulovom
Samir Duro je, zasad, jedini igra~ ^elika koji je uzeo ispisnicu, rekao nam je direktor ^elika Nermin [abi}. Duro je ve} ugovorio prelazak u Zrinjski, dok je Nermin Jamak najavio povratak u @eljezni~ar. - Prijelazni rok jo{ nije ni po~eo. Promjena }e sigurno biti. Mi se, tako|er, pripremamo da popunimo eventualne praznine. Do sada smo pregovarali s desetak igra~a koji su nam zanimljivi - ka`e [abi} i isti~e da je mladim igra~ima poru~io da poku{aju na}i sredine u kojima }e dobiti priliku za ve}u minuta`u. Pitali smo ga i jesu li [evko Oki} iz Vele`a i Adis ^ulov iz Olimpica me|u kandidatima da do|u u Zenicu. - Ne bih spominjao ime-

priznanje dobio, zaklju~io da osim novca koji sam donirao postoji jo{ jedan na~in da pomognem Amilinom lije~enju - rekao je Ibi{evi}. Amila D`inovi} ima 23 godine i studentica je Medicinskog fakulteta u Tuzli. Po~etkom juna 2009. dijagnosticiran joj je Non-Hodgkin limfom (izuzetno agresivno maligno oboljenje krvi), a za tu vrstu bolesti izlje~enje je mogu}e jedino transplantacijom ko{tane sr`i, koja se mo`e uraditi samo van granica BiH. Ibi{evi} je ju~er potpisivao replike znojnica „Dijete BiH“, kakvu je i sam dobio kao istinski sportski ambasador Bosne i Hercegovine, a sredstva od prodaje (7.500 KM) „Bingo marketi“ su unaprijed uplatili za potrebe lije~enja Amile. Vedi ovo nije prva akcija ovakve vrste. U~estvovao je u mnogim humanitarnim projektima, uklju~uju}i i jedan koji je trenutno aktuelan u Austriji, „Wings for Life“. Kao dijete iz Vlasenice, koje

Va`na je `elja, a na~in se prona|e
Upitali smo Vedu kako uz obaveze u Hofenhajmu uspije sti}i sve, jer je do{ao u nedjelju kasno nave~er, a let natrag je imao odmah poslije potpisivanja. - Istina je da imam malo vremena. Kod nas zimski odmor traje svega sedam do je u ratu pro`ivjelo ono {to se nikome ne mo`e po`eljeti, nau~io je na `ivot gledati o~ima ~ovjeka i pomagati onima kojima je pomo} potrebna. osam dana. Me|utim, va`na je `elja, a na~in se prona|e. U ponedjeljak sam dobio slobodno, ali su mi rekli da moram do}i nave~er... - rekao je Vedo i s osmijehom pogledao kroz prozor. - ... ako po snijegu uop}e do|em. onda, a gdje sam sada? To je i jedan od razloga zbog kojih `elim u~estvovati u ovakvim projektima. Pomo} i podr{ka su najmanje {to mogu u~initi za ljude kojima je to potrebno - rekao je Ibi{evi} i dodao: - @elim zahvaliti „Bingu“ i pozvati sve ljude da se priklju~e akciji kako bismo sakupili jo{ 100.000 KM za Amilino lije~enje u Njema~koj. Neka ljudi znaju da nije bitan samo novac, ve} i vrijeme, jer to moramo u~initi do januara i nadam se da ho}emo - kazao je Vedad.
M. TANOVI]

Pomo} i podr{ka
- Ono {to se de{avalo u Vlasenici je moje `ivotno iskustvo koje me nau~ilo nekim stvarima. U subotu sam se jako `ivcirao, jer nismo uspjeli pobijediti, ali na kraju, kada sam se po ko zna koji put sjetio koliko va`nijih stvari u `ivotu ima od fudbala i kakve sudbine ljudi pro`ivljavaju, prestao sam se nervirati. Gdje sam bio

Denis Sadikovi} ne}e gomilati igra~ki kadar

Na prolje}e }emo biti ja~i za 20 posto
Oki}: Na meti Zeni~ana

na, ali kada ve} pitate za tu dvojicu igra~a, mogu potvrditi da smo razgovarali s njima i njihovim zastupnicima. Razgovarali smo i s nekim stranim igra~ima, a vidjet }emo {ta }e od toga biti realizirano - ka`e [abi} i isti~e da je trenutno okupiran poslovima oko pronala`enja novca za V. B. pla}e.

Sloboda }e na prolje}e poku{ati iskoristiti relativno povoljan raspored i zadr`ati mjesto u gornjem dijelu tabele koje je izborila u fini{u polusezone. [ef stru~nog {taba Denis Sadikovi} tvrdi da se mo`e napraviti dobra ekipa s postoje}im igra~kim kadrom. Lista `elja postoji, ali Sadikovi} ka`e da je prioritet da se u zimskom prijelaznom roku ne osipa postoje}i igra~ki kadar. - Cilj nam je zadr`ati ve}inu

Sadikovi}: Tra`i stopera, veznog i univerzalca

igra~a. Svi iz prvog tima imaju va`e}e ugovore. Naravno, o~ekujem da nas neki igra~i poja~aju. Potrebni su nam po jedan stoper, vezni igra~ i jedan univerzalac. Ne}emo gomilati igra~ki kadar. Prvi dio sezone izgurali smo sa 14 ili 15 fudbalera, ako dovedemo jo{ nekoliko, bit }e to sasvim zadovoljavaju}e. Sada, kada imamo dovoljno vremena, fokusirat }emo se da odradimo {to kvalitetnije pripr-

eme. Li~no o~ekujem da }emo na prolje}e igrati bolje barem za 20 posto - ka`e Sadikovi}. O~ekuje da se ve}ina igra~a koji su nastupali u prvom dijelu sezone odazovu na prozivci, zakazanoj za {esti januar naredne godine. Sada je jasno da }e tada na Tu{nju biti i Ned`ad D`ani} i Edin Kiti}, koji su skrenuli pa`nju u nedavnim test-utakmicama Slobode i selekcije T uzlanskog kaE. M. ntona.

sport

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

59

OLIMPIC Talentirani fudbaler potpisao novi ugovor

Graci} povukao Suba{i}a s tr`i{ta
Bolje mu je da ostane kod nas i u prolje}e, a nastupi za reprezentaciju u SAD pove}at }e mu cijenu, ka`e predsjednik kluba
Muhamed Suba{i} ne}e nigdje, makar ne ove zime. Predsjednik Olimpica Nijaz Graci} svog bisera odlu~io je jo{ sa~uvati u klubu, pa ga je privolio da ju~er potpi{e novi jednogodi{nji ugovor s „vukovima“, s trajanjem do ljeta 2012. godine. Postoje}i Suba{i}ev ugovor s Olimpicom isti~e u ljeto naredne godine. Sjajne predstave koje je mladi fudbaler jesenas pru`ao u Premijer ligi, na koje su se nadovezale i obe}avaju}e partije za reprezentaciju BiH, podigle su mnogo pra{ine. Svakim danom bilo je sve vi{e klubova koji su bili zainteresirani za njega. Ali... - Pri~e o njegovom odlasku ve} su po~injale biti nestvarne. Ovo je radi mira u ku}i, da svi ne bismo poletjeli gdje ne treba. Mislim da je

Tevez: Donio sam odluku

Tevez i dalje `eli i}i iz Man~ester sitija

Ljetos nisam trebao ostati
Nepovratno uni{teni odnosi s pojedinim uposlenicima kluba
Iako mu klub odbija ispuniti `elju za odlaskom iz Man~ester sitija, Karlos Tevez (Carlos) ponovio je da }e i dalje insistirati na tome da ga stave na transfer-listu. Argentinac ka`e da su njegovi odnosi s pojedinim uposlenicima kluba nepovratno uni{teni, ali tu nije svrstao i menad`era Roberta Man~inija (Mancini), s kojim, kako tvrdi, nema problema. Engleski mediji tvrde da je Tevez u sukobu s izvr{nim direktorom kluba Gerijem Kukom (Garry Cook), ali da mu i nedostaju dvije k}erke koje `ive u Argentini, {to su glavni razlozi zbog kojih `eli ku}i. - Moje mi{ljenje se nije promijenilo, ali je `alosno {to smo do{li do ove situacije. Ve} dugo razmi{ljam o svemu i odluka o odlasku je ve} donesena. @elio sam napustiti klub jo{ ljetos, ali su me uvjerili da ostanem. Me|utim, nisam trebao - rekao je Tevez, koji slu`i suspenziju zbog sukoba sa Man~inijem. Argentinski fudbaler je od dolaska u Siti, na po~etku

Ponovo pri~e o D`eki
„Manchester Evening News“ ponovo je aktuelizirao pri~u o eventualnom odlasku Edina D`eke u Siti. Ako Tevez ode, procjenjuju ove novine, bila bi otvorena vrata za dolazak na{eg reprezentativca. pro{le sezone, u 50 premijerliga{kih nastupa postigao 33 gola. To je sasvim dovoljan razlog zbog kojeg mu vodstvo kluba ne da i}i. Siti je, kako je ju~er objavio BBC, istrajan u tome da ga u januarskom prijelaznom roku ne proda. A ako Tevez odbije igrati, ili se odlu~i povu}i, Siti }e od njega tra`iti obe{te}enje zbog kr{enja ugovora. Tevezova `elja za odlaskom iz Sitija probudila je glasine o tome da je to po~etak njegovog preseljenja u Milan, ali „rosoneri“ su to brzo demantirali, jer Argentinac (M. T.) im je preskup.

Suba{i}: @elim mir u radu

novi ugovor dobar i za nas i za momka. Mi }emo dobiti sigurnost, a on sigurnost i

Prezadovoljan Antalijom
Bek Olimpica vratio se iz Antalije, gdje je u duelu protiv Poljske opravdao povjerenje Safeta Su{i}a i u dresu reprezentacije BiH sastavljene ve}inom od igra~a iz Premijer lige pokazao da predstavlja budu}nost bh. fudbala. Osim {to je dobro odradio svoj zadatak, Suba{i} je uspio i posti}i gol za 1:1. - Zaista sam prezadovoljan. Izvukli smo povoljan rezultat. Mislim da smo odigrali dosta dobru i kvalitetnu utakmicu, naro~ito zato {to smo prakti~no po prvi put igrali zajedno. Nadam se da je moj nastup zadovoljio selektora i da me ne}e zaboraviti - rekao nam je Suba{i}.

odli~ne uslove. Za njega je bolje da odigra jo{ jedno prolje}e u dresu Olimpica i da bude ~lan reprezentacije na turniru u SAD, jer }e mu to dodatno pove}ati cijenu ka`e Graci}. Za razliku od ve}ine premijerliga{kih fudbalera, Suba{i} nije izgubio glavu pred informacijama da su za njega zainteresirani veliki klubovi. U jeku pri~a o odlasku odlu~io je ostati, {to je prili~no neobi~no za jednog na{eg igra~a. Me|utim, svjestan je da ga produ`enje ugovora ne}e sprije~iti da ode iz Olimpica u slu~aju da se po-

javi kvalitetna ponuda. - @elim mir u radu. Sada mogu biti maksimalno koncentrisan na klub i njegove rezultate. Nije da ne `elim oti}i u neku ja~u ligu, ali morao sam imati li~nu sigunost. Imao sam ponuda i dosta zainteresovanih klubova, a ukoliko me neki od njih bude `elio kupiti, sada mo`e oti}i direktno predsjedniku kluba Nijazu Graci}u i dogovarati se o detaljima - ka`e Suba{i}. A kakvi su detalji? Koliko bi bilo obe{te}enje za Suba{i}a? - Nije precizirano. Bit }e M. T. adekvatno.

Ususret 18. Hasetovom memorijalu

Izbori za najgoreg igra~a

Dolaze gosti iz Albanije, Srbije, Crne Gore i Austrije
Me|unarodni memorijalni malonogometni turnir „Asim Ferhatovi} Hase“ u svom 18. izdanju bit }e odigran 25. i 26. decembra u Sarajevu, prenosi Fena. Tradicionalni turnir, koji organiziraju FK Vratnik i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, igra se u znak sje}anja na jednog od najboljih bosanskohercegova~kih nogometa{a svih vremena. Na dvodnevnom turniru u maloj dvorani KSC Skenderija sudjelovat }e osam ekipa i to: Sarajevo, @eljezni~ar, Vratnik, Kastrioti (Albanija), selekcije Vojvodine (Srbija) i Budve (Crna Gora), Sisebrun (Austrija) i pro{logodi{nji pobjednik Legea. Tokom turnira bit }e odigrani revijalni susreti veterana Sarajeva i @eljezni~ara, te omladinaca Vratnika i {kole nogometa Spartakus. Uo~i po~etka turnira delegacija organizatora i u~esnika memorijala posjetit }e mezar Asima Ferhatovi}a, kao i njegovu porodicu. Pokrovitelji memorijala su Federalno i Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Op}ina Stari Grad.
Adrijano: Duplo vi{e glasova od Amaurija

Adrijanu tre}a „zlatna kanta“
Dominacija brazilskog napada~a Adrijana (Adriano) u izborima za najgoreg igra~a italijanske Serije A nastavljena je i u ovoj godini, u kojoj je svojim neradom i nekvalitetom zaslu`io tre}u „zlatnu kantu“. Napada~a Rome su najgorim izabrali navija~i, u akciji radija RAI2. Adrijano je dobio duplo vi{e glasova od drugoplasiranog napada~a Juventusa Amaurija, dok je tre}e mjesto pripalo Ronaldinju (Ronaldinho). Prethodne dvije „kante“ Brazilac je dobio 2006. i 2007. godine, dok je nastupao za Inter. Prgavi Adrijano, koji privatne probleme ~esto rje{ava utopljavanjem u rijeke alkohola, u Romu je do{ao u ljeto, a zabilje`io je svega tri na(M. T.) stupa.

Detalj s pro{logodi{njeg turnira

60

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

sport

ARGENTINA Estudijantes osvojio petu titulu u dramati~noj zavr{nici

Veron nadma{io oca
Velez Sarsfild ostvario Pirovu pobjedu
U Argentini je u nedjelju nave~er vrijeme stalo u i{~ekivanju raspleta borbe za novog prvaka. Na kraju, radost je bila rezervirana za navija~e Estudijantesa. Klub iz Buenos Airesa je u posljednjem kolu Aperture savladao Arsenal sa 2:0. Do 74. minute bilo je 0:0. Golman gostuju}e ekipe Kristijan Kampestrini (Cristian Campestrini) pravio je ~uda na golu Arsenala, pa su se navija~i Estudijantesa ve} po~eli prisje}ati pro{le godine, u kojoj je njihov klub titulu izgubio u posljednjem kolu. Tada, njihov tim je s Rozariom odigrao 0:0 i trofej prepustio Argentinos juniorsu. Me|utim, sve svoje strahove su zaboravili kada je Rodrigo Lopez zabio dva gola za 2:0. A u zapadnom predgra|u Buenos Airesa, Liniersu, zavladala je tuga. Velez Sarsfild je savladao Rasing tako|er sa 2:0, ali bila je to Pirova pobjeda. Svla~ionica Estudijantesa je proklju~ala, ali jedan od ~lanova ovog kluba naro~ito je imao razloga za slavlje. Huan Sebastijan Veron (Juan Sebastian) po drugi put je vodio ekipu do titule, slijediv{i stope svog oca Huana

Studemajer: Oborio klupski rekord

Niksi dobili osmi me~ zaredom

Ponovo blistao ~ovjek od 100 miliona dolara
Doskora jedna od najgorih NBA ekipa igra u velikoj formi. Ko{arka{i Njujork niksa savladali su Denver nagetse (129:125) za osmu uzastopnu pobjedu, {to im je posljednji put uspjelo prije gotovo 16 godina, izme|u decembra 1994. i januara 1995. Junak je ponovo bio Amari Studemajer (Amare Stoudemire), koji je postavio klupski rekord osmim uzastopnim susretom sa najmanje 30 poena (30). Sjajni krilni centar je ljetos stigao iz Feniksa i potpisao petogodi{nji ugovor vrijedan 100

Rezultati
Njujork - Denver 129:125, Filadelfija - Nju Orleans 88:70, Nju D`ersi - LA lejkers 92:99, San Antonio - Portland 95:78, Oklahoma - Klivlend 106:77, LA klipers - Orlando 85:94. miliona dolara. Niksi, koji su posljednji put u plej-ofu igrali jo{ 2004., trenutno s omjerom 16-9 zauzimaju {esto mjesto u Isto~noj (E. J.) konferenciji.

Veron: Druga titula s Estudijantesom u ~etiri godine

(Foto: AP)

Ramona, koji je nosio dres Estudijantesa 1967. godine, kada je ekipa iz glavnog argentinskog grada tako|er osvojila titulu. Veron je bio kapiten ekipe koja je 2006. godine do{la do titule.

Prvaci Perua, Ekvadora i Venecuele
Rije{ena su i prvenstva u jo{ tri ju`noameri~ke dr`ave. U Peruu, titula je po tre}i put u historiji pripala San Martinu, ekipi koja je osnovana Slavni Argentinac u Estudijantesu je 1993. godine i po~eo karijeru, a 1996. je pre{ao u Boku juniors. U mati~ni klub se vratio 2006. nakon evropskog izleta tokom kojeg je nosio dresove Sampdorije, Parme, Lacija, prije samo {est godina. U Ekvadoru je naslov pripao Kitu, dok je venecuelanski trofej zavr{io u rukama fudbalera Deportiva iz Ta~ire. Man~ester junajteda, ^elzija i Intera. Od tada, za Estudijantes je odigrao 89 utakmica i postigao 16 golova. Druga titula s Estudijantesom predstavlja krunu velike karijere.
(M. T.)

Velez nastradao od svog igra~a
Zanimljivo je da je novi heroj Estudijantesa Rodrigo Lopez svojevremeno nosio dres Veleza, koji je u nedjelju nave~er svojim golovima sprije~io da osvoji titulu. Lopez je u igru u{ao u drugom poluvremenu, zamijeniv{i povrije|enog Verona, postigav{i dva gola koja }e navija~i Estudijantesa dugo pamtiti.

U prodaji je

Rekordan plasman bh. tenisera

Aldin [etki} 309. na ATP listi
Bh. teniser Aldin [etki} zabilje`io je svoj najbolji plasman na ATP listi u karijeri. Na najnovijoj ljestvici 22-godi{nji [etki} rangiran je na 309. poziciju u svijetu. U odnosu na pro{lu listu napredovao je za 28 mjesta, prenose agencije. [etki} je napredovao najvi{e zahvaljuju}i uspje{nim nastupima na ITF turnirima iz Futures serije. Ove sezone odigrao je devet finala (sedam u singlu) i slavio tri puta (dva singla). Me|u 1.000 tenisera na ATP listi nalaze se jo{ ~etvorica bh. igra~a, Amer Deli} (463.), Mirza Ba{i} (519.), Ismar Gor~i} (603.) i Tomislav Brki} (781.). Evropski juniorski prvak Damir D`umhur rangiran je na 1.008. mjestu.

[etki}: Napredovao za 28 mjesta

Premijer liga u stonom tenisu
Rezultati: MU[KARCI (7. kolo): Vogo{}a - Novi Grad 4:0, Alad`a - Bosna 4:0, Banja Luka - Borac 4:2, Vitez - CM Vitez 4:3. Poredak: Vogo{}a 12, Alad`a 10, Mladost 8, Banja Luka 8, Vitez 6, Bosna 6, Novi Grad 4, Borac 2, Top Stens 73 2, CM bez bodova. @ENE (5. kolo): Prijedor - Banja Luka 4:0, Bugojno Borac 4:0, Kreka - Telecom 3:4. Poredak: @eljezni~ar 8, Prijedor 8, Telecom 6, Banja Luka 4, Kreka 2, Bugojno 2, E. J. Borac bez bodova.

Svjetski kup u brzom klizanju
Seniorski reprezentativac BiH u brzom klizanju Edin Brankovi} zauzeo je na Svjetskom kupu u kineskom [angaju 16. mjesto u utrci na 1.500 metara. Brankovi}, ~lan Kliza~kog kluba Bosna, osvojio je 90 novih bodova, {to ga i po tom osnovu svrstava u sam vrh najboljih brzokliza~a svijeta, saop}eno je iz njegovog kluba. Dodaje se da je Brankovi} prethodno u ^ang~unu bio 14., ~ime je najavio da bi se, uprkos tome {to nastupa bez trenera i druge adekvatne pomo}i, uz malo podr{ke i sre}e mogao kvalificirati na Zimske olimpijske igre 2014.

Vogo{}a ispred Alad`e Brankovi} 16. u [angaju

sport

Dnevni avaz, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

61

Debakl Leotara u Tuzli

KO[ARKA [iroki i Igokea neo~ekivano uspje{ni u NLB ligi

Veli}: Iako igramo dobro, na{ jedini cilj je opstanak
U{li smo s planom da ne budemo posljednji, ali smatram da mo`emo vi{e, ka`e Klipa
[iroki TT kabeli i Igokea zaslu`ni su za to {to BiH trenutno ima drugi najbolji koeficijent pobjeda u NLB ligi za ko{arka{e. Vodi Slovenija s koeficijentom 7 (ukupni broj pobjeda podijeljen s brojem predstavnika u Ligi), BiH ima 5,5, Srbija i Hrvatska po 5.

Trebinjci se prepali doping-kontrole
U taboru KK Leotar smatraju da je njihovom katastrofalnom porazu u Tuzli (62:94) doprinio i, kako ka`e sekretar kluba Dragan Raki}, „krivi put“ kojim je tekla doping-kontrola, koja je prvi put provedena na bh. parketima. - Gostovanje u T ostauzli lo nam je u neprijatnom sje}anju. Pred po~etak utakmice u{lo je u na{u svla~ionicu pet uniformisanih lica koji su se predstavili kao ~lanovi antidoping tima. Klubovi o tome nisu ni{ta bili obavije{teni, pa je to unijelo znatan nemir me|u ko{arka{e. Nismo protiv kontrole, naprotiv, podr`avamo ovu akciju, ali to se moralo znati uo~i po~etka

Mladi zanemareni
Klipa je odrastao u @ep~u, trenersku karijeru izgradio je u Srbiji, gdje je vodio mla|e reprezentativne selekcije te radio u FMP-u, klubu poznatom po „proizvodnji“ igra~a. Ka`e da je to jedini spas za bh. ko{arku, ali da je taj segment uglavnom zanemaren. - Recimo, Srbija ima probleme, slabije se radi s mladima, ali i dalje vi{e nego u BiH. Ovdje jedino [iroki ima neki kontinuitet. Bosna je to radila prije pet{est godina - smatra Klipa. doskora dominantni Partizan, koji je pao i na Pecari, nema gostuju}e pobjede („a nas napadaju {to ne mo`emo dobiti nikoga vani“) te da bi sada{nji rezultat [irokog ranijih godina zna~io siguran opstanak, ali da ove sezone ni odli~nih 6-5 nije nikakva garancija.
Na Pecari je pao i Partizan
(Foto: I. Rozi})

Kisi}: Nemir me|u igra~ima

Tabela
1. Krka 2. Budu}nost 3. Olimpija 4. Cedevita 5. Hemofarm 6. Zagreb 7. Radni~ki 8. [iroki 9. Partizan 10. Igokea 11. Cibona 12. Nimburk 13. Zadar 14. C. zvezda 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 850:777 854:806 815:792 851:824 905:903 822:835 908:924 853:890 889:835 802:799 857:881 842:869 876:894 827:922 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 14 14

Danas tri me~a
Danas se igraju tri me~a 12. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e: Brotnjo - ^elik (18 sati), Hercegovac - Borac Nektar (19), ^apljina Lasta - Varda HE (19). Sutra se sastaju Zrinjski - Kakanj (18), Mladost - Sloboda (19), Slavija - Bosna ASA BH Telecom (20). Slobodan je SL IAT Leotar.

Nastavi li ovim trendom, bh. tandem ~ak bi se mogao upustiti u borbu za izlazak u Eurokup, a po nekim kombinacijama ~ak i za na{eg tre}eg predstavnika u regionalnom takmi~enju. Ipak, trener prvaka BiH Ivan Veli} ne `eli se baviti tako smjelim prognozama.

prvenstva - nagla{ava trener Radomir Kisi}. Iz redova Trebinjaca na kontrolu su i{li Bojan Pelki} i Bojan Gnjato. Rezultati se o~ekuju za 15 dana. - Kontrola i izbor igra~a bili su korektni, ali za moje saigra~e ovo je bilo ne{to novo i negativno se odrazilo na tim. Sistem edukacije ko{arka{a na ovim prostorima nije na nivou zemalja u okru`enju. Samom najavom kontrole uo~i po~etka utakmice stvoren je poseban pritisak koji se odrazio na na{u igru M. P. - isti~e Gnjato.

Gran pri Beograda u strelja{tvu

Kriza euroliga{a
- Liga nikad nije bila ja~a i izjedna~enija. Istina, pali su euroliga{i koji ne mogu zadr`ati svoje zvijezde, ali se digao kvalitet u manjim klubovima, kao {to su Radni~ki, [iroki, Igokea, Krka... - ka`e Veli}. Klipa smatra da }e do kraja sezone isplivati kvalitet Olimpije i Partizana. Sve ostale stavlja u istu ravan i predvi|a `estoku borbu za opstanak. - O~ekujem da }e se di}i i Zvezda i Zadar. Ko }e zavr{iti kao posljednji? Pa, vjerovatno onaj klub koji bude najslabije organiziran - rekao je Klipa. Naredno kolo NLB lige donosi bh. derbi, jer }e Igokea u subotu gostovati [irokom. E. J.

Te`ak raspored
- S ekipom u kojoj je prostor otvoren mla|im igra~ima kao {to su Bara}, Planini}, Naletili}, Pilepi}... na{i rezultati su iznad o~ekivanja. Me|utim, stalno imam na umu da nas u drugom dijelu o~ekuje ~ak osam me~eva vani. Zato i sada ka`em, na{ jedini cilj je opstanak, odnosno izbjegavanje posljednjeg mjesta isti~e trener [irokog. Veli}ev kolega na klupi Igokee Slobodan Klipa „cilja“ plasman od sedme do 10. pozicije. - S obzirom na to da smo

debitanti u Ligi, morali smo napraviti potpuno novi tim. U{li smo s planom da ne budemo posljednji, ali smatram da mo`emo vi{e. Raduju me

uspjesi oba bh. kluba, va`no je da [iroki i mi ostvarimo {to bolji koeficijent - isti~e Klipa. NLB ligu krasi velika neizvjesnost. Veli} ka`e kako

Emma [kaljo druga u konkurenciji juniorki

Savez mora bolje raditi
Od talenata [irokog bh. ko{arka nema previ{e koristi, jer se ve}ina igra~a opredijelila za reprezentaciju Hrvatske. Veli} ka`e da je problem u Ko{arka{kom savezu BiH. - Ako mlada bh. selekcija ne ode na Evropsko prvenstvo, a Hrvatska ne samo da u~estvuje na EP-u nego jo{ organizira okupljanja tokom godine, ne smijemo se ~uditi {to igra~i odlaze. Ako se ovdje po~ne sistemski raditi, sigurno }e igra~i druga~ije razmi{ljati - smatra Veli}, ina~e biv{i reprezentativac BiH, te nagla{ava da je jedini lijek „bh. sport prepustiti sportistima, a ne politi~arima“.

Revan{-susret {esnaestine finala ^elend` kupa

[kaljo: Upucala 393 kruga

Kakanjci pri`eljkuju makar ~astan opro{taj
Odbojka{i Kaknja ve~eras u 19 sati igraju revan{ utakmicu {esnaestine finala ^elend` kupa protiv Posojilnice AICH/DOB. Austrijanci su u velikoj prednosti, jer su u prvoj utakmici u gostima ostvarili maksimalnu pobjedu i ve} su korak do osmine finala. - Posojilnica je favorit, ali }emo mi poku{ati mirnom i strpljivom igrom izvu}i {to povoljniji rezultat. Uvjeran sam da }e moji igra~i pru`iti mnogo bolju partiju nego u prvom susretu. Ako se i opra{tamo od ovog takmi~enja, neka to bude dostojanstveno - istakao je trener Almir Begi}. Odbojka{i Kaknja ju~er su u ranim jutarnjim satima autobusom otputovali za Austriju. U Blajburgu su sino} trenirali, a ve~eras u Prevalji pola`u novi evroM. Ko. pski ispit.

Bh. juniorka Emma [kaljo osvojila je drugo mjesto u ga|anju standardnom zra~nom pu{kom na 35. Gran priju Beograda u strelja{tvu. Perspektivna Zeni~anka, koja je prije nekoliko dana dobila stipendiju Olimpijskog komiteta BiH za pripreme za London 2012., upucala je 393 kruga. Isti rezultat postigla je i u

konkurenciji seniorki, {to joj je bilo dovoljno za plasman na 14. mjesto. Tesli}anka Darija Kiti} bila je 30. (389 krugova), a njena sugra|anka Tatjana \ekanovi} 34. (388). Zeni~anin Belmin Begi} osvojio je 12. mjesto u kategoriji juniora, dok je kod seniora Tesli}anin @arko Lazi} bio V. B. 19. (586 krugova).

^apljina i Gora`de jesenji prvaci
Odbojka{i ^apljine i odbojka{ice Gora`da jesenji su prvaci Prve lige Federacije BiH. Rezultati: ODBOJKA[I: Zenica - ^apljina 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 13:25). Poredak: ^apljina 27, Bosna Kalesija 23, Bosna Sarajevo 18... ODBOJKA[ICE: Gora`de - Mladost 3:2 (23:25, 25:21, 22:25, 25:23, 15:9), @eljezara - ^apljina 1:3 (25:23, 22:25, 17:25, 23:25). Poredak: Gora`de 20, Mladost 19, ^apljina 17...

Ekipa Kaknja: Austrijanci slavili s 3:0 u prvom susretu

UTORAK 14. 12. 2010.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

SVE U SVEMU

20.10

LOTO, PRIJENOS

17.55

BILO JEDNOM...

19.00

VIJESTI U 7

21.20

FARMA

1001 no}
[eherzada i Onur tra`e novu ku}u. Jasemin Onuru {alje veliki buket cvije}a i ljubavno pismo, zbog ~ega [eherzada po~ne sumnjati u Onura. Nadide odlazi kod Selima i optu`uje ga da je zaveo Fusun. Primorava ga da napusti Istanbul. Onurova majka i dalje uznemirava ljubavnicu svog mrtvog mu`a.

21.10
TOK-[OU, OBN

Dejana tok-{ou
Dobivanje potomstva predstavlja san i cilj gotovo svake porodice. Na`alost, sama odluka ~esto nije dovoljna, a ponekad se oplodnja i trudno}a jednostavno ne mogu posti}i uobi~ajenim putem. Za mnoge parove tada jedinu mogu}nost predstavlja upravo vantjelesna oplodnja...

07.00 Dobro jutro 09.05 ^udesni svijet, obrazovna serija, 6/52 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 241/313 13.00 Avenija Ocean, igrana serija, 22/130 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 24/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 53/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Prsten, drama 15.45 Be Ha Te bebe 15.50 Muzi~ki program 16.05 Nau~na postignu}a, 7/47 16.25 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 25/33 16.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.05 [angaj, burne dvadesete, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Gospodin Max, francuski igrani film 00.10 Crta, politi~ki magazin, r. 01.05 [angaj, burne dvadesete, strani dokumentarni program 02.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 03.15 Pregled programa za srijedu
21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.45 EPP 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1 repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 77. epizoda 10.00 D`epni zmaji}i, serija za djecu, 3. epizoda 10.25 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 30. epizoda 10.50 ^arli i Mimo, crtani film 10.55 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Villa Maria, igrana serija, 11. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 78. epizoda, r. 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.20 Sedmica, magazin iz kulture 14.50 Magazin LP u nogometu 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 57. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 197. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 12. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 82. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Pakao, francuski igrani film (RP) 21.25 Dnevnik, najava 22.24 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Pregled Lige prvaka u nogometu, 1. dio 23.55 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Ugljari Pri~e iz Pariza 00.30 Federacija danas, r. 00.55 Dnevnik 3, r. 01.40 Pregled programa za srijedu

08.00 09.00 09.15 10.00 10.45 11.15

11.50 11.55 12.10 13.00 13.45 14.05 15.00 15.30 16.45 16.50 16.55 17.25 17.55 18.50 18.55 19.00 19.55 21.10

22.10 22.15 23.20 23.50 23.55 00.45

Ludo srce, turska telenovela Top Shop A la Carte, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj, turska serija Stol za 4, kulinarski show V.I.P. Survivor, bez cenzure - profil izba~enog kandidata Lanina vremenska prognoza OBN Info Telering, talk show Isplati se, TV aukcija Top shop C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Top Shop Gümüº, turska telenovela Vremenska prognoza OBN Info A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj, turska serija Vremenska prognoza OBN Info V.I.P Survivor, Povratak u civilizaciju Gümüº, turska telenovela Dejana Tok-{ou, Vantjelesna oplodnja: strah ili nada Vox populi V.I.P Survivor, reality show V.I.P Survivor, bez cenzure best off Lanina vremenska prognoza C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Playboy Girls, holivudska pri~a

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.00 Timmy, crtani film, 31. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 13. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 9. i 10. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 19. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 19. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 19. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 37. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 89. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 76. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 15.30 Bioclinica 15.40 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 91. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 90. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 11. epizoda 18.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 12. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 92. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Traga~i, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 61. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Dokumentarni program, r.
23.35 23.50 00.00 00.05 02.30 Triumph Frame Tri minutra Film Otvoreni studio (r)

08.00 Rad na odre|eno vrijeme, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija, u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Birajte svoj hit, zabavna 21.20 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Klan Djuka Andersona 03.00 Nadzor, film
18.20 Sasuke, Ninja Warriors zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator Sje}anja Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Putnik 57, igrani film 00.20 Seks i grad - igrana serija 01.00 Sport centar

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.35 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija: [to da ne? - repriza Sponzorisani progra Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Jukebox i epp Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna inf. emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Sportske legende

TV KISS
14.35 Dje~ja ve~er, zabavna emisija r. 16.30 Hrana i vino, emisija 17.00 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 17.40 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 19.00 DNEVNIK KISS 19.30 DNEVNIK HRT 20.10 Extra plus, kontakt emisija 21.15 Reporta`a 22.00 Dnevnik KISS 22.20 Film 00.00 No}ni program

23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

TV USK
19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program Intermeco 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 21.50 TV SHOP 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 22.50 Smrt {pijunima, dok. program

BN
14.00 Novosti 14.05 Koma}a serija: Povratak otpisanih r. 15.00 TV serija: Jelena 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}a serija: Povratak otpisanih 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Crno na bijelo

TV Gora`de
19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Dnevnik Reporta`a Balkandisc, muzi~ka emisija Sestrice, igrana serija Folk takt Dnevnik, r. Glas Amerike

TV HEMA
16.00 17.02 17.45 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Muzi~ki program Muzi~ki program Pregled programa Vijesti Vremenska prognoza Narodna muzika - muzi~ki program Na{i razgovori - intervju sedmice Turizam plus, emisija o turizmu Hema magazin informativni program Vremenska prognoza, najava doga|aja

TV Visoko
19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 22.15 22.45 23.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Dragulj u palati, serija Autovizija Aktuelnosti r. TV strane

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Intervju Biznis magazin Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 ^uda svijeta 23.00 Vijesti TV Sahar

TV Zenica
18.05 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica TV Liberty, inf. magazin TV izlog Klinika, igrana serija Zenica danas, repriza

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Pod suncem Sen Tropea Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV Bugojno
18.00 Vijesti Sje}anja

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.35
FILM, Nova TV

21.00

TABLOID

19.45

SNUKER

18.00 KK HEMOFARM - BE[IKTA[

22.45

NBA LIVE

19.00

PUT U AMAZONIJU

19.50

MTV EXPRESS

22.15

PSYCH

21.15

DVA I PO MU[KARCA

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Evergrin klub: Moja najljep{a zvijezda

15.00 Biatlon 15.45 Biatlon 16.15 Fudbal 16.45 Fudbal 18.00 Ski skokovi 18.45 Reli 19.00 Olimpijske igre 19.05 Fudbal 19.15 Fudbal 19.45 Snuker, [ampionat Vb 20.45 Boks, A. Levin - R. Helenius 23.00 Ekstremni sportovi

16.00 Ko{arka, Anvil Vloclavek - Krasnie Krylia 17.00 Superkros 18.00 Ko{arka, KK Hemofarm Be{ikta{ 19.45 Vijesti 20.30 Ko{arka, Sevilja Nymburck 22.15 Superkros 23.00 Surfing 23.15 Ko{arka, Kk Hemofarm Be{ikta{

16.00 Premier League: Manchester United Arsenal 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 NHL: Ottawa Atlanta 20.45 Real NBA 21.15 Pregled Davis Cup 22.15 Fudbal mondijal magazin 22.45 NBA Live

15.00 ^ovjekoliki majmun 16.00 Evolucije 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Put u Amazoniju 20.00 Mega trgova~ki centar 21.00 Rastavljanje najve}ih 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Mega trgova~ki centar

17.00 Real World 24 New Orleans 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 19.50 MTV Express Let 3 20.10 Hitorama 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Cribs 22.20 Randy Jackson Abdc 5

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Psych, serija 23.10 Zakon i red, serija

14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch Reloaded 22.45 Bez znanja, kviz 23.15 TV Total

Gospodin Dadilja
Prijatelj nagovori biv{u hrva~ku zvijezdu (Hulk Hogan) da prihvati posao tjelesnog ~uvara djece glavnog menad`era. Ubrzo shvata da ne}e biti samo ~uvar nego ujedno i njihova dadilja nakon {to su djeca otjerali staru. Uloge: Hulk Hogan, Dejvid Johansen (David) Reditelj: Majkl Gotlib (Michael Gottlieb)

UTORAK 14. 12. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Privla~i vas osoba puna {arma. Naro~ito vam se dopada {to zna, kao i vi, {ta `eli od ljubavi i `ivota. 21. III - 20. IV Posao: Iznimno zanimljivi i primamljivi su kontakti s inostranstvom. Riskantno je, ali mo`e biti vrlo uspje{no. Zdravlje: Odli~no raspolo`enje. Ljubav: Imate priliku da upoznate novu osobu. BIK Komplimenti koje }e vam re}i, ako ni{ta drugo, veoma gode. 21.IV - 22.V Posao: Problemi sa koncentracijom i konkretnim na~inom sprovo|enja u djelo va{ih ideja, zaista su prolazni. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni. Ljubav: Zaokupljeni ste nastojanjima kako da BLIZANCI osvje`ite vezu. Naravno, `elite ugoditi i sebi, ne samo partneru 23.V - 22.VI Posao: Budite oprezniji. Posebno pazite na svoje izjave, jer neko jedva ~eka da napravite i najmanju gre{ku... Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.
OVAN
NAJBOLJE GODINE

19.05

UPITNIK

18.19

KOD ANE

21.55

CSI: LAS VEGAS 9

20.05

09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.34 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.47 Gora bisera, crtana serija 10.00 Miniskule, program za djecu 10.15 Kvizolog - kviz za djecu, repriza 11.17 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Laka opera - Norma, muzi~ka emisija 13.30 Pakov svijet, serija 14.50 [arene ka`e 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Podrinje 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Najbolje od planete, dokumentarni serijal 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija 21.55 Crni Guja, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Sjednica Narodne skup{tine RS - pregled 23.10 Vrati}e se rode, serija 00.00 No limit, muzi~ka emisija 00.25 Film

12.00 Dnevnik 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.35 More ljubavi, telenovela (106/164)* 13.20 Hitna slu`ba 15, serija (3/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama: Znanost o znanosti 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (4/38)* 15.35 Znanstvena petica 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.22 HAK „Promet info“ 17.32 8. kat: Mucanje, talk-show 18.19 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.36 Na{i i Va{i 2, TV serija (1/14)* 19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Hrvatsko prolje}e: Izme|u nacionalizma i unitarizma, dokumentarna serija (4/9) 21.05 Dr`ava, selo, grad 22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 23.10 Lica nacije 00.00 Hitna slu`ba 15, serija (3/22) (R)* 00.45 Eureka 3, serija (14/18) (R)* 01.35 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (18/24) (R)* 02.20 CSI: Miami 7, serija (12) (2/25) (R)* 03.05 Zavr{ni udarac 2, serija (12) (7/15) (R)* 03.50 8. kat: Mucanje, talk-show (R) 04.35 Znanstvena petica (R) 05.05 Lica nacije (R)

06.25 More ljubavi, telenovela (105/164) (R)* 07.05 Johnny Bravo, crtana serija (33/52)* 07.30 Hamtaro, crtana serija (6/25)* 07.50 Mala TV: TV vrti}: [tucavica Ninin kutak: ^estitke za blagdane Neli i Cezar (4.) Danica i polarni medo 08.20 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (2/13)* 08.50 [kolski program: Jutro poezije (poezija Nikole [opa) Navrh jezika: Mediji Kratki spoj 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (12/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Eureka 3, serija (14/18)* 14.15 [kolski program: Jutro poezije (Poezija Nikole [opa) Navrh jezika: Mediji (R) Kratki spoj 15.00 Lilyn povratak, ameri~ki film* 16.45 Johnny Bravo, crtana serija (34/52) 17.05 Hannah Montana 2, serija za mlade (1/30) 17.30 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (4/24)* 17.55 Li~ki sporta{ stolje}a, dokumentarni film 18.30 @upanijska panorama 19.00 Califijin zlatni otok, dokumentarni film (R)* 19.45 Hit dana 20.00 Korak u `ivot, humanitarna akcija - prijenos 21.55 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (18/24)* 22.45 CSI: Miami 7, serija (12) (2/25)* 23.30 Dnevnik plavu{e: Karijera u suknji, emisija pod pokroviteljstvom (R) 23.40 Rukomet, EP (@): Danska Hrvatska, snimka 01.15 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (2/22)* 02.00 Ciklus detektiva: Neodoljiv poput Flinta, ameri~ki film (R)*

06.05 Na{i najbolji dani (63/260) 06.55 Gospodin Magoo (26/65) 07.20 Bumba (51-52/150) 07.35 Graditelj Bob (3/39) 07.45 Jagodica Bobica (20/26) 08.10 Roary (16/52) 08.50 Zauvijek zaljubljeni (53/140) 09.45 Slomljeno srce (61/130) 11.15 Gumus 12.55 In magazin 13.39 PBZ pitanje dana 13.40 Najbolje godine (57/152) 14.40 Zauvijek zaljubljeni (54/140) 15.35 Slomljeno srce (62/130) 16.30 Gumus 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus - nastavak (22/100) 18.25 In magazin 19.10 PBZ pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine (58/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan (4/24) 21.35 Gospodin Dadilja 23.20 Ve~ernje vijesti 23.35 Zlo~esti de~ki 01.35 Seks i grad (92/94) 02.05 Bra~ne vode (9/26) 02.30 Obitelj Borgia 04.35 Ezo TV 05.35 Kraj programa

Ljubav: Ne dopustite da vas sputava mi{ljenje okoline ili predrasude. Ipak, vi upravljate svo23.VI - 22.VII jim ljubavnim `ivotom. Posao: Pru`a vam se mogu}nost za napredak i uspjeh. Do maksimuma iskoristite svoje sposobnosti i talente. Zdravlje: Vi{e se odmarajte. Ljubav: Dolaze sretniji trenuci i mogu}nost da potpuno u`ivate u ljubavi. Opustite se, ne mi23.VII - 22.VIII slite ni o ~emu drugom. Posao: Krivite druge da vas spre~avaju u `elji da se potpuno razvijete. Ne zaboravite - dosta je i do vas. Zdravlje: Privla~ni ste i sretni. Ljubav: Netrpeljivi ste prema partneru. Spremite se da }e i on isto reagirati. Ovoga puta, 23.VIII - 22.IX ne}e vam ostati du`an. Posao: Poslovi su vam odli~no apsektirani. Poduzmite sve da iskoristite maksimalno pru`enu {ansu. Zdravlje: Ne pose`ite olako za lijekovima.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Procijenite svoje `elje, oslobodite se nedoumica. Nema potrebe da povla|ujete voljenoj osobi. 23.IX - 22.X Posao: Kasnite na sastanke, poslove dovr{avate u zadnji ~as. Za sve vam treba vi{e energije nego obi~no. Zdravlje: Na|ite vremena i za {etnju.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Po~inje va{ veliki povratak. Mirite se

Klan Djuka Andersona
Lopov izlazi iz zatvora poslije deset godina i nastavlja vezu sa svojom starom djevojkom. Useljava se u njen luksuzni stan sa planom da oplja~ka cijelu zgradu. Ono {to ne zna je da je svaki njegov pokret zabilje`en na audio i videotrakama jer je zgrada prepuna kamera i opreme za prislu{kivanje... Uloge: [on Koneri, Dijan Kenon, Alan King Reditelj: Sidni Lamet

Pakao

20.30
Tri sestre potpuno su se udaljile nakon stra{nog doga|aja iz pro{losti kada im je majka ostala u invalidskim kolicima, a otac poslan u zatvor pod optu`bama za pedofiliju. Dvadesetak godina kasnije kad se u njihovim `ivotima pojavi zgodni i srame`ljivi stranac, sestre se suo~avaju sa davno zaboravljenim doga|ajima. Uloge: Emanuel Beart (Emmanuelle Beart), Miki Manojlovi} Reditelj: Danis Tanovi}

sami sa sobom i svojim osje}anjima. I partner je sretan. Posao: [to prije se odlu~ite za jednu varijantu, za jedan ve}i zadatak. Potpuno se usredoto~ite na to. Zdravlje: Pa`nju posvetite i ko`i.
23.X - 22.XI

STRIJELAC

Ljubav: Vodite veoma intenzivan `ivot. Imate priliku za avanturu. Ipak, kao da vam se ne da 23.XI-22.XII flertovati... Posao: U ve}ini dana{njih razgovora imate pravo. Ne odstupajte od svojih ideja, ali ne budite grubi. Zdravlje: Ne pretjerujte sa hranom. Ljubav: Oslobodite se srame`ljivosti ili nepotrebnog ustru~avanja prema voljenoj osobi. Poka`ite emocije. 23.XII-21.I Posao: Kasnite sa rokovima, {to nije samo va{a gre{ka. Ako vas i pozovu na odgovornost, ne brinite. Zdravlje: Rekreirajte se svakodnevno.
VODOLIJA Ljubav: Ako se na|ete u „epicentru ljubavnog JARAC

01.00
FILM, PINK BH

FILM, FTV

Ja sam tvoja sudbina

21.15
An~al ipak shvata da ne treba slu{ati zajedljivu [an~al, jer ona nije lo{a djevojka i nema namjeru uni{titi tu|i brak. Na izletu Sidart saznaje da njegov najstariji sin Aju{ zna da mu je majka mrtva. Strahuje da i ostala djeca ne saznaju.

[angaj, burne dvadesete

21.05
DOK. PROGRAM, BHT 1
[angaj 1930-ih: novac caruje ovim gradom otvorenim za svaku vrstu pustolovine. Pratimo munjeviti uspon kuma kineske mafije, {efa Zelene bande Du Jue{enga, u periodu kada su bankari i trgovci drogom, revolucionari i nacionalisti stvarali istoriju... Dosad neobjavljeni materijali kineskih arhiva...

trokuta“, vjerovatno ne}ete osje}ati krivicu. Savjest vam je ~ista!? Posao: @elite li krenute krupnim koracima naprijed, morate se osloboditi pro{losti. Ma kako vam bilo te{ko. Zdravlje: Osjetljivi ste na promjene vremena.
22.I-19.II

SERIJA, TV ALFA

Ljubav: Zbunjeni ste naletom emocija. Zbog toga, voljenoj osobi izgledate nezainteresirano. 20.II-2O.III Ne propu{tajte {ansu. Posao: Ako se situacija iznenada zapetlja, ne gubite nadu. Aktivirajte upornost i nepokolobljivost. Zdravlje: Unesite promjene u ishranu.

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI
(Foto: Reuters)

Djeca sigurno izvedena iz zgrade

Oslobo|ena djeca taoci
Fergi: Pjeva~ici nije prvi put da se bavi dizajniranjem

Fergi u humanitarnoj akciji za oboljele od raka

RU@I^ASTE CIPELE SU NADA
Pjeva~ica }e sama dizajnirati obu}u od ~ije }e prodaje novac i}i u fondaciju
LOS AN\ELES - Ameri~ka pjeva~ica iz grupe „Black Eyed Peas“ Fergi (Fergie) odlu~ila je u~estvovati u humanitarnoj akciji i dizajnirati cipele od ~ije }e prodaje novac i}i u fondaciju za borbu protiv raka dojke. - Ako kupite ove cipele u ru`i~astoj boji, one se zovu „Nada“. Sav novac od prodaje oti}i }e u humanitarnu fondaciju - poru~ila je Fergi svojim fanovima. Ovo pjeva~ici nije prvi put da se bavi dizajniranjem. Pro{le godine osmislila je vlastitu liniju odje}e i obu}e koja se prodavala po prihvatljivijim cijenama od onih dizajnerskih. Tada je rekla kako je htjela omogu}iti mladim djevojkama da kupe stvari koje vide u modnim ~asopisima, a naj~e{}e ih sebi ne mogu priu{titi. - Ja sam cura i volim modne dodatke. To je jedan od razloga za{to imam velike ormare, a u ku}i pravimo jo{ mjesta samo kako bi nam stale sve stvari. Ja ne volim ni{ta bacati - izjavila je Fergi jednom prilikom.

BEZANSON - [estero mali{ana koje je naoru`ani mladi} dr`ao kao taoce u vrti}u u francuskom gradu Bezansonu pu{teno je. Djeca su sigurno izvedena iz zgrade, poslije ~etverosatnog zato~eni{tva. U vrti} je prethodno u{la specijalna policija, koja je telefonom stupila u kontakt s otmi~arem, 17-godi{njim mladi}em, naoru`anim dvjema sabljama. On je ju~er zato~io 20 mali{ana i odgajateljicu u vrti}u, a potom je oslobodio njih 14. Agencije su navele da motiv napada jo{ nije poznat, ali da je mladi} lije~en od depresije i da je policija stupila u kontakt s njegovim ljekarom. Prema nekim izvje{tajima, mladi} je tra`io pi{tolj kako bi izvr{io samoubistvo.

Iskosa

Moskva se ne razoru`ava
MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao je ju~er ministra Alekseja Kudrina da posveti najve}u pa`nju izdvajanju sredstava za program naoru`anja. - Mi se trudimo da gradimo odnose sa NATO-om, ali to ne zna~i da se trebamo razoru`ati. Na`alost, svijet je druga~ije ustrojen - rekao je Medvedev u razgovoru s ministrom finansija.

Umjetnici pisali Ahmedined`adu
LONDON - Vi{e od 80 umjetnika, akademika i politi~ara, me|u kojima su ameri~ki glumci Robert de Niro i Robert Redford, britanski pjeva~ Sting i visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Ketrin E{ton, {ef francuske diplomatije Bernar Ku{ner, lider britanskih laburista Ed Miliband, zatra`ilo je ju~er od iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada da oslobodi Iranku osu|enu na smrt kamenovanjem. Sakineh Mohamadi A{tijani zbog preljube i sau~esni{tva u ubistvu mu`a prijeti smrtna kazna vje{anjem.

Opatica kockarka
NJUJORK - Opatica Meri Tornton (Marie Thornton) optu`ena je da je pronevjerila milion i 200.000 dolara koji su pripadali fakultetu Ioni u Njujorku za ~ije se finansije brinula. Navodno je novac iskoristila za skriveni porok u kockarnicama Atlantik Sitija.

Medvedev: Svijet tako ustrojen

36 KM

Redford i De Niro me|u potpisnicima zahtjeva iranskom predsjedniku