P. 1
Rentabilnost

Rentabilnost

|Views: 1,020|Likes:
Published by jelenjek83

More info:

Published by: jelenjek83 on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

1.

Pojam i značaj rentabilnosti
Rentabilnost je konačni,saldirani izraz,izraz definitivnog finansijskog rezultata koji indicira sveukupni uspeh preduzeća.On je dakle,odlučujuće merilo efikasnosti korišćenja sredstava,merilo uspeha privređivačke aktivnosti i poslovnosti preduzeća.Reč je dakle o fenomenu,o indikatoru egzistencije i rasta preduzeća.Kada se posmatra sa ovog aspekta,vidi se da ovde nema bitnih razlika u shvatanjima teoretičara i i praktičara,a ne postoje ni bitne razlike u stavovima teoretičara opšte ekonomske teorije i teoretičara ekonomije preduzeća.U našoj privrednoj praksi i ekonomskoj teoriji prihvaćeno je, da je rentabilnost izraz konačnog finansijskog efekta ulaganja sredstava,odnosno,izraz ukupnog uspeha preduzeća. Pojmovna određenost rentabilnosti nije sporna.Međutim,metodološki prilazi rentabilnosti i metode obrade su sporne.Naime,dok teoretičari opšte ekonomske teorije prilaze rentabilnosti kao inicijatoru,osnovnom pokretaču ciklusa reprodukcije,bez pretenzija da se otkriju i izuče faktori koji determinišu tako shvaćenu rentabilnost,teoretičari ekonomije preduzeća prilaze tom fenomenu kao končnom izrazu uspeha poslovanja preduzeća.Takav prilaz je samo polazna osnova pri čemu je najvažnije da se otkriju uzroci i faktori koji uslovljavaju rentabilnosti,da bi se potencirali oni sa pozitivnim efektom i eliminisali oni sa negativnim dejstvom čime bi se u krajnoj liniji doprinelo povećanju rentabilnosti kao konačnog poslovnog uspeha i podigao kvalitet ekonomije na viši nivo. U našoj literaturi(ekonomskoj) postoji prilično neujednačena gledišta na kompleks rentabilnosti.Ovo se ne odnosi na njegovu ekonomsku sadržinu,već na formalnu-metodološku stranu.Jer,nije svejedno da li se za uložena sredstva uzimaju angažovana ili utrošena sredstva.Radi se,naime,o dva koncepta rentabilnosti.Kod jednog pored visine sume bitnu ulogu igra i koeficijenat angažovanja,vreme angažovanosti sredstava,,kod drugog ulaganja je izraženo troškovima,pa vreme tu uopšte nije faktor rentabilnosti. Ekonomska suština i smisao kompleksa rentabilnosti ogleda se i u celihodnosti korišćenja sredstava angažovanih u reprodukciji1.Rentabilnost je,dakle sintetički indikator,ali nije pokazatelj ukupnog poslovnog uspehakvaliteta ekonomije.Ona,kao i ostali indikatori uspeha je parcijalni (fazni indikator) ukupnog poslovnog uspeha.Međutim,značaj pojedinih indikatora sa stanovništva izražavanja ukupnog poslovnog poslovnog uspeha nije isti.Najopštije izražavanje kvaliteta ekonomije,shvaćene kao konačni poslovni uspeh,jeste u dohotku i u angažovanim sredstvima,jer su u njima obuhvaćeni svi elementi rezultata(sem produktivnosti) i svi elementi oblici i vidovi ulaganja potrebnih za ostvarenje takvih rezultata. Princip rentabilnosti svodi se na zahtev da se ostvari maksimalni dohodak sa minimalnim angažovanjem sredstava u reprodukciji2.Elementi kompleksa rentabilnosti jesu elementi dohotka i angažovanih sredstava.Njihovim odnosom određuje se i meri kvalitet ekonomije reprodukcije.Taj kvalitet ekonomije je ukupni ukoliko se meri odnosom ukupnog ostvarenog dohotka i ukupno angažovanih sredstava,a parcijalni ukoliko se meri odnosom pojedinih kvota dohotka i angažovanih sredstava.Ti parcijalni kvaliteti ekonomije imaju veliku metodološku analitičku vrednost,jer se preko njih i kroz njih ogleda uticaj pojedinih faktora koji determinišu takav kvalitet.
1

Dr S. Kukoleča,Merenje poslovnog uspeha,Informator,Zagreb, 1966. godina,str. 19 Dr S. Kukoleča,Ekonomika preduzeća,knjiga I,Informator,Zagreb,1963. godina,

2

3

Zagreb.Ostvarena dobit (ili profit) u odnosu na prosečnu sumu angažovanih sredstava jeste onaj kriterijum ekonomije poslovanja koji se postavlja na početku preduzetničke zamisli. Analiza rentabilnosti Analiza rentabilnosti bazira na konceptu ekonomskog profita i omogućava da se odredi: • kako maksimizirati profit • kako minimizirati gubitke • gde je prelomna tačka poslovanja Ovakva analiza je osnov donošenja odluka o obimu proizvodnje i prodaje. str.može se utvrditi da je dobitna stopa zbirni kriterijum rentabilnosti preduzeća u robnoj privredi.Elementi kompleksa rentabilnosti takođe su i faktori koji utiču na formiranje dohotka i na angažovana sredstva.knjiga I.ali i na kraju ostvarenja preduzetničkog poduhvata.predstavlja dvojni izraz kvaliteta ekonomije.1963.jer se njihovim delovanjem formira kvalitet ekonomije uslovljen kompleksom rentabilnosti3.1 Maksimiziranje profita 3 Dr S.dobiti(profita) i angažovanih sredstava U prvom slučaju u brojiocu kvantitativnog izraza nalazi se novčana protivvrednost novostvorene vrednosti. 2.a shodno tome. Kukoleča.odnosno: R= Doh AS R-rentabilnost Doh-dohodak AS-suma angažovanih sredstva Rentabilnost se prikazuje i količnikom ostvarene dobiti i prosečne sume angažovanih sredstava.za razliku od kompleksa produktivnosti i kompleksa ekonomičnosti.Pokazatelj rentabilnosti kapitalističkog preduzeća je profitna stopa. godina.Informator. Kompleks rentabilnosi.a u imeniocu prosečna suma angažovanih sredstava koja su doprinela ostvarenoj novoj vrednosti.Ekonomika preduzeća.društveno-priznata i prisvojena masa nove vrednosti(dohodak).dohotka i angažovanih sredstava .Dvojnost izraza rentabilnosti odnosi se na zahtev ovog principa da se uz minimalna angažovanja sredstva u reprodukciji ostvari .552 4 .odnosno sredstva.da bi se njime izmerio stepen oplodnje angažovanog kapitala. o nastavku ili prestanku poslovanja i određivanja prelomne tačke rentabiliteta. Kompleks rentabilnosti izražava se odnosom : .Takav kvantitativni izraz rentabilnosti dat je sledećim numeričkim odnosom: R= sredstava D AS D-dobit AS-prosečna suma angažovanih 2.

i prodaje. Preduzeće maksimizira ukupan profit na nivou obima. pa se profit maksimira kada se izjednače MPd i MT. Ako je obim manji od Q1. pa treba smanjiti obim. pa preduzeće može da poveća profit ako poveća obim do Q1. prihoda i kriva cene podudaraju. što smanjuje i UP. Pristup prosečni troškovi – prosečan prihod određuje obim na kome je profit maksimalan na osnovu prosečnih ukupnih troškova (PUT). MPd = C za svaki obim pr. 5 . onda je MPd>MT. Ako cena nije data (slika 2. pa se profit maksimizira kada je razlika između UP i UT najveća. gde je razlika između ukupnog prihoda i ukupnih troškova najveća (Q1). Kriva UP je linearna. jed. i prodaje te jedinice. Kada je cena proizvoda data. jer su sada troškovi dod.).jed. onda kriva UP kreće od nule. Slika 2. dostiže maksimum i počinje da opada. veći od dodatnog prihoda. profit-maksimirajući obim nalazi se u tački Q1. jer se tada obim prodaje povećava samo ako se smanji cena. a najrentabilniji obim je u tački Q1. Kada je cena proizvoda data (slika 1. gde kriva MT seče krivu MPd (MPd=MT) i jednak je šrafiranoj površini. marginalnih troškova (MT) i cene proizvoda (C). gde je vertikalno rastojanje između krive UP i krive UT najveće. jer uz datu cenu svaka dodatna jedinica proizvoda povećava UP za iznos jednak ceni proizvoda. raste. ali ako je obim veći od Q1.Kod maksimiziranja profita razlikuju se dva pristupa: • pristup prosečni troškovi – prosečan prihod • pristup ukupni troškovi – ukupan prihod Pristup ukupni troškovi – ukupan prihod polazi od poređenja ovih dimenzija u cilju određivanja najrentabilnijeg obima proizvodnje i prodaje.) i preduzeće može da utiče na cenu. jer je povećanje UPd zbog prodaje dod. UT UPd UT UPd UT UPd UT UPd Q 0 Q1 π 0 Q1 π Q Slika 1. počinje od nule i raste proporcionalno u odnosu na obim.proizvoda veće od troškova proiz. pa se kriva marg. onda je MPd<MT.

u preseku krive PUT i krive MT. manji od troškova dod. jer je sada UPd dod. jer je sada profit razlika između cene (C) i pros.PUT C MT PUT MPd>MT ukupan profit se može povećati.jed.jed. 6 . gde je ova razlika najveća. podudara se sa obimom gde je razlika između UPd i UT najveća. onda su i MPd i MT jednaki na tom obimu. Maksimalan profit po jedinici nije u istoj tački gde i maksimalan ukupan profit. veći od troškova dod. gde su marginalni troškovi jednaki marginalnom prihodu (Q1). a nagib krive UT jednak MT.UT (PUT). jer je tada UPd dod.jed. Preduzeće maksimizira ukupan profit na nivou obima. ako se poveća obim. jer je u tački Q1 nagib krive UPd i krive UT isti. pa je profit po jedinici najveći u tački Q2. Profit po jedinici proizvoda maksimizira se na obimu gde je razlika između cene proizvoda i prosečnih ukupnih troškova najveća (Q2). a pošto je nagib krive UPd jednak MPd. MPd=MT najrentabilniji obim C=MPd Q 0 Q2 Q1 MPd<MT ukupan profit se može povećati. ako se smanji obim. Ovaj obim gde su MT=MPd.jed.

PUT C PUT MT C=PPd Q 0 Q1 Kada cena nije data i preduzeće može da utiče na cenu. Odluka. 2. 7 . pa se obim povećava samo ako se smanji cena. preduzeće treba da nastavi sa poslovanjem. odnosno ako je cena veća od pros.=. ali je nagib MPd duplo veći od nagiba krive PPd. iako ima gubitak.=. pa je ukupan profit jednak šrafiranoj površini i odgovara profitu kada je razlika UP i UT najveća (maksimalan ukupni profit). a kriva MPd je sada ispod krive PPd i obe krive kreću iz iste tačke (C). zavisi od toga da li je C >. Odluka o nastavku poslovanja donosi se kada je takva situacija rentabilnija od prestanka poslovanja. što znači da je profit maksimirajući obim u tački Q1. troškova. odnosno da je C<PUT.< od PVT ili da li je UP >. onda mora da odluči da li će nastaviti da radi sa gubitkom ili da prekine poslovanje trajno ili privremeno.odnosno Ako je kontribucioni profit po jedinici pozitivan.< od UVT. Kontribucioni profit po jedinici proizvoda jednak je razlici između cene i prosečnih varijabilnih troškova. gde se seku kriva MPd i kriva MT.2 Minimiziranje gubitaka Ako zbog pada tražnje preduzeće ne može da ostvari profit.. jer se pokriva deo fiksnih troškova po jedinici proizvoda. kriva prosečnog prihoda (PPd) je opadajuća kriva.varij. To se dešava u slučaju da su UPd<UT. a donosi se na osnovu kontribucionog profita. pri tome.

Merenje rentabilnosti Razlikuju se dva pristupa merenja rentabilnosti: • računovodstveni pristup • ekonomski pristup 3. jer pokriva deo prosečnih i ukupnih fiksnih troškova. jer se pokriva deo ukupnih fiksnih troškova. treba odrediti obim proizvodnje i prodaje na kome je gubitak minimalan. UT UPd PUT C PUT C=MPd UT UPd Q 0 Q1 Q2 0 Q1 Q2 Q Prag rentabilnosti je obim proizvodnje ili prodaje gde je UPd = UT.. isto prekokontribucionog profita. pri čemu je kontribucioni profit najveći i time gubitak najmanji na obimu gde je ova razlika najveća.troš. gubici preduzeća su najmanji na obimu gde je razlika između UPd i UT najmanja. pa preduzeće nastavlja da posluje. U praksi se koristi više pokazatelja. jer je u toj tački kontribucioni profit najveći. odnosno ukupan prihod veći od ukupnih varij. onda su i prosečni i ukupni kontribucioni profit pozitivni. Svi podaci za obračun se uzimaju iz računovodstvenih izveštaja preduzeća (BS i BU). troškova. Ako je cena iznad pros. a zove se i prinosni metod Rentabilnost se meri poređenjem ostvarenog profita ili prihoda sa uloženim sredstvima.1 Računovodstveni pristup Računovodstveni pristup merenja rentabilnosti bazira na računovodstvenom konceptu profita. Ako preduzeće donese odluku da ipak nastavi sa poslovanjem. 8 . 3. odnosno C = PUT. a svaki obim ispod ove tačke donosi gubitak. pa je tada profit = 0 i svaki obim iznad ove tačke donosi profit.varij. iako ima gubitak. Prema pristupu ukupni troškovi – ukupni prihod. preduzeće treba da nastavi sa poslovanjem. jer su svi parcijalni i ne mere celokupnu rentabilnost.Ako je ukupan kontribucioni profit pozitivan. u zavisnosti od korišćenog pokazatelja. Ova tačka se zove i prelomna tačka poslovanja ili tačka apsolutnog rentabiliteta (Q1 i Q2). odnosno ako je ukupan prihod veći od ukupnih varijabilnih troškova.

a najčešće se koriste: • neto rentabilnost • prinos na ukupna sredstva • prinos na vlasnički kapital • prihod po akciji Neto rentabilnost predstavlja odnos između profita posle poreza i ostvarene prodaje. jer pokazuje da li su proizvodi prihvaćeni na tržištu. odnosno koliki je profit ostvaren na knjigovodstvenu vrednost vlasničkog kapitala. Izražava se u procentima i pokazuje prinos od prodaje. pa predstavlja najvažnije merilo rentabilnosti za vlasnike. a izražava se u procentima i pokazuje prinos vlasnika i kreditora. pri čemu je ovaj prinos uvek veći nego na ukupna sredstva. neto rentabilnost = prodaja standardna vrednost je 5% Prinos na ukupna sredstva predstavlja odnos između profita posle poreza i ukupnih sredstava preduzeća.Razlikujemo: • Merenje rentabilnosti preduzeća • Merenje rentabilnosti poslovnih aktivnosti • Sintetički izraz rentabilnosti Merenje rentabilnosti preduzeća ima za cilj da kvantifikuje efikasnost upravljanja ukupnom imovinom preduzeća Pokazatelji rentabilnosti su indikatori zarađivačke sposobnosti preduzeća. Prihod po akciji predstavlja odnos između profita posle poreza i prosečnog broja emitovanih akcija preduzeća. a najčešće se koriste: • • • • koeficijent obrta ukupnih sredstava koeficijent obrta osnovnih sredstava koeficijent obrta naplativih potraživanja prosečan period naplate potraživanja 9 profit . odnosno koliki je profit ostvaren na knjigovodstvenu vrednost ukupno uloženih sredstava (sopstvenih i pozajmljenih). pa predstavlja najšire merilo rentabilnosti. odnosno koliki je profit ostvaren na svaki dinar od prodaje. pa se zbog toga koristi kao instrument politike prodaje. jer je vlasnički kapital skuplji i rizičniji izvor kapitala. Prinos na vlasnički kapital predstavlja odnos između profita posle poreza i vlasničkog kapitala. Merenje rentabilnosti poslovnih aktivnosti Merenje rentabilnosti poslovnih aktivnosti pokazuje da li se angažovana sredstva koriste efikasno Prodaja se poredi sa pojedinim vrstama angažovanih sredstava da bi se videlo da li su ta sredstva dovoljna da podrže izabrani nivo aktivnosti preduzeća. jer pokazuje njihovu zaradu. a izražava se kao novčani izraz ili dinarski iznos po akciji. a izražava se u procentima i pokazuje prinos vlasnika.

. Troškovi kapitala su oportunitetni troškovi ulaganja i predstavljaju razliku između troškova uzimanja i davanja zajma..kapitala x kapital Ako je pozitivna. kao rezultat Poređenja. da se na dividende plaća porez. na osnovu podataka iz račun. a najčešći izvori su : dug.obrta = ukupnih sredstava prinos na ukupna sredstva Računovodstveni pristup merenju rentabilnosti izražava već ostvarenu rentabilnost. odnosno: dodata ekonomska vrednost = profit – troš. ali ne i porez. pa su troškovi ponderisani prosek ova 3 osnovna izvora kapitala. pri čemu se u obračunu uzima u obzir da se investirani profit može pozajmiti nekome. onda vlasnici ostvaruju veći prinos nego da su kapital uložili u neko drugo preduzeće istog ili sličnog rizika i obrnuto u slučaju negativne dodate vrednosti. Troškovi kapitala zavise od: • načina upotrebe kapitala • izvora kapitala (na dug se ne plaća porez) • racia zaduženosti (odnos duga i vlasničkog kapitala) Najčešće se posmatra izvor. a pokazatelji su indikatori relativne rentabilnosti. pri čemu se vrednost pokazatelja može odrediti na dva načina: • pokazatelji se izračunavaju za nekoliko godina i porede da bi se videlo kako se rentabilnost menjala tokom perioda • pokazatelji se izračunavaju za projektovani (pro-forma) izveštaj i porede sa sadašnjim ili prošlim pokazateljima 3.izveštaja. jer je to najbolji pokazatelj oportunitetnih troškova ulaganja u sledeću najbolju upotrebu istog ili sličnog rizika. ali ne i kamata i da se na dug plaća kamata. srazmerno učešću u ukupnim troškovima 10 . pa troškovi kapitala zavise od relativnog učešća svakog izvora u ukupnim troškovima finansiranja.2 Ekonomski pristup Ekonomski pristup bazira se na konceptu ekonomskog profita.povezuje sve parcijalne pokazatelje rentabilnosti i omogućava da se njihovim međusobnim poređenjem odredi ukupna rentabilnost preduzeća.• koeficijent obrta zaliha • prosečno vreme obrta zaliha Sintetički izraz rentabilnosti . akcije i zadržani profit. Proizvod neto rentabilnosti i koeficijenta obrta ukupnih sredstava daje prinos na ukupna sredstva. odnosno: neto x rentabilnost koef. a zove se i pristup dodate ekonomske vrednosti Razlikuju se: • Dodata ekonomska vrednost • Prinos na dodatu vrednost Dodata ekonomska vrednost predstavlja razliku između profita i troškova kapitala pomnožena kapitalom.

jer uključuje oportunitetne troškove finansiranja. a predstavlja i najbolji pokazatelj sa aspekta vlasnika. koja je razlika prihoda i troškova svakog segmenta LV. Dodata ekonomska vrednost se izračunava kada se profit umanji za troškove kapitala i pomnoži uloženim kapitalom i sve dok je veća od troškova kapitala.finansiranja. jer ne mogu da se koriste podaci iz računovodstvenih izveštaja zato što se u njima troškovi dele na direktne i režijske. Prinos na dodatu vrednost meri rentabilnost celokupnog procesa reprodukcije. Ovaj pokazatelj najviše koriste investitori i top menadžeri. odnosno svakog segmenta LV i pokazuje doprinos preduzeća u stvaranju vrednosti. preduzeće može da povećava svoju rentabilnost. kao odnos profita pre poreza i dodate vrednosti. odnosno: prinos na dodatu vrednost = p r o fit p r e_ p o r e z a _ d o d a_vred n o st ta dodata vrednost = prihod svakog segmenta LV – troškovi svakog segmenta LV Ovaj pokazatelj pokazuje prinos koji preduzeće dodaje u LV. ali za primenu postoji nedostatak potrebnih podataka. 11 . a ne prema aktivnostima u LV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->