P. 1
TRGOVINSKO PRAVO -SKRIPTA

TRGOVINSKO PRAVO -SKRIPTA

|Views: 300|Likes:
Published by Filip Blagojević

More info:

Published by: Filip Blagojević on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

1.

POJAM PRAVNE NORME, NJENA STRUKTURA I VRSTE PRAVNIH NORMI - Kao najmanji deo prava javlja se pravna norma, ona predstavlja pravilo ponasanja koja organizuje svest ljudi u skladu sa drustvenim uredjenjem datog drustva. - Pravna norma (pravilo) predstavlja preobrazaj odredjenog moralnog shvatanja u pravnu normu koja je zasticena organizovanom sankcijom drustva. - Pravnu normu treba razlikovati od clana, pravnog akta ili zakona. Retko je moguce naci pravnu normu u jednom clanu zakona. Obicno se njeni delovi nalaze na vise mesta i u vise razlicitih clanova. - Za pravnu normu cesto se kaze da predstavlja pravilo ponasanja ljudi u drustvu za cije se krsenje predvidja sankcija. Pravna norma se razlikuje od ostalih pravila ponasanja (obicajna, moralna…) upravo po priridi sankcije kojom je zasticena. - Sankcija pravne norme je drustveno organizovana, unapred predvidjena, propisana i obezbedjena silom drzave. Pravna norma je objektivna, bezlicna i uopstena posto na apstraktan nacin regulise pravni odnos. - Pravna norma ima tri elementa.  Hipoteza (pretpostavka) – sadrzi jedan ili vise uslova koji treba da budu ispunjeni da bi doslo do primene pravnog pravila.  Dispozicija (pravilo ponasanja) – je onaj deo pravne norme koji sadrzi pravilo ponasanja koji kazuje sta je dozvoljeno a sta nije, st aje pravo a sta krivo. Dispozicija zabranjuje neko ponasanje, ovlascuje na neko ponasanje ili naredjuje neko ponasanje.  Sankcija (kazna ili pravna mera) – je kazna koja je unapred propisana, predvidjena, poznata za slucaj da dodje do povrede dispozicije ili hipoteze. Ovakva povreda naziva se prekrsaj ili delikt. - U pravnoj teoriji postoji podela pravnih normi na: uslovne (apstraktne) su one koje su namenjene situacijama koje tek treba da nastupe i bezuslovne (konkretne) su one koje se donose da bi se regulisale situacije koje su vec nastale. Vrste pravnih normi: a) Materijalnopravne i procesnopravne – Materijalnopravne su one koje regulisu stvarne (realne i materijalne) odnose subjekata u pravu. Procesnopravne regulisu postupak (proceduru) primene normi materijalnog prava. Materijalnim pravnim pravilom apstraktno se formulise odredjena situacija koka se inace stvarno moze desiti u zivotu. Pravna pravila koja regulisu postupak primene materijalnog prava nazivaju se pravnim pravilima procesnog prava. b) Imperativne i dispozitivne pravne norme – Prema stepenu obaveznosti dispozicije pravne norme se dele na: imperativne koje su prinudne, one izricito obavezuju, I voljom subjekata njena se primena ne moze iskljuciti. Iza ovih normi stoji vlast, naredjenje drzave stoga je njihovo postovanje obavezno i voljom subjekata njihova se sadrzina ne moze menjati. Dispozitivne norme se mogu zameniti slobodnom voljom subjekata dogovorenim pravilom. To je norma koja ce se primeniti ako je subjekti nisu isljucili svojom voljom. One su zamenljive jer njihovu sadrzinu subjekti prava mogu menjati. c) Opste, posebne i pojedinacne pravne norme – Prema obimu primene imamo podelu na Opste pravne norne odnose se na sve subjekte, proizvode dejstvo na sva lica I odnose se na neodredjeni broj slucajeva, imaju karakter opste norme (npr. ko drugome pricini stetu mora de je nadoknadi). Posebne pravne norme ticu se posebnih kategorija sujekata i proizvode dejstvo samo na tu kategoriju lica. Regilisu posebne odnose na poseban nacin ili vaze na odradjenoj teritoriji (npr. posebne norne su one koje vaze samo za javna preduzeca). Pojedinacne pravne norme nastaju na osnovi opstih pravnih normi tj. izvode se iz njih i odnose se samo na pojedinacan slucaj (poziv vojnog odseka, ili sudska odluka odnosno presuda kojom se kaznjava konkretno lice).

1

d) Naredjujuce, zabranjujuce i ovlascujuce pravne norme – U zavisnosti od karaktera dispozicije
pravne norme se dele na: naredjujuce sadrze izricito naredjenje, dispoziciju koja zapoveda odredjeno ponasanje. Zabranjujuce pravne norme sadrze dispoziciju kojom se zabranjuje odredjeno ponasanje. Ovlascujuce norme daju ovlascenje subjektima prava na odredjeno ponasanje. e) Potpune i nepotpune pravne norme – u zavisnosti od toga da li pravna norma sadrzi sve elemente ili ne norme se dele na potpune (sadrze sve elemente) i nepotpune (one kojima nedostaje hipoteza i sankcija ili samo sankcija). f) Drzavne i nedrzavne pravne norme – prema tome ko je donosilac pravnih norni imamo podelu na drzavne (pravne norme koje donosi drzava preko svojih ovlascenih organa) i nedrzavne (one koje stvaraju autonomni subjekti npr. sindikati). g) Pravne norme odredjenih pravnih grana – u zavisnosti od toga kojoj grani prava pripada odredjena norma poprima karakter te grane. Npr. u sferu materijalnog prava spadaju grane: krivicno, gradjansko, porodicno, nasledno… a u sferu procesnog prava spadaju: krivicno procesno, gradjansko procesno i upravno procesno. 2. TUMACENJE PRAVA I SISTEM PRAVA Pojam tumacenja – Kad nastane konkretan slucaj koji je regulisan opstom pravnom normom njega treba podvesti pod odgovarajucu opstu pravnu normu. U takvoj situaciji javlja se poptreba za tumacenjem pravne norme. - Tumacenje predstavlja delatnost kojom se utvrdjuje znacenje jedne materijalne pojave, u ovom sliucaju norme, kao materijalnog znaka, koja je doneta zato da bi se odredjena porika saopstila. - Tumacenje prava predstavlja utvrdjivanje tacnog zancenja odnosno smisla pravnih normi. Tumacenju se pristupa prilikom primene pravne norme. To cini sud ili organ uprave u cilju donosenja valjane pravne odluke. - Prilikom tumacenja jedne pravne norme da bi se valjano otkrila poruka koju ona sadrzi treba je povezati sa normama sa kojima je u strukturalnoj i funkcionalnoj vezi. Ako je sadrzina pravne norme nejasna njeno tumacenej moze dati jedino zakonodavac i ovo tumacenje se naziva autenticno tumacenje. Vrste tumacenja - Postupak tumacenja zapocinje utvrdjivanjem tacnog teksta pravne norme, zatim se prelazi na glavni postupak tumacenja tj. na utvrdjivanje pravnog znacaja pravne norme. a) Jezicko tumacenje – podrazumeva primenu pravila gramatike i sintakse na tekst pravne norme radi utvrdjivanja jezickog znacenja pravne norme. Cesto jezicko znacenje nije jasno i odredjeno pa se koriste i druga tumacenja b) Logicko tumacenje – Ovo tumacenje se ogleda u utvrdjivanju znacenja pravne norme uz pomoc logike. Njime se proverava znacenje pravne norme koje je ostvareno jezickim tumacenjem. c) Sistemsko tumacenje – Vrsi se na taj nacin sto se njeno znacenje utvrdjuje prema mestu gde se nalazi u pravnom sistemu i prema smisaonom povezivanju prema drugim normama. d) Istorijsko tumacenje – ovde se uzimaju u obzir sve drustvene okolnosti kopje su bile od znacaja u trenutku donosenja normi. Ovako se utvrdjuje istorijsko poreklo normi kao i uslovi u kojima je doneta. e) Ciljno (teleolosko) tumacenje – predstavlja utvrdjivanje sveukupnosti delopvanja norme, posledice koje izaziva, njen drustveni i objektivni znacaj i svrhu. Pravna praznina, analogija i razlog suprotnosti (pravno znacenje normi) - Tumacenje pravnih normi ima poseban znacaj kada se ustanovi pravna praznina jer zakonodavac ne moze normama da urede sve odnose koji su od interesa za drustvo. Ako nastupi slucaj koji nije regulisan normom a dodje do spora sud se ne moze pozvati na pravnu prazninu vec mora doneti sudsku odluku. U

2

takvom slucaju sud ima kreatvnu ulogu, on ce traziti pravnu normu za slican slucaj, oslonice se na obicaje, pozvace se na opsta nacela…Sud nije ovlascen da popunjava pravnu prazninu u krivicnon pravu (ovde vazi nacelo nema dela, nema kazne ako zakonom delo nije propisano). - Pravni prazninu sud popunjava analigijom ili razlogom suprotnosti. Analogija je nacin tumacenja kojim se pravna praznina regilose tako sto se primenjuje norma za drugi slucaj koji je u svojim bitnim elementima istovetan. Analogija moze biti zakonska i pravna. Razlog suprotnosti (argumentum a contrario) – sustina je da za sve slucajeve koje odrtedjena norma en obuhvata a koji su slicni slucaju koji ona obuhvata da se primeni suprotna norma (npr. zabrana parkiranja). SISTEM PRAVA - Sistem prava je skup pravnih normi sredjenih po odredjenim kriterijumima pravne doktrine ciju osnovu cine opste pravne norme grupisane prema njihovoj srodnosti u pravne institute i grane prava. - Osnovu sistema prava cine opste pravne norme a osnovni elemeni sistema sprava su pravni instituti (pravne ustanove) i grane prava. - Pravni institut se moze definisati kao skup pravnih mormi kojima se regulise jedan odredjeni drustveni odnos. - Vise pravnih instituta koji uredjuju srodne drustvene odnose cine granu prava a sve grane prava u jednoj drzavi cine sistem prava. Najznacajnije grane su: ustavno pravo, upravno, krivicno, sudsko, radno, ekolosko… - U pravnoj teoriji se grane prava grupisu u vece celine odnosno u pravne oblasti u zavisnosti od srodnosti pravnih normi koje sadrze:  Jos u rimskom pravu izvrsena je podela na dve oblasti javno i privatno pravo. Ova podela se vrsi na osnovu toga da li pravne norme uredjuju drzavu kao predstavnika i zastitnika javnog interesa, odnosno da li uredjuju odnos javne vlasti i gradjanja (javno pravo) ili uredjuju i stite interese gradjana kao pojedinaca(privatno pravo).  Pravo se tradicionalno deli na materijalno i procesno pravo. Matrijalno sadrzi pravne norme kojima se utvrdjuju prava I obaveze subjekata u pravu (fizicka i pravna lica). Procesno pravo sadrzi pravne norme kojim a se propisuje nacin ostvarivanaj, odnosno primene materijalno pravnih normi.  Pravo se moze podeliti i na unutrasnje pravo i medjunarodno pravo u zavisnosti od toga da li se uredjuju odnosi u jednoj drzavi ili se uredjuju odnosi izmedju dve ili vise odnosa ili medjunarodnih organizacija. 3. POJAM PRAVNOG ODNOSA (osobine i elementi) I PRAVNE CINJENICE (pojam i vrste) - Covek je drustevno bice jer zivi i radi u drustvu. Ziveci i radeci u drustvu on dolazi u kontakt sa ostalim ljudima. Kontaktiranje sa drugim ljudima dovodi do uspostavljanja odredjenih odnosa medju ljudima koje nazivamo drustevnim odnosima. - Uspostavljanje odnosa medju ljudima moze biti razlicite prirode pa tako i postoje razliciti drustveni odnosi (npr. simpatija, prijateljstvo, bracni i vanbracni odnosi, odnosi u razmeni, raspodeli ili potrosnji…) - Stupanje u razlicite drustvene odnose moze biti voljno, nevoljno i prinudno. U drustvene odnose spadaju i pravni odnosi. - Pravni odnosi su zasticeni unapred propisanom drustveno organizovanom sankcijom cije je izvrsenje obezbedjeno prinudnom silom drustva. Najznacajniji vid prinude drustva je drzava. Njeni organi su sudski organi i pred njima subjekti jednog pravnog odnosa mogu traziti zastitu svojih prava. - Pravni odnos se razlikuje od drugih drustveni odnosa po tome sto je regulisan pravnim pravilom i sto je sankcionisan pravnim merama. Pravni odnos se razlikuje I po tome sto je to odnos iz koga proisticu prava i obaveze. Pravna odnosi su utuzivi. - Da bi doslo do nastanka pravnog odnosa potrebno je da budu ispunjene pretpostavke odnosno da postoje elementi pravnog odnosa:

3

zemljotres…) i ljudske radnje (pricinjena steta.Postoje razlicite podele pravnih cinjenica: Oborive pravne cinjenice – su one za koje se suprotno moze dokazati i Neoborive – one za koje se ne moze suprotno dokazati. Cilj takvog akta jeste donosenje odluke.. 4 . promeni ili prekine pravni odnos (npr.Normativna teorija prava definise pravne cinjenice kao okolnosti koje nastaju u zivou a za koje pravne poredak vezuje nastanak. ugovori…). PRAVNE CINJENICE . imovinski delikti. ponuda. Objekat prava moze biti sve ono sto ima svoju vrednost koja se moze izraziti u novcu.Pravne akte moze donositi drzava tj. prestupi. pevanje…) Sve cinjenice mozemo podeliti na obicne i pravne.Protek vremena je vrlo bitna pravna cinjenica jer je u nmogim slucajevima nastanak promene i prestanak pravnog odnosa veziva za protek vremena (npr. zakon. Dozvoljene se dele na radnje koje su saglasne pravu (npr. 4. Nedozvoljene radnje (odnosno delikti) su one radnje kojima se krse pozitivni propisi. promenu ili prestanak pravnog odnosa. odnosno akt u kojem je sadrzana pravna norma. . . kleveta. zalba. Postoji vise vrsta delikata u zavisnosti od posledica koje izazivaju (krivicna dela. Pravna norma – ona regulise jedan odnos i ako jedan drustevni odnos nije regulisan pravnim pravilom on nema prirodu pravnog odnosa. U zavisnosti od postupka kojim se pravni akt donosi akte mozemo podeliti na ustav.Polazeci od prirode pravnih normi koje su sadrzane u pravnim aktima oni se mogu podeliti na opste i pojedinacne. starenje.. PRAVNI AKT – pojam i vrste . drugi opsti akt i ugovor.Ako se zriterijum uzme vrsta normi koje pravni akti sadrze onda ih mozemo podeliti na potpune (sadrze i dispoziciju i sankciju) i nepotpune (sadrze ili dispoziciju ili sankciju).Sadrzinu pravnog akta cini sadrzina pravila normi a forma zavisi od toga koji je subjekt nadlezan za njegovo donosenje i postupak u kome se donosi akt. sve pravne cinjenice delimo na dogadjaje (drustveno oboljenje. .samoodbrana) i voljne radnje koje se preduzimaju sa namerom da se zasnuje.). . njeni organi. Obicne su bez pravnog znacaja dok one koje uticu na nastanak promenu ili prestanak nekog pravnog odnosa jesu pravne cinjenice. tuzba…) U uzem smislu pravni akt je akt kojim se stvara pravna norma.Pravni akti se dele na drzavne i nedrzavne u zavisnosti od toga ko je ovlascen za njihovo donosenje. kao i drugi organi i organizacije. Subjektivna prava i obaveze – nastaju iz pravne norme kojom je odnos regulisan. oprost duga.U zavisnosti od cilja koji se zeli postici i prirode akta koji ovlasceni subjekt donosi.Mnoge dogadjaje i ljudske radnje u obicnom zivotu nazivamo okolnostima ili cinjenicama (hodanje. Izjavljena volja u okviru pravnog akta mora ima sadrzinu i formu.Pravni akt se u pravnoj teoriji shvata sire i uze. Sire poimanje obuhvata svaku izjavu volje koja proizvodi neko pravno dejstvo (npr. punoletstvo). . U zavisnosti od roga da li je odredjena cinjenica rezultat ljudskog ponasanja ili ne.    Subjekt prava – pravni odnos moze nastati samo izmedju subjekata prava bilo da je rec o fizickim ili pravnim licima. . . . podzakonski akt. Ljudske radnje se dele na dozvoljene i nedozvoljene. . prekrsaji). smrt. .Pravni akt se definise kao akt izjavljene volje odnosno kao akt volje. Objekat prava – je ono povodom cega nastaju prava i obaveze strana u jednom ppravnom odnosu. pravnu normu moze stvarati pojedinac ili kolektivni organ. Ako se protekom vremena gube prava i prestaje pravni odnos to se naziva zastarelost a u obrnutom slucaju odrzaj.

o tome odakle ili iz cega izvire pravo. U kontinentalnom pravu formalni izvori prava su pisani zakoni i pisani opsti pravni akti. 2) Opste prihvacena pravila medjunarodnog prava i potvrdjeni medjunarodni ugovori. jer usled dvostepenosti sudjenja stavovi visih sudova prodiru kao izvor prava.Danas je u vecoj meri izrazeno interesovanje za sudskom praksom kao izvorom prava. a po drugima sudskoj praksi ne treba priznati ovaj karakter. tako sto ce se slucajevi podvoditi pod opstu pravnu normu. U kontinentalnom pravo o ovom pitanju imamo dva suprotna stava: Po jednima sudskoj praksi treba priznati znacaj izvora prava.U pravnoj nauci cesto se govori o izvorima prava tj. . ili opste ili obicajno pravo. 5) Drugi opsti pravni akti razlicitih subjekata koji su ovlascenji daih donose. .Novi Ustav Srbije u formalne izvore prava ubraja domace i medjunarodne opste pravne akte.Cinjenica je da ne postoji saglasnost u poimanju izvora prava.5.U kontinentalnom pravu zakone donosi poseban drzavni organ. skupstina ili parlamant dok u sistemu precedentnog prava pravna pravila koja imju snagu zakona stvara sud (medjutim i ovaj sistem poznaje zakone kao izvore prava koje donosi drzava a primenjuje ih sud. . . 6) Kolektivni ugovori.U kontinentalnom pravu donose se opsta pravna pravila koja ce se primenjivati na konkretne pojedinacne slucajeve. FORMALNI IZVORI PRAVA – pojam i vrste . 3) Zakoni i drugi opsti akti javne vlasti. U sistemu precedentnog prava osnovni izvor prava su precedentne sudske odluke. 6.Ako govorimo o izvorima prava u formalnom smislu rechi mozemo reci da su to medjunarodni i domaci opsti pravni akti i kodifikovani obicaji. . U nasem pravnom sistemu sudska praksa ima uticaj na stvaranje prava ali nema karakter izvora prava. Evropljani ovaj sistem nazivaju anglosaksonsko pravo (commom law). U sistemu precedentnog prava ne 5 . .Ovo pravo je u suprotnosti sa pravnim sistemom evropskih zemalja i ono se upotrebljava na anglosaksonskom podruciju. Izvori prava mogu biti materijalnopravne prirode (tada se imaju u vidu materijalni uslovi zivota ljudi) i formalnopravne prirode (tada se ima u vidu forma odnosno oblik u kome se pravne norme donose). . To znaci priznavanje sudovima da svojim odlikama mogu da kreiraju pravo a ne samo da ga primenjuju i tumace. Po jednima to je oblik u kome se izrazava pravo dok po drugima izraz izvori prava nije pogodan. 4) Podzakonski opsti akti. dok svoj sistem nazivaju kontinentalnim ili pisanim pravom.U anglosaksonskom pravnom sistemu sudska praksa ima znacaj izvora prava a kod nas postoji tendencija ka tome. Ustav je na hijerarhijskoj lestvici je sve te akte poredjao na sledeci nacin: 1) Ustav Srbije. IZVORI PRAVA U ANGLOSAKSONSKOM PRAVNOM SISTEMU a) Precedentno pravo (Common Law) .

Organi koji su ovlasceni da donose ovakve akte su drzavni. abolicije i pomilovanja. 7.Medjutim odvojenost. Ovim aktima osudjena lica se potpuno ili delimicno oslobadjaju od kazne. SUDKA FUNKCIJA. Ovde sud za konkretan slucaj trazi resenje u precedentnoj sudskoj odluci koja je prvi put isti slucaj resila. VRSTE SUDOVA (svojstva sudske funkcije.Pojedinacni pravni akt moze biti drzavni ili nedrzavni.Posebnu vrstu pojedinacnih pravnih akata cine akti amnestije.polazi se od opste pravne norme vec od slucaja (cases – slucajevi). . odvojena od politike i koja svoju funkciju obavlja samostalno i nezavisno javlja tek od skoro (tak posle francuske revolucije). organizacija sudova u Srbiji i njihova hijerarhija) I OSNOVNA NACELA SUDOVANJA a) Svojstva sudske funkcije .Pojedinacni pravni akt moze biti potpun ili nepotpun u zavisnosti od toga da li sadrzi samo dispoziciju. samostalnost i objektivnost sudova nije apsolutno moguca jer su sudovi ipak drzavni organi i kao takvi obicno slede opstu drzavnu politiku.Pored common law u anglosaksonskom pravu vazi i pravo pravicnosti jer se sa protekom vremena precedentna odluka za isti slucaj u novim okolnostima pokazala nepravicnim. POJEDINACNI PRAVNI AKTI – pojam i vrste . Nedrzavne akte donose nedrzavni organi u koje spadaju pojedinci ili organizacije ovlasceni da donose pojedinacne pravne akte. Stoga se moze doneti samo pre izricanja krivicne kazne. Akt abolicije onemogucava krivicno gonjenje i sprecava utvrdjivanje krivicne odgovornosti. . Kancelarov sud koji je donosio odluke koje su pravicnije u novim uslovima. . Drzavne donose drzavni organi i to upravni organi (donose resenja) i sudski organi (donose sudske odlike). Stoga je osnovan tzv. 8. kojima je vec izrecena kazna. . Opste pravne norme se odnose previse uopsteno na sve subjekte pa da bi doslo do njihove primene potrebno je doneti pojedinacne pravne akte kako bi se konkretno odredilo ponasanje subjekata u odredjenoj situaciji. Takodje sudije bira parlament ili ih pak 6 .U pojedinacni pravni akt spada i pravni posao koji svojom voljom zaljucuju subjekti prava a na osnovu opste pravne norme.Sudska funkcija ima svoju dugu istoriju ali se kao drzavna institucuja koja predstavlja deo javne vlasti.Od XIX veka u Engleskoj se koriste oba prava.Amnestija i pomilovanje predstavljaju pravne akte koji se odnose na osudjena lica tj. samo sankciju ili oba. .Preko pojedinacne pravne norme vrsi se konkretna primena opste pravne norme kojom je regulisan odredjen pravni odnos. jer se time prakticno zadire u sudsku vlast. . b) Pravo pravicnosti (Equity Law) . ali vansudski organi. . Precedentna sudska odluka je prva odluka suda kojom je resen odredjen slucaj i koja postaje pravilo za sve buduce iste slucajeve.

3) Apelacioni sud – je drugostepeni sud koji odlucuje o zalbama na odluke opstinskih i okruznih sudova. poverljiv i bez prisustav javnosti. Pravni sistem se protiv ovoga pori putem razlicitih mehanizama (npr. .U Srbiji postoje drzavni sudovi i nedzavni sudovi. stalnost sudske funkcije). maloletnicki…) . b) Organizacija sudova u Srbiji . Opsti sudovi se dele na: gradjanske. Drzavni sudovi se dele na sudove opste nadleznosti (opstinski. trgovinskih. 4) Trgovinski sud – sudi u prvom stepenu u sporovima izmedju domacih i stranih privrednih subjekata. oni se osnivaju i ukidaju zakonom i njihovu nadleznost odredjuje ustav i zakon. . Da bi se obezbedilo pravicno sudjenje pravni sistem omogucava da strana koja je nezadovoljna odlukom suda moze da se zali drugom sudu viseg stepena.Sudsku funkciju obavljaju posebni drzavni organi. Postupak medijacije moze se okoncati na ri nacina: a) zakljucenjem sporazuma. . 2) Okruzni sud – sud prvog stepena.Sudovi se definisu kao samostalni organi javne vlasti cija je uloga da stite slobode i prava gradjana. 7 . da izvrsi tumacenje pravnog pravila i da ga primeni donosenjem presude. krivicne i specijalizovane (trgovinski. c) Hijerarhija i nadleznost sudova a) Hijerarhija sudova – Izmedju sudova postoji hijerarhijski odnos iz koga proistice stepenovanje sudova. Sudska vlast pripada sudovima. vojni. okruzni. za novcane kazne i kazne do 10 god. Sudi u krivicnim i gradjansko pravnim sporovima i to za dela koja se smatraju drustveno opasnim delima. Posto visi sud ima pravo 1) da odluku prvostepenog suda vrati na prvostepeno odlucivanje .Posebnu vrstu cine nedrzavni sudovi u koje spadaju: mirovna veca. Sudi u gradjanskim sporovima. Postupak medijacije je hitan.Sudska vlast je drzavna javna vlast koja preko suda kao svog neutralnog organa presudjuje za slucaj spora izmedju dve stranke ili u slucaju povrede zakona. visi trgovinski. b) odlukom posrednika da prekine medijaciju ili c) odustajanjem jedne ili obe stranke od daljeg postupka. njega moze da cini jedan ili vise posrednika i njihova uloga je da posreduju izmedju stranaka kako bi se spor resio mirnim putem. Time se obezbedjuje objektivnost. u sporovima o autorskim pravima. . Koriste se kod imovinskopravnih sporova. 5) Visi trgovinski sud – je drigostepeni sud i odlucuje o zalbama na odluke trgovinskih sudova. Sudovi su nezavisni i svaki uticaj na njih je zabranjen. arbitraze i izabrani sudovi. 1) Opstinski sud je sud prpg stepena. sudovi koji se nazivaju opstim sudovima jer su jednaki za sve gradjane.Sudska vlast je ogranicena zakonom. 7) Visi prekrsajni sud – je drugostepeni sud i odlucije o zalbama na odluke prekrsajnih sudova. zakonom utvrdjena prava i interese subjekata u pravu i da obezbedjuju ustavnost i zakonitost.Sobzirom na poslove koje vrse sudovi se dele na prvostepene (na njihove odluke se moze uloziti zalba) i drugostepene sudove (odlucuju o zalbi na prvostepene odluke).Ustrojstvo sudova u Srbiji uredjeno je zakonom. . 2) da prvostepenu odluku preinaci ili 3) da je potvrdi. porodicnih…Posredovanje ne moze biti u dva slucaja: 1) povodom otkaza ugovora o radu i 2) povodom isplate minimalne zarade. apelacioni i vrhovni sud) i sudove posebne nadleznosti (trgovinski. 6) Prekrsajni sud – je sud prvog stepena i sudi u prekrsajnim postupcima. Zakonom je zabranjeno isnivanje privremenih i prekih sudova.Medijator (posrednik) ne spada u red ni jednih sudova. . Na sudu je kao organu sudske vlasti da konkretan slucaj podvede pod odgovarajuce pravni pravilo. prekrsajni. visi prekrsajni i upravni sud). stambanim sporovima iz radnih odnosa. b) Nadleznost sudova – uredjena je zakonom. .imenuju sef drzave sto indirektno utice na njihovu nezavisnost i stvara uslove za politizaciju sudova. veca odgovornost i savesniji rad.

o razlozima. g) Nacelo prava na odbranu – svako lice koje se nadje pred sudom ima pravo na odbranu. c) Nacelo javnosti – rad sudova je javan i time dostupan javnosti. o optuzbi koja mu se stavlja na teret. 2) Prebivaliste (domicil) i boraviste (rezidencija) – prebivaliste je mesto stalnog zivljenja odnosno mesto u kome se lice nastanilo sa namerom da u njemu stalno zivi. Moze se imati samo jedno prebivaliste.Ima slucajeva kada pravo stiti nerodjeno ali zaceto ljudsko bice odnosno fetus. 9) Vrhovni sud Srbije je najvisi sud cija se nadleznost deli na: 1) nadleznost u sudjenju (odlucivanje o redovnim i vanrdenim lekovima) i nadleznost van sudjenja (davanje misljenja o nacrtima zakona. svako vece je sastavljeno od neparnog broja sudija. zakona i drugih pravnih akata. tako da prekid trudnoce mora biti po propisima. . Njivove odluke ne mogu menjati drugi organi drzave. .Za fizicka lica postoje tri vrste maticnih knjiga: rodjenih. Drugim recima fizicko lice moze prestati na dva nacina smrcu i proglasenjem lica za umrlo (zakonodavac po pravilu trazi da postoje indicije koje ukazuju na fizicki nestanak tj. Detetu ga daju roditelji i upisuje se u knjigu rodjenih.8) Upravni sud – je sud prvog stepena i sudi u upravnim sporovima i vrsi druge poslove odredjene zakonom. FIZICKA LICA a) Pojam. vodi sporove…Lica moraju prijaviti svoje prebivaliste kao i odjaviti ga prilikom promene. e) Nacelo jednakosti pred zakonom – zakon je za svakog isti bez diskriminacije. Pravo na promenu licnog imena ima svako lice koje navrsi 15 god. bilo samo bilo preko punomocnika. h) Nacelo prava na upotrebu svog jezika – lice liseno slobode mora biti obavesteno na jeziku koje razume. nastanak i prestanak fizickih lica .Pravne posledice prestanka fizickog lica su: licna prava se gase (brak. f) Nacelo visestepenosti – na odluku prvostepenog suda nezadovoljna strana ima pravo zalbe visem drugostepenom sudu. nacelo tajnosti rada je izuzetak. Svako vece ima predsednika.Licno ime sluzi za identifikaciju fizickog lica. . imovina…. ali fizicko lice moza da izgubi pravni subjektivitet na osnovu sudske odluke koje se proglasavo za umrlo. Da bi jedni lice imalo status fizickog lica mora da ispuni tri uslova: da ima ljudski oblik. vencanih i umrlih a postoji i knjiga drzavljana. Mesto u kome fizicko lice privremeno boravi naziva se boraviste i mora se prijaviti i odjaviti kod nadleznih organa. U momenty rodjenja fizicko lice postaje subjekt prava I to ostaje do svoje smrti. smrt).Pod fizickim licem se podrazumeva zivo rodjeno ljudsko bice. 8 . Pravni subjektivitet fizickog lica prestaje smrcu fizickog lica.. b) Nacelo zakonitosti – u kontinentalnom pravu sudovi sude na osnovu ustava. rodjenjem i da je zivo rodjeno. ispunjava obaveze. d) Nacelo kolegijalnosti – sudovi su zborni organi i sude u vecu. Osnov za donosenje odluke je zakon ili drugi opsti pravni akti. 9.) b) Atributi fizickih lica 1) Ime – Ime fizickog lica sastoji se od licnog (rodjenog imena) i porodicnog imena (prezimena). pracenje rada drugih sudova…) OSNOVNA NACELA SUDOVANJA a) Nacelo samostalnosti i nezavisnosti – sudovi su samostalni i nezvisni i niko ne sme da utice na njih. i) Nacelo kontradiktornosti – sud je u obavezi da saslusa i jednu i drugu stranu. da je nastalo prirodnim putem tj. Ono je bitno jer u njemu fizicko lice ostvaruje svoja prava.

Ona oznacava sposobnost fizickog lica da svojim svesnim i voljnim radnjama stupa u pravne odnose. . 2)skup koji ima svoju i posebnu imovinu koja se razlikuje od imovine clanova i 3) koja sluzi za obavljanje neke delatnosti i 4) da joj pravni poredak priznaje svojstvo subjekta u pravu. 10. Usled ovoga fizicka lica se dele u tri kategorije:  Potpuna poslovna sposobnost stice se punoletstvom a pre punoletstva emancipacijom.3) Drzavljanstvo – oznacava javno pravnu vezu izmedju jednog fizickog lica i odredjene drzave. .Sa stanovista savremenog norvatimistickog ucenja pravnim licem treba smatrati: 1) organizovan skup fizickih lica. poslovna i delikatna sposobnost fizickih lica 1) Pravna sposobnost – definise se kao sposobnost fizickog lica da kao subjekt prava bude nosilac prava i obaveza. 3) Delikatna sposobnost – je sposobnost lica da odgovara za posledice svojih delikatnih radnji. Sva fizicka lica nemaju poslovnu sposobnost.Drzavljanjstvo se stice od oca ili oba roditelja ili prema teritoriji drzave na kojoj je lice rodjeno. odnosno zakonskog zastupnika. . 2) Poslovna sposobnost – je sposobnost fizickog lica da svojom voljom stvara prava I obaveze odnosno da svojom voljom realizuje pravnu sposobnost. gradjanska i socijalno-ekonomska prava.Pravna lica kao i fizicka poseduju odredjene atribute kako bi se medjusobno razlikovala (polslovno ime. Ova kategorija ne moze zasnivati pravne odnose i njima sud postavlja staratelja. Stice se rodjenjem a gubi se snrcu ili proglasenjem fizickog lica za umrlo i tada se licna prava lica gase dok prava i obaveze imovinske prirode prelaze na naslednike. To je sposobnost lica da rasudjuje i ona se stice punoletstvom mada i lica od 14 do 18 god mogu biti ograniceno delikatno sposobna i za njih je nadlezan maloletnicki sud. c) Pravna.  Potpuno poslovno nesposobna lica ovde spadaju lica do 14 god kao i dusevno bolesna lica. Ove kategorije lica imaju svog zakonskog staratelja. lica sa dva Bipatrid a sa jednim Monopatrid. To su redovni nacini sticanja drzavljanstva a postoje i dopunski nacini: prirodjenje (naturalizacija – podnosenje zahteva za prijavu drzavljanstva) i sticanje drzavljanstva po osnovu medjunarodnog ugovora. delatnost i drzavljanstvo). . Sva ova cetiri uslova moraju biti ispunjena. sediste.Drzavljanstvo moze prestati smrcu lica. PRAVNA LICA a) Pojam pravnog lica .  Delimocna poslovna sposobnost ovde spadaju maloletnici od 14 do 18 god kao i punoletna lica kojima je sudskom odlukom poslovna sposobnost ogranicena. odricanjem lica od drzavljanstva. . jer je za nju potrebna psiho-fizicka zrelost (punoletstvo se dobija sa 18 god).Pojava pravnih lica uslovljena je pojavom robnonovcanih odnosa i delovanjem ekonomskih zakonitosti u uslovima robne privrede.Pravno lice nije rezultat prirodnog dogadjaja vec je rezultat drustvenih odnosa. Drzavljanin jedne drzave uziva u njoj sva politicka. Pravno lice je drustvena tvorevina kojoj pravni poredak priznaje svojstvo subjekta u pravu. oduzimanjem drzavljanstva i na osnovu medjunarodnog ugovora. Javnost odnosno drzava priznala je svojstvo lica u pravu novim subjektima ciju osnovu cini posebna imovina koja je odvojena od imovine njenih osnivaca.Lica bez drzavljanstva nazivaju se Apatrid. Koncetracija kapitala namece potrebu za stvaranjem odredjenih organizacionih oblika udruzivanjem fizickih lica i njihovog kapitala. b) Vrste pravnih lica i njihov znacaj 9 . .

Ali za stetne radnje ne mogu krivicno odgovarati jer je krivicna 10 . Preko njih se ostvaruju brojni drustveno-ekonomski. . da svojom voljom stice prava i obaveze i da prenosi prava i obaveze.Koje ce vrste pravnih lica postojati u drustvu zavisi od drustveno-ekonomskih odnosa datog drustva i od stepena razvoja njegove materijalne osnove. . .Pravna lica prestaju saglasno ustavu.. .Treca podela izvrsena je na pravna lica u privredi (preduzeca i privredna drustva) i na one van privrede (ustanove i udruzenja). 5) Pravno lice moze prestati zbog nistavosti upisa u odgovarajuci registar. opstina). tj. na osnovu propisa koji nalaze prestanak postojanja odredjenog oblika pravnog lica. tj. Posto prevazailaze ekonomsku moc i zivotni vek pojedinca.Pravno lice nastaje u postupku koji je unapred zakonom propisan ili predvidjen opstim aktom. . . c) Nastanak pravnih lica . sistem koncesije. grad. ako se podeli ili transformise u neki drugi oblik.Pravna lica mogu prestati na vise nacina: 1) Na osnovu zakonskoh naredjenja.Koji ce se momenat smatrati trenutkom nastanka pravnog lica zavisi od prirode samog lica. neprofitne organizacije (komore i sindikati) i profitne organizacije (preduzeca. 2) Poslovna sposobnost – podrazumeva sposobnost pravnog lica da stupa u pravne odnose. 4) Pravno lice moze prestati i odlukom svojih clanova.Prva podela je na organizacije i na samostalne imovine (fondovi. drustveno-politicke organizacije (partije odnosno stranke). Pravno lice je nosilac samo odredjenih prava i obaveza koja su utvrdjena aktom o osnivanju. 3) momenat odobrenja nadleznog organa tj. d) Prestanak pravnih lica .Tri su bitna momenta vezana za nastanak lica: 1) momenat organizovanja. zakonu i sktu koji je od znacaja za njihovo osnivanje. u momentu registracije. U zavisnosti od vrste pravnog lica zavisi i postupak njegovog nastanka. muzej. drustva. 3) Delikatna sposobnost – pravna lica odgovaraju za stetne radnje koje prouzrokuju vrsenjem svoje delatnosti. bolnica…). U drugom slucaju kao subjekt prava pojavljuje se imovina a fizicka lica koja odlucuju ili raspolazu tom imovinom produkt su postojanja same imovine. drustveni i socijalni ciljevi drustva. Pravnu sposobnost pravno lice stice momentom osnivanja. 3) Pravno lice moze prestati usled statusnih promena ako se spoji sa drugim pravnim licem. tj. udruzenja). sistem normativnog akta. lovaca…) Ustanova je pravno lice koje nema clanove vec sluzi odredjenom cilju (npr. . privredni. . sistem poznat po nazivu sisitem slobodnog udruzivanja. slobodnog udruzivanja odnosno donosenje odluke o organizovanu ili osnivanju tj. e) Sposobnosti pravnih lica 1) Pravne sposobnosti – pravno lice kao i fizicko ima pravnu sposobnost samo sto je ona po svom obimu uza i u neposrednijoj je vezi sa delatnoscu kojom se bavi i sa ciljem zbog koga se osniva.Drustveni znacaj pravnih lica je ogroman. politicki. Udruzenja cine njegovi clanovi povezani zajednickim interesima (npr. Ona se stice upisom u odgovarajuci registar i duboko je vezana za delatnost kojom se to pravno lice bavi.Druga podela pravnih lica izvrsena je na udruzenja i ustanove.Sozirom na cilj koja pravna lica ostvaruju ona se mogu podeliti na: drustveno-politicke zajednice (drzava. 2) Ako je pravno lice osnovano da bi posluzilo ostvarenju kakvog cilja realizacijom tog cilja prestaje osnova njegovog postojanja. udruzenje knkizevnika. zaduzbine…) U prvom slucaju kao subjekt prava javlja se organizacija a imovina kao njena ekonomska osnova. statutom i zakonom. pravna lica mogu da obavljaju siri spektar aktivnosti u dizem vremenskom intervalu nego pojedinac. 2) momenat registracije.

11. status. 3) Prava – to su najcesce obligaciona prava kao sto je npr. zanatskoj ili drugoj delatnosti. Posebne vrste stvari za koje vazi poseban pravni rezim su delovi ljudskog tela (objekt prava moze biti samo onaj deo tela cije odvajanje ne ugrozava zivot i zdravlje ljudi . krv. Izraz industrijska svojina prihvacen je kao izraz koji obuhvata pravnu zastitu patenata i inovacija u nacionalnom i medjunarodnom pravu. . nova intelektualna resenja.Lice koje je tvorac pronalaska naziva se pronalazac ili izumitelj. vrednosti koje se mogu primeniti u privrednoj. 2) Ljudske radnje (cinidbe) – ljudske radnje spadaju u objekte gradjanskog prava. kosa) i novac i HOV. 11 . 4) Objekti industrijske svojine. U licna dobra se ubrajaju: licna prava (vezana za fizicki integritet i slobodu coveka) i licna imovinska prava (prava imovinske prirode cije je vrsenje i trajanje neposredno vezano za licnost coveka).Proizvodi ljudskog uma predstavljaju inovacije. Da bi jedan objekat prava imao to svojstvo on mora da ispuni sledece uslove: 1) da je objektivno podoban za metamorfozu vrednosti. Ona odgovaraju za privredne prestupe i prekrsaje i dr. zanatskoj ili drugoj delatnosti. Pronalazak i njegov pronalazac se pravno stite registracijom. Pronalazacko pravo regulise ovu oblast. novo resenje nekog tehnickog problema koji se moze primeniti u industrijskoj. To su objekti koji se mogu prisvajati i povodom kojih se mogu zasnivati pravni odnosi. cast). da ima svoju vrednost izrazenu u novcu i da je pravno dopustena. Prvima se bavilo pravo industrijske svojine a drugima autorsko pravo mada se danas cesce za obe stvari upotrebljava zajednicki naziv intelektualna svojina. OBJEKTI INDUSTRIJSKE SVOJINE . Prema intetnzitetu inovacije imamo podelu na: a) Pronalazak – to je novi izum.npr. Sva ova dobra mogu postati objekat prava u slucaju njihove povrede. Svi uslovi moraju biti ispunjeni.odgovaornost individualna a ne kolektivna. prava potrazivanja). Ovde je rec zapravo o ljudskom radu koji se izrazava u razlicitim cinjenjima odnosno uslugama. OBJEKTI PRAVA – pojam i vrste a) Pojam . 12. Pod objektom prava moze se podrazumevati i ono sto sa stanovista prirodnih nauka nema karakter objekta (npr. 5) Licna dobra – podrazumevaju odredjena svojstva fizickog lica koja su strogo vezana za samu licnost coveka. Da bi dobila status objekta prava ljudska radnja mora ispuniti tri uslova: da je podobna za metamorfozu. koja nisu podobna za metamorfozu jer bi se promet takvih dobara protivio moralnom shvatanju drustva (npr. . ugled.U pravnom smislu reci pod objektom prava podrazumeva se sve ono sto moze biti predmet metamorfoze vradnosti. Licna prava i licna imovinska prava su neprenosiva i prestaju smrcu fizickog lica. autorskih i srodnih prava kao posebna vrsta objekata prava – objekti industrijske svojine nazivaju se proizvodima ljudskog uma a objekti autorskih i srodnih prava proizvodima ljudskog duha. b) Vrste 1) Stvari – stvari su ili proizvodi ljudskog rada ili materijalni delovi prirode koji se mogu potciniti ljudskoj vlasti. Odgovornost pravnog lica je objektivna dok je odgovornost fizickog lica subjektivna. Pronalazac u odnosu na svoj izum ima licno (moralno) pravo i imovinsko pravo. 2) da metamorfoza njegove vrednosti bude pravno dopustena i 3) da vrednost objekta prava bude takva da se moze izraziti u novcu. To su nova resenja koja omogucavaju privredni razvoj.Pravni odnosi mogu se zasnivati samo izmedju subjekata u pravu a povodom objekata u pravu. pravo potrazivanja.

Sluzi za obelezavanje robe i usluga pa tako postoje robni i usluzni zigovi.  Mali patent – predstavlja novi izum i pronalazak ali nizeg inventivnog nivoa od patenta. Nosilac prava na mali patent moze podneti zahtev za pretvaanje prijave malog patenta u prijavu patenta ili modela. kloniranje ljudi). – Pronalazac kao nosilac patenta moze putem ugovora o licenci ustupiti pravo na koriscenje svog pronalaska drugom licu. teksturom i materijalima. Ukoliko pronalazac odbija licencu ili trazi neopravdane uslove ili ga sam ne koristi zakonodavac moze uvesti prinudnu licencu. – Know-how ne predstavlja objekat industrijske svojine ali ipak uziva pravnu zastitu preko pravila o nelojalnoj konkurenciji i poslovnoj tajni. 13. kolektivni ili zig garancije. Kreator dizajna maziva se autor ili nosilac prava na dizajn. Naziva se i mali pronalazak i ne moze se odnositi na postupak. To je skup tehnicki i tehnoloskih saznanja i iskustava koje su stecene u praksi i mogi se primeniti u proizvodnji. POJAM STVARNOG PRAVA I POJAM I VRSTE STVARI 12 . Patent uziva zastitu na nacionalnom i medjunarodnom planu i ta zastita je ogranicena na 20 god. Danom smrti ili prestankom pravnog lica pravo na patent prestaje da postoji osim ako je preslo na naslednike. tj. d) Oznake geografskog porekla – one obuhvataju dva pojma: ime porekla (naziv zemlje ili regiona koji oznacava da proizvod odatle potice i da su kvaliteti proizvoda uslovljeni geografskom sredinom) i geografsku oznaku (to je oznaka za identifikaciju robe kao robe koja potice sa teritorije odredjene zemlje i koja ukazuje na odredjeni kvalitet i reputaciju).  Patent – se definise kao pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike. konturama. f) Pravo konkurencije – strogo uzevsi ne predstavlja objekat prava te mu nece biti posvecena paznja. bojama. Da bi bio pravno zasticen on mora biti nov i mora biti individualne prirode.. posebno linijama. Predmet pronalaska koji se stiti patentom moze biti proizvod ili postupak (patentom ne moze biti zasticen pronalazak protivan moralu drustva npr. b) Zig – to je znak za razlikovanje robe i usluga koji se jos naziva zastitni znak ili marka. Da bi to pravo bilo priznato pronalazak mora da ispuni tri uslova: 1) da je nov. tj. Integrisano kolo podrazumeva gotov proizvod ili medjuproizvod u kome se ostvaruje odredjena elekronska funkcija i u kome su elementi integralno formirani. ukupni vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrosaca ili korisnika. 2) da ima inovativni nivo i 3) da je industrijski primenljiv. – Nadlezni upravni organ vodi tri vrste registra: 1) registar prijave patenta. Zig se registruje i tako uziva pravnu zastitu. Oba pojma sluze za blizu identifikaciju prirodnih. poljoprivrednih i industrijskih proizvoda. 2) registar patenata u koji se unose podaci o priznatom patentu i 3) registar sertifikata o dodatnoj zastiti. da ima individualnog tvorca. e) Topografija i integrisana kola – topografija podrazumeva na bilo koji nacin prikazan trodimenzionalni raspored elemenata od kojih je najmanje jedan aktivan i predstavlja medjuvezu u integrisanom kolu. Dizajn moze biti trodimenzionalni (model) ili dvodimenzionalni (uzorak) izgled celog proizvoda ili njegovog dela a odredjeni njegovom vizuelnim karakeristikama. – Nosilac patenta moze se odreci svog patenta. oblikom.U zavosnosti od nivoa inventivnosti pronalazak se moze pravno zastititi kao patent ili kao mali patent. c) Dizajn – je objekat industrijske svojine pod kojim se podrazumeva spoljasnji izgled proizvoda. Nas zakonodavac razlikuje individualni.

slika Monaliza). kafa. . c) Novac i hartije od vrednosti – posebne vrste stvari • • • • • 1) Novac – novac je posebna vrsta stvari u pravu i ima znacajnu ulogu u trzisnoj privredi pa stoga podleze posebnom pravnom rezimu. . Novac ima brojne funkcije: merilo vrednosti. To su pravo svojine.. Njihovu razmenu vrse njihovi cuvari koji se na trzistu moraju priznavati za vlasnike tih stvari. sto znaci da objekat ima svoju vrednost izrazenu u novcu). Potrosne i nepotrosne stvari – potrosne su one cija se sustina gubi jednokratnom upotrebom (npr. hleb. brava) a druga sporedna (kljuc). telefon. Prenos svojine na pokretnoj stvari vrse se predajom i nije potrebna forma ugovora dok se prenos na nepokretnoj stvari vrsi upisom u registar i zahteva se ugovor.Pod stvarima u pravnom smislu reci podrazumevaju se proizvodi ljudskog rada i delovi prirode koji mogu biti potcinjeni ljudskoj vlasti i na kojima moze biti uspostavljeno pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo. sijalice. Zamenljive i nezamenljive stvari – ako se prilikom izvrsenja obaveze umesto jedne stvari moze dati druga onada je zamenljiva a ako ne moze onda je nezamenljiva.Stvari cine jednu vrstu objekata prava koje su predmet metamorfoze na trzistu. Deljive i nedeljive stvari – deljive su one cijom se deobom neunistava njihova sustina a dobijeni deo putem fizicke deobe ima srazmernu vrednost prema celini. Da bi jedan objekat imao prirodu stvari u pravu moraju biti ispunjena dva uslova: 1) fizicki (da stvar moze biti podvrgnuta ljudskoj vlasti) i 2) pravni (ekonomski i drustevni. a prava koja pripadaju jednom licu na osnovu normi objektivnog stvarnog prava jesu subjektivna stvarna prava. 2) Stvari u prometu i stvari van prometa – podela je izvrsena na osnovu toga da li se pravo • svojine na odredjenoj stvari moze da promece na trzistu ili ne. b) Vrste stvari 1) Telesne i bestelesne stvari – podela potice iz rimskog prava I telesne su one koje se mogu dotaci a bestelesne koje se ne mogu dotaci. knjiga). pice) a nepotrosne su one cija se sustina ne gibi jednokratnom upotrebom (npr. Posto stvari nemaju svoju volju one se ne mogu same razmenjivati. 13 .. Stvari – pojam i vrste a) Pojam stvari . Norme stvarnog prava predstavljaju stvarno pravo u objektivnom smislu.Stvarana prava su apsolutna prava jer deluju prema svima (erga omnes) a to znaci da svako mora postovati tudje stvarno prvao. Kod nedeljivih je suprotno. Pitanja koja su vezana za utvrdjivanje prava koje se mogu imati na stvarima izucava stvarno pravo. psenica. autogume). Kod nepovratnih to nije slucaj. Po rodu odredjene ili genericne stvari su one koje su odredjene po rodu i vrsti i po broju i kolicini (npr. Stvari u prometu dele se na: Pokretne i nepokretne stvari – pokretne su one koje se mogu premestati sa jednog mesta na drugo a da se pritom njihova sustina ne ostetei.Na stvarima se osim prava svojine mogu uspostaviti i druga prava kao sto su pravo zaloge i pravo sluzbenosti. Individualne i po rodu odredjene stvari – individualne su one stvari koje su pojedinacne i tacno odredjene (npr. pravo zaloge i pravo sluzbenosti. Glavne i sporedne stvari – ova podela se vrsi kod onih stvari kod kojih vise stvari cini jednu ekonomsku celinu a time i pravnu i kod kojih je jedna stvar ekonomski glavna (npr.

ugrozavanja toga prava i njegovog osporavanja. Ona je licna.Sobzirom na nacin koriscenja stvari imamo licnu i privatnu svojinu.Razlikujemo pravo na hartiju (pravo koje njen imalac ima i ono sto moze biti pravo svojine) i pravo iz hartije (ono pravo koje je upisano u hartiju i ono je prometljivo i podobno za metamorfozu. Postovanje tog prava sastoji se u obavezi svih lica da se uzdrze od povrede. odnosno u koje svrhe sluzi. cek. obavlja funkciju opolodnje… Novac ima svojstvo stvari u pravu. Pravo svojine je apsolutno stvarno pravo koje deluje prema svima jer to pravo titulara svojine moraju svi postovati.Objektivno stvarno pravo taksativno nabraja apsolutna stvarna prava a to su: pravo svojine. dobra u opstoj upotrebi.sredstvo placanja. zajednicka svojina i mesovita. po rodu odredjena stvar. pravo zaloge i pravo sluzbenosti. Ta ogranicenja su 1) u pogledu predmeta. – Subjekt drzavne svojine je drzava a objekte drzavne svojine cine javna dobra. zadruzna i drustvena svojina. odnosno sticanju dobiti. u stvarima na kojima se moze imati pravo svojine. 2) Hartije od vrednosti – hov su pisane isprave ciji zakoniti imalac moze ostvariti ono subjektivno pravo koje je oznaceno na hartiji. a) Licna svojina – je oblik individualne svojine koja sadrzi sva svojinska ovlascenja kojima vlasnik raspolaze. Zadruznu svojinu cine ulozi zadrugara.Pravo svojine u sebi sadrzi tri ovlascenja koja se nazivaju svojinska ovlascenja. To su: ovlascenja drzanja (upotrba i koriscenje). Ona postaje privatna prema nacinu koriscenja svojinskih ovlascenja. zamenljiva i deljiva stvar. Njome upravlja drzava kao i svaki drugi vlasnik preko nadleznih organa na nacin utvrdjen ustavom i zakonom. akcija. Sobzirom na to ko se moze javiti kao nosilac prava svojine postoje licna. sredstva nastala delovanjem zadruge i druga sredstva. pokretna. Vrste svojina . obveznica… . 14. drzavna.seljaci. Sama hartija (sam papir) nema neku vrednost ali vrednost ima pravo koje je upisano u hartiji. sredstvo tezauracije. Treba praviti razliku izmedju drzave kao javne vlasti (za nju vaze posebna pravila) i drzave kao vlasnika (za nju vaze ista pravila kao i za sve). sobzirom na broj subjekata koji mogu imati pravo svojine na jednoj stvari postoji susvojina. potrosna. pripada pojedincu i sluzi zadovoljenju njegovih licnih potreba. 2) u pogledu sadrzine prava svojine i 3) u pogledu subjekata koji mogu biti nosioci prava svojine. prirodna bogatstva. Hartije na donosioca prenose se predajom. on je stvar u prometu. novac.Sadrzina drzavne svojine ima dve vrste ovlascenja i to javnopravna (upravnopravna) i privatnopravna (gradjanskopravna). hartije na ime (obveznica) i hartije po naredbi. tj. b) Privatna svojina – proistice iz licne svojine a poprima oblik privatne kada sluzi exploataciji tudje radne snage. Zadruzna svojina se obrazuje iz uloga zadrugara koji momentom njihovog unosenja u zadrugu prelaze iz licne ili privatne svojine 14 . hartije na ime cesijom a hartije po naredbi indosamentom. Zbog ovoga drzavna svojina je mesovite pravne prirode. SVOJINSKA OVLASCENJA I VRSTE SVOJINE . ovlascenje plodouzivanja (uzivanje plodova stvari) i ovlascenje raspolagaja stvari (ovlascenje otudjenja). d) Zadruzna svojina – to je poseban oblik prava svojine koja je nastala sa pojavom sitnih robnih proizvodjaca (npr. . – Prema nacinu oznacavanja imaoca hartije hov se dele na: hartije na donosioca (lutrijski loz).Pravo svojine je stvarno pravo koje se moze imati na stvarima. . Primer hov u nasem pravu su: menica. trgovci). hov… . c) Drzavna svojina – ovde se kao titular prava svojine javlja drzava. PRAVO SVOJINE. Pravo svojine je najsire pravo koje se moze imati na stvari ali to pravo ima svoje ogranicenje.

Ukoliko suvlasnici ne nadju zajednicki interes mogu zahtevati da se izvrsi deoba cime ce dovesti do prestanka susvojine. 15. nasledjem.To je takav nacin sticanja kod kojeg novi vlasnik svoje pravo svojine izvodi iz prava svojine svog prethodnika. zamenom ili poklonom. privatna i zadruzna. poslovnoj prostoriji. Pravilo je da suvlasnik moze raspolagati svojim delom bez saglasnosti ostalih suvlasnika ali kod prodaje ostali suvlasnici imaju pravo prece kupovine. Svi suvlasnici zajedno imaju pravo svojine na celoj stvari i prema trecim licima istupaju kao jedan vlasnik. Do suvlasnistva najcesce se dolazi putem nasledja i ugovora obligacione prirode. Susvojina je imovinska zajednica zbog cega suvlasnike povezuje samo imovinski interes. e) Drustvena svojina – to je onaj oblik svojina kod koje se keo titular javlja drustvo kao celina. zajednicka svojina porodice…Podela zajednicke imovine moze se izvrsiti na dva nacina i to 1) sporazumom zajednicara i 2) sudskim putem. predaja kljuceva od stana). Imalac prava etazne svojine ovlascen je da raspolaze svojim pravom kao iskljucivi vlasnik i moze da vrsi prepravke svog posebnog dela zgrade pod uslovom da se tim zahvatom ne dira u etazno vlasnistvo drugih titulara.U uporednom pravu postoje dva sistema sticanja svojine na osnovu ugovora:  Sistem predaje – kod ovog sistema zakljuceni ugovor predstavlja samo pravni osnov za prenos pravne svojine ali se na osnovu njega ne vrsi stvarni prenos tog prava. Novostvorena vrednost nastala delatnoscu zadruge je zadruzna svojina. g) Zajednicka svojina – je takav oblik prava svojine kod kojeg dva ili vise lica koja se nazivaju zajednicari imaju pravo svojine na istoj stvari ali njihovi udeli u pravu svjine nisu unapred odredjeni.Kada se pravo svojine stice njihovom predajom takva predaja moze biti fizicka (npr. .  Translativni sistem – karakteristican je za francusku. predaja iz ruke u ruku) ili simbolicna (npr. Za ovo su potrebna dva uslova: 1) da postoji pravni osnov. Zajednicari ne mogu raspolagati svojim udelima dok traje pravni rezim zajednicke svojine. h) Etazna svojina – je pravo svojine na posebnom delu zgrade koja moze postojati na stanu. pravna podloga za prenos (to je zakljuceni pravni posao na osnovu kojeg se vrsi prenos prava svojine) i 2) da postoji zakonit nacin prenosa (on zavisi od stvari koja je predmet pravnog posla). DERIVATNO STICANJE PRAVA SVOJINE . pravo svojine prelazi na pribavioca na osnovu punovaznog ugovora. garazi ili garaznom mestu. Etazni vlasnici duzni su da ucestvuju u troskovima zajednickih delova zgrade. . Da bi doslo do stvarnog prenosa potrebno je da vlasnik preda stvar pribaviocu. i) Mesovita svojina – to je onaj oblik svojine koga cine razliciti oblici svojina kao sto su: drzavna i privatna. Danas se drustvena svojina transformise u privatnu. Etazna svojina se stice kupovinom. Primenjuje se samo kod onih ugovora koji za predmet imaju individualno odredjene stvari. DRZAVINA a) Pojam i osnovna pravila 15 . f) Susvojina – je takav oblik prava svojine kod kojeg dva ili vise lica imaju pravo svojine na istoj stvari. Za uzvrat zadrugari sticu pravo na udeo u zadrugu. Ona se javlja po pravilu kod privrednih drustava u koja se udruzuju titulari razlicitih oblika svojine motivisani sticanjem zarade. Oblici zajednicke svojine su: imovina bracnih drugova. ni fakticki ni pravno. izgradnjom. svojina domaceg i stranog porekla ili spoj pomenutih i drugih oblika svojina. 16. svako prema svom udelu. nezavisno od cinjenice sto stvar koja je predmet zakljucenog ugovora nije predata pribaviocu.zadrugara u zadruznu svojinu.

17.Drzavina uziva pravnu zastitu i stiti se posebnim posesornim tuzbe. Drzavina ima veliki znacaj za pravo. ZALOZNO PRAVO – pojam. objektivna koncepcija drzavine.Pojam drzavine preuzet je iz rimskog prava ali je vremenom izgradjena moderna. javna dobra. Delimicno vracanje duga ne dovodi do prestanka zaloznog prava i ono se namiruje samo sudskim putem. srvarnopravno sredstvo obezbedjenja koje poveriocu stvara mogucnost i priza sigurnost u pogledu naplate.Drzavina se definise kao fakticka vlast.Drzavina ima fakticku vlast samo na stvarima koje su u pravnom prometu (stvari izvan pravnog prometa ne mogu biti drzavina npr. prirodna bogatstva…) . 3) drzavina moza da utice na prestanak svojine. Upotrebna je takva gde drzlac nema volju da bude vlasnik ali stvar drzi po nekom pravnom osnovu. Detenciju na stvari ima lice koje po osnovu radnog ili slicnog odnosa vrsi fakticku vlast na stvari za drugo lice a duzno je da postupa po upustvima ovog drugog lica (npr. b) Vrste drzavina 1) Zakonita i nezakonita – zakonita je ona drzavina koja ima pravni osnov. kada kupimo ukradenu stvar bez znanja).Drzavina je samostalni pravni institut. tj. konobar. Da bi se nesto podvelo pod pojam drzavine nuzno je da drzavina bude fakticki odnos fizickog posedovanja stvari i da posedovanje znaci istovremeno ekonomsko iskoriscavanje same stvari. 16 . 2) Savesna i nesavesna – savesna je ona kod koje drzalac veruje da je i vlasnik stvari a nesavesna je ona kada drzalac stvari zna da nije vlasnik.Pravo zaloge kao stvarno pravo deluje prema svima pa i prema vlasniku (promena licnosti vlasnika zalozene stvari ne utice na pravo zaloge). . .Drzavina se gubi: 1) kada drzalac prestane da vrsi fakticku vlast ili 2) ako je privremeno sprecen da vrsi fakticku vlast. 2) drzalac uziva pravnu zastitu. jer je pretpostavka 1) da je drzalac stvari vlasnik dok se ne dokaze suprotno. . Jedna stvar moze biti predmet zaloge za vise potrazivanja. Nezakonita je ona do koje se doslo bez pravnog osnova. vrste sa posebnim osvrtom na rucbu zalogu a) Pojam i vrste zaloznog prava . kao ekonomska vlast na stvari za razliku od prava svojine koja se definise kao pravna vlast na stvari. 3) Svojinska i upotrebna – svojinska je takva drzavina kod koji drzalac stvari zeli. Pod drzavinom se podrazumeva i ona fakticka vlast koja se ne vrsi na osnovu nekog subjektivnog prava (npr. . Taj osnov mora biti isti onaj koji je potreban za sticanje prava svojine.Lice koje daje stvarnu zalogu zalogodavac a lice koje uzima stvar u zalogu naziva se zalogoprimac. nije stvarno pravo ali se izucava u okviru stvarnog prava.U pravnoj teoriji pravi se razlika izmedju drzavine i detencije. tj.Zalozno pravo je stvarno pravo na tudjoj individualno odredjenoj stvari na osnovu koga poverilac moze naplatiti svoje potrazivanje iz vrednosti zalozene stvari pod uslovom da duznik ne ispuni svoju obavezu o dospelosti. odnosno ima volju da stvar drzi kao vlasnik. . nacela. Zalozno pravo je realno. .. Ovde je osnovno pravilo da drzaoca stvari ne sme niko da uznemirava u njegovoj drzavini osim vlasnika te stvari. kucna pomocnica…) . Potrazivanje moze biti novcano i nenovcano kao i buduce i uslovno.

Pravo rucne zaloge se gasi namirenjem duga zalogodavca ili usled odricanja zalogoprimca od zalozenog prava.Hipoteka je zalozno pravo koje se uspostavlja na tudjoj nepokretnosti. . b) Nacela zaloznog prava 1) Nacelo akcesornosti – zalozno pravo je sporedno pravo i zbog toga je i zavisno pravo od potrazivanja iz osnovnog prava.Prema vrsti stvari na koju se zalozno pravo odnosi zaloga moze biti na pokretnim stvarima (rucna zaloga) i na nepokretnim stvarina (hipoteka). . c) Rucna zaloga .Razlikuje se od rucne zaloge jer duznik ne 17 . kao dobar privrednik ali nema pravo da stvara korist. i u rdugim slucajevima.. Zalogoprimac je duzan da prethodno opomene duznika iz davanje naknadnog roka. 4) Nacelo nedeljivosti – zalozno pravo je nedeljivo i zalozena stvar nalazi se u zalozi sve do momenta isplate celokupnog duga.Prema nacinu nastanka zaloznog prava ono moze biti ugovorno zalozno pravo. 2) Nacelo oficijelnosti – zalozni poverilac moze namiriti svoje potrazivanje samo iz zalozene stvari po pravilu putem javne prodaje i preko suda.Pravni osnov za zasnivanje zaloznog prava nalazi se u izricito izjavljenoj volji duznika koja je dovela do zakljucenja ugovora. 3) Nacelo specijalnosti – zalozno pravo se moze konstituisati samo na individualno odredjenoj stvari i za obezbedjenje tacno odredjenog potrazivanja.Objekat rucne zaloge moze biti svaka pokretna stvar (individualno odredjena i nepotrosna) koja se nalazi u pravnom prometu. Izuzetak od nacela akcesornosti je to sto se zaloznim pravom moze obezbediti i zastarelo potrazivanje. Pravo se stice upisom u registar nepokretnosti dok zalozna stvar ostaje u drzavini duznika. sudsko zalozno pravo i zakonsko zalozno pravo.Prava i obaveze zalogoprimca su: 1) mora cuvati zaloznu stvar kao dobar domacin. tj. . Ranije konstituisano zalozno pravo ima prioritet u odnosu na kasnije konstituisano pravo.Kad dug dospe za namirenje a duznik ne vrati dug zalogoprimac svoje potrazivanje namiruje prodajom stvari preko suda javnom aukcijom. Stvar moze punovazno dati u zalogu samo vlasnik. 18. . Zaloga najcesce nastaje zakljucenjem ugovora o zalozi i predajom stvari zalogoprimcu u drzavinu povodom novcanog duga. usled propasti zalozene stvari. 5) Nacelo prioriteta – ukoliko na jednoj stvari postoji vise zaloznih prava tada se izmedju njih odredjuje rang. 6) Nacelo publiciteta – zalozno pravo mora da bude spolja vidljivo oznaceno. HIPOTEKA . a izuzetno pravni osnov moze biti sudska odluka ili sam zakon. . 2) zalogoprimac ne moze zadrzati zalozenu stvar u svojinu i zalogoprimac odgovara za ostecenje ili propast stvri.

Vansudski postupak namirenja pokrece se opomenom poverioca u pisanoj formi koju upucuje duzniku. a ako mu se ne obezbedi dodatno obezbedjenje ima pravo da zahteva naplatu celog duga i to bez odlaganja. kreditu…) Ugovor se obavezno zakljucuje u pisanoj fomi i sa overenim potpisima. Publicitet zaloznog prava kod hipoteke se ostvaruje upisom iste u registar nepokretnosti. 2) izjavu vlasnika da je upozoren o posledicama neizmirenja duga. garaza…). da je svestan posledica ugovora o hipoteci. 4) kad poverilac stekne pravo svojine na hipotekarnoj nepokretnosti. 3) kada se u istom licu stekne svojstvo i hipotekarnog poverioca i duznika (konfuzija).Hipoteka je realno sredstvo obezbedjenja svakog potrazivanja. Hipotekarni poverilac ima pravo prvenstva u odnosu na obicne poverioce i u odnosu na sve druge hipotekarne poverioce cije je zalozno pravo kasnije upisano u registar. da pribira plodove koje predmet daje i pravo da otudji predmet. .Osnovno pravo hipotekarnog poverioca jeste da zahteva namirenje iz vrednosti zalozne nepokretnosti ako dug nije izmiren. .Hipoteka se moze uspostaviti na cetiri nacina:  Ugovorna – koja nastaje na osnovu ugovaora o hipoteci. . 4) poseban deo zgrade (stan. i 6) objekat u izgradnji. . 4) izjavu treceg lica (ako ono postoji) koje ima neposrednu drzavinu a nije neposredni vlasnik.  Jednostrana – koja nastaje davanjem zalozne izjave vlasnika nepokretnosti. 2) deo nepokretnosti. cak i buduceg i uslovljenog.Ugovor i zalozna izjava su izvrsne isprave jer se na osnovu njih u registar nepokretnosti hipoteka upisuje kao izvrsna. . vansudska hipoteka. . 3) susvojinski udeo.predaje stvar u drzavinu poverioca vec zalozna nepokretnost ostaje u drzavini duznika i on moze pribrati plodove koja ta stvar daje. Obicno je vrednost zalozene nepokretnosti mnogo veca od iznosa potrazivanja. Njegove obaveze su da ne sme fizicki menjati predmet. .Prava vlasnika su da drzi predmet hipoteke. . 2) kada se poverioc odrekne od duga. pa i u stranoj valuti samo sto stvar i dalje ostaje kod duznika. 6) u slucaju sudske javne prodaje i 7) u slucaju prodaje vansudskim putem. da bude domacin i privrednik i da poveriocu omoguci pristup nepokretnosti. Ako u roku od 30 dana dug ne bude namiren poverilac upucuje opomenu o prodaji nepokretnosti duzniku a registru nepokretnosti da se izvrsi zabelezba hipotekarne prodaje u korist poverioca. 5) u slucaju propasti hipotekarne stvar. 5) pravo koje se ima na zemljiste. gradjevinski objekti).Predmet hipoteke moze biti: 1) nepokretna stvar (zemljiste. Sa prenosom potrazivanja na trece lice prelazi i hipoteka kao akcesorno pravo. da ga upotrebljava.Hipoteka prestaje njenim ispisom iz registra uz prethodno ispunjenje sledecih uslova: 1) kad duznik isplati dug.Ugovor o hipoteci moze biti samostalan ugovor ili deo drugog ugovora kojim se uredjuje odredjeno potrazivanje (ugovor o zajmu. Obe isprave po nalogu zakona moraju da sadrze sledece odredbe: 1) jasno naznacenu izjavu vlasnika kojom neopozivo ovlascuje poverioca da ako dug ne bude placen o dospelosti moze da naplati potrazivanje iz cene koju bude dobio prodajom nepokretnosti. .Na jednoj nepokretnoj stvari moze biti uspostavljeno vise hipoteka ali najvise do visine njene vrednosti. 18 . 3) izjavu vlasnika da je saglasan da poverioc moze da pristupi nepokretnosti radi kontrole.  Zakonska – koja nastaje po sili zakona i  Sudska – koja nastaje na osnovu sudske odluke. . .Hipotekarni poverilac ima pravo da svoje potrazivanje prema duzniku prenosi na treca lica. ili sudskog poravnanja.Prava poverioca su da trazi dodatno obezbedjenje ako je vrednost hipoteke smanjena. .

2) usled propasti predmeta zaloznog prava. pisanoj formi. 4) odricanjem poverioca od zaloznog prava. fiducijarni prenos prava svojine i registrovana odnosno nedrzavinska zaloga. .Postupak upisa u registar zaloge pokrece se podnosenjem zahteva za upis.Nova sredstava obezbedjenja potrazivanja treba da omoguce iskoriscavanje kreditne sposobnosti privrednog subjekta uz pomoc davanja u zalogu odredjene pokretne stvari ali da duznik u postupku zalaganja ne izgubi drzavinu na zalozenim stvarima. Registar zaloge je po svojoj prirodi javni registar i njega cini jedinstvena elektronska baza podataka. .19.Zalogodavac gubi pravo na drzavinu predmeta ukoliko o dospelosti ne ispuni svoju obavezu. . odnosno privrednika.Namirenje zapocinje kada zalozni poverilac obavesti duznika o nameri da dospelo potrazivanje namiri iz vrednosti predmeta zalozenog prava. Zalozni poverilac duzan je da zatrazi upis u registar zaloge da je zapoceo postupak namirenja. 5) u slucaju kofuzije. 6) u slucaju konsolidacije (kad zalozni poverilac stekne pravo svojine na predmetu zaloznog prava). Pravno dejstvo upisa zaloznog prava ogleda se u pravu poverioca da se moze naplatiti iz vrednosti predmeta zaloznog prava.Pravni osnov zasnivanja nedrzavinske zaloge predstavlja zakljucenje ugovora o zalozi a pravo poverioca na stvar zalogodavca upisuje se u registar zaloznog prava.Pravo upisa u registar mogu traziti zalozni poverilac ili zalogodavac. Po prestanku zaloznog prava ono se brise iz registra zaloge. .Pomenuti pravni instituti pruzaju zaloznom poveriocu garanciju povracaja kredita a duzniku koriscenje zalozene stvari koja sluzi kao sredstvo realnog obezbedjenja a ujedno mu omogucava ostvarivanje prihoda neophodnih za otplatu duga.Zalozno pravo moze prestati: 1) ispaltom duga. . . 19 .U slucaju da zalogodavac dobrovoljno ne izvrsi svoju obavezu poverioc moze da podnese zahtev sudu radi donosenja resenja o oduzimanju predmeta. . Ugovor mora biti u zakonskoj. . .3) javnom prodajuom. . ZALOZNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR . Zahtev se podnosi na propisanom obrascu i zavodi se u agenciji za privredne registre. .U uporednom pravu navedeni zahtev ostvaruje se putem pravne ustanove trasta (trust) koji je karakteristican za angloamericke pravne sisteme a u pravnim sistemima kontinentalnog prava taj zahtev se ostvaruje sledecim pravnim institutima: zadrzavanje prava svojine. Zalozni poverioc ima pravo prvenstva naplate u odnosu na ostale poverioce i kasnije zalozne poverioce.Kada je rec o domacem pravu donet je poseban zakon o zaloznom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.Posto zalogodavac zadrzava drzavinu na predmetu zaloge proizilazi za njega zakonska obaveza da predmet zaloznog prava cuva sa poznjom dobrog domacina.

20. 3) Nacelo savesnosti i postenja – podrazumeva da su strane jedna prema drugoj u dobroj veri (bona fides). o nadleznom sudu ili arbitrazi za slucaj spora. Ustav Srbije utvrdjuje da republika uredjuje svojinske i obligacione odnose. 20 . to su kodifikovani obicaji nastali u praksi koje ovlasceni subjekti uoblicavaju u jedan pisani akt. zakon o hov. o izboru merodavnog prava. javni poredak i dobri obicaji. o vrsti i sadrzini odnosa. To su odnosi gde sa jedne strane imamo poverioca a sa druge duznika. da se medjusobno podrzavaju…Ova nacelo tice se odanog vernog i moralnog ponasanja u zasnivanju i izvrsavanju obligacinog odnosa. U osnovi ovog nacela je ideja o slobodi coveka da izrazava svoju volju i da saglasno njoj deluje u drustvu. o turizmu…) 4) Opste i posebne uzanse – to su dopunski izvori obligacionog prava. 3) Posebni zakoni i drugi propisi – zbog specificnosti odredjenih obligacionih odnosa i potrebe da ti odnosi budu posebno regulisani doneti su odredjeni zakoni koji se ubrajaju u formalne izvore oblaigacionog prava (npr. Ovo nacelo je kritikovano jer realnost pokazuje da je volja cesto uslovljena ekonomskom moci i da jaca strana po pravilu namece slabijoj strani svoju volju u zasnivanju obligacionog odnosa. koji su poznati i pod nazivom duznicko-poverilacki odnosi. zakon o osiguranju. o promeni sadrzine ili prestanku obligacionog odnosa. POJAM OBLIGACIONOG PRAVA. da teze ugovorenom cilju. Obligaciono pravo regulise pravni saobracaj u kojem dobra materijalne prirode prelaze iz imovine jednog lica u imovinu drugog. – U pravnim sistemima postoje ogranicenja ovog nacela kao sto su: prinudni propisi. 2) Nacelo ravnopravnosti ugovornih strana – podrazumeva: da strane po zakonu imaju ravnopravan polozaj.Obligaciono pravo predstavlja skup ravnih normi kojima se regulisu obligacioni odnosi. 2) Zakon o obligacionim odnosima – donet je 1978 god i primenjuje se na obligacione odnose koji nastaju izmedju fizickih lica i izmedju pravnih lica. b) Formalni izvori obligacionog prava 1) Ustav – je najvisi pravni akt i on je istovremeno formalni izvor obligacionog prava. o izboru druge strane. odnosno pruza usluga za drugog uz ili bez naknade. nacelo slobode ugovaranja) – pod ovim nacelom se podrazumeva sloboda u odlucivanju o zasnivanju obligacionog odnosa. Osnovna nacela obligacionog prava 1) Nacelo slobode uredjivanja obligacionih odnosa (nacelo autonomije volje. ili se vrsi rad. FORMALNI IZVORI I OSNOVNA NACELA a) Pojam obligacionog prava . za obe strane moraju vaziti ista pravna pravila kao i isti uslovi prilikom zasnivanja obligacionog odnosa.Obligaciono pravo regulise odnose izmedju fizickih lica (u nasem pravu subjekti obligacionih odnosa mogu biti i pravna lica) povodom prometa materijalnih dobara i usluga na trzistu. .

pravo ili radnja) i svoju sadrzinu (to su prava i obaveze koji proisticu iz obligacionog odnosa). koji nose atribut dobri jer su uobicajeni.Obligacioni odnos ima svoj predmet (ono povodom cega je nastao obligacioni odnos. . Nacelo postupanja sa paznjom dobrog domacina. poverilac. Obaveza i obligacija su sinonimi ali obligacija i obligacioni odnosi nisu.4 i 5 predstavljaju iregularne. Takvi ugovori mogu da posluze sprecavanju lojalne utakmice i pravni sitem se od ovoga brani donosenjem posebnih zakona o zabrani nelojalne utakmice. ako se subjektivno pravo vrsi suprotno postavljenom cilju tada je rec o zloupotrebi prava. uredog privrednika. poverioca i duznika (duznicko-poverilacki odnosi). 3) prouzrokovanja stete. Ovo nacelo proistice iz osnovnog nacela u obligacionom pravu da su strane slobodne u uredjivanju svojih odnosa. stvar. (1 i 2 predstavljaju regularne. . a) Pojam obligacije – obligacioni odnos . odnosno redovne izvore obligacija. 3. cinjenje ili necinjenje. jer jedan obligacioni odnos moze da obuhvata vise obligacija. predmet i sadrzina. ugovore o osiguranju… Nacelo dispozitivnosti pravnih normi – ono omogucava stranama u obligacionom odnosu da svoje odnose urede i drugacije od propisanog nacina a ako se drugacije ne dogovore veze ih dispozitivna zakonska norma.Izraz potice od latimskog glagola obligare sto zanaci obavezati se odnosno od latinske reci obligatio sto znaci obaveza. da to i ucini. odnosno nastaje obligacija naziva ze izvorom obligacija. . Obligacija je obaveza i odnos izmedju poverioca i duznoka u kojem poverilac ima pravo da zahteva od duznika odredjeno davanje.Osnovni sastojci obligacionog odnosa su: duznik. prema zakonu o obligacionim odnosima obaveze mogu nastati iz: 1) ugovora. 4) sticanja bez osnove. . 5) poslovodstva bez naloga i 6) zakona. Nacelo ekvivalentnosti (nacelo davanja jednake vrednosti) – naziva se i nacelo jednakosti uzajamnih davanja a proizvodi dejstvo kod dvostrano obaveznih ugovora kod kojih su obe strane jedna drugoj istovremeno i duznik i poverilac. 2) jednostrano izjavljene volje. To je pravna cinjenica ili skup pravnih cinjenica iz kojih nastaje obligacija. b) Izvori obligacija . Nacelo zabrane uspostavljanja monopolskog polozaja – ugovori obligacionog prava mogu posluziti i stvaranju monopolskog polozaja na trzistu. a duznik ima obavezu da ono sto poverilac zahteva. Lice koje se profesionalno bavi odredjenom delatnoscu treba da se ponasa sa paznjom dobrog strucnjaka a to znaci da je duzan da se ponasa prema pravilima struke. objektivno opravdani i u praksi potvrdjeni. POJAM I IZVORI OBLIGACIJA 5) 6) 7) 8) 9) 21. 21 .4) Nacelo zabrane zloupotrebe prava – svako vrsenje subjektivnog prava mora biti saglasno cilju.U nasem pravu.Obligacija uvek nastaje izmedju dve strane. Nacelo ponasanja saglasno dobrim poslovnim obicajima – nalaze ucesnicima obligacionih odnosa da u pravnom prometu postupaju u skladu sa vec izgradjenim poslovnim obicajima. Subjektivno nacelo ne moze se vrsiti sa namerom da se drugome nanese steta ili pricini kakva nelagoda. odnosno strucnjaka – svaka strana u obligacionom odnosu je duzna da se ponasa kao dobar domacin. npr. odnosno dobar privrednik a to znaci da se u izvrsavanju svojih obaveza ponasa onako kako bi se ponasala da ih izvrsava u svoju korist. dug. Ovo nacelo ne vazi za ugovore o poklonu.Osnov iz kog proistice obaveza. Mora postojati znak jednakosti u pogledu vrednosti medjusobnih obaveza. potrazivanje. odnos neredovne izvore obligacija dok 6 predstavlja posebnu vrstu izvora obligacija).

4) Sticanje bez osnova (obogacenje bez osnova. jer dejstvuju samo prema licima koja su ovim odnosom obuhvacena. obaveza roditelja da izdrzavaju maloletnu decu… 22. medjutim ima slucajeva kada je to dopusteno i tada predstavlja izvor obligacija. Ovde moraju biti ispunjena tri uslova: a) da postoji obogacenje odredjenog lica. ponuda za zakljucenje ugovora. c) Obligacioni odnos je relativan odnos – on je relativan jer su prava i obaveze iz tog odnosa relativne prirode. javno obecanje nagrade… 3) Prouzrokovanje stete – kasnije vise o tome. bez naloga. 6) Zakonske obligacije – nastaju neposredno po naredbi zakona. da mu nadoknadi sve nuzne i korisne troskove. b) Obligacioni odnos je odnos izmedju tacno odredjenih lica – on je odredjen jer je uvek odredjena i jedna i druga strana. pravno neosnovano obogacenje) – sticanje bez osnova stvara obavezu da se ono sto je primljeno bez pravnog osnova vrati ili da se ako je to nemoguce nadoknadi vrednost postignute koristi. ali o trosku onoga ciji je posao. pod uslovom da posao ne trpi odlaganje. Primeri zakonskih obligacija su: placanje poreza. To je izvor obaveze za lice koje svojom voljom istice da preuzima obavezu (ne moze se stvarati obaveza drugom niti sebi pravo). npr. b) da je obogacenje rezultiralo iz osiromasenja drugog lica i c) da je do obogacenja doslo bez pravnog osnova. 5) Poslovodstvo bez naloga – definise se kao izvrsavanje ili vrsenje tudjeg posla za tudji racun ali bez ovlascenja onog lica za koji se vrsi posao. carina. utuziv je i pravno je zasticen. To je posao koji se preduzima za drugog u nameri da se zastite interesi tog drugog uz naknadu troskova. – Poslovodja bez naloga ima odredjena prava i obaveze a to su: da zahteva od vlastodavca da ga oslobodi svih obaveza preuzetih u vezi posla. promene ili prestanka nekog obligacionog odnosa. Pojednima to je poseban izvor obligacija a po drugima on to nije vec zakon ima karakter pravne podloge nastanka svih obligacija. Ovde su misljenja strucnjaka podeljena. da vlastodavac preume sve poslove koji su zakljuceni u njegovo ime. KARAKTERISTIKE OBLIGACIONOG ODNOSA I PODELA OBLIGACIJA Karakteristike obligacionog odnosa su: a) Obligacioni odnos je pravni odnos – ona je pravni jer je regulisan pravnom normom. Vrsenje tudjih poslova nije pravilo vec izuzetak. 2) Jednostrana izjava volje – predstavlja izjavu volje jednog subjekta koja je data na zakonom propisan nacin i ima za posledicu zasnivanje obligacionog odnosa. Lice koje vrsi posao naziva se poslovodja a lice za ciji je racun izvrsen posao naziva se vlastodavac. da mu nadoknadi pretrpljenu stetu i da mu da primerenu nadoknadu za trud.1) Ugovori – ugovor je saglasnost volja dve strane radi uspostavljanja. Posao se vrsi bez naloga sa namerom da se pomogne. Odnos utice samo na poverioca i duznika a ne na treca lica (izuzetak je npr. ugovor o osiguranju zivota). kad dve strane zakljuce ugovor iz kog proistice pravo u korist treceg lica. Prema zakonu o obligacionim odnosima tudjem poslu se moze nezvanicno pristupiti: a) ako posao ne trpi odlaganje i b) ako postoji steta ili propustanje ocigledne koristi. Npr. 22 . Tacno se zna ko jepoverilac a ko duznik mada i na jednoj i na drugoj strani moze biti vise lica. tj.

Podela obligacija 1) Proste i slizena obligacije – prema broju lica kao i prema broju obaveza i prava obligacije delimo na a) proste (po jedan poverilac i duznik i po jedno pravo i obaveze) i b) slozene (vise lica na obe strane i vise prava i obaveza. izdrzavanje deteta od strane roditelja do punoletstva). sporedni. ugovor o izradi portreta). cinjenju ili ne cinjenu. 2) 3) 4) 5) 23 . Licne i nelicne obligacije – prema vezanosti za licnost ugovorenih strana obligacija moze biti licna i nelicna. Ako prestane glavni prestaje i akcesorni obligacioni odnos. Obligacije sa deljivim i nedeljivim predmetom – prema prirodi predmeta obligacionog odnosa obligacija moze biti deljiva (predmet je deljiv pa se obaveza moze izvrsavati periodicno u ratama. glavni. Ako je obligacioni odnos nastao sobzirom na licna svojstva duznika ili poverioca tada nastaje licni obligacioni odnos (npr. Obligaciona prava su ogranicenog trajanja. Licne obligacije su redje od nelicnih. zavisan od glavnog). menja se ili prestaje na osnovu proteka vremena. tj. kupvina namestaja odjednom ili u ratama. npr.d) Obligacioni odnos je odnos sa odredjenom sadrzinom – ona se sastoji u nekom davanju.gde svaki od poverilaca moze da trazi od duznika samo deo koji mu pripada odnosno svaki od duznika duguje poveriocu tacno odredjeni deo duga i moze biti solidarna . Slozena obligacija moze biti zajednicka . f) Obligacioni odnos je vremenski ogranicen odnos – to je odnos koji nasatje. Samostalne i akcesorne obligacije – sobzirom na odnos koji moze postojati izmedju trazbenih prava obaveze se dele na samostalne (odnos je nezavisan. e) Obligacioni odnos je imovinskopravni odnos – jer su predmet i sadrzaina obligacionog odnosa imovinske prirode. Uvek se tacno znaju obaveze i prava. npr.gde svaki od poverilaca moze da trazi ceo iznos duga od suznika odnosno svaki od duznika duguje ceo dug). ona zastarevaju i usled njihovog ne vrsenja od strane poverioca. tona psenice moze se vratiti u deset jednakih rata) i nedeljiva (predmet je nedeljiv pa se obaveza mora izvrsiti u celini. Ako se protekom vremena gube neka prava takav protek vremena se u pravu naziva zastarelost (to je jedan od nacina prestanka obligacija). automobil). obligacioni odnos) i akcesorni (prateci. Prim. Licne obligacije nastaju voljom strana a mogu nastati i po zakonskom naredjenju (npr. Uvek se tacno zna sta potrazuje poverilac a sta duguje duznik. sa unapred odredjenim trajanjem. Trenutne i trajne obligacije – prema vremenu trajanja izvrsenja obaveza obligacioni odnos moze biti sa trnutnim izvrsenjem (obaveza se izvrsava odjednom) ili sa trajnim izvrsenjem (obaveza se izvrsava u ratama). Obligaciona prava zastarevaju ako se ne ostvare u odredjenom roku. Licne su neprenosive i ne mogu se nasledjivati dok nelicne mogu.

Dvostrano obavezni ugovori su oni kod kojih i na jednoj i na drugoj strani postoji obaveza. Obaveza moraju da se izvrse istovremeno i u koliko jedna strana ne izvrsi svoju obavezu druga strana ima pravo da odbije ispunjenje svoje obaveze i da trazi raskid ugovora i naknadnu stetu. prevozu…) Dobrocini su oni kod kojih postoji obaveza jedne strane da nesto da.23.Nacelo slobode uredjivanja obligacionog odnosa je nacelo na kome pociva ugovorno pravo. AUTONOMJA VOLJE I NJENO OGRANICENJE a) Pojam ugovora . sigurnost ugovornih strana i sigurnost trecih lica. zajmu…) Neimenovani ugovori su oni koji nisu posebno zakonom uredjeni ali koji po opstim svojstvima i sadrzini odgovaraju opstim pravilima ugovornog prava. Izmedju ovih obaveza postoji medjuzavisnost. 2) Jednostrano obavezni i dvostrano obavezni ugovori – jednostrano obavezni ugovori su oni gde je obaveza samo na jednoj strani a pravo samo na drugoj. Ovo nacelo polazi od stava da ce ugovorne strane valjanije same urediti svoj odnos od zakonodavca. sporazum. Ugovorom se stvaraju prava i obaveze i ugovor obe strane vezuje kao zakon. b) Autonomija volje i njena ogranicenja . 4) Komutativni i aleatorni ugovori – Komutativni ugovori su oni kod kojih su u momentu zakljucenja ugovora davanja unapred izvesna. 3) da ugovaraju formu ugovora. 3) Teretni i dobrocini ugovori – teretni su oni kod kojih postoji obaveza naknade sa saugovarace. ugovor o prevozu. Bitno kod ovog ugovora je to da ako predmet ugovora propadne obaveza prestaje. . nagodba…ali se samo izraz ugovor koristi u zakonu. . ugovor o lutriji. Sinonimi za ugovor su: dogovor. ugovor o prodaji. 24. Kod komutativnih ugovora moze se traziti ponistaj za slucaj prekomernog ostecenja (npr. Njihova svojstva i sadrzina su tipizirani i zakonom uredjeni (npr. 2) da same biraju partnera. ugovor o poklonu). 4) da same odredjuju sadrzunu i uslove ugovora i 5) da slobodnom voljom menjaju ili raskidaju ugovor. Strana koja je nesto dala ima pravo na odgovarajucu naknadu (npr. KLASIFIKACIJA UGOVORA 1) Imenovani i neimenovani ugovori – imenovani ugovori su oni koji su zakonom posebno regulisani i ciji je naziv zakonom odredjen. . Zato se nazivaju i ugovorima na srecu (npr. Sadrzinu neimenovanih ugovora odredjuju saugovaraci.Ugovorom kao osnovnim izvorom obligacija bavi se ugovorno pravo. POJAM UGOVORA. vrednosti obaveza stranama su poznate. tj. obavezno osiguranje. osiguranju…) 24 . ucini ili ne ucini a druga strana nema obavezu da za to da odgovarajucu naknadu (npr. o licenci…). javni poredak. Ugovor predstavlja i pravni instrument kojim se obavlja promet materijalnih dobara i usluga na trzistu.Osnovni prigovori autonomije volje su nejednaka snaga ugovornih strana pa stoga pravni sistem uvodi niz ogranicenja: obavezna forma za pojedine ugovore. zakupu.Autonomija volje ogleda se u tome: 1) da strane slobodno odlucuju da li ce ili nece zakljuciti ugovor. Aleatorni ugovori su oni kod kojih u trenutku zakljucenja ugovora stranama nisu unapred izvesna davanja.Ugovor predstavlja saglasnost volja dva ili vise lica kojom ova lica zele da postignu odredjeno pravno dejstvo. ugovor po pristupu…Razlozi ogranicenja su sigurnost pravnog sistema. ugovor o prodaji. Ugovor jr istovremeno i pravni posao koji nastaje saglasnoscu volja ugovornih strana koje su volju izjavile sa namerom da uspostave odredjeni obligacioni odnos.

a formalni kada je ispunjena propisana i ugovorena forma). a da bi to bila mora ispuniti odredjene uslove.  Trecu grupu elemanata cine slucajni. Nazivaju se jos i tipski ugovori ili ugovori po pristupu.Ugovor nastaje tj. 2) mora biti upucena odredjenom licu. a) Ponuda .Ugovor je zakljucen kada je postignuta saglasnost o bitnim elementima. kapara). bilo da je zakonom predvidjena. ponuda i prihvat ponude. dok drugoj preostaje da takav ugovor prihvati ili odbije. O prirodnim ili sporednim elementima strane se mogu sporazumeti i naknadno. A kod ugovora sa trajnim prestacijama ispunjenje obaveze vrsi se sukcesivno. Kod ugovora po pristupu nema sporazumnog utvrdjivanja sadrzine vec jedna strana uredjuje elemente ugovora. 7) Ugovor sa sporazunmo utvrdjenom sadrzinom i ugovori po pristupu – prvu vrstu ugovora cine oni ciju sadrzinu ugovorne strane sporazumno utanace. To su oni elementi koji su neophodni i o kojima se mora postici saglasnost.  Drugu grupu cine nebitni elementi ugovora koji se jos nazivaju prirodnim elementima. Saglasnost se mora postici o bitnim elementima ugovora. . ELEMENTI UGOVORA . mada i svaka od strana moze zakljucenje ugovora usloviti i nekim drugim elementom koji tada postaje bitan element. Prema zakonu o obligacionim odnosima svojstva ponude ima ona izjava volje koja predstavlja predlog za zakljucenje ugovora. bilo da su je strane predvidele kao bitan uslov za punovaznost. Ako se strane ne dogovore o nebitnim elementima to ne utice na nastanak ugovora. Svaka izjavljena volja nema svojstva ponude. U trenutku kada je ova saglasnost postignuta ugovor je zakljucen. 3) mora biti ozbiljna i jasna i 4) mora poticati od lica koje zeli da zakljuci ugovor.Zakljucuvanje ugovora je proces koji traje izmedju ugovornih strana u kome obe strane preduzimaju brojne pravne i fakticke radnje da bi dosle do pravnog cina koji nazivano zakljucenje ugovora. sporedni elementi koje zakonodavac ne regulise a koje strane mogu da utanace svojom voljom (npr. Ukratko. .Pravna doktrina poznaje tri vrste elemenata ugovora:  Prvu vrstu cine bitni elementi ugovora. po pravilu. 6) Ugovori sa trajnim i trenutnim prestacijama – ugovor sa trenutnim prestacijama je onaj ugovor kod koga se ispunjenje obaveza obavlja jednokratno. koja je ucinjena. u ratama. pregovori.5) Konsensualni i formalni ugovori – Konsensualni (neformalni) ugovori su oni koji nastaju prostom saglasnoscu ugovornih strana. Ovi elelemnti su regulisani zakonom ali ih saugovaraci po zelji mogu drugacije urediti. jer proisticu iz prirode samog ugovora. Zakljucenju ugovora prethodi: poziv na pregovore.Ponuda je po svojoj prirodi jednostrano izjavljena volja ponudioca u kojoj je izrazena zelja da se zakljuce ugovori. zakljucuje se kad jedna strana ucini ponudu a druga strana izjavi svoju volju kojom daje saglasnost da prihvata ponudu. ZAKLJUCIVANJE UGOVORA . Njihovu volju zamenjuju dispozitivne zakonske norme. odredjenom licu i koja sadrzi sve vidne elemente ugovora koji se zeli zakljuciti. Formalni ugovori su oni za cije zakljucenje osim saglasnosti volja potrebna je i odgovarajuca forma. . 26. 25 . a najznacajnija su ponuda i prihvat ponude. 25. predvidjene zakonom. Svaki tip ugovora ima svoje bitne elemente.Ponuda je predlog ugovora ucinjen odredjenom licu koji sadrzi sve bitne uslove predlozenog ugovora. Kod ove dve vrste ugovora razlikuje se momenat zakljucenja (neformalni je zakljucen u momentu kada je postignuta saglasnost volja. 1) ponuda mora da sadrzi bitne elemente ugovora. preliminarni pregovori. Sporazum strana o bitnim elementima ugovora dovoljan je da dovede do zakljucenja ugovora.

a on se mora izjasniri odmah. 27. b) Pravna dejstva ponude . Prihvat ponude predstavlja jednostranu izjavu volje kojom se daje saglasnost na ucinjenu ponudu.Ovde imamo dva slucaja. da je ponudjeni razmotri.3)da je prihvat ucinio ponudjeni ili ovlasceno lice i 4)da je prihvat upucen ponudiocu ili ovlascenom licu . ugovor se smatra zakljucenim u trnutku izjave ponudjenog da ponudu prihvata.Trenutak zakljucenja ugovora je od znacaja za pravo jer od tog trenutka ugovor proizvodi pravno dejstvo a za ugovorne strane nastaju prava i obaveze. . 2) da je data blagovremeno.Prihvatanjen ponude dolazi do zakljucenja ugovora. . znacima…) i indirektno. OPSTI USLOVI ZA ZAKLJUCENJE UGOVORA a) Saglasnost volja ugovornih strana . Pod izjavljenom voljom treba podrazumevati svako ponasanje na osnovu koga se moze osnovano zakljuciti da lice ima volju da zakljuci ugovor. 3) Teorija prijema – prihvat ponude je izvrsen i saglasnost volja postignuta. Ako je ponuda sadrzavala rok izjava ponudjenog o prihvatu ponude do isteka datog roka smatra se valjanom.Izlaganje robe sa naznacenom cenom smatra se ponudom. Ako je ponuda ucinjena medju prisutnim licima ponuda obavezije ponudioca dok se ponudjeni ne izjasni. Ako je ponuda ucinjena medju odsutnim licima tada vaze drugacija pravila.Da bi jedna izjava imala svojstva prihvata ponude mora ispuniti sledece uslove: 1) da je saglasna ponudi. 4) Teorija saznanja – do saglasnosti volja je doslo u trenutku kada je ponudilac saznao za prihvat ponude ponudjenom (italijansko i spansko pravo) . 26 . 2) Teorija odasiljanja – prihvat ponude je izvrsen u ternutku kada je ponudjeni odaslao svoj prihvat (anglosaksonsko pravo). dok slanje kataloga. odredjenim ponasanjem (stavljanjem robe u korpu u samousluzu). Ako je u ponudi dat rok ponudilac je vezan pomudom do isteka datog roka. odluci se i posalje svoj odgovor..Pre svega ucinjena ponude obavezuje njenog ponudioca.  ako je ponuda data medju odsutnim licima teze je ustanoviti kada je saglasnost o prihvatu ponude data. vec svojstvo poziva da se ucini ponuda. c) Prihvat ponude . Ponudioc moze opozvati ponudu i pre isteka roka ali pod uslovom da opoziv ponudjenom stigne pre ponude ili bar istovremeno sa njom.Smatra se da je ponuda data medju prisutnim licima kad su strane u direktnom kontaktu bilo prostorno bilo putem sredstava komunikacije. jer strane i njihove volje razdvaja vreme i prostor. O tome postoje cetiri teorije: 1) Teorija izjave – ugovor je zakljucen kada ponudjeni zakljuci da prihvata ponudu nezavisno od toga da li za nju ponudilac zna ili ne zna (francusko pravo). Ako ponudilac nije odredio rok taj rok se odredjuje prema vremenu potrebnom da ponuda stigne.Kad jedna strana izjavi da prihvata ono sto druga strana nudi rec je o postignutoj saglasnosti izjavljenih volja. Ponuda obavezuje ponudioca u dva smera i to da ostane pri ponudi i da pristupi zakljucenju ugovora pod uslovima datim u ponudi. Ako je ponudilac dao rok ponuda ga obavezuje samo do datog roka. cenovnika.Prihvat ponude moze biti iskazan direktno (recima. . a time i ugovor zakljucen u trenutku kada je ponudilac primio prihvat ponude (nase pravo). tarifa…nema svojstvo ponude.  ako je ponuda data medju prisutnim licima pa je ponudjeni dao prihvat odmah. d) Trenutak zakljucenja ugovora .Ponuda ne obavezuje ponudioca vremenski neograniceno.

. 27 . ciji je promet pravom zabranjen (npr. Odredjen predmet – predmet ugovora mora biti odredjen ili bar odrediv dok je u suprotnom nistav. droga. unutrasnjoj ili onoj izjavljenoj. facere ili nonfacere). cinjenje. radnjama. Predmet ugovora po pravilu postoji u trenutku zakljucenja ugovora. c) Osnov ugovora . radnja ili neko pravo a sadrzina ugovora je davanje. pismeno. Dopusten predmet – je onaj predmet ciji je promet pravom dozvoljen. izajavi je i zakljuci ugovor. otrovi i sl. Volja je manljiva. tj. odnosno odredjenog zla ugovornoj strani ili nekom trecem licu do koga je ovoj ugovornoj strani stalo. znacima. potreba za novcem. Predmet ugovora je odrediv ako su u ugovoru sadrzani podaci na osnovu kojih ga je moguce odrediti. a obaveze i prava predstavljaju sadrzinu ugovora. . kao uslov…Kod ugovora se osnov naziva kauza i predtsavlja pravni razlog koji je izazvao stvaranje obligacije. pravo ili neka radnja. Ugovor se smatra zakljucenim tek kada ponudjeni izjavi da prihvata ucinjenu ponudu. za putovanjem…) Ako je pobuda bila pravno nedopustena a pritom je druga strana bila nesavesna (znala je za nedopustenost pobude) ugovor ce biti bez dejstva.Svaki ugovor ima svoj osnov koji objasnjava zasto je nastala obaveza.) c. Zakon o obligacionim odnosima kaze da je predmet ugovora obaveza koja proistice iz ugovora a nju cini davanje. Ako se duznik obaveze na nesto sto je objektivno nemoguce obaveza je nistavna a time i ugovor. . . kao odredba.Predmet je ono povodom cega nastaju prava i obaveze. odnosno volja ima mane kada je data: 1) Pretnja – pod pretnjom se podrazumeva stavljanje u izgled odredjenog fizickog ili psihickog nasilja. b) Predmet ugovora . za stanovanjem. Moguc predmet – to je onaj predmet koji objektivno gledajuci moze da postoji kao predmet ugovora.. ponasanjem. sto ne znaci da osnov ne postoji nazivaju se apstraktni. USLOVI ZA PUNOVAZNOST UGOVORA – mane volje . Zabog toga je takva volja manljiva a ugovor rusljiv u roku od jedne godine.Izjava volje koja je uperena na zakljucivanje ugovora mora biti bez pravnih mana. u protivnom. . Nedopusten je onaj predmet koji se nalazi van prometa. cinjenje ili uzdrzavanje (dare.U pravnoj teoriji postoje dva shvatanja o tome kojoj volji treba priznati pravno dejstvo: onoj pravoj.Osnov se poima kao izvor obligacija. mora biti ozbiljna i uperena na pravno dejstvo i mora biti nedvosmislena.Izjavljena volja mora biti data slobodno. . Predmet moze biti stvar. necinjenje ili trpljenje. . kao pravna podloga. Predmet ugovora je razlog zbog cega nastaju ta prava i obaveze.Predmet ugovora mora biti: a. .Predmet ugovora moze biti neka stvar.Da bi obaveza nastala osnov mora da postoji i da bude dopusten. rec je o manljivoj volji. Ako pravnog razloga za nastlu obavezu nema ili osnov postoji ali nedopusten ugovor je nistav.Izjava volje tesno je povezana za pitanje ponude. To kod ugovorne strane treba da izazove opravdani strah i da pod uticajem tog straha ugovorna strana formira svoji volju. Osnov objasnjava zasto je nastala obligacija. b. Stavljanje u izgled nasilja ili nanosenje bola moze biti ucinjeno od druge ugovorne strane ili nekog treceg lica.Pobude koje nagone strane na zakljucenje ugovora nisu isto sto i osnov ugovora (npr. Predmet mora biti moguc u trenutku zakljucenja ugovora ali ako naknadno postane nemoguc tada se obligacija ili gasi ili nastaje obaveza naknade stete.Sadrzinu ugovora cine prava i obaveze ugovornih strana koji nastaju njegovim zakljucenjem. Predmet mora biti objektivno moguc a ne subjektivno moguc. 28.Ugovori kod kojih se vidi osnov obaveze nazivaju se kauzalni ugovori a ugovori kod kojih se ne vidi osnov obaveze. Volja moze biti izjavljena usmeno. .

. osim kod nesporazuma ugovor je rusljiv. Prema nasem zakonu pod nesporazumom se podrazumeva nesaglasnost o prirodi ugovora ili o osnovu ugovora ili o predmetu obaveze. USLOV ZA PUNOVAZNOST UGOVORA – forma ugovora . pricinjavanja fizickog ili psihickog bola pod cijim dejstvom dolazi do formiranja volje da se ugovor zakljuci. jedna strana zivi u veri da jednu stvar prodeje a druga da je prima na poslugu tada ugovora nema). tj.U pravnoj teoriji se razlikuju ugovori kod kojih je pisana forma uslov za njihovu pinovaznost (nepostovanje forme povlaci nistavost ugovora) i ugovori kod kojih forma ima samo dokzanu funkciju (povreda forme ne povaci nistavost ugovora vec se ugovor dokazuje drugim sredstvima). Prevara mora da bude takve prirode da se inace bez nje ugovor ne bi zakljucio. o licu sa kojim se zakljucuje ugovor ili u pogledu okolnosti koje su odlucujuce. 29. 4) Prevara – u osnovi prevare takodje lezi zabluda samo sto nju namerno izaziva jedna ugovorna strana kod druge kako bi ovu privolela da zakljuci ugovor. ali formu ugovora mogu odrediti i same strane. Prevara predstavlja prevarno ponasanje koje se sastoji u liuavstvu. . . Usmene nagodbe ih ne vezuju. . Uslov moze biti predvidjen zakonom ili voljom strana. Zakljucenje ugovora ne podleze nikakvoj formi osim ako je zakonom drugacije predvidjeno). neizvesno (ako je izvesno tada nije rec o uslovu). u davanju netacnih ili iskrivljenih podataka kako bi se druga strana opredelila da zakljuci ugovor ili da prihvati teze uslove.U nasem obligacionom pravu prihvacen je princip konsensualizma (konsensualni ugovori .Ugovori za koje zakon predvidja odredjenu formu mogu biti dopunjavani i menjani u istoj formi u kojoj su zakljuceni. . – U nasem pravu da bi zabluda uslovila manljivu volju ona mora biti bitna. Zabluda mora biti i opravdana.Uslov je buduca neizvesna okolnost od cijeg nastupanja ili nenastupanja zavisi nastanak ili prestanak ugovora. 30. 5) Nesporazum – da bi doslo do zakljucenja ugovora izjavljene volje moraju biti podudarne. Kod ovih ugovora zakonm je odredjena forma kao sredstvao zastite drustvenih interesa. Opravdana zabluda je ona do koje je doslo i pored duzne brige ugovorne srane o svim pitanjima znacajnim za zakljucenje ugovora. Pravilo je da se na svakoj pisanoj strani stavi paraf ili potpis jer se smatra obavezujucim samo ono sto se nalazi iznad potpisa ili parafa. obmanjivanju.Ako je rec o pisanoj formi ugovorne strane obavezuje samo ono sto je u pisanoj formi izrazeno.U svim navedenim slucajevima manljive volje. Njegovo nastupanje mora biti objektivno. odnosno saglasne jer bez toga ugovora nema. a ugovorne strane zive u veri da su saglasne (npr. Samo u slucaju bitne zablude ugovorna strana u zabludi ima pravo da tarzi ponistaj ugovora. Formalni ugovor koji nije zakljucen u propisanoj formi ili u ugovorenoj formi nema pravnog dejstva.2) Prinuda – zakon o obligacionim odnosima posebno ne regulise primenu. . 28 .su oni koji nastaju momentom postignute saglasnosti volja dveju strana. Ona je bitna ako je u svesti jedne strane pogresna predstava o bitnim svojstvima predmeta. 3) Zabluda – zabluda se definise kao pogresna odnosno netacna predstava o nekoj cinjenici koja je bila od znacaja za zakljucenje ugovora. MODIFIKACIJA UGOVORA – uslov i rok a) Uslov . Nesporazum je zapravao nedostatak saglasnosti volja pa cim nje nema nema ni ugovora. Prinuda je vrsenje odredjenog fizickog ili psihickog nasilja.Posto je veci broj ugovora formalnog karaktera princip formalnosti dobija na znacaju. Prevarena strana ima pravo da trazi ponistaj ugovora i pravo da trazi naknadu pretrpljene stete. Za njihovu punovaznost ne trazi se odredjena forma.Forma ugovora moze biti odredjena zakonom. Ugovor zakljucen pod prinudom je rusljiv ugovor a ugovorna strana ima pravo da u roku od jedne godine od dana prestanka prinude podnese zahtev za ponistaj ugovora.

Steta je umanjenje necije imovine(obicna steta) i sprecavanje njegovog uvecanja(izmakla korist). • Nematerijalna ili moralna ili neimovinska – Ona ne povlaci za sobom materijalne gubitke i postoji kad je povredjeno licno dobro . Odlozni uslov je onaj koji odlaze pravno dejstvo ugovora.Izrazi odmah. ako je doslo do izdataka da bi se sprecila veca steta.U savremenim sistemima ..kao i nanosenje drugome fizickog ili psihickog bola ili straha(nematerijalna steta). Stoga su se razvile brojne teorije koje su uvele odgovornost za opasne stvari (drzalac opasne stvari i vrsilac opasne duznosti odgovorni bez utvrdjivanja krivice. objektivna odgovornost). Stvarna steta je i gubitak izvesne dobiti. . .).Ako je rok odredjen u danima on pocinje teci prvog dana posle dogadjaja od kog se rok racuna a zavrsava se istekom poslednjeg dana roka. sredinom ili krajem meseca. Ako se uslov ispuni ugovor deluje od trenutka njegovog zakljucenja. Buduca okolnost moze biti nezavisna od volje ugovorne strane.Rok je buduca izvesna okolnost od cijeg nastupanja ili nenastupanja zavisi nastanak ili prestanak dejstva nekog pravnog posla.osim u obligacionom pravu. ili on to svojstvo dobija po prirodi samog posla. ovo pitanje dobija sve vise mesta.Kao osnov odgovornosti u pocetku je bio smatran princip krivice. PROUZROKOVANJE STETE a) Pojam stete i vrste stete . brzo i hitno oznacavaju da se ugovor ima zavrsiti u roku od 8 dana od dana zakljucenja ugovora.Nastupanje buduce okolnosti moze biti uslovljeno odnosno zavisno od volje subjekta (npr.status . 31.to je tzv. .Uslov mora biti dopusten (da nije suprotan propisima. Steta je i radnja koja dovodi do fizicke povrede licnosti koja je onesposobljava za dalji rad. 29 . On ima prirodu fixnog roka pa se ugovori sa takvim rokom nazivaju fizni ugovori..Pravilo je da ko drugome stetu pricini duzan je da je nadoknadi.zagadjenost prirode. jer je on nikao saglasno drusrvenom zahtevu da svako odgovara za stetu koju je pricinio svojom krivicom (subjektivna odgovotnost).patnja . ako je povecana pasiva a umanjena aktiva .Steta moze biti : • Materijalna ili stvarna steta – postoji ako je doslo do unistenja ili ostecenja stvari . Kad se raskidni uslov ispuni ugovor prestaje da vazi. Buduca okolnost moze zavisiti i od volje subjekata i biti istovremeno nezavisna od njegove volje. odnosno da se isporuka robe ima izvrsiti u tom roku. Rok kao i uslov moze biti raskidan i odlozan. Ako ugovor ne bude ispunjen do isteka fiksnog roka on se raskida po sili zakona (ex lege). b) Rok . Rok moze biti oznacen sa pocetkom meseca. . . Ali sa razvojem tehnicke civilizacije ovaj osnov se pokazao kao nedovoljan jer je sve cesce bilo tesko utvrditi krivicu (npr. Fixni rok se ili ugovara kao bitan element ugovora. ako je doslo do umanjenja prava . Ako rok isporuke nije odredjen smatra se da je ugovorena promptna isporuka. prompt. javnom poretku i moralu) i mora biti moguc (fakticki i pravno ostvariv). .Rok za ispunjenje obaveze koji ugovorne strane utanace kao bitan sastojak ugovora ne moze se produzavati. pricinjen bol. Ako poslednji dan roka pada na neradni dan poslednji dan roka je sledeci radni dan.Uslov moze biti odlozni (suspenzivan) ili raskidni (rezolutivan). Raskidni uslov je onaj cije nastupanje dovodi do prestanka ugovora. ako budes redovno pohadjao nastavu dobices na poklon knjigu).strah… b) Vrste odgovornosti . . ugled. saobracajni udesi.

ili ako sud kaze da to nije nuzno . ciji polozaj. javne demonstracije i javne manifestacije) a Drugu grupu cine oni slucajevi kad za nastalu stetu odgovaraju zakonom utvrdjeni subjekti( odgovornost organizatora priredbi . . Zakonom je definisano 2 stepena krivice: prvi kad je steta rezultat namerne radnje i drugo kad je steta rezultat nepaznje.Po zakonu o obligacionim odnosima postoje 4 tipa odgovornosti: 1) Odgovornost po osnovu krivice – ovde nije izvrsena definicija pojma krivice vec su utvrdjeni stepeni krivice . Za stetu odgovara imalac opasne stvari .Odgovornost postoji jer se pretpostavlja da postoji uzrocna veza izmedju stete i opasne stvari ili delatnosti.pokretna ili nepokretna . Prema prvom slucaju steta proistice zbog povrede ugovornih obaveza . Takodje lice nije odgovorno ukoliko je steta pricinjena : usled samoodbrane .Da bi jedno lice bilo odgovorno za stetu ono mora biti sposobno za rasudjivanje . Opasna stvar je svaka ona stvar.Odgovorno lice je duzno da uspostavi stanje kakvo je bilo pre nego sto je steta nastala . umno zaostali.ili osobine. . u suprotnom lice nije odgovorno( dusevno bolesni .Subjekti se mogu osloboditi odgovornosti ukoliko dokazu da je zaposleni postupao kako treba a ako je zaposleni namerno pricinio stetu osteceni moze traziti naknadu direktno od zaposlenog. Naknada stete . 2) Odgovornost za drugog – Pravilo je da se za tudje radnje neodgovara ali postoje odredjena odstupanja.) . .. da postoji krivica i da postoji uzrocna veza izmedju radnje ili propustene radnje i pricinjene stete.Postoji razlika izmedju ugovorne i vanugovorne (zakonske) odgovornosti. 4) Posebni slucajevi odgovornosti za pricinjenu stetu – svrstani su u 2 grupe : prvu cine oni slucajevi kad za nastalu stetu odgovara drzava (teroristicke akcije . ili upotreba . Krivica se definise kao skrivljeno ponasanje odgovornog lica iz cijeg je postupanja proistekla steta.Naknada stete moze se izvrsiti na 3 nacina:  povracajem na predjasnje stanje .). bilo da je smisljena.Postoje posebna pravila za naknadu materijalne i za naknadu nematerijalne stete. Ovo je slucaj i kod odgovornosti subjekata privredjivanja za svoje zaposlene. cinjeci dozvoljenu samopomoc i prouzrokujuci stetu svojom radnjom ali uz pristanak ostecenog.. . odgovornost zbog uskracenja neophodne pomoci i odgovornost u vezi sa vrsenjem poslova od opsteg interesa. u stanju nuzde .  naknadom u naturi i  naknadom u novcu. sud ce dosuditi odgovarajucu sumu novca na ime naknade stete. a ako je to nemoguce . mora da postoji radnja iz koje je proistekla steta.Da bi lice bilo odgovorno za prouzrokovanu stetu moraju biti ispunjeni uslovi: u stvarnosti mora postojati pricinjena steta.Zakonom o obligacionom odnosima prihvacen je princip integralne naknade. Kod ovog oblika odgovornosti ne odgovara stetnik vec lice odgovorno za stetnika( roditelji ili staratelji). bilo da je nesmisljena. 3) Odgovornost za stetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – to je odgovornost bez krivice odnosno objektivna odgovornost. Odgovornosti nema ukoliko nema uzrocne veze. i to ne vlasnik vec lice kome je opasna stvar poverena. Poseban slucaj odgovornosti je predvidjen i za preduzeca koja vrse komunalne i druge javne poslove.ili samo postojanje predstavlja opasnost za okolinu. . otklanjajuci opsanost od drugog .a u drugom steta proistice zbog povrede zakona. 30 .

3) sporedne tazbine.Za preuzimanje duga potrebna su 2 uslova: o zakljucenje ugovora – duznik i novi duznik zakljucuju ugovor o preuzimanju duga. 4) tazbine vezane za licnost poverioca (npr.Teretan je ako poverilac ustupi potrazivanje trecem licu uz nadoknadu a ako to nije slucaj radi se o dobrocinom cesijom(ugovor o poklonu). Ugovor se zakljucuje voljom cedenta i cesionara ali on moze biti i formalan kad to zahteva zakon. i 3. odnosno to znaci da se trece lice obavezalo 31 .Ugovor o cesiji moze biti teretan i dobrocin. . Razlozi su brojni . .. Cesija nastaje ugovorom izmedju poverioca kao nosioca prava potrazivanja i treceg lica na koje se prenosi to pravo. -Iako je cesija ugovor izmedju poverioca i treceg lica ona proizvodi dejstvo i na duznika pa tako ovde imamo 3 odnosa: 1) Odnos cedenta i cesionara – ovaj odnos je regulisan ugovorom i dispozitivnim zakonskim normama..Postoje tazabine koje se ne mogu prenositi: 1) tazbine cije je prenosenje zabranjeno zakonom. 2) Odnos cedenta i cesusa – cim je izvrseno ustupanje potrazivanja usupalac gubi pravo da od duznika trazi ispunjenje obaveze.prenos prava potrazivanja s poverioca na trece lice. Visina naknade odredjuje se prema cenama u vreme donosenja sudske odluke. . uz pristanak poverioca jer njemu nije svejedno ko mu duguje. 32. Trece lice se naziva novi duznik ili preuzimalac a prvobitni duznik stari duznik.). Cesija je ugovor na osnovu kojeg cedent prenosi na cesionara pravo potrazivanja koje ima prema duzniku. Tada postoji samo preuzimanje ispunjenja . cesionar (lice na koje se prenosi) i cesus (duznik).prenos tazbine. CESIJA I PREUZIMANJE DUGA a) Cesija . 5) tazbine koje proisticu iz ugovora iz cije prirode proizilazi da nisu prenosive (ugovor o stipendiji djaka. 3) Odnos cesionara i cesusa – prijemnik stupa na mesto ranijeg poverioca i ima ista prava koja je on imao prema duzniku.Preuzimanje duga moze se izvrsiti na osnovu ugovora izmedju duznika i treceg lica .U slucajevima materijalne stete zakonodavac se opredelio za 1. Za valjanost ovog ugovora nije potrebna saglasnost duznika jer obligacija ostaje ista i njegov polozaj se ne menja. Naknada nematerijalne stete se naziva i moralnom satisfakcijom.obaveza izdrzavanja).Cesija je ustupanje tazbine. Ako je cesija teretna cedent odgovara cesionaru za postojanje potrazivanja ali ne i za naplativost. 2) tazbine koje proisticu iz zabranjenih ugovora.Kod cesije potoje 3 lica: cedent (lice koje prenosi). u vidu vrsenja ispravke i u vidu novcane naknade. npr. osim ako zakonodavac naredjuje nesto drugo. Naziv potice od latinskog cestio sto znaci ustupanje. trece lice zeli da tako nacini poklon duzniku ili da mu vrati neki raniji dug…Ugovor se sklapa saglasnoscu volja a izuzetno formalno kad to trazi zakon. b) Preuzimanje duga . o pristanak poverioca – ako poverioc ne da saglasnost onda preuzimanje duga ne postoji.Ipak on treba da bude obavesten.U slucaju nematerijalne stete zakonom se predvidja naknada u vidu objavljivanja presude . . .

tada i novi stari duznik duguju poveriocu . dati pristanak se vise ne moze opozvati. Asignatar stice pravo da zahteva od drugog lica. primalac uputa) i u isto vreme ovlascije to trece lice da to izvrsenje primi u svoje ime. 3) odnos asignata i asignatora – ovaj odnos nastaje u momentu kad asignat da izjavu da prihvata da izvrsi isplatu po osnovu asignacije. putem ugovora.( osim u slucaju da je novi duznik prezaduzen a da to poverilac u vreme preuzimanja duga nije mogao znati. na osnovu kojeg trece lice stupa u dvostrani ugovor na mesto ustupaoca i u svemu postaje ugovorna strana u tom ugovoru. Ovaj odnos se naziva i odnos pokrica. asignant drzi novac na racunu asignata… ili asignat daje poklon ili zajam asignantu. razlozi za nastanak ugovora su razliciti. . Ovaj odnos se naziva i valutni odnos .ugovor o pristupanju dugu). . asignatu. 3) odnos poverioca i treceg lica – preuzimanjem duga poveriocev duznik postaje trece lice .Dejstvo preuzimanja duga. Asignant daje uput banci.Ugovor o ustupanju nastaje saglasnoscu volja strana ali ako je ugovor koji se ustupa po zakonu morao biti u odredjenoj formi tada se i ugovor o ustupanju zakljucuje u toj formi. to je tzv. Sastoji se u tome sto jedna od ugovornih strana zakljucuje ugovor sa trecim licem. jer je on sa trecim licem zakljucio ugovor.Cinidba koju treba da izvrsi asignat trecem licu obicno se sastoji u isplati novca ili davanju nekog vrednosnog papira. On moze da odbije asignaciju ali tada mora da trpi odredjene posledice. uputilac) ovlascije drugo lice (asignat) da za njegov racun izvrsi nesto odredjenom trecem licu (asignatar.prema duzniku da poveriocu izvrsi obavezu koju mu duznok duguje. ASIGNACIJA I USTUPANJE UGOVORA a) Asignacija (upucivanje) Pojam – Asignacija nastaje ugovorom kojim jedno lice (asignant. 2) odnos poverioca i duznika – preuzimanjem obaveze treceg lica . to izvrsenje ne moze da trazi poverilac nego samo duznik.Ustupanje ugovora se vrsi sporazumno. ispunjenje tek kad asignat izjavi da prihvata uput.razlozi za ovo su brojni(npr. . 33. da asignatoru da kredit na racun asignanta. b) Ustupanje ugovora Pojam . 2) odnos asignanta i asignatara – asignant moze i ne mora biti asignatorev duznik.). 32 . . Preuzimanjem duga trece lice sada duguje poveriocu. Na ustupanje treba da pristane i druga ugovorna strana u dvostranom ugovoru i bez njenog bristanka nema ustupanja. asignata. stari duznik se oslobadja obaveze i poverilac prema njemu nema vise prava potrazivanja.Ovi ugovori se uglavnom zakljucuju saglasnoscu volja a izuzetno formalno kad to zakon naredjuje. Dejstvo asignacije – proizvodi 3 odnosa: 1) odnos asignanta i asignata – pokazuje da asignant upucuje i ovlascuje asignata da izvrsi neku cinidbu u korist treceg lica . Najcesce je to davanje kredita asignatoru.. treba razlikovati 3 odnosa: 1) odnos duznika i treceg lica – ovaj odnos se uredjuje ugovorom .

Razlika cesije i ustupanja ugovora je ta sto kod cesije dolazi do prenosa prava potrazivanja sa poverioca na trece lice tj. .Duznik se sa poveriocem moze dogovoriti da umesto predmeta koji duguje isplatu izvrsi i nekim drugim predmetom. . NACINI PRESTANKA OBLIGACIJA . .Ako je predmet dugovanja novac pa se njgova vrednost vremenom promeni pitanje je koju sumu treba duznik da vrat.Uslovi za ustupanje ugovora:  1. 34. 33 . isplata obaveze ne vrsi se njemu vec stecajnom upravniku.Neke obligacije se gase u istom trenutku i kad nastanu(obligacije sa trenutnim izvrsenjem) a neke sa protekom odredjenog vremena. Zakon se uglavnom drzi prve teorije.Obligacija kao obligacionopravni odnos sa trazbenim pravom i obavezom ne zasniva se da be vecno trajala vec da bi se posle odredjenog vremena ugasila. Ako se duznik i poverilac o tome nisu dogovorili onda se obaveza treba izvrsiti tako da se postigne cilj zbog koga je obligacija nastala a kvalitet ispunjenja treba da bude srednjeg kvaliteta .Obavezu moze ispuniti i jemac jer on ima pravo da isplati dug duznika cim obaveza dospe ako duznik to ne moze.Mesto ispunjenja se odredjuje ugovorom ili prema vrsti obaveze ili prema svrsi pravnog posla. Kod ugovora o ustupanja vrsi se promena jedne od ugovornih strana . i ovde je potrebna saglasnost druge ugovorne strane. . zakljuci ugovor o ustupanju sa trecim licem. .da jedna od ugovorenih strana . vecu. manju ili istu. . Obavezu duznik moze ispuniti sam(neke vezane za licnost duznika mora licno ispuniti) ili preko punomocnika.da prava i obaveze iz dvostrano obaveznog ugovora koji se ustupa nisu ispunjeni pre ustupanja.Ako je poverilac pod stecajem . Ovde imamo dva resenja: Nominalisticka teorija po kojij treba vratiti istu sumu koja je uzeta .da ugovor koji se prenosi mora biti dvostrano obavezan.da druga strana da svoj pristanak.To je najcesci nacin gasenja obligacija jer se obligacije i stvaraju da bi se ispunile a do toga dolazi kad duznik izvrsi svoju obavezu.  3.  4. i u skladu sa standardima. . Dejstvo ustupanja ugovora – proizvodi 3 odnosa: 1) odnos ustupioca i treceg lica – odredjen je ugovorom .Za predmet ispunjenja tesno su vezana pitanja nacina i kvaliteta ispunjenja.Obligacija se moze ugasiti na vise nacina: a) Ispunjenje . 3) odnos treceg lica i druge ugovorne strane – kad trece lice udje u ugovor ono ima sva prava i preuzima sve obaveze prema drugoj ugovornoj strani.u dvostrano obaveznom ugovoru. a drugo resenje je Valoristicka teorija po kojoj treba vratiti sumu koja je po vrednosti ista kao ona koja je prvobitno uzeta. 2) odnos ustupioca i druge ugovorne strane – kad ustupioc ustupi ugovor on gubi sva prava i svojstvo ugovorne strane u tom ugovoru. .ustupa se pravo potrazivanja i nije potrebna saglasnost duznika. ustupioc izlazi iz ugovora a trece lice zauzima njegovo mesto.  2. Ustupilac garantuje trecem licu za punovaznost ugovora koji se ustupa.

Centralni pravni instituti trgovinskog prava su : trgovac (privredni subjekt) i trgovinski posao (posao robnog prometa). pa umesto da svako prema ovom drugom ispuni obavezu vrsi se prebijanje dugova i to do iznosa duga odnosno trazbine koja je manja. b) Prebijanje .Drugacije se naziva i kompenzacija i oznacava naknadu. . Zastarelost pocinje da tece prvog dana od dana dospelosti obaveze. moralnu trazbinu. Ne zastarevaju sva potrazivanja u istom roku. obestecenje. da su obaveze dospele . u vreme razvoja krupne robne privrede.Zastarelost je protek vremena posle koga poverilac gubi pravo da svoju trazbinu ostvari prinudnim putem.Ovako se sve moze kompenzovati osim stvari cije prebijanje nije dozvoljeno normama imperativne prirode. 35. .. zamenu… Prebijanje postoji kad dva lica imaju jedan prema drugom u isto vreme i polozaj poverioca i polozaj duznika.. . kao dominirajuceg oblika privredjivanja. opsti rok je 10 godina. bankari i drugi.deo koji se bavi pravnim polozajem ovih subjekata naziva se statusno trgovinsko pravo a deo koji se bavi poslovima obligaciono trgovinsko pravo. da je nemogucnost trajna . o Pravna nemogucnost – postoji kad duznik obavezu ne moze da izvrsi usled pravnih prepreka. industrijalci. Trazbina prestaje da bue pravna i pretvara se u prirodnu.Ono je nastalo i iz potrebe da se posebnim pravilima i pravnim institutima obezbede. . o Sudska kompenzacija – nastaje na osnovu sudske odluke o Ugovorna kompenzacija – nastaje ugovorom izmedju zainteresovanih liza.Ako se obaveza ispuni u svemu kako glasi tada se ona i gasi. d) Zastarelost . odnosno iz krila gradjanskog (privatnog) prava. . da su obaveze jednosrodne . c) Nemogucnost ispunjenja – moze biti: o Prirodna (fizicka) nemogucnost – postoji kad propadne individualno odredjena stvar ili kad obligaciju treba licno da izvrsi duznik a on to nije u stanju usled odredjenih okolnosti. POJMOVNO ODREDJENJE I PREDMET TRGOVINSKOG PRAVA . u cilju zarade.Posebni nacini ispunjenja su : deponovanje stvari kod suda i prodaja dugovane stvari(putem javne prodaje i slobodnom prodajom). da je nemogucnost potpuna a ne delimicna . novca i hov. ubrzaju i razviju pravne transakcije povodom robe.Trgovinsko pravo razvilo se iz krila imovinskog (civilnog) prava. da je nemogucnost nastupila pre dospelosti obaveze. posrednici.Da bi doslo do prestanka obligacije usled nemogucnosti ispunjenja trebaju biti ispunjeni odredjeni uslovi: da je nemogucnost usledila zbog okolnosti za koje duznik nije odgovoran . Zakonski se ne mogu kompenzovati stvari koje se ne mogu pleniti(obaveza izdrzavanja) i stvari koje se moraju vratiti kao i naknada nematerijalne stete. npr. da je nemogucnost nastala nakon nastanka obligacije . odnosno privrednih subjekata i njihovim poslovima.Trgovinsko pravo podrazumeva granu imovinskog prava koje se bavi pravnim polozajem trgovca. odnosno poslovi kojima se bave trgovci.Do kompenzacije dolazi na 3 nacina: o Zakonska kompenzacija – nastaje kada se steknu zakonski uslovi: da su obaveze uzajamne . da bar jedna strana podnese zahtev za prebijanje. 34 . .kad stvar koju duznik treba da preda je expropisana ili je zakonom zabranjen njen promet. Nacelan.

zbog cega se nazivaju formalnim izvorima prava. Ova oblast prava naziva se privredno pravo.zanatstvom . -Podela izvora se vrsi : 35 . obicaji). Predmet trgovinskog prava – cine : 1) Trgovci (privredni subjekti) – to su lica koja obavljaju trgovinske poslove. U nasem pravu to su : preduzetnik kao fizicko lice i privredno drustvo kao pravno lice.Trgovinsko pravo se moze posmatrati i kao grana prava (obuhvata vazece propise kojima se regulisu statusna pitanja trgovaca i poslovi kojima se oni bave) i kao naucna disciplina (nauka o trgovinskom pravu koja analizira propise i pravne institute).registracijom… 2) Poslovi trgovinskog prava – to su poslovi robnog prometa .uzorak. 5) Hov – regulacija je vrlo visoka u oblasti prometa i poslova sa hov . Ovi poslovi su po prirodi obligacione prirode. 4) Banke i bankarski poslovi – ovaj deo prava naziva se bankarsko pravo i danas predstavlja razlicitu granu od trgovinskog prava. 3) Odnos drzave i privrednih subjekata – drzava u svojstvu javne vlasti ima pravo da vrsi nadzor nad radom ovih lica i pravo da propisima intervenise u privredi. U privredne subjekte ne spadaju lica koja se bave poljoprivredom. OSNOVNI I DOPUNSKI IZVORI TRGOVINSKOG PRAVA -Pod izvorima trgovinskog prava podrazumevaju se oni oblici i forme u kojima su sadrzana pravila ove grane prava. Doskora se i ova oblast smatrala delom trgovinskog prava i ono je uredjivalo odnose i institute vezane za objekte ind. Statusno trgovinsko pravo se bavi : ko moze biti trgovac. trgovinsko pravo uredjuje i propisuje odnose i pitanja vezana za promet hov na trzistu.zastupanjem.to su pravni poslovi trgovinske prirode koji se obavljaju na trzistu izmedju trgovaca i trgovaca i njihovih klijenata.strukturom. 6) Objekti industrijske svojine – pravila o objektima ind.njihovim obelezjima ..to su individualni trgovci i trgovacka drustva koja se bave trgovinskim poslovima kao i trgovacka preduzeca.model… Takodje se kao predmet trgovinskog prava nasao i zastitni znak firme. slobodnim profesijama i javnim poslovima.svojine(npr.fabricka tajna ime i logo firme… 36. Pored njih postoje i drugi izvori prava (npr.tehnicko unapredjenje.patent.svojine cine posebnu granu prava koja zajedno sa autorskim pravom cini pravo intelektualne svojine.

SAD…)  Parcijalni sistem – podrazumeva donosenje posebnih zakona za pojedine oblasti privredjivanja : zeleznicki saobracaj.  prema oblasti koju pokrivaju imamo: izvori statusnog prava i izvori obligacionog prava. regionalni…  prema pravnoj snazi -U uporednom pravu mogu se uociti 3 sistema izvora trgovinskog prava:  Dualisticki. prema subjektu koji ih donosi imamo: drzavni (ustav. e) Formalni ugovori – su unapred pripremljeni formulari sa odredbama buduceg ugovora.. osiguravajuca drustva. Najcesce se primenjuju kod zakljucivanja ugovora.) ili nedrzavni akt (uzanse. c) Zakoni – Zakon o privrednim drustvima. ministarstva. nisu u pisanoj formi ali ih sudovi priznaju kao sto ih priznaju i koriste i sudovi casti u privrednim i drugim komorama.Postoje opste uzanse koje vaze za sve ugovore i posebne uzanse.Ekonomsko uredjenje pociva na nacelima: 1) otvoreno i slobodno trziste.. drumski i pomorski … ili za konkretne pravnoorganizacione oblike: akcionarska drustva.sistematizovani i objavljeni obicaji u pisanoj formi . 2) trzisna privreda. U Srbiji svi privredni subjekti imaju jednaki pravni polozaj. dopunski i najstariji izvori trgovinskog prava. odnosno dvojni sistem – razdvaja pravaila za gradjanskopravne odnose od pravila koja vaze za trgovinskopravne odnose (Frnacuska i Nemacka). opsti uslovi poslovanja.Njihova sadrzina je uvek ista. Poslovni obicaji se dele na opste. regionalne i mesne. zakon. Zakon o registraciji privrednih subjekata.poste . 4) samostalnost privrednih subjekata i 5) ravnopravnost privatne i drugih oblika svojine.. Donosi ih Vlada .  Monisticki sistem – ne vrsi podvajanje i svi odnosi su regulisani jednim zakonom (Svajcarska. propis. statuta… -Dopunski izvori trgovinskog prava : a) Uzanse – naziv potice od latinske reci usus sto znaci obicaj. nastali u praksi koji su stekli snagu autoriteta dugotrajnom upotrebom. -Ova podela je nacelna i globalna. 3) sloboda preduzetnistva. Njih donose profesionalna udruzenja i trgovinske komore.  prema podrucju na koje proizvode dejstvo: savezni.. strani privredni subjekti imaju isti polozaj kao i domaci… b) Medjunarodni opsti pravni akti – to su opste prihvacena pravila medjunarodnog prava i ratifikovani medjunarodni ugovori. republicki.Da bi se razlikovale od propisa oznacavaju se brojevima a ne clanovima. u praksi se ovi sistemi kombinuju. To su prikupljeni. d) Opsti uslovi poslovanja – oni moraju biti objavljeni i ugovorene strane ih moraju postovati. Osnovni izvori trgovinskog prava u nasem pravnom sistemu: a) Ustav – sadrzi u posebnom poglavlju odredbe o ekonomskom uredjenju zemlje koje su od znacaja za privredu i trgovinsko pravo. U praksi mogu biti u nesaglasnosti. Zakon o stecaju. zeleznice… Zakonodavac regulise ovo da ne bi doslo do pojave monopolskog polozaja.). Oni olaksavaju zakljucenje ugovora i smanjuju neizvesnost. zabranjeni su akti protiv slobodne konkurencije. ortacka. nastali u praksi. c) Dobri poslovni obicaji – razlikuju se od obicaja jer u sebi sadrze moralnost . a pravilo je da mesni imaju primat nad opstim. poozakonski akt. odluke. lokalne samouprave…Donose se u formi uredbe. b) Poslovni (trgovacki)obicaji – to su nepisani. Losa 36 . Njih uglavnom donose ekonomski jaki subjekti kao sto su banke . ugovori. pravilnika. Zakon o privatizaciji… d) Podzakonski i drugi opsti akti – sluze za dublju razradu zakonskih textova.

Stub procesa privatizacije cini Zakon o privatizaciji koji definise privatizaciju kao promenu vlasnistva drustvenog i drzavnog kapitala pod uslovima i u postupku koji su uredjeni zakonom. dok je predmet privatizacije njihov kapital.Predmet prodaje je 70% kapitala koji se privatizuje. . Postupak je sledeci: prvo se priprema javni tender . kupci podnose ponude . sankcije.Prodaja kapitala ili imovine subjekta privatizacije vrsi se na dva nacina :  Javni tender – zakonodavac ga definise kao javno prikupljanje ponuda potencijalnih kupaca u skladu sa utvrdjenim uslovima ponude. stim da moraju imati sediste na teritoriji Srbije . koja podrazumeva prelazak drustvenog odnosno drzavnog preduzeca u jedan od oblika drustva kapitala. f) Sudska praksa i pravna nauka – u nasem i kontinentalnom pravu sudska praksa nije izvor prava ali ima ulogu u kreiranju prva.Njih donose razne organizacije. . 37. ponude se onda otvaraju i zakljucuje se ugovor sa najpovoljnijim ponudiocem. Drustvena preduzeca su transformisana tako sto je nalagan izbor novih organa upravljanja. Blizu razradu ovih zakona cine podzakonski akti. . i do danas su vise puta menjani i dopunjavani. npr. Akcijski fond i Centralni registar HOV. Novi propisi su doneti 2001god. Razlozi za to bili su: raspad sfrj. 37 . b) Privatizacija . TRANZICIJA. g) Trgovacke klauzule – to su trgovinski termini koji su od velikog znacaja posebno kad se posluje sa stranim subjektima. U praksi se javljaju 2 vrste ovih ugovora: tipski i ugovori po pristupu. uredba o metodologiji procene vrednosti kapitala … .U oba slucaja ugovor se smatra zakljucenim kad se ispune 2 uslova: kad ugovor potpisu Agencija i kupac i kad ugovor bude overen kod suda. u bivsoj sfrj i srj odvijao se drugacije nego u drugim socijalistickim zemljama.Subjekti nadlezni za sprovodjenje postupka privatizacije su: Agencija za privatizaciju (promovise.strana je to sto ih sastavlja jedna strana pa je autonomija volje druge strane svedena na minimum. posto posluju sredstvima u drustvenoj svojini. .Upravljacka transformacija je kod nas poodmakla i ona podrazumeva promenu nacina upravljanja u okviru postojecih privrednih subjekata.Proces tranzicije zajedno sa upravljackom i svojinskom transformacijom i privatizacijom. Zakon o Agenciji za privatizaciju i Zakon o akcijskom fondu. Ovde se izdvajaju kao najznacajniji 3 nova zakona: Zakon o privatizaciji . nalozena je i svojinska transformacija odnosno privatizacija. .Privatizacijom se naziva svojinska transformacija kapitala u drustvenoj i drzavnoj svojini putem novih propisa. Nauka takodje nije izvor ali utice na kreatore prava.Drustvenim preduzecima. skupstine. Svojinska transformacija je tesno povezana sa organizacionom transformacijom. sprovodi i kontrolise postupak privatizacije). U ovom postupku utvrdjuju se cena i kupac sa kojim se zakljucuje ugovor. Napusteno je samoupravljanje i preslo se na profesionalno i kompetentno upravljanje.  Javna aukcija – to je javno nadmetanje potencijalnih kupaca u skladu sa utvrdjenim uslovima prodaje. kao i druga pravna lica. direktora kao i nedzornih organa. ekonomski sunovrat. Takodje razlika je bila i u tome sto je Srbija pristupila privatizaciji a da pre toga nije izvrsila denacionalizaciju. upravnog odbora. U nasem pravu to je javni poziv za podnosenje ponude. inicira. zatim se salje potencijalnim kupcima . Predmet privatizacije je i drzavni kapital iskazan u akcijama ili udelima .PRIVATIZACIJA I RESTRUKTUIRANJE a) Tranzicija i transformacija .Subjekti privatizacije su preduzeca ciji je kapital u drustvenoj ili drzavnoj svojini . ratovi.uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom. .TRANSFORMACIJA. promene vlasti u srj… Bitna razlika je bila i postojanje drustvene svojine koja nije bila svojstvena drugim socijalistickim zemljama (osim Poljskoj).

Nosilac prava na besplatne akcije stice pravo na:  jednaki iznos novcane naknade i  na jednaki broj akcija svakog preduzeca(NIS. produzen je rok za zavrsetak privatizacije.Zakon ovde regulise 3 stvari: Prvo. .Postoje 2 slucaja kada se ne moze ostvariti pravo na besplatne akcije: 1) kod subjekata privatizacije u kojima je izvrseno restruktuiranje i 2) po osnovu kapitala koji je u subjektima privatizacije nastao konverzijom potrazivanja Republike Srbije u trajni ulog. o otpis glavnice duga . .Restruktuiranje je ustvari neka vrsta poravnanja koje ima za cilj zastitu subjekta privatizacije i poverilaca. Ovde se u svojstvu drzavnih poverilaca javljaju javna preduzeca.Kada je rec o otpust duga to se desava uglavnom kod prezaduzenih preduzeca koja su trajno nesposobne da izmire svoje novcane obaveze.Do restruktuiranja dolazi kad Agencija proceni da se prodaja kapitala i imovine ne moze izvrsiti bez prethodnog restruktuiranja.promene unutrasnje organizacije i druge organizacione promene. .Program retstruktuiranja je osnovni dokument u sprovodjenju postupka privatizacije i restruktuiranja preduzeca .Odlike naseg sistema privatizacije su: 1) da je ona obavezna.Pravo na sticanje nosioca prava je vezano za licnost .12.Aerodrom i Galenika).. PRAVO NA BESPLATNE AKCIJE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U NASEM PRAVU . 4) da pravo na besplatne akcije nisu ostvarila.u celini ili delimicno radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih prodajom kapitsls ili imovine subjekata privatizacije. prenos bez naknade akcija preduzeca i privrednih drustava koji su odredjeni zakonom (tzv. ostvarivanje prava zaposlenih i bivsih zaposlenih u preduzecima na prenos bez naknade akcija tih preduzeca i privrednih drustava.Status nosioca prava ostvaruju lica: 1) koja su navrsila 18god. 3) da su na dan 30. Drugo.6.konverzija potrazivanja u kapital subjekta… . 2. EPS.Pod pojmom restruktuiranja podrazumevaju se : o statusne i pravnoorganizacione promene . imali prebivaliste na teritoriji srbije. 6) da sadrzi i elemente denacionalizacije. 3. 2) orocena.2007. Restruktuiranje se realizuje samostalno od Agencije ili od subjekata privatizacije. poreska uprava … i oni su po zakonu duzni da otpuste dug i da svoja potrazivanja namire iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine tog preduzeca. i to najvise do 30% njegove vrednosti. ubrzan je i pojednostavljen postupak. Na inicijativu Agencije donosi ga organ upravljanja preduzeca. Ovde je rec o besplatnim akcijama koje se daju zaposlenima i gradjanima. . ne prenosivo je .pripadajuce kamate ili drugih potrazivanja u celini ili delimicno. 3) prinudna. 38. 7) da je trzisne prirode … -Karakteristike izmena i dopuna Zakona o privatizaciji iz 2007god. 5) javna. pojacana je zastita zaposlenih nakon privatizacije… c) Restruktuiranje . su: 1.Telekom .2007. npr. ostvarivanje prava gradjana na novcanu naknadu povodom prodaje akvija ili udela evidentiranih u Privatizacionom registru. .. 2) da su na dan stupanja zakona imala drzavljanstvo. koje cesto prevazilaze vrednost imovine preduzeca. 4. . . o druge promene . uvedena je mogucnost raspodele viska od prodaje zaposlenima. izvrsene su odgovarajuce izmene i dopune u postupku restruktuiranja subjekta privatizacije. 5. kojim se vrsi njegova privatizacija jeste prenos bez nadoknade (poklon) ali samo dela kapitala koji ostane nakon prodaje. 7. 5) da su upisana u evidenciju nosilaca prava. uvedeno je pokretanje postupka likvidacije subjekta privatizacije. 4) postepena. Saglasnost sa programom moraju dati i poverioci preduzeca (barem vecina).reprogramiranje duga.zakljucno sa 31.Treci nacin prenosa drustvenog i drzavnog kapitala. o otpustanje duga. zalagati … 38 . prenos besplatnih akcija). .JAT. 6. Trece. poostreni su uslovi za icesce u privatizaciji. ne moze se naslediti .

Postupak prodaje akcija i udela sprovodi Akcijski fond koji donosi odluku o nacinu prodaje akcija . dok neprivredni subjekti podlezu gradjanskom pravu i nastaju radi ispunjenja razlicitih ciljeva. Aerodrom i Galenika.Nas zakonodavac ga definise kao pravno ili fizicko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i prometa roba i usluga na trzistu radi sticanja dobiti i koje je registrovano u registru. Privredna (trgovacko) drustva – To je lice koje ima pravni subjektivitet .prikupljanje sredstava za izgradnju kljucne infrastrukture . 2. Telekom Srbija. 39 .Cena po akciji ne sme biti niza od cene po kojoj je za odgovarajuci deo kapitala subjekta privatizacije platio kupac u postupku privatizacije. 2) prihvatanjem ponude za preuzimanje ili 3) javnim nadmetanjem. . . . ona nemaju pravni subjektivitet. . . ustanove. Akcije otvorenih ad se prodaju : 1) na organizovanom trzistu.Ciljevi Zakona o podeli besplatnih akcija su : 1. odnosno i profitna i neprofitna lica. U uzem smislu privredni subjekt je samo ono lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. PRIVREDNI I NEPRIVREDNI SUBJEKTI a) Pojmovno odredjenje 1.dinamican razvoj trzista kapitala i akcionarstva i 4. nad njima se ne moze pokrenuti stecaj. . koje se osniva osnivackim aktom od strane pravnih ili fizickih lica. .12.Nosilac prava ostvaruje pravo na novcanu naknadu iz sredstava koja se ostvare prodajom akcija. Prenos akcija mora se izvrsiti najkasnije 6 meseci po zavrsetku privatizacije.Zaposleni i bivsi zaposleni u navedenim preduzecima po sprovedenoj privatizaciji ostvaruju pravo na prenos besplatnih akcija i to u visini od 200evra po godini staza a najvise do 35 godina staza.Gradjanski subjekti su gradjanska drustva koja obavljaju poslove gradjanskog prava . U ovim preduzecima i drustvima kapital za sticanje besplatnih akcija iznosi 15% od njihovog osnovnog kapitala.Gradjanski. Akcije zatvorenh ad se prodaju samo javnim nadmetanjem.visok priliv stranih investicija..poslovna udruzenja.Akcijski fond je duzan da akcije i udele proda najkasnije do 31. .Za slucaj da je procenjena vrednost osnovnog kapitala preduzeca manja od 200miliona evra . JAT. u skladiu sa aktom Vlade. Besplatne akcije prenose se njihovi nosiocima prava u roku od 6 meseci posle sprovodjenja njihove privatizacije a najkasnije do 31. To su fizicka i pravna lica ciji je cilj poslovanja lukrativne prirode. domacih ili stranih..priznaje im se svojstvo pravnih lica).12. zakonodavac je ostavio mogucnost Vladi da donese odluku da nosiocima prava i zaposlenima i bivsim zaposlenima umesto prenosa besplatnih akcija isplati novcanu naknadu u visini procenjene trzisne vrednosti takvih akcija. Neprivredni (gradjanski) subjekti – Razlikuju se od privrednih subjekata jer ovi podlezu pravilima trgoviskog prava i osnivaju se radi sticanja dobiti.odrziva visoka stopa privrednog razvoja .2010.god. Ova prodaja ne podleze placanju poreza na promet apsolutnih prava.Rok za podnosenje prijava za ovo pravo ne sme biti kraci od 6 meseci i nakon isteka ovog roka ne moze se vise steci pravo na besplatne akcije. Privredni subjekt – U sirem smislu to je ono lice koje obavlja privredne delatnosti koje su profitabilne prirode. 39. U skorije vreme se dolazi do sirenja trgovinskog prava na tradicionalne poslove gradjanskog prava kao i na pravni status gradjanskih subjekata(npr. 2. . kao i ono lice koje obavlja druge poslove od znacaja za profitabilne subjekte(privredne komore. udruzenja. 3.2008.neprivredni subjekti mogu se organizovati u razlicitim organizacionopravnim oblicima: gradjanska drustva. radi obavljanja neke trgovinske delatnosti a sve sa ciljem sticanja dobiti. zaduzbine. .).Nosilac prava moze da ostvari pravo na besplatne akcije u sledecim javnim preduzecima: Nis. fondacije… 3.

koja odgovara kontinentalnom trgovackom drustvu i partnership.Medjutim. . dok pojam preduzeca sluzi da obelezi trgovacku imovinu kojom trgovac obavlja delatnost.kao privredna aktivnost ili preduzetnistvo. telesnih i bestelesnih kojima se obavlja trgovinska delatnost) i subjektivnom smislu (def: preduzece je delatnost trgovca ili skup lica cija je delatnost udruzena radi sticanja ekonomskih ciljeva). odnosno administrativnih zabrana. i partnership .Ono se analizira kao ekonomska kategorija tj. .. 40.4. kolektivni preduzetnik).Pod ovim pojmom podvodi se i gradjansko drustvo(drustvo-ugovor) i trgovacko drustvo(drustvo-institucija). .: preduzece je skup objektivnih elemenata.Preduzece u ekonomskom smislu moze biti pravno organizovano kao kolektivni. ali i u formi privrednog subjekta fizickog lica –individualnog preduzeca (tzv. i obrnuto. b)Uporednopravni pristup -Svaki pravni sistem svojim normama odredjuje koja su to lica privredni subjekti i pod kojim uslovima sticu to svojstvo.Postoje i misljenja koja preduzece tretiraju kao predmet svojine odnosno kao objekt prava (npr. individualni preduzetnik). . zaposlenih. 2) sloboda prometa robe. cetiri slobode: 1) sloboda kretanja lica. 3) sloboda pruzanja usluga i organizovanja preduzeca i 4) sloboda kteranja kapitala.U francuskoj teoriji je isticano da je kod preduzeca subjekt sam trgovac ili trgovacko drustvo.Osnovni cilj osnivackog Ugovora o EU je uspostavljanje jedinstvenog trzista.Uloga kompanijskog prava je da u trzisnoj privredi uredi pravni rezim osnivanja.koje odgovara evropskom drustvu kapitala .  Anglo-americki sistem – ovde imamo 2 podsistema: .u Rusiji).americki sistem koji poznaje corporation .Tradicionalna pravna teorija preduzecu nije priznavala svojstvo pravnog lica pa je zbog toga izostao razvoj koncepcije prava preduzeca.U socijalistickim pravnim sistemima preduzece se smatra pravnim licem. . savremeno kompanijsko pravo insistira na nacelu slobode osnivanja. rada i poslovanja. Preduzeca . zajednicki.koji odgovara ortackom drustvu u kontinentalnom pravu.na principu nesmetanog poslovanja kompanija na teritoriji jedne zemlje clanice iako je osnovana na teritoriji druge drzave clanice EU.Trgovacka su drustva i udruzenja osnovana sa lukrativnim ciljem . poverilaca i potrosaca. Oba se mogu osnivati sa lukrativnim ili nelukrativnim ciljevima.Kompanijsko pravo EU zasniva se na nacelu nacionalnog tretmana tj.U pravnoj teoriji preduzecu se ne priznaje pravni subjektivitet. KOMPANIJSKO PRAVO EVROPSKE UNIJE . .U trgovackom pravu zapadnih zemalja preduzece nije subjekt prava i nje pravno lice.Takodje teorija je razlicito posmatrala preduzece u objektivnom smislu (def. minimumu zajednickih standarda na medjunarodnom planu i na smanjenju opstih pravnih.anglosaxonski koji poznaje company. ogranicenja ili opterecenja kompanija radi ekonomskog razvoja i zaposljavanja. Za kompanijsko pravo je najbitnija sloboda kretanja lica.U francuskoj se za odredjivanje trgovackog drustva koristi termin societe. . . 40 . .  Romanski sistem – u privredne subjekte ubraja trgovacka drustva koja se bave trgovinskim poslovima i individualnog trgovca. kao i prestanka kompanija u interesu osnivaca. U nacelu postoje 3 sistema:  Germanski sistem – privrednim subjektima smtra organizacione oblike u vidu drustva i u vidu udruzenja. ortacki privredni subjekt za obavljanje neke privredne delatnosti (tzv.U odnose sa trecim licima ne stupa preduzece vec nosilac preduzeca koji je pravno lice. koji pociva na ostvarenju tzv.Obe vrste drustva se osnivaju ugovorom i kao takva sticu svojstvo pravnog lica.

direktiva o filijalama. . spajanje ili reorganizovanje zadruga iz razlicitih drzava clanica. 41 . PRIVREDNA DRUSTVA I NJIHOVA OBELEZJA . Ovde je od bitnog znacaja da poverioci i investitori mogu da sa poverenjem posluju sa kompanijama iz drugih drzava clanica. Odredbe ovog pravila oslobadjaju evropsku kompaniju potencijalnih prepreka koje postoje u unutrasnjem kompanijskom pravu drzava clanica. direktiva o godisnjoj reviziji. direktiva o koordinaciji zastitnih mera clanice i druge drzave.Kompanija osnovana u jednoj zemlji priznaje se u svim ostalim zemljamaEU.Mogu je osnovati najmanje dva ili vise fizickih ili pravnih lica.  Evropsko zadruzno drustvo – Ono predstavlja nastavak stvaranja posebnih pravnoorganizacionih oblika na nivou EU. Ono cak donosi i posebne propise za pojedine nove pravne oblike kao sto su :  Evropsko drustvo (evropska kompanija) – Pravilo o statutu evropske kompanije doneto je radi stvaranja minimuma pravnih pretpostavki koje ce omoguciti prekogranicnu reorganizaciju akcionarskih drustava iz razlicitih drzava clanica. Jedno lice moze biti clan vise grupacija. ciji se kapital izrazava u akcijama. 10. Svako evropsko drustvo ispred ili iza svog imena mora imati oznaku SE kako bi se videlo da je to poseban pravni oblik na nivou Unije. Obavezni organi grupacije su skupstina i jedan ili vise direktora. 8. . kao fizicka lica uredjuju sa samo pet zakonskih clanova. . Evropsko drustvo je dakle akcionarsko drustvo sa svojstvom pravnog lica.Zakonom o privrednim drustvima dominantno se uredjuju privredna drustva kao pravna lica. . ostavljajuci da zakonodavstva clanica EU utvrde nacin primene evropskih komunitarnih propisa. 9.Osnovni cilj je obezbedjenje slobodnog protoka roba. dok se individualni preduzetnici. Ona se razlikuje od privrednog drustva jer za cilj nema sticanje dobiti. direktiva o godisnjim racunia kompanija. koja mogu biti organizovana u vise posebnih pravnoorganizacionih oblika. Direktivama EU u oblasti komunitarnog prava urtvrdjeni su minimalni ciljevi uskladjivanja koje treba ostvariti. 11. minimalne zajednicke principe u oblasti kompanijskog prava. direktiva o jednoclanim drustvima sa ogranicenom odgovornoscu.  Evropska grupacija ekonomskog interesa – Nastala je od grupacije ekonomskog interesa iz francuskog prava. direktiva o pravima akcionara…. 3. 5. koje treba da omoguci prekogranicno osnivanje. a njegovi vlasnici. direktiva o koordinaciji zastitnih mera u pogledu akcionarskih drustava. Evropsko drustvo ima formu akcionarskog drustva one drzave clanice u kojoj ima registrovano sediste. 6. 41. direktiva o prekoracenjima spajanja drustva kapitala. To je udruzenje koje nastaje na ugovornoj osnovi i kojim se uspostavlja medjusobna saradnja privrednih drustava koja imaju sedista u razlicitim drzavama clanicama.U proteklom periodu EU je razvila tzv.Komunitarno zakonodavstvo utvrdjuje minimalne jedinstvene uslove za jednak pristup trzistu druge drzave clanice EU. direktiva o podeli akcionarskih drustava.Direktive kompanijskog prava su: 1. direktiva o konsolidovanim fin.izvestajima. direktiva o merdzerima na nacionalnom planu.Evropsko kompanijsko pravo ima za cilj da olaksa uspostavljanje i ostvarivanje saradnje izmedju pojedinih trgovackih drustava. 4. Nijedna grupacija ne sme imati vise od 500 radnika.kapitala. 7. -Ona je instrument unapredjenja delatnosti svojih clanova na osnovu medjusobne saradnje. 2. akcionari odgovaraju za obaveze drustva u visini upisanih akcija. usluga i ljudi na jedinstvenom trzistu EU.

imovina. . U aktima je odredjen njegov pravnoorgan. samostalno bira svoj pravnoorganiz. b) Privredno drustvo ima svoju delatnost – ono obavlja svoju trgovinsku delatnost a samo izuzetno se moze registrovati i za obavljanje neke neprivredne delatnosti. c) Privredno drustvo ima svoju imovinu – pocetnu imovinu obezbedjuju osnivaci svojim ulozima. Uvek ima lukrativne ciljeve a samo izuzetno neprofitne ciljeve (npr. . samostalno organizuje svoje delove . . Imovinu cine i naknadni ulozi novih clanova. u nekim zemljama se donose posebni zakoni za drustva kapitala (Rusija) a u nekim posebni zakoni za drustva lica i drustva kapitala (Engleska).oblik . d) Privredno drustvo je profitabilan pravni oblik – cilj osnivanja privrednog drustva je obavljanje privredne delatnosti kako bi se stekla dobit. samostalno vodi poslovnu politiku . osiguravajuce kompanije. komanditno. hov. •Privredno drustvo je profitabilni pravni oblik.U pravnoj teoriji prilikom pojmovnog odredjenja privrednog drustva posebno se isticu dva njegova elementa: materijalni (imovina) i personalni (fizicka ica). 42 .Zakonom o privrednim drustvima su predvidjena 4 pravnoorganizaciona oblika privrednih drustava: ortacko . •Sva privredna drustva moraju imati svoje atribute za identifikaciju. odredjene pravne oblike… Ali je privredno drustvo samostalno u : odluci o osnivanju . zastita ziv. •Sva privredna drustva su medjusobno ravnopravna. •Privredna drustva mogu obavljati poslove samo iz delatnosti za koju su registrovane. prava potrazivanja … a nekad i rad i usluge.Zajednicka svojstva privrednih subjekata: •Sva privredna dustva imaju status pravnog lica. samostalno bir organe upravljanja i na kraju samostalno je u sticanju dobiti akli i u snosenju rizika. posebnim zakonom mogu se uredjivati i posebne pravne forme drustava kao sto su banke.oblik.atributi…. koje osnivaju osnivackim aktom fizicka ili pravna lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. drustvo sa ogranicenom odgovornoscu i akcionarsko (otvoreno i zatvoreno) drustvo. stvari .sredine…) e) Privredno drustvo je samostalni pravni subjekt – nema apsolutne samostalnosti jer drzava svojim propisima odredjuje nacine nastanka . •Privredno drustvo ima status subjekta registracije. Zbog toga mu se uvek priznavalo svojstvo pravnog lica.U nasoj pravnoj teoriji se privredno drustvo uvek smatralo subjektom prava a ne objektom prava.oblik (Nemacka. organi upravljanja. javna preduzeca … . •Svi moraju postovati kolektivne ugovore i prava zaposlenih. Obelezja privrednog drustva: a) Privredno drustvo je organizovan skup fizickih lica – njgova pravna organizacija je uredjena osnivackim i drugim aktima drustva. Ono moze obavljati i vise delatnosti ako je za njih registrovana.Ulog moze bit novac. . znak. Medjutim. logo. samo bira ime.U nekim pravnim sistemima postoje posebni zakoni za svaki pravnoorg..Austrija). •Sva privredna drustva morju imati organe upravljanja.Zakonodavac pojmovno odredjuje privredno drustvo kao pravno lice.

ogranak. koje je po pravilu odvojeno od sedista privrednog drustva  Sesto.U pravnij teoriji ogranak (deo) privrednog drustva najcesce se definise kao organizaciona jedinica drustva koja ima odredjen stepen samostalnosti u odnosu na sediste drustva. ogranak ima mesto poslovanja. niti svoju delatnost. sluzbe. zastupnike.  Jedanaesto. .Privredno drustvo predstavlja ekonomsku. obrazuje jedan ili vise ogranaka. odeljenja… . odnosno nadlezni organi privrednog drustva. . PRAVNI POLOZAJ OGRANKA PRIVREDNOG DRUSTA . . ogranak poslove sa trecim licima obavlja u ime i za racun privrednog drustva. samostalno donose odluku da li ce uopste imati ogranke i kojim pravnim aktom ce ih obrazovati (osnivackim. .  Drugo. kako domace tako i strano. ali se osnivackim aktom moze odrediti da oni imaju odredjena ovlascenja u pravnom smislu. ogranak ne moze biti tuzen. sektora. pogona. Delovi privrednog drustva mogu biti oblikovani prema: vrsti posla. pravnu i poslovnu celinu. broju zaposlenih… pa se delovi drustva se mogu javiti u vidu: fabrike. ogranak se moze organizovati u momentu osnivanja privrednog drustva.  Sedmo. jer nema kapacitet za preduzimanje takvih radnji.  Deveto. . ogranak prestaje na osnovu odluke nadleznog organa drustva.  Cetvrto. posebnih delova drustva.  Osmo. Nas zakonodavac definise ogranak kao organizacioni deo koji nema svojstvo pravnog lica. ali i nakon sto je drustvo osnovano.  Trece.nema sediste vec mesto poslovanja. filijala) nemaju svojstvo pravnog lica. kao i da tim aktima urede njihov naziv.kao organizacioni deo koji nema svojstvo pravnog lica. ogranak je poseban organizacioni deo privrednog drustva i taj deo nema svojstvo pravnog lica. tj. referata.ne moze imati svoju imovinu.U nasem pravu je dopusteno da privredno drustvo. Zastupnik ogranka nije zastupnik privrednog drustva. ogranak ne moze biti subjekt nad kojim se sprovodi postupak stecaja i likvidacije.•Svako privredno drustvo mora imati svoje tekuce racune. Delovi privrednog drustva (branch. koje je po pravilu dislocirano iz sedista drustva. tj. ogranak ima zastupnike preko kojih istupa u pravnom prometu. radne jedinice. njihova ovlascenja u pravnom prometu sa trecim licima i druga pitanja koja su od znacaja za njihov status:  Prvo. jer nema sopstvenu imovinu. osnivaci. vec se tuzba mora usmeriti prema privrednom drustvu ciji je on deo. zakonodavac ne zabranjuje bilo kom pravnom obliku drustva da organizuje jedan ili vise ogranaka. cime je prepusteno autonomiji osnivaca.  Peto. 42.  Deseto.Pravni polozaj ogranka je u nasem pravu uredjen nacelno. vrsti delatnosti. te njegovi delovi ne mogu imati onu samostalnost koju ima drustvo kao subjekt prava.Unutrasnja organizaciona struktura privrednog drustva utvrdjuje se osnivackim aktom. ogranak se ne moze pojaviti u ulozi subjekta statusnih promena. statutom). procesu rada. 43 . . nadleznom organu privrednog drustva da svojim aktima obrazuju unutrasnje organizacione delove. mesto obavljanja delatnosti. trhnickim i tehnoloskim pravilima. •Svako drustvo mora imati osnivacki akt i druge akte koje zakon zahteva.Ogranak se u nasem pravu poima: .

RAZVRSTAVANJE PRIVREDNIH DRUSTAVA .000 evra.500. privredna drustva se mogu razvrstati prema nacinu odgovornosti vlasnika kapitala za obaveze drustva. 3) da je prosecna vrednost imovine niza od 1. nekada se drustva mogu osnivati i radi obavljanja nekog konkretnog posla ili stvarenja nekog odredjenog cilja. 2) da je godisnji ukupan prihod nizi od 2.000 evra. 3) da je prosecna vrednost imovine od 1. osim komanditora. Velika pravna lica (velika preduzeca) su ona lica koja ispunjavaju sledece kriterijume: 1) da je prosecan broj zaposlenih veci od 250. o Cetvrto. o Trece.Privredna durstva se mogu razvrstati prema razlicitim kriterijuma: o Prvo. Kadadrustvo lica nije u stanju da namiri svoje obaveze.000. korporacije) – kod ovog drustva akcenat se stavlja na kapital. Medjutim. Pravilo je da se drustva osnivaju da bi trajnije obavljala privrednu delatnost radi sticanja dobiti. u dinarskoj protivvrednosti.000 evra. privredna drustva se mogu razvrstati i prema vremenu trajanja. nije poreski obveznik.000. za iste odgovaraju clanovi sredstvima u licnoj svojini.000. preduzeca (samostalni subjekti u smislu da su van svake grupacije preduzeca) ili mogu biti nesamostalna privredna drustva. Srednja pravna lica (srednja preduzeca) su ona lica koja na dan sastavljanja finansijskih izvestaja ispunjavaju najmanje dva od sledeca tri kriterijuma: 1) da je prosecan broj zaposlenih od 50 do 250.000 evra.- za njegove preuzete obaveze prema trecim licima odgovara privredno drustvo celokupnom svojom imovinom. ne moze imati svoje organe upravljanja.000 evra.500. vec je to privredno drustvo u cijem sastavu posluje. svoje opste akte. Na osnovu ovoga sva privredna drustva su razvrstana u drustva kapitala (kompanije.000. Vlasnici snose rizik poslovanja samo do visine unetih uloga) i drustva lica (trgivacki ortakluci) – ovde je situacija obrnuta.000 do 10. da je prosecna vrednost imovine veca od 5. privredna drustva mogu biti samostalna privredna drustva. 44 . jer nakon obavljenog posla ili ispunjenog cilja prestaje da postoji.000. osnivacki akt. Odgovornost ortaka je solidarna i neogranicena. U tom slucaju njihovo postojanje je vremenski ograniceno. preduzeca (mogu se nalaziti u sastavu neke grupacije). 43. o Drugo. Mala pravna lica (mala preduzeca) su ona lica koja na dan sastavljanja finansijskih izvestaja ispunjavaju najmanje dva od sledeca tri kriterijuma: 1) da je prosecan broj zaposlenih do 50.000 evra.000 do 5. 2) da je godisnji ukupan prihod od 2. i velika). privredna drustva se razvrstavaju i prema velicini (mala. kad drustvo nema dovoljno sredstava da namiri svoje obaveze tada ide pod stecaj. U licnu imovinu vlasnika se ne dira. srednja.000. niti svoje poslovno ime. ali moze imati svoj naziv koji se stavlja ispod poslovnog imena drustva. 2) da je godisnji ukupan prihod veci od 10.

Donosenjem takve odluke smatra se da je pravno lice nastalo. Iza toga sledi podnosenje prijave za upis u odgovarajuci registar. koji na osnovu jednog od ovih akata donose odluku o osnivanju konkretnog pravnog oblika. tada se gleda ko je vecinski vlasnik. drustva se dele na drustva sa javnim upisom akcija (otvoreno akcionarsko i komanditno drustvo na akcije) i drustvo bez javnog upisa (ortacko. privredna drustva se dele na ona ona koja nastaju slobodno. da li je domaceg ili stranog porekla. 2) Sistem normativnog akta (normativni sistem) – prema ovom sistemu uslovi i postupak za osnivanje privrednog drustva su unapred propisani zakonom. uz saglasnost nadleznog organa i ona koja nastaju po sili zakona (ex lege). Drustvo je osnovano ako se ispune propisani uslovi i ako se upis izvrsi na zakonom propisan nacin. o Deveto. privredna drustva se mogu razvrstati na drustva na udele (ortacko. 44. o Deseto. Momenat registracije smatra se momentom nastanka privrednog drustva.Momenat nastanka privrednog drustva od posebnog je pravnog znacaja jer od tog trenutka lice postaje subjekt u pravu i kao takvo nosilac prava i obaveza. onda je preduzece domaceg porekla i obrnuto. polazeci od pravnog subjektiviteta. stice poslovnu sposobnost i moze stupati u pravne odnose u svoje ime i za svoj racun. jedno drustvo moze obavljati i vise delatnosti ako ispunjava propisane zakone. privredna drustva se razvrstavaju i s obzirom na poreklo kapitala. postupak osnivanja i registracija i njeno objavljivanje a) Sistem osnivanja . komanditno.o Peto. Postoji i mesovito poreklo kapitala. osnovano. a moze ga osnovati vise lica – visepersonalno drustvo. tako postoje privredna drustva u oblasti industrije. pravila drustva ili statuta od strane osnivaca. saobracaja. radi obavljanja delatnosti od javnog interesa). privredna drustva se razvrstavaju i prema vrsti delatnosti. 45 . izrazenom voljom njegovih osnivaca. o Sedmo. privredna drustva se razvrstavaju i prema broju osnivaca.Pravo poznaje vise sistema osnivanja privrenih drustava: 1) Sistem slobodnog udruzivanja – ovaj sistem podrazumeva donosenje akta o osnivanju u formi ugovora. Drustvo moze osnovati jedno lice (fizicko ili pravno) – jednopersonalno drustvo. Ako je vise od 50% domaci kaptal. u zavisnosti od nacina nastanka drustva. Sluzbeno lice (registrator) ceni da li su unapred propisani uslovi ispunjeni i konstatuje da je je drustvo ispunilo uslove za registraciju. OSNIVACKI AKT I DRUGI AKTI PRIVREDNOG DRUSTVA I OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUSTVA – sistemi osnivanja. polazeci od nacina iskazivanja kapitala. doo i zatvoreno akcionarsko drustvo). 3) Zakonski sistem – u ovom sistemu privredno drustvo se osniva tako sto se za njegovo osnivanje donosi poseban zakon ili se zakonom ovlascuje odredjeni drzavni organ da svojim aktom osnuje drustvo (ovaj sistem je karakteristican za osnivanje privrednih drustava u javnom sektoru privredjivanja. o Osmo. komanditni i doo) i drustva na akcije (akcionarsko i komanditno drustvu na akcije). tj. o Sesto. pravi se razlika izmedju drustva-ugovori (drustva koja nemaju pravni subjektivitet) i drustva-institucije (drustva sa pravnim subjektivitetom). OSNIVACI. polazeci od nacina osnivanja. o Jedanaesto. to su drustva sa vise delatnosti. . trgovine…Medjutim.

ovaj zakon u posebnim delovima sadrzi i detaljnija pravila. . vec osnivanje drustva je u jednoj fazi.Preddrustvo se u uporednom pravu naziva i drustvo u osnivanju. . ovaj sistem osnivanja zastupljen je kod osnivanja banaka. takodje za svaki konkretan pravni oblik privrednog drustva. njegovom registracijom u registar. Njihovo osnivanje uslovljeno je izdavanjem dozvole ili odobrenja. mogu se osnivati samo uz prethodnu saglasnost (dozvolu).4) Sistem saglasnosti – odredjena drustva zbog prirode delatnosti koju obavljaju . . poznate su: faza osnivanja preddrustva i faza upisa u sudski registar. odnosno uz naknadnu gaglasnost (odobrenje) nadleznog drzavnog organa.U odredbama Zakona o privrednim drustvima sadrzana su odredjena pravila koja se ticu postupka osnivanja privrednih drustava. kao jedna celina. clanove i akcionara kao njihova licna imovina. pribave druga dokumenta zakonom propisana. Registracija privrednog drustva predstavlja trenutak radjanja pravnog lica. kojim se uredjuju medjusobni odnosi osnivaca. Zbog toga imovina ne moze biti koriscena od ortaka. Ipak.Kad se ispune formalni uslovi za osnivanje privrednog drustva. osiguravajucih drustava i drugih finansijskih organizacija). donesu osnivacki akt. Pored formalnih uslova za osnivanje privrednog drustva mogu se posebnim propisima zahtevati i drugi uslovi (npr. IMOVINA PRIVREDNOG DRUSTVA b) Pojam i formiranje imovine drustva . i 4) udeli i akcije u drugim drustvima.U nekim zemljama Evropske unije. otvore privremeni racun radi uplate novcanih sredstava na ime uloga u novcu. postojenje dokaza o saglasnosti nadleznog organa…) c) Registracija i objavljivanje . Privredno drustvo ima svoju imovinu koja je posebna. Imovinu cine sva prava koja. i podnesu registracionu prijavu. zahteva se davanje koncesije (narocite dozvole) od strane nadleznog drzavnog organa (moze se registrovati samo za zakonom odredjene delatnosti. Uneti ulozi postaju imovina privrednog drustva. npr. pripadaju privrednom drustvu kao pravnom licu. . Zakljucenjem ugovora izmedju osnivaca. a akcionari akcije drustva. exploatacija prirodnog bogatstva. jer sluzi za obavljanje registrovane delatnosti i za namirenje obaveza privrednog drustva. Ono nije pravno lice ali kao oblik nastaje zakljucenjem ugovora.Imovinu privrednog drustva formiraju njeni osnivaci.Novcane uloge privrednog drustva cine: 1) ulozi u stvarima. ukupnost. izgradnja i exploatacija autoputa…) b) Postupak osnivanja .Ekonomsku osnovu svakog lica cini njegova imovina. radi registracije podataka o privrednom drustvu u Registar i objavljivanja izvrsene registracije. koje pokriva vreme od potpisivanja ugovora o osnivanju drustva do njegovog upisa u trgovacki registar.Nase pravo ne poznaje preddrustvo. koje postaje njihov titular (vlasnik). 45. da bi doslo do osnivanja privrednog drustva i obavljanja njegove registrovane delatnosti u praksi.Privredno drustvo stice svojstvo pravnog lica unosenjem podataka o tom drustvu u Registar. 5) Sistem koncesije – ovo je poseban sistem prethodne saglasnosti (dozvole) koja se daje na osnovu Zakona o koncesijama i Zakona o stranim ulaganjima. odnosno clanovi drustva sticu udeo u drustvu. do upisa u sudski registar naziva se preddrustvo. . ovlasceno lice podnosi registracionu prijavu. . saglasno Zakonu o registraciji privrednih subjekata. neophodno je da osnivaci prethodno obezbede: materijalna sredstva. odvojena od imovine clanova drustva i namenske je prirode. Na osnovu unetih uloga ortaci. 3) ulozi u radu i uslugama. a ne momenat objavljivanja registracije. kao i zemljama Centralne i Istocne evrope. 2) ulozi u pravima. Za osnivanje privrednog drustva (koncesionog preduzeca). Samostalni nacin procene nenovcanih uloga vrsi se od 46 . (Npr.

obligaciona prava. pravo industrijske svojine i druga imovinska prava. upotreba i elementi poslovnog imena a) Poslovno ime. kroz dva pitanja pojam i postupak. U slucaju da osnivaci ne mogu da postignu sporazum o proceni u skladu sa osnivackim aktom. Uz zapisnik sa sednice na kojoj se donosi odluka o zakljucenju pravnog posla obavezno se prilaze i primerak ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrednosti. . procenu poveravaju ovlascenom procenjivacu koga sami biraju ili sud u vanparnicnom postupku. novcana sredstva. Ako su obaveze vece od vrednosti imovine.Moze doci i do zloupotrebe privdernog drustva od strane komanditora. tj.strane samih ortaka. o predlogu pravnog posla sticanja ili raspolaganja imovine velike vrednosti. izrazena u novcu. Medjutim. c) Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti . u snosenju rizika. zalogu ili hipoteku. razmenu. pokretne stvari i druga prava. u imovinu ulaze i: pravo rucne zaloge. znacaj.pojam znacaj i upotreba 47 . u deobi dobiti. tada je rec o nelikvidnosti drustva.Imovina privrednog drustva mora biti vrednovana. Ukratko. Privredno drustvo moze uvecati ili umanjiti svoju imovinu. a raspolaganje imovinom podrazumeva otudjenje postojece imovine privrednog drustva. ili 2) ako navedena lica sa imovinom drustva raspolaze kao sa sopstvenom. tj. Takodje. prava intelektualne svojine i druga imovinska prava. ako postoji raskorak izmedju dospelih obaveza i raspolozivih sredstava u imovini za njihovo izmirenje. . likvidacionom i stecajnom postupku. Do zloupotrebe dolazi: 1) ako navedena lica zloupotrebe privredno drustvo za nezakonite ili prevarne ciljeva. Osnivaci drustva imaju obavezu da nenovcane uloge novcano izraze zbog deobe dobiti. osim ako se drugacije nisu sporazumeli. a samo sticanje i raspolaganje ukljucuje u sebi narocito: prodaju. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti od strane privrednog drustva ima za predmet: novac. 46. ali je stvarna imovina drustva veca od obaveza. POSLOVNO IME – pojam. Postupak – imovina velike vrednosti moze se steci ili se njome moze raspolagati u zakonom predvidjenom javnom i otvorenom postupku na sledeci nacin: 1) upravni odbor akcionarskog drustva donosi odluku kojom preporucuje zakljucenje tog pravnog posla i sastavlja predlog ugovora. Obaveze privrednog drustva ne ulaze u imovinu. hov i drugaimovinska prava. kao da privredno drustvo ne postoji. pravo hipoteke. a. clanova drustva i akcionara. obavljanja vlasnicke funkcije…Jer ortaci. nepokretnosti. Zakonodavac namece obavezu nezavisne procene nenovcanih uloga samo kod otvorenih akcionarskih drustava. ona cine drustvo prezaduzenim. sto moze moze dovesti do postupka stecaja. kojom odgovara za svoje obaveze u izvrsnom. ucestvuju u upravljanju.Posto je imovina jedinstvena.Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti uredjen je Zakonom o privrednim drustvima. clanovi i akcionari srazmerno svojim udelima. snosenja rizika. Pojam – sticanje imovine znaci pribavljanje nove imovine. Imovinu drustva cine i akcije i udeli koje ono ima u drugom pravnom licu. – Odluku o zakljucenju pravnog posla sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti donosi skupstina akcionara (redovna ili vanredna). clanova drustva ili akcionara zatvorenog akcionarskog drustva. b. jer kod njih dolazi do izrazaja javni interes. najkasnije 30 dana pre dana koji je odredjen za odrzavanje sednice skupstine akcionara. privredno drustvo moze imati samo jednu imovinu. . 2) akcionarsko drustvo obavestava akcionare. odnosno akcijama.Strukturu imovine cine: pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima. u imovinu ulaze: stvarna prava. b) Struktura imovine drustva . sto nije razlog za otvaranje stecajnog postupka.

koje je obavezi element osnivackog akta svakog privrednog drustva. Termin “firma” upotrebljava se u pravu da oznaci ime ili da oznaci skup elemenata na osnovu kojih se vrsi identifikacija jednog privrednog drustva. Sto je veca masta u kreiranju imena.U nasem pravu poslovno pismo (memorandum) i drugi dokumenti nuzno je da sadrze sledece podatke: poslovno ime drustva. se ogranicenje odnosi na nemogucnost izbora imena koje vidno odudara od delatnosti drustva.Prema nasem Zakonu o privrednim drustvima. Prvo. 4) od znacaja je i zbog registracije drustva u Registar. a ne naziv. . Celik…). npr. Pogrdne i moralno neprihvatljive reci ne mogu da se koriste kao ime. market…). oznacavanje posebnog statusa privrednog subjekta.Nas zakonodavac nalaze da se poslovno ime privrednog drustva pise na srpskom jeziku i pismom koje je u sluzbenoj upotrebi. tj. Maja. Oznacava se na fakturama. Takodje.U nacelu poslovno ime moze biti: stvarno. poslovno ime ortaka. te upucuje na delatnost kojom se drustvo ne bavi. fiskalni.Poslovno ime se moze menjati. ili ad). najcesce na poslovnim prostorijama. – Drugi obavezan element jeste delatnost. to je njegov nosilac prepoznatljiviji na trzistu. ime osnivaca (npr. Mina-Model…). . rec “firma” iz Zakona o preduzecima zamenjena je izrazom “poslovno ime”.. oznaka pravnog oblika drustva. objavama. sediste. . Rec naziv je rezervisan da oznaci: ustanovu. oganak. . dokumentima koja izlaze iz drustva. Drugo. . doo…) – Cetvrti obavezan element je sediste. Bagi…). Tu spadaju: ime. akcionarsko drustvo) ili skracenicu (a. upravni…) kao i za primenu odgovarajucih propisa. Ono mora biti istaknuto na vidnom mestu. a ako je pokrenut postupak likvidacije. tj. Ono mora biti takvo da na trzisu ne dovede do zabune u pogledu identiteta i delatnosti kojom se bavi privredno drustvo. b) Elementi poslovnog imena 1) Obavezni elementi – propisuje ih zakon. broj racuna. Emaj. kreirano (npr.d. dok je rec firma rezervisana za privredne subjekte. . pravnu formu drustva. Medjutim. “u likvidaciji”. za subjekte koji se bave odredjenom delatnoscu. 2) ako su uobicajene u srpskom jeziku ili ako za njih nema odgovarajuce reci u srpskom jeziku (kafic. 3) ako se radi o recima na mrtvom jeziku (latinskom. Bitno je da svako drustvo mora imati svoje poslovno ime. 3) poslovno ime je od znacaja i za drzavne organe (sudski. radnju…. – Prvi element izbor imena pripada osnivacima. MatijaProdukt.U odredjivanju poslovnog imena privrednog dustva osnivaci su slobodni u pogledu njegovog izbora. uz poslovno ime se dodaje “u stecaju”. . udruzenje. 4) poslovno ime moze biti na stranom jeziku ako je rec internacionalna.Poslovmi ime sluzi za: 1) odredjivanje lica sa kojim se stupa u pravni odnos. starogrckom). jer je registracija uslov za sticanje svojstva pravne licnosti. Preporod.Privredno drustvo ima pravo i obavezu da se sluzi svojim poslovnim imenom. moze biti licno. poslovno ime i sediste banke kod koje ima racun. ako je nad privrednom drustvom pokrenut postupak stecaj. Todor…) i moze biti mesavina pomenutih imena (npr. njegovim dokumentima i u registru privrednih subjekata. te je korektnije reci da je firma ime pod kojim preduzece posluje. Dopusteno je da poslovno ime bude i na stranom jeziku. oznaka delatnosti. uz ime mora da stoji rec koja tacno upucuje na vrstu delatnosti (npr. ali se promena mora izvrsiti na propisan nacin. clana ili akcionara. Ona mora biti uneta u poslovno ime. u sledecim slucajevima: 1) ako one cine ime. moze biti izmisljeno. PIB (poreski identifikacioni broj). Delatnost i ime ne mogu biti jedno drugom suprotsta – Treci obavezan element je oznaka pravnog oblika drustva ili njegova (ad. naravno uz ogranicenja pravna i moralna. Nas zakonodavac poslovno ime definise kao naziv pod kojim privredno drustvo posluje. da se zna koje lice moze biti tuzilac ili tuzeni. tj.U nasem pravu poslovno ime obavezno sadrzi oznaku za pravnoorganizacioni model (npr. 2) da se tacno utvrdi lice koje preuzima prava i obaveze. sediste. banka). zakljucuje posao. odnosno moze da sadrzi i pojedine strane reci. To je mesto 48 . registar u koji je drustvo registrovano i broj njegove registracije. realno (rec koja proistice iz predmeta poslovanja koja ima neko realno znacenje. . u aktima drustva. “naziv” i “firma” u uporednom pravu nemaju istu namenu.

u skladu sa propisima strane drzave. upisuje u 49 . logotip. i drugi amblemi. ZASTITA POSLOVNOG IMENA I NJEGOVI PRINCIPI a) Zastita poslovnog imena – Poslovno ime privrednig drustva u uporednom pravu uziva pravnu zastitu po osnovu pravila iz vise oblasto prava: po pravilima trgovinskog prava. brisanju kasnije registrovanog poslovnog imena. po kojoj se smatra da je rec o zastiti subjektivnog prava. objektivnog interesa. Tu spada ime drugog privrednog drustva. Registrator je duzan da proveri. po osnovu podnosenja tuzbe od zainteresovanog lica. Nacelo javnosti – podrazumeva javno objavljivanje poslovnog imena. zastitni znak… 3) Elementi pod posebnim pravnim rezimom – to su elementi koji se mogu uneti u poslovno ime uz dozvolu. Sto je poslovno ime upecatljivije to je i privlacnije. o industrijskoj svojini. nakon prijema registracione prijave. Nacela koja se propisuju i koja se redovno navode u pravnoj literaturi su: Nacelo istinitosti – podrazumeva da podaci uneti u poslovno ime odgovaraju stvarnom stanju stvari. javno istice na poslovnim prostorijama. Trecu cini ime ili deo imena fizickog lica (ziva ili druga znamenita licnost). Stoga se ono prilikom osnivanja privrednog drustva javno objavljuje na veb sajtu Agencije za privredne registre.U uporednom pravu kod zastite poslovnog imena postoje dve teorije:  teorija firme kao subjektivnog prava. U te elemente spadaju tri kategorije imena. 4) Zabranjeni elementi – to su oni elementi koji ne smeju uci u poslovno ime. Drugu cine: simboli stranih drzava ili medjunarodnih organizacija. autorskih prava i po pravilima krivicnog prava. odnosno da su podaci uneti u poslovno ime tacni. U fakultativne elemente mogu se ubrojati: godina osnivanja. stiti njegova namena i stvara pravna sigurnost ucesnika na trzistu. naknadi pricinjene stete. zbog cega tuzbu moze podneti svako ko je ovlascen da stiti javni interes. . . Unosenje neistinitih podataka u poslovno ime ili Registar smatra se krivicnim delom. karakteristican broj. . istiniti. po kojoj je rec o zastiti objektivnog prava.Po osnovu Zakona o registraciji privrednih subjekata. zabrani upotrebe tudjeg poslovnog imena. – Peti obavezan element je oznacavanje poslovnog statusa drustva (u likvidaciji ili u stecaju).U nasem pravu poslovno ime privrednog drustva uziva visestruku zastitu: na osnovu zakona. tj. crtez. pogrdni i nemoralni izrazi. slika. po osnovu nelojalne konkurencije i krivicnopravno. kako bi se treca lica obavestila o njenom postojanju i njenom nosiocu. neistiniti podaci. znakovi za kontrolu proizvoda… 47. Da bi se ispostovao princip istinitosti. cije se ime moze uzeti samo uz njegovu saglasnost ili naslednika. o nelojalnoj konkurenciji.  teorija firme kao objektivnog prava.iz koga se upravlja poslovima drustva. zbog cega samo lice ciji je subjektivni interes povredjen moze podneti tuzbu. kao i njen grb. sve promene u vezi subjekta koje zahtevaju promenu poslovnog moraju biti uneti u Registar. na dokumentima. zastava. odnosno da li je taj naziv vec rezervisan. b) 1) 2) Principi (nacela) poslovnog imena – Na nacelima se temelji pravni rezim poslovnog imena. To samo govori o znacaju poslovnog imena.Zastita poslovnog imena ogleda se u sledecim mogucnostima: odbijanju prijave za registraciju istog ili slicnog poslovnog imena i iste ili konkurentske delatnosti. 2) Fakultativni elementi – oni blize i detaljnije oznacavaju privredni subjekt. . da li je pod istim nazivom registrovan drugi privredni subjekt. naziva: Prvu cine: naziv domace drzave ili jedinice lokalne samouprave.

Privredno drustvo moze obavljati jednu ili vise delatnosti. predstavljaju jedinstveni pravni. radi blizeg pravnog oznacavanja.Registar i u druge javne knjige. 5) Nacelo stalnosti – podrazumeva kontinuiranu upotrebu poslovnog imena dok ne nastupe pravni razlozi za njegovom promenom. Nezavisno od navedenog. Ogranci mogu imati svoj naziv. ako se ispostavi da postoji sukob interesa u vezi sa registracijom poslovnog imena. Vrste delatnosti utvrdjuju se posebnim zakonom i 50 . pripada osnivacima privrednog drustva. nezavisno od toga koliko ogranaka ima i da li su na jednom mestu ili su dislocirani. sve njih veze jedno poslovno ime koje je pravni izraz jednog pravnog personaliteta. Zakonom o privrednim delatnostima. dopusteno je obavljanje svake delatnosti koja zakonom nije zabranjena ili nije u suprotnosti sa dobrim poslovnim obicajima. 3) Nacelo jedinstvenosti – privredno drustvo. odnosno skup svih poslovnih aktivnosto kojim se trgovac bavi. Pod predmetom poslovanja se podrazumeva skup delatnosti kojim se drustvo bavi. pre svega fakultativnih. Oni mogu obavljati jednu ili vise delatnosti. Ono je oznaka individualnosti. Nosilac poslovnog imena je obavezan da se njime sluzi i da se pod svojim imenom pojavljuje u pravnom prometu. Dugo trajanje jednog poslovnog imena pokazuje opravdanost postojanja njenog nosioca. zakonom je po nacelu prioriteta pravo prvenstva dato ranije podnetoj registracionoj prijavi. uspeh. bez koje se ne moze izvrsiti registracija u registar privrednih subjekata. ovo nacelo ima i ogranicenja: zabranjeni elementi. 8) Nacelo prioriteta – pri registraciji privrednih subjekata. dok je delatnost naziv samo za odredjenu vrstu posla. . Privredno drustvo moze imati samo jedno poslovno ime. 48. Medjutim. obavezno unosenje naziva pravne forme ili skracenice… 7) Nacelo obaveznosti – svako privredno drustvo. na jednom lokalitetu ili na vise razlicitih lokaliteta. 6) Nacelo slobodnog izbora – slobodan izbor elemenata poslovnog imena. ali naziv uvek sledi ispod poslovnog imena. sto uliva poverenje kod trecih lica. kao i preduzetnik. da to pravo moraju postovati svi ostali subjekti i da mu to pravo omogucava da spreci ostale da se sluze njegovim poslovnim imenom. na jednom ili vise razlicitih mesta. tj. ali i obaveznih. ekonomski i poslovni subjekt. Privredno drustvo moze imati razlicite organizacione celine. 4) Nacelo iskljucivosti – stiti nosioca poslovnog imena da se samo on moze sluziti njime. Prvi u vremenu jaci u pravu. DELATNOST PRIVREDNOG DRUSTVA I USLOVI ZA NJENO OBAVLJANJE a) Poimanje delatnosti – Predmet poslovanja je siri pojam od pojma delatnosti. niti steci status privrednog subjekta. pa i preduzetnik mora imati poslovno ime. njegovu konkurentsku sposobnost. postojanost.Delatnost se utvrdjuje osnivackim aktom i registruje se u odgovarajuci registar. steceni ugled. ogranke.

odobrenja  koje se mogi obavljati samo u odredjenom pravnoorganizacionom obliku (bankarski poslovi – banke. Medjutim.Obavljanje odredjenih delatnosti potpada pod rezim posebnih propisa. Medjutim.Ako privredno drustvo otpocne obavljanje neke delatnosti pre nego sto pribavi resenje nadleznog organa. Ovakvo zakonsko resenje ima za posledicu da privredno drustvo zapocinje obavljanje registrovane delatnosti i kad nije ispunilo propisane prostorne uslove. 4) i drugih propisanih uslova. sanitarni. 3) zastite i unapredjenja zivotne sredine. poslovi osiguranja – osiguravajuca drustva…) .  trece. menjati. postavlja se pitanje valjanosti takvog pravnog posla. kadrovski…) . b) Uslovi za obavljanje delatnosti – Obavljanju delatnosti privrednog drustva moze se pristupiti uz ispunjenost propisanih uslova koji se zahtevaju (tehnicki.  Drugo. ali pod tri uslova: 1) da nisu zabranjene. . kao i poverenja u njega. Ako zakljuci pravni posao mimo svoje poslovne sposobnosti. bez cijeg odredjenja nema registracije. jer moze zakljuciti pravne poslove samo iz okvira registrovane delatnosti. 51 . delatnost je obavezan sastojak poslovnog imena (firme).Kod drustva kapitala zakon predvidja sledeca ogranicenja:  prvo. ako ne obezbedi min iznos osnovnog kapitala koji se zakonom trazi.Privredno drustvo moze obavljati delatnost u poslovnom prostoru koji ispunjava uslove u pogledu: 1) tehnicke opremljenosti.  drugo. za obavljanje odredjenih delatnosti min iznos osnovnog kapitala moze biti drugim propisima predvidjen u vecem iznosu od onog koji je Zakonom o privrednim drustvima uredjen. drustvo kapitala ne moze da registruje delatnost.Jednom registrovana delatnost ne znaci da se trajno mora obavljati i da se ne moze menjati. zakljucak) kojim ce konstatovati uocene nedostatke i naloziti njihovo otklanjanje u odredjenom roku. 2) zastite na radu.Nas zakonodavac predvidja flexibilno resenje: “ispunjenost prostornih uslova za obavljanje registrovane delatnosti proverava nadlezni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora”.podzakonskim aktom. . . 2) da su po svojoj prirodi privredne i 3) da se njihovo obavljenje vrsi u cilju sticanja dobiti.Delatnost se moze prosirivati. delatnost odredjuje obim poslove sposobnosti lica koje se bavi privrednom delatnoscu. To su delatnosti:  za koje je potrebna prethodna saglasnost u formi dozvole. te ih registrivati. a da ce nadlezna inspekcijska sluzba u postupku redovne kontrole doneti odgovarajuci upravni akt (resenje. pozeljno je da sto duze jedno ime i njegova delatnost opstanu na trzistu. suzavati. niti sticanja statusa privrednog drustva. . u skladu sa posebnim zakonom min iznos osnovnog kapitala moze biti nizi za privredna drustva koja se osnivaju i posluju samo sa stranim licima. ono cini privredni prestup. to dovodi do rasta ugleda privrednog drustva. preduzetnik moze osmisliti i nove delatnosti van okvirapropisanih . ali se svaka promena mora uneti u osnivacki akt privrednog drustva i Registar privrednih subjekata (saglasno nacelu istinitosti).Delatnost ima visestruki pravni znacaj:  Prvo. . spajati sa drugom. .

uz utvdjivanje organa koji je ovlascen da donese odluku o takvoj promeni. Prema mestu koje je odredjeno kao sediste drustva vrsi se registracija drustva. . prema sedistu drustva odredjuje se: mesno nadlezan organ za registraciju drustva. b) Odredjivanje sedista – moguce je uociti tri sistema odredjivanja sedista drustva: Sediste po mestu osnivanja – odredjuje se tako sto se uzima da je mesto osnivanja drustva sediste drustva. c) Nacin promene sedista – Sediste privrednog drustva odredjuje se osnivackim aktom. . To je mesto u kome drustvo ima organe uprave i administrativne sluzbe. mesna nadleznost organa za izmirivanje fiskalnih obaveza… 50. Sediste privrednog drustva uredjuje se osnivackim aktom i obavezno se registruje. Sediste se odredjuje osnivackim aktom i registruje se u Registar privrednih subjekata (Zakonom o privrednim drustvima). trece. stvarno). Sediste po mestu oznacenom u osnivackom aktu ili statutu – je ono mesto koje je odredjeno kao sediste drustva. privredno drustvo moze imati sediste u onom mestu u kome je sediste zakonom propisano. pojam i vrste 52 . cetvrto. a time i njegovo sediste. ako ugovorne strane nisu ugovorile mesto zakljucenja ugovora. sedistem se smatra ono koje je upisano u Registar. Pritom. pa se pretpostavlja da je ono istinito (realno. Svaka promena sedista mora biti uneta u Registar privrednih subjekata. zatim. Ono moze menjati mesto upravljanja ili mesto delatnosti. sediste se obavezno mora uneti u odgovarajuci registar privrednih subjekata. Sediste odredjeno na ovaj nacin naziva se statutarno sediste.49. mesna nadleznost sudskih i upravnih organa. privredno drustvo moze imati samo jedno sediste. pruzeno im je pravo da biraju izmedju statutarnog sedista (sediste koje je utvrdjeno u pravnom aktu) i realnog (stvarnog ) sedista. Da bi se treca lica zastitila. U osnivackom aktu donosenje odluke o promeni sedista drustva moze se usloviti davanjem saglasnosti osnivaca. SEDISTE PRIVREDNOG DRUSTVA a) Pojam sedista – Privredno drustvo mora imati sediste i to samo jedno. Bez takve saglasnosti do promene sedista se ne moze doci. u parnicnom i vanparnicnom postupku. ali to ne utice na sediste drustva. merodavno je u sudsko registar upisano sediste.Nas zakonodavac sediste definise kao “mesto iz koga se upravlja poslovima drustva”. ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUSTVA – izvori prava. pa se po njemu vrsi registracija drustva.Kad drustvo obavlja svoju delatnost na vise mesta. drugo. Realno i fiktivno sediste – mesto kao sediste drustva koje je oznaceno u pravnim aktima ne korespondira uvek sa mestom u kome je realno sediste drustva smesteno. drustvo moze obavljati delatnost u drugom mestu ili upravljati poslovima drustva iz drugog mesta. Sediste po osnovu uprave ili po osnovu delatnosti naziva se realno sediste. – Kad je rec o odnosu realnog i fiktivnog sedista treba poci od principa realnosti: prvo. d) Znacaj – znacaj sedista sa pravnog aspekta je visestruk: prema sedistu privrednog drustva odredjuje se mesto zakljucenja ugivira. u slucaju da postoji realno (stvarno) i fiktivno (u sudski registar upisano). Sediste po mestu upravljanja ili obavljanja delatnosti – odredjuje se tako sto se drustvo opredeljuje ili za mesto iz koga upravlja drustvom ili za mesto u kome obavlja delatnost.

poslovno. – Zastupanje privrednog drustva se moze zasnovati na izjavi volje zastupanog (punomocje). b) Pojam – Sire shvatanje zastupanja obuhvata istupanje u ime i za racun zastupanog. Medjutim. – Lice koje ima status zastupnika registruje se u Registar privrednih subjekata. statutom ili idlukom nadleznog organa drustva. istupanje pred sudom i drugim nadleznim organima na osnovu ovlascenja o zastupanju i u granicama datih ovlascenja. – Zakonom o privrednim drustvima stavlja se u duznost zastupniku privrednog drustva da postuje sva ogranicenja ovlascenja na zastupanje utvrdjena aktom. sekretar drusta. odnosno predsednik upravnog odbora. kao i ono zastupanje putem koga se deluje za racun drugog lica. 2) akta privrednog drustva. potpisan. punomocju po zaposlenju i aktu nadleznog drzavnog i nedrzavnog organa. privredno drustvo zastupa direktor. komanditno drustvo-komplementari. Ta druga lica se odredjuju prema funkciji koju vrse u drustvu (npr. – U Zakonu o obligacionim odnosima uredjeno je pet oblika punomocja: opste (generalno). odgovoran je za stetu koja se time prouzrokuje. 2) Zastupnik na osnovu osnivackog akta ili statuta – osnivackim aktom ili statutom moze se odrediti da pored direktora privredno drustvo zastupaju i druga lica. a potpis overen kod suda. a primalac ovlascenja naziva se punomocnik. Uze shavatanje zastupanja smatra se samo ono istupanje kod koga je zastupnik ovlascen. punomocstvo po zaposlenju i punomoc trgovinskog putnika. Lice koje vrsi zastupanje naziva se zastupnik. – Prema Zakonu o privrednim drustvima. Zakon o opstem upravnom postupku…Primarnu ulogu ima Zakon o privrednim drustvima. odnosno smrcu punomocnika. 53 . – Pravni osnov za davanje ovlascenja za zastupanje proizilazi iz: 1) zakona. ugovorom ortaka ili clanova drustva. Svako ogranicenje ovlascenja kao i prestanak ovlascenja mora se registrovati. – Davalac punomocja naziva se vlastodavac. Time se stite pravni interesi zastupanog. doo i ad-jedan ili vise direktora (predsednik ili clanovi upravnog odbora).a) Izvori prava – Materiju o zastupanju regulise vise zakona: Zakon o obligacionim odnosima. a lice koje se zastupa naziva se zastupani. trecih lica i obezbedjuje se sigurnost pravnog prometa 3) Punomocnik na osnovu ugovora o punomocju – pod punomocjem se podrazumeva “ovlascenje za zastupanje koje vlastodavac pravnim poslom daje punomocniku”. po bilo kom pravnom osnovu. da svojom izjavom volje preuzima prava i obaveze. poslovodja ogranka. ortacko drustvo-oratci. vrsenje pravnih radnji. 3) akta nadleznog organa ili 4) izjave volje zastupanog. osnivackim aktom ili statutom moze se ovlascenje zakonskog zastupnika ograniciti na odredjene pravne poslove. i 2) da je zakljucen ugovor o punomocju koji mora biti u pisanom obliku. c) Vrste – U zavisnosti od pravnog osnova postoji vise vrsta zastupnika: 1) Zakonski zastupnik – status zakonskog zastupnika po sili zakona ima direktor. posebno (specijalno). On zastupa privredno drustvo kao organ koji obavlja funkciju poslovodjenja. Zastupnik privrednog drustva moze dati punomocje drugom licu za zastupanje drustva smo pod dva uslova: 1) da je preneto ovlascenje iz kruga njegovih ovlascenja. sef pravne sluzbe…) I ovim licima se mogu ograniciti ovlascenja u osnivackom aktu ili statutu. – Punomocje prestaje prestankom pravnog lica u svojstvu punomocnika. Zakon o privrednim drustvima. Punomocnik moze biti fizicko i pravno lice. U slucaju da zastupnik prekoraci ogranicenja ovlascenja. sto podrazumeva zakljucivanje pravnih poslova. a u svoje ime. – Zastupanje je stoga pravno istupanje u ime i za racun privrednog drustva. Zakon poznaje i jos jedno prokura. Zakon o stecajnom postupku.

organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Narodna banka Srbije. zbog cega oni vrse prokuru zajedno. zakljucuje ugovor o punomocju. ali ne mora. Trgovinski putnik je samo ovlascen da prodaje robu van prostorija vlastodavca i da vrsi one pravne radnje koje su u funkciji prodaje: da prikuplja porudzbine. a to znaci moze se dati jednom licu ili vecem broju lica. kojim ga ovlascuje da zakljuce ugovore u ime i za racun vlastodavca o prodaji njegove robe. Prokura moze biti i zajednicka kada se daje vecem broju lica zajedno. – Prokura ne prestaje na osnovu smrti ili prestanka jednog clana ili akcionara drustva koje je dalo prokuru. drzavna revizija je posebna vrsta revizije. politicke stranke i drugi zakonom odredjeni subjekti revizije. Takva lica moraju biti u radnom odnosu i moraju raditi na takvom radnom mestu iz koga proistice po prirodi stvari njihovo ovlascenje da zakljucuju ugovore. 54 . (npr. Subjekt revizije duzan je da revizorima stavi na raspolaganje sve trazene podatke i dokumenta koji su neophodni za planiranje i izvrsenje revizije. Rec je o najsirem ovlascenju iz Zakona o obligacionom odnosima. – Prokura se obavezno registruje u Registar. zastupnika koji stice taj status na osnovu posebnog akta. privredna drustva i druga pravna lica. 2) da preduzima pravne radnje. komercijalni direktori…) 7) Punomocnik na osnovu posebnog akta – to je takva vrsta punomocnika. Taj akt moze biti akt drzavnog organa ili akt nedrzavnog prgana. lica koja rade na salterima. da vrse neke pravne radnje ili da ih izvrsavaju. koja se vrsi kod korisnika javnih sredstava od strane Drzavne revizorske institucije. odnosno preduzetnik. 5) Trgovinski putnik – je lice sa posebnim ovlascenjem. 6) Punomocnik po zaposlenju ( punomocnik na osnovu radnog mesta) – to je takva vrsta zastupnika koji rade na radnim mestima na kojima se zakljucuju ili izvrsvaju pravni poslovi samim faktom da rade na takvom mestu. da prima prigovore na racun prodate robe zbog materijalnih nedostataka…Trgovinski putnik ne moze kupovati robu koju prodaje. da zakljucuje ugovor o prodaji robe vlastodavca. – Po zakonu prokurista je ovlascen : 1) da zakljucuje ugovore. 51. niti vrsiti prodaju robe u prostoru vlastodavca. fizicko lice sa kojim privredno drustvo. teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Prokura se daje u velikim privrednim drustvima radi rasterecenja direktora od velikog broja obaveza. javna preduzeca. . ali svaki prokurista ima sva ovlascenja koja prokura sadrzi po zakonu. Trgovinski putnik je po pravilu zaposlen kod vlastodavca. DRZAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA – drzavna revizija i pravni status drzavne revizorske institucije a) Drzavna revizija – za razliku od revizije finansijskih izvestaja privrednih subjekata. tj.DRI vrsi reviziju u skladu sa opsteprihvacenim nacelima i pravilima revizije i u skladu sa odabraim medjunarodno prihvacenim standardima revizije. . 3) da obavlja pravne poslove. trgovci u radnjama.4) Prokura – na osnovu Zakona o privrednim drustvima. ne moze svoje ovlascenje preneti na drugog. a fizicko lice kome se daje prokura naziva se prokurista. koja se vrsi na osnovu Zakona o racunovodstvu i revizijia. – Prokura moze biti pojedinacna. ne moze prodavati robu lica koja su konkurenti vlastodavcu. bidzetski fondovi. na osnovu posebnog zakona. tj. prokura se definise kao zakonska forma ovlascenja kojim privredno drustvo ovlascuje jedno ili vise lica za zakljucivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnoscu drustva. Posebno ovlascenje koje se izdaje naziva se prokura.Subjekti drzavne revizije su: direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava Srbije.

vodi poslovanje DRI i obavlja druge poslove. .DRI ima svoje organe: predsednik. Sekretar je funkcioner DRI. organizuje polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja i vodi registar lica koja su stekla pomenuta zvanja. odnosno krivicnog dela. ako u postupku revizije otkrije materijalno znacajne radnje koje ukazuju na postojanje elemenata prekrsaja. zauzima stavove i daje misljenja. odnosno krivicnu prijavu nadleznom organu. ispunjenjem uslova za penziju ili razresenjem. uredjuje program obrazovanja i ispitni program za sticanje zvanja drzavni revizor i ovlasceni drzavni revizor. 3) izvestaja o reviziji zavrsnog racuna budzeta Srbije i drugih zakonom odredjenih izvestaja.Predsednika. a za obavljanje poslova iz svoje nadleznosti odgovorna je Narodnoj skupstini.DRI ima sekretara koga biraj i razresava predsednik DRI na vremenski period od 6 godina. Akti kojima DRI vrsi svoju nadleznost revizije ne mogu biti predmet osporavanja pred sudovima i drugim drzavnim organima. Protiv zakljucka o odbacivanju prigovora nije dopusten prigovor. savet. protiv kojeg je dopusten prigovor. Predsednika DRI je generalni drzavni revizor i rukovodilac ove instituvije. potpredsednika i clanove Saveta DRI bira i razresava Narodna skupstina.DRI izvestava Narodnu skupstinu podnosenjem: 1) godisnjeg izvestaja o svom radu.DRI obavlja sledece poslove: planira i obavlja reviziju. To je samostalna i nezavisna institucija . a mogu biti birani najvise dva puta. a oni nakon izbora polazu zakletvu pred Narodnom skupstinom. 2) posebnih izvestaja u toku godine. Sediste DRI je u Beogradu. O prigovoru odlucuje Savet DRI zakljuckom. usvaja i objavljuje standarde revizije u vezi sa javnim sredstvima. . . uz tri mogucnosti: 1) da ga odbaci. koja vrsi reviziju javnih sredstava u Srbiji. Clanovi saveta biraju se na period od pet godina. Ona ima svojstvo pravnog lica. a unutar svoje organizacije ima revizorske sluzbe i pratece sluzbe. Njima prestaje mandat pre isteka vremena: podnosenjem ostavke. koji uskladjuje rad pratecih sluzbi. . potpredsednik..DRI ce bez odlaganja podneti zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka. donosi podzakonske i druge akte radi sprovodjenja zakona. saradjuje sa medjunarodnim revizorskim i racunovodstvenim organizacijama… . c) Pravni status Drzavne revizorske institucije – DRI je najvisi drzavni organ. potpredsednik i tri clana). Predsednik saveta je istovremeno i predsednik DRI. Savet DRI je najvisi kolegijalni organ. koji ima pet clanova (predsednik.DRI otpocinje postupak revizije donosenjem zakljucka o sprovodjenju revizije. 55 . Potpredsednik DRI zamenjuje predsednika u slucaju njegove sprecenosti. u roku od osam dana od urucivenja zakljucka. cime preuzimaju duznost. . 2) da ga odbije ili 3) da ga prihvati kao osnovan.

c) vecinom glasova clanova upravnog odbora koji nemaju licni interes u tom poslu (u slucaju ad). a narocito: da ne koriste imovinu drustva radi ostvarenja licnog interesa.Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje privrednom drustvu pravo da zahteva naknadu stete od lica koje je prekrsilo zabranu. . 3) zastupnici drustva. Medjutim. Npr. a ponekad i konfliktni. koji polazi od toga da je interes drustva jedini interes koji ta lica realizuju.Lica koja imaju duznost prema privrednom drustvu moraju da obavljaju svoje poslove savesno. 4) clanovi organa drustva kapitala. 2) u postojanju sukoba interesa sa drustvom. Ako nije rec o drustvu sa konkurentskom delatnoscu. da ne koriste poslovne mogucnosti drusta radi ostvarenja svojih licnih potreba… 2) Zabrana ugovaranja u licnom interesu (odobravanje pravnog posla u kome postoji sukob interesa sa drustvom) – povreda pravila sukoba interesa sa privrednim drustvom u slucaju postojanja licnog interesa ili interesa povezanog lica. Zbog toga zakonodavac ima zadatak da te suprotstavljene interese uskladi. Lice koje postupa u skladu sa svojim duznostima nije odgovorno za stetu koja iz takve procene nastane za drustvo. propisivanjem odgovarajucih pravila. b) Postupanje sa paznjom dobrog privrednika (duznost poslovne paznje i pravilo poslovne procene . 3) u slucaju zabrane konkurencije privrednom drustvu. b) vecinom glasova clanova doo koji nemaju licni interes.52. osim ako za to dobiju odobrenje nadlesnog organa drustva. c) Duznost lojalnosti (nacelo lojalnosti) . angazovana u drugom drustvu sa konkurentskom delatnoscu. duguju lojalnost drustvu. 1) Licni interes i privredno drustvo – u svim slucajevima u kojima lica koja imaju duznost prema privrednom drustvu. sa paznjom dobrog privrednika i sa uverenjem da rade u najboljem interesu privrednog drustva. 2) kontrolni clanovi drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili kontrolni clanovi akcionarskog drustva (to su lica koja sama ili zajedno ostvaruju kontrolu nad upravljanjem drustva).U nasem pravu je usvojen anglosaksonski koncept duznosti odredjenih lica prema privrednom drustvu. stvara obavezu naknade stete drustvu. Navedeni interesi su u praksi cesto suprotstavljeni. DUZNOST PAZNJE U OBAVLJANJU POSLOVA PRIVREDNOG DRUSTVA . a) Lica koja imaju duznost prema privrednom drustvu . 56 .Zakonom je stavljeno u duznost odredjenim licima da postupaju savesno i lojalno prema privrednom drustvu. da ne zloupotrebljavaju pozicije u drustvu radi licnog bogacenja. ako zastupnik zakljuci rizican posao za drustvo. da ne koriste povlascene informacije u drustvu radi licnog bogacenja. nece snositi odgovornost za nastalu stetu iz tog posla ako je postupao sa odgovarajucom paznjom. osim ako je tako zakljucen pravni posao odobren u dobroj veri: a) od svih drugih ortaka ili svih komplementara koji nemaju licni interes. 6) lica koja imaju ugovorna ovlascenja da upravljaju poslovima drustva i 7) likvidacioni upravnik drustva. Nacelo lojalnosti u nasem Zakonu o privrednim drustvima konkretizuje se: 1) u slucajevima postojanja licnog interesa. Ta lica su: 1) svi ortaci ortackog drustva i svi komplementari komanditnog drusta. 5) clanovi nadzornog organa i druga lica u drustvu kapitala. direktno ili indirektno. ineresom jednog ili vise vlasnika. zakonom se ne zabranjuje angazovanje lica koja imaju duznost u drugom privrednom drustvu. uprave i samog drustva.Privredno drustvo je privredni subjekt sa jedinstvenim interesom. a imaju licni interes. zaposlenih. u stvarnosti osim interesa vlasnika u drustvu dolaze do izrazaja i drugi interesi: poverilaca. 3) Zabrana konkurencije privrednom drustvu – lica koja imaju duznost prema privrednom drustvu ne mogu biti.prosudjivanje) .

1) Individualnu tuzbu – moze podneti u svoje ime i za svoj racun svaki ortak.Nas zakonodavac pod poslovnom tajnom podvodi “informaciju o poslovanju odredjenu osnivackim aktom. Drugostepeni sud je duzan da odluci po podnetoj zalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana njenog prijema. ali i nformacije za koje postoji osnovana sumnja na postojanje korupcije. dok samo neka zakonodavstva posnaju i tzv.Trgovinski sudovi su nadlezni za resavanje sporova koji proizadju iz trgovinskih pravnih poslova koje zakljucuju privredni subjekti.d) Duznost cuvanja poslovne tajne . 57 . Takodje. ovu tuzbu moze podneti vise lica zajedno u svoje ime i za svoj racun.U nasem pravu trgovinski sudovi imaju znacajnu ulogu u resavanju sporova vezanih za osnivanje. Zakon o privrednim drustvima pretpostavlja nadleznost trgovinskih sudova u resavanju sporova kroz dve vrste gradjanskih sudskih postupaka: parnicni i vanparnicni. kolektivnu tuzbu. za koju je ocigledno da bi prouzrokovala znatnu stetu privrednom drustvu ako dodje u posed trecem licu”. 2) pravo clanova drustva da zatraze od suda da izda nalog nadleznom organu privrednog drustva da izvrsi duznost informisanja svojih clanova o poslovanju i finansijskom stanju.U pravnoj doktrini pravi se razlika izmedju proizvodne tajne (predstavljaju podaci o nepatentiranim pronalascima i inovacijama u obavljanju delatnosti drustva. 53. ili ugovorom slanova drustva.Pokrenut vanparnicni postupak pred trgovinskim sudom je hitan i sud prvog stepena je duzan da donese odluku najkasnije u zakonskom roku od 60 dana od dana prijema zahteva. u zakonskom roku od 8 dana. . know-how) i komercijalne tajne (predstavljaju podaci o tome ko su poslovni partneri privrednog drustva ili podaci o finansijskom poslovanju drustva).Trgovinski sudovi postupaju u dve vrste postupaka: parnicnom (resavaju sporove iz trgovinskih i imovinskopravnih odnosa. . akcionara da zatraze od suda da odredi ovlascenog procenjivaca koji ce proceniti vrednost nenovcanog uloga. odnosno statutom ad. registraciju i poslovanje privrednih drustava i drugih privrdnih subjekata. Informacija o poslovanju. nezadovoljna strana moze izjaviti zalbu Visem trgovinskom sudu. moze biti odredjena. npr.Lica na koja se odnosi duznost cuvanja poslovne tajne odgovorna su privrednom drustvu za pricinjenu stetu. oni su takodje nadlezni da odlucuju i o individualnim i derivatnim tuzbama (koje podizu manjinski akcionari na oznovu Zakona o privrednim drustvima). Medjutim. clan ili akcionar kome je povredjeno neko pravo ili pricinjena steta povredom duznosti organa drustva ili drugih lica koja su odgovorna za povredu duznosti prema drustvu. i posebnim aktom ili ugovorom ortaka. pored osnivackim aktom. Nakon donosenja prvostepene odluke. b) Vrtse postupaka . dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala. zakonom je odredjeno da poslovnu tajnu ne mogu da predstavljaju informacije cije je objavljivanje obavezno. c) Individualna i derivatna tuzba . koja predstavlja tajnu drustva. clanova. u skladu sa zakonom. na osnovu Zakona o parnicnom postupku) i vanparnicnom (predmet sudske zastite u ovom postupku moze biti: 1) pravo ortaka. RESAVANJE SPOROVA KOJI PROIZILAZE IZ ZAKONA O PRIVREDNIM DRUSTVIMA a) Nadleznost za resavanje sporova . ili koje su u vezi sa povredom zakona. .Zakonodavstvo poznaje dve vrste tuzbi koje mogu podneti manjinski akcionari: individualna i derivatna. 3) pravo akcionara da zatrazi od suda ostvarivanje prava na obavestavanje u pogledu finan stanja i sticanja sopstvenih akcija drustva koje mu je uskraceno…) .

2) da pojedinacno ili zajedno poseduju zakonom propisani procenat od 5% ucesca u osnovnom kapitalu drustva. njegovih organa ili drugih lica koja su odgovorna za povredu duznosti prema drustvu. . a u tacno odredjenim slucajevima i Registar.Ostavarena naknada stete po osnovu derivatne tuzbe pripada privrednom drustvu.. ortaci. registruju se i objavljuju. prema ortacima. obavljanje delatnosti i prestanak rada privrednih drustava dostupan javnosti.Pravo na informisanje proizilazi iz principa javnosti rada privrednog drustva i njegovih organa. clanove ili akcionare informisu o svom poslovanju i finansijskom stanju. osnivackim aktom ili statutom moraju uciniti dostupnim. Navedena lica su ovlascena da podnesu tuzbu u svoje ime. . clanovi drustva i akcionari imaju pravo podnosenja pisanog zahteva sudu. bilans stanja. clanovi i akcionari imaju individualno pravo na obavestavanje o: radu privrednog drustva i njegovih organa. ne mogu se proglasiti poslovnom tajnom. Zakonom je uspostavljena odgovornost nadleznog organa ili ovlascenog lica u drustvu. poslovne knjige. u obliku naknade stete. a nacin njihovog obavestavanja uredjuje se osnivackim ili nekim drugim aktom drustva. Zakonom se nalaze privrednim subjektima da vrse funkciju obavestavanja svojih clanova.U nasem pravu navedena lica mogu da podnesu derivatnu tuzbu pod uslovom da se prethodno kumulativno ispune ovi uslovi: 1) da imaju svojstvo komanditora. kao i prestanak. privredna drustva su duzna da navedenim licima ucine dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima. onemogucavanje ostvarivanja prava glasa. poverilaca. U protivnom. 3) da su se pre podnosenja tuzbe obratili drustvu sa zahtevom da ono neposredno ostvari naknadu za pricinjenu mu stetu. bilans uspeha i drugi izvestaji. ako tuzba bude odbijena . clan ili akcionar privrednog drustva. a osnivanje novih subjekata obajvljuje se na internet stranici Agencije za privredne registre.Saglasno principu javnosti rada. .Javnost rada znaci da je osnivanje. . JAVNOST RADA. netacno prikazivanje rezultata poslovanja drustva da bi se izbegla isplata dividendi. Zastarelost u pravu drustva 58 . Ako ovu tuzbu ne podnese privredno drustvo protiv naznacenih lica. s tim da se dejstvo donete sudske odluke proteze i prema drugim akcionarima koji su u istom pravnom polozaju. . izvestajima nadzornog organa i revizora… .Za slucaj da nadlezni organ privrednog drustva propusti da izvrsi zakonsku duznost informisanja. osnivacki akt. a ono to neucini u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva. 2) Kolektivna tuzba – to je takva tuzba koju podize jedan ili vise akcionara protiv drustva. opsti akto privrednog drustva. sve troskove spora snosi lice koje je tuzbu podnelo. a za racun drustva. odnosno drustvo i clanovi upravnog organa. 3) Derivatnu tuzbu – je ovlasceno da podnese drustvo radi naknade pricinjene stete od strane lica koja imaju duznost prema drustvu. Svaka statusna promena. Registracija se vrsi u Registru. . tada se kao tuzioci mogu javiti komanditor. za slucaj da ih ne informisu u skladu sa zakonom. koji u vanparnicnom postupku moze izdati nalog za postupanje privrednog drustva u skladu sa zakonom. finansijskim izvestajima. a podnosilac tuzbe u svoje ime. ima pravo samo na naknadu parnicnih troskova. Ortaci. povreda prava preceg upisa akcija… . izvestajima uprave.Lice koje moze biti tuzeno u sporu po podnetoj individualnoj tuzbi javlja se privredno drustvo zbog nezakonite i stetne odluke skupstine drustva. a obuhvata pravo na trazenje informacija i pravo na uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju drustva. clana ili akcionara u vreme podnosenja tuzbe.Privrednim drustvima je stavljeno u duznost da svoje ortake.Saglasno principu javnosti rada. U okviru tog informisanja. a za racun drustva.Primeri iz sudske prakse za individualnu tuzbu su: povreda prava ucestvovanja u radu skupstine. clanovima i akcionarima. INFORMISANJE I ZASTARELOST U PRAVU DRUSTVA .Pravo na obavestavanje imaju i zaposleni. radi priznavanja nekog individualnog prava koje im pripada. . 54. koji uspe u sporu. zaposlenih.

samostalno. 4) privrednog drustva prema clanovima organa drustva. agenciju. na koji se primenjuju pravila za individualnog preduzetnika. . odnosno fizickih lica: 1) individualni trgovac i 2) imalac radnje (mali trgovac). kao objektivan rok – 3 godine od dana dospelosti. Rec je o pravnom obliku kolektivnog preduzetnistva. 2) da je poslovno sposobno. uslove za obavljanje delatnosti. 3) privrednog drustva prema svojim ortacima. Individualni preduzetnik za preuzete obaveze u pravnom prometu odgovara neograniceno. sediste. preduzetnik se definise kao “fizicko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti. zastarelost. kao subjektivni rokovi – 180 dana oda dana saznanja za osnov podizanja tuzbe ili. ukljucujuci umetnicke i stare zanate i poslove domace radinosti. clanovima ili akcionarima drustva.Takodje.Zakonom o privrednim drustvima se odredjuje zastarelost za potrazivanja odredjenih lica: 1) ortaka. .U kontinentalnom pravu pravi se razlika izmedju dve vrste trgovaca.Uslovi za organizovanje radnje od strane fizickog lica su sledeci: 1) da ima opstu zdavstvenu sposobnost. preduzetnik: 1) je fizicko lice. clanovima drustva ili akcionarima drustva. koji ne moraju da zasnuju radni odnos (roditelji. .Prema Zakonu o privrednom drustvu. kao i odgovarajuci prostor.Preduzetnik je pravna forma privrednog subjekta.Fizicko lice u svoje preduzece ne unosi ulog i ne izdvaja poseban deo svoje imovine radi obavljanja registrovane delatnosti. Poslovno ime moze da sadrzi njegovo licno ime. zastupanje. . 3) moze obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti. koji nema svojstvo pravnog lica. pojam individualnog preduzetnika obuhvata i druge elemente: poslovno ime. clanova drustva i akcionara prema privrednom drustvu. neposredno. kancelariju. studio. 2) je registrovano fizicko lice. zastupniku ili likvidacionom upravniku. Osnovne razlike izmedju ove dve vrste trgovaca ogledaju se u: nacinu njihove registracije. 2) poverilaca drustva prema ortacima. ime nekog drugog lica ili poseban naziv uz obavezan dodatak 59 . biro.Ova zakonska definicija moze se rasclaniti na sledece. . 5) obavlja delatnost radi sticanja dobiti. servis.Individualni preduzetnik neposredno vodi radnju u svoje ime i za svoj racun. vrsti delatnosti koje mogu obavljati. Porde navedenih elemenata koje sadrzi zakonska definicija.Individualni preduzetnik obavlja delatnost pod nazivom koji predstavlja njegovo poslovno ime.Dva ili vise fizickih lica mogu organizovati ortacku radnju pod zajednickim poslovnim imenom. licno kao glavno i redovno zanimanje. obimu njihovog poslovanja. 4) obavlja delattnost trajno. INDIVIDUALNI PREDUZETNIK (INDIVIDUAALNI TRGOVAC) Zakonska definicija i zakonsko regulisanje individualnog preduzetnika . pojedinim elementima njihovog pravnog statusa. 3) da mu pravnosnaznom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje odredjene delatnosti. celokupnom svojom imovinom.. U radnji mogu raditi zaposlena lica i clanovi porodicnog domacinstva. 4) da ima opremu i kadrove koji su propisani za obavljanje delatnosti. apoteku… . odgovornost. likvidaciju… Vrste individualnih preduzetnika . Opsti zakonski rokovi zastarelosti ce se primeniti ukoliko propisom za konkretno potrazivanje nije drukcije odredjeno – posebni rokovi zastarelosti. bracni drug i deca). . zakonom se odredjuju i opsti rokovi zastarelosti. 55. odnosno evidentira preduzetnicku delatnost kod nadleznog organa. razlicitom nacinu oporezivanja… Pravna forma individualnog preduzetnika . U nasem pravu individualni preduzetnik organizuje radnju za obavljanje samostalne delatnosti ili neki drugi oblik poslovanja: radionicu. ukljucujuci umetnicke i stare zanate i poslove domace radinosti”. Rec je o fizickom licu sa svojstvom preduzetnika. razlicitom nacinu vodjenja poslova. koji registruje.

. ne podleze dvojnom oporezivanju. dok njegovi clanovi imaju vid ogranicene odgovornosti. 6) kaznjavanja. Medjutim.Individualni preduzetnik mora imati sediste. vezano je za saglasnost clanova. Unoseci ulog. ne pretpostavlja dvojno knjigovodstvo. Stvara materijalna dobra i kulturne vrednosti. . . smatra se da nije najsjanije resenje. a to se vrsi podnosenjem zahteva za odjavu preduzetnicke delatnosti. a na clanu drustva je da snosi rizik unetog (ogranicena odgovornost).I u nasoj poslovnoj praksi znacaj individualnog preduzetnika je visestruk. Do brisanja nece doci ako je nad ind preduz pokrenut postupak stecaja. a ne clanovi drustva. To je cest pravni oblik jer ne zahteva znacajniji kapital. vise od tri puta. 4) isteka vremena. 5) obavljanje delatnosti u vreme privremenog prekida po odluci nadleznog organa. u kojoj preovladjuje sitna robna proizvodnja. . 60 . ako je registrovan na odredjeno vreme. . 2) smrti ili gubitka poslovne sposobnosti. To je mesto u kome obavlja delatnost. postupak registracije je krajnje pojednostavljen) . za obavljanje delatnosti za koje ne ispunjava propisane uslove. 56.Pravno i stvarno. ako privremeno prestane licno da vodi radnju.Prestaje brisanjem iz registra. Poslovno ime . drustvo odgovara celokupnom svojom imovinom bez ogranicenja. Ako za njegovu delatnost nije potreban poseban prostor. s tim sto po obimu kapitala. uz ovlascenje preduzetnika u pisanom obliku.Mada je naziv doo skoro opsteprihvacen.Individ preduzetnik se brise iz registra u slucaju: 1) odjave.Indiv preduzetnik je pogodan pravni oblik za trzisnu privredu. 7) stecaja i likvidacije… Znacaj individualnog preduzetnika . cime ucestvuje u razvoju privrede. jer odgovaraju za obaveze drustva samo do visine svog uloga. Poslovanjem preko radnje preduzetnik vrsi samozaposljavanje sto je znacajno u tranzicionom periodu. Kada razvijena trzisna privreda posustaje. jednostavan je oblik za poslovodjenje i upravljanje (odlucivanje je u rukama vlasnika.Poslovodjenje individualni preduzetnik vrsi licno. prenos udela i prestanak drustva. . cime ucestvyje u razvoju bankarstva. jer se rad nastavlja preko poslovodje (zaposleni ili clan porodice). . On je pravna forma koja je prilagodljiva trzistu. 3) neobavljanja delatnosti neprekidno jednu godinu. Sa drustvom lica pokazuje slicnost. ona ne prestaje sa radom. clan rizikuje da izgubi uneto.ora biti istaknuto na vidnom mestu na svakom objektu u kome se obavlja delatnost. Korisnik je bankarskih kredita. cija je namena da donese njegovom clanu dobit. Zadovoljava one potrebe stanovnistva koji se ne mogu zadovoljitipreko privrednih drustava. a pristup novog clana. indiv preduzetnistvo dobija na znacaju.Broj ovih drustava u odnosu na ad je tri puta veci.Karakteristika doo jeste da pokazuje slicnost i sa drustvom lica i sa drustvom kapitala.Doo i ad ne samo sto se smatraju drustvima kapitala. a svrstava se u oblike drustva kapitala. vec i modernim formama trgovackog drustva.Preduzetnik se registruje u Registar (registraciona prijava i prilaze dokaz o identitetu – kopija licne karte ili pasosa). kako ne bi doslo do izigravanja poverilaca. DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU a) Nastanak. . svojstva i znacaj . Prestanak individualnog preduzetnika . ako drustvo lose posluje. jer ga osnivaju lica koja vezuje uzajamno poverenje. po broju zakljucenih ugovora na trzistu i po broju zaposlenih zaostaje za ad. jer se stice utisak da drustvo odgovara ograniceno za svoje obaveze. Sa drustvom kapitala su slicnosti: drustvo odgovara svojom imovinom. jer jednim delom pokrece nove privredne procese a drugim delom odrzava postojece. On zastupa i upravlja radnjom.“preduzetnik” ili skracenicu “pr”. onda je sediste radnje njegovo prebivaliste sa adresom stanovanja.

ulozi clanova mogu biti u svemu sto ima svoju vrednost. imovina drustva odvojena je od licne imovine clanova drustva. nas ga zakonodavac definise kao “privredno drustvo koje osniva jedno ili vise pravnih lica i/ili fizickih lica.U doo se unose manji ulozi. a manji broj clanova omogucava vecu kontrolu u pogledu raspolaganja udelima. bez javnog poziva i upisa uloga. 5) odluku o imenovanju zastupnika. Unutrasnja organizacija prilagodjena je potrebama clanova koji svoje odnose zasnivaju na poverenju. udeli clanova su po pravilu jednaki. . ugovor clanova drustva. pa je oblik pogodan vecem broju fizickih lica. Cetvrto.U pravnoj literaturi ono se definise kao drustvo u koje se udruzuje vise lica sa ciljem da pod zajednickom firmom.Troskove osnivanja drustva snosi drustvo. kojim oni narocito uredjuju poslovanje drustva i upravljanje. te ono odgovara za svoje obaveze svojom imovinom. Sesto. a ostala dokumenta i akte namanje 5 god. 2) osnivacki akt (odluku ili ugovor) sa overenim potpisima osnivaca . mada moze da se desii “jedan clan. Pravni status – Posle sprovodjenja svih neophodnih pravnih radnji u postupku osnivanja drustva. osnivanje i pravni status Pojam – Doo. oblik je pogodan za sve vrste delatnosti. br clanova je ogranicen i krece se od jednog clana do 50. u svojstvu clanova drustva. Deveto. tada je drustvo duzno da promeni postojeci pravni oblik u zatvoreno ad. ili njegovi osnivaci sto se blize uredjuje asnivackim aktom. Dok su osnivaci drustva ujedno i clanovi. cime se izbegava izigravanje manjine. koja se moze izraziti u novcu. rapolaganje udelima). ako nije odredjen osnivackim aktom. osnivaci mogu biti kako fizicka tako i pravna lica. zbir vrednosti uloga clanova drustva cini osnovni kapital drustva.Nas zakonodavac maximizira broj clanova ovog drustva na 50 clanova. a ne njeni clanovi drustva. Osnivaci drustva mogu biti pravna i/ili fizicka lica. Autonomija clanova je sira nego u ad. .Nas zakonodavac nalaze drustvu da cuva veci broj dokumenata i akata: osnivacki akt. ovlasceno lice podnosi registracionu prijavu uz koju obavezno prilaze: 1) dokaz o identitetu osnivaca. Trece. . radi obavljanja odredjene delatnosti pod zajednickim poslovnim imenom. Ako se broj clanova poveca do 100 i odrzi u periodu duzem od dodinu dana. osim za finansijske i bankarske poslove. tj. Ugovor se sastavlja u pisanoj formi i ima zakonom utvrdjenu sadrzinu. . kao i sediste drustva. Osnivanje – doo moze se osnivati samo simultanim nacinom. . . Medjutim. nacin upravljanja. pa i osiguranja. a zatim se arhiviraju. svaki clan ima jedan udeo u drustvu po principu “jedan clan jedan udeo”. u cilju zastite trecih lica.Doo moze imati i ugovor clanova drustva. posluje pod zajednickim poslovnim imenom uz obavezno unosenje skracenice doo. domaca i strana. u skladu sa propisima o arhivskoj gradji).Opste karakteristike dustva su: Prvo. . Peto. b) Pojam.Osnivanje drustva zapocinje donosenjem osnivackog akta. upravljanje vrse po pravilu vlasnici. Ovo drustvo ne moze da posluje sa vecim brojem clanova. koji stice to svojstvo momentom registracije. koji sadrzi minimum zakonom utvrdjenih obaveznih elemenata. koja osnivanjem sticu svojstvo clanova drustva. njime se odredjuje jedna ili vise delatnosti koje ce drustvo obavljati. 4) sporazum osnivaca o procenjenoj vrednosti nenovcanog uloga. Drugo. 6) overeni potpis zastupnika. finan izvestaje…Drustvo je duzno da dokumente i akte cuva u svom sedistu ili mestu koje je poznato i dostupno clanovima drustva (osnivacki akt i ugovor clanova drustva cuva se trajno. Sedmo. To je pojedinacni pravni akt. Deseto. osnovni kapital u novcanom iznosu fiksiran je zakonom. knjigu odluka. Jedanaesto. to je oblik drustva sa statusom pravnog lica.. uz odgovornost unapred ogranicenu na osnovni dug. 3) potvrdu banke o uplati novcanog uloga na privremeni racun. vise udela”. medjusobno poverenje. dotle lica koja kasnije pristupe drustvu imaju samo svojstvo clana drustva. Osmo. koji s formiraju u formi ad. nije dozvoljeno osnivanje ovih drustava u oblasti bankarstva. resenje o registraciji . ucestvuju u privradnom poduhvatu radi koga se drustvo osniva. Osnivacki akt je pojedinacni pravni akt i predstavlja pravni temelj drustva. 61 . zbog njegovo pravne prirode (licne osobine osnivaca.

pravima (obligacionim i drugim imovinskim pravima). koji iznosi. . hov. tj. ali jedan vlasnik (titular) ne moze imati vise udela u drustvu. upravljackih i drugih prava koja clan drustva ima u odnosu prema drugim clanovima drustva.Ulog moze biti u stvarima (pokretnim i nepokretnim). Suvlasnici udela se u odnosu na drustvo smatraju jednim clanom drustva. . . 2) predstavlja imovinsku vrednost pomocu koje se odredjuju udeli clanova drustva. sirenju trzista…Dodatni ulozi mogu biti novcani i nenovcani. Sticanjem udela clanovi sticu clanska prava u drustvu.Zakonom o privrednim drustvima utvrdjuje se minimalni novcani deo osnovnog kapitala drustva. Jedan udeo moze imati vise vlasnika. oni se spajaju sa postojecim i zajedno cine jedan udeo clana drustva. kako bi se znao procentualni iznos udela u osnovnom kapitalu. ulozi i udeli Osnovni kapital – formira se od uloga clanova. radi registracije i objavljivanja. Obaveza drustva je da podnese registru prijavu i potrebna dokumenta za svaku promenu podataka upisanih u knjigu udela.Svi ulozi moraju biti upisani do podnosenja prijave za registraciju drustva.Udeo moze pripadati jednom titularu ili vecem broju titulara (suvlasnici udela). a ostatak na racun drustva. a ako naknadno stekne jos jedan ili vise udela. najmanje 500 eura. a clan drustva stice pravo svojine nad drustvom. Clanovi drustva imaju pravo na uvid u knjigu udela.Treba praviti razliku izmedju uloga i udela.57. Udeli mogu biti jednake vrednosti. u roku od 2 godine od dana registracije. ostvarivanje odredjenog poduhvata u procesu proizvodnje. Ulozi – ulozi osnivaca doo mogu biti novcani i nenovcani. 1/3. Nad ulozenim drustvo stice pravo svojine. 62 . na dan uplate. odnosno zakljucenjem ugovora ili donosenjem odluke o osnivanju drustva. ukljucujuci izvrseni rad i pruzene usluge drustvu. Osnivaci unose uloge u drustvo. a njihova namena najcesce sluzi za pokrivanje bibitaka drustva. Nenovcani ulozi se procenjuju u novcu. . novcu. Udeli – Zakonom o privrednim drustvima uspostavljen je princip “jedan udeo jedan clan” u doo. a udeo je srazmerni (procentualni) deo koji clan drustva ima u odnosu na osnovni kapital drustva. . DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU a) Osnovni kapital. Clan drustva moze imati jedan udeo.Osnovni kapital ima tri funkcije: 1) sluzi kao svojevrsni garantni fond za poverioce. Upis uloga clanova drustva i njihova uplata (ulaganje u imovinu) vrse se u skladu sa osnivackim aktom.Nas zakonodavac ne regulise zakonski minimum novcanog uloga i prepusta da ono bude uredjeno osnivackim aktom. a u knjigu udela upisuje se puno ime i adresa svakog od suvlasnika. .udeo u derustvu srazmerno unetom ulogu (npr. kao i u izvrsenom radu i pruzenim uslugama drystvu. Ulog predstavlja osnov za sticanje udela u drustvu i ogleda se u odredjenoj imovinskoj. . . gubeci pravo svojine nad unerim. Dodatnim ulozima se omogucava drustvu da stice sopstvena sredstva od svojih clanova (bez zaduzivanja drustva). dok se udeo ogleda u skupu imovinskih. Ulog je ono sto se unosi u drustvo. 1/8. Ulozi su po pravilu medjusobno jednaki.Doo obavezno vodi knjigu udela clanova drustva i duzno je da je drzi u svom sedistu. 3) sluzi kao pocetna imovina za poslovanje drustva posle njegovog osnivanja.Osnivackim aktom ili ugovorom clanova drustva moze biti predvidjeno donosenje odluke o unosenju dodatnih uloga. a novcani deo uplacen na privremeni racun najmanje 50% od novcanog dela osnovnog kapitala. ali i ne moraju.1/2) . Pretpostavka je da clanovi drustva ulazu dodatne uloge u drustvo srazmerno visini njihovog udela. novcanoj ili nenovcanoj vrednosti.

po osnovu istupanja clana iz drustva i 2) prinudno. Zakonom se regulisu pitanja o: Nadleznosti – skupstina clanova drustva odlucuje o: 1) odobravanju poslova zakljucenih u postupku osnivanja. Vrste skupstine – zakonodavac pozaje dve vrste skupstina clanova drustva: 1) Redovna skupstina – zakazuje se jednom godisnje (godisnja skupstina). sprecavanja ulaska u dsrustvo nepozeljnih lica po osnovu nasledja i poklona… b) Povecanje i smanjenje osnovnog kapitala – doo moze da vrsi povecanje i smanjenje osnovnog kapitala. u pisanom obliku. – Skupstina se moze odrzavati: sazivanjem sednice i bez sazivanja sednice. 2) izboru i resavanju direktora ili clanova upravnog odbora i uredjivanju njihove naknade. po osnovu iskljucenja clana iz drustva.. 3) odobravanju finansijskih izvestaja. Povecanje se moze izvrsiti na osnovu donete odluke skupstine i izmene osnivackog akta na dva nacina: 1) nivim ulozima clanova drustva ili 2) pretvaranjem raspolozivih rezervi za ove namene u osnovni kapital. prijemu novog clana. 5) imenovanju likvidacionog upravnika. One se obavezno sazivaju samo kada je to zakonom. – Sednice skupstine se sazivaju pozivom. donosenju odluke o vremenu i iznosu plate clanovima drustva. Pod kvorumom se podrazumeva neophodno potreban broj glasova clanova drustva. 7) odlucivanju o dopunskim ulozima od strane clanova drustva. Poziv clanu drustva moze se uputiti i elekronskim putem. zarade. . zakonski kvorum predstavlja “1/3 od ukupnog broja glasova clanova drustva”.Zakonodavac obavezuje drustvo da izvrsi registraciju izvrsenog povecanja ili smanjenja osnovnog kapitala. a njena sednica mora da se odrzi najkasnije u roku od sest meseci posle zavrsetka poslovne godine. Odluku o povlacenju i ponistenju udela donosi skupstina clanova drustva. ali moze biti predvidjeno u osnivackom aktu ili ugovorom clanova drustva na dva nacina: 1) dobrovoljno. kada su clanovi drustva tako ugovorili ili kada sama skupstina donese odluku o tome. 2) Vanredna skupstina – zakazuje se i odrzava izmedju godisnjih skupstina. direktor drustva ili clan upravnog odbora. pojacavanja samofinansiranja drustva. pod ulovom da postoji njegova pisana saglasnost o tome. za drugi saziv. Skupstina se odrzava uz dva ispunjena uslova: 1) ako se sa tim saglase svi prisutni clanovi i 2) ako se o tome u pisanoj formi ne usprotive odsutni clanovi. kao i ad. radi povecanja rentabilnosti ostalih udela u drustvu. 4) imenovanju internog revizora. osnivackim aktom ili ugovorom clanova drustva odredjeno. – Zahtev za sazivanje sednice skupstine podnosi se direktoru ili upravnom odboru u bilo koje vreme od zakonom ovlascenih lica: clan odbora. .Povlacenje unetog uloga u drustvo nije dopusteno. Postupak donosenja odluka – za odrzavanje skupstine i ponovno odlucivanje potrebno je da postoji kvorum. 9) statusnim promenama. u roku od 30 dana od dana odrzavanja godisnje skupstine clanova drustva. koju cine svi clanovi drustva.Ciljevi koji se postizu povlacenjem udela su: sprecavanje prinudnog namirenja poverilaca na imovini clana nad kojim je otvoren stecaj. a pre njegove registracije. Duznost njenog sazivanja je na direktoru ili upravnom odboru. Osnovni kapital drustva moze se i smanjiti na osnovu odluke skupstinem ali ne ispod zakonom predvidjenog minimalnog iznosa. ako je zahtevaju clanovi drustva koji imaju ili zastupaju 10% glasackih prava. Zakazuje se radi donosenja odluke o dva pitanja: odobravanje finansijskih izvestaja i raspodela dobiti. 58. tj. Povlacenjem udela prestaju clanska prava u drustvu. a clan ciji je udeo povucen i ponisten ima pravo na naknadu njegove vrednosti. DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU – organi drustva a) Skupstina drustva – doo ima skupstinu. po pravilu jednom godisnje. Vanredna sednica skupstine mora se sazvati. a izvan njega. Za prvi saziv skupstine zakonodavac zahteva “vecinu od ukupnog broja glasova clanova drustva” (prosta vecina). 8) iskljucenju clana drustva. osim ako 63 . 6) povecanju i smanjenju osnovnog kapitala drustva. promeni pravne forme i prestanku drustva… Postupak sazivanja i odrzavanja skupstine – sednice skupstine se sazivaju po potrebi. – Skupstina se odrzava u mestu sedista drustva.

osim ako nije ugovorena druga vecina. . clana ili sve clanove upravnog odbora u svako doba. kada clanovi drustva odlucuju o pojedinim pitanjima jednoglasno i drugi. izvestajima i finan poslovanju drustva. – O toku sednice skupstina vodi zapisnik koji mora da sadrzi minimum zakonom utvrdjenih podataka. osim ako nije drugacije ugovoreno izmedju clanova drustva. 4) sprovodjenje odluka skupstine.Internog revizora i clanove odbora revizora bira skupstina. 2) utvrdjivanje predloga poslovnog plana. Skupstina odluke donosi prostom vecinom glasova od utvrdjenog kvoruma. kvalifikovanosti. koji je kao i u slucaju direktora.Takodje. ako su dali pisanu saglasnost svi clanovi upravnog odbora koji imaju pravo glas o tom pitanju. najamanje tri clana. ispunjavanje drugih obaveza imovinske prirode. .Upravni odbor dustva radi i odlucuje na sednicama. 5) zakljucenje ugovora o kreditu… Direktoru ili upravnom odboru je dozvoljeno da vrsenje poslova delegira na druga lica ali ne i odlucivanje. zahtevaju izvestaje i objasnjenja od direktora ili upravnog odbora i zaposlneih i da pregledaju stanje imovine drustva. a moze i pisanim putem ili na drugi nacin (tajno putem glasackih listica). Odluke koje donosi skupstina obavezno se unose u zapisnik. Interni revizor i clanovi odbora revizora moraju da ispunjavaju uslove utvrdjene Zakonom o racunovodstvu i reviziji. – Skupstina clanova drustva odlucuje donosenjem odluka.Direktor ili upravni odbor iskljucivo su nadlezni za ova pitanja: 1) zastupanje drustva i vodjenje poslova drustva u skladu sa osnivackim aktom i ugovorom clanova drustva. uskladjenosti poslovanja drustva sa zakonom. nezavisnosti i sposobnosti revizora. sto se utvdjuje osnivackim aktom drustva. 59.Skupstina moze razresiti direktora. interni revizor ili odbor revizora ovlasceni su da: pregledaju sva dokumenta drustva i izvrse proveru njihove verodostojnosti i podataka koji se nalaze u njima. Clan ne moze da glasa ako postoji sukob interesa sa drustvom – iskljucenje prava glasa. Po Zakonu o privrednim drustvima direktor i upravni odbor se tretiraju kao jedan organ. dopunske uplate. Broj clanova upravnog odbora odredjuje se osnivackim aktom ili ugovorom clanova drustva i mora biti stalan. Oni su duzni da izvestavaju skupstinu o sledecem: racunovodstvu. zakonski zastupnik drustva.Zakonska ovlascenja internog reivora i odbora revizora su kontrolne i nadzorne prirode u pogledu zakonitosti rada drustva. b) Direktor ili upravni odbor – doo moze imati direktora ili upravni odbor.Upravni odbor ima predsednika.clanovi drustva nisu ugovorili veci broj glasova. 64 . . Prvi inetrni revizor ili clan clan odbora revizora odredjuju se osnivackim aktom ili posebnim aktom osnivaca. . PRESTANAK DRUSTVA I PRESTANAK SVOJSTVA CLANA a) Obaveze clanova drustva . Nas zakonodavac ne predvidja razresenje diraktora ili clana upravnog odbora od strane suda. a odbor revizora je kolektivno telo koje mora imati neparan broj . c) Interni revizor ili odbor revizora – interni revizor je fizicko lice. . bez postojanja razloga za razresavanje.Direktora i clanove uprvnog odbora bira skupstina na svojoj sednici. Moze da odlucuje i bez sazivanja sednice. .Clanovi doo iamju sledece obaveze: unosenje uloga. Posrednika biraju clanovi upravnog odbora vecinom od ukupnog broja. a srednja i velika upravni odbor. . PRAVA I OBAVEZE CLANOVA DOO. lojalno postupanje prema drustvu. . Skupstina donosi svoj poslovnik kojim blize uredjuje nacin rada i odlucivanje. 3) sazivanje sednica skupstine i utvrdjivanje predloga dnevnog reda. ako ga drustvo ima… (Ako oni nisu dovoljno strucni za kontrolu i nadzor nad drustvom. kada se donosi odluka skupstine koja umanjuje prava jednog ili vise clanova u odnosu na prava bilo kog drugog clana drustva. U praksi po pravilu mala drustva imaju direktora. – Glasanje na skupstini clanova drustva je po pravilu javno. Zakonodavac je uspostavio dva izuzetka: prvi. a izuzetno samo prvi direktor ili clanovi upravnog odbora mogu biti odredjeni osnivackim aktom drustva. mogu angazovati druga strucna lica).

8) prenosom udela drugom licu.Clan drustva moze istupati iz drustva iz opravdanih razloga: 1) ako mu clanovi ili drustvo svojim radnjama i postupcima nanose stetu. 2) prestankom pravnog lica (clana).Za razliku od naseg prava u pojedinim zemljama dopusteno je da se clanovi drustva sporazumeju o dopunskim uplatama. 5) doneta pravnosnazna odluka kojom se utvrdjuje da je registracija drustva bila nistava i odredjivanje brisanja drustva. .Drustvo moze prestati i smrcu ili gubitkom poslovne sposobnosti jednog clana drustva. . pruzanje usluga drustvu…). . . novih proizvoda i sl. 5) istupanjem (povlacenjem).Obaveza unosenja uloga u drustvo je osnovna obaveza.Zakonom su oredvidjena tri osnova za istupanje clana iz drustva: nastupanjem razloga koji su predvidjeni osnivackim aktom ili ugovorom clanova drustva. Medutim. 3) istupanjem (povlacenjem). AKCIONARSKO DRUSTVO – nastanak. kao i kod doo.Doo moze prestati i po zahtevu manjinskih clanova drustva. limitiran do visine unetog uloga u drustvo. pojam. tj. uloga i znacaj – Prvi oblici ad pojavili su se krajem XVI i pocetkom XVII veka. sto mu omogucava izlazak iz drustva. 7) iskljucenjem u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova drustva. Pojedini ili svi clanovi drustva mogu da preuzmu obavezu da izvrse i druge obaveze imovinske prirode (npr. . 2) doneta odluka skupstine clanova drustva . a najvecu expanziju su doziveli u XX veku. Za realizaciju slozenih privrednih poduhvata bilo je nuzno prikupiti znacajna finansijska i druga sredstva. zbog povrede osnivackog akta ili ugovora clanova drustva i na osnovu sudske odluke. te su osnov za prestanak: izrazena volja clana i objektivni osnov za prestanak svojstva clana. Zakonodavac je utvrdio najcesce razloge za prestanak svojstva clana drustva: 1) usled smrti fizickog lica (clana). clanovi drustva su duzni da se lojalno ponasaju prema drustvu. 3) izvrsene statusne promene koje vode prestanku drustva. nema pravo na naknadu ako je na njegovo mesto stupio njegov naslednik. u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova drustva. b) Prestanak drustva i prestanak svojstva clanova drustva Prestanak drustva – do prestanka doo dolazi na oznovu zakona i na osnovu osnivackog akta ili ugovora clanova drustva. doo ne moze opstati sa preostalim jednim clanom. 3) ako mu neki clanovi drustva ili drustvo namecu nesrazmerne obaveze… . Rizik akcionara bio je. kada je prouzrokovao stetu drustvu po osnovu istupanja iz drustva bez opravdanih razloga ili kada je iskljucen iz drustva iz opravdanih razloga.Radi izgradnje odnosa poverenja. ali se mogu namenski usmeriti i za osvajanje novih trzista. da se ukljuci u drustvo. Zakonski osnov za prestanak drustva su: 1) istek vremena odredjenog osnivackim aktom. Ako dodje do istupanja clanova iz drustva. njima se pokrivaju nastali gubici drustva.Razvoj akcionarskog drustva moze se sagledati kroz tri faze: 65 .Istupanje i iskljucenje clana iz drustva ima za posledicu prestanak njegovog clanstva u drustvu i gubljenje drugih prava iz tog clanstva. zaposlenje drustva. (Unosenjem uloga clanovi obrazuju osnovni kapital drustva. 4) stecaj (bankrotstvo). koja se izvrsava saglano zakonu i osnivackom aktu drustva. ali pripada pravo na naknadu trzisne vrednosti njegovog udela. Motivi za kreiranje ovog oblika drustva bili su prvenstveno ekonomske prirode. . 60. . dok unosenjem dopunskih uplata uvecavaju ostalu imovinu drustva. 4) istupanjem (povacenjem). 2) ako je sprecen u ostavrivanju svojih prava u drustvu. Bilo je potrebno zainteresovati i stimulisati veci broj ljudi da investira.. pravna regulativa i vrste Nastanak. Prestanak svojstva clana drustva – prestanak clanstva ne znaci i prestanak drustva. Postojanje otvorenog ad i berze na kojoj se trguje hov mogucili su akcionaru da realizuje dva cilja: 1) da stice prinos u obliku diividende i 2) da na berzi prodaje akcije. ako drustvo ima dva lica.Svojstvo clana prestaje na osnovu njegove volje ili nezavisno od njegove volje. u skladu sa sudskom odlukom. u skladu sa sudskom odlukom. a na osnovu odluke nadleznog suda. koja su prevazilazila finansijsku snagu male grupe ljudi koja je osnivala doo ili neki drugi oblik drustva. 6) iskljucenjem.) . uz povredu osnivackog akta ili ugovora clanova drustva.

Osmo. ulozi mogu biti u svemu sto ima imovinsku verdnost. Danas je regulisano Zakonom o privrednim drustvima. dok clanovi ne odgovaraju. to je drustvo kapitala. clanstvo se menja prodajom akcija. posluje i prestaje u rezimu imperativnih normi. Zakon o ad (npr. drustvo osnivaju najmanje dva lica (pravna ili fizicka). sa malim brojem odredaba. i osnovni je subjekat povezivanja sa drugim privrednim subjektima u grupacije drustva.A. 61. kojim drustvo odgovara za svoje obaveze. naraste do te mere da prevazidje unutrasnje granice jedne drzave i postane multinacionalni (globalni) privredni subjekt. ciji je osnovni kapital utvrdjen i podeljen na akcije”.Ad je drustvo kapitala koje sredstva za osnivanje i poslovanje pribavlja izdavanjem (emitovanjem) akcija. pod zajednickim poslovnim imenom. . kako bi se izbegla zloupotreba vecinskog clanstva. Ono je istovremeno udruzenje kapitala i clanova. Sesto. drustvo ili skracenicu ad. Zbog toga. posluje pod realnim poslovnim imenom koje sadrzi oznaku akc.Ukoliko osnivackim aktom nije odredjena vrsta ad. u nas sistem prvi put je uvedeno kao deonicarsko drustvo. . zasitila manjina u drustvu i drzavi omogucilo da u eri nacionalizacije privatnog sektora postane jedini clan ad. sto ne utice na postojanje samog drustva. koji pod zajednickim poslovnim imenom obavljaju privrednu delatnost i posluju sa namerom da steknu dobit. Svajcarska). odgovornost drustva je potpuna. ad karakterise jos jedan element – koncetracija kapitala i centralizacija svojine. . Austrija. ad je privredno (trgovacko) drustvo koje se bavi trgovinskim poslovima radi sticanja dobiti.Osnovne karakteristike ad su: Prvo. pogodan je i za fizicka lica koja su zainteresovana za ovakav vid stednje i ostvarivanja zarade kroz isplatu dividende. Vrste akcionarskih drustava – ad moze biti otvoreno i zatvoreno. Pojam i svojstva akcionarskih drustava – u pravnoj teoriji ad se poima kao udruzenje vise lica koja ucestvuju svojim ulozima u osnovnom kapitalu koji je podeljen na akcije. Jedanaesto.U trzisno razvijenim privredama. U prvoj fazi. kapital drustva je podoban za prenos posredstvom akcija. jer drustvo odgovara celokupnom svojom imovinom. . Hrvatska. Drugo. dok akcionari snose rizik do visine unetog kapitala. godine Zakonom o preduzecima. posebno za pravna lica cija su ulaganja velika.Zakon o privrednim drustvima ad se definise kao “privredno drustvo koje osniva jedno ili vise pravnih i/ili fizickih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja odredjene delatnosti. Cetvrto. Zakon o preduzecima (npr. Makedonija. Nemacka. Sedmo. vec samo snose rizik do visine unetog uloga. Madjarska. Zakon o obligacionim odnosima (npr. povecanjem imperativnih normi koje cvrsto postavljaju status ad.1988. a pod nazivom ad sa vecim brojem odredaba uvedeno je Zakonom o preduzecima iz 1996 godine. Crna Gora. sto dovodi do umanjenja njihovog broja. Zakon o privrednim drustvima (npr. s tim sto je min novcani deo osnovnog kapitala utvrdjen zakonom. Ruska Federacija). Republika Srpska)… . je u stanju da prikupi ogromne sume kapitala. Trece. Slovenija. Srbija).  Druga faza zapocinje drzavnom intervencijom u privredi. Ono je veoma pogodno za sticanje dobiti. koje se prodaju na berzi. Pravna regulativa – u uporednom pravu ad je regulisano razlicitim zakonima: Zakon o trgovackim drustvima (npr. ad nastaje. to je drustvo sa statusom pravnog lica. ali do jacanja njihove ekonomske moci do neslucenih razmera. Francuska). on je instrument liberalnog kapitaizma u kojoj se sa lakocom osniva i sa lakocom funkcionise. ono nastaje donosenjem osnivackog akta i registracijom. smatrace se da je rec o otvorenom akcionarskom drustvu. Dvanaesto.d. koja se moze izraziti u novcu. Deseto. . koje nastaje udruzivanjem kapitala i clanova.  Danas prolazi kroz trecu fazu izazova. ostvari u praksi najskuplje privredne projekte. OTVORENO AKCIONARSKO DRUSTVO 66 . kapital drustva je unapred odredjen i podeljen na akcije. kada stice svojstvo pravnog lica. postajuci organizacija koja je otvorena za mnoga preduzeca u Evropi i svetu. ad danas upravljaju globalnom ekonomijom. Peto. Deveto.

utrdjuje iznos troskova osnivanja.5ili 7 a za banke i finansijske organizacije min.visinu osnovnog kapitala…Javni poziv mora biti odobren od strane komisije za HOV. b) Osnivanje i registracija  Osnivanje – Otvoreno ad.osnivacki akt i statut  Osnivaci – osnivaci ad.  Osnivacki akt i statut – osnivanje ad. Otvoreno ad moze biti kotirano i nekotirano. Registracionu prijavu podnosi lice koje su osnivaci ovlastili i on uz prijavu podnosi: osnivacki akt sa potpisima osnivaca. a) Osnivaci.Treca faza je odrzavanje osnivacke skupsitne . pod kojim podrazumeva ono drustvo ciji osnivaci ucine javni poziv za upis i uplatu ajcija u vreme njiegovog osnivanja ili takav poziv drustvo ucini posle njegovog osnivanja. procenjuje vrednost nenovcanih uloga. izvestaj banke o deponovanim novcanim ulozima.. dobija status pravnog lica. On moze da sadrzi i fakultativne elemente. bira direktora drustva.nominalnu vredn. 4.koji sadrzi minimum zakonom utvrdjenih obaveznih elemenata.Pravni sistemi vecine zemalja ne prave razliku izmedju otvorenog i zatvorenog a. Broj osnivaca ne moze biti manji od dva (izuzetno moze biti i jedan). max 60dana od dana isteka roka za upis akcija. Svi upisnici potpuno uplacenih akcija imaju pravo glasa na osnivackoj skupstini koju otvara najveci akcionar. Svaka obicna akcija donosi jedan glas a odluke skupstine se donose vecinom glasova. 3. i ako se daju na odredjeno vreme mora biti unet i rok. Pojedina zakonodavstva propisuju minimalni broj od 3.domaceg ili stranog porekla . U slucaju nesaglasnosti osnivackog akta i statuta . Nas zakon o privrednim drustvima ne propisuje minimalni broj osnivaca i dopusta jednoclana ad. vec poznaju samo otvoreno ad. .akcija. odnosno u fazama. .d.10.Osnivacka skupstina je ovlascena da: 1.njegova podela na akcije .Nase pravo poznaje otvoreno ad. kao i sama drzava.mogu biti i fizicka i pravna lica . dokaz o javnom pozivu….Statut ne mora biti javno objavljen i on sluzi da bi se blize uredilo poslovanje i upravljanje drustvom. Tek kad se registruje ad. 2.U drugoj fazi se vrsi prodaja akcija putem javnog poziva koji mora da sadrzi ime osnivaca. utvrdi da li su akcije propisno upisane i uplacene.se osniva sukcesivnim nacinom .. primat ima osnivacki akt. U prvoj fazi se donosi osnovacki akt kojim se uredjuje osnovni kapital. . Ako se nekom osnnivacu ili trecem licu daju posebne pogodnosti tokom osnivanja drustva to mora biti uneseno u osnivacki akt . Statut donosi i moze menjati samo upravni odbor. 67 . a ukoliko ni tad nema kvorum smatra se da je osnivanje drustva propalo.  Registracija – to je poslednja faza osnivanja drustva. Skupstina mora imati kvorum i ukoliko ga nema mora se ponovo sazvati.atribute drustva. Akcionarsko drustvo moze imati i statut koji nije konstitutivni akt i ne deponuje se u registar privrednih subjekata. izvestaj banke o upisu akcija.otkup akcija od strane osnivaca i ponuda ostalih akcija na prodaju. 5. odlucuje o posebnim pravima osnivaca.zapocinje donosenjem osnivackog akta . On predstavlja temelj akcionarskog drustva.

Najvaznije promene na kapitalu ad. pojednostavljenim postupkom (radi izravnjanja sa nizom vrednoscu neto imovine kako bi se pokrili gubici). su povecanje i smanjenje osnovnog kapitala. likvidacija. npr. i 3.njegova nominalna vrednost i broj akcija registruje i ukoliko se njgova vrednost smanji zakonodavac nalaze da se ili obezbede sredstav u roku od 6 meseci ili da drustvo promeni svoj pravnoorganizacioni oblik. snose njegovi osnivaci ili samo drustvo i to se blize odredjuje osnivackim aktom. nisu dopusteni ulozi u radu i uslugama. .a formira se ulozima osnivaca i drugih lica koja otkupljuju akcije prve emisije. U otvorenom ad. Drustvo ih mora cuvati u svom sedistu ili nekom drugom mestu koje je dostupno svim akcionarima . •Smanjenje osnovnog kapitala je drugi slucaj i odluku o smanjenju i ponistaju akcija donosi samo skupstina .Osnovni kapital otvorenog ad. osim toga u ovim drustvima je ogromna disperzija vlasnistva i postoji cesta i brza promena vlasnicke strukture. Troskovi osnivanja – ad.  Drzanje. smanjenje nominalne vrednosti akcija…) 2. dolazi do odvajanja vlasnistva 68 .U nasem pravu novcani deo osnovnog kapitala ne moze biti manji od 25000evra.podeljen je na akcije . . Ugovoreni novcani ulozi moraju se uplatiti najmanje u visini 50% od nominalne vrednosti do registracije drustva a ostatak u roku od 2 godine. Akcionarima mora biti odobren pristup svim dokumentima ili ce oni to pravo dobiti preko suda ukoliko im ga upravni odbor uskrati. Zbog toga u ad.Ulozi mogu biti u novcu. Povecanje se postize izdavanjem novih akcija. u HOV i imovinskim pravima.Vlasnici kapitala (akcija) nisu kompetentni za upravljanjem ad.stvarima .Otvoreno ad.Ulog u ad.Osnovna obaveza svih akcionara je uplata upisanih akcija. . putem konverzije (kad poverioci svoja potrazivanja pretvore u akcije) i putem inkorporacije (kada se u osnovni kapital preliju sredstva iz rezervi i dividendi). u postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve (radi pokrivanja buducih gubitaka). .UPRAVLJANJE I ORGANI UPRAVLJANJA AKCIONARSKOG DRUSTVA . Stoga se osnovni kapital tj.One se donose po odluci skupstine ili upravnog odbora i kao takve ove odluke menjaju i osnivacki akt drustva. c) Osnovni kapital .cuvanje i pristup aktima i dokumentima – saglasno prvoj direktivi EU zakonodavac nalaze drustvu da cuva veci broj dokumenata i akata.osnivacki akt i njegove izmene drustvo mora cuvati trajno a ostala dokumenta najmanje 5 godina.Ad. Ovi troskovi mogu biti placeni iz osnovnog kapitala drustva ili se mogu uneti u drustvo kao deo uloga. Smanjenje se moze izvrsiti na 3 nacina: 1. je takav pravnoorganizacioni oblik u kojem je upravljanje kompleksne prirode. 62. . se moze uneti u novcu(novcani ulog) ili u stvarima i pravima(nenovcani ulog). redovnim postupkom (ponistenje sopstvenih akcija. mora da odrzava vrednost osnovnog kapitala jer njgovo umanjenje povlaci za sobom pravne posledice . •Povecanje osnovnog kapitala nastaje kada su drustvu potrbna sredstva za nova investiranja.

Vrste skupstina akcionara:  redovna – godisnja skupstina se saziva i odrzava jednom godisnje i to najkasnije 6 meseci od kraja poslovne godine. Zapolseni su fizicka lica koja sa poslodavcem zakljucuju ugovor i oni nemaju pravo upravljanja ali imaju pravo da participiraju u upravljanju po osnovu radnog odnosa. Radom skupstine predsedava 69 .(banke .pored vlasnika i menadzera u upravljanju ucestvuju i zaposleni.izvrsnog i nadzornog odbora.). Odnos izmedju organa zasnovan je na dva principa : vlasnicki jer vlasnici imaju najsira ovlascenja u svom vlasnickom organu-skupstini .10%akcija mogu uvesti max 2 nove tacke dnevnog reda. . a) Skupstina akcionara . .Skupstina akcionara se pretvara u organ kontrole upravnog i izvrsnog odbora .Poziv se moze uputiti i javnim obavestenjem. Do skora je vladao jos jedan princip u ad. Ako se godisnja skupstina ne sazove roku sud to moze naloziti . Danom prijema poziva smatra se dan kad je poziv poslat. U njih spadaju : skupstina . menadzera i zaposlenih za uspesno upravljanje ad.Nase zakonodavstvo se priklonilo ovom jednostepenom sistemu struktuiranja organa drustva gde je skupstina akcionara najvisi organ i kao takav bira sve druge organe. Svi organi su obavezni osim nadzornog koji oraju imati samo kotirana ad. bira i nadzorni odbor. Nju saziva upravni odbor i odrzava se u sedistu drustva. upravni odbor .zainteresovani su i poverioci i klijenti. se vrsi preko njegovih organa .od upravljanja .U nasem pravu zaposleni imaju pravo na poseban organ. Poziv dostavlja predsednik odbora ili drugi clan upravnog odbora.To je najvisi organ upravljanja ad. . kao i u organ zastite akcionara.  skupstina koja se saziva po nalogu suda – sud moze sazvati i redovnu i vanrednu skupstinu.Vlasnici u skupstini donose najvaznije odluke vezane za ulozeni kapital . sa tacno utvrdjenim nadleznostima . izvrsni odbor . Postupak sazivanja i odrzavanja skupstine akcionara – zapocinje slanjem pisanog pozima(postom ili mailom) svakom akcionaru. . i posebna ad.savet zaposlenih koji postoji u drustvima sa preko 50 zaposlenih . ili ako se vanredna skupstina ne sazove 30 dana od dana podnosenja zahteva za njeno sazivanje. organ nadzora i sekretar.Skupstina bira upravni odbor koji dalje bira izvrsni odbor.Operativno upravljanje se prenosi na profesionalne menadzere dok vlasnici akcija zadrzavaju pravo da preko skupstine akcionara odlucuju o najvaznijim pitanjima. Kako bi kontrolisala rad drustva i njenih organa skupstina. njegovo raspolaganje i pitanja vezana za dobit drustva. .U kontinentalnom pravu . .Upravni odbor moze odbiti zahtev za sazivanje vanredne skupstine ako ne ispunjava propisane zakonske uslove. Uz poziv se salje obavezno i odgovarajuci materijal za svaku tacku dnevnog reda. Clanovi skupstine mogu raspravljati i odlucivati samo o tackama dnevnog reda dok se o drugim temama moze samo raspravljati (izuzetno akcionari sa min. i on daje misljenje i ucestvuje u odlucivanju vezanom za socijalna i ekonomska prava zaposlenih. i profesionalno-strucni princip koji se ispoljava kroz sastav upravnog.osiguravajuca drustva…). Postoje i mesoviti sistemi struktuiranja organa ad.  vanredna – nju mogu sazivati upravni odbor ili neko drugo ovlasceno lice (npr.Osim vlasnika .ako je drustvo u procesu likvidacije vanrednu skupstinu ce sazvati likvidator drustva).Zakonom o privrednim drustvima su predvidjeni obavezni organi ad.U savremenim uslovima skupstina akcionara zadrzava za sebe samo neke najznacajnije vlasnickoupravljacke funkcije i tako opredeljuje nadleznosti organa koji ce obavljati upravno-izvrsne i nadzorne funkcije u drustvu. koju cine akcionari i to je jedini organ vlasnika. . zbog nedostatka sopstvene strucnosti .Upravljanje ad. U drugim pravima postoji institut radnickog delegata . Vanredna skupstina se po zakonu obavezno saziva ako drustvo ostvaruje gubitke. U uporednom pravu postoji i dvostepeni sistem gde skupstina bira clanove nadzornog odbora a on dalje bira upravni odbor. Ali skupstina nije strucno najvisi organ drustva. i to hijerarhija ali se on danas malo drugacije sagledava.

Pravilo je da se o uobicajenim pitanjima odluke donose vecinom glasova (>50%) a da se odluke o bitnim pitanjima donose kvalifikovanom vecinom(>2/3glasova).osim kad je u odluci odredjen neki drugi datum ili kad je zakonom izricito odredjeno da odluka stupa na snagu kada se registruje i onjavi.On obavlja operativne poslove drustva i donosi strateske odluke.U nadleznost skupstine ulaze normativne. na osnovu opstih(razlozi predvidjeni zakonom) i posebnih9razlozi vezani za izbor upravnog odbora. dizanjem ruke ili tajno kada je to zakonski definisano putem glasackih listica. .vred. Odluka stupa na snagu danom njenog donosenja . . uz ostavljanje mogucnosti da akcionari osnivackim aktom odrede vecinu vecu od zakonom propisane.Upravnom odboru je stavljano na duznost da na godisnjoj skupstini stavi na raspolaganje azuran i kopletan izvestaj stanju i poslovima drustva a posebno izvestaj o finansijskom stanju. b) Upravni odbor (odbor direktora) .statusne i druge funkcije.Upravni odbor otvorenog ad. sticanju i raspolaganju imovinom .akcionari glasaju srazmerno nominalnoj vrednosti akcija: svaka izdata akcija ima pravo jednog glasa . nadleznost skupstine i knjiga odluka – Zakonom o privrednim drustvima je uspostavljeno posebno pravilo o informisanju clanova skupstine. Ukoliko kvoruma nema moze se sazvati ponovljena sednica gde je sada potreban kvorum 33% od ukupnog broja .U uporednom pravu ugovor o glasanju se definise kao aporazum akcionara i akcionarskog drustva . Kvorum cine akcionari koji poseduju vecinu od ukupnog borja akcija sa pravom glasa. Donosenje odluka – Skupstina moze donositi odluke samo o onim tackama dnevnog reda za koje postoji kvorum. kao i izmedju svih akcionara da glasaju svojim akcijama na odredjeni nacin o odredjenim pitanjima. Svaka odluka se unosi u zapisnik. kao i svaki clan upravnog ili nadzornog odbora. U sastav upravnog odbora ulaze samo neizvrsni i nezavisni clanovi . Odluka je rezultat izjasnjavanja akcionara o ponudjenom predlogu odluke i ona moze biti pozitivna i negativna. Pobijanje se vrsi pred nadleznim sudom . 70 .On je najvisi organ upravljanja i on imenuje svoj izvrsni odbor. Zakonodavac je dispozitivnim normama utvrdio kvorum za odrzavanje sednice skupstine. povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala .akcije.U nasem pravu je dopusteno da drustvo koje nema vise od 10 akcionara svoje skupstine moze odrzati putem konferencijske veze. -Pravo akcionara moze u nekim slucajevima biti suspendovano a nekad akcionar moze biti i iskljucen iz procesa glasanja.nadzornog odbora ili odbora revizora) razloga. . Informisanje akcionara.Tuzbu moze da podnese svaki akcionar koji je glasao protiv odluke .predsednik skupstine koji imenuje zapisnicara . pravo glasa stice se uplatom nimonalnog iznosa akcije ili unosenjem stvari i prava u iznosu nom. .Predsednik upravnog odbora je ujedno i generalni direktor drustva. raspodeli dobiti i pokricu gubitaka … Sve odluke donete na skupstini unose se u posebnu knjigu odluka. Pobijanje se vrsi po pravilima akcijskog prava. U skupstini se glasa po principu proporcionalnosti tj.imovinske.Glasanje na skupstini se obavlja javno . Ona odlucuje o : izmenama osnivackog akta .izborne . kao i onaj akcionar koji nije bio propisno pozvan da prisustvuje skupstini . je obavezni i kolegijalni organ drustva koji ima ulogu strucnog i profesionalnog i operativnog organa. Pobijanje skupstinskih odluka – Zakonom o privrednim drustvima uveden je institut pobijanja odluka skupstine akcionara. Tajno glasanje se praktikuje kod rustava koja imaju preko 100 akcionara ili kada to zahtevaju manjinski akcionari koji poseduju bar 10% prisutnih akcija . Kvorum za rad i glasanje – Da bi doslo do odrzavanja skupstine i punovanog odlucivanja potrebno je da postoji kvorum. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku.dva akcionara za overivace zapisnika i clanove komisije za glasanje. Clanovi skupstine mogu glasati licno ili preko jednog punomocnika.

. o poslovanju drustva. njihove nadleznosti su utvrdjene zakonom.za donosenje odluke potrebna je vecina glasova prisutnih clanova . U.Zbog skandala u velikim kompanijama poput Enrona poteglo se pitanje neadekvatnosti upravnih odbora kao osnovnog razloga kolapsa tih velikih korporacija. putem glasanja gde svaki clan ima jedan glas . U nasem pravu ih bira skupstina i to na godisnjoj a moze i na vanrednoj skupstini. -Upravni odbor ima dve vrste clanova: neizvrsni (onaj koji nije clan izvrsnog odbora) i nezavisni (lice koje nije pravno.odlucujuci glas u slucaju neresenog glasanja ima predsednik i 4. da vodi odredjenu politiku drustva . takodje moze biti i razresen odlukom skupstine akcionara bilo kad i to bez navodjenja razloga(to je opoziv diskrecione prirode) a drugi pravni rezim za iskljucenje se naziva kontrolisani i on ostavlja mogucnost rasprave o razlozima razresenja clana u.statusno ili svojinski povezano sa drustvom u poslednje 2 godine.o. kada akcionari sa 51% glasova biraju sve clanove u. Sednice se mogu odrzavati i putem konferencijske veze. isplate kamate akcionaru . Nadleznost upravnog odbora je da : obavlja funkciju upravljanja . akcionara i neakcionara . 2. U nasem pravu se koristi bas ovaj kumulativni nacin glasanja .d. moze da podnese ostavku uvek kad to nadje za potrebno. se biraju iz redova stranih i domacih lica . a u dvostepenom sistemu nadzorni odbor.). Mandat prestaje ako se ovi izvestaji ne usvoje. Clan u. se donose na sednicama . imovinski.U francuskom pravu ima cak i licnu vlast i moze da zastupa celo drustvo.o. To su komisija za imenovanje i komisija za naknade .o. broj clanova i to najmanje 3 a max. Clanovi u. Donosenje odluka – odluke u.u.o.d. Takva percepcija je pokrenula reformu upravnog odbora u pogledu njegove uloge i strukture. On moze na zahtev predsednika u. podlezu imovinskoj odgovornosti prema a. mora obrazovati dve komisije sa min po 3 clana. da obavlja svoje obaveze prema skupstini .o.Sto se tice strukture i nacina izbora clanova upravnog odbora nas zakonodavac predvidja min. On je duzan da odrzi bar 4 redovne sednice godisnje . Sto se tice kvoruma zakonodavac daje 4 osnovna pravila : 1. Soft law jer njegove odredbe nisu pravno obavezujuce. -Clan u. Imovinska odgovornost clanova u. da izvrsava sve odliuke skupstine … U sustini on ima dve vrste poslova : poslovodjenje (Poslovi unutar drustva) i zastupanje(Poslovi prema trecim licima). Ostavka mora biti u formi pismenog obavestenja a podnosi se upravnom odboru. 3. Predsednika bira sam upravni odbor i on je ujedno i generalni direktor drustva.. lica koja jesu i lica koja nisu u radnom odnosu sa drustvom.o. od kojih jednu mora odrzati najkasnije dva meseca pre godisnje skupstine akcionara. koji omogucava da i mali akcionari imaju svoje predstavnike u upravnom odboru (ovakav nacin se izvodi iz politickog koncepta manjina). ili kumulativan . -Mandat clanova upravnog odbora traje izmedju dve godisnje skupstine drustva a produzenje mandata se vezuje za prihvatanje i usvajanje godisnjih finasijskih izvestaja i izvestaja u. – ima veoma znacajnu ulogu.o. Upravni odbor kotiranog drustva ima obavezu da donese svoj kodeks ponasanja i to je unutrasnji akt koji predstavlja tzv.i max. kada drustvu nanesu stetu povredom svojih duznosti ili ako povredom zakona ucine sledece: izvrse povracaj uloga akcionaru . Predsednik u. u jednostepenom sistemu bira skupstina .o. Sistem glasanja moze biti direktan. ako odobre zajam ili kredit … c) Izvrsni odbor 71 .o.ako neki clan ima sukob interesa po nekom pitanju njegov glas se iskljucuje iz glasanja. zasedati i vanredno.o.kvorum za rad cini vecina clanova . i njihova poimanja – Clanovi u. a.15.o. -U uporednom pravu clanove u.o. Nacini rada upravnog odbora-Upravni odbor moze poslovnikom blize odrediti svoj nacin rada . ovde svaki akcionar pri glasanju mnozi svoje glasove sa brojem clanova upravnog odbora i on te svoje glasove moze dati jednom kandidatu ili ih raspodeliti na vise njih.

d. o uskladjenosti poslovanja drustva sa zakonom . •.Nadzorni odbor je ovlascen da pregleda sva dokumenta drustva . Takodje i izvrsni direktor kad god pozeli moze dati ostavku. Po zakonu nekotirana drustva mogu a kotirana moraju imati internog revizora ili nadzorni odbor ili odbor revizora. su u rukama organa odredjenih osnivackim aktom ili statutom drustva. njegove clanove bira upravni odbor iz reda svojih nezavisnih clanova. e) Sekretar . upravnog i nadzornog odbora. Njegove duznosti su da oragnizuje rad i prati izvrsenje odluka skupstine akcionara . o ugovorima sa trecim licima …. da zahteva od u.d. Izvrsni odbor je odgovoran upravnom odboru.On je izvrsni organ upravnog odbora i njegove clanove (izvrsne direktore) bira upravni odbor. •..Odbor revizora je kolektivni organ sa najmanje 3 clana .Interni revizor je fizicko lice koga bira upravni odbor iz reda svojih nezavisnih clanova.Strucni poverenik nije organ drustva .On je poseban organ drustva i potice iz anglosaxonskog prava.d. da ih proveravaju .To je u nasem pravu obavezni organ otvorenog a. . On ne vrsi generalni nadzor vec vrsi pregled finansijskih izvestaja i sagledava stanje u poslovnim knjigama u zadnje 3 godine. Osnovne nadleznosti izvrsnog odbora su da ispunjava i izvrsava odluke upravnog odbora i da odlucuje o svim pitanjima vezanim za tekuce poslovanje drustva.o izvestaje i objasnjenja . . PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA I ZASTITA PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA 72 .Nas zakonodavac ga prihvata i predvidja kao obavezan organ kotiranog i nekotiranog otvorenog a.Nadzorni odbor je u uporednom pravu obavezan ili fakultativan dok je u nasem pravu on kolektivni organ sa najmanje 3 clana (moze i vise ali mora biti neparan broj). organizuje njegov rad i stara se o vodjenju zapisnika. Clanovi izvrsnog odbora imaju istu imovinsku odgovornost prema drustvu kao i clanovi upravnog odbora. da pregledava imovinu drustva… • . •.Nadzor a. Na svakoj godisnjoj skupstini akcionara nadzorni organ podnosi svoje izvestaje vezane za : racunovodstvenu praksu . Generalni direktor drustva je ujedno i predsednik izvrsnog odbora i on saziva sednice . pripremu sednica i vodjenje zapisnika skupstine i odbora.On je zastitnik prava manjinskih akcionara. finansijske izvestaje . Bira ga upravni odbor.U nasem pravu nadzorni organ je samostalan i njegova funkcija je da kontrolise zakonitost rada upravnog odbora. Kao takve ih kad to pozeli upravni odbor moze i razresiti duznosti. d) Nadzor (nadzorni organ) . 63. Predsednika i clanove nadzornog odbora bira skupstina). On je odgovoran za vodjenje knjige akcionara .

pravo da putem strucnog poverenika traze uvid u finasijske izvestaje i poslovne knjige … 73 . pravo ucesca u radu skupstine. ima veliki broj akcionara. trazenje uvida u poslovne knjige i pravo na istragu.Cetvrto imovinsko pravo je pravo raspolaganja sopstvenim akcijama (prenos akcija: otudjenje. . Ukljucuje obavezu skupstine da saslusa akcionara . b) Obaveze akcionara su: uplata novcanih i unosenje nenovcanih uloga. Ova prava nemaju samo akcionari vec i sira javnost . pravo da utice na dnevni red… Ovo pravo pripada i imaocima preferencijanlnih akcija kao i drugim licima ako je to predvidjeno statutom i osnivackim aktom drustva.medjudividende). . Osnovni principi zastite su: eticnost i pravednost. a nekad i pisanim putem. Statusna prava – Prvo i najvaznije pravo je pravo upravljanja koje se ostvaruje kroz dva osnovna prava : pravo na ucesce u radu skupstine i pravo glasa. pravo na isplatu dividendi. u akcijama drustva u drugim drustvima ili u nekoj drugoj imovini.Drugo imovinsko pravo je pravo na povracaj uloga (ostatak likvidacionog ili stecajnog viska) u postupcima prestanka drustva. 1.Drugo statusno pravo je pravo na informisanje akcionara od strane nadleznih organa ad.a) Prava akcionara . 2. pravo na ucesce u rasprai. Svaka obicna akcija daje akcionaru ista prava. iznos dividendi i 2. U uporednom pravu ovo pravo se ispoljava kroz : trazenje obavestenja . prenos prava plodouzivanja. dodatne uplate i cinidbe. Ovo pitanje je detalno uredjeno u Zakonu o privrednim drustvima. akcijama ili drugim hov.U nasem pravu se pod manjinskim akcionarima podrazumeva manjina akcionara po broju glasova i po ucescu u osnovnom kapitalu. koji sadrze razlicitu vrednost akcija i medjusobno se cesto ni ne poznaju … sve ovo moze uzrokovati pojavu konflikta interesa. .U nasem zakonu uvedena su sledeca prava manjinskih akcionara: pravo na sazivanje skupstine . .Otvoreno ad. i pravo na uvid u poslovne knjige. Akcionari postaju poverioci drustva za iznos pripadajuce dividende. pravo glasa. Odluka o placanju dividendi mora da sadrzi:1. . pravo akcionara da prisustvuje svim skupstinama . pravo da uticu na izbor nezavisnih clanova upravnog odbora (putem kumulativnog glasanja). pravo na sazivanje vanredne skupstine. pravo prece kupovine novih emisija akcija i pravo na raspolaganjem svih vrsta akcija. pravo na ucesce u raspodeli likvidacionog viska. a to su: pravo pristupa aktima i dokumentima ad. . radi zastite trecih lica. Dividende se mogu isplacivati u novcu. dominacija interesa drustva i lojalnost interesima drustva.Prava akcionara se mogu klasifikovati u statusna i imovinska prava. Na akcije koje su delimicno uplacene isplacuje se srazmerna delimicna dividenda. Imovinska prava – Prvo i najvaznije je pravo na dividendu. Preduslov za isplatu dividendi je da drustvo ostvari dobit. Pravo glasa nije iskljucivo licno vec se moze ostvariti i preko punomocnika. zalaganje. Dividenda je udeo akcionara u godisnjoj dobiti drustva (izuzetno se dividende mogu isplacivati i u toku godine. -Trece imovinsko pravo akcionara je pravo preceg upisa novoizdatih akcija (pravo prioritetnog upisa akcija nove emisije).. ravnopravnost akcionara. demokraticnost. duznosti prema drustvu… c) Zastita prava manjinskih akcionara – jedno je od osnovnih nacela i meri demokraticnost u drustvu. dan dividendi za koji se sastavlja lista akcionara ovlascenih za isplatu dividendi.) i pravo preceg sticanja akcija. Pravo ucesca u radu skupstine je clansko pravo i nacelno se ne moze oduzeti. Ovo pravo nemaju vlasnici preferencijalnih akcija. pravo da uticu na dnevni red.

Potrebno je samo prodati svoje akcije i tim pravnim poslom clanska i druga prava po osnovu akcija prelaze na pravnog sledbenika. . . Posledica toga je manji broj clanova.Razlozi predvidjeni zakonom su : 74 . Ono se osniva simultano.Akcionarsko drustvo u osnovi prestaje iz razloga propisanih zakonom i razloga predvidjenih osnivackim aktom. u brojnim svetskim pravnim sistemima. Za promet akcija potrebna je dozvola Komisije za HOV. Ono je i pod slabim nadzorom nadleznih drzavnih organa. dok se nenovcani ulozi moraju uneti u celini do registracije. OTC trzistima i nije pod nadzorom Komisije za HOV. . a mogu doneti i statut. ne moze vrsiti upis akcija javnom ponudom. Uplata novcanih uloga se mora izvrsiti bar 50% do registracije a ostalo za dve godine. Ti elementi se ogledaju u njegovoj zatvorenosti tj. odnosno jednokratno donosenjem osnivackog akta.Vecina zatvorenih ad.64. Ovo drustvo ima univerzalnu skupstinu (godisnju i vanredne). je regulisano pretezno dispozitivnim a manje imperativnim normama.To je posebna vrsta ad. . PRESTANAK CLANSTVA I AKCIONARSKOG DRUSTVA .Zatvoreno ad. se osniva sa namerom da se po isteku odredjenog vremena transformise u otvoreno ad. Do toga dolazi prvom emisijom i prodajom akcija na organizovanom trzistu .otezanoj mogucnosti da neko pristupi drustvu.Prestanak clanstva u otvorenom ad. pravima ili cak u izvrsenom radu i uslugama za drustvo. stvarima. ZATVORENO AKCIONARSKO DRUSTVO .Osnivaci nemaju obavezu sazivanja osnivacke skupstine ali su duzni da donesu osnivacki akt u pisanoj formi . Simultano osnivanje znaci da osnivaci odmah otkupe sve akcije i istovtemeno postanu akcionari drustva. Ulozi osnivaca mogu biti u novcu.Akcije zatvorenog ad.Upravljanje zatvorenim ad. je vrlo jednostavno ako se drustvo kotira na berzi.Zatvoreno ad. . se mogu slobodno prenositi (ukoliko osnivacki akt nije to ogranicio) i taj prenos akcija se vrsi na tzv. . ali do toga moze doci i po sili zakona kada broj akcionara premasi zakonski maximum od 100 clanova. . . drustvo ima direktora ili upravni odbor a po zelji moze imati i izvrsni i nadzorni organ. manji kapital… sto je dovelo i do ne poznavanja ovakvog oblika ad. 65. . Ono sadrzi elemente drustva sa ogranicenom odgovornoscu. nije nezavisno od njegovih clanova. U nasem pravu zatvoreno ad.Zatvoreno ad. Pristupanje zatvorenom ad. Zakonski uslov za osnivanje je obezbedjenje novcanog uloga od najmanje 10000evra. je skoro identicno kao i kod otvorenog. je takvo privredno drustvo cije se akcije izdaju samo njegovim osnivacima ili ogranicenom broju drugih lica. moze imati maximum 100 akcionara.

75 . odnosno na akcionarska drustva u anglosaksonskom pravu. To su slucajevi kad: se imovina drustva rasipa. •Drugi slucajevi . u slucaju da se radi o otklonjivom osnovu. •Pravosnazna odluka nadleznog suda kojim se utvrdjuje da je registracija bila nistava . Ova direktiva je mala za cilj da stvori pretpostavke kojima se omogucava uspostavljanje ogranicene odgovornosti trgovaca unutar jednistvenog trzista EU. Ogranicenje odgovornosti imaoca radnje. uz postojanje posebnih pravila za njihovo osnivanje i rad.  da rusi ugovornu teoriju o drustvu . Ovom pravnom formom pruza se mogucnost da clan drustva. JEDNOCLANO DRUSTVO KAPITALA .Nasim Zakonom o privrednim drustvima predvidjeno je jednoclano drustvo sa ogranicenom odgovornoscu kao i jednoclano akcionarsko drustvo. i ad. Pojava ovog drustva se vezuje za vreme kad je drzava pocela da vrsi nacionalizaciju privrednih drustava sa privatnim kapitalom u pojedinim oblastima.•Protek vremena za koje je osnovano drustvo . tj.Nastanak jednoclanog drustva kapitala ima svoju dugu predistoriju. Ako rok prodje a nista se ne promeni sud ce ici na likvidaciju drustva. •Bankrotstvo (stecaj) .Sudu stoje na raspolaganju dve mogucnosti:  Da pokrene postupak prestanka drustva likvidacijom.Savet Evropske zajednice doneo je Dvanaestu direktivu o jednoclanom drustvu sa ogranicenom odgovornoscu.  da rusi teoriju o pravnom licu kao organizovanom skupu fizickih lica…… . . a po zahtevu manjinskih akcionara. odnosno akcionar ne odgovara licnom imovinom za obaveze koje drustvo preuzima prema poveriocima.Ad. Drustvo kao pravna forma nastalo je kako bi se zastitila licna svojina imaoca radnje.U prilog protivljenja legalizaciji ideje o jednopersonalnom drustvu isticani su prigovori pravne priorode:  da ona rusi teoriju o jedinstvenoj imovini jednog lica. Odredbe ove direktive primenjuju se i na jednoclana drustva koja osniva drzava (javna preduzeca). •Pravosnazna odluka skupstine akcionara koja se donosi kvalifikovanom vecinom . Ova direktiva se odnosi na drustva sa ogranicenom odgovornoscu u kontinenentalnom pravu. . . moze prestati na osnovu odluke suda. . a manje se podrazumeva osnivanje trgovackog drustva od strane samo jednog clana drustva. ako su akcionari blokirani u odlucivanju… .  Da preduzme druge mere.Pod jednoclanim drustvom kapitala se u uporednom pravu podrazumeva situacija kada se sve akcije ili udeli jednog drustva kapitala steknu u vlasnistvu jednog clana drustva. 66. u zakonom predvidjenim slucajevima.) ali sa nekim specificnostima u osnivanju i poslovanju. kada upravni odbor radi nezakonito.Ideja se prvo razvila i prihvatila u Nemackoj pravnoj teoriji.vlasnika angazovane imovine samo na tu izdvojenu imovinu bilo je moguce samo uz kreaciju pravne licnosti za tu imovinu.Jednoclano drustvo kapitala je klasicna forma trgovackog drustva kapitala (doo. U francuskoj se pojava jednoclanog drustva vezuje za vreme prerastanja trgovacke radnje (koji nije imao svojstvo pravnog lica) u posebnu ekonomsku i pravnu celinu sa svojstvom pravnog lica. . i da ostavi rok do 1 godine drustvu da otkloni nepravilnoasti. .

Njihov znacaj je ogroman jer su eke delatnosti neprivlacne za privatnike zbog velikog rizika . .Javni sektor privrede se od svog nastanka vezuje za monopol. .Dvanaestom direktivom EU omoguceno je da drustvo moze imati jednog clana od momenta osnivanja. . Ono ce zadrzati svojstvo pravnog lica ali ce se transformisati u viseclano drustvo kapitala. Javni sektor privrede obuhvata centralnu i lokalnu drzavu. domaceg ili stranog porekla. JAVNA PREDUZECA . 67. takodje u pojedinim delatnostima se zahteva visoka tajnost. i ad. A u pravu EU pod tim izrazom se podvode sva preduzeca koja su u drzavnoj imovini ili pod kontrolom drzave. .Osnivanje – Na osnovu zakona o privrednim drustvima. odnosno akcije. Ali u savremenim uslovima sve vise se odvija proces deregulacije tj. Prestanak – Na osnovu Zakona o privrednim drustvima jednoclano drustvo sa ogranicenom odgovornoscu uvek prestaje u slucaju stecaja ili likvidacije nad jedinim clanom koji nema pravnog naslednika.U jednoclanom drustvu kapitala (doo. U ovom sektoru se sve vise podize nivo pravne organizacije i upravljanja i povecava se ekonomicnost i efikasnost poslovanja.Javna preduzeca su osnovni subjekti javnog sektora privredjivanja koji obavljaju delatnost od javnog(opsteg) interesa. obavljanje delatnosti od javnog interesa . Momentom registracije drustvo stice pravni subjektivitet. Sve odluke koje donosi nuzan je da upise u zapisnik i knjigu odluka. Najpre kada on zeli da svoju imovinu zastiti od imovine kojom zeli da obavlja privrednu delatnost. koji polaze od svojinskog kriterija javno preduzece je onokoje je iskljucivo u svojini drzave . ili tako sto ce sve udele.) jedini clan tog drustva ostvaruje nadleznosti skupstine neposredno ili preko ovlascenog lica. . i naravno drustvo prestaje smrcu fizickog lica koje je jedini akcionar. Naravno u nekim delatnostima se zahteva odrzavanje odredjenog obima i standarda proizvoda i usluga a to samo drzava moze da garantuje.Odluka se donosi u pisanoj formi i mora biti potpisana i overena kod suda. Na kraju treba istaci da je ova pravna forma izuzetno podesna za mala preduzeca. Osnovac moze biti fizicko ili pravno lice. jednoclano drustvo kapitala se osniva osnivackim aktom koji se donosi formi odluke. Svi ugovori koje zakljuci jedini clan drustva sa sopstvenim drustvom mora staviti u pisanom obliku i mora ih uneti u knjige. Po jednima . javnopravna ovlascenja koja se daju preduzecu … . Ovo se pogotovo odnosi na bivse socijalisticke zemlje centralne i istocne evrope gde deregulacija i privatizacija javnih preduzeca uzimaju maha. po drugima koji polaze od 76 . sve cesca i obimnija primena slobode preduzetnistva i konkurencije.Kada jednoclano drustvo kapitala stekne jednog ili vise novih clanova ono je duzno da uskladi svoju pravnu organizaciju sa zakonom i da nastale promene registruje u odgovarajuci registar. Znacaj – Jednoclana drustva kapitala mogu biti od znacaja za individualne preduzetnike.Nakon osnivanja jednoclanog drustva kapitala nuzno je da se ta pravna cinjenica unese u odgovarajuci registar koji je dalje dostupan svim zainteresovanim licima . . . steci jedno lice odnosno jedan clan drustva. ili jednockanog doo. Takodje od velikog je znacaja kad jedan clan treba da donese odluku da nastavi svoje poslovanje u obliku jednoclanog ad.U uporednom pravu postoje razliciti kriterijumi za odredjivanje pojma javnog preduzeca kao sto su: javnopravni subjekt u svojstvu osnivaca . .Individualni preduzetnici nemaju mogucnost osnivanja jednoclanog drustva u nekoj od formi drustva lica (Personalna drustva).U pravnoj teoriji nema jedinstvenog stava o poimanju javnog preduzeca. kao sto ne postoji mogucnost za transformaciju postojeceg ortackog ili komanditnog drustva u jednoclano drustvo jer su to drustva ugovori. svojina nad preduzecem . javne korporacije i aktivnosti drugih javnih preduzeca.Pod izrazom javni sektor podrazumeva se deo nacionalne privrede za cije funkcionisanje drzava ima neposrednu odgovornost.

vecinski ili manjinski vlasnici javnopravni subjekti.kriterija delatnosti od javnog interesa pod javnim preduzecem podvode sva ona preduzeca koja takvu delatnost obavljaju… Javno preduzece je po svojoj pravnoj prirodi mesoviti pravni institut jer u sebi prozima elemente javnog (upravnog) prava i elemente privatnog (posebno trgovackog) prava. . a drzavna kontrola se bazira na posedovanju akcija od strane drzave.Naziv javno preduzece je u pravu EU samo ekonomski izraz za pravnoorganizacioni oblik nekog od oblika privrednog drustva kapitala. • Drzavna kompanija – to je institut privatnog prava sa pravnim polozajem slicnim drugim preduzecima.Zakonom o preduzecima. dominantan uticaj na osnovu svojine.U pravu EU ne postoji javno preduzece kao poseban pravnoorganizacioni oblik.ciji su iskljucivi.U francuskoj su javna preduzeca organizovana kao u formi trgovackog preduzeca i mogu biti drustva sa javnim kapitalom (nacionalizovana drustva) i drustva sa mesovitim kapitalom (nacionalna ili lokalna).Ekonomski razlog za osnivanje javnog preduzeca sredstvima iz javnih izvora ogleda se u nedovoljnoj efikasnosti trzisnog mehanizma u obezbedjivanju javnih dobara i usluga. finansijskog ucesca ili propisa koji se primenjuju na njihovo poslovanje. . sredstvima iz javnih izvora. Javna preduzeca osnivaju javnopravni subjekti. . To su preduzeca u kojima javna vlast drzi veci deo osnivackog kapitala ili kontrolise vecinu glasova.U socijalistickim zemljama centralne i istocne evrope zakonodavac je definisao javno preduzece kao poseban pravnoorganizacioni oblik i to kao drzavno odnosno javno preduzece. koje osniva drzava. 77 . u delatnostima za koje je drzava posebno zainteresovana. Polovinom 2000 godine Srbija je donela nov zakon o javim preduzecima i obavljanju delatnosti od javnog interesa . Javna korporacija je odgovorna Vladi.Pravo EU polazi od principa neutralnosti po kojem ostavlja slobodu clanicama unije da svoje ekonomske sisteme. . . zasnivaju na privatnim. koja vrse neku od javnih sluzbi i cije se poslovanje podvodi pod poseban pravni rezim.Izvori prava: javno preduzece iako nije definisano Zakonom o privrednim drustvima iz 2004 zakonodavac ga je regulisao na osnovu posebnog zakona. Javno preduzece ima dvostruku ulogu i to: o da vrsi odredjenu javnu sluzbu i dobija pojedina ovlascenja koja imaju drzavni organi i o da obavlja privrednu delatnost i da ima slican polozaj kao i privatno preduzece. Potreba za ovakvim zakonom je bila vrlo izrazena posto je u srbiji registrovano preko 600 javnih preduzeca. Javna preduzeca u domacem pravu: . . neposredni ili posredno. koju finansira drzava i ne moze se osnivati u obliku ad. Da je njgov osnivac drzava ili jedinica lokalne samouprave (formalni uslov). ovaj zakon je trpeo promene i izmene 2002 i 2005 godine. .U uporednom pravu javno preduzece moze imati oblik : • Javne korporacije – to je institut javnog prava sa posebnim pravnim subjektivitetom koja se osniva posebnim zakonom. odnosno koje obavlja neku delatnost od opsteg javnog interesa. javno preduzece se definise kao: ono preduzece koje obavlja delatnost od opsteg interesa.U domacem zakonodavstvu se zahteva kumulativno ispunjenje dva uslova da bi se preduzece smatralo javnim: Zakonom se zahteva da preduzece obavlja delatnost od opsteg interesa (realni uslov). . javnim ili mesovitim svojinskim odnosima. odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. .U pravu EU pod javnim preduzecem se podvode sva preduzeca na koja javna vlast vrsi. .

Javno preduzece moze osnovati nadlezni organ drzave. kapital za sticanje akcija bez naknade iznosi max 30% drzavnog kapitala koji se privatizuje. zivot gradjana. ZADRUGE 78 . Ono predstavlja poseban pravnoorganizacioni oblik i spada u drustva kapitala.Izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji iz 2003 izmenjeno je zakonsko resenje vezano za pravo zaposlenih na besplatne akcije javnih preduzeca. o Trece. . .autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. . .Noveliranim zakonom o javnim preduzecima iz 2005 promenjen je pristup u postupku privatizacije javnih preduzeca i podeli besplatnih akcija : o Prvo.ime.Zakonom o privatizaciji iz 2001 god. osnivacki kapital.U nasem zakonodavstvu javno preduzece predstavlja posebnu formu preduzeca koju karakterisu: Osnivaci.Javno preduzece se osniva i osluje u skladu sa Zakonom o javnim preduzecima i obavljanju delatnosti od javnog interesa.Akt o osnivanju javnog preduzeca se moze doneti u pisanom obliku i to u vidu: 1.. su uredjeni uslovi i postupak za promenu drzavnog kapitala. procenat drzavnog kapitala koji se privatizuje odredjen je osnivackim aktom. imenovanje organa upravljanja i rukovodjenja i neka druga zakonska resenja. ugovora.  urednom zadoovoljenju potreba korisnika. 2.Organi upravljanja javnog preduzeca su : 1) upravni odbor (organ upravljanja). Javno preduzece odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom kao i svako drustvo kapitala.Cilj osnivanja i poslovanja javnog preduzeca se ogleda :  u obezbedjivanju kontinuiranog i trajnog obavljanja delatnosti od opsteg interesa.Kljucna razlika izmedju javnog preduzeca i privrednog drustva ogleda se u tome sto je javno preduzece subjekt sa elementima javnog prava a privredno drustvo subjekt privatnog prava. 68. To su delatnosti neophodne za: 1. moze se privatizovati najvise 15% drzavnog kapitala putem javnog tendera ili aukcije. odluke nadleznog drzavnog organa i 3. . za drzavne organe.Javno preduzece ima svojstvo pravnog lica i registruje se u Registru privrednih subjekata.  tehnicko-tehnoloskom ekonomskog sistema i usagladjenosti njegovog razvoja… . Ministarstvo za privredu i privatizaciju je ovlasceno da inicira privatizaciju drustava sa vecinskim drzavnim kapitalom.Opsti akti javnog preduzeca su statut i drugi opsti akti utvrdjeni zakonom. za rad i poslovanje preduzeca i 3. da donosi pla rada i razvoja . imovina preduzeca. . .sediste… . . 2. da odredjuje delatnost. Sva prava i obaveze i odgovornosti izmedju javnih preduzeca uredjuju se aktom o osnivanju javnog preduzeca. . 2) direktor (organ poslovodjenja) i 3) nadzorni odbor (organ nadzora). . direktora i clanove nadzornog odbora. o Drugo. da odredjuje raspodelu dobiti . zakona.Uloga drzave je da imenuje i razresava clanove upravnog odbora . kao i zakonom kojim se uredjuje obavljanje odredjene delatnosti od opsteg interesa. obavljanje delatnosti od opsteg interesa. a pojedina prava i obaveze mogu se urediti i posebnim ugovorom.

kojim zadrugari uredjuju svoja medjusobna prava i obaveze. ciljevi … . Cilj ovog drustva je zadovoljenje potreba njegovih clanova i razvoj njihovih ekonomskih i socijalnih aktivnosti. . samopomoc. solidarnst.Zadruga se moze osnovati na teritoriji EU u pravnoorganizacionom obliku evropskog zadruznog drustva. . . stambenu izgradnju i dr.U stranom zakonodavstvu se odredjuje minimalni broj lica koji mogu da osnuju zadrugu. . Udeli se ne mogu unositi u vidu rada ili usliga drustvu. ravnopravnost u odlucivanju . polozaj clanstva. kao i osnivanje zadruga u nekom od pravnoorganizacionih oblika trgovackog drustva kada su trgovacke prirode. . o nadzorni odbor..Zadruga ima svoj statut. Zadrugari odgovaraju za obaveze zadruge samo do visine svojih uloga .Podela zadruga moze se izvrsiti po razlicitim kriterijumima:  polazeci od delatnosti imamo: zanatske. . .Drustvo moze biti osnovano na vise nacina: moze ga osnovati 5 ili vise fizickih lica koja su nastanjena u najmanje dve drzave clanice .Organi zadruge su: o skupstina.  po kriterijumu odgovornosti zadruga za obaveze zadruge imamo: zadruge sa ogranicenom i neogranicenom odgovornoscu.Clanovi zadruga su po pravilu fizicka lica ali pojedina zakonodavstva (Rusija. Evropsko zadruzno drustvo: . Upisani kapital je podeljen na uloge. kao najvisi organ. posebno na osnovu zakljucenog ugovora izmedju zadrugara o nabavci dobara i usluga ili ostvarivanju delatnosti poslovanja za koje je drustvo registrovano. . koji predstavlja osnovni akt kojim se uredjuje organizacija. ciji je pravni polozaj regulisan posebnim zakonom.Zadruga se osniva ugovorom o zdruzivanju zadrugara.Zemlje romanske pravne tradicije omogucavaju osnivanje zadruga koje su po svojoj prirodi gradjanska drustva. o upravni odbor. Nenovcani udeli se moraju uneti do momenta upisa uloga. stambene i dr. 79 . 3) odredbe nacionalnih prava.Osnovni principi na kojima se zasniva udruzivanje zadrugara u zadrugu su: zajednicki ekonomski interes.Zadruga odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Zadruzi se priznaje svojstvo pravnog lica i stice se registracijom. ribarstvo. moze ga osnovati 5 ili vise fizickih ili pravnih lica pod sulovom da su pravna lica osnovana i registrovana u najmanje dve zemlje clanice … . koje treba da omoguci prekogranicno osnovanje. Statutom se utvrdjuje da min 25 % udela mora biti uplaceno do momenta upisa a ostatak za 5 godina. Na ovo drustvo se primenjuju brojni izvori prava kao sto su: 1) pravilo o statutu evropskog zdruzenog drustva. odgovornost.Ono predstavlja nastavak stvaranja posebnih pravnoorganizacionih oblika na nivou EU.Zadruge u zemljama germanske pravne tradicije su posebne pravne forme za preduzetnistvo i ne predvidjaju se zadruge kao posebne forme trgovackog drustva. privredjivanje. potrosacke. Zadruga je kao pravna forma organizovanja karakteristicna za zanatstvo. . nezavisnost…. zajednicki rad.000 evra).Broj clanova i visina uloga nisu limitirani (osim sto upisani kapital ne sme biti manji od 30.  polazeci od ciljne funkcije imamo: profitne i neprofitne.U uporednom pravu zadruga je poseban i osnovni prvnoorganizacioni oblik za obavljanje poslova u oblasti zadrugarstva. . kao i odgovornosti prema trecim licima. spajanje ili reorganizovanje zadruga iz razlicitih drzava clanica. 2) odredbe statuta evropskog zadruznog drustva. Dopusteno je izdavanje vise klasa uloga drustva koji ostvaruju razlicita prava kod raspodele dobiti. poljoprivredu. . o poslovodja (direktor). poslovanje. Madjarska) dopustaju da se opstim aktom zadruge predvidi mogucnost clanstva i pravnih lica.

investicionog savetnika i portfolio menadzera.Nas zakonodavac brokersko-dilerska drustva definise kao pravno lice koje je organizovano kao akcionarsko drustvo..U obavljanju svojih poslova ova drustva se moraju rukovoditi zakonskim nacelima i drugim nacelima poput nacela ravnopravnosti klijenata.Ovo drustvo moze obavljati poslove: •1. nacionalni tretman u domacoj drzavi i 4. Zahteva se i da taj kapital bude u celosti uplacen pre registracije drustva.U drzavama EU vazi sistem drzavne dozvole. domaceg ili stranog porekla. . 2. u zavisnosti od vrste delatnosti. Registrovano sediste zadruge se mora nalaziti na teritoriji EU. poslove investicionog savetnika … . nadzor drzave porekla. Ovaj sistem se zasniva na 4 mere: 1. Ovo drustvo mogu osnivati pravna i fizicka lica.Osnovni izvor domaceg prava za osnivanje. . nacala postupanja u najboljem interesu klijenta.Osnovni akti ovog drustva su : osnivacki akt. koje svoju delatnost obavlja na organizovanom trzistu HOV. . poslove market mejkera. To znaci da se ovakvi poslovi mogu obavljati iskljucivo u formi kolektivnog preduzetnistva. To je postignuto donosenjem Direktive o investicionim uslugama u oblasti HOV.U EU i SAD nije zabranjeno ni fizickim licima da se profesionalno bave trgovinom HOV pod uslovom da pruzaju jednaku zastitu svojim klijentima i da je njihovo poslovanje pod nadzorom zvanicnih organa. . •2. jedinstvena dozvola. statut.Brokersko dilerska drustva imaju organe kao i akcionarsko drustvo. .U osnivanju brokersko-dilerskih drustava zakonodavac utvrdjuje minimalni novcani osnovni kapital za ova drustva koji iznosi od 50. poslove portfolio menadzera.Drustvo se u svakoj drzavi clanici tretira isto i to je nacelo nediskriminacije.000 do 300. BROKERSKO-DILERSKA DRUSTVA . Takodje komisija izdaje i dozvole za rad fizickim licima za obavljanje poslova brokera. bankarske poslove. 80 . . nacelu transparentnosti.000 evra. U pogledu uprave ovog drustva zakonodavac zahteva od Komisije za HOV da donese resenje o davanju prethodne saglasnosti za izbor direktora i clanova upravnog odbora. •4. koju izdaje Komisija za HOV. nacelo poslovne tajne… .Komisija za HOV je duzna da donese resenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti drustvu najkasnije 30 dana od prijema zahteva. Za njegovo osnovanje vazi sistem dozvole. poslovanje i nacin upravljanja borkersko-dilerskim drustvima je Zakon o trzistu HOV i drugih finansijskih instrumenata. Da bi se uspostavilo unutrasnje trziste HOV na nivou EU bilo je nuzno da se uspostavi sistem izdavanja jedne dozvole koja bi vazila u svim clanicama. 3. •3. 69. .U nasem pravu se na berzanskom trzistu HOV kao clanovi berze mogu pojaviti brokeri i dileri samo ako su organizovani u brokersko-dilerska drustva. •5. dilerske poslove. monimalni uslovi poslovanja. pravila poslovanja i pravilnik o tarifi… . Rec je o sistemu jedinstvene dozvole koja se naziva i evropski pasos. •6. Takodje drusta moraju da ispune i uslove u pogledu kadrovske i organizacione osposobljanosti i tehnicke opremljenosti. poslove agenta emisije.

po pravilu zakonom. . a obavljaju poslove u interesu svojih clanova s tim da im i drzava moze odobriti odredjena ovlascenja.One obavljaju poslove u javnom interesu . . i ucestvuje u obezbedjivanju zajednickih interesa vaznih za privredu Srbije. 70. Prve trgovacke komore su nastale u Francuskoj jos u XVII veku. Clanovi su privredna drustva i individualni preduzetnici. .Komore. U pogledu pravne prirode komora je interesna.U komore se udruzuju kako privredni subjekti sa svojstvom pravnog lica tako i fizicka lica koja obavljaju neku od slobodnih profesija. . U jednim postoje jedinstvene trgovinske ili trgovinsko-industrijske komore koje pokrivaju trgovce iz razlicitih privrednih grana.Komore su udruzenja. sa neprofitnim ciljem.  Medjunarodne (npr. a u drugim zemljama postoje jedinstvene komore za razlicite privredne grane. nadzorni odbor i predsednik. PRIVREDNE KOMORE . . upravni odbor. Zadatak tih komora je bio da savetuju drzavne organe u njihovom sprovodjenju ekonomske politike. u zavisnosti na teriotoriju za koju se osnivaju. a clanstvo u njima je obavezno. mada je stanje u realnosti sistem polu-obaveznog clanstva. pokrajinska. . Komora je poseban pravnoorganizacioni oblik i ima svojstvo pravnog lica ali nije privredni subjekt jer ne obavlja privrednu delatnost.Komora vodi registar svojih clanova. 81 .  Regionalne (za oblast). pa se ne upisuje u registar privrednih subjekata. .Polazeci od kriterijuma nacina osnivanja komore. . odnosno korporativne organizacije.U nasoj pravnoj praksi sve cesce se postavljaju zahtevi da clanstvo u komorama ne bude obavezno.Komorom upravljaju njeni clanovi preko izabranih predstavnika u njenim organima.Banka.Nadzor nad ovim drustvima vrsi Komisija za HOV i to najmanje dva puta godisnje . . koja dobije dozvolu Komisije za HOV. najcesce ugovorom . Organi komore su: skupstina. moze obavljati delatnost brokersko-dilerskog drustva. koja se naziva i ovlascena banka.Oblik udruzivanja trgovaca u komore nije u svim zemljama isti. gradska i regionalna.U nasem pravu privredne komore su oblik udruzivanja privrednih subjekata.Privredne komore kod nas su organizovane po teritorijalnom principu: republicka. njihovog cilja i obaveznosti clanstva imamo:  Javnopravne komore – one koje osniva drzava aktom vlasti . mogu biti :  Lokalne (za grad ili uzu teritoriju). samostalna i poslovno-strucna organizacija koja povezuje zajednicke poslovne interese svojih clanova na odredjenoj teritoriji. koji svi imaju jednaka prava i obaveze. . sa svojstvom pravnog lica.Na osnovu kriterijuma subjekata koji se udruzuju imamo: o trgovinske (privredne) komore i o profesionalne komore .  Privatnopravne komore – njih osnivaju fizicka i pravna lica nedrzavnim aktom .  Mesovite (za dve ili vise drzava).Medjunarodna trgovinska komora u Parizu)..

Nas zakonodavac definise berzu kao pravnom lice koje je organozovano kao akcionarsko drustvo koje obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima na berzanskom trzistu. oni obavljaju poslove samo za racun klijenta. . Sistem drzavnog akta. Berzansko trziste se razlikuje od dugih oblika trzista jer se na njemu ne nalazi fizicki prisutna roba koja je predmet trgovine. Zavisno od toga da li je cilj obavljanja delatnosti sticanje dobiti.Samostalne berze su organizovane kao udruzenje svojih clanova. Sistem dozvole (koncesije).Berze su nedobitne organizacije jer nikad ne trguju vec samo stvaraju uslove da se na njima fer trguje. novcane i devizne berze. . Posto njihova ciljna funkcija nije sticanje dobiti zbog toga se tretiraju kao neprivredni subjekti. Prvo su nastale novcane berze u XII i XII veku.berza se osniva na osnovu odluke nadleznog drzavnog organa 3. .Postoje tri sistema za osnivanje berzi: 1.Pri svakoj komori postoji sud casti koji odlucuje o povredama dobrih poslovnih obicaja. Pretece berzi su sajmovi i aukcije. Nesamostalne berze su sustinski drzavne ustanove i one nemaju clanove vec samo posrednike. osnivanje i poslovanje berze su: Zakon o trzistu HOV. berze se mogu podelitina samostalne. 71. narusavanju jedinstvenog trzista i monopolistickim radnjama na tom trzistu. Zakon o privrednim drustvima. ’ -. kao i neizvrsavanju obaveza clanova i odluka komore. a clanovi vrse funkciju berzanskih posrednika.Berze su organizovano trziste na kome se trguje HOV.berza se osniva na osnovu zakonom utvrdjenih uslova i izdate dozvole od strane nadleznog organa. robne i mesovite berze.Beogradska berza. .Berze su nastale iz potrebe trgovaca za efikasnijom trgovinom. Srbija je prvu mestovitu berzu dobila 1984 godine. Koji moraju da ispunjavaju stroge zakonske uslove. Na berzama se trguje ivelikim kolicinama robe pa je to mesto gde se obrazuju cene koje se odrazavaju na istu vrstu robe i na drugim oblicima trzista. Novcani deo 82 . Normativni sistem. Berze su posebno mesto prostorije na kome se sastaju njeni clanovi da bi pod odredjenim uslovima zakljucivali poslove kupovine i prodaje. nesamostalne i polusamostalne berze. Vrste – Prema predmetu poslovanja berze se mogu podeliti na efektne berze (berze Hov) . berze mogu biti i dobitne i nedobitne.berza se osniva pod zakonom utvrdjenim uslovima 2. domace i strano.Berzu u nasem pravu moze osnovati Republika.drzava nad njima ima upravljacka i kontrolna prava.Izvori prava za rad. novcem. Zakon o registraciji privrednih subjekata. Polusamostalne berze.. BERZE . pravno i fizicko lice. Ona ne moze da otpocne obavljanje delatnosti bez dobijanja dozvole za svoj rad koju izdaje komisija za Hov. Prema obimu samostalnosti berze u odnosu na drzavu. a prva robna berza je nastala u XIX veku u Engleskoj. . specijalnom robom po unapred utvrdjenim pravilima.

4) Obavljanje drugih poslova pod uslovima previdjenim statutom. 72. Kadrovski osbosobljena. Centralni registrar hartije od vrednosti – Uloga Centralnog registra HOV je da obavlja: 83 . Opsti akti korporacije su: statut. Za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.000. Ona obuhvata sledece poslove: organizovanje javne ponude hartija od vrednosti.Komisija a Hov najmanje dva puta godisnje vrsi nadzor nad zakonitoscu poslovanja berze a iz zakonom utvrdjenih razloga joj moze oduzeti dozvolu za rad.000. ali i elemetne dobitne organizacije. ona ima listu arbitara koje bira skupstina berze. organizaciono osbosopljena i 3. pravila poslovanja… Ovo je specificna organizacija koja ima elemente i upravne i nedobitne organizacije. Clanovi berze su brokersko dilerska drustva i ovlascene banke.osnivackog kapitala berze je minimalno 1. Drugi poslovi u vezi sa korporacijom su: 1) posredovanje u prenosu potrazivanja obezbedjenih hipotekom.Zakonom je dopusteno da se Korporacije organizuje u formu ad. Organi korporacije su: upravni odbor.Korporacija je spacijalizovana za obavljanje poslovanja osiguranja potrzaivanja koja su obezbedjena hipotekom. NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA I CENTRALNI REGISTAR HOV . . Sredstva za osivanje i pocetak rada korporacije obezbedjena su u budzetu Srbijen.Arbitraza berze se obrazuje radi resavanja sporova izmedju ucesnika na berzi na osnovu zakljucenih poslova na berzi. .000 evra u din protivvrednosti.Korporacija ima svojstvo pravnog lica koje stice pravom registracije.Opsti akti berze su: status. 2. Vrednost drzavnog kapitala u ukupnom kapitalu Korporacje ne moze biti manja od 51%. 2) izdavanje Hov na osnovu uspostavljene hipoteke. 3) pruzanje strucne pomocu drzavnim organima u oblasti poboljsanja uslova stambene gradnje. . ciji mandat traje cetiri godine.Delatnost berze je organizovanje trgovine HOV. . . budzeta Srbije… . .Berza moze obavljati svoj posao ako je: 1. donacija. povezivanje ponude i traznje HOV.000 evra. trzisnoj ceni i ponudi HOV. Sediste korporacije je u BG. pravilnik o tarifi. pravila poslovanja. Tehnicki osposobljena. objavljivanje informacija o traznji. Sredstva za rad korporacije obezbedjuju se iz njnih prihoda. pravilnik o listingu i kotaciji.Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita je kao poseban pravnoorganizacioni oblik osnovana posebnim zakonom. saglasno Zakonu o privrednim drustvima. direktor i nadzorni odbor. u iznosu od najmanje 10. . Odluka arbitraze je konacna.

o poslove jedinstvene evidencije o zakonitim imaocima Hov i drugih finansijskih
instrumenata;

o Poslove o pravima trecih lica na hov i drugim finansijskim instrumentima;
o Poslove kliringa i saldiranja hov. - U centralnom registru se otvaraju i vode sledeci racuni: 1. Racun HOV clanova centralnog registra; 2. Racun deponovonaih HOV; 3. Emisioni racun. - Centralni registar ima svojstvo pravnog lica i osniva se u pravnoj formi zatvirenog ad. Njegov novnaci deo osnovnog kapitala ne moze biti manji od 50.000 u dinarskoj protiv vrednosti, a udeo drzavnig kapitala ne moze biti manji od 51%. Njegovo sediste je u Bg. - Clanovi centralnog registra mogu biti: Republika, Narodna banka Srbije, brokersko dilerska drustva, berze, poslovne banke. - Oragni Centralnog registra su: Skupstina i upravni odbor. - Nadzor nad Centralnim registrom vrsi komisija za HOV o cemu sastavlja zapisnik. Narodna banka Srbije vrsi nadzor u delu poslova koji se ticu obavljanja platnog prometa preko novcanih racuna. Sredstav za rad obezbedjuju se iz naknade za obavljanje poslova u skladu sa njegovim pravilnikom o tarifi, kao i iz drugih izvora.

73.

KOMISIJA ZA ZASTITU KONKURENCIJE I KOMISIJA ZA HOV

- Komisija za zastitu konkurencije je osnovana zakonom, ima status pravnog lica sa sedistem u Beogradu. Ona za rad odgovara narodnoj skupstini kojoj podnosi izvestaj jednom godisnje.Ova komisija je nedobitna organizacija, jer njena ciljna funkcija nije sticanje dobiti. - Komisija za zastitu konkurencije je nadlezna da: 1) resava o pravima i obavezama ucesnika na trzistu, 2) ucestvuje u izradi propisa koje se donose u oblasti zastite konkurencije, 3) predlaze Vladi donosenje propisa za sprovodjenje Zakona o zastiti konkurencije, 4) prati i analizira uslove konkurencije na pojedinacnim trzistima i u pojedinacnim sektorima, 5) daje misljenje u vezi sa primenom propisa u oblasti zastite konkurencije, 6) preduzima aktivnosti na razvijanju svesti o potrebi zastite konkurencije…

84

- Savet je jedini organ komisije za zastitu konkurencije, koji donosi odluke. Na celu saveta nalazi se predsednik koji predstavlja i zastupa komisiju a u slucaju njegove sprecenosti to radi njegov zamenik. - Savet komisije ima 5 clanova koje bira Narodna skupstina na predlog ovlascenih predlagaca. Za clana saveta se ne moze predloziti: lice starije od 65 godina, lice koje je srodnik clana saveta u pravoj liniji, poslanik u narodnoj skupstini, funkcioner politicke stranke. Clan saveta se bira na 5 godina, a isto lice moze biti izabrano najvise 2 puta. Njegov mandat prestaje: 1. Istekom vremena na koje je izabran, 2. razresenjem iz razloga predvidjenih zakonom, 3. smrcu. - Rad saveta je javan, a odluke donosi vecinom prisutnih clanova. U slucaju jednake podele glasova odlucujuci glas je glas predsednika saveta. - Komisija za zastitu konkurencije ima statut i druge akte, koje donosi Savet, kojima odredjuje unutrasnju organizaciju i nacin rada komisije. Saglasnost na statut daje vlada. - Sredstava za rad Komisije se obezbedjuju iz prihoda koje ona ostvaruje radom, ali i iz naknada, donacija, prihoda od prodaje publikacija komisije... Visak prihoda nad rashodima se vraca u budzet Srbije, a visak rashoda nad prihodima se pokriva iz budzeta Srbije. - Komisija za HOV je nezavisna i samostalna organizacija sa svojstvom pravnog lica i sa sedistem u Beogradu. Komisija je regulatorno telo u oblasti trzista Hov i drugih fin.instrumenata. Ona je nedobitna organizacija i za svoj rad odgovara Narodnoj skupstini, a Vladu tromesecno informise o svom radu i kretanjima na trzistu kapitala. - Regulatorni organi su nastali radi sprecavanja malverzacija i prevara, koje su ucinjene na stetu kupaca hov zbog nedostatka adekvatnih propoisa o trzistu hov. - Komisija za hov ima 5 clanova, ukljucujuci i njenog predsednika, koga bira i razresava Narodna skupstina. Mandat clanova traje 5 godina, a zakonom su utvrdjeni uslovi koje mora da ispunjava lice koje se bira u svojstvu clana i predsednika. - Komisija odlucuje na sednicama kojom rukovodi njen predsednik. Tri clana komisije cine kvorum, a odluke se donose vecinom glasova. - Komisija donosi statut i druge opste akte. Ona donosi tarifnik na osnovu koga obezbedjuje sredstva za finansiranje svojih poslova i zadataka. Visak prihoda nad rashodima Komisija uplacuje u republicki budzet, a manjak nadoknadjuje iz sopstevih rezervi i republickog budzeta. - Registri koje vodi komisija za hov su javni.

74. OSNOVNA SVOJSTVA STECAJA – istorijat i izvori prava; pojam, uloge i vrste stecaja i stecajni razlozi - Razvoj stecajnog zakonodavstva je zapoceo u 16 v, a prvi stecajni zakon je donet 1542 u Engleskoj. Sledeci veliki talas stecajnog zakonodavstav usledio je u 19 v. U 20 veku pocinje novi globalni pokret reforme stecajnog zakonodavstva koji traje do danas. - U nasoj zemlji je doneto nekoliko zakona u oblasti stecaja posle II svetskog rata.

85

- U uporednom pravu prestanak rada privrednog drustva po osnovu insolventnosti se oznacava sledecim teriminima: prinudna likvidacija, bankrot, stecaj, insolventna likvidacija, sudska likvidacija. Nas zakonodavac je do nedavno upotrebljavao samo termin stecaj a od nedavno pocinje da se upotrebljava i izraz bankrotstvo. - Stecaj je pravni institut kolektivnog, prinudnog, ravnomernog i pravicnog namirenja poverilaca generalnim izvrsenjem na imovini stecajnog duznika, cime on prestaje da postoji kao pravni subjekt. Stecaj predstavlja istovremeno, s jedne strane, stanje u kome duznik ne moze da izvrsava obaveze prema poveriocima, i s druge strane prinudno izvrsenje potrazivanja svih poverilaca nad imovinom stecajnog duznika., sto dovodi do gubljenja njegovog pravnog subjektiviteta. - Postupak stecaja ima za cilj da obezbedi pravicno zadoviljenje poverilaca. Treba imati u vidu da se stecajni postupak pokrece protiv insolventnog duzinka, zbog cega uspesno okoncanje tog postupka ne mora da znaci i uspesno ostvarenje interesa stecajnih poverilaca. Pravilo je da se u stecajnom postupku namiri samo odredjen procenat potrazivanja, odnosno stecaj se moze okoncati bez namiranja ikakvog procenta potrazivanja stecajnih poverilaca. - Razlikuju se dve vrtse stecaja  dobrovoljni – kod dobrovoljnog stecaja sam duznik pokrece postupak stecaja i  prinudni – kod prinudnog stecaja predlog za pokretanje stecaja podnose poverioci ili neko drugo zakonom ovlasceno lice. - U zavisnosti od vrste subjekta nad kojim se sprovodi stecaj on se moze podeliti na: 1. Individualni stecaj (sprovodi se nad fizickim licima) i 2. Korporativni stecaj (sprovodi se nad pravnim licima). Osnovno pravilo kod individualnog stecaja je nacelo novog finansijskog pocetka za stecajnog duznika, a njegov osnovni cilj je da se fizickom licu pruzi nova prilika za poslovanje. Korporativni stecaj ima za cilj da prikupi i unovci imovinu pravnog lica koja ce se raspodeliti poveriocima srazmerno visini njihovih potrazivanja. - Posebnu vrstu stecaja predstavlja medjunarodni stecaj - pod njega se podvodi svaki privredni subjekt nad kojim je otvoren postupak stecaja, a koji ima imovinu u dve ili vise drzava. - Posebnu vrstu stecaja predstavlja i stecaj male vrednosti. On se sprovodi kada je knjigovodstevna vrednost imovine stecajnog duznika manja od 5.000.000 din. Postupak vodi stecajni sudija. Stecajni razlozi - Stecajni razlog predstavlja materijano pravno osnovu pokretanja stecajnog postupka. Pokretanje postupka se vrsi na osnovu zahteva ovlascenog lica. - U zavisnosti od nacina koji se upotrebljava za odredjivanje stecajnih razloga postoje dva nacina: o Metod nabrajanja stecajnih razloga – ogleda se u nabrajanju radnji i okolnosti u vezi sa duznikom, koje predstavljaju razlog za pokretanje postupka. Poverilac je bio duzan da dokaze da je duznik izvrsio neku od stecajnih radnji, koje su zakonom nabrojane. o Metod opsteg razloga – zakonodavac u formulaciji stecajnog razloga upotrebljava pravne standarde, radi obuhvatanj avelikog broja konkretnih slucajeva i radnji stecajnog duznika, koji dovode do otvaranja postupka stecaja. Od svih stecajnih razloga najznacajniji su: prezaduzenost i nesposobnost za placanje. - U nasem zakonodavstvu stecajni postupak se sprovodi nad duznikom koji je nesposoban za placanje. Stecajni duznik je nesposoban za placanje: 1. Ako ne moze da odgovori svvojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze; 2. Ako je potpuno obustavio svoja placanja u roku od 30 dana; 3. Ako je verovatno da obaveze nece moci da ispuni po dospecu. - Nesposobnost za placanje podrazumeva takvo fin stanje duznika u kojem duznik nije posoban da izmiruje dospele obaveze prema poveriocima. Ovaj stecajni razlog se oznacava koa univerzalni, osnovni i redovni.

86

3. poverioci stecajnog duznika se dele na stecajne.Odluke u stecajnom postupku se donose u obliku resenja ili zakljucka. To su poverioci cija su potrazivanja obezbedjena nekim od stavrnih sredstava obezbedjenja. Zbog toga izlucni poverilac nije stranka u stecajnom postupku. 7) nacelo izuzetnosti – stecaj se pokrece i sprovodi samo ako ne uspe reogranizacija duznika. stranke i drugi ucesnici . Resenjem se odlucuje u stecajnom postupku. na koje se primenjuje Zakon o stecajnom postupku. . 6) nacelo srazmernosti – neprivilegovani poverici namiruju svoja potrazivanja srazmerno njihovoj visini u odnosu na stecajnu masu.Pravni institut stecaja zasniva se na vise nacela: 1) nacelo kolektivne zastite neprivilegovanih poverilaca – stecaj omogucava ravnomerno namirenje potrazivanja poverilaca u zavisnosti od ukupne visine njihovih potrazivanja. 2) nacelo ravnopravnosti neprivilegovanih poverilaca – stecaj onemogucava nedozvoljene transakcije i stavljanje pojedinih poverilaca u priviligovan polozaj u odnosu na druge poverioce. 5) nacelo ekonomije postupka – stecajni postupak je po svojoj prirodi hitan. Stecajni Poverilac – je stranka u stecajnom postupku koja je prijavila svoja potrazivanje. razlucne i poverioce stecajne mase. i imaju pravo na namirenje na toj stvari ili pravu. u drugom stepenu Visi trgovniski sud. Finansijski lizing. zadruga. a sud ga sprovodu pos luzbenoj duznosti. 2.U nasem zakonodavnstvu se podvodi pravno drustvo u preduzetnik. U najvecem broju zakonodavstava o stecaju usvojen je tzv. 4) nacelo sudskog vodjenja stecajnog postupka. Za sprovodjenje postupka u prvom stepenu stvarno je nadlezan trgovinski sud. Rok za zalbu je 8 dana a rok za podnosenje prigovora pet dand od dana objavljivanja zakljucka. Izlucni poverilac – ono lice cija se stvar nalazi kod stecajnog duznika po nekom pravnom osnovu na koje on ima stvarno ili licno pravo. Roba u prevozu. trgovacki stecaj – stecajni duznik moze biti privredni subjekt: privredno drustvo. U zavisnosti od vrste poverioca. Takva stvar ne ulazi u stecajnu masu. Stecajno pravo poznaje 3 posebna oblika povracaja stvari njihovom vlasniku: 1. . Prema prirodi poverioca oni se dela na privilegovane i neprivilegovane (stecajni poverioci). preduzetnik.Stecajni postupak predstavlja posebnu vrstu gradjanskog sudskog postupka.Razlucni poverioci mogu zahtevati da se njihovo potrazivanje namiri iz vrednosti zalozene stvari ili prava i to neavisno od toka stecajno postupka. U nasem pravu on obuhvata bankrotstvo i reorganizaciju. izlucne. 87 . banka i druga finansijska institucija. Postupak pokrece zakonom ovlasceni subjekat.Izlucni poverilac moze da isktakne zahtev da se njegova stvar izluci iz stecajne mase i da se izvrsi njen povracaj pod odredjenim uslovima. a zakljuckom se izdaje nalog sluzbenom licu ili organu da sprovodi postupak za izvrsenje pojedinih radnji. moze biti jedno lice ili vise njih. Postupak je po svojoj prirodi hitan. .75. . a protiv zakljucka podneti prigovor. STECAJNI POSTUPAK – pojam i nacela. Stecajni duznik – lice nad cijom imovinom je otvoren postupak bankrotstva. 3) nacelo univerzalnosti – sva imovina stecajnog duznika mora biti predmet namirenja stecajnih poverilaca. Podela imovine pravne zajednice. drustvo za osiguranje. Protiv resenja se moze izjaviti zalba. Razlucni poverilac – poverioci koji imaju zalozno pravo ili pravo namirenja na stavri ili u pravu o kojima se vode javne knjige ili registri.

ORGANI STECAJNOG POSTUKPA a) Stecajno vece – stecajno vece je sastavljeno od trojice sudija od kojih je jedan predsednik veca. a moze biti imenovan i resenjem o pokretanju prethodnog stecajnog postupka. pravo na razliku u visini iznosa ostvaruju stecajni poverioci. sposobnosti zavisi u znacajnoj meri uspeh samog postupka. Za stecajnog upravnika moze biti imenovano lice koje ispuni zakonom utvrdjene uslove: 1. On ima pravo i duznost da upravlja i raspolaze stecajnom masom duznika. On ima pravnicko obreazovanje i profesionallno iskustvo. c) Stecajni upravnik – centralna licnost u stecajnom postupku jer od njegove strucnosti.Poverioci koji imaju drzavinu i pravo zadrzavanja stvari nisu u obavezi da predaju stvar stecajnom duzniku dok im se ne ispalti njihivo razlucno pravo. U naseim pravu. 3. On je prinudni. 4) imenuje i razresava stecajnog sudiju. obnavlja i oduzima licencu 2. Treca lica – u stecajnom postupku u svojstvu trecih lica mogu da ucestvuju i pravna i fizicka lica solidarni duznici. – Zakonom su utvrdjeni uslovi i nacin za razresenje stecajnog upravnika. ima svojstvo pravnog lica. – U domacoj strucnoj literaturi je izneto misljenje da treba ojacati polozaj i ulogu stecajnog sudije u zakonodavstvu. Razresenje moze biti i na licni zahtev. Njegove licne osobine i moralni kvalitetinsu od posebnog znacaja za sprovodjenje ovog postupka. da ima tri godine radnog iskustva. Predlog za rezresenje stecajnog upravnika moze dati stecajni sudija i odbor poverilaca. organizuje i sprovodi strucni ispit za 88 . o Imenovanje i razresenje – U nasem pravu stecajni upravnik se imenuje resenjem o pokretanju stecajog postupka. Licencu izdaje i obnavlja Agencija za licenciranje stecajnih upravnika koja organizuje i sprovodi strucni ispit za dobijanje licence. sopstveni racun i sediste u BG. 8) daje ovlasecenja stecajnom duzniku preduzetniku o licnoj upravi b) Stecajni sudija – Nalazi se izmedju stecajnog veca i i stecajnog upravnika. Najznacajniji poslovo Agencije su: 1. 6) odlucuje o prigovorima protiv radnji stecajnog upravika. da ima status individulanog preduzetnika. 3) odreduje preliminarnu naknadu i nagradu stecjnom upravniku. o Agencija za licenciranje stecajnih upravnika – agencija je osnovana zakonom. stecajni upravnik je jedan od obaveznih i znacajnih oragana stecajnog postupka koja ima prava i obaveze organa upravljanja ili vlasnika stecajnog duznika. 2) utvrdjuje postojanje razloga za pokretanje stecajnog postupka. 2. jemci i sl.da je dobilo licencu za obavljanje poslova stecajnog upravnika. ako je stecajno vece odredilo mere obezbedjenja stecajnom duzniku. o Izdavanje i oduzimanje licence – Licencu moze dobiti lice koje ispunjava 2 uslova: Visoka strucna sprema i Polozen strucni ispit za dobijanje licence . Stecajni upravnik ima razlicite uloge u stecajnom postupku. Ima zadatak da utvrdjuje neophodan optimalan test znanja koji lica koja konkurisu za stecajne upravnike moraju da ispunjavaju. radi zastite interesa stecajnih poverilaca. 4) odobrava nacrt plana reorganizacije. izdaje. 2) vrsi nadzor nad radom stecajnog upravnika. 76. Stecajno vece imenuje stecajnog upravnika i ono odlucuje o: 1) pokretanju prethodnog postupka. On vrsi kontrolu i nadzor nad radom stecajnog upravnika. 5) odobrava nacrt resenja o glavnoj deobi stecajne mase. – Agencija moze oduzeti licencu stecajnom upravniku pre isteka roka od tri godine ako ne obavlja poslove u skladu sa zakonom. On je ovlasecan da odlucuje o sledecem: 1) uvodi u duznost stecajnog pravnika. 7) odlucuje o prigivorima protiv odluka i zakljucaka stecajnog sudije. 5) imenuje i razresava stecajnog upravnika. U slucaju da je visina potrazivanja razlucnih poverilaca veca od visine iznosa dobijenog unovcenjem stvari ili prava na kojima postoji razlucno pravo. zakonski zastupnik stecajnog duznika.. Licenca se obnavlja na zahtev stecajnog upravnika po isteku roka od dana njenog izdavanja pod uslovom da je stecajni upravnik savesno obavljao svoj posao. 3) odlucuje o pokrrtanju stecajnog postopka.

Pod reorganizacijom se podrazumeva preuredjenje duznika u pogledu njegove unutrasnje.Sadrzaj plana reorganizacije u uporednom pravu sadrzi razlicite mere odnosno metode reorganizacije duznika. Na toj sednici vrsi se izbor predsednika skupstine i clanova odbora poveriala. Konacnu visinu naknade stecajno vece odredjuje u vreme zakljucenja stecajnog postupka. .Plan reorganizacije predstavlja osnov za reorganizaciju stecajnog duznika. a mogu biti preduzete pojedinacno i kolektivno. Prva skupstina poverilaca se moze zakazati na predlog stecajnog upravnika. Te mere se preduzimaju radi finansijske konsolidacije i upravljacke i druge stabilizacije duznika. d) Skupstina poverilaca – Skupstinu poverilaca cine svi stecajni poverioci. . . Cilj plana reorganizacije je da se poboljsa imovinsko pravni polozaj stecajnog duznika i poverilaca. o Odgovornost za stetu i osiguranje od odgovornosti – ako stecajni upravnik pricini stetu ucesnicima u stecajnom postupku namerno ili nepaznjom. . ali i na zaposlene kod stecajnog duznika i na njegove poverioce. Razlucni poverioci mogu ucestvovati u skupstini samo do visine potrazivanja. U domacem pravu se plan reorganizacije mora saciniti u pisanoj formi. obezbedjuje nastavak poslovanja. s tim da taj broj ne moze biti od 9 clanova i uvek mora biti neparan. . bankrotstvo . 3. o Nagrada za rad i naknada troskova – Stecajni upravnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu stvarnih troskova. tj osnov za produzenje zivota stecajnog duznika. Subjekt reorganizacije su stecajni duznik i stecajni poverioci kao i stecajni upravnik.u slucaju kada oporavak stecajnog duznika nije moguc. a u obavljanju poslova iz svoje nadleznosti moze da angazuje strucna pravna i fizicka. Njegovom primenom u praksi se ostvaruje sanacija duznika. on odgovara celokupnom svojom imovinom. a odluka se smatra donetom kada za nju glasa vise od polovine clanova.Zakon o stecajnom postupku pociva na nacelu obezbedjivanja najpoviljnijeg namirenja poverilaca.stecajnog upravnika. domaca ili strana lica.Na poziv odbora poverilaca sednicama odbora prisustvuje stecajni upravnikali bez prava glasa.Odbor poverilaca podnosi prigovore na zakljucke i radnje stecajnog sudije i stecajnog upravnika u roku od 5 dana od dana saznanja za radnju. vodi imenuk stecajnih upravnika o Obavljanje poslova i odnos sa drugim organima stecajnog postupka – Stecajni upravnik obavlja svoje poslove samostalno i sa paznjom dobrog strucanjaka. b) Podnosenje plana reorganizacije i njegova sadrzina – Predlog plana reorganizacije podnose Zakonom ovlasceni subjekti. upravljacke i finansijske organizacije. Ona se zasniva na planu u pisanom obliku kojim se na detaljni nacin odredjuje pod kojim uslovima ce potrazivanja biti namirena. radi izbegavanja posledica koje izaziva bankrotstvo na imovini duznika. a formira se najkasnije na prvom poverilackom rocistu. dva su moguca pravca za ostvarenje tog cilja: 1. Broj clanova odbora poverilaca odredjuje skupstina.Predsednika odbora biraju clanovi odbora iz svojih redova. 4. vrsi nadzor nad radom i prati razvoj profesije stecajnog upravnika. preavnoorganizacione. 89 . Predsednik odbora je duzan da zakaze sedmicu kada to zahteva vise od polovine clanova odbora. 77. e) Odbor poverilica – je organ stecajnog postupka koji skupstina poverilaca bila na prvoj svojoj sednici ili na prvom poverilackom rocistu. . moze se podneti istovremeno sa predlogom za pokretanje stecajnog postupka pod uslovom da su ispunjeni ostali Zakonom utvrjdni uslovi. REOGRANIZACIJA DUZNIKA (mere za sprecavanje bankrotstva) a) plan reorganizacije – Pre sprovodjenja postupka stecaja obavezno se mora uciniti pokusaj sprovodjenja mera reorganizacije.u slucaju kada je oporavak stecajnog duznika moguc i 2. poboljsava se njegov imovinsko pravni polozaj. On se podnosi posle pokretanja stecajnog postupka. reorganizacija .

u okviru reorganozacije duznika. U slucaju da se ne usvoji i izmenjeni plan reorganizacije. ne ispunjava naloge stecajnog upravnika. Sustina reorganizacije se ogleda u visokom stepenu fleksibilnosti koja se obezbedjuje pregovorima izmedju duznika i poverilaca. postupa suprotno uslovima iz usvojenog plana. odnosno drzavnog kapitala stecajnog kapitala stecajnog duznika u skladu sa priposima kojima je utvredjena privatizacija. finansijske i dr. 5. stecajno vece donosi resenje o zakljucenje stecajnog postupka. stecajni poverioci koji imaju najmanje 30% neobezbedjenih potrazivanja.Mere za realizaciju plana reorganizacije mogu biti ekonomske. personalne.Nas zakonodavac uredjuje pravni institut licne uprave duznika. 2. tehnoloske. 3. da nalozi preuduzimanje drugih mera u cilju otklanjanja posledica nepostupanja po planu. 78. organizacione. . 2.stecajni duznik. LICNA UPRAVA DUZNIKA – PREDUZETNIKA . Inace.Zakonom o stecajnom postupku pravo glasa je dato svim poveriocima srazmerno visini njihovih potrzaivanja. kojim je stecajni duznik ispunio sve obaveze predvidjene planom reorganizacije ima za posledicu: 1. Ako predlozeni plan reorganizacije nije dobio potrenban br glasova ili podneti plan na drugi nacin ne ispunjiva uslove za njegovo usvajanje u tom slucaju stecajni sudija moze odobriti predlagacu plana rok od 30 dana u kojem ce podneti izmenjeni plan i zakazati rociste za glasanje.Izvrsenje plana reorganizacije. 3. 2. koji ima svojstvo preduzetnika . Na rociste za glasanje se pozivanju svi poverioci sa pravom glasa i duznik. da nalozi stecajnom duzniku da u odrejdnom roku postupi po planu kao i da otkoni posledice nepostupanja po planu. f) Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i obustava njegove primene – Ako stecajni duznik ne postupa po usvojenom planu reorganizacije svaki poverilac ili drugo lice koje ima pravni interes moze dostaviti sudu obavestenje o neprimenjivanju usvojenog plana. da nalozi stecajom upravniku da preuzme komntrolu nad stecajnim duznikom. 4.Plan reorganizacije se podnosi stecajnom sudiji najkasnije 90 dana od dana pokretanja stecajnog postupka. Ako sud utvrdi da stecajni duznik ne postupa po odredbama reorganizacije moza da preduzme neku od sledecih mera: 1. kao i u vecem broju mogucih nacina koji se mogu primeniti na stecajnog duznika radi prevazilazenja nepovoljne finansijske situacije. kada resenje stecajnog veca o potvrdi plana reorganizacije postane pravnoslazno. da se vrsi prodaja drustvenog. a stecajni sudija moze da produzi ovaj zakonski rok najvise za 30 dana. Stecajni sudija je duzan da zakaze rociste za razmatranje plana reorganizacije i glasanje poverilaca u roku od 20 dana od dana njegovog donosenja. ne saradjuje sa stecajnik upravnikom. pravne. stecajni sudija ce u svakom slucaju doneti resenje o zapocinjanju bankrotstva ako stecajni sud utvrdi da stecajni duznik: 1. poverioci koji imaju najmanje 30% obezbedjenih potrazivanja. . . 2. lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stecajnog duznika. 3. Sud prosledjuje obavestenje stecajnom duzniku i stecajnom upravniku u roku od 10 dana od sana prijema obavestenja. da prestaju sva potrazivanja poverilaca iz stecajnog postupka.Medjutim. Pod licnom upravom duznika podrazumeva se stavljanje duznika-preduzetnika pod nadzor suda. .c) Mere za realizaciju plana reorganizacije – Zakonom o stecajnom postupku se uvodi institut reorganizacije kao put i nacin za sprovodjenje stecajnog postupka.stecajni upravnik. da vlasnici akcijskog kapitala stecajnog duznika sticu vlasnicka prava na kapitalu. primenjuje plan cije je usvajanje izdejstvovano na nezakonit nacin. Usvajanjem plana iz poslovnog imena stecajnog duznika brise se oznaka u stecaju. . 3. nad stecajnim duznikom se sprovodi bankrotstvo. da nalozi nastavak postupka bankarstva stecajnog duznika. d) Postupak donosenja plana reorganizacije – U nasem pravu plan reorgaznizacije mogu doneti zakonom ovlasceni subjekti: 1. e) Pravne posledice usvajanja i izvrsenje plana reorganizacije – Osnovna prvavna posledica je promena pravnog polozaja stecajnog duznika. odnosno mera za sprecavanje stecaja. a u slucaju zakazivanja posebnog rocista za glasanje. poverioci mogu glasati i pisanim putem. 4. 90 . 4.

3. odnosno komplementara. o Opsti zakonski osnovi za likvidaciju solventnog drustva su: 1. 3) Ako je verovatno da odredivanje licne uprave nece dovsti do ostecenja interesa poverilaca ni do produzavanja stecajnog postupka. Licna uprava se ne moze odobriti ako je stecajni postupak pokrenuo nadlezni javni tuzilac. da to zahtevaju manjinski akcionari iz zakonom utvrdjenih razloga. Pravni osnov za pokretanje postupka likvidacije . .Likvidacije je jedan od nacina za prestanak privrednog drustva. 2. Odluka o likvidaciji ortackog i komanditnog drustav donosi se jednoglasnom odlukom svih ortaka. U procesnopravnom smislu pod likvidacijom se podrazumeva postupak u kom se imovina drustva prikuplja i unovcava. Stecajnog upravnika. .Zakonom o privrednim drustvima uredjuje se likvidacija. 5. osnivaca sveo na jednog clana. . 4. 2.Nas zakonodavac zahteva ispunjenje 2 uslova za pokretanje postupka likvidacije: 1.Stecajno vece je duzno da donosenjem resenja o odredjivanju licne uprave stecajnom duzniku istovremeno postavi stecajnog upravnika uz odredivanje poslova za ciju punovaznost je potrbna njihova saglasnost.U nasem pravu se dopusta stecajnom vecu da resenjem o pokretanju stecajnog postupka ovlasti stecajnog duznika. da se br. da je drustvu izrecena mera zabrane vrsenja delatnosti zbog neipunjavanja uslova za njeno obavljanje. a stecajni upravnik uvek moze da pregleda popis i pismeno obavesti stecajni sud da li je sastavljen ispravno i na koje delove popisa stecajni poverioci mogu da izjave prigovor. Stecajnog duznika. s tim da se posle ovog postupka drustvo izbrise iz Registra. . Odluka o likvidaciji doo donosi se saglasnoscu svih clanova. 2. poverilaca ili suda. da je ispunjen neki od zakonom utvrdjenih osnova za likvidaciju.Stecajno vece moze da obustavi licnu upravu na predlog: 1. da drustvo ima dovoljno sredstava za pokrice svih svojih obaveza i 2. popis poverilaca i pregled imovine. a njegov ekonomski subjektivitet ostaje ocuvan. Odbora poverilaca. calnova ili akcionara drustva. da su prestali da postoje uslovi za vrsenje delatnosti. koju moze podneti odbor poverilaca. da je istekao rok za koji je drustvo osnovano.Stecajni duznik mora da sastavi popis imovine koja ulazi u stecajnu masu. a preostala sredstva drustva raspodelila prema predvidjenim pravilima drustva. LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUSTVA . Postupak likvidacije se sprovodi kad se pretpostavlja da se iz imovine duznika mogu izmiriti njegove obaveze. za razliku od stecaja do koga dolazi zbog insolventnosti. Sprovodjenje postupka likvidacije – Pojedinim zakonskim resenjima se nastoji da se ubrza i ucini efikasnijim postupak likvidacije. 3. Odluka o likvidaciji je dipozitivne prirode. poverilaca koji je pokrenuo stecajni postupak. 91 . a odluka o likvidaciji ad se donosi kvalifikovanom vecinom. Zakonski pravni akti mogu biti pojedinaci ili generalni. 79. Pre nego sto donese odluku o obustavi licne imovine. 3) obustavljanje dobrovoljne ili prinudne likvidacije i pokretanje postupka stecaja od strane njegovih duznika. .objava obavestavanje svim poveriocima.Do likvidacije privrednog drustva dolazi iz razloga koji nisu finansijsjke priroe. a u roku od 6 meseci se ne pojavi novi clan… o Posebni zakonski osnovi za likvidaciju sloventnog drustav su: 1. kako bi se isplatila sva njegova dugovanja. 2) Ako se sa tim saglasi poverilac koji je pokrenuo postupak. Stecajnog sudije.U uporednom pravu postoje 3 pristupa u pokretanju likvidacije: 1) likvidaciju pokrecu i sprovode vlasnici preduzeca 2) likvidaciju drustva sprovodi sud.. . Pokretanje postupka likvidacije – Likvidacije se sprovodi na osnovu odluke ortaka.preduzetnika da sam upravlja i raspolze stecajnom masom pod sledecim uslovima: 1) Ako stecajni duznik to sam predlozi. da se osnovni kapital drustva smanji ispod vrednosti minimalnog novcanog osnovnog kapitala drustva. 4. Zakon o privrednim drustvima se na detaljniji nacin uredjuju dva znacajna pitanja vezana za zastitu poverilaca drustva koje se likvidira: 1) Individualno obavestavanje poznatih poverilaca i 2) Kolektivno obavestavanje. Protiv donetog resenja moze se izjaviti zalba. kada ono gubi svoj pravni subjektivitet. duzno je da saslusa stecajnog duznika.

Likvidacionom upravniku pripada pravo na dve vrste naknade: 1. clanovi ili akcionari sa povlascenim akcijama koji imaju pravo prioriteta. U slucaju da likvidacioni upravnik utvrdi da imovina privrednoig drustava nije dovoljna da se podmire sva potrazivanja poverioca. drustvo u likvidaciji zadrzava svoje organe upravljanja. ako ga ne prijave u roku od 30 dana posle prijema odluke o osporavanju potrazivanja ne pokrenu postupak pred nadleznim sudom radi utvrdjivanja postojanja tog potrazivanja. . likvidacioni upravnik je duzan da sastavi 3 dokumenta: 1. raspodela likvidacionog ostatka se vrsi na sledeci nacin: prvo. Sva imovina drustva ukljucuje se u bilansa stanja po njenoj trzisnoj ceni ili procenjenoj vrednosti. drustvo zadrzava svojstvo pravnog lica do mementa okoncanja tog postutka i njegovog brisanja iz registra. koje je imao u sprovodjnjeu postupka likvidacije i 2. .Status drustavu likvidaciji je u nasem pravu utvrdjen kroz 3 pravila: 1. clanovima ili akcionarima drustva. uz posebno upozorenje poveriocima da ce im potrazivanja biti prekludirana ako ih ne prijave u roku od 30 dana od objavljivanja poslednjeg obavestenja. najmanje tri puta. na privrmenu naknadu troskova. brisanjem drustva iz registra ono gubi svoj pravnio subjektivitet. Naplacuje potrazivanja 3. Ako nije statutom drustva drugacije predvidjeno. uz upozorenje da im potrazivanja biti prekludirano. srazmerno posedovanim akcijama u drustvu. U toku postupka likvidacije poslovanje vode ista lica kao i pre postupka likvidacije. drugo siplacuju se ortaci i clanovi drustva. Za vreme likvidacije drustvo nastavlja svoje postojanje kao i pre pokrenutog postupka likvidacije s tim da ono ne moze preuzimati nove poslove osim poslova koji su saglasni ciljevima likvidacije. o Drustvo u likvidaciji mora da objavi i kolektivno obavestenje o donetoj odluci o likvidaciji. odnosno skupstini. Status drustva u likvidaciji – Pokretanje postupka likvidacije izaziva niz pravnih posledica za privredno drustvo: 1. i oni su clanovi drustva u likvidaciji. 4. likvidacioni upravnik je duzan da podnese finansijski izvestaj najkasnije u roku od tri meseca posle isteka svake poslovne godine. isplacuju se ortaci. pre stupanja na duznost. drustvo moze da preduzima samo one poslove koji su u funkciji zavrsetka vec zapocetih poslova kao i da zakljucuje nove ugovore.Likvidacioni upravnik je duzan da sastavi bilans stanja najkasnije u roku od 3 meseca posle otvaranja postupka likvidacije U bilans stanja se unosi stanje aktive i pasive drustva.U nasem Zakonu o preduzecima izbor likvidacionih upravnika je prepusteno autonomiji clanova.Ako likvidacija traje duze od godni dana. . neophodne radnje za sprovodjenje likvidacije i vreme potrebno za zavrsetak likvidacije. 3. duzan da da izjavu pred sudim kojom se obavezuje da ce odgovorno i svesno obavljati sve poslove vezane za likvidaciju privrednog drustva. . 2. . .Likvidator je. Ako ima vise likvidacionih upravnika zakonom im se nalaze da obavljaju prava i duznosti zajedno. Zavrsava tekuce poslovanje drustva 2. Predlog o podeli likvidacionog ostatka drustva Isplata vlasnika drustva i okoncanje likvidacije – Imovina privrednog drustva u likvidaciji koja preostane posle izmirenja potrazivanja poverilaca i drugih potrazivanja raspodeljuje se od strane likvidacionog upravnika ortacima.o Drustvu u likvidaciji se nalaze da posalje poznatim poveriocima pisano obavestenje (individualno obavestenje) sa Zakonom utvrdjenom sadrzinom i kopijiom upisa odluke o likvidaciji u Registar. Bilans stanja se podnosi ortacima. Unovcava imovinu drustva. . 92 . Zavrsni likvidacioni bilans 3. Izmiruje obaveze 4.Posle izmirenja dugova drustva u likvidaciji. . srazmerno udelima u drustvu i akcionari. . 3.Likvidacioni upravnik obavlja sledece poslove: 1. Izvestaj o sprovedenoj likvidaciji 2. medjutim oni mogu postupati i samostalno. 2. Tokom likvidacije ne placaju se dividende clanovima i akcionarima. Likvidacioni upravnik moze biti i lice mimo preduzeca. pravo na naknadu za njegov rad.U uporednom pravu likvidaciju sprovodi jedan likvidacioni upravnik ili vise likvidacionih upravnika. odnosno skupstini clanova ili akcionara na usvajanje. duzan je da odmah obustavi postupak dobrovoljne likvidacije i pokrene postupak prinudne likvidacije (stecaj. ako su oni po svojo priprodi takvi da ce spreciti nastajanje stetnih posledica po imovinu drustva u postupku likvidacije. bankrotstvo).

jer je priroda tih odnosa zahtevala drugacija i posebna resenja.Bitno je odrediti koji se posao smatra trgovinskim poslom zbog primene odgovarajucih pravnih pravila.Regulisanje obligacionih odnosa u uporednom pravu izvrseno je na dva nacina: putem jedinstvenog rezima za sve subjekte i putem dvojakog rezima . Zapravo to su oni ugovori koje zakljucuju subjekti koji se bave privrednom delatnoscu u cilju sticanja zarade. 81. U uporednom pravu . U nasoj pravnoj teoriji .Posebna pravila koja treba imati u vidu prilikom zakljucivanja ugovora u privredi: 93 . Pravila ugovornog prava podjednako vaze i za fizicka i za pravna lica.Prema zakonu o obligacionim odnosima ugovorima o privredi se smatraju ugovori koje zakljucuju preduzeca i druga pravna lica kao i fizicka. U Zakonu o obligacionim odnosima za ugovore koje privredni subjekti zakljucuju na trzistu koristi se izraz “ugovori u privredi”.ugovori robnmog prometa. Prema tome u pojmovnom odredjivanju trgovinskih poslova formirala su se 2 pristupa: 1.Subjektivni sistem odredjivanja pojma trgovca. . koja obavljaju neku privrednu delatnost (preduzetnici). Lice ima status trgovca. 80. promet roba i vrsenje usluga na trzistu.Priroda trgovackog posla odredjuje trgovca. . U nasem pravu na ugovore u privredi prvenstveno se primenjuju odredbe zakon o obligacionim odnosima. a poslovi koje on obavlja u vidu redovnog zanimanja su trgovinski. privredni subjekti svoju delatnost obavljaju u vidu redovnog zanimanja. Jer. To znaci da osim opstih pravila koji vaze za obligacione ugovore u privredi vaze i posebna pravila. .trgovinski poslovi.U zakonima o obligacionim odnosima zakonodavac se priklonio koncepciji jedinstvenog regulisanja obligacionih odnosanezavisno od toga ko su ucesnici. NAZIV I POJAM TRGOVINSKOG (PRIVREDNOG) POSLA a) Naziv – ugovori u privredi se oznacavaju razlicitim nazivima.. komercijalni poslovi. Da se iz gradjanskog razvije trgovinsko pravo je uslovljno time da se u zakonu u obligacionim odnosima unesu odredjeni izuzeci koji ulaze samo za ugovore u privredi. a lice koje ih obavlja dobija status trgovca. trgovacki ugovori. ako se ortaci ili komplementari nisu mogli sastati 2. osim ako za ugovore u privredi nije izricito drugacije odredjeno.jedan za gradjansko pravne odnose izmedju fizickih lica i drugi za obligacione odnose u privredi. . ako se ne moze odrzati skupstina. To su pravni instrumenti putem kojih se obavlja pravni promet na trzistu u kome ucestvuju privredni subjekti. ako to svojstvo priznaje zakon. privredni ugovori.U uporednom pravu u pojmovnom odredjenju trgovinskog posla poslo se od pojmovnog odredjenja trgovca U prvo vreme trgovcem se smatralo svako lice koje se bavi trgovackim poslovima. pa se pretpostvavlja da moraju poznavati prilike na trzistu i odnose na njemu. poslovi robnog prometa. zbog nedostatka kvoruma. . Zakonodavac odredjuje koji se poslovi smatraju trgovinskim poslovima .Pod privrednom delatnoscu treba podrazumevati: proizvodnju.Zakonom je dopusteno da likvidacioni upravnik okonca postupak likvidacije i bez odobrenja finansijskog izvestaja i izvestaja o sprovodjenju postupka likvidacije od strane ortaka ili komplementara iz dva razloga: 1. 2. . . b) Pojam – Ugovori u privredi su posebna vrsta pravnih poslova obligaciono pravne prirode. Objektivni sistem odredjivanja trgovca .Ima slucajeva kada se neke odredbe Zakona o obligacionim odnosima ne mogu primeniti na ugovore o privredi kao sto je slucaj sa prekomernim ostecenjem. kojima se obavlja promet materijalnih dobara i usluga na trzistu. Polazilo se od statusa trgovca pa se i poslovi koje on obavlja nazivaju trgovacki poslovi . POSEBNA PRAVILA KOJA VAZE ZA UGOVORE U PRIVRDI (TRGOVINSKE POSLOVE) .

davanje ponude. Prvo propisivanjem obavezne dozvole ili obaveznog odobrenja od strane drzavnog organa kao uslova za punovaznost ugovora. Druga strana ima malo mogucnosti da svojom voljom menja uslove. drzava moze imperativnom normom da propise obavezan nacin zakjlucivanja ugovora. Trece. sastavljanje pisma o namerama. Tj u vidu formulara u koji su uneti svi elementi ugovora koji se zeli zakljuciti. c) Uticaj drzave na zaklucivanje ugovora u privredi – uticaj drzave u oblasti ugovaranja u privredi moze se izraziti trojako. otuda i standard “ponasanje sa paznjom dobrog domacina”. Ugovor se moze zakljuciti na memorandumu od strane pregovaraca ili od njega ovlascenog lica.Pregovori se vode pismeno i usmeno. Odgovornosti nema ako su obe strane odustale od pregovora bezrazlozno ili su pregovarale bez namere da zakljuce dogovor. f) Formularni ugovori – na trzistu je kljucno biti brz i azuran zbog toga se ugovori u privredi javljaju u vido formiranih ugovora. U izvrsavanju ugovornih obaveza izmedju privrednih subjekata zahteva se pojacana paznja. a prihvatom ponude zakjlucuje se ugovor. Troskove oko priprema za zakljucenje ugovora snose svaka strana za sebe a zajednicke snose podjednako. drzava moze da zadrzi za sebe diskreciono pravo da ceni ugovor sa stanovista bezbednosti i odbrane zemlje. d) Memorandum – to je pravni papir na kome je odstampana ili utisnuta oznaka subjekta tj njegovi znaci za identifikaciju. b) Odredjivanje nadleznog suda ili arbitraze – po okoncanju pregovora pristupa se uoblicavanju ponude. Drugo. davanje ekskluzivnog prava. Pregovori se moraju voditi saglasno nacelu savesnosti i postenja. Kod zajednickih ulaganje kapitala se cesto javlja strani ulagac. Strane zakljucuju sporazum o arbitrazi ili odredbom u ugovorom ili posebnim sporazumom. ponasanje sa paznjom dobrog strucnjaka vezano jeza profesionalno ponasanje. g) Izvori prava – osim zakona o obligacionim odnosima za ugovore u privredi vaze i zakoni koji su lex specialis. Pregovaranje bez namere da se zakljuci ugovor i bezrazlozan prekid pregovora povlaci za sobom odgovornost koja se naziva predugovorna odgovornost. Ovi ugovori su tipizirani. Koje ce od navedenih radnji biti preuzete zavisi od konkretnog slucaja. specijalizovanu instituciju za slucaj spora.a) Pregovori za zakljucivanje ugovora – zakljucivanje ugovora u privredi predstavlja slozen postupak kome prethode brojne pravne radnje: poziv na pregovore. prihvatanje ponude. . Ugovorom je moguce predivdeti institucionalnu arbitrazu. pristupanje pregovaranju.zateznu kamatu 94 . Sa memoranduom na kome je sacinjena ponuda ili prihvat ponude moze se pojaviti i neovlasceno lice s toga je vazno da se u poslovanju sa memorandumom postupa sa posebnom paznjom i da se uskrati mogucnost neovlascenim licima da dodju u kontakt sa memorandumom e) Pojacana paznja – u izvrsavanju gradjansko pravnih obligacionih odnosa zahteva se onakvo ponasanje strana kakvo se pokazao svaki dobar domacin. Arbitraze su nedrzavni sudovi. zakljucivanje predugovora i zakljucenje ugovora. a to su adhezioni ugovori kod kojih je sve unapred sadrzano a na drugoj strani je da odbije ili prihvati. zbog kasnjenja duznik duguje i zakonsku kamatu. strane u ugovoru odlucuju za arbitrazu kao posebnu vrstu suda. h) Zatezna kamata – za ugovore u privredi ciju sadrzinu cine novcane obaveze vaze posebna pravila za slucaj zakasnjenja u izvrsenju obaveze. Posto ugovori u privredi imaju brojne specifickosti tako se formiraju trgovinski sudovi. To je faza u kojoj se trazi najpovoljniji partner i najpovoljnije resenje. Tu su pre svega drugi izvori prava kao izvor posebnih pravila za ugovore u privredi osim toga tu spadaju uzanse kako opste i posebne koje vaze za posebne oblasti u privredi. Ugovori sa elementima inostranosti podlazu po pravilima medjunarodnog ugovornog prava. oni nisu obavezujuci i mogu se prekinuti u svakom trenutku bez pravnih posledica po pregovarace. Ponasanje sa paznjom dobrog privrednika trzisno poslovanje. Pojava ekonomskih giganata je uslovila jos jednu vrstu formiranih ugovora. Da bi sistem i subjekti valjano funkcionisali strane se moraju ponasati saglasno visem standardu. unutrasnju arbitrazu ili medjunarodnu ili povremenu ad hoc arbitrazu.

U izvore prave spadaju i neke posebne uzanse. Svaka drzava ima posebne propise kojima regulise ugovor o medjunarodnoj prodaji robe pa se i oni smatrajju 95 . a prodavac poverilac. nastaje novi instrumnet na trzistu koji omogucava raymenu dobara podsredstvom novca. opste uzanse za promet robom iz 1954 koje osteju kao izvor prava jedino ako su njihvu primenu strane iyricito ugovorile. kupcu sreda stvar. Ugovor o prodaji spada u red imenovanih ugovora kojima je zakon odredio ime. 82. To prebacivanje se vrsi putem naloga koji se daje banci u ovom odnosu ucestvuju: davalac naloga. Predmet prodaje moze biti i neko pravo. Medjunarodnog trgovinskog prava cija pravila prodiru u sva zakonodavsktva. primalac naloga i korisnik naloga. ima unapred utvrdjenu sadrzinu. prodavac. Ovo je rezultat procesa harmonizacije prava na medjunarodnom planu. Kupac je duznik. u red kauzalnih jer se vidi razlkog nastanka obaveza. tako da kupac stekne pravo svojine. Pravila nacionalnog obligacionog prava sluze kao dopunsko resenje za ono sto su ugovorene strane propustile da urede.Pojavom novca kao merila vrednosti roba. ugovorne kazne. a) Svojstva ugovora i ugovorene strane – Putem ugovora o prodaji obavlja se metamorfoza vrednosti. j) Bezgotovinska placanja – privredni subjekti vecinom vrse bezgotovinska placanja osnosno sredstva prebacuju sa racuna jedne strane na rn druge strane. b) Pojam ugovora – Po zakonu o obligacionim odnosima Ugovoro prodaji je definisan kao ugovor kojim se jedna strana. Rok je bitan element ugovora. u red neformalnih ugovora-osima ako ga strane ne ucine formalnim. c) Domaci izvori prava – Osnovni izvor prava je Zakon o obligacionim odnosima. UGOVOR O PRODAJI – pojam. d) Medjunarodni izvori prava – Kada je rec o medjunarodnom ugovoru o prodaji robe kao primarni izvor prava javlja se ugovor o medjunarodnoj prodaji robe koje su strane zakljucile. ugovorne strane. u red ugovora sa trenutnom ili trajnim prestacijom u zavisnosti od toga kakav je nacin izvrsenja obaveze (jednokratan ili u ratama). k) Fiksni ugovori – prilikom zakljucivanja ugovora u privredi zbog vrste i cilja posla zbog kojih se zakljucuju cesto se ugovara fiksni rok za izvrsavanje obaveza zbog cega se oni nazivaju fiksni ugovori. Licno sredstvo obezbedjenja je sredstvo koje pruza vecu sigurnost poveriocu jer se duznik obezbedjuje putem jemstva. kapara. zaloga.i) Obezbedjenje ugovora – postoje stvarna i licna sredstva obezbedjenja. oni su subjekti prodajnig odnosa i izmedju njih se zasniva duznicko-poverilacki odnos. Stvarno sredstvo obezbedjenja daje poveriocu pravo da stekne neko stavrno pravo na stvari duznika ili nekog treceg lica (hipoteka. obavezuje da drugoj strani. Prenos se moze vrsiti i virmanom kojim davalac nalaze da se za naznaceni iznos zaduzi njegov racun u korist racuna korisnika naloga. Ovi izvori prava su i rezultat upliva izvora. a to je ugovor o prodaji. Nepostovanje roka dovodi do raskida ugovora po sili zakona. izvori prava. Fiksim ugovorom se smatra i onaj ugovor u kome rok izvrsenja proizilazi iz prirode samog zakljucenog ugovora. kaucija). a kupac se obaveziuje da prodavcu plati cenu u novcu i preuzme stvar. u red dvostrano teretnih ugovorajer obaveza postoji i na jednoj i na drugoj strani. Ugovor o prodaji pretpostavlja 2 strane od kojih je jedna kupac a druga prodavac. Ako susredstva u istoj banci onda je to interni transfer. ako su sredstva u razlicitim bankama onada je to medjubankarski transfer. svojstva i znacaj .

HOV. a cena moze biti tacno podredjena ali i ne mora. specifike. moze biti postojeca i buduca stvar. ona vaziu svim zemljama clanicama EU. medikamenti. Organ UN UNCITRAL je doneo nekoliko konvencija od kojih je najznacajnija Becka konvencija. Ako nema saglasnosti oko predmeta i cene nema ni ugovora. BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI . .Ako je promet roba pravom ogranicen (oruzje.Radi sigurnosti ugovor o prodaji se zakljucuje u pisanoj formi i treba da sadrzi sto veci broj odredbi o pravima i obavezama. . .. Ako promet stvari nije dopusten ugovor je nistavan. moraju se odrediti obelezja. Njime se vrsi promet materijalnih dobara na trzistu i preko njega se oslikava trziste i moc neke privrede. Kako formirani ugovori nisu bili medjusobno ujednaceni u cilju otklanjanja nedostataka medjunarodni formuni su su pristupili unifikaciji prava nalazeci zajednicka resenja u toj praksi nudeci resenja u vidu jednobraznih tipskih ugovora i opstih uslova poslovanja. svojstva stvari. Sporedni elementi su: vreme izvrsenja obaveze.Kod ugovora o prodaji bitni elementi su predmet i cena.Pravni vodici koje je evropska komisija promenila za zemlje u tranziciji. e) Znacaj ugovora – Znacaj ugovora u prodaji je u tome sto kje to ugovor sa najduzaom tradicijom. o Odredjivanje vrste – U ugovoru u prodaji se tacno mora odrediti vrsta robe koja se prodaje. ili zabranjen. nacin placanja. delovi ljudskog tela. koja u nasoj zemlji ima sta status lex specialis. pravom dopusten. U ugovoru mora biti naznaceno o kom je predmetu rec. Isti formi su poceli da vrse unifikacuju parvila o medjunarodnoj prodaji robe i putem medjunarodnih konvencija koje su u prksi olaksale zakljucivenj ugovora o prodaji I obavljanje medjunarodnog prometa.) potrebna je posebna dozvola i da se postuju propisi. Formularni ugovori se postali novi vid izvora prava koji se nazaiva formularno pravo. Veoma je znacajna i Rimska konvencija o merodanvonm pravu za ugovorene obaveze. njihova promena moze biti indirektna I diretkna.Ekonomski giganti koji medjunarodno posluju poceli su da sastavljaju formulare ugovora sa istim odredbama dajuci mogucnost drugoj strani da pregovara o nekima od njih.Predmet ugovora moze biti svaki predmet koji je dopusten da se prometuje na trzistu. Pored navedenih izvora prava od znacaja su I ugovori regionalnog i medjunarodnog karaktera kojima se postize unifikacija medjunarodnog trgovonskog prava. koji predstavlja obrazac za izradu nacionlanog zakona. Moze biti individualno odredjena stvar i po rodu odredjena stvar. strane se mogu ali i ne moraju dogovoriti. a) Predmet ugovora . Kad je predmet ugovora stvar odredjeneg porekla kupac ne mora da prihvati druge stvari cak i ako su boljeg kavliteta. prevoz..Predmet ugovora ne moze biti: novac. 83. mesto isporuke. U medjunarodne izvore ugovornog prava spadaju i model –zakon .izvorom prava. Ako su u ugovoru 96 . Promet predmeta u ugovora moze biti dopusten.

Prodavac je duzan da isporuci robu u ispravnom stanju. merenjem. uzorkom. o Mesto isporuke – odredjuju ga strane u ugovoru. a ako je upotrebljeno cirka . prebrojavanjem.kg. predaja se vrsi na utovarnoj stanici ili u luci ukrcaja. Zakonodavac pod prodajom podrazumeva urucenje stvari kupcu ili predaju isprave kojom se stvar moze preuzeti. SADRZINA UGOVORA O PRODAJI – obaveze prodavca i obaveze kupca Obaveze prodavca 1. Vreme predaje podrazumeva: rok. a obaveza kupca da sa svoje strane preduzme sve neophodne mere da bi prodaja bila moguca.Kvalitet se moze odrediti opisom. smatran se da je ugovorena cena razumna cena. Ako je ugovorom predvidjen prevoz stvari stvar se smatra predatom kada je prodavac urucio prevozniku ili spediteru ugovorenu stvar. moze biti fiksna ali i promenljiva. Prodavac je duzan da obavesti kupca o svom izboru i od tog momenta svoj izbor ne moze vise menjati. a ako je propisana maksimalna ona ne moze biti veca od nje. Kolicina je odredjena uobicajenim mernim jedinicama. Ako prodavac i kupac imaju sediste u istom mestu. ovo se obicno radi kada je u pitanju buduci proizvod ciji troskovi proizvodnje podlezi promenama. b) Cena – je novcani izraz vrednosti predmeta ugovoara. 97 . bez biranja.Kada su stravi utvrdjene brojem komada. modela isporucena stvar mora biti saobrazna opisu.Za obavezu isporuke vezana su 3 pitanja: mesto. to znaci da je unapred utvrdjena vrsta i kolicina predmeta. odstupanje nije dozvoljeno. vreme i nacin isporuke. ako je propisana minimalna ona moze biti veca. Kvalitet kakva takva podrazumeva isporuku predmeta u zatecenom stanju. video i sagasio se da mu bude isporucena ta stvar. Ako je u ugovoru kolicina robe odrejdena od od. . to je tekuca cena a ako se ne moze odrediti nju odredjuje sud. 84. broj. . Cena moze biti promenljiva. . mesto prodaje je skladiste prodavca. na prodavcu je da preduzme niz neophodnih radnji kako bi izvrsio svoju osnovnu obavezu predaje stvari. o Odredjivanje kolicine – vrsi se vaganjem. Uobicajen Kvalitet stvari je onaj koji je uobicajen u mestu prodavca. modelu.Ako zbog brzine zakljucivanja ugovora cena nije odredjena.Pitanje momenta izvrsenja isporuke i mesta isporuke uredjuje se transportne klauzule o Vreme isporuke robe – Prodavac je duzan da izvrsi predaju u vreme kada je ugovorom predvidjeno. specifikacijom. 100 pari cipela) pravo izbora pripada prodavcu. modelom. menicom. Kod ugovora o prodaji u privredi se koriste termini odmah. Ako je sediste razlicito. . Zbog prostorne udeljenosti u praksi se prihvata izraz isporuka. oko onda kolicina moze varirati za 5 % najvise od ugovorene kolicine. U ugovoru o prodaji se moze ugraditi odredba o kliznoj skali. Ako se strane nisu dogovorile o mestu isporuke mesto je prebivaliste prodavca u casu zakljucivanja ugovora. izrazom odobreni kvalitet…Ako je kvalitet predmeta ugovora odredjen opisno ili putem uzorka. uzorku. Cenu moze propisati nadlezi organ kao minimalnu ili maksimalnu. metar. ako ga ono ne odredi a ni same ga strane naknadno ne odrede. Ako nisu ugovorena tacna kolicina onda je obaveza prodavca da ne varira vise od 2 % .stvari odredjene alternativno (npr. vremenski interval u kome kupac moze zahtevati isporuku predmeta. Obaveza predaje (isporuke) stvari (robe) – ovo pitanje regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima. Vidjeno odobreno podrazumeva da je kupac pregledao. kupac je duzan platiti cenu koju je prodavac redovno naplacivao u vreme zakljucenja ugovora. Stvari se mogu prodavati i po specifikaciji.Oderdivanje cene moze biti povereno trecem licu. virmanom ili nekom drugom HOV. Posto su prodavac i kupac najcesce prostorno razdvojeni. litar. standardom. onda se kolicina mora kretati u tim granicama. Osim u novcu cena moze biti placena i cekom. o Odredivanje kvaliteta .Cene odredjuju strane sporazumno.

Stvar ne sme imati materijalne nedostatke. U pogledu roka placanja vaze sledeca pravila: ako je rok odredjen izrazom odmah cena se placa prvog radnog dana po prijemu facture. . izbroji i da na jasan nacin oznaci da je ona izdvojena ili individualizirana radi izvrsenja ugovora. Ako se nedostaci prikazu po isteku roka od 6 meseci od predaje. prodavac ne odgovara ako se nedostaci pokazu po proteku 6 meseci od predaje stvari. Ona se ispalcuje u mestu i vremenu kada je ugovorom predvidjeno ili u vreme i mesto kada se vrsi isporuka stvari. Odgovornost za pravne nedostatke – prodavac je duzan da garantuje kupcu da stavr nema pravnih mana i da drugo lice nece pravnim putem kupcu oduzeti stvar niti ga pravno uznemiravati. a kod ugovora u privredi odmah. .Materijalni nedostatak stvari postoji u 4 slucaja: 1. vrstu prevoza… Momenat predaje je od velikog pravnog znacaja. 3. 4. Prodavac odgovara za materijalne nedostatke koje je stvar imala u casu prelaska rizika na kupca. cim se roba preuzme. . istovremenosa isporukom ili posle isporuke. Pravilo je da rizik prelazi u onom momentu koji je odredjen kao momenat isporuke stvari. Ako su nedostaci mogli biti poznati kupcu. pakovanje. a kupac se obavezuje da za to plati odgovarajucu cenu. Kada se kupovina vrsi u gotovom cena se placa odmah. individualno odrejdnoj stvari ili tehnickoj robi. Nacin predaje se odredjuje dogovorom dve strane. Nacin isporuke se razlikuje kada je rec o genericnoj stvari. oznakama.Izmedju privrednih subjekata placanje se uglavnom vrsi bezgotovinski.Ako je u pitanju genericna stvar prodavac jr duzan da izdvoji robu iz mase. . O vidljivim nedostatcima je duzan obavestiti prodasvca u roku od 8 dana. da je izmeri. razuman rok varira od slucaja do slucaja imajuci u vidu prostornu udaljnost. Ako je u pitanju neznatan materijlani nedostatak.Pitanje isporuke i prijema robe od pravnog je znacaja. 3.o prompt.U robnom prometu isplata cene se vrsi na osnovu fakture koju ispostavlja prodavac kupcu. brzo i oznacavaju 8 dana od zakljucenja ugovora. atest. Ako stavr nema svojstva koja su izricito ili precutno dogovorena.Ako je u pitanju tehnicki slozen proizvod ili prehrambeni proizvod tada za tu vrstu stvari vaze posebni propisi o ambalazi. . 2. . deklaracija. predaja na prevoz. Cena se moze platiti unapred. ako su nedostatci ili nedostatak posledica uzorka koji je postojao pre prelaska rizika. jer se za ove radnje vezuje momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca. ali i za nedostatke koje se pojave po prelasku rizika na kupca. . . Nacin isporuke stvari – predstavlja niz neophodnih radnji prodavca kako bi kupac dosao u posed stvari kao sto je: izdavanje robe. Ako je stvar individualno odredjena o nacinu isporuke strane se ugovorom sporazumevaju.. sto je moralo biti poznato prodavcu. Ako stvar nema potrebna svojstva za njegovu redovnu upotrebu ili promet. prodavac se oslobadja odgovornosti.. jer se taj momenat smatra momentom izvrsenja obaveze i prelaska rizika sa prodavca na kupca. ako su isporuke robe sukcesivne cena se placa za svaku isporuku u casu prijema 2. Prava kupca za materijalne nedostatke su popravka stvari ako je ona moguca ili njihova zamena 3. 98 . Obaveza isplate cene – Cena je novcani izraz vrednosti predmeta ugovora o prodaji. . lice cija je stavar prodata na javnoj prinudnoj prodaji ne odgovara za nedostatke stvari.Kupac je duzan da na uobicajen nacin pregleda primljenu robu. 4. Obaveza preuzimanja stvari – sastoji se u nizu potrebnih radnji kako bi predaja bila moguca. garantni list.Nedostaci za koje prodavac nece dogovarati: 1. Ako stvar nije ista kao model ili uzorak na osnovu kojih je ugovor zakljucen. 2. Prodavac moze izjaviti da raskida ugovor ako kupac bez opravdanog razloga odbije da preuzme stvar cija mu je predaja ponudjena na uobicajen nacin ili ako se sumlja nece platiti cenu. Obaveze Kupca – na kupcu leze dve obaveze da plate cenu i preuzmu stvar: 1. Odgovornost za materijalne nedostatke – Ugovorom o prodaji prodavac se obavezuje da preda ugovorenu stvar. potrebnoj dokumentacji: tehnicko uputstvo. Ako vreme predaje stvari nije odredjeno ili odredivo tada se podrzaumeva razumen rok po zakljucenju ugovora. Ako stvar nema potrebna svojstva za narocitu upotrebu za koju je kupac nabavlja. 2.

Rizik i svi troskovi do momenta stavljanja robe na brod padaju na teret prodavca. takse. Klauzule za isporuku uz otpremu i 3. on vrsi utovar pribavlja izvoznu dozvolu. Na njegov teret pada utovar. o Franko uz bok broda (FAS) i dogovorena luka ukrcaja – ova klauzula se koristi kod pomorskog transporta. Transpotrnim klauzulama se regulise i niz drugih odnosa izmedju saugovaraca kao sto su pribavljanje transportnih dozlova. koje je izradila medjunarodna trgovinska komora u Parizu. Prva pravila su doneta 1936 godine. Klauzule koje regulisu prodaju uz otpremu o Franko Vagon (FOT. Brod obezbedjuje kupac. Prodavac placa izvozne carine. a od tog trenutka prelaze na kupca. Prodavac je izvrsio svoju obavezu u trenutku kada je dopremio robu u mesto 99 . vozarina (C&F) i ugovorena luka opredeljenja – ova klauzula ima istu sadrzinu kao i klauzula CIF. vozarina (CIF) i ugovorena luka opredeljenja – prodavac je izvrsio svoju obavezu isporuke prema ovoj klauzuli kada je roba presla ogradu broda.Najpoznatije transportne klauzule su INCOTERMS. Na osnovu ove klauzule prodavac ima obavezu da stavi robu na raspolaganje avio. rudnik i sl. Prodavac ima obavezu da kupcu u predvidjenom roku stavi na raspolaganje ugovorenu robu na oznacenom mestu prevoznim sredstvom koje je on obezbedio.U Medjunarodnoj trgovini prema mestu isporuke razlikujemo tri vrste klauzula: 1. . o Vozarina placena do… i mesto opredeljenja – koristi se kod svih vrsta prevoza robe i kod kontenerskog. o Franko aerodrom (FOB) i dogovoreni aerodrom otpreme – koristi se kod vazdusnog prevoza.To su trgovinski termini kojima se sa malo reci precizira citav niz prava i obaveza izmedju prodavca i kupca. Na taj nacin.85. Prodavac je duzan da obezbedi vagon. bez obaveze da je utovari u brod. Kaluzule za isporuku u mestu opredeljenja 1. a narocito: momenat i nacin predaje stvari. s tim da prodavac nema obavezu da plati osiguranje robe.Cilj INCOTERMSa je da obezbede jednobrazno tumacenje trgovinskih termina koji se najcesce koriste u medjunarodnoj praksi. da izvrsi utovar o roku i da o tome obavesti prodavca. . dozvola za uvoz. placa carinu i snosi ostale troskove. izbegavaju se nejasnoce razlicitog tumacenja termina u razlicitim zemljama. osiguranje i vozarinu do prispeca robe u mesto opredeljenja. Od tog trenutka rizik prelazi na kupca kao i svi troskovi koji slede. Stavljanjem na raspolaganje kupcu prodavac je izvrsio predaju i od tog trenutka rizik prelazi na kupca. Mesto isporuke je zeleznicka stanica. osiguranje. Klauzule za isporuku u mestu o Franko fabrika (skladiste. da ugovori prevoz na racun kupca do naznacenog aerodorma opredeljenja da pribavi izvoznu dozvolu i plati porez i takse vezane za izvoz. a potom su se vrsile revizije i osavremenjavala pravila. 2. a ako je ugovoreno i slaganje robe tada je potrebno da izvrsi i tu obavezu. uverenje o poreklu robe… . Moze biti ugovorena i obaveza slaganja robe tako da prodavac dok ne slozi robu nije izvrsio obavezu isporuke. o Cena. pribavljanje izvozne dozvole i placanje carine. momenat prelaska rizika i momenat prelaska troskova sa prodavca na kupca. slaganje. o Cena.) – Najpoznatija i najcesce primenjivana u praksi je franko fabrika jer je najpovoljnija za prodavca. Klauzule za isporuku u mestu 2. Kupac placa ostale troskove i troskove istovara. o Franko Brod (FOB) i ugovorena luka otpreme – prodavac je duzan da isporuci robu na brod koji je oznacio kupac u ugovorenoj luci i ugovorenom roku.prevozniku na ugovorenom aerodromu otpreme u ugovorenom roku. FOR) i ugovoreno mesto otpreme – koristi se kod prodaje robe koja se prevozi zeleznicom od prodavca do kupca. Rizik prelazi sa prodavca na kupca u trenutku dopreme uz bok broda. TRANSPORTNE KLAUZULE . Prodavac ima obavezu da na mestu koje je kupac oznacio dopremi robu uz bok broda.

Zakasnjenje u izvrsenju obaveze isporuke predstavlja docnju prodavca. Kupac je duzan da preuzme robu cim mu je prodavac stavi na raspolaganje. A ako stoji neocarinjeno obaveze tada padaju na kupca. jer je njegova obaveza da kupcu isporuci robu kupcu u zemlji uvoza u mestu opredeljenja u dogovoreom roku. da plati vozarinu. da plati carinu. kada je rec o fiksnom ugovoru gde je rok bitan element ugovora. u ugovorenom roku uz svoj trosak i rizik. kupac se moze i opredeliti za raskid ugovora i naknadu stete u dva slucaja: Prvo. .Prodavac pada u duznicku docnju ako na vreme ne isporuci kupcu robu. Klauzule koje regulisu ugovor o prispecu o Franco brod – naznaceno mesto opredeljenja – prema ovoj kaluzuli prodavac ima obavezu da isporuci robu prodavcu na palubi broda u mestu opredeljanje i do tog trenutka snosi rizik kao i sve troskove u vezi robe. o Franco obala – ocarinjeno ili neocarinjeno i ugovorena luka – prodavac ima obavezu da kupcu stavi na raspolaganje robu na keju ili na obali dogovorene luke odakle kupac preuzima robu. pribavlja potrebne ispareve. porez i dazbine i da preuzme robu kada mu ona bude stavljena na raspolaganje. Rizik prelazi sa kupca na prodavca u momentu kada je ovaj bio duzan da je preuzme. plati carinu i ostale dazbine u vezi sa uvozom robe. 100 . o Isporuceno ocarinjeno i mesto opredeljenja – U ovom slucaju prodavac preuzima na sebe najveci moguci rizik u pogledu rizika i u pogledu troskova. 86. o Vozarina i osiguranje placeno do mesta opredeljenja – Prodavac placa vozarinu i osiguranje robe za vreme prevoza.Prodavac moze pasti i u poverilacku docnju kada on bez opravdanog razloga odbije da primi kupovnu cenu ili ako ne preuzme neophodne radnje kako bi kupcu omogucio da izvrsi obavezu placanja. . o Franco granica i mesto isporuke na granici – Prodavac ima obavezu da robu na raspolaganja kupcu u mestu isporuke na granici. Kupac ima obavezu da preuzme robu. zatim da izda ispravnu dozvolu na osnovu koje kupac moze da podigne robu. Ako u klauzuli stoji ocarinjeno prodavac je duzan da pribavi uvoznu dozvolu. Medjutim. dajuci naknadni rok prodavcu.opredeljenja u ugovorenom roku i predao je prvom prevozniku. uvoznu dozvolu i placa sve troskove vezano za uvoz robe kao i vozarinu. da pribavi izvoznu dozvolu… Rizik prelazi sa prodavca na kupca u momentu kada je kupac bio duzan da preuzme robu. iskrca je na svoj rizik pribavi uvozna dokumnta. 3. Prodavac je duzan da kupca obavesti o prispecu broda i da mu obezbedi konosman i druga dokumenta neophodna neophodna da preuzimanje robe. Ako ni u tom roku prodavac ne izvrsi obavezu kupac tek tada ima pravo da trazi raskid ugovora i naknadu stete. DOCNJA UGOVORENIH STRANA KOD UGOVORA U PRODAJI Docnja prodavca . . Prodavac placa carinu.Kupac u vezi sa tim ima dva prava: 1) da trazi ispunjene ugovora nadoknadu stete koju trpi zbog zadocnjenja u izvrsenju ugovora i 2) da trazi raskid ugovora i naknadu stete zbog neispunjenja ugovora.Kupac ima pre svega pravo da trazi ispunjenje ugovora. Kako je rec u izvoznoj prodaji prodavac snosi sve troskove vezane za izvoz i o izvrsenoj isporuci obavestava kupca. s tim sto rizik i troskovi prelaze na kupca u trenutku kada je prodavac predao robu na prevoz prvom prevozniku. Pravila koja vaze kod FOB vaze i ovde. o Isporuceno neocarinjeno i mesto opredeljenja – Na kupcu je da pribavi uvoznu dozvolu. o Franko prevoznik i naznaceno mesto – moze se dogovoriti kod svih vidova prevoza. ako iz ponasanja prodavac proizilazi da on svoju obavezu nece izvrsiti ni u naknadnom roku i drugo.

Poostravanje uslova za pustanje u promet tehnicke robe razumljivo je iz vise razloga: nagli razvoj tehnike i tehnologije. u drugoj fazi istican je zahtev poboljsanja kvaliteta tehnickih proizoda. . 2) prosirivanje boroja proizvoda za koji se daje garancija. Ako robu zadrzi na cuvanje kod sebe on snosi troskove cuvanja. 3.Garancija za ispravno funkcionisanje tehnicke robe podrazumeva jednu posebnu vrstu materijalne odgovornosti garanta za slucaj neispravnog funkcionisanja tehnicke robe u toku trajanja garantnog roka.Tehnicku robu prate: tehnicko uputstvo. Posto je kupac u docnji on snosi rizik za ostecenje ili slucajnu propast stvari. zastipnik provere da li proizvod odgovara uslovima i zahtevima odredjenih standarda. . Funkcionisanje ispod predvidjenog kapaciteta. Zakon o standardizaciji obavezuje da pre pustanja u promet proizvoda. .Docnja Kupca . Kupac se ne moze za isti nedostatak obratiti i prodavcu i proizvodjacu. 2. Prodavac moze predati robu na cuvanje javnom skladistu ili licu koje dodeli sud. atest. 5) poostravanje rezima pustanja u prodaju tehnicke robe. GARACIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE STVARI Pojam i subjekti odgovornosti . .Imajuci u vidu broj propisa iz ove oblasti uocavaju se sledece razvojne faze zakonodavstva: U prvoj fazi. razvoj medjunarodnog trzista tehnicke robe. o Tehnicko uputstvo . Garantovani slucaj i obavezna dokumenta – garantovani slucaj je nedostatak koji mora biti u vezi sa radom odnosno funkcionisanjem tehnickog proizvoda. proizvodjac. Ako su troskovi nesrazmmerni vrednosti robe on je moze predati na javno. 6) povecanje broja propisa kojima se ova oblast regulise.Kupac moze pasti u docnju ako ne plati blagovremeno kupovnu cenu ili kad kasni sa prijemom robe. namiriti troskove prodaje i ostatak deponovati kod suda. U nasem zakonu status gatanta imaju: prodavac. proizvodjac. 87.Kupac moze pasti u poverilacku docnju ako odbije prijem isporuke robe ili ako ne preduzme sve neophodne radnje kako bi robu preuzeo od prodavca. 3) produzavanje garantnog roka.Kao subjekt odgovornosti javlja se garant. Proizvodjac. njegovim svojstvima. zastite zdravlja ljudi. prodavcu stoje na raspolaganju pravna sredstva. povecanje bezbednosti zivotne sredine. Ova pravna sretstva zavise od toga da li je on isporucio robu ili ne. propisima je istican zahtev zastite prava potrosaca. Ako kupac nije blagovremeno platio kupovnu cenu. 101 . zatim propisima. porast opsteg standarda stanovnistva… U nasem pravu su narocito znacajni Zakon o obligacionim odnosima i zakon o standardizaciji koji regulisu ova pitanja. uvoznik i predstavnik strane firme. u trecoj fazi. uvoznik.Kupac se moze po osnovu garancije obratiti odgovarajucem garantu.sadrzi podatke o tehnickom ustrojstvu proizvoda. odrzavanju i cuvanju. uvoznik i zastupnik su garanti po osnovu imperativnih propisa sto znaci da su obavezni da uz odredjene tehnicke proizvode daju garantni list. Ako je prodavac vec isporucio robu on moze da zahteva izvrsenje ugovora. uputstvo za upotrebu. tj da zahteva naplatu cene sudskim putem i naknadu stete koju trpi zbog docnje kupca. garantni list. deklaracija i spisak servisera. istaknut je visok stepen odgovornosti proizvodjaca. Ako robu nije isporucio prodavac ima pravo da zadrzi robu dok mu cena ne bude placena. tehnickim specifikacijama… . i o nacinu upotrebe.Od momenta pojava garancija uocljive su sledece cinjenice: 1) povecanje broja subjekata odgovornostigaranata. Prodavac se javlja kao garant samo u slucaju kada u datom mestu proizvodjac nije obezbedio servis zaodrzavanje. . . 4) povecanje broja pratecih dokumenata tehnicke robe. Pogresno funkcionisanje. Pod neispravnim funkcionisanjem podrazumeva se: 1. Prestanak funkcionisanja dela proizvoda ili u celini.

o Deklaracija je poseban dokument koji sadrzi izjavu proizvodjaca o proizvodu. rada. Gubitak garantnog lista ne povlaci za sobom i gubitak prava po osnovu garancije jer se garancija moze dokazati i na druge nacine. Garantni rok se iskazuje ili kao vremenski interval ili kao vremenski interval u kombinacijom sa mernom jedinicom: br. To je isprava da je proizvod ispitan i da odgovara datim standardima. Zakon odredjuje minimalni garantni rok. vrstu ili model proizvoda. o Atest . broj performansi. sediste garanta. uvoznik ili zastupnik koja garantuje ispravno funkcionisanje robe i preuzimanje obaveze za besplatno otklanjenje nedostatka ili zamene proizvoda u slucaju da je popravka nemoguca. Garantni list – Pismena isprava koja se izdaje uz tehnicku robu prilikom kupovine a kojom se garantuje njeno ispravno funkcionisanje u datom garantnom roku. Deklaracija sadrzi i signale za opasnost. kretanje ili toplotu. sirovine i sastavne delove. Ako je proizvod uvezen radi prodaje za stetu odgovara uvoznik. uslove garancije i garantni rok. Prava kupaca . ime ili naziv garanta. .To su pravo na opravku. On pocinje da tece od momenta prodaje proizvoda. a ne za odgovornost prodavca pa su u tu svrhu doneli odgovarajuce direktive.Predstavlja posebnu vrstu materijalne odgovornosti.je isprava o saglasnosti tehnicke robe standardima. odgovornost za stetu koju bi kupljena stvar prouzrokovala kupcu. njegov fabricki broj. .Prema pitanju odgovornosti za stetu koju bi prouzrokovala stvar sa nedostatkom nadlezni organi Evropske unije opredelili su se za odgovornost proizvodjaca.Prema navedenom zakonu. tj. 102 . datum proizvodnje. upozorenja. Prodavac ce odgovarati u slucajevima kada se predstavlja kao proizvodjac tako sto stavlja svoje ime i zastitni znak kao i ako proizvod ne sadrzi podatke o proizvodjacu i ako uvezeni proizvod ne sadrzi podatke o uvozniku.Ako proizvod sa nedostatkom prouzrokuje stetu za nju odgovara proizvodjac. a proizvodjac moze da odredi i duzi rok od zakonom predvidjenog jer se garantni rok uskladjuje sa tehnickikm i tehnoloskim svojstvima proizvoda. .o Spisak servisera . . broj obrtaja. Smatra se da proizvod ima nedostatak ako ne obezbedjuje sigurnost koja se sa pravom ocekuje kada se imaju u vidu sve okolnosti. pod proizvodjacem se smatra ono lice koje proizvodji: gotove proizvode. .Uobicajeno je da garantni list sadrzi: sopstveni broj. kilometara. To je potvrda odnosno dokument koji izdaje prodavac.Proizvodjac odgovara za statu nezavisno od toga da li je znao za nedostatak ili ne.Do donosenja Zakona o odgovornosti proizvodjaca stvari sa nedostatkom (2005god). tehnickim specifikacijama. podatke o identifikaciji proizvoda. proizvodjac. pravo na zamenu. nezavisno da li sadrzi podatke o proizvodjacu. Garantni rok – je vremenski interval u kojem garant jemci za ispravno funkcionisanje tehnicke robe. kako bi olaksao trgovinski promet izmedju nase zemlje i clanica Evropske unije i udovoljio zahtevima o adekvatnoj zastiti potrosaca. ODGOVORNOST PROIZVODJACA STVARI SA NEDOSTATKOM . Energija je posebna vrsta stvari i ona je proizvedena ili sakupljna sluzi za davanje svetlosti.adresar servisnih radionica u kojima ce kupac moci da ostvari prava povodom date garancije. pravo kupca da troskovi materijala. . 88. . propisima. redovno servisiranje. padala je na teret prodavca. Pod proizvodom zakonodavac podrazumeva stvar i energiju: Stvar je pokretna i moze biti samostalna ili ugradjena u drugu stvar pokretnu ili nepokretnu. prenosa i prevoza stvari padnu na teret garanta. datum prodaje pecat i potpis prodavca. Proizvodjac se moze osloboditi odgovornosti u slucaju kada istekne rok zastarelosti potrazivanja naknade stete. Rok je tri godine od kako je osteceni saznao za stetu odnosno 10 godina od kako je proizvodjac stavio proizvod u promet. Garantni list nije prenosiv. usaglasenost sa standardima i propisima i naznaku ko je proizvodjac.Nas zakonodavac je izvrsio uskladjivanje domaceg zakonodavstva sa pomenutim resenjima i preporukama.

Bitini elementi ugovora . On je neformalan. a nalogodavac se obavezuje da mu isplati odredjenu naknadu. brzem u jeftinijem poslovanju. posrdnici kod osiguranja. kod prevoza u turizmu. berzanski posrednici. . njihove potrebe. kauzalan.Poznato je vise vrsta posrednika: posrednici u prodaji. Usluga posredovanja i provizija su bitni sastojci ovog ugovora. njhovu imovinsku i kreditnu sposobnost.Uloga posrednika je da dovede u vezu da pronadje i spoji svog komitenta i trece lice radi pregovorao zakljucivanju ugoovra. Zakon o osiguranju. da ce nastojati da nadje i da ga dovede u vezu sa licem koje bi sa njim pregovaralo o zakljucenju odredjenog ugovora. Funkciju posrednika u privrednom poslovanju njacesce obavljaju posrednicke organizacij. mada u praksi se najcesce zakljucuje u pisanom vidu radi lakseg dokazivanja njegovog postojanja. mestovit jer sadrzi elemente drugih ugovora.to su one tacke o kojima se mora postici saglasnost inace ugovora nema.U novije vreme uloga posrednika opada jer njegovu ulogu sve cesce obavljaju agencije narocito u spoljnotrgovinskom poslovanju koje pored zastupanja obavljaju i poslove posredovanja. Zakon o trzistu hov. U nacelu posrednik moze biti fizicko i pravno lice. nalogodavcu. . obavezuje drugoj strani. UGOVOR O POSREDOVANJU . posrednik. U nasem pravu materiju o posredovanju regulise Zakon o obligacionim odnosima. ucesnike na trzistu. dvostrani ugovor. Posrednik bolje poznaje trziste.89. . Ugovor o posredovanju je imenovan. teretan.U nasem pravu ugovor se definise kao ugovor o usluzi kojim se jedna strana.Strane u ugovoru o posredovanju su posrednik i nalogodavac. interese. 103 . trajnijeg ili trenutnog karaktera. Posrednik ne zakljucuje ugovor. .Ovaj ugovor spada u red ugovora o uslugama na trzistu. Znacaj ovog ugovora je u sigurnijem. .

Ako je posrednik dobio nalog od obeju strana on ima pravo da zahteva od svake strane po jednu polovinu naknade. kakvo je stanje na trzistu. On je obavezan da cuva poslovnu tajnu i po zakljucenju ugovora. ali ne garantuje svom nalogodavcuda ce ugovor biti zakljucen. Obaveze nalogodavca o Obaveza placanja provizije – Nalogodavac je obavezan da plati proviziju za izvrsenu posrednicku uslugu. On moze prestati i sporazumno kao i povlacenje naloga. ako nalog ne odbije odmah smatra se da je izvsio prihvat ponude. Posrednik nije duzan da ucestvuje u pregovorima osim ako je ugovorom na to izricito obavezan.Ugovorene strane su nalogodavac (vlastodavac ili klijent) i zastupnik koji se naziva agent.Ugovor o posredovanju prestaje kod ugovorene strane izvrse svoje obaveze. kauzalan i trajnije prirode. da u tom smislu posreduje i po ovlascenju zakljucuje ugovore u ime i za racun svog nalogodavca. podatke iz sfere poslovne tajne svoj nalogodavca. o Obaveza vodjenja posrednickog dnevnika – Posrednik je duzan da vodi posebnu knjigu koja ima javni karakter u koju hronoloski unosi sve znacajne podatke o pravnim poslovima. Nalogodavac moze povuci svoj nalog kad god on hoce. o Obaveza vracanja Uzorka – Ako je nalogodavac dao posredniku uzorak ili model radi obavljanja nalozenog mu posla. Ako jemci za ispunjenje obaveze treceg lica tada se u ugovor o posredovanju unosi odredba pod nazivom star dal credere. o Obaveza saradnje – Nalogodavac je duzan da saradjuje sa posrednikom.Ugovor o zastupanju se definise kao ugovor izmedju zastupnika i nalogodavca kojim se zastupnik obavezuje da se stara da treca lica zakljucuju ugovore sa njegovim nalogodavcem. ona je taj uzorak po okoncanju posla duzan da vrati kao i druge stvari koje su mu date na cuvanje. On se obavezno zakljucuje u pisanom obliku. Naknada moze biti ugovorena. Ako se ovi troskovi posebno ugovore tada posrednik ima pravo na proviziju.Posrednik istupa na trziste samostalno u svoje ume i za svoj racun.Ugovor se zakljucuje tako sto nalogodavac daje nalog posredniku da izvsri odredjeno posredovanje. kako se krecu cene… o Obaveza zastite interesa klijenta – Delovanje posrednika mora biti objektivno i nepristrasno. a nalogodavac se obazevuje da za svaki zakljucen ugovor isplati proviziju. Obaveze posrednika o Obaveza pronalazenja i povezivanja – Posrednik je duzan da se pridrzava naloga i uputstva svog nalogodavca i da odgovara za izbor treceg lica. *Sadrzinu ugovora – cine prava i obaveze posrednika i nalogodavca. 104 . o Obaveza obavestavanja – Posrednik je duzan da svog nalogodavca obavestava o svim znacajnim cinjenicama za zakljucenje odredjenog ugovora: ko su potencijalni partneri. a kada nije ona se odredjuje na nacin kako je utvrdjeno tarifom posrednika ili prema obicaju. . On mora da stiti interese obeju strana koje dovodi u vezu. formalan. on je imenovan. o Obaveza cuvanja poslovne tajne – Posrednik je duzan da cuva poslovnu tajnu iz domena poslovanja: sadrzinu naloga.Ovaj ugovor je poznat i pod nazivom ugovor o agenturi. . Posreniku ne pripada naknada ako nalogodavac i trece ne zakljuce ugovor. . On pronalazi odgovarajuce lice za svog nalogodavca. a druga strana..Zastupnik profesionalno i strucno vodi racuna o interesima svog nalogodavca. ova knjiga mora biti overena od strane nadleznog drzavnog organa. rezultate vec vodjenih pregovora. telegrafski su redovni troskovi i njih nalogpdavac posebno ne placa jer oni ulaze u proviziju. 90. koji izdaje posrednik sa svojim potpisom na zahtev strana. UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU . o Obaveza placanja vanrednih troskova – Telefonski. posrednik. . dvostran. da mu omoguci redovne kontakte. teretan. jer se zastupnik cesto naziva i agentom. . . da na vreme reaguje na njegova obavestenja i da ne zakljuci ugovor mimo znanja posrednika. Cenu moze odrediti i sud. Izvod iz posrednickog dnevnika se naziva posrednicki list.Ugovor o trgovinskom zastupanju spada u red ugovora o uslugama .

Generalno je ono koje ovlascuje zastupnika da zakljuci sve ugovore odredjene vrste ili odredjenu grupu ugovora. sam nalog ima karakter punomocja. o Obaveza vracanja stvari Obaveze nalogodavca o Obaveza pridrzavanja datog naloga –nalogodavac daje nalog svom zastupniku kojeg on mora de se pridrzava. jer se nalogom trgovinski zastupnik ovlascuje sa u ime i za racun nalogodavca posreduje. na odredjeno ili neodredjeno vreme.Da bi zastupnik mogao da zakljucuje ugovore u ime i za racun svog nalogodavca on mora imati ovlascenje.Kod ugovora o trgovinskom zastupanjiu bitno je da postoji nalog. U njemu se zapisuju svi ugovori koje je zastupnik zakljucio u ime i za racun svog nalogodavca. potencijalnim klijentima. znanja i iskusva. Drugi bitan element je provizija. Ovlasecenje se moze dati sa dejstvom na ogranicenom prostoru i sa dejstvom na podrucju cele zemlje. o Obaveza predaje dokumenata. Zastupanje obuhvata i posredovanje. da daje strucna misljenja da daje izjave . To ovlascenje oze biti: specijalno ili generalno. nalogodavca je duzan da mu preda sve informacije. medjutim jedan zastupnik za istu vrstu poslova na istom podrucju ne moze da obavlja svoju delatnost za vise nalogodavaca. ona se odreduje ugovorom ali moze biti odredjena i po tarifi zastupnika. da se stara o izvrsenju ugovora. trgovinski zastupnik je duzan da strucno i posfesionanalno brani interese svog nalogodavca. modele koje ce mu biti u koristi u vrsenju svoje duznosti. on mora biti ovrene od strane drzavnog organa. Specijalno ovlascenje je ono na osnovu koga je zastupnik ovlascen da zakljuci jedan ugovor ili vise unapred odredjenih ugovora. dokumanta. Obim ovlascenja i vrsta ovlascenja odredjuju se ugovorom. Bitni elementi ugovora . Kad zakljuci ugovor sa trecim licem duzan je da satavi zakljucnicu u tri primerka sa svojim potpisom. Obaveze trgovinskog zastupnika o Obaveza vrsenja poslova zastupanja – trgovinski zastupnik je obavezan da u vrsenju svoje zastupnicke delatnosti obavlja niz pravnih u faktickih radnji. ali je obavezan da ih cuva.Bitan sastojak ugovora je ovlascenje koje nalogodavac daje zastupniku u vidu naloga. * Sadrzina i prestanak ugovora . . o Obaveza polaganja racuna – zastupnik je duzan da nalogodavcu polaze racune o svom poslovanju. Ako ona nije ugovorena ona se placa prema tarifi ili prema obicaju. da ucestvuje pri zakljucenje ugovora. materijala i saradnje – da bi zastupnik mogao profesionalno i strucno da obavlja svoj posao. o Obaveza pridrzavanja uputstva i naloga – Trgovinski zastupnik se mora pridrzavati uputstva i ne sme prekoraciti data ovlascenja. o Obaveza strucne zastite interesa nalogodavca – Kao lice od struke. o Obaveza vodjenja zastupnickog dnevnika i sastavljanja zakljucnica – Poslovna knjiga koju vodi trgovinski zastupnik naziva se zastupnicki dnevnik. . ovlascenja. stanju na trzistu.Jedan nalogodavac moze imati vise zastupnika na istom podrucju cak i za istu vrstu poslova. o Obaveza obavestavanja – Zastupnik je duzan da redovno obavestava svog nalogodavca o svim znacajnim okolinostima. o Obaveza placanja provizije (naknade) – Provizija je naknada koja predstavlja novcani iznos vrednosti ucinjene zastupnicke usluge.zavisi od toga koji je obim ovlascenja dat zastupniku i koja je vrsta ovlascenja u pitanju.. o Obaveza cuvanja poslovne tajne – u toku zastupanja zastupnik saznaje poslovne tajne komitenta. uzorke. 105 .

jer nastaje na osnovu usmenog naloga koji komitent daje komisionar . Nas zakonodavac ipak predvidja da je komisionar duzan da saopsti identitet treceg lica komitentu da bi se izbegli spekulativni poslovi. Komisionar ne sme da oda identitet komisionara trecem lici i obruto. ako komisionar odstupi komitent moze odbiti da prizna ovaj ugovor). kao i za njenu propast. odnosno nalozeni poasao koji ce komisionar po nalogu komitenta obavljati i provizija.Komisionar je duzan ako primi robu da je cuva. ako je isti zakljucen pod nepovoljnim uslovima. Ugovor o komisionu se definise kao ugovor kojim se komisionar obavezuje drugoj srani. a druga komisionar. odrzava. Komitent moze odbiti da prihvati zakljuceni pravni posao. teretan i neformalan ugovor. Indikativan (obavezuje komisionara. on je uslovljen razvojem trzista i prodajom robe preko treceg lica. dvostrani. o Cuvanje komitentove robe – Komisionar odgovara za sva ostecenja na robi dok se ona nalazi kod njega. Nalog u sebi sadrzi ovlascenje kojim se komisionaru poverava obavljanje jednog ili vise poslova. Obaveze komisionara o Izvrsavanje naloga sa paznjom privrednika – za slucaj nejasnoca u pogledu sadrzine naloga komisionar ce zahtevati naknadna objasnjenja od svog nalogodavca. njime se postize brzi promet i plasiranje robe na trzistu. a za njegov racun. Ovo je imenovan. ali mora postupati kao savestan privrednik). ali je duzan da prethodno obavesi komitenta) i fakultatitivni (sadrzi savete komitenta od kojih komisionar moze da odstupi u svako doba.smatra se nalozen posao. kao i one troskove koji su nastali izdavanjem naknadnih naloga.Ovaj ugovor se zakljucuje izmedju dve strane od kojih je jedan nalogodavac (komitent). Nepostovanje ovog naloga povlaci za sobom odgovornost za prouzrokovanu stetu komitentu. Ako je neophodna brza prodaja zbog stanja u kome se roba nalazi komisionar je duzan da to uradi. Komisionar vrsi pravne radnje u svoje ime a za racun komitenta. o Postupanje po nalozima komitenta – komisionar je duzan da se pridrzava naloga svog komitenta. vodeci racuna o njegovoj kreditnoj sposobnosti. a ako postoji nalog o osiguranju komisionar je duzan da robu osigura. On ce poveriti komisioni posao drugom komisionaru ako je za to ovlascen ili je u interesu komitenta. Znacaj ugovora o komisionu je visestruk. . * Sadrzina ugovora . o Obaveza Obavestavanja – Ova obaveza daje mogucnost komitentu da kontrolise rad komisionara I istovremeno da stiti svoje interese. Bitni elementi ugovora .Ako komisionar zakljuci ugovor pod uslovima koji su nepovoljniji od onih koji su u nalogu komisionar je duzan da komitentu naknadi razliku u ceni kao i prouzrokovanu stetu. Izmedju komisionara i treceg lica i 3. komitentu a ce u svoje ime a za racun komintetna obaviti jedan ili vise poslova koje mu komitent poveri. a komitent se obavezuje da mu plati naknadu. 106 . ugovorom ili ugobicajenim nacinima. Izmedju treceg lica i komitenta. zbog cega dolazi do 3 vrste ugovora: 1. Ako komisionar ne zeli da prihvati nalog o tome treba odmah da obavesti nalogodavca. Komitent moze dati 3 razlicite vrste naloga: imperativni (obicno sadrzi limitiranu cenu bilo kod kupovine ili prodaje. . Izmedju komitenta i komisionara. a za racun svog komitenta prodavati njegovu robu ili je kupovati u svoje ime. o Zastita interesa komitenta – kad primi robu mora odmah da utvrdi njeno stanje i da o tome obavesti komitenta. UGOVOR O KOMISIONU . skladisti. treba istaci progovor ako za to postoje razlozi. s tim da je ovlascen da odstupi od njegove sadrzine kada to diktiraju trzisni uslovi ili interesi komitenta. Medjutim nalogodavac ce dugovati neuobicajene troskove koji su nastali u cilju zasitite interesa nalogodavca. tj. Plasiranje i prodaja proizvoda na razlicitim podrucjima uslovila je pojavu komisionala. 91.u praksi se zakljucuje u pisanom obliku. Provizija se odredjuej tarifom.Ovo je ugovor je usluzne prirode. 2. Komisionar pazljivo bira trece lice sa koji ce zakljuciti ugovor.Ugovor o komisionu pocinje primanjem naloga.o Obaveze naknade troskova – Nalogodavac nije duzan da zastupniku naknadi uobicajene troskove koji su uracunati u proviziju. lica koji ce u svoje ime. sam ce obaviti svoj posao i nece ga poveriti drugom licu.

a kupac obezbedjuje da ce ugovoreno primiti. o Predaja svih koristi – komisionar je duzan da prenese sve koristi i ocekivane i neocekivane jer je komisionar istupao za racun komitenta. istovara…Najsigurnija kontrola je ona koju obavljaju ovlascene kontrolne organizacije po medjunarodnim standardima i propisima. * Sadrzina ugovora Obaveze vrsioca kontrole o Izvrsenje narucene kontrole – Vrsilac kontrole ima obavezu da izvrsi narucenu kontrolu onako kako je ona ugovorena prema pravilima struke i obicajima. o Naknada troskova – ponovi pricu iz prethodnih lekcija o Preuzimanje obaveza od komisionara – Po okoncanju ugovora nastaje obaveza komitenta da preuzme sve one obaveze koje je komisionar preuzeo na sebe u cilju uzvrsenja ugovora o komisionu. Kontrola moze biti sa garancijom ili bez garancije. o Ugovor o komisionu sa klauzulom star del credere – ovom klauzulom komisionar jemci svom komitentu da ce lice sa kojim je zakljucio ugovor izvrsiti svoje obaveze. . Provizija je utvrdjena ugovornom ili tarifom komisionara. . utovara. vrsta kontrole i provizija. Kontrola se mora vrsiti objektivno. Obim kontrole zavisi od narucioca kontrole. Kontrolu vrsi kupac. usluga ili stvar koja nije namenjena prometu. kao i usled propasti stvari. Ako dodje do ove situacije dodje tada dolazi do zakljucenja ugovora o prod 92.Stvar namenjena trzistu podleze razlicitim vrstama kontrole: 1. Ove organziacije kao predmet kontrole imaju kompletnu kontrolu.Zakonodavac nalaze da se pojedine vrste roba ne mogu pustiit u promet ako ne zadovoljavaju minimalne standarde kvaliteta. 2. zbog ovoga komisionar ima pravo na uvecanu provizij o Samostalno istupanje komisionara – podrazumeva da on istupa u svojstvu kupca robe svog komitenta ili u svojstvu prodavca svom komitentu. 3. Kontrolu mogu da vrse i razne druge institucije. Posebne vrste ugovora o komisionu o Ugovor o konsignaciji – je komisioni ugovor o prodaji robe komitenta vezan za spoljno trgovniski promet. 107 . Obaveze komitenta o Placanje provizije – Pravo na nadoknadu komisionar stice u momentu kada je izvrsio komisoni posao. ona moze biti potpuna ili delimicna. On moze prestati i opozivom naloga.Zanacaja ugovora o kontroli robe je izuzetno velik za razvoj tehnologije i udaljena trzista. 4. hemiski proizbodi ali i kontrola pakovanja. Bitni elementi ugovora i njegov znacaj . o Polaganje Racuna komitentu – komisionar je duzan da prikaze sva primanja i sve izdatke koje je imao u vezi izvrsavanja ugovora okomisionu. Kontrolu mogu da vrse i razne vrste organziacija. kao i da prilozi sva dokumenta kojima pravda primljeno ili dato kao i druga propratna dokumetna.Ono oko cega se strane moraju dogovoriti i bez cega ugovora nema je predmet kontrole. Kontrolu vrsi prodavac i svoj nalaz prilaze dokumentima koja prate robu. ali obicno se obracun vrsi po okoncanju posla.o Vodjenje knjiga – komisionar je duzan da hronoloski zavodi sve poslove po osnovu dobijenog naloga. hrane.konsignatoru da sa svoje konsignavcije koja je u formi skladista vrsi prodaju pobe. Komisionar moze zahtevati da posle svakog delimicnog ispunjenja ugovora primi srazmerni deo naknade. .Komitent dobija ime konsignant. UGOVOR O KONTROLI ROBE . Ispunjenjem obaveza ugovornih strana ugovor o komisionu prestaje. oni mogu biti medikamenti. salje svoju robu u inostranstvo na prodaju I cuvanje drugom licu komisionaru. Ovim ugovorom prodavac otklanja svoju odgovornost. Predmet kontrole je veoma raznolik.Predmet kontrole moze biti roba.

kao posebnom ugovoru u privredi. Bitni elementi i vrste ugovora . Obaveza Obavestavanja – Vrsilac kontrole je duzan da blagovremeno obavestava narucioca kontrole o znacajnim okolnostima. Ovim ugovorom otpremnik se obavezuje da radi prevoza odredjenih stvari zakljuci ugovor o prevozu u svoje ime a za racun nalogodavca. Obaveza izdavanja sertifikata – Sertifikat je pisana isprava koji sadrzi podatke o izvrsenoj kontroli. jer njegova delatnost nije cuvanje robe (kao npr. skladistenja. odnosno brojne radnje. UGOVOR O SPEDICIJI . ovo se odnosi na neuobicajne troskove. Setrifikat je i dokaz o izvrsenoj kontroli. davanje uzorka. poslove. pakuje. . kao i fizicko i pravno lice. skladister). Ako vrsioc kontrole poveri vrsenje kontrole trecem licu on odgovara za izbor tog lica. Ugovorne strane su spediter (otpremnik) i korisnik usluge (nalogodavac ili komitent). skladistenje robe i sl. Na strani komitenta moze biti domace i strano lice.o o o o o nepristrasno i strucno. On mora da je cuva od ostecenja i da je cuva od zamene. o Obaveza placanja naknade – naknada moze biti ugovorena ili prema tarifi ili vazecim poslovnim obicajima o Obaveza placanja posebnih troskova – Ako je vrsilac kontrole imao posebno ovlascenje po kome se istupao kao zastupnik narucioca kontrole. dostavljanje dokumentacije. Osnovna obaveza speditera je otprema stvari a to znaci da stvari pripremi za prevoz. Za vreme vrsenja kontrole se vodi zapisnik u koji se unosi sve sto je obaveljno. Pravni odnos izmedju speditera i komitenta i 2. kauzalan i specijalizovan ugovor o uslugama na trzistu. ugovor o spediji naziva ugovorom o otpremanju.Zakon o obligacionim odnosima. izrasato iz ugovora o prvozu. kao i nalazi do kojih se doslo. Obaveze narucioca kontrole o Omogucava vrsenje kontrole – u smislu da omogucava pristup robi. neformalan. 93. Po pravnoj prirodi sertifikat je jednostrana izjava volje vrsioca kontrole. davanje instrukcija. pravne i fakticke koje sluze otpremanju stvari za prevoz. Odgovornost vrsioca kontrole . Poslovi spedicije nisu isto sto i poslovi vozara. organizovanje otpreme i prevoza stvari. sve nalaze i misljenje vrsioca kontrole. a nalogodavac se obavezuje da mu isplati odredjenu naknadu. tada postoji i obaveza placanja u posebno ugovorene naknade.Iz ugovora u spediciji nastaju dve vrste pravnih odnosa: 1. . Ugovor o spediciji treba razlikovati od ugovora u prevozu. osiguranja. da stvari sortira. Kod obicne kontrole vrsioc kontrole odgovara za svoj rad kao strucno lice. obelezi. Naknada ne mora biti ugovorena.Ugovor je imenovan. kao i druge ugovore potrebne za izvrsenje prevoza i da obavi ostale uobicajene poslove i radnje. Ako je kontrola sa garancijom odgovornost vrsioca kontrole je veca. o nuzin I korisnim troskovima.Pojava ovog ugovora vezani su za prevoz robe na vecoj daljini.Poslovi speditera su raznovrsni. zakljuci ugovore o prevozu ili sam izvrsi prevoz. Polaganje racuna – Po obavljenoj kontroli vrsilac kontrole ima obavezu da polozi racun u celini nalogodavcu. da obavi poslove carinjenja. odnosno kao da je sam vrsio kontrolu.Odgovornost vrsioca kontrole zavisi od vrste kontrole koju vrsi. pravni odnos izmedju speditera i treceg lica. jer se 108 . . tj. Vrsenje pravnih radnji po nalogu – narucilac kontrole moze izdati nalog da vrsilac kontrole obavi i druge pravne radnje kao sto su: preuzimanje robe u ime i za narucioca.Ono o cemu se strane moraju dogovoriti da bi ugovor bio zakljucen je vrsta usluge speditera. dvostrano teretan. . Obaveza cuvanja robe od zamene – kontrola robe se vrsi na razlicitim mestima. Njime se obavlja domaca i medjunarodna spedicija. tako da vrsilac kontrole mora robu cuvati kao dobar domacin. a ne kao dobar strucnjak.

ziga. Obaveze komitenta o Obaveza predaje stvari na otpremu – osnovna obaveza komitenta se sastoji u blagovremenoj i urednoj predaji stvari spediteru na prevoz. UGOVOR O LICENCI . . tehnickog znanja i iskustva. Prilikom prijema stvari spediter je duzan da izda speditersku potvrdu. dizajnerskog resenja. To je ugovor kojim se jedna strana . manjkavosti duzan je da prikupi dokaze i da ih prosledi komitentu. carinjenje. . zakljucuje jedan ugovor o prevozu. Ako smatra da su nalozi sa nedostatkom ili da je nemoguce po njima postupati. On je duzan da blagovremeno upozori o nedostacima naloga. Fiksna (pausalna) spedicija . skladistenje… o Obaveza placanja provizije – provizija se ugovara ili se odredjuje na bazi tarife speditera ili na bazi nekog opsteg akta speditera u kojem su dati osnivi za izracunavanje visine provizije. osiguranje. Ako spediter ima izricito ili precutno ovlascenje svog nalogodavca da deo svojih poslova moze poveriti drugom spediteru.ona moze odrediti i na drugi nacin. tada on samo odgovara za izbor ovog lica ali i ne za njegov rad . 94. Ako uoci neodstatke. U osnovi spediter nema obavezu da pakuje stvari osim ako ugovorom nije drugacije odredjeno. prezentrira izvestaj o radu.je ona kod koje je ugovorena fiksna naknada. iznos provozije i ostalo. jer ovakvim poslovanjem vrsi ustede svojim komitentima.Ugovor o licenci je pojmovno odredjen Zakonom o obligacionim odnosima. obracun troskova. Kad vrsi prijem od treceg lica on je obavezan da preduzme sve mere i radnje koje su neophodne da bi zastitio interes svog komitenta. trajan. Uredna predaja podrazumeva ne samo predaju stvari vec i predaju pratecih dokumenata neophodnih za prevoz.sticaocu licence da mu ustupi u celini ili delimicno pravo iskoriscavanja pronalaska. izdaje jednu prevoznu ispravu. Visina provizije je srazmerna vrednosti izvrsenih usluga. i Zbirna spedicija podrazumeva obavljanje spediterskih usluga istovremeno za vise komitenata. Ugovorom se odredjuje pravac prevoza. 109 . Spediter vrsi prijem robe od komitenta ili od treceg lica. a druga strana se obavezuje da za to plati nadoknadu. s tim sto spediter preuzima obavezu da obavi spediterske usluge ali i skladistenje. uslugu vrsi uz proviziju i posebnu naknadu. dvostrano teretan (jer je naknada obavezan element). kontrolu roba. o Obaveza zastite interesa komitenta – spediter je duzan da prilikom obavljanja svih pravnih i faktickih radnji postupa u skladu sa intersima svog komitenta. Ako se spediterskoe usluge izvrsavaju sukcestivno spediter ima pravo da zahteva naknadu za svaku izvrsenu uslugu.Licenca je pravo koriscenja tudjeg izuma ili patenta uz odgovarajucu nadoknadu. Ugovor se zakljucuje izdavanjem spediterske potvrde koja ima karakter dokaznog sredstva. Sve ove usluge uracunate su u fiksnu cenu.Posebne vrste spedicije su: Del credere spedicija .ovo lice se naziva medjuspediter. o Obaveza komitenta za naknadu troskova – pored toga sto ima obavezu da plati proviziju komitent ima obavezu da plati spediteru sve troskove koje je ovaj imao u vezi obavljanja spediterskih usluga. Ovaj ugovor je imenovan. izvaga. duzan je da odmah o tome obavesti nalogodavcai da od njega trazi dodatna objasnjenja i uputstva.davaoc licence obavezuje drugoj stani .Spediter je duzan da osigura stvari ako je tako dogovoreno i u slucaju ako je za tu vrstu stvari osiguranje obavezno. . tako sto otpremu vrsi jednim prevoznim sredstvom.je kad se spediter ugovorom obaveze da ce odgovarati za rad trecih lica koja ucestvuju u realizaciji poslova spedicije. *Sadrzina ugovora Obaveze speditera o Obaveza prijema i organizovanja prevoza stvari – po prijemu stvari spediter ima obavezu da organizuje prevoz stvari. prevozno sredstvo i nacin prevoza. formalan. o Obaveza postupanja po nalozima – spediter je duzan da postupa po nalozima svog komitenta. Kad vrsi prijem od komitenta spediter je duzan da ih pregleda spolja da ih izbroji. prevoznog pravca… o Obaveza polaganja racuna – spediter ima obavezu da polozi racun komitentu o svom radu. Duzan je da obavesti o povoljnijem resenju u pogledu prevoznog sredstva.

Njegovo pravo na objekat je njegovo licno pravo i ono je neprenosivo. da iskoriscava predmet licence na nacin u obimu i granicama kako je ugovoreno. da jemci da pravo iskoriscavanja nema tereta i da nije ograniceno u koriscenju. Roba koja je proizvedeba po licenci mora da nosi oznaku da je proizvedena po licenci. da ako je predmet licence iskoriscavanje neregistrovnog izuma ili tajno tehnicko znanje ili iskustvo to cuva u tajnosti. da robu obavezno obelezava da je proizvedena po licenci. i da pruza zastitu u pogledu zahteva trecih lica Sticalac licence je obavezan: 1. da plati naknadu koja je jednokratna ili u ratama ili uslovljena obim koriscenja.Njegovo pravo da ekonomski eksploatise svoj izum je vremenski ograniceno. . . 4. da daje uputstva i obavestenja potrebna za uspesno iskoriscavanje predmeta licence. * Sadrzina o prestanak ugovora Obaveze davaoca licence: 1.Ugovor o licenci prestaje ispunjenjem obaveza iz ugovora. 3. ziga..ako je ugovor zakljucen na odredjeno vreme istekom predvidnjeg roka koriscenja licenca.Licenca moze biti vremenski ogranicena i neogranicena. ekonomsko iskoriscavanje objekata je pravo koje je prenosivo. Medjutim. U prvaom slucaju ce naknada biti veca u drugom manja. pronalazak koji nije pravno zasticen. da preda predmet licence u odredjenom roku.. Ugovorom se utvrduje ne samo visina. U tom slucaju davalac licence zadrzava ostale mogucnosti iskoriscavanja predmeta licence. 5. Prestanak ugovora .Drugi bitan element ugovora je naknada.Predmet licence je je pravo ekonomskog iskoriscavanja tudjeg objekta industrijske svojine. .Predmet ugovora moze biti i koriscenje dizajnerskog resenja.Ugovorne strane mogu biti davalac licence i sticalac licence. 110 . naknada se utvrdjuje ugovorom. Ako iskljuciva licenca nije izricito ugovorena smatra se da je rec o neiskljucivoj licenci. da preda tehnicku dokumentaciju neophodnu za primenu predmeta licence. Predmet ugovora o licenci moze biti pravo iskoriscenja tudjeg patenta. Ugovor moze prestati i otkazom.. da roba koju proizvodi mara biti istog kvaliteta kao i roba davaoca licence. Bitni elementi i vrste licenci . 5. na sta svaka strana ima pravo.Ugovor o licenci dobija sve vise na znacaju kako se razvijaju tehnika i tehnologija i znanja iz oblasti prirodnih nauka.Izum koji je pravno zasticen naziva se patent. 2. Iskljuciva licenca se izricito ugovara.Lice koje je kreator.Licenca moze biti iskljuciva i neiskljuciva. 4. To moze biti novi izum. vec i vreme ispalte kao i nacin isplate naknade. . ali uz davanje otkaznog roka. Otkazni rok se utvrdjuje ugovorom. . To ogranicenje vrsi zakon. Ona daje sticaocu licence iskljucivo pravo iskoriscavanja predmeta ugovora. 2. . ako nije utvrdjen ugovorom iznosi 6 meseci. Ona se uglavnom poklapa sa drzavnom teritorijom jedne zemlje. .Licenca moze biti prostorno ogranicena i neogranicena. I na jednoj i na drugoj strani mogu biti fizicka i pravna lica. stvaralac jednog objekta industrijske svojine naziva se izumitelj ili pronalazac. da garantuje tehnicku izvodljivost i upotrebljivost predmeta licence. 3. Davalac licence ne moze dati otkaz u toku prve godine. .

Ugovorene strane su zeleznicki prevozilac i posiljalac. UGOVOR O PREVOZU ROBE ZELEZNICOM . Pod ugovorm o prevozu zakonodavac podrazumeva takav ugovor kojim se prevozilac obavezuje da preveze na odredjeno mesto neko lice ili neku stvar. Zeleznica moze odbiti prijem robe na prevoz ako posiljalac ne postuje propise ili ako je prevoz nemoguc. 2. dok je primalac lice koje nije strana u ugovoru. ako su promene u suprotnosti sa vazecim propisima. Znacaj ugovora o prevozu zeleznicom je u ostvarivanju ekonomicnog prevoza uz male prevozne troskove za odredjenu vrstu robe. da se roba preda drugom primaocu. da utvrdi tezinu da proveri da li su ispunjeni uslovi za prevoz. da se roba vrati posiljaocu. Roba vrati u otpremnu stanicu. predaja robe na prevoz smatra se realizacijom zakljucenog ugovora. Ako primalac ne preuzme robu na vreme ne daje pravo zeleznici da se brine o robi. brzovozni i ekspresni prevoz robe. ako izmena ugovora po prirodi stavri nije moguca. kolicnie i tezine stvari. 2 . . . Ugovor je zaljucen i u slucaju da posiljaocu bude izdata potvrda o prijemu posiljke na prevoz. a izdavanje tovarnog lista dokazom o zakljucenom ugovoru. 4.ako bi zbog izvrsavanja izmene doslo do poremecaja u saobracaju. 6.Tovarni list se sastavlja u vecem broju primeraka. Pristalice shvatanja da je ugovor konsensualan. mada mada neki smatraju i da je formlanan.U nacelu prevoz zeleznicom ragulise Zakon o obligacionim odnosima. o Obaveza da se izvrsi prevoz robe – na zeleznici je da preveze robu od otpremene do uputne stanice prevoznim putem koji je dogovoren i to u dogovorenom roku. Po njima. sa obaveznom da naknadi troskove. Ako je kriterijum velicina stvari dele se na dencane (tezina do 5. Zeleznicki prevozilac prima robu na prevoz od posiljaoca a za vreme prevoza ima obavezu da je cuva.Ako nije izdat prenosivi teretni list posiljalac ima pravo da naknadno vrsi izmene ugovora ali u pisanoj formi. naznacenje posiljaoca. da se odlozi izdavanje robe. oznacenje primaoca.u njemu deo podataka popunjava prevozilac a drugi deo podataka posuljalac. Ako je kriterijum vreme razlikuje se: sporovozni. teretan ili sukcesivan. tovarni list i vrste ugovora .Bitni sastojci ugovora o prevozu robe zeleznicom su: predmet prevoza. . original prati robu a duplikat se predaje posiljaocu. Obaveze zeleznickog prevozioca o Obaveza prijema robe na prevoz – zeleznica je duzna da primi svaku robu na prevoz od otpremene do uputne stanice. zatim da je preveze do uputne stanice i da je preda primaocu. Ko je imalac ovlascenog prenosivog lista moze da raspolaze robom u toku prevoza.95. . 111 . Tovarni list mora da sadrzi mesto i datum sastavljanja.000 kg). 5. . Rok se utvrduje tarifom ili zakonom. . a posiljalac se obavezuje da za to plati odredjenu naknadu. 3. Bitni elementi. dvostran. Posiljalac moze zahtevati da se: 1.da se roba zaustavi u toku prevoza. uputnu stanicu.Zeleznicki prevozilac je duzan da po postignutoj saglasnosti sa posiljaocem o predmetu prevoza. 3.Ugovor o prevoznu zeleznicom je imenovna. prevoznina i prevozna distanca. da se roba izda u drugoj stanici. vozarini i prostornoj distanci primi robu na prevoz i za svaku posiljku izda posebno popunjen tovarni list . neformalan. Prilikom prijema robe na prevoz zelezina ima obavezu da utvrdi broj komada dencane robe. Zeleznica nije duzna da primi robu na prevoz u slucaju kada je zabrenjen prevoz odredjene robe ili kad je prevoz takve robe iskljucen iz zeleznickog prevoza. o Obaveza izvrsavanja naknadnih naloga posiljalaca – posiljaca ima pravo da zahteva naknadnu izmenu ugovora o zeleznickom prevozu a zeleznica ima obavezu da postupa po naknadnim nalozima osim u slucaju: 1. naznacrnjr vrste. on sluzi kao daokaz da je ugovor zakljucen.Prevoz zeleznicom moze biti unutrasnji i medjunarodni. smatraju ga zakljucenim kad se postigne saglasnost o bitnim elementima ugovora.000 kg) ili obicne vagonske posiljke (tezina prelazi 5. o Obaveza cuvanja robe – zeleznica je duzna da robu cuva i pre i za vreme prevoza sve do trenutka njenog izdavanja. o Obaveza Obavljanja carinskih i drugih radnji – zbog toga je neophodno da posiljalac uz robu preda i adekvatnu domukentaciju da bi se mogli izvrsiti carinski poslovi.

ako je doslo da uginuca ili ostecenja zivih zivotinja u prevozu . 5. Obaveze posiljaoca o Obaveza placanja prevoznine – Visina prevoznine utvrdjuje se u zeleznickoj tarifi koju obrazuje zeleznica uz saglasnost drzave. Primalac moze da odbije robu. prevozna relacije i vozarina. Prevoz robe se vrsi u istoj grani saobracaja prevoznim sredstima iste vrste. Visegranski saobracaj moze vaziti po principu mrezaste odgovornosti (narucilac prevoza zakljucuje ugovor o prevozu sa svakim prevoznikom posebno.su predmet prevoza. ako roba nije pakovana ili nedovoljno upakovana usled cega je doslo do ostecenja. . zeleznica odgovara samo do visine zakonom utvrdjenog limita. o Obaveza naknade troskova – Zeleznica ima pravo na nakandu svih onih troskova koji su se pojavili kao neocekivani i korisni za korisnika prevoza: placanje takse. 96. osoblju ili drugim licima koja je zeleznica angazovala zeleznica ima pravo na naknadu stete. ugovor se odnosi na ceo prevoz nezavisno od vrste prevoznog sredstava. ako steta prelazi limit. Visina vozarine zavisi od prevoznog puta. ugovor zakljucuju samo dve strane. a zeleznica odmah obavestava posiljaoca. Zeleznica odgovara i za prekoracenje roka isporuke. 2. telefon. 5. ako je roba potpuno ili delimicno izgubljna zbog prirodnih svojstava robe. da sa svakim prevoznikom u uzastopnom prevozu zakljuci ugovor o prevozu robe tako da mu svaki prevoznik odgovara za jedan deo prevoza ili 2.Zeleznica odgovara kako za delimican tako i za potpuni gubitak robe. . .Ovaj ugovor se jos naziva i ugovor o kombinovanom prevozu.Za korisnika prevoza zakljucivanje vise ugovora radi prevoza iste robe pokazalo se kao skup i slozen pravni posao pa se u praksi uglavnom zakljucuje jedan ugovor izmedju dve strane. .Kombinovani prevoz odlikuju sledece spacificnosti: 1. o Obaveza naknade stete – Ako je korisnik naneo stetu zeleznickom prevoznom sredstvu.Po Zakonu o obligacionim odnosima ugovor o mesovitom prevozu robe se definise kao ugovor kojim se jedna strana u svojstvu organizatora prevoza obavezuje drugoj strani u svojstvu narucioca prevoza da ce organizovati prevoz stvari od mesta preuzimanja do mesta opredelenje podsrsdstvom najmanje dva razlicita prevozna sredstva. 3. U ovom slucaju prevoz robe se obavlja sa najmanje dva razlicita prevozna sredstva. On odgovara za ostecenja na robi koja nastaju od trenutka prijema robe do trenutka njenog izdavanja. ugovor o visegranskom prevozu. i raznosac obavestenja. vrste prevoza i vrste robe. Primalac je duzan da potvrdi prijem robe i da izvrsi uplate koje su naznacene u tovarnom listu. Bitni elementi ugovora . organizator izdaje jedinstvenu pravnu dozvolu. Odgovornost i oslobadjanje od odgovornosti zeleznice . 4.Ugovorne strane su organizator prevoza i narucilac prevoza.Visegranski prevoz je onaj u kome ucestvuju vise vozara iz razlicitih grana saobracaja. odgovornost organzatora je limitirana odredjenim pravilima.Prevoz mora biti izvrsen sa najmanje dva razlicita prevozna sredstva i dva razlicita prevoznika. ako je utovar ili istovar robe vrsio posiljalac na osnovu propisa ili sporazuma strana. 2. ako je vresen otvorenim kolima ili na osnovu propisa ili sporazuma strana.Zakonom je utvrdjen limit odgovornosti zeleznice. UGOVOR O MESTOVITOM PREVOZU ROBE . a moze i primalac.o Obaveza obavestavanja o prispecu i predaja robe – cim roba stigne u uputnu stanicu zeleznica je duzna da izvesti primaoca robe o tome i da mu odredi rok za podizanje prispele robe. carine. pa mu svaki odgovara po pravilima saobracajnog prava u okviru koga vris prevoz) ili na principu jedinstvene odgovornosti (zakljucuje ugovor sa jednim prevoznikom koji mu odgovara po posebnim i jedinstvenim pravilima nezavisno od toga koliko je vozara ucestvovalo u prevozu) . da zakljuci ugovor sa prvim prevoznikom koji ce zakljucivati ugovore o prevozu sa sledecim prevoznicima ali kao punomocnik narucioca prevoza. Prevozninu placa posiljalac. Kod jednogranskog prevoza narucilac prevoza ima 2 mogucnosti: 1. telegram. odrzavanja robe. 3.Nacini obavestavanja: preporuceno pismo. . . 112 . 4.Zeleznica se oslobadja odgovornosti u slucaju ako je gubitak ili ostecenje nastalo pod sledecim okolnostima: 1.Jednogranski prevoz se naziva direktni prevoz ili uzastopni prevoz.

Najznacajniji medjunarodni izvori prava su: 1.U poectnoj fazi svoga razvoja ugovor o lizingu je blizak ugovoru o zakupu.U nasem pravu ugovor o mesovitom prevozu nije posebno regulisan.finansijskom lizingu. automobili. 113 .Indirakta lizing podrazumeva 3 subjekta-dva ugovora. slozeno postrojenje).U praksi se najcesce ugovra primena Konvencije UN o medjunarodnom multimodalnom prevozu robe iz 1980.Odnos strana u lizing poslu je mnogo slozeniji. primaocu lizinga (lessee). . sto ova dva ugovora cini medjusobno vezanim. Ugovor o lizingu – definise se kao govor koji zakljucuju dve strane. 2. koji davalac lizinga sam proizvodi ili nabavlja od treceg lica. Ovaj posao se se naziva trostrani lizing (indirektni). ova konvencija uredjuje odgovornost organizatora prevoza robe na medjunarodnom planu. ako je davalac lizinga istovremeno i proizvodjac i isporucilac predmeta ugovora rec je o direktnom lizingu.jedan predmet (i jednu zajednicku kauzu-jedan osnov. Ovo je pocetni oblik lizing posla. Odgovornost organizatora mesovitog prevoza . Iz definicije proizilazi da ugovor o lizingu zakljucuju dve strane koje ugovorom odredjuju svoja prava i obaveze.. . Konvencija Un o medjunariodnom mulitimodalnom transportu robe.spada u red najznacajnijih pitanja. regulisu i pitanje prevoza robe kad ucestvuje vise prevoznika razlicitim prevoznim sredstvima. U praksi se direktan lizing redje zakljucuje. a druga strana se obavezuje da preuzme predmet lizinga da placa lizing naknadu u ratama i da po iteku ugovorenog roka predmet ili vrati ili otkupi. tv aparati). Vremenom se modifokovao zbog raznovrsnosti predmeta ugovora (tehnicki slozena oprema. Dakle. Drugi vid je mnogo povoljniji za narucioca zbog veceg stepena sigurnosti u pogledu nadoknade stete. . kada je potrebno vise prevoznika i vise transportnih sredstava. Pravila o ispravi multimodalnog prevoa iz 1990 god.Kada je rec o proizvodima manje vrednosti ugovor o lizingu se zakljucuje neposredno izmedju proizvodajca robe i njegog korisnika. od kojih je jedna davalac lizinga (lessor) i koji se obavezuje drugoj strani. . U lizing poslu je centralna licnost davalac lizinga jer on finansira posao. isti cilj).Ovaj ugovor je od posebnog prevoza robe na velikom udaljenostima i to u slucaju kada jedan prevoznik nije u mogucnosti da izvrsi ceo prevoz. tj. . . da ce joj dati na koriscenje predmet ugovora za odredjen peroid. UGOVOR O LIZINGU . Nedostatak jednog ugovora cini besmislinim onaj drugi. za organizatora prevoza je ovaj drugi vid nepovoljniji. . ista svrha. 97. Nas zakonodavac je doneo zakon samo o jednoj vrsti lizinga . vec zakoni koji regulisu prevoz robe kopnenim. . On mora da zakljuci ugovor o kupovini sa proizvodjacem ili isporuciocem i da zaljuci ugovor o lizingu sa primaocem lizinga. . potencijalni korisnik nije u mogucnosti da zakljuci ugovor o lizingu. Jednobrazna pravila za ispravu medjunarodnog prevoza. za slucaj kada nastupi steta. a nas zakonodoavac ga naziva posao finansijskog lizinga.Ugovor o direktnom lizingu se zakljucuje kada je predmet manje tehnicke slozenosti i manje vrednostu (bela tehnika. On trazi finansijera koji ce mu priteci u pomoc kupovinom takve robe koju ce mu dati na koriscenje uz naknadu u ratama. Kad su u pitanju skupi proizvodi visoke tehnologije. 3. vazdusnim i vodenim putem.Odgovornost organiztora moze biti ugovorena ili po sistemu mrezaste odgovornosti ili po sistemu jedinstvene odgovrosnosti. U drugom slucaju moze se odrediti da organozator prevoza odgovara prema jedinstvenim pravilima koja vaze za kombinovani prevoz. U prvom slucaju organizator odgovara po pravilima one grane saobracajnog prava na kome je doslo do ostecenja ili kvara robe.U biti lizing posla lezi finansiranje slozene opreme i kompleksinih postrojenja.

- Moze se reci da je to novi, neimenovan ugovor, autonoman, nikao u poslovnoj praksi, dvostran, teretan, formalan, sa trajnim prestacijama, po mnogim elementima mesovit ugovor (kao sto su elementi ugovora o zakupu, o prodaji, o kreditu…) i ugovor sa specificnom sadrzinom. Izvori prava i vrste ugovora - Mnoge zemlje nemaju pravu regulativu u ovoj materiji. 1988 u Otavi je doneta konvencija o medjunarodnom finansijskom lizingu, koja nije u celosti regulisala ovu materiju. - U nasem pravu kao izvori prava sluze: Zakon o finansijskom lizingu, opsta pravila obligacionog i ugovornog prava, carinski propisi. o S obzirom na broj subjekata u lizing poslu ugovori se dele na direktan lizng i indirektan lizing. o S obzirom na to da li je ugovoren bazicni rok, tj rok u kome se ne moze otkazati ugovori o lizingu, postoji operativni i finansijski lizing. o S obzirom na karakteristika predmeta ugovora o lizingu on moze biti: ugovor o lizingu potrosnih dobara, ugovor o lizingu vec upotrebljivanih proizvoda., ugovor o lizingu pokretnih i nepokretnih stvari. Lizing posao - finansijski lizing – je jos poznat pod nazivom indirektni ili trostrani lizing. - Strane u poslu finansijskog lizinga su:  Isporucilac predmeta lizinga (kiji je istovremeno i proizvodac, tj. Prodavac koji zakljucuje ugovor o isporuci, prodaji proizvoda sa davaocem lizinga).  Davalac finansijskog lizinga (je po pravilu lizing drustvo, kompanija koja finansira lizing posao i njome se bavi profesionalno, kao svojom redovnom delatnoscu radi zarade).  Primalac lizinga, tj. korisnik finansijskog lizinga koji je inace bez sredstava. - Posao finansijskog lizinga cine dva ugovora: o Ugovor o isporuci – zakljucuju ga isporucilac predmeta lizinga i davalac lizinga. Ugovor u osnovi predstavlja ugovor o kupoprodaji. Davalac lizinga na osnovu ugovora o isporucu koji zakljucuje sa isporuciocem stice pravo svojine na predmetu lizinga uz obavezu da isporuciocu plati ugovorenu cenu o Ugovor o lizingu – zakljucuju ga davalac lizinga i primalac lizinga. Ovim se davalc lizinga obavezujeda ce na primaoca lizinga preneti ovlascenje drzanja i koriscenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, koje ne moze biti krace od dve godine. Primalac lizinga se obavezuje da mu placa ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama. Bez ova dva ugovora nema finansijskog lizinga. - Zakonodavac propisuje obavezne elemente ovog ugovora a to su: 1. naznacenje predmeta lizinga, 2. iznos lizniga, 3. iznos pojedinacnih naknada, 4. vreme placanja, 6. rok na koji je ugovor zakljucen. - Isporucilac lizinga – On moze biti istovremeno i davalac lizinga – u tom slucaju dolazi do direktnog lizinga. Isporucilac moze biti i pravno i fizicko lice. On je u pravnom odnosu sa davaocem lizinga a u faktickom odnosu sa primaocem lizinga. - Davaoc lizinga – Moze biti samo pravno lice u formi privrednog drustva. Da bi mogao da se osnuje kao davalac lizinga on mora da ispunjava odredjene uslove koje zakon izricito nalaze: 1. Mora da obavlja iskljucivo poslove finansijskog lizinga 2.Njegov novcani deo osnovnog kapitala ne sme biti manji od 100.000 evra u din. protivvrednosti. 3. mora imati dozvolu NBS za obavljanje poslova fnan. lizinga. - Primalac lizinga – on je duzan da preuzme predmet lizinga od isporucioca na nacin u vreme i mestu kako je predvidjeno ugovorom o finansijskom lizingu. Primalac lizinga ima obavezu da predmet lizinga koristi sa paznjom dobrog privrednika i da koriscenje bude u skladu sa ugovorom i namenom predmeta lizinga. On ima obavezu da predmet lizinga odrzava, servisira i vrsi potrebne opravke.

114

- Zakonom su predvidjene stroge pravne posledice za slucaj neplacanja lizing naknade. Prilikom zakljucenja ugovora o finansijskom lizingu primalac lizinga moze ugovoriti da po isteku ugovorenom roka o koriscenju predmeta lizinga: 1. Predmet lizinga vrati 2. Predmet lziniga otkupi po nizoj ceni 3. Koriscenje lizinga produzi. - Ugovor o lizingu prestaje na sledece nacine: protekom roka na koji je zakljucen, propascu predmeta lizinga, propascu lizinga usled dejstva vise sile. Znacaj lizing posla – ogleda se u vise pravaca: 1. proizvodi velike vrednosti kroz lizing posao nalaze put do potrosaca, sto putem klasicne prodaje ne bi bilo ostavrivo, 2. putem lizing posla vrsi se integracija proizvodajca, trgovine, finansijskih organizacija i potrosaca, 3. lizing posao pokazuje da se do potrebnih sredstava u privredi ne mora doci sticanjem prava svojine kupovinom ili kreditom, 4. lizing omogucava dobit svim stranama u ovom poslu.

98.

UGOVOR O FAKTORINGU

- Ugovor o faktoringu je nastao u spoljnotrgovniskoj razmeni , a zatim je prihvacen i u okviru unutrasnje trgovine. - Ugovor o faktoringu je pravni posao koji zakljucuje dve strane od kojih je jedna faktor a druga klijent, kojim se klijent obavezuje da na faktora prenese svoja postojeca potrazuvanja ili buduca koja ima po

115

osnovu ugovora o prodaji ili vrsenja usluga, kako bi ih faktor naplatio u svoje ime i za svoj racun i da mu za to plati naknadu (proviziju), a faktor se obavezuje da mu odmah isplati otkupljeno potrazivanje ili da mu plati u odredjenom roku ili da mu plati u vidu kredita. Sustina ugovora o faktoringu je kupovina prava potrazivanja. - Savremeni ugovor o faktoringu je neimenovan, dvostran , teretan, sa trajnim prestacijama, autonoman (nikao u praksi), formalan, tipski ugovor, ugovor intuitu personae, jer je osnovni preduslov dublje poverenje izmedju ugovornih strana. - Ugovorne strane su faktor i komitent. Faktor je po pravilu finansijski mocna organizacija, koja se poslom faktoringa bavi samostalno ili kao clan medjunarodne poznate mreze za faktoring. One se mogu osnivati od strane velikih svetskih banaka ili se same banke bave poslovima faktoringa u sklopu specijalizovanih odeljenja. Klijent je prizvodjac, tj prodavac ili vrsilac usluga na trzistu. - Izvori prava su izuzetno oskudni tek je 1988 godine u Otavi doneta Konvencija o medjunarodnom faktoringu. - Kao izvori prava pe primenjuju: opsti uslovi poslovanja factoring kompanije, njihovi tipski ugovori, dispozitivne norme trgovinskog i obligacionog prava drzave cije je pravo merodavno, zatim trgovinski i poslovni obicaji. - Ugovori o faktoringu se razvrstavaju prema razlicitim kriterijumima: Prema teritorijalnom principu razlikujemodomaci i medjunardni faktoring: o Domaci faktoring nastaje zakljucivanjem ugovora o faktoringu izmedju domaceg faktora i domaceg klijenta. o Medjunarodni faktoring se zakljucuje izmedju cetiri lica i zakljucuju se tri ugovora - prvi izmedju izvoznika i izvoznig faktora, drugi izmedju izmedju uvoznika i uvoznog faktora, i treci izmedju izvoznog i uvoznog faktora. Prema formi ugovor o faktoringu moze biti otvorenog ili zatvorenog tipa: o Kad je u pitanju otvoreni oblik, komitent ugovorom o cesisji prenosi svoja potrazivanja na faktora koja ima prema kupcu, a faktor mu odmah placa vrednost potrazivanja uz odgovarajuci odbitak ili mu komitent prenosi samo pravo naplate, koju faktor vrsi u svoje ime a za racun komitenta uz proviziju. o Kad je u pitanju zatvoren oblik, tada je rec o prikrivanju postojanja faktora pred kupcam. Izvoznik prodaje robu faktoru, zatim je preprodaje stranom kupcu na kredit, ali u ime i za racun faktora, a od naplacenog iznodsa vraca kredit faktoru. Prema predmetu ugovora o faktoringu vrsi se podela na pravi i nepravi faktoring: o Pravi podrazumeva otkup dospelog potrzaivanja ili otkpu potrazivanja pre dospelosti. o Svi ostali su nepravi. Sadrzina ugovora - Naplata potrzaivanja je osnovni predmet ugovora o faktoringu. Na strani klijenta nastaje obaveza prenosa prava potrzaivanja na faktora. Prenos se vrsi putem cesije. Sa prenosom glavnog potrazivanja vrsi se i prenos sporednih potrazivanja. Za prenos prava saglasnost duznika nije potreban ali je potrebno obavestiti ga o cesiji. Klijent moze preneti pored postojecih i buduca potrazivanja, takva cesija se naziva “globalna cesija”. - Faktor se obavezuje da vrsi naplatu. Medjutim ako je potrazivanje otkupio, faktor snosi rizik naplate, a ako je preuzeo potrazivanje samo na naplatu, moze ali i ne mora da garantuje naplatu. Pored naplate potrazivanja faktor preuzima obavezu i vodjenja knjigovodstva svom klijentu kao i odgovarajucu evidjenciju o poreskim obavezama, o benitetu, i kreditnoj sopspbnosti duznika. - Zakljucivanje ovih ugovora je veoma slozeno i podlozno zamkama u vidu klauzula koje nastoji da ugradi ekonomski jaca strana.

116

Znacaj ugovora o faktoringu je visestruk – 1. 3. troskovi poslovanja uvoznika i izvoznika se smanjuju. obrt kapitala je brzi. 5. 4. njegovim zakljucenjem uvoz i izvoz robe brze se ostvaruje. brze se dolazi do sredstava nego sto bi se doslo cekanjem realizacije potrazivanja. 2. medjunarodni promet je sigurniji. 117 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->