P. 1
MatematikaSkripta

MatematikaSkripta

|Views: 403|Likes:
Published by JaCy Mehmedbegovic

More info:

Published by: JaCy Mehmedbegovic on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvod
 • Vektorski raˇcun
 • 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima
 • 1.4 Vektorski prostor Rn
 • 1.5 Skalarni produkt
 • 1.6 Digresija - determinante matrica 2. i 3
 • 1.7. DESNI I LIJEVI KOORDINATNI SUSTAVI. ORIJENTACIJA 29
 • 1.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. Ori-
 • 1.8 Vektorski produkt
 • 1.9 Mjeˇsoviti produkt
 • Analitiˇcka geometrija
 • 2.1 Pravac u ravnini
 • 2.1.1 Op´ci oblik jednadˇzbe pravca u ravnini
 • 2.1.2 Segmentni oblik
 • 2.1.3 Kanonski oblik
 • 2.1.4 Pravac kroz dvije toˇcke
 • 2.1.5 Eksplicitni oblik
 • 2.1.6 Normirani oblik (normalni oblik)
 • 2.2 Odnosi toˇcaka i pravaca u ravnini
 • 2.2.1 Kut dvaju pravaca. Paralelnost i okomitost
 • 2.2.2 Udaljenost toˇcke od pravca
 • 2.2.3 Presjeciˇste dvaju pravaca
 • 2.2.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇzine)
 • 2.2.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇcki
 • 2.3 Pravac u prostoru
 • 2.3.1 Pravac kroz jednu toˇcku sa zadanim smjerom
 • 2.3.2 Parametarske jednadˇzbe pravca
 • 2.3.3 Kanonske jednadˇzbe pravca
 • 2.3.4 Pravac kroz dvije toˇcke
 • 2.3.5 Pravac zadan dvjema projekcijama
 • 2.3.6 Sveˇzanj pravaca
 • 2.3.7 Dijeljenje duˇzine u zadanom omjeru
 • Slika 2.12: Dijeljenje duˇzine u zadanom omjeru
 • 2.4 Ravnina u prostoru
 • 2.4.1 Normalni oblik jednadˇzbe ravnine
 • Slika 2.13: Normalni oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.2 Segmentni oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.3 Op´ci oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.4 Parametarski oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.5 Jednadˇzba ravnine kroz tri toˇcke
 • 2.5 Odnosi ravnina i pravaca u prostoru
 • 2.5.1 Kut dviju ravnina
 • 2.5.2 Presjeciˇste triju ravnina
 • 2.5.3 Kut pravca i ravnine
 • 2.5.4 Presjeciˇste pravca i ravnine
 • 2.5.5 Pripadnost pravca ravnini
 • 2.5.6 Kut dvaju pravaca
 • 2.5.7 Presjeciˇste dvaju pravaca
 • 2.5.8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru
 • Matrice i linearni sustavi
 • 3.1 Osnove matriˇcnog raˇcuna
 • 3.1.1 Motivacija
 • 3.1.2 Osnovni pojmovi
 • 3.1.3 Linearna kombinacija matrica
 • 3.1.4 Mnoˇzenje matrica
 • 3.1.5 Podmatrice i blok matrice
 • 3.1.6 Regularne matrice. Inverzna matrica
 • 3.1.7 Rang matrice. Elementarne transformacije
 • 3.2 Linearni sustavi
 • 3.2.1 Osnovni pojmovi
 • 3.2.2 Geometrijska interpretacija. Kronecker-Capellijev
 • 3.2.3 Homogeni sustavi
 • 3.2.4 Rjeˇsavanje linearnog sustava
 • 3.2.5 Determinanta. Cramerovo pravilo
 • 3.3. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 115
 • 3.3 Problem svojstvenih vrijednosti
 • 3.3.1 Matrice kao linearni operatori
 • 3.3.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori
 • Nizovi i redovi
 • 4.1 Nizovi realnih brojeva
 • 4.1.1 Pojam niza
 • 4.1.2 Graniˇcna vrijednost niza. Konvergencija niza
 • 4.1.3 Raˇcunanje s graniˇcnim vrijednostima
 • 4.1.4 Osnovni limesi
 • 4.2 Redovi realnih brojeva
 • 4.2.1 Pojam reda. Konvergencija reda
 • 4.2.2 Geometrijski red
 • 4.2.3 Svojstva konvergentnih redova
 • 4.2.4 Redovi s pozitivnim ˇclanovima
 • 4.3 Kriteriji konvergencije
 • 4.3.1 Kriterij usporedivanja
 • 4.3.2 D’Alembertov kriterij
 • 4.3.3 Cauchyev kriterij
 • 4.3.4 Leibnizov kriterij
 • Funkcije
 • 5.1 Osnovni pojmovi
 • 5.1.1 Motivacija i definicija
 • 5.1.2 Naˇcini zadavanja funkcije
 • 5.1.3 Graf funkcije
 • 5.1.4 Pojmovi znaˇcajni za realne funkcije realne vari-
 • 5.1.5 Osnovne raˇcunske operacije s funkcijama
 • 5.1.6 Kompozicija funkcija
 • 5.1.7 Inverzna funkcija
 • 5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 181
 • 5.2 Pregled elementarnih funkcija
 • 5.2.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija
 • 5.2.2 Polinomi
 • 5.2.3 Racionalne funkcije
 • 5.2.4 Algebarske funkcije
 • 5.2.5 Eksponencijalne funkcije
 • 5.2.6 Logaritamske funkcije
 • 5.2.7 Trigonometrijske funkcije
 • 5.2.8 Ciklometrijske (arkus) funkcije
 • 5.2.9 Hiperboliˇcke i area funkcije
 • Uvod u diferencijalni raˇcun
 • 6.1 Neprekidnost i graniˇcne vrijednosti
 • 6.1.1 Neprekidnost funkcije
 • 6.1.2 Svojstva neprekidnih funkcija
 • 6.1.3 Neprekidnost elementarnih funkcija
 • 6.1.4 Graniˇcna vrijednost (limes) funkcije
 • 6.1.5 Neprekidnost i limes
 • 6.1.6 Neodredeni oblici
 • 6.1.7 Raˇcunanje limesa
 • 6.2 Derivacija funkcije
 • 6.2.1 Motivacija
 • 6.2.2 Derivacija funkcije u toˇcki
 • 6.2.3 Derivacija funkcije
 • 6.2.4 Raˇcunanje derivacija
 • 6.2.5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija
 • 6.2.6 Derivacije viˇseg reda
 • 6.2.7 Osnovni teoremi diferencijalnog raˇcuna
 • 6.2.8 Primjene derivacija
 • Uvod u integralni raˇcun
 • 7.1 Neodredeni integral
 • 7.1.1 Primitivna funkcija
 • 7.1.2 Neodredeni integral
 • 7.1.3 Metode integriranja
 • 7.2 Odredeni integral
 • 7.2.1 Motivacija - problem povrˇsine (ploˇstine)
 • 7.2.2 Svojstva odredenog integrala
 • 7.3 Newton - Leibnizova formula
 • 7.4 Nepravi integral
 • 7.5 Primjene integralnog raˇcuna
 • 7.5.1 Povrˇsina lika u ravnini
 • 7.5.2 Volumen rotacijskog tijela
 • 7.5.3 Teˇziˇste
 • 7.5.4 Moment ustrajnosti (inercije)
 • 7.5.5 Duljina i teˇziˇste luka ravne krivulje
 • 7.5.6 Povrˇsina rotacijske plohe
 • 7.5.7 Primjene u fizici

Tomislav Doˇli´ s c Nikola Sandri´ c

MATEMATIKA 1

Gradevinski fakultet Sveuˇiliˇte u Zagrebu c s

Predgovor
Poˇtovani ˇitatelji, s c u rukama imate nastavni materijal koji izlaˇe gradivo kolegija Matematika 1 za z z s c studente prve godine Gradevinskog fakulteta. Moˇda se pitate zaˇto nam, unatoˇ dostupnosti niza dobrih udˇbenika na hrvatskom jeziku koji obraduju sadrˇaje z z ovog kolegija, treba (i) ova skripta. Pitanje je to koje smo si i mi kao autori postavili kad smo procjenjivali trebamo li pristupiti radu na njoj. Odgovor do kojeg smo doˇli oˇito je bio dovoljno poticajan da ju napiˇemo; ponudit ´emo ga s c s c i vama u nadi da ´e i za vas biti dobra motivacija da se njome sluˇite. c z Prvi dio odgovora je sadrˇan u samom pitanju. Toˇno, postoji viˇe dobrih z c s udˇbenika, no niti jedan od njih ne pokriva u potpunosti program naˇeg kolegija. z s Jedan od uzroka takve situacije je i nedavna reforma visokog obrazovanja, koja je uvjetovala saˇimanje nastavnih planova i smanjenje broja i satnice matematiˇkih z c kolegija. Posljediˇno, u okviru kolegija Matematika 1 naˇli su se zajedno sadrˇaji c s z iz linearne algebre i iz matematiˇke analize, dvaju podruˇja koja su zbog svoga c c opsega i znaˇaja vrlo rijetko zastupljena u istom udˇbeniku. Nadalje, postoje´e c z c knjige iz linearne algebre obuhva´aju i teme kojima u naˇem kolegiju nije bilo c s mjesta, kao ˇto su teorija grupa ili teorija linearnih operatora. Pisanjem materijala s koji ´e ukljuˇivati samo relevantne sadrˇaje iz obaju podruˇja ˇeljeli smo otkloniti c c z c z potrebu konzultiranja viˇe udˇbenika i probleme vezane s njihovim nabavljanjem. s z Osim toga, zajedniˇki okvir omogu´io je i standardiziranje notacije i olakˇao c c s pozivanje na prijaˇnje rezultate. s Drugi dio odgovora vezan je uz dojam da su postoje´i udˇbenici po koncepc z ciji i naˇinu izlaganja viˇe orijentirani prema publici kojoj je matematika primarni c s interes. Shodno tomu, primjerena se pozornost posve´uje strogosti formulacije c rezultata te njihovim izvodima i dokazima. Nama se, pak, ˇini da je u nastavnom c i

ii materijalu namijenjenom studentima tehniˇkih fakulteta nuˇno i korisno u izvjesc z noj mjeri odstupiti od tih standarda i umjesto na matematiˇku rigoroznost nac glasak staviti na motivaciju, primjere i primjene pojmova koji se obraduju. Skripta pred vama je rezultat naˇeg pokuˇaja nalaˇenja dobrog kompromisa izmedu tih s s z zahtjeva. Kompromis je vidljiv ve´ i u samom izgledu teksta, posebno u dic jelovima otisnutima sitnijim slovima. Te dijelove, koji uglavnom sadrˇe dokaze, z mogu´e je izostaviti pri spremanju ispita. Oni sluˇe za zadovoljenje intelektualne c z znatiˇelje zahtjevnijeg ˇitatelja. z c Pri pisanju skripte nismo se posebno trudili uˇiniti ju saˇetom. Uostalom, c z Matematika 1 je opseˇan kolegij, s velikom satnicom (4+4), koji nosi 9 ECTS z bodova (najviˇe na prvoj godini studija), i ˇeljeli smo ve´ i samim opsegom skripte s z c naglasiti potrebu kontinuiranog rada i uˇenja. c Ugodna nam je duˇnost zahvaliti Alanu Filipinu, Dori Pokaz i Martini Benkovi´, z c koji su pozorno ˇitali dijelove rukopisa, predloˇili nam mnoga poboljˇanja i pronaˇli c z s s brojne pogreˇke. Zahvaljujemo i studentima Matiji Soˇevu, Dejanu Stojakovi´u, s c c Mati Stojanovu, Marku Vlaini´u i Igoru Daidˇi´u koji su nam ukazali na pogreˇke c zc s u ranijoj verziji skripte. Bit ´emo zahvalni svima koji nas upozore na preostale c propuste i nedostatke. U Zagrebu, rujna 2008. Tomislav Doˇli´ s c Nikola Sandri´ c

Sadrˇaj z
Predgovor Sadrˇaj z Uvod 1 Vektorski raˇun c 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima . . . . . . . . . . . . 1.2 Vektorski prostor XO (E). Linearna kombinacija vektora . 1.3 Baza vektorskog prostora XO (E). Koordinatni sustav . . 1.4 Vektorski prostor Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Skalarni produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Digresija - determinante matrica 2. i 3. reda . . . . . . . 1.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. Orijentacija . . . . . . 1.8 Vektorski produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Mjeˇoviti produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 2 Analitiˇka geometrija c 2.1 Pravac u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Op´i oblik jednadˇbe pravca u ravnini . . . . c z 2.1.2 Segmentni oblik . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Kanonski oblik . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Pravac kroz dvije toˇke . . . . . . . . . . . . c 2.1.5 Eksplicitni oblik . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.6 Normirani oblik (normalni oblik) . . . . . . . 2.2 Odnosi toˇaka i pravaca u ravnini . . . . . . . . . . . c 2.2.1 Kut dvaju pravaca. Paralelnost i okomitost . 2.2.2 Udaljenost toˇke od pravca . . . . . . . . . . c 2.2.3 Presjeciˇte dvaju pravaca . . . . . . . . . . . s 2.2.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇine) z 2.2.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki . c i iii 1 9 9 15 18 19 20 26 29 30 34 37 37 37 39 40 41 42 43 44 44 48 51 52 53

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

iii

iv
2.3 Pravac u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Pravac kroz jednu toˇku sa zadanim smjerom c 2.3.2 Parametarske jednadˇbe pravca . . . . . . . . z 2.3.3 Kanonske jednadˇbe pravca . . . . . . . . . . z 2.3.4 Pravac kroz dvije toˇke . . . . . . . . . . . . c 2.3.5 Pravac zadan dvjema projekcijama . . . . . . 2.3.6 Sveˇanj pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . z 2.3.7 Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru . . . . . z Ravnina u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Normalni oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . . z 2.4.2 Segmentni oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . z 2.4.3 Op´i oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . . . . c z 2.4.4 Parametarski oblik jednadˇbe ravnine . . . . . z 2.4.5 Jednadˇba ravnine kroz tri toˇke . . . . . . . z c Odnosi ravnina i pravaca u prostoru . . . . . . . . . 2.5.1 Kut dviju ravnina . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Presjeciˇte triju ravnina . . . . . . . . . . . . s 2.5.3 Kut pravca i ravnine . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 Presjeciˇte pravca i ravnine . . . . . . . . . . s 2.5.5 Pripadnost pravca ravnini . . . . . . . . . . . 2.5.6 Kut dvaju pravaca . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.7 Presjeciˇte dvaju pravaca . . . . . . . . . . . s 2.5.8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 66 68 68 68 70 71 72 73 74 75 78 81 81 81 83 86 88 91 93 96 101 101 103 105 107 109 115 115

2.4

2.5

3 Matrice i linearni sustavi 3.1 Osnove matriˇnog raˇuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c c 3.1.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Linearna kombinacija matrica . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Mnoˇenje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 3.1.5 Podmatrice i blok matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6 Regularne matrice. Inverzna matrica . . . . . . . . . . . 3.1.7 Rang matrice. Elementarne transformacije . . . . . . . . 3.2 Linearni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Geometrijska interpretacija. Kronecker-Capellijev teorem 3.2.3 Homogeni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Rjeˇavanje linearnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . s 3.2.5 Determinanta. Cramerovo pravilo . . . . . . . . . . . . 3.3 Problem svojstvenih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Matrice kao linearni operatori . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

v
3.3.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori . . . . . . . . . . . . 118 125 125 125 128 132 134 135 135 138 140 144 145 145 146 147 149 153 153 153 155 156 158 167 172 176 181 182 182 188 193 197 199 202 208 211

4 Nizovi i redovi 4.1 Nizovi realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Pojam niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Graniˇna vrijednost niza. Konvergencija niza . c 4.1.3 Raˇunanje s graniˇnim vrijednostima . . . . . c c 4.1.4 Osnovni limesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Redovi realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Pojam reda. Konvergencija reda . . . . . . . 4.2.2 Geometrijski red . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Svojstva konvergentnih redova . . . . . . . . 4.2.4 Redovi s pozitivnim ˇlanovima . . . . . . . . c 4.3 Kriteriji konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Kriterij usporedivanja . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 D’Alembertov kriterij . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Cauchyev kriterij . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Leibnizov kriterij . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

5 Funkcije 5.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Motivacija i definicija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Naˇini zadavanja funkcije . . . . . . . . . . . . . . c 5.1.3 Graf funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.4 Pojmovi znaˇajni za realne funkcije realne varijable c 5.1.5 Osnovne raˇunske operacije s funkcijama . . . . . . c 5.1.6 Kompozicija funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.7 Inverzna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Pregled elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija . . . . . . . . 5.2.2 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4 Algebarske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.5 Eksponencijalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 5.2.6 Logaritamske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.7 Trigonometrijske funkcije . . . . . . . . . . . . . . 5.2.8 Ciklometrijske (arkus) funkcije . . . . . . . . . . . 5.2.9 Hiperboliˇke i area funkcije . . . . . . . . . . . . . c

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 6. . . . . . . . . . . 7. .2 Derivacija funkcije . .1. . . .5 Neprekidnost i limes . . . . . . . . . . .2 Svojstva odredenog integrala . . s 6. . . . . 6. . . . . . . . . . . 7. . . .5. . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Volumen rotacijskog tijela . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .problem povrˇine (ploˇtine) s s 7. . . . . . . . . s 7. . . . . .2 Neodredeni integral . . . . . .2 Odredeni integral . . . . . . . . . . .Leibnizova formula . . . . . .2. . . . . . . . . . . .7 Raˇunanje limesa . .1. . . .1 Povrˇina lika u ravnini . . . . . . . 7. . . . . . . . 6. . . . . . .1 Primitivna funkcija . . . .5. . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . c 6. . . . . . . . . . . .1. . . . .2. . . . . . . .5. . . . . . . .3 Newton .7 Primjene u fizici . . . . . . . .1 Neprekidnost i graniˇne vrijednosti . . . . .1. . . . . . . . . . .4 Graniˇna vrijednost (limes) funkcije . .2 Derivacija funkcije u toˇki . c 6. . . . .5 Duljina i teˇiˇte luka ravne krivulje . c 6. . . . . . 7. . .1. . . . . 7. . . c 6. . . . . . . . .1. . . .4 Moment ustrajnosti (inercije) . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . .7 Osnovni teoremi diferencijalnog raˇuna .2. . . . . . .8 Primjene derivacija . . zs 7. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .3 Teˇiˇte . . . . . . . . .3 Neprekidnost elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . s 7. .5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .3 Metode integriranja . 6. . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . .6 Povrˇina rotacijske plohe . . . 6. . . . . . . 215 215 215 217 219 222 226 228 230 234 234 237 238 240 246 250 252 261 273 273 273 275 277 293 293 301 308 312 319 319 321 326 333 337 338 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . .2. . . . . . c 6. . .4 Raˇunanje derivacija . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .2 Svojstva neprekidnih funkcija . . . . . . . . . . . . .1. .1 Motivacija . . . . . . .6 Derivacije viˇeg reda . 6. . . . . . . . .1 Neodredeni integral . . . c 6. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Nepravi integral . . . . 7. . . . . . . . . . . . . .2. . . .5. . . . . . . . .5 Primjene integralnog raˇuna . . .5. . . . . . . . . . . . . . . 7. c 7. . . . . . . . . . . . . . . 7 Uvod u integralni raˇun c 7. zs 7. . . . . .2. . . . . . 6. . . . . . . . . . . . .1 Neprekidnost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Neodredeni oblici . . . . . . .3 Derivacija funkcije . . . . .vi 6 Uvod u diferencijalni raˇun c 6. . . . . . . . . .2. .1 Motivacija . . . . .

Tvrtka OdiMi traˇi 400 kn za vozilo i joˇ 1 kn po prijedenom kilometru. stoga. uop´e. da je tako uvijek bilo i z c da nije mogu´e biti dobar inˇenjer ne znaju´i matematiku. MobiFon nudi usluge uz mjeseˇnu pretplatu od 200 kn c i cijenu razgovora od 1 kn/min. c Predaje se. Koju od njih odabrati ako oˇekujemo da c c ´emo telefonirati po 5 min svaki dan? Treba li taj izbor preporuˇiti i prijatelju c c koji priˇa po dva sata dnevno? c U istom gradu su i dvije tvrtke za iznajmljivanje automobila.Uvod Zaˇto (i kako) treba uˇiti matematiku? s c Matematika je nezaobilazan dio programa na svim tehniˇkim fakultetima. predaju na apstraktan naˇin koji nam je stran i koji nije blizak c naˇoj svakodnevnoj praksi i iskustvu? Unatoˇ tomu ˇto su to smislena i legitimna s c s pitanja.studenti se ne ˇele dovesti u z poloˇaj da im se s visoka odgovori kako je to jasno. na prvim godinama i mnogim studentima predstavlja ozbiljnu. ispriˇat ´emo vam priˇu. ako c z z s nam i trebaju. TeleZvon traˇi 0 kn mjeseˇne pretplate. ona se rijetko postavljaju javno i naglas . zs c MobiFon i TeleZvon. dok tvrtka DojdiMi z s napla´uje 800 kn za poˇetak i 0. ponekad i nepremostivu prepreku na putu do stjecanja akademskog stupnja.5 kn po kilometru. Kod koje od njih treba c c iznajmiti automobil za odlazak u grad udaljen 600 km i povratak iz njega? Je li 1 . Svrha je ovog uvodnog c z c poglavlja odgovoriti na ta i sliˇna pitanja i uvjeriti studente da je ulaganje truda c i vremena u svladavanje programa ovog kolegija dobra investicija. ali z c minuta razgovora napla´uje se 2 kn. Razumljivo je. treba? Zaˇto moramo ulagati puno truda i vremena u uˇenje c s c stvari koje nisu ono ˇime se u ˇivotu ˇelimo baviti? I zaˇto nam te stvari. Za poˇetak. oˇito. tradicionalno. c c c c Na nekom trˇiˇtu za pretplatnike se nadme´u dvije tvrtke mobilne telefonije. da si mnogi studenti postavljaju pitanja: A zaˇto s nam to.

uoˇimo da je zajedniˇka karakteristika obaju problema to ˇto ovise samo c c s o stvarima koje se dobro opisuju brojevima. u naˇem primjeru. niti marka automobila. dakle. jednom kad zanemarimo mobitele i automobile i probleme svedemo na kvantitativne aspekte. Iz naˇih primjera vidimo da se rac s zliˇite realne situacije mogu prikazivati istim matematiˇkim modelom: linearna c c funkcija f (x) = ax + b sluˇi nam i za opis situacije s mobitelima i s rent-az car tvrtkama. kilometri) tako da se iznos druge mnoˇi konstantnim faktorom (cijena z po minuti. Jasno je da z s razumijevanje jednoga od njih znaˇi i razumijevanje svih ostalih. z c c Prvo. Takve c prikaze zovemo matematiˇkim modelima. Nadalje. No je li to jedina z s s takva vrijednost? Mogu li se troˇkovi podudarati i za neku manju vrijednost? Ili s za neku ve´u? Moˇemo li biti sigurni da je na sva putovanja dulja od 800 km c z ponuda DojdiMi povoljnija od OdiMi. Uz neˇto s s z s eksperimentiranja i pogadanja mogu´e je ustanoviti i da su za neku kilometraˇu c z (ili minutaˇu) troˇkovi isti. Treba nam. Vrijedno je. Takav nam okvir daje matematika. njihovom c analizom moˇemo do´i do odgovora na neka od pitanja s poˇetka ovog poglavlja. arhetipski. ili za neke velike udaljenosti ponovo OdiMi postaje jeftinija? I kako bismo u to uvjerili skeptika kojem to nije jasno i oˇito? I c moˇe li nam odgovor na ova pitanja nekako pomo´i odgovoriti na sliˇna pitanja z c c o mobitelima? Gornji su primjeri jednostavni. c Matematika je. u oba sluˇaja jedna veliˇina (cijena) ovisi o drugoj c c (minute. to je 800 km. vidimo da oba naˇa s problema imaju istu strukturu. trajanje. niti grad u koji se putuje. c c c jer odgovor ne zahtijeva niˇta viˇe od nekoliko zbrajanja i mnoˇenja. po kilometru) i da se tome dodaje konstantan iznos (pretplata. uloˇiti trud u razumijevanje svojstava linearne z . Bitni su. dakle. i da sposobnost c rjeˇavanja jednog od njih znaˇi i sposobnost rjeˇavanja ostalih. dakle. Nije bitan tip mobitela. Unatoˇ tome. kvantitativni aspekti. udaljenosti. startna cijena).2 to ista tvrtka kod koje treba iznajmiti vozilo za odlazak po poslovnog partnera na aerodrom udaljen 20 km? Na gornja ´e pitanja odgovoriti svatko tko je svladao ˇetiri raˇunske operacije. gotovo karikirani. porez. problem koji c c s c ´e opisivati sve ostale probleme tog tipa. Bitne su cijene. Uz neˇto malo truda mogu´e je sjetiti se i drugih problema s takvom s c strukturom: cijena voˇnje taksijem. s c s dakle. okvir u kojem ´emo mo´i formulirati i rijeˇiti op´i. troˇkovi proizvodnje. skup znanja i umije´a pomo´u kojih se realni objekti i c c njihovi odnosi prikazuju pomo´u apstraktnih objekata i njihovih odnosa.

c Primjeri iz naˇe priˇice su. ponavljamo. Nadalje. Newtonovom c z zakonu. Diferencijalna c c s z se zove stoga ˇto se u njoj pojavljuju derivacije nepoznate funkcije. koncentracija radioaktivnih tvari i zarada pri oroˇenju nekog iznosa novca c opisani istim matematiˇkim modelom? Znate li ˇto je zajedniˇki matematiˇki c s c c model za osjetljivost ljudskog uha. da su i derivacije neˇto ˇto treba z s s z zs inˇenjeru (pa i studentu) gradevine. geodetska. Nadamo se da vas je ovih nekoliko reˇenica uvjerilo da su svi sadrˇaji obuhva´eni c z c . prometna i tko zna kakva sve joˇ matematika. nauˇiti baratati vektorima. po 2. A z kako se odreduje poloˇaj teˇiˇta nekog tijela? Integriranjem. ekoloˇka. kiselost sapuna i snagu potresa? I kako se pomo´u toga moˇe odrediti kolik je star pretpovijesni kostur? I znate li da ste i c z te stvari ve´ uˇili u srednjoj ˇkoli? c c s Moˇda vam se gornja pitanja ˇine nebitnima za vaˇ budu´i rad.3 funkcije. jer s s s bi gradevinaru za uspjeˇno bavljenje strukom joˇ trebala i ekonomska. dakle. brzine i ubrzanja bitni. Svakako. No znate li koji apstraktni matematiˇki koncept opisuje c kvantitativne aspekte zajedniˇke izmjeni godiˇnjih doba. A kakve to ima veze s ravnoteˇom? Sila je. Isplati se. Dakle. Na c c istom primjeru vidimo da matematika mora biti apstraktna: mobitelska matematika bi bila beskorisna kod rent-a-cara. Sve se te veliˇine matematiˇki opisuju pomo´u c c c pojma vektora. i to nam treba. apstraktna matematika u kojoj baratamo linearnim funkcijama je korisna za sve probleme u kojima se javlja linearna ovisnost. Izgleda. No ˇto su s s derivacije? Matematiˇki koncept kojim se opisuje i kvantificira brzina promjene c neke veliˇine. z c s c sapuni. kosturi i porast broja stanovnika ne spadaju u probleme s kojima se svakodnevno susre´e inˇenjer gradevine. stoga imati i s nauˇiti samo jednu. dakle. c z s momenti. ubrzanje je promjena brzine u vremenu. Uz ravnoteˇu je vezan i pojam teˇiˇta. izmjeni plime c s i oseke i ˇkripanju tramvaja u zavoju? Znate li da su porast broja stanovnika na s zemlji. Bolje je. pa makar i apstraktnu. rada srca. Isto tako nema smisla govoriti o gradevinskoj matematici. a brzina je promjena poloˇaja u vremenu. i obratno. jer su oni nezaobilazni c u problemima mehanike i statike. produkt mase i ubrzanja. A integriranje je z zs postupak suprotan deriviranju. ravnoteˇa nekog fizikalnog sustava z matematiˇki se opisuje neˇim ˇto se zove diferencijalna jednadˇba. No teˇko je zanijekati da su nam sile. Naveli smo ih stoga jer ste s c se s linearnom funkcijom i rjeˇavanjem linearnih jednadˇbi ve´ sreli u dosadaˇnjem s z c s tijeku svog obrazovanja. jer ´emo to znanje mo´i primijeniti u brojnim realnim kontekstima. karikirani.

A upravo je to opasnost kojoj se izlaˇete oslanjaju´i se z c samo na tude znanje. Cak i na korektno postavljeno pitanje moˇemo c z dobiti odgovor koji nije lako interpretirati. No ˇto ako poˇelimo izgraditi neˇto c c s z s ˇ novo? Sto ako poˇelimo izgraditi neˇto naˇe. Nitko nema nikakve koristi od napamet c c nauˇenog odgovora. Nadamo se i da vas je s priˇa o mobitelima i rent-a-caru uvjerila da je snaga matematike upravo u njenoj c apstraktnosti. c c Prvo je ograniˇenje isto kao i kod literature . Te mogu´nosti medutim. To nam je dovoljno dok ostajemo u okviru onoga ˇto je netko negdje s nekada ve´ izraˇunao. ni vi to ne znate. Nadamo se da su vas do sada reˇene stvari uvjerile da treba (na)uˇiti matemc c atiku. ponekad s ˇuju. izprojektirao i izgradio. izraˇunao ili isprogramirao.moˇemo na´i samo ono ˇto je c z c s netko ve´ napravio. Prisjetimo se samo kako malo informacija neˇkolovanom oku pruˇa rendgenska snimka ili elektrokardiogram. Sada kad viˇe nije sporno zaˇto. takoder. Ocjena c s s steˇena temeljem takvog znanja nije korisna nikome. bez premca i uzora? Ako z s s poˇelimo (ili budemo primorani) biti kreativni? U tom sluˇaju. ponajmanje studentu koji c . s z raˇunala su korisna samo ako im znamo postaviti smisleno pitanje i ako znamo c pravilno interpretirati odgovor. Tim se mogu´nostima c s s c c treba u punoj mjeri koristiti. izrecitirane definicije. Ostaje nam joˇ odgovoriti na dva pitanja koja se. originalno. ˇablonski rijeˇenog zadatka. Mudro a tko ´e poˇeljeti biti viˇe od toga. U dvije rijeˇi . Prvo je: A zaˇto to sve moramo uˇiti kad postoje priruˇnici i tablice? Drugo c s c c je neˇto modernija inaˇica: A zaˇto to sve moramo uˇiti kad imamo raˇunala i s c s c c software? Podimo redom. gotovo. Ne znamo li dobro formulirati pitanje. knjiˇko.s razumijevanjem. stoga. Mi danas ne znamo tko ´e od nas c c c provesti svoj cijeli radni vijek kao rutinski inˇenjer koji svoje znanje crpi iz tablica. ˇ ne´emo dobiti dobar odgovor. Dakle. z c s tabliˇno znanje ne ´e nam biti od velike koristi. ne ograniˇiti si budu´e mogu´nosti i ne zatvoriti si vrata struˇnom i c c c c osobnom napredovanju. Sto c z s je.4 kolegijom Matematika 1 bitni za vaˇe obrazovanje i rad. z ˇ je najbolje. Drugo je ograniˇenje suptilnije i c c c vezano je s ˇinjenicom da raˇunala daju odgovore koji su dobri samo onoliko koc c liko su dobra pitanja koja im postavljamo. Glede drugog pitanja. recimo neˇto o tome kako to treba s s s uˇiniti. nepobitno je da nam raˇunala i software pruˇaju brojne c z mogu´nosti koje prijaˇnji naraˇtaji struˇnjaka nisu imali. Istina je da se mnoge stvari mogu na´i u priruˇnicima i c c tablicama. nisu neiscrpne i neograniˇene.

tako se s nedovoljnim predznanjem ne moˇe smisleno. c Prvi je. Zelimo li vam s c s dati nova znanja. Svjesni smo da studenti dolaze na fakultet s razliˇitim razinama predznanja. da se na pismenom dijelu ispita rjeˇavaju zac s datci. A rutina se stjeˇe samo radom i vjeˇbom. kako zbog razlika u ˇkolama. moramo podrazumijevati da ih imate na ˇemu temeljiti. No vaˇnu ulogu z igra i njihov medusobni odnos te organizacija i balansiranje rada u njihovu postizanju. Kako pismeni ispit prethodi usmenom (i eliminatoran je). c c Razumijevanje i rutina su. dakle. s razumijevanjem. s Drugi uvjet za uspjeˇno svladavanje programa kolegija je stalan i kontinuiran s rad. s c Uˇenje matematike. Koristi od matematike koje smo gore spominjali imaju samo oni koji razumiju ˇto su nauˇili. no programi pojedinih srednjih struˇnih srednjih ˇkola mogu se pokazati c s nedostatnima. pokazuje da uz takav pristup razlike u predznanju bivaju uspjeˇno nadoknadene. Na c mnoge stvari koje ste ˇuli ´emo vas podsje´ati i u ovoj knjizi i na nastavi. Iskustvo nam govori da studenti iz takvih ˇkola moraju uloˇiti viˇe s z s truda i napora kako bi mogli kvalitetno pratiti nastavu i usvajati nove sadrˇaje. c z Pri tome ne mislimo samo na rutinu pri raˇunanju i rjeˇavanju zadataka. Matematika je opseˇan predmet. dvije. Uobiˇajeno je naime. Pogreˇan se pristup najˇeˇ´e sre´e pri uobiˇajenom odnosu prema teoriji s c sc c c i zadatcima. tako studenti vrlo ˇesto prvo ulaˇu c z . tako i zbog razliˇitih c s c individualnih sklonosti prema matematici. no c c c ne bi bilo realno oˇekivati da moˇemo time pokriti sadrˇaje koji se provlaˇe kroz c z z c dvanaest godina obrazovanja. ve´ i c s c na rutinu u prepoznavanju matematiˇkog sadrˇaja u nekom problemu i u izboru c z odgovaraju´eg matematiˇkog modela. A oni se u matematici polaˇu od samih poˇetaka z c formalnog obrazovanja. Najbitniji su temelji. no ne i dovoljan z z uvjet za uspjeh. viˇe nego ve´ine stvari.5 ju je dobio. preduvjet dobro predznanje. komponente uspjeha. Kao ni jedan drugi predmet. z Iskustvo nam. Kao ˇto se na loˇim temeljima ne moˇe izgraditi solidna s s z zgrada. a na usmenom se provjerava poznavanje teorijskih osnova. matemˇ atika ovisi o onome ˇto ste nauˇili tijekom osnovne i srednje ˇkole. Razumijevanje je nuˇan. z nauˇiti matematiku. podsje´a na izgradnju vrlo visoke c s c c zgrade. Potrebna je i rutina. Solidno svladan gimnazijski program dobar je c temelj. No i studenti moraju biti svjesni da je stjecanje zajedniˇke razine predznanja propisane srednjoˇkolskim programom c s iskljuˇivo njihova odgovornost. dakle. takoder.

Na njoj je u kvadrat ABCD upisan kvadrat A B C D . z s prvo ”teorija”. pokuˇavaju u dva . Ste´i ´ete to upoznaju´i apstraktne matematiˇke s c c c c koncepte i uˇe´i se uoˇavati ih u stvarnim situacijama. z s kakva je korist od rjeˇavanja zadataka bez njihovog razumijevanja? Nitko od vas s ne ´e za pla´u rjeˇavati zadatke iz matematike. No povrˇina velikog kvadrata je jednaka s . Nedvojbeno je da takav s c pristup ponekad rezultira polaganjem ispita. apsolutno. Drugim rijeˇima. recimo A BB . Za zadani pravokutni trokut je vrlo lako provjeriti da Pitagorin pouˇak vrijedi. pokuˇajte dati dobar odgovor na pitanje. onda zadatci. c c c c matematiˇke spoznaje se temelje na dokazima.tri dana ”nauˇiti teoriju”. prepoznavanje matematiˇkih sadrˇaja u stvarnim problemima. No takva provjera za jedan trokut niˇta ne c s govori o istinitosti pouˇka za neki drugi trokut. Najve´i je. produ li piss s meni ispit. Dakle. c c s s c tj. gubitak za studenta koji je tako c ”poloˇio” ispit. c Zadatci na ispitu sluˇe tomu da se vidi jeste li ovladali matematiˇkim (”teoriz c jskim”. i jeste li stekli dovoljno c rutine da ih moˇete rijeˇiti u za to propisanom vremenu. Ako nikad niste ˇuli za c c c c linearnu funkciju. teˇko ´ete ju prepoznati u naˇim primjerima s poˇetka. gdje su s a i b oznaˇene katete s c c a s c hipotenuza pravokutnog trokuta. svakako. Spomenuli smo da nam matematika jamˇi da je ponuda tvrtke DojdiMi poc voljnija za sve udaljenosti ve´e od 800 km. Pitagorin pouˇak je tvrdnja da je u c c svakom pravokutnom trokutu kvadrat hipotenuze jednak zbroju kvadrata kateta. a zatim. na Pitagorinom pouˇku. Ono ˇto ´e vam u radu trebati. Kako moˇemo biti sigurni da ta c z tvrdnja vrijedi za sve pravokutne trokute? Pogledajmo Sliku 1. Ako ne mislite tako. To se joˇ uobiˇajeno zapisuje kao a2 + b2 = c2 . I samo tomu. ako s c s c ne znate uvjete uz koje linearni sustav ima jedinstveno rjeˇenje nikad ne´ete biti s c sigurni da su uvjeti jedne od tvrtke povoljniji za sve udaljenosti ve´e od 800 km.6 napor u ˇablonsko rjeˇavanje nekoliko tipova zadataka. Dakle je povrˇina kvadrata c c s ABCD jednaka zbroju povrˇine kvadrata A B C D i ˇetverostruke povrˇine s c s jednog od tih trokuta. Ilustrirajmo to na primjeru s koc jim smo se svi sreli. Time smo se dotakli jednog aspekta c matematiˇkog znanja o kome joˇ nismo govorili: matematiˇko znanje je sigc s c urno. Ono ne ovisi o mjerenjima ni empiriˇkim opaˇanjima. no svaki tako poloˇen ispit je gubitak z za sve koji u tome sudjeluju. ne ´ete posti´i c z c c rjeˇavanjem ispitnih zadataka. izvjesno. ako ho´ete) konceptima koji se u njima javljaju. c z ve´ se se do njega dolazi postupkom logiˇkog zakljuˇivanja. a ostatak ˇine ˇetiri sukladna pravokutna trokuta.

Kako gornji postupak moˇemo c z provesti za bilo koji pravokutan trokut. naˇalost. vidjet ´ete da je ve´ina tvrdnji izreˇena bez c c c ˇ dokaza. Moramo vas. Dali smo dokaz te tvrdnje. Do matematiˇkih se spozc c naja dolazi na razne naˇine: intuicijom. z c Prelistate li na brzinu ovu knjigu. Bilo bi. c razumno oˇekivati da u nastavnom materijalu za matematiˇki kolegij sve relec c vantne tvrdnje budu potkrijepljene dokazima. pa i potpunog c c c . ˇto c sc s upu´uje na mogu´nost preskakivanja tog dijela pri prvom ˇitanju. c c Dokazi su bit matematike. a to je upravo tvrdnja Pitagorinog pouˇka. Imamo 1 (a + b)2 = c2 + 4 ab. a duljina stranice je zbroj kateta pravokutnog trokuta. Cak i tamo gdje se nalazi dokaz.7 D a b c C’ a C D’ c c c A a A’ b B’ a B b b Slika 1: Pitagorin pouˇak. razoˇarati. empirijom. formalnim manipulacijama. a + b. Dokazi izdvajaju matematiˇko znanje od svih c ostalih vrsta znanja. stoga. 2 Kvadriranjem izraza na lijevoj strani i sredivanjem dobivamo a2 + b2 = c2 . Dokazi ga ˇine apsolutnim. Ne trebamo viˇe provjeravati s njenu istinitost za svaki pojedinaˇni sluˇaj. c kvadratu njegove stranice. najˇeˇ´e je otisnut sitnijim slovima. vidimo da i Pitagorin pouˇak vrijedi za sve c pravokutne trokute. c no matematiˇkim istinama one postaju tek kad budu dokazane.

8 izostavljanja. s nastavnik osloboden pritiska detaljnog formuliranja iskaza i njegovog zapisivanja na ploˇu moˇe viˇe pozornosti posvetiti izlaganju konteksta i motivacije te tako c z s viˇe pribliˇiti gradivo studentima. Nastavni materijal koji imate pred sobom bit ´e najbolje iskoriˇten u kombinaciji s redovitim pohadanjem predavanja. c z Evo na kraju i posljednjeg savjeta. S jedne smo strane ˇeljeli z proˇiriti knjigu dijelom materijala koji se odnosi na srednjoˇkolsko gradivo. Tek kad je c c z student osloboden potrebe grozniˇavog zapisivanja i prepisivanja s ploˇe moˇe se u potpunosti koncentrirati na ono ˇto se na predavanju govori. a s s s druge smo strane morali voditi raˇuna o njenoj opseˇnosti i zadrˇati ju u razumc z z nim okvirima. Treba c s ga gledati prije kao dopunu predavanjima nego kao zamjenu za njih. Nadamo se da ´e tako ostvarena sinergija s z c rezultirati kvalitetnijim nastavnim procesom i poboljˇati njegove uˇinke. s c . Takav je pristup rezultat kompromisa. S druge strane. Zainteresirani se ˇitatelj za izostavljene dokaze moˇe obratiti c z nastavnicima ili ´e ih potraˇiti u literaturi.

1 Na 20 m od vas nalazi se kamion koji vozi brzinom od 72 km/h ˇ c (20 m/s).♠ Oznaˇimo s E naˇ trodimenzonalni prostor koji ima toˇkastu strukturu tj. sila. giba li se prema nama ili od nas. dok nam za vektorske veliˇine treba viˇe realnih brojeva. ukljuˇivo P i Q. temperatura itd. 9 . c c Primjer 1. Temeljna je razlika izmedu skalarnih i vektorskih c veliˇina u tome ˇto nam je za matematiˇki opis skalarne veliˇine dovoljan jedan c s c c realan broj. Q ∈ E. Duˇina P Q je skup svih toˇaka c z c c pravca kroz P i Q koje se nalaze izmedu P i Q. c Definicija 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima U egzaktnim znanostima osim skalarnih veliˇina (masa. Treba nam i podatak jesmo li na pravcu kojim se kamion giba.) Takve c veliˇine zovemo vektorskima.1 direktno slijedi da je P Q = QP . c s c njegovi elementi su toˇke.Poglavlje 1 Vektorski raˇun c 1.1 Neka su dane toˇke P. i ako jesmo.) c imamo i veliˇine kod kojih nam je bitan smjer (brzina. Sto ´ete poduzeti? Za donoˇenje odluke o tome treba li skoˇiti u stranu ili ostati na mjestu nije s c nam dovoljna samo informacija o iznosu brzine. akceleracija itd. Primijetimo da iz Definicije 1. U ovom c s ´emo poglavlju opisati matematiˇke koncepte i tehnike koje nam omogu´uju c c c efikasno matematiˇko modeliranje vektorskih veliˇina. duljina.

2 Vektor ili usmjerena duˇina P Q je duˇina kod koje su rubne z z toˇke uredene. tj. Q Q’ P P’ Slika 1. z z Q − → − → Iz Definicije 1. − − → −→ Definicija 1. Prirodno je vektoru pridruˇiti njegovu duljinu (normu. Ova nam definicija zapravo govori da su dva vektora jednaka ako jedan vektor moˇemo translacijom prevesti na drugi. Q) =| P Q |. Poˇetak joˇ c c c s zovemo hvatiˇte. tj.1: Duˇina i usmjerena duˇina.10 ˇ POGLAVLJE 1. z Koje su nam informacije nuˇne i dovoljne da bismo mogli jedinstveno definiz rati vektor (jedinstvenost podrazumijevamo u smislu gornje definicije. Duljinu − → − → vektora P Q oznaˇavamo s d(P. do na translaciju prostora)? z 1. intenzitet).2 slijedi da je op´enito P Q = QP . jer imaju razliˇite poˇetke i c c c krajeve. s Q P P Slika 1. c . VEKTORSKI RACUN − → Definicija 1.2: Jednakost vektora.3 Kaˇemo da su vektori P Q i P Q jednaki ako postoji translacija z prostora koja prevodi P u P i Q u Q . jedna od njih je poˇetak P a druga je kraj Q.

→ Napomena 1. B ∈ E takve da je OA = − i AB = b . Nul vektor nema smjer jer ga moˇemo translatirati na svaki pravac (tj. Pogledajmo sada neka svojstva nul vektora: c − → 1. Iz a Napomene 1. VEKTORI I OSNOVNE OPERACIJE S NJIMA − → 2. Tada je c − − → − = OB. uzmemo c c a − → − → → → − proizvoljni O ∈ E i uzmemo A. Za vektor P Q kaˇemo da je orijentiran od P prema Q.1. Oˇito je | 0 | = 0. postoji jedna jedina toˇka Q ∈ E takva da vrijedi P Q = a c → → − Definicija 1. Jednako je orijentiran kao i svaki vektor pa nema ni orijentaciju. 11 − → 3. z Ako za neki ne-nul vektor znamo njegovu duljinu i smjer. c 2. Preciznije. jasno nam je da imamo samo dva vektora te duljine i tog smjera (u smislu Definicije 1. Sada samo izaberemo orijentaciju koja nam treba. tj. → → → − − → − Zbroj vektora − i b definiramo kao vektor → = − + b koji dobijemo tako a c a − → − → da poˇetak vektora b translatiramo na kraj vektora → i vektorom − zovemo c a c − → − vektor koji ima poˇetak u poˇetku od → a kraj u kraju od b . tj.1. onda c a − → − →. → c . P = Q.2 Ako uzmemo proizvoljnu toˇku P ∈ E i zadani vektor − .3).2 znamo da takve toˇke A i B postoje i da su jedinstvene. 3.1 O istoj ili suprotnoj orijentaciji ima smisla govoriti ako i samo ako vektori imaju isti smjer.4 Vektori − i b su kolinearni ako leˇe na istom pravcu ili na a z paralelnim pravcima. Pravac koji prolazi kroz P i Q zovemo nositelj ili smjer vektora P Q. s Provjerimo jesu li nam ova tri uvjeta nuˇna i dovoljna (u smislu Definicije 1. Vektor kod kojeg su poˇetak i kraj jednaki. Napomena 1. z kolinearan je sa svakim vektorom). poˇinje u P a z c zavrˇava u Q. zvat ´emo nul vektor i c c − → oznaˇavati s 0 .3).

i oznaˇavamo ga s → 0 . a c a c → − → → → − → a a a 2.12 ˇ POGLAVLJE 1. − + b = b + − (komutativnost). − + 0 = 0 + − = − (nul vektor je neutralni element u odnosu na zbrajanje vektora). c Teorem 1.1 (Svojstva zbrajanja vektora) Za sve vektore vrijede sljede´e tvrdc nje: − − → → → → → − 1. ♣ B b a+b a b 0 A a+b a b Slika 1. (− + b ) + − = → + ( b + − ) (asocijativnost).3: Motivacija za definiciju zbrajanja vektora. VEKTORSKI RACUN R a G Slika 1. → a =−a → − → → → − a a 4.3 Za bilo koje tri toˇke P.4: Pravilo trokuta i pravilo paralelograma. − → → − → → → → − 3. O. Za svaki vektor − postoji vektor a takav da vrijedi − + a = a + − = a a a − → − → − . Q ∈ E vrijedi P Q = P O + OQ. . Vektor a zovemo suprotni vektor vektora a c − → −. − → − → − → Napomena 1.

Sliˇno 2− + − = 3→.5: Pravilo mnogokuta za zbrajanje viˇe vektora. VEKTORI I OSNOVNE OPERACIJE S NJIMA 13 Teorem 1. itd.1. a a → Za sluˇaj → + − piˇemo 2− (tj. Joˇ dodatno definiramo 1 · − = − → → → → → imamo induktivno n a a a s a a − − = →. ali je suprotne orijentacije. z → Za λ ∈ R. c a − 2. a . Time je motivirana sljede´a op´a definicija mnoˇenja vektora → i 0· a 0 c c z skalarom. koji ima isti smjer kao →. → BA. definiramo λ− kao vektor: a → 1. λ > 0 B’ 0 λa. ˇija je duljina jednaka |λ||− |. realnim brojem.6: Mnoˇenje vektora skalarom. s → − − a c Napomena 1.1 nam kaˇe da zbrajanje vektora ima ista svojstva kao obiˇno zbrajanje z c realnih brojeva.1 ima sljede´a svojstva: ima →. tj.4 Vektor a = −→ iz Teorema 1. λa . vektor koji je istog smjera i iste orijentacije c − → s a a a → → → − ali dvostruke duljine od vektora − ). d c a + b+ c+ d a b Slika 1. Za n ∈ N a c a a a − = (n − 1)− + − .1. Dakle ako je − istu duˇinu i isti smjer kao i vektor a z → → − = − onda je −− = − → AB.λ<0 a A B Slika 1.

1 i Teorema 1. λ(µ→) = (λµ)− (homogenost). a a → → → 2. a a → − 4.14 ˇ POGLAVLJE 1. operacije zbrajanja i mnoˇenja sa skalarom zadovoljavaju svojstva iz Teoz rema 1.5 nigdje ne govori o geometrijskim veliˇinama. (λ + µ)− = λ− + µ− (distributivnost obzirom na zbrajanje skalara). VEKTORSKI RACUN → 3. postoji pravac a a . λ(→ + b ) = λ− + λ b (distributivnost obzirom na zbrajanje vektora). Tada je jasno da za proizvoljnu toˇku P ∈ E c z c − → vrijedi: P leˇi na polupravcu ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je OP = z − → λ OA.4 i pokuˇajmo definirati kolinearnost u drugim s terminima. a suprotnu orijentaciju a − za λ < 0. Tada kaˇemo da je skup V (realni) vektorski prostor (realni jer su skalari realni z brojevi). 3. za sve a.♣ a a Definicija 1. uz pretpostavku − = 0 . − → → → → − Ako su vektori − i b kolinearni. Neka je dan polupravac (zraka) s poˇetkom u O.2. za svaki a ∈ V i svaki λ ∈ R je λ · a ∈ V . a a a − → 3.5 Neka je V neki neprazan skup na kojem imamo definirane operacije zbrajanja elemenata i mnoˇenja elemenata skupa skalarom (realnim broz jem) takve da vrijedi : 1. onda. → od vektora a Teorem 1. koji ima istu orijentaciju kao vektor − za λ > 0. c Vratimo se sada Definiciji 1. i neka je A = O c toˇka koja leˇi na tom polupravcu.2 (Svojstva mnoˇenja vektora skalarom) Za sve vektore i sve skalare z vrijedi: → → − − − → 1. 2. b ∈ V je a + b ∈ V . Primjetimo da se u Definiciji 1. Elemente od skupa V zovemo vektori. Iz c nje vidimo da pojam vektora nije ograniˇen na geometrijske objekte. 1 · − = → (postojanje jedinice).

odnosno svih vektora s poˇetkom u O i zavrˇetkom c s negdje u E). a → → − − → Imamo sljede´i zakljuˇak: vektori − = 0 i b su kolinearni ako i samo ako c c a − → → − → → → − postoji λ ∈ R takav da je b = λ− . vektor koji ima duˇinu 1 i ima c z − → → − → isti smjer i orijentaciju kao i − . LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA15 − − → → − − → → p i toˇke O. A. Na taj naˇin z c c c − → imamo definiranu bijekciju izmedu skupa E i skupa XO (E) = {OP : P ∈ E} (skup svih radij-vektora.1. z → − → − → → → Neka su sada − . (λ. svakoj toˇki P ∈ E c c − → pridruˇen je vektor OP . onda je |− | = 0. Linearna kombinacija vektora Neka je O ∈ E proizvoljna istaknuta toˇka prostora E. (Usporedimo ovo s Definicijom 1. Oˇito je |− | = 1 i − ima isti smjer i orijentaciju kao i − . Pri tome − i b = 0 imaju isti smjer za a a λ > 0 a suprotan za λ < 0. VEKTORSKI PROSTOR XO (E). (− . b = OB. tj. − → → Primijetimo joˇ jednu zanimljivu stvar: za svaki vektor − = 0 moˇemo s a z konstruirati jediniˇni vektor ili ort vektor.4). Imamo da je c a − → → b = λ− . Kako je → = 0 .2. Taj vektor zovemo c radij-vektor ili vektor poloˇaja toˇke P u odnosu na toˇku O. tj.1). pa moˇemo a a a z − → − = a . b ) −→ − + b je funkcija sa XO (E) × XO (E) −→ XO (E). b ∈ XO (E) i λ ∈ R. → → − toˇke O tako da je a c b a Imamo zadane dvije operacije (funkcije): → → → − → − a a 1. →) −→ λ− je funkcija sa R × XO (E) −→ XO (E). Bijekcija je konstruirana na prirodan naˇin. a a . → →→ te vrijedi a a a0 1. gdje je a → |− | a → − − → λ= − → ako a i b imaju istu orijentaciju i |b| → |− | a λ=− − → |b| → → − ako − i b imaju suprotnu orijentaciju. B ∈ E na p takve da je − = OA. → → → → definirati a0 c a0 a0 a − → |a| − = |− |− . − → 2. Vektore − + b i λ− nanosimo od a a a − + − ∈ XO (E) i λ→ ∈ XO (E) (Napomena 1.2 Vektorski prostor XO (E). Tada znamo da svakoj c − → drugoj toˇki P ∈ E pripada potpuno odreden vektor OP .

. − . ..6 Za vektore − . . λn ∈ R.. Vektori − ... Vidjeli smo da operacije zbrajanja vektora i moˇenja vektora skalarom zadoz voljavaju svojstva iz Teorema 1. − → Napomena 1.. ... Stoga je skup XO (E) vektorski prostor prostora E pridruˇen toˇki O (Definicija 1..5 Uzmemo li neku drugu toˇku Q ∈ E. − . .. .6 izravno slijedi: → → → → a1 a1 a2 an 1.. Vektori a1 a2 c an XO koji nisu lineano zavisni su linearno nezavisni .. onda je XQ (E) c vektorski prostor prostora E pridruˇen toˇki Q ustvari translacija vektorskog z c − → prostora XO (E) za vektor OQ.. λ2 .. λ2 . λn ... Kaˇe se joˇ da → → − kombinacija vektora a1 a2 an z s → → → → je vektor − rastavljen u linearnu kombinaciju od − . →.7 Iz Definicije 1... λ2 . λ2 .. − ..1 i Teorema 1. λ1 . . − ∈ XO su linearno nezavisni ako i samo ako iz λ1 − + − → → − an a2 λ2 → + · · · + λn − = 0 slijedi da su λ1 = λ2 = · · · λn = 0. .16 ˇ POGLAVLJE 1. . − . a a1 a2 an → − − Definicija 1. Tada za vektor a1 a2 an − ∈ XO (E) koji je oblika − = λ1 → + λ2 − + · · · + λn − kaˇemo da je linearna → → − → → z a a a1 a2 an − . . ... − .. z c Napomena 1.. Q = O.. − ∈ XO (E). λn je razliˇit od nule.. → ∈ XO (E) kaˇemo da su linearno zava1 a2 an z → → → an a2 a1 isni ako postoje skalari λ1 . VEKTORSKI RACUN E P 0 Slika 1. λn ∈ R takvi da je λ1 − + λ2 − + · · · + λn − = − → − .. ..2.6 Sliˇno definiramo vektorski prostor XO (M ) = {OP : P ∈ M } c − → za ravninu M i vektorski prostor XO (p) = {OP : P ∈ p} za pravac p. Napomena 1. → ∈ → → − 0 i bar jedan od skalara λ1 .. → → → Neka su sada − .5). → s koeficijentima λ1 .7: Radij-vektori u X0 (E). − ..

. →.2. → → − Teorem 1.5 izravno slijedi da su svaka ˇetiri vektora iz XO (E) linearno zavisna. LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA17 → − − 2. a → onda je svaki vektor − ∈ XO (M ) mogu´e rastaviti u linearnu kombinaciju od c c → ˇ − − i b . jer se nalazimo na pravcu. .5 Ako su − . Kako tre´i vektor po pretpostavci ne leˇi u ravnini u z c z kojoj leˇe druga dva. Dokaz: → − → z Linearna kombinacija bilo koja dva vektora od − . Ako imamo dva vektora − . b ∈ XO (E). − i − . → → − → Teorem 1. b bilo koja dva linearno nezavisna vektora iz XO (M ).3 slijedi iz Napomene 1. Ako je barem jedan od vektora − . ..1. on se ne moˇe izraziti kao njihova linearna konbinacija. onda su oni linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni. e1 e2 e3 z Tada su oni linearno nezavisni.. → i − leˇi u ravnini u e1 e2 e3 kojoj leˇe i ta dva vektora. → ∈ XO linearno zavisni.♣ . z → − − 3. a na pravcu su bilo koja dva vektora kolinearna pa tvrdnja Teorema 1.4 Ako su − . Stoviˇe. taj rastav je jedinstven.4 ja da su svaka tri vektora iz XO (M ) linearno zavisna. onda su ti vektori linearno zavisni. b i − tri linearno nezavisna vektora iz XO (E). c − → → a 4. VEKTORSKI PROSTOR XO (E).♣ → a s Jednostavna posljedica Teorema 1. →. pa z z slijedi da su oni linearno nezavisni. Stoviˇe.. Teorem 1.8 Neka su →. jer uz nul vektor moˇemo staviti z proizvoljan skalar razliˇit od nule.3 Bilo koja dva vektora iz XO (p) su linearno zavisna. Ako su − . − i → vektori iz XO (E) koji ne leˇe u istoj ravnini..3 je jasna.7. → ∈ XO (E) jednak nul veka1 a2 an toru. c − → − Napomena 1. onda a c − → je svaki vektor d ∈ XO (E) mogu´e rastaviti kao linearnu kombinaciju vektora c − . ♣ Tvrdnja Teorema 1.♣ → → → ˇ s a b c Iz Teorema 1. takav rastav je jedinstven. onda barem jedan od njih a1 a2 an moˇemo prikazati kao linearnu kombinaciju drugih..

1). az ) su jednoznaˇno odredene. te toˇke Ex = c s c −→ − − → −→ − → − (1. − .18 ˇ POGLAVLJE 1. Skalare a1 . Tada znamo da vrijedi − = a a − → − → → − ax i + ay j + az k i koordinate (ax . − → − → Neka je (→. pa ˇine bazu.5). − . j . →) linearno nezavisnih vektora iz XO (M ) je baza vektorskog prostora XO (M ). k ne leˇe u istoj ravnini. ay . duljine su im 1 i leˇe na okomitim c s z pravcima.7 Uredena trojka (− . a2 i a3 zovemo komponente ili → − → − koordinate vektora − u bazi (→. →) bilo koja baza vektorskog prostora XO (E) i − bilo koji e1 e2 e3 a → = a1 − +a2 − +a3 − .1 i Teorem z 1. VEKTORSKI RACUN 1.9 Primijetimo da je baza vektorskog prostora XO (p) svaki nenul vektor iz XO (p). − ∈ XO (E). Ey = (0. Zanimaju nas takve trojke (baze) u kojoj ´e komponente svakog vektora c iz XO (E) biti jednostavne ili lake za odrediti. a2 i a3 − → → → vektor iz XO (E). pri ˇemu su skalari a1 . Analogno. c →. Kako su ti skalari jednoznaˇno → jednoznaˇno odredeni vektorom a c c odredeni. uredeni par → − (− . e1 e2 Napomena 1. onda imamo − → Ako su sada a b → → → − = ax − + ay − + az − → k a i j → − − → − → − → b = bx i + by j + bz k . 0. 0). z c → → Neka je sada − proizvoljan vektor iz XO (E). − ) triju linearno nezavisnih vektora iz e1 e2 e3 XO (E) zove se baza vektorskog prostora XO (E). →). →. 1. zakljuˇujemo da nam je dovoljno znati tri skalara kao informaciju da c bismo znali neki vektor u XO (E). pa kaˇemo da ˇine ortonormiranu bazu vektorskog prostora XO (E). Koordinatni sustav → − → Definicija 1. Konstruirajmo jednu takvu bazu na sljede´i naˇin: c c Uzmimo toˇku O kao ishodiˇte Kartezijevog koodinatnog sustava.8 z ˇ oni su linearno nezavisni.3 Baza vektorskog prostora XO (E). → → a b i j k . Kako vektori i . Stoviˇe. a e1 e2 e3 Jasno je da uredenih trojki linearno nezavisnih vektora u XO (E) ima beskonaˇno c mnogo.2) imamo → − → − + − = (ax + bx )→ + (ay + by )− + (az + bz )− . prema Napomeni 1. Iz svojstava zbrajanja vektora i mnoˇenja vektora skalarom (Teorem 1. Tada je a e1 e2 e3 c − (Teorem 1. j = OEy i − → −→ − − − − → → → k = OEz . 0. 0) i Ez = (0. Definirajmo i = OEx .

1. cy = ay + by . Analogno. P ) = (x − x)2 + (y − y)2 + (z − z)2 . y . c c −→ − − → − → → − Napomena 1. Zbog jednoznaˇnosti koeficijenata imamo da je → c i j k c cx = ax + bx . Tada znamo da za proizvoljni → ∈ a → → → − = ax − +ay − +az − . y. cz = az + bz . c −→ − − − − − → −→ − → −→ −→ − → Sada je. komponente (koordinate) vektora P P se dobivaju kao razlika koordinata njegove krajnje i poˇetne toˇke. z). pa slijedi da je duljina proizvoljnog vektora jednaka → |− | = a a2 + a2 + a2 .10 Vidjeli smo da je P P = (x − x) i + (y − y) j + (z − z) k . −→ − Dakle. c a → → − − = cx − + cy → + cz − . mogu´e prikazati P P kao c −→ − − → − → − → P P = (x − x) i + (y − y) j + (z − z) k .4. −→ − Znamo da je |P P | = d(P. imamo − → → − − → − λ→ = (λax ) i + (λay ) j + (λaz ) k . Tada je c − → jasno da su koordinate vektora OP vezane uz koordinate toˇke P . VEKTORSKI PROSTOR RN 19 → − − − → → → → → − S druge strane vektor − = − + b takoder ima razvoj u bazi ( i . ay . → k XO (E) postoje i jedinstveni su ax . tj. k ) bilo koja baza od XO (E). z ) znamo da je OP = x i + y j + z k . az ∈ R takvi da je a i j → Ako sada identificiramo − ∈ XO (E) s uredenom trojkom njegovih koordinata. zbog P P = P O + OP = −OP + OP = OP − OP (pravilo trokuta −→ − za zbrajanje vektora). az ). j . x y z 1.4 Vektorski prostor Rn → − → − → − − Neka je ( i . −→ − − → − → → − Za toˇku P s koordinatama (x . j . k ) i toˇku P s koordinatama (x. ay . vrijedi c → − − → − → − → OP = x i + y j + z k . k ). tj. a − = (ax . j . a − − − → → → Uzmimo sada bazu ( i . Zakljuˇujemo da se zbrajanje vektora svodi na zbrajanje njihovih odgovaraju´ih c c koordinata.3) nam daju pravila za takve operacije nad uredenim c trojkama: . pravila za zbrajanje vektora i mnoˇenje vektora sa skalarom → a z (koja su opisana u toˇki 1.

Do sada smo vidjeli kako moˇemo vektore z ˇ zbrajati i mnoˇiti skalarom. kaˇemo da je R n-dimenzionalni realni vektorski prostor. . yn ) ∈ Rn i λ ∈ R definiramo: (x1 ... xn ).. ako su sila i put kolinearni. U toˇki 1... (y1 .. y2 . Skup svih takvih n-torki oznaˇavat ´emo sa Rn .. .3 smo vidjeli da se svaki vektor iz X0 (E) moˇe prikazati kao linearna c z kombinacija vektora iz svake baze od X0 (E). Moˇe se pokazati da skup od n vektora −i = (0... i = 1.. x2 . xn ) + (y1 . c c Za (x1 . .. yn ) = (x1 + y1 .5 Skalarni produkt ˇ Vektori su generalizacija brojeva..... ˇini bazu u R . .. . Odatle slijedi da je Rn vektorski prostor za proizvoljni n ∈ N.. . To svojstvo baze od X0 (E) zovemo potpunost. .. λx2 ... ay ..20 ˇ POGLAVLJE 1. n... z 1. ay + by .... λay . ... Sada zaboravimo geometriju (jer ne moˇemo lako predoˇiti takve skupove) i z c za proizvoljni n ∈ N definirajmo takve operacije nad uredenim n-torkama realnih brojeva (x1 . Zelimo imati sliˇan izraz i za sluˇaj s c c − → → − kad F i s nisu kolinearni. λ(x1 .. Lako je provjeriti da zbrajanje uredenih n-torki i njihovo mnoˇenje skalarom zadoz voljavaju svojstva analogna svojstvima iz Teorema 1.1 i Teorema 1.2. . bz ) = (ax + bx ... VEKTORSKI RACUN 1. xn ) : xi ∈ R za i = 1. λxn ). xn + yn ). az ) + (bx . az ) = (λax . Dakle Rn = {(x1 . Kao motivacija z z moˇe nam posluˇiti pojam rada sile na nekom putu.. x2 . 0) ˇija je i-ta z e c n koordinata 1 a sve ostale su nula. . n}. by . 0. ay . λaz ). Sada c n moˇemo definirati bazu u R kao potpun i linearno nezavisan skup vektora iz z n → R . 1. .. . Linearna nezavisnost baze jamˇi jedinstvenost takvog prikaza.. Kako ta baza ima c n n vektora. U tu svrhu moramo na odgovaraju´i naˇin definirati c c . Zelimo imati operacije koje imamo za brojeve i koje se svode na operacije s brojevima za n = 1 (sluˇaj n = 1 svodi se na c vektorski prostor XO (p) ili R1 = R). Zelimo uvesti i mnoˇenje vektora. xn ) gdje su xi ∈ R za i = 1.. n. . x2 . y2 . λ(ax ... x2 + y2 .. x2 . (ax .. 0. 2.. x2 . . z z Znamo da je rad sile F na putu s dan formulom W = F · s (odnosno − → → ˇ W = | F ||− |). xn ) = (λx1 ... az + bz ).

j . j .3). Osim toga.1 vidimo da su vektori i . j . → − − ˇ Sto uˇiniti ako → i b nemaju zajedniˇko hvatiˇte (tj. rezultat produkta vektora c − → mora biti skalar. onda je → · b = 0. j . → → → − − − → Zakljuˇujemo da iz − · b = 0 (tj. pa kaˇemo da je ( i . k ) − − − → → → nije jedina takva baza (npr.1. (Uzimamo 0 ≤ ϕ ≤ π. b .5. Iz Tablice 1. Svaka tri vektora − → → → (− . k ) c z − − − → → → ortonormirana baza vektorskog prostora XO (E).) Ako je barem jedan od vektora → i b → − − nul vektor. ( k . novodefinirani produkt se za sluˇaj kolinearnosti F c → i − mora svoditi na gornju formulu za rad. k ) baze pravokutnog koordic − − − → → → natnog sustava (iz toˇke 1. a c c . − → → − a b a b − − → gdje je ϕ kut izmedu vektora → i b . Kako je rad skalarna veliˇina. s − → → − → → − − → → Definicija 1. SKALARNI PRODUKT 21 produkt dvaju vektora. − ) za koje vrijede relacije kao gore ˇine ortonormiranu bazu u XO (E).8 Neka su − = 0 i b = 0 . k c − → − → − → medusobno okomiti (ortogonalni) i jediniˇni (normirani). pa imamo → Uzmimo njima jednake vektore a OA b OB definiran skalarni produkt za svaka dva vektora. Skalarni produkt vektora − . b ∈ a a → → − XO (E) je skalar koji oznaˇavamo s − · b i definiramo formulom c a → · − = |− ||→| cos(ϕ). j . odnosno manji od a → → − − − − a a dvaju kutova izmedu vektora → i b . nisu iz XO (E))? c a c s → → − → − = − i − = − iz XO (E). a b ϕ a ab> 0 b ϕ a ab= 0 b ϕ a ab< 0 Slika 1. i ) je druga takva baza). − − − → → → Pogledajmo sada jediniˇne vektore ( i . Primijetimo da ( i . iz |→|| b | cos(ϕ) = 0) slijedi da su ili − i c a a a − → π b okomiti (tj.8: Uz definiciju skalarnog produkta. kut ϕ medu njima je 2 ) ili je barem jedan od njih nul vektor.

kako izraˇunati skalarni produkt? c − − → → − → − → − → − → − → → Neka su − = ax i + ay j + az k i b = bx i + by j + bz k . VEKTORSKI RACUN − − → → i j 1 0 0 1 0 0 − → k 0 0 1 Tablica 1.9: Raˇunanje skalarnog produkta. a a a Kako je − · − = |− ||− | cos(ϕ) → → → → a b a b . a −b b ϕ a Slika 1.1: Skalarno mnoˇenje vektora baze pravokutnog koordinatnog susz tava Sada si postavimo pitanje. c Sada iz kosinusovog pouˇka za trokut OAB imamo c − → − → − → → → − |→ − b |2 = |− |2 + | b |2 − 2|− || b | cos(ϕ). Tada je a → − → → − → = (ax − bx )→ + (ay − by )− + (az − bz )− .22 · → − i → − j → − k ˇ POGLAVLJE 1. − − a b i j k odnosno − − → |→ − b | = a (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 ).

a x y z x y z Odatle sredivanjem dobijemo → · − = ax bx + ay by + az bz . →→ ax +a2 +a2 b2 +by +bz y z x | a || b | Time smo dobili korisnu formulu za kut izmedu dva vektora. z z → → − → − → − → → 2. b ∈ V i sve λ. tj. ako je vektorski prostor W = R.♣ − → → → → 1. → → Neka su − = (x1 . x2 . − = (y1 .. y2 .6 (Svojstva skalarnog produkta) Za sve vektore iz X0 (E) i sve skalare iz R vrijedi: → → → − → → − − − 1. Uvrˇtavaju´i b = − u definiciju skalarnog produkta dobijemo − · − = s c a a a →||− |. − → a b Napomena 1. Posebno. tj. Definicija 1. yn ) ∈ Rn . a x y z Ova se formula za duˇinu vektora. → · b = b · − (simetriˇnost). + xn yn . (− + b ) · − = − · → + b · → (aditivnost). xn ). Polaze´i od − · b = |− || b | cos(ϕ) dobivamo za ne-nul vektore − i b c a a a − − →→ a b √ cos(ϕ) = − · − = √ 2ax bx +ay by +az bz2 2 .10...9 Neka su V i W realni vektorski prostori. . . a onda f zovemo linearni funkcional. Za preslikavanje (funkciju) sa V u W . a c a c c → → → − → − 2. µ ∈ R.. a a → − → → − − a a c 3. Tada skalarni produkt x y vektora x i y definiramo kao − · − = x1 y1 + x2 y2 + . − → |a a √ → − → a a |− | = − · → = a2 + a2 + a2 . → → x y Teorem 1..1.11 Primijetimo da skalarni produkt moˇemo generalizirati na vekz tore prostora proizvoljne dimenzije. slaˇe s Napomenom 1... SKALARNI PRODUKT to imamo 23 → → − (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 = a2 + a2 + a2 + b2 + b2 + b2 − 2− · b .5. f : V −→ W kaˇemo da je linearni operator ako vrijedi z − → − → → → f (λ− + µ b ) = λf (− ) + µf ( b ) a a − → → za sve − .. . (λ− ) · b = λ(− · b ) (homogenost).

a a a Dakle imamo − = (− · →)− + (→ · − )− + (− · − )− . → a i j k → Brojeve cos α. a → → → − Neka je sada − ∈ XO (E).24 ˇ POGLAVLJE 1. Tada je skalarno mnoˇenje s c z − linearni funkcional. a a z c − → a → − Pogledajmo vektor − = − . µ ∈ R proizvoljni. onda imamo − → → → − − → → − → → → → → → f (λ− + µ b ) = (λ− + µ b ) · − = λ− · − + µ b · − = λf (− ) + µf ( b ). k ) naˇa standardna ortonormirana baza vektorskog pross − tora XO (E) (konstruirana u toˇki 1. k ) te iskoristimo svojstvo ortonormiranosti baze dobijemo: → → → − − → − → − ax = → · i . β. vrijedi a2 + a2 + a x y 2 az = 1. − . → → − → − →→ → →→ a a i i a j j a k k Napomena 1.1) da je → jediniˇni i iste a0 c c a0 c → |a| → ˇ orijentacije i smjera kao i − .3). Ve´ smo rekli (toˇka 1. ay = − · j . ay . b ∈ a a c a XO (E) i λ. u v w − Uzmimo proizvoljni jediniˇni vektor → ∈ XO (E) i rastavimo ga u proizvoljnoj c a − − − → → → → ortonormiranoj bazi ( i .12 Analogna formula − = (− · − )− + (− · →)− + (→ · − )− → → →→ → − → − →→ a a u u a v v a w w → → → vrijedi za bilo koju ortonormiranu bazu. γ ∈ [0. VEKTORSKI RACUN → Primjer 1. az = cos γ. Kako je |− | = 1. − a0 →| i − −| j → −| k → |a |a |a . → fiksnim vektorom c → → → → − − Imamo definiranu funkciju f : XO (E) −→ R s f (− ) = − · − . az = − · k . ay = cos β. az ∈ [−1. − ).♠ a a c a c c a − → − → − → Neka je sada ( i . Odatle je cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1 i − → → − = cos α− + cos β − + cos γ →. pa postoje brojevi α. Tada su oˇito ax . cos β. Pomnoˇimo li sada prethodnu jednakost redom vek→ a i j k z − − − → → → torima baze ( i . − = 0 proizvoljan (ne nuˇno jediniˇni) vektor. (− .2 Neka je − ∈ XO (E) fiksan vektor. π] c takvi da je ax = cos α. Tada za proizvoljni → ∈ XO (E) vrijedi c a → → → − = ax − + ay − + az − . Neka su sada →. cos γ zovemo kosinusi smjera vektora − . 1]. Stoviˇe. k ) od XO (E). j . j . vrijedi a s → − → → = ax → + ay − + az − . j .

Tada postoji D ∈ E takva da je d = OD. → → → a0 d a0 − −→ − −→ − − →→ → → −→ → jer su − i D D okomiti. Moˇemo promatrati i op´enitiji problem: z c Kako projicirati zadani vektor na proizvoljni pravac? − → − → −→ − Neka je d ∈ XO (E).5. Nadalje. Dakle imamo OD = ( d · − )− jer je OD = λ− .1. Tada imamo c − − − − → −→ − → → −→ d = OD + D D = λ− + D D. → |a| ay cos β = − . jediniˇni vektor. a0 − Mnoˇe´i gornju jednadˇbu s → dobivamo z c z a0 − · − = λ− 2 = λ.10: Projekcija vektora na pravac. − |a| 25 Iz definicije skalarnog produkta i gornjih razmatranja slijedi da su koordinate vektora jednake duljini njegovih projekcija na koordinatne osi. SKALARNI PRODUKT → Dakle su kosinusi smjera vektora − definirani s a ax cos α = − . a0 a0 . neka je − ∈ XO (E) proizvoljan vektor koji leˇi na p i − njegov a z a0 D d 0 a0 D’ a Slika 1. Uzmimo −→ − → − proizvoljan pravac p kroz O i neka je OD ortogonalna projekcija vektora d na → → p. imamo − → → →→ − d = ( d · − )− . a0 a0 a0 a0 − → −→ − Ako sada uvedemo oznaku d za OD . → |a| az cos γ = → .

ako prvu jednadˇbu pomnoˇimo s c. Ako pomnoˇimo prvu jednadˇbu s d. c d Sada za matricu A definirajmo funkciju det koja ´e matrici A pridruˇivati realan c z broj na sljede´i naˇin: c c a b c d det A = det = ad − bc. ad − bc S druge strane. Pogledajmo sljede´i sustav: z c ax + by = α cx + dy = β. drugu s −b i zbrojimo ih. za ad − bc = 0. bc − ad ad − bc Koeficijente naˇeg sustava moˇemo zapisati u obliku tablice koju zovemo mas z trica. x= αd − βb . dobijemo z z (ad − bc)x = αd − βb. Determinante se povijesno javljaju u kontekstu rjeˇavanja s sustava linearnih jednadˇbi. a koristan je z i pri radu s vektorima. a b A= . i 3. .6 Digresija . c c z U ovom se odjeljku upoznajemo s pojmom determinante koji igra vaˇnu ulogu u z saˇetom i elegantnom formuliranju rezultata o linearnim sustavima. z z dobijemo αc − βa βa − αc y= = .determinante matrica 2. drugu s −a i zbrojimo ih.26 ˇ POGLAVLJE 1. odnosno. VEKTORSKI RACUN 1. reda Iz prethodnih smo odjeljaka mogli vidjeti da se uvodenjem vektora i pravila za raˇunanje s njima dobiva mogu´nost saˇetog iskazivanja i zapisivanja rezultata.

c c Drugi naˇin na koji moˇemo raˇunati determinante matrica tre´eg reda je Sarc z c c rusovo pravilo: ispod determinante dopiˇemo njena prva dva redka. odnosno paralelnosti pravaca definiranih izrazima ax + by = α. da smijemo dijeliti s det A. DIGRESIJA . Tada imamo c d a α c β a b c d 27 x= α b β d a b c d i y= . cx + dy = β.6. Analogno. tj. c  a1 a2  A =  b1 b2 c1 c2 i dana je s  a3  b3  . I 3. to znaˇi da je ad = bc. za sustav s tri jednadˇbe i tri nepoznanice imamo: z a1 x + a2 y + a3 z = α b1 x + b2 y + b3 z = β c1 x + c2 y + c3 z = γ. c1 c2 det A = = a1 − a2 + a3 Determinante matrica drugog reda znamo raˇunati. Matrica tog sustava je matrica tre´eg reda. sveli smo problem raˇunanja c c determinante tre´eg reda na problem raˇunanja determinante drugog reda. c3 Determinantu matrice tre´eg reda raˇunamo rekurzivno razvojem po prvom retku. odnosno a = c c c − → − → b . REDA Oznaka koju joˇ koristimo je s a b . Pri izvodenju ovih formula pretpostavljali smo da je ad − bc = 0. Vidimo da je u vrijednosti det A pohranjena informacija o linearnoj zavisnosti/nezavisnosti dvaju vektora. tj. To je uvjet kolinearnosti (pa onda i linearne zavisnosti) vektora a i + b j d − → − → i c i + d j . Ako to nije sluˇaj. c c U tom se razvoju pojavljuju determinate drugog reda: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 b2 b3 c2 c3 b1 b3 c1 c3 b1 b2 . pa onda s .DETERMINANTE MATRICA 2.1.

tj. c1 c2 c3 Determinantama ´emo se viˇe baviti u poglavlju o rjeˇavanju linearnih sustava. determinanta mijenja a2 a3 b2 b3 c2 c3 b1 b2 b3 = − a1 a2 a3 . Ako su dva redka (stupca) u determinanti jednaka. Zamjena redaka stupcima i obratno ne mijenja vrijednost determinante. determinanta z se mnoˇi tim skalarom.28 ˇ POGLAVLJE 1. .: a1 b1 c1 = a1 b1 c1 a2 b2 c2 . Ako dva susjedna redka predznak.: z a1 λa2 a3 b1 λb2 b3 c1 λc2 c3 5. Ako su svi elementi redka (stupca) pomnoˇeni istim skalarom. 4. Svojstva determinante: 1. c1 c2 c3 a1 a2 a3 = λ b1 b2 b3 . determinanta je jednaka nuli.tj. VEKTORSKI RACUN zbrojimo produkte elemenata na glavnoj dijagonali i njoj paralelnim pravcima i od toga oduzmemo produkte elemenata na sporednoj dijagonali i njoj paralelnim pravcima. c1 c2 c3 3. c s s Ovdje smo uveli samo ona njihova svojstva koja ´e nam trebati pri radu s vekc torima.: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 2. tj. Po tom pravilu imamo: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = a1 b2 c3 + a3 b1 c2 + a2 b3 c1 − a3 b2 c1 − a1 b3 c2 − a2 b1 c3 . a3 b3 c3 (stupca) zamijene mjesta. Vrijedi: a1 + d1 a2 + d2 a3 + d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 + b1 b2 b3 .

i . − . ako S nije ekvivalentan c sa S. onda kaˇemo da su S i S ekvivalentni ili jednako orijenc z tirani. Tada ravnina okomita na − → − − → → − → − → → − i u kojoj su j i k prijede u ravninu okomitu na i u kojoj su j i k . k ). O ∈ E i neka su ( i . k ) proizvoljne ortogonalne baze od XO (E) odnosno XO (E). j . imaju istu orijentaciju). Postavlja se pitanje. Tada imamo dva − → − → − → − → − → − → pravokutna koodinatna sustava S = (O. translacija ili oboje) c → − → − − − − → − → → → prevesti S u S tako da O prijede u O.7. ili sa S . To znaˇi da se skup svih pravokutnih koordinatnih sustava raspada na dva c podskupa. j . DESNI I LIJEVI KOORDINATNI SUSTAVI.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. − ) zovemo → − → → → → (a b c a b c → → → → − → − − − − → − koordinatni sustav. Sada − → − → − → − → rotacijom oko osi koja sadrˇi i dovedemo j na j . j u j i k u k ? Ako je to mogu´e. Jasno je da je svaki tre´i pravokutni koordinatni sustav jednako orijentiran s c toˇno jednim od ova dva. Kako to odrediti? − − → → Prvo translatiramo O u O. ili je suprotne orijentacije. − ) neka baza od XO (E). − . j . Postavlja se pitanje. kako odrediti jesu li dva pravokutna sustava jednako . je li mogu´e krutim gibanjem (rotacija. i . onda dovedemo i u i . j .1. Tada uredenu trojku (O. →. k ) i ( i . Neka je c − . Koordinatne sustave u jednom podskupu zovemo desnima a drugom lijevima. i u i . Time vektor k padne na z − → pravac vektora k : ili se preklopi s njim (tj. jentacija Ori- Znamo da je za proizvoljnu toˇku O ∈ E skup XO (E) vektorski prostor. k ) i S = (O .11: Desna i lijeva ortonormirana baza. k 0 0 i j i k j Slika 1. Neka su sada O. ORIJENTACIJA 29 1. Ili se poklopi sa S.

→ → a b i j k . i . 1.10 Orijentirani prostor je prostor u kojem se zna koji su koordinatni sustavi desni (pozitivno orijentirani) a koji lijevi (negativno orijentirani). ako je D < 0.13 Za svaka dva sustava S i S (ne nuˇno pravokutna) je D = 0. k ) dva pravokutna koordinatna → − → − → − − → − → − → sustava. Dakle. ako su S i S dva proizvoljna sustava (ne nuˇno pravokutna). j . c1 c2 c3 Ako je D > 0. − → − → − → − → k = c1 i + c2 j + c3 k . z Napomena 1. Prikaˇimo i . j . i . j . k ) i S = (O . VEKTORSKI RACUN orijentirana ili nisu? − − − → → → → − → − → − Neka su S = (O.10 vidjeli smo da moˇemo definirati skalarni produkt na nz dimenzionalnom vektorskom prostoru Rn ). − → − → → − − → j = b1 i + b2 j + b3 k . onda su S i S (odnosno njihove baze) jednako orijentirani. j . Izraˇunajmo c D= a1 a2 a3 b1 b2 b3 . − − − → → → Neka je O ˇvrsta toˇka u prostoru E i (O. k preko i . pomo´u determinante pripadaju´e c c matrice.30 ˇ POGLAVLJE 1. i .8 Vektorski produkt Vektorski produkt definira se samo za vektore trodimenzionalnog prostora (vidjeli smo u toˇki 1. onda se z orijentiranost od S i S ispituje analogno. k ) pravokutni normirani c c → → − desni koordinatni sustav. j . k : z − → − → − → − → i = a1 i + a2 j + a3 k . Vektorski produkt vektora − i b je vektor a → → → − × − = (ay bz − az by )− + (az bx − ax bz )− + (ax by − ay bx )− . tj. onda nisu.4 da postoje n-dimenzionalni vektorski prostori za svako n ∈ N c a u Napomeni 1. Definicija 1.

a c → i → kolinearni. tj.1.♣ → a . Kako je − · b = |→|| b | cos ϕ. (λ− ) × b = (− ) × (λ b ) = λ(− × b ) a a a (homogenost). i ϕ = 0 ili ϕ = π. Po pretpostavci je |→| = 0 i | b | = 0. Tada je |− × b | = 0.14 Vektorski produkt dvaju vektora jednak je nul vektoru ako i samo ako su ti vektori kolinearni. a c a a c − + − ) × − = → × − + − × → (distributivnost prema zbrajanju). → → → − → → − (a b c a c b c − − → → − → 3.8. imamo (− · − )2 = − − → → − → → → Neka su a b a b a b a b − 2 → − → →|2 | b | ·1. c → → − Duljina vektora − × b je dana formulom a → − → → − → → → − |− × b |2 = |− |2 | b |2 − (− · b )2 . b nul vektor. a a a Napomena 1. tvrdnja slijedi lagano iz formule za duljinu a → − − vektora → × b . pa desna strana formule za duljinu vektora − × b iˇˇezava.7 slijede izravno iz svojstava determinante koja smo vidjeli u toˇki 1. → × ( b + − ) = − × b + − × − . Zbog − · − = |→||− | cos ϕ. VEKTORSKI PRODUKT odnosno − ×− = → → a b → → − − − → i j k ax ay az . c Dokaz: − → → Ako je barem jedan od vektora − .♣ Primijetimo da tvrdnje Teorema 1. − → − → |a a sc a b → − → → − pa i − × b = 0 . bx by bz 31 Determinantu u ovoj formuli shva´amo ˇisto formalno. → × b = −( b × − ) a a (antikomutativnost). − → → → − → − → → 2. Neka su sada oba vektora razliˇita od nul vektora. To ukljuˇuje i sluˇaj kad je jedan od njih (ili c c ˇak oba) nul vektor. ϕ = 0 ili ϕ = π. a → − → → → → − → − → − Obratno.7 (Svojstva vektorskog produkta) Za sve vektore iz X0 (E) i sve skalare iz R vrijedi: → − − → → → → → − 1. imamo 0 = |− |2 | b |2 (1 − a a a a a → − − cos2 ϕ).6. kao saˇeti zapis. Tada je |→ × − | = 0. pa je cos2 ϕ = 1. jer je nul vektor kolinearan sa svakim vektorom. neka je − × b = 0 . Dakle a − → − i b su kolinearni. pa iz formule za duljinu |− × b | a a a − → → → → − → → − → − − − → − imamo 0 = |→|2 | b |2 − (− · b )2 . c c z Teorem 1.

b . − × b ) c a a a a → → − je jedna baza. k ) pravokutni normirani desni koordinatni sustav. Tada iz svojstva skalarnog produkta i formule za a vektorski produkt imamo: − · (− × − ) = 0 → → → a a b − − − → → → b · ( a × b ) = 0. k ). i neka − − − → → → − → − − → − → − → → → − a su → = ax i + ay j + az k i b = bx i + by j + bz k zapisi vektora − i b u a − − − − → → → − → − → → → bazi ( i . j .7). iz formule za duljinu |− × b | slijedi a a → → → → − → − → − |− × b |2 = |− |2 | b |2 (1 − cos2 ϕ) = |− |2 | b |2 sin2 ϕ. prema ”gore” ili prema a ”dolje”? ax b b a Slika 1. Izraˇunajmo sada determinantu D (opisanu u toˇki 1.12: Vektorski produkt. j . (− . VEKTORSKI RACUN − → → → → − Ako − i b nisu kolinearni. a a → → − Neka su − i b nekolinearni. tj. Pitanje je sad je li − × b orijentiran. .32 ˇ POGLAVLJE 1. − − − → → → Neka je (O. Imamo: c c ax ay az bx by bz ay bz − az by az bx − ax bz ax by − ay bx D= = (ay bz − az by )2 + (az bx − ax bz )2 + (ax by − ay bx )2 > 0. Tada je − × b = (ay bz − az by ) i + (az bx − ax bz ) j + (ax by − a − → ay bx ) k . i . a a a Dakle imamo − → − → → − |→ × b | = |− || b | sin ϕ. → → − → − − → − → → → − To znaˇi da je → × b okomit na ravninu u kojoj su − i b .

15 Primijetimo jednu bitnu stvar: vektorsko mnoˇenje nije aso− → − → − → cijativno.13: Kutna brzina.13 vidimo da je → = − × − . pravila za skalarno mnoˇenje. j . − − → → − → − → − − → → ( i × i ) × j = i × ( i × j ). to je − → → → → − (O. Sa Slike 1. k ) koje ´e nam c c biti koristno pri raˇunanju. VEKTORSKI PRODUKT 33 → − → − → − Kako je (O. k ) desni koordinatni sustav (pravokutni i normirani). c × − → i − → j − → k − → − → i j → − → − 0 k − − → → -k 0 − → − → j -i − → k − → -j − → i − → 0 Tablica 1. a a c − → − → − → Pogledajmo slijede´e svojstvo ortonormirane baze ( i . vektore ortonormirane baze ( i . k ). j . ω r v v ω 0 r Slika 1. pravila za vektorsko mnoˇenje te gornju tablicu) z z . b . − . dok je s druge strane i × ( i × j ) = − j tj. j . Vektorski produkt je koristan pri matematiˇkom opisivanju veliˇina kao ˇto je c c s − → → kutna brzina. Uzmimo npr.8.2: Vektorsko mnoˇenje vektora ortonormirane baze z z Napomena 1.1. k ). Lako se moˇe dokazati (iskoristimo mogu´nost prikaza vektora u ortonormiranoj bazi z c − − → → → − ( i . − × b ) desni (op´enito nepravokutni) koordinatni sustav. j . Tada je − − → → − → → → − → → − − → − − ( i × i ) × j = 0 . i .

imamo: a c − → − − − × (→ × − ) + → × (− × →) + − × (− × − ) = →. − → → → a b a a a b 0 Kako je − × (→ × − ) = (→ · − )− − (− · − )→. → c i j k i j k − · (− × − ) definiramo s → → → Tada njihov mjeˇoviti produkt a s b c → · (− × − ) = − → → a b c ax ay az bx by bz . gdje je (− . − . a c a c c a Primjenom gornjih formula lagano se dokazuje Jacobijev identitet: → → → → − × (− × − ) + − × (→ × − ) + → × (− × →) = − . cx cy cz odnosno s → · (− × − ) = ax by bz − → → a b c cy cz − ay bx bz cx cz + az bx by . a a → a |− |2 a |→| a − → − → Dobili smo formulu za rastav vektora b na vektor kolinearan s → i vektor okomit na − za a a −.34 da vrijede slijede´e korisne formule: c ˇ POGLAVLJE 1.9 Mjeˇoviti produkt s − → → − → − − → → − − → − → → Neka su zadani vektori − = ax i + ay j + az k . − − − → → → →→ − − − → → (− · − ) b = → × ( b × →) + (→ · b )− . cx cy . → − → − → − a b c b c a c a b 0 → → → − Ako u Jacobijev identitet uvrstimo − = − = 0 . b = bx i + by j + bz k i a → − → → → → − = cx → + cy − + cz − . → − → − →→ → →− a a b a b a a a b imamo odnosno − → − × (→ × − ) + (− · − )→ − (− · →)− = − → → →− → − → → a b a a b a a a b 0 tj. − ) neka desna ortonormirana baza. VEKTORSKI RACUN → − → × (− × →) = (− · →)− − (→ · − )− − → − → − →→ a b c a c b a b c → − − − → → − − − → →→ (→ × b ) × → = (− · − ) b − ( b · →)− . Podijelimo li ovaj izraz sa |− |2 dobijemo: a a a a a a a − → − → →·− → − → → 1 → b = a b − + − 2 − × ( b × − ). → → − → → → a b a b a a a a b 0 → − − → × (− × →) + − × (− × − ) = →. → unaprijed zadani a 1.

− ∈ XO (E). a a . − ∈ XO (E) vrijedi − · ( b × − ) = 0 ako a c a c →. MJESOVITI PRODUKT 35 bx c a c b Slika 1. b = 0 i → = 0 . pa tvrdnja slijedi a c iz svojstava determinante 3. |→ × b | je povrˇina paralelograma razapetog s → i b . b . kako je a c → − − → → − − → − · ( b × c ) = 0. Tada je: → → → a b c → − → − → − − → 1. Tada.6. ako je a b c → − → − → → − → − − tvrdnja lagano slijedi. − . − . a | b | sin ϕ visina paralelograma. vektorsko mnoˇenje i mjeˇoviti z z s produkt.16 oni su linearno zavisni. pa kako je − okomit na b × − . s → → − → Definicija 1. c → · (− × →) = 0 i ako je barem jedan od njih jednak nul vektoru.17 Za vektore − . zakljuˇujemo z a c c − → → da on leˇi u ravnini u kojoj leˇe i b i − .16 Vektori →. a a − → → − → − − → − 2.14: Mjeˇoviti produkt triju vektora. b .9. → ∈ XO (E) su komplanarni ako i samo ako su linearno zavisni.♣. jer je |− × b | = a s a a → − → − − − |→|| b | sin ϕ. zakljuˇujemo da su vektori → i b × c okomiti. → − → − → → → → Napomena 1.4 i 5 iz toˇke 1. Pretpostavimo zato da su − = 0 . − ∈ XO (E) kaˇemo da su komplanarni a c z ako leˇe u istoj ravnini. |→ · b | je duljina projekcije od − na b za jediniˇni vektor b . No znamo da je vektor → − a c a − − → → → − − → − → → → b × c okomit na ravninu u kojoj leˇe b i c . − → − i samo ako su a b c − → → → Ako su − . → komplanarni. − komplanarni po Napomeni 1. jer je a a c → − − → |→ · b | = |− || cos ϕ|. b . onda − → − Obratno. z → − − − a c Napomena 1.ˇ 1. Kako pamtiti ove operacije (geometrijska interpretacija)? Neka su − . b .11 Za vektore − . z z c Dokaz: Do sada smo spomenuli skalarno mnoˇenje. gdje je |→| baza.

i .♣ 1 6 volumena paralelepipeda . Dokaz: −− − − −− −→ − → −→ −− − − −− −→ − → −→ Uzmimo vektore P1 P2 . 4 (u pravokutnom koordic − − → →→− natnom sustavu (O. − ). 3. Tada je volumen tetraedra ˇiji su vrhovi toˇke Pi i = 1. Neka je dan − ∈ XO (E) i neka je (→. 3. − | b × c | je povrˇina baze. VEKTORSKI RACUN → → → − − → − → → 3. 2. − . 4 jednak c −− − − −− −→ − → −→ razapetog s P1 P2 . − ) proizvoljna → → → − → → ortonormiranoj) bazi ( a b c d a b c baza od XO (E). jer je |− · a c a c a − − → → − ||→ × →|| cos ϕ| (ϕ je kut izmedu → i − × − ). 4 c c jednak apsolutnoj vrijednost broja 1 6 x2 − x1 x3 − x1 x4 − x1 y2 − y1 y3 − y1 y4 − y1 z2 − z1 z3 − z1 z4 − z1 . 2. P1 . P1 . |− ·( b × →)| je volumen paralelepipeda razapetog s − . P3 . P1 P4 jednak apsolutnoj vrijednosti broja x2 − x1 x3 − x1 x4 − x1 y2 − y1 y3 − y1 y4 − y1 z2 − z1 z3 − z1 z4 − z1 . 3. P3 . Tada je volumen paralelepipeda razapetog s P1 P2 . Veliˇina → − − − → → ( b × c )| = | a b c a b c c − − → → →|| cos ϕ| je duljina visine paralelepipeda.18 Neka su dane toˇke Pi = (xi . j . Tada vrijedi: → − → − → − ·(→×− ) − d b c d = − → − →− →·(− ×→) a a b c − → − − → − → → d ·( a × c ) − ·(→×− ) b + → − → a b c → → − − − → d ·( a × b ) − → →·(→×− ) c . b . zi ) i = 1. yi . − − → a b c Napomena 1. − . − . a | a s − → Pomo´u mjeˇovitog produkta moˇemo proizvoljan vektor d prikazati u proizvoljnoj (ne nuˇnoj c s z z → − . P3 . 2. P1 P4 . imamo tvrdnju. P1 P4 . k )). P1 .36 ˇ POGLAVLJE 1. Kako je volumen tetraedra ˇiji su vrhovi Pi i = 1.

1. j ) fiksirani pravokutni koordinatni sustav u ravnini (baza ( i . a zbog uvjeta da je barem z c jedan od A i B razliˇit od nule. Takav analitiˇki opis ne ovisi o geometrijskom zoru. Ako je B = 0. taj skup je neprazan. Ograniˇit c c ´emo se pri tome samo na pravce i ravnine u trodimenzionalnom prostoru. i .3) kojeg c joˇ oznaˇavamo Oxy i kojeg ´emo nadalje bez napomene koristiti u ravnini. Ta jednadˇba opisuje neki skup toˇaka u ravnini. s c pa se pomo´u tog aparata mogu prikazivati i prouˇavati objekti u viˇe dimenzija. onda za c proizvoljni x0 imamo C A y0 = − x0 − .Poglavlje 2 Analitiˇka geometrija c 2. pri ˇemu su A. no c vaˇno je znati da se na sliˇan naˇin mogu opisati i sloˇeniji geometrijski objekti z c c z kao ˇto su krivulje i plohe. B B 37 . c c s 2. B i C realne konstante i barem jedan od A i B je razliˇit od c c nule. s c c Promotrimo jednadˇbu prvog stupnja z Ax + By + C = 0. j ) vektorskog prostora XO (M ) je dobivena analogno kao i baza iz toˇke 1.1 Pravac u ravnini U ovom poglavlju bavimo se analitiˇkom opisom geometrijskih objekata.1 Op´i oblik jednadˇbe pravca u ravnini c z − − → → − − → → Neka je (O.

s c z Joˇ se naziva i implicitna jednadˇba pravca.1: Pravac u ravnini. → − r n → − → → Ako toˇka (x.1 Jednadˇba z Ax + By + C = 0 s proizvoljnim koeficijentima A. ako toˇka (x. c n Zaista. y) ne leˇi na pravcu p. B. y0 ) iz ravnine koja zadovoljava jednadˇbu Ax + By + c z C = 0. onda − i → nisu okomiti. c p n r (x . vrijedi Ax0 + By0 + C = 0. Definicija 2. y) leˇi na pravcu p. To znaˇi da A(x−x0 )+B(y −y0 ) = 0 zadovoljavaju c samo i jedino toˇke s pravca p. Pokaˇimo sada da je jednadˇbom A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 odreden pravac p z z − → − → → kroz toˇku (x0 . − · − = c z r n r n 0. C takvima da je barem jedan od A i B razliˇit c 2 2 od nule (to se joˇ formulira i kao A + B > 0) je op´a jednadˇba pravca. y0 ) okomit na vektor − = A i + B j . pa zbog okomitosti imamo − · → = 0.1 Ako imamo dvije jednadˇbe.y) Slika 2.38 ˇ POGLAVLJE 2. onda je taj pravac nositelj vektora c z − → − − = (x − x0 ) i + (y − y0 )→. . tj. i niti jedna toˇka izvan p ne zadovoljava c A(x−x0 )+B(y −y0 ) = 0. Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0.y ) 0 0 (x . Oduzimanjem ovih dviju jednadˇbi z dobijemo jednadˇbu A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 koja je ekvivalentna jednadˇbi z z Ax + By + C = 0. tj. Kako je → → − r j r n − · → = A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 imamo A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0. s z z Napomena 2. Dakle sve toˇke na p c zadovoljavaju A(x−x0 )+B(y−y0 ) = 0. odnosno ne vrijedi A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0. onda one odreduju isti pravac ako i samo ako postoji t ∈ R takav da je A = tA. ANALITICKA GEOMETRIJA Dakle postoji toˇka (x0 . B = tB i C = tC.

pa imamo tvrdnju.1. nepotpune obc z like): 1.♣ s z Pogledajmo sada neke posebne sluˇajeve jednadˇbe pravca (tzv. znaˇi z c da prolaze kroz istu toˇku (x0 . 0) rjeˇenje jednadˇbe s z → − je oblika − = A− . y0 ) i da je za svaku drugu toˇku (x. Ako su A i B razliˇiti od 0 to moˇemo pisati kao c z −C y x + C = 1. Dobijemo z B A x + −C y = 1. c Obratno. → → Ax = 0 i vektor n n i 5. jer je tada vektor − oblika n − → →=Ai. PRAVAC U RAVNINI Dokaz: 39 Ako jednadˇbe Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0 odreduju isti pravac. y0 ) rjeˇenje jednadˇbe Ax + By + C = 0 ako i samo ako je (x0 . 0) rjeˇenje s c s jednadˇbe Ax + By = 0. B = tB i C = tC. Ako je C = 0. 0) rjeˇenje jednadˇbe s z → − − − By = 0 i vektor → je oblika → = b j . onda je pravac os x. n n 2. tj. no kako jednadˇbe Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0 odreduju isti pravac z znaˇi da je i C = tC. onda je pravac paralelan s osi y. − n → 3. Ako je A = 0. ako postoji t ∈ R takav da je A = tA. postoji t ∈ R takav da je n = t− . Dakle → → r i j n i j n i j → − − → − i n kolinearni. onda je pravac paralelan s osi x.2. y0 ) c c s z rjeˇenje jednadˇbe A x + B y + C = 0. − n 4. Ako je B = C = 0. jer je toˇka (0. onda su oˇito c → → → → → − = A− + B − i − = A − + B − kolinearni.1. z → 2. pa je dovoljno provjeriti da pravci p (pravac → n i j n i j odreden s Ax + By + C = 0) i p (pravac odreden s A x + B y + C = 0) prolaze kroz istu toˇku. Ako je A = C = 0. y) tog pravca vektor c c → → → − − → → − = (x − x0 )− + (y − y0 )− okomit na − = A→ + B → i na − = A − + B − . jer je (0. jer je tada vektor − oblika n − → →=Bj. onda je pravac os y.2 Segmentni oblik Polazimo od potpunog oblika jednadˇbe pravca Ax+By+C = 0. onda pravac prolazi kroz ishodiˇte. C −A −B . Oˇito je (x0 . Pretpostavimo z da je C = 0 i podijelimo jednadˇbu Ax + By + C = 0 s −C. Ako je B = 0. Odatle je A = tA i → → su vektori n n B = tB. jer je (0.

onda je x = a. z 2.2: Segmentni oblik jednadˇbe pravca. a ako je y = 0. Ovakav oblik jednadˇbe pravca zovemo segmentni oblik jednadˇbe pravca. z .3 Kanonski oblik Jasno je da je pravac jedinstveno odreden toˇkom kojom prolazi i vektorom smjera c (vektor na kojem leˇi). z z Uoˇimo sljede´e: ako je x = 0. c c y b a 0 x Slika 2. c c tj. Dakle je geometrijsko znaˇenje veliˇina c c c a i b dano toˇkama u kojima pravac sijeˇe koordinatne osi. imamo A x a + y b = 1. pravac prolazi kroz toˇke (0.y 1 ) Slika 2. z p s=mi+nj P1 = (x 1. b) i (a. onda je y = b. ANALITICKA GEOMETRIJA C Uvedemo li oznake a = − C i b = − B . 0).40 ˇ POGLAVLJE 2.3: Kanonski oblik jednadˇbe pravca.1.

tj.y 1 ) Slika 2.2. z z Napomena 2.1. Dakle imamo pravac paralelan s osi c → − → − − → − x. s s 2. tj. bez komponente u smjeru j . z u smislu da jedan od njih moˇe biti jednak nuli (ali ne oba).2 Parametri m i n u nazivnicima kanonske jednadˇbe su formalni. y = y1 . Nadimo jednadˇbu tog pravca. a kako p po pretpostavci prolazi toˇkom P . y1 ) kroz z c z c → → → = m− + n− . Toˇka P = (x. PRAVAC U RAVNINI 41 Sada ˇelimo na´i jednadˇbu pravca p ako znamo toˇku P1 = (x1 . Iz uvjeta x − x1 = λm i − − kolinearni.1.4 Pravac kroz dvije toˇke c Ako uzmemo dvije razliˇite toˇke P = (x1 . ˇto se vidi i iz vektora smjera → = m i + 0 j .4: Pravac kroz dvije toˇke. c − → − → − → Uoˇimo da je vektor P Q = (x2 − x1 ) i + (y2 − y1 ) j u stvari vektor smjera c pravca p. jer brojevi m i n nam z samo daju informaciju o vektoru smjera i ne predstavljaju djelitelje u operaciji dijeljenja brojeva. x − x1 y − y1 = m 0 znaˇi da je 0(x−x1 ) = m(y−y1 ). z p Q = (x2 . onda c c je jasno da njima prolazi jedinstveni pravac p.y 2 ) P = (x 1. Npr. y) − koju prolazi pravac i vektor smjera pravca s i j c − − − → − = −1→ = (x − x1 )→ + (y − y1 )→ i − → PP leˇi na p ako i samo ako su vektori r z i j s → = λ→. ako postoji λ ∈ R takav da je r s y − y1 = λn eliminiranjem konstante proporcionalnosti λ dobijemo x−x1 m = y−y1 n . y1 ) i Q = (x2 . Ovaj oblik jednadˇbe pravca zovemo kanonski oblik jednadˇbe pravca. iz kanonske jednadˇbe c z . y2 ) u ravnini M .

c 2.5: Eksplicitni oblik jednadˇbe pravca.1. Veliˇinu k zovemo koeficijent smjera pravca p. Tada je y = kx − kx1 + y1 . c c dobivamo jednadˇbu pravca kroz jednu toˇku s koeficijentom smjera: z c y − y1 = k(x − x1 ). z . Uvode´i oznaku k = m . dobivamo eksplicitni oblik jednadˇbe pravca: z y = kx + l.42 ˇ POGLAVLJE 2. Pravac kroz jednu toˇku s koeficijentom smjera c Neka je zadan pravac p u ravnini svojom kanonskom jednadˇbom (tj. Uvedemo li oznaku l = −kx1 . y − y1 = k(x − x1 ). znamo z n toˇku kroz koju prolazi) uz pretpostavku da je m = 0.5 Eksplicitni oblik Neka je zadan pravac p u ravnini jednadˇbom kroz jednu toˇku i koeficijentom z c smjera. ANALITICKA GEOMETRIJA pravca imamo da je jednadˇba pravca kroz dvije toˇke z c x−x1 x2 −x1 = y−y1 y2 −y1 ili y= y2 −y1 (x x2 −x1 − x1 ) + y 1 . y l ϕ 0 x Slika 2.

Zbog komplementarnosti kutova ψ i φ (φ = 2 −ψ) je cos φ = sin ψ. tj.3 Za x = 0 imamo y = l tj. tj. z Jasno je da su a.6: Normirani oblik jednadˇbe pravca. odnosno z → → r n x cos ψ + y sin ψ = d .5).1. n c y q n θ P0 x r P p 0 Slika 2. Neka je − = a i + b j jediniˇni vektor na pravcu q. 1]. PRAVAC U RAVNINI Napomena 2. Povucimo sada kroz O pravac q okomit na p. Sto to znaˇi? c Znamo da su m i n komponente vektora smjera pravca p. pa tada postoje ψ. imamo k = tg ϕ. n Kako je tg ϕ = m .1.2. π] takvi da je a = cos ψ − i b = cos φ. tj. pravac prolazi toˇkom (0. l). n − → → Toˇka P = (x. a2 + b2 = 1. Oznaˇimo s P0 toˇku presjeka i s d njenu udaljenost od ishodiˇta |OP0 |. s vektorom i ). c − → − → → pa imamo − = cos ψ i + sin ψ j . c c s − → − → → d = |OP0 |. Neka je ϕ kut koji − → vektor smjera pravca p zatvara s pozitivnim smjerom x osi (tj.6 Normirani oblik (normalni oblik) Neka je dan pravac p u ravnini (cijelo vrijeme radimo s pravokutnim desnim koodinatnim sustavom Oxy). y) leˇi na pravcu p ako i samo ako projekcija vektora OP = − c z r na pravac q ima duljinu d. b ∈ [−1. → → r n Jednadˇbu − · − = d. c 43 n ˇ Uzeli smo da je k = m . P = (x. φ ∈ [0. y) leˇi na pravcu p ako i samo ako je z − · − = d. 2. Ovdje su cos ψ i cos φ kosinusi smjera vektora → odnosno pravca p n π (toˇka 1.

z . + B2 a iz tre´e jednakosti zbog d > 0 nalazimo da je c sign t = −sign C (tj. Stoga je t= 1 √ .2 2.2. dakle mora biti tA = cos ψ. z Ako je pravac u ravnini zadan svojom implicitnom (op´om) jednadˇbom c z Ax + By + C = 0. postavlja se pitanje kako prona´i njegov normirani oblik. Iz prve dvije jednakosti kvadriranjem i zbrajanjem slijedi t = ±√ A2 1 .1 Odnosi toˇaka i pravaca u ravnini c Kut dvaju pravaca. Pretpostavimo da je c x cos ψ + y sin ψ − d = 0 njegov normirani oblik.1 mora postojati t ∈ R takav da bude tAx + tBy + tC = x cos ψ + y sin ψ − d za sve x i y. 2. ANALITICKA GEOMETRIJA zovemo normirani oblik jednadˇbe pravca. predznak od t je jednak suprotnom predznaku od C). po Napomeni 2. tC = −d.44 ˇ POGLAVLJE 2. Paralelnost i okomitost Odredimo kut dvaju pravaca u ovisnosti o obliku jednadˇbe kojom su zadani. tB = sin ψ. −sign C · A2 + B 2 Dakle normirani oblik jednadˇbe pravca z Ax + By + C = 0 glasi Ax+By+C √ −sign C A2 +B 2 = 0.

4 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako su −1 i −2 −1 = λ−2 . 2 2 A2 +B1 A2 +B2 1 2 → → n n Napomena 2. Dakle kosinus kuta izmedu p1 i p2 je dan formulom: cos ϕ = √ A1 A2 +B1 B2 √ . ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI a) Op´i oblik: c Neka su p1 i p2 zadani s A1 x + B1 y + C1 = 0 odnosno A2 x + B2 y + C2 = 0. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n n odnosno ako i samo ako je A1 B1 = . Vektori koji su okomiti na p1 odnosno p2 su dani s − → → = A1 → + B1 − −1 n i j odnosno s → → −2 = A2 − + B2 − .2 Kut izmedu pravaca p1 i p2 zadanih u op´em obliku definic → → n n ramo kao kut izmedu −1 i −2 . tj. ako i samo ako je A1 A2 + B1 B2 = 0. → → kolinearni. → n i j 45 Definicija 2. .2. −1 → Neka je ϕ kut izmedu → i −2 .ˇ 2. Tada imamo n n → · −2 −1 → n n cos ϕ = − − = |→||→| n1 n2 A1 A2 + B1 B2 2 A2 + B1 1 2 A 2 + B2 2 .5 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je −1 · −2 = 0 n n tj. A2 B2 → → Napomena 2.

m2 n2 → → Napomena 2. ANALITICKA GEOMETRIJA Neka su p1 i p2 zadani s y − y1 x − x1 = m1 n1 odnosno s y − y2 x − x2 = . to je kosinus kuta izmedu p1 i p2 dan s √ 2 cos ϕ = √ m1 m2 +n1 n2 2 2 m1 +n1 m2 +n2 2 . → → Napomena 2. m2 n2 → → − = m1 − + n1 − → s1 i j odnosno s − → − = m2 → + n2 − .6 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako su − i − s1 s2 → → kolinearni. → s2 i j Tada su vektori smjera pravaca p1 i p2 dani s Definicija 2.46 b) Kanonski oblik: ˇ POGLAVLJE 2. s1 s2 tj. s1 s2 odnosno ako i samo ako je n1 m1 = . tj. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je − = λ− .7 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je − · − = 0.3 Kut izmedu pravaca p1 i p2 zadanih u kanonskom obliku definiramo kao kut njihovih vektora smjera. − → Kako je kosinus kuta izmedu → i − dan s s1 s2 − ·→ → − s1 s2 cos ϕ = − − = |→||→| s1 s2 m1 m2 + n1 n2 m2 + n2 1 1 m2 + n2 2 2 . ako i samo ako je m1 m2 + n1 n2 = 0. .

Definicija 2.ˇ 2. 1 + tg ϕ1 tg ϕ2 odnosno tangens kuta izmedu p1 i p2 je dan formulom tg ϕ = k2 −k1 1 +k1 k2 . ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI c) Eksplicitni oblik: Neka su p1 i p2 zadani eksplicitnim jednadˇbama z y = k1 x + l1 . y ϕ p p 2 1 ϕ 1 ϕ 2 0 x Slika 2. k2 = tg ϕ2 .4 Kut izmedu p1 i p2 zadanih u eksplicitnom obliku definiramo kao razliku kutova ϕ2 i ϕ1 . Tada su koeficijenti smjera pravaca p1 i p2 dani s k1 = tg ϕ1 . Neka je ϕ = ϕ2 − ϕ1 . .7: Kut dvaju pravaca. Tada imamo tg ϕ = tg (ϕ2 − ϕ1 ) = tg ϕ2 − tg ϕ1 . 47 gdje su ϕ1 odnosno ϕ2 kutovi koje zatvaraju vektori smjera pravaca p1 i p2 s x osi. y = k2 x + l2 .2.

5 Udaljenost toˇke P0 od pravca p je udaljenost toˇke P0 do presc c jeciˇta pravca p s pravcem kroz P0 okomitim na p. To je ekvivalentno s 1 k1 = − . x cos ψ + y sin ψ = d.48 ˇ POGLAVLJE 2. Neka je pravac p dan u c c normiranom obliku. Zanima nas udaljenost c toˇke P0 od pravca p. k2 2.1. Udaljenost toˇke P0 od pravca p je c c udaljenost od P0 do njene ortogonalne projekcije na p. tj.2 Udaljenost toˇke od pravca c Neka su dani toˇka P0 = (x0 . s Napomena 2. ako i samo ako je ϕ1 = ϕ2 .2. Uoˇimo da je broj c x0 cos ψ + y0 sin ψ −→ − − → − → → u stvari projekcija vektora OP0 na vektor − = cos ψ i + sin ψ j . c Definicija 2. Definirajmo sada broj koji n c ´emo zvati otklon s c δ(P0 . odnosno ako i samo ako je 1 + k1 k2 = 0.8 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako je ϕ = 0. y0 ) i pravac p u ravnini. 2 ako i samo ako je tg ϕ = ∞. tj. − → − → → i neka je − = cos ψ i + sin ψ j (kao u toˇki 2.9 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je ϕ = π . ANALITICKA GEOMETRIJA Napomena 2. p) = x0 cos ψ + y0 sin ψ − d.7).10 Udaljenost toˇke P0 od pravca p moˇemo definirati i na drugi c z naˇin koji je ekvivalentan s Definicijom 2. tj.5. odnosno ako i samo ako je k1 = k2 . Napomena 2. Otklon je n jednak udaljenosti toˇke P0 od pravca p ako je toˇka P0 s one strane pravca c c → p na koju pokazuje vektor − (tj. sa suprotne strane od ishodiˇta) jer je tada n s . Izraˇunajmo sada udaljenost toˇke P0 od pravca p.

kanonski.6 znamo da njegova jednadˇba u normiranom obliku glasi c z Ax + By + C √ = 0. tj. p) = |Ax0 +By0 +C| √ .2.1 c z c (segmentni. p) ≥ 0. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 49 δ(P0 . A2 +B 2 Ax0 + By0 + C √ . Ako je pravac p u ravnini zadan svojom implicitnom (op´om) jednadˇbom c z Ax + By + C = 0. a b . a2 +b2 x y + = 1. Dakle je udaljenost toˇke P0 od pravca p s c d(P0 . p) = |bx0 +ay0 −ab| √ . a negativnoj udaljenosti ako je P0 s iste strane pravca p na kojoj je i ishodiˇte jer je tada δ(P0 . y0 ) od pravca p je c d(P0 . −sign C A2 + B 2 Dakle udaljenost toˇke P0 = (x0 . pravac kroz dvije toˇke. y0 ) od pravca p je c d(P0 . p) < 0.ˇ 2. onda iz toˇke 2. lagano moˇemo izvesti i formule za udaljenost toˇke od c z c pravca ˇija je jednadˇba zadana u bilo kojem obliku spomenutom u toˇki 2. −sign C A2 + B 2 Koriste´i gornju formulu za udaljenost toˇke od pravca ˇija je jednadˇba c c c z zadana u op´em obliku. p) = |x0 cos ψ + y0 sin ψ − d|. odnosno bx + ay − ab = 0. c Ukoliko je jednadˇba pravca p zadana: z a) u segmentnom obliku. p) = odnosno d(P0 .1. eksplicitni). udaljenost toˇke P0 = (x0 .

n). p) = |nx0 −my0 −nx1 +my1 | √ . udaljenost toˇke P0 = (x0 . tj. udaljenost toˇke P0 = (x0 . y0 ) od pravca p je c d(P0 . y − y1 x − x1 = . tj.50 ˇ POGLAVLJE 2. tj. p) = |(y2 −y1 )x0 −(x2 −x1 )y0 −(y2 −y1 )x1 +(x2 −x1 )y1 | √ (x2 −x1 )2 +(y2 −y1 )2 . udaljenost toˇke P0 = (x0 . y1 ) s vektorom smjera − = c s (m. m n odnosno nx − my − nx1 + my1 = 0. y0 ) od pravca p je c d(P0 . x2 − x1 y2 − y1 odnosno (y2 − y1 )x − (x2 − x1 )y − (y2 − y1 )x1 + (x2 − x1 )y1 = 0. ANALITICKA GEOMETRIJA → b) u kanonskom obliku kroz toˇku P1 = (x1 . m2 +n2 c) kroz dvije toˇke P1 = (x1 . odnosno kx − y + l = 0. k2 +1 . y = kx + l. y1 ) i P2 = (x2 . d) u eksplicitnom obliku. p) = |kx0 −y0 +l| √ . y2 ). y0 ) od pravca p je c d(P0 . c x − x1 y − y1 = .

ys ) i dani su u op´em c c obliku: A1 x + B1 y + C1 = 0 A2 x + B2 y + C2 = 0 i ako je A 1 B1 A 2 B2 onda je prema toˇki 1. poklapaju se. ys ). 3.6 c B1 C1 B2 C2 A1 B1 A2 B2 = 0. zovimo je S = (xs . c 2. sijeku se u jednoj toˇki. identiˇni su.2. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 51 2. xs = . paralelni su. c z U sluˇaju da se sijeku u jednoj toˇki. Npr.ˇ 2. Tada su njihovi mogu´i poloˇaji u ravnini c z slijede´i: c 1. ako se pravci p1 i p2 sijeku u jednoj toˇki S = (xs . tj.3 Presjeciˇte dvaju pravaca s Neka su dana dva pravca u ravnini.2. c p 2 p 1 p 1 p 2 p = p 1 2 Slika 2.8: Mogu´i poloˇaji pravaca u ravnini. koordinate toˇke c c c S dobiju se kao rjeˇenja sustava dviju linearnih jednadˇbi s dvjema nepoznanis z cama.

Osim udaljenosti. 2. onda su p1 i p2 paralelni. Pokazali smo da je udaljenost toˇke P0 od pravca p jednaka c |δ(P0 . Vrijedi i obrat. onda je A 1 B1 A 2 B2 = 0. p) je pozitivno ako je P0 na onoj strani od p na koju pokazuje − = n − → − → cos ψ i + sin ψ j .4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇine) z U toˇki 2. p) i δ(B.52 i ˇ POGLAVLJE 2.4). Napomena 2. p) suprotnog predznaka. ANALITICKA GEOMETRIJA ys = C1 A1 C2 A2 A1 B1 A2 B2 . ako su p1 i p2 paralelni.2. p) = x0 cos ψ + y0 sin ψ − d. .11 Ako je A 1 B1 A 2 B2 = 0. Uoˇimo sljede´u ˇinjenicu koja lagano slijedi iz uvjeta paralelnosti pravaca (Napomc c c ena 2. Odatle imamo sljede´i zakljuˇak: pravac p presijeca duˇinu AB ako su brojevi c c z δ(A. p)|.2 definirali smo otklon toˇke P0 od pravca p koji je dan u normiranom c c obliku x cos ψ + y sin ψ = d formulom δ(P0 .2. otklon nam (kroz svoj predznak) daje i drugu informaciju: → δ(P0 .

onda prema Napomeni c 2. A 3 B3 A2 B2 A3 B3 mora biti razliˇita od nule. Dokaˇimo da je i z C3 = αC1 + βC2 .4 vektori → → −1 = A1 − + B1 − . p3 u ravnini u op´em obliku.2.ˇ 2. . po Teoremu 1. p2 . ˇ Sto moˇemo iz ovoga zakljuˇiti? z c Kako se nalazimo u ravnini. p2 . z c s Da bi se p1 .5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki c Neka su dana tri pravca p1 . ys ). → n i j → → −2 = A2 − + B2 − . → −1 → n n n Dakle imamo A3 = αA1 + βA2 B3 = αB1 + βB2 . s c Neka se sada. bez smanjenja op´enitosti. c A1 x + B1 y + C1 = 0 A2 x + B2 y + C2 = 0 A3 x + B3 y + C3 = 0. Traˇimo uvjet za postojanje toˇno jednog presjeciˇta. postoje α. p1 i p2 sijeku u jednoj toˇki. β ∈ R takvi da je −3 = α→ + β −2 . jer ako su sve tri jednake nuli.11 presjeciˇte ili ne postoji ili ih ima beskonaˇno mnogo. tj. Oznaˇimo c c c ju sa S = (xs . tj. → n i j − → −3 = A3 → + B3 − → n i j su linearno zavisni. p3 sjekli u jednoj toˇki barem jedna od determinanata c A1 B1 . mora pripadati sveˇnju z pravaca odredenom s p1 i p2 . Tada p3 mora prolaziti kroz S. A2 B2 A 1 B1 .2. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 53 2. tj.

iz toˇke 1. C1 ). ali kako vrijedi A3 = αA1 + βA2 B3 = αB1 + βB2 lagano dobijemo da je C3 = αC1 + βC2 . Dakle dobili smo da pravac p3 pripada sveˇnju odredenom s p1 i p2 ako i samo z ako vrijedi A3 x + B3 y + C3 = α(A1 x + B1 y + C1 ) + β(A2 x + B2 y + C2 ) = 0 za neke α. B2 . B3 . p3 po pretpostavci prolaze istom toˇkom. β ∈ R. A3 B3 A2 B2 A2 B2 =0 . C3 ) su linearno zac visni. (A3 . c A1 B1 . S. Drugim rijeˇima. i 5. A 2 B2 je razliˇita od nule. C2 ).54 ˇ POGLAVLJE 2. imamo c A1 xs + B1 ys + C1 = 0 A2 xs + B2 ys + C2 = 0 A3 xs + B3 ys + C3 = 0. vektori (A1 . pa po svojstvima determinante 4. (A2 .6 imamo da je c A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 = 0. p2 . B1 . Znaˇi uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki je c c A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 i barem jedna od triju determinanta A 1 B1 . ANALITICKA GEOMETRIJA Kako p1 .

3. Tada imamo P0 P = − − − .2.1 Pravac u prostoru Pravac kroz jednu toˇku sa zadanim smjerom c → − Neka su dani vektor − i toˇka P0 u prostoru i neka je → njezin radij-vektor s c r0 → ˇ (toˇka 1. Zelimo na´i jednadˇbu pravca p kroz toˇku P0 sa smjerom − . z) ∈ E njezin radij vektor − je c r − → → → = x− + y − + z →. z) = (x0 + ta. PRAVAC U PROSTORU 55 2. y0 . 2.9: Pravac u prostoru. Neka c z s −→ → → − − radij-vektor toˇke P . y.3 2.3.2 Parametarske jednadˇbe pravca z − Neka je pravac p kroz toˇku P0 = (x0 . .2). → → → a i + b j + c k . z0 ) zadan vektorom smjera → = c s − → − → − → − = − + t− . y. y0 + tb. odnosno jednadˇba → je r c r r0 z → je dana s − pravca kroz toˇku P0 s vektorom smjera s c − = → + t− . − r i j k imamo: P leˇi na pravcu p ako i samo ako je z (x. → − → r r0 s p ts P0 r 0 s r0 Slika 2.3. Tada znamo da je jednadˇba pravca dana s r z r0 s Sada. c c z c s −→ − → Toˇka P ∈ E leˇi na pravcu p ako i samo ako je P0 P = t− za neki t ∈ R. z0 + tc). kako je → → → → = x0 − + y0 − + z0 − − k r0 i j → i za proizvoljnu toˇku P = (x.

Izjednaˇavaju´i s nulom koeficijente c c − → − → − → uz i . ANALITICKA GEOMETRIJA x = x0 + ta. Prema s z Napomeni 1. → To su kanonske jednadˇbe pravca kroz P0 u smjeru − . . z0 ) i 2. z = z0 + tc → zovemo parametarske jednadˇbe pravca kroz toˇku P0 sa smjerom − . c) odnosno a.3 Kanonske jednadˇbe pravca z Neka je dan pravac p u prostoru s parametarskim jednadˇbama kroz P0 u smjeru z − . y0 . j i k dobivamo kanonske jednadˇbe pravca. z s Napomena 2. c su koeficijenti smjera pravca p. z Napomena 2. pravac p prolazi toˇkom (x0 .56 Jednadˇbe z ˇ POGLAVLJE 2. s Raspisano po koordinatama to glasi − → − − → − → → ((y−y0 )c−(z−z0 )b) i +((z−z0 )a−(x−x0 )c) j +((x−x0 )b−(y−y0 )a) k = 0 .14 to je ekvivalentno s −→ → − − → P0 P × − = 0 . b.13 Ako je pravac u prostoru zadan kanonskim jednadˇbama z y − y0 z − z0 x − x0 = = a b c onda iz njih izravno ˇitamo ˇitamo sljede´e informacije: c c c c 1. Eliminacijom parametra t iz parametarskih jednadˇbi dobijemo → s z x−x0 a = y−y0 b = z−z0 c . Kako su vektori baze linearno nezavisni. vektor smjera pravca p je dan s (a. z c s 2. y = y0 + tb. b.3.12 Ako je pravac p u prostoru odreden toˇkom P0 i vektorom c −→ − − → → smjera − . njihova linearna kombinacija je jednaka nuli samo ako su svi koeficijenti jednaki nuli. onda P ∈ E leˇi na p ako i samo ako su P0 P i s kolinearni.

c). jedan kosinus smjera prelazi u sinus. γ ∈ [0. PRAVAC U PROSTORU 57 → Posebno.4 Pravac kroz dvije toˇke c Neka su dane dvije razliˇite toˇke P1 = (x1 . s → radij vektor toˇke P1 i c r c r1 c −→ − − − → radij vektor toˇke P2 . π] takvi da je a cos α = − . y2 . pa odreduje isti pravac. Sada imamo da je → = P1 P2 = → − →. y1 . − . Kako p prolazi i toˇkom P2 jasno je da − leˇi na p. → s → − Oznaˇimo s − radij vektor proizvoljne toˇke P ∈ E. − →| s →| |→| |→| |s |s s s − jediniˇni. pa iz toˇke − − s r2 c s r2 r1 c 2. toˇku P1 kao toˇku kojom prolazi p i c c − → → = −1 P2 . c) je dana s x y z = = . b. c s → Iz toˇke 1. β.1 imamo: toˇka P leˇi na pravcu p ako i samo ako P zadovoljava jednadˇbu c z z − = → + t(− − − ). a b c Ako je dan pravac u prostoru s toˇkom kroz koju prolazi i vektorom smjera i c ako je taj vektor smjera jediniˇni. s 2.3.5 i toˇka 2. b. odnosno postoje c s0 α. z Znamo iz toˇke 2. c su razmjerni s kosinusima smjera i koeficijent razmjernosti je √ − |→| = a2 + b2 + c2 . b. −| |s Dakle koeficijenti smjera a. tj. →| |s b cos β = − . i njihov omjer daje koeficijent smjera (toˇka 2.1. − → z definirajmo s P c s − je vektor smjera pravca p. Zbog komplec mentarnosti.2. c c Tada kroz njh prolazi jedinstveni pravac p. → − → → r r1 r2 r1 . kanonska jednadˇba pravca kroz ishodiˇte sa vektorom smjera − = z s s (a. istog smjera i orijentacije kao i →. →| |s c cos γ = → . onda ima dva kosinusa smjera.1 da je pravac jedinstveno odreden toˇkom kojom prolazi c c i vektorom smjera. Uzmimo sada npr.1.3. c c Ako je pravac u prostoru zadan toˇkom kroz koju prolazi i vektorom smjera c − = (a. onda znamo da je vektor → s a b c 1 → s0 = − − = − . z1 ) i P2 = (x2 .6).3. z2 ) u prostoru. Odredimo njegovu jednadˇbu.3.5 znamo da postoje kosinusi smjera vektora − .

Analogno. y0 .3. z0 ) s vektorom smjera − = (a.5 Pravac zadan dvjema projekcijama → Neka je pravac p kroz toˇku P0 = (x0 . ANALITICKA GEOMETRIJA P2 P1 r1 0 r2 p r Slika 2. c Taj izraz zovemo jednadˇba pravca kroz dvije toˇke. uz oznake m = a c i m1 = − a z0 . c c c . iz jednakosti drugog i tre´eg omjera imamo c b b b y = y0 + (z − z0 ) = z + y0 − z0 . a b c Iz jednakosti prvog i tre´eg omjera dobivamo c a a a x = x0 + (z − z0 ) = z + x0 − z0 . z c Eliminacijom parametra t iz parametarskih jednadˇbi dobijemo jednadˇbu x2 −x11 = z z x−x y−y1 = zz−z11 koju zovemo kanonska jednadˇba pravca kroz dvije toˇke. y = y1 + t(y2 − y1 ). c c c odnosno.10: Pravac kroz dvije toˇke u prostoru. b. z c − = − + t(− − − ) raspiˇemo koordinatno dobijemo jednadˇbe → → → → Ako sada r r1 r2 r1 s z x = x1 + t(x2 − x1 ). c) c s zadan svojom kanonskom jednadˇbom z x − x0 y − y0 z − z0 = = . c x = mz + m1 . z = z1 + t(z2 − z1 ) koje zovemo parametarske jedadˇbe pravca kroz dvije toˇke. z c y2 −y1 2 −z 2.58 ˇ POGLAVLJE 2.

+ n2 + 1 cos γ = √ m2 1 .3. vrijedi x−m1 m = y−n1 n = z.n ) 1 1 Slika 2. PRAVAC U PROSTORU odnosno. z y=nz+n 1 x =mz+m 1 y 0 x (m . z b c .2. uz oznake n = b c b i n1 = − c z0 . y0 . b. c ∈ R koji nisu svi jednaki nuli c x−x0 z jednadˇbe a = y−y0 = z−z0 opisuju neki pravac iz tog sveˇnja. + n2 + 1 2. Dakle. + n2 + 1 cos β = √ m2 n .3.14 Iz toˇke 2.11: Pravac zadan dvjema projekcijama. z0 ) je skup svih pravaca koji z s c prolaze kroz tu toˇku.3 slijedi da su kosinusi smjera vektora smjera iz c kanonske jednadˇbe z x − m1 y − n1 = =z m n dani s cos α = √ m2 m .6 Sveˇanj pravaca z Sveˇanj pravaca sa srediˇtem u toˇki T0 = (x0 .3. Tada za svaki izbor a. 59 y = nz + n1 . Napomena 2.

s z Imamo → = 1 (− + − ). AC : CB = m : n.3. tj. ρ r1 Kako je i imamo − → AC = n − → AB m+n − → → → AB = − − − . 2 2 2 . z2 ) u prostoru. z → − − → − → − → − → → − → → Ako je − = x1 i + y1 j + z1 k radij vektor toˇke A i − = x2 i + y2 j + z2 k r1 c r2 B n C m A ρ r r2 1 0 Slika 2. y2 . m+n m+n m+n Napomena 2. mz1 +nz2 ). z1 ) i B = (x2 . onda je radij vektor − toˇke C dan s c ρ → − =→+− → − AC. . Neka toˇka C c c n dijeli duˇinu AB u omjeru m za n. . y1 . − → → ρ r1 r2 2 odnosno x1 + x2 y 1 + y 2 z 1 + z 2 C= . my1 +ny2 .7 Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru z Neka su dane toˇke A = (x1 . r2 r1 →=− + − → ρ r1 n m → → → − + n −.15 Ako je m = n dobivamo koordinate poloviˇta duˇine AB. ANALITICKA GEOMETRIJA 2. z → c radij vektor toˇke B. → r1 r2 (− − − ) = r2 r1 m+n m+n m+n Dakle koordinate toˇke C su c ( mx1 +nx2 .12: Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru.60 ˇ POGLAVLJE 2. m ∈ N.

→ n Posebno. jediniˇni vektor istog smjera i orijentacije kao i OP0 ) i neka su α. toˇku O). RAVNINA U PROSTORU 61 2. z → z → Drugim rjeˇima toˇka P ∈ E s radij-vektorom − leˇi u Π ako i samo ako − c c r r zadovoljava jednadˇbu z → · −0 = p. y. → n i j k Tada proizvoljna toˇku P ∈ E leˇi u Π ako i samo ako je projekcija njenog c z − na pravac odreden s −0 duljine toˇno p. ako Π prolazi kroz ishodiˇte (tj. → → r n . P0 d r π n0 0 M Slika 2. Neka je −0 = OP0 c c n p −→ − (tj. pa je s c normalna jednadˇba ravnine oblika z − · −0 = 0. → → radij-vektora r n c P .4. j . − → r n Taj izraz zovemo normalni (ili Hesseov) oblik jednadˇbe ravnine. γ kutovi c → zatvara s pozitivnim smjerovima osi x. Povucimo okomicu iz toˇke O na ravninu Π. z redom (tj. s vektorima baze −0 ˇto ih n s − − − → → → i .2.4 2. β. toˇku O) i s c koja sijeˇe sve tri koordinatne osi. k iz toˇke 1. c c −→ − −→ − → Neka ta okomica sijeˇe Π u toˇki P0 i neka je |OP0 | = p. onda je p = 0. To znaˇi da je c c → → → −0 = cos α− + cos β − + cos γ − .13: Normalni oblik jednadˇbe ravnine.3 ). a vektor z −0 zovemo normala ravnine Π.4.1 Ravnina u prostoru Normalni oblik jednadˇbe ravnine z Neka je Π ravnina u prostoru E koja ne prolazi kroz ishodiˇte (tj.

u stvari. 0. a c kako M leˇi u Π . udaljenost ravnine Π od ravnine Π . Stoga je udaljenost toˇke s c c M od ravnine Π dana s d(M. Kako je d. redom.62 ˇ POGLAVLJE 2.2.2 Segmentni oblik jednadˇbe ravnine z Neka je Π ravnina u prostoru E takva da ne prolazi kroz ishodiˇte i neka sijeˇe s c sve tri koordinatne osi. 0). n − → → OC · −0 = p. 2. y1 . Π) = |x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ − p|. udaljenost toˇke M od ravnine Π je c d = x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ − p. B = (0. C ∈ Π. B.2. c Neka je M = (x1 . 0.2) vektor c −0 (normala) orijentira stvari: vanjska strana u odnosu na ravninu je ona na koju → n pokazuje normala. toˇke u kojima Π sijeˇe koordinatne osi x. Ako sada kroz M povuˇemo ravninu Π koja je paralelna s Π. n0 − − → → OB · −0 = p. c c Sada. kako su A. y. ANALITICKA GEOMETRIJA → c → Imamo okomitost radij-vektora − toˇke P ∈ E na −0 . z1 ) ∈ E proizvoljna. Imamo neˇto analogno otklonu iz toˇke 2. neka su toˇke A = (a. iz normalne jednadˇbe ravnine imamo. z). Kao i kod pravca (toˇka 2. y. 0).17 Normalni oblik jednadˇbe ravnine je zgodan za odredivanje z udaljenosti toˇke od ravnine. c). C = c (0. z − − → OA · → = p. z. jer je duljina okomice do Π jednaka p).4. duljina okomice c do Π ´e biti p + d (za neki d ∈ R.16 Ako toˇka P ∈ E ima koordinate (x. n . ravnina Π paralelna s Π pa ima istu normalu −0 = cos α i + cos β j + n − → cos γ k kao i Π). onda je skalarni c oblik normalne jednadˇbe ravnine dan s z x cos α + y cos β + z cos γ − p = 0. mora biti z x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ = p + d → − − → → (jer je. Nadalje. Za toˇke s druge strane bit ´e n c c d < 0. Napomena 2. b.2. r n Napomena 2. → ako je M s one strane Π na koju pokazuje −0 .

z Dakle. b cos β = p. .14: Segmentni oblik jednadˇbe ravnine. Bez smanjenja op´enitosti. y0 . a b c Uvrˇtavanjem u skalarni oblik normalne jednadˇbe ravnine dobivamo jednadˇbu s z z x a +y+ b z c =1 koju zovemo segmentni oblik jednadˇbe ravnine. c C C Tada postoji toˇka (x0 . tj.2. C razliˇit od nule (ili ekvivalentno A2 + B 2 + c c A C 2 > 0). Oduzimanjem izraza Ax0 + By0 + C C Cz0 + D = 0 od Ax + By + Cz + D = 0 dobivamo jednadˇbu ekvivalentnu z jednadˇbi Ax + By + Cz + D = 0 z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0. c cos γ = p. RAVNINA U PROSTORU z C 63 c b a A x 0 B y Slika 2.3 Op´i oblik jednadˇbe ravnine c z Promatramo izraz oblika Ax + By + Cz + D = 0 : pri ´emu je barem jedan od A.4. cos γ = . neka je C = 0. p p p cos α = . Odatle.4. a cos α = p. z0 ) za koju je Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 (jer za c A proizvoljne x0 i y0 je z0 = − C x0 − B y0 − D ). cos β = . z = − C x − B y − D . B. z 2.

onda je jasno da i c c − − = −0→ leˇi u toj ravnini. onda oˇito − = P0 P i − nisu z c → r n −→ − okomiti (jer P0 P ne leˇi u ravnini). → n Zaista. ako je toˇka P = (x. kako je → → → vektor r PP z n r − · → = A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ). Izraz → n Ax + By + Cz + D = 0 zovemo op´i oblik jednadˇbe ravnine. z0 ) i okomita na vektor c − = (A. C). z0 ) koja je okomita na vektor z c − = (A. Dakle. C). 0 r P n π 0 Slika 2. odnosno. pri ˇemu se uzima predznak suprotan od c . c z c z Napomena 2. imamo da izraz → − n r A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 vrijedi za sve toˇke na toj ravnini. B. jednadˇba z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 je jednadˇba ravnine kroz toˇku P0 = (x0 .15: Op´i oblik jednadˇbe ravnine. B. ne vrijedi z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0. ANALITICKA GEOMETRIJA P . y0 . z) toˇka u takvoj ravnini. c −→ → − S druge strane.64 ˇ POGLAVLJE 2. Onda je − · − = 0. c z Pokaˇimo sada da je jednadˇbom A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 z z opisana ravnina u prostoru kroz toˇku P0 = (x0 . tj. y. ako P ∈ E ne leˇi u ravnini. y0 .18 Iz op´e jednadˇbe ravnine lagano se prelazi na normalni di√ jeljenjem s R = ± A2 + B 2 + C 2 .

C). udaljenost toˇke M od ravnine Ax + By + Cz + D = 0 dana s c d(M. R → → Vektor normale −0 je normirani vektor − = (A. c . B. Veliˇina |D| √ je udaljenost od ishodiˇta (toˇka 2. z1 ) ∈ E.19 Ako je ravnina Π dana u op´em obliku Ax + By + Cz + c → D = 0. Ako je D = 0. C vektora normale − razmjerne s kosinusima n √ c smjera (Napomena 2. istog su smjera n n → c n i orijentacije.2. y1 . onda su koordinate A. z Pogledajmo sada specijalne sluˇajeve jednadˇbe ravnine (tzv. Dakle imamo jednadˇbu c C C z = a1 x + b1 y + c1 koju zovemo eksplicitni oblik jednadˇbe ravnine. onda je oˇito da O = (0. po c Napomeni 2. A2 +B 2 +C 2 Ako je ravnina Π dana u op´em obliku Ax + By + Cz + D = 0 i ako je C = 0. R cos γ = C .17. pa odreduju istu ravninu. B. Stoga ´emo i vektor − zvati vektor normale. c onda je A B D z =− x− y− . 0) nema komponentu u smjeru n − → osi z (tj. C C C A z Oznaˇimo a1 = − C . tj.20 Neka je dana toˇka M = (x1 . B. RAVNINA U PROSTORU predznaka od D. b1 = − B i c1 = − D . Ako je C = 0. s → 2. 0) zadovoljava op´u jednadˇbu ravnine Ax + By + Cz = 0. Tada je. 0.1). nepotpune obc z like): c c z 1. Napomena 2.4. onda normala − = (A. tj. s c A2 +B 2 +C 2 Napomena 2. R cos β = B . k ). Dakle imamo cos α = 65 A . ravnina prolazi kroz ishodiˇte. Tada je jasno da je ravnina paralelna s osi z i da sijeˇe koordinatnu ravninu Oxy u pravcu Ax + By + D = 0.18) i koeficijent razmjernosti je A2 + B 2 + C 2 . pa imamo cos γ = 0.4. Π) = |Ax1 +By1 +Cz1 +D| √ .

4. C koji je razliˇit od nule. 4. 0) ima komponentu samo u n smjeru osi x. ravnina prolazi kroz ishodiˇte s a prema 3. z → − a vektore − i → vektori smjera. C i D.66 z ˇ POGLAVLJE 2. Toˇka P ∈ E leˇi u ravnini Π ako i samo ako vrijedi c z −→ − → − P0 P = u− + v →. ANALITICKA GEOMETRIJA z z z 0 x a y x 0 y x 0 y x 0 y b c d Slika 2. c Od ˇetiri parametra. ravnina je paralelna A s koordinatnom ravninom Oyz.16: Ravnine u posebnim poloˇajima. imamo samo tri nezavisna. B. z c c 2. jer jedan parametar c moˇemo eliminirati dijele´i onim od A. onda prema 1. onda normala − = (A. zbog → → Ako oznaˇimo s r c c r0 c −→ → → − P0 P = − − − gornja jednadˇba prelazi u jednadˇbu r r0 z z − = → + u− + v − . s1 s2 −→ → → − (Za P ∈ E takvu da je P ∈ Π vektori P0 P . Varijable u i v zovemo parametri. − i − su komplanarni). 0. odnosno x = − D . Ako je B = C = 0. Dakle zakljuˇujemo da je ravnina Ax = 0 koordinatna ravnina Oyz. A. s1 s2 − radij-vektor toˇke P ∈ E a s − radij vektor toˇke P0 . z → 3. → − → → r r0 s1 s2 koju zovemo parametarska jednadˇba ravnine. B. ravnina je paralelna s koordinatnom ravninom Oyz. Ako je B = C = D = 0. s1 s2 . Imamo Ax + D = 0.4 Parametarski oblik jednadˇbe ravnine z → → Neka je dana ravnina Π koja prolazi toˇkom P0 ∈ E i neka su − i − linearno c s1 s2 nezavisni vektori takvi da je ravnina Π paralelna s njima.

Dajmo sada geometrijsku interpretaciju gornje jednadˇbe. c1 ) i − = (a2 . vidi se da je ravnina dvodimenzionalni objekt u prostoru. b2 . c2 ). z Napomena 2. − = (a1 . y = y0 + ub1 + vb2 . → − Nek je P0 = (x0 . s1 s2 . b1 . y. z0 ). y0 . RAVNINA U PROSTORU P s2 P 0 67 s1 r r 0 0 Slika 2. z0 ) z z c → → i dva vektora smjera − = (a1 . b2 . Napomena 2. → = (a2 .17: Ravnina zadana parametarski. c1 ). Kako imamo dva parametra (u i v).21 Kad parametri u i v neovisno jedan o drugom prolaze sve vrijednosti izmedu −∞ i ∞ dobije se cijela ravnina.2. b1 . z = z0 + uc1 + vc2 koje zovemo skalarni oblik parametarske jednadˇbe ravnine. Tada P = s1 s2 → − (x.22 Eliminacijom parametara iz skalarnog oblika parametarske jednadˇbe ravnine dobijemo jednadˇbu ravnine kroz zadanu toˇku P0 = (x0 . c2 ) : s1 s2 x − x0 y − y0 z − z0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0.4. z Toˇka P ∈ E leˇi u ravnini Π ako i samo ako vrijedi c z −→ − → − P0 P = u− + v →. y0 . Raspisuju´i z r r0 → − s1 s2 c po koordinatama dobijemo jednadˇbe z x = x0 + ua1 + va2 . z) ∈ E leˇi u ravnini ako i samo ako vrijedi − = →+u− +v →.

z3 ) u c prostoru takve da ne leˇe na istom pravcu. P2 . z2 ). Zanima nas jednadˇba ravnine koju z z c c z odreduju te tri toˇke.5. → komplanarni. − . P1 P3 komplanarni. s1 . Dakle.5 2. P2 . ako i samo ako su P0 P . Kao i u toˇki 2. Po Napomeni 1. Po Napomeni 1. Kako je −→ − → − → − − − P1 P · (P1 P2 × P1 P3 ) = x − x1 y − y1 z − z1 x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1 to dobivamo jednadˇbu ravnine kroz tri toˇke P1 . Kako toˇke P1 . P2 = (x2 . y1 . toˇku P1 kao fiksnu toˇku c c c kroz koju ravnina prolazi). y2 . z1 ). moˇemo uzeti da su P1 P2 i P1 P3 vektori z smjera ravnine kroz tri toˇke P1 . P1 P2 . P2 . P3 = (x3 .5 Jednadˇba ravnine kroz tri toˇke z c Neka su dane tri toˇke P1 = (x1 . y3 .4.16 to je evivalentno s −→ − → − → − − − P1 P · (P1 P2 × P1 P3 ) = 0. 2.4.1 Odnosi ravnina i pravaca u prostoru Kut dviju ravnina Neka su Π1 i Π2 dvije ravnine dane jednadˇbama z A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 . ANALITICKA GEOMETRIJA −→ → − − odnosno. s2 su komplanarni ako i samo ako je −→ − − − P0 P · (→ × →) = s1 s2 x − x0 y − y0 z − z0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0. P3 (uzmemo npr. onda su −→ −→ − − −→ −→ − − vektori P1 P2 i P1 P3 nekolinearni. vektori s1 s2 −→ → − − − → P0 P . P3 ne leˇe na istom pravcu.68 ˇ POGLAVLJE 2. toˇka P ∈ E leˇi u ravnini ako c c z −→ − → − → − − − i samo ako su vektori P1 P .16. 2.4. P3 u obliku z c x − x1 y − y1 z − z1 x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1 = 0.

tj. Sada moˇemo saˇeto iskazati tvrdnju o svim mogu´im poloˇajima dviju ravnina z z c z u prostoru. B1 . ♣ .5. n → → Kako je kosinus kuta izmedu −1 i −2 dan s n n −1 · → → −2 n n cos ϕ = − − = |→||→| n1 n2 A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 2 2 A2 + B1 + C1 1 2 2 A2 + B2 + C2 2 . odnosno ako → → kolinearni. 3. imamo da je kosinus kuta izmedu Π1 i Π2 dan s cos ϕ = √ A1 A2 +B1√ +C1 C2 B2 . Ravnine se podudaraju. 2 2 2 2 A2 +B1 +C1 A2 +B2 +C2 1 2 −1 → Napomena 2.2. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU i A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. Teorem 2. B2 . ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n n i samo ako vrijedi A2 : A1 = B2 : B1 = C2 : C1 . C2 ). ako i samo ako je −1 · −2 = 0. 69 −1 Definicija 2. tj. Ravnine se sijeku u jednom i samo jednom pravcu. 2.23 Ravnine Π1 i Π2 ´e biti paralelne ako i samo ako su → i −2 c n n −2 = λ−1 . Tada vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih triju tvrdnji: c 1.1 Promatrajmo dvije ravnine zadane jednadˇbama A1 x+B1 y+C1 z+ z D1 = 0 i A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. −1 → Napomena 2. Ravnine se ne sijeku. C1 ) n → i −2 = (A2 .24 Ravnine Π1 i Π2 ´e biti okomite ako i samo ako su → i −2 c n n → → okomiti. odnosno ako i samo ako vrijedi n n A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0.6 Kut izmedu Π1 i Π2 je kut izmedu njihovih normala → = (A1 .

Ako je joˇ i A2 = B1 = C1 = D1 . A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. U tu svrhu treba na´i bar jednu toˇku u presjeku ravnina.23.   → Vektor smjera − pravca presjeka mora biti okomit na obje normale pa ga moˇemo p z − − = → × −2 = (B1 C2 − B2 C1 )→ + (C1 A2 − → −1 → uzeti kao njihov vektorski produkt. 0 . Π2 i Π3 s jednadˇbama z A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0. Sada imamo sve elemente (koordinate toˇke T0 i c → komponete vektora − ) za formiranje kanonskih jednadˇbi pravca p. Ako ravnine nisu paralelne. drugi sluˇaj imamo ako c c c c C1 vrijedi barem jedna od nejednakosti A1 = B1 . z c c Kako ravnine nisu paralelne. da je c = 0.70 ˇ POGLAVLJE 2. Uzmimo. Njene su koordinate c B1 D1   B2 D2 T0 =  . 2. . imamo tre´i sluˇaj. onda z s A1 B2 C2 D2 se ravnine podudaraju. odredenosti radi. tj. onda se one moraju sje´i. A3 x + B3 y + C3 z + D3 = 0. naruˇava se barem jedan od omjera iz Napomene s A1 C1 A 1 B1 i . p n n i − → − → C2 A1 ) j + (A1 B2 − A2 B1 ) k . i njihov c presjek je pravac. Korisno je znati kako iz tog oblika moˇemo do´i do z c kanonskih jednadˇbi. Konaˇno.   A1 B1 A2 B2  D1 A1 D2 A2 A1 B1 A2 B2    . To znaˇi da je bar jedna od determinanata c A2 C2 A 2 B2 B1 C1 A 1 B1 razliˇita od nule. p z 2. C1 = A1 . B2 C2 A 2 B2 Uvrˇtavaju´i z = 0 u jednadˇbe ravnina dobivamo sustav ˇije rjeˇenje nam daje s c z c s toˇku T0 na pravcu presjeka. ako ravnine A2 B2 B2 C2 A2 nisu paralelne. B1 = C2 . Proporcionalnost prvih triju c s A2 B2 C2 D2 koeficijenata izraˇava paralelnost ravnina. ANALITICKA GEOMETRIJA Prvi sluˇaj se deˇava ako je A1 = B1 = C1 = D1 .5. Dakle pravac u prostoru moˇemo zadati i parom jednadˇbi z z dviju neparalelnih ravnina.2 Presjeciˇte triju ravnina s Neka su dane tri ravnine Π1 .

Uvedimo slijede´e oznake za determinante c A1 B1 C1 A2 B2 C2 . Znaˇi dobili smo uvjet da se tri ravnine sijeku u toˇki i koordinate te toˇke.3 Kut pravca i ravnine → Neka je dan pravac p u prostoru kroz toˇku P0 s vektorom smjera − = (a. onda je presjeciˇte jedinstveno (tj. z Definicija 2. paralelne su). c c c Koji su sluˇajevi joˇ mogu´i? c s c Mogu´e je da nema rjeˇenja (bilo koje dvije ravnine se ne sijeku. c s rjeˇenje je neki pravac (sve tri se sijeku u jednom pravcu) i rjeˇenje je ravnina s s (sve tri ravnine se podudaraju).2. b. y. z nepoznanice). c) c s i ravnina Π svojom jednadˇbom Ax + By + Cz + D = 0. b. → → s n . C). s jedna toˇka. A3 B3 −D3 ∆= ∆x = ∆y = ∆z = Ako je ∆ = 0 (sada su x. B.7 Kut izmedu pravca p i ravnine Π je komplement kuta izmedu − = (a.5) i koordinate su mu c c ∆x ∆y ∆z ∆. toˇka 2.4. A3 −D3 C3 −D1 B1 C1 −D2 B2 C2 . ∆. ∆ . Π2 i Π3 moraju zadoc c s voljavati sustav A 1 x + B1 y + C 1 z + D 1 = 0 A 2 x + B2 y + C 2 z + D 2 = 0 A3 x + B3 y + C3 z + D3 = 0. 2.5. −D3 B3 C3 A1 B1 −D1 A2 B2 −D2 . ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 71 Znaˇi. sve toˇke prostora koje se nalaze u presjeciˇtu Π1 .5. tj. c) i − = (A. A3 B3 C3 A1 −D1 C1 A2 −D2 C2 .

26 Pravac p i ravnina Π ´e biti paralelni ako i samo ako su − i c s − okomiti. Am+Bn+C Am+Bn+C Am+Bn+C .25 Pravac p i ravnina Π su okomiti ako i samo ako su → i − s n − = λ→. tj. C) dan s cos( π − ϕ) = 2 − ·− → → s n aA + bB + cC →||− | = √a2 + b2 + c2 √A2 + B 2 + C 2 − → |s n i kako je cos( π − ϕ) = sin ϕ. − Anm1 +Bnn1 +Dn + n1 . i ravnina Π s Ax + By + Cz + D = 0. B. ANALITICKA GEOMETRIJA → → Znaˇi. ako je π − ϕ kut izmedu − = (a. tj. a2 +b2 +c2 A2 +B 2 +C 2 − → Napomena 2. z c c s z0 = − Am1 + Bn1 + D . odnosno ako i samo ako vrijedi → → → n s n aA + bB + cC = 0. 2. b. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n s i samo ako vrijedi A : a = B : b = C : c. − Am1 +Bn1 +D . tj. odnosno ako → − kolinearni. imamo da je sinus kuta izmedu p i Π dan izrazom 2 sin ϕ = √ aA+bB+cC √ .5. Am + Bn + C y = nz + n1 Sada vra´anjem u gornje jednadˇbe dobijemo da je toˇka presjeka c z c − Amm1 +Bmn1 +Dm + m1 .4 Presjeciˇte pravca i ravnine s Neka je pravac p u prostoru dan s x = mz + m1 . → Napomena 2. → → s n Kako je kosinus kuta izmedu − = (a. c) i − = (A.72 ˇ POGLAVLJE 2. ako i samo ako je − · − = 0. B. C) onda je kut c s n 2 izmedu p i Π jednak ϕ. c) i − = (A. b. Uvrˇtavanjem jednadˇbi pravca u op´i oblik jednadˇbe ravnine dobijemo jeds z c z nadˇbu za tre´u koordinatu toˇke presjeciˇta.

Ako je pravac p zadan parametarski jednadˇbom z x = x1 + at. Aa + Bb + Cc Napomena 2. a druga je uvjet paralelnosti pravca i ravnine. 2. y0 . z1 − c Ax1Aa+Bb+Cc+D . ako je nazivnik od c Ax1 + By1 + Cz1 + D Aa + Bb + Cc jednak nuli.27 Ako je nazivnik u Am1 + Bn1 + D Am + Bn + C 73 jednak nuli. onda uvrˇtavanje u op´u jednadˇbu ravnine daje jednadˇbu za vrijednost parames c z z tra t koja odgovara presjeciˇtu s t=− Koordinate presjeka su +By1 +Cz1 +By1 +Cz1 +By1 +Cz1 x1 − a Ax1Aa+Bb+Cc+D .2. Ax1 + By1 + Cz1 + D . z Sada moˇemo saˇeto iskazati tvrdnju o medusobnom odnosu pravca i ravnine.5. tj. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU Napomena 2. Prva jednadˇba izraˇava ˇinjenicu da toˇka (x0 . y1 − b Ax1Aa+Bb+Cc+D . imamo uvjet paralelnosti pravca i ravnine Aa + Bb + Cc = 0. y = y1 + bt.5. z0 ) (kojom prolazi pravac) z z c c leˇi u danoj ravnini. dobivamo joˇ jedan uvjet c s s paralelnosti Am + Bn + C = 0.5 Pripadnost pravca ravnini x−x0 a Uvjet pripadnosti pravca dan je parom jednadˇbi z = y−y0 b = z−z0 c ravnini Ax + By + Cz + D = 0 Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 Aa + Bb + Cc = 0. ako nema konaˇnog z koji je rjeˇenje. z z . tj. z = z1 + ct.28 Ako ne postoji takav t koji je konaˇan.

c c Ako joˇ imaju i zajedniˇku toˇku (Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0). Drugi sluˇaj je karakteriziran s Aa + Bb + Cc = 0. Pravac i ravnina se sijeku u samo jednoj toˇki. s1 s2 redom.8 Kut izmedu pravaca p1 i p2 je kut izmedu njihovih vektora smjera − i −. → → Znamo da je kosinus kuta izmedu − i − jednak s1 s2 →·− − → s1 s2 cos ϕ = − − = |→||→| s1 s2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 a2 1 + b2 + c2 1 1 a2 + b2 + c2 2 2 2 . Definicija 2. c c c 2. c1 ) odnosno − = (a2 .2 Neka su ravnina i pravac zadani jednadˇbama Ax+By +Cz +D = z y−y0 x−x0 z−z0 0 i a = b = c . z1 ) odnosno c → → P2 = (x2 . 3.18: Mimosmjerni pravci. c 2. c2 ).♣ z U prvom i tre´em sluˇaju pravac je paralelan s ravninom (Aa + Bb + Cc = 0). y2 . y1 . z2 ) s vektorima smjera − = (a1 . b2 . Pravac je sadrˇan u ravnini. Tada vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih triju c tvrdnji: 1.74 ˇ POGLAVLJE 2. → → s1 s2 p 2 p 1 Slika 2. Pravac i ravnina se ne sijeku. b1 . ANALITICKA GEOMETRIJA Teorem 2.6 Kut dvaju pravaca Neka su dani pravci u prostoru p1 i p2 kroz toˇke P1 = (x1 . onda pravac leˇi s c c z u ravnini (tre´i sluˇaj). .5.

ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je − = λ→. mimoilaze se? Tada je ideja da ih usporednim (paralelnim) pomakom dovedemo do presijecanja. c Neka su pravci p1 i p2 dani jednadˇbama z x = mz + m1 i x = m z + m1 y = n z + n1 y = nz + n1 (toˇka 2. To ´emo uˇiniti tako da projiciramo p1 na ravninu paralelnu sa p1 koja sadrˇi p2 . odnosno → → − s2 s1 s2 ako i samo ako je b1 c1 a1 = = . 2.29 Pravci p1 i p2 u prostoru su paralelni ako i samo ako su − i − kolinearni.2. a2 +b2 +c2 a2 +b2 +c2 1 1 2 2 1 2 75 ˇ Sto ako se pravci ne sijeku. c c z → s1 Napomena 2. s z Dajemo prvo odgovor za posebni sluˇaj kad su pravci zadani dvjema projekcijama.5.5. tj. ako i samo ako je → · − = 0. tj. a2 b2 c2 To joˇ oznaˇavamo s s c a1 : b1 : c1 = a2 : b2 : c2 . odnosno ako i samo ako je → − → s2 s1 s2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0.7 Presjeciˇte dvaju pravaca s Problem postojanja presjeciˇta dvaju pravaca u prostoru je sloˇeniji nego u ravnini. → Napomena 2. c Izjednaˇavanjem izraza za x i za y dobijemo da je tre´a koordinata toˇke presjeka c c c dana s n − n1 m − m1 = 1 .30 Pravci p1 i p2 u prostoru su okomiti ako i samo ako su − i s1 − okomiti. tj.3.5). z= 1 m−m n−n . ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU pa je kosinus kuta izmedu p1 i p2 jednak cos ϕ = √ a1 a2 +b1√+c1 c2 b2 .

Nadimo sada uvjet da pravci p1 i p2 leˇe u z istoj ravnini. b2 . z2 ) i vektori → = (a1 . z1 ) i P2 = (x2 . Dobili smo sustav od ˇetiri linearne jednadˇbe (A. i c z to homogeni. onda moraju leˇati u istoj ravnini. z1 ) odnosno → P2 = (x2 . z2 ) s pripadaju´im vektorima smjera − = (a1 . c1 ) i → = (a2 . toˇke leˇe u toj ravnini. c1 ) odnosno c s1 − = (a2 . c2 ) paralelni sa ravninom. c2 ) leˇe u toj ravnini. B. To nam daje uvjete na A. a vektori → i s2 z c c z su paralelni s njom.27 imamo Aa1 + Bb1 + Cc1 = 0 Aa2 + Bb2 + Cc2 = 0. odnosno x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 = 0. n1 −n1 ). b1 . B. c1 ) c c s1 − = (a2 . D. Toˇnije. a2 b2 c2 Jasno je da ako se p1 i p2 sijeku. y2 . imamo z Ax1 + By1 + Cz1 + D = 0 Ax2 + By2 + Cz2 + D = 0. On ima netrivijalno rjeˇenje ako i samo ako mu je determinanta s jednaka nuli. y1 . iz Napomene s1 s2 2.76 ˇ POGLAVLJE 2. m−m n−n Rijeˇimo sada problem presjeciˇta dvaju pravaca u op´em sluˇaju s s c c Neka su dani pravci p1 i p2 u prostoru koji prolaze kroz P1 = (x1 . C. D su nepoznanice). Tada su njihove kanonske jednadˇbe dane s → s2 z y − y1 z − z1 x − x1 = = a1 b1 c1 i y − y2 z − z2 x − x2 = = . y1 . C. b1 . b2 . a1 b1 c1 0 a2 b2 c2 0 . z1 ) i P2 = (x2 . → − Kako su − = (a1 . ANALITICKA GEOMETRIJA Sada lagano dobijemo da su koordinate toˇke presjeka dane s c 1 −n ( mm1 −m1 m . b1 . y1 . b2 . z2 ) leˇe u ravnini. y2 . Kako P1 = (x1 . c2 ). − To znaˇi da i toˇke P1 = (x1 . nnn−n1 n . Neka je to z ravnina Ax + By + Cz + D = 0. y2 .

ˇetvrti sluˇaj. ne leˇe u istoj ravnini.5. c =0 . imamo isti pravac.♣ Prvi sluˇaj odgovara situaciji u kojoj je determinanta razliˇita od nule. z 2. Prema Napomeni 2. i 6. pa nema presjeciˇta. Pravci se podudaraju. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 77 Primjenom pravila 5. Pravci leˇe u istoj ravnini i sijeku se u jednoj toˇki.2. iz toˇke 1. Pomo´u gornje determinante moˇemo karakterizirati sva ˇetiri mogu´a poloˇaja c z c c z dvaju pravaca u prostoru. Ako su sva tri redka proporcionalna.29.3 Za dva pravca u prostoru vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih c tvrdnji: 1. U tre´em sluˇaju drugi i tre´i redak nisu proporcionalni c c c c c (pravci nisu paralelni). z Moˇe se desiti da su oni paralelni.6 na gornju determinantu (tj. z 3. no prvi se redak moˇe izraziti kao njihova linearna komz pozicija. Time smo dobili uvjet da pravci p1 i p2 leˇe u istoj ravnini. tj. Pravci su mimosmjerni. z s pravci p1 i p2 ´e se sje´i ako je c c x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 i ne vrijedi a1 : b1 : c1 = a2 : b2 : c2 . z c 4. Pravci leˇe u istoj ravnini i ne sijeku se. U drugom c c sluˇaju su drugi i tre´i redak determinante proporcionalni (paralelnost pravaca) c c ali nisu proporcionalni prvom. Pozabavimo se sluˇajem mimosmjernih pravaca. prvi redak c pomnoˇimo sa −1 i dodamo drugom i razvijemo determinantu po zadnjem z stupcu) to se transformira u x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0. Teorem 2.

Tada je duljina z z zajedniˇke okomice jednaka udaljenosti bilo koje toˇke na p2 do Π (jer su p2 i Π c c paralelni). kako p1 leˇi u Π i Π je paralelna sa p2 . b1 . Iz gornje jednadˇbe vidimo da je normala od Π dana s z − = → n a1 b1 c1 a1 b1 c1 . y2 .78 ˇ POGLAVLJE 2.22.8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru Neka su dani neparalelni pravci p1 i p2 u prostoru koji prolaze kroz P1 = (x1 . imamo da Π prolazi z → → kroz P1 = (x1 . b2 . c1 ) c s1 − = (a2 . . Izraˇunajmo duljinu zajedniˇke okomice: c c Poloˇimo kroz p1 ravninu Π paralelnu s p2 (tj.5. p1 leˇi u ravnini). Iz s1 s2 Napomene 2. Onda su njihove kanonske jednadˇbe dane s → odnosno s2 z y − y1 z − z1 x − x1 = = a1 b1 c1 i x − x2 y − y2 z − z2 = = . z2 ) s pripadaju´im vektorima smjera − = (a1 . jednadˇba ravnine Π je dana s z x − x1 y − y1 z − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 Razvojem po prvom redku dobivamo (x − x1 ) b1 c1 b2 c2 + (y − y1 ) c1 a1 c2 a2 + (z − z1 ) a1 b1 a2 b2 = 0. b1 . b2 . Dakle. c1 ) i − = (a2 . y1 . a2 b2 c2 Definicija 2.9 Udaljenost pravca p1 od pravca p2 je duljina zajedniˇke okomice c na ta dva pravca. z1 ) → odnosno P2 = (x2 . = 0. y1 . . z1 ) i paralelna je sa − = (a1 . c2 ). c2 ). ANALITICKA GEOMETRIJA 2. a2 b2 c2 a2 b2 c2 .

kako konstruirati ravninu kroz toˇku P1 = (x1 . d(p1 . Tada je. z1 ) c → → paralelnu s vektorima − i − ? s1 s2 − i → nekolinearni. y2 . − = → n b1 c1 c1 a1 a1 b1 . y1 . pa je udaljenost p1 od p2 s1 s2 jednaka udaljenosti bilo koje toˇke s p2 do p1 . → − Ako su − i → kolinearni.2. p2 ) = ± + c1 a1 c2 a2 2 + a1 b1 a2 b2 2 . ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 79 Kako je duljina zajedniˇke okomice jednaka udaljenosti od bilo koje toˇke na p2 c c do Π.5. ˇto znamo izraˇunati.20. (Uzmemo c s c li ravninu okomitu na p1 kroz P1 . . b2 c2 c2 a2 a2 b2 i imamo odredenu ravninu kroz P1 . prema Napomeni 2. z2 ). Π) = ± 2 + c1 a1 c2 a2 2 + a1 b1 a2 b2 2 . Tada pogledamo presjek te ravnine i pravca p2 . . uzmimo toˇku P2 = (x2 .31 Kako znamo da postoji ravnina Π takva da p1 leˇi u njoj i z paralelna je sa p2 ? Ekvivalentno je pitanje. c x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 c1 b2 c2 odnosno. jasno je da moˇemo uzeti da joj je normala z − . Napomena 2. onda uzmemo da je normala ravnine Π → − Ako su s1 s2 − =− ×−. x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 c1 b2 c2 2 d(P2 . onda su p1 i p2 paralelni. zovimo je M . → → → n s1 s2 Time smo dobili izraz kao i gore tj. ˇto je toˇka. → s1 s c Udaljenost p1 od p2 je jednaka udaljenosti P1 od M ).

.

za gornji sustav bismo imali    A=  1 0 1 2  0 −1 2 2 1 1   . To je sustav od ˇetiri linearne algebarske jednadˇbe s nepoznanicama x.1. onda bismo mogli c sustav linearnih jednadˇbi gledati kao linearnu jednadˇbu u jednoj nepoznanici. z i u) kao jedinstveni objekt (matricu). 1 −1 0  1 1 1 81 .1 3. U primjeru iz toˇke 1.6 smo vidjeli da je kod uvodenja pojma determinante c dobra ideja tretirati sve koeficijente (brojeve uz x. y. z z Npr. Ako bismo uspjeli razviti raˇun takvih objekata. y.Poglavlje 3 Matrice i linearni sustavi 3. z i c z u.1 Osnove matriˇnog raˇuna c c Motivacija Promotrimo sustav linearnih jednadˇbi z x − z + 2u = −3 2y + z + u = 1 x +y −z = −1 2x + y + z + u = 3.

”a = 0”. a . Ako je a = 0. Promotrimo problem jedne linearne jednadˇbe s jednom nepoznanicom z ax = b. Ako je a = 0. Pri tome trebamo c s z s rijeˇiti neke probleme. onda: a) za b = 0 ne postoji x0 koji zadovoljava jednadˇbu ax = b. smisao jednakosti (definirati kada ´e dva takva objekta biti jedc naka). kao npr. inverzije (definirati inverz objekta. koji bi bio generalizacija reciproˇnosti c brojeva). ”b = 0”. definirati operacije (”zbrajanje”. Imamo dva sluˇaja: c 1.  Dakle naˇ sustav od ˇetiri linearne jednadˇbe s ˇetiri nepoznanice bi se mogao s c z c napisati kao linearna jednadˇba s jednom nepoznanicom z A·X =B gdje je operacija ” · ” mnoˇenje objekata koje ´emo prouˇavati i koju ´emo z c c c definirati. ”b = 0” itd. b = a−1 b. ”mnoˇenje” s z takvih objekata). z z b) za b = 0 svaki x0 ∈ R zadovoljava jednadˇbu ax = b. onda postoji jedinstveno rjeˇenje x0 od ax = b i vrijedi s x0 = 2.82 POGLAVLJE 3. Naˇ je cilj generalizirati ”teoriju” jedne linearne jednadˇbe s jednom nepoznans z icom na sluˇaj viˇe linearnih jednadˇbi s viˇe nepoznanica.     . definirati analogone za ”a = 0”. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI    X=     B=  x y z u −3 1 −1 3    .

. . . prvi se mijenja od 1 do m). ako je matrica A oblika   a11 a12 · · · a1n    a21 a22 · · · a2n   . k = 1. a12 a22 . .2 Osnovni pojmovi Definicija 3. k = 1. . Realni brojevi sloˇeni u matricu su njeni z elementi. Ako je m = n. tj. .. Svaki element je indeksiran s dva indeksa: prvi je redni broj redka.ˇ ˇ 3.1..1 M= 1 0 −1 2 3 1 Matrica M je realna matrica tipa (2 × 3). n matrice A ˇine i-ti redak matrice A (prvi indeks je c fiksan. A= . Primjer 3... . Npr.  . . .1 Neka su m i n prirodni brojevi.♠ Brojevi aik . drugi se mijenja od 1 do n). element c aij se nalazi na presjeku i-tog redka i j-tog stupca.1. . m matrice A ˇine j-ti stupac matrice A (drugi indeks je c fiksan. . . . Zbog jednostavnosti zapisa nju joˇ zapisujemo kao s A = [aij ]m.. an1 an2 · · · ann . . Pravokutna shema u kojoj je u m redaka i n stupaca sloˇeno m · n realnih brojeva zove se matrica tipa m × n. . z    A=         a11 a21 . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 83 3. am1 am2 am3 · · · amn Matrica A ima m redaka i n stupaca. Brojevi akj . Neka je A matrica kao gore. . a13 a23 .. drugi je redni broj stupca na ˇijem se presjeku nalazi taj element.. n i=1.j=1 ili samo A = [aij ]. . .   . · · · a1n · · · a2n .

. tj.  0  0 . a22 . pri ˇemu je z z c δij = 1.  · · · ann Ako su u dijagonalnoj matrici svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki. . Takvu matricu c c   1 0 ··· 0    0 1 ··· 0   .  ··· 0  ··· 0  .. i = j .♠ . .. tj. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI kaˇemo da je kvadratna. . . ako nije. 0. . tj. Kvadratna matrica A je dijagonalna ako  a11 0   0 a22 A= .  .  . . 0 0 ··· 1 moˇemo saˇeto pisati In = [δij ]. . c onda je reda n.  .. 0 0 je aij = 0 za i = j. tipa 2 × 4 i tipa 2 × 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . Skalarna matrica s jedinicama na glavnoj dijagonali se zove jediniˇna i oznaˇava sa In . matrica je skalarna.. Matrica ˇiji su svi elementi jednaki nuli zove se nul matrica.2 Sljede´e c redom.  . Ako je kvadratna. = ann = a. i to n-tog reda. a11 = a22 = .84 POGLAVLJE 3.  0 0   0 0 0 0 matrice su nul matrice i to reda 3. z U kvadratnoj matrici elementi s jednakim indeksima.  In =  . i = j Simbol δij zovemo Kroneckerova delta. . .. . a11 . Oznaˇavamo ju s 0mn . . c Primjer 3. onda je tipa m × n. ann ˇine glavnu dijagonalu....  . . c tr A = a11 + a22 + · · · + ann . .  . Zbroj svih elemenata glavne dijagonale kvadratne mac trice zovemo tragom te matrice i oznaˇavamo tr A.

. zrcale se jedni u druge. dok je B antisimetriˇna c c    4 7 0 1 2    B =  −1 0 3  . . .. n. . n.3 Ako je A= onda je 2 3 4 0 1 2  .. Sliˇno se definira donja trokutasta matrica.5 Matrica A  1  A= 4 7 je simetriˇna. c c Primjer 3. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 85 Neka je A = [aij ] matrica tipa m × n. 0 1 0  0 1 2 0 0 2 Kvadratna matrica A je simetriˇna ako je AT = A. tj..1.♠ 2 7 . c . Ako je A = −A. Dakle elementi glavne dijagonale antisimetriˇne matrice su nuˇno nule.. Primjer 3.. .1 Elementi iznad i ispod glavne dijagonale simetriˇne matrice c simetriˇni su u odnosu na glavnu dijagonalu. aij = aji za i. . Oznaˇavamo ju s AT ...... A = [aij ] je donja c trokutasta ako je aij = 0 za i < j. n. tj. n je transponirana matrica matrice A.. Elementi iznad i ispod glavne c z dijagonale simetriˇni su u odnosu na glavnu dijagonalu..♠ 4 2 Kvadratna matrica A = [aij ] za koju je aij = 0 za i > j zove se gornja trokutasta. j = 1. n.♠ . m... j = c T 1. . ali suprotnog predznaka. 7 3 −2 −3 0 Napomena 3. matrica A je antisimetriˇna (kososimetriˇna). c Primjer 3.ˇ ˇ 3.. aij = −aji za i. tj.  2 0   AT =  3 1  .4 Matrica A  2  0  A=  0 0 je gornja trokutasta. Matrica B = [bij ] tipa n × m za koju je bji = aij za i = 1. dok je B donja trokutasta    3 1 0 2 0 0  1 4 2    B =  3 7 0  . c Za elemente glavne dijagonale antisimetriˇne matrice vrijedi aii = −aii za c i = 1.. odnosno vrijedi aii = 0 za i = 1.. tj. j = 1.

. Uvedimo sada pojam ”biti c jednak” u skup Mmn koji ´e biti generalizacija jednakosti realnih brojeva.. a na R znamo ˇto znaˇi s c ”biti jednak”. n. . . tj.3 Linearna kombinacija matrica Oznaˇimo skup svih matrica tipa m × n s Mmn . Definicija 3. . C =A+B = . . . Definicija 3. a11  . . .  . am1     λa11 · · · λa1n · · · a1n . = . Definirajmo sada mnoˇenje matrice skalarom.  .. Piˇemo A = B... . . λam1 · · · λamn · · · amn  a11  . . . . am1 · · · amn bm1 · · · bmn   a11 + b11 · · · a1n + b1n   .2 Jednakost matrica se definira samo za matrice istog tipa.. Primc jetimo da je za m = n = 1 skup M11 u stvari skup R. .    · · · a1n b11 · · · b1n . .4 Za matricu A = [aij ] ∈ Mmn i skalar λ ∈ R definiramo matricu λA = [bij ] ∈ Mmn s elementima bij = λaij za sve i = 1. s Napomena 3. n.  . . .. m.3 odnosno Definicije 3. am1 + bm1 · · · amn + bmn Napomena 3. . j = 1. λA = λ  . tj...2 Matrice A ∈ Mmn i B ∈ Mmn su jednake ako je aij = bij za sve i = 1.. ..   . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3.86 POGLAVLJE 3.. . j = 1. .1... .4. = . . z Definicija 3. .. m. m.   . + .3 Zbroj matrica A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mmn je matrica C = [cij ] ∈ Mmn s elementima cij = aij + bij za i = 1. n. Pogledajmo sada neka svojstva zbrajanja i mnoˇenja matrica skalarom koja izravno z slijede iz Definicije 3... .3 Zbroj matrica se definira samo za matrice istog tipa.. j = 1.

B. A2 .. razvijena) u linearni spoj po matricama z z A1 .. (A + B) + C = A + (B + C) (asocijativnost).. 4. A + B = B + A (komutativnost).. Linearna kombinacija je netrivijalna ako je barem jedan λ1 ... Njegovi su elementi (”vektori”) matrice tipa m × n. Kaˇemo da je A rastavljena (razloˇena.. . α(βA) = (αβ)A (homogenost). α(A + B) = αA + αB (distributivnost).4.ˇ ˇ 3. Dakle je dimenzija c vektorskog prostora Mmn jednaka mn. s Definicija 3. Ak ∈ Mmn . A2 .. Napomena 3..3 odnosno Definicije 3...4 Ako je matrica A rastavljena u linearni spoj po matricama A1 . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 87 Teorem 3. .1 (Svojstva zbrajanja matrica i mnoˇenja skalarom) Za sve maz trice A. Operacije zbrajanja i mnoˇenja skalarom su dobro uskladene s operacijom z transponiranja. z Teorem 3..1 slijedi da je skup Mmn uz operacije zbrajanja i mnoˇenja z skalarom vektorski prostor..5 Neka su A1 . a na svim ostalim mjestima nule ˇini bazu u Mmn .2 Funkcija koja matrici pridruˇuje njenu transponiranu matricu A −→ AT sa Mmn u Mnm ima sljede´a svojstva: c .. Ak s koeficijentima λ1 . 3.. A2 . A2 ... λk ∈ R skalari. . C ∈ Mmn i sve skalare iz α. linearna kombinacija i linearni rastav. β ∈ R vrijedi: 1... λk razliˇit od c nule.. Unatoˇ tome ˇto nije rijeˇ o geometrijskim objektima za njih imaju smisla pojmovi c s c kao ˇto su linearna zavisnost i nezavisnost. . 2. λk . + λk Ak je linearna kombinacija matrica A1 . onda je i A ∈ Mmn . Ak .. .. ˇto slijedi izravno iz Definicije s 3.. Ak ∈ Mmn matrice i λ1 .♣ Iz Teorema 3. . . j) imaju z jedinicu. Matrica A = λ1 A1 + .1. Moˇe se pokazati da skup svih m × n matrica Eij koje na mjestu (i.

c takva definicija produkta matrica ne bi nam bila jako korisna niti pogodna za primjenu na linearne sustave. geometriji. Produkt A·B takvih matrica . m i j = 1. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 1. (A + B)T = AT + B T za sve A.3 i Definicije 3. 2 Oˇito je AT = As . 3. B ∈ Mmn .. (AT )T = A za sve A ∈ Mmn . itd. ♣ c s a 3.♣ Dokaz: Tvrdnja izravno slijedi iz definicije transponiranja.. gdje za As vrijedi AT = As . Tako bismo za matrice A = [aij ]. a za Aa vrijedi AT = −Aa .1. nema podlogu u fizici. To nam z name´e sljede´u definiciju. 2.88 POGLAVLJE 3. Dakle imamo tvrdnju. Iako jednostavna. Najjednostavnije bi bilo z z c definirati ga analogno zbrajanju matrica. Napomena 3. Mnoˇenje treba definirati tako da bude uskladeno s tim zahtjevima.. B = [bij ] ∈ Mmn mogli definirati matricu C kao produkt matrica A. . .4 Mnoˇenje matrica z Mnoˇenje matrica moˇe se definirati na razne naˇine. (αA)T = αAT za sve A ∈ Mmn i sve α ∈ R.4. Takoder. AT = −Aa i A = As + Aa . Definicije 3. n. Oˇito je tako definirana matrica C ∈ Mmn . Produkt matrica A i B definira se samo ako matrica c c A ima onoliko stupaca koliko matrica B ima redaka.5 Svaka kvadratna matrica A se moˇe napisati kao zbroj simetriˇne z c i antisimetriˇne matrice istog reda: c A = As + Aa .. gdje su elementi od C dani s cij = aij bij za i = 1. B... s a Dokaz: Stavimo As = i Aa = 1 (A + AT ) 2 1 (A − AT ).

. imamo A·B ∈ Mmp .. j = 1. ain ) · (b1j ... m. a B · A nije definirano. ako su A ∈ Mmn i B ∈ Mnp i m = p. Znamo da je skalarni produkt z c takva dva vektora (recimo i-tog redka od A i j-tog stupca od B) jednak (ai1 . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 89 A i B je matrica ˇiji je broj redaka jednak broju redaka od A..j) m A . ...4). + ain bnj . .. Npr. za j = 1..... za i = 1.6 Neka je A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mnp .. broj stupaca od A je jednak broju redaka od B. Definicija 3. z c tj. ai2 .1. b2j . ain bnj . p p = j n (i. B = C Slika 3.. Mnoˇenje matrica vodi raˇuna o poredku operanada. . a broj stupaca je c jednak broju stupaca od B..6 Neka je A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mnp .. na redke matrice A i stupce matrice B moˇemo gledati kao na vektore iz Rn (toˇka 1.. b2j . Dakle zakljuˇujemo da na mjestu (i. a da B · A nije ni definiran. Tada je i-ti redak matrice A jednak (ai1 . ai2 .. p.. onda je A · B ∈ Mmp ... Produkt matrica A i B je matrica C = A · B = [cij ] ∈ Mmp ˇiji su elementi zadani formulom c n cij = k=1 aik bkj = ai1 b1j + ai2 b2j + .ˇ ˇ 3. Moˇe se dogoditi da za z c z matrice A i B produkt A · B postoji. .. . bnj ) = ai1 b1j + ai2 b2j + . . j) u matrici C = A · B stoji element koji je c jednak skalarnom produktu i-tog redka matrice A i j-tog stupca matrice B.. p. n i m ... . Napomena 3.. . a j-ti stupac matrice B je (b1j .. bnj ). . Za takve matrice A i B kaˇemo da su ulanˇane. ain )... Ako je m = p = n. a B ·A ∈ Mnn . Dakle. m. i = 1. Dakle opet je A·B = B ·A.1: Produkt matrica.

A · 0np = 0mp . Dakle mnoˇenje matrica je op´enito nekomutativno. A ∈ Mmn i D ∈ Mnp . .90 POGLAVLJE 3. 3. B ∈ Mmn .3 (Svojstva mnoˇenja matrica) Za sve matrice A. B ∈ Mnp i C ∈ Mpq . C ∈ Mpm i D ∈ Mnq . · 1 0 1 1 = 1 1 0 0 . (A · B) · C = A · (B · C) (asocijativnost). 1 0 1 1 · 0 1 0 0 = 0 1 0 1 . c Posebno vrijedi A · In = In · A = A. gdje su A. za A ∈ Mnn . A · In = A. 4. 2. B. C takve da z promatrani produkti postoje vrijedi: 1. 5. Im ∈ Mmm i In ∈ Mnn (In i Im su jediniˇne matrice). Im · A = A. C · (A + B) = C · A + C · B (A + B) · D = A · D + B · D (lijeva distributivnost i desna distributivnost). gdje je α ∈ R. tj. gdje je A ∈ Mmn . A. α(A · D) = (αA) · D = A · (αD). gdje su A ∈ Mmn . za n = m = p. gdje je A ∈ Mmn . za n = 2 imamo 0 1 0 0 a s druge strane. 0pm · A = 0pn . z c Teorem 3. gdje je A ∈ Mmn . B ∈ Mnn takoder op´enito vrijedi A · B = B · A. c jer npr. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Na kraju.

3. npr. 3.3. Za svaki izbor r redaka i s stupaca na njihovim presjecima stoji r ·s elemenata od A. i dva stupca npr. Primjer 3. . dobivamo podmatricu z matrice A. 4. Na presjecima ovih redaka i stupaca leˇe ˇetiri elementa od A i to c z c su 3.6 Neka je  2 3 4 1   A =  −1 2 1 3  .♠ Ako su izabrani redci i stupci uzastopni..4. Izaberimo dva redka... x gdje je A ∈ Mmn matrica koeficijenata (dobijemo je tako da redom koeficijente uz nepoznanice svake linearne jednadˇbe upisujemo u redke od A. c . takvu podmatricu zovemo blok.. prvi i tre´i. 3.1. c drugi i tre´i. ♣ 91 Uz ovakvu definiciju mnoˇenja matrica linearni sustav od m jednadˇbi s n z z nepoznanica moˇemo u kompaktnom vidu pisati kao z Ax = b → → − (ili A− = b ). bm ]T poznata matrica desnih strana i z x = [x1 . .1.. Sloˇimo li ih u (2 × 2) matricu. Matricu ˇiji su elementi blokovi (matrice) zovemo blok matrica. xn ]T nepoznata matrica.ˇ ˇ 3. b = [b1 . 1 0 3 0  Neka je r = s = 2. dobijemo podmatricu z 3 4 0 3 matrice A. 0. 3. svaka linearna z jednadˇba ide u svoj redak).. OSNOVE MATRICNOG RACUNA Dokaz: Tvrdnje izravno slijede iz Definicija 3. Sloˇimo li ih u (r ×s) matricu.6.5 Podmatrice i blok matrice Neka je A ∈ Mmn .

. n. A12 = a13 a14 a15 a23 a24 a25 a33 a34 a35 a43 a44 a45 . Tada redom dobijemo blokove matrice A A11 = a11 a12 a21 a22 a31 a32 a41 a42 ... Ako stupce od A oznaˇimo sa −i c c a i = 1. Sada matricu A moˇemo prikazati u obliku z A= dakle A postaje blok matrica.. onda je blok matrica A oblika → → A = [− .92 Primjer 3... A22 = . Ako izaberemo svih m redaka i prvi stupac. A11 A12 A21 A22 .. . te druga dva redka i zadnja tri stupca.. A21 = . . tj. druga dva redka i prva dva stupca.... Naka je A ∈ Mmn i B ∈ Mnp . A · b p ]. b p ] = [A · b1 .. b p ].7 Neka je A ∈ Mmn . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI    A=  a11 a21 a31 a41 a12 a22 a32 a42 a13 a23 a33 a43 a14 a24 a34 a44 a15 a25 a35 a45      Izaberimo prva dva redka i prva dva stupca. .7 Neka je POGLAVLJE 3. zatim prva dva redka i zadnja tri stupca...7 matricu B moˇemo zapisati z kao blok matricu stupaca. Sada se lagano provjeri da vrijedi − → − → − → − → A · B = A · [ b1 . svih m redaka i n-ti stupac.. .. svih m redaka i drugi stupac.. Analogno se konstruira blok matrica redaka.♠ Napomena 3. Prema Napomeni 3. − → − → B = [ b1 .. . . − n ] a1 a i zovemo je blok matrica stupaca. matrica A prelazi → u blok matricu ˇiji su blokovi stupci od A..

4 smo vidjeli da je mnoˇenje kvadratnih matrica op´enito nekomutac z c tivno. postoji broj koji pomnoˇen s a daje 1. onda je barem jedan od a ili b jednak nuli. U Mn to ne vrijedi: z 0 1 0 0 · a b c d = c d 0 0 = 1 0 0 1 . 1.1. Inverzna matrica Ograniˇimo se samo na kvadratne matrice n-tog reda. c 2. U skupu Mn to ne vrijedi: 0 1 0 0 · 0 1 0 0 = 0 0 0 0 . U skupu R vrijedi da svaki a = 0 ima multiplikativni inverz. b.1. Konstruirajmo sada matricu takvu da ako ju pomnoˇimo s z 0 1 1 0 . Teorema 3. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 93 3. U toˇki 3. neka je dana matrica c 0 1 1 0 . c c c Iz svojstva 5.6 Regularne matrice. U skupu R vrijedi: ako je a · b = 0. c.1. dakle ne postoji izbor brojeva a.ˇ ˇ 3.8 Za neke kvadratne matrice postoji matrica koja pomnoˇena s z njom daje jediniˇnu. d koji bi pomnoˇen s matricom z 0 1 0 0 davao jediniˇnu matricu. Npr. tj. c Napomena 3. Dakle postoje ne nul matrice ˇiji je produkt nul matrica. Postoje i druga svojstva kojima se mnoˇenje matrica razlikuje od mnoˇenja z z brojeva. na skup Mnn kojeg c ´emo kra´e oznaˇavati s Mn . tj.3 znamo da za proizvoljnu A ∈ Mn vrijedi A · In = In · A = A. Npr.

94 POGLAVLJE 3. Ako uzmemo a = d = 0 i b = c = 1 imamo 0 1 1 0 Dakle multiplikativni inverz od 0 1 1 0 je ona sama. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI rezultat bude jediniˇna matrica.♣ Znaˇi. Skup svih regularnih matrica n-tog reda oznaˇavamo s Gn .9 Neka je A ∈ Mn regularna. Sada imamo C = C · In = C · (A · B) = (C · A) · B = In · B = B. Za matricu A koja nije regularna kaˇemo da je singularna. Tada je B jednoznaˇno odredena s A. ako je A ∈ Mn regularna onda postoji matrica B ∈ Mn takva da je c A · B = B · A = In i takva je matrica jedinstvena. c Dokaz: Neka je C ∈ Mn neka matrica za koju vrijedi A · C = C · A = In .7 Za matricu A ∈ Mn kaˇemo da je regularna (invertibilna) ako postoji matrica B ∈ Mn takva da je A · B = B · A = In . c Teorem 3. c 0 1 1 0 · a b c d = c d a b . Dakle je A · A−1 = A−1 · A = c In . z Definicija 3.4 (Svojstva regularnih matrica) Za sve regularne matrice vrijedi: · 0 1 1 0 = 1 0 0 1 . z Napomena 3. Stoga B zovemo inverznom matricom matrice A i oznaˇavamo s B = A−1 . tj. neka postoji matrica B ∈ Mn takva da je A · B = B · A = In . .

B ∈ Gn onda je A · B ∈ Gn i (A · B)−1 = B −1 · A−1 . s z c . .6 smo rekli da na redke i stupce od A moˇemo gledati kao na vektore iz Rn .. aj2 . + ain ajn = 0 za i = j i (ai1 . Dakle redci (odnosno stupci) ortogonalne matrice A ˇine ortonormirani podskup c ˇ vektorskog prostora Rn . + a2 = 1 i1 i2 in za i = j. + ain ajn .. 0n ∈ Gn . ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + . 5. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 1.. . Ako je A ∈ Gn onda je i A−1 ∈ Gn i (A−1 )−1 = A.1.. ain ) za i = 1. ain ) · (aj1 .... In ∈ Gn i In = In ... n. ain ) · (aj1 .. −1 3. Zakljuˇujemo da na mjestu (i. ˇtoviˇe vrijedi da je s s (ai1 . Skalarni produkt takva dva vektora (recimo i-tog iz A i j-tog iz AT ) jednak je (ai1 ... Napomena 3. aj2 . . Kako je po pretpostavci A ortogonalna.... Dakle i matrica AT · A ima iste elemente. . a j-ti stupac matrice AT je (aj1 .. ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + .... 2. aj2 .. vrijedi A · AT = AT · A = In . ai2 . ain ) · (aj1 . . .. u stvari. ... j-ti redak od A)... j) u matrici A · AT stoji element koji je jednak skalarnom c produktu i-tog redka matrice A i j-tog stupca matrice AT . ajn ) = a2 + a2 + ... ain ) · (aj1 .. ai2 . U Napomeni 3. Ako su A. .. aj2 . + ain ajn = δij odnosno (ai1 . ai2 . ai2 .. (To je..ˇ ˇ 3. Gn = Mn . Stoviˇe. ... n. Tada je i-ti redak matrice A z (ai1 . ...10 Neka je A = [aij ] ∈ Mn ortogonalna. ai2 .. ajn ) za j = 1.8 Za matricu A ∈ Mn kaˇemo da je ortogonalna ako je A · AT = AT · A = In . ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + .♣ / z Definicija 3.. preciznije Gn ⊂ Mn . .. .. aj2 . 95 4. moˇe se dokazati da ˇine ortonormiranu bazu od Rn ......

moˇemo promatrati kao vektore u vektorskom prostoru Rm . Iz Napomene 3. → → s L( a1 an → → → → an a1 L(− . . − je skup svih linearnih kombinacija vektora − . . Sliˇno.. tj.11 Neka su − . njene z c n redke. z Teorem 3.9 Maksimalan broj linearno nezavisnih redaka matrice A = [aij ] ∈ Mmn zove se rang po redcima matrice A. ..5 izravno slijedi da je r(A) = r(AT ). Elementarne transformacije Neka je A = [aij ] ∈ Mmn . vrijede svojstva 1. →) ⊆ Rm . Podprostor razapet vektorima a1 an − .. 2. iz Definicije 1. Definicija 3.. Iskaˇimo sada jedan bitan rezultat. ..11 Oˇito je da je c − − L(→.... Oznaˇavamo ga → → → → a1 an a1 an c − .10 Neka je V vektorski prostor (Definicija 1... . − ) = {λ1 − + .1. + λn − : λ1 ... . matrice iz Mm1 .5) i neka je L neki podskup od V . skalarnog s produkta na stupce i redke matrica (jer je Rn vektorski prostor).. . To nam omogu´ava z c proˇirivanje pojmova linearne kombinacije.. − ) podprostor od Rm ...5).5 (O rangu matrice) Broj linearno nezavisnih redaka matrice A = [aij ] ∈ Mmn jednak je broju linearno nezavisnih stupaca od A.. a1 an . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3..96 POGLAVLJE 3.... onda ´emo taj broj zvati rang matrice A i oznaˇavati s c c r(A). Za proizvoljnu matricu A ∈ Mmn iz Teorema 3. Za L kaˇemo da je vektorski podprostor vektorskog prostora z V ako je i sam vektorski prostor (tj. linearne zavisnosti/nezavisnosti.. Maksimalan broj linearno nezavisnih stupaca matrice A zove se rang po stupcima matrice A. − .. a1 an → → i izravno iz Definicije 3. − )..5 rang po redcima jednak rangu po stupcima proizvoljne matrice A ∈ Mmn . moˇemo promatrati kao vektore u R . λn ∈ R}. matrice iz M1n .7 Rang matrice. i 3..6 znamo da stupce. a1 an Napomena 3.10 slijedi da je L(− ..♣ Kako je po Teoremu 3. Definicija 3. − ∈ Rm . → → Definicija 3.. .

Neka je In ∈ Mn .. Napomena 3...5 izravno slijedi r(A) = dim(R(A)) = dim(R (A)). ..... Dimenziju vektorskog prostora L(− . − ..6 Matrica A ∈ Mn je regularna ako i samo ako je r(A) = n..ˇ ˇ 3.. → → Oznaˇavamo je s dim(L( a1 c an Napomena 3.12 Prisjetimo se da je dimenzija vektorskog prostora broj vektora u bazi tog vektorskog prostora. z Teorem 3. Stoga vrijedi s − − dim(L(→. Napomena 3. c .. znamo da je u a1 an a1 an bazi najviˇe n vektora. . Neka je A ∈ Mmn . Tada je oˇito r(In ) = n... . 2. . . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 97 → → → → Definicija 3..1.. − ∈ Rm .. . Neka je 0 ∈ Mmn nul matrica..12 Neka su − .14 Uz gornje oznake iz Teorema 3.. − ) podprostor a1 an a1 an m − ... jer je skup { 0 } uvijek linearno zavisan. . Iskaˇimo sada jedan koristan rezultat za ispitivanje regularnosti matrice iz Mn .13 imamo da je r(A) ≤ min(m. − ).♣ Primjer 3. − ) → → → → od R razapet sa a1 an a1 an →. Tada je r(0) = 0. − )). → → → → Napomena 3.8 Vrijedi: − → 1. Neka je R(A) podprostor od Rm razapet stupcima matrice A. Neka je L(− . . − − definiramo kao maksimalni broj linearno nezavisnih vektora iz skupa { a1 an − ... a1 an Vratimo se na konkretan vektorski prostor. i R (A) podprostor Rn razapet redcima od matrice A. Mmn ..15 Iz Napomene 3. − razapinju L(− .. →)) ≤ n... . →}.13 Kako vektori − .. n).

. kako to uˇiniti? c Sljede´e operacije s matricama zovemo elementarnim transformacijama: c 1. na aij za i < j. 2..    Jasno je da ˇetvrti i peti redak matrice B ne mogu sudjelovati u skupu c linearno nezavisnih redaka. iz Teorema 3.. komponentu 1 na mjestu a11 u prvom redku ne moˇemo z dobiti ni u kakvoj linearnoj kombinaciji drugog i tre´eg redka. . Pitanje je.♠ Iz Primjera 3. .5 imamo da je r(B) = 3. Stoga imamo da je maksimalan broj linearno nezavisnih redaka 3. z 3. ima nule. tj. m ima nule a ostale pozicije su proizvoljne (rang takve matrice iz Mmn je k).. j = 2.. bilo bi dobro svesti op´u matricu A na In (ako je kvadratna) ili na neˇto c s tipa B. Mnoˇenje redka (stupca) skalarom λ = 0.. na aij za i = k + 1. Dodavanje redku (stupcu) matrice linearne kombinacije ostalih redaka (stupaca) matrice... MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3. akk za k ≤ min(m. Zamjena dvaju redaka (stupaca).98 POGLAVLJE 3. k. Dakle. na aij za j < i ima nule...8 vidimo da je lagano izraˇunati rang jediniˇne matrice (za In ∈ Mn . Nadalje. Sliˇno vrijedi c c i za komponentu na mjestu a22 i a33 . jer svaki skup koji sadrˇi nul vektor je linearno z zavisan.  .9 Neka je matrica M ∈ M4  0  1  M =  0 0 dana s 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0    . n) ima jedinice. c c r(In ) = n) i matrice koja izgleda kao i matrica B.6 s     B=    1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 0 0 3 6 9 0 0 4 7 0 0 0     . Primjer 3. Dakle. na pozicijama a11 . Neka je dana B ∈ M5.

tj. − n ] (vektori a a a a − 1 . − n ). prvih r redaka i prvih r stupaca matrice H prelaze u r linearno nezavisnih redaka i stupaca matrice A. jer to odgovara zamjeni mjesta dvaju vektora u nekom skupu. → → a a Napomena 3....r i 03 ∈ Mm−r. c c Napomena 3. − n ). Matrica H je Hermiteova forma matrice A.. . tj. ekvivalentne matrice imaju isti rang.. 02 . . primjenom elementarnih transformacija nad proizvoljnom matricom ne mijenja se njen rang..ˇ ˇ 3. . jer mnoˇenje skalarom ne mijenja poloˇaj tog vekz z tora u odnosu na ostale.. Kako je r(A) = r(H) = r. ..13 Matrice A.♠ c Definicija 3. − n iz Rm i ako treba odred→ → → → iti bazu prostora L(− 1 .. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 99 Zamjenom prvog i drugog redka te tre´eg i ˇetvrtog. u bazu podprostora razapetog redcima odnosno stupcima od A. Sada primjenom elementarnih transformacija → → obrnutim redom nad matricom H dolazimo do baze od L(− 1 . 03 su nul matrice). Ir ∈ Mr .n−r . Dakle. 02 ∈ Mm−r. ve´ samo njegovu duljinu. matrica M prelazi u jec c diniˇnu.. Zamjenom dvaju redaka (stupaca) ne mijenja se rang po redcima (stupcima).. a a .16 Geometrijskim se zakljuˇivanjem moˇemo uvjeriti da elemenc z tarne transformacije ne mijenjaju rang matrice. c Takoder je jasno ako redku (stupcu) matrice dodamo linearne kombinacije ostalih redaka (stupaca) matrice rang po redcima (stupcima) ostaje isti. Primijenimo li na H elementarne transformacije obrnutim redom.n−r (01 . Neka je A ∈ Mmn . − n ˇine stupce matrice A) i traˇi se r = r(A) linearno nezavisnih stupaca → → c a a z od A... ako pomnoˇimo redak (stupac) skalarom λ = 0 ne´e se promijeniti z c rang po redcima (stupcima). ovim smo dobili postupak (algoritam) za raˇunanje c ranga matrice A. 01 ∈ Mr. sastavi se matrica A = [− 1 . B ∈ Mmn su ekvivalentne ako se jedna dobiva iz druge pomo´u konaˇno mnogo elementarnih transformacija. gdje je r ≤ min(m.1.17 Ako imamo n vektora − 1 . Dakle dobijemo matricu H.. A = 0. Primjenom elementarnih transformacija u konaˇno c mnogo koraka dolazimo do njoj ekvivalentne matrice H ∈ Mmn koja je oblika H= Ir 01 02 03 . n). Isto tako. ..

D] ∈ Mrp . na´i njen inverz. Ako smo primjenom q elementarnih transformacija nad redcima matrice [A. te ako je. odgovara dodavanju c z c i-tom redku matrice A njenog j-tog redka pomnoˇenog s λ. Sliˇno. j). R]. R]. .7).7 Svaka matrica A = [A0 . Qq . onda c −1 je A = R. In ] i elementarnim transformacijama c nad redcima svodimo je na oblik [In . a ako nije. In ] mnoˇili s lijeva s q elementarnih z matrica Q1 . ako je A regularna) mi smo zapravo matricu [A. Q1 · Q2 · · · Qq · In ] = [In . zamjena i-tog i j-tog redka matrice A postiˇe se mnoˇenjem matrice z z A s lijeva matricom Qij koja je dobivena zamjenom i-tog i j-tog redka u jediniˇnoj matrici c I.. formiramo matricu [A. Dakle imamo [Q1 · Q2 · · · Qq · A. R] (Teorem 3. Qi (λ) i Qi (λ. Jasno je da se svaki konaˇni niz z c elementarnih transformacija moˇe opisati nizom mnoˇenja matrice A s lijeva matricama tipa z z Qij . . Konaˇno. Ako je to mogu´e. kod koje je A0 ∈ Mr regularna moˇe se elementarnim transformacijama samo nad redcima svesti na z matricu oblika [Ir . j) koja se dobije dodavanjem j-tog c z redka jediniˇne matrice pomnoˇenog s λ i-tom redku jediniˇne matrice. Te matrice zovemo elementarnim matricama. pa je R · A = In .. mnoˇenje matrice A s lijeva matricom Qi (λ. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Sljede´i nam rezultat govori da se moˇemo ograniˇiti na elementarne transforc z c macije samo nad redcima matrice. Zaˇto to vrijedi? s Elementarne transformacije nad redcima odgovaraju mnoˇenju matrice s lijeva elementarnim z matricama.100 POGLAVLJE 3. Primjerice.♣ c Pravilo za raˇunanje inverzne matrice: c Ako je zadana matrica A ∈ Mn i ako treba ispitati je li ona regularna.. p ≥ r. A je singularna. mnoˇenje i-tog redka matrice A skalarom λ = 0 odgovara mnoˇenju matrice A s c z z lijeva matricom Qi (λ) koja se dobije iz jediniˇne matrice zamjenom jedinice u i-tom redku s c λ. R] (tj. Teorem 3. odnosno R = A−1 . In ] dobili matricu [In . Odatle je Q1 · Q2 · · · Qq = R Q1 · Q2 · · · Qq · A = In . gdje je Ir ∈ Mr jediniˇna.

..2. bm : c a11 x1 + a12 x2 + . . Uredena n-torka (c1 .. Ako sustav ima barem jedno rjeˇenje kaˇemo da je sustav konzistentan.. Ako za neki i = 1... .3. = xn = 0 daje rjeˇenje c svakog homogenog sustava. j = 1. imamo netrivijalno rjeˇenje. Ako je barem z jedan bi = 0.. jer x1 = .xn = cn gornji sustav postaje skup od m jednakosti medu realnim brojevima. . Homogeni sustav je uvijek mogu´. + amn xn = bm .. ... . s . . LINEARNI SUSTAVI 101 3. sustav je nemogu´. c2 . 2.. = ain = 0... .... i = 1. .. 0.. + a2n xn = b2 . Takvo rjeˇenje zovemo trivijalno. c s z proturjeˇan ili nemogu´. n i slobodnim ˇlanovima b1 .... cn ) je rjeˇenje gornjeg sustava ako pri uvrˇtavanju s s x1 = c1 .. ....14 Za dva sustava kaˇemo da su ekvivalentna ako je svako rjeˇenje z s jednoga ujedno rjeˇenje drugoga i obrnuto. c s 2..1 Linearni sustavi Osnovni pojmovi Promatramo sustav od m linearnih jednadˇbi s n nepoznanica x1 . i = 1. Trivijalno rjeˇenje ne moˇe biti rjeˇenje nehomogenog sustava.. s Ako je (c1 . m.. . Npr.. m vrijedi ai1 = . s s z s 3. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . m. a bi = 0... s i = 1. . n. Definicija 3.. c2 . c c Napomena 3.. = bm = 0.... Ako sustav nema rjeˇenja.. −1) je rjeˇenje sustava s poˇetka ovog c s c poglavlja. xn s z koeficijentima aij . uredena ˇetvorka (1.. Za sustav kaˇemo da je homogen ako je b1 = .2 3. .. cn ) rjeˇenje homogenog sustava i barem jedan ci = 0.... s z suglasan ili mogu´. . kaˇemo da je nekonzistentan.2... . am1 x1 + am2 x2 + . sustav je nehomogen.18 Primijetimo: 1.

.  . . A= .19 Ekvivalentni sustavi ne moraju imati isti broj jednadˇbi. + amn xn = bm zapisujemo u matriˇnom obliku kao c Ax = b ili − → − A→ = b ... → x Stupac b je matrica slobodnih ˇlanova dana s c − → b = [b1 . . x  · · · a1n . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3. . . am1 · · · amn Stupac x je nepoznata matrica. . + a2n xn = b2 ... s Sustav a11 x1 + a12 x2 + .102 POGLAVLJE 3. .. .... . am1 x1 + am2 x2 + . Jasno je da uz standardno mnoˇenje ulanˇanih matrica zapisi z c − → → A− = b x i a11 x1 + a12 x2 + . xn ]T .. + a2n xn = b2 .. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . bm ]T .. Ovdje je A matrica sustava dana s  a11  . . .... i dana je s − = [x1 . + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + .. no z moraju imati isti broj nepoznanica (da bismo uop´e mogli govoriti o jednakosti c rjeˇenja).

+ xn →n .. zakljuˇujemo da sustav A x c s − → − − b moˇe prikazati kao linearna kombinacija vektora →1 . . − → Matricu Ab = [A.. .  . traˇe se → − → a z a ako je b ∈ L( a a x → − − − 1 + . s 3. . .  .... . . b ].. s s x → → Oznaˇimo s − 1 . − n .. am1 · · · amn bm zovemo proˇirena matrica sustava. →n ]... .. − n . → a x1 . + amn xn = bm predstavljaju isti sustav.. →n ) (jer b = A− = x1 − 1 + .2 Geometrijska interpretacija. tj. − n . . vrijedi → → − A− = x1 − 1 + ... vektor A− je linearna kombinacija vektora − 1 .... a11  ...2. LINEARNI SUSTAVI . . x a a − → − = b ima rjeˇenje ako i samo ako se vektor → Dakle. Kronecker-Capellijev teorem → → − Pokuˇajmo sada geometrijski interpretirati rjeˇenje sustava A− = b . tj. . ako i samo z a a − → − → − → − 1 ...3. + xn →n . . .. x a a → → → tj.  · · · a1n . . x .. . 103 am1 x1 + am2 x2 + . + xn →n ).. . xn ∈ R takvi da je b linearna kombinacija od x1 a − → − → → Rijeˇiti sustav A− = b znaˇi na´i sve mogu´e prikaze vektora b kao linearne s x c c c − 1 . a a Proˇirena matrica sustava ima oblik s → → → − Ab = [− 1 .. b ]. → → kombinacije vektora a a Geometrijska nam interpretacija daje kriterij egzistencije i jedinstvenosti rjeˇenja s − → → sustava A− = b . Ab =  . →n .... − n vektor stupce matrice sustava A c a a − − A = [→1 ... a a Nadalje. ...  b1 .2..

tj. Neka su sada λ1 . .104 POGLAVLJE 3. jer je A(A b ) = b . Iz Napomene 3. → → − III. tj. tj. Ako je r = r(A) = r(Ab ). (Kronecker-Capelli) − → → Sustav A− = b ima barem jedno rjeˇenje ako i samo ako matrica sustava x s A i proˇirena matrica sustava Ab imaju isti rang.. Dakle stupci od A su linearno x x nezavisni.8 homogeni sustav je uvijek c rjeˇiv. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Teorem 3. odnosno λ1 = . dakle ima bar jedno rjeˇenje. da su stupci od A linearno nezavisni.20 Primijetimo da ako imamo homogeni sustav A→ = 0 onda x oˇito vrijedi da je r(A) = r(A0 ). .. + a − → → → → λn − n = 0 (− 1 .. tj.. Iz − → → − b = (λ1 + x1 )− 1 + . A je regularna. − n su vektor stupci od A).8 Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: I.6).6 imamo da je r(A) = n). s − → → II. To znaˇi da je x s x c − → − b linearna kombinacija stupaca od A... To je rjeˇenje dano s x s b Dokaz: (Dokazujemo samo tvrdnju III. odnosno da je r(A) = n pa tvrdnju imamo iz Teorema 3. neka je m = n i sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje − .) Ako je n = m i A regularna. onda ih ima beskonaˇno x s c mnogo. onda rang proˇirene matrice ne moˇe biti ve´i od n (jer iz s z c Teorema 3. Iz pretpostavke jedinstvenosti slijedi da x s x − → − → − − → → je λ + → = − tj. → − x 0 → → − Napomena 3. Ho´emo pokazati da je λ1 = .. onda je sustav A− = b ekvivalentan sustavu x koji se dobije uzimanjem bilo kojih r nezavisnih jednadˇbi.. = λn = 0.. s c s → − → → − → − → Ako je A− = b . = λn = 0 a a a c (tj. λ = 0 . Ako je n = m. Dokaz: .. sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje ako i samo ako x s − − = A−1 →... bilo kojih r z linearno nezavisnih redaka u A. + (λn + xn )→n a a → → − − → → slijedi da je vektor λ + − rjeˇenje od A− = b . po Teoremu 3. da je A−1 b i jedino x z c x − → → rjeˇenje od A− = b . ♣ − → − Napomena 3.21 Ako sustav A− = b ima dva rjeˇenja. s x → → − → Obrnuto.. mnoˇe´i s lijeva s A−1 vidimo da je − = A−1 b .18 znamo da je jedno rjeˇenje homogenog sustava sigurno s s − = →. pa je sustav konzistentan. s − → − → −1 → −1 − Uvrˇtavaju´i vektor A b u sustav vidimo da je taj vektor rjeˇenje. λn ∈ R takvi da je λ1 →1 + . → je A regularna..

u u Dakle je N (A) vektorski podprostor od Rn .22 N (A) je podprostor od Rn . Tada je. u v c s x u v → → → Stavimo − = λ− + (1 − λ)− . z u v → − − − ˇto znaˇi da je i → rjeˇenje od A→ = b . dakle dokaˇimo da za proizvoljne c z − . c 3.5.2 su oˇito zadovoljena.♣ s c z s x → Iz Teorema 3. A− = b i A− = b .3 Homogeni sustavi → Iz Napomene 3.♣ .20 izravno slijedi: skup svih rjeˇenja sustava A− = s x − → b moˇe biti prazan (r(A) = r(Ab )). LINEARNI SUSTAVI 105 − → → → → → − → − → − Neka su − i − dva razliˇita rjeˇenja sustava A→ = b . c Napomena 3. skup svih rjeˇenja homogenog s n sustava je vektorski podprostor od R . tj.2. Dokaz: Oˇito je N (A) ⊆ Rn . u v − = − imamo → → Kako je A u 0 → → → − Aλ− = λA− = 0 . gdje je λ ∈ R proizvoljan. c Svojstva iz Teorema 1. x x − → Oˇito je 0 ∈ N (A). → ∈ N (A) vrijedi i → − u v − + → ∈ N (A) → − u v → i takoder za proizvoljne − ∈ N (A) i λ ∈ R vrijedi i u → λ− ∈ N (A).8 i Napomene 3. u → − → − Kako je A− = A→ = 0 imamo u v → − − → → − A(→ + − ) = A− + A→ = 0 . tj. Oznaˇimo skup svih rjeˇenja homogenog sustava A− = 0 s N (A).1 i Teorema 1. u v u v − → dakle → + − ∈ N (A). c s x − → → → N (A) = {− ∈ Rn : A− = 0 }.3.18 znamo da homogeni sustav uvijek ima trivijalno rjeˇenje − = s x − → − → → 0 . Tada imamo z u v − → − → − → − − → A→ = λA→ + (1 − λ)A− = λ b + (1 − λ) b = b . Treba provjeriti da N (A) ima svojstva iz Definicije 1. jednoˇlan (A je kvadratna i regularna) ili z c beskonaˇan.2.

nam kaˇe da ako znamo jedno rjeˇenje − 0 (nez s a → − = − i sva rjeˇenja pripadaju´eg homogenog → homogenog) sustava A x b s c − → → sustava A− = 0 (to je vektorski prostor N (A)).9 I. rjeˇenje je x s u s jedinstveno. tj.23 Primijetimo: → 1. Onda.9. Tada pripadni homogeni sustav A x 0 rjeˇenje ako i samo ako je matrica A tog sustava regularna. Teorem 3.) − → → − → − Ako je matrica A sustava A− = b regularna. tj. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Iz Napomene 3.. → → Ax 0 s Dimenzija podprostora N (A) zove se defekt matrice A. y y c y → − → − − Dakle rjeˇenje od A→ = 0 je samo 0 .♣ Napomena 3. z s . svako rjeˇenje je oblika − 0 + 0 . iz jedinstvenosti zakljuˇujemo da je − = 0 . → → → → Ax a y y 2. Tvrdnja Teorema 3. → → − onda je skup svih rjeˇenja tog (nehomogenog) sustava A− = b dan s s x − 0 + N (A) = {− 0 + − : − ∈ N (A)}. Tvrdnja Teorema 3. onda po Teoremu 3. Ako je − 0 ∈ Rn bilo koje rjeˇenje (nehomogenog) sustava A− = b .9 II.9 I.8 je matrica A regularna.106 POGLAVLJE 3. N (A) = { 0 }. Kako je iz Teorema 3. Neka (nehomogeni) sustav A− = b ima isti broj jednadˇbi i nepoznanica x z − = − ima samo trivijalno → → (n = m). onda je i njihova linearna kombinacija rjeˇenje tog sustava. gdje je − ∈ N (A). Po Teoremu 3.. ut rjeˇenja homogenog sustava c s − = − . onda su sva rjeˇenja od x s → − − = b dana s − 0 + − .8 sustav A→ = b ima x x → − − → → jedinstveno rjeˇenje A−1 b . kaˇe: ili nehomogeni sustav s istim brojem jedz nadˇbi i nepoznanica ima jedinstveno rjeˇenje.22 zakljuˇujemo da ako su u1 . . s x → − → → Obrnuto. prema Teoremu 3. s Dokaz: (Dokazujemo samo tvrdnju II. svako rjeˇenje od A− = b dano s s s x → → → − − → −1 − → → A b + − za − ∈ N (A). ili pripadaju´i homogeni z s c sustav s istim brojem jednadˇbi i nepoznanica ima netrivijalno rjeˇenje.9 Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: − → → → u s x I. → → → → u u y y − → → II. ako A− = 0 ima samo trivijalno rjeˇenje i ako je − 0 neko rjeˇenje sustava x s u s − → − → → → A− = b ..

. imamo sustav − → − x A0 →0 = β (c). Iz Teorema 3. . m − r jednadˇbi) i dobiti sustav ekvivalentan polaznomu: z a11 x1 + . + a1r xr = b1 − a1r+1 xr+1 − .. pri ˇemu su cr+1 .. .. + a1r xr + a1r+1 xr+1 + . prebacimo ˇlanove s nepoznanicama xr+1 . cn proizvoljni realni parametri. Kako je r(A0 ) = r. ... . elemente na njihovim presjecima) i prenumeriramo tako da to bude prvih r redaka i prvih r stupaca matrice A...8). ar1 x1 + . kao βi (c) = bi − air+1 cr+1 − . pa ovaj sustav ima jedinstveno rjeˇenje s → →0 = A−1 − (c) − x 0 β . c Dakle.2.3. − → Uvedimo novi vektor desnih strana β (c).. ..... . . . Ako oni nisu jednaki. . + a1n xn = b1 . uzmemo r nezavisnih redaka i r nezavisnih stupaca matrice sustava A (tj. . + arr xr = br − arr+1 xr+1 − .. slijedi da moˇemo ispustiti preostalih m − r redaka matrice A z (tj. LINEARNI SUSTAVI 107 3.8 II.. . r. pri ˇemu je A0 podmatrica od matrice A koja se sastoji od presjeka prvih r redaka c i prvih r stupaca..4 Rjeˇavanje linearnog sustava s → → − Opiˇimo sada postupak rjeˇavanja linearnog sustava A− = b od m jednadˇbi s s x z s n nepoznanica. b nije linearna kombinacija stupaca od A i sustav je nekonzistentan (Teorem 3.. ar1 x1 + .. + arr xr + arr+1 xr+1 + . + arn xn = br ... . . Ako su rangovi jednaki (r(A) = r(Ab ) = r)..... iz Teorema 3. − ain cn za i = 1. − → Prvo treba odrediti rangove matrica A i Ab . − arn xn . − a1n xn .2.6 imamo da je A0 regularna... Nadalje.. xn na desnu stranu i doc bijemo: a11 x1 + .

Teorem 3. jer je − → − − → → skup svih rjeˇenja od A→ = b dan s →0 + N (A).7 odnosno toˇki 3. .108 koje je oblika POGLAVLJE 3.. onda je svako rjeˇenje od A x s → − →0 + µr+1 →r+1 + . cn ]T je rjeˇenje sustava A− = c s x − → b.... .♣ c Napomena 3. cr ovise o njima i → − − → o matricama A (kroz A0 ) i b (kroz β (c)) (jer za fiksne cr+1 . − u u u pri ˇemu su µr+1 .♣ Iz Teorema 3. .1. cr ]T .11 izravno slijedi iz Teorema 3. + µn − n . Konzistentan sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje ako i samo ako je x s rang matrice sustava jednak broju nepoznanica. cr ... a broj dimN (A) defekt od A. cr+1 . i obratno. .... . − n ) baza s x u u u − → − = b oblika → od N (A).... MATRICE I LINEARNI SUSTAVI − 0 = [c1 . .. ... → x → → Dakle. − − → u u u pri ˇemu su µr+1 . µn proizvoljni parametri. − = [c1 .. Brojevi cr+1 . dok brojevi c1 ... cn su slobodni prametri..24 Tvrdnja Teorema 3. cr ]T ).... .8 II. r(A) = dimR(A) = n. → → Teorem 3. → → − II... Kako je (− r+1 ... 0 U toˇki 3.3 vidjeli smo da su za prozvoljnu matricu c c A ∈ Mmn skupovi R(A) odnosno N (A) vektorski prostori.10 I..11 Ako je (− r+1 ...10 (O rangu i defektu) Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: I. . ... dimR(A) + dimN (A) = n.. onda je op´e u s x c − = → dano s → − rjeˇenje sustava A x s b →0 + µr+1 →r+1 + . − n ) bilo koja baza prostora N (A) (dimN (A) = u u − → → − n − r) matrice A ∈ Mmn i − 0 bilo koje rjeˇenje sustava A→ = b ... cn postoje → − jedinstveni c1 .. c . + µn − n . cr koji su dani s A−1 β (c) = [c1 .9.2. iz Teorema 3. . tj... izravno slijedi da ako znamo rang od A ∈ Mmn onda znamo i defekt koji je jednak n − r(A). µn proizvoljni parametri. Broj dimR(A) smo zvali rang od A.... .

5 Determinanta. k. Q1 · Q2 · · · Qq · b ] = [A .. b ] mnoˇili s lijeva elementarnim matricama Q1 . na rjeˇavanje c s matriˇne jednadˇbe c z AX = B (rjeˇenje X je iz Mnp ).. m ima nule. ima nule. . b ] dobili matricu [A .. . imamo postupak Gaussovih eliminacija. tj. . Ako smo primjenom q elementarnih transformacija − → − → nad redcima matrice [A... A −→ det A. − → mi smo zapravo matricu [A.6. Radimo li to elementarnim transformacijama samo nad redcima.2. s → → − Elementarne transformacije nad redcima proˇirene matrice sustava A− = b s x vode do rjeˇenja na mjestu desne strane (tj.. n) ima jedinice. lagano moˇemo oˇitati rjeˇenje). b ]. uz male modifikacije je numeriˇki stabilan. b ] (gdje je matrica A takva da na pozicijama a11 . Ovaj se postupak moˇe primiz jeniti na sve matrice. posebno dizajnirane. tj. Qq .3. b p . na aij za j < i ima nule. Dakle z imamo → − − → [Q1 · Q2 · · · Qq · A. sloˇenost mu je c z 3 ∼ n (tj. j = 2. s z c s Zaˇto? s Argument je isti kao i kod pravila za raˇunanje inverza matrice iz toˇke 3. . Cramerovo pravilo Determinanta je funkcija koja matrici A ∈ Mn pridruˇuje realan broj koji oznaˇujemo z c s det A.... a ostale pozicije su ”nebitne”).1. metode mogu pokazati brˇima (manja im je sloˇenost). Odatle je → − → − Q1 · Q2 · · · Qq · b = b Q1 · Q2 · · · Qq · A = A .. LINEARNI SUSTAVI 109 → → − Glavni dio postupka rjeˇavanja linearnog sustava A− = b sadrˇan je u odredivanju s x z rangova od A i Ab .2.. akk za k ≤ min(m... za A ∈ Mn broj elementarnih operacija zbrajanja i mnoˇenja je ∼ n3 ). z Za neke se posebne matrice druge. z z Opisani postupak za rjeˇavanje linearnih sutava se uz male preinake moˇe s z primijeniti i na istovremeno rjeˇavanje viˇe linearnih sustava s istom matricom s s − → − → sustava A ∈ Mmn i razliˇitim desnim stranama b 1 . Elementarne c c − = − odgovaraju mnoˇenju proˇirene → → transformacije nad redcima proˇirene matrice sustava A x s b z s matrice s lijeva elementarnim matricama.. na aij za i = k + 1.. . 3. . na aij za i < j.

u stvari skup R).. Tada se det A definira sa det A = a11 det A11 − a12 det A12 + . Tada za A ∈ M1 oblika A = [a] definiramo det A = a. Napomena 3. matricu koja se iz A dobije ispuˇtanjem prvog c s redka i k-tog stupca. n.25 Uvedimo oznaku M1 za kvadratne matrice prvog reda (primijetimo da je M1 . + (−1)n−1 a1n det A1n . Ako je A ∈ M2 oblika A= onda znamo da je det A = a1 b2 − a2 b1 . c1 c2 a1 a2 b1 b2 . Za A ∈ Mn . n > 3.110 POGLAVLJE 3. Sada oˇito gornja formula za determinantu matrice reda n > 3 vrijedi i za matrice c reda n ≥ 2.6 smo vidjeli kako se definiraju determinante matrica drugog i tre´eg c c reda. oznaˇimo s A1k ... odnosno n det A = k=1 (−1)k−1 a1k det A1k . Ako je A ∈ M3 zadana s  a1 a2 a3   A =  b1 b2 b3  .. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI U toˇki 1. Determinanta matrice reda n > 3 se definira induktivno. . k = 1.. c1 c2 c3  onda razvojem po prvom redku znamo da je det A = a1 b2 b3 c2 c3 − a2 b1 b3 c1 c3 + a3 b1 b2 . .

je razvoj determinante po prvom redku. LINEARNI SUSTAVI Formula det A = k=1 n 111 (−1)k−1 a1k det A1k za determinatu matrice A ∈ Mn . Matrica Qij ∈ Mn je elementarna matrica koja odgovara elementarnoj transformaciji zamjene dvaju redaka ili stupaca (toˇka 3. det(Qij A) = − det A. Ako je A ∈ Mn trokutasta (gornja ili donja). Ako svi elementi nekog redka ili stupca matrice A ∈ Mn iˇˇezavaju. 3. determinanta mijenja predznak. n ≥ 2.2. Neka je A ∈ Mn dijagonalna matrica. 2. onda je det A = a11 a22 · · · ann . Navedimo sada neka svojstva determinante koja se dokazuju matematiˇkom c indukcijom i koja uvelike olakˇavaju raˇunanje determinante proizvoljne matrice s c A ∈ Mn . onda sc je det A = 0. Ako su dva redka ili dva stupca matrice A ∈ Mn jednaka. Svojstva determinante su: 1. . Ako dva stupca ili dva redka u matrici A ∈ Mn zamijene mjesta.1. pravilo za c raˇunanje inverza matrice). Posebno je c det In = 1. onda je det A = 0. n ≥ 2. Tada lagano iz formule n det A = k=1 (−1)k−1 a1k det A1k zakljuˇujemo da je det A jednaka produktu elemenata dijagonale.7.3. c 4.

Bilo bi dobro (ako je mogu´e) c proizvoljnu matricu A ∈ Mn ”transformirati” u trokutastu ˇiju determinantu c znamo lagano izraˇunati. Analogno vrijedi i za redke. − n ] = a c a − → → → → → → λ det[− 1 .. c Metodom eliminacije raˇunanje determinante proizvoljne matrice A ∈ Mn svodimo c na raˇunanje determinante trokutaste matrice koja ima do na predznak istu dec terminantu. . . Ako nekom stupcu matrice A ∈ Mn dodamo linearnu kombinaciju ostalih stupaca... Ako je matrica A ∈ Mn singularna.. determinanta je jednaka nuli. To ˇinimo tako da uzmemo prvi element na dijagonali matrice A i koriste´i ˇesto c c s pravilo poniˇtavamo sve elemente u prvom stupcu ispod njega (ako radimo transs formaciju u gornju trokutastu. uzimamo drugi element na dijagonali i koriste´i ˇesto pravilo ˇinimo istu stvar tj. Analogno vrijedi i za redke... tj. 6. ˇ Stoviˇe. Determinanta dijagonalne matrice jednaka je produktu elemenata dijagonale. poniˇtavamo sve elemente u stupcu c s c s . − n ]. . → → a b c − → → gdje su b i − proizvoljne matrice iz Mn1 i λ.. Ovih osam svojstava nam to omogu´ava. . 8. ... − n ] + µ det[− 1 .112 POGLAVLJE 3. µ ∈ R. moˇemo c c z raˇunati determinantu tzv... →i . 7.. . ako ˇelimo donju trokutastu onda kre´emo od z c zadnjeg elementa na dijagonali). − . a a a c a Analogno vrijedi i za redke. .... onda je det A = det AT = 0.. Nadalje..... λ b + µ− .. Ako je i-ti stupac matrice A ∈ Mn oblika → − i = λ− + µ− .. iz drugog svojstva determinante znamo da je determinanta trokutaste s matrice takoder produkt elemenata dijagonale.. determinanta se ne mijenja. b . metodom eliminacije. Ako je neki stupac determinante linearni spoj ostalih stupaca. onda je c → − − det[− 1 . →n ] = a a a → − → → → det[− 1 .. . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 5.

♣ Teorem 3. Radimo sve analogno sve do zadnjeg elementa na dijagonali. Teorem 3. onda pomo´u tre´eg pravila dovodimo iz preostalih n−i redaka i n−i stupaca c c element razliˇit od nule na poziciju ai+1.14 Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi det A = det AT . z Teorem 3.2. z Vaˇno svojstvo determinante je njena uskladenost s mnoˇenjem matrica.13 (Laplaceov razvoj po elementima i-tog redka) Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi n det A = k=1 (−1)i+k aik det Aik .12 imamo det(AA−1 ) = (det A)(det A−1 ) = 1. tj. Teorem 3.3.i+1 = 0). c −1 −1 −1 det A = 0 i vrijedi det A = (det A) .13 tvrdi da determinantu moˇemo razviti z po proizvoljnom redku. Ako se desi da je neki element na dijagonali nakon i-tog koraka nula (tj. Dakle oˇito je det A = 0. LINEARNI SUSTAVI 113 ispod njega. itd. Teorem 3.i+1 (naravno.12 Za proizvoljne matrice A. ♣ Iz Teorema 3.14 izravno slijedi da determinantu moˇemo definirati i preko razvoja z po elementima stupca. ♣ U Teoremu 3. u c ostalih n − i redaka i n − i stupaca su sve nule onda smo gotovi. ♣ . det A−1 = 0 i vrijedi det A−1 = (det A)−1 . vode´i raˇuna o predznaku c c c determinante) i nastavljamo postupak kao i prije. Ako to nije mogu´e. ♣ Napomena 3.15 (Laplaceov razvoj po elementima i-tog stupca) Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi n det A = k=1 (−1)i+k aki det Aki .13 je s Aik oznaˇena matrica iz Mn−1 dobivena iz A ispuˇtanjem c s i-tog redka i k-tog stupca. Dokaz: Iz Teorema 3. ai+1. onda je det A = 0.26 Ako je A ∈ Mn regularna. B ∈ Mn vrijedi det(AB) = det A · det B.

tj. a ako je i = j c onda zbroj n (−1)j+k aik det Ajk k=1 predstavlja determinantu matrice kojoj su i-ti i j-ti redak jednaki. Promatramo zbroj n (−1)j+k aik det Ajk . k) stoji kofaktor elementa aki matrice A. det A Dokaz: Ako je det A = 0. c c Dokaz: Neka su uzeti i-ti i j-ti redak. onda je det A = 0. Vrijedi i obrat. ♣ Napomena 3. k=1 Oˇito.13 prethodni zbroj jednak det A. Po ˇetvrtom svojstvu c determinante znamo da je to jednako nula.15 Kofaktor ili adjunkta matrice A ∈ Mn je matrica iz Mn kojoj na mjestu (i. Analogno ide dokaz za stupce. (−1)k+i det Aki .114 Veliˇinu c POGLAVLJE 3. dobiva se 0 ako je uzet redak (stupac) razliˇit od polaznog. ako je i = j. onda iz Teorema 3. tj.27 Ako se elementi redka (stupca) matrice A ∈ Mn pomnoˇe z kofaktorima drugog redka (stupca) i rezultati zbroje. ako je det A = 0 onda je A regularna i A−1 je dana formulom A−1 = kof (A) . Definicija 3.28 U Napomeni 3.♣ Iz Napomene 3.16 Za svaku matricu A ∈ Mn vrijedi A · kof (A) = kof (A) · A = (det A) · In . c Napomena 3. Inaˇe je zbroj det A. onda je po Teoremu 3. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI (−1)i+k det Aik zovemo kofaktor elementa aik . Kofaktor matrice A oznaˇavamo s kof (A).16 imamo da je 1 kof (A) · A = In .27 izravno slijedi: Teorem 3.♣ . det A Dakle A je regularna i A−1 = kof (A) det A .26 smo vidjeli da ako je A ∈ Mn regularna.

28 imamo dobru karakterizaciju regularnosti matrice A ∈ Mn . µ ∈ R i sve − . n. . . . Stoviˇe. Dakle → → → → → − A(λ x y x y x y → − funkcija − −→ A→ prevodi linearnu kombinaciju u linearnu kombinaciju. a Dk .♣ a 3. − → → Iz Teorema 3. iz svojstava matriˇnog mnoˇenja slijedi da je s c z − + µ− ) = λA− + µA− . → x Teorem 3. . → ∈ Rn . Ako je m = 1.26 i Napomene 3. D D pri ˇemu je D = det A.. za sve λ.3. xn = .16 Funkcija F : Rn −→ Rm zove se linearni operator ako vrijedi → → − − F (λ− + µ− ) = λF (→) + µF (→) x y x y → − za sve λ. Rm = R. Takvu x x funkciju zovemo linearni operator. onda je rjeˇenje z s tog sustava dano s x1 = D1 .. Rjeˇenje je dano s − = A−1 b . A je regularna ako i samo ako je det A = 0.3 3.8 znamo da je rjeˇenje linearnog sustava A− = b od n s x jednadˇbi s n nepoznanica jedinstveno ako i samo ako je matrica koeficijenata A z − → → regularna.1 Problem svojstvenih vrijednosti Matrice kao linearni operatori − Neka je A ∈ Mmn proizvoljna matrica. Definicija 3. µ ∈ R i sve − . D x2 = D2 Dn . Za svaki vektor → iz vektorskog prostora x n − → R = Mn1 definiran je vektor A→ (kao produkt matrica A i − ) iz vektorskog x x m ˇ prostora R = Mm1 .3. .17 (Cramer) Neka je A matrica koeficijenata linearnog sustava A− = − → b od n jednadˇbi s n nepoznanica. k = 1.. onda takav linearni x y operator zovemo linearnim funkcionalom. je determinanta matrice koja se c − → → dobiva iz A zamjenom k-tog stupca − k stupcem desnih strana b . s x Sljede´i teorem nam daje joˇ jedan naˇin raˇunanja rjeˇenja linearnog sustava c s c c s − = − od n jednadˇbi s n nepoznanica uz uvjet da je matrica koeficijenata → → Ax b z A regularna. . PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 115 Iz Napomene 3. Ako je matrica A regularna.3. → ∈ Rn .

− ∈ Rn . Definiramo zbrajanje operatora na sljede´i naˇin c c → → → (F + G)(− ) = F (− ) + G(− ). tvrdnja slijedi. Dokaˇimo da vrijede i prva dva. Kako je x y → → → → → → (F + G)(λ− + µ− ) = F (λ− + µ− ) + G(λ− + µ− ) x y x y x y i kako su F i G linearni. − ∈ Rn . Dokaˇimo sada da za proizvoljni linearni operator F : Rn −→ Rm i proizvoljni ν ∈ R z vrijedi → → − → (νF )(λ− + µ− ) = λ(νF )→ + µ(νF )− x y x y − → za sve λ.5.1 i Teorema 1. x y x y Dakle skup svih linearnih operatora sa Rn u Rm je vektorski prostor. Iz Definicije 3. Tvrdnja lagano slijedi iz linearnosti od F i ˇinjenice da je x y c → − → → (νF )(λ− + µ→) = νF (λ− + µ− ). µ ∈ R i sve →. Dokaˇimo da je i F + G linearni z operator. da vrijedi → → → → (F + G)(λ− + µ− ) = λ(F + G)(− ) + µ(F + G)(− ) x y x y − → za sve λ. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3.116 POGLAVLJE 3. Funkcije s vektorskog prostora u vektorski prostor R zovemo funkcionalima. tj. dakle zadovoljavaju tre´e svojstvo Definic cije 1. x x x Definirajmo joˇ i mnoˇenje operatora F : Rn −→ Rm proizvoljnim skalarom s z λ ∈ R na sljede´i naˇin c c → → (λF )(− ) = λF (− ).2. Dokaz: Dokaˇimo da skup svih linearnih operatora zadovoljava svojstva Definicije 1.29 Funkcije medu vektorskim prostorima uobiˇajeno je zvati opc eratorima.30 Skup svih linearnih operatora sa Rn u Rm je vektorski prostor. µ ∈ R i sve →.5. Oˇito je da z c prethodno definirano zbrajanje linearnih operatora i mnoˇenje linearnog operatora s skalarom z zadovoljavaju svojstva iz Teorema 1.16 slijedi da svaka matrica A ∈ Mmn definira jedan linearni operator A : Rn −→ Rm formulom − = A− . → → y x Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rn −→ Rm operatori. z Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rn −→ Rm linarni operatori. x x Napomena 3.♣ .

.... . . Tada za proizvoljni − = (x1 ..... − n ) = Rn . Stoga treba voditi raˇuna s kojim c c c parovima baza radimo... Oˇito je da ako uzmemo neki drugi par baza (ne nuˇno ortonormiran) od Rn c z m i R .. i = 1. . + xn F (− n ) = F (x1 − 1 + . . 1.. f m ). n. Dakle.. f m ) od Rm ... je li svaki linearni operator F : Rn −→ Rm neka matrica iz Mmn ? → → − Pogledajmo vektore − 1 .. rastavljen u e → − → − m → kanonskoj bazi ( f 1 . Ako je p = m definiramo funkciju H : Rn −→ Rq formulom − − H(→) = G(F (→)) x x i zovemo ju kompozicija operatora F i G i oznaˇavamo s H = G ◦ F ... ... Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator.. n..♣ Rekli smo da je svaka matrica A ∈ Mmn linearni operator sa Rn u Rm . − i = F (− i )... − n ˇine e e − 1 . matrica F i linearni operator F se podudaraju za proizvoljni → ∈ Rn ...3. linearno su nezavisni i da vrijedi L( e e → → Zakljuˇujemo da je skup {− 1 .. − n ∈ Rn dane sa →i = (0. .... . i = 1. .. linearni operator u c c razliˇitim parovima baza ima razliˇite prikaze. n. Nadalje.18 Kompozicija linearnih operatora (ako postoji) je linearni operator. vektor F (− i ). + xn − n i → → → vrijedi x e e → → → → → → F − = x1 F (− 1 ) + .3.. n. . + xn − n ) = F (− ).. Tu a e − → matricu nazivamo prikazom linearnog operatora F u paru baza (→1 . e e e → → c gdje je jedinica na i-tom mjestu. . . → → ortonormiran skup vektora. Dakle. i = 1. koji je → → Mmn ˇiji je i-ti stupac a c e − → − → → → rastavljen u kanonskoj bazi ( f 1 . . xn ) ∈ Rn x − = x1 − 1 + . n. c Analogno ako je q = n definiramo kompoziciju operatora G i F formulom F ◦G : Rp −→ Rm → → (F ◦ G)(− ) = F (G(− )).. Lagano se provjeri da vektori − 1 . Postavlja se pitanje vrijedi li obrat? Tj. − n } ortonormirana baza vektroskog prostora c e e n R koju zovemo kanonskom bazom..... 0)... .. f m ) od R ... x x Teorem 3. i = 1.. . x e e e e x − tj..... i = 1.. . . .. neka je F ∈ Mmn → matrica takva da je njen i-ti stupac vektor F (− i ) ∈ Rm .. linearni operator F ´e imati drugaˇiji prikaz. x n m na svaki linearni operator F : R −→ R moˇemo gledati kao na matricu iz z − i .. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 117 Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rp −→ Rq operatori. − n ) e e − → → − i ( f 1 ...

y. − → → → Nadalje.32 i Teorema 3. c H =GF . Oˇito je rang od p1 jednak jedan (jer je slika x-os). Stoviˇe vrijedi da je r(F ) = dim(F (Rn )).31 Neka su F : Rn −→ Rp i G : Rp −→ Rm linearni operatori. Njegova je matrica dana s 1 0 0 . a defekt jedan.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori Neke je F : Rn −→ Rn linearni operator (tj. c 2. iz toˇke 3. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3. y). Operator F vektoru iz Rn pridruˇuje vektor iz Rn .32 Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator i F ∈ Mmn njegova matrica. Primjer 3. Njegova je matrica dana s 1 0 0 0 1 0 . a defekt dva. Tada je po Teoremu 3. z . x x Dakle broj dimN (F ) zovemo defekt linearnog operatora F . Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator. y. tj.10 izravno slijedi teorem o rangu i defektu za linearni operator. Neka je dan operator projekcije p2 : R3 −→ R2 formulom p2 (x. Oˇito je rang od p2 jednak dva (jer je slika xy ravnina). Sada nas zanima kada su ti vektori kolinearni. tj. Operator p2 svaki vektor iz prostora ortogonalno projicira na xy ravninu. odnosno dimN (F ) = dimN (F ). F ∈ Mn ). vrijedi N (F ) = N (F ) = {→ ∈ Rn : F (− ) = 0 }. z) = x. Dakle dimenziju slike linearnog s operatora takoder zovemo rang.2. Neka je dan operator projekcije p1 : R3 −→ R1 formulom p1 (x. Lako se moˇe dokazati da je skup F (Rn ) koji zovemo slika od F vektorski potprosz n ˇ tor prostora R . Napomena 3.10 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1.3 znamo da je N (F ) = {− ∈ Rn : F − = 0 } vektorski potprostor c x x prostora Rn i dimN (F ) zovemo defekt matrice F . Kako su F i F ustvari isti linearni oper− → − → atori.3. Operator p1 svaki vektor iz prostora ortogonalno projicira na x-os. Iz Napomene 3. z) = (x.♠ c 3. vrijedi dimN (F ) + dimR(F ) = n.118 POGLAVLJE 3.18 njihova kompozicija H = G ◦ F : Rn −→ Rm linearni operator i matrica tog operatora se raˇuna kao produkt matrica od G i F .

− 0 = 0 je svojstveni (karakteristiˇni) vektor matrice A koji x x c pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . vektor µ− 0 je takoder svojstveni vektor od A koji pripada x svojstvenoj vrijednosti λ0 . 2. vrijedi → − → → A− = λ 0 → x x i A− = λ0 − . Ako je − 0 = 0 svojstveni vektor matrice A ∈ Mn onda on pripada samo x jednoj svojstvenoj vrijednosti. ♣ Napomena 3. da c z s zadovoljava uvjete Definicije 1. Imamo z x y → → → → − → A(− + − ) = λ0 − + λ0 − = λ0 (→ + − ). c x y tj. Tada vrijedi → λ0 x → − → → A(µ− 0 ) = µA→0 = µλ0 − 0 = λ0 (µ− 0 ). Realni broj λ0 zove se svojstvena (karakteristiˇna) vrijednost matrice (linearnog operatora) A ako postoji takav ne-nul c → vektor − 0 ∈ Rn da vrijedi x − → A →0 = λ 0 − 0 .2 oˇito zadovoljava. Dokaz: Oˇito je S(λ0 ) podskup od Rn .1 i Teorema 1. tj.3. Neka je − 0 = 0 svojstveni vektor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . Nadalje neka su − .33 Primijetimo: → 1. Nadalje. → → 2. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 119 Definicija 3. Dokaˇimo joˇ da je S(λ0 ) vektorski prostor. x y x y x y .34 Skup S(λ0 ) svih svojstvenih vektora koji pripadaju istoj svojstvenoj vrijednosti λ0 od A ∈ Mn dodavanjem nul vektora postaje vektorski podprostor od Rn .3. tj. Napomena 3. x x x x → Dakle za svaki µ ∈ R. neka je µ ∈ R µ = 0 proizvoljan. x x → → Vektor − 0 ∈ Rn .17 Neka je A ∈ Mn . A− 0 = x x − 0 .17. Dokaz: 1. − ∈ S(λ0 ). → → Svojstva iz Teorema 1. Ako je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn onda njoj pripada beskonaˇno c mnogo svojstvenih vektora. y y → → Dokaˇimo da je − + − ∈ S(λ0 ).5. µ = 0. Izravno iz Definicije 3.

x ˇ Stoviˇe. . − 0 = 0 . x x svojstveni vektor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 ako i samo ako je → → A − 0 = λ0 − 0 . →0 = 0 . Imamo z s x x → → → A(µ− ) = µλ0 − = λ0 (µ− ). Dakle ´e λ ∈ R biti svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn ako i samo ako je c det(A − λIn ) = 0. svojstveni vektor koji pripada c x x → svojstvenoj vrijednosti λ0 ako i samo ako je − 0 netrivijalno rjeˇenje homogenog x s sustava → → − (A − λ0 In )− = 0 .120 POGLAVLJE 3. zakljuˇujemo da je →0 ∈ Rn . x x x − pa je µ→ ∈ S(λ0 ). Po Teoremu 3. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI − → pa je → + − ∈ S(λ0 ). Tada skup S(λ0 ) zovemo svojstveni podprostor matrice A koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . Dakle imamo tvrdnju.♣ x Neka je A ∈ Mn i λ0 svojstvena vrijednost od A. x − → − → Dakle. x y → → Dokaˇimo joˇ da je za proizvoljni − ∈ S(λ0 ) i proizvoljni µ ∈ R µ− ∈ S(λ0 ). onda je →0 ∈ Rn . Sada se postavlja pitanje kako odrediti svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore prozvoljne matrice iz Mn ? − → − − Ako je λ0 svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn . x x tj. ako i samo ako vrijedi − → → (A − λ0 In )− 0 = 0 . ˇto c s s je ekvivalentno s uvjetom det(A − λIn ) = 0. iz gornje jednadˇbe vidimo da ´e λ ∈ R biti svojstvena vrijednost matrice s z c A ∈ Mn ako i samo ako homogeni sustav → → − (A − λIn )− = 0 x − ima netrivijalno rijeˇenje →0 .8 homogeni sustav s x → → − (A − λIn )− = 0 x ´e imati netrivijalno rjeˇenje ako i samo ako je matrica A − λIn singularna.

. Skup nultoˇaka (korijena) svojstvenog polinoma KA (λ) zovemo spektar matrice c A. Dakle..11 Neka je dan linearni operator A : R2 −→ R2 matricom A= cos ϕ − sin ϕ sin ϕ cos ϕ gdje je ϕ ∈ R. ako i samo ako je KA (λ0 ) = 0.3.. Dakle. Nadalje. Odatle je a1 = (−1)n−1 a11 + .. Linearni operator A ustvari predstavlja rotaciju u ravnini za kut ϕ oko ishodiˇta. Primjer 3. Ako stavimo λ = 0 dobijemo KA (0) = an = det A. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 121 Za proizvoljni λ ∈ R i proizvoljnu matricu A = [aij ] ∈ Mn vrijedi (A−λIn ) = [bij ]. + an . Oˇito je KA (λ) oblika c KA (λ) = (−1)n λn + a1 λn−1 + . Imamo c det(A − λI2 ) = cos ϕ − λ − sin ϕ sin ϕ cos ϕ − λ = λ2 − 2λ cos ϕ + 1. u oznaci KA (λ). . funkcija λ −→ det(A − λIn ) je polinom stupnja n u varijabli λ. ϕ = kπ k ∈ Z. zovemo svojstveni ili karakteristiˇni polinom c matrice A. Taj polinom. gdje su bij = aij za i = j i bij = aij − λ za i = j. s Izraˇunajmo svojstvene vrijednosti od A.3. λ0 ∈ R je svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn ako i samo ako se λ0 nalazi u spektru od A. tj. + (−1)n−1 ann . a1 = (−1)n−1 trA. koeficijent a1 iz KA (λ) je oˇito koeficijent uz λn−1 u sumandu oblika c (a11 − λ) · · · (ann − λ) kojeg dobijemo u razvoju determinante. tj.

jednadˇba det(A−λIn ) = 0 nije uvijek trivijalna za rjeˇavanje. B ∈ Mn kaˇemo da su sliˇne ako postoji reguz c larna matrica P ∈ Mn takva da vrijedi B = P −1 AP.♠ Dakle iz Primjera 3. z s Za velike matrice karakteristiˇni polinom KA (λ) je polinom velikog stupnja ˇije je c c nultoˇke teˇko na´i. da A c nema realnih svojstvenih vrijednosti. skalarne i dijagonalne matrice svojstvene vrijednosti su jednake elementima na dijagonali.18 Za matrice A. Stoga se koriste razne pribliˇne metode.19 Neka je A ∈ Mn simetriˇna matrica.♣ Pronalaˇenje svojstvenih vrijednosti matrice A ∈ Mn je ekvivalentno rjeˇavanju z s jednadˇbe det(A−λIn ) = 0. . tj.122 POGLAVLJE 3. cos2 ϕ − 1. c s c z itd. jediniˇne i skalarne matrice svaki ne-nul vektor je svoc jstveni vektor.11 zakljuˇujemo da se moˇe dogoditi da za proizvoljnu c z matricu A ∈ Mn svojstveni polinom KA (λ) nema realnih nultoˇaka. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Oˇito je det(A − λI2 ) = 0 ako i samo ako je λ2 − 2λ cos ϕ + 1 = 0. pronalaˇenju nultoˇki karakteristiˇnog polinoma z z c c KA (λ).2 = cos ϕ ± Kako je ϕ = kπ. imamo cos2 ϕ − 1 < 0 tj. Medutim. Za neke specijalne oblike matrica moˇemo lagano izraˇunati svojstvene vrijednosti z c i svojstvene vektore. iterativne metode. Nadalje. za nul matrice. Definicija 3. Tako npr. Rjeˇavanjem c s te jednadˇbe dobivamo da su svojstvene vrijednosti od A z λ1. nul matrice. k ∈ Z. Za dijagonalne matrice. za trokutaste. tj. Tada su sve njene svojstvene vrijednosti realne. svaki vektor kanonske ortonormirane baze od Rn je svojstven. Stoga bi bilo dobro kada bismo mogli proizvoljnu matricu A ∈ Mn ”transformirati” u dijagonalnu koja bi imala iste svojstvene vrijednosti kao i polazna. svojstvene vrijednosti od A nisu realni brojevi. c Teorem 3.

Tada iz prve jednadˇbe c c z imamo x = 2 a iz tre´e a = 0. Dakle. tj. b. Tada iz tre´e jednadˇbe imamo da je a = 0 ˇto c z s ne moˇe biti. b.12 Neka je matrica A dana s A= 2 0 1 2 . onda iz druge jednadˇbe imamo da je y = 2. pokuˇajmo prona´i regularnu matricu s s c P = takvu da vrijedi P −1 AP = Uoˇimo da je gornja jednakost ekvivalentna s c AP = P dakle imamo 2a 2b a + 2c b + 2d Odnosno.20 Sliˇne matrice imaju iste svojstvene vrijednosti. d ne mogu svi biti istodobno nula. Pokuˇajmo je dijagonalizirati. Analogno vrijedi ako je b = 0 ili c = 0 ili d = 0. dijagonalizirati matricu A.♣ c 123 ”Transformirati” matricu A ∈ Mn u dijagonalnu.3. jer u suprotnom matrica P nije regularna. Dakle matricu A ne moˇemo dijagonalizirati. a b c d . tj.3. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI Teorem 3. s z Dakle ostaje nam samo sluˇaj kada su a. a iz ˇetvrte z c b = 0 ˇto ne moˇe biti.♠ c s z z = ax by cx dy . Matrica P takoder nije regularna ako su a = b = 0 ili a = c = 0 ili b = d = 0 ili c = d = 0. Primijetimo da a. ˇto ne moˇe biti. To nije uvijek mogu´e. znaˇi da treba prona´i regularnu matricu P takvu da je matrica P −1 AP c c dijagonalna. d ne mogu biti nula. b. x 0 0 y . x 0 0 y . c. pretpostavimo prvo da je b = c = 0. Takoder nikoja tri od a. c. c Primjer 3. c. d svi razliˇiti od nule. z Uzmimo sada da je samo a = 0. imamo sustav 2a = ax 2b = by a + 2c = cx b + 2d = dy. analogno vrijedi za a = d = 0.

medu kojima moˇe biti istih i koje ne moraju sve (moˇda c niti jedna) biti realni brojevi. Ako je A joˇ simetriˇna onda iz Teorema 3. tj. Tada je algebarska kratnost od λ0 uvijek ve´a ili jednaka od njene geometrijske kratnosti.35 Matrica A ∈ Mn je u stvari linearni operator A : Rn −→ Rn ..24 Neka je A ∈ Mn i neka je λ0 njena svojstvena vrijednost. λn od KA (λ) pojavljuje barem jednom. a odgovaraju´i se svojstveni vektori podudaraju. Tada su svojstvene vrijednosti matrice A−1 dane s λ−1 ..♣ Napomena 3.34 znamo da je skup S(λ0 ) potprostor od Rn . Rekli smo da je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn ako i samo ako je λ0 nultoˇka od KA (λ). λn od KA (λ) zovemo algebarska kratnost od λ0 . c Napomena 3. z pokazuje se da je svaku simetriˇnu matricu mogu´e dijagonalizirati. c Teorem 3.. ♣ Teorem 3.5) znamo da z z KA (λ) ima n nultoˇaka λ1 .♣ c .124 POGLAVLJE 3. A je regularna. . c Kako je KA (λ) polinom n-tog stupnja. Ipak.22 Matrica A ∈ Mn je regularna ako i samo ako nula nije svojstvena vrijednost od A. . ona se u nizu c nultoˇaka λ1 . nultoˇka od KA (λ).. λn .♣ c 1 n Neka je A ∈ Mn i neka je λ0 jedna njena svojstvena vrijednost. dijagonalna.21 Neka je A ∈ Mn simetriˇna.12 vidimo da ne moˇemo svaku matricu dijagonalizirati.. Obratno.. ako 0 nije svojstvena vrijednost od A onda je det(A − 0λ) = det A = 0. ..... Dokaz: Ako je A regularna onda znamo da je det(A − 0λ) = det A = 0.36 Uoˇimo da je dim(S(λ0 )) u stvari defekt matrice A − λ0 In ..21 znamo da postoji ortonormirana s c n baza od R takva da je svaki vektor te baze svojstveni vektor matrice A. Sada. c c Teorem 3. s Teorem 3. . λn . ako je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn . tj. iz osnovnog teorema algebre (Teorem 5. Tada iz Napomene 3. Broj pojavljivanja svojstvene vrijedc nosti λ0 u nizu nultoˇaka λ1 . Dakle 0 nije svojstvena vrijednost. Dimenziju dim(S(λ0 )) zovemo geometrijska kratnost od λ0 . λ−1 . Tada postoji ortonormirana baza od c Rn takva da je svaki vektor te baze svojstveni vektor matrice A... Dakle smo za dani operator A naˇli bazu u kojoj je njegova matrica posebno jednostavna..23 Neka je A ∈ Mn regularna matrica ˇije su svojstvene vrijedc nosti jednake λ1 . Ako pogledamo prikaz matrice A kao linearnog operatora u toj bazi (primijetimo da je ovdje par baza jedna te ista baza) vidimo da je dobivena matrica dijagonalna i da su joj na dijagonali svojstvene vrijednosti od A.. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Iz Primjera 3. .

Poglavlje 4 Nizovi i redovi
4.1
4.1.1

Nizovi realnih brojeva
Pojam niza

Niz je matematiˇki koncept koji opisuje situaciju u kojoj su elementi nekog skupa c poredani, tj. indeksirani prirodnim brojevima. Definicija 4.1 Niz (slijed) u nepraznom skupu A je funkcija a : N −→ A. Vrijednost funkcije a na elementu n ∈ N uobiˇajeno je oznaˇavati s an umjesto c c a(n). Argument n zovemo indeks. Nas zanimaju nizovi realnih brojeva, tj. funkcije a : N −→ R. Elemente niza, tj. brojeve a1 , a2 , ... zovemo ˇlanovi niza. Umjesto zapisa a1 , a2 , ... za niz joˇ ´emo c sc koristiti i zapis (an )n∈N ili samo (an ). Ako je an = 0 za konaˇno mnogo n ∈ N kaˇemo da je niz konaˇan. Nas ´e c z c c zanimati beskonaˇni nizovi. c Niz moˇemo zadati na viˇe naˇina: z s c - listom ili popisom (ovakvo zadavanje niza se koristi samo za konaˇne nic zove), - formulom (npr. an = n2 + 1), - rekurzijom (npr. an = 2an−1 , a1 = 1), - svojstvom (npr. an je broj triangulacija mnogokuta dijagonalama). 125

126

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

Primjer 4.1 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Niz prirodnih brojeva poˇinje s 1, 2, 3, ..., a op´i ˇlan mu je zadan formulom c c c an = n. 2. Niz kvadrata prirodnih brojeva zadan je formulom an = n2 , a poˇinje c ˇlanovima 1, 4, 9, .... c c 3. Niz prostih brojeva poˇinje brojevima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, .... Za njegov op´i ˇlan ne postoji formula. c c 4. Niz Fibonaccijevih brojeva zadan je pravilom an = an−1 + an−2 i poˇetnim c vrijednostima a0 = 0, a1 = 1. To je primjer niza zadanog rekurzijom.♠ Niz (an ) je rastu´i ako je an+1 ≥ an za svaki n ∈ N. Niz (an ) je padaju´i c c ako je an+1 ≤ an za svaki n ∈ N. Ako su nejednakosti stroge, imamo strogo rastu´i odnosno strogo padaju´i niz. Ako je niz rastu´i ili padaju´i, kaˇemo c c c c z da je monoton. Niz (an ) je pozitivan (negativan) ako je an ≥ 0, an ≤ 0 za svaki n ∈ N. Ako su nejednakosti stroge, imamo strogo pozitivan (strogo negativan) niz. Ponekad se nizovi za koje vrijedi an ≥ 0 za svaki n ∈ N zovu i nenegativni, a pozitivnima se zovu nizovi s an > 0 za svaki n ∈ N. Definirajmo funkciju sign : R −→ R formulom   −1, x < 0  sign x = 0, x = 0 .   1, x > 0 Funkcija sign realnom broju pridruˇuje njegov predznak. z Ako je sign an = 0 i sign an = sign an+1 za svaki n ∈ N, onda kaˇemo da je z niz (an ) alterniraju´i. c c Primjer 4.2 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Niz an = n je strogo rastu´i i pozitivan. c 2. Niz an =
1 √ n

je strogo padaju´i i pozitivan. c

3. Niz an = log n je rastu´i i pozitivan jer je a1 = ... = a9 = 0, a10 = ... = c a99 = 1, a100 = ... = a999 = 2,...

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA 4. Niz an = (−1)n nije monoton nego alterniraju´i.♠ c Podniz niza (an ) je niz dobiven ispuˇtanjem nekih ˇlanova iz niza (an ). s c

127

Definicija 4.2 Za niz (bn ) kaˇemo da je podniz niza (an ) ako postoji strogo z rastu´i niz (pn ) u N tj. strogo rastu´a funkcija p : N −→ N takva da vrijedi c c bn = ap(n) , za svaki n ∈ N. Definicija 4.3 Za niz (an ) kaˇemo da je ograniˇen ili omeden ako postoji z c realan broj M > 0 takav da je |an | < M , za svaki n ∈ N, ili, ekvivalentno, ako je −M < an < M , za svaki n ∈ N. c Primjer 4.3 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Niz an = sin π je omeden niz jer je funkcija sinus omedena, i moˇemo uzeti z n npr. M = 2. √ 2. Niz an = n nije omeden jer za svaki M > 0 postoji n ∈ N takav da je √ n > M . Dovoljno je uzeti n > M 2 .♠ Niz (an ) je aritmetiˇki ako je c an+1 − an = d, za svaki n ∈ N, gdje je d ∈ R konstanta. Formula op´eg ˇlana aritmetiˇkog niza c c c je an = a1 + (n − 1)d. Ako je d > 0 onda je (an ) strogo rastu´i, za d < 0 niz (an ) je strogo padaju´i c c a za d = 0 imamo konstantni niz an = a1 , za svaki n ∈ N. Uoˇimo da za c aritmetiˇki niz (an ) vrijedi formula c an =
an−1 +an+1 , 2

za svaki n ∈ N, tj. svaki ˇlan niza (osim prvog) je aritmetiˇka sredina svojih c c susjeda. Niz (an ) je geometrijski ako je
an+1 an

= q,

128

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

za svaki n ∈ N, gdje je q ∈ R, q = 0, konstanta. Formula op´eg ˇlana geometric c jskog niza je an = a1 q n−1 . Ako je q < 0 onda je niz (an ) alterniraju´i. Za a1 > 0 i q > 1 niz raste, za c a1 > 0 i 0 < q < 1 niz pada. Za a1 < 0 i q > 1 niz pada, za a1 < 0 i 0 < q < 1 niz raste. Uoˇimo da za geometrijski niz (an ) takav da je a1 > 0 i q > 0 vrijedi c formula √ an = an−1 an+1 , za svaki n ∈ N, tj. svaki ˇlan niza osim prvog je geometrijska sredina svojih c susjeda. c Primjer 4.4 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Za aritmetiˇki niz 1, 4, 7, 10, 13, ... je a1 = 1, d = 3 i an = 3n − 2. c 2. Za aritmetiˇki niz 8, 6, 4, 2, 0, −2, −4, ... je a1 = 8, d = −2 i an = −2n + c 10. 3. Za geometrijski niz 1, 2, 4, 8, 16, ... je a1 = 1, q = 2 i an = 2n−1 . 4. Za geometrijski niz 1, −1, 1, −1, 1, ... je a1 = 1, q = −1 i an = (−1)n−1 .♠

4.1.2

Graniˇna vrijednost niza. Konvergencija niza c

1 Pogledajmo niz (an ) zadan formulom an = n , za svaki n ∈ N. Njegove vrijednosti padaju i prilaze po volji blizu broju 0. Sliˇno, vrijednosti niza (an ) zadanog c n−1 formulom an = n se pribliˇavaju po volji blizu broju 1. S druge strane, vriz jednosti nizova (an ), (bn ) i (cn ) zadanih formulama an = (−1)n , bn = (−1)n n i cn = n2 , ne pribliˇavaju se za velike vrijednosti indeksa n niti jednom fiksnom z realnom broju. Dakle se ti nizovi kvalitativno drugaˇije ponaˇaju. c s

c Definicija 4.4 Realni broj L je graniˇna vrijednost ili limes niza (an ) ako (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − L| < ε). To piˇemo an −→ L ili L = lim an . s
n−→∞

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA

129

Uvjet |an − L| < ε iz Definicije 4.4 ustvari znaˇi −ε < an − L < ε odnosno c L − ε < an < ε + L. Dakle, Definicija 4.4 ustvari govori da je realni broj L limes niza (an ) ako izvan proizvoljno malog intervala oko limesa ostaje samo konaˇno c mnogo ˇlanova niza. c Definicija 4.5 Niz (an ) je konvergentan ako postoji L ∈ R za koji je L = lim an .
n−→∞

Inaˇe kaˇemo da je (an ) divergentan. c z Napomena 4.1 Ako je niz (an ) konvergentan onda je njegov limes jedinstven.
Dokaz: Pretpostavimo suprotno, tj. da niz (an ) ima bar dva limesa L i L . Uzmimo sada da je ε jednak |L − L |, pa kako su L i L limesi niza (an ) za ε = |L − L | postoje n1 , n2 ∈ N takvi ε ε da za sve n > n1 i n > n2 vrijedi |an − L| < 2 i |an − L | < 2 . Dakle za n > n1 i n > n2 imamo ε = |L − L | = |L − an + an − L | ≤ |L − an | + |an − L | < ε. Dobili smo da je ε < ε, ˇto ne moˇe biti. Dakle pretpostavka da postoje bar dva limesa je s z pogreˇna. ♣ s

Primjer 4.5 Pogledajmo sljede´e primjere: c
1 1. Neka je niz (an ) dan formulom an = n . Tada je

1 = 0. n−→∞ n lim

Zaista, uzmimo ε > 0 proizvoljan. Pitanje je: moˇemo li na´i n0 ∈ N takav z c 1 da je n − 0 < ε, za svaki n > n0 ? Oˇito je dovoljno uzeti n0 = 1 . c ε −100 100 Za mali ε, npr. ε = 10 , n0 = 10 , ˇto je vrlo velik, no joˇ uvijek s s konaˇan broj. c 2. Neka je niz (an ) dan formulom an = lim
n2 . n2 −1

Tada je

n2 = 1. n−→∞ n2 − 1

130

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI Zaista, uzmimo ε > 0 proizvoljan. Traˇimo n0 ∈ N takav da je z ε, za svaki n > n0 . Izraz ε. Odatle slijedi n21 < −1 je dovoljno uzeti n0 =
n2 −1 < n2 −1 2 2 n n − 1 je uvijek pozitivan pa imamo n2 −1 − 1 < n2 −1 ε, tj. ε(n2 − 1) > 1, tj. n2 > ε+1 . Dakle za n0 ε ε+1 .♠ ε

Pogledajmo sada ponaˇanje nizova koji nisu konvergentni. s Definicija 4.6 Kaˇemo da niz (an ) teˇi u +∞ ako z z (∀M > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (an > M ). To piˇemo s
n−→∞

lim an = +∞.

Analogno, kaˇemo da niz (an ) teˇi u −∞ ako z z (∀M > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (an < −M ), i piˇemo s
n−→∞

lim an = −∞.

Primjer 4.6 Neka je niz (an ) dan formulom an = n2 . Tada je
n−→∞

lim an = +∞. √

Neka je M > 0 proizvoljan. Tada je za n0 dovoljno uzeti an > M za svaki n > n0 .♠

M , pa je

Napomena 4.2 Treba imati u vidu da +∞, −∞ ∈ R, pa su nizovi koji teˇe u / z +∞ ili −∞ ustvari divergentni. Kaˇe se da su divergentni u uˇem smislu. z z n Pogledajmo ponaˇanje niza (bn ) danog formulom bn = (−1) . U blizini broja s 1 i broja −1 ima beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. Ipak, to nisu graniˇne vrijedc c c nosti, jer izvan proizvoljno male okoline tih brojeva ostaje beskonaˇno mnogo c n ˇlanova niza (a ne konaˇno mnogo). Dakle niz bn = (−1) ne teˇi ni u c c z beskonaˇnu ni u konaˇnu granicu. Kaˇemo da takav niz divergira u ˇirem c c z s smislu.

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA

131

Definicija 4.7 Realni broj G je gomiliˇte niza (an ) ako se u proizvoljno maloj s okolini broja G nalazi beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. c c Primjer 4.7 Niz (an ) dan formulom an = n nema gomiliˇte.♠ s c s Napomena 4.3 Graniˇna vrijednost niza (ako postoji) je i gomiliˇte tog niza. n Obrat ne vrijedi. Npr. niz (an ) zadan formulom an = (−1) ima dva gomiliˇta s −1 i 1, ali nema limesa. Iz Napomene 4.3 vidimo da niz moˇe imati viˇe gomiliˇta. Najve´e gomiliˇte niza z s s c s (an ) (ako postoji) zovemo limes superior od (an ) i oznaˇavamo ga c lim sup an , dok najmanje gomiliˇte (ako postoji) niza (an ) zovemo limes inferior od (an ) s i oznaˇavamo ga c lim inf an . Rekli smo da je realni broj G gomiliˇte niza (an ) ako se u proizvoljno maloj okolini s broja G nalazi beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. Ako uzmemo te ˇlanove niza c c c dobivamo jedan podniz niza (an ), tj. vrijedi: Teorem 4.1 Realni broj G je gomiliˇte niza (an ) ako i samo ako postoji podniz s (bn ) niza (an ) koji konvergira u G.♣ Napomena 4.4 Ako je niz (an ) konvegentan s limesom L onda je lim sup an = lim inf an = L. Teorem 4.2 (Bolzano-Weierstrass) Svaki omeden niz ima barem jedno gomiliˇte, s tj. barem jedan konvergentan podniz.♣ Pogledajmo sada neka svojstva konvergentnih nizova: c c c 1. Promjena konaˇno mnogo ˇlanova ne utjeˇe na limes. 2. Svaki konvergentan niz je ograniˇen. c 3. Svaki podniz konvergentnog niza teˇi prema istoj graniˇnoj vrijednost kao z c i sam niz. z c 4. Limes moˇe no i ne mora biti ˇlan niza (npr. an = bn = 1, 1 je ˇlan niza). c
1 , n

0 nije ˇlan niza, c

Ako je r ∈ R. r = 0. ako ne i nemogu´e.1. c Teorem 4. lim (an ± bn ) = lim an ± lim bn . Onda vrijedi n−→∞ lim |an | = n−→∞ lim an . niz (an ) zadan formulom an = 3n4 − 5n2 + 7n − 1 ? 2n4 − 7n3 + 3n + 2 Prvo bi trebalo pogoditi limes L. prema kojoj vrijednosti. pa dokazati da (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − L| < ε). Tada c an −→ 0 ⇔ 1 −→ ∞. onda je lim an an = n−→∞ . n−→∞ n−→∞ n−→∞ 2. NIZOVI I REDOVI 4. i ako da. n−→∞ n−→∞ n−→∞ 4. Mi ´emo pokuˇati izbje´i ovakav naˇin raˇunanja limesa direktno iz definicije.4 Neka su (an ) i (bn ) konvergentni nizovi. onda vrijedi n−→∞ lim √ r an = r n−→∞ lim an . izgradit ´emo repertoar osnovnih limesa i pravila pomo´u kojih se sloˇeniji c c z sluˇajevi svode na jednostavnije.♣ an Teorem 4.3 Raˇunanje s graniˇnim vrijednostima c c Raˇunanje graniˇnih vrijednosti izravno iz definicije je nespretno. lim (an bn ) = lim an lim bn .5 Neka je (an ) konvergentan niz.3 Neka je (an ) niz s pozitivnim ˇlanovima. c s c c c tj.♣ n−→∞ bn lim bn lim n−→∞ Napomena 4. Tada vrijedi: 1. n−→∞ n−→∞ 3. c c c Npr. lim (can ) = c lim an . te c ∈ R proizvoljan. ako je bn = 0 i n−→∞ lim bn = 0. proizvoljan i an ≥ 0 za svaki n ∈ N. konvergira li. .132 POGLAVLJE 4.

q 3 .3 imamo |q | −→ ∞. log |q| Dakle svi ˇlanovi niza 1. Imamo log ε n> . ˇto ne moˇe biti jer je G gomiliˇte. q 2 . niz (an ) s konvergentan. q 3 . znamo da neˇto postoji.4 dovoljno je promatrati niz s a1 = 1.. Onda je po Napomeni 4. Tj. n−→∞ Dokaz: Iz toˇke 4. no ne c s znamo koliko je i kako to na´i.6 Monoton. Pogledajmo prvo sluˇaj |q| < 1. postoji okolina oko G u kojoj c c je samo konaˇno mnogo ˇlanova. c Napomena 4.5 Beskonaˇni geometrijski niz (an ) s kvocijentom q je konvergentan c za |q| < 1 a divergentan za |q| > 1. Teorem 4. c c c Prema Teoremu 4. pa prema prethodnom niz n n −→ 0. ograniˇen niz je konvergentan.1. c c .4.1 znamo da je op´i ˇlan geometrijskog niza dan formulom an = a1 q n−1 . izvan proizvoljno s male okoline oko G imamo konaˇno mnogo ˇlanova.6 Beskonaˇni geometrijski niz (an ) s kvocijentom q = 1 je konc vergentan niz za koji vrijedi an = a1 . ako s z s s (an ) ima barem dva gomiliˇta G i G . q 2 . vrijedi lim inf an = lim sup an ∈ R. Tada po Teoremu 4. Sada. Logaritmiranjem se dobije n log |q| < log ε. . pa je lim an = 0. Uzmimo proizvoljan ε > 0 i pogledajmo nejednadˇbu |q n −0| = c z n n |q | < ε. za koje je n > c n−→∞ log ε log |q| padaju u interval (−ε. NIZOVI REALNIH BROJEVA 133 Teorem 4.. dakle divergentan. ε). jer je log |q| < 0.4. q. niz 1. tj. c Dokaz: Neka je (an ) monoton i ograniˇen. (an ) raste.. odrediti.♣ Teorem 4. po Teoremu 4. tj. dakle ili q −→ ∞. izraˇunati. ili q alternira po predznaku (za q < −1) i raste u beskonaˇnost po apsolutnoj vrijednosti. q.6 je tipiˇni teorem egzistencije. 1 |q n | Neka je sada |q| > 1. i ako npr.1. Tada je n 1 |q| < 1. za svaki n ∈ N. on moˇe imati najviˇe jedno gomiliˇte. Ako je pak q = −1 imamo alterniraju´i niz an = a1 (−1)n−1 . G > G . Dakle imamo samo c c s z s jedno gomiliˇte. U suprotnom. ili u ˇirem smislu.. .2 niz (an ) ima barem jedno c gomiliˇte. dakle divergira ili u uˇem. Kako je (an ) monoton. tj. Za |q| < 1 je lim an = 0..7 Jasno je da beskonaˇni aritmetiˇki niz (an ) s razlikom d konc c vergira ako i samo ako je d = 0. To je ekvivalentno s |q| < ε.♣ c z s Napomena 4.

Tada n! vrijedi lim an = 0.134 POGLAVLJE 4. Neka je niz (an ) dan formulom an = n λ. ako je λ > 0  lim an = 1. ako je 0 < λ < 1. Daje nuˇne i dovoljne uvjete konvergencije niza i u c z njemu figuriraju samo ˇlanovi niza. ako je λ < 0 √ 5. ako je λ > 1 lim an = n−→∞ 0. λ = 1. ∀r ∈ N). c z 4. Neka je niz (an ) dan formulom an = 1 + n−→∞ Tada vrijedi lim an = e. Tada vrijedi lim an = 1. tj. Neka je niz (an ) dan formulom an = nλ . ako je λ = 0. Tada vrijedi n−→∞ lim an = 1. Neka je niz (an ) dan formulom an = n n. 2. gdje je λ ∈ R proizvoljan. √ 3. Neka je niz (an ) dan formulom an = |λ| . .4 Osnovni limesi Pogledajmo sada neke osnovne limese: 1. n−→∞ n−→∞ n 4. Tada vrijedi ∞.7 je najop´enitiji. 1 n .7 (Nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije niza) Niz (an ) konverz gira ako i samo ako (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − an+r | < ε. n−→∞   0. NIZOVI I REDOVI Teorem 4. gdje je λ ∈ R proizvoljan. c On u stvari kaˇe da niz (an ) konvergira ako i samo ako razlike medu po volji z udaljenim ˇlanovima niza postaju po volji male. gdje je λ > 0 proizvoljan. proizvoljan. n 6. gdje je λ > 0.1. teˇe k nuli. Tada vrijedi   ∞.♣ Teorem 4. Neka je niz (an ) dan formulom an = λn .

gdje je (Sn ) niz parcijalnih suma niza (an ). kaˇemo da je suma reda jednaka S i z n−→∞ piˇemo s ∞ an = S. kaˇemo da i red z Napomena 4. nizu (an ) smo pridruˇili niz parcijalnih suma (Sn ). Red dobiven od niza (an ) oznaˇavamo s c an . ˇto je kumulativni efekt prvih n ˇlanova c s c niza? To je n a1 + a2 + .8 Oznaka sumu reda an . + an = k=1 ak = Sn . a konaˇna suma postaje red. Konvergencija reda Ako u beskonaˇnom nizu (an ).2.. Definicija 4. Dakle. a1 .4. a3 . a2 . No..2.. REDOVI REALNIH BROJEVA 135 4. . (Sn )). Ako je S = lim Sn < ∞. n=1 Ako niz parcijalnih suma (Sn ) divergira.. n-ta parcijalna suma. tj. a oznaka an divergira.8 Pogledajmo sljede´e primjere: c . konaˇna suma. ∞ an je oznaka za n=1 Primjer 4. c c ˇ se zbiva ako zbrojimo ”sve” ˇlanove niza (an )? Sto c n ∞ Izraz k=1 ak prelazi u k=1 ak .8 Neka je (an ) niz.2 4. zaˇto bi to netko ˇelio napraviti? c s z Ako ˇlanovi niza predstavljaju doprinose. Red koji dobijemo od niza (an ) je uredeni par nizova ((an ). tj.1 Redovi realnih brojeva Pojam reda. zareze zamijenimo plusevima c dobijemo beskonaˇni red. Za svaki konaˇan n z c veliˇina Sn je dobro definirana. an je oznaka za red. c Definicija 4.9 Red an konvergira ako konvergira njegov niz parcijalnih suma (Sn ).

za x = 1 2 imamo Sn = 1− 1 2n+1 1 2 −1=1− 1 . n(n + 1) 5.. 2n .. 2.. + xn )(1 − x) = 1 − xn+1 . Red 1 n! konvergira i suma mu je ∞ n=1 1 = e − 1. 2 lim Sn = ∞. Kako je n−→∞ 1 . Red 1 n divergira jer se moˇe pokazati da za svaki n ∈ N vrijedi z S2n > n + 1. n! 4. Red POGLAVLJE 4. Red 1 2n konvergira jer za svaki n ∈ N i svaki x ∈ R vrijedi (1 + x + x2 + . n(n + 1) n n+1 Dakle imamo Sn = 1 − za svaki n ∈ N. NIZOVI I REDOVI n divergira jer za svaki n ∈ N je Sn = 1 + 2 + . imamo da red 1 n(n+1) konvergira i suma mu je jednaka ∞ n=1 1 = 1.. n+1 lim Sn = 1. Dakle.136 1. + n = odnosno n−→∞ n(n + 1) . Red 1 n(n+1) konvergira jer za svaki n ∈ N vrijedi 1 1 1 = − . 2 3.

♠ 2n n−→∞ ∞ Napomena 4.9 ne slijedi obrat Teorema 4.8). Kako je n−→∞ 137 lim Sn = 1 imamo da red 1 2n konvergira i suma mu je jednaka ∞ n=1 1 = 1. REDOVI REALNIH BROJEVA za svaki n ∈ N. onda op´enito red c c c an ne mora konvergirati. Primjer 4. n 1 (−1)n−1 n uvjetno konvergentan. Definicija 4.♣ c Uoˇimo da iz Primjera 4.♣ 1 1 Napomena 4. n−→∞ odnosno n−→∞ lim an+1 = 0.9 Red 1 (−1)n−1 n konvergira i suma mu je ∞ (−1)n−1 n=1 1 = ln 2. onda on konvergira i obiˇno. S = lim Sn = n−→∞ n=1 an .8 Ako red apsolutno konvergira.8.2. c . oˇito vrijedi c Sn+1 = Sn + an+1 .10 Iz Primjera 4.♠ dok red 1 n divergira (Primjer 4. tj. Puˇtaju´i limes po n u beskonaˇnost u gornjoj jednakosti dobivamo s c c S = S + lim an+1 .4.8 znamo da red = divergira i da je lim n n−→∞ n 0. a red |an | ne konvergira. Nadalje. kaˇemo da red z an konvergira uvjetno. Ako red an konvergira. c c ako op´i ˇlan niza (an ) konvergira u nulu. tj.9 Ako red Dokaz: Neka je S suma reda an konvergira onda je lim an = 0. an . Dakle zakljuˇujemo da obrat tvrdnje iz Napomene 4.10 Red an apsolutno konvergira ako konvergira red |an |.9 op´enito ne vrijedi. Dakle je red Teorem 4.

9 Geometrijski red a1 q n−1 je konvergentan ako i samo ako je |q| < 1. + a1 q n .2 Geometrijski red Red oblika a1 + a1 q + a1 q 2 + . Teorem 4.2. 1−q Dokaz: Ako je a1 = 0 onda red a1 q n−1 oˇito konvergira i suma mu je nula. tj. Pogledajmo n-tu parcijalnu sumu. vrijedi Sn = a1 za svaki n ∈ N. imamo Sn − qSn = a1 (1 − q n ).5 imamo da je lim Sn = a1 lim a1 1 − qn = . n−→∞ 1 − q 1−q 1 − qn ... + a1 q n−1 . onda je oˇito an = a1 (−1)n−1 . pa geometrijski red za |q| < 1 konvergira i suma c mu je jednaka ∞ a1 . Nadalje kako je c n−→∞ lim an = 0 .. c Ako je q = −1. = a1 q n−1 . a1 q n−1 = 1−q n=1 Obrnuto. q ∈ R proizvoljni. Iz Teorema 4. Sn = a1 + a1 q + a1 q 2 + . zovemo geometrijski red s kvocijentom q. c Pretpostavimo da je a1 = 0 i |q| < 1. Ako je q = 1. NIZOVI I REDOVI 4. Ako Sn pomnoˇimo s q dobivamo z qSn = a1 q + a1 q 2 + a1 q 3 + .. a to divergira za svaki a1 = 0. pa je Sn = na1 . Pretpostavimo suprotno. Nadalje.. 1−q n−→∞ Dakle limes niza parcijalnih suma je konaˇan.138 POGLAVLJE 4. Za |q| < 1 njegova je suma jednaka ∞ a1 q n−1 = n=1 a1 . onda je oˇito an = a1 . gdje su a1 . tj. da geometrijski red a1 q konvergira i da je |q| ≥ 1.. pretpostavimo da geometrijski red a1 q n−1 konvergira i dokaˇimo da je onda z n−1 |q| < 1. tj.

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA
za a1 = 0, iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red c Ako je |q| > 1 i q > 0, onda imamo
n−→∞ n−→∞

139
a1 (−1)n−1 divergira.

lim an = lim a1 q n−1 = a1 lim q n−1 ,
n−→∞

a po Teoremu 4.5 je
n−→∞

lim q n−1 = ∞. lim Sn = ∞, a1 q n−1 divergira i to u uˇem smislu. z

Dakle je
n−→∞

pa iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red c I na kraju ako je |q| > 1 q < 0 imamo
n−→∞ n−→∞

lim an = lim a1 q n−1 = a1 lim q n−1 ,
n−→∞

a po Teoremu 4.5 je
n−→∞

lim q n−1 = 0.

Dakle iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red a1 q n−1 divergira u ˇirem smislu (jer niz a1 q n−1 c s alternira). Dakle ako geometrijski red a1 q n−1 konvergira mora biti |q| < 1.♣

Primjer 4.10 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Neka je dan geometrijski red Teorema 4.9 znamo da red
∞ 1 . 2n−1 1

2n−1

Oˇito je a1 = 1 i q = 1 . Tada iz c 2 konvergira i suma mu je 1 1−
1 2

1 2n−1

=

= 2.

n=1

2. Neka je a ∈ R oblika a = 0.333... Tada oˇito vrijedi c 0.333... = i oˇito je a1 = c iq = konvergira i suma mu je
∞ 3 10

3 3 3 + + + ... = 10 100 1000
1 . 10

n=1

3 , 10n
3 10n

Tada iz Teorema 4.9 znamo da red

n=1

3 3 1 1 = 1 = .♠ n 10 10 1 − 10 3

Napomena 4.11 Uoˇimo da nam formula c 3 1 = n 10 3

n=1

govori da racionalan broj malnim brojem.

1 3

moˇemo s proizvoljnom toˇnoˇ´u aproksimirati deciz c sc

140

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

4.2.3

Svojstva konvergentnih redova

Rekli smo da red an konvergira ako i samo ako konvergira njegov niz parcijalnih suma Sn . Dakle, iz Teorema 4.7 imamo nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije reda z an : Teorem 4.10 (Nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije reda) Red z vergira ako i samo ako an kon-

(∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|Sn − Sn+r | < ε, ∀r ∈ N).♣ Uoˇimo da je izraz c |Sn − Sn+r | < ε iz Teorema 4.10 jednak izrazu |an+1 + an+2 + ... + an+r | < ε. Dakle, Teorem 4.10 tvrdi da red an konvergira ako i samo ako se apsolutna vrijednost zbroja bilo kojeg konaˇnog broja uzastopnih ˇlanova niza (an ) moˇe c c z uˇiniti dovoljnom malom, poˇnemo li od dovoljno dalekog ˇlana niza (tj. doc c c voljno velikog n ∈ N). Kriterij Teorema 4.10 nije jako koristan u praksi, jer je uvjet teˇko provjeriti. s Dakle, bilo bi dobro prona´i kriterije konvergencije reda ˇije uvjete je lakˇe provc c s jeriti. Cijena toga ´e biti slabljenje kriterija, tako da ´emo obiˇno dobivati samo c c c dovoljnost za konvergenciju. Oˇito je da ako izostavimo prvih konaˇno mnogo ˇlanova reda c c c an onda, se konvergentnost novog reda ne mijenja (tj. ako red an konvergira onda, konvergira i novi red, ako red an divergira onda divergira i novi red). Dakle, ako red an konvergira onda, konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N. Red an+1 + an+2 + ... zovemo ostatak reda Ako red an konvergira i suma mu je S, vrijedi S = Sn + Rn , za svaki n ∈ N, gdje je Rn suma reda an+1 + an+2 + .... Nadalje, kako Sn −→ S, tako mora Rn −→ 0. Dakle, ostatak konvergentnog reda teˇi u 0 za n −→ ∞. z an .

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA

141

Napomena 4.12 Rekli smo, ako je red an konvergentan sa sumom S, onda vrijedi S = Sn + Rn , za svaki n ∈ N. Dakle ostatak reda daje pogreˇku aproksis macije pri zamjeni prave sume reda S n-tom parcijalnom sumom Sn , odnosno Rn = S − Sn . Napomena 4.13 Red an konvergira ako i samo ako konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N.
Dokaz: Ako red an konvergira onda, oˇito konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N. c Obrnuto, ako red an+1 + an+2 + ... konvergira onda, oˇito konvergira i red c an , jer smo redu an+1 + an+2 + ... dodali samo konaˇno mnogo ˇlanova a1 , ..., an , ˇija je suma oˇito konaˇna.♣ c c c c c

Teorem 4.11 Za sve redove 1. Neka su an i

an i

bn vrijedi:
∞ ∞

bn konvergentni redovi i neka je
n=1 ∞

an = A i
n=1

bn =

B. Tada je konvergentan i red 2. Neka je

(an ± bn ) i vrijedi
n=1

(an ± bn ) = A ± B.

an konvergentan red sa sumom A i neka je c ∈ R. Tada je

konvergentan i red

can i vrijedi
n=1

can = cA.

Dokaz:
n n

1. Neka su An =
i=1

ai i Bn =
i=1

bi n-te parcijalne sume redova

an i

bn . Nadalje,

neka je niz (cn ) zadan formulom cn = an ± bn . Tada je n-ta parcijalna suma reda cn = (an ± bn ) dana s
n n

Cn =
i=1

ci =
i=1

(ai ± bi ) = An ± Bn .

Kako limes desne strane u gornjoj formuli postoji, i jednak je A±B, tako mora postojati i biti jednak tome limes lijeve strane, a to je upravo suma reda (an ± bn ).
n

2. Neka je An =
i=1

ai n-ta parcijalna suma reda

an . Nadalje, neka je niz (cn ) zadan cn = can dana s

formulom cn = can . Tada je n-ta parcijalna suma reda
n n

Cn =
i=1

ci =
i=1

cai = cAn .

142

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI
Kako limes desne strane u gornjoj formuli postoji, i jednak je cA, tako mora postojati i biti jednak tome limes lijeve strane, a to je upravo suma reda can ♣.

Primjer 4.11 Neka je dan red

(−1)n , tj.

−1 + 1 − 1 + 1 − 1 + ... Tada po Napomeni 4.9 taj red divergira. S druge strane pogledajmo red (−1 + 1) + (−1 + 1) + (−1 + 1) + ... Ovaj red oˇito konvergira i suma mu je nula. c Dakle, zakljuˇujemo da kod grupiranja ˇlanova (ispuˇtanje ili dodavanje zagrada) c c s moramo biti paˇljivi.♠ z Teorem 4.12 Ako ˇlanove konvergentnog reda grupiramo, po redu kojim dolaze, c u konaˇne skupine, i od zbrojeva tih skupina napravimo novi red, taj red konverc gira i suma mu je jednaka sumi polaznog reda.♣ Dakle, Teorem 4.12 tvrdi da ako u konvergentnom redu po redu kojim dolaze u konaˇne skupine c an ˇlanove grupiramo c

(a1 + ... + ap ) + (ap+1 + ... + ar ) + (ar+1 + ... + as ) + ..., i ako od zbrojeva tih skupina u1 = a1 + ... + ap , u2 = ap+1 + ... + ar , u3 = ar+1 + ... + as , ... formiramo novi red un , on konvergira. Takoder vrijedi
∞ ∞

an =
n=1 n=1

un .

Napomena 4.14 Primijetimo da iz Primjera 4.11 slijedi da je u Teoremu 4.12 konvergencija reda bitan uvjet da bismo mogli grupirati ˇlanove u konaˇne skupine. c c

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA Napomena 4.15 Zaˇto je suma reda s vergentnog reda an ?

143 un iz Teorema 4.12 jednaka sumi kon-

Dokaz: Oˇito je niz parcijalnih suma niza (un ), tj. reda c un , podniz niza parcijalnih suma reda an , dakle podniz konvergentnog niza. Sada tvrdnja lagano slijedi iz tre´eg svojstva c konvergentnih nizova iz toˇke 4.1.2.♣ c

Teorem 4.12 je poop´enje svojstva asocijativnosti zbrajanja na beskonaˇne konc c vergentne sume (tj. moˇemo po volji ubacivati i izbacivati zagrade). Medutim z za komutativnost se to ne moˇe napraviti (ne smijemo permutirati ˇlanove). z c Primjer 4.12 U Primjeru 4.9 smo spomenuli da red (−1)n−1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 − + − + − + − + ... n 2 3 4 5 6 7 8 konvergira i suma mu je

n=1

(−1)n−1 = ln 2. n

Zapiˇimo isti red na drugi naˇin, s ispremijeˇanim ˇlanovima s c s c 1− 1 1 1 1 1 1 1 1 1 − + − − + − − + − ... = 2 4 3 6 8 5 10 12 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 − ) − + ( − ) − + ( − ) − + ( − ... = 2 4 3 6 8 5 10 12 7 1 1 1 1 1 1 − + − + − + ... = 2 4 6 8 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 − + − + − + − + ...). 2 2 3 4 5 6 7 8 Dobili smo 1 ln 2 = ln 2, 2 ˇto ne moˇe biti.♠ s z Dakle, iz Primjera 4.12 zakljuˇujemo da op´enito ne smijemo permutirati ˇlanove c c c reda (niti konvergentnog), jer se u tom sluˇaju suma moˇe promijeniti. Postoje c z redovi kod kojih se to smije uˇiniti. c

144

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

Teorem 4.13 Ako red apsolutno konvergira onda, njegova suma ne ovisi o poretku ˇlanova.♣ c Ako su svi ˇlanovi konvergentnog reda pozitivni onda, oˇito red i apsolutno konc c vergira pa po Teoremu 4.13 zakljuˇujemo da suma takvog reda ne ovisi o poretku c ˇlanova. c

4.2.4

Redovi s pozitivnim ˇlanovima c

Za red an kaˇemo da je red s pozitivnim ˇlanovima ako je an ≥ 0 za svaki z c n ∈ N. Jasno je da je niz parcijalnih suma reda s pozitivnim ˇlanovima monotono rastu´i, c c dakle red s pozitivnim ˇlanovima ne moˇe divergirati u ˇirem smislu (suma je ili c z s konaˇna ili +∞). c Ako je S suma reda s pozitivnim ˇlanovima, pri ˇemu dopuˇtamo sluˇaj S = +∞ c c s c (tj. ako red divergira), onda je jasno da je Sn ≤ S za svaki n ∈ N. an red s pozitivnim ˇlanovima i neka je (cn ) omeden c Teorem 4.14 Neka je niz pozitivnih brojeva. Ako red an konvergira, onda konvergira i red cn an .
Dokaz: Kako je (cn ) omeden niz, to postoji M > 0 takav da je M > cn za svaki n ∈ N. Nadalje, neka je A suma reda an . Tada znamo da je za svaki n ∈ N n-ta parcijalna suma od an manja ili jednaka od sume A reda an .
n

Neka je Sn =
i=1

cn an n-ta parcijalna suma reda

c cn an . Oˇito je niz (Sn ) pozitivan i rastu´i c

niz, dakle monoton. Nadalje, vrijedi
n n n

Sn =
i=1

cn an ≤
i=1

M an = M
i=1

an ≤ M A.

Monoton niz parcijalnih suma (Sn ) reda red cn an konvergentan.♣

cn an je ograniˇen, pa iz Teorema 4.6 slijedi da je c

Neka su dani redovi

an i

bn . Za red

cn = a1 b1 +(a1 b2 +a2 b1 )+(a1 b3 +a2 b2 +a3 b1 )+(a1 b4 +a2 b3 +a3 b2 +a4 b1 )+... kaˇemo da je produkt redova z an i bn .

4.3. KRITERIJI KONVERGENCIJE

145

Teorem 4.15 Neka su an i bn konvergentni redovi s pozitivnim ˇlanovima c ˇije su sume jednake A i B, redom. Tada je konvergentan i njihov produkt, tj. c red cn = a1 b1 +(a1 b2 +a2 b1 )+(a1 b3 +a2 b2 +a3 b1 )+(a1 b4 +a2 b3 +a3 b2 +a4 b1 )+... konvergira i njegova suma je jednaka AB.♣

4.3
4.3.1

Kriteriji konvergencije
Kriterij usporedivanja
bn red s pozitivnim ˇlanovima, c

Teorem 4.16 Neka je an red u R i neka je (bn ≥ 0 za svaki n ∈ N), takav da 1. 2. Tada red bn majorira bn konvergira. an apsolutno konvergira i vrijedi
∞ ∞ ∞

an , tj. |an | ≤ bn , za svaki n ∈ N,

an ≤
n=1 n=1

|an | ≤
n=1

bn . ♣

Napomena 4.16 Neka su an i je an ≤ bn , za svaki n ∈ N. Onda 1. ako red

bn redovi s pozitivnim ˇlanovima takvi da c an i vrijedi

bn konvergira onda, konvergira i red
∞ ∞

an ≤
n=1 n=1

bn , bn .

2. ako red

an divergira onda, divergira i red

Dokaz: 1. Slijedi izravno iz Teorema 4.16. 2. Red an divergira ako i samo ako divergira niz parcijalnih suma (An ) reda an . Kako je po pretpostavci 0 ≤ an ≤ bn , onda je oˇito Bn ≥ An , dakle i niz parcijalnih suma c reda bn divergira, pa i on sam.♣

Dakle imamo an0 +1 ≤ λan0 . gdje je x ∈ R proizvoljan. an za svaki n ≥ n0 . onda konTeorem 4.13 1. . zovemo red potencija. i n0 ∈ N takav da je an+1 ≤ λ.146 POGLAVLJE 4. an0 +m ≤ λm an0 . red an0 + an0 +1 + .. i n0 ∈ N takvi da vrijedi an+1 ≤ λ. 1 2. Tada iz Teorema 4..3. . c Teorem 4. an0 +3 ≤ λan0 +2 ≤ λ3 an0 . 0 < λ < 1. Red oblika an xn . Ako postoji λ ∈ R.17 Ako red potencija 0 n vergira apsolutno i red an x za sve x ∈ R za koje je |x| < |x0 |. Neka je an = n! .9 znamo da red potencija xn−1 konvergira za svaki x ∈ R takav da je 1 |x| < 1. onda red an konvergira. . za svaki n ∈ N. Dokaz: Neka su λ ∈ R. Ako red n an x0 divergira. Oˇito je za x = 0 svaki red potencija konvergentan. i suma mu je 1−x . divergira i red an xn za sve x ∈ R za koje je |x| > |x0 |. an za svaki n ≥ n0 . Dakle. za svaki m ∈ N.18 Neka je 0 < λ < 1. Za x = 0 imamo sljede´i c c rezultat: an xn konvergira za neki x0 ∈ R. Tada red potencija konvergira za svaki x ∈ R i suma mu je ex .♠ 1 xn−1 (n−1)! 4. . NIZOVI I REDOVI Neka je (an ) proizvoljan niz.♣ Primjer 4. za svaki n ∈ N. an0 +2 ≤ λan0 +1 ≤ λ2 an0 . .2 D’Alembertov kriterij an red s pozitivnim ˇlanovima. Neka je an = 1.

8 znamo da on = 1.9 konvergira. n Tada iz Primjera 4.3. Kako se dodavanjem konaˇno mnogo ˇlanova konvergentnom redu konvergencija c c ne´e promijeniti. Ako postoji limes c an+1 = l. 1 n+1 lim n−→∞ 1 n 2. ali 1 (n+1)2 lim 1 n−→∞ n2 = 1.16 imamo da i red an0 + an0 +1 + . c Primjer 4. a ne moˇemo niˇta z s zakljuˇiti za l = 1. n−→∞ an lim onda red an konvergira za l < 1. 4.14 1. KRITERIJI KONVERGENCIJE 147 je majoriran geometrijskim redom an0 λn−1 s kvocijentom λ < 1 koji po Teoremu 4. c 0 < λ < 1. ali vrijedi 1 .♠ Iz ovog primjera vidimo zaˇto smo u Napomeni 4. onda red an ≤ λ. imamo da red c an konvergira. Sada iz Napomene 4.19 Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima. i n0 ∈ N takav da je √ n za svaki n ≥ n0 .8 znamo da on konvergira.18 u c sc kojem se zahtijeva da niz kvocijenata susjednih ˇlanova reda konvergira (ima c limes): Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima. an konvergira.3. Neka je dan red vrijedi 1 .17 U primjenama se ˇeˇ´e koristi slabiji oblik Teorema 4.4. divergira za l > 1..♣ . n2 Tada iz Primjera 4. Ako postoji λ ∈ R..♣ Napomena 4. konvergira. Neka je dan red divergira.17 rekli da ne moˇemo odluˇiti s z c o konvergenciji reda za l = 1.3 Cauchyev kriterij Teorem 4.

20 Neka je an xn red potencija. c Teorem 4. a iz toˇke 4.14 za red odnosno red n znamo da divergira odnosno konvergira. n2 Dakle sluˇaj l = 1 nam ne govori niˇta o konvergenciji reda. c 1 Primjer 4. . Ako postoji lim sup n |an | i lim sup n |an | = 0.20 zovemo radijus konvergencije reda potencija a n xn .4 znamo da je c 1 n2 n−→∞ lim n 1 = lim n n−→∞ n 1 = 1. divergira za l > 1.♠ c s Cauchyev kriterij je jaˇi. tj. (an ) niz u R i x ∈ R prozvoljan. onda za ρ= 1 lim sup n |an | vrijedi: red potencija an xn konvergira apsolutno za svaki x ∈ R za koji je |x| < ρ. NIZOVI I REDOVI Napomena 4. postoje situacije u kojima on moˇe a D’Alembertov c z kriterij ne moˇe odluˇiti.148 POGLAVLJE 4. a ne moˇemo niˇta z s zakljuˇiti za l = 1.18 U primjenama se ˇeˇ´e koristi slabiji oblik Teorema 4.♣ Broj (ako postoji) ρ= 1√ lim sup n |an | iz Teorema 4.19 u c sc √ kojem se zahtijeva da niz n an konvergira (ima limes): Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima.1. onda red an konvergira za l < 1. z c Neˇto sliˇno Cauchyevom kriteriju pojavljuje se kod odredivanja radijusa kons c vergencije redova potencija (podruˇja na kojem red potencija konvergira). a divergira za sve x ∈ R za koje je |x| > ρ. Ako postoji limes c n−→∞ lim √ n an = l.15 Analogno kao i u Primjeru 4.

Ako je x = 1 onda. n 1 n x n dakle je ρ = 1. konvergira za Pogledajmo sada ako je |x| = 1. Teorem 4. a divergira za |x| > 1.20 red potencija |x| < 1.20 niˇta ne govori s za x ∈ R takve da je |x| = ρ. n2 Tada je n 1 = lim n−→∞ n2 1 = 1. Tada imamo sljede´i kriterij (Leibnic c zov): . Neka je dan red potencija lim sup n 1 n x .4. n 2. KRITERIJI KONVERGENCIJE Primjer 4. (−1)n . tg n.9 1 znamo da red (−1)n konvergira i suma mu je ln 2. Dakle red potencija n2 1 n x konvergira za |x| ≤ 1. a divergira za |x| > 1. itd. ali smo u Primjeru 4. to nije problem c c (jer konvergencija reda ovisi o ostatku reda).3. a divergira za |x| > ρ (ako lim sup n |an | postoji).16 vidjeli da red potencija an xn moˇe konvergirati i divergirati za x ∈ R takve da je |x| = ρ.4 Leibnizov kriterij Ako red ima konaˇan broj ˇlanova s negativnim predznakom. problem se pojavljuje ako ih je beskonaˇno mnogo (npr. c sin n.20 smo vidjeli da red potencija an xn konvergira za |x| < ρ. iz Primjera 4. Neka je dan red potencija lim sup n 149 1 n x .20 red potencija |x| < 1. onda iz Primjera 4. 4.). dok za x = 1 red n 1 divergira. Ako je x = −1. Specijalni sluˇaj je c kad ˇlanovi reda alterniraju po predznaku. Po Teoremu 4.3. Dakle za z |x| = ρ moramo posebno provjeriti konvergenciju reda potencija.8 imamo da konvergira i red (−1)n .16 1. Po Teoremu 4. n Tada je 1 = lim n−→∞ n n 1 = 1. Iz n2 n2 1 Teorema 4.8 znamo 1 1 da red konvergira. n2 1 n x n2 dakle je ρ = 1. dakle i apsolutno konvergira red (−1)n .♠ n2 Teoremu 4. konvergira za Pogledajmo sada ako je |x| = 1.

imamo da je S2n razlika od a1 i strogo pozitivnog broja. onda taj red konvergira. vrijedi c c n−→∞ lim |S2n+1 − S2n | = lim |a2n+1 | = 0. Ako red poˇinje pozitivnim ˇlanom. te kako vrijedi |an | ≥ |an+1 |. Zaista. Kako je niz (an ) alterniraju´i i vrijedi |an | ≥ |an+1 |. Kako smo pretpostavili da je a2n−1 pozitivan.6 slijedi da su nizovi konvergentni.. Kako je po pretpostavci a2n+1 ≥ 0.150 Teorem 4. Ako red poˇinje negativnim ˇlanom. c c ako je a1 ≥ 0. S2n je omeden s a1 . tj. i istog je predznaka kao taj ˇlan. dakle je S2n+2 ≥ S2n za svaki n ∈ N..21 Ako red POGLAVLJE 4. s c |Rn | = |S − Sn | ≤ |an+1 |. onda je podniz od Sn indeksiran parnim indeksima rastu´i. imamo a2n+1 + a2n+2 ≥ 0. NIZOVI I REDOVI an alternira. a2n+2 ≤ 0 i |a2n+1 | ≥ |a2n+2 |. n−→∞ dakle nizovi S2n i S2n−1 konvergiraju istom limesu S.. imamo da je pogreˇka aproksimacije sume c s S reda an sa Sn manja od apsolutne vrijednosti prvog ispuˇtenog ˇlana. tj. Kako je niz S2n odnosno S2n−1 z rastu´i odnosno padaju´i. a a2n negativan za svaki n ∈ N.♣ c . za svaki n ∈ N. Dokaz: Pogledajmo niz parcijalnih suma Sn reda an . Nadalje. koji je suma reda jer je S2n ≤ S ≤ S2n−1 . Analogno se dokaˇe da je z S2n−1 ≥ S2n+1 za svaki n ∈ N. + (−a2n−2 − a2n−1 ) − a2n ]. vrijedi S2n = a1 − (−a2 − a3 ) − . tj. Nadalje.. iz Teorema 4. onda imamo obratnu c c c situaciju. − (−a2n−2 − a2n−1 ) + a2n = a1 − [(−a2 − a3 ) + . Analogno se dokaˇe da je S2n−1 takoder omeden sa a1 . ako je |an | ≥ |an+1 | i ako je n−→∞ lim an = 0. S2n+2 = S2n + a2n+1 + a2n+2 . onaj indeksiran c neparnim indeksima je padaju´i.

21 izravno slijedi da red (−1)n 1 n 151 s kojim smo se sreli u prijaˇnjim primjerima konvergira.17 Iz Teorema 4.4.♠ s .3. KRITERIJI KONVERGENCIJE Primjer 4.

.

To pridruˇivanje se z oznaˇuje c y = f (x).Poglavlje 5 Funkcije 5. z c c s uspjeh na ispitu o uloˇenom trudu.1 Osnovni pojmovi Motivacija i definicija Mnoge su veliˇine u prirodi i u ˇivotu ovisne o drugim veliˇinama: opseg kruˇnice c z c z o njenom polumjeru. sklonosti prema z predmetu. manama. bruˇenju. Element y iz Y pridruˇen elementu x iz X se zove vrijednost funkcije z f na elementu x. Funkcija ili preslikavanje sa X u Y je pravilo f koje svakom elementu x iz X pridruˇuje jedan jedini element z iz Y . Matematiˇki modeli takvih situacija temelje se na pojmu funkcije.1 5. Kad se veliˇine c c koje promatramo daju dobro kvantificirati. ili x −→ f (x). 153 . kvaliteti nastavnih materijala. elementi iz X su argumenti funkcije f . njihov odnos promatramo pomo´u rec alnih funkcija realne varijable. Definicija 5.1 Neka su dani neprazni skupovi X i Y . ili f : x −→ y. ˇisto´i.1. cijena dijamanta o njegovoj teˇini.

te neka je A ⊇ X. o vrijednosti veliˇine x. zovemo proˇirenjem funkcije f na s skup A. Veliˇinu x je uobiˇajeno c c c nazivati argumentom ili nezavisnom varijablom. c Prirodna domena funkcije f (u oznaci D(f )) je skup svih mogu´ih argumec nata za koje se moˇe odrediti vrijednost funkcije. c Dakle za funkciju f koja elementima iz X pridruˇuje elemente iz Y imamo z sljede´e oznake c f : X −→ Y ili. veliˇinu x moˇemo mijenjati po volji. Govorimo o realnim funkcijama realne varijable. c Neka je funkcija f : X −→ Y . takve da se svaka moˇe c c z izraziti realnim brojem. Problem odredivanja prirodne z domene pojavljuje se kad domena nije specificirana. s Ako su veliˇine. c c . pri ˇemu i domena i slika mogu biti podskupovi skupa R. Tada funkciju g : A −→ Y definiranu sa g(x) = f (x). ˇiju ovisnost (odnos) promatramo. Skup Y se zove c kodomena funkcije f . a veliˇinu y zavisnom c varijablom. Piˇemo s f : R −→ R. ako ˇelimo biti precizniji. Proˇirenje ne mora biti jedinstveno. za svaki x ∈ A. a vrijednost veliˇine y ovisi.154 POGLAVLJE 5. FUNKCIJE Skup X se zove podruˇje definicije ili domena funkcije f . zovemo restrikcija funkcije f na skup A i oznaˇavamo sa g = f |A . Neka je funkcija f : X −→ Y . te neka je A ⊆ X. Tada funkciju g : A −→ Y za koju vrijedi g(x) = f (x) za svaki x ∈ X. moˇemo to modelirati funkcijom ˇiji su argumenti i ˇije z c c su vrijednosti realni brojevi. c z c na naˇin propisan pravilom f . Skup svih mogu´ih vrijednosti funkcije f (u oznaci R(f )) c zove se podruˇje vrijednosti ili slika funkcije f . Napomena 5.1 Za proizvoljnu funkciju f : X −→ Y oˇito vrijedi R(f ) ⊆ Y . z f : D(f ) −→ R(f ).

dok su mane netoˇnost oˇitavanja i nemogu´nost c c c koriˇtenja vrijednosti izvan crtanog podruˇja.Problem pronalaˇenja formule funkcije na osnovi poznavanja njenog grafa z je sliˇan problemu pronalaˇenja formule funkcije pri poznavanju tabliˇnih c z c vrijednosti. z Dakako. c . naravno ako imamo dovoljan c c broj tabliˇnih vrijednosti.Prednost tabliˇnog zadavanja ili opisivanja funkcije je da je ponekad to c jedini naˇin zadavanja. preglednost. onda je naˇelno trivijalno dobivanje tablice vrijednosti iste funkcije. s c . a nakon toga odrediti njene numeriˇke parametre. Kljuˇno je imati dobru ideju o mogu´oj klasi funkcija kojoj naˇa funkcija c c s pripada.1. Koriste se metode interpolacije. prelaˇenje iz jednog oblika u drugi je mogu´e.Problem da se na osnovi tabliˇnih vrijednosti funkcije dobije formula funkcije c je vrlo netrivijalan. onda su prednosti zornost. c c . a mana je da ne znamo vrijednosti funkcije izvan c podruˇja podataka tablice i izmedu vrijednosti u kojima je poznata funkcija. . aproksimacije. vrlo je netrivijalan problem.1.Za fukciju zadanu formulom prednost je da znamo sve o funkciji. Prvo treba iz oblika grafa pogoditi u koju skupinu spada ta funkcija. c c c c . svaki od tih naˇina c c c c ima svoje prednosti i mane. c . komc paktnost. opisivanja funkcijske ovisnosti: c tabliˇno. tj. Dakako. ali u nekim sluˇajevima z c c to je vrlo teˇko.Prelazak iz tabliˇnog oblika u grafiˇki je lagan. .Prijelaz iz grafiˇkog oblika u tabliˇni je lagan. OSNOVNI POJMOVI 155 5.Naravno. s . dok je mana netrivijalnost dolaˇenja do tih informacija. ako znamo formulu funkcije. itd. grafiˇki i formulom (analitiˇkim izrazom). do na toˇnost oˇitavanja.Ako imamo grafiˇki opisanu funkciju.5. .2 Naˇini zadavanja funkcije c Imamo tri osnovna naˇina zadavanja funkcije tj.

FUNKCIJE . graf funkcije f dobijemo z c c kad sve parove oblika (x. no izvediv. x ∈ D(f ).3 Graf funkcije Funkcije se zorno prikazuju grafovima. projekcija grafa na x-os je prirodna domena od f ) i R(f ) = Γy (f ) (tj.156 POGLAVLJE 5. graf funkcije f sadrˇi sve toˇke ravnine (x. 5. tj.1: Koordinate toˇaka na grafu funkcije. U nastavku ´emo se baviti ovim problec mom. projekcija grafa na y-os je slika od f ). prikaˇemo u koordinatnom sustavu. . problem odredivanja grafa funkcije na osnovi njene formule je netrivijalan postupak. f (x)). Graf funkcije f je krivulja u ravnini koja sadrˇi toˇke ˇije su koordinate vezane funkcijom f . z Definicija 5. Drugim rijeˇima. c y f(x) f(x2) 0 f(x1) x1 x2 x Slika 5. y) za koje je y = c z c f (x). f (x)). i grafiˇki prikazuje ovisnost y ∈ R(f ) o x ∈ D(f ) zadanu funkcijom f .2 Uoˇimo da vrijedi: c D(f ) = Γx (f ) (tj.1.2 Graf realne funkcije f realne varijable f : D(f ) → R(f ) je skup Γ(f ) = {(x. x ∈ D(f )} ⊂ R2 .Na kraju. c Napomena 5.

3: Primjer krivulje koja nije graf funkcije.5. z s Iz Napomene 5. c y x0 0 x Slika 5. ˇto je suprotno s definicijom funkcije. c kruˇnica u ravnini nije graf niti jedne funkcije.3 Uoˇimo da nije svaka krivulja u ravnini graf neke funkcije. Npr. OSNOVNI POJMOVI y 157 Γ(f) 0 x Slika 5. Napomena 5.2: Graf funkcije f i njegove projekcije na koordinatne osi. a to znaˇi da se jednom realnom broju c z c c pridruˇuju dvije vrijednosti funkcije.1. .3 zakljuˇujemo: da bi krivulja u ravnini bila graf neke funkcije c nuˇno i dovoljno je da svaki pravac paralelan s osi y sijeˇe krivulju u najviˇe z c s jednoj toˇki. jer postoji pravac paralelan s y z osi koji sijeˇe kruˇnicu u dvije toˇke.

pa ovu toˇku ne smijemo pobrkati s c nultoˇkama. b ⊆ R sadrˇan u podruˇju definicije funkcije f . z c I ⊆ D(f ).4 Pojmovi znaˇajni za realne funkcije realne varic jable Pojam funkcije je vrlo op´enit i obuhva´a sve mogu´e vrste ovisnosti jedne veliˇine c c c c o drugoj. Pokazuje se da najve´i broj funkcija koje se pojavljuju u primjenama c ima i neka dodatna svojstva. U ovoj toˇki bavit ´emo se pojmovima i svojstvima c c funkcija koja su karakteristiˇna za funkcije koje opisuje ovisnost jedne kvantitac tivne veliˇine o drugoj (tj. Ti su pojmovi vezani c uz usporedbe vrijednosti. ne mora biti nultoˇka funkcije c c (npr. To. Nuliˇte je apscisa nultoˇke. c s c Napomena 5. kao ˇto smo rekli. toˇke prekida i asimptotsko c c ponaˇanje. toˇke oblika (x0 . s Dakle. 0) ∈ Γ(f ). Gledamo li graf funkcije f . nuliˇta funkcije f se nalaze rjeˇavanjem jednadˇbe f (x) = 0 u skupu s s z D(f ).4 Presjek grafa funkcije f s osi y (ako postoji) je (najviˇe jedna) s toˇka s apscisom 0 i ordinatom f (0).1. Ako za takve dvije vrijednosti x1 . Tada kaˇemo da funkcija f raste na intervalu I ako za svake dvije z vrijednosti x1 . x0 ∈ D(f ) je nuliˇte funkcije f ako je f (x0 ) = 0. dakako. iz c c c s grafa funkcije joˇ moˇemo vidjeti lokalne i globalne ekstreme (tj. realne funkcije realne varijable). intervale z monotosti (tj. kaˇemo da funkcija f pada z z na I. bliskost argumenata i sliˇno. s 5. podruˇja gdje funkcija raste ili pada). x2 ∈ I vrijedi f (x1 ) ≥ f (x2 ). za x = 0 je f (0) = 1). odnosno strogo pada na I. f je (strogo) padaju´a s c ili (strogo) rastu´a na I). kaˇemo da je f (strogo) monotona na intervalu I. x2 ∈ I za koje je x1 < x2 vrijedi f (x1 ) ≤ f (x2 ). ako postoje). tj. FUNKCIJE Nuliˇte funkcije f je vrijednost argumenta za koju je vrijednost funkcije s jednaka nuli. podruˇja vrijednosti i nultoˇaka. Ako funkcija f ne mijenja ponaˇanje na intervalu I (tj. c z . c Osim podruˇja definicije. kaˇemo da je funkcija f strogo raste. f (x) = cos x. c Neka je interval I = a. ekstremne vrijednosti. toˇke u kojima s z c funkcija postiˇe lokalni ili globalni maksimum ili minimum.158 POGLAVLJE 5. Ako su nejednakosti izmedu f (x1 ) i f (x2 ) stroge. onda su nultoˇke od f presjeciˇta grafa funkcije c s i x osi. tj. tj.

Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = −x je definirana na cijelom R. D(f ) = R. c Ako za sve toˇke x iz neke okoline toˇke x0 ∈ D(f ) vrijedi c c f (x) ≤ f (x0 ). x0 + ε gdje je toˇka x0 ∈ R i ε ∈ R.1. c Dakle. i strogo je rastu´a na svakom intervalu c u R. ε > 0. pa i na c cijelom R. z c Primjer 5. Funkcija f (x) = x2 je strogo rastu´a na svakom c intervalu u [0. pa i na cijelom R. Posebno. Analogno. 3. 0 . Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = 5 je definirana na cijelom R. Posebno. zovemo c okolina toˇke x0 . 0]. +∞ i strogo padaju´a na svakom intervalu u −∞. funkcija f (x) = −x je strogo padaju´a u svakoj toˇki c c iz R. D(f ) = R. i strogo je padaju´a na svakom intervalu u R. c c strogo padaju´a u svakoj toˇki iz −∞. c 4. ako postoji z c ε > 0 takav da za x0 ∈ D(f ) vrijedi x0 − ε. pa i na cijelom R. funkcija f (x) = 5 je monotona u svakoj toˇki iz R. Uoˇimo da je funkcija f (x) = 5 i rastu´a i padaju´a (ali c c c ne strogo) na svakom intervalu u R. +∞ . i strogo je monotona na svakom intervalu u R. c 2. tj. i slika su joj svi nenegativni realni brojevi.♠ c Svaki interval oblika x0 − ε. funkcija f (x) = x2 je strogo rastu´a u svakoj toˇki iz 0. kaˇemo da u toˇki x0 funkcija f ima lokalni maksimum. tj. R(f ) = {x ∈ R : x ≥ 0}. tj. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x2 je definirana na cijelom R. . Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x je definirana na cijelom R. tj. funkcija f (x) = x je strogo rastu´a u c svakoj toˇki iz R. dok u 0 nije ni rastu´a ni c c c padaju´a.1 1. D(f ) = R. OSNOVNI POJMOVI 159 Funkcija raste (pada) u toˇki x0 ∈ R ako raste (pada) na nekom intervalu I koji c sadrˇi toˇku x0 . Posebno. i strogo je monotona na svakom intervalu u R.5. D(f ) = R. x0 + ε ⊆ D(f ) i ako je f (x) ≥ f (x0 ). tj.

ako su nejednakosti stroge. Primjer 5. Dakle. dakle svaki x ∈ R je lokalni maksimum i minimum. govorimo o strogom globalnom maksimumu odnosno minimumu.2 1. oˇito je da je 0 strogi lokalni minimum za svaku okolinu oko 0. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x2 je strogo rastu´a na svakom intervalu u [0. Globalne maksimume i minimume jednim imenom zovemo globalni ekstremi. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = −x2 je strogo padaju´a c na svakom intervalu u [0. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = 5 je i rastu´a i padaju´a na c c svakom intervalu u R. onda on ne mora biti i globalni. dok je svaki globalni ekstrem i lokalni.♠ c Napomena 5.160 POGLAVLJE 5. x0 + ε . Ako vrijedi f (x) ≤ f (x0 ) za sve x ∈ D(f ). ako je f (x) ≥ f (x0 ) za sve x ∈ D(f ). onda kaˇemo da funkcija f ima u x0 ∈ D(f ) globalni makz simum. pa i globalni maksimum i minimum. 3. Ako su nejednakosti stroge. +∞ i strogo padaju´a na svakom interc c valu u −∞. Nadalje. dakle je i c strogi globalni maksimum. onda kaˇemo da funkcija f ima u x0 ∈ D(f ) globalni miniz mum. c oˇito je da je 0 strogi lokalni maksimum za svaku okolinu oko 0. Dakle u toˇkama iz R \ {0} f nema lokalnih ekstrema. 0]. ako je x0 ∈ D(f ) lokalni ekstrem funkcije f . Lokalne maksimume i minimume jednim imenom zovemo lokalni ekstremi.5 Uoˇimo. govorimo o strogom lokalnom maksimumu odnosno minimumu. 0]. pa i na cijelom R. u toˇkama iz R \ {0} f nema lokalnih ekstrema. . c dakle je i strogi globalni minimum. onda kaˇemo da funkcija f u toˇki x0 ima lokalni z c minimum. 4. +∞ a strogo rastu´a na svakom intervalu u c −∞. 2. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x je strogo rastu´a na c svakom intervalu u R. Dakle f nema lokalnih pa ni globalnih ekstrema. Analogno. c Nadalje. FUNKCIJE za svaki x ∈ x0 − ε.

4: Primjer funkcije s lokalnim ekstremima. Funkcije f (x) = x2 . Problem nalaˇenja ekstrema je vrlo bitan.3 1. f (x) = x4 . b]). c c s x ∈ D(f ) povlaˇi −x ∈ D(f ). onda kaˇemo da je funkcija f neparna. tj. tj. f (x) = x3 . f (x) = parne fukcije.6 Oˇito je graf parne funkcije krivulja zrcalno simetriˇna s obzirom na y os. Ako vrijedi f (−x) = f (x).♠ 1 . dok je graf neparne funkcije krivulja centralno simetriˇna s obzirom na c ishodiˇte. gdje nam metode diferencijalnog raˇuna ne pomaˇu (jer nisu primjenjive na rubovima c z segmenta). Ako je podruˇje definicije funkcije f simetriˇno s obzirom na ishodiˇte. Kod nalaˇenja globalnih ekstrema se pojavljuje problem ruba c z podruˇja (jer ima funkcija kojima je prirodno podruˇje vrijednosti segment ili c c poluotvoreni interval. f (x) = x|x| su neparne. b ili D(f ) = a. Uglavnom zahtijeva primjenu diferz encijalnog raˇuna. 2.1. onda kaˇemo da je funkcija f parna. z Ako vrijedi f (−x) = −f (x). b]. f (x) = |x|. D(f ) = [a. za svaki x ∈ D(f ) . s Primjer 5. onda ima smisla promatrati ponaˇanje vrijednosti c s funkcije kod promjene predznaka argumenta. z c c Napomena 5. D(f ) = [a. za svaki x ∈ D(f ). OSNOVNI POJMOVI 10 5 161 -10 -5 -5 -10 5 10 Slika 5. |x| su . Funkcije f (x) = x.5.

Zakljuˇujemo da je jedina funkcija s tim svojstvom-nul funkcija. tj.5 -1 -3 -2-2. Takav je rub c c regularna toˇka. Tada je oˇito f definirana u konaˇnom rubu prirodnog poc c c druˇja definicije.5: Primjer parne (lijevo) i neparne (desno) funkcije. c c Imamo sljede´e mogu´e sluˇajeve ponaˇanja funkcije u blizini rubova prirodnog c c c s podruˇja definicije funkcije: c 1. Funkcija iz naˇeg primjera ima i u drugom rubu x = 1 regularnu s toˇku. +∞ .♠ c Ponaˇanje funkcije u blizini rubova prirodnog podruˇja definicije zovemo s c njenim asimptotskim ponaˇanjem. tj.5 1 2 3 -5 -7.5 -10 Slika 5. neka c √ je funkcija f : [−1. postoji i konaˇan je broj f (−1).5 5 2. FUNKCIJE 5 4 3 2 -2 -1 1 2 10 7. tj. c c b) Funkcija nije definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije ali ima svojstvo da kad se argumenti iz prirodnog podruˇja definicije proizvoljno c . Dakle imamo da vrijedi f (−x) = f (x) = −f (x). Jasno je da rubovi prirodnog podruˇja s c definicije mogu biti konaˇni i beskonaˇni (npr.4 Neka je funkcija f : R −→ R takva da ima svojstvo da je i parna i neparna.162 POGLAVLJE 5. 1] −→ R dana formulom f (x) = 1 − x2 . jedan rub je konaˇan a drugi beskonaˇan). za funkciju definiranu formulom c c √ f (x) = x je D(f ) = [0. Rub prirodnog podruˇja definicije funkcije je konaˇan: c c a) Funkcija je definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije. Npr. f (x) = 0 za svaki x ∈ R. Primjer 5.

To znaˇi z c da. Tada oˇito f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije i ako se c c argumenti proizvoljno pribliˇavaju toˇki 1 vrijednost funkcije raste u z c +∞.) z z c) Funkcija nije definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije i ima svoc jstvo da kad se argumenti iz prirodnog podruˇja definicije proizvoljno c pribliˇavaju rubu vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞.5. Graf funkcije f se po volji blizu pribliˇava pravcu x = 1. (Npr. +∞ −→ R dana formulom f (x) = 2x . c c (Npr. i to brˇe od svakog pravca. Rub prirodnog podruˇja definicije funkcije je beskonaˇan. ali taj rast c c ili pad je ”brˇi” od rasta ili pada svakog pravca u ravnini. Tada oˇito f strogo raste u +∞.) z y y y −1 0 1 x 0 x 0 1 x Slika 5. +∞ −→ R dana formulom f (x) = xx . neka je z c funkcija f : 0. s c c c c 2. Ako z je a ∈ R taj rub.1. tj.6: Ponaˇanje funkcije u konaˇnom rubu podruˇja definicije. +∞ −→ R dana formulom f (x) = x−1 . ali ga nikada ne´e sje´i ili dotaknuti (jer c c funkcija uop´e nije definirana u tom rubu). OSNOVNI POJMOVI 163 pribliˇavaju rubu vrijednosti funkcije ostaju konaˇne.) c z . neka je funkcija c 1 c f : 1. (Npr. neka je funkcija f : [0. onda se graf funkcije proizvoljno blizu pribliˇava z vertikalnom pravcu x = a. ne postoji pravac kojem se graf funkcije po volji blizu pribliˇava z kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub. +∞ ili −∞. ali c c ako se argumenti proizvoljno pribliˇavaju toˇki 0 vrijednost funkcije z c se pribliˇava (ali ne doseˇe) vrijednost 1. Tada oˇito c f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije. a) Vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞ kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub.

z y y y 0 x 0 x 0 x Slika 5. z c c) Vrijednost funkcije raste ili pada prema konaˇnom broju a. kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u z c beskonaˇni rub. graf funkcije se proizvoljno blizu (odozgo) pribliˇava pravcu y = 1). tada se vrijednost c −x izraza e + 1 proizvoljno blizu pribliˇava broju jedan. To znaˇi da se graf funkcije po volji blizu pribliˇava c c z pravcu y = a kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u c beskonaˇni rub. tj. Tada za velike vrijednosti od x izraz e−x postaje vrlo mali. postoji pravac kojem se graf c funkcije po volji blizu pribliˇava kada argumenti prirodnog podruˇja z c definicije idu u beskonaˇni rub. neka je funkcija f : R −→ R dana formulom c f (x) = e−x +1. kada argument funkcije f ide u +∞. ali nikad ga ne dostiˇe. kaˇemo da z z funkcija (odnosno njen graf) ima asimptotu. (Npr. s c c Ako postoji pravac kojem se graf funkcije po volji blizu pribliˇava. Dakle. i taj rast c c ili pad je ”jednak” rastu ili padu nekog kosog pravca u ravnini (tj.164 POGLAVLJE 5. zakljuˇujemo. a druge dvije z c . Dakle. jer kad bi a bio nula tada vrijednosti funkcije ne bi rasle ili padale u beskonaˇnost). Odnosno. y = ax + b i a = 0. neka je funkcija f : R −→ R c dana formulom f (x) = x − e−x . kada argument x ide u +∞. FUNKCIJE b) Vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞ kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub. vertikalne i kose asimptote. z kada argumenti funkcije f postaju dovoljno veliki. i cijeli izraz x − e−x je dobro aproksimiran izrazom x. Oˇito. Funkcija moˇe imati vertikalnu asimptotu samo u konaˇnom rubu. Postoje horizontalne.7: Ponaˇanje funkcije u beskonaˇnom rubu podruˇja definicije. (Npr. c graf funkcije f se proizvoljno blizu pribliˇava pravcu y = x). +∞ ili −∞.

x > 0  sign x = 0. Intuitivno. x = 0   −1 x < 0 Funkcija f ima prekid u 0. Kad bi imala dvije asimptote u jednom rubu. Definicija 5. je neprekidna u toˇki x0 ∈ I ako c (∀ε > 0)(∃δ > 0) takav da (|x − x0 | < δ) ⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε).3 kaˇe da je funkcija f : I = a. funkcija je neprekidna ako se njezin graf moˇe nacrtati bez podizanja olovke s papira. OSNOVNI POJMOVI samo u beskonaˇno dalekom rubu domene. Funkcija je neprekidna na intervalu I ako je neprekidna u svakoj toˇki intervala c I. Primjer 5. c 1 Uzmimo ε = 2 . zbog svojstva asimptote da se graf funkcije proizvoljno blizu pribliˇava svakoj od asimpz tota. Tada za svaki δ > 0 i sve x ∈ R za koje je |x − 0| = |x| < δ 1 c vrijedi |f (x) − f (0)| = |f (x)| = 1 > 2 . Definirajmo sada pojam neprekidnosti funkcije. b −→ R. Funkcija je neprekidna ako male promjene u argumentu rezultiraju malim promjenama u vrijednosti funkcije. c 165 Napomena 5. b −→ R neprekidna u x0 ∈ I ako z za proizvoljnu okolinu oko vrijednosti f (x0 ) postoji okolina oko x0 koja se cijela preslika u okolinu oko f (x0 ).5. dok je u svim drugim toˇkama neprekidna. f (x0 ) + ε . x0 + δ ) ⊆ f (x0 ) − ε.5 Neka je dana funkcija sign : R −→ R formulom   1. Zbog linearnosti asimptota imamo da je to jedna te ista asimptota (tj. gdje je I ⊆ D(f ).3 Realna funkcija realne varijable f : I = a. z Definicija 5. onda ona moˇe imati najviˇe jednu z s asimptotu u jednom rubu. ako (∀ε > 0)(∃δ > 0) takav da je f ( x0 − δ. pravac). slijedilo bi da se i asimptote (odnosno pravci) proizvoljno blizu pribliˇavaju z jedna drugoj.1.7 Ako funkcija ima asimptotu. . Odnosno. Dakle nula je toˇka prekida od f .

za svaki x ∈ I.9 Iz Definicije 5. Napomena 5. b −→ R neprekidna u toˇki c x0 ∈ I. M > 0. Napomena 5. b −→ R. za svaki x ∈ I. |M |} dobijemo ekvivalentnu definiciju: Realna funkcija realne varijable f : I = a.10 Ako je funkcija f : I = a. funkcija je neprekidna u x0 . c . gdje je I ⊆ D(f ). takav da je c |f (x)| ≤ M . slijedi da je graf ograniˇene funkcije sadrˇan u horizontalnoj traci izmedu pravaca c z y = m i y = M. Analogo se dokaˇe za x0 < 0. Napomena 5. iz uvjeta m ≤ f (x) ≤ M.♠ z Definicija 5. je ograniˇena ili omedena na I ako postoje realni brojevi m. onda za proizvoljni ε > 0 i za δ = |x0 | imamo da za sve x ∈ R za koje je |x − x0 | < δ vrijedi |f (x) − f (x0 | = |1 − 1| = 0 < ε. je ograniˇena na I ako postoji realan broj M ∈ R.4 stavimo M = max{|m|. za svaki x ∈ I. M ∈ R c takvi da je m ≤ f (x) ≤ M. tj.4.8: Funkcija sign(x). onda je funkcija f ograniˇena na nekoj okolini oko x0 .4 Realna funkcija realne varijable f : I = a.8 Ako u Definiciji 5. FUNKCIJE y 1 0 x −1 Slika 5. gdje je I ⊆ D(f ). tj. b −→ R. Ako je x0 > 0.166 POGLAVLJE 5.

Oˇito je funkcija f neograniˇena na svakoj okolini oko nule. tj. realnim brojevima. c c S druge strane. funkcija f : R −→ R dana c c formulom 1 .5 za koju znamo da ima prekid u nuli je oˇito ograniˇena na svakoj okolini oko nule.zbroj ili razliku s (f ± g)(x) = f (x) ± g(x). tj. x=0 x f (x) = 0. funkcija sign : R −→ R iz Primjera 5.11 Ako funkcija ima prekid u toˇki. tj. x = 0 ima prekid u nuli (jer kada se argument pribliˇava prema nuli vrijednost funkcije z raste odnosno pada prema +∞ odnosno −∞. definiramo njihov . dok je sama vrijednost funkcije f (0) = 0). c D(f ± g) = D(f ) ∩ D(g). . i z kako. c c 5.1.5 Osnovne raˇunske operacije s funkcijama c Za dane dvije realne funkcije realne varijable postavlja se pitanje moˇemo li. g(x) .kvocijent s f g (x) = f (x) .1.5. tako da smo operacije s funkcijama definirali dosta prirodno (onako kako smo i oˇekivali). c D(f g) = D(f ) ∩ D(g). . OSNOVNI POJMOVI 167 Napomena 5. Npr. pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g). onda ona moˇe ali i ne mora c z biti ograniˇena na nekoj okolini toˇke prekida.produkt s (f g)(x) = f (x)g(x). vrˇiti raˇunske operacije s njima? s c Elementarne raˇunske operacije s funkcijama definiraju se preko operacija nad c njihovim vrijednostima. pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g). c Za zadane dvije funkcije f. g : R −→ R.

5). . dakle beskonaˇni skup {xn .12) oˇito je da je skup svih funkcija f : R −→ R vektorski prostor (Definicija 1. Beskonaˇno dimenzionalan je jer ne moˇemo na´i niti jednu konaˇnu bazu za taj prosc z c c 2 n tor. skup funkcija {1. Tj.168 POGLAVLJE 5.13 Uz ve´ definirano zbrajanje funkcija i mnoˇenja funkcija skalarom (Napomena 5. . Dakle imamo definirano c c mnoˇenje funkcije skalarom. c Preciznije. gdje je g konstantna funkcija g(x) = λ za svaki x ∈ R. onda je (f + g)(x) = f (x) + c za svaki x ∈ D(f ). c) Ako je c < 0. c D f g = (D(f ) ∩ D(g)) \ {x ∈ D(g) : g(x) = 0}. 1.. D(f g) = D(f ) i c g D f = {x ∈ D(f ) : f (x) = 0}. Napomena 5. graf funkcije f + g je isti kao i graf funkcije f . b) Ako je c > 0. Funkciju h oznaˇavamo sa λf i oˇito je D(λf ) = D(f ). 1. g : R −→ R. Pogledajmo funkciju f + g u ovisnosti o c ∈ R.. c c ∈ R. x. Pogledajmo sada neke specijalne sluˇajeve raˇunskih operacija s funkcijama. pa je D(f ± g) = D(f ).} je sadrˇan u c z nekoj bazi od vektorskog prostora realnih funkcija realne varijable. x } je linearno nezavisan skup za svaki n ∈ N (linearna nezavisnost proizlazi iz Teorema 5.3). x .12 Primijetimo da je za proizvoljnu funkciju f : R −→ R i proizvoljni λ ∈ R funkcija h : R −→ R dana formulom h(x) = λf (x) u stvari produkt funkcija f : R −→ R i g : R −→ R. tj. n = 0. onda je (f + g)(x) = f (x) − c za svaki x ∈ D(f ). FUNKCIJE pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g) ali takav da je g(x) = 0. pri ˇemu je f proizvoljna. a) Ako je c = 0. Uoˇimo da je D(g) = R. z c z Napomena 5. a g dana formulom g(x) = c. Npr. . skup svih realnih funkcija realne varijable je beskonaˇno dimenzionalan vektorski c prostor.. onda je (f + g)(x) = f (x) za svaki x ∈ D(f ). Graf funkcije f + g je ustvari graf funkcije f translatiran za c u smjeru y osi prema gore. Graf funkcije f + g je ustvari graf funkcije f translatiran za −c u smjeru y osi prema dolje.. c c Neka su f..

onda je (f g)(x) = 0 za svaki x ∈ D(f ). onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). 2. samo je usporen pad i rast c funkcije f . b) Ako je 0 < c < 1. OSNOVNI POJMOVI 169 y f(x)+c c f(x) x 0 Slika 5.1. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u c nultoˇkama od f . a) Ako je c = 0. Graf funkcije f g je pravac y = 0 ili x os. Graf funkcije f g je sliˇan grafu funkcije f . Dakle. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija c c f . tj. vrijedi |(f g)(x)| ≤ |f (x)|.5. Pogledajmo funkciju f g u ovisnosti o c ∈ R.9: Graf funkcije f (x) + c za c > 0.10: Graf funkcije 2f (x). . y 2 f(x) 0 f(x) x Slika 5. dok su druge vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti umanjene c puta.

dok su druge vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti umanjene |c| puta. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija f . FUNKCIJE c) Ako je c > 1. Graf funkcije f g c je sliˇan grafu funkcije f samo je ubrzan pad i rast funkcije f . Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije (f |g|)(x) = |c|f (x) s obzirom na x os. dok su druge c vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti uve´ane |c| puta. ali su suprotnog c . onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). Dakle.170 POGLAVLJE 5. vrijedi |(f g)(x)| ≤ |f (x)|. e) Ako je c = −1.11: Graf funkcije −f (x). ali su suprotnog predznaka. vrijedi |(f g)(x)| ≥ |f (x)|. Graf funkcije f g je isti kao i graf funkcije f . g) Ako je c < −1. dok su druge c vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti uve´ane c puta. onda je (f g)(x) = −f (x) za svaki x ∈ D(f ). onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). pri ˇemu jednakost vrijedi samo u c nultoˇkama od f . Dakle. tj. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija c c f . tj. Dakle. c d) Ako je c = 1. vrijedi |(f g)(x)| ≥ |f (x)|. onda je (f g)(x) = f (x) za svaki x ∈ D(f ). y 0 f(x) x −f(x) Slika 5. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u nultoˇkama od c c f . tj. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u nultoˇkama od c c f . funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija f . Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije f s obzirom na x os. f) Ako je −1 < c < 0. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ).

Ako funkcija f ima nultoˇke. 0 ali funkcije c (f g)(x) = −x3 i f (x) = −x g su strogo padaju´e na −∞. c g) i 3 b).1. . tj. Ostale situacije u ovisnosti o c ∈ R svode se na sluˇajeve 2 b). f). c c c Napomena 5. c c c Za ostale operacije ova tvrdnja ne vrijedi. c). g : R −→ R dane formulama f (x) = −x2 i g(x) = x znamo da su obje strogo rastu´e na −∞. Nultoˇke od f su rubovi prirodnog c g g podruˇja definicije od f (toˇka 5. za f.1. npr. g f g a) Ako je c = 0. Dakle. Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije (f |g|)(x) = |c|f (x) s obzirom na x os. 0 . OSNOVNI POJMOVI 171 predznaka. Zbroj dviju padaju´ih funkcija je padaju´a funkcija. tj. onda oˇito g funkcija f u njima nije definirana. onda je f (x) = f (x) za svaki x ∈ D f . kada se argument x pribliˇava nultoˇki z c g od f funkcija f ´e rasti odnosno padati u +∞ odnosno −∞. Na c g 1 ostalim podruˇjima funkcija f ´e rasti s vrijednostima f (x) tamo gdje c c g funkcija f pada i obratno.5.4). gdje funkcija f raste. funkcija f u njima ima c c vertikalne asimptote. 3. Pogledajmo funkciju g f u ovisnosti o c ∈ R. Uoˇimo prvo c g c c c da funkcija f nema nultoˇke. g g 1 b) Ako je c = 1. tamo funkcija f pada. funkcija g f je jednaka pravcu y = 0 na skupu D g f .14 Oˇito je zbroj dviju rastu´ih funkcija rastu´a funkcija (na podruˇju gdje je zbroj definiran). onda je f (x) = 0 za svaki x ∈ D . c .

12: Kompozicija funkcija. c h f A B g C Slika 5. tako ˇesto i vrijednost s c z c jedne funkcije sluˇi kao argument druge. dok su funkcije f g i f obje neparne. Definicija 5. g 5. g : R −→ R funkcije. Ako su obje parne. za svaki x ∈ D(f ) takav da je f (x) ∈ D(g).1. Matematiˇki se to formalizira pojmom kompozicija funkcija. Neka su f. Ako je jedna funkcija. onda su funkcije f ± g. recimo g.4). 2. . Tada izravno iz definicije parnosti sc i neparnosti imamo: 1.6 Kompozicija funkcija Ponekad je o funkcijama korisno razmiˇljati kao o strojevima koji uzimaju odredenu s sirovinu (argument) na ulazu i daju gotovi proizvod (vrijednost) na izlazu. Tim se postupkom mogu stvarati nove z funkcije. FUNKCIJE Pogledajmo joˇ kako se elementarne operacije slaˇu s parnoˇ´u odnosno s z sc neparnoˇ´u.172 POGLAVLJE 5. Primjer 5. neparna a f parna. 3. Dakle D(g ◦ f ) = {x ∈ D(f ) : f (x) ∈ D(g)}. te funkcije f g i obje parne.5 Za dane funkcije f : A −→ B i g : B −→ C definiramo funkciju h : A −→ C koju zovemo kompozicija funkcija f i g (u oznaci g ◦f ) formulom (g ◦ f )(x) = g(f (x)). Kao ˇto ˇesto izlaz jednog stroja sluˇi kao ulaz drugome. onda funkcija f ± g nije ni parna ni neparna (osim ako jedna od f ili g nije nul funkcija. f g i f g f g sve parne. onda je funkcija f ± g neparna. Ako su obje neparne.

6 Odredimo kompozicije g◦f i f ◦g funkcija f (x) = 3x i g(x) = 2 · 3x 6x = . 1 Primjer 5. 3x + 1 3x + 1 2x 6x = . U takvom sluˇaju piˇemo f 2 = f ◦ f .1.♠ x+1 x+1 173 2x . Funkciju f (x) = x zovemo identiteta i oznaˇavamo je s i(x) ili c id(x). 1 . Dakle imamo f ◦ id = id ◦ f = f. op´enito. Tada je oˇito c D(f ) = R(f ). OSNOVNI POJMOVI Primjer 5. . za tu funkciju vrijedi g ◦ f = f ◦ g = g. c Napomena 5. moˇemo gledati funkciju f ◦ f . za proizvoljnu funkciju f . Naime.♠ x2 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x ima s obzirom na operaciju kompozicije funkcija sliˇnu ulogu kao i broj 1 s obzirom na operaciju mnoˇenja c z realnih brojeva. jer je D(id ◦ f ) = D(f ◦ id) = D(f ). z funkciju f komponirati samu sa sobom. za svaku funkciju g : R −→ R. x+1 (g ◦ f )(x) = g(3x) = (f ◦ g)(x) = f 2x x+1 =3· Iz Primjera 5. tj. Tako imamo z (f ◦ f )(x) = ˇto je oˇito razliˇito od vrijednosti s c c (f (x))2 = 1 1 x = x. Napomena 5.16 Primijetimo da kompozicija f ◦ id = id ◦ f = f uvijek postoji za svaku funkciju f .15 Ako vrijednosti funkcije f moˇemo padaju u njenu domenu. da je.5.7 Neka je dana funkcija f (x) formulom f (x) = x . g ◦ f = f ◦ g. c s Ovdje treba biti oprezan i ne pobrkati ovo s operacijom kvadriranja vrijednosti funkcije f .6 vidimo da operacija kompozicije funkcija nije komutativna. tj.

njihova kompozicija je rastu´a.174 POGLAVLJE 5. FUNKCIJE Pogledajmo joˇ neka svojstva kompozicije funkcija. s 1. tj. onda za x1 . tj. x2 ∈ D(g ◦ f ) c c takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≥ (zbog rasta od f i pada od g) ≥ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). c c) Ako je funkcija f rastu´a a g padaju´a. x2 ∈ D(g ◦ f ) takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≤ (zbog pada od f i g) ≤ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). onda za x1 . onda za x1 . tj. c c b) Ako su funkcije f i g padaju´e. x2 ∈ D(g ◦ f ) takve da c vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≤ (zbog rasta od f i g) ≤ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). tj. njihova kompozicija je padaju´a. c . onda za x1 . njihova kompozicija je padaju´a. Monotonost kompozicije u ovisnosti o monotonosti komponenata. a) Ako su funkcije f i g rastu´e. c d) Ako je funkcija f padaju´a a g rastu´a. x2 ∈ D(g ◦ f ) c c takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≥ (zbog pada od f i rasta od g) ≥ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). njihova kompozicija je rastu´a.

onda je i kompozicija g ◦ f neprekidna u x0 . onda je kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). c) Ako je funkcija f parna a g neparna. ako je funkcija f neprekidna u x0 .5. b) Ako su funkcije f i g neparne. OSNOVNI POJMOVI 2. onda je i kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). g f N N P P P P g f N P Slika 5.1. Parnost kompozicije u ovisnosti o parnosti komponenata. onda je kompozicija g ◦ f neparna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(−f (x)) = −g(f (x)) = −(g ◦ f )(x). z 3. Toˇnije. ali to ´emo detaljnije razraditi kasnije. onda je kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(−f (x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). Vaˇno je da se svojstvo neprekidnosti dobro nasljeduje pri kompoziciji funkcija. c .13: Kompozicija funkcija. a funkcija g definirana c i neprekidna u f (x0 ). d) Ako je funkcija f neparna a g parna. 175 a) Ako su funkcije f i g parne.

i obrnuto. x2 ∈ D(f ) uvjet x1 = x2 povlaˇi f (x1 ) = f (x2 ). c s Pogledajmo sada obratni problem.. .7 Inverzna funkcija ˇ Cesto se javlja potreba da se iz poznate vrijednost funkcije odredi vrijednost argumenta za koju se ta vrijednost postiˇe.6 Funkcija f : A −→ B je injekcija ako za svaki x1 . 200x + 500 = 1300. Nas zanima x(y). . i joˇ 500 kn za dovoz i odvoz. Uspjeli smo rijeˇiti problem. Rjeˇavaju´i tu jednadˇbu po x dobijemo x = 4 h. Tada je oˇito iznos c c novca u ovisnosti o vremenu rada stroja dan s y(x) = 200x + 500. Dakle imamo. b : studenti −→ {0. Ne c c moˇemo rijeˇiti problem. s s Jasno je da ´e nas npr. Kaˇe se i da z c z f ne lijepi argumente. 10 sati rada stroja koˇtati 2500 kn.♠ Primjer 5. 2.8 Troˇkovi rada stroja su 200 kn/h. zaz z s kljuˇujemo da ne postoji jedinstveni argument funkcije b ˇija je vrijednost 0.. a za z c neke nije. Koliko si dugo moˇemo priuˇtiti stroj ako na z s raspolaganju imamo 1300 kn? Oznaˇimo s x vrijeme rada stroja a s y iznos novaca. tj. Sada se postavlja pitanje: koji je student imao nula bodova na teorijskom dijelu kolokvija? Na ˇalost. To je za neke funkcije mogu´e. Primjer 5.♠ z s Definicija 5. s c z s za svako vrijeme rada (unajmljivanja) stroja postoji jedinstvena cijena. za svaki iznos novaca postoji jedinstveno vrijeme rada (unajmljivanja) stroja. FUNKCIJE 5.176 POGLAVLJE 5.1. 1.9 Neka je dana funkcija b koja svakom studentu pridruˇuje broj bodova z na teorijskom dijelu kolokvija. tj. Drugim rijeˇima. Dakle. 12}. injekcija razliˇitim c c c vrijednostima argumenta pridruˇuje razliˇite funkcijske vrijednosti. moˇe biti viˇe studenata koji su imali nula bodova..

Definicija 5.8 izraˇunali smo da je x(1300) = 4. n ∈ N. 1) i (1. Surjektivnost osigurava c sc c s z postojanje rjeˇenja.18 Primijetimo da je svaka funkcija f : A −→ B uvijek surjekcija na svoju sliku.8 Funkcija f je bijekcija ako je i injekcija i surjekcija.1.10 Funkcija f (x) = xn . s Injektivnost se na grafu realne funkcije manifestira ˇinjenicom da se presjek grafa c i pravca y = c sastoji od najviˇe jedne toˇke.7 Funkcija f : A −→ B je surjekcija ako za svaki y ∈ R(f ) postoji x ∈ D(f ) takav da je y = f (x). f (x1 ) = f (x2 ) povlaˇi x1 = x2 . f : D(f ) → R(f ) je uvijek surjekcija. surjektivnost i bijektivnost su vaˇna svojstva realnih funkcija. jer pravac y = 1 sijeˇe graf funkcije f (x) = xn za parno n u toˇkama c c (−1. 1). Napomena 5. S z njima se najˇeˇ´e susre´emo kod rjeˇavanja jednadˇbi.14: Graf injekcije (lijevo) i funkcije koja nije injekcija (desno).17 Uoˇimo da je uvjet injektivnosti funkcije f iz Definicije 5. x2 ∈ D(f ). je injekcija za neparan n. Napomena 5.♠ Primjer 5. c c Definicija 5.6 c ekvivalentan sljede´em: za x1 . tj. a injektivnost njegovu jedinstvenost.11 U Primjeru 5. ali ne i za paran n. s c Primjer 5. Injektivnost. za bilo koji c ∈ R.5. OSNOVNI POJMOVI y y 177 0 x 0 x Slika 5. Ako sada c umjesto y = 1300 uzmemo bilo koji c ∈ R i rijeˇimo jednadˇbu s z 200x + 500 = c. .

FUNKCIJE Komponiramo li (uvrstimo) formulu za c(x) i x(c). Funkciju g oznaˇavamo s g = f −1 i piˇemo g(x) = f −1 (x). 4 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 -4 2 4 Slika 5.178 dobivamo formulu za x u terminima c.♠ 200 Definicija 5. c s (f ◦ f −1 )(x) = (f −1 ◦ f )(x) = x f (f −1 (x)) = f −1 (f (x)) = x. x(c) = c − 500 . Dakle. . funkcija g : B −→ A je inverzna funkcija funkcije f : A −→ B ako i samo ako vrijedi f ◦ g = g ◦ f = id. dobivamo c(x(c)) = 200 x(c(x)) = c − 500 + 500 = c. 200 POGLAVLJE 5.9 Za zadanu funkciju f : A −→ B kaˇemo da ima inverznu z funkciju ako postoji funkcija g : B −→ A takva da je (f ◦ g)(x) = (g ◦ f )(x) = x.15: Graf funkcije i njoj inverzne funkcije. 200 (200x − 500) + 500 = x.

Neka je f : D(f ) −→ R(f ) i za x ∈ D(f ) neka je y = f (x) ∈ R(f ). 0] i [0.12 Funkcija f : R −→ R(f ) dana formulom f (x) = x2 nije injekcija (Primjer 5. No f ◦ g = id.1. f | −∞. Tada je dobro definirana funkcija g : R(f ) −→ D(f ) formulom g(y) = g(f (x)) = x. a strogo c c padaju´e funkcije strogo padaju´a. i √ g2 : [0. 0]. Teorem 5. Problem odredivanja bijektivnosti moˇemo svesti na problem odredivanja injekz tivnosti jer je svaka funkcija surjekcija na svoju sliku. a ona c c je strogo rastu´a funkcija. onda je ona oˇito i bijekcija na svoju sliku. Tada je funkcija koja vrijednostima slike od f pridruˇuje argumente z od f dobro definirana. Kad g ne bi bila strogo rastu´a funkcija onda niti f ◦ g ne bi bila strogo rastu´a.5. +∞ jesu. onda ona ne mora imati inverznu funkciju jer ne mora biti injekcija. +∞ −→ −∞.20 Ako je funkcija f : R −→ R strogo monotona. To je oˇito inverzna funkcija od f . Dakle.0] √ i f |[0. +∞ . kad govorimo o inverzima funkcija f : R −→ R. pa ima i inverznu funkciju. g1 (x) = − x. Tada iz Napomene 5. c c Dokaz: Neka je f : R −→ R strogo rastu´a.20 znamo da f c ima inverznu funkciju g. Dakle.+∞ su bijekcije s inverzima g1 : [0.♣ z c .♠ Napomena 5. g2 (x) = x. uvijek mislimo na inverze njihovih restrikcija na intervale na kojima su injektivne. no njezine restrikcije na −∞. Dakle vrijedi f ◦ g = g ◦ f = id. c Primijetimo da ako f nije strogo monotona nego samo monotona. Primjer 5. OSNOVNI POJMOVI 179 Napomena 5. c Analogno se dokaˇe tvrdnja ako je f strogo padaju´a. +∞ −→ [0.1 Inverzna funkcija strogo rastu´e funkcije je strogo rastu´a.10).19 Funkcija f : A −→ B ima inverznu funkciju ako i samo ako je bijekcija. jer je c f ◦ g = g ◦ f = id.

Ako ˇelimo prona´i inz c verznu funkciju od f moramo f restringirati na −∞. FUNKCIJE Teorem 5. f −1 je neparna.2 ne moˇemo izre´i za parne funkcije. z c Napomena 5. zakljuˇujemo da se odredivanje funkcije f −1 svodi na rjeˇavanje jednadˇbe f (f −1 (x)) = c s z x po nepoznanici f −1 (x). +∞ −→ −∞. +∞ . Pokuˇajmo sada.♠ c Analogno kao u Primjeru 5.13 Odredimo inverznu funkciju za funkciju f : R+ −→ R(f ) danu 0 2 formulom f (x) = x − 4. ali nije bijekcija. inverznu funkciju proizvoljne bijekcije s c c f : R −→ R. Rjeˇavaju´i jednadˇbu f (f −1 (x)) = x po f −1 (x) dobivamo s c z f −1 (x) = √ x + 4.2 Inverzna funkcija neparne funkcije je neparna.180 POGLAVLJE 5. Tada imamo f −1 (−f (x)) = f −1 (f (−x)) = −x = −f −1 (f (x)). Tada je njena inverzna funkcija g : [0. 0] ili [0.12 slijedi da tvrdnju Teorema 5.13 funkcija f (x) = xn za paran n je definirana na cijelom R i slika joj je [0. 0] odnosno . Dokaz: Neka je funkcija f neparna bijekcija i neka je f −1 njena inverzna funkcija. Predznak + odabrali smo kako bi f −1 (x) bila rastu´a funkcija.21 Primijetimo da iz uvjeta f ◦ f −1 = f −1 ◦ f = id slijedi da su graf funkcije f i graf njoj inverzne f −1 zrcalno simetriˇni s obzirom na pravac c y = id(x) = x.♣ Iz Primjera 5. Primjer 5. +∞ gdje je bijekcija. Kako za inverznu funkciju vrijedi f (f −1 (x)) = x. praktiˇno izraˇunati. Dakle. jer je f (x) c rastu´a.

c Osim elementarnih postoje i tzv. Restrikcija te funkcije na interval [−1.5. Najˇeˇ´e i najjednostavnije zovemo elementarnim funkcijama. c . 0.2 -3 -2 -1 -0.4 0.8 0.16: Graf funkcije f (x) = xex .2 -0. +∞ dana formulom − n x odnosno n x. 5. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 181 √ √ g : [0. Ako je n neparan. Pojam funkcije je vrlo op´enit i obuhva´a i tipove ovisnosti koji nemaju veliku c c praktiˇnu primjenu. +∞ je bijekcija.6 0. no ona se ne moˇe izraziti kao konaˇna kombinacija elementarnih z c funkcija. specijalne funkcije kojima se ovdje ne´emo c baviti. Primjer takve funkcije je c x f (x) = xe .2.2 Pregled elementarnih funkcija Funkcije koje se u primjeni najˇeˇ´e pojavljuju dobile su tijekom povijesti posebna c sc imena i oznaku.4 1 2 Slika 5. tj. onda je f bijekcija sa R u R i inverzna funkcija joj je √ g : R −→ R dana formulom g(x) = n x. ˇ Cak i za funkcije koje imaju inverze. +∞ −→ [0. S c sc mnogima od njih smo se ve´ susreli tijekom dosadaˇnjeg obrazovanja pa u ovom c s odjeljku samo ukratko podsje´amo na njihova osnovna svojstva. nije uvijek mogu´e te inverzne funkcije c eksplicitno zapisati pomo´u elementarnih funkcija. ima inverznu funkciju.

Racionalne funkcije .Trigonometrijske . za svaki x ∈ R.Ciklometrijske . Specijalne a) Gama b) Besselove c) erf d) Ortogonalni polinomi e) Hipergeometrijske f) Ostale 5.Eksponencijalne . Elementarne a) Algebarske .Logaritamske . Zbrajaju´i konaˇno mnogo takvih c c potencija istog broja x ∈ R.Polinomi . k Po definiciji stavljamo x0 = 1.182 POGLAVLJE 5.Ostale algebarske funkcije b) Transcendentne . mnoˇenih nekim koeficijentima.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija 1.Hiperboliˇke c . FUNKCIJE 5. xk = x · x · · · x .2 Polinomi Za svaki realan broj x mogu´e je izraˇunati svaku njegovu potenciju s nenegac c tivnim cjelobrojnim eksponentom k ≥ 0.2. dolazimo do pojma z .Area 2.2.

5 5 2. Stupanj polinoma je najviˇa potencija nezavisne varijable x u formuli za s Pn (x). c 10 7. Koeficijent an je vode´i. Q : R −→ R su jednaki ako je P (x) = Q(x) za svaki x ∈ R. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 183 polinoma. P5 (x) = x(x−2)(x−4)2 (x+3) = x5 −7x4 + 2x3 +64x2 −96x.2. Vrijednost polinoma P (x) moˇe se izraˇunati konaˇnim brojem operacija zbrajanja i mnoˇenja za svaki z c c z realan broj x.5. ako su jednaki kao funkcije. + a2 x2 + a1 x + a0 . Polinomi su konceptualno najjednostavije funkcije. tj. P4 = (x−1)(x−3)(x+2)2 i P7 = (x+1)(x−1)3 (x−2)(x−3)2 . .10 Polinom n-tog stupnja u varijabli x je funkcija zadana formulom n Pn (x) = i=0 ai xi = an xn + an−1 xn−1 + . .a1 . .17: Na slici su prikazani redom grafovi (funkcija) polinoma P6 (x) = x2 (x2 −1)(x2 −4) = x6 −5x4 +4x2 .11 Dva polinoma P i Q su jednaka. a0 su koeficijenti polinoma Pn (x). Definicija 5. . Realne konstante an . P. .5 -5 50 40 30 20 10 -3 -2 -1 -10 1 2 3 4 1 2 3 -2 -200 -400 2 4 200 60 40 20 -2 -1 -20 -40 1 2 3 4 Slika 5. Dakle je svaki polinom definiran na cijelom skupu R. . .5 -3 -2 -1 -2. a a0 je slobodni koeficijent. Polinom P : R −→ R takav da vrijedi P (x) = 0 za svaki x ∈ R zovemo nulpolinom. Ovdje podrazumijevamo da je an = 0. Definicija 5.

a ordinata je. FUNKCIJE n Teorem 5.02 4 0. . c Primjer 5. Kaˇemo da je x0 nultoˇka k-tog reda polinoma Pn ako je z c Pn (x) = (x − x0 )k Qn−k (x).5 2 2. pri ˇemu je Qn−k (x) polinom stupnja n − k u varijabli x i Qn−k (x0 ) = 0.01 -0. c c c s naravno. = an = 0. tj...11. Polinom f (x) = (x−2)3 c c ima u x = 2 nultoˇku tre´eg reda.♣ Broj x0 ∈ R za koji je Pn (x0 ) = 0 je realna nultoˇka polinoma Pn .5 3 Slika 5. n. za sve i = 0.3 moˇemo sada dati drugu karakterizaciju jednakosti z polinoma iz Definicije 5.♣ i=0 ai xi jest nulpoli- Kao posljedicu Teorema 5. Broj c k zove se red ili kratnost nultoˇke x0 . 0. c Pravilnije bi bilo re´i da je takav broj nuliˇte polinoma. a toˇka u kojoj graf c s c polinoma sijeˇe os x da je nultoˇka.3 (Teorem o nulpolinomu) Polinom Pn (x) = nom ako i samo ako je a0 = a1 = .4 Polinomi Pn (x) = i=0 ai x i Qm (x) = i=0 i bi xi su jednaki ako i samo ako je m = n i ai = bi . Polinom c f (x) = (x−1)2 ima u toˇki x = 1 nultoˇku drugog reda.02 3 2 0. Apscisa nultoˇke je nuliˇte.14..14 Polinom f (x) = x ima u x = 0 nultoˇku prvog reda.01 1.♠ c c 2 1 -2 -1 -1 -2 -1 1 2 1 1 2 3 -0.: n m Teorem 5. 1.184 POGLAVLJE 5. c c ...18: Primjeri nultoˇaka razliˇite kratnosti iz Primjera 5.

ako raste u s c nekoj toˇki. Za a = 0 imamo konstantnu funkciju p(x) = b. onda iz Teorema 6. Otvor joj je okrenut prema gore ako je a > 0. a padaju´a ako je a ≤ 0. raste na cijelom R.8).2. dok c u nultoˇkama parnog reda nema promjene predznaka. odnosno strogo padaju´a. tj.3 imamo da na nekoj okolini oko x0 za x < x0 vrijedi (x − x0 )k < 0. onda iz Teorema 6. Ako je x0 ∈ R nultoˇka reda k c od Pn (x). ♣ c Polinom prvog stupnja p(x) = ax + b zovemo linearna funkcija.22 U nultoˇkama neparnog reda polinom mijenja predznak. a = 0. dok za x > x0 vrijedi (x − x0 )k > 0.19: Graf linearne funkcije f (x) = x + 75. Dakle Pn (x) mijenja predznak u nultoˇki c x0 neparnog reda. Dakle Pn (x) ne mijenja predznak u nultoˇki x0 parnog reda. z c c Ponaˇanje linearne funkcije je isto na cijelom podruˇju definicije . Graf linearne funkcije je pravac s koeficijentom smjera a i odsjeˇkom na osi y jednakim c b. je polinom drugog stupnja ili kvadratna funkcija. gdje je k z red nultoˇke x0 i Qn−k (x) polinom stupnja n − k takav da je Qn−k (x0 ) = 0. Linearna funkcija p(x) = ax + b je rastu´a ako je a ≥ 0. za x ≥ 0. kaˇemo da je linearna funkcija strogo rastu´a. Tjeme . onda znamo da Pn (x) moˇemo zapisati kao Pn (x) = (x − x0 )k Qn−k (x). PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 185 Napomena 5.5.3 imamo da na nekoj okolini oko x0 za x < x0 i za x > x0 vrijedi (x − x0 )k > 0.3 Qn−k (x) = 0 na nekoj oklini oko x0 . c b Oˇito za a = 0 linearna funkcija ima toˇno jednu nultoˇku − a . a prema dolje ako je a < 0. c c c 1000 800 600 400 200 200 400 600 800 1000 Slika 5. po Teoremu c 6. Funkcija p : R −→ R dana formulom p(x) = ax2 + bx + c. Ako je k neparan. Ako su ove nejednakosti c c stroge. c Dokaz: Svaki polinom je neprekidna funkcija na R (Teorem 6. Ako je k paran. Graf kvadratne funkcije je parabola koja ima os simetrije paralelnu s osi y.

20: Graf kvadratne funkcije f (x) = x2 + 3x − 4. inaˇe velike pozitivne). parabole ima koordinate (−b/2a. c Napomena 5. dok za velike negativne x ∈ R oˇito Pn (x) c c poprima velike negativne vrijednosti (ako je an > 0. inaˇe velike negativne vrijednosti). tj. gdje je D diskriminanta kvadratne funkcije D = b2 − 4ac.2 = √ −b± D .5 direktno slijedi da svaki polinom n-tog stupnja moˇe imati najviˇe z s n realnih nultoˇaka.186 6 4 2 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -4 -6 POGLAVLJE 5.5 (Osnovni teorem algebre) Svaki polinom n-tog stupnja ima toˇno c n kompleksnih nultoˇaka. Za polinome tre´eg i ˇetvrtog stupnja takoder postoje formule c c za raˇunanje njihovih nultoˇaka. Vidimo da je pronalaˇenje nultoˇaka polinoma prvog i drugog stupnja relaz c tivno lagano. P7 (x) = (x − 4)7 ) svodi se na numeriˇke c metode. c Dokaz: Za dovoljno velike pozitivne x ∈ R oˇito Pn (x) poprima velike pozitivne vrijednosti (ako c je an > 0.♣ c Iz Teorema 5. 2a i realne su ako je D ≥ 0. Traˇenje nultoˇaka polinoma stupnja viˇeg od ˇetiri (ako z c s c polinom nema neki posebni oblik. Zbog neprekidnosti c polinoma na R (Teorem 6.8) graf polinoma mora negdje sje´i x os. dok za polinome stupnja viˇeg od ˇetiri takve c c s c formule ne postoje. Nultoˇke kvadratne funkcije dane su formulom c x1. −D/4a).♣ c c .23 Polinom neparnog stupnja mora imati barem jednu nultoˇku. npr. FUNKCIJE 1 2 Slika 5. mora postojati broj c x0 ∈ R koji ´e biti nultoˇka od Pn (x). Teorem 5.

jer za velike apsolutne s c c vrijednosti argumenta x broj xn je po apsolutnoj vrijednosti puno ve´i od broja c i x . +∞ i ima nultoˇku u (0. c n Za velike apsolutne vrijednosti argumenta polinom Pn (x) = i=0 ai xi se ponaˇa kao njegov vode´i ˇlan. strogo raste na [0. iz Primjera 5. Oˇito je D(P1 ) = R(P1 ) = R. dakle nije injekcija.15 zakljuˇujemo da polinom parnog stupnja moˇe i ne mora c z imati realne nultoˇke. Primjer 5.. dakle je bijekcija i ima nultoˇku u (0.2. c graf joj je centralno simetriˇan s obzirom na ishodiˇte. 0). onda je oˇito funkcija Pn (x) = xn neparna. Ako je n paran broj. 1. c 2. onda je P1 (x) = x linearna funkcija. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 187 Primjer 5. Pn (x) strogo raste na R. 0). 0]. onda je oˇito funkcija Pn (x) = xn parna. i = 1. c vrijedi D(Pn ) = R.15 Kvadratna funkcija p(x) = x2 + 1 nema realne nultoˇke jer je c D < 0. 3. tj. c neparna je i ima nultoˇku u (0.. tj.21: Grafovi funkcije f (x) = xn za neparne (lijevo) i parne (desno) n.5. 0). . Ako je n neparan broj. dakle je bijekcija.16 Pogledajmo funkciju (polinom) Pn (x) = xn . n − 1. Strogo pada na −∞. Ako je n = 1. c 4 2 12 10 8 6 -4 -2 -2 -4 2 4 4 2 -3 -2 -1 1 2 3 Slika 5. kao funkcija an xn .♠ Dakle. tj. tj. P1 (x) strogo raste na R. Nadalje. +∞ . R(Pn ) = [0. pravac y = x. Nadalje vrijedi c s D(Pn ) = R(Pn ) = R.♠ c .. graf c joj je zrcalno simetriˇan s obzirom na y os.

. problem poniˇtavanja je vrlo kompliciran. dijeljenjem polinoma c izlazimo iz te klase funkcija.24 Uoˇimo da za polinom prvog stupnja (linearnu funkciju) nema c smisla govoriti o asimptotama.. kvocijente dvaju polinoma nazivamo racionalnim funkcijama. su koeficijenti polinoma Pnm (x).. dok za kosu z ili horizontalnu nema smisla govoriti jer je polinom prvog stupnja ustvari pravac.3 Racionalne funkcije Oˇito je zbroj. Dokaz: Zbog neprekidnosti svakog polinoma na R (Teorem 6. ne moˇemo s c z govoriti o monotonosti takvih funkcija jer ne znamo usporedivati uredene p-torke (ako polinom ima p varijabli). problem s asimptotike je sloˇeniji. za velike apsulutne vrijednosti argumenta ponaˇa kao an xn i jer je n > 1 zakljuˇujemo da polinom Pn (x) ne moˇe imati niti horizontalnu s c z n niti kosu asimptotu jer funkcija an x puno brˇe raste ili pada od svakog pravca.. u tom sluˇaju se situacija komplicira. Za . Dakle.2.12 Polinom (n + m)-tog stupnja u dvije varijable x i y je funkcija zadana formulom n m Pnm (x. Vertikalnu ne moˇe imati jer je svaki polinom neprekidna funkcija.. sliˇno kao ˇto dijeljenjem prirodnih (ili cijelih) broc s jeva dobivamo brojeve koji (op´enito) nisu prirodni. y) = i=0 j=0 aij xi y j .♣ z Osim promatranih polinoma jedne varijable moˇemo promatrati i polinome z viˇe varijabli.188 POGLAVLJE 5. razlika.8) zakljuˇujemo da polinom stupnja c n > 1 ne moˇe imati vertikalnu asimptotu. itd. z Definicija 5. Po analogiji s racionalnim c brojevima. Realne konstante aij . Napomena 5. z n Nadalje. ali c z kvocijent dvaju polinoma op´enito nije polinom.25 Polinom proizvoljnog stupnja n > 1 nema asimptotu. FUNKCIJE Napomena 5.. . Npr.. Naravno. tj. 5. sam sebi je asimptota. umnoˇak i kompozicija polinoma ponovo polinom. n > 1. kako se polinom Pn (x) = i=0 ai xi . i = 1. m. n. j = 1.

racionalna funkcija nije definirana u c najviˇe konaˇno mnogo toˇaka iz R. tj. f (x) = c c Pn (x) = 0 ako i samo ako je Pn (x) = 0. Red pola je red odgovaraju´e nultoˇke nazivnika. 6.5. nultoˇkama nazivnika.♠ Pn Racionalna funkcija f (x) = Qm(x) je definirana u svim realnim brojevima osim u (x) onima za koje se nazivnik poniˇtava. nije racionalna funkcija. Dakle.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 189 razliku od polinoma. U polu racionalna funkcija c nije definirana. Polinomi su specijalni sluˇaj racionals c nih funkcija kojima je polinom u nazivniku jednak 1. 5.) Dakle. Funkcija g dana formulom g(x) = x+2 x2 −3 x sin x x−1 je racionalna funkcija. Funkcija k dana formulom k(x) = 2 2−3x je racionalna funkcija. ali i racionalna funkcija kod koje je nazivnik polinom Q1 (x) = 1. tj. c Primjer 5. Dakle. da ne postoji x0 ∈ R koji c c je nultoˇka i brojnika i nazivnika.13 Funkcija f : R → R je racionalna ako je oblika f (x) = Pn (x) . postoje i racionalne funkcije kojima se nazivnik nigdje ne s poniˇtava. Definicija 5. racionalne funkcije op´enito nisu definirane na cijelom skupu c R jer se njihove vrijednosti ne mogu izraˇunati u toˇkama u kojima im se nazivnik c c poniˇtava. s c D(f ) = {x ∈ R. Funkcija i dana formulom i(x) = x7 −5 2−3x−x3 2x+1 √ x nije racionalna funkcija. s c c Nultoˇke racionalne funkcije su nultoˇke njenog brojnika. Funkcija f dana formulom f (x) = 2. Qm (x) = 0}. Funkcija j dana formulom j(x) = x−13 je polinom. je racionalna funkcija. takve su definirane na cijelom R.17 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. 3. Qm (x) Nultoˇke nazivnika se zovu polovi racionalne funkcije. Naravno. Qm (x) pri ˇemu su Pn (x) i Qm (x) polinomi u x. Funkcija hR dana formulom h(x) = 4. c c . (Smatramo da je racionalna funkcija ve´ skra´ena.

tj.graf racionalne funkcije moˇe imati asimptote: z 1. i to na vanjskim rubovima prirodnog podruˇja definicije. (lijevo) i pola Napomena 5. bi x i=0 i−m bi x i=0 i xm .22: Primjer pola neparnog reda funkcije f (x) = 1 parnog reda funkcije f (x) = x2 (desno). Racionalna funkcija u polu ima vertikalnu asimptotu (jer je pol rub prirodnog podruˇja definicije racionalne funkcije). racionalna funkcija pokazuje ponaˇanje koje nismo s s nalazili kod polinoma . U okolini polova vrijednosti racionalne c funkcije postaju po volji velike (idu u +∞) ili po volji male (idu u −∞) s jedne i s druge strane (Napomena 5. 2. FUNKCIJE 100 75 50 25 -1 -0. kao i u toˇkama u c kojima se nazivnik poniˇtava. z c Dokaz: Red pola je red nultoˇke nazivnika. dok za polove neparnog z c reda.190 POGLAVLJE 5. kad c argument ide u +∞ i −∞. vrijednosti funkcije s lijeve i desne strane pola teˇe u suprotne beskonaˇnosti.22. imamo n n f (x) = Pn (x) = Qm (x) ai x i=0 m i x = n i=0 m ai xi−n . Osim vertikalnih.5 1 80 60 40 20 -1 -0.26 Ako je pol parnog reda.5 0. Dakle.♣ Za odredenu kombinaciju stupnjeva brojnika i nazivnika.26).5 -25 -50 -75 -100 0. racionalne funkcije mogu imati joˇ i horizontalne i kose s asimptote. Sada tvrdnja izravno slijedi iz Napomene c 5. onda vrijednosti racionalne funkcije s njegove lijeve i desne strane teˇe u istu beskonaˇnost.5 1 x 1 Slika 5.

gdje je c jednak kvocijentu vode´ih koeficijenata polinoma u c an brojniku i nazivniku. d) Ako je n = m + 1. i=0 . xm . b) Ako je n = m. bm x an a) Ako je n < m. Preciznije. Dakle. se pribliˇava broju z bi x i−m am . onda je n − m > 1. Racionalna funkcija ima horizontalnu c asimptotu y = 0. racionalna funkcija nema ni horizontalne ni kose asimptote. izraz bm xn−m raste ili an pada brˇe od pravca bm x. tj.2. bi xi−m i=0 xm i=0 m bi xi−m xm Sada kad pustimo da argument ide u beskonaˇnost drugi pribrojnik. c xm ai xi−m i=0 m tj. odnosno racionalna funkcija (koja se za z an velike vrijednosti argumenta ponaˇa kao bm xn−m ) raste ili pada brˇe s z od pravca. bm dok prvi pribrojnik. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA n m 191 ai x i−n Sada kada argument ide u beskonaˇnost izraz c i=0 odnosno i=0 bi xi−m ide u an odnosno u bm . odnosno racionalna fukcija se an u beskonaˇnosti ponaˇa kao bm x. onda racionalna funkcija ima horizontalnu asimptotu y = c. an c) Ako je n > m + 1. onda izraz bm xn−m postaje po volji blizu nuli kada argument ide u beskonaˇnost.5. onda je n − m = 1. tj. imamo c s m+1 m f (x) = Pm+1 (x) = Qm (x) ai xi i=0 m = b i xi am+1 x m m+1 ai xi + i=0 m = b i xi b i xi i=0 m i=0 i=0 x (am+1 x) m m x + m i=0 m ai xi−m . bn . Dakle za velike x racionalna funkcija f se ponaˇa s kao an n−m .

Dakle.27 ne mora vrijediti.♠ Iz Primjera 5. 0 vrijedi f (x) > −x. f (x) = x + x (desno) i njihovih asimptota. Nadalje. +∞ .18 Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = x2 + 1. bm jer i=0 bi xi−m ide u bm . Dakle. kada argument ide u beskonaˇnost. 0] i za svaki x ∈ −∞. racionalne funkcije imaju svojstvo da im je isti pravac horizontalna (ili kosa) asimptota na obje strane.27 Analogno kao i kod vertikalnih asimptota. Primjetimo da pravci y = x i y = −x nisu kose asimptote funkcije f na obje strane jer slika funkcije f je [1. m i−m xm bi x i=0 m POGLAVLJE 5. FUNKCIJE ide u am+1 x. f strogo pada na −∞. zrcalno simetriˇna obzirom c c na y os. +∞ i za svaki x ∈ 0.192 xm (am+1 x) . f je parna. R(f ) = [1.23: Primjer racionalnih funkcija f (x) = 1 − x−1 (lijevo). Oˇito je D(f ) = R. z √ Primjer 5. ako racionalna funkcija ima asimptotu y = c kad x teˇi u +∞. Za dovoljno velike po apsolutnoj vrijednosti argumente funkcija f se proizvoljno blizu pribiˇava pravcu y = −x (za x < 0) odnosno pravcu y = x (za x > 0). 4 2 -1 -2 -4 1 2 3 -6 -4 -2 4 2 2 -2 -4 4 1 1 Slika 5.18 zakljuˇujemo da za funkcije koje nisu racionalne (joˇ kaˇemo c s z da su iracionalne) svojstvo iz Napomene 5. +∞ . f strogo raste na [0. tj. Napomena 5. racionalna funkcija se pribliˇava pravcu c z (kosoj asimptoti) am+1 bm x + am bm . . z Dakle pravci y = x i y = −x su kose asimptote funkcije f . z onda je isti pravac horizontalna asimptota i kad x teˇi u −∞. dakle nije injekcija. +∞ vrijedi f (x) > x.

Tada je oˇito P (x. Definicija 5. f (x)) = 0.14 Funkcija f : R −→ R je algebarska ako postoji polinom od dvije varijable P (x.28 Funkcija ne moˇe na istu stranu imati i horizontalnu i kosu asimptotu. dakle je svaka racionalna c √ Primjer 5. 5. y) = x − y n oˇito je P (x. y) = Pn (x) − y. Dokaz: Neka je dan proizvoljni polinom Pn (x).29 Svaki polinom i racionalna funkcija su algebarske funkcije. jer u suprotnom ne bi bila funkcija. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 2 4 193 Slika 5.2.24: Primjer iracionalne funkcije f (x) = iz Primjera 5. c Neka je sada f (x) = funkcija i algebarska.18. Pn (x)) = 0. f (x)) = 0. f (x)) = 0.4 Algebarske funkcije Funkcija je algebarska ako se u formuli kojom je zadana pojavljuju samo cjelobrojne potencije i korijeni. y) = Qm (x)y −Pn (x). dakle je svaki polinom algebarska funkcija. y) takav da vrijedi P (x. ♣ Pn (x) Qm (x) proizvoljna racionalna funkcija. Tada je oˇito P (x.5. √ x2 + 1 i njenih asimptota z Napomena 5. Definirajmo polinom u dvije varijable s P (x. Napomena 5.2.19 1. c . Funkcija f dana formulom f (x) = n x je algebarska za svaki n ∈ N jer za polinom P (x. Definirajmo polinom u dvije varijable s P (x.

Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = √x−1 . Funkcija 4 √ f je definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je 4 x = 0 i x < 0 c . +∞ i R(f ) = 0. Nadalje. 0 je regularna toˇka (toˇka 5. Horizontalnu ne c moˇe imati zbog strogog rasta i neomedenosti. +∞ . √ Primjer 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = 3 x.4).20 1. dakle nema vertikalnu asimptotu. kako √ za velike argumente vrijednost 3 x puno sporije raste od bilo kojeg pravca zakljuˇujemo da f nema kosu asimptotu.4). tj. ima vertikalnu asimptotu x = 1. Dakle. je D(f ) = 1.13). vrijednost funkcije raste u +∞ i njen se graf prozvoljno blizu pribliˇava pravcu x = 1. FUNKCIJE 1 2. z √ 2. c c tj. c 1 3. pravac y = 0 je horizontalna asimptota funkcije f . je D(f ) = R(f ) = [0. dok kosu asimptotu ne moˇe imati zbog Napomene 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = 1 + √x . f strogo raste na domeni i f je definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije.194 POGLAVLJE 5.1. koja je bijekcija sa R na R. kako za velike argumente vrijednost x puno sporije raste od bilo kojeg pravca zakljuˇujemo da f nema kosu asimptotu.♠ c Kako se u algebarskoj funkciji pojavljuju samo cjelobrojne potencije i korijeni zakljuˇujemo da je prirodno podruˇje definicije algebarske funkcije cijeli R bez c c nultoˇaka nazivnika i bez podruˇja gdje nisu definirani parni korijeni (Primjer c c 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = x. z 1 4.13). tj. za z velike argumente vrijednosti funkcije se proizvoljno blizu pribliˇavaju nuli. je D(f ) = R(f ) = R (Primjer 5. Dakle. Kada se argument sve viˇe pribliˇava c s z broju 1.13). Nadalje. +∞ (Primjer 5. dakle nema niti vertikalnu niti horizontalnu asimptotu.13). f strogo raste na R i neomedena je. y) = xy n − 1 oˇito je P (x. Funkcija f je inverzna funkcija funkcije g(x) = x3 . Funkcija f je √ definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je x − 1 = 0 i x − 1 < 0 c (Primjer 5. Dakle. Funkcija f je inverzna funkcija restrikcije funkcije g(x) = x2 na [0. z tj.28. f (x)) = 0. f strogo pada na domeni i f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja c c definicije. u 1 (toˇka 5. +∞ . c c √ Nadalje.1. Funkcija f dana formulom f (x) = √x je algebarska za svaki n ∈ N jer za n polinom P (x.

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA

195

(Primjer 5.13). Dakle, je D(f ) = 0, +∞ i R(f ) = 1, +∞ , f strogo pada na domeni i f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja c c definicije, tj. u 0 (toˇka 5.1.4). Kada se argument sve viˇe pribliˇava broju c s z 0, vrijednost funkcije raste u +∞ i prozvoljno se blizu pribliˇava pravcu z x = 0, tj. ima vertikalnu asimptotu x = 0. Nadalje, za velike argumente vrijednost funkcije se proizvoljno blizu pribliˇava broju 1, tj. pravac y = 1 z je horizontalna asimptota funkcije f , dok kosu asimptotu ne moˇe imati z zbog Napomene 5.28. √ 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = x2 − 1. Funkcija f je definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je x2 − 1 < 0 (Primjer c 5.13). Dakle, je D(f ) = R \ −1, 1 i R(f ) = [0, +∞ , f je parna i strogo pada na −∞, −1] a strogo raste na [1, +∞ . Definirana je u konaˇnim c rubovima prirodnog podruˇja definicije, tj. −1 i 1 su regularne toˇke (toˇka c c c 5.1.4), dakle nema vertikalnu asimptotu. Horizontalnu ne moˇe imati zbog z strogog rasta i neomedenosti. Za dovoljno velike po apsolutnoj vrijednosti argumente vrijednost funkcije se pribliˇava pravcu y = −x (za x < −1) z odnosno pravcu y = x (za x > 1). Dakle f ima kose asimptote.♠ Iz Primjera 5.20 vidimo da algebarskoj funkciji konaˇni rubovi mogu biti reguc larni, a moˇe u njima imati i vertikalnu asimptotu. U beskonaˇnim rubovima z c imamo sva tri ponaˇanja, kao i kod racionalne funkcije, tj. moˇe se dogoditi da s z nema asimptote ali i da imamo kosu ili horizontalnu (ali ne obje na istoj strani, Napomena 5.28). Potencije Izraz oblika ab zovemo potencijom s bazom a i eksponentom b. Za cjelobrojni pozitivni eksponent b potenciju s eksponentom b definiramo kao ab = a · a · . . . · a, pri ˇemu se baza a pojavljuje b puta kao faktor u umnoˇku na desnoj strani gornje c s jednakosti. Primjer funkcije u kojoj jedna veliˇina ovisi o potenciji druge veliˇine je ovisnost c c povrˇine kruga o njegovom polumjeru: s P (r) = π · r2 .

196

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE

Ovako definirane potencije su specijalni sluˇaj polinoma s kojima smo se ve´ c c susreli. Pokazuje se da se potencije mogu definirati i za eksponente koji nisu prirodni brojevi. Ako je eksponent potencije negativan cijeli broj −n za n ∈ N, definiramo x−n formulom x−n = x1n . Takve potencije ne moˇemo izraˇunati kad je x = 0. z c −n Dakle je podruˇje definicije funkcije f (x) = x c cijeli skup R bez toˇke 0. c Ponovo, podruˇje vrijednosti i oblik grafa ovise o parnosti eksponenta n. Funkcija c −n f (x) = x za parno n je parna funkcija, dakle nije injekcija, strogo pada na 0, +∞ dok na −∞, 0 strogo raste. Funkcija f (x) = x−n za neparno n je neparna funkcija, i strogo pada na −∞, 0 i na 0, +∞ , dakle je injekcija.
10 7.5 8 5 2.5 -2 -1 -2.5 -5 -7.5 -10 -2 -1 1 2 2 1 2 6 4 10

Slika 5.25: Grafovi funkcije f (x) = x−n za neparne (lijevo) i parne (desno) n. I s ovakvim smo se potencijama ve´ susretali kad smo govorili o racionalnim c funkcijama. Za razlomljene eksponente oblika b = m pri ˇemu je m ∈ Z, n ∈ N, definiramo c n √ n m/n x = xm . Za parne n takve su funkcije definirane samo za nenegativne √ vrijednosti nezavisne varijable x (jer je funkcija f (x) = n x za parno n inverzna funkcija funkcije g|[0,+∞ (x) = xn ); za neparne n, definirane su na cijelom R (jer √ je funkcija f (x) = n x za neparno n inverzna funkcija funkcije g(x) = xn koja je bijekcija sa R u R). Dakle, u ovoj toˇki definirali smo potencije kojima smo eksponent proˇirili c s prvo sa skupa N na skup Z, a nakon toga i na skup Q. Sada je pitanje moˇemo z li, i kako, definirati potenciju s proizvoljnim realnim brojem kao eksponentom? To je mogu´e, ali ne za sve baze (za negativne baze ne moˇemo). Dolazimo do c z pojma eksponencijalne funkcije.

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA
1.5 1 0.5 1 -3 -2 -1 -0.5 -1 -1.5 1 2 3 0.75 0.5 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1.75 1.5 1.25

197

Slika 5.26: Grafovi funkcije f (x) = x1/n za neparne (lijevo) i parne (desno) n.

5.2.5

Eksponencijalne funkcije

Eksponencijalne se funkcije prirodno javljaju kao matematiˇki modeli situacija c u kojima je promjena neke veliˇine proporcionalna toj veliˇini. Primjeri su rast c c populacije, prirast biomase, razmnoˇavanje bakterija, raspadanje radioaktivnih z tvari, raˇunanje kamate itd. c Definicija 5.15 Eksponencijalna funkcija s bazom a (a > 0, rana formulom f (x) = ax . a = 1) je defini-

Osnovica ili baza eksponencijalne funkcije je faktor za koji se promijeni vrijednost funkcije kada se vrijednost argumenta promijeni za 1. Ako je a > 1, imamo eksponencijalni rast, ako je a < 1, imamo eksponencijalni (ras)pad. Nezavisna varijabla se nalazi u eksponentu, odatle i ime. To je i temeljna razlika od polinoma u kojima se nezavisna varijabla nalazi u bazi potencije, a eksponenti su konstantni. Vrijednosti eksponencijalne funkcije mogu se izraˇunati za sve realne brojeve. c x Dakle je D(a ) = R, za svaku bazu a. Vrijednosti eksponencijalne funkcije su strogo pozitivne; nije mogu´e potenciranjem pozitivne baze dobiti kao rezultat c negativan broj ili nulu. To znaˇi da je R(ax ) = R+ = 0, ∞ . c Za a > 1 funkcija f (x) = ax strogo raste na R. Za dovoljno velike argumente n ta funkcija raste brˇe od bilo koje potencije. To znaˇi da veliˇina xx postaje po z c c a volji mala za svaki n ∈ N i za dovoljno veliki x. Kako je a−x = a1x , slijedi da ax teˇi k nuli kada argumet x teˇi u −∞. Dakle je os x jednostrana (lijeva) z z horizontalna asimptota grafa funkcije f (x) = ax .

198
20 15 10 5

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE
20 15 10 5

-3

-2

-1

1

2

3

-3

-2

-1

1

2

3

Slika 5.27: Grafovi funkcija f (x) = ex (lijevo) i f (x) = (1/e)x = e−x (desno). Za baze 0 < a < 1, graf funkcije f (x) = ax dobivamo iz grafa funkcije 1 x 1 g(x) = a zrcaljenjem preko y-osi. (Za 0 < a < 1 je a > 1). Dakle funkcija f (x) = ax je strogo padaju´a, D(ax ) = R, R(ax ) = 0, +∞ , za c x 0 < a < 1 funkcija a raste neograniˇeno kada argument x teˇi u −∞ i x os joj c z je jednostrana (desna) horizontalna asimptota. Temeljno svojstvo eksponencijalnih funkcija izdvaja od svih mogu´ih baza c x jednu kao najprirodniju. Naime, oznaˇimo li promjenu veliˇine a s ∆(ax ), uvjet c c proporcionalnosti se iskazuje kao ∆(ax ) = k · ax , pri ˇemu je k konstanta proporcionalnosti koja ovisi o bazi a. Najjednostavnija c konstanta proporcionalnosti je k = 1. Moˇe se pokazati da se ta konstanta z postiˇe za toˇno jednu bazu. Tu bazu oznaˇavamo slovom e. Pribliˇna vrijednost z c c z broja e je e = 2.718281828... Broj e je jedna od fundamentalnih konstanta prirode, sliˇno kao konstanta π. c Kasnije ´emo pokazati da se svaka eksponencijalna funkcija moˇe prikazati kao c z x px eksponencijalna funkcija s bazom e, tj. a = e , za neki p ∈ R. Teorem 5.6 (Osnovna svojstva eksponencijalne funkcije) Za svaki a > 0 vrijedi: 1. ax = ay =⇒ x = y;

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 2. ax · ay = ax+y ; 3.
ax ay

199

= ax−y ;

4. (ax )y = axy ; 5. (a · b)x = ax · bx ; 6.
a x b

=

ax ; bx

7. a0 = 1.♣ Posljedica sedmog svojstva iz Teorema 5.6 je da grafovi svih eksponencijalnih funkcija prolaze kroz toˇku (0, 1). c Napomena 5.30 Ponekad se eksponencijalna funkcija zapisuje u bazi oblika 1 + r > 0, tj. f (x) = (1 + r)x . Za r > 0 imamo interpretaciju r kao brzine rasta. Za r < 0 imamo brzinu (ras)pada. Funkcija ax za a > 0 je bijekcija sa R u 0, +∞ , dakle ima inverznu funkciju koju zovemo logaritamska funkcija.

5.2.6

Logaritamske funkcije

Primjer 5.21 Izotop ugljika C 14 je zastupljen u odredenoj koliˇini u svim ˇivim c z bi´ima. Nakon prestanka izmjene tvari s okolinom, tj. nakon smrti organizma, c radioaktivni C 14 se viˇe ne obnavlja i zateˇena koliˇina se poˇinje raspadati. Od s c c c 14 ukupne koliˇine C u organizmu pola se raspadne za 5730 godina. Dakle je x c godina nakon smrti organizma poˇetna koliˇina C 14 svedena na c c C(x) = C0 1 2
x 5730

.

Ovdje je C0 koliˇina izotopa C 14 u ˇivoj tvari. c z Koliko je davno ˇivio organizam ako je poˇetna koliˇina C 14 svedena na jednu z c c ˇesnaestinu? s Treba rjeˇiti jednadˇbu C(x) = C0 . Koriste´i ˇinjenicu da je 16 = 24 i iz s z c c 16 Teorema 5.6, dobivamo C0 C0 C0 = 4 = x , 16 2 2 5730 i odatle je x = 4 · 5730 = 28920 godina.♠

200

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE

ˇ Sto bismo uˇinili da se nije radilo o cjelobrojnoj potenciji broja 2 (npr. da je c poˇetna koliˇina C 14 svedena na jednu sedamnaestinu), tj. da ne moˇemo iskoc c z ristiti Teorem 5.6? Definicija 5.16 Neka je a > 0, a = 1. Logaritam pozitivnog realnog broja x po bazi a je broj c kojim treba potencirati bazu a da bi se dobio broj x. c = loga x ⇐⇒ ac = x. Iz Definicije 5.16 imamo aloga x = x i loga ac = c, tj. logaritamska funkcija s bazom a je inverzna eksponencijalnoj funkciji s istom bazom.
4 3 2 1

-4

-2 -1 -2 -3 -4

2

4

Slika 5.28: Graf funkcije f (x) = 2x (lijevo) i njoj inverzne funkcije f −1 (x) = log2 x (desno). Logaritam s bazom 10 zovemo dekadski ili Briggsov i oznaˇavamo s log x, c tj. ne piˇemo bazu 10. Logaritam po bazi e zovemo prirodni ili Napierov s i oznaˇavamo s ln x. U primjenama se joˇ pojavljuju i logaritmi s bazom 2, c s ld x . Iz Definicije 5.16 vidimo da logaritme moˇemo raˇunati samo za pozitivne z c realne brojeve. Dakle je D(loga ) = 0, +∞ , za svaki a > 0. Iz Teorema 5.1 zakljuˇujemo da loga (x) strogo raste za a > 1, dok za 0 < a < 1 loga (x) strogo c pada. R(loga ) = R, za svaki a > 0. Kako je ax u 0 jednako 1, imamo da je

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA

201

loga (1) = 0, tj. graf od loga (x) prolazi kroz toˇku (1, 0). Kako je x os lijeva c (a > 1) odnosno desna (0 < a < 1) horizontalna asimptota od ax , zakljuˇujemo c da vrijednosti funkcije loga (x) teˇe u −∞ kada vrijednosti argumenta teˇe u z z nulu za a > 1, odnosno vrijednosti funkcije loga (x) teˇe u +∞ kada vrijednosti z argumenta teˇe u nulu za 0 < a < 1. Os y je vertikalna asimptota. z Teorem 5.7 (Osnovna svojstva logaritamske funkcije) Neka su x i y pozitivni realni brojevi. Tada za svaki a > 0 vrijedi: 1. loga (xy) = loga x + loga y; 2. loga
x y

= loga x − loga y;

3. loga xr = r loga x; 4. loga a = 1; loga 1 = 0; 5. loga ay = y; aloga x = x;

6. log1/a x = − loga x; 7. loga x = loga y =⇒ x = y.♣ Iz Teorema 5.7, svojstvo 6, vidimo da graf logaritamske funkcije s bazom 0 < a < 1 dobivamo zrcaljenjem preko osi x grafa logaritamske funkcije s bazom 1/a i obrnuto.
3 2 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3
1 2

5 4 3 4 6 8 2 1 2 4 6 8

Slika 5.29: Grafovi logaritamskih funkcija s bazom 2 (lijevo) i bazom (desno).

Moduli prijelaza su korisni i pri svodenju funkcije f (x) = ax na funkciju ex . tangens ili tg x i kotangens ili ctg x. b a . itd. Iz svojstava operacije potenciranja slijedi ax = (eln a )x = eM x .) i kutovima α. b i hipotenuzom c (stranica a je nasuprot vrha A. γ (kut α je uz vrh A. itd. Ako je dan pravokutni trokut sa vrhovima A.7 Trigonometrijske funkcije Trigonometrijske funkcije su sinus ili sin x. c Odatle im i ime. kosinus ili cos x. imamo loga x = loga b logb x. Vidimo da su vrijednosti logaritma proporcionalne. dovoljno je poznavati vrijednosti logaric tamske funkcije za jednu bazu. katetama a.). 5. onda vrijedi: b a sin α = . c c a b tg α = . S porastom dostupz nosti elektroniˇkih raˇunala vaˇnost logaritama kao raˇunalnih pomagala poˇela c c z c c se smanjivati. Povijesno se pojavljuju u metriˇkim problemima vezanim za pravokutni trokut. Konstantu proporcionalnosti 1 M = loga b = log a zovemo transformacijskim modulom. ili modulom b prijelaza. cos α = . no logaritamska funkcija je i dalje bitna za opis i razumijevanje mnogih prirodnih pojava. ctg α = . gdje je M = ln a. Zahvaljuju´i gornjoj relaciji. za sve ostale baze koristimo se odgovaraju´im c modulima prijelaza. FUNKCIJE Vrijednosti logaritma istog broja x po dvjema razliˇitim bazama povezane su c sljede´om formulom: c x = blogb x = (aloga b )logb x = aloga b logb x tj. Vrijednosti dekadskih logaritama su tabelirane u logaritamskim tablicama. B.2. β. C.202 POGLAVLJE 5. koje su nekad bile nezaobilazno pomagalo svakog inˇenjera.

Pogledajmo dio kruˇnice (luk) izmedu toˇaka (r.31 Predmetak ko u kosinus i kotangens dolazi zbog komplementarnosti kuta. cos α cos α ctg α = . opseg kruˇnice je 2π. Neka je K kruˇnica polumjera r u ravnini sa srediˇtem u ishodiˇtu. a duljina luka koji odgovara kutu α moˇe se z z uzeti kao mjera tog kuta. 0) (presjek kruˇnice c z c z i pozitivnog dijela x osi) i T (gledan u smjeru suprotnom od kazaljke na satu). 2 Neka je sada dana jediniˇna kruˇnica u ravnini sa srediˇtem u ishodiˇtu i c z s s pravac koji prolazi toˇkom (1. 1 radijan je kut za koji je duljina luka jednaka polumjeru. c z c Za r = 1. = cos α = sin(90o − α). Trigonometrijske funkcije prvotno su bile definirane za ˇiljaste kutove. iz Pitagorinog pouˇka slijedi c sin2 α + cos2 α = 1. sin α Napomena 5. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 203 Vrijednosti ovih funkcija nisu nezavisne. Ako sada povuˇemo polupravac (zraku) s poˇetkom u ishodiˇtu c c s koji zatvara s pozitivnim djelom x osi kut α. Dakle. Odgos varaju´om konstrukcijom mogu se poop´iti i na realne brojeve. umjesto kuta moˇemo gledati odgovaraju´u duljinu luka. Dakle. tj. pravi kut ima z π radijana. ”Jedinica” u kojoj je ta mjera izraˇena zovemo radijan. ctg α = tg(90o − α). Odatle je cos α = Nadalje. Uzmimo koordinatni sustav na c pravcu (tj. 0). tj. a tg α = = b 1 − sin2 α. Svaka od njih se moˇe izraziti preko bilo z koje od preostalih. z π a pravom 2 . Tako punom kutu odgovara mjera 2π. Prvo nam treba c c veza izmedu kuta i broja. Primjerice. ispruˇenom π. Tako npr. imamo preslikavanje koje svakom kutu c pridruˇuje jedinstvenu duljinu luka s poˇetkom u toˇki (r. onda on sijeˇe kruˇnicu u jednoj c z toˇki T . Oˇito je kut α vezan s duljinom luka. identificirajmo ga sa skupom R) tako da mu ishodiˇte padne u toˇku s c . Neka je dan z s s proizvoljni kut α. 0) paralelan s osi y.2.5. Ovo preslikavanje je z c c oˇito bijekcija. a c b c sin α .

Time svakom z realnom broju t s pravca pridruˇili smo jedinstvenu toˇku T = (xt . Kaˇemo da su sin c z i cos periodiˇke funkcije. na kutove iz [0. onda vrijedi xt = x2π−t i yt = −y2π−t . FUNKCIJE sin x 0 cos x x 1 Slika 5.204 1 POGLAVLJE 5. 2π] moˇemo definirati z 2 cos t = cos(2π − t) i sin t = − sin(2π − t). yt ) na kruˇnici. c 2 3π onda je oˇito xt = −x 3π −t i yt = −y 3π −t . 2 ] (tj. 0] (pri ˇemu je namatanje u smjeru s c 2 2 kazaljke na satu). π]. Naravno. Analogno se sinus i kosinus s proˇire s [0. ako je t ∈ [π.30: Trigonometrijska kruˇnica i vrijednosti sinusa i kosinusa kuta x. Dakle za t ∈ [ π . 0] odnosno na [−2π. Dakle za t ∈ [ 3π . 2π]. t je ˇiljasti kut) pravokutnosti trokuta sa katetama s xt . Ako je t ∈ [ π . ali oˇito vrijedi xt = −xπ−t i yt = yπ−t . z c z π Jasno je da za t ∈ [0. yt i hipotenuzom 1 slijedi da je xt = cos t i yt = sin t. 2π]. onda 2 t nije ˇiljast. 2 ]. Proˇirili smo funkcije sinus i kosinus s π sa ˇiljastih kutova. Sliˇno. sada moˇemo sinus i kosinus analogno proˇirivati na R. 2 ] moˇemo c z 2 2 3π 3π 3π definirati cos t = − cos( 2 − t) i sin t = − sin( 2 − t). Dakle vrijedi c sin(t + 2kπ) = sin t. Ako je t ∈ [ 2 . cos(t + 2kπ) = cos t . z (1. 0). Definirajmo sada preslikavanje koje ´e namatati pravac na kruˇnicu. Dakle za t ∈ [π. π] moˇemo s c z 2 definirati cos t = − cos(π − t) i sin t = sin(π − t). situacija se poˇinje ponavljati. Nakon ˇto z s s namotamo komad duljine 2π. s [0. 3π ]. π ] na [− π . tj. a polupravac na kojem su smjeˇteni negativni s brojevi namatamo na kruˇnicu u skladu s gibanjem kazaljke na satu. Pri c z tome polupravac na kojem su smjeˇteni pozitivni brojevi namatamo na kruˇnicu s z suprotno gibanju kazaljke na satu.

dok je sinus neparna. u prirodi ima pojava koje z 2 se ne ponaˇaju tako. 1]. π ]. Nadalje. c amplitude i faze.5.5 1 0. itd. zbog periodiˇnosti. Kaˇemo da im je faza nula. s 2 1 u nuli i 0 u π . krvnoga tlaka. tj. period razliˇit od 2π i ne s c c . imaju amplitudu razliˇitu od 1. plime i oseke. Napomena 5.5 -2 5 10 -10 -5 2 1. za opis osz c cilacija. π ]. vidjeli smo da im je temeljni period 2π i da imaju takvo ponaˇanje da je vrijednost sinusa u nuli nula i u π jedan. Svaki 2kπ.32 Lako je vidjeti da je kosinus parna funkcija. npr. Dakle je z D(sin) = D(cos) = R. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 205 za svaki k ∈ Z.5 -2 5 10 Slika 5.5 -10 -5 -0. Nadalje. Najmanji pozitivni period je 2π i zovemo ga temeljni period. je period funkcija sin i cos. Medutim. k ∈ Z. tj. a kosinusa obrnuto. 1]. za svaki t ∈ R.5 -0. U mehanici i elektrotehnici se ˇesto govori o oscilacijama u terminima perioda. −1 ≤ sin t ≤ 1. Vidjeli smo da sinus i kosinus poprimaju vrijednosti izmedu [−1. napona. Nadalje. temperatura kroz godinu. tj. parnosti i neparnosti jasno je da je doc voljno znati vrijednosti jedne od tih funkcija na [0.5 -1 -1. Dakle zbog periodiˇnosti namatanjem pravca na kruˇnicu moˇemo vrijednosti c z z trigonometrijskih funkcija pridruˇiti i argumentima izvan intervala [0.2. To znaˇi R(sin) = R(cos) = [−1. odnosno z 2 vrijednosti sinusa i kosinusa moˇemo definirati za sve realne brojeve. amplituda (polovica razlike izmedu minimuma i maksimuma vrijednosti) im je 1. 2 Sinus i kosinus u primjenama sluˇe za opis periodiˇkih pojava.5 -1 -1.5 1 0. vidimo da je −1 ≤ cos t ≤ 1.31: Grafovi funkcija f (x) = sin x (lijevo) i f (x) = cos x (desno). c 2 1.

2 ].π] x su bijekcije na [−1. 2 ] udaljenost toˇaka (1. z Ako imamo jediniˇnu kruˇnicu u ravnini s srediˇtem u ishodiˇtu i pravac paralelan c z s s s osi y koji prolazi toˇkom (1. period je 2π za B = 0 B (jer je period sinusa 2π) i pomak u fazi. dakle c niti bijekcije. pomak funkcije na x osi je x0 . Osim kao kvocijent sinusa i kosinusa tangens i kotangens imaju i izravnu interpretaciju na trigonometrijskoj kruˇnici. c c Sin x = sin |[− π . . Sliˇno kao i sinus i kosinus. onda je interc s π pretacija vrijednosti tg t za t ∈ [0. gdje je toˇka P presjek polupravca iz ishodiˇta kroz toˇku T (toˇka u koju c s c c se preslika t namatanjem na kruˇnicu). Malom modifikacijom sinusa i kosinusa mogu se opisati i takve pojave. imamo π D(tg) = R \ {(2k + 1) . funkcije sinus i kosinus nisu injekcije. π ] x 2 2 i Cos x = cos |[0 . 0) i P na tangensnoj c osi. Dakle formula s sin t cos t vrijedi na cijelom R osim za vrijednosti t gdje je cos t = 0. na svoju sliku.206 POGLAVLJE 5. 2 ]. Amplituda ove funkcije je A (jer je amplituda sinusa 1). Iz interpretacije tangensa s trigonometrijske kruˇnice jasno je da je z tg t = tg (t + k π) = tg t. 1]. Dakle. π]. c Zbog neparnosti sinusa i parnosti kosinusa imamo da je tangens neparna funkcija. tj. formulom A sin(Bx − x0 ). 0) (joˇ ga zovemo tangensna os). Jasno je kada se t pribliˇava toˇkama s z z c π z oblika (2k + 1) 2 tada vrijednost tangensa teˇi s jedne strane u +∞ a s druge u −∞. U tim toˇkama tangens ima vertikalnu asimptotu. FUNKCIJE nul fazu.33 Zbog periodiˇnosti. i funkciju z c π tangens proˇirujemo izvan intervala [0. a kosinus strogo padaju´a na [0. k ∈ Z}. tj. 2 ˇto se vidi i s trigonometrijske kruˇnice. Iz konstrukcije proˇirenja lagano se vidi da je sinus s π π strogo rastu´a na [− 2 . Napomena 5.

Dakle je funkcija tangens periodiˇna s c 2 temeljnim periodom π i vrijedi R(tg) = R. k ∈ Z}.2. Dakle vrijedi formula cos t sin t na cijelom R osim za vrijednosti t gdje je sin t = 0. 2 ] udaljenost toˇaka (0.32: Trigonometrijska kruˇnica i vrijednosti tangensa i kotangensa z kuta x. Ako imamo jediniˇnu kruˇnicu u ravnini s c c z centrom u ishodiˇtu i pravac paralelan s osi x koji prolazi toˇkom (0. Sliˇno se interpretira i kotangens. Kada se t pribliˇava toˇkama oblika kπ s z z c tada vrijednost kotangensa teˇi s jedne strane u +∞ a s druge u −∞. pa u tim z toˇkama kotangens ima vertikalnu asimptotu. k ∈ Z}. c Zbog neparnosti sinusa i parnosti kosinusa imamo da je kotangens neparna funkcija. onda je interpretacija vrijednosti ctg t za t ∈ [0. . i funkciju s c c kotangens proˇirujemo na gotovo cijeli R. s 1 P T x 0 1 tg x ctg x Q Slika 5. Imamo ctg t = D(ctg) = R \ {kπ. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 207 za svaki t ∈ R \ {(2k + 1) π . Sliˇno kao i sinus i kosinus. gdje je toˇka Q presjek polupravca c c iz ishodiˇte kroz toˇku T i kotangensne osi.5. ˇto se vidi i s trigonometrijske kruˇnice. 1) (joˇ s c s π ga zovemo kotangensna os). Iz interpretacije kotangensa s trigonometrijske kruˇnice jasno je da z je ctg (t + k π) = ctg t. 1) i Q na kotangesnoj osi.

Npr. jednadˇba c z sin x = c zbog periodiˇnosti sinusa ima beskonaˇno mnogo rjeˇenja za −1 ≤ c ≤ 1. njihove restrikcije Tg x = tg| − π . FUNKCIJE za svaki t ∈ R \ {kπ. Zato se kod trigonometrijskih funkcija ograniˇimo na maksimalne intervale na c kojima su one bijekcije.34 Zbog periodiˇnosti. Funkcija kotangens je periodiˇna s temeljnim c periodom π i vrijedi R(ctg) = R. c dakle niti bijekcije. π . na svoju sliku.2. ni tangens ni kotangens nisu injekcije. c c Dakle. π]. 1]. 5. kosinus na 2 2 π π [0. π . 2 .8 Ciklometrijske (arkus) funkcije Trigonometrijske funkcije su periodiˇne. π ].33: Grafovi funkcija f (x) = tg x (lijevo) i f (x) = ctg x (desno). Iz konstrukcije proˇirenja lagano se vidi da s π π je tangens strogo rastu´a na − 2 .π x su bijekcije s tih intervala na R. restringirajmo sinus na [− π . π x 2 2 i Ctg x = ctg| 0. a c c s nema rjeˇenja za c ∈ [−1.33 . Dakle sinus nema inverznu funkciju. a kotangens strogo padaju´a na 0. k ∈ Z}.208 POGLAVLJE 5. tangens na − 2 . Tada prema Napomeni 5. dakle nisu bijekcije. a isto vrijedi s / i za ostale trigonometrijske funkcije. Napomena 5. 2 i kotangens na 0. 4 2 -10 -5 -2 -4 5 10 -10 -5 4 2 5 -2 -4 10 Slika 5. Dakle.

koje zovemo arkus funkcije. rjeˇenje jednadˇbe postoji i jedinstveno je. Dakle. i rubne toˇke −1 i 1 prirodnog podruˇja definicije su regularne za arcsin i za c c arccos. 1] −→ [− .2. 1]. Za x ∈ R definiramo arctg x kao rjeˇenje t ∈ − π .5 2 1. ]. π ] bijekcija. 1]. z π π Za x ∈ [−1. π]. inverznu funkciji cos |[0.33 slijedi da je arcsin strogo rastu´a. π jednadˇbe tg t = x .5 -0. a arccos c strogo padaju´a na [−1.5 1 -1 -1.5 1 Slika 5. 1] definiramo arcsin x kao rjeˇenje t ∈ [− 2 .1 i Napomene 5. Nadalje.5 3 2. 2 2 dobro je definirana funkcija arkus sinus π π arcsin : [−1. π ] .5. π strogo rastu´e. 1] −→ [0.5 0. s z 2 2 s z Kako je tg| − π . ].π] . π]. One zadanoj vrijednosti trigonometrijske funkcije pridruˇuju z vrijednost kuta (duljine luka) za koju se ta vrijednost funkcije postiˇe. Kako je sin |[− π . π π R(arcsin) = [− . a c 2 2 2 2 cos |[0. 2 2 Analogno definiramo funkciju arkus kosinus arccos : [−1. 2 2 R(arccos) = [0. oˇito je c c D(arcsin) = D(arccos) = [−1. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 209 i Napomeni 5.π strogo padaju´e. dakle su i bijekcije. Dakle. c Tako restringirane trigonometrijske funkcije imaju inverzne funkcije.34: Grafovi funkcija f (x) = arcsin x (lijevo) i f (x) = arccos x (desno). π ] i tg| − π .5 1 0. 2 2 dobro je definirana funkcija arkus tangens π π arctg : R −→ − .5 1 0.5 -1 -0. 2 ] jednadˇbe sin t = s z s z x.34 znamo da su funkcije sin |[− π .π] i ctg| 0. π bijekcija. rjeˇenje jednadˇbe postoji i jedinstveno je.5 -1 -0. 1. 2 2 .5 0. Iz Teorema 5. 2 2 koja je inverzna funkciji sin |[− π . .

π .5 -4 -2 2 4 Slika 5. inverznu funkciji ctg| 0.5 3 2. 2 2 Analogno definiramo funkciju arkus kotangens POGLAVLJE 5. oˇito je c c π π D(arctg) = D(arcctg) = R. c .34 slijedi da je arctg strogo rastu´a a arcctg strogo c padaju´a na R. FUNKCIJE arcctg : R −→ 0.210 koja je inverzna funkciji tg| − π . 2 2 Kako su pravci x = − π i x = π odnosno pravci x = 0 i x = π verikalne 2 2 π π asimptote od tg| − 2 . Nadalje.5 1 0. treba voditi raˇuna u kojem se intervalu periodiˇnosti trigonometrijske funkcije c c nalazi broj x. Npr.5 1 0. π ].1 i Napomene 5.35: Grafovi funkcija f (x) = arctg x (lijevo) i f (x) = arcctg x (desno). Dakle. Dakle ne moˇemo re´i da je sin ◦ arcsin = arcsin ◦ sin jer 2 2 nemaju isto podruˇje definicije. 2 odnosno ctg| 0. π . dok funkcija arcsin ◦ sin je definirana i jednaka je funkciji id z c na intervalu [− π . pri traˇenju rjeˇenja t jednadˇbe.π imamo da su pravci y = − π i y = π 2 2 odnosno pravci y = 0 i y = π horizontalne asimptote od arctg odnosno arcctg. R(arctg) = − . Iz Teorema 5. funkcija sin ◦ arcsin je definirana i jednaka je funkciji id na intervalu [−1. tako da bi smo dobili arkus funkcije definirane na tim intervalima. R(arcctg) = 0. npr. -4 2 1. Napomena 5.35 Pri konstrukciji arkus funkcija restringirali smo trigonometrijske funkcije na odgovaraju´e intervale.5 -2 -0. . c Sljede´a stvar na koju treba takoder paziti je podruˇje definicije trigonometrijske c i arkus funkcije.5 2 1. Zbog periodiˇnosti smo mogli odabrati c c i neke druge intervale restrikcije.5 -1 -1. π .π .5 -2 2 4 4 3. z s z sin x = t. 1].

1 . +∞ . Strogo raste na R. parna je. Zbog neparnosti c c od sh i parnosti od ch. 2. Hiperboliˇke (ili hiperbolne) funkcije su po c c c nekim svojstvima sliˇne trigonometrijskim funkcijama. sinus hiperboliˇki. dakle nije injekcija. kada argument teˇi u s z +∞ th x se sve viˇe pribliˇava pravcu y = 1. a kad argument teˇi u −∞ s z z th x se sve viˇe pribliˇava pravcu y = −1. 3. strogo raste na R. Dakle je R(ch) = [1.9 Hiperboliˇke i area funkcije c Hiperboliˇke funkcije definiramo sljede´im formulama: c c e x + e −x . Nadalje. Kako je sh takoder zadan u terminima eksponencijalne funkcije imamo D(sh) = R. za svaki x ∈ R. za svaki x ∈ R.2. Stoviˇe. 2 e x − e −x sh x = . . Kako ch nema nultoˇke zakljuˇujemo da je D(th) = R. tanges hiperc c boliˇki i kotanges hiperboliˇki. th je neparna. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 211 5. Lako se vidi da je neparna. Napomena 5. Lagano se vidi da je ch x > 0 . cth x = th x i zovemo ih redom kosinus hiperboliˇki. strogo pada na −∞. 0] i c strogo raste na [0. y = −1 i y = 1. Kako je ch zadan u terminima eksponencijalne funkcije zakljuˇujemo da je c D(ch) = R. iako se definiraju u terc minima eksponencijalne funkcije. Primjerice. z z Pogledajmo sada neka svojstva hiperbolnih funkcija: 1. ch x e + e −x 1 . Iz formule lagano ˇ slijedi da je |th x | < 1 . 2 sh x e x − e −x th x = = x . neograniˇena c je pa je R(sh) = R i nema asimptote. i R(th) = −1. vrijedi ch x = ch2 x − sh2 x = 1 . za svaki x ∈ R. +∞ i nema asimptote. neograniˇena je.5.36 Iz jednakosti ch2 x − sh2 x = 1 dolazi ime hiperboliˇke. jer c 2 2 je jednadˇba x − y = 1 jednadˇba hiperbole u ravnini.2. Dakle th ima dvije horizonzalne s z asimptote.

5 -4 -2 -0. ch postaje bijekcija na svoju sliku. 4. Kako je jedina nultoˇka od th toˇka 0 zakljuˇujemo da je D(cth) = R\{0} c c c i cth u 0 ima vertikalnu asimptotu. imamo da je |cth x | > 1 .37: Grafovi funkcija f (x) = th x (lijevo) i f (x) = cth x (desno).5 -1 -1. tj.36: Grafovi funkcija f (x) = sh x (lijevo) i f (x) = ch x (desno). FUNKCIJE 6 5 4 3 2 1 -4 -2 2 4 Slika 5. za svaki x ∈ R\{0}. 1]. Zbog neparnosti od th i cth je neparna. c osim funkcije ch. Sve hiperboliˇke funkcije su bijekcije sa svoje prirodne domene na svoju sliku. 1. restringiramo na −∞. Kako se th x pribliˇava pravcu y = 1 kada x teˇi u +∞ i y = −1 kada x z z teˇi u −∞. +∞ . za svaki x ∈ R. to mora i cth x . kako je |th x | < 1 . Kako th strogo raste na R. Nadalje. Ako ch. Svojstva area funkcija lagano slijede iz svojstava hiperbolnih. Funkcije inverzne hiperboliˇkima zovu se area funkcije. forc mule za area funkcije mogu se izraziti u terminima logaritamske funkcije. preciznije areakosc inus hiperboliˇki ili Arch. 0] ili [0. imamo: . areasinus hiperboliˇki ili Arsh.5 2 4 -4 -2 -2 -4 4 2 2 4 Slika 5. cth strogo pada na R \ {0}. z y = −1 i y = 1. c c Kako su formule za hiperboliˇke funkcije dane u terminima eksponencijalne. zbog parnosti. i R(cth) = R \ [−1.212 6 4 2 -4 -2 -2 -4 -6 2 4 POGLAVLJE 5.5 1 0. Dakle cth ima i dvije horizontalne asimptote. areatanges hiperc c boliˇki ili Arth i areakotanges hiperboliˇki ili Arcth.

tj. R(Arth) = R \ {0} i iz Teorema 5.1 slijedi da Arth strogo raste. +∞). onda je D(Arch) = [1. vertikalne asimptote od Arth. Iz Teorema 5. y = 1 horizontalne.5 2 2. Oˇito je D(Arcth) = R \ [−1. onda su rubovi −1 i 1. 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 2 4 3 2. pravci x = −1 i x = 1. tj. c 3. Kako su y = −1 i y = 1 horizontalne asimptote od th. a x = 0 vertikalna asimptota od cth. Oˇito je D(Arth) = −1. a pravac y = 0 horizontalna asimptota. +∞ i R(Arch) = [0. vertikalne asimptote od Arth.1 slijedi da Arsh strogo c raste i nema asimptote jer ih nema niti sh. Kako su y = −1.2. Ako smo ch restringirali na [0. 1]. 1 . 3 2 1 -1 -0.5. onda su rubovi −1 i 1.5 1 1. iz Teorema 5.39: Grafovi funkcija f (x) = Arth x (lijevo) i f (x) = Arcth x (desno).5 3 Slika 5.5 1 -4 -2 -1 -2 -3 3 2 1 2 4 Slika 5. 1 joj je regc ularna toˇka i nema asimptote jer ih nema niti ch. R(Arth) = R i iz Teorema 5. pravci x = −1 i x = 1.5 2 1. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 213 1.5 1 0.5 -1 -2 -3 0. . 4. Oˇito je D(Arsh) = R(Arsh) = R.1 c slijedi da Arcth strogo pada. c 2.5 0.1 zakljuˇujemo da Arch strogo raste.38: Grafovi funkcija f (x) = Arsh x (lijevo) i f (x) = Arch x (desno). +∞ .

.

1. Graf te funkcije prikazan je na slici 6. moramo se pobrinuti da promjena argumenta bude manja od 20M (ako je M ≥ c(m2 ) − c(m1 ) = 0.5 + 0. Zelimo li promjenu vrijednosti funkcije odrˇati manjom od z nekog unaprijed zadanog broja M . Dakle imamo c(m) = 2. 0 ≤ m ≤ 20 3.Poglavlje 6 Uvod u diferencijalni raˇun c 6. u toˇkama m = 10 i m = 30 (i u svim drugim c c toˇkama osim u m = 20) mala promjena vrijednosti argumenta rezultira malom c promjenom vrijednosti funkcije. m > 20.5 + 0. a visina poˇtarine c u z s kunama).8 kn. m = 20 i m = 30.05(m2 − m1 ).05h (∆c = ˇ 0. Vidimo da je c ponaˇanje u okolini toˇke m = 20 kvalitativno drugaˇije od ponaˇanja u okolini s c c s drugih dviju toˇaka.05(m − 20) kn. a za pisma mase preko 20 g neka je poˇtarina dana formulom c(m) = s 3.05∆m).05(m − 20).1 6.1 Neprekidnost i graniˇne vrijednosti c Neprekidnost funkcije Primjer 6. Naime. Promatrajmo ponaˇanje vrijednosti s funkcije c(m) u okolini toˇaka m = 10. onda je 215 . Neka je visina poˇtarine za pisma mase do (ukljuˇivo) 20 g jednaka s s c 2.1 Promatrajmo funkciju koja opisuje visinu poˇtarine u ovisnosti o s masi poˇiljke. Za toˇke m < 20 nema nikakve promjene u c vrijednosti funkcije. (Masa m je izraˇena u gramima. a za toˇke m > 20 promjena argumenta za neku malu c vrijednost h = ∆m rezultira promjenom funkcije za vrijednost 0.05h = 0.8.1.

1 onda za svako ε > ε pogotovo vrijedi (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε ).1 Ako za dano ε > 0 i neko δ > 0 vrijedi Definicija 6. s s 20M ≥ (m2 − m1 )).1 Funkcija f je neprekidna (ili neprekinuta) u toˇki x0 ∈ D(f ) c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). i ne postoji dovoljno mali ∆m koji bi rezultirao manjom promjenom vrijednosti funkcije c. Neformalna geometrijska interpretacija neprekidnosti funkcije u toˇki je da pri c crtanju grafa funkcije u toj toˇki ne moramo podi´i olovku s papira.216 ˇ POGLAVLJE 6. S druge strane. proizvoljno mala promjena argumenta od vrijednosti 20 na 20 + ∆m ´e rezultirati skokom vrijednosti funkcije c za barem c 0.♠ c Definicija 6. .7 kn. Funkcija je neprekidna na skupu I ⊆ R ako je neprekidna u svakoj toˇki skupa c I. Funkcija je neprekidna ako se promjene vrijednosti funkcije mogu kontrolirati promjenama vrijednosti argumenata. odnosno da graf funkcije ima prekid u toj toˇki. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 5 4 3 2 1 10 20 30 40 50 Slika 6.1: Graf visine poˇtarine u ovisnosti o masi poˇiljke. c c Napomena 6. Vizualnom inspekcijom grafa vidimo da u toˇki m = 20 c funkcija c(m) ima skok. Definicija 6.1 je samo tehniˇka formalizacija zahtjeva da mali pomaci u arguc mentu rezultiraju malim pomacima u vrijednosti funkcije.

Prema tome za svaki ε > 0 ako postoji jedan δ > 0. c z Ako za dani ε > 0 i neki δ > 0 vrijedi Definicija 6. |x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Odnosno c(m) aproksimira c(20) s toˇnoˇ´u do c c sc ε. Drugim rijeˇima treba paˇnju obratiti na malene ε > 0.2 nam daje ideju za sljede´u definiciju: c Definicija 6. kaˇemo da je funkcija f neprekidna s desna u toˇki x0 ∈ D(f ) z c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x ≥ x0 . g : R −→ R definirane i neprekidne u toˇki c x0 ∈ R.1. onda postoji i beskonaˇno c mnogo takvih δ > 0 da vrijedi Definicija 6.2 Iz Definicije 6. koji c je manji od nekog fiksnog strogo pozitivnog broja.1 slijedi da funkcija f ima prekid u toˇki x0 ∈ D(f ) ako postoji ε > 0 takav da za svaki δ > 0 postoji xδ ∈ D(f ) takav da (|xδ − x0 | < δ) i (|f (xδ ) − f (x0 )| > ε).1. ali je ona c neprekidna s lijeva u toj toˇki.1. s c c Napomena 6.1 Neka su funkcije f.1 onda za svaki 0 < δ < δ pogotovo vrijedi (|x − x0 | < δ ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Tada su u toˇki x0 neprekidne i funkije: c . |x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). 6. ipak m(c) nije blizu m(20). Primjer 6.2 Funkcija c(m) iz Primjera 6. nama je dovoljno samo jedan takav δ > 0 ˇto je i naznaˇeno u Definiciji 6.1 ima prekid u toˇki c = 20.2 Funkcija f je neprekidna s lijeva u toˇki x0 ∈ D(f ) ako za c svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x ≤ x0 .1. ako je m lijevo od 20 i dovoljno blizu 20.♠ Primjer 6.2 Svojstva neprekidnih funkcija Teorem 6. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 217 Zato je za neprekidnost funkcije f u toˇki x0 dovoljno da za svaki ε > 0. Analogno. No.1. postoji δ > 0 za koji vrijedi Definicija 6.ˇ 6. S druge strane. ako je m > 20 i m blizu 20.

onda njezin graf mora negdje sjeˇi x os. za koji je f (xδ ) ≤ 0.♠ . Dokaz: Pretpostavimo suprotno. mora imati nultoˇku. po pretpostavci. b]. 3. f ima prekid u toˇki c. 1] (jer je nema na cijelom R). Ako pogledamo funkciju f restringiranu na segment [−1. onda je oˇito f (−1)f (1) = −1 < 0.4 kaˇe da ako imamo neprekidnu funkciju na segmentu takvu da su z njene vrijednosti u rubovima suprotnog predznaka. tj. f + g. 1] −→ R. Tada je |f (xδ ) − f (c)| > f (c) = ε.♣ Teorem 6. x = 0 svugdje neprekidna osim u nuli. |xδ − c| < δ. f |[−1.1] : [−1. i neka je f (a)f (b) < 0. f . onda je funkcija g ◦ f neprekidna u x0 . i x0 ∈ D(f ) i f (x0 ) ∈ D(g). c + δ . postoji xδ ∈ (c − δ. c + δ). i funkcija g neprekidna u f (x0 ). UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN ako je g(x0 ) = 0. ˇto je suprotno pretpostavci. Dakle.3 Neka je f : I −→ R neprekidna u toˇki c ∈ I. Tada postoji x0 ∈ a. 1].218 1.♣ c Teorem 6.4 Neka je funkcija f : R −→ R neprekidna na segmentu [a. f − g.11 znamo da je funkcija f : R −→ R dana formulom 1 . Tada postoji δ > 0 takav da je f (x) > 0 (f (x) < 0) za sve x ∈ c − δ. b takav da je f (x0 ) = 0. i neka je f (c) > 0 (f (c) < 0). c + δ) takav da je f (xδ ) ≤ 0. Tada za svaki δ > 0. x=0 x f (x) = 1. c c Primjer 6. Ako je funkcija f neprekidna u x0 . 2. tj.2 Neka su funkcije f. da je f (c) > 0 i za svaki δ > 0 postoji xδ ∈ (c − δ. tj. g ˇ POGLAVLJE 6. 4. g : R −→ R takve da je definirano (g ◦ f )(x0 ).♣ Teorem 6. tj.♣ z c Teorem 6. f · g. c s Analogno se dokaˇe sluˇaj f (c) < 0. ali oˇito f nema nultoˇku na segmentu c c c [−1.3 Iz Napomene 5. Uzmimo ε = f (c).

6 kaˇe da je slika segmenta neprekidnom funkcijom segment.4 nuˇan. slika otvorenog intervala − π . Pitanje je sad. za svaki x ∈ I (Definicija 5. 2 2 Dakle neprekidna funkcija na segmentu preslikava taj segment u segment. i funkcija tg x ne poprima ni minimalnu ni maksimalnu 2 2 vrijednost na otvorenom intervalu − π . i neka je slika intervala I funkcijom f otvoreni interval I ⊆ R. onda je ta funkcija i neprekidna. Tada je funkcija f neprekidna na intervalu I.4 Funkcije f. Npr. g : R −→ R dane formulama f (x) = c i g(x) = x su neprekidne na R. Tvrdnja z Teorema 6.5 ne vrijedi za otvorene intervale.7 Neka je funkcija f : R −→ R strogo monotona na otvorenom intervalu I ⊆ R. .♣ Teorem 6.1.♣ c Tvrdnja Teorema 6. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Iz Primjera 6.1. ali oˇito je neomedena. Npr. Teorem 6.6 (Bolzano-Weierstrass) Neka je funkcija f : R −→ R neprekidna na [a. 1 . c 1 x je Teorem 6. postoji inverzna funkcija f −1 i ona je neprekidna na intervalu I .ˇ 6. Nadalje. b]. π . π funkcijom tg je R.3 Neprekidnost elementarnih funkcija Primjer 6.3 slijedi da je uvjet neprekidnosti iz Teorema 6.♣ 6.6 ne vrijedi za otvorene intervale.4) Teorem 6. moˇemo li neˇto re´i o funkciji koja preslikava otvoreni interval u otvoreni z s c interval? Ako je funkcija strogo monotona na otvorenom intervalu i ako je slika tog intervala interval. z 219 Prisjetimo se da je funkcija f : R −→ R ograniˇena ili omedena na interc valu I ⊆ R ako postoje m. funkcija f (x) = neprekidna na 0. Tada ona na tom segmentu poprima svoj minimum i maksimum i sve vrijednosti izmedu te dvije.5 Funkcija neprekidna na segmentu je i ograniˇena na segmentu. M ∈ R takvi da je m ≤ f (x) ≤ M.

. i = 0.. . slijedi da c moˇemo uzeti δ = ε. 1. n. c c neprekidne na R... z 2. jer je svaka racionalna funkcija kvocijent dvaju polinoma. 1. Nadalje. i nadimo δ > 0 takvo da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Budu´i da je f (x) − f (x0 ) = c − c = 0. na intervale − π . . takoder iz Teorema 6. Dokaˇimo da je funkcija f (x) = c neprekidna u proizvoljnoj toˇki x0 ∈ R.♠ z Iz Primjera 6. n.7 su neprekidne. hiperboliˇke c i area funkcije su neprekidne na svojim domenama. logaritamskih. Neprekidnost funkcija tg i ctg na cijelom podruˇju definicije lagano slijedi iz Teorema 6. Na isti naˇin se zakljuˇi da su xi .1. hiperboliˇkih (osim kosinusa hiperbolnog)..4) i Teorema 6. i = 0. z c Uzmimo proizvoljni ε > 0. tj. logaritamske.1. arkus. z c Uzmimo proizvoljni ε > 0. Zbog neprekidnosti konstantne funkcije na R (Primjer 6.7.. zakljuˇujemo c da je i suma od ai xi . Neprekidnost racionalne funkcije na cijelom svom prirodnom podruˇju definicije slijedi c izravno iz Teorema 6. Dokaˇimo da je funkcija f (x) = x neprekidna u proizvoljnoj toˇki x0 ∈ R. Teorem 6. π monotone c 2 2 bijekcije na R.1 sada slijedi da je na R neprekidna i funkcija x2 .220 ˇ POGLAVLJE 6.1 direktno imamo: n Teorem 6..4 i Teorema 6. jer su njihove restrikcije npr. Budu´i da je |f (x) − f (x0 )| = |x − x0 |. Dokaz: Neprekidnost eksponencijalnih. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom svom prirodnom podruˇju definicije.1.7 c i periodiˇnosti. Neprekidnost funkcije ch slijedi iz neprekidnosti eksponencijalne funkcije i Teorema 6.7 imamo da su neprekidne i funkcije arctg i arcctg. i nadimo δ > 0 takvo da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). takoder iz Teorema 7.3 Moˇe se pokazati i da su sve algebarske funkcije neprekidne z tamo gdje su definirane.4 dokazali smo da je funkcija f (x) = x neprekidna na R.9 Eksponencijalne. polinom Pn (x) neprekidan na R. 1. c area (osim area kosinusa hiperbolnog) funkcija slijedi izravno iz Teorema 6. slijedi da c za δ moˇemo uzeti bilo koji pozitivan broj. i = 0.♣ Napomena 6.8 Svaki polinom Pn (x) = i=0 ai xi je neprekidan na R.1. dakle iz Teorema 6. n.. . trigonometrijske. . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1. c Dokaz: U Primjeru 6. Na kraju. π odnosno 0.. Iz Teorema 6. na R su neprekidne i funkcije ai xi .

1 i 1. onda 2x−π varira po intervalu − π . ali u Napomeni 6. dakle su po Teoremu 6. 2 2 imamo 2x + π 2x − π cos . Naravno za tako definirani δ c i proizvoljni ε ne mora vrijediti δ > 0. 2 Zbog stroge monotonosti funkcija sin x. π su monotone bijekcije na 2 2 −1. 3π . c Analogno se dokazuju i druge jednostrane neprekidnosti. ˇto je ekvivalentno s s arccos x < ε. Dakle treba dokazati da su arcsin x i arccos x neprekidne s desna u −1 i neprekidne s lijeva u 1. Tada za x ≤ 1 za koje je 1 − x < δ imamo 1 − x < 1 − cos ε.ˇ 6. 4 4 sin x = 1 + 2 sin Ako pustimo da x varira po intervalu 0. 1]. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 221 Restrikcije funkcija sin x i cos x na intervale − π . x−a x+a cos . |x − 1| < δ) =⇒ (| arccos x − arccos 1| < ε). 1 . π 2 2 i 0. Analogno se dokazuje 2 2 neprekidnost u svim toˇkama oblika π + kπ. π . dakle 2 4 4 2 je funkcija f (x) = sin 2x−π neprekidna na 0. Uzmimo proizvoljan ε > 0 i pronadimo z δ > 0 takav da vrijedi (x ≤ 1. Isto tako 2x+π varira po intervalu π . Zbog neparnosti imamo da je sin x neprekidna i u − π . c 2 Dokaˇimo joˇ da je sin neprekidna u π i − π . 3π . k ∈ Z. tj. 1 . Sada lagano zakljuˇujemo da su funkcije sin c i cos zbog periodiˇnosti neprekidne na R \ { π + kπ : k ∈ Z} odnosno na R \ {kπ : k ∈ Z}. 1] i [1. Dakle je arccos x neprekidna s lijeva u toˇki 1. cos x i ch x redom na intervalima − π . Dakle su funkcije arccos x. posebno je 2 2 neprekidna u π . −1. k ∈ Z. ♣ . 3π . +∞ . π 4 2 4 4 kada x varira po intervalu 0. Za proizvoljan ε > 0 uzmimo δ = 1 − cos ε. +∞ .7 i neprekidne.1 smo z rekli da kada govorimo o proizvoljnosti broja ε promatramo male ε. Sada imamo da je sin x neprekidna na 0. [−1. Oˇito je δ > 0. moˇemo dobiti i δ = 0. analogno se dokazuje za ostale toˇke oblika z s c 2 2 π 2 + kπ. 0. π i 0. arccos x i Arch x redom na intervalima −1. Kako su one definirane i u rubovima intervala ˇelimo z da su neprekidne i tamo.7 imamo da su neprekidne funkcije arcsin x. Znamo da za funkciju sin x i proizvoljni a ∈ R vrijedi da je sin x − sin a = 2 sin Ako sada stavimo da je a = π 2. 3π . arcsin x i Arch x redom neprekidne na [−1. imamo da je arccos neprekidna s lijeva u 1 ako za proizvoljan ε > 0 pronademo δ > 0 takav da vrijedi (1 − x < δ) =⇒ (arccos x < ε). te da je Arch x neprekidna s desna u 1. Dokaˇimo da je arccos x neprekidna s lijeva u 1. c 2 Neprekidnost funkcije cos x na R lagano slijedi iz formule cos x = sin(x + π ). π . +∞ iz Teorema 6.1. Kako je arccos 1 = 0 i arccos x ≥ 0 za x ≤ 1.

zakljuˇujemo. funkcija nije definirana u toˇki 0. Jasno je da ako s c uzmemo toˇku x po apsolutnoj vrijednosti dovoljno malu. Dakle. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x2 − 3x + 2 x−1 Primjer 6. c c 2. 6. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = arctg x . Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = 1 x takoder ima problem u nuli.1. tj. ako uzmemo toˇku c x dovoljno malu. Pogledac jmo kako se ponaˇaju vrijednosti funkcije f u okolini toˇke 0. za x malo manji od 1. funkcija nije definirana u toˇki 0. tj. dovest ´emo vrijednosti funkcije proizvoljno blizu vrijednosti −1. vrijednosti funkcije c su malo manje od −1. vrijednost funkcije postaje ve´e od po c c volji velikog pozitivnog realnog broja. vrijednost funkcije postaje manja od po volji malog negativnog realnog broja. 4. Pogledajmo kako se ponaˇaju njene vrijedc s nosti u okolini toˇke x = 1. dodemo li s x dovoljno blizu c toˇki 1. dovoljno blizu c nule.4 Graniˇna vrijednost (limes) funkcije c 1.222 ˇ POGLAVLJE 6. ali pozitivnu. tj. vrijednosti c funkcije su malo ve´e od −1. vrijednost funkcije postaje ve´e od po volji velikog realnog broja. c 3. S druge strane. Raˇunaju´i te vrijednosti. Ako uzmemo s c toˇku x dovoljno malu. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Time smo pokazali da su sve elementarne funkcije neprekidne gdje god su definirane. vidimo da su one c c c blizu vrijednosti −1. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = 1 x2 imamo problem u nuli. ali negativnu. za vrijednosti od x koje su malo ve´e od 1. Pogledajmo c kako se ponaˇaju vrijednosti funkcije f u okolini toˇke 0.5 nije definirana u toˇki x = 1.

moramo se ograniˇiti samo na pozz s c itivne vrijednosti. osim.2.10 Neka je dana funkcija f : R −→ R koja je definirana na nekoj okolini toˇke c.1. Za vrijednosti po volji blizu nule funkcija poprima vrijednosti bliske broju 1. onda piˇemo c s L = lim f (x). Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = sin x znamo da se vrijednosti funkcije ne pribliˇavaju niti jednoj odredenoj realnoj z vrijednosti za velike vrijednosti argumenta. osim. moˇda u samoj toˇki c. Realni broj L je limes ili graniˇna vrijednost z c c funkcije f u toˇki c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da c (0 < |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). 2 2 5. Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = xx . Neka postoje realni brojevi L i M c z c takvi da za svaki ε > 0 postoji δ > 0. takav da (0 < |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε.8 da za velike vrijednost argumenta vrijednosti funkcije c postaju po volji bliske broju π . pravac y = π je horizontalna asimptota.2. a ne znamo izraˇunati ni njenu vrijednost za x = 0. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 223 znamo iz toˇke 5.ˇ 6. tj. .5). moˇda u samoj toˇki c. Primijetimo prvo da ona nije definirana za vrijednosti manje od nule (toˇka c 5.3 Neka je funkcija f : R −→ R definirana na nekoj okolini toˇke c c. 6. Dakle. |f (x) − M | < ε).♠ Situacije iz Primjera 6.5 matematiˇki opisujemo pojmom limesa ili graniˇne vric c jednosti funkcije. ako c ˇelimo promatrati ponaˇanje oko nule. Definicija 6. x−→c Ako limes postoji on je i jedinstven: Teorem 6. Ako funkcija ima limes L u toˇki c.

tj. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Dokaz: Pretpostavimo suprotno. z c c Uz malu zloporabu notacije moˇemo Definiciju 6. L = lim f (x) ako za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da x−→−∞ (x < −M ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). Tada za taj ε. Dakle imamo |M − L| < |M − L|. da je M = L. Dakle je M = L.3 proˇiriti tako da ukljuˇuje z s c i c = +∞ odnosno c = −∞.2) moˇemo proˇiriti definiciju limesa tako da ukljuˇuje i sluˇaj L = +∞ z s c c odnosno L = −∞.♣ s z c c Napomena 6. −∞ ∈ R. dok je za neprekidnost to c nuˇno da bi se uop´e moglo govoriti o neprekidnosti u toˇki. Tada kaˇemo da je L = lim f (x) ako za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da z x−→+∞ (x > M ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). M ) je okolina od −∞.4 Uoˇimo da je definicija limesa (Definicija 6.2) jako sliˇna definiciji neprekidnosti (Definicija 6. Pri tome uzimamo da je svaki otvoreni interval oblika (M. U definiciji limesa ne zahtijevamo da funkcija bude definirana u toˇki u kojoj gledamo limes.6 i Napomz ena 4. |f (x) − M | < ε). ˇto ne moˇe biti.1) (vidjet ´emo kasnije da su to ustvari blisko c povezani pojmovi). . Analogno. postoji δ > 0. ˇ POGLAVLJE 6. c / Kaˇemo da je lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji δ > 0 takav da z x−→c (0 < |x − c| < δ) =⇒ (f (x) > M ). Po analogiji s divergencijom niza u uˇem smislu (Definicija 4. takav da (|x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε. +∞. +∞) okolina od +∞. 2 po pretpostavci.224 Tada je L = M . i svaki interval oblika (−∞. Ali. |M − L| = |M − f (x) + f (x) − L| ≤ |f (x) − M | + |f (x) − L| < 2ε vrijedi za argumente iz domene od f za koje je |x − c| < δ. naravno ne zaboravljamo. Uzmimo sada ε = 1 |M − L|. ali postoji bitna razlika. pri ˇemu.

piˇemo s x−→c+ lim f (x). NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Analogno. x−→+∞ lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x > N ) =⇒ (f (x) < −M ). ˇ Zelimo li naglasiti da se argument x pribliˇava vrijednosti c samo s jedne z strane. |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). c z u samoj toˇki c kaˇemo da ima limes L ∈ R s desna u toˇki c i piˇemo c z c s L = lim f (x) x−→c+ ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x > c. . moˇda. osim. tj. x−→−∞ lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x < −N ) =⇒ (f (x) < −M ). moˇda u c z samoj toˇki c kaˇemo da ima limes L ∈ R s lijeva u toˇki c i piˇemo c z c s L = lim f (x) x−→c− ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x < c. Za funkciju f : R −→ R definiranu na nekoj okolini toˇke c. recimo odozgo. osim. Dakle. Kaˇemo da je lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da z x−→+∞ za sve (x > N ) =⇒ (f (x) > M ). lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji δ > 0 takav da x−→c 225 (0 < |x − c| < δ) =⇒ (f (x) < −M ). x−→−∞ lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x < −N ) =⇒ (f (x) > M ).3 moˇemo proˇiriti i na sluˇaj c = +∞ odnosno c = −∞ i z s c L = +∞ odnosno −∞. |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). Definiciju 6. za funkciju f : R −→ R definiranu na nekoj okolini toˇke c. s desna.ˇ 6.1.

5 znamo da funkcija   −1.3 direktno slijedi da postoji i limes u toˇki c i jednak je L. x−→0+ lim xx = 1.1. Obrnuto. onda iz Definicije 6. x−→0 x2 lim 1 1 = +∞ i lim = −∞. lim 2.6 Opiˇimo sada pomo´u limesa Primjer 6. x−→0 x π 4. s c 1.5 Neprekidnost i limes Primjer 6. lim arctg x = . ♣ c Primjer 6. x−→1 x−1 1 = +∞. ako postoje limesi s lijeva i s desna i oni su jednaki L.♠ 6. ne postoji lim sin x.7 Iz Primjera 5. c osim. x −→0 − lim sign x = −1 . moˇda u samoj toˇki c. x > 0 ima prekid u nuli. x−→+∞ 6. lim 3.226 ˇ POGLAVLJE 6. Nadalje je oˇito da je c x−→0+ lim sign x = 1 . Funkcija f ima limes L (L moˇe biti i +∞ i −∞) z c z u c ako i samo ako ima limes s lijeva i limes s desna i oni su jednaki L. x−→+∞ 2 5. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Teorem 6. Dokaz: Ako funkcija f ima limes L u toˇki c.11 Neka je funkcija f : R −→ R definirana na nekoj okolini toˇke c. x < 0  sign x = 0. onda je jasno iz Definicije 6. Dakle je x−→0+ lim sign x = sign 0 . x = 0   1.3 i definicija limesa s c desna i limesa s lijeva da oni postoje i da su jednaki L. tj. limesi s lijeva i s desna su razliˇiti c x−→0+ x x−→0− x 1 dakle ne postoji lim .5. x2 − 3x + 2 = −1.

12 kaˇe da ako je funkcija neprekidna u toˇki c. onda limes i funkcija z c ”komutiraju” tj. x−→c Napomena 6.5 U Teoremu 6. oˇito vrijedi c f (2) = lim f (x). tj.♣ x−→c Analogno kao Teorem 6. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI i x−→0− 227 lim sign x = sign 0 .12 Funkcija f : R −→ R je neprekidna u toˇki c ako i samo ako je x−→c lim f (x) = f (c). c c Sada direktno iz Napomene 6. Nadalje.13 Neka je funkcija g : R −→ R neprekidna.2 i definicije jednostranog limesa. Dokaz: Izravno iz Definicije 6.1 i Primjer 6.♣ .♣ Teorem 6.4).8 nam daju naslutiti da postoji neka uska veza izmedu neprekidnosti funkcije i limesa u toˇki.3.♠ x−→2 Primjeri 6.1. imamo x−→c lim f (x) = f (c) = f ( lim x).12 se podrazumijeva da je funkcija f definirana u toˇki c (Napomena 6. i neka postoji limes funkcije f u toˇki c.12 imamo: Teorem 6.4) i da limes mora postojati.8 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x2 je neprekidna na R (Teorem 6.1 i 6.7 i 6. konaˇan je broj. x−→c+ Dokaz: Izravno iz Definicije 6.ˇ 6.14 Funkcija f : R −→ R je neprekidna s lijeva (s desna) u toˇki c c ako i samo ako je lim f (x) = f (c) x−→c− ( lim f (x) = f (c)).5 imamo sljede´i rezultat za kompoziciju funkcija: c Teorem 6.♠ Primjer 6. Tada je c x−→c lim g(f (x)) = g( lim f (x)). Zaista imamo: c c Teorem 6.

−∞ ± a = −∞. 8.228 ˇ POGLAVLJE 6. a < 0. (−∞) + (−∞) = −∞. 5.12 i 6.1. a +∞ = 0. c c Pravila za raˇunanje s beskonaˇnim veliˇinama: c c c 1. −∞. 6. a ∈ R proizvoljan. 6. (−∞) · a = 10. 9.15 Funkcija f : R −→ R je neprekidna u toˇki c ako i samo ako c postoje limesi s lijeva i s desna u toˇki c i ako vrijedi c x−→c− lim f (x) = lim f (x) = f (c). 3. 2. a ∈ R proizvoljan. +∞ ± a = +∞. 4. a > 0 +∞. To se posebno odnosi na veliˇine +∞ i −∞.♣ 6. a ∈ R proizvoljan. a < 0. (+∞) · (+∞) = +∞.14. jer operacije nisu definirane i operandi nisu realni brojevi. a > 0 −∞. x−→c+ Dokaz: Izravno iz Teorema 6. Kako one nisu realni brojevi. (+∞) + (+∞) = +∞. neka od pravila za c raˇunanje s realnim brojevima ne vrijede za raˇunanje s +∞ i −∞. (−∞) · (−∞) = +∞.11. (+∞) · (−∞) = −∞. (+∞) · a = +∞. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Teorem 6. no moˇe se desiti da dobijemo izraz koji nije z z definiran.6 Neodredeni oblici Zaˇto moramo raˇunati limese? Zaˇto ne moˇemo naprosto ”uvrstiti” vrijednost s c s z argumenta u formulu? Odgovor je da moˇemo uvrstiti. . 7.

3. 0 . 1−∞ . (−∞)0 . onda s je to i limes od f (x) kad x −→ c. +∞ +∞ . 1∞ . −∞ 2. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 11. Dakle. ”Sedam veliˇanstvenih”: c 0 . ∞ · 0. 0 2. s jedne strane smo dobili da je ”vrijednost” izraza 0 jednaka −1 a s druge strane 1. −∞ · 0. (+∞)0 . ∞ ∞ − ∞. a −∞ 229 = 0. mogu se desiti i situacije u kojima se javljaju c c nedefinirane operacije s nulom: 1. a ∈ R proizvoljan. (+∞) + (−∞). 1+∞ . s s c c Iz Primjera 6. 0 ∞ . 5. 0∞ . onda taj izraz treba transformirati u neˇto ˇto ´e se dati izraˇunati. 00 . +∞ −∞ . Sljede´e operacije s beskonaˇnim veliˇinama nisu definirane: c c c 1. 0 0 . ∞0 . −∞ −∞ . ˇ Sto znaˇi da je izraz neodreden? c Ako se uvrˇtavanjem vrijednosti x = c u funkciju f (x) dobije realan broj. +∞ . Analogno se dokaˇe da je ”vrijednost” izraza za koji se dobije uvrˇtavanjem vrijednosti x = 2 u funkciju s x2 −3x+2 f (x) = x−2 je 1. 4. pa je 0 neodreden oblik. Osim s beskonaˇnim veliˇinama. +∞ · 0. Tih sedam (do na predznak) situacija zovemo neodredenim oblicima. Ako se dobije jedan od neodredenih oblika.6 znamo da ”vrijednost” izraza 0 koji se dobije ”uvrˇtavanjem” s 0 x2 −3x+2 z vrijednosti x = 1 u funkciju f (x) = x−1 je −1.ˇ 6.1.

0 < a < 1. 8. n ∈ N neparan. . x−→0+ lim loga x = U gornjim pravilima svuda imamo α ∈ R. lim x−n = +∞. a>1 +∞. x−→+∞ x−→+∞ 2. −∞. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 6. a>1 0. x−→−∞ lim ax = 10.1. α > 0 0. n ∈ N neparan +∞. 0 < a < 1. x−→0+ lim xα = 0. 0 < a < 1. +∞. x−→0+ x−→0− 7. n ∈ N proizvoljan. n ∈ N proizvoljan. x−→+∞ lim xα = x−→0+ lim x−n = lim x−n = +∞. lim x−n = −∞. x−→+∞ lim loga x = 11. x−→0− 4. 0 < a < 1. x−→−∞ lim xn = x−→−∞ lim x−n = lim x−n = 0.7 Raˇunanje limesa c Neki temeljni limesi 1.230 ˇ POGLAVLJE 6. Sva se ova pravila mogu strogo izvesti iz svojstava limesa i elementarnih funkcija. a>1 −∞. a>1 +∞. 5. α>0 +∞. n ∈ N paran. x−→+∞ lim ax = 9. −∞. +∞. 0. n ∈ N paran. 3. α < 0. 6. +∞. lim xn = +∞. α < 0.

To znaˇi da je c x−→+∞ lim loga x = +∞. x−→0 x Dokaz: Uzmimo trigonometrijsku (jediniˇnu) kruˇnicu sa srediˇtem u ishodiˇtu O i c z s s pravac paralelan s osi y koji prolazi toˇkom B = (1. Kada s pravca uzmemo x ∈ (0. c Osim ovih limesa. Kako gledamo c limes funkcije sin x kada x −→ 0. tj. njihov rast.9 Dokaˇimo da je z x−→+∞ 231 lim loga x = +∞. c c eksponencijalnih i logaritamskih funkcija.♠ Vrijednosti ostalih deset limesa dokazuju se analogno kao u Primjeru 6. sin x). svojstva potencija. Oznaˇimo s A = z c c (cos x.2. tg x ). Iz toˇke 5. jasno je da je dovoljno x x promatrati x ∈ (0. π ) i namotamo ga 2 2 na kruˇnicu on se preslikava u toˇku A = (cos x. Jasno je da se trokut OAA nalazi unutar z kruˇnog isjeˇka OBA . i s B = (1. Dakle imamo z c P (OAA ) ≤ P (OBA ) ≤ P (OBB ). koji se nalazi unutar trokuta OBB . 0). za a > 1. 0) u ravnini. neparnost i sliˇno. presjek c polupravca kroz ishodiˇte i toˇku A s tangesnom osi (interpretacija tangensa s c preko trigonometrijske kruˇnice). parnost. Dakle. . za svaki M > 0 sigurno postoji N > 0 takav da (x > N ) =⇒ (loga x > M ).1.16 lim i 1 lim (1 + )x .9. koriste´i definicije limesa i jednostranih limesa (toˇka 6.4). x−→+∞ x sin x = 1.ˇ 6. i zbog parnosti od sin x . ortogonalnu projekcija toˇke A na x os. Treba dokazati da za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x > N ) =⇒ (loga x > M ).1.6 znamo da je za a > 1 logaritamska funkcija strogo rastu´a na (0. +∞) i da joj c c je slika cijeli R. a ∈ R. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Primjer 6. pad. π ). vaˇnu ulogu igraju i z sin x x−→0 x lim Teorem 6.

12) dobijemo 1 ≤ lim odnosno x−→0 x−→0 sin x ≤ 1.2: Uz izvod osnovnog trigonometrijskog limesa. sin x cos x xr . Povrˇina kruˇnog isjeˇka s duljinom luka x dana je formulom s z c P (OBA ) = odnosno P (OBA ) = jer je kruˇnica jediniˇna. i iz ˇinjenice da je lim cos x = c cos 0 = 1 (Teorem 6. cos x x Pustimo li sada x −→ 0 u gornjoj nejednakosti.232 ˇ POGLAVLJE 6. Dakle imamo z c 1 x 1 sin x cos x ≤ ≤ · 1 · tg x . 2 2 2 Podijelimo li ovaj izraz sa sin x dobijemo cos x ≤ odnosno x 1 ≤ .♣ x lim . x−→0 x sin x = 1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1 A’ B’ tg x sin x x 0 A B Slika 6. 2 x 2 sin x 1 ≥ ≥ cos x.

Dakle imamo ax − 1 ex ln a − 1 = lim .17 x−→+∞ 233 lim 1+ 1 x x = e. Promatramo prvo x−→0 lim 1 ln(1 + x) = lim ln(1 + x) x . x−→0 x Iz Teorema 6.6 znamo da za proizvoljni a > 0 vrijedi c ax = ex ln a . NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Teorem 6.♠ x−→0 t−→0 x ln a ln(t+1) ln a . ♣ Primjer 6.1.10 ex − 1 = 1. Dakle .ˇ 6. i da je x = ln(t + 1). a ∈ R. x−→0 x lim i ax − 1 = ln a. x−→0 x−→0 x x lim Sada uz zamjenu varijable t = ex ln a − 1 imamo da t −→ 0 kad x −→ 0 i x = imamo ea ln x − 1 t lim = lim ln(t+1) = ln a.2.12 i Teorema 6. c Zbog toga je ex − 1 t lim = lim = 1. Tada je jasno da t −→ 0 kada x −→ 0. x−→0 1 1 Dakle je x−→0 lim ln(1 + x) = 1. x−→0 t−→0 ln(t + 1) x Iz toˇke 5. x Oznaˇimo sada ex − 1 sa t.17 slijedi x−→0 lim ln(1 + x) x = ln( lim (1 + x) x ) = ln e = 1. x−→0 x lim a > 0.

1 Derivacija funkcije Motivacija Osim ponaˇanja vrijednosti neke veliˇine i naˇina na koji ona ovisi o nekoj drugoj s c c veliˇini vaˇno je znati i kako se brzo ona mijenja kada se mijenja veliˇina o kojoj c z c ona ovisi. Tada 1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Svojstva limesa i pravila za njihovo raˇunanje c Teorem 6.1. funkcija λf ima limes u toˇki c za proizvoljan λ ∈ R i vrijedi c x−→c lim (λf (x)) = λ lim f (x).2.18 Neka postoje x−→c lim f (x) lim g(x) i x−→c funkcija f. x−→c x−→c 4.13.17. 6. 6.16.2 6.234 ˇ POGLAVLJE 6. g : R −→ R. x−→c x−→c 2. funkcija f ± g ima limes u toˇki c i vrijedi c x−→c lim (f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x). ♣ x−→c Teoremi 6. x−→c c 3. c 6. 6.18 i temeljni limesi iz toˇke 6. funkcija f · g ima limes u toˇki c i vrijedi x−→c lim (f (x) · g(x)) = lim f (x) · lim g(x). funkcija f g ima limes u toˇki c i vrijedi c lim f (x) g(x) = x−→c lim f (x) lim g(x) x−→c x−→c ako je g(c) = 0 i lim g(x) = 0.7 su nam dovoljni za c raˇunanje gotovo svih limesa. .

promatrati prosjeˇnu brzinu na sve kra´im i s c c kra´im intervalima oko trenutka koji nas zanima. Trenutna brzina.6. 0 moramo promatrati limes. Uzmimo a = t0 . c . z c zahtijeva podrobnije razmatranje. Definiramo brzinu u toˇki t0 s c v(t0 ) = lim s(t0 + ∆t) − s(t0 ) . dobivamo s v= 50 km = 100 . b = t0 + ∆t.11 Automobil je put od Zagreba do Karlovca (50 km) preˇao za pola s sata. tj. c Promatramo prosjeˇnu brzinu na vremenskom intervalu (a. t gdje je s prijedeni put. t0 + ∆t]. b−a gdje je s(b) odnosno s(a) prijedeni put do trenutka b odnosno trenutka a. za razliku od prosjeˇne.♠ c Dok je Newton doˇao do otkri´a diferencijalnog raˇuna preko problema brzine. Kretanje je promjena poloˇaja u vremenu. ∆t−→0 ∆t Ova formula predstavlja osnovnu ideju i temelj diferencijalnog raˇuna.5 h Gornja nam formula ne daje nikakvu informaciju o tome kojom se brzinom automobil kretao npr. Ideja je koristiti ono ˇto znamo. a t vrijeme za koje smo preˇli taj put. s(t0 + ∆t) − s(t0 ) v= . ∆t ˇ Sto je ∆t manji.2. DERIVACIJA FUNKCIJE 235 Primjer 6. Dakle. Dana je formulom c v= s(b) − s(a) . dobivamo neodredeni izraz tipa 0 . to bolje ovaj izraz aproksimira ”pravu” brzinu u t = t0 . s c c je Leibniz diferencijalni raˇun otkrio preko problema tangente. No uvrstimo li ∆t = 0 u gornju formulu. 15 minuta nakon polaska. tj. b). 0. za neki mali ∆t i pogledajmo prosjeˇnu brzinu na c [t0 . Kojom se prosjeˇnom brzinom kretao? c Prema formuli s v= .

236 ˇ POGLAVLJE 6.3: Ovisnost visine projektila o vremenu. c ∆y = tg α. ∆t ∆t No izraz ∆y je tangens kuta koji sekanta krivulje y = y(t) kroz toˇke (t0 . prosjeˇna brzina projektila u vremenskom intervalu [t0 . Dakle. 2−1 Prosjeˇna brzina u 1001-oj milisekundi je c y(1. y(t0 )) i c ∆t (t0 +∆t. 1.12 Projektil je baˇen vertikalno u vis u trenutku t = 0 nekom poˇetnom c c brzinom v0 s visine y0 .001 − 1 Ova druga je bolja aproksimacija prave brzine projektila u t0 = 1 nego ona prva. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 6. y(t0 +∆t)) zatvara s osi x. Op´enito. t0 + ∆t] je c c dana izrazom ∆y y(t0 + ∆t) − y(t0 ) = . prosjeˇna brzina odgovara koeficijentu smjera sekante.001) − y(1) . Iz fizike znamo da je visina projektila u trenutku t dana formulom 1 y(t) = y0 + v0 t − gt2 . 2 y ∆t ∆y ∆t 0 t ∆y Slika 6. Prosjeˇna brzina projektila u drugoj sekundi njegovog leta je c y(2) − y(1) . ∆t . a to je jednako koeficijent smjera te sekante.

4 Neka je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu I koji sadrˇi toˇku x0 .2 Derivacija funkcije u toˇki c ∆f ∆x U Primjeru 6.4: Sekante i tangenta.13 Izraˇunajmo derivaciju funkcije f (x) = x2 u toˇki x0 = 3. Time smo mehaniˇki problem odredivanja c c trenutne brzine sveli na geometrijski problem odredivanja koeficijenta smjera tangente na graf funkcije koja opisuje ovisnost visine o vremenu.2.11 smo vidjeli da limes kvocijenta f u ovisnosti o veliˇini x. ∆x−→0 ∆x lim onda kaˇemo da je funkcija f diferencijabilna ili derivabilna u toˇki x0 i broj z c f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x−→0 ∆x zovemo derivacija funkcije f u toˇki x0 . Prava brzina u trenutku t0 bi onda odgovarala koeficijetu smjera tangente na krivulju y = y(t) u toˇki s apscisom t0 . c c (3 + ∆x)2 − 32 f (3 + ∆x) − f (3) = lim = lim (6+∆x) = 6. c Primjer 6. f : I −→ R. c mjeri brzinu promjene veliˇine c Definicija 6.2.6. tj.♠ f (3) = lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x . Ako postoji z c f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . DERIVACIJA FUNKCIJE y y 237 ∆y ∆t 0 t 0 t Slika 6.♠ 6. x0 ∈ I.

∆x−→0 ∆x Napomena 6. koja se c oznaˇava s f (x) i koja svakoj vrijednosti x ∈ I pridruˇuje broj f (x). Derivacija funkcije f (x) = kx + l je f (x) = k. Dakle je c f (x) = lim f (x + ∆x) − f (x) .238 ˇ POGLAVLJE 6.3 Derivacija funkcije Ako je funkcija f derivabilna u svakoj toˇki nekog otvorenog intervala I. onda je c pravilom x −→ f (x) dobro definirana jedna funkcija na I.6 Uoˇimo bitnu razliku. c z Primjer 6. za proizvoljne k. Dakle brzina promjene linearne funkcije je konstanta. Tu funkciju zovemo derivacija funkcije f i oznaˇavamo s f (x). c f (π) = lim lim f (π + ∆x) − f (π) sin(π + ∆x) − sin π = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x sin π cos ∆x + cos π sin ∆x − sin π cos π sin ∆x = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x sin ∆x cos π lim = cos π = −1.♠ ∆x−→0 ∆x 6. c c koji se oznaˇava sa f (x0 ). f (x) = lim kx + k∆x + l − kx − l f (x + ∆x) − f (x) = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x ∆x−→0 lim k = k. Derivacija funkcije f u toˇki x0 je broj.15 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 6.2. . l ∈ R. Derivacija funkcije f (na nekom intervalu I na kojem c je definirana i na kojem je u svakoj toˇki diferencijabilna) je funkcija.14 Odredimo derivaciju funkcije f (x) = sin x u toˇki x0 = π.

Dakle je promjena brzine konstantne funkcije nula. s c 2.6.16 Derivacija funkcije f (x) = sin x je f (x) = cos x. Derivacija funkcije f (x) = x2 je f (x) = 2x.♠ ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x Primjer 6. a c iz gornjeg raˇuna imamo da je c f (x) = 0. tj. funkcija f (x) = l je konstanta. f (x) = lim lim f (x + ∆x) − f (x) (x + ∆x)2 − x2 = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x x2 + 2x∆x + ∆x2 − x2 = lim (2x + ∆x) = 2x. DERIVACIJA FUNKCIJE 239 U specijalnom sluˇaju kada je k = 0.♠ . ˇto smo i oˇekivali.2. ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x cos 2x − 1 = −2 sin2 x sin x lim Kako je imamo −2 sin2 cos ∆x − 1 sin ∆x sin x lim +cos x lim = cos x+sin x lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x ∆x cos x − sin x lim sin ∆x 2 ∆x 2 ∆x 2 = ∆x−→0 ∆x−→0 lim sin ∆x 2 = cos x − sin x · 1 · 0 = cos x. f (x + ∆x) − f (x) = ∆x−→0 ∆x f (x) = lim lim sin(x + ∆x) − sin x sin x cos ∆x + cos x sin ∆x − sin x = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x ∆x−→0 lim sin x(cos ∆x − 1) sin ∆x cos x + lim = ∆x−→0 ∆x ∆x cos ∆x − 1 sin ∆x + cos x lim .

c c 6. problem rubova domene. problem razliˇitih vrijednosti s lijeva i zdesna.. problem postoc janja limesa.4) ustvari limes funkcije f (x + ∆x) − f (x) . To su npr.240 ˇ POGLAVLJE 6.11 zakljuˇujemo c da f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim ∆x−→0 ∆x ne postoji. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = |x| nije derivabilna u x0 = 0. odnosno da je tangenta pravac koji raste. Sliˇno. tj. ∆x Lagano se vidi da je M = 1 i L = −1. onda je funkcija f rastu´a na tom intervalu (jer je tangenta u svakoj toˇki tog c c intervala rastu´a). tangenta je paralelna s osi x. Primjer 6. Ako je c funkcija definirana na nekom intervalu i ako je f (x) > 0 za sve x iz tog intervala. ∆x mogu se javiti neki problemi pri raˇunanju derivacije. problem konaˇnosti c c limesa. Takve toˇke zovemo stacionarne toˇke.17 1.2.4 Raˇunanje derivacija c Kako je definicija derivacije (Definicija 6. Dakle iz Teorema 6. M= ∆x−→0− lim . to znaˇi da je koeficijent smjera c c tangente u toj toˇki pozitivan. ako je f (x) < 0 na nekom intervalu. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Grafiˇka interpretacija c Ako je u nekoj toˇki derivacija funkcije pozitivna. ne postoji f (0). Pogledajmo sljede´e limese: c L= i lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x ∆x−→0+ f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . U toˇkama gdje je f (x) = 0. Tu funkcija niti raste c niti pada. funkcija pada c c na tom intervalu.

dakle postoji limes f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . Dokaz: Fukcija f je derivabilna u x0 ∈ D(f ).6. ∆x−→0 dakle ne postoji f (0).1. ∆x ∆x−→0 dakle ne postoji f (0). Tada je f i neprekidna u x0 .2. c x0 ∈ I ⊆ D(f ). Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x0 = 0.7 imamo da je c lim √ 3 1 ∆x2 = +∞.♠ Teorem 6.7 imamo da je c lim √ 3 1 = +∞. √ 3 241 x nije derivabilna u x0 = 0. DERIVACIJA FUNKCIJE 2.19 Neka je funkcija f derivabilna u toˇki x0 otvorenog intervala I. ∆x ∆x−→0 . lim = lim √ 3 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x2 Iz toˇke 6. 3 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x 3 √ 3 x2 nije derivabilna u x2 0 = Iz toˇke 6. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = Pogledajmo sljede´i limes: c √ √ 3 x0 + ∆x − 3 x0 f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x √ 3 ∆x 1 . Pogledajmo sljede´i limes: c 3 (x0 + ∆x)2 − f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim = lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x √ 3 ∆x2 1 lim = lim √ .1. 3.

17 su c neprekidne u nuli. ∆x f (x0 ).12 zakljuˇujemo da je funkcija g neprekidna u x0 . Derivacija zbroja. I ⊆ D(g). g : R −→ R derivabilne na otvorenom intervalu I ⊆ D(f ). i vrijedi 1. Iz Teorema 6. f · g i f g (tamo gdje je definirana. ∆x−→0 ∆x ∆x . razlike. (f (x) ± g(x)) = f (x) ± g (x) 2. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Definirajmo sada funkciju g : I −→ R formulom g(x0 + ∆x) = Kako je ∆x−→0 f (x0 +∆x)−f (x0 ) . za one x ∈ I za koje je g(x) = 0). tj.19 op´enito ne vrijedi. (f (x) ± g(x)) = lim lim ∆x−→0 (f (x + ∆x) ± g(x + ∆x)) − (f (x) ± g(x)) = ∆x ∆x−→0 f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g(x) ± lim = f (x) ± g (x).20 Neka su funkcije f.242 ˇ POGLAVLJE 6. (f (x) · g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x) 3. Sada imamo ∆x−→0 ∆x−→0 lim f (x0 + ∆x) = lim (g(x0 + ∆x)∆x + f (x0 )) = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x−→0 lim g(x0 + ∆x) lim ∆x + lim f (x0 ) = g(x0 ) · 0 + f (x0 ) = f (x0 ). produkta i kvocijenta funkcija Teorem 6. f (x) g(x) = f (x)g(x)−f (x)g (x) .12 imamo da je f neprekidna u x0 .♣ Obrat Teorema 6. Nadalje. ali vidjeli smo da nisu derivabilne. za ∆x = 0 vrijedi c f (x0 + ∆x) = g(x0 + ∆x)∆x + f (x0 ). ∆x = 0 . Sve tri funkcije iz Primjera 6. g 2 (x) Dokaz: 1. Tada su na I derivabilne i funkcije f ± g. ∆x = 0 lim g(x0 + ∆x) = g(x0 ) = f (x0 ) iz Teorema 6.

7 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna na otvorenom intervalu I ⊆ D(f ). derivabilna na I i vrijedi (λf ) (x) = λf (x). g 2 (x) f (x) g(x) = 1 f (x) g(x) .2. Dakle 1 g(x) = 0. tj. po 1 pravilu derivacije produkta g (x) g(x) + g(x) 1 g(x) 1 g(x) Kako je f (x) g(x) = −g (x) . gdje je λ ∈ R proizvoljan. 3.6. tj. (f (x) · g(x)) = lim lim f (x + ∆x) · g(x + ∆x) − f (x) · g(x) = ∆x 243 ∆x−→0 f (x + ∆x) · g(x + ∆x) − f (x) · g(x + ∆x) + f (x) · g(x + ∆x) − f (x)g(x) = ∆x−→0 ∆x lim g(x + ∆x) g(x + ∆x) − g(x) f (x + ∆x) − f (x) + lim f (x) = ∆x−→0 ∆x ∆x f (x) lim g(x + ∆x) + f (x)g (x). Izraˇunajmo prvo c 1 g(x) . ∆x−→0 ∆x−→0 Sada iz Teorema 6. odnosno (f (x) · g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x). imamo g(x) · = 0. za svaki x ∈ I. za svaki x ∈ I. po pravilu deriviranja produkta imamo = 1 f (x) g(x) + f (x) 1 g(x) = f (x) g(x) − = f (x)g (x) g 2 (x) .♣ g 2 (x) Napomena 6.20 funkcija g · f = λf derivabilna na I i vrijedi (λf ) (x) = 0 · f (x) + λf (x) = λf (x). DERIVACIJA FUNKCIJE 2. c dakle je po Teoremu 6. Tada je funkcija λf .♣ . Dokaz: Definirajmo funkciju g : R −→ R formulom g(x) = λ. Kako je g(x) · 1 g(x) = 1. f (x) g(x) f (x)g(x) − f (x)g (x) .19 imamo ∆x−→0 lim g(x + ∆x) = g(x). Oˇito je D(g) = R.

16 imamo h (x) = (g ◦ f ) (x) = g (f (x)) · f (x) = 2f (x)f (x) = 2 sin x cos x = sin 2x. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Derivacija kompozicije funkcija Teorem 6.21.22 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna na intervalu I. c Primjer 6. f (x) = 0 na I i neka postoji f −1 .21 imamo (f −1 ◦ f ) (x) = (f −1 ) (f (x))f (x) = 1. Dakle.15 i Primjera 6. gdje je g(x) = x2 .21 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna u toˇki x otvorenog c intervala I.18 Koja je derivacija funkcije h(x) = (sin x)2 ? Funkcija h je kompozicija g ◦ f . f (x) = sin x. c −1 tj. Tada je f −1 derivabilna i vrijedi (f −1 ) (f (x)) = 1 . Dakle imamo f −1 (f (x)) = x. Primjera 6. f (x) ∈ J ⊆ D(g). Tada je funkcija g ◦ f derivabilna u x i vrijedi (g ◦ f ) (x) = g (f (x)) · f (x). i funkcija g : R −→ R derivabilna u toˇki f (x) c otvorenog intervala J. f (x) ♣ .244 ˇ POGLAVLJE 6. Izraˇunajmo joˇ i (f ◦ g) . Dakle imamo c s (f ◦ g) (x) = f (g(x))g (x) = cos(x2 )(2x) = 2x cos x2 . naravno. iz Teorema 6. z Teorem 6. g = f .♠ Derivacija inverzne funkcije Specijalan sluˇaj kompozicije funkcija je kada je funkcija g inverzna funkciji f . ♣ Gornju formulu za derivaciju kompozicije funkcija zovemo lanˇano pravilo. odnosno (f −1 ) (f (x)) = 1 . x ∈ I ⊆ D(f ). Sada primjenom Teorema 6. moˇe provesti samo ako je f (x) = 0. f (x) Ovo se.

∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x Iz Primjera 6.22 i derivacijama iz donje tablice.15 znamo da je derivacija funkcije f (x) = x2 funkcija f (x) = 2x.♠ 2 x Derivacije elementarnih funkcija Na osnovi Teorema 6.10 imamo da je f (x) = lim e∆x − 1 = 1. 6.20.8 Studentima se preporuˇuje da provjere donje formule samostalno. 6. odnosno 1 g (x) = √ .19 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1 1. Derivacija funkcije g(x) = √ 1 .6. Derivacije svih c drugih elementarnih funkcija mogu se dobiti primjenom pravila iz Teorema 6. odnosno g (x) = 2. c Napomena 6. Osnovne derivacije dajemo u sljede´oj tablici.21 i 6. Dakle imamo ex+∆x − ex e∆x − 1 = ex lim . x 1 √ . . 245 Pogledajmo prvo derivaciju funkcije f (x) = ex . i vrijedi (f ◦ g)(x) = x.20.22 imamo da je √ f (g(x))g (x) = 2 xg (x) = 1. Kako je (f ◦ g)(x) = x iz Teorema 6.22 mogu se izraˇunati derivacije svih elemenc tarnih funkcija.2. 2 x x je g (x) = Iz Primjera 6.22 imamo da je f (g(x))g (x) = eln x g (x) = xg (x) = 1.21 i 6. Derivacija funkcije g(x) = ln x je g (x) = x . Iz Teorema 6. ∆x−→0 ∆x lim dakle je f (x) = ex . DERIVACIJA FUNKCIJE Primjer 6.

gdje je α kut izmedu tangente funkcije f u toˇki (x0 . c tj. no to je ponekad teˇko izraˇunati. f (x0 )) s c c ∆f apscisom x0 + ∆x. Umjesto te vrijednosti lakˇe je izraˇunati s c s c razliku ∆f izmedu f (x0 ) i toˇke na tangenti funkcije f kroz toˇku (x0 .5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija Pretpostavimo da nas za danu funkciju f : I −→ R zanima kako se promijeni vrijednost funkcije u toˇki x0 ∈ I kada se argument promijeni za ∆x. Jasno je da je ∆x = tg α. odnosno ∆f = tg α∆x . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN f (x) 0 αxα−1 ex ax ln a 1 x 1 x ln a f (x) arccos x arctg x arcctg x sh x ch x th x cth x Arsh x Arch x Arth x Arcth x f (x) 1 − √1−x2 1 1+x2 1 − 1+x2 ch x sh x 1 ch2 x 1 − sh2 x √ 1 1+x2 √ 1 x2 −1 1 1−x2 1 1−x2 cos x − sin x 1 cos2 x − sin12 x √ 1 1−x2 Tablica 6.2. Toˇan c c iznos promjene vrijednosti funkcije je f (x0 + ∆x) − f (x0 ). f (x0 )) biti dosta mala.246 f (x) c xα ex ax ln x loga x sin x cos x tg x ctg x arcsin x ˇ POGLAVLJE 6.1: Derivacije elementarnih funkcija 6. vrijednost ∆f ´e biti to bliˇa vrijednosti f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ˇto je manji c z s . f (x0 )) i osi x. Iz formule c ∆f = tg α∆x vidimo da ´e za male vrijednosti od ∆x i pogreˇka c s ∆f − (f (x0 + ∆x) − f (x0 )) uˇinjena zamjenom krivulje y = f (x) tangentom kroz (x0 .

Rekli smo da je derivacija funkcije f u toˇki x0 ∈ I ustvari koeficijent smjera c tangente na graf funkcije f u toˇki (x0 . veliˇinu c df (x0 ) = f (x0 )dx zovemo diferencijal funkcije f u toˇki x0 . odnosno s y = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) (toˇka 2. Ako f ima derivaciju u svakoj c toˇki nekog otvorenog intervala I. y f(x) α 0 x0 x 0+ ∆ x x Slika 6. Tada od svih polinoma stupnja najviˇe jedan.♣ c . Dakle.1. f (x0 )). f (x0 )) na graf funkcije f je dana s c y − f (x0 ) = f (x0 )(x − x0 ). polinom g najbolje aproksimira s funkciju f u neposrednoj okolini toˇke x0 . c Teorem 6.2. jednadˇba tangente u c z toˇki (x0 . onda je s c df (x) = f (x)dx definiran diferencijal funkcije f na intervalu I. Prijedemo li sada sa konaˇnog prirasta ∆x funkcije f na beskonaˇno mali c c prirast dx.6. DERIVACIJA FUNKCIJE 247 ∆x.23 Neka je f : I −→ R derivabilna u toˇki x0 ∈ I i c g(x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ).5: Diferencijal funkcije.5).

5 2 Slika 6. dakle je f (0) = cos 0 = 1.5 1 1.16 znamo da je f (x) = cos x. to su razlike ordinata na grafu i na tangenti male za istu apscisu.20 Pronadimo lokalnu linearizaciju funkcije f (x) = sin x u toˇki x0 = c 0. Zamjena funkcije f (x) = sin x funkcijom g(x) = x ”za male x” omogu´ava c jednostavno rjeˇavanje diferencijalne jednadˇbe koja opisuje gibanje njihala ”za s z male otklone”. Gornja formula predstavlja lokalnu linearizaciju funkcije f u toˇki x = x0 . Dakle. dovoljno blizu toˇki x0 moˇemo graf funkcije f zamijeniti komadom tangente: c z f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). odnosno sin x ≈ x na dovoljno maloj okolini oko x0 = 0. c Kako se u okolini toˇke x0 tangenta dobro prijubljuje uz graf funkcije f (Teorem c 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 2 1 -1 -0. c Primjer 6. Iz Primjera 6.248 ˇ POGLAVLJE 6.23).♠ s s c . Za velike otklone to ne moˇemo uˇiniti jer nemamo viˇe dobru aproksimaciju z c s funkcijom g(x) = x i njihalo se viˇe ne ponaˇa kao harmoniˇki oscilator.5 -1 0. Imamo f (x) ≈ sin 0 + cos 0(x − 0) = x.6: Tangenta je graf najbolje linearne aproksimacije funkcije u okolini neke toˇke.

ln(1 + r) Linearizirajmo lokalno funkciju f (r) = ln(1 + r) oko r = 0.21 ”Pravilo 70” za udvostruˇenje iznosa novca uloˇenog uz i% kac z mata godiˇnje. 100 Tada je suma novca nakon t godina dana formulom S(t) = G(1 + r)t .2. DERIVACIJA FUNKCIJE 249 Primjer 6. 1 Kako je f (0) = 0.♠ c s . odnosno f (0) = 1. Koliko godina treba da se novac uloˇen uz i% kamata godiˇnje s z s udvostruˇi? c Stavimo r = i . gdje je G glavnica. imamo f (r) ≈ f (0) + f (0)(r − 0) = r. ln(1 + r) Za male r je uˇinjena pogreˇka takoder mala. Logaritmiranjem gornjeg izraza dobivamo formulu t= ln 2 .6. f (r) = 1+r . Dakle imamo ln(1 + r) ≈ r na dovoljno maloj okolini oko toˇke r = 0. Rjeˇavamo c z c s jednadˇbu z S(t) = 2G. Nas zanima vrijeme koje mora pro´i da se uloˇeni novac udvostruˇi. Imamo 2G = G(1 + r)t . odnosno 2 = (1 + r)t . c Sada imamo ln 2 100 ln 2 70 ln 2 ≈ = ≈ . t= ln(1 + r) r i i Dakle dobili smo formulu za pribliˇno vrijeme udvostruˇenja uloˇenog novca. z c z Uoˇimo da je iz te formule puno lakˇe izraˇunati vrijeme nego iz toˇne formule c s c c t= ln 2 .

250

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN √ 1 + x u toˇki c

Primjer 6.22 Pronadimo lokalnu linearizaciju funkcije f (x) = x0 = 0. Kako je f (0) = 1, f (x) =
√1 2 1+x

odnosno f (0) =

1 2

imamo

x f (x) ≈ f (0) + f (0)(x − 0) = 1 + . 2 Dakle je √ 1+x≈1+ x 2

na dovoljno maloj okolini oko toˇke x0 = 0.♠ c

6.2.6

Derivacije viˇeg reda s

Ponekad je bitno znati i brzinu promjene brzine promjene. Npr., ubrzanje ili akceleracija je brzina promjene brzine, dakle derivacija brzine. Kako je sama brzina derivacija puta po vremenu imamo da je ubrzanje derivacija (po vremenu) derivacije puta po vremenu. To je druga derivacija puta po vremenu. To nas vodi do op´e definicije. c Ako je funkcija f derivabilna u svakoj toˇki otvorenog intervala I ⊆ D(f ), c onda iz toˇke 6.2.3 znamo da je dobro definirana funkcija c x −→ f (x), za svaki x ∈ I. Sada ako u toˇki x0 ∈ I postoji limes c f (x0 + ∆x) − f (x0 ) , ∆x−→0 ∆x lim kaˇemo da funkcija f ima drugu derivaciju u toˇki x0 i piˇemo z c s f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . ∆x−→0 ∆x

Gornjim je izrazom definirano preslikavanje x0 −→ f (x0 ). Dakle, ako je to pridruˇivanje definirano u svakoj toˇki nekog intervala J ⊆ z c D(f ) = I, onda se funkcija x −→ f (x)

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE oznaˇava s f i zove druga derivacija funkcije f (na J). Dakle, vrijedi c f (x) = [f (x)] , za svaki x ∈ J. Analogno se definiraju i derivacije viˇeg reda: s f (x), i vrijedi f (n) (x) = [f (n−1) (x)] , f IV (x), . . . , f (n) (x),

251

za svaki n ∈ N. Geometrijska interpretacija predznaka i iznosa prve derivacije je nagib i strmina tangente. Geometrijska interpretacija predznaka druge derivacije vezana je uz konveksnost i konkavnost grafa funkcije, a njezinog iznosa uz zakrivljenost grafa. (Graf linearne funkcije je pravac. Druga derivacija linerane funkcije je identiˇki jednaka nuli, tj. pravac se ne zakrivljuje. Odatle ideja da se druga c derivacija veˇe uz zakrivljenost. Odnos nije jednostavan, zakrivljenost funkcije f z u toˇki x je dana s c |f (x)| κ(x) = , (1 + [f (x)]2 )3 gdje je ρ(x) = 1 κ(x)

polumjer kruˇnice koja se od svih mogu´ih kruˇnica najbolje priljubljuje uz graf z c z funkcije f u toˇki (x, f (x)). O tome ´e biti viˇe rijeˇi u Matematici II.) c c s c Pozitivnost druge derivacije znaˇi rast prve derivacije; negativnost druge c derivacije znaˇi pad prve derivacije. Dakle, ako je (u nekoj toˇki) (na nekom c c intervalu) f (x) > 0 to znaˇi da koeficijent smjera tangente na graf funkcije c f raste kad idemo tim intervalom s lijeva na desno. Kaˇemo da je funkcija f z konveksna na tom intervalu. Ako je f (x) < 0 na intervalu, koeficijent smjera tangente pada s lijeva na desno. Takve funkcije zovemo konkavnima (na promatranom intervalu). Pojmovi konveksnosti i konkavnosti imaju smisla i u toˇki, tj. funkcija f je konc veksna u x0 ako je f (x0 ) > 0, a konkavna u x0 ako je f (x0 ) < 0. Toˇke u kojima se f (x) poniˇtava i mijenja predznak su zanimljive jer se u c s

252
y

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN
y

f(x) f(x)

0

x

0

x

Slika 6.7: Konveksna (lijevo) i konkavna (desno) glatka funkcija. njima graf funkcije ponaˇa vrlo sliˇno tangenti, tj. ravan je (lokalno) i prelazi s s c jedne strane tangente na drugu. Takve toˇke se zovu toˇke prijevoja ili toˇke c c c infleksije. To su toˇke prijelaza iz konveksnosti u konkavnost i obratno. U tim c toˇkama funkcija najbrˇe odnosno najsporije raste odnosno pada. c z Primjer 6.23 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x3 ima toˇku c infleksije u x0 = 0. Oˇito je f (x) = 3x2 , odnosno f (x) = 6x. Dakle je f (x) = 0 ako i samo c ako je x = x0 = 0. Nadalje je f (x) > 0 za x > 0 i f (x) < 0 za x < 0, tj. f je konveksna na 0, +∞ i konkavna na −∞, 0 . Dakle x0 = 0 je toˇka c infleksije.♠

6.2.7

Osnovni teoremi diferencijalnog raˇuna c

Vidjeli smo da je neprekidnost funkcije u toˇki i na intervalu svojstvo koje je c ˇ nuˇno za postojanje derivacije u toˇki (na intervalu) (Teorem 6.19). Zelimo li z c raditi s derivacijama viˇeg reda, ne samo funkcija, nego i njene derivacije moraju s biti neprekidne. Funkcija f : I −→ R je klase C 1 (I) ako ima prvu derivaciju na I i ako je ta prva derivacija neprekidna na I. Sliˇno, funkcija f je klase C k (I) ako ima sve c derivacije do ukljuˇivo reda k na I i ako je f (k) neprekidna na I. c Za funkcije neprekidne na I kaˇemo da su klase C 0 (I) ili samo C(I). Ako funkcija z ima neprekidne derivacije bilo kojeg reda, kao npr. f (x) = ex , f (x) = sin x na

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE R, kaˇemo da su klase C ∞ (I). z Za funkcije iz C 1 (I), C 2 (I),...,C ∞ (I) kaˇemo joˇ da su glatke. z s

253

Napomena 6.9 Iz Teorema 6.1, Teorema 6.20 i Napomene 6.7 direktno slijedi da su skupovi ˇ C 0 (I), C 1 (I), ... i C ∞ (I) realni vektorski prostori. Stoviˇe, to su podprostori realnog veks torskog prostora svih funkcija f : I −→ R (Napomena 5.13). Beskonaˇnodimenzionalni su, jer c 2 n npr. skup {1, x, x , ..., x } je linearno nezavisan za svaki n ∈ N (Teorem 5.3), i svaka funkcija iz tog skupa ima derivaciju svakog reda na I. Dakle beskonaˇni skup {xn : n = 0, 1, ...} se c nalazi u nekoj bazi svakog od tih vektorskih prostora.

Napomena 6.10 Vrijedi C 0 (I) ⊃ C 1 (I) ⊃ C 2 (I) ⊃ ... ⊃ C ∞ (I).
Dokaz: Oˇito vrijedi c C 0 (I) ⊇ C 1 (I) ⊇ C 2 (I) ⊇ ... ⊇ C ∞ (I), jer ako je npr. funkcija klase n + 1, onda ona mora biti i klase n, n = 0, 1, .... Iz Primjera 6.17 znamo da za funkciju danu formulom f (x) = |x| vrijedi f ∈ C 1 (I) na intervalu / I oko nule, ali oˇito je da je f ∈ C 0 (I), dakle je C 0 (I) ⊃ C 1 (I). c Definirajmo funkciju f : R −→ R formulom f= 1, − 1 − (x − 1)2 + 2, x≤1 . 1<x≤2

y

1

0

1

x

Slika 6.8: Funkcija ˇija druga derivacija nije neprekidna. c
Kako je
x−→1

lim f (x) = 1 = f (1)

254

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN

iz Teorema 6.12 zakljuˇujemo da je f neprekidna na D(f ) = −∞, 2 . Kako je c f (x) = i
x−→1

0, √ x−1 2 , 1−(x−1)

x≤1 1<x≤2

lim f (x) = 0 = f (1)

imamo da je f neprekidna na −∞, 2 , dakle je f ∈ C 1 −∞, 2 . Pogledajmo drugu dervaciju od f . Imamo 0, x≤1 . f (x) = √ 1 , 1<x≤2 3
(x(2−x))

Kako je
x−→1−

lim f (x) = 0

i

x−→1+

lim f (x) = 1 ∈ C 2 −∞, 2 , /

zakljuˇujemo da f nije neprekidna u x = 1, ima skok s 0 na 1. Dakle f c odnosno je C 1 −∞, 2 ⊃ C 2 −∞, 2 .♣

Ovaj je primjer zanimljiv jer pokazuje da pri prijelazu s ravnog komada na kruˇni z luk dolazi do skoka druge derivacije. Kako je fizikalna interpretacija druge derivacije ubrzanje to znaˇi da tu dolazi do skoka sile. To je razlog zaˇto se c s kod cesta i pruga takvi prijelazi ne rade. √ Op´enito se stroga inkluzija dokazuje promatranjem funkcije f (x) = xn x c na [0, +∞ . Teorem 6.24 (Fermatova lema-nuˇan uvjet ekstrema) Neka je f : I −→ z 1 R klase C (I) i neka f ima lokalni ekstrem u toˇki x0 ∈ I. Tada je f (x0 ) = 0.♣ c

y
f(x)

0

x

Slika 6.9: Fermatova lema.

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE

255

Geometrijska interpretacija Teorema 6.24 je da u toˇki lokalnog ekstrema glatke c funkcije tangenta mora biti paralelna s x osi. To vrijedi i za lokalne minimume i maksimume. Napomena 6.11 Primijetimo: 1. Uvjet f ∈ C 1 (I) iz Teorema 6.24 je bitan. Jasno je da funkcija f (x) = |x − 1| ima lokalni (ˇak i globalni) ekstrem u x = 1, no iz Primjera 6.16 c znamo da f (1) ne postoji, pa se ne moˇe niti poniˇtavati. z s 2. Uvjet f (x0 ) = 0 nije i dovoljan da bi funkcija f ∈ C 1 (I) imala u x0 ∈ I lokalni ekstrem. Za funkciju f (x) = x3 vrijedi f (0) = 0, ali znamo da ona strogo raste na R, dakle ne moˇe imati ekstreme. z
y

f(x)

0

x

Slika 6.10: Glatkost funkcije je nuˇna u Fermatovoj lemi. z Teorem 6.25 (Rolleov teorem) Neka je f : I −→ R klase C 1 (I) i neka je f (a) = f (b) = 0 za neke a, b ∈ I, a < b. Tada postoji x0 ∈ a, b takav da je f (x0 ) = 0.
Dokaz: Kako je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] prema Teoremu 6.6 funkcija f poprima svoj minimum m i maksimum M na [a, b], tj. postoje toˇke x1 , x2 ∈ [a, b] za koje je f (x1 ) = m c i f (x2 ) = M . Ako je m = M onda je f konstantna na [a, b], tj. je f (x) = 0, za svaki x ∈ (a, b). Dakle u tom sluˇaju svaki x0 ∈ (a, b) zadovoljava tvrdnju teorema. c Ako je m < M , onda je barem jedan od brojeva m i M razliˇit od nule. Pretpostavimo da je c

256

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN

M = 0. Kako je f (a) = f (b) = 0 i f (x2 ) = M to je x2 = a i x2 = b. Dakle je toˇka x2 c unutarnja toˇka segmenta [a, b]. c Kako je f diferencijabilna u toˇki x2 i ima maksimum u x2 iz Teorema 6.24 imamo da je c f (x2 ) = 0. Analogno se dokaˇe kada je m = 0.♣ z

Teorem 6.25 kaˇe da ako imamo neprekidno diferencijabilnu funkciju na I koja z se poniˇtava u dvjema toˇkama iz I, onda u barem jednoj toˇki izmedu tih dviju s c c toˇaka funkcija ima lokalni ekstrem. c
y

f(x)

0

a

x0

b

x

Slika 6.11: Geometrijska ilustracija Rolleova teorema.

Napomena 6.12 Primijetimo da je Teorem 6.25 u stvari Teorem 6.4 primijenjen na funkciju f . Kako je prva derivacija funkcije u toˇki koeficijent smjera c tangente, odnosno, daje nam informaciju o rastu i padu funkcije u toˇki, jasno c je da kada funkcija f ide iz nultoˇke (a, 0) prema sljede´oj nultoˇki tada ako c c c raste (pada) zbog neprekidnosti mora padati (rasti) pri dolasku u tu sljede´u c nultoˇku. Dakle postoje toˇke x1 , x2 ∈ [a, b] za koje je f (x1 ) > 0 (f (x1 ) < 0) c c i f (x2 ) < 0 (f (x2 ) > 0), odnosno je f (x1 )f (x2 ) < 0, pa po Teoremu 6.4 postoji x0 ∈ [x1 , x2 ] za koju je f (x0 ) = 0. Na slici 6.11 je prikazana najjednostavnija situacija kad izmedu a i b nema drugih nultoˇaka. c Teorem 6.26 (Lagrangeov teorem srednje vrijednosti) Neka je f ∈ C 1 (I). Tada za sve a < b, a, b ∈ I, postoji x ∈ a, b takav da je f (b) − f (a) = f (x )(b − a).

f (b)) z c postoji toˇka x ∈ a. f (b)). b ∈ I. c . proizvoljne.6. f (a)) i (b. b u kojoj je tangenta paralelna s tom sekantom. b za koju je F (x ) = 0.26 kaˇe da za svaku sekantu kroz toˇke (a. c L(x) = f (a) + Tada oˇito funkcija c F (x) = f (x) − L(x) zadovoljava Teorem 6. b−a onda Teorem 6. Ako jednadˇbu f (b) − f (a) = f (x )(b − a) zapiˇemo u obliku z s f (b) − f (a) = f (x ). a < b. Kako je F (x) = f (x) − L (x) = f (x) − imamo f (b) − f (a) = f (x )(b − a). postoji x ∈ a.♣ f (b) − f (a) . Napomena 6.2. b−a y f(x) 0 a x0 b x Slika 6. Neka je L pravac kroz toˇke (a. tj.25. b−a f (b) − f (a) (x − a). f (a)) i (b.13 Primijetimo: 1. tj. DERIVACIJA FUNKCIJE 257 Dokaz: Neka su a.12: Geometrijska ilustracija Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti.

f neprekidna na R. Ako je dana funkcija f : R −→ R formulom 3x. Sada za c / a = 0 i b = 2 imamo f (b) − f (a) = 1. x za koji je f (x) − f (a) = f (x ).12.13: Glatkost je nuˇna u Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti. z Iz Teorema 6.26 je bitan. Kako je f (x) = 3. Dakle je f ∈ C 0 (R) i f ∈ C 1 (R). . x−a To moˇemo pisati kao z f (x) = f (a) + f (x )(x − a). b−a ali ne postoji x ∈ 0. 0 x>1 oˇito f ima prekid u x = 1. pa je. x ≤ 1 . x ≤ 1 f (x) = 3 x > 1. po Teoremu 6. oˇito je c x−→1 lim f (x) = 3 = f (1). UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 2. Uvjet f ∈ C 1 (I) iz Teorema 6.26 imamo da za svaki x iz neke okoline od a imamo x ∈ a. y f(x) 0 a b x Slika 6. 2 za koji je f (x ) = 1.258 ˇ POGLAVLJE 6.

6. i ne znamo ga toˇno. tj. Koliko je ta aproksimcija dobra? Odnosno. iz Teorema 6.2. . c Zamjenom toˇne vrijednosti f (x ) pribliˇnom vrijednoˇˇu f (x0 ) dobijemo lokalnu c z sc linearizaciju. tj. DERIVACIJA FUNKCIJE 259 Broj x ovisi o x. no u nekoj toˇki sigurno je. Sastoji se od Taylorovog polinoma n-tog stupnja n Tn (x) = i=0 f (i) (x0 ) (x − x0 )i i! i ostatka Rn (x) = f (n+1) (cx ) (x (n+1)! − x0 )n+1 . S druge strane.14 Za n = 0 Teorem 6.27 (Taylorov teorem srednje vrijednosti) Neka je f : I −→ R klase C n+1 (I) i neka je x0 ∈ I. tj.26 imamo da je f (x) = f (x0 ) + z f (x )(x − x0 ). tj.♣ 2! n! (n + 1)! f (x0 )+f (x0 )(x−x0 )+ Izraz n f (x) = i=0 f (i) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x − x0 )i + (x − x0 )n+1 i! (n + 1)! se zove Taylorova formula.2. Teorem 6.27 je baˇ Lagrangeov teorem srednje s vrijednosti. f (x)). f (a)) i (x. Napomena 6. ali ne znamo za koji x . imamo toˇan izraz. Lokalna linearizacija c funkcije f oko toˇke x0 je dana s f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). imamo c pribliˇni izraz. moˇemo li dobiti bolju aproksimaciju funkcije f u s z okolini toˇke x0 ? c Teorem 6.. c Usporedimo to s lokalnom linearizacijom (toˇka 6.+ (x−x0 )n + (x−x0 )n+1 . Tada za svaki x ∈ I postoji cx izmedu x0 i x takav da vrijedi n f (x) = i=0 f (i) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x − x0 )i + (x − x0 )n+1 = i! (n + 1)! f (x0 ) f (n) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x−x0 )2 +. poznavaju´i vric c jednosti viˇih derivacija u x0 .5).26. poznavaju´i prvu derivaciju f (x0 ) moˇemo aproksimirati funkciju c z u okolini toˇke x0 . ne znamo u kojoj toˇki je tangenta parc c alelna sa sekantom kroz (a..

Dakle.. dobro je definiran red f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + f (x0 ) (x − x0 )2 + .24 Neka je dana funcija f (x) = sin x. Taylorovi polinomi se najbolje priljubljuju (dakle c najbolje aproksimiraju) uz graf funkcije f u okolini toˇke (x0 . Aproksimacija je dobra lokalno..23. ocjenjivanje pogreˇke uˇinjene pri linearizaciji c s c svodi se na ocjenjivanje veliˇine c |f (cx )|. s Primjer 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Za sluˇaj n = 1 dobivamo c f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + Ostatak f (cx ) (x − x0 )2 . x2 = x. T1 (x) = f (0) + f (0)x = x. . Tada su Taylorovi polinomi u okolini toˇke x0 = 0 dani sa c T0 (x) = f (0) = 0. 2! f (cx ) (x − x0 )2 2 predstavlja greˇku lokalne linearizacije s R2 (x) = f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) funkcije f u okolini toˇke x0 . 2 3! 6 T2 (x) = f (0) + f (0)x + f (0) n Tn (x) = i=0 (−1)i x2i+1 .♠ (2i + 1)! Ako je f ∈ C ∞ (I) onda Taylorov polinom postoji za svaki stupanj n ∈ N. Daleko od x0 aproksimacija moˇe biti (i obiˇno je) vrlo z c loˇa.. 2 x2 x3 x3 T3 (x) = f (0) + f (0)x + f (0) + f (0) = x − .. 2! .260 ˇ POGLAVLJE 6. Dakle. f (x0 )) od svih c polinoma danog stupnja. Sliˇno kao i Teorem 6.

.6. (2n + 1)! ∞ cos x = n=0 (−1)n x2n . da je radijus konvergencije odgovaraju´ih c McLaurinovih redova beskonaˇan: c ∞ ex = n=0 xn . dakle nisu jako c dobri za numeriku.3..15 Taylorovi redovi obiˇno sporo konvergiraju. c U posebnom sluˇaju za x0 = 0 red c f (x) = n∈N0 f (n) (0) n x n! zovemo McLaurinov red funkcije f . . cos x prikazive pomo´u svojih z c McLaurinovih redova na cijelom R.1). tj. Moˇe se pokazati da su funkcije ex . n−→∞ gdje je Tn (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + i Rn (x) = f (x) − Tn (x). Tada red f (x) = n∈N0 f (x0 ) f (n) (x0 ) (x − x0 )2 + . 6..2.. (2n)! Napomena 6. ´e c konvergirati funkciji f u okolini toˇke x0 ako je c n−→∞ lim (f (x) − Tn (x)) = lim Rn (x) = 0.2.8 Primjene derivacija Monotonost i lokalni ekstremi Teorem 6. Red f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + f 2! 0 ) (x − x0 )2 + . n! ∞ sin x = n=0 (−1)n x2n+1 . DERIVACIJA FUNKCIJE 261 Medutim taj red moˇe divergirati za svako x = x0 . sin x. + (x − x0 )n 2! n! f (n) (x0 ) (x − x0 )n n! zovemo Taylorov red funkcije f .28 Neka je f ∈ C 1 (I) za neki interval I. odnosno konvergirati nekoj z (x drugoj funkciji. Primijetimo da je Taylorov red red potencija u varijabli (x − x0 ) (toˇka 4.

Tada za ∆x > 0 vrijedi f (x + ∆x) ≥ f (x). Kako je desna strana gornje jednadˇbe nenegativna. Dokaz: c 1. pa je f (x + ∆x) − f (x) ≥ 0.♠ Iz Primjera 6. Medutim. Jedan smjer bismo mogli dokazati. neka je f (x) ≥ 0 za svaki x ∈ I i neka je ∆x > 0. Tada.26 postoji x ∈ (x. lim x2 = 0). pa je f (x) = lim za svaki x ∈ I. za svaki x ∈ I.25 zakljuˇujemo da u Teoremu 6. Ovaj smjer se dokazuje analogno kao u Teoremu 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1.28 ne moˇemo nejednakosti tipa c z ≥ (≤) zamjeniti strogim nejednakostima i dobiti analogne tvrdnje teorema za strogi rast i pad. po Teoremu 6. za svaki x ∈ I.25 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x3 je strogo rastu´a c na R i vrijedi f (0) = 0. ako je x0 ∈ I toˇka lokalnog ekstrema funkcije c 1 f ∈ C (I). ∆x Primjer 6. zbog ˇinjenice da limes strogo pozic tivne (negativne) veliˇine ne mora biti strogo pozitivan (negativan) ve´ moˇe biti c c z jednak nuli (npr. dakle z funkcija f raste na I. Funkcija f pada na I ako i samo ako je f (x) ≤ 0. Toˇke u kojima se prva derivacija poniˇtava ´e nam ipak biti zanimljive. jer se c s c medu njima nalaze potencijalni ekstremi.26. onda je f (x0 ) = 0. Dokaz ide na sliˇan naˇin. 2.24 smo vidjeli da. Obratno. x + ∆x) takav da je f (x + ∆x) − f (x) = f (x )∆x. Iz Napomene 6.11 imamo da obrat ne vrijedi.28 primjenom Teorema 6. Neka je f ∈ C 1 (I) rastu´a funkcija na I. to je i lijeva strana takva. 2. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f (x) ≥ 0. Limes nenegativne funkcije mora i sam biti nenegativan. obratna tvrdnja ne mora vrijediti.262 ˇ POGLAVLJE 6. ako za funkciju f ∈ C 1 (I) vrijedi f (x) > 0 (f (x) < 0) na I. . onda funkcija strogo raste (pada) na I.♣ c c ∆x−→0 f (x + ∆x) − f (x) ≥ 0. x−→0 U Teoremu 6. ∆x za svaki x ∈ I. Dakle ne vrijedi f (x) > 0 na R.

u stacionarnim toˇkama je tangenta na graf funkcije paralelna s osi x. da je barem f ∈ C 2 (I)). Dokaz: Izravno iz toˇke 5. ako je f (x) > 0 lijevo od x0 i f (x) < 0 desno od x0 .24. Teorema 6. konkavnost i toˇke infleksije c Alternativni pristup problemu odredivanja lokalnih ekstrema je preko konveksnosti i konkavnosti funkcije. x2 ∈ I. onda u x0 funkcija f ima lokalni maksimum. 2 za sve x1 .4. DERIVACIJA FUNKCIJE 263 Definicija 6.29 Neka je f ∈ C 1 (I) i f (x0 ) = 0 za neki x0 ∈ I.6.1. 2 x1 + x2 2 ≤ f (x1 ) + f (x2 ) . kaˇemo da je f konkavna na I. Ako je f x1 + x2 2 ≥ f (x1 ) + f (x2 ) . Teorem 6. U formulaciji ´emo zahtijevati neˇto ve´u glatko´u funkcije c s c c (tj.2.28. inaˇe ima lokalni ekstrem (s jedne strane toˇke c c c funkcija raste (pada).♣ c Konveksnost. u stacionarnoj toˇki funkcija moˇe.5 Toˇke u kojima se prva derivacija funkcije iz C 1 (I) poniˇtava c s zovu se stacionarne toˇke. jer konveksnost i konkavnost ovise o predznaku druge derivacije. ali i ne mora. z Ako su nejednakosti stroge govorimo o strogo konveksnoj i strogo konkavnoj funkciji na I. Definicija 6. onda u x0 funkcija f ima lokalni minimum. c c Ako je f (x) < 0 lijevo od x0 i f (x) > 0 desno od x0 . a ta se s c promjena ponaˇanja oˇituje kroz promjenu predznaka derivacije. c Kao ˇto smo rekli. .6 Neprekidna funkcija f : I −→ R je konveksna na I ako je f za sve x1 . Funkcija f ima lokalni ekstrem u toˇki x0 ako i samo ako f (x) mijenja predznak u toˇki x0 . c Dakle. u stacionarnoj toˇki nema lokalnog ekstrema (imamo rast c ili pad na nekoj okolini te toˇke). Ako derivacija s c ne mijenja predznak. To ovisi o promjeni ponaˇanja funkcije u toj toˇki. Teorema 6. imati s c z lokalni ekstrem. x2 ∈ I. a s druge pada (raste)).

Dokaz ide na sliˇan naˇin. konveksnost i konkavnost su odredene predznakom druge derivacije. druga derivacija je pozitivna i na nekoj okolini od x0 (Teorem 6. za svaki x ∈ I.27 za sluˇaj c n = 1. c Ako je funkcija f dovoljno glatka (barem klase C 2 (I)). 1. f (x1 )) i (x2 . Funkcija f je konkavna na I ako i samo ako je f (x) ≤ 0. da funkcija f ∈ C 2 (I) ima lokani maksimum (minimum) nije nuˇan.3). Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je f (x) ≥ 0. Uzmimo stacionarnu toˇku x0 za koju je f (x) > 0.31 Neka je x0 stacionarna toˇka funkcije f ∈ C 2 (I). Primijenimo li Teorem 6. Zbog neprekidnosti druge c derivacije. funkcija f ima u x0 ∈ I lokalni minimum. Dakle je f (cx ) > 0. a konkavna ako je za sve x1 . c c Dakle. 2 2 Dakle u toˇki x0 funkcija f ima lokalni minimum. x2 ∈ I z slika aritmetiˇke sredine od x1 i x2 manja ili jednaka od aritmetiˇke sredine slika c c x1 i x2 . Teorem 6.6 kaˇe da je funkcija f : I −→ R konveksna ako je za sve x1 . x2 ∈ I graf konveksne funkcije je ispod. 2.30 Neka je f : I −→ R klase C 2 (I). 2. c 2. za svaki x ∈ I. Dokaz: 1. Ako je f (x0 ) < 0. x2 ∈ I slika aritmetiˇke sredine od x1 i x2 c ve´a ili jednaka od aritmetiˇke sredine slika x1 i x2 . c . Uzmimo x proizvoljan iz te okoline. Npr. funkcija f ima u x0 ∈ I lokalni maksimum.31. ali je f (0) = 0. f (x2 )). UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Definicija 6.♣ c c Uvjet f (x) ≥ 0 (f (x) ≤ 0). c 1.♣ Teorem 6. Onda ´e i toˇka cx iz Teorema 6. a graf konkavne funkcije iznad sekante kroz toˇke (x1 .264 ˇ POGLAVLJE 6. izmedu x1 . imamo f (x) = f (x0 )+f (x0 )(x−x0 )+ f (cx ) f (cx ) (x−x0 )2 = f (x0 )+ (x−x0 )2 ≥ f (x0 ). Ako je f (x0 ) > 0. jer c c se nalazi izmedu x0 i x.27 biti iz te okoline. funkcija f : R −→ R dana formulom z f (x) = x4 oˇito ima u x = 0 (globalni) minimum. iz Teorema 6.

0 i 0. Iz Teorema 6. Ako je g (x) = 0 za svaki x = x0 . x ∈ I. DERIVACIJA FUNKCIJE 265 Definicija 6.♣ Uvjet f (c) = 0 iz Teorema 6. za funkciju f : R −→ R danu formulom c c 4 f (x) = x vrijedi f (0) = 0. pa x = 0 ne moˇe biti z toˇka infleksije.34 Neka su f i g derivabilne funkcije na I osim.2. c) i pada na (c. c Dokaz: Izravno iz Definicije 6. Ako je c ∈ I toˇka infleksije od f . neka je f na c − δ.33 Neka funkcija f ∈ C 2 (I) zadovoljava uvjet f (c) = 0 za neki c ∈ I i neka f (x) mijenja predznak u c. c + δ strogo konveksna. c Teorem 6.24 f (c) = 0.27 imamo x−→x0 x−→x0 f (x) = f (x0 )(x − x0 ) + r1 (x − x0 )(x − x0 ) . Dokaz: Bez smanjenja op´enitosti. c strogo konveksna i na c.32 Neka je f ∈ C 2 (I).L’Hospitalovo pravilo c Teorem 6.30 imamo da funkcija f raste na (c − δ. z s c c Teorem 6. Tada iz Teorema 6. Onda je c toˇka infleksije od f . Tada kaˇemo da je z toˇka c toˇka infleksije funkcije f . pa je po Teoremu 6. i ako postoji x−→x0 x−→x0 x−→x0 lim f (x) = L. c + δ). 0 i f (x) > 0 za x ∈ 0. Dakle. g(x) Dokaz: Promatrajmo sluˇaj kad su f i g dovoljno glatke (bar klase C 2 (I)) i g (x) = 0 za svaki c x = x0 . x ∈ I. Npr. f (c)) toˇka infleksije grafa funkcije f .♣ Raˇunanje limesa . c + δ strogo konkavna ili je na c − δ. Neka postoji δ > 0 takav da je funkcija f na c − δ. c + δ strogo c konkavna za neki δ > 0.32 nije i dovoljan da bi funkcija f ∈ C 2 (I) imala u toˇki c ∈ I toˇku infleksije. moˇda.7. u x0 ∈ I. c strogo konveksna i na c. z Neka je lim f (x) = lim g(x) = 0.6.7 Neka je f : I −→ R i c ∈ I. f ima lokalni maksimum u c. c c Kaˇe se joˇ da je toˇka (c. g (x) onda je i x−→x0 lim f (x) = L. ∞ . onda je c f (c) = 0. Dakle je konveksna na −∞. Zbog neprekidnosti od f i g na I imamo f (x0 ) = lim f (x) = 0 i g(x0 ) = lim g(x) = 0. c strogo konkavna i na c. ∞ . ali je f (x) > 0 za x ∈ −∞.

c Dakle. g(x) g (x0 ) Sada zbog neprekidnosti od f i g u x0 (Teorem 6. g(x0 ) = 0.27 imamo x−→x0 lim f (x) f (n+1) (x) = lim (n+1) .266 i ˇ POGLAVLJE 6. f (x0 ) = 0. tg α2 = f2 (x0 ). gdje su r1 i r2 neprekidne u 0 i r1 (0) = r2 (0) = 0. . iz Teorema 6. c Napomena 6. . analogno kao u dokazu Teorema 6. . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN g(x) = g (x0 )(x − x0 ) + r2 (x − x0 )(x − x0 ).16 Neka su funkcije f. g ∈ C n+1 (I) i neka vrijedi f (x0 ) = 0. f (n) (x0 ) = 0. Za x = x0 vrijedi f (x0 ) + r1 (x − x0 ) f (x) = .12) i iz Teorema 6. Tada. g (n+1) (x0 ) = 0. kut izmedu f1 i f2 u toˇki x0 je c α = α2 − α1 . .♣ g (x) f g Na Teorem 6. α1 odnosno α2 kutovi c koje tangente na f1 odnosno f2 u toˇki x0 zatvaraju s pozitivnim smjerom x osi. . g(x) x−→x0 g (x) Kut izmedu krivulja Kut izmedu dviju krivulja odnosno grafova funkcija f1 i f2 u toˇki njihovog c presjeka definira se kao kut izmedu njihovih tangenti u toj toˇki. . Znamo da je c tg α1 = f1 (x0 ). g (n) (x0 ) = 0.18 imamo lim f (x) f (x0 ) = = g(x) g (x0 ) x−→x0 lim f (x) lim g (x) = lim x−→x0 x−→x0 x−→x0 f (x) .34.12). gdje je x0 apscisa toˇke presjeka grafova funkcija f1 i f2 . po g (x0 ) = 0. g(x) g (x0 ) + r2 (x − x0 ) Puˇtaju´i x −→ x0 iz gornje jednadˇbe i jer je r1 (0) = r2 (0) = 0 dobivamo s c z x−→x0 lim f (x) f (x0 ) = . .34 moˇemo gledati i kao na teorem o proˇirenju funkcije z s neprekidnosti u toˇki x0 (Teorem 6.

z c c Primjer 6. To znaˇi da u c toˇki (x0 .17 Krivulje (odnosno grafovi funkcija) f1 i f2 su okomite u toˇki c π x0 ako i samo ako je α = 2 . Ako je α = 0.6.26 Odredimo kut izmedu krivulja xy = a i y 2 − x2 = a. . x a + x2 = f2 (x). onda je i tg α = 0 . f (x0 )) krivulje (odnosno funkcije) f1 i f2 imaju zajedniˇku tangentu. ako i samo ako je f1 (x0 )f2 (x0 ) = −1.2. odnosno ako i samo ako je tg α = ∞. dakle je f1 (x0 ) = f2 (x0 ). Zapiˇemo li krivulje u eksplicitnom obliku imamo s y= y= √ a = f1 (x). 1 + f1 (x0 )f2 (x0 ) Napomena 6. Iz toˇke 2. 1 + tg α1 tg α2 1 + f1 (x0 )f2 (x0 ) f2 (x0 ) − f1 (x0 ) .1 imamo da je c tg α = tg (α2 − α1 ) = Odatle je α = arctg tg α2 − tg α1 f (x0 ) − f1 (x0 ) = 2 . tj. DERIVACIJA FUNKCIJE 267 y f (x) 1 α f2 (x) 0 x Slika 6. c c pa moˇemo re´i da se diraju u toj toˇki.14: Kut izmedu dviju krivulja.2. a > 0.

f1 i f2 su okomite u toˇki x0 . nadimo rjeˇenje jednadˇbe f1 (x) = f2 (x). 2 2 5−1 . a odatle je u=a √ 5−1 2 (drugo rjeˇenje je negativno). 2 Dakle. x2 f2 (x) = √ x . okomite su za svaki a > 0). = −1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Nadimo presjeciˇte krivulja f1 i f2 . Supstitucijom x2 = u dobivamo u2 + au − a2 = 0. odnosno sve krivulje f1 (x) i f2 (x) su c medusobno okomite (tj. a + x2 a 5−1 .♠ . a . tj.. z x4 + ax2 − a2 = 0..268 ˇ POGLAVLJE 6. Uzimaju´i pozitivno rjeˇenje jednadˇbe s c s z √ x =a imamo za apscisu toˇke presjeka c √ x0 = Deriviraju´i f1 i f2 po x dobivamo c f1 (x) = − Nadalje je f1 (x0 )f2 (x0 ) = −a x0 a + x2 0 = . s s z Iz a √ = a + x2 x kvadriranjem dolazimo do bikvadratne jednadˇbe po x. tj.

Ispitati ponaˇanje na rubovima domene (asimptote). DERIVACIJA FUNKCIJE Skiciranje grafa i ispitivanje toka funkcije 269 Metode diferencijalnog raˇuna su kljuˇne pri skiciranju grafa funkcije zadane c c formulom. Ispitati parnost. u izvjesnom smislu. z s c s c Praktiˇni ekstremalni problemi c Diferencijalni nam raˇun daje efikasan i gotovo mehaniˇki naˇin odredivanja ekc c c strema u raznim praktiˇnim problemima. Prona´i stacionarne toˇke. volumen kutije bit ´e dan formulom c V (x) = (a − 2x)2 x. c c 4. Postupak: 1. 7. Sloˇiti sve dobivene podatke u graf funkcije. . konkavnosti i toˇke infleksije. periodiˇnost.2. s 5.27 Karton oblika kvadrata duljine stranice a treba izrezati na vrhovima tako da se dobije kutija najve´eg volumena. 3. neparnost. Oznaˇimo c li tu duljinu s x. Nadalje je V (x) = (a − 2x)(a − 6x). c c 6.6. Odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme. Postupak je. c Primjer 6. Prona´i toˇke presjeka grafa funkcije s koordinatnim osima. c c 2. to upu´uje na pogreˇku u raˇunu. c c z 8. samokorigiraju´i. Ako se rezultat nekog c koraka ne slaˇe s rezultatima prijaˇnjih koraka. Odrediti domenu funkcije (prirodno podruˇje definicije). c Iz geometrijskih i praktiˇnih razloga je jasno da uz svaki vrh treba izrezat kvadratni c komad i da duljina stranice tog komada treba biti ista za sve vrhove. Prona´i intervale konveksnosti.

Maksimalni c 2 volumen je 2 a = a3 . Iz P = xy = 1 slijedi da je y = x . dakle funkcija V (x) prelazi iz rasta u pad.270 ˇ POGLAVLJE 6. .15: Kako napraviti kutiju najve´eg volumena?. 6 a x2 = . Druga oˇito nema smisla u danom kontekstu. Istim zakljuˇivanjem se vidi da x2 = a daje lokalni minimum.♠ V 6 27 Primjer 6.28 Odredite dimenzije pravokutnog gradiliˇta povrˇine 1 ha takvog s s da su troˇkovi njenog ogradivanja minimalni. dakle u stotinama metara. Dakle je od svih pravokutnika zadane povrˇine najjeftinije ograditi kvadrat. jer tu funkcija V (x) c 6 prelazi iz pozitivnih u negativne vrijednosti. s 1 Oznaˇimo dimenzije gradiliˇta s x i y.) c 1 Troˇkovi ogradivanja su proporcionalni opsegu pravokutnika sa stranicama x i x . Deriviraju´i f (x) i izjednaˇavaju´i f (x) s nulom nalazimo stacionarne c c c toˇke x1 = 1 i x2 = −1. c Iz uvjeta V (x) = 0 nalazimo stacionarne toˇke c a x1 = . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN x a x Slika 6. Za povrˇinu od 1 ha to daje kvadrat s s stranice 100 m. c s (Ovdje su x i y u jedinicama ˇiji produkt daje 1 ha. s i oni ´e biti minimalni za onu vrijednost x za koju se minimizira funkcija f (x) = c 1 x + x . a za c c prvu se lako provjeri da je u njoj lokalni minimum. 2 Jasno je toˇka x1 = a odgovara lokalnom maksimumu.

doduˇe. koji je elegantniji. minimalna vrijednost 1 se postiˇe za sluˇaj kad je x = x . Snaga pristupa preko diferencijalnog raˇuna je upravo c u tome ˇto daje postupak koji se moˇe provesti rutinski i gotovo mehaniˇki. je dio matematiˇke op´e kulture.♠ s z c . U drugom pristupu. z c c 1 1 1 Kako je geometrijska sredina od x i x jednaka x x = 1.2. Izraz x + x je dvostruka s c c 1 aritmetiˇka sredina veliˇina x i x .6. za x = 1. Poznato je da je aritmetiˇka sredina dviju c c c pozitivnih veliˇina uvijek ve´a ili jednaka od njihove geometrijske sredine (AG c c nejednakost). pozvali smo se na rezultat koji. tj. z c Usporedimo sada ova dva pristupa. no kojeg se ipak treba sjetiti i dovesti u s c c vezu s danim problemom. 1 Nadalje. a da se jednakost postiˇe samo za sluˇaj da su te veliˇine jednake. DERIVACIJA FUNKCIJE 271 1 Do istog smo rjeˇenja mogli do´i i na drugi naˇin. U prvom smo sluˇaju slijedili poznatu proc ceduru i nismo ovisili o nadahnu´u niti o vezama s drugim podruˇjima matemc c atike. slijedi da je x + x ≥ 1.

.

No ˇto ako c s c s s se tijelo giba brzinom koja se i sama mijenja u ovisnosti o vremenu. odgovor je jednostavan . iz poznate brzine rasta populacije ˇelimo predvidjeti z c z njeno kretanje u idu´ih nekoliko godina. iz poznate brzine kojom se tijelo giba ˇelimo odrediti z njegov poloˇaj u budu´nosti. v = v(t)? Ili prirast populacije nije konstantan.. ... ve´ raste s vremenom? Nije uvijek u pitanju c ovisnost o vremenu. c s z Ako su te veliˇine konstantne. za n godina bit ´e ih za n·100 viˇe nego danas. vektorski prostori s obzirom na zbrajanje funkcija i mnoˇenje funkcija skalarom. 2. Tijelo koje se giba konstantan brzinom v bit ´e za t sekundi toˇno c c v · t metara udaljeno od svog sadaˇnjeg poloˇaja.treba ih samo mnoˇiti c z vremenom. Derivaciju moˇemo promatrati kao funkciju c s c z n+1 koja funkciji f ∈ C (I) pridruˇuje funkciju f ∈ C n (I). .. Dakle je funkcija z 273 ..Poglavlje 7 Uvod u integralni raˇun c 7. iz poznate stope inflacije ˇelimo procic z jeniti budu´e troˇkove ˇivota. 2.1 Neodredeni integral Primitivna funkcija U praksi se ˇesto javlja potreba odredivanja nepoznate funkcije ˇija nam je c c derivacija poznata. Kako odrediti funkciju (nepoznatu) za koju nam je u svakoj toˇki poznat koeficijent smjera tangente na njen graf? c Iz gornjih primjera vidimo da postoji potreba za operacijom ili postupkom koji ´e ”poniˇtavati” uˇinak deriviranja. Ako se populacija pove´ava za s z c 100 ˇlanova godiˇnje. n = 0..9 znamo da su skupovi C n (I).1 7.. ∞. ∞.1. Iz z Napomene 6. n = 0. 1. Npr. 1.

Iz tablice derivacija elementarnih funkcija vidimo da je sin x primitivna funkcija 2 ˇ funkcije cos x. ˇ Citaju´i tablicu derivacija elementarnih funkcija iz toˇke 6.1: Neodredeni integral funkcije f (x) kao skup svih primitivnih funkcija od f (x). Odatle slijedi vaˇno svojstvo primitivnih funkcija. da je x primitivna funkcija funkcije x. Teorem 7. . Definicija 7.20 i Napomene 6.1 Neka je F primitivna funkcija funkcije f na I ⊆ R. z F(x)+5 F(x)+e F(x)+1 F(x) F(x)−2 F(x)−7 f(x) Slika 7. Tada je i F +C primitivna funkcija funkcije f na I za svaki C ∈ R i sve primitivne funkcije od f na I su oblika F + C. iz (sin x) = cos x slijedi da je za f (x) = cos x funkcija sin x ona koju treba derivirati da bi se dobilo f (x). Iz Teorema 6.2. jer je derivacija svake konstante jednaka nuli. a onda pogledajmo kada postoje i koja su im svojstva. itd.1 Neka je f neprekidna funkcija na I ⊆ R. Uvedimo prvo ime za takve funkcije.274 ˇ POGLAVLJE 7. Zanima nas. c Primjerice. Stoviˇe. Funkcija F : I −→ R za koju vrijedi F (x) = f (x) zove se primitivna funkcija funkcije f na I. C ∈ R. vidimo da je s 2 svaka konstanta C ∈ R primitivna funkcija funkcije f (x) = 0. UVOD U INTEGRALNI RACUN deriviranja operator.5 s desna na lijevo c c vidimo da za neke elementarne funkcije postoje funkcije ˇije su one derivacije. linearan operator koji mu je inverzan. ako postoji.7 izravno slijedi da je operator deriviranja linearan.

2 Neodredeni integral U literaturi se primitivna funkcija funkcije f naziva joˇ i njenom antiderivacijom. H je konstantna funkcija. NEODREDENI INTEGRAL Dokaz: Neka je C ∈ R proizvoljan. f (x) je integrand. Uzmimo sada dvije razliˇite primitivne funkcije od f na I i oznaˇimo ih s F i G. dx pokazuje po ˇemu se integrira.1. Neodredene integrale nekih elementarnih funkcija moˇemo oˇitati iz tablice z c derivacija elementarnih funkcija (toˇka 6. gdje je c neka toˇka izmedu x i x0 .26 imamo H(x) − H(x0 ) = H (c)(x − x0 ). Ostale raˇunamo koriste´i svojstva c c c . dolazi od S kao suma.7.2. koji je po Teoremu 7. tj.♣ 7. Skup svih primitivnih funkcija funkcije f zove se neodredeni integral funkcije f . Zbog c H (c) = F (c) − G (c) = f (c) − f (c) = 0. jer linearni operator deriviranja nije injektivan: c on skup svih primitivnih funkcija od f . Tada je (F (x) + C) = F (x) + 0 = F (x) = f (x).1 beskonaˇan. s To nije toˇno inverz od derivacije. ˇalje c s u f. Za c c njihovu razliku H(x) = F (x) − G(x) i proizvoljni x0 ∈ I iz Teorema 6.1. Piˇemo s f (x)dx = F (x) + C. Dakle se svake dvije primitivne funkcije od f razlikuju za konstantu.4). a to je upravo druga tvrdnja teorema. C ∈ R je konstanta integracije. Interpretirajmo elemente ove formule: je znak integrala. 275 Dakle imamo prvu tvrdnju. c F (x) je primitivna funkcija funkcije f (x). slijedi H(x) = H(x0 ) za svaki x ∈ I.

Dokaz: Neka je F primitivna funkcija funkcije f . Neka je F primitivna funkcija funkcije f i G primitivna funkcija funkcije g.1 slijedi da je za f ∈ C 1 (I) f (x)dx = f (x) + C.♣ Napomena 7. 2. z Teorem 7.7). Oˇito je. cF c primitivna funkcija funkcije cf . Odnose se na operacije zbrajanja funkcija i mnoˇenja funkcija skalarom.20 i Napomena 6. zbog linearnosti derivacije. Neka je F primitivna funkcija funkcije f . Teorem 7. c zbog linearnosti derivacije. Za ostale operacije nema jednostavnih pravila.♣ . Osnovna svojstva slijede iz svojstva linearnosti deriviranja (Teorem 6.276 ˇ POGLAVLJE 7. f (x)dx. Kako je imamo f (x)dx f (x)dx = F (x) + C. UVOD U INTEGRALNI RACUN neodredenog integrala. = (F (x) + C) = F (x) = f (x).2 f (x)dx = f (x). Oˇito je. (f (x) ± g(x))dx = cf (x)dx = c f (x)dx ± g(x)dx.3 Vrijedi: 1. F ± G primitivna funkcija funkcije f ± g.1 Iz Teorema 7. Dakle je cf (x)dx = cF (x) + C = c f (x)dx. Dakle je (f (x) ± g(x))dx = F (x) ± G(x) + C = f (x)dx ± g(x)dx. 2. Dokaz: 1.

NEODREDENI INTEGRAL 277 f (x) xα ex ax 1 x 1 x ln a √ 1 1−x2 √ 1 x2 +1 xα+1 α+1 f (x)dx + C (α = −1) ex + C ax +C ln a ln |x| + C loga x + C arcsin x + C √ ln |x + x2 + 1| + C f (x) sin x cos x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 1+x2 1 1−x2 √ 1 x2 −1 f (x)dx − cos x + C sin x + C tg x + C −ctg x + C arctg x + C 1 ln | x+1 | + C 2 x−1 √ ln |x + x2 − 1| + C Tablica 7.7.4).1.3 Metode integriranja Deriviranje je mehaniˇka procedura: uz dovoljno vremena i strpljivosti mogu´e je. Primjer 7. Ako se i moˇe integrirati. c c koriste´i pravila i tablicu derivacija (toˇka 6. c koji se ne moˇe izraziti kao konaˇna kombinacija elementarnih funkcija. S druge strane. tzv. izraˇunati derivaciju bilo koje c c c elementarne funkcije. Tako moˇemo integrirati polinome i jednostavnije racionalne. c Izravna integracija U izravnoj integraciji se koriste tabliˇni integrali (toˇka 7. Najpoznatiji primjer je e−x dx. tabliˇne integrale. c 7.1 Pogledajmo sljede´e primjere: c .3.1: Tabliˇni integrali c Koriste´i svojstva Teorema 7. Nije lako z c unaprijed re´i koja se funkcija uop´e moˇe integrirati.3 i gornju tablicu moˇemo raˇunati jednostavnije c z c integrale.2.2) i svojstva iz Teoc c rema 7. c c z z to obiˇno nije lako. Za ostale funkcije moramo razviti metode kojima ´emo c njihovu integraciju svesti na gornje. eksponencijalne i z trigonometrijske funkcije.1. postoje dosta jednostavne elementarne 2 funkcije ˇiji integrali nisu elementarne funkcije.1.

Odredimo integral funkcije f (x) = x2 + sin x. 3 2. Koriste´i Teorem 7.3 i tabliˇne integrale imamo: c c (3x2 + 1)dx = x3 + x + C = F (x). Koriste´i Teorem 7. 3).♠ c . i ˇiji graf prolazi kroz toˇku (1. y 3 0 1 x Slika 7. i to je x3 +x+1.278 ˇ POGLAVLJE 7. 3). 3). Samo jedna prolazi toˇkom (1. odredimo c c c 2 primitivnu funkciju F (x) funkcije f (x) = 3x + 1 koja prolazi toˇkom c (1. z Dakle funkcija 3x2 + 1 ima beskonaˇno mnogo primitivnih funkcija. Traˇena funkcija je F (x) = x3 + x + 1. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1. Odredimo funkciju ˇija tangenta u toˇki s apscisom x ima koeficijent smjera c c 2 3x + 1.2: Primitivne funkcije funkcije 3x2 + 1. i one c 3 su oblika x +x+C. pa je C = 1. Dakle je 3 = F (1) = 1 + 1 + C. Drugim rjeˇima.3 i tabliˇne integrale imamo: c c (x2 + sin x)dx = x2 dx + sin x dx = x3 − cos x + C. Konstantu integracije C ∈ R odredujemo iz uvjeta F (1) = 3.

ili u posebnim sluˇajevima kad se oni mogu pretvoriti u zbroj ili c razliku kao kod nekih trigonometrijskih izraza). Razlog je tomu ˇinjenica da se takvi produkti dobivaju c deriviranjem kompozicije funkcija. ne mogu integrirati produkti funkcija (osim c za polinome.3 i tabliˇne integrale. deriviranjem sloˇenih funkcija.5). Dakle je sin x cos x dx = 1 2 sin x + C. ovo moˇemo pisati kao c c z sin x d(sin x). Integral sin x cos x dx ne moˇemo izravno rijeˇiti koriste´i Teorem 7. a to znamo da je u2 2 sin x d(sin x).♠ 2 . No uoˇimo z s c c c da se izraz sin x cos x dx moˇe pisati kao z sin x(sin x) dx. Dakle je sin x cos x dx = Uvode´i oznaku c u = sin x. ima jedan sluˇaj kad se c produkt funkcija lako integrira.1. Koriste´i izraz za diferencijal (toˇka 6.7. tj. To je sluˇaj kad je jedan od faktora u produktu c jednak derivaciji drugoga. z Primjer 7.2 Odredimo integral funkcije f (x) = sin x cos x. + C. Ipak. gornji se integral svodi na u du. op´enito. NEODREDENI INTEGRAL Integriranje zamjenom varijabli ili supstitucijom 279 Izravnom integracijom se.2.

280 ˇ POGLAVLJE 7.3 Odredimo integral funkcije f (x) = sin5 x cos x. Ista se ideja moˇe primijeniti i ako jedan faktor nije ˇista derivacija z c drugoga. onda iz G (u) = g(u)u (x) slijedi dG(u) = G (u)du = g(u)u (x)dx = g(u)du. tj. moˇemo podintegralnu funkciju pisati kao z g(u)du. Uoˇavaju´i da je izraz c c u (x)dx u stvari diferencijal argumenta funkcije g. d(u(x)) = u (x)dx. 6 Dakle je sin x cos x dx = 5 u du = 5 u6 u6 1 d( + C) = + C = sin6 x + C. Odatle dobivamo op´e pravilo: c g(u(x))u (x)dx = G(u(x)) + C. Zamjenom varijabli kao u Primjeru 7. Ako je G(u) primitivna funkcija od g(u).♠ 6 6 6 Promatrajmo op´eniti sluˇaj u kojem se pojavljuje produkt oblika c c g(u(x))u (x) kao integrand. UVOD U INTEGRALNI RACUN U Primjeru 7.2 vidimo da se izraz sin5 x cos x dx moˇe pisati kao u5 du. a to je diferencijal od z u6 + C. .2 smo vidjeli naˇin raˇunanja integrala zamjenom varijable ili supc c stitucijom. Primjer 7.

2 Uoˇimo posebno jednostavan sluˇaj zamjene varijable: c c u = ax + b. pa je dx = Uvrstimo u integral. Uoˇimo da kvocijent cos x c c x moˇemo pisati kao z 1 sin x.1. −1 to se ne bi dalo rijeˇiti gornjom supstitucijom jer se dx ne bi dao izraziti preko s du.4 Odredimo integral funkcije f (x) = tg x . Primjer 7. f (ax + b)dx = f (u) du 1 = a a du = a dx 1 1 f (u)du = F (u) + C = F (ax + b) + C. Manipuliramo malo izraz pod integralom kako bismo ga sveli na oblik pogodan za supstituciju: tg x dx = − sin x dx = cos x 1 sin x dx = − cos x 1 (− sin x )dx = cos x d(cos x) =− cos x du = − ln |u| + C = − ln | cos x| + C. x2 −1 Uvedimo supstituciju u = x2 − 1. kako iz integranda. imamo 3x dx = 3 x2 − 1 Da smo imali x du 3 = u 2x 2 du 3 3 = ln |u| + C = ln |x2 − 1| + C. 2x 1 dx.♠ x2 .5 Odredimo integral funkcije f (x) = 3x . Nakon uvodenja nove varijable u iz podz integralnog izraza mora posve nestati varijabla x. Dakle. tako i iz diferencijala.7. NEODREDENI INTEGRAL Primjer 7. 281 sin Integral tg x dx nije tabliˇni. cos x i da je sin x derivacija od − cos x.♠ u Napomena 7. u 2 2 du . a nije ni produkt. a a Kljuˇni korak pri supstituciji je izbor nove varijable u koja ´e podintegralni izraz c c svesti na derivaciju sloˇene funkcije. dio s dx mora se mo´i zgodno izraziti u terminima difrencic jala novouvedene varijable u. Sada je du = 2x dx.

282 ˇ POGLAVLJE 7. zbog dv = v dx. Imamo produkt u kojem oba faktora znamo lako integrirati. Napomena 7. u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − Moˇemo to iskazati u obliku teorema: z Teorem 7.♣ u (x)v(x)dx. . klase C 1 (I). Integriraju´i obje strane gornje jednakosti dobivamo c uv = To moˇemo pisati z u dv = uv − ili. UVOD U INTEGRALNI RACUN Parcijalna integracija Parcijalnu integraciju primjenjujemo kad je podintegralna funkcija produkt dvaju faktora od kojih se jedan ”lako” integrira. Koji od njih treba odabrati kao v? v du.4 Neka su u i v neprekidno diferencijabilne funkcije na intervalu I. v du + u dv. tj. Piˇu´i to kao diferencijal imamo s c d(uv) = (uv) dx = u v dx + v u dx = v du + u dv.6 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. v du. a drugi se deriviranjen pojednostavnjuje.3 Pravilo parcijalne integracije se najˇeˇ´e zapisuje i pamti kao c sc u dv = uv − Primjer 7. du = u dx. (uv) = u v + v u. Polazimo od formule za derivaciju produkta funkcija. Tada vrijedi u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − u (x)v(x)dx. Odredimo integral funkcije f (x) = x cos x.

tj. tj. 2. c 2 dv = v dx = x dx. Imamo x cos x dx = x sin x − sin x dx = x sin x + cos x + C.6 moˇemo zakljuˇiti da ´e se parcijalnom integracijom mo´i inz c c c tegrirati produkti polinoma i eksponencijalnih ili trigonometrijskih funkcija. Do ˇega bi doveo suprotni izbor? Imali bismo u = cos x. Odredimo integral funkcije f (x) = x2 ex . Primijenimo li parcijalnu integraciju joˇ jednom. .7 Pogledajmo sljede´e primjere: ex dx = xex − ex + C. v = x.♠ Iz Primjera 7. i u = x2 . du = u dx = dx. tj. Takvi se produkti joˇ mogu integrirati i metodom neodredenih koeficijenata. v = cos x. na prvi pogled.1. no sveli smo ga na jednostavniji ins c tegral xex dx. c x2 ex dx = (x2 − 2x + 2)ex + C. du = − sin x dx. Sada je v = sin x. dv = v dx = cos x dx. Joˇ nismo izraˇunali polazni integral. Imamo 2 x cos x dx = x2 1 cos x + 2 2 x2 sin x dx.7. Dobivamo s x2 ex dx = x2 ex − 2 xex dx. dobivamo s xex dx = xex − Konaˇno. Dobili smo integral koji je kompliciraniji od polaznog. Pouˇeni prethodnim primjerom stavljamo dv = ex dx. nema proz z dukta u podintegralnoj funkciji. c ˇto daje du = u dx = 2x dx i v = ex . v = ex . s Parcijalnom se integracijom moˇemo posluˇiti i kad. c Primjer 7. NEODREDENI INTEGRAL 283 Stavimo u = x. Sada je v = x .

Stavimo dv = sin x dx. x2 + 1 dx 1+x2 i Joˇ jedna mogu´nost primjene parcijalne integracije ilustrirana je sljede´im prims c c jerima: Primjer 7. Dobivamo I= sin2 x dx = sin x sin x dx = − sin x cos x + cos2 x dx = .284 ˇ POGLAVLJE 7. tj. Stavimo dv = dx. Dobivamo arctg x dx = x arctg x − Sada analogno kao i u Primjeru 7. 2+1 x 2 Imamo arctg x dx = x arctg x − 1 ln(x 2 + 1 ) + C .8 Oznaˇimo c I= Sada imamo I= sin2 x dx = sin x sin x dx.♠ 2 x dx . Odredimo integral funkcije f (x) = sin2 x. v = sin x. v = 1. Odredimo integral funkcije f (x) = ln x. ˇto daje du = u dx = s Dobivamo ln x dx = x ln x − x dx = x ln x − x + C. sin2 x dx. 2. Stavimo dv = dx. 1. ˇto daje du = u dx = s v = x. v = 1. x dx x i v = x. i u = sin x. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1. tj. ˇto daje du = u dx = s cos x dx i v = − cos x.5 imamo x dx 1 = ln(x2 + 1) + C. i u = ln x. Odredimo integral funkcije f (x) = arctg x . i u = arctg x . tj.

m m Formula za Im je rekurzivna. sinm x cosn x dx. nakon konaˇno z c mnogo primjena gornje formule do´i ´emo do eksplicitnog izraza za Im .7. pa je I= 1 sin2 x dx = (x − sin x cos x) + C. Kako znamo I0 i I1 . 2.1. i u = sinm−1 x.♠ . sin−m x dx. c c Sliˇno se raˇunaju i integrali c c cosm x dx. Stavimo dv = sin x dx. Parcijalnom integracijom mogu se izvesti i rekurzivne formule. tj. ˇto daje du = s m−2 u dx = (m − 1) sin x cos x dx i v = − cos x. daje nam Im u terminima integrala s niˇom potencijom funkcije sin x. Odredimo integral funkcije f (x) = sinm x. sinm x dx. v = sin x. 2 285 sin2 x dx = x−sin x cos x−I. Dobivamo Im = sinm x dx = sinm−1 x sin x dx = sinm−2 cos2 x dx = sinm−2 (1 − sin2 x)dx = − sinm−1 x cos x + (m − 1) − sinm−1 x cos x + (m − 1) − sinm−1 x cos x + (m − 1)Im−2 − (m − 1)Im . Oznaˇimo c Im = Sada imamo Im = sinm x dx = sinm−1 x sin x dx. NEODREDENI INTEGRAL − sin x cos x+ (1−sin2 x)dx = x−sin x cos x− Odatle je 2I = x − sin x cos x. Odatle je Im = − 1 m−1 sinm−1 x cos x + Im−2 . tj.

redom. +1 Uvrstimo u integral. imamo Uvedimo supstituciju u = x . +1 3 3 3 . Ponekad se takva racionalna funkcija joˇ zove i prava racionalna funkcija. moˇemo podijeliti polinom u brojniku polinomom u nazivniku. 3 dx . Odredimo integral funkcije f (x) = Imamo x2 1 dx = +9 9 ( x )2 3 dx . Pretpostavljamo da su Pn (x) i Qm (x) skra´eni. Sada je du = 2x dx. pa je du = 3 x2 dx 1 = +9 9 ( x )2 3 dx 1 = 3 +1 u2 du 1 1 x = arctg u+C = arctg +C . Ako c c nije. x2 +9 du . u 2 2 1 . s Sve se racionalne funkcije mogu integrirati. da nemaju zajedniˇkih faktora i da je n < m. Neke se mogu zgodnim supstitucijama svesti na tabliˇne integrale. i problem je sveden na integraciju racionlne funkcije s n < m. pa je dx = Uvrstimo u integral. Qm (x) gdje su Pn (x) i Qm (x) polinomi stupnja n i m. x2 +5 Uvedimo supstituciju u = x2 + 5. imamo x2 3x dx = 3 +5 x du 3 = u 2x 2 du 3 3 = ln |u| + C = ln(x2 + 5) + C. 2x 2. UVOD U INTEGRALNI RACUN Integriranje racionalnih funkcija Podsjetimo se da je racionalna funkcija funkcija oblika R(x) = Pn (x) .9 Pogledajmo sljede´e primjere: 1.286 ˇ POGLAVLJE 7. Rezultat ´e z c biti polinom stupnja n − m i ostatak u vidu racionalne funkcije kojoj je stupanj brojnika manji od stupnja nazivnika. c c Primjer 7. Polinomijalni komad se izravno integrira. Odredimo integral funkcije f (x) = 3x . tj.

7. c c 3. Uvrstimo u integral. gdje c su a.) Dokaz: 1. x−3 287 Uvedimo supstituciju u = x − 3. Odredimo integral funkcije f (x) = 1 . c Napomena 7. ako je x0 ∈ C nultoˇka od Pn (x). pa tvrdnja oˇito vrijedi. Nakon nalaˇenja tih koeficijenata parcijalne z razlomke integriramo izravno iz tablice pomo´u jednostavnih supstitucija. pa je du = dx.♠ u Integriranje racionalnih funkcija za koje ne moˇemo na´i zgodnu supstituciju z c temelji se na metodi rastava racionalne fukcije na parcijalne (djelomiˇne) rac zlomke. Dakle imamo Pn (x) = (x − x0 )Qn−1 + C. Ako je x0 ∈ R. r(x) = C ∈ R. imamo dx = x−3 du = ln |u| + C = ln |x − 3| + C. ako je x0 ∈ C oblika a + bi. . b ∈ R. a u brojnicima konstante ili linearni polinomi.1. tj. i ostatak r(x) koji je polinom stupnja 0. Uvrˇtavaju´i nultoˇku x0 u gornju jednadˇbu imamo C = 0. c Neka je x0 ∈ C \ R. Dijeljenjem polinoma Pn (x) polinomom (x − x0 ) dobivamo polinom stupnja n − 1. Tada vrijedi: 1. tj.4 Neka je Pn (x) polinom stupnja n > 0 s realnim koeficijentima. 2. c Metoda se temelji na sljede´im svojstvima polinoma. c 2. polinom (x − x0 ) dijeli s c c z polinom Pn (x). Ideja metode je naˇelno jednostavna: polinom u nazivniku se faktorizira c u linearne i kvadratne faktore i zatim se R(x) prikaˇe kao zbroj razlomaka u ˇijim z c su nazivnicima potencije linearnih i kvadratnih faktora. NEODREDENI INTEGRAL 3. konstanta. (Ovdje x0 oznaˇava konjugirano kompleksni broj od x0 . Qn−1 (x). Time se dobiva sustav linearnih jednadˇbi za koeficijente z u brojnicima parcijalnih razlomaka. onda polinom (x − x0 ) dijeli Pn (x). onda je x0 = a − bi. onda je to i x0 . onda je x0 = x0 . tj. onda je to i x0 . ako je x0 ∈ C nultoˇka kratnosti r od Pn (x). Kako je Pn (x) polinom s realnim koeficijentima imamo Pn (x0 ) = Pn (x0 ) = 0 = 0. ako je x0 ∈ C nultoˇka od Pn (x).

. β.5 znamo da svaki polinom Pn (x) = i=0 ai xi stupnja n > 0 z s realnim koeficijentima ima toˇno n kompleksnih nultoˇaka z1 . Nastavljaju´i ovaj postupak nakon r koraka zakljuˇujemo da je x0 s c c c z nultoˇka kratnosti r ili viˇe od Pn (x).. tj... odnosno x0 je nultoˇka kratnosti dva c c ili viˇe od Pn (x).. . Neka je γ = u+vi.288 ˇ POGLAVLJE 7.... ... Medutim. .. Ako je x0 ∈ R.. odnosno medu linearnim fakorima (x − x1 )... f = 0.. (x − x2 ).. c Pn (x) = an (x − α)rα (x − β)rβ · · · (x2 + ax + b)rab (x2 + cx + d)rcd · · · gdje je (rα + rβ + . s ≤ n.. xs c c c od Pn (x) kratnosti rγ . rs . c2 − 4d < 0. .. x2 + cx + d = (x − (g + hi))(x + (g − hi)). pa tvrdnja oˇito vrijedi. Dakle.. Neka je Pn−2 (x) = Pn (x) : ((x − x0 )(x − x0 )). xs sve razliˇite nultoˇke medu z1 . x2 . tj. . medu razliˇitim nultoˇkama c c c c x1 . . .) + 2(rab + rcd + ... . UVOD U INTEGRALNI RACUN 3. xs od Pn (x). c c Dakle je po tvrdnji 2. Dakle svaki polinom Pn (x) s realnim koeficijentima moˇemo zapisati kao produkt razliˇitih z c linearnih i kvadratnih faktora s realnim koeficijentima i pripadaju´im kratnostima.. r1 + r2 + . c c razliˇite kompleksne nultoˇke s pripadnim kratnostima rab ....) = n.. x2 + ax + b = (x − (e + f i))(x + (e − f i)). x2 . razliˇite realne nultoˇke s pripadnim kratnostima rα . u rastavu polinoma Pn (x) uvijek se u paru javljaju faktori (x − (u + vi))rγ i (x − (u − vi))rγ . .. . ima moˇda onih s komplesnim koeficijentima. x0 nultoˇka od Pn−2 (x).5 Iz Teorema 5.. Mnoˇe´i ta dva faktora dobivamo z c (x − (u + vi))rγ (x − (u − vi))rγ = (x2 − 2ux + u2 + v 2 )rγ . rβ . Kako je x0 nultoˇka kratnosti r od Pn (x).. i gdje su α. x2 . jedna kompleksna nultoˇka medu razliˇitim nultoˇkama x1 . v = 0. zn .4 i γ = u − vi nultoˇka od Pn (x) kratnosti c rγ . i c x0 nultoˇka kratnosti jedan ili viˇe od Pn (x). Mi ˇelimo iskljuˇivo z z c raditi s realnim koeficijentima. a2 − 4b < 0. h = 0. Iz 1. njena kratnost je toˇno r. c Neka je x0 ∈ C \ R.. x2 . Kako je x0 nultoˇka kratnosti r od Pn (x). onda je po tvrdnji 2. Neka su x1 . to je x0 nultoˇka kratnosti r −1 od Pn−2 (x). . rcd . Kvadratni faktori nemaju realnih korijena..... . zn od Pn (x) s pripadnim c c kratnostima r1 ... znamo da Pn (x) moˇemo podijeliti c s z polinomom (x − x0 )(x − x0 ).. r2 .. onda je x0 = x0 . Ne moˇe c s biti ve´a jer bi u suprotnom x0 = x0 bila nultoˇka od Pn (x) kratnosti ve´e od r ˇto je c c c s suprotno pretpostavci.. (x − xs ).. g + hi. medu kojima moˇe c c biti istih. xs . i e + f i. Iz Napomene 7. medu brojevima x1 . redom.4 direktno slijedi da se Pn (x) moˇe zapisati kao z Pn (x) = an (x − x1 )r1 (x − x2 )r2 · · · (x − xs )rs .. Tada je po Napomeni 7..♣ n Napomena 7. . Medutim. + rs = n. . ..

. (x − α)p Prvi sluˇaj je gotovo trivijalan: c A dx (x−α)p i Mx + N . Tada R(x) moˇemo pisati kao z R(x) = Pn (x) Arα A1 A2 + .. 289 gdje je (rα + rβ + . Supstitucijom c z t= x+ b− a 2 a2 4 .... .. x2 + cx + d (x + cx + d)2 (x + cx + d)rcd Svodenjem desne strane na zajedniˇki nazivnik i mnoˇenjem s Qm (x) dobivamo c z jednakost Pn (x) = S(x). p = 1.. + 2 cd + . .5..4) dobivamo sustav linearnih jednadˇbi iz kojeg nalazimo z nepoznate koeficijente u brojnicima parcijalnih razlomaka. Brβ ..... tj.... + + = + 2 Qm (x) x − α (x − α) (x − α)rα Brβ B1 B2 + + . Mrab ..+ 2 x − β (x − β) (x − β)rβ M1 x + N1 M2 x + N2 Mr x + Nrab + 2 + ... N1 . + 2 ab + 2 + ax + b 2 x (x + ax + b) (x + ax + b)rab R1 x + L1 R2 x + L2 Rr x + Lrcd + 2 + .) = m.. B1 .. Qm (x) = (x − α)rα (x − β)rβ · · · (x2 + ax + b)rab (x2 + cx + d)rcd · · · . . (x2 + ax + b)q = A − (p−1)(x−α)p−1 + C.. Arα ..7.. p > 1 A ln |x − α| + C. M1 . Izjednaˇavanjem koeficijenata uz iste potencije od x u c Pn (x) i S(x) (Teorem 5.) + 2(rab + rcd + . iz brojnika desne strane. pri ˇemu je S(x) polinom u ˇijim se koeficijentima c c pojavljuju nepoznati koeficijenti A1 .. .1.. NEODREDENI INTEGRAL Neka je polinom Qm (x) rastavljen kao u Napomeni 7. Drugi je sluˇaj osjetno sloˇeniji.. + + . Ovim je postupkom problem integriranja racionalne funkcije R(x) sveden na problem integriranja parcijalnih razlomaka oblika A .. Nrab .

Primjer 7. q = 1.q = (t2 t dt + 1)q i I2. x3 − 2x2 + x x (x − 1)2 x − 1 2x2 −3x+3 . UVOD U INTEGRALNI RACUN 1 Mx + N a2 aM ) dx = (b − )−q+ 2 (N − 2 + ax + b)q (x 4 2 (t2 dt + + 1)q (b − a2 −q+1 ) M 4 (t2 tdt .q je sloˇenija.q . logaritama z i arkustangensa.q =  (b− a )q−1 1 4 + C.) c Kako je formula za I2. + 1)q Time smo problem sveli na odredivanje integrala I1. i kako znamo izraˇunati integral I2. 2(q−1) (x2 +ax+b)q−1 1 ln |x2 + ax + b| + C.q se lako izraˇuna supstitucijom u = t2 + 1: c   I1. c c c Time je problem integracije racionalne funkcije u potpunosti rijeˇen. t 2(q−1)(t2 +1)q−1 (Raˇun kojim se dolazi do ove formule izostavljamo. x3 −2x2 +x . q>1 √ 2q−2 arctg frac2x + a 4b − a2 + C.q rekurzivna. Dobiva se z I2.1 . + 1)q Integral I1. Integracija integrala I2.q = (t2 dt .q−1 . 2 2 q>1 q = 1. nakon c konaˇno mnogo primjena gornje formule do´i ´emo do eksplicitnog izraza za I2.290 dobivamo ˇ POGLAVLJE 7.q = + 2q−3 I2. Integral s racionalne funkcije izraˇava se preko kombinacije racionalnih funkcija.10 Odredimo integral racionalne funkcije f (x) = Polazimo od faktorizacije x3 − 2x2 + x = x(x − 1)2 . Imamo 2x2 − 3x + 3 A B D = + + .

x(x − 2)(x + 1) x x−2 x+1 Svodenjem na zajedniˇki nazivnik dobivamo c x + 2 = A(x + 1)(x − 2) + Bx(x + 1) + Dx(x − 2). x(x−2)(x+1) x+2 A B D = + + . Dakle je s 2x2 − 3x + 3 dx = 3 x3 − 2x2 + x 3 ln |x| − dx +2 x dx − (x − 1)2 dx = x−1 2 − ln |x − 1| + C. NEODREDENI INTEGRAL Odatle slijedi 291 2x2 −3x+3 = A(x−1)2 +Bx+Dx(x−1) = (A+D)x2 +(−2A−D +B)x+A. D = −1. sustav za koeficijente se moˇe lako rjeˇiti s z s njihovim uvrˇtavanjem: s Primjer 7. uvrˇtavaju´i nuliˇte x = −1 s c s s c s 1 2 dobivamo D = 3 . To nam daje sustav A+D =2 −2A + B − D = −3 A = 3. Rjeˇenje je A = 3. Uvrˇtavaju´i nuliˇte x = 0 dobivamo A = −1.♠ 3 3 . Dakle je s c s x+2 dx = − x(x − 2)(x + 1) − ln |x| + dx 2 + x 3 dx 1 + x−2 3 dx = x+1 2 1 ln |x − 2| + ln |x + 1| + C.♠ x−1 Ako su nuliˇta nazivnika jednostruka. uvrˇtavaju´i nuliˇte x = 2 dobivamo B = 3 .7.1.11 Odredimo integral racionalne funkcije f (x) = Imamo x+2 . B = 2.

f (x) = (e2x )3 + 2e2x − 3 . t sin x = 2t . To je tzv. 2 univerzalna trigonometrijska supstitucija. 1+t2 dx = 2 dt . Racionalna c fukcija eksponencijalne funkcije je. Dakle je ax t R(eax )dx = ˇto znamo rijeˇiti. integriranje racionlne funkcije od sh x. 1−t2 ch x = 1+t2 .12 Odredimo integral funkcije f (x) = 1 . th x = t. tj. 1−t2 . Imamo sh x = 2t . e2x − 5 Neka je R(eax ) racionalna funkcija eksponencijalne funkcije eax . 5+sin x+3 cos x Koriste´i univerzalnu trigonometrijsku supstituciju imamo c 1 dx = 5 + sin x + 3 cos x 2 dt 1+t2 2 2t + 3−3t2 1+t2 1+t 5+ = 5+ 5t2 2 dt = + 2t + 3 − 3t2 t2 dt = +t+4 2tg x + 1 15 − 1 2t + 1 2 2 arctg √ ( ) + C = √ arctg √2 + C. 1−t2 dx = 2 dt . UVOD U INTEGRALNI RACUN Na integriranje racionalnih funkcija svodi se i integriranje racionalnih funkcija eksponencijalne funkcije i racionalnih funkcija hiperboliˇkih funkcija. s s Racionalna funkcija u varijablama sin x i cos x moˇe se takoder integrirati z kao racionalna funkcija varijable uvedene supstitucijom tg x = t. 1+t2 1 a R(t) dt.292 ˇ POGLAVLJE 7. aeax dx = dt. Ona daje cos x = 1−t2 .♠ 4 15 15 15 Sliˇnom se supstitucijom. Supstitucijom 1 1 eax = t. dobivamo dx = a edt = a dt . npr. 1+t2 Primjer 7. c 2 ch x svodi na integriranje racionlne funkcije od t.

c . c s c ˇ Sto ako neki komadi granice ravninskog lika nisu ravni. c z Napomena 7.6 Bilo bi korektnije govoriti o odredivanju ploˇtine ravnog lika s nego o odredivanju njegove povrˇine.3: Triangulacija podruˇja u ravnini omedenog duˇinama.1 Odredeni integral Motivacija . ploha. duˇinama. z podijeli na trokute tako da se ti trokuti ne preklapaju i da je njihova unija jednaka cijelom zadanom liku.problem povrˇine (ploˇtine) s s Problem odredivanja povrˇine (ploˇtine) geometrijskog lika lako je rjeˇiti ako je s s s taj lik omeden ”ravnim” komadima granice.2 7.2. ODREDENI INTEGRAL 293 7. ako su ti komadi krivulje? z Promatramo najjednostavniji takav sluˇaj.7. Takav lik ˇesto zovemo krivuljnim trapezom. T1 T2 T3 T4 Slika 7. tj. tj. Uz te uvjete povrˇina lika je jednaka zbroju povrˇina svih s s trokuta u triangulaciji. jer je to uobiˇajenije. Imaju´i to s na umu mi ´emo uglavnom i dalje govoriti o povrˇini. gdje se zbraja po svim trokutima triangulacije Ti . kad imamo lik omeden s tri duˇine i c jednim komadom krivulje. Lik se triangulira.2. problem moˇemo s c z smatrati u biti rijeˇenim. Povrˇina je geometrijska kategorija. s s c z s c Ploˇtina je realan broj koji na odreden naˇin sluˇi kao mjera povrˇine. Kako povrˇinu trokuta znamo raˇunati. s P = i P (Ti ).

5: Rastav ravnog lika na krivuljne trapeze. b]. zdesna pravcem x = b i odozgo grafom strogo pozitivne i neprekidne na [a. Neka je ta funkcija neprekidna. s lijeva pravcem x = a. UVOD U INTEGRALNI RACUN y f(x) P 0 a Slika 7. Pri tom rastavljamo lik tako da krivuljni trapezi imaju ravne c stranice paralelne s koordinatnim osima. Promatrajmo. b x KT 1 KT2 KT KT3 4 Slika 7.6. i da komad krivulje bude graf neke funkcije. b] funkcije f (x). dakle. Op´enit sluˇaj se moˇe svesti na zbroj povrˇina krivuljnih trapeza ˇija unija c c z s c ˇini zadani lik. krivuljni trapez omeden odozdo komadom osi x.294 ˇ POGLAVLJE 7. b] .) Po Teoremu 6. (Funkcija f je strogo pozitivna na [a.4: Krivuljni trapez. funkcija f na segmentu [a. b] ako je f (x) > 0. za svaki x ∈ [a.

. b] oznaˇimo s x0 = a i xn = b. n (brojevi mi i Mi c .. b] na bilo kakav naˇin na n podsegmenata toˇkama c c x1 < x2 < .. b]. i = 1.. n − 1.. ODREDENI INTEGRAL poprima minimalnu i maksimalnu vrijednost. . Oznaˇimo li traˇenu ploˇtinu s P .n. Sada se krivuljni trapez kojeg promatramo moˇe cijeli upisati u pravokutnik kojem je osnovica segment z [a.2. xi ]. s je manja razlika vrijednosti M i m. Smanjenje te razlike moˇe se posti´i podz c jelom segmenta [a.6: Gornja i donja meda za ploˇtinu krivuljnog trapeza. c Krajeve segmenta [a. Oznaˇimo s mi i Mi najmanju i c najve´u vrijednost funkcije f na segmentu [xi−1 . S druge strane.. b] i visina M . . b] na manje segmente i promatranjem krivuljnih trapeza nad tim manjim segmentima. ∀x ∈ [a.. i = 1. pravokutnik s osnovicom [a. Imamo gornju i donju ocjenu nepoznate veliˇine P . Oznaˇimo duljine malih c c segmenata s ∆xi = xi − xi−1 . Dakle je m ≤ f (x) ≤ M. Ta je ocjena to bolja ˇto c s y M f(x) m 0 a P b x Slika 7. pri ˇemu su xi ∈ a. z s c z s odavde slijedi (b − a)m ≤ P ≤ (b − a)M. .7.. < xn−1 .. b za svaki i = 1. b].. a M maksimum funkcije f na [a. Podijelimo segment [a. 295 gdje je m minimum. Ideja je da se uzimanjem sve uˇih i uˇih osnovica z z nepoznata ploˇtina P moˇe po volji dobro aproksimirati zbrojevima povrˇina pras z s vokutnika upisanih ili opisanih malim krivuljnim trapezima. b] i visinom m je cijeli sadrˇan u naˇem krivuljnom trapezu.

imamo n n n S(r) = i=1 Mi ∆xi ≤ i=1 M ∆xi = M i=1 ∆xi = M (b − a). b]. a zbog m ≤ mi i Mi ≤ M . i = 1.. s Oznaˇimo li sada zadanu podjelu {x1 . .. x2 . . jer najmanja (najve´a) vrijednost na podsegmentu ne moˇe biti manja (ve´a) od c z c najmanje (najve´e) vrijednosti na cijelom segmentu. ... UVOD U INTEGRALNI RACUN postoje po Teoremu 6... Uvijek je m ≤ mi ≤ Mi ≤ M. i = 1..6). n. c m(b − a) ≤ s(r)..n. . Zbog mi ≤ Mi . . S(r) = i=1 Mi ∆xi . jasno je da su toj c podjeli r pridruˇena dva broja s(r) i S(r).. Veliˇine S(r) i s(r) zovemo gornja i donja Darbouxova suma funkcije f za c podjelu r na segmentu [a..7: Podjela intervala na podintervale i odgovaraju´e aproksimacije c ploˇtine pravokutnicima.. n.296 ˇ POGLAVLJE 7. c y 11 111 00 000 11 00 11 11 111 00 00 000 1 11111 11 0 00000 00 111 000 11 00 111 000 11 00 111 000 11 00 11 00 11 00 11 00 0 a b x f(x) Slika 7. koji predstavljaju zbrojeve povrˇina z s upisanih i opisanih pravokutnika krivuljnim trapezima nad segmentima te podjele: n n s(r) = i=1 mi ∆xi . i = 1. imamo s(r) ≤ S(r). Sliˇno. xn−1 } s r.

c s Uzmimo u svakom segmentu [xi−1 .. Pokazuje se da z je to uvijek sluˇaj za neprekidnu funkciju f . xi ] toˇku si . ODREDENI INTEGRAL pa vrijedi m(b − a) ≤ s(r) ≤ S(r) ≤ M (b − a). Funkcija f (x) je podintegralna funkcija ili integrand.7 Iz gornjih smo razmatranja vidjeli da se ploˇtina ravnog lika s omedenog osi x. n.2.. Tada veliˇinu c n ∆xi −→0 lim f (si )∆xi i=1 zovemo odredeni integral funkcije f na segmentu [a. i = 1. b] su granice integrala (donja i gornja). Kako je mi ≤ c f (si ) ≤ Mi . n. onda i c integralna suma izmedu njih mora teˇiti prema istoj vrijednosti.. i = 1. b] gornja i donja Darbouxova suma teˇe prema z vrijednostima koje su jednake i koje ne ovise o naˇinu dijeljenja od [a. c Definicija 7. to vrijedi n n n mi ∆xi ≤ i=1 n i=1 f (si )∆xi ≤ i=1 Mi ∆xi . a Krajevi segmenta [a. Izraz i=1 f (si )∆xi zovemo integralna suma funkcije f . Dakle. tada je svaki mali krivuljni trapez stare podjele rastavljen na konaˇan broj joˇ manjih krivuljnih trapeza. b]? Istim zakljuˇivanjem kao gore vidimo da se gornja Darbouxova suma ne pove´ava. Ako uzimanjem sve finijih i finijih podjela od [a. . b]) funkcije f definira kao odredeni integral funkcije f u granicama od a do b. Veliˇina x je varijabla integracije. c Napomena 7. pravcima x = a i x = b. b] i oznaˇavamo s c b f (x)dx.2 Neka je f neprekidna funkcija na [a.7.. b]. ˇ Sto se zbiva s gornjom i donjom Darbouxovom sumom prijedemo li na sitniju podjelu segmenta [a. tj. b]. To vrijedi ako se podjela profinjuje. . ako su stare toˇke c u podjeli podskup novih.. te komadom grafa pozitivne neprekidne (na [a. . 297 Dakle su obje veliˇine s(r) i S(r) ograniˇene i odozdo i odozgo za svaku podjelu c c r. c c a donja se ne smanjuje..

dakle je f ograniˇena funkcija na [a. x∈Q 0. b].♣ Teorem 7. c Iz Primjera 7. b]. tj. z c tj. Koje joˇ? s Teorem 7. b]. b].. Dirichletova funkcija nije integrabilna.14 1. b] z kaˇemo da je f integrabilna na [a. Analogno se dokaˇe sluˇaj kada f pada na c z c [a. z Postoje i funkcije za koje limesi gornje i donje Darbouxove sume nisu isti. Izraˇunajmo iz definicije c b 1. 1 dx. Primjer 7. b] je integrabilna. nisu integrabilne.8 Dirichletova funkcija ima prekid u svakoj toˇki..5 Svaka monotona funkcija na [a.298 ˇ POGLAVLJE 7. b] imamo mi = 0 i Mi = 1.♠ Napomena 7. b]. b] je integrabilna. c Dokaz: Ako f raste na [a.13 Dirichletova funkcija.♣ Primjer 7. Koje jesu? Neprekidne sigurno jesu. f (x) = nije integrabilna. . onda je ona i c ograniˇena. onda je f (a) ≤ f (x) ≤ f (b).13 vidimo da nisu sve funkcije na segmentu [a. c i = 1. b]. a . x ∈ R \ Q. Gornja i donja Darbouxova suma uvijek teˇe razliˇitim vrijednostima (b − a i 0). UVOD U INTEGRALNI RACUN Definicija 7.3 Ako za funkciju f moˇemo definirati odredeni integral na [a. b] integrabilne. Uoˇimo da za svaku podjelu r segmenta [a. n. b].6 Svaka neprekidna funkcija na [a. za svaki x ∈ [a. Dakle je s(r) = 0 i S(r) = b − a za svaku podjelu r segmenta [a.♣ Napomena 7.9 Uoˇimo da ako je f monotona funkcija na [a..

Kako je S(r) = s(r) = b − a prijelazom na limes dobivamo b b b−a≤ a f (x)dx = a b 1 dx ≤ b − a. b] c na n jednakih djelova.8: Raˇunanje odredenog integrala funkcije f (x) = x iz definicije.. Sada je mi = a + (i − 1)∆x. .2. Izraˇunajmo a b x dx. Podijelimo segment [a. Dakle imamo n n n s(r) = i=1 mi ∆x = ∆x i=1 (a + (i − 1)∆x) = na∆x + ∆x 2 i=1 (i − 1) = na∆x + ∆x2 n(n − 1) b − a (b − a)2 n(n − 1) = na + = 2 n n2 2 . Mi = n a + i∆x.. b].. c Oˇito je funkcija f (x) = x neprekidna na [a. b].7. Dakle imamo n n n n n ∆xi = i=1 i=1 mi ∆xi = s(r) ≤ i=1 f (si )∆xi ≤ S(r) = i=1 Mi ∆xi = i=1 ∆xi . dakle je a 1 dx = b − a. b] je mi = Mi = f (si ) = 1. y f(x)=x 0 a x x x 1 2 3 b x Slika 7. i = 1. c 2. Za svaku podjelu r segc menta [a. ∆x = b−a . n. ODREDENI INTEGRAL 299 Oˇito je funkcija f (x) = 1 neprekidna na [a.

Dakle. Medutim. za neki c ∈ a. kao i za neprekidnu pozitivnu funkciju. b] ´e biti mi ≤ 0 i c c c Mi ≤ 0. i za svaku podjelu r segmenta [a. n 2 Prijelazom na limes dobivamo (b − a)2 b2 a2 lim s(r) = a(b − a) + = − . s lijeva s pravcem s x = a. b] takva da je pozitivna na [a. n. b]) moˇemo napraviti analognu konstrukciju z mjere povriˇine krivuljnog trapeza omedenog odozgo s osi x. odredenog integrala b f (x)dx. tj. b]).. b a f (x)dx ≤ 0. a Ako je neprekidna funkcija f na [a. zdesna pravcem x = b i odozdo grafom funkcije f . i = 1. u op´em sluˇaju c c odredeni integral je algebarski zbroj ploˇtina izmedu osi x i grafa krivulje. Po s tomu je pravilu 2π sin x dx = 0. 2 2 b2 a2 − . c] i negativna na [c. b] (zbog neprekidnosti je f (c) = 0). b]? Ako je f neprekidna i negativna na [a. n−→∞ 2 2 2 Analogno dobijemo da je S(r) = dakle je b b2 a2 − . Dakle vrijednost odredenog integrala negativne funkcije ´e biti nepozitivan broj. b] (f (x) ≤ 0. . za svaki x ∈ [a. b . c]) i ploˇtine s s P2 iznad grafa negativnog dijela funkcije f (nad [c.♠ 2 2 x dx = a ˇ Sto ako funkcija nije pozitivna na [a. u ovom sluˇaju c ´e biti m ≤ 0 i M ≤ 0. UVOD U INTEGRALNI RACUN n − 1 (b − a)2 a(b − a) + . onda je b f (x)dx a razlika ploˇtine P1 ispod grafa pozitivnog dijela funkcije f (nad [a. tj.300 ˇ POGLAVLJE 7... 0 .

. Mi i f (si ).. i = 1. i = 1. n. .♣ 2..2. za svaku toˇku c ∈ a.... a vri- jednosti mi . . Dakle odredeni integral mijenja predznak ako se zamijene granice.. b] c n zbrojevi i=1 f (si )∆xi rastavljaju u zbrojeve u kojima su svi si < c i u c b zbrojeve u kojima su svi si > c. a f (x)dx = a f (x)dx + c f (x)dx. b u svaku podjelu od [a. ODREDENI INTEGRAL 301 7. < an−1 < b. b f (x)dx = − a f (x)dx. ostaju iste. n.. n.2.2 a Svojstva odredenog integrala f (x)dx = 0. a] su gornja i donja Darbouxova suma a jednake nula. a 1. tj.7. Dokaz: Ako je a < b onda ´e u Darbouxovim sumama i integralnoj sumi kojima c a se definira b f (x)dx vrijednosti ∆xi . za a < a1 < a2 < . i = 1... b . c Ovo se zove aditivnost integrala po podruˇju integracije. + an−1 f (x)dx. Dokaz: Za bilo koju podjelu r segmenta [a.♣ Ovo se poop´uje i na konaˇan zbroj pribrojnika.. a drugi u c f (x)dx. Prijelazom na limes prvi zbrojevi teˇe u z a f (x)dx. .♣ b c b 3. c c b a1 a2 b f (x)dx = a a f (x)dx + a1 f (x)dx + . c Dokaz: Rezultat slijedi jer se uzimanjem toˇke c ∈ a.. biti negativne.. pa je a a b f (x)dx = 0..

c Kako je f neprekidna. [an . na svakom segmentu [a.5 i svojstva 3..... Dakle. [an−1 .. Definicija 7.10 Iz ovog svojstva slijedi da i funkcije koje na [a. b]. z Napomena 7. a1 ]. Analogno se dokaˇe ako je a < b < c. a1 ]. an−1 f (x)dx. UVOD U INTEGRALNI RACUN Uoˇimo da ovo svojstvo vijedi i za c ∈ a. To moˇemo napraviti tako da integral z zapiˇemo u obliku s b a1 a2 b a f (x)dx f (x)dx = a a f (x)dx + a1 f (x)dx + . ... pa onda vrijedi b a b c b f (x)dx = − a c f (x)dx + c f (x)dx = a f (x)dx + c f (x)dx. + an−1 f (x)dx. b] znamo a1 b izraˇunati integrale c a b f (x)dx. < an−1 < b sve toˇke prekida od f na [a... . ... b ako uzmemo u obzir svojstvo c / 2. . gdje su a < a1 < a2 < .. izravno slijedi da je svaka po dijelovima monotona funkcija na segmentu i integrabilna.302 ˇ POGLAVLJE 7.4 Funkcija f : [a. < an < b. b]. dakle znamo izraˇunati c i a f (x)dx.. b] −→ R je po dijelovima monotona ako postoji n ∈ N i toˇke c a < a1 < a2 < . takve da je f monotona na svakom segmentu [a.. iz Teorema 7. Za c < a < b imamo b a b f (x)dx = c c f (x)dx + a f (x)dx.. b] imaju konaˇno mnogo toˇaka prekida u kojima imaju konaˇne skokove (f : I −→ c c c R ima u c ∈ I konaˇan skok ako je | lim+ f (x) − lim− f (x)| < +∞) c x−→c x−→c b imaju odredeni integral.

Oˇito je z c c tada m = 0. a (f (x) ± g(x))dx = a ili aditivnost integrala. x2 .2 i Teorema 6. dakle i integrabilna. Dakle beskonaˇni skup {xn : n = 0. onda iz svojstva aditivnosti i homogenosti slijedi da je skup R(I) beskonaˇnodimenzionalni c ˇ vektorski prostor.2.18. Mi = 0. i svaka funkcija iz tog skupa je neprekidna na I. 6..} se c nalazi u nekoj bazi od R(I). 1. b] toˇka c pada u toˇno jedan c c [xj−1 . Dakle je s(r) = 0 i S(r) = Mj ∆xj . i = 1. a cf (x)dx = c a f (x)dx.13). skup c {1. . b]). ODREDENI INTEGRAL b b b 303 f (x)dx ± g(x)dx. Nadalje.. b] −→ R takva da je f (x) = 0 osim u konaˇno c mnogo toˇaka. pa je mi = 0. Beskonaˇnodimenzionalan je. n. iz svojstva aditivnosti i homogenosti odredenog integrala vidimo da je odredeni integral linearni funkcional na R(I). b] i da je f (c) > 0. n.3).. jer npr.. xn } je linearno nezavisan za svaki n ∈ N (Teorem 5.7..11 Ako s R(I) oznaˇimo skup svih integrabilnih funkcija na I = [a. . xj ].. x.. i = 1. a 4. Dokaz: Ovo svojstvo se zove svojstvo homogenosti integrala i izravno slijedi iz Definicije 7.. M = f (c) i za svaku podjelu r segmenta [a. . gdje je c ∈ R proizvoljan. .. Ako je funkcija f : [a... j − 1...♣ b b 5. onda je c b f (x)dx = 0.♣ c Napomena 7. unutra se sigurno nalaze sve neprekidne funkcije na [a.18. Stoviˇe. b] (skup R(I) nije prazan. j + 1. i Mj = f (c). R(I) je podprostor realnog vektorskog prostora svih funkcija s f : I −→ R (Napomena 5. a Dokaz: Uzmimo prvo da je f (x) = 0 osim moˇda u toˇki c ∈ [a.. . Dokaz: Aditivnost integrala slijedi izravno iz Definicije 7. Prelaze´i na limes dobivamo da je c ∆xj −→0 lim S(r) = 0. .2 i Teorema 6.

7. b] u samo konaˇno mnogo toˇaka onda je c c b b g(x)dx = a a h(x)dx. onda je a a f (x)dx = 2 −a 0 f (x)dx. b] po svojstvu 3.♣ a Kao izravnu posljedicu imamo: ako se funkcije g i h razlikuju na [a.♣ . a U sluˇaju kad je f (x) = 0 osim u konaˇno mnogo toˇaka. a] −→ R neparna. i kad f nije nuˇno pozitivna c c c z dokaz ide posve analogno tako da segment [a. rastavimo na konaˇan c broj podsegmenata koji sadrˇe najviˇe jedno nuliˇte funkcije f . i prema dokazanome je z s s b f (x)dx = 0. onda je a f (x)dx = 0. a b) −a f (x)dx = −a a f (x)dx+ 0 a f (x)dx = −a a f (−x)dx+ 0 f (x)dx = f (x)dx + 0 0 f (x)dx = 2 0 f (x)dx.304 dakle je ˇ POGLAVLJE 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN b f (x)dx = 0. a) Ako je f : [−a. a] −→ R parna. Dokaz: a 0 a 0 a a) −a f (x)dx = −a 0 f (x)dx+ 0 a f (x)dx = −a a −f (−x)dx+ 0 a f (x)dx = − −a a f (−x)dx + 0 0 f (x)dx = − 0 a f (x)dx + 0 0 f (x)dx = 0. −a b) Ako je f : [−a.

b] formulom x F (x) = a (g(ζ) − f (ζ))dζ. a Dokaz: Kako je f (c) > 0 za neki c ∈ [a. x2 ∈ I takve c da je x1 < c < x2 . Ako je f (c) < g(c) za bar jedno c ∈ [a. Ako je f (c) < g(c) za bar jedno c ∈ [a. b] tada iz Teorema 6.2. i oˇito ima pozitivnu derivaciju.3 slijedi da postoji interval I ⊂ [a. Kako je funkcija F = g − f neprekidna na [a. za svaki x ∈ I . b] iz Teorema 6. b] takve da je f (x) ≤ g(x) za svaki x ∈ [a.7. odnosno b F (b) = a (g(ζ) − f (ζ))dζ ≥ 0. b]. b] i ako je f (c) > 0 za neki c ∈ [a. c F (x) = g(x) − f (x) ≥ 0.♣ 9. Ovo svojstvo se zove svojstvo monotonosti integrala. onda je b f (x)dx > 0. po Teoremu 6. b] onda vrijedi stroga nejednakost. Neka su f i g neprekidne funkcije na [a. Odatle slijedi da je F (b) ≥ F (a) = 0. b]. Dokaz: Po Teoremu 7. Dakle postoje x1 . b] odnosno stroge pozitivnosti na [x1 . x2 ] imamo x2 f (x)dx > 0. Dakle. Tada je b b f (x)dx ≤ a a g(x)dx. b] oko toˇke c takav da je f (x) > 0.8 je dobro definirana funkcija F ∈ C 1 [a.28 F raste na [a. ODREDENI INTEGRAL 305 8. tj. b]. onda je F (c) = g(c) − f (c) > 0.3 slijedi da postoji interval . x1 odnosno b x1 x2 b f (x)dx = a a f (x)dx + x1 f (x)dx + x2 f (x)dx > 0. Iz pozitivnosti funkcije f na [a. b]. Ako je f neprekidna i nenegativna funkcija na [a.

14 slijedi b b b m(b − a) = m a dx < a f (x)dx < M a dx = M (b − a). pa postoji barem jedan c ∈ [a. b]. b].28 c F strogo raste na I . Ako f nije konstanta na [a. x2 ∈ I takve da je x1 < x2 i F (x1 ) < F (x2 ). b] takva da je c b f (x)dx = f (c)(b − a).6. za svaki x ∈ [a. a b b f (x)dx ≤ a |f (x)|dx. imamo da je F (b) > F (a) = 0. i Primjera 7. Kako je F (a) ≤ F (x1 ) i F (x2 ) ≤ F (b). b] slijedi da f dostiˇe z svoj minimum m i maksimum M na [a.7 (Teorem srednje vrijednosti) Neka je funkcija f neprekidna na [a. imamo da je b b b − a |f (x)|dx ≤ a f (x)dx ≤ a |f (x)|dx. b].♣ a Izraz 1 b−a b f (x)dx a . Dakle postoje x1 . iz neprekidnosti funkcije f na [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN I ⊂ [a. b] −→ R. tj.6 znamo da funkcija f poprima barem jednom svaku vrijednost izmedu m i M . b]. Oˇito vrijedi −|f (x)| ≤ f (x) ≤ |f (x)|. b] oko toˇke c takav da je F (x) > 0. m ≤ f (x) ≤ M . b] za koji je b f (x)dx = f (c)(b − a). Tada postoji toˇka c ∈ [a. tj. Nadalje. b]. Neka je f : [a. za svaki x ∈ I .♣ 10. iz svojstva 9. Nadalje iz Teorema 6. iz svojstva 9. a Dokaz: Po Teoremu 6. za svaki c x ∈ [a. odnosno po Teoremu 6. 11. Teorem 7. odnosno imamo strogu nejednakost.306 ˇ POGLAVLJE 7.

.♠ c . b]. kako je f neparna c funkcija. b] jednaka je povrˇini pravokutnika s s b osnovicom b − a i visinom 1 b−a f (x)dx. Povrˇina ispod s grafa neprekidne funkcije f nad [a.. Nadalje. iz svojstva 7.7 kaˇe da je srednja vrijednost neprekidne funkcije na segmentu z [a. se zove srednja vrijednost funkcije f na segmentu [a. a Teorem 7.. −1 medutim ne postoji toˇka c ∈ [−1.. c Napomena 7. Oˇito je da funkcija f ima prekid u x0 = 0.12 Srednja vrijednost je poop´enje pojma aritmetiˇke srec c a1 +a2 +.7. ODREDENI INTEGRAL y 307 M f(x) m 0 a b x Slika 7. 1] za koju je f (c) = 0.+an dine (aritmetiˇka sredina od a1 .2.9: Teorem srednje vrijednosti za odredeni integral. an ∈ R je a = c ). b] jednaka vrijednosti te funkcije u nekoj toˇki tog segmenta. x < 0. Odatle ime teoremu. n Za funkcije koje nisu neprekidne Teorem 7. imamo da je 1 f (x)dx = 0.15 Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = 1.7 ne mora vrijediti: Primjer 7. . a2 .. x ≥ 0 −1.

Imamo c x −→ F (x).8 Neka je f ∈ C[a.Leibnizova formula Raˇunanje odredenih integrala izravno iz definicije mukotrpno je i teˇko izvedivo c s ˇak i za jednostavne funkcije. gdje je F (x) = a x f (ζ)dζ. Sre´om. b] i izraˇunat ´emo njenu c c c derivaciju. Funkcija F definirana formulom x F (x) = a f (ζ)dζ . kad je podintegralna funkcija neprekidna. Pokazat ´emo da je ta funkcija F derivabilna na [a. Dokazat ´emo tu vezu u najjednostavnijem sluˇaju. Teorem 7. promatrajmo na segmentu [a.308 ˇ POGLAVLJE 7. b]. i taj je broj jednak ploˇtini izmedu grafa funkcije f i osi x omedenoj vertikalnim s pravcima x = a i x. b] neprekidnu x i. UVOD U INTEGRALNI RACUN y 0 −1 1 x Slika 7. b] postoji a f (ζ)dζ. jednostavnosti radi. Za svaki x ∈ [a. 7. Dakle imamo pridruˇivanje koje svakom x ∈ [a. pozitivnu funkciju f .3 Newton . Tim je pridruˇivanjem s z definirana funkcija koju oznaˇimo s F . Prije formuliranja i dokazivanja teorema.10: Teorem srednje vrijednosti ne mora vrijediti za funkcije koje nisu neprekidne. postoji veza izmedu primitivne funkcije c c i odredenog integrala koja omogu´uje raˇunanje odredenih integrala pomo´u c c c c c neodredenih. b] pridruˇi z z ploˇtinu ispod grafa funkcije f desno od a i lijevo od x.

Dokaz: Raˇunamo derivaciju od F po definiciji: c x+∆x x x+∆x 309 ∆F = F (x + ∆x) − F (x) = a f (ζ)dζ − a f (ζ)dζ = x f (ζ)dζ.6). pa onda i na svakom podsegmentu [x. ∆F ≤ M = f (ζ2 ). b]. Po Teoremu 7. x+∆x].3.LEIBNIZOVA FORMULA je derivabilna na [a. NEWTON .7. Onda ona na tom segmentu poprima svoj minimum m u ζ1 i maksimum M u ζ2 (Teorem 6. b] i vrijedi F (x) = f (x). lim y f(x) F(x) 0 a x x+∆ x b x Slika 7. ∆x odnosno f (ζ1 ) = m ≤ .11: Funkcija F (x).7 vrijedi x+∆x m∆x ≤ x f (ζ)dζ ≤ M ∆x. ∆x−→0 ∆x Funkcija f je neprekidna na [a. Ho´emo gledati c ∆F .

Sliˇna se tvrdnja c moˇe dokazati i ako se uvjet neprekidnosti funkcije f zamijeni uvjetom integraz bilnosti. Odatle slijedi c f (x) ≤ lim tj. do kojeg smo doˇli pokuˇavaju´i invertirati s s c .310 ˇ POGLAVLJE 7. i neodredeni. do kojeg dolazimo preko limesa niza integralnih suma.12).♣ x ∆x−→0 ∆F ≤ f (x). F (x) = f (x). Sliˇno i za ζ2 −→ x. ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 Kad ζ1 −→ x. no dokaz je bitno sloˇeniji. mora vrijediti f (ζ1 ) −→ f (x) (Teorem 6.8 znamo da je F (x) = a x f (ζ)dζ primitivna funkcija funkcije f . b F (b) = a f (ζ)dζ.Leibnizova formula) Neka je funkcija f definirana i neprekidna na [a. pa imamo c z ∆x−→0 lim f (ζ1 ) ≤ lim ∆F ≤ lim f (ζ2 ). iz toˇke 7. U njoj se povezuju odredeni integral. ∆x Teorem 7.Leibnizova formula je jedan od najznaˇajnijih rezultata cijele matematiˇke c c analize. b] Tada postoji primitivna funkcija F funkcije f i vrijedi b f (x)dx = F (b) − F (a). z Teorem 7. toˇke ζ1 i ζ2 moraju teˇiti prema x. tj.2 c dobivamo x b F (a) = a f (a)dζ = 0.8 kaˇe da je z a f (ζ)dζ primitivna funkcija funkcije f . UVOD U INTEGRALNI RACUN Prijelazom na limes kad ∆x −→ 0. Dakle je F (x) derivabilna funkcija na cijelom [a. onda. Uvrstimo li x = a i x = b u izraz za F iz svojstva 1. b]. b] i F (x) = f (x).♣ Newton . a Dokaz: Prema Teoremu 7. f (x) ≤ F (x) ≤ f (x).2. zbog neprekidnosti funkcije f na [a.9 (Newton . Odatle je a f (x)dx = F (b) − F (a).

c Prilikom izbora supstitucije treba joˇ voditi raˇuna o neprekidnosti derivacije sups c stitucije i o tome da njene vrijednosti ne izlaze izvan granice zadanog segmenta integracije (da bi odredeni integral bio dobro definiran). Kod metode zamjene varijabli jedan naˇin je da se provede raˇun do kraja. b].3.LEIBNIZOVA FORMULA 311 linearni operator deriviranja. Stvari se znaju zakomplicirati ako ima viˇe supstitucija. b]) vrijedi formula zamjene varijabli b β f (x)dx = a α f (ϕ(t))ϕ (t)dt.16 Izraˇunajmo c √ 3 √ − 3 √ 4 − x2 dx. ♣ Primjer 7. NEWTON . Iz ϕ(t) = − 3.7. Kod primjene na raˇunanje odredenih integrala. 2 ] −→ . i od vrijednosti u c gornjoj granici se oduzme vrijednost u donjoj granici. u metodama izravne integracije c se samo na kraju u izraˇunati neodredeni integral uvrste granice. a b ˇ Citamo to kao ”F (x) u granicama od a do b”.10 (Zamjena varijabli u odredenom integralu) Neka je funkcija ϕ neprekidna na segmentu [α. Pri tome nestane konstanta integracije. Time je omogu´ena primjena metoda razvijenih za c neodredene integrale na raˇunanje odredenih. tj. √ √ Stavimo ϕ(t) = 2 sin t. β] i neka ϕ na [α. ϕ(β) = b. c Desna strana Newton . onda za f ∈ C([a. Sada oˇito funkcija ϕ : [− 2 . Teorem 7. c c da se u konaˇni neodredeni integral vrati putem obrnute supstitucije originalna c varijabla integriranja i da se onda uvrste originalne granice. β] ima neprekidnu derivaciju ϕ . i ako je ϕ(α) = a. iz ϕ(t) = 3 dobijemo t2 = 3 . β] ne izlaze izvan segmenta [a. sin t = − 23 imamo t1 = − π .Leibnizove formule se joˇ kra´e piˇe kao s c s F (b) − F (a) = F (x) . Onda na kraju ne treba vra´ati natrag originalnu varijablu integracije ni originalne granice. 3 √ √ √ 3 3 π c Analogno. Drugi pristup je da se kod svake supstis tucije osim podintegralne funkcije i diferencijala modificiraju i granice. Ako vrijednosti funkcije ϕ na [α.

17 Izraˇunajmo c 0 1 xex dx. Iz Primjera 7. Primjer 7. samo se uvrste granice: b b u(x)v (x)dx = a b b a [(u(x)v(x)) − u (x)v(x)]dx = b b (u(x)v(x)) dx − a a u (x)v(x)dx = u(x)v(x) − a a b b u (x)v(x)dx.♠ 3 Kod parcijalne integracije situacija je jednostavnija.6 i omedena) na podruˇju integracije. U takvim sluˇajevima govorimo c s c o nepravim integralima. Vrijednosti integrala mogu se ponekad (ali ne uvijek) c c izraˇunati i ako su neki od tih uvjeta naruˇeni. b i neka je x−→b− lim f (x) = +∞. tj.312 ˇ POGLAVLJE 7. u dv = uv a b a − a v du. dakle imamo √ 3 √ √ − 3 4− π 3 x2 dx = π 3 2 cos t 4 − 4 sin t dt = 4 π 3 2 π 3 cos2 t dt = −π 3 −π 3 1 2 (1 + cos 2t)dt = 2(t + sin 2t) π 2 −3 −π 3 = 4π √ + 3.10. UVOD U INTEGRALNI RACUN R zadovoljava uvjete Teorema 7.♠ 7.6 imamo 1 0 xex dx = xex − 0 0 1 1 ex dx = e − ex 1 0 = e − e + 1 = 1. c c c Neka je funkcija f neprekidna na [a.4 Nepravi integral Do sada smo uvijek pretpostavljali da je podintegralna funkcija neprekidna (dakle po Teoremu 6. . kao i da je samo poc druˇje integracije konaˇno. Promatramo prvo sluˇaj kad integrand nije ograniˇen na podruˇju integracije.

4. NEPRAVI INTEGRAL 313 Znamo da za svaki x ∈ [a. tj. tj. jer x 0 √ 1 1−x2 dζ 1 − ζ2 = arcsin x.12: Nepravi integral funkcije koja nije ograniˇena na podruˇju intec c gracije. Sliˇno se radi u sluˇajevima kad f (x) −→ −∞ za x −→ b−.7. x a Ako funkcija a f (ζ)dζ teˇi prema nekoj konaˇnoj graniˇnoj vrijednosti L ∈ R z c c b kada x −→ b−. kaˇemo da nepravi integral z konvergira i piˇemo s b x a f (ζ)dζ ima vrijednost ili da f (ζ)dζ = lim a x−→b− f (ζ)dζ = L. postoji x f (ζ)dζ. kaˇemo da integral divergira ili da nema z znaˇenja. Znamo da je √ = arcsin ζ x 0 1 je nepravi integral. c c Primjer 7. b postoji integral te funkcije u granicama od a do x. c y f(x) 0 a x b Slika 7. Integral dx 1 − x2 0 −→ +∞ kada x −→ 1 − . .18 1. a Ako promatrani limes ne postoji. u toˇki a. te za sluˇajeve c c c kad funkcija nije ograniˇena u donjoj granici integracije.

Integral dx √ x je nepravi integral. Integral dx x je nepravi integral.♠ x−→0 ζ Dakle ovaj nepravi integral divergira. Nadalje imamo 1 x−→0+ lim x dζ = lim+ (− ln x) = +∞. jer 1 √ x 1 x −→ +∞ kada x −→ 0 + . x 1 0 3. 2 2 1−x 1 0 2. 2 x−→1− 1 lim arcsin x = pa onda znamo i da 0 √ dx konvergira i da je 1 − x2 1 √ 0 dx π = .314 i znamo da je ˇ POGLAVLJE 7. Raˇunamo c 1 x dζ = ln ζ ζ 1 x = − ln x. x−→0+ ζ Dakle 0 dx √ konvergira i x 1 0 dx √ = 2. Nadalje imamo 1 x−→0+ 1 lim x √ dζ √ = 2 lim (1 − x) = 2. Raˇunamo c ζ 1 x dζ √ =2 ζ = 2(1 − √ x). jer 1 x −→ +∞ kada x −→ 0 + . UVOD U INTEGRALNI RACUN π . .

tj. 1−n Ako je n = 0 imamo 0 a−b dt = tn 0 dt = t a−b 0 a−b = b − a. x2 b 2. Sada oˇito funkcija ϕ : [a − c b. c+ε2 Ako oba limesa na desnoj strani postoje. Dakle c dx + lim x2 ε2 −→0 1 ε2 dx = lim ε1 −→0 x2 −ε1 −1 dx 1 = lim (− 2 ε1 −→0 x x −ε1 −1 )+ lim (− ε2 −→0 1 x 1 ε2 )= 1 1 − 1 − 1 + lim = +∞. NEPRAVI INTEGRAL 315 Ako se toˇka u kojoj funkcija nije definirana nalazi u segmentu integracije. inaˇe c Primjer 7. c taj interval se rastavi u dva intervala s tom toˇkom kao granicom. tn Ako je n < 0. onda je −n > 0 pa imamo 0 a−b dt t−n+1 = tn −n + 1 0 a−b =− (a − b)1−n .4. tj. Izraˇunajmo c −1 1 x2 dx . 1]. (x − b)n Stavimo ϕ(t) = t + b. onda divergira. Iz ϕ(t) = a. dakle imamo b a dx = (x − b)n 0 a−b dt . 0] −→ R zadovoljava uvjete Teorema 7.19 1. Izraˇunajmo c a dx . 1 a f (x)dx konvergira. Analogno. ε2 −→0 ε2 ε1 −→0 ε1 lim 1 Dakle −1 dx divergira. c b c−ε1 b f (x)dx = lim a ε1 −→0 f (x)dx + lim a ε2 −→0 b f (x)dx. t + b = a imamo t1 = a − b. x2 Funkcija f (x) = imamo 1 −1 nije definirana u toˇki x0 = 0 segmenta [−1. .10.7. iz ϕ(t) = b dobijemo t2 = 0.

Neka je funkcija f neprekidna na [a.2. Uz svojstvo monotonosti integrala (svojstvo 9. +∞ . za n = 1 i t a−b dζ ζ −n+1 = ζn −n + 1 t a−b = (a − b)−n+1 t−n+1 − . jer t1 −→ +∞ za paran n i n neparan n kada t −→ 0 − . situaciju kad podruˇje c c integracije nije ograniˇeno. tj. c z z Promatrajmo sada drugi mogu´i izvor problema. iz toˇke 7. Znamo da je t a−b −→ −∞ za dζ = ln |ζ| ζn t a−b = ln |t| − ln(b − a). t−→0− −n + 1 −n + 1 lim t−n+1 (b − a)−n+1 − = −∞ t−→0− −n + 1 −n + 1 lim 0 a−b za neparan n. −n + 1 −n + 1 za n > 1. onda funkcija f (x) = (x−b)n nije definirana u desnom rubu segmenta [a. Primjer 7. Integral 0 a−b dt tn 1 tn je nepravi integral za n ≥ 1. Dakle tn b a dx (x − b)n konvergira za n < 1.2) npr. 0]. integral dx divergira za n ≥ 1. divergira za n ≥ 1. Kako je t−→0− lim (ln |t| − ln(b − a)) = −∞ i za paran n i t−n+1 (b − a)−n+1 − = +∞. odnosno funkcija g(t) = t1 nije definirana u desnom rubu n segmenta [a − b.19 moˇe posluˇiti pri usporedivanju.♠ Problem konvergencije nepravih integrala moˇe se rjeˇavati sliˇnim metodama z s c kao problem konvergencije redova. b]. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1 Ako je n ≥ 1.316 ˇ POGLAVLJE 7. Znamo c .

tj. .20 1. a x Ako funkcija a f (ζ)dζ teˇi prema nekoj konaˇnoj graniˇnoj vrijednosti kada z c c +∞ x −→ +∞. Izraˇunajmo c +∞ 0 e−x dx. z Sliˇno postupamo i za sluˇaj c c b f (x)dx.7.4. c c da za svaki x ∈ [a. NEPRAVI INTEGRAL 317 y f(x) 0 a x Slika 7. kaˇemo da integral divergira. a Ako promatrani limes ne postoji. −∞ pa i za sluˇaj c +∞ f (x)dx.13: Nepravi integral po neograniˇenom podruˇju integracije. postoji x f (ζ)dζ. kaˇemo da nepravi integral z vergira i piˇemo s +∞ a f (ζ)dζ ima vrijednost ili da kon- x f (x)dx = lim a x−→+∞ f (ζ)dζ. −∞ Primjer 7. +∞ postoji integral te funkcije u granicama od a do x.

x2 Imamo +∞ 1 dx = lim x−→+∞ x2 x 1 dζ 1 x 1 = lim (− ) = − lim + 1 = 1. x−→+∞ x−→+∞ ζ 1 Dakle vidimo da ovaj nepravi integral divergira. 2 x−→+∞ x−→+∞ x ζ ζ 1 +∞ −∞ 4. x−→+∞ 0 x−→+∞ x Dakle gornji nepravi integral konvergira. x Imamo +∞ 1 dx = lim x−→+∞ x x 1 x dζ = lim (ln ζ ) = lim ln x = +∞. c 3. Moˇe se pokazati da z nepravi integral +∞ dx xp 1 konvergira za svaki p > 1 i divergira za 0 < p ≤ 1. Izraˇunajmo c 1 +∞ dx . UVOD U INTEGRALNI RACUN e−x dx = lim x 0 x−→+∞ e−ζ dζ = lim (−e−ζ ) = 1− lim e−x = 1. Izraˇunajmo c dx . 2. Zanimljivo je da neomedena povrˇina ispod grafa racionalne funkcije ima s transcendentnu konaˇnu vrijednost π. Izraˇunajmo 1 +∞ dx .♠ c . 1 + x2 Zbog neparnosti funkcije arctg imamo +∞ −∞ dx = lim 1 + x2 x−→+∞ x −x dζ = lim (arctg ζ 1 + ζ 2 x−→+∞ x−→+∞ x −x )= x−→+∞ lim (arctg x − arctg (−x)) = 2 lim arctg x = π.318 Imamo +∞ 0 ˇ POGLAVLJE 7.

s s b f (x)dx = P1 − P2 . b] −→ R broj c f (x)dx a predstavlja ploˇtinu lika omedenog grafom funkcije f .5. ako je f : [a. broj P1 + P2 . s s tj. a Ploˇtina povrˇine izmedu grafa funkcije f . jednaka je c b P = P1 + P2 = a f (x)dx − c f (x)dx. tj.5. b . b]. b] −→ R neprekidna takva da je pozitivna na [a. onda b f (x)dx a je razlika ploˇtine povrˇine P1 ispod grafa pozitivnog dijela funkcije f (nad [a.1 smo rekli da za neprekidnu i pozitivnu funkciju f : [a. Nadalje. pravca x = a i pravca x = b. c] i negativna na [c. b] −→ R neprekidne i takve da je f1 (x) ≥ f2 (x). za neki c ∈ a. ali negativnog predznaka. pravcem x = a s s i pravcem x = b.5 7. onda broj b f (x)dx a predstavlja ploˇtinu povrˇine omedene grafom funkcije f .ˇ 7.2. za svaki x ∈ [a. dana s b (f1 (x) − f2 (x))dx. a . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 319 7. f2 : [a. b]. Iz gornjih razmatranja imamo da je ploˇtina povrˇine izmedu grafova fukcija f1 s s i f2 omedena pravcima x = a i x = b. pravcem x = a i s pravcem x = b. osi x. b]). gdje su f1 . osi x. Ako je funkcija f neprekidna i negativna na [a. c]) s s i ploˇtine povrˇine P2 iznad grafa negativnog dijela funkcije f (nad [c. b]. osi x.1 Primjene integralnog raˇuna c Povrˇina lika u ravnini s b U toˇki 7.

pravcem y = c i pravcem y = d dana s d g(y)dy. za sluˇaj kada s c je funkcija g negativna.14: Ploˇtina lika omedenog grafovima dviju funkcija. ploˇtinu s .15: Ploˇtina lika omedenog grafom funkcije od y. d] −→ R neprekidna i pozitivna funkcija u varijabli y. UVOD U INTEGRALNI RACUN y f (x) 1 P f (x) 2 0 a b x Slika 7. promatramo krivulju x = g(y). s s osi y. s Analogno se definiraju i ostali odredeni integrali (ploˇtine).320 ˇ POGLAVLJE 7. odredeni integral proizvoljne neprekidne funkcije. c y d P c 0 g(y) x Slika 7. tj. s Ako je g : [c. onda je ploˇtina povrˇine omedene grafom funkcije g. tj.

pravcem y = c i pravcem y = d i ploˇtinu izmedu grafova neprekidnih funcija g1 i g2 na [c. recimo visine ∆h = H .2 Volumen rotacijskog tijela Promatramo neko tijelo u tri dimenzije. manjoj) osnovici krnjeg stoˇca. z volumena tih valjˇi´a biti dobra aproksimacija volumena stoˇca. b]. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 321 omedenu grafom proizvoljne neprekidne funkcije. Podijelimo segment [a. zamijenimo valjkom ˇija osnovica ima c polumjer f (xi ) a visina je ∆xi+1 = xi+1 − xi . . n ∈ N. c c z Promatrajmo sada tijelo T u tri dimenzije omedeno ravninama x = a i x = b te plohom koja nastaje rotacijom grafa funkcije f oko osi x. tj. osi y. 1. zamijenimo komad stoˇca. < xn−1 < xn = b.16: Volumen stoˇca kao limes sume volumena tankih valjaka. . d]. Povrˇinu osnovice tog valjˇi´a s cc . i u z s n svakom sloju izmedu visine h i h + ∆h.. krnji stoˇac visine ∆h. n − 1. cc z tj.. Za n −→ ∞. H − ∆h.5. Nareˇemo ga na tanke ploˇke.... b] na n dijelova pomo´u toˇaka a = x0 < x1 < . ∆h. Volumen komada tijela T izmedu ravnina x = xi i x = xi+1 .ˇ 7. Uzmimo da je funkcija f pozitivna i neprekidna na segmentu [a.. dobit ´emo toˇnu formulu za volumen stoˇca. recimo stoˇac visine H i polumjera osz novice r.. valjkom iste visine s osnovicom jedz z nakom gornjoj (tj. za ∆h −→ 0. Za veliki n ∈ N ´e zbroj z c H R Slika 7. d] takvih da je s g1 (y) ≥ g2 (y). Time je c c i tijelo T podijeljeno na n slojeva.5. 7.. za svaki y ∈ [c. i = 0. h = 0.

♠ 2 . onda gornja suma teˇi prema vrijednosti koja nije niˇta drugo do li odredeni z s integral od a do b funkcije P (x) koja daje povrˇinu popreˇnog presjeka tijela T s c ravninom paralelnom s ravninom yz kroz toˇku (x. ako taj limes postoji kad n −→ ∞. a njegova povrˇina za zadani x je jednaka f (x)π.8 imamo π Vx = π 0 1 sin2 (x)dx = π[ (x − sin x cos x)] 2 π 0 = π2 . UVOD U INTEGRALNI RACUN f(x) T 0 a b x ∆x Slika 7.322 y ˇ POGLAVLJE 7. s u limesu zbroj volumena valjˇi´a teˇi prema volumenu tijela T . 0). i=0 Prijedemo na limes. No taj popreˇni presjek c c 2 je krug. Promatramo zbroj svih volumena tih valjˇi´a: c cc n−1 P (xi )∆xi+1 . b] −→ R oko osi x omedenog ravninama x = a i x = b: b b Vx = a P (x)dx = π a f 2 (x)dx. kad max ∆xi+1 −→ 0. tj.21 Izraˇunajmo volumen tijela koje nastaje rotacijom luka sinusoide c izmedu x = 0 i x = π oko osi x.17: Volumen rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (x) oko osi x. Odatle slijedi cc z formula za volumen dijela prostora kojeg dobijemo rotacijom grafa neprekidne funkcije f : [a. Primjer 7. 0. S druge strane. oznaˇimo s P (xi ). Iz Primjera 7.

Dakle. c z y R 0 Η x Slika 7.5. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 323 Vidimo da je volumen tijela T jednak integralu po njegovoj visini funkcije povrˇine s popreˇnog presjeka P na odredenoj visini.22 Izraˇunajmo volumen stoˇca visine H i polumjera osnovice R. ako su f1 . .ˇ 7. z z Po gornjoj formuli. koriste´i ˇinjenicu da takav stoˇac nastaje rotacijom grafa c c z funkcije R y= x H oko osi x. b].18: Volumen stoˇca nastalog rotacijom duˇine oko osi x.♠ 3 Pomo´u ove formule moˇemo raˇunati i volumene tijela koja nastaju rotacijom c z c zatvorenih krivulja oko x osi. f2 : [a. b] −→ R neprekidne i takve da je f1 (x) ≥ f2 (x). c Primjer 7. onda je volumen dijela prostora koji nastaje rotacijom dijela ravnine izmedu grafova funkcija f1 i f2 omedenog pravcima x = a i x = b dan s b V =π a 2 2 (f1 (x) − f2 (x))dx. za svaki x ∈ [a. imamo H Vx = π 0 R2 2 R2 π x dx = 2 H2 H H 0 R 2 π x3 x dx = 2 H 3 2 H 0 1 = R2 πH.

23 Izraˇunajmo volumen torusa koji nastaje rotacijom kruˇnice c z x2 + (y − R)2 = r2 .20: Volumen torusa nastalog rotacijom kruˇnice sa srediˇtem na osi z s y oko osi x. y R r 0 x −R Slika 7.324 y ˇ POGLAVLJE 7. f2 (x) = R − √ r 2 − x2 . Iz jednadˇbe kruˇnice x2 + (y − R)2 = r2 imamo z z f1 (x) = R + √ r 2 − x2 . Primjer 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN f 1 (x) f 2 (x) 0 a b x Slika 7. R > r.19: Volumen tijela nastalog rotacijom podruˇja omedenog grafovima c dviju funkcija oko osi x. .

Volumen tog paralelepipeda je pribliˇno jednak z 2πxi f (xi )∆xi . xi ] konstantom f (xi ). Zamijenimo li komad grafa od c f iznad segmenta [xi−1 . Podijelimo li opet segment [a. c Promatrajmo sada tijelo koje nastaje rotacijom lika oko osi y omedenog pravcima x = a.♠ Ovaj rezultat je posebni sluˇaj prvog Guldinovog teorema. b] −→ R oko osi y b Vy = 2π a xf (x)dx. i = 1.. Razreˇemo ga po izvodnici i razmotamo. to nam daje formulu za volumen dijela prostora kojeg dobijemo rotacijom grafa neprekidne funkcije f : [a. n.5. a zbroj svih takvih volumena je dobra aproksimacija volumena cijelog tijela. debljine ∆xi = xi − xi−1 . x osi i grafom (pozitivne i neprekidne na [a. x = b. parc z alelepiped sa stranicama osnovice f (xi ) i 2πxi . xi ]. b] na n dijelova. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA dakle je Imamo V =π −r 325 √ 2 2 f1 (x) − f2 (x) = 4R r2 − x2 . nastaje cilindriˇni sloj.. tj. Sada iz Primjera 7.♣ zs Na Guldinov teorem ´emo se vratiti kasnije. b]) funkcije f . r √ 4R r2 − x2 dx = 4Rπ r −r √ r2 − x2 dx.ˇ 7. . U limesu. dobijemo prizmu..16 imamo r V = 4Rπ −r √ r2 − x2 dx = 4Rπ r2 x 1 x [arcsin + sin(2 arcsin )] 2 r 2 r r −r = 2Rr2 π 2 = 2Rπr2 π. . volumen tog komada moˇemo z izraˇunati. rotacijom komada izmedu [xi−1 . c Teorem 7.11 (Prvi Guldinov teorem) Volumen tijela koje nastaje rotacijom lika oko osi x jednak je produktu povrˇine lika i opsega kruˇnice koju pri rotaciji s z opisuje teˇiˇte lika.

tj. Primjer 7. Imamo 1 Vy = 2π 0 1 xx2 dx = 2π 0 1 0 1 x3 = π 4 x 2 1 0 1 0 = π . Zelimo odrediti teˇiˇte izrezanog lika. 1] −→ R dane formulom f (x) = x2 oko osi y i osi x.5. b] na osi x i grafom funkcije f nad [a. segmentom [a. 2 Vx = π 0 (x2 )2 dx = π x4 = π 5 x 5 = π . c s c . Promatramo lik omeden pravcima x = a.21: Volumen rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (x) oko osi y. (Teˇiˇte je toˇka u kojoj. yi ). b].3 Teˇiˇte zs Teˇiˇte homogenog ravnog lika zs Neka je funkcija f neprekidna i pozitivna na [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN y 0 a b x Slika 7. x = b. b]. Uzmemo li ˇkare i izreˇemo taj lik.24 Izraˇunajmo volumen tijela koje nastaje rotacijom funkcije f : c [0. ono ostaje u ravnoteˇi.♠ 5 7. dobijemo tanko tijelo. Pretpostavimo s z da je materijal na kojem je lik bio nacrtan homogen.326 ˇ POGLAVLJE 7. da mu je gusto´a c ˇ svuda ista.) Iz klasiˇne mehanike znamo da z c za sustav materijalnih toˇaka s masama mi smjeˇtenima u toˇkama (xi . zs zs c ako podupremo tijelo.

. n.. odnosno m1 k1 = m2 k2 . . redom. M yT = Mx . i = 1.. a izrazi u brojnicima su statiˇki ili linearni momenti c n sustava masa.ˇ 7.. ako teˇiˇte od n materiz zs jalnih toˇaka s masama m1 .... a ukupnu masu s M . n. ako imamo dvije materijalne toˇke. m2 . + mn i m na pozicijama. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA i = 1. + mn yn yT = = m1 + m2 + .. Suma nazivnika je zs c ukupna masa sustava. + mn xn xT = = m1 + m2 + .... a koordinate teˇiˇta tog sustava slijede iz zakona ravnoteˇe zs z za poluge F1 k1 = F2 k2 . onda koordinate teˇiˇta se lagano c c zs nalaze preko zakona ravnoteˇe za poluge. mi i=1 Ovdje su xT i yT koordinate teˇiˇta materijalnih toˇaka.. .. c (xT . . mn ima koordinate (xT . yT ) i ako dodamo u c sustav joˇ jednu materijalnu toˇku s masom m na poziciju (x. n udaljenosti toˇaka od osi y). i = 1. Induktivno. + mn mi yi i=1 n . yT ) i (x. onda je to suss c tav od dvije materijalne toˇke s masama m1 + . + mn m i xi i=1 n mi i=1 n m1 y1 + m2 y2 + . M Izrazi za sustav od n (konaˇno mnogo) materijalnih toˇaka izvode se induktivno: c c za jednu materijalnu toˇku koordinate teˇiˇta su oˇito koordinate same materic zs c jalne toˇke. .. i to i=1 mi xi s obzirom na os y (jer su brojevi xi . udaljenosti toˇaka od osi x). imamo xT = My . a c i=1 mi yi s obzirom na os x (jer su brojevi yi ... redom.... y). Oznaˇimo li te statiˇke momente s My c c c i Mx . vrijedi n 327 m1 x1 + m2 x2 + .5. .... y). n.

moˇemo uzeti da je apscisa teˇiˇta z zs . ∆xi = xi − xi−1 . xi ]. Dakle je 1 Mx = 2 µ b a f 2 (x)dx. UVOD U INTEGRALNI RACUN gdje su k1 i k2 duljine krakova poluge. ovaj ´e izraz u limesu c µ 2 postati odredeni integral od a do b funkcije 2 f (x). a apscisa njegovog teˇiˇta je zs . Promatramo pravokutnik visine f (si ) nad [xi−1 .. xi ]. Statiˇki moment s obzirom na os y raˇuna se sliˇno. xi ] za neki si ∈ [xi−1 . b]. a F1 i F2 odnosno m1 i m2 sile odnosno mase na pripadne krakove poluge. c c zs Podijelimo segment [a. b] na n dijelova [xi−1 . Kako je broj xi−1 +xi 2 2 izmedu xi−1 i xi . To se dobije zbrajanjem po svim c pravokutnicima.. . Uz konstantnu gusto´u mase µ. Pove´anjem broja pravokutnika teˇiˇte takvog sustava materijalc zs nih toˇaka bit ´e sve bolja i bolja aproksimacija teˇiˇta lika. 2 i=1 Prijelazom na sve finije i finije podjele segmenta [a. a ta udaljenost je mala. Masa pravokutnika je i c c c xi−1 +xi dalje µf (si )∆xi .. Raˇunamo statiˇki moment tog susc c 2 tava materijalnih toˇaka s obzirom na os x. Ideja za raˇunanje teˇiˇta lika je: podijelimo lik na male pravokutnike i c zs zamijenimo lik sustavom materijalnih toˇaka od kojih ´e svaka biti smjeˇtena c c s y f(x) f(si ) 0 1111111 0000000 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 a x x i−1 i b x Slika 7.328 ˇ POGLAVLJE 7. dakle n 1 µf 2 (si )∆xi . njegova masa je jednaka µf (si )∆xi . i = 1. n.22: Teˇiˇte homogenog krivuljnog trapeza. zs u teˇiˇtu jednog pravokutnika (a to znamo odrediti) i imat ´e masu jednaku masi zs c pravokutnika. a teˇiˇte c zs xi−1 +xi 1 mu ima ordinatu 2 f (si ) i apscisu .

11). s Primjer 7.25 Odredimo teˇiˇte polukruga radijusa r sa srediˇtem u ishodiˇtu. iz Primjera 7. 2 . recimo. Takoder.23: Teˇiˇte homogenog polukruga.16 znamo da je r r f (x)dx = −r −r √ 1 r2 − x2 dx = r2 π. Kako je masa promatranog lika jednaka M = µP. Iz simetrije je jasno da mora biti xT = 0. Sada je jasno ˇto govori prvi Guldinov teorem (Teorem 7. Zbrajaju´i po svim pravokutnicima dobivamo c n µxi f (si )∆xi . yT = 1 2 b 2 a f (x)dx b a f (x)dx . pri ˇemu je P njegova povrˇina (ˇto znamo izraˇunati). i=1 a to u limesu daje My = µ b a xf (x)dx. zs √ Imamo f (x) = r2 − x2 .5. upravo xi . to nam formule za koorc s s c dinate teˇiˇta glase zs xT = b a xf (x)dx b a f (x)dx . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 329 pravokutnika.ˇ 7. zs s s y r 0 r x Slika 7.

v) tada su novi momenti jednaki Mx + my i My + mx). teˇiˇte lika omedenog zs zatvorenom krivuljom (tj. Dakle teˇiˇte je (0. Neka je dan torus T koji nastaje rotacijom kruˇnice radijusa r sa srediˇtem z s u R. − 4 r ). 2 3π 3 Dakle je 8 Vv − Vu = r3 π. b] takvih da je f2 (x) ≥ f1 (x).25.♠ ishodiˇtu. izraˇunati razliku z c izmedu volumena ”vanjskog” i ”unutarnjeg” dijela torusa. Tada su. . zs 3 Analognim raˇunom bismo dobili teˇiˇte polukruga radijusa r sa srediˇtem u c zs s √ 2 − x2 . R > r. x2 + (y − R)2 = r2 . i omedenim pravcima x = a i x = b) raˇuna se po formulama c Mx = 1 µ 2 My = µ b a b a 2 f2 (x)dx − 1 µ 2 b a b a 2 f1 (x)dx. b].26 Sada moˇemo. po prvom Guldinovu teoremu. volumen vanjskog Vv i volumen unutarnjeg Vu dijela torusa dani s 1 4r 4 Vv = r2 π(2(R + )π) = r2 Rπ 2 + r3 π 2 3π 3 1 4r 4 Vu = r2 π(2(R − )π) = r2 Rπ 2 − r3 π. Kako je c 1 2 imamo yT = r −r f 2 (x)dx = 1 2 2 (r2 − x2 )dx = r3 . za svaki x ∈ [a. po prvom Guldinovu teoremu i Primjeru 7. 4 π ). 3 −r 4r . xf2 (x)dx − µ xf1 (x)dx. ali opisanog funkcijom f (x) = − r s zs 3π Primjer 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN Ostaje izraˇunati yT . dijelom ravnine izmedu grafova neprekidnih funkcija f1 i f2 na [a.330 ˇ POGLAVLJE 7. 3π r r pa teˇiˇte ima koordinate (0. tj.♠ 3 Zbog aditivnosti momenata (ako u sustav od n materijalnih toˇaka sa moc mentima Mx i My dodamo joˇ jednu materijalnu toˇku mase m na koordinate s c (u.

b] omedena s pravcima x = a i x = b. Napomena 7. xi ]. . Raˇunamo statiˇki moment s obzirom na os y. na osi x. Zbog simetrije. Zbog neprekidnosti od f . gdje su mi i Mi najmanja i najve´a vrijednost funkcije f c i na [xi−1 . b] na n podsegmenata toˇkama a = x0 < x1 < .. = b a x dm b a dm . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA xT = My .. b b M= a f2 (x)dx − a f1 (x)dx. Teˇiˇte homogenog rotacijskog tijela zs Promatramo rotacijsko tijelo koje nastaje vrtnjom grafa (pozitivne i neprekidne na [a. U limesu ∆xi −→ 0 ovo prelazi u odredeni integral My = µπ pa za apscisu teˇiˇta dobivamo zs xT = b 2 a xf (x)dx b 2 a f (x)dx b a xf 2 (x)dx. zs c z tj.. gdje je si ∈ [xi−1 .. a to je u srediˇtu valjka. masa tog komadi´a je µf 2 (si )π∆xi .13 Koordinate teˇiˇta se mogu izraˇunati i iz prvog Guldinovog zs c teorema. teˇiˇte ´e leˇati na osi rotacije. volumen tog dijela (sloja) tijela je ∆Vi = f 2 (si )π∆xi .. Obujam dijela c tijela izmedu ravnina x = xi−1 i x = xi .5. Sad imamo sustav materijalnih toˇaka mase mi = µ∆Vi = µf 2 (si )π∆xi u c koordinatama (si . M= b a dm. je izmedu obujama valjaka m2 π∆xi i Mi2 π∆xi . xi ] i ∆xi = xi − xi−1 . 0). njenim integriranjen od a c c do b dobije se masa rotacijskog tijela. M 331 yT = Mx .ˇ 7. Dakle mu je apscisa zs s si . Moˇemo smatrati da je ta masa c c z koncentrirana u teˇiˇtu tog sloja. n. Podijelimo segment [a. My : c c n My = µπ i=1 si f 2 (si )∆xi . Uz konstantnu gusto´u µ. Zanima nas njegova apscisa. . M gdje je M ploˇtina izmedu grafova neprekidnih funkcija f1 i f2 na [a. b]) funkcije f oko osi x. Ovdje smo s dm oznaˇili veliˇinu dm = µπf 2 (x)dx. i = 1. tj. < xn−1 < xn = b.

za µ = 1. 4 3 Zbog M = µV = 1 R2 πH. dobivamo xT = 4 H.♠ 8 π 4 R . Kako je f −1 (y) = R R2 − y 2 za x ∈ [0. zs z Imamo H My = µπ 0 R2 xf (x)dx = π 2 H 2 H 0 1 x3 dx = R2 πH 2 .27 Odredimo apscisu teˇiˇta stoˇca visine H i polumjera osnovice R zs s R kojeg dobijemo rotacijom pravca f (x) = H x za µ = 1.♠ z Primjer 7. y R 0 T 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 Η 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 x Slika 7. 4 Zbog M = µV = 14 3 R π.28 Odredimo teˇiˇte polukugle koja nastaje rotacijom polukruˇnice zs z √ z s s f (x) = R2 − x2 (polukruˇnica sa srediˇtem u ishodiˇtu polumjera R) oko osi y. tj.24: Teˇiˇte homogenog stoˇca. koja je funkcija varijable y) yT = b −1 (y))2 dy a y(f b −1 (y))2 dy a (f = b a y dm b a dm . teˇiˇte se nalazi na ˇetvrtini zs c 3 visine stoˇca. Primjer 7. 23 dobivamo xT = Mx M . UVOD U INTEGRALNI RACUN Sliˇnim razmatranjem dobijemo da se teˇiˇte tijela koje se dobije rotacijom grafa c zs funkcije f oko y osi nalazi na osi y i da mu je ordinata (sada gledamo inverznu funkciju f −1 funkcije f . R] imamo y(f −1 (y))2 dy = π 0 R Mx = µπ 0 y(R2 − y 2 )dy = = 3 R.332 ˇ POGLAVLJE 7. mjereno od osnovice.

.4 Moment ustrajnosti (inercije) Za materijalnu toˇku mase m definiramo njen moment ustrajnosti. Veliˇina I se joˇ zove i kvadratni moment. zs mjesto u kojem smatramo da je masa koncentrirana ima ordinatu si .. n. Pomo´u integrala moˇemo c c z definirati momente inercije i za ravne likove i za tijela... < yn = b. tj. na n dijelova 0 = y0 < y1 < .. Za veliki n je si ≈ xi . dakle je moment inercije malog pravokutnika aproksimiran s µa∆yi s2 . m2 . Iz fizikalnih razloga uzimamo s µ(x) > 0 na [a.5. Zbrajanjem po svim malim pravokutnicima i .. .. b] (µ je gusto´a mase). U tom sluˇaju bismo imali c dm = πµ(x)f 2 (x)dx. moment inercije je aditivan.. a njegovo teˇiˇte. .5. mn na udaljenostima r1 . Tako smo naˇ s pravokutnik podijelili na male pravokutnike sa stranicama a i ∆yi = yi − yi−1 . r2 . Promatramo prvo homogeni pravokutnik sa stranicama a i b smjeˇten u s ravnini tako da mu stranica b leˇi na osi y. pravca ili ravnine. Masa svakog malog pravokutnika je µa∆yi . pravac ili ravninu kao c produkt mase toˇke i kvadrata udaljenosti do zadane toˇke. c c Piˇemo s I = mr2 . b] na osi y. i = 1. c c pravca ili ravnine imamo n I= i=1 2 mi ri ..ˇ 7. segment [0. moment c tromosti ili moment inercije s obzirom na zadanu toˇku. yi ]. . Izraˇunajmo z z c njegov moment inercije s obzirom na os x. zove se i polarni moment.. Kao i statiˇki moment. rn od zadane toˇke. a stranica a leˇi na x osi. ve´ se mijenja kao funkcija koordinate po kojoj c c se integrira. gdje je si ∈ [yi−1 . c 7. Podijelimo stranicu b. i µ viˇe ne bi izlazio kao konstanta izvan integrala. tj. a ako c c s je s obzirom na toˇku. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 333 Po formulama koje smo izveli mogu se raˇunati i koordinate teˇiˇta tijela c zs kojima gusto´a nije konstantna. Za sustav od n materijalnih c toˇaka s masama m1 . gdje je r reˇena udaljenost..

n. . xi+1 ]. Za svaki od tih pravokutnika je moment tromosti s obzirom na os x jednak 1 1 Mi µf 2 (si ) = µf 3 (si )∆xi . za si ∈ [xi . xi ] i visinama f (si ). gdje je M = µab masa pravokutnika.. 1 Ix = 3 M b2 . 12 Promatramo sad homogen ravan lik omeden komadom [a. 3 3 3 tj. 3 Ako je pravokutnik smjeˇten tako da ga osi x i y raspolavljaju. n dobivamo i=1 µa∆yi s2 . UVOD U INTEGRALNI RACUN y b y i+1 0000000 1111111 1111111 y i 0000000 11111111111111111111 00000000000000000000 a x 0 Slika 7.334 ˇ POGLAVLJE 7. 12 Iy = 1 M a2 . b] osi x. i = 1. 3 3 .. Podijelimo lik na n malih pravokutnika s osnovicama [xi−1 . b]) funkcije f . za ∆yi −→ 0. a to.25: Moment inercije homogenog pravokutnika. te grafom (pozitivne i neprekidne na [a. dobije se s Ix = 1 M b2 . teˇi u z i b µa a y 2 dy = µa b3 1 1 = µabb2 = M b2 = Ix . pravcima x = a i x = b. Sliˇno se dobije da je c I y = 1 M a2 ..

Neka je dana materijalna toˇka mase m s koordinatama (x.29 Izraˇunajmo moment inercije polukruga sa srediˇtem u ishodiˇtu c s s i polumjera r obzirom na x os. za µ = 1. Oˇito je f (x) = c √ r2 − x2 . Zbrajanjem po svim pravokutnicima dobivamo n 335 i=1 1 3 µf (si )∆xi . pa je moment tromosti s obzirom na ishodiˇte I0 jednak s s I0 = mr2 = mx2 + my 2 = Ix + Iy . komadom [c.ˇ 7. Primjer 7. 3 ˇto u limesu za ∆xi −→ 0 daje s 1 Ix = µ 3 b a f 3 (x)dx. 3 a ako mu je ishodiˇte u sredini. Znamo da je c 2 2 Ix = mx i Iy = my . Tako za pravokutnik s poˇetka ove toˇke imamo c c I0 = 1 M (a2 + b2 ). g 2 (y)dm. dakle je 1 Ix = µ 3 r −3 (r2 − x2 ) 2 dx. onda je s I0 = 1 M (a2 12 + b2 ). Broj r = x2 + y 2 je udaljenost materijalne toˇke od c ishodiˇta. d] osi y i grafom c pozitivne i neprekidne na [c. 3 . pri ˇemu je lik omeden pravcima y = c i y = d. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA gdje je ∆xi = xi − xi−1 . Uvedemo li oznake dP = f (x)dx. dm = µdP = µf (x)dx. imamo Ix = Sliˇnim se razmatranjem dobije c Iy = d c 1 3 b a f 2 (x)dm. y). d] funkcije g.5.

Moment inercije takvog tijela s obzirom na os rotacije oko koje je tijelo nastalo dan je formulom Ix = 1 µπ 2 b a f 4 (x)dx. Formula se dobije tako da se prvo izvede formula za moment inercije valjka visine h i polumjera osnovice r 1 1 Ix = M r2 = µπr4 h.10.8 imamo 1 Ix = r4 π. Analogno iz ϕ(t) = r imamo t2 = 0. π] −→ R zadovoljava Teorem 7. Iz ϕ(t) = −r imamo t1 = π.. xi ]. b]) oko osi x s obzirom na ravninu kroz ishodiˇte: s Ir = µπ b a x2 f 2 (x)dx. b] podijeli na male podsegmente [xi−1 . dakle je 1 I0 = Ix + Iy = M r2 . 8 Zbog aditivnosti momenta inercije i simetrije moment inercije cijelog kruga je 1 1 1 Ix = r4 π = µr2 πr2 = M r2 . n. Sada iz Primjera 7..5. Oˇito funkcija ϕ : [0. Prijelazom na limes dobijemo gornju formulu. c Primjer 7. . i = 1.. 5 .30 Moment inercije homogene kugle gusto´e µ i polumjera r s obzirom na promjer kao os vrtnje dan je formulom 2 Ix = M r2 . i visine ∆xi = xi − xi−1 . moment inercije cijelog kruga obzirom na y os je Iy = Ix . UVOD U INTEGRALNI RACUN Stavimo ϕ(t) = r cos t. 2 2 a onda se interval [a. xi ]. i zbroje se momenti inercije malih valjaka polumjera f (si ). pa je c 1 Ix = 3 1 (r − x ) dx = 3 −3 2 2 3 2 r 0 π r4 r (1 − cos t) (−r sin t)dt = 3 3 2 3 2 π 0 sin4 t dt. 4 4 4 Takoder zbog simetrije.♠ 2 Kombinacijom razmatranja iz toˇke 7. gdje je si ∈ [xi−1 .2 i ovih gore dolazimo do formule za c moment inercije rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (neprekidne i pozitivne na segmentu [a.336 ˇ POGLAVLJE 7.

Sada iz gornje formule imamo 1 Ix = µπ 2 1 f 4 (x)dx = µπ 2 −r r r −r (r2 − x2 )2 dx = µπ 8 5 2 r = M r2 . c po Pitagorinu pouˇku. i gdje je ∆xi = xi − xi−1 . Duljina svakog takvog komada je.. b] eksplicitnom formulom y = f (x).26: Duljina luka zadanog kao graf funkcije f (x). i = 1. pa uzmimo c s os x. xi ].. f (xi ))..ˇ 7.♠ 15 5 7. Takoder je jasno da je zbog simetriˇnosti svejedno koji pravac kroz srediˇte uzmemo kao os vrtnje. Podijelimo segment [a.5 Duljina i teˇiˇte luka ravne krivulje zs Promatramo luk ravne krivulje koja je na [a. i = 1.. Duljina luka od toˇke A = (a. . n. f (a)) do toˇke c c B = (b. Zbrajaju´i dobivamo duljinu izlomljene crte c y f(x) ∆f ∆x A a x x+ ∆ x i B 0 i b x Slika 7.5. f (b)) bit ´e aproksimirana duljinom izlomljene crte koja se sastoji od c spojnica toˇaka (xi−1 .. f (xi−1 )) i (xi . b] zadana kao graf funkcije f ∈ C 1 [a. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 337 Bez smanjenja op´enitosti moˇemo pretpostaviti da smo danu kuglu dobili c z √ vrtnjom polukruga f (x) = r2 − x2 oko osi x.5. . .. jednaka c di = ∆x2 + (f (xi ) − f (xi−1 ))2 . b] na podsegmente [xi−1 . n 1+ i=1 f (xi ) − f (xi−1 ) ∆xi 2 n ∆xi = i=1 1 + f (si )∆xi . n.

xi ]. Za limes kad ∆xi −→ 0 imamo da je duljina luka AB jednaka s= b a 1 + [f (x)]2 dx. i . . moˇemo na svakom z takvom segmentu zamijeniti komad plohe nastale rotacijom grafa funkcije f oko osi x plaˇtom krnjeg stoˇca s osnovicama f 2 (xi−1 )π i f 2 (xi )π. b] na podsegmente [xi−1 . Sliˇnim se razmatranjem dobivaju i statiˇki momenti luka krivulje homogene c c gusto´e. n..5. polumjera gornje osnovice r i s z duljine izvodnice l jednaka πl(R + r).26)..6 Povrˇina rotacijske plohe s Neka neprekidna i pozitivna funkcija f na [a.. Dijeljenjem segmenta [a. a onda i koordinate teˇiˇta: c zs xT = b a x √ 1+[f (x)]2 dx . b] rotira oko osi x. xi ]. i = 1. n. mase µ.. imamo da je povrˇina plaˇta krnjeg stoˇca s s z u naˇem sluˇaju jednaka s c π ∆x2 + (f (xi ) − f (xi−1 ))2 (f (xi−1 ) + f (xi )).. i = 1. s yT = b a f (x) √ 1+[f (x)]2 dx . Kako je povrˇina s s s y f(x) T 0 a b x ∆x Slika 7. Ovdje smo koristili teorem srednje vrijednosti (Teorem 6.338 ˇ POGLAVLJE 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN gdje je si ∈ [xi−1 . . s s plaˇta krnjeg stoˇca polumjera donje osnovice R. s 7.27: Ploˇtina plaˇta rotacijskog tijela..

7 Primjene u fizici Prijedeni put pri nejednolikom gibanju Pomo´u integrala moˇemo odrediti prijedeni put u vremenu izmedu trenutka t1 c z i t2 ako nam je poznata vrijednost brzine v(t) u svakom trenutku izmedu t1 i t2 . i = 1.31 Izraˇunajmo oploˇje kugle.5.♠ Ovo je ilustracija rezultata poznatog kao drugi Guldinov teorem. n.ˇ 7. gdje je si ∈ [xi−1 . . Ovdje smo ponovno koristili teorem srednje vrijednosti (Teorem 6. ploˇtinu sfere polumjera r. Teorem 7. . Ovdje smo s ds oznaˇili diferencijal luka.. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA gdje je ∆xi = xi − xi−1 . c ds = 1 + [f (x)]2 dx. Zbrajaju´i sva ta oploˇja krnjih stoˇaca dobivamo c s z n 339 π i=1 1+ f (xi ) − f (xi−1 ) ∆xi n 2 (f (xi−1 ) + f (xi ))∆xi = 2π i=1 f (si ) 1 + f (si )∆xi . xi ]. To u limesu daje formulu za povrˇinu rotacijske plohe s P = 2π b a f (x) 1 + [f (x)]2 dx = 2π b a f (x)ds. Toˇnije.26). ako znamo poloˇaj tijela u trenutku t1 = 0..12 (Drugi Guldinov teorem) Povrˇina rotacijske plohe nastale rotacis jom luka AB oko osi x jednaka je produktu duljine luka i opsega kruˇnice ˇto je z s pri rotaciji opiˇe teˇiˇte luka. Primjer 7. tj. c s s Bez smanjenja op´enitosti moˇemo pretpostaviti da smo danu kuglu dobili c z √ 2 − x2 oko osi x.. Sada iz gornje formule imamo vrtnjom polukruga f (x) = r r r P = 2π −r f (x) 1 + [f (x)]2 dx = 2π −r √ r r2 − x2 dx = 2π −r r dx = 4r2 π. onda u svakom trenutku t > 0 imamo t s(t) = 0 v(t)dt + s0 .5. i ako je taj poloˇaj dan c z z izrazom s(0) = s0 .♣ s zs 7.

. ona pri tome vrˇi rad s s s − → → W = F ·−. y F(x) W 0 a b x Slika 7.. n. i = 1. i = 1. b].. Promatrajmo sada sluˇaj sile konstantnog smjera ˇiji iznos se neprekidno mijenja... b] na n posegmenata toˇkama a = x0 < x1 < x2 < . Ako konstantna sila F djeluje na putu c c → → duljine |− | u smjeru vektora − . sila konstantna. c c − → − → Jednostavnosti radi.340 ˇ POGLAVLJE 7.. UVOD U INTEGRALNI RACUN Za sluˇaj konstantne brzine v(t) = v. . s → → − Ako su vektori F i − kolinearni. Tada je suma n F (xi )xi ∆xi i=1 . n. gornja se formula svodi na izraz c s(t) = vt + s0 . < xn−1 < xn = b i c pretpostavimo da je na svakom segmentu [xi−1 .28: Rad sile F (x) na putu [a. Rad sile − → Sila je tipiˇan primjer vektorske veliˇine. Podijelimo segment [a. xi ]. duljine ∆xi . dobivamo poznatu formulu za rad s W = F · s. ... recimo F (xi ). uzmimo da je F (x) = F (x) i .

Tu podrazumijevamo da z s je visina h jako mala u osnosu na polumijer Zemlje. no nije ni bitna.33 Jarak duljine 10 m. Koliki je rad potrebno uloˇiti za c z isuˇivanje jarka? s Za isuˇivanje jarka potrebno je svu vodu iz njega di´i (barem) do njegove s c povrˇine. Koliki je rad potrebno uloˇiti za rastezanje iste opruge za duljinu z z 3x? Prema Hookeovom zakonu. To je formula dobivena integriranjem konstantne sile mg od 0 do h. b] z z b W = a F (x)dx. Primjer 7.5. ˇirine 2 m i dubine 1 m ˇiji je popreˇni s c c presjek jednakokraˇni trokut ispunjen je vodom. Iz neprekidnosti s funkcije F (x) i razmatranja koja smo proveli kod uvodenja odredenog integrala slijedi da pove´avaju´i neograniˇeno broj podintervala dok njihova duljina teˇi u c c c z nulu moˇemo dobiti traˇenu formulu za rad sile F (x) na putu [a.♠ z Posebno vaˇan sluˇaj je rad sile teˇe. sila kojom se opruga opire rastezanju proporcionalna je (i suprotna) rastezanju. tj.80665 z c m/s2 ubrzanje Zemljine sile teˇe na njenoj povrˇini.ˇ 7.32 Znamo da je za rastezanje neke opruge za duljinu x potrebno uloˇiti rad W1 . pa c slijedi da za rastezanje 3x treba uloˇiti rad 9W1 . rad) biti kvadratna funkcija pomaka x. onda je b W (h) = a F (x)dx. Ako sila nije konstantna. Konstanta k nam nije zadana u ovom primjeru. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 341 dobra aproksimacija rada koji sila F (x) izvrˇi na putu [a. pri ˇemu je g ≈ 9. Odavde odmah slijedi da je rad sile F (x) na putu [a. Iz fizike znamo da je za podizanje tijela z c z mase m na visinu h potrebno uloˇiti rad W = mgh. Bitna je ˇinjenica da sila linearno ovisi o c rastezanju. s Primjer 7. Tada ´e njen integral (tj. ako se masa tijela mijenja. Problem rjeˇevamo tako da izraˇunamo masu vode u sloju izmedu s s c dubine x i x + ∆x te rad potreban ze njeno podizanje do povrˇine. b]. F = −kx. b] po iznosu jednak komadu povrˇine izmedu grafa funkcije F (x) i osi x omedenom pravcima x = a i x = b. i nakon toga s .

imamo 1 1 W =g 0 20000(1 − x)xdx = 20000g 0 (x − x2 )dx = 32688. s x 0 y h Slika 7. Postavimo koordic natni sustav tako da ishodiˇte bude na sredini stranice koja predstavlja povrˇinu s s jarka. duljina jarka je 10 m. Integriraju´i doprinose svih dubina c od 0 do h = 1 m. a x os ide prema dolje tako da se dno jarka nalazi na apscisi x = h. pri ˇemu je m(x) masa vode u sloju debljine dx na dubini x. a debljina sloja je dx metara).342 ˇ POGLAVLJE 7.83 J. zbrojimo sve te doprinose uzimaju´i sve tanje i tanje slojeve. .30: Jarak iz Primjera 7. (Ovdje smo uzeli da je gusto´a vode jednaka 103 kg/m3 . Prijelazom na limes c dobivamo h W =g 0 x m(x)dx. U tom je koordinatnom sustavu ˇirina jarka na dubini x dana formulom y = 2(h − x). UVOD U INTEGRALNI RACUN 10m 2m 1m Slika 7.33.29: Jarak iz Primjera 7. ˇirina c s 2(1 − x) m.33. Dakle sloj vode na dubini x ima masu m(x) = 2(1 − x) · 10 · 103 · dx kg.

34 Koliki je rad potreban uloˇiti da se tijelo (npr.♠ c Veliˇinu g(x) moˇemo smatrati konstantnom ako je razlika visina dovoljno c z mala.35 Kanal polukruˇnog presjeka polumjera 1 m zatvoren je zasunom.ˇ 7. upravo teˇina z K tijela. c z s 2 K F (R) = R2 = P . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 343 Zadatak smo mogli i jednostavnije rjeˇiti uoˇavaju´i da je teˇiˇte vode u jarku s c c zs 1 na dubini od 3 m ( jer je teˇiˇte trokuta na tre´ini teˇiˇnice. sila P kojom teku´ina specifiˇne teˇine µ djeluje na c c z povrˇinu S na dubini h dana je formulom P = µhS. gdje smo s c K oznaˇili K = Gmz mp . (Ovdje je mz masa Zemlje. tj. mz i G konstante. po definiciji. Primjer situacije u kojoj to ne smijemo pretpostaviti nalazimo u balistici. a teˇiˇnica se ovdje zs c zs zs podudara sa simetralom i visinom) a njena teˇina je 98066 N . c c c smanjenje zbog utroˇka goriva. Uzimaju´i da su mp . To se postiˇe integriranjem po dubini sile na z mali element povrˇine.♠ s Hidrostatiˇki tlak c Po Pascalovom zakonu. To moˇemo uˇiniti z z c jer se iznos g(x) ne mijenja znaˇajno s promjenom x. Za x = R imamo teˇinu tijela na povrˇini Zemlje. imamo F (x) = x2 . z z Primjer 7. Polaze´i od te formule s c mogu´e je izraˇunati ukupnu silu kojom teku´ina djeluje na stijenke posude i/ili c c c na objekte s kojima je u kontaktu. s z Primjer 7. projektil) teˇine P podigne na visinu h iznad Zemljine povrˇine? s Ako h nije zanemarivo malo u usporedbi s polumjerom Zemljine R ne smijemo viˇe uzimati g kao konstantnu veliˇinu.5. Dakle je K = P R2 i F (x) = PxR . 2 x R+h Uoˇimo da gornji raˇun ne bi bio valjan za raketu ˇija se masa mijenja. Traˇeni rad je sada jednak z 2 R+h W (h) = R P R2 dx = P R2 2 x R+h R dx P Rh = . mp masa projektila i G univerzalna gravitacijska konstanta). Po Newtonovom zakonu znamo da je s c sila kojom Zemlja djeluje na tjelo mase mp na udaljenosti x od srediˇta zemlje s mz mp jednaka F (x) = G x2 . No ta sila je. Kolikom silom djeluje voda na zasun ako je s jedne strane zasuna kanal pun a s druge prazan? .

UVOD U INTEGRALNI RACUN 0 1 Slika 7.31: Kanal iz Primjera 7. 1 Primjer ostavljamo bez rjeˇenja kako bi ga studenti mogli samostalno fors mulirati i rjeˇiti primjenjuju´i Pascalov zakon i odredeni integral.35.344 ˇ POGLAVLJE 7.♠ s c .

Zagreb. Pavkovi´. Nauka.G. c s c s ˇ [7] B. Analitiˇeskaja geometrija. Uvod u viˇu analizu I i II. 1981.M. Matematiˇka analiza 1 i 2. Zagreb. c ˇ [4] S. Linearna algebra. Ilin. Skolska knjiga. Uvod u linearnu algebru. Tehniˇka knjiga. Tehniˇka knjiga. Zalar. Moskva.A. Skolska knjiga. 2004. E. Tehniˇka knjiga. Ljubljana. s s c [2] K. c c [3] V. ˇ [6] Z. Elementarna matematika 1 i 2. Nauka. 1976. z sc 345 . Zac greb. c c [5] S. c [8] M.Bibliografija [1] D. Zagreb. 1995. [9] B. 1979. Postnikov. Horvati´. Viˇa matematika I i II. 1978. Zagreb. Kurepa. Teˇiˇˇa in vztrajnostni momenti. Markovi´. Sveuˇiliˇte u Zagrebu. 1974. Moskva. Kurepa. Analitiˇeskaja geometrija. Veljan. 1961. DMFA. Poznjak. D. Blanuˇa. 2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->