P. 1
Skripta

Skripta

|Views: 4,470|Likes:
Published by kuronja666

More info:

Published by: kuronja666 on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 OPŠTI MODEL SISTEMA ZA DIGITALNI PRENOS SIGNALA
 • 1.2 KODNI I MODULACIONI KANAL
 • 2 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA
 • 3 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA
 • 4 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE
 • 5 LINIJSKO KODOVANJE
 • 5.1.1 Linijsko kodovanje
 • 6 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU
 • 7 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU
 • 8 OPTIMIZACIJA PRENOSA U OSNOVNOM OPSEGU
 • 9 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA
 • 10 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA
 • 11 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA
 • 12 SPEKTRALNO EFIKASNE MODULACIJE
 • PRILOG
 • LITERATURA

Digitalne telekomunikacije

skripta

Vladimir Milošević Vlado Delić Milan Narandžić Čedomir Stefanović

Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka Katedra za telekomunikacije i obradu signala

The publishing of this script was financed by Austrian Cooperation through WUS Austria within the CDP+ 025/2004 project.

THIS COPY IS NOT FOR SALE

Objavljivanje ove skripte omogućili su Austrian Cooperation i WUS Austria u okviru projekta CDP+ 025/2004.

BESPLATAN PRIMERAK

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

5

SADRŽAJ

1. UVOD 1.1. Opšti model sistema za digitalni prenos signala 1.2. Kodni i modulacioni kanal 2. STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 2.1. Uvod 2.2. Rešeni zadaci VEŽBA 1 3. KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA 3.1. Uvod 3.2. Rešeni zadaci VEŽBA 2 4. SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE 4.1. Uvod 4.2. Rešeni zadaci 5. LINIJSKO KODOVANJE 5.1. Uvod 5.2. Rešeni zadaci VEŽBA 3 6. PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU 6.1. Uvod 6.2. Rešeni zadaci 7. VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU 7.1. Uvod 7.2. Rešeni zadaci 8. OPTIMIZACIJA PRENOSA U OSNOVNOM OPSEGU 8.1. Uvod 8.2. Rešeni zadaci VEŽBA 4

7 7 8 9 9 15 37 47 47 50 67 71 71 73 81 81 83 93 95 95 99 119 119 121 135 135 137 157

2.1. PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU 13. Uvod 9. Uvod 14.1.6 SADRŽAJ VEŽBA 5 9. Rešeni zadaci VEŽBA 8 PRILOG Tablica Q-funkcije LITERATURA 163 173 173 175 189 189 191 205 205 208 219 219 220 237 247 247 250 261 263 263 266 275 277 277 281 .2.1.2.1. DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA 11.2.1. Rešeni zadaci 11.2. Rešeni zadaci VEŽBA 6 13. Rešeni zadaci 12. DIGITALNA FAZNA MODULACIJA 10. SINHRONIZACIJA 14. Uvod 11. Rešeni zadaci 10. DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA 9. Uvod 10. Rešeni zadaci VEŽBA 7 14.1.2. SPEKTRALNO EFIKASNE MODULACIJE 12. Uvod 12. Uvod 13.

udaljenih tačaka .A/D konverzijom.1 OPŠTI MODEL SISTEMA ZA DIGITALNI PRENOS SIGNALA Blok šema sistema.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 7 1 UVOD Telekomunikacije je moguće definisati kao proces prenosa poruka od jedne ili većeg broja tačaka . predstavlja opštu koncepciju prenosa digitalnih signala oba porekla. Izvorno digitalni su oni signali koje generišu digitalni izvori i nazivaju se signali podataka. Skremblovanjem se postiže: ⋅ mala fluktuacija gustine jedinica (smanjenje verovatnoće pojave dugog niza nula). U tačku A na ulazu kodera dolazi digitalna poruka. do drugih.a. svaki digitalni signal mora imati neku karakteristiku koja je diskontinualna u vremenu i koja se može opisati konačnim skupom diskretnih vrednosti. Bez obzira na poreklo.a Opšta blok šema sistema za digitalni prenos signala Koder. 1. odnosno digita. odnosno analogne i digitalne telekomunikacije. {bk } f (t ) {ak } s (t ) ˆ s (t ) ˆ {ak } ˆ {bk } ˆ f (t ) Slika 1. Digitalni signali mogu biti dvojakog porekla. Takođe. predstavljena nizom simbola M-arnog alfabeta. vrši višestruku transformaciju informacionog sadržaja signala na digitalnom nivou. U zavisnosti od tipa prenošenih signala. Prenos se vrši posredstvom elektromagnetskih sistema. data na slici 1. oni mogu nastati i digitalizovanjem analognih signala . takvi su PCM i DM signali. S druge strane. digitalni signali su slučajni signali. prikazan blok šemom na slici 1. što je bitno za uspostavljanje sinhronizacije između predajnika i prijemnika. Ove vrednosti moguće je numerisati. omogućavajući liniji da dobro prenese signale bez obzira na prirodu izvora koji ih generiše.b. i tretiraju se alatima teorije verovatnoće. .korisnika poruka. pa se zato prenos digitalnih signala svodi na prenos brojki. Skrembler obezbeđuje transparentnost digitalnog signala. razlikuju se analogni i digitalni prenos.izvora.

Na osnovu karakteristika kodnog kanala vrši se izbor metoda zaštitnog kodovanja u cilju smanjenja verovatnoće greške. Za modulacioni kanal vezuje se izbor talasnih oblika signala. Ukoliko se pretpostavi da je kodni kanal bez memorije (u modulacionom kanalu je prisutan samo šum) moguće ga je opisati matricom transverovatnoća. usmerene (mikrotalasne) veze.c Blok šema dekodera prijemnika 1.2 KODNI I MODULACIONI KANAL Deo telekomunikacionog sistema na slici 1. odnosno digitalnih signala uz minimalnu verovatnoću greške. čija je osnovna funkcija da što vernije prenese signale sa svog ulaza na izlaz. modemu. Slika 1. Vrši se prilagođenje karakteristika signala karakteristikama linije veze i prisutnih smetnji. vrši takođe trostruku funkciju. Modulacioni kanal je analogni kanal. Modulator i demodulator sadržani su u zajedničkom uređaju. u cilju što vernijeg prenosa. Materija koju obuhvata ova zbirka zadataka se uglavnom odnosi na problematiku modulacionog kanala. liniju veze i demodulator naziva se kodni kanal.8 UVOD ⋅ ravnomernost raspodele spektralne gustine srednje snage digitalnog signala i eliminacija periodičnih (diskretnih) komponenti signala. Dekoder. Na taj način povećava se otpornost digitalnog signala na uticaj smetnji. kao kvantitativnom merom za ocenu kvaliteta prenosa simbola i diskretnih poruka (verovatnoća greške po simbolu. stohastičkih smetnji (npr. Čini ga linija veze (prenosni medijum) i izvor aditivnih.c. Kodni kanal je diskretni. .1. optički vodovi i radio veze. bitu. odnosno omogućava se detekcija i korekcija pogrešno prenetih simbola. U primopredajnim uređajima koder i dekoder zajedno čine kodek. koje predstavljaju značajan uzrok preslušavanja između kanala. Gausov šum). digitalni kanal. jer se na njegovom ulazu i izlazu pojavljuju nizovi simbola (kodne reči). bloku bita itd. koji obuhvata modulator. prikazan blok šemom na slici 1. Slika 1. Kodni kanal je okarakterisan verovatnoćom greške. Kao prenosni putevi najčešće se koriste kablovi. odnosno prenosnog medija i obezbeđuje uslove za sinhronizaciju i kontrolu ispravnosti prenosa. odnosno što pouzdanije rekonstrukcije primljenog signala. koja je inverzna funkciji kodera.b Blok šema kodera predajnika Zaštitni koder povećava redundantnost digitalnog signala dodavanjem neinformacionih bita informacionom sadržaju. odnosno izbor modulacionog postupka. Linijski koder prilagođava spektar digitalnog signala karakteristikama linije veze. Razlikuju se načini i metode ostvarivanja ovog cilja. Ciljevi modulacionog i kodnog kanala su slični: prenos diskretnih poruka.).

1) 2.1.4) Združeni centralni moment drugog reda dvodimenzionalne slučajne promenljive je kovarijansa: (2.. ξ i η ..1.2 Slučajna promenljiva Momenti slučajne promenljive N-ti moment diskretne i kontinualne slučajne promenljive ξ je definisan izrazom: ξ =∑ n i xin Pξ ( xi ) .1 UVOD 2. Između nove i stare promenljive postoji korespodencija 1:1.. Združeni (n+k) . j = 1. događaji H i i H j su disjunktni za svako i. i ξ = n ∞ −∞ ∫x n pξ ( x)dx (2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 9 2 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 2.2) Prvi moment je statistička srednja vrednost ξ = mξ . je definisan izrazom: µ nk = ξ − ξ ( ) (η − η ) n k (2. i (ξ − ξ ) n i i i n ∞ = −∞ ∫ (x − ξ )pξ ( x)dx 2 (2.. H n } potpun sistem događaja (tj. i ∑ P[H i ] = 1 ).3) 2 Drugi centralni moment (n = 2). Važi: i P[H k / A] = P[ A / H k ] ∑ P[A / H i ]P[H i ] i (2.3 Transformacija gustine verovatnoće Neka su ξ i η dve slučajne promenljive povezane relacijom η = f(ξ)..ti centralni moment dve slučajne promenljive.1.1 Osnovni elementi teorije verovatnoće Bajesova formula Neka je {H 1 .. Razlikujemo dva slučaja: 1. N-ti centralni moment diskretne i kontinualne slučajne promenljive ξ je definisan izrazom: (ξ − ξ ) = ∑ (x − ξ )Pξ ( x ) . n i i ≠ j . je varijansa σ ξ i predstavlja naizmaničnu snagu.. H 2 .. Tada je gustina verovatnoće nove promenljive data izrazom: .5) µ11 = Kξη 2. odnosno razliku između ukupne ( ξ 2 ) i jednosmerne snage ( ξ ).

za slučajne promenljive ξ1 .. ξ 2 .. ξ N ).. pretpostavljeno je da se slučajne promenljive ξ1 . ξ N i η1 .......η2 . Suma slučajnih promenljivih Ako je η = ξ1 + ξ 2 i ako je poznata združena gustina verovatnoće promenljivih ξ1 i ξ 2 ........ (2.. y2 .η N : ξ1 = g1 (η1 .. ξ 2 .... ...... Između nove i stare promenljive postoji korespodencija 2:1. η 2 = f 2 (ξ1 .10) ξ N = g N (η1 ... Tada je gustina verovatnoće nove promenljive data izrazom: pη ( y ) = pξ ( x ) + pξ ( − x ) dy dx x = f −1 ( y ) .... ξ N ).η 2 . koji predstavlja determinantu matrice: ∂g1 ∂y1 J = .. ∂g1 ∂y N . y − x1 )dx1 (2...11) Ako su ξ1 i ξ 2 nezavisne slučajne promenljive. ξ 2 = g 2 (η1 .6) 2. y N ) = p ξ .... ∂g N .. . y N )) ⋅ J (2. ξ N ).10 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA pη ( y ) = pξ ( x ) dy dx x = f −1 ( y ) (2. ∂y N 1 2 . η N = f N (ξ1 ..... ξ 2 . koje su povezane jednoznačnim funkcijama: η1 = f1 (ξ1 . ξ 2 .. y N )... za y ≥ 0 . pξ1ξ 2 ( x1 .... važi : ....ξ N (x1 = g1 ( y1 .η N ( y1 .η 2 . gustina verovatnoće su povezane izrazom pη 1..η 2 .... tada je gustina verovatnoće zbirne slučajne promenljive data izrazom: ∞ pη ( y ) = −∞ ∫ pξ1ξ2 ( x1 ... za y ≤ 0 (2..7) pη ( y ) = 0....ξ ∂g N ∂y1 .8) J je apsolutna vrednost Jakobijana.η N .. (2. x 2 ) . ξ 2 .η 2 ..9) U prethodnom postupku.. y2 ......η N ).η N ). y2 . x N = g N ( y1 . ξ N mogu izraziti kao jednoznačne funkcije od η1 .η N )... U opštem slučaju.....η 2 ..

16) ⎩0 drugde. ⎩ Srednja vrednost i varijansa dati su izrazima: (2. Srednja vrednost zbira i proizvoda dve slučajna promenljive Srednja vrednost sume i proizvoda dva slučajne promenljive čest je slučaj u telekomunikacijama: ξ + η = ∫∫ (x + y )pξη (x.5 Slučajni procesi Slučajni proces ξ ( A. respektivno.1. 0 ≤ y ≤ 1 . x2 + x1 ( x − x1 ) 2 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA ∞ 11 pη ( y ) = −∞ ∫ pξ1 ( x1 ) pξ2 ( y − x1 )dx1 . U telekomunikacijama slučajni procesi predstavljaju slučajnu promenu električne veličine (struja ili napon). Transformacijom se dobija uniformna raspodela oblika: ⎧1 0 ≤ y ≤ 1.13) (2.1. 2 12 Pokazuje se da je bilo koji tip raspodele. formalnim uvođenjem nove slučajne promenljive y = P[ξ ≤ x] . ⎪ p ( x) = ⎨ x 2 − x1 ⎪ 0 drugde.14) ξ ⋅η = ∫∫ xy ⋅ pξη ( x. iσ 2 = 2 .4 Karakteristične raspodele Uniformna raspodela Data je izrazom: ⎧ 1 x1 ≤ x ≤ x 2 . (2. stokhastikos – zasnovan na pretpostavkama). је funkcija dve promenljive – slučajnog događaja A i vremena.17) Srednja vrednost i varijansa su jednake m i σ 2 . . i nazivaju se često slučajni signali.12) što predstavlja konvoluciju gustina verovatnoća promenljivih koje čine zbir. 2. t ) (ili kako se još naziva stohastički proces. y )dxdy = ξ + η ξη (2. y )dxdy ξη Kada su slučajne promenljive ξ i η statistički nezavisne važi: ξ ⋅η = ξ ⋅η 2. pξ (x ) moguće transformisati u uniformnu ξ = Gausova raspodela Data je izrazom: ( x −m)2 2σ 2 p ( x) = 1 2π σ e − (2.15) raspodelu. p( y) = ⎨ (2.

za datu vrednost događaja i dati vremenski trenutak. ansambl je ergodičan po srednjoj vrednosti (za ergodičnost po srednjoj vrednosti. t 2 − t1 )dx1dx2 = Rξ (τ ) gde je τ = t 2 − t1 . Za slučajni proces se kaže da je stacionaran u širem smislu ukoliko je: 1. ℜ f (τ ) = Rξ (τ ) . slučajni proces postaje slučajna promenljiva ξ ( A.ergodičnost slučajnog procesa Kod stacionarnog ansambla. slučajni proces postaje vremenska funkcija ξ ( Ai . t1 . t 2 )dx1dx2 = = −∞ −∞ ∫ ∫ x1 x2 pξ ( x1 . t k ) = ξ k (tj.τ ) dx 1 dx 2 Ukoliko su ove vrednosti jednake. . Kaže se da je slučajan proces ergodičan u širem smislu ukoliko je ergodičan po srednjoj vrednosti i po autokorelaciji. t 2 ) = ξ1ξ 2 = ∞ ∞ −∞ −∞ ∫ ∫ x1 x2 pξ ( x1 . Vremenska i statistička autokorelacione funkcija stacionarnog ansambla su: 1 ℜ f (τ ) = lim T →∞ 2T T −T ∫ f (t ) f (t + τ )dt (2. ne zavisi od trenutka odabiranja). umesto striktno stacionarnog. Skup svih mogućih realizacija (tj. slučajni proces je ergodičan po autokorelaciji (za ergodičnost po autokorelaciji. a x odbirak slučajnog procesa u nekom vremenskom trenutku. vremenskih funkcija) slučajnog procesa se naziva statistički ansambl. umesto striktno stacionarnog. slučajni proces se svodi na brojnu vrednost. vremenski odbirci slučajnog procesa su slučajne promenljive). x 2 . t ) = ξ i (t ) . može se posmatrati slučajni proces stacionaran samo po srednjoj vrednosti).20) Rξ (τ ) = ∞ ∞ −∞ −∞ ∫ ∫ x1 x 2 p ξ ( x1 .18) gde je f (t ) neka realizacija slučajnog procesa. Stacionarnost se može posmtrati i u širem smislu. x2 .19) (2. ξ = −∞ ∫ xpξ ( x)dx (2. Stacionarnost slučajnog procesa Slučajni proces je stacionaran ukoliko je gustina raspodele slučajnih promenljivih koje se dobijaju odabiranjem slučajnog procesa ista (tj. srednja vrednost po vremenu i ansamblu data je izrazima: f (t ) = lim 1 T →∞ 2T T ∞ −T ∫ f (t )dt . stacionaran po autokorelaciji: ∞ ∞ Rξ (t1 . može se posmatrati slučajni proces stacionaran samo po autokorelaciji). tj. a i njihovih konkretnih vrednosti. Za određeni vremenski trenutak t k . tj: pξ1 ( x ) = pξ ( x ) za svako t i . Konačno. x2 . 2. Ako su ove veličine jednake. Rξ (t1 . t 2 ) zavisi samo od razlike trenutaka posmatranja.12 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Za određenu realizaciju slučajnog događaja A = Ai . Srednja vrednost po vremenu i ansamblu . stacionaran po srednjoj vrednosti: ξ k = mξ za svako t i .

23) dω (2. uvodi se generalizacija spektralne gustine srednje snage da bi bila u važnosti VinerHinčinova teorema.26) U poslednjem izrazu Fn predstavlja snagu n-tog harmonika periodične komponente slučajnog signala.27) Rφ (τ ) = Rξ (τ ) + Rη (τ ) + Rξη (τ ) + Rηξ (τ ) S φ (ω ) = S ξ (ω ) + Sη (ω ) + S ξη (ω ) + Sηξ (ω ) (2.24) 1 Rξ (τ ) = 2π ∞ ∫ Sξ (ω )e ∞ Ako autokorelaciona funkcija i spektralna gustina srednje snage ne zadovoljavaju uslove: −∞ ∫ R(τ ) dτ < ∞ i −∞ ∫ S ξ dω < ∞ . Zbir i proizvod dva stacionarna povezana slučajna procesa Ako je ϕ (t ) = ξ (t ) + η (t ) zbir dva stacionarna povezana slučajna procesa. respektivno.1. Kovarijansa međusobno stacionarnih procesa data je izrazom: K ξη (τ ) = f (t ) − f (t ) ( g (t + τ ) − g (t ) + τ ) = Kηξ ( −τ ) ( ) (2. 2. Međukorelaciona funkcija Za ergodične slučajne procese ξ (t ) i η (t ) definiše se međukorelaciona funkcija oblika: 1 ℜ fg (τ ) = f (t ) g (t + τ ) = lim T →∞ 2T T −T ∫ f (t ) g (t − τ )dt = R gf (−τ ) (2. njegova autokorelacija i spektralna gustina srednje snage date su sledećim izrazima: (2. S ξ (ω ) = ∞ −∞ ∫ Rξ (τ )e ∞ −∞ − jωτ dτ jωτ (2.25) gde je prvi član sume kontinualna funkcija i predstavlja spektar slučajne komponente.28) Ako je ϕ (t ) = ξ (t ) ⋅ η (t ) proizvod dva stacionarno povezana sučajna procesa.6 Spektralna gustina snage.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 13 Slučajni proces je ergodičan ukoliko su sva njegova vremenska usrednjavanja i usrednjavanja po ansamblu jednala. Viner . kovarijansa postaje autokovarijansa. ( ( S ξ (ω ) = S ξ k ) (ω ) + S ξ d ) (ω ) (2. njegova autokorelacija i spektalna gustina srednje snage date su sledećim izrazima: .22) Ako realizacije f (t ) i g (t ) pripadaju istom stacionarnom ansamblu. a drugi član sume diskretna funkcija i predstavlja spektar periodične komponente signala koja je data izrazom: ( S ξ d ) (ω ) = n = −∞ ∑ 2π Fn ∞ 2 δ (ω − ω 0 ) 2 (2.Hinčinova teorema Spektralna gustina srednje snage slučajnog procesa i njegova autokorelaciona funkcija čine Furijeov transformacioni par.21) gde su f (t ) i g (t ) njihove realizacije.

14 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Rφ (τ ) = Rξ (τ ) ⋅ Rη (τ ) (2. N 0 = const .7 Beli i obojeni šum Beli šum predstavlja stacionaran slučani proces konstantne spektralne gustine srednje snage: N S n (ω ) = p n = 0 .30) 1 Sφ (ω ) = 2π ∞ −∞ ∫ Sη (λ )Sξ (ω − λ )dλ 2.32) 2 Propuštanjem belog šuma kroz idealan filtar propusnik niskih učestanosti. dobija se obojeni šum.31) 2 Njegova autokorelacija data je izrazom: N Rn (τ ) = 0 δ (τ ) (2. − ∞ < ω < ∞ (2.1.29) (2.33) . granične učestanosti f g . čija je autokorelacija data izrazom: Rn' (τ ) = N 0ω g sin(ω gτ ) 2 ω gτ (2.

Na kraju dobijamo: P[H 1 / A] = 0.1). i . prijemnik procenjuju koja je kodna reč bila poslata na osnovu toga koja je uslovna verovatnoća veća P[H 1 / A] .2 2.1 ZADACI Posmatra se pojednostavljeni model telekomunikacionog sistema dat na slici (Slika 2.1} .7 . ) in in xn ˆ xn Slika 2. ⋅ P[i n = 1] = P[1] = 0. i ⋅ sa H 2 obežimo događaj da je poslata kodna reč 11111. i ona iznosi 0. koji se koduju jednostavnim repetitivnim kodom tako što se svaki simbol ponovi pet puta (umesto simbola 0 šalje se sekvenca 00000. odrediti koji je simbol izvor najverovatnije generisao. odnosno 1 su P[i n = 0] = 0.3 + 0. A] P[H 1 ] ⋅ P[ A / H 1 ] P[H 1 / A] = = .i P[A] P[ A / H 1 ]P[H 1 ] + P[ A / H 2 ] ⋅ P[H 2 ] P[H 2 / A] = P[H 2 .22 .3 .03456 ⋅ 0.7 .3 . i P[ A] = 0. odnosno umesto 1 šalje se sekvenca 11111). Na osnovu primljene sekvence A. P[ A / H 2 ] = P[G ] ⋅ P[G ] ⋅ P[G ] ⋅ P[G ] ⋅ P[G ] = 0.7 = 0.2. Apriorne verovatnoće pojavljivanja 0.7 . Nakon toga. P[H 1 ] = P[in = 0] = 0. Navedene uslovne verovatnoće se mogu izračunati kao: P[H 1 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 15 2. Smetnje koje deluju u kanalu utiču na verovatnoću ispravnog prijema simbola. dekodovanje informacionog simbola iz kodne reči je trivijalno.1.02304 ⋅ 0.2. odnosno P[H 2 / A] . ⋅ P[verovatnoća ispravnog prenosa ] = P[G ] = 0. Izvor emituju binarne simbole iz skupa {0.2.1 Rešenje: Označimo događaje i pridružene verovatnoće opisane tekstom zadatka na sledeći način: ⋅ P[i n = 0] = P[0] = 0.03456 . pri čemu se smatra da smetnje nezavisno pogađaju simbole kodne reči (kanal bez memorije).3 i P[in = 1] = 0.02304 . A] P[H 2 ] ⋅ P[A / H 2 ] = . P[H 2 ] = P[in = 1] = 0. ⋅ sa H 1 obežimo događaj da je poslata kodna reč 00000. Ukoliko je primljena sekvenca 10110.031104 .6 (da nema smetnji verovatnoća ispravnog prijema bi bila 1). ⋅ sa A obeležimo primljenu sekvencu 10110.6 . P[A] P[ A / H 1 ]P[H 1 ] + P[ A / H 2 ] ⋅ P[H 2 ] Dalje imamo: P[ A / H 1 ] = P[G ] ⋅ P[G ] ⋅ P[G ] ⋅ P[G ] ⋅ P[G ] = 0.1.

16 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA P[H 2 / A] = 0. e) ako je primljen neodređeni impuls. Prijemnik detektuje tri vrste signala: ⋅ pozitivni impuls 1. b) verovatnoću ispravnog prijema i greške na prijemu. i negativni impuls koji odgovara kodnom znaku 0 (događaj H 2 ) sa verovatnoćoma P[H 1 ] = 0. dodajmo i to da se tip kanala opisan u ovom zadatku naziva binarni simetrični kanal.52 .8 . Na kraju. Na osnovu dobijenih vrednosti za uslovne verovatnoće.2 . i P T = 0 . P[E / H 1 ] = 0. kolika je verovatnoća da je impuls na predaji bio negativan odnosno pozitivan.1 i P[1 / H 1 ] = 0.923 . i skraćeno obeležava sa BEC – Binary Erasure Channel). i [] c) P[H 1 / 1] = P[H 2 / 1] = P[H 1 . P[0] = P[H 1 ] ⋅ P[0 / H 1 ] + P[H 2 ] ⋅ P[0 / H 2 ] = 0. i skraćeno obeležava sa BSC (Binary Symmetric Channel).38 . Uslovne verovatnoće dogaaja na prijemu kada su realizovani događaji na predaji su: ⋅ P[0 / H 1 ] = 0. pa se ovakav kanal naziva binarni kanal sa brisanjem.1 i P[1 / H 2 ] = 0. i ⋅ P[0 / H 2 ] = 0. P[E ] = P[H 1 ] ⋅ P[E / H 1 ] + P[H 2 ] ⋅ P[E / H 2 ] = 0. c) ako je primljen pozitivan impuls. d) ako je primljen negativan impuls.8 . odlučivač na svom izlazu daje simbol 1. Izračunati sledeće verovatnoće na prijemu: a) P[0] .1 .4 .8 .1] P[H 2 ] ⋅ P[1 / H 2 ] = = 0.077 . P[E / H 2 ] = 0. kolika je verovatnoća da je impuls na predaji bio negativan odnosno pozitivan.6 i P[H 2 ] = 0. P[1] i P[E ] .2.1 . kolika je verovatnoća da je impuls na predaji bio negativan odnosno pozitivan? Rešenje: a) P[1] = P[H 1 ] ⋅ P[1 / H 1 ] + P[H 2 ] ⋅ P[1 / H 2 ] = 0. b) Obeležimo događaj da je prijem ispravan sa T. 2.1 . P[T ] = P[H 1 ] ⋅ P[1 / H 1 ] + P[H 2 ] ⋅ P[0 / H 2 ] = 0.1] P[H 1 ] ⋅ P[1 / H 1 ] = = 0. i P[1] P[1] P[H 2 .78 . P[1] P[1] . i ⋅ neodređeni impuls E (znak E potiče od engleske reči Erasure. ⋅ negativni impuls 0.2 U jednom binarnom sistemu za prenos podataka na predaji se javlja pozitivni impuls koji odgovara kodnom znaku 1 (događaj H 1 ).

P[0] P[0] P[H 1 .2.6 . P[E ] P[E ] − x2 2n e) P[H 1 / E ] = P[H 2 / E ] = 2. i P[E ] P[E ] P[H 2 .1 prikazuje izgled kumulativne funkcije raspodele. To je slučaj za x ≥ 0 : ∞ 0 ∫k ⋅ x⋅e − x2 2 n dx = kn = 1 .842 . b) Izračunati verovatnoću da slučajna promenljiva čija je gustina raspodele f ( x) uzme neku vrednost iz intervala [ 2π .1 .0] P[H 1 ] ⋅ P[0 / H 1 ] = = 0. E ] P[H 1 ] ⋅ P[E / H 1 ] = = 0 . e2 t2 2 n dt = 1− e − x2 2n . Slika 2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 17 d) P[H 1 / 0] = P[H 2 / 0] = P[H 1 . FX [x ] 1 x Slika 2.3 Data je funkcija f ( x) = k ⋅ x ⋅ e gde su k i n pozitivne konstante. ] c) Napisati izraz za kumulativnu funkciju raspodele i skicirati njen izgled.4 . a) U kom domenu može funkcija f ( x) da predstavlja gustine raspodele verovatnoća (GRV) neke slučajne promenljive? Odrediti relaciju između k i n .2.0] P[H 2 ] ⋅ P[0 / H 2 ] = = 0.158 .2. i P[0] P[0] P[H 2 .3. Rešenje: a) Da bi f ( x) bila GRV.3. E ] P[H 2 ] ⋅ P[E / H 2 ] = = 0 . b) P 2π ≤ x ≤ 2 π = c) FX ( x ) = ∫ k ⋅ t ⋅ e 0 x − [ ] ∫ 2 π 2π k ⋅ x⋅e − x2 2 n dx = e −1 . njene vrednosti moraju biti nenegativne.2 π .

p X ( x) = 1 − x2 2 2.4.) Pošto je preslikavanje y ( x) = ax + b “1 na 1”. Odrediti funkciju gustine raspodele verovatnoća slučajne promenljive Y za sve kombinacije funkcija gustine raspodele verovatnoća slučajne promenljive i prenosnih funkcija sistema.2. x = f −1 ( y ) p X [x ] pY [ y ] 1 1 a 1 x Slika 2. y ( x) = ax 2 . y ( x) = ax + b . Funkcije gustine raspodele verovatnoća slučajne promenljive X su: 1. drugde. P[x < X < x + dx ] = P[ y < Y < y + dy ] . p X ( x) = ⎨ ⎩0 drugde.2.2. Na slici se vidi da se dve vrednosti promenljive x preslikavaju u jednu vrednost y. x < −a.18 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 2. y ( x) = ⎨ bx − a ≤ x ≤ a. p X [x ]dx = pY [ y ]dy .) Preslikavanje y ( x) = ax 2 je prikazano na slici (Slika 2. e . ⎩ Rešenje: a) (Kombinacija uniformne raspodele i linearnog sistema.1].1 b ab y b) (Kombinacija uniformne raspodele i nelinearnog sistema.4. ⎧1 x ∈ [0. 2.4 Na ulazu i izlazu sistema su signali čije su trenutne vrednosti slučajne promenljive X i Y. pY [ y ]dy = p X [x ]dx dy dx ⎧1 ⎪ = ⎨a ⎪0 ⎩ b ≤ y ≤ a + b.2). ⎧− ba ⎪ 3. ⎪ ba a < x. 2π Prenosne funkcije sistema su (pri čemu su a i b pozitivne konstante): 1. onda je. iz čega sledi: P[ y < Y < y + dy ] = P[x1 < X < x 2 + dx ] + P[x 2 < X < x 2 + dx ] .

odakle sledi da je verovatnoća P[Y = ba ] = ∫ p X [x ]dx = 1 − a . dx a Kako je uniformna raspodela definisana samo na intervalu [0. pa je na osnovu dela zadatka pod a) gustina raspodele verovatnoće. 0 ≤ y < ab . b Za a < x ≤ 1 sve vrednosti x se preslikavaju u istu tačku y ( x) = ba . 2 = ± .1] .1) 2 Pritom važi y dy = 2ax i x1.4. pa se dobija: ⎡ y⎤ ⎧ 1 pX ⎢ ⎥ ⎪ ⎣ a ⎦ = ⎪ 2 ay pY [ y ] = ⎨ y ⎪ 0 2a ⎪ a ⎩ y 0 ≤ y ≤ a. preostaje samo član sume iz jednačine (2. drugde. ⎩ .) Pretpostavimo da je a < 1 .1) za koji je x pozitivno. u suprotnom bi ova kombinacija u potpunosti svela na slučaj pod a).2. pY [ y ] 1 2a x1 x2 x Slika 2. Za 0 ≤ x < a imamo preslikavanje y ( x) = bx . 1 pY [ y ] = . pa na kraju dobijamo: ⎧1 ⎪ + (1 − a)δ ( y − ab) 0 ≤ y ≤ ab.2 a y c) (Kombinacija uniformne raspodele i linearnog sistema sa zasićenjem.4.2.2. pY [ y ] = ⎨ b ⎪ 0 drugde. Ovu verovatnoću modelujemo pomoću a 1 δ -impulsa u gustini raspodele smeštenom u tački y = ab .4.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 19 pY [ y ] = p [x ] p X [x ] + X dy dy dx x = x dx x = x 1 (2.

p X [x ] pY [ y ] 1 2π 1 2π a x Slika 2.4. drugde.2. x= y −b a Vidi se da se prolaskom kroz linearan sistem Gausova raspodela sa nultom srednjom vrednosti i jediničnom varijansom na ulazu transformisala u odgovarajuću Gausovu raspodelu sa srednjom vrednosti b i varijansom a 2 na izlazu.4.2.4. pY [ y ] y Slika 2.5 . imamo: 1 pY [ y ] = e − x2 2 1 + y x =− a 2π 2ax 2π 2ax y x= a e − x2 2 y ⎧ 1 − 2a ⎪ e = ⎨ 2πay ⎪ 0 ⎩ y > 0.) Analogno delu zadatka pod b).3 d) (Kombinacija Gausove raspodele i linearnog sistema).2. Potpuno analogno načinu na koji rešen deo zadatka pod a) dobijamo: p [x ]dx pY [ y ]dy = X dy dx 1 −2 e 2π a x2 − 1 = e 2π a ( y −b )2 2a2 = x = f −1 ( y ) .20 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA y ab pY [ y ] (1 − a )δ ( y − ab ) −a a x 1 b a y − ab Slika 2.4 a y e) (Kombinacija Gausove raspodele i nelinearnog sistema.

⎪ ⎩ pri čemu je: Q(a) = −a =∞ ∫ 1 2π e − x2 2 dx = ∞ ∫ a 1 2π e − x2 2 dx .6 2.2. ⎩ Odrediti GRV slučajne promenljive koja predstavlja trenutnu vrednost nosećeg signala u nekom određenom trenutku t = t1 . Obično su na mestu prijema poznate vrednosti za amplitudu i kružnu učestanost. U prvom ćemo odrediti GRV za η . Pošto je η = ω 0 t1 + ξ . Zato se početna faza može predstaviti slučajnom promenljivom sa uniformnom raspodelom čija je gustina raspodele verovatnoća: ⎧ 1 ⎪ 2π 0 ≤ x ≤ 2π . dok je početna faza nepoznata. pY [ y ] Q ( a )δ ( y + ab ) Q( a )δ ( y − ab ) y Slika 2. ⎪ 2π b pY [ y ] = ⎨ ⎪ 0 drugde. na osnovu zadatka 2.) Analogno delu zadatka pod c). .2. dobijamo: y2 ⎧ − 1 2 ⎪ e 2b + Q(a)(δ ( y + ab) + δ ( y − ab) ) − ab ≤ y ≤ ab. kružne učestanosti ω 0 i početne faze ξ . η = ω 0 t1 + ξ . a zatim iz nje izvesti traženu GRV na osnovu relacije Z = A sin η . a trenutni ugao sinusoide ćemo obeležiti sa η . Z = A sin(ω0t1 + ξ ) .2.4 pod a) se dobija: ⎧1 ⎪ pη [ y ] = ⎨ 2π ⎪ 0 ⎩ ω 0 t1 ≤ y ≤ ω 0 t1 + 2π .4. Rešenje: Trenutna vrednost nosioca predstavlja slučajnu promenljivu koju ćemo obeležiti sa Z.5 U prijemnicima modulisanih signala često se vrši izdvajanje nosioca. pξ [x] = ⎨ ⎪ 0 drugde.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 21 f) (Kombinacija Gausove raspodele i linearnog sistema sa zasićenjem. GRV slučajne promenljive Z ćemo odrediti u dva koraka. koji predstavlja neki sinusoidalni signal amplitude A . drugde.

5.5.22 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Pošto preslikavanje z = A sin y nije “1 na 1”.1 1 Aπ A z 2.4 pod b). drugde.2π ] . 0 ≤ z ≤ A.1) se vidi da važi: p Z [z ] = pη [ y ] dz dy y = y1 + pη [ y ] dz dy y = y2 . A2 − z 2 .2. Izračunati verovatnoću da anvelopa ulaznog signala bude manja od polovine amplituda pojedinih komponenti.6 Na ulazu u radio prijemnik superponiraju se dva sinusoidalna signala jediničnih amplituda i kružne učestanosti ω 0 . z p Z [z ] ω0t1 y1 y2 ω0t1 + 2π y −A Slika 2. Rešenje: Na ulazu radio prijemnika je signal: x ⎛ x⎞ s (t ) = sin(ω0t ) + sin(ω0t + x) = 2 cos sin ⎜ ω0t + ⎟ . poslužićemo se sličnim rezonovanjem kao u zadatku 2.2. dz z2 2 = A cos y = A 1 − sin y = A 1 − 2 = dy A Na kraju se dobija: 1 ⎧ ⎪ 2π + ⎪ ⎪ A2 − z 2 p Z [z ] = ⎨ ⎪ ⎪ 0 ⎪ ⎩ 1 ⎧1 ⎪π 2 ⎪ A − z2 =⎨ ⎪ 0 ⎪ ⎩ 1 2π A2 − z 2 0 ≤ z ≤ A. Odrediti i nacrtati GRV slučajne promenljive koja predstavlja anvelopu signala na ulazu. drugde.2. Na osnovu slike (Slika 2. a slučajne fazne razlike koja je uniformno raspodeljena u intervalu [0.2. 2 ⎝ 2⎠ . pri čemu je.

5. ⎥ . 2 2 4 dx pa se konačno dobija: 1 ⎧ ⎪ 2 ⎪ pY [ y ] = ⎨ 2π 1 − y 4 ⎪ ⎪ 0 ⎩ − 2 ≤ y ≤ 2. z ) = y − z . ⎡ 1 1⎤ Verovatnoća da je anvelopa u intervalu ⎢− .1 1 2π 2 y 2. skicirati GRV slučajne ⎣ 2 2⎦ promenljive Y. Odgovarajuća inverzna preslikavanja su: x1 = g1 ( y. važi: dy x x y2 = sin = 1 − cos 2 = 1 − .16 .2π ] . pa sledi: pY [ y ]dy = p X [x ]dx dy dx . 4 4⎠ π⎝ y pY [ y ] π 2π x −2 Slika 2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 23 x Slučajna promenljiva koja predstavlja anvelopu na ulazu je y = 2 cos .2.7 Odrediti GRV zbira dve nezavisne slučajne promenljive Y = X 1 + X 2 u opštem slučaju. ⎡ 1 1⎤ Ako su X 1 i X 2 uniformno raspodeljene u intervalu ⎢− .6. . x = f −1 ( y ) Slično kao i u zadatku 2. Rešenje: Da bismo rešili zadatak. drugde. uvedimo pomoćnu slučajnu promenljivu Z = X 2 .2. ⎥ (polovina amplituda pojedinih ⎣ 2 2⎦ komponenti) je: P[Y < 0.5] = − ∫1 pY ( y )dy = 2π ∫1 2 − 2 1 2 1 1 2 1 1− y2 4 dy = 1⎛ 1 1⎞ ⎜ arcsin − arcsin ⎟ = 0.2. 2 Ovo preslikavanje je jednoznačno na intervalu [0.

a varijansa σ X . kao i samu 2 vrednost ε min .8. g 2 ( y. čija je srednja vrednost 2 nula. X 2 [g1 ( y.24 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA x2 = g 2 ( y .7. z )] J dz = ∫ p X [y − z ]p X [z ]dz 1 2 ∞ −∞ ∫ p X [g1 ( y. z )]dz 1 2 = p X1 [ y ] * p X 2 [ y ]. −∞ Vidi se da je GRV zbira dve nezavisne slučajne promenljive konvolucija njihovih GRV. Na osnovu ovoga je lako pokazati da je GRV zbira dve nezavisne uniformno raspodeljene slučajne promenljive jednaka u stvari dobro poznata konvolucija dva pravougaona impulsa: ⎧ 0 ⎪ pY [ y ] = ⎨1 − y ⎪ 0 ⎩ y < −1.8 Na ulazu idealnog kvantizera sa dva nivoa kvantizacije čija je karakteristika data na slici (Slika 2. Jakobijan je: ∂g1 J = ∂y ∂g1 ∂z ∂g 2 ∂y = 1 0 = 1 . . b) Optimalnu vrednost praga kvantizacije pri kojoj je ε 2 minimalno.1 prikazuje skicu ove GRV. z). − 1 ≤ y ≤ 1. Slika 2.1 1 y 2.2. pY [ y ] 1 −1 Slika 2.7.1) deluje stacionarni normalni statistički proces X (t ) .2. z ) = z . pri čemu je Y (t ) statistički proces na izlazu iz kvantizera. ∂g 2 − 1 1 ∂z ∞ Sledi: pY [ y ] = = −∞ ∞ ∫ p X1. 1 < y. z)]p X [g 2 ( y.Potrebno je odrediti: a) Srednju vrednost kvadrata razlike ε 2 statističkih procesa X (t ) i Y (t ) .2.2.

⎩ 0 Dalje je: . − a i a . Poslednju vrednost ćemo izračunati na sledeći način. Slučajni proces Y (t ) može uzeti samo dve vrednosti.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 25 y a x −a Slika 2. i 2 2 ∞ ∞ E [ XY ] = ∞ ∞ −∞ −∞ ∫ ∫ xyp XY ( x. ⎩ 0 Kada je Y = a .8. Kada je Y = −a .i 1 1 pY ( y ) = δ ( y + a ) + δ ( y − a ) . važi: ⎧ 2 p ( x ) 0 < x < ∞. važi: ⎧2 p ( x) − ∞ < x < 0. 2 2 Srednja vrednost kvadrata razlike slučajnih procesa X (t ) i Y (t ) je: ε 2 = E ( X − Y )2 = E X 2 − 2 E[ XY ] + E Y 2 . [ ] E [Y ] = ∫ y ∞ [ ] [ ] [ ] 2 E X2 =σX . p X / Y [x / y = a ] = ⎨ X drugde.4 pod f). 2 2 pY ( y )dy = −∞ 1 1 (−a) 2 + a 2 = a 2 . uz razliku da u ovom slučaju da linearna zona na karakteristici ne postoji): p X ( x) = 1 2πσ X − e x2 2σ 2 X .1 Rešenje: a) GRV procesa na ulazu i izlazu kvantizera su (vidi zadatak 2.2. y)dydx = −∞ −∞ ∫ ∫ xyp X / Y ( x / y) pY ( y )dxdy .2. p X / Y [x / y = − a ] = ⎨ X drugde.

26 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA E [ XY ] = ∞ ∞ −∞ − ∞ ∫ ∫ xyp X / Y ( x / y) pY ( y)dxdy ∫ 0 ∞ = −∞ − ∞ ∫ xyp X / Y ( x / y) pY ( y)dxdy + ∫ 0 0 ∞ ∞ 0 −∞ ∫ xyp X / Y ( x / y) pY ( y)dxdy ∞∞ = 2⋅ 1 1 ∫ ∫ xyp X ( x)δ ( y + a)dxdy + 2 ⋅ 2 ∫ ∫ xyp X ( x)δ ( y − a)dxdy 2 −∞ −∞ 0 0 0 ∞ ∞ ∞ = −a ∫ xp X ( x)dx + a ∫ xp X ( x)dx = 2a ∫ xp X ( x)dx =2a ∫ x −∞ 1 2π σ X − x2 e 2σ 2 X dx. Očekivana vrednost slučajnog procesa je: E [z (t )] = E [X cos(ω0t ) − Y sin(ω0t )] = E[ X cos(ω0t )] − E[Y sin(ω0t )] E X 2 = E Y2 =σ 2.9 Dat je slučajni proces z (t ) = X cos(ω0t ) − Y sin(ω0t ) gde su X i Y dve statistički nezavisne kontinualne slučajne promenljive čija su matematička očekivanja jednaka nuli. E [ XY ] = E [ X ]E[Y ] = 0 .2. E [ XY ] = 2 2π pa je: 2 ε 2 = σ X − 4a σX + a2 . da 2π a=2 2 σX . a varijansa su im takođe jednake i iznose σ 2 . 2π 2 X ε =σ ⎛ σ ⎞σ ⎛ σ ⎞ ⎛σ ⎞ 2⎞ 2 2 ⎛ − 4⎜ 2 X ⎟ X + ⎜ 2 X ⎟ = σ X − 2⎜ X ⎟ = σ X ⎜1 − ⎟ . . [ ] [ ] = E [X ] cos(ω0t ) − E[Y ]sin(ω0t ) = 0. 2π b) Optimalnu vrednost praga kvantizacije dobijamo za minimalno ε 2 : σ dε 2 = −4 X + 2a = 0 . Pokazati da je slučajni proces z (t ) stacionaran u širem smislu ako je ω 0 konstantna kružna učestanost. Rešenje: Po uslovu zadatka imamo: E[X ] = E[X ] = 0 . 0 0 0 Konačno se dobija: aσ X . ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎜ 2π ⎠ 2π ⎝ 2π ⎠ ⎝ π⎠ ⎝ ⎝ 2π ⎠ 2 2 2.

t1 ) = E [z (t1 ) z (t 2 )] = E [( X cos(ω 0 t1 ) − Y sin(ω 0 t1 ) )( X cos(ω 0 t 2 ) − Y sin(ω 0 t 2 ) )] = E X 2 cos(ω 0 t1 ) cos(ω 0 t 2 ) − + E Y 2 sin(ω 0 t1 ) sin(ω 0 t 2 ) 2 0 1 2 [ ] = E [X ]cos(ω t ) cos(ω t ) + E [Y ]sin(ω t ) sin(ω t ) 2 0 2 0 1 0 2 − E [ XY (cos(ω 0 t1 ) sin(ω 0 t 2 ) + cos(ω 0 t 2 ) sin(ω 0 t1 ) )] + [ ] = σ (cos(ω 0 t1 ) cos(ω 0 t 2 ) + sin(ω 0 t1 ) sin(ω 0 t 2 ) ) = σ 2 cos(ω 0 (t 2 − t1 ) ) = σ 2 cos(ω 0τ ). 2π 2π R zz (t . Ispitati stacionarnost u širem smislu slučajnih procesa y (t ) i z (t ) . θ je slučajna promenljiva uniformno raspodeljena u intervalu [−π . Rešenje: Pošto važi: E [ y (t )] = E [x(t ) cos(ω0t )] = E [x(t )] cos(ω0t ) . Njegova autokorelacija je: R yy (t . 2 2 . t + τ ) = E [x(t ) cos(ω 0 t + θ )x(t + τ ) cos(ω 0 (t + τ ) + θ )] = 1 R XX (τ )E [cos(ω 0 (2t + τ ) + 2θ ) + cos(ω 0τ )] 2 1 1 = R XX (τ ) cos(ω 0τ ) + R XX (τ )E[cos(ω 0 (2t + τ ) + 2θ )]. π ) i nezavisna od x(t ) . vidi se da proces y (t ) nije stacionaran u širem smislu. slučajni proces z (t ) je stacionaran u širem smislu. 2 Za proces z (t ) važi: E [z (t )] = E[x(t ) cos(ω 0 t + θ )] = E [x(t )]E [cos(ω 0 t + θ )] = E [x(t )] ∫ cos(ω 0 t + θ )pθ (θ )dθ −π π = E[x(t )] ∫ cos(ω 0 t + θ ) −π π 1 1 π dθ = E[x(t )]sin (ω 0 t + θ ) −π = 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 27 Autokorelacija je: R zz (t1 .2. Pošto ni srednja vrednost ni autokorelacija slučajnog procesa ne zavise od trenutka posmatranja.10 Odrediti autokorelacione funkcije slučajnih procesa: y (t ) = x(t ) cos(ω0t ) . pri čemu su A i α pozitivne konstante. gde je x(t ) slučajni proces stacionaran u širem smislu sa poznatom autokorelacionom funkcijom Rxx (τ ) . t + τ ) = E[x(t ) cos(ω 0 t )x(t + τ ) cos(ω 0 (t + τ ))] = 1 R xx (τ )(cos(2ω 0 t + ω 0τ ) + cos(ω 0τ )). Odrediti njihove spektralne gustine snage ako je: R xx (τ ) = A 2 e −α τ . a ω0 je konstanta. z (t ) = x(t ) cos(ω0t + θ ) . 2.

20 20 ∞ 0 ∞ −ατ − 2πfτ ∫ e cos(2πf 0τ )e dτ = 1 (−α − j 2π ( f − f0 ))τ 1 dτ + ∫ e (−α − j 2π ( f + f0 ))τ dτ ∫e 20 20 1 e −(α + j 2π ( f − f0 ))τ − 2(α + j 2π ( f − f 0 )) 1 e −(α + j 2π ( f + f 0 ))τ (α + j 2π ( f + f 0 )) −2 2(α + j 2π ( f − f 0 )) 1 1 + 1 ∞ 0 ∞ ∞ = + = + ∞ 0 2(α + j 2π ( f + f 0 )) 1 . 2 odakle sledi: 1 Rxx (τ ) cos(ω0τ ) = Rzz (τ ) .28 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Važi: E [cos(ω0 (2t + τ ) + 2θ )] = π −π ∫ cos(ω0 (2t + τ ) + 2θ ) 2π dθ = 2π 1 1 1 π sin (ω0 (2t + τ ) + 2θ ) −π = 0 . t + τ ) = ∞ ∞ Spektralna gustina snage slučajnog procesa z (t ) je (Viner-Hinčinova teorema): S zz ( f ) = −∞ ∫ Rzz (τ )e ∞ − j 2πfτ dτ = ∫ 1 R xx (τ ) cos(ω 0τ )e − j 2πfτ dτ 2 −∞ 1 −α τ cos(2πf 0τ )e − j 2πfτ dτ = ∫ A2e 2 −∞ = A2 2 −∞ − j 2πfτ ατ ∫ e cos(2πf 0τ )e dτ + 0 A 2 −ατ e cos(2πf 0τ )e − j 2πfτ dτ . Rzz (t . Uvrštavanjem izračunatih integrala u početnu jednačinu se dobija: . Na sličan način se može pokazati da je prvi integral: −∞ ∫e 0 ατ cos(2πf 0τ )e − 2πfτ dτ = 2(α − j 2π ( f − f 0 )) + 2(α − j 2π ( f 0 + f )) . 2 pa je slučajni proces z (t ) stacionaran u širem smislu. za drugi integral sa leve strane se dobija: ∞ 0 ∫e −ατ cos(2πf 0τ )e − 2πfτ dτ = ∫ e 0 ∞ −ατ e j 2πf0τ + e − j 2πf0τ − j 2πfτ e dτ 2 ∞ 1 1 = ∫ e −ατ e j 2πf 0τ e − j 2πfτ dτ + ∫ e −ατ e − j 2πf 0τ e − j 2πfτ dτ . Npr. 2 ∫ 0 ∞ Potrebno je izračunati odgovarajuće integrale.

na izlazu linearnog sistema prikazanog na slici (Slika 2. H ( f ) = 1 + e − j 2πfT 2 = e − jπfT e jπfT + e − jπfT ( ) 2 a spektralna gustina snage je: S yy ( f ) = H ( f ) S xx ( f ) = 2(1 + cos(ωT ))S xx ( f ) . dok su A i ω0 konstante.10 sledi: .11.2. odnosno. a njegova prenosna karakteristika je: H(f ) = 2 ∞ −∞ ∫ h(t )e − 2πft dt = 2 ∞ −∞ ∫ (δ (t ) + δ (t − T ))e − j 2πft dt = 1 + e − j 2πfT . = 4 cos 2 (πfT ) = 2(1 + cos(2πfT )) .2.12 Za slučajni proces x(t ) = A cos(ω0t + θ ) . x(t ) y (t ) Slika 2. b) usrednjavanjem po vremenu.11.2. π ) . Rešenje: a) Na osnovu zadatka 2. ⎜ = + 2 2 ⎜ α 2 − (ω − ω 0 )2 α − (ω + ω 0 )2 ⎟ ⎠ ⎝ = A2 4 2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 29 S zz ( f ) = ⎛ ⎞ 1 1 ⎜ ⎜ 2(α + j 2π ( f − f )) + 2(α + j 2π ( f + f )) ⎟ + ⎟ 0 0 ⎠ ⎝ ⎞ 1 1 A2 ⎛ ⎜ + ⎜ 2(α − j 2π ( f − f )) + 2(α − j 2π ( f + f )) ⎟ ⎟ 2 ⎝ 0 0 ⎠ A2 2 ⎞ ⎛ 2α 2α ⎟ ⎜ + 2 ⎜ α 2 − (ω − ω )2 α − (ω + ω )2 ⎟ 0 0 ⎠ ⎝ ⎞ αA 2 ⎛ 1 1 ⎟.11 Odrediti spektralnu gustinu snage slučajnog procesa y (t ) . impulsni odziv sistema je: h(t ) = δ (t ) + δ (t − T ) . 2.1 Rešenje: Važi: y (t ) = x(t ) + x(t − T ) . gde je θ slučajna promenljiva sa uniformnom raspodelom u intervalu [− π . ako na ulaz ovog sistema deluje stacionaran slučajni proces x(t ) čija je spektralna gustina snage S yy ( f ) .1).2. Odrediti srednju vrednost i autokorelacionu funkciju x(t ) na sledeće načine: a) usrednjavanjem po ansamblu.2.

R xx (t . vidi se da je slučajni proces x(t ) ergodičan po srednjoj vrednosti i po autokorelaciji.2] . Kod drugog limesa podintegralna funkcija cos(ω0τ ) ne zavisi t (promenljive po kojoj se integrali). 2 b) Usrednjavanje po vremenu za srednju vrednost daje: x(t ) = lim 1 T →∞ 2T T −T ∫ A cos(ω0 t + θ 0 )dt = Tlim 2T ω0 (sin(ω0T + θ 0 ) − A sin (− ω0T + θ 0 )) →∞ 1 A = 0. 2 Prvi limes sa desne strane je jednak 0 (važe ista razmatranja kao i kod izračunavanja srednje vrednosti po vremenu). Autokorelacija po vremenu je: ℜ xx (t . Poređenjem rezultata dobijenih pod a) i pod b). . t + τ ) = E [A cos(ω 0 t + θ )A cos(ω 0 (t + τ ) + θ )] = A 2 E [cos(ω 0 t + θ ) cos(ω 0 (t + τ ) + θ )] A2 = cos(ω 0τ ). Limes je jednak 0.13 Da li je slučajni proces z (t ) = x(t ) + Y ergodičan po srednjoj vrednosti ako je x(t ) ergodičan slučajni proces.30 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA E [x(t )] = E[ A cos(ω0t + θ )] = 0 . pa se za vrednost integrala dobija 2T i vrednost limesa je različita od nule.2. t + τ ) = lim = lim 1 T →∞ 2T 1 T →∞ 2T A T →∞ 4T T −T T ∫ x(t ) x(t + τ )dt = ∫ A cos(ω0t + θ 0 )A cos(ω0 (t + τ ) + θ 0 )dt ∫ (cos(ω0 (2t + τ ) + 2θ 0 ) + cos(ω0τ ))dt −T = lim 2 T −T A2 = lim T →∞ 4T T ⎛T ⎞ ⎜ cos(ω 0 (2t + τ ) + θ 0 )dt + cos(ω 0τ )dt ⎟ ∫ ⎜∫ ⎟ −T ⎝ −T ⎠ A (sin (ω 0 (2T + τ ) + θ 0 ) − A sin (ω0 (− 2T + τ ) + θ 0 )) + = lim T →∞ 8Tω 0 A2 + lim cos(ω 0τ ) ⋅ 2T T →∞ 4T A2 = cos(ω 0τ ). jer je razlika dve sinusne funkcije ograničena na interval [− 2. a Y slučajna promenljiva nezavisna od x(t ) ? Rešenje: Srednja vrednost x(t ) po ansamblu je: E [z (t )] = E[x(t ) + Y ] = E [x(t )] + E[Y ] = E [x(t )] + mY . jer obe metode usrednjavanja daju iste rezultate. 2. a vreme T koje je u imeniocu teži ka beskonačno velikim vrednostima.

gde smo sa Y0 obeležili neku realizaciju slučajne promenljive Y.10. =∞ 1 2π ∞ =∞ ∫ S xx (ω ) cos(ωτ )dω + j 1 2π ∞ =∞ ∫ S xx (ω ) sin(ωτ )dω . može se pokazati da važi E [cos(2θ )] = E[sin (2θ )] = 0 .2. pa se gornji izraz svodi na: a2 a2 Rxx (t .2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 31 gde smo sa mY obeležili srednju vrednost slučajne promenljive Y. .2. = 2 Na sličan način kao u zadatku 2.2.1) Na osnovu Viner-Hinčinove teoreme sledi: S xx (ω ) = odnosno: Rxx (τ ) = 1 2π ∞ jωτ ∫ S xx (ω )e dω = =∞ ∫ Rxx (τ )e − jωτ dτ . t + τ ) = E[x(t )x(t + τ )] = = E[a cos(ωt + θ )a cos(ω (t + τ ) + θ )] a2 E [cos(2ωt + ωτ + 2θ ) + cos(ωτ )] 2 a2 = (E[cos(2ωt + ωτ ) cos(2θ )] − E[sin (2ωt + ωτ )sin (2θ )] + E[cos(ωτ )]) 2 a2 (E[cos(2ωt + ωτ )]E[cos(2θ )] − E[sin (2ωt + ωτ )]E[sin (2θ )] + E[cos(ωτ )]). Kako se u opštem slučaju srednja vrednost slučajne promenljive Y i vrednost neke njene realizacije razlikuju.14. Naći spektralnu gustinu snage ergodičnog slučajnog procesa x(t ) = a cos(ωt + θ ) ako je a = const . Srednja vrednost x(t ) po vremenu je: z (t ) = lim 1 T →∞ 2T T −T x ∫ (x(t ) + Y0 )dt = ~(t ) + Y0 = E[x(t )] + Y0 .1). Rešenje: Autokorelacija slučajnog procesa x(t ) je: R xx (t .14 Neka je kružna učestanost slučajnog procesa slučajna promenljiva ω . a θ slučajna promenljiva ravnomerno raspodeljena na intervalu [− π . uz uslov da je p(ω ) parna funkcija. dobija se da je: S xx (ω ) = a 2πp(ω ) . π ) i statistički nezavisna od ω . t + τ ) = E[cos(ωτ )] = 2 2 ∞ ∞ =∞ ∫ cos(ωτ ) p(ω )dω = Rxx (τ ) (2. sledi da slučajni proces z (t ) nije ergodičan po srednjoj vrednosti (a samim tim nije ni ergodičan). čija je gustina raspodele verovatnoće parna funkcija p(ω ) . Ako uporedimo poslednji izraz sa izrazom (2.14. 2.

2 Slika 2.2.3 mV.15.2 2.32 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 2. N 0 = 10 −12 W/Hz. 2 Sn ( f ) N0 2 f Slika 2. čija je spektralna gustina snage konstantna u čitavom opsegu N učestanosti (Slika 2.2.2.15.1 Rešenje: Na osnovu Viner-Hinčinove teoreme.15.15.2. 2 a) Odrediti verovatnoću da je amplituda šuma veća od U 0 . pri čemu je U 0 = 0. 2π σ n 2 n2 2 2σ n ( n(t ) = 0 ) pa se njegova varijansa svodi na srednju kvadratnu vrednost: 2 2 σ n = n 2 (t ) − n(t ) = n 2 (t ) ⇒ Pn ≡ σ n . b) P[| n| < σ ] = ? . Rešenje: Gustina raspodele verovatnoće amplituda Gausovog šuma je: − f ( n) = e . c) P[| n |< 2σ ] = ? .2.2. σ je efektivna vrednost napona šuma.1) i jednaka 0 . P[ n > U o ] = ? .16 U kanalu koji koristi opseg učestanosti B = 4 kHz deluje beli Gausov šum čija je 1 spektralna gustina srednje snage pn = N 0 .2 prikazuje autokorelaciju AWGN-a. važi: Rn (t ) = ∞ =∞ ∫ S n ( f )e j 2πft df = ∞ =∞ ∫ N 0 j 2πft N e df = 0 2 2 ∞ =∞ ∫e j 2πft df = N0 δ (t ) . .15 Odrediti i skicirati autokorelaciju belog Gausovog šuma (AWGN – Additive White Gaussian Noise). Rn (t ) N0 2 t Slika 2.

17 Na ulazu idealnog pojasnog filtra prikazanog na slici (Slika 2.2.32 ⋅ 10 −5 V = 0. onda je ta srednja snaga: Pn = ∞ −∞ ∫ pn | H ( jf ) |2 df = −B ∫ pn1 df 2 B = 2 pn B = N 0 B = 4 ⋅ 10 −9 W . B ] .76) ≅ 10 −6.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 33 Spektralna gustina srednje snage belog šuma je p n = const pa je snaga belog šuma ograničena samo propusnim opsegom kanala H ( f ) .063 mV . pa je: a) P[n > U 0 ] = 1 2π ∞ Uo / σ n ∫e − x2 2 dx ⎡U ⎤ = Q⎢ 0 ⎥ . Pri tome se može smatrati da su nc (t ) i ns (t ) nezavisni procesi sa jednakim srednjim snagama i autokorelacijama. gde su nc (t ) i ns (t ) komponente šuma u fazi. c) P[−2σ n < n < 2σ n ] = 1 − 2 ⋅ Q(2) = 0. zato se uvodi smena: x= n σn . Ako je on idealan NF filtar.2. Vrednosti ovakvih integrala se očitavaju iz tablica tzv. Za izračunavanje traženih verovatnoća potrebno je izračunati σ n : σ n = 6.17. b) P[− σ n < n < σ n ] = 1 − 2P[n > σ n ] = 1 − 2Q(1)= 0. Tablice su obično date za normalizovanu Gausovu raspodelu ( σ n = 1). ⎣σ n ⎦ P[n > U 0 ] = Q(4.95 . ili iz tablica Q funkcije (vidi prilog). komplementarne funkcije greške (erfc). (Sa verovatnoćom 68% šum će biti manji po apsolutnoj vrednosti od svoje efektivne vrednosti). a) Pokazati da važi: t+ T 2 nc (t ) ≅ 2 T t− ∫Tnu (u ) cos(ωcu )du . jediničnog pojačanja u propusnom opsegu B. a njihove spektralne gustine snage su konstantne i različite od 0 u opsegu [− B. i 2 . konstantne spektralna gustina snage koja je jednaka 0 . odnosno u kvadraturi.1) se nalazi aditivni N beli Gausov šum n(t ) . Dobijeni 2 uskopojasni šum nakon filtriranja se može predstaviti izrazom: nu (t ) = nc (t ) cos(ωc t ) − ns (t ) sin (ωc t ) . P[n > U o ] = ∫ 2π σ n U o 1 ∞ − e n2 2 2σ n dn . 2.68 .

tada se nc (t ) i ns (t ) mogu smatrati približno konstantnim u intervalu B T. 2 1 . c) Pokazati da je autokorelacija uskopojasnog Gausovog procesa: Ru (τ ) = Rc (τ ) cos(ωcτ ) .34 t+ T 2 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA ns (t ) ≅ 2 T t− ∫Tnu (u )sin (ωcu )du . 2 pri čemu je 1 1 << T << . kao i snagu šuma na izlazu pojasnog filtra. d) Odrediti spektralne gustine snaga procesa nc (t ) i ns (t ) .1 fc f Rešenje: a) Dokažimo tvrdnju prvo za nc (t ) : t+ 2 T t− 2 ∫Tnu (u )cos(ωc u )du = T ∫T(nc (u )cos(ωc u ) − ns (u )sin (ωc u ))cos(ωc u )du 2 t− 2 T t+ 2 T 2 t+ T 2 = 2 T t− ∫T ⎜ nc (u ) 2 (1 + cos(2ωc u )) − ns (u ) 2 sin (2ωc u )⎟du ⎝ ⎠ 2 t+ ⎛ 1 1 ⎞ = 1 T T t+ 2 t− ∫Tnc (u )du + T ∫Tnc (u )cos(2ωc u )du − 2 t− 2 1 T 2 − 1 T T t+ 2 t− ∫Tns (u )sin (2ωc u )du. H PF ( f n(t ) ) nu (t ) fc − B ÷ fc + B 1 − fc Slika 2.2. fc B b) Pokazati da važi: nu (t ) = nc (t ) = ns (t ) = 0 .17. na osnovu čega sledi: Ako je T << .

Na osnovu dela zadatka pod a). a njihove statističke srednje vrednosti su jednake 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA t+ T 2 t+ T 2 t+ T 2 35 2 T t− ∫Tnu (u )cos(ωc u )du = nc (t ) + nc (t ) T ∫Tcos(2ωc u )du − ns (t ) T ∫Tsin (2ωc u )du 2 t− 2 t− 2 1 1 = nc (t ) + nc (t ) ≅ nc (t ). c) Ru (τ ) = E [nu (t )nu (t + τ )] = E [nc (t )nc (t + τ )]cos(ω c t ) cos(ω c (t + τ )) − Na osnovu uslova zadatka je Rc (τ ) = E[nc (t )nc (t + τ )] = Rs (τ ) = E[ns (t )ns (t + τ )] . Dalje je: Ru (τ ) = Rc (τ ) cos(ω c t ) cos(ω c (t + τ )) + Rs (τ )sin (ω c t ) sin (ω c (t + τ )) = Rc (τ )(cos(ω c t ) cos(ω c (t + τ )) + sin (ω c t ) sin (ω c (t + τ ))) = Rc (τ ) cos(ω cτ ). ⎢ −∞ ⎥ −∞ ⎣ ⎦ −∞ ∫ n(τ )hPF (t − τ )dτ . jer je − 2 << k1 . ⎥ T t −T ⎢ T t −T 2 2 ⎦ ⎣ a na sličan način je i: ns (t ) = E[ns (t )] = 0 . − E [nc (t + τ )n s (t )]cos(ω c (t + τ )) sin (ω c t ) + − E [nc (t )ns (t + τ )]cos(ω c t ) sin (ω c (t + τ )) − . + E [ns (t )n s (t + τ )]sin (ω c t ) sin (ω c (t + τ )). b) Važi: nu (t ) = n(t ) ∗ hPF (t ) = ∞ gde je sa hPF (t ) označen impulsni odziv pojasnog filtra. a takođe važi E [nc (t )ns (t + τ )] = E [nc (t + τ )ns (t )] = 0 . sledi da je: T ⎤ ⎡ t+T t+ 2 ⎥ 2 2 ⎢2 nc (t ) = E [nc (t )] = E ⎢ ∫ nu (u ) cos(ωc u )du ⎥ = ∫ E[nu (u )]cos(ωcu )du = 0 . Odavde sledi 2 da se uskopojasni šum može razdvojiti na dve komponente. t+ T 2 Na sličan način se može pokazati da je i ns (t ) ≅ 2 T t− ∫Tnu (u ) sin(ωcu )du . jer su procesi nc (t ) i ns (t ) međusobno nezavisni. Sledi da je: ⎡∞ ⎤ ∞ nu (t ) = E[nu (t )] = E ⎢ ∫ n(τ )hPF (t − τ )dτ ⎥ = ∫ E [n(τ )]hPF (t − τ )dτ = 0 . k 2 << 2 i 1 2ωcT k1 2ω cT − n s (t ) k2 2ω cT << 1 .

2. ⎧N Sc ( f ) = ⎨ 0 drugde.2 fc f Na osnovu zadatka pod c). ⎩ 0 Na sličan način se može pokazati da je spektralna gustina snage procesa n s (t ) : ⎧N Ss ( f ) = ⎨ 0 ⎩0 −∞ ∫ S c ( f )df . f c + B] (Slika 2.−( f c − B )] i [ f c − B.17. − B ≤ f ≤ B.2). važi: Pu = 2 BN 0 = Ru (0) = Rc (0) = Rs (0) . Snaga šuma nakon filtriranja je: Pu = ∞ −∞ ∫ S u ( f )df =2 fc + B ∫ fc N0 df = 2 BN 0 .2. drugde. . 2 −B Su ( f N0 2 ) − fc Slika 2. važi: − B ≤ f ≤ B.36 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA d) Spektralna gustina snage šuma je nakon filtriranja ograničena na intervale [− ( f c + B ).17. Dalje je: Rc (0) = 2 BN 0 = ∞ Pošto je spektralna gustina snage procesa nc (t ) konstanta u intervalu [− B. B ] .

θ 4 = 3π/2 sa jednakim verovatnoćama. i P (U = 5). σ² = 4/3 odrediti P(3≤X≤5) i P(X≥5) . θ 3 = π. c) Izračunati E[U] I E[U²]. koja ima vrednosti θ1 = 0. µ. b) Ry (τ) = λ(τ). θ 2 = π/2. Odrediti gustinu raspodele amplituda za X (θ .t)) i (X² (θ. Dat je slučajni proces X (θ. E [ X² (θ. Neka je U ∼ U (a. P3.t) ] kao i autokorelacionu funkciju Rx (t +τ.σ²) za neke vrednosti µ i σ.1.1). b) Odrediti i nacrtati kumulativnu funkciju raspodele od U.t) stacionaran.b].b) uniformno raspodeljena slučajna promenljiva nad intervalom [a. b = 6 izračunati P (-2 <U< 4). b) Odrediti srednju vrednost po vremenu (X (θ.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 37 VEŽBA 1 SLUČAJNE PROMENLJIVE I STOHASTIČKI PROCESI I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1) Uniformno raspodeljena slučajna promenljiva P1. ako je autokorelaciona funkcuja Ry (t) data kao : a) Ry (τ) = δ(τ). čije su vrednosti dostupne u tabelarnoj formi. Odrediti i skicirati spektralnu gustinu srednje snage slučajnog procesa Y(t).t) = cos(2π1000t + θ) sa diskretnom slučajnom promenljivom θ. c) Ry (τ) = λ(τ/T). a. d) Odrediti vezu između "širine" uniformne raspodele. odnosno da li je ergodičan proces? P4) Autokorelaciona funkcija i spektralna gustina srednje snage slučajnog procesa.τ). σ²u kao i funkcije promenljivih a i b.t) ]. c) Da li je X (θ. P2) Normalno raspodeljena (Gauss-ova) slučajna promenljiva P2.1. d) Ry (τ) = 1.2. ako se podrazumeva da je θ uniformno raspodeljeno. b. e) Za a = 2. t ) = A sin( 2πf 0 t + θ ) .t)). i σ. P3) Sinusoida sa slučajnom fazom P3. P4. i njene varijanse.1.1. . b) Za µ = 4 . a < b a) Odrediti i nacrtati gustinu verovatnoće od U. Neka je Φ(z) kumulativna funkcija normalizovane normalno raspodeljene slučajne promenljive Z∼N (0. a) Odrediti očekivanje E [ X (θ. a) Izraziti P(a<X<b) i P(X>b) na osnovu Φ. Posmatramo normalno raspodeljenu slučajnu promenljivu X ~ N (µ. b-a.

Odrediti spektralnu gustinu snage i n < 0⎭ ⎩ 0 autokorelacionu funkciju procesa na izlazu filtra. a) b) Slika 1.2. U kakvoj su vezi spektralna gustina srednje snage odziva i prenosna funkcija filtra H(f)? P5.1. (CCS) Odmerci belog šuma {X(n)} propuštaju se kroz linearan filtar čiji je ⎧(0. Odrediti srednju i srednju kvadratnu vrednost slučajnog procesa Z (t). Odrediti odziv filtra čija je prenosna funkcija : H (f) = f 0 / (f 0 + j2πf′) ako je na njegovom ulazu prisutan beli šum spektralne gustine srednje snage Sn (f) = N0 / 2. Odrediti spektralnu ⎩ 0 t < 0⎭ gustinu snage i autokorelacionu funkciju procesa na izlazu filtra.95) n n ≥ 0⎫ impulsni odziv h(n) = ⎨ ⎬ . P5.38 VEŽBA 1 P4.2. ∀f ⎧e −t t ≥ 0⎫ pobuđuje linearan filtar čiji je impulsni odziv h(t ) = ⎨ ⎬ . Koji uslov moraju zadovoljiti dva slučajna procesa da bi bili nekorelisani? P5) Linerno filtriranje slučajnog procesa.3. P5. b) spektralna gustina srednje snage Sz (f).1. ako je grafički zadata: a) autokorelaciona funkcija Rz(τ). (CCS) Beli šum X(t) sa spektralnom gustinom srednje snage S X ( f ) = 1. . P4.3.

6): >> subplot (121). c) Iskoristite funkcije mean_u i var_u za određivanje E[ u² ]. >> subplot (121).6).3. a) Izračunati srednju vrednost ( očekivanje) i varijansu slučajne sekvence u: >> mean_u = mean (u). var_u = var (u) Uporediti ove rezultate sa rezultatima koji se očekuju na osnovu P1. Generisati 500 uzoraka slučajne promenljive U (2.2 ] ).unif_pdf (2.1.6) >> u = uniform (2. P(U=3) .1. Koristeći funkcije unif_pdf i unif_cdf nacrtati gustinu verovatnoće (pdf) i kumulativnu funkciju raspodele (cdf) uniformne slučajne promenljive U (2. i komentarisati razlike.1.unif_cdf (2.500).1. Grafik 1.2.1.1 1. 1.2. Ako je U~U (2. P ( 0<U<3 ) P ( 3<U≤5 ) Tabela 1.-0.axis( [ 0.2 ] ). b) Da li možete da pretpostavite algoritme MATLAB funkcija mean i var? Prikažite sadržaje ovih funkcija komandom type.8.-0.6).6.8.6) odrediti verovatnoće koristeći generisane grafike za pdf i cdf u tački 1.2. Proverite rezultat sa MATLAB funkcijom meansq.axis ( [ 0.1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 39 II ZADATAK VEŽBE SLUČAJNE PROMENLJIVE 1) Uniformno raspodeljene slučajna promenljiva (CST) 1.

Uporediti ove vrednosti sa srednjom vrednošću Gausove raspodele. grafički prikazati uticaj promene varijanse σ² ∈ {0. Gausova raspodela korišćena u ovom zadatku i uniformna raspodela iz prvog dela vežbe imaju iste srednje vrednosti i varijanse.5) >> axis ( [ -10 10 0 0.gaus_pdf ( mean_u.4. 2. 5.40 VEŽBA 1 2) Gausova slučajna promenljiva 2.2.2.subplot (121). Odrediti sledeće verovatnoće : P(0<G≤3) P(3<G≤5) Tabela 1. 2.3. 2.var_u ) Grafik 1.5.10) P(G≥5) . >> clg. 1.var_u ) >> subplot (122).1. Možete li objasniti zašto? 2. Koristeći MATLAB funkcije gaus_pdf i gaus_cdf prikazati grafike gustine verovatnoće (pdf) i kumulativne raspodele (cdf) slučajne promenljive G ~ N (µ.1) … >> gaus_pdf (m.1 za uniformnu raspodelu. σ²) ima konstantnu srednju vrednost µ=1. 10 } na izgled gustine raspodele: >> clf >> m = 1. ali se rezultati razlikuju.5.gaus_cdf ( mean_u. Naznačiti vrednosti na horizontalnoj osi gde pdf ima maksimalnu vrednost i gde je cdf jednaka 0.0. Ako pretpostavimo da slučajna promenljiva X ∼ N ( µ.hold on >> gaus_pdf (m. pri čemu je µ = mean_u i σ² = var_u iz pripreme 1.σ²).2 Uporediti dobijene rezultate sa vrednostima u tabeli 1. gaus_pdf (m.6 ] ).3.

10 } na kumulativnu funkciju raspodele.00001) b) Šta znači imati raspodelu verovatnoća sa vrlo malom varijansom? Prikaz odgovarajuće pdf pomaže da bolje ilustrujemo ovo pitanje: >> clf >> gaus_pdf (m.1) <6).10} dobijamo maksimalnu verovatnoća događaja A . σ²) slučajna promenljiva sa normalnom raspodelom X ( µ.s) a) Šta sada zapažate: kakav je uticaj promene srednje vrednosti µ ? b) Neka je X (µ.2. Da bi utvrdili efekte promene srednje vrednosti µ∈{-4.00001) >> axis ( [ 0 2 0 200 ] ) c) Ako u poslednjem koraku uzmemo uniformno raspodeljenu slučajnu promenljivu sa srednjom vrednošću µ i varijansom 0. Uporediti vrednosti P(-5< X(-4.5} i σ²=1. gaus_cdf (m.0. 5.5} na pdf Gausove raspodele. Ako pretpostavimo događaj A : 0<X<2.2.-1.1. σ².5 ] ). Za SP X ∼ N ( 1.varijansa i snaga 3.5.σ²). gaus_pdf (-4.10) a) Da li možete pretpostaviti granični oblik cdf kada σ 2 → 0 ? Prikaz cdf za malu vrednost σ 2 može pomoći pri odgovaranju na postavljeno pitanje: >> gaus_cdf (m.2. 2. Prethodno je potrebno očistiti grafik i odabrati odgovarajuće ose za prikaz: axis( [ -8 8 0 1 ] ).s) … >> gaus_pdf (5.1) … >> gaus_cdf (m.σ²) ∼ N ( µ. 3) Srednja vrednost. 2. prikazati uticaj promene varijanse σ² ∈ {0. Generisati slučajne sekvence na osnovu Gausovih slučajnih promenljivih koje imaju različite srednje vrednosti: . za µ∈{-4. P (A ). 1.0.6.s) >> axis ( [ -8 8 0 0.1.5. hold on >> gaus_pdf (-1.10) >> axis ( [ -10 10 0 1 ] ).5. σ²).0001. c) Da bi prikazali efekte promene µ na kumulativnu funkciju raspodele (cdf) ponoviti korake iz zadatka 2. njenu varijansu.1. da li će se rezultujuća funkcija pdf promeniti? 2.1) <-3) i P(4< X(5.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 41 Pitanje 1. >> clf >> m = 1.5.-1. za koju vrednost varijanse σ² ∈{ 0.5.hold on >> gaus_cdf (m. držaćemo konstantnom: >> clf >> s = 1.

plot(a).1 Generisati sve četiri realizacije slučajnog procesa X (θ.5. axis ( [ 1 100 -10 10 ] ) >> subplot (224). >> y = gauss (0.waveplot (x(1. >> z = gauss (5.waveplot (x(2.4. plot(b).42 VEŽBA 1 >> x = gauss (-5.1. axis ( [ 1 100 -10 10 ] ) >> subplot (222).2. grid on. plot(d).01.3 Pitanje 1.100). >> subplot (222).2 i prikazati prvih 400 uzoraka svake realizacije. plot(c). Generisati slučajne sekvence na osnovu Gausovih raspodela sa različitim vrednostima varijanse: >> a = gauss (0.1:400)). srednja vrednost varijansa srednja kvadratna vrednost . i dobijene podatke uneti u tabelu 1. >> c = gauss (0. Proveriti rezultate korišćenjem funkcije meansq.100).t) opisanog u pripremnom zadatku P3.1.100). axis ( [ 1 100 -10 10 ] ) Koristeći MATLAB funkcije mean i var odrediti srednju vrednost i varijansu svake sekvence.100).2.1:400)). hold on >> plot (y) >> plot (z) Da li je moguće konstatovati da srednja vrednost Gausove slučajne promenljive utiče na jednosmerni nivo talasnog oblika (sekvence)? 3. sekvenca a b c Tabela 1.3.1. koji biste upotrebli za prenos informacije i zašto? SLUČAJNI PROCESI 4) Stacionarnost u širem smislu i ergodičnost 4.100). >> b = gauss (0. >> x = realize ( [ 0 pi/2 pi 3*pi/2 ] ). >> clf >> plot (x) >> axis ( [ 1 100 -10 10 ] ). >> clf >> subplot (221). Odrediti srednju kvadratnu vrednost svakog signala koristeći dobijene vrednosti srednje vrednosti i varijanse.100). Ako talasni oblici iz ovog primera predstavljaju šum.0. >> d = gauss (0. axis ( [ 1 100 -10 10 ] ) >> subplot (223).100).0. >> subplot (221).1. koji bi od njih uneo najmanje smetnji vašem komunikacionom sistemu? Ako prikazani talasni oblici predstavljaju korisne signale bez prisutnog šuma.

t) X (θ3. 3.25 2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 43 >> subplot (223).3.6 t2 0. Pitanje 1.t)] E[X² (θ.7.5.t) E[X (θ. 2.5 1.:) ) meansq ( x(1. 0.5 simetrične? Zašto su Rx(1.5.0 0.9 2.t2) sa grafika koji su generisani u zadatku 4. a) Odrediti vrednosti svake realizacije slučajne promenljive X (θ.1:400)).t2) za vrednosti t1 i t2 iz tabele 1.t) X (θ4.0 0. >> subplot (224).2 3.6 Tabela 1.0 X (θ1.waveplot (x(4.9.2.t) i X²(θ. Odrediti vremenske srednje vrednosti za X (θ. Koristeći funkciju ecorr odrediti autokorelacionu funkciju Rx( t1. 2. t1.5.t)] Tabela 1.1:400)).4.3.t) za trenutke t = 0.6) i Rx(0.1? 4. >> ecorr (x.:) ) ] .7 1.25. >> [ mean ( x ( 1. Rezultate uneti u tabelu 1.9 2. 0) jednake? Kako bi izračunali Rx(t1.waveplot (x(3. t2) 0. Zašto su vrednosti u tabeli 1. 4.6.t) X (θ2.2. Za svako t izračunati srednju vrednost po ansamblu i srednju kvadratnu vrednost po ansamblu time [ ms ] 0. 1.7 1.4 t1 0.4 ms.t) za svaku vrednost θ.

0. Da li je vremenska autokorelaciona funkcija (acf) za X (θ1.:).100).44 VEŽBA 1 >> [ mean ( x(2. t). Odrediti srednju vrednost i srednju kvadratnu vrednost za t = 1ms i t = 1.7) koristeći grafik iz zadatka 4.4. Šta to govori o ergodičnosti X(θ.t)? Pitanje 1.:) ) ] θ θ1 θ2 θ3 θ4 X (θ. t) = cos(2π1000t + Φ) definisan u terminima diskretne slučajne promenljive faze Φ koja uzima vrednosti Φ1 = 0 i Φ1 = π sa jednakim verovatnoćama.:) ) meansq ( x(4.:) ) ] >> [ mean ( x(3.5.4. >> y = realize ([ 0. Da li je Y(Φ. Prikazati obe realizacije slučajnog procesa Y (Φ. . kako se može izračunati Rx(2.1:400)) >> subplot (212). Prikazati autokorelacionu funkciju X (θ1. Uporediti ove vrednosti sa vrednostima dobijenim u tabeli 1.4.4? 4.t) X²(θ.pi ]).t) Tabela 1.waveplot ( y(2.t) koja je određena usrednjavanjem u vremenu: >> clf >> acf ( x(1.25 ms >> subplot (211). t) ergodičan proces? Obrazložite odgovore.t)? 4.t) različita od acf za X (θ3. t) ergodičan proces. t) stacionaran u širem smislu? Da li je Y(Φ.6.:) ) meansq ( x(2.:) ) ] >> [ mean ( x(4.1:400)) Pitanje 1. Ako je X(θ.waveplot ( y(1.6.:) ) meansq ( x(3.5 Generisati slučajni proces Y (Φ.

5. Jedna od primena je procena slučajne veličine na osnovu posmatranja nekog zavisnog procesa. u tom smislu da što su skupovi sličniji veća će biti apsolutna vrednost korelacije. b) Izračunati srednju vrednost i srednju kvadratnu vrednost slučajnog procesa Z(t) koristeći RZ(τ). Beli šum korišćen kao ulaz sistema prisutan je na svim frekvencijama.1.0 ). U ovom eksperimentu faktor skaliranja ima vrednost 0. Generisati 1024 uzoraka belog Gausovog šuma sa nultom srednjom vrednošću i jediničnom snagom. Faktor skaliranja predstavlja broj uzoraka podeljen sa frekvencijom odabiranja.85.acf (z) >> subplot (212).psd (z) Uporedite SZ(f) sa odgovorima na pripremno pitanje P4.3.subplot (211).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 45 5) Autokorelaciona funkcija i spektralna gustina srednje snage Korelacija je mera sličnosti između dva skupa podataka.4096. . >> waveplot (z) a) Izračunati i prikazati autokorelacionu funkciju RZ(τ) i spektralnu gustinu srednje snage SZ(f) slučajnog procesa Z(t) >> clf. za određivanje frekvencijskog odziva nepoznatog sistema. Srednja kvadratna vrednost je ekvivalentna oblasti ispod PSD funkcije pomnožena sa faktorom skaliranja. zato se koristi za identifikaciju sistema tj. * 0. Iskoristiti dobijenu sekvencu kao ulaz u nepoznati sistem koji predstavlja filtar sa nepoznatom širinom propusnog opsega.clf >> z = corr_seq( 0. Generisati 4096 uzorak korelusanog slučajnog procesa Z(t) i prikazati rezultujući grafik >> close (2). E [Z(t)] = E [Z²(t)] = c) Odredite srednju kvadratnu vrednost procesa Z(t) koristeći SZ(f).04096 = 6. Autokorelacija je korelaciona mera odmeraka uzetih iz istog slučajnog procesa. E [Z²(t)] = 6) Beli šum Spektralna gustina srednje snage belog šuma je konstantna funkcija na celom propusnom opsegu.1.2.04096.

1024). . 5 kHz] a za širinu propusnog opsega filtra 250 Hz. b) Prikazati rezultat spektralne analize na grafiku 2. Grafik 1. Za spektralni opseg unesite [0. >> cn = blackbox (wn).46 VEŽBA 1 >> clf >> wn = gauss (0. funkcija prikazuje spektralnu amplitudsku karakteristiku izlaznog signala unutar zadatog frekvencijskog opsega i sa rezolucijom koja odgovara širini upotrebljenog uskopojasnog filtra. psd (cn) Pitanje 1. a) Dovedimo izlaz iz nepoznatog filtra na usko pojasni filtar sa promenljivim propusnim opsegom >> spect_est (cn) Nakon poziva funkcija spect_est potrebno je zadati frekvencijski opseg u kojem se vrši procena spektra kao i širinu propusnog opsega uskopojasnog filtra koji se koristi za analizu spektra. >> hold on.6. Po unošenju podaka.1.1. Odrediti propusni opseg i red nepoznatog filtra koji je predstavljen blackbox funkcijom. Uporediti tačnost procenjene spektralne raspodele koja aproksimira frekvencijski odziv nepoznatog sistema poredeći sa spektralnom gustinom srednje snage na njegovom izlazu.3.

2) Ako se uvedu sledeće pretpostavke: ⋅ {ak } su međusobno zavisne slučajne veličine.6) a k a k + n = E[a k a k + n ] = ∑∑ Ai A j P[a k = Ai . i N →∞ 2 N + 1 k = − N N 1 ∑ ak ak +n N →∞ 2 N + 1 k = − N (3. a k −1 . a k + n = A j ] i =1 j =1 M M statistička srednja vrednost i autokorelacija elemenata informacionog sadržaja. tada će važiti: a k = {a k } = µ a . . digitalni signal se može predstaviti u obliku: s( t ) = k =− N ∑a N k ⋅ h ( t − kT ) (3.1. a k +1 .8) {a k }{a k + n } = lim srednja vrednost i autokorelacija člana informacionog sadržaja po vremenu. a {a k } = lim N 1 ∑ ak . h(t ) elementarni impuls.5) (3.1 UVOD 3.1 Osnovne definicije i oznake Osnovne komponente digitalnog signala su: ⋅ informacioni sadržaj. ⋅ vremenski oblik elementarnog impulsa.1.2. Informacioni sadržaj predstavlja vremenski niz diskretnih simbola: {a k } =L.L (3. ⋅ svi nizovi elemenata informacionog sadržaja čine ergodičan ansambl u širem smislu.M − 1}.L. ⋅ digitski takt (signalizacioni interval). i m =1 M (3.1) Simboli a k uzimaju vrednosti iz konačnog skupa (alfabeta) A = {Am . Ako je a k simbol alfabeta A . a T signalizacioni interval.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 47 3 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA 3.3) (3. a k .7) (3.4) a k a k + n = {a k }{a k + n } = Ra ( n) U poslednjim izrazima su: a k = E[a k ] = ∑ Am ⋅ P[a k = Am ] . i (3. m = 0.

i ⎝ ⎠ ∞ ⎛ m⎞ (3.10) Autokorelacija digitalnog signala po vremenu definisana je izrazom: 1 R(τ ) = s (t )s (t + τ ) = lim N →∞ 2 NT 1 = lim N →∞ 2 NT = ∞ − NT NT ∫ s(t )s(t + τ )dt ∫ h(t − kT )h(t + τ − nT )dt (3.14) predstavlja spektar informacionog sadržaja.48 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA 3.12) autokorelacija elementarnog impulsa.18) Sk ( f ) = H ( f ) 1 ∞ ∑ Ra (m) − µ a2 e − j 2πfmT T m=−∞ [ ] Ukoliko je digitalni signal sa statistički nezavisnim elementima informacionog sadržaja. pri čemu su S d ( f ) i S k ( f ) diskretni i kontinualni deo SGSS respektivno.16) T 2 2 m = −∞ ∑ δ⎜ f − T ⎟ .15) Sledi: S ( f ) = Sd ( f ) + Sk ( f ) .13) H ( f ) je spektralna gustina energije signala h( t ) i predstavlja njegov uticaj na SGSS.2 Statističke i spektralne karakteristike digitalnih signala Srednja vrednost digitalnog signala po vremenu je: s (t ) = lim 1 N →∞ 2 NT NT − NT ∫ s(t )dt = ∞ µa T ∞ −∞ ∫ h(t )dt = µa µa T H ( 0) (3.1. statistička autokorelacija informacionog sadržaja je: .9) Statistička srednja vrednost je: s (t ) = E[ s (t )] = µ a k = −∞ ∑ h(t − kT ) = NT ⎛k⎞ H ⎜ ⎟e − j 2πkt / T T k =−∞ ⎝ T ⎠ ∑ ∞ (3.11) k =− N n=− N ∑ N ∑ ak an N − NT 1 ∑ RT (τ + mT ) ⋅ Ra (m) T m=−∞ ∞ gde je m = k − n . a RT (τ ) = −∞ ∫ h(t )h(t + τ )dt (3. Spektralna gustina srednje snage (SGSS) digitalnog signala definisana je izrazom: ∞ S( f ) = 2 −∞ − j 2πfτ ∫ R(τ )e dτ = ∞ 1 2 H ( f ) ∑ Ra (m)e − j 2πfmT T m = −∞ (3. Ka ( f ) = T2 m = −∞ ∑ ∞ δ⎜ f − ⎛ ⎝ m⎞ 1 ⎟+ T⎠ T m = −∞ ∑ [Ra (m) − µ a2 ]e − j 2πfmT ∞ (3.17) (3. Ka ( f ) = 1 ∞ ∑ Ra (m) e− j 2πfmT T m=−∞ 2 µa (3. a mogu se predstaviti sledećim izrazima: Sd ( f ) = H ( f ) 2 2 µa (3.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 49 ⎧ a 2 = R ( 0) ⎪ a Ra ( m ) = ⎨ k 2 ⎪ µa ⎩ R (τ ) = 2 σa m = 0. pri čemu je σ2 varijansa elemenata informacionog a sadržaja. m ≠ 0.23) gde je d polovina rastojanja između susednih simbola alfabeta.19) T RT (τ ) + 2 µa T m = −∞ ∑ RT (τ +mT ) ∞ (3.26) P= 2 σa ∞ −∞ T ∫ H ( f ) df = 2 2 σa ∞ T −∞ ∫h 2 (t )dt (3.2.2.24) P ( Am ) = . M 2 −1 2 d (varijansa alfabeta) 3 M 2−1 2 1 R(τ) = d RT ( τ ) (autokorelacija) T 3 a srednja snaga takvog digitalnog signala je: 2 2 σ a = ak = (3.M M sledi: µ a = 0 (SGSS nema diskretni deo).20) je autokorelacija digitalnog signala.25) (3. m =1.L . m = 0. M − 1} (3.L.1. iste apriorne verovatnoće: 1 (3.22) Ako su elementi alfabeta informacionog sadržaja polarni: a k ∈ A = {Am =[2m − ( M − 1)] ⋅ d . Spektralna gustina srednje snage je tada data izrazom: S( f ) = 2 σa T H ( jf ) + 2 2 µa T 2 H ( jf ) 2 m = −∞ ∑ δ⎜ f − T ⎟ ⎝ ⎠ ∞ ⎛ m⎞ (3.21) predstavlja srednju snagu digitalnog signala. (3. P = R ( 0) = 2 σa T RT (0) + 2 µa T m = −∞ ∑ RT (mT ) ∞ (3.27) .

to se koduje pozitivnim impulsom. pa je i zahtevani propusni opseg duplo veći. Mančester kod Slično kao i kod RZ kodova. Prednost nad RZ-om je postojanje samo dva naponska nivoa. Oba simbola traju čitav sinhronizacioni interval. a binarno 1 naizmenično negativnim i pozitivnim nivoom (pseudoternarni kod). i stoga ovaj format ne može da služi za održavanje sinhronizacije između predajnika i prijemnika. ukoliko se za prenos koriste sledeći formati signala (kodovi): ⋅ unipolarni kod bez povratka na nulu (unipolarni NRZ – Non-Return to Zero). odnosno 0. a binarno 0 negativnim impulsom. nema tranzicija. Binarno 0 se koduje naponom nula. ⋅ diferencirajući RZ kod.50 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA 3. Ukoliko su susedni biti iste vrednosti. a negativan impuls koduje binarno 0. to se koduje odsustvom impulsa. ⋅ bipolarni kod sa povratkom na nulu (bipolarni RZ – Return to Zero). Bipolarni NRZ kod I u ovom slučaju je nivo signala konstantan za vreme prenosa jednog bita. dok se binarno 0 koduje odustvom impulsa. Za razliku od prethodno navedenih formata. međutim. a odsustvo impulsa za binarno 0). Rešenje: Unipolarni NRZ kod Ovo je najjednostavniji način kodovanja. na sredini svakog intervala signal pada na nulti nivo. a ukoliko su susedni biti različite vrednosti. odnosno 0. Binarno 1 se koduje impulsom pozitivnog nivoa. a prvi simbol se koduje na prethodno dogovoren način (u ovom primeru je početni simbol pozitivan ako sekvenca počinje bitom 1). ⋅ bipolarni kod bez povratka na nulu (bipolarni NRZ). da su promene signala dva puta češće nego protok bita. Impulsi traju polovinu signalizacionog intervala. AMI kod AMI kod poseduje tri naponska nivoa.2 3. binarno 1 je predstavljeno pozitivnim.1 ZADACI Prikazati vremenski oblik digitalnog signala kojim se prenosi binarna sekvenca 10011011. . pa se gubi informacija o taktu. nema tranzicija u digitalnom signalu. Bipolarni RZ U ovom formatu. Ovde važi isti problem vezan za NRZ kodove – pri dugotrajnom nizu 1-ca. Nedostatak je. Kako na sredini svakog interval postoji tranzicija. sinhronizacija između između predajnika i prijemnika se lako održava. Simboli traju čitav signalizacioni interval.2. ⋅ Mančester kod. ⋅ diferencijalni unipolarni kod bez povratka na nulu ( diferencijalni unipolarni NRZ). pozitivan impuls koduje binarno 1. Koriste se takođe dva naponska nivoa. Prva polovina intervala označava vrednost bita (pozitivan impuls za binarno 1. Diferencijalni unipolarni NRZ kod Kod ovog formata je karakteristično da se koduju promene u informacionoj sekvenci. postoji tranzicija na sredini intervala. pa ni bipolarni NRZ ne može da služi za održavanje sinhronizacije. a na druga polovina je suprotne vrednosti od prve. ali za razliku unipolarnog NRZ koda. Problem je što pri dugotrajnom nizu 1-ca.

L.2.2 Izvesti izraze za varijanse informacionih sadržaja digitalnih signala sa simbolima iz M-arnih alfabeta: a) A = {Am = [2md − ( M −1)d ]. m = 0. a) Kako je a = 0 .1. pod pretpostavkom da su svi simboli jednako verovatni.2. biti informacione sekvence +V unipolarni NRZ 0 diferencijalni unipolarni NRZ +V 0 +V bipolarni NRZ 0 -V +V bipolarni RZ 0 -V +V Mancester 0 +V AMI 0 -V 1 0 0 1 1 0 1 1 Slika 3.1 prikazuje vremenske oblike navedenih formata. varijansa je jednaka srednjoj kvadratnoj vrednosti alfabeta: . Rešenje: 2 Varijansa informacionog sadržaja digitalnog signala je σ a = a 2 − a 2 .2.1. M −1} (polarni). b) A = {Am = 2md . L .2.1 3. M −1} (unipolarni).1. m = 0.2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 51 Slika 3.1.

3. 3 3 Dakle. odrediti i uporediti njihove spektralne gustine srednje snage (SGSS). s obzirom da varijansa reprezentuje samo naizmenični deo snage slučajnog signala. a drugi sa povratkom na nulu iste. pod uslovom da su im alfabeti identični i da su simboli statistički nezavisni sa podjednakim verovatnoćama pojavljivanja.3 Ako su snage unipolarnih binarnih signala od kojih je prvi bez povratka na nulu.2.2. 3 za varijansu informacionog sadržaja unipolarnog digitalnog signala dobija se: ( M − 1)(2 M − 1) 2 M 2 −1 2 d − ( M 2 − 2 M + 1)d 2 = d . 2 σa = 3. 3 b) Kod unipolarnog alfabeta srednja vrednost alfabeta je različita od nule: = a= M −1 m=0 ∑ P( Am ) ⋅ Am = M ∑ 2dm = M m=0 M −1 m =0 1 M −1 2d ( M − 1)( M − 1 + 1) = ( M − 1)d . 2 4d 2 ( M − 1) M (2 M − 1) M 6 pa pošto je srednja kvadratna vrednost: a2 = = 2 ∑ P( Am ) ⋅ Am = M ∑ (2dm)2 = m=0 1 M −1 2( M − 1)(2 M − 1) 2 d .52 2 σa = M −1 m =0 2 ∑ P( Am ) ⋅ Am M −1 m=0 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA = 1 M ∑ (2md − (M − 1)d )2 = d 2 M −1 ∑ 4m 2 − 2(M − 1)m + (M − 1)2 M m=0 ( ) M −1 M −1 ⎞ d 2 ⎛ M −1 2 ⎜ 4 ∑ m − (M − 1) ∑ m + (M − 1)2 ∑1⎟ = ⎟ M ⎜ m=0 m=0 m=0 ⎠ ⎝ (M − 1)M + (M − 1)2 (M − 1)⎞ d 2 ⎛ (M − 1)M (2M − 1) − (M − 1) ⎜ ⎟ 6 2 M⎝ ⎠ 2 2 2 2 d (M − 1) ⎛ 2M − M − 3M + 3M + 2 M − 2 M + 1 ⎞ ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ 6 M ⎝ ⎠ = M 2 −1 2 d . Slika 3.1 Unipolarni binarni digitalni signali a) bez povratka na nulu b) sa povratkom na nulu . varijansa informacionog sadržaja polarnog i unipolarnog digitalnog signala ista je i data je izrazom: 2 σ a = a2 − a 2 = 2 M 2 −1 2 d . 3 Ovo je i logično.

4 1 2 2 a1 = P(0) ⋅ 0 2 + P(1) ⋅ 12 = = a 2 . Kako je proizvod h(t )h(t + mT ) = 0 za m ≠ 0 u izrazu (3. a Statistike oba informaciona sadržaja su iste i izračunavaju se na sledeći način: 1 a1 = P(0) ⋅ 0 + P(1) ⋅ 1 = . 2 1 2 a12 = = a 2 . 2 ∞ odnosno: 2 Ps1 = a1 1 1 2 2 2 ∫ h1 (t )dt = 2 U 1 = Ps ⇒ U1 = 2 Ps .21) za srednju snagu unipolarnih digitalnih signala sa elementarnim impulsima h1 ( t ) i h2 (t ) svodi se na: P= a2 T −∞ ∫ h (t )dt . ⎧U h2 (t ) = ⎨ 2 drugde. 4 Pošto su srednje snage oba digitalna signala po uslovu zadatka iste.12) za RT (mT ) .27) . 2 1 2 2 σ a1 = = σ a2 . već se polazi od opšteg izraza (3. 0 ≤ t ≤ T 2. (πfT ) 2 2 . drugde. e πfT H 1 ( f ) = 2 Ps T 2 sin (πfT ) . ∑ a2n h2 (t − nT ). 22 Treba još odrediti Furijeove transformacije elementarnih impulsa h1 (t ) i h2 (t ) : Ps 2 = H1 ( f ) = 2 ∞ −∞ − j 2πft − j 2πft ∫ h1 (t )e dt = U 1 ∫ e dt = TU 1 0 T sin(πfT ) − j 2πf T 2 .21).dat za polarne signale. T −∞ ∞ 11 2 2 U 2 = Ps ⇒ U 2 = 4 Ps . ⎩0 n = −∞ Za izračunavanje SGSS važi izraz (3. izraz (3. Za srednju snagu unipolarnog digitalnog signala ne može se koristiti izraz (3. kao i spektar elementarnog impulsa H ( f ) .22).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 53 Rešenje: Digitalni signali s1 (t ) i s2 (t ) dati su sledećim izrazima: s1 (t ) = s 2 (t ) = n = −∞ ∞ ∑ a1n h1 (t − nT ). ∞ ⎧U h1 (t ) = ⎨ 1 ⎩0 0 ≤ t ≤ T. parametri U1 i U2 mogu se izraziti preko srednje snage Ps . Treba odrediti σ 2 i a .

2 H 2 ( f ) = Ps T 2 ⎛ πfT ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ T /2 ⎛ πfT ⎞ sin 2 ⎜ ⎟ Ps 2 ⎝ 2 ⎠+ 1 S2 ( f ) = T 2 4T 4T 2 ⎛ πfT ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎛ kπ sin 2 ⎜ 2 ∑ PsT 2 ⎝ 2 k = −∞ ⎛ kπ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ∞ ⎞ ⎟ ⎠δ ⎛ f − k ⎞. m ≠ 0. − j 2πft H2( f ) = U2 ∫e dt = TU 2 πfT 2 0 2 ⎛ πfT ⎞ sin 2 ⎜ ⎟ 2 ⎝ 2 ⎠.54 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA ⎛ k ⎞ sin 2 ⎜ π T ⎟ 2P sin (πfT ) 1 ⎝ T ⎠δ ⎛ f − k ⎞ S1 ( f ) = s T 2 2 Ps T 2 + ⎜ ⎟ 2 2 2 ∑ 4T T⎠ (πfT ) 4T k =−∞ ⎝ ⎛ k ⎞ ⎜π T ⎟ ⎝ T ⎠ 2 ∞ 2 Ps 2 sin 2 (πfT ) 1 = + T 2 4T (πfT ) 4T 2 ⎛ sin kπ ⎞ k ≠ 0 ⇒⎜ ⎟ = 0. pri brzini signalizacije 1/T je: ⎛ ⎛ kπ ⎜ sin ⎜ ⎜ ⎝ 2 ⎜ kπ ⎜ 2 ⎝ ⎛ πfT ⎞ sin 2 ⎜ ⎟ 1 ⎝ 2 ⎠ + Ps δ ( f ) + Ps S 2 ( f ) = Ps T 2 4 4 π2 ⎛ πfT ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ 1 (2m + 1) ⎞ ⎛ δ⎜ f − ⎟.2. ⎝ ⎠ k = −∞ ∞ 2 SGSS unipolarnog digitalnog signala srednje snage Ps bez povratka na nulu. pri brzini signalizacije 1/T je: S1 ( f ) = 1 sin 2 πfT 1 Ps T + Ps δ ( f ) . diskretne komponente se nalaze u nulama obvojnice ⎜ ⎜ πfT ⎟ . ⎧ ⎞⎞ 2 ⎟⎟ ⎪ ⎞ 2 ⎠ ⎟ = ⎪⎛ k = 2 m + 1. ⎪ ⎠ ⎩ SGSS unipolarnog digitalnog signala sa povratkom na nulu srednje snage Ps . ⎨⎜ ⎜ (2m + 1)π ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ ⎪⎝ ⎟ 1 k = 0. ⎝ kπ ⎠ 2 sin 2 (kπ ) ⎛ k⎞ ∑ 2Ps T (kπ )2 δ ⎜ f − T ⎟. 2 T ⎝ ⎠ m = −∞ (2m + 1) ∑ ∞ U spektru digitalnog signala s1 (t ) . ⎜ ⎟ T⎠ ⎝ 2 0 k = 2m. ⎟ ⎝ ⎠ pa se digitalni takt ne može izdvojiti na osnovu spektra (Slika 3. 2 2 (πfT ) 2 Na sličan način dolazi se do SGSS unipolarnog digitalnog signala sa povratkom na nulu: ⎛ πfT ⎞ sin ⎜ ⎟ 1 ⎝ 2 ⎠ ⋅ e − j 2πfT / 4 . 2 . čiji je elementarni impuls bez povratka na nulu (NRZ ⎛ sin(πfT ) ⎞ – Non Return to Zero).2).3.

3. a spektar elementarnog impulsa je dat izrazom: 1 ⎧ ⎪T | f |≤ 2T . H( f ) = ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . čiji je elementarni impuls sa povratkom na nulu (RZ Return to Zero). Na osnovu gore rečenog.3). To je posledica činjenice da se kod signala sa povratkom na nulu promene nivoa dešavaju dva puta većom frekvencijom (na polovini signalizacionog intervala). čiji su simboli jednako verovatni iz polarnog M-arnog alfabeta. Slika 3. pa se na osnovu njih može rekonstruisati digitalni takt (Slika 3. signal sa povratkom na nulu zahteva dva puta veći propusni opseg od signala bez povratka na nulu.3. Jedna od najčešće korišćenih procena za potrebnu širinu propusnog opsega sistema za prenos digitalnih signala je širina prve arkade.4 Odrediti snagu digitalnog signala.2. 3.2. postoje diskretne komponente na rastojanju 2/T.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 55 Slika 3.2 SGSS unipolarnog digitalnog signala U spektru digitalnog signala s 2 (t ) .3.2. treba primetiti da su arkade spektra signala sa povratkom na nulu dva puta šire od arkada spektra bez povratka na nulu. 2T ⎩ .3 SGSS unipolarnog digitalnog signala sa povratkom na nulu Takođe.2.

a verovatnoće pojedinih simbola su jednake. Pretpostavlja se da su srednje snage iste u svim slučajevima.5 U prenosu podataka brzinom v d = 1200b s koristi se impuls: ⎧ ⎛π ⎞ T ⎪cos⎜ T t ⎟ t < 2 . i M = 8 . ⎪ ⎩ Odrediti i uporediti spektre signala podataka. Varijansa simbola iz polarnog M-arnog alfabeta je (zadatak 3. Rešenje: Kako su simboli alfabeta simetrično raspoređeni oko nule i jednakih verovatnoća. T gde je H ( f ) Furijeova transformacija determinističkog signala h( t ) . ⎪ h(t ) = ⎨ ⎝ ⎠ ⎪ 0 drugde. kada se koriste alfabeti veličine M = 2.2): M 2 −1 2 d . T T ⎠⎟ T m = −∞ ⎝ ⎠ −∞ −∞ ⎝ Pošto se radi o polarnom alfabetu sa jednakoverovatnim simbolima.2. gornji izraz postaje: ∞ ∞ P= 2 σa ∞ T −∞ ∫ H( f ) 2 df . S( f ) = Srednja snaga Ps je ista u svim slučajevima.2.56 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA Rešenje: Važi: 2 2 ∞ ⎛σa µa m ⎞⎞ 2 2 ⎛ ⎜ P = ∫ S ( f )df = ∫ ⎜ H ( f ) + 2 H ( f ) ∑ δ ⎜ f − ⎟ ⎟df . 3 pa se konačno dobija: 2 σa = P= M −1 2 d 3T 2 1 2T 2 ∫ T df = 1 2T − M 2 −1 2 2 1 M 2 −1 2 = d T d . 3T T 3 3. srednja vrednost simbola alfabeta je a = 0 . Kolika širina propusnog opsega je dovoljna za prenos prve arkade spektra? Amplitude simbola su iz M-arnih polarnih alfabeta. M = 4. pa će SGSS imati samo kontinualni deo: a2 2 H( f ) . pa se a 2 može izraziti preko nje: .

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 57 Ps = = a T 2 ∞ −∞ ∫h 2 (t )dt = M −1 2 1 M −1 2 2 ⎛ πt ⎞ dM ∫ cos ⎜ T ⎟dt = 3 d M 3 T −T / 2 ⎝ ⎠ 2 T /2 2 ⎛ 2πt ⎞ 1 + cos⎜ ⎟ 1 ⎝ T ⎠ dt 2 T −T∫/ 2 T /2 T /2 ⎞ T /2 T /2 2 M 2 −1 2 1 ⎛ T ⎛ 2πt ⎞ ⎞ M − 1 2 1 ⎛ ⎛ 2πt ⎞ ⎟ sin⎜ d M ⎜ ∫ dt + ∫ cos⎜ dt ⎟ = d M ⎜T + ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ 6 6 2π T ⎝ −T / 2 −T / 2 ⎝ T ⎠ ⎠ T ⎝ T ⎠ −T / 2 ⎟ ⎠ ⎝ 1 = a 2 = const.Half Cosine): H( f ) = = = = ∞ − j 2πft ∫ h(t )e dt = 2 T /2 −∞ ∫ 0 ⎛ πt ⎞ cos⎜ ⎟ cos(2πft )dt ⎝T ⎠ T /2 T /2 ∫ 0 πt ⎞ ⎛ cos⎜ 2πft + ⎟dt + T⎠ ⎝ ∫ 0 πt ⎞ ⎛ cos⎜ 2πft − ⎟dt T⎠ ⎝ T /2 T /2 ∫ 0 ⎛ ⎛ 1 ⎞ ⎞ cos⎜ 2π ⎜ f + ⎟t ⎟dt + ⎜ 2T ⎠ ⎟ ⎝ ⎝ ⎠ 1 ∫ 0 ⎛ ⎛ 1 ⎞ ⎞ cos⎜ 2π ⎜ f − ⎟t ⎟dt ⎜ 2T ⎠ ⎟ ⎝ ⎝ ⎠ T /2 T /2 = = = = = ⎛ ⎛ ⎛ ⎛ 1 ⎞ ⎞ 1 1 ⎞ ⎞ sin ⎜ 2π ⎜ f + sin ⎜ 2π ⎜ f − + ⎟t ⎟ ⎟t ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1 ⎞ ⎝ ⎝ 1 ⎞ ⎝ ⎝ 2T ⎠ ⎠ 0 2T ⎠ ⎟ 0 ⎛ ⎛ ⎠ 2π ⎜ f + 2π ⎜ f − ⎟ ⎟ 2T ⎠ 2T ⎠ ⎝ ⎝ ⎛ ⎛ ⎛ ⎛ 1 1 ⎞T ⎞ 1 1 ⎞T ⎞ sin ⎜ 2π ⎜ f + sin ⎜ 2π ⎜ f − ⎟ ⎟+ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1 ⎞ ⎝ ⎝ 1 ⎞ ⎝ ⎝ 2T ⎠ 2 ⎠ 2T ⎠ 2 ⎟ ⎛ ⎛ ⎠ 2π ⎜ f + 2π ⎜ f − ⎟ ⎟ 2T ⎠ 2T ⎠ ⎝ ⎝ 1 1 π⎞ π⎞ ⎛ ⎛ sin ⎜ πfT − ⎟ sin ⎜ πfT + ⎟ + 1 ⎞ ⎝ 1 ⎞ ⎝ 2⎠ 2⎠ ⎛ ⎛ 2π ⎜ f − 2π ⎜ f + ⎟ ⎟ 2T ⎠ 2T ⎠ ⎝ ⎝ 1 1 cos(πfT ) − cos(πfT ) 1 ⎞ 1 ⎞ ⎛ ⎛ 2π ⎜ f + 2π ⎜ f − ⎟ ⎟ 2T ⎠ 2T ⎠ ⎝ ⎝ 2T cos(πfT ) ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ ⎜ 1 + 2 fT + 1 − 2 fT ⎟ ⎟ 2π ⎝ ⎠ 2T cos(πfT ) . π 1 − (2 fT ) 2 ⎛ ld M ⎞ ⎤ ld M ⎡ ⎢ cos⎜ πf ⎟ ⎥ ⎜ vd ⎟ ⎥ vd ⎢ ⎠ ⎝ ⎢ 2 2⎥ π ld M ⎞ ⎥ ⎢ ⎛ ⎟ ⎜ ⎢1 − ⎜ 2 f v ⎟ ⎥ d ⎠ ⎦ ⎣ ⎝ SGSS je: a 2 4T 2 T π2 ⎡ cos(πfT ) ⎤ ⎢ ⎥ = 2 Ps 1 − (2 fT ) 2 ⎦ ⎣ 2 4 S( f ) = . 2 ld M . Digitalni takt je funkcija broja simbola M i datog digitalnog protoka T = vd Elementarni impuls je polukosinus (HC .

5.5. za koju važi S ( f 01 ) = 0 . ⎟ 16 ⎠ ⎛ ldM ⎞ 3v d ⎟ je za f = . amplituda prve arkade će se povećavati sa ldM. Za razliku od prethodnih zadataka.1). Sa povećanjem M.58 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA ⎡ ⎡ ⎛ ld M ⎞ ⎤ ⎛ ld M ⎞ ⎤ ⎢ cos⎜ πf ⎢ cos⎜ πf ⎟ ⎥ ⎟ ⎥ ⎜ ⎜ vd ⎟ ⎥ vd ⎟ ⎥ 8 Ps ld M ⎢ ⎢ ⎠ .1 SGSS HC digitalnog signala u funkciji od M . međutim ovo nije i nula S ( f ) . f 01 ] . gde je sa f 01 označena prva učestanost ⎛ ldM ⎞ ⎟. bočne arkade su nacrtane u pravoj razmeri u odnosu na prvu arkadu. što je takođe i nula S ( f ) . Traženjem granične vrednosti S ( f ) se za ovu vrednost f ⎞ π ⎟ = C ldM . ⎣ 2 ldM 2 ldM ⎦ Za f = 0 amplituda prve arkade je S (0) = C ⋅ ld M .2. ⎥. Slika 3. jer tada i imenilac Prva nula ove funkcije je f = 2 ldM ⎛ ldM 1− ⎜2 f ⎜ vd ⎝ dobija: ⎛ v S⎜ d ⎜ 2 ldM ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 jednak 0. Sa slike se vidi da je procena koja kaže da se značajan deo spektra nalazi u prvoj arkadi opravdana.2. Spektar ovog signala prikazan je na slici (Slika 3. Potencijalni kandidati za f 01 su nule funkcije cos⎜ πf ⎜ vd ⎟ ⎝ ⎠ vd . Prva arkada spektra leži u intervalu [− f 01 . ⎠ ⎝ ⎝ S( f ) = = C ld M ⎢ 2 ⎢ 2⎥ 2⎥ vd π ld M ⎞ ⎥ ld M ⎞ ⎥ ⎢ ⎛ ⎢ ⎛ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎢1 − ⎜ 2 f v ⎟ ⎥ ⎢1 − ⎜ 2 f v ⎟ ⎥ d ⎠ ⎦ d ⎠ ⎦ ⎣ ⎝ ⎣ ⎝ 2 2 gde je C = 8Ps vd π 2 . pa je prva arkada Druga nula cos⎜ πf ⎜ ⎟ vd ⎠ 2 ldM ⎝ ⎡ 3v d 3v d ⎤ spektra u opsegu ⎢− .

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 59 Slika 3. Nule spektra S ( f ) su određene nulama funkcije ⎛ ldM cos⎜ πf ⎜ vd ⎝ ⎞ vd ⎟ . k ∈ Ζ (sem prve nule. Na ovoj slici se jasno vide nule spektra digitlanog signala. Sledi tabela u kojoj je prikazano kako se menjaju nule spektra u funkciji M za k = 1. Brzina signalizacije je = 1200 Bd .2 daje predstavu spektra u logaritamskoj razmeri. 3. T a) Odrediti spektralnu gustinu srednje snage digitalnog signala ako su simboli različite verovatnoće.1).2.5.6 Signalom prikazanim na slici (Slika 3.6. 1} .2. odnosno da se isti digitalni protok može ostvariti kroz uži propusni opseg kanala.2. f ok = (2k + 1). ⎟ 2 ld M ⎠ Slika 3. . a površine ispod krivih ostaju iste jer je snaga ista. tj. Međutim.2 Vidi se da povećavanjem M sužavaju se arkade. nule funkcije M=8 M=4 M=2 f o1 = 3v d 2 ld M f o2 = 5vd 2 ld M širina prve arkade 1200Hz 1800Hz 3600Hz 1 vd 2 3 vd 4 3 vd 2 5 vd 6 5 vd 4 5 vd 2 Tabela 3.5. kako je već objašnjeno).2. tada se usložnjava uređaj i povećava uticaj šuma.2. prenose se simboli binarnog polarnog 1 alfabeta A = {−1.1 Prve dve nule funkcije SGSS Prethodna analiza pokazuje da se povećanjem broja simbola alfabeta sužava spektar digitalnog signala. 2.

Elementarni impuls može se predstaviti izrazom ⎧ ⎪U T⎞ 3T ⎞ ⎛ ⎛ h(t ) = h0 ⎜ t − ⎟ − h0 ⎜ t − .6.2. 2 σ a = 4 ⋅ P( A1 ) ⋅ P( A0 ).2. Sa slike (Slika 3. ⎪ ⎩ Statistički parametri informacionog sadržaja su: a = P( A1 ) A1 + P( A0 ) A0 = P( A1 ) − P( A0 ). gde je h0 (t ) = ⎨ ⎟ 4⎠ 4 ⎠ ⎝ ⎝ ⎪0 ⎩ a njegova Furijeova transformacija je: 3T ⎤ ⎡ − j 2πf T − j 2πf T ⎞ − jπfT 4 −e 4 ⎥ = H ( f ) ⋅ 2 j sin ⎛ πf H ( f ) = H 0 ( f ) ⋅ ⎢e .−1} . A0 } = {1. ⎪ T ⎪ ≤ t < T. pri čemu je ⎛ T⎞ sin ⎜ πf ⎟ T ⎝ 2⎠.60 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA b) Nacrtati SGSS kada su simboli jednako verovatni.6.1) se može videti da je elementarni impuls oblika: T ⎧ ⎪U 0≤t< 2.1 Deo digitalnog signala Rešenje: a) Simboli ovog signala pripadaju binarnom alfabetu a k ∈ A = { A1 . H 0 ( f ) = ∫ U e − j 2πft dt = U T 2 −T / 4 πf 2 Dalje se dobija: T /4 . h(t ) = ⎨− U 2 ⎪ ⎪ 0 drugde. 4 drugde. Slika 3. 2 a 2 = P( A1 ) A12 + P( A0 ) A0 = 1. ⎜ ⎟⋅e 0 ⎝ 2⎠ ⎥ ⎢ ⎦ ⎣ t ≤ T .

⎪ ⎝ ⎪ 2 ⎡ ⎤ ⎨ 2 2 ⎢ (−1) k ⎥ ⎪ ⎛ n⎞ ⎡ ⎤ 2 2 2 2k 2 2 ⎪ H ⎜ j T ⎟ = ⎢ (2k + 1)π ⎥ ⋅ U T (−1) = ⎢ (2k + 1)π ⎥ ⋅ U T . odnosno kada srednja vrednost nije jednaka 0.2 prikazuje spektar digitalnog signala kada simboli nisu jednakoverovatni. . 2 2⎜ =U T ⎜ ⎟ ⎜ πfT ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎜ ⎟ 2 ⎝ ⎠ 2 Zamenom H ( f ) 2 u izraz za SGSS digitalnog signala sledi: 2 ⎛ ⎛ πfT ⎞ ⎞ ⎜ sin ⎜ ⎟⎟ 4 ⋅ P( A0 ) ⋅ P( A1 ) 2 2 ⎜ ⎝ 2 ⎠ ⎟ ⎛ πfT ⎞ S( f ) = U T sin 2 ⎜ ⎟+ ⎜ πfT ⎟ T ⎝ 2 ⎠ ⎜ ⎟ 2 ⎠ ⎝ ⎛ ⎛ πfT ⎞ ⎞ ⎜ sin ⎜ ⎟⎟ 2 ∞ [ P( A1 ) − P( A0 )] k⎞ ⎛ ⎝ 2 ⎠ ⎟ sin 2 ⎛ πfT ⎞ 2 2⎜ U T + ⎜ ⎟ ∑ δ⎜ f − ⎟ 2 2 ⎜ πfT ⎟ T⎠ π T ⎝ 2 ⎠ k = −∞ ⎝ ⎟ ⎜ 2 ⎠ ⎝ ⎛ ⎛ πfT ⎞ ⎞ ⎜ sin ⎜ ⎟⎟ 4 ⋅ P( A0 ) ⋅ P( A1 ) 2 2 ⎜ ⎝ 2 ⎠ ⎟ ⎛ πfT ⎞ U T sin 2 ⎜ = ⎟+ ⎜ πfT ⎟ T ⎝ 2 ⎠ ⎟ ⎜ 2 ⎠ ⎝ + 2 2 [ P( A1 ) − P( A0 )]2 U 2 π2 k = −∞ ∑ ∞ 1 1⎞ ⎛ ⎜k + ⎟ 2⎠ ⎝ δ⎜ f − 2 ⎛ ⎝ (2k + 1) ⎞ ⎟. ⎟ = sin⎜ n ⎟ = ⎨ ⎪δ ⎜ f − ⎟ ≠ 0 ⇔ f = ⇒ sin⎜ T⎠ T ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎩(−1) k .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 61 ⎛ πfT ⎞ sin ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ j sin πfT e − jπfT . Posledica toga je postojanje δ -impulsa u spektru. n = 2k + 1. ⎠ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥ ⎪ ⎝ ⎢ ⎥ 2 ⎣ ⎦ ⎩ Slika 3. H ( f ) = UT πfT 2 2 ⎛ πfT ⎞ sin ⎜ ⎟ 2 ⎝ 2 ⎠ j sin πfT e − jπfT H ( f ) = UT πfT 2 2 2 ⎛ ⎛ πfT ⎞ ⎞ ⎜ sin ⎜ ⎟⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎟ sin 2 ⎛ πfT ⎞. T ⎠ jer je: ⎧ ⎛ n⎞ n ⎛ πfT ⎞ ⎛ π ⎞ ⎧ 0 . n = 2k .2.6.

7 Digitalni signal kao nosilac koristi elementarni impuls čiji je spektar dat izrazom: ⎧ 1 f < 2 B0 − B. ⎪ ⎪ ⎩ .2 b) Za jednakoverovatne simbole se dobija: 2 P( A1 ) = P( A0 ) ⇒ a = 0 i σ a = 1 .6.2.3 3.2.62 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA Slika 3. 2 ⎛ ⎛ πfT ⎞ ⎞ ⎜ sin ⎜ ⎟⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎟ sin 2 ⎛ πfT ⎞ 2 ⎜ S( f ) = U T ⎜ ⎟ ⎜ πfT ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎜ ⎟ 2 ⎝ ⎠ S( f ) U1 U1 4 TU 2 2 U1 9 0 1/ T 2/ T 3/T 4/T 5/T U1 25 6/ T f Slika 3.6.2. H ( f ) = ⎨cos 2 ⎜ ⎜4 B−B ⎟ 0 ⎝ ⎠ ⎪ ⎪ 0 f > B. ⎪ ⎪ ⎪ ⎛ π f + B − B0 ⎞ ⎪ ⎟ 2 B0 − B ≤ f ≤ B.

ali je spektar ovakvog “idealnog” oblika nemoguće realizovati (tzv. b) Odrediti vremenski oblik elementarnog imupulsa i skicirati njegov izgled za vrednosti r date pod a).7. 2T B0 a) Skicirati spektar elementarnog impulsa za vrednosti r = 0 .5 r =1 − 1 T − 1.5 i r = 1 ) predstavljaju spektre koje je jednostavnije aproksimirati i realizovati u praksi.2.5 T − 1 2T 1 2T 1.7.2.5 T 1 T Slika 3. impuls minimalnog spektra). roll-off faktor r kao r = .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 63 gde je B = B − B0 1 . ali je potreban propusni opseg sistema veći.1 Faktor r u stvari daje informaciju koliko je relativno proširenje spektra u odnosu na impuls minimalnog spektra. r = 0. pri čemu se još definiše i tzv.1 prikazuje izgled H ( f ) navedenog spektra. ⎟ ⎜2 B−B ⎟⎟ 2 2 B∫− B ⎜ ⎜ 2 B − B0 0 ⎠ ⎝ ⎠⎠ ⎝ ⎝ 0 0 . b) Vremenski oblik elementarnog impulsa je (treba primetiti da je spektar elementarnog impulsa parna funkcija): h(t ) = B ⎛ 2 B0 − B ⎛ π f + B − 2 B0 H ( f )e j 2πft df = 2⎜ ∫ cos(2πft )df + ∫ cos 2 ⎜ ∫ ⎜ ⎜ ⎝ 4 B − B0 2 B0 − B −∞ ⎝ 0 ∞ 2 B0 − B 0 ⎞ ⎟ cos(2πft )df ⎟ ⎠ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ =2 = ∫ cos(2πft )df + 2 2 B0 − B B ∫ 2 B0 B ⎛ f + B − 2 B0 1⎛ ⎜1 + cos⎜ π ⎜ 2 B−B 2⎜ 0 ⎝ −B ⎝ B ⎞⎞ ⎟ ⎟ cos(2πft )df ⎟⎟ ⎠⎠ sin (2πft ) πt 0 + 2 B0 − B ∫ cos(2πft )df + B ⎛ π f − B0 π ⎞ cos⎜ ⎜ 2 B − B + 2 ⎟ cos(2πft )df ⎟ 0 ⎝ 0 ⎠ 2 B0 − B ∫ B ⎛ π f − B0 ⎞ sin (2π (2 B0 − B )t ) sin (2πft ) ⎟ cos(2πft )df = + − ∫ sin ⎜ πt 2πt 2 B0 − B 2 B − B ⎜ 2 B − B0 ⎟ ⎝ ⎠ = sin (2π (2 B0 − B )t ) sin (2πBt ) − sin (2π (2 B0 − B )t ) + − πt 2πt B ⎛ ⎛ π f − B0 ⎞ ⎛ π f − B0 ⎞⎞ 1 ⎜ sin ⎜ − + 2πft ⎟ + sin ⎜ − 2πft ⎟ ⎟df .5 i r = 1 . Za r = 0 propusni opseg sistema potreban za prenos signala sa ovakvim elementarnim impulsom je najmanji. r=0 r = 0. Rešenje: a) Slika 3. Preostala dva slučaja (za r = 0.

2 πt 1 − (4(B − B0 )t ) = . ⎜ ⎟ 2 2B −B ⎝ ⎠ B 0 Dalje se dobija: ⎞ ⎛ π f − B0 cos⎜ ⎟ ⎜ 2 B − B + 2πft ⎟ 2 sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) 1 0 ⎠ ⎝ h(t ) = + π 2πt 2 + 2πt 2(B − B0 ) ⎞ ⎛ π f − B0 cos⎜ ⎟ ⎜ 2 B − B − 2πft ⎟ 1 0 ⎠ ⎝ + π 2 − 2πt 2(B − B0 ) = B B + 2 B0 − B + 2 sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) + 2πt ⎛ π B − B0 ⎞ ⎛ π B0 − B ⎞ cos⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 B − B + 2πBt ⎟ − cos⎜ 2 B − B + 2π (2 B0 − B )t ⎟ B − B0 0 0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 2 B0 − B π 1 + 4(B − B0 )t + ⎞ ⎛ π B0 − B ⎞ ⎛ π B − B0 cos⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 2 B − B − 2πBt ⎟ − cos⎜ 2 B − B − 2π (2 B0 − B )t ⎟ B − B0 0 0 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ + π 1 − 4(B − B0 )t = + = + = sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) B − B0 − sin (2πBt ) − sin (2π (2 B0 − B )t ) + + πt π 1 + 4(B − B0 )t B − B0 sin (2πBt ) + sin (2π (2 B0 − B )t ) π 1 − 4(B − B0 )t sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) 2(B − B0 ) sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) + − πt π 1 + 4(B − B0 )t 2(B − B0 ) sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) π 1 − 4(B − B0 )t sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) + πt ⎞ ⎛ 2(B − B0 ) 1 1 sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t )⎜ + ⎟ ⎜ 1 − 4(B − B )t − 1 + 4(B − B )t ⎟ π 0 0 ⎠ ⎝ sin (2πB0 t ) cos(2π (B − B0 )t ) .64 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA h(t ) = ⎛ π f − B0 ⎞ sin (2πBt ) + sin (2π (2 B0 − B )t ) 1 B − ∫ sin⎜ 2 B − B0 + 2πft ⎟df − ⎜ ⎟ 2πt 2 2B −B ⎝ ⎠ 0 − ⎛ π f − B0 ⎞ 1 ∫ sin⎜ 2 B − B0 − 2πft ⎟df .

što je vremenski oblik impulsa minimalnog spektra. πt 1 ) se dobija: Za r = 0.2 prikazuje izgled elementarnog impulsa u ova tri slučaja.5 (odnosno B = B0 = 2T sin (2πB0 t ) cos(πB0 t ) .ovo je podignuti kosinus (raised cosine.7.ovo je tzv. h(t ) = 2 πt 1 − (2 B0 t ) Za r = 1 se dobija: sin (2πB0 t ) cos(2πB0 t ) .2 Slika 3.7. moguće je realizovati odgovarajuće aproksimacije. Treba primetiti da je u sva tri slučaja elementarni impuls nekauzalan i kao takvog nemoguće ga je realizovati u praksi.2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 65 h(t ) = = sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) 16(B − B0 )2 t + πt π 1 − (4(B − B0 )t )2 sin (2πB0 t ) cos(2π (B0 − B )t ) 1 − (4(B − B0 )t )2 + 16(B − B0 )2 t 2 πt 1 − (4(B − B0 )t )2 1 ) se dobija: 2T Za r = 0 (odnosno B = B0 = h(t ) = sin (2πB0 t ) . kako se još naziva). Međutim. .2. ili kosinush(t ) = 2 πt 1 − (4 B0 t ) kvadrat. kosinusno zaobljena karakteristika. Slika 3.

2.2.3 t .7.3). h(t ) τ Slika 3.66 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA Najjednostavnije je realizovati aproksimaciju podignutog kosinusa. a kauzalnost se postiže prostim vremenskim kašnjenjem (Slika 3. jer su “repovi” najmanji i mogu se lako zanemariti.7.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 67 VEŽBA 2 KARAKTERISTIKE DIGITALNIH SIGNALA Vremenski oblici (signalizacioni formati. Za tu namenu koristimo Matlab-ovu funkciju wave_gen (Communication System Toolbox) kojom generišemo talasne oblike koji reprezentuju binarnu sekvencu: wave_gen(binary_sequence. Ako se koristi ova funkcija sa samo prva dva argumenta tada je podrazumevana vrednost za Rb =1000 b/s.2. d) bipolarni RZ e) Mančester kod. U ovom odeljku posmatramo različite oblike binarnog digitalnog signala i njihove karakteristike.1. Neka je f 1 >0 lokacija prve nule SGSS funkcije. Koja je osnovna razlika između SGS za Mančester kod i NRZ tehniku? II ZADATAK VEŽBE 1) Oblici binarnog digitalnog signala: talasni oblici različitih linijskih kodova (CST) Nizovi binarnih jedinica i nula.1. Spektralne karakteristike digitalnog signala P2. mogu biti predstavljeni u različitim signalizacionim formatima koji su poznati pod imenom linijski kodovi.1. Koristiti Rb = 1 kbs . kao u sistemima sa impulsnom kodnom modulacijom (PCM). P2. c) unipolarni RZ (Return to Zero).3. Skicirajte vremenski oblik digitalnog signala koji odgovara sekvenci b=[1 0 1 0 1 1] ukoliko se koristi linijski kod: a) unipolarni NRZ (Non Return to Zero). b) polarni NRZ. linijski kodovi) P. 1. P2.1. .’line_code_name’. Odrediti i skicirati spektralnu srednje gustinu snage (SGSS) koja odgovara datim linijskim kodovima. linijski kodovi) i njihove spektralne karakteriskike I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1. P2. Rb) gde je Rb binarni protok dat u b/s. Formirajte sledeću binarnu sekvencu: >> b=[ 1 0 1 0 1 1]. Ako je prenosni opseg BT linijskog koda određen sa f 1 odrediti prenosne opsege linijskih kodova datih u tački 1. Pretpostavi jediničnu amplitudu uz binarni protok od Rb = 1 kbs . Vremenski oblici digitalnog signala (signalizacioni formati.

određen prvom spektralnom nulom u njegovoj amplitudskoj karakteristici. 2. >> psd(wave_gen(b. (CST) Generiši slučajnu binarnu sekvencu dužine 1000 bita: >> b=binary(1000). 2) Spektralna gustina snage (PSD – Power Spectral Density) linijskih kodova. • unipolarni RZ (‘unipolar_rz’).1000). odnosno komandna linija može se sažeti korišćenjem: >> waveplot(wave_gen(b. ’line_code_name’)) Pitanje 2. • Mančester (‘manchester’). Pošto se porede talasni oblici za isto Rb može se koristiti funkcija wave_gen sa samo dva argumenta. koristi Mančester kod i menjaj Rb . • bipolarni RZ (‘bipolar_rz’). Utvrditi koji od posmatranih linijskih kodova generišu talasne oblike bez jednosmerne (DC) komponente? Zašto je odsustvo DC komponente od praktičnog značaja za prenos talasnih oblika. >> x=wave_gen(b.’line_code_name’)) b) Ako f p1 i f p 2 označavaju prvi i drugi spektralni maksimum.1.) > 0 ).1.1. ’manchester’. (CST) Da bi se ilustrovala zavisnost spektralne gustine snage (PSD funkcije) od binarnog protoka.2. a) Prikaži PSD funkciju svakog linijskog koda iz zadatka 1. Usvojiti da je frekvencijski opseg potreban za prenos nekog signala. popuniti tabelu 3. Rb=1000b/s unipolarni NRZ polarni NRZ unipolarni RZ bipolarni RZ Mančester f p1 f n1 f p2 f n2 BT Tabela 3. BT . 2.1: >> psd(wave_gen(b. Rb ) . f (. >> waveplot(x) b) Ponoviti korak a) za: • polarni NRZ (‘polar_nrz’).68 VEŽBA 2 a) Generisati talasni oblik koji reprezentuje sekvencu b koristeći unipolarni NRZ linijski kod sa Rb =1000b/s i prikazati talasni oblik x. a f n1 i f n 2 prvu i drugu spektralnu nulu (pri čemu se sve navedene frekvencije pozitivne.1.’unipolar_nrz’.

i: a) kod kojeg informacioni simboli {an } nekorelisani.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 69 gde Rb ∈⎨5 kb/s. koliki je maksimalni digitalni protok za svaki od linijskih kodova ispitanih u odeljku 1. (Umesto Mančester koda moguće je koristiti bilo koji drugi kod iz odeljka 1. (CCS) Odrediti i prikazati spektralnu gustinu snage slučajnog procesa S(t) čija je realizacija PAM signal s (t ) = impuls prikazan na slici 2.1. n = −∞ ∑ a h(t − nT ) n ∞ kod kojeg h(t) predstavlja pravougaoni m=0 ⎧ 1. 10 kb/s.2 Za osnovni komunikacioni kanal sa propusnim opsegom od 10 kHz.1. 20 kb/s⎬. Pitanje 3. 2. – Pravougaoni elementarni impuls .3. 1 T h(t ) t 0 T Slika 2.) Posmatraj lokaciju spektralnih nula i maksimuma i ustanovi vezu sa Rb . ⎪ b) ako je autokorelaciona funkcija sekvence {an } : Ra (m) = ⎨1 / 2 m = ±1 i ukoliko ⎪ 0 inače ⎩ 2 je varijansa σ a = 1.1.1.

70 VEŽBA 2 .

(⊕ ). postupak skremblovanja svodi se na logičku operaciju "sabiranja po modulu 2".L (4. (4.4) niz {c n } sa elementima c n = a n ⊕ bn (4. 2 ⎧1 k = 0.nezavisnost osobina prenošenog digitalnog signala od informacionog sadržaja koji on nosi.L (4.3) nastao kao rezultat operacije skremblovanja nad nizovima {an } i {bn } može imati osobine slučajnog niza {bn }.bn−1 . tada niz: {cn } =L. Ako su {a n } i {bn } binarni nizovi.1.1 UVOD 4. ⎪ cn cn+k = ⎨ 2 1 ⎪ k≠0 ⎩4 Deskremblovanje se vrši ponovnim skremblovanjem sa istim slučajnim nizom {bn } : (4. Ako niz {bn } ima osobine slučajnog niza: 1 bn = .an+1 . koje kao rezultat daje digitalni signal sa osobinama stacionarnog slučajnog niza bez memorije sa podjednakom verovatnoćom pojave svih simbola. a {bn } =L.6) .cn .1) digitalni niz sa statistički zavisnim elementima informacionog sadržaja.cn−1 .cn+1 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 71 4 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE 4. k ≠ 0.bn .5) imaće iste osobine: 1 cn = . 2 bn bn + k ⎧1 ⎪ = ⎨2 1 ⎪ ⎩4 k = 0.2) slučajni niz sa statistički nezavisnim simbolima i podjednakom verovatnoćom svih elemenata informacionog sadržaja. Ako je: {an } =Lan−1 .bn+1 .L (4. Ovim se postiže transparentnost .1 Skremblovanje Skremblovanje predstavlja vid kodovanja.an .

± 2 L.7) Međutim. nemoguće je dva puta generisati isti slučajni niz {bn } .72 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE d n = c n ⊕ bn = [a n ⊕ bn ] ⊕ bn = a n ⊕ [bn ⊕ bn ] = a n ⊕ 0 = a n (4. Jedno rešenje je dodatni kanal koji bi prenosio niz {bn } . To su pseudoslučajni izvori koji zahtevaju dodatni kanal za sinhronizaciju (ali mnogo manjeg kapaciteta). na predaji i na prijemu. (4.. ⋅ ergodičnost u širem smislu (jednakost srednjih vrednosti i autokorelacija po ansamblu i vremenu) E[bn bn + k ] = bn bn + k = {bn }{bn + k } = 1 L ∑ bn bn+k = R(k ) L n =1 (4.. ili multipleks nizova {bn } i {cn } .. k ≠ 0. samosinhronišući skrembleri. ili tzv.8) {bn } = {bn + L } ⋅ ”kašnjenje i sabiranje” {bn } ⊕ {bn + k } = {bn + m } (4.± L...9) gde su m i k neki brojevi digitskih intervala.. Za pseudoslučajni niz važe sledeće karakteristike: ⋅ periodičnost s periodom L (4.11) (4.12) . U praksi se koriste deterministički izvori (PN generatori) sa nizovima koji dosta dobro statistički aproksimiraju slučajne nizove.10) Srednja vrednost i autokorelacija pseudoslučajnog niza periode ponavljanja L su: L +1 bn = 2L ⎧ bn ⎪ bn bn + k = ⎨ 1 ⎪ 2 bn ⎩ k = 0.± 2 L.± L.

Kada se ponovi neki sadržaj u PN generatoru.1 prikazuje prosto sekvencijalno kolo sa N D flip-flopova (kola za kašnjenje). perioda ponavljanja PN niza mora biti L ≤ 2 N .1. dalje se deterministički ponavlja isti niz.2. odrediti srednju vrednost niza bn i njegovu autokorelacionu funkciju R (k ) . Slika 4. N + 1 prekidačem i sabiračem po modulu 2 (tzv. Zbog ergodičnosti. a takav generator naziva se PN generator niza maksimalne dužine (MLSR .2. Ova perioda može se postići samo pri nekim kombinacijama prekidača. autokorelaciju možemo računati u vremenu: R(k ) = 1 L ∑ bn bn+k .) ne menja i da su prekidači PN i P0 zatvoreni. Rešenje: a) Pretpostavimo da se struktura sekvencijalnog kola (položaj prekidača i dr. L n=1 1 Koristeći relaciju x ⊕ y = ( x − y ) 2 = x − 2 xy + y ⇒ xy = ( x + y − x ⊕ y ) dobija se: 2 R(k ) = 1 L ∑ (bn + bn+k − bn ⊕ bn+k ) .1.2. bn = N = 2 −1 2 L Pošto je PN niz periodičan. b) U periodi je 2N jedinica pa je srednja vrednost jednaka: 2 2 N −1 1 L +1 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 73 4.1 PN generator a) Kolika je maksimalna perioda L ponavljanja niza PN generatora na slici 3. pomerački ili šift-registar).2 4. koje pri određenoj kombinaciji prekidača postaje generator PN niza. 2 L n=1 .2. Sadržaj svih nula se mora isključiti jer se on sam ponavlja.1 ZADACI Slika 4. pa je maksimalna perioda koju ovakva struktura može da generiše jednaka: Lmax = 2 N − 1 .? b) Koristeći ergodičnost PN niza i osobinu kašnjenja i sabiranja.Maximum Length Shift Register). Pošto je 2N broj različitih kombinacija od N binarnih elemenata. periodična je i njegova autokorelaciona funkcija i to sa istom periodom.

Srednja vrednost generisanog niza takođe zavisi od početnog sadržaja i jednaka je 2/3 ili 1/3.2. . Slika 4.1 b) i odrediti skremblovani niz poruke {a n } = {.12).1) su prikazana dva PN generatora sa N = 4 D flip-flopa.2.2. 4.1 b)..1 a) perioda ponavljanja zavisi od početnog sadržaja PN generatora i jednaka je 6 ili 3.. pri L 1 R(k ) = ∑ (2bn − 1)(2bn+ k − 1) .2. L n=1 c) Konstruisati set-reset skrembler pomoću PN generatora sa slike 4.011111010010111111001000101111110. ⎢∑ 2 L ⎣ n=1 n =1 n =1 ⎦ Sve tri sume su iste jer predstavljaju zbir elemenata u jednoj periodi.2. Analizirajmo data dva PN generatora sa različitim kombinacijama prekidača. maksimalna dužina periode PN niza je Lmax = 2 4 − 1 = 15 .2. a bn + k označava ciklični šift za k pozicija.} čijih pet uzastopnih jedinica sa periodom ponavljanja 25 predstavlja sinhro-grupu. Ovim su izvedeni izrazi (4.2. U prvom slučaju (Slika 4. koristeći osobinu šiftovanja i sabiranja.11) i (4... onda je bn ⊕ bn = 0 i R(0) = bn . 2 L n =1 Ako je k = 0 . za k ≠ 0 . a) Objasniti princip rada i odrediti veličine L i bn za ova dva PN generatora. autokorelacija je: R(k ) = L L ⎤ 1 ⎡L bn + ∑ bn + k − ∑ bn + m ⎥ .74 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE Za k ≠ 0 .2. b) Izračunati i skicirati autokorelaciju PN niza koji se dobija pomoću generatora sa čemu je autokorelacija definisana kao slike 4.2.2. pa je: 11 L 1 R(k ) = ∑ bn = 2 bn .1 a) Delitelj sa 6 (3) b) Generator m-sekvence Rešenje: a) Pošto je N = 4 .2.2 Na slici (Slika 4.

2. tzv.2. odnosno pozitivnog 1 L impulsa.2. a operacija (2bn − 1)(2bn +k − 1) odgovara množenju bipolarnih impulsa. MLSR sekvencu (Maximum Length Shift Register. ili m-sekvencu. Srednja 8 1 ≅ .3 PN niz kola sa slike 3.1 b) daje PN niz maksimalne dužine.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 75 Slika 4. 15 ili 23) postoje tabele tzv. ovim se postiže i najmanji koeficijent propagacije greške (vidi zadatak 4. Drugim rečima bn i bn+ k će prilikom prenosa imati vrednosti ±1. respektivno.1). Za ove primene se binarno 0 i 1 prenose pomoću negativnog. kako se još naziva). Osim smanjenja prostorne kompleksnosti kola koja generišu ovakvu sekvencu. vrednost tog niza je bn = 15 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 L2 1 L1 15 L1 L2 16 Slika 4. (DS-SS – Direct Sequence Spread Spectrum. Za veće N postoji više rešenja. najinteresantnija su ona sa minimalnim brojem nenultih koeficijenata pošto zahtevaju najmanji broj sabirača po modulu 2.2.3 b).2. U jednoj periodi generiše se 8 jedinica i 7 nula po “slučajnom” redosledu. b) PN sekvence se primenjuju kod tehnike prenosa u proširenom opsegu pomoću direktne sekvence. a) Drugi PN generator (Slika 4.1.2. predstavljenom kroz množenje binarnih vrednosti.1. vidi zadatak 13. b) Za vrednosti N koje se koriste u praksi (npr: 9.2.2. Definisanje autokorelacije kao R(k ) = ∑ (2bn − 1)(2bn + k − 1) L n=1 odgovara ovoj činjenici.2 Nizovi koje generiše sekvencijalno kolo sa slike 3. primitivnih generatorskih polinoma čiji koeficijenti odgovaraju položajima prekidača u PN generatoru. .2.2.

76 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE Dobri PN nizovi imaju osobinu da imaju izražen pik autokorelacije u tački k = 0 . jer ovakve sekvence po svojim osobinama vrlo podsećaju na slučajne signale. Vidi se da postoji izražen pik na svakom celobrojnom umnošku periode PN sekvence. vrednosti bliske nuli u ostalim tačkama.3. Može se primetiti da autokorelaciona funkcija MLSR sekvence u okviru jedne periode liči na autokorelaciju belog Gausovog šuma (pik u tački nula.2. Veoma izražen pik znači i veliku otpornost na pogrešnu sinhronizaciju izazvanu greškama nastalim usled šuma.2. a za sve ostale vrednosti k je vrednost autokorelacije značajno manja. Autokorelacija sa ovakvim osobinama omogućava laku sinhronizaciju na prijemu. R (k ) k Slika 4.15). Ovo je posebno važno ako se uzme u obzir uticaj šuma koji se superponira u prenosu i može da poremeti nivoe koji reprezentuju kodovani signal i na taj način poveća vrednosti autokorelacije.4 prikazuje izgled autokorelacione funkcije. Vrednosti autokorelacije PN niza generatora sa slike 4..5) sinhronizacija se ostvaruje na osnovu samog signala.2. vidi zadatak 2. odnosno B.067 Slika 4. .2.b) su: k = nL.. c) Kod set-reset skremblera (Slika 4.2. ⎧ 1 R(k ) = ⎨ drugde. Detektori sinhro-grupe vrše monitoring digitalnog niza u tački A.2.. n = 0. i izražen pik lako omogućuje detekciju početka PN sekvence i postizanje sinhronizama potrebnog za ispravno deskremblovanje.2.2. kao što je šum.1. Na osnovu ovoga je jasno zašto se koristi naziv pseudoslučajna sekvenca. gde se primljena sekvenca koreliše (upoređuje) sa lokalno generisanom PN sekvencom.2. ⎩− 0.1.4 Sve sekvence koje su generisane pomoću MLSR registra imaju ovakav oblik periodične autokorelacije.

.2. odnosno deskrembler na isto početno stanje i oni dalje generišu identične PN nizove.. odnosno deskrembler..3.. Sinhro-grupa prolazi neskremblovana. oni resetuju skrembler. 0 11111 01001 01111 11001 00010 11111 10 .32.. 1 00000 10001 00110 10111 10001 00000 10 .1 Samosinhronišući skrembler .1 Set-reset skremblovanje 4. Po isteku sinhro-grupe detektori setuju skrembler. {cn } ..1. {bn } . jer se PN generatori vrte u stanju svih nula.2... 1 11111 11000 01001 01110 10011 11111 00 .1): {a n } .2.2. Slika 4.2.1 prikazuje samosinhronišući skrembler koji se koristi za digitalni prenos brzinom 9600 bit/s po ITU (International Telecommunications Union) preporuci V..2.2..2. U datom primeru biće (Tabela 4..2..ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 77 Slika 4.5 Set-reset skrembler i deskrembler Kada detektuju periodičnu sinhro-grupu.3 Slika 4. Tabela 4.

n a j . j (k ) = 1 8 ∑ ai. j = 1. i i ≠ j.skoro idealno skremblovanje. u trenutku n. ali oni imaju problem multipliciranja greške na prijemu. a deskremblovani. i pokazati da je ciklična međukorelacija sekvenci: Ri . Dakle.78 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE a) Pod kojim uslovima {bn } postaje PN niz? Kolika je njegova perioda ponavljanja? b) Pod kojim uslovima dolazi do greške u prijemu n-tog simbola a n ? Rešenje: a) Ako je na ulazu {a n } = {0} niz nula.. i.8. 8 n =1 svake sekvence koja je definisana simbolima nekog reda matrice. ali bez dodatnog kanala.n ai. dimenzije 8: ⎡1 ⎢1 ⎢ ⎢1 ⎢ 1 C8 = ⎢ ⎢1 ⎢ ⎢1 ⎢1 ⎢ ⎢1 ⎣ 1 −1 1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1 1⎤ − 1⎥ ⎥ − 1⎥ ⎥ 1⎥ − 1⎥ ⎥ 1⎥ 1⎥ ⎥ − 1⎥ ⎦ Izračunati cikličnu autokorelaciju: Ri (k ) = 1 8 ∑ ai. Takav niz ima periodu ponavljanja L = Lmax = 2 23 − 1 = 8.. umesto set-reset skremblera sa sinhronizacijom. bn = bn . n n n −18 n − 23 ˆ Ako u toku prenosa nije nastala greška. b) Skremblovani simbol je bn = a n ⊕ bn−18 ⊕ bn −23 .607. ona će se multiplicirati onoliko puta koliko ima direktnih veza u FIR strukturi deskremblera. pa je poželjno da tih veza bude što manje. Želeo se kompromis .n+k .3.. 8 n =1 . sve više koriste samosinhronišući skrembleri.. ˆ ˆ ˆ ˆ a = b ⊕b ⊕b .n+k . biće ˆ ˆ ˆ a n = a n ⊕ bn −18 ⊕ bn−23 ⊕ bn−18 ⊕ bn −23 .3. onda binarni niz {bn } predstavlja klasičnu PN sekvencu. ako nastane greška u prenosu.. Ako su takođe ispravno preneti i simboli bn−18 i bn − 23 onda je ˆ a n = a n ⊕ bn −18 ⊕ bn−23 ⊕ bn− 23 ⊕ bn −18 = a n .. Zato se. ˆ Dakle. bn ≠ bn .8.2. 4. Dodatni kanal koji se ostvarivao detektorima sinhro-grupe bio je nepraktičan..388.2. tj..4 Data je Volš-Adamarova (Walsh-Hadamard) matrica. i = 2. njihova osnovna prednost je što ne zahtevaju sinhronizaciju.

2. − CM ⎥ ⎦ U konkretnom primeru. . izračunavanjem ciklične autokorelacije za npr 3..2.1 prikazuje izgled ciklične autokorelacije za svaki red matrice. t = 1.1 . Generišu se na vrlo jednostavan način.4. R7 (k ) R6 (k ).2. R8 (k ) Slika 4..3. pomoću rekurzije: ⎡1 1 ⎤ C2 = ⎢ ⎥.4. R1 (k ) R2 (k ) R3 (k ). ⎣1 − 1⎦ ⎡C C2M = ⎢ M ⎣C M CM ⎤ .. Rešenje: Volš-Adamarove matrice postoje za n = 2 t . R4 (k ) R5 (k ).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 79 koje definišu dva različita reda jednaka 0 za sve ciklične pomeraje k (redovi su međusobno ortogonalni). red matrice C8 se dobija: Slika 4.

a ortogonalnost omogućava da se korisničke informacije lako mogu “izvući” iz primljenog signala (koji je sastavljenom od mnoštva “proširenih” signala svih korisnika u sistemu) pomoću korelacije.80 SKREMBLOVANJE I PN SEKVENCE Što se tiče vrednosti međukorelacije. zadatak 13. svaki od korisnika koristi po jednu sekvencu definisanu Volš-Adamarovom matricom za širenje spektra svog signala. koristi dodatno skremblovanje svih signala sa sekvencom koja poseduje zahtevane autokorelacione osobine.7 (3) = ∑ (1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1 + 1 ⋅ (− 1) + 1 ⋅ (− 1) + (− 1) ⋅ (− 1) + (− 1) ⋅ (− 1) + 1 ⋅ (− 1) + 1 ⋅ (− 1)) = 0 . ortogonalnost se lako proverava. . 8 n =1 Generalno.3).2. CDMA – Code Division Multiple Access. Npr. ali sa druge strane poseduju osobinu ortogonalnosti. U ovom slučaju. pri čemu se zbog loših svojstava autokorelacije. za 5. u kojima postoji više korisnika (tzv. kao što se iz priloženog može videti. Kao primer CDMA sistema se obično navodi mobilna telefonija u Sjedinjenim Američkim Državama. i 7. red matrice i pomeraj k = 3 se dobija: 1 8 R5. sekvence definisane Volš-Adamarovom matricama imaju lošije autokorelacione karakteristike od MLSR sekvenci. To ih čini veoma pogodnim za primenu u sistemima za prenos u proširenom opsegu (DS-SS).

. (5. ⎝ ⎠ ⎛ 1⎞ (5.. (a n ∈ {0. k = 1. Unipolarni linearni PT kod je: (5.2.1) nazivaju se linearnim PT kodovima.. primenom relacije: bn = K +1 k =0 ∑ µ k ⎜ an−k − 2 ⎟.2.7) Prekodovani linearni PT kodovi eliminišu nedostatke PT kodova. Linijsko kodovanje unosi redundansu i pri tome je u kodovanom signalu moguće: a) zadržati binarnu prirodu signala.. (5. modifikovani duobinarni kod. koji se odnose na prostiranje greške do koje dolazi u toku prenosa i obrtanju polariteta originalnog niza.1). i µ k = 0. a za K = 1 dobija se tzv.5) Za K = 0 ovaj kod poznat je pod imenom dikod.1}.K bn = a n + a n −( K +1) − 1.3) Za K = 0 to je poznati duobinarni kod. ⋅ ograničavanje pojave velikog broja uzastopnih nula. c) povećati broj nivoa signala i sniziti brzinu signaliziranja.6) Ako je spektralna gustina srednje snage (SGSS) digitalnog signala pre kodovanja bila S ( f ) . µ K +1 = 1 .1 Linijsko kodovanje Osnovni zadaci linijskog kodovanja su: ⋅ oblikovanje spektra digitalnog signala.1 UVOD 5... Polarni linearni PT kod je: µ 0 = 1 . i µ k = 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 81 5 LINIJSKO KODOVANJE 5.4) (5. µ K +1 = −1 . tada će linearni linijski kodovani signal imati SGSS oblika: SL ( f ) = S( f ) ⋅ H ( f ) . K bn = a n − a n −( K +1) . polarni kod. Koeficijenti µk mogu imati samo celobrojne vrednosti.1}) . 2 (5.2) µ 0 = 1 . a zadržati istu brzinu signaliziranja. .1. Ako su nastali linearnom transformacijom binarnog niza {an } .0. k = 1..0. Ove linearne transformacije realizuju se linearnim kolima koja su okarakterisana kvadratom modula funkcije prenosa u obliku: ⎧ 4 cos 2 ( K + 1)πfT 2 H( f ) = ⎨ 2 ⎩ 4 sin ( K + 1)πfT unipolarni kod. (5. a povećati digitalni protok.. b) povećati broj nivoa signala (M > 2). bn ∈ {− 1. Pseudoternarni (PT) kodovi imaju tri nivoa (-1.

Kod PST koda par ili skup od tri binarna simbola zamenjuje se parom ternarnih simbola (2B-2T. koji se realizuje prethodnim diferencijalnim kodovanjem: cn = an ⊕ cn −1 . moguća pojava dugog niza nula u kodovanom signalu.82 LINIJSKO KODOVANJE Prekodovani dikod je tzv.8) Nedostatak linearnih PT kodova. (5. . Najčešće korišćeni modifikovani bipolarni kodovi su B6ZS i HDBn (HDB3) kodovi. od kojih su najpoznatiji PST i modifikovani alternativno bipolarni kodovi. 3B-2T). prevazilazi se primenom nelinearnih PT kodova. bipolarni kod (AMI – Alternate Mark Inversion).

1. Slika 5.1.2.2.1}.2 5. Slika 5.2. H( f ) = ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . koduje se binarni signal x(t ) = n = −∞ ∑ anδ (t − nT ) . D je kolo za kašnjenje za digitski takt T. a) Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku predajnika G ( f ) i impulsni odziv g(t).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 83 5. | G ( f ) |= ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . 2T ⎩ Impulsni odziv predajnika je: .2. 1 ⎧ ⎪T | f |≤ 2T . a filtar H ( f ) ga ograničava na Nikvistov opseg. Odrediti strukturu dekodera koji na osnovu vrednosti { y (nT )} daje originalni niz {an } . Pod istom pretpostavkom analizirati prenos korišćenjem kodera na slici (Slika 5.2).2 AMI koder (prekodovani dikod) Rešenje: a) Prenosna karakteristika predajnika je: G ( f ) = 1 − e − j 2πfT ( ) ⎧ − jπfT ⎪ 2 jT sin(πfT ) ⋅ e ⋅ H( f ) = ⎨ ⎪ 0 ⎩ | f |≤ 1 . ako u toku prenosa dođe do greške u prijemu 6-tog simbola. 2T 1 | f |> .1). Na primeru niza {a n } = {011010001011} prikazati kodovane sekvence.1. ⎩ 2T a n ∈ {0. $ c) Odrediti niz {an } na izlazu dekodera na primeru niza iz predhodne tačke.1 ZADACI Linijskim koderom prikazanim na slici (Slika 5.1. b) Odrediti sve moguće vrednosti y( nT ) .2.1 Dikod (Diferencirajući kod) ∞ Linijski koder uobličava spektar. 2T 1 ⎧ ⎪ 2T | sin(πfT ) | | f |≤ 2T .

2. n = k − 1. drugde.kontrolisana je i može se na prijemu eliminisati tako što će odlučivač uraditi inverznu operaciju sa prethodno primljenim simbolom: ˆ ˆ ˆ a n = y (nT ) + a n−1 . Dekoder je prikazan na slici (Slika 5. ⎩ y (nT ) = a n − a n −1 i y (nT ) ∈ {−1. ⎪ g [(k − n)T ] = ⎨ − 1. g (t ) = (δ (t ) − δ (t − T )) ∗ h(t ) = h(t ) − h(t −T ) = ⎝ ⎠ − π π (t −T ) t T T Slika 5. ∑ an g [(k − n)T ] . Slika 5.1. .1.0.1.2.1 Vrednosti odmeraka kodovanog signala Dakle. ⎧ 1. interferencija postoji samo od simbola koji prethodi .1.2.3 prikazuje prenosna karakteristiku i impulsni odziv dikoda.3 Prenosna karakteristika i impulsni odziv dikoda b) Odziv linearnog sistema na linearnu kombinaciju δ -delta impulsa je: y (t ) = n = −∞ ∑ an g (t − nT ) .2. ⎪ 0.84 LINIJSKO KODOVANJE ⎛π ⎞ sin ⎜ t ⎟ sin π (t −T ) T T .1} .4). ∞ ∞ i u trenutku odlučivanja je y (kT ) = n = −∞ Impulsni odziv dikoda je takav da je: n = k. an an −1 y (nT ) 0 -1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Tabela 5.

To se jasno vidi i u prenosnoj karakteristici linijskog kodera (Slika 5.2.1.3).2 Kodovanje i dekodovanje dikoda Pretpostavljene vrednosti su podvučene.2.4 Tabela 5.1. y (nT ) ≠ y (nT ) . Problem je što kada ˆ nastane greška u prenosu. što će u relativno kratkom vremenskom intervalu eliminisati jednosmernu komponentu. {an} {an-1} {bn} {y(nT)} ˆ { y (nT )} 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 -1 -1 -1 ? ? 1 0 1 1 1 ? ? 1 1 0 0 0 ? ? ˆ {a n-1} ˆ {a n } 1 1 Tabela 5.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 85 Slika 5. Pomoću dikoda se eliminiše jednosmerna komponenta u spektru digitalnog signala.2 prikazuje kodovanje i dekodovanje informacione sekvence (bez grešaka u prenosu). {an} {an-1} {bn} {y(nT)} ˆ {a n-1} ˆ {a n } 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 -1 -1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 -1 -1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 Tabela 5.2. odnosno negativnim nivoom. Impulsi u digitalnom signalu će naizmenično biti kodovani pozitivnim.2.2. Masnim brojevima je označen pogrešno dekodovani deo poruke.1.1.3 prikazuje kodovanje i dekodovanje dikoda sa greškom prenosu koja je nastala na šestom simbolu. {a n }={a n } . koja potiskuje jednosmernu komponentu (učestanosti oko 0 Hz).3 Dekodovanje dikoda sa greškom u prenosu šestog simbola .1.2.1. ona će zbog povratne veze u odlučivanju prouzrokovati prostiranje greške. ˆ Dekodovani niz simbola jednak je originalnoj poruci. c) Tabela 5.

Koliki je propusni opseg potreban za prenos ovog signala? c) Odrediti vrednosti signala y(t ) u trenucima odabiranja kT. b) Odrediti SGSS digitalnog signala na izlazu linijskog kodera. a n = mod 2( y (nT ) ) biće bez memorije (bez povratne veze) i neće doći do prostiranja greške. Ovo je tzv.d } . a filtar H ( f ) ga ograničava na Nikvistov opseg.86 LINIJSKO KODOVANJE Problem prostiranja greške kod linearnih linijskih kodova rešava se prekodovanjem originalne poruke. Novi dekoder. 1 ⎧ ⎪T .1.2. Treba uočiti da operacija prekodovanja za razliku od starog dekodera ima sabirač po ˆ modulu 2.2. novi.2). H( f ) = ⎨ 1 ⎪ 0. AMI (Alternate Mark Inversion) kod.2. prekodovani linearni linijski koder imaće strukturu kao na slici (Slika 5.1 Duobinarni kod Linijski koder uobličava spektar.1.2. 5.2. a) Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku predajnika G ( f ) i impulsni odziv g(t).2. | f |> .4 Kodovanje i dekodovanje AMI koda sa greškom u prenosu šestog simbola U slučaju AMI (Alternate Mark Inversion) koda (prekodovanog dikoda) nema prostiranja greške.1) je dat linijski koder kojim se koduje binarni signal x(t ) = n = −∞ ∑ anδ (t − nT ) . jednako verovatnim simbolima a n ∈ {−d .2 Na slici (Slika 5. ∞ sa statistički nezavisnim. Na primer: {an} {cn-1} {cn} {bn} {y(kT)} ˆ { y (kT )} 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 1 ˆ {a k } Tabela 5. | f |≤ 2T . što se u slučaju dikoda i duobinarnog koda svodi na diferencijalno kodovanje.2. Ako u linearnom sistemu formalno zamenimo redosled linijskog kodera i njegovog dekodera. Odrediti strukturu dekodera. D je kolo za kašnjenje za digitski takt T. tzv. 2T ⎩ Slika 5. .

2. 2T 1 | f |> . = t⎞ π ⎛ t ⎜1 − ⎟ T ⎝ T⎠ Slika 5.2).2. ali ona je kontrolisana i može se lako eliminisati.2. Ovde treba spomenuti da se duobinarno kodovanje umesto digitalnim koderom može realizovati analognim kolima koja će uobličiti spektar tako da izgleda kao na slici (Slika 5.19) data kao: pa je SGSS data sa S x ( f ) = = . 2T ⎩ g (t ) = ⎛π ⎞ sin⎜ t ⎟ ⎝T ⎠ π + ⎛π ⎞ sin⎜ (t −T )⎟ ⎝T ⎠ T t π T (t−T ) ⎛π ⎞ sin⎜ t ⎟ ⎝T ⎠ . Slika 5. | G ( f ) |= ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . Rešenje: a) Slično kao u prethodnom zadatku. Naravno. T T SGSS linijski kodovanog signala je na osnovu izraza (3.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 87 d) Na primeru poruke {in } = {00100010101011} koju generiše izvor prikazati dekodovane nizove kada je greška nastala pri prenosu šestog simbola originalnog niza. mana (uslovno rečeno) ovakvog pristupa je to što sada postoji intersimbolska interferencija.2 prikazuje prenosnu karakteristika i impulsni odziv predajnika. lako se dobija: G ( f ) = 1 + e − j 2πfT ( ) ⎧ − jπfT ⎪ 2T cos(πfT ) ⋅ e ⋅ H ( jf ) = ⎨ ⎪ 0 ⎩ | f |≤ 1 .2. 2T Amplitudska karakteristika i impulsni odziv predajnika su 1 ⎧ ⎪ 2T | cos(πfT ) | | f |≤ 2T .2 Prenosna karakteristika i impulsni odziv duobinarnog koda b) Srednja vrednost i varijansa informacionog sadržaja digitalnog signala x(t ) su: a= 1 1 1 1 2 d + (− d ) = 0. σ a = a 2 = d 2 + (−d ) 2 = d 2 .2. Ovakav impulsni odziv je daleko lakše aproksimarati i realizovati nego impulsni odziv minimalnog spektra kao što je H ( f ) .2. e) Ponoviti zadatak pod d) ako je prethodno izvršeno diferencijalno kodovanje. 2 2 2 2 2 σa d2 .

a dekoder IIR (Infinite Impulse Response) strukturu: ˆ ˆ ˆ a n = y (nT ) − a n −1 . {in} {an} {bn} {y(nT)} ˆ { y (nT )} 0 d -d 0 0 0 d 1 0 -d -2d -2d -2d -d 0 1 d 0 0 0 d 1 0 -d 0 0 0 -d 0 0 -d 0 -d 1 d 0 0 0 -d 0 0 -d 0 0 0 d 1 1 d 0 0 0 -d 0 0 -d 0 0 0 d 1 1 d 0 0 0 -d 0 0 -d 0 0 0 d 1 1 d 0 0 0 -d 0 1 d 2d 2d 2d 3d ? -2d -2d -2d -2d -2d -d 0 0 d 1 ˆ {a n } ˆ {i n } -d 0 Tabela 5. tj.1 Duobinarno kodovanje i dekodovanje sa greškom u prenosu šestog simbola .2. Odgovarajuća informaciona sekvenca {an} digitalnog signala x(t ) uzima vrednosti iz polarnog alfabeta {-d.88 LINIJSKO KODOVANJE 1 ⎧ 2 2 ⎪4Td cos (πfT ) | f |≤ 2T .kontrolisano) dva simbola: y (kT ) = n = −∞ ∑ an g ((k − n)T ) = ak + ak −1 . S y ( f ) = S x ( f )⋅ | G ( jf ) | 2 = ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . kada dođe do greške. 2T ⎩ Vidi se da je propusni opseg potreban za prenos B = 1 2T . Kvaziternarni niz koji se prenosi je y (nT ) = bn .2. c) Na izlazu iz predajnika.3). Slika 5. Odlučivač je kvantizer sa onoliko nivoa koliki je alfabet (Slika 5. u trenucima kT interferiraju (na poznat način . Duobinarno kodovanje daje bn = a n + a n−1 . ∞ Koder ima FIR (Finite Impulse Response).2.2.2.3 Duobinarni dekoder d) Poruka koju generiše izvor je {in}. Međutim. isti je kao i za signal sa minimalnim spektrom sa idealno ravnom frekvencijskom karakteristikom. d}.2. Dekoder uspešno eliminiše uticaje šuma i smetnji ukoliko su oni manji od polovine rastojanja susednih simbola u alfabetu. ˆ ˆ ˆ Dekodovanje poruke daje a n = y (nT ) − a n −1 . ona se prostire zbog povratne veze u IIR strukturi dekodera.

1 Modifikovani duobinarni kod (1-2D) . H( f ) = ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . ispravljač i komparator.2.2 Dekoder prekodovanog linearnog linijskog kodera radi bez memorije. Diferencijalno kodovana poruka je cn = in ⊕ c n −1 . u ovom slučaju princip odlučivanja može eksplicitno da se opiše kao: ˆ ⎧ 0 y (nT ) = ±2d . T ⎩ 1 ⎧ ⎪T | f |≤ 2T .d } i spektrom elementarnog impulsa: 1 ⎧ ⎪T [1 + cos(πfT )] | f |≤ T . pa nema prostiranja greške. Pogrešno dekodovane vrednosti označene su masnim znacima. jednako verovatnim simbolima iz alfabeta a n ∈ {−d . in ≠ in . in = ⎨ ˆ y (nT ) = 0.3 Linijskim koderom prikazanim na slici (Slika 5.2. princip odlučivanja se menja i rad dekodera. Ona se dalje duobinarno koduje bn = a n + a n−1 .1). koduje se binarni signal x(t ) = n = −∞ ∑ an hT (t − nT ) ∞ sa statistički nezavisnim. Dekodovana vrednost 3d predstavlja indikaciju da je došlo do greške. ⎩1 ˆ Sada greška. postoji samo na pogrešno prenetom (šestom) simbolu i ne prostire se dalje. 2T ⎩ Slika 5.3.3. {in} {cn} {an} {bn} {y(nT)} ˆ { y(nT)} ˆ {in } 1 d 0 1 d 0 1 d 1 0 -d 0 0 -d 0 0 -d 0 0 -d 1 1 d 0 1 d 2d 2d 2d 0 1 0 -d 0 0 -d 1 1 d 0 1 d 2d 2d 2d 0 1 0 -d 0 0 0 1 1 1 d 0 0 0 1 2d 2d 2d 2d 2d 2d 0 0 0 -2d -2d -2d 0 0 -2d -2d -2d 0 0 -2d -2d 0 1 0 0 1 0 -2d 0 0 -2d 0 0 -2d 0 1 0 1 0 1 Tabela 5.2. HT ( f ) = ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . više ne zavisi od prethodnih odluka. e) Ako se pre duobinarnog prenosa izvrši diferencijalno kodovanje originalne poruke (prekodovanje).2.2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 89 ˆ Greška a n ≠ a n prostire se nakon pogrešno primljenog simbola. Njoj je pridružena polarna binarna informaciona sekvenca {an}. a pretpostavljene vrednosti su podvučene. 5.

⎪ 2T | G ( f ) |= ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> . odrediti način dekodovanja. pa je njegova SGSS: ⎧ 1 2 4 ⎛ πfT ⎞ ⎪4Td cos ⎜ 2 ⎟ | f |≤ T . 2T ⎩ Impulsni odziv predajnika je: g (t ) = ⎛π ⎞ sin⎜ t ⎟ ⎝T ⎠ ⎛π ⎞ sin⎜ (t−2T )⎟ ⎝T ⎠ π − T t π .3.90 LINIJSKO KODOVANJE Linijski koder uobličava spektar.2 Prenosna karakteristika i impulsni odziv modifikovanog duobinarnog koda (1-2D) b) Statistički parametri informacionog sadržaja digitalnog signala na ulazu linijskog 2 kodera su a = 0 i σ a = d 2 . d2 ⎪ ⎝ ⎠ Sx ( f ) = | H T ( f ) |2 = ⎨ 1 T ⎪ 0 | f |> . 2D je kolo za kašnjenje za dva digitska takta. a filtar H ( f ) ga ograničava na Nikvistov opseg. 2T ⎩ c) Ovaj koder uobličava spektar uz kontrolisanu ISI Signal y (t ) može se napisati u obliku: . T (t−2T ) Slika 5. S y ( f ) = S x ( f )⋅ | G ( f ) | 2 = ⎨ 1 ⎪ 0 | f |> .2. c) Ako se odabiranje signala y(t ) vrši u trenucima kT. Rešenje: a) Amplitudska karakteristika predajnika je: 1 ⎧ 2T | sin(2πfT ) | | f |≤ . b) Odrediti SGSS linijski kodovanog digitalnog signala y(t ) . a) Odrediti i nacrtati prenosnu karakteristiku predajnika G ( f ) i impulsni odziv g(t). ⎪ ⎩ T SGSS kodovanog signala biće 1 ⎧ 3 2 4 2 ⎪16T d cos (πfT / 2)sin (2πfT ) | f |≤ 2T .

pri čemu je izbor početne vrednosti proizvoljan (ovde je izabrana pozitivna vrednost). Obično se umesto vrednosti ±1.2} . Postoji još jedan dodatni koncept kod HDBn kodova. što je skraćeno od Bipolar.4 Kodovati informacionu sekvencu 10000000011100001000 pomoću: a) AMI koda. uz jednu bitnu razliku – ukoliko dođe dođe do pojave sekvence sa n + 1 uzastopnom nulom ova sekvenca se zamenjuje sekvencom koja se završava veštački umetnutim impulsom. Umetnuti impuls je istog polariteta kao i prethodna jedinica (prethodni B impuls). jer se na taj način srednja vrednost digitalnog signala održava na nivou 0. ˆ Dekodovanje je jednostavno. npr.4.2. Da bi se ovo sprečilo u praksi se često koriste HDBn kodovi. za linijsko kodovanje PDH (Plesiochronus Digital Hierarchy) i ISDN signala. 5. HDBn kodovi su slični AMI kodu. a prostiranje greške rešava se 2 prekodovanjem.0. Rešenje: Kodovanje pomoću AMI koda je prikazano u tabeli (Tabela 5. što može dovesti do gubitka sinhronizacije između predajnika i prijemnika. i obično se označava sa V (skraćeno od Violation .2. informaciona sekvenca AMI kodovana sekvenca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 B B 0 0 0 0 Tabela 5. a to je da se mora obezbediti da uzastopni V impulsi budu suprotnog polariteta. što ga na prijemu jasno identifikuje i lako ga je ukloniti.4. jedinice se naizmenično koduju pozitivnim i negativnim impulsima.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 91 y (t ) = x(t ) ∗ g (t ) = n = −∞ ∑ an ⋅ (hT (t ) ∗ g (t )) . ∞ tako da je njegova vrednost u trenucima odabiranja data sledećim izrazom: y (nT ) = 2a n − 2a n −2 i y (nT ) ∈ {−2. dolazi se do sledećeg algoritma za HDBn kodovanje: .povreda alternativne promene znaka). b) HDB3 (High Density Bipolar 3) koda.1 a) Problem koji postoji kod AMI koda je to što je moguća pojava dugog niza nula.1). koristi oznaka B. a n = ˆ y (nT ) ˆ + a n− 2 .2. Uzevši u obzir gore navedeno. Postupak kodovanja je vrlo jednostavan. Pritom je n oznaka nekog prirodnog broja.

koje obezbeđuju da uzastopni V simboli budu suprotnog polariteta. Konkretno za HDB3 kod.2 Na kraju treba reći da su HDBn kodovi uobičajen primer nelinearnih PT linijskih kodova.4. algoritam kodovanja je: originalna sekvenca 0000 HDB3 kodovanje broj B impulsa između dve zamene je neparan 000V broj B impulsa između dve zamene je paran (ili nula) B00V Tabela 5.4.92 LINIJSKO KODOVANJE originalna sekvenca n 64 +14 7 8 000 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 00 HDBn kodovanje broj B impulsa između dve zamene neparan n +1 64748 000 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 0V broj B impulsa između dve zamene paran (ili nula) n +1 64748 B00 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 0V Na ovaj način se postiže da je u kodovanoj sekvenci maksimalno moguće da se pojavi n nula.2. HDB3 je jedan iz familije HDBn kodova.2 prikazuje HDB3 kodovanje date informacione sekvence (zasenčeni su delovi sekvence koji su pretrpeli zamenu). pored V impulsa forsira i B impuls na početku sekvence. .2. Prvu zamenu u informacionom nizu smo proizvoljno izabrali da bude 000V. informaciona sekvenca AMI kodovana sekvenca HDB3 kodovana sekvenca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 B 0 0 0 -1 +1 B B +1 0 0 0 +1 -1 0 0 +1 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 0 -1 B 0 0 0 V B 0 0 V B B B 0 0 V B 0 0 0 V Tabela 5. kao i da se u drugoj vrsti zamene. Treba primetiti da se postoje dve vrste zamene.

koji je njen period? Odrediti i prikazati njenu autokorelaciju funkciju. dužina m = 3 i m = 4.1. 2) Skrembleri 2. Usvojiti da je početno stanje registra različito od nule. a zatim od njihovih izlaznih sekvenci formira novu sekvencu formira sabiranjem po modulu 2. Za dužinu registra m = 12 ([1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1]) odrediti i prikazati periodičnu autokorelaciju funkciju definisanu izrazom: R c ( m ) = ∑ c n c n + m .1. II ZADATAK VEŽBE UPOTREBA PN SEKVENCI 1) GOLD-ove sekvence 1.1. Napisati MATLAB kod koji implementira generator PN sekvence u vidu MLSR proizvoljne dužine. polinomu h( D) = 1 + D 2 + D 5 iz prethodnog zadatka odgovara vektor-vrsta [1 0 0 1 0 1].i među-korelacione funkcije.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 93 VEŽBA 3 PSEUDO-SLUČAJNE SEKVENCE I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1) Perioda PN (Pseudo-Noise) sekvence P1. Generisati L = 31 Gold-ovu sekvencu korišćenjim dva MLSR dužine m = 5 ([1 0 0 1 0 1] i [1 1 0 1 1 1]) i sabiranjem po modulu 2 njihovih izlaznih sekvenci . Odrediti broj jedinica i nula u dobijenoj sekvenci. Upotrebom PN generatora realizovati set-reset i samosinhronišući skrembler. Napisati MATLAB kod koji implementira dva MLSR. 0 ≤ m ≤ L − 1. . n =1 L Da li se dobijene vrednosti slažu sa teoretskim? P3) Osobine PN sekvenci generisanih pomoću više pomeračkih registara P3.1. Ulazni parametar predstavlja vektor-vrstu koja predstavlja koeficijente polinoma u opadajućem redosledu. P2) Ciklična autokorelacija PN sekvence P2. Odrediti i prikazati njihove auto. Da li je dobijena sekvenca periodična? Ako jeste. Tako npr.1. Za pomerački registar realizovan u skladu sa polinomom h( D) = 1 + D 2 + D 5 odrediti periodu generisane sekvence. Da li je dobijena sekvenca periodična? Ako jeste koji je njen period? Odrediti i prikazati njenu autokorelaciju funkciju.

.1.94 VEŽBA 3 3) Poređenje različitih realizacija 3. Uporediti sekvence dobijene pod 1) i 2) sa sekvencama koje daju blokovi iz Simulink/ Communications Blockset: generator Goldovih sekvenci i skrembler.

2) k = −∞ pri čemu je hT (t ) impulsni odziv predajnog filtra.4) Usled ograničenog propusnog opsega i izobličenja tokom prenosa doći će do intersimbolske interferencije koja zajedno sa šumom može da prouzrokuje greške u prenosu.1 Intersimbolska interferencija (ISI) Pošto je sistem linearan borbu protiv šuma i ISI posmatraćemo odvojeno. Deo opšte blok šeme sistema za prenos digitalnih signala sa slici 1. a h ( t ) je impulsni odziv sistema čija je Furijeova transformacija oblika: H ( f ) = H T ( f ) H C ( f ) H R ( f ) = A( f )e jθ ( f ) (6. na ulazu sistema ima oblik: s B (t ) = k = −∞ ∑ ak δ (t − kT ) ∑ ak hT (t − kT ) ∑ ak h(t − kT ) + n(t ) ∞ ∞ ∞ (6. 6. prikazan je na slici 6. a uloga prijemnog filtra se odnosi na smanjenje uticaja šuma i smetnji. Predajni filtar uobliči signal i prilagodi ga kanalu. jer se elementarnom impulsu. kanala i prijemnog filtra.a Sistem za prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti H T ( f ) . U tački D. koji je relevantan za prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti. koji se prenosi u signalizacionom intervalu T.1.3) k = −∞ gde je n( t ) uskopojasni šum na izlazu prijemnog filtra. Signal u tački B. dodeljuju različite diskretne vrednosti amplituda. H C ( f ) i H R ( f ) predstavljaju funkcije prenosa predajnog filtra. ispred odlučivača signal je: s D (t ) = (6.Pulse Amplitude Modulation). respektivno. (od tačke B do tačke E).1. Slika 6. Kako projektovati H T ( f ) i H R ( f ) da se minimizuje ISI? .a.1) a u tački C: sC (t ) = (6.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 95 6 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU 6.1 UVOD Prenos u osnovnom opsegu često se naziva impulsna amplitudska modulacija (PAM .

7) Maksimalna ISI je: ⎧ ∞ ⎫ ⎪ ⎪ imax = max{i} = max ⎨ ∑ a − n hn ⎬ = ( M − 1)d ⋅ ∑ hn .b Sistem za prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu s D (kT ) = n = −∞ ∑ an ⋅ h(kT − nT ) = a k ho + ∞ n = −∞ n≠k ∑ a n hk − n ∞ (6. n≠k ∑ an hk −n ∞ (6. 2.96 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU Odlučivač odlučuje o simbolu a k na osnovu odbirka primljenog digitalnog signala sD ( t ) uzetog u trenutku kT. tj. slika 6. kada je poznata gustina raspodele verovatnoće ISI. Slika 6. Neželjena komponenta odbirka sD ( kT ) : ik = n = −∞.6) posledica je izobličenja elementarnog impulsa i naziva se intersimbolska interferencija (ISI). Pretpostavlja se ispravan rad ekstraktora takta. GRV(i): 2 (6.11) gde je σ2 varijansa informacionog sadržaja.5) gde je: ⋅ a k .b. kada je poznat elementarni impuls h( t ) digitalnog signala: 2 2 σ i2 = σ a ∑ hn n ≠0 ( ) (6. n≠0 ∑ a n h− n = ∑ a − n h n n≠0 ∞ (6.8) σi2 = i 2 − i Ova veličina se može izračunati na tri načina: 1. n≠0 ⎪n= −∞ ⎪ ⎩ n ≠0 ⎭ Varijansa ISI je: (6. ISI je: i0 = n = −∞. a 3.10) jer je GRV(i) parna funkcija i = 0 . kada je poznata funkcija prenosa sistema H ( f ) : . sinhron prenos. Za odbirak u kT = 0.vrednost impulsnog odziva u trenutku t = 0.9) σ i2 = i 2 = ∑ P(i ) ⋅ i 2 ∀i (6.simbol o kojem se donosi odluka na osnovu odbirka sD ( t ) uzetog u t = kT ⋅ ho .

gde su K i k konstante.1.16) vd = T i predstavlja količinu prenete informacije u jedinici vremena. ∞ 1 1 ∑ H [ f + nf s ] = Tho . f ≤ 2T = f N . 2⎦ 2 ⎣ (6.. (6.19) Drugi Nikvistov kriterijum (II NK) definiše uslov prenosa signala bez izobličenja trajanja signalizacionog intervala.1.18) Formulacija I NK u frekvencijskom domenu ima analitički oblik: . k = 0. f ≤ 1 = fN 2T (6.± 1.20) gde je h1 = konstanta.± 2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 2⎪1 =σa ⎨ 97 σ i2 ⎧ 1 / 2T −1 / 2T ⎪T ⎩ ∫ 2 ⎫ n⎤ ⎡ 2⎪ H ⎢ f + ⎥ df − h0 ⎬ ∑ ⎣ T⎦ n ⎪ ⎭ (6..2 Idealni sistem prenosa Za digitalni signal čiji se simboli prenose u ritmu digitalnog takta T.o .3 Prvi i drugi nikvistov kriterijum Prvi Nikvistov kriterijum (I NK) odnosi se na prenos digitalnih signala.12) 6. 6. U frekvencijskom domenu II NK glasi: . .o + δ k .0 Kronecker-ova delta funkcija definisana izrazom: ⎧1 k = m. Njegova formulacija u vremenskom domenu glasi: h(kT ) = ho ⋅ δ k . kod kojih se odluka na prijemu donosi na osnovu amplitude odbiraka uzetih na sredini svakog signalizacionog intervala.17) gde je δ k .14) Nikvistova brzina signaliziranja jeste maksimalna brzina signaliziranja koja u idealnom sistemu obezbeđuje prenos bez intersimbolske interferencije.m = ⎨ (6. Data je izrazom: 1 vs = = 2 f N (6.1 ). δ k . Analitička formulacija ovog uslova u vremenskom domenu ima oblik: T⎤ h ⎡ h ⎢(2k − 1) ⎥ = 1 (δ k . f s = T n = −∞ (6. idealni sistem minimalnog propusnog opsega zadovoljava sledeće uslove: ⎧ ⎪K A( f ) = ⎨ ⎪0 ⎩ θ ( f ) = kf .13) drugde.. ho = = const T πt T (6. Impulsni odziv idealnog sistema je oblika: sin πt T K h(t ) = ho .15) T Digitalni protok (brzina prenosa informacija) definisan je izrazom: ld M [ b s] (6. ⎩0 k ≠ m.

f ≤ 1 1 = fN .24) Duobinarni prenos može se tretirati kao pseudoternarni prenos sa ili bez prethodno izvršenog diferencijalnog kodovanja informacionog sadržaja.1. izvrši u trenutku t = kT − T 2 . fs = . ⎝ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ 2⎠ (6.98 ∞ PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU n = −∞ ∑ (−1) n ⋅ H [ f + nf s ] = Th1 cos(πTf ). .a.22) Prethodni izraz važi za sistem čija je funkcija prenosa oblika: 1 ⎧ ⎪2T cos(πfT ) f ≤ = fN . π 1 − (2 t T ) 2 (6. uz kontrolisanu ISI. koji predstavlja odziv na signal poslat u trenutku kT (tačka B sistema na slici 4. ⎩ odnosno. u tački D dobija se: T⎞ ⎛ ⎛ T⎞ ⎛T⎞ s D ⎜ kT − ⎟ = a k ⋅ h⎜ − ⎟ + a k −1 ⋅ h⎜ ⎟ .4 Kontrolisana ISI.duobinarni prenos Ovo je tehnika koja se bazira na II NK i omogućava udvostručavanje brzine signaliziranja u odnosu na Nikvistovu brzinu u sistemu koji ne zadovoljava uslov idealnog prenosa.).21) 6. 2T T (6. čiji je impulsni odziv: 4 cos(πt T ) h( t ) = ⋅ . H( f ) = ⎨ 2T ⎪ 0 drugde.23) (6. Ako se odabiranje signala.

i dalje je moguće rekonstruisati originalnu sekvencu. Nacrtati talasni oblik dela signala s (t ) koji odgovara sekvenci {a k } = 1 1 -1 1 -1 -1 1 Slika 6. P(ak = −1) = P(ak = 1).2.1 ZADACI Digitalni signal podataka opisan je izrazima: s (t ) = k =− N ∑ ak ⋅ h(t − kT ).1.− 1.2.1.2 6. 3 Njegov talasni oblik predstavlja superpoziciju elementarnih impulsa ponderisanih informacionim sadržajem.2. tj.2). .1. intersimbolska interferencija (ISI).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 99 6. Slika 6. U intervalu vremena − 3T < t < 3T digitalni signal ima oblik prikazan na slici (Slika 6. {ak } = 1. ak ∈ {−1.1.1}.2.2. Vidi se da iako postoji preklapanje susednih impulsa.1.2 Deo digitalnog signala 6. odnosno digitalnog prenosa? Pretpostaviti da se za digitalan prenos govornog signala koristi PCM (Pulse Code Modulation) sa 8 bita i elementarni impuls sa minimalnim spektrom koji zadovoljava I Nikvistov uslov.− 1.1).1. prenošenih u ritmu digitskog takta.1 Elementarni impuls Rešenje: Deo digitalnog signala koji sadrži informacionu sekvencu {a k } je: s (t ) = k = −3 ∑ ak ⋅ h(t − kT ).2. N Elementarni impuls h(t ) prikazan je na slici (Slika 6.2 Koliki su propusni opsezi potrebni za prenos govornog signala maksimalne učestanosti u spektru f m = 4 kHz . u slučaju analognog.− 1.1 .

c) Skicirati konstelacije digitalnih signala u sva tri slučaja.100 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU Rešenje: Kod analognog prenosa. vrši sa učestanošću koja je dvostruko veće od maksimalne učestanosti u spektru.2. odnosno period koji prođe između dva odbirka je TS = 1 f S . 8 8 fS Kako se koristi impuls minimalnog spektra. Slika 6. pri čemu je M = 2. f S = 2 f m = 8 kHz . propusni opseg potreban za prenos je jednak maksimalnoj učestanosti u spektru.3 Izvor generiše bite sa taktom T = 125 µs koji se u predajniku koduju polarnim M-arnim alfabetom. za potreban propusni opseg dobijamo: 8f 1 = S = 4 f S = 32 kHz . Elementarni impuls je dat sa: ⎧1 0 ≤ t ≤ T . tj. Odabiranje se prema dobro poznatoj teoremi o odabiranju. b) Uporediti brzine signaliziranja i protoke digitalnih signala u sva tri slučaja. BD = 2Tb 2 odnosno osam puta više nego kod analognog prenosa.1).1 Rešenje: a) Slika prikazuje vremenski izgled digitalnog signala. i 8 (Slika 6. . h(t ) = ⎨ ⎩0 drugde. Pošto između dva odbirka treba “smestiti” 8 bita (što znači da se vrši kvantovanje sa 28 = 256 nivoa).2. B A = f m = 4 kHz . signalizacioni interval digitalnog signala je: T 1 Tb = S = .3. a) Skicirati vremenski oblik signala na izlazu predajnika. tj.2. ukoliko je generisana informaciona sekvenca 010111101001. mora se izvršiti digitalizacija signala. njegovo odabiranje i kvantovanje. 6. Pre digitalnog prenosa. 4.3.

kojima se prenose informacioni simboli.2 b) Sa slike se jasno vidi da važi: TM = T ⋅ ld( M ) . v s4 = = 4000 Bd . TM T v ss = pa su digitalni protoci u sva tri slučaja isti i jednaki: v d M = 8000 b/s . v sM = = TM T ⋅ ld( M ) 1 1 1 = 8000 Bd . i v s8 = = 2667 Bd .3.2. Stoga je: 1 1 . . c) Svaki digitalni signal se sastoji od niza talasnih oblika. čija se amplituda menja u zavisnosti od prenošenog simbola.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 101 Slika 6. talasni oblici su pravaougaoni impulsi. U slučaju da je brzina signaliziranja bila ista za sva tri digitalna signala. tada bi digitalni protoci bili različiti. U najjednostavnoj varijanti (koja se razmatra u ovom zadatku). Koriste se i komplikovanije prenosne tehnike. i bili bi u odnosu 1 : 2 : 3 . modulacije. npr. T 2T 3T Za digitalni protok važi: ld( M ) 1 vd M = = .

a simboli su prikazani pomoću amplituda talasnih oblika kojima se prenose. i 8 . M =2 M =4 M =8 Slika 6. najverovatnija greška koja nastaje usled uticaja šuma prilikom odlučivanja na prijemu je zamena poslatog simbola za susedni.2.3. Naime. tada će samo jedan informacioni bit biti pogrešno dekodovan. M =2 M =4 M =8 Slika 6.2.3 Treba navesti na kraju da se mapiranje informacionih bita u simbole obično ne vrši na način prikazan na slici (Slika 6. Ukoliko dođe do ovakve greške.3.4). Ovim se postiže minimizacija bitske greške.3.4 .3.2.3.2. U slučaju prenosa u osnovnom opsegu. konstelacija je jednodimenzionalna. 4. već se za mapiranje koristi Grejov kod (Slika 6.102 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU gde se kao elementarni impulsi koriste kosinusi. čije se amplitude. faze. Talasni oblici (odnosno. i/ili frekvencije menjaju u zavisnosti od prenošenog simbola. simboli) se često predstavljaju u vidu konstelacija.3). Odlika ovog koda je da se susedni simboli koduju sekvencama koje se razlikuju za po jedan bit. Slika 6.2.3 prikazuje konstelacije za M = 2.

4. Lako se pokazuje da važi: h(0) = 1 . Vremenski oblik elementarnog impulsa je (vidi zadatak 3.4 Pokazati da za elementarni impuls iz zadatka 3.7): sin (2πB0 t ) cos(2π (B − B0 )t ) . .1 Rešenje: Pokazaćemo da elementarni impuls zadovoljava I Nikvistov kriterijum u vremenskom domenu. ⎝2⎠ h⎜ ⎟ = 2 T T 1 − (1)2 πT 4 2T ⎝2⎠ ⎛ 1 T⎞ π π 1− ⎜4 ⎟ 2 2 ⎝ 2T 2 ⎠ pri čemu je za izračunavanje korišćena granična vrednost.2.1).2..2. pošto je to jednostavnije.5 T 1 T f Slika 6.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 103 6. važi i drugi Nikvistov kriterijum: H( f ) r=0 r = 0. I Nikvistov kriterijum je zadovoljen.2.2. To se može proveriti i posmatranjem spektra elementarnog impulsa (Slika 6. Pokazati da za podignuti kosinus. koji je neparno simetričan u odnosu na učestanost ± 1 2T .±3..5 T − 1 2T 0 1 2T 1.7 važi prvi Nikvistov kriterijum. pored prvog. dalje važi: . i h(kT ) = 0. a vremenski oblik impulsa je: sin (2πB0 t ) cos(2πB0 t ) h(t ) = 2 πt 1 − (4 B0 t ) Važi: 1 T⎞ 1 T⎞ ⎛ ⎛ ⎛π ⎞ ⎛π ⎞ sin⎜ 2π ⎟ cos⎜ 2π ⎟ sin⎜ ⎟ cos⎜ ⎟ ⎛T ⎞ ⎝ 2T 2 ⎠ ⎝ 2T 2 ⎠ = ⎝2⎠ = 2 π = 1 .5 r =1 − 1 T − 1. odnosno. k = ±1.±2. Pošto je h(t ) parna funkcija. h(t ) = 2 πt 1 − (4(B − B0 )t ) gde je B0 = 1 2T .. Za elementarni impuls tipa podignuti kosinus važi B = 2 B0 .4.

h−1 = −0. tada je maksimalno dozvoljeni roll-off faktor: B − B0 r= = 0.1 . b) Za M = 2 i h0 = 1 .1. 2T 2 Ako je propusni opseg sistema B = 1. a) Pokazati da je GRV (gustina raspodele verovatnoće) ISI parna funkcija. h1 = 0.5 MBd . h⎜ − ⎟ = h⎜ ⎟ = ⎝ 2⎠ ⎝ 2 ⎠ 2T Na kraju.7)? Rešenje: Brzina signaliziranja je sa digitalnim protokom povezana sledećim odnosom: vd 10 Mbit/s vS = = = 2.375 MHz. ld(M ) ld(16) Minimalno potreban propusni opseg je (shodno I Nikvistovom kriterijumu): v 1 B0 = = S = 1.2.2.2.6 M-arni signal sa alfabetom A = { Am = 2md − ( M −1)d . B0 6.25 MHz . h− 2 = 0.3 . koliki je maksimalno dozvoljen roll-off faktor r (definisan u zadatku 3. za vrednosti t = (2k − 1)T 2 .L .5 Koji je teoretski minimalan propusni opseg potreban za prenos digitalnog signala protoka 10 Mbit/s. pri čemu su informacioni simboli iz alfabeta sa 16 elemenata? Ukoliko kanal koji se koristi za prenos signala ima propusni opseg od 1. . h2 = −0. dobija se: ⎛ (2k − 1)π ⎞ ⎛ (2k − 1)π ⎞ sin ⎜ ⎟ ⎟ cos⎜ T⎤ 2 2 ⎡ ⎝ ⎠ = 0.2 .104 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU ⎛ T⎞ ⎛T ⎞ 1 .1 i h(kT ) = 0 za | k |> 2 nacrtati GRV i KGRV (kumulativna GRV) i ucrtati maksimalnu i srednju kvadratnu ISI. m = 0.1 .2. ( M −1)} prenosi se sistemom čiji su impulsni odziv h(t ) i prenosna karakteristika H ( f ) . 6.375 MHz . ⎝ ⎠ h ⎢(2k − 1) ⎥ = 2 (2k − 1)πT 1 − (2k − 1) 2⎦ ⎣ 2 čime je pokazano da je zadovoljen i II Nikvistov kriterijum.

Dakle.1 Impulsni odziv sistema Rešenje: a) Za neku konkretnu kombinaciju "x" simbola u nekom delu informacione sekvence x {a n } može se izračunati ISI u trenutku odlučivanja: ( i ( x ) = ∑ a nx ) ⋅ h− n .6. ⇒ i ( x ) . postoji jednako verovatna kombinacija simbola koja daje . M = 4): ( {a nx ) } = .2.2. b) Digitalni signali na ulazu i izlazu sistema su respektivno: ui (t ) = n = −∞ ∑ anδ (t − nT ) .. i u o (t ) = ∞ n = −∞ ∑ an h(t − nT ) .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 105 Slika 6. ⇒ i ( y ) = −i ( x ) . .. tj.. pa je GRV(i) parna funkcija.− 1− 3 3 − 1 1. . to će za posledicu imati vremensko proširenje elementarnog impulsa u kanalu. U ovom zadatku h( t ) je poznat u tačkama t = kT (Slika 6. n ≠o GRV je parna ako i samo ako za svaku vrednost ISI..6. n≠0 n ≠0 Primer (d = 1. H( f ) ≠ 0 ⇔ f < fg . ( {a n y ) } = .i ( x ) : ( i ( y ) = −i ( x ) = ∑ (− a n ( x ) ) ⋅ h−n = ∑ a n y ) ⋅ h−n . U trenutku odlučivanja o a 0 ISI je: . postoji jednako verovatna ISI. i ( x ) . ∞ Kako je propusni opseg realnih sistema konačno širok.... pošto su svi simboli i sve kombinacije simbola jednako verovatne.. bez obzira na oblik h( t ) . 1 3 − 3 1 − 1.i ( x ) . za svaku kombinaciju simbola koja daje neku vrednost ISI i ( x ) .1).

2.3 + 0.1 3 0.6.1).6.2 + 0.2 ⋅ a+1 + 0.106 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU i= n = −∞ n≠0 ∑ an ⋅ h−n = 0.1 3 0.1 ⋅ a−2 .3 ⋅ a−1 − 0.3 0. 16 2 16 2 16 1 16 -0.3 2 -0.7 i/d Slika 6.2.2.2.5 -0.7 1 Tabela 6.5 -0.1 + 0.1 0.2 Gustina raspodele verovatnoća ISI Varijansa ISI može se izračunati pomoću nekog od izraza (6. svih mogućih vrednosti ISI.3 -0.3 -0. n≠0 Nakon što se izračunaju sve moguće vrednosti ISI za određivanje GRV(i) potrebno je odrediti verovatnoće pojedinih vrednosti ISI Za to se može iskoristiti druga tabela (Tabela 6.1 0 0.5 -0.2 Frekvencija pojedinih ISI Verovatnoće pojedinih vrednosti ISI su: P(i ) = GRV( i ) 3 16 2 16 1 16 2 16 3 16 f (i ) .1 -0.1 -0.5 0.1 0. k a−2 a−1 0 1 2 3 4 5 6 -d 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -d +d -d +d -d +d -d -d -d -d +d +d -d -d -d -d -d -d +d -d +d -d +d -d +d -d +d -d +d +d -d -d -d -d +d +d +d +d -d a1 a2 -d +d +d +d +d -d -d -d -d -d -d +d +d +d +d -d +d +d +d +d +d +d +d +d i d -0.6.6.3 0. ∞ U trenutku t = 0 ISI prouzrokuju 4 simbola.12): . ili se izračunava po definicionom izrazu (4.8): imax = ( M − 1)d ⋅ ∑ hn = d ⋅ (0.5 0.2. Tako postoji 2 4 mogućih kombinacija 4 binarna signala koji učestvuju u ISI Pojedinim kombinacijama tih simbola odgovaraju konkretne vrednosti ISI.1 0.1 -0.3 -0.7 d .7 0.1 Sve moguće vrednosti normalizovane ISI I = i/d Maksimalna ISI se direktno očitava iz tabele (Tabela 6. kao max{|i|} .1 Tabela 6.3 2 0.5 0.7 0.2) u kojoj su navedene frekvencije pojavljivanja pojedinih vrednosti ISI id f (i) -0.3 0.1) = 0.1 ⋅ a+2 − 0.10)÷(6.7 -0.5 2 -0.7 1 -0.6.5 2 0.

Slika 6. k .. 2T0 drugde.15d 2 .7d ) 2 + ( −0.1 Sistem za prenos podataka Rešenje: Digitalni signal na prijemu je oblika: s D (t ) = ∑ a k h(t − kT ).3 2 + (−0.3 Inverzna kumulativna funkcija gustine raspodele verovatnoća ISI 6.1) 2 ] = 0. Podaci se prenose δ -impulsima.5d ) 2 + .1) je prikazan sistem za prenos podataka. = 0.. Brzina prenosa koju diktira 1 izvor je vd = [b s] . s (t ) = ∑ a k δ (t − kT ) .7 Na slici (Slika 6.12 + (−0. Prenosna karakteristika sistema je: ⎧ ⎪2T [1 + cos(2πfT0 )] H( f ) = ⎨ 0 ⎪ 0 ⎩ f ≤ 1 . 16 16 σ i = 0.2) 2 + 0.2. i to u slučaju: a) kada se prenose binarni signali. gde je T0 k T signalizacioni interval.15d 2 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 107 M 2 −1 2 2 σ = d ∑ hn = d 2 [0.2. b) kada se prenose kvaternarni signali.7.7.6. tj. Odrediti sve moguće vrednosti ISI na mestu prijema ispred odlučivača u trenucima odlučivanja t = nT. Slika 6. 3 n≠0 2 i ili: σ i2 = i 2 = ∑ P(i )i ∀i 2 = 1 2 ( −0.2.2.39d .

1 Sve moguće vrednosti ISI za M = 2 Maksimalna ISI je i max = 2 . s D (nT ) = a n h(0) + a n+1h(−T0 ) + a n−1h(T0 ) = 2a n + a n−1 + a n +1 . π T0 (t − T0 ) π T0 (t + T0 ) Treba uočiti da je h(t ) funkcija od T0 a ne od T. interferenciju prave samo dva susedna simbola: a n −1 -1 -1 1 1 a n +1 -1 1 -1 1 ISI -2 0 0 2 Tabela 6. h(−T0 ) = 1.2.8 Spektar elementarnog signala kojim se vrši prenos binarnog digitalnog signala u osnovnom opsegu ima oblik: ⎧ 1 ⎛ πfT ⎞ ⎪T cos 2 ⎜ ⎟ f ≤ . h(T0 ) = 1. HT ( f ) = ⎨ T ⎝ 2 ⎠ ⎪ 0 drugde. ⎩ Funkcija prenosa kanala ima oblik filtra idealnog propusnika niskih učestanosti: . odnosno digitalni protok od ostvaruje se bez ISI sa kvaternarnim alfabetom. pa je h(nT ) = 0 za n ≠ 0. i max = 1 . a njena normalizovana vrednost je I max = dijagram oka zatvoren.7. Sledi: h(0) = 2. T0 T a) Za M = 2 je T0 = T .108 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU Za izračunavanje ISI treba odrediti oblik impulsnog odziva h( t ) na ulazu u odlučivač: ⎛π sin⎜ ⎜T j 2πft h(t ) = ∫ 2T0 [1 + cos(2πfT0 )]e df = 2 ⎝ 0 π −1 / 2T0 t T0 1 / 2T0 ⎞ ⎞ ⎞ ⎛π ⎛π t ⎟ sin⎜ (t − T0 ) ⎟ sin⎜ (t + T0 ) ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜T ⎜T ⎠+ ⎝ 0 ⎠+ ⎝ 0 ⎠. pa je h0 1 [b s] T0 b) Za M = 4 je T = 2T0 . h(kT0 ) = 0 za k > 1. ∞ Potrebno je utvrditi vezu između signalizacionog intervala T i parametra T0 koji figuriše u izrazima za H ( f ) i h(t ) : vd = 1 ld M = . Odbirak signala na osnovu kojeg odlučivač donosi odluku o prenošenom simbolu an je: s D (nT ) = k = −∞ ∑ ak h((n − k )T ) = ∞ m = −∞ ∑ a n−m h(mT ) = an h(0) + ∞ m = −∞ m≠0 ∑ an−m h(mT ) . 6.2. Pri odlučivanju o simbolu a n .

a) Odrediti impulsni odziv h( t ) sistema. e) Izračunati maksimalni digitalni protok koji se može postići kroz dati kanal pa da ne dođe do ISI.8. d) Odrediti vrednost šuma u trenutku odlučivanja o najugroženijem simbolu koja je dovoljna da odlučivač pogreši.1 Standardni odziv kosinus-kvadrat sistema b) Za ∆f = 0 je f g = 1 : T . b) Ako je ∆f = 0. Ako je ∆f = 0.2. T Slika 6. T je signalizacioni interval. Rešenje: a) Standardni odziv (odziv kanala na pobudu elementarnim impulsom hT ( t ) ) jeste: fg h(t ) = − fg ∫ H C ( f ) H T ( f )e j 2πft df ⎡ ⎡ ⎛ T ⎞⎤ ⎛ T ⎞⎤ sin ⎢2πf g ⎜ t + ⎟⎥ sin ⎢2πf g ⎜ t − ⎟⎥ sin(2πf g t ) f g 2 ⎠⎦ f g 2 ⎠⎦ ⎝ ⎝ ⎣ ⎣ T T = f gT + + .-1. 2πf g t 2 2 ⎛ T⎞ ⎛ T⎞ 2πf g ⎜ t + ⎟ 2πf g ⎜ t − ⎟ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ 1 f g = − ∆f . 1) a odlučivanje se vrši u trenucima t = kT. pokazati da h( t ) zadovoljava I i II Nikvistov kriterijum. HC ( f ) = ⎨ T ⎪0 drugde.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 109 1 ⎧ ⎪1 f ≤ − ∆f . 1. ⎩ Prenos se vrši digitalnim protokom od 2400 b/s.2 : T c) Odrediti sve vrednosti ISI za poruku koja sadrži 5 simbola (1. 1.

008841 i0 = h(2T ) + h(T ) − h(T ) + h(2T ) = 0.987097 − 0. odnosno zadovoljen je I Nikvistov kriterijum.-1. h(4T ) = 0.987097.6π ⎜ k + ⎟ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ Tako je: h(0) = 0. e) Granična učestanost kanala je: 0.001481 i2 = h(4T ) + h(3T ) + h(2T ) − h(T ) = 0.9786 .6π ⎜ k + ⎟⎥ 2 ⎠⎦ 2 ⎠⎦ sin(1.2 . T T T Sledi: ⎡ ⎡ 1 ⎞⎤ 1 ⎞⎤ ⎛ ⎛ sin ⎢1. odlučivač će doneti ˆ pogrešnu odluku a −1 = −1 .8 = 1920 Hz .8 1⎞ 1⎞ 1.2.8 . Dakle.5 + 0. Kako je još i: T⎞ ⎛ T⎞ 1 ⎛ h⎜ ± ⎟ = i h⎜ (2k + 1) ⎟ = 0 .9 Slika 6. Za binarni polarni signal na prijemu: a) odrediti sve vrednosti ISI.026422 a −1 = +1 a0 = +1 a1 = −1 a 2 = +1. i h(kT ) = 0 za k ≠ 0 . h(3T ) = 0.6πk ) ⎝ ⎝ + 0. može se postići digitalni protok: 2 v d1 = = 2 f g = 3840b s . za k ∉{0.008841 = 0. Digitski takt je T. 1.00582.6π ⎜ k − ⎟⎥ sin ⎢1.4 ⎣ .− 1}.9. h(t ) = t t t ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ 2π ⎜ 2π + π ⎟ ⎜ 2π − π ⎟ T ⎝ T ⎠ ⎝ T ⎠ h(kT ) = sin(2πk ) sin (2πk + π ) sin (2πk − π ).6π ⎜ k − ⎟ 1.110 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU t⎞ t t ⎛ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ sin ⎜ 2π ⎟ sin ⎜ 2π + π ⎟ sin ⎜ 2π − π ⎟ ⎝ T ⎠ + 0.00368. 2⎠ ⎝ ⎝ 2⎠ 2 zadovoljen je i II Nikvistov kriterijum. d) Najugroženiji je drugi simbol u poruci (1. + 0.5 ⎝ T ⎠. ako šum u trenutku odluke o a −1 bude n(−T ) < −0.009559. maksimalnu ISI i njenu varijansu. h(kT ) = 0. odnosno: i− 2 = h(T ) + h(2T ) − h(3T ) + h(4T ) = −0.1 prikazuje impulsni odziv sistema za prenos podataka. .00736 i1 = h(3T ) + h(2T ) + 2h(T ) = −0. 1). 1 1 1 c) Za ∆f = 0. h(T ) = -0.5 (2πk + π ) (2πk − π ) 2πk Iz ovog izraza vidi se da je: h(0) = 1 . h(2T ) = 0.8 fg = = v d ⋅ 0.2. T1 6.4 ⎣ + 0. kroz sistem tolikog propusnog opsega.00736.6πk ⎛ ⎛ 1.5 ⎝ T ⎠ + 0. je f g = − ∆f = 0. T Bez ISI.007416 a − 2 = +1 i−1 = 2h(T ) − h(2T ) + h(3T ) = −0. pa je: s D (−T ) = a −1h(0) + i−1 = 0. 1.978256 .

5 2 σ i2 = ∑ P(i) ⋅ i 2 = ∀i 1 ⎛2⎞ 2 ⋅⎜ ⎟ = . 5 5 pa su sve vrednosti ISI date u tabeli (Tabela 6.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 111 b) nacrtati dijagram oka u intervalu t < 3T 4 i odrediti maržu za šum.2. ∞ drugde. Slika 6.1).2.9. Na osnovu oblika h(t ) jasno je da se odluka o a0 donosi na osnovu: s (0) = a0 ⋅ h(0) + a −1 ⋅ h(T ) + a1 ⋅ h(−T ). ISI je: 1 1 i = a −1 + a1 . 2 ⎝5⎠ 25 .9.1 Impulsni odziv sistema Rešenje: a) Signal na prijemu je: s(t ) = gde je: 4 ⎧ ⎪1 − 5T t h(t ) = ⎨ ⎪ 0 ⎩ t ≤ 5T . Dakle.9.2. a-1 -1 -1 1 1 a1 -1 1 -1 1 i -2/5 0 0 2/5 Tabela 6. 4 k = −∞ ∑ ak ⋅ h(t − kT ).1 Sve vrednosti ISI Maksimalna ISI je i max = Varijansa ISI je: 2 .

6.112 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU b) Slika 6.2 daje izračunate vrednosti: . Kriterijum za određivanje mogućnosti prenosa jeste otvor oka.1 Vrednosti impulsnog odziva Za ostale celobrojne vrednosti k.2 h(kT ) k=0 1 0.10. Na raspolaganju je M-arni signal. 4.015 0.01 0. h ( 0) d h(0) k = −3 k ≠0 Tabela 6.81 Tabela 6. 6.06 k = ±2 0.2.02 0.2.9 0.2. Odrediti maksimalni digitalni protok koji je moguće ostvariti u datom sistemu. gde M može biti 2. 8 ili 16. h(kT ) se može zanemariti. odnosno I max < 1 . Marža za šum je: m = h( 0) − imax = 3 / 5.03 0.10.2.15 k = ±1 0.10 Za tri brzine signaliziranja date su vrednosti odziva sistema u trenucima odabiranja kT: vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd k = ±3 0. Rešenje: Maksimalna normalizovana ISI se izračunava pomoću izraza: I max = ( M − 1)d k = −3 k ≠0 ∑ 3 h(kT ) ⋅ 1 M −1 3 = ∑ h(kT ) .2 Dijagram oka za impulsni odziv sa slike 4.03 0.9.05 0.

63 3.03 M=8 0.11.11. b) Odrediti maksimalnu ISI. 8 ili 16? Rešenje: Odziv RC kola h(t ) na pobudu hT (t ) prikazan je na slici (Slika 6.2.2 Normalizovana maksimalna ISI Na osnovu tabele se zaključuje sledeće: ⋅ u datom sistemu nije moguće signalizirati brzinom 2400 Bd.1).47 7.11. u datom sistemu ne može se koristiti alfabet sa 16 simbola. t > T.2. 4. Brzina signalizacije je v s = 1 / T .15 15. Odlučivanje se izvodi sa T sekundi zakašnjenja.11 M-arni signal sa pravougaonim elementarnim impulsima trajanja T prenosi se kroz kanal prikazan na slici (Slika 6. .10.1 RC kanal a) Odrediti pojačanje A tako da bude h' (T ) = 1 . ⋅ takođe.84 1. ako je M = 2.07 M = 16 1.01 M=4 0.2.1 Tabela 6.36 0. ⋅ najveći digitalni protok ostvaruje se sa M = 4 pri v s = 1200 Bd i iznosi v d = 2400 b s .2. c) Za koju brzinu signalizacije će doći do zatvaranja dijagrama oka u prijemniku i koliki je tada digitalni protok.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 113 vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd M=2 0. Slika 6.2. 6.21 1.12 0.80 3. 0 ≤ t ≤ T.2) i dat je izrazom: 0 ⎧ ⎪ h(t ) = ⎨ 1 − e −t / τ ⎪(1 − e −T / τ ) ⋅ e −(t −T ) / τ ⎩ t < 0.

114 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU Slika 6.11. a) 1 ..2.3..2 Odziv RC kola na pobudu signalom hT ( t ) Upravo zbog ovakvog oblika odziva. k = 1. ⎪ ⎪ ⎭ Superpozicijom se dobija: ' imax = ( M − 1)d ∑ hk = ( M − 1)d k =1 ∞ e − T τ − T = ( M − 1)d T . T ⎛ − ⎜1 − e τ hk = h(T + kT ) = ⎜ ⎝ ⎞ − kT ⎟e τ ⎟ ⎠ hk ' = A ⋅ hk = e ' i = ∑ a −k ⋅ hk . 1− e τ eτ −1 c) Oko se zatvara za i max ≥ d: d= ( M − 1)d T ⇒ T = τ ⋅ ln M .4 . k =1 ∞ − kT τ ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ k = 0 ⇒ korisni odbirak .. T s τ ⋅ ln M τ ⋅ ln2 1 . v s = eτ −1 kb ld M ld M 1 vd = = = = 14.2. ⇒ ISI. h' (t ) T |t =T = A ⋅ h(T ) = 1 ⇔ A = − 1− e τ b) U t = T odlučuje se o simbolu poslatom u t = 0. odlučivanje se izvodi sa T sekundi zakašnjenja (tada je odziv maksimalan). T .

14 4. 0.12.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 115 M T [µs] A vs [kBd] 2 69 2 14.11.2. Izvor informacija šalje poruke u obliku signala: s A (t ) = ∑ a k δ (t − kT ).2.1 prikazuje da se porastom broja simbola M. Poruka koja se šalje konačne je dužine i sastoji se od 5 uzastopnih impulsa poslatih u trenucima -2T. T i 2T. Tabela 6. gde je T = τ širina signalizacionog intervala. gde je a k ∈ {1.2 8 208 1. pri kojem dolazi do zatvaranja dijagrama oka u ovakvom sistemu.digitalni protok.2.07 3. k Prijemni odbirač vrši odabiranje primljenog signala u trenucima t = nT. 1 1 i0 = a −1 ⋅ + a − 2 ⋅ 2 .6 Tabela 6. c) Da li će doći do zatvaranja dijagrama oka na prijemu ako se brzina signalizacije izvora poveća za 25%? d) Koliko procenata se maksimalno može povećati brzina signalizacije pa da ne dođe do zatvaranja dijagrama oka? Slika 6. b) Odrediti imax za onaj impuls u poruci koji ima najveću maksimalnu ISI. drugde.1 Parametri digitalnog signala pri kojim dolazi do zatvaranja dijagrama oka vd ≠ f ( M ) .1) prenose se polarni binarni signali. u ISI učestvuju samo prethodno poslati simboli: s B (nT ) = k = −∞ ∑ ak h((n − k )T ) .4 4 139 1. Impulsni odziv kanala je oblika: ⎧ −t ⎪ τ h(t ) = ⎨e ⎪ 0 ⎩ t ≥ 0.1 Sistem za prenos podataka Rešenje: Pošto je h(t ) = 0 za t < 0.12.12 Sistemom prikazanim na slici (Slika 6. isti digitalni protok postiže prenosom kroz kanal sa užim propusnim opsegom.2. e e .−1}. 6. n a) Za središnji impuls poruke je: s B (0) = a o ho + a −1h(T ) + a −2 h(2T ).8 16 277 1. ne zavisi od broja simbola M jer nije ograničen propusni opseg.11. a) Odrediti sve moguće vrednosti ISI za središnji impuls poruke. -T.33 7.2.

12.57. k =1 4 c) vS ' = 1 1 T τ ⋅ 1.2. 25 +e − 3 1.1 ISI za središnji impuls poruke b) Za dati oblik impulsnog odziva. 25 ≅ 0.23 0.78 < d = 1.23 0.2. Oko se zatvara ako je: I max = imax > 1. 0. 25 +e − 4 1. T T' 1.25 Povećanjem brzine signaliziranja za 25%.51 Tabela 6.2 Uticaj promene T na h( kT ) imax = i2 max = h(T ' ) + h(2T ' ) + h(3T ' ) + h(4T ' ) =e − 1 1.25 = ⇒ T = ' = = 0. najveću maksimalnu ISI ima poslednji impuls u poruci: i2 max = h(T ) + h(2T ) + h(3T ) + h(4T ) = ∑ e − k = 0. ' Sada su odbirci h(kT ) > h(kT ) . pa neće doći do zatvaranja dijagrama oka ako se v S poveća za 25%. smanjio se interval signalizacije T za 20%.51 -0. 25 +e − 2 1.78.25 1. pa je povećana i max . h ( 0) d h(t ) 1 0 T' T 2T' 2T 3T' 3T 4T' 4T t Slika 6.12.8τ . d) Ako se zanemari udeo simbola za k > 5 u ISI uslov zatvaranja dijagrama oka se svodi na: .116 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU a −1 a −2 i0 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -0.

1 daje vrednosti impulsnog odziva na osnovu kojih je je T = 2 fc jasno da sistem zadovoljava drugi Nikvistov kriterijum (a ne zadovoljava I NK).2.13. a u sistemu deluje aditivni Gausov šum. Referentni simbol na prijemu je “1”.24) za impulsni odziv sistema za duobinarni prenos.2.2. Jedan od posmatranih paketa ima sledeću strukturu simbola {ak } = { 1 1 − 1 − 1 } .44 T '' τ τ g (t ) = 4 cos(2πf c t ) .13 Sistemom koji koristi kontrolisanu ISI duobinarno se prenose podaci grupisani u pakete od po 4 simbola.44 ⋅ v S . = 1 T '' τ − T '' 1 T '' e τ −1 Do zatvaranja dijagrama oka ne dolazi ako se v S poveća za manje od 44%.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA kT '' ∞ 117 imax = ∑ e k =1 4 − τ ≈ ∑e k =1 − kT '' τ = e − T '' . Rešenje: a) Na osnovu izraza (6. digitalni takt 1 . 1. 6.1 Vrednosti impulsnog odziva u karakterističnim tačkama Digitalni signal koji odgovara prenosu jednog paketa na prijemu je oblika: s (t ) = ∑ a n g (t − nT ) .114 0. b) Odrediti maržu za šum koja nastaje kao posledica greške u sinhronizaciji ako je odmeravanje izvršeno ε = T/8 sekundi ranije.13.051 Tabela 6.44 τ ≤ 1⇒ T ' ' ≥ vS ' ' = ≤ = 1.866 0. Paketi su dovoljno razmaknuti pa se prenos svakog od paketa može posmatrati nezavisno. π 1 − (4 f c t ) 2 a) Na osnovu oblika impulsnog odziva odrediti digitalni takt i trenutke odlučivanja. n =0 3 . t g (t ) 0 4/π ± T 2 ±3 T 2 ±5 T 2 ±7 T 2 1 0 0 0 ±T ±2T 3 T 8 -5 T 8 11 T 8 -13 T 8 4/3π -4/15π 1.074 -0. Tabela 6. Impulsni odziv sistema za duobinarni prenos dat je u obliku 1− e e τ −1 1 1.

2 Duobinarni dekoder b) U prijemu trećeg simbola poruke. marža za šum iznosi 0.1 Sekvenca impulsnih odziva za poruku {1 1 -1 -1} O simbolima ak odlučuje se na osnovu odmeraka s (t ) uzetih u trenucima kT − s (− T 2) = a ref + a 0 g (− T 2) = 2 s (T 2) = a0 g (T 2) + a1 g (− T 2) = 2 ˆ ⇒ a0 = 2 − aref = 1. Kvantizer u duobinarnom dekoderu će ispravno dekodovati simbol a2 ako je s (3T 2 − T 8) + n(3T 2 − T 8) < 1 . zbog greške u sinhronizaciji ε = T/8 odmerak digitalnog signala s (t ) na osnovu kojeg se odlučuje je: s (3 T 2−T 8) = a0 g (3T 2−T 8) + a1 g (T 2−T 8) + a 2 g (− T 2−T 8) + + a3 g (− 3T 2−T 8) = g (11T 8) + g (3T 8) − g (− 5T 8) − g (− 13T 8) = = 0. ˆ ˆ s (5 T 2) = a 2 g (T 2) + a3 g (− T 2) = −2 ⇒ a3 = −2 − a 2 = −1. . ako je trenutna vrednost šuma manja od 0.373. a2.866 + 0.373 .074 + 1. tj. U trenutku odlučivanja prisutan je i šum.2.051 = 0. T .627 (i veća od 1.114 − 0.627.2.13.118 PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU Slika 6.13.što je mnogo manje verovatno). ˆ ˆ s (3T 2) = a1 g (T 2) + a 2 g (− T 2) = 0 ⇒ a2 = 0 − a1 = −1. S obzirom da je analizirani odmerak najkritičniji sa aspekta uticaja greške u sinhronizaciji. Slika 6. 2 ˆ ˆ ⇒ a1 = 2 − a0 = 1.

.. čiji su simboli: ak ∈ {Am = 2md − ( M − 1)d .. Pragovi odlučivanja o simbolima ak u prijemniku postavljaju se na sredini razmaka između susednih amplitudskih nivoa {0.. Impulsni odziv sistema je ograničen na 2K signalizacionih intervala.. m = 0. Ako se sa im označi m-ta vrednost ISI i ako se pretpostavi da su svi simboli jednako verovatni i svi nizovi simbola jednako verovatni...a−m) ..a−m) . 3...± 2d . odnosno m-te sekvence simbola.akm) ..± (M − 2)d } (7.7) označena površina ispod repa normalizovane Gausove raspodele.M − 1} (7.a −m+1 . Šum u kanalu n( t ) je Gausov proces sa varijansom σ2 i srednjom vrednošću 0..ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 119 7 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU 7.a1 m) ..± 4d ..2) 4.. 1 k k (7. sledi: M −1 1 PE = M M 2K gde je sa Q ( x0 ) = 1 2π ∞ M 2K m =1 ∑ ⎧ ⎫ ⎪ ⎡ h0 d − im ⎤ ⎡ h0 d + im ⎤ ⎪ ⎨Q⎢ ⎥ +Q ⎢ ⎥⎬ ⎪ ⎣ σ n ⎦ ⎣ σ n ⎦⎪ ⎩ ⎭ (7. Usvajamo sledeće pretpostavke: 1.1... Vrši se prenos M-arnih digitalnih signala... 7.. koja predstavlja informacioni sadržaj tog digitalnog signala.3) verovatnoća pogrešnog prijema simbola a0 data je izrazom: Pem = ⎤ M −1 ⎡ ( P⎢ n0 + ∑ akm ) h− k > h0 d ⎥ M ⎥ ⎢ k ≠0 ⎦ ⎣ (7.a0m) .5) gde je P[ m] verovatnoća m-tog digitalnog signala.1 Donja granica verovatnoće greške ..6) x0 ∫e − x2 2 dx (7. čije su vrednosti date u prilogu.1) 2..1 UVOD Verovatnoća greške je osnovni kvantitativni parametar koji služi za ocenu kvaliteta prenosa digitalnih signala.1.4) Verovatnoća greške za celu klasu digitalnih signala je: PE = M 2K m =1 ∑ Pem P[m] (7. n Za m-ti digitalni signal sa nizom simbola oblika: ( ( ) ( ( ( ( .

10) predstavlja normalizovanu vršnu (maksimalnu) ISI. .120 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU U odsustvu ISI. 7.1.9) gde: I max = imax h = ( M − 1)∑ −n h0 d n ≠ 0 h0 (7..2.2 Gornja granica verovatnoće greške Vezuje se za vršnu ISI i najnepovoljniji niz simbola digitalnog signala: PEg = max{Pem } = ⎫ ⎧ M − 1⎪ ⎡ ho d (1 − I max ) ⎤ ⎡ ho d (1 + I max ) ⎤ ⎪ ⎨Q ⎢ ⎥ +Q ⎢ ⎥⎬ σn σn M ⎪ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎪ ⎭ ⎩ (7.. m = 1.8) Ovaj izraz predstavlja verovatnoću greške samo pod uticajem Gausovog šuma i nazivamo ga donja granica verovatnoće greške.. M 2 K . im = 0.6) sledi: PEd = 2 M − 1 ⎛ h0 d ⎞ Q⎜ ⎜σ ⎟ ⎟ M ⎝ n ⎠ (7. iz izraza (7..

Signal na izlazu prijemnog filtra je: ⎛ π (t − kT ) ⎞ sin ⎜ ⎟ T ⎝ ⎠ + n (t ) . u trenucima mT nema interferencije simbola. k = −∞ ∑ ak Tδ (t − kT ) ∞ gde su a k jednako Slika 7. jedinične amplitudske karakteristike u propusnom opsegu. Nikvistov opseg f < 1 2T . Prijemni filtar je idealan Nikvistov.2. Impulsni odziv sistema je: ⎛πt ⎞ sin ⎜ ⎟ ⎝ T ⎠.1. pa na grešku u odlučivanju utiče samo odbirak šuma koji je prošao kroz prijemni filtar nR (mT ) . minimalnog propusnog opsega. 0 k ≠ 0. h(kT ) = ⎨ 0 ⇒ h(kT ) = h0δ k .1 Sistem prenosa u osnovnom opsegu Rešenje: Za digitalni signal sT (t ) čija je brzina signaliziranja vs = 1/T minimalni propusni opseg je tzv. ∞ Verovatnoća greške je: .2 7.2.0 . ⎩ Dakle. 2T f > fg. Signalu se u kanalu dodaje beli Gausov šum spektralne gustine snage p n = N 0 2 = 5 ⋅ 10 −6 W/Hz . s R (t ) = ∑ a k R π (t − kT ) k = −∞ T a njegov odbirak u t = mT je s R (mT ) = a m + n R (mT ) .−1} . h(t ) = ∫ T ⋅ H R ( f )e j 2πft df = πt −∞ T odnosno: ∞ ⎧ h = 1 k = 0. pa je: ⎧ ⎪1 HR( f ) = ⎨ ⎪0 ⎩ f ≤ fg = 1 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 121 7. Odrediti verovatnoću (simbolske) greške na prijemu.1 ZADACI Digitalni signal na predaji ima oblik sT (t ) = verovatni simboli binarnog alfabeta A = {1. Prenos se vrši brzinom v d = 8000 bit/s. Odlučivač je sa pragom odlučivanja na nuli.

T odakle sledi: E s = PT = T 2 Dalje važi σ n : σ n = σ n 2 = Pn = 2 p n B = N 0 B = pa je: ⎛h d ⎞ ⎛ 1 PE = Q⎜ 0 ⎟ = Q⎜ ⎜σ ⎟ ⎜σ ⎝ n ⎠ ⎝ n ⎛ 2E s ⎞ ⎟ = Q⎜ ⎟ ⎜ N 0 ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ N0 = 2T N0 2Es Često se umesto verovatnoće simbolske greške PE . 2T 2 ⎞ ⎟. Zamenom u izraz za PE sledi: PE = Q(5) = 0. jer je to mera “uspešnosti” iskorišćenja emitovane energije. verovatnoća simbolske greške je jednaka verovatnoći bitske greške: Pb = PE Što se tiče energije emitovane po bitu. Verovatnoća PE se često izražava u funkciji energije emitovane po simbolu. u funkciji energije emitovane po bitu informacije.287 ⋅ 10−6 . ⎟ ⎠ σ n = σ n 2 = Pn = 2 p n B = 0. ⎜σ ⎟ ⎝ n⎠ ⎝ n ⎠ Snagu šuma ograničava prijemni filtar svojim propusnim opsegom: v 1 B = fg = = s = 4kHz . Pošto se radi o binarnom digitalnom signalu.122 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU ⎛ 1 PE = P(a k = 1) ⋅ P(n R < −1) + P(a k = −1) ⋅ P(n R > 1) = P(n R > 1) = Q⎜ ⎜σ ⎝ n što se može dobiti i na osnovu izraza (7. posmatra verovatnoća bitske greške Pb (ili kako se skraćeno naziva BER – Bit Error Rate).2 V. ona je u konkretnom slučaju: Es E Eb = = s = Es ld( M ) ld(2) Na kraju se dobija: ⎛ 2 Eb ⎞ ⎟ – verovatnoća bitske greške pri prenosu polarnog binarnog signala u Pb = Q⎜ ⎜ N ⎟ 0 ⎠ ⎝ osnovnom opsegu. Za konkretan slučaj imamo: E s = Ps T . gde je P srednja snaga digitalnog signala: Ps = 2 σa ∞ T −∞ ∫ H( f ) 2 df = 1 2 T =T .8): ⎛ 1 ⎞ ⎛h d ⎞ PE = Q⎜ 0 ⎟ = Q⎜ ⎟ ⎜σ ⎟ . .

tj. M ⎝ n ⎠ Efektivna vrednost šuma se može izračunati na osnovu srednje snage. Prenos se vrši elementarnim impulsom minimalnog spektra (pri čemu je h0 = 1 ) kroz idealni NF sistem propusnog opsega 12 kHz. b) Izraziti verovatnoću greške u funkciji E s N 0 . c) Pri zadatom odnosu signal/šum odrediti optimalan broj simbola M tako da verovatnoća greške bude minimalna i da se postigne zadati digitalni protok. a) Nema ISI jer se prenos vrši elementarnim impulsom koji zadovoljava I NK. 7. varijanse. Slika 7. Ako on propušta samo opseg frekvencija u kojem se nalazi korisni signal. Spektralna gustina srednje snage Gausovog šuma u kanalu iznosi p n = N 0 2 = 5 ⋅ 10 −8 W/Hz.1 Minimalni spektar koji zadovoljava I NK pri brzini signaliziranja 1/T Rešenje: Elementarni impuls minimalnog spektra za digitalni signal sa periodom signaliziranja T je signal čiji je spektar u obliku idealnog NF filtra sa graničnom učestanošću B = 1/2T. propusnog opsega prilagođenog digitalnom signalu koji se prenosi u okviru posmatranog sistema. Izvesti izraz za verovatnoću bitske greške u funkciji Eb N 0 . Nju ograničava prijemni NF filtar. pa je verovatnoća greške jednaka donjoj granici: PE = 2 M − 1 ⎛ ho d ⎞ Q⎜ ⎟ ⎜ σ ⎟. d) Za izračunato M pod b) odrediti srednju snagu digitalnog signala Ps . da se koristi Grejov kod). To je signal oblika “sinx/x” koji zadovoljava I NK.2. SGSS šuma. Stoga se obično verovatnoća simbolske greške odgovarajućim transformacija (sličnim onima koje su izvedene u ovom zadatku) svodi na verovatnoću bitske greške u funkciji energije emitovane po bitu. Prijemni i predajni NF filtri su idealni.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 123 Na kraju treba navesti da je verovatnoća bitske greške jedan od najvažnijih parametara koji služi za upoređivanje tehnika digitalnog prenosa (signalizacionih šema). Vrednost ekvivalentnog impulsnog odziva sistema za prenos u trenutku odlučivanja je h0 = 1 .2. koje se međusobno razlikuju po alfabetima informacionih elemenata i oblicima elementarnih impulsa.2 Računar na svom izlazu generiše oktalne simbole brzinom od 10 kBd. a) Izraziti verovatnoću greške na prijemu u funkciji broja simbola alfabeta M. digitalnog protoka v d i srednje snage signala Ps . pod uslovom da verovatnoća greške bude manja od 10− 4 . što omogućava direktno poređenje signalizacionih šema. gde je Eb prosečna energija emitovana po informacionom bitu (pp. tj.2. gde je E s prosečna energija emitovana po simbolu. srednja snaga šuma na izlazu prijemnog filtra biće: . utrošenoj energiji za prenos bita informacije.

verovatnoća greške je: PE = 2 b) Važi: B= 1 (I Nivistov kriterijum).124 2 σn = VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU ∞ 2 ∫ pn | H R ( jf ) | df = −∞ −B ∫ pn df B = 2 pn B = N 0 B . (Slika 7. pa se izraz za verovatnoću greške može izraziti u funkciji broja simbola M.2. T 2ld M d= 3Ps Konačno. ⎛ ⎞ 3Ps 3Ps ldM M −1 ⎛ ⎟ = 2⎛1 − 1 ⎞Q⎜ Q⎜ ⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎜ ( M − 1)2 p B ⎟ M ⎝ M ⎠ ⎝ ( M 2 − 1) p n v d n ⎝ ⎠ ⎞ ⎟.2.2. Eb = 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ ⎟. Srednja snaga digitalnog signala sa minimalnim spektrom je jednaka (vidi zadatak 3.2). a prosečna energija emitovana po bitu je: Pb = Es . K = const . pri čemu smo fiksirali B na B ≤ 12 kHz . 3 odnosno. ⎟ ⎠ Verovatnoća greške izražena preko energije emitovane po simbolu je: PE = 2 =2 ⎞ ⎛ ⎞ 3Ps 3Ps M −1 ⎛ ⎟ = 2 M − 1 Q⎜ ⎟ Q⎜ ⎜ ( M 2 − 1)2 p B ⎟ ⎜ ( M 2 − 1) N B ⎟ M M n 0 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 6 Ps T M −1 ⎛ Q⎜ ⎜ ( M 2 − 1) N M 0 ⎝ ⎞ ⎛ Es ⎞ 6 ⎟ = 2⎛1 − 1 ⎞Q⎜ ⎟. PE = 2⎜1 − ⎟Q⎜ K 2 M −1 ⎟ ⎝ M⎠ ⎜ ⎠ ⎝ . Q⎜ =2 M ⋅ ldM ⎜ ( M 2 − 1) N 0 ⎟ ldM ⎠ ⎝ jer je broj bita ldM . i 2T E s = Ps T .4): M 2 −1 2 d . ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ M ⎠ ⎝ ( M 2 − 1) N 0 ⎟ ⎠ ⎠ Verovatnoća bitske greške je približno (koristi se Grejov kod. ldM c) Odnos signal/šum je zadat.2.3): PE M − 1 ⎛ 6 ⋅ ldM Eb ⎞ ⎟. važi: Ps = M 2 −1 Širina spektra B zavisi od digitalnog protoka: vd ld M vd = = 2 Bld M ⇒ B = . vidi zadatak 6.

2 Verovatnoća greške u funkciji broja simbola Optimalan u pogledu šuma je alfabet sa minimalnim brojem simbola. za zadate uslove optimalan alfabet je alfabet sa M = 4 simbola.5 A 2 p n v d = 3. Dakle.66 ⋅ 10 − 4 ⇒ A ≅ 3. Ali sa M = 2 ne može se postići željeni digitalni protok vd = 30000 bit/s. 2( M − 1) Potrebna snaga signala koja obezbeđuje verovatnoću greške od 10− 4 je: PS ≥ 3. U sistemu deluje beli Gausov šum.7215 mW . ak ∈ {d . Za simetrični binarni signal odrediti: a) Sve vrednosti ISI. Odlučivanje se vrši sa T 2 sekundi zakašnjenja. .82.2. Impulsni odziv sistema prikazan je na slici (Slika 7.1). ∞ Brzina signaliziranja je 1 T .−d } .3.2.2.2. U sistemu sa B = 12 kHz maksimalni v d sa M = 2 je: vd 2 max = 2 Bld2 = 24000 bit/s. A2 = 2 ( M − 1) p n v d 5 p n v d Q( A) = M PE = 0. 7. dakle M = 2. d) Označimo argument Q funkcije sa A: 3PS ld M 2 PS = ⇒ PS = 2.3 Signal na predaji. c) Prosečnu verovatnoću greške i uporediti njenu vrednost sa gornjom granicom verovatnoće greške.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 125 Slika 7.75 ⋅ 3. a sa M = 4 je: v d 4 max = 2 Bld4 = 48000 > 30000 bit/s. u sistemu za prenos podataka u osnovnom opsegu ima oblik: sT (t ) = k = −∞ ∑ ak δ (t − kT ).75 ⋅ 10 −3 ⋅ A 2 .82 2 ⋅ 10 −3 W ≅ 54. b) Gornju granicu verovatnoće greške. 2 Odnos signal/šum definisan je odnosom (d / σn ) i iznosi 20 dB.

t ⎪ 5 5T 2 ⎪ 0 drugde. k ∞ a impulsni odziv sistema se lako određuje pomoću jednačine prave kroz dve tačke: T ⎧ 2 0<t < .3.2. h1 = 3 1 .4d 0.1 Sve vrednosti ISI b) Gornja granica verovatnoće greške: PE max = PEr = ⎤ ⎡ ⎤ 1 ⎡ h0 d (1 − I max )⎥ + 1 Q ⎢ h0 d (1 + I max )⎥ . a) Zbog oblika h( t ) u ISI učestvuju samo 2 prethodno poslata simbola: i = a−1h1 + a −2 h2 = a −1h (T + T 2 ) + a−2 h (2T + T 2 ) . ⎪ Tt 2 ⎪ ⎪6 2 T h(t ) = ⎨ − ≤ t < 3T . h2 = .1 Impulsni odziv sistema Rešenje: Signal na prijemu je: uD (t ) = k = −∞ ∑ a h(t − kT ) + n(t ) .3.8d -0.126 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU Slika 7. na osnovu odmerka u D (nT + T / 2) . 5 5 a−1 a−2 i -0.2.8d -d -d d d -d d -d d Tabela 7. ⎪ ⎩ Odlučivanje se vrši sa T/2 sekundi zakašnjenja (jer je tada impulsni odziv maksimalan).4d 0. Q⎢ 2 ⎣ σn ⎦ 2 ⎣σn ⎦ .

. pa se stvarna verovatnoća greške može grubo proceniti kao: PE ≅ P(imax ) ⋅ PE max . 4 2 Stvarnoj verovatnoći greške najveći doprinos daje verovatnoća greške koja potiče od imax . Za ostale celobrojne vrednosti k. Slika 7.011.011. h0 = h(T / 2) = 1 . 2 ⎢ ⎝ 5 ⎠⎥ 2 ⎢ ⎝ 5 ⎠ ⎥ 2 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 1 1 PE = [Q(2) + Q(6)] ≅ PE max .4 Za tri brzine signaliziranja date su vrednosti odziva sistema u trenucima kT (Tabela 7.2. 2 Pe1 = PE max ≅ Pe 2 = 1 ⎡ ⎛ 2 ⎞⎤ 1 ⎡ ⎛ 2 ⎞ ⎤ 1 ⋅ Q 10⎜1 − ⎟ + ⋅ Q 10⎜1 + ⎟ ≅ Q(6) ≅ 0. Spektar elementarnog impulsa h( t ) može se u aproksimirati kao H ( f ) : ⎧ ⎪T H( f ) ≅ ⎨ ⎪0 ⎩ f ≤ 1 .2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 127 ⎛ d 10 log⎜ ⎜σ ⎝ n PE max ≅ ⎞ d ⎟ = 20 ⇒ = 10. 2T drugde.3.5 ⋅ 10 −9 . 4 k =1 1 Q(2) ≅ 0. h(kT ) se može zanemariti.1).2 Raspodela primljenih odmeraka T s D (mT + ) 2 7.4. 2 c) Sve četiri vrednosti ISI jednako su verovatne pa je: PE = 1 4 1 ∑ Pek = 2 (Pe1 + Pe2 ).2. ⎟ σn ⎠ 2 1 Q(2 ) ≅ 0.

8 ili 16.5 Slika 7.10): vd max = vs ⋅ ldM = 2400 bit s .03 0.2. . A(4) = 3.81 Tabela 7. maksimalna brzina prenosa informacija je 1200 bit/s.02 0. gde M može biti 2.05 0. a zahteva se da gornja granica verovatnoće greške po simbolu bude manja od 10-4 ? Rešenje: Maksimalni digitalni protok pri kojem dijagram oka još uvek nije zatvoren ostvaruje se sa vs = 1200 Bd i M = 4 (vidi zadatak 6.128 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd k = ±3 0.2.015 0. ⎣ M −1 ⎦ Srednja snaga digitalnog signala sa spektrom elementarnog impulsa H ( f ) jeste: Ps = M 2 −1 2 d ⇒d = 3 A( M ) ≥ h ( 0) 3Ps M 2 −1 . I max ≤ 1 − 3 Ps h(0) . U odsustvu ISI verovatnoća greške u ovom sistemu iznosi PE = 10-5.65. 4.01 0. ako je odnos signal/šum na izlazu sistema SNR ≤ 20 dB . Predhodnim izrazom definisano je smanjenje (zbog šuma) maksimalne dozvoljene ISI za datu verovatnoću greške.54. tj.06 k = ±2 0. Prenosi se binarni polarni signal: ak ∈{− d .). 7.2.15 k = ±1 0.2 k=0 1 0.1 prikazuje raspodela verovatnoća normalizovane ISI.03 0. Prema tome. σn M ⎦ ⎣ ⎡ h(0)d (1 − I max ) ⎤ M Q⎢ 10 − 4 ..9 0. pa se uslov za maksimalnu ISI svodi na: − M 2 −1 ⋅ 10 3 SNR 20 1 − I max M 2 − 1 Pn A( M ) . d } . Pri datom odnosu SNR = 20 dB.4. c) Uporediti rezultate pod a) i b) sa stvarnom verovatnoćom greške.2. ⎥≤ σn ⎣ ⎦ M −1 h(0)d (1 − I max ) σn ⎡ M ⋅ 10 −4 ⎤ ≥ Q −1 ⎢ ⎥ = A( M ) . b) Varijansu ISI i odgovarajuću vrednost verovatnoće greške smatrajući u prvoj aproksimaciji da ISI ima Gausovu GRV.2.1 Vrednosti elementarnog impulsa u trenucima odlučivanja Na raspolaganju je M-arni signal. (A(2) = 3. Ako se u obzir uzme i šum i zadata verovatnoća greške dobija se uslov za ISI: PE max ≅ M − 1 ⎡ h(0)d (1 − I max ) ⎤ −4 Q⎢ ⎥ ≤ 10 . ovaj uslov zadovoljava samo binarni signal (vidi zadatak 6.. Za isti odnos srednje snage signala i šuma odrediti: a) Maksimalnu ISI i gornju granicu verovatnoće greške.10) i to za brzine 600 i 1200 Bd. .5. Koliki je maksimalni digitalni protok koji se u sistemu može ostvariti.

σn M ⎣ ⎦ 2 1 Q(1.3) 2 + (0.27 = A . I max = 0.1) 2 + (0. procenjujemo verovatnoću greške na: 2 PE ≅ P(imax ) ⋅ PE max = 0. ⎜σ ⎟ σn ⎝ n ⎠ pa je tražena vrednost: PE max = PEg ≅ PE max ≅ M − 1 ⎡ h0 d (1 − I max ) ⎤ 1 Q⎢ ⎥ = Q[ A(1 − I max )].5. 2 2 σ N = σ n + σ i2 . u izrazu za verovatnoću greške tretira na isti način kao Gausov šum: σ I2 = σ i2 2 h0 d 2 . (uz pretpostavku da je h0 = 1 ). znajući verovatnoću da ISI bude maksimalna.27 ⋅ 10 −3.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 129 Slika 7.7 ⇒ imax = 0.05015.s.278) ≅ 0. 2 Na osnovu izračunate gornje granice verovatnoće greške.7d .7 ⋅ h0 d = 0. 16 b) Varijansa ISI izračunava se kao: σ I2 2 1 1 ⎡4 ⎤ 2 = ∑ I m ⋅ P( I m ) = 2⎢ (0. ⎢Q⎜ ⎜ σ ⎟ ⎜ σ ⎟ M ⎢ ⎝ n n ⎠ ⎝ ⎠⎥ ⎦ ⎣ Odnos h0 d σn određuje se na osnovu date donje granice verovatnoće greške: ⎛h d ⎞ hd PE isi =0 = PEd = Q⎜ o ⎟ = 10 −5 ⇒ o = 4.7) 2 ⎥ = 0.i Rešenje: a) Normalizovana ISI je i h0 d . .1 Raspodela verovatnoća i.2. pa je gornja granica verovatnoće greške: PE i = ⎛ h d + i ⎞⎤ M − 1 ⎡ ⎛ h0 d − i ⎞ ⎟ + Q⎜ 0 ⎟⎥ .05015 = 6. 16 16 16 ⎣16 ⎦ m =1 8 pa se u ovom slučaju.5) 2 + (0.12.

16 16 PE = 7. pri čemu je poznat odnos U σ n = 4 . ⎟ ⎠⎥ ⎦ 4 ⎛h d ⎞⎤ ⎞ 1⎡ ⎛h d PE = 2 ⋅ ∑ P(im ) ⋅ ⎢Q⎜ 0 (1 − I m ) ⎟ + Q⎜ 0 (1 + I m ) ⎟⎥ ⎜σ ⎟ ⎜σ ⎟ 2⎢ ⎝ n m =1 ⎝ n ⎠⎥ ⎠ ⎣ ⎦ 4 2 = [Q(0. Vidi se da je procena dobijena pod a) prilično dobra. c) Stvarna verovatnoća greške je prosečna pri svim vrednostima ISI: PE = ∑ P(im ) ⋅ PEm .7 A) + Q(1. signal na ulazu u prijemnik u trenutku odabiranja kT.6. Ukoliko je je verovatnoća slanja binarne nule ravna P[0] = 0. kolika je minimalna verovatnoća greške? Rešenje: Odlučivač uzima odbirke u trenucima kT: r (kT ) = s (kT ) + n(kT ) . prikazuje uprošćena blok šema sistema za prenos binarnih signala u osnovnom opsegu učestanosti.5 A) + Q(1. 7.9 A) + Q(1. Prenos binarnih signala vrši se polarnim impulsima.1 Sistem za prenos u osnovnom opsegu Usled prisustva slučajnog Gausovog šuma postoji mogućnost greške u odlučivanju.3 A) + Q(1.2.2.4242 ⋅ 10 −3.75 .3 A)] + 16 16 1 1 + [Q(0. m =1 8 PEm = 1 ⎡ ⎛ h0 d − im ⎢Q⎜ 2 ⎢ ⎜ σn ⎣ ⎝ ⎞ ⎛ h d + im ⎟ + Q⎜ 0 ⎟ ⎜ σ n ⎠ ⎝ ⎞⎤ ⎟ ⎥.25 .1.5 A)] + [Q(0.130 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU 1 ⎡ − ⎤ ⎛ h0 d ⎞ ⎛ 1 2⎞ 2⎥ ⎢ PE ≅ Q⎜ ⎜ σ ⎟ = Q ⎢⎜ A 2 + σ I ⎟ ⎥.6. Trajanje signalizacionog intervala je T. Odrediti optimalnu vrednost praga odlučivanja tako da verovatnoća greške bude minimalna ako je verovatnoća slanja binarne nule ravna P[0] = 1 − p . ima vrednost +U ako je poslato binarno 1 i vrednost -U ako je poslato binarno 0.49 ⋅ 10 −3. Pri tome.7 A)]. ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ N ⎠ ⎥ ⎢ ⎦ ⎣ PE ≅ Q(2.388) ≅ 8.1A)] + [Q(0. a binarne jedinice P[1] = 0. a binarne jedinice P[1] = p . odnosno rk = s k + n k .2. Slika 7.6 Slika 7.

a izabrana je hipoteza H 0 .2. p[U P ] p[U P ] Dalje se dobija: −(U P +U ) 2 2 e 2σ n −(U P −U ) 2 2 e 2σ n (1 − p ) 1 2π σ n =p 1 2π σ n . odnosno. vrši se odlučivanje koji je simbol bio poslat. P[0.2. Minimizacija greške se vrši korišćenjem tzv.primljeno je binarno 0.primljeno je binarno 1.6. odnosno greška nastupa kada je emitovano binarno 0. Po prijemu signala. Verovatnoća greške je po definiciji: PE = P[0] ⋅ P[H 1 / 0] + P[1] ⋅ P[H 0 / 1]. Kako je nk slučajna veličina.1) (7. a izabrana je hipoteza H 0 . rk ] p[rk / 0]P[0] = p[rk ] p[rk ] p[rk / 1]P[1] p[rk ] Važi: P[0 / rk ] = P[1 / rk ] = (7. to je i odbirak rk slučajna veličina sa istom (Gausovom) funkcijom gustine verovatnoća amplituda i sa srednjom vrednošću ± U : rk = U + nk ⇒ p[rk / U ] = p[rk / 1] = 1 2π σ n − ( rk −U ) 2 e 2 2σ n . MAP (Maximum Aposteriori Probability) kriterijuma pri odlučivanju. Za prag odlučivanja koji će minimizovati grešku biramo onu vrednost primljenog signala U P za koju važi: P[0 / U P ] = P[1 / U P ] .6. kada se šalje binarno 0.6. ⋅ ako je P[1 / rk ] < P[0 / rk ] izaberi H 0 .2) dobija se: p[U P / 0]P[0] p[U P / 1]P[1] = ⇒ p[U P / 0]P[0] = p[U P / 1]P[1]. kada se šalje binarno 1.2. koji se kaže da treba izabrati hipotezu koja ima veću aposteriornu verovatnoću: ⋅ ako je P[0 / rk ] < P[1 / rk ] izaberi H 1 . odnosno odlučivač bira između dve hipoteze: ⋅ H 0 .6.2.2).1) i (7. ili je emitovano binarno 1. ⋅ H 1 . odnosno: rk = −U + nk ⇒ p[rk / − U ] = p[rk / 0] = 1 2π σ n − ( rk +U ) 2 e 2 2σ n .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 131 i poredi ih sa pragom U p . zamenom (7.

⎛U +U P ⎞ ⎛U −UP ⎟ + 0.17 ⋅ 10 −5 ⎟ ⎠ . Kada je P[0] = 0. ⎝ ⎠ Verovatnoća greške je tada: ⎛U +UP PE = (1 − p ) ⋅ P[r k > U P ] + p ⋅ P[r k < U P ] = (1 − p ) ⋅ Q⎜ ⎜ σ n ⎝ ⎛U −UP ⎞ ⎟ + p ⋅ Q⎜ ⎟ ⎜ σ n ⎠ ⎝ Ukoliko je P[0] = P[1] = 0. a u kanalu se superponira Gausov šum srednje snage Pn u opsegu za prenos.75 ⎞ ln⎜ ⎟≅ 2U ⎝ 0.6. U ⎛ 0.7 Vrši se prenos duobinarno kodovanog binarnog polarnog signala. . Površina ispod krive p[rk / U ] u intervalu [U P . p[rk / − U ] p[rk / U ] P(0 / 1) P(1 / 0 ) rk Slika 7. ⎛U PE = (1 − p ) ⋅ P[r k > 0] + p ⋅ P[r k < 0] = Q⎜ ⎜σ ⎝ n Slika prikazuje položaj praga za kada je slanje binarno 0 verovatnije od slanja binarno 1. P[1] = 0. jer se u skoro uvek koristi skremblovanje).132 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU 2 2 U P + 2U PU +U 2 −U P + 2U PU −U 2 2 2σ n 2U PU 2 e σn 1− p =e p 2U PU 2 σn = ⎛1− p ⎞ = ln⎜ ⎜ p ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ UP = 2 σn ⎛1− p ⎞ ⎟ ln⎜ 2U ⎜ p ⎟ . maximum likelihood decoding.25 ⋅ Q⎜ PE = 0.13 .5 . ∞] ponderisana sa P[0] jednaka je površini krive p[rk / − U ] u intervalu [− ∞. Sistem za prenos zadovoljava drugi Nikvistov kriterijum. a za optimalnu vrednost praga se dobija U P = 0 (što se je u praksi obično i slučaj.72 ⋅ 10 −5 ⎟ ⎠ ⎞ ⎟ = Q(4) ≅ 3.75 ⋅ Q⎜ ⎜ σ ⎟ ⎜ σ n n ⎝ ⎠ ⎝ Da je prag bio na nuli. bilo bi: ⎞ ⎟ ≅ 2.25 . (informacioni simboli su jednako verovatni) tada se MAP odlučivanje svodi na tzv.U P ] ponderisana sa P[1].75 .2. Simboli originalne poruke su statistički nezavisni i jednako verovatni.25 ⎠ 29. i U σ n = 4 .2. važi: UP = 2 σn ⎞ ⎟ ⎟ ⎠.2 Gustina raspodele verovatnoća amplituda signala na ulazu u odlučivač 7.

= Q⎜ ⎜σ ⎟ 2 ⎜ σn ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ n⎠ = [ ] [ ] Pošto se radi o Gausovom šumu parametar σ n može se odrediti na osnovu relacije: σ n = Pn .5 . a) PE = P[ak = −2d ]⋅ P[n > d ] + P[ak = 0]⋅ P[| n |> d ] + P[ak = 2d ]⋅ P[n < −d ] 1 1 3 = 2 P[n > d ] + P[| n |> d ] = P[| n |> d ] 4 2 2 3 ⎛ d ⎞ = Q⎜ ⎟.2d } . + P[a k = 2d ] ⋅ P n < −(2d − U p PE = P[a k = −2d ] ⋅ P n > (2d − U p ) + P[a k = 0] ⋅ P n |> U p [ [ ] )] [ ] 1 1 P n > (2d − U p ) + ⋅ P | n |> U p 2 2 ⎛U ⎞ 1 ⎛ 2d − U p ⎞ ⎟ + Q⎜ p ⎟.0. d } .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 133 Izvesti izraze za verovatnoću greške.6). a odgovarajuće verovatnoće P[a k = 0] = 2 P[a k = −2d ] = 2 P[a k = 2d ] = 0. 2 ⎜σn ⎟ ⎝ ⎠ b) Pored načina opisanog u prethodnom zadatku (7. simboli duobinarne poruke su a k ∈ {−2d . Rešenje: Ako je originalna poruka bk ∈ {−d . ako su pragovi odlučivanja postavljeni: a) Na sredini razmaka između susednih simbola.2. a izraz za verovatnoću greške je: PE = 1 1 ∫e 2 2π σ n 2 d −U p ∞ − n2 2 2σ n n2 2 2σ n dn + 1 ∞ 2π σ n U p ∫e − dn. optimalni prag odlučivanja se može odrediti kao ona vrednost koja zadovoljava: dPE = 0 za U p = U po dU p Neka su pragovi odlučivanja ± U p (zbog simetrije). Izvod određenog integrala je jednak vrednosti podintegralne funkcije za gornju granicu: 1 1 e 2 2π σ n − ( 2 d −U po ) 2 2 2σ n − 1 2π σ n − U2 po 2 2σ n e =0. b) Tako da minimizuju verovatnoću greške i odrediti takve pragove. .

134 VEROVATNOĆA GREŠKE PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU ln 2 + (2d − U po ) 2 2 2σ n 2 σn = 2 U po 2 2σ n . U po = d + PEmin ln 2. 2d 2 2 ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎜ d + σ n ln 2 ⎟ ⎜ d − σ n ln 2 ⎟ 1 ⎟. ⎟ + Q⎜ 2d 2d = Q⎜ ⎟ ⎜ ⎟ σn σn 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ .

razlikuju se optimizacije: predajnog filtra. Greška može da nastane pod uticajem intersimbolske interferencije i šuma. U zavisnosti od postavljenih uslova. poznate su funkcije prenosa predajnog filtra H T ( f ) i kanala H C ( f ) . a drugi je transverzalni filtar koji se projektuje tako da minimizuje uticaj ISI. .2) varijansa. λ k su Lagranžovi koeficijenti.4) H R ( f ) = [H T ( f ) H C ( f )]* ∑ e k =− N 2 p n Prvi član optimalnog filtra predstavlja prilagođeni filtar koji redukuje uticaj šuma.1. a hk = ∫ H T ( f ) H C ( f ) H R ( f )e −∞ j 2πfkT df (8.1 UVOD Osnovni zadatak postupka optimizacije je minimiziranje verovatnoće greške u prenosu M-arnih digitalnih signala. odnosno srednja snaga šuma na izlazu prijemnog filtra.a. Postupak ekvalizacije predstavlja izbor i podešavanje koeficijenata T-filtra na osnovu prethodno izabranog kriterijuma. 8.2 Ekvalizacija Cilj je eliminacija. prijemnog filtra i združena optimizacija predajnog i prijemnog filtra.3) odbirak impulsnog odziva sistema u k-tom signalizacionom intervalu. odnosno redukcija intersimbolske interferencije primenom transverzalnog filtra. 8.1 Optimizacija prijemnog filtra Polazi od sledećih pretpostavki: M-arni signal je ograničenog trajanja i sadrži 2N + 1 simbol. Rezultat optimizacije je funkcija prenosa prijemnog filtra u obliku: N −λ k − j 2πfkT (8. u kanalu deluje aditivni Gausov šum konstantne spektralne gustine snage pn .1) gde je: 2 σn = ∫ pn H R ( f ) −∞ ∞ ∞ df (8.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 135 8 OPTIMIZACIJA PRENOSA U OSNOVNOM OPSEGU 8. Postupak optimizacije zahteva primenu varijacionog računa i rešavanje funkcionala: V 2 =σn + k =− N ∑ λ k hk 2 N (8. Cilj optimizacije je određivanje optimalne funkcije prenosa prijemnog filtra digitalnog sistema za prenos u osnovnom opsegu na slici 6.1.

N N (8.10) k =− N k ≠0 .b Sistem prenosa u osnovnom opsegu sa T-filtrom Odmerak odziva T-filtra koji stoji uz simbol a0 o kojem se odlučuje je: .9) 2. minimizacija varijanse ISI 2 σ i2 = σ a (8.8). g ( NT ) ≡ g 0 = C0 h0 + k =− N k ≠0 ∑ Ck h−k N (8.5) ∑ C k e − j 2πfkT (8.6) N k =− N ∑ Ck δ [t − ( N + k )T ] ∑ C k h[t − ( N + k )T ] N Ako je g ( t ) impulsni odziv sistema za prenos zajedno sa T-filtrom. Izbor preostalih koeficijenata vrši se na osnovu jednog od kriterijuma: 1. minimizacija vršne ISI imax = k =− N k ≠0 ∑ gk ∑ g k2 .8) pa se koeficijent T-filtra C0 određuje na osnovu relacije (8.7) k =− N Slika 8.136 OPTIMIZACIJA PRENOSA U OSNOVNOM OPSEGU Slika 8.a Transverzalni filtar Signal na izlazu T-filtra i njegova spektralna gustina amplituda su: s o (t ) = C − N si (t ) + C − N +1 si (t − T ) +L+ C 0 si (t − NT ) +L+ C N si (t − 2 NT ) S o ( f ) = C − N + C − N +1e − j 2πfT +L+ C 0 e − j 2πfNT +L+ C N e − j 2πf 2 NT S i ( f ) pa su njegova prenosna karakteristika i impulsni odziv: T ( f ) = e − j 2πfNT e(t ) = N k =− N [ ] (8. može se pisati: g (t ) = F −1 {H ( f ) ⋅ T ( f )} = h(t ) ∗ e(t ) = (8.

U svakoj od grana se u toku jednog signalizacionog intervala vrši konvolucija između primljenog signala i jednog od talasnih oblika koji je zakašnjen za signalizacioni interval T.1.2.2. Odrediti i skiciriti odziv prijemnika u toku i-tog signalizacionog intervala.1. prijemnik vrši preslikavanje primljene energije u toku jednog signalizacionog intervala u tačke (brojeve). U oba slučaja. gde su informacioni simboli iz binarnog polarnog alfabeta {− 1. Način na koje se ovo preslikavanje vrši je dobijen maksimizacijom iskorišćenja primljene energije (vidi jednačinu 8.4). koji odgovaraju simbolima korišćenog informacionog alfabeta. a elementarni impuls je oblika: ⎧1 0 ≤ t ≤ T . ∗ h(T − t ) s (t ) r1 (T ) r (T ) k ∗ (− h(T − t )) r0 (T ) Slika 8. U stvarnosti.2. pri čemu je prenošeni simbol u i-tom signalizacionom intervalu ai = 1 .2. kao prijemnik se koristi prilagođeni filtar.1).1 Prilagođeni filtar h(t ) ∫ s (t ) 0 T r1 (T ) r (T ) ∫ 0 T r0 (T ) − h(t ) Slika 8. ukoliko se na prijemu koristi: a) prilagođeni filtar (Slika 8.2 Korelacioni prijemnik Rešenje: U prethodnim poglavljima prijemnik je predstavljan kao kombinacija idealnog NF filtra i odlučivača koji vrši odabiranje primljenog signala u trenucima koji su umnošci signalizacionog intervala (kT).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 137 8.2 8.1.1 ZADACI Posmatra se sistem za prenos digitalnog signala oblika s (t ) = ∑ a k h(t − kT ) . Slika 8. ili još češće njegova uprošćena varijanta – korelacioni prijemnik.1.2). U grani u kojoj se . Prilagođeni filtar se sastoji od onoliko grana koliko različitih talasnih oblika digitalni signal može imati (tj. h(t ) = ⎨ ⎩0 drugde.1} .2. b) korelacioni prijemnik (korelator. koliko ima različitih informacionih elemenata).

2. i na taj način se donosi odluka o primljenom simbolu. Dalje važi: 0≤t <T r1 (t ) = ∫ h(T − (t − τ ))s (τ )dτ = ∫ h(T − (t − τ ))h(τ )dτ = ∫ dτ = t . a) U toku i-tog signalizacionog intervala digitalni signal je: iT ≤ t < (i + 1)T . Pozitivan izlaz na kraju signalizacionog intervala znači da je primljeno ai = 1 . 0 0 Zbog oblika elementarnog impulsa. 0 t 0 t t t r0 (t ) = ∫ (− h(τ ))s (τ )dτ = − ∫ h(τ )h(τ )dτ = −t .2 Odrediti i skicirati izgled odziva: a) prilagođenog filtra. pokazuje se da je na kraju signalizacionog intervala rezultat gore opisane konvolucije i korelacije isti.1. (Naravno. s (t ) = ai h(t ) = h(t ). r (t ) = r1 (t ) − r0 (t ) = 2t. Da je bilo ai = −1 . u korelacionom prijemniku se u svakoj od grana vrši korelacija sa jednim od talasnih oblika.3 t 8. Za razliku od prilagođenog filtra. 0 t 0 t 0 t t τ t r0 (t ) = ∫ (− h(T − (t − τ )))s (τ )dτ = − ∫ h(T − (t − τ ))h(τ )dτ = − ∫ dτ = −t . Slika 8. Međutim. dok će u ostalim granama vrednost biti nula. usled uticaja šuma ovo će važiti samo približno). Naime.1. tada bi izlaz prijemnika bio negativan. b) korelatora. r (t ) = r1 (t ) − r0 (t ) = 2t.2.2).3 prikazuje izgled odziva prijemnika u obe varijante.138 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU primljeni digitalni signal poklapa sa talasnim oblikom dobiće se maksimalna vrednost konvolucije. .2. r (t ) 2T T Slika 8.2. 0 0 0 b) Za korelacioni prijemnik važi: 0≤t <T r1 (t ) = ∫ h(τ )s (τ )dτ = ∫ h(τ )h(τ )dτ = t . u opštem slučaju ovo ne važi (vidi zadatak 8. odzivi prilagođenog filtra i korelacionog prijemnika su isti.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

139

optimizovanih za prijem digitalnog signala čija je vrednost u toku signalizacionog intervala data izrazom:
⎧ h (t ) kada se prenosi binarno 0, s (t ) = ⎨ 1 ⎩h2 (t ) kada se prenosi binarno 1, ukoliko se prenosi binarno 0. Talasni oblici h1 (t ) i h2 (t ) su dati na slici (Slika 8.2.2.1).
h1 (t )
1

h2 (t )

1
T 2 T
t
T t

−1
Slika 8.2.2.1

Rešenje:

a) Prilagođeni filtar je prikazan na slici (Slika 8.2.2.2).
∗ h1 (T − t )
s (t )
r1 (T )
r (T )

∗ h2 (T − t )

r2 (T )

Slika 8.2.2.2 Prilagođeni filtar

Važi: 0≤t <T
t τ ⎧ −t r1 (t ) = ∫ h1 (T − (t − τ ))s (τ )dτ = ∫ h1 (T − (t − τ ))h1 (τ )dτ = ⎨ ⎩3t − 2T 0 0

0 ≤ t < T 2, T 2 ≤ t < T, 0 ≤ t < T 2, T 2 ≤ t < T,

⎧ −t r2 (t ) = ∫ h2 (T − (t − τ ))s (τ )dτ = ∫ h2 (T − (t − τ ))h1 (τ )dτ = ⎨ ⎩t − T 0 0
t t

⎧ 0 r (t ) = r1 (t ) − r2 (t ) = ⎨ ⎩2t − T

0 ≤ t < T 2, T 2 ≤ t < T.

Signali r1 (t ) , r2 (t ) i r (t ) su prikazani na slici (Slika 8.2.2.4 a). b) Korelator je prikazan na slici (Slika 8.2.2.3).

140

OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU

h1 (t )


s (t )
0

T

r1 (T )


0

T

r2 (T )

r (T )

h2 (t )
Slika 8.2.2.3 Korelator

Važi: 0≤t <T r1 (t ) = ∫ h1 (τ )s (τ )dτ = ∫ h1 (τ )h1 (τ )dτ = t ,
0
t t

τ

0
t

⎧ −t r2 (t ) = ∫ h2 (τ )s (τ )dτ = ∫ h2 (τ )h1 (τ )dτ = ⎨ ⎩t − T 0 0 ⎧2t 0 ≤ t < T 2, r (t ) = r1 (t ) − r0 (t ) = ⎨ ⎩T T 2 ≤ t < T .

0 ≤ t < T 2, T 2 ≤ t < T,

Signali r1 (t ) , r2 (t ) i r (t ) su prikazani na slici (Slika 8.2.2.4 b).
r1 (t )
r1 (t )

T

T

T 2
T t

−T 2

r2 (t ) T 2

T

t

r2 (t )
T 2

T

t

T
−T 2
T

t

−T 2

r (t )

T

r (t )

T 2

T

t

T 2

T

t

Slika 8.2.2.4 Signali u prijemniku a) prilagođeni filtar b) korelator

Vidi se da su odgovarajući signali kod prilagođenog filtra, odnosno korelatora, u opštem slučaju jednaki samo na kraju signalizacionog intervala T.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

141

8.2.3

Slika 8.2.3.1 prikazuje korelator koji optimizovan za prijem: a) binarnog unipolarnog signala: ⋅ informacioni simboli su iz alfabeta {0,1} , b) bipolarnog signala: ⋅ informacioni simboli su iz alfabeta {− 1,1}. U oba slučaja, elementarni impuls je oblika: ⎧1 0 ≤ t ≤ T , h(t ) = ⎨ ⎩0 drugde. Tokom prenosa se u kanalu signalu superponira AWGN, konstantne sprektralne gustine snage koja je jednaka N 0 2 . Odrediti očekivanu vrednost signala na izlazu korelatora, kao i srednju snagu šuma na izlazu korelatora. Odrediti verovatnoću greške u oba slučaja.
h(t ) s (t )


0

T

r (T )

h(t )


s (t )
0

T

r1 (T )
r (T )


0

T

r0 (T )

− h(t )
Slika 8.2.3.1

Rešenje:

a) Na izlazu korelatora, na kraju signalizacionog intervala je signal:
r (T ) = ∫ (s (t ) + n(t ))h(t )dt = ∫ s (t )h(t )dt + ∫ n(t )h(t )dt = ∫ s (t )h(t )dt + n1 (T ) .
0 0 0 0 T T T T

Očekivana vrednost je:
T ⎡T ⎤ ⎡T ⎤ E [r (T )] = E ⎢ ∫ s (t )h(t )dt + n1 (T )⎥ = E ⎢ ∫ s (t )h(t )dt + ∫ n(t )h(t )dt ⎥ = ⎢0 ⎥ ⎢0 ⎥ 0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ T ⎡T ⎤ T ⎡T ⎤ = E ⎢ ∫ s (t )h(t )dt ⎥ + E ⎢ ∫ n(t )h(t )dt ⎥ = ∫ s (t )h(t )dt + ∫ E [n(t )]h(t )dt ⎢0 ⎥ 0 ⎢0 ⎥ 0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

= ∫ s (t )h(t )dt ,
0

T

pošto je očekivana vrednost AWGN-a jednaka 0.

142

OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU

Srednja snaga komponente koja predstavlja filtrirani šum (šum nakon prolaska kroz korelator) je:
2 σ n1

=E

[

2 n1

2 ⎡⎛ T ⎡⎛ T ⎞⎤ ⎞⎛ T ⎞ ⎤ (T ) = E ⎢⎜ ∫ n(t )h(t )dt ⎟ ⎥ = E ⎢⎜ ∫ n(t )h(t )dt ⎟⎜ ∫ n(s )h(s )ds ⎟⎥ ⎟⎥ ⎟⎜ ⎟ ⎥ ⎢⎜ 0 ⎢⎜ 0 ⎠⎦ ⎠⎝ 0 ⎠ ⎦ ⎣⎝ ⎣⎝

]

⎤ TT ⎡T T = E ⎢ ∫ ∫ n(t )n(s )h(t )h(s )dtds ⎥ = ∫ ∫ E[n(t )n(s )]h(t )h(s )dtds ⎥ 00 ⎢0 0 ⎦ ⎣ = = N0 N 2 ∫ h(t )h(t )dt = 20 ∫ h (t )dt 2 0 0
T T

N 0T . 2 Vidi se da je srednja snaga šuma nakon prolaska kroz korelator postala konačna, i jednaka N 0T 2 . Ako se prenosi binarno 0, na ulazu u prijemnik u toku tog signalizacionog intervala nema signala, pa je očekivana vrednost izlaza r (T ) = 0 . Ako se prenosi binarno 1, očekivana vrednost na izlazu je r (T ) = T . Stoga je polovina razmaka između ove dve T vrednosti d = . 2 Srednja snaga digitalnog signala je:

1 a2 2 Ps = ∫ h (t ) = 2 , T 0 odnosno, prosečna energija emitovana po bitu je Eb = T 2 . Izraz za verovatnoću greške je:
⎛ ⎜ M − 1 ⎛ ho d ⎞ ⎜ PE = 2 Q⎜ ⎜ σ ⎟ = Q⎜ ⎟ M ⎝ n ⎠ ⎜ ⎜ ⎝
T T

T

T 2 N 0T 2

⎞ ⎟ ⎟ = Q⎛ T ⎜ ⎟ ⎜ 2N 0 ⎝ ⎟ ⎟ ⎠

⎛ Eb ⎞ ⎞ ⎟. ⎟ = Q⎜ ⎟ ⎜ N ⎟ 0 ⎠ ⎠ ⎝

b) Na isti način kao pod a), pokazuje se da je:
r (T ) = ∫ (s (t ) + n(t ))h(t )dt − ∫ (s (t ) + n(t ))(− h(t ))dt = 2∫ s (t )h(t )dt + 2 ∫ n(t )h(t )dt
0 0 T 0 0 T T

= 2∫ s (t )h(t )dt + n1 (T ),
0

E [r (T )] = 2 ∫ s (t )h(t )dt ,
0

T

jer je očekivana vrednost šuma na izlazu prijemnika:
T ⎤ ⎡T E [n1 (T )] = 2 E ⎢ ∫ n(t )h(t )dt ⎥ = 2 ∫ E [n(t )]h(t )dt = 0 . ⎥ ⎢0 0 ⎦ ⎣

Srednja snaga šuma na izlazu korelatora je:

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA
2 σ n = E (2n1 (T ))2 = 4 E n12 (T ) = 4

143

N 0T = 2 N 0T . 1 2 U zavisnosti od prenošenog simbola, očekivane vrednosti izlaza su 2T i − 2T . Polovina razmaka između ove dve vrednosti je d = 2T . Srednja snaga digitalnog signala je:

[

]

[

]

Ps =

a2 2 ∫ h (t ) = 1 , T 0

T

a prosečna energija emitovana po bitu je Eb = T . Verovatnoća greške je:
⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎟ = Q⎜ 2T ⎟ = Q⎜ 2 Eb ⎟ . ⎜ N ⎟ ⎜ N ⎟ ⎟ 0 ⎠ 0 ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ Vidi se da je argument Q-funkcije veći u slučaju bipolarnog signala, pa je verovatnoća greške manja. To je posledica veće emitovane energije po bitu u slučaju bipolarnog signala. ⎛ 2T M − 1 ⎛ ho d ⎞ ⎟ = Q⎜ Q⎜ ⎜σ ⎟ ⎜ 2N T M ⎝ n ⎠ 0 ⎝

PE = 2

8.2.4

Na ulaz transverzalnog filtra (Slika 8.2.4.1) dolazi signal oblika:
si (t ) = ∑ ak h(t − kT ),
k

gde je ak ∈ {1,−1} , a impulsni odziv sistema h( t ) je skiciran na slici 7.2.2.

Slika 8.2.4.1 T-filtar

Slika 8.2.4.2 Impulsni odziv sistema za prenos

Ako su koeficijenti T-filtra: C 0 = 0,961 , C1 = 0,202 , i C −1 = −0,095 : a) Odrediti vrednost odziva so ( t ) na osnovu koje se procenjuje a0 .

00032 + 0.12 = 0. h I g max = 0. U prijemniku se koristi ekvalizator prikazan na slici (Slika 8. alfabeta A = {−U . σ i2 = 0. h(0) = 1 . σ i2 = 0.12 + 0.06.0003 + 0.0868.± 1 . i h(kT ) = 0 za k ≠ 0.6 ⋅ 10 −3. Odrediti koeficijente ekvalizatora C −1 .2 + 0. ∞ a k − simboli h( t ) − impulsni odziv sistema.0011 + 0.1) tako da se odlučivanje o simbolu ak vrši u trenutku t = ( k + 1) T . a varijansu je smanjio preko 16 puta.0202a −3 . Rešenje: a) so (t ) = C −1 si (t ) + C 0 si (t − T ) + C1 si (t − 2T ). b) srednju kvadratnu vrednost ISI.0557 2 + 0.0202 2 = 3. g Ovaj jednostavni T-filtar je smanjio vršnu ISI blizu 5 puta.4 .1 = 0. .2. .2 2 + 0.0095 2 + 0. Oblik impulsnog odziva h( t ) ukazuje da se informacija o a0 dobija na osnovu odmerka si (0) .0202 = 0.0095 + 0.0557a − 2 + 0.0003a −1 + 0. vršnu ISI i srednju kvadratnu vrednost ISI u slučajevima kada ekvalizator minimizira: a) vršnu vrednost ISI.U } . smanjivši je na zanemarivu vrednost.00112 + 0. b) I h max = 0.0557 + 0.0095a 2 + 0. tražena vrednost je s o (T ) = C −1 si (T ) + C 0 si (0) + C1 si (−T ) k k = C −1 ∑ a k h(T − kT ) + C 0 ∑ a k h(− kT ) + C1 ∑ a k h(−T − kT ) k = a 2 C −1h−1 + a1 (C −1h0 + C 0 h−1 ) + a 0 (C −1h1 + C 0 h0 + C1h−1 ) + + a −1 (C −1h2 + C 0 h1 + C1h0 ) + a − 2 (C 0 h2 + C1h1 ) + a −3C1h2 . k so (T ) = −0. C1 .C 0 .4.2.1 + 0.5 Binarni signal na ulazu u prijemnik je: si (t ) = gde su: k = −∞ ∑ ak h(t − kT ). Kako T-filtar ima 2 kola za kašnjenje.144 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU b) Odrediti maksimalnu ISI i varijansu ISI na ulazu i izlazu T filtra. s o (T ) = ∑ a k g −k . h(−T ) = h(T ) = 0.0011a1 + 1. vd = 1/ T je digitalni protok. 8.0002a0 + 0.4.

11 .47.4C1 |+ |0.84C−1 − 0.84C1 ) + (0.8)): C−1h( T ) + C0h( 0) + C1h( − T ) = 1 ⇒ C0 = 1 [1 − C−1h(T ) − C1h( −T )] = 1 − 0. a preostalih 2N koeficijenata određuju se na osnovu kriterijuma minimizacije: a) vršne ISI –forsira se 2N nula u impulsnom odzivu g ( t ) : g (2T ) = g+1 = 0.16C1 ) + 0. s o (T ) = C1h(T )a − 2 + [C 0 h(T ) + C1h(0)]a −1 + [C −1h(T ) + C 0 h(0) + C1h(−T )]a0 + + [C −1h(0) + C 0 h(−T )]a1 + C −1h(−T )a 2 .84C1 )a −1 + (0.4 + 0.4 + 0. Jedan je izabran na osnovu kriterijuma (8. Jedan uslov je (vidi jednačinu (8.8912C−1 − 0.4 − 0.32 + 0.84C −1 − 0.± 1} .84C1 |+ |0.4C−1 − 0. σ I2 = g −2 + g 2 = 0.84C−1− 0. a tada je: so (T ) = k = −∞ h(kT ) ≠ 0 k ∈ {0.16C−1 + 0. ⇒ C0 = 1. Pri projektovanju T-filtra bira se 2N + 1 koeficijent. g (0) = g−1 = 0.4 − 0. Tada je: 2 2 I max =| g −2 |+| g 2 |= 2 ⋅ 0.588 . C−1 = C1 = −0.8912C12 + 0. h(0) ISI je: i = 0.4C −1 a 2 = k = −2 k ≠0 ∑ ak g −k .84C1 = 0.16C−1 + 0.16C12 + ( 0.16C−1+ 0.544C−1 .16C−1 2 2 2 = 0.4 − 0.5376C1C−1 + 0.84C−1 − 0.16C1 )a1 + 0.16C1 |+ |0. ∑ ak {C−1h[−(k − 1)T ] + C0 h(−kT ) + C1h[−(k + 1)T ]}.8). ∞ ∞ U trenutku t = T odlučuje se o simbolu a0 .4 + 0.544C1 + 0.4C1 a −2 + (0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 145 Rešenje: Signal na izlazu ekvalizatora je: s o (t ) = C −1 si (t ) + C 0 s i (t − T ) + C1 si (t − 2T ) = k = −∞ ∑ ak [C−1h(t − kT ) + C0 h(t − kT − T ) + C1h(t − kT − 2T )].47 .4C−1 | = U a varijansa ISI je: k = −2 k ≠0 σ = 2 I k = −2 k ≠0 ∑g 2 2 k 2 = 0.4C1 .16C −1 + 0.4 − 0. k 2 2 Vršna ISI je: i I max = max = |0. b) varijanse ISI: . ∑ |g |.235 = 0.16C1 = 0.4 + 0.

gde je t 0 = 3T . Na ulazu T-filtra bilo je: I max = ∑ | hk | = 0.47. bude manje od 12 ms.146 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU dσ 2 I = 1.2.32.6.6 Sistem za prenos u osnovnom opsegu učestanosti ima linearnu faznu karakteristiku oblika: Φ( f ) = − ft0 .103) = 0.2. b) Za slučaj pod a) odrediti broj nula koje je moguće ostvariti u impulsnom odzivu.6. U cilju optimizacije prenosa. uključujući i transverzalni filtar.6.2.1 Segment T-filtra .4 2 + 0. 2} koliko će vrednosti odziva T-filtra g ( kT ) biti različito od nule.544 = 0. c) Ako je impulsni odziv sistema do T-filtra hk ≠ 0 ⇔ k ∈{−2.1) koje je moguće upotrebiti.544 = 0.1.8. Zahteva se da kašnjenje signala kroz ceo sistem. Sistemom se vrši prenos binarnih signala digitalnim protokom od 600 b/s.4 = 0.5376C−1 + 0. dC1 dσ 2 I = −0.4762 ⇒ C 0 = 1. 8.5376C1 + 1. −1. = 0.1). Tada je: I max = k = −2 k ≠0 ∑ | g k | = 2∑ | g k | = 2(0.7824 C−1 + 0.8 na 0.53328. značajno je smanjena gornja granica verovatnoće greške.175 + 0. prikazanih na slici (Slika 8. odnosno 0.2.3809 . Smanjivanjem vršne ISI sa 0. k ≠0 σ I2 2 = ∑ hk = 0.084.4 + 0. a) Odrediti maksimalni broj segmenata T-filtra. dC−1 C −1 = C1 = −0. 0. k =1 2 2 σ I2 = 2 gk k = −2 k ≠0 ∑ 2 . na izlazu sistema dodaje se transverzalni filtar koji se formira kaskadnim vezivanjem segmenata prikazanih na slici (Slika 8. k ≠0 . Slika 8.556.7824 C1 − 0.4 2 = 0.

2. pod uslovom da se radi o binarnom polarnom signalu ( ak = ±1 . mogu se upotrebiti 4 segmenta prikazana na slici (Slika 8.2. a njegova SGSS.7 Na slici (Slika 8.66 ms .2T pa je kašnjenje koje sme da unese T-filtar: ⎢ ∆t − t0 ⎥ = ⎣ 4. P (1) = 1 2 ) . konstanta pn . c) Kako T-filtar predstavlja filtar sa konačnim impulsnim odzivom.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 147 Rešenje: a) Na osnovu digitalnog protoka binarnog signala određuje se digitalni takt: ld M 1 = = 1. odziv na konačnu pobudu h( nT ) (različita od 0 u M = 5 uzastopnih tačaka) daće odziv g ( nT ) potencijalno različit od nule u 2 N + M = 13 tačaka. Ako je T-filtar isprojektovan da minimizuje vršnu ISI on će isforsirati 2N = 8 nula i jednu jedinicu. b) T-filtar sa 8 kola za kašnjenje i 9 pojačavača može u procesu minimizacije vršne ISI da ostvari 8 nula.7.7. Dakle.2) ako se na njegov ulaz dovede signal h(t ) (Slika 8. a preostalih M − 1 = 4 vrednosti različitih od nule predstavljaće zaostalu ISI nakon ekvalizacije.2.7.2.2⎦ T = 4T . odrediti snagu šuma na izlazu T-filtra.7. Odrediti koeficijente tog filtra. sa brzinom signaliziranja 1/T.1) prikazan je impulsni odziv h( t ) sistema za prenos signala podataka u osnovnom opsegu učestanosti.6. 8.2. d) Izračunati verovatnoću greške po bitu pre i posle T-filtra. b) Odrediti maksimalnu vrednost ISI pre i posle ekvalizatora. T= 600 vd Ukupno dozvoljeno kašnjenje je: ∆t = 12 ms ≅ 7. T⎢ ⎦ ⎣ T ⎥ Kašnjenje koje unosi T-filtar sa 2N kola za kašnjenje je NT. a) Nacrtati transverzalni filtar koji će na svom izlazu dati signal g (t ) (Slika 7.1). Slika 8.1). 2 c) Ako je varijansa Gausovog šuma na ulazu T-filtra σ ni = 10 mW .1 Impulsni odziv sistema .

2 + 0. 02 ⇒ C1 = 0. k ≠0 Ovaj jednostavan T-filtar je smanjio maksimalnu ISI skoro 5 puta. 0096 ⇒ C−1 = −0. 96 .2.1 + 0.7.02 . SGSS šuma na izlazu T-filtra sa prenosnom karakteristikom datom u izrazu (8. Koeficijenti T-filtra zadovoljavaju sledeće jednakosti: g (−T ) = −0. k ≠0 imaxo = ( M − 1)d ∑ | g k | = 0.2). Odgovarajući T-filtar je oblika: Slika 8.i na ulazu i izlazu T-filtra su: imaxi = ( M − 1)d ∑ | hk | = 0. g (T ) = 1 . Najjednostavnije ih je izračunati iz relacija: g ( − T ) = C−1h( − T ) = −0. g (0) = 0 .6) je p n | T ( f ) | 2 .1 = 0.7.0096 . 096.056 + 0.0856 . b) Maksimalna i.1 i Slika 7.7. 056 ⇒ C0 = 0. pa je snaga šuma na izlazu T-filtra: PN = ∞ −∞ ∫ p n | T ( jf ) | 2 df .7.02 = 0.2 Odziv T-filtra na h( t ) Rešenje: a) Sa slika (Slika 8.2.3 T-filtar g ( t ) = C−1h ( t ) + C0h( t − T ) + C1h( t − 2T ) . 2 .0096 + 0.148 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU Slika 8.4. g ( 3T ) = C0h( 2T ) + C1h( T ) = 0.s. ali je lakše izračunati kao: . g (3T ) = 0. g ( 4T ) = C1h( 2T ) = 0.2. se vidi da je kašnjenje korisnog odmerka T i da su isforsirane 2 nule. g (2T ) = 0 .056 i g (4T ) = 0.

79 | h( kT )| Tabela 8.2.035 0. 149 ( ) c) Na ulazu T-filtra je: h0 = h(0) = 1.7mW = PN . | h ( 0) | k ≠ 0 k ≠ 0 | h ( 0) | d Prenos je moguć ako je dijagram oka otvoren. za I max < 1.150 k = ±1 0. 8 i 16. 4.2.5 ⋅ 10 − 20 . .8. Ostale vrednosti h( kT ) mogu se zanemariti.28) ≅ 0. već je redukovanjem ISI drastično smanjio verovatnoću greške.9 0.8 M − 1 ⎛ g 0 d − i g max Q⎜ ⎜ M σ no ⎝ Tabela 8. M = 2 .2.8. pa je verovatnoća greške: ⎞ 1 ⎛ 1 − 0. d = 1. vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd k = ±2 0. b) Ako se ispred odlučivača postavi ekvalizator sa slike (Slika 8.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 2 2 2 2 σ no = C −1 + C 0 + C12 σ ni = 9.1 ⎠ 2 ⎠ Nakon ekvalizacije i značajnog smanjenja ISI verovatnoća greške je: PE max ≅ M − 1 ⎛ h0 d − ih max Q⎜ ⎜ σ ni M ⎝ ⎞ 1 ⎛ 1 − 0. ⎟ 2 0. ponoviti zadatak pod a).1 Ekvalizator Rešenje: a) I max = ( M − 1)d ∑ | h(kT ) | ( M − 1) = ∑ | h(kT ) |.025 0.8.5 ⋅ 10 −9 .2.250 k=0 1 0.060 0.4 ⎞ 1 ⎟ = Q⎜ ⎟ = Q(6) ≅ 0. c) Kolika je maksimalna brzina prenosa informacija bez.1) koji je podešen tako da minimizuje vršnu ISI pri brzini signaliziranja vs = 1200 Bd.1 daje vrednosti standardnog odziva sistema u trenucima odabiranja kT za tri brzine signaliziranja. odnosno sa ekvalizatorom? Slika 8.0856 ⎞ 1 ⎟ = Q⎜ ⎟ = Q(9.0985 ⎠ 2 ⎝ ⎠ Može se uočiti da T-filtar nije značajnije smanjio snagu šuma.035 0. kriterijum je otvor oka).2.8. ⎟ 2 ⎝ 0. PE max ≅ 8.1 Vrednosti impulsnog odziva sistema za prenos a) Ispitati mogućnost prenosa M-arnih signala u ovom sistemu (M = 2. tj.

65 1.115 1 0.2.3 Vrednosti impulsnog odziva sistema | g ( kT )| Nakon ekvalizacije je: | g (kT ) | ( M − 1) I max = ( M − 1)d ∑ = ∑ | g (kT ) | .075 0.213 0.0345 0 k=3 0.636 M=8 0.0025 -0.01 1.8.11 0.01 M=4 0.0719 C 0 = 1. | g 0 | k ≠1 k ≠1 | g 0 | d vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd M=2 0.77 0.525 M = 16 1.0255 0.84 1.225 2.2.035 0.1207 C1 = −0.15 k=4 -0.2.879 M=4 0.03 M=8 0.125 - Tabela 8.12 0.8.21 1.0018 -0.8 - Tabela 8. pa je: g ( −2 T ) = C−1h( −2 T ) g ( − T ) = C−1h( − T ) + C0h( −2 T ) g ( 0) g(T ) g ( 3T ) g (4 T ) = C−1h( 0) = C−1h( T ) = = + C0h( − T ) + C0h( 0) C0h(2 T ) + C1h( −2 T ) + C1h( − T ) + C1h( 0) + C1h( T ) C1h(2 T ) g (2 T ) = C−1h(2 T ) + C0h( T ) Za k < -2 i k > 4 je g ( kT ) = 0.849 0. jer dati ekvalizator minimizuje vršnu ISI pri toj brzini signaliziranja.0255 0. Na osnovu toga je: C −1 = −0.15 k=0 -0.4 Vrednosti maksimalne normalizovane ISI iza T-filtra .2.01 k = -1 0.8. Za vrednosti h( kT ) date u tabeli (Tabela 8.0719 .2 Vrednosti maksimalne normalizovane ISI ispred ekvalizatora b) g ( t ) = C−1h( t ) + C0 h( t − T ) + C1h( t − 2T ) .33 0.0018 -0.0025 -0.035 0.8.36 0. pa su vrednosti impulsnog odziva sistema nakon ekvalizacije: vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd k = -2 -0.0345 0 k=1 k=2 -0.1) za brzinu v s = 1200 Bd zadovoljene su jednačine: g (T ) = 1 i g (0) = g (2T ) = 0 .213 Tabela 8.47 - M = 16 1.63 3.150 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU vs 600 Bd 1200 Bd 2400 Bd M=2 0.

9. 8a0 − 0.9 Signal podataka sa vrednostima jednakoverovatnih simbola 3U.8.2 Uticaj kanala na prenos kvaternarnog signala podataka .9. 4a1 .9.1 Sistem za prenos signala podataka PREDAJNIK y (t ) PRIJEMNIK a) Koje sve vrednosti može da ima signal na ulazu u prijemnik? b) Kolika je verovatnoća greške i za koje sve pragove odlučivanja to važi? c) Ako se ispred prijemnika postavi ekvalizator sa jednim kolom za kašnjenje i dva pojačavača (pretpostaviti da je koeficijent prvog pojačavača 1).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 151 c) Na osnovu tabele (Tabela 8. 8. 8 x ( t ) − 0. -U i -3U. 4 x ( t − T ) . prenosi se kroz kanal bez šuma sa slike (Slika 8.2. U. Sada je omogućen prenos oktalnih simbola brzinom 1200 Bd.4) određuje se maksimalni digitalni protok nakon ekvalizacije.2.2.1) gde dolazi do pojave ISI: 0. y (0) = 0.2.4 Slika 8. pa je: vd = 1200 ⋅ ld 4 = 2400 b s .2 ) određuje se maksimalni digitalni protok koji je moguće ostvariti bez ekvalizacije.2.2. za koje vrednosti pojačanja se postiže tačan prenos? Rešenje: x (t ) = n = −∞ ∑ a δ (t − nT ) .8. Ovaj digitalni protok postiže se upotrebom kvaternarnog alfabeta pri brzini signaliziranja od 1200 Bd i iznosi: vd = 1200 ⋅ ld 4 = 2400 b s .8 x (t ) T -0. Na osnovu tabele (Tabela 8. y (t ) = 0. n ∞ Slika 8.

5a1 / U > 1) = 1 / 4 .4 -1.8 -3.4 − 0. b) Normalizovana ISI je I = 0. 0.9.2 -2. pa je verovatnoća greške na prijemu 0. 0.4 -0. 4 a1 a = 0. e P ( ±U ) = P (| 0. Slika 8. 4Ca2 . 5 1 . 8U U PE = P ( 3U ) P ( 3U ) + P (U ) Pe (U ) + P ( −U ) Pe ( −U ) + P ( −3U ) Pe ( −3U ) .4|+|0. verovatnoća greške će konačno biti 3 PE = . 8a0 − 0. − 1.8C + 0. e Pošto su simboli na ulazu jednako verovatni. 8 Interesantno je zapaziti da se ista verovatnoća greške dobija za sve vrednosti pragova odlučivanja koje su naznačene na slici (Slika 8.4U .3 Ekvalizator .4 -0. Kada ne bi bilo ISI na ulazu u prijemnik bi bio signal 0.6U } .3) jednak 1 može se pisati: s( t ) = y ( t ) + Cy ( t − T ) .6U . − U . odakle se jasno vidi da je ISI: i = ( 0.4U .152 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU Signal na ulazu u prijemnik {±0.9.1 Vrednosti odmerka signala na izlazu kanala U izrazu za y( 0) član −0.8 ⋅ {2U . c) Uz pretpostavku da je prvi koeficijent T-filtra na slici (Slika 8. − 2. 0.4|+|0.2.6 Tabela 8.11. ± 3. što je posledica pretpostavke da se koristi kanal bez šuma.8U .2 2 3U −3U −U 3U −3U −U -2 U 3U 3.8U . a njena normalizovana maksimalna vrednost u alfabetu sa M = 4 simbola je: I max = ( M − 1)U (|0. 4 a1 predstavlja ISI. − 2U } = {1. ± 2. − 3U } = {2.8U .2 -2 -1. 5a1|/U > 1) = 1 / 2 . 4Ca2 . s( 0) = 0. 8C − 0.4C|) . − 0.6 2.8C − 0. a) a0 a1 y ( 0) / U ima vrednosti iz skupa 3U 3U 3U U 3U U U U U U −U −U −U −U −3U −3U −3U −3U U −3U −U 3U −3U −U 1. 8Ca1 − 0. e P ( ±3U ) = P ( 0.4 0. 4) a1 − 0.2.9.8 ⋅ {3U .4C|) = 3. 0. ± 2U .2).2.4C ) < 1 Rešenje poslednje nejednakosti je C > 0.2 0.8 2 1.8C − 0. 4 a1 + 0. što je protivrečno sa C < 0 . ± 1.4U } . U .2.75(−0.9.75(|0. a pragovi odlučivanja bi bili 0.2U .6U } .8U Potrebno je tražiti rešenje nejednakosti I max < 1 u tri posebna slučaja: i ) C ≤ 0 ⇒ I max = 3.

8. iii ) C ≥ 0.4C ) < 1 Rešenje nejednakosti je 0.9.5 ⇒ I max = 3.2) pri čemu se minimalna vrednost vršne ISI postiže za C = 0.10.5 ⇒ I max = 3.10 Na ulaz prijemnika sa slike (Slika 8.3) eliminiše uticaj ISI nastale u kanalu sa slike (Slika 8.556. si (t ) = ∑ am hi (t − mT ). Pražnjenje integratora vrši se uvek neposredno posle uzimanja odbirka. c) Za N 0 = 2 ⋅10−6 W Hz i vd = 10000 bit s .5. a) Nacrtati odsečak signala si (t ) i s0 (t ) za sekvencu simbola a0 a1 a 2 = −d d d .10.5 < C < 0.2.33 < C < 0.75(0.2. ( ε → 0 i ε > 0 ).10. hi (t ) = ⎨ ⎩ 0 drugde.2.2 Oblik elementarnog impulsa Za napone na ulazu si (t ) i izlazu so (t ) integratora važi .2.75(−0.4 + 0. u trenutku tk + ε . b) Odrediti izraz za verovatnoću greške na prijemu. d } . 5 / 9) T-filtar sa slike (Slika 8. odrediti d tako da verovatnoća greške −4 bude PE =10 . spektralne gustine snage pn = N 0 2.4 + 0.2.8C − 0. ⎧− 1 0<t <T . m = −∞ Na ulaz prijemnika je i beli Gausov šum n( t ) .9. Dakle.5. za vrednosti pojačanja C ∈ (1 / 3. Slika 8. a elementarni impuls je h( t ) .1) dolazi signal oblika si (t ) gde su simboli am iz alfabeta {−d .2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 153 ii ) 0 < C < 0.4C ) < 1 Rešenje ove nejednakosti je 0.1 Prijemnik digitalnih signala Rešenje: a) Slika 8. ∞ Odlučivač odlučuje o simbolu ak na osnovu odbirka sa izlaza integratora u trenutku t k = ( k + 1) T .8C + 0.

RC 0 RC 0 T T t Slika 8. odbirak korisnog signala na izlazu integratora može imati vrednosti ± Td . PE = P⎜ n0 > ⎟ = Q⎜ ⎜ σn ⎟ RC ⎠ ⎝ 0 ⎝ ⎠ Integrator nije idealni NF filtar i propusni opseg nije konačan pa se varijansa slučajne promenljive n0 izračunava na sledeći način: 2 σ n0 2⎫ ⎧ T TT ⎛ n 2 − n 2 ⎞ = E ⎪⎛ − 1 n(t )dt ⎞ ⎪ = 1 ⎜ ⎟ ⎬ =⎜ 0 E{n(t )n(τ )}dt dτ . prethodni simbol neće uticati na sledeći – u ovom sistemu nema ISI no je slučajna promenljiva nastala propuštanjem belog šuma kroz integrator u intervalu vremena t ∈ ( 0. si ( t ) i s0 ( t ) za 0 < t < 3T Zbog pražnjenja integratora posle svakog uzimanja odbirka. Prag odlučivanja se zato postavlja na nulu.3 Signali s( t ). T T ⎧ ⎫ 1 ⎪ 1 ⎪ E{n0 } = E ⎨− n(τ )dτ ⎬ = − E{n(τ )}dτ = n0 = 0.2. tj: . neće biti zaostalog napona na kondenzatoru. Kako je trajanje odziva h( t ) ograničeno na T. ⎟ ⎨⎜ 0 ⎟ ⎝ ⎠ RC ∫ (RC )2 ∫ ∫ ⎪⎝ 0 00 ⎠ ⎪ ⎩ ⎭ Podintegralna funkcija predstavlja autokorelaciju belog šuma. T ] .154 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU ds (t ) si (t ) 1 = −C o ⇒ s o (t ) = − si (τ )dτ . ∫ RC ∫ ⎪ RC 0 ⎪ 0 ⎩ ⎭ b) Pošto je a0 ∈{± d } .10. a odluka se donosi na osnovu vrednosti odbirka na kraju digitskog intervala: a Ta 0 1 s o (T ) = − 0 ∫ hi (τ )dτ − ∫ n(τ )dτ = + RC + n0 . a pre početka integracije ulaznog signala. RC Verovatnoća greške je: ⎛ Td / RC ⎞ Td ⎞ ⎛ ⎟. dt RC −∫ R ∞ U signalu na ulazu integratora prisutan je i šum. Kondenzator se prazni na početku svakog signalizacionog intervala.

N 0 vd ⎟ ⎟ ⎟ 2 ⎠ c) Polovina rastojanja između susednih simbola d lako se određuje iz: PE = 10 − 4 = Q(3.37 V. pa je 2 N0 T 2 RC Autokorelacija šuma je delta impuls jer je spektralna gustina snage onda: 2 σ n0 1 N0 = ( RC ) 2 2 TT ∫ ∫ δ (t − τ )dtdτ = 2( RC ) 2 ∫ dτ = 2( RC ) 2 . Sada je verovatnoća greške data sa: ⎛ ⎜ PE = Q⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ Td RC N0 T 2 RC ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ ⎛ Td ⎞ ⎟ = Q⎜ ⎟ = Q⎜ ⎟ ⎜ ⎜ TN 2⎟ 0 ⎝ ⎠ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎞ ⎟ d ⎟ . N 0 vd 2 Ako su simboli na ulazu u prijemnik sa slike (Slika 8.74 V verovatnoća greške biće manja od 10-4.2.1) razmaknuti za više od 2 ⋅ 0.7 vd . 2d 2 N0 ⇒ d = 3. Na kraju treba spomenuti da je razmatrani prijemnik praktična realizacija korelatora. σ n0 = 00 0 N0 T N 0T . 2 N0 = const. .7) 2 = d = 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 155 E {n(t )n(τ )} = E{n(τ )n(τ + t − τ )} = Rn (t − τ ) = N0 δ (t − τ ) .10.7) ⇒ (3.37 = 0.

156 OPTIMIZACIJA PRIJEMNIKA PRI PRENOSU U OSNOVNOM OPSEGU .

gain. Smatrati da je Rb = 1 kb/s. U okviru predmeta Digitalne telekomunikacije razmatra se dejstvo šuma i konačnog propusnog opsega kanala.’polar_nrz’.1. Model kanala MATLAB funkcija (CST) koja simulira odziv kanala naziva se channel i poziva se sa sledećim argumentima: >> channel(input. šum ulazna sekvenca KANAL izlazna sekvenca Slika 4. NRZ pravougaoni impuls ima konačno trajanje u vremenu. >> b=binary(10).1000). Kako se to odražava na njegov frekvencijski opseg? Da li ovakav impuls omogućuje prenos bez ISI (odnosno da li zadovoljava I Nikvistov kriterijum)? II ZADATAK VEŽBE KARAKTERISTIKE (MODEL) KANALA Da bismo mogli posmatrati uticaj komunikacionog kanala na prenošene signale potrebno je definisati njegove karakteristike.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 157 VEŽBA 4 PRENOS KROZ FREKVENCIJSKI OGRANIČENE KANALE I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1) Dijagram oka P1. AMI i Mančester prenosne formate. tako da se kanal modeluje filtrom propusnikom niskih učestanosti.1).1. odnosno usvojiti odgovarajući model.1. >> x=wave_gen(b. Kreiraj slučajnu binarnu sekvencu dužine 10 bita i generiši talasni oblik signala koristeći polarni NRZ linijski kod. . na čijem izlazu se signalu dodaje aditivni (najčešće beli Gausov) šum (slika 4.noise_power.1 Prikazati dijagrame oka za za NRZ.bandwith) 1) Uticaj komunikacionog kanala na prenos signala (CST) 1. P2) Intersimbolska interferencija P2.

>> y=channel(x. 2000. >> clf >> b=binary(10).3. Smatrajući da je prenosna karakteristika kanala u osnovnom opsegu učestanosti jednaka jedinici. >> subplot(211). propustiti signal x kroz dati kanal i prikazati talasne oblike ulaznog (x) i izlaznog signala (y).01. 2.0.1. 2) Efekti konačnog propusnog opsega kanala na talasni oblik prenesenog signala. .1. ’polar_nrz’.2. Uporediti dobijenu procenu sa originalnom sekvencom. 1000. Izobličenja posmatrana u prethodnom zadatku posledica su prisustva šuma i konačnog propusnog opsega kanala.0.0. waveplot(x) >> subolot (212).2. waveplot(channel(x. >> subplot(212). Odrediti poslatu sekvencu na osnovu izlaza (y) iz kanala: b = 1.9 kHz. 500⎬. waveplot(x) >> subplot(212).4900) 2.1. Izobličenja nastala kao posledica konačnog propusnog opsega mogu se posmatrati izdvojeno ako se snaga šuma postavi na nulu..1000) >> subplot(211).1.4.bw)) gde bw∈⎨3000. Istražiti efekte promene propusnog opsega na talasni oblik prenesenog signala. Posmatraj kašnjenje talasnog oblika na izlazu kao posledicu filtriranja u kanalu.waveplot(y) 1. da je prisutan beli aditivan gausov šum (AWGN) snage 10 −2 W i da je kanal propusnog opsega 4.158 VEŽBA 4 Odrediti potreban frekvencijski opseg za prenos signala x. >> x=wave_gen(b. ako se smatra da je širina njegovog spektra određena prvom spektralnom nulom: BT = Hz 1. Nacrtaj talasni oblik ulaza i izlaza.4900). waveplot(channel(x.

. . Bitni parametri za dijagram oka prikazani su na slici 4.margina šuma.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 159 Grafik 4.1.maksimalno izobličenje usled ISI-a i šuma u kanalu. Slika 4. . A B C D E .nagib: osetljivost na izbor trenutka odmeravanja.varijacija preseka sa nulom (džiter).2.vremenski interval tokom koga je potrebno izvršiti odabiranje. . 3) Dijagram oka Efekti usled filtriranja u kanalu i šuma mogu najbolje biti uočeni posmatranjem talasnog oblika signala na izlazu u obliku “dijagrama oka”.2. .

1 4000 bw [Hz] 3000 2000 1000 t∗ B A Tabela 4. 3. >> >> >> >> clf b=binary(100).1. clf subplot(221). ’polar_nrz’. što doprinosi lakšem razumevanju načina generisanja dijagrama oka. A.0. Da bi se posmatralo generisanje dijagrama oka i da bi se uočilo izobličenje signala potrebno je signal x propustiti kroz kanal sa konačnim propusnim opsegom i nultom snagom šuma: >> y=channel(x. prikaz dijagrama oka ide korak po korak.08 0. gde je Tb perioda signaliziranja. Ako je perioda binarnog signala Tb tada će digitalni signal pri odlučivanju biti odabran u trenucima t∗. x=wave_gen(x.1000). Generiši dijagram oka za polarni NRZ signal i kanal sa propusnim opsegom bw.-1) Ako je drugi argument u funkciji eye_diag negativan.najpogodniji trenutak odabiranja. Da bi se okončala pauza između pojedinih koraka potrebno je pritisnuti tipku <enter> na tastaturi. Na osnovu dobijenih dijagrama oka odrediti vrednosti za t∗. 3.01 0. Generisanje dijagrama oka >> >> >> >> >> b=[ 1 0 0 1 0 1 1 0].. za svaku kombinaciju s2 i bw iz tabele 4.1.1000). B i uneti ih u tabelu 4. >> subplot(222). t∗+ 2 Tb .waveplot(x) subplot(223).waveplot(y) >> subplot(224). eye_diag(y.02 0..s2.bw)) Polarni NRZ kod s2 [w] 0..2. ’polar_nrz’. x=wave_gen(b. u kome deluje šum varijanse s2. eye_diag(channel(x. .1..4000).160 VEŽBA 4 t∗ .1. t∗+ Tb .1. eye_diag(x) Dijagram oka za talasni oblik signala x pokazuje šta treba očekivati za jedan neizobličen signal.1.

2400. Da li prethodna konstatacija važi i ako se posmatra koren iz podignutog kosinusa (Root-RC)? c.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 161 3. Ako se porede dijagrami oka iz zadataka 3. koji linijski kod ima povoljniji dijagram oka? Objasni razliku na osnovu relevantnih osobina linijskih kodova. i 3.1200.2 mančester kod s2 [w] 0.25 n = ±1 ⎪ Kanal 1: hn = ⎨ n = ±2 ⎪ 0. a. odnosno kako se to manifestuje u vremenskom domenu? 4. Kako faktor zaobljenja utiče na frekvencijski opseg. na signalnoj konstalaciji ilustrovati efekte intersimbolske interferencije.01 W i bw=1000Hz. 4) Intersimbolska interferencija (ISI) 4.4800 b/s}.1. Pokrenuti SIMULINIK TUTORIAL>PulseShape>Raised-Cosine.1 4000 bw [Hz] 3000 2000 1000 t∗ B A Tabela 4. Za elementarni impuls je moguće odabrati .2. Slabljenje tf kanala na granici propusnog opsega iznosi Ac a grupno kašnjenje je tg.2. 3.2.08 0.1 ⎪ 0 inače ⎩ n=0 ⎧ 1 ⎪ 0.5 n = ±1 ⎪ Kanal 2: hn = ⎨ ⎪− 0. Prenos binarnog digitalnog signala potrebno je ostvariti kroz telefonski (tf) kanal sa protokom vd ∈ {600. Odmerci impulsnih odziva posmatranih kanala jesu: n=0 ⎧ 1 ⎪− 0.2.2 n = ±2 ⎪ 0 inače ⎩ 4. za s2=0. Za koje vrednosti faktora zaobljenja postižemo prenos bez ISI? Kako je ovo moguće uočiti na elementarnom impulsnom odzivu? b.3. za Mančester kod i dobijene rezultate zabeležiti u tabelu 4. Pitanje 4.4.1. Ako se kroz frekvencijski ograničene kanale bez šuma prenose binarni polarni signal. Za polarni i unipolarni RZ.01 0. generiši dijagram oka na način prikazan u zadatku 3. Posmatraj kako linijski kod određuje oblik i simetriju dijagrama oka. Ponoviti postupak iz zadatka 3. kao i za unipolarni NRZ linijski kod.3.3.02 0.2.

Ukoliko je elementani impuls izobličen usled uticaja kanala tako da se može izraziti relacijom 1 x(t ) = 1 + (2t / T ) 2 gde je T trajanje signalizacionog intervala.3. Implementirati adaptivni LMS ekvalizator koji koristi stohastički gradijentni algotiram.162 VEŽBA 4 jedan od 4 ponuđena talasna oblika: pravougaoni impuls. Koji elementarni impuls daje najmanju ISI pri prenosu kroz tf kanal? Zašto? b. a. Šta se dešava sa ISI kada se povećava digitalni protok? Zašto? c. Objasniti uticaj faznih izobličenja (t g ≠ 0) na ISI. 5. Neka se za digitalni prenos kroz tf kanal koristi elementarni impuls sinc(x). polukosinus.3. podignuti kosinus i sinc(x). za svaki talasni oblik potrebno je utvrditi maksimalnu vrednost ISI za različite brzine prenosa i različite parametre telefonskog kanala. Koliko kašnjenje unosi ekvalizator? 5. odnosno 5 koeficijenata. 5.1. za forsiranje nula u impulsnom odzivu.2.3. b. Utvrditi koliko smanjenje ISI omogućuje primena transferzalnog filtra sa 3. 3 Ac [dB] 6 25 tg = 0 ms tg = 3 ms .3. ISImax [%] vd [b/s] 600 1200 2400 4800 Tabela 4. za minimizaciju srednje kvadratne greške. Na osnovu simulacionog modela i tabele 4. odrediti koeficijente ekvalizatora sa 5 koeficijenata ako se koristi algoritam: a. kao u zadatku 4. Primer nelinearne ekvalizacije: DFE (Decision-Feedback Equalizer) algoritam.4. 5) Ekvalizacija 5.

Ponovi tačke a i b za trougaoni impuls trajanja 10 ms. . b.1. a. Neka je Y(t)=X(t)+n(t). talasni oblik na izlazu iz kanala. Odrediti srednju energiju ( Eb ) signala X(t) u bitskoj periodi Tb . P2. X(t) je polarni NRZ signal sa jediničnom amplitudom i binarnim protokom Rb =1kb/s. Odrediti izraz za verovatnoću greške u slučaju detekcije binarnog antipodalnog signala pomoću prilagođenog filtra. Kada se za prenos koristi Mančester kod. Odredi impulsni odziv prilagođenog filtra. N0 P2. Odredi odziv prilagođenog filtra na pravougaoni impuls r(t). c.1.1. Prilagođeni iltar treba da omogući ⎛t −T / 2⎞ b ⎟ .5 ⋅ 10 −4 W/Hz. u našem slučaju σ 2 ) šuma n(t) i maksimalnu amplitudu signala na izlazu prilagođenog filtra.3.2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 163 VEŽBA 5 UTICAJ ŠUMA NA PRENOS SIGNALA I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1) Prilagođeni filtar P1. r( t ) = rect ⎜ b ⎜ Tb ⎟ ⎝ ⎠ detekciju pravougaonih impulsa − Tb / 2 Tb / 2 Slika 5. Odredi RMS vrednost (koren iz srednje kvadratne vrednosti. Šum n(t) je beli Gausov sa PSD funkcijom: S n ( f ) = N 0 / 2 = 0. gde je T =1 ms. Odrediti verovatnoću bitske greške Pe = Q( 2 Eb ). b. Ako signal Y(t) primamo prijemnikom sa prilagođenim filtrom: a. c. P2) Verovatnoća greške pri optimalnoj detekciji P2. kolika je verovatnoća greške? Obrazložiti.

u slučaju N kada je SGSŠ S ( f ) = 0 : 2 a. P2.2. Za koje oblike elementarnog impulsa nemamo ISI u slučaju kada prijemnik koristi prilagođeni filtar. čiji je odziv e(t ) = rect⎜ ⎟ . Koja su tri osnovna talasna oblika? b.1. waveplot(channel(x. Skicirati verovatnoću greške.1.sigma. Potrebno je uporediti unipolarni NRZ i Mančester signalizacione formate. Ako je Y(t) iz zadatka P2. >> subplot(212). Za svaki od talasnih oblika. 1. ⎜T ⎟ ⎝ s⎠ c. postepeno povećavati snagu šuma u kanalu i posmatrati šta se dešava sa signalom na izlazu. na osnovu sledećih koraka: a.9 kHz. 5⎬. d. maksimalnu amplitudu signala i rms vrednost šuma na izlazu iz filtra. Odrediti i nacrtati na istom dijagramu tri gustine verovatnoća za signale na ulazu odlučivača. P4) Združena optimizacija prijemnog filtra P4.4.10].164 VEŽBA 5 P2. Pe. Ako su pragovi odlučivanja ± EL izraziti verovatnoću greške (bez računanja dobijenih integrala). Za propusni opseg kanala od 4. odrediti signale na izlazu prijemnog prilagođenog ⎛ t ⎞ filtara. b.2.2.1.1.5. Ako se detekcija obavlja prilagođenim filtrom odrediti verovatnoću greške Pe u funkciji Eb i N0. U kakvom su odnosu prilagođeni filtar i filtar koji sa cilj ima zadovoljenje I Nikvistovog kriterijuma? P4.5. b.1. propušten kroz RC-filtar sa prenosnom karakteristikom: 1 H rc ( f ) = 1 + j 2πfRC gde je RC=1/(2000π). Odrediti energiju po bitskom intervalu Eb u funkciji od amplitude signala i trajanja jednog bita Tb. P3) Suboptimalna detekcija P3. ako se signal prenosi kroz AWGN kanal.1. Da li je za određene prenosne medijume moguće izostaviti prilagođeni filtar? Obrazložiti. II ZADATAK VEŽBE 1) Uticaj šuma u kanalu na talasni oblik i konstelaciju prenošenog signala. P3. verovatnoću bitske greške ako je X(t) detektovan prijemnikom sa RC-filtrom. Na kom nivou snage šuma više nije moguće razlikovati izlaz iz kanala i šuma? . 0. 1. 2.4900)) gde sigma∈⎨0. Utvrditi verovatnoću greške bita za AMI tehniku. za Eb / N 0 ∈ [0. odrediti: a.

2) Karakteristike prilagođenih filtara 2. >> clf.2. Da li je moguće odrediti maksimalnu vrednost amplitude na izlazu prilagođenog filtra direktno sa grafika iz zadatka 2. za trougaoni impuls jedinične amplitude i trajanja 10 ms.1000).4900)). match(’polar_nrz’) b. Posmatraj izlaz prilagođenog filtra ako mu je na ulaz doveden signal r.100). >> subplot(311).r) subplot(313).2.subplot(311). a. Za aditivan šum koji je nekorelisan sa signalom na ulazu komunikacionog kanala. Ako se širina trougaonog impulsa iz zadatka 2. >> b=binary(1000) >> x=wave_gen(b. 1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 165 1. Prikaži r i impulsni odziv prilagođenog filtra zasnovanog na r. >> rm=match(‘polar_nrz’. ’polar_nrz’. prikazati dejstvo šuma na signalnu konstelaciju (Monte-Carlo simulacija. odrediti vezu izraz koji opisuje PSD funkciju izlaznog signala u zavisnosti od PSD funkcije ulaznog signala i šuma u kanalu. >> >> >> >> >> r=wave_gen(1.0. Ako komunikacioni sistem za prenos koristi binarne ortogonalne signale. CCS). waveplot(r) >> subplot(312). Efekat povećanja snage šuma moguće je posmatrati preko spektralne gustine snage šuma (PSD) izlaza iz kanala. >> axis(a).waveplot(r) subplot(312). odnosno impulsni odziv za polarni NRZ signal. Generiši pravougaoni impuls jedinične amplitude i trajanja 1 ms.1000).’triangle’.3.4900)) Pitanje 5.1. clf.1.1.waveplot(rm) Pitanje 5. .2.01.1. psd(channel(x. odrediti maksimalnu amplitudu na izlazu iz prilagođenog filtra. >> psd(channel(x. hold on.. Kako je to vreme povezano sa talasnim oblikom r ? Pitanje 5.4900)). >> r=wave_gen(1.3.1.2. promeni na 1 ms.match(’triangle’) rm=match(’triangle’.1. subplot(121).r).5. >> psd(channel(x. waveplot(rm) Odredi vreme kada izlaz iz filtra dostiže svoj maksimum.’polar_nrz’. >> subplot(313). Ponoviti korake iz zadatka 2.1.1? 2.

1000). Proveriti pretpostavku korišćenjem MATLAB-a. Grafik 5.1. 2.’polar_nrz’. za Mančester kod sa jediničnom amplitudom elementarnog impulsa i trajanjem od 10 ms. >> clf. waveplot(x5) a.1. .x5)) Pitanje 5.166 VEŽBA 5 2. Propusti signal x5 kroz prilagođeni filtar. subplot(211). Prikazati talasni oblik signala x5 na grafiku 5. Zabeleži rezultate na grafiku 4. >> subplot(212). Skicirati talasni oblik na izlazu prilagođenog filtra ako je na ulazu unipolarni NRZ talasni oblik binarne sekvence [1 0 0 1 0].4. b. waveplot(match(’polar_nrz’.1. Predvideti impulsni odziv prilagođenog filtra kao i izlaz iz datog filtra. binarnog protoka Rb =1kb/s i jedinične amplitude impulsa.4. koristeći amplitudnu skalu sa leve strane grafika.3. Ponoviti korake iz zadatka 2. >> x5=wave_gen([1 0 0 1 0]. Generiši polarni NRZ talasni oblik binarne sekvence [1 0 0 1 0].1 koristeći amplitudsku skalu datu na desnoj strani grafika.

1. Propusti signal y10 kroz prilagođeni filtar. >> clf. >> subplot(212). >> b10=binary(10). gde je b k procenjena vrednost binarne sekvence b10. gde je k=1.. waveplot(x10) a. waveplot(y10) b. >> subplot(212).1..) ili na izlazu iz prilagođenog filtra (signal z10)? Ako se za odabiranje koriste trenutci odabiranja drugačiji nego u 3. a.9 kHz i aditivnim belim gausovim šumom snage σ n 2 = 0. Generiši 10-bitsku binarnu sekvencu.. Odabiraj izlaz iz prilagođenog filtra u trenucima kTb .’polar_nrz’). subplot(211). waveplot(z10) d.5.9 kHz i aditivnim belim Gausovim šumom snage 2 W. Da li je lakše izvršiti detekciju poslate binarnu sekvencu na izlazu iz kanala (signal y10 iz zadatka 3.1.5.4900). Dekoduj binarnu sekvencu na osnovu izlaza iz kanala (y10): b 10 = c.4900). verovatnoća bitske greške će se povećati. a talasni oblik predstavi koristeći polarni NRZ linijski kod. Propusti signal x kroz kanal sa propusnim opsegom od 4.5 W.0.10 pri tom primenjujući sledeće pravilo odlučivanja: ⎧0. Prikaži talasni oblik z10 na izlazu iz filtra: >> z10=match(‘polar_nrz’.y10)..2. bk = ⎨ ⎩1. Prikazati talasni oblik na izlazu iz kanala y10: >> y10=channel(x10.’polar_nrz’. ako je z10( kTb ) ≤ 0.1.1. >> x=wave_gen(b. Propusti x10 kroz kanal sa propusnim opsegom 4. Primeni dato pravilo na signal z10 i proceni signal: b 10 = Uporedi datu procenu sa originalnom sekvencom b10: b10= Pitanje 5. Generiši slučajnu binarnu sekvencu b sačinjenu od 2000 bita koristeći polarni NRZ linijski kod: >> b=binary(2000). >> x10=wave_gen(b10. Neka je y signal na izlazu iz kanala: >> y=channel(x.1. ako je z10( kTb ) > 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 167 3) Detekcija signala 3. . Zašto? 4) Prijemnik sa prilagođenim filtrom 4.1000).d.

1.1. za snage šuma od 1. Zabeleži utvrđenu verovatnoću greške. ako je period signalizacije Tb .v_th. Propusti signal y kroz prilagođeni filtar.y). tada će detektor vršiti odabiranje u trenucima t 0 . Trenutci odabiranja na izlazu iz prilagođenog filtra određeni su u odnosu na početak vremenske ose. σ 2 [W] 0.1.5 2 Pe-empirijski Pe-teorijski Tabela 5. Zato je moguće za jedan nivo šuma odrediti optimalni trenutak početka odabiranja i prag odlučivanja i potom ih koristiti za detekciju signala na izlazu prilagođenog filtra pri različitim nivoima snage šuma u kanalu. t 0 + Tb . rezultujuća BER (Bit Error Rate) biće veća. f. i tako dalje.9 kHz. izvršiti detekciju i dobijeni (empirijske) rezultat za verovatnoću bitske greške zabeležiti u tabelu 5. Pe . Izračunati teorijsku verovatnoću bitske greške za sve slučajeve iz tabele 5. 1. Pitanje 5. Uticaj ovog parametra na proces detekcije može se posmatrati korišćenjem vremena početka odabiranja koje predstavlja 90% odnosno 50% od optimalne vrednosti koja je određena u delu zadatka pod c. v_th= V. d. Sa dijagrama oka odredi optimalan trenutak odabiranja kao i prag odlučivanja detektora v_th. a optimalan trenutak odlučivanja podešen na t 0 . Ponovi sve prethodne korake u zadatku. c. t0 = sec.5 1 1.6.168 VEŽBA 5 b. eye_diag(z).1. u tabelu 5. Ako se ne koristi optimalan trenutak početka odabiranja. Napomena: Početni trenutak odabiranja t 0 kao i vrednost praga ne zavise od snage šuma u kanalu. Na primer. Primeti da se PSD belog gausovog procesa može odrediti kao: Sn ( f ) = N0 2 = σ n2 2 × propusni opseg sistema gde je propusni opseg za dati sistem 4. . Ako su v_th i t 0 parametri detektora koji se nalazi na izlazu prilagođenog filtra.5 i 2 W (bez crtanja dijagrama oka signala z na izlazu iz prilagođenog filtra). e. >> clf.b). t 0 . t 0 +2 Tb . Prikaži dijagram oka signala z na izlazu iz prilagođenog filtra: >> z=match(’polar_nrz’. >> detect(z.

waveplot(r_lpf) Ar = V. Prikaži izlaz iz filtra i odredi amplitudski maksimum Ar : >> r=wave_gen(1.0.2. sa BER izračunatom u zadatku 4.7.4900). eye_diag(z_lpf). t 0 . Signal y iz zadatka 4. za prijemnik sa prilagođenim filtrom. b.5 W.5. b. >> y=channel(x. >> z_lpf=rc(1000.’unipolar_nrz’).a.1. Ponoviti zadatak 5. Pitanje 5. 1. Zabeleži rms vrednost signala šuma na izlazu iz filtra: >> n=gauss(0.y). Na osnovu dijagrama oka. odrediti optimalni trenutak početka odabiranja i vrednost praga.5 i 2 W i zabeležiti rezultate u tabelu 5. propusti kroz RC filtar i prikaži dijagram oka signala z_lpf na izlazu iz RC filtra.r).5. >> clf.d. a. Odrediti odnos Ar / σ n . waveplot(r) >> subplot(212). gde je Ar amplitudski maksimum. a. Generisati 2000 odmeraka belog Gausovog šuma sa nultom srednjom vrednosti i varijansom 0. >> subplot(211).2 za kanal sa šumom od 1.v_th.0. a σ n je rms vrednost šuma na izlazu iz filtra. r_lpf=rc(1000.1. Uporediti BER dobijenu za prijemnik sa RC filtrom.2. 5. Propustiti pravougaoni impuls kroz RC filtar prvog reda sa propusnim opsegom od 1 kHz.n)) 2 σn = W.2000). . >> detect(z_lpf. Propusti generisanu sekvencu kroz RC filtar.1. >> meansq(rc(1000.1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 169 5) Prijemnik sa NF filtrom 5.b). i za određene otimalne vrednosti dekodovati binarnu sekvencu iz z_lpf.

2 i posmatraj ulazni i izlazni signal.2. Pitanje 5. pa ovo kolo obavlja operaciju integraljenja. Praktična realizacija prilagođenog filtra.5 2 Tabela 5. >> eye_diag(z_lpf) >> detect(z_lpf. >> z_lpf=rc(500.1. Ako je RC konstanta velika.2. waveplot(x5).b).2 .v_th. t 0 . Slika 5.5 1 1. manja od BER za NF filtar sa propusnim opsegom od 1000 Hz.3. waveplot(5*y5) a. Da li će se BER dalje smanjivati ako se koristi NF filtar od 100Hz? 6) Realizacija prilagođenog filtara Kolo na slici 5. Ubeleži signal x5 i uvećani izlaz iz filtra 5*y5 na grafiku 5. 5.5 kHz 0.y). Prekidač S1 na slici zatvara se periodično zbog pražnjenja kapacitativnosti C. 6. hold on. Ponoviti zadatak za RC filtar prvog reda sa propusnim opsegom od 500 Hz i dobijene vrednosti BER zabeležiti u tabelu 5.8. propusti signal x5 generisan u odeljku 2. Objasniti zašto je BER za NF filtar sa propusnim opsegom od 500 Hz.170 VEŽBA 5 σn 2 [W} Pe BW=1 kHz BW=0. kroz filtar sa slike 5.4. izlazni napon je srazmeran integralu ulaznog napona. >> y5=int_dump(x5).2.2. >> clf. Da bi ilustrovao operaciju integraljenja. predstavlja praktičnu realizaciju prilagođenog filtra.

'unipolar_nrz'. Radi procene verovatnoće greške bita (BER) generisati 1000 binarnih simbola. >> Rb = 1000. 7) Eksperimentalno određivanje verovatnoće greške bita na osnovu Monte-Carlo simulacije 7.Rb). . sa širinom 19 kHz i pojačanjem u propusnom 2 opsegu od 0 dB.2. 1. >> m = tx(b.'manchester'.1. Pitanje 5. odrediti odnos signal-šum i eksperimentalno (Monte-Carlo simulacija) utvrditi BER performanse. Simboli se prenose u osnovnom opsegu brzinom Rb=1 kb/s. Komunikacioni kanal predstavlja filtar propusnik niskih učestanosti.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 171 Grafik 5. >> u = tx(b.Rb).2.9. u kojem deluje šum čija je snaga σ n = 1 W. 1. a. >> ch _output = channel( A*ch_input. >> b = binary(1000).2. Eb. Kada je prekidač S1 zatvoren? Da li je moguće odrediti optimalni trenutak početka odabiranja bez posmatranja dijagrama oka? b. b ).2.3. odnosno na energiju po bitu. Generisati signal na izlazu kanala i proceniti prenošenu binarnu sekvencu upotrebom MATLAB funkcije rx. sa vrednostima BER koje su dobijene korišćenjem prilagođenog i NF filtra.2. korišćenjem dva različita signalizaciona formata: unipolarnog NRZ i Mančester koda. ali umesto NF filtra koristi kolo sa slike 4. Ponoviti zadatak 5. Na grafiku 5. 'linecode'. Za vrednosti promenljive A koje su navedene u tabeli 5. Promenljiva A skalira elementarni impuls. utičući tako na predajnu snagu. 19000 ). b. Uporedi rezultujuću BER za kolo sa slike 5. >> rx( ch_output. označiti periode punjenja i pražnjenja kondenzatora.

.1. 8. digitalni filtar tako da njihov proizvod bude jednak prenosnoj funkciji koja je poznata kao podignuti kosinus. GR ( f ) . c. i prijemni.172 VEŽBA 5 Tabela 5. 7. b. i da istovremeno prijemni filtar bude prilagođen za predajni filtar. Na osnovu Monte-Carlo simulacije proceniti verovatnoću greške bita u zavisnosti od SNR za binarni sistem koji koristi prilagođene filtre ili korelatore. Binarni antipodalni prenos. e. GT ( f ) . d. i prijemni. 8) Združena optimizacija prijemnog filtra 8.2. On-Off prenos. Projektovati predajni. i da istovremeno prijemni filtar bude prilagođen za predajni filtar. 7.2.3.3. GR ( f ) . Prikazati teoretske krive simulirane rezultate za verovatnoće greške (Monte-Carlo) ako se za prenos kroz AWGN kanal u osnovnom opsegu koriste signalizacioni formati: a. Projektovati predajni. PAM. GT ( f ) . Biortogonalni prenos. Ortogonoalni (u vremenu) talasni oblici. digitalni filtar tako da njihov proizvod bude jednak spektru duobinarnog impulsa.

1 AM modulacija Pripada linearnom tipu modulacije. s (t ) = u1 (t ) cos(2πf 0 t ) ± u1β (t ) sin( 2πf 0 t ) (9.7) (9. AM signal je sa nepotisnutim nosiocem (KAM).5) (9. razlikuju se: a) AM signal sa potisnutim ili nepotisnutim nosiocem: u1 (t ) = k =− N ∑ a k h(t − kT ) N (9. $ s( t ) = u1 ( t ) cos( 2πf 0 t ) ± u1 ( t ) sin( 2πf 0 t ) (9. koji vrši samo translaciju spektra digitalnog signala iz osnovnog u neki viši opseg učestanosti. Opšti oblik linearno modulisanog digitalnog signala je: s( t ) = u1 ( t ) cos( 2πf 0 t ) + u2 ( t ) sin( 2πf 0 t ) (9. SSB): 1 N u1 (t ) = ∑ a k h(t − kT ) 2 k =− N 1 N ˆ u 2 (t ) = ± ∑ a k h(t − kT ) 2 k =− N $ gde je h ( t ) Hilbertova transformacija signala h(t ) . pogodniji za prenos.1) U zavisnosti od oblika modulišućih digitalnih signala u1 (t ) i u2 (t ) .2) (9.3) (9. AM signal je sa potisnutim nosiocem (AM-2BO). b) AM signal sa jednim bočnim opsegom (AM-1BO.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 173 9 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA 9. VSB): u1 (t ) = 1 N ∑ ak h(t − kT ) 2 k =− N 1 N u1β (t ) = ± ∑ a k hβ (t − kT ) 2 k =− N gde je hβ ( t ) linearna transformacija signala h(t ) .1 UVOD 9. a ako je ud ≠ 0 .4) u 2 (t ) = 0 u1 (t ) = u d + u1n (t ) gde je ud = u1( t ) .8) . u1n (t ) = 0 Ako je ud = 0.1.6) c) AM signal sa nesimetričnim bočnim opsegom (AM-NBO.

12) H eq ( f ) = H NR ( f ) H NT ( f ){H L ( f − f c ) + H L ( f + f c )} 4 gde su: ⋅ H NT ( f ) .1. H C ( f ) .prijemni pojasni filtar.9) N k =− N ∑ ak 2 h(t − kT ) gde su ak1 i ia k 2 simboli koji pripadaju nezavisnim sekvencama simbola.predajni NF filtar i H NR ( f ) .174 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA d) Kvadraturni AM signal (QAM): u1 (t ) = u 2 (t ) = k =− N N ∑ ak1h(t − kT ) (9. .prijemni NF filtar H L ( f ) = HT ( f ) ⋅ HC ( f ) ⋅ H R ( f ) ⋅ (9.13) H T ( f ) .10) sd (t ) = u1 (t ) 2 kod svih oblika AM signala.1.2 AM demodulacija Rezultat idealne koherentne demodulacije je signal: 1 (9.kanal i H R ( f ) . osim kod QAM kod koga postoje dve nezavisne komponente demodulisnog signala: 1 sd 1 (t ) = u1 (t ) 2 (9.predajni pojasni filtar.11) 1 sd 2 (t ) = u2 (t ) 2 9.3 Ekvivalentni sistem prenosa u osnovnom opsegu učestanosti Linearnost AM modulacije omogućava definisanje ekvivalentnog sistema prenosa funkcijom: 1 (9. 9.

Prenos se vrši binarnim signalima. S1 ( jf ) = 1 1 S 0 [ f − f 0 ] + S0 [ f + f 0 ] . digitalnim protokom vd = 2400 b/s . drugde. 800 ≤ f ≤ 2800 Hz. Nacrtati karakteristiku slabljenja korektora. NF filtar na izlazu sistema je idealan sa graničnom učestanošću f g = 1600 Hz i jediničnom amplitudskom karakteristikom u propusnom opsegu.1 ZADACI Slika 9. Ekvivalentna prenosna karakteristika je H eq ( f ) = S4 ( f ) .1 b) prikazuje funkciju slabljenja standardnog telefonskog kanala. c) Odrediti a0 tako da odnos srednjih snaga signala na ulazu i izlazu sistema bude 20 dB. Na ulazu sistema je elementarni impuls minimalnog spektra: ⎛T H( f ) = ⎜ ⎜0 ⎝ f ≤ 1 2T .2.1 a) Sistem za ASK prenos podataka b) Funkcija slabljenja tf kanala Rešenje: a) Karakteristike amplitudskog slabljenja i amplitudska karakteristika povezane su relacijama: ac ( f ) = −20 log Ac ( f ) ili AC ( f ) = 10 a ⎧ − 0 20 ⎪ A0 = 10 ⎪ 1 − ⎪ AC ( f ) = ⎨ A0 ⋅ 10 2 ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎩ − ac ( f ) 20 . a) Odrediti ekvivalentnu funkciju prenosa sistema. a fazna karakteristika kanala jednaka je nuli. Slika 9.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 175 9. odrediti maksimalni digitalni protok koji se može ostvariti bez ISI. Slika 9.1.2. b) Odrediti srednju snagu signala na izlazu sistema.2 9.2.1. drugde. 200 < f < 800 Hz i 2800 < f < 3400 Hz.2.1.1 a) prikazuje sistem za prenos podataka pomoću ASK modulacije sa nosiocem na f 0 = 1800 Hz . d) Ukoliko se u tački 4 postavi korektor koji će eliminisati nesavršenost ekvivalentne amplitudske karakteristike sistema. 2 2 . S0 ( f ) s1 (t ) = s 0 (t ) ⋅ cos(2πf 0 t ).

S 3 ( jf ) = S 2 [ f − f 0 ] + S 2 [ f + f 0 ] 1 {S 0 [ f − 2 f 0 ] + S 0 ( f )} + AC [ f + f 0 ] ⋅ 1 {S 0 ( f ) + S 0 [ f + 2 f 0 ]}.176 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA S 2 ( f ) = S1 ( f ) ⋅ AC ( f ).2.1.2 Spektralne gustine amplituda signala u naznačenim tačkama sistema sa slike 9. . 2 2 S 4 ( f ) = S 3 ( f ) ⋅ H NF ( f ) = AC [ f − f 0 ] ⋅ ⎧1 ⎪ S ( f ) ⋅ {AC [ f + f 0 ] + AC [ f − f 0 ]} | f |≤ f g .2) za pretpostavljeni oblik spektra S 0 ( f ) . 1 2 A0 2 A0 A0 2 A0 Slika 9.2. H eq ( f ) = ⎨ 2 C ⎪ 0 drugde.1. prikazane su spektralne gustine amplituda signala u naznačenim tačkama sistema.2. drugde. 1000 Hz <| f |≤ 1600 Hz.1.1 a) Ekvivalentna funkcija prenosa je: ⎧1 ⎪ {A [ f − f 0 ] + AC [ f + f 0 ]} | f |≤ f g . = ⎨2 0 ⎪ 0 drugde. ⎩ Na slici (Slika 9. ⎩ a ⎧ − 0 ⎪ A0 = 10 20 1 ⎪ − ⎪ H eq ( f ) = ⎨ A0 ⋅ 10 2 ⎪ 0 ⎪ ⎪ ⎩ | f |≤ 1000 Hz.

3 T −1 2T 2 M 2 −1 2 1 Piz = d ∫ H eq ( f ) ⋅ H ( f ) df .1. 3 T −f g fg 1 2T 2 Piz = d ⋅ T 2 1000 ∫ 0 2 A0 T 2 df 2 2 1 2 +d ⋅ ∫ A0 T 2 df = 2040d 2 A0 T .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 177 Slika 9. Zato je spektar signala s 0 (t ) do f max = v 1 = d = 1200 Hz i prikazan je na slici 2T 2 (Slika 9. 2 Piz Piz 2040 A0 A0 = 0.2.1.3 a) Ekvivalentna prenosna karakteristika b) Spektar elementarnog impulsa b) Na osnovu datih podataka: v d = 2400 b s i M = 2 sledi T = 1 v d . d) Maksimalni digitalni protok dobija se kada se potpuno iskoristi raspoloživi propusni opseg. 2Tmin Tmin Funkcija amplitudskog slabljenja korektora definisana je izrazom: ⎧const | f |≤ f g . . ⎩ ∞ i prikazana je na slici (Slika 9. T 1000 10 2 1200 c) Slabljenje a 0 koje daje traženi odnos snage signala na ulazu i izlazu dobija se iz: 10log Pul P vd = 20 dB ⇒ ul = = 100 .2. a podrazumeva se da je prethodno izvršena korekcija karakteristike slabljenja kanala: 1 1 f max = = f g = 1600 Hz ⇒ v d max = = 2 f g = 3200 b /s.108 ⇒ a0 = −20log A0 = 19.3 dB .3 b) Snage digitalnih signala na ulazu i izlazu sistema su: M 2 −1 2 1 2 2 Pul = d ∫ H ( f ) df = d .2.4).1. aeq ( f ) + a k ( f ) = ⎨ drugde.

2. a) Skicirati konstelacije modulisanih signala. Moguće vrednosti za M = 2. U kanalu se superponira Gausov šum jednostrane spektralne gustine srednje snage N 0 = 2 ⋅10 −9 W/Hz .1 Sistem za prenos ASK signala podataka Rešenje: .2.4 i 8 (u pitanju je polarni alfabet). 2T 2T drugde.2.2. d) Izvesti izraz za verovatnoću bitske greške.178 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA Slika 9. ako je vd = 5000 b/s . Prenosna karakteristika kanala je: ⎧ ⎪1 Hc ( f ) = ⎨ ⎪0 ⎩ f0 − 1 1 < f < f0 + .1.1 prikazuje sistem za prenos M-arnog signala podataka s (t ) = ∑ a k Tδ (t − kT ) k korišćenjem ASK. Srednja snaga signala u tački 1 u sva tri slučaja je ista i jednaka Ps = 0. e) Kolika je srednja snaga potrebna Ps da verovatnoća greške po simbolu bude PE = 10 −5 ? Slika 9. gde je Eb prosečna energija koja se emituje po bitu informacije.2 Slika 9.069 mW .2. c) Izraziti verovatnoću greške u funkciji E s N 0 . b) Uporediti verovatnoću greške i brzine signaliziranja u sva tri slučaja.4 9. Predajni i prijemni NF filtri imaju idealne amplitudske karakteristike jedinične amplitude. Izraziti verovatnoću bitske greške u fukciji odnosa Eb N 0 . gde je E s prosečna energije po simbolu.2.

. m = ±1. Am = ± md = ± m 6 Ps d= 6 Ps . Digitalni signal na izlazu predajnog NF filtra je: s1 (t ) = ∑ a k h(t − kT ) . πt T Modulisani signal je: s m (t ) = ∑ a k h(t − kT ) cos(2πf 0 t ) .± M − 1 .±3. rastojanje između tačaka u konstalaciji opada sa porastom simbola. 2 6 odnosno važi: Ps = Pk = ...2. M 2 −1 Simboli informacionog alfabeta se mogu u opštem slučaju izraziti kao: . k ⎛ πt ⎞ sin⎜ ⎟ T h(t ) = ⎝ ⎠ . Skica konstelacija za sva tri slučaja je data na slici (Slika 9. Za prikaz konstelacije potrebno je odrediti amplitude talasnih oblika.2). 2T Snaga modulisanog signala u k-tom signalizacionom intervalu je: 2 Ek ak . k a u toku trajanja k-tog signalizacionog intervala modulisani signal je: s m (t ) = a k h(t ) cos(2πf 0 t ) .2. Pk = = T 2 a srednja snaga je: 2 ak M 2 − 1 2 = d . a u drugom su kosinusoide promenljive amplitude). M 2 −1 Vidi se da za fiksiranu vrednost snage. Energija modulisanog signala u k-tom signalizacionom intervalu je: Ek = ∫ 0 1 2 2 2T ak T T 2 s m (t )dt = 2 ak T 2 ∫h 0 2 (t )dt = 2 − 2 ak ∫1df = 2 T ..ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 179 a) Pošto ne postoji suštinska razlika između prenosa u osnovnom opsegu i ASK (u prvom slučaju su talasni oblici pravougaoni impulsi promenljive amplitude. konstelacija M-arnog ASK signala izgleda isto kao i konstelacija M-arnog signala u osnovnom opsegu.

N 0 vd M − 1 Vidi se da je verovatnoća greške najmanja za binarni alfabet (jer su tada tačke u konstelaciji “najrazmaknutije”). Obično se koristi Grejov kod.3). s 4 (mT ) = a m + nc (mT ) . za verovatnoću greške za ASK važi isti izraz kao i za prenos u osnovnom opsegu: PE = 2 jer je: Ps4 = 2 Ps . T ldM PE = 2 M −1 Q[ϕ ( M )].2.2. ⎜ σ M −1 ⎟ ⎜ σ M −1 ⎟ M M n n ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ M 2 −1 2 d . Pošto se ASK sistem može jednostavnim transformacijama svesti na ekvivalentan sistem u osnovnom opsegu. a verovatnoća greške raste sa porastom broja simbola . pomoću kojeg se minimizuju bitske greške (vidi zadatak 6. ∞ gde su nc (t ) i n s (t ) NF komponente u fazi i kvadraturi uskopojasnog šuma.2.2 Iznad tačaka koje reprezentuju simbole je dato odgovarajuće mapiranje u informacione bite. b) Beli Gausov šum koji prođe kroz pojasni filtar (kanal) je uskopojasni Gausov šum. i Ps = 2 σn ∞ M − 1 ⎛ Ps 4 M − 1 ⎛ Ps 3 ⎞ 6 ⎞ Q⎜ 2 2 ⎟ = 2 Q⎜ 2 2 ⎟ . ∞ Kako je zadovoljen I NK ⇒ ISI = 0. Posle sinhrone demodulacije (od tačke 2 do 4) dobija se signal: s 4 (t ) = k = −∞ ∑ a k h(t − kT ) + nc (t ) . ϕ ( M ) = M Ps 6ldM ⋅ 2 . 3 f 0 +1 2T f 0 −1 2T 2 = ∫ N 0 | H C ( jf ) | df = 0 ∫ N 0 df = N 0 N 0 vd = .180 M =2 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA d = M =4 2 Ps d= M =8 2 Ps 5 d = 2 Ps 21 Slika 9. pa je: s 2 (t ) = k = −∞ ∑ ak h(t − kT ) cos(2πf 0 t ) + nc (t ) cos(2π f 0 t ) − ns (t ) sin(2πf 0 t ) .

27 . . Prosečna energija po informacionom bitu je: E Eb = s . 2 Za M = 8: 7 PE8 = Q[ϕ (8)] = 10 −5 . Za M = 4: 3 PE4 = Q[ϕ (4)] = 10 −5 . ϕ(4) = 4. M 2 −1 N0 ⎟ ⎠ ) PE2 = Q[ϕ (2)] = 10 −5 . Sa druge strane. za dati digitalni protok. može se smatrati da važi: Es ⎞ PE 6 M −1 ⎛ ⎟. Ps (4) = 0.091 mW . 4 Interpolacijom iz tablica dobija se: ϕ(2) = 4. M 2 4 8 PE vs 10 −4 5000 Bd0 1. =2 Q⎜ ldM M ⋅ ldM ⎜ M 2 − 1 N 0 ⎟ ⎝ ⎠ jer je broj informacionih bita jednak ldM .2.4 ⋅ 10 −2 2500 Bd 0.14 1250 Bd Tabela 9. Ps 3ldM ⋅ 2 = [ϕ ( M )]2 .675 mW . N 0 vd M − 1 Ps [ϕ (M )]2 ⋅ N 0 vd ( M 2 − 1) .36 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 181 u alfabetu. ⎟ ⎠ d) Pošto se koristi Grejov kod. i Ps (8) = 0. i ϕ(8) = 4. ldM pa se dobija: Pb ≈ PE M −1 ⎛ Q⎜ =2 M ⋅ ldM ⎜ ldM ⎝ e) Za M = 2: Pb = ( 6 ⋅ ldM E b ⎞ ⎟.1 c) Verovatnoća greške je: PE = 2 =2 Ps M − 1 ⎛ Ps M −1 ⎛ 3 ⎞ 3 ⎞ ⎟ Q⎜ 2 2 ⎟ = 2 Q⎜ ⎜ σ M −1 ⎟ ⎜ N0 f g M 2 −1 ⎟ M M n ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ Es M − 1 ⎛ Ps T 6 ⎞ 6 ⎟ = 2 M − 1 Q⎜ Q⎜ ⎜ N M 2 −1 ⎟ ⎜ M 2 −1 N M M 0 0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟. = 3ldM Ps (2) = 0.39 .2. brzina signaliziranja (a samim tim i potrebni propusni opseg) opada sa porastom broja simbola u alfabatu.238 mW .

Informacioni simboli pripadaju alfabetu {1.182 DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA M 10 log Ps ( M ) [dB] Ps (2) 2 0 4 4. talasni oblici odgovaraju elementarnim impulsima pomnoženim informacionim simbolima i nosiocem. Važi: r1 (t ) = ∫ s (τ )h(τ ) cos(2πf 0τ )dτ = ∫ (− h(τ ) cos(2πf 0τ ) )h(τ ) cos(2πf 0τ )dτ 0 t t 2 0 t t t 1 1 = − ∫ cos (2πf 0τ )dτ = − ∫ dτ − ∫ cos(4πf 0τ )dτ 20 20 0 t sin(4πf 0 t ) =− − .2.1 Rešenje: Principska struktura optimalnog prijemnika je uvek ista.2.3. realizovan pomoću korelatora. Skicirati odziv prijemnika u k-tom informacionom intervalu. h(t ) = ⎨ ⎩0 drugde. 9.2. talasni oblici su odgovarali elementarnim impulsima pomnoženim informacionim simbolima (vidi zadatak 8. Kada su u pitanju modulacije. jer se korelacija vrši sa talasnim oblicima koji odgovaraju prenošenim informacionim simbolima. h(t ) cos (2πf 0t ) ∫ s (t ) 0 T r1 (T ) r (T ) ∫ 0 T r0 (T ) − h(t ) cos (2πf 0t ) Slika 9.699 Tabela 9.3 Slika 9.1 prikazuje optimalni prijemnik binarnog ASK signala.1).2.166 8 8. 2 4πf 0 Drugi član sa desne strane se može zanemariti jer je obično 4πf 0 >> 1 .2. U slučaju prenosa u osnovnom opsegu. odnosno.2 Snage signala potrebne za traženu verovatnoću greške Za istu verovatnoću greške binarni signal zahteva najmanju srednju snagu Ps .−1} .3. za istu srednju snagu binarni signal će imati najmanju verovatnoću greške. 2 . a elementarni impuls je oblika: ⎧1 0 ≤ t ≤ T .2. ukoliko se prenosi simbol 1. pa se dobija: t r1 (t ) = − .

2 prikazuje odziv prijemnika.3. a) Odrediti širinu spektra modulisanog signala. Propusni opseg kanala je od 200 Hz do 3400 Hz.2. a sistem za prenos je prikazan na slici (Slika 9. Slika 9.2.4.1). Rešenje: a) Signal u tački A je ASK modulisani signal: u A (t ) = u (t ) ⋅ cos(2πf 0 t ) = ∑ a k h(t − kT ) ⋅ cos(2πf 0 t ) . c) Odrediti potreban odnos signal/šum da verovatnoća greške bude PE = 10 −4 . Kanal se ponaša kao filtar idealan propusnik opsega učestanosti.2 9. b) U tački F odrediti spektar signala i izračunati vrednost standardnog odziva g (0) . kao i učestanost nosioca pod uslovom da kanal bude optimalno iskorišćen za prenos. i imaju jediničnu amplitudu. T drugde.4.3.4 Prenos podataka vrši se elementarnim impulsom sa spektrom H ( f ) oblika "podignuti kosinus": ⎧ ⎛π f T ⎞ ⎪T cos 2 ⎜ ⎟ H(f ) = ⎨ ⎝ 2 ⎠ ⎪ 0 ⎩ 1 . r (t ) T t −T Slika 9.2. f ≤ Primenjena je amplitudska modulacija.2. Svi filtri su idealni sa propusnim opsezima koji odgovaraju propusnom opsegu kanala. Slika 9. k .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 183 Na sličan način je: t r0 (t ) = . Šum u tački C je AWGN. Odnos signal/šum definisan je odnosom srednje snage modulisanog signala u tački A i srednje snage šuma u tački F. 2 Na kraju se dobija: r (t ) = r1 (t ) − r0 (t ) = −t .1 Sistem za prenos podataka ASK modulacijom Prenos se vrši sa 8 nivoa ASK signalom sa digitalnim protokom vd = 4800 b/s.2.

184

DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA

Modulišući digitalni signal ima spektar do f g , a ASK modulisani signal ima spektar u opsegu od f 0 − f g do f 0 + f g :
1 ⎫ T ⎪⇒ f = v d = 1600 Hz , g ld M ⎬ 3 . ⎪ vd = T ⎭ B AM − 2 BO = 2 f g = 3200 Hz. fg =

Učestanost nosioca je na sredini propusnog opsega telefonskog kanala f 0 = 1800 Hz . b)
H F ( f ) = G ( f ) = H ( f ) ⋅ H eq ( f ) , 1 H NF ( f ){H L [ f − f 0 ] + H L [ f + f 0 ]}, 2 H L ( f ) = HT ( f ) ⋅ H C ( f ) ⋅ H R ( f ) . H eq ( f ) =

Slika 9.2.4.2 Ekvivalentna prenosna karakteristika u NF opsegu

Pošto je propusni opseg telefonskog kanala B = 3200 Hz propustio ceo spektar modulišućeg signala, signal u tački F je:
u F (t ) = ∑ a k g (t − kT ) + nc (t ) ,
k

g (t ) =
g ( 0) =

−∞

∫ G ( f )e

j 2πft

df ,
⎛π fT ⎞ T cos 2 ⎜ ⎟df = 1 = g 0 . ⎝ 2 ⎠ −1 / T
1/ T

−∞

∫ G ( f )df

=

c) Nema ISI, pa je odmerak na osnovu kojeg se odlučuje dat sa: uF ( mT ) = am g ( 0) + nc ( mT ) , pa je: PE = 2 Ps M − 1 ⎛ g0d ⎞ M −1 ⎛ 4 ⎟=2 Q⎜ Q⎜ ⎜σ ⎟ ⎜ M 2 −1 σ 2 M M ⎝ n ⎠ n ⎝
⎞ ⎟ = 10 −4 , ⎟ ⎠

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

185

Ps
2 σn

M 2 − 1 ⎡ −1 ⎛ M 10 −4 ⎞⎤ ⎟ = ⎢Q ⎜ ⎜ 2( M − 1) ⎟⎥ = 234,67 . 4 ⎢ ⎝ ⎠⎥ ⎣ ⎦ Ps
2 σn

2

10 log

≅ 23,704 dB . 4 M −1
2

Pri tome treba uočiti da je d = elementarnog impulsa H ( f ) .
9.2.5

Ps , što je posledica oblika spektra

Telefonskim kanalom prenosi se binarni polarni signal sa simbolima iz alfabeta d, d}, čiji je standardni signal minimalnog spektra oblika:

A = {-

1 ⎧ ⎪T f ≤ , H( f ) = ⎨ 2T ⎪ 0 drugde. ⎩ Telefonski kanal se ponaša kao filtar idealni propusnik opsega učestanosti sa graničnim učestanostima: fd = 200 Hz i fg = 3400 Hz. Za prenos se koristi AM-1BO modulacija i donji bočni opseg. Sistem za prenos prikazan je na slici (Slika 9.2.4.1). Ako se toleriše izobličenje signala koje nastaje kada se u telefonskom kanalu zbog nedovoljnog propusnog opsega izgubi najviše 40% snage modulisanog signala, odrediti maksimalni digitalni protok kojim je moguć prenos ovakvim sistemom.

Rešenje:

AM-1BO modulisani signal je oblika: ˆ s A (t ) = u (t ) cos(2πf 0 t ) + u (t ) sin(2πf 0 t ) , a njegova srednja snaga je:
1 Ps1 = u 2 (t ) ⋅ ⋅ 2 , 2

u (t ) =
2

k = −∞

∑ ak h(t − kT ) ,
1 2T −1 2T

d2 u (t ) = T Ps1 = d 2 ,
Ps 2 =
2 u F (t )

H ( jf ) df = d 2 ,
2

2 1 = d ⋅ ∫ H ( jf ) ⋅ H eq ( jf ) df = d 2T ⋅ 2 f g , T −f 2
g

fg

gde je f g = 3200 Hz , jer je korišćena AM-1BO modulacija. Iz uslova: Ps 2 ≥ 0,6 Ps1 , sledi: vd = b 1 2 fg ≤ = 10666 . T 0,6 s

Prva niža standardna brzina iznosi 9600 b/s.

186

DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA

9.2.6 Slika 9.2.6.1 a) prikazujeje ASK modulator. Na njegov ulaz dolazi binarni unipolarni signal amplitude U = 1 V i trajanja impulsa T. Slika 9.2.6.1 b) i c) prikazuju nekoherentni prijemnik i koherentni (sinhroni) prijemnik, respektivno. Učestanost nosioca je f 0 = 2 T . Prag odlučivanja u odlučivaču je U. Odrediti signale u tački F na ulazu u odlučivače, ako je informacioni sadržaj periodični niz ...U 0 U 0 ... Kolika je marža za šum?

Slika 9.2.6.1 a) ASK modulator b) Nekoherentni demodulator c) Koherentni demodulator

Rešenje:

Modulišući digitalni signal je periodična povorka pravougaonih impulsa. Periodični signal može da se razvije u Furijeov red: u m (t ) = u m (t − T0 ) = sa koeficijentima:
Fn = 1 T0 ⎛ π⎞ sin ⎜ n ⎟ U 1 ⎛ n 2π t ⎞ ⎝ 2⎠ − j 2πnt / T 0 dt = 2 ⋅ ∫ u m (t )e ∫ U cos⎜ 2T ⎟dt = 2 π 2T 0 ⎝ ⎠ T n − 0 2 2 U n = 0, 2
T0 2 T 2

n = −∞

∑ Fn ⋅ e jn 2πt / T

0

, T0 = 2T ,

⎧ ⎪ ⎪ ⎪ n = 2k , =⎨ 0 k ≠ 0, ⎪ ⎪U k ⎪ (− 1) n = 2k + 1. ⎩ nπ Ako se periodični modulišući signal zapiše u obliku Furijeovog reda:

⎡1 ⎛π ⎞ ⎛ π ⎞ ⎤ u m (t ) = U ⎢ + 0,64 cos⎜ t ⎟ − 0,21cos⎜ 3 t ⎟ +...⎥ , ⎝T ⎠ ⎝ T ⎠ ⎦ ⎣2 onda je ASK signal u tački A dat sa: ⎡ ⎤ ⎛π ⎞ ⎛ π ⎞ s A (t ) = U ⎢cos(2πf 0 t ) + 1,28 cos⎜ t ⎟ ⋅ cos(2πf 0 t ) − 0,42 cos⎜ 3 t ⎟ ⋅ cos(2πf 0 t ) +...⎥ . ⎝T ⎠ ⎝ T ⎠ ⎣ ⎦ Na ulazu u detektor anvelope DA signal je: ⎡ ⎛ π ⎞⎤ s D (t ) = U ⎢1 + 1,28 cos⎜ t ⎟⎥ ⋅ cos(2πf 0 t ) , ⎝ T ⎠⎦ ⎣

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

187

tako da se na izlazu DA dobija signal:

⎛π ⎞ s F (t ) = U 1 + 1,28 cos⎜ t ⎟ . ⎝T ⎠

Slika 9.2.6.2 Nekoherentno demodulisani ASK digitalni signal

Marža za šum je 0,72. U slučaju koherentne (sinhrone) demodulacije, signal na izlazu prijemnog pojasnog filtra ponovo je:

⎡ ⎛ π ⎞⎤ s D (t ) = U ⎢1 + 1,28 cos⎜ t ⎟⎥ ⋅ cos(2πf 0 t ) , ⎝ T ⎠⎦ ⎣ ali se koherentnom demodulacijom dobija: ⎧ ⎛ π ⎞⎫ s F (t ) = U ⎨1 + 1,28 cos⎜ t ⎟⎬ . ⎝ T ⎠⎭ ⎩ Marža za šum je povećana na 1,28, što predstavlja prednost koherentne ASK demodulacije u pogledu verovatnoće greške, ali je demodulator složeniji.

Slika 9.2.6.3 Koherentno demodulisani ASK digitalni signal

188

DIGITALNA AMPLITUDSKA MODULACIJA

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

189

10 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA
10.1 UVOD 10.1.1 ΦM MODULACIJA Digitalni fazno modulisan signal može se predstaviti kao realni deo kompleksnog signala, odnosno u obliku: ⎧ ⎫ ⎪ N ⎪ s (t ) = Re{w(t )} = Re⎨ ∑ ξ k h(t − kT ) ⋅ e j 2πf0t ⎬ ⎪k =− N ⎪ ⎩ ⎭ gde je: (10.1)

ξ k = e jΦ k
Faze Φ k uzimaju vrednosti iz skupa:
2π (i − 1) + Φ 0 , i = 1,2,...,M M gde je Φ0 početna faza koja je najčešće jednaka nuli.

(10.2)

(10.3)

Ako je signal h(t) oblika: h(t ) = Au (t )

(10.4)

gde je u(t ) jedinični pravougaoni impuls trajanja T sekundi, digitalni ΦM signal naziva se PSK signal, odnosno "fazno tastovanje" i oblika je:

s (t ) = Re [P(t ) + jQ(t )]e j 2πf 0t = P(t ) cos(2πf 0 t ) − Q(t ) sin(2πf 0 t )
gde su:

{

}

(10.5)

P(t ) = A Q(t ) = A

k =− N N

∑ u (t − kT ) cos Φ k
(10.6)

N

k =− N

∑ u(t − kT ) sinΦ k
2 2

Fazor PSK signala je:
s (t ) = P (t ) + jQ (t ) = P (t ) + Q (t ) ⋅ e
jarctg
Q (t ) P (t )

(10.7)

a njegov oblik u k-tom signalizacionom intervalu je:

s k = Ae jΦ k A = P 2 (t ) + Q 2 (t ) = const
10.1.2 DEMODULACIJA ΦM SIGNALA

(10.8)

Koristi se koherentna demodulacija, koja u pogledu sinhronizacije postavlja iste zahteve kao i AM demodulacija.

190

DIGITALNA FAZNA MODULACIJA

Verovatnoća greške pod uticajem Gausovog šuma u kanalu približno je data izrazom:

⎡ A sin (π M ) ⎤ PE = 2Q ⎢ d ⎥, M ≥ 4 σn ⎦ ⎣ gde je: ⋅ Ad - amplituda ΦM signala na izlazu pojasnog limitera prijemnika, a
2 ⋅ σ n - varijansa Gausovog šuma.

(10.9)

Verovatnoća greške za binarni ΦM signal (BPSK) odgovara AM signalu sa potisnutim nosiocem, odnosno prenosu u osnovnom opsegu učestanosti. 10.1.3 DIFERENCIJALNA DIGITALNA ΦM MODULACIJA I DIFERENCIJALNA KOHERENTNA DEMODULACIJA Zahteva diferencijalno kodovanje originalne sekvence simbola na predaji koje se ostvaruje logičkom funkcijom "sabiranja po modulu 2".

{bk }⎯ f {ck } ⎯→
c k = bk ⊕ ck −1 = b0 ⊕ b1 ⊕ b2 ⊕L⊕ bk

(10.10)

Demodulisani signal u k-tom signalizacionom intervalu, posle diferencijalne koherentne T = m, ( m = 1,2,...) , dat je izrazom: demodulacije i pri uslovu T0 sdk (t ) = Ad cos ∆Φ k gde je: ⋅ T T0 - odnos širine signalizacionog intervala i periode nosioca ΦM signala, ⋅ Ad - konstantna amplituda demodulisanog signala, ⋅ (10.11)

∆Φk = Φk − Φk −1 - razlika faza u dva susedna signalizaciona intervala.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

191

10.2 ZADACI 10.2.1 Slika 10.2.1.1 prikazuje sistem za prenos kvadraturnog PSK signala (QPSK). Signali u1 (t ) i u2 (t ) su binarni i prikazani su na slici (Slika 10.2.1.2). a) Pokazati da se na izlazu kola za sabiranje dobija fazno modulisani signal: s A (t ) = A cos[ 2πf 0t + Φ(t )] .

b) Prikazati fazorsku predstavu (konstelaciju) modulisanog signala. c) Nacrtati vremenski oblik devijacije faze Φ(t ) . d) Odrediti signale u tačkama E i G u idealnom slučaju: H c ( f ) = 1 i važi f 0 >> 1 2T ; T je signalizacioni interval.

Slika 10.2.1.1 Sistem za prenos QPSK signala

Slika 10.2.1.2 Modulišući signali

Rešenje:

a) Modulisani signal se dobija superpozicijom 2PSK signala (u jedan sa nosiocem u fazi i drugi sa nosiocem u kvadraturi): s A (t ) = 2u1 (t ) cos(2πf 0 t ) + 2u 2 (t ) sin(2πf 0 t )
= A cos[2πf 0 t + Φ(t )] = A cos Φ (t ) ⋅ cos(2πf 0 t ) − A sin Φ (t ) ⋅ sin(2πf 0 t ).

Važi: 2u1 (t ) = A cos Φ (t ) , i
2u 2 (t ) = − A sin Φ (t ). Amplituda fazno modulisanog signala treba da je konstantna:
2 2 A = 2 u1 (t ) + u 2 (t ) = 2 2U 2 = 2 2U = const ,

što je zadovoljeno.

da su 4QAM i QPSK međusobno ekvivalentne.1. što se na osnovu izgleda konstelacije lako uočava. A 2U sin Φ(t ) = − Faza kvadraturnog PSK signala je: u (t ) Φ(t ) = −arctg 2 .2.3).1.2.2. .2.1. u1 (t ) Tabela 10.192 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA Sledi: cos Φ(t ) = 2u1 (t ) u1 (t ) = . u1 (t ) U U -U -U u2 (t ) U -U U -U cos Φ(t ) 2 2 2 2 − 2 2 − 2 2 sin Φ(t ) − 2 2 2 2 − 2 2 2 2 Φ(t ) −π 4 π 4 − 3π 4 3π 4 Tabela 10. A U −U −U U Slika 10.2.1 Kombinacije vrednosti modulišućih signala i odgovarajuće vrednosti faze b) Konstelacija QPSK signala je prikazana na slici (Slika 10.2.3 Konstelacija QPSK signala Treba primetiti. c) Slika 10. jer se u ovom slučaju koristi više nosećih frekvencija (vidi zadatak 11. A 2U 2u 2 (t ) u (t ) =− 2 .1.1). čiji su specijalni slučajevi ASK i PSK modulacije.4 prikazuje vremenski oblik devijacije faze.1. Za frekvencijsku modulaciju (FSK) ovo ne važi.1 daje vrednosti faze u zavisnosti od vrednosti modulišućeg signala. Može se reći da je QAM generalizovani oblik modulacije sa jednom nosećom frekvencijom.

4 Devijacija faze d) Na izlazu produktnog modulatora signali su: sD (t ) = u1 (t ) ⋅ cos(2 ⋅ 2πf 0t ) + u1 (t ) + u2 (t ) ⋅ sin(2 ⋅ 2πf 0t ) .1.1 prikazuje 8PSK konstelaciju.2.1 8PSK konstalacija . Rešenje: a) Slika 10. a da potisne signal modulisan na 2 f 0 .2 Posmatra se 8PSK modulacija. sG (t ) = u2 (t ). Izraziti verovatnoću bitske greške u fukciji odnosa Eb N 0 . Svrha NF filtra u sinhronom prijemniku je da propusti signal u osnovnom opsegu.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 193 Slika 10. Slika 10.2.2. Ako se tokom prenosa faza modulisanog signala promeni za |εg| ≤ π koliko će bita biti pogrešno primljeno? b) Izvesti izraz za verovatnoću bitske greške.2. gde je Eb prosečna energija koja se emituje po bitu informacije. Pretpostaviti da se koristi Grejov kod. sF (t ) = u1 (t ) ⋅ sin(2 ⋅ 2πf 0t ) − u2 (t ) ⋅ cos(2 ⋅ 2πf 0t ) + u2 (t ) . 10.2. a) Skicirati konstelaciju 8PSK signala. pa su signali na izlazu prijemnika: sE (t ) = u1 (t ).2.

3 Posmatra se MPSK modulacija: a) U kakvom odnosu stoje srednje snage PSK signala za M = 4 i M = 8 pod uslovom da su verovatnoće greške jednake.2. ldM pa je konačno: Pb = Pb = ⎛ 2 ⋅ ldM ⋅ Eb ⎞ 2 2Q⎜ sin(π M ) ⎟ . T Snaga šuma je (pretpostavka je da je na prijemu pojasni filtar. za π 8 ≤ ε ≤ 3π 8 greška je na 1 bitu.2 pod d). a za 3π 8 ≤ ε ≤ π greška može biti i na sva 3 bita (granice regiona dekodovanja su na polovini ugaonog rastojanja između simbola u konstelaciji). M . ⎜ ⎟ ldM N0 ⎝ ⎠ 10.194 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA Za ε ≤ π 8 ne dolazi do greške. za M ≥ 4 . Pretpostaviti da se koristi elementarni impuls koji ispunjava I Nikvistov kriterijum. 2Q⎜ = ⎟ ⎜ ldM ldM σn ⎠ ⎝ Prosečna snaga modulisanog signala je: Pb ≈ A2 . ldM 0 0 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Prosečna energija po bitu je: E Eb = s . pretpostaviti da se može usvojiti aproksimacija da je: M −1 ≈ 1. širine propusnog opsega B = 1 T ): A= N0 . Pored toga. b) Istim rezonovanjem kao u zadatku 9. 2 pa je: 2Es . Ps = 2 a prosečna energija je: E s = Ps T = A 2T . T Dobija se: 2 σn = ⎛ 2 E sT ⎞ ⎛ 2 Es ⎞ 2 2 ⎟ ⎜ ⎟ 2Q⎜ ⎜ N T sin(π M ) ⎟ = ldM 2Q⎜ N sin(π M ) ⎟ .2. dobija se da je verovatnoća bitske greške približno: ⎛ A sin(π M ) ⎞ PE 2 ⎟. i da se koristi polarni alfabet? a) Za istu verovatnoću greške uporediti PSK i ASK sistem sa istim brojem simbola.

2 gde je PS snaga signala u osnovnom opsegu. ⎝M ⎠ (S N )ASK = (M 2 ⎛π ⎞ − 1 sin 2 ⎜ ⎟ ⎝ M ⎠ (S N ) .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 195 Rešenje: a) Verovatnoća greške za PSK sa M ≥ 4 simbola data je izrazom: ⎛ A sin(π M ) ⎞ ⎟ PEPSK = 2Q⎜ M ⎟ ⎜ σn ⎠ ⎝ Iz uslova PE4 = PE8 dobija se A4 sin π = A8 sin . Pošto je odnos signal/šum za fazno 4 8 π modulisani signal ( S N ) M 2 AM = .41 = SNR4 + 5. ⎟ ⎠ sledi: 6 M −1 2 (S ⎛π ⎞ N ) ASK = 2 sin 2 ⎜ ⎟ ⋅ (S N )PSK . .41. Za M ≥ 4 je ( M − 1) / M ≈ 1 . PASK = M 2 −1 2 6 PASK . 2 σn ⎟ ⎠ ⎞ ⎟. b) Snaga ASK modulisanog signala je: 1 PASK = PS . ⎟ ⎠ ⎛ π PEPSK = 2Q⎜ sin ⎜ M ⎝ Porede se sistemi za M ≥ 4 jer su za M = 2 binarni PSK i binarni ASK sistem potpuno ekvivalentni i imaju iste performanse. sledi: 2 2σ n (S N )8 (S N )4 2 A8 sin 2 (π 4) = 2 = = 4 cos 2 (π 8) = 3. 2 A4 sin (π 8) odnosno: SNR8 = SNR4 + 10 ⋅ log 3. d ⇒d2 = 2 2⋅3 M −1 PE ASK = 2 6 PASK M −1 ⎛ Q⎜ ⎜ ( M 2 − 1)σ 2 M n ⎝ 2 PPSK ⎞ ⎟. pa se može pisati: ⎛ 6 PPSK PEFSK ≅ 2Q⎜ ⎜ ( M 2 − 1)σ 2 n ⎝ ⎞ ⎛ ⎛ π ⎞ 2 PPSK ⎟ = PE = 2Q⎜ sin⎜ ⎟ FSK ⎟ ⎜ ⎝M ⎠ σ2 n ⎠ ⎝ ⎞ ⎟.33 dB .5 ≅ SNR4 PSK + 4 [dB]. PSK 3 ⎞⎤ ⎟⎥ [dB] . ⎠⎦ ) ⎡ M 2 −1 2 ⎛ π sin ⎜ SNR ASK = SNRPSK + 10 ⋅ log ⎢ ⎝M ⎣ 3 Za M = 4: SNR4 ASK = SNR4 PSK + 10 ⋅ log 2.

dobija se: .2.1 Rešenje: U k-tom signalizacionom intervalu prenošeni signal je: s (t ) = A cos(2πf 0 t − Φ k ). ∫ 0 T X s (t ) cos(2πf 0t ) arctan(Y X ) φ ∫ 0 T Y sin( 2πf 0t ) Slika 10.2. 10.1). Odrediti signal na izlazu iz prijemnika.3. Za M = 2 ASK je isto što i PSK. a za M > 2 ASK zahteva za oko 5 dB veću snagu od odgovarajućeg PSK.2.2.2 ≅ SNR16 PSK + 5 [dB].4. Nakon množenja sa kosinusiodom i integraljenja.4.4 Optimalni koherentni MPSK prijemnik je prikazan na slici (Slika 10. Za M = 16: SNR16 ASK = SNR16 PSK + 10 ⋅ log 3.9 [dB] .07 ≅ SNR8 PSK + 4. Slika 10.196 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA Za M = 8: SNR8 ASK = SNR8 PSK + 10 ⋅ log 3.1 Verovatnoća greške za ASK i PSK u funkciji SNR sa parametrom M Udvostručenje broja simbola kod ASK zahteva povećanje snage signala za oko 6 dB za istu verovatnoću greške.

⎟ ⎠ Problem koherentnog prijemnika je to što se na prijemu mora obezbediti estimacija faze nosioca. 2 uz pretpostavku da je f 0 >> 1 .2).5.5. Za to se obično koristi PLL kolo koje usložnjava realizaciju prijemnika. Vremenski oblik trenutne devijacije faze φ (t ) prikazan je na slici (Slika 10. .5 Na ulaz u prijemnik čija je blok šema prikazana na slici (Slika 10.1) dolazi fazno modulisani signal s (t ) = U 0 cos[2πf 0t + φ (t )].2. φ = arctan⎜ ⎛ sin Φ k ⎛Y ⎞ ⎟ = arctan⎜ ⎜ cos Φ ⎝X⎠ k ⎝ 10.2. A cos Φ k 1 − cos(4πf 0T ) A sin Φ k + 2 4πf 0 2 ⎛ sin(4πf 0T ) ⎞ ⎟ ⎜T − ⎟ ⎜ 4πf 0 ⎠ ⎝ AT sin Φ k .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 197 X = ∫ A cos(2πf 0 t − Φ k ) cos(2πf 0 t )dt = A cos Φ k ∫ cos(2πf 0 t ) cos(2πf 0 t )dt + 0 0 T T T + A sin Φ k ∫ cos(2πf 0 t ) sin(2πf 0 t )dt 0 = = = A cos Φ k 2 A cos Φ k 2 T T ⎛T ⎞ ⎜ dt + cos(4πf 0 t )dt ⎟ + A sin Φ k sin(4πf 0 t )dt ∫ ∫ ⎜∫ ⎟ 2 0 0 ⎝0 ⎠ ⎛ sin(4πf 0T ) ⎞ A sin Φ k 1 − cos(4πf 0T ) ⎟+ ⎜T + ⎟ ⎜ 4πf 0 2 4πf 0 ⎠ ⎝ AT cos Φ k . Za granu sa sinusoidom se na sličan način dobija: Y = ∫ A cos(2πf 0 t − Φ k ) sin(2πf 0 t )dt = A cos Φ k ∫ cos(2πf 0 t ) sin(2πf 0 t )dt + 0 0 T T T + A sin Φ k ∫ sin(2πf 0 t ) sin(2πf 0 t )dt 0 A cos Φ k A sin Φ k = ∫ sin(4πf 0 t )dt + 2 2 0 = = T T ⎛T ⎞ ⎜ dt − cos(4πf 0 t )dt ⎟ ∫ ⎜∫ ⎟ 0 ⎝0 ⎠ .2. 2 Važi: ⎞ ⎟ = Φk .

Slika 10. = 2 . sC (t ) = ∞ j 2πft j 2πf ( t −T ) df = s (t − T ).2.5. u tačkama A i B.1 Blok šema prijemnika Pri tome je 2πf 0T = π 4 + 2kπ .5. ∫ S C ( f )e df = ∫ S ( f )e ∞ −∞ −∞ a signali u pojedinim tačkama prijemnika su: s1 (t ) = U 0 cos[2πf 0 t + Φ (t )] ⋅ U 0 cos[2πf 0 (t − T ) + Φ (t − T )] = 2 U0 {cos[4πf 0 t − 2πf 0T + Φ(t ) + Φ(t − T )] + cos[2πf 0T + Φ(t ) − Φ(t − T )]}. Rešenje: Signal u tački C je: S C ( f ) = S ( f ) ⋅ H ( f ) = S ( f ) ⋅ e − j 2πfT . i prikazati njihove vremenske oblike.2.198 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA 1 ~ ~ f0 A s(t ) T C 2 ~ ~ f0 B Slika 10. 2 2 U0 cos[2πf 0T + Φ (t ) − Φ (t − T )] s A (t ) = 2 U2 2 π ⎞ U2 ⎛ = 0 cos⎜ ∆Φ(t ) + ⎟ = 0 [cos ∆Φ(t ) − sin ∆Φ (t )] . 2 4⎠ 2 2 ⎝ s 2 (t ) = U 0 cos[2πf 0 t + Φ (t )] ⋅ U 0 sin[2πf 0 (t − T ) + Φ(t − T )] 2 U0 {sin[4πf 0 t − 2πf 0T + Φ(t ) + Φ(t − T )] − sin[2πf 0T + Φ(t ) − Φ(t − T )]}.2 Trenutna devijacija faze Pronaći signale na izlazima iz prijemnika. gde je k ceo broj i k >> 1 .

3 Demodulisani signal Ovo je primer tzv. gde se na prijemu ne generiše lokalni nosilac u fazi sa nosiocem u predajniku (tj. b) Odrediti minimalnu učestanost nosioca PSK signala.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 2 U0 sin[2πf 0T + Φ (t ) − Φ (t − T )] s B (t ) = − 2 2 U0 =− [sin ∆Φ(t ) + cos ∆Φ(t )] 2 . 2 2 199 Slika 10.6.6. Detektor na svom izlazu daje "1" kada je signal na njegovom ulazu negativan.2.6). Neka je prvi simbol diferencijalno kodovane poruke {bk} jednak 1. diferencijalne koherentne detekcije. 10.6 Za prenos poruke {ak}={101011000110} koristi se diferencijalna PSK.2. koherentna detekcija).2. Slika 10. Za demodulaciju se koristi prijemnik sa slike (Slika 10. Digitalni protok je 1200 b/s. a) Odrediti diferencijalno kodovanu poruku {bk} i simbole PSK signala koji odgovaraju toj poruci.1). a simbolu "0" faza π. Simbolu "1" odgovara faza 0. već se za demodulaciju koristi u nosilac primljen u prethodnom signalizacionom intervalu. c) Odrediti dekodovanu poruku ako se u 5-tom signalizacionom intervalu promenila faza nosioca za π.1 Sistem za prenos DPSK signala . Obično se ovakav način detekcije kombinuje sa diferencijalnim kodovanjem na predaji (vidi zadatak 10. tako da prijemnik ispravno radi.2.2.5.

ˆ {a k } = 1010 0100 0110 ≅ {a k }. 2 $ Φ k = 0|ππ 00|0πππ |π 0ππ |. Nakon NF filtra.2. Uslov da prijemnik ispravno radi svodi se na uslov: n f 0T = n ⇒ f 0 = . ∆Φ k = π 0π 0 0π 00 0ππ 0 . Poruci {bk } odgovaraju sledeći simboli PSK signala: {Φ k } = 0 ππ 00 π 000 0π 00 . čime je izbegnuta osetljivost demodulacije na promenu faze nosioca.2. T Minimalna učestanost nosioca je za n = 1 i iznosi: 1 f 0min = = 1200 Hz. pa je signal na ulazu u NF filtar oblika: sk ( t ) ⋅ sk −1 ( t ) = A cos( 2πf 0 t + Φ k ) ⋅ A cos( 2πf 0 ( t − T ) + Φ k −1 ) . 2πf 0T = const .2. Diferencijalnim kodovanjem simbol ak je utisnut u razliku faza PSK signala u dva uzastopna signalizaciona intervala.7. 2 gde je: ∆Φ k = Φ k − Φ k −1 . 10.7.1 prikazuje sistem koji koristi diferencijalnu binarnu faznu modulaciju: Slika 10.1 Sistem za prenos DPSK signala . T c) Tada je ispunjen uslov ispravnog rada prijemnika: sD ( t ) = A2 cos ∆Φ k . b) Idealni PSK signal u k-tom signalizacionom intervalu ima oblik: sk (t ) = A cos(2πf 0t + Φ k ) .7 Slika 10. na ulaz detektora dolazi signal: s D (t ) = A2 cos(2πf 0T + ∆Φ k ).200 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA Rešenje: a) Originalna poruka je: {ak } = 10101100 0110 . a odgovarajuća diferencijalno kodovana poruka bk = ak ⊕ bk −1 je: {bk } = 1001101111011.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 201 Na ulaz kola za sabiranje po modulu 2 u tački A dolazi povorka vrlo uskih impulsa: a0 a1 a2 a3 a4 a5 -1 -1 1 1 -1 -1 H ( f ) je kolo za uobličavanje impulsa.2. k 0 k Po uslovu zadatka taj signal je oblika: sc (t ) = = ∑ h(t − kT ) cos(2πf t + Φ 0 k 0 k k )= k 0 k ∑ h(t − kT ) cos(2πf t ) ⋅ cos Φ −∑ h(t − kT ) sin(2πf t ) ⋅ sin Φ k . ⎧ h0 ⎪ h(k T 2) = ⎨h0 2 k = ±1..± 1. DFSK signal se može napisati u obliku: sC ( t ) = ∑ h (t − kT ) cos(2πf t + Φ 0 k ). Φ k = arccos bk = {0. i ako se prenos vrši brzinom vd = 2400 b/s odrediti minimalnu vrednost učestanosti nosioca f0 tako da u trenutku odabiranja signala u tački F ne dođe do ISI pod uslovom da elementarni impuls h(t ) zadovoljava sledeći kriterijum: k = 0. signal u tački C je: sc ( t ) = ∑ b h(t − kT ) cos(2πf t ). . b) Na osnovu oblika signala u tački C odrediti vezu između faze Φk i simbola bk. ⎩ Rešenje: a) Diferencijalno kodovana poruka je: bk = bk −1 ⊕ a k . pa se poređenjem može zaključiti da je: bk = cos Φ k .7. c) Ako sistem za prenos ima idealnu amplitudsku karakteristiku i faznu karakteristiku oblika: ϕ ( f ) = − f∆t . Ako operacija sabiranja po modulu 2 daje “1” kad su simboli različiti i ako se pretpostavi b−1 = −1 onda je: b0 b1 b2 b3 b4 b5 -1 -1 1 -1 -1 -1 b) Na osnovu blok dijagrama na slici 8. k a) Odrediti vrednosti simbola bk u tački B iza sabirača (pretpostaviti da je b-1 = -1).1 Kodovanje i modulacija DPSK signala c) Funkcija prenosa sistema je: H L ( f ) = H T ( f ) ⋅ H C ( f ) ⋅ H R ( f ) = A ⋅ e − j 2πf∆t ( A = 1). ⎪ 0 k ≠ 0.π }. tj. U tački C. bk Φκ -1 π -1 π 1 0 -1 π -1 π -1 π Tabela 10.7.

202 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA što znači da sistem unosi kašnjenje za ∆t. sF (t + ∆t ) = NF { sC (t ) ⋅ sC (t − τ )} ⎧ ⎫ = NF ⎨ ∑ h(t − kT ) cos[ 2πf 0t + Φk ] ⋅ ∑ h(t − τ − kT ) cos[ 2πf 0 (t − τ ) + Φ'k ] ⎬ ⎩k ⎭. k U trenutku odlučivanja nT + ∆t je: s F (nT + ∆t ) = ⎧ ⎫ NF ⎨∑ h((n − k )T ) cos(2πf 0 nT + Φ k ) ⋅ ∑ h((n − k )T − τ ) cos 2πf 0 (nT − τ ) + Φ 'k ⎬ k ⎩k ⎭. u kome promeni faze ϕ k − ϕ k −1 odgovara dibit ak bk : sM (t ) = ∑ h(t − kT ) ⋅ cos( 2πf t + ϕ 0 ∞ k . pa kasni i odlučivanje: sD (t + ∆t ) = sC (t ).2 Demodulacija i dekodovanje DPSK signala 10. t > T . ⋅ za τ = ±T/2 u sumi ostaju dva člana .8.2. pa je 1 sF (nT + ∆t ) = ∑ h0h( (n − k )T − τ ) cos[ 2πf 0τ + Φn − Φ'k ] 2 k .7. Ako se za učestanost nosioca odabere minimalna vrednost: v 1 1 f0 = = = d = 2400 Hz.1) prikazan je diferencijalni fazni demodulator u kome je NF filtar zamenjen integratorom (optimalni prijemnik).2.2. sF (t ) = NF {sD (t ) ⋅ sE (t )}. ) . sE (t + ∆t ) = sD (t + ∆t − τ ) = sC (t − τ ). h(t ) = ⎨ k = −∞ ⎩0 t ≤ 0. Na ulaz prijemnika dolazi kvaternarni fazno modulisani signal: ⎧1 0 < t ≤ T . ( ) Oblik impulsnog odziva h(t ) poznat je u trenucima t = kT/2 pa je potrebno analizirati prethodni izraz za vrednosti τ = mT/2: ⋅ τ = 0 nema smisla jer se gubi informacija sadržana u razlici faza.postoji ISI ⋅ τ = ±T dobija se: h02 sF (nT + ∆t ) = cos[ 2πf 0τ + Φn − Φn−1] 2 . T0 T ld M konačno se dobija željeni demodulisani DPSK signal: h02 sF (nT + ∆t ) = cos[ Φn − Φn−1 ] . U prvoj sumi od nule je različit samo član za k = n. 2 Dekodovanje daje originalnu (ali invertovanu) sekvencu: ∆Φ k $ ak 0 1 0 1 π -1 π -1 0 1 0 1 Tabela 10.8 Na slici (Slika 10.

taj odbirak jednak: s d 1 [(k + 1)T ] = 1 T ( k +1)T ∫ [sin(2 ⋅ 2πf 0 t − 2πf 0T + φk − φk −1 ) + sin(2πf 0T + φk − φk −1 )]dt kT = sin(2πf 0T + φ k − φk −1 ).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 203 ϕ k − ϕ k −1 0 ak 0 0 1 1 bk 0 1 0 1 π 2 π 3π 2 a) Odrediti f 0T tako da sd 1 i sd 2 zavise samo od razlike ϕ k − ϕ k −1.8. i popuniti tabelu: k ak bk 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 0 1 4 1 0 ϕk ϕ k − ϕ k −1 sd 1 sd 2 Slika 10. .2. b) Za f 0T = 1 nacrtati modulisan signal koji odgovara poruci. Rešenje: a) U intervalu integraljenja kT < t ≤ (k + 1) T signal na ulazu integratora je: ⎡ ∞ ⎤⎡ ∞ ⎤ s1 (t ) = 2⎢ ∑ h(t − nT ) sin(2πf 0 t + φ n )⎥ ⎢ ∑ h(t − mT − T ) cos(2πf 0 (t − T ) + φ m )⎥ ⎣n= −∞ ⎦ ⎣m= −∞ ⎦ = 2 ⋅ h(t − kT ) sin(2πf 0 t + φ k ) ⋅ h(t − kT ) cos(2πf 0 (t − T ) + φ k −1 ).1 Demodulator DPSK signala Napomena: ϕ −1 = a −1 = b−1 = 0. pa je u trenutku t = ( k + 1) T uzimanja odbirka demodulisanog signala za odlučivanje.

Za f 0 T = n.2 Diferencijalno fazno modulisani signal . n ∈ Z + . demodulisani signali zavisiće samo od razlike dve uzastopne faze.8.204 DIGITALNA FAZNA MODULACIJA Slično se dolazi do: sd 2 [ ( k + 1) T ] = cos( 2πf 0 T + φ k − φ k −1 ) .2. b) k ak bk 0 0 1 π/2 1 0 π/2 1 0 0 0 0 1 π/2 2 1 1 3π/2 -1 0 0 3 0 1 π/2 1 0 π/2 4 1 0 π 0 -1 3π/2 ϕ k − ϕ k −1 sd 1[( k + 1) T ] sd 2 [( k + 1) T ] ϕk Slika 10.

x (t ) = ∑bk h(t − kT ) N (11.1 FSK modulacija FSK modulacija našla je veoma široku primenu zbog jednostavnosti generisanja modulisanog signala i jednostavne nekoherentne demodulacije koja ne zahteva rekonstrukciju nosioca.modulišući digitalni signal.konstanta FM modulatora. odnosno dobijen je "mekim tastovanjem". 11.4) nije ispunjen.1) gde je: ⋅ A . koji daje bolje rezulate od nekoherentnog. pa se zato koristi za manje brzine prenosa. FM modulacija (FSK) nepovoljnija je od digitalne ΦM modulacije u pogledu širine spektra i zahtevanog odnosa signal/šum. Moguć je i koherentni prenos FSK signala. kod kojih propusni opseg kanala nije kritičan.početna faza FM signala za t = 0. Digitalni FM signal dat je izazom: s (t ) = A cos[2πf 0 t + 2πf d ∫ x(τ )dτ +θ 0 ] 0 t (11. odnosno detekcija. Ukoliko uslov (11. Bolji kvalitet prenosa ostvaren je složenijim koherentnim prijemnikom.4) tada je FSK signal sa kontinualnom promenom faze. slika 11.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 205 11 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA 11.1 UVOD 11.2 Demodulacija FSK signala Ako je: θ k = 2πf 0 (k − 1)T + 2πf d bk −1T + θ k −1 Koriste se koherentna i nekoherentna demodulacija. . ⋅ f 0 . FSK signal u k-tom signalizacionom intervalu je oblika: s k (t ) = A cos(2πf 0 t + 2πf d bk t + θ k ) (11. ⋅ x (t ) .1.2) U slučaju da je h(t ) pravougaoni impuls jedinične amplitude. FSK signal je dobijen "tvrdim tastovanjem". ⋅ θ 0 . trajanja T.1.konstantna amplituda.a. a) Detektor sa limiterom i diskriminatorom.3) k =− N ⋅ f d . dat izrazom: (11.učestanost nosioca.

b) Diferencijalni FM detektor. Na izlazu diferencijatora D signal je: 1 dθ (t ) ⎞ ⎛ (11.6) (11. Slika 11. demodulisani signal ima oblik: dθ s D (t ) ≅ D f τ (11. slika 11. D f N = const (11. Ispravljač ISP i NF filtar čine detektor anvelope.b. izraz f 0 + predstavlja anvelopu Ukoliko je ispunjen uslov f 0 ≥ 2π dt 2π dt koja je proporcionalna trenutnoj devijaciji učestanosti.c Nekoherentni prijemnik FM signala .206 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA Slika 11. gde je τ vremensko kašnjenje diferencijalnog detektora.a Detektor FM signala sa limiterom i diskriminatorom Ako je signal na ulazu u pojasni limiter oblika: suL (t ) = r (t ) cos[2πf 0 t + θ (t )].7) π A je vrednost na koju se limituje. slika 11. Slika 11.10) dt c) Detektor sa dva filtra i dva detektora anvelope.8) siD (t ) = −8 A⎜ f 0 + ⎟sin[2πf 0t + θ (t )] 2π dt ⎠ ⎝ 1 dθ (t ) 1 dθ (t ) .5) (11. odnosno modulišućem digitalnom signalu: s D (t ) = D f dθ = Df dt k =− N ∑ bk h(t − kT ). r (t ) ≥ 0 tada je na izlazu pojasnog filtra koji sledi iza idealnog limitera signal oblika: siL (t ) = U L cos[2πf 0 t + θ (t )] gde je: 4A UL = = const (11.9) pri čemu sD(t) predstavlja signal na izlazu iz diskriminatora D.b Diferencijalni FM detektor Pod uslovom da je f 0τ = 1 4 .c.

a f 1 i f 2 učestanosti FSK signala koje odgovaraju prenosu logičke "0" i "1". verovatnoća greške data je izrazom: PE = Q( ρ ) (11.ρ = 2 2σ n 2 (11. U slučaju detektora sa dva filtra i dva detektora anvelope.d.12) gde je B širina propusnog opsega filtara.3 Verovatnoća greške binarne FSK Analiziran je slučaj prenosa binarnog FSK signala u prisustvu Gausovog šuma konstantne spektralne gustine srednje snage. d) Koherentni demodulator.14) . U slučaju koherentne demodulacije.1.11) f1 f 2 gde su n1 i n2 celi pozitivni brojevi. pojasni filtri prijemnika moraju da zadovolje i sledeći uslov: f1 − f 2 > B (11.d Koherentni FM detektor Mora da zadovolji sve uslove kao i prethodni detektor. Slika 11. 11. koji zadovoljava uslov: n1 n2 = =T (11. a 2 σn varijansu uskopojasnog Gausovog šuma.13) U poslednjem izrazu A predstavlja konstantnu amplitudu FSK signala na ulazu u prijemnik.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 207 Koristi se kod binarnog FSK signala sa kontinualnom promenom faze. slika 11. verovatnoća greške je: 1 − PE = e 2 ρ2 2 A2 . Pored prethodnog uslova. a f 1 i f 2 predstavljaju njihove centralne učestanosti.

FSK spada u ortogonalne modulacije.1. Kod ASK. PSK.1 b) Prikaz konstelacije kod FSK signala se suštinski razlikuje od prikaza konstelacija ASK. a simboli se prikazuju rastojanjem od koordinatnog početka koje odgovara amplitudi talasnog oblika (koja je za sve simbole ista). gde je A = const i f k ∈ { f1 . b) Skicirati konstelaciju modulisanog signala za slučajeve M = 2 i M = 3 . pri čemu je ravan definisana frekvencijom nosioca.2.2. a simboli se u njoj prikazuju pomoću amplitude i faze talasnih oblika kojima se prenose. Rešenje: a) Kod FSK se simboli alfabeta prenose pomoću talasnih oblika čije frekvencije odgovaraju simbolima. ili QAM signala.1.. c) Skicirati spektar talasnog oblika koji odgovara simbolu modulišućeg signala.2 prikazuje konstelacije za M = 2 i M = 3 . prikaz konstelacije je u opštem slučaju u ravni (dve dimenzije).1 prikazuje vremenski izgled modulisanog signala.208 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA 11. u toku k-tog signalizacionog intervala digitalni signal je: kT ≤ t ≤ (k + 1)T s (t ) = A cos(2πf k t ) .2.2 ZADACI 11. a simboli se prikazuju na osama koje odgovaraju pojedinim frekvencijama. U slučaju 2FSK.1. PSK i QAM modulacije. f M }. Projekcija simbola na bilo koju drugu osu je 0.2. Slika 11. stoga je FSK ortogonalna modulacija. Kod FSK modulacije postoji onoliko osa (dimenzija) u konstelaciji koliko ima nosećih frekvencija. Slika 11. f 2 . važi: 0 1 f1 f2 Slika 11. a) Prikazati vremenski izgled modulisanog signala za M = 2 ako se prenosi binarna sekvenca 010011110. .1 Posmatra se sistem za prenos u kome se koristi MFSK.. Drugim rečima..

2. Njegova Furijeova transformacija je: ∞ T Hm( f ) = −∞ − j 2πft − j 2πft ∫ s(t )e dt = ∫ A cos(2πf m t )e dt 0 T T A A = ∫ Ae j 2πf mt e − j 2πft dt + ∫ Ae − j 2πf mt e − j 2πft dt 20 20 = = A e j 2π ( f m − f )t 4 jπ ( f m − f ) T 0 + A e − j 2π ( f m + f )t − 4 jπ ( f m + f ) T 0 A(e j 2π ( f m − f )T − 1) A(1 − e − j 2π ( f m + f )T ) + 4 jπ ( f m − f ) 4 jπ ( f m + f ) Ae jπ ( f m − f )T (e jπ ( f m − f )T − e − jπ ( f m − f )T ) = + 4 jπ ( f m − f ) + Ae − jπ ( f m + f )T (e jπ ( f m + f )T − e − jπ ( f m + f )T ) 4 jπ ( f m + f ) sin(π ( f m − f )T ) jπ ( f m − f )T sin(π ( f m + f )T ) − jπ ( f m + f )T +A e e 2π ( f m − f ) 2π ( f m + f ) sin(π ( f − f m )T ) − jπ ( f − f m )T sin(π ( f + f m )T ) − jπ ( f + f m )T e +A e 2π ( f − f m ) 2π ( f + f m ) =A =A Slika 11.3 .1.2 c) Talasni oblik koji odgovara nekom simbolu je: 0≤t ≤T hm (t ) = A cos(2πf m t ) .3 prikazuje Furijeovu transformaciju H m ( f ) .2.2.1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 209 f2 A M =2 f3 A M =3 A f1 f1 A A f2 Slika 11. Hm( f ) A⋅ T 2 − fm fm f Slika 11.1.

1 Nekoherentni prijemnik ∫ 0 T r1 (T ) cos( 2πf1t ) ∫ s (t ) 0 T r2 (T ) cos( 2πf 2t ) 1≤ i≤ M max (ri (T ) ) r (T ) ∫ 0 T rM (T ) cos( 2πf M t ) Slika 11.2. Odrediti potrebni propusni opseg za MFSK u oba slučaja.2.2).2.2.2 Koliko je minimalno potrebno rastojanje između nosećih frekvencija kod FSK ako se koristi: a) nekoherentna demodulacija (Slika 11.1).2.210 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA 11. ∫ 0 T ( )2 cos( 2πf1t ) r1 (T ) ∫ 0 T ( )2 sin( 2πf1t ) ∫ 0 T ( )2 r2 (T ) r (T ) s (t ) cos( 2πf 2t ) ∫ 0 T ( )2 1≤i≤ M max (ri (T ) ) sin( 2πf 2t ) ∫ 0 T ( )2 rM (T ) cos( 2πf M t ) ∫ 0 T ( )2 sin( 2πf M t ) Slika 11.2.2. Minimalno rastojanje se određuje iz uslova da dva talasna oblika koji predstavljaju simbole budu međusobno ortogonalni u toku jednog signalizacionog intervala T.2 Koherentni prijemnik .2. b) koherentna demodulacija (Slika 11.2.

dobijamo: T ∫ cos(2πf1t ) cos(2πf 2 t + θ )dt = 0 cos θ sin (2π ( f1 − f 2 )T ) + 2 2π ( f1 − f 2 ) sin θ cos(2π ( f 2 − f1 )T ) − 1 + 2 2π ( f 2 − f1 ) (11.2. samo ako je istovremeno: sin (2π ( f1 − f 2 )T ) = 0 . 0 gde je sa θ označena fazna razlika. Razvojem gornjeg izraza dobijamo: T ∫ cos(2πf1t ) cos(2πf 2 t + θ )dt = cosθ ∫ cos(2πf1t ) cos(2πf 2t )dt − 0 0 T − sin θ ∫ cos(2πf1t ) sin(2πf 2 t )dt 0 T cos θ = 2 − = + sin θ 2 cos θ 2 sin θ 2 T ∫ (cos(2π ( f1 + f 2 )t ) + cos(2π ( f1 − f 2 )t ))dt − 0 T ∫ (sin(2π ( f1 + f 2 )t ) + sin(2π ( f 2 − f1 )t ))dt 0 ⎛ sin (2π ( f1 + f 2 )T ) sin (2π ( f1 − f 2 )T ) ⎞ ⎜ ⎜ 2π ( f + f ) + 2π ( f − f ) ⎟ + ⎟ 1 2 1 2 ⎝ ⎠ ⎛ cos(2π ( f1 + f 2 )T ) − 1 cos(2π ( f 2 − f1 )T ) − 1 ⎞ ⎜ ⎟. + ⎜ ⎟ 2π ( f1 + f 2 ) 2π ( f 2 − f1 ) ⎝ ⎠ Ako pretpostavimo da je f1 + f 2 >> 1 . i cos(2π ( f 2 − f1 )T ) = 1 .3 prikazuje minimalno rastojanje u između talasnih oblika u frekvencijskom domenu.1) Gornji izraz može biti jednak 0.2. T Slika 11. k .2. Oba uslova su zadovoljena za: 2π ( f1 − f 2 )T = 2kπ . f1 − f 2 = .2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 211 Rešenje: a) Uslov ortogonalnosti je: T ∫ cos(2πf1t ) cos(2πf 2t + θ )dt = 0 . T Minimalno rastojanje između nosioca je za k = 1 : 1 f1 − f 2 = .

2. potrebna širina propusnog opsega je: M B≈ . k .2.2.2.212 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA f1 f2 f 1 T Slika 11.4 Na osnovu dobijenih rezultata. može se izračunati širina propusnog opsega koja je potrebna za prenos MFSK signala.1) se dobija: T ∫ cos(2πf1t ) cos(2πf 2t + θ )dt = 0 cos θ sin (2π ( f1 − f 2 )T ) = 0.2.3 b) Ako je u pitanju koherentna demodulacija. 2T pa je minimalno rastojanje između nosioca: 1 f1 − f 2 = . U slučaju nekoherentne demodulacije.2.4). T dok je u slučaju koherentne demodulacije: M B≈ . Za MFSK je potrebno M nosećih frekvencija. 2 2π ( f1 − f 2 ) što je zadovoljeno za: 2π ( f1 − f 2 )T = kπ . f1 − f 2 = f1 1 2T f2 f Slika 11. 2T odnosno. tada je θ = 0 . dva puta manje nego kod nekoherentne demodulacije (Slika 11. Zamenom u (11. 2T .2.2.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 213 11. ⎜ ⎟ 4πf i ⎝ ⎠ Ako pretpostavimo da je f i >> 1 . nakon integraljanja će se dobiti 0 (vidi prethodni zadatak).4 a) Izraziti verovatnoću greške za binarnu FSK u funkciji odnosa energije emitovane po bitu Eb . pa je: = ⎛ AT ⎞ ⎛ AT ⎞ ⎛ AT ⎞ ri = ⎜ sin θ ⎟ + ⎜ cos θ ⎟ = ⎜ ⎟ . Rešenje: U svim granama prijemnika u kojima se primljeni signal množi sa sinusoidama i kosinusoidama učestanosti koje su različite od f i . .2.3 Odrediti signal na izlazu nekoherentnog prijemnika iz prethodnog zadatka. i SGSS belog Gausovog šuma N 0 (pretpostaviti da je širina propusnog opsega za obe demodulacije ista i jednaka B = 1 2T ).2. 2 Za granu u kojoj se primljeni signal množi sa kosinusoidom učestantosti f i . dobija se: T ∫ A cos(2πf i t + θ ) sin(2πf i t )dt = 0 AT sin θ . Prenošeni simbol u k-tom signalizacionom intervalu je A cos(2πf i t + θ ) . ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 2 2 2 11. 2 Nakon integraljenja. U grani u kojoj se signal množi sa sinusoidom učestantosti f i . gde je θ ugao koji modeluje nekoheretnost (faznu razliku između nosioca na predaji i na prijemu). nakon integraljenja se dobija: T ∫ A cos(2πf i t + θ ) sin(2πf i t )dt = A cosθ ∫ sin(2πf i t ) cos(2πf i t )dt + 0 0 T + A sin θ ∫ cos(2πf i t ) cos(2πf i t )dt 0 T =A =A cos θ sin θ ∫ sin(4πf i t )dt +A 2 2 0 T T ⎛T ⎞ ⎜ dt + cos(4πf i t )dt ⎟ − ∫ ∫ ⎜ ⎟ 0 ⎝0 ⎠ cos θ 1 − cos(4πf i T ) sin θ +A 2 4πf i 2 ⎛ sin(4πf i T ) ⎞ ⎜T + ⎟. dobijene vrednosti se kvadriraju i sabiraju. nakon integraljenja se dobija: T ∫ A cos(2πf i t + θ ) cos(2πf i t )dt = A cosθ ∫ cos(2πf i t ) cos(2πf i t )dt − 0 0 T − A sin θ ∫ cos(2πf i t ) sin(2πf i t )dt 0 T T T T ⎞ cos θ ⎛ ⎜ dt + cos(4πf i t )dt ⎟ − A sin θ sin(4πf i t )dt =A ∫ ⎟ 2 ⎜∫ 2 ∫ 0 0 ⎝0 ⎠ AT cosθ .

simbola). važi: E s = Eb . Posmatrajmo jednu fiksiranu poziciju u okviru sekvence. Ukoliko je došlo do greške prilikom odlučivanja. N0 Za koherentnu demodulaciju je: ⎛ Eb ⎞ ⎟. broj sekvenci kod kojih je na posmatranoj poziciji vrednost bita različita od one koja je poslata je 2 k −1 . PE = Q( ρ ) = Q⎜ ⎜ N ⎟ 0 ⎠ ⎝ Za nekoherentnu demodulaciju je: 1 − 1 − PE = e 2 = e 2 N 0 . broj sekvenci u koje se poslata sekvenca može preslikati je 2 k − 1 . Postoji ukupno 2 k informacionih sekvenci (odnosno. Verovatnoća bitske greške je: 2 k −1 M 2 PE = PE . N0 pa je: ρ= Eb . kod FSK su zamene poslatog talasnog oblika za neki od preostalih M − 1 jednakoverovatne (ovo važi generalno za ortogonalne modulacije). i 2 k −1 sekvenci na kojima je na posmatranoj poziciji 1. 2 2 b) Za izvođenje verovatnoće bitske greške se ne može koristiti rezonovanje upotrebljeno za izvođenje ovog parametra kod ASK ili PSK. Naime. lim Pb = lim M →∞ M →∞ M − 1 2 ρ2 Eb Pb = .214 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA b) Izraziti verovatnoću bitske greške Pb u funkciji verovatnoće (simbolske) greške PE i broja informacionih bita po simbolu k = ldM . Rešenje: a) Verovatnoća greške binarne FSK zavisi od odnosa signal šum ρ : 1 2T Pošto je reč o binarnoj modulaciji. 2N 0 ρ= Ps 2 σn = Ps = 2N 0 B Ps = Ps T = N0 Es . Postoji tačno 2 k −1 sekvenci na kojima je na posmatranoj poziciji 0. Takođe. Verovatnoća da je došlo do zamene prilikom odlučivanja u sekvencu u kojoj je posmatrani bit pogrešan je stoga 2 k −1 2 k − 1 . k M −1 2 −1 Granična vrednost je: M 2 1 PE = PE .

koja modulacija je bolji izbor: ⋅ binarna FSK sa koherentnom demodulacijom i odnosom signal/šum SNR = 12 dB . c) Koliki je maksimalni odnos η = vd B za prenos FSK signala? Modulišući signal podataka je binarni polarni signal sa simbolima ak = ±1.0 ⋅ 10 −11 W Hz . ako se vrši nekoherentna demodulacija. U kanalu deluje Gausov šum ravne jednostrane spektralne gustine snage N 0 = 3.7 ≈ 5 . gde je B propusni opseg kanala. SNR = 10 20 pri čemu je ρ = 10 0.2. 11. .5 ≈ 1. ⋅ binarna FSK sa nekoherentnom demodulacijom i odnosom signal/šum od SNR = 14 dB ? Rešenje: Za binarnu FSK sa koherentnom demodulacijom verovatnoća greške je: PE = Q( ρ ).5e −12. Spektar elementarnog impulsa modulišućeg digitalnog signala je oblika: ⎧H f < 1 2T .6 Prenos binarnog ASK i FSK signala vrši se telefonskim kanalom čija funkcija prenosa ima oblik filtra idealnog propusnika opsega učestanosti sa graničnim učestanostima f d = 300 Hz i f g = 3400 Hz . B = fg . ⎩ 0 gde je T širina signalizacionog intervala.spektralna efikasnost) za prenos ASK signala. gde je: SNR 10 SNR 20 ρ = 10 = 10 = 10 0. Dobija se: PE = 0. b) Ako su srednje snage ASK i FSK signala jednake. odrediti verovatnoću greške u prenosu FSK signala. a) Odrediti maksimalnu vrednost odnosa η = vd B (η . Jasno je da je binarna FSK sa nekoherentnom demodulacijom i SNR = 14 dB bolji izbor sa stanovišta verovatnoće greške. H( f ) = ⎨ 0 drugde. Dobija se: PE = Q(4) ≈ 5 ⋅ 10 −5.fd.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 215 11.6 ≈ 4 .2. Za binarnu FSK sa nekoherentnom demodulacijom verovatnoća greške je: 1 − PE = e 2 ρ2 2 . Na prijemu ASK signala konstatovano je da je −5 verovatnoća greške prenosa PEA = 10 .5 Ako je najvažniji parametar sistema za prenos verovatnoća greške.9 ⋅ 10 −6.

sledi: U = A N0 B. a σ nA efektivna vrednost napona šuma na mestu odlučivanja. T a) Maksimalni spektralna efikasnost prilikom prenosa AM signala je: vd bit s η = max = 1 . Maksimalna učestanost u spektru modulišućeg signala je: 1 B = = 1550 Hz . B Hz b) Verovatnoća greške ASK signala je: ⎛g d⎞ ⎛ U ⎞ PEA = Q⎜ o ⎟ = Q⎜ ⎟ ⎜σ ⎟ ⎜ σ ⎟. Odavde sledi da je: 1 vd max = = 2 f m = 3100 b s .216 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA Rešenje: Propusni opseg kanala je B = (3400 − 300) Hz = 3100 Hz .2. = T −1∫2T 3 2T 1 2T . Srednja snaga AM signala je: PSA H 2d 2 M 2 −1 2 1 2 d H ( f ) ⋅ df ⋅ cos 2 2πf 0 t = 0 2 .6. Iz uslova: PEA = 10−5 nalazi se: U2 2 σ nA = A 2 = 18.1476. 2 Slika 11. ⎝ n ⎠ ⎝ nA ⎠ gde je U vrednost odbirka demodulisanog AM signala na prijemu.1 Spektar AM-2BO signala. fm = 2T 2 AM-2BO signal ima dva puta širi spektar od odgovarajućeg signala u osnovnom opsegu. Kako je: fc + 2 σ nA = N 0 fc − ∫ df B 2 B 2 = N 0 B. a njegova centralna učestanost je: B f c = f d + = 1850 Hz .

B 2 Hz Potrebna širina propusnog opsega za binarni nekoherentni FSK je duplo veća nego za binarni ASK sistem. pa je T T vd 1 bit s η = max = . T H0 = 2 PSA = 1. 2 gde je U F vrednost amplitude FSK signala. pa sledi: U F = U = 2 PSA . Elementarni FSK signal je oblika: s F (t ) = h(t ) cos(2πf1t ) i s F (t ) = h(t ) cos(2πf 2 t ).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 217 Vrednost odbirka signala na prijemu je: 1 2T g 0 = h(0) = Dalje je: −1 2T ∫ H ( f )df = H0 . 2 2 σnF = σnA . T Verovatnoća greške nekoherentno detektovanog FSK signala je: U = A N0 B = g0d = d ⋅ 2 1 2σ nF e .46 mV. važi: M 2 B= = . Sada je: PEF = 1 2 P − SA σ2 e nF . jer je ista širina kanala. A2 .15 ⋅10 −4 . pa je verovatnoća greške FSK signala: 1 − PEF = e 2 = 1. PEF = − 2 UF Srednje snage FSK signala i ASK signala su jednake. 2 c) Pošto se radi o nekoherentnoj demodulaciji.

218 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA .

1 Trelis-kodovana modulacija (TCM – Trellis-Coded Modulation) Kod klasičnih M-arnih modulacionih postupaka. odnosno u toku signalizacionog intervala se onemogućava pojava simbola koji su na međusobno malom rastojanju. Trelis kodovanje je izabrano zbog efiksanosti Viterbijevog algoritma dekodovanja. koje je određeno srednjom snagom signala. koje se pogodnim mapiranjem kodnih reči konvolucionog kodera u simbole može načiniti znatno većim nego minimalno rastojanje između simbola u nekodovanom slučaju. kodne reči). Zadržavanjem iste srednje snage. Trelis-kodovana modulacija predstavlja kombinaciju kodovanja i nekog od digitalnih modulacionih postupaka. bez povećanja širine spektra modulisanog signala. MPSK i QAM. očigledno se smanjuje minimalno rastojanje između simbola kodovanog niza. Cilj trelis-kodovane modulacije je da se poveća minimalno rastojanje između simbola bez povećanja srednje snage signala. Kodovanje povećava broj simbola sa 2 k na 2 k + p . Konačni rezultat je smanjenje zahtevanog odnosa SNR (3-6 dB) za istu vrednost verovatnoće greške. Pri konstantnoj srednjoj snazi i pri povećanju broja simbola dolazi do smanjenja ovog minimalnog rastojanja. Trelis-kodovana modulacija se koristi za povećanje efikasnosti prenosa digitalnih signala uskopojasnim kanalima ograničenog frekvencijskog opsega. Kodovanje je moguće izvesti blok ili trelis kodovima. trelis-kodovanje povećava složenost realizacije predajnika i prijemnika. proizvedi n = k + p kodovanih bita (tzv. Sa druge strane. kao što su PAM. koji na osnovu ulazne sekvence od k informacionih (nekodovanih) bita i sopstvenog stanja (memorije) u kojoj se nalazi K − 1 prethodni bit.1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 219 12 SPEKTRALNO EFIKASNE MODULACIJE 12. . odnosno kada poraste broj simbola. dolazi do povećanja verovatnoće greške kada poraste digitalni protok. Međutim. kao i brojem i pozicijom simbola. pomoću konvolucionog kodovanja se uvodi međuzavisnost između simbola. Trelis-kodovanje se realizuje konvolucionim koderom. To znači da pri konstantnoj srednjoj snazi i konstantnoj brzini signaliziranja.1 UVOD 12. verovatnoća greške zavisi od minimalnog (Euklidskog) rastojanja između simbola. Odlučujući doprinos verovatnoći greške u ovom slučaju je od strane minimalnog (Euklidskog) rastojanja dve putanje kroz trelis. K predstavlja dužinu memorije kodera a p je broj bita redudandanse (parnosti).

.220 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 12.2.2. Konstelacije su dvodimenzionalne. trajanja T i predstavljaju impulsni odziv predajnog filtra H ( f ) .4 i 8.1.4 i 8.2 prikazuje izgled konstelacije modulisanog signala za slučajeve M = 2.1 QAM modulator Rešenje: a) Digitalni signali na izlazu predajnih filtara su: d1 (t ) = ∑ an h(t − nT ) i d 2 (t ) = ∑ bn h(t − nT ) .2 ZADACI 12. što se dobija pogodnim izborom amplitudskih nivoa komponenata u fazi i kvadraturi. po jedna dimenzije za komponentu u fazi i kvadraturi. h(t ) = ⎨ ⎩0 drugde. Elementarni impulsi su pravougaoni impulsi jedinične amplitude. Postoje i QAM konstelacije gde su tačke drugačije raspoređene. n n Slika 12. b) Koji uslov moraju da zadovolje f 0 i T.1 Dva nezavisna M-arna digitalna signala potrebno je preneti pomoću QAM modulacije. n n pri čemu je elementarni impuls dat sa: ⎧1 0 ≤ t < T . da bi komponenta u fazi i komponenta u kvadraturi bile međusobno ortogonalne u toku jedne periode? Slika 12. npr. po koncetričnim kružnicama ili šestougaonim rešetkama. Modulisani signal je: s (t ) = ∑ a n h(t − nT ) cos(2πf 0 t ) + ∑ bn h(t − nT ) sin(2πf 0 t ) .2. a) Skicirati konstelacije u slučajevima kada je M = 2.1. Konstelacije sa ovakvim rasporedom tačaka se nazivaju pravougaone.

( k +1)T ( k +1)T kT Razvojem gornjeg izraza.2 b) Da bi u toku jednog perioda (signalizacionog intervala) komponenta u fazi i komponenta u kvadraturi bile međusobno ortogonalne.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 221 M =4 M =2 M =2 M =4 M =8 M =8 Slika 12.1. πf . dobija se: ( k +1)T ∫ d1 (t )d 2 (t )dt = ∫ ak sin(2πf 0 t )bk cos(2πf 0 t )dt = ak bk ∫ sin(2πf 0 t ) cos(2πf 0 t )dt kT ( k +1)T kT kT = 2a k bk =− kT ∫ sin(4πf 0 t )dt = − 2πf a k bk cos(4πf 0 t ) kT ( k +1)T a k bk (cos(4πf 0 kT + 4πf 0T ) − cos(4πf 0 kT ) ) 2πf a b = k k sin(4πf 0 kT + 2πf 0T ) sin(2πf 0T ).2. treba da važi: ( k +1)T ∫ d1 (t )d 2 (t )dt = 0 .

⎟⎟ ⎠⎠ 2 ⎞ ⎟.2.1). za isti odnos 10 log( E s N 0 ) = 30 db i M = 16 .222 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Da bi uslov ortogonalnosti bio zadovoljen za svako k. Rešenje: a) Kada je konstelacija pravougaona. Ortogonalnost omogućava koherentnu demodulaciju bez interkanalne interferencije. u ovom slučaju se QAM može predstaviti kao kombinacija dve ASK modulacije sa po N = M simbola (M je broj QAM simbola) i polovinom snage PASK = PQAM / 2 . Verovatnoća greške pojedine ASK je (vidi zadatak 9. druga ASK komponenti u kvadraturi (smatra se da je uslov ortogonalnosti ovih komponenata zadovoljen). b) Sa stanovištva ovih parametara. f 0 T = n. PE QAM = 1 − PC = 1 − 1 − PE ASK = 1 − ⎜1 − 2 Q⎜ ⎜ ⎜ M −1 N0 ⎟⎟ M ⎝ ⎠⎠ ⎝ Lako se pokazuje da je gornja granica na verovatnoću greške za QAM: ( ) 2 ⎛ 3 EQAM PE QAM ≤ 4Q⎜ ⎜ M −1 N0 ⎝ ⎞ ⎟. Da bi QAM simbol bio ispravno detektovan.2. jedna ASK odgovara komponenti u fazi. f0 = 12. ⎟ ⎠ .2 Posmatra se QAM modulacija sa M simbola.2. oba ASK simbola moraju biti ispravno detektovani (Slika 12. Naime. ⎟ ⎠ Verovatnoća ispravne detekcije QAM simbola je tada: ⎛ M −1 ⎛ 3 EQAM 2 PC QAM = 1 − PE ASK = ⎜1 − 2 Q⎜ ⎜ ⎜ M −1 N0 M ⎝ ⎝ a verovatnoća greške je: ( ) ⎛ M −1 ⎛ 3 EQAM ⎞ ⎞ 2 ⎟⎟ . n . verovatnoća greške QAM se relativno lako određuje pomoću verovatnoće greške za ASK. u jednom signalizacionom intervalu mora biti obuhvaćen ceo broj perioda.2): PE ASK = 2 6 E ASK N −1 ⎛ Q⎜ 2 ⎜ N −1 N N 0 ⎝ ⎛ ⎞ 3 EQAM ⎟ = 2 M − 1 Q⎜ ⎟ ⎜ M −1 N0 M ⎠ ⎝ ⎞⎞ ⎟⎟ . mora važiti: 2πf 0T = 2nπ . T tj. a) Odrediti verovatnoću (simbolske) greške i verovatnoću bitske greške za QAM modulaciju sa pravougaonom konstelacijom. uporediti QAM i ASK modulaciju.2.

2.2. i ⎞⎞ ⎟⎟ . Pošto je za obe vrste modulacije potreban isti propusni opseg. i da je najverovatnija greška zamena za susedni simbol.875 ⋅ Q(4.16 ⋅ 10 −6 .5 ⋅ Q(14. Grafik (Slika 12. i ⎟ ⎠ ⎛ M −1 ⎛ 3 Es PE QAM = 1 − ⎜1 − 2 Q⎜ ⎜ M −1 N ⎜ M 0 ⎝ ⎝ Za date brojne vrednosti se dobija: PE ASK = 1. može se reći da je QAM bolji izbor. .2.2) prikazuje odnos verovatnoća greške ove dve modulacije za date parametre. Važi: PE ASK = 2 Es M −1 ⎛ 6 Q⎜ ⎜ M 2 −1 N M 0 ⎝ ⎞ ⎟.2. ⎟⎟ ⎠⎠ 2 PE QAM = 1 − (1 − 1.85) = 1. ldM b) Pretpostavimo sada da posmatramo QAM i ASK sa istim brojem simbola i istom srednjom snagom (odnosno energijom): E ASK = EQAM = E s . 2 Vidi se da je verovatnoća greške za QAM modulaciju praktično zanemarljiva. M simbola koduje ldM bita informacije.1 Veza između QAM sa pravougaonom konstelacijom i ASK Verovatnoća bitske greške se takođe dobija na jednostavan način.14)) ≈ 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 223 Slika 12. Dobijamo: PE QAM Pb QAM = . Pretopstavimo da se kodovanje bita u simboli vrši tako da se susedni simboli razlikuju za 1 bit (Grejov kod).

MQAM je spektralna efikasnost: v ldM T ⎡ bit s ⎤ η= d = = ldM ⎢ ⎥. Međutim. dok je snaga predajnika limitirana.4 Slika 12. tada se obično koristi MFSK modulacija.2.2. Skicirati signale na izlazu modulatora. Za MFSK modulaciju.4. B 1T ⎣ Hz ⎦ odnosno. Ako je na raspolaganju širok propusni opseg.4.2.2. za datu srednju snagu.2 12. PSK. B M T M ⎢ Hz ⎥ ⎣ ⎦ što znači da opada sa porastom broja simbola.224 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 10 log (Es N 0 ) [dB] Slika 12.3 Uporediti ASK. QAM i nekoherentnu FSK modulaciju sa stanovišta spektralne efikasnosti. MPSK.2).1 prikazuje standardni QPSK i OQPSK (Offset QPSK) modulator. spektralna efikasnost je: v ldM T ldM ⎡ bit s ⎤ η= d = = .2. Ukoliko je na raspolaganju ograničen propusni opseg. . a takođe je i realizicaja nekoherentnog prijemnika relativno jednostavna i jeftina. 12. Prednost MFSK modulacije je što je u principu potrebna manja snaga za datu verovatnoću greške nego kod ostalih modulacija. ukoliko su signali u1 (t ) i u 2 (t ) kojima se vrši modulacija nosilaca u fazi i kvadratruri u oba slučaja isti i prikazani na slici (Slika 12. Rešenje: Za MASK. verovatnoća greške takođe raste sa porastom broja simbola. raste sa porastom broja simbola u alfabetu.2. tada se obično koriste PSK ili QAM modulacije zbog svoje spektralne efikasnosti.

4.4).2.1 a) QPSK modulator b) OQPSK modulator u1 (t ) u2 (t ) Slika 12.1).2. u1 (t ) 4 ⎦ ⎣ Početna faza od π 4 je izabrana tako da se dobiju vrednosti faze modulisanog signala date u tabeli (Tabela 12.4.2.4.4.2.2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 225 cos(2πf 0t + π 4) sin (2πf 0t + π 4) cos(2πf 0t + π 4) sin (2πf 0t + π 4) Slika 12.4. . a njegov vremenski izgled je dat na slici (Slika 12.3).2 Modulišući signali Rešenje: a) QPSK modulisan signal je (vidi zadatak 10.2.1 sin Φ(t ) − 2 2 2 2 − 2 2 2 2 Φ(t ) 0 1 -1 -1 -1 1 -1 π 2 3π 2 π Prikaz konstelacije signala je dat na slici (Slika 12.1): ⎡ u (t ) π ⎤ s q (t ) = 2 cos ⎢2πf 0 t − arctg 2 + ⎥.2.4. u1 (t ) 1 u2 (t ) 1 cos Φ(t ) 2 2 2 2 − 2 2 − 2 2 Tabela 12.

2.3 sq (t ) u1 = 1 u2 = 1 u1 = −1 u2 = −1 u1 = 1 u 2 = −1 u1 = −1 u2 = 1 0 8T Slika 12. kao i izgled konstelacije su isti. što daje promenu faznog stava za maksimalno π 2 (vidi tabelu). već se njihove vrednosti naizmenično menjaju.5 Za razliku od QPSK.2.4. kod OQPSK ne može do doći skokovite promene faze od π . kod koje se modulisani signal u k-tom signalizacionom intervalu može izraziti na sledeći način: ⎛ ⎛ ⎞ d ⎞ s(t ) = A cos⎜ 2π ⎜ f 0 + k ⎟t + θ k ⎟ . To je posledica činjenice da postoji ofset između modulišućih signala od polovine signalizacionog intervala. soq (t ) u = 1 u1 = −1 u1 = 1 u1 = −1 1 u2 = 1 u2 = 1 u 2 = −1 u 2 = −1 T 7T Slika 12.4. pomoću ofseta je obezbeđeno da ne može doći do istovremene promene vrednosti oba modulišuća signala.4. ⎜ ⎟ 4T ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ .2. u1 (t ) 4⎦ ⎣ Vrednosti faze. Vremenski izgled modulišućeg signala je dat na slici (Slika 12. jedina razlika je ta što je modulišući signal zakašnjen za polovinu signalizacionog intervala (ofset). već je maksimalna promena faze π 2 .5 MSK (Minimum Shift Keying) je varijanta binarne frekvencijske modulacije sa mekim tastovanjem (CPFSK – Continuous Phase Frequency Shift Keying).4.2. 12.226 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA 2 Slika 12.4 b) OQPSK modulisan signal je: ⎡ u (t − T ) π ⎤ s q (t ) = 2 cos ⎢2πf 0 t − arctg 2 + ⎥.2. Naime.5).

1. tada je: θ k +1 = ⎜θ k + ⎛ kπ (d k + d k ) ⎞ ⎟ mod(2π ) = (θ k + kπd k ) mod(2π ) . 2 a na početku (k + 1) -og signalizacionog intervala faza je jednaka: ∆f = f 0 + + θ k +1 2 Ukoliko je naredni informacioni simbol isti kao i prethodni. c) Skicirati modulisani signal ako je {d k } = 1. d k +1 = −d k .−1. d) Pokazati da je MSK ekvivalentna OQPSK sa elementarnim impulsom: ⎧ ⎛ πt ⎞ ⎪ A cos⎜ ⎟ −T ≤ t ≤ T. Rešenje: a) Rastojanje između nosilaca je: 1 ⎛ 1 ⎞ 1 . k = 2n .2). b) Na kraju k-tog signalizacionog intervala. ⎟ ⎠ pri čemu je početna faza θ 0 = 0 .1} prenošeni informacioni simbol u k-tom signalizacionom intervalu. d k +1 = d k . i .−1. a θ k faza koja se izračunava po sledećem rekurzivnom obrascu: θ k = ⎜θ k −1 + ⎛ ⎝ πk 2 (d k −1 − d k )⎞ mod(2π ) . ⎩ i kašnjenjem u kvadraturnoj grani od T. to je minimalno rastojanje između nosilaca kod frekvencijske modulacije (vidi zadatak 11. − ⎜ f0 − ⎟= 4T ⎝ 4T ⎠ 2T odnosno. h(t ) = ⎨ ⎝ 2T ⎠ ⎪ 0 drugde. a) Koliko je rastojanje između nosilaca? b) Pokazati da je faza modulisanog signala kontinualna.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 227 gde je d k ∈ {−1. Skicirati komponentu u fazi i kvadraturi OQPSK signala.1. tada je: φ k +1 = 2πf 0 kT + πkd k +1 θ k +1 = θ k mod(2π ) = θ k pa je faza na početku (k + 1) -og signalizacionog intervala jednaka: + θk . 2 ⎠ φ k +1 = 2πf 0 kT − πkd k φ k = 4πf 0 nT + nπd k + θ k .2. 2 Ukoliko je naredni informacioni simbol različit od prethodnog. 2 Ako je k parno. Zbog toga se ova modulacija naziva Minimum Shift Keying. tada je: φ k +1 = 2πf 0 kT + πkd k ⎝ pa je faza na početku (k + 1) -og signalizacionog intervala jednaka: + (θ k + kπd k ) mod(2π ) .−1 . faza je: πkd k φ k = 2πf 0 kT + + θk .

1 prikazuje modulišući signal. s (t ) d 0 = 1 d1 = −1d 2 = −1 d 3 = 1 d 4 = 1 d 5 = −1 0 6T Slika 12. Za neparno k. d k ⎟ − A sin θ k sin⎜ 2πf 0 t + 2T 2T ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ .5. polazi se od izraza za MSK: ⎞ ⎛ ⎛ d ⎞ πt ⎛ ⎞ dk + θk ⎟ s (t ) = A cos⎜ 2π ⎜ f 0 + k ⎟t + θ k ⎟ = A cos⎜ 2πf 0 t + ⎟ ⎜ 4T ⎠ 2T ⎝ ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ πt πt ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ = A cos θ k cos⎜ 2πf 0 t + d k ⎟. c) Na osnovu definicionih izraza. Važi: cos(4πf 0 nT + nπd k + θ k ) = cos(4πf 0 nT − nπd k + θ k ) = (− 1)n cos(4πf 0 nT + θ k ) . dobija se: k 0 1 2 3 4 5 dk 1 −1 −1 fk f 0 + 1 4T f 0 − 1 4T f 0 + 1 4T f 0 + 1 4T f 0 − 1 4T f 0 − 1 4T θk 0 π π 0 0 1 1 −1 π Slika 12. 2 2 Takođe važi: πd πd ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ cos⎜ 2πf 0 (2n + 1)T + nπd k + k + θ k ⎟ = cos⎜ 2πf 0 (2n + 1)T − nπd k + k + θ k ⎟ 2 2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ = (−1) n (− d k ) sin (2πf 0 (2n + 1)T + θ k ).2. i 2 2 πd (2n + 1)πd k φ k +1 = 2πf 0 (2n + 1)T − + θ k + πd k = 2πf 0 (2n + 1)T − nπd k + k + θ k . radi se signalu sa kontinualnom fazom (odnosno.1 d) Da bi se dokazalo da su MSK i OQPSK sa elementarnim impulsom “polukosinus” ekvivalentne. Pošto se vrednost modulišućeg signala ne menja skokovito prilikom smene signalizacionih intervala.2. o mekom tastovanju).5. k = 2n + 1 .228 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA φ k +1 = 4πf 0 nT − nπkd k + θ k . dobija se: πd (2n + 1)πd k φ k = 2πf 0 (2n + 1)T + + θ k = 2πf 0 (2n + 1)T + nπd k + k + θ k .

2.5. k 0 1 2 3 4 5 dk 1 −1 −1 θk 0 ak A −A −A bk A A A A A A π π 0 0 1 1 −1 A A −A π Tabela 12. d k ⎟ cos(2πf 0 t ) − A cos θ k sin ⎜ ⎝ 2T ⎠ ⎝ 2T ⎠ Važi: ⎛ πt ⎞ ⎛ πt ⎞ ⎛ πt ⎞ d k ⎟ = cos⎜ ± cos⎜ ⎟ = cos⎜ ⎟. ili se menja za (kπd k −1 ) mod(2π ) .5. U svakom narednom signalizacionom intervalu. π } .2 prikazuje komponente u fazi i kvadraturi. uz međusobni ofset od T (Tabela 12. . Dalje se dobija: πt ⎛ ⎞ dk ⎟ s (t ) = A cos θ k cos⎜ 2πf 0 t + 2T ⎝ ⎠ ⎛ πt ⎞ ⎛ πt ⎞ = A cos θ k cos⎜ d k ⎟ sin (2πf 0 t ). Zbog zavisnosti koja postoji između d k i θ k . odnosno sin θ k = 0 . ⎟ cos(2πf 0 t ) − bk cos⎜ ⎝ 2T ⎠ ⎝ 2T ⎠ gde je a k = A cos θ k = ± A . ak i bk mogu da menjaju vrednost samo u trenucima koji su umnošci intervala 2T .1 Slika 12.2. θ k se može promeniti samo za π . koje su oblika cos(πt 2T ) . i bk = Ad k cos θ k = ± A . što znači da θ k ∈ {0.5. Pošto je d k −1 = ±1 .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 229 Početna faza za MSK je θ 0 = 0 . ⎝ 2T ⎠ ⎝ 2T ⎠ pa je: ⎛ πt ⎞ ⎛ πt ⎞ s (t ) = A cos θ k cos⎜ ⎟ cos(2πf 0 t ) − Ad k cos θ k sin ⎜ ⎟ sin (2πf 0 t ) ⎝ 2T ⎠ ⎝ 2T ⎠ ⎛ π (t − T ) ⎞ ⎛ πt ⎞ = a k cos⎜ ⎟ sin (2πf 0 t ).2. i ⎝ 2T ⎠ ⎝ 2T ⎠ ⎝ 2T ⎠ ⎛ πt ⎞ ⎛ πt ⎞ d k ⎟ = d k sin ⎜ sin ⎜ ⎟.1). faza se ili ne menja. Na slici su jasno naznačene anvelope.

itd.2πj∆f kt dt = xi x* k k ∫ xi e T t =0 ∫ e . i-tog frekvencijskog kanala u osnovnom opsegu je: si (t ) = xi e 2πji∆ft . Vremenski oblik jednog OFDM simbola trajanja T dobija se kao suma svih N komponentnih signala: s (t ) = ∑ si (t ) = ∑ xi e 2πj∆f it . Rešenje: a) Signali si(t) i sk(t). upotrebom N frekvencijskih nosilaca međusobno pomerenih u frekvencijskom domenu za učestanost ∆f. gde su xi kompleksni simboli modulacionog alfabeta koji se koristi (npr.. N. b) Odabrati skup N učestanosti f i na kojima će biti formiran OFDM signal s (t ) u osnovnom opsegu tako da širina spektra OFDM signala bude minimalna. a T je period odnosno trajanje jednog OFDM simbola. Da li su odbirci sk = s (kTS ) kao rezultat IDFT( xk ) dovoljni za potpunu rekonstrukciju OFDM signala s (t ) ? d) Na osnovu prethodnog.2 12. 0 ≤ t ≤ T.2. su ortogonalni u vremenskom domenu ako važi: T < si (t ) . ortogonalna u vremenskom domenu. i ≠ k . MQAM.230 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA d 0 = 1 d1 = −1d 2 = −1 d 3 = 1 d 4 = 1 d 5 = −1 a0 = A a1 = −A a2 = −A a3 = A a4 = A a5 = −A 0 b0 = A b1 = − A b2 = −A b3 = A b4 = A b5 = −A 6T 0 6T Slika 12. i =1 i =1 N N a) Odabrati minimalno frekvencijsko rastojanje ∆f susednih komponentnih signala si (t ) takvo da su bilo koja dva različita komponentna signala si (t ) i sk (t ) . c) Na ulaz OFDM predajnika dolazi niz informacionih simbola xk . Tokom trajanja jednog OFDM simbolskog intervala T prihvata se N modulacionih simbola na ulazu i formira jedan OFDM simbol na izlazu OFDM predajnika. 2.2.s j (t ) >= t =0 2 πj∆f it ⋅ x* e .5.). ..2. i = 1.…. k = 1.2πj∆f (i −k )t dt. modulacionog alfabeta čije je trajanje simbolskog intervala TS = T N .. i ≠ k.6 OFDM sistem (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) prenosi N digitalnih signala si(t). MPSK. Kompleksna predstava signala si(t). nacrtati principsku blok-šemu OFDM predajnika. Komentarisati zašto je ovo rešenje značajno pogodnije za implementaciju u odnosu na klasične FDM (Frequency Division Multiplexing) sisteme. 0 ≤ t ≤ T . Pokazati da se vremenski odbirci OFDM signala s (t ) u trenucima t = k ⋅ TS mogu predstaviti kao inverzna diskretna Furijeova transformacija (IDFT) povorke ulaznih modulacionih simbola xk .

Signal na izlazu 4PSK modulatora u ktom signalizacionom intervalu je: 2πi s (t ) = A cos(2πf 0 t − Φ k ).7.6. prema teoremi odabiranja potrebni su nam odbirci na svakih 2 1 T = = TS .2.1). Φ k = .6.2. ovakva implementacija predajnika kao DSP procesora koji vrši IDFT transformaciju je neuporedivo jeftinija od npr..1 . i ≠ k < si (t ) . 2 N 2 ∆f N d) Slika 12.2. s (kTS ) ≈ ∑ xi e i =1 = ∑ xi e i =1 2 πjik N .. 12. i = k . c) s (t ) = ∑ xi e i =1 N N 2 πj (i −( N −1) / 2 )t T 2 πjikTS NTS =e N πj (( N −1) / 2 ) t ∑ xi i =1 N 2π j i t e T . Izvor generiše bite koji se grupišu po dva i modulišu u 4PSK modulatoru. 4 Slika 12. i = 1.1 Za veliko N (reda veličine 1000).1...2.s j (t ) >= |xi|2 . što daje minimalno frekvencijsko rastojanje ∆f = 1/T.1 prikazuje principsku šemu OFDM predajnika.2. 2 ⎠ ⎝ Širina spektra OFDM signala je približno N/2 ∆f.. b) Minimalnu širinu spektra dobijamo ako komponentne signale rasporedimo simetrično oko nulte učestanosti u frekvencijskom domenu tj: ⎛ N −1⎞ fi = ⎜ i − ⎟∆f . m є Z. što upravo daje IDFT( xi ).. N produktnih modulatora kakvi su potrebni u FDM-u (što ne bi bilo fizički izvodivo u malim gabaritima). Uvrštavanjem prethodnog dobijamo: < si (t ) .s j (t ) >= 0.7.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 231 Prethodni integral jednak je nuli za i ≠ k ako je ∆f = m/T. N. što je IDFT( xi ).. i = 0.0 ≤ t ≤ T.3. što je slučaj u OFDM prenosu. Pošto OFDM signal s(t) ima najvišu frekvencijsku komponentu približno jednaku N ∆f . xi x( kT S ) Slika 12.7 Predajnik 4PSK signala je prikazan na slici (Slika 12..

2 8PSK modulator Rešenje: a) Slika 12. ⊕ c3 i2 i1 ⊕ c2 c1 Slika 12.7.2).232 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Konstelacija se proširuje sa još 4 simbola pomoću trelis-kodovane modulacije (TCM – Trellis-Coded Modulation). A Slika 12.2.2.2.7. b) Odrediti mapiranje kodnih reči na izlazu iz kodera tako da se maksimizuje minimalno Euklidsko rastojanje između putanja kroz trelis.4).3 prikazuje 4PSK konstelaciju.7. . c) Na osnovu mapiranja određenog pod b).2. a) Skicirati 4PSK konstelaciju i odrediti minimalno Euklidsko rastojanje između simbola.2.7. Minimalno Euklidsko rastojanje između simbola je A 2 .3 4PSK konstelacija b) Trelis konvolucionog kodera je prikazan na slici (Slika 12. čija je blok šema data na slici (Slika 12.7. U predajnik je dodat konvolucioni koder kodne brzine 2 3 . odrediti minimalno Euklidsko rastojanje između dve putanje u trelisu.

ili se završavaju u istom stanju se mapiraju u simbole koji su na sledećem maksimalno mogućem rastojanju. ⋅ preostale grane koje počinju iz istog stanja. vidi se da su oni podeljeni u dve odvojene grupe: prva grupa 000 100 011 111 druga grupa 010 110 001 101 Mapiranje kodnih reči u simbole se vrši na sledeći način: ⋅ paralelni prelazi. tj. .7.7. za 8PSK i dati konvolucioni koder dobija se mapiranje prikazano na slici (Slika 12. obezbeđuje se maksimizacija d free .2. posmatrano kroz simbole u konstelaciji (Euklidsko rastojanje). Pomoću ovih pravila se obezbeđuje da dve putanje kroz trelis koje počinju iz istog stanja i završavaju se u istom stanju budu maksimalno moguće udaljene.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 233 Slika 12. grane koje počinju u istom stanju i završavaju u istom stanju se mapiraju u simbole koji su maksimalno udaljeni u konstelaciji.2. tj.5). Na osnovu ovih pravila.4 Trelis konvolucionog kodera Ako se pogledaju mogući izlazi iz svakog stanja i mogući ulazi u svako stanje.

njihovo minimalnoEukldisko rastojanje je 2A. dodavanjem konvolucionog kodera i proširenjem skupa simbola dobija se modulaciona tehnika koja za istu srednju snagu obezbeđuje manju verovatnoću greške. ⋅ grane koje odgovaraju prelazu 10-01 su minimalno udaljene 2 A sin(π 8) = 0. .2.6A.4).77 A . b) konvolucioni koder čiji je trelis prikazan na slici Slika 12.1 a). kandidati za minimalno udaljene putanje su: ⋅ dve putanje koje imaju paralelne tranzicije ⋅ putanje koje divergiraju i iz istog stanja i prolaskom kroz minimalan broj stanja ponovo konvergiraju u isto stanje. Što se tiče putanja sa paralelnim tranzicijama.8.7. Što se tiče putanje koje divergiraju iz istog stanja i zatim konvergiraju u isto stanje.234 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA Slika 12.. Ukupno Euklidsko rastojanje u ovom slučaju je zbir sledećih rastojanja: ⋅ grane koje divergiraju iz stanje 00 su minimalno udaljene A 2 . Takođe.. treba obratiti pažnju na činjenicu da TCM povećava broj simbola u konstelaciji.. i putanju koja prolazi kroz stanja . Loša strana TCM je to što se usložnjava realizacija predajnika i prijemnika..1 b).. pri čemu efektivni digitalni protok (protok informacionih bita) ostaje isti.2.8.. minimalan broj različitih stanja kroz koja prolaze je 2. U oba slučaja je srednja snaga signala ista.-00-00-00-00-.-00-10-0100-.. 12.2. odnosno ukupno rastojanje je 3. ⋅ grane koje konvergiraju konvegiraju u stanje 00 su minimalno udaljene A 2 . Sa obzirom da je verovatnoća greške srazmerna d free .2. Na osnovu ovoga sledi da su dve putanje kroz trelis su minimalno udaljene za d free = 2 A . putanju koja prolazi kroz stanja ..2.8 Uporediti 4ASK i trelis kodovanu 8ASK koja koristi: a) konvolucioni koder čiji je trelis prikazan na slici Slika 12.7. Posmatrajmo npr.5 8PSK konstelacija c) Ako se posmatra trelis sa slike (Slika 12.

2.8.8.4). Mapiranje kodnih reči u simbole na način koji maksimizuje d free je prikazano na slici (Slika 12.7. M 2 −1 Konstelacija 4ASK modulacije je data na slici (Slika 12.3).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 235 Slika 12.26 Ps .1 Rešenje: Srednja snaga ASK modulisanog signala je: 2 ak M 2 − 1 2 = d .2).2.2. .8. 2 6 gde je d polovina rastojanja između simbola: Ps = Pk = . M =4 d= 6 Ps d= 2 Ps 5 Slika 12.2.8. Minimalno rastojanje između simbola je 2d = 2 2 Ps 5 = 1.2.2 a) Trelis ovog kodera je prikazan na slici (Slika 12.

.47 Ps ...2.8. Mapiranje kodnih reči u simbole kojima je maksimizovano d free prikazano je na slici (Slika 12. M =8 d= 2 Ps 21 Slika 12.. koje je jednako d free = 8d = 8 2 Ps 21 = 2. to je rastojanje putanja sa paralelnim prelazom.2.4).S3-S3-S3-S3.8. i putanje koja prolazi kroz stanja . b) Sa slike trelisa (Slika 12..2.236 STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA M =8 d = 2 Ps 21 Slika 12.2.4 Minimalno rastojanje između dve putanje kroz trelis je npr.S3-S2-S5S3.1 b) se vidi da ne postoje paralelni prelazi.3 Treba odrediti minimalno rastojanje između dve putanje kroz trelis.8.7.09 Ps ...8. Na osnovu zadatka 12.2. i iznosi d free = 10d = 3. .. rastojanje između putanje koja prolazi kroz stanja ..

1. P1. skicirati oblik signala na izlazu svakog bloka. a. P2) Koherentna i nekoherentna detekcija P2. kao i prenošeni modulisani signal.L prenosi se 4-PSK tehnikom. . e(t ) = rect⎜ ⎟ . Skicirati oblik ASK koji odgovara datoj binarnoj sekvenci b.1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 237 VEŽBA 6 PRENOS ZASNOVAN NA MODULACIJI NOSIOCA I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1) Talasni oblici. doveden ASK signal. Odrediti spektralnu gustinu srednje snage za M-PSK signale na osnovu izraza 1 2 Φ sT sT ( f ) = ET ( f ) Φ xx ( f ) .1. c.3.1. Neka su frekvencije koje odgovaraju logičkoj ″1″ i ″0″.2. Autokorelaciona funkcija elementarnog impulsa eT (t ) jeste podignuti kosinus sa faktorom zaobljenja α = 1 / 2 .1.1. Skicirati funkciju spektralne gustine snage za svaki od modulisanih signala iz pitanja P1. 0. P1. Za dobijene vrednosti prikazati spektralnu gustinu snage modulisanog signala s(t).1. podešene na 3 i 6 kHz. korišćene u FSK modulatoru. 0. Ts gde je Φ xx ( f ) spektralna gustina snage za informacioni sadržaj sa međusobno nezavisnim simbolima. Ako je na ulaz koherentnog detektora prikazanog na slici 6. Pri mapiranju bita u simbole koristi se Grey-ov kod i nerotirana fazna konstalacija. sT(t). koristeći frekvenciju odabiranja 5 kHz. Ts P1. Skicirati rezultujući oblik FSK za datu binarnu sekvencu b.1. 0. Skicirati oblik PSK koji odgovara datoj binarnoj sekvenci b.1. b. Neka je binarni protok Rb = 1 kb/s i neka je maksimum amplitude svih digitalno modulisanih talasa postavljen na 1 V. ⎛ t ⎞ Elementarni impuls je pravougaoni trajanja Ts. Nactrati realni i ⎜T ⎟ ⎝ s⎠ imaginarni deo kompleksne reprezentacije modulisanog signala u osnovnom opsegu.1. respektivno.4. kompleksna reprezentacija i spektralne karakteristike modulisanih signala P1. 0. Uzmimo binarnu sekvencu b=[ 1 0 0 1 0 ].1.1. 0. 0. koristeći frekvenciju odabiranja 5 kHz. s(t) u trasponovanom opsegu za učestanost 1 nosioca f c = .0. Sekvenca q ( k ) = L 0.

238

VEŽBA 6

Slika 6.1.

P2.2. Ponoviti prethodni zadatak za dati nekoherentni detektor sa slike 6.2.

Slika 6.2. P3) BER performanse modulacionih postupaka P3.1. Na osnovu Simulink Tutorial modela za On-Off Keying (OOK) upoznati se sa upotrebljenim blokovima. Uporediti performanse prijemnika koji koriste prilagođeni filtar i običan NF filtar (Pretpostaviti da je snaga prenošenog signala jednaka snazi šuma u kanalu). P3.2. Odrediti verovatnoću bitske greške PEb za koherentnu detekciju ASK i PSK modulacionih postupaka u funkciji od Eb i N0. P3.3. Za koliko dB treba povećati verovatnoće greške kao kod 16-PSK. II ZADATAK VEŽBE U delu vežbe koji koristi CST, binarni protok je Rb = 1 kbs , a maksimum amplitude modulisanog signala je 1 V. Perioda trajanja bita Tb=1/Rb sadrži 100 odmeraka. GENERISANJE MODULISANOG SIGNALA 1) ASK (Amplitude-Shift Keying) 1.1. Generisati binarnu sekvencu dužine 5 bita: [ 1 0 0 1 0 ]: >> b=[ 1 0 0 1 0 binary (45) ] a. Da bi generisali ASK signal sa sa nosećom frekvencijom 8 kHz: 1. generišemo unipolarni NRZ signal xu, iz sekvence b;
Eb da bi se kod 32-PSK modulacije dobila ista N0

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

239

2. množimo xu sa izlazom iz oscilatora koji osciluje na 8 kHz. >> xu = wave_gen(b, 'unipolar_nrz' ); >> sa = mixer( xu, osc(8000) ); b. Prikazati prvih 500 odmeraka oblika signala xu i sa koji predstavljaju prvih 5 bita date binarne sekvence b. Uporediti ova dva talasna oblika. >> tt = [1:500]; >> subplot(211), waveplot(xu(tt)) >> subplot(212), waveplot(sa(tt)) c. Takođe prikazati respektivno spektralnu gustinu snage (PSD) u opsegu frekvencija [0,20 kHz] za xu i sa, i zabeležiti ih na grafiku 6.1 i 6.2. Za prikaz PSD funkcije u traženom frekvencijskom opsegu mora se izdati komanda psd sa dva argumenta kao psd(x,freq_range) koja prikazuje PSD od x duž definisanog frekvencijskog intervala definisanog vektorom freq_range. >> fr = [ 0, 20000 ]; >> subplot(211), psd(xu,fr) >> subplot(212), psd(sa,fr)

Grafik 6.1.

Grafik 6.2.

1.2. Za amplitudsku modulaciju PAM signala koristi se nosilac učastanosti f c = 40 / T . PAM signal ima elementarni impuls oblika koren iz podignutog kosinusa sa faktorom zaobljenja α = 0,5. Odrediti i nacrtati spektar osnovnog i amplitudski modulisanog signala. 2) PSK (Phase-Shift Keying) BPSK 2.1. Da bismo generisali PSK signal sp, sa nosećom frekvencijom 8 kHz: 1. generišemo polarni NRZ signal xp, iz sekvence b (zadatak 1.1); 2. množimo xp sa izlazom iz oscilatora koji osciluje na 8 kHz. >> xp = wave_gen(b, 'polar_nrz' );

240

VEŽBA 6

>> sp = mixer( xp, osc(8000) ); a. Prikažite prvih 500 uzoraka oblika signala xp i sp: >> subplot(211), waveplot(xp(tt)) >> subplot(212), waveplot(sp(tt)) Kakva je razlika faza imeđu sp i nosioca sin(2Βfct) u toku trajanja prvog i drugog bita? b. Prikažite PSD funkcije xp i sp duž frekvencijskog intervala [0, 20 kHz]. Skicirati osnovne karakteristike svake PSD funkcije. >> subplot(211), psd(xp,fr) >> subplot(212), psd(sp,fr)

Grafik 6.3

Grafik 6.4

2.2. Na osnovu Simulink Tutorial-a, za BPSK sa NRZ elementarnim impulsima i prilagođenim filtrom izvršiti analizu signala: a. Da li je obvojnica (anvelopa) prenošenog signala konstantna? b. Objasniti zašto poslati u(t) i primljeni signal r(t) nisu jednaki (misli se na signale na ulazu i izlazu iz kanala). c. Objasniti izgled signala nakon množača korelacionog prijemnika, x(t). d. Da li postoji ISI na predajnoj strani? Kako je to moguće uočiti na dijagramu oka i konstalacionom dijagramu (scatter plot)? e. Objasniti izgled dijagrama oka. Da li na prijemu postoji ISI? f. Koji su optimalni trenuci odmeravanja? g. Zašto konstelacioni dijagram sadrži više od 2 tačke? M-PSK 2.3. Prikazati talasne oblike koji se koriste pri prenosu 8-PSK signala sa konstelacionim simbolima Am = e
j m 4

π

, m = 0, 1, L, 7 , ako je učestanost nosioca f c = 3 / T .

2.4. Na osnovu Simulink Tutorial-a, za QPSK sa elementarnim impulsom koren iz podignutog kosinusa i prilagođenim filtrom : a. Objasniti izgled trajektorije signala na predajnoj strani.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA

241

b. Detektovati isčezavanja amplitude i objasniti ih sa stanovišta konstelacije. c. Uporediti konstelacione dijagrame na predajnoj i prijemnoj strani u odsustvu šuma. d. Ako se pojavi greška u sinhronizaciji faza sinusnog (u kvadraturi) i kosinusnog (u fazi) nosioca od po π/8 kakav uticaj će to imati na kontelacioni i dijagram oka, odnosno na trajektoriju signala? Ako nema šuma, koliko je maksimalno odstupanje faze nosioca koje i dalje ne prouzrokuje greške? e. Šta se dešava sa konstelacionim dijagramom i trajektorijom ako fazni pomak između nosilaca u fazi i kvadraturi nije π/2? f. Ako se u frekvencijama nosioca na prijemu pojavi odstupanje od po 1% u odnosu na nosilac na predaji, opisati uticaj na dijagram oka, konstalacioni dijagram i trajektoriju signala. Da li je moguća detekcija bez grešaka. g. Ako se komponenta u kvadraturi zakasni za T/2 dobijamo Offset-QPSK. Kakve razlike je na predajnoj strani moguće uočiti na konstelacionom dijagramu, dijagramima oka, i trajektorijama signala? Postoje li ovde značajna slabljenja obvojnice? Uporediti sa QPSK. Zbog čega su slabljenja obvojnice nepoželjna? Da li trajektorija prijemnog signala ima dijagonalne prolaze kroz nulu? Dati objašnjenje na osnovu realizacije prijemnika u Simulinku. ⎧ ⎛πt ⎞ ⎪ 4 E / T cos⎜ ⎜ 2T ⎟ − T ≤ t ≤ T ⎟ Pokazati da je za elementarni impuls h(t ) = ⎨ ⎝ ⎠ ⎪ 0 inače ⎩ i kašnjenje u kvadraturnoj grani od T, OQPSK jednaka Minimum Shift Keying (MSK - BFSK sa minimalnom mogućom separacijom između nosilaca 1 ∆f = . ) Zašto konstalacioni dijagram ima 4 umesto dve tačke? 2T QAM 2.5. Na osnovu Simulik Tutorial-a simulirati prenos zasnovan na 16-QAM. Da li je 16QAM više ili manje osetljiva na šum u odnosu na QPSK? Objasniti na osnovu konstelacionih i dijagrama oka. 3) FSK (Frequency-Shift Keying) 3.1. Da bismo generisali neprekidnu fazu FSK signala sf, sa frekvencijama logičke ″1″ i ″0″, 4 i 8 kHz, respektivno: 1. generišemo polarni NRZ signal iz sekvence b (zadatak 1.1); 2. dovodimo polarni oblik signala na ulaz naponski kontrolisanog oscilatora (Voltage Controlled Oscillator - VCO).U ovom eksperimentu VCO ima centralnu frekvenciju podešenu na 6 kHz a frekvencijska osetljivost je -2 kHz/V. >> sf = vco(xp); a. Prikazati oblik xp i sf za period 0 < t < 5Tb. >> subplot(211), waveplot(xp(tt)) >> subplot(212), waveplot(sf(tt)) b. Prikazati PSD funkciju FSK signala i zabeležiti je na grafiku 6.5. >> clf >> psd(sf,fr)

242

VEŽBA 6

Grafik 6.5 O Pitanje 6.1. F Kako se može generisati FSK signal uz pomoć dva ASK signala? Koju modulacionu D šemu bi ste preporučili za sistem gde je potrebno efikasno korišćenje propusnog opsega? M 3 .2. Napisati MATLAB kod koji omogućuje generisanje OFDM signala. DETEKCIJA DIGITALNO MODULISANOG SIGNALA 4) Koherentna detekcija Koherentni detektor ASK i PSK signala predstavljen je na slici 6.1. 4.1. Da bismo demodulisali ASK signal sa, prvo množimo sa sa lokalno generisanim nosiocem koji ima istu frekvenciju i istu fazu kao i nosilac korišćen prilikom generisanja. Prikaži oblik signala ya na izlazu posle množenja sa sa nosiocem za prvih pet perioda bita. Takođe, prikaži odgovarajuću PSD funkciju duž intervala fr i zabeleži je na grafik 6.6. >> ya = mixer( sa, osc(8000) ); >> clf, subplot(211), waveplot(ya(tt)) >> subplot(212), psd(ya,fr)

6 a. ya). Primetiti da je za sličan izlazu prilagođenog filtra za slučaj unipolarnog NRZ signala.7 Pitanje 6. >> subplot(212).ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 243 Grafik 6.2. Odrediti impulsni odziv prilagođenog filtra. >> za = match('unipolar_nrz'. Priključi ya na ulaz prilagođenog filtra i zabeleži njegov izlaz u toku vremenskog perioda 0 < t < 5Tb. Zašto? . waveplot(za(tt)) Grafik 6.

Ovde je sa Ν predstavljena greška faze merena u odnosu na nosilac signala.subplot(212). >> subplot(212). >> ya = mixer( sa. greška faze) ). 4. waveplot (ya1(tt)) a. demoduli sa sa lokalnim oscilatorom podešenim na 7900 Hz. waveplot(za(1:500)) a.1. >> subplot(211). Devijacija faze i frekvencije rezultuje degradacijom osobina (performansi) detekcije. Demoduliši sa i generišite izlaz iz prilagođenog filtra. >> ya1 = match('unipolar_nrz'. osc(7985))). Dekoduj izlaz iz prilagođenog filtra i izvršite procenu primljenih prvih pet bita sekvence b. Zabeleži maksimum amplitude signala na izlazu iz filtra za svaku grešku faze datu u tabeli 6.3 . Na osnovu rezultata . Da bismo postigli optimalne performanse lokalni oscilator treba da ima istu fazu i istu frekvenciju kao dolazeći nosilac. Demoduliši sa sa 60º i 120º faznom freškom. prikupljenih u tabeli 6. ya).244 VEŽBA 6 Glavni problem u implementaciji koherentnog detektora je sinhronizacija nosioca. osc(7900))). >> subplot(211). ^ b1-5 = ^ b1-5 = GREŠKA FAZE MAKSIMUM AMPLITUDE [V] 0º 20º 60º 80º 120º Tabela 6. Zabeleži svaku dekodovanu sekvencu i komentarišite njihovo razlikovanje. funkcija je 3maksimuma amplitude signala na izlazu iz filtra prijemnika. Phase error = 120º. mixer(sa. waveplot (ya2) Odredite frekvenciju sinusoide koja množi anvelopu na izlazu iz filtra: . >> ya2 = match('unipolar_nrz'. 4Pitanje 6. >> za = match('unipolar_nrz'. waveplot (ya). Da li se može izvršiti estimacija orginalne binarne sekvence iz ya1? Razmotriti i drugi slučaj kada je frekvencija lokalnog oscilatora podešena na 7985 Hz.2.1 odrediti koja greška faze daje najmanju vrednost BER? Da bismo ispitali efekat devijacije frekvencije prilikom demodulisanja ASK signala. mixer(sa. waveplot (ya(tt)) >> subplot(212). osc(8000. Prikaži i uporedi demodulisane signale ya i ya1.1. Da bissmo ispitali efekat greške faze demodulišemo sa koristeći lokalni oscilator čiji je izlaz dat kao sin(2Βfc+Ν). Phase error = 60º. BER (Bit Error Rate) koja se dobija pri detekciji signala u prisustvu šuma.

4 Hz Posmatrajmo ASK signal sa(t) sa frekvencijom nosioca fc. Razmatramo nekoherentni detektor za ASK signal prikazan na slici 6. Implementirati diferencijalni koder za 8-DPSK.4000). Pitanje 6. waveplot (ya(tt)) Dekodujte prvih 5 bita emitovane sekvence. Neka je propusni opseg filtra propusnika niskih učestanosti LPF koji koristimo u MATLAB-u kao funkciju envelope podešen na 4000 Hz. tako da je fo ≠ fc. 5.4.1. 6) Osobine sistema u prisustvu šuma 6. onda je i signal na izlazu iz BPF takođe sa(t). 5. iz iskustva znamo da sistemi sa nekoherentnom detekcijom imaju veći BER nego sistemi sa koherentnom detekcijom. Odredite frekvenciju ovako 5modulisanog signala kao funkciju od fc i fo. 5.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 245 frekvencija anvelope = Pitanje 6. Ako se sa(t) demoduliše monožeći sa izlazom lokalnog oscilatora podešenog na fo. Utvrditi uticaj invertujućeg kanala na diferencijalno kodovan i nekodovan Mančester binarni signal. Primeniti na ASK signal sa funkciju envelope i prikazati njen izlaz zajedno sa prikazom ASK signala sa. subplot(211).2. anvelopa na izlazu iz filtra detektora modulisana je sinusoidom.3. Generiši ASK signal pretstavljen sa 500 uzoraka binarne sekvence: >> b =[ 1 0 0 1 0 binary (495) ]. Detektor anvelope se sastoji iz ispravljača iza kojeg sledi filtar propusnik niskih učestanosti (Low-Pass Filter LPF) sa propusnim opsegom fo. Bez obzira na prisustvo šuma. ) Nekoherentna detekcija Nekoherentna detekcija digitalno modulisanih signala ne zahteva sinhronizaciju lokalnog oscilatora sa komponentom nosioca signala.5. Invertujući kanal u osnovnom opsegu odgovara obrtanju faze nosioca na prijemu za 180. waveplot (sa(tt)) >> subplot(212).5 Može li se nekoherentna detekcija koristiti u slučaju PSK signala? 5. tj.1. odabranim tako da je zadovoljeno sledeće pravilo: propusni oseg signala << fo >> frekvencija nosioca. ako je ulaz u BPF sa(t). Funkcija filtra propusnika opsega (Band-Pass Filter BPF) je da redukuje šum i smetnje. >> clf. Implementirati FSK demodulator zasnovan na korelatorima. . >> ya = envelope(sa. Pretpostavimo da je propusni opseg BPF pogodno odabran tako da je distorzija signala neznatna.

eye_diag(zm).osc(8000)). Iskoristiti koherentni detektor za demodulaciju y.b). Primeti da se PSD funkcija šuma kanala može odrediti kao 2 σn N0 = 2 2 × propusni opseg sistema Propusni opseg sistema u ovom eksperimentu je 50 kHz. Sn ( f ) = d. >> clf. 6.2. >> y =channel(sa.vth. >> subplot(211). šumom kanala σ2=1 W i dovoljnim propusnim opsegom tako da nema distorzije signala. Prikaži ASK signal sa i izlaz iz kanala y. waveplot(sa(tt)) >> subplot(212). M=2. Dovesti zm na kolo odluke. c. Iz dijagrama oka izvesti optimalni trenutak semplovanja i vrednost praga odlučivanja. square-low detektor (nekoherentna detekcija) 6. i 32.400).osc(8000))). >> zm =match('unipolar_nrz'. nacrtati teorijske BER krive za M-PSK. f. i zabeležiti rezultujuću verovatnoću greške bita.b).1. >> detect(zm.246 VEŽBA 6 >> sa=mixer (wave_gen(b. 4. Prikazati na dijagramu oka izlaz iz prilagođenog filtra.6.5. Za kanal sa istim karakteristikama odrediti BER za: • koherenetno detektovan PSK signal. Izračunaj teorijsku verovatnoću bitske greške za slučaj razmatran u prethodnom delu.1. waveplot(y(tt)) b. 16. Dovesti sa na kanal sa jedinstvenim pojačanjem. . Koherentna detekcija: Pe = Pitanje 6. a.'unipolar_nrz').3. 8. Koristite nekoherentnu detekciju za dekodovanje bit-sekvence y na izlazu iz kanala.4. za vremenski period 0 < t < 5Tb.vth.sampling_instant. >> ze = envelope(y. Pomoću bertool MATLAB funkcije. e.sampling_instant. Kakav je uticaj aditivnog šuma na OFDM prenos. 6. mixer(y. >> detect(ze. Prikazati teorijske i vrednosti verovatnoće greške dobijene Monte-Carlo simulacijom za • 4-PSK prenos • 4-DPSK • 16-QAM • B-FSK. Objasniti povećanje verovatnoće greške za veći broj simbola u alfabetu. • nekoherentno detektovan FSK signal. Uporediti rezultujuću BER sa slučajem kod koherentne detekcije.49000).

1.) (13. jer važi E PPS [E PPS (⋅)] = E 2 (⋅) = 1 . elektronsko izviđanje i prisluškivanje. Primenom operacije skupljanja spektra sledi: E PPS [R( f )] = E PPS [S PPS ( f ) + J ( f )] = S t ( f ) + J e ( f ) .) Procesno pojačanje predstavlja meru efikasnosti PPS radio-sistema.) Na prijemu se vrši skupljanje spektra signala S PPS ( f ) primenom identične operacije E PPS (⋅) . odnosno važi: P = S t ( f ) Bm = S PPS ( f ) BPPS = S r ( f ) Bm Definiše se faktor proširenja spektra PPS signala. koja je sama sebi inverzna.2 Redukcija uticaja uskopojasne smetnje Na ulaz prijemnika PPS sistema dolazi PPS signal širine spektra B PPS i uskopojasna smetnja J ( f ) širine spektra Bm . PPS S r ( f ) = E PPS [S PPS ( f )] = E PPS {E PPS [S t ( f )]} = S t ( f ) (13.1 UVOD Ideja prenosa u proširenom spektru je bila prisutna u laboratorijama za telekomunikacije pre više od 50 godina.1 Princip PPS radio-sistema Ako sa S t ( f ) označimo modulisani signal na izlazu klasičnog predajnika (modulatora).1.1. Komercijalna primena ove tehnike omogućena je razvojem mikroelektronike. 13. odnosno procesno pojačanje: B G = PPS . tada je signal na izlazu bloka za proširenje spektra dat izrazom: S PPS ( f ) = E PPS [S t ( f )] (13. Spektri oba signala imaju iste centralne učestanosti. 13. a proistekla je iz namere da se u radio-prenosu obezbedi visok stepen otpornosti na šum. J e ( f ) je smetnja čiji je spektar primenom operacije E PPS (⋅) proširen na opseg B PPS . Snage smetnje na ulazu i izlazu bloka za skupljanje spektra su jednake. . γ = 10 log G [dB] Bm (13. ometanje.4. Isto važi i za signal: Pi = Pu = S t ( f ) Bm = S PPS ( f ) BPPS .2.3) U procesu proširenja spektra snaga signala ostaje nepromenjena. N i = N u = J e ( f ) BPPS = J ( f ) Bm .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 247 13 PRENOS SIGNALA U PROŠIRENOM SPEKTRU (PPS) 13. R( f ) = S PPS ( f ) + J ( f ) . a E PPS (⋅) operaciju proširivanja spektra.

izvor informacija PPS-DS modulator klasični modulator izlazni stepen generator takta generator psudoslučajne sekvence nosilac stabilne učestanosti Slika 13. respektivno. N i = J e ( f ) Bm . Odnos signal/šum na izlazu klasičnog prijemnika dat je izrazom: P P ⎛P⎞ ⎛P⎞ ⎜ ⎟ = i = G u = G⎜ ⎟ Nu ⎝ N ⎠i Ni ⎝ N ⎠u Tehnike proširenja spektra dele se na: ⋅ direktnu sekvencu (DS). ⋅ kombinacija DS i FH 13.b DS-PPS predajnik 13. .4 Frekvencijsko skakanje Blok šema sistema za prenos u proširenom spektru tehnikom frekvencijskog skakanja je prikazana na slici 13.) Blok šeme predajnika i prijemnika u sistemu za prenos u proširenom spektru tehnikom direktne sekvence su prikazani na slici 13. odnosno snagu smetnje J e ( f ) .1.248 DIGITALNA FREKVENCIJSKA MODULACIJA Klasični prijemnik na svom ulazu ima filtar propusnog opsega Bm .3 Direktna sekvenca (13.c.5.a DS-PPS predajnik Slika 13. koji ograniči spektar.b.a i 13.1. ⋅ frekvencijsko skakanje (FH).

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 249 Slika 13.c FH-PPS predajnik .

0.1.0.0.2.2).0.1 Predajnik DS/BPSK signala sa slike prenosi informacionu sekvencu {x} = {1. Sekvencu za proširivanje spektra {g} generiše pomerački registar I = D3+D4 sa početnim stanjem 1111 i učestanošću takta 225 Hz. b) Koliki je opseg emitovanog (proširenog) signala? c) Koliko iznosi procesno pojačanje? d) Ako je procenjeno kašnjenje veće od stvarnog za vreme jednog čipa (chip).3. vidi zadatak 3.1 a) Napisati krajnju emitovanu sekvencu {x} ⊕ {g} .2.2.1.2.2 prikazuje pomerački (šift) registar opisan datim polinomom.1} brzinom 75 b/s.2. . {g} Slika 13. odrediti dekodovanu sekvencu. s (t ) {x} ⊕ {g} cos( ω0t ) Slika 13. Bitske vrednosti se mapiraju u amplitudu modulisanog signala na sledeći način: bit amplituda 0 1 1 −1 Rešenje: a) Slika 13.2 Generisana PN sekvenca {g} je data na slici (Slika 13.2.2 ZADACI 13.0.250 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU 13.

Procesno pojačanje je takođe moguće izraziti kao odnos širina frekvencijskih opsega koje zauzimaju sekvenca za proširivanje (Bc) i neproširena informaciona sekvenca (B). Novodobijeni niz {x} ⊕ {g} je: {x} {g} {x} ⊕ {g} 111 000 000 111 111 000 000 000 111 100 010 011 010 111 100 010 011 010 011 010 011 101 000 100 010 011 101 b) Sekvenca dobijena množenjem informacione i PN sekvence ima protok jednak protoku PN sekvence i zauzima opseg od: v Bc = c . vc = 3vd . 2 Nakon BPSK modulacije. vc = 225 b/s. c) Procesno pojačanje izražava povećanje otpornosti na ometajuće signale.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 251 Slika 13.2. koje se ostvaruje proširivanjem spektra: v Bc G= c = . v d BBPSK Na osnovu prethodnog izraza vidimo da je procesno pojačanje jednako odnosu brzine čipa (vc) i digitalnog protoka (vd). Čip predstavlja jedan signalizacioni interval digitalne pseudo-slučajne sekvence koja se koristi za proširivanje spektra.3 Protok PN sekvence na izlazu generatora je 3 puta brži nego protok informacione sekvence: vd = 75 b/s. To znači da se svaki bit informacione sekvence množi sa tri bita PN sekvence. iz njihovog količnika nalazimo traženu vrednost procesnog pojačanja: . tako da brzina čipa predstavlja broj čipova u jednoj sekundi. . potreban propusni opseg je duplo širi i jednak: BBPSK = 2 Bc = vc = 225 Hz . Kako su nam u zadatku poznate i brzina čipa i digitalni protok.

2. b) Ako je snaga signala sa proširenim spektrom na ulazu u prijemnik P0=4⋅10-14 W.4 ˆ Ukoliko je procenjeno kašnjenje različito od stvarnog ( Td = Td + Tc – fazni nesinhronizam). Rešenje: a) Procesno pojačanje je: G= vc 192 ⋅ 10 6 = = 25. s (t − Td ) ˆ {x} ˆ 2 g (t − Td ) − 1 Slika 13. Kako je u prenosu korišćen prošireni spektar. doći će do grešaka na prijemu: amplituda s (t − Td ) ˆ 2 g (t − Td ) − 1 s (t − Td ) ˆ ⋅ 2 g (t − Td ) − 1 dekodovana ˆ sekvenca {x} 1 -1 -1 111 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 111 111 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 111 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 111 ( ) 1 -1 -1 011 110 101 000 111 100 110 101 000 13. Prvo se vrši “skupljanje” spektra ˆ množenjem sa lokalno generisanom PN sekvencom g (t − Td ) koja je zakašnjena za procenjeno kašnjenje.6⋅10-20 W/Hz odrediti odnos signal-šum na ulazu u prijemnik.08 dB.6 ⋅ 10 3. a SGSS šuma u istoj tački pN = 1.2.2 Sistem za prenos signala u proširenom spektru metodom direktne sekvence koristi se za prenos signala sa digitalnim protokom vd = 7500 b/s. a) Izračunati procesno pojačanje.5 ⋅ 10 Vrednost procesnog pojačanja izražena u [dB] iznosi: g = 10 log G = 44.252 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU G= vc = 3. potrebna širina pojasnog filtra biće znatno veća nego u slučaju uskopojasnih modulacija. Nakon toga sledi konvencionalni BPSK prijemnik. Ukoliko pretpostavimo da je za . 3 vd 7. Proširenje spektra ostvaruje se korišćenjem PN sekvence čiji je protok vc = 192⋅10-6 b/s. b) Na ulasku u prijemnik vrši se pojasno filtriranje. vd d) Prijemnik DS/BPSK signala je prikazan na slici. kako bi se eliminisao doprinos šuma i ometača koji postoje na učestanostima koje se ne koriste za prenos korisnog signala.

ili “skoro” ortogonalne (vidi zadatak 4. Pošto je širina spektra proširenog signala. uz pretpostavku da se snaga šuma može zanemariti: ⎛ P ⎞ PE = Q⎜ s ⎟ = 10 −3 . PN odnosno snaga šuma je na ulazu u prijemnik za više od 20 dB veća od snage signala. Traženo procesno pojačanje je: .4). koja predstavlja smetnju. Verovatnoća greške za BPSK.2. odnos signal/šum nakon pojasnog filtra ima vrednost P a N = 10 log S = 10 log 6. Pretpostaviti da se šum koji postoji u kanalu može zanemariti u odnosu na interferenciju od ostalih korisnika. jednaka širini spektra sekvence za proširivanje. Pj = G gde je sa G obeleženo procesno pojačanje.6 kb/s DS-SS modulisan signal.3 Ukupno 24 terminala jednake snage dele frekvencijski opseg u CDMA sistemu. u sistemu gde pored Gausovog šuma postoji i smetnja je: ⎛ Ps PE = Q⎜ ⎜ Pn + Pj ⎝ ⎞ ⎟. ⎜ Pj ⎟ ⎝ ⎠ pa je: Ps = Q −1 10 −3 Pj ( ( )) 2 = (3.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 253 proširivanje spektra iskorišćena sekvenca sa pravougaonim elementarnim impulom.51 ⋅10 −3 = −21. ⎟ ⎠ gde je Ps snaga signala. Svaki terminal signalizira brzinom 9.08) 2 = 9. Pn snaga šuma. Svakom korisniku je dodeljena različita PN sekvenca. da postoji interferencija od ostalih korisnika u sistemu (njih 23). kod metoda proširivanja sa direktnom sekvencom. tada će širina njenog spektra između prvih nula u spektru (prva arkada). a Pj snaga ometajućeg signala (jamming). Za datu snagu primljenog signala. Izračunati minimalnu brzinu signalizacije (chip-rate – vc ) PN sekvence da bi se ostvarila BER = 10-3.86 dB. Rešenje: U DS-CDMA sistemu postoji više korisnika kojima je dodeljen isti frekvencijski opseg. nalazimo da je snaga šuma na ulazu u prijemnik PN = N 0 BC = 6. a deljenje istog opsega je moguće jer su PN sekvence međusobno ortogonalne.2.14 pW. Po uslovu zadatka je. U ovom zadatku je pretpostavljeno da PN sekvence nisu u potpunosti ortogonalne. 13.49 . tj. biti jednaka: BC = 2vC = 384 MHz. Snaga ometanja je: 23Ps .

gde je Ps snaga terminala.254 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU Ps GPs = = 9. kako se to odražava na odnos Eb J 0 ? c) Kako modifikovati pseudoslučajnu sekvencu za proširenje sistema na 101 korisnika iste snage. mora se povećati odnos vc v s (tj. Svaki terminal emituje informacije brzinom 1 kb/s koristeći direktnu sekvencu za proširivanje od 100 kb/s i BPSK modulaciju. J 0 100v s Da bi se zadržao isti odnos Eb J 0 . SGSS ometajućeg signala je: Pj 10 Ps J0 = = .3 ⋅ 9. ako se šum prijemnika može zanemariti u odnosu na smetnju koja potiče od ostali korisnika. a da se pri tome zadrži izračunati odnos Eb J 0 ? Rešenje: a) Snaga ometajućeg signala je: Pj = 10 Ps . Bc Bc dok je energija po bitu: Es P Eb = = E s = Ps T = s .49 ⇒ G = 23 ⋅ 9. b) Ako svi korisnici udvostruče izlaznu snagu.4 CDMA komunikacioni sistem koristi 11 terminala jednake snage koji emituju signale ka centralnom čvoru. procesno pojačanje) za deset puta. procesno pojačanje je: v G= c .3 . 13. . J 0 10 Ps Bc 10v s 10v s 10 ⋅ 1 kb/s b) Iz dela zadatka pod a) se vidi da u ovom slučaju Eb J 0 ne zavisi od snaga terminala. odnos Eb J 0 je: Eb v = c .49 = 218. tada se brzina koda za proširenje mora povećati deset puta: ' vc = 10vc . a) Odrediti odnos energije po bitu i SGSS smetnje. Pj 23Ps Sa druge strane. Ako se zadržava ista brzina signaliziranja terminala.4 kb/s . vd pa je brzina signalizacije: vc = Gv d = 218.2. Eb J 0 . pa se udvostručavanjem izlazne snage ovaj odnos ne može promeniti. ld( M ) vs Važi: Eb P v B v 100 kb/s = s s = c = c = = 10 .6 kb/s = 2095. c) Kada u sistemu ima 101 korisnik.

Svako stanje registra diktira novu centralnu učestanost unutar opsega frekvencijskog skakanja.5 Lmax = 2 20 − 1 Rešenje: a) Pošto je u pitanju MLSR registar. d) Procesno pojačanje za FH sistem je: B G = FH .2.2. koji gereriše sekvencu maksimalne dužine (prolazi kroz sva stanja izuzev stanja svih nula).2 kb/s. Učestanost takta registra je 2 kHz.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 255 13. B8 FSK Širina spektra 8FSK modulisanog signala je: B8 FSK = ( M − 1) ⋅ 200 Hz = 1400 Hz . b) Brzina skakanja je: vc = f c = 2 kBd .5). ld( M ) 3 pa je: Nc = 5 . a rastojanje između između susednih centralnih učestanosti iznosi 200 Hz. Ukupan propusni opseg je: B FH = (2 20 − 1) ⋅ 200 Hz ≈ 210 MHz .2 kb/s = = 0. pa je: 210 MHz G= = 150 ⋅ 10 3 . a) b) c) d) Kolika je širina spektra nakon proširenja? Odrediti brzinu skakanja? Koliko skokova se napravi po simbolu? Izračunati procesno pojačanje. {x} ˆ {x} Lmax = 2 20 − 1 Slika 13. postoji Lmax = 2 20 − 1 stanja registra.2. sa digitalnim protokom 1. c) Broj skokova po simbolu je: v Nc = c . odnosno 2 20 − 1 centralnih učestanosti.5 Posmatra se FH/8FSK sistem dat na slici (Slika 13. PN generator čini 20-bitski pomerački (šift) registar. vs Važi: vs = vd 1.4 kBd . 1400 Hz .

Zadržavanje na svakom od nosilaca biće N puta kraće.3 MHz.2. njegovo procesno pojačanje je moguće odrediti na osnovu izraza.6 Kako posmatrani sistem sa frekventnim skakanjem koristi m mosilaca. ako je m stepen broja 2. faktor proširenja opsega K = 8.7 Odnos signal/šum ( Eb N 0 ) na ulazu u nekoherentni BFSK prijemnik u sistemu sa FH iznosi SNR = 30 dB. Postupak FSK modulacije unosi K-tostruko proširenje spektra. KN a pošto je zahtevano da m bude stepen broja 2 usvajamo m = 256. . 13. B mKNB = mKN . Spektar ovakvog signala biće N puta širi od originalnog. Sistem zauzima opseg učestanosti B = 2 GHz. U istom opsegu učestanosti radi šumni ometač čija je SGSS J0 = 100N0. odnosno zaštitni intervali.6) prikazano isprekidanom linijom. u pitanju je brzo frekvencijsko skakanje. pri čemu je ovde sadržano i zahtevano rastojanje između korištenih nosilaca.2. b) Izračunati opseg učestanosti koji zauzima sistem sa FH. a) Odrediti minimalan broj potrebnih učestanosti nosioca.256 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU 13.2. Slika 13. što predstavlja uskopojasni signal. BFH = mKNB = mKN 2vd = 157. što je na slici (Slika 13. b) U toku jednog čipa emituje se samo jedan FSK simbol u okolini nosioca koji je definisan sekvencom skakanja.6 Sistem za prenos signala metodom frekventnog skakanja odlikuje se sledećim parametrima vd =2400 b/s. procesno pojačanje g > 45 dB. Međutim. prenošeni signal u dužem vremenskom intervalu koji obuhvata veći broj skokova koristi spektar znatno veće širine. m. tako da možemo usvojiti da se frekvencijska modulacija obavlja sa fiktivnim digitalnim signalom čiji je signalizacioni interval N puta kraći od stvarnog. broj promena frekvencije (skokova) po bitu poruke N = 16.2. G = FH = B B Za traženo procesno pojačanje neophodno minimalan broj nosilaca mora zadovoljiti uslov g 10 10 m≥ ≈ 247. Rešenje: a) Pošto se u toku prenosa jednog simbola (bita) frekvencija nosioca promeni N = 16 puta.

B Ukoliko pretpostavimo da se za ometanje koristi ometač iste snage Pj = J 0 B kao pod Eb ρ= b). odnosno komunikacija je neometana sa verovatnoćom (1-ρ). J J0 '= 0 . b) Izračunati PE u prisustvu ometača. koliki opseg treba ometati da bi se maksimizovala verovatnoća greške. c) Ako ometač ometa samo deo opsega učestanosti B. Rešenje: a) Verovatnoća greške za nekoherentnu BFSK demodulaciju je (vidi zadatak 11. faktor ometanja koji predstavlja verovatnoću da tekući nosilac u sekvenci skakanja pripada ometanom opsegu širine BJ. Najnepovoljnije ometanje će prouzrokovati najveću verovatnoću greške.2.54 ⋅ 10 −3. prethodni izraz za verovatnoću greške modifikujemo dodajući ovu vrednost na SGSS šuma. d) Odrediti maksimalnu vrednost PE za slučaj pod c). 2 2 2 U izvođenju aproksimativnog izraza usvojeno da će greška biti mnogo veća u prisustvu ometača i da je u tom slučaju zanemarljiv uticaj šuma.4): 1 − PE = e 2 N0 . Traženi maksimum biće ostvaren za ρ koje zadovoljava relaciju: Eb Eb Eb ρ . BJ . 2 b) Ako se čitav opseg u kojem su prenosi signal ometa sa konstantnom SGS ometača. Pošto svakom od ovih slučajeva odgovaraju drugačiji izrazi za verovatnoću greške. PE = 30 1 − PE = e 2( N 0 + J 0 ) = 3. N0 pa je: 1 −500 e ≈ 0. ρ U toku prenosa FH nosilac pripada ometanom opsegu sa verovatnoćom ρ. J0. njenu konačnu vrednost možemo izraziti na sledeći način: (1 − ρ ) − 2 N0 ρ − 2( N 0 + J 0 ') ρ − 2 J 0 PE = e + e ≈ e . njegova SGSS biće povećana jer se ista snaga koncentriše na suženom opsegu ometanih frekvencija. 2 c) Kada se ometa samo jedan deo opsega B moguće je definisati tzv.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 257 a) Izračunati PE na izlazu iz prijemnika u odsustvu ometača. 2 gde je: Eb Eb = 10 10 = 10 3 = 1000 .

vc b) Verovatnoća greške je: ⎛ Ps PE = Q⎜ ⎜ P + P' j ⎝ n −10 ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎟ ≈ Q⎜ Ps ⎟ = Q⎜ 1. G vc a snaga ometajućeg signala nakon suženja spektra je: v Pj' = J 0 B 'j = d Pj = 2 ⋅ 10 −5 Pj = 3 ⋅ 10 −11 W .5 10-6 W.8 Sistem za prenos signala metodom direktne sekvence brzinom čipa vc = 125 Mb/s ima digitalni protok vd = 2500 b/s.25 ⋅ 10 −2.258 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU ∂PJ = 0. poruke ponoviti a) i b) i uporediti dobijena rešenja. koliko iznosi bitska verovatnoća greške PE? Zanemariti širokopojasni Gausov šum. ⎟ ⎠ ( ) . 13. c) Ako se umesto sistema sa DS koristi sistem sa frekvencijskim skakanjem FH-SS u istom frekvencijskom opsegu sa istom snagom korisnog signala na ulazu u prijemnik. što je veoma nepovoljno jer to znači da je za smanjenje verovatnoće greške potrebno znatno povećanje predajne snage. ⎪ ρ 0 = ⎨ Eb J 0 ⎪ 1 drugde. i snagom je PJ = 1.2. ⎩ d) Na osnovu vrednosti za optimalan faktor ometanja nalazi se maksimalna verovarnoća greške: PE max ⎧ J0 ⎪ E e ⎪ b =⎨ E − b ⎪ 1 e 2 J0 ⎪2 ⎩ Eb > 2. ∂ρ odnosno: ⎧ 2 J 0 Eb ≥ 2. a) Koliko iznosi snaga ovog ometajućeg signala nakon sužavanja spektra signala u prijemniku? b) Ako je snaga korisnog signala na ulazu u prijemnik P0 = 1. J0 = Bj Širina spektra ometajućeg signala je nakon suženja: B j vd B 'j = = Bj . Rešenje: a) Pretpostavlja se da je SGSS ometača konstantna: Pj . J0 Vidi se da će u logaritamskoj razmeri PEmax opadati linearno. J0 Eb ≤ 2.5 ⋅ 10 ⎟ ⎜ P' ⎟ ⎜ 3 ⋅ 10 −11 j ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎞ ⎟ = Q 5 = 1. U frekvencijskom opsegu koji zauzima signal deluje snažan uskopojasni Gausov ometač sa širinom spektra BJ = 50 kHz.5 10-10 W.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 259 c) Kod FH sistema se koristi isti opseg u proširenom spektru kao i kod DS sistema: B FH = Bc = 2vc = 250 MHz . BFH Verovatoća greške je: PE ≈ ρ 2 Odnosno za oko dva reda veličine manja nego kod DS sistema. e P − 0 2 Pj = 10 −4. Faktor ometanja je: B ρ = J = 2 ⋅ 10 −4. .

260 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU .

a da komunikacioni sistem i dalje bude u funkciji. Za ostvarivanje pouzdane veze koja koristi BPSK zahteva se P3) Performanse sistema sa proširenim spektrom Eb = 10 dB. Obrazložiti zašto je DS sistem osetljiviji od FH sistema na dejstvo jakih i bliskih predajnika. Odrediti J0 neophodno procesno pojačanje da bi se ostvarila margina smetnji od 20 dB. c (t ) = k = −∞ ∑ 2[ y (kT ) − 0. Pretpostaviti da je željeni nivo performansi u CDMA sistemu P3. J0 Eb = 10 dB.2.1. Kada je SSMA sistem zasnovan na DS principu. Kako se menja autokorelaciona funkcija.1.2. P1. .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 261 VEŽBA 7 PRENOS U PROŠIRENOM SPEKTRU I PRIPREMA VEŽBE (DOMAĆI ZADATAK) P1) Osobine PN sekvenci za proširenje spektra P1.1.3. bio najmanji mogući? P2) Procesno pojačanje i margina smetnji P2. R = 0. Trajanje čipa T iznosi 1 ms. i označiti karakteristične vrednosti. P2. a kodno pojačanje 6 dB. za sekvencu koja ima vrednosti 0 i 1 umesto -1 i 1. P3. koje osobine moraju zadovoljiti PN funkcije da bi nivo šuma. Odrediti PN E minimalnu vrednost procesnog pojačanja da bi se ostvario odnos b = 10 dB. u slučaju većeg broja korisnika. Nacrtati spektralnu gustinu snage signala c(t) i označiti karakteristične vrednosti. Prikazati ACF (autokorelacionu funkciju) signala iz zadatka P1.1. P1. Margina smetnji definiše koliko puta snaga ometača može biti veća od snage prenošenog signala.01 .2. Odrediti J0 maksimalan broj istovremenih korisnika ako je širina spektra signala jednog korisnika 100 puta veća od njegovog digitalnog protoka.5] rect⎜ ⎝ ∞ ⎛ t − kT ⎞ ⎟ T ⎠ PN sekvenca y(kT) je generisana korišćenjem MLSR dužine 4 memorijska elementa. Digitalni signal čiji je spektar proširen upotrebom DS sekvence prenosi se kroz P AWGN tako da je na mestu prijema odnos snaga signala i šuma.

2. 2) Potiskivanje uskopojasnih smetnji 2. Ako korišćeni kanal nije frekvencijski ograničen utvrditi dejstvo AWGN na prenos signala u proširenom spektru. Ustanoviti uticaj promene snage signala jednog korisnika DS-CDMA na kvalitet signala koji prima drugi korisnik. 2. b. Ako se DS-CDMA signal propusti kroz NF filtar koji odstranjuje deo spektra koji odgovara neproširenom signalu. Posmatrati i komentarisati spektar signala proširenog spektra ometanog sinusoidalnim signalom: a. na osnovu simulaciju odrediti širinu spektra koji zauzima prošireni signal. a zatim izračunati ostvareno procesno pojačanje.3. Ako se umesto sinusiode konstantne učestanosti koristi chirp signal koji u toku 5 s menja učestanost od 500 kHz do 900 kHz. Za FH sistem skicirati signale pre i nakon proširivanja. na ulazu u prijemnik (DS-CDMA). Demonstrirati sposobnosti potiskivanja simusoidalne smetnje od strane signala proširenog DS sekvencom. Na osnovu Monte Carlo simulacije utvrditi performanse digitalnog komunikacionog sistema sa FH koji koristi BFSK i kojem se deo spektra ometa prema strategiji oprimalnog ometanja.1.262 VEŽBA 7 P3. nakon vraćanja u osnovni frekvencijski oseg (binarni signal u osnovnom opsegu). 5) Performanse prenosa u proširenom spektru 5. kako će ostvareni frekvencijski diversiti uticati na verovatnoću greške bita? .1. i nakon sakupljanja spektra.2. utvrditi da li je moguća rekonstrukcija signala na prijemu? 4) Interferencija u sistemima koji koriste prošireni spektar 4. 5. Ako je u DS sistemu poznat digitalni protok.2. Da li su sistemi sa većim procesnim pojačanjem otporniji na dejstvo šuma? 1.1. da li je moguće rekonstruisati poslatu informaciju? Kako sada izgleda spektar primljenog signala pre i nakon sakupljanja (despreading)? 3) Robusnost prenosa u proširenom spektru 3. Da li se prisustvo smetnje i dalje uočava u spektru korisnog signala? c.1.1. a. Ako postoje dva skoka po simbolu. Da li prostiranje signala proširenog spektra po više putanja onemogućuje njegovu detekciju? Kakva strukturu treba da poseduje prijemnik ovakvih signala? II ZADATAK VEŽBE 1) Postupci za proširenje spektra 1.

s m (t ) s d (t ) {a n } Slika 14.2) 2 Fazni nesinhronizam ne izaziva izobličenje već samo smanjenje amplitude demodulisanog signala.1 Greška u fazi lokalnog nosioca Sinhronizacija prijemnika (demodulatora). Kostasova petlja.a. frekvencije i faze nosioca modulisanog signala u slučaju koherentne demodulacije.).1) 2 2 Ako se pretpostavi da impulsni odziv h(t ) zadovoljava I Nikvistov kriterijum za prenos bez interferentncije sledi: 1. Opšti oblik demodulisanog AM signala u slučaju postojanja faznog nesinhronizma je: 1 1 sd (t ) = u1 (t ) cosθ + u 2 (t ) sin θ (14. PLL. Greška u fazi lokalnog nosioca (θ) izaziva smetnje i izobličenja čija priroda zavisi od tipa modulisanog signala. ostvaruje se filtriranjem pilotskog nosioca (nosilaca) ili postupcima linearne i nelinearne obrade modulisanog signala (filtriranje. 2. Za AM sa potisnutim nosiocem: 1 s d (0) = a 0 h0 cos θ (14.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 263 14 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA 14. Ovi zahtevi se rešavaju uspostavljanjem sinhronizacije nosioca i izdvajanjem digitskog takta na mestu prijema.a Blok šema sistema za sinhronizaciju nosioca i izdvajanje digitskog takta 14. u zavisnosti od tipa modulisanog signala. 2. sistemom čija je principska blok šema prikazana na slici 14. itd.1 UVOD Korektan prijem digitalnih signala zahteva poznavanje: 1.1. Pri tome je najkritičnije uspostavljanje faznog sinhronizma. Za AM-1B0 . digitalnog takta (početka i kraja signalizacionog intervala) modulišućeg digitalnog signala.

džiter.3) D(θ ) = ± k =− N k ≠0 ˆ ∑ ak h(−kT ) sin θ N (14. PLL. a ostvaruje se linearnim i nelinearnim postupcima obrade (PF. Postupak demodulacije 4 PSK i BPSK signala odgovara demodulaciji QAM signala. 14.4) Njena maksimalna vrednost je: Dmax = ( M − 1)d k =− N k ≠0 ∑ N ˆ h(− kT ) sin θ (14. itd. 2 2 Izobličenje u obliku međukanalne interferencije je: ( D(θ ) = h(0)a02) sin θ (14.8) (14. Za QAM 1 1 ( ( sd (0) = h(0)a01) cos θ + h(0)a02) sin θ .6) a njegova maksimalna vrednost je: Dmax = ( M − 1)d (14. smetnji na liniji i nestabilnosti digitskog takta digitalnog signala jeste pojava fluktuacije položaja impulsa oko nominalnog položaja .2 Izdvajanje digitskog takta Izdvajanje digitskog takta zasniva se na periodičnosti statističke srednje vrednosti digitalnog signala.264 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA s d ( 0) = 1 1 N ˆ h(0)a0 cos θ ± ∑ ak h(− kT ) sin θ = 4 4 k =− N ⎧ ⎫ N 1⎪ ⎪ ˆ ˆ = ⎨a0 h(0) cos θ ± h(0) sin θ ± ∑ ak h(−kT ) sin θ ⎬ 4⎪ k =− N ⎪ k ≠0 ⎩ ⎭ Izobličenje u vidu interferencije je: { } (14.5) 3.). Posledica nesavršenosti ekstraktora digitskog takta. Za AM-NB0 Izobličenje je sličnog oblika kao i u slučaju AM-1BO signala: D(θ ) = ± k =− N k ≠0 ∑ ak hβ (−kT ) sin θ ∑ hβ (−kT ) sin θ N N (14.7) k =− N k ≠0 4.10) gde je: . Diskretni signal džitera može se predstaviti relacijom: θ d (t ) = ∑ θ nδ (t − nT ) n =1 ∞ (14.9) čija je vršna vrednost: Dmax = h(0)( M − 1)d sin θ Kod binarnog PSK signala postupak demodulacije i efekat faznog nesinhronizma identičan je kao kod binarnog AM signala sa potisnutim nosiocem.

ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 265 2πτ n T fazni.11) . θn = (14. a τ n vremenski džiter.

2. smatrajući da je impulsni odziv sistema ograničen na K = 2L+1 = 7 digitalnih intervala. c) kolika je maksimalna dozvoljena greška u sinhronizaciji ε.266 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA 14. gde je ε greška u sinhronizaciji. ∞ a) Pošto se šum zanemaruje: s R (t ) ≡ sT (t ) = ∑ a k h(t − kT ). ako je ε = 0.1 Sistem za prenos podataka u osnovnom opsegu Odlučivanje o k-tom simbolu se vrši na osnovu odbirka signala s R (t ) u trenutku t = (k + ε )T . ⎧1 | f |< 1 2T . HT ( f ) = ⎨ ⎩ 0 | f |≥ 1 2T .2.U). πt T k = −∞ ∑ ak h(t − kT ).5 . k b) U trenutku odlučivanja o l-tom simbolu: s R [(l + ε )T ] = ∑ a k h{T [ε + (l − k )]} k = k = −∞ ∑ ak ∞ sin{π [ε + (l − k )]} .2.1 . ako je prenosni sistem idealan. Slika 14. a L → ∞? Rešenje: Signal na izlazu predajnika je: sT (t ) = gde je: h(t ) = sin(π t T ) . Pod pretpostavkom da se šum u kanalu može zanemariti: a) napisati analitički izraz za signal u tački R. Simboli ak uzimaju vrednosti iz skupa (-U. HR( f ) = ⎨ ⎩0 | f |≥ 1 2T .1 Na slici (Slika 14. π [ε + (l − k )] . | ε |< 0. Predajni i prijemni filtri su idealni sa prenosnim karakteristikama: ⎧T | f |< 1 2T .1. gde je T digitalni takt.1. b) izračunati vršnu ISI koja nastaje zbog greške u sinhronizaciji.2 ZADACI 14.1) prikazan je sistem za prenos podataka u osnovnom opsegu učestanosti.

b) izračunati maksimalnu snagu šuma pod uslovom da poruka u ovom paketu bude ispravno primljena sa verovatnoćom greške po bitu manjom od 10-6.−1.2 Sistemom koji koristi kontrolisanu ISI duobinarno se prenose podaci grupisani u pakete od po 4 simbola. Rešenje: a) Tabela 14.1 daje vrednosti impulsnog odziva na osnovu kojih je jasno da sistem zadovoljava drugi Nikvistov kriterijum (a ne zadovoljava I NK). sa datom H ( f ) koja zadovoljava I NK). Ako je impulsni odziv sistema za duobinarni prenos dat u obliku: g (t ) = 4 cos(2πf c t ) 1 .2. za L = 3 i | ε |< 0.36U . ⎠ ⎝ ⎛ 2m ⎞ c) Ako je sistem idealan (bez šuma.1. Paketi su dovoljno razmaknuti pa se prenos svakog od paketa može posmatrati nezavisno.5 vršna ISI je: imax = U sin(επ ) 1 ⎞ U sin(επ ) ⎛ 1 ∑⎜ m + ε + m − ε ⎟ = π ⎠ m =1 ⎝ 3 3 π m =1 ∑ ⎜ m 2 − ε 2 ⎟ = 0. fc = . pa je: s R [(l + ε )T ] = m = −∞ ∑ ∞ al −m sin[π (m + ε )] π (m + ε ) + m≠0 = al sin(πε ) πε ∑ al −m sin[π (m + ε )] . biće za L → ∞ usled greške u sinhronizaciji: ⎧U sin(επ ) imax = lim ⎨ L →∞ π ⎩ ⎧ L 1⎫ ⎛ 2m ⎞⎫ 2U sin(επ ) lim ⎨∑ ⎬ → ∞. π (m + ε ) U prethodnom izrazu koristan član je za m = 0. Referentni simbol na prijemu je “1”.2. a ostatak sume je ISI Interesuje nas vršna ISI: imax = m=− L m≠0 ∑U L sin [π (m + ε )] . gde je m "rastojanje" od l-tog simbola. ⎜ 2 ⎟⎬ = ∑ 2 L →∞ π m =1 ⎝ m − ε ⎠⎭ ⎩m=1 m ⎭ L Pošto vršna ISI divergira. . Jedan od posmatranih paketa ima sledeću strukturu simbola {a k } = {1. ne sme se dozvoliti greška u sinhronizaciji.−1} . Usled greške u sinhronizaciji na prijemu kod trećeg simbola u paketu odmeravanje je izvršeno ε = T/8 sekundi ranije. a) izračunati vrednost odmerka digitalnog signala u trenutku odlučivanja o trećem simbolu. a u sistemu je prisutan aditivni Gausov šum. 2 π 1 − (4 f c t ) 2T i pod pretpostavkom da na predaji nije izvršeno diferencijalno kodovanje poruke. π (m + ε ) Kako za celobrojne vrednosti m važi: sin (π (m + ε ) ) = sin(επ ) . 14.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 267 Uvodi se smena m = l − k .2.

Ostali simboli u . n ⎝ n ⎠ pa se konačno dobija: 2 σ n ≤ 0. ˆ ˆ s (3T 2) = a1 g (T 2) + a 2 g (− T 2) = 0 ⇒ a 2 = 0 − a1 = −1. ˆ ˆ s (5 T 2) = a 2 g (T 2) + a3 g (− T 2) = −2 ⇒ a3 = −2 − a 2 = −1.2. U prijemu trećeg simbola poruke. tj. n n=0 3 Slika 14.627 (i veća od 1.0174 . a2. Kvantizer u duobinarnom dekoderu će ispravno dekodovati simbol a2 ako je s (3T 2 − T 8) + n(3T 2 − T 8) < 1 .627) = Q⎜ ⎟ ⎜ σ ⎟ < 10 ⇔ σ > 4.627 ⎞ 0.051 = 0.2.114 − 0.75 . U trenutku odlučivanja prisutan je i šum.627 −6 PE = P(n > 0.268 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA t 0 ±T/2 ±3T/2 ±5T/2 ±7T/2 1 0 0 0 ±T ±2T ±3T/8 ±5T/8 ±11T/8 ±13T/8 0.074 -0. ako je snaga šuma na prijemu manja od 17 mW.114 0. vrednost simbola a2 biće ispravno dekodovana sa verovatnoćom greške manjom od 10-6.što se može zanemariti).074 + 1. zbog greške u sinhronizaciji ε = T/8 odmerak digitalnog signala s (t ) na osnovu kojeg se odlučuje je: s (3 T 2−T 8) = a0 g (3T 2−T 8) + a1 g (T 2−T 8) + a 2 g (− T 2−T 8) + + a3 g (− 3T 2−T 8) = g (11T 8) + g (3T 8) − g (− 5T 8) − g (− 13T 8) = = 0.373.866 + 0.1 Sekvenca impulsnih odziva za poruku { 1 1 -1 -1 } O simbolima ak odlučuje se na osnovu odmeraka s (t ) uzetih u trenucima kT − T 2 : s (− T 2) = a ref + a 0 g (− T 2) = 2 s (T 2) = a0 g (T 2) + a1 g (− T 2) = 2 ˆ ⇒ a0 = 2 − a ref = 1.2.866 Tabela 14.2.051 g (t ) 4/π 4/3π -4/15π 1.1 Vrednosti impulsnog odziva u karakterističnim tačkama b) Digitalni signal koji odgovara prenosu jednog paketa na prijemu je oblika: s( t ) = ∑ a g (t − nT ) . ako je trenutna vrednost šuma manja od 0. Verovatnoća greške je: ⎛ 0. Dakle.373 . ˆ ˆ ⇒ a1 = 2 − a0 = 1.

2.2. Izračunati vrednost fazne greške koja će izazvati povećanje verovatnoće greške sa 4 ⋅ 10 −4 (za slučaj kada je θ = 0 ) na 4 ⋅ 10 −3 . 2 pa je: r (T ) = r1 (T ) − r2 (T ) = T cos θ .3. Na isti način je: r2 (T ) = − ∫ cos(2πf 0 t ) cos(2πf 0 t + θ )dt = − 0 T T cos θ . Signali u prijemniku su tada: r1 (T ) = ∫ cos(2πf 0 t ) cos(2πf 0 t + θ )dt 0 T = cos θ ∫ cos(2πf 0 t ) cos(2πf 0 t )dt − sin θ ∫ cos(2πf 0 t ) sin(2πf 0 t )dt 0 0 T T = = = cos θ 2 cos θ 2 T T ⎛T ⎞ ⎜ dt + cos(4πf 0 t )dt ⎟ + sin θ sin( 4πf 0 t )dt ∫ ⎜∫ ⎟ 2 ∫ 0 0 ⎝0 ⎠ ⎛ sin(4πf 0T ) ⎞ sin θ 1 − sin(4πf 0T ) ⎟+ ⎜T + ⎟ ⎜ 4πf 0 2 4πf 0 ⎠ ⎝ T cos θ .1 Optimalni prijemnik BPSK signala Rešenje: Modulisani signal u k-tom signalizacionom intervalu je: ⎧ cos(2πf 0 t ) prenosi se binarno 1.2.3 U optimalnom prijemniku binarnog ASK signala (Slika 14. Ukoliko se prenosi binarno 0.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 269 poruci imaju dobru sinhronizaciju i samo kontrolisanu ISI pa je verovatnoća greške kod njih daleko manja. tada je: r (T ) = −T cos θ . Pretpostavimo prvo da se prenosi binarno 1. . s (t ) = ⎨ ⎩− cos(2πf 0 t ) prenosi se binarno 0. Prenos se vrši preko AWGN kanala. 2 uz pretpostavku da je f 0 >> 1 . 14.3. ∫ 0 T r1 (t ) r (t ) s (t ) cos( 2πf 0t + θ ) ∫ 0 T r2 (t ) − cos( 2πf 0t + θ ) Slika 14.1) postoji fazna greška θ u odnosu na nosilac na predaji.

σn 3.4 Posmatra se MPSK sistem sa optimalnim prijemnikom (Slika 14.35..2.1...1 Rešenje: Talasni oblici M-arnog PSK signala su: s k (t ) = A cos(2πf 0 t − Φ k ). ⎝ n⎠ Kada nema faznog nesinhronizma.270 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA Polovina rastojanja između nivoa na prijemu je: T cos θ − (−T cos θ ) d= = T cos θ .4. Odrediti koliko je maksimalno dozvoljeno fazno odstupanje θ između nosioca na predajnoj i na prijemnoj strani (smatra se da je uticaj šuma u kanalu zanemarljiv). ∫ 0 T X s (t ) cos( 2πf 0t + θ ) arctan (Y X ) φ ∫ 0 T Y sin( 2πf 0t + θ ) Slika 14. onda je: d =T .4.2. po uslovu zadatka je: ⎛ T ⎞ ⎛ d ⎞ −4 PE = Q⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ σ ⎟ = Q⎜ σ ⎟ = 4 ⋅ 10 .2. ⎝ n⎠ ⎝ n⎠ odakle se dobija: T = Q −1 4 ⋅ 10 − 4 ≈ 3. Vidi se da fazni nesinhronizam na prijemu dovodi do toga da se rastojanje između primljenih simbola smanjuje. što rezultuje povećanjem verovatnoće greške.79. 14. k = 0. M − 1. Φk = 2πk . M . σn ( ) Ugao θ za koji se dobija verovatnoća greške od 4 ⋅ 10 −3 ćemo dobiti iz sledeće jednačine: 2.. θ ≈ 37 o . Verovatnoća greške je: ⎛ d ⎞ PE = Q⎜ ⎟ ⎜σ ⎟ . 2 a kada nema faznog nesinhronizma ( θ = 0 ).1).65 T cos = Q −1 4 ⋅ 10 −3 ≈ 2.35 ( ) odnosno.65 ⇒ cos θ = = 0.

4.2. drugde. . Prenosna karakteristika predajnog NF filtra je: ⎧T H(f ) = ⎨ ⎩0 f ≤ 1 2T . 2 π θ ∆Φ ∆Φ Slika 14.2.2.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 271 Minimalno rastojanje između njihovih faza je: 2π ∆Φ = . ⎟ ⎝X⎠ k ⎠ ⎝ φ = arctan⎜ Prilikom odlučivanja dolazi do greške ukoliko je θ veći od polovine rastojanja između susednih simbola (Slika 14. Standardni signal na ulazu je δ (t ) .1) prikazana je blok šema QAM sistema za prenos dva signala podataka s A (t ) i s B (t ) .5. 2 T T A A Y = ∫ A cos(2πf 0 t − Φ k ) sin(2πf 0 t + θ )dt = ∫ sin(4πf 0 t + θ − Φ k )dt + ∫ sin(θ + Φ k )dt 20 20 0 = = A ⎛ cos(θ − Φ k ) − cos(4πf 0T + θ − Φ k ) ⎞ AT ⎜ ⎟+ ⎟ 2 sin(θ + Φ k ) 2⎜ 4πf 0 ⎝ ⎠ AT sin(θ + Φ k ). Oba signala imaju isti M-arni alfabet i isti digitalni takt T.4. M Važi: X = ∫ A cos(2πf 0 t − Φ k ) cos(2πf 0 t + θ )dt = 0 T A A ∫ cos(4πf 0 t + θ − Φ k )dt + 2 ∫ cos(θ + Φ k )dt 20 0 T T = = T AT A cos(4πf 0T + θ − Φ k ) − cos(θ − Φ k ) cos(θ + Φ k ) + 2 2 4πf 0 AT cos(θ + Φ k ). odnosno: ∆Φ M θ < = .2).2.5 Na slici (Slika 14. 2 ⎛ sin(θ + Φ k ) ⎞ ⎛Y ⎞ ⎟ = arctan⎜ ⎜ cos(θ + Φ ) ⎟ = θ + Φ k .2 14.

πt T QAM signal je: s M (t ) = n = −∞ ∑ a n(1) h(t − nT ) cos(2πf 0 t ) + ∑ an(2) h(t − nT ) sin(2πf 0 t ). n = −∞ ∞ ∞ U tački 1 signal je: s1 (t ) = s M (t ) ⋅ 2 cos(2πf 0 t + θ ) = ( ( = ∑ a n1) h(t − nT ) cos(2π 2 f 0 t + θ ) + ∑ a n1) h(t − nT ) cos θ + n n ( a n2) h(t ( − nT ) sin(2π 2 f 0 t + θ ) − ∑ a n2) h(t − nT ) sin θ .272 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA Odrediti zavisnost margine šuma na prijemu na oba izlaza. .1 Sistem za prenos QAM signala Rešenje: Signali na ulazu QAM sistema prenosa su: s A (t ) = s B (t ) = n = −∞ ∞ ∑ an(1)δ (t − nT ) . od razlike faza nosioca i lokalnog nosioca. h(−nT ) = ⎨ ⎩0 n ≠ 0. s A (t ) sd 1 (t ) sd 2 (t ) s B (t ) Slika 14. n n Pošto je zadovoljen I NK: ⎧1 n = 0. n n U trenutku odlučivanja je: ( ( sd 1 (0) = ∑ an1) h(− nT ) cos θ − ∑ an2) h(− nT ) sin θ . i ∑ a n( 2)δ (t − nT ). n +∑ n Uloga NF filtra u sinhronom prijemniku je da potisne komponentu na 2 f 0 . ∞ n = −∞ Impulsni odziv idealnog NF filtra prenosne karakteristike H ( f ) = T u Nikvistovom opsegu je: sin(π t T ) h(t ) = F −1 {H ( f )} = .5. Tako je: ( ( s d 1 (t ) = ∑ a n1) h(t − nT ) cos θ − ∑ a n2) h(t − nT ) sin θ . n n Slično se dobija: ( ( s d 2 (t ) = ∑ a n1) h(t − nT ) sin θ + ∑ a n2) h(t − nT ) cos θ .2.

( ) . Može se smatrati da je intersimbolska interferencija zanemarljiva.± 3d . Rešenje: Verovatnoća greške za po pojedinom kanalu je verovatnoća greške za 4ASK (zadatak 9.63 0.2 ⋅ 10 2. i u slučaju kada postoji fazni nesinhronizam od θ = 7 o . 14. Slično se dobija i: ( ( s d 2 (0) = a 01) sin θ + a02) cos θ .465) ≈ 6 ⋅ 10 −6. 4 = 1. θ = tg −1 ⎜ ili θ = ⎛ 1 ⎞ ⎟ ⎝ M − 1⎠ π 2 .5 ⋅ Q 0. ⎜ σ M −1 ⎟ M n ⎝ ⎠ pa je u slučaju idealne sinhronizacije: PE = 1.6 Uporediti verovatnoću greške pojedinom kanalu na prijemu 16QAM signala. M 2 45° 4 18.43° 8 8.2 ⋅ 10 2. Na sličan način kao i u zadatku 14.2): PE = 2 M − 1 ⎛ Ps 3 ⎞ Q⎜ 2 2 ⎟..2. oko se zatvara već pri znatno manjim greškama u sinhronizaciji...2. kad je MN = 0. a u tom slučaju i amplituda korisnog signala jednaka je nuli.13° θ Kada se koriste alfabeti sa više od dva simbola.3. može se pokazati da je verovatnoća greške kada postoji fazni nesinhronizam: PE = 2 ⎞ 3 M − 1 ⎛ Ps Q⎜ 2 2 cos θ [1 − ( M − 1)tgθ ] ⎟ ⎜ σ M −1 ⎟ M n ⎝ ⎠ = 1. tj.5 ⋅ Q(4. u slučaju kada je fazna sinhronizacija između nosioca na predajnoj i na prijemnoj strani idealna. a odnos koristan signal/šum na prijemu je 24 dB. M = 4 .± ( M − 1)d onda je margina šuma: M N = g 0 d − Dmax = d [cos θ − ( M − 1) sin θ ] = d cos θ [1 − ( M − 1)tgθ ].5 ⋅ Q 0. Ako je alfabet ± d .ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 273 odbirak demodulisanog signala svodi se na: ( ( s d 1 (0) = a01) cos θ − a02) sin θ .2. 4 = 1.5 ⋅ Q(7..088) ( ) ≈ 1 ⋅ 10 −12. Dijagram oka se zatvara kada je preslušavanje veće od korisnog signala.

274 SINHRONIZACIJA NOSIOCA I IZDVAJANJE DIGITALNOG TAKTA .

1. kao i parametrima koji utiču na performase sinhronizacionog podsistema. . upoznati se osnovama njenog funkcionisanja. Binarni PAM sistem koristi elementarni impuls sa spektrom oblika podignuti kosinus i faktorom zaobljenja 0.01s i 1+ s da je K=1. 3) Primer implementacije 3.1. Na primeru Simulink realizacije PLL strukture. 1. Proučiti realizaciju MATLAB/Simulink blokova za sinhronizaciju takta. Ako je digitalni protok 4800 b/s napisati MATLAB program koji simulira sinhronizaciju takta zasnovanu na early-late gate metodu.4. odrediti odziv PLL-a na nagli skok faze u vidu jedinične odskočne funkcije. 2) Early-late gate sinhronizacija 2.1.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 275 VEŽBA 8 SINHRONIZACIJA TAKTA NAČINI REALIZACIJE SINHRONIZACIJE TAKTA 1) Sinhronizacija zasnovana na korišćenju fazne petlje (PLL – Phase Locked Loop) 1 + 0. Ako se pretpostavi da je prenosna funkcija filtra koji koristi PLL G ( s) = 1.2.

276 VEŽBA 8 .

One su definisane kao: erf ( x) = 2 π −y ∫ e dy 2 x (P2) (P3) 0 erfc ( x ) = 1 − erf ( x ) .5 . Q funkcija. Njen definicioni izraz je: Q ( x) = 1 2π +∞ ∫e x − y2 2 dy (P1) Takođe se koriste i funkcija greške erf ( x ) i njena komplementarna funkcija erfc ( x ) . Relacija između ovih funkcija data je sa: Q ( x) = 1 ⎛ x ⎞ erfc ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ 2 (P4) Vrednosti Q-funkcije date su u tabeli. Osnovne osobine Q-funkcije su: Q ( −∞ ) = 1 . . (P5) Za izračunavanje vrednosti Q funkcije.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 277 PRILOG Za izračunavanje verovatnoće greške često se koristi tzv. često se koriste i aproksimativni izrazi kao što su: 2 ⎛ 1 ⎞ 1 ⎜1 − ⎟ e−x 2 ⎟ ⎜ x ⎠ x ⋅ 2π ⎝ 2 < Q( x ) < 1 x ⋅ 2π e−x 2 2 (P6) Za vrednosti argumenta x > 2 aproksimativni izrazi daju zadovoljavajuću tačnost. Q (∞ ) = 0. Q ( 0) = 0.

.

4 2.3632 0.3903e-02 1.2224e-02 9.1093 0.3 1.2061 0.01 0.5778e-02 1.2483 0.1692e-02 1.2206 0.3594 0.1788 0.4012e-03 1.0694 0.5551e-03 1.3050 0.9 2.1904e-04 3.4840 0.0262 2.1314 0.2776 0.0516 0.1075 0.2327 0.2578 0.3121 0.2 0.3 3.0268 2.6354e-03 1.4052 0.0444e-02 7.6760e-04 6.0446 0.2743 0.0559 0.0250 1.0918 0.03 0.0630 0.04 0.0351 0.6367e-04 4.1975e-03 6.3446 0.2639e-03 9.2709 0.0643 0.4483 0.0668 0.4721 0.1894 0.3015 0.8658e-03 1.2090 0.4602 0.0885 0.2216e-02 1.1379 0.2545e-02 9.00 0.0426e-04 6.8971e-04 2.1867 0.0274 2.1949 0.6612e-03 3.1151 0.2874e-02 9.4522 0.4207 0.4247 0.0233 1.9469e-03 5.2 2.0537 0.6023e-04 0.4262e-02 1.1660 0.6586e-02 1.1178e-02 1.1357 0.4242e-03 6.06 0.8342e-04 3.0853 0.1762 0.9765e-04 4.0008e-03 7.0934 0.7403e-04 6.4801 0.1685 0.4151e-04 0.3669 0.0170e-02 7.5706e-04 3.1131 0.1112 0.6 1.0287 2.3409 0.3499e-03 9.0436 0.4 1.0968 0.0239 1.4129 0.0301 0.4325 0.0384 0.0495 0.0336 0.2843 0.4946e-04 2.5494e-03 5.4629e-02 1.7988e-03 3.2033 0.7179e-03 1.2148 0.4771e-03 1.1469 0.1895e-04 4.1003 0.5271e-03 3.2946 0.3192 0.4641 0.5382e-03 1.0548 0.3707 0.4562 0.0367 0.0281 2.0244 1.2912 0.1067e-03 7.4474e-04 5.8028e-03 2.5426e-03 4.4761 0.0526 0.0675e-02 1.08 0.4013 0.1 3.3821 0.0849e-03 3.2981 0.0455 0.0427 0.5726e-03 2.0505 0.0720e-03 2.2336e-03 3.0350e-03 7.1711 0.4681 0.2810 0.0808 0.0256 2.8677e-03 4.0179e-04 1 2π +∞ ∫e x − y2 2 dy 0.1056 0.1604e-02 8.1635 0.3638e-04 5.8 2.1190 0.1453e-03 3.0618 0.7 1.7926e-03 2.0524e-03 1.3372 0.3483 0.1736 0.8 1.4920 0.0951 0.1442e-03 8.1860e-03 1.0322 0.0359 0.4095e-04 4.1911e-02 9.9 1.1375e-03 6.2177 0.4412e-03 1.3 2.5386e-02 1.1038 0.1136e-04 5.7 2.0655 0.3423e-04 3.2750e-02 1.4960 0.1562 0.9798e-03 2.2097e-03 4.1635e-04 5.8309e-02 1.8763e-02 1.1182e-03 1.2 3.2119 0.1889e-04 2.2676 0.1814 0.9262e-03 1.1401 0.1428e-03 5.07 0.2641e-03 2.1515 0.8 0.5003e-02 1.0094e-04 3.4443 0.1170 0.4364 0.3965e-03 3.2005 0.0182e-02 1.3745 0.2389 0.0392 0.2266 0.9226e-02 1.0606 0.4090 0.3520 0.5889e-03 1.5071e-04 0.3693e-04 0.0485 0.3974 0.7584e-04 2.4890e-03 1.5 1.7703e-04 4.0594 0.0406e-04 2.1423 0.Q ( x) = x 0.0793 0.1251 0.4168 0.0703e-03 7.0 3.3774e-04 3.7 0.4670e-03 2.8071e-03 1.6411e-03 1.0901 0.0778 0.1335 0.3274e-03 1.5691e-03 4.5000 0.0823 0.0749 0.3557 0.1841 0.09 0.3209e-02 1.2228e-03 8.3642e-03 2.1922 0.1539 0.1 2.0375 0.2236 0.2692e-03 3.0869 0.7864e-02 1.0582 0.6811e-03 2.1020 0.9 3.6219e-04 5.8029e-04 0.0708 0.0764 0.0246e-03 2.0465 0.0329 0.1492 0.5 0.2514 0.0 0.0735 0.2611 0.1230 0.3859 0.9031e-03 7.0 2.1977 0.0307 0.3085 0.3861e-03 4.4286 0.7502e-03 1.6419e-03 7.3544e-04 6.6948e-03 1.1 0.7557e-03 5.1667e-03 2.0 1.2643 0.3936 0.9884e-03 1.1 1.2481e-04 0.8901e-03 2.3872e-03 4.9070e-03 2.2296 0.02 0.0724e-02 8.1829e-03 8.4 0.1304e-02 8.5 2.0294 0.7429e-02 1.2420 0.6563e-03 6.3264 0.0681 0.8714e-04 4.9086e-04 .6243e-04 2.0721 0.6648e-04 3.4404 0.0985 0.6177e-02 1.0418 0.7003e-02 1.1271 0.3336 0.7603e-03 5.0344 0.1311e-04 0.6 0.3062e-03 9.2877 0.3897 0.2451 0.1611 0.3436e-03 5.2358 0.3228 0.3949e-03 1.0366e-03 4.1011e-02 8.7031e-03 4.1587 0.3783 0.0314 0.1210 0.3156 0.0838 0.3867e-03 7.3 0.9699e-02 1.8940e-03 6.7009e-04 0.1446 0.6 2.2557e-03 1.9400e-03 3.0409 0.0475 0.8885e-04 5.3553e-02 1.0401 0.2546 0.5009e-04 3.3300 0.2 1.9763e-03 6.05 0.4880 0.4 0.0571 0.1292 0.

8665e-07 1.3391e-07 5.2737e-08 7.7 6.3923e-12 3.8544e-11 4.5538e-07 2.4 5.3024e-07 7.6050e-08 4.2885e-11 1.3407e-09 7.4555e-06 4.5740e-05 6.3322e-10 1.2 6.1863e-09 6.1399e-09 3.5520e-12 2.0862e-12 4.8944e-05 1.6488e-09 3.3507e-05 1.1980e-10 4.6624e-05 1.5154e-11 1.9216e-11 9.7209e-10 4.9001e-11 2.6726e-05 1.8069e-06 4.1916e-12 0.x 3.1042e-12 1.0160e-11 2.5247e-07 2.7243e-08 2.0006e-04 1.0215e-09 2.5 6.8693e-07 3.5577e-06 1.0 5.6640e-08 1.2228e-05 3.0190e-07 1.9 6.4171e-04 9.1159e-11 5.5060e-06 9.2077e-13 0.8138e-05 1.1 4.9926e-12 1.2582e-12 1.2935e-06 2.5799e-07 3.7475e-05 2.1779e-07 4.1611e-08 2.3807e-08 1.4386e-06 1.7338e-09 2.8232e-10 1.2351e-11 2.7105e-09 9.9605e-12 9.5 3.2518e-05 1.9636e-09 2.0980e-06 2.4145e-10 1.5861e-11 2.4655e-11 7.4251e-09 7.5836e-07 1.3737e-07 8.2760e-11 3.3955e-10 3.6097e-09 8.1 5.4592e-08 3.8052e-10 9.9424e-09 1.3 4.6597e-06 1.9644e-08 5.4391e-12 3.3632e-04 9.3249e-06 1.6 5.9337e-06 5.7942e-08 1.7057e-10 4.9099e-05 1.0523e-10 1.1569e-05 1.7117e-06 2.4759e-12 7.9 5.3447e-06 5.1261e-10 2.2 4.2611e-04 8.5031e-06 4.4487e-07 8.6001e-12 1.4233e-12 1.0221e-05 6.5124e-08 8.0689e-05 6.4622e-09 2.8 6.6372e-10 1.6 6.0 6.2405e-04 1.2473e-05 2.5310e-04 1.4979e-06 2.6148e-05 3.6108e-07 9.0492e-09 5.0122e-05 3.3744e-12 6.5229e-08 2.2215e-05 7.2113e-07 5.0088e-10 5.7714e-09 1.0082e-10 1.1512e-08 1.5925e-11 2.9333e-07 4.7888e-05 1.3277e-07 1.8175e-09 9.1093e-12 0.9193e-12 3.3272e-07 2.7322e-06 2.9597e-12 1.1947e-11 6.3 6.4420e-08 5.7014e-12 8.7903e-07 1.8799e-12 2.0359e-05 1.4514e-11 4.4418e-05 3.7347e-09 3.6012e-08 9.2101e-12 1.6455e-10 3.1879e-10 1.5936e-05 2.2051e-10 1.4344e-06 8.2612e-09 6.8417e-05 5.5185e-08 1.5847e-12 7.1671e-05 2.3489e-08 7.2769e-05 8.9076e-05 2.1627e-06 5.7736e-06 6.1662e-04 7.3262e-09 2.1884e-08 2.3520e-09 3.0363e-04 6.7107e-07 2.02 2.7901e-08 3.6100e-09 1.8137e-11 3.4536e-05 1.6067e-12 2.6925e-12 1.4882e-10 7.8061e-10 3.4430e-12 1.7467e-13 0.1790e-09 1.1094e-07 6.9059e-05 3.05 1.5911e-04 1.6675e-06 3.2310e-12 2.9187e-06 1.0718e-08 5.8414e-05 5.7 4.5 5.1792e-07 1.4458e-05 2.0 4.2918e-11 2.4072e-05 4.2026e-08 6.9462e-08 5.09 1.9249e-10 1.8177e-08 1.3952e-10 7.7849e-04 1.08 1.4920e-07 3.4858e-10 1.0658e-05 1.9 7.9483e-05 4.2128e-04 8.0920e-06 1.8659e-10 5.1157e-09 6.1241e-06 4.0097e-08 1.6120e-13 0.2028e-08 4.3037e-05 2.3043e-07 3.1731e-07 3.2798e-12 0.0558e-11 1.3112e-04 8.0 0.5158e-11 1.5465e-07 4.5193e-09 1.7648e-07 5.1158e-08 3.1125e-06 1.1577e-04 1.01 2.6796e-07 5.8 3.2414e-06 2.7215e-07 1.4575e-05 9.3977e-08 2.5612e-06 2.3157e-09 1.1176e-05 7.0963e-07 1.0133e-06 1.4730e-04 9.1213e-04 7.0224e-09 4.2347e-07 7.2258e-10 6.3251e-13 0.00 2.9459e-13 0.7960e-11 9.6473e-08 2.3263e-04 1.6784e-11 8.6 4.1 6.8127e-06 1.2502e-08 1.1236e-09 1.7575e-11 1.6492e-10 1.1624e-05 5.0780e-04 7.5686e-09 4.1685e-05 7.6 3.8 4.6726e-05 4.9262e-04 1.9891e-07 1.8264e-12 8.4957e-05 5.0288e-08 4.04 2.0515e-07 6.9783e-05 1.7 3.3522e-11 1.5025e-09 4.3008e-06 7.4 4.0171e-06 6.3948e-05 8.8990e-08 1.2943e-11 4.4579e-09 1.0741e-05 2.6950e-08 9.5479e-09 5.1685e-06 3.2 5.1792e-06 7.5912e-05 1.9737e-11 3.7312e-12 4.3143e-09 1.8872e-07 1.3078e-10 6.6823e-06 1.4125e-06 3.2057e-09 2.5810e-06 9.5147e-09 8.1991e-11 1.06 1.2386e-06 7.5277e-07 8.7365e-05 1.9816e-10 2.2457e-12 2.6534e-04 1.1226e-06 6.0116e-08 5.9110e-06 2.9310e-09 1.5684e-11 7.4813e-08 3.7918e-07 2.2162e-06 1.7896e-12 1.2762e-10 4.3940e-10 2.8267e-07 4.7350e-09 2.0421e-11 5.4283e-08 8.3346e-05 8.0513e-09 1.1705e-07 6.8769e-11 1.5609e-05 1.07 1.0686e-06 6.3977e-06 2.7688e-11 4.2790e-11 6.5399e-06 5.3802e-11 3.5324e-05 5.0778e-04 1.4832e-12 4.9800e-08 1.3476e-07 1.1266e-08 1.7420e-06 1.6904e-11 1.0766e-10 5.9492e-06 1.4524e-07 1.8996e-12 3.8283e-06 1.3034e-10 2.5873e-10 8.2123e-06 3.2010e-05 6.9368e-08 2.7180e-04 1.8096e-05 3.9611e-05 6.4755e-08 4.5230e-05 9.6694e-05 3.3691e-11 6.0759e-11 1.9061e-07 2.9904e-09 3.8741e-10 2.9340e-06 3.6929e-10 8.1353e-08 6.5 4.8212e-08 3.7 5.9106e-08 2.9350e-06 3.1488e-10 5.4 6.1517e-05 4.1115e-07 2.2348e-05 4.6788e-10 2.0088e-12 2.0091e-10 3.03 2.7056e-13 Vrednosti Q funkcije .9 4.8015e-06 4.4274e-05 2.3320e-08 1.0105e-09 5.3660e-06 8.0418e-07 3.2091e-07 1.8 5.0327e-12 0.8543e-04 1.6983e-07 9.3 5.2423e-10 3.

M.. “Digital Communications. . A. “Digital Transmission Theory”. Drajić D. “Statistička teorija telekomunikacija i teorija informacija”. Proakis J.. Ma N. London. Jovanović-Doleček G.. Biglieri E.. Prentice-Hall International.. 2003. Beograd. 1984. “Communications System Design Using DSP Alghoriths”. 1980. Proakis J. 1995. “Digitalni telekomunikacioni sistemi”. Građevinska knjiga. Information Technology. Department of Electrical ond Computer Engineering.. “Communication Sytems II ELE 045 Laboratory Manual”. “Digitalne telekomunikacije”. 3. ETF. 15. 1987. Lab Course “Communications Technology”.. McGraw-Hill. 1998. 2.. Singapore. Dukić M. W. “Zbirka zadataka iz Digitalnih telekomunikacija”.. Milošević V. “Analog and digital communication systems”. Sarajevo.. Kostić I.Svjetlost.. at al. Naučna knjiga. G. Matlab Curriculum Series.ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNIH TELEKOMUNIKACIJA 281 LITERATURA 1. Lukatela G. 1994. New York. at al: “Contemporaty Communication Systems using Matlab”. i Petrović R. New Jersey. 1991. 11. 7. 6. Praktikum za laboratorijske vežbe. Kluwer Academic/ Plenum Publishers... Roden M. 9.. 8. and Castellani V. 1987. McClellan J.G. Građevinska knjiga. “Osnovi telekomunikacija”.. Ryerson Polytechnic University 10. Sklar B. 14. 12.. 5.. Canada. Prentice-Hall International. New York. Beograd. 1988. “Slučajne varijable i procesi u telekomunikacijama”. Beograd. at al. Benedetto S. 13. 4. Zeytinoglu O. University of Ulm.. Fundamentals and Applications”. M. Thomson Brooks/Cole. Delić V. Prentice-Hall International. Lukatela G. 1995. Tretter S. Beograd. “Computer-Based Exercises for Signal Processing Using MATLAB 5”. Petrović G. S. 2004. “Digital Communications”.

. 1984. “Osnovi telekomunikacija”. Građevinska knjiga. 1982..282 LITERATURA 16. Građevinska knjiga.. S. “Red Book. Beograd. Geneva. Stojanović Z. Dukić M. . 18. Beograd. Zbornik rešenih problema”. CCITT. 17. Beća H. Volume VIII”. 1977. Stojanović J.. “Osnovi Telekomunikacija. i Petrović Z.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->