P. 1
seminarski menadzment rizika

seminarski menadzment rizika

|Views: 1,566|Likes:
Published by Zana Sajic

More info:

Published by: Zana Sajic on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

1

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM
Seminarski rad iz predmeta Menadžment rizika

Banja Luka, jul 2010. godine

Studenti:

Željka Tomić Tatjana Janković Žana Sajić Ankica Franjić

2

SADRŽAJ:
1.UVOD...........................................................................................................3 2. BAZELSKI PRINCIPI I STANDARDI.................................................................4 2.1.Bazelski principi vezani za rizike u bankarstvu.......................................6 2.1.1.Kreditni rizik........................................................................................7 2.1.2.Rizik zemlje i rizik transfera.................................................................9 2.1.3.Tržišni rizik..........................................................................................9 2.1.4.Rizik kamatne stope............................................................................10 2.1.5.Rizik likvidnosti...................................................................................13 2.1.6.Operativni rizik...................................................................................14 2.1.7.Zakonski rizik i rizik reputacije............................................................15 2.1.8. Valutni rizik........................................................................................15 3.BAZELSKI PRINCIPI ADKVATNOSTI KAPITALA BANKE....................................22 4.BAZELSKI STANDARDI KAPITALA BANKE (Bazel II).......................................24 6. ZAKLJUČAK.................................................................................................31 7.LITERATURA................................................................................................33

3

1. UVOD Bankarski sektor je ušao u proces ubrzanih promjena, naročito na planu bankarskog menadžmenta i tehnologije poslovanja. Povećan broj naglih promjena na finansijskom tržišta dovodi do jačanja bankarskih rizika. Ostvarenje profitabilnosti u uslovima povećane konkurencije i uvećanog rizika postaje izazov za savremeni bankarski menadžment. Stoga se u novim uslovima postavljaju složeni zadaci pred bankarske menadžere, posebno na planu kreiranja operativnog koncepta kratkoročne poslovne politike sa ciljem da se obezbjedi kontrola ukupnih rizika. Sadašnje vrijeme zahtjeva novu poslovnu filozofiju i novi pristup u rješavanju poslovnih problema u bankama i procjenu poslovnih rizika prije ulaženja u pojedine poslovne finansijske poduhvate. U današnjoj privredi koja je sve više povezana sa globalnim tržištem dolazi do povećanja operativnih i tržišnih rizika. Kao rezultat tih kretanja dolazi do postepenog sužavanja stope profita za banke. Rizik predstavlja svaku neizvjesnu situaciju u poslovanju banaka, odnosno vjerovatnoću gubitka (smanjenje dobitka) nastalu kao rezultat dejstva neizvjesnih događaja u poslovanju banaka. U zavisnosti od sklonosti bankarskih menadžera prema riziku, svaka banka može prihvatiti više ili manje rizika, pozicionirajući se između dva ekstrema: apsolutne averzije prema riziku i apsloutnog prihvatanja rizika. Nivo prihvaćenog rizika mora biti srazmjeran sposobnosti banke da apsorbuje eventualne gubitke i da ostvari prihvatljivu stopu prinosa. Generalno, viši prinosi su mogući ukoliko banka preuzme i veće ri zike. U tom smislu, preciziranja, identifikacija, mjerenje i upravljanje rizicima, kao i uspješno balansiranje odnosa između prinosa i rizika, su najvažniji aspekti finansijskog menadžmenta banke u pogledu ostvarivanja visokih performansi poslovanja. Upravljanje rizikom (risk management) je disciplina koja čini jezgro svake finansijske institucije i prati sve poslovne aktivnosti koje imaju rizičan profil. Ono obuhvata identifikaciju, mjerenje, praćenje (monitoring) i kontrolisanje rizika kako bi se obezbjedilo da: 1.osobe koje preuzimaju rizik ili njim upravljaju jasno sagledavaju taj rizik; 2.da je ukupna izloženost organizacije riziku (risk exsposure) u okviru limita koje je odredila uprava; 3.da su donijete odluke o preuzimanju rizika u skladu sa poslovnom strategiom i ciljevima koje je utvrdila uprava; 4.da će očekivani dobitak biti adekvatna kompenzacija za preuzeti rizik; 5.da su odluke o preuzimanju rizika eksplicitne i jasne; 6.da postoji dovoljno kapitala koji će amortizovati preuzeti rizik. Upravljanje rizikom u suštini se ne sastoji u tome da se minimizira rizik, već da se optimizira nagrada za preuzeti rizik.

4

2. BAZELSKI PRINCIPI I STANDARDI Lista osnovnih Bazelskih principa efikasne supervizije banaka obuhvata 25 principa koji su donijeti da bi se kontrola nad bankama smatrala efikasnom. Prve ideje o principima supervizije banaka pojavile su se 1996. godine u Lionu od strane visoko razvijenih zemalja (G-7), sa ciljem da se definišu jedinstveni principi i standardi koji se odnose na sigurnost poslovanja banaka. Rješavanje ovog zadatka povjereno je Bazelskom komitetu za superviziju banaka (osnovanom 1975. godine), te je tako definisan i sporazum o listi osnovnih principa koja je zvanično objavljena 1988. godine. Osnovni Bazelski principi (Bazel I) se odnosi na: I. II. III. IV. V. VI. VII. Preduslove efikasne supervizije banaka - Princip 1., Izdavanje licence bankama i njihova struktura - Principi 2-5, Razmjene regulative i zahtjevi banaka - Principi 6-15, Metode neprekidne supervizije banaka - Principi 16-20, Zahtjevi za informacijama banaka - Princip 21, Formalana ovlaštenja supervizora banaka - Princip 22, Međudržavno bankarstvo - Princip 23-25.

Bazelski princip 1. ukazuje, da efikasan sistem supervizije treba da posjeduje jasnu odgovornost i ciljeve za svaku agenciju koja je uključena u superviziju bankarskih organizacija. Svaka agencija treba da ima adekvatne resurse i da je nezavisna u obavljanju supervizije. Pravni okvir bankarske supervizije odnosi se na dozvolu za rad banke, stalnu kontrolu banke i ovlaštenja banke saglasno zakonskim propisima. Sve informacije koje posjeduje suprvizor u vezi banke treba da imaju tretman zaštićenih informacija. Bazelski princip 2. odnosi se na jasno definisane institucije koje imaju dozvolu za rad. Ovaj Bazelski princip ukazuje, da je neophodno istaći ime banke pri obavljanju bankarskih poslova (koristi riječ banka). Bazelski princip 3. ukazuje, da institiucije koje su ovlaštene za izdavanje dozvole za rad bankama treba da imaju pravo da definišu kriterijume i standarde koje je nužno ispuniti da bi banka dobila dozvolu za rad. Proces izdavanja dozvole za rad treba da se sastoji od ocjene: a)vlasničke strukture banke, b)direktora i najvišeg rukovodstva banke, c)operativnog plana banke, d) ocjene interne kontrole banke, e)finansijskog položaja banke u budućnosti (uključujući i njen kapital). Ukoliko je vlasnik strana banka, tada je neophodno obezbjediti i saglasnost domaćeg supervizora. Bankarski princip 4. ukazuje da supervizor banke treba da ima ovlaštenja da izvede kritičku ocjenu, da pregleda i odbije svaki prijedlog transfera zvaničnog vlasništva ili kontrolnog interesa u postojećoj banci od nekog drugog lica (ukoliko je isto nezakonito sprovedeno). Bankarski princip 5. ukazuje, da supervizor banke treba da ima ovlaštenja u vezi kritičkog ocjenjivanja akvizicije ili investiranja od strane banke, kako se ne bi dovela banka pod uticaj nepotrebnog rizika ili onemogućila njena efikasna supervizija. Bankarski principi 6. ukazuje, da supervizor banke treba da postavi razumne i odgovarajuće minimalne zahtjeve za adekvatnost kapitala banke. Takvi zahtjevi treba da su prilagođeni rizicima kojima je banka izložena, uzimajući u obzir njenu 5

Takođe. Bazelski princip 9. mjerenju. Bazelski princip 14. ni banke. interna kontrola treba da ima ovlaštanja i odgovornosti da može da prati rad kreditne i računovodstvene funkcije (plasman sredstava) i da objavljuje bilansne pozicije banke. Takođe. ovaj princip ukazuje na neophodnost procjene potencijalnih kreditnih gubitaka i rezervi banke za pokriće dotičnih potencijalnih gubitaka. Bazelski princip 8. Supervizija polazi od činjenice. Ovim sistemom se omogućava rukovodstvu banke da identifikuje svoj portfolio. Bazelski princip 12. da supervizor banke treba da izvede ocjenu o poslovnoj politici banke o njenim procedurama (u vezi kreditiranja i investiranja). se odnosi na praćenje i adekvatno kontrolisanje tržišnih rizika od strane supervizora banke. Ovim principom se daje pravo supervizorima banke da odrede specifična ograničenja kapitala banke. Bankarski princip 7. 6 . Prema stavovima supervizora banke.sposobnost da apsorbuje rizik. Bazelski princip 13. Bazelski princip 11. praćenju i kontroli rizika. ukazuje da supervizor banke treba da je zadovoljan ukoliko banka posjeduje sistem za informisanje njenog rukovodstva. se odnosi na aktivnosti banke u vezi procedura: praćenja i kontrole državnog rizika (rizika zemlje). da bi bilo nužno i efikasno pratiti takve oblike kreditiranja i iznos njihovih sredstava u kapitalu dotične banke. da supervizor banke treba da je zadovoljan ukoliko banka sveobuhvatno upravlja sa rizicima. se odnosi na spriječavanje moguće zloupotrebe banke pri kreditiranju povezanih lica (akcionara) banke. ukazuje. ukoliko je banka izložena ovoj vrsti rizika. rizika transfera u aktivnostima međunarodnog kreditiranaj i investiranja. ovaj princip ukazuje da je neophodno izvesti ocjenu o tekućem upravljanju kreditnim i investicionim portfoliom banke. neophodno je njihovo međusobno poznavanje (poslovno). Sveobuhvatno upravljanje rizicima podrazumjeva uključivanje nadzornog i upravnog odbora banke pri: identifikovanju. se odnosi na procedure i pravila promovisanja visokih etičkih standarda i profesionalnih u radu sa klijentima banke. se odnosi na uspostavljanje i rad interne kontrole u banci. Bazelski princip 10. ukazuje. ukazuje. da supevizor banke treba da je zadovoljan ako se banka pridržava adekvatne poslovne politike i procedura za ocjenjivanje kvaliteta banke. Da ne bi bio ugrožen rad ni klijenata . Ovaj princip se odnosi i na definisanje i održavanje odgovarajućih rezervi banke za pokriće navedenih rizika. Bazelski princip 15. Prema ovom principu supervizor banke treba da postavi razumna ograničenja izloženosti banke prema pojedinačnom dužniku ili grupi povezanih dužnika.

ukazuje. a prvenstveno nadležne institucije za superviziju u drugim zemljama. bilo da su informacije dobili od eksterne revizije. da supervizor banke treba da je zadovoljan ukoliko banka vodi ispravnu evidenciju i ima ispravnu dokumentaciju (saglasno računovodstvenoj politici i praksi) na osnovu koje se može izvesti prava slika o finansijskom stanju banke i njenoj profitabilnosti. ukazuje da supervizor banke treba da je tako pripremljen da može kritički ocjenjivati i analizirati izvještaje (o poslovanju i statističke izvještaje) banke. da supervizor banke treba da ima na raspolaganju adekvatne mjere u slučajevima kad banka ne ispunjava zahtjeve kao što je slučaj minimalno propisane stope adekvatnosti kapitala. Ove mjere treba da imaju popravni karakter kako bi se poboljšao odnos prijema deponentima banke i prema obimu kapitala banke. Bazelski princip 22. Bazelski principi 17.Bazelski princip 16. Saglasno ovom principu izvještaje mogu dostaviti dotične banke ili supervizori koji su sačinili konsolidovani izvještaj koji se odnosi na više banaka. Bazelski princip 18. ukazuje. ukazuje. Banka je u obavezi da pruža informacije neophodne supervizorima u drugim zemljama radi sprovođenja supervizije po konsolidovanoj osnovi. Bazelski princip 21. Isto se posebno odnosi na inostrane filijale i ekspoziture banaka. da je neophodno primjenjivati superviziju (po konsolidovanoj osnovi) na međunarodnoj aktivne bankarske organizacije u cilju adekvatnog praćenja i primjenjivanja normi o svim aspektima poslovanja banke. ukazuje. da je važan elemenat svake supervizije upravo sposobnost supervizora da kontroliše bankarske grupacije (bankarske holdinge) po konsolidovanoj osnovi. da supervizor banke treba regularno da kontaktira sa rukovodstvom (menadžmentom) banke i da pri tome u potpunosti vlada sa svim bankarskim operacijama kako bi se izbjegle moguće zabune na relaciji supervizor-rukovodilac (menadžer) banke. Bazelski princip 25. 7 . kao i superviziju sa daljine (češći kontakt supervizora i banke preko računara). s tim da je neophodno sprovoditi superviziju na samoj lokaciji banke. da je supervizor banke u obavezi da traži od banke (koja posluje na domicilnom tržištu) da svoje poslovanje obavlja po standardima kako to čine i domicilne banke. Bazelski princip 24. ukazuje. ukazuju. ukazuje. Bazelski princip 20. Ovaj princip stavlja naglasak na redovno finansijsko izvještavanje banke koje treba da je nepristrasno i koje treba da odgovara njenom stvarnom stanju. da je najvažnija komponenta po konsolidovanoj osnovi banke uspostavljanje kontakta i razmjene informacija sa drugim institucijama koje su uključene u superviziju. Bazelski princip 19. da supervizor banke treba da ima način nezavisnog potvrđivanja informacija bilo da su informacije prikupili supervizori (ispitivanjem na samoj lokaciji banke). Bazelski princip 23. ukazuje na potrebu postojanja efikasnog sistema supervizije banke. ukazuje.

definisani su opšti principi supervizije. kreditni rizik. Ključni rizici sa kojima se banke suočavaju su: 1.1. koji su objavljeni kao Bazelski principi i standardi. 2. Vođeni potrebom da se poboljša sigurnost finansijskog sistema. rizik zemlje i rizik transfera. Bazelski principi vezani za rizike u bankarstvu Zbog mogućnosti d a bankarski sistem jedne zemlje ugroziti finansijsku stabilnost zemlje na međunarodnom planu. 8 .2. stvorila se potreba za međunarodnim principima i standardima bankarskog poslovanja.

kao i kvalitet odobrenog kredita (sumnjivi. Analizom kreditne sposobnosti budućeg dužnika treba obuhvatiti sve poslovne promjene (iz prošlosti i sadašnjosti) njegovog poslovanja. Capital. Kreditni rizik kao oblik rizika uslovljen je. Sposobnost budućeg dužnika treba shvatiti kao njegovo objektivno svojstvo. Kreditni rizik se može minimizirati definisanjem: 1. kreditnog limita dužnika. neprihvatljivi krediti). rizik likvidnosti.3. Važan faktor za ocjenu kreditne sposobnosti dužnika jeste njegova imovinska struktura. 4. 4. veličina kredita. Kreditni rizik pokazuje trajnu ili trenutnu nelikvidnost dužnika i njegovu nesposobnost da u dogovorenom roku izmiri obaveze. Kreditni rizik nastaje u uslovima kada potraživanja ne mogu biti realizovana na dan njihovog dospijeća. ne treba u analizi kreditnog rizik a zanemariti značaj očekivane projektovane dobiti budućeg dužnika. Kreditni rizik uslovljava strukturu kredita koji banka odobava klijentima. tržišni rizik. Capacity. Ocjena kreditne sposobnosti budućeg dužnika treba da ukaže: koliko je dužnik sposoban i spreman da vrati kredit. 3. onako kako je predviđeno ugovorenim uslovima. koje će imati uticaja na njegovu poslovnu budućnost. 9 . uslovi poslovanja tražioca kredita.1. Kod analize kreditne sposobnosti dužnika dominantni su sledeći faktori: 1. Analiza kreditnog rizika je od izuzetne važnosti za menadžment banke. operativni rizik. zakonski rizik i rizik reputacije. 5. obezbjeđivanja povrata kredita. Kreditna sposobnost dužnika podrazumjeva mogućnost uzimanja. Collateral. po punoj knjigovodstvenoj vrijednosti. 6. 5. 4. uslovi obezbjeđenja kredita. veličina kapaciteta tražioca kredita. zbog njihovih početnih slova (Character. 7. 2. Vremenski period kreditiranja uslovljen je karakterom poslovanja klijenta banke. rizik kamatne stope. 2. veličina kapitala tražioca kredita. Conditions). Isto tako. kao i strukturom izvora i plasmana kredita.1. valutni rizik. 5. Kreditni rizik Primarna aktivnost većine banaka je odobravanje kredita. 3. kontrole korištenja kredita. dobri. kreditne sposobnosti dužnika. korištanja i vraćanja kredita banci pod određenim uslovima kreditiranja. vremenskog perioda kreditiranja. 2. neizvjesnim okolnostima vezanim za poslovanje klijenata banke. uz stalno prisustvo kreditnog rizika. 8. U široj literaturi se ovi faktori nazivaju „5 C's of credit“ („5 K“). dok se njegova spremnost treba shvatiti kao njegovo subjektivno svojstvo. u prvom redu.

d) pozajmljenim sredstvima od drugih faktora. Izvori informacija pri analizi kreditne sposobnosti budućeg dužnika mogu biti: 1. e) dužnikova ažurnost. 7. analiza kreditne sposobnosti budućeg dužnika treba da degfiniše način obezbjeđivanja povrata kredita. Analiza kapaciteta tražioca kredita treba da se posmatra sa aspekta njegovog: 1) proizvodnog kapaciteta i 2) finansijskog kapaciteta. a to su najčešće: a) konsalting firme. Takođe. Kapital dužnika se u analizama kreditne sposobnosti koristi kao veličina neto vrijednosti imovine vlasnika kapitala. 4. počev od zaloga po osnovu potraživanja kupaca budućeg dužnika. Analiza kreditne sposobnosti budućeg dužnika treba da obuhvati naprijed navedena kretanja. bez narušavanja kontinuelnog poslovanja preduzeća. koji je najniži nivo smanjenja profitne stope.Analiza navedenih faktora treba da pruži odgovore na sledeća pitanja: 1. Koji će faktor analize kreditne sposobnosti biti dominantan zavisi od karakteristika preduzeća tražioca kredita. koliko je preduzeće spremno (koliko može i stvarno namjerava) da na vrijeme izmiri svoje obaveze. koliko je dovoljan obim realizacije dužnika da pokrije osnovno i obrtni kapital koji se koristi. interni. a da se pri tome ne ugrozi sposobnost dužnika da na vrijeme izmiri dospjele obaveze. 10 . 2. 5. c) iskustvo dužnikovih kupaca i dobavljača. preglednost i pouzdanost u vođenju poslovnih knjiga. ista se prekida uz preporuku menadžmentu banke da ne ulazi u kreditni aranžman. koliku profitnu stopu može ostvariti dužnik odnosu na obim realizacije (prodaje). Eksterni izvori informacija nalaze se kod drugih lica. koji se odobrava zajmotražiocu. Ukoliko analiza kreditne sposobnosti korisnika utvrdi da je rizik plasmana kredita izuzetno visok. Neto imovina vlasnika kapitala predstavlja limitirajući faktor gornje granice kredita. Finansijski kapacitet budućeg dužnika predstavlja njegovu sposobnost da ostvari dobit (profit) dovoljnu za povratak kredita. b) dužnikovo poslovno iskustvo. Finansijski kapacitet dužnika se može povećati: a) rastom dobiti. Interni izvori informacija nalaze se u banci i dostupni su u cjelini bankarskom menadžmentu. 3. koliko će se procenata smanjiti vrijednost dužnikove aktive u slučaju likvidacije (bankrotstva) dužnika. b) prihodima po osnovu prodaje aktive. kolika su njegova likvidna potraživanja i zalihe. d) dužnikova redovnost izmirenja obaveza. te da utvrdi i otkloni uzročnike potencijalnih poremećaja u poslovanju tražioca kredita. eksterni. c) prihodima po osnovu prodaje akcija. koliko je finansijsko stanje dužnika i da li se takvo finansijsko stanje smatra stabilnim ili nestabilnim stanjem. odnosno vlasnika preduzeća. 6. 2. Analiza kreditne sposobnosti dužnika treba da obuhvati: a)osobine ličnosti menadžera (pozitivne i negativne osobine). b) statističke ustanove i c) revizorske ustanove.

2. 11 . šta je razlog traženja kredita (zaduživanja). Intervju se najčešće sastoji iz sledećih pitanja: 1.U razvijenim zemljama tržišnog načina privređivanja stručno lice banke (obično je to referent) je u obavezi da obavi intervju sa menadžmentom budućeg korisnika kredita. šta je razlog zbog kojeg traženi kredit odgovara poslovnoj politici banke.

Tržišni rizik Tržišni rizik predstavlja rizik od negativnih odstupanja vrijednosti otvorene trgovačke pozicije na osnovu dnevnih cjena zatvaranja (market-to-market value) u portfoliu banke koji je predmet trgovanja tokom perioda neophodnog da transakcija bude likvidirana (zatvorena). „Country risk“ se ispoljava u sledećim oblicima: 1. Dobijene informacije na osnovu obavljenog intervjua je neophodno analizirati u kreditnom odjeljenju banke i na osnovu istih donijeti odluke o kreditnoj sposobnosti ili nesposobnosti tražioca kredita. kakvi su planovi razvoja preduzeća. rizik garancije(predstavlja vjerovatnoću da banka emitent obično izvršava činidbene garancije. Politička neizvjesnost rizika odnosi se na spremnost zemlje dužnika da se odreknu ostvarenog i raspoloživog deviznog priliva i da ispuni dospjele obaveze po kreditu. 8. rizik neplaćanja (predstavlja mogućnost da dužnik nije u stanju da ostvari dovoljan neto devizni priliv). 4. kako se kretao kontinuitet rasta preduzeća. kakva je kompetentnost menadžmenta preduzeća. b) političku neizvjesnost rizika. deviznih kurseva i cjene akcija.2.2.2. 2. 9. socijalnim i političkim okruženjem zemlje korisnika kredita. Ekonomska neizvjesnost rizika se svodi na procjenu: da li će zemlja dužnik (u periodu otplate) ostvariti dovoljan nivo deviznog priliva za servisiranje uzetih deviznih kredita. 7.3. kakav je karakter proizvoda i usluga (proizvodni program) preduzeća. transakcijama sa derivatima i akcijama i u 12 .3. rizik transfera (podrazumjeva okolnosti u kojima dužnik nije u mogućnosti da dođe do određene valute za otplatu duga). dok se zemlji u najnižoj grupi može odobriti do 1% od njenog kapitala. 2. Rizik zemlje i rizik transfera Za razliku od kreditnog rizika koji je posljedica karakteristika korisnika kredita. 6. Analiza rizika zemlje podrazumjeva ocjenu dvije vrste neizvjesnosti: a) ekonomsku neizvjesnost rizika. 3. Sa ovim rizikom se uglavnom suočavaju banke koje se bave poslovima investicionog bankarstva kod dužničkih hartija od vrijednosti sa fiksnom ili prome nljivom kamatnom stopom. zbog ekonomske ili političke situacije u dotičnoj zemlji). kakvi su izvori snabdjevanja preduzeća sa sirovinama i repromaterijalom (njihova pouzdanost) kakav je konkurentski položaj zajmotražioca u grani i djelatnosti. međunarodno davanje kredita uključuje rizik zemlje („country risk“) koji je vezan sa ekonomskim. Tržišni rizik se prevashodno odnosi na promjene kamatnih stopa. šta je dokaz o sigurnosti kreditnog posla. Visina ukupnih odobrenih kredita nekoj zemlji (koja je rangirana u najvišu grupu) može biti do 15% njenog kapitala. 2. odnsno garantovanu obavezu umjesto glavnog dužnika. 5.

13 .valutnim transakcijama. Bazelski komitet za bankarski nadzor je definisao tržišni rizik kao rizik gubitka na bilansnim i vanbilansnim pozicijama usljed kretanja tržišnih cjena.

Osnovu za ocjenu izloženosti tržišnom riziku predstavlja ispoljena nestabilnost tržišnih parametara. Bazelski komitet je predvidio obavezu banaka da zahteve u pogledu visine kapitala. izračunava se i ukupan rizik za ceo poslovni portfolio koji podleže tržišnom riziku. Na primer. komitent će imati veće troškove (a banka veći prihod) ukoliko dođe do skoka kamatnih stopa na tržištu. Izloženost banke ovoj vrsti rizika proističe iz toga što većina njihovih bilansnih stavki generiše prihode i troškove koji se usklađuju sa kamatnim stopama. pretpostavljeno je da banka ima tri oblika finansijskih instrumenata za koje se izračunava visina tržišnog rizika i to na dnevnoj bazi (dealy earnings at risk . Stoga porast tržišnih kamatnih stopa brže u tiče na prilagođavanje kamata koje banke moraju da plate na izvore sredstava nego na kamatne stope na kredite. U RiskMetrics. pri čemu banke često odobravaju kredite sa dužim rokovima u odnosu na rokove izvora sredstava. Bazelski komitet za bankarski nadzor preporučuje da banke izložene tržišnom riziku objelodanjuju set informacija o riziku. I obrnuto.2. kao što su kamatne stope. S druge strane. Bazičnu mjeru kamatnog rizika predstavlja koeficijent između stavki aktive osjetljivih na promjenu kamatne stope i stavki pasive osjetljivih na promjenu kamatne stope. devizni kursevi i berzanski indeksi. Ovaj koeficijent odražava u suštini spremnost banke da prihvati rizik u pogledu predviđanja budućih kretanja kamatnih 14 .DEAR koncept): devize. model koji je dizajnirala banka J. Vezano za zahtev o utvrđivanju vrijednosti VAR na dnevnoj osnovi.Tržišni rizik je ograničen na period neophodan da se otvorena pozicija zatvori. a polazeći od jednostavne činjenice da svi rizici ne nastupaju istovremeno. Tržišni rizik se obično kvantifikuje korištenjem metodlogije VAR. ispunjavaju na dnevnoj osnovi. 2. P. banka koja je odobrila kredit komitentu po varijabilnoj kamatnoj stopi (vezanoj za tržišnu kamatnu stopu) izložena je riziku da ostvari pad prihoda ukoliko nastupi pad tržišnih kamatnih stopa. vezan za svaki portfolio. Promene kamatnih stopa u aktivi i pasivi utiču na visinu kamatne marže (margine). Rizik kamatne stope Rizik smanjenja profita usled promena u visini kamatnih stopa predstavlja kamatni rizik za banku.4.Morgan. kamatni rizik dijelom proističe iz nepotpune sinhronizacije promjena kamatnih stopa na strani aktive i pasive banaka. neophodno je da varijacije tržišnog portfolia u knjigama trgovanja budu održavane u okvirima planiranih graničnih vrijednosti (limita). U ovom kontekstu treba istaći da je klasičan način upravljanja tržišnim rizikom u investicionom portfoliu diversifikacija portfolia. koji proističu iz njihove izloženosti tržišnom riziku. kao i kod svakog portfolia hartija od vrijednosti. u pozitivnom ili negativnom pravcu. Velika odstupanja kod instrumenata kojima se trguje se utoliko više ispoljavaju što je period njihovog likvidiranja duži. Da bi se kontrolisala izloženost banke tržišnom riziku. Na osnovu izračunatog tržišnog rizika za ova tri finansijska instrumenta. obveznice i akcije.

tako da koeficijent osjetljivosti na kamatnu stopu teži jedinici (što nije lako postići u pojedinim slučajevima). Ukoliko dođe do pada kamatnih stopa. a banka ima navedeni koeficijent veći od jedinice. njeni prihodi će se smanjiti. a u slučaju skoka kamatnih stopa oni će porasti.stopa na tržištu. U cilju minimiziranja izloženosti kamatnom riziku. neke banke su pribjegle bilansnom prestrukturiranju stavki aktive i pasive osjetljivih na kamatne stope. 15 . naročito u periodima velikih oscilacija tržišnih kamatnih stopa. a zbog tešk oća u predviđanju budućeg kretanja kamatnih stopa.

Rizik promjene kamatnih stopa ima u suštini dva oblika: 1) rizik osnove koja služi za utvrđivanje visine kamatnih stopa. gep analiza se dugo koristi kod zaštite od izloženosti kamatnom riziku. Pošto se vrijednosti aktiva i obaveza banaka uravnotežava preko ekonomske vrijednosti kapitala banke. 2) model ročnosti (maturity model). imajući u vidu da te veličine mogu da budu revalorizovane u narednom periodu usled promena kamatnih stopa. dolazi do promjene kamatne stope). dok pad kamatnih stopa povećava tržišnu vrijednost bankarskih aktiva i obaveza. od 1 dana do 3 meseca. tj. pod uticajem promjene osnove. Radi se samo o kamatnim stopama na aktivu i pasivu koje bi po ugovorima trebalo da budu revidirane u sukcesivnim periodima. Sva aktiva i pasiva strukturira se u segmente po kriterijumu ročnosti revizije kamatne stope. od 6 meseci do 12 meseci itd. Model ročnosti je bolji model za sagledavanje efekata promjene kamatnih stopa na bilansnu poziciju banke. na primer kamatne stope od 1 dana. već po tržišnim cijenama. i 3) model trajanja ili duracioni model (duration model). negativan efekat na promjenu tržišne vrijednosti aktiva i obaveza mora da bude kompenziran smanjenjem vrijednosti akcijskog kapitala banke. U okviru svakog segmenta ročnosti izračunava se iznos aktive i obaveza banke i visina neravnoteže sa pozitivnim i negativnim znakom. pri porastu kamatnih stopa. U današnjim uslovima banke primjenjuju tri modela procjene kamatnog rizika: 1) model ponovnog utvrđivanja vrijednosti ili revalorizacioni model (repricing). sredstava i obaveza banke. Kao tehnika upravljanja aktivom i pasivom banke. od 3 meseca do 6 meseci. Ovaj model se zasniva na promjeni tržišnih vrijednosti aktiva i obaveza banke (naročito obveznica) koje nastaju usljed promjene kamatnih stopa. Ovaj model naglašava tajming novčanih r okova kredita i depozita. Revalorizacioni model polazi od ročne neravnoteže pozicija na strani aktive i pasive. Ako je ročnost aktive duža od ročnosti obaveza banke. imajući u vidu promjene kamatnih stopa na finansijskom tržištu. Ovde se aktiva i pasiva banke (tj obveznice) ne valorizuju po knjigovodstvenim (istorijskim) cijenama. i na toj osnovi banka za svaki ročni segment izračunava efekat promena kamatnih stopa na kamatnu maržu. s tim da se ona često koristi u kombinaciji sa drugim 16 . i 2) rizik vremenskog neslaganja rokova u kojima dolazi do promjena kamatne stope (što je rezultat različitih rokova za koje su ugovorene određene kamatne stope ili rokova u kojima. što se može primjen iti i na kredite ukoliko postoji sekundarno tržište kredita. Istovremeno postoji i princip da dužina roka dospjeća aktive i obaveza utiče na promenu tržišne aktive i obaveza banaka. kada su osnove kojima se utvrđuju kamatne stope na plasmane i obaveze različite. U ovaj model je ugrađen princip da porast kamatnih stopa smanjuje tržišnu vrijednost aktive i obaveza banke. Duracioni model (model trajnosti) mjeri ponderisano prosječno vrijeme ročnosti aktive i obaveza putem korišćenja relativnih sadašnjih vrijednosti novčanih tokova kao pondera. tržišna vrijednost aktive pada više nego tržišna vrijednost obaveza.

kada su osjetljivost aktive i osjetljivost pasive usklađeni. Ukoliko banka ima koeficijent gepa veći od 1. za unaprijed definisani interval ročnosti stavki aktive i pasive.tehnikama. Korišćenje reči gep u ovom kontekstu implicira razliku između aktive osetljive na kamatnu stopu i pasive osetljive na kamatnu stopu. Samo u idealnom slučaju koeficijent gepa ima vrijednost 1. Gep. kada je pasiva osjetljiva na kamatnu stopu veća od aktive osjetljive na kamatnu stopu. može imati pozitivnu vrijednost kada je aktiva osetljiva na kamatnu stopu veća od pasive osjetljive na kamatnu stopu i negativnu vrijednost. porast kamatnih stopa će prouzrokovati veći rast 17 . koji se sagledava preko koeficijenta gepa (aktiva osetljiva na kamatnu stopu podjeljena sa pasivom osjetljivom na kamatnu stopu).

Sintetizovano iskazivanje izloženosti banke kamatnom riziku u izrazu gepa trajanja (GT) dobija se preko relacije: trajanje vrijednosti pasive GT = trajanje aktive . očekivani prinos se definiše kao verovatnoća ponderisanog proseka profitabilnosti koja je karakteristična za različite scenarije. pri odabranim različitim scenarijima kod kojih variraju nivoi kamatnih stopa. i obrnuto. Pri tome. smatra se da ju je najbolje kombinovati sa analizom trajanja i simulacionom analizom. ustalilo se pravilo da se negativan gep veći od 10% u odnosu na aktivu smatra početnom visokom vrijednošću koja ukazuje da ovu poziciju treba detaljnije ispitati. U dogogodišnjoj praksi poslovanja banaka u zemljama sa razvijenim finansijskim tržištima. kao više cijene. Da bi se koristile prednosti gep analize u upravljanju kamatnim rizikom. mjereno sa kamatnim prihodom ili sa neto sadašnjom vrijednošću bilansa stanja (za odabrane scenarije se vrši preračunavanje svih kamatnih prihoda i troškova. Do primene analize trajanja u upravljanju rizicima prvi put je došlo kod obveznica sa kuponima (koji se isplaćuju na kraju godine). kao i svih tokova gotovine po neto sadašnjoj vrijednosti). odnosno ignoriše vremensku neusklađenost aktive i pasive.(trajanje pasive x _________________________) trajanje vrijednosti aktive Dobijena vrijednost gepa trajanja za dati deo bilansa banke će biti jednaka nuli samo ako je trajanje označenih stavki aktive i pasive usklađeno. Najveće ograničenje gep analize je to što je statička mjera. Analiza trajanja dozvoljava mogućnost da kod date stavke aktive ili pasive postoje razlike između njenog prosječnog vjeka (duration) i njenog roka dospjeća. Prednosti gep analize su: jednostavnost primene. jer se više kamatne stope. kod pada kamatnih stopa. vezana je za računovodstvene sisteme. Za razliku od gep analize koja potencira knjigovodstvene vrijednosti stavki aktive i pasive iz bilansa banaka. Što se tiče veličine gepa trajanja za koji se opredjeljuje banka prilikom upravljanja aktivom i pasivom. Metod simulacione analize se koristi u sklopu upravljanja aktivom i pasivom (ALM) za ustanovljavanje mogućih efekata na rizik i prinos banke.prinosa na aktivu banke u odnosu na troškove mobilizacije sredstava. prihvatljiv je indikator (naročito kod banaka sa jednostavnijim bilansom stanja) i uklapa se u zahtjeve regulatornih organa. analiza trajanja (duration analysis) potencira njihovu tržišnu vrijednost. jer je kod tih hartija od vrijednosti vrijeme trajanja kraće od perioda na kraju koga se naplaćuje poslednji kupon i vrši iskup obveznice. 18 . zaračunavaju (repricing) kod stavki aktive prije nego kod stavki pasive. ona je u direktnoj proporciji sa stepenom pouzdanosti prognoza koje ima banka o budućem kretanju kamatnih stopa.

Simulaciona analiza je dinamički koncept čiji se rezultati mogu lakše interpretirati. osnovna strategija zaštite banaka od kamatnog rizika sastoji se u reviziji kamatne stope u unaprijed utvrđenim vremenskim intervalima koji obično iznose 3 ili 6 mjeseci 19 . U svakom slučaju. sa preciznijim obuhvatom vremenske dinamike tokova gotovine. izloženost banke kamatnom riziku determinisana je strategijom koju banka koristi u pogledu prihvatanja ili neprihvatanja ulaženja u rizične poslovne aktivnosti. U operativnom smislu. mada model može da zastari usled promjene u samom poslovanju banke ili u njenom okruženju i traži visoko kvalfikovano osoblje za oblast programiranja.

bilo povećanjem izvora ili pretvaranjem manje likvidnih sredstava u sredstva sa većom likvidnošću. tako i kreditnog rizika. Dinamički metod procjenjivanja likvidnosti bazira se na utvrđivanju neusaglašenosti novčanih tokova priliva i odliva depozita i kredita u budućem vremenskom periodu (praktično vrši se projekcija novčanih tokova i shodno tome se utvrđuju potrebe za likvidnim sredstvima) i u tom cilju se sva sredstva klasifikuju prema svojoj starosnoj 20 . Izloženost banke riziku likvidnosti može se izraziti statičkim i dinamičkim pokazateljima. prema stepenu likvidnosti. kako kamatne stope.manjkom likvidnih sredstava ili nemogućnošću da na tržištu mobiliše likvidna sredstva. Za banku je naročito značajno da povremeno vrši reviziju kamatnih stopa na kredite sa dužim rokovima kako bi se što više suzio debalans između kamatne stope na plasmane i kamatne stope na izvore sredstava. Pri tome banke mogu kao reper da koriste neku referentnu kamatnu stopu koja se formira na finansijskom tržištu (LIBOR). U cilju procjene nivoa likvidnosti. Banka ima adekvatnu likvidnost ako može da pribavi dovoljno sredstava. imovina banke se razvrstava u određene kategorije. odmah i po prihvatljivim troškovima. Kod likvidnosnog rizika (mada se može upotrebiti i pojam rizika nelikvidnosti).5. Imovina koja je klasifikovana kao „likvidna“ upoređuje se ili sa ukupnom imovinom ili sa određenim obavezama koje dospevaju u određenom trenutku u budućnosti.(rollover period). transformiše svoju imovinu u novčana sredstva. Likvidnost je bitna za kompenzovanja očekivanih i neočekivanih promena u poslovanju i omogućavanja sredstava za razvoj banke. Likvidnost ima mnogo aspekata. koju banka mora da posjeduje. slučajevi ekstremne nelikvidnosti banke su uobičajeno rezultat preuzimanja drugih rizika. ali je u praksi tačna diferencijacija sredstava. u zavisnosti od kreditnog rizika. je promjenljiva veličina i likvidnost zavisi od tržišnih uslova i tržišnog prihvatanja rizika. otežana zbog neizvesnosti u pogledu kretanja na tržištu. Pri tome. Rizik likvidnosti Rizik likvidnosti ili likvidnosni rizik predstavlja rizik da banka ne posjeduje dovoljno likvidnih sredstava za izmirivanje dospjelih obaveza ili da dođe do neočekivanih odliva likvidnih sredstava. Adekvatna visina likvidnih sredstava. ali se u velikoj meri zasniva na posjedovanju likvidnih sredstava od strane banke. minimizirajući troškove.2. Prednost ovog metoda je njegova praktičnost i jednostavnost. 2. pri čemu su statički pokazatelji adekvatni za uslove u kojima rizik likvidnosti zavisi isključivo od sposobnosti banke da. banka se suočava sa dva problema . njenog toka gotovine i njene sposobnosti da pozajmi sredstva na tržištu. Na tu baznu kamatnu stopu banka dodaje kamatnu maržu marginu (margin) koja je različita za različite klase dužnika. koji proizlazi iz bilansnog i vanbilansnog poslovanja banke.

tj. pri čemu banka mora voditi računa da se rokovi dospjeća prikupljenih i plasiranih sredstava slažu. u smislu dužih rokova pod kojima se sredstva plasiraju u odnosu na one pod kojima su pribavljena. ali istovremeno povećava i rizik likvidnosti.strukturi. 21 . Primjena ovog metoda je ograničena raspoloživošću određenih podataka vezanih za starosnu strukturu sredstava i obaveza. Neusklađenost navedenih rokova. kao i mogućnošću procjenjiva nja stepena naplativosti potraživanja u rokovima dospjeća. da su usklađeni. Uspešno poslovanje banke pretpostavlja upravljanje depozitima sa različitim rokovima dospjeća i njihovo plasiranje sa različitim rokovima dospjeća. uglavnom pozitivno utiče na rentabilnost poslovanja banke.

održavanju adekvatnog pula visoko kvalitetnih lako utrživih stavki aktive i diversifikaciji u pogledu likvidnosti. strateškom planiranju. usled pada nivoa depozita ili povećanja obima datih kredita. pošto one zbog visokog rejtniga i povjerenja koje klijenti imaju u njihovo poslovanje mogu relativno lako da popune kratkoročni gep u likvidnosti pozajmljujući sredstva na tržištu novca (kupoprodaja preko noći i sl. Ovi metodi sadrže kvalitativnu procjenu politika upravljanja likvidnošću rukovodstva banke. koji se ogleda u prelazu sa kvantitativnih na kvalitativne pokazatelje.2. tj. kao i mogućnost da banka pribavi neophodna sredstva na tržištu aktivnim upravljanjem svojim sredstvima i obavezama. 2. Ukoliko se očekuje odliv likvidnih sredstava. Pri tome se razlikuje pozicija velikih i malih banaka.ALM). a koji sadrži principe upravljanja likvidnošću banke i o ulozi nadzornih institucija u praćenju politike likvidnosti koju sprovodi rukovodstvo banke. pošto se ne mogu kao velike banke osloniti na to da mogu u slučaju potebe lako i pod povoljnim uslovima pozajmiti sredstva na tržištu. Okvire za mjerenje i upravljanje likvidnošću („A Framework for Measuring and Managing Liquidity).). Operativni rizici direktno utiču na finansijski gubitak i to: 22 .6. Bazelski komitet za bankarski nadzor je 1990. izdao priručnik za procenu upravljanja likvidnošću. Međutim.Cilj upravljanja likvidnosnim rizikom treba da bude izbjegavanje situacije da banka ima negativnu neto likvidnu aktivu i iz tog razloga proističe upravljanje aktivom i pasivom (asset-liability management . moraju se izvšiti odgovarajuće kompenzacione promene u bilansu kako bi on ostao u ravnoteži. manje banke se u upravljaju likvidnošću više oslanaju na upravljanje pasivom i prodaju likvidnih delova aktive kako bi podmirile tekuće potrebe za likvidnošću. Operativni rizik Operativni rizici predstavljaju produkt neadekvatnog rada menadžmenta u banci i interne kontrole. koji je dopunjen 2000. Za velike banke je karakteristično upravljanje likvidnošću kroz upravljanje pasivom. S druge strane. Banka može da obezbedi dodatna likvidna sredstva prodajom postojećih stavki aktive (upravljanje aktivom) ili pozajmljivanjem novca na tržištu (upravljanje pasivom).Razvoj metoda upravljanja likvidnošću banaka doveo je do promjena metoda procjene izloženosti riziku likvidnosti. prekomjereno oslanjanje banke na upravljanje pasivom može da prouzrokuje tendenciju smanjivanja hartija od vrijednosti koje posjeduje banka (i koje se mogu lako prodati u slučaju potrebe). godine. Koncept ALM se bazira na: prognoziranju toka gotovine.

3. da na operativni rizik mogu uticati: 1.bilo greškom. tehnički faktori. 4. tada je isti produkt pogrešno definisanog modela i pogrešne primjene poslovne politike banke. Ukoliko su procesualne radnje uzročnik rizika. Ukoliko je tehnički faktor uzročnik rizika. Ukoliko je uzročnik rizika ljudski faktor.). c) nepoštovanja etičkog kodeksa u bankarstvu (sklonosti prevarama i sl. informacione tehnologije. tada je najčešće: a) 23 . riječ je o greškama koje su posljedica: a) neiskustva menadžmenta banke. 2. b) nediscipline u primjeni bankarskih procedura. Osoblje koje prekoračuje svoja ovlaštenja ili obavlja bankarske poslove netačno i visokorizično kompromituju interese banke svojim operativnim rizicima. prevarom ili propuštanjem prilike da se pravovremeno reaguje na određenu poslovnu aktivnost. procesne radnje. Primjeri iz prakse pokazuju. ljudski faktori.

svaki od pobrojanih operativnih rizika treba procjenjivati da bi se izbjegao direktan ili indirektan gubitak koji proističe iz neadekvatnih ili pogrešnih internih procesa. iz razloga što njeno poslovanje zahtjeva održavanje tajnosti informacija o: deponentima. ili po osnovu eksternih događaja. da ne bi došlo do većih gubitaka u poslovanju banke. 2. radi efikasnijeg poslovanja banke. Rizik reputacije kredita proističe iz poslovnih slabosti banke. Zbog toga su promjene u zakonu koje se odnose na banke i nužne i neophodne. c) neadekvatna kontrola procesa u banci i sl.2. Praktična iskustva pokazuju. Bez obzira na teškoće.7. Ostali operativni rizici potiču od velikih propusta informativno-tehnološkog sistema ili događaja kao što su: veliki požari ili druge katastrofe koje mogu izazvati velike gubitke u poslovanju banke. Ukoliko je informacija tehnologija uzročnik rizika. Rizik reputacije je posebno štetan za banku. da mjerenje (pocjenjivanje) operativnog rizika u banci nije ni malo jednostavno. da su često zakoni neodgovarajući za rješavanje pravnih pitanja koja se odnose na bankarsko poslovnje. Banke su naročito osjetljive na zakonski rizik u vremenu kada započinju svoje nove bankarske transakcije i kada zakonom nisu utvrđena prava klijenata da se mogu uključiti u bankarske transakcije. nepoštovanja zakona. tada su prisutne manjkavosti u informacionom sistemu banke (neodređeni računarski programi i sl. štedišama. Treba ocijeniti i pratiti vjerovatnoću operativnog rizika i predvidjeti troškove. Mjerenje operativnog rizika u banci podrazumjeva ocjenu vjerovatnoće: da li će se desiti nepoželjna situacija u banci i trošak koji prati rizik. korisnicima kredita i drugih bankarskih usluga. jer je neophodno prethodno klasifikovati događaje i objediniti podatke u vezi rizika. b) neadekvatna obrada informacija u banci. Zakonski rizik i rizik reputacije Banke su u svom poslovanju izložene različitim oblicima zakonskih rizika. Praktična iskustva pokazuju. propisa kao i drugih aktivnosti koje su u indirektnoj vezi sa zakonskim propisima.neadekvatno izvještavanje i odlučivanje u banci.). Sudski proces u koji je uključen određeni broj banaka može imati šire negativne posljedice na njihovo poslovanje i može izazvati veće troškove za banke nego što su očekivani pozitivni efekti od sudskih procesa. Zbog toga je neophodno da banka ima visoku reputaciju (ugled i imidž) i da je 24 .

za međunarodne i multinacionalne banke. tj. s tim da je ova vrsta rizika došla do punog izražaja uvođenjem fluktuirajućih (plivajućih) deviznih kurseva početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka. Valutni rizik Devizni ili valutni rizik predstavlja rizik da banka ostvari gubitke u svom poslovanju usljed promjena u deviznim kursevima.2. Rizik deviznog kursa nastaje kada dođe do promjene deviznih kurseva kada se u aktivi i pasivi banke nalaze viševalutne kompozicije. Izloženost banke ovoj vrsti rizika pretpostavlja postojanje neto kratke ili duge otvorene 25 . radi povjerenja klijenata i radi suprostavljanja tržišnoj bankarskoj konkurenciji. Ovaj rizik je posebno značajan za banke koje posluju na globalnom planu sa više valuta.8.održava na visokom nivou. 2.

odnosno transakciona izloženost najčešće ima sledeće karakteristike: 1) nepodudarnost između valuta. u različitim vremenskim periodima. može da dođe do promjena u kursevima. i 2) dobici i gubici su izazvani razlikama između planiranih kurseva. da prodaju ili kupuju devize u ime klijenata. Banke koje se zbog svoje veličine i poslovne orijentacije (male banke i banke koje posluju u zemljama sa nestabilnim valutama) opredeljuju da u deviznom poslovanju samo opslužuju svoje klijente. nemaju potrebu da posebno vode računa o ovom riziku. Međutim. Vremenska. kada se vrši konverzija iz valute prodaje u valutu troškova. a dugu deviznu poziciju kada je njena devizna aktiva veća od devizne pasive. pošto se ove pozicije zatvaraju u roku od nekoliko minuta.pozicije u datoj valuti. U periodu između dva bilansiranja. U zemljama sa finansijskim tržištima u razvoju (višim kamatnim stopama i inflacijom) mnoge banke se opredjeljuju da slijede strategiju kratke devizne pozicije. Faktori nastanka rizika deviznog kursa mogu biti vremenska izloženost. tj. ili dobitka evidentiranog u bilansima. bilansna izloženost i ekonomska izloženost riziku deviznog kursa. u kom slučaju su mogući povoljniji konkurentski troškovi. Ekonomska izloženost riziku deviznog kursa proizlazi iz izloženosti riziku koji rezultira iz realne promjene kursa valuta u odnosu na valute konkurencije. profit. Vremenska izloženost riziku deviznog kursa proizlazi iz razlike između nastanka obaveze i njenog plaćanja odnosno zaključivanja ugovora i njegovog izvršenja. Promjena kursa može da dovede do smanjenja planiranog prihoda u domaćoj valuti. Banke sredstva alociraju na domaće državne obveznice i kredite sa visokim kamatama i ako je stopa devalvacije (depresijacije) nacionalne valute ispod stope inflacije. banke koje imaju korespondentske veze za stranim bankama ili banke koje podupiru devizne transakcije svojih klijenata. gubitak po osnovu devizne pozicije usled devalvacije je nadoknadiv. prodaja i sl. korištenih prilikom određivanja cijena i kurseva ostvarenih u trenutku naplate. Banka ima kratku poziciju kada su njene devizne obaveze veće u odnosu na deviznu aktivu. odobravanjem kredita i uzimanjem kredita u stranim valutama. Bilansna izloženost riziku deviznog kursa proizlazi iz promene kurseva i njihovog uticaja na aktivu i pasivu u bilansu stanja i bilansu uspeha banke kada postoji neusaglašenost devizne aktive i devizne pasive. kao dijela politike upravljanja aktivom i pasivom. pod uslovom da su potraživanja. obaveze ili kapital banke izraženi u stranoj valuti. prevedeni i bilansirani u domaćoj valuti. ulaze u otvorene pozicije ili imaju nesklad u deviznim pozicijama po 26 . u kojoj se izražava cijena i valute u kojoj se izražavaju troškovi. izložene su deviznom riziku u vrlo kratkom vremenskom roku i ograničenom obimu. a time i do gubitka.

str. Valutni svop Klasični valutni svopovi predstavljaju kombinaciju spot deviznih transakcija (spot prodaja valute “A” prema kupovini valute “B”) i terminskih deviznih transakcija (prodaja valute “B” prema kupovini valute “A”) sa istim partnerom. Financial Times. 27 . u direktnom valutnom svopu (straight currency swap) partneri na bazi sporazuma prodaju različite valute jedan drugom sa pravom ponovnog reotkupa te valute u istom iznosu po istom kursu na određeni budući dan. London. (John Holliwel. 258). “The Financial Risk Manual”.ročnosti. Za razliku od kamatnih svopova valutni svopovi uključuju konverziju glavnice i po toj osnovi predstavaljuju konverziju obaveza u različitim valutama. Znači. 1998.

Najjednostavniji je metod izračunavanja neto efektivne devizne otvorene pozicije (priliva i odliva) po svakoj valuti (ili ključnim valutama). izvršavajući veliki broj spot i terminskih deviznih transakcija. što se koristi kod izvozno-uvoznih transakcija i uzimanja finansijskih kredita u inostranstvu) i „hedžing“ putem finansijskih derivata (terminski ugovori. kroz kreiranje dve finansijske transakcije sa divergentnim rezultatom u slučaju promene deviznog kursa (vidi navedena objašnjenja kamatnih i valutnih svopova. i „strukturna“ devizna pozicija koja je dugoročnijeg karaktera i rezultat je delovanja menadžmenta banke. a druga se sastoji u namernom formiranju kontrolisanog nivoa devizne izloženosti sa namerom da se ostvari špekulativna dobit iz očekivane promene deviznih kurseva. koja označava deviznu poziciju nastalu na osnovu tekućeg deviznog priliva i odliva. koristeći i valutne svopove. Pri tome postoji „diling“ (dealing) pozicija. kao i banke koje posluju na razvijenim deviznim tržištima. obično koriste hedžing kao deo strategije zaštite od deviznog rizika. derivati). usaglašavanje pozicija devizne aktive i pasive itd. uzimajući u obzir kako bilansne. aktivne na međunarodnim deviznim tržištima. Ove banke. što zahteva i odgovarajuću informatičku podršku. svopovi i opcije). fjučers ugovori. Za ublažavanje posljedica rizika deviznog kursa mogu se koristiti klasični oblici zaštite ili oni inovativnog karaktera. po finansijskim instrumentima (glavnica i kamata.Velike internacionalne banke koje posluju na globalnom planu. Inače. opcija i kamatnih 28 . operativno upravljanje valutnim rizikom na nivou banke može se sprovoditi na nekoliko načina. Klasični oblici zaštite su promptne ili spot transakcije i terminske ili forvard transakcije kupovine i prodaje određenog iznosa strane valute. U praksi banka bira između dve osnovne strategije. Jedna je korišćenje hedžing transakcija kojima se pokriva valutni rizik. Tehnološke inovacije su one koje omogućavaju brz transfer sredstava i automatizovano zaduživanje i odobravanje računa (čime se ublažava ili u potpunosti eliminiše vremenska komponenta u međusobnim plaćanjima) i finansijske inovacije u cilju zaštite od izloženosti riziku deviznog kursa kao što su „pokrivanje“ (kreiranje toka date valute u suprotnom smeru od toka koji proizvodi izloženost riziku deviznog kursa u datom periodu. tako i vanbilasne stavke. te stoga moraju veliku pažnju da poklone upravljanju deviznim rizikom. imaju velike otvorene pozicije koje se praktično mijenjaju iz minuta u minut. Jedan je da se odredi visina valutnog rizika koji banka prihvata u skladu sa svojom poslovnom politikom.

odnosno kamatna stopa koja se traži od prvoklasnih dužnika uvećana za određeni 29 . tako da se od dužnika sa većim kreditnim rizikom traži i viša kamatna stopa. uslovna glavnica ). ali se kamatne stope koje se ugovaraju računaju prema pretpostavljenoj glavnici istog iznosa (tzv.Kamatni svop je aranžman između dva učesnika kojim se oni obavezuju da u toku trajanja ugovora plaćaju jedan drugome određeni iznos. Kamatni svopovi u različitim valutama Kamatni svop ( engl. Interest rate swap ) . U kamatnom svopu nema zamene glavnice. kako bi se obezbedila jednakost obaveza ugovornih strana. koji odgovara dogovorenim kamatnim stopama.forvarda). Različito vrednovanje dužnika ogleda se u visini kamatne stope koja se od njih traži.

posebno na dolar Forvard ugovori Svop kamatnih stopa Fjučersi Svaki dan u 11 sati prije podne po londonskom vremenu objavljuju se LIBOR stope.kamatna stopa po kojoj se odobravaju kredite prvoklasnim dužnicima. LIBOR je značajan za sledeće valute: • • • • • • Dolar Funta sterlinga Švajcarski franak Japanski jen Kanadski dolar Danska kruna 30 . Libor se koristi kao referentna stopa za finansijske instrumente kao što su: • • • • Kamate na valute. Tokom dana stvarna kamatna stopa će varirati.Pretpostavimo da na finansijskom tržištu postoje dva učesnika.5% * LIBOR (London InterBank Offer Rate) . koje predstavljaju filtrirani prosek međubankarskih stopa. koji imaju različit kreditni rizik i mogućnost da se zadužuju po fiksnoj ili promenljivoj kamatnoj stopi Učesnik Fiksna kamatna stopa Promenljiva kamatna stopa A B 9% 11% LIBOR* LIBOR + 0.

neto troškovi zaduženja za svakog od učesnika iznosiće: Učesnik A: (LIBOR) + 9% .Za evro postoje Euribor stope. koje priprema evropska bankarska federacija. učesnik A prihvata da plaća učesniku B iznos obračunat po kamatnoj stopi LIBOR. jer u stvari pribavlja sredstva po promjenjljivoj kamatnoj stopi od LIBOR-1% umesto po stopi LIBOR.(LIBOR) = 10. On ima niži kreditni rizik i stoga će uvijek imati niže troškove zaduživanja u odnosu na drugog učesnika. pretpostavljeni učesnici mogu smanjiti svoje troškove zaduženja ako zaključe kamatni svop. recimo.5%. tako raste i opšti nivo kamatnih stopa u eurozoni.] Učesnik A može se na tržištu zadužiti po fiksnoj kamatnoj stopi od 9% ili po promenljivoj kamatnoj stopi LIBOR (koja se dnevno utvrđuje).5% umesto da se zadužuje po fiksnoj kamatnoj stopi od 11%. Euribor stope su kratkoročne trenutne kamatne stope. a učesnik B prihvata da plaća učesniku A iznos obračunat po fiksnoj kamatnoj stopi od 10% (oba na uslovnu glavnicu od. Predstavlja filtrirani prosjek međubankarskih kamatnih stopa. a učesnik B pribavlja sredstva po fiksnoj kamatnoj stopi od 10. 31 . Učesnik B može se zadužiti po fiksnoj kamatnoj stopi od 11% ili po promjenjljivoj kamatnoj stopi od LIBOR + 0. Klijentima posuđuju novac po mnogo većoj stopi.5% Posle zaključenog svop-ugovora. Ako je Euribor na godišnjem nivou na primjer 4% to znači da banke jedna drugoj posuđuju novac po toj stopi. Kao rezultat obavljenog svopa. milion novčanih jedinica). učesnik A poboljšava uslove svog zaduženja. Za evro ne postoji LIBOR [Koristi se kao referentna stopa za finansijske instrumente kao što su • • • • kamata na evro forvard ugovori svop kamatnih stopa fjučersi Euribor određuje Evropska bankarska federacija oko 11:00 prijepodne po centralnoevropskom vremenu.5% Ukoliko se učesnik A zadužio po fiksnoj kamatnoj stopi od 9%. Kako raste Euribor. Obračunavaju se po principu godine od 360 dana. a učesnik B po promjenljivoj kamatnoj stopi od LIBOR+0.5%) + 10% .1%) Učesnik B: (LIBOR+0.10% = (LIBOR . Po osnovu ugovora o svopu.

f) hartije od vrijednosti akcijskog kapitala. Najpoznatiji model gubitka izazvanog rizicima. 2. Minimalana stopa kapitala iznosi za banke 4% od njihovog osnovnog kapitala i 8% od ukupno g kapitala u odnosu na rizičnu aktivu. procjene vremenskog perioda u kojem bi aktiva bila smanjena. Banke danas koriste sopstvene modele pri ocjeni izloženosti rizicima. 2. Sekundarni kapital. Primarni kapital (osnovni kapital) sadrži: a) obične akcije. d) srednjoročne prioritetne ak cije. koeficijent odnosa primarnog kapitala i rizične aktive treba da je najmanje 4%. b) instrumente kapitala za obligaciona pravna potraživanja. b) nepodjeljenu dobit. iznos sekundarnog kapitala treba da je ograničen na 10% od primarnog kapitala. BAZELSKI PRINCIPI ADKVATNOSTI KAPITALA BANKE Bazelski principi polaze od činjenice da sve banke trebaju da imaju minimum propisanog (obaveznog) kapitala. Osnovni elementi rizika vrijednosti (VAR) polaze od:1 1. koeficijent odnosa ukupnog kapitala (zbir primarnog i sekundarnog kapitala i ukupne aktive ponderisane rizikom) treba da je najmanje 8% 3. ako bi došlo do pogoršanja uslova na tržištu. godine došlo je do promjena utvrđivanja kapitala.3. po osnovu tržišnog rizika. e) druge oblike nematerijalne aktive. d) prepoznatljivu odabranu nematerijalnu aktivu. treba da ispuni sledeće uslove: 1. c) prioritetne akcije bez roka dospjeća. cijena akcija. c)obavezna konvertibilna potraživanja. (dodatni kapital) sadrži: a) alokaciju (rezervu) za kreditne gubitke (i na poslovima lizinga). g)druge instrumente dugoročnog kapitala. e) kumulativne prioritetne akcije bez roka dospjeća sa neisplaćenim dividendama. Ove stope se posmatraju kao minimalni standardi i primjenjuju se na banke po konsolidovanim osnovama. Izmjenama Bazelskog sporazuma iz 1996. Adekvatnost kapitala banke se može izračunati preko sledećeg koeficijenta: Ukupni zakonski kapital Koeficijent adekvatnosti kapitala po Bazelskom (primarni+sekundarni) sporazumu o međunarodnim standardima =---------------------------------------bankarskog kapitala (CAR) Ukupna rizikom ponderisana aktiva x100 Da bi banka mogla da ostvari adekvatnost kapitala. vrijednost stranih valuta ili robnih cijena. Obzirom da je kapital važan segment u okviru bankarskog potencijala. procjene maksimalnog iznosa gubitaka u vrijednosti aktive banke koja bi mogla da se pojavi na specifičnom nivou rizika (kao što je 1%). 32 . Bazelom I su predviđeni izvori primarnog i sekundarnog kapitala. Model rizika vrijednosti predstavlja mogućnost mjerenja cijena i tržišnog rizika portfolia aktive čija vrijednost može da se smanji zbog negativnog kretanja kamatnih stopa. jeste model rizika vrijednosti (VAR).

u skladu sa sveobuhvatnim kategorijama relevantne rizičnosti. radi izbjegavanja dvostrukog obračuna. kao faktor konverzije kod utvrđivanja rizične aktive bilansnih i vanbilansnih stavki banke (vidjeti šemu br. godine. godine dogovor oko metoda osiguranja adekvatnosti bankarskog kapitala. Poslije izmjena Bazelskog sporazuma iz 1988. nivoa pouzdanosti koji menadžment pridaje procjeni vjerovatnoće gubitaka u bilo kojem vremenskom periodu (95% ili 99% kao nivoa pouzdanosti koji se najčešće pretpostavlja). Bazelski komitet je u vezi primjene modela rizika vrijednost (VAR) predložio da se veličina zahtjevanog kapitala (koja je utvrđena na osnovu tih modela) pomnoži faktorom 3. Okvir pondera obuhvata 5 različitih pondera: 0%. koje mogu predstavljati značajnu izloženost banke riziku. 100%. 20%. 10%. Ako o kapitalu2 su utvrđeni ponderi rizika (vidjeti šemu br.1) 33 . sve pozicije kod utvrđivanja neophodnog kapitala u banci (po osnovu tržišnog rizika) su isključeni iz obračuna rizične aktive. vanbilansne aktivnosti.1). Zemlje članice Bazelskog komiteta sačinile su 1988.Ponderi su podjeljeni na bilansne i vanbilansne.3. 50%. 2. rizičnog nivoa kreditnog rizika koji proizilazi iz bilansa banke. Metode polaze od sledećih aktivnosti: 1.

Beograd. 2005. 1988 god.-BIS. Bazel. Basel Accord with Amendments. 501 1 Međunarodno usaglašena mjerenja kapitala i standardi kapitala. 2 34 . potraživanja od centralnih banaka zemalja OECED-a Peter Rose i Silva C. Data status. Hudguns: Bankarski menadžment i finansijske usluge.Šema 1: BILANSNE STAVKE I KATEGORIJE RIZIKA Kategorija rizika Bilansne stavke Ponder Opis Bez rizika 0% Gotovina.. dio I priloga. str.

35 .

Nizak rizik 20% Umjeren rizik 50% Standardni rizik 100% Šema 2: VANBILANSNE STAVKE I KATEGORIJE RIZIKA Kategorija rizika Vanbilansne stavke (faktor konverzije) Ponder Opis Stend baj (Standby pogodnosti (sredstva) za period kraći od godinu Bez rizika 0% dana. isključujući centralne banke (tj. Nacionalizovane komunalne službe) Potraživanja od drugih banaka iz OECED-a. Hipotekarni zajmovi (krediti) i potraživanja od druge strane u poslu po osnovu derivata kojima se normalno pripisuje ponder rizičnosti od 100% (što je predmet diskrecije nacionalnih regulatornih tijela) Sva ostala aktiva i svi krediti dati privatnom nebankarskom sektoru. koje mogu biti uskraćene u bilo koje vrijeme prije njihovog korištenja.Nizak rizik 10% Potraživanje iz javnog sektora. Standby pogodnosti Nizak rizik 20% (sredstva) sa orginalnim rokom dospjeća dužim od godinu dana. Činidbene garancije i druge Umjeren uslovne 50% rizik obaveze vezane za specifične transakcije. Potraživanja od banka iz zemalja članica OECED-a sa rokom dospjeća dužim od godine dana i stalna sredstva. multilateralnih banak. Kreditna linija podrške sa kojima se dužnicima na tržištu euro-valuta omogućuje da izdaju euro-obaveznice sa dospjećem kraćim od godinu dana (note issance facility) 36 . učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (securities firms) za koje važe slična pravila (u pogledu adekvatnosti kapitala) kao i za banke. Uslovne obaveze na kratak rok (dokumentarni akreditiv). Potraživanja od banaka iz zemalja koje nisu članice OECED-a sa preostalim rokom dospjeća kraćim od godinu dana.

37 .

4. godine pitanje u vezi međunarodnog usklađivanja revizije i nadzorne regulative. Stopa minimalne adekvatnosti kapitala u banci treba da stvori uslove reduciranja rizika i gubitka izazvanog po osnovu rizika. kako za deponente tako i za ostale klijente banke. c) sa umjerenim rizikom i d) sa standardnim rizikom. u cilju opšte sigurnosti bankarskog poslovanje. Osnove Bazelskog sporazuma II se odnose na: 38 . Pri tome nije zanemaren opšti zahtjev banke da od ukupnog kapitala drži minimum 8% svoje rizične aktive. b) sa niskim rizikom.Standardni rizik 100% Generalne garancije i standby pogodnosti na strani trgovanja (sporazumi o rekupovini i drugim terminskim kupovinama) Primjeri prezentirani u šemama br. posebno u pogledu tržišnog rizika i definisanja prihvatljivog kapitala. BAZELSKI STANDARDI KAPITALA BANKE (Bazel II) Bazelski odbor za superviziju banaka (grupa 10 zemalja) je pokrenuo 1999. godine objavio dodatne prijedloge ( koji su poboljšali izvorni prijedlog). 50%. 100% rizika. Da bi se utvrdila vrijednost pojedinih bilansnih i vanbilansnih stavki neophodno je njihovu minimalnu vrijednost pomnožiti sa određenim ponderom (procentom rizičnosti). 20%. Takođe se podržava osnovna struktura amandmana o tržišnom riziku iz 1996. dok će studija izračunavanja biti u primjeni krajem 2007. godine. Bazelski odbor je 2001. uz naglašavanje da regulativa o adekvatnosti kapitala neće biti zančajan izbor konkurentske nejednakosti između banaka. da je moguće i kod bilansnih stavki i kod vanbilansnih stavki sve rizike svrstati u kategorije koje su: a) bez rizika. godine. a posebno prijedlog. godine. godine. uz snažnu podršku ključnih elemenata o adekvatnosti kapitala koji su definisani 1998. koje su u funkciji upravljanja sa adekvatnošću kapitala kod međunarodno aktivnih banaka. u vezi dodatne procjene učinka banke. i 2003. Cilj odbora za revidiranje sporazuma odnosi se na razvoj okvira međunarodnog sporazuma koji treba da ojača sigurnost i stabilnost međunaraodnog bankarskog sistema. Tako je definisan konačan okvir međunarodnog sporazuma o mjerenju kapitala i standardima kapitala (Bazel II)3. Svaka od navedenih kategorija nosi određene pondere koji se evidentiraju sa 10%. Ovim putem je Bazelski odbor došao do kapitalnih zahtjeva osjetljivih na rizik. 2 pokazuju.1 i br. Isti će biti dostupan za implementaciju krajem 2006.

4. prepoznavanje različite izloženosti riziku. 2. 3. pri procjeni nivoa potrebnog kapitala za pokrivanje kreditnog. kod različitih banaka. prevod Potecon. proširenje vrsta rizika.Međunarodni sporazum o mjerenju kapitala i standardima kapitala . uz primjenu raznih metoda za procjenu njihove jedinstvene izloženosti riziku. Zagreb 2004. zahtjev da sve banke razviju interne modele za upravljanje rizicima i testove za stres pri procjenjivanju sopstvenog stepena izloženosti riziku (VAR). veću osjetljivost za arbitražne poslove i inovacije na finansijskom tržištu.revidirani okvir.1. godine 39 . 3 Bazelski odbor za nadzor banaka . tržišnog i poslovnog rizika.

Kapital drugog reda (kapital po osnovu rezervisanja i revalorizacije) ograničen je na 100% kapitala prvog reda (osnivački kapital i kapital po osnovu tekuće dobiti). kao i pojačano informisanje janosti o stvarnom finansijskom stanju banke. S druge strane nadzorni i kontrolni organi imaju obavezu da prate i izvještavaju o promjeni procedura pri procjeni rizika banke i adekvatnosti kapitala banke.5. Na ovaj način se obezbjeđuje realnost banke kod primjene propisa. 2. Ukupan pokazatelj kapitala ne smije biti niži od 8%. 6. uz minimalne kapitalne zahtjeve svake banke bazirane na pristupu internih procjena . Odbijanje razlike se sprovodi na osnovu 50% kapitala prvog reda i 50% kapitala drugog reda. Bazelski sporazum II omogućava da svaka banka sama procjeni svoje minimalne potrebe za kapitalom na osnovu njene izloženosti rizicima. operativnog i tržišnog rizika. U uslovima kada je ukupan iznos očekivanih gubitaka veći od ukupno prihvatljivih rezervacija. uz primjenu većeg tržišnog rizika kod banaka koje 4 po procjeni preuzimaju velike rizike. Sporazumom je usvojen načelni pristup po kojem se revidirani okvir zasniva na: 1. tada banka treba da odbije razliku. Bazelski sporazum II predviđa unapređenje prakse. Ovaj sporazum pruža niz opcija za utvrđivanje kapita lnih zahtjeva koji se odnose na kreditni. 3. korištenjem definicije garantovanog kapitala i rizika ponderisane aktive. promovisanje učešća javnosti. tržišnoj disciplini. 40 . kao i procjene kreditnog. Ključni cilj Bazelskog sporazuma II jeste unapređenje upravljanja rizicima. upravljanje rizicima unutar bankarskog sistema sl. Izračunavanje ukupnih minimalnih kapitalnih zahtjeva po navedenim rizicima izvodi se na osnovu kapitalnih parametara. nadzornom (supervizorskom) ispitivanju. operativni i tržišni rizik.IAA (internal assessment approach). minimalnom kapitalnom zahtjevu. U prvom stubu Bazela II predviđeni su minimalni kapitalni zahtjevi. zahtjev da svaka banka utvrdi sopstvene potrebe za kapitalom koje su bazirane na proračunatoj izloženosti riziku. kako bi bankama i supervizorima bilo omogućeno da odaberu najprihvatljivije dijelove infrastrukture na finansijskom tržištu. Revidirani okvir prezentiran je u šemi 3 koja se odnosi na strukturu Bazela II. Ovakav pristup podrazumjeva evoluciju sistema izvještavanja. uz mogućnost revizije proračuna od nadzornih organa.

godina. 504. Data status. Hudguns: Bankarski menadžment i finansijske usluge. str. Beograd. 2005. 4 41 .Peter Rose i Silvia C.

tada banka može priznati razliku u kapitalu drugog reda do maksimuma od 0.(PRVI STUB) *Minimalni kapitalni zahtjev 1. Banke koje vrše interno rangiranje. c)internu raspodjelu kapitala. banke treba da izvrš e kategorizaciju izloženosti svoje aktive rizicima: preduzeća. *operativ ni rizik (neadekvatno upravljanje internom rangiranju) 1.1. pored primjene statističkih modela. b) upravljanje rizicima. Sve ovo omogućava bankama da standardizovanim pristupom upravljaju postupkom dodjeljivanja rangova i ponovnim rangiranjem. Individualno rješavanje rizika (držanje iznosa kapitala u rezervama banke). 4. tržišna disciplina (adekvatno izvještavanje u banci na osnovu sigurnih i pouzdanih finansijskih informacija u banci) 1. druge banke. klijenata banke.3: Struktura Bazelskog principa II STRUKTURA BAZELA II RASPON PRIMJENE 1.6% rizikom ponderisane aktive. spoljnih kreditnih procjena. analizu procesa rangiranja rizika. Izrada sistema internog rangiranja predstavlja prvi korak ka ublažavanju kreditnog rizika saglasno Bazelu II.5.Šem a br.2. Prema IRB pristupu. promjene u procesu rangiranja klijenata. Bazelski sporazum II (prvi stub) kod kreditnog 42 . države. predviđanje budućih kreditnih rizika i sl. *Kreditni rizik (pristup baziran na 1. treba da primjene razne informatičke i analitičke aplikacije i stručne procjene njihovog ranga. d)funkciju korporativnog upravljanja. *Kreditni rizik menadžment a sa bankom portfoliom i poremećaji na tržištu) kapitala 2. Standardizovani pristup kreditnog rizika se primjenjuje (I stub) kod: 1.Proces supervizijskog ispitivanja adekvatnosti kapitala (u odnosu na profil rizika i održavanje nivoa 3. *Kreditni rizik (standardizovani pristup) 1. 2. pojedinačnih potraživanja.2. 3.(DRUGI STUB) 2. vlasničkih hartija od vrijednosti. *Tržišni rizik (knjige trgovanja 2. ocjene pri ublažavnaju kreditnog rizika.4. Interno rangiranje (IRB) je vezano za: a) odobravanje kredita. One prate: kretanje kreditnog rizika. maloprodaje.3. (okvir sekjuritizacije) U uslovima kada je ukupni iznos očekivanih gubitaka manji od ukupno prihvatljivih rezervacija. Nezavisne službe u banci su dužne da vrše kontrolu kreditnog rizika.1.1. ocjene pri implementaciji.TREĆI STUB 3. Svako izvršeno interno rangiranje je potrebno pratiti i proširivati informacionim aplikacijama u cilju njihovog periodičnog rangiranja.

koji je posljedica neadekvatnog upravljanja menadžmenta banke sa unutrašnjim procesima u banci i sistemskim događajima. Pored aktivnosti menadžmenta banke. prinudnim poravnanjima i sl.rizika reguliše okvir sekjuritizacije kredita (kod kojih kredita treba sprovesti postupak sekjuritizacije). Bazelski sporazum II (prvi stub) definiše operativni rizik kao rizik gubitka. c) praćenjem projektovanih pokazatelja. Operativni rizik se može izračunati: a) analizom osnovnih pokazatelja. 43 . penalima. b) analizom standardizacije. ova definicija uključuje i pravne rizike izazvane raznim kaznama. odštetama.

Radi upravljanja rizikom banke. Za procjenu adekvatnosti kapitala u banci značajan je odnos između iznosa kapitala koji banka drži za svoje rizike i učinak njenog upravljanja sa rizicima. rizik zbog neispunjavanja obaveza.). Tržišna disciplina se ostvaruje primjenom adekvatnog izvještavanja u banci na osnovu sigurnih i pouzdanih finansijskih informacija u cilju minimiziranja rizika u banci. c) supervizijska transparentnost i odgovornost. riziku 44 . operativnim rizikom (bolja komunikacija sa inostranstvom. tržišnom riziku. Supervizijska analiza se sprovodi nad kreditnim rizikom (rizik na stres. 3. Bazelski sporazum II (treći stub) obuhvata tržišnu disciplinu. Kompleksno upravljanje rizikom u banci podrazumjeva sveobuhvatno upravljanje rizikom banke saglasno obimu poslovanja banke. 2. b) smjernice upravljanja rizicima. kako bi se moglo vidjeti kako menadžment i bord direktora banke procjenjuju i upravljaju rizicima u banci. Finansijsko informisanje u banci treba je konzistentno. neophodno je u banci formirati organe koji će se baviti kapitalom banke i rizicima banke (kao što je Komitet za politiku upravljanja kapitalom banke).(drugi od Bazelski sporazum II stub) polazi supervizorskog ispitivanja adekvatnosti kapitala u odnosu na profil rizika i strategiju održavanja nivoa kapitala banke. solventnost i kapital banke). operativnom riziku. rizik koncentracije kredita). finansijskom stanju (likvidnost. finansijskim rezultatima banke. ne bi smio biti zamjena za neadekvatnu kontrolu rizika u banci. sekjuritizacija kredita i sl. strategiji upravljanja rizikom banke. Prema Bazelskim standardima banke mogu prihvatati sledeće oblike izvještavanja o: 1. Povećani kapital u rezervama (zbog povećanog rizika). Rizici u drugom stubu polaze od individualnog rješavanja rizika i iznosa kapitala koji banka drži za te rizike. izloženosti banke kreditnom riziku. 4. U ovom dijelu Bazelskog sporazuma se analiziraju: a) načela supervizijskog izvještaja. rizikom kamatnih stopa.

d) poboljšanju konkurentske pozicije banke na finansijskom tržištu. riziku kamatnih stopa. e) bolje kontrole procesa rada u banci. Sistem kvaliteta u bankama nije statična već promjenljiva veličina koja se permanentno usavšava i unapređuje saglasno rastućim zahtjevima klijenata banke. Koncept upravljanja TQM polazi od upravlj anja totalnim kvalitetom banke. za uključivanje svih zaposlenih u procesu unapređenja poslovanja banke. b) snižavanje troškova poslovanja banke.). b) anticipiranja njihovih budućih potreba. Koncept TQM se često tumači kao posebna filozofija menadžmenta banke (način mišljenja i djelovanja koja usklađuje interese različitih učesnika u poslova nju banke). papirologija i sl. kupaca. c) smanjenje troškova u banci (reklamacija. d) poboljšanja procesa odlučivanja u banci. d) uvećanje broja klijenata banke.likvidnosti. Prednosti primjene standarda ISO 9001 u bankama mogu biti internog i eksternog karaktera. b) unapređenje kvaliteta bankarskih usluga. dobavljača i države. riziku vlasničkih hartija od vrijednosti. c) unificiranja procesa pružanja bankarskih usluga. Početkom 80ih godina XX vjeka američka vlada donosi nacionalni program unapređenja američke privrede na TQM principima. zakonskom riziku. c) minimiziranje tehničkih rizika (rizika u poslovanju banke). partnera. Razlozi uvođenja sistema upravljanja kvalitetom banke zasnivaju se na činjenicima: a) brzog i efikasnog zadovoljenja potreba korisnika bankarskih usluga. Koncept TQM se razvio iz modela TQC (Total Quality Control) i CWOC (Company Wide Quality Control) koji je primjenjivan u Japanskoj privredi poslije drugog svjetskog rata. 45 . e) kontinuelno poboljšanje pozicije banke na finansijskom tržištu. Osnovni koncept ovih principa okrenut je ka proizvodnim organizacijama u cilju zadovoljenja interesa zaposlenih. f) permanentne edukacije zaposlenih u banci. riziku od kriminala i sl. vlasnika. valutnom riziku. Interne prednosti se odnose na: a) povećanje produktivnosti u banci. f) profitabilno poslovanje banke i sl. Eksterne prednosti primjene standarda se odnose na: a) stabilan rast i razvoju banke.

46 .

Usmjerenost banke na poslovne 4. Usluge klijenata su manje od 100% usluge) (nepotpuna usluga) 4. d) povećanja zadovoljstva klijenata banke. Zanemareni su poslovni procesi procese banke 5. 4: Odnos tradicionalne i savremeno organizovane banke u upravljanju kvalitetom bankarskih usluga Koncept savremene banke Koncept tradicionalne (TQM koncept) banke 1. b) povećanja profitabilnosti poslovanja. Nesistemski pristup kvalitetu bankarskih usluga (integralni bankarskih usluga (u okviru bake) pristup) 11. Prisutno je kontinuirano smanjenje 9. Naglasak na organizaciji banke 2. Polazi se od stava da se radi bez greške u 5. Prvo se pribavljaju činjenice 6. Usluge klijenata su 100% (potpune 3. da su prednosti na strani TQM koncepta kod upravljanja kvalitetom banke. Najpoznatiji oblici nagrađivanja primjenjivani su u SAD kao nacionalna 47 . Prihvataju se greške i propusti u poslovanju banke poslovanju banke 6. bančinih odjeljenja i službi 12. 2. u većem broju zemalja svijeta unapređuje se kvaliteta preko različitih oblika drugih nagrađivanja.Prisutan je korektivni pristup u radu problema u poslovanju banke) (menadžment reaguje na promjene kada 8.Prisutni su visoki troškovi i nizak nivo trošova i visok kvalitet bankarskih usluga kvaliteta bankarskih usluga 10. Poslovne odluke se te se potom donose bez prikupljenjih donose poslovne odluke činjenica 7. Definiše se kvalitet usluga svakog Zanemaruju se interesi klijenata pri klijenta definisanju kvaliteta 3. Naglasak na interesima banke 1.Analiza primjene TQM koncepta i koncepta tradicionalane banke ukazuje na određene specifičnosti koje imaju sledeću sadržinu. c) povećanja kvaliteta bankarskih proizvoda i usluga. Paralelno se primjenom standarda ISO 9000. Prioritet je dugoročna nastanu) profitabilnost (kontinuirano 8. Prisustvo hijerarhijskog upravljanja kvalitetom banke. f) povećanje ugleda i vrijednosti banke i sl. Nedovoljna povezanost odjeljenja i 11. Prednosti su izražene preko: a) smanjenja troškova poslovanja. kvalitetom banke (odozgo na dole) Analize prezentiranih navoda pokazuju. Prisutan je sistemski pristup kvalitetu 10. e) povećanja konkurentske sposobnosti banke. Prisutan je preventivni pristup u radu (eliminišu se uzroci koji dovode do 7. Prioritetna je profitabilnost na kratak poboljšavanje) rok 9. Horizontalna povezanost funkcija u službi u banci (slaba međusobna banci. Prisutna je uključenost svih saradnja) zaposlenih u procesu upravljanja 12. Šema br.

informacije i analize performansi banke (80 poena).nagrada za kvalitet Melcom Baldrige (MBNQA) u Evropi kao evropske fondacije za menadžment kvaliteta (EFQM). Nagrada MBNQA polazi od kriterijuma kvaliteta koji se boduju različitim poenima : 1. 48 . vođenje banke (90 poena). u Japanu kao Demingova nagrada. strategijsko planiranje kvaliteta usluga (60 poena). 2. 3. a Australiji kao Juranova nagrada i sl.

izgubljenu dobit. Ovom nagradom se željelo pokazati. Kriterijum „rezultati ključnih performansi“ odnosi se na finansijski rezultat banke (ostvareni profit. Kriterijum „rezultati u odnosu na društvo“ odnosi se na činjenice. b) uključivanje banke u realizaciju monetarne politike. indeks tržišne vrijednosti akcija. Demingova nagrada se dodjeluljuje i uspješnim pojedincima koji značajno doprinose proučavanju TQM i primjeni . tehnološi i materijalni. procesi (14%). Kriterijum „zaposleni“ objašnjava odnos banke prema zaposlenih u banci (pojedinac-banka). 4. Da bi baka mogla dobiti nagradu u vezi unapređenja kvaliteta neophodno je da pokazuje performanse izvrsnosti u oblasti kvaliteta. 8. Galvinu koji je radio u kompaniji Motorola. Prvu ovakvu nagradu je dobila banka Los Alamos National Bank u SAD. partnerstvo i resursi (9%). šta banka treba da preuzima da bi se zadovoljile potrebe i očekivanje lokalne zajednice. Juranova nagrada (Juranova medalja) je prvi put dodjeljena 2001. d) bankarske inovacije i sl. zaposlenost (8%). b) lojalnost banci. 6. Kriterijum „partnerstvo i resursi“ polazi od efikasne upotrebe resursa u banci (interni i eksterni). godine u Madridu firmi „Rank Xerox“ iz Engleske. c) integraciju društvenih interesa u razvoju bankarskog sistema i sl. koji su to pojedinci u kompanijama i bankama koji su se dokazali kao lideri primjeni ključnih principa upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga. Kriterijum „procesi“ se odnose na primjenu procedura u poslovanju sa klijentima banke i sa nastupom banke na finansijskom tržipštu. rezultati zaposlenih (9%). Resursi mogu biti: informacioni. 7. orijentacija banke ka klijentu i zadovoljenju njegovih potreba (300 poena). razvoj i upravljanje ljudskim resursima u banci (150 poena). Analize EFQM modela pokazuju da je model fleksibilan i da se može koristiti bez obzira na privredne grane. godine kompanijama ili dijelovima kompanija koje su uspješno promovisali i razvijale kontrolu kvaliteta u Japanu (JUSE). indeks inovacija i sl). politika i strategija banke (8%). 6. planova i procedura). koeficijent obrta. 7. Evropski model polazi od vrijednovanja 9 kriterijuma kao što su: 1. liderstvo (10%).4. 5. rezultati u odnosu na klijente (20%). Kriterijum „politika i strategija“ polazi od napora banke pri izradi njene strategije (politike. 3. nacionalen i međunarodne zajednice. Demingova nagrada je prvi put dodjeljena 1951. d) zadovoljenje potrebe klijenata banke. 9. zemlje iz kojih dolazi. Kriterijum „rezultati zaposlenih“ odnosi se na model obrazovanja zaposlenih u banci (permanentno podizanje znanja u svakodnevnom obavljanju bankarskih transakcija. 5. Evropski model izvrsnosti (EFQM) zvanično je promovisan 90-ih godina XX vjeka. Kriterijum „rezultati u odnosu na klijente banke“ odnosi se na veze između banke i njenih eksternih klijenata. godine Robertu W. upravljanje procesom kvaliteta u banci (140 poena). rezultati kvaliteta proizvoda i usluga (180 poena). Kriterijum „liderstvo“ polazi od svih nivoa menadžmenta u banci i njihovog uticaja na kvalitet (vrijednosti) u banci. Pri tome se prate performanse koje se odnose na: a) uključivanje banke u aktivnosti društvene zajednice. Prva evropska nagrada za kvalitetu je 1992. rezultati ključnih performansi (15%). veličinu banke i sl. rezultati u odnosu na društvo (6%). Pri tome se prate performanse koje se odnose na: a) imidž banke. 2.

kao što su: Bank of America. Marginalni klijenti utiču na neznatnu profitabilnost banke. Primjena „pareto metoda“ (uključivanje manjine klijenata banke) je uticalo na kvalitetniju analizu profitabilnosti banke. Ukoliko su u pitanju „male“ banke. ovaj model pokazuje koliki procijenat klijenata učestvuje u stvaranju biznis banke. Analize studija vodećih banaka u svijetu ukazuju. b) kako treba obavljati transakcije. Super klijenti bake su 5% ili 15% klijenata bake koji stvaraju najviši profit u banci. 3.koncepta TQM. Six Sigma. Primjera radi primjenom ovog koncepta banka je povećala tražnju usluga od klijenata za 25% i ostvarila uštedu od oko 2 milijarde dolara. godine Philip Crosby. Koncept kvaliteta Six Sigma dosta je prisutan u praksi finansijskih organizacija. c) kako poboljšati postojeće stanje (analizom defekata i mjerama za njihovo prevazilaženje). Ovaj koncept upravljanja kvalitetom postao je sastavni dio poslovanja velikih svjetskih banaka. bez obzira na kojoj se lokaicji u svijetu pružaju njene usluge. s tim da niti jedna banka nije dobila ovu nagradu. jer se kaže da na milion proizvoda i usluga može biti 3 do 4 greške (defekta). pored poslovanja bez greške i metodologiju skraćenja vremena ciklusa (CTR). Skraćenje vremena ciklusa (CTR) je moguće primjenom „karte procesa“ gdje se tačno vremenski projektuje: a) kako se trenutno obavljaju transakcije. City Bank i sl. d) kako osposobiti menadžment timove za pojedine bankarske aktivnosti i sl. City Bank kao dio City group implementirala je u postupak upravljanja kvalitetom. njihovom kvalitetu i uticaju na 50 . Six Sigma predstavlja virtualno savršenstvo. Banka njima treba da posveti više pažnje. neprofitabilne klijente banke. tada 15% klijenata učestvuje u stvaranju 85% profita banke. Radi efikasne primjene „pareto metode“ neophodno je da menadžment banke vodi računa o fluktraciji klijenata. Značajan segment u radu banke jeste zadržavanje njenih klijenata. super klijent bake. predstavlja novi koncept poslovanja koji se zasniva na filozofiji „zero defect“. Neprofitabilni klijenti banke stvaraju gubitke u bankama . Banka treba da najveći dio svog vremena i najveći dio svojih resursa posveti i usmjeri ka ovim klijentima. 2. Radi njihovog uključivanje u ostvarivanje veće profitabilnosti banke. posebno ako su super klijenti banke. Naime. Ukoliko su u pitanju „veće“ banke. Ovakav oblik mjerenja kvaliteta najavio je 1961. jer je izuzetno disciplinovan proces koji stvara uslove da se bankarski proizvodi i usluge distribuiraju skoro bez greške ka njihovim klijentima. Radi primjene „pareto metode“ neophodno je sve klijente banke svrstati u sledeće kategorije: 1. te je iz tih razloga neophodno izvršiti zamjenu ovih klijenata sa novim profitabilnijim klijentima banke. Demingova nagrada je za sada dodjeljivana japanskoj industriji. marginalne klijente banke. da 5 do 10 puta više košta banku da privuče novog klijenta nego da zadrži postojećeg klijenta. jer izjednačavaju gubitke sa dobitcima u banci. tada 10% klijenata učestvuje u stvaranju 90% profita banke. što znači skoro raditi bez greške.

profitabilnost banke. .

Princip 22. Razmjene regulative i zahtjevi banaka . Izdavanje licence bankama i njihova struktura . II. • Osnovni Bazelski principi (Bazel I) se odnose na: I. 52 .6. V.Principi 16-20.Princip 1. Zahtjevi za informacijama banaka .Principi 2-5.Princip 21.Principi 6-15. • Vođeni potrebom da se poboljša sigurnost finansijskog sistema. III. Metode neprekidne supervizije banaka . ZAKLJUČAK Iz može rizik trajnu da u roku svega navedenog se zaključiti: • Kreditni pokazuje ili trenutnu nelikvidnost dužnika i njegovu nesposobnost dogovorenom izmiri obaveze..Princip 23-25. VI. Međudržavno bankarstvo . Formalan ovlaštenja supervizora banaka . Preduslove efikasne supervizije banaka . VII. IV.

c) praćenjem projektovanih pokazatelja. penalima. Pored aktivnosti menadžmenta banke. Operativni rizik se može izračunati: a) analizom osnovnih pokazatelja. 2. 3. kreditni rizik. 6. 7. rizik kamatne stope. 53 . koji je posljedica neadekvatnog upravljanja menadžmenta banke sa unutrašnjim procesima u banci i sistemskim događajima. treba da ispuni sledeće uslove: 1. koeficijent odnosa ukupnog kapitala (zbir primarnog i sekundarnog kapitala i ukupne aktive ponderisane rizikom) treba da je najmanje 8% 3. operativni rizik. tržišni rizik. d) dužnikova redovnost izmirenja obaveza. rizik zemlje i rizik transfera. • Da bi banka mogla da ostvari adekvatnost kapitala. preglednost i pouzdanost u vođenju poslovnih knjiga. odštetama. prinudnim poravnanjima i sl. c) prihodima po osnovu prodaje akcija. koeficijent odnosa primarnog kapitala i rizične aktive treba da je najmanje 4%. 8. 2.definisani su opšti principi supervizije. zakonski rizik i rizik reputacije. valutni rizik. b) analizom standardizacije. 4. • Analiza kreditne sposobnosti dužnika treba da obuhvati: a) osobine ličnosti menadžera (pozitivne i negativne osobine). • Analiza kapaciteta tražioca kredita treba da se posmatra sa aspekta njegovog: 1) proizvodnog kapaciteta i 2) finansijskog kapaciteta. rizik likvidnosti. odnosno vlasnika preduzeća. d) pozajmljenim sredstvima od drugih faktora. iznos sekundarnog kapitala treba da je ograničen na 10% od primarnog kapitala. b) prihodima po osnovu prodaje aktive. koji su objavljeni kao Bazelski principi i standardi. e) dužnikova ažurnost. Ključni rizici sa kojima se banke suočavaju su: 1. bez narušavanja kontinuelnog poslovanja preduzeća. c) iskustvo dužnikovih kupaca i dobavljača. Finansijski kapacitet dužnika se može povećati: a) rastom dobiti. • Bazelski sporazum II (prvi stub) definiše operativni rizik kao rizik gubitka. b) dužnikovo poslovno iskustvo. ova definicija uključuje i pravne rizike izazvane raznim kaznama. Finansijski kapacitet budućeg dužnika predstavlja njegovu sposobnost da ostvari dobit (profit) dovoljnu za povratak kredita. 5.

c) supervizijska transparentnost i odgovornost.Gubitak 2% 5-15% 16-40% 41-60% 100% • 54 .). • Bazelski sporazum II (treći stub) obuhvata tržišnu disciplinu. rizik zbog neispunjavanja obaveza. U skladu sa tim. b) smjernice upravljanja rizicima. Rizici u drugom stubu polaze od individualnog rješavanja rizika i iznosa kapitala koji banka drži za te rizike. a kategorizacija se vrši na osnovu n ajlošijeg pojedinačnog potraživanja. Tržišna disciplina se ostvaruje primjenom adekvatnog izvještavanja u banci na osnovu sigurnih i pouzdanih finansijskih informacija u cilju minimiziranja rizika u banci. operativnim rizikom (bolja komunikacija sa inostranstvom.• Bazelski sporazum II (drugi stub) polazi od supervizorskog ispitivanja adekvatnosti kapitala u odnosu na profil rizika i strategiju održavanja nivoa kapitala banke. U cilju uspostavljanja i održavanja kvalitetnog portfelja banke te u tom smislu i formiranja adekvatnih potencijalnih rezervi za kreditne gubitke banka je uspostavila vlastitu politiku za kategorizaciju klijenata koja je u skladu sa klasifikacijom ABRS. Supervizijska analiza se sprovodi nad kreditnim rizikom (rizik na stres. procjenjuje se i klasifikuje svaki pojedinačni plasman pri čemu se vodi računa da više plasmana datih jednom klijentu ili grupi povezanih lic a bude klasifikovano u istu kategoriju rizika sa odreženim procentom rezervisanja.Dobra aktiva Kategorija B . • Klasifikacija aktive se vrši tako što se u obzir uzimaju sva nenaplaćena potraživanja od klijenta u toku prethodnih i tekuće godine. rizik koncentracije kredita).Aktiva sa posebnom napomenom Kategorija C .Podstandardna aktiva Kategorija D . klasifikacija se vrši na kompletnu aktivu banke izloženu kreditnom riziku. U ovom dijelu Bazelskog sporazuma se analiziraju: a) načela supervizijskog izvještaja. Povećani kapital u rezervama (zbog povećanog rizika). sekjuritizacija kredita i sl. rizikom kamatnih stopa. ne bi smio biti zamjena za neadekvatnu kontrolu rizika u banci. klasifikacija aktive se vrši označavanjem kategorije potraživanja. a najmanje u procentima rezervisanja kako slijedi: > > > > > Kategorija A .Sumnjiva aktiva Kategorija E .

55 .

2006. dr Ljubomir D. Bankarski portfolio menadžment. Novi Sad 1995. Feljton. Beograd 2001.7. godina. Data status. 2. 9. 5. Subotica 2006. prof. Megatrend univerzitet Beograd. godine. Kovačević.ba. 7. Bankarstvo. dr Predrag Kapor. Bankarski menadžment. Zagreb 2004. 3. Zakon o bankama Republike Srpske. godina. Bazelski odbor za nadzor banaka . 56 . Hudguns: Bankarski menadžment i finansijske usluge. godine.abrs. Peter Rose i Silvia C. Nenad Vunjak. Milutin Ćirović. Uroš N. Ćurčić. doc. Bankarstvo. 4. Bridge Company. Program upravljanja kreditnim rizikom i koncentraciom rizika banke XYZ. 6. 8. godina. 2005. www.Međunarodni sporazum o mjerenju kapitala i standardima kapitala . LITERATURA 1. godina. prevod Potecon.revidirani okvir. Beograd.

57 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->