Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 30. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5475 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

SKANDALI

Nakon objave diplomatske prepiske SAD

VA[INGTON NASTOJI UBLA@ITI UDARAC
Iz Sarajeva najvi{e povjerljivih dokumenata Turska ubijedila Silajd`i}a da ne spominje srbijanski genocid Tadi} mora biti o{triji prema Dodiku, smatra Berlin Cijene: Tro{kovi `ivota u oktobru
akon {to je internetportal Wikileaks po~eo objavljivati sadr`aj povjerljive diplomatske prepiske na relaciji

N

Va{ington - diplomatska predstavni{tva Sjedinjenih Dr`ava {irom svijeta, ameri~ka administracija nastoji ubla`iti negativne posljedice.

Iz Ameri~ke ambasade u Sarajevu re~eno je „Dnevnom avazu“ da se radi o „nekompletnom izrazu vanjske politike“ SAD.
3., 4. i 5. strana

Tragedija

Potro{a~ka korpa: Gra|ani kupuju samo osnovno

Za potro{a~ku korpu u FBiH 1.480 KM
7. str.

Mahirina fotografija iz porodi~nog albuma Zgrada u kojoj je Kari} `ivjela s petero djece: Mrtvo novoro|en~e le`alo u lokvi krvi
(Foto: S. Jordamovi})

Otkrivamo: Vlada FBiH priprema bud`et

U Had`i}ima se Mahira Kari} sama pora|ala u stanu

U 2011. BORCIMA 10 MILIONA KM MANJE
Sarajevo: Peta godi{njica Oru`anih snaga
10. strana

11. str.

Umrli i majka i beba
15. strana

FBiH: Niko ne kontrolira eksploataciju blaga
9. str.

BH. VOJSKA PRIMJER GODI[NJE NA KONCESIJAMA ZA BUDU]NOST GUBIMO MILIJARDU MARAKA
KO[ARKA NARE\ENA OBDUKCIJA
61. strana

NBA poja~anje za Igokeu

@ivanka na|ena u Vrbasu

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

14. str.

Nakon vi{e poziva sa skrivenog broja

Buljugija podnio prijavu zbog prijetnji
Predsjednik Sindikata ma{inovo|a-strojovo|a u FBiH Vernes Buljugija ju~er je u Policijskoj upravi Centar u Sarajevu podnio prijavu protiv nepoznate osobe zbog prijetnji upu}enih telefonom. Kako Buljugija tvrdi, radi se o zastra{ivanju i prijetnjama smr}u koje se de{avaju u posljednjih nekoliko dana. - Prijetnje su mi upu}ivane putem telefona, ali je broj uvijek bio skriven. Mu{ka osoba mi je svaki put govorila da podnesem ostavku na mjesto predsjednika Sindikata, da }e mi djeca ostati siro~ad i sli~no. Zbog svega {to se u posljednje vrijeme de{ava u „@eljeznicama FBiH“, te

2

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

aktuelno

SARAJEVO Odr`an prvi susret delegacija SDP-a i HDZ-a BiH

Lagumd`ija: Nema novog crtanja karata
^ovi} ponovo tra`io hrvatsku federalnu jedinicu SDA ne odlu~uje o tome ko }e biti ministar, kazao Lagumd`ija
Vodstva HDZ-a BiH i SDP-a BiH na ju~era{njem sastanku u Sarajevu, o~ekivano, nisu dogovorila koaliciju dvije stranke, ali su na~elno iskazala spremnost za nastavak razgovora.

Buljugija: Sumnja na direktora

zbog odnosa generalnog direktora Ned`ada Osmanagi}a prema sindikalistima, ja sumnjam da upravo on stoji iza svega - ka`e BuE. G. ljugija.

Budu}nost BiH
Konstatirano je da postoji mnogo toga o ~emu se vodstva dvije stranke apsolutno ne sla`u, uklju~uju}i i pitanje ko }e biti budu}i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH. Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} rekao je da to treba biti Hrvat iz njegove stranke, dok SDP kao pobje, dnik izbora, vjeruje da to mora biti njegova pozicija. Saglasni su tek da BiH mora biti zemlja jednakopra-

Danas sastanak bora~kih udru`enja

Mogu}e tu`be protiv Vlade FBiH
Sjednicu Predsjedni{tva Federalnog saveza RVI i Udru`enja porodica {ehida, koja }e biti odr`ana danas, predstavnici ove populacije namjeravaju iskoristiti da ministra za bora~ka pitanja Zahida Crnki}a obavijeste o mogu}im tu`bama pripadnika ove populacije protiv Federalne vlade. - Tu`be }emo pokrenuti zbog neispla}ene razlike za invalidnine, jer o~igledno je da vi{e nemamo s kim pregovarati. Osim toga, poku{at }emo saznati iz kojih su izvora krenule {pekulacije o uvo|enju cenzusa RVI i {ehidskim porodicama - kazao je za „Avaz“ Izet Gani}, predsjednik Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca FBiH. Predsjednik Saveza RVI FBiH Safet Red`i} isti~e da }e s ministrom Crnki}em razgovarati i o poziciji invalidnina koje se ispla}uju RVI i {ehidskim porodicama, u planiranju bud`eta za 2011. godinu. - Govorit }emo i o isplati decembarskih invalidnina jer `elimo sprije~iti {pekulacije o eventualnim smanjenjima. O~ekujemo da }e ona biti ispla}ena po istom koeficijentu kao i do sada. Nema potrebe da se svaki mjesec koeficijent ponovo donosi i tako iznova uznemirava bora~ka populacija rekao nam je Red`i}. M. A.

vnih naroda i da vlast u BiH mora biti konstituirana u {to kra}em roku. - HDZ BiH vrlo jasno zagovara BiH kao zemlju ustavno jednakopravnih Hrvata, Srba, Bo{njaka i svih ostalih gra|ana, te europsku BiH - kazao je ^ovi}, ponavljaju}i da njegova stranka zagovara ~etiri federalne jedinice od kojih }e jedna biti ve}inski hrvatska. ^ovi} isti~e da BiH mnogo gubi svakim danom bez vlasti i da bi morao postojati interes da se ona {to prije formira. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija kazao je da postoje}a ustavna struktura nije optimalna i da narednih sedmica treba biti dogovoren „zajedni~ki imeni-

(Foto: I. [ebalj)

Lagumd`ija i ^ovi}: Bez dogovora o mnogim pitanjima

SDP i HSP imaju visok stepen saglasnosti
Zajedni~ki imenko Juri{i} kazao je nitelj SDP-a i HSP-a da je na sastanku poje opredijeljenost za sebna pa`nja poborbu protiv korusve}ena polo`aju Hrpcije, kao i neophovata u FBiH i BiH. dnost ustavne ravno- Spremni smo pravnosti naroda na sura|ivati na rje{avacijeloj teritoriji BiH, nju ovog pitanja izjavio je po zavr{epojasnio je Juri{i}, tku sino}njeg susre- Juri{i}: Dio prenosi Fena. ta sa ~elnicima HSP- rje{enja Ina~e, u slu~aju a predsjednik SDP-a dogovora SDP-a sa Zlatko Lagumd`ija. HSP-om i Narodnom stra- Mi sa HSP-om imamo nkom Radom za boljitak visok stepen saglasnosti o (NSRzB), s kojom je Laguovim pitanjima - istakao je md`ija, tako|er, sino} razgoLagumd`ija. varao, iz vlasti }e biti elimiPredsjednik HSP-a Zvo- nirana dva HDZ-a.

telj“ na prvom koraku ustavne reforme. Ipak, uvjeren je da ustavna reforma ne smije paralizirati BiH. - Bilo kakva etni~ka podjela BiH, bilo kakva identifikacija teritorija sa samo jednim narodom je neprihvatljiva. SDP nikada ne}e pristati na novo crtanje karata BiH, koje nas odvla~i od problema koje je mogu}e rije{iti - tvrdi Lagumd`ija, dodaju}i da je jednakopravnost svih naroda u cijeloj BiH zajedni~ki cilj dvije stranke. Poru~io je da se protekle ~etiri godine ne smiju ponoviti.

Formiranje vlasti
Lagumd`ija je ponovio da koalicija mora biti formirana na programskoj platformi te da treba vidjeti {ta se mo`e uraditi. - SDP ne}e u~estvovati u

Gani}: Poku{aj uznemiravanja

Predstavni~ki dom Parlamenta BiH

Poslanici danas pola`u zakletvu
Konstituiraju}a dstavni~kog doma i sjednica novoizabradvojice njegovih zanog saziva Predstamjenika te izbor kovni~kog doma Parlamisije za pripremu menta BiH, na kojoj bi izbora Vije}a ministadr`avni poslanici izabrra BiH, ali razmatraani na izborima 3. nje ovih ta~aka jo{ nioktobra trebali polo`iti je izvjesno. zakletvu, bit }e odr`ana Do izbora rukovodanas u Sarajevu. Pre- Ba{i}: dstva Predstavni~kim dstavni~ki dom ~ine Najstariji domom predsjedava 42 poslanika, 14 iz RS poslanik najstariji poslanik, a i 28 iz FBiH. to je u novom sazivu Na dnevnom redu su i iz- Adnan Ba{i} iz Saveza za boS. R. bor predsjedavaju}eg Pre- lju budu}nost.

koalicijama 2S, 2B, 2H, gdje smo mi jedno od toga troje. Iz prostog razloga jer mi nismo par~e jednog od toga. Mogu}e je napraviti vlast bez svakoga od nas. Mogu}e je i bez SDPa... SDA i SNSD odlu~uju o ministrima u vladama FBiH i RS identi~no kao o ministru u Mongoliji. SNSD sebi mo`e dopustiti da odlu~i koga }e pustiti tamo, ali SDA, kao i niko od nas, ne}e biti ta koja }e sama odlu~ivati o tome - rekao je Lagumd`ija komentiraju}i dogovore Tihi}a i Dodika o me|usobnim razmjenama ministara u entitetskim vladama. ^elnici SDP-a susreli su se ju~er i s predstavnicima Stranke za BiH, s kojima su razgovarali o implementaciji vlasti. Zanimljivo je da SBiH nije predstavljao predsjednik Haris Silajd`i}, ve} potpredsjednici Safet Halilovi} i Beriz Belki}. F. VELE

Prijevremeni op}inski izbori

Tihi} na sastanku s Juri{i}em

CIK ovjerio 10 stranaka i tri nezavisna kandidata
Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je, nakon {to je istekao rok za otklanjanje nedostataka iz prijava politi~kih subjekata, ovjerila je ukupno deset stranaka i tri nezavisna kandidata za u~e{}e na prijevremenim izborima u osam bh. op}ina, koji }e biti odr`ani 16. januara 2011. godine. Za u~e{}e na izborima za na~elnike op}ina Biha}, Srebrenik i Vogo{}a ovjeren je Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}. Za te tri op}ine, kao i za Od`ak/Vukosavlje i Kalesiju/Osmake, ovjereni su SDP BiH i SDA. SNSD i SDS borit }e se za op}ine Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Donji @abar, a PDP samo za [ekovi}e, dok je SRS - dr. Vojislav [e{elj ovjeren za Srbac, Ora{je/Donji @abar i [ekovi}e. Ovjera je izvr{ena i za GDS BIH (Srebrenik), SDU BiH (Biha}) te Na{u stranku (Biha}, Srebrenik, Kalesija/Osmaci i Vogo{}a). Nezavisni kandidati koji izlaze na izbore su Ibrahim Bajraktarevi} (Srebrenik), Savo Jovi~i} (Ora{je/Donji @abar) i Kajo ^abri} (Kalesija/Osmaci). Danas u 16 sati istje~e rok za podno{enje zahtjeva za ovjeru eventualnih koalicija, dok se prijave kandidata za na~elnike op}ina mogu podnositi do M. K. 7. decembra.
(Foto: S. Saletovi})

Sastanak SDA i HSP-a: Podr{ka ustavnim reformama

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Djeca koja pripadaju emo pokretu re`u se `iletima i veli~aju samoubistvo
- Ovo nema veze sa sistemom, nego s brzinom `ivota i op}enito `ivotnim stilom. Socijalne interakcije svedene su na minimum, sve se vi{e odvijaju digitalnim putem i ljudi uglavnom tr~e za poslom, {kolom ili ne~im tre}im. Nemaju vremena za dru`enje. Nastupa de(Revan) presija i otu|enje.

SDA podr`ava Hrvate u teritorijalnim zahtjevima
Stranka demokratske akcije (SDA) podr`ava opravdane zahtjeve Hrvata iz BiH za ravnopravnost kako u institucionalnom tako i u teritorijalnom smislu, kada se za to steknu uslovi, rekao je ju~er predsjednik SDA Sulejman Tihi} nakon razgovora s rukovodstvom Hrvatske stranke prava (HSP). Rukovodstva dvije stranke zaklju~ila su da su ustavne reforme koje }e omogu}iti ravnopravnost svim narodima u BiH i realizacija Aneksa VII Dejtonskog sporazuma njihovi prioriteti, javila je Srna.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
@ Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

WIKILEAKS Objavljeno jo{ tajnih ameri~kih dokumenata

Njema~ka sumnja da BiH mo`e postati funkcionalna
Turska ubijedila Silajd`i}a da ne spominje srbijanski genocid biti o{triji prema Dodiku, smatra Berlin Tadi} mora

Firme propadaju, vlast se ~e{lja
Dok su nadle`ni naga|ali ko bi trebao nadgledati privatizaciju, dobar dio dr`avnog kapitala ve} je bio rasprodat
Desetine uni{tenih, nekada prosperitetnih dr`avnih firmi, hiljade obespravljenih i gladnih radnika, poluprazne dr`avne kase koje zavise od MMF-a i sevapa bjelosvjetskih dobrotvora, za koje se nerijetko kasnije ispostavi da su brutalni kamatari, velikim dijelom rezultat su lo{e provedene privatizacije u BiH. Za to je zaslu`na zakonodavna i izvr{na bh. vlast, koja se nakon napravljene gre{ke pere od svega i vodi principom „ko je jamio, jamio je“! Pri tome se naje`i i na sam spomen revizije nezakonito provedene ratne i poratne privatizacije. Sistem kontrole privatizacije u po~etku uop}e nije bio zakonom reguliran. Dok su nadle`ni godinama naga|ali i gatali ko bi je trebao nadgledati, dobar dio dr`avnog kapitala ve} je bio rasprodat i isisan. Privatizacijski me{etari, slu~ajno ili ne, bili su br`i od spore vlasti. Danas je problem kako bar djelimi~no popraviti napravljene gre{ke. Recepta za sada nema. Samo u Federaciji na sudovima su 44 tu`be za raskid kupoprodajnih ugovora. To zna~i da je oko 4.500 radnika u 44 firme - gladno! Od ugovorenih i obaveznih 128 miliona KM, u ova 44 slu~aja investirano je tek 13 miliona KM, zna~i oko deset posto. Uprkos tome, slaba dr`ava samo u rijetkim slu~ajevima ide na raskid ugovora, i to kada kupac apsolutno ne izvr{ava preuzete obaveze. Prvi razlog je nepostojanje kvalitetnog mehanizma kontrole privatizacije i nepostojanje sistema za{tite dr`avnog kapitala. Napravljen je takav sistem koji ide naruku samo privatizacijskim tajkunima. Skoro je nemogu}e raskinuti kupoprodajni ugovor, jer sporovi na sudovima traju u prosjeku vi{e od pet godina. Nakon presude slijede `albe kupaca... Za to vrijeme, novac se nemilice izvla~i iz firmi. I kada, nakon pet i vi{e godina, kona~no bude raskinut ugovor, tek tada nastaju pravi problemi. Firma je vra}ena kao iscije|eni limun, a potra`ivanja prema radnicima su milionska. Potrebno je osigurati svje` kapital, zbrinuti radnike... To, prakti~no, zna~i da su i radnici i dr`avna imovina prepu{teni na milost i nemilost nezasitim privatizacijskim otima~ima, protiv kojih se aktuelna vlast ne `eli boriti. Nestaju milioni, dr`ava siroma{i, radnici gladuju... a baba se ~e{lja!

Hojzgen i Merkel: Utjecajni savjetnik njema~ke kancelarke

Njema~ka sumnja da se od Bosne i Hercegovine ikada mo`e napraviti funkcionalna dr`ava, otkrivaju {okantni tajni dokumenti ameri~ke diplomatije koji su ju~er objavljeni na internet-stranici Wikileaks.

Veliko interesiranje
Kri{tof Hojzgen (Christoph Heusgen), savjetnik njema~ke dr`avne kancelarke Angele Merkel za nacionalnu sigurnost, u razgovoru s pomo}nikom dr`avnog sekretara SAD Filipom Gordonom (Philip) u novembru pro{le godine rekao je da je „pesimista da }e se od BiH ikada mo}i napraviti funkcionalna dr`ava“.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Gordon: Razgovori u Berlinu

- Ali, treba nastaviti poku{avati - rekao je Hojzgen. Wikileaks je objavljivanje tajnih dokumenata nastavio i ju~er, dan nakon {to je prva objava ameri~kih diplomatskih depe{a, instrukcija i zabilje{ki {okirala cijeli svijet. Do zaklju~enja ovog broja „Dnevnog avaza“ objavljena su 243 dokumenta od ukupno 251.287 njih koji }e biti obznanjeni narednih nekoliko mjeseci. Prema dosada{njem tempu objavljivanja, Wikileaks svakih nekoliko sati na svojoj internet-stranici postavi desetak fajlova iz ameri~kih diplomatskih predstavni{tava {irom svijeta. Zbog velike zainteresiranosti i napada hakera, ju~er je bilo veoma te{ko pristupiti dokumentima. Od do sada objavljenih dokumenata tri se direktno ti~u BiH i me|u njima je ve} spomenuta zabilje{ka sa sastanka Gordona i Hojzgena u Berlinu krajem 2009. Na tom sastanku, Hojzgen je rekao da srbijanski predsjednik Boris Tadi} „tvrdi da je o{tar prema Dodiku“, tada{njem premijeru, a sada predsjedniku RS, ali da bi „Tadi} prema njemu morao biti o{triji“. Istovremeno, dokumenti koji su u Va{ington poslani iz Ambasade SAD u Ankari potvr|uju sve ozbiljniju i sna`niju ulogu Turske u BiH i na Balkanu uop}e. Iz jednog od razgovora ame-

Depe{a o Iranu
Iz Va{ingtona je u Sarajevo po~etkom januara stigla depe{a u kojoj se nadugo i na{iroko obja{njavaju sve opasnosti iranskog nuklearnog programa. Namjena tog dokumenta bila je da se BiH upozna sa slu~ajem kako bi podr`ala ameri~ku inicijativu u Vije}u sigurnosti UN-a za uvo|enje sankcija Iranu. Kasnije tokom godine BiH je dala glas za novi set sankcija Iranu. ri~kog podsekretara za politi~ka pitanja Vilijama Bernsa (William Burns) i dr`avnog podsekretara Turske Feriduna Sinirliolua (Sinirlioglu) 10. februara ove godine, jasna je oja~ana uloga Ankare. - Sinirliolu je naglasio predanost Turske da se odupre navodnim poku{ajima Evropske unije da isklju~i Tursku s Balkana, a posebno BiH. On je naveo da je pribli`avanje Bosne i Srbije prioritetni i hitni cilj za region - navodi se u dokumentu.

www.dnevniavaz.ba

Gra|ani podr`avaju rad Wikileaksa
Pitanje: Podr`avate li rad internet-stranice Wikileaks, koja je objavila desetine hiljada tajnih diplomatskih dokumenata?
A) DA 75,41% B) NE 18,31% C) Ne znam 6,28%

Uloga Turske
Turski zvani~nik rekao je i da je Ankara „ubijedila Harisa Silajd`i}a da prekine povezivati Srbiju s genocidom“. SAD i Turska, kako se navodi, „slo`ile su se da se ne sla`u“ u vezi s pozivom BiH u Akcioni plan za ~lanstvo u NATOu. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu) spominje se u velikom broju dokumenata. Izme|u ostalog, u jednoj od depe{a koje su oti{le iz Ankare analiziraju se promjene u vanjskoj politici Turske te spominje „izvanredni Davutoluov govor koji je odr`an krajem 2009. godine u Sarajevu“. Navodi se da je Davutolu tada govorio o spremnosti Turske da se „vrati na Balkan“, vodi i, ako T. LAZOVI] treba, ujedini ga.

B C A

Hojzgen nedavno razgovarao s Tihi}em i Izetbegovi}em
Visoki njema~ki zvani~nik Hojzgen, koji je razgovarao s Gordonom, veoma je utjecajni politi~ar koji je bio savjetnik i Havijera Solana (Javier) dok je ovaj bio na ~elu vanjske politike EU. Sada je klju~ni saradnik Angele Merkel za vanjsku politiku. Njegov pesimizam u vezi s funkcionalnom BiH nije nimalo ohrabruju}i. S Hojzgenom su nedavno, prilikom posjete Berlinu, razgovarali ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i predsjednik SDA Sulejman Tihi}.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 149.521 posjetioca.

4

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

aktuelno

REGION Koliko je depe{a Va{ington dobivao iz BiH

Ambasada u Sarajevu: Nekompletan izraz vanjske politike

Iz Sarajeva oti{lo najvi{e „tajnih“ informacija?
Od svih dokumenata koje }e Wikileaks objaviti, a porijeklo im je iz bh. prijestonice, 54 su pod oznakom „tajno“, 566 njih je „povjerljivo“, a 249 je onih koji „nisu povjerljivi“
Nije povjerljiv podatak Nije povjerljivo/samo za zvani~nu upotrebu Povjerljivo Povjerljivo/noforn Tajno Tajno/noforn
mart 2006. april 2006.
1 3 2 12 9 2 14 4 11 1 3 5 12 1 1 1 1 13 1 5 1 7 2 4 9 2 1 4 5 6 1 2 1 1 17 4 2 2 2 12 1 2

Ambasada SAD u Sarajevu

@elimo sprije~iti dalje ugro`avanje sigurnosti
Mi ne komentari{emo materijale, {to uklju~uje i povjerljive dokumente
Ambasada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu upozorava da svako neovla{teno objavljivanje povjerljivih informacija od Wikileaksa ima {tetne implikacije za `ivote osoba koje su identificirane ili ih dovodi u opasnost! - Mi ne komentari{emo materijale, {to uklju~uje i povjerljive dokumente za koje postoji mogu}nost da su procurili - re~eno je „Dnevnom avazu“ ju~er u Pres-slu`bi Ambasade SAD u Sarajevu, nakon {to je po~elo objavljivanje povjerljive diplomatske po{te SAD na internetu. - Ali, tako|er, ovo ima negativne implikacije, globalno, za odnose me|u zemljama. Imaju}i u vidu mogu}i negativni uticaj, mi osu|ujemo takvo neodobreno objavljivanje. Preduzimamo sve korake kojim bi se sprije~ilo daljnje ugro`avanje sigurnosti - navode iz diplomatskog sjedi{ta SAD. Kako isti~u, oni ne mogu komentirati „autenti~nost bilo kojeg od dokumenata koji su dostupni medijima“. Jedino mogu, kako nam je re~eno, govoriti „o praksi diplomatske zajednice u pripremanju diplomatskih telegrama“. - Oni predstavljaju internu, dnevnu analizu i iskrene procjene koje se koriste u razmatranjima me|unarodnih relacija. Ovakvi telegrami ~esto su preliminarne prirode i predstavljaju nekompletan izraz spoljne politike. Oni se ne trebaju posmatrati samostalno ili kao da predstavljaju politiku SAD poru~uju iz Ambasade u SaT. LAZOVI] rajevu.

mart 2007.

2 3 16 1 1 3 15 1 1 15 9 1 1 1 2 10 1 1 12 1

april 2008.

1 8 1 3 8 1 5 1 1 12 3 1 2 6 1 1 2 15 7 1 3 20 5 1 3 1 8 4 5 4 4 12 4 7 3 12 2 1 5 3 16 1 2

mart 2009.

maj 2008. juni 2008.

maj 2006.

april 2009.

april 2007. maj 2007. juni 2007. juli 2007.

juni 2006. juli 2006. avgust 2006.

juli 2008.

maj 2009. juni 2009.

5 5 13 2 9 2 10 3 3 3 5 13 1 3 11 1 2 12 4 9 3 2 7 2 3 1 3 1 5 5 3 2 1 8 3 1 1 4 9 4 3 4 5 2 2 1

avgust 2008.

septembar 2006.

septembar 2008.

avgust 2007.

juli 2009.

oktobar 2006.

septembar 2007. 14
1

oktobar 2008.

avgust 2009.

oktobar 2007.

novembar 2006.

3 2 23 3 1 5 21 1 3 1 10 1 1 13 1 1 24 1 1 1 15 1

novembar 2008.

septembar 2009. oktobar 2009. novembar 2009.

novembar 2007.

decembar 2006.

decembar 2007.

decembar 2008.

januar 2007.

januar 2008. februar 2008.

januar 2009.

decembar 2009.

Italijanski premijer Silvio Berluskoni

Dostojanstvene zabave, a ne divlje `urke
Italijanski premijer Silvio Berluskoni izjavio je da je u svojim vilama organizirao samo „elegantne, dostojanstvene zabave“, a ne „divlje `urke“, kako ih je opisao ameri~ki diplomata iz Rima u depe{i koju je objavio Wikileaks. - Jednom mjese~no organiziram ve~ernje zabave u svojim ku}ama, gdje se sve odvija na doli~an, dostojanstven i elegantan na~in - rekao je Berluskoni i dodao da ga nije zanimalo da pro~ita izvje{taj ameri~kog diplomate, jer se ne

februar 2007.

februar 2009.

mart 2008.

januar 2010.

Grafika: Informacije poslane iz Sarajeva i njihova klasifikacija

Berluskoni: Ne zanima ga

bavi onime „{ta tre}erazredni ili ~etverorazredni zvani~nici govore“, prenio je AP .

Njema~ki „Der Spiegel“ objavio je broj depe{a ameri~ke administracije koje su procurile Wikileaksu, a koje }e biti objavljene u narednih nekoliko mjeseci. Sve depe{e klasificirane su kao „nije povjerljiv podatak“, „nije povjerljivo/samo za zvani~nu upotrebu“, „povjerljivo“, „povjerljivo/noforn“, „tajno“ i „tajno/noforn“. Skra}enica „noforn“ zna-

~i da su materijali suvi{e delikatni da bi do njih do{li strani dr`avljani ili strane vlade. Objavljujemo grafiku koja pokazuje koliko je ameri~kih depe{a koje su procurile, poslano od po~etka 2006. do po~etka 2010. godine, a porijeklo im je iz Ambasade SAD u Sarajevu. Ina~e, prema dostupnim informacijama, Sarajevo dr`i

primat tajnovitosti diplomatskih telegrama u odnosu na okru`enje. Iz glavnog grada BiH u Va{ington je oti{lo najvi{e „tajnih“ informacija u odnosu na sve zemlje u regionu zapadnog Balkana. Oko ~etiri posto svih dokumenata imalo je oznaku „tajno“. Od ukupnog broja dokumenata koji Wikileaks namjerava objaviti, a porijeklo im je iz Ambasade SAD u

Sarajevu, njih 54 su pod oznakom „tajno“, 566 je „povjerljivo“, a 249 je onih koji „nisu povjerljivi“. Pore|enja radi, iz Beograda je poslano 25 informacija s oznakom „tajno“, 838 onih koje „nisu povjerljive“ i 131 „povjerljiva“, dok su iz Zagreba odaslane 24 „tajne“, 1.049 informacije koje „nisu povjerljive“ i 613 „povjerljivih“.

Mahmud Ahmedined`ad, predsjednik Irana
Iranski predsjeniziranom akcijom dnik Mahmud AhmSjedinjenih Dr`ava edined`ad izjavio je kako bi izazvale proju~er da odnosi Irana blem izme|u Irana i sa susjedima ne}e binjegovih arapskih suti naru{eni zbog infosjeda. rmacija iznesenih u - Neki dijelovi poverljivim dokumeameri~ke vlade prointima koje je objavila zveli su te dokumeinternet-stranica Wi- Ahmedined`ad: nte. Mi ne mislimo kileaks, a koji otkriva- Politi~ki ciljevi da je ova informacija ju neprijateljstvo nekih ara- „procurila“. Mislimo da je pskih dr`ava prema Iranu, bilo organizacije da se ona prenio je Tanjug. objavi, na redovnoj bazi, i Iranski predsjednik da oni imaju politi~ke ciljeobjavljivanje povjerljivih ve - istakao je Ahmedinedokumenata nazvao je orga- d`ad.

Organizirana akcija SAD Trgovanje najvi{om Ni{ta zanimljivo {to funkcijom u NATO-u? treba komentirati
Kremlj ne smatra potrebnim da komentira objavljivanje prepiske ameri~kih diplomata na stranici Wikileaks, saop}ila je Natalija Timakova, pres-sekretar ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, dok je Dmitrij Peskov, predstavnik za {tampu ruskog premijera Vladimira Putina, ocijenio da je jo{ rano za davanje komentara, prenio je Tanjug. - Izmi{ljeni holivudski junaci te{ko da zahtijevaju zvani~an komentar - rekla je Timakov. Agencija RIA Novosti podsje}a da je naro~ita pa`nja medija prikovana za izjave ameri~kih diplomata o dr`avnicima, a da se, izme|u ostalog, Medvedev i Putin porede s junacima stripova i filmova Robinom i Betmenom (Batman).

Reagiranje Kremlja

Indicije o dogovoru s Turskom

Turskoj je obe}anih na Wikileaksu, no da }e biti razmotrprenijela je Onasa. ene mogu}nosti za Biv{i ministar vazatvaranje kurdske njskih poslova Datelevizije koja progrnske Mogens Lukeam emitira iz Datoft ocijenio je kao nske, u zamjenu za „neprihvatljivu“ podr{ku biv{em damogu}nost takve ponskom premijeru liti~ke trgovine, uz Andersu Fog Rasmu- Rasmusen: obrazlo`enje da je senu (Fogh Rasmu- Je li kupljena ono {to }e se dogodissen) kao generalnom podr{ka ti kurdskoj televizisekretaru NATO-a, proizla- ji ROJ „u rukama suda, a zi iz dokumenata objavlje- ne vlade“.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

5

REAKCIJE Prof. dr. @arko Puhovski za „Avaz“

Oni koji odlu~uju o nama su cini~ni
Nakon izbijanja afere konzumenti medija nekoliko dana „imat }e uvjerenje da su zavirili pod suknju visoke diplomacije“
Poznati profesor politi~ke filozofije na zagreba~kom Filozofskom fakultetu i politi~ki analiti~ar @arko Puhovski ka`e za „Dnevni avaz“ da je objavljivanje 250.000 tajnih dokumenata ameri~ke vlade izuzetno neugodno za diplomatiju te zemlje i da to pokazuje kako su „legende o CIA-i, FBI-ju i drugim mehanizmima za{tite zaista vi{e legende nego istine“.

Licemjerje je sr` diplomatije
Na pitanje otkrivaju li ameri~ki dokumenti drugo lice svjetske diplomatije prema zemljama Balkana, Puhovski ka`e: - Bit diplomacije je licemjerje. koj balkanskoj kr~mi re}i }e vam da CIA, KGB ili KOS sve znaju, kad tamo njihovi vrhovi su veoma ~esto doslovce lo{e ili polovi~no informirani - ka`e Puhovski. Poja{njava da me|u koalicionim i jednostrana~kim vladama ~esto ima tra~eva me|u ministrima. Ko to ne razumije, ne razumije {to je diplomacija. To je u definiciji tako. To je isto kao da optu`ujete katoli~kog sve}enika da nema djecu. To je u definiciji tog posla. Oni to rado pri~aju i ameri~kim diplomatima, koji }e, da bi pokazali svoju informiranost, te informacije prenijeti u Va{ington.
Asan`: Studirao matematiku i fiziku, ali nikada nije diplomirao

Li~nost dana D`ulijan Asan`

[lamperaj i java{luk
- Ovo pokazuje da i oni imaju {lamperaja i java{luka. Ali, ne vjerujem da }e sve to izazvati neke posebne posljedice. Pogledajte, u sva-

Rumeni obrazi
Puhovski tvrdi da }e nakon izbijanja afere konzumenti medija nekoliko dana „imati uvjerenje da su zavirili pod suknju visoke diplomacije“. Ne vjeruje ocjenama da }e se ameri~ki diplomati zarumeniti zbog ovog skandala, jer to su „diplomati koji nisu skloni tome da im se rumene obrazi“. - Ne vidim, recimo, za{to neko izvana ne bi trebao re}i da BiH nije funkcionalna. Kao da to svatko u Zenici, Trebinju i [irokom Brijegu ne vidi svaki dan. Ali, nakon svega nadam se da }e se vidjeti da su oni koji o nama odlu~uju uglavnom cini~no nastrojeni prema nama. Mi smo naj~e{}e skloni tretirati te ljude kao ugledne srodnike, roditelje, u~itelje... Drugo, oni koji govore na svjetskoj i na{oj razini veoma ~esto jako malo i povr{no znaju o onome o ~emu trebaju govoriti - ocjenjuje F. VELE Puhovski.

Borac za istinu ili haker bez skrupula
Uzdrmao globalnu politi~ku scenu poput udara meteora
D`ulijan Asan` (Julian Assange), australski haker i osniva~ organizacije i internet-stranice Wikileaks, uzdrmao je globalnu politi~ku scenu poput sna`nog udara meteora. Objavljuju}i tajne arhive i dokumentaciju ameri~ke diplomatije, Asan` je na noge podigao sve diplomatske i nediplomatske mre`e, koje }e danima i sedmicama analizirati sadr`aj i utjecaj objavljenih dokumenata. Neki analiti~ari u objavi tajnih dokumenata vide borbu za istinu i raskrinkavanje prljavih politi~kih igara na globalnoj sceni. Sjedinjene Dr`ave, s druge strane, u svemu vide brutalnu kra|u za{ti}enih dokumenata te dovo|enje u opasnost svojih gra|ana i diplomata {irom svijeta. Asan` je prije osnivanja Wikileaksa godinama radio kao kompjuterski programer, a u mladosti je bio haker, zbog ~ega je ve} bio optu`ivan. Studirao je matematiku i fiziku, ali nikada nije diplomirao. Jedan je od devet ~lanova Savjetodavnog odbora Wikileaksa i urednik internet-stranice. Asan` ~esto mijenja mjesto boravi{ta i rijetko se pojavljuje u javnosti. Na~in na koji je pripremio i lansirao tajne dokumente otkriva njegovu virtuoznost u javnoj komunikaciji. Asan` je svjesno u sve uklju~io najja~e svjetske medije, osigurav{i tako sebe li~no i objavu materijala. Vlasti u [vedskoj optu`ile su ga za silovanje dvije djevojke te izdale nalog za njegovo T. L. hap{enje.

Puhovski: Ministri tra~aju jedni druge

Muhamed [a}irbegovi}

Prof. dr. [a}ir Filandra

Biv{i ministar vanjskih poslova Republike BiH i ambasador pri UNu Muhamed [a}irbegovi} ka`e da je iz dokumenata ameri~ke diplomatije koji su dospjeli u javnosti sasvim jasno da se BiH tretira samo kao „dr`ava za pru`anje usluga“, a ne kao zemlja koja nastoji ostvariti i za{tititi svoje strate{ke interese. - O BiH se u tim dokumentima govori kao o mladoj, lijepoj, po{tenoj, ali neiskusnoj djevojci, koja je tu samo da se iskoristi. BiH se tretira kao djevojka sa mnogo nade, koja se odjednom na{la na ulici sa mnogim problemima. Svako joj nudi pomo}, uklju~uju}i i neke starije mu{karce, pozivaju}i je da kod njih prespava jednu no} - slikovito opisuje [a}irbegovi}. Smatra da }e objavljivanje diplomatskih tajni

BiH tretiraju kao Razbijene iluzije Nakon informacije o {pijuniranju UN-a neiskusnu djevojku o zapadnom svijetu Blaga reakcija u Njujorku
Profesor na Fakultetu politi~kih nauka [a}ir Filandra smatra da bi afera „Wikileaks“ mogla razbiti iluzije o svekolikoj mo}i SAD te da bi se to lako moglo pokazati kao mjehur od sapunice. Najvi{e vjeruje da bi tajni dokumenti ameri~ke diplomatije mogli razbiti o~ekivanja gra|ana BiH, prije svega Bo{njaka, da }e neko rije{iti brojne probleme na{e zemlje. - Ovo pametnim ljudima, koji ho}e da misle glavom, mo`e pokazati koliko su mnoge takve predod`be neosnovane, koliko je realni svijet zasnovan na realnim interesima, a ne sladunjavom optimizmu. Stoga trebamo te`iti trezvenosti, samosvijesti i biti okrenuti sebi i vlastitim problemima. Te{ko je razbiti taj dugo stvarani provi-

(Od dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)
Ujedinjeni narodi (UN) reagirali su prili~no blago na konstataciju da je u njihovom sjedi{tu u Njujorku bila, prakti~no, centrala ameri~kih {pijunskih operacija prema diplomatima iz preostale 191 zemlje ~lanice i posebno prema kabinetu generalnog sekretara Ban Ki-muna (Ki-moon). U nedjelju nave~er, samo nekoliko sati nakon curenja informacija iz Wikileaksa, akreditiranim novinarima na Ist Riveru poslato je priop}enje u kojem se tvrdi da „UN nije mjerodavan da komentira jesu li dokumenti koji upu}uju na anga`iranje ameri~ke {pijunske mre`e unutar UN-a - uop}e autenti~ni“. - Po svojoj prirodi, UN je transparentna organizacija, {to ~ini veliki dio informacija o njenim aktivnostima dostupnim javnosti i zemljama ~lanicama - ka`e se u priop}enju. Rukovodstvo Svjetske organizacije „redovno se susre}e s predstavnicama zemalja ~lanica

Ist River: Centrala operacija

[a}irbegovi}: Bit }e posljedica

Filandra: Realni interesi

sigurno imati posljedica po ameri~ki sigurnosni sistem, ali da za ozbiljnije ocjene treba sa~ekati objavljivanje svih dokumenata. O~ekuje i dokumente o BiH u periodu od prije 15 godina, koji bi mogli razjasniti i neke doga|aje o proteklom ratu u na{oj zemlji. F. V.

ncijalni sindrom da su drugi uvijek bolji i da }e nam pomo}i - isti~e Filandra. Prema njemu, otkri}a iz objavljenih dokumenata pokazuju da je pogre{na predod`ba o apsolutnoj valjanosti, pravednosti i ispravnosti zapaF. V. dnog svijeta.

UN-a“, pri ~emu dolazi do razmjene mi{ljenja, navodi se u saop}enju. No, u UN-u ipak nisu propustili naglasiti da Povelja UN-a osigurava „privilegiju i imunitet te organizacije“. U pisanom dokumentu iz Va{ingtona od 31. jula 2009., od ameri~kih diplomata u UN-u tra`ilo se da prikupe podatke, uklju~uju}i e-maile, internet-adrese i brojeve kreditnih kartica od „osoba od E. AVDOVI] interesa“.

[ta drugi pi{u

6
USPJESI Sedam godina u Evropi

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

mozaik

Dijaspora s „Dnevnim avazom“ bli`e domovini
Blokovi piramida izra|eni od svojevrsnog betona

Istra`ivanje iz Velingtona

Zahvaljuju}i na{im ~itaocima, inozemno izdanje „Dnevnog avaza“ uspjelo se na kioscima zapadne Evrope nositi s jakom konkurencijom
Inozemno izdanje „Dnevnog avaza“ 1. decembra obilje`ava sedmi ro|endan. S na{im ~itaocima dru`imo se, evo, ve} puna 84 mjeseca i ka`u nam da smo u{li u njihove domove, da nas ljudi u dijaspori, otrgnuti od svoje domovine, smatraju svojima. To nas ~ini ponosnim i uvjerava nas da smo na dobrom putu svakodnevnog pripremanja novine barem pribli`no onakve kakvu `ele i kakva im treba.

Otkrivena tajna gradnje egipatskih piramida?
Ken Mekenzi (Ken MacKenzie), nau~nik iz Velingtona, vjeruje da je prona{ao odgovor na pitanje koje nau~nu zajednicu mu~i od samih po~etaka - na koji su na~in Egip}ani prenosili ogromne kamene blokove od udaljenih kamenoloma do mjesta gradnje. Osim dopremanja blokova, postavlja se i pitanje nevjerovatno pravilnog rezanja, bru{enja i podizanja na potrebne visine, kako piramida raste. Profesor Mekenzi s Univerziteta Viktorija sumnjao je u postoje}u teoriju i odlu~io podrobnije ispitati uzorak jednog bloka. Uzorak je samljeo u prah, stavio ga u spektrometar sa sna`nim magnetom i pustio u centrifugu od 12.000 okretaja u minuti. Takvim postupkom uspio je dobiti subatomsku analizu bloka, koja je pokazala da se „kamen“ zapravo sastoji od mje{avine nekoliko materijala, svojevrsnom betonu, odnosno da se ne radi o obi~nom komadu kamena. Ovo bi mogao biti najstariji prona|eni primjer betona te starosti.

Brojna porodica
Mudraci su davno kazali da si bogat onoliko koliko prijatelja ima{. Mi ih imamo mnogo. To su svi na{i ~itaoci. Svakim danom sve ih je vi{e. Na{a porodica sve je brojnija i sve ja~a u okviru najja~e medijske ku}e u BiH, „Dnevnog avaza“. Zahvaljuju}i na{im ~itaocima, inozemno izdanje „Dnevnog avaza“ uspjelo se na kioscima zapadne Evrope nositi s jakom konkurencijom. Ima nas i tamo gdje se zvani~no ne distribuiramo. Na{i ljudi, onako snala`ljivi, na|u na~ina da na{u novinu dobace i do dalekih zemalja. - Australija je desetinama hiljada kilometara daleko od BiH. Ali, mi, gra|ani BiH, sretni smo kada do nas do|e „Dnevni avaz“. To vam je kao da iznenada zavirite u svo-

Ingol{tat ovih dana: „Avaz“ se brzo proda

Podvig Sare Majkroft

Uspjela optr~ati cijelu Australiju
Sara Majkroft (Sarah Mycroft) je prva `ena kojoj je po{lo za rukom da optr~i australski kontinent, a svoj podvig, kojim je `eljela prikupiti novac za djecu oboljelu od dijabetesa, zavr{ila je na stepenicama Sidnejske opere. Ovoj samohranoj majci bilo je potrebno sedam mjeseci i 24 dana da pretr~i 14.772 kilometra, put na koji je povela i svoje dvije k}erke. - Nijednog trenutka nisam pomislila da odustanem. Bilo je to jedno divno iskustvo, ali i veliko isku{enje - izjavila je Majkroft. Dnevno je prelazila 62,3 kilometra, a sponzor Mizuno joj je mijenjao

ju ku}u koju ste ostavili s namjerom da se vratite - ka`e Fahir Ze~evi}, urednik Satelitske televizije u Sidneju, programa na bosanskom jeziku, i na{ dopisnik.

Uspje{ni gra|ani
Kao i do sada, Redakcija inozemnog izdanja „Dnevnog avaza“, podr`ana snagom mati~ne ku}e i saradnjom sa svojim ~itaocima, u~init }e sve da se i ubudu}e pojavimo sa jo{ kvalitetnijom novinom. I ubu-

du}e }e nam zajedni~ki zadatak biti da poma`emo ljudima u nevolji. Merhamet na{e dijaspore, uvjerili smo se, nema granica. Ponosimo se i brojnim uspje{nim bh. gra|anima, dobrim ljudima koji ne zaboravljaju ko su i odakle su. Ovdje ne vrijedi ona narodna „Daleko od o~iju, daleko od srca“. S „Avazom“ i drugim izdanjima najmo}nije bh. ku}e na{i ~itaoci su, kako nam ~esto ka`u, bli`e domoM. GALIJA[EVI] vini.

Potvrda iz Klini~ke bolnice Mostar

Majkroft: Humanitarna misija

tenisice na svakih pre|enih 1.000 kilometara. Do sada je sakupila 3.500 dolara, a novac }e biti ulo`en u istra`ivanje dijabetesa tipa 1.

Primljena djevoj~ica s gnojnim meningitisom
KB Mostar: Stanje djevoj~ice stabilno

Tvrdnje portugalskog histori~ara

Kolumbo bio sin poljskog kralja
Poznati istra`iva~ Kristofer Kolumbo (Christopher Columbo) bio je sin poljskog kralja Vladislava Tre}eg, koji je `ivio u egzilu u Madeiri. Krio je svoje kraljevske korijene da bi za{titio oca, navodi se u knjizi portugalskog histori~ara Manuela Roze (Rosa). Roza tvrdi da je rije{io misteriju staru 500 godina o pravom identitetu avanturiste, koji je otkrio Ameriku, nakon temeljite pretrage srednjovjekovnih dokumenata i dnevnika. Njegova plava krv obja{njava i to da se Kolumbo mogao o`eniti k}erkom portugalskog aristokrate, a kao jo{ jednu vezu histori~ar spominje da je istra`iva~ev grb bio veoma sli~an grbu poljskog kralja. Sljede}i korak u dokazivanju kraljevskog porijekla Kristofera Kolumba je izvla~enje uzoraka DNK iz ostataka poljskih kraljeva - da bi ih uporedili s ostacima istra`iva~evog sina koji je sahranjen u katedrali u Sevilji.

Dvanaestogodi{nja djevoj~ica iz Gornjeg Vakufa kod koje je dijagnosticiran gnojni meningitis primljena je u subotu nave~er u Klini~ku bolnicu Mostar, potvrdio nam je dr. Ivo Curi}, voditelj Klinike za infektivne bolesti ove ustanove. Prema njegovim rije~ima, zdravstveno stanje djevoj~ice je nakon terapije stabilno te je za sada pod koM. Sm. ntrolom.

Zavr{en ciklus radionica „Kako izvje{tavati o EU“

Certifikate dobili novinari iz 11 medijskih ku}a
Novinarima iz 11 medijskih ku}a u BiH podijeljeni su certifikati o uspje{no zavr{enom ciklusu radionica „Kako izvje{tavati o EU“ u sklopu projekta „Lokalizacija Evropske unije“. Tom prilikom prikazan je i petnaestominutni film „Od Sarajeva do Brisela - na{ put ka EU“, snimljen tokom ~etverodnevne posjete Briselu. Nevenka Savi}, direktorica Direkcije za evropske integracije, i [emsa Ali}, direktorica holandske nevladine organizacije SNV, koje su i organizatori radionica, uru~ile su certifikate: Fed`adu Forti (Fena), Mirandi Fejzagi} (Radio FBiH), Amri Topalbe}irevi} (TVSA), Jesenku Todorovi}u (RTRS), Vanji [trbac (Glas Srpske), Ivani Crnogorac (BHT 1), Aza-

Mu{karci u `enskom vagonu ka`njeni trbu{njacima
Mu{karci koji su se vozili u vagonima rezerviranim samo za `ene u metrou u Nju Delhiju morali su za kaznu raditi trbu{njake. Bijesne putnice su ~ak i o{amarile neke od njih, a policija im je naplatila kaznu od 250 rupija (oko {est dolara). Metro u Nju Delhiju uveo je vagone rezervirane isklju~ivo za `ene nakon u~estalih `albi na seksualno uznemiravanje u vozovima.

Dobitnici certifikata o zavr{enom ciklusu lei Vili} (Hayat), Mariji Augustinovi} (Onasa), Sanji [abanad`ovi} (Dnevni avaz), Danijeli Kozini (E-kapija) i Ani Popovi} (TV Kiss). S. [a.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
Zoran Jankovi~

@IVOT Sindikalisti i potro{a~ka udru`enja izra~unali tro{kove

Uop}e se ne osje}am kao politi~ar
Jankovi~: Dobar rad

Oktobarska potro{a~ka korpa u FBiH 1.480, u RS 1.690 KM
Prosje~na neto pla}a u ve}em entitetu iznosila 802, a u manjem 779 KM, {to je dovoljno za 45, odnosno 46 posto potrebnih artikala
Oktobarska potro{a~ka korpa za ~etvero~lanu porodicu u Federaciji ko{tala je 1.480 KM, a u Republici Srpskoj 1.690 maraka. Prosje~na neto pla}a u ve}em entitetu iznosila je 802, a u manjem 779 maraka, {to je dovoljno za svega 45, odnosno 46 posto artikala iz potro{a~ke korpe. U sarajevskom Udru`enju za za{titu potro{a~a isti~u da korpa obuhvata oko 65 artikala, od ~ega 42 prehrambena, ali da, prema njihovoj analizi, ve}ina gra|ana kupuje samo 22 artikla. - To je najbolji pokazatelj u koliko su te{kom polo`aju bh. gra|ani, jer ne mogu priu{titi ni minimalne standarde u oblasti prehrane pa kupuju samo osnovno. Samo za prehrambene artikle trebali bi izdvojiti 682 marke {to je vi{e od 50 posto ukupne cijene potro{a~ke korpe - kazao nam je Mesud Lakota, sekretar Udru`enja. Prema podacima Stru~ne slu`be Saveza sindikata RS, cijene u okto-

- Uop}e se ne osje}am kao politi~ar. Za gradona~elnika Ljubljane sam izabran na ~elu nepartijske liste. Glasa~i su nagradili dobar rad gradske uprave i javnih zavoda. U prethodnom mandatu smo zavr{ili 18 od 22 obe}ana projekta, uprkos ~injenici da je Ljubljana za ~etiri godine izgubila 240 miliona eura zbog odluke Jan{ine vlade.
(Gradona~elnik Ljubljane za „Ve~ernje novosti“)

Nina Violi}

Mo`e{ besplatno vikati koliko te je volja
- To je demokracija: mo`e{ re}i {ta god `eli{, samo ako nije podobno, nitko ti ne}e dati ni kune, pa ti vi~i besplatno koliko te volja. [to se ti~e distributera, njima se ionako gadi doma}i film i jedva pre`ive doma}u premije- Violi}: Doma}a premijera ru, a nijedan zakon nije se pobrinuo za doma}i film.
(Glumica za „Slobodnu Dalmaciju“)

Oleg Novkovi}

Poku{avam se sa~uvati dnevne politike
- Ono ~ega se stalno poku{avam sa~uvati jeste dnevna politika. Film ima vrlo kratak rok trajanja kada se upusti u ne{to {to je sitni realizam, {to sada izgleda tako, a Novkovi}: ve} za deset godina ima potpuno drugo zna~enje i prestaDrugo zna~enje (Reditelj za „Blic“) je biti bitno.

Sead Jesenkovi}
Potro{a~ka korpa: Gra|ani kupuju samo osnovno

Su{i} je mo`da do{ao u krivo vrijeme
- Mo`da smo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo mogli osvojiti i vi{e bodova. Me|utim, ~injenica je da je selektor Su{i} pravi momak, odnosno ~ovjek, na pravom mje- Jesenkovi}: stu, ali je mo`da na sada{nju poziciju do{ao u krivo vrijeme. On ne voli da se eksponira u medijima, {to je, nakon Mogli smo vi{e skroz suprotnog ~ovjeka i nezamjenjivog ]ire Bla`evi}a, veliki hendikep.
(Nekada{nji as FK Sarajevo za „Avazov Sport“)

bru su za 1,3 posto vi{e nego u septembru, dok su u ovom periodu za ~ak 10 posto poskupjeli stanovanje, voda, struja i drvni energenti.

Tro{kovi (u KM)
Prehrana Stanovanje i komunalije Odje}a i obu}a Prijevoz Odr`avanje doma}instva Higijena, zdravlje, obrazovanje i kultura FBiH 682 498 150 150 100 50 RS 602 507 159 170 100 74

Iste podatke imaju i u Udru`enju potro{a~a RS. Predsjednik ovog udru`enja Dragovan Petrovi} ka`e za „Dnevni avaz“ da su cijene namirnica rasle, pogotovo mlijeka i mlije~nih proizvoda, te ulja. - Gledaju}i dugoro~no, cijene u BiH i regiji moraju se okarakterisati kao stabilne u zadnje tri godine. Istina, na{a plate`na mo} je apsolutno oslabljena i to je psiholo{ko subjektivno osje}anje prema situaciji, namirnicama, koje su nam skupe u odnosu na na{ `ivotni standard - ka`e Petrovi} za V. S. - M. A. „Dnevni avaz“.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

30. 11. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Delegacija kraji{kog grada u Turskoj

8 ZENICA 6 SARAJEVO 7
GORA@DE

Prilikom nedavnog boravka u turskom Urlu, gradu pobratimu Cazina, na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi} sa saradnicima susreo se s glumicom Berguzar Korel, kod nas poznatijom kao [eherzada iz „1001 no}i“, gdje je snimala novu seriju. - Na{i doma}ini dogovorili su s Berguzar susret nedaleko od grada, gdje turska gluma~ka ekipa snima novu seriju „Pjesma bez kraja“ - ka`e na~elnik Ogre{evi}. Prema njegovim rije~ima, u kratkom prijatnom dru`enju popularnoj [eherzadi nije silazio osmijeh s lica, a on joj je, u ime Op}ine, poklonio monografiju Cazina i unikatnu ogrlicu koju je izradila umjetnica Halida Emri}. - Bila je odu{evljena i obe}ala je da }e prekrasnu ogrlicu nositi u jednoj od narednih scena na setu - ka`e Ogre{evi}, koji je bio iznena|en skromno{}u i srda~no{}u Berguzar Korel. M. D.

12 MOSTAR

7

NEUM

15

UTORAK
30. 11. 2010.

SRIJEDA
1. 12. 2010.

^ETVRTAK
2. 12. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 0 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -2 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 00C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 40C do 150C

od 40C do 160C

od 20C do 150C

Url: Berguzar Korel sa ~elnicima kraji{kog grada

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

U Banjoj Luci 1. i 2. decembra

Besplatno i anonimno testiranje na HIV
U Banjoj Luci }e 1. i 2. decembra biti organizirano cjelodnevno testiranje na HIV za sve zainteresirane gra|ane, koje }e se obavljati anonimno, besplatno, bez dokumenata i ljekarske uputnice, javila je Srna. Testiranje }e biti vr{eno u Centru za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje u ulici Jovana Du~i}a 1 od osam do 20 sati, najavljeno je iz Instituta za za{titu zdravlja RS, koji organizira ovu akciju povodom Svjetskog dana borbe protiv side.

Pove}ana naoblaka pra}ena padavinama negativno }e djelovati na osobe sa psiho smetnjama, a od meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, promjene raspolo`enja i nesanica. Zbog pada temperature, izra`enijeg u Bosni, kod osoba s ishemijskim bolestima i astmati~ara mogu}e su pote{ko}e, stoga treba posvetiti pa`nju primjerenom odijevanju i reducirati boravak na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.59 Zalazak 16.10

30. 11. 2010.
Izlazak 00.44 Zalazak 12.41

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Na~elnik Cazina Ogre{evi} poklonio ogrlicu [eherzadi

VRIJEME
BIHA]

Obla~no s ki{om

5

5

BANJA LUKA

BR^KO 8 TUZLA

O~ekuje se obla~no vrijeme. U HeLIVNO rcegovini s obilnom ki{om, na planinama sa 5 snijegom, a u ni`im podru~jima Bosne s ki{om i susnje`icom koja }e tokom dana prije}i u snijeg. Vjetar slab do umjerene ja~ine sjevernog i sjeveroisto~nog smjera, na jugu zemlje sredinom dana }e okrenuti na jugo.

Brzo - kratko
Zavod za sudsku medicinu RS

8

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

teme

Otvoren laboratorij za DNK analizu
Laboratorij za DNK analizu, u ~ije je opremanje ulo`eno oko 650.000 KM, ju~er je sve~ano otvoren u prostorijama Zavoda za sudsku medicinu RS u Banjoj Luci. Ministar zdravlja RS Ranko [krbi} rekao je da se radi o najsavremenijem laboratoriju koji }e raditi za mini- Banja Luka: S otvaranja laboratorija (Foto: M. Lugi}) starstva zdravlja i pravde i za MUP RS. - Na{a oprema kompatibilna je s onom koju koriste sli~ni centri u okru`enju, Evropi i svijetu. Uz jo{ neke dodatke, mo}i raditi tipizaciju tkiva, neophodnu za program transplantacije, i DNK analize svih biolo{kih B. S. uzoraka, {to je od velikog zna~aja za forenziku - dodao je [krbi}.

Danas zasjeda Upravni odbor PIC-a
U Uredu visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu danas }e biti odr`an sastanak Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira (PIC). Vije}e }e sutra popodne izdati kominike, saop}io je ju~er OHR.

Incko u Vitezu otvorio ured Evopskog pokreta

BiH kandidat za ~etiri-pet godina
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) rekao je ju~er u Vitezu kako je vrijeme da BiH prestane zaostajati na evropskom putu i naglasio da }e zemlja dobiti status kandidata za ~etiri do pet godina, javlja Srna. On je podsjetio da je pritisak javnosti doveo do toga da su se politi~ki lideri u BiH fokusirali na ispunjavanju uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima. - Vlast je kasno po~ela, ali je pod pritiskom javnosti Incko: Susreo ipak brzo uradila svoj posao i ispunila 174 uvjeta te po~ela izdavati biometrijske paso{e. Do sada ih je izdato se sa ~elnicima Viteza oko 400.000 - rekao je Incko prilikom otvaranja ureda Evropskog pokreta u Vitezu, a potom je razgovarao sa ~elnicima Viteza.

Bogati}i ju~er: Korito @eljeznice moglo bi biti zatrpano

(Foto: F. Fo~o)

OPASNOSTI Situacija u Trnovu alarmantna du`e od pola godine

Hamarberg u posjeti na{oj zemlji

Vije}e ministara tek ~ulo za klizi{te u Bogati}ima
U korito rijeke @eljeznice obru{ile se tone materijala Stru~njaci upozorili da }e nastati katastrofa Pukli podzidi brane
Situacija na klizi{tu u Bogati}ima kod Trnova i dalje je alarmantna. U posljednjih nekoliko dana u korito rijeke @eljeznice obru{ile su se tone materijala. Na svu sre}u, voda ga je odnijela pa nije zaprije~io korito.

Provesti odluku Suda u Strazburu
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} rekao je komesaru za ljudska prava Vije}a Evrope Tomasu Hamarbergu (Thomas Hammarberg) kako o~ekuje da }e presuda Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi} - Finci“ uskoro biti provedena ustavnom reformom. Na sastanku je bilo ri(Foto: J. Brutus) je~i i o mogu}nostima popunjavanja upra`njenih mjesta u Sarajevo: Hamarberg i Izetbegovi} razli~itim tijelima Vije}a Evrope koja pripadaju BiH, javlja Srna. Hamarberg se sastao i sa bh. parlamentarcima, predsjedavaju}im Vije}a ministara Nikolom [piri}em, sa bh. ombudsmenima i predstavnicima decertificiranih policajaca BiH.

Prijeti katastrofa
Upravna zgrada puna je zemlje, svi zidovi i temelji su ispucali, a samo je pitanje trenutka kada }e se sru{iti. Opasno klizi i veliki objekt iznad brane. Osim toga, velike koli~ine zemlje znatno su`avaju korito @eljeznice, dok su potporni zidovi brane Bogati}i popucali. Ekipa „Dnevnog avaza“ i ju~er je bila u Trnovu. Ni ovog puta nismo zatekli nikoga od predstavnika nadle`nih organa. Kao da ih ne zanima to {to su ih stru~njaci upozorili da }e nastati katastrofa ako zemlja naglo sklizne u korito @eljeznice. Tada bi velike koli~ine materijala zaprije~ile rijeku, nakon ~ega bi se stvorila akumulacija. U jednom trenutku, poru~uju

Pripadnik Vojske RS na su|enju Karad`i}u

Srbi plja~kali i protjerivali nesrpske civile
Nekada{nji pripadnik Vojske RS, kao svjedok na su|enju Radovanu Karad`i}u, kazao je ju~er da su pripadnici srpskih snaga u~estvovali u plja~kama i protjerivanjima nesrpskih civila na Grbavici. Za{ti}eni svjedok Tu`ila{tva ispri~ao je da je od maja 1992. bio u Sarajevsko-romanijskom korpusu i da su pripadnici te formacije vr{ili zlo~ine nad Bo{njacima i Hrvatima u sarajevskom naselju Grbavica. - Bilo je masovne plja~ke. To su sve ~inili vojna i civilna policija i sama vojska - prisjetio se svjedok KDZ310, prenosi Fena.

Sve vi{e klize i potporni zidovi brane

Odbrana tra`i ukidanje presude

stru~njaci, voda bi probila branu i poplavila dijelove op}ine Trnovo, ali i Dobrinju, Ilid`u, pa i dalje, nakon ~ega bi nastale nesagledive {tete. U tom slu~aju, bio bi zatvoren i put Sarajevo - Fo~a. Dok najve}e bh. klizi{te, na granici entiteta, stravi~no klizi ve}

du`e od {est mjeseci, tek ju~er je reagiralo Vije}e ministara BiH. Pozvalo je vlade entiteta da „poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se nadle`na ministarstva i ostale relevantne institucije i organi u potpunosti mobilizirali na rje{avanju pitanja saniranja klizi{ta na podru~ju op}ine Trnovo“.

Glava{: Nisam po~inio zlo~in
Odbrana Branimira Glava{a zatra`ila je ju~er od Apelacionog vije}a Suda BiH da ukine presudu i odredi novi pretres ili izrekne bla`u kaznu, ~emu se Tu`ila{tvo BiH usprotivilo, prenosi BIRN. Vije}u se obratio i Glava{, kazav{i da je u Hrvatskoj protiv njega vo|en „politi~ki proces“ i da nije po~inio zlo~ine za koje se tereti. - Stojim pred vama ~iste savjesti, stojim nevin i progla{en krivim kazao je Glava{. Apelaciono vije}e odluku }e donijeti naknadno. Sud BiH je krajem septembra potvrdio presudu Vrhovnog suda Hrvatske, kojom je Glava{ osu|en na osam godina zatvora zbog ratnog zlo~ina u Osijeku.

Rje{avanje problema
Ovo je zaklju~eno na ju~era{njoj sjednici dr`avne vlade, nakon {to je Ministarstvo sigurnosti BiH informiralo o tome {ta se de{ava u Bogati}ima. - Zadu`eno je Ministarstvo sigurnosti da, kao koordinator, u saradnji s ministarstvima odbrane, civilnih poslova te prometa i komunikacija BiH, a u skladu sa svojim nadle`nostima, poduzme sve mjere i aktivno se uklju~i u rje{avanje problema klizi{ta u Bogati}ima. U roku od 15 dana morat }e obavijestiti Vije}e ministara BiH o poduzetim aktivnostima saop}eno je iz Vije}a ministara S. MUHI] BiH.

Radnici „Oslobo|enja“ danas stupaju u {trajk
Radnici novinskog i {tamparskog preduze}a „Oslobo|enje“ iz Banje Luke stupit }e danas u {trajk upozorenja radi rje{avanja svog statusa, isplate zaostalih pla}a i povezivanja radnog sta`a. [trajk }e trajati do ispunjavanja zahtjeva, javila je Onasa.
Oba objekta uni{tena

teme

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

9

SKANDALOZNO U FBiH niko ne kontrolira eksploataciju blaga

Godi{nje na koncesijama gubimo milijardu maraka
Imamo slu~ajeva da koncesionar prijavi da je izbacio 5.000 kubika kamena, a zapravo je izbacio 5,5 milijardi kubika, tvrdi Enver Buza
Federacija godi{nje gubi vi{e od milijardu maraka zbog toga {to niko ne kontrolira stvarno iskori{tavanje na{ih prirodnih resursa od kompanija koje dobiju koncesije za njihovu eksploataciju, tvrdi za „Avaz“ direktor Geodetskog zavoda BiH Enver Buza. On ka`e da su zakoni o koncesijama {uplji, te da nije regulirano, primjera radi, ko utvr|uje koliko je kubika neki kamenolom iskopao. - Imamo slu~ajeva da koncesionar prijavi da je izbacio 5.000 kubika kamena za nasip na autoputu, a zapravo je izbacio 5,5 milijardi kubika - ka`e Buza. Dodaje da bi upravo Geodetski zavod mogao preuzeti tu ulogu i Federaciju BiH prakti~no izvu}i iz ekonomskih problema. Tvrdi da bi ova ku}a godi{nje mogla dopuniti bud`et s „bar milijardu maraka iz koncesija za vodu, minerale i drugo“. Ka`e kako je prvi uvjet za to da se ovo preduze}e preregistrira. Me|utim, umjesto da bude akter razvoja zemlje, Zavod se nalazi u katastrofalnoj poziciji i to, bar kako tvrde pojedinci, zahvaljuju}i nesposobnosti i korumpiranosti ljudi u Federalnoj vladi. Naime, Vlada je prije tri godine odlu~ila da preuzme
Op}a bolnica: S prigodnog skupa
(Foto: M. Kadri})

Ju~er u Op}oj bolnici u Sarajevu

Sje}anje na prim. dr. Abdulaha Naka{a
Povodom obilje`avanja pete godi{njice smrti prim. dr. Abdulaha Naka{a, specijaliste op}e hirurgije i {efa hirur{kih disciplina, ju~er je u Op}oj bolnici u Sarajevu, koja nosi njegovo ime, organiziran prigodan skup sje}anja na njegov lik i djelo, ali i svojevrsno sje}anja na ostale uposlenike te ustanove umrle u proteklom periodu, javila je Fena. Primarijus dr. Abdulah Naka{ ostat }e upam}en od mnogih koje je lije~io, koje je u~io i kojima je pomagao, kao osoba koja nije `alila truda i vremena da u~ini druge sretnima. U okviru obilje`avanja godi{njice smrti prim. dr. Abdulaha Naka{a polo`eno je cvije}e na spomen-~esmi u krugu Op}e bolnice, te organiziran obilazak mezarja i polaganje cvije}a na groblju Kova~i u Sarajevu.

Buza: Zavod bi mogao biti faktor razvoja

(Foto: B. Nizi})

Radnici spremni na radikalne mjere
Op}inski sud u Sarajevu danas bi trebao odlu~iti o preregistraciji Geodetskog zavoda. Radnici, koji su ve} pune dvije godine u {trajku, najavljuju da }e, ako ne do|e do registracije, poduzeti „radikalnije mjere“. Oni ve} tri godine ne primaju pla}u niti im se upla}uju doprinosi.

osniva~ka prava nad ovim preduze}em od Vije}a ministara, ali sud jo{ nije potvrdio njegovu preregistraciju, {to zna~i da preduze}e prakti~no nije ni registrirano. - Razo~arani smo {to Federalna vlada nije agresivnije nastupila kako bi se rije{io problem ovog zavoda, a sigurni smo da je to mogla

u~initi. To su politi~ke igre u koje su se uplele i male privatne geodetske ku}e - izjavila je ju~er na pres-konferenciji predstavnica Sindikata Zavoda Senada Kutlovac. Ovo preduze}e ne mo`e samostalno nastupiti na tenderima jer nije registrirano, nego radi kao podizvo|a~ privatnim firmicama. G. MRKI]

BiH u septembru posjetilo 68.888 turista
Bosnu i Hercegovinu u septembru je posjetilo 68.888 turista, za 11,9 posto vi{e u odnosu na avgust 2010. i 21,3 posto u odnosu na septembar 2009. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, turisti su ostvarili 150.754 no}enja, javila je Fena.

M. D. A.

Klub poznatih

Jelena Blagojevi}

10

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

teme

[to te ne ubije, to te oja~a
Li~ni profil voditeljice Dnevnika 1 na FTV-u
Ime i prezime: Jelena Blagojevi}. Datum i mjesto ro|enja: 27. juli 1986. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: @ivim sama. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Eh, ima ih mnogo, ali recimo 25. oktobar i 2. februar. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Dru`e}i se s dragim ljudima, {etnjom po prirodi, velnesom. Omiljeni muzi~ar: \or|e Bala{evi}. Volite li kuhati: S vremena na vrijeme. Najdra`a knjiga: „Svih `alosnih radost“. Omiljeni pisac: Ljiljana Habjanovi}-\urovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Vinci). Za koji klub navijate: Ne navijam. Koga biste poveli na pusti otok: Dragu osobu, naravno. Jeste li ljubomorni: Ne, ljubomora je znak nesigurnosti. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da, dugo sam trenirala skijanje, pa sam i dan-danas u tom sportu. Omiljena hrana i pi}e: Lignje i sok od jabuke. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Da.

Sarajevo: Nove sve~ane uniforme Oru`anih snaga

(Foto: N. Bo`ovi})

OSBiH Sutra obilje`avanje pet godina postojanja
Blagojevi}: Trenirala skijanje

Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Sada ne, ali dok sam `ivjela s roditeljima, imala sam ma~ka Mikija. Koji je Va{ `ivotni moto: [to te ne ubije, to te oja~a. Va{ najbolji prijatelj je: Moja majka i sestre. Pratite li politi~ku situaciju: Da, moram. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Uh, mnogo toga. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} jesam i opet bih.

Ujedinjene vojske primjer kako i}i u bolju budu}nost
Priprema se nova grupa za Afganistan
Sve~anom modnom revijom u Domu Oru`anih snaga BiH u Sarajevu ju~er su promovirane nove uniforme pripadnika OSBiH. Nabavka sve~anih uniformi ko{tala je 1.015.000, a obi~nih 7.463.852 marke. Uniforme, ~izme i cipele proizveli su travni~ki „Borac“ i „Men“, kladanjski „Integral“, banjalu~ka „Bema“ i sarajevski „Army Shop“. Revija je uprili~ena u sklopu obilje`avanja pete godi{njice osni-

Za otpu{tene vojnike u BiH 1,5 miliona eura
U Briselu je ju~er potpisan aneks Finansijskog sporazuma za NATO povjereni~ki fond za potrebe Ministarstva odbrane BiH, odnosno za zbrinjavanje vojnika koji }e biti otpu{teni iz Oru`anih snaga BiH. Dokument je u sjedi{tu NATO-a u Briselu potpisala otpravnica poslova Misije BiH pri NATO-u Amira Arvanja Oru`anih snaga BiH, koje su ujedinile ARBiH, VRS i HVO. To ujedinjenje tri vojske, koje su do konca 1995. godine ratovale jedna protiv druge, najbolji je primjer kako mr`nju ostaviti iza sebe i krenuti putem prosperiteta, re~eno je ju~er na konferenciji vojnog vrha BiH. - Nastavljamo s reformama i izvr{avanjem velikog broja planova. O~ekujemo da }e nova vlast rije{iti pitanje neperspektivne vojne imovine i da od septembra idu}e godine u|emo u zavr{ni ~in pretprifovi}-Harms. Sredstva iz ovog fonda bit }e iskori{tena za socio-ekonomsko zbrinjavanje 3.320 vojnika koji }e biti otpu{teni iz OSBiH od 2010. do 2012. U saop}enju se navodi da }e Ministarstvo odbrane BiH, zaklju~no sa 2012. godinom, za te potrebe u Povjereni~ki fond uplatiti ukupno 1,5 miliona eura. ijema u NATO - izjavio je ministar odbrane Selmo Cikoti}. Trenutno su u toku pripreme za slanje pete rotacije oficira u mirovnu misiju u Afganistanu, a priprema se osam oficira za ~etvrtu rotaciju u komandi „Sjever“ u okviru njema~kog kontingenta. - Osim njih, jo{ deset instruktora ~eka da bude upu}eno u Afganistan kako bi obu~ili pripadnike tamo{nje vojne policije - kazao je na~elnik Zajedni~kog {taba generalpukovnik Miladin Miloj~i}.
S. RO@AJAC

SMS
POLTRON VLAJKI - Gospodine Vlajki, kako vas nije sramota da osporavate odluke Ha{kog tribunala! U Srebrenici je po~injen genocid i to vi vrlo dobro znate. Vi ste jedan obi~an poltron i u slu`bi srpskih interesa sve biste u~inili da dobijete funkciju koja je tako bezna~ajna u odnosu na ljudski moral i karakter. SARAJLI]EV KIOSK - Asim Sarajli} dao je ratnom profiteru i dezerteru Murisu Ali}u Muraiju kiosk pored kafe-slasti~arne „Park“, koji je bio dodijeljen civilnim `rtvama rata. Kiosk je legalizovao kao da je stalni poslovni zidani objekt. U Op}ini ima dokumentacija prema kojoj je na terenu kiosk. No, kada do|ete na lice mjesta, zate}i }ete zidani objekt.

Dnevni avaz 061-142-015
studenti negdje na kraju hranidbenog lanca! Ako im {ta ostane, dobro i jeste. UZE[E I DU[U - Na{i vlastodr{ci upropastili su sve doma}e banke. Tako sada zavisimo od stranih banaka koje nas mogu upropastiti u roku od dva dana, a ionako i du{u uze{e na{em narodu. Ne bih se za~udio i da po~nu s izvla~enjem novca iz BiH u druge zemlje, ako to ve} i ne rade. ISPLATA [TETE - Zar je RS jedino bra}u Alijagi} o{tetila i pokrala? Nigdje nisam pro~itao da ispla}uju {tete za popaljena i oplja~kana naselja, za osaka}ene i pobijene civile, za zatvaranje i protjerivanje stanovni{tva. Bra}u Alijagi} treba isplatiti, ali i sve ostale pokradene i o{te}ene.

STARI GRAD - U ponedjeljak se sru{io dio za{ti}enog starog grada u Bosanskoj Krupi. Ima li ikakva dr`avna inspekcija da sprije~i ukopavanje objekata sa sjeverne strane starog grada? KRIVI^NE PRIJAVE - Pitao bih Tu`ila{tvo Kantona Sarajajevo, Federalno i Dr`avno tu`ila{tvo {ta su u~inili u vezi s krivi~nim prijavama zbog kriminalne privatizacije „Krivaje“ iz Zavidovi}a. TE[KA VREMENA - Sve vi{e preduze}a u dr`avi propada zbog nedostatka posla, a dr`ava i dalje ho}e da je na svome kada je bud`et u pitanju. Pa, nema vi{e ko da zaradi ni za hljeba, a kamoli za gradske, kantonalne, federalne vlade i druge bud`etlije. Nije ni ~udo {to su nam

Proces podmla|ivanja
Oru`ane snage BiH u 2010. su u okviru podmla|ivanja ve} otpustile 1.322 vojnika starija od 35 godina, 31. decembra ove godine uniformu }e skinuti 464, a 2011. jo{ 182 pripadnika OSBiH. S druge strane, od 2008. do danas primljen je 1.701 mladi vojnik, a u Centru za osnovnu obuku trenutno ih se nalazi 298.

Uprava mostarske kompanije popustila pod pritiskom javnosti

Osuje}ena plja~ka u „Aluminiju“
Zbog pritiska javnosti i o{trog upozorenja Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, na ju~era{njoj sjednici Skup{tine dioni~ara mostarskog „Aluminija“ ipak nije bilo najavljene otima~ine dr`avnog kapitala, niti je na stanje iz 1997. godine vra}ena struktura vlasni{tva ove, u ratu uzurpirane i etni~ki o~i{}ene kompanije. Zbog isteka sporazuma s Vladom FBiH, naime, rukovodstvo „Aluminija“ planiralo je sada{nji dr`avni kapital sa 44 smanjiti na tek 24 posto, {to je, nakon etni~kog ~i{}enja u ovom kominatu, bilo stanje u poratnim godinama. Kako je saop}eno iz „Aluminija“, na sjednici Skup{tine tek je izabran novi Nadzorni odbor kompanije. Tako|er, donesena je i odluka o uskla|ivanju Statuta „Aluminija“ s Pravilnikom o upravljanju dioni~kim dru{tvima, kao i sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Nezvani~no saznajemo da je Uprava „Aluminija“ popustila i prije samog utvr|ivanja dnevnog reda za sjednicu Skup{tine, u koji nije ni uvrstila ta~ke o promjeni strukture kapitala. Navodno, direktor „Aluminija“ Ivo Lasi} promijenio je mi{ljenje o sporazumu s Vladom FBiH koji je bio preduvjet za privatizaciju kombinata te je ustvrdio da on, zapravo, najbolje rje{ava radni~ka potra`ivanja. Ipak, postavio je ultimatum da se njegovo produ`enje ne mo`e unedogleg odga|ati. A. DU^I]

teme

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

11

OTKRIVAMO Kakav bud`et za 2011. priprema Vlada FBiH

Administraciji osam miliona vi{e, borcima deset miliona KM manje!
Smanjenje i za dobitnike ratnih priznanja i raseljene osobe bud`et utvrdit }e nova Federalna vlada
Prema projekciji prednacrta federalnog bud`eta za narednu godinu, koji bi se pred Federalnom vladom trebao na}i na sjednici u ~etvrtak, za bruto pla}e, naknade tro{kova i doprinose za uposlene u organima vlasti bit }e izdvojeno skoro osam miliona, preciznije 7.996.719 KM vi{e nego ove godine, saznaje „Dnevni avaz“. S druge strane, bit }e predlo`eno da izdaci za bora~ke invalidnine (ratne vojne invalide i {ehidske porodice) 2011. budu smaSilajd`i}: Bud`et mogu} u visini od oko 1,520 milijardi KM

Vije}e ministara: Uklju~ivanje u problem Bogati}a

Odluka o aktiviranju ~etvrte tran{e

Kona~an
291.639.500 KM. I transfer za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja, kako je predvi|eno, bit }e skresan s ovogodi{njih 15.470.000 na 12.579.000 maraka, {to je za 2.891.000 KM manje. Plan je i da transfer za raseljene osobe bude smanjen za 2.404.000 KM, odnosno sa 24.040.000 na 21.636.000 maraka. Jedino transfer za neratne invalidnine ostaje na ovogodi{njih 105.000.000 KM.

njeni za ~ak deset miliona maraka!

Neratne invalidnine
U prednacrtu koji je formuliran kao informacija za

Vladu na svega dvije stranice date su samo uop}ene cifre od kojih su neke u posljednjih nekoliko dana i mijenjane, pa }e umjesto prvobitno projiciranih 1,366 milijardi KM, bud`et za 2011. biti predlo`en u visini od oko 1,520 milijardi KM. Ovogodi{nji je iznosio 1,384 milijarde KM. Pod stavkom rashoda predvi|eno je da se izdaci za bruto pla}e i naknade tro{kova uposlenih i njihove doprinose s ovogodi{njih 229.918.773 KM popnu na 237.915.492., a da transfer za invalidnine bude smanjen sa 301.639.500 na

BiH od MMF-a povla~i novih 75 miliona KM
Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Vije}e ministara BiH odobrilo je ju~er povla~enje ~etvrte tran{e stand-by aran`mana s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu od 75 miliona KM. Od te sume dvije tre}ine idu u federalni, a jedna u bud`et RS. Vije}e ministara zadu`ilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da se u saradnji s dr`avnim ministarstvima odbrane, civilnih poslova i saobra}aja i komunikacija aktivno uklju~i u rje{avanje problema klizi{ta Bogati}i kod Trnova. Iako je bilo najavljeno, ju~er nisu razmatrani pravilnici o upotrebi slu`benih automobila, o reprezentaciji i poklonima i kori{tenju mobitela u institucijama BiH. Saznajemo da je ovo pitanje skinuto s dnevnog reda neposredno prije sjednice. S. R.

Uskla|en sa MMF-om
Kako je za na{ list ju~er izjavio pomo}nik federalnog ministra finansija Emir Silajd`i}, prednacrt je uskla|en sa MMF-om, nisu isklju~ene neke manje dorade, ali je sigurno da }e kona~an bud`et utvrditi nova Vlada FBiH, tek nakon formiranja vlasti. - Naredne godine ~eka nas smanjenje ukupnih prihoda za jedan posto u odnosu na ovu godinu, a ukupni rashodi bit }e manji za 15 posto. Imat }emo vi{ak rashoda nad prihodima u iznosu od 72,9 miliona KM. Svi inde-

Bez potresa u PIO
Silajd`i} je potvrdio kako je predvi|eno da transfer za penzijsko-invalidsko osiguranje u 2011. bude oko 178 miliona KM, {to }e zna~iti da je on osiguran za cijelu godinu i da „ne}e biti ve}ih potresa“. Za naknade demobilisanim borcima koje nisu ispla}ene 2010. godine predvi|eno je oko 14,5 miliona KM. Prema projekciji prednacrta, za reviziju korisnika bora~ko-invalidske za{tite trebat }e 2.520.000 KM. Transfer za civilne `rtve rata ostaje na nivou od 30.000.000 KM, dok se onaj za Zavod zdravstvenog osiguranja smanjuje sa 26.006.200 KM na 23.400.000. Ukupni kapitalni izdaci smanjuju se sa 70.439.610 na 35.000.000, od ~ega }e suma za nabavku stalnih sredstava biti umanjena sa 53.448.126 na 25.552.000 KM, a u~e{}e u projektima s ovogodi{njih 16.991.484 na 9.448.000 maraka.

ksi su u padu osim za neratne invalide. Nemamo mogu}nosti finansiranja na nivou ove godine. Bora~ki dio povezan je s revizijom i utvr|ivanjem cenzusa, tako da je projekcija da }e se omogu}iti isplata invalidnina pod uvjetom da se provede revizija i utvrdi cenzus, ali to najbolje znaju u Ministarstvu za bora~ka pitanja FBiH - kazao je SilaM. KUKAN jd`i}.

Proizvo|a~i po~eli objavljivati nove cijene

„Jork“ }e ko{tati 2,2, a „ronhil“ 2,7 maraka
Danas istje~e rok, a UIO do ju~er nije dobio nove kalkulacije
Cigarete „jork“ od 1. januara naredne godine ko{tat }e 2,2 umjesto dosada{njih 1,8 maraka. Cijena „filtera 160“ i MC-a bit }e 2,5 KM, dok }e „ronhil“ i „valter volf “ od po~etka 2011. ko{tati 2,7 KM, {to je poskupljenje od osam posto u odnosu na sada{nje cijene. Saop}eno je to ju~er iz Tvornice duhana Rovinj, uz obja{njenje da su nove cijene posljedica pove}anja akciza na cigarete u BiH od Nove godine. Naime, posebna akciza bit }e pove}ana sa 0,30 na 0,45 KM po kutiji, a minimalna }e iznositi 1,08 maraka po kutiji cigareta. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ju~er je podsjetila da su porezni obveznici i ostali koji se bave prometom cigareta du`ni najkasnije do danas dostaviti kalkulaciju novih maloprodajnih cijena. Iako proizvo|a~i i trgovci moraju Upravi do danas dostaviti nove cijene, do ju~er popodne to niko nije u~inio. U UIOBiH su nam objasnili kako je mogu}e da su obveznici i predali nove kalkulacije na protokole regionalnih centara, ali da ti dokumenti nisu stigli do Sektora za poslovne usluge. Ra~unaju}i na po{tanske procedure, o~ekuju da }e kompletne podatke, odnosno nove cijene od svih prometnika imati za nekoliko dana. U Fabrici duhana Sarajevo ju~er nismo uspjeli saznati za koliko }e poskupjeti njiB. T. hove cigarete.

Cigarete: Poskupljenja od 1. januara

12

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

panorama

PROVOKACIJE Izgradnja crkve pored masovne grobnice na Budaku

Mje{tani Dugog Polja potpisuju peticiju i najavljuju iseljenje
Akciju pokrenuo Stevo Ili}, policajac koji je donedavno bio suspendovan s posla zbog sumnje da je u~estvovao u genocidu u julu 1995. godine u Srebrenici
D`amija u izgradnji u Brezi~anima
(Foto: D. Stojni})

Maloljetnik razbio prozor na d`amiji

Saslu{an u prisustvu roditelja
U CJB Banja Luka ju~er je potvr|eno da je prozorsko staklo na d`amiji u izgradnji u Brezi~anima kod Prijedora razbio maloljetnik. Nezvani~no saznajemo da je rije~ o 13-godi{njaku iz Prijedora, kojeg su priveli slu`benici Policijske stanice Prijedor 2 i saslu{ali u prisustvu roditelja. U policiji saznajemo da je „maloljetnik 28. septembra ove godine, u vrijeme dok je prolazio pored d`amije u Brezi~anima, bez vidljivog povoda bacio kamen kojim je razbio prozorsko staklo na ovom vjerskom objektu, nakon ~ega je pobjegao“. O pomenutom krivi~nom djelu obavije{teni su i nadle`ni iz Centra za socijalni rad u Prijedoru radi preduzimanja mjera iz svoje nadle`nosti. Ina~e, ovaj incident policiji u Prijedoru prijavljen je 29. septembra, u prijepodnevnim satima nakon {to su vjernici tokom sabah-namaza primijetili da je na ovom vjerskom objektu razbijeno prozorsko M. Z. staklo.

Mje{tani srebreni~kog naselja Dugo Polje ovih dana potpisuju peticiju kako bi se zaustavila izgradnja crkve, smje{tene samo nekoliko metara od masovne grobnice na Budaku iznad Memorijalnog kompleksa Poto~ari. U protivnom, 35 bo{nja~kih porodica iz ovog naselja najavljuje iseljenje. Ka`u, crkva se gradi na zemlji Du{ana Ili}a, a akci-

ju je pokrenuo njegov sin Stevo, ina~e srebreni~ki policajac koji je donedavno bio suspendovan s posla zbog sumnje da je u~estvovao u genocidu u julu 1995. godine u Srebrenici.

Dat }e pau{al
- Za Bo{njake koji `ive u Dugom Polju i na prostoru mjesne zajednice Poto~ari izgradnja ove crkve u blizini masovne grobnice na Budaku predstavlja provokaciju od strane pojedinih Srba osumlji~enih za genocid u Srebrenici. Taj isti mi je poru~io da }e mi ku}u zapaliti, jer sam ranije dao izjavu vezano za ovaj slu~aj. Poru~io sam mu nek je zapali, jer je ve} ranije zapalio kad su nas istjerali iz na{ih domova. Gospodin koji je pokrenuo izgradnju crkve ima njivu nasuprot moje ku}e, nek je po~ne tu praviti, dat }u mu

Udareni temelji i dovedena rasvjeta

[ta mi se (ne)svi|a u Tuzli

„Mejdan“ sve vi{e propada
- Kada god pro|em gradom, uvijek sretnem puno prijatelja i imam s kim stati, popri~ati, popiti kafu. Ono {to me posebno raduje su uvijek nasmijana lica Tuzlaka, koji su i u te{kim vremenima vedri. Svi|a mi se {to je Tuzla u posljednjie vrijeme do`ivjela pravi procvat, kada je razvoj grada u pitanju. Za pohvaliti su Panonska jezera i trgovi, te kona~no uspostavljanje Merima Softi}, karatistkinja zelenog vala. Smeta mi neplanska gradnja, kao i ~opori pasa lutalica u svim dijelovima grada. Industrijska zona je vrlo blizu centra i mislim da bi je trebalo izmjestiti. Tu`no je pogledati SKPC „Mejdan“ koji sve vi{e propada - ka`e A. Mu. Merima Softi}, tuzlanska karatistkinja.
Habibovi}: Prijeti da }e mu zapaliti ku}u

jedan odborni~ki pau{al za u~e{}e u izgradnji, a ne da na ovakva na~in provocira Bo{njake - ka`e Munir Habibovi}, odbornik u Skup{tini op{tine Srebrenica i mje{tanin Dugog Polja.

[ehida Abdurahmanovi} ka`e da je ova provokacija pre{la svaku granicu.

Gdje su NVO
- Gdje su sada kojekakve nevladine organizacije koje na ra~un srebreni~kog genocida godinama zgr}u milione i za{titinici ljudskih prava. Izgradnja crkve, nekoliko metara od masovne grobnice mo`e biti samo djelo genocidnih pojedinaca koji su nas etni~ki o~istili i poubijali na{e najmilije ka`e [ehida i poziva Ameri~ku ambasadu u BiH i visokog predstavnika da ne{to u~ine i sprije~e dalje poni`avanje srebreni~kih M. SMAJI] `rtava.

Op{tina nije dala saglasnost
Mirsad Mustafi}, na~elnik op{tinskog Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, ka`e da je nedavno dobio saznanja da su po~eli radovi na izgradnji nekog objekata i isti~e da nije znao da se radi o crkvi. - Poslali smo gra|evinskog inspektora koji je provjerio cijeli slu~aj. Nikakvih zahtjeva za izgradnju bilo kakvih objekata pa ni crkve, nije bilo u na{em odjeljenju i to ako se radi, radi se fakti~ki nacrno - kazao je Mustafi}.

Mustafi}: Rade nacrno

Nastavak devete sjednice SO Bratunac

Izlile se rijeke u Trebinju

U naselju Ra{kovac kod Prijedora
(Foto: D Stojni})

Brojni putevi pod vodom
Zbog izlijevanja vode iz korita rijeke Trebi{njice poplavljen je put od ju`ne obilaznice prema naselju Rupe, pa su mje{tani primorani do ku}a koristiti alternativne prilaze, saop{teno je iz Op{tinskog {taba Civilne za{tite u Trebinju. Mirko ]uri}, na~elnik {taba, ka`e da su pod vodom i dalje putni pravci prema Veljoj Gori u Petrovom i Ora{ju u Popovom polju. Re`im ispu{tanja vode na brani Gorica kroz grad i dalje je 295 kubnih metara u sekundi, ali s obzirom na to da meteorolozi najavljuju obilne padavine narednih dana, nije isklju~eno da }e on biti i pove}an. Putni pravac NevesinjeGacko u prekidu je zbog izlijevanja rijeke Zalomke, a u „Hercegovina putevima“ upozoravaju na mogu}nost izlijevanja vode na obilaznicu Bolja~i} kosa - Trnova luka, na P M. . putu Gacko - Fo~a.

Najvi{e diskusija o visini odborni~kog dodatka

Sa otvorenja Centra: Okupljanje gra|ana kroz projekte

Odbornici opet nisu usvojili dnevni red
Ju~er je u Bratuncu drugi trebala biti odr`ana deveta redovna sjednica Skup{tine op{tine na kojoj je od ukupno 31 odbornika prisutno bilo njih 27. Identi~an dnevni red sa prethodne SO, koji nije usvojen, ponovo se na{ao pred odbornicima, kojem oni ni danas nisu dali podr{ku. Za neusvajanje dnevnog reda glasali su odbornici skup{tinske ve}ine. Predsjednik SO Mustafa Goli} tvrdi da su na Kolegiju dogovorili ovaj dnevni red, te da mu nije jasno za{to on ju~er nije usvojen. Za usvajanje dnevnog reda glasalo je 12 odbornika od potrebnih 16, jedan je bio protiv, dok je uzdr`anih bilo 14. Prilikom diskusije o dnevnom redu, kao i pro{li put, {esta ta~ka, incijativa za uskla|ivanje odluke o visini odborni~kog dodatka u cilju efikasnijeg rada SO, ~iji je predlaga~ na~elnik op{tine, izazvala je I. R. najvi{e polemike.

Otvoren Nansen dijalog centar
Jan Bratu (Braathu), ambasador Kraljevine Norve{ke u BIH, i Marko Pavi}, na~elnik op{tine Prijedor, u naselju Ra{kovac kod Prijedora, u renoviranom objektu mjesne zajednice, otvorili su kancelarije Nansen dijalog centra. Centar je uspostavljen kroz podr{ku Ministarstva vanjskih poslova Norve{ke i Nansen dijalog mre`e u koju su se uklju~ile i lokalne zajednice Prijedor i Sanski Most. Centar }e kroz projekte koji se fokusiraju na su`ivot, toleranciju, interetni~ki dijalog i me|uentitetsku saradnju okupljati zainteresovane gra|ane Prijedora i Sanskog Mosta, predstavnike mjesnih zajednica, ali i mlade s tog podru~ja. U naredne tri godine ove projekte finansirat }e M. Z. Vlada Norve{ke.

Mje{tani koriste alternativne prilaze domovima

zeni~ko-dobojski kanton
ZENICA Velike gu`ve na izdavanju novih paso{a

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

13

Redovi se formiraju ve} od pet sati ujutro
Otvoren jo{ jedan {alter na kojem gra|ani predaju zahtjeve i gdje mogu dobiti informacije, a na drugom se izdaju isprave Dnevno oko 100 zahtjeva

Gradnja u naselju Kanal

(Foto: J. Had`i})

Izgradnja 30 stanova u Novoj Zenici

Vlada odobrila jo{ 93.750 KM
Vlada ZDK odobrila je Op}ini Zenica na ime zajedni~kog finansiranja izgradnje 30 stambenih jedinica u Novoj Zenici za stanare u ratu poru{enih kasina iz naselja Kanal, posljednju tran{u od 93.750 KM, ~ime je u potpunosti i ispunila svoje obaveze. Vlada je, naime, do sada ve} uplatila tri identi~ne tran{e u ukupnom iznosu od 375.000 KM. Za nabavku potrebne medicinske opreme Kantonalnoj bolnici Zenica odobreno je 32.000 KM, a Kantonalnom zavodu za medicinu rada za iste namjene 24.313 KM, te za nabavku vakcina protiv gripa 38.874 KM. Odobreno je i 48.245 KM veterinarskim stanicama za isplatu poticaja za izradu mlije~nih kartona za tre}i kvartal ove godine. Na zahtjev 37 poljoprivrednika odobreno V. B. je i 333.000 KM za ure|enje zemlji{ta.

Knji`evno-scensko ve~e u Zavidovi}ima

Red ispred zgrade PU Zenica

(Foto: J. Had`i})

Gu`ve u {alter-sali

Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona, kako nam je kazao

{ef Pres-slu`be Ned`ib Smajlovi}, nema precizne podatke o tome koliko je ta~no za-

Pojednostavljena procedura
Svaki gra|anin uz paso{ dobije i letak Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), a putem kojeg se mo`e informisati o kori{tenju bezviznog re`ima. - Procedura je maksimalno pojednostavljena. Dovoljno je donijeti li~nu kartu i uplatnicu na iznos od 40 KM, a to vrijedi za osobe koje prvi put vade paso{e. Ko ima stari paso{, treba ga donijeti prilikom predaje zahtjeva za biometrijski - isti~e Smajlovi}.

primljeno zahtjeva za izdavanje biometrijskih paso{a nakon {to su 8. novembra za na{e gra|ane ukinute vize za ulazak u zemlje {engena. Odluka je 14. novembra objavljena i u slu`benom listu EU, a po~et }e se primjenjivati tek 15. decembra, pa stoga i ~ude velike gu`ve koje, prije svega u Zenici, vladaju u {alter-salama policijskih uprava. Redovi se ispred zgrade Policijske uprave Zenica formiraju ve} od pet sati ujutro.

- Danas je prije otvaranja {alter-sale u 7.30 sati u redu ve} bilo vi{e od 30 ljudi. Zbog toga smo odlu~ili otvoriti jo{ jedan {alter, na kojem gra|ani predaju zahtjeve i gdje mogu dobiti potrebne informacije, dok se na drugom izdaju putne isprave. Dnevno u Zenici zaprimimo oko 100 zahtjeva - ka`e Smajlovi}. Od po~etka izdavanja novih paso{a u ljeto pro{le godine, samo u Zenici izdato je 9.000, a na podru~ju ZDK 24.000 putnih V. B. isprava.

Prigodnu ve~er organiziralo Udru`enje „Duga“

Sje}anje na rad Hasana Kiki}a
U Zavidovi}ima je u organizaciji Udru`enja ljubitelja i autora pisane rije~i „Duga“ organizirano Knji`evno-scensko ve~e posve}eno bh. knji`evniku Hasanu Kiki}u, autoru brojnih pripovijetki i romana. Ovom prilikom brojna zavidovi}ka publika upoznata je sa mjestom i ulogom Hasana Kiki}a u bh. i svjetskoj knji`evnosti. Bilo je govora o stilu, jeziku i tematici u djelima ovog knji`evnika. Ve~er je upotpunjena dijalozima i monolozima iz Kiki}evih napoznatijih djela posebno romana „Ho-ruk“. Odlomke su kazivali Sanel Jalmanovi}, Irfan Ribi} i Eldar Muhi}, Ugodnom ambijentu je doprinio i zavidovi}ki sazlija Ferid Muhi} interpretiraju}i pjesmu „Sa Grada~ca Ar. M. bijele kule“.

@epa~ki kulturnjaci predstavili se u Tovarniku

Vi{e od 100 u~esnika programa
U organizaciji Doma kulture @ep~e, `epa~ki kulturnjaci predstavili su stvarala{tvo i kulturu @ep~a u Tovarniku kod Vinkovaca. U vili Tovarnik, u okviru cjelove~ernjeg programa „@epa~ko ve~e u Tovarniku“, kojem su prisustvale brojne zvanice i ~elni ljudi dvaju op}ina, nastupilo je vi{e od 100 u~esnika. Bogat i dobro osmi{ljen programski sadr`aj kroz koji su oslikani tradicija i obi~aji `epa~kog kraja, protkani modernim stvarala{tvom, izveli su HKUD „Grmovnik“ Novi [eher, KUD „Ilhamija“ @eljezno Polje te Orkestar violina OG[ „Katarina Kosa~a Ko-

U „Preventu“ i okolini u Visokom

Instalirani senzori za mjerenje sumporvodika
Kompanija „Prevent“ u BiH instalirala je 10 senzora za mjerenje koncentracija H2S, odnosno sumporvodika, na {iroj lokaciji op}ine Visoko, prenosi Onasa. Tri senzora postavljena su izvan industrijskog kompleksa „Prevent“ na lokacijama benzinske stanice Petrol, u naselju Luka i na benzinskoj stanici „Energopetrol“. U samom krugu industrijskog kompleksa „Prevent“ postavljeno je sedam senzora za mjerenje koncentracije H2S. Cilj projekta servisa za pra}enje koncentracija sumporvodika u proizvodnom krugu i van njega je stvaranje mre`e, odnosno, baze podataka za efikasno pra}enje parametara tretmana otpadnih voda {to omogu}ava adekvatnu i pravovremenu reakciju ukoliko do|e do zna~ajnog pove}anja koncentracije sumporvodika.

Sufijan Had`i} svira uz saz

Nastupile i ma`oretkinje

tromani}“. Poezijom su se predstavili `epa~ki pjesnici Sabina Mali~begovi} i Pero Juki} te glumac Semin Smajlovi} koji je izveo tragikomi~an mo-

nolog „Svi pomrli“ od Ned`ada Ibri{imovi}a. Nastupile su i mlade nade `epa~ke muzi~ke scene Darko i Antonija Bano`a, ma`oretkinje, kao i `epa~ki

tambura{i „Stare tambure“ koji su slavonskim hitovima razveselili publiku. Manifestaciju su otvorili doma}ini KUD „Antun Gustav Ma„ R. Ag. to{ Tovarnik.

Poja~ana kontrola voza~a na podru~ju kantona

Za{tita `rtava nasilja
Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Udru`enja gra|ana „Medica“ Zenica danas }e potpisati „Protokol o me|usobnoj saradnji u radu na prevenciji i za{titi `rtava nasilja u porodici“, javlja Fena. Protokol ima za cilj realizaciju programa pru`anja sveobuhvatne podr{ke i pomo}i `rtvama nasilja s podru~ja ZDK-a i osiguranja modela sufinansiranja zbrinjavanja `rtava nasilja u Sigurnoj ku}i koja djeluje pri Udru`enju „Medica“.

Za dva dana podneseno 369 prekr{ajnih naloga
Slu`benici Uprave policije MUP-a ZDK realizirali su 19. i 20. novembra akciju poja~ane kontrole voza~a na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima u kantonu, s posebnim akcentom na kontrolu posjedovanja i kori{tenja odgovaraju}e zimske opreme na vozilima, javlja Fena. U informaciji iz Ureda policijskog komesara navodi se da je tokom akcije kontrolirano 917 vozila u saobra}aju i tom prilikom izdato je 369 prekr{ajnih naloga, od kojih 98 neposjedovanja odgovaraju}e zimske opreme. Prilikom realizacije ovih aktivnosti legitimirano je 86 osoba, izvr{en je pregled 57 osoba i 219 vozila, te izvr{ene provjere za 15 osoba i 43 vozila.

Presuda za ubistvo u Hrasnici

Sedinu Trgi 17 godina i tri mjeseca zatvora
Sudsko vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je predsjedavala sutkinja Adisa Zahiragi} ju~er je osudilo Sedina Trgu (31) na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina i tri mjeseca zbog ubistva Adnana Kolara (33), po~injenog na okrutan na~in, te nedozvoljenog dr`anja oru`ja. Kolar je ubijen u svom stanu 21. februara oko 20 sati u [kolskoj ulici u Hrasnici. Sedin Trgo do{ao je kod njega radi dogovora o kupoprodaji Adnanovog automobila „alfa romeo“. Potom je izbila je sva|a, a nakon toga Trgo je udario Adnana {akom u glavu. Kada je pao, Trgo mu je vezao pertlu oko grla i po~eo ga daviti, a potom ga je usmrtio udarcima drve-

14

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

crna hronika

ZENICA Na Bulevaru Kulina bana

Iz rijeke Bosne izvu~eno tijelo Vidosave Stoji}
Prolaznici uo~ili tijelo kako pluta i pozvali policiju identificirala 65-godi{nju utopljenicu
Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica ju~er su oko 8.30 sati iz rijeke Bosne na obalu u centru Zenice, nasuprot stadiona Bilino polje, izvukli tijelo, u tom momentu, nepoznate `ene. Tijelo je kako pluta na vodi primijetio prolaznik nedaleko od Kamberovi}a mosta, a le{ se zaustavio u granju i pli}aku rijeke uz betonski podzid. Kako saznajemo, utopljenica je na sebi imala prsluk i jaknu te crne hla~e, a na nogama ~izme. Oko vrata je imala lan~i} s kri`em i privjeskom sa slovom „V“, ali kod sebe nije imala nikakve dokumente. Vatrogasci su sprije~ili da tijelo otpluta nizvodno, a ubrzo su stigli i policajci. Uvi|ajna ekipa Policijske uprave Zenica fotografirala je mjesto pronalaska, a uposlenici „Gradskog groblja“ pristupili su izvla~enju tijela uz nepristupa~nu obalu. Sat iza podneva u prostorijama Patologije KB Zenica utopljenicu je identificirala rodbina i ustanovljeno je da se radi o Vidosavi Stoji}

Rodbina

Trgo: Okrutno ubistvo

nom palicom po glavi. Iz Adnanovog stana uzeo je mobitele, a prisvojio je i njegov automobil. Nezadovoljna strana mo`e ulo`iti `albu Vrhovnom sudu FBiH. B. C.

Te{ka nesre}a u Gabela polju kod ^apljine

Kombi vozilom udario troje djece i pobjegao
Na lokaciji Gabela polje kod ^apljine, dva kilometra udaljenoj od grani~nog prijelaza, sino} oko 17.35 sati do{lo je do saobra}ajne nesre}e u kojoj je troje djece, starosne dobi od 11 do 12 godina, zadobilo te{ke tjelesne povrede. Kako nam je rekao na~elnik saobra}ajne policije PU ^apljina Jure Bari{i}, njih je udario voza~ kombi vozila, koji je nakon ovog doga|aja pobjegao s lica mjesta. - Grupa od petero djece se u datom momentu kretala iz {kole. Dvoje djece je s te{kim ozljedama preba~eno u bolnicu u Splitu, a jedno }e najvjerovatnije biti preba~eno u Dubrovnik. Policijski slu`benici su doti~no vozilo prona{li u Mostaru, a vlasni-

Radnici odnose le{

(Foto: A. D`onli})

Tijelo se zaustavilo u granju

(65), koja se preksino} udaljila iz ku}e. Za sada nije poznato kako je dospjela u rijeku Bosnu. Tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{tva Zenica Senada Tarabar nalo`ila je vanjski pregled le{a, a kako je utvr|eno, nije bilo tragova nasilja na tiA. D@ONLI] jelu.

Bari{i}: Priveden osumnji~eni

ka I. K., za kojeg se sumnja da je po~inio ovu nesre}u, priveli smo - kazao nam je Bari{i}. On je dodao da }e, pored voza~a, biti ispitani i svjedoci, a da }e vozilo biti podvrgnuto saobra}ajnom A. Du. vje{ta~enju.

Mjesec od nestanka kod Srpca

@ivanka Pe}anac prona|ena mrtva u Vrbasu
Nije se vratila 28. oktobra s njive gdje je brala kukuruz
Vi{e od mjesec trajala je potraga za @ivankom Pe}anac (32) koja je s mu`em Nenadom i sinovima Bojanom (9) i Neboj{om (5) `ivjela u zakupljenoj ku}i u srba~kom selu Razboj Lijev~e. poznate osobe. Inspektori PS Srbac iza{li su na lice mjesta s ovla{tenim ljekarom mrtvozornikom, dr. [efketom Beanom, koji je konstatirao smrt, a @ivankin le{ je identificirao njen mu` Nenad. Nesretna `ena nestala je 28. oktobra u ve~ernjim satima nakon {to je ~itav dan brala kukuruz na njivi kom{ije Bore [urlana pored Vrbasa. - @ivanka je predve~er rekla da `uri ku}i kako bi pripremila ve~eru za djecu koja su ostala sama. Me|utim, njen suprug Nenad javio mi je da ona nije do{la pa smo se vratili na njivu gdje smo prona{li sepet kukuruza i na njemu njenu trenirku. Mislili smo da joj je pozlilo ili da je zalutala pa smo je dozivali, ali uzalud - pri~a kom{ija Boro [urlan. Pripadnici Polici- Otac Du{an jske stanice umro od tuge Srbac, ro|aci i kom{ije ulo`ili su mnogo truda kako bi je prona{li, a najvi{e se

Nare|ena obdukcija

Put Famosa na Ilid`i

Amerikancima namjerno zapaljena dva automobila
U ulici Put Famosa na Ilid`i izbio je po`ar na parkiranim automobilima „lincoln“, (564-TSL) i (410SKU), nacionalnih oznaka SAD, vlasni{tvo N. H. i N. S., nastanjeni u SAD. Po`ar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. U po`aru nije bilo povrije|enih osoba, dok je na vozilima pri~injena materijalna {teta. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uv|aj su obavili sarajevski policajci i sudski vje{tak protivpo`arne za{tite, koji je konstatirao da je do po`ara do{lo posipanjem zapaljive te~nosti. Policija traga za po~iniocima.

Na{li je lovci
Potraga je ju~er okon~ana u 10 sati kada je stigla dojava da su dva lovca, vozaju}i se ~amcem, u koritu Vrbasa kod Razboj Lijev~a uo~ila le{ ne-

Ku}a u kojoj je `ivjela s mu`em i djecom

(Foto: Lj. Ko{}ica)

anga`irao njen otac Du{an Smiljani} iz srba~kog sela Korovi, koje je udaljeno oko 30 kilometara.

K}erka jedinica
On je danima pretra`ivao {ikare pored Vrbasa i prilikom jedne akcije pozlilo mu je u ~amcu, nakon ~ega je preba~en u Op{tu bolnicu Bosanska Gradi{ka, gdje je prije desetak dana preminuo. - On je svisnuo zbog tu-

Pe}anac: Danas sahrana

ge za k}erkom jedinicom, za koju je bio mnogo vezan, pa je preuzeo i brigu o njenim sinovima. Naglo se povukao u sebe i nije se mogao pomiriti da je nema - ka`e @ivanin ro|ak Mirko. O razlozima njenog nestanka i smrti u ovom i susjednim selima jo{ se naga|a, a detalji nesre}e znat }e se nakon obdukcije. Sahrana }e biti obavljena danas u njenom rodnom selu Korovi. Lj. K.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

15

TRAGEDIJA @unova~ka ulica u Had`i}ima

Majka i beba umrle tokom poro|aja u stanu
Mahiru Kari} (33) i mu{ko novoro|en~e u lokvi krvi prona{la njena 11-godi{nja k}erka Niko nije znao da je bila trudna
Mahira Kari} (33) i mu{ko novoro|en~e prona|eni su mrtvi ju~er u stanu u ulici @unova~ka 32 u Had`i}ima. Odmah nakon dojave na teren su upu}ene uvi|ajne ekipe MUP-a Kantona Sarajevo i de`urni kantonalni tu`ilac koji je, kako je saop}eno iz Kantonalnog tu`ila{tva, nalo`io vje{taku medicinske struke da obavi vanjski pregled tijela ili, po potrebi, obdukciju, kako bi se utvrdio uzrok smrti majke i bebe. kon {to je ~uo za tragediju. Nije `elio komentirati doga|aj jer, kako je potvrdio, ni sam ne zna ta~no {ta bi mogao biti uzrok ovom doga|aju. Kako saznajemo od prvih kom{ija porodice Kari}, Mahiru je mrtvu prona{la 11godi{nja k}erka koja je odmah otr~ala po kom{inicu i kazala joj da se s njenom majkom ne{to ~udno de{ava. Kom{inica je odmah oti{la u stan i zatekla mrtvu Mahiru u lokvi krvi i pored nje tek ro|enu bebu. Ubrzo su do{li i njeni roditelji te ostala rodbina koji su odveli djecu dok je policija vr{ila uvi|aj. Mahira je, kako tvrde

Policija na uvi|aju ispred kafi}a „Infinity“

(Foto: F. Fo~o)

Istraga o pucnjavi u Sarajevu

Policija traga za Admirom Leki}em
Istra`itelji MUP-a Kantona Sarajevo ju~er ujutro nastavili su uvi|aj u kafi}u „Infinity“ na Dolac-Malti, ~iji je vlasnik Jasmin Ahmetspahi} (32) te{ko povrije|en u pucnjavi koja se u njegovom objektu desila preksino} oko 21 sat. Ahmetspahi} je nakon pucnjave preba~en na Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu gdje je konstatirano da je zadobio dvije ustrelne rane na desnoj nozi. Odmah je operiran i iz potkoljenice i natkoljenice izva|ena su mu dva metka. On je trenutno smje{ten na Odjelu ortopedije Klini~kog centra bolnice Ko{evo. Prema nezvani~nim informacijama, policija traga za odbjeglim Admirom Leki}em (20), koji je iz pi{tolja pucao u Ahmetspahi}a, a potom je pobjegao u nepoznatom pravcu. Iako nam ju~er u policiji nisu mogli potvrditi motive ovog doga|aja, prema onome {to se moglo vidjeti na licu mjesta, pucnjavi je prethodila najvjerovatnije tu~a u kojoj je u~estvovalo vi{e osoba. Admir Leki} je u martu ove godine na novom mostu kod sarajevske Vije}nice hicima iz pi{tolja „zastava“ kalibra 6,35 milimetara ranio Nihada Bostand`iju (22) i Tarika Zejnilovi}a (23), s kojima je odranije bio u sukobu. Njih dvojica su na mostu napala Leki}a kojem su i ranije prijetili, a on je uzvratio pucaju}i u njihoB. C. vom pravcu.

Pozvala kom{inicu
Iz policije i Tu`ila{tva nisu `eljeli saop}iti vi{e de-

Akcija FUP-a kod Biha}a
Djever nesretne `ene u razgovoru s kom{ijama
(Foto: S. Jordamovi})

da su se u jutarnjim satima probudila, dok pojedinci smatraju da je ova 33-godi{njakinja ju~er ujutro jedno dijete odvela u {kolu i vratila se ku}i. Navodno je poslije toga po~eo poro|aj. Niko jo{ ne zna za{to nije potra`ila pomo}. Neki ~ak ne isklju~uju mogu}nost i da je popila neke tablete.

Stra{an prizor
Iz porodi~nog albuma: Mahira s jednim od petero svoje djece

talja, navode}i kako }e istraga pokazati pod kojim su okolnostima umrli `ena i beba. U stanu porodice Kari} ju~er smo zatekli Nihada Kari}a, Mahirinog djevera, koji je do{ao iz Konjica na-

kom{ije, imala petero djece starosti izme|u ~etiri i dvanaest godina. Za sada se ne zna kada je nastupila smrt. Neki pretpostavljaju da se Mahira tokom no}i sama pora|ala u sobi. Djeca su je navodno prona{la mrtvu ka-

Kom{ije tvrde da niko nije znao da je bila trudna, pa ~ak ni njeni roditelji te rodbina. Nosila je, ka`u, {iroku odje}u i u posljednje vrijeme je bila poti{tena i djelovala je iscrpljeno. Njen suprug Adnan Kari} povremeno je i{ao u Njema~ku i zara|ivao za

Tiha i povu~ena `ena
Sadija ]ibo, stanarka zgrade u kojoj `ivi porodica Kari}, ispri~ala nam je da je Mahira u posljednje vrijeme djelovala bolesno i izmu~eno. Jedne prilike ju je srela i pitala {ta se s njom de{ava, a Mahira joj je kazala kako ima problema sa {titnom `lijezdom te da se zbog toga poprili~no i udebljala. - Ova tragedija nas je sviju pogodila. Bila je veoma fina `ena, uglavnom tiha i povu~ena i pazila je na svoju djecu. Ne znam {ta se ta~no desilo pa da nije htjela potra`iti pomo} - kazala ]ibo: Svi smo pogo|eni nam je ]ibo.

`ivot. Dolazio je, tvrde, prije mjesec i zadr`ao se nekoliko dana. Ju~er su ga obavijestili o tragediji te je odmah krenuo za BiH. - Kada sam za~ula njenu k}erku u hodniku, iza{la sam i vidjela da su vrata Mahirinog stana bila otvorena. Kada sam u{la, tu je ve} bila jedna kom{inica. Vidjela sam Mahiru kako le`i, bilo je tragova krvi i pored nje mu{ka beba s pup~anom vrpcom. U prvi mah pomislila sam da je neka lutka. Nakon {to sam se pribli`ila, vidjela sam bebu, po ~ijoj se veli~ini moglo zaklju~iti da je na vrijeme ro|ena. Odmah sam iza{la vani jer je prizor bio stra{an - ispri~ala nam je jedna kom{inica koju je veoma zbunila ~injenica da je Mahira nije zvala i tra`ila pomo}. Mahira i Adnan su te{ko pre`ivljavali, ali se ona, kako ka`u stanari zgrade, nikada nikome nije `alila. Sa svima se pozdravljala, ali se ni s kim nije posebno dru`ila. Stan u kojem su `ivjeli s petero djece u veoma te{kim uvjetima dodijelila im je Op}ina kao privremeni smje{taj.
D`. MAHMUTOVI]

Posjedovao razorni eksploziv, bombe i municiju
Uhap{en Zlatko Sadikovi} (48) iz Todorova
Slu`benici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom tu`ila{tvu u Biha}u izvje{taj protiv Zlatka Sadikovi}a (48) iz Todorova zbog nedozvoljenog dr`anja oru`ja ili eksplozivnih materija. Postupaju}i po naredbi Op}inskog suda Velika Kladu{a, policajci FUP-a izvr{ili su pretres stambenih objekata, oku}nice, prate}ih prostorija, motornih vozila i zemlji{ta u Sadikovi}evom vlasni{tvu, gdje su prona{li znatne koli~ine eksploziva, minsko-eksplozivnih sredstava i municije. Sadikovi} je uhap{en, a prilikom pretresa prona|eno je pet pakovanja po 500 grama PEP eksploziva, RBR zolja, deset trotilskih metaka, vi{e od 200 komada vojno-pje{adijske municije za automatske pu{ke, poluautomatske pu{ke, pu{komitraljeze, mitraljeze, zatim dvije ru~ne i jedna ru~na kumulativna bomba, te detonatori i sporogore}i {tapini. Interesantno je da je ve}a koli~na eksploziva bila zakopana, te da su pojedine bombe i meci bili povezani ljepljivom trakom, {to upu}uje da je sam poku{avao praviti eksplozivne naprave. Plasti~ni vojni eksploziv PEP, koji ima veliku razornu mo} u ru{enju objekata kako na suhom tako i pod vodom, ~esto je kori{ten u mafija{kim obra~unima u Srbiji, a njime je ubijen i Ivo Pukani}a, vlasnik „NaB. C. cionala“.

Op}inski sud Tuzla

Pritvor za 19-godi{njeg voza~a
Nakon {to je od povreda zadobivenih 16.novembra u saobra}ajnoj nesre}i u ulici D`afer mahala u Tuzli podlegla 17-godi{nja Irma Mujaba{i}, voza~ koji je skrivio nesre}u Nedeljko Pavlovi} (19) uhap{en je i pritvoren. Na prijedlog Tu`ila{tva TK, sudija za prethodni postupak Op}inskog suda Tuzla odredio je Pavlovi}u jednomjese~ni pritvor, a na teret mu se stavlja te{ko kri-

Poznat identitet nastradaloga kod Jajca

Za volanom „audija“ poginuo Sini{a Subi}
Banjalu~ka policija potvrdila je ju~er da je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er oko 14.30 sati u mjestu Krupa na Vrbasu poginuo Sini{a Subi} (36) iz ^elinca, a koji je upravljao automobilom „audi 80“. U trenutku nesre}e Subi} kod sebe nije imao li~ne dokumente, te se nije mogao sa sigurno{}u potrditi njegov identitet iako je policija odmah iznijela podatak da je automobil registriran na Nenada Subi}a, te da ga je najvjerovatnije vozio njegov sin, {to se kasnije ispoB. S. stavilo kao ta~no.
Sa mjesta te{ke nesre}e

Mujaba{i}: Podlegla u bolnici

vi~no djelo protiv sigurnosti E. H. javnog prometa.

16

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

biznis

PRIJEDOR Pove}anje cijena sirovina utje~e na poslovanje

Pad proizvodnje i prodaje u Miri
Samo ~etiri firme dobile certifikate

U deset mjeseci proizvedeno 4.126 tona keksa, {to je za 12 posto manje nego lani
Miroslav Turn{ek, direktor prijedorske Tvornice za proizvodnju keksa i vafla Mira, kazao je za „Avaz“ da je u deset mjeseci ove godine proizvedeno 4.126 tona keksa i vafla, a prodate 4.354 tone, {to je za 12, odnosno {est posto manje nego u isto vrijeme lani. prodaje. U Miri ne radimo za zalihe. Proizvodnju prilago|avamo prodaji i potrebama kupaca, jer `elimo osvojiti nova i zadr`ati postoje}a tr`i{ta - kazao je Turn{ek i naglasio da Mira 82 posto svojih proizvoda plasira u zemlje okru`enja, Evropu te SAD, Kanadu i Australiju.

Prioriteti Grupacije drvne industrije FBiH

Dono{enje legislative i certificiranje firmi
Na sjednici Grupacije {umarstva i drvne industrije Privredne komore FBiH istaknuto je da su prioriteti u tom sektoru ure|enje {uma, dono{enje legislative i certificiranje, prenosi Fena. Ju~era{nji sastanak, prema rije~ima predsjedavaju}eg Grupacije Zdenka La{tre, slijed je aktivnosti koje ova grupacija provodi tokom cijele godine, a radi se o aktuelnoj problematici koja se ti~e {umarstva i drvne industrije FBiH. - Certifikacija nije preduvjet da bi preduze}a uspje{no poslovala, ali }e natjerati mnoge da svoje poslovanje prilagode uvjetima ekolo{kog i ekonomski odr`ivog poslovanja - kazao je La{tro. U drvnoj industriji ~etiri preduze}a u FBiH su ve} dobila certifikat, a u fazi certificiranja je jo{ nekoliko njih. Tako|er, zavr{ava se i certificiranje u po jednom preduze}u u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu. - Drvoprera|iva~i su prepoznali potrebu za certificiranjem i o~ekujemo da }e osnovni preduvjet, da najprije budu certificirana {umarska preduze}a, u ve}em obimu biti ispunjen naredne godine - dodao je La{tro.

Potrebe kupaca
U istom periodu, tvornica je ostvarila prihod od 16 miliona maraka i neto dobit od 1,35 miliona. - Prvi put nakon rata, {to je vjerovatno i odraz kupovne mo}i stanovni{tva, bilje`imo pad proizvodnje i

Nove cijene
Drasti~no pove}anje cijena sirovina, bra{na, biljnih masno}a, {e}era, kakao praha, lje{nika, kao i poskupljenje energenata, prije svega plina, moglo bi se odraziti na budu}e poslovanje prijedorske tvornice.

Vlast mora rasteretiti privredu
Turn{ek ka`e da nova vlast mora smanjiti optere}enja za privredu, jer }e se, u protivnom, mnoge firme ugasiti. - Optere}enja su svakim danom sve ve}a, uvedene su i neke nove carine, porezi se dodatno pla}aju, kamioni se du`e zadr`avaju na grani~nim prijelazima. O~ito je da se neke stvari moraju mijenjati kako bi se privreda rasteretila i po~ela normalno raditi - naglasio je Turn{ek.

Mira: Neto dobit 1,35 miliona maraka

(Foto: D. Stojni})

Pobolj{anje uvjeta privre|ivanja

Privrednici upu}uju Vladi RS set mjera
Privredna komora RS i regionalne privredne komore pripremile su set mjera za pobolj{anje uvjeta privre|ivanja, koje }e uputiti novoj Vladi RS, rekao je ju~er u Bosanskoj Gradi{ci predsjednik podru~ne Privredne komore Nikola Tolimir. Nakon razgovora s privrednicima i rukovodstvom op}ine Bosanska Gradi{ka, Tolimir je rekao da o~ekuje da }e budu}a vlada, uprkos te{koj ekonomskoj situaciji, odgovoriti ve}ini zahtjeva privrede, prenosi Srna. Zlatko Popovi} iz Sektora za plasmane Investiciono-razvojne banke RS najavio je da }e, osim postoje}ih kreditnih linija iz kreditnog sporazuma zaklju~enog s Evropskom investicionom bankom i Svjetskom bankom u iznosu od 160 miliona KM, od narednog mjeseca biti plasirani krediti koji }e biti na raspolaganju privrednicima u naredne dvije do tri godine.

- Svaka nova cisterna plina nosi i novu cijenu. Poskupjela je i ambala`a, a mi cijene na{ih proizvoda, kojima moramo biti konkurentni na svjetskom tr`i{tu, jednostavno ne smijemo pove}avati. Ocjena je da }e idu}a godina biti vrlo te{ka, pogoto-

vo ako cijene sirovina na svjetskom tr`i{tu nastave rasti. U tom kontekstu, vjerovatno }emo i mi morati pove}avati cijene na{ih proizvoda, a onda je pitanje kako sve to prodavati - istakao je Turn{ek.
M. ZGONJANIN

Prevent BiH efikasnije prati tretman otpadnih voda

Instalirani senzori za mjerenje koncentracije sumporvodonika
Kompanija Prevent BiH instalirala je deset senzora za mjerenje koncentracija sumporvodonika na {iroj lokaciji op}ine Visoko. Tri senzora postavljena su izvan industrijskog kompleksa Prevent, dok su ostali instalirani u proizvodnom krugu, saop}ila je kompanija. Cilj projekta je stvaranje mre`e, odnosno baze podataka za efikasno pra}enje parametara tretmana otpadnih voda, {to omogu}ava adekvatnu i pravovremenu reakciju u slu~aju znatnog pove}anja koncentracije sumporvodonika. Postavljanje ovih senzora dio je projekta unapre|ivanja rada tretmana otpadnih voda koji provodi kompanija Prevent u BiH.

Berzanski barometar za 29. 11. 2010. godine

Prevent: Sedam senzora postavljeno u krugu tvornice

Pozitivni pomaci u vanjskotrgovinskoj razmjeni
Euro/dolar 1,3164 Nafta 84,40 po barelu Zlato 1.360,70 $ po unci 0,76% 0,26% 0,58%

Rast izvoza iz BiH u Austriju od 30 posto
Austrijske kompanije najve}i su investitori u Bosni i Hercegovini, s ukupnim ulaganjem od 1,7 milijardi eura, dok je BiH jedna od rijetkih zemalja u jugoisto~noj Evropi koje imaju skoro izjedna~en balans trgovinske razmjene i koji je u tendenciji rasta sa bh. strane, kazao je direktor Trgovinskog odjela Ambasade Austrije u BiH Peter Haslaher (Hasslacher). - Ove godine imamo pokazatelje da izvoz iz BiH u Austriju raste izme|u 20 i 30 posto, dok je uvoz rastao u prosjeku izme|u pet do deset posto. Budu}i da s drugim dr`avama u regionu Austrija ima veliki suficit, ovaj podatak veoma je dobar za BiH - kazao je Haslaher za Onasu. Prema njegovim rije~ima, austrijske kompanije trenutno imaju tri velika projekta i tra`e lokacije za ulaganje u regionu i BiH, a radi se o auto, prera|iva~koj i metalskoj industriji.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,428005 1,452782 26,266448 0,078801 0,261720 0,695324 1,761889 0,565032 0,240012 0,211588 1,479555 0,988068 2,311541 1,484057 0,047402 1,821926 1,955830 1,431584 1,456423 26,332279 0,078998 0,262376 0,697067 1,766305 0,566448 0,240614 0,212118 1,483263 0,990544 2,317334 1,487776 0,047521 1,826492 1,955830 1,435163 1,460064 26,398110 0,079195 0,263032 0,698810 1,770721 0,567864 0,241216 0,212648 1,486971 0,993020 2,323127 1,491495 0,047640 1,831058

Raiffeisen udvostru~io dobit
Austrijska banka Raiffeisen International objavila je da joj se neto dobit u devet mjeseci ove godine vi{e nego udvostru~ila zahvaljuju}i smanjenim rezervacijama za nenaplative zajmove u regiji srednje i isto~ne Evrope. Ta banka u prva tri ovogodi{nja tromjese~ja ostvarila je neto dobit od 318 miliona eura, u usporedbi sa 156 miliona u istom periodu lani.

BASF u Aziji ula`e dvije milijarde eura
Najve}a svjetska hemijska kompanija BASF do 2014. u Aziji }e ulo`iti vi{e od dvije milijarde eura, s tim da }e vi{e od pola tog iznosa biti namijenjeno Kini. Azija je u ovoj godini ~inila 23 posto BASF-ovih prihoda od prodaje, koji su iznosili 39,6 milijardi eura. Skoro polovina prihoda od prodaje u Aziji generirana je u Kini, trenutno tre}em po veli~ini tr`i{tu grupe.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

17

Promet 1.037.368 KM

FINANSIJE Nakon {to su ~lanice EU odobrile pomo} Irskoj

Euro }e biti spa{en
Ta mjera ne predstavlja samo jednokratan odgovor na krizu, rekao Baroan Optimizam na evropskim i azijskim tr`i{tima kapitala
Francuska i Njema~ka ~vrsto su odlu~ile spasiti jedinstvenu evropsku valutu i ne}e dopustiti da euro postane talac tr`i{ta, rekao je portparol francuske vlade Fransoa Baroan (Francois Baroin). On je uvjeren da }e se 85 milijardi eura vrijedan paket pomo}i za Irsku, dogovoren proteklog vikenda, pokazati dovoljnim i u~inkovitim za umirivanje finansijskih tr`i{ta. - Ta mjera ne predstavlja samo jednokratan odgovor na krizu nego je ona element apsolutne odlu~nosti Evrope da se spasi eurozona - rekao je Baroan, ujepaket pomo}i Irskoj u iznosu od 85 milijardi eura, od ~ega je 35 milijardi namijenjeno za irske banke. To je podstaklo optimizam na evropskim berzama koje su ju~er osna`ile, a banke su bile najve}e dobitnice takvog raspleta. Analiti~ari ipak ukazuju na oprez zbog krize u [paniji. I na azijskim berzama ju~er se trgovalo oprezno, dok je kurs eura potonuo na najni`i nivo u dva mjeseca, uprkos pomo}i Irskoj. Na Tokijskoj berzi indeks Nikkei bio je u plusu 0,8 posto, ponajvi{e zahvaljuju}i ja~anju dolara. dno francuski ministar za bud`et, prenose agencije. Prema njegovim rije~ima, neophodno je da svi dobiju poruku Evrope da }e euro biti spa{en. Podsje}amo, ministri finansija zemalja ~lanica EU odobrili su u nedjelju

Optimisti~an po~etak nove radne sedmice
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 1.037.368 maraka, a u sklopu 117 transakcija ukupno je prometovano 1.120.614 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 33.106 KM, me|u fondovima 471.073, obveznicama FBiH 434.651, na primarnom tr`i{tu 95.889, a na sekundarnom 2.648 maraka. Najve}i rast cijene imao je Fortuna fond iz Biha}a, od 9,99 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirala Pobjeda-Rudet iz

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,02% 0,38% 0,14% 1.435,25 903,51 885,21

Gora`da, od 5,36 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,02 posto, na 1.435,25 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,38 posto i iznosi 903,51 poen, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,14 posto i iznosi 885,21 poen.

Kursna lista SASE na dan 29. 11. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH POBJEDA RUDET DD GORA@DE TVORNICA CEMENTA KAKANJ GP @GP DD SARAJEVO METALNO DD ZENICA

14,25 5,31 3,85 44,00 43,00 41,60 40,49 39,39 97,00 93,00 87,00 79,50 18,58 3,60 70,96 8,50 63,00 26,85 3,00 26,00 6,20 8,00

-3,96
KOTACIJA FONDOVA

2.126 522 121.000 655.309 144.989 42.538 36.569 88.413 4.461 4.220 6.658 5.295 2.602 580 270 277 58 175 1.000 242 410 166

30.327,12 2.779,40 465.441,62 287.737,65 61.333,12 17.692,19 14.807,66 34.826,06 4.327,17 3.924,60 5.793,10 4.209,52 48.349,94 2.088,00 19.143,60 2.354,50 3.654,00 4.698,75 3.000,00 6.292,00 2.542,00 1.328,00

15 5 4 8 6 6 2 4 1 1 2 1 29 1 6 3 4 1 1 1 1 1

-3,63 9,99
OBVEZNICE FBiH

Promet 340.542 marke

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 29. 11. 2010.
Naziv emitenta
Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina

Akcije Tr`nice najlikvidnije
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 78 transakcija ostvaren promet od 340.542 KM, a najve}i je obavljen akcijama Tr`nice, u iznosu od 184.519 maraka. Ukupan promet obveznicama iznosio je 101.044 marke. Me|u fondovima na-

Prosje~na cijena
1,5

Promjena u%
0 0 -0,01 0,6

Maks. cijena
1,5 0,038 80,8 36,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,5 0,038 80,5 36,002 184.519,50 3.282,63 39.112,79 23.867,13

BERZANSKA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA
0,038 80,7279 36,3274

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,03% 0,03% 905,91 1.373,35

0,99 2,38 4,76 5,17 3,66 0,00 0,40 1,15 0,97 -0,37
PRIMARNO TR@I[TE

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
Republika Srpska - stara devizna štednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2

jve}i promet je ostvaren akcijama Invest nove, u iznosu od 3.282 marke. Najve}i porast cijene imala je Rafinerija ulja Modri~a, od 3,09 posto, a

gubitnik dana bila je Vitinka iz Kozluka, s padom od 19,92 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je

za 0,03 posto, na 905,91 poen, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS ve}a za 0,03 posto i iznosi 1.373,35 poena.

0,00 1,38 0,00 0,00 -0,56 -5,36 9,66 -0,64 0,00

SEKUNDARNO TR@I[TE

M. D. A.

18

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

globus

REFERENDUM Odobreno automatsko protjerivanje stranih delikvenata

Zardari: Bibi, majka ~etvero djece, tra`ila milost od predsjednika

[vicarska je danas crna ovca Evrope Predsjednik ne smije
Zabrana pakistanskog suda

pomilovati kr{}anku
Pakistanski sud zabranio je ju~er predsjedniku Asifu Aliju Zardariju da pomiluje kr{}anku osu|enu na smrt zbog bogohuljenja. Asija Bibi (45), majka ~etvero djece, tra`ila je od predsjednika da bude pomilovana, nakon {to je 8. novembra osu|ena na smrt zbog vrije|anja poslanika Muhammeda, a. s., navela je agencija Reuters. Vi{i sud u Lahoreu, glavnom gradu pakistanske provincije Pund`ab, zabranio je Zardariju da pomiluje Asiju Bibi zato {to bi pomilovanje bilo nelegalno, jer sud razmatra `albu na njenu presudu. Jedan pakistanski ministar izjavio je pro{le sedmice da prema preliminarnoj istrazi Bibi nije po~inila bogohuljenje, ve} je la`no optu`ena poslije sva|e. Slu~aj je izazvao kritike me|unarodne zajednice na ra~un pakistanskog zakona o bogohuljenju. Grupe za za{titu ljudskih prava tra`ile su ukidanje tog zakona, za koji ka`u da diskriminira vjerske manjine, koje ~ine oko ~etiri posto 170milionske populacije Pakistana. Optu`be za bogohuljenje su ~este u Pakistanu, ali smrtna presuda po toj optu`bi nikada do sada nije provedena.

Rezultat referenduma izazvao `estoke kritike me|u nevladinim sektorom i pojedinim medijima koji zaklju~uju da dr`ava ovim potezom sigurno ne}e dobiti nove prijatelje

Gra|ani [vicarske na prekju~era{njem referendumu izglasali su prijedlog krajnje desnice za automatsku deportaciju stranih dr`avljana koji budu osu|eni zbog odre|enih prekr{aje. Zbog ovakvih rezultata referenduma [vicarska je izlo`ena kritikama kao „crna ovca Evrope“.

Rast mo}i UDC-a
Naslov u austrijskim medijima „[vicarska je sada crna ovca“ sugerira na poster kojim je stranka desnog centra Partija {vicarskog naroda objavljivala svoju kampanju za deportacije, a na kojem je prikazana bijela ovca kako sa {vicarske zastave udarcem
Plakat desni~arske stranke: Bijela ovca sa {vicarske zastave udarcem noge izbacuje crnu ovcu (Foto: AFP)

delikata, odobrena je na referendumu u nedjelju u [vicarskoj sa 52,9 posto glasova. Dan poslije „crnog“ dana, kako su ga okarakterizirale nevladine organizacije, {tampa u [vicarskoj jednoglasno isti~e „trijumf“ prve {vicarske stranke u odnosu na druge partije i vladu koje su bile protiv projekta ocijenjenog „protuustavnim“ i „suprotnim me|unarodnom pravu“.

Nametanje dogme
Dnevne novine „Le Temps“ pi{u u uvodnom ~lanku: „Godinu poslije izglasavanja zabrane munara, UDC name}e svoju suverenisti~ku dogmu bez obzira na odredbe univerzalnih prava.“ [to se ti~e slike o Konfederaciji u inozemstvu, ona ne}e biti bolja, smatra „Tages-Anzeiger“ prema kojem „[vicarska ne}e dobiti nove prijatelje“, osim me|u tvrdim evropskim desnicama.

Oslobo|ena Sadamova bra}a
Ira~ki sud utvrdio je da polubra}a Sadama Huseina Sabavi Ibrahim el-Hasan i Vatban Ibrahim, optu`eni za u~e{}e u ubijanju male sekte Kurda, sljedbenika {iitskog islama, nisu kriva za zlo~ine. Ira~ki sud osudio je biv{eg ministra vanjskih poslova Sadama Huseina, Tareka Aziza, na 10 godina zatvora zbog strahota po~injenih nad Kurdima.

noge izbacuje crnu ovcu. Glasanja [vicaraca za poo{travanje mjera za vra}anje stranih kriminalaca u njihove zemlje, {to je

[est kantona protiv
Na prekju~era{njem referendumu 52,9 posto glasa~a izjasnilo se za automatske deportacije, a 47,1 posto protiv. Samo je {est od ukupno 26 {vicarskih kantona odbacilo ovu incijativu.

zahtijevala populisti~ka desnica, pokazuje rast mo}i UDC-a (Demokr{}anski savez) u odnosu na stranke sa suzdr`anom retorikom, komentirala je ju~er {vicarska {tampa. Godinu poslije zabrane gradnje munara, inicijativa populisti~ke stranke UDC, koja je predlo`ila automatsko vra}anje stranih kriminalaca bez vo|enja ra~una o te`ini

globus

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

19

Ukratko
(Foto: AP)

IRAN Misteriozno ubistvo i ranjavanje nuklearnih stru~njaka

Teheran optu`uje CIA-u i Mosad
Oba napada su se dogodila u Teheranu, prema istom metodu, a iranski dr`avnici su odmah za njih optu`ili ameri~ku obavje{tajnu agenciju i izraelsku tajnu slu`bu
Jedan iranski nuklearni nau~nik je ubijen, a drugi je ranjen ju~er u Teheranu u dva odvojena napada u kojima su njihove supruge povrije|ene, objavili su mediji pripisuju}i napade izraelskim agentima. Profesor Mad`id [ahrijari, profesor fizike na Univerzitetu „Shahid Beheshti“ u Teheranu i ~lan Iranskog nuklearnog dru{tva, ubijen je bombom koju su na njegov automobil postavila dvojica motociklista voze}i se kroz sjeveroisto~ni dio Teherana, javila je agencija Fars. Njegova supruga je ranjena u eksploziji.
Pristalice opozicijske stranke tvrde da se desila izborna prevara

Protesti opozicije u Egiptu
KAIRO - Vi{e stotina pristalica glavne opozicijske stranke u Egiptu - Muslimansko bratstvo - protestiralo je ispred bira~kih mjesta u Kairu i Aleksandriji zbog, kako navode, ra{irene prevare na parlamentarnim izborima, odr`anim u nedjelju, koje je obilje`ilo sporadi~no nasilje. O~ekuje se da }e rezultati parlamentarnih izbora biti dobar pokazatelj kako }e vlada provesti klju~ne predsjedni~ke izbore naredne godine, a za sada nije saop}eno ho}e li se na njima kandidirati predsjednik Hosni Mubarak, koji je na ovoj funkciji od 1981. godine.

Velika zapljena droge
RIO DE @ANEIRO - Brazilske snage sigurnosti zaplijenile su 40 tona marihuane, 150 kilograma kokaina i veliku koli~inu oru`ja i streljiva u akciji protiv narkobandi u jednom od njihovih upori{ta u Rio de @aneiru, saop}ila je policija. Operacija oko 2.600 pripadnika policije i vojske provedena je prekju~er u sirotinjskoj faveli Komplekso do Alemao, gdje se krije nekoliko stotina krijum~ara droge, prenio je BBC.

Raniji napadi
Ferejdon Abasi, fizi~ar i stru~njak za lasere, ranjen je, kao i njegova supruga, ispred Univerziteta „Shahid Behesthi“ na kojem je redovni profesor, objavili su iranski mediji. Agencija Fars je javila da se ovaj napad dogodio prema „istom metodu“ kao i onaj na [ahrijarija. Prema dr`avnoj agenciji IRNA-i, [ahrijari je bio ~lan odjeljenja za nuklearnu in`injeriju Univerziteta „Shahid Behesthi“, jednog od najrenomiranijih tehera-

Fotografija dr`avne iranske novinske agencije: O{te}eni automobil u napadu

nskih univerziteta. Abasi je imao doktorat iz nuklearne fizike i vr{io je istra`ivanja za potrebe iranskog ministarstva odbrane. Posljednjih godina je nekoliko iranskih nau~nika bilo `rtve napada i neobja{njenih nestanaka. Iranski nuklearni program je ve} nekoliko godina u sredi{tu tenzija izme|u Irana i zapadnih zemalja koje optu`uju Teheran da poku{ava izraditi atomsko oru`je.

Mosad i CIA, izraelska i ameri~ka obavje{tajna slu`ba, stoje iza napada izvedenih ju~er u Teheranu na dva nau~nika odgovorna za iranski nuklearni program, izjavio je ministar unutra{njih poslova Mostafa Mohamad Najar, na kojeg se pozvala dr`avna televizija.

Reakcija predsjednika
- Globalna arogancija, Mosad i CIA neprijatelji su iranskog naroda koji `ele zaustaviti napredak na{e na-

uke. Ovaj o~ajni~ki teroristi~ki ~in pokazuje njihovu slabost i inferiornost - izjavio je ministar za televiziju, prenosi AFP . I ured predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada optu`io je u saop}enju „cionisti~ki re`im“ da stoji iza napada. - [ahrijarijeva krv diskreditira branioce demokratije i ljudskih prava i uni{tava reputaciju cionisti~kih terorista i njihovih arogantnih zapadnih za{titnika navodi se u saop}enju.

AIDS uzima maha u Kini
PEKING - Broj smrtnih slu~ajeva od side u Kini popeo se na skoro 20.000 u jednoj godini, da bi od po~etka epidemije 1985. do kraja oktobra stigao na 68.315 umrlih, pokazuju podaci ministarstva zdravlja objavljeni ju~er na nacionalnoj televiziji CCTV. Istovremeno je broj seropozitivnih osoba ili bolesnih od side registriranih u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta porastao sa 319.877 na 370.393, {to je pove}anje za 66.000 ljudi, precizirala je CCTV.

Uhap{en serijski ubica u Italiji
RIM- Policajci iz Siracuse, na Siciliji, uhapsili su ju~er 60-godi{njeg mu{karca osumnji~enog za osam ubistava po~injenih krajem devedesetih godina u malom mjestu Kasibil na otoku. Osumnji~eni monstrum iz Kasibila prvo ubistvo po~inio je u maju 1997. godine, a od tada pa do avgusta 2004. ubijeno je osam osoba iz pu{ke kalibra 12 milimetara, {to je potpis ubice. @rtve, starosti izme|u 29 i 74 godine, nisu bile me|usobno povezane, prema rije~ima istra`itelja koje prenosi agencija.

Napetost na Korejskom poluotoku

Pjongjang spreman na rat
Sjeverna Koreja objavila je ju~er kako se ne pla{i rata i da }e o{tro uzvratiti na eventualni napad SAD i Ju`ne Koreje koje su nastavile ~etverodnevne pomorske vje`be u @utom moru, zapo~ete u nedjelju, na kojima }e koristiti i bojevu municiju. Veliki manevri, s deset ratnih brodova i 7.300 vojnika, u kojima sudjeluje i ameri~ki nosa~ aviona na nuklearni pogon „D`ord` Va{ington“, odr`avaju se nekoliko dana nakon artiljerijskog napada Sjevernokorejaca na ju`nokorejski otok Jonpjong, na kojem su poginule ~etiri osobe, i {to je Korejski poluotok dovelo do ruba rata. - Pogre{na je procjena SAD i Ju`ne Koreje da }e nas zapla{iti dolazak nosa~a aviona na atomski pogon - objavio je vode}i dnevnik Sjeverne Koreje „Rodong Sinmun“, u komentaru koji prenosi slu`bena novinska agencija te zemlje KCNA.

Nosa~ aviona nas ne}e zapla{iti, poru~ila Sjeverna Koreja (Foto: AP)

Povrije|eno stotinu djece
Stotinu djece povrije|eno je u mete`u u osnovnoj {koli u [injiangu, sjeverozapadnoj oblasti Kine, ali nije javljeno da ima smrtno stradalih. Agencija Nova Kina javila je ju~er da se mete` dogodio u gradu Aksu, u autonomnoj pokrajini [injiang, ~ije su stanovni{tvo ve}inom muslimani turskog porijekla. U~enici su silazili niz stepenice {kole na vje`be iz gimnastike u kasnim jutarnjim satima kada je nekoliko njih palo, {to je izazvalo mete`.

Promjene u vrhu Vlade Crne Gore

\ukanovi} napu{ta funkciju premijera
Crnogorski premijer Milo \ukanovi} podnijet }e ostavku na tu funkciju u drugoj polovini decembra ili po~etkom januara, ali ne}e napu{tati rukovode}e mjesto u Demokratskoj partiji socijalista (DPS) jo{ makar dvije godine. Crnogorskim „Vijestima“ je u vrhu DPS-a potvr|eno kako \ukanovi} planira da se povu~e iz Vlade ubrzo nakon {to {efovi dr`ava ili vlada ~lanica Evropske unije na samitu EU polovinom decembra dodijele Crnoj Gori status kandidata za ~lanstvo u Uniji. O~ekuje se da koji dan nakon toga u Parlamentu pro|e bud`et za 2011. godinu {to }e zaokru`iti sve preduvjete za promjene u Vladi. Prema dosada{njim informacijama, izvjesno je da }e njegov nasljednik u Vladi biti aktuelni potpredsjednik i ministar finansija Igor Luk{i}.

O`alo{}ene porodice: Incident se dogodio zbog nemara

(Foto: AP)

Nema odgovornih za mete`
PNOM PEN - Kambod`anski premijer Hun Sen izjavio je ju~er da niko od vladinih i dr`avnih slu`benika ne}e odgovarati, niti podnijeti ostavku, zbog pro{losedmi~ne tragedije, kada je u mete`u na mostu u Pnom Penu poginulo blizu 400, a povrije|eno skoro isto toliko ljudi. Bilans `rtava tragedije je stalno mijenjan, a najve}a broj `rtava bio je 456 mrtvih i 395 povrije|enih, ali su vlasti te podatke smanjivale i sada isti~u da je potvr|ena smrt 351 osobe. Incident se dogodio zbog nemara, ali niko nije o~ekivao da }e se to desiti i niko ne}e podnijeti ostavku na svoj polo`aj, rekao je premijer u Pnom Penu, tokom ceremonije otvaranja nove vladine zgrade, prenio je Reuters.

\ukanovi}: Ostaje na ~elu partije

20 Utorak, 30. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

21

FENOMENI Neodgovorni Britanac najgori otac u zemlji

Nezaposlen je, ima 25 godina, desetero djece i ~etvero na putu
Mekdonald za izdr`avanje djece izdvaja samo pet funti sedmi~no, a sve ostalo ide dr`avi na tro{ak
dijete, sada o~ekuje blizance i tvrdi da im je otac upravo nesta{ni Kejt. Mekdonald je zapravo prava enigma, jer ta~an broj njegove djece nije poznat. Priznao je za sada osmero djece te tvrdi da ih ~eka jo{ {est, dok njegova biv{a ljubavnica tvrdi da ih ima jedanaest te o~ekuje jo{ osam. Prema slu`benim podacima, Kejt ima desetero djece, a koliko ih ~eka, niko ne zna. T renutno je zaru~en s nezaposlenom 32-godi{njom Ejmi (Amy), koja nosi njegovo dijete. Kejt za toliki broj potomaka krivi lo{ kvalitet kondoma, naime, oni uvijek nekako puknu. Prvi put je postao otac kada je imao samo 14 godina. Kejt Mekdonald (Keith MacDonald) ve} godinama nosi titulu najnemarnijeg oca u Velikoj Britaniji. Naime, nezaposleni 25-godi{njak ima ve} desetero potomaka, a uskoro }e ih dobiti jo{ ~etvero. Naime, tri sretne dame o~ekuju njegovu djecu, a Mekdonald za izdr`avanje potomaka izdvaja samo pet funti sedmi~no. Sve ostalo ide dr`avi na tro{ak. Kejt o~ekuje djecu s dvije nove `ene, jedna njegova biv{a djevojka ~eka bebu s njim, a `ena, koja mu je u pro{losti ve} rodila jedno

Vang je `eljela biti poznata

Istraga o smrti kineske pjeva~ice

Umrla na operaciji su`avanja vilice
Kineska pjeva~ica Vang Bei preminula je pro{le sedmice tokom operacije kojom je su`avala kosti lica. Biv{a u~esnica emisije „Super Girl“ umrla je uslijed komplikacija tokom tog estetskog zahvata. Bei (24) ugu{ila se tokom operacije, nakon {to joj je u plu}a dospjela krv. To se dogodilo zbog gre{ke hirurga. Tamo{nji mediji navode kako je mogu}e da je Vang umrla uslijed komplikacija s anestezijom. Vang je `eljela postati poznata pa je odlu~ila suziti lice kako bi bila ljep{a i uspje{nija. Kinesko ministarstvo zdravstva pokrenulo je istragu o cijelom slu~aju.

Kejt s jednom od svojih partnerica

Policajac ubio mladi}a koji ga je udario sjekirom
Policajac je u Beogradu iz samoodbrane ubio 26-godi{njaka. Policija je na intervenciju pozvana oko 18 sati. M. M. se zatvorio u stan i sjekirom prijetio majci da }e je ubiti. Kada je do{la policija, mladi} je isko~io kroz prozor i policajca nekoliko puta udario sjekirom. Policajac je u samoodbrani izvadio pi{tolj i ubio mladi}a. Ubijeni napada~ bio je du{evni bolesnik te je ve} vi{e puta osu|ivan za lak{a krivi~na djela.

Zaljubljeni par svaki dan u`iva u medenom mjesecu

U samo {est mjeseci vjen~ali se 85 puta
S vjen~anjima su po~eli u Njujorku, gdje su se u 48 sati vjen~ali ~ak pet puta
vjen~anicu promijenila nekoliko puta. Tvrde kako su se oboje udebljali zbog bogato pripremljenih doru~aka za mladence. S vjen~anjima su po~eli u Njujorku, gdje su se u 48 sati vjen~ali ~ak pet puta i to u hotelu „Waldorf Astoria“, na vrhu „Empire State Buildinga“, u taksiju i dva puta u Central parku. Najromanti~nije vjen~anje imali su u Zanzibaru, a naj~udnije u Irskoj, gdje su drhtali na minus 43 stepena. Mark je iz Velike Britanije, a Deniz je iz Australije. Upoznali su se 2002. godine kao studenti u Man~esteru. Prvi put su se vjen~ali 2008. Mark i Deniz Dafild-Tomas (Denise Duffield-Thomas) pobjednici su natje~aja na kojem su testirali razli~ite lokacije za vjen~anja, ali i ponude putni~kih agencija za medeni mjesec. Zavjete su obnovili na egzoti~nim lokacijama kao {to su Mauricijus, Indonezija, Tajland ili Jordan. - Mi smo najsretniji par na svijetu. Svaki dan nam je medeni mjesec - rekla je 31godi{nja Deniz. Mark je svaki put imao isto odijelo, dok je Deniz

Mark i Deniz u{li u Ginisovu knjigu rekorda

godine u Velikoj Britaniji. Sa 85 vjen~anja u samo {est

mjeseci zavr{ili su i u Ginisovoj knjizi rekorda.

[okantna pri~a zlostavljane Argentinke

Sin joj se ubio saznav{i da mu je djed zapravo otac
Po~eo ju je zlostavljati nakon {to joj je majka umrla kada je imala dvije godine, a silovati kada je navr{ila trinaest
Argentinska policija objavila je ime monstruma koji je 30 godina silovao k}erku i s njom dobio desetero djece. Armanda Gomeza (62) uhapsili su zbog kra|e stoke, {to je njegova k}erka Huana Elvira (Juana, 43) iskoristila da oca prijavi za silovanje te incest. DNK testovi pokazali su da je Gomez otac Huanine djece, iako on to negira. Po~eo ju je zlostavljati nakon {to joj je majka umrla kada je imala dvije godine, a silovati kada je navr{ila trinaest. - Nije bilo mjesta za bol, samo kazne, prijetnje, mu~enje i djeca za koju se trebalo brinuti. Jedina druga opcija bila je smrt i nudio mi ju je stalno - ispri~ala je Huana istra`iteljima. Njen najstariji sin kojeg je rodila sa 15 godina, ubio se u 17. godini saznav{i ko mu je otac. Ostala djeca imaju izme|u {est i 26 godina. Monstrumu prijeti samo 20 godina zatvora.

Huana je ocu rodila desetero djece

Centar „Andre Malraux“

Od knji`evnih do kulturnih susreta
Manifestacija }e biti otvorena ve~eras u Sarajevu
Tradicionalna manifestacija „Evropski knji`evni susreti“, koja se godi{nje odr`ava u Sarajevu u organizaciji Centra „Andre Malraux“, odnedavno nosi zvani~ni naziv „Evropski kulturni susreti“. Kako nam je kazala Selma ^ampara, portparol ovog centra, ranije su ovi susreti bili vezani isklju~ivo za knjigu, a sada imaju potpuno novi karakter. - Koncept susreta pru`it }e bogatiji sadr`aj sarajevskoj publici, koji se

22

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

kultura

„Avaz“ saznaje Nova predstava u Kamernom teatru 55

Emotivna drama o srebreni~koj tragediji
Sulejman Kupusovi} re`irat }e komad „Krokodil Lakost“ Amele Alijagi} Prva proba ve} sutra Rije~ je o malom remek-djelu, ka`e reditelj
Sarajevski reditelj Sulejman Kupusovi} na scenu Kamernog teatra 55 postavlja novu predstavu, a prva ~ita}a proba zakazana je za sutra. Rije~ je o drami „Krokodil Lakost“ autorice Amele Alijagi}, ina~e studentice dramaturgije na Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. da naletite na tako talentovanog dramskog pisca, a jo{ studenta. Ja mislim da mi u budu}nosti mo`emo o~ekivati od male Amele zaista jo{ dosta sjajnih drama - ka`e nam Kupusovi}. U ovom komadu, koji govori o ratnoj pro{losti Bosne i HercegoSelimovi}, Izetbegovi} i Tuka: U glavnim ulogama

Plakat koji najavljuje program

Bodro`i} i ^oli}: Gosti knji`evne ve~eri

od sada ne ti~e samo knji`evnosti nego i brojnih drugih sfera kulturnog `ivota, kao {to su fotografija, kinematografija te likovna umjetnost. Publika }e mo}i prisustvovati i susretima sa filozofima, glumcima, rediteljima... - ista-

kla je ^ampara. Manifestacija }e biti otvorena ve~eras u Goethe-Institutu kada }e biti uprili~ena knji`evna ve~er Marice Bodro`i} iz Hrvatske i Velibora ^oli}a, bh. pisca koji `ivi u Francuskoj, a koji }e ~itati odlomke iz svojih romana „Sje}anje vilinskih konjica“ i „Kod Alberta“. T ako|er, 15 mladih autora iz BiH koji su pobjednici u njema~ko-francuskom projektu „Susjedi“ u~estvovat }e u knji`evnoj radionici koju }e voditi ovi pisci. Susreti }e trajati do 25. decembra, a ulaz na sve doga|aje je besplatan. M. ^u.

Dramski pisac
- Ovaj tekst sam izabrao prije svega jer se radi o pravom dramskom piscu, a {to je velika radost, jer bh. dramaturgija nije ba{ pretjerano bogata dramskim piscima. Po~esto sam morao da adaptiram romane ili filmske scenarije. Zaista je Bo`iji dar kavine i o genocidu u Srebrenici, uloge }e ostvariti novi ka. U glavnim ulogama na}i }e se Izetbegovi}, Selimovi} i Tuka.

Bez politizacije
~lanovi ansambla Kamernog teatra Maja Izetbegovi}, Amar Selimovi}, Sa{a Petrovi} i Muhamed Had`ovi} te Jasna Ornela Bery i Mirsad Tu- Drama koju je napisala Alijagi} je sjajna. Neki od kompetentnih ljudi koji su je pro~itali, kao {to su Tvrtko Kulenovi} i Marina Trumi}, smatraju da se radi o malom remek-djelu. Kroz ovu dramu se pokazuje jedna vrlo druga~ija vizura srebreni~ke tragedije. Ona je veoma lijepo, emotivno ispri~ana, bez ikakve politizacije - isti~e reditelj. Scenografiju i kostimografiju za predstavu potpisat }e Vanja Popovi}. Pred ansamblom predstave je skoro mjesec i po rada, a kako predvi|a Kupusovi}, premijera }e biti odr`ana 13. januara naredne godine. A. Ke.

Udru`enje „@ena-`rtva rata“ i UNHCR

Ne znaju ho}e li do}i An|elina \oli
Predsjednica Udru`enja „@ena-`rtva rata“ Bakira Hase~i} ju~er je UNHCR-u poslala jo{ jedno, ujedno i posljednje otvoreno pismo An|elini \oli (Angelina Jolie), u kojem tra`i sastanak s njom. Iako se preksino} {pekuliralo da je holivudska glumica u Sarajevo stigla privatnim avionom iz Milana, a {to se na kraju ispostavilo kao dezinformacija, Hase~i} jo{ nema nikakvih saznanja o njenom dolasku. Kako nam je kazao portparol UNHCR-a u BiH Darag Farel (Darragh Farrell), pismo Udru`enja stiglo je na njihovu adresu i bit }e proslije|eno u @enevu. - S obzirom na to da je predstavnik UNHCR-a Navid Husein (Naveed Hussain) trenutno na putu, ne mogu vam re}i kada }e biti proslije|eno - istakao je Farel, dodav{i da ni on nema nikakvih informacija o dolasku \oli. A. Ke.
Kupusovi}: Druga~ija vizura

Omnibus „Neke druge pri~e“ u pokretu

Internacionalno otkri}e na festivalu u Manhajmu
Omnibus film „Neke druge pri~e“ prikazan je na nedavno zavr{enom me|unarodnom filmskom festivalu u Manhajmu, a u okviru programa „Internacionalna otkri}a“. Filmu je bio posve}en i jedan od okruglih stolova Festivala, na kojem su u~estvovali producenti iz BiH i Srbije Alem Babi} i Nenad Duki} te bh. rediteljka Ines Tanovi} i Slovenka Hana Slak (Hanna). Podsje}amo, „Neke druge pri~e“ su omnibus kratkih filmova ~iju re`iju potpisuju autorice iz BiH, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Film je do sada prikazan na 24 me|unarodna festivala, a u naredna dva mjeseca o~ekuju ga projekcije u Indiji, Egiptu i [vedskoj. U bh. dijelu omnibusa igraju Fe|a [tukan, Emir Had`ihafizbegovi}, Nina Violi}, Jasna Ornela Bery, Aleksandar Seksan, Boris Ler, Gina Landor, Elma Ahmetovi} i Dragan Ko`ovi}.
A. G.

\oli: Otvoreni poziv za sastanak

„Kapitalizam: ljubavna pri~a“

Novi film Majkla Mura
Najnoviji film jednog od najkontroverznijih filmskih stvaralaca dana{njice Majkla Mura (Michael Moore) pod nazivom „Kapitalizam: ljubavna pri~a“ na}i }e se na repertoaru sarajevskog kina „Meeting Point“ od 4. decembra. U ovom dokumentarcu Mur se okomio na kapitalizam i cijenu koju Amerikanci pla}aju za svoj na~in `ivota. „Kapitalizam: ljubavna pri~a“ kulminacija je Murovih ranijih filmova o tome kako bi mogla izgledati ne{to bolja budu}nost.

Tanovi}: Filmu posve}en i okrugli sto

Dokumentarac Sr|ana [arenca

„Selo bez `ena“ u Amsterdamu
Mur: Kontroverzni reditelj

Mur je za ovo ostvarenje nagra|en priznanjem „Leoncino d’Oro Award“ i nagradom „The Open“ na VeneciA. G. ja Film Festivalu.

Dokumentarac „Selo bez `ena“ sarajevskog reditelja Sr|ana [arenca imao je me|unarodnu premijeru na najve}em festivalu dokumentarnog filma IDFA u Amsterdamu. Kako nam je kazao

[arenac, koji se preksino} vratio iz Amsterdama, film je u okviru ovog festivala prikazan tri puta, a za sve projekcije tra`ila se karta vi{e. - Bila mi je izuzetna ~ast da vidim rasprodate karte za dvorane. Veliko je zadovo-

ljstvo kada neko napravi film koji publika `eli da gleda. Zanimljivo je i da su nakon svake projekcije postavljana vrlo interesantna pitanja, jer su bili uprili~eni razgovori s publikom - istakao je A. Ke. [arenac.

[arenac: Raprodate projekcije

jet set

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

23

Sutra odluka o BH Eurosongu 2011

GRUPE „Crvena jabuka“ u Zagrebu snima album

„Ukrast }u ti snove“ otvara novu pri~u
CD naredne godine pod markicom „Croatia Recordsa“
Prije nekoliko dana „Crvena jabuka“ predstavila je singl „Ukrast }u ti snove“, koji ujedno najavljuje i novi album popularne sarajevske grupe. Tekst za ovu pjesmu napisala je Antonija [ola, a za muziku i aran`man zaslu`an je dugogodi{nji saradnik „Crvene jabuke“ Branimir Mihaljevi}. U Zagrebu u studiju „Croatia Recordsa“ u punom jeku je snimanje novog materijala, a ~lanovi benda od ja-

[ta }e biti objelodanjeno u specijalnoj TV emisiji
Prvi put da se u `ivom programu otkriva na~in izbora bh. predstavnika
U posebnoj polusatnoj emisiji „U susret BH Eurosongu 2011“ u`ivo na BHT 1 sutra u 19.30 sati bit }e predstavljeni svi detalji o izboru bh. pjesme i predstavnika za Evroviziju, koja }e u maju naredne godine biti odr`ana u Dizeldorfu u Njema~koj. Gosti u ovoj specijalnoj emisiji bit }e Belmin Karahmedovi}, v. d. direktora BHT 1, i Dejan Kukri}, {ef delegacije BH Eurosonga. Ovo }e biti prvi put da se u specijalnoj TV emisiji predstavljaju detalji BH Eurosonga. To bi moglo ukazivati na to da je BHRT napokon odlu~io odustati od prakse internog izbora bh. pjesme i izvo|a~a za Evroviziju, u kojem je sva mo} odlu~ivanja bila skoncentrirana u ruke tek osam ljudi, i opr-

Na turneji s Halidom Be{li}em

Kukri}: Da li je odustao od internog izbora

Dvostruka bina
Organizatori su za turneju „Karlova~ko Live“ pripremili vrhunsku opremu, a posebna dra` trebala bi biti dvostruka bina, koja jo{ nije kori{tena na Balkanu. Naime, kada svoju svirku zavr{i „Crvena jabuka“, bina }e biti okrenuta i samo nakon nekoliko minuta po~et }e nastup na{e muzi~ke legende Halida Be{li}a.
„Crvena jabuka“: Snimanje pod velom tajnosti

edijeliti se za javno taL. S. R. kmi~enje.

Tony Cetinski u Sarajevu

vnosti kriju skoro sve detalje. Ipak, kako saznajemo, o~ekuje se da }e CD svjetlost dana ugledati u prvoj polovini naredne godine u izdanju „Croatia Recordsa“. Okupljena je brojna autorska ekipa, a producent CD-a je Branimir Mihaljevi}.

I pored studijskog rada „Crvena jabuka“ nije zanemarila nastupe, pa tako u petak s Halidom Be{li}em kre}e na turneju „Karlova~ko Live“ po hrvatskim gradovima Zadru, Splitu, Vara`dinu, Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Karlovcu i Bjelovaru. U sklopu ove tu-

rneje svake godine nastupaju najpopularniji izvo|a~i, a ovog puta su oba iz Bosne i Hercegovine. „Crvena jabuka“ i Be{li} i ranije su nastupali zajedno, a o~ekuje se da predstoje}a turneja bude pun pogoL. S. R. dak.

Na koncert pozvani Halid i Merlin
Pripreme za koncert Tonyja Cetinskog 4. decembra u sarajevskoj Zetri u punom su jeku. Uskoro }e u glavni grad BiH biti dopremljeni vrhunska binska oprema, razglas renomirane britanske marke „Aspect Turbosound“ i rasvjeta ja~ine 150.000 W koji }e biti kori{teni prilikom nastupa popularnog hrvatskog pjeva~a. [to se ti~e prodaje ulaznica, u agenciji „Art Zone“, koja organizira koncert, vi{e su nego zadovoljni. - Karte idu odli~no, a potra`nja raste svakim danom. Svi koji su namjeravali rezervirati ulaznice mogu to u~initi jo{ sutra, a nakon toga }e karte mo}i nabaviti isklju~ivo u slobodnoj prodaji. Ina~e, dolazak na koncert potvrdile su brojne bh. zvijezde, a o~ekujemo da svojim dolaskom u Zetru Tonyja ovom prilikom podr`e i njegovi veliki prijatelji Halid Be{li} i Dino Merlin - govori Rajko Bogdanovi}, direktor agencije „Art H. P . Zone“.

Planovi grupe „Sarr e Roma“

Nastup Zagrep~ana 10. decembra

Grupa „Jinx“ u Tuzli predstavlja novi CD
Popularni zagreba~ki bend „Jinx“ objavit }e danas novi album „Diksilend“, a prvu koncertnu promociju u na{oj zemlji uprili~it }e u Tuzli. To }e se dogoditi 10. decembra u Domu mladih klub „Palma“. Hrvatski bend novi album opisuje kao „muziku za vrijeme prohibicije i depresije“. Ovaj nosa~ zvuka najavljen je singlovima „Da smo se voljeli manje“ i „Na zub su me uzeli mama“, u kojima gostuju Astronaut Dedi iz grupe „Pips, Chips & Videoclips“. Na albumu „Diksilend“ u pjesmi „Klinci su u redu“ gostuje nekada{nji basista „Haustora“ i „Vje{tica“ Sr|an Saher. Bend, koji je osnovan 1993. u Zagrebu, ~ine Jadranka Ivani{ Jaja, Goran Muratovi} Koko Moskito, Berko, Mr Goody, Adam Mati. ja{evi} i Igor Pavlica. H. P

S promocije u Sarajevu

„Sarayland“ u Istanbulu
Nakon promocije albuma „Sarayland“ u glavnom bh. gradu, ~lanovi bh. grupe „Sarr e Roma“ nastavljaju s promotivnom kampanjom {irom Bosne i Hercegovine. - Nove pjesme ve} smo predstavili u Biha}u i Zenici. Slijede Mostar i Tuzla, a nakon Nove godine na red }e do}i i ostali bh. gradovi. Dobili smo pozive da u~estvujemo i na nekoliko festivala u Evropi, a sredinom decembra vjerovatno }emo novi album promovirati i u Istanbulu ka`e frontmen grupe Amir D. Z. Karahasanovi}.

„Jinx“: Danas objavljuju „Diksilend“

Alen: Svadba u o~evom domu

24

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

show biz

GLUMCI Lesli Nilsen preminuo u 85. godini

Odlazak kralja komedije
Nilsen je umro u bolnici nedaleko od svog doma na Floridi od posljedica komplikacija upale plu}a

Po~etkom naredne godine

Udaje se Lili Alen
Pjeva~icu Lili Alen (Lily Allen) shrvao je gubitak nero|enog djeteta, no ta je tragedija ipak zbli`ila nju i njenog momka Sema Kupera (Sam Cooper), pa se par planira vjen~ati ve} po~etkom sljede}e godine. Lili je bila u {estom mjesecu trudno}e kada je imala spontani poba~aj uzrokovan virusnom infekcijom. - Lili i Sem su se planirali vjen~ati nakon {to im se rodi dijete, ali nisu odredili datum. Sada su ipak promijenili mi{ljenje i `ele ozakoniti vezu {to je prije mogu}e. Prolaze}i kroz ovo mu~no razdoblje svog `ivota shvatili su da ne mogu jedno bez drugoga tvrdi izvor blizak paru. Prijatelji para ka`u da bi vjen~anje trebalo biti odr`ano po~etkom naredne godine u Gloukester{iru. Lili bi `eljela da se ceremonija, kao i svadbena sve~anost, odr`e u domu njenog oca, glumca Kita Alena (Keith Allen).

Ameri~ki filmski i televizijski glumac Lesli Nilsen (Leslie Nielsen), najpoznatiji po ulogama u komedijama „Ima li pilota u avionu“ i „Goli pi{tolj“, preminuo je u nedjelju u 85. godini.

ha u TV serijama kao {to je „Bonanza“ i filmovima poput „Posejdonove avanture“ iz 1972. Tokom karijere snimio je mnogo filmova, s razli~itim uspjesima i kod kritike i kod publike.

Serije i filmovi
Nilsen je umro u bolnici nedaleko od svog doma na Floridi od posljedica komplikacija upale plu}a, potvrdio je njegov agent za ~asopis „People“. Glumac je bio hospitaliziran skoro dvije sedmice, a umro je okru`en svojom „lijepom `enom i prijateljima“, navodi se u izvje{taju. - U zadnjih 48 sati infekcija je postala prejaka. Samo je zaspao i umro - izjavio je njegov ne}ak Dag Nilsen (Doug). Rodom Kana|anin, Nilsen je karijeru na televiziji zapo~eo pedesetih godina, a kasnije je imao uspje-

^etiri `ene
@enio se ~etiri puta. U braku s Monikom Bojer (Monica Boyer) bio je od 1950. do 1956. Dvije godine kasnije vjen~ao se s Alisand Ulman (Alisande Ullman), s kojom ima i dvoje djece, Mauru i Teu (Thea). Par se razveo 1973. godine. Od 1981. do 1983. Nilsen je bio u braku s Bruks Oliver (Brooks), a svojom posljednjom suprugom Barbari Erl (Barbaree Earl) o`enio se 2001. godine. Njegovi fanovi, kolege i prijatelji, svi od reda tvrde: - Oti{ao je jedan od najboljih komi~ara svih vremena.

Ignoriranje „napasti“ s interneta
Gaga: U kampanji „Kupi `ivot“

Nilsen: Karijeru zapo~eo pedesetih godina

(Foto: AFP)

Karda{ijan i Gaga u humanitarnoj misiji
Pop diva Lejdi Gaga (Lady), starleta Kim Karda{ijan (Kardashian) i druge zvijezde `rtvovale su svoj digitalni `ivot na jedan dan kako bi prikupile sredstva u humanitarne svrhe. U sklopu kampanje „Kupi `ivot“, povodom skorog Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, brojne zvijezde ignoriraju dru{tvene mre`e Twitter i Facebook. Kim i Gaga pristale su da 24 sata budu podalje od internet „napasti“ zvane Twitter ili Facebook, dok njihovi fanovi ne doniraju milion dolara za spomenutu kampanju. - Kim Karda{ijan je mrtva - stoji na promotivnoj kampanji na kojoj lijepa starleta le`i u lijesu pretvaraju}i se da je mrtva.

Uloga ratnog zlo~inca

Nison kao Milo{evi}
Poznati glumac Lajam Nison (Liam Neeson), koji trenutno ima pune ruke posla sa snimanjem brojnih filmova u kojima ima manje ili ve}e uloge, prihvatio je i glavnu rolu u niskobud`etnom filmu „An Ordinary Man“. Nison }e tuma~iti lik odbjeglog ratnog zlo~inca, koji se krije iza svojih pristalica, a za koji je, navodno, kao inspiracija poslu`io Slobodan Milo{evi}. Film }e re`irati Bred Siberlig (Brad), koji je radio i ameri~ku hit seriju „Felisiti“.

Nison: Pune ruke posla

specijalni prilog

UTORAK, 30. NOVEMBAR/STUDENI 2010. GODINE

NOVITETI Njema~ki proizvo|a~ otkrio novi izgled Corse
Nova Corsa: Sportskiji i izra`eniji izgled

Nissan Leaf: Pobijedio ispred Alfa Romeo Giuliette i Opel Merive

Izbor 59 specijaliziranih novinara

Elektri~ni Nissan Leaf evropski automobil 2011.

Opel svom mali{anu zategnuo bore
U januaru 2011. dolazi podmla|ena Corsa
od Corse se uvijek ne{to doga|a - 2010. godine promijenilo se sve ispod povr{ine - podvozje, upravlja~ki sistem i ponuda motora, a u januaru 2011. Opelov superuspje{ni mali automobil dobit }e i novi vanjski izgled. Najnovije pomla|ivanje

Me|unarodni `iri od 59 novinara iz 23 zemlje s finalne liste od sedam automobila najboljim je proglasio elektri~ni Nissan Leaf, kojem }e pripasti titula „Evropski automobil 2011. godine“, prenose ju~er agencije. Leaf je dobio 257 bodova, devet vi{e od Alfa Ro-

meo Giuliette. Tre}e mjesto pripalo je Opel Merivi (244), a slijede Ford CMax/Grand C-Max (224), Citroen C3/DS3 (175), Volvo S60/V60 (145) i Dacia Duster (132). Lani je ovu presti`nu titulu ponio Volkswagen PoO. L. lo.

Dizelski Nissan Murano kona~no u BiH

U ponudi }e biti i u~inkovita verzija ecoFLEX

K

temelji se na njenom postoje}em uspje{nom dizajnu. I dalje zadr`ava simpati~an karakter, ali sada dolazi s robusnim i dinami~nim prednjim dijelom. Redizajnirana Corsa imat }e sportskiji i izra`ajniji izgled, ~ime }e postati prepoznatljiva kao dio nove, osvje`ene Opelove porodice.

Najmanje kvarova u Njema~koj
Osim sportskog i dinami~nog izgleda i velikog u`itka vo`nje, Corsa kupcima nudi vrhunski kvalitet. Njema~ki DEKRA Quklju~cima za iPod i USB. U skladu s Opelovom filozofijom, u ponudi }e biti cijeli niz inovativnih tehnologija, uklju~uju}i halogena prilagodljiva prednja svjetla (AFL), pomo} pri kretanju na uzbrdici i panoramski krov. ality Report 2010. proglasio je Corsu ukupnim pobjednikom s najni`im brojem kvarova od svih testiranih vozila. pe, te s petera, namijenjena prvenstveno porodicama. Ponuda podmla|enih i ekolo{ki prihvatljivijih motora kre}e se od 65 do 192 KS, a pridru`uje im se nova verzija ecoFLEX 1,3 CDTI sa 95 KS, standardno opremljena tehnologijom start/stop. S ovim motorom, trovratni model tro{i svega 3,5 litara dizel-goriva na 100 km i emitira samo 94 g CO2 po kilometru. M. T.

Vrhunska opremljenost za u`ivanje u vo`nji

Atraktivni SUV s brdom opreme ko{ta 99.900 KM
Dugoo~ekivani dizelski Nissan Murano kona~no je stigao i na bh. tr`i{te i to po cijeni od 99.900 KM, koliko ko{ta i postoje}i, dobro poznati 3,5 V6 benzinski model. Za pogon atraktivnog SUV-a brine se 2,5-litarski ~etverocilindra{ sa 187 KS i 450 Nm obrtnog momenta, koji u kombinaciji sa {estostepenim automatskim mjenja~em nudi perfomanse u skladu s atraktivnim vizuelnim nastupom. Ubrzanje do 100 km/h traje 10,5 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 196 km/h, uz prosjek potro{nje od 8 litara na 100 km. Vlasnici dizelskog Murana u`ivat }e u vrhunskoj opremljenosti, koja, izme|u ostalog, podrazumijeva ABS, EBD, ESP, dvozonski automatski klima-ure|aj, BOSE audio sistem sa 10 zvu~nika, Bluetooth, Connect Premium DVD navigaciju, ko`ni servo upravlja~, grijana ko`na sjedi{ta naprijed i nazad, stakla i panoramski krov sa UV za{titom, Bi-Xenon svjetla, maglenke i zadnja LED svjetla, tempomat, alarm... O. L.

Promjene i za verziju OPC
Verzija OPC sa 192 KS i dalje }e biti na samom vrhu Corsine game. Ona je tako|er redizajnirana kako bi bila uskla|ena s ostatkom ponude. Promjene su posebno vidljive na novim prednjim svjetlima i re{etki hladnjaka.

Nosa~ za bicikle
Savremene boje i materijali nudit }e se izvana i iznutra. Od brojnih noviteta vrijedi izdvojiti grijani upravlja~ ili integrirani zadnji nosa~ bicikala FlexFix. Prvi put }e biti predstavljen novi multimedijski sistem sa sedam zvu~nika, nazvan „Touch & Connect“, sa 5-in~nim displejom u boji osjetljivim na dodir, navigacijom, bluetoothom te pri-

Karoserijske izvedbe
Bit }e dostupne dvije razli~ite karoserijske izvedbe - s troja vrata, nalik na ku-

„Neponovljiva ponuda“ Hyundaija

U prodaji i Nissan Juke
Nakon odli~nog prijema na ve}ini evropskih tr`i{ta i sve ve}eg broja narud`bi, Nissanov neobi~ni gradski crossover Juke uveden je i na bh. tr`i{te. Kao prinova u Nissanovoj paleti crossovera, Juke spaja robusnost SUV-a sa sportskim stilom. Ponuda Euro 5 motora uklju~uje jednu dizelsku (1,5 common rail sa 110 KS) i dvije benzinske 1,6-litarske jedinice od 117 i 190 KS. Cijena startuje ve} od 29.000 KM, koliko ko{ta automobil sa slabijim benzinskim motorom i paketom opreme Visia. Osnovni dizelski Juke stoji 35.000 KM, a turbobenzinski s pogonom na sva ~etiri to~ka i paketom opreme Tekna Exclusive ko{ta 48.800 KM.

Santa Fe, Tucson, Sonata i H-1 Cargo na sni`enju
Hyundai Auto BH pokrenuo je do isteka zaliha prodajnu akciju odabranih modela. „Neponovljiva ponuda“ odnosi se na terence Santa Fe i Tucson, zatim Sonatu te H-1 Cargo. Dizelske verzije Santa Fea i Tucsona s pogonom 4x4 ko{taju 50.990 KM, odnosno 39.990 KM do registracije. Cijena potpuno opremljene limuzine Sonata sada je 39.990 KM, dok H-1 s tri sjedi{ta iznosi 24.780 KM bez PDV-a. Hyundai Santa Fe: Dizelska verzija za 50.990 KM

26

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

auto market

39

Predstavljen redizajnirani VW Eos

VOZILI SMO Audi A1 1,6 TDI Ambition

Mali urbani trka~
Audi je napravio automobil malih gabarita, ali podjednakog kvaliteta kao i ostatak porodice iz Ingol{tata
vo ne~ega za {ta }e se zalijepiti pola na{e populacije! Prelijepi uradak iz Ingol{tata stigao je i na na{e ceste. Njegova pojava izazivat }e vi{e pa`nje nego ponuda za beskamatni kredit na sto godina bez `iranata. Nova Audijeva perjanica nosi ime A1. Potpuno logi~no s obzirom na veli~inu, ali ako mislite da je kvalitet ispa{tao zbog smanjenja gabarita, grdno se varate.

Blage vizuelne izmjene i zna~ajnija tehni~ka unapre|enja
Volkswagen je i zvani~no predstavio novu generaciju kabrioleta Eos, koji je u odnosu na prethodnika vizuelno blago izmijenjen, ali je zna~ajnije tehni~ki unaprije|en. Sprijeda je vidljiv prepoznatljiv VW DNA po uzoru na Golf VI, dok je zadnji dio dobio LED grafiku svjetala i difuzor na dnu branika. Unutra{njost donosi novi multifunkcionalni displej, te Cool sjedi{ta koja odbijaju sun~eve zrake. U Evropi }e biti dostupna tri TSI benzinska motora, sa 122, 160 i 210 KS, odnosno 2,0-litarski TDI

E

„Audijevski“ prednji kraj

Sportski CLS: Novi motor

Premijera u Los An|elesu

Novi VW Eos: Po~etna cijena 28.000 eura

Mercedes CLS AMG
Mercedes je na sajmu automobila u Los An|elesu i zvani~no predstavio vrhunsku AMG izvedbu nove generacije CLS-a. CLS 63 AMG umjesto 6,2-litarskog usisnog V8 sa 507 KS pokre}e novorazvijeni 5,5-litarski biturbo benzinac sa 518 KS koji s opcijskim AMG Performance paketom razvija ~ak 550 KS. Ubrzanje do 100 km/h traje 4,4 sekunde (4,3 Performance), dok je maksimalna brzina ograni~ena na 250 km/h (300 km/h Performance). Novi CLS AMG je ujedno dobio i adaptivni ovjes, elektrohidrauli~ki servo i ja~e ko~nice pa je omogu}eno jo{ bolje u`ivanje u mogu}nostima. Prodaja po~inje tokom sljede}e godine, kada }e biti S. Pa. poznate i cijene.

sa 140 KS, koji u prosjeku tro{i tek 4,8 litara. Novi Eos na evropsko tr`i{te sti`e sredinom ja-

nuara 2011. godine, a u SAD dva mjeseca kasnije. Bazna cijena iznosit }e S. Pa. oko 28.000 eura.

Premijera u Los An|elesu

Porodi~ne crte
Upravo suprotno - Audi je napravio mali automobil podjednakog kvaliteta i sa ~ak i vi{e urbanog stila od svoje ve}e bra}e. Neki ka`u da je ovo model za `ene, ali..., kada se malo zamislimo, mo`emo samo upitati a za koga nije? Kao {to se i o~ekuje od Nijemaca, Audijevim dizajnerima nije ni palo na pamet izbaciti neki od prepoznatljivih elemenata brenda, pa se i sa stotinu metara vidi da je ovo Audi. Na prednjem kraju su porodi~ne crte - singleframe maska integrirana u vozilo,

KIA predstavila hibridnu Optimu
Audi A1: Dizajnerima nije palo na pamet izbaciti neki od prepoznatljivih elemenata brenda Upe~atljiva pozadina s parom jako istaknutih svjetala

Karavanska izvedba od 2012.
Mercedes je ujedno potvrdio i proizvodnju karavanske Shooting Brake izvedbe CLS-a u Sindelfingenu od 2012. godine. Novi model }e se dizajnerski sna`no oslanjati na konceptni CLS Shooting Brake.

veliki usisnici za zrak te atraktivna i jako „namr{tena“ trodimenzionalna svjetla s dnevnim led-diodama. Pozadina je upe~atljiva s parom jako istaknutih svjetala. Dok su ti dijelovi automobila potpuno „audijevski“, pogled iz profila otkriva nam nove linije. Nagla{eno zaokru`enje u podru~ju linije ramena, luk krova i neobi~an nagib C stubova daju

CLS Shooting Brake

Novi Greenline modeli i sportske Fabije

[kodin koktel ekologije i sporta
Trendu elektri~nih automobila [koda se priklju~uje konceptom Octavia Green E Line. Baziran na aktuelnoj karavanskoj Octaviji, ovaj automobil za pogon koristi elektri~ni motor sa 116 KS i 270 Nm koji se puni iz 26,5 kWh litijjonsku baterije. To je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 12 sekundi i brzinski {pic od 135 km/h, uz autonomiju od 140 km s jednim punjenjem. Za dodatno punjenje struje slu`e solarni paneli na krovu. Uporedo s ovim konceptom, ~e{ki proizvo|a~ je
Elegantno zaobljeni kokpit

mu prelijepu siluetu. Kada u|ete u automobil, mo`da }ete se za~uditi {to vas ne ~ekaju nepregledna polja dugmadi koja bi vam dala osje}aj pilotskog okru`enja, ali kada manuelno podignete multimedijalni ekran koji se nalazi na sredini ispod vjetrobranskog stakla, pogled se drasti~no mijenja. Elegantno zaobljeni kokpit inspiraciju je prona{ao u obliku avionskog krila, a okrugle izbo~ine otvora za zrak ~ak podsje}aju na turbine aviomotora. Centralna konzola vodi nas na more - inspirirana je krmom luksuzne jahte. Pogled na tablu vodi do tradicionalno dizajniranog obrtomjera i brzinomjera, me|u kojima je ekran putnog ra~unara. Volan je standarni Audijev, trokraki, sa komandama za audiosistem i putni ra~unar. Kao {to rekosmo, gabar-

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . .3.959 / 1.740 / 1.417 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . .1.215 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Motor 1,6 TDI
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.598 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . .105 / 4.400 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . .350 / 1.500

Performanse
najve}a brzina (km/h) .......................................... 190 ubrzanje 0-100 km/h (s) ........................................ 10,5 potro{nja grad/otv./komb. (l) ............... 4,7 / 3,5 / 3,9

nskom blokadom diferencijala, koji eliminira mogu}nost proklizavanja to~kova i osigurava stabilnije i neutralnije pona{anje na cesti. U gradskoj vo`nji, A1 je vrlo okretan i precizan. Velik ugao zakretanja prednjih to~kova dr`i krug okretanja na 10,6 metara. A kada smo ve} kod gradske vo`nje, A1 opremljen je sistemom start/stop. Za one koji ne znaju o ~emu se radi, to je sistem koji po zaustavljanju vozila automatski isklju~uje motor da u{tedi gorivo i smanji zaga|enje okoline. Da bi se to

Optima Hybrid: Za 41 posto {tedljivija od konvencionalne verzije

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.472 KM iti su vrlo skromni, idealni za gradsku vo`nju, ali manjak prostora se ne osjeti, pod uvjetom da ne precjenjujemo veli~inu automobila. ^etiri osobe sasvim }e ugodno sjediti. Mada model nema zadnjih vrata, na zadnju klupu se lak{e smjestiti nego kod ve}ine ostalih malih automobila. jako kratka, sili vas na brzo prebacivanje u drugu, ali ve} na 1.500 obrtaja voza~ na raspolaganju ima obrtni moment od, za ovu klasu, impresivnih 350 Nm. Mjenja~ je kratak i idealan za sportske vo`nje, tim prije {to sa spu{tenim naslonom izme|u sjedi{ta idealno stoji u ruci. Vo`nja u modelu A1 je dinami~na i udobna, a sportske performanse pospje{uje podvozje koje spaja agilnost, stabilnost traga i komfor. [asija je napredna i ~vrsta, sa {irokim tragom to~kova i ravnomjerno raspore|enom te`inom. Prva procjena da je ovo isklju~ivo gradski automobil potpuno je pogre{na, jer s njim voza~ ne}e biti inferioran ni na otvorenom. Tome u prilog ide i to {to je na{ mali Audi bio naoru`an inovativnim ESP-om s elektro-

Presvlake „Made in BiH“
Sjedi{ta Audija A1 zaslu`uju makar jedan mali okvir. Za{to? Udobna su, naravno, ali ono {to je za nas mnogo zna~ajnije jeste da se presvlake proizvode u BiH. Naime, djelo su „Preventa“ i njima je opremljen svaki Audi A1 na svijetu. desilo, potrebno je potpuno zaustaviti automobil, izbaciti iz brzine i pustiti kva~ilo. Po kretanju, agregat se munjevito uklju~uje ~im nagazite pedalu kva~ila, dovoljno brzo da prvi jurnete sa semafora. Automobil tako prema katalo{kim podacima u prosjeku tro{i nevjerovatnih 3,9 litara na 100 kilometara. Odli~an uradak Audija.
M. TANOVI]

KIA je na salonu automobila u Los An|elesu premijerno predstavila limuzinu Optima u hibridnoj varijanti, namijenjenu sjevernoameri~kom tr`i{tu, koja }e se u prodaji na}i na prolje}e idu}e godine. Prvi hibrid KIA-e na tom tr`i{tu mo`e se pohvaliti dobrim performansama ubrzanje do 100 km/h posti`e za 9,2 sekunde, a najve}a brzina iznosi 195 km/h. Za ~ak 41 posto {t-

edljiviji je u odnosu na uobi~ajenu Optimu sa 2,4-litarskim DOHC benzinskim motorem. Hibridna Optima je opremljena jednostavnim „paralelnim hibridnim sistemom“. Benzinski agregat djeluje u kombinaciji s malim elektromotorom i ima pogon na prednje to~kove, a za prijenos je zadu`en {estostepeni automatski mjenja~. Posebno hidrauli~no kva~ilo, koje se nalazi

izme|u radilice motora i mjenja~a, omogu}ava ga{enje benzinskog motora tako da Optima mo`e djelovati isklju~ivo na elektri~ni pogon do maksimalnih 100 km/h i, naravno, bez {tetnih emisija CO2. U Evropi se ova limuzina u uobi~ajenoj varijanti sa 1,7 VGT dizelskim motorom od 136 KS o~ekuje u junu idu}e godine, dok informacija o dolasku hibrO. L. ida za sada nema.

Najja~i motori jo{ na ~ekanju
Octavia Green E Line: [kodin koncept

dodatno pro{irio postoje}u ekolo{ki nastrojenu Gree-

[koda Fabia RS+: Uskoro na tr`i{tu

nline porodicu modela, koju sada ~ine Fabia, Roomster, Octavia, Superb i Yeti, a sve ih krasi osjetno ni`a potro{nja od standardnih verzija. S druge strane, [koda ne zaboravlja ni ljubitelje sportskih modela, pa se najavljuje da }e konceptna Fabia RS+, predstavljena na „Worthersee“ okupljanju 2010., sti}i u seriju. Bit }e zadr`an 1,4-litarski turbobenzinski motor sa 180 KS iz Fabie RS, ali se o~ekuju sposobniji ovjes, aerodinami~ke modifikacije i unikaS. Pa. tni to~kovi.

Audi A1 u BiH je stigao s tri agregatske varijante. Na raspolaganju su dva s pogonom na benzin, 1,2 od 86 i 1,4 od 122 KS, te turbodizel koji je i testiran. Najsna`niji agregati su jo{ na ~ekanju, a radi se o top-modelu, 1,4-litarskom benzinskom od 186 i 2,0-litarskom dizelskom od 143 KS. Oprema je podijeljena u pakete Attraction i Ambiti-

on. Prva obiluje funkcijama za udobnost (Chorus radio, centralno zaklju~avanje s daljinskim upravljanjem, elektri~ki podiza~i stakala i sjedi{te voza~a podesivo po visini, dva zra~na i bo~ni jastuci i zra~na zavjesa). Oprema Ambition prepoznatljiva je po aluminijskim 16-colnim felgama i svjetlima za maglu. Unutra{njost ostavlja sofisticir-

an dojam zahvaljuju}i aluminijskim elementima, sportskom ko`nom volanu i putnom ra~unaru. Model je dostupan u deset razli~itih boja, dok se ko`na sjedi{ta isporu~uju u jednoj od tri raspolo`ive boje. Po~etna cijena Audija A1 je 31.843 KM, koliko ko{ta 1,2-litarski na benzinski pogon.

Vozne osobine
Sada }emo o voznim osobinama, koje zaslu`uju dosta prostora. Audi ne bi bio Audi kada ne bi bio odli~an za voziti. Mali i lagani (1.215 kg) automobil sa 1,6-litarskim dizelskim motorom od 105 KS pravi je urbani trka~. Sistem ubrizgavanja goriva radi sa ~etiri brizgaljke. Odlikuje se izvrsnim odnosom snage, komfora i akustike motora. Prva brzina je

Ameri~ki FIAT 500
Nakon gotovo 30 godina, FIAT se vra}a na ameri~ko tr`i{te i to retro modelom 500, koji je za nastup „preko bare“ dobio blage dizajnerske promjene, druga~iji upravlja~ i sjedi{ta, novi ovjes i ko~nice, te ve}i rezervoar goriva i bolju zvu~nu izolaciju. U ponudi su tri paketa opreme i samo jedan agregat, 1,4-litarski MultiAir na benzinski pogon sa 100 KS i 133 Nm obrtnog momenta, ukomponiran sa petostepenim manuelnim ili {estostepenim automatskim mjenja~em. Ameri~ki 500 proizvodit }e se u S. Pa. Meksiku, a ko{tat }e 15.500 dolara.

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

28

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Prodaja
Prodajem kombi Volkswagen putni~ki T-4 caravelle, 2.5 TDI, 132 KW, 180 KS, god. proiz. kraj 2001., sva full oprema, jedan vlasnik, servisna knjiga. Mogu}a zamjena. Tel. 061 167 850. 15390-1Nd` Airbag na volanu i inst. tabli za Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprinter, Opel 4. Tel. 061 200 203. Alfa Romeo 156 sportwagon 2002god 1.8 ts ful oprema ko`a, 4 nove good year gume, fabri~ki alarm, extra stanje bez ulaganja cijena po dogovoru mogu}a zamjena.Tel.062 722 939 Audi 100 2.8, god. 1991., registrovan do 20. 3. 2011., met. crni, klima. Tel. 033 668-096. Audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Audi jaje 1989., TDI, crna metalik boja, registrovan, gara`iran. Tel. 033 649-744. Auto Nisan prodajem. Tel. 061 367 103. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autogume polovne 245/70/16, 215/55/16, 205/55/16, 195/65/16, 185/60/14, sve po 4 kom., ~eli~ne felge Golf 2 i 3, BMW 5 rupa, Merc. 5 rupa. Tel. 061 209 057. Autolimar, radim sve vrste atolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427, Had`i}i. Berlingo Citroen, 1.9 dizel, puni~ki, povoljno. Tel. 065 908 701. BMW 316,1.8 benzin, 1987.g. 2300 KM. Tel.061 259-959 ^el. felge sa gumama i ratkapama za Golf IV, 195/65/15, cijena 350 KM. Tel. 061 242 289. Chevrolet Matiz SE, 2005. god., 47 KW, 995 cm3, klima, servo, centralna, CD MP3. Tel. 061 260 598. Citroen c2 1.4hdi 2005 god bijela boja zimske gume zamjena za Punto.Tel. 063 506 303 Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen C3, 2008.god, 1.4 benzin, 5 vrata, 25000 presao, boja zelena. Cijena 13.300 KM. Tel. 061 243 246 Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Citroen Xsara Coupe VTS 170KS,full oprema,2000 godina.Cijena 5800KM.Tel.061 208 932 Corsa C, 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, al. felge, crvena, reg. do 9. 2011. god. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Da~ija Logan 1.4 benzin, 2008., registrovana 1+6, zimske gume, 10.900 KM. Tel. 061 478 572. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Ducato 2.3 JTD god.2008,povi{eni i produ`eni,bijela boja,pre{ao 38000 km,kupljen nov.30000 KM.Tel. 061 100 762. Fiat Punto JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 80.000 pre{ao, cijena do registr. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Fiat punto, 1999. god. 1.1B u dobrom stanju, metalik plavi. 5000 KM. Tel.061 530 385 Fiat Punto,2002god.presao 81.000,servo city,air bag,el.podiza~i,ura|en veliki servis,met.narand`asti,extra o~uvan,dvoja vrata.Tek registrovan.Tel.061 242 008 Fiat Seicento,2000 godina,900 kubika.3900 km.Tel.062 534 343. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Tipo, 1.4i, 92. god., reg. do 7. 2011., izvrsno o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Focus 1.6b 2002god reg.do 05.05.2011god.sva oprema vlasnik 128.000.pre{ao.3 vrata, crna boja 7.800 KM. Tel. 061 266 306

Ford Escort 1.8 dizel (TD), 1997., 5 vrata, boja metalik tamno zelena, tek registrovan, dobro o~uvan, pre{ao 165.000 km, cijena 4.500 KM. Tel. 062 712 626 Ford Eskort 1.4 benzinac, 1997., regis. august 2011., 3.500 KM. Tel. 061 335 589. Ford Eskort 1.6 benzin, 90. god., 1.800 KM, zvati iza 18 h. Tel. 061 036 470. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do reg. 7.100 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, sa dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{la, do reg. 6.900 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fiesta novi model 1.4 dizel, uvoz Njema~ka, 2003. god., 6.950 KM. Tel. 061 204 169. Ford Focus 1.4 benzin 2000 godina metalik srebreni karavan registrovan do 06.01.2011. Cijena 6500, nije fiksna.Tel. 063 995 876 Ford Mondeo 2.0 TDCI, 2003. god. Tel. 061 842 201. Ford Mondeo, 2.0TDCI, 2002god., pre{ao 139.000km, registrovan do jula 2011., automatska klima, maglenke, ura|en veliki i mali servis..Cijena 12950 KM. Tel. 062 994 559 Golf 1, 1982., T.D., registrovan, havarisan. Tel. 061 257 470. Golf 2 1.3 benzinac 1989, registrovan, dobar povoljno Mostar.Tel.063 407 313 Golf 2 1985, 5 vrata, dizel, tamno plava boja, registrovan do juna 2011, cijena 2300 KM.Tel. 033 204 497 Golf 2 dizel, prva registracija 90. Cijena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3900 KM. Tel. 063 123 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf III, tdi, 97. god., karavan, 5900 KM. Tel. 062 151 896 Golf 2 u extra stanju 87g 1.3 ben ,reg do 09.2011. Cijena 2400 KM. Tel.061 537 963 Golf 2, 1.6 TD, crvene boje, 1986. god., registrovan do 5. 2011. Tel. 061 440 594. Golf 2, benzin 1.6, 1986., njema~ki. Tel. 061 185 753. Golf 2, dizel, bijele boje, 87. god., neregistrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4 1.9 TDI i crveno 2003 god ,registrovan,servis kompletan uradzen,servisna knjiga, zimske gume , zeder , klimatronik, 4 vrata 13.700KM.Tel.061 212 955 Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II, 1.3 B, god. 87., o~uvan, 3.400 KM. Tel. 062 971 375. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Honda CBR 900 RR 96g. pla}en porez i carina.Tel. 061 756 388 Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi 208 D, vi{enamjenski, 1990. god. + sjedala, vrijedi pogledati. Tel. 061 159 190. Kombi Fiat Ducato furgon, 2.8 JTD maxi, 2001. god., ispravan, sa isteklom registracijom 8./2010. Tel. 061 153 130, 033 640-064. Kombi Fiat Ducato, 91. god., 2.5 D, u voznom stanju, 1.500 KM. Tel. 061 268 442. Kombi Mitsubishi L300 2.5 d zel;90 god.neregistrovan.Cijena 1.000 KM.Tel. 061 461 742 Kombi Mitsubishi L300, 2.5 dizel, nije u voznom stanju, 1.200 KM. Tel.061 461 742 Kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7.mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Lada 112-1.5 GLI, 16V, skoro nova, pre{la svega 29.000 km, metaliik nebo plava, cent. brava, el. stakla, 2004. god. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Lada Samara 91. god., reg. do 9. 8. 2011. god., sa dosta rez. dijelove, 1.000 KM. Tel. 062 170 357. Lavlju kand`u, original fabri~ka. Tel. 061 248 078. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. Tel. 061 159 507. M124 300D, 1986 godina, registrovan do juna, u dobrom stanju. Cijena 5500 KM. Zvati iza 13 sati.Tel.061 811 290

Mazda 323F 90g, 1.6motor,16ventila,motor odli~an,lim solidan,crna, krov crven,el.podiza~i farova.neregistrovan 2100KM. Mo`e Golf 1 dizel u zamjenu ili sli~no. Tel. 061 595 651 Mercedes 1317, 1991. god., cerada, reg. 4. 2011. god., cijena 5.500 EUR-a. Tel. 061 101 800. Mercedes 190 D, automatik, 88., registrovan, odli~an, sive boje. Tel. 061 500 037. Mercedes A klasa 170 CDI, automatik, 2000. god. Tel. 061 906 886. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful oprema, o~uvan, mogu}a zamjena. www.bmpetrol.com Tel. 065 533 373. Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Mijenjam Golf 2 1,6 benzin 85 god za WW kombi T2.Tel.066 321 636 Motor 2.0-16V, stakla vrata, diferencijal Opel omega B, 97. god. Tel. 062 200 203. Nove dijelove za Pe`o, razvodna kapa i fingere. Tel. 061 325 032. Opel Astra dti 2001 met.plava klima servo al.felge, mp3 abs dalj.zaklju~avanje, airbag, dva klju~a, tek registrovana, nove gume, ura|en cjeli servis.8300 KM. Tel.062 986 677 Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa C 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, 1 vlasnik od uvoza, registrovana, 97.000 pre{ao, nove gume M+S, cijena 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Opel Frontera i Omega B u dijelovima, prodajem. Tel. 061 200 203. Opel kadet 1.3 suza, 1988., registrovan, u dobrom stanju. Tel. 062 183 913. Opel Korsa kao nova, 1.2 benz., ful oprema, 2003. god., uvoz Njema~ka, pla}ena carina, 7.600. Tel. 061 107 285. Opel Omega B, 2.5TD, 95 god.u dobrom stanju, mo`e zamjena.Tel.062 270 822 Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 10.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat 97., dizel, TDI, reg. do avgusta 2011., cijena 8.900 KM. Tel. 061 519 750. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat karavan 1,6d. 1985g, neregistrovan,500 KM.Tel. 061 270 002 Peugeot 206, 1,4- benzin, 5 VRATA, 2005 god registrovan, full oprema, cijena 9700 KM.Tel.062 362 999 Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklj~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 HDi, god. proizv. 2004., registrovan do 20. 5. 2011., met. sivi, klima. Tel. 033 644-590. Pe`o 206 kao nov 1.2 benz., 2003. god., uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, 6.700 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, cijena do reg. 7.900 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do reg. 7.900 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, benzin 1.2, kao nov, ful orema, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV 7.500 KM, Opel Korsa ful oprema, 2003. god., 1.2 benzin, uvoz Njema~ka, 7.500 KM. Tel. 061 107 285. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Galoper turbo dizel, 99 god. ful oprema.cijena po dogovoru moze zamjena za manje vozilo.Tel. 061 146 118 Prodaje se Golfa 3,93god TD bordo boja,5vrata.cijena 5.500KM. Tel.061 768 414 Prodajem golf 4,metalik sivi,ful oprema ,5 vrata registrovan 08.2011. 2.0 benzin.2003 .Tel 061 933 155 Prodajem 3 ljetne gume 195/55/15, cijena 120 KM. Tel. 061 375 053. Prodajem Astru, karavan, benzin 2000god. Klima svi servisi, alu felge,el. paket 6800 KM fixno.Tel.061 399 537 Prodajem Audi jaje turbo dizel 90 god tek registrovan 4000 KM.Tel. 061 142 015 Prodajem auto Daewo Matiz 2002 godi{te pre{ao 43000 KM. Tel. 061 752 404

Prodajem automobil Citroen Xantia, 1996. God., 2.0, 16 V, 97 kw, 130 ks, registrovan do jula 2011. Cijena 6100 km.Tel. 063 991 300 Prodajem dijelove za Audi 80 cc, god. 1986. Tel. 061 505 578. Prodajem d`ip Toyota 2004 god. Pla}ena carina i porez uvezen iz USA.Tel. 061 538 400 Prodajem Fiat Punto, godi{te oktobar 2000 tek registrovan, dobro o~uvan. Cijena 5.000 KM. Pre{ao 105 000 Km. Tel.062 568 178. Prodajem Reno 5 povoljno, neregistrovan u ispravnom stanju. Tel 033 613 389 Prodajem Ford Eskort 1.8 dizel ekstra stanju, god 90, novi alu felge, crna boja, centralne brave, elektro retrovizori, siber, cijena 2000E mo`e i zamjena.Tel.061 507 038 Prodajem Ford Fiesta, dizel 1995, tek registrovan.Tel. 061 333 222 Prodajem Golf 3, godi{te 97.1.9TDI metalik zelena.alu felge 4 vrata.Cijena 5700 KM.Tel. 066 238 864 i 066 453 682 Prodajem Golfa 1987 godina.Tel. 065 257 907 Prodajem Golfa ll 87 1.3 B.4 vrata.3.500 KM.Tel. 062 971 375 Prodajem Golfa S paket u voznom stanju nije registrovan.Tel.061 143 306 Prodajem mercedes 190 D 3.500 KM mogu}a zamjena.Tel. 061 874 491 Prodajem Mercedes 200 D linija 123, nove gume,u dobrom stanju,registrovan do 18.8.2011,cijena 1800 KM.Zenica.Tel.062 368 664 Prodajem Mercedes 815 Vario 2002god. sanduk 5m, cerada sa rampom.Tel.061 141 292 Prodajem Mercedes E200 CDI, 2003 godina, ful oprema.Tel. 063 335 556 Prodajem mercedes vaneo v klasa 2002 godina benzin-plin monovolumen.Tel. 063 316 635 Prodajem mini bager Kubota, 2,4 tone, godina proizvodnje 1995.Cijena po dogovoru.Tel.061 142 015 Prodajem Opel Astra 1.6i 92,5 vrata,servo,metalik crna,registrovana do 10/2011,limarija odli~na, 3200 KM hitno.Tel.065 427 434 Prodajem opel cady.Tel. 061 852 665 Prodajem Opel Corsu 1998 godi{te 1.0 benzin metalik zelena ura|en servis registrovana do 10-2011 nove tablice povoljno.T el.066 801 450 Prodajem Peugeot 206 kao nov benzin 1.2 uvoz Njema~ka, pla}ena carina i pdv cjena 6.500 KM.Tel. 061 204 169 Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. Tel. 061 206 689. Prodajem Renault 5, 1.0 kubika, neregistrovan, povoljno. Tel. 033613389 Prodajem Renault Megane,1.5 dci,2003g. Dinamik oprema,koza,klima,navigacija,4 vrata,metalik. 11800 KM.Tel. 061 247 399 Prodajem Renault Megane,1.5 dci,2003g. Dinamik oprema, ko`a, klima, navigacija, 4 vrata, metalik. Cijena 11800 KM. Tel. 061247399 Prodajem skuter Sprint 2008g, 50cc, registrovan trajno, u vrlo dobrom stanju.Tel. 066 252 371 Prodajem TOYOTA Aygo 2005 god presla 62000 km.Tel.062 530 170 Prodajem VW T4 2.5tdi 2000god. 1+5, tek uvezen povoljno.Tel.061 141 292 Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje i poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Megane 1.6 16V, 2004 god. registrovan do 11/2011 god. 12000KM, 4 ljetne i 4 zimske gume!Tel. 063 479 348 Renault Scenik 1998. god., automatik, benzin 1.6, ekonomik, u dobrom stanju, povoljno! Tel. 061 926 580. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik bijela kafa, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno 18 TL, 1983. i dijelove za isti, vrlo povoljno. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Reno 25, benzin, 1991. g., ful oprema, klima, cijena 1.600 KM. Tel. 062 319 589. Reno Clio 1.2 B, 2004. god., crveni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do reg. 7.450 KM. Tel. 062 548 408. Reno Clio 1.4 B, 2000. god., metalic plavi, MTV music, u perfektnom stanju, 6.800 KM. Tel. 064 895 238. Reno Kango zatvoreni, 2005. god. Tel. 062 916 907. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema, cijena 13500 KM.Tel. 062 615 888. Reno Klio 1.2, benzin, 2000. g., dvoja vrata, registrovan, 4.300 KM. Tel. 061 478 572. Reno laguna karavan, dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003., prvi vlasnik, regist., povoljno. Tel. 063 89 46 89. Reno Megan, 97. god., benzin, reg. oktobar 2011. Tel. 063 881 224. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Reno Scenik, 2001. g., tek registrovan, metal. zeleni, klima, ABS, alarm, daljinsko, el. paket, nove gume, servisna, gara`iran. T 061 138 071. el. Reno T wingo 1.2 B, 2003. god., crveni sa dosta opreme, panorama krov, pla}eni carina i PDV, 100.000 pre{ao, cijena do reg. 6.200 KM. Tel. 061 158 202. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rover 214 S1, 1.4 benzin, ful oprema, dvoja vrata, nove table, 4.500 KM. Tel. 061 229 714. Skuter 2008, registrovan trajno, 50cc moze zamjena.Tel. 066 252 371 Seat Ibica 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do reg. 8.900 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 2004. god., ful oprema, digitalna klima, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, 8.500 KM. Pe`o 206, kao nov, 6.500 KM. Tel. 061 204 169. [koda „Felicija“ 1.3, 50 KW, 1996., registrovana, vrlo povoljno. Tel. 063 276 379. [koda Favorit, 136 L, 1991. god., reg. do 21. 4. 2011., gara`irana. Tel. 061 202 386. [koda Felicia 1,3 decembar 1999.,benzin-plin!Cijena 3400KM.Tel.061 176 938 [koda Felicija dizel, pikap, registr. do 12. 4. 2011. cijena 2.000 KM. Tel. 033 442-634. [koda Octavia Tour, 1.9 TDI, tek registrovana, stara 13 mjeseci, u garanciji, super oprema 23000 KM. Tel. 062 390 408 [kodu 120 L, god. 1987., u dobrom stanju. Tel. 061 214 027. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Sudi jaje 1.6TDI 59kw-80ks.intercooler 1990 god,centralna brava,lavlja kandza, alu-felge, tek registrovan, 5500KM Mostar.Tel.061 235 464 Vanjske ljetne tubeles auto-gume 155/70/13. T 033 534-087, 062 682 690. el. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. T 033 531-996, 063 639 176. el. Vrata, stakla, blatobrane, diferencijal, motor 2.2 benz., Opel Frontera. Tel. 061 200 203. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Pasat limuzina 1.9 tdi 105 ks, bluemotionnovi model b6+10. 2007 godi{te, servisna klima, 2 klju~a, tempomat, veliki display,cijena do registracije 23.400 KM.Tel. 063 591 876 VW Passat, limuzina, 1.9 TDI 105 KS, crno-sme|a metalik, 2008, krom paket, servisna, cijena 23.200 KM, novi model, bluemotion euro - 5.Tel. 066 415 302 Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Zadnju {ofer-{ajbu i stakla vrata za Reno 4. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Zimske gume sa ~eli~nim felgama i po 5 {arafa, dimenzije 205/60/16, cijena povoljna. T 061 137 199. el. Zastava Jugo 55.extra stanje. al felge nove gume.3 vrata. 550 KM. Tel 061 586 539 Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317.

Kupovina
Kupujem dotrajala vozila, Z-101, Z128, PZ, Lada. T 061 134 597. el. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana na stranim tablama. Tel. 061 758 217. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000.

Autodijelovi
Gume SAVA S3 185/65/15 dvije 170KM.Tel. 061 251 654 Oglas prodajem motor opel dizel 2.3.Tel.062 486 140 Prodajem 4 ~eli~ne felge 16’cola za A-6 i 2 zimske gume 205 55R16.Tel. 063 267 990 Prodajem alu felge 16 sa gumama, mo`e i zamjena za mobitel.Tel.061 010 711 Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Prodajem alu felge za Toyotu sa ljetnim gumama 205 55 R16 kao nove, 700 KM. Tel. 061343587 Prodajem auto djelove za Zastavu 101, kineti~ke zglobove, letvu volana, prednje le`ajeve farove i drugo.Tel. 062 681 161 TDI motor sa mjenja~em za Golfa III.Tel.061 170 794

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

29

30

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Izdavanje
Izdajem dvokrevetnu sobu u privatnoj ku}i, upotreba dnevne sobe-kuhinje. Centralno grijanje, kablovska. Lokacija Grbavica, stadion @elje. Mob. 062 994 704. 15394-1Nd`

Izdajem dvosoban namje{ten stan odmah useljiv, C-faza A. Polje. Tel. 532-800, mob. 061 342 858. 15374-1Nd` Izdajem dvosoban stan i vi{e dvokrevetnih soba u Sokolovi} Koloniji - Ilid`a, 600 m od Univerziteta. Sve je novo, potpuno opremljeno, c. grijanje, TV. Kont. tel. 061 160 896. 15167-1Nd`

Izdajem jednosoban namje{ten stan sa plinskim grijanjem, na Otoci. Tel. 061 132 399. 18067-1tt

Izdajem skladi{ni prostor 40 m2. Mo`e i gara`a za dva auta. Mo`e se koristiti i zatvoreni dvori{ni prostor. Lokacija Grbavica, stadion @elje. Mob. 062 994 704. 15394-1Nd`

Izdajem u zakup prodajni objekat 310 m2 u novogradnji, Alipa{ino Polje, kod prodajnog centra [koda, izlaz na glavnu cestu. Odmah useljiv, za sve namjene. Telefon: 061 319 215. 15309-1Nd`

Izdajem ugodan dvosoban namje{ten stan 62 m2, centralno grijanje, blind vrata, na Grbavici blizu pijace, od decembra. Tel. 033/647-019. 18074-1tt Izdajem ku}u u Ned`ari}ima. Tel. 061 222 695 A. Hangija, kod „Robota“, izdajem i prodajem pos. prostor 20 m2, mokri ~vor, c.g. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Aerod. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Aerodrom naselje, pos. prostor 20 m2 i gara`u posebno. Tel. 061 018 090. Al. polje, jednosoban stan sa cen. grijanjem, studentima. Tel. 061 157 571. Alipa{ina ulica, namje{tenu garsonjeru studenticama na du`i period, u priv. ku}i. Tel. 066 528 873. Aneks, stan dvosoban namje{ten, sve odvojeno, grijanje plin, bez auta. Tel. 647-362. Apartmane i sobe izdajem,centralno grijanje,tv,kablovska.cijena 15-20 KM.Novo Sarajevo.Tel.061 321 346 Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bare-[ip, stan sa vi{e le`aja u privatnoj ku}i, po le`aju 80 KM, grijanje drva - struja, posebne da`bine. Tel. 062 139 215. Bare-[ip, trosoban extra namje{ten stan u zgradi, I sprat, 600 KM + re`ije. Tel. 061 190 713. Ba{~ar{ija, garsonjera 20 m2 + balerija. Tel. 063 870 877. Bistrik, jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, kupatilo, kuhinja, poseban ulaz. Tel. 061 157 197. Bistrik, lokal 41 m2, opremljen za buregd`nicu. Tel. 065 188 648. Bistrik, namje{ten stan, priv. ku}a, blizu centra. Tel. 061 108 770. Bjelave, izdje se dvokrev. soba, studentima, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836.

Breka, izdajem jednosoban stan, lux. namje{ten, prednost stranci. Tel. 062 204 208. ^. Vila, I sprat, 46 m2, kancelarijski prostor. Tel. 061 325 840. ^. Vila, II sprat, extra namje{ten dvosoban stan, 400 KM + re`ije. Tel. 061 347 539. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar grada, dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061 202 497. Centar, trosoban stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Dobrinja 2,kod Merkatora,40m2, nenamje{ten, centralno, plin,lift,na du`i period, zaposlenim, pla}anje dva mjeseca unaprjed, 270 KM+re`ije. Tel.062 415 405 Dobrinja 5, izdajem posl. prostor, pogodan za sve namjene. Tel. 033 638006. Dobrinja kod trolejbuske stanice (okretaljka), jednosoban polunamje{ten stan sa grijanjem. Tel. 061 157 943. Doglodi, 100 m2 poslov.-skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije namje{tene se sa kuhinjom, studentima ili zapos. licima. Tel. 033 216-402. Dvije sobe studenticama sa upotrebom kuhinje i kupatila, PejtonIlid`a, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Dvos. namje{ten stan, priv. ku}a, pos. ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653-823, Pofali}i. Dvosoban stan na Grbavici, sprat 4, lijepo namje{ten, 450 KM. Tel. 061 540 015. Dvosoban stan studenticama. Tel. 033 658-946, 062 528 053, zvati iza 17 h. Friz. salon izdajem, mo`e i za dr. namjene. Tel. 062 738 661. Gara`u Bare-[ip, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, B. Muteveli}a, III kat, izdajem veoma dobar stan, namje{ten. Tel. 061 212 746. Grbavica, izdajem sobu studentici ili radnici.Tel.061 601 791 Grbavica, lijepo namje{ten stan sa gara`om, dvoiposoban, prednost stranci i diplomatska lica. Tel. 033 643359, 062 615 062. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. Tel. 061 347 685. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-centar, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, gara`a, ba{ta. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Lu`ani, stan 65 m2, zaposlenim `enama bez djece, 350 KM. Tel. 066 324 343. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m sve informacije.Tel. 061 481 605 Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m sve informacije.Tel. 061 481 605 Izdaje se prazan dvosoban stan na Dobrinji kod merkatora prvi sprat.Tel.061 144 162 Izdajem 2 sobe studenticama sa upotrebom kuhinje i kupatila, PejtonIlid`a, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Izdajem ~etverosoban luksuzno opremljen stan na Ko{evskom Brdu.Tel. 061 725 413 Izdajem dvokrev. sobu strancima ili studenticama, blizu Katedrale. Tel. 061 911 928. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban namjesten stan u zgradi-Hrasno, za studentice na odre|en period! Tel. 033 610 738 Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, kablovska TV, u Grbavi~koj. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan,novogradnja,nov namje{taj,klima,lift.Tel. 061 203 902 Izdajem dvosoban stan u zgradi. Tel. 061 355 517 i 061 355 517 Izdajem dvosoban stan u zgradi.Tel.061 355 517 Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912 565. Izdajem opremljen frizerski salon na Dobrinji 2 preko puta Merkatora. Tel.062 909 061

Izdajem garsonjeru u Kova~i}ima do Bugarske ambasade, sve zasebno. Tel. 061 864 086. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban i dvosoban stan u Bu}a Potoku. Tel. 033 471 942 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi.Tel.062 479 021 Izdajem jednosoban polunamje{ten stan sa grijanjem kod trolejbuske stanice u Dobrinji.Tel.061 157 943. Izdajem jednosoban,nenamje{ten stan,poseban ulaz.Bu}a Potok. Tel. 061 865 743 i 033 618 644. Izdajem kancelarijski prostor u Hrasnom, reko puta Robota. Tel. 535052. Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem ku}u strancima na Mihrivodama, 3 sobe , 2 mokra ~vora, kuhinja trpezarija, gara`a 4 parking mjesta, ba{ta, na du`i period . Cijena 1.300 km. mjese}no /ispod Kafane KIBE/.Tel. 061 360 084 Izdajem lijepo namje{ten stan kod FDS, cent. grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Izdajem lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Tel. 061 220 957. Izdajem lijepu namje{tenu sobu `enskoj osobi.Tel. 061 818 670 Izdajem lux stan, Zmaja od Bosne, 65 m2, 800 KM + re`ije. Tel. 061 214 852. Izdajem na Grbavici dvosoban polunamje{ten stan. 300KM. Tel.065 253 710 i 061 260 498 Izdajem na Grbavici dvosoban stan.350 KM bra~nom paru ili `eni.Tel.061 260 498 Izdajem na Grbavici dvosoban stan.400 KM. Tel 063021872 Izdajem na Grbavici dvosoban stan.400KM bra~nom paru ili `eni.Tel. 061 260 498 Izdajem namje{ten dvosoban stan Bjelave.Tel.061 386 732 Izdajem namje{ten dvosoban stan na Bjelavama.Tel.061 310 725 Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi, Donji Vele{i}i. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten jednosoban stan u kuci Buljakov potok.Tel.062 488 393 Izdajem namje{ten sprat ku}e, Rajlovac, 50 m od autobusa, 200 KM. Tel. 062 214 707. Izdajem namje{ten stan kod Elektrotehni~ke {kole u B. Potoku. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan na Vracama blizu TBK.Pogodan za studente.Tel. 061 228 646 Izdajem namje{ten stan sa centralnim grijanjem u Sokolovi} koloniji.Tel 515-960 i 062 215 010 Izdajem namje{ten stan, 38m2, ^engi} Vila (suteren), 300KM.Tel. 061 483 057 Izdajem namje{ten tros. stan u stambenoj zgradi, internet, kablovska, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseban ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem plac 500m2 na Stupu odmah pored glavne ceste,struja,voda,pogodno za sve namjene.Tel.061 207 921 Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor 70m2 sa komplet opremom za slasti~arstvo.Tel.062 416 982 i 066 177 142 Izdajem poslovni prostor u tr`nom centru City Centar One u Kaknju.Cijena povoljna,po dogovoru.Tel.061 799 099 i 061 686 611

Izdajem poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni, mo`e i magacin, plus park plac 400 do 500 m2, kod Stupske petlje. Tel. 033 460-700, 061 019 141. Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji (250KM).Tel: 062 971 539 Izdajem prazan dvoiposoban stan na Dobrinji na du`i period.Tel. 062 494 764 Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prizemlje u ku}i iznad Skenderije namjesteno cijena po dogovoru.Tel. 061 309 635 Izdajem prizemlje u ku}i iznad Skenderije namje{teno, cijena po dogovoru.Tel. 061 309 635 Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan na Vi{njiku.Tel.063 200 393 Izdajem stan plinsko grijanje, Vejsila ^ur~i}a [vrakino.Tel.062 189 757 Izdajem stan u Ned`ari}ima, kod osnovne {kole „Aleksa [anti}“. Tel. 061 518 867. Izdajem stan u Sarajevu.Patriotske lige 50. Studenticama. Tel. 061 774 920 Izdajem stan.Boljakov potok,150 KM.Tel.033 459 838 i 061 777 679 Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem troiposoban satn na du`i period, Dolac Malta. Tel. 061 268 476. Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem ve}i prazan stan na Ciglanama, Mehremi}a trg.Tel.061 812 046 Izdajem vikendicu na Vla{i}u sa 16 kreveta, 8 soba, 250m2 na glavnoj stazi plinsko grijanje.Tel. 061 701 387 Iznajmljujem dvosoban stan na Grbavici kod apoteke. Tel. 061 352 786 Iznajmljujem polunamje{ten sprat u prizemlju ku}e,u Barama-[ip,blizu Dp-supermarketa. Grijanje na plin.Tel.061 540 451 Jednokrev. soba studentu mu{karcu, naselje N. Breka. Tel. 033/443-282, 062 147 525. Jednokrevetnu sobu studentu, grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, cijena 100 KM. Tel. 061 516 479. Jednos. prazan stan, ops. ulaz i struja, ul. A. Bu}e. Tel. 033 610-675. Jednosoban stan u prizemljiu, adaptiran, namje{ten, bra~nom paru bez djece ili samcu-ici. Tel. 061 16 77 61. Kod kina Tesla, pos. prostor 74 m2, I sp., sve novo. Tel. 062 907 831. Kompletno opremljen i namje{ten dvosoban stan u ulici Zmaja od Bosne. Tel. 061 214 856. Kova~i}i, namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za dvije studentice. Tel. 033 216-467.

Ku}u izdajem Ko{evo, Pionirska, novogradnja, opremljen, gara`a, 500 KM. Tel. 061 214 306. Lijepo namje{ten stan kod FDS, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Lijepo namje{ten stan kod FDS, cent. grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Lu`ani, sobu sa grijanjem, namje{tenu. Tel. 033 623-149, 061 929 553. M. Dvor, stan 80 m2, ekstra namje{ten, kod Ameri~ke ambasade, za strance. Tel. 061 897 959. Namje{ten jednos. stan, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073. Namje{tena soba sa c. grijanjem i upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 061 803 264. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521618, 061 529 838. Namje{tenu garsonjeru zapos. mu{karcu ili studentu nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Namje{tenu garsonjeru zaposlenom mu{karcu ili studentu nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja, `enama. Tel. 521618, 061 529 838. Nudim studentici sobu sa c.g., u privatnoj ku}i, centar. Tel. 033 225909. Opremljen frizerski salon 33 m2, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132. Pofali}i, izdajem gara`e, Hamdije ^emerli}a 1, Bosna-auto, 50 KM + PDV mjese~no. Tel. 061 209 057. Pos. prostor Ilid`a, tramvajskoautobuski terminal, 54 m2. Tel. 061 141 691. Pos. prostor na ^. Vili i Ferhadiji, kancelarije. Tel. 033 668-096. Prazan dvoipos. stan na Dobrinji (ul. Gandijeva), 250 KM. Tel. 062 971 539. Saraj-polje, dvosoban nenamje{ten stan, 200 KM. Tel. 033 460239. Sedrenik, prazan sprat ku}e 65 m2, ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476. Soba zapos. osobama. Tel. 061 546 291. Sokolovi} Kolonija (blizu {kole), namje{ten stan, grijanje, digitalna TV. Tel. 033/515-153, 061 172 263. Stari Grad, dvosoban stan namje{ten, poseban ulaz, u priv. ku}i. Tel. 033 236-679, 062 591 376. [vrakino, dvosoban potpuno namje{ten stan, 400 KM + re`ije. Tel. 061 804 170. Te{anjska ul., „Karingtonka“, izdajem pos. prostor 12 m2, mokri ~vor. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Tros. stan A. Polje, A faza, studentima ili zaposlenim. Tel. 061 868 464. Trosoban namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Ul. Branis. \ur|eva, pos. prostor, prizemlje, 33 m2, 2 prostorije, adaptiran. Tel. 062 907 831. Vele{i}i, dvosoban stan namje{ten, kod nove ambulante. Tel. 061 143 016, 033 218-633. Vla{i}, izdajem vikendicu sa 16 kreveta 8 soba 250m2 na glavnoj stazi plinsko grijanje.Tel.061 701 387 Vraca, izdajem jednosoban namje{ten stan.Poseban ulaz. Plinsko grijanje.Tel. 061 629 944 i 061 379 392.

Vraca,izdajem jednosoban namje{ten stan.Poseban ulaz.Plinsko grijanje.Tel. 061629944 i 061379392. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem kuæu sa okuænicom i 1.500 m2 okuænice, novogradnja, svi prikljuèci, Ahatoviæi-Djevojaèke vode. Kont. tel. 061 207 921. 15370-1Nd Prodajem stan u centru,106 m2,2.500 po kvadratu.Tel.063 361 010 A. Jabu~ice, garsonjeru 25 m2, v. pr. Tel. 061 415 787. A. polje (kod dvorane na Mojmilu), VI sprat, 71 m2, balkon. Tel. 061 325 840. A. [a}irbegovi} 24/12, trosoban 68 m2, cijena 72.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. Adaptiran jednosoban stan 36 m2, u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Adema Bu}e, dvosoban stan 54 m2, I sprat, novija gradnja, cijena po dogovoru. Tel. 061 204 892, 061 501 562. Adema Bu~e, novija gradnja, garsonjera 33 m2. Tel. 061 278 029. Agencija prodaje garsonjere u Centru.Tel. 063 843 191 Al. Polje, A faza, stan 70 m2, 3 sp. Tel. 543-146. Alipa{ino A-faza, prodajem namje{ten stan 49 m2, klima. Tel. 061 500 251. Alipa{ino C-faza, stan 59 m2, adaptiran, balkon zatvoren. Tel. 061 689 549. Alipa{ino, II kat, troiposoban 77 m2 = 125.000 KM. Tel. 066 801 737. Alipa{ino, trosoban, Trg me|. prij., 6. kat, 70 m2 + balkon = 105.000 KM. Tel. 066 801 737. Alojza Benca, Malta, 5. spr., 56 m2/1.800 KM. Tel. 065 819 136. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Avde Smailovi}a, I kat, dvoiposoban 68 m2, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 320 439. Banjlauka, ul. Kozarska, ku}a 9.5x10.5 m, novogradnja, 2 trosobna stana, veliko potkrovlje,na placu 890m2.Tel.061 218 659 BARE -[IP - Centar/prvi niz, bijele zgrade/ dvosoban stan 46m2/I sprat , sa novom komplet ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, uknji`en 1/1 95.000 km. /bez stvari 90.000 KM.Tel. 061 269 835 Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel 061 275 535. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, odvojen ulaz i komunalije, sve 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Ba{~ar{ija-Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Biha} prodajem stanove u novogradnji svih veli~ina i spratnosti na lokaciji Ceravci, sve zavr{eno i useljivo cijena po dogovoru. Tel. 061 149 637 Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

31

32

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za manji do 30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183 433. Breka Centar 66m2/I sprat, dvoiposoban plus balkon ul. H. Su{i}a odmah useljiv 2.700 KM/m2 Tel. 062 068 901 Breka Nova, prodajem ili mijenjam dvosoban 70 m2, mogu}nost nadogradnje potkrovlja. Tel. 062 290 114. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta ugra|ene nove opreme. Tel. 061 106 424. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta ugra|ene nove opreme: plakari, stolarija, kuhinja, kupatila, WC, klima i ostalo. Tel. 061 106 424. Bu}a potok, nov stan na III spratu, 60 m2, po cijeni 2.100 KM/m2. Tel. 033 639-190. Bu}a potok, novogradnja „Tibra Pacifik“, stan 51, cijena povoljna. Tel. 061 072 815. Bu}a Potok, novogradnja zgrada, „Tiba Pacifik“, stan 51 m2, cijena povoljna. Tel. 061 072 815. Buhotina devastirana vikendica, telefon, struja, voda, plac 2 duluma, 13000 eura.Tel.061 350 682 ^. Vila, 46 m2, kancelarijski prostor, I sprat. Tel. 061 325 840. ^. Vila, 52 m2 + balkon, I kat, fiksno 90.000 K. Tel. 061 320 439. ^. Vila, II kat, trosoban 82 m2 + balkon, 82.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. ^. Vila, V sp., 54 m2, balkon, cijena 95.000 KM. Tel. 061 325 840. ^engi} Vila Paromlinska 53/5 prodajem stan 99 m2 u novogradnji, dvostrano orijentisan, zavr{en i useljiv, cijena po dogovoru. Tel. 061 149 637 ^engi} Vila, D`emala Bijedi}a 33/15 Velanin neboder, prodajem jednoiposoban stan veli~ine 49 m2, ima balkon, kompletno adaptiran.Tel. 061 149 637. Centar Ciglane ul. H. redji}a 80 m2 /III sp./ima lift/ kompletno adaptiran sa ugradbenom kuhinjom 245.000 KM.Tel. 061 269 835 Centar Gornje Ciglane kod autobuske Ko{evsko 30 m2/II jednosoban konforan , adaptiran, plin 68.000 km.., mo`e zamjena za ve}i.Tel. 062 900 860 i 061 269 835 Centar kod Avazovog tornja Ko{evsko 72m2/IV plus 14 m2 lo|e ustakljene,/plus gara`a/kompletno i kvalitetno adaptiran,126 000 KM.Tel. 062 068 901 Centar Ko{evsko kod novog Avazovog tornja 30 m2/prizemlje kompletno i kvalitetno adaptiran 65.000 KM.Tel. 061 510 964 Centar Mejta{ kod Ho{e komerc-a posluge garsonjera 21/VP pogodna za studente a i poslovni prostor 53.000 KM.Tel. 061 269 835 Centar poslovni prostor udaljen od katedrale 100m ul Petrakina 12m2 sre|en pogodan za sve namjene.Tel.061 701 387 Centar, A. Jabu~ice, austro ugarska gradnja, prizemlje, plin, 1.700 KM/m2. Tel. 061 247 777. Centar, Alipa{ina 47/2 izdajem ~etverosoban stan 100m2, kompletno adaptiran i luksuzno opremljen,klimatiziran.Tel. 061 149 637 Centar, Breka- Zaima [arca 38/5 prodajem ~etverosoban stan 108 m2 u izuzetnom stanju uz mogu}nosti dodatnog pro{irenja.Cijena povoljna.Tel. 061 149 637 Centar, Ilid`a, adapt. namje{ten stan. Tel. 061 288 939. Centar, kod Austrijske ambasade, salonski stan 84 m2, vis. prizemlje, 2.800 KM/m2. Tel. 065 061 966. Centar, Kromolj, prodajem dvosoban stan 46 m2 u novogradnji sa uzuzetno kvalitetnim materijalima, sve zavr{eno i useljivo. Tel. 061 149 637 Centar, Marijim Dvor kod hotela „Holiday In“ izdajem poslovni prostor 84 m2 u dvije eta`e zasebno grijanje, klimatiziran u dobrom stanju.Tel. 061 149 637 Centar, Mejta{ stan 88m2, ~etverosoban, extra sre|en, grijanje eta`no (plin, struja, kamin) dva kupatila, gara`a, namje{ten 235.000 KM.Tel.061 156 262 Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419.

Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. ^ekalu{a, I sprat, 131 m2, potrebno renoviranje, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Centar, ul. ^ekalu{a, I sprat, 131 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Centar, ul. Titova, II sp., 111 m2. Tel. 061 325 840. Centar, vis. priz., 101 m2, potrebno renoviranje, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Centar. Kromolj prodajem stan u novogradnji 150 m2 sa ba{tom, velikom terasom i gara`om za ~etiri auta,zaseban ulaz ima sve elemente ku}e. Tel. 061 149 637 Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Drvenija, troiposoban 96 m2 + balkon, II kat, lift, 2.500 KM/m2. Tel. 061 177 556. Centar-Skenderija, vis. priz., 63 m2, dvosoban. Tel. 061 325 840. Centar-Skenderija, visoko prizemlje, 63 m2, dvosoban. Tel. 061 325 840. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Ciglane, A. Hume, 74 m2, renoviran, 220.000 KM. Tel. 061 627 058. Ciglane, pos. prostor kod tunela, 270.000 EUR-a. Tel. 061 415 787. Ciglane, ul. Dajanli Ibrahimbega, stan 72 m2, cijena 190.000 KM. Tel. 062 922 330. D. Malta 82 m2, Zmaja od Bosne, zgrada „[ipada“, 2 sprat, balkon, trosoban, 2.400 KM/m2. Tel. 061 899 209. Devastirana vikendica na Kobilja~i i 1000 metara zemlje.Tel.061 214 722 Dobrinja III jednoiposoban stan 48 m2/III, ul. S. Pasali}a u odli}nom stanju /plus balkon/ 72.000 km fiksno.Tel. 061 269 835 Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja C5, kod Merkatora prodajem ~etverosoban stan, prvi sprat trostrano orijentisan sa tri balkona u dobrom stanju mo`e opcija zamjene za manji stan u Biha}u. Tel. 061 149 637 Dobrinja C5, ul. Akifa [eremeta, vis. priz., 50 m2 = 82.000 KM. Tel. 065 819 136. Dobrinja I, FBiH, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja III kpod CUP-a trosoban stan 72 m2/II prodajem u odli~nom stanju 1.450 KM.Tel. 061 510 964 Dobrinja, dvoiposoban od 65 m2, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, dvoiposoban stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, jednosoban 38 m2, 1. sprat, extra renoviran, ul. Petra Tje{i}a br. 6. Tel. 061 493 323. Dolac malta, Envera [ehovi}a 20/6 prodajem ~etverosoban stan 95 m2, dvostrano orijentisan, lijep raspored, cijena po dogovoru. Tel. 061 149 637 Dolac Malta, VIII sprat, 71 m2, dvoiposoban, balkon, cen. grijanje. Tel. 061 325 840. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva dvosobna namje{tena stana,Hrasno- ku}a- sve posebno.Tel. 063 971 667 i 033 522 598 Dvosoban stan 54 m2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, Prvomajska br. 9. Tel. 065 395 269. Envera [ehovi}a, vis. priz., 67 m2 + 2 balkona, grijanje. Tel. 062 907 831. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fo~a, prodajem dun. vo}njaka sa lijeve strane ^ehotine kako te~e, ispod sela Sa{, pored vode. Tel. 033 622064, 062 156 840. Goru{a, stan 55 m2, 2. sprat, extra adaptiran, nema balkona. Tel. 061 079 751. Grbavica 1, kod Kapu}ina, odli~an, trosoban, 73 m2, povoljno. Tel. 061 214 856.

Grbavica 50 m2, IV sp., dvosoban, K. Kapetanovi}a, renoviran i adaptiran, parno, balkon, 115.000 KM. Tel. 061 899 209. Grbavica kod 51m2/lll.Tel.061 980 114 [opinga

Grbavica, B. Muteveli}a, 47 m2, 3. sprat, dvosoban, balkon, plin, 90.000 KM. Tel. 061 150 519. Grbavica, Dervi{a Numi}a 85 prodajem ku}u prizemlje, i dva sprata sa poslovnim prostorom, parcela 430 m2, cijena povoljna.Tel. 061 149 637 Grbavica, I sprat, 73 m2, trosoban. Tel. 061 325 840. Grbavica, K. Kapetanovi}a 54 m2, 11. sprat, adaptiran, 112.000 KM. Tel. 066 801 711. Grbavica: troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica-Kova~i}i, dvosoban stan 52 m2, ugradbena kuhinja, spava}a soba, fiksno 150.000 KM. Tel. 063 718 932. Grbavi~ka, 69 m2 + 2 balkona, V spr., nema lift, 1.800 KM/m2. Tel. 062 907 831. Had`ici, Drozgometva prodajem imanje ( tri imanja) sa cca 220 dunuma, livada, njiva i {uma sa vi{e ku}i{ta, voda struja i put na parceli. Tel. 061 149 637 Hadzici, Brezova~ka 111, 1500 m2, uz asfalt, sa dozvolom, 1/1,35000 KM. Tel. 066 393 452 Hitno i povoljno Dobrinja III 55 m2 suteren pretvoren u poslovni prostor /pogodan i za stanovanje, centr.grijanje.Tel. 061 559 235 Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/ 061 271550, www.bih-croatiarealestate.com Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku, ku}u 42m2 .tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno prodajem adaptiran jednosoban stan 45 m2, 13 sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM, fix. Tel. 601 811 144. Hitno prodajem gara`u 21m2 u naselju c5 na Dobrinji, ul. Nadezde Petrovi}. Po~etna cijena KM.Tel.061 452 142 Hotonj-Barice, ku}a 9x8, 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 325 840. Hrasno prodajem kancelarijski prostor kod Robota u poslovnoj zgradi na drugom spratu 42m2 novio gradnja.Tel.061 701 387 Hrasno, 38 m2, II sp., balkon, c.gr. Tel. 061 415 787. Hrasno, 38 m2, II sprat, balkon, useljiv, 84.000 KM. Tel. 061 415 787. Hrasno, Aleja lipa, 53 m2, renoviran, 106.000 KM. Tel. 061 205 235. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, povoljno, ekstra lokacija, adaptiran. Tel. 061 724 597. Hrasno, I sprat, 36 m2, jednosoban, balkon, cen. gr. Tel. 061 325 840. Hrasno, P Ribar, vis. priz., dvoso. ban 58 m2 + 2 balkona. Tel. 061 320 439. Hrasno, Trg heroja, stan 45 m2, 85.000 KM i 36 m2 - 68.000 KM. Tel. 065 021 556. Hrasno, ul. A. Branka [imi}a, 2. spr., 28 m2 = 70.000 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. Ant. Br. [imi}a, vis. priz., 60 m2/2.300 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. Milana Preloga 10, renoviran namje{ten stan 58 m2, cijena 65.000 EUR-a. Tel. 061 268 087. Ilid`a, 55 m2 i 57 m2, rou-bau, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 325 840. Ilid`a, dvoipos. stan Lu`ani, 2 sp., 100.000 KM. Tel. 061 288 939. Ilid`a, IV Vite{ke brigade 50, prodajem ku}u sa jo{ dva devastirana objekta na parceli od 1450 m2.Tel. 061 149 637.

Ilid`a, Lu`ani Vinka [amarli}a 61 prodajem dvoeta`ni stan 114 m2, viner garten 17 m2 sa garazom i ba{tom oko 200 m2 u izvrsnom stanju ima sve elemente ku}e. Tel. 061 149 637 Ilid`a, Mala Aleja izdajem ili prodajem poslovni prostor u TC „Mellain“ na prvom spratu, mogu sve namjene osim ugostiteljstva.Tel.061 149 637 Ilid`a, Osik 29 prodajem stariju ku}u na sprat, zaseban poslovni prostor, pomo}ni objekti na parceli od 1500 m2 zemlji{ta sa svim priklju~cima i komunalijama. Tel. 061 149 637 Ilid`a, Rakovica prodajem ku}u vikendicu na sprat sa svim prate}im sadr`ajima sa oko 1500 m2 zemlji{ta i lijepo uradjenim okoli{em i ogradom. Tel. 061 149 637 Ilid`a,centar stan od 48+5m/2,cijena 75.000 KM.Tel. 061 272 136 Ilid`a-Lu`ani, dvosoban 57 m2 + 2 terase, III sprat, 90.000 KM. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, ku}a 240 m2 + plac 700 m2, 300.000 KM. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, povoljno ku}u P+S+P ima lift. Tel. 062 922 755. , Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice , 150 m2, papiri uredni, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bos. ljilj., objekat 150 m2, oku}nice 150 m2, ozidan, pokriven, sve instalacije, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stgan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jajce, prodajem stan 49 m2, renoviran, ili mijenjam za manji u Sarajevu, cijena po dogovoru. Tel. 063 088 787. Jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. K. Brdo, stan 38 m2, V.P idealan ., za studente, 1 m2 - 1.900 KM fiksno. Tel. 062 110 722. Kamena ku}a 90 m2 u Podgori, 25.000 EUR-a. Tel. 00385 99 5960425. Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Kova~i}i, Lubljanska ul., pogled na M. Dvor, stan 78 m2 + 17 m2 gara`a, u odli~nom stanju. Tel. 033 212479. Kova~i}i, ul. Ljubljanska, 2. spr., 39 m2/2.000 KM + 2 balkona. Tel. 065 819 136. Ku}a dvojna 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a i ba{ta 700 m2, odmah useljiva, Salke Terzi}a br. 17, Kasindol. Tel. 062 271 488. Ku}a P+S+P sa gara`om i 4.200 , m2 zemlji{ta, povoljno. Tel. 061 260 598. Ku}a Rakovica 10x10 300m2 na 3 sprata sa gara`ama, novogradnja neuseljiva uz samu cestu 500m2 okucnice 123.000 KM.Tel.061 212 955 Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Ku}a ve}a, poslovno stamb. prostor, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ljubljanska, dvosoban 55 m2, vis. priz., novogradnja. Tel. 061 320 439. Lukavica, Centar ku}a 2 sprata, 200 m2 zemlji{ta, I sprat uradjen useljen, II rau_bau, 60.000 eura.Tel. 061 360 084 M. Dvor, ul. Te{anjska, I sprat, 97 m2, terasa, cen. grijanje. Tel. 061 325 840.

M. Dvor, ul. Te{anjska, I sprat, 97 m2, terasa. Tel. 061 325 840. M. [najdera, garsonjeru, adaptirana, 21 m2, 2. kat, 62.000 KM. Tel. 066 801 737. Malta, VII spr., 71 m2, dvoiposoban, balkon. Tel. 061 325 840. Malta, VIII spr., 67 m2, dvoiposoban, balkon. Tel. 061 325 840. Manju ku}u u strogom centru Orebi}a. Tel. 033 544-383, Sarajevo. Marijin dvor pored UNITIC-a, ul. K. Tvrtka stan 130 m2 / I sprat, trostrano orjentisan, poluadaptiran, pogodan i za kancelarije 2.500 KM/m2 .Tel. 062 068 901 Mejta{, prodajem ku}u, cijena po dogovoru. Tel. 061 866 861. Mejta{, stan adaptiran, 1. spr., 59 m2/2.800 KM. Tel. 065 819 136. Mojmilo dvosoban 55m2 plus balkon kompletno i kvalitetno adaptiran 120.000 KM.Tel. 062 068 901 Mojmilo, Olimpijska, 61 m2, 2 sp., lijep, dvosoban stan, balkon, lift. Tel. 061 899 209. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar centar 2 prodajem poslovni prostor 90 m2 za sve namjene mogu} i dugoro~ni najam cijena 4000 KM po m2.Tel.062 320 261 Muh. Had`ijahi}a stan 56 m2, Ko{. Brdo. Tel. 061 219 180. N. Breka, ul. I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, II sprat, 2 banje, 2 WC, 3 balkona. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Namje{ten dvosoban stan Bjelave.Tel. 061 386 732 Namje{ten jednosoban stan, Alipa{in most. Tel.062 158 101 Ned`ari}i novogradnja, stane delux sa klimom, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, novogradnja, 67 m2, 3soban, 2. spr., balkon, klima, 110.000 KM. Tel. 061 702 881. Ned`ari}i, prodajem stanove u novogradnji „Tibra Pacifik“ svih veli~ina i mogu}nost izbora spratnosti u B1 odmah useljivo, B2 useljivo u decembru i Clamela useljivo u martu. Cijena po dogovoru.Tel. 061 149 637. Ned`ari}i-novogradnja, 34 m2, 8. spr., c.g., 55.000 KM. Tel. 061 702 881. Ned`ari}i-novogradnja, dvosoban 58 m2, 4. spr., klima, balkon, 95.000 KM. Tel. 066 801 711. Neum, poslovni prostor od 27 m2, kod doma zdravlja prodajem.Tel. 063 702 020 Ni{i}i Jelik pored hipodroma ku}a na sprat , 2,5 dunuma zemlje, hladnjak, pomo}ni objekti, ti{ina, mir zelenilo, stanje super 100.000 KM.Tel. 061 269 835 Novi grad Sarajevo, Brije{}e prodajem ku}u dvojnicu sa vanjskom kuhinjom i dvije gara`e na parceli od 1500 m2 zemlji{ta, povoljno i hitno.Tel. 061 149 637 Op}ina Centar, jednosoban stan 30m2, drugi sprat, renoviran, dvostra-

no orijentiran, extra lokacija blizu fakulteta. Tel. 062 900 860 Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Osjek, Hendeku{a, zemlju povoljno. Tel. 061 415 787. Otes, dvosoban 49 m2, 3. spr., renoviran, 69.000 KM. Tel. 061 702 881. Otes, ul. Trg Ote{. batalj., 77 m2 + gara`a 17 m2 = 112.000 KM. Tel. 065 819 136. Otoka, 72 m2, 12. sprat, 2 balkona, adaptiran. Tel. 061 079 751. Otoka, stan 49 m2, VII sprat, 2 balkona. Tel. 066 858 997. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Perivoj prema @u~i, 3.391 m2 zemlje, livada, po 5 KM/m2, iznad rezervoara za vodu. Tel. 061 709 430. Pofali}i, blizu Fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 062 439 329 i 061 437 719. Pofali}i, ku}u P+S, 200 m2 dvori{ta, 120.000 KM. Tel. 061 415 787. Poljine 2.847 m2, kompletna infrastruktura, projektna dokumentacija, sa gra|. dozvolom. Tel. 061 201 039. Poljine, dev. ku}a sa tri duluma oku}nice. Tel. 061 608 962. Poljine, devatirana ku}a sa tri duluma oku}nice. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 62 m2, u centru Ilid`e, povoljno. Tel. 062 435 756. Pos. prostor u Vogo{}i 240 m2, dvije eta`e, 230.000 KM, hitno. Tel. 061 489 542. Pos. prostor-buregd`inica sa kompletnim inventarom, 30 m2 + 30 m2 kuhinja, povoljno. Tel. 061 906 936. Pos. prostor-buregd`nicu sa komplet inventarom, povoljno. Tel. 061 906 936. Pr. stan 70 m2, I sp., i od 40 m2 VII spr., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaja centar podgaj ekskluzivan stan 120m2/ll+terasa 24m2+dva gara`na mjesta.Tel. 061 350 682 Prodaja ili zamjena za ve}i-jednoiposoban 36,5m2 Stup i 24m2 K.Brdo.Tel.066 733 774 Prodaja na Op}ini Stari Grad, 110 kvadrata, polu potkrovlja Tel.062 157 243 Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodaja Nekretnine Kanton Sarajevo, Rakovica, prodajem ekstra vikendicu na sprat,sa pomo}nom ku}om,namje{teno, cijena 150 000 KM. Tel. 061 213 273. Prodaje se dvosoban stan na Dobrinji prvi sprat kod merkatora.Tel. 061 305 928

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

33

Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se ku}a na Kobilja~i br. 80.Ku}a ima jednu gara`u, prvi sprat i potkrovlje+oku}nica. Tel. 061 208 133. Prodajem stan 67m2, u ulici Envera [ehovi}a, 5. sprat, kompletno renoviran. Mo`e i zamjena za 90m2 u op}ini Novo Sarajevo ili Centar. Tel. 062 756 447. Prodajem 2800m zemlje u Ahatovi}ima,ogra|eno,kontejner 5,6-2,2 sve 40000 KM.Tel.061 277 208 Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 KM fiksno. Tel. 061 172 600. Prodajem apartmane na Jahorini 40m od novoizgra|enog {estosjeda.Tel. 066 114 014 i 066 714 711 Prodajem buregd`inicu sa komplet opremom - povoljno. Tel. 061 906 936. Prodajem dunum zemlje u Rakovici.Tel. 061 352 339 Prodajem dva luksuzna ~etverosobna stana, cc 90 kvadrata,na Malti, novogradnja. Cijena po dogovoru-povoljno!Tel.061 504 352 Prodajem dvos. stan na Dobrinji V. Tel. 066 848 420. Prodajem dvosoban renoviran stan, Hrasno, Aleja lipa 53m. 106000KM.Tel. 061 205 235 Prodajem dvosoban, top renoviran stan, Gornje Ciglane, 48 m2, PVC, cijena 60.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem dvosobni stan u kaknju 56,5m2.cijena 65000 KM ili mijenjam za stan u Bijeljini ili Banja Luci.pla}am tro{kove selidbe. Tel. 065 611 573 Prodajem dvosobni stan u Kaknju 56,5m2.Cijena 65000 KM ili mijenjam za stan u Bijeljini ili Banja Luci.Pla}am tro{kove selidbe.Tel.065 611 573 Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809-009. Prodajem garsonjeru 33 m2, Adema Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 029. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Mob. 063 209 378. Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili mijenjam za Bijeljinu ku}u sa dva dvosobna stana plus podrum u Sarajevu Centar.Tel. 065 962 619 Prodajem ili mjenjam za garsonjeru trosoban stan 74 m Grbavi~ka 6. na 14 spratu 1800 KM po kvadratu.Tel. 061 080 257 Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem dvosoban stan na Mojmilu, Tel. 062 903 088. Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan Dolac Malta, adaptiran i u odli~nom stanju,centralno grijanje, 2. sprat,ima lift.Tel. 061 225 573 Prodajem komforan dvosoban stan u centru Zenice,naselje Mokusnice,povr{ine 60m2,ili moze zamjena za jednosoban stan do 40m2,uz nadoplatu razlike kvadrata.U ra~un primam automobil do 6000.KM Tel. 063 020 754 Prodajem ku}u (prizemlje, sprat, podkrovlje) sa gara`om, dvori{tem, velikim terasama u CENTRU @ivinica.Tel. 061 888 180. Prodajem ku}u 1/1, sa 2 stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u Mahmutovac sa dva stana 200m2i avlijom Gradnja 2003god vl.1/1 3 balkona pogled na grad, plin kablovska internet 90 000 KM. Tel. 061 073 446

Prodajem ku}u na Bjelavama 95 m2, stamb. povr{ine, renovirana, plinsko grijanje. Tel. 061 501 417. Prodajem ku}u odmah useljivu sa 1750 kvadrata oku}nice.Ku}a je dimenzije 10 x10metara nasprat .Nalazi se u G.Mosjru Op{tina Visoko.Tel. 061 183 918 Prodajem kucu prizemlje i 2 sprata, cca 220m2 sa oku}nicom 500 m2 uz glavnu cestu u Dobro{evi}ima.Cjena 80.000 KM.Tel. 065 855 767 Prodajem ku}u sa 1600m2 oku}nice u Gornjoj Lohinji kod Gra~anice ili mijenjam za ku}u u Busova~i.Hitno i povoljno.Tel.062 248 905. Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem ku}u sa zemlji{tem u Osijeku kod Ilid`e, cijena po dogovoru.Tel. 061 852 665 Prodajem ku}u, Sumbulovac,150 m prema Brezovicama,useljiva,gara`a i prate}i objekti,2,5 d oku}nice i vo}njaka. Ulaz sa asfalta,1/1. Po dogovoru.Tel. 065 593 929 Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem luksuzno sre|en i namje{ten stan na Dobrinji 1,55 kvadrata,3.sprat,105 000 KM, Tel.066 206 473 Prodajem manju ku}u namje{tenu u strogom centru Orebi}a-Pelje{ac, Hrvatska. Tel. 033 544-383. Prodajem moderno komplet opremljen stan-Otoka, 40 m2, 40.000 eura .Tel.061 144 733 Prodajem nov dvosoban stan od 70 m2, centar-Lu`ani-Ilid`a. Tel. 033 473-796. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu 1.350 m2 uz cestu Otes-Ilid`a, svi priklju~ci, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni proctor 300m2, A. Polje, Trg Zavnobih-a, mogu}a i kupovina polovine prostora.Tel.061 210 015. Prodajem poslovni prostor 45m2, pogodan za sve svrhe Ilid`a Pejton. Cijena po dogovoru.Tel.061 972 120 Prodajem poslovni prostor Ilid`a Pejton.Tel. 061 972 120 Prodajem poslovni prostor od 31m2 na dobrinji. Papiri uredni. Sve informacije na Tel. 061 324 040 i 061 107 832 Prodajem poslovni prostor u Biha}u u centru grada,preko puta Doma Armije u Ulici Mehmedalije Maka Dizdara. Tel 061 603 339 i 061 612 714 Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem poslovno-stambeni objekat u Brnjacima kod Kiseljaka.Tel.061 210 015 Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 480. Prodajem stambeno-poslovni objekat 500 m2,povoljno,novogradnja.Tel.062 648 837 Prodajem stan 27 kvadrata Ilija{, Bosanski put. Tel. 061 517 296 Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 40m/2.Branilaca Sarajeva 14/4 papiri 1/1 cijena 1900E m2.Tel. 062 269 932 i 062 722 956 Prodajem stan 41m2 na Grbavici u blizini [umarskog fakulteta, 5 sprat, centralno grijanje, lift.Tel. 061 102 277 Prodajem stan 55m2 u centru Vare{a u cijenu primam auto, hitno i super povoljno.Tel. 061 172 516 Prodajem stan 57m2/cjena m2/1850KM na prvom spratu Grbavica.Tel. 063 817 394 Prodajem stan 67 m2, E.[ehovi}a, 5 kat, renoviran ili zamjena za ve}i u N.Sarajevo ili Centar.Tel. 062 756 447 Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan A faza 51 m + balkon blizina tramvajske.Tel.063 892 226

Prodajem stan Behd`eta Muteveli}a, 53m2, fiksno 95000KM.Tel. 063 817 394 Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan Dobrinja 3, Trg sarajevske Olipijade 56m2.Tel. 061 856 041 Prodajem stan Grbavi~ka kod pijace 57m2 na 1 spratu 1850km/m2.Tel.066 772 002 Prodajem stan na Ciglanama, 72 m2, Dajanli Ibrahimbega, cijena 190.000,00 KM. Tel. 062 922 330 Prodajem stan na Ciglanama, Antuna Hangija 67m2 , povoljno. Tel.061 503 668 Prodajem stan na Ciglanama, Antuna Hangija 67m2, I sprat povoljno Tel.061 503 668 Prodajem stan na Dobrinji 56 m2 kod Kupa.Tel. 061 644 958 Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2, sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u Br~kom, novogradnja kod Doma zdravlja sa namje{tajem od 50m2, cijena 22000 KM.Tel.061 322 712 Prodajem stan u hrasnici 61 m2.Tel. 061 709 825. Prodajem stan u Hrasnici 61m2 [ehitluci 29 65000km zvati poslije 16h.Tel. 062 951 356 Prodajem stan u Hrasnici 61m2.Tel.061 709 825 Prodajem stan u Hrasnici 62m2 cijena po dogovoru.Tel. 062 672 395 Prodajem stan u hrasnici 62m2. Cijena po dogovoru. Tel. 062 672 395 Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, 190.000 KM, sre|en. Tel. 061 489 542. Prodajem stan u Sarajevu na Alipa{inom polju 4o m2 ,B faza.Tel.065 671 673 i 065 690 013. Prodajem stan u Splitu 52 kvadrata, veliki balkon,ju`na strana,posebna ostava,cijena 97.000 eura.Tel.061 324 788 i 00385915592535. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem superpovoljno konforan jednosoban uknji`en stan, centar Lukavice Tel. 065 885 811. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem u Hrasnom kancelarijski prostor kod Robota u poslovnoj zgradi na drugom spratu 42m2 nova gradnja.Tel. 061 701 387 Prodajem useljivu ku}u 10x11 u Bos. Krupi, mjesto stara Govedarnica. Ku}a ima centralno grijanje i dodatni objekt.Tel. 037 474 006 i 062 264 072. Prodajem useljivu ku}u na tri eta`e,novogradnja, 9x7 sa 7oo metara zemlje,sve komunalije,I.N.Sarajevo,D.Miljevici,ul.Beogradska 111, cijena 12o.ooo E.Tel.065 365 045 Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem zubarsku ordinaciju ima sve po evropskim stadardima svu opremu.Tel. 062 252 248 Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Rajlovac, prodajem privredni objekat veli~ine cca 350 m2 na parceli od 2300 m2 sa svim potrebnim priklju~cima i infrastrukturom,vlasni{tvo ~isto cijena po dogovoru. Tel. 061 149 637 Rakovica, Kakrinje hitno ve}u ku}u sa 3 duluma oku}nice, pogodno za mali biznis, zvati od 16 do 20 sati. Tel. 061 702 893. Rakovica, [amin gaj 21, dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514565. Rakovica, [amin gaj, prodajem dunum ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Rakovica-Kakrinje, 5.000 m2 zemlje + 2 dev. vikendice. Tel. 033 458700, 061 906 641. S. Grad, ku}u, 300 m2 dvori{ta, 60.000 KM. Tel. 061 415 787. Saraj Polje, prodajem 21/2 stan, renoviran balkon ustakljen 1/1 Tel. 062 451 068 Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Socijalno, 1. sprat, 82 m2, trosoban, balkon. Tel. 061 325 840.

Socijalno, ul. Zmaja od Bosne, stan 41 m2/2.000 KM. T 065 819 136. el. Sokol. Kolonija, stan sa dvori{tem u nizu, 3 eta`e, gara`a, 120.000 KM. Tel. 065 061 966. Spratnu ku}u osnove 250m2, plac 2206m2, plin,komplet infrastruktura,vlasnik 1/1.Kasindolska 201.Tel.065 954 156. Stan 122 m2 na M. Dvoru, ul. V. Peri}a, II sp. Tel. 061 219 180. Stan 38 kv., V.P na K. Brdu, pro., dajem, idealan za studente, manju porodicu. Tel. 062 110 722. Stan 60 m2, gara`a 15 m2, Hrasno, Trg heroja. Tel. 061 047 960. Stan 78 m2 + gara`a 17 m2, u objektu Ljubljanska ul., pogled na M. Dvor. Tel. 033 212-479. Stari grad Avdage [ahinagi~a na platou do parkinga prodajem poslovni objekat u rau bau stanju na vrlo atraktivnoj lokaciji, cijena po dogovoru. Tel. 061 149 637 Stari grad, Avdage [ahinagi}a 16/3 kod Hayata, prodajem dvosoban stan 60 m2,stanje dobro. cijena povoljna.Tel. 061 149 637 Stari Grad, Ba{~ar{ija, stan 42 m2, visoko prizemlje, papiri uredni, ulica Safet bega Ba{agi}a. Tel. 062 272 346. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari grad, Franjeva~ka 40, prodajem ku}u novoizgradjena,prizemlje sprat i potkrovlje cca 210 m2 unutra sve zavr{eno ostala jo{ vanjska fasada.Tel. 061 149 637 Stari grad, Huremu{a broj 2, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, i dva zasebna dvosobna stana na vrlo atraktivnoj lokaciji.Tel. 061 149 637 Stari grad, Obala Kulina bana 32/3, prodajem dvosoban stan 59 m2,namje{ten, renoviran bez lifta. Tel. 061 149 637. Strogi centar 38 m2, 2 sp., pogodan za kancelarije, preko puta „BKCa“. Tel. 061 899 209. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Stup, dvosoban, 52m2, VII sprat, lift, balkon, terasa, eta`no plinsko grijanje, klima, kablovska, internet. Bez posrednika. Povoljno.Tel 061 208 760 i 061 199 312. Super luxuzan stan 84 m2 + gara`a „ Vrtovi riverine“. Tel. 061 139 469.

Titova, garsonjera, 5. spr., nema lift, 25 m2/2.500 KM. Tel. 065 819 136. Trg ZAVNOBiH-a, I kat, dvosoban 59 m2 = 100.000 KM. Tel. 061 320 439. Tri dun. zemlje, 171, dozvolj. gradnja, blizu voda, struja, Roga~i}iBla`uj. Tel. 063 284 402. Tros. stan (kod stomatologije), ul. Gabelina. Tel. 061 548 390. U centru 78 i 185 m2. Tel. 061 288 939. U centru Trebinja, prodajem/mijenjam ku}u za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 033 643-388. Ul. Kralja Tvrtka, stan 94 m2, III sp., useljiv. Tel. 062 907 831. Vele{i}i, M.ef.Pand`e 37 /blizu avazovog tornja/, jednosoban 34m2/P -63000KM. Tel.061 742 153 Vikendica, potpuno namje{tena, jedan dun. ba{te, Pazari}-Deovi}i. Tel. 061 221 888, 061 490 856. Visoko-O~azi bb, prodajem ku}u P+S+P pored glavnog puta. Tel. 062 , 952 395. Vla{i} na atraktivnoj lokaciji kod kompleksa FIS, prodajem ili mijenjam apartmane veli~ine 33 - 42 m2 za more ili stan u Sarajevu uz adekvatnu nadoknadu. Tel.061 149 637 Vla{i} prodajem apartmane kod „Pansiona Sejo“ sa svim potrebnim sadr`ajima i opremom na samoj stazi. Mo`e opcija i zamjene za stan u Sarajevu ili Biha}u kao i apartmani na moru.Tel. O61 149 637 Vogo{}a Donja Jo{anica do broja 65 prodajem zemlji{te za vikendicu veli~ine 980 m2 ima put, struja i voda u blizini parcele.Tel. 061 149 637 Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, stan 77 m2, I sp., useljiv, 1.400 KM/m2, cen. grij. Tel. 062 907 831. Vogo{}a, ul. Bra}e Kr{o, stan 55 m2/V sprat, 1.400 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vojni~ko polje, ul. Hasana Su}eske, 6. spr., 61 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Vraca iznad tranzita 43 m2 dvosoban sa gara`om, tri odvojene prostorije I sprat, adaptiran, ugradbena kuhinja, / ul. D. Numica br 62.Tel. 061 269 835

Vraca kod tranzita, stan 92 m2, I sp., potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vrbanju{a P+S, dvori{te, 200.000 KM. Tel. 061 415 787. Zemlja skladi{te, 3.700 m2, Lukavica kod pijace. Tel. 033/647-462, 061 047 960. Zemlji{te u Sarajevu, centar Kromolj 17500 m2 ve}inom gra|evinsko zemlji{te. Tel. 0034650166031 Zenica, pos. prostor suteren 60 m2. Tel. 061 753 131.

Potra`nja
Agenciji potrebni ve}i i kvalitetniji stanovi u Centru za prodaju poznatim klijentima.Tel. 063 843 191 Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji potrebno vi{e stanova na razli~itim lokacijama za prodaju i iznajmljivanje.Tel. 061 269 835. Bra~ni par izuzetno po{ten tra`i stan na dug period na ~uvanje odr`avanje sa urednim pla}anjem re`ija.Tel. 061 709 845 Hitno kupujem manji stan Kanton Sarajevo, po umjerenoj cijeni.Tel. 033 236 760 Hitno kupujem trosoban stan po mogu}nosti sa gara`om na M. Dvoru ul. Kranj~evi}a ili Ciglane Merhemi}a Trg.Tel. 061 269 835 Kupujem dvosoban ili trosoban stan u Sarajevu do 80 000 KM.Tel. 063 690 201 Kupujem garazu u u`em centru Tuzle.Tel. 061 729 000 Kupujem manji plac sa manjom vikendicom u Semizovcu ili Pazari}u i Tar~inu. Pla}am do 10000 KM.Tel.061 224 601 Kupujem manji stan SkenderijaBa{~ar{ija, do 45.000 KM, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem manji stan SkenderijaBa{~ar{ija, do 48.000 KM, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel. 061 224 601 Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Potra`ujem cimere za troiposoban stan na adresi Grbavi~ka 14 b.Tel.061 284 955

34

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

35

Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. U Sarajevu kupujem adaptiranu garsonjeru od 27 do 32 m2,na potezu od Centra do Otoke uz glavne sobra}ajnice,do 60 000 KM.Tel. 061 486 248 Visoko, kupujem imanje sa ru{evnom ku}om. Tel. 061 154 540. Za studenticu potreban namje{ten jednosoban stan ili garsonjera na Dobrinji. Tel.061 808 780

Prodaja ogrijeva po sljede}im cijenama: Bukova cijepana drva 65 KM. Kameni ugalj 150 KM. Drveni ugalj Kreka 90 KM. Bukovi briketi (1 T - 180 KM) ili 1 vr. 25 kg - 5 KM. Tel. 061 289 961. 15378-1Nd`

Razno
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 17642-1TT

Oprema
Prodajem TV Redstar, 69 cm dijagonala srebreno kuciste, daljinski, teletekst, kao nov Povoljno.Tel. 061 506 804 Prodajem kompjuter Pentium 4, HDD 40 GB, 1,67 GHz, 768 DDR, monitor 17 obi~ni, HP printer-kopirskener, o~uvano, sve komplet 350 KM. Tel. 061 142 015 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Prodajem manju gra|evinsku skelu 30 kv.sklapaju}a. Tel. 061 533 100 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem rashladnu vitrinu, inoks i novu komoru za meso. Tel. 063 159 687 i 063 702 020 Prodajem taksi reklamu na magnet povoljno.Tel. 063 316 635 Prodajem kompjuter AMD AThlon, HDD 40 GB, 1,67 GHz, 768 DDR, monitor 17 obi~ni, kolor HP printer-kopir-skener, o~uvano, sve komplet samo 350 KM Grude.Tel. 063 655 288 Prodajem novu dje~iju odje}u zbog zatvaranja butika. Cijena dogovor. Tel. 063 389 844 i 066 712 029 Prodajem original karticu za HRT (HRT1, HRT2 i HRTplus). Tel. 061 218 659 Prodajem komplet opremu za slasti~arstvo hitno.Tel.062 416 982 Prodajem Tv Samsung 82cm ekran 200KM.Tel.061 170 084 Prodajem komplet opremu za praonu auta, Zenica Tel. 061 991 039

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@ Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Trodjelni regal, du`ine 250 cm, cijena 100 KM. Tel. 062 315 540. Fasadnu plinsku pe} „Commodore“ 2.86 KW, cijena 150 KM. Tel. 062 315 540. Sliku Tje{i}a, ulje 21x26 cm, 1.000 KM. Tel. 061 709 593. Komplet Dostojevskog (20 knjiga), cijena 150 KM. Tel. 061 249 290. Novu policu, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290. Televizor Sony trinitron, ekran 60 cm, ispravan, cijena 80 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. T 061 156 309. el. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033 646-912. Ispravan fri`ider u odli~nom stanju, cijen 150 KM. Tel. 061 244 290. Fiskalne registar kase, printeri i el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Nove rekete za stoni tenis i fudbal Liga {ampiona. Tel. 061 159 507. Noviju bundu od crnog zeca, duga dlaka, 250 KM. Tel. 061 159 507. Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Njema~ki inhalator „Bronchoforton“, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne atestirane ~izme nove 3000 V, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. 45 komada signalnih lampi 2 wata, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) staze i }ilime. Tel. 033 452 018. Prodajem nove kaveze za 240 koka nosilja. Povoljno.Tel. 062 786 479 Prodajem knjigu gramatike italijanskog jezika sve obuhva}eno. Tel. 061 243 836 i 061 046 763 Prodajem invalidska kolica sa tri to~ka, elektri~no punjenje, te dvije baterije i punja~, cijena po dogovoru, mo`e i neka zamjena .Tel. 036 743 293 Prodalem Dormeo, vuneni univerzalni prekrivac nekoristen,povoljno. Tel. 061 506 804 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova.Tel.061 997 840 Prodajem ski pancerice br. 38. Tel. 061 245 447 Vr{im otkup tonera,kontakt Tel. 065 596 402 Prodajem plinsku pe} na dimnjak 9kw Tel. 061 232 907 Boca plinska ve}a, narand`asta, puna i ispravna.Tel. 066 209 702 Klima u kutiji nova neotpakovana 3.5 kilovata povoljno.Tel. 066 209 702 Prodajem metalna gara`na vrata 2,60x2,40 cijena 250 KM. T 061 133 040. el. Prodajem ma{inu za rupice okastu i ravnu i presu za fiksiranje.Tel. 062 571 260 Prodajem Zepter posu|e novo neotpakovano ,13 djelova za cjenu kao u normalnoj prodaji od 7 dijelova 2200E.Tel.063 290 820 Prodajem sto za masazu rasklopivi. Nov 400 KM.Tel.061 247 399 Prodajem dvije pr`ionice kafe.Tel.062 705 620 Prodajem kotao za centralno grijanje plamen 23kw, fiksno 400 KM.Tel.062 345 946 Prodajem gusane radijatore, extra stanje.52 rebra 450 KM.Tel.061 619 942

Zamjena
Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 2, super lokacija, mijenjam 2-soban stan 1/1 za stan Makarska-Mak. rivijera. Tel. 062 213 786. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam garsonijeru 24m2 na Ko{evskom brdu i jednoiposoban stan na Stupu 37m2 za ve}i.Tel.061 399 227 Mijenjam jednosoban stan za garsonjeru uz doplatu. Tel. 062 140 697. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam kvalitetan dvosoban stan Otoka, vl. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Mjenjam jednosoban 30 m2/II Gornje Ciglane /adaptiran/ kod autobuske Ko{evsko za ve}i na drugoj lokaciji uz moju doplatu.Tel. 062 900 860 i 061 269 835 Mjenjam jednosoban stan 36 m2,IV sprat u Isto~nom Sarajevu, Spasovdanska 12 kod Toma za sli~an u Novom Sarajevu ili Op{tini Centar. Tel.061 159 882 i 057 318 364. Mjenjam jednosoban stan, 30m2, drugi sprat u centru za stan od 50m2 do 60m2 do 4. sprata na podru~ju opstine centar/novo sarajevo uz ke{ doplatu.Tel. 062 900 860

Alati i ma{ine
Prodajem poluautomatsku pakericu za pakovanje praskastih i zrnastih proizvoda.Tel.061 087 043 Prodajem novu ma{inu za perutanje pili}a - Zavidovi}i.Tel.061 787 872 Prodajem ma{ine za {najderaj. Okastu i ravnu rupi~arku, fiksirku. Tel.061 324 040 i 061 107 832 Prodajem ma{ine za pvc i alminijsku stolariju, ima sve samo da po~ne sa radom, ma{ine iz Njema~ke, o~uvane stare po jednu godinu stare.Cijena 12500E. Tel. 062 252 248 Inventar za buregd`inicu i piceriju,pe} za picu,pe} za burek,topli pult,radni sto od rosfraja,komora za peciva,vitrina rashladna,ma{ina za meso velika.Tel.065 428 291

Bukova i grabova cijepana i metranska drva od 35 do 65 KM. Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i 150 KM. Bukov briket 200 KM. Jedinstven kameni briket uvoz Njema~ka 250 KM tona. Juka. Tel. 061 025 311. 15159-1Nd` AKCIJA: Bukova drva I kl. - 70 KM/m3. Briket I kl. - 300 KM/t. Daska I kl. - 230 KM/m3. Grede I kl. - 250 KM/m3. Lamperija 7 KM/m2. B. pod 11 KM/m2. Sve sa dostavom. Tel. 061 189 713. 17793-1tt

Namje{taj
Prodajem okrugli sto sa ~etiri stolice kao novo, cijena 200 KM Tel 062 681 161 Barske stolice sa naslonja~ima 3 kom cijena 300 KM. Tel. 061 173 109 Prodajem crni, polovan Gorenje kombinovani {tednjak,{irina 60 cm u odli~nom stanju. Povoljno.Tel. 033 236 291 i 061 860 286 Prodajem ugao,trosjed,dvosjed,fotelju.Cijena 700 KM.Tel.061 222 274 0glasi rashladni ormani, rashladne vitrine,vage kasa OlivetiTel. 061 958 001 Prodajem dvije komode(nove).Tel.061 147 361. Prodajem garnituru u vrlo dobrom stanju trosjed na razvla~enje i dvije fotelje mogu kao dvosjed ili pojedina~no.Tel 033 942 828 ili 033 942 828 Stomatolo{ka stolica, polovna.Tel.061 170 794

„RASPRODAJA“ - Ugalj Kreka 90 Km, bukova drva 65 KM, ugalj Banovi}i (kocka, orah). Prevoz obezbije|en. Tel. 061 234 598. 15350-1Nd`

„AKCIJA“ Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i, drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 824 243. 15350-1Nd`

„OGREV DOLINA“ - Nudimo novogodi{nje sni`enje u svim oblicima ugalj Banovi}i (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz besplatan. Tel. 061 670 068. 15350-1Nd`

Mobiteli
Prodajem mobitel Nokia 2600C, kamera, Bluetooth, radio, i broj sa certifikatom, 70 KM. Tel. 061 047 859 Prodajem Mobitel N73 u odli~nom stanju za 100 KM.Tel. 061 142 015 Prodajem N96 nova 260 KM ili zamjena za jeftiniji telefon.Tel.061 183 295

PO[TENO KAD SLO@I[ DRVA PLATI[. DOO „Gori vatra“ - krediti za penzionere i javne ustanove do 10 rata. Ugalj Banovi}i i Kreka. Tel. 061 173 949, 033 434-545. 15375-1Nd`

AKCIJA: Bukova cijepana drva, drveni ugalj Kreka komad, Banovi}i kameni (orah, kocka) vagani. Isporuka na adresu. Tel. 061 855 460. 15377-1Nd`

Ku}ni ljubimci
Prodajem bosanskog tornjaka sa pedigreom.Tel.063 789 227

Prodajem vagu digitalnu do 300 kg, nova.Tel.061 618 483 Prodajem vagu digitalnu vise}u sa kukom do 200 kg nova.Tel. 061 763 742 Prodajem novu ma{inu za perutanje pili}a.Zavidovi}i.Tel.061 787 872. Povoljno rasprodajem sve stvari u ku}i tehniku namjestaj. Tel.061 979 915 prodajem pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom cijena povoljna Tel. 065 291 942 Prodaje se sintisajzer.Tel.061 305 928 Prodjem lcd televizor kupljen u februaru ove godine i kamin veliki,renla garantovano grije sto kvadrata kupljen u oktobru ove god.Tel. 062 907 814 i 033 435 109. Prodajem male zna~ke,kao i komplet 32 kjige cijena po dogovoru.Tel.062 206 708 Bojler 50 i 30lit, 110KM. Tel.061 251 654 Pe} Susler 120KM.Tel.061 251 654 Prodajem grobno mjesto u Barama. Tel. 236-696. [ank, stolove i stolice, ba{tene stolove i stolice, povoljno. Tel. 061 276 132. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Prodajem stolove i stolice za ugostiteljstvo, el. {poret, 2 fri`idera. Tel. 061 988 697. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033/463-306, 061 149 388. [iv. ma{ina no`na „Bagat“ prodajem. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Ko`na mu{ka crna jakna, dvije i ko`ne pantalone. Tel. 061 761 812. Ve{ ma{ine 150 KM, {porete struja, plin, 150 KM, fri`ider 100-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 533-631. Muzi~ka linija, Philips sa zvu~nicima (2x100 W), jeftino. Tel. 061 911 652. @enski mantil crni, nepromo~ivi, nov sa kapulja~om. Tel. 062 970 930. Prodajem kremu protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211822. Polovan crijep 1.700 kom., 1 kom. 25 feninga, marka Be~ej 333. Tel. 063 990 158, Hladivode.

Prodajem grobno mjesto na katol. groblju „Sveti Mihovil“. Tel. 061 160 455. El. ma{ina za guljenje krompira 5 kg, nove. Tel. 062 435 756. Agregat benzinac 2.8 KW, njema~ki, cijena po dogovoru. Tel. 061 159 190. Prodajem crijep stari i novi, prozor 60x60 nov, dje~iji krevet. Tel. 521618, 061 529 838. [lep {tange za {lepanje vozila do 1.800 kg. Tel. 061 202 817. Sprejove za odle|ivanje {ajbi i bravica sa skida~em leda, pakovanje 200 ml. Tel. 061 202 817. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. 50 litara sredstva protiv smrzavanja, teku}ine za {ajbe, orig. pakovanje po litar. Tel. 061 202 817. Kozmeti~ki krevet u odli~nom stanju. Tel. 065 88 33 99. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Novu mu{ku „Meklaud“ jaknu, ko`nu, postavljena krznom. Povoljno! Tel. 061 709 772. Regal, kau~, bra~ni krevet, {poret el. + plin, plinska pe}, komoda, usisiva~, televizor „AOC“, ma{ina za ve{. Tel. 033 201-051, 065 097 899. Ro{tilji ugostiteljski plinski, novi, raznih veli~ina sa garancijom. Tel. 061 516 351. Parket, gra|evinski materijal, ulazna vrata. TEl. 061 338 846. Radijator na struju 30 KM, pe} kalijeva - struja 30 KM, stolicu na rasklapanje 30 KM. Tel. 033 621-724.

^aj za `enske bolesti i protiv steriliteta, 100% efikasno, prodajem narodni mehlem za ko`na oboljenja, hemoroide, pjege, fleke, bubuljice. Tinkture za regulisanje krvnog pritiska. Tel. 033 227-182, 062 205 425. ^etiri plinske boce 10 kg i 3 boce male, cijena: 200 KM ukupno. Tel. 061 387 197. [iva}u ma{inu „Bagat-Slavica“ i villerove goblene 4 godi{nja doba. Tel. 053/222-428, Doboj. Plinsku pe} za kuhanje, zvati od 19 h. Tel. 422-984. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman, kompresor 350 litara Trudbenik Doboj, sa komplet alatom. Tel. 061 753 355. Dionice, certifikate i staru dev. {tednju. Tel. 036 721-776. LP plo~e rock strane produkcije (starije). Tel. 062 474 986. Doma}u lozu ^itluk, jeftino. Tel. 061 325 032. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto za burek. Tel. 061 311 784. Bundu Astrahan novu, 200 KM. Tel. 062 636 916. Duge zimske mu{ke {tofane kapute. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti, se po 2 KM. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove klizaljke sa bijelim ko`nim cipelama broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane i ispravne manje mehani~ke ma{ine ra~unsku i pisa}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske mokasinke br. 43. Tel. 033 534087, 062 682 690. Novu i dobro o~uvanu sezonsku mu{ko-`ensku-dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Metra`ni materijal tekstil za {ivanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvanu ugaonu sobnu garnituru sa dva taburea, plave boje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvanu sobnu garnituru: trosjed na izvla~enje, dvosjed i fotelju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za el. instalaciju stana-ku}e. Tel. 033 534-087, 062 682 690.

36

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

TV antenu mre`astu riblja kost, prozorsku-krovnu. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Umivaonik desni emajlirani, lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Razne vrste plinskih gorionika sa diznom i bez, ru~ne izrade. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Uvozni mu{ki zimski {tofani kratki kaput, teget boje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. ^istu uvoznu `ivu prera|enu na laboratorijskim aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Lustere sa po jednim sijali~nim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske {tofane zimske kapute. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom 60x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske balon i {tofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Prodajem bi`uteriju. Tel. 033 534087, 062 682 690. Kratku `ensku bundu od ze~ijeg krzna. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove braon `enske ko`ne talijanske ~izme broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Telefon marke „Iskra“, Kranj stariji model. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Mu{ke balon mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690.

Intelektualne usluge
Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Knjigovo|a povoljno pru`a usluge za sve djelatnosti u pdv-u, i bez pdv-a. Tel. 066 854 072 ili 062 459 261. Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Profesorica francuskog jezika daje ~asove.Tel. 061 256 968 Profesor daje instrukcije iz fizike,centar.Tel. 066 158 579 Njema~ki i engleski instrukcije i prevodi.Tel. 061 034 531 Profesorica hemije daje instrukcije u~enicima. Tel. 061 779 269 Profesor fizike dr`i instrukcije iz fizike,osnovcima i srednjo{kolcima, Centar. Tel.066 158 579 ^asovi {panskog jezika za sve uzraste. Mogu}i konverzacioni ~asovi sa profesorom iz [panije. Popust za grupe.T el.061 033 515 Dajem instrukcije iz matematike za |ake i studente iz T uzle.T el.061 302 893 Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Radim prezentacije u Microsoft Power Pointu.Tel. 061 566 787 Instrukcije iz engleskog i bosanskog,prevodi.Tel.065 572 966 Muzi~ki pedagog daje ~asove klavira i solfed`a po~etnicima.Tel.061 224 601 Profesor fizike dr`i instrukcije iz fizike osnovcima i srednjo{kolcima centar.Tel 066 158 579

Opravka, izrada i montaza kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje! Laminata,lamperije i podova. Tel. O61 502 739 Elektri~ar povoljno izvodi sve radove. Tel. 062 349 008 Moler vr{im molersko farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo.Tel.062 681 161 Vr{im prevoz robe,stvari, selidbe, povoljno kombi nosivost 1,5t.Na svim destinacijama sa i bez radnika.Tel.061 811 115 Adaptacija i gradnja.Tel.062 177 321 Zidar gradi ku}e od temelja do krova.Tel.061 028 134 i 062 505 647

Razne usluge
Exstra povoljno! Kombi prevoz i selidbe.Tel. 061 147 361. Izvodim zanatske radove brzo i kvalitetno , moleraj regips , kerami~ke plo~ice i opravke. Tel.062 759 805 i 033 942 828 Vr{im sve vrste prevoza ljudi i robe t5 vw kombi.Tel.066 209 702 Parket, postavljamo, brusimo, lakiramo, postavljamo laminate i gotove parkete uz garanciju.Tel. 062 828 306 Laminat ugra|ujem profesionalno 4 KM-m2. Tel.066 873 588 Prevoz putnika novim luksuznim kombi vozilima, sigurno i udobno, u BiH i Evropi. Tel.062 213 645 Bravar kvalitetno i povoljno vr{i bravarske usluge, kovane, balkonske i stubi{ne ograde, kapije. Tel. 061 241 325 Hemija - instrukcije daje iskusna profesorica. Tel. 667-880. Instruiram matematiku i fiziku sedmim i osmim razredima. Dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Sudski tuma~ za engleski jezik vr{i usluge prevoda svih dokumenata, brzo i kvalitetno. Tel. 061 725 771. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Molerski radovi uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Firma nudi usluge ~i{}enja stanova, 5 KM/h i pos. prostora po dogovoru. Tel. 061 180 166, 061 266 988. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, vrlo povoljno, kvalitet zagarantovan. Tel. 033 674-019, 061 182 080. Iscijeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 14973-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1Nd`

Zanatske usluge
Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP Tel. 061 130 787 i . 033 537 108 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova.Tel. 062 349 008 Parket i {ipod postavljamo brusimo i lakiramo, vr{imo ugradnju laminata i gotovih parketa. Tel. 062 828 306 Radimo molersko farbarske radove, rigips majstor, keramika, laminat, obrade oko prozora i vrata, termo fasade, itd. Tel. 061 255 253 Popravljam auta po povoljnim cijenama.Tel. 066 444 497 Vr{im usluge, rigips,moleraj,edelpuc.Tel. 061 872 910 Molersko-farbarski poslovi povoljno,kvalitetno i ~isto.Tel. 061 262 973 VKV kerami~ar radi kvalitetno i profesionalno.Tel.061 183 918 Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju.Tel. 061 210 832 Elektroinstalacije, ugradnja novih i popravak starih.Tel.062 255 055 Radimo autolakirerske usluge, lakiranje va{eg vozila,kvalitet i garancija.Tel. 061 177 547 Postavljam laminat, brusim pola`em i lakiram sve vrste parketa.Tel. 061 302 893 Bravar, radim sve bravarske urluge.Tel.062 315 612 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova.Tel.062 140 329 i 066 785 443 Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora.Tel.061 262 895 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108.

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd`

„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 15198-1Nd`

TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 15203-1Nd`

ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste popravki i ugradnje bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi i el. i vodo instalacije, osigura~a, indikatora i sl. Tel. 061 222 228. 15358-1Nd`

KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari), - Pregled kanal-kamerom, - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, Mob. 061/100-078. 18052-1tt

Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 15360-1Nd`

VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 15387-1Nd`

EL COMPANI: Pod garancijom svi radovi se izvode: - voda, grijanje - sve vrste, - elektro, univerzalni moleraji, - rigips, keramika mozaici. Tel. 063 157 801. 18088-1tt

Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. T 061 334 895. el. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja.

Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. T 657-082, 066 329 172. el. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311.

Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447.

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

37

Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. T 061 818 732. el. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732.

Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, manuelna masa`a, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Vr{im prevoz kombijem ljudi, stvari, radna snaga obezbije|ena, po potrebi. Tel. 062 385 762. Molersko-farbarske radove: gletovanje, boje, stolarija, tepete, i se po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Radim zidarske, kerami~arske i kameno klesarske radove. Tel. 063 557 115. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Elektroopravka ku}anskih aparata i ure|aja, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 555 800. Centralno grijanje, vodoinstalacija, keramika, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 814 475. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, cen. grijanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 182 737. Srednjo{kolcima radim grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemanata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Postavljam laminat povoljno. Tel. 061 156 340. Prijevoz putnika novim T-5 kombijem na sve destinacije. Voza~ profesionalac. Tel. 062 213 645. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove. Tel. 062 332 702. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Elektri~ar vr{i popravak ku}nih ure|aja i instalacija, povoljno. Tel. 062 528 948. Ugradnja i popravak svih vrsta roletni, povoljno. Tel. 062 528 948. Pravimo {adrvane-ljetnikovce po va{im `eljama, dimenzijama. Tel. 061 134 597. Kablovska preko satelita u BiH i svijetu, FTV, RTRS, OBN, ATV, Alfa, Pink bh., BHT1 i drugi regionalni i strani programi u HD kvalitetu, direktno preko satelita, ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042.

^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Ozbiljna `ena pomagala bi starijim osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr., samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Bifeu na Alipa{inom polju, potrebna konobarica. Tel. 062 051 531. Tra`i se djevojka za rad u pizzeriji na poslu`ivanju.Ilid`a.Tel. 062 420 373 Radila bih kao pomo}na radnica u proizvodnji garderobe ili ~istila poslovne prostore.Tel. 061 969 713 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Djevojka za rad u {anku u caffeu USK, plata 1000 KM, hitno.Tel. 061 028 591 Me|unarodnoj kompaniji potrebni saradnici u segmentu prehrane, podru~je Sarajeva. Tel. 061 299 575 Ako vam treba ozbiljna `ena sa iskustvom i preporukama za ~uvanje vaseg djeteta nazovite.samo ozbiljne ponude.Tel. 061 347 565 Rukovaoc bagera i utovariva~a sa iskustvom tra`i posao.Tel. 061 036 249. Trebam djelatnike za honorarni posao (penzioneri, studenti..) u Konjicu i Jablanici, Potrebne vje{tine: komunikativnost, sposobnost prodaje. Zvati radnim danom. Tel.063 205 058 Tra`im bilo kakav posao. Tel. 063 838 062 Tra`im bilo kakav posao na podru~ju Tuzle i okolice. Tel. 063 838 062 Radila bi kao pomo}na radnica u nekom od ugostiteljskih objekata ili na odr`avanju higijene. Tel.061 035 792 Ozbiljna `ena tra`i posao.Tel.062 559 844 Potrebna djevojka za rad na poslu`ivanju u udru`enju na Grbavici.Tel.061 777 920 25g. Saobra}ajni tehni~ar, polo`en dr`avni B,C. Radio kao bravar,voza~, tra`i posao u Sarajevu.Tel.062 313 600 Diplomirana profesorica islamske vjeronauke tra`i posao ~uvanje djeteta u Zenici. Tel. 062 235 408

Hitno potrebna djevojka za rad na poslovima uslu`ivanja,fast food, plata 500 KM.Tel.061 899 796 Diplomirani pravnik,jedna godina iskustva,polozen stru~ni upravni ispit.Tra`im posao.Tel.062 568 716 Djevojka atraktivna za rad u kafani, plata, stan i hrana gratis, USK, Tel.061 028 591 Tra`im posao voza~a, imam dr`avni ispit.Tel. 062 395 621 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova.Tel. 032 244 417 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Tra`im bilo kakav posao, po struci sam kv bravar, odgovoran sam i po{ten imam 33 god, ako ima mogu}nost smje{taja a bavim se i pjevanjem.Tel.061 310 856 Mladi} sa zavr{enom SSS trazi bilo kakav po{ten posao.Tel.062 407 862 ^uvala bih djecu,Bare,[ip. Tel. 062 833 687 ^uvala bi dijete,djecu,na [ipu,Bare.Tel.062 816 236 Mladi} 22 godine,SSS elektrotehni~ar energetike, student 2. godine fakulteta informatike, aktivno poznavanje engleskog hitno tra`i posao.Tel.062 964 025 Njegovateljica sa iskustvom,~uvam stare,bolesne po potrebi 2-3hdnevno Tel. 061 981 718. Djevojka,studentica,ozbiljna i odgovorna,tra`i posao 3-4h, moze ~uvanje djece,od 5-8 god.Posjedujem iskustvo u radu sa djecom. Samo ozbiljne ponude! Tel.066 428 548 Potrebna radnica za rad u SUR „Bistro“. Tel. 061 778 280. Frizerskom salonu u Hotonju, potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Medicinski tehni~ar, 34 godine, ozbiljan i kulturan sa polo`enim dr`avnim ispitom i 3 godine radnog iskustva, tra`i posao u struci. Govori njema~ki i engleski jezik. Tel. 061 988 697. Staklarski radovi kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 033 536-188. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni, afirmisani nastavnik, dolazim ku}i. Tel. 659-750, 066 897 870. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Restoran Club 1282, Skenderija 23, tra`i kuhara i pomo}nu kuharicu. Tel. 062 990 840. Presvla~im kau~e i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 203. Vodoinst. odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291.

Prof. snimanje i monta`a svadbi, ro|endana, zabava i sl. T 061 440 935. el. Presnimavanje sa mini DV, VHSa na DVD. Tel. 061 440 935. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa profesionalnim ma{inama. Tel. 033 557-720. Profesionalno ~i{}enje va{ihku}a, stanova, posl. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Tra`im bilo kakav posao. Tel. 062 525 139. Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u ozbiljnoj porodici. Tel. 061 337 402. Pru`am usluge masa`e, dolazak na adresu. Cijena 15 KM/30 min. Tel. 062 700 251, 063 914 715, 062 007 860. Dipl. agronom radi i otklanja sve u vo}arstvu, cvje}arstvu. Tel. 061 746 489.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15302-1Nd`

Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 063 804 124, 061 836 657. 15353-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Kupujem akcije, obveznice, ratne od{tete i dev. {tednje, dolazak na adresu. Tel. 065 027 864. Kupujem pizza-pe} povoljno s 1 ili 2 rerne.Tel. 065 427 909 i 061 908 970 Prodajem vebasto grijanje sa svim priklju~cima. Tel. 061 108 Prodajem tekstove pjesama narodna ,zabavna,sevdah.Tel.063 429 346 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772

Kupujem dionice i staru deviznu {tednju.Tel. 065 257 907 Prodajem koncentrator kisika za plucne bolesnike.Tel.:061 254 158 i 033 452 824 Potra`ujem cimere za croiposoban stan na adresi Grbavi~ka 14b. Tel. 033 644 552 i 061 284 955 Prodajem fri{ke doma}e pili}e cijena po dogovoru, Srebrenik. Tel. 062 742 457 Kupujem dje~ija kolica Chicco da nisu starija od 4 godine, pla}am po dogovoru. Tel. 061 540 363 Kupujem staro oru`je sablje,kubure,bode`e,ordene,medalje,vojne oznake,bajonete i slicno.Tel. 061 139 767 Kupujem eksponate sarajevske olimpijade zoi-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767 Prodajem rije~nike engleskog, franucuskog, njema~kog, talijanskog i perzijskog jezika.Tel. 066 974 277 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa.Tel. 032 244 417 Prodajem 2 paketa trakica za mjerenje secera Contour Bajer 60 KM.Tel.062 342 504 Prodajem ve}u koli~inu svinjske masti svje`e topljena povoljno. Tel. 066 418 110 Prodajem guske o~i{}ene cijena 8 KM kilogram, kao i gu{~iju mast ljekovitu Tel.065 081 563 Jaja japanskih prepelica ljekovita 30komada 6 KM besplatna dostava. Tel. 065 081 563 Prodajem japanske prepelice zajedno sa kavezima veoma povoljno Tel. 065 081 563 Prodajem sadnice orah, jabuka, japanska {ljiva Tel.062 400 661 Starija nana tra`i na poklon {poret na lo`enje.Tel. 065350251 i 062792862 Kupujem dionice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem gramofonske plo~e rock i ex YU rock. Tel. 061 244 290. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.

Ponuda-potra`nja
PAJA TAXI tra`i 5 voza~a sa polo`enim dr`avnim ispitom i radnim iskustvom. Tel. 061 379 393, 033 412-315. 17903-1tt

Restoranu u centru potrebne 2 djevojke na poslovima poslu`ivanja. Odli~ni uslovi. Mob. 061 147 517. 18075-1tt

Restoranu potrebni restoranski konobar sa iskustvom, {anker i pomo}na kuharica. Tel. 062 387 663. 18085-1tt

38

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

26

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

auto market

39

Predstavljen redizajnirani VW Eos

VOZILI SMO Audi A1 1,6 TDI Ambition

Mali urbani trka~
Audi je napravio automobil malih gabarita, ali podjednakog kvaliteta kao i ostatak porodice iz Ingol{tata
vo ne~ega za {ta }e se zalijepiti pola na{e populacije! Prelijepi uradak iz Ingol{tata stigao je i na na{e ceste. Njegova pojava izazivat }e vi{e pa`nje nego ponuda za beskamatni kredit na sto godina bez `iranata. Nova Audijeva perjanica nosi ime A1. Potpuno logi~no s obzirom na veli~inu, ali ako mislite da je kvalitet ispa{tao zbog smanjenja gabarita, grdno se varate.

Blage vizuelne izmjene i zna~ajnija tehni~ka unapre|enja
Volkswagen je i zvani~no predstavio novu generaciju kabrioleta Eos, koji je u odnosu na prethodnika vizuelno blago izmijenjen, ali je zna~ajnije tehni~ki unaprije|en. Sprijeda je vidljiv prepoznatljiv VW DNA po uzoru na Golf VI, dok je zadnji dio dobio LED grafiku svjetala i difuzor na dnu branika. Unutra{njost donosi novi multifunkcionalni displej, te Cool sjedi{ta koja odbijaju sun~eve zrake. U Evropi }e biti dostupna tri TSI benzinska motora, sa 122, 160 i 210 KS, odnosno 2,0-litarski TDI

E

„Audijevski“ prednji kraj

Sportski CLS: Novi motor

Premijera u Los An|elesu

Novi VW Eos: Po~etna cijena 28.000 eura

Mercedes CLS AMG
Mercedes je na sajmu automobila u Los An|elesu i zvani~no predstavio vrhunsku AMG izvedbu nove generacije CLS-a. CLS 63 AMG umjesto 6,2-litarskog usisnog V8 sa 507 KS pokre}e novorazvijeni 5,5-litarski biturbo benzinac sa 518 KS koji s opcijskim AMG Performance paketom razvija ~ak 550 KS. Ubrzanje do 100 km/h traje 4,4 sekunde (4,3 Performance), dok je maksimalna brzina ograni~ena na 250 km/h (300 km/h Performance). Novi CLS AMG je ujedno dobio i adaptivni ovjes, elektrohidrauli~ki servo i ja~e ko~nice pa je omogu}eno jo{ bolje u`ivanje u mogu}nostima. Prodaja po~inje tokom sljede}e godine, kada }e biti S. Pa. poznate i cijene.

sa 140 KS, koji u prosjeku tro{i tek 4,8 litara. Novi Eos na evropsko tr`i{te sti`e sredinom ja-

nuara 2011. godine, a u SAD dva mjeseca kasnije. Bazna cijena iznosit }e S. Pa. oko 28.000 eura.

Premijera u Los An|elesu

Porodi~ne crte
Upravo suprotno - Audi je napravio mali automobil podjednakog kvaliteta i sa ~ak i vi{e urbanog stila od svoje ve}e bra}e. Neki ka`u da je ovo model za `ene, ali..., kada se malo zamislimo, mo`emo samo upitati a za koga nije? Kao {to se i o~ekuje od Nijemaca, Audijevim dizajnerima nije ni palo na pamet izbaciti neki od prepoznatljivih elemenata brenda, pa se i sa stotinu metara vidi da je ovo Audi. Na prednjem kraju su porodi~ne crte - singleframe maska integrirana u vozilo,

KIA predstavila hibridnu Optimu
Audi A1: Dizajnerima nije palo na pamet izbaciti neki od prepoznatljivih elemenata brenda Upe~atljiva pozadina s parom jako istaknutih svjetala

Karavanska izvedba od 2012.
Mercedes je ujedno potvrdio i proizvodnju karavanske Shooting Brake izvedbe CLS-a u Sindelfingenu od 2012. godine. Novi model }e se dizajnerski sna`no oslanjati na konceptni CLS Shooting Brake.

veliki usisnici za zrak te atraktivna i jako „namr{tena“ trodimenzionalna svjetla s dnevnim led-diodama. Pozadina je upe~atljiva s parom jako istaknutih svjetala. Dok su ti dijelovi automobila potpuno „audijevski“, pogled iz profila otkriva nam nove linije. Nagla{eno zaokru`enje u podru~ju linije ramena, luk krova i neobi~an nagib C stubova daju

CLS Shooting Brake

Novi Greenline modeli i sportske Fabije

[kodin koktel ekologije i sporta
Trendu elektri~nih automobila [koda se priklju~uje konceptom Octavia Green E Line. Baziran na aktuelnoj karavanskoj Octaviji, ovaj automobil za pogon koristi elektri~ni motor sa 116 KS i 270 Nm koji se puni iz 26,5 kWh litijjonsku baterije. To je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 12 sekundi i brzinski {pic od 135 km/h, uz autonomiju od 140 km s jednim punjenjem. Za dodatno punjenje struje slu`e solarni paneli na krovu. Uporedo s ovim konceptom, ~e{ki proizvo|a~ je
Elegantno zaobljeni kokpit

mu prelijepu siluetu. Kada u|ete u automobil, mo`da }ete se za~uditi {to vas ne ~ekaju nepregledna polja dugmadi koja bi vam dala osje}aj pilotskog okru`enja, ali kada manuelno podignete multimedijalni ekran koji se nalazi na sredini ispod vjetrobranskog stakla, pogled se drasti~no mijenja. Elegantno zaobljeni kokpit inspiraciju je prona{ao u obliku avionskog krila, a okrugle izbo~ine otvora za zrak ~ak podsje}aju na turbine aviomotora. Centralna konzola vodi nas na more - inspirirana je krmom luksuzne jahte. Pogled na tablu vodi do tradicionalno dizajniranog obrtomjera i brzinomjera, me|u kojima je ekran putnog ra~unara. Volan je standarni Audijev, trokraki, sa komandama za audiosistem i putni ra~unar. Kao {to rekosmo, gabar-

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . .3.959 / 1.740 / 1.417 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . .1.215 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

Motor 1,6 TDI
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.598 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . .105 / 4.400 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . .350 / 1.500

Performanse
najve}a brzina (km/h) .......................................... 190 ubrzanje 0-100 km/h (s) ........................................ 10,5 potro{nja grad/otv./komb. (l) ............... 4,7 / 3,5 / 3,9

nskom blokadom diferencijala, koji eliminira mogu}nost proklizavanja to~kova i osigurava stabilnije i neutralnije pona{anje na cesti. U gradskoj vo`nji, A1 je vrlo okretan i precizan. Velik ugao zakretanja prednjih to~kova dr`i krug okretanja na 10,6 metara. A kada smo ve} kod gradske vo`nje, A1 opremljen je sistemom start/stop. Za one koji ne znaju o ~emu se radi, to je sistem koji po zaustavljanju vozila automatski isklju~uje motor da u{tedi gorivo i smanji zaga|enje okoline. Da bi se to

Optima Hybrid: Za 41 posto {tedljivija od konvencionalne verzije

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.472 KM iti su vrlo skromni, idealni za gradsku vo`nju, ali manjak prostora se ne osjeti, pod uvjetom da ne precjenjujemo veli~inu automobila. ^etiri osobe sasvim }e ugodno sjediti. Mada model nema zadnjih vrata, na zadnju klupu se lak{e smjestiti nego kod ve}ine ostalih malih automobila. jako kratka, sili vas na brzo prebacivanje u drugu, ali ve} na 1.500 obrtaja voza~ na raspolaganju ima obrtni moment od, za ovu klasu, impresivnih 350 Nm. Mjenja~ je kratak i idealan za sportske vo`nje, tim prije {to sa spu{tenim naslonom izme|u sjedi{ta idealno stoji u ruci. Vo`nja u modelu A1 je dinami~na i udobna, a sportske performanse pospje{uje podvozje koje spaja agilnost, stabilnost traga i komfor. [asija je napredna i ~vrsta, sa {irokim tragom to~kova i ravnomjerno raspore|enom te`inom. Prva procjena da je ovo isklju~ivo gradski automobil potpuno je pogre{na, jer s njim voza~ ne}e biti inferioran ni na otvorenom. Tome u prilog ide i to {to je na{ mali Audi bio naoru`an inovativnim ESP-om s elektro-

Presvlake „Made in BiH“
Sjedi{ta Audija A1 zaslu`uju makar jedan mali okvir. Za{to? Udobna su, naravno, ali ono {to je za nas mnogo zna~ajnije jeste da se presvlake proizvode u BiH. Naime, djelo su „Preventa“ i njima je opremljen svaki Audi A1 na svijetu. desilo, potrebno je potpuno zaustaviti automobil, izbaciti iz brzine i pustiti kva~ilo. Po kretanju, agregat se munjevito uklju~uje ~im nagazite pedalu kva~ila, dovoljno brzo da prvi jurnete sa semafora. Automobil tako prema katalo{kim podacima u prosjeku tro{i nevjerovatnih 3,9 litara na 100 kilometara. Odli~an uradak Audija.
M. TANOVI]

KIA je na salonu automobila u Los An|elesu premijerno predstavila limuzinu Optima u hibridnoj varijanti, namijenjenu sjevernoameri~kom tr`i{tu, koja }e se u prodaji na}i na prolje}e idu}e godine. Prvi hibrid KIA-e na tom tr`i{tu mo`e se pohvaliti dobrim performansama ubrzanje do 100 km/h posti`e za 9,2 sekunde, a najve}a brzina iznosi 195 km/h. Za ~ak 41 posto {t-

edljiviji je u odnosu na uobi~ajenu Optimu sa 2,4-litarskim DOHC benzinskim motorem. Hibridna Optima je opremljena jednostavnim „paralelnim hibridnim sistemom“. Benzinski agregat djeluje u kombinaciji s malim elektromotorom i ima pogon na prednje to~kove, a za prijenos je zadu`en {estostepeni automatski mjenja~. Posebno hidrauli~no kva~ilo, koje se nalazi

izme|u radilice motora i mjenja~a, omogu}ava ga{enje benzinskog motora tako da Optima mo`e djelovati isklju~ivo na elektri~ni pogon do maksimalnih 100 km/h i, naravno, bez {tetnih emisija CO2. U Evropi se ova limuzina u uobi~ajenoj varijanti sa 1,7 VGT dizelskim motorom od 136 KS o~ekuje u junu idu}e godine, dok informacija o dolasku hibrO. L. ida za sada nema.

Najja~i motori jo{ na ~ekanju
Octavia Green E Line: [kodin koncept

dodatno pro{irio postoje}u ekolo{ki nastrojenu Gree-

[koda Fabia RS+: Uskoro na tr`i{tu

nline porodicu modela, koju sada ~ine Fabia, Roomster, Octavia, Superb i Yeti, a sve ih krasi osjetno ni`a potro{nja od standardnih verzija. S druge strane, [koda ne zaboravlja ni ljubitelje sportskih modela, pa se najavljuje da }e konceptna Fabia RS+, predstavljena na „Worthersee“ okupljanju 2010., sti}i u seriju. Bit }e zadr`an 1,4-litarski turbobenzinski motor sa 180 KS iz Fabie RS, ali se o~ekuju sposobniji ovjes, aerodinami~ke modifikacije i unikaS. Pa. tni to~kovi.

Audi A1 u BiH je stigao s tri agregatske varijante. Na raspolaganju su dva s pogonom na benzin, 1,2 od 86 i 1,4 od 122 KS, te turbodizel koji je i testiran. Najsna`niji agregati su jo{ na ~ekanju, a radi se o top-modelu, 1,4-litarskom benzinskom od 186 i 2,0-litarskom dizelskom od 143 KS. Oprema je podijeljena u pakete Attraction i Ambiti-

on. Prva obiluje funkcijama za udobnost (Chorus radio, centralno zaklju~avanje s daljinskim upravljanjem, elektri~ki podiza~i stakala i sjedi{te voza~a podesivo po visini, dva zra~na i bo~ni jastuci i zra~na zavjesa). Oprema Ambition prepoznatljiva je po aluminijskim 16-colnim felgama i svjetlima za maglu. Unutra{njost ostavlja sofisticir-

an dojam zahvaljuju}i aluminijskim elementima, sportskom ko`nom volanu i putnom ra~unaru. Model je dostupan u deset razli~itih boja, dok se ko`na sjedi{ta isporu~uju u jednoj od tri raspolo`ive boje. Po~etna cijena Audija A1 je 31.843 KM, koliko ko{ta 1,2-litarski na benzinski pogon.

Vozne osobine
Sada }emo o voznim osobinama, koje zaslu`uju dosta prostora. Audi ne bi bio Audi kada ne bi bio odli~an za voziti. Mali i lagani (1.215 kg) automobil sa 1,6-litarskim dizelskim motorom od 105 KS pravi je urbani trka~. Sistem ubrizgavanja goriva radi sa ~etiri brizgaljke. Odlikuje se izvrsnim odnosom snage, komfora i akustike motora. Prva brzina je

Ameri~ki FIAT 500
Nakon gotovo 30 godina, FIAT se vra}a na ameri~ko tr`i{te i to retro modelom 500, koji je za nastup „preko bare“ dobio blage dizajnerske promjene, druga~iji upravlja~ i sjedi{ta, novi ovjes i ko~nice, te ve}i rezervoar goriva i bolju zvu~nu izolaciju. U ponudi su tri paketa opreme i samo jedan agregat, 1,4-litarski MultiAir na benzinski pogon sa 100 KS i 133 Nm obrtnog momenta, ukomponiran sa petostepenim manuelnim ili {estostepenim automatskim mjenja~em. Ameri~ki 500 proizvodit }e se u S. Pa. Meksiku, a ko{tat }e 15.500 dolara.

SAVJET VI[E Mjerenje potro{nje

Spasite se tro{kova
S eventualnim rastom potro{nje mogu se predvidjeti kvarovi
U doba skupog goriva i sve ve}ih saobra}ajnih gu`vi, mnogim voza~ima se s pravom name}e pitanje potro{nje goriva. Iako ve}ina modernih automobila posjeduje putni kompjuter, koji mjeri trenutnu i prosje~nu potro{nju, te doseg u kilometrima, mnogi se jo{ pouzdaju u samostalno ra~unanje prosje~ne potro{nje. Osim toga, povremeno mjerenje je preporu~ljivo kako bi se kroz eventualni rast potro{nje mogli predvidjeti mogu}i kvarovi poput potro{enih svje}ica, za~epljenih filtera i sli~nog. Mjerenje prosje~ne potro{nje je veoma jednostavno. Na benzinskoj stanici napunite rezervoar do vrha, odnosno do prvog izbacivanja pi{tolja, {to }e na kraju dati realniji rezultat. Zapi{ite stanje ukupne kilometra`e i resetujte mjera~ parcijalne kilometra`e. Vozite automobil normalno, bez naglih ubrzavanja i ko~enja, po mogu}nosti kombinirajte gradsku i otvorenu vo`nju Iako mnogi koriste pri-

40

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Ford Escort MK1 (1968 - 1974.)

Po~etak pri~e o 18 miliona Escorta
Preko no}i osvojio evropske kupce i postavio temelje kompaktne klase
Pred skora{nji dolazak tre}e generacije Forda Focusa vrijedi se podsjetiti na pomalo ve} zaboravljeni Ford Escort. Automobil evropske divizije Forda kroz ~ak {est generacija uspje{no se borio protiv VW Golfa i Opel Kadetta odnosno Astre, te postao sinonim pristupa~nog, prostranog i pouzdanog automobila, {to potvr|uje i ukupna prodajna brojka koja iznosi vi{e od 18 miliona primjeraka u periodu od 1968. do 2000.

Kontrolom potro{nje {tedite novac

ncip da kada kazaljka do|e do ~etvrtine ponovo doliju gorivo do vrha i izra~unaju koliko su s ~etvrtinom rezervoara pre{li kilometara, mnogo jednostavnija, a i prezicnija metoda, zbog mogu}e nepouzdanosti pokaziva~a razine goriva, jeste da pre|ete 100 km i dopunite rezervoar do vrha. Rezultat }e dati prosje~nu potro{nju. Sli~an postupak mo`ete ponoviti i s uklju~enom klimom, kako biste izra~unali koliko rad ovog ure|aja pove}ava poS. Pa. tro{nju goriva.

Ameri~ke mrcine
Sve je po~elo 1967. godine, kada je Ford predstavio nasljednika ostarjele Anglije. Bio je to dopadljiv automobil, inspiriran ameri~kim mrcinama. Osim limuzine s dvoja i ~etvera vrata, Escort je bio dostupan i kao karavan te

Escort prve generacije: Amerikanizirani dizajn

Specijalna nagrada Audiju A8

Priznanje za inovativnu konstrukciju karoserije
Audi A8 nagra|en je najpresti`nijom svjetskom nagradom za inovativnu konstrukciju karoserije - „Euro Car Body Award“. Prema ocjenama stru~nog `irija od 520 renomiranih eksperata iz 22 zemlje, super- Karoserija „osmice“: Aluminijski iornu pobjedu Audi Space Frame me|u 14 aktuelnih seri- nte ove karoserije optimalno jskih automobila odnio je preuzimaju svoje funkcije i to Audijev top-model sa 41,11 uz minimalnu te`inu, a uvijek prema principu: pravi od 50 maksimalnih poena. Elegantna i sna`na karo- materijal na pravom mjestu. Za savr{enu preciznost, serija „osmice“ je aluminijski Audi Space Frame (ASF), najvi{i nivo udobnosti po s najboljom torzionom kru- pitanju vibracija, te prvoklato{}u u klasi: s te`inom od snu sigurnost primjenjuju tek 231 kg aluminijska karo- se razli~ite mehani~ke i terserija modela A8 lak{a je za mi~ke tehnike obrade, zavar~ak 40 posto u pore|enju sa ivanja i izrade preciznih sposli~nim modelom ~eli~ne ka- jeva. Kada je u pitanju A8, roserije, odnosno za skoro 30 radi se o 1.847 udarnih nitni, kilograma u odnosu na pre- 632 vijka, 202 zavarne ta~ke, 25 MIG-{avova zavarivanja, thodni A8. ASF slijedi principe bio- {est metara laserskog zavarinike: ba{ kao i kosti ljudskog vanja i 44 metra lijepljenih O. L. skeleta, tako i sve kompone- spojeva.

dostavnjak. Prostranost, kvalitet materijala i zavr{ne obrade bili

Sportske izvedbe
Uporedo sa serijskim izvedbama, napravljena je i trka}a varijanta Rallye Sport 1600, {to }e se vremenom pokazati kao pravi potez, jer je svaka generacija imala svoju sportsku verziju, koja je bila odli~an marketin{ki potez. Izvorni Escort RS 1600 bio je i ostao reli ikona, a poslu`io je i za predstavljanje specijalnih edicija, poput Escorta RS2000.

su vrhunski za ovu klasu. Escort je preko no}i osvojio evropske kupce i postavio temelje kompaktne klase.

Pogodili ukus
Zbog kompaktne mase od 800 kg i dimenzija (du`ina 4.045 mm), za adekvatan pogon Escorta bili su dovoljni benzinski motori zapremine 1,1 i 1,3 litra od 44 i 57 KS. Uz blage dorade i obo-

ga}ivanje ponude, prva generacija Escorta na tr`i{tu je opstala do 1975. godine, a da je legenda ro|ena, potvrdila su sva miliona prodatih primjeraka. Britanci su pogodili ukus evropskih kupaca, pa su se u razvoj druge generacije ozbiljnije uklju~ili i njema~ki konstruktori. Rezultat je bio Escort druge generacije, predstavljen 1975. S. Pa. godine.

Rezultati novog EuroNCAP testa

Kinez ubjedljivo najlo{iji
Jedanaest modela dobilo pet zvjezdica, a Landwind CV9 svega dvije
KIA Venga: Najbolje ocjene za za{titu pje{aka

Volvovi plug-in hibridi dolaze 2012.
Volvo }e po~etkom 2012. godine predstaviti nekoliko serijski proizvedenih plug-in hibridnih automobila. Elektri~na energija iz baterija zadovoljit }e dnevne transportne potrebe tri ~etvrtine evropskih voza~a, tvrdi {vedski proizvo|a~. Prilikom du`ih putovanja, u igru }e se uklju~ivati efikasni dizelski agregat, pa }e autonomija kretanja biti 1.200 km. Prosje~na emisija ugljendioksida iznosit }e 49 g/km, a potro{nja goriva tek 1,9 litara na 100 pre|enih kilometara, saop}eno je iz Volva. Volvo plug-in hibrid dopunjavat }e se putem ku}ne uti~nice. Izgledat }e kao i obi~ni Volvo. Kao dodatak elektri~nom motoru, imat }e efikasni dizelski agregat, optimiziran da za pogon koristi obnovljivo sinteti~ko dizel-gorivo, te tako udovoljava nadolaze}im emisionim standardima. Nabavna cijena plug-in hibrida o~ekivano }e biti vi{a od cijene konvencionalnog automobila, s obzirom na to da su baterije jo{ veoma skupe. No, tro{kovi vo`nje na elektri~nu energiju iznosit }e tek tre}inu tro{kova vo`nje na dizel. Volvo predvi|a da }e plug-in hibridi biti komercijalno pogodni odre|enim kategorijama kupaca 2012., a njihov broj }e rasti kako se cijena i performanse baterija budu optimizirali. O. L.

Ususret oficijelnom lansiranju

Nagrada za Peugeot 508 u Njema~koj
I prije nego {to je oficijelno lansiran, Peugeot 508 dobio je priznanje „Auto Trophy“ kao najbolje uvozno vozilo srednje klase u izboru njema~kog automobilskog magazina „Auto Zeitung“. Od ukupno 100.000 ~italaca, 18,2 posto glasalo je za ovo vozilo, {to mu je omogu}ilo pobjedu u konkurenciji 18 vozila, saop}eno je iz Peugeota. Peugeot 508 }e na evropskom tr`i{tu biti dostupan od februara 2011. godine u salonskoj i karavan izvedbi s osam razli~itih motora od O. L. 112 do 204 KS.

EuroNCAP objavio je rezultate crash testova za 15 novih automobila, a ~ak njih 11 dobilo je maksimalnih pet zvjezdica za sigurnost. To su Audi A1, BMW Mini Countryman, Citroen C4, Ford C-MAX i Grand C-MAX, Hyundai ix35, KIA Sportage i Venga, Opel Meriva, Volkswagen Passat i Sharan. ^etiri zvjezdice dobili su Jaguar XF, Nissan Micra i Volkswagen Amarok. Na testiranju je prvi put bio i jedan kineski automobil, a on je dobio ubje-

dljivo najlo{ije ocjene. Model Landwind CV9 osvojio je svega dvije zvjezdice, jer nije opremljen osnovnim sigurnosnim pomagalima, kao {to su bo~ni zra~ni jastuci, sistem za za{titu od povreda glave i kontrola elektronske stabilnosti. Najbolje ocjene za za{titu odraslih putnika dobili su Ford Grand C-MAX i VW Sharan, za za{titu djece Hyundai ix35, za za{titu pje{aka KIA Venga, dok najbolja sigurnosna pomagala ima CitrM. T. oen C4.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

41

Ta~no Neta~no

ZDRAVLJE Studija provedena na 25.000 mu{karaca

Hroni~ne bolesti koje su smatrane karakteristi~nim za razvijene zemlje postaju zabrinjavaju}e ~este i u zemljama u razvoju, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Prema novim podacima, oko 80 posto novih slu~ajeva karcinoma, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti sada se bilje`i u siroma{nim dijelovima svijeta. Kako ka`u stru~njaci, to je posljedica uvoza zapadnja~kog stila `ivota kojeg karakterizira nekvalitetna prehrana i manjak tjelesne aktivnosti. Najte`e pogo|ena podru~ja su zemlje jugoisto~ne Azije, zapadnog dijela Pacifika i Srednjeg istoka. Procjenjuje se kako je u svijetu pretilo 300 miliona ljudi s indeksom tjelesne mase (omjerom tjelesne mase u kilogramima i kvadrata visine izra`ene u metrima) ve}im od 30.

Lo{a dijeta uzrokuje nastanak `u~nog kamenca
[to je bio ve}i gubitak i ponovno nakupljanje kilograma, to se i pove}avao rizik od pojave kamenca
Lo{e dijete mogu uzrokovati pojavu `u~nih kamenaca. Pokazala je to ameri~ka studija provedena na gotovo 25.000 mu{karaca koji su u 10 godina ~esto iznova dobivali i gubili na kila`i. Njihov rizik za pojavu `u~nih kamenaca bio je daleko ve}i nego kod mu{karaca koji imaju konstantnu kila`u, napisali su u „Archives of Internal Medicine“. Ova studija je u skladu s prethodnim istra`ivanjima na `enama koje su sugerirale da su yo-yo efekt, kao i nagli gubitak kilograma i pretilost, rizi~ni faktori za pojavu `u~nih kamenaca. [to je bio ve}i gubitak i ponovno nakupljanje kilograma, to se i pove}avao rizik od pojave kamenca. ^ini se, dakle, da je jedan od najboljih na~ina da izbjegnete pojavu kamenca spre~avanje debljanja. Za one koji su se ve} udebljali najbolje je da kilograme skidaju postepeno i ne preska~u obroke. Naime, preskakanje obroka pove}ava kontrakciju `u~ne kesice, a to stvaranje kamenaca.

1.Nijemac Teodor Kristijan Matijas Momsen najve}i je klasi~ni histori~ar 19. stolje}a?
Zimski 2.Rusko-finski rat iligodine? rat je vo|en 1939-1940. Gustaf 3.Nils izuma? Dalen je patentirao vi{e
1. TA^NO

Preskakanje obroka na kraju dovodi do stvaranja kamenca

Momsen najve}i klasi~ni histori~ar 19. stolje}a
Nijemac Teodor Kristijan Matijas Momsen (Theodor Christian Matthias Mommsen) najve}i je klasi~ni histori~ar 20. stolje}a. Studirao je pravo i klasi~ne nauke od 1838. do 1943. godine, a poslije nekoliko godina provedenih u Francuskoj i Italiji te kratke novinarske karijere, postao je univerzitetski profesor. Politi~ki je bio anga`iran u revoluciji 1848-49., {to je rezultiralo otpustom iz profesorske slu`be. Godine 1858. dodijeljena mu je Katedra za historiju starog vijeka na Univerzitetu u Berlinu. Bio je stalni ~lan Pruske akademije nauka i umjetnosti, te aktivan i istaknuti ~lan pruskog parlamenta. Godine 1902. dobio je Nobelovu nagradu za knji`evnost za djelo „Historija Rima“. Ro|en je 30. novembra 1817., a umro 1. novembra 1903. godine.
2. TA^NO

ORDINACIJA

Tu|a njega i pomo}
Ostvario sam pravo na invalidsku penziju po osnovu prve kategorije invalidnosti i sada primam najni`u penziju. Po{to imam namjeru da podnesem zahtjev za tu|u njegu i pomo}, zanima me koliko iznosi prva kategorija invalidnosti u procentima i mogu li kao invalid prve kategorije ostvariti tu|u njegu i pomo}, pita T. [. iz Mostara. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, invalidnost se ne izra`ava u procentima, pa tako ni prva kategorija invalidnosti. Dodatak za njegu i pomo} od drugog lica nije vi{e pravo koje se ostvaruje u okviru penzijskog i invalidskog osiguranja nego u okviru socijalne za{tite. Imate li pravo na naknadu za njegu i pomo} od drugog lica utvrdit }e Institut za medicinsko vje{ta~enje na osnovu va{e medicinske dokumentacije i neposrednim pregledom. Zahtjev trebate podnijeti centru za socijalnu za{titu nadle`nom prema mjestu va{eg prebivali{ta.
Federalni zavod PIO

Za{to nastaju avitaminoze?
Ljekar mi je rekao da mi je ko`a suha jer joj nedostaju vitamini. Mislim da se dobro hranim. Za{to nastaju avitaminoze, pita O. C. iz Sarajeva. Primarne avitaminoze nastaju

Zimski rat Rusije protiv Finske
Rusko-finski rat ili Zimski rat vo|en je 19391940. godine. Bilo je to od 30. novembra 1939. do 13. marta 1940. godine. Kad je Finska odbila odobriti Rusima uspostavljanje pomorske baze i druge ustupke uo~i Drugoga svjetskog rata, sovjetska vojska napala je Finsku na nekoliko frontova u novembru 1939. godine. Finci pod Karlom Gustavom Emilom Manerhajmom pru`ali su otpor sve do februara 1940. godine, kada su te{ka ruska bombardovanja probila ju`ne odbrambene linije Finaca. Mirovnim sporazumom iz marta 1940. Rusiji je ustupljena zapadna Karelija i dozvoljena gradnja sovjetske pomorske baze na poluotoku Hanko.
3. TA^NO

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

onda kada se unosi premalo vitamina u or- Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog ganizam, a sekundarne avitaminoze nastaju onda kada organizam u odre|enim stanjima zahtijeva vi{e vitamina. Takva stanja su dojenje, trudno}a, te`ak fizi~ki rad, povi{ena tjelesna temperatura. Sekundarne avitaminoze nastaju i onda kada je o{te}en probavni sistem, pa je stoga smanjena resorpcija vitamina. Manjak vitamina prvenstveno se vidi na ko`i i kosi jer su to tkiva s najbr`om regeneracijom.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

MARKA APARATA ZA KOPIRANJE DJE^IJA IGRA^KA

BRZI JEDRENJAK U INDIJI

LANTAN

PRISTA[A EMPIRIJE

VRSTA VINA

DIO SEDMICE

NULA

KALAJ

^AJNO PECIVO

VJERNOST

PRONALASCI

ZA NJU SE DR@E DAVLJENICI VELIKI REKLAMNI OGLAS GLUMAC @IVOJINOVI] PRI^E GDJE @IVOTINJE GOVORE KRETANJE KROZ ZRAK SREDSTVO ZA NJEGU KO@E P.A. PJEVA^ICA NA SLICI IZVODITI MUZIKU U STAKATO RITMU

GLUMICA ARNERI] TOROVI SPRAT GORJE U TURSKOJ

Oslijepio od eksplozije vr{e}i opite
[vedski fizi~ar i in`injer Nils Gustaf Dalen (Nils Gustaf Dalén) patentirao je vi{e izuma. Izumio je rasvjetu na kalcijev karbid, kao i automatsku rasvjetu za svjetionike i `eljezni~ke signale pomo}u plinskog zasuna koji reagira na sun~evo zra~enje, za {to je 1912. godine dobio Nobelovu nagradu. Prona{ao je i tvar koja apsorbira acetilen i time spre~ava eksploziju u spremi{tima acetilena, iako je i sam oslijepio od eksplozije u laboratoriju. Ro|en je 30. novembra 1869., a umro 9. decembra 1937. godine.

SLIKAR MURTI]

JEVREJSKI SVE]ENIK

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
MRTVA^KI LE@AJ

OPRAVDANOST, KRAMPON, RTA, RODA, NASTAN, UTO, KADA, LG, GESLO, OLTAR, LINAS KLEIZA, ONOMAD, PRIM 2360

SPLIT AMPER

42

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

43

Po osnovu odredbi člana 29. stav 1. tačka 8. Statuta Društva za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo br. OPU- IP: 39/2009 od 31. 03. 2009. godine, odredbi člana 343. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine F BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 91/07 i 84/08), osnivači Društva donose slijedeću Usvaja se prijedlog Uprave Društva Društva za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo za prihvatanje pripajanja pravnog lica „Goraždanska trgosirovina“ društvo sa ograničenom odgovornošću, ul. Čajnička bb, Goražde, pravnom licu Društvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bosanski put br. 215, Ilijaš. U Zagrebu, 19.11.2010. godine ČLANOVI- OSNIVAČI DRUŠTVA C.I.B.O.S. D.O.O. C.I.O.S. d.o.o. Zagreb, po predsjedniku Uprave Petar Pripuz SHOLZ AG, po članu Uprave Raphael Clemens Barth

Po osnovu odredbi člana 19. Statuta Društva „Goraždanska trgosirovina“ d.o.o. Goražde od 01. 06. 2008. godine, odredbi člana 343. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 91/07 i 84/08), osnivači Društva donose slijedeću Usvaja se prijedlog Uprave Društva „Goraždanska trgosirovina“ d.o.o. Goražde, za pripajanje pravnog lica „Goraždanska trgosirovina“ društvo sa ograničenom odgovornošću, ul. Čajnička bb, Goražde, pravnom licu Društvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bosanski put br. 215, Ilijaš. U Sarajevu, 19.11.2010. godine ČLAN- OSNIVAČ DRUŠTVA GORAŽDANSKA TRGOSIROVINA D.O.O. GORAŽDE C.I.B.O.S. D.O.O. SARAJEVO po direktoru i zakonskom zastupniku, Hukić Sakibu suglasni članovi- osnivači Društva C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo C.I.O.S. d.o.o. Zagreb, po predsjedniku Uprave Petar Pripuz SHOLZ AG, po članu Uprave Raphael Clemens Barth

ODLUKU

ODLUKU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIÈKO-DOBOJSKI KANTON OPÆINSKI SUD U TEŠNJU BROJ: 39 0 Mal 003321 09 Mal Tešanj, 18. 11. 2010. godine

skom zateznom kamatom i to:

Opæinski sud u Tešnju, struèni saradnik Smajo Æeman, u pravnoj stvari tužitelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. MostarDirekcija za pokretnu mrežu Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tuženog Pejo Grgiæ iz Sivše bb, opæina Usora radi isplate duga, V.S. 235,68 KM, van roèišta, dana 18. 11. 2010. godine, donio je slijedeæu: - zbog propuštanja -

- na iznos od 181,85 KM poèev od 16. 2. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 30,06 KM poèev od 16. 3. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 23,77 KM poèev od 16. 4. 2002. godine pa do isplate,

PRESUDU

te nadoknaditi troškove parniènog postu pka u iznosu od 110,00 KM, sve u roku od 30 dana. Struèni saradnik Smajo Æeman PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopuštena žalba. Tuženi može ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u preðašnje stanje shodno èlanu 183. st. 1. a u vezi sa èlanom 329. ZPP-a.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužitelju isplati iznos glavnog duga za korištenje mobitel usluga u visini od 235,68 KM, sa zakon-

44 Utorak, 30. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi
U Sarajevu, 30. 11. 2010. godine Na osnovu Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i Odluke o podjeli dru{tva Standard dd Sarajevo br. IV-597/2010 od 29. 11. 2010. godine, Nadzorni odbor dru{tva „Standard“ dd Sarajevo, objavljuje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106990 09 I Sarajevo, 22. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika HASANOVI] RAMIZ iz Ilija{a, Gajine bb; RAMI] SUNO iz Ilija{a, Male{i}i bb; SIKIRA MEHMED iz Ilija{a, Male{i}i br. 36 i HAND@I] NURAGA iz Ilija{a, Male{i}i bb, radi izvr{enja v.s. 3.000,00 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 53/03) na prijedlog tra`ioca izvr{enja

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

45

2. Protiv drugoizvr{enika Rami} Sune: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ul. Male{i}i bb, Ilija{, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114 do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 3. Protiv tre}eizvr{enika Sikira Mehmeda: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta, u ul. Male{i}i br. 36, Ilija{, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 15440010000001910, sve do namirenja tra`bine. 4. Protiv ~etvrtotu`enika Hand`i} Nurage: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ul. Male{i}i bb, Ilija{, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju izvr{enik Sikira Mehmed mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Sikira Mehmedu, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU I Skup{tine Dioni~kog dru{tva nastalog podjelom STANDARD DD SARAJEVO I Skup{tina Dioni~kog dru{tva nastalog podjelom STANDARD DD SARAJEVO (u daljem tekstu: Dru{tvo) zakazuje se za 21. 12. 2010. godine u Sarajevu, u ulici D`emala Bijedi}a broj 182, sa po~etkom u 12,00 sati. Za rad Skup{tine Dru{tva predla`e se sljede}i DNEVNI RED: 1. UTVR\IVANJE KVORUMA ZA PUNOVA@NO ODLU^IVANJE SKUP[TINE: a) Izbor zapisni~ara b) Izbor dva ovjeriva~a zapisnika 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE STATUTA 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZBORU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dioni~kog dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u roku od 8 (osam) dana po objavljivanju ovog obavje{tenja pismeno predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skup{tine. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku koji ne mo`e biti du`i od tri (3) dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prije po~etka rada Skup{tine, doni~ari ili punomo}nici su du`ni u prostorijama gdje }e se odr`ati Skup{tina prijaviti svoje u~e{}e u Skup{tini, radi utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko je na njoj zastupljeno vi{e od 50% dionica s pravom glasa. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom tri (3) dana prije odr`avanja Skup{tine. Prijava se podnosi u pismenom obliku sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za indentifkaciju. U slu~aju da dioni~ara zastupa punomo}nik isti mora imati propisno ovjerenu punomo}. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u Sarajevu, u ulici D`emala Bijedi}a 182 svaki radni dan. Predsjednik Nadzornog odbora Standard d.d. Sarajevo Miomira Nikoli}

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 23. 11. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 28. 7. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice bez protesta, protiv izvr{enika HASANOVI] RAMIZ iz Ilija{a, Gajine bb; RAMI] SUNO iz Ilija{a, Male{i}i bb; SIKIRA MEHMED iz Ilija{a, Male{i}i br. 36 i HAND@I] NURAGA iz Ilija{a, Male{i}i bb, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 5. 2009. god., pa do kona~nog namirenja. Izvr{enje je odre|eno: 1. Protiv prvoizvr{enika Hasanovi} Ramiza: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ul. Gajine bb Ilija{, i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110304 09 I Sarajevo, 22. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika TRE[NJO HALIL iz Trnova, Umoljani bb, VATRI] OMER iz Trnova, Brda bb; MILI[I] SALEM iz Trnova, Brda bb i HOD@I] SALIH iz Trnova, Kramari bb, radi izvr{enja v.s. 3.000,00 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06,) a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03) na prijedlog tra`ioca izvr{enja

- popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Trnovu, Brda bb, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 3. Protiv tre}eizvr{enika Mili{i} Salema: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta Trnovu, Brda bb, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 4. Protiv ~etvrtoizvr{enika Hod`i} Saliha: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Trnovu, Kramari bb, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dibivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju izvr{enik Mili{i} Salem mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranku. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Mili{i} Salemu, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 01. 12. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 21. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice bez protesta, protiv izvr{enika TRE[NJO HALILA iz Trnova, Umoljani bb; VATRI] OMERA iz Trnova, Brda bb; MILI[I] SALEMA iz Trnova, Brda bb i HOD@I] SALIHA iz Trnova, Kramari bb, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 07. 2009. g., pa do kona~nog namirenja. Izvr{enje je odre|eno: 1. Protiv prvoizvr{enika Tre{njo Halila: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ul. Umoljani bb, Trnovo, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910 sve do namirenja tra`bine. 2. Protiv drugoizvr{enika Vatri} Omera:

U Sarajevu, 30. 11. 2010. godine Na osnovu Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i Odluke o podjeli dru{tva Standard dd Sarajevo br. IV-597/2010 od 29. 11. 2010. godine, Nadzorni odbor dru{tva „Standard“ dd Sarajevo, objavljuje

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU I Skup{tine Dioni~kog dru{tva nastalog podjelom STANDARD NEKRETNINE DD SARAJEVO I Skup{tina Dioni~kog dru{tva nastalog podjelom STANDARD NEKRETNINE SARAJEVO (u daljem tekstu: Dru{tvo) zakazuje se za 21. 12. 2010. godine u Sarajevu, u ulici D`emala Bijedi}a broj 182, sa po~etkom u 13,00 sati. Za rad Skup{tine Dru{tva, predla`e se sljede}i DNEVNI RED: 1. UTVR\IVANJE KVORUMA ZA PUNOVA@NO ODLU^IVANJE SKUP[TINE: a) Izbor zapisni~ara b) Izbor dva ovjeriva~a zapisnika 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE STATUTA 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZBORU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dioni~kog dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u roku od 8 (osam) dana po objavljivanju ovog obavje{tenja pismeno predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skup{tne. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku koji ne mo`e biti du`i od tri (3) dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prije po~etka rada Skup{tine, dioni~ari ili punomo}nici su du`ni u prostorijama gdje }e se odr`ati Skup{tina prijaviti svoje u~e{}e u Skup{tini, radi utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko je na njoj zastupljeno vi{e od 50% dionica sa pravom glasa. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom tri (3) dana prije odr`avanja Skup{tine. Prijava se podnosi u pismenom obliku sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju. U slu~aju da dioni~ara zastupa punomo}nik isti mora imati propisno ovjerenu punomo}. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u Sarajevu, u ulici D`emala Bijedi}a 182, svaki radni dan. Predsjednik Nadzornog odbora Standard d.d. Sarajevo Miomira Nikoli}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 010815 10 P Tuzla, 10. 11. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetu spora tu`itelja Bo{njakovi} Gorana sin Ante, Ljuba~e br. 219, kojeg zastupa punomo}nik Ivo Galu{i} advokat iz Tuzle, protiv tu`enih: 1. Tufek~i} Luca Ljuba~e 106, Mati} Anto sin Matije, Ljuba~e Moran~ani do br. 144 i dr., radi utvr|enja vlasni{tva, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE
Dostavu tu`be broj 32 0 P 010815 10 P od 29. 01. 2010. godine, tu`enom Mati} Anti sin Matije iz Ljuba~a, na odgovor. Dana 29. 01. 2010. godine u navedenoj stvari dostavljena je tu`ba ovom sudu protiv tu`enih. Tu`benim zahtjevom predla`e da sud donese presudu kojom }e utvrditi da je tu`itelj Bo{njakovi} Goran sin Ante iz Ljuba~a broj 219, putem odr`aja stekao vlasni{tvo na zemlji{noj parceli broj 4843/1 - „Njiverak“ - njive V klase u povr{ini od 1425 m2, upisana u Pl. 2165 KO Husino (stari premjer k.~.br. 1590/1 - oranica „Njiverak“ u povr{ini od 1694 m2) pa su tu`eni du`ni da priznaju i trpe da se tu`itelj upi{e u zk. ulo{ku broj 437 KO Husino kao vlasnik parcele ozna~ene kao k.~. broj 1509/1, oranica „Njiverak“ u povr{ini od 1694 m2, (1425m2), sa dijelom 1/1, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom izvr{enja. U ~injeni~nom opisu tu`be tu`itelj navodi da je savjestan, zakonit posjednik zemlji{ta navedenog u tu`benom zahtjevu povr{ine 1425 m2, upisan u PL br. 2165 KO Husino te da je navedenu parcelu kupio 1988. godine od susjede i ro|ake Bo{njakovi} Janje k}eri Bo`e sa Husina sa namjerom da na istoj sagradi porodi~nu ku}u. Iste godine je u{ao u posjed i po~eo pripremati za gradnju, ali je zbog tada{njih materijalnih prilika ugovor o kupoprodaji zaklju~io 1989. godine kada je platio poreze i kupoprodajnu cijenu i izvr{io upis u katastarskom operatu. Danas `eli pokrenuti privrednu djelatnost u izgra|enim poslovnim prostorijama, ali je utvrdio da nije upisan u zk. kao vlasnik na toj parceli. Tu`itelj predla`e da se na glavnoj raspravi izvedu dokazi saslu{anjem svjedoka, te uvid u materijalnu dokumentaciju. Kako je u toku postupka pripreme za glavnu raspravu utvr|eno da je tu`enik Mati} Anto odselio sa adrese svog posljednjeg poznatog boravi{ta u Tuzli, Ljuba~e Moran~ani do broja 114, a dopisom MUP-a TK broj 08-02/4-3-04.34628/10 od 26. 7. 2010. godine potvr|eno da je navedena adresa posljednja adresa njegovog boravi{ta, to se ovim putem tu`eniku Mati} Anti sin Matije, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, pa se tu`eni poziva da u skladu sa odredbama ~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku, a najkasnije u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, sud mo`e u smislu ~l. 182. ZPP-a donijeti presudu zbog propu{tanja. Sudija Zorka Eri}

46

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani

FADILI (MEHE) DURANOVI]
Ne mo`emo opisati bol i tugu koju osje}amo kako si nas napustila. Nada da si sada prona{la svoj mir nam umiruje tugu i bol u nama. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoje unuke: Aurora, Nora, Lejla i Arnela
18090-1tt

Sedmog oktobra 2010. navr{ila se 21 godina od smrti na{eg dragog oca

Dana 30. novembra 2010. navr{ava se 17 godina od smrti na{e drage majke

MEHMEDA (EJUBA) HASANBEGOVI]A

ADILE (OMERA) HASANBEGOVI]
15280-1nd`

Dragi na{i roditelji, uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima. Sejo, Sada i Fuad sa porodicama

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi dedo

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

istaknutom ~lanu Op}inske organizacije Stranke demokratske akcije

REMZO (MEHMEDA) HELA] REMZO (MEHMEDA) HELA]
Allahu d`.{., usli{i na{e dove upu}ene Tebi i podari na{em dragom Memi lijepi D`ennet. Vole te tvoja unu~ad: Sanin, Anela i Hanna
18080-1tt

Dobri ljudi ne umiru, ostaju u srcima onih koji ostaju. Tvoji: supruga Mejra, sin Miralem, k}erka Zumra, zet Senaid, snaha Vahida i unuci Sanin, Anela i Hanna Tevhid }e se prou~iti 30. 11. 2010. u ulici Porodice Foht 110 u 11.00 sati.
18080-1tt

ZAHID (BE]IR) IKOVI]
Op}inska organizacija SDA Fo~a - Ustikolina
N

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

prijatelju i kom{iji

na na{e drage roditelje

MARKOVI] BO@IDAR
Dana 30. 11. 2010. navr{ava se pet godina od smrti na{eg oca, djeda, pradjeda S ljubavlju, Tvoja k}erka Snje`ana sa porodicom
15324-1nd`

ZAHID (BE]IR) IKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mensud i Avdo Borovi} s porodicom
832-1go

MUSTAFA (MUSTAFE) DELI]
1989 - 2010.

i

HANIFA DELI], ro|. SPAHI]
1999 - 2010.

Dana 30. 11. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kada je na{ dragi tata, voljeni suprug preselio na ahiret

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
18092-1tt

SAKIB - BUCO BE[IREVI]
Bio si i ostao na{a zvijezda vodilja. Uvijek si s nama u na{im srcima. Nedostaje{ nam, na{ dragi tata. Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji sinovi Mahmut i Kenan i tvoja supruga Sanela
N

SJE]ANJE

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 6 godina od kako si nas zauvijek napustila

OMER [EHOVI]
30. 11. 1992 - 30. 11. 2010.
Najdra`i na{... Nema pravih rije~i kojima mo`emo opisati koliko nam nedostaje{ i koliko bole godine bez tebe... Sje}anje na tebe vje~no }e `ivjeti u srcima tvojih najmilijih: sina Ervina, k}erke Irme i supruge Nusrete
15381-1nd`

MUNEVERA HAKALO, ro|. HASANAGI]
Ali sje}anje na tebe nikad izblijedjeti ne}e. Tvoji: suprug Mustafa Hakalo, sinovi Vedo i Haris, unuci Maja, Ajla i Tarik 240-1mo Neka ti je rahmet du{i i vje~ni d`enet.

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

47

had`i MUSTAFA PLAKALO
(30. 11. 1990 - 30. 11. 2010)

had`i-hanuma FATA PLAKALO
(20. 6. 1999 - 30. 11. 2010.)

EMINA [ABOVI], ro|. PLAKALO
(28. 12. 1989 - 30. 11. 2010.)
18087-1tt

^esti su povodi kada se sjetimo na{ih najmilijih. Danas je to 20. godi{njica od preseljenja na{eg dragog oca. U takvim prilikama uvijek su nam zajedno u mislima i na{a dobra majka, te na{a plemenita sestra. Safija, Jasmina, Safet i Hajdar sa porodicama

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi i nikad pre`aljeni

NID@O - NIKOLA \OR\I]
Koristimo ovu priliku da se najiskrenije zahvalimo kolektivu Prve policijske uprave Centar i MUP-u Kantona Sarajevo, te porodicama Riter, Filipovi} i Arslanagi} koji su nam izrazili neizmjernu podr{ku do posljednjeg ispra}aja na{eg nam dragog NID@E. Zauvijek zahvalni, supruga Seka sa sinom Igorom
18079-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

IBRAHIM (RIFET) FEJZI]
30. 11. 2001 - 30. 11. 2010.
Sa ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo i prenosimo uspomenu na tebe i tvoj voljeni lik. Tvoji najmiliji: supruga Nera, sin Amir, k}erka Arnela, zet Alen, nevjesta Alma i unuci Danijal, Iman i Zina
15289-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage unuke

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage k}erke

SJE]ANJE

Protekla je godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

NAD@A (ENVER) VATRI]
Ni vrijeme koje je pro{lo, niti ono koje dolazi ne mo`e popuniti prazninu koja je ostala poslije tebe. Tvoji: nana Behka, tetka Ernisa, pradedo Ibro, pranana Uzejfa
15382-1nd`

NAD@A (ENVER) VATRI]
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anja ostaju zauvijek. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u srcima gdje }e{ ostati zauvijek. Tvoji: otac Enver, mama Ermina, sestre Lejla i La15382-1nd` mija

NAD@A (ENVER) VATRI]
30. 11. 2005 30. 11. 2010.
Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje, niti donijeti zaborav onima koji te vole. Tvoji: dedo Zajko, nana Pa{a, tetka Selmina i amid`a Edin
15385-1nd`

HALID (JUSUFA) LA^EVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati lijepe uspomene i sje}anja koja ostaju zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 4. decembra 2010. u 15.00 sati u porodi~noj ku}i rahmetlije, ulica Sagrd`ije 57. Porodica
18093-1tt

Dana 30. novembra 2010. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg radnog kolege

RUSMIR (NE[ETA) TAFRO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj i dobroj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Muzefera, Selma i Adnan
18082-1tt

MU[A (ABID) OGLE^EVAC, ro|. D@ANKO
S po{tovanjem, Kolektiv firme EZALM PROMET doo
15376-1nd`

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nas je napustio na{ voljeni

MUHAMED (MAHMUTA MAHE) [ANJTA
O`alo{}eni: ro|ak Maguda Zajim sa porodicom
17727-1tt

48

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Tridesetog novembra 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

SMAJIL NURKOVI]
30. 11. 1992 - 30. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Zijo, Suada, Arijana, Amel, Tajra
18078-1tt

MARIJA - CICA TOMI], ro|. REHBEIN
S ljubavlju i po{tovanjem, Obitelj Franje Tomi}
18049-1tt

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Danas, 30. 11. 2010. navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a

ALIJE (ZEJNILA) PLAV^I]A
Ponosni smo {to si bio dio nas, tvoja dobra du{a i veliko srce ostavit }e neizbrisiv trag u nama. Tvoji najmiliji
18064-1tt

MUNEVERA (MU[I]) PA[ALI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. 12. 2010. u ku}i `alosti u ulici Ispod oraha 15 na Vratniku. Isti dan, 5. 12. 2010 (nedjelja) na mezaru na Ravnim bakijama u 13.00 sati prou~it }e se hatma dova. Porodica
18069-1tt

BOLNO SJE]ANJE

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 18 tu`nih godina od tragi~ne smrti na{eg oca, svekra, dede

Dana 30. novembra 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako nije sa nama na{

na na{u dragu k}erku

AMELU (JUSUF) IBRAHIMAGI]
30. 11. 1992 - 30. 11. 2010.
Na{a trajna tuga i na{ ponos. Roditelji i sestra sa porodicom
15369-1nd`

NURKOVI] (RAMO) SMAJIL
(1933 - 1992)

FADIL (HAZIRA) BEJTOVI]
Vrijeme ide, ali uspomene ostaju zauvijek.

S ljubavlju i po{tovanjem, Nijaz, Dragana, Benjamin
18073-1tt

Uvijek }e{ biti sa nama. Tvoji: Nera, Dina i Jasmin sa porodicama
237-1mo

SJE]ANJE

Dana 30. 11. 2010. navr{it }e se 6 godina otkako je preselila na{a majka na ahiret

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od tragi~ne smrti sina na{eg radnog kolege

BRIGA (LIGATA) SABIHA
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Nermin, snaha Elma, unuk Bakir
15368-1nd`

ALEN (ESADA) PA^ARIZ SMAJIL NURKOVI]
30. 11. 1992 30. 11. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Mirso, Aida, Evelina, Armin, Eldar, Berin
18078-1tt

REMZO (MEHMEDA) HELA]
Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ura E{ef, Rahima, Safet sa porodicom i Fata sa porodicom
18072-1tt

Senad, Velida, D`enada, Almir, Dino, Nazif, Huso, Ibro, Sean, Adem, Mina, Jasmina, Amer
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dobrom ratnom drugu

na na{eg dragog zeta i tetka

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg

ALEN (ESADA) PA^ARIZ
1990 - 2010.
Oti{ao si kad si trebao da `ivi{, u cvijetu svoje mladosti. ^ovjek smr}u ne umire, umire kad ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Da je na{a ljubav mogla da te spasi, vje~no bi `ivio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a tvojoj porodici sabur. Porodica Pribinja - Miralem, Munevera, Benjamin, Belma, Mujo, Hata i Hatid`a
PTT

HAZIM (ADEM) POBRI] SABINI ABDULOVI]
Zerina i Vlado Deli}
18071-1tt

FADIL BEJTOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Svastika Majda sa Miranom
239-1mo

Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Supruga, sin i k}erka Tevhid }e se prou~iti istog dana u Alipa{inoj d`amiji u 18023-1tt 12.30 sati, poslije podne namaza.

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

49

Danas, 30. 11. 2010. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a draga mama, nana i svekrva

OV^INA ([ABAN) RIFET
Brzo si oti{ao,u srcima bol ostavio. Neka ti Allah d`.{. da lijepi d`enet. Tvoja djeca: sin Haris i k}erka Azra
18086-1tt

FATA (MURADBEG) ^ENGI], ro|. PA[I]
30. 11. 2009 - 30. 11. 2010.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i sje}anju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Smajo, snaha Emina i unu~ad Avdo, Namik i Na|a
18065-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom kom{iji, drugu i kolegi

OV^INA RIFETU
Od raje: Burek, Feko, Hajro, Miza, Kana, Sen~i, Hastor, Belo, Suke, Lakan, Muje, Vehab, Kerla, Ni~e, Halapa Salem, Senad, ^ola Ramiz, Suljo, Burgija, Zela, [uda, Reuf, Po{tar, Tatla, Sajo, Ibro, \enan, Kenan, Dado, Taba, Mersid, Rade, Momo, \ole, Jasko Babi}, Tarzo, Fudo Krai{nik, Zeka, Muharem Zorlak, Dino, Ibro „To~ak“, Suljo Barice, Meho, Ferida, Hamo, Memi{, Ermin, Ibrica, Avdo Panjeta, Re|o, Dida Asim, Meho, Almas, Bahro, [ele, Sova, Ede, Almir, Agan, Perendija Sulejmen, Fehim, Perendija, Ipe, Rasim [kamo, Nurija, Kemo Borovac, Rifat Kurtovi}
18094-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

ZIBI MUZUR
MUP KANTONA SARAJEVO
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj kolegici na{oj dragoj radnoj kolegici

na{oj dragoj radnoj kolegici

ZIBA (SULJO) MUZUR
Tvoj plemeniti lik pamti}emo s ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sindikat policije Kantona Sarajevo ^etvrta sindikalna organizacija
15391-1nd`

ZIBA (SULJO) MUZUR
Hvala ti za sve {to smo skupa pre`ivjeli. Hvala ti {to si bila drug. Tvoj kolega iz kancelarije Botulja Mirsad
15391-1nd`

ZIBA (SULJO) MUZUR
Tvoj plemeniti lik pamtit }emo s ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: kolege odjeljenja za administraciju Ilid`a i Trnovo
15391-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em

HIMZI HERENDA
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja Nevzeta i svastika Sevleta
15379-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e radne kolegice

dragom tati, dedi, svekru

ABIDI (MILAVI]) BJELICA
KOLEKTIV TKD [AHINPA[I]
15388-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

RIFAT OV^INA ROF
Tvoj Feko Babi} sa familijom
18095-1tt

HIMZI HERENDA
S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Almir, Arnela, Arijana i Dragana
15379-1nd`

50

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od tragi~ne smrti na{eg dragog

na{em dragom i istaknutom ~lanu SDA, prijatelju i kolegi

ALEN (FATIME i ESADA) PA^ARIZ
Neka niko ne tje{i du{u bolnu zbog odlaska dragog bi}a, nestrpljivu od ~ekanja onog ko ne}e do}i, nemirnu od ~e`nje za onim {to je bilo, a ~ega vi{e nema. Neka niko ne ka`e da je moralo tako biti. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od na{e ljubavi prema tebi. Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcima, nepodno{ljiva bol u grudima. I dalje ista tuga - neizmjerna Istina da te nema, bolna i te{ka Utjeha - ne postoji Ponos {to smo Te imali - zauvijek ostaje. S ljubavlju i po{tovanjem: mama Fatima, babo Eso, brat Ajdin, sestra Adisa, zet Senadin, sestri} Faris - Fare, teti~na Amina, djevojka Lejla Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u Ov~arima (Konjic), petak, 3. 12. 2010. godine u 14.30 h.
PTT

ZAHID IKOVI]
~lan Izvr{nog odbora Kantonalnog odbra SDA Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de U ovom, za nas te{kom trenutku, kada osje}amo prazninu i bol zbog tvog gubitka, s ponosom se sje}amo tvoje plemenitosti i tvoje dobrote. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`ennet, a porodici strpljenje i sabur. Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Gora`de i predsjednik Salko Obho|a{
N

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 17 godina od pogibije

na{em dragom svaku, bad`i i tetku

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Ponosni smo {to smo te imali. Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Bukva Ramiz, Ramiza i Almir Kapur Kemo, Fatima, Tarik i Merisa
18111-1tt

ZLATKA - CURE OMANOVI]A
Toga dana }emo posjetiti njegov mezar na [ehitlucima. Porodica Omanovi}
244-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mome bratu, {uri i daid`i

mom amid`i

na{em daid`i

POSLJEDNJI SELAM

mom amid`i i djeveru

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

ELVIRA KOPI]
21. 7. 1976 - 30. 11. 2009.
Samo mi koji smo te najvi{e voljeli znamo kako je bez tebe. Tuga ne prestaje a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Vje~no }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet i d`enet.

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Sestra ]urevac Alja, zet Re{id, sestri~na Munira, sestri} Amir sa porodicom i sestri~ne Amira i Safija sa porodicama
18110-1tt

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Brati} \edovi} Ramiz sa suprugom Sumbulom
18107-1tt

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Opra{i} Mubera sa k}erkama Elvom, Adisom sa porodicom i Enisom sa porodicom
18108-1tt

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Brati} \edovi} Asim sa majkom Esmom
18107-1tt

Tvoji: mama Muradifa i brat Elmir
15399-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom amid`i

na na{eg mu`a, oca, punca i dedu

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada nije sa nama na{ dragi

na{em amid`i

IBRAHIM PEHILJ
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti 1. 12. 2010. godine (srijeda) u 14.00 h u d`amiji Ned`ari}i - Dobrinja (Mahalska d`amija). S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
18097-1tt

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Brati} \edovi} Meho sa suprugom Suadom, sinom Amerom sa porodicom i k}erkom Arnelom sa porodicom
18109-1tt

EMIN KR[O
Nikad te niko ne mo`e zamijeniti, dok postojimo osta}e{ u na{im srcima. Supruga Jasmina, sin Emil, k}erka Amela, zet Senad i mali unuk Armin
18103-1tt

BAJRI (NEZIRA) \EDOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brati} \edovi} Hajraga, sa suprugom Fatimom, sinom ]amilom sa porodicom i k}erkom Sad`idom sa porodicom
18106-1tt

Dana 30. 10. 2010. navr{ava se godina dana od kako nije s nama na{a

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ voljeni

DERVI[ (AZIZA) CERI]
Ne postoji vrijeme za zaborav. Postoji vrijeme za sje}anja na dragi lik koja }e `ivjeti dok `ive oni koji te neizmjerno vole. Tvoja sestra Selveta, zet Atif Hase~i} te sestri~ne Senada i Samira sa porodicom Tevhid }e biti prou~en 30. 11. 2010. godine u d`amiji na ^engi} Vili I (Kuvajtska d`amija) iza ikindije u 14.20 sati.
18096-1tt

MERSIMA MEM^I], ro|. VRA@ALICA
Veoma nam nedostaje{. S ljubavlju i tugom. Porodica
544-1ze

ZLATKA LINDOV, ro|. TORLAK
Ponosni smo {to smo te imali, vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: suprug Jakub, sinovi Smajo i Rasim, snahe Mediha i Sabina, unu~ad Amar, Neir, D`enana, Adela
15396-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog brata, djevera, amid`e Dana 29. 11. 2010. godine navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg voljenog supruga i oca

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

51

Danas, 30. 11. 2010. navr{ava se najbolnijih 5 godina od kada nas je napustio

na{em dragom amid`i i daid`i

mom dragom bratu

HIMZI-begu (RA[ID-bega) HERENDA
Od njegovih begova i hanuma sa familijama: brati}i Fikret, Vahid, D`afer, Zahid i Mirsad, brati~ne Zehra, Vahida i Fedina, sestri} Bego - Ago i sestri~na Zumra
18098-1tt

HIMZI-begu (RA[ID-bega) HERENDA
Od jedinog brata Fehrat-bega i snahe Seme
18098-1tt

SMAIL (MEHO) MU[ANOVI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe uvijek ostaje, nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: brat D`afer, snaha Mirsada, brati~na Edina sa mu`em Ibrahimom i djecom Ednom i Vedadom
18105-1tt

SMAIL (MEHO) MU[ANOVI]
Vrijeme koje prolazi ne}e te odvesti u zaborav. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj plemeniti lik se nikad ne}e izbrisati u na{im o~ima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji i vje~no o`alo{}eni supruga [emsa i k}erka Adela
18105-1tt

]AZIM (MUSTAFA) HUJDUROVI]
Najbolji otac i djed na ovom svijetu. Njegova odsutnost osje}a se na svakom koraku, praznina velika i nepremostiva u srcima i bol u grudima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~iti rahmet, lijepi d`enet jer si ti to zaslu`io. Zauvijek tvoji: sin Emir, snaha Ru{veta, unuci Nerko i Tarik
1278-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj tetki

dr. sci. RAZIJA ARSLANAGI] MISIRLI]
Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti... Hvala Ti za svu Tvoju ljubav. Tvoji: Mirza, Adisa, Edo
241-1mo

Dragi Deda
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg brata

Na dana{nji najtu`niji dan, 30. 11. 2010. navr{ava se 5 godina od kako nisi sa nama

mami na{e Snje`e

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je na{a draga majka preselila na ahiret

EMINA KARI], ro|. POLJO
Draga na{a majko, pro|e nam i godina bez tebe. Poslije tebe ostala je velika praznina, vje~na tuga i bol. Zauvijek }e{ biti dio nas, ~uvat }emo te u na{im srcima vje~no, a spominjati po tvojoj po`rtvovanosti, odanosti, plemenitosti i hrabrosti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoje k}eri Adila i Adisa sa porodicama
18101-1tt

]AZIM (MUSTAFA) HUJDUROVI]
Moje srce je sportsko, ali malo da primi bol i prazninu koja je ostala poslije tvog odlaska. Tako tiho si oti{ao, deda legendo. Voli te i ~uva uspomenu na tebe tvoj Nerko
1278-1tz

FERIDA ^ELJA ABIDI BJELICA
S ljubavlju i po{tovanjem, Vesna i Mirela
18113-1tt

Zauvijek }emo te se sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Bra}a Fadil i Faik sa porodicama, te sestre Nura, Fata, Ferida, Fatima i Fahra sa porodicama
833-1go

]AZIM (MUSTAFA) HUJDUROVI]
Istina je te{ka i bolna, a rije~i ne mogu opisati tvoj nedostatak sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i okru`i te mirom i pa`njom kojom si ti okru`ivao najmilije. Tvoji: sin Mustafa, snaha Zekija, unuci Kerim i Kenan
1278-1tz

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 7 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 13 tu`nih godina od kako je na ahiret preselila

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret moj dragi suprug

NURA (ABID) RIKALO, ro|. HALILAGI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju pominjati, u srcima nositi, uspomenu na tebe ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoje k}erke Mirsada i Mevlida sa porodicama
15401-1nd`

D@ENANA BEGANOVI], ro|. BEGTA[AGI]
iz Tuzle Dok `ivimo osta}e{ u na{im srcima kao najljep{a i najdra`a uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Sakib - Ibrahim, suprug Mustafa, sin Mahir, k}erka Melika, brat D`evad, brati} Faruk
1277-1tz

VAHID PA[I]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. S tugom, bolom, ljubavlju i ponosom ~uvam te od zaborava. Supruga Suna
778-1go

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. novembra 2010. godine navr{ava se 18 godina od kada je zlo~ina~ka ruka prekinula mladi `ivot na{e

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prelaska na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca, djeda i pradjeda

AMELE (JUSUFA) IBRAHIMAGI] i ADISU MIZDRAKU
Od Mizdrak Mirse, Amire i Admire S ljubavlju, po{tovanjem i tugom ~uvamo uspomenu na Tvoj dragi lik i molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Majka ]ama, dajd`a Rifet sa porodicom, tetke Izeta, Rajfa i Kadira sa porodicama
15393-1nd` 15398-1nd`

MU[AN (ALIJE) USTAMUJI]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost. Vje~no }e{ ostati u srcima najmilijih. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga i djeca sa porodicama i ostala mnogobro18102-1tt jna rodbina

ADISU ME[I]U

SJE]ANJE

Danas, 30. 11. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage jetrve, snahe i strine

SJE]ANJE

BO@IDAR - BO@O MARKOVI]
30. 11. 2005 - 30. 11. 2010.

ZEKIJE - KIJE MUJKI] RE[AD DAUTBEGOVI]
iz @ep~a

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka @eljka, zet Mladen, unuka Suzana i unuka Marijana Kr{o sa porodicom
18115-1tt

S ljubavlju i tugom AZIJADA, NEZIR, EDIN I NERMIN
546-1ze

Raja iz kafea „Jel’ me neko tra`io“
18081-1tt

52

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

radnoj kolegici

na{em dragom

BAJRO (NEZIR) \EDOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 29. novembra 2010. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. novembra 2010. u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sestre Alja i Behara, zet Re{id i \ulo, snaha Esma, brati}i Hajraga, Ramiz, Asim i Mehmed, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, {ure Hamed, Me{a i Adil sa porodicama, svastike Alija, Mevlida, Havka i Ramiza sa porodicama, te porodice: \edovi}, Zahiragi}, D`ananovi}, ]urevac, Opra{i}, Ma{i}, [ljivnjak, Omeragi}, Salihovi}, Spori{evi}, [uvalija, Bukva, Komarica, Pa{i}, Kapur i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: Sutjeska br. 6. 111

ADISU (OSMAN) MIZDRAK
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: porodica Zuko
15404-1nd`

HABIBE KARA^I]
Zauvijek }emo Te ~uvati u na{im srcima. Tvoja djeca i unu~ad
15410-1nd`

ZIBI MUZUR
Od MUP-a KS, Odjeljenje za administraciju Had`i}i
15403-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

SELIMI (D@EMAIL) ELMAZOVI]
Te{ko je na}i nekoga ko je imao toliko topline i ljepote u sebi, raduju}i se i najmanjoj sitnici, nesebi~no to dijelio s drugima, ne zaboravljaju}i nikada na{e ro|endane i godi{njice. U svakom slu~aju, svi koji te poznaju, znaju da je @ivot za tebe bio sa`et u Pa`nju, da je neumorno nalazi{, tra`i{ i daje{. I sada, kada rije~i vi{e ne zna~e ni{ta, iskreni ljudi oslu{kuju srce. S ljubavlju i po{tovanjem, Ajdin i Halima 15412-nd` Porodica Sofrad`ija

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici na{e mame

SMAJIL (RAM^E) NURKOVI]
30. 11. 1992 - 30. 11. 2010.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: k}erka Ismihana i zet Adnan Red`ovi}
18116-1tt

LUCIJI NOVAK
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Sofrad`ija
15412-1nd`

Dana 29. 11. 2010. navr{ilo se 7 najtu`nijih dana otkako nas je napustio na{ voljeni

ZAHVALNICA
Neizmjernu zahvalnost za svu pomo} i ljudsku podr{ku dugujemo Proving d.o.o. i Proving in`injering. Na izuzetno stru~noj i profesionalnoj pomo}i i podr{ci zahvaljujemo osoblju Hitne medicinske pomo}i, kao i kolektivu Doma zdravlja „Omer Masli}“, a posebno Slu`bi porodi~ne medicine. Jo{ jednom veliko hvala svoj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. Porodica
111

RU@DI (ARIF) AD@IJA

O`alo{}eni: supruga Fethija - Feda, k}erka Zineta, sin Sven, snaha Adelina, unuci Mak i Deni

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

snahi

na{oj dragoj prijateljici

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se 8 godina kako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

ZIBI MUZUR

ZIBI MUZUR, ro|. HASE^I]
Hvala za svu pa`nju koju si nam poklanjala, a posebno mojim roditeljima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur. Zaova Dedi} Badema sa porodicom
15409-1nd`

Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. S.T.R. Suda i Semir
15408-1nd`

MITHAT KRATOVAC
S ljubavlju nosimo neizbrisivu uspomenu i sje}anje na tebe. Tvoji najmiliji: supruga, k}erka, bra}a i sestre
15406-1nd`

ADIS (OSMAN) MIZDRAK
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. Milostivog da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Nermina Bibi} sa porodicom
15407-1nd`

Dana 30. 11. 2010. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ suprug, babo, svekar, punac i dedan

MEHMED METILJEVI]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Dragi babo, imao si veliko srce, plemenitu du{u punu ljubavi za sve nas! Po dobroti }emo te pamtiti, sa velikom ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Na{a bol je vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Atija, sin Adnan, k}erka Amra, zet Fahrudin, snaha Sadina, unu~ad Indira, Edin, Harun i Haris Tevhid }e se prou~iti dana 4. 12. 2010. subota u 12.30 h u porodi~noj ku}i Kolibe 34 Hrasnica.
15405-1nd`

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

53

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

ZIBA (SULJE) MUZUR, ro|. HASE^I]
preselila na ahiret 28. 11. 2010. u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 11. 2010. u 14.00 sati, poslije ikindije namaza na mezarju Kova~i Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Kova~ima. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug ]amil, k}erke Mirela i Minela, sestre Rifija i Muniba sa porodicama, brat Ifet sa porodicom, snaha Umija sa djecom, tetka Tifija sa porodicom, dajd`a Hasan sa porodicom, zaove Badema i Alema sa porodicama, te porodice: Muzur, Hase~i}, Bunar, ]osi}, Dedi}, [ehovi}, Stamboli}, Kahriman, Fazli}, Bekta{evi}, Brki}, Ibrahimovi}, Bukvi}, Karkelja, Ahmetovi}, Balihod`i}, Ja`i}, Sarajki}, Bjelonja, [abi}, Deli}, Nezirovi}, [enderovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
15380-1tt

VINKO DELI]
1929 - 2010.
preminuo 29. novembra 2010. u 82. godini. Sahrana pokojnika obavit }e se u utorak, 30. novembra 2010. u 13.00 sati na mjesnom groblju Tribija, op}ina Vare{. O@ALO[]ENI: sinovi Gabrijel i Ignjac, k}erke Ljubinka i Ljiljana, snahe Danica Nevenka i Maria-Anna, zet @ivko, unu~ad Mario, Gabrijela, @eljko, Davor, Darijana, Katarina, Marko i Vjekoslav, brat Jozo sa obitelji, sestra Lenka sa obitelji, te obitelji: Deli}, Stjepanovi}, Ili}, Kolovi}, Gogi}, Andri}, Semunovi}, Vija~ki}, Smukowski, Jazi}, Kondi}, Jozelji}, Hrba~ek, Tykarski, Lasi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. 18077-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

RIFET ([ABAN) OV^INA
preselio na ahiret u subotu, 27. novembra 2010. u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. novembra 2010. u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: majka Hasnija, sin Haris, k}erka Azra, unuka Dalal, supruga Ha{a, sestra Ramiza, brati} Amil, brati~na Amila, dajd`a Hamid sa porodicom, snahe Rasema i Anesa, zet Esad, svastike Sutka i Maida sa porodicama, te porodice: Ov~ina, Zekovi}, \uli}, ^ibuk~i}, Sudar, Arnautovi}, Kameri}, Sijer~i}, Sulejmanovi}, Kurtovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Sedrenik br. 179. 111

HIMZO (RA[ID) HERENDA
preselio na ahiret u nedjelju, 28. 11. 2010. u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 11. 2010. u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nevzeta, sinovi Almir i Nijaz, brat Fehrat, unu~ad Arnela, Arijana, Irena, Amer i Igor, snahe Dragana, Zuhra i Sema, brati}i Fikret, Vahid, Zahid, D`afer i Mirsad, brati~ne Vahida, Fedina i Zehra, sestri} Ago, sestri~na Zumra, svastika Sevleta, te porodice: Herenda, Ratkovi}, Hod`i}, Hamzagi}, ^indrak, Durmi{evi}, Pa{i}, Me{i}, Tarakd`ija, Beganovi}, Zubovi}, ^engi}, Alihod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz }e biti organizovan ispred Careve d`amije u 12.15 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji ^engi} vila. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 15379-1nd`

VEZIRA (MUJO) LEMEZAN, ro|. OPRA[I]
dana 28. 11. 2010. preselila na ahiret u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 30. 11. 2010. godine u 12.00 sati ispred d`amije u Me|e|i, a ukopat }e se na mezarju Katovi}i - Me|e|a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}eri Hiba, Nezira i D`emila, zetovi Ismet i Safet, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Ahmet, jetrva Almasa, zaove, te porodice: Lemezan, Opra{i}, Brankovi}, Kasapovi}, [i{i}, Ramovi}, ^ulov, Pazalja, D`ananovi}, [ahi}, Katovi}, Tvrtkovi}, Omerovi}, Im{irovi}, Hurem, Barut, [upac, Sulji}, Ajanovi}, Kari{ik, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 831-1go

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ABIDA BJELICA, ro|. MILAVI]
u~esnik NOB-a
preminula dana 28. novembra 2010. u 85. godini. Sahrana }e se obaviti dana 30. 11. 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sanja i Snje`ana, unu~ad Tamara, Hana i Zlatan, zet Esad Huli}, sestri~ne Senada, Hida i Emica, brati~ne Renata, Manja i Mirna, te porodice: Bjelica, Milavi}, Simeunovi}, Huli}, Kreso, No`i}, Srnja, Jur~i}, Mufti}, Kolakovi}, Kulenovi}, Terzimehi}, Avdi}, Veli}, Kanazir, kao i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ulica Br~anska br. 11/4, stan Bjelica. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a

JUSO (IBRO) ^AMO
preselio na ahiret u petak, 26. 11. 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 11. 2010. u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Fahrudin, brat Omer sa suprugom, brati}i [ukrija, Husnija i Hamdija, te porodice: ^amo, Tahmaz, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

ANKA JAK[I], ro|. KA]UNI]
preminula dana 28. 11. 2010. u 83. godini. Sahrana }e se obaviti dana 1. 12. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Slavica, sin Danko, snaha Zvezdana, unuke Ana i Anja, zaove Jela, Dara, Milka, Jovanka i Smilja s djecom, {ura Rajko, obitelji: Ka}uni}, Dobri}, Tomi}, Dormi{, Kartal, Popovi}, Obradovi}, Mandi}, Kerkez, [ljivar i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Azize [a}irbegovi} 16/XI. 111

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga nana i tetka Tu`nim i `alosnim srcem javljamo da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MARIJA SINANAGI], ro|. VOSKA
preminula dana 27. 11. 2010. u 91. godini. Sahrana }e se obaviti dana 30. 11. 2010. u 13.45 sati na gradskom groblju Bare iz katoli~ke kapele. O@ALO[]ENI: sestri~na Mirjana, sestri} Dragutin, prijateljice Marija i Olja, porodice: Benda, Mujezinovi}, Milo{evi}, Sarihod`i}, te ostali prijatelji i kom{ije. 111

FADILA (MEHO) DURANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 24. novembra 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. novembra 2010. u 13.00 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. O@ALO[]ENI: unuke Aurora, Nora, Lejla i Arnela, snaha Sabina, brati} Fajko, te porodice: Duranovi}, Begovi}, Mili}, Salanovi}, Mujki}, Handan, kom{ije Radovovi}, Kitu{a, Uglje{a, Konakovi}, te brojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji na Mahmutovcu. 111

had`i EMINA (ZAHIT) HABIBOVI], ro|. [A]IROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 29. novembra 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. novembra 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: snaha Had`ira, unu~ad Indira, Fatih, Adnan i Amina, snaha Majda, zet Denis, praunu~ad Almedina, Edin, Hamza i Faris, sestra Sabita sa porodicom, brat Smajo sa porodicom, brati} Ahmedin sa porodicom, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Habibovi}, [a}irovi}, Ibrahimovi}, Crnovr{anin, A{~eri}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici La Benevolencija br. 6/V 111

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj najdra`oj majci, svekrvi i nani

na{oj najdra`oj majci, svekrvi i nani

na{oj najdra`oj majci, svekrvi, nani i pranani

FEJZI] \EVIJI \EVI
Od sina ]amila, snahe Mejre, unu~adi Nermine i Aldine, zeta Adnana
18084-1tt

FEJZI] \EVIJI \EVI

FEJZI] \EVIJI \EVI
Od sina Vahida, snahe Rabije, unu~adi Alme i Adnana, zeta Rusmira, snahe D`enite, praunu~adi Benjamina, Selmana, Eme Emine i Imrana
18084-1tt

FEJZI] (ZAIMA) \EVIJA - \EVA, ro|. OPANKOVI]
preselila na ahiret dana 28. 11. 2010. u 84. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 30. 11. 2010. godine u 14.00 sati, ispred d`amije Kahrimani - Pazari}, a ukopat }e se na mezarju Kahrimani. D`enaza polazi u 13.30 sati ispred ku}e umrle. O@ALO[]ENI: suprug Abid, sinovi Vahid, ]amil, Amir, sestra Bahrija sa porodicom, snahe Rabija, Mejra, [efika, Behka, unuci Alma, Adnan, Nermina, Aldina i Armin, praunu~ad Benjamin, Selman, Ema, Emina i Imran, djever Hamdija sa porodicom, zaova Mel}a sa porodicom, jetrva Dika sa porodicom, djeveri}i Adem, Ismet, Ahmed, djeveri~ne Ha{a i Uma sa porodicama, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Fejzi}, Opankovi}, Isi}, Smaji}, Voloder, Dupovac, Tufo, Kazazovi}, Nefi}, Be~irovi}, Halvad`ija, Selmanovi}, Bali}, Ba{ovi}, Mehremi}, Hasi}, Huji}, [ehi}, Neradin, Pobri}, Haskovi}, Medi}, Be}ar, Topalovi}, Bu`o, Kaleta, te kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i umrle u 14.00 sati, ul. Omladinska 40, Pazari}. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH 18084-1tt

Od sina Amira, snahe [efike i unuka Armina
18084-1tt

54

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i IBRO (MURAT) ZEKOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 29. 11. 2010. godine u 100. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u srijedu, 1. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga had`i Tima, sinovi Hilmo, Murat, [erif, Latif, k}erke had`i Razija - hanuma Fatima, Refija, zetovi had`i Smail Hodovi}, Ramiz i Azem, snahe Bahrija, Advija i Slavica, unu~ad, praunu~ad i ostala rodbina, te porodice: Zekovi}, Strojil, Islamagi}, Slatina, Turku{i}, Hodovi}, Skorupan, Hamzi}, Kratovac, Aljovi}, Fazlagi}, Simani}, Me{anovi}, Papovi}, Be{o, Kari}, Ali}, Jusi}, Homovi}, Bajramovi}, Terzi}, [uman i Sakovi} Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije ulica Dejzina Biki}a br. 109 u 13.30 sati.

ZAHVALNICA
Neizmjernu zahvalnost za veliku po`rtvovanost na izuzetno stru~noj i profesionalnoj pomo}i i lije~enju na{eg oca dugujemo osoblju Ortopedske klinike na ~elu sa prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovi}em, dr. Edinu Kulenovi}u, dr. Benjaminu Kulovcu kao i osoblju KUM-a na ~elu sa prim. dr. Senadom Pe{tom. Zahvalna porodica
18114-1tt

S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga baka

S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga baka

NADA (ALBERTA) ANDES
preminula 27. 11. 2010. godine u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 1. 12. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: unu~ad Umihana, Selma, Edin, Edina, Aleksandar i Vladimir, praunu~ad, zetovi, snahe, porodice Andes, Roubi}, Selmanovi}, Delali}, Bubaja, Pa{i}, Puri{, 111 Herenda, Krupalija i ostala rodbina i prijatelji

NADA (ALBERTA) ANDES
preminula u 85. godini. Draga na{a zvjezdice, iznenada si napustila ovaj svijet. Ostavila si bol i tugu u na{im srcima. Bila si na{a draga bakica u najboljim i najte`im trenucima. Pru`ala si nam ljubav i toplinu. [ta vi{e da ti ka`emo drugo, sem da te volimo i ljubimo zauvijek. O@ALO[]ENI: unuci Umihana, Selma, Edin, Edina, Aleksandar, Vladimir, praunu~ad, pra-praunuk, snahe, zetovi Elvedin i Elvir, te porodice Andes, Roubi}, Selmanovi}, Puri{, Pa{i}, Bubaja, Delali}, Krupalija, Herenda i mnogobrojni prijatelji i rodbina
18100-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

ADIS (NAIL) ME[I]
preselio na ahiret u subotu, 27. 11. 2010. godine u 20. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 11. 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Govedovi}i Trnovo. O@ALO[]ENI: otac Nail, majka Ramiza, brat Armin, amid`e Abid, Zajko i Hamid, tetke Vasvija, Rasema, Nura i Rasa, dainice Fata i Vasvija, dajd`e Haso, Kasim i Ragib, strina Senada, teti}i i teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, amid`i} Ismir, amid`i~na Nejra sa porodicom, te porodice: Me{i}, Smje~anin, Bakija, Had`ovi}, Mujezin, Durakovi}, Merdan, Alispahi}, Katana, Imamovi}, ^erkez, Ibri~i}, Kozi}, \opa, Demir, Bjelica, Cibra, Bijelonja, Mizdrak, Brbutovi}, Hamzi}, Kolar, Sarajki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati u selu Govedovi}i. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 11.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Ned`ari}i i Dobrinja, te drugim usputnim stajali{tima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ADIS (OSMAN) MIZDRAK
preselio na ahiret u subotu, 27. 11. 2010. godine u 23. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 11. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Delija{ - Trnovo. O@ALO[]ENI: otac Osman, majka Devla, brat Sead, amid`a Agan, tetke Nura, Zibija, Fata i Mulija sa porodicama, te porodice: Mizdrak, Rami}, Zuko, Dedovi}, Bunar, Kadi}, Bosno, Bibi}, Hamzi}, Ibri~i}, [ehovi}, Cibra, Katana, Imamovi}, Musi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Delija{ - Trnovo. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 11.00 sati sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Ned`ari}i i Dobrinja, te drugim usputnim stajali{tima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIJAH 111

had`i HALIL KANLI]
dana 28. 11. 2010. godine preselio na ahiret u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 1. 12. 2010. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopati u haremu Sinanbegove d`amije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u mektebu d`emata Obarak. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Ramiz i Kemal, k}eri Mirsada i Fatima, zetovi Sakib i Nazif, snahe Taiba, Hajrija, Enisa, Mufida, unuci Ned`ad, D`enan, Amel, Anel, Senad, Samir, unuke Ismira i Amira, praunu~ad Kenan i Amar, te porodice Kanli}, Huri}, Obar~anin, Omanovi}, Jamakovi}, Polutak, Ahmovi}, Bajrovi}, Begovi}, [abi}, Hasovi}, te mnogobrojne kom{ije, rodbina, prijatelji i poznanici 830-1go

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima `alosnu vijest da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EMILA (VEJSIL) NERETLJAK, ro|. FATI]
preselila na ahiret u nedjelju, 28. 11. 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 11. 2010. u 12.30 sati na mezarju Hasi}i - Kamenica. D`enaza polazi ispred d`amije u Kamenici poslije podne namaza. O@ALO[]ENI: suprug Azim, sin D`emal, k}erke Azemina, Edina, Sabina i Jasmina, snaha Bahra, zetovi Bajro, D`emo, Asim i Nisad, unu~ad, praunu~ad, brat Zaim sa porodicom, sestre Vasvija, Hidija i [ahida sa porodicama, te porodice: Neretljak, Fati}, [abi}, Balta, [abanovi}, Bajramovi}, Mahmutovi}, Sara~, Koprd`a, Zuki}, Mehi}, Gljiva, Fazli}, Alikadi}, [ehi}, Be{lija, Behlulovi}, Bajraktarevi}, Garvanovi}, Islamovi}, Frljak, Hrenovica, [ari}, Begi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji Kamenica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

OSMAN (RAMO) AJETOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 29. novembra 2010. u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. decembra 2010. u 14.00 sati na mezarju Lipi}i - Bijeljina. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, sin Emir, k}erka Emra, zet Eldin, bra}a Hajrudin i Safet, sestra Hanifa, snahe Esma i Azra, brati~na Mevlida, brati}i Anel, Ramo i Alen, sestri~ne Emina i Edina, {ure Meho, Bego i [ukrija sa porodicama, svastike Fatija i Begajeta sa porodicama, te porodice: Ajetovi}, Ma{i}, Karasulji}, Mujakovi}, Im{irovi}, Muharemovi}, Sarajli}, Aliba{i}, Selimovi}, Kne`evi}, Sulji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u 111 Bijeljini.

ZDRAVKO (JAGE) KOVA^EVI]
preminuo dan 27. studenog 2010. godine u 74. godini. Ukop dragog nam pokojnika obavit }e se u utorak, 30. studenog 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Crkvice“ u Zenici. O@ALO[]ENI: supruga Zdenka, sin @elimir, k}erka Irena, nevjesta Amila te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
545-1ze

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

55

56

Utorak, 30. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi
UTP „^VRSNICA“ dd Jablanica JABLANICA Datum, 19. 11. 2010. godine Na osnovu Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/09 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08), Statuta d.d. ^vrsnica Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj 12. 11. 2010. godine je donio Odluku o sazivanju Skup{tine, i ovim putem objavljuje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Skup{tina - Slu`ba Skup{tine Broj: 02-34-678-2/10 Tuzla, 29. 11. 2010. g. Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05) i ~lana 10. a u vezi sa ~lanom 7. stav 2. Pravilnika o radnim odnosima u Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona, sekretar Skup{tine Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI OGLAS
o prijemu namje{tenika u radni odnos na poslovima: 1. Sprema~ica na neodre|eno vrijeme...................................................................................1 izvr{ilac Opis poslova: - pranje prozora, - svakodnevno usisavanje pra{ine u slu`benim prostorijama, - svakodnevno odr`avanje ~isto}e radnog okru`enja, - odr`avanje ~isto}e pomo}nih prostorija, - vo|enje ra~una o nabavci i utro{ku sanitarno-higijenskih sredstava. Uslovi: Kandidati trebaju da ispunjavaju op}e uslove predvi|ene u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, zavr{ena osnovna {kola, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine). Kandidat je du`an uz prijavu na javni oglas prilo`iti slijede}a dokumenta: 1. svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, 2. uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, 4. izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerenu), 5. izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne izdr`ava kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, da nije pod optu`bom niti se oglu{io o poziv da se pojavi pred sudom), ovjerenu u op}ini. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, originale ili ovjerene kopije, dostaviti na adresu: Slu`ba Skup{tine Tuzlanskog kantona, ul. Rose Had`ivukovi} br. 1, 75000 Tuzla. Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Sekretar Skup{tine Ahmet Smajovi}

OBAVJE[TENJE
o sazivanju 10. Skup{tine dioni~ara d.d. UTP „^vrsnica“ Jablanica I Skup{tina dioni~ara Dru{tva odr`at }e se 22. 12. 2010. godine u prostorijama Dru{tva Hotel Jablanica ul. @eljezni~ka br. 7 Jablanica, sa po~etkom u 11.00 sati. II Nadzorni odbor za Skup{tinu predla`e slijede}i: Dnevni red 1. Imenovanje predsjednika Skup{tine i dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika, 2. Usvajanje izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2009. godinu sa: - Izvje{tajem vanjskog revizora, - Izvje{tajem Odbora za reviziju, - Izvje{tajem Nadzornog odbora, 3. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2010. godinu, III Dioni~ar ili grupa dioni~ara - opunomo}enika sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije u roku osam (8) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine dioni~ara. IV Pravo u~e{}a u odlu~ivanju na Skup{tini imaju dioni~ari koji se na listi kod Registra vrijednosnih papira nalaze najmanje 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. V Ukoliko dioni~ara na Skup{tini zastupa punomo}nik, isti mora imati pisano ovla{tenje za zastupanje potpisano od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika. VI Dioni~ari - punomo}nici dioni~ara koji namjeravaju u~estvovati u radu Skup{tine trebaju svoje u~e{}e prijaviti pismeno ili putem posebnog obrasca Odboru za glasanje u sjedi{tu Dru{tva, Jablanica, @eljezni~ka br. 7, najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine. VII Prije po~etka rada Skup{tine dioni~ar - punomo}nik dioni~ara du`an je prijavu za u~e{}e u radu Skup{tine predati Odboru za glasanje. VIII Uvid u dokumente i materijale predlo`ene za Skup{tinu dioni~ari - punomo}nici dioni~ara mogu izvr{iti svaki dan u toku radnog vremena u sjedi{tu Dru{tva u Jablanici, @eljezni~ka br. 7. Predsjednik Nadzornog odbora [ikalo Nafija, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 118593 09 Ip Sarajevo, 17. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radmila \aji}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja „AGI“ d.o.o., Konjic, ul. Varda broj 1, zastupan po punomo}niku Mu{inovi} Halilu, advokatu iz Konjica, protiv izvr{enika „LEKO IN@ENJERING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Kolodvorska broj 11a, radi izvr{enja, a na osnovu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku i na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
da je van ro~i{ta dana 03. 12. 2009. godine donio

c) Glavnog duga u iznosu od 307,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 25. 04. 2006. godine pa do isplate, d) Zabranom raspolaganja, pljenidbom nov~anih sredstava koje izvr{enik ima na ra~unima koji se vode kod banaka kako slijedi: 1. Sparkasse bank d.d. Sarajevo ra~un broj 1994960075462962 2. Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo ra~un broj 1610000015050046 3. VBBL ra~un broj 5673831100066122 i prenosom zaplijenjenog iznosa na ra~un punomo}nika tra`itelja izvr{enja broj: 1990530009963497, koji se vodi kod Sparkasse bank d.d. Sarajevo Filijala Konjic. Izvr{eniku se zabranjuje da raspola`e nov~anim sredstvima i vr{i naplatu do visine du`nog iznosa, a banci izvr{enika se zabranjuje da sa ra~una izvr{enika vr{i isplatu izvr{eniku i tre}im licima na zabranjenom potra`ivanju dok se isto ne namiri, a sve shodno ~lanu 171. i 172. ZIUP-a („Slu`bene novine FBiH“ broj 32/03) pod prijetnjom zakonskih posljedica. Izvr{enje }e provesti Op}inski sud Sarajevo. Sudija Radmila \aji}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~lanom 348. Zakona o parni~nom postupku i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu presude Op}inskog suda Sarajevo broj Ps-726/05 (18679) od 14. 11. 2008. godine tu`eni je du`an da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 307,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama na taj iznos po~ev od 25. 04. 2006. godine, pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 842,40 KM sve u roku od 30 dana.

ODRE\UJE SE IZVR[ENJE RADI NAPLATE
a) tro{kova parni~nog postupka, u iznosu od 842,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 14. 11. 2008. godine pa do isplate, a shodno odredbama ~lana 28. ZIP-a; b) tro{kova izvr{nog postupka po odluci suda u iznosu od 443,60 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 135194 10 I Sarajevo, 06. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja P ASOLSME DOO BANJA LUKA, ulica Jevrejska bb, zastupani .C. po punomo}niku Ribi} Adisu advokatu iz Travnika, protiv izvr{enika Muratovi} Esad, Sarajevo, Ba~i}i broj 15, radi izvr{enja, v.s.p. 3.144,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 123327 10 I Sarajevo, 23. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja ASOLSME DOO BANJA LUKA, Jevrejska bb koju zastupa punomo}nik Ribi} Adis advokat iz Travnika, protiv izvr{enika Medina ^olo, Azi}i 37 Sarajevo, radi izvr{enja, v.s.p. 3.054,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 19. 04. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave, radi naplate potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u iznosu od 3.144,70 KM, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 406,58 KM. Izvr{enje }e se provesti popisom, procjenom i prodajom putni~kog motornog vozila koje se nalazi u vlasni{tvu izvr{enika Muratovi} Esada. Sudija Mirna Pej~inovi} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 14. 01. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave/mjenice serijskog broja AF 2102746, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.054,00 KM, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 404,80 KM. Izvr{enje }e se provesti na nekretnini izvr{enika upisanoj u podulo{ku broj 4822 KPU Ilid`a, zabilje`bom izvr{enja u zemlji{noj knjizi utvr|ivanje vrijednosti nepokretnosti, prodajom i namirenjem tra`ioca izvr{enja. Sudija Mirna Pej~inovi} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

U PRODAJI JE NOVI BROJ
Alternativni lijek za va{u du{u

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. novembar/studeni 2010.

57

58

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

sport

SLAVIJA Analiza u~inka premijerliga{a u prvom dijelu sezone

Zadovoljni {estom pozicijom, ali i afirmacijom mladih fudbalera
Mo`emo `aliti za u~inkom u gostima, pogotovo za susretima u Zvorniku i Travniku, ka`e trener Bjelica, koji je ekipu preuzeo u drugom kolu
Faji} i Saraj~i} prije leta za Poljsku: Prilika za transfer

Ostaje li Travnik bez prvog strijelca

Faji} na probi u Legiji iz Var{ave
Jedan od vode}ih strijelaca Premijer lige BiH i ~lan Travnika Nusmir Faji} nalazi se na testiranju u Legiji iz Var{ave. Faji} je u Poljsku otputovao na poziv koji je stigao na adresu NK Travnik, a s njim je trebao putovati i sportski direktor Midhet Saraj~i}, koji je sprije~en obavezama u klubu. Saraj~i} je sredio potrebnu dokumentaciju za Faji}a i ispratio ga sa Sarajevskog aerodroma, odakle je napada~ „Vezira“ odletio prvo za Budimpe{tu, a potom u Var{avu. - Faji}a su u Poljskoj do~ekali predstavnici Legije i odmah je podvrgnut medicinskim pretragama, koje je pro{ao bez problema. S obzirom na to da je sve uradio u dogovoru s klubom, nismo imali ni{ta protiv da Faji} poku{a izboriti mjesto u Legiji, {to bi nam svakako bila ~ast - rekao je Saraj~i}. S. P.

U~inak 7 1 7 22:23 22
pobjeda remi poraza gol-razlika boda

Rezultati
Slavija - Sloboda 1:0, Slavija - Sarajevo 2:1, Zrinjski - Slavija 4:2, Slavija - Budu}nost 2:3, Borac - Slavija 4:1, Slavija Rudar 3:0, Olimpic - Slavija 0:0, Slavija - Zvijezda 2:0, Travnik - Slavija 5:3, Slavija - @eljezni~ar 1:0, Leotar - Slavija 2:1, Slavija - [iroki Brijeg 1:0, Drina - Slavija 2.1, Slavija - Vele` 2:1, ^elik - Slavija 1:0.

Igra~i Zrinjskog na odmoru

Musa ide na sta`iranje u njema~ki Hofenhajm
Pod Bijelim brijegom ne miruju, ali konkretnih vijesti kada je rije~ o igra~koj kri`aljci jo{ nema. Igra~i su ve} sedam dana na odmoru, a Slaven Musa i ~elnici kluba svakodnevno se sastaju. - Razgovaramo s nekoliko igra~a, ali nema smisla otkrivati njihova imena, posebno zato {to ti pregovori jo{ nisu konkretizirani, kao i zbog toga {to neki od tih igra~a prvo moraju definirati statuse u svojim klubovima. [to se ti~e odlazaka, njih }e sigurno biti. Sigurno ide Alek \uri}, koji se nije uspio nametnuti, dok }e neki mla|i igra~i na posudbu, jer je jasno da na prolje}e ne bi imali priliku da igraju - izjavio je Musa. Trener Zrinjskog bit }e u Mostaru do ~etvrtka, a zatim ide na petnaestodnevno sta`iranje u njema~kom Hofenhajmu Sejada Salihovi}a i Vedada Ibi{evi}a, koje ga dijeli od dobivanje profesioMa. P. nalne licence.

Radost igra~a Slavije nakon pobjede nad @eljezni~arom

Slavija je svoj sedmi nastup u Premijer ligi zapo~ela s novim i podmla|enim sastavom, a u ljetnoj pauzi ostala je bez ~ak deset fudbalera. Ekipu je prije po~etka sezone preuzeo Milan Gutovi}, koji se na klupi zadr`ao samo jedno kolo, pa je pred utakmicu sa Sarajevom za {efa stru~nog {taba imenovan mladi stru~njak Dragan Bjelica koji se nije upla{io

te{kog zadatka. Na kraju jeseni Slavija je zauzela {estu poziciju.

Dobar po~etak
- Krenulo je kao iz bajke. Na otvaranju sezone savladali smo Slobodu i Sarajevo, da bi onda nai{la serija slabih rezultata i tri vezana poraza od Zrinjskog, Budu}nosti i Borca. Posebno je bio bolan onaj od Budu}nosti na na{em te-

renu i Banovi}ani su nam pomrsili ra~une da do kraja jeseni kao doma}ini imamo stopostotan u~inak. Pauza u septembru je do{la kao naru~ena, pa je u nastavku bilo puno bolje. Osvojen je prvi gostuju}i bod protiv Olimpica, a pred na{im navija~ima redom su padali Rudar, Zvijezda, @eljezni~ar, [iroki Brijeg, Vele`. Dakle, specijalizovali smo se za velike, osim Borca na koljena smo oborili tri preostala kandidata za titulu. Svakako da je veliki dobitak Slavija imala u povratku iz Belgije Zorana Kokota koji nam se priklju~io od {estog kola - ka`e Bjelica. Ostvareno {esto mjesto odgovara ambicijama kluba.

Strijelci
5 - I. Radovanovi} 4 - Regoje 3 - B. [e{lija 2 - Ogle~evac, Popovi}, Ra{evi}, Kokot 1 - Todorovi} Autogol - Mihajlovi} (Drina)

Kartoni
@uti: Simi} 7, Regoje, Todorovi} i Lackanovi} po 4, Dujkovi}, Peri{i}, I. Radovanovi}, N. [e{lija i Kokot po 3, Popovi}, Ogle~evac, Stankovi}, B. [e{lija i Radonja po 2, Jamina i Ra{evi} po 1. Crveni: Regoje i N. [e{lija.

Vlastiti kadar
- Na{ cilj je bio osloniti se na vlastiti kadar i afirmisati mlade igra~e. ^ini mi se da smo na dobrom putu. Na terenu je u na{em timu u pojedinim utakmicama znalo biti i po ~etiri fudbalera mla|a od 20 godina. Mo`emo `aliti za u~inkom u gostima, pogotovo za duelom u Zvorniku, kada smo bod izgubili bukvalno u posljednjim sekundama, ili u me~u u Travniku, kada ni tri pogotka nisu bila dovoljna za remi. Na`alost, bilo je i drugih problema, prije svega finansijskih, koji su pratili klub, ali, sve u svemu, moramo biti zadovoljni - isti~e Bjelica.
Bjelica: Mladi stru~njak iskoristio {ansu G. IVANKOVI]

Musa: Pregovori s nekoliko igra~a

Jo{ jedna provjera Banjalu~ana

Dominikanci i Hajdarovi} na probi
Kombinirani sastav Borca savladao je sa 2:0 ekipu Mladosti iz Zalu`ana, ~lana ~etvrte lige RS, u prijateljskoj utakmici u Krupi na Vrbasu. Golove su dali Aleksandar Petrovi} i Sini{a Dujakovi}. Ovaj susret poslu`io je treneru Vladi Jagodi}u da na djelu vidi potencijalna poja~anja. Priliku su dobili igra~i iz Dominikanske Republike Edvard Arturo Asevedo Kruz (Edward Cruz) i Kerbi Rafael Rodrigez Pikardo (Rodriguez Picardo), ina~e ~lanovi Modri~e Maxime, te mladi Dino Hajdarovi}, prvotimac Radnika iz Had`i}a. - Te{ko je na osnovu tek jedne utakmice, i to po lo{em vremenu, ocijeniti kvalitet njih trojice, tako da }emo ih jo{ jednom pogledati u utorak protiv prvoliga{a RS, banjalu~kog BSK-a - ka`e JaS. K. godi}.

Nastupi
Stankovi} 15, Popovi}, I. Radovanovi}, B. [e{lija i Todorovi} po 14, Peri{i} 13, Regoje, Ogle~evac, Ra{evi}, Dujkovi} po 11, Simi}, Lackanovi}, Radonja i N. [e{lija po 10, Kokot 9, S. Radovanovi} 6, Jamina 5, Nestorovi} 4, Tomovi} i Pu{ara po 3, Remi}, Milenkovi} i A{}eri} po 1.

sport

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

59

REPREZENTACIJA Kako su igrali Su{i}evi izabranici ovog vikenda

Bh. golmani u odli~noj formi
Strijelci Ibi{evi} i Luli}
Kenan Hasagi} (Istanbulspor BB) - Njegov klub pora`en minimalno od Fenerbah~ea (0:1), ali je bio odli~an. Odbranio i penal. Asmir Begovi} (Stouk) Dobar na golu u doma}em remiju Stouka (1:1) protiv Man~ester sitija. Mensur Mujd`a (Frajburg) - Prosje~nih 90 minuta u porazu od Hanovera (0:3). Muhamed Be{i} (Hamburg) - Utakmicu protiv [tutgarta (4:2) presjedio na klupi. Ognjen Vranje{ ([erif) Bio na klupi protiv Da~ije. Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor) - Dobar. Njegov tim savladao Manisaspor 2:1. Boris Pand`a (Mehelen) - Nije bio u sastavu. Emir Spahi} (Monpelje) - Utopio se u sivilo na gostovanju u Marseju gdje je njegov tim do`ivio te`ak poraz od 0:4. Adnan Mravac (Vesterlo) - Solidan u doma}em remiju 1:1. Sanel Jahi} (AEK) Odigrao dobro cijelu utakmicu u pobjedi nad Olimpijakosom 1:0. Sejad Salihovi} (Hofenhajm) - O~igledno je da igra sve bolje. Asistirao Ibi{evi}u.

Jahi} slavio u derbiju
Na kraju protiv Bajera bilo 2:2. Miralem Pjani} (Lion) Solidan u remiju protiv PS@a (2:2). Zamijenjen u 90 minuti. Senijad Ibri~i} (Hajduk) - Predvodio Hajduk do te{ke pobjede 2:1 protiv Osijeka. Elvir Rahimi} (CSKA) Dobrom igrom okon~ao sezonu. Igrao od prve minute na gostovanju protiv Amkara (0:0). Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj) - Nije igrao. Galatasaraj pora`en od Be{ikta{a 1:2. Senad Luli} (Jang bojs) - Strijelac prvog gola u pobjedi Jang bojsa 2:1. Semir [tili} (Leh) - Na gostovanju kod Korone solidno igrao od 61. minute (0:0). Ermin Zec (Gen~lerbirligi) - Nije igrao zbog povrede. Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm) - Vratio naviku davanja golova. Strijelac protiv Bajera (2:2). Edin D`eko (Volfsburg) - U Kelnu igrao svih 90 minuta, ali se nije upisao u strijelce. Na kraju je bilo 1:1. Zlatan Muslimovi} (PAOK) - Zbog povrede nije nastupio u doma}em porazu 0:1 od Atromitosa.
Osim: Nada se da ne}e biti povreda

@eljezni~ar ve~eras gostuje u Ljubljani

Prvi okr{aj s Olimpijom nakon sedam godina
Susret se igra na novom stadionu Sto`ice s po~etkom u 19 sati
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Ljubljane)
Nogometa{i @eljezni~ara su sa ~lanovima stru~nog {taba, klupskim legendama i gostima doputovali sino} u Ljubljanu, gdje }e danas s Olimpijom odigrati prijateljsku utakmicu na stadionu Sto`ice, s po~etkom u 19 sati. Upravo je novi stadion Olimpije i nogometne reprezentacije Slovenije, kapaciteta 16.000 mjesta za sjedenje, jedan od razloga odigravanja ove utakmice. Naime, ovo }e biti prva utakmice Olimpije na stadionu na kojem je dosada{nja dva me~a odigrala slovenska reprezentacija. U brojnoj @eljinoj delegaciji koja je otputovala u Ljubljanu na{li su se i predstavnici vlasti, koji }e, uz ~lanove vodstva kluba, pregovarati o rekonstrukciji Grbavice sa slovenskom firmom koja je izgradila Sto`ice. S druge strane, menad`eru @eljezni~ara Amaru Osimu ova utakmica je dobro do{la kako bi malo skratio dugu zimsku pauzu izme|u dvije polusezone. - Nadam se da }e uslovi biti dobri i da }emo mo}i odigrati dobru utakmicu. Volio bih da ne bude povreda - kratak je bio Osim. Na put je krenulo 18 igra~a koji su uglavnom iznijeli i teret jesenje polusezone. Me|u njima su i Ibrahim [ehi}, Velibor Vasili} i Edin Vi{}a, koji su pozvani u sastav reprezentacije BiH za prijateljsku utakmicu sa Poljskom 10. decembra u turskoj Antaliji. Posljednju utakmicu ovi rivali su odigrali na stadionu Be`igrad 16. jula 2003. godine, kada je Olimpija slavila rezultatom 4:3. A. NOVALIJA

Ibi{evi}: Vratio se starim navikama

(Foto: AP)

(A. N.)

^elik ne `eli biti slabiji na prolje}e, ali...

Ibrakovi}: Puri}a }emo te{ko zadr`ati
Duro, Jamak i Obu}a, kojima su istekli ugovori, prvi na pregovorima
Privremeno Predsjedni{tvo zeni~kog ^elika usvojilo je ju~er izvje{taj trenera Abdulaha Ibrakovi}a. Smjernica za drugi dio sezone je, kako nam prenosi Ibrakovi}, da ekipa ne smije biti igra~ki slabija nego jesenas. Stoga je obavljen prvi krug pregovora s igra~ima kojima je istekao ugovor, Nerminom Jamakom, Samirom Durom i Emirom Obu}om. - Kazali smo im {ta im mo`emo ponuditi, oni su nama iznijeli svoje zahtjeve, pa }emo u narednim danima vidjeti ho}emo li se uspjeti dogovoriti. Slijede nam razgovori sa Kenanom Nemeljakovi}em i Erminom Gad`om, kojem istje~e {estomjese~na posudba. On prvo treba rije{iti svoj status u Liberecu - ka`e Ibrakovi}. Trener Zeni~ana nije optimista da }e najvredniji eksponat Darijo Puri} i na prolje}e ostati u ^eliku. - Mislim da }e njegovi menad`eri iskoristiti priliku da ga prodaju u inozemstvo, jer stvarno ima dosta upita i ponuda - ka`e Ibrakovi}. Navodno bi se Puri} ove zime mogao vratiti u ^e{ku, ali ne u Liberec, u kojem je pro{le godine proveo tri mjeseca, ve} u pra{ku Slaviju. Za njega je zainteresiran i Olimpik, a @eljezni~ar mu je ve} ponudio ugovor, kao i Jamaku, koji ka`e da je vrlo realan njegov povratak na GrbaV. B. vicu.

Zvijezda se zahvalila {estorici igra~a

Me|u otpisanima Omeragi} i Huseinba{i}
Zvijezda se zahvalila {estorici igra~a koji mogu potra`iti nove klubove. To su Zlatko \ori}, Sa{a [est, Antonio Vidovi}, Sanel [ahri}, te Zvijezdina djeca Vedad Omeragi} i Nermin Huseinba{i}. Ovaj posljednji }e, prema na{im saznanjima, ostati u klubu i to kao trener u omladinskom pogonu. - Ve} radimo na dovo|enju novih nogometa{a, ali o imenima ne mogu govoriti - kazao nam je sportski direktor Zvijezde Ivica Cvitku{i}. U Grada~cu su mi{ljenja podijeljena zbog otkaza Omeragi}u, posebno zbog toga {to je bio jedan od najboljih strijelaca u omladinskim kategorijama i veoma zapa`en pro{le sezone u Premijer ligi. D`. D.

Puri}: Dosta upita iz inozemstva

Keln sve dublje u krizi

Huseinba{i}: Ostaje u klubu raditi kao trener

Otpu{ten i menad`er Majer
Keln je otpustio tim menad`era Majkla Majera (Michael Maier) nakon lo{ih rezultata ekipe u Bundesligi, gdje imaju samo dva boda vi{e od posljednjeplasirane Borusije iz Menhengladbaha. Majer, koji je na funkciji bio od 2005. godine, druga je `rtva krize u Kelnu nakon {to je u oktobru smijenjen trener Zvonimir Soldo, na ~ije je mjesto do{ao Frank [efer (Schafer). Keln je pod [eferovom palicom pobijedio u dvije od posljednjih pet utakmica, a trenutno su na 16. mjestu sa 12 poena iz 14 utakmica. (Z. [.)

Marika ka`njen sa 50 hiljada eura
[tutgart je svog Rumuna ]iprijana Mariku (Ciprian Marica) kaznio sa 50.000 eura zbog isklju~enja na utakmici protiv HSV-a. Ovo je rekordna kazna u historiji njema~kog kluba. Mariku je sudija ranije poslao u svla~ionicu jer mu je uputio (N. D.) uvrede, a Rumun negira da je bilo {ta opsovao.

Bh. ko{arka{i u Evropi

Teletovi} usamljen na ~elu tabele
Nakon trijumfa u 9. kolu {panske ACB lige protiv Menorke (79:61), Kaha Laboral Mirze Teletovi}a ostao je usamljen na ~elu tabele sa skorom 8-1, jer je madridski Real pora`en u gostima kod Gran Kanarije (59:70). Na{ ko{arka{ki reprezentativac opet je bio efikasan sa 14 poena i {est skokova za {panskog prvaka. Potpuno neo~ekivani doma}i poraz u 7. kolu italijanske lige pretrpjela je Lotomatika Nihada \edovi}a (15) od Kremone (70:84). Jednako je iznena|uju}i neuspjeh pretrpio lider ukrajinske lige Donjeck Jasmina Huki}a (17 poena, 9 skokova) i Sa{e Vasiljevi}a (8 poena, 6 asistencija) u 18. kolu protiv Goverle (73:79).

60

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

sport

RUKOMET Bosna BH-Gas o~ekivano pora`ena od Sijudad Reala

Izdr`ati jo{ ~etiri utakmice, pa naprolje}e po drugi krug Lige prvaka
Do kraja polusezone „Studenti“ igraju s Prijedorom, Bosnom Prevent i Gra~anicom u Premijer ligi, te gostuju Zagrebu u elitnom evropskom takmi~enju
U rukometnom klubu Bosna BH-Gas situacija s igra~kim kadrom je takva da trener Irfan Smajlagi} i njegovi igra~i vjerovatno jedva ~ekaju kraj jesenjeg dijela sezone. U nedjelju su u Kihot areni od Sijudad Reala do`ivjeli jedan od onih poraza (17:32) kakvi su o~ekivani kada vam nedostaju ~etvorica igra~a, a peti igra nedovoljno oporavljen. [panski prvak je u {estom kolu Lige prvaka bio skoro pa neprobojan. Bosna je postigla 17 golova, a ostatak lopti, kada su uspjeli uputiti {ut, poskidali su golmani Reala Arpad [terbik i Karenjo Rodrigez (Carreno Rodriguez). Ipak, kao {to je i ranije trener Irfan Smajlagi} istakao, me~ }e, koliko god visok poraz bio, igra~ima biti od neprocjenjive va`nosti u nastavku njihovih karijera.

\edovi}: Efikasan u porazu Lotomatike

U 4. kolu regionalne VTB lige poljski Prokom Ratka Varde (13) kao doma}in je izgubio od litvanskog @alV. B. girisa (60:73).

^etvrti poraz Lejkersa

Indijana oborila prvaka
Los An|eles lejkersi pora`eni su na svom parketu od Indijana pejsersa prvi put nakon 11 godina (92:95). Junak pobjede gostiju bio je centar Roj Hibert (Roy Hibbert, 24 poena, 12 skokova). Lider aktuelnih NBA prvaka Kobi Brajant (Kobe Bryant) postigao je ~ak 41 ko{, ali je u posljednjim sekundama proma{io dvije „trojke“ za produ`etak. Ovo je bio ~etvrti poraz Lejkersa u 17 me~eva u sezoni. Ameri~ki mediji prenose da su zvijezde Majami hita nezadovoljne trenerom Erikom Spulstrom (Spoelstra), {to bi mogao biti nagovje{taj promjene na klupi ekipe za koju igraju ponajbolji ko{arka{i dana{njice Lebron D`ejms (LeBron James) i Dvejn Vejd (Dwayne Wade). „Vru}ina“ je nanizala ~etiri poraza u pet me~eva (omjer 9-8). Rezultati: Toronto - Atla-

Pa`in protiv Sijudad Reala: [panci su bili skoro neprobojni

Oscilacije u igri
Do kraja polusezone „Studenti“ }e odigrati jo{ ~etiri utakmice, jednu u Ligi prvaka, u sljede}u subotu protiv Zagreba u tamo{njoj Areni, te tri u Premijer ligi, gdje }e ve} sutra do~ekati Prijedor. U narednih sedam

Hibert (Indijana): Pobjeda nakon 11 godina (Foto: AP)

dana gostovat }e Bosni Prevent u Visokom i Gra~anici. Smajlagi} o~ekuje da }e igra tek poslije pauze i zimskih priprema biti mnogo bolja. - Niti jednu utakmicu od po~etka sezone nismo bili kompletni, igra~i su mladi, jo{ smo u procesu stvaranja pa su ~este povrede i oscilacije u igri neminovne. Jo{ nismo finalizirali igra~ki kadar, nekoliko igra~a nije ~ak ni bazi~ne pri-

preme odradilo s ekipom jer su do{li naknadno, pred sami po~etak sezone. Trebamo uspje{no okon~ati ovaj dio, a onda se kroz pripremni period podi}i na nivo vi{e u svim segmentima - ka`e Smajlagi}.

Dobri periodi
Trener „Studenata“ ipak nije nezadovoljan igrom u pojedinim susretima: - U Ligi prvaka i pored

svih pote{ko}a bilo je dobrih perioda. Sa Konstancom smo na njihovom terenu bili egal do posljednje sekunde, u Rusiji smo pali tri-~etiri minute prije kraja i to nakon na{ih kardinalnih gre{aka. U narednoj polusezoni imat }emo priliku da se na svom terenu borimo za ulazak u osminu finala i to upravo protiv ovih timova - dodao je A. ^ULI] Smajlagi}.

nta 78:96, Nju Orleans - San Antonio 95:109, Nju D`ersi - Portland 98:96, Denver Feniks 138:133, Detroit Njujork 116:125 (dva produ`etka), LA Klipers - Juta 97:109, Hjuston - Oklahoma 99:98, LA Lejkers - Indija(N. D.) na 92:95.

PLBiH za rukometa{ice

U Londonu osvojio i novac i bodove

Zrinjski - Borac 23:25
Dvorana Bijeli Brijeg u Mostaru. Gledalaca: 250. Sudije: Nedim Arnautovi} i nagi} 7, A. Knezovi}, I. Knezovi}, ^epi}, Gudelj, Prguda 3, Mili~evi} 1, Glibi}, A.

Rezultati 11. kola: @ivinice - Katarina 25:25, Mira - Jedinstvo Vulkan 27:22, Gora`de - Ljubu{ki 25:21, Zrinjski - Borac 23:25, Lokomotiva - Kne`opoljka 25:29. Slobodna Ilid`a.

Tabela
1. Borac 10 2. Mira 10 3. Ilid`a 10 4. Katarina 10 5. Jedinstvo 10 6. Ljubu{ki 10 7. Zrinjski 10 8. Kne`opoljka 10 9. @ivinice 10 10. Gora`de 10 11. Lokomotiva 10 10 9 6 5 5 5 4 3 2 2 0 0 0 0 1 1 3 2 3 1 4 0 5 0 6 1 6 2 6 1 7 0 10 308:204 291:237 258:236 296:251 267:248 278:256 261:266 245:310 264:297 252:287 238:366 30 27 19 17 16 15 12 10 8 7 0

Federer smanjio prednost Nadala
[vicarski teniser zaradio 1.630.000 dolara
Nekada najbolji teniser svijeta [vicarac Ro`e Federer (Roger) pobjedom protiv prvog igra~a Rafaela Nadala (6:3, 3:6, 6:1) na zavr{nom turniru sezone u Londonu smanjio je zaostatak za [pancem na ATP listi. Federer je za pobjedu dobio 1.500 bodova i sada za Nadalom zaostaje 3.305 (12.450 naspram 9.145). Bogatiji za nagradu u iznosu od 1.630.000 ameri~kih dolara, Federer sada mo`e u`ivati u posljednjem ostvarenju. - Imao sam plan i vjerovao da je ispravan od prvog do posljednjeg poena. Kao i u prvom susretu na turniru protiv Ferera (Ferrer), iza{ao sam na teren i od po~etka do kraja odigrao kako sam unaprijed zacrtao. Izgubio sam drugi set, ali ostao sam pozitivan tokom cijelog susreta - izjavio je Federer. Prvi put u posljednje 24 godine finale zavr{nog Mastersa izborili su prvi i drugi igra~ svijeta, a [vicarac je ovom prilikom (N. D.) (Foto: AP) bio bolji.

Aleksandar Jovi} (obojica iz Tuzle). Sedmerci: Zrinjski 9 (6), Borac 5 (3). Isklju~enja: Zrinjski 6 minuta, Borac 6. Rezultat: Zrinjski - Borac 23:25 (11:11). ZRINJSKI: Pulji}-Vlahi}, Tambi}, G. Mari} 4, Kolobara 1, Kara~i} 2, Sulejma-

Mari}, Mlaki} 5. Trener: Krunoslav [pec. BORAC: Gudelj, Prusina 7, Keki} 3, Joli~i} 1, Radi}, Bogojevi} 4, Mari} 3, Kne`evi} 7, Tatar, Kova~evi}, Majstorovi}, Babi}, Arsi}, Radanovi}. Trener: Ma. P . Rade Un~anin.

Mili~evi} i Had`iahmetovi} najbolji na Topu 12
Protekle nedjelje u Tuzli je odr`an stonoteniski Top 12 za seniorke i seniore, a prvo mjesto u mu{koj konkurenciji osvojio je ~lan Vogo{}e Sr|an Mili~evi}. Drugi je bio Adnan [ehi} (Vitez), a tre}i Armin Ali~i} (Vogo{}a). Najbolja kod `ena bila je Emina Had`iahmetovi} (@eljezni~ar), ispred Majde Prole (Kreka Tuzla) i Dragane Kerkez (Telecom Tuzla).

Federer: Imao pravi plan

sport

Dnevni avaz, utorak, 30. novembar/studeni 2010.

61

KO[ARKA Igra~ke rokade u Igokei

Raskinuli s Herisom, doveli biv{eg NBA igra~a Harvija
Bh. viceprvaka napustili jo{ Ivanovi} i Mirkovi}
I pored izvrsne forme te ~etiri pobjede u posljednjih {est kola regionalne NLB lige, u Igokei su napravili rokade u igra~kom kadru. Bh. viceprvak pustio je ameri~kog ko{arka{a Lensa Herisa (Lance Harris) da se vrati u gr~ki Ikaros, ali je odmah doveo krilo jo{ zvu~nije biografije, nekada{njeg NBA igra~a Donela Harvija (Donnell Harvey). Tridesetogodi{njeg krilnog centra (203 centimetra) u prvom krugu NBA drafta 2000. izabrali su Niksi iz Njujorka i odmah razmijenili u Dalas. Do 2005. promijenio je jo{ ~etiri NBA kluba (Denver, Orlando, igrao u Turskoj za Banvit te u Portoriku. U Igokeu dolazi iz Kine, gdje je dvije sezone proveo u Dragonsima iz Nankinga. Harvi je potpisao ugovor do kraja sezone, a prema rije~ima trenera Slobodana Klipe, znatno }e poja~ati igru u reketu. Debitirat }e u subotu protiv Partizana u Beogradu. Osim Herisa, koji je u NLB ligi imao prosjek od 9,8 poena i 3,4 skoka za 27 minuta po utakmici, Igokea je sporazumno raskinula ugovore sa centrom Vukom Ivanovi}em i bekom Brankom Mirkovi}em, koji su imali Z. V. malu minuta`u.
Opa~ak: ^elik pora`en od Hercegovca

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

Pomo}ni trener i sekretar vodili Slaviju do pobjede
Goran [ehovac ponovo podnio ostavku
Drugu prvenstvenu pobjedu ko{arka{i Slavije ostvarili su protiv Brotnja u utakmici u kojoj su ih s klupe vodili dosada{nji pomo}ni
Rezultati 8. kola: SL IAT Leotar - Varda HE 67:73, Mladost - Kakanj 92:72, ^apljina Lasta - Zrinjski 89:88, Sloboda - Bosna ASA BH Telecom 79:90, Hercegovac - ^elik 69:58, Slavija - Brotnjo 77:75. Slobodan Borac Nektar. Parovi 9. kola: Brotnjo ^apljina Lasta, ^elik Slavija, Kakanj - Hercegovac, Varda HE - Mladost, Bosna ASA BH Telecom - SL IAT Leotar, Borac Nektar - Sloboda. Slobodan je Zrinjski.

Trener: Bojan Kari{ik. BROTNJO: Kren{ou 18, Bunti}, Rubin 2, ^avka, Bre~i} 4, Lesko 15, ^utura 11, Bevanda 2, Buha~ 12, Pinjuh

Harvi i Heris: Jedan do{ao, drugi odlazi

Tabela
1. Mladost 2. Bosna 3. Leotar 4. Borac 5. ^apljina 6. Sloboda 7. Zrinjski 8. Hercegovac 9. Kakanj 10. Brotnjo 11. ^elik 12. Varda 13. Slavija 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 6 6 4 5 5 4 3 4 3 2 2 2 2 1 1 4 2 2 4 5 3 4 6 6 5 5 563:490 528:472 585:535 546:506 522:495 597:606 604:597 505:517 544:560 610:663 533:619 494:520 493:544 13 13 12 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9

Feniks, Nju D`ersi) te karijeru u najja~oj svjetskoj ligi zaklju~io s prosjekom od

16,2 minute i 5,6 poena u 205 utakmica. Potom je, izme|u ostalog,

Dvadesetogodi{nji Ognjen Kuzmi} blizu ugovora za veliki {panski klub

Za Unikahu }u potpisati na pet godina, prvu }u odraditi u ^eliku
Dobojlija Ognjen Kuzmi}, 215 centimetara visoki gorostas koji je 16. maja napunio 20 godina, mogao bi zaigrati za veliku Unikahu iz Malage. - U Malagi sam proveo 14 dana. Prve sedmice samo sam trenirao, a druge sam obavljao ljekarski pregled i razna druga testiranja. Jo{ ni{ta nisam potpisao, sada je na menad`erima da se dogovore. Vjerovatno }e to biti ugovor na pet godina, s tim {to }u ovu, prvu godinu, provesti u ^eliku - ka`e Kuzmi} u razgovoru za „Dnevni avaz“. Ne zna kada }e debitirati za ^elik, za koji jo{ nije registriran. U Zenici trenira od prolje}a, ali nije stekao pravo nastupa, jer na njega pravo pola`e finski klub Korihait, koji tra`i od{tetu. Za taj klub odigrao je pro{le sezone deset utakmica uz skromnu minuta`u i statistiku (2,8 poena i 2,1 skok za 7,3 minute), {to ga je i nagnalo da se vrati u BiH. Mnogo bolji bio je u drugom finskom klubu Lapuanuu (7,4 p i 5,9 sk za 17,8 minuta), u koji je prije tri godine oti{ao iz banjalu~kog Borca. Trenirati je po~eo u doboV. B. jskoj Findi.
(Foto: J. Had`i})

trener Bojan Kari{ik i sekretar kluba Neboj{a Mi~i}. Goran [ehovac je, naime, ponovo podnio ostavku, nezadovoljan stanjem u klubu. U ovom trenutku se, zbog nedostatka finansijskih sredstava, ~ak ne {pekulira ni s imenom njegovog nasljednika.

7, \ugum 4, Planini}. Trener: G. I. Jo{ko Pulja.

Hercegovac ^elik

69 58

Kuzmi}: Uspje{na proba

Slavija Brotnjo

77 75

Eldin ^amd`i}, bek Bosne, nakon me~a sa Slobodom

Nisam sumnjao u pobjedu u Tuzli
Koliko god u svim drugim segmentima klub pucao po {avovima, ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma za sada ne dopu{taju da se to osjeti na rezultatima. „Studenti“ su u prvenstvenom derbiju savladali Slobodu u Tuzli (90:79) za sedmu pobjedu u osam me~eva. No, put do bodova u Mejdanu nije bio lagan. - Na igra~ima Slobode se vidjelo da imaju ogroman motiv. Odli~no su otvorili utakmicu, mo`da su nas i iznenadili igrom, pa smo u prvih 20 minuta primili mnogo poena. Nakon kritika trenera na poluvremenu, u nastavku smo zaigrali odlu~nije. Iskreno, ja niti jednog momenta nisam sumnjao u na{u pobjedu, ~ak ni na minus 13 - ka`e Eldin ^amd`i}.
(Foto: A. Bajri})

Dvorana SC Slavija u Lukavici. Gledalaca 200. Sudije: Dragan Kralj (Trebinje), Tomislav Stapi} (Mostar), Mirza Palo (Sarajevo). Rezultat: Slavija - Brotnjo 77:75 (25:13, 16:19, 22:23, 14:20). SLAVIJA: Krsmanovi}, Stani} 16, Savovi} 12, Vre}a, Damjanovi} 9, Vukovi} 15, Radulovi} 4, Sladoje, Boljkovac 12, Be{ovi}, Demi} 9.

Gradska dvorana u Bile}i. Gledalaca 1.000. Sudije: Damir Kunosi} (Tuzla), Denis ]ori} (Mostar), Filip Lovri} ([iroki Brijeg). Rezultat: Hercegovac - ^elik 69:58 (17:10, 16:12, 10:18, 26:18). HERCEGOVAC: Radovanovi} 16, Ba}ovi}, Pare`anin, M. Vukovi} 6, Vujovi}, Brati}, Gajovi} 12, Kulji}, Lalovi} 25, Pejovi} 4, S. Vukovi} 6, Savi}. Trener: Zoran Glomazi}. ^ELIK: Maksimovi} 4, Opa~ak 22, Merdanovi}, Jahi} 5, Dedi} 7, Begagi}, Pezer, Rizvi} 13, Avdi} 2, Kreke{i}, Andelija 5. Trener: [. A. Benjamin Pelja.

Tuzlaci pora`eni u Mejdanu

Bosnina mladost zrelija od Slobodine
Nikada do sada Sloboda i Bosna nisu u svom me|usobnom duelu nastupile s vi{e mladih ko{arka{a kao {to je to bio slu~aj u nedjelju kada su Sarajlije odnijele bodove iz Tuzle. „Studenti“ su se pokazali kao zrelija ekipa, rije{iv{i pitanje pobjednika dobrom igrom u posljednjoj ~etvrtini duela u Mejdanu. - U odsutnim trenucima djelovali smo konfuzno i pravili smo po~etni~ke gre{ke, a Bosna je sve to iskoristila. ^estitam gostima na pobjedi - rekao je trener Tuzlaka Senad Muminovi}. E. M.

Nema ko sazvati sastanak
Iako je klub na ivici propasti, Upravni odbor se ne sastaje. ^ak i ne postoji osoba koja bi, formalno, mogla okupiti klupske ~elnike, barem one koji nisu u ostavci. Uprava KK Bosna je od juna do danas ostala bez dvojice predsjednika, a kako se niko ne istura da preuzme rukovode}u poziciju, klub `ivi na entuzijazmu igra~a, ~lanova stru~nog {taba, direktora Admira Bukve te ostatka klupske administracije (Bo{ko Grubni}, Merisa \ogo, Danko Deliba{i}, Merso \afo....), kojima vjerovatno ni samima nije jasno kako uspijevaju organizirati doma}e utakmice i putovanja u goste.
Tanasilovi} (Sloboda) izme|u Bosninih Kru{lina i ^amd`i}a

Sa postignutih 12 poena, 20-godi{nji bek bio je jedan od klju~nih igra~a u preokretu „Studenata“. Ovom je pobjedom Bosna, i pored drasti~nih promjena u igra~kom kadru pred novu sezonu, pokazala da joj te{ko mo`e izma}i jedna od prve

~etiri pozicije koje vode u Ligu 6 za prvaka BiH. - Liga 6 jo{ je daleko, ne treba razmi{ljati o [irokom i Igokei, ve} dati sve od sebe da do kraja prvog dijela sezone zadr`imo pobjedni~ki ritam i pobolj{amo igru - reE. J. kao je ^amd`i}.

An|eli} i Mehmedi} napustile ^elik
Nakon {est poraza u devet kola regionalne IWB lige za ko{arka{ice, ^elik je prekinuo saradnju sa Amrom Mehmedi} i Nata{om An|eli}. Otkaz prijeti i Bugarki Manueli Agalarevoj, V. B. koja je u dvije utakmice igrala samo 13 minuta.

UTORAK 30. 11. 2010.

16.50
SERIJA, HAYAT TV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.25

GODINE PROLAZE

20.10

LOTO

18.55

OBN INFO

17.50

DOMA]ICA OVAKO

19.45

INFO TOP

Indija
Ramiro upoznaje Bahuana i Rad`a. Nakon {to je Ravi rekao porodici da se o`enio, oni konsultiraju Pandita koji im govori da ne postoji na~in da se brak poni{ti.

21.20
TOK [OU, OBN

Dejana talk show
Tema ovosedmi~ne emisije je Kako pre`ivjeti nasilje u porodici? Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svijetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i dru{tvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su naj~e{}e `rtve `ene i djeca.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 ^udesni svijet, obrazovna serija, 4/52 09.30 Nema problema 09.50 Du{ko Dugou{ko, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 231/313 11.00 Avenija Ocean, serija, 12/130 11.50 BHT vijesti 12.00 Konstituiraju}a sjednica Zastupni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, prijenos 12.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 14/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 43/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^arobne cipele, drama 15.45 Be Ha Te bebe 15.50 Muzi~ki program 16.05 Nau~na postignu}a, 5/47 16.25 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 15/33 16.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Kastro, ~ovjek i mit, strani dokumentarni program 21.50 Optima group, reporta`a 22.05 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Vrijeme za odlazak, francuski igrani film 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.20 Pregled programa za srijedu
21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.15 EPP 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1 repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 65. epizoda, r. 10.00 Tragom ptice do-do, serija za djecu, 2. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 1. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 66. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.20 Druga dimenzija: Klokot, dokumentarni program 14.45 Magazin LP u nogometu 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 47. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 187. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 2. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 72. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Freddy je izvisio, ameri~ki igrani film 22.04 Dnevnik, najava 22.05 S onu stranu re`ima: ^uvari prirode, dokumentarni program 22.30 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.35 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: U zavjetrini vremena 23.45 Exit live, koncert 00.15 Federacija danas, r. 00.40 S onu stranu re`ima: ^uvari prirode, dokumentarni program, 6. emisija 01.05 Dnevnik 3, r. 01.50 Pregled programa za srijedu

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P. Survivor, bez cenzure profil izba~enog kandidata 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Telering, talk show 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.30 Top shop 13.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.40 Vremenska prognoza 16.45 OBN Info 16.50 A la Carte, kulinarski show 17.30 Stol za 4, kulinarski show 18.05 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, Povratak u civilizaciju 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Dejana Talk Show: Kako pre`ivjeti nasilje u porodici, talk show 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 V.I.P. Survivor, reality show 23.20 V.I.P. Survivor, bez cenzure - best off 23.50 Lanina vremenska prognoza 23.55 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 21. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 2. epizoda 09.35 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 21. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 9. epizoda 10.25 WINX, crtani film, 9. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 9. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 27. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 77. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 66. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 15.35 Bioclinica 15.45 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 79. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 78. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program, 1. epizoda 18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program, 2. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 80. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Najbolja odbrana, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 53. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Dokumentarni program, r.
20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Da se ispri~amo... Igrani program Sportski mozaik Igrani program Glas Amerike Odjava programa

08.00 Film: Do{lo doba da se ljubav proba 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 Film: Primarni strah 19.45 Info top 19.50 Gusto tv kulinarstvo 19.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 20.00 Farma vtr 21.00 Birajte svoj hit, zabavna 21.20 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Odred generacije iks, film 03.00 Sporo sagorjevanje, film
15.00 16.00 16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 TV serija: Jelena Dnevnik 1 Doma}a serija: Otpisani TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Crno na bijelo Sa druge strane `ivota, reporta`a Dnevnik 3 Igrani film: Stanari

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.35 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija: [to da ne? - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Jukebox i epp Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Sportske legende

23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
17.00 17.05 18.00 18.30 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Flash vijesti Ludo srce, serija Trka kolica Ja sam tvoja sudbina, serija Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Intervju Biznis magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC

22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 22.50 Smrt {pijunima, dok. program 8/16

TV Visoko
17.55 18.45 19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 22.15 22.45 23.00 Klinika r. Drugo poluvrijeme (r) Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Klinika - serijski program Autovizija Aktuelnosti r. TV strane

TV Zenica
17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 18.05 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 00.30 Discovery, dok. program Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Iz dana u dan Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica TV Liberty, info. magazin Klinika, igrana serija Zenica danas, repriza Razglednica, repriza VOA Glas Amerike

TV OSM
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00 Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 02.30 Objektiv I Triumph Frame Pod suncem Sen Tropea Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minutra Film Otvoreni studio (r)

TV Bugojno
15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 21.00 22.20 00.20 01.00 Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serija Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Muzika Informator 1001 no} - igrana serija Igrani film Najbolja odbrana, igrani film Seks i grad - igrana serija Sport centar

TV KISS
18.10 Narodna medicina V 18.45 FIS Shop 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.10 Extra plus, kontakt emisija 21.10 FIS SHOP 21.15 Narodna medicina V r. 22.00 Dnevnik KISS 22.20 Film

TV USK
17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija r. 18.00 TV {kola U~imo njema~ki 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 21.50 TV SHOP

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Reporta`a 20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Folk talk

TV Cazin
18.00 19.30 19.58 20.00 20.28 Razgovor s povodom, repriza Muzi~ki program, repriza EPP TV panorama EPP

BN
12.00 12.15 14.00 14.05 Novosti u podne Igrani film: Stari Bob Novosti History: Kako je nastao `ivot

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.50
FILM, NOVA TV

21.00

TABLOID

21.00 Y. GAMBOA - O. SALIDO

19.00

GALATASARAJ-PENELLIONIS

22.45

NBA LIVE

21.00

RU[ENJE

22.00

CRIBS

21.15

DR. HOUSE

21.15 DVA I PO MU[KARCA

17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Muzi~ki program 23.30 TV feljton

17.00 Kros-Kantri skijanje, S. Kup Kusamo 17.45 Zimski sportovi 18.00 Ski skokovi 19.00 Fudbal 19.10 Olimpijske igre 19.15 Stoni Tenis, Njema~ka 20.30 Fudbal 21.00 Boks, Wba Svetska Titula Sad, Y. Gamboa - O. Salido

16.15 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija, Pesaro - Pavia 17.00 Ko{arka, Uniks Kazan - Le Mans 18.45 Vijesti 19.00 Ko{arka, Galatasaraj - Panellinios 20.45 Ko{arka, Sevilja - Riga 22.30 Ski skokovi 23.30 Slobodni motokros

17.00 Championship: Leicester - Nottingham Forest 18.30 Uskijavanje 19.00 Barca TV: Barcelona - Real Madrid 20.45 U`ivo: Carling Cup: West Ham Manchester United 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker

17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Megagra|evine 21.00 Ru{enje 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Megagra|evine

17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.40 MTV Express Gu{ti 20.00 Hitorama 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Cribs 22.20 Randy Jackson Abdc 5 23.10 South Park 23.40 3 From 1

17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Psych, serija

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija 22.10 Switch Reloaded

Hitch - doktor za ljubav
Aleks Hi~ens Hi~ legendarni je i svojom voljom anonimni „doktor za ljubav“. Velikom broju njujor{kih mu{karaca pomogao je da pridobiju `ene svog `ivota. Uloge: Vil Smit, Eva Mendes Reditelj: Endi Tenant

UTORAK 30. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Spoznaja da veoma privla~ite osobu koji volite, vra}a vam, pomalo poljuljano, samopouzdanje. 21. III - 20. IV Posao: ^uvajte se krivih procjena, naivnosti ili nepa`nje. To vas mo`e odvesti u krivom pravcu. Zdravlje: Nemate razloga za brigu.
OVAN
GUMUS

17.05

KARMELITA

21.05

DR@AVA SELO GRAD

22.40

FRINGE

16.15

06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija (42./100) 09.22 Medo Rupert, crtana serija (41./52) 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija (56. i 57./100) 09.43 Gora bisera, crtana serija (39./48) 09.57 Miniskule, program za djecu (37. i 38./39) 10.10 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 11.10 Karmelita, TV novela (67./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Laka opera - Toska, muzi~ka emisija (8./25) 13.35 Pakov svijet, serija (93.) 14.45 [arene ka`e (59.) 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, TV novela (122./210) 16.00 Re’publika - Podrinje 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, TV novela (68./170) 17.55 Deset najboljih tenkova, dokumentarni program 18.45 Gora bisera, crtana serija (40./48) 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.06 RTRS preporu~uje 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija (6./24) 21.55 Crna guja, serija (8./24) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Me|unarodni festival ekolo{kog i turisti~kog filma „Jahorina fest 2010.“ - hronika 23.15 Vrati}e se rode, serija (21./25) 00.05 No limit, muzi~ka emisija 00.30 Nekad bilo 01.25 Deset najboljih tenkova, dokumentarni program

07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.17 12.36 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.40 16.15 16.58 17.13 17.25 17.32 18.20 18.35 19.12 19.30 19.56 20.01 20.10 21.05 22.30 22.55 22.58 23.05 23.15 00.10 00.55 01.35

Dobro jutro, Hrvatska Lugarnica 19, serija (4/16)* Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Tajne velikog Mekonga: U srcu tropske {ume, dokumentarna serija (1/5)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Debbie Travis preure|uje 1 (9/10)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela (96/164)* @ivot u Africi, serija (6/13)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Me|u nama Luda ku}a 3, humoristi~na serija (30’54“) (29/34)* Znanstvena petica Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK „Promet info“ 8. kat: Vikend drogiranje - Istina i zablude, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (34’52“) (13/15)* Dnevnik plavu{e: Dozvola za brak, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Hrvatsko prolje}e: '71. godina, dokumentarna serija (46’30“) (2/9) Dr`ava, selo, grad Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Lica nacije CSI: Las Vegas 9, serija (12) (16/24) (R)* @ivot u Africi, serija (6/13) (R)* Eureka 3, serija (4/18) (R)*

07.55 Mala TV: TV vrti}: [krtost Ninin kutak Neli i Cezar (2.) Danica i p~ela 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (32/40) (R)* 08.50 [kolski program: Jutro poezije Navrh jezika: Kroatizmi Kratki spoj: Voda 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu (3/26)* 10.00 Beverly Hills 4, serija (9/32)* 10.45 Globalno sijelo 11.15 Prizma, multinacionalni magazin 12.00 U istom loncu, kulinarski show 12.35 Euromagazin 13.05 Proces 13.30 Eureka 3, serija (4/18)* 14.15 [kolski program: Jutro poezije Navrh jezika: Kroatizmi (R) Kratki spoj: Voda 15.00 Kojak 2, serija (10/24)* 15.50 Kojak 2, serija (11/24)* 16.40 Tree Hill 6, serija za mlade (17/24) 17.20 U uredu 4, humoristi~na serija (16/19)* 17.43 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.45 Novi dan, novi plan - dokumentarni film (41’14“) 18.30 @upanijska panorama 19.00 Tajne velikog Mekonga: U srcu tropske {ume, dokumentarna serija (1/5) (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Gusari u metrou, ameri~ki film (101’)* 21.45 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (16/24)* 22.30 Dnevnik plavu{e: Dozvola za brak, emisija pod pokroviteljstvom 22.40 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (15/21)* 23.35 Zavr{ni udarac 2, serija (12) (5/15)* 00.20 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (5/22)* 01.05 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim 6 - humoristi~na serija (12) (9/10) (R)*

06.05 Na{i najbolji dani, serija (53/260) 06.55 Gospodin Magoo, crtana serija (16/65) 07.20 Bumba, crtana serija (3132/150) 07.35 Graditelj Bob, crtana serija (32/39) 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (4/13) 07.55 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtana serija (10/26) 08.20 Roary, crtana serija (6/52) 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (43/140) R 09.45 Slomljeno srce, serija (51/130) R 10.50 Gumus, serija (11/100) R 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija (49/152) R 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (44/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (52/130) 16.15 Gumus, serija (12/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (46/152) 21.05 Dva smo svijeta razli~ita, serija (2/2) 21.50 Hitch - Doktor za ljubav, igrani film 23.55 Ve~ernje vijesti 00.10 Ubojica koji pla~e, igrani film (12) * R 01.55 Seks i grad, serija (84/94) 02.25 Bra~ne vode, serija (1/26) 02.50 Nezamislivo, igrani film (15)* 04.15 Ezo TV, tarot show (18)* 05.15 IN magazin 06.00 Kraj programa

Ljubav: Priu{tite sebi emotivno pra`njenje. Odmorite se od nesuglasica. U`ivajte u novo21.IV - 22.V nastaloj idili. Posao: I sami dobro znate da stare obaveze niste dovr{ili na vrijeme. Ne dopustite da vas neko opominje. Zdravlje: Bez promjene. Ljubav: Osje}ate navalu emocija. Samim tim, raste i volja da unesete pozitivne promjene i 23.V - 22.VI novine u svoju vezu. Posao: Kamen spoticanja mo`e biti odnos sa kolegama. Te{ko nalazite zajedni~ki jezik, igrate se „gluhih telefona“. Zdravlje: Nedostatak vitamina. Ljubav: Partner se silno trudi da vas shvati i pravilno protuma~i va{e nagle odluke. Ne do23.VI - 22.VII vodite vezu u pitanje! Posao: Uspje{no nadokna|ujete izgubljeno vrijeme. Ipak, kao da imate osje}aj da je va{ trud nedovoljno cijenjen. Zdravlje: Blagi pad vitalnosti. Ljubav: Ako ne mo`ete posvetiti partneru vremena koliko tra`i ili o~ekuke, barem ka`ite ne23.VII - 22.VIII ku nje`nu rije~. Posao: Kada planirate aktivnosti, budite umjereniji. Naime, nerealno veliki planovi znaju propasti prije starta. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja zbog nervoze. Ljubav: Svoje postupke promatrajte sa distance. Ne smijete potiskivati osje}anja. Izbacite 23.VIII - 22.IX ih iz sebe. Posao: Danas vam za svaki korak, za svaki potez, treba dvostruko vi{e energije nego obi~no. Zdravlje: Vi{e se kre}ite. Ljubav: Potpuno ste u svom elementu. [armirate, flertujete. Ipak, povedite ra~una o 23.IX - 22.X partnerovim emocijama. Posao: Morate, najzad, razmisliti o tome {ta je va`no, a {ta najva`nije. Donesite listu prioriteta. Zdravlje: Spavajte dovoljno.
[KORPIJA VAGA DJEVICA LAV RAK BLIZANCI

BIK

Sve u svemu
Nacionalni koordinatori za kontrolu duhana u FBiH i RS Aida Rami}^atak i Darko Markovi} odgovaraju na dana{nju temu: Da li je Bosna i Hercegovina zemlja pu{a~a? Izdvajamo i ekskluzivno gostovanje oskarovca Artura Colina, profesionalnog holivudskog make-up artista koji je izme|u ostalog radio i na kultnom filmu „Odiseja u svemiru 2001“. Tu su i pri~e o otvaranju Festivala ekolo{kog i turisti~kog filma na Palama, prvog web portala za slijepe osobe u na{oj zemlji kao i idejnom rje{enju projekta izgradnje sarajevskog metroa.

Najbolja odbrana 22.20
Vajli je lijeni in`injer. Landri je narednik koji je specijalista za oklop. Nisu se nikad sreli, ali `ivoti im bivaju isprepleteni kad Landri mora krenuti u bitku s tenkom kojeg je Vajli dizajnirao. Vajli ~eka da njegov poslodavac propadne kad upoznaje drugog in`injera koji mu daje disk s planovima koji }e spasiti njegovog poslodavca. Drugi in`injer biva ubrzo zatim ubijen {to ostavlja Vajlija s diskom i zaslugom za kreaciju. Uloge: Dadli Mur, Edi Marfi Reditelj: Vilard Hajk

Ljubav: Vi{e nego obi~no, osjetljivi ste na komplimente i udvaranja. Ipak, ne prepu{tajte se 23.X - 22.XI prolaznoj avanturi. Posao: Kolege ili pretpostavljeni nisu vam ba{ najnaklonjeniji. Danas morate ulo`iti ne{to vi{e napora. Zdravlje: Pove}ajte brigu o zdravlju.
STRIJELAC

Ljubav: Niste spremni na kompromis. Te{ko se prilago|avate. Ne poigravajte se ne~ijim 23.XI-22.XII osje}anjima. Posao: Poku{avate zavarati sami sebe, uvjeravaju}i se kako ste zadovoljni i sa malim. Znate da to nije ta~no. Zdravlje: Osje}ate bezrazlo`an umor. Ljubav: Ne poduzimajte krupnije korake. ^ak ako mislite da znate „klju~“ za ja~anje ljubavi, 23.XII-21.I kompletne veze. Posao: Ako mo`ete naporno tokom cijelog dana raditi, prebrodit }ete sve te{ko}e. Pouzdajte se u sebe. Zdravlje: Ne pretjerujte pri~aju}i o tegobama. Ljubav: @elite promjene. Nisu vam „mrska“ udvaranja, pogotovo ~injenica da ste centar 22.I-19.II pa`nje nekoliko osoba. Posao: Dobro su vam apsektirani poslovi koji su vezani za institucije, pomo} ljudima, medije, turizam. Zdravlje: Jedite vi{e vo}a i povr}a.
RIBE VODOLIJA JARAC

17.30
DNEVNI MAGAZIN, BHT1 FILM, FTV

FILM, HAYAT TV

20.30
Gordon ima 28. godina i san mu je da postane animator. Kako bi svoje ideje prodao u Holivudu, on pronalazi posao u tvornici sendvi~a u Los An|elesu i seli u veliki grad. Uspije do}i do producenta Dejva Dejvidsona kojem predla`e animirani film o svom junaku X Rej Ketu. Nakon {to dobije odgovor da su njegove ideje najgluplje koje su ikad ~uli, Gordon se, nesretan, vrati ku}i. Uloge: Tom Grin, Rip Torn, Marisa Kaflan, Edi Kej Tomas Reditelj: Tom Grin

Odred generacije Iks 01.00
FILM, PINK BH
Inspektor ^en je otpadnik iz hongkon{kih policijskih redova. Iako su njegovi pretpostavljeni uvjereni kako je ^an posve nesposoban, inspektor dr`i oko na zloglasnom krijum~aru Akatori i smi{lja planove kako mu do}i glave. Smrt poznatog gangstera, Dinosaura, podsti~e ^ena na osnivanje tima... Uloge: Danijel Vu, Terens Jin, Nikolas Tse Reditelj: Beni ^an

Fr e d d y j e izvisio

Ljubav: Poku{avate utopiti nemir u povr{noj avanturi. Znate da to nije pametno, jer poslije najvi{e vi patite . Posao: Bit }ete pozvani da rije{ite obaveze od kojih uporno bje`ite. Usput, pribojavate se i neizvjesnosti. Zdravlje: Ustalite ritam spavanja.
20.II-2O.III

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Najve}a u drvetu podignuta gra|evina

Turska vratila ~uveno zdanje
ISTANBUL - Turska je ju~er vratila Vaseljenskoj patrijar{iji ~uveno zdanje u kojem je svojevremeno bilo smje{teno siroti{te i na taj na~in se povinovala presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Turske vlasti su konfiskovale tu u svijetu najve}u u drvetu podignutu gra|evinu, izgra|enu prije vi{e od 100 godina na otoku Bujukada u Mramornom moru.

Keri: Diva se ranije zavjetovala da }e spol djeteta dr`ati tajnim

Slavna pjeva~ica pokrenula glasine

KERI O^EKUJE BLIZANCE
U radijskom intervjuu muzi~ka zvijezda kazala kako o~ekuje „njih“
NJUJORK - Maraja Keri (Mariah Carey) pokrenula je glasine da o~ekuje blizance. Naime, nedavno je imala jedan radijski intervju i u njemu je rekla kako o~ekuje „njih“. Stoga su ameri~ki mediji odmah pretpostavili da o~ekuje blizance. Maraja i njen suprug Nik Kanon (Nick Cannon) potvrdili su pro{log mjeseca da ~ekaju dijete, a zavjetovali su se da }e spol dr`ati tajnim. Slavna pjeva~ica izjavila je i da im pjeva bo`i}ne pjesme. - Samo se nadam da ne}e mrziti Bo`i} jednog dana - rekla je Maraja. Portparol para jo{ nije komentirao medijske {pekulacije o blizancima Maraje Keri.

Kan: @eli 500 miliona dolara

Pakistanac tra`i od{tetu od CIA-e
ISLAMABAD - Pakistanski novinar, koji je ostao bez sina i brata u napadu ameri~kih bespilotnih letjelica na sjeverozapadu Pakistana, zatra`io je ju~er da mu ameri~ka Centralno-obavje{tajna agencija (CIA) isplati od{tetu za pretrpljeni gubitak ili }e odgovorne tu`iti pakistanskom sudu. Karim Kan tra`i da mu CIA isplati 500 miliona dolara u naredne dvije sedmice.

Konferencija o klimi u Meksiku
KANKUN - Vlade zemalja svijeta zapo~ele su ju~er u Meksiku dvosedmi~nu konferenciju o klimatskim promjenama, u nastojanju da prevladaju dugotrajna neslaganja izme|u bogatih i siroma{nih nacija zbog na~ina borbe protiv promjene klime. O~ekuje se kako }e meteorolozi izvijestiti da }e 2010. biti najto(Foto: AP)

Nova Pikasova djela
PARIZ - Advokat administratora zaostav{tine Pabla Pikasa (Picasso) izjavio je agenciji AP da je prona|ena ~itava kolekcija djela slavnog slikara do sada nepoznata javnosti, koja se procjenjuju na najmanje 60 miliona eura. Vlasnik kolekcije koja obuhvata 271 djelo je penzionisani francuski elektri~ar koji je sedamdesetih godina radio za Pikasa, kazao je advokat. Jo{ nije utvr|eno kako su slike dospjele do njega i njegove supruge, tvrdi advokat, dodaju}i da }e protiv njih biti podignuta tu`ba za neVrijednost slika legalno prisvajanje djela.

plija godina od kada je po~elo vo|enje evidencije prije 131 godinu, a da }e agronomi objaviti da klimatske promjene destabiliziraju svjetske isporuke hrane i pristup ~istoj vodi. Pa`nja u~esnika bit }e usmjerena na SAD i Kinu, glavne protagoniste koji predstavljaju industrijalizirani svijet i onaj u razvoju.

Iskosa

U kupovinu oklopnim vozilom
(Foto: AP)

60 miliona eura

MOSKVA - Rus Viktor Pankov gra|ane Vladivostoka iznenadio je provozav{i se ulicama u oklopnom vozilu koje je nabavio prije tri mjeseca samo kako bi se njime mogao odvesti u kupovinu. Ka`e da se u njemu osje}a najsigurnije i ne namjerava ga ni~im zamijeniti. Kako bi mu bilo ugodnije, ugradio je zvu~nike i dodao ko`na sjedi{ta.

Godina 2010. najtoplija od kada je po~elo vo|enje evidencije prije 131 godinu