P. 1
UPRAVNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

|Views: 632|Likes:
Published by mirzabihac

More info:

Published by: mirzabihac on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

UPRAVNO PRAVO

1.LJUDI U UPRAVI:PRETHODNA PITANJA
Preovladavajucu skupinu u upravnim organizacijama cine upravni sluzbenici,tj.ljudi koji obavljaju rad,intelektualni ili fizicki,u tim organizacijama kao svoje trajno I glavno zanimanje. Osim upravnih sluzbenika u upravnim su organizacijama zaposleni: -politicki funkcioneri,tj.ljudi koji sun a formalno utvrdjen nacin predtavnici politickih odlucujucih tijela,odnosno politicki pripadnici relevantnog sloja stanovnistva(biraca), a da im funkcija u konkratnoj upravnoj org.nije profesija,narocito: -clanovi predstavnicki skupstina, -clanovi odlucujucih kolegijalnih organa gradjana u upr. -funkcioneri koje neposredno biraju biraci. -Privremeni saradnici,tj.ljudi koji u upravnim org. rade privremeno bilo zato sto su potrebe org. za poslovima koje oni rade vremenski predvidljivo ogranicene,bilo zbog toga sto poslovi sto ih taki saradnici obavljaju po svojoj prirodi nemaju profesionalni karakter. Upravni se sluzbenici u sirem smislu dijele na: 1 drzavni sluzbenici,su osobe visoke,vise ili srednje strucne spreme u drz.tijelima,koji obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrdjene propisima. 2 namjestenici,su osobe srednje ili nize str spreme koji u drz.tijelima rade na pomocnotehnickim poslovima idr poslovima cije je obavljanje potrebno radi kvalitetnog obavljanja poslova iz djelikruga drz. Tijela.

2SLUZBENICKI SISTEMI
Sluzbenicki system je cjeloviti skup logicki povezanih kategorija u koje se radna mjesta,odnosno upravni sluzbenici razvrstavaju prema unaprijed utvrdjenim kriterijumima,a koje su temelj za njihovo nagradjivanje I okvir za kretanje u sluzbi.Sluzbenicki sistem obuhvata sistem klasifikacije,platni sistem isistem napredovanja. Svrha sluzbenickog sistema je da osigira maksimum srsishodnosti sa stanovista cjeline upr. org. I maksimum pravednosti prema pojedinom sluzbeniku.

3.NAPREDOVANJE U SLUZBI:OTVORENI I AUTOMATSKI SISTEM NAPREDOVNJA
Napredovanje,tj.postupno prelazenje na sve odgovornije polozaje na ljestvici radnih mjesta I postizanje sve povoljnije situacije sopsvenom razvrstavanju I u odgovarajucem stepenu plate. Napredovanja mozemo svesti na dvije osn. Grupe: 1 otvoreni sistem napredovanja u kojem sluzbenik napreduje najprije na temelju ocjene njegovih sposobnosti za odgovorniji polozaj,odnosno uslova za povoljnije sopstveno razvrstavanje,od strane pojedinaca ili tijela ovlasceni da donesu odg.odluke. 2 automatski sistem napredovanja u kojem sluzbenik napreduje prema odr objektivnim kriterijumima.Primljena njih je uglavnom nezavisna od volje pojedinaca ili tijela ovlascenih da donesu odg formalna rjesenja. Otvoreni je sistem napredovanja prilagodjeniji sistemu klasifikacija radnih mjesta,automatski sistemu klasifikacije sluzbenika. Svrha sistema napredovanja je s jedne strane da potakne sluzbenike na sto bolji radni ucinak I na vlastito usavrsavanje,a s druge,d aim pruzi sigurnost u pogledu njihivog napredovanja u sluzbi.U praksi se primjenjuju razlicite kombinacije oba sistema. Subjektivne ocjene odredjenih svojstava sluzbenika,tu se postavlja problem metode ocjenjivanja.Naime,kako postici optimalno zadovoljavanje dva,u poslednjoj liniji povezana zahtjeva:sto vece objektivnosti ocjene I sto vece ekonomicnosti procesa ocjenjivanja

4.KADROVSKA POLITIKA
Sistemsku djelatnost oko popunjavanja radnih mjesta u upr.org. sluzbenicima I stvaranja odg.uslova rada za njih,s dvostrukim ciljem postizanja maksimalne djelotvornosti org.,optimalnog razvoja I sopstvenog zadovoljstva ljudi koji u njoj rade,zovemo politikom osoblja(kadrovska politika). Politiku osoblja mozemo podijeliti na 3 osnovne grupe poslova: -posove u vezi s primanjem u sluzbu I razmjestajem sluzbenika na pojedina radna mjesta,

efikasnu I svrsishodnu upotrebu javnih sredstava kojima upravlja ili koja koristi u radu.propisima.Staresina drz.sluzbenik ima pravo u postupku odlucivanja o pravima I obavezama na zastitu svojih prava.sluzbenika da nesto cini ili ne cini suprotno propisima.opstih akata I dr. Zakonitost I odgovornost-Drz.-poslovi u vezi sa struc. Ovlascivanje ili uskracivanje-Zabranjeno je povlascivanje ili uskracivanje drz. -poslovi u vezi sa stvaranjem optimalnih uslova za rad sluzbenika u upr.rasne ili verske pripadnosti.Odgovoran je za zakonitu.Odgovoran je za zakonitost.propisima. 7. Jednaka dostupnost-U zaposljavanju drz.strucnost I efikasnost svog rada.koja ovim zakonom ili dr.Drz.kkoje zavisi od strucnih I radnih sposobnosti.U pogledu ostvarivanja odredjenih prava.organa.sluzbenik je obavezan da izbegne konflikt interesa.ustavom. 6.Drz.odnosno postavljanjem u drzavnom organu. Sluzbenicka etika-Drz.sluzbenika u njegovim pravima.PRAVA I OBAVEZE DRZAVNOG SLUZBENIKA I NAMESTENIKA Na drzavnog sluzbenika primenjuju se opsti propisi o radu u pogledu prava.sluzbenik moze.ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRZAVNOM ORGANU U drz.drugi drzavni organ I sluzbe predsednika RCG.vlade RCG I ustavnog suda RCG. Zastita prava drz.Drzavnim organom msatra se organ drzavne uprave.pripadnostima po polu ili na osnovu drugog razloga suprotno zakonom I ustavom utvrdjenim pravima I slobodama.Drzavnim sluzebenikom se ne smatra poslanik I lice koje bira ili imenuje skupstina RCG.organu ili trecem licu. Strucno usavrsavanje-Drz.sluzbenik ima pravo na sindikalno organizovanje u skladu sa opstim propisima o radu.kvaliteta rada I ostvarenih rezultata rada.sluzbenika I namestenika-Drz.Drz.organa stara se o obezbedjenju uslova za strucno usavrsavanje drz.skupstine RCG.propisa.u skladu sa javnim interesom.po pribavljenom misljenju drzavnih sluzbenika.sluzbenika kandidatima su.sluzbenik ima pravo I obavezu da se strucno usavrsava.U vrsenju poslova drzavni sluzbenik nesme privatni interes stavljati ispred javnog interesa a vrsenje poslova koristiti za sticanje imovinske ili neimovinske koristi.obukom I pomoci u sopstvenoj izgradnji sluzbenika u suzbi.sluzbenika.Namestenik vrsi administrativne. Drzavni sluzbenik vrsi upravne.sluzbenik vrsi poslove na osnovu ustava. Politicka neutralnost I nepristrasnost-Drzavni sluzbenik vrsi poslove politicki neutralno I nepristrasno.pod uslovima utvrdjenim zakonom.a posebno zbog politicke.POJAM DRZAVNOG SLUZBENIKA U CRNOGORSKOM PRAVU Drzavni sluzbenik je lice koje je zasnovalo radni odnos u drzavnom organu. Rasporedjivanje-Drz.sluzbenik pridrzava se Etickog kodeksa drzavnih sluzbenika I namestenika.Ovaj kodeks utvrdjuje ministarstvo nadlezno za poslove uprave.sluzbenik ima pravo na napredovanje u sluzbi.racunovodstveno-finansiske I pomocno-tehnicke poslove cije je obavljanje potrebno za blagovremeno I kvalitetno vrsenje poslova iz delokruga drz. Povreda sluzbene obaveze-Utvrdjuje se zakonom I dr.obaveze I odgovornosti.organu moze da zasnuje radni odnos lice koje je: -je drzavljanin CG -je punoletno -je zdrastveno sposobno -ima propisanu skolsku spremu .propisom nisu drugacije uredjena.organa. 5.strucne I dr poslove kojima se ostvaruju.pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Sindikalno organizovanje-Drz.nacionalne.Odgovoran je za stetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom nanese drz.sluzbenik ima prava koja su odredjena zakonom I dr.zakonom I propisom.biti rasporedjen na drugo radno mesto.Postupak zbog povrede sluzbene obaveze I organi nadlezni za postupanje u tom postupku utvrdjuju se zakonom. Napredovanje u sluzbi-Drz.Niko ne sme vrsiti bilo kakav pritisak na drz.duznosti I odgovornosti staresina drzavnog organa I lice koje zasnovalo radni odnos imenovanjem.org.sluzbenik zasniva radni odnos na osnovu javnog oglasavanja.utvrdjene nadleznosti drz.zakona.

na osnovu prijava.kojem obavezno prisustvuje staresina drzavnog organa u kome se zasniva radni odnos.popuna se moze izvsiti preuzimanje drz.Ovaj postupak se moze obaviti putem provere u pisanom obliku. Uslovi za rukovodeca lica-Rukovodece lice mora imati visoku skolsku spremu.ako je: -radno mesto utvrdjeno aktom o unutrasnoj organizaciji I sistematizaciji -radno mesto slobodno -drzavni organ za to obezbedio finansiska sredstva.organu pod uslovima utvrdjenim posebnim zakonom I medjunarodnim kovencijama.Lista kadidata .odnosno o organizaciji sluzbe.Drugi uslovi za rukovodeca lica utvrdjuju se aktom o unutrasnjoj organizaciji I sistematizaciji. 9.Ukoliko staresina drz.JAVNI KONKURS I ODLUKA O IZBORU DRZAVNIH SLUZBENIKA Javni oglas sprovodi organ uprave nadlezan za upravljanje kadrovima.INTERNO TRZISTE RADA-INTERNI KONKURS Radno mesto u drz.sacinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.organa ne izvrsi izbor izmedju kandidata sa liste za izbor duzan je da organ za upravljanje kadrovima obavesti o razlozima za takvu odluku. 10.Odluka o zasnivanju radnog odnosa moze se doneti.pomocnik staresine orrgana uprave -u sluzbi koju obrazuje vlada.drzavnim organima I sluzbama odredjuju se propisom o osnivanju organa. Rukovodeca lica u dr.RUKOVODECA RADNA MESTA Rukovodeca lica su: -u ministarstvu.-nije osudjivano za krivicno delo koje ga cini nepodobnim za vrsenje sluzbe u drzavnom organu -ispunjava druge uslove utvrdjene zakonom I dugim propisima.javni oglas se moze ponoviti.Postupak provere sposobnosti moze se obaviti u vise faza u kojima se broj kandidata postepeno smanjuje.Organ za upravljanje kadrovima. Lista za izbor-Organ za upravljanje kadrovima sacinjava listu za izbor kandidata koj su postigli zadovoljavajuce rezultate u postupku provere sposobnosti. Odluka o izboru drzavnog sluzbenika-Lista za izbor dostavlja se staresini drzavnog organa.Kada se u postupku provere sposobnosti ustanovi da niko od kandidata nije postigao zadovoljavajuce rezultate.pomocnik staresine slusbe.U tom slucaju javni oglas se ponavlja.na osnovu prijava sacinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa.Javni oglas obavezno sadrzi: -naziv drzavnog organa I mesto vrsenja poslova -naziv radnog mesta.Provera sposobnosti vrsi se putem usmenog intervjua.usmenim intervjuom ili na drugi nacin. Postupak imenovanja-Rukovodece lice zasniva radni odnos na osnovu javnog konkursa. Organ za upravljanje kadrovima. 8.organu moze se popuniti rasporedom drz.sluzbenika iz istog organa.Javni oglas se objavljuje u skladu sa opstim propisima o radu.najmanje 5 god radnog iskustva I polozen strucni ispit.Ako se radno mesto ne popuni na nacin iz st.1 ovog cl.organa putem internog oglasa.O izboru odlucuje staresina drzavnog organa.sluzbenika iz drugog drz. Postupak obavezne provere-Lice sa liste kandidata podlezu obaveznoj proveri sposobnosti za vrsenje poslova radnog mesta.Rok za podnosenje prijava na javni oglas nemoze biti kraci od 8 ni duzi od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.Uslove I postupak sprovodjenja internog oglasa utvrdjuje vlada RCG na predlog ministarstva nadleznog za poslove uprva. -uslove za zasnivanje radnog odnosa -dokaze koje kandidat mora priloziti uz prijavu -rok I adresu za obavestavanje o prijavi -ime lica koje daje informacije u postupku javnog oglasa. Strani drzavljani ili lice bez drzavljanstva moze da zasnuje radni odnos u drz.sekretar ministarstva I pomocnik ministra -u organu uprave.Oblik I nacin provere sposobnosti utvrdjuje organ za upravljanje kadrovima.

-savetnik II.Ovo resenje u dugom drzavnom organu donosi organ.visa skolska sprema I najmanje 4 god.radnog iskustva. -visi namestenik III.odnosno postavljenje. .ove poslove utvrdjuje vlada.odnosno postavlja na period od 5 god I po isteku tog roka moze biti ponovo imenovano.inspector III i ovlasceno sluzbeno lice III.visoka skolska sprema I najmanje 6 god.odnosno sluzbe. 3.radnog iskustva.visa skolska sprema I najmannje 4 god.Drugi razred: -visi namestenik I. 11.na period od 4 god. Razresenje rukovodeceg lica-Rukovodece lice se razresava: -ako to samo zahteva -ako dva puta u toku mandata dobije ocenu rada “nezadovoljava” u skladu sa ovim zakonom -istekom mandata -prestankom radnog odnosa.uprave I sluzbi koju osniva vlada.obezbedjenja pritvorenih I osudjenih lica.visoka skolska sprema I najmanje 2 god.donosi vlada.radnog iskustva.odnosno lice ovlasceno propisom o osnivanju organa.visoka skolska sprema I najmanje 3 god.Staresina organa postavlja glavnog inspektora. Staresina prgana postavlja sluzbenika u zvanje inspektora na period od 4 god.Prvi razred: -samostalni namestenik I.visa skolska sprema I najmanje 8 god. Posebna zvanja-izuzetno.Upostupku sprovodjenja javnog konkursa primenjuju se odredbe ovog zakona koje uredjuju javni odnos.organa ne predlozi za imenovanje.dostavlja se staresini drzavnog organa radi utvrdjivanja predloga za imenovanje.radnog iskustva.odnosno postavljenje lice sa liste kadidata duzan je da organ za upravljanje kadrovima obvesti o razlozima za takvu odluku.visoka skolska sprema I najmanje 4 god radnog iskustva.carinske poslove I dr.radnog iskustva.radnog iskustva.Propisom o osnivanju sluzbe mogu se utvrditi I dr.Prvi razred: -savetnik staresine.radnog iskustva. -visi savetnik III.radnog iskustva. -samostalni namestenik II.glavni inspector I glavno ovlasceno sluzbeno lice. -samostalni savetnik I. Zvanja namestenika I uslovi-rasporedjuju seu pet razreda: 1.Treci razred: -namestenik I.odnosno postavljeno.organima koji vrse poslove diplomatije.policije.sluzbenik vrsi poslove u odredjenom zvanju.poslove sa posebnim ovlascenjimai obavezam. -savetnik III.visoka skolska sprema I najmanje 8 god.uz saglasnost vlade.visoka skolska sprema I najmanje 4 god.odnosno o organizaciji sluzbe.mogu se utvrditi zakonom ili dr.visoka skolska sprema I najmanje 1 god.inspector I i ovlasceno sluzbeno lice I.ZVANJA DRZAVNIH SLUZBENIKA I NAMESTENIKA Drz. -visi savetnik II.visa skolska sprema I najmanje 8 god.radnog iskustva.visa skolska sprema I najmanje 1 god.radnogiskustva.U tom slucaju knkurs se ponavlja.Zvanjem drz.radnog iskustva.visoka skolska sprema I najmanje 4 god radnog iskustva.visoka skolska sprema I najmanje 8 godina radnog iskustva.propisom kada je tozakonom odredjeno.radnog iskustva.visoka skolska sprema I najamanje 1 god. 2.radnog iskustva.Rukovodece lice imenuje se. Imenovanje I postavljenje-Resenje o imenovanju.kada je to zbog prirode poslova neophodno. 2.sluzbenika u pravosudnim organima.Zvanje se stice zasnivanjem radnog odnosa.visoka skolska sprema I najmanje 10 god radnog iskustva. -namestenik II.sluzbenika rasporedjuju se u 3 razreda.postavljenu I razreseenju rukovodeceg lica u organu drz.Drugi razred: -visi savetnik I.na predlog staresine organa drzavne uprave. -samostalni savetnik III.visoka skolska sprema I najmanje 2 god.Ako staresina drz.visoka skolska sprema I najmanje 3 god.I to : 1.inspector II i ovlasceno sluzbeno lise II.zvanje drz. -samostalni namestenik III.-samostalni savetnik II.zvanja . -visi namestenik II.radnog iskustva. 3.Treci razred: -savetnik I.

sluzbenika. -koji su od uticaja na nepristrasnost obavljanja njegovih poslov.visa skolska sprema I najmanje 1 god.neblagovremeno ili nemarno vrsenje suzbenih obaveza 2.sportske humanitarne I druge slizce organizacije.Cetvrti razred: -namestenik IV.Izuzetno. Drz.-namestenik III.odnosno etickim kodeksom drzavnih sluzbenika utvrdjeni kao laksi disc.radnog iskustva.nasilnicko ili uvredljivo ponasanje u odnosu prema strankama ili saradnicima na poslu 8.a najduze 5 god od prestanka sluzbe.radnja na poslu ili u vezi sa poslom sa obilezjima krivicnog djela koja se goni po sluzbenoj duznosti 14. 15. 5.radnog iskustva. 14.odbijanje drzavnog sluzbenika I zaposlenog da izvrsava radne obaveze I duznosti 3.tajne utvrdjene zakonom ili dr.sluzbenik moze bez posebne dozvole vrsiti naucno-istrazivacki I pedagoski rad. 13.dolazak na posao u napitom stanju.radnog iskustva.shodno propisima o konfliktu interesa.publicisticku djelatnos kao I poslove za kulturno umjetnicke.osnovna skola.nezakonito raspolaganje sredstvima 4. -namestenik VI. Staresina drz. -koji su stetni za ugled organa.sluzbenik ne smije da vrsi poslove: -koji mogu da izazovu sukob izmedju javnog interesa I njegovih privatnih interesa.neobavestavanje o propustima u vezi sa zastitom na radu 6.prekrsaja 11.povreda radnih obaveza koja ima teze posledice za stranke ili drzavni organ 12.prekrsaji.sluzbene ili dr.srednja skolska sprema I najmanje 3 god. 4.Peti razred: -namestenik.povreda propisa o konfliktu interesa 13.sluzbenik obavezan je da cuva sluzbenu tajnu utvrdjenu zakonom ili drugim propisom.nenosenje slzubenog odela.odnosno oznake sa licnim imenom 5.srednja skolska sprema I najmanje 1 god. -namestenik V.KONFLIKT INTERESA Drz.SLUZBENA TAJNA Drz.neopravdano izostajanje sa posla do dva radna dana u toku jedne godine 4.povreda radnih obaveza koje su propisima utvrdjene kao tezi disciplinski prekrsaji.zloupotreba sluzbenog polozaja 5.srednja skolska sprema I najmanje 2 god.ko se radi o podacima bez kojih nije moguce utvrditi cinjenicno stanje I donijeti zakonitu odluku. Zvanje namestenika moze da sadrzi I zanimanje namestenika.povreda radnih obaveza koje su propisima.opijanje u toku rad ili koriscenje opojnih droga 9.radnog iskustva.propisima 6. Tezi su: 1.davanje netacnih podataka koji su od uticaja za donosenje odluke 10.oosloboditi obaveze cuvanja sluzbene tajne u sudskom ili upravnom postupku.bez obzira na nacin na koji je saznao.izrazavanje politickih uverenja u vrsenju poslova 7.LAKSI I TEZI DISCIPLINSKI PREKRAJI I DISCIPLINSKE MJERE Disciplniski prekrsaju mogu biti laksi I tezi.obaveze cuvanja sluzbene tajne moze trajati I duze kada je to odredjeno zakonom.sluzbenik u vrsenju poslova ne smije primate poklone vece vrijednosti. 12.Obaveza cuvanja sluzbene tajne traje I po prestanku radnog odnosa.ponavljanje laksih disc.Drz. Laksi su: 1.neizvrsavanje ili nesavesno. -u kojima je moguca zloupotreba informacija koje nijesu javno dostupne.DISCIPLINSKI POSTUPAK .odavanje poslovne.neuredno cuvanje sluzbenih spisa ili podataka 3.nedolazak na posao u odredjeno vreme I odlazak sa posla pre isteka radnog vremena 2.organa moze drz.

O naknadi stete moze se odlucivati I u disc. U slucaju kada rukovodece lice dva puta u toku mandata dobije ocenu “nezadovoljava” staresina organa pokrece postupak za njegovo resenje.sluzbenik napreduje jedan steepen vise zvanje u okviru istog razreda u slucaju kada u periodu od 5 godina 5 puta dobije najmanje ocenu “dobar”ili kada 3 puta uzastopno dobije ocenu “odlican”.ODGOVORNOST DRZAVNIH SLUZBENIKA Materijalna odgovornost-Drz. Postupak ostvarivanja materijalne odgovornosti-U postupku odlucivanja materijalne odgovornosti za stetu drzavnog sluzbenika.postupak.ako je steta nastala zbog disc.a za srednju skolsku spremu traje 6 meseci.sluzbenika vrsi se u cilju pracenja njegovog rada I pravilnog odlucivanja o njegovom napredovanju.na radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trecem licu. 2.preko advokata. Period napredovanja I ocena potrebna za napredovanje-Drz. 17.ako u periodu od 3 godine za svoj rad dobije 3 puta ocenu “dobar”ili 2 puta ocenu “odlican”.sluzbenik. Drz.sluzbenik napreduje u visi platni razred.OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE (KARIJERA)DRZAVNIH SLUZBENIKA 1.materijalno je odgovoran za stetu koju je na radu ili u vezi sa radom protiv pravno.1 ovog cl. 16.sluzbenik napreduje u pocetno zvanje u okviru viseg rareda u slucaju kada u periodu od 5 god pet puta dobije ocenu “odlican”. Ocenjivanje rada drz.sluzbenik.Drz. Napredovanje u visi platni razred-Drz.postupku.Trece lice moze traziti naknadu stete I od onog ko je prouzrokovao stetu ako je steta naneta namerno. .Ocenjivanje radaRadne I strucne sposobnosti Ocenjivanje rada drz.i ako se poslovi njegovog radnog mesta mogu vrsiti u tom zvanju.primenjuju se odredbe ovog zakona koje uredjuju disc.sluzbenik. Pripravnicki staz za visoku I visu skolsku spremu traje najmanje 12 meseci.namerno ili iz krajenje nepaznje prouzrokovao drzavnom organu.sluzbenik moze napredovati u pocetno zvanje u okviru viseg razreda ako ispunjava uslove iz st.sluzbenik.Napredovanje Drz.sluzbenik napreduje u visi platni razred pod uslovima utvrdjenim ovim zakonom.U postupku razresenja obavezno se pribavlja izjasnjene rukovodeceg lica. 18.napreduje u vise zvanje u okviru istog razreda. Napredovanje u vise zvanje-Drz. Drz.prekrsaja.U disciplinskom postupku se mora odrzati rasprava na kojoj drzavni sluzbenik ima pravo na odbranu.zastupnika ili predstavnika sindikata.moze napredovati ako: -ispunjava propisane uslove za vise zvanje -dobije odgovarajucu ocenu rada.samo izuzetno u pocetno zvanje u okviru viseg razreda pod uslovima utvrdjenim ovim zakonom.sluzbenika vrsi se u odnosu na: -postignute rezultate rada -samostalnost I kreativnost u vrsenju poslova -ostvarenu saradnju sa strankama I saradnicima na poslu. Pripravnik se osposobljava po programu koji utvrdjuje organ za upravljanje kadrovima.PRIPRAVNICI Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u drzavnom organu radi osposobljavanja za samostalno vrsenje poslova. U disciplinskom postupku primenjuju se odredbe zakona kojim se uredjuje opsti upravni postupak za pitanja koja nijesu uredjena ovim zakonom.moze se braniti sam. Drz. Ocjene rada rukovodecih lica su: -“zadovoljava” I -“nezadovoljava”. RCG odgovara za stetu koju drzavni sluzbenik.

na predlog ministrstva nadleznog za poslove uprave.a radni odnos je zasnovao pod uslovom da strucni ispit polozi. U slucaju st.od kojih je jedan clan predstavnik sindikata.u skladu sa opstim propisima o radu. Prestanak radnog odnosa zbog strucnog ispita-Drz. Nacin rada Komisije za zalbe uredjuje se poslovnikom Komisije.SUDSKA ZASTITA 2. 20.PRESTANAK RADNOG ODNOSA Prestanak radnog odnosa na odredjeno vreme-Radni odnos na odredjeno vreme prestaje itekom vremena na koje je drzavni sluzbenik.nema pravo na sudsku zastitu.pre istekamandata.odnosno postavljen na duznost koja je prema propisima nespojiva sa drz. Prestanak radnog odnosa sporazumom-Radni odnos moze prestati na osnovu pisanog sporazuma drz.primljen ili zavrsetkom posla za cije je izvrsenje zanovao radni odnos na odredjeno vreme.organa.Izvestaj se dostavlja I ministarstvu nadleznom za poslove uprave.I staresine drz.ZASTITA PRAVA DRZAVNIH SLUZBENIKA-KOMISIJA ZA ZALBE.sluzbeniku radni odnos prestaje ako u odredjenom roku ne polozi strucni ispit. Sporazumom se utvrdjuje dan prestanka radnog odnosa.Sudska zastita-protiv odluke Komisije za zalbe drz.ako to sam zatrazi ili ako poslove ne vrsi uredni I savesno.organa. Ulozena tuzba ne odlaze izvrsenje odluke Komisije za zalbe. 22. O zalbi Komisija za zalbe mora odluciti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnosenja zalbe.moze pokrenuti spor pred nadleznim osnovnim sudom. Za predsenika I clana Komisije za zalbe moze se imenovati lice koje je diplomirani pravnik I ima najmanje 5 god.19.moze pokrenuti upravni spor. Postupak po tuzbi je hitan.sluzbeniku prestaje po sili zakona.sluzbenika. Imenovanje I razresenje Komisije-Komisija za zalbe ima predsednikai 6 clanova. Predsednik I clan Komisije za zalbe moze se razresiti. Komisija za zalbe duzna je da jednom godisnje Vladi podnese izvestaj o radu.i ne mogu biti ponovo imeovani. 2. O zalbi protiv zakljucka o privremenom udaljenju sa radnog mesta Komisija za zalbe odlucuje u roku od 5 dana od dana prijema zalbe.ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.Komisija za zalbeNadleznost komisije Po zalbi protiv odluke o pravima I obavezama iz rada I po osnovu rada drz.radnog iskustva.sluzbeniku prestaje radni odnos istekom roka u kome je bio obavezan da polozi strucni ispit. Predsednik I clanovi Komisije za zalbe imenuju se na period od 4 god.drz. Na odluku Komisije za zalbe povodom zalbe na zakljucak o privremenom udaljenju sa radnog mesta drz.POJAM I VRSTE AKATA UPRAVE . odlucuje Komisija za zalbe. Na odluku Komisije za zalbe povodom zalbe na resenje o naknadi stete drzavni sluzbenik.osim u slucaju kada se radi o sporu povodom zasnivanja radnog odnosa. Rad Komisije-u postupku odlucivanja po zalbi.kad bude imenovan.sluzbom I u drugm slucajevima predvidjenim ovim zakonom. Zalba se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema odluke.sluzbenik. Prestanak radnog odnosa po sili zakona-Radni odnos drz.pored slucajeva predvidjenih opstim propisima o radu.Komisija za zalbe primenjuje Zakon o opstem upravnom postupku.sluzbenik.1 ovog cl.sluzbenika.u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. Prestanak radnog odnosa na osnovu otkaza-Radni odnos moze prestati na osnovu otkaza staresine drz. Predsednika I clanove Komisije za zalbe imenuje I razresava Vlada.

obavezi ili pravnom interesu odr.ustanova I dr.ustanova I dr. 24. Osnovno obilezje akata uprave je to sto ih donosi uprava kada je to zakonom I dr.kada vrse poverene poslove drz.propisima odredjeno.propisa.propisa. Prema nasim propisima u normativne podzakonske opste akte koje mogu donositi organi uprave spdaju:pravilnik.sup o svojoj sadrzini akti-pravila.to I materijalni akti uprave obuhvataju brojne I raznovrsne materijalne radnje uprave. Pravni akti-su izjave volje ucinjene sa namerom da se proizvedu odredjeni pozitivni ili negativni pravni efekti.kao I preduzeca.I pravni akti uprave se mogu dalje deliti na opste pravne akte uprave (normativni akti uprave nazivaju se upravni propisi) I pojedinacne pravne akte uprave (najznacajniji su upravni akti I upravni ugovori).Zakon se moze neposredno izvrsiti tek nakon donosenja upravnog akta.samo kada su za to ovlasceni.postojece opste pravne situacije koje iz njih proizilaze.propisa naredjuje ili zabranjuje postupanje u odr.Ovim aktim se stvaraju nove ili menjaju.Oni mogu donositi I obavezne instrukcije I strucna upustva I davati objasnjenja.uprave u primenjuvanju zzakona kojima se obezbedjuje uspesno izvrsavanje poslova.U vrsenju upravne delatnosti. .obuhvata I materijalne akte.drz.kao I preduzeca.slucaj I odr.osim pravnih.uprave.Njih donosi funkcioner koji rukovodi organom drz.uprave.uprave u izvrsavanju pojedinih odredaba zakona I dr.POJAM I OBELEZJA UPRAVNOG AKTA Upravni akti su osnovna vrsta pojedinacnih pravnih akata koje u vrsenju upravne delatnosti donosi uprava.zakona I dr.organ ili organizacija koja raspolaze javnim ovlascenjima resava u nekom pravu. Objasnjenjem se daje misljenje koje se odnosi na primenu pojedinih odredaba zakona I dr. Pravilnikom se razradjuju pojedine odredbe zakona I propisa vlade radi njihovog izvrsavanja.lice. Pravni poredak.tako I po pravnoj prirodi. Normativni akti-ili akti opsteg karaktera.Podela akata uprave pociva na razlikovanju pravnih akata od materijalnih akata I njihovoj daljoj klasifikaciji prema razlicitim standardima. Upravni akt je akt koim drz.pojedinca ili pravnog lica u kakvoj upravnoj stvari.Prema situaciji koju regulisu pravni akti se dalje dele na opste I pojedinacne.organizacija.sud u upravnom sporu ne odlucuje samo ozakonitosti upravnog akta.uprava donosi I ivrsi brojne I razlicite akte I radnje koji se razlikuju kako po vrsti I oblicima.odnosno ukidaju. Naredbom se radi izvrsavanja pojedinih odredaba. Obaveznom instrukcijom uredjuju se obavezna pravila u nacinu rad I postupanju organa.Pravni akti uprave su izjave vlja organa uprave kojima se zeli proizvesti neko pravno dejstvo.koje se nazivaju upravne radnje.Akti uprave su svi pravni akti I materijalne radnje koje uprava donosi ili preduzima u vrsenju upravne delatnosti.UPRAVNI PROPISI Su opsti pravni akti koje kao normativne akte donosi uprava. Primena nacela zakonitosti u pravnoj drzavi podrazumeva da se upravnim aktom primennjuje zakon na pojedinacan slucaj.uprave.uprave I dr.organima I organizacijama koje vrse poverene poslove drz.Normtativne akte donose skupstina I vlada. Strucno upustvo sadrzi pravila za strucno organizovanje sluzbe I za strucni rad zaposlenih u organima drz.situaciji koja ima opsti znacaj.Pojedinacni pravni akti su akti kojima se propisuje neko pojedinacno I konkretno pravilo za odr.a mogu ih donositi I organi uprave.naredba I upustvo. Uputstvom se propisuje nacin rada I vrsenje poslova org.donose ih gunkcioneri sporazumno ako sun a to ovlasceni zakonom.odnosno ljudske materijalne radnje. 23.vec I o zakonitosti drugog pojedinacnog akta kada je to zakonom odredjeno.Prema nasem zakonu o upravnom sporu.organizacija kada vrse poverene poslove drz.To su akti kojima se propisuje neko opste I apstraktno pravilo za neodredjen broj slucajeva I neodredjen broj lica.

akti u trenutku donosenja su zakoniti.akata uprave na akte vlasti I na akte poslovanja .odlucivanje o utvrdjivanju obaveze neke stranke.Odluka u upravnom aktu neposredno proizvodi pravna dejstva na pojedinacne pravne situacije.konkretnu pravnu situaciju.odlucivanje o priznavanju prava. Izvrsnost proizilazi iz okolnosti da se upravni akt kojim se utvrdjuju obaveze za stranku mmogu prinudno izvrsiti.zakona.Ponekad se autoritativnost izjednacava sa jednostranoscu.Upravna stvar nije izricito zakonski definisana ali se na osnovu ustavnih I zakonskih tekstova na posredan nacin upravna stvar moze odrediti kao ona stvar.obavezama ili pravnim interesima pojedinaca ili prav.Znaci primenu principa zakonitosti u donosenju upr.akata.U uzem smislu upravna stvar predstavlja pravnu situaciju u kojoj se resava o: a.odnosno da je normativna sadrzina akta iskljucivo stvar njegovog donosioca.Ona nuzno ne podrazumeva autoritativnost.bilo da ih ukida.upr.Da bi se obezbedila zasnovanost na zakonu.Izvrsenost onih upravnih akata kojima je priznato neko pravo nema obelezja prinudnog izvrsenja se javlja kao proceduralna situacija na osnovu koje lice kome je priznato neko pravo moze da pristupi njegovoj realizaciji. c.s tim sto akti vlasti podlezu pravnom rezimu upravnog prava.prava.Sudska kontrola uprave na nivou SCG ostvaruje seu posebnom postupku za odlucivanje o zahtevu za ocenu zakonitosti konacnih upravnih akata institucija drz.Postoji ne samo kada se odlucuje o pravima. Jednostranost ukazuje na to das u upravni akti rezultat izjave volje jednog subjekta.akt koji se odnosi na njega nezakonit.odnosno pravilo da upr.odnosno da su nezakonitim upr.ili b.Ova situacija nije trajna I ponovljiva.interesa nekog lica u pojedinacnom slucaju.vec jednokratna I neponovljiva.bilo da ih menja.akti se moraju doneti u posebnom postupku koji je propisan zakonom. b.podrazumeva da se vrsenje upravne delatnosti svodi na vrsenje upravne vlasti.Karakteristicna je za one upravne akte kojima se utvrdjuje neka obaveza.akt mora biti donet ne samo na osn. Prema nasim zakonima za upravnu stvar bitno je da se radi o pravnom I konkretnom odlucivanju u pojedinacnom slucaju.Konkretno pravo ili obaveza se realizuje donosenjem upravnog akta.Podrazumeva I mogucnost sudske zastite u sluc.lica u pojedinacnom slucaju. Zasnovanost na zakonu –proizilazi iz okolnosti da je donosenje upr. Upravna stvar proizilazi iz okolnosti da se upravni akti izdaju povodom donosenja upravnih odluka.dok autoritativnost obavezno podrazumeva I jednostranst. Pravno dejstvo proizilazi iz okolnosti da upravni akt proizvodi neposredne promene u odnosu na pravni poredak. Odlucivanje u pojednicanom slucaju moze imati dva potpuno razlicita modaliteta. Autoritativnost.Svi upr. Moze se izvrsiti podela pojedinacnih prav.utvrdjivanju neke obaveze ili.bilo da ih uspostavlja.ili kada uprava .vec I u onim situacijama koje su vezane za tzv.obavezama I pravnim interesima.ali ne samo u pojedinacnom slucaju.a akti poslovanja podlazu rezimu gradj.da neko lice smatra da je upr. U sirem smislu upravna stvar se odnosi na svako upravno odlucivanje pre svega.tj.Zahtev se moze podneti samo protiv upravnog akta.pravna situacija.Jednostranost oznacava situaciju u kojoj jedna strana u pravnom odnosu odredjuje prava I obaveze druge strane. Upravne stvari su konkretne pravne situacije koje se resavaju u upravnom postupku putem upravnih akata I one cine glavni predmet upravnog postupka.vec I u okviru zakonom utvrdjenih ovlascenja.bitno obilezje upravnog akta.akta moguce samo ukoliko postoji zakonski osnov za to. Jednostranost postoji kada jedna strana u pravnom odnosu odredjuje prava I obaveze druge strane.priznavanju nekog prava ili.aktom povredjena neka njegova prava.Bitno je da li izjavljena volja utice na uoblicavanje normativne sadrzine upravnog akta kojim se regulise upravni pravni odnos. Konkretnost proizilazi iz okolnosti da se upravni akt odnosi na odr.ostvarivanju prav.licna stanja gradjana.u kojoj se resava o pravima.Broj subjekata kkoji ucestvuju u donosenju jednog akta nije bitan.zajednice.I to: a.

Ova promena moze da ima nekoliko modaliteta: a.mogu se razlikovati konstitutivni upr.akta sadrzi u sebi: a.priznaje neko pravo ili b.na osnovu zakona:ili a. Vrste konstitutivnih upr. 7. Upravni akt je pojedinacni pravni akt uprave sa neposrednim pravnim dejstvom kojim se.da je doneti upr. 3. tj.stvaranje nove prav.akt negativan jer se njime odbija zahtev stranke.aktom stvara novo stanje u prav.situaciju.ukidanje postojece prav.KONSTITUTIVNI I DEKLARATIVNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od okolnosti da li se upr. 2.Negativan je onaj upr.Ovlascenje za donosenje upr.organi koji su zakonom ovalsceni da resavaju u upravnim stavrima. 6.akt koji sam po sebi ne stvara novu pravnu situaciju.vezani I slobodni.menjanje postojece prav. 26.utvdjuje neka obaveza 25.situacije.poretku il se upr.POZITIVNI I NEGATIVNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od pravnog dejstva koje upr.situacije b.akt iz kojeg izvire namera odrzavanja postojeceg stanja. Konstitutivni upravni akt je upr.Mogu se donositi samo povodom zahteva stanke.niti se namecu neke obaveze.akta povodom zahteva stranke ne donese nikakav akt.upravni akti u formi resenja I upravni akti u frmi zakljucka i 9. Cutanje uprave je pravna konstrukcija na osnvu koje se.akti koji stvaraju od konstitutivnik koji menjaju I oni koji ukidaju neku prav.u slucaju da donosilac upr.poretku.situaciju.Pozitivni upravni akt je upravni akt kojim se proizvodi neka promena u prav.akt koji sam po sebi ne stvara novu prav.Vremski deluju od trenutaka donosenja pa za ubuduce.akt donet I da je negativan.akt proizvodi u prav.da je njime odbijen zahtev stranke.uprave.ali I dr.tako I sluzbenoj duznosti.Imaju tzv. 4.njima se niti sticu neka prava.aktom samo konstauje postojanje nekog stanja.organi.u konkretnom slucaju.trajni I trenutni. 27.Vremenski deluju od trenutka kada su ispunjeni uslovi predvidjeni zakonom.pozitivni I negativni.drz.vrste upr.pogresni upravni akti.VRSTE UPRAVNIH AKATA Mogu se razlikovati sl.Jer se njihovo dejstvo proteze vremenski u proslost sve do trenutka kada su de factio ispunjeni uslovi predvidjeni zakonom.Oni se donose po sluzbenoj duznosti I po zahtevu stranke.Samo oni mogu steci svojstvo pravosnaznosti.konstitutivni I deklarativni.Cutanje uprave o postojanju negativnog upr.Postoji u svim vidovima aktivnosti uprave.akte ili radnje. Donosilac upravnog akta proizilazi iz okolnosti da upravni akt moze doneti samo ovlasceni donosilac.donosi svoje propise.Oni se samo donose po sluzbenoj duznosti. .akata: 1.Mogu da budu konstitutivni I deklarativni.Uvek su deklarativni.akata: Prema modalitetu promene koje izazivaju u pravnom poretku.u svim slucajevima kada uprava donosi ili preduzima svoje odluke.upravni akti koji se donose po sluzbenoj duznosti I upravni akti koji se donose po zahtevu stranke. Deklarativni upravni akt je upr.pre svega org.poretku. 5. 8.povratno dejstvo.formalni I neformalni.ima uzeti da upr.situacije c.jednostavni I slozeni.situacija.akt koji u stvari ne postoji I b. Negativni upravni akt je upravni akt kojim se odbija promena u prav.fikciju da je doneti upr.vec samo konstatuje ispunjenje zakonskih uslova da je nastala nova prav.akata imaju samo drz.poretku.Donose se kako po zahtevu stranke.

a dr.akti kojima se priznaju prava I obaveze.u kom slucaju upr. 3.akta ukoliko nije prethodno pribavio saglasnost drugog.org.Naredjenjima se izdaju konkretne zapovesti da se nesto cini ili konkretne zabrane da se nesto ne sme ciniti… Vrste deklarativnih upr.Njihovo donosenje u prav.donosi akt tek nakon pribavljanja prethodne saglasnosti odd r.akata mora se postovati forma akta.Dva organa mogu zajednicki izdati jedan upr.akt-akt u cijem donosenju ucestvuju dva ili vise ovlascenih donosilaca.akata.trazi.pri donosenju slobodnih upr. Nepostovanje pravila o donosenju zbirnih upr. Prema sadrzini mogu biti naredjenja.Bitno je da se misljenje dr.kakava ce biti njegova sadrzina.odnosi.pravno vezane delove.pri donosenju akata po slobodnoj oceni ne sme se prekoraciti ovlascenje za donosenje takvih akata I 5.Donosenjem slobodnih upr. za sta je predvidjena mogucnost upotrebe vanrednog pravnog sredstva.akt kod cijeg donosenja postoji sloboda u proceni da li akt treba doneti ili ne.VEZANI I SLOBODNI UPRAVNI AKTI Inicijativa za donosenje upr.Sadrzina upr. Tzv.potvrdu ili odobrenje.akt je upr. Slobodni upr. Jednostavni upr.akta moze biti propisana zakonom ili se moze ostaviti donosiocu das am odredi sadrzinu prema sopstevenom nahodjenju.uvek se odredjuje jedan od njih koji se formalno ima smatrati donosiocem tog akta.organa.potvrda ili odobrenje nije dato.akata: Prema sadrzini mogu se razlikovati oni kojima se utvrdj.akt. 2.akta. Vezani upr.Moze nastati tako sto jedan org.dok su slobodni upr.akt je upr.akt kod kojeg je zakonom unapred odredjeno kada se ima doneti I kakava mora biti njegova sadrzina.Karakteristicno je da svi ucesnici u njegovom donosenju zele isti prav.ovlascenje slobodnih upr.akti.Zbirni upr.akt je donosilac zakonom ovlascen da po svojoj slobodnoj oceni u konkretnom slucaju odredi da li ce uopste doneti upr. Zbirni upr.akti kojima se priznaju sposobnosti ili svojstva. .odnosno koliko je subjekata ucestvovalo u resavanju konkretne upravne stvari.kao I to da bez obzira koliko subjekata ucestvuje u donosenju zbirnog upr.slobodni upr.akti kod kojih je doslo do pogresne primene slobodne ocene nazivaju se necelishodni upr.ali koja sup o nekom osnovu odrediva.akti.akti su najcesce istovremeno I deklarativni. 4.Moze nastati I tako sto jedan organ donosi akt.Prema tome da li izazivaju poviljne ili nepovoljne pravne posledice u odnosu na stranku konstitutivni upr.prav.JEDNOSTAVNI I ZBIRNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od okolnosti koliko je ovlascenih subjekata ucestvovalo u donosenju konkretnog upravnog akta. 29.akta.akt moze biti donet tako sto jedan organ predlaze izdavanje upr.drzavi nije apsolutno slobodno.akata uvek je prav. Slobodni upr.cinjenice koje imaju prav.akti mogu biti favorabilni ili onerozni.generalni upr.donosilac mora imati ovlascenje za donosenje slobodnih upr.akata smatra se tezom povredom zakonitosti.akt ne moze stupiti na snagu ako saglasnost.Mesoviti upr. Vezani upr.Inicijativa za njegovo donosenje I njegova sadrzina strogo su odredjene zakonom.naknadno daje saglasnost.akt predstavlja upr.ako ga donese.vezano sledecim momentima: 1.akti u kojima lica na koje se odnose nisu unapred konkretno odredjena.akt koji donosi jedan ovlasceni donosilac.u kom slucaju prvi ne moze pristupiti donosenju upr.a drugi ga izdaje.akti moraju se doneti u zakonom propisanom postupku.akt.efekat.posledice kao I oni kojima se utvrdj.akta moze biti propisana zakonom ili se moze ostaviti donosiocu da sam oceni kada ce akt biti doneti.Svaki slobodni upr.akti su upr.akt ima I tzv. 28.akti uvek I konstitutivni upr.akata ne sme biti upotrebljeno suprotno cilju zbog kojeg je to ovlascenje dato.

ali koja je suprotna javnom interesu.Pravna greska moze se javiti u vidu neposredne I posredne povrede zakona.RUSLJIVI I NISTAVI UPRAVNI AKT Ova podela polazi od tezine pravne greske koju upravni akt sadrzi.Protivpravnost moze biti dvojaka-moze biti neposredna I posredna.poretka.Prema tezini pravne greske mogu se dalje deliti na:rusljive I nistave upravne akte.jezicki ne razgovetan.akata:nezakoniti I necelishodni upr.dok teska povreda zakona izaziva istavost upravnog akta.ukoliko sanacija nije moguca takav upr.Nedostatak neispravnog upravnog akta je u tome sto sadrzi gresku u izjavljenoj volji.Neuredan je onaj akt koji se iz nekog razloga ne moze procitati. 33.Mogu vremenom konvalidirati.perfektni.bilo tako sto ce se nacinjena greska ispraviti.akta ce se utvrdjivati I otklanjati samo ukoliko to neko to trazi.steci punu pravnu snagu.NEISPRAVNI I PROTIVPRAVNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od vrste nedostataka koju upr.p upr. . Rusljivi upravni akt-Onaj koji sadzri laksu povredu zakona ili dr. Nezakoniti upravni akt je upravni akt koji sadrzi pravnu gresku koja je neposredno protivna zakonu ili drugom propisu koji je zasnovan na zakonu.Ako se utvrdi nezakonitost u predvidjenom roku.akt sadrzi. Postoji zakonska pretpostvka da su upr.koji je pocepan. Protivpravan upravan akt-je onaj upravni akt koji sadrzi gresku pravnog karaktera.akta otkloniti.Kod njih postoje okolnosti koje Ih cine prakticno neupotrebljivim. Neispravni upravni akt-je onaj upravni akt koji sadrzi gresku faktickog karaktera.Njegov nedostatak je u tome sto sadrzi gresku u samoj volji. Direktna protivpravnost postoji u slucaju kada je upravnim aktom izvrsena neposredna povreda zakona.akti u trenutku njihovog donosenja prav.Nedostatak se otklanja tako sto se akt dovodi u red. 32.iako ima nedostatak u pogledu celishodnosti.Opste je pravilo da se nedostaci upr.beleske o ispravci na samom aktu koji sadrzi gresku. Nepostojeci upravni akt-je akto koje je donelo lice koje nije ovlasceno za njegovo donosenje.Mogu se razlikovati I posebene vrste pogresnih upr.Otklanjaju se tako sto postoji obaveza donosenja posebnog akta o ipravci.propisa koji je zasnovan na zakonu.bilo tako sto ce se.Nazivaju se jos I relativno nistavni upravni akti.Necelishodnost se moze javiti samo kod slobodnih upravnih akata-kiji su doneti na osnovu diskecionog ovlascnja.Pogresan upr.tj.Nedostatak upr.30.Ove greske se najcesce javljaju kao greske u pisanju I racunanju.neuredni upravni akti. Posebna vrsta neispravnih akata su tzv.dok indirektna protivpravnost postoji u slucaju kada je upravnim aktom izvrsena posredna povreda zakona.Protivpravnost ima oblik indirektne povrede zakona.Ispravljanje se moze izvrsiti putem stavljanja tzv.bice uklonjen iz pravnog poretka.POGRESNI UPRAVNI AKTI Pravno defektni-sadrze neki nedostatak.sto znaci da necelishodni upravni akt moze biti zakonit.Necelishodnost znaci da slobodna ocena nije pravilno upotrebljena.Razlikuju se 2 vrste p.akt je opsti naziv za svaki upr.akti.takav akt se moze srusiti tj.Upravni akti mogu imati nedostatak faktickog ili nedostatak pravnog karaktera.Nedostatak faktickog-tehnickog karaktera znaci da postoji greska u izjavljenoj volji.akt ukloniti iz prav.akt koji sadrzi bilo kakav nedostatak.dok nedostatak pravnog karaktera znaci da postoji greska u samoj volji.akata.Pravna situacija se mora sanirati.Laksa povreda zakona izaziva rusljivost upravnog zakona. 31. Necelishodan upravni akt je onaj koji sadrzi pravnu gresku koja nije neposredno protivna zakonu.pod uslovom da se u roku neutvrdi njegova nezakonitost.NEZAKONITI I NECELISHODNI UPRAVNI AKTI Ova podela polazi od vrste pravne greske koju upravni akt sadrzi.koji cini sastavni deo upravnog akta koji sadrzi gresku.

akt).ukida ili menja vec doneti upr.vanredna pravna sredstva u upravnom postupku odnosno tuzba u upravnom sporu.akta koje oznacava njegovu prav.Nije dopusteno njegovo retroaktivno dejstvo.odnosno stupanjem na snagu proizvode odgovarajuci efekti.Ne iskljucuje mogucnost podizanja tuzbe u upr. U tehnickom smislu uklanjanje ovih akata vrsi se tako sto se donosi nov upravni akt kojim se van pravne snage stavlja dejstvo akta koji se ima ukloniti.Svaki pogresan upravni akt mora biti uklonjen.Mogu se razlikovati dve vrste izvrsnosti. Osnovno pravno dejstvo upravnog akta ogleda se u njegovoj obaveznosti.sto znaci da se jednom donete odluke vise ne mogu menjati.Ne postoje smetnje u pogledu njegove realizacije.Trazli se saglasnost lica na koje se odnose posledice ukidnja ili izmene suprotnog akta. 3.PRAVOSNAZNOST.U slucaju kada je akt donet po zahtevu stranke.spora.akti uvek sticu svojstvo pravosnaznosti.Pretpostavka zakona u zakonitosti upravnog akta odnosi se na upravne akte koji su doneti prema ranijim vazecim propisima.Za uklanjanje ovih akata koriste se odgovarajuca pravna sredstva. Razlikuju se tzv.nepromenjivost.Nazivaju se jos I apsolutno nistavi upravni akti.Nistavi upravni akt-je onaj koji sadrzi tesku povredu zakona ili dr.uklanjanje pogresnih upravnih akata upravnim putem od uklanjanja tih upravnih akata sudskim putem.ponistavanje. Svi pozitivni upr.KONACNOST I IZVRSNOST UPRAVNOG AKTA Pravosnaznost je svojstvo upr. Prestanak pravnog dejstva upravnog akta oznacava trenutak u vremenu kada prestaje obaveznost upravnog akta.akta I oznacava nemogucnost org.pozitivni upr.propisa koji je zasnovan na zakonu. Izvrsnost oznacava svojstvo upr.sto znaci da protek vremena ne utice na otklanjanje nezakonitosti koju sadrzi.Nikada ne mogu konvalidirati.odnosno promene u postojecem pravnom poretku. 2. Dve vrste pravosnaznosti upr.PRAVNO DEJSTVO UPRAVNOG AKTA Upravni akt se smatra zakonitim sve dok se ne utvrdi suprotno.akti mogu da postanu pravosnazni.da naknadno ponistava.Prestaju da vaze realizacijom ovlascenja.niti se moze menjati odluka o odredjivanju neke obaveze.menjanje I 4.akti nikada ne sticu pravosnaznost.akta u situaciji kada se protiv njega ne moze koristiti zalba kao redovno pravno sredstvo u upravnom postupku. Pocetak pravnog dejstva upravnog akta oznacava trenutak u vremenu kada upravni akt stupa na pravnu snagu odnosno kad nastupa obaveznost upravnog akta.Anticipirano dejstvo upravnog akta postoji kada upravni akt neproizvodi svoje dejstvo odmah.Negativni upr.kao sto su zalba ili tzv.Odluka o priznavanju prava ne moze se naknadno menjati.akt) I materijalna (vezuje donosioca upr.akta da semoze pristupiti njegovom faktickom izvrsenju.vec posle odredjenog vremena. Oglasavanje nistavim kao akta deklarativnog karaktera ima za posledicu stavljanje van pravne snage svih efekata koji je nistav akt proizveo I to od momenta njegovog donosenja pa za ubuduce. Uklanjanje pogresnih upravnih akata moze imati sledece modalitete: 1.Pravilo je da se zakonitost upravnog akta ceni prema trenutku donosenja. Upravni akti koji su sticajem promenjenih okolnosti dosli u situaciji das u suprotni novom zakonu. 34. 35.akta:su formalna pravosnaznost (vezuje stranku I oznacava procesnu nemogucnost stranke da pravnim sredstvima pobija neki upr.UKLANJANJE POGRESNIH UPRAVNIH AKATA Pod uklanjanjem pogresnih upravnih akata podraumevaju se svi pravni nacini stavljanja upravnih odluka koje su sadrzane u pogresnim upravnim aktima van pravne snage.oglasavanje nistavim.a imajuci u vidu da je takav akt povoljan po . 36.iako nisu formalo postalo nezakoniti nazivaju se suprotni upravni akti. Pravno dejstvo upravnog akta ogleda se u tome sto se njegovim donosenjem. Konacnost oznacava svojstvo upr.sporu.bez obzira na to koju vrstu nedostataka sadrzi.Predstavlja uslov za pokretanje upr.ukidanje.

posao koji sklapaju org. Razlika izmedju upr.Moguce je razlikovati dve vrste upr.masovnost I mogucnost formalizacije.ekspertni sistem.UPRAVNI UGOVORI Za upr.U slucaju kada je akt donet po sluzbenoj duznosti.obrada upr.memorisanje.upr.akta moze se sprovesti I prinudnim putem.odluka I donosenje automatskih upr.akata.efekata koje proizvode. Komp. 39.prikupljanje. mogucnost programiranja upr.mogu nazvati I upr.donosi ili obavlja.informacija koje su relevantne za resavanje date upr.memorisanje I pretrazivanje o pravnim izvorima.a koji nemaju neposredno prav.akt u osnovi jednostrani akt.prav.ivrsenje upr. 38.Racunarske primerene upr.akta ce zavisiti od same stranke.stvari.akata ona se javlja u svojstvu javnopravnog subjekta.radnji: a.stvari predstavljaju one upr.primanje izjava i d. d.akta I ugovora posledica kako razlicitosti parvnih rezima kojma su regulisani.Pri donosenju upr.to se materijalni akti upr.akata prvenstveno je vezana za skraceni upr.stvarima.stvari moze posluziti kao pomocno I tehnicko sredstvo za brzo I pouzdano pretarazivanje I prenos relevantnih podataka I informacija.statusom kao I pojedinac. b.ugovore se moze reci da prestavljaju jednu posebnu kategoriju pravnih akata koja idejeno vuce svoj koren iz dualisticke deobe prava na javno I privatno.Obuhvataju pojed.odlaze izvrsenje resenja. 7801 .akt nije prav. Mogu se razlikovati sledece osnovne kategorije upr.te da bi upr. 37.dokumentovanje.ono sto je ugovor na podrucju privatnog prava.UPRAVNI AKTI I KOMPJUTERSKA TEHNOLOGIJA Primena komp.UPRAVNE RADNJE Pod materijalnim aktima uprave podrazumeva se ukupnost mnogobrojnih I pojedinacnih akata I radnji koje upr.drz.zatim PIO.ugovori kao gradjansko pravni akti mogu biti kako jednostrani.tehnol.pruza gradjanima tzv.stvari koje odlikuje jednostavnost. u procesu donosenja upravnih akata moze se sistematizovati u sledece oblasti: a.postupku ima tzv. b.na podrucju gradjanskog prava. Upotreba racunara se sastoji u prikupljanju. Zalba o upr.akte I radnje uprave koje nemaju neposredno pravno dejstvo. Za upr.stranku.saopstavanje.tehnol.radnje.javne usluge.tako I dvostrani.postupak u oblastima kao sto su finansije.kod ovakvih upr.izvrsenje upr.Dok je upr.radnje se moze reci da predstavljaju materijalne akte I radnje kojima upr.prenosenju I prezentaciji odgovarjucih cinjenicnih I prav.a imajuci u vidu da je takav akt nepovoljan po stranku.tako I razlicitosti prav. c.tehn.stvari.Upr.Pri zkljucivanju ugovora drz. c.izracunavanje plata itd.se javlja u ulozi privatnopravne licnosti sasitim prav.suspenzivno dejstvo.prinudne radnje.dejstvo.prikupljanje.memorisanju.pretrazivanje I obrada podataka o cinjenicama koje su pravno relevantne za odlucivanje u upr.stvari:racunarski primerene I racunarski ne primerene upr.ugovor imao biti na podrucju javnog prava.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->