Broj grupc

lzmijenjeno
Povijesno
Novo
Periodni sustav_ elemenata
I"
I1A IIIB IVIl Vll vm vim Vll! III liB lilA IVA VA VIA VlIA 0
I,' I1A lIlA IVA VA VIA VIlA vm III lIB III \l
[VB VB VIB VIIB 0
--------- 2
II
__1_0080
[
'
) .
Li Be
6.9..jl
. It 1",
INa Mg I
3 4 5
(;'
7 8
"
d
10 11 12 13 14 IS 16 17 18
[Tel
5 i -t;'---i -)- S -,----'9 -- --"lO-
j

B I C I N 0 F No
10.81 IS.9.<N:
AI Si P S CI Ar
I 22.98')8. .0{- -----.---- ",., __ ,_, _
1]9 20 II n lJ N
[K Ca Sc Ti V Cr Mn' 1
__ .m.08 . I .';5
I" • • • ., u
I
'6 " ,,'-""Ii
;e Co Nl eu :
22_
[I
j !4U 15 16 17 1&
,\2.06 JSA'd! l'H48.
3"\.1536
_ .. ... __ li'
i Rb Sr Y Zr tNb Mo I Tc
..y'J8 9059 91 H 'I
So 57 n 7J 7.; 1 75
i Cs Ba La * Hf Ta I W l' Re
,131.9055 ..._ .. I g385 _18& 2
r
B7 88 89 104 lOS [lO6: J
Fr Ra Ac :Unq Unp Unh
l 1 £271 _ (l_:!l _U
b2
)_ __
..
[S
'
-* Ce

H 45 % 47
(u
Rh Pd Ag
1-07 l%A 10'/ .$68
" " "
79
)5
lr Pt Au
• ,0.2 J9U2 )<)509 196. 9665

.'--_.-
(
,
1
1 51 52 U 54
In i Sf) Sb Te 1 J Xe
__
g '1'1 Pb I B, Po At Rn
20
. 8' J 82 83 IH 8.5 I so
S9 j J7 207 1 ; 208 9$()6 (210) mOl, I!U) J
-r' .
J" ,LJ _ _ __ 1 __
L-
+-- ---- p
fEr fr:n VI) r 1','Ui
1&z.5D 17l.0--I
: - .'ty--" r r J
;Jl __ L (251\ ; i!54'1
-.- f -.---.-------..
,Ai' c, ,2.
i) (} ,; ;;;
I,· ""
1 ,I
"
-/---
,.- ..
0
f:}
I be'
F-d
;;...
;:;-
>-l
r.J'1<
N.
::
(j

z
R. .....
<
39 qj-I12+


t:l.. >

J"
l"'l
trJ
0
-
:;0
--
n_
N
-
\0
..
\0
>
.....
-J
==
::
'"'
t) .
.. l"'l
aa
1:1)
'"'

.....
..::
(j
0-
",'
_. \:l'
2
::l

.....
(l)
::::
N.
;:;,
N

t""

"- \
----. ': "'''',- ---,
....
n.

"'-0


n_


g
r
u Tuzli, odlukom Komisije za izdavanje odobrenja za upotrebu udzbeni-
ka, bra] 03-125/96., ad 23.02.1996. godine, odobrava upatrsbu zbirke "Zadacl iz opste
hemije za students RGF-a"
Recenzenti:
Prof. dr. Munira Mazalovic, Medicinski fakultet u Tuzli,
Prof. dr. Ranka Kubicek, Tehnoloski fakultet u Tuzli.
Korektor:
Mensura Salameh, prof. hemije, Gimnazija "Mesa Selimovic", Tuzla
Stampa:
DOD HARFO-GRAF
Jzdavac:
Rudarsko-geoloski fakuftet, Tuzla
Sponzor:
SZR BONY, Tuzla
]
I
1
!
SADRZAJ
PREDGOVOR
1. FIZlCKE VEL1CINE I JEDINICE . .1
VELlCINSKl RACUN ' ............. 5
2. MASA A TOMA I MOLEKULA. MOLARNE VELIClNE 9
3. SVOJSTVA GASOVA.. . .. 20
4. STRUKTURA A TOMA. HEMIJSKA VEZA.. . ... 27
STR UKTURA A TOMA .. . .. 27
ELlTKTRONSK4 KONFIGUR4CJJA . 28
PERIODNI SISTE'v! ...... 30
HEMJJSKA VEZA.. . .33
TALASNO-MEH4NICK4 PRJRODA KOVALENTNE VE1E.. . .35
5. SASTAVSUPSTANCE(TVARI) ......... .41
EMPIRJJSKA FORMULA SPO.L4 . . ....... .46
ZADACII1 ORGANSKE HElvfIJE.. . .. .50
6. KONCENTRACIJA RASTVORA . .56
RAZRJEDIVANJE R4STVOR4. 61
7. HEMIJSKE JEDNACINE. REDOKS-JEDNAC1NE 71
8. IZRACUNAVANJE POMOCU HEMIJSKIH JEDNACINA 80
ZADACII1 ORGANSKE HEMlJE.. . ...... 97
9. HEMIJSKA RA VNOTEZA .. 105
BRZlNA HEMJJSKE RE4KClJE ..................................... 105
KONSTANTA RA VNOTEZE.. ..' .. 1 06
LE CHATELIER-OV PRINGP.. 109
RAVNOTEZA URASTVORIMAELEKTROLITA. 112
PRODUKTTOPIVOSTI.. . . .................. . ... 114
JONSKl PRODUKT VODE.. .. .......................................... 120
10. OSMOTSKI PRlTISAK. . . .............. 130
11. ELEKTROLlZA.. . . . ... .135
12. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE ... 139
KANTONALNO TAKMIC.ENJE IZ HEMlJE UCENIK4
SREDNJIH SKOLA.... . 144
LlTERATURA.. 147
DODATAK. ..148
PREDGOVOR
. Ova je studentima fakulteta a moze
konsno POSIUZltI 1 UCelllClITla srednjih Skala posebno llcenicima' ...
d
" I 'h .. ' gunnazlJe,
me .ICIllS {C 1 emlJske skole. Autori su se trudili da Zb' k da·
. ..... \.ll£.ClJ lr e JU asnove za
.. onJentaCIJU, da sto veei broj uradenih primjera i zadataka
bude u struke. U Zb!fCl se i broj zadataka 1Z organske hcmije.
u prirodnim naukama, a stekla ga je
k\ pnstupom. proucavanJa Taj pristup se sastoji u
kOhCll1a: promjena i niza drugih fizickih
veiIcma, preracunavatlje 1 povezlvanje pomocujednacina.
U ZbUCI sma posebnu painju posvetili novom pristupu racunanja u heme
koje se racunanje. S vremcnom su se u herniji ustalila dva
na, i tome slieno, povezan je s:
I Il!lhoVih jcdinica. Takav naGin racunanja
tc:ko se. maze na i treba ga izbjegavati. Drugi nacin
t.em:lJl .. hemlJa, jednak je racunanju II fizici, a
omogllcav,a 1 zadataka (veJicinski racun).
v • amost 1 dobrog sporazumjevanja medll raznorodnirn
strucnJaclma USIOVlO Je 1 neke medunarodne dogovore a to d .
. d' . v • , su ogovon 0
velicinskih jednacina. Medlltim tradicija je
bIla SUVlse Jaka I JC no:-? Zakon 0 mjernim jedinicama (koji je
za. upotreb? u blVSOJ od L januara 1981 godine) uzrokovao
do yelicinskim jednacinama u hemiji.
Jedmlca (Sl) pnhvatila je i Medunarodna unija za Cistu i
pnmJellJcnu he1lllJU ( lUP AC)
U. Zbirci su yodje,dnako koristeni termini, kao npr. disoc\jacija i joniz.acija.
I. tvOPI:'Ost 1 produkt i proizvod, jedinjenje i spoj, itd.
TeZl ObllJczeru su zVJczd1col11. Na kraju knjige dati su zadaci sa takmicenja
srednJoskolaca iz hemije, 1997 godine.
1. FIZICKE VL'LICINE I JEDINICE
Pod veliCinom se podrazumjeva sve one sto se maze kvantitativrio mijenjati.
VeliCine koje karakterisu fizicke pojave ili odreduju svojstva supstance nazivaju se
fizicli.e velicine. To su na primjee duzina, masa, temperatura, energija, koliCina
supstance, koliCinska koncentracija itd.
Svaka iizicka veliCina ima svoju brojnu vrijednost i odgovarajucu
jedillicu. Kada kaierno daje duiina stoIa 1,2 m onda mama kakvaje stvama duiina.
lzostavimo Ii jedinicu u toj jednaCini, ana gubi svoj snllsao.
A sto znaci izmjeriti neku fizicku velicinu? ZnaCi uporediti je sa velicinom
. istc vrste koja je uzeta za jedinicu. U nasem prirojeru duzina je 1,2 puta .
jedillice za duzinu, 1 m. Pisanje brajlle vrijednosti bez odgovarajuce jedinice je
besmisleno.
Tokom razvoja naukc i tehnike upotrebljavan je velila broj jedinica, raz1i6t
u raziicitim zemljama. Tokom vrcmena nastaia je prava zbrka u njihovom poimanju i
preracullavanju, te se ukazala potreba cia se uspostavi neki sistem za sve zemlje
.
12. IIlilostva fizickih vclicina mogu se izdvojiti neke od njih kao osnovne
tizickc vcliCine. Iz njih se mogu izdvojiti sve ostale, izvedene fizicke velicine.
Skup osnovllih i izvedenih jedinica tini sistem jedinica. Na 1 L generalnoj
konferenciji za mjere i tegove, odrzanoj 1960 godine u Parizu prihvacen je
Mcdunarodni sistem jedinica, skraceno S1. On se sastoji od sedam osnovnih
jedinica za sedam osnovnih fizickih vcliCina, Te jedinice su medusobno povezane i
obuhvataju sva podrucja nauke i tehnike (vidi prilog na kraju knjige).
Danas je niz znacajnih medunarodllih organizacija prihvatio SI:
Medunarodna organizacija za cistu i primijenjeuu hemiju (IUPAC), Medunarodna
organizacija za Cistu i primijenjenu ti7iku (IUPAP), Medunarodna organizacija za
standardizaciju (ISO) itd. U bivsoj Jugoslaviji SI je usvojen 1976 godine, kada je
donesen Zakon 0 mjernirn jedinicarna i mjerilima, sa rokom pocetka upotrebe od 1.
januara 198] godine.
Osnovne veliCine i jedinice SI kao i odgovarajuce oznake date su u tabeli na
kraju knjige.
Sve osnovne jedinice strogo su definisane na osnoVu medunarodnih
dogovora. Definisaccmo neke od lljih (Sl.list RBIH, 14/93):
l\'lctar je duzina puta koji svjetlost prede u vakUUl11U za vrijerne jednog 299
792 458-og dijela sekunde.
Kilogram je jedinica mase., a jednak je masi medunarodnog pratotipa
kilograma koji se cuva u Sevru kad Pariza.
Kelyin je termodinamicka temperatura koja je jednak.a 11273,16
lcrmodinamicke temperature trojne meke vode.
Mol jc koliCina supstance koja sadr:h toliko clementarnih jedinki koliko ima
atoma u 0,012 kilograma ugljika C-I2.
Napomena: Elelnentarne jedinke mogu bili alomi, molekuli, joni, eiektroni i
druge cestice.
. Pomocu sedam osnovnih fizicklh veliCina mogu se izvesti sve ostale
IZvedene velicine, koristenjern jednacina koje ill povezuju sa ostalim veliCinama
Na primjer, mjema jedinica za masenu koncentraciju izvedena je iz relacije
m
y=-
V
kg
a odgovarajuca jedinica je:
m
3
. i izvedene SI jedinice su kohercntne jedinice. Preracunski faktor
lih Jedinica je jednak jedinici. Na osnovne jedinice su metar (m' i
a iz:ede.ne kg/m.
3
itd. Osnovne i izvedene jedinice su
Jcdmlcc u uzem smlslu 1 kratko ccmo ill zvatI SI jedinice.
Nije ,do:'?ljno jednu jedinieu. 1z prakticnih razloga sc
osnovmh 1 lzvedemh Jedlmea SI konste vee iIi manje jediniee, decimalnc SI
JcdmJce .
. Za se simbolom prefiksa koji izraiavaju
koliko Je ncka Jedmlca veea lIt manJa od osnovne, odnosno izvedene jedinice
(koherentne Jedinice).
U tabeli na kraju knjige date su oznake i vrijednosti prefiksa_
Prefiks se pise zajedno sa jedinicom. Na primjer: 1 kPa"" 1 0
3
Pa 1 em = IO-
2
m
I
3 10-6 3 1 3 3 3 ' ,
em = rn,ldm=lO"m,ldm =lO'm,lmC=IO,3C,lMPa=IO"Pa
Oa da su izmedu ostalih dopustene i jedinicc: 1 i (litar) ;:;:; 1 dm
3
i
1 bar = 10- Pa (pog1edaj na kraju knjige).
ZNACAJNE CIFRE
. Kada u zadacima racunamo sa mjernim podacima, tatnost rezultata
mora se ravnati prema broju znacajnih (pouzdanih) mjesta sto ga imaju
podacl.
Pri sabiranju i oduzirnanju trcba u rezultatu zadrZati onoliko cifara koliko
ima broj sa na.imanjim brojcm cifara. Na prirnjer:
0,146 + 2,1 + 0,56 + 2,86 2,8.
Pri nmozenju i dijeljenju brojeva treba u rczllitatu zadrZati onoliko cifara
koliko ima braj sa najmanjim brojem cifara. Na primjcr
5,36·0,8 = 4,504
Pri diz3IUu na kvadrat i kub potrebno .ic u rezultatu zadrZati .bnoliko eifara
koliko ih ima u osnovi. Na primjer:
3,28
2
= 10, 7854 10,8.
Pri vadenju kvadratnog (i kubnog) korijena vaii i510 pr:J'\i'Io. Na primjer:
.j86 = 9,237 9,3
2
Ova preporuka ne zadovoljava pri racunanju sa relativnim atomskim i
molekulskim rnasarna.
Vrlo male i vrlo velike mjerne podatke cesto je prakticnije izraziti
pomoi'll potencije od 10. Na primjer: a) 1000 = 10', b) 52000 = 5,2-10
4

Ako je broj manji od 1, pisemo ga kao potenciju s negativnim eksponentom.
Na primjer: a) 0,001 = W-
3
, b) 0,00012 = Evo jos nekoliko primjera:
a) 0,000014 m' = 1,4 '10
5
m
3
.
b) 0,0043 molll = 4,3 '10.
3
moln,
e) 101300 Pa= 1,01310' Pa,
d) 300000 000 mls = 310' mis,
e) 0,00000021g1l=2,llO"gIl.
PRIM,fERI
Primjer 1: Osnovna jedinica za masu je I kg. U hemiji se najcesce koristi
decimalna jedinica I g (gram)
Masu rastvora od 5 g izraziti U osnovnoj jedinici pomocll potenClje od 10.
Rjdlcnje:
m = 5 g = 0,005 kg= 5,10" kg.
Primjer 2: S1 jedinica za zapreminu je 1 m
3
. Dozvoljena je upotreba
jedirrice litar (I), koja se najcesce koristi u hemiji. 11 = 1 dm
3

Zapreminu rastvora od 150 em
3
izraziti u : a) m
3
; b) 1.
RjeScnjc: a) Zaprenlinu izraienu u em'treba izraziti u m
3
.
Racunamo:
1 em:= 0,01 111 "'" 10'2111
1 em
3
:= (l0-2
m
i "'" 10-
6
m
l

V -= 150 em
3
::;:: 150·10-6 m
3
= 1,5.10"4 m
3
.
b) Zapreminu izraienu u em} treba izraziti u litrima (1). Znamo daje
1 1= ] dm
3
. Racunamo:
I em = 0,1 dm = 10" dm
1 em' = (l0" dm)' 10" dm'
V = 150 ern' = 150·10,3 drn' = 0,15 dm'
V=0,151.
Primjer 3: Gustina tvari (supstanee) definise se kao odnos mase i
m kg
L:'lpremine, p:::: --. S1 jedinica za gustinu je U hemiji se najcesce koristi
V m'
decimalna jedinica -g- odnosno !.
dm
3
!
Gustin; rastvora od 1,2 -g-
cm
3
izraziti u: a)_k_g , b) _k_g_, e)_If. .. , d)!L
m} dm
3
dm
3
1
3
b) 1O-'kg
em
3
" 10 3dm
3
'dIn
3
.
Zapaiaffio da su gustine izraiene u glem
3
i kgldm
3
brojno jednake.
d) S obziroru daje 1 dm' II, to je
!.
1
Primjer 4: SI jedinica za pritisak je paskal (Fa). U herrtiji se testa koristi
gecimaina jedinica kilopaskal (kPa). Dozvoljenaje i upotreba jedinice bar
(J bar 10
5
Pal.
o. atmosferski pritisak iznosi 1,013 bara. Izraziti taj pritisak u:
a) mlhbarllna (rubar), b) paskalima, e) kilopaskaJima, d) megapaskalima (MPa).
Rjdenje:
a) I bar 1000 rnbar,
p 1,0!3 bar 10 13 rubar,
b)
1,013 bar 1,013-10
5
Pa,
cJ
1,013.10
5
Pa =' 1,013·10' kPa = 101.3 kPa,
d) 1 MPa = 10' Pa .
1,0J3.10
5
Pa 0,1013 MPa.
Primjer 5: Izraziti u SIjcdinicama:
a) pritisak: 1 bar, 20 rubar, 30 kPa i 15 MPa.
b) zaprerninu: 20 em
3
, 3 dm
3
, 60 mI, '
e) gustinu 1,4 glm', 1250 gil, 1,06 kgldm', 1,8 glrui.
Rjc.senje:
a) 10
5
Pa; 2·10' Pa; 30·10' Pa; 15.10
6
Pa.
b) 20 em' = = 2.lO·
5
m
3
; 3 dm' 3·lO" m'; 60 ml = 60 em' =
60·10-6 rn
3
= 6.10,5 m
3
,
c) 1,4 g/em' = 1,4·lO·
3
= 1,4.IO'kglm';
1250 gil 1250·1O"kg/IO"m' 1250 kg/m';
1,06 kg/dm' = 1,06 kg/lO"m' 1060 kg/m';
1,8 g/ml = 1,8·10' kg/m' 1800 kg/m'
Postoje i bezdimenzionalne velieine, tj. veliCine Gija je jedinica broj 1. Na
primjer, kaicmo da je braj molekula N = 10
22
.
4
Bezdimenziolna veliCina je i maseni udio sastojka A,
meA)
weAl
m
gdje je m - masa uzorka.
Nekaje na primjer, maseni udio kuhinjske soli u rastvoru 0, 103. To znati da
u rastvoru 100 g ima 3 grama soli. Takve se veliCine cesto izraiav ju u postocima
(%), promilima (%0) iIi u dijelovima ppm:
%=001=10-
2
'Yoo 0 001 = 10"

U nasem primjeru ma.seni udio je:
weAl 0,03 = 3 % = 30 'Yo" JO 000 ppm.
VELICINSKI RACUN
I
Odnosi medu fizickim veliCinama izraiavaju se S fiZiC
r
l
1 velicinama i
jedinicama. Takvo racunanje se naziva veliCinsko_ K 0 se racuna s
fizickim veliCinama pokazacemo na nekoliko primjera:
Primjer 1: Zapremina rastvora je V = 120 amasa 20 g. K;lika je
gnstina rastvora?
Rjdcnje: Gustina rastvora se izracunava iz relacije:
m 220g
p=-
V 120 em'
g
1,83--, .
em
Napomena:Clkoliko rezultat ielimo izraziti u S1 jedin'ci onda lema
decimalne jedinic.e pretvoriti II osnovne:

, m}'
Primjer 2: Zapremina rastvofaje V = 150 eru' a gustina 12 g/em' Kolika
je masa rastvora?
, Rjelenje: m = P'V !,2g/em"150 em' 180 g.
5
Primjer 3: Ako je zapremina idealnog gasa 13 l, pritisak 0,98 NfPa,
temperatura 24°C, kolikaje koliCina molekula u tom gasu?
Rjescnje: Aka zelirno rezultat dobiti u SI jedinicama onda polazni podaci
moraju biti u SIjedinieama.
V=131=U.l0'm',
p = 0,98 MPa = 0,98'10'Pa = 9,8'IO'Pa
T= 273 + 24 = 297 K
n""'?
pV 9,8.IO'Pa.13.10"'m'
n = ,._- "" 5,16 mol.
R T 8,314 J/molK·297 K
ZADACI
1.1. Izrazite 5 pomocu potencije od 10:
0) 1230 g, b) 22540 em', e) 985600 Pa, d) 0,0027 g, e) 0,000062 m'
R: a) 1,230'10' g, b) 2,2254'10' em), c)9,856'10' Pa, d)2,7 '10"g, e) 6,2 'W"m
3
1.2. lzrazite u 81 jedinici, s pomocu potencije ad 10, sljedece mase: 0,00325 g ,4,23
t, 0,054 mg.
R: 3,25' kg, 4,23'10
3
kg, 5,4'10.
8
kg.
1.3. masu od 19 u kg, rng i tAg. Rezultat prikazite kao poteneiju od broja 10.
R: 10'] kg, 10' mg, 10
6

1.4. Izrazite pritisak gasa od 12000 Pa u: kPa, MPa i barima.
R. 12 kPa; 0,012 MPa; 0,12 bara.
1.5. VodeCi racuna 0 znacajnim eifrarna pomnoiite ove brojeve: a) 4,8'2,1 L b)
OJ13·204 c) 0,0323'0,21.
R: a) 10,128", 10, b) 6,1, c) 0,0068.
}\"apomena: U krajnjem rezultatu vaian je braj a ne braj decimalnih mijesta.
1.6. Treba naCi kolienik ad: a) 12,48 i 0,312, b) 4,53 i 2,0.
'. R: a) 40,0, b) 2,3
1.7. Ponmozite ove brojeve, pazeCi na pouzdana mjesta: 2,21 '0,3, b) 2,02-4,113.
6
R a) 0.7, b) 8,31.
1.8. Koliki je kolicnik brojeva, pazeCi na pOllzdana mjesta: a) 0,032 : 0,004, b) 97,52
.2,54.
R: a) 8,0, b)38,4
1.9. Izrazite zapreminu rastvora od 1 dm
3
u: Ill
3
, em
3
, mm
3
, 1, dl, ml,i )11.
1.10. Zapreminu rastvara od 2 em
3
jzrazite u : m!, dm
3
, I i m
3
.
R: 2 ml, 2·!O·'dm
3
, 2·10,31, 2·!O·6m3
1.11. Izrazite u SIjediniei pritisak gas od: 986 mbara, 7 bara, 321 kPa
R: 9,8· 10
4
Pa, n0
5
Pa, 3,21·10' Pa.
1.12. Zapremina rastvara je 250 m!, a gustina 1,02 glem '. Kolika je m{lsa rastvara u
gramima i kilogramima?
R m = 255 g"" 0,255 kg.
1.13. Masa rastvoraje 1 kg, a gustina 1,1 g/cm
3
. Kolikaje zapremina rastvara?
R: V = 909 enl
3
= 0,9091.
1.14. Kad se dijele istovrsne velicine (ve!icine koje se mOb'll izraziti istim
jedinicama) dobiju se bczdimenzionalne velicillC. Izraz.ite vrijednosti ovih jedinico'
. 31)3/'
a) glkg, b) mglkg, cJ d) 1Iem ,e) mIll, em m.
R: a) 0,001, b) 10.
6
, e) 10", d) 1000, e) 0,001, I)
1.15. U rastvoru mase m = 50 g rastvorena je 2 g kuhilljske soli. Koliki je maseni
udio u: postotcima %, promilima 0/00, dije10vima u milion (ppm),
R: 4 % = 40 %0 = 40000 ppm
1.16. Izrazite zapreminu rast\'ora od 1,2 m
3
u: dm
3
,cm
3
,Ttun
3
Rezultat izrazite kao
potenciju broja 10.
1.17. Profek{a koliCina elekticiteta u kulonima (C) moie se izraziti fwo proizyod jaCine struje
11 ampen"ma (1).i vremena proticanja u seklll1dama (I). Koliko elel.1ricil('[a prolekne kroz
p"resjek pyovodnika za 6 soli ako je jaCina scruje 5 A 7

7
1.18. Elementamo naeiektrisanje, Ij. naelektrisanjejednog eiektrona, iznosi 1,6.10.
19
C. Svaka
kaliCina elektriciteta moze se izraziti kao cjelobrofni umnoiak elemenlame koliCine
elekrticitera: q = N-e, Koliko elementarnih naelektrisanfa odgovara kolieini elektticileta od
jednog kulona ?
1.19, Gustina 67 % nitratne kiseline iznosi 1,49 gicm
3
, a zapremina 1 ml. Kolika je masa Cisle
Kuehne?
R: m(.4) = 0,938 g.
8
2. MASA ATOMA I MOLE KULA.
MOLARNE VEL/CINE
Stvarna masa pojedinaCnih aloma je vrlo mala. Izraiavanje njene mase u
kilogramima nije prikladno. Mase tako malih cestica mnogo tacnije se rnogu
medusobom uporedivati nego preracunavati u jedinice rnase. 2ato je i dogovoreno da
se mase atoma izraiavaju prema masi neke druge cestice, Pojam reiatiYnih
atomskib masa prvi je uveo J.Dalton 1803 godine a kao atomska jedinica mase
izabralla je masa najlakseg atoma tj. atoma vodika. Aka je npr, relativna atomska
masa kisika 16 to znati da jc masa atoma kisika 16 puta veta ad mase atoma vodika.
Nakon otkri6a masenog spektrografa i izotopa fizicari i hernicari su kao
atomsku jedinicu mase izabrali sesnaestinu mast atoma kisikovog izotopa 160, Sto je
davalo tacnije rezultate, a 1961 godine kao atomska jedinica mase je izabrana
dvanaestina mase atoma ugljika-12 i dobila je naziv unificirana atomska jedinica
mase,u:
Njena vrijednostje : mil = u = 1,66057.10'27 kg.
Relativna atomsk'l masa Ax- nekog atoma odreduje se prerna unificiranoj
atomskoj jedinici mase. To je neimenovani broj koji predstavlja broj unificiranih
atomskih jedinica mase, odnosno braj koji pokazuje koliko je puta masa atoma veca
od jedne unificirane atomske jedinice mase.
Masa jednog atoma se ouda i:z..racunava kao:
rna:::: Ar·u,
a relativna atomska masa kao:

u
Primjcr 1: Kolike su mase atoma vodikovog izotopa IH i almninija At ?
Relativne atomske mase su : Ar(H) 1,0078 i Ar(Al) 26,9815.
Rjdenje:
mCH) Ar('H)-u 1,0078'1,6606.10.
27
kg 1,673,10.
27
kg,
m(AI) Ar(Al)·u 26,9815.1.6606.10.
27
kg 4,480.]0"26 kg.
Primjer 2: Prirodni bakar je smjesa 69,17 % izotopa "Co cija je . Ar
62,929 i 30,84 % izotopa Cija je A.r = Kolika je relativna atomska masa
prirodnog'bakra ? Kolika je ta masa u kilogramima ? .
9
Rjdcnje:
x, 0,6917
Ar, 62,929
0.3084
Ar2": 64,927
Ar=? rna=?
Ar"" Xl,Ar1 + X2,Ar
2
"" 43,528 + 20,023 =: 63,55,
ffi, Ar,u 63,55,1,6606,]0,27 kg 1,055,10,25 kg,
Relativna moickulska rnasa, Mr, nekog jedinjenja (spoja) je takodc
neimenoyan broj koji nam pokazuje koliko je puta masa molekula iIi fommIske
jedinke nekog spoja veea od unificirane atomske jedinice masc. Ona se dobije kao
zbir relativnih atomskih masa atoma koji cine molekulu (formulske jedinke) log
spoja. Masa molekule je:
odakle se relativna molekulska rnasa maze definisati kao:
Mr:;;;:;mm.
u
Primjer 1: Kolikaje relativna molekuiska masa fosfatne kiseline H]PO,,?
Rjdenje:
Sastav fosfatne kiseline prikazuje formula, sto znaci da molekul sadrZi 3
. atoma vodiko, 1 atom fosfora i 4 atoma kisika. Posta je Ar(H) 1,0078, Ar(p)
30,9738 i Ar(O) 15,9994 ondaje:
Mr(H3P04) 3 Ar(H) + Ar(P) + 4 Ar(O) = 97,9951.
Za prakticno racunanje moze se uzeti Mr;:;: 98.
Primjcr 2: Izracunaj:
a) masu jednog molekula CO
2
b) masu fonnulske jedinke Na2S04
Rjdenje:
a) Prema jednacini, masa jedne molekule je
ffim(CO,) Mr(C0
2
)·u
Relatlvna molekulska masa C0
2
je
Mr(C02) l·Ar(C ) + 2·Ar(0) 1,12 + 2,16 = 44.
Uvrstavanjem u predhodnu jednacinu dobi\'amo
mm(CO,) 44,1,6606·]0'27 kg = 7,3·]0'26 kg.
b) Masajedneformulske jedinke natrij-sulfataje:
mm = (Na2S0,) Mr(Na,SO,)·u
Relativna molekulska masa je:
'Mr(Na,SO,) 2·Ar(Na) + l.Af(S) + 4·Ar(0) = 2'22,99 + 1·32,06 + 4·16 = 96,06.
Masa jedne formulske jedinke je:
mm 96,06, ],6606, 10'27 kg = 1,595,10'" kg.
10
KoliCina supstance (tvari) ,n
To je velicina koja je proporcionalna broju jedinki koje ulaze II sastav neke
supstance, Pod jedinkom se podrazumjeva broj atama, molekula, jona ... Na prirnjer,
jedan atom vodika H, 20 molekula vadika H
2
, hiljadu rnalekula vode H
2
0, 3 jona
Braj jedinki oznacava se sa N.
SI jedinica za kolicmu supstanse jc mol. Mol je ana kolicina supstance koja
sadrii toliko jedinki koliko ima aloma u 0,012 kg izotopa ugljika 12.
Broj jedinki N i koliCina supstance (tvar) n mcdusobno su proporcionalne
veheine:
gdje je N
A
- Avogadrova konstanta. Ona predstavlja broj jedinki 11 kolicini
supstance od jednog mola.
To znaGi da u 12 grdma ugljika-12 ima 6,022-10
23
atoma ugljika.
Primjer 1: Koliko atoma ima u bakamoj kugJici koja ima 0,3 mola cistog
bakra?
Rjesenje:
Broj atoma bakra povezan je sa koliCinom bakra prema jednaCini:
N(Cu) = n(Cu),N
A
N(Cu) 0,3 mol.6,Q22,10" 1,807-10" .
Kugliea sadrii 1,807-10" aloma bakra.
Primjer 2 : Kolika je koliCina molekula koja sadrZi 2,3· i024 molekula
cUll101a ?
Rjdcnje: Kolicina molekula u uzorku zadanog broja molekula je:
N(etan ola)
n(etan ola) =-
A
Uvrstavanjem zadanog podatka i poznate vrijednosti Avogadrove konstante
dobivamo:
n(etanola)
2,3.10
24
6,02,10"
Uzorak sach-zi 3,82 mola etanola.
3,82 mol.
11
lViolarna masa, M
To je masa kolicine sup stance ad jednog mola. Molama masa jc brojno
jednaka relativnoj molekulskoj masi odnosno relativnoj atomskoj masi prema izrazu :
M Mr·glmol Ar·glmoL
Dokaz.- Masa jednog molekula je Ill
m
= Mr·u. Takode masa kolicine
supstance odjednog molaje M::::: NAom
m
. Zamjenom dobijemo:
M == :Mr·NA·u "" Mr·6,022·10
23
mor
1
,l,66·1O-2?kg "" Mr·1Q-3 kg/mol = 1v1r·g1moL
Prema definiciji molama masa supstance Aje:
m(A).
neAl
SI jedinica malarne mase je kilogram po molu (kg/mol). Najcesce se karisti
dedrnalna SI jedinica gfmol.
Molarnu masu supstance abieno ne nalazima u tablicama vee je dobivamo
iz relativne atomske mase odnosno relativne molekulske masc, prema poznatoj

Primjer I: Kolika je molarna masa H20, H,SO" NaC!, Ag, AI, Pb, CO
2
?
Rjescnjc: Molarne lnase se odreduju iz relativnih molekulskih odnosno
atoIllskih masa. lz tabliea izracunavamo da je Mr(H,O) 18,016, Mr(H,SO.)
98,07, Mr(NaCI) 58,S, Ar(Ag) 26,98, Ar(AI) 26,98, Ar(pb) 207,2,
Mr(C02) = 44. Kada rclativne atomske mase odnosno molekulske mase izrazimo u
g/mol dobicemo molame mase:
gdJe je:
M(H
2
0) 18,016 glmol, M(H,SO,) = 98,07 glmol, M(NaC!) = 58,5 glmol,
M(Ag) = 107,87 glmol, M(AI) = 26,98 glmol, M(Pb) 207,2 glmol,
M(Co,) 44 glmo!. '
Prema definiciji kolicina supstancc, odnosno mola, moterno pisati da je:
m N
n=-=--,
M NA
m masa supstance, M- molarna rnasa, N- braj jedinki (atoma, molekula, jona .. ),
N
A
- Avogadrova konstanta.
Molarnu masu M je najprakticnije izraziti u glmol, te se i masa
supstance m najceSce izraZaya u gramima.
Primjcr 2: Za neku hemijsku reakciju potrcbno je 0,4 mala srebo-nitrata.
Koliko je potrebno' odvagati grama te soli?
Rjdcnje:
n(AgNO,l = 0,4 mol
?
12
Iz jednacine kOja definise molarnu rnasu potrcbno je naCi relativnu
molekulsku masu: ',,-
Mr(AgN0
3
) j·Ar(Ag) + I·Ar(N) + 3·Ar(0) 107,9 + 14 + 3·16 = 169,9
Molarna masaje M 169,9 glmo!.
m(AgNO,) = 0,4 moH69,9 glmol
m(AgNO,) = 67,96 g
Potrebna masa srebro-nitrataje 67,96 g.
Primjer 3: Izracunati kolicinu supstance u 10 g: H, H
2
, O
2
, NaCl.
Rjdenjc: U tablicama nalazimo da je:
ArCH) = 1,008, MrCH,) = 2,016, Mr(O,) = 32, Mr(NaCl) 58,5
Malarne mase su
A(H) = 1,008 g/mol, M(H
2
) = 2,016 glmol, M(O,) = 32 glmol, M(NaC!) =
58,5 glmol.
KoliCine supstance su:
m
n(H)=---
M(H)
109
1,008 gl mol
9,92 mol,
109
niH,) = ------ = 4,96 mol,
'- 2,016 gl mol
n(O,) 0,312 mol,
32glmol
10 g ,
n(NaCI)=- --=0,l71mol.
58,5 gl mol
Primjer 4: Izracunati koliCinu supstance i braj jedinki u 1 kg vade i 1 kg
zeljeza.
Rjesenje: Broj jedinki (molekula) u 1 kg vode izracunavarno na sljedeCi
naCin:
m(H,O) = 1000 g
M(H,O) IS glmol
n(H,O)='1
N(H,O) =?
m 1000 g
n = - -- , 55,55 mol
m 18g/mol
N(H,O) NA·n 6,022·10
23
mor
I
55,55 mol 3,345·10",
KoliCina jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je:
m(Fe) 1000 g
n(Fe) --= ----- 17 9 mol
M(Fe) 55,85 gl mol '
13
Broj jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je:
N(Fe) = n(Fe)·NA = 17,9 mol·6,022-10" mOrl = 1,078·10'5
Primjer 5: U boci ima 5 kg metana. Koliko ima molekula metana u boci?
RjeSenje;
meCH,) = 0,5 kg = 500 g
N(CH,) =?
1z jednacine koja defmise kolicinu supstance:
m N

M NA
slijedi da treba nab relativnu molekulsku masu i molarnu masu metana:
Mr(CH
4
) = Ar(C) + 4·Ar(H) 12,01 + 4·1,008 16,04.
Mo!arna masa metana M(CH,) = Mr(CH.,)·glmo! 16,04 glmo!.
Broj rnolekula metanaje:
'00
m ) g -1,872.10".
M 16,04g/mo!
Primjer 6: Kolika je rnasa zlata i cinka koje odgovaraju broju od 2.10
20
atoma?
Rjdenje:
NeAu) = NeZn) = 2.10
20
atoma
m(Au)
m(Zn) ?
Da bi nash mase zlata i cinka treba prvo naci njihove molarne mase.
M(Au) Ar(Au)·glmo! = 196,966 glmo!
M(Zn) = Ar(Zn),glmol 65,38 glrno!
Posta je kolicina supstance n::::!E.. andaje:
M NA
m(Au) N(Au) M(Au) 2 .10
20
, 196,966 g/mo! 0,0654 g.
N A 6,022 ·10" mo!'l
m(Zn) = N(Zn) M(Zn) = 2 .1020 65,38 g/ mol 0,0217 g.
NA . 6,022. 10
23
mo!'l
!4
Molarna zapremina Vm
To je zaprernina kolicine supstance od 1 mola. Prerna defmiciji molarna
zapremina supstance A je:
V (A)
VeAl d
m = n(A) , 0 nosno
gdje je zaprernina kolicine supstance n.
SI jedinica molarne zapremine je m
3
fmol. Najcesce se koristi decimalna 5.1
jcdinica odnosno limo! ( 1 1 = 1 dm\
Vrijednost molarne zapremine zavisi od temperature i pritiska Sto narocito
dolazi do izraiaja kod gasova.
1 mol idealnog gasa pri standardnim uslovima (273,15 K i 101325 Pa)
zauzima zapreminu od 22,41 odnosno 22,4·10·
3
m
3
.
V m e = 22,4 IImol
Primjer 1: Izracunaj zapreminu amonijaka pri standardnim uslovima aka je
masa amonijaka 80 grama.
Rjdenje:
Iz jednacine koja
. amonijaka
definise molamu zapreminu nalazirno cia je zaprcnrina
n(NH))·Y
rn
o
Za izracunavanje zaprenrine potrebno je znati kolicinu amonijaka koja se
maze izracunati lZ poroate mase amonijaka:
n NH m(NH,) = 80g = 4,70 rna!
( )) M(NI')) 17,03 g/mo!
Y(NH
3
) 4,70 mo!·22,4 mor
l
!05,28 L
Pri standardnirn uslovima 80 g amonijaka zauz.ima zapreminu od 105,28 1
Primjer 2:
a) Koliko ima moiova i molekula, pri standardnim uslovima, u 1 litru: H2,02 i
CO,?
b) Kolikaje odgovarajuca masa?
Rjesenje:
V m = 22,4 lfmol
Y= il
M(H,) 2,016 glrno!
M(O,) 32 glmo!
MCCO,l 44 glmo!
11""7
!5
a) Braj molova je:
0,0446 mol,
II
22 4 ! / ! 0,0446 mol,
, ,IDO
n(CO,) 0,0446 moL
B
'lkl" N
roj mo e u a lzracunavamo iz n ::: - odakle je'
N
A
.
N(H,) n(H,)·N
A
0,0446 mo!·6,02H0
23
mol" 2 86.10
22
N(O,) 2,68.10
22
, . "
N(CO,) 2,68·]022
Na istoj tempemturi i pritisku iste zapremine gasova imaju isH broi
molekula odnosno mala va. J
c) Masu izracunavamo izjednaCine: n;:;; odnosno ill == n·M
M .
m(H,) niH,) 0,446 mol·2,016 glmo! 0,09 g,
m(O,) 0,8 g,
m(CO,) 1,96 g.
Pri.mjcr 3: Kolikaje malama zapremina vade na temperaturi 4
D
C a kolika
olova' Gustma vade na 4'C je 1000 a olova 11400 kglm
3
'
RjeS:cnje:
p(H,O) = 1000
p(Pb) 11400 kglm' 11400 gil
M(H,O) = 18 glmol
M(Pb) 207,2 gimoL

V",(Pb) ?
P dfi· .. ·V V
rema e llllCljl m:::: -; treba naei braj molova i odgovarajlleu zapreminu,
konkretue podatke za zaprerninu V i masu m, izvodimo fonnule za
izracllnaVanjC molame mase: '
16
m . m
n=- 1 p:::::-
M c ... V·
Zamjenom u gornju jednaCiuu dobijemo da je molama zapremina:
M

p
Molama zapremina vade i olova je:
HO
_ M(H,O)_18glmol 00811 I
Vm ( , )- p(H,O)- IOOOgll ,I rna
V limo!
m 'p(Pb)'
ZADACI
2.1. Koltka je rnasa:
a) jednog prosjeellog atoffia kalcija Ca i magnezija J\1g,
b) prosjecnog molekula kisiY.a O2 i vade H20,
c) prosjecne fonnulske jedinke Na2C03 i natrij-hlorida NaCl?
R: a) 111;,(Ca) Ar(Ca)·u 6,66.10.
26
kg; 1l1,(Mg) 4,04.10·
26
kg.
b) mm(O,) Mr(O,l'u 2,65·lO''' kg; mm(H20) 2,99·lO''' kg.
c) 111,,(Na,C0
3
) 1,76.10.
25
kg; l11
m
(NaCl) = 9,70.lO'
2
'kg.
2.2. Kolikaje molarna masa atoma :
a) CI, b) Cu, c) N, d) K, e) Ph.
R: a) Ar = 35,45, M 35,45 glmol; b) Ar 63,55, M 63,55 glInol; c) Ar =
14,01,
M = 14,01 glmol; d) Ar = 39,10, M 39.10 glmol; e) Ar = 207,2, M 207,02
glmo!
2.3. Izracunajte relativnu molekulsku masu i molamu masu: a)
NaOH, b) nitratne k1seline HNO" c) Fe(OH)3, d) NH,OH, e) AhO" f) H,.
R a) Mr 40,00, 1\1 40,00 glmol; b) Mr 62,01, M 62,01 glmol; c) Mr
106,85, M 106,85 glmol; d) Mr = 53,49, M 53,49 glmol; e) Mr" 101,96, M =
101,96 glmol; f) Mr 2,016, M = 2,016 glIllO!
2.4. U jednaj celiji crijevllog baciia ima 150 mmol jona K+, Izracunaj broj jona kalija
u jednoj celiji.
R: n 0,15 mol; N 9,03·10".
2.5. Koliko ima molova i atoma u 19 allUllil1ija, antirnona, hroma,silicija i bora?
R: 0,742 mol AI, 4,4f.l0
23
atoma AI; 0,164 mol Sb, 0,98.10
23
atoma Sb; 0,385 mol
Cr, 2,32.10
23
atoma Cr; 0,713 mol S1, 4,29.10
23
atoma 51; 1,85 mol B, 10,83.10
23
atoma B.
l7
2.6. Koliko grama srebro-hlorida treba odvagati aka nam je patrebno za ncku
reakciju 0,4 mola AgCI?
R: 57,3 g AgCl
2.7. Koliko molekula ima u 1 m
3
vode, ako je gustina vode 1000 gil?
R: n 55555,5 mol, N 3,34· 1028 molekula
2.8. Koliko molekula ima u 1 g nitrogena, 10 mg metana i 5,3 g CO
2
?
2.9. Izracnnajte masu uzorka koji sadrzi a) 1,5.10
15
atoma 2n; b) 1,64.10
24
moiekula
1,; c) 3,2.10
23
aloma He, d) 4,1.10
23
molekula etana? '
2.10. Izracunajte ukupan broj molekula u rastvorn koji je doblven mjesanjem 3,2
mola H
2
0 i 1,5 mala CH)CH
2
0H.
2.11. Elektrolizom NaCI dobiveno je 15 grama Cistog Na. Koliko atoma ima u
dobivenom uzorku Na?
H ' 9.10
23
/",.J, .
,,'.- \.
!,tl7- Gustina NaOHje 2130 gIL Kolikaje molarna zapremina NaOH?
H 0, ° 188 llmol.
2.1.3. Izracunajte masu,broj mol ova i molekula u 2 1 vode prj ODe. Gustina vode je 1
g/cm
3
.
R: 2000 g, Ill,! mol, 6,69'10
25
.
2.14. lzracunati koliCinu tvari u: a) 3,45 g Na; b) 10 t MgCO,; c) J 2,425 mg cr;
d) 1,0 kg H,S04,
R: a) 0,15 mol; b) 1,186·J0
5
mol; c) 3,5·10" mol; d) 10,19 mol.
2.15. Koliko sejedinki nalazi u 1 g I-hO, Q,12 molova Zn i 0,005 molova Ca
2
+?
R: 3,346.10
22
molekula; 7,23.10
2
atorna; 3,01.10
21
jona,
2.16. Izracnnati molekulske n19-se sljedeCih jedinjenja: erG}, KAI(S04)2,12
H
2
0, Si0
2
_
R: 100; 478,38; 60,09.
18
I'
I
2.17. Kolikaje masa II azota i hiora pri standardnim uslovima?
R: 1,25 g azota, 3,15 g hlora.
2.18. "Masa kisika u celicnoj bod iznosi 1,6 kg. Kolika bi bila zapremina pri
standardnim uslovima? Koliko ima molova i molekula kisika?
R: 50 molova, 3,01·10" molekula, 11201.
2.19. Zapremina zraka u uCionici pri standardnim uslavirna iznosi 200 m
3
. Kolika je
masa zraka i koliko ima molekula zraka? Prosjecnamolama masa zraka iZ1105i 28,9
g/moL
organska hemija
2.20. Kolika je masa prosjecnog molekula: a) etina C,H2, b) metanola CH,GH, c)
etanola C,H,OH?
H a) 4,32·10'26 kg" b) 5,32.10,26 kg, c) 7,32.10.
26
kg.
2.21. Kolikaje rnolama masa ovih ugljikovih jedinjenja: a) etana C2H6, b) benzena
C
6
B", c) etanske (sircetne) kiseline CH3COOH, d) saharoze CI,HOlO
,
,, e) gltikoze
C
6
H
12
0
6
.
R: a) M 30,0 glmol; b) M 78,05 glmol; c) 76,03 glmol; d) M 342,17 glmol;
e) 180,09 glmo!
2.22. Koliko molova ima u: a) 2 g metana CH" b) 50 g fenola CJ150H, c) 80 g
metan-kiselille HCOOH, d) 40 g oktadekan (stearinske) kiseline C"H,COOH.
H a) n 0,125 mol; b) n 0,532 mol; c) n 1,38 mol; d) 0,158 mol
2.23. Koliko molekula ima u jednom gramu sljedeCih ugljikovih jedinjenja-
a) butana C
3
H
lO
, b) hlormetana CH}Cl, c) CHr O-
CH
3
d) proponona (CH
3
hCO, e) allilina CJl5NH" f) glicina H2N-CH2COOH
R: a) mol, b) mol, c)
mol, d) mol, e) mol, ;
f) mol,
2.24. Izraeunajte zaprerninu koju pri standardnim uslovima zauzima: a) 1 g metana,
b) 5 g propana, c) 4 g etina (acetilena), d) 9 g butana.
Ha) 1,41; b) 0,511; c) 861; d) 0,391.
2.25. Koliko molekula pri standardIJ.im uslovlma ima u-100 ern): a) etana, b)
etina?
R: a) mol, b) islo; c) iSIO. Zasto"
19
30 SVOJSTVA GASOVA
Stanje gasa odredeno je njegovom zapreminom V, pritiskorn p i
1emperaturom T. Uslovi pri kojirnaje pritisak gasa 101325 Pa (norrnalni atmosferski
pritisak) i temperatura 273,15 K nazivaju se standardnim usiovima i obiljezavaju se
po iTo_ JedoaCina koja pokazuJe povezanost tih vc1iCina., za odrederlU koliCinu gasa n,
naziva se jednacina gasnog stanja.
a gasove Cije stanje mozemo opisati tom jednaCinolll zovemo idealnim gasovima.
Konstunta R sc naziva univerzalna gasna. konstanta i iznosi R = J/mol·K.
Odnos termodinamicke temperature T i Celzijusove temperature t, poznat je
iz fizike:
T 273,15 + t.
Ako Sf U jednacini stanja jednaCina) zapremina
izrazi u litrima (1 1 ::: 1 dm ) onda se pritisak moze iZr8ziti u kPa. Posto je 1 1
hiljadu puta manji od 1 m
3
i 1 kPa hiljadu puta veta jedinica od 1 Pa onda se
proizvod dijela odnosno l11ultiplajedinice S1 kompenzuje:
Hilla = 1O-3
m
3_10
3
Pa = mJ·Pa
U tabeli 1 su date jedinice SI i decimalne jedinice za veliCine koje se
najcesce koriste u hemiji.
I
OZllaka I
Decimalna jedinica koja se
VeliCina Jedinica S1
najvise koristi U hemiji
pritisak p
I
Fa
. kPa
zapremina m'
.

V
.
tem2cratura T K
·1
-
masa I
kg m
. g -
n{asa (
M kg/mol glrnol
1-' .
i
gustma 0 kglm
3
I
gil kglrn'
Da ne bi bilo konfuzije pri racunanju fl·eba biti dosljedan pri njihovo]
upotrebi. Posto je u hemiji prakticnijc zapreminu izntiavati u litrima onda se
pritiSlik mora izraziti u kPa. Takodc je prakticnije moIamu m.iSU izraziti u gfmol
i tada se masa trcba izraziti u gramimn a gustina u gil. ImajuCi to na umu neee biti
zabunc.
Daltonov zakon parcijalnih pritisaka gasova glasi: Ukupan pritisaJ.;.
smjese gasova jednai{ jr zbim pal"x:ijalnih pritisllka komponenata)
P=Pl+P2+PJ+·
1z Klapejronove jednaCine moz.e se izraclU1ati gustina gasa p:
20
POSto je rn!V gustina, ouda je:
pM

rn RT

VM
Iz te relacije se moze izrdcunati molama masa gasa. Takode iz navedene
jednaCinc se uocava da sc pri stalnoj temperaturi i pritisku gustine dva gasa odnose
kao njihove molame mase.
Iz te jednaCine se izraclmavaju tzv. reilltivne gustine (najcesce u
odnosu nu primjer 2).
Primjer 1: Izracunati vrijed...tlOst univerzalne gasnc konstante R.
RjeS:enje: Za n = lmol gasa, R = pvrr. Aka uz.memo standardne uslove
temperature i pritiska To i Po zapremina 1 mola idealnog gasa je Vo=22,4 1. Tada je:
3
101325Pa.22,4l29 10-
3
.
R = Po Vo _________ _ 8 314_
1
_
To 273.15 K ' mol K .
Primjer 2: Kolike su relativne 6'1J.stine gasa vadika Hz, CO2 i CO U odnosu
na zrak?
Rjdenje:
M(zrak) 28,9 glmol
M(H
2
) = 2 glmol
M( CO
2
) 44 glmol
M(CO) 28 wmol

p,
A.io relatii--TIu gustinu oznaCimo sa D onda je:
21
_ Mr(R2 ) _ 2 _ 0 0692
D(R 2) - Mr(zrak) - 28,9 - ,
Mr(C0
2
) 1,52
Mr(zrak)
D(CO) Mr(CO) 0,97,
Mr(zrak)
Uocavamo cta su vodik i ug1jen(II)-oksid "laksi" od zraka, a ug1jen(lV)-
oksid teii. Odnos molarnih masa jednak je odnosu relativnih molekulskih masa
le stoga nismo pisali jedinice pri izraeunavanju.
Primjcr 3: Gustina gasa na temperaturi 15"C i pritisku 101,325 kPa
iznosi 1,86 gil. Kolikaje molama masa gasa?
Rjesenje:
T 273 + 15 298 K
P 101,325 kPa
p 1.86 gn
Md
RT
p
Zamjenom dobijemo:
M _, 1,86 g/l,8,314 J Imc1 K ·298 K 44 g/mo!.
101,325 kPa
Primjer 4: Odredite relativnu molekulsku masu gasa aka 0,686 dm
3
gasa
pri 27'C i pritisku 8,10
4
Pa ima masu 0,748 g
Rjescnje:
V = 0,686 dm' 0,6861
T = 273 + 27 300 K
P 8·10' - 80 kPa
111 '" 0 748 g

22
V .lIl.RT
PM'
M mRT 0,748g· 8,314 J Imc1· 300K _ 34 g/mol; 3'4'
pV 80 kPa ,0,6861
"I
Primjer 5: Iznad katodc, pri elektrolizi vodc, izdvaja se gas vodjk pri
temperaturi 25°C i pritisku 101,3 kPa. Izdvojena zapremina vlaznog gasa je 46 em
3
.
Aka je parcijalni pritisak vodene pare na toj temperaturi 3,17 kPa odredi parcijalni
pritisak suhog vodika i broj molova snhog vodika.
Rjdcnje:
lO1,3kPa
p(H
2
0) 3,17 kPa
T - 273 + 25 298 K
V 46 cm
3
- 0,046 I
p(H,) - ?
n(H2) "" ?
Ukupan pritisak vlainog gasa je:
p p(H,) + p(H,O),
p(R,) p - p(H,O) 101,3 - 3,17 = 98,13 kPa.
98,13kPa·O,046I =OOOI8mol
8,314J/mol K 298K '
Primjer 6: Atrnosferski zrak sadrli 21 % kisika. Koliki je parcijalni pritisak
kisika? Ukupan pritisakje puk "" 101,3 kPa.
Rjdcnje:
P 0,21 Pill< = 0,21,101,3 kPa 21,27 kPa.
Primjer 7: U sudu 7..apremine 10 I nalazi se smjesa gas-ova sastavljena od
3.2 g kisika; 4,2 g azota i 0,88 g ugljik(IV)-oksida na temperaturi 25°C Izracunali
parcijalne pritiske svakog gasa i ukupan pritisak gasne smjese.
Rjdcnje:
m(02) 3,2 g
meN,) 4,2 g
!U(CO,) = 0,88 g
273 + 25 298 K
JO 1
prO,) ?
p(N,) ?
p(C0
2
) -?
Za izracunavanje pritiska potrebno je iz.racunati kolicine gasa:
23
1 bara?
v = II
(0 )
_ m(O,) _ 3,2g
n 2 -----
M(O,) 32 gl mol
O,l mol,
m(N
2
)
n(N,) --- 0,l5 mol,
M(N,)
n(CO,)
I
, mo.
M(CO,)
Parcijalni pritisci Sll:
RT
p(O,) n(O,)- 24,82 kPa,
V
peN,) 37,22 kPa,
p(CO,) 4,96 kPa,
Primjer 8: Koliki je broj molekula u jednoj litri azota pri 20
D
e i pritisku od
Rjdenje:
p= I bar = J0
5
Pa= lOOkPa
T = 273 + 20 = 293 K
N-?
Posta je n "" iz jednaCine gasnog staIua nalazimo cia je:
N
A
"
N
P V -RT, odnosno
NA
pVNA IO'kPa ,I I ,6,022 ,10
23
mol-I =2,47,1022molekula
RT 8,]14J/moIK·29]K
ZADACl
3.1. Koliku zapreminu zauzin1a 1 g amonijaka Nf.h, butana C;H
10
,
ugljikCIV)- oksida i sumpor(IV)-oksida nat,emperaturi 20"C i pritisku liS kPa,
R: 10,6 I; 1,25 I; 0,]61; 0,481; 0,26 L
3.2. Koliku masu ima 1 m
3
meta.Tla CtL na temperaturi 25°C i pritisku 3 tv1Pa?
R: m = 19,4 kg,
24
3.3. Jedan gas ima zapreminu 3 m} kad pritiska 150 kPa, a drugi 3,4 1 kad pritiska 3
tvfPa. Oba gasa imaju istu koliCinu od 3 mala. Kolike Sll im tennodinamicke
temperature?
R:T= 18000K; T=409K.
3.4. Koliki broj mol ova pri temperaturi od 20
u
e ima gas koji kod pritiska 20 mbara
ima zapreminu 40 m
3
?
R: n 0::; 32,9 mol.
3.5. lednim udisajem u pluea udu 2 1 hladnog zraka ad 15°C. KoUka je zapremina tog
zraka pri temperaturi Ijudskog tijela od 37°C i istom pritisku?
R: V=2,151.
3.6. Elektiolizom vodenog rastvora NaCI dobijeno je 2 I Cistog hlomog pmskavea
(smjesa vodika i hlora) pri temperaturi od 25°C i pritisku 1,5 bara, Koliko ima
molova i molekula u tom praskavcu?
R: n = 0,121 mol; N = 7,28·10" molekula.
3.7. Najsavrsenijom vakuum-telmikom moze se gas isprazniti iz prostora tako da
astane ako 1000 molekula u cm
3
. Kojem to pritisku odgovara pri 20°C?
3.8. Iznad vade je skupljeno 200 mi kisika pri 18°C i 100 kPa. Preracunajte
zapreminu skupljenog kisika na standardne uslove.
a) uzevsi U obzir pritisak vodene pare koji na toj temperaturi iznosi 2,063 kPa,
b) zanernarivsi pritisak vodene pare.
R: a) b)V=185,2em
3
3.9. lzracunajte pareijalne pritiske i ukupan pritisak smjese od ] g vodika i 13 g azota
u posudi zapremine 60 I pri temperatun od 29] K.
R: p(H,) = 60,9 kPa; p(N2) = 20,3 kPa; p 81,2 kPa,
3.10. Zapremina vlafuog vodika koji je sakupljen iznad vade pri pritisku od 98 kPa i
temperaturi od 24°C iznosi 45,3 em
3
. Odrediti zapreminu suhog vodika pri istom
pritisku i temperaturL Pritisak vodene pare na toj temperaturi iznosi 2,983 kPa.
R: V = 43,9 ern
3
3.11. Izracunati masu:
a) 2 dm
3
metana na M5°C i pritisku od 1,2 h1Pa,
b) 1,2 dm' H, na 200"C i pritisku 200 kPa;-
"e) 3 50 em' N, 'na _150°C i pritisku Oct 50 MFa.
R: a) 17,2]4 g; b) 122,06 g; e) 479,16.
25
3.12. Celicna boca zapremine 50 dm
3
sadrij azot na t:= 22°C i pritisku od 100 MPa.
NakaH izvjesnog vremena ustanavljeno je da u boci vladaju aVl uslovi: temperatura
27°C i pritisak 6,5.10
4
kPa. Izracunati masu azota koja je ispustena iz boce.
R: 20,597 kg.
3.13. Relativna gllstina nekog gasa u odnosu na vodik iznosi 32. Izmcunati broj
molekula u 10 g tog gasa.
R: 9,41.10
21
molekula.
3.14. Koji je od sljedeCih gasava: mctan, CO
2
i S021aksi od zraka? Kako tete izvr5iti
proracun?
R: Metan. Izracunavarno relativnu gustinu u odnosu fla zrak, Cija je prosjecna
relativna molekulska masa 28,9.
3.15. U sudu zapremine 10 dm
3
nalazi se 72 % kisika i 28 % hetija. Koliki su
parcijalni pritisci ako je sastav smjese dat u zapreminskim procentima. Smjesa sadrii
ukupno 2 mala gasova. T"" 283 K.
R: p(O,) 338,8 kh, p(He) 131,7 kPa.
3.16. Odredi koj! su od navedenih gasova laksi od zraka i koliko puta: F
2
, NH), CRt,
NO,i CO.
R: NH3, CH" CO.
3.17. SvijetJeCi gas ima sljedeCi zapreminski sastav: 48 % vodika, 35 % metana, 8 %
CO, 4 % etana, 2 % CO
2
i 3 % azota. Naei relativnu gustinu prema zraku
R: 0,40 1.
3.18. Lahko isparljiva organska tecnost u gasovitom stanju, pri temperaturi 100°C i
pritisku 100 kPa, zauzima zapreminu od 55 mI. Ako je masa uzorka 0,24 g naei
molarnu maSli.
R: M 135 glmoL
3.19. Na tcmperaturi 39,SoC i pritisku 97,5 kPa 0,64 I nekog gasa ima masu 1,73 g.
Kolikaje molarna masa tog gasa? Kolikaje relativna molekulska masa?
R: M = 71 g/mol; 71
3.20. Izracllnati molame mase hloroforma i acetona ako se zna da 500 m1 njihove
pare na temperaturi 90°C i pritisku 14,7 kPa imaju mase: hloroform OJ91 g, aceton
0,14 g.
R: M(hloroform) 119,5 glmol; M(aceton) 58 glmal
Uparedi sa tablicnim podacima za rnalarne mase. Napisi formule hloroforma i
acetona i njihove nazive po IUPAC-u ..
26
4. STRUKTURA A TOMA. HEMIJSKA VEZA
STRUKTURA ATOMA
Atom je najsitnija cestica elementa koja maze hemijski reagovati Izgraden
je ad atomskog jezgra i elektronskog omotaca. Jezgro atoma sastoji se ad protona i
ncutrona.
Proton je cestica sajedinicnim pozitivnim nabojem (naelektrisanjem):
Kazemo daje nabojni broj protona 1+. Masa mirovanja protonaje:
fip 1,007276 ·U 1,67HO·
27
kg.
Neutron je neutralna cestica i nna masu priblifuo jednaku masi protona:
Ill, 1,675.10.
27
kg.
Elektronski omotac izgraduju elektroni. Elektroni su ccstice (;iji je naboj
q "" odnosno nabojni hroj Masa elektrona je zanemar1jh:a u odnosu
na masu atoma.
Atomje definisan atomskim i masenim brojem, _

gdje je: X - simbol hemijskog elementa; Z - atomski broj i predstavlja broj protona u
jezgru atoma; A - maseru broj i predstavlja zbir protona i u jezgru atoma:
A Z+ N(n).
Primjer 1: Izracunaj broj protona, neutrona i elektrona u atornu z1ata

Rjdenje: Atomski hroj Z pise se ispred simbola elementa lijevo dolje j
oznacava broj protona u jezgru atoma i broj elektrona u atomu. U nasem primjeru je
braj protona i broj elektrona:
z N(p) N(e) 79.
Maseni broj piSe se ispred simbola elementa lijevo gore i jednak je zbiru
protona i neutrona u jezgru atoma.
U nasem primjeru je broj neutona
N(n) A - Z 197· 79 Jl8.
27
Hemijski element je skup, svih atoma koji imaju isti broj protona u
jezgru, D. isti atornski broj Z. Atomi jednog hemijskog elernenta mogu imati
razliCit broj neutrona u jezgru pa prema tome i razliCit maseni broJ Kaz.erno cia jedan
element una Vise izotopa. Na primjer vodik ima tri izotopa:
;H(prolij), Svaki od njih ima po jedan proton 11 jezgri, ali
razliCit braj neutrona. Izotopi su atomi elementa sa istim brojem protona
l
a
razliCitim brojem neutrona.
Primjer 2: Koliko ima 11 1 g U: a) atoma, b) protona, c) neutrona, d)
elektrona?
Rjdcnjc: a) Broj atoma se izractmava na osnovu paznate kolicine unill8
(poglavlje 2):
gdje je koliCina:
m 19

M 238g/mol
0,0042 mol,
a broj atoma:
N(a) 0,0042 mol ,6,022.10
23
mor' 2,53·10
2I
.
a) Svaki atom mana ima Z = 92 protona. Ukupan broj protona u 1 g urdlla je:
N(p) "'" 92.2,53.10
21
= 2,33.10
13
.
b) Svaki atom urana ima NI "'" A - Z = 146 neUlrona. Ukupan broj neutrona u 1 g
uranaje:
NCn) 146,2,53,lO" 3,69,10"-
c) Broj elektrona u 1 g uranajedllakje ukupnom broju protona j iznosi
NCe), 92.
Ukupan broj elektrona u 1 g urana jednak je ukupnom broju protona
NCe) 2,33,10
23
,
ELEKTRONSKA KONFIGlJRACIJA
Prema Bohr-ovom modelu atoma vodika elektroni se krecu' oko jezgra
atoma u strogo odredenim orbitama u kojima ne zrace energiju. Elektronske orbite su
b.,\'antiziranc, tj. moguce su sarno one orbite za koje je moment irnpulsa m·y·rjeclnak
cjelobrojnom umnosku Planck ..ove konstante,
28
gdJe je
h
mvl'
2n'
III - masa elektrona, v - brzina elektrona, r - poluprecnik orbite, n - cio pozitivan
broj koji sc naziva glavni kvantni broj i h - Planck-ova konstanta.
Svaku orbitu karakterise odredeni nivo energije koji raste sa veliCinom
poluprccnika odnasno kvantnog broja n. Atom emituje iii apsorbuje energiju samo
pri prclasku elektrona iz jednc stacia name arbite u drugu.
E1ektroni u atamu se mogu nala?iti samo U odredenim kvantnim stanjinn
Stanje najruze energije atoma naziva sc osnovno stanjc. Za atom vodika to je stauje
sa n '" 1. Ostala stanja za atom vodika (n "" 2,3,4 ... ) su pobudena. stanja, U
osnovnom stanju elcktron je najbliic jezgri moma. Elektroni koji imaju isti K"\!anmi
broj n pripadaju istoj Ijusci.
Prema talasno-mehaniclwlll modelu atoma elektrollu se pripisuju talasna
Syojstva ( de Broglie) i teoretski se maze predvidjeti sarno vjerovatnoea da data
mikrocestica (elektron) bude registrovana u datom stanju. U mikrosvijetu nemqguce
.ie istovrcmcno odrediti polozaj i impuls cestice (Heisenberg-ov princip
neodredenosti).
lednaCina koja opisuje kretanje cestice, talasno-korpuskulame prirode, je
Schrodinger-ova talasna jednacina. model atoma predvida tacnc
vrijedllosti za poluprecnike dozvoijenih orbita i energije eiektrona u atomu, a talasno-
melllmicki model odreduje samo vjcrovatnoeu da se elektron nade U odrcdenom
dljclu prostora. Bohr je uveo pojarn arbite, a talasno-mehanlcki model pojam
orbita!e koje nisu putanje, vee odredeni dijelavi prostora oko jezgra u kojima se
mogu naCi elcktroni (sa \jerovatnocom %).
Pojam orbitaie se moz,e shvatiti kao elektron rasplinut u elektronski oblak a
orbitala predstavlja najvecu gustinu elcktronskog oblaka u razrllm dijelovima
prostora oka atomskog jezgra. Sa aspekta talasne mehanike Bohr-av model znad cia
se prcdvida najvjerovatnije rastojanje elektrona u jednoj od moguCih orbitala.
Karakteristike orbita1a i staHje elektrona u atomu odredeni su kyantnim
brojevima, Postoje cetiri kvantna broja:
Glavni kvantni broj (n) odreduje prostomu velicinu orbitale i glavlli nivo
encrgije. Atomi do sada poznatih elemcnata U osnovnorn stanju imaju elektrone Ciji
su nivo! energije odredeni vrijednoscu glavnog kvanmog broja n -= 1,2,3,4,5,6,7 sto
odgovara slojevima K,L,M,N,O'p,Q.
Orbitalni (azjmutni) kvantni broj (l) odrcduje prostomi oblik orbitc i broj
podljuski u a moze imati vrijednosti 1 := O,1,2,,, .. .(n-l). Za iSlo n energija
podljuski raste sa 1. Na primjer, u drugoj Ijusci (n:= 2) mogu postojati dvije podljuske
(1 0 i 1 I), a u cetvnoj IJusci cetiri podljuske (I 0, I I, 1 2, I 3).
Obiljeiavaju se oznakama: 1 0(5), 1 ICp), I 2 (d); I 3 (1).
_Magnetni kvantni broj (m) odreduje orijentaciju orbite U odnosu na
odredeni pravac i broj orbitala u pojedjnim podljuskama. Za data 1 m moze imati
vrijednosti ad do +1, odnosno ukupno 21-+ 1 vrijednosti. Na primjer, za 1 "".0 (s)
postoji sarno jedna orbitala: za 1 = 1 (p) postoje tri orbitale (-1, 0, + l), kaje Sil
orijentisane (p:;., Py, pJ, nonnalno jedna na drugu.
Kvantni hroj spina (m.J uslovljen je obrtanjem elektrona oke svoje ose i
ima dvije vrijednosti: + 12 i liS (testiee sa polucijelim spinom zovu se fennioni),
Prema PauH-evom principu islJjuccnja, ni dva clektrona u atomu ne.
mogu imati sva cetiri kvantna broja [sta. Zato u jednoj orbitali, sa k','antnim
brojem 11, 1 i ill mogu biti najvise dv8. e!cktrona Ciji su spinovi (smjerovi obrtanja)
29
suprotni. Na osnovu principa izracunavamo da je maksimalan broj orbitala u
podljusci 21 + 1, au Ijusci n
2
. Maksimalan hroj elektrona u jednoj Ijusci jc 2n
2

Elektronska konfiguracija pojedinih elemcnata prcdstavljena .ic opstim
izrazom nl\ gdjeje: n glavni kvantni broj, 1- azimutni (orbitalni) kvantni braj, x
broj elektrona u podljusci.
Primjer 1: Kolikije maksimalan broj elektrona-u
RjcScnje: Za N-Ijusku glavni kvantni broj je n=4, Maksimalan broj
elektronaje 2n2 = 32.
Primjer 2: ProCitajte oznake: a) 3 S2, b) 2 p6
Rjesenje: a) Prema opstoj oznaci nY', znaGi da se u M-Ijllsci (n = 3) i
podljusci (I 0) nalaze dva elektrona.
aJ U L-Ijusci (n 2) i p-podljusci nalazi se sest elektrona.
Primjcr 3: Kolike su vrijednosti orbitalnog i magnetnog kvantnog broja rn
ako je glavni kvantni broj n = 3.
Rjesenje: Za n 3, I 0, 1,2, m 0, ±I, ±2.
Primjer 4: Kolika maksimalno u L-Ijusci ima' a) podljuski, b) orbitala, c)
elektrona?
RjeScnje:
a) Broj podljuski jednak ,ie glavnom kvantnom broju. Posta je n = 2, postoje
dvije podljuske: s-podljuska i p-podljuska (I I).
a) prema Pauli-evom principu izracunavamo da je broj orbitala ( sa kvantnim
brojem n, I, m) jednak n
2
U L-ljusci (n 2) ukupan brej orbitale je n
2
4 ito:
- s-podljuska (I 0) irna 21 + I 1 orbitalu (2s)
- p-podiJuska (1 I) ima 21 + 1 3 orbitale (2p,,2p,,2pj.
b) U jednoj orbit.li mogu biti maksimalno dva elektrona (koji se razlikuju po
spinu), pa je u L-Ijusci maksirnalan broj elektrona 2n2 := 8.
OBJASN.lENJE PERIODNOG SISTEMA
Elementi su u periodnom sistemu poredani po rastucern atornskom broju. Pri
objasnjeruu periodnog sistema koristimo se: Pauli-evim principom i principom
minimmna energije. U tom smislu se definise i flundovo praviio: dva elektrona nc
mogu zauzimati istu orbitahi dok sve orbitale te podljuskc (podnivoa) ne sadrie
po jedan elektron. Dodatni elektron uvijek ide u onu orbitalu koja ima manju
vrijcdnost n + 1, a aka druge imaju i to onda ce e1ektron ici u
orbitahi koja ima manji kvanti broj ll.
30
Primjer 1: NapiSite elektronsku kOnfiguraciju prvih pet elemenata
periodnog sistema elcmenata i mognee kvantne vrijednosti kojc imaju njihovi
elektroni.
RjeSenje:
lH: Is1. Atom vodika se sastoji ad protona tije je naelektrisanje e+, oko kajeg kmZl
elektron c·.Taj sc elektran U osnovnom stanju nalazi u K-Ijusci i okaraktcrisan je
kvantnim brojevima : n = 1, I = 0, m = 0, m. = l/z_
2He: Is2 Drugi elektron u K-Ijusci ima suprotan spin. Sa helijumom je K-ljuska
popunjena, Kvantni brojevi su: n:= 1,1 = 0, m = O. m,,= + Y2,- Y2.
3Li: ls22s1. Sljedeci elektron ee iei u i to najniii energetski Divo 1 = O(s).
Njegovi kvantni brojevi su: n = 2, I = 0, m = 0, Ills = \12.
,Be: 15
2
2s' los jedan clektron ide u L-Ijusku i I-podljusku, pa se od predhoctnog
razlikuje sarno po spinu (m, -1/2).
sB: Is2 25
2
.. Novi elektron ide u 1= 1, m = 1, ms "" Y2.
Primjer 2: Napisite elektronsku konfiguraciju ostahh e1emcnata druge
peri ode,
Rjdcnje:
6C: Is2 2S2 Sesti elektron ide u py orbitalu a ne u Px u kojoj vee ima jedan
elektron (u skladu sa Hundovim pravilom).
7N: Is2 2S2 Sedmi elektron ide u
gO: Is2 28
2
Tek osmi elcktron popunjava PK-orbitalu.
9F: Is2 25
2
2p: U jednu orbitalu mogu stati maksimalno dva clektrona
koji sc razlikuju po spinu. 05ta1a je nepopunjena jos pz-orbitala.
H!Ne: neonom je popunjena L-ljuska u koju moze stati
maksimalno osam elektrona. SljecteCi, 11 elektron ide u (n = 3).
Kada nije potrebno naglasavati koja je od triju elcktronskih 2p-orbitala
zauzeta, tada se clektronska konfiguracija 'npr. neana, maze pisati:
Is' 25' 2p6
Primjer 3: sematski, P0l1'10Cu strelica, elektronsku konfiguraciju
prvih pet elemenata perioctnog sistema. Koristite primjer 1.
31
RjeScnje: Elektronske konfiguracije aloma mogu se prikazati
strelicama. Strelice suprotnog smjera pokazuju da elektroni imaju suprotnc spinove.
Na taj naCin je posebno pogodno objasnjavati veze izmedu atoma u molekulu.
Obicno se stre1icama pokazuje sarno posljednji elektronski sIoj koji je odgovoran za
llspostavljanje hemijske veze.
lH lIJ
Is
2He: [E]
Is
3Li :
IBl
Is
lIJ
2s
4Be:
00
Is 2s
5B:
0 LLLD
Is 2s 2p
dopunite !
dopunitc t
Primjer 4: Elektronska konfiguracija ugljika i azota prikazana .Ie sematski-
strelicama. Dopunite semu za kisik, fluor i neon. Koristite primjer 2.
Rjdcnje:
,C: [E] IHlt It I
]
Is 2s 2p
N , . [E] [Hit It It I
Is 2s 2p
sO:
01 I I
9F:
01 I I I I
lONe:
OUrLJ
*Primjer 5: Napisati e1ektronsku konfiguraciju argona, kafija, ka/cija i
skandija.
RjeScnje: U periodnom sistemu elemenata vidimo da se sa argonom'
popunjava treea perioda, Eleklfonska struktura je:
lsAr:ll 21 2l3l 3p6. Ukupno 18 efektrona. Za tfe!:U pefiodu (n = 3) moguce su
podljuske: s(1 = 0), p(l = f), d(l = 2). SljedeCi elektron moie ici na 3d-orbitalu
Iii 4s-orbitalu. Kvantmi brojevi za 4s-orbitalu su n "'" 3 if"'" 2, te je n -+ f = 5.
Kvantni brojevi za su n "" 4 i f = 0, te je n + ! = 4. Elektron ce fCi 11
urbilaiujer ima niiu a konflguraclja dobivenog elementa kalija'c;e bitl.·
32
l.i 25: 3l4/.
SLjedeb elektron ide [aka de u 4s-orbitalu i razlikuje se ad predhodnog po spinu, Ie
taka orb/[ala 4s poscqje popunjena.
20Ca: 1121 2l3.1 3p6 41.
Sljedecem elektronu se opel pfuiaju dvije mogI/enosti: ili da ide 11 4p-orhitalu iii
orb/tafu. Za orbilalu 4p je n + 1 = 5, a za orbitalu 3dje n + I = 5. Elektron ce iCi 11
3d-orbitalu jer Dna ilna manji kvantni braj n. Konfiguracija sfjedeceg elementa
.<:kandlja je:
1/ 2i 2/3i 3p64,/ 3d
l
.
Tako ee poceti da se popunjava 3d-orbiwla iz ireee ljuske Al, fwd vee postoje u
vanjskoj fjusci .!.V dva elelarona u orbital! 4s. Ovo je pocewk senje prelazmh
efemenata i ani su hemijski slicni.
HEMIJSKE VE'ZE
Pri sjedinjavanju aLoma energija sc oslobada, a to znaci da se formira
stabilniji sistem (sa nizim sadd.ajcm energijc) nego su atomi u individualnom
stanju i to je glavni razIog sjedinjavanja atoma. Jedini elementi koji se na obienaj
temperatu.-r:i javljaju U obliku individualnih aloma jesu inertn.l gasovi i ziva u pamom
stanju,
Hemijsku vem abieno cine elektroni s i p-orbitala spoljneg sIoja koji se
nazivaju yalentni iIi perifcmi elektroni. Mogu se oznacavati tackama pored simbola
e1emenata, npr:
Li· -c·
Prim.ier 1: Sta je oktctno prayilo? Napisite elektronsku konGguraciju
posljednje Ijllske inertnih gasova u prve tri peri ode_
Rjesen,ic: Lewis i Kosel (1916) Sll pretpostavili da pri hemijskim
reakcijama elementi teze da dostignu eJektronsk"U konfiguraciju najblizeg inertnog
gasa II periodnom sistemu elemcnata (oktetno pravilo). Inertui gasovi imaju veoma
stabilne elektronske slojeve. u vanjskoj ili valentnoj ljusci imaju po osam elektrona,
tzv. oktetnu konfiguraciju, osim helija koji una elektronski dublet ad dva
clektrona.
He[±] . Ne IHIHIHIH\
. AI Itt I t+lt-'IHI
Is
2s 2p ]s 3p
He .ls2 Ne: 2s2.2p6 Ar 3s
2
,3p6
Stabilna konfiguracija okteta je posljedica, a ne uzroi{ hemijske veze.
Osnovni tipovi hemijske veze su jonska i kovalentna veza.
Jonsl{a vcza se ostvaruje prelazom clektrona sa atoma nile energije
jonizacije na atom gdje ce bili jace vezan. Prelazom neutralni atotni
postaju joni suprotilih naelektrisanja sa elektronskom koufiguracijom najblizeg
inertnog gasa. Supromo naelektrisani joni privlace se elektrostatickim silama.
33
" Primjer 2; Metali imaju malu energi'u" . "', ' "
Jone koje naziv31no kationi. Navedite primjere/ Joruzacl]e 1 1a11ko grade pOZltrvnc
Rjesenje:
Li+ + C",
Is2(He)
Lt ima konfiguraciju He.
12 Mg -+
ls22s22
p
6
3s
2,
Mg2+ + ,2e" ) Mg2-<- iITI.t'1 elektronsku konfiguraciju Nc.
Is22s-2p6(Ne)
1.IAl --+
Is'2s22p63s23p'
A1
3
+ + 3e-,
15
2
2s2 2p6(Ne)
. P,rimjer ,3: Nemetali irnaju veliki afinitet prema elektronu pa lahko . d
negatrvne Jane kOJe zoverno anioni. Naveditc primjereJ gra c
Rjdenje:
-+ ? F, Jon fluora Hna elektronsku konfiguraclJu neOna
Is- 2S2 2p6 (Ne)
80 + 2e" -+ 0
2
",
ls22s22p4 ls2
2s
2
2p
6(Ne)
7N + 3e" -+ N
3
.,
ls22s2
2p
3
Is' 25
2
2p' (No)
Db t veza pomocu zajednickih eleh.'tronskib parova
. a ucestvl1Ju sa po Jedmm elektronom iz periferne orbitale U obrazov "
z3Jedmckog elektronskog para. Na pIimier: H: H Cl"Cl D .1,,' (. 3.ll)U
se 'k" ." VQstnUl.a I trcslmka vcza
pn pomocu dva odnosno tri elektronska para, Kovalentnom 'P , ;
upotPUllJUJU svoje elcktronske konfiguracije do dubleta odnosno okteta. hzom at0111.
34
4: Kak? nastaje kisika <I kako azota (nitrogena)?
RJcsenjc: U kuclcama zaJcdnicki elektronski par oznacen je crticama
Primjer 5: Kaka nastaje moJekula Hel i thO?
Rjdcnje:

H 1 [fIJ
1 Ii
:S:I: 31Nl1NllNlilll
H-+-O: --;.(t(:i0-:0-H -->H
2
0
-'
H ma\ekUla vade
TALASNO-MEHANICKA PRlRODA KOVALENTNE VEZE
Prema talasna·mehanickorn tumacenju hemijska sila sc javlja kao posljedica
medusobnog djelovanja talasne materije. Kovalentna veza izmedu dva atoma nastaje
tako cia se prekrivaju talasne funkcije dva elektrona sa suprotnim spinovima.
Kada se dva atama medusobno dovoljno pribliie, njihove orbitale ce se
preklapati. Na izvjesnom ravnotdnom rastojanju potpuno je nemogucc pojcdini
eleletron pripisati odredenom jezgru jer se oba jezgra nalaze u zajednickom
elektronskom oblaleu oba elektrona, tj. elektroni se ne mogu vise ni po cemu
razlikovati. Kaiemo da su atomska stanja ovih elektrona presla u molekulskc stanje
te taka nastaje molekulska orbitala koja jc na niZem energetskom stanju od
atomsldh orbitala (krecllci se kroz oba atoma elektronu se poveca de Brolj-eva
.talasna duiina odnosno smanji energija). Vjcrovatnoca nalaienja valentnih elektrona
-je najveca oko i izmedujezgara). .-
35
Prirrtjer 1: Sta je
Rjdcnje: Prcklap3Jljem atomskih orbitala nastaju tzv. a i
Prekl<Jpnjem atomskih s-orbitala. 5 i p .. orbitala, te koaksijalnim preklapanjem p-
orbitala ilastaju a-vczc. Orbita!e se preklaJlaju duz linije koja spaja jezgra atoma
(51.1)_ Na slici 1a je prikazano prcklaparvc s-orbitale vodika sa p-orbitalom hlora( 0--
veza).
Slib 1a a-VC:l.a Slika Ib a-veza
Na slici 1b je prikazano prekiapanje p-orbitala dvaju atoma hlora( 0-veza)
Primjer 2: Navesti primjerc za: crs-s veze, a5-p vcze, up-p veze.
RjcScnjc:
a5-$ veza. s-orbitnle su sfemo stmemcne i njihova pieklapanje je UYjck isto
bel obzira na orijcnlaciju atoma (na primjcr kod molekule vodika H
2
)
O"s-p \'eZU objasuicerno na primjeru Hel. Na osnovu clektronske
konfigur.1cije posIjednje Ijuske lllora
nije tcsko zakljuCiti da hlor pomocu nesparenog clcktrona na pz"orbitali moze da
ostvari O's-p vczu sa vodikoill, tj. dolazi do dvijc pz orbitale.
Orbitale o·s-p i t..>p-p veze su prostorno usnucrcne i preklapaqje se vrsi dill
osc.
!lrimjer 3: Kako nastaje n-vcza?
Rje.scnje: THuolekulska orbitala se dobije bocnim preklapanjcIl1
(s1.2). n-vcza nasrajc tek kada se ostvarila prirnarna a-veza. Ova veza se javlja kod
nezasiccnih ugJjikovih jedinjenja u dvostrukoj i trostrlikoj vezi (zajedno sa 0'-
vezama).
ShIm 2. n-veze
Primjer 4: Staje spJ-hibridizllr.ija? Objasniti na primjcru molekula CH
4
!
RjeSenje: Prates promjene oblika orbitaJa naziv3 se hibridlzacija
l
a.
llast.aJe orbit ale hibridne orbitale. Elekt.ronska kon1"l.guracija posljedIljeg
c1cktroIlSkog sloja ugljika je na slici)ijevo, odakle bi se mo.gl0 zakljuciti
da jc ugljik dvovalentan a ae cerverovakntan.
36
It I I
2s 2px 2py 2pz
Ugljikov atom postaje cetverovalcutall na taj dovodenjem
orelazj n ekscitovano stanjc, pri cernu se raskida 2s dub.let 1 Jedan 2s
2pz-orbitalu (slika desno). U zasicenimjedinjenjima (npr. cetm
veze su ekvivalentne i orijentisane ka tjemenirna pravllnog tctraedra zaklapaJUCl
ll1cdusobno ugao od 109°28'. Ovako perifern: orbitale. nazivaju
hibridne orbitaJe. Ovakav tip (jedna s i tri p-orbItale) oznacava se slmbolom sp
(slika 3)
u" m",\ 2p i t7t, J
l-
__
CD CD
2Sp'
tJltlfiIJ
Slika 3
Na slid 3 jc scmatski prikaz.ano mijeSanje atomskil:. orbitala, . Sp3_
hibridizacije. Energijom od 400 klIma! moze se li.
Mjesanje jedne 2s-orbitale i tri 2p-orbitale doblJU se cetm sp Illbndne orbltalc
jednake energije.
Inacc kovalentna veza je strogo usmjerena u prostoru. Ugao sto ga
mcdusobno zaklapaju kova1entne veze zove se kovaJcntni ugao.
ZADACI
4.1. Odredite broj protona, neutrona i elektrona u atomima sljedeCih hemijskih
demenata:
r )57F )"Z d)1.33CS
26 C,C 30 n, 55 .
R: a) Z = N(p) = ii, N(n) = A = i2, N(e) = 1,1; b) = N(e) = 26, N(n) = 31;
c) N(p) = N(e) = 30; N(n) =35; d) N(p) = N(e) = )5, N(n) - 76,
4.2. Odredite broj protona i neutrona u atomima sljedecih izotopa:
a)'; C, b)'lC, c): H, d)iH, e)liCi, flg C1.
R: a) N(p) = 6, N(n) = 6; b) N(p) = 6, N(n) = 7; c) N(p) = 1, N(n) = 0; d) NCp) =
i, N(n) = 1; e) N(P) = 17, N(n) = 18, f) N(P) = 17, N(n)·= 20.
4.3. lzracunajte broj neutrona u sljedeCim hemijskirn elementima:
, b »DC )'08
A
d)"Cu
>20 a,c 47 g, 29 .
R: a) 2, b) 20, c) 61, d) 35,
37
4.4. Atomski broj nekog elementa je: a) Z II I sadrZi 10 elektrona, b) Z 12 I
sadrii 10 elektrona. Napisi znak te cestice.
R: Na, b)
4.5. Koliko atoma, protona, neutrona i elektrona ima u 1 g: H, H,
R: N(a) 6.0n 10
23
, NCp) 6,022.10
23
• NCn) 0, NCe) 6,022.10
23

N(a) 3.011.10
23
• NCp) 3,011·10", NCn) 3,011·1 0
23
, 3,011.10
23
.
NCa) 1.5.10
26
, N(P) 3·10", N(n) 3.10
26
, N(e) no".
R: Poglcdaj primjer 2!
4.7. Koliko maksimalno ima elektrona u a koliko u
R: 8; 32.
4.8. Koliko podljuski a koliko orbltala Ima u M-Ijuscl?
R: 3 podljuske I 9 orbltala.
4.9. S obzirom na mjesto u periodnom sistemu, koliko c1ektrona u atomu ima a
koliko u posljcdnjoj Ijuscl : aIuminij AI, magnezij Mg, natrij Na, antimon Sb?
R: 13,3; 12,2; 11,1; 51,S.
4.10. Koji elementi imaju sljedece elektronske konfiguracije:
a) (Ne) 3s', b) (Ne) 3s' 3p', c) (Ar) 4 S2 3dlO 4 p2?
R: a) magnezij Mg, b) sumpor S, c) gelTIlanij Ge.
4.10. NapiSite elektronske konfiguracije za navedene jane pomocu konflguracije
plemenitog gasa: a) b) T, c) Li", d) S2., e) Ag', f) 0".
R: a) (Xc), b) (Xe), c) (He), d) (Ar), e) (Kr), f) (Nc).
4.11. Napisite elektronsku konfiguraciju atoma barija Ba i odredite: a) broj
valentnih elektrona, b) valenciju, c) da lije metal iii nemeta1?
4.13. Sta je zajcdnicko kad clektronske konfiguracije: berilija, magnezija i
kalcija?
R: U PIVOj i posJjednjoj Ijusci sadrie po dva clektrona.
4.14. Za koji elementje konfiguracija valentne ljuske:a) 3s
2
3p3, b) 45
2
4p6, c) 45
2
3d
5
?
R: a) fosfor P, b) k.ipton Kr, c) lUangan Mn.
4.16. Povezi elemente za kOJe, prema strukturi, predpostavljas da ce imati sliena
svojstva: a) Is22s2, b) Is2 25 2p6 35
2
3p6. c) ] 52 25
2
2p6 35
1
, d) 15
2
2SI ,
e) Is2 25
2
2p6 35
2
, f) ls22s22p6.
R: a) i e); b)If), c)id).
4.17.Koju od sljedecih elektronskih struktura ima niobij 41 Nb?
a) I Kr 15s
2
5p2, b) I Kr I 55' 4d
3
, c)! Kr I 5s' 5d'
Ispred niobija je inertni gas kripton.
R: b)
4.18. Koja ce se orbitala prijc popunlti: a) 4d III 5s, b) 5p IIi 4d?
R: a) 5s, b) 4d.
4.19. Navesti nazive elemenata ciji atomi imaju sljedece konfiguracije:
a) lSI, b) ls2 2S2 2pl, c) 15
2
25
2
2p3, d) 15
2
25
2
2p6 3s
t
e) 15
2
25
2
2p6 3s
2
3
p
6.
Ukupan broj elektrona u atomu (u nejonizovanom stanju) jednak je atomskom
(rednom) broju.
R: a) H, b) B, c) N, d) Na, e) SI, f) AI.
4.20. Na osnovu napisane elektronske konfiguracije atoma popuni "kucice":
yF: Is2 2S2 2p5 ;
0 I
Is 2s 2p
17Cl: 15
2
2s2 2p6 35
2
3p5 ;
0 I I
]
I
Is 2s 2p 3s 3p
R: Z(Ba) =: 56; n = 6, 15
2
2s2 2p6 35
2
3p6 4p6 5s
2
4d
10
5p6 6s
2
. 4.21. Na osnovu poznate seme strclicama napisi elektronsku konfiguraciju za
a) dva elektrona, b) dva, c) metaL
a)
IBl
IHIHlt It I
4.12. S obzirom na mjesto u periodnorn sistemu napisite elektronsku Is 25 2p
konfiguracUu posljednje Ijuske za: silicij 5i, arsen As i barij Ba.
R: 3s' 3p',"4s' 4p', 6s
2

b)
IBl
INIHIHIHI
IHlt'lt It I
Is 2s 2p 3s 3p
38
39
Koji su to atomi?
4.22. Lewis-ovom simbolikom prikaii stvaranje jonske veze u spojevima: a) BeQ, b)
CaS
R:
0) Be:'+". 0: ----7 [Bel'" + [:!j:f-

b) Ca:'?: 's:---> [Cal" +

4.23. Lewis-ovom simbolikorn prikaiite formule spojeva: a) etana (C2tL;), b) etena
(C,tL), e) etina (C
2
H,)
R:
la) .rj it
H;C:C;H H'C'C-H
• I I
H H H H
0) H;C:::C:H
H-C",C-H
4.24. Kako nastaje Sp2 -hibridizacija. a kako sp-hibridizacija?
R: Mjesanjemjedne s·orbitale i dvije p-orbitale nastaje sp2-hibridizacija. Mjesanjem
jedne s-orbitale i .leduc p-orbitale nastaje sp-hibridizacija.
40
I
I
I
5. SASTAV SUPSTANCE (TVARI)
U ovorn poglavlju obradit cerno kvantitativno iskazivanje sastava nekog
uzorka heroijskogjedinjenja i izvodenje hernijskih formula. Dva ili vise atoma, iste ill
razliCite "rste, grade molekule. Razlikujemo molekule hemijskih elemenata koji su
sastavljeni od istih atoma (npr. molekul vodika H2, molekulldsika O2, ... ) i molekule
jedinjenja koji su sastavljeru ad razliCitih moma (npr. molekul ugljik(IV)-oksida
CO
2
, molekul vade H
2
0, ... ).
o pojedinaenim molekulama ima srnisla govoriti, npr. kod gasova gdje je
razmak izmedu molekula dovoljno velik. Kod teenosti a pogotovo kod cvrstih tijela
teze moierno govoriti 0 pojectinacnim molekulama. Na primjer u strukturi natrij-
hlorida nema izolovanih molekula. Natrij Na i hlor Cl povezani su jonskom vezom i
sastav se moze prikazati fonnulom NaCl. 'fa formula pokazuje da su atomi natrija i
1110ra vezani u odnosu 1 1. Na.tiednostavnije fonnule tih jedinjenja nazivaju se
formulske jedinke. Prema tome formula je najjednostavniji prikaz sastava nckog
elemcnta iii jedinjenja (spoja) .
Jedinjenja se sastoje od molekula (formulskih jedinica) koji sadrle vise
atoma_ Na primjer svaki molekul H
2
S0
4
se sastoji od 2 atoma vodika, jednog atoma
sumpora i 4 atoma ldsika. To znaCi da je odnos mase jedne vrste atoma u mo1ekulu
prema masi cijelog molekula stalan. Razlikujemo empirijske i prave fonnule.
Empirijska formula pokazuje odnos pojedinih elemenata u molekulu. Prava
(molekulska) formula pokazuje i tacan braj atoma koji grade jedan rnolekuL
Poznavanje hemijske formule supstance omogucava nam da izractmamo
procentni sastav (maseni udio) svakog pojedinog elementa u jedinjenju. Obratno,
poznavanje masenog udjela pojedinih elemenata u spoju Qedinjc1-Du) omogucava da
se izracuna empirijska formula jedinjenja.
Kvantitativni sastav uzorka najeesce se izraiava kao maseni udio (w):
m(A) ,
m
Maselli miio nekog sastojka Au uzorku je odnos mase tog sastojka m(A) i
mase uzorka m.
Primjer 1: Ako se mlijeko sastoji od 3,2 % masnoee, 3,3 % bjelaneevina,
5,6 % mlijecnog sceera i ostatak voda, naci: a) maseni uclio vode, b) masu vode u II
mlijeka. Gustina rnlijekaje 1,032 glem'-
Rjesenje:
w(mast) 3,2 % 0,032
w(bjel.) 3,3 % 0,033
w(rnl;.sec.) 5,6 % 0,056
a) w(H
2
0) b) m(H,O)
a) Maseni udio se iskazuje decimaInim brojern Hi postotkom. Zbir masenih udjela
svih sastojaka u uzorkuje 1 ili 100 %. Prema tome maseni udio vode u mlijekuje:
41
w(H
2
0) ~ 100 % - (3,2 % + 3,3 % + 5,6 %) ~ 87,9 % = 0,879.
b) Masu mlijeka cerno saznati iz poznatog izraza koji povezuje masu i gustinu:
m(ml!jeka) ~ p(mlijeka)-V(ml!jeka)
m(ml!jeka) = 1,034 g/cm
3
.lOOOcm
3
~ 1034 g.
Masu vade cerno izracunati iz izraza :
d
m(vode)
w(vo e) ~ .
m(mlijeka)
m(vode) = w(vode)·m(mlijeka)
m(vode) = 0,879·1034 g ~ 908,9 g.
Masa vode u 1 1 mlijeka je 908,9 g.
Primjer 2: Maseni udio zeljeza u uzorku je 25 %. Kolika je masa rude u
kojoj je sadriano 1000 kg zeljeza?
Rjdenje: Masa uzorka (rude) je ill, amasa zeljeza mCA).
m(A) = 1000 kg
)V(A) =25 % = 0,25
111 "" ?
w(A) ~ m(A), m ~ m(A) = 1000 kg ~ 4000 ko
rn w(A) 0,25 o·
Primjer 3: Maseru udio uran-oksida UJOS u rodi je 0,35 %. Kolika je masa
uran-oksida u jednoj toni rude?
Rjesenje:
w(A) ~ 0,35 % = 0,0035
m = 1 (= lOOOE
m(A) -?
Masa uzorkaje 1 tona i masu uran-oksida nalazirno prcma formuli:
w(A) = m(A),
m
m(A) = w(A)·m = 0,0035·1000 kg = 3,5 kg.
Iz definicije masenog udjela slijedi da" je maseni udio elementa A u
formulskoj jedinki (molekulu) jednak odnosu mase svih atoma tog clemema u
jedinki rna i mase same jedinke (molekula) mm'
42
'I
I
I
I
I
i
I
I
1
I
I
I
I
. Ina
w(A) ~ ](A)·-.
mm
gdje je : j(A) - broj atoma elementa u molekulu.
Posta je masa atoma rn,. := Ar·u, i masa molekula mm = Mr·u, onda se maze
pisati:
w(A) ~ i(A). Ar(A) ,
Mr
Ta jednaCina omogucava da se iz poznatog mascnog udjela clcmcnta A
w(A), maze izracunati hroj atoma clementa j.
gdje su:
'(A) ~ w(A), ~
J Ar(A) ,
Ar-relativna atomska masa elementa,
Mr - relativna molekulska masa jedinjenja.
1z tog izraza moze se izracunati empirijska formulajedinjenja.
Primjer 1: Izrncunati rnaseni udio vodika i kisika u vodi.
Rjdcnje:
j(H) = 2
i(O) = !
w(H) ~ ? , w(O) ~ ?
1z formule vade vidimo da molekul vade irna dva atoma vodika i jedan atom
kisika. Maseni udio vodika:
, Ar(H)
w(H) = J Mr(H,O)
2 ' 1 1 8 ~ g 1 8 6 = 0,1119 iii 11,19%
Maseni udio kisika u vodi je:
Ar(O)
w(O) ~ j(O)· -'-''-'-''-'-
Mr(H
2
0)
16,00 ..
1·--~ O,88811h 88,81 %.
18,016
Maseni udio vodika u vodi je 11,19 %, a kisika 88,81 %.
Primjer 2: Fosfatna kise1ina se maze prikazati formulom R,P0
4
. Koliki je'
a) masen! udio pojedinih elemenata u jed!njenju?
b) masa pojedinih elemcnata ako je masa kiselinc 50 g?
43
RjeS:enje:
a) rnaseni udio pojedinih komponenti iZraCUIlaCemO tako da nademo odnos jedne
komponente jedinjcnja prema zbiru masa svih komponenti:
A)
. Ar
wC =J'-.
Mr
wCB) = jiB) ArCH)
Mr(H,PO,)
w(P) = j(P) Ar(P)
Mr{H
3
P0
4
)
w(O) = 0,653 = 65,3 %.
3 ·1,008 = 0,0303 = 3,03 %
98
0,316 = 31,6 %
b) mase pojedinih elemenata izracunavamo iz poznatih mascllih udjela prema
jednacini
w(A)::::: meA) ,gdjc je In masa uzorka (kiseline).
m
m(H) = w(H)'m(H,PO,) = 0,0303·50 g = 1,51 g,
m(P) = 15,8 g,
m(O) = 32,65 g.
Primjcr 3: KoUka alurninija ima u 10,2 g alurninij.oksida Ah03?
Rjesenje:
m(AI,Q,l = lQ,li;
m(AI) =?
Da bi iZf'<lCunali masu alllminija treba prvo izracllnati maseni milo aluminija
U oksidu:
_ . Ar(A1) _ 2 ' 27 _
weAl) - I(AI) M(Al,O,) - 102 - 0,529
Sada se moze izracunati masa aluminija j2 w(A) "" . ~ ( A ) ,odnosno:
m
weAl) = m(AI) , Odakle Je:
m(A1
2
0
3
)
m(A1) = w(AI) ,m(A120 3) = 0,5289'10,2 g = 5,396 g.
Primjer 4: Koliki je maseni udio kristalne vadc II madraj galici
CuSO,·5H
2
0?
Rjesenje: N1aseni Ildio kristalne vade u madrej galici nalazimo 1Z paznate
fannu1e, pri cemu je za kristalnll vadu, j(H
2
0) ::: 5. -
Mr(H
2
0) = 18 .
44
MrCCuSO, ·5H,0) = 249,7
Mr(H
2
0) c
w(H
2
0) = j(H,Ol'. - 0,30 = 36%.
Mr(CuSO, . H
2
0)
Primjer 5: 1z 13,2 t boksita Alz03-3H
1
0, dobivcno je 2,7 t AI. Koliko
procenata jalovine sadrii mda?
Rjdcnjc: Iz procentnog sadrZaja Al u Cistorn Ah03·3H20 mozerna
izracunati koliko bi trebal0 dobiti aluminija kada u rum ae bi bile jalovine.
. Ar(A1) 0 46
weAl) =J(AI) M,(Al,O, . 3!-1,0) ,3 .
Masa dobivenog aluminija iz 13,2 t boksita, kada ne bi bila jalovine,
iznosila bi:
weAl) = m(A1) ,
m(AI,O, .3H
2
0)
m(AI) = w(AI)'m(Al
2
0],3H,O) = 0,346 ·13,2 t = 4,56 t
IskoriSl.enje je:
1= m(stvrno)
m(teoretsko)
~ 2 L = 0 59.
4,56t '
Masa Cistog Al
2
0
3
·3H,O je: m = 0,59· m(rude) = 7,8 1.
lalovine ima::: 13,2 t -7,8 t = 5,4 t.
Primjel· 6: Preradom 12,5 t hematita sa 73,5 % Fc203 dobije se 6,0 t Fe.
Izracunati iskoristenje U ovom procesu i gubitak produkata.
Rjdenje: Kada ne hi bilo jalevine oada bi u 12,5 t hematita trebalo bili:
m(Fe,03) = 0,735·12,5 t = 9,18 t.
Teretska kolicina Fe bi bila:
Ar(Fe)
w(Fe) = j(Fe):-:-=-;;::-:-
. Mr(Fe
2
0
3
)
Shjedi dalje. m(Fe) = wiFe) ·m(Fe
2
0,j = 0,70 ·9,18 t = 6,42 t
Stvarna koliCina je 6,0 t, te je iskoristcI\je:
f m(st var no)
, = -n-:l(-:(e-o-re'Ct-;sk-o-:)
0,933 = 93,3%.
GUbitakprodukataje: 6,421-6,0 (=0,42 t iIi uprocentima 100 % - 93,9 %= 6,7 %
45
EMPIRlJSKA FORMUIA JEDINJENJA
Primjer 1. Kvalitativnom analizom alizarina (boje) utvrdeno je da se
molekul alizarina Basteji od ugljika C, vodika H i kisika 0. Elementamom
kvantitativnom anahzom utvrdenje maseni sastav : 70,00 % C, 3,33 % H a osta10 je
kisik:
a) izrdcunajte empirijsku formulu alizarina;
b) metodom masene spektrometrije odredenaje molarna masa alizarina M "" 240,22
g/rnol. Izraeunajte molekulsku formlliu alizarina.
Rjdcnjc: I v' )
w(C) = 70,00 % = 0,7000 W
w(H) = 3,33 % = 0,0333
w(O) _. 100 % - (70 00 % + 3,33 %) = 26.67 % Hi 0,2667
a) naCi empirijsku fonnulu,
b) nab molekulsku fonnulu.
a) Posta zbir svih masenih udjela mora biti 1 (iii 100 %) to je maseni udio kisika u
alizarinu 0,2667 (iii 26,67 %). Molama masa alizarina je M = 240,22 glrnol, a
relativna molekulska rnasa Mr = 240,22.
Maseni netio pojedinih elemenata u formuIskoj jedinki alizarinaje:
w(C)= j(C) Ar(C)
Mr(ahzanna)
Ar(H)
w(H) = j(H) -
Mr( ahzanna)
. Ar(O)
w(O) =J(O) ..'
Mr( ahzanna)
1z gornjih relacija mazerna izracunati odnos broja pojedinih atoma u
formulskoj jedinki:
j(C): i(H) :(0) = w(C) : w(H)
J Ar(C) Ar(H)
w(O)
Ar(O) ,
j(C): j(H): j(O) = o , : ~ o : 0,0:33 : 0 , ~ ~ 6 7 = 0,0583: 0,0333: 0,0167.
Da bi se dobio odnos malih cijelih brojeva, jer je molekul uvjek graden od
cijelih atoma, svaki od tih brojeva treba podijeliti najrnanjim brojem:
j(C) : j(H) :j(O) = 3,5: 2: 1
Posto dobiveni odnos jos ne daje cijele brojeve to broj 3,5 i sve ostale
brojeve treba pomnoziti sa- 2 da bi se dobio cio broj. Sada dobivamo da je cjelobrojru
odnos atoma u molekulu (fonnulskoj jedinki)
46

j(C) : j(E) : j(O) = 7 : 4 : 2
Ernpirijska fonnula ispitivanog jedinjenja je C7H,O,.
b) Empirijska formula nije molekulska formula ispitivanog jedinjenja. Sabiranjem
relativnih atomskih masa u empirijskoj formuli dobivamo relativnu masu empirijske
Jedinke
Er(C
7
H.,02) = 120
Relativna molekulska rnasa alizarinaje
gdje.ie x-broj koji pokazuje koUko je puta veti broj atoma svake vrste ad broja atoma
u ernpirijskoj formuli.
x
Mr(alizarina)
Er(C
7
H,O, )
240,2 = 2.
120
Prema tome molekulska formula alizarina je:
:rrimjer 2. Elementamom analizom je utvrdeno da su maseni udjeli
elemenata u mlijecnoj kiselini: ugljik 40 %, vodik 6,7 % i kisik 53 %. Odrediti
empirijsku formulu tag jedinjenja, aka je eksperimentalrrirn putem utvrdeno da je
stvama molekulska masa 90.
Rjelenje:
w(C) = 40 % = 0,40
w(R) = 6,7 % = 0,067
w(O) = 53 % = 0,53
.i(C) . j(H) j(O) -?
Prema [onnuli za broj atorna mozemo pisati:
. w
M j=- r.
Ar
Medutim molekulska masa spoja nije poznata pa se PIVO mora naci odnos broja
atoma:
j
'(C): j'(R) . J'(O) = w(C) : w(H) . w(O) = 0,40 0,067. 0,53 = ° 33 .0,067.0,033
. . Ar(C) Ar(H) Ar(O) 12 l' 16 '
Taj odnos mazerno svesti na oeInos malih cijelih brojeva dijeUenjem sa
najmanjim brojem U odnosu tj. sa 0,033:
47
i(C) : j(H) : itO) = 1 : 2 : 1
Ernpirijska formula mlijecnc kiseline je ClhO pa zakljuGujemo da bi njena
relalivna molekulska masa iznosila Mr = 30. Kako je eksperimentalno utvrdeno cia je
stvama molekulska masa 90, znaCi cia rnlijecna kiselina sadrii trostruki braj atoma
vise, te je njena stvama fonnula (CH20h:= C31iQ03.
Primjer 3. Analiza je pokazala cia neki prirodni mineral sadrZi 23,3 % C ~
18,6 % S, 372 % 0 i 20,9 % vode. NaCi empirijsku formulu tog minerala.
Rjdenje:
(Ca) :(S) :(0) :(H 0) = 0,233 : 0,186 0,372 0,209
J J J J 2 40,08 3206 16 18
0,0058: 0,0058: 0,02325: 0,0116
DijeUeniem sa najmanjim brojem tj. 0,0058 dobije se:
j(Ca) : irS) : j(O) : i(H,O) = I : I : 4 : 2.
Empirijska formula rninerala jc: CaS04 ·2 H20.
ZADACI
5.1. Izracunajte masene udjele:
aW zcljeza u Fe}Oi)
b) aluminija u AhO}
c) olova u Pb
3
0,
d) icljeza u Fc20}
e) live u HgO.
R: a) 72,4 %; b) 52,9 %; c) 90,7 %; d) 69,9 %; e) 92,6 %
5.2. Koliko procenata aluminija sadrZe ovi prirodni minerali:
a) spillel MgA1,04.
b) cinkov spinel ZnAh04
R: a) 37,9 %; b) 29,5 %.
5.3. Izracumute masene udjele pojedinih elemenata u ovi!!l. karbonilima:
a) Cr(COlo- heksakarbonil'hrom '
b) Fe(CO), -heksakarbonil-zeljezo
48
I
I
I
I
I
R: a) w(Cr) = 23,6 %; w(C) = 32,7 %; w(O) = 43,7 %.
c) w(Fe) = 28,5 %; w(C) = 30,6 %; w(O) = 40,9 %.
5.4. Koliko kg FC304 maze nastati iz 1 kg zeljeza?
R: 1,382 kg.
yOlikO se kilograma Na nalazi u 1 t NaCl ?
R: 393,16 kg.
5.6. Koliko se grama Na, P i 0 nalazi u 4 g Na3P04?
R: 1,684 g Na; 0,754IgP; 1,561 gO.
5.7. MaseIlludio sumpora u ugljenuje 3 %. Koliko ima sumpora u 10 t uglja?
R: m= 300 kg.
5.8. KoUka se grama namja moze izdvojiti iz 1 kg NaZS04 ?
1><7
R: m= 324 g.
5.9. Koliko se kilogramf1: Cistog luoma moze dobiti iz 500 kg hromita Cf203 ?
R: m = 342,1 kg.
"
5.10. Pri proizvodnji bakra iz kuprita koji sadrli 64,5 % euzo, gubilak iznosi 2,5 %.
Koliko se bakra moze dobiti prcradom 21 kg rude?
R: m(Cu) = 1I,74 kg.
5,11. Koliko se moie dobiti zeljeza iz 7,5 t sidenta sa 71,5 % FeC0
3
, ako je
iskoristenje 96 %.
R: m = 2,48 t.
5.12. Koliko se cinka mOl,e dobiti ad-I kg koncentrata cinkove rude koja sadrii
85 %ZnS?
R: m(Zn) = 555,6 g.
5,13, Koliko se litara kisika i vodika moie dobit; pri elektrolizi 1 kg vode ako je
iskoristenje potPilllO? Temperaturaje 25°C a pritisak 101,325 kPa?
R: m(H) = 111 g; m(O) = 889 g; V(H,) = 1357); V(O,) = 679 L
5.14, Oksid hroma sadrli 68,4 % Cr i 31,6 % kisika. IzracUllati empirijsku formulu
oksida. .
49
5.15. Odrediti empirijsku formulu fosfor-oksida ako je maseru udio fosfora 44 % i
Wisika56 %.
R: P
2
0,.
5.16. Analizom sastava oksida mangana ustanovljeno je da postoje dcfinirani oksidi
koji sadr±e 77,5 % i 69,6 % martgana. Ostatakje kisik. NapiSite formule !
R: MuO; Mu
2
0,.
5.17. Freon-12 sadrii ugljik, fluor i hlor u masenim udjelima:9,9%, 31,4% i 58,7%.
NaCi cmpirijsku formulu.
R: CF,CI,.
5.1S. NaCi najjednostavniju fonnulujedinjcnja koje sadrii:
a) 39,3 6/t) natrija Na i 60,7 % hlara Cl.
b) 21,6 % natrija Na, 33,3 % hlora C1 a ostatakje kisik.
R: a) NaCI; b) NaC10
3
.
5,19. NaCi najjednostavniju formolu jedil1jcl1ja koje sadrii 12,1 % natrija, 11,4 %
bora, 29,4 % kisika a ostatakje voda.
R: Na,B,O,·l 0 H,O.
5.20. Uzorak ad 5 g kristaliziranog kadrnij-sulfata pri z.agrijavanju izgubi n3 masi
1,88 g. Pri zagrijavanju iz uzorka i;dazi sarno voda. Kojaje naiiednostavrnja fonnu.la
h..idrata ?
R: CdSO, ·7 H
2
0.
5.21.Na Mjesecu je naden do tada nepoznat mineral koji je dobio naziv anna1ko1it
Sastav minerala u masenim udjelima je: 21,8 % icljeza Fe, 9,5 % magnezija Mg,
37,4 % titana Ti i 31,3 % kisika O. Koju formulu ima annalkolit?
ZADACIIZ ORGANSKE HEMIJE
5.22. Izracunaj masene udje1e ugljikn i vodika u:
a) metanu C ~ ,
b) propanu C,H"
c) butanu C4HlO,
R: a)75%C,25%H; b) 81,8'%C, 18,2%H, c)82,7%C,17,3%H
50
I
I
I
,I
'I
I
I
I
5.23. Izracunaj maseru udio ugljika i masu ugljika u 7 g:
a) etana C2Ho,
b) etena C,H"
c) etina (aceti1ena) G,H
2
.
R: a) 80 %, 5,6 g; b) 85,7 %, 6,0 g; c) 92,3 %, 6,46 g.
5.24. lzracunaj procentni sastav:
a) cikloheksana C,H
1
:! i
b) benzena C
6
H
6
_
R: a) 85,7 % C, 14,3 %H; b) 92,3 % C, 7,7 % H
5.25. Koliki je maseru udio vodika u:
a) toluenu (meti-benzenu) CJ1
s
CH),
b) etil-benzenu C6HS-C2HS7
R: a) 87 %; b) 94,3 %.
5.26. Koliko ima grarna hlora u 80 g:
a) metilh10rida CH3Cl,
b) eti1hlorida CH,CH,CI,
c) hlorbenzena C6H
5
Cl ?
R: a) 56,24 g, b) 44,0 g, c) 25,2 g.
S.27.Izracllllaj maseni udia vodika u:
a) nafta1enu C,oHo,
b) antracenu C4H10.
R: a) 6,25 %, b) 5,62 %.
S.2S. Izracunaj maseru udio:
a) kisika u piranu C,H,O i furanu C,H
4
0,
b) nitrogena u piridinu CsHsN i piroiu Cf,HsN,
c) sumpora u tiofenu C
4
H4 S.
R: a) 82,2 % i 23,5 %; b) 17,7 % i 20,9 %; c) 38,1 %.
5,29, Kolika je masa kisika u 30 g Cistog:
a) metanola CBJOH,
b) etanola C,BsOH?
R: a) 15 g; b) 10,4 g.
5.30. Izracunaj maseru udio ugljika u:
a) 1,2-etandiolu (eti1en-gliko1u) C
2
tL.(OH)"
b) 1,2,3-propantrio1u (glicerolu) C,Hs(OH), ..
R: a) 19,3 %, b) 13,0 %.
51
5.31. Koliki procenat kisika saddi:
a) fenol C
6
HsOH,
b) benzil-alkohol C6HsCH20H?
R: a) 17,0 %, b) 14,8 %,
5.32. K.ako se odnose maseni udjeli vodika u.
a) dimetil-etru CH
3
-O-CH
3
i dietiI-etru C2Hs-O-C2Hs,
b) mctanalu (formaldehidu) HCHO i etanalu (acetaldehidu) CH:3CHO,
c) benzaldehidu C
6
H
s
CHO i propononu (acetol1u) (CH)hCO ?
R: a) O,U04: 0,135; b) 0,0607: 0,0909, 0) 0,0566.0,1034.
5.33. Kako se odnose maseni udjeli kisika u:
a) mctanskoj (mravljoj) kiselini HCOOH i etanskoj (sircetnoj) kiselini CH:3COOH,
b) proPal1Skoj kiselini C
2
H
s
COOI-I i butanskoj kiselini C}H7COOH ?
R: a) 0,533 : 0,533 (l : 1); b) 0,432 : 0,364.
5.34. Izracllnaj maseni lidio ugljika u:
a) palmilinskoj kiselini C
1s
H
31
eOOH,
b) oleinskoj kiselini C
17
H
33
COOH,
c) stearinskoj 1dselini C
17
H
35
COOH.
R: a) 75 %, b) 76,6 %, c) 76,0 %.
5.35. Koliki je masenl udio kisika u:
a) benwevoj kiselini C,HsCOOH,
b) salicilnoj kiselini C 7Ii{;03,
c) acetilsalicilnoj kise1ini (aspirinu) 0.Hg04 ?
R: a) 26,2 %, b) 34,8 %, c) 35,5 %.
5.36. Izracunaj rn.aseni udio nitro gena u:
a) metil-aminu CH
3
NH
z
,
b) etil-aminu C
2
H
s
NH
2
,
c) fenil-aminu (anilinu) C6HsNlh
R: a) 45,2 %, b) 31,1 %, c) 15,05 %.
5.37. Kako se odnose maseni udjeli kisika i vodika u:
a) saharo:d C
12
H
n
0
11
,
b) glukozi C6H'206,
c) skrobu (C6H100S)x>
d) fruktozi C
6
E
ll
O,?
R: a) 0,514: 0,064; b) 0,40.0,066; c) 0,494: 0,062, d) 0,40' 0,066.
52
5.38. lzracunaj maseni udio nitro gena u ovim aminokiselinama. Koliko grama
nitro gena ima u 65 g aminokiseline:
a) glicinu (aminoetanskoj kiselini) H2N-CH
2
COOH,
b) alaninu (aminopropanskoj kiselini) C)H7N0
2
,
c) adeninu C
s
H
s
N
5
,
d) leuc;nu C"H"NO"
e) histidinu C6H9N302,
o triptofanu Cl1H12N202,
g) lizil1u C6H14Nz02,
11) serinu C
3
H
7
0
3
N ?
R: a) 13,6 %,12,1 g; b) 15,7 %,10,2 g; c) 51,8 % 33,7 g; d) 10,7 %6,95 g:
e) 27,1 %,17,6 g; t) 13,7 %, 8,90 g; g) 19,2 %, 12,5 g; h) 13,3 %, 8,6 g.
5.39. Maseni udio nilrogena U serinu iznosi 13,3 %. Izracunajte relativnu lllolekulsku
masu serina ako je pomato da u molekulu ima jedan atom nitrogena.
R: j(N) 1; weN) 0,133; MJ 105,2.
5.40. ledna od metoda odrcdivanja molekulske mase proteina je hemijska analiza.
Hemoglobin sadrii 0,333 % zeljcza. Aka molekul hemoglobina sadr2i 4 atoma
zcljcza kolika je relativna molckulska masa hemoglobina ?
R: w(Fe) 0,333 j(Fe) 4, Mr 67000.
Citohrom sadrij 0,426 % Fe. Izracunaj najmanju relativnu molekuIsku masu
citollfoma.
R: Mr 13110.
5,42. Izracunaj dnevl1u porrebti za jodom aka je poznato da se u Ijudskom org<Jluzmu
sintetise aka 1 mg tiroksina dncvno (C
15
H
11

R: 0,67 mg.
5.43. Lizin sadrZi 19,17 % nirrogena. IzracWlati relativnu mo1ekulsku masu lizina
ako je poznato da molekullizina sadrZi dva atoma nitro gena.
R: leN) 2, weN) 0,1917, Mr 145,8.
5.44, Empirijska formula nekog spoja Qedil*nja) je CH,O. Reiativna moiekulska
masa spoja je 90. Odredi molekulsku formulu spoja.
5.45. Analizomje dobiveno daje u ispitivanomjedinjenju maseni udio ugljika 81,8%
i vodika 18,2 %. Odredi empirijslm formulu jcdinjenja,
53
5.46. Kvalitativnom analizom je ustanovljeno da neko organsko jedinjenje sadrZi
ugljik i vodik. Elemantarnom kvantitativnom analizorn je ustanovljeno da je maseni
udio ugljika u jedinjenju 92,3 % a ostal0 je vodUc
a) odredi empirijsku fonnulujedinjenja,
b) ako je eksperimentalno odredena molarna masa jedinjenja M = 78 glmol, odredi
njegovu molekulsku formulu.
R: a) w(H) = 7,7 %, CH b) x= 6, C6R,;.
5.47. U nekom organskom jedinjenju maseni uetio ugljika je 23 %, vodika 5,9 %, a
ostatak je War.
a) odrediti empirijsku formulu jedinjenja,
b) Ako je eksperimentalno nadeno da je molama masajedir\icuja M = 50,5 glmol
odrediti molekulsku fonnulu spoja.
R: w(CI) " 70,3 %, CHoCI, b) x = I. CH3C1.
5.48. Neki organski spoj sadrii 52 % ugljika, 35 % kisika i 13 % vodika. Odredi
njegovu empirijsku formulu.
5.49. Hloriranjem benzena dobiva se kristalna supstanca Giji.ie procentni sastav:
w(C) = 25 %, w(H) = 2 %, w(CI) = 73 %
a) Odredi empiriisku formulu produkta,
b) Ako ie nadeno daie relativna molekulska masa produkala 291 odredi rriolekulsku
formulu i predpostavi njegovu strukturno
R: a) CHCI, b) x = 6, CJl6Ci
5.50. Za neko organsko jedinjenje ustanovljeho je da je lahkoisparljiva tecnost i cia
daje pozitivllU reakciju sa Fehling-ovim reagensorn. Njegov procentni sastav je:
w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36,30 %. Koie Je to jedinJenie?
R: C,H,O, acetaldehid (elanal).
5.51. Sastav jedinjenja izrazen masenim udjelirna je: w(H) = 2,24 %, w(C) = 26,6 %,
w(O) = 71,07 %. Ako je odrcdena relativna rnolckulska rnasa jedinjenja Mr == 90,
odredi empirijsku molekulsku formulu jedinjenja.
R: (HCO,)" x = 2, H,C,O,
5.52. Procentrri sastav nekog monosaharida ie: w(C) ~ 40,00 %, w(H) = 6,66 %,
w(O) = 53,3 %.
a) izraeunati njegm.'U empirijsku fonnulu,
b) ako je eksperimentalno utHdeno daje relativna rnolekulska masa monosaharida
Mr = 180 odredi molekulsku fonnuln.
R: a) CH,O, Er(CH,O), = 30; b) Mr = 180, x ~ 6, CJl
12
06.
54
5.53. Anilin ima sastav: 77,4 % C; 7,54 % H; 15,1 % N. Gnstina njegove pare prema
vazduhu iznosi 3,21. Odrediti:
a) empirijsku formulu anilina,
b) molekulsku formuln anilina.
:5.54. Neb derivat morfina sadrZi 72,70 % C; 7,11 % H; 4,60 %1 N i ostatak je kisik
Izracunati njegovu empirijsku formulu.
5.55. Hemijskom analizomje utvrden sastav nekog organskogjedinjenja: 60,5 % C:
5,55 % H; 16,1 % 0; 17,8 % C1. Izracunati empirijsku fonnulu togjedinjenja.
R: C,oBlIO,CL
55
6. KONCENTRACIJA RASTVORA
Koncentracije su vcliCine koje odreduju sastav neke smjese. Smjese mogu
biti gasne, tecne i cvrstc. Tecne i ¢Vrste smjese nazivamo jos i rastvorima. Kad
rdstvora razlikujemo rastvorenu supstancu i rastvarac. Za svakodnevni rad
najzanimljiviji su vodeni rastvori, jeT se vada najces6e upotrebljava kao rastvarac.
Za sve vrste laboratorijskog fada nliina je poznavati koncentracije rastvora.
Definisacemo one fiziCke veliCillc Kojima 5e opisuje koncentracija rastvora,a koje se
najcesce koristc.
Alasena /wncentracija, nA)
Masena koncentracija yeA) sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i
zapremine rastvora V:
yeA) = meA) .
V
S1 jcdinica je au hentiji se najcesce koristi i dccimallla jedinica II .
m'
Ona Je brojno jednaka 1 jer je lkg = 1000 g i 1m' = 1000 L
m'
Primjer 1. Pripremiti 400 ml rastvora NaCl masene koncentracije 60 gil.
Rjdcnje:
y = 400 m!= 0,41
yfNaCll = 60 gil
m(NaCl) -?
rv1asa natrij-hlorida za priprcmanje rastvora izracunava se prema:
y(A) = m;:),
!U(NaCI) = y(NaCl) .y - 60 gll·O,4 I = 24 g.
Kolii'inska koncenlracija erA)
KoliCinska koncentracija c(A) sastojka A je odnos kolicine tog sastojka
n(A) i zapremine rastvora V:
56
i
1
'
£
"
1
I
I
I
I
I
,
I
I
. .. . mol mol
SI JcdlmcaJC -3-' U hemiji se najcesce koristi decimalna jedinica
m I
Primjcr 1. Pripremiti 300 em:'! rastvora NaOH koliCinske koncentracije 1,5
mollL
Rjdcnjc: .
V = 300 em' = 0,3 I
c(NaOH) = 1,5 molll
m(NaOH) =?
Da bi izracunali potrebnu masu NaOH koristicemo obrazac c(A) = n(A)
y'
odakle izracunavamo potrebnu kolicinu NaOH:
n(NaOH) = e(NaOH)·Y = 1,5 mol/l·G,J I 0,45 moL
Iz poznate kolicine izracunavamo masu prema n(A) = meA) ,odnosno
M
m(NaOH) = n(NaOH) M(NaOH) = 0,45 mol -40 gil = 18 g:
M aseni udio w(A)
Maseni udio sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i mase svih
supstanci u rastvoru m (masa rastvora):
w(A) = m(A),
m
Aka se rastvor sastoji ad jedne rastvorene supstance A u rastvaraeu Banda
je maseru mlio:
weAl = meA)
m(A)+m(B)
gdje je masa rastvora m meA) + m(B), pri cemu je meA) - masa rastvorene
supstance a m(B) - masa rastvaraca.
Za izracunavanje mase rastvora m cesta je potrebno znati gustinu rastvora:
m

V
gdje je V - zaPFemina rastvora.
57
SI jcdinica za gustinu je a najces¢e se koristi decimalna jedinica fl '
m
3
Primjer 1. Gustina rastvora je 1,2 kg/dIn
3
, a zapremina 250 mt Kolika je
masa rastvor3 ?
Rjdcnje:
p 12 kg, 12001l., jer je 1 dm' 1 L
dm- I
y 250 ml 0.251
Ill:= '1
m p.y 1200 gIl.0,25 1 300 g.
Frimjer 2, Trcba pripremiti 150 ml 10 % rastvor. KCL Koliko treba
odvagati KCl i koliko dodati vade? Gustina rastvoraje 1,01 Jcg
l
.
dm
Rjc!cnjc:
w(KCl) 10 0,1

'dm
3
1
m(KCl) =?
Prema definiciji mascnog udjela mas3 potrebne soli je:
m(KCl) w(KCl)-m,
gdje je III masa rastvora.
Posto znamo zapreminu rastvora i njegoVll gustinu, rnaSll cerna izracunati
prema:
m p .y 1010 gIl·0,!5l lSI,S g.
Sada izracunavamo masu potrebne soli:
lS,15g.
Menzurom treba doliti vodu do 150 m!. Aka je masa soli 15,15 g, amasa
rastvora 151,5 g, onda je mas. vode (rastvaraea) m(H,O) m - m(KCI) 136,35 g.
58
I
I
I
I
I
I
I
l
TabeI.2
Decimalna
jedinica koja
Flzicka veliCina Oznaka Defmicija SI jedinica se najvise
koristi u
hemiii
masa m kg g
zapremina Y
I

I
gustina p m
I
g

V
I m
3
I
molarna masa M M Mr·g/mol kg/mol glmo!
koliCina neAl
neAl = meA)
mol mol
supstance
M
masena yeA)
I
yeA) = meA)

I
f
koncentracija
y
m} I
kolicinska erA)
erA) = neAl
mol mol
koncentracija
m
3
-
V !
maseru udio weAl
weAl = m(A)
neimenovan broj
m
Preracunavanje jedne koncentracije u drugu
Na osnOvll definicije fizlckih veliCina koje karakterisu koncentraciju
rastvora mozemo izvesti izraze koji povezuju jednu VIStu koncentracije sa drugom
Primjer 1. Kako mozerno izracunati koliCinsku koncentraciju ako znamo
masenu i obratno ?
Rjesenje: Masena koneentraeija sastojka A je y = meA) a kolicinska
V
erA) n(A).
V
Posta je n(A) meA) to je
M
(A)
- meA) - Y '1'
e --.. II
M·V M

59
l'v'apumena: Pri izracunavanju sa jcdinicama koje se najvise koriste
treba bit! dosljcdan (decimalne jedinice II posljednjoj koloni u tabeli). Alw se
moiarna masa izraiava u glmol onda sc masena koncentracija izraiava u gil, i
kolicinska koncentracija u moIII, gustina u gil.
Primjer 2. K(";1.o mozemo iZIaCllnali koliCinsku koncentraciju aka znamo
maseni udic i obratno ?
meA)
Rjcsenjc: Maseni udic je w(A)= gdje je masa rastvora m "" p·Y.
m
Zamjenom dobijemo:
weAl meA) .
p.y M p·Y·M
. mCA) . n
Posto je --::::: n 1 = c zamjenom dobijcmo:
M Y
weAl c.(A)·M yeA)
p p
Koristimo decimalne jedinice: molll za koliCinsku koncentraciju, g/mol za
molamu masu i gil za gustinu.
Primjer 3. Masena kohccntraCija rastYOfa NaOH je 80 gil, a gustina 1,05
g/cm
3
. Kolikaje:
a) koliCinska koncentracija,
b) maseni udio ?
Rjdcnjc:
yeA) = 80 gil
P = 1,05 glem
3
= 1050 gil
h:i..::.30 glmol
erA) ?
weAl == ?
a)
eCA) .y(A)
M
80gll -2 moll 1
40 g/mol
b)
w(A)= yeA) = 80gll
P 1050 g II' ,
Primjer 4. Maseni umo naui}karbonata Nai:03 u rastvoru iZl1.0si H,.65 %.
I:zxacunati:
a) koliCinsku koncentraciju,
60
b) masenu koncentraciju rastvora aka je gustina rastvora 1,1 gJern
J
,
RjeSenje:
w = 9,65 % 0,0965
P 1,1 glem' 1100 gil
M= 106 glmol
a) c(Na,CO,) - ?
b) y (Na,C0
3
)
a)
e·M
W=--,
P
w(Na,C03 )·p _ 0,0965·1100gil Imoill.
, M 106g/mol
b) Y (Na,CO,) = M ·e(Na,C0
3
) = 106 glmol·l molJl = 106 gil.
Primjer 5. Kolika je masa sulfatne kiseline u 10 em
3
vodenog rastvora za
kojuje maseni udio H2S04 96 %7 Gustina r"stvofaje 1,84 glem'.
RJe!enje:
Y = 10 em
l
= 0,011
w(H,SO,) = 96 % 0,96
p 1,84 glem' = 1840 gil
m(H,SO,)
Sadaje:
Prema definiciji masenog udjela :
w(H,SO,) m(H,SO,) .
m(rastvora)
Masu rastvora cerna naci iz poznate gustine tj.
m(rastvora) = p.y = 1840 gll·O,Oll = 18,4 g.
m(H,SO,) = w(H,SO,) ·m(rastvora) = 0,96 ·18,4 g = 17,66 g
Razrjeilivanje rastvora
Pri razIjedivanju rastvora smanjuje se njegova koncentracija
rastvorene supstance prije i razrjedivanja ostaje ista:
odnosno
ali koliCina
61
Primjer 1. U 100 ml H2S04 koneentracije 0,25 molll doda se 900 m! vode.
Kolika je kolicinska koncentracija nastalog rastvora ?
RjeSenje:
c, = 0,25 molll
V,= 100 ml = 0,11
.'£, = 900 ml + 100ml = 1,0 I
C2;;;;: ?
c, ' V, 0,25 moll 1,0,11
C2=--= 0,025 moll I.
V
2
1,0 I
Primjer 2. Koliku zapreminu 96 % rastvora sulfatne kiseline gustine 1,84
g/em
3
treba uzeti za pripremu 1 drn] rastvora koncentracije 0,5 molll ?
Rjesenjc:
M = 98 glmol
WI :;;: 96 % = 0,96
p = 1,84 glem' = 1840 gn
V, = I dm' = II
£ 2 - ~ 0,5 molll
VI ~ ?
Jz jednacine Cl VI ::::: C2V2 vidimo da je za iznalaienje pocetne koncentracije VI
potrebno poznavati koliCinsku koncentraciju CI:
_w,'p 0,96,1840gll_
1802
III
c, ----- ~ " mo .
M 98g/mol
Daljeje:
0,5 moll!, II = 0,02771 = 27,7 ml.
18,02 molll
Primjer 3. Koliko mJ ras{vora sulfatne kiseline koliCinske koncentracije 3
mollI i koliko vode treba uzeti za pripremu:
aJ 500 ml rastvora koncentracije 0,3 molll,
b) 1,51 rastvora koncentracije 0,5 moIIl ?
Rje!enje:
aJ c, = 3 moll!
62
C2 = 0,3 moll!
.'£1 = 500 ml = 0,5 I
VI =7
V, = c 2 ' V2 _ 0,3 moll!· 0,51 = 0.051.
c
i
3 moll I
Treba uzeti 0,05 1 rastvora i dopuniti vodom do 0,5 1 tj. sipati vode 0,5 ~
0,05 = 0,45 I.
b) c, = 3 moll!
C2 = 0,3 moln
V
2
= I 5 I
- v ~ =?
c
2
' V
2
0,5 mallI·I,5!
V, =---= 0,251.
, c, 3 mo!1l
Treba uzeti 0,25 I rash/ora H2S04 i dOpllniti vodom do 1,5 1, odnosno treba
sipati vode 1,5 -0,251 = 1,251.
Primjer 4, U 3 ! vode dodano je 500 g 44 % H
2
S0
4
cija je gustina 1,342
g/cm
3
_ Izracunati kolicinskll konc_entraciju dobivenog rastvora. Kolika je masena
koncentracija dobivcnog rastvora ?
Rjesenje:
III = 500 g
WI = 44 % "" 0,44
P = 1,342 glcm' = 1342 gn
M- 98 g/mol
C2:::; ?
"12 =?
Da bi nasH koncentraciju poslije razblazivanja, treba izracunati kolicinsku
koncentraciju prije razblazivanja.
c
J
= w, 'p =6,025rnoIl1
M
Zaprernina rastvora prije razblaiivanja je V = In , gdje je m masa rastvora i
p
p gustina rastvora,
500g
Zamjenom se dobiJe: V, = ----- = 0,372 I.
1342g/1
Zaprernina posJije razblaiivanja je:
V
2
= 3 1+ 0,3721 =3,3721.
63
C, ,V, 6,025 molll ,0,3721 066
C,; =--::= , moll I.
- V, 3,3721
y, = M,c, = 98g1mol ,0,66 mol/l = 64,7 gil.
Primjer 5, Na koliku zapreminu treba razrijediti 5 dm' 36 % hloridne
kiseline HCl da se dobije 10 % rastvor ?
Rjdenje:
Da bi primjenili jednaCinu c) V! =- C2V:" treba abje koncentracije izraziti kao
koliCinske. Zadatak je nepotpun jer je potrebno poznavati gustinu. Ukoliko nisu date
podrazumjeva se cia su pribliino iste. U ovom slucaju zadatak mozerna rijesiti sarno
na ovaj nacin:
W2P2
C =--
, M
Iz Cl Vi "" C2VZ sHjedi:
W IPl V ::: y" 2P2 V odnosno
M ' M '
U na!em l.adatku je V, = 5 I; W, = 0,36; w, = 0, I, S obzirom da su gustine
iste dobijemo:
V, = w, ' V, = 0,36, 5 = 18 L
W2 0,1
Rastvor treba razrijediti na zaprerninu 18 L
Primjer 6, U 708 ml vode rastvori se 179,2 I gasovitog HCl pri temperaturi
27'C i pritisku 101,325 kPa, Kolikije maseni udio dobivenog rastvora?
Rjelenje:
V(H,O) = 708 ml = 0,7081
V(HCI) = 179,21
T=273+27=300K
p = 101.325 kPa
w(HCI) =?
Maseni udia dobivenog rastvora je :
w(HCI) = m(HC!)
m
gdje je m masa rastvora. Posta je Hel njegovu masu moterna izracunati lz
-.. Jednacine gasnog"stanja: .-.
64
I
m d"
pV= -RT , g UeJe:
M
pV(HCI)M 101,325 kPa' 179,21· 36,5 g/mol
m(HCI): =
RT 8314 -_J_,300K
, molK
m(HCI) = 265,6g
Masa mstvaraje: m = m(H,O) + m(HCI). Posta je gustina vode p = 1000 gil
to je masa vode:
m(H,O) = p,V(H,O) = 1000 gil, 0,7081 = 708 g,
Masa mstvoraje m = 973,6 g,
Maseni udio rastvora je:
w(HC1): 265,6g = 0,2629 = 26,29% ..
973,6g
Primjer 7. Na 1 I vade dodata je jedna kap 94 % HNO, tija je 1,5
glem', Kolika ce biti koliCinska koncentracija dobivenog ,astvora aka I ml sadrZl 20
kapi?
Rje!enje:
w, = 94%=0,94
P = 1,5 glem' = 1500 gil
M = 63 glmol
C2 =?
Da bi mogli koristitijednacine C1 Vj ::::: C2V2 izracunacemo:
1500 g/l,0,94 = 22,38 mallL
63 g/mol
Posto I ml sadrZi 20 kapi ondaje zapreminajedne kapi:
Zapremina V, = 1 1 + 0,00005 I 1 L
Zamjenom dobijemo:
c
i
,VI _ 22,38molll·5,lD-'1 112.10-3 III
C
2
:::::--_ - , rna.
V, II
65
ZADACI
6.1. U bolnicama se pacijentima poslije operacije intravenski daje rastvor glukoze u
kojoj je maseni udio glukoze 5 %. Izracunaj rnasu glukoze rastvorenu II 500 g
rastvora.
R: meg/) ~ 0,05 ·500 g = 25 g.
6.2. Izracunaj zapreminu vode u kQjoj se mora rastvariti 10 g natrij-nitrata da bi
maseni lldio NaNO} bio 2 %.
R: m(mstvora) ~ 10 g I 0,02 ~ 500 g.
Voda je rastvame, m(H,O) = 500 g - 109 = 490 g
V(H,O) = 490 ml.
6.3. Koliko je potrebno KCI i vode za pripremu 720 g 32,5 % mstvora KCI ?
R: 234 g KCI i 486 g H,O.
6.4. Koliki je maseni udio K,CO, kada se 130 g te soli pomijesa sa 370 g vode ?
R: 26%.
6.5. Koliko je potrebno NaOH za pripremu !O I 12 % rastvora gustine 1,13 glem' ?
R: m = 1357 g.
6.6. Koliko je NaOH i vode potrebno za pripremu 450 ml 22 % rastvora NaOH Cija
gustina iznosi 1,24 glem'?
R: 122,9 g NaOH i 435,6 g vode.
6.7. Koliko u'eba odvagati NaOH za pripremu:
a) 500 em} 5 % rastvora gustine 1,0452 g/cm
3
,
b) 150 em' 20 % rastvora gustine I, j 884 glem',
c) 300 em' 40 % rastvora gustine 1,3991 glem'.
R: a) 26,13 g; b) 35,65 g; c) 167,9 g.
6.S. Treba priprerniti po 21 rastvora kolicinske koncentracije 0,05 moM. Koliko treba
odvagati navedenih soli:
a) KMnO"
b) K2Cr,O"
e) Na,S2O"
. d) FeSOdO H
2
0?
R:a) 15,804 g; b). 29,41 g; c) 15,81 g; . d) 27,8 g.
66
6.8.Izracunajte kolicinsku koncentraciju rastvora ako je masena koncentracijalOOgll:
aJ C,H,OH, b) AgNO" e) FeCI,.
R: aJ 2,171 mol/l; b) 0,589 molll; e) 0,616 molll
6.9. Izratunajte masene koncentracije ako su maseni udjeli:
a) 13 %, p = 1,1 glem'.
b) 20 %, p = 1,2 glem',
e) 43 %, p = 1,3 glem'.
R: y ~ w·p(dokazite): a) 143 gil; b) 240 gil; eJ 442 gil.
6.11. Izracunajte kolicinske koncentracije ako su maseni udjeli 12 % i gustine 1,15
glem': a) NaCl, b)H,SO" c)H,PO" d)RNO,.
R: a) 2,36 molll; b) 1,41 molll; c) 1,41 mollI; d) 2,19 molii.
6.12.Koliko grama plavog kamena CUS04·5 H20 treba 7..3 pripremu 2 1 rastvora
koncentracije 0,1 molll ?
R: 50 g.
6.13. Gustina 20 % rastvora fosfatne kiseline iznosi 1,1143 glem
3
. Kolika je
koli¢inska i roasena koncentracija tog rastvora ?
R: 2,27 rnolll; 222,8 gil.
6.14. 10 grama neke supstance, elja rclativna molekulska ri.msa iznosi 46, rastvoreno
je u 100 g vode. Gustlna dobivenog rastvora je 0,985 glem'. Kolika je kolicinska
koncentracija rastvora ?
R: 1,949 moili.
6.15. Izracunati koliko grama HNO, ima u j 0 em' rastYora eija je gustina 1190 gil, a
maseni udio je 32 %?
R: m(rastvara) ~ 11,9 g; m(RNO,) = 3,8 g.
6.16. Izra¢unati kolicinsku koncentraciju:
a) 9 % fizioloskog rastvora NaCI <ija je gustina 1,005 glem';
b) rastvora koji u 150 g vode sadrzi 3 g KOH ( P = 1,025 glem').
R: a)e= 1,5mal/1; b) c=0,355molil
6.17. U 1000 g 15 % rastvara sali dodano je:
aJ 100 g vode,
b) 100 g vQde i 100 g soli,
e) 100 g soli.
Izraeunati masene udjele ovako dobivenih rastvora.
R: a) 13,64 %; b) 20,83 %; e) 22,73 %.
67
6.18. Koliko m1 10 % rastvora Na2C03 gustina 1,1 glmJ je potrebno za pripremu
500 ml Na2CO) kolicinske koncentracije 0,1 molll ?
R: 42 mL
6.19. Koliko ml95 % sulfatne kiseline gustine 1,839 glem' treba za popremu 740 ml
rastvora ko_ncentracije 1 moIIl ?
R: 41,6 mL
6.20. Koliku zapreminu 36 % rastvora Hel treba uzeti za pripremu 1 dm
3
rastvora
koncentracije 2 moUl? Gustina pocetnog rastvoraje 1,1 glem),
R:0.183L
6.21. Koliko je grama 96 % rastvora sulfatne kiseline potrebno uzeti za pripremanje 1
kg 30 % rastvora kiseline koja se upotrebljava za punjenje akumulatora ?
R: Masa rastvorene supstance ostaje nepromjenjena ffi\(A) = m2(A); Ako su mase
rastvora prije razblazivanja ffi! i ml, ondaje ffi] WI (A) "" Jlll W2(A) ml "" 312,5 g.
6.22. Do koje zaprenrine je potrebno razblaiiti 500 ml 20 % rastvora NaCI, gustine
1,151 glem' da bi se dobio 4,5 % rastvor gustine 1,029 glem' ?
R: 2,488 L
6.23. Koliko je ml 38 % hloodne kiseline Hel gustine 1,19 glem' potrebno da se
dobije 1 I rastvora koncentracije 2 moIIl ?
R: 161,44 ml
6.24. U 100 Illi castvora Na,PO, koneentraciJe 1,2 moUI doda se 10 g soli Kolika je
koncentracija soli ?
R: 1,81 mollL
6.25. U 250 g 5 % rastvora Na,CO, doda se:
a) 100 g vode,
b) 50gsoli.
Izracunati maseni udio soli.
R: a) 3,57 %; b) 20,83 %.
6.26. U 150 g 12 % NaOH gustine 1,131 glem
J
doda se 50 ml vode. Izracunati
rnaseni udio i kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora. KoUka je gustina
dobivenog rastvora?
R: V, = 132,6 em'; m = 200 g; V, = 182,6 ern'; p, = 1,095 glem'; w, = 9 %.
68
6.21. Koliki je maseni udio KOH u raitvoru koji se dobije mjesanjem 250 g 10 %
KOH, 150 ml vode i 10 g KOH?
R: 8,54 %.
Organska bemija
6.28. Masena koneentracija rastvora gIukoze C,HI20 6 je 120 gil, a gustina rastvora
1.11 glem'. Izracunati:
a) kolicinsku kaucentracUu rastvora glukoze,
b) maseru udio glukoze u rastvoru.
R: a) e = 1- = 0,667 moll!,
M
b) w=1. =0,108=10,8%.
p
6.29. Rastvor saharoze C2HnOll ima koHCinsku koncentraciju 0,35 moll! i gustinu
1,2 g/cm
3
. Izracunati:
a) masenu koncentraciju,
b) maseni udio saharoze u rastvoru.
R: a) y = M·e = 978 gil; b) w = 1. = 0,815 = 81,5 %.
P
6.30. Rastvor 50 g etanoIa u 80 g CCI, ima gustinu 1,30 glem'. Izracunati:
a) maseru umo etanola u rastvoru,
b) masenu koncentraciju,
c) kolicinsku koncentraciju elanola u rastvora,
R: a) w = 0,384 = 38,4 %; b) V = 0,11, Y = 500 gil, e) e = 10,87 moUI.
6.31. Mije!anjem 50 em
J
etanolai 50 em'vode, na temperaturi 20"C, dobije se 96,5
em
3
vodenog rastvora etanola. KoUka je zapreminska koncentracija etanola u
rastvoru ?
R: Z'preminska koncentracija se definise kao odnos zapremine sastojka i
zapremine uzorka.
V(e tanola) 50em' 0518
O'(etanola) = - - ,
V 96,5em'
Zapreminska koneenJracija etanola je 51,8 %.
6.32. Rastvor sadrn 0,75 g uree H,NCONH, u 70 g vode. Izracun.li:
a) maseni udio uree u rastvoru,
b) koliCinsku koncentraciju uree.
Gustina vode je 1 g/cm
3
.
R: w = 0,0106 = 1,06 %; b) V = 0,071; e = O,i7S molll.
69
6.33. U 50 ml krvne plazme nadeno je 0,98 g a1bumina. Relativna molekulska masa
albumina je 69000. Kolika je kolicinska i masena koncentracija albumina ?
R: moll!; 19,6 gil.
6.34. Bojni otrov fozgen djeluje na organizarn preko organa za. disanje u
koncentraciji y "" 4.10-
5
kg/m
3
. Koliko grama fozgena 6e stvoriti kontaminiranu
atmosferu u ucionici zapremine 100 m
3
.
R: III Z 7,2 g.
6.35. U alrnosfemje isparil0 6,5 kg sanna (nervni bojni otrov). Aka je kancentracija
(opasna po fivot) 1,6·10·
5
kglm
3
, koliku zapreminu maze da zatruje ta koliCina sarina?
R: V = 406250 rn
3
. Zapremina 200 m duiine i 200 m sirine, te 10 m visine t
70
7. HEMlJSKE JEDNACINE. REDOKS-JEDNACINE
HEMIJSKE JEDNACINE
Hemijska reakcija se moze prikazati hemijskom jednaCinom, U tah,,'oj
jednacini navode se svi reaktanti j produkti. Reaktanti se obieno pi5U sa lijevc
strane. a produkti s desne stranc strelice.
StreUce pokazuju da hem(jske jednaCine nisu isto sto i jednacine s jizickim
I'elic'inama Ie zato znakovf plus i minus nemajU uobicajeno znacenje iz matematike . .lednacine
hemlfskih reakcija pn'kazuju samo hantilalivl1e odnose meau brojel'ima jedinhl reaktanata i
produkato
U ispravno napisanoj hernijskoj jednacini bro,j svai{e vrste atoma na obje
stranc jc jednak Zbog toga se uz fonnu!u piSu taka da broj atoma
svakog elementa na strani reaktanata bude jcdnak broju atoma na stram produkata.
Na primjer ujednacini hemijske reakc:ije:
2 KOH + H
2
S04 -+ K2SO, + 2 H
2
0
reaktaTIti su kalij-hidroksid i sulfatna kisclina, a produkti 511 kalij-sulfat i voda. Zbir
atoma kalija, kisika, vodika i smnpora na lijevoj i desnoj stram jedmlcine mora biti
jednak (provjeritc !). Dva molekula KOH i jedan molckul sulfatne kiseIine daju jedan
molekul kalij-sulfata i dva molckula vodc. Pri pis..'mju hemijskih jcdnaCina obieno se
vodi racuna 0 tome da koeficijenti uz fonnulu budu cijeli hrojevi.
Primjer 1. Voda nastaje od vodika i kisika. Napisati hemijsku jednacinu.
Rjesenjc: Jednacina reakcije s nepoznatim koeficijentima je:
a H2 + b O2-> c H20.
Za vodu cerna uzeti cia je koeficijent c ::::: 1, sto znaCi da .ie nastao jedan
molekul vade. Svaki molekul vode sastoji se od dva atoma vodika. Za r0egovo
nastajanje potrebno je dva atoma vodika a ona su saddana u jednoj moJekuli vodika
H
2
, te je a = I. Jedan molekul vade sadrii jedan a10m kisika, a to jc paIa mo1ckule
kisika, te je b = 112. Jednacinu hemijske reakcije piSemo'.
1
lH2 + - 0, -+ I H20.
2
Zelimo Ii da u jednacini koeficijenti budu cijeli brojevi, onda cerna citavu
jednacinu pomnaziti sa 2, te dobivamo:
2H, + 0-,-> 2 H
2
0.
U jednacini je zadovoljen usl<2Y..o sta!nosti brojg atoma svake vrstc.· Broj
atoma vodika s ljeve i desne strane je cetiri, a braj atoma kisilill dV3. Dva rnoleku!a
vodika i jedan molekul kisika daje dva rnolekula vode.
71
Prlmjer 2. Napisati jednacinu sinteze amonijaka koji nastaje spajanjem
mo1eku1a vodika i azota (nitrogena).
Rjdcnjc: Jednacina reakcije S opstim koeficijentima je:
Neka je koeficijent uz amonijak c "" 1. Jedan molekuI arnonijaka sadrii jedan atom
nitrogena a to je paia molekula nitrogena. te je b := Y.:. redan molekul amonijaka
sadrZi tri atoma vodika. Tri atoma vodika sadrle se u jednom i po rnolekulu vodika,
teje a;::: 1,5 = 3/2. Sada mozemo pisati:
Da bi dobili cje1obrojne koeficijente citavu jednacinu umotimo sa dva i
dobivamo:
3 Hz + N, -+ 2 NH,
Broj atoma vodika i nitrogena)e jednak s obje strane joonacine. Provjerite!
OKSIDACIJA I REDUKLlJA
Nekad su se pod oksidacijom podraznmijeva1c reakcije sa kisikom, a pod
redukcijom reakcije oduzimanja kisika, Danas je pojam oksidacije i redukcije
pro!iren i lemelji se na izmjeni eloktrona: OI<Sidacija je proces o\pustanja
elektrona, a redukcija je proces primanja cleldrona.. Pojam oksidacije i redukcije
objasnit na primjem sagorijevanja magnezija:
Mg+O
Prema stamj definicifi reakcija udesno je reakcija oksidacije, a reakcija uilj'eva
reakcq'a redukcije. Radi jednostavnosti dat je pn'mjer sa atomarnim kisilwm, mada je
sagorijevanje magnezija reakcfja s molekulamim kisikom.
Prema savremenorn tumacenju, u gornjoj reakciji magnezij otpusta dva
elektrona: >
Otpustanje elektrona zove se oksidacija. Magnezij se oksidirao.
Kisik prima dva elektrona:
0+2e->O'-.
72
Primanje elektrona je redukcija. Kisik se reducirao.
Supstanca koja otpusta elektrone i taka se oksidira naziva se redukciono
sredstvo. U nasem primjeru magnezij je redukciono sredstvo. Supstanca koja prima
elektrone i tako se reducira naziva se oksidaciono sredstvo. U nasem primjeru kisik
.Ie oksidaciono
·U gomjem primjeru atom rnagnezijaje otpustio dva elektrona, a atom kisika
je primio ta dva elektrona. Broj primljenih elektrona jednak je broju otpustenih
elektrona. Reakcije kod kojih dolazi do premjestanja elektrona s jednog atoma na
drugi nazivaju se redokswreakcije.
OKSIDACIONI BROJ
VaJencija elementa u jonskim spojevima odredena je brojem otpustenih iii
primljenih elektrona. Valencija elementa s kovalentnom vezom odredena je brojem
zajednickih elektronskih parova koji atom tog elementa gradi s atomom drugih
elemenata.
Medutim, kod sastavljanja hemijskih jedinjenja redoks-reakcija, koristimo
se pojmom oi<sidacionog broja To je opstiji ,.pojam oct valencije jer ne zavisi od vrsle
veze. Oksidacioni broj pokazuje stanje atoma u nekom spoju, a koje izraiavamo
brojem elei<trona kojim pojedini atomi uceslvuju u vezi. Alomi koji otpustaju
elektrone imaju pozitivan oksidacioni broj, a atomi koji primaju elektrone, imaju
negativan oksidacioni broj.
Oksidacioni broj se pise iznad simbola elementa i to prvo predznak naboja,
a zatim brej. Na primjer kod natrij-hlorida oksidacioni broj natrija je +1, a
oksidacioni broj hIora -1 (Zo5lo?).
(+l)H)
Na CI.
Za odredivanje oksidacionog broja potrebno je znati nekoliko pravila:
1) Atomi i molekuli u e1ementarnom stanju irnaju oksidacioni brej nula (0). Na
primjer:
0000000
AI, Fe, CU,HZ,02,He, P4
2) Oksidacioni broj kisil<a u spojevima je -2 (izuzev u pereksidima -1). Na
primjer:
(-2) (-2) (-2)
H, 0, Ca 0, S 0 2 .
3) Oksidacioni brej vodil<a u spojevimaje +1 (osim u melalnim ltidridima,-I). Na
primjer:
(+1)
H,O,
(+1) (+1)
H NO" C H 4.
4) Zbir oksidacionih brQjeva u molekuli je jednak null.
Primjer 1. Koliki je oksidacioni broj sumpora u sulfatnoj kiselini?
Rjdcnje: Na osnovu navedenih pravila znama oksidacione brojeve kisika i
vodika. Nepoznati oksidacioni broj sumpora obiljciicemo sa x:
(+1) :«-2)
H2S0,.
Posta je zbir oksidacianih brojeva u molekuli jednak nuli, anda moierno
pisati jednacinu:
2(+I)+x+4(-2)=0,
x=6.
Oksidacioni braj sumpora u sulfatnoj kiselini je +6.
Primjer 2. Izracunajte oksidacione brojeve ugljika u slijedeCim spojevima:
CH" C,flo, C,R" C,H" CH,O, CO, CO,.
RjeScnjc:
:-; +1
CH4, x+4(+I)=0, x=-4
x ;-1
C2H6, 2x+6(+I)=0, x=-3
x .;·1
/
C2H" 2x+4(+I)=0, x=-2
x +1
C,H2, lx+2(+1)=O, x=-1
x +1 -2
CH20, x+2(+I)+(-2)=0, x=o
CO, x+(-2)=0, x=2
x ·2
C02, x+2(-2)=0, x=4
JEDNACINE REDOKS-RE4KCI.I4.
To su jednaCine u kojirna dolazi do promjene oksidacionih brojeva. Osnovni
zahtjev pri pisanju heroijskih jednacina redoks-reakcija je da broj elektrona kojc
otpusta redukciono srcdstvo bude jednak brojn elektrona koje prima
oksidaciono sredstvo.
Da ponovimo: Oksidacijom (otpustanjem elektrona) oksidacioni broj se poveeava,
rcdukcijom (primanjem elektrona) oksidacioni broj se smanjuje, Promjena oksidacionog
broja jednaka je broju otpustenih odnosllo pn"mfjenih elektrona, Supstanca (tvat) koja se
oksidira naziva se redukciollo sredstvo, a supsranca koja se reducira oksidaciono sredstvo.
Primjer 1. Koje od sljedeeih hemijskih jednacina plikazuju jednaCine
Staje U Itiima oksidaciono, a !ita redukciono sredstvo?
2Ca{s) + 02{g) -+ 2CaO(s)
b) Zn(s) -I- 2 HCI(aq)"---;" ZnCh(s) + H2(g)
c) AgN0
3
(aq) + HCl.(aq) -+ AgCl(s) + HN03(aq)
74
Rjescnjc: Oznake uz formule predstavljaju agregatna stanja (vim poglavlje
12): s- evrsto, 1- teena, g-gasovita, aq-vadeni rastvor,
Kad redoks-reakcija dolazi do promjene oksidacionog broja.
o 0 (t2) (-2)
a) 2Ca+O',--+2Ca O.
Kaleij oksidira jer je otpustio dva eJektrona. Kisik reducira jer je primio dva
elektrona. Hemijska jednacina predstavlja redaks-reakciju jer .Ie daslo do promjena
oksidacionih brojeva. Broj elektrona koje otpusti r..alcij jednak je broju e1ektrona koje
primi kisik. Kalcij je redukciono sredstvo,a kisik oksidaciona srcdstvo.
o (+1)(-1) (+:'.)(-1) 0
b) Zn+2 H CI-+Zn CI, +H2.
eink se oksidirao, a vodik reducirao. ova je redoksNreakcija. Cink je
redukciono sredstvo a vodik oksidaciono sredstvo
c)
(+1) (+5j(-2) (+1)(-1) (+I)H) (+1)(+5)(-2)
Ag N 0, + H CI --> Ag CI + H N 0,:
U jednacirri nije doslo do prornjene oksidacionag broja, te jednaCina ne
predslav Ija redoks-reakciju. I
Primjer 2. Rijesi jednacinu koja prikazuje redoksNreakciju aluminija i
kisika.
Rjesenje: Napisacemo hemijsku reakciju bez odgovaraju6ih koeficijenata
uz formrue (neizjednacenajednaCina):
o 0 (+3) (-2)
AI(,) + 02(,) --+ AI, 0
3
.
Oksidacioni broj alurninija u spoju sa kisikom nasli sma na osnovu poznatih
pravila (Provjerite !). Cilj namje da odredirno odgovarajuce koeficijente iz fonnule u
ovoj redoks-reakciji.
Napisa,t cerna parcijalne jednacine oksidacije i rcdukcije.
Alwninij se oksidirao a kisik rcducirao:
o
AI--+ AI3+ +3e- /·4
o
02 +4e- --t20
2
- /·3
Naboj jona pisemo u gomjem desnom uglu (3 +,2-) i ne treba mijdati sa pisanjem
oksidacionih brojeva.
Da bi izjednacili broj e1ektrona, prvu jednacinu mnoiima sa 4, a drugu sa 3,
te dobivamo:
4AI-+ 4Ae+ + 12 e-
30, +12e- -->60
2
-
Parcijalne jednacine saberemo:
4 AI +30,:;: 12 e --> 4 AI" +6 0"+ 12 e
75
Konacnajednacina (izjednacenajednacina) je:
4 Al + 3 0, -> 2 Al,O,.
Primjer 3. Uravnoteziti redoks-jednaCinu koja prikazuje rastvaranje bakra u
koncentrovanoj nitratnoj kiselini, pri cernu su produkti reakcije: bakar(II)-nitrat,
nitrogen(IV)-oksid i voda:
o (+!){+5)(-2) (+2) (+5)(-2) (+4)(-2)
Cu+ H NO, .... Cu(N 0,), + N 0 +H,O.
Rjcknjc: Oksidacione brojeve nitrogena u nitratnaj kiselini i nitragen(IV)-
aksidu odredili sma na asnovu poznatih pravila (Provjerite!). Potrebno je odrediti
stehiometrijske koeficijenle.
Jednacinu cerna napisati u disociranom obliku (vidi poglavlje 91)
Cu + W + NO; .... Cu'+ + 2 NO; + NO, + H,O.
Parcijalne jednaCine oksidacije i redukcije su:
Cu .... Cu'+ + 2e'
(+5) ("1"4)
NO, +2H+ +e' -> NO, +H,O/'2
Da bi izjednacili broj elektrona pomnozit cemo drugu jednaCinu sa dva, a
zatim ih saberemo:
(+5) (+4)
Cu+2 N 0, +4H+ +2e' .... Cu'+ +2 N 0, +2H,O+2e'
U redoks reakciji dvije nitratne grope se reduciraju u nitrogen(lV)'oksid, a
dvije nitratne grope su potrebne da bi nastao spoj Cu(NO,),:
Cu + 4 HNO, ,-> Cu'+ + 2 NO:; +2 NO, + 2 H,O.
U molekulskom obIikujednacinaje:
Cu + 4 HNO, .... Cu(NO,h + 2 NO, + 2 H,O.
ZADACI
7.1 Odrediti stehiometrijske koeficijente u sljedecimjednacinama sagorijevanja:
a) aMg + bO, -> cMgO
b) aAI + bO' .... cAl,o,
c) aCB:4 + bO, -> cCO, + dH,O
d) aC,H. + bO, -> cCo, + dH,O
0) ,aC,tL,+ bO, -> cCO," dH,O
f) aC,H, + bO, -> cCO, + dH,O
g) C
4
H,o+bO, .... cCO,+dH,O
76
R: a) a 2, b 1,
d) a 1, b 712,
512, 1;
c 1; b) a 4, b 3, c 2; c) a 1, b 2, c 1, d 2;
c 2, d 3; e) a I, b 3, c 2, d 2; f) a I, b
g) a 1, b 1312, c 4, d 5.
7.2. Odredi stehiometrijske koeficijente u sljedeCim jednacinama otapanja metala II
kiselinarna:
aJ aZn + bHCI -> cZnCI, + dH,
b) aZn + bH
2
S04 -')- cZnS04 + dH
2
c) aAI + bHCI .... cAICr, + dH,
d) aAI + bH,SO, -> cAI,(SO,h + dH,
0) aMg +tH,PO, -+ cMg
3
(PO,h + dH,
R: a) a I, b 2, c 1, d 1;
c)
1,
b) a 1, b L c 1, d 1;
d)
7.3. lzjednaci·hemijsku jednaciuu reak.cije oksida sa vodom:
a) a.lv!gO + bH,O -> cMg(OHh
b) aCO, + H,O.., cH,CO,
c) aSO, + bH,O -> cH,S04
R: Svi koeficijentijednaki sujedinici.
7.4. IzjednaCiti hemijske jednacine neutralizacije kiselina sa natrij-hidroksidom:
a) aHCI + tNaOH -> cNaCI + dH,O
b) aH,S04+ bNaOH -} cNa,SO, + H,O
c) aH,PO, + bNaOH -> cNa,PO, + dH,O
R: a) a 1, b = I, c = 1, d 1
b) a 1, b = 2, c 1, d 2
c)a= 1, b=3, 1,
7.5. Uravnoteiiti sljedecc hemijske .jednaCine:
a) aFC
2
S3 + b02 -} CS02 + dFC
2
03
b) aFe
2
03 + bCO -> cFe + 'dCO,
c) aPbS +bPbO -> cPh + dSO,
d) aSiO, + bMg -> cMgO + dSi,
R: a) a = 1, b 912, c 3, d = 1;
b) F 1, b = 3, c 2, d 3;
c) 1, c=3, 1;
d) a 1, b= 2, c 2, d = 1.
7.6 Odrediti oksidacione brojeve hlora u:
Cl" HCI, HCIO, HCIO,.
R: 0,-1,+1,+7.
77
7.7. Odrediti oksidacione brojeve sumpora u:
S" H,S, SO" H,S03, S03, H,SO,.
R: 0, -2, +4, +4, +6, +6.
7.8. Odrediti oksidacione brojeve nitrogena u:
N2, NH
3
, NH"OH, NO, HNO" N02, HN0
3
.
R: O. -3, -3, +2, +3, +4, +5.
7.9. Odrediti oksidacione brojeve ugljika u:
CIL, CH
3
0H, C,H
12
0 6, HCOOH, CO,
R: -4, -2, 0, +2, +4.
7,10, Kolikije oksidacioni broj:
a) hlora u C1 i C10",
b) nitrogena uNO; i NO;
c) sumpora uS
2
• i SO ~ - ?
R: a) x:=: -1; x + 1(-2);;;;: -1, x::::: +1. Zbir oksidacionih brojeva jednak je naboju
jona.
b) x+2(-2)=-I,x=+3; x+3(-2)=-1, x=+5.
c) x=-2; x+ 4(-2) =-2, x=+6.
7.11. Odrediti oksidacioni broj.hroma u sljedeCimjedinjenjima:
K,CrO" K,Cr,O" Cr,03, Cr2(SO,h .
R: +6, +6, +3, +3.
7.12. Koji ce se clementi reducirati a koji oksidirati U ovim reakcijama:
a) CaC0
3
--+ CaO + CO"
b) Fc30, + 4H2 --+ 3Fe + 4H
2
0,
c) H,SO, + 2 KOH -> K,SO, + 2 H,O,
d) MoO, + 4 HCl -> MnCl,+ CI, + 2 H,O.
R: a) nijedan, b) Fe(red), H(ox), c) nijedan, d) Mn
7,13, KaJe su od sljedeCih rcakciJa oksido-redukcione?
a) H2 + Br2 -+ 2HBr,
b) CaC0
3
--+ CaO + CO,
c) 2 Na + 2 H20 -> 2 NaOH + H"
d) CaO + H,O --+ Ca(OH)"
e) Fe + CuSO, -> FeSO, + Cu,
f) Cu + 2 H,S04 --+ CuSO, + SO, + 2 H,O.
78
R: Oksido-redukcione reakcije su pod a, c, e i f.
oksidans reducens
a) Br, H2
c) H2 Na
e) Cu Fe
f) H
2
S04 Cu.
7.14. UravnoteZiti sljedece hemijske jednacine:
a) H,S + J -> HJ + S,
b) H,SO, + Mg -> MgSO, + H2,
c) Cl, + H,O + H,S -> HCI + H
2
SO,
d) FeCI, + H,S -> FeCI, + S + HCI
e) NH3 + O2 -+ H20 + N2.
R:
a) H,S + J,--> 2 Hl + S,
. b) H,SO, + Mg -> MgSO, + H"
c) CI, + H,S + 4 H20 -> 8 Hel + H2SO"
d) 2 FeCl
3
+ H,S --> 2 FeCI, + S + 2 HCI,
e) 4 NH3 + 3 0, --+ 6 H20+2 N2.
79
8. IZRACUNAVANJE POMO(;UHEMIJSKIH
JEDNAC7NA
IedrraCina hcmijske reakcije omogucava izracuORvanje broja i koliCine
jedinki (molekula, atoma, jona) u hemijskoj reakciji.
Ako imamo hcmijsku reakciju:
aA +bB -+cC +dD
andaje odnos brojajeclinki i broja molova (kolicine):
Nb
"-"-
b
- - ~
N, n a
Nc =
n, c
~
N, n, a
gdje su a, b, C i d koeficijenti u jednaCini.
KoliCina jedinki proporcionalna je braju jedinki (n :=; NINA) te stoga vaze
gore navedeni odnosi.
Odnos koliCine jedinki koje ucestvuju u nekoj hemijskoj rcakciji jednak
je odnosu njihovih koeticijenata u jetinacini te reakcije.
Primjer 1. Izrdcunajtc masu Ciste H
2
S0
4
koja nastaje reakcijorn vode i S03
ako je masa SO, 15 kg. .
Rjesenje:
meSO,) ~ 15 kg
m(H,S04) -?
JednaCina reakcije je:
80
SO, + H,O -> H
2
S04
Odnos koliCinajedinkijednakje odnosu kocficijenata u hemijskoj reakeiji:
n(H, S04)
n(SO,) I'
m(H
2
S0
4
) meSO,)
M(H,S04) ~ M(SO-;J'
meSO,)
m(H,S04) ~ M(H,S04) ~
M(SO,)
98 15 kg = 22,97 kg.
64
U gornjoj jednaCini umjesto molamih masa uneseni su podaci za relativne
molekulske mase jer se molamc mase oclnose kao rclativne molekulske mase:
M, . Me = Mr, : Mr,.
Primjer 2. Glavni prDces koji teee u visokoj peel izrazen je zbimom
jednacinom:
Fe,03 + 3 CO . .-, 2 Fe + 3 CO,.
Nab:
a) broj molekula FC20) potrebnih da nastane 100 atoma zeljeza Fe,
b) braj molova FC203 potrebnih da nastane 25 lIlolova Fc,
c) bra) kilogram. Fe,03 potrebnih da naslane lOa kg z.eljeza.
Rjesenjc:
a) )'I(Fe) ~ 100
N(Fe,O,) -?
1z jednacine hemijske reakcije saznajemo da se iz jednog molekula FC20}
dobivaju dva aloma zcljezJ. Prema tome odnos broja jcdinki (atoma) ieljeza prema
brojn jedinki (moiekula) Fe203 je:
N(Fe) 2
l' odnosno:
N(Fe
2
0
3
)
N(Fe) ~ 2N(Fe,o,).
Posloje N(Fe) ~ 100, loje
°
100_
0 N(Fe, 3 ) = - ~ ) .
2
b) illJ''21 ~ 25
n(Fe20 ,) ~ ?
c)
Broj jedinki se odnosi kao broj molova:
n(Fe) 2
n(Fe,O,) l'
n(Fe) 25
n(Fe-0
3
) ~ --= - ~ 12,5 mol.
, 2 2
m(Fe) ~ lOa kg
m(Fe
2
03) -?
Posto je:
n(Fe) cc m(Fe) i
. M(Fe)
81
m(Fe203)
M(Fe,03)
m(Fe)
2M(Fe) ,
odnosno:
m(Fe ° ): fi(Fe)· M(Fe,03)
, 3 2M(Fe)
100 kg ·159,7
2·55,85
142,9 kg.
Primjer 3. Izrafunati masu kisika potrebnu 1.a potpuno sagorijevanje 10 kg
ugljika, Jecinacina reakcije je:
C +0, -+ CO,.
Rjesenjc:
m(CO,l: 10 kg
m(O,): ?
nCO,)
n(C) I
Posto je n(O,) m(O,), i
- M(O,)
nrC) m(C), to je :
M(C)
m(O,) M(O,) Mr(O,)
m(C) M(C) Ar(C) .
M(O,) 32
m(02) m(C)- .. 10 kg- 26 ?kg.
M(C) 12'
'Primjer 4. Cink reaguje sa hloridnom kiselinom dajuCi vodik. prema
jednacini:
Zn + 2 HC! -> ZoCI, + H,.
IzraCtU1ajte broj molova i z.aprcminu vodika koja nastaje reakcijom cinka sa
20 molova He1 pri nonnalnim Vm "" 22,4 L
RjeScnjc:
n(HCI) 20 mol
Y m 22.4 lImoL
ntH,) ?
Y(H,) ?
Odnos kolicina, premajednacirri,je: n(Hel) "" 2,
. n(H,).1 .
82
I
to je:
n(HCI) 20 mol
n(H.) --=10 moL
, 2 2
, . Y(H )
Posto Je n(H
2
)
Y
m
Primjer 5. Izracunajte zaprerninu amonijaka koji nastqje od 1 kg azota pri
temperaturi lODe i pritisku ],3 bar.
JednaCina reakcije je: N2 + 3 H2 --+ 2 NH3
RjeScnje:
m(N
2
) = 1 kg = 1000 g,
T 273 + 10 : 283 K.
P L3 bar 1,),]0
5
Pa = 130 kPa,
Y(Nl-U -?
Prerna jednacini je:
n(NR,) = 2 n(N,)
adnosno
Posta je

, M(N,) 28g/mol
n(NR,) = 2·35,7 mol 71,43 mol.
Amonijak mozemo srnatniti idealnim gasom ie je 11"iegova zapremina, iz:
PY = IlRT. jednaka:
, _llRT _ 71,43 mo!·8.314 J/mo!K·283K -12
0
78!
.. _ .. _- Y .. , .
'p 130 kPa
Primjer 6. Koja koliCina pirita FeS: daje 1 kg sulfatne kiseline ?
Doblvanje kiseline se moze predstaviti u yidu seme:
RjeScnje:
mCH,Sl),l = 1 kg
m(FeS,): '/
FeS2 B 2 H,SO,
'Prema semi dobivanja kiselinc vidimo cia je:
83
".'., td),.,j;;---n--
Dalje je:
n(H
2
S0
4
)
odnosno
2'
(
R S ) _ n(H2 S04 )
lLe _ _ .
, 2
.r::C
FeS
,)
M(FeS
2
)
m(H,S04)
2M(H,S04) ,
odnosno
120
m(FeS,,) 1 kg, 0,61 kg,
, 2,98
Primjcr 7. Aka se sfalcrit grije na zraku on preJazi u cink-oksid prerna
jcdnaCini:
2ZnS+JO, -2ZnO+ 230
2
,
a) koliko jc potrebllo sfalerita da se dobije 1 kg ZnO.
b) Koliko je potrebno litara kisika pri nonnallum uslovima, cia se dobije 1 kg ZnO?
RjeSenjc:
0) M(ZnO), 1 kg
m(ZnS)" ?
n(ZnS) 2
--- l' n(ZnS) n(ZnO)
n(ZnO) 2 '
Dalje je: m(ZnS) _ m(ZnO)
M(ZnS) - M(ZnO) ,

81,4
b) !ll(ZnOl ikg
n(O,) 3n(ZnO) 3mEnO) ,
2 2M(ZnO)
Posto je:'
Vm = 22,41/mol, to je.
84
v Vm ,nCO,) V 3m(ZnO) = 22,41,3,1000 g 412,8 t
ill 2M(ZnO) 2,81,4 glmol
Primjer 8. Koliko grama NaOH treba uzeti za neutralimciju 49 grama
sulfalne kiseline ?
Rjdcuje:
= 41£
m(NaOH)
Ireba uapisati reakciju neutralizacije baze NaOH i kise!ine Pri
ncutralizn.ciji nastajc Yoda"
2 NaOH + H
2
S0
4
- Na
2
S04 + 2 H
2
0,
_n,,(N:-a,:,Oe,H2-) = = 2,
n(H
2
S0
4
) 1
n(NaOE) 2 n(H2S04),
m(NaOH) 2m(H,S04)
M(NaOH) M(H,SO,) ,
M(NaOH), 2m(H
2
SO,)
m(NaOH) -----'''''' ' "
M(H
2
S0
4
)
40
o
/mol·2·49 g
b = 40 g.
98 g/mol
Primjcr 9. Koliko rnl sulfatne kiseline kOl1centra_cije 0,5 molll treba za
neutralizaciju 50 mi KOH koncentracije 1 11101/1 ? lzracunaj koncenlIaciju nastale
soli.
Rjesenje:
c(H
2
S0
4
) 0,5 molll,
V(KOH) = 50 ml = 0,05 l,
c(KOHl 1 molll
V(H
2
S0
4
)
C
s
=?
n(H
2
S0
4
)
2'
H2S04 + 2 KOH K
2
S0
4
+ 2 H,O,
n(KOH)
n(H
2
S0
4
) 2 '
85
Posioje n= cY, ondaje:
V(H
2
SO 4) = c(KOH)· V(KOH)
2·c(H,S04)
1 mol/l·0,051
2·0,5 mol 11
0,05 L
Koncentracija nastale soli je:
(K SO )

c 2 4 ._-_ ...
V",
n(K,SO,) = n(H,S04) = c(H,SO,,)-VCH
z
S0
4
) = 0,5 molll ·(),051·= 0,025 moL
0,025 mol
e(K SO ) = = ° 25 moliL
2 4 0,11 '
Primjer 10. 1z 200 g rastvora sulfatne kiscline do\;Jijeno je 23,3 g taloga
barij-sulfata. Kakav je bio maseni udio Idsc1ine '?
Sematski se rcakcija moze prikazati :
. Rjesenjc:
m=200g,
= 23,3 g
w(H
2
S0
4
) = ?
m(H
2
S04 ) d' .
W(H,S04) = --"--, g ve.1e masa rastvora (m) poznata
m
86
n(H2S04) = n(BaS04),
m(H
2
S0
4
) m(BaS0
4
)
M(H
2
S0
4
) = M(B';-S(l;')'
. H SO 9,78 g .... 0'04"9 49"'
W(·2 -,./0.
200 g

233,3
Frimjer 11. Reakcijom alkoholnog vTenja ad 250 ml rastvora glukoze
nastaje 8,3 I ugljik(lV)-oksida na temperaturi 308 K i pritisku 94,75 kPa. Izracunati
kolicinsku i masenu koncentraciju glukoze.
RjeScnjc:
Vgl = 250 ml = 0,25 1
V(CO
z
) .. 8,3 1
T= 308 K
P = 94.75 kPa
Cgl =?
y.\'-!;;;;; ?
Reakciona jednaCina je:
2 C,HiOH + 2 CO
2
Koncentracija je:
fig!
Cgl = -. IzjednaCine vidirno daje:
Vgl
Broj molova ugljen(JV)-oksida mozemo 11ati iz jednacine gasnog sianja:
pV
n(CO,) = RT
94,75 kPa· 8,31 = 0,307 mol,
8,314 J/mo1K·308K '
0.307 (1 1 '3 1
ngl = -' =.). rno
2
0,153 mol = 0,614 moll 1.
0,25]
Primjer 12. Fosfor se u telmici dobiva po jednaCini:
Ca3(P04h + 3 SiO, + 5 C 3 CaSiO, + 2 P + 5 CO.
Ako se iz 77 kg trikalcij-fosfata dobije 12,4 kg fosfoTa, koliko je iskoristenje?
RjeScnje:
m(Ca3(PO,),) = 77 kg
mfPJ= 12 4 kg
1(P) = ?
lskoristenje hemijske reakcije je Ganos stvarne mase produkat3.xeakcije (ms)
i teoretski potre.bnc mase. (mr) . .
Teoretsku masu fosfora m(Ph izraeunacemo iz jednacine:
87
m(P)
Iskoristenje je :
1
- m(F), _ 12,4 kg _ 0 80- 80 -"'
- ~ - - - ~ ~ - - )= ) 10
m(Ph 15,4 kg' ,.
Primjer 13. Pri tennickorn razlaganju 25 g CaCO} nastaje 12,3 g CaO.
Izracunati iskoriStenje ovog proccsa.
RjcScnje:
m(CaC0
3
) = 25 g
m(CaO) = 12.3 g
m(CaOlr =?
I""?
Reakciolla jednaCina je:
CaC0
3
~ CaO + CO,
Teoretski nastaku masu Cao nalaznllo lzjednacine: n(CaO) ~ n(CaC0
3
),
m(CaOl m(CaC0
3
)
M(CaO) = MiCaCOJ'
m(CaOh
_5--,6-:c. 2-;:-5",g
= 14 g.
100
!U(CaO)s
- - c c : : - - : ~ = 0,878 = 87,8 %.
m(CaO),.
Primjer 14. Koliko grama fosfatne kiseline a kohko kalcij-hidroksida treba
uleli da se priredi 100 g kalcij-fosfata ?
RjcScnje:
m(Ca,il'O,],l = 100 g
m(H
3
P0
4
) - ?
m(Ca(OH),) = ?
88
Reakciona jednacina je:
Poznata nam je masa fosfata. Prvo se izracunava masa kiseline:
n(H3PO,) = 2 n(Ca3(PO')2),
m(H
3
P0
4
) 2 m(Ca
3
(P0
4
J,)
M(H
3
P0
4
) M(Ca
3
(P°4)')
Masu hidroksida cerno izracunati takode koristeqjem reakeione jednacine:
n(Ca(OH),) =3 n(Ca3(P04h),
m(Ca(OH)3)
M(Ca(OH),)
3m(Ca)(P0
4
lz)
M(Ca
3
(P0
4
),)
Primjer 15. Pri dejstvu viSkom hlornc kiseline na 30 g prirodnog krecnjaka
dobijeno je 11 g ugljik(lV)-oksida. KoUka procenata CaC0
3
ima u prirodnom
krecnjaku?
RjeSenje:
m(krecnjaka) ~ 30 g
mCCO,l = 11 g
w(CaC0
3
) ~ ?
lzracuna6emo koliko CaCO) odgovara masi od 11 g CO,. lz reakcione
jednaCine vidirno da je:
n(CaCO)) = n(C0
2
)
89
m(CaC0
3
)
M(CaC0
3
)
m(C0
2
)
M(CO,) ,
100
m(CaC0
3
) 11 g- = 25 g.
. 44
To je masa Cistog karbonata.
Maseni udio (procentnalni sadriaj) u prirodnom krecnjaku je"
w ;:;: m(CaC03 ) "" 25 g :;:; 0 833 :=: 83 3 %
m(kree.) 30 g' ,.
Primjer 16. Kahko grama CO2 mot,erno dobiti pecenjem 500 kg krecnjaka
koji sadrii 5 "/0 primjesa ? Kohka je to litara ugljik(IV}oksida n3 temperaturi 20
D
e i
pritisku 1 bar? .
CaCO, -. CO2 + CaO
Rjesenje:
m(krecnjaka) = 500 kg
m(CO,)
PIVO 6emo uaCi masu cistog Caco3 da bi prema reakcionoj jednacini nash
masu CO
2
. Aka krecnjak sadrZi 5 % primjesa, znaci da sadrii 95 % cistog CaC0
3
.
m(CaC0
3
) w·m(krecnjaka) = 0,95 ·500 475 kg.

M(C0
2
)
m(CaC0
3
)
M(C-;CO,) ,
m(C0
2
) 475 = 209 kg.
100
Zapreminu CO
2
izracunavamo izjecillaCine gasnog stal\ja pV;:;: nRT.
v .:nc RT 20,9 -,kg,--_
M P 44.10.
3
kg/ mol
8,314J/molK·293K =1l5,7m3
10
5
Pa
Primjer 17. Elementarnom kvantitatiYl10m anallzom utvrdcno je da je
sagorijevanjem 4,40 mg nekog organskog jedinjenja dobivcno je 6,60 mg CO2 i 1,80
mg vodc. analizemi-je ustanovljeno -da jedinjcllJe sadrii sa1110 ugljik,
vodik i kisik.Odrediti:
a) kolicine i mase ugljika, vodika i kisika u jcdinjenju,
b) masene udjele (proccnini sasm\, ugljika, vodika i kisika ujedinjenju)-
90
c) empirijsku formulujcdinjcnja
d) molekulsku formulu jedinjcnja, ako jc spektrometrijom rnasa utvrdeno da je
relativna molekulska masa togjedinjenja 176.
RjeScnje:
m(nz) = 4,4 mg 4,4· 10"g
m(CO,) 6,6 mg = 6,6·JO"g
m(H,QL= 1.80 mg = 1.8.10·
3
g
a) n(C) = 'I; ntH) ?; n(O) = ?
m(C) = 'I; m(H) = 1; m(O) = ?
b) w(C) = 'I; w(H) w(O) = '!
c) empirijska fonnula = ?
e) molekulska formula;;:::. ?
a) Potpunim sagorijevanjem organskog jedinjcnja nastali C0
2
jc vezao sav ugljik iz
jedinjenja, a nastala vada sav vodik Iz jednog ugljikovog a10ma nas1ajc jedan
molekul CO2, dok dva ,atoma vodika daju jedan molekul vodc, sto mozemo
predstaviti relacijom ekvivalencije:
c - CO2, 2H - H20.
Na osnovu gornjih relacija mozemo pisati;
Za uglhk:
m(C0
2
) 6,6· g _
nrC) = u(CO,) = 0 10.10-
3
mol.
M(C0
2
) 44 g/mol '
m(C) 12 g/mal . 1l,15· 10-
3
mol = 1,80· IIr
3
g = 1,80 mg,
2·m(H
2
0)
ntH) 2n(H,O) =
• M(H
2
0)
2.1,8.1O-'g
18g/mo1
m(E) = M(H)·n(H) I g/mol·O,2· 10-Jg = 0,20 mg.
0,2.10-
3
mol.
Masu kisika U odvagallom uzorku mozemo dobiti tako da od mase uzorka oduzmcmo
mase ugljika i vodika:
m(O) = m(uz) - m(C) - m(H) = 2,40 mg
m(C) --
b) w(C) --- = 0,409,
m
m(H)
w(H) = 0,045;
m
w(O) = m(O) = 0,545
m
91
c)Empirijsku formulu odredujemo iz poznate relacije:
i(C)' i(H) ;j(O) • . 0,034; 0,045; 0,034,
iCC) ; iCH) ; j(O) 1 ; 1,33 ; L
Da bi dobili odnos cijelih malih brojeva potrebno je sve brojeve pomnoziti
sa 3 (jer je 1,33 . 3;:::; 4) te dobijemo:
i(C) ; j(B) ; j(O) 3 ; 4; 3,
Empirijska fonnula jedinjenjaje C,ILO"
},iapamena: Aka su paznate kotiCine jxJjedinih atoma, kao u nasem primjeru, onda se
maze izracunati i iz odnosa (vidi poglavlje 5):
,\i(e) . /''i'(H) : ,\;'(0) = n(C) : n(ll) :n(O).
n(C): N(H). 1\/(0) ",,-(J,15mmol: (J,20mmol: 0,15mmol= 1: 1,33: 1.
Islim daljYm postupkom dobije se isli rezuftat:
nrC) : n(fI) : 11(0) = 3: 4: 3, odnosno empirijskafonllula C3H40 3·
d) Rclativna masa eropirijske jcdinkc je:
Relativna rnolekulska masa jedinjenja je:
Posta je Mr =:: 176 uvrstavanjem dabijeroa daje x = 2, a molekulska formula:
ZADACI
8.1 Napisite reakcije rastvaranja metala u kiselinama:
a) duka u hloriduoj kiseliIli
b) cinka u sulfatnoj kiselini
c) kalcija u hloridnoj kiselini
d) kalcija 11 sulfatnoj kiselini
e) alurninija u hloridnoj kiselini
f) aluminija u sulfatnoj kiselilu,
R:
a) Zn+2HCI -+ ZnCI,+H,
b) Zn + H
2
S0
4
-+ ZnS04+ H2
c) Ca + 2 HCI '-+ CaCl
2
+ H,
d) Ca + H
2
S0
4
-+ Caso, + H2
92
e) 2 Al + 6 HCI -> 2 AICI, + 3 H2
D 2 Ai + 3 H2S04 --+ AhCSO/jJ:3 + 3 H2.
8.2. Napisite reakcije rastvaranja mctalnih oksida u voeli:
a) magnezij-oksid,
b) natrij-oksid,
R: a) MgO + H
2
0 -+ Mg(OH),
c) Na,O + H
2
0 -+ 2 NaOH.
8.3. Napisite rcakcijc nemetalnih oksida sa vadam:
a) ugijik(IV)-oksid,
b) smnpor(IYJ-oksid,
R; a) CO
2
+ H,O -+ H,CO,
b) S02 + H
2
0 --+ H2S03
8.4. Napisite jednacinu neu1ralizacije za NaOH sa:
a) sulfatnom kiselinom,
b) hioridnom kiselinoffi,
c) nitmtnom kiselinom,
d) karbonatnolll kiselinolll,
e) [osfatnom kiselinom.
R:
a) 2 NaOH + H
2
S04 -+ Na2S04 + 2 H,O,
b) NaOH + HCI -'> NaCI + H20,
c) NaOH + HN0
3
-+ NaN03+ H
2
0,
d) 2 NaOH + H
2
C0
3
-+ Na,CO, + 2 H
2
0,
c) 3 NaOH + H
3
P04 --...? Na3P04 + 3 H20.
8.5. Napisite jednacinu neutralizacije Ca(OHh sa:
a) HCI, b) H
2
C03, c) H,PO"
R:
a) Ca(OH), + 2 HCI -,' CaCI, + 2 H20,
b) Ca(OH), + H
2
CO, -+ CaCo, + 2 H
2
0,
c) 3 Ca(OH), + 2 H
3
P04 -+ Ca3(P04h + 6 H
2
0,
8.6, Koliko se grama kiselina; HCI, H
2
S0
4
, H
2
CO" H,P04 neutralise sa 40 grama
natrij-hidroksida? Napisite reakcionc jednacine.
R: 36,46 g HCl, 49,04 g H
2
S04; 31 g H
2
C0
3
; 32,67 g H
3
P0
4
,
8.7. Koliko se grdma baza : Nl-LJOH, NaOH, KOH i Fe(OH)3 neutrilizira sa 63 .g
nitrah?e kiseline ? Napisite. rcakcione jednacine.
R: 35 g NH,OH; 40 g NaOH; 56,1 g KOH; 36,6 g Fe(OH)"
93
8.8. Koliko grama kisika je potrebno za sagorijeval"Uc 1 kg kamenog uglja koji sadr±i
80 % ugljika ? (C + O2 -+ CO2)
R: 2133,3 g.
8.9. KoEko se sulfatne 1;iseline rnoz.e dobiti iz 60 kg pirita ? (FeS2 +-> 2 H
2
S0
4
).
R: 98 kg.
8.10. Koliko grama sulfatne kiseline i natrij-hidroksid; treba da uzmcmo da
pripremimo g natrij-bisulfata ? (NaOH + I-bS04 ----? NaHS04 + H
2
0).
R: 49 g kiseline i 20 g hidroksida.
8.11. Ugljik u sllvisku kisika izgara u CO
2
. Iskorislcnje te reakcije je 85 %. Koliko
111010va CO
2
nastaje iz 48 g C ?
R: n(C0
2
) 3,4 moL
8.12. Izracunati masu cistog NaCI potrebnog za dobiv31lje 5 kg HCl masenog udjela
36 % (2 NaCI + H
2
SO, -+ 2 HCI + Na,SO,)
R: m(NaCI) 2,9 kg.
8.13. Kolika zapremina S02 nastaje spaljivanjcm 200 g sumpora pri temperaturi 20
'C i pritisku 1,3 bar ? (S + O
2
-+ SO,)
R:V=1l71.
8.14. Aka se vodik propusta kroz staklenu cijev preko zagrijanog CUO dolazi do
redukcije bakra premajednaCini: .
CuO + H2 -} Cu + H20.
Koliko grama balaa nastaje redukeijom 10 g CuO ?
R: ro(Cu) 7,99 g.
8.15. lzracunajte masu Ca(OH):; koja je nastala reakcijom:
CaO + H20 -+ Ca(OH)"
-aka je izreagovanog oksida:
a) 18,9 g,
b) 4.53 t.
R: a) 24,9 g; b) m = 59979,2 kg.
8.16. Izracunajte zapreminu llil1onijak_a -koji je nast<lo od azota i vodika prema
reakciji: N2 + 3 H2 ----? 2 NH3,
aka je masa azata bila 10 kg a temperatura 10°C pri pritisku:
a) 0,23 ]C.Pa,
b) 0,1 MPa.
R: a) V=7.3·10
6
1; b) 168001
94
8.17. lzracunajte iskoristenje nastajanja amonijaka (vim zadatak 8.16,) aka
je teoretska kolicina, tj. ana koja odgovara potpunoj reakciji, 18,2 mol, a kolicilla
stvarno nastalog amonijaka:
a) 12,3 mol,
b) 150 mmol.
R: a) 67,6 %; b) 0,82 %.
8.18. Labaratorijskim postupkorn, premajednacini:
2 NfL,CI + Ca(0H)2 ._> CaC!, + 2 NH, + H
2
0,
dobiveno je 15 g cistog amonijaka_ Kolike su mase amonij-hloHda i kalcij-hidroksida
potrebne za navedenu reakciju ? .
R: m(NfL,CI) = 47 g; m(Ca(OH)z) = 32,5 g.
8.19. Zagrijavanjem gipsa dobiva se peceni gips premajednacini:
CaSO.,.2 H
2
0 --> CaS04·l!2 H
2
0 + 3/2 H
2
0.
Kolika je masa gipsa potrebnog za 0.5 kg pecenag gipsa ?
R: 111 0,59 kg.
8,20, Ako sc ploCiea od zlata uroni u tzv. "zlatotopku" naslajc ova rcakciJa:
Au + 3 HCI + RNO, --> AuCi, + NO + 2 H20.
Kolikaje bila masa zlatne plociee ako jc tom reakeijom nastao 3,1 mg AuC)' ?
R: m = 2,01 mg,
8.21. Za neutralizaciju 100 g Tastvora sulfatne kiselinc bila je potrebno 10,6 g
Na2C03. Koliki je bio maseni udio sulfatne kiseline u rastvoru ?
R: w = 9,8 0/0,
8.22. U laboratoriji se amonijak dabiva prema jednacini kao u zadatku 8.1&.
IskoristeIlje reakcije je 90 %. KoUka je grama amonijaka dobiveno ako je utrosena
107 g amonij-hlorida 7
R: 30,6 g.
8.23, lz 86) g Cilske Salitre, koja sadrli 2 % primjesa, dobiveno je 56,7 g nitratne
kiseline, Koliko je iakoriiitenje reakcije ? (KNO) B RNO))
R: 93 %.
8.24. Za laboratorijsko dobivanje nitratne kiselinc tlZcto je 17 g NaN0
3
i 20 g
sulfatne kiseline. Koliko je grama kiseline dobiveno ? Koje je komponentc ostala u
sllvisku ?
NaN0
3
+.H
2
S04 --)- Hl\f03 + NaHS04.
R: m 12,6 g. Ostalo je 0,4 g sulfatne kiseline.
95
8.25. Acetilen se dobiva reagovanjem kalcij-karbida i vade:
CaC2 + 2 H20 -} Ca(OHh +. C
2
H
2
.
je dobiveno aka je utroseno 33,7 g karbida koji sadrZi 5 %
pflll1JCSa, a lskonstenJc reakcije je 80 % ?
R: 32 g Cistog karbida, 13 g (teoretski) acetilena i 80 % ad stvamo dobivenoiJ
acelilena tj. 10,4 g. 0
CO2 pri pecenju 1 tone krecnjaka sa 10 % primjesa iznosio je 95 %.
Koliko JC kllograma COz dobiveno ?
CaC034 CaO + CO,.
R: m = 376.2 kg.
8.21. Koliko se ugljik(IV)-oksida maze dobiti dejstvom 40 g 25 % rastvora hloridne
kiseline na 25 g krecnjaka ?
CaC02 + 2 HCl -+ CaCI, + CO, + 11,0.
R: m=6g.
8.28. Koliko je litaIa hlora potrebno, pri temperatm1 20°C i pritisku 1 bar da se 1
gram fero-hlorida prevede u feri-hlorid ?
2 FeCI, + CI, -+ FeCI,.
R: m(lllora) = 0,28 g; V(hlora) = 0,096 L
8.29. Grijanjem razvija se kisik:
2 KMn04 '.-> K,M:n04 + M:nO, + O
2
.
Kolika je l.apremina kisika, pri pri.tisku od 1 bar i tempcraturi 20°C, koja nastaje ad 3
grama pennanganata ?
R: V = 0,2311.
8.30. Oksidacijom pirita razvija se sumpor(IV)-oksid:
4 FeS, + 11 0, -> 2 Fezo, + 8 S02.
S<?z pri 2(tC i pritisku 1 bar, koji nastaje oksidacijom 100 kg
pmta. Kolika Je zapreml1l.a zraka potrebna za. reakciju, pri istim uslovillla ako je
kolicinski udio kisika u zraku 20 % ? '
R: V(SO,) 40..6 m'; V(zrak) 279 rn'.
8.31. U 2litra rastvora koliCinske koncentracije 0,1 molll dodato je 9,6 g
NaOH Koliko Je grama fen-hidroksida dobiveno ?
FeCI, + 3 NaOH -> Fe(Ol{), + 3 NaCL
R: m(Fe(OH)3) = 8,54 g.
96
ZADACIIZ ORGANSKE HEMiJE
8.32. Koliko molekula CO2 i vade nastaje sagorijevanjem 2 mola metana?
R:CH,+20, -+CO,+2H,O.
n(CO,) N(CO,) = 1.204-10."
n(H,O) = 2n(CH,), N(H
2
0) = 2,408·10.".
8.33. IzraCunaj masu vade koja nastaje sagorijevanjem 3 mola butana.
R: 2 C4H
lO
+ 13 0, -> 8 CO, + 10 H,O.
n(H,O) = 5 n(CJI10), m(I'r,O) = 270 g.
8.34. Pri sagorijevanju bulana nastalo je 1552 g vade. Koliko je grama butalla
sagorilo?
. It: 100.0 g.
8.35. KoUko se teoretski moze dobiti etina (acetilena) iz 2 kg kalcij-karbida ?
R: Cac, + 2 H,O --> Ca(OH), + C,H
2
n(C
2
H,) = 31,21 mol; m(C,H,) = 811,46 g.
8.36. Koliko se molova i molekula broUill maze adirati ua 4,2g propena (propilena)?
R: + Br, -+ C,HoBr,
n(Br,) = G) mol; N(Br,) = 6,022.10." molekula
8.37. U reakciji kalcij-karbida sa vodom nastaje crin.
a) kol.ikoje grama karbida utroseno za. J.9,51 etifu1. pri temperatml 21°C i
pritisku 1,01 bar,
b) koliko kalcij-hidroksida nastaje pri ovom procesu (Vidi zadatak 8.35.)
R: a) n(C,H
2
) = pVIRT = 0,806 mol; m(CaC,) = 51,56 g; b) m(Ca(OH)2) = 59,6 g.
8.38. Sagorijevanjem 10.0 g etina u struji kisika dobiva se CO
2
i voda.
a) koUko je dobiveno tih produkata,
b) koliko se dobije CO
2
i H20 ako je iskoristenje reakcije 90 %?
R: 2C
2
H,+50, -> 4CO,+2H,O.
n(C
2
H,) n(H,O), n(CO,) 2 n(C,H,)
a) m(H,O) = 6,9 g; m(Co,) = 33,8 g.
b) m(H,O) 6,2 g; m(CO,) 30,4 g.
8.39. Izracullajte zapreminu zraka potrebnu za sagodjcvanjc 900 1 etana. Zaprcmina
zraka i nastalih gasova mjerenaje pri standardnim uslovima. Zapreminski udio bsika
u zraku je 20 %.
R: 2 C,H,+7Q,-* 4'Co,+6H,O
n(O,) 7/2 n(C,H
6
) 140,6 mol,
97
VCO,) 3150 1; V(zraka) 15750 1 15,75 m'.
8.40" vodik ,ll3 yovisenoj temperaturi i pritisku, liZ prisustvo
katalIzatora 1 pn tome nastaJe cikloheksan. Koliko je grama vodika potrebno za
dobival'ue 15,3 g cikloheksana ?
R: C6Ho + 3 H, -). C,H
I
,
n(H,) 3 nCCJ{I'); m(H,) 1,08 g.
8,41. IzracWlaj broj rnolekula i molova vodika potrebnog za reakciju adicije sa 5
benzena. Pogledati primjer 8.40. g
8.42. Koliko je grama metilhlorida potrebno da bi iz benzena dobili 120 g metil-
benzena (toluena) ?
R: C6Ho + CH,C! .-? C,;H,CH, + HCI
mCCH,Cl) 65 g.
8,43. Procesom nitriraflja dabi-vena.ie 562 g nilIobenzena. Koliko je utroseno:
a) benzena,
b) 62 %HNO,?
R: C,IIs + HNO, -). C,H,NO·, + HoO
a) n(C"IIs) 4,565 mol; 'm(C,H,);;' 356 g,
b) n(HNO,) 7,36 mol; m(HNO,) 463,7 g.
8.44. Razgradnja metana iznad lOOO°C moze se prikazatijednaCinom.
CH; -> C+2H,.
Koliko grama llgljika i vodika nastaje od 109 metana ?
masa etiua C:H2, nastrilog od vode i 4 grama 1ehrtickog kalcij-karbida
u kOjemJe maseru muo lleeisto6a 5 %. Reakcionajednacinaje:
Cac, + 2 H20 -). CaCOH)2 + C,H,.
R: 1,54 g.
8.46. Uzorak bezvodnog metanola spaljuje se u zatvorenom sistcmu premajedl1acini:
CH30H + 3 CuO -). CO
2
+ 2 H,O + 3 Cu.
!zraeunajte metanola potrebnog ZEI nastaj,mje 30 CIn
3
CO
2
pri pritisku od 1 bara
l-temperatun od 27°C.
R; 111 0,0384 g.
8.47. Koliko grama vade nastaje sagorijcvanjcm 1 kg etanola ?
R: C2HsOR+ 3 O2 -+ 2 CO
2
+ 3 H?O.
n(el) 21,74 mol, 111(H20) 1174 g.
98
S.48. Sint.czom CO i vodika, na povisenoj teinpemtmi i plisustvu katalizatora, maze
se dobiti metanal. Koliko je grama vodika i molektua vodika potrebno za dobivanje
10 kg metanola ?
R: CO + 2 H, -> CH30H.
n(H
2
) 2 nCCH30H) 625 mol, N(H,) 3, 76·lO" l11olckula, m(H,) 1260 g.
8.49. llidratacijom etena maze se dobiti etanol, pri povisenQj temperaturi i pritisku, u
prisutnosti katalizatora. Koliko pri tome reaguje grama vode sa 180 g etena ?
R: CoR, + H,O -> C,H50H.
n(H,O) 6.43 mol, m(H,O) llS,7 g.
8.50. Kolika je zapremina kisika j CO2 (pri st,mdardnim uslovima) koji ucC·stviljU u
reakciji (u zacL'ltku 8.47.)?
R: n(CO,) 43,48 mol; V(CO,) 971,9 i,
nCO,) 65,2 mol; V(O,) 14611.
8.51. Kolika se koliCina etina moze dobiti jz 4 g lchnickog kalcij-karbida u kojem je
maseni umo necistoca 5 %? (Vidi zadatak 8.35.)
R: 1,54 g.
8.52. Izracunaj masu llastalog natrij-etoksida ako je u reakciji sa apsolutnim
alkohoiom (etanolom) potpuno izreagovalo 2 g naL.-ija.
R: 2 C,HsOH + 2 Na --> 2 C,H,ONa + H2.
g.
8.53. Koliko grama NaOH je pOlrebno da sc (uz povccanu temperaturu i pritisak j u
priSllstvll katalizatora) dobije 560 g fenoh iz hlorbenzena ?
R: C"H,C! + NaOH -). C,;H,OH + NaC!.
m(NaOH) 238,4 g.
8.54. Reakcija dobivarUa glicerola (1,2,3 propantriol) maze se prikazati
jednacinom:
(CH,C1),CHCI + 3 NaOH -). CCH,OH),CHOH + 3 NaC!.
Koliko se gliccrola maze dobiti iz 8 kg natrij-hidroksida ?
R: m(gl) 5,8 kg.
8.55. Koliko se molova i molckula dietil-etra moze dobiti iz 240 g etanola ?
R: 2 C,H,OH -H,o -> C,H"O,C,H,
n(etar) 2,608mo1; N(ctar) 1,57-10
24
.
8.56. U etanolu se nalazi 4,4 % vodc. KoJiko je potrebno CaO (:livi laee) da se dobije
bezvodni (apsolutni) alkohol iz 1 kg alkohola sa vodom ?
99
R: CaO + H,O --> Ca(OH),.
m(H,O) 44 g; n(CaO) n(H,O); m(CaO) 136,9 g.
8.57. IzntCllnaj masu, kolicinu i broj l110lehlla metanala (fonnaldehida) koji nastaje
oksidacijom 36 g matanola (mc1ilalkohola).
R: CH
3
0H ---"----> HCHO + H
2
0
n(HCHO) n(CH30H) = 1,125 mol; m(HCHO) = 33,75 g,
N(HCHO) 6,77·10" mo!ekula.
8.58. Kolika se kolicina i masa etanala (acdaJdehida) maze dobiti i2 5 g eL'l.nola ?
R: CH
3
CH,OH --"-;. CH
3
CHO + H
2
0
m(C}-hCHO):= 0,109 mol; m == 4,79 g,
8.59. Propanoll (acclon) se dQbiva suhom dcstilacijom Koliko se maze
dobiti acctona iz 2,5 kg ?
R: (CH3COO),Ca -+ (CH3hCO + CaC0
3
n;;o; 158,2 mol; m(acetona) = 9,17 kg.
8.60. Oksidacijom pdmamih alkohola nastaju aldehidi koji daljo1l1 oksidacijoIU, uz
prisustvo jakog oksidansH, prelaze u kiselinc. Koliko etanala (acetaldehida), a koliko
etanske (sircetne) kiseline moze nastati oksidacijom 1 kg etanola ?
R: CIl
3
CH,OH ---"-. CH,CHO---"-. CH
3
COOH.
m(CH
3
CHO) 956 g; m(CH,COOH) = 1304,4 g.
8.61. Reakcijom 150 rnl rastvora metanala (formaldehida) nepoznate koncentracije sa
Fehling-ovim reagcnsom dobije se 10 g metal1skc (mravlje) ldsclinc. Gustina raslvora
rnctanalaje 1,2 gleIll
3
. IzrJ.cunati:
a) koliCinsku koncentrac.iju rastvora mctanala,
b) maseUli kOIlCenirdciju rastvara rnetanala.
c) maseni udio rnetanala u rastvoru.
R: ECHO B HCOOH
n(HCHO) l1(HCOOH) 0,208 mol.
a) c(HCHO) 1,39 moll!;
b) y(HCHO) = 41,7 gil;
cJ w(HCHO) = 0,0347 = 3,47 %.
8.62. Aka je gustina sircetne kiseline (koja se kOrlsti u domaCillstvu) 1,0 g/cm
3
i
maseru udio kiseline 9 % kolika je masena i kolicll1ska koncentracija kiseline ?
S.63. Za tiL.'aciju 10 Ill1 alkoholnog rastvora u kojem se nalazi 10 mg nepozifaf.e _
mOllokaroonskc kiseline utroseno je 3,5 rnl alkoholnog rastvora NaOH konccnt.racije -
0,01 moul
100
a) kolikaje molarna masa nepoznatc kiseline,
b) kolikaje kolicinska koncentracija te kiseline?
R: n(k;s) B n(NaOH)
a) n(hs) 3,5·10-' mol; MOds) 258,7 glmo!. Kojaje to kiselina ?
c) c = 3,5 _10-
3
moill.
8.64. Preradom 98 g ctanola dabiveno je 110 g etanske (sircetne) kise1ine. Koliko
proccnata Cistog alkohola sadri! etallol ?
R: C,H,OH H CH
3
COOH
nebs) n(alk) 1,833 mol; m(Cistog alk) = 84,3 g.
w(Cislog alk) 0,86 86 %.
8.65. Aspirin nastaje reakcijotn salicilne kisclinc sa anhidridom etansi(e (sircetne)
kiseline. iiJw je u reakciji nastalo 1,3 kg aspirina koliko jc grama sahcilnc kiseline
morala ucestvovati 11 reakciji ?
R: HOCJL,COOH B c:,IlsO, (aspirin)
n(sk.) = n(aspirim), m(s.k.) 996,7 g.
8.66. Od etanola i etanske kiseline nastaje estnr, ctilacetat.
a) koliko ce nastati estra iz 8,18 g kiseline.
b) koliko ce nastati cstrJ ako je iskoristenje reakcije 75 % ?
R: CH3COOH + C
2
HsOH .-+ CH
3
COOC
2
Hs + H20.
a) n(ester) It(h') 0,1364 mol; m(esler) 12,0 g.
c) m(ester) = 9,0 g.
8.67. Koliko se tIistearina (mast) moze dabiti iz 1 kg ako je iskoristenje
potptUlO?
R: (CH,OH.hCHOH + (C
12
H
3
,COOIl), -, (C
12
IJ,sCOOj,(\H,
m(masl) = 9,68 kg_
8.68. Kuhanjem gliccrid-tristearina (masnoce) sa NaOH nastaje natrij-stearat (sapllil).
a) koliko je potrebno masnoce da se dohije 100 kg sapmm,
b) koliko jc pOlrebno NaOH?
R: (C12H")3C;Hs + 3 NaOH -, (CH20H)2CHOH + 3 C17Il3,COONa
a) n(saprill) - 3 n(masl), m(masl) = 97,06 kg,
b) n(NaOHJ n(sRprUl), m(NaOH) = 13,07 kg.
8.69. Nitrogliccrin je uljasta tecnost cija je gustina 1,6 g/cm
3
, KoUka 6e biti
zapremina nastaIih produkata (pri standardnim uslovima) pri eksploziji 100 m1
nitrogjicerina ? Jedna-Cina reakcijc eksplozije .Ie:
4 C
3
H,(ONO,), -, 12 CO, + 6 N2 + 0, + 10 H
2
0,,)
101
4
R: negl) n(gasova} --, n(gas) 5,1 mol; Vegas) 114,5 L Zapremina se
29
poveca!a 1145 puta,
8.70. Rcakcijom alanina sa nitritnom kisclinom nastaje 7,5 1 llitrogena N2 pod
pritiskom' 168 kPa, na temperaturi 295 K Koliko grama alallina je ucestvovalo u
reakeiji ?
R: C}H,N0
2
B N::
n(N,) n(a1anina), ill 45,7 g,
8,71. Reakcijom 100 ml rastvora glicina sa nitritnom kiselinom llJstaje 6,24 1
nitrogena N2 pod pritiskom 172 y,Pa i temperaturi 303 K. IzrdCuna1i:
a) koliCinu i masu glicina koji jc uCestvovao u reakciji,
b) kolicinsku i masenu koncentraciju glicina u rastvOTIl.
R: CH,NH,COOH B N2
a) neg!) u(N,)" 0,426 mol; meg!) 32,0 g,
b) c(gl) "" 4,26molll: regl) = 319,8 gil.
8.72. Reakcijom 250 ml rastvora fenilalanina sa nitritnol11 kiselinom nastaje 5 1
nitrogena N
z
pod pritiskom 150 kPa i temperatmi 300 K. Izracunati koliCinsku i
masenu konccntraciju rastvora fenilalanina.
R: C)H
ll
N0
2
-<-"7 N2
n(f.a) neN,) 0,30 mol; C 1,20 moll!; y 198 gil.
8.73. Uzorak ad 0,131 g neke rastvorcn jc u vodi. Reakcijom sa
nitritnol1l kiselinom razvil0 se 22,4 cm
3
nitrogcna pri standardnim usluvima. Kolika
je rdarivna molekulska masa te kiseline ?
R: mol, 131 glmo!. 131,
8.74. Koliko se grama glukoze dobije hidrolizom 500 g saharoze?
R: C;;H110 6(gl"l + C6HI206(fr)
negl) = n(s311) = 1,46 mol; m(gl);'" 263,2 g.
8.75. Fermentaciju secera prikazuje jednacina·
CJhO, -> 2 C,H,OH + 2 CO"
K01iko nastaje grama i litara ugljik(lV)-oksida pri nonnalnim usJovima od 100 g
vodenog rastvora secera masenog udijcla 40 %?
R: n(CO,)" 0,44 mol; m 19,36 g; V 9,85 L
·8.76. U indusl1iji plasticnih masa koristi se ftalni anhiclrid C
s
I-L03 koji se dobije
kontrolisanom oksidacijom naftalen3.
2 C
W
H:3(s) + 9 ----+ 2"t)'lH.10 , (,) + 4 CG;lg)-+; 4 H20(g)
Kolika je masa anhidrida koji se dobije iz 50 kg nafialena, ako bi iskoristenje reakcije
bilo potpuno ?
102
R: n(anh) n(naft); m(anh) 57,72 kg,
8.77. Koliko je grama NaOH potrebno da se dobije 560 g fenola iz hlorbenzena ?
R: C,H,Cl + NaOH --)- C,HsOH + :laC!
m(NaOH) 238,1 g,
8.78 .. Hemoglobin reagujc sa kisikom obrazujuti kompleks u kojem se sa 4.11101a
kisika veie I mol hemoglobina. Izra6majte braj molckula hemoglobina koji .ie
neophodan za prjjenos 1 cm
3
kisika na standardnil11 uslovi1lKl.
R: nCO,) 4 n(hem) 4,45.]0,5 rna!; n(hem) 1,11·10,5 mol;
N(hem) 6,7, 10
J8
molekuh
8.79. Maselli lldio voclika II ugljovodiku .ie 25 %. Koliko vode ce nastati
sagorijevanjcm 3,2 g ugljikovodika ?
R: 2H H,O, n(H) 2nCH,O),
m(H) 0,8 g, m(l-hO) 18. ,0;8 7,2 g,
8.80. U uredaju za organsku mikroanalizu spaljeno.ie 10 mg glukoze C
6
H120s.
Koliko je nastalo vode a l<oliko CO2 ? Prin-lst mast mjeri se u apsorpcijskqj sa
maf,rnc;ij-perhloratorn, a prirClst mase u apsorpcijskoj cijcvi sa natronskim
vapnom.
Pogledajte primjer 8.17. C \---7 CO
2
, 2H B H
2
0.
m(H
2
0) 0,60 mg; m(C0
2
) = !4,66 mg.
8.81. Izracunaj empirijsku formulu organskogjeciinjcnja ako jc sagorijevanjem 3,02
mg tog jedinjenja nasta10 5,43 mg vode i 8,86 mg CO
2
. Jedinjcnje se sastoji od
ugljika i vodika. PogJedaj primjer R.l7!
R: CH,
8.82. Potpurum sagorijevanjem /,8 g benzena naslalo je 26,4 g i 5,39 g H
2
0.
Izracnnati:' J
a) pracentni sastav benzena,
b) empirijskll fonnulu bCllzcna,
c) molekulsku formulu bcnzena, aka je eksperimentalno odreq.cna relativna
molekulska masa bCllzena Iv1r "" 78.
R: a) w(C) = 0,923; w(E) O,OS b) CH; c) C
6
fl,;,
8.83. Sagorijevanjem 3,52 g nekog organskog jedinjenja dobije se 8,847 g CO,2 i
2,718 g H20. Kvalitath-'Tlom analizom je ustanovljeno da se jedinjcnje sastoji od
ugUika, vodika i kisika. Izracunati:
a) emphijsku formulujedinjenja,
b) molekulsku formulu logjcdinjcnja.
103
Masa tog jedinjenja od 0,065 g u gasovitom abJTcgatnom stanju ima zapreminu 29,18
illl na pritisku 101,3 kPa i temperaturi 110°C,
8.84. Oksidacijom vitamina C dobivcno je 3,00 rug CO
2
i 0,816 rug H
2
0. Izracllnaj
procentni sastav vitamina i njegovu cmpirijslm {'ormulu.
R: wee) 0,409 40,9 %: w(R) = 0,045 = 4,5 %; w(O) = 0.545 54,5 %

8.85. Sagorijevanjelll 5,32 g nekog organskog spoja dobiveno je 3,08 g CO
2
i 8,96 g
So,. Spoj se sastoji od ugljika i sumpora. Odredi empirijsku formulu spoja.
R: Cs,.
8.86. Sagorijevanjem 2 g nekog organskog spaja dabiveno je 4,5 g vode. Izracunati
empirijsku formulu tog spoja aka je poznato da ga cine ugljik i vodik.
R:
8.S7. Sagorijev<:lujem organskog spoja u djem 5e sastavu nalazi ugljik, vodik i
sumper dobivcno je 2,64 g CO
2
, 1,62 g H
2
0 i 1,92 g S02. Izracunajte empirijsku
formula spoja.
104
9, HEMIJSKA RA VNOn-ZA
BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE
BrLina hemijske reakdje definiSe se kao promjena konccntracije rcagujucih
vrsta sa vremenom:
I!.c
V=--,
I!.t
U jednacini fibrurise znak minus ukoliko se posmatra promjena
koncentracije reaktanata cija se koncentracija smanjuje u toku vremena.
Brzina hemijske reakcije zavisi od prirode reaktanata, koncentracije,
temperature i prlsustva katalizatora.
Uticaj konccntracije na brzinu hcmijske reakcije prvi Sll izracunali hemicari
Guldberg i Waage (1867) i definisali zakon 0 djelovanju inasa: brzina ncmijske
rcal{Cije, na datoj temperaturi, proporcionalna je konccntracijama supstanci
koje reaguju.
Ncka imamo reakciju:
aA + bB -+ produkti.
Brzina hemijske reakcije je:
v k e(A)' ,e(B)b, .
gdje suo c(A) i c(B) koncen1mcije reaklanata, a i b stehiometrijski faktori, k-
konstanta brnnc rcakcije, koja ne zavisi od koncentracije reagujuCih VIsta, nego
sarno od temperature i prisustva katalizatora.
«
Ptimjer 1. KOllcentracija reaktanta A smaqji se od 0,100 molll do 0,083
molll u toku 1,,06 min. Izracunati srednju brzinu reakcije U ovom intervalu vrcmena.
Rjescnjc:
c, = 0,100 molll
c, = 0,083 molll
t 1,06 min 63,6 s
._ c,-c,_ 0,083molll-0,lOOmolll
-
t 63,6 s
mol -4 mol
v = 0,000267 ---- 2,67 ·10 ---.
1· s' 1- s
105
Primjer 2. Koliko pula ce se povecati brzina hcrnijske reakcije koja
kineticki slijedi stehiometrijsku jednacinu
A + 2 B -> produkti,
ako se: a) koncentracija reaktanta A poveca tri pula,
b) koncentracija reaktanta B poveca tri puta,
c) koncentracija oba reaktcmta povcca tri plita.
RjeScnje:
Brzina hemijske reakcije je:
v = k c(A)'c(B)2 .
ako se koncentracija reaktanta B ne mijenja, anda 6e brzina hemijske real<cijc biti:
v, = k-3c(A).c(B)' = 3 v.
Brzina hemijske reakcije ce se povceati tri puta.
a) ako se kancentracija reaktanta A ne mijenja ondaje:
VI = k·e(A).[3c(B)]' = 9 v.
Brzina hemijske reakcije 60 sc povecati devet puta.
b) ako se koncentracija aba reaktanta poveca tri puta, onda je:
v, = k.3c(A)·[3c(B)]' = 27 v.
Brzina hemijske reakcije Ce se povceati 27 puta.
KONSTANTA RA VNOTEZE
Sve hemijske reakcije ne odvijaju se same u jednam smjeru. U principu
hemijske reakcije su povratnc (rcvcrzibilne). Nastali produkti uzajamno reagujl1 i
daju panovo reah.'tante. Neka imamo hemijsku reakciju:
aA+bB !; cC+dD
u kojoj a molekula reaktanta Ai b molekula reaktanta B daje c molekula produkta C i
d molekula produkta D. Isto taka i c molekula supstance C i d molekula supstance D
daju povratnom reakcijom a molekula supstance A i b molekula supstance B.
Brzina hemjjske reakcije s lijeva na desno je:
v, = k"e(Aj'-c(B)',
A s desna na lijevo:
V2 = k
2
·c(C)'·c(D)'.
BrZllla polaznc rcakcije Vj opada s vremcnom jer opada koncentracija
reaktanata A i B. Brzina povratne rcakcije V;: ·raste sa vremenom jeT raste
koncentracija produkata reakcije. Onog trenotka kad se te dvije brzine izjednace
nastupHaje dinamicka raYlloteZa:
106
VI = Vz.
U stauju ravnoteze je:
e(e)' .e(D)d
erA)' .e(El'
Konstante kl i k2 Sli, za odredenu temperaturu, konstantne velie-ine pa je i
rUihov odnos K konstanu1a vcliCina j naziy;) se Imn!!ianta ravnotczc. Ona 1ma
konstantnu vrijednost za datu tcmperatllw i ne zavisi od koncentracije supstanci koje
reaguju.
Primjer 1. Povratna Teakcija maze se prikazati jednaCinorn:
2A+B=<:ZC.
Kada se uspostavi ravnotd3 .. koncentrdcija supstanci koje Stl llcestvovale u
hemijskoj reakciji iznose:c(A) = 0)0 mol II, c(B) = 0,25 mol!I. c(C) =- 0,80 moliL
Izracunati konstantu ravl1otez.e reakcije.
RjeScnje:
erA) 0,50 mol!l
e(B) = 0,25 mol!!
r;{i;) = 0.80 molll
K-?
Odnos izmedu koncentracija pri ravnotezi maze se izr3ziti jednacinom:
K = C(C)2
, e(A)' .e(B)·
Ako se u ovu jednacinu uVTste \Tijednosti koncentracija koje su navedene II
uslO"vima zadatka dobije se: .
(0,8 mol!!)' 10.24(IIlOI
rI
K, (0,5 molil) , .0,25moIIl . I
Konstanta ravnoteie ima vrijednost 'veeu od 1 sto 7..I1aei d£l se reakcija od\"ija u smjeru
dobijanja produkata. Treba napomcnuti da ramoteinc koncentracije nisu iSlo sto i
polazne koncentracije.
Primjer 2. Uzorak gasne smjeSe, pri 70(t'C, sadrii: 0,37 molil amonijaka,
2,0 molll nitrogena i 3,0 mol!l vodika. Reakcija se odvija u gasovitoj fazi i jednacina
reakcije je:
Izracunati:
a) konstantu ravnoteZe Kr.,
b) konstantu ravnoteZe Kp za sintezu arnonijaka.
Rjesenje:
T = 273 + 700 = 973 K,
e(NH31 = 0,37 molll,
2,00 maIIl,
ill:lil = 3.00 fioIIl
a) K, b) Kp -?
J07
a) Koncentracijska konstanta ravnotde je:
K, = c(NH3 )' ".
c(N,)'c(H,)'
UVrSavanjem vrijcdnosti ravnoteznih koncentracija dobivamo:
b) Poste se re.:1kcija odvija u gasovitoj fazi umjcsto koncentraeija mogu se meti
pareijalni pritisci te je onda konstanta ravnotcze:
stanja:
K = peNH3 )'
P peN,) 'P(H2)' .
Ako gasove smatramo idealnilIl" onda mozemo primijeniti jednaci'nu gasnog
n
p=--RT=eRT
V
gdjc jc: c - kolicinska koncentracija.
Uvrstavanjem odgovarajuCih podaLaka dobivamo:
p(NH
3
) = c(NH,)·RT = 2993 kPo,
peN,) = e(N,) ·RT = 16180 kPa,
P(H2) = e(H
2
)·RT = 24270 kPa.
U poglavlju 3 smo napomenuli da se, u jednacini gasnog stanja, ukoliko
zapreminu izrazavamo u litrima (l), odnosllo koliCillsku koncentraciju u molll,
purisak dobiva u kilopaskalima (kPa)
Sada izracunavamo konstantu ravnoteze:
Kp (2993 kPa)' = 387 .10-11 kPa"
16180kPa·(24270kPa)' '
LE CHATELIER-OV PRINCIP
Hemijska ravnoteza se odri.2.va pod tacna odredenim uslovima. Pri promjeni
till uslova ravnoteZa se narusava. K1.kav ce uticaj ua ravuotczu i.mati promjena
pritiska,}emperature, komcentracije i s1. moiemo predvidjeti koristeci Le Chatclier-
ov (Ie Sateljejev) prineip: Ako se mijenjaju uslovi pod kojima jc sistem u.
ravnotezi, ravnotda ce se pomjeriti U onom smjeru koji cc tciiti da uspostavi ..
prvobitne uslove.
108
Primjer 1. Kako utice na ravnote:i.u reakcije:
2 S02 + Oz :!:t 2 S03 + toplota,
a) povecaqje·koncentracije S02 ili O
2
,
b) povecanje koncentracije S03,
c) smanjcnje koncentracije. S03>
d) povecanje pritiska smjese,
e) poviSenje temperature.
Radi jedllost[Jvnosti u jednaCilli smo pisali + toplota Pravilall /latin pisanja
termohemijskih jednaCina obrarJen je u poglavlju 12.
Rjcsenjc:
a) Povecanjem koncentracije S02 iii O
2
ravnoteZa se pamjera udesno jer ce se same
u tom slncaju smalljiti njihova kancentfUcija, tj. tditi cIa dastignc prvobitnu
vrijednost.
b) Povccanjcm koncentracije S03 reakeija ce se pomjeriti u lijevo.
c) koncentracije S03 reakcija ce se udesno i bite pracena
takode smanjenjem konccntra.cije S02 i O
2
. Samo u tom slucaju vrijcdnost
konstante ravnoteze ce ostati nepromjenjena.
d) Povccanjem pritiska (npr. sabijanjem smjese) ravnotel::l sc pomjera udcsno tj. u
suanu na kojoj je manji broj luolekula. Manjem broju molekula. pri osta11.m
uSlovima, odgovara manji pritisak.
e) Rcal.::.cija je pracena izdvajanjcm topiate (cgzotcrnma reakcija). Povccaruem
tempemture ravlloteia se pomjera ulijevo, u strallU koja.ic suproUla izdvajal1ju
topiote.
ZADACI
9.1 Koncentracija reaktanta A promijeni se od 0,0350 mol!1 do 0,0285 mol/l u taku
2,3 JIlin. Kolikaje srednja brzina reakcije tokorn ovog vremenskog i111ervala ?
R: v = 2,83·!O,3 = 4,7·IO"molfl·s.
9.2. Brzina reakcije
A + 2 B -)0 produkti
iznosi 0,018 moUI-min. Pri lome jc e(A) "'" 0,5 main i c(E) "'" 0,6 roolf1. Izraeunati
konstantu bn.me reakcije.
R: v = ie'e(A) 'c(B)'; k = O,ll'lino!'.min.
9.3. Dobivanje pare iz vod.ika i kisika moze se prikazatijednaCinom:
2 H1(g) + 02(g) ----7- 2 H20(g).
Koliko puta 6e se promjeniti brlina reakcije ako se povcea pet puta.
R: ·Ako je temperatiiia reakcione smjese .ostala Ilepromjenjena, povecanjem pritiska
pet pUill i konceniracija reakcione smjese ce se poveeati pet puta.
v = k-c(H,)'.c(O,); VI k.[5e(H,)j'.5c(O,)] = 125 v.
109
Brzina reakcije 6e se povecati 125 puta,
9.4. Konstanta bEine reakcije
3 A + B -> produlcti
iZllosi 5<10-4 elmoe·s. Izracunati brzinu reakcije aka je c(A) = 0,6 maI!l, c(B) = 0,8
mollI.
R: v 8,63 ·10" molll·s.
9.5. Hemijska reakcija se nlOzc prikazatijednacinom:
ail. + bB => cC + dD.
NapiSi izraze za kanstantu ravnateze ako je :
a) a = 2, b"" I, C = 1, d = 1;
b) a=l, b=2; c=d=2;
e) a=d=3, b=e=J.
R:
a) K, = C(C)'e(D), b)K, .. e(C)' 'e(D)' , elK, = e(C)·e(D)' .
c(Al'e(B) e(A)'e(B)' C(A)' 'e(B)
9.6. Napisite lzl"aze za konstantu TIlvnoteze mil1 reakcija:
a) H, + Cl
2
=> 2 HCI,
b) N2 + 2 O
2
!:; 2 N0
2
,
c) 2 => 2 + 0,.
*d) 2 + H2(g:) 4 C2H2(g),
*e) C(s) + 2 H
2lg
) !::;
*f) CO2(g) + C(s) !:; 2 yO(g)
R:
c(HCI)'
c(H,) 'e(CI,)
c) K = c(H,O)' 'C(02)
, ,
e(H20,)
'e) K = ,,(CH,)
, c(H,)"
b) K = c(NO,)'
, , '
c(N,)'c(O,)
e(C,H,)
e(H,)
'f) K = c(CO)'.
, c(CO,)
9.7. Izracunajte vrijednost za kQl1stantu ravHotde rcakcije:
A+3B=> 2C
aka su ravnoteme koncentrac\ie :
a) erA) = 0,08 mol/l, e(B) = 0,09 mollL e(C) = O,O! mo!/!;
b) etA) = e(C) = 1,7-10" moln, e(B) = 0,023 mollI;
e) erA) = e(B) = 0,081 moI;I, e(C) = 0,00 12. maIn.
R: a) Ko = 1,741'/mo!'; b) K, = 1,39 J'/mo!', c) K;= 3,34 ·10" !'/moI
2
110
9.8. Konstanta ravnoteze reakcije
A+B::;2C
iznosi K = 0,056. Kolika je ravnoteiua kanccntracUa reaktanta C ako je:
a) erA) = 0,20 moW, e(B) = 0,15 maIn,
b) erA) = e(B) = 0,65 maIn,
e) c(A) = 3 c(B) = 0,27 molil ?
R: a) etC) = 0,041 mollI, b) e(C) = 0,154 mo1lI, c) e(C) = 0,0369 moW.
9.9 Smjesa gasova sastoji sc iz vodika i 111ora. Reakcija tece premajednacini:
H2 + Cb!::; 2 ReI.
Ko1iko ce se promijeniti bEina priTIlsta Hel aka se pritisak poveea tri puta?
R: 9 puta.
9.10. Kako se mijenja brzina prirasta koncentracije amonijaka pri reakciji:
3 H2(gJ+ N':'(g) 2 NH3(g),
ako se pritisak poveca 4 puta.
R: 1024 pula.
9.11. Kakav uticaj irna na ravnotezu reakcije:
N2 + 3 2 NH3 + toplota:
a) povecanje koncentracije vodika,
b) smanjenje koncentracije nitrogcna:,
c) povccanjc koncentracijc amonijaka,,,
d) poyecanjc pritiska, .. /
e) po\'ecanje temperature
R: a) pornice se udesno, b) pornice se ulijevo, c) pomice se ulijevo, d) pomiec
se udesno, e) pornice se ulijevo.
9.12. Na koju Ce se stranu pomjeriti n1,?notezalcakcije: ;:':"
a) H" + ,F
2
2 HF + toplota, " , c/, ,,1'
b) - toplota,
c) CO + H,O(g) => CO, + H, + lpolota,
d) 2 H, + 0, => 2 H,OC,;) + toplota,
e) N, + 2 0, '" 2 NO, - toplota,
£) 4 HCl +0." => 2Cl,+ 2 H,O(g) + toplot3
ako se pritisak i temperatura?
R: Pove6anje pritiska Povecanje temperature
a) ne utice ulijevo
b) ulijevo udesno
c) ne utice ulijeYo '
d) udesno ulijevo
e) udesno udesno
I), udcsno lllijevo.
111
RAVNOTEZA U RASTVORIMA ELEKTROLITA
Supstance koje u vidu rastopa ili \'odenih rds[vora provode elektrlcnu struju
pomocu jona nazivaju se elektrolitima. Pri rastvaranju u vodi elektroliti se ralJazu
ua jone. Ta pojava se naziva cicldroliticka disocijacija (jonizacija), Pozitivno
naclektrisani joni se nazivaju kationi, a negativno naelcktrisani joni anioni.
Supstance koje disosuju u veeoj mjeri se zovu jaki elektroliti, a koji slabo disosuju
slabi etektroliti. Jaki elektroliti su na primjer bloma kiselina (ReI :!:; H+ + en,
natrij-hidroksid (NaOH .!:; Na + + OR), natrij-hlorid itd. Slabi elektroliti su na primjer
etanska (sircetna) kiselina, amonij-hidroksid NH40H itd.
Stepen disocijaci.ic (jonizacije) je odnos broja disosovanih molekula N i
ukupnog braja molekula:
Aka je na primjcr od 100 molekula disosovalo 75, anda jc stepen
0,75 iIi 7S %. Jaki elektroliti imaju stepen clisocijacije a > 30 %. Slabi
elektroliti imaju stepen disocijacije a, < 30 %. Podaci se ocinose na koncentraciju
rastvora od 0,1 molfl. Razblaiivanjcm rastvora stepen ciisocijacije raste.
Proces disocijacije elektrolita na jone je ravnoteZni proces 11a koji se moze
primjeniti zakon 0 djelovanju masa,
Zbog jakih privlacnih sila izmeau jona u rastv01ima elektrolita urrljesto
koncentracije se uzima u raC'un tZI'. aktivitet jona UmjesiO aktiviteta mozema uvritavati
koncentraclju jona sarno aka su kOlJcentracije manje ad 0.1 moI!l kod slabih_ eleklrolita.
OdnOSHQ 0,001 mol/[ kod jakih elekll'olila. Kod elekrrolita gdje dolazi skora do pOtpUTW
jonizacije skora da i nema smisla govan-ti 0 hemiJskoj raviloteii.
Pri disocijaciji slabih etektrolita javlja se suprotan proces, dolazi do
asoci.iacije, nastaju molekuli, sve dok ne dade do dinamicke ravnoteZe izmedu
ll101ekulskog i jonskog oblika. Primjenorn zakona 0 djelovanju rnasa mozemo
napisati izraz za kOllstantu ravnotdc kqja se U ovom slucaju ZQve konstanta
disocijacijc (jonizacije).
Na prim jeT:
K
, c(AB)
gdje su u izrazu za Kc mvnotc±nc
Ukoliko je konstanta disocijacije veta eiektrolitjc jati. Na primjcr konstanta
jonizacije Hel je 1000 , a vode 10"16. U prvom slucaju znaci da je proizvod
koncentracije jona 1000 puta veei od nedisosovanog dijela HeL
112
Primjer 1. Rastvor Na2SO<l una koncentraciju 0,05 mollI. IZnlcunati
koncentrdcije jona ako jc stepen jonizacije 70 %.
Rjdcnje:
Koncentracija jona se moze izracunati iz izraza:
gdje je: c - koncentracija rdstvora, a. - stcpen disocijacije, z - broj istovrsnih jona
molekula elcktrolita.
U nascmprin-ycmje:
c(Na2S04) = 0,05 molfl
(X= 70 %= 0,70


c 0,05 moW·0,70·! 0,035 moll!
c (Na') 0,05 mo!I1·0,70·2 0,070 molil.
Pdmjer 2; Naci vezu izmedu konstantc disocijacije i stepena disocijacije za
rastvore slabih elektrolita.
ReScnje: Neka slabi elcktrolit dlsosuje 11a dvajona:
AB t:; A+ + B-.
K011stanta ravnoteie je:
. c(A')·c(B-)
K ..-
, c (AB)
gdje su u izrazu ravnotelne kocentracije.
1z jednaCine uocavamo da je:
gdje je c kocentracija raslvoril. Dalje je:
c(AB) c - ex c c(l- a)
Uvrstavanjcm ujednacinu (1) dobivanl0:
a? .
=-_·c.
i-a
(I)
113
Ova jednaCina Poyczuje konstllntu disocijacije i stepen disocijacijc za
stahe elektrolite i poznata je kao Ostwaldov zakon razblazenja. Aka je stepcn
disocijacije vcoma mali onda so·moze pisati:
Uocavamo da smanjenjem koncentracije raste stepen disocijacije.
Primjer 3. Stepen disocijacije sireetne kiseline Cija je koncentracija 0,1
mo1J1 iznasi 1,32 %.
a) kolikaje konstanta disocij(lcije sircetne kiseline,
b) pri kajaj ce koncentraciji sire-etne kiseline njen stepen disocijacije iznasi1.i 30%?
RjeSenje:
c 0,1 moll!
a = 1.32 % = 0 0132
a) K, b) c =? za" = 0,3
a)
K (0,0132)' ·O,lmolll =176.10-5
'l-a 1-0.0132 ' 1 .
Napomena: Skora identicall rczlIltat hi dobili aka bi pisali izraz Kc = if c.
b)
Primjer 4. Imamo rastvor sireetne kiseline. Kako CC nn ravnotezu utica!i
natrij-acetata (CH,COONa)?
a acetaia
RjeScnjc: Disocijacija sire-cIne kiselinc moze se prikazati jcdnaCinom:
Cl!,COOH ;:; CH,COO' + H'
CH
3
COONa ;:; CH
3
COO' + Na+
Rastvor acetata ima zajednicki jon CH3COO" 53 rastvorom sircetnc kiseline.
Zbog toga ce se, prenm Lc Chatelier-ovom principu, ravuoteZa pomjeriti ulijcvo, 11
smislu suzbijanja disocijac\jc. Ova suzbijanje disocijacije slabog elektrolita
prisustvom jakog elektrolita sa zajednickim jonoro se naziva efekat zajedniCi{og
jona.
P1WDUKT TOP/VOST!
U zasicenom mstvoru koji je u dodiru sa evrstom fazom (talogom)
rastvorene snpstance, postoji rnvnoteza izmedu supstance u rastvoru i iste
supstance u taiogu. Ncka je, 11a primjer, raslvorem . supstal1ca malo rastv·orljiv
elcktrolit AgBr. Tada zasiceni rasivor sadr?:i jone srebra i broma:
114
AgEr !::.; Ag+ + Br-.
Za proces disocijacije malo rastvorljive soli lUoze se primijeniti zakon 0
djelovanju masa. Ravnoteia se uspostavlja kada je rastvOf zasicen. To znaGi cIa u
tc'llogu (CVfstOj fan) mora biti odredena koJie-ina Cvrste neotopljcnc soli.
Koncentracija jona u talogu je konstantna veliCina neovisna od koliCine taloga. To
mati da konstanta ravnotez.e zavisi od koncentracije jona u laiogu, pa mozcmo pisati:
Ova konstanta se zove produkt topivosti. Konccntracija jona malo
mstvorljivog elektrolita. koji se nalaze u njegovom ?.asiCellom rastvoru, konstantna je
vri jednost za datu temperaturu.
Primjer 1. Produkt topivosti na temperatuti 25°C 17.nosi 6,1·10"5
(111ol/1)2. Kolikaje topiyost (rastvorljivost) tc soli u vodi ?
Rjdenje:
Jonizacija Caso4 moze se prikazati jcdnaCinom:
Produkt topivosti kalcij-sulfataje·
Iz· jednaCine jonizacije vidimo da je konccntracija lona Ca
2
+ jednaka
konccntracijijona
Uvrstavanjem u gomju jednaCinu dobivamo:
K,oCCaS04) c (Ca
2
') = 6,1·10'5 (mo111)';
odnosno:
c (Ca
2
) = 7,8·10,3 mol/I.
TopiYost soli na d'ltoj tempcraturi mjcri se na osnovu konccntracije
njenog zasiCcnog rastvora. Prcma tome topivost CaS04 iznosi 7,8 .10-
3
mal/L
. Prirnjcr 2. Topivost olovo(II)-jodida u vodi, na l.cmperaturi 25°C, iznosi
1,265.10-
3
1110111. Koliki je produkt topivosti olovoClI)-jodida na toj tcmperaturi ?
RjeSenje:
Jonizacija Pbh maze se prikazatijednacinom:
PbJ, ;:; Pb
2
, + 2 T.
115
Topivost (rastvorljivost) supstance, na datoj temperaturi, odred10e se na
osnovu kOllcentracijc njcnog zasicenog rastvora_
C CPb2+) 1,265·10·'molil.
Iz jednacine jonizacije 'vidimo da je kOllcentracija jona joda dva pula veta
od konccntracije jona olova:
c (r) 2.1,265.10.
3
mol,1 2,53·10'; moll!
Produkt topivosti soli je:
Primjcr 3. Da li ce se izdvojiti talog srebro-bromida AgBr aka Be iZIlJijesaju
iste zaprcmine rastvora AgN03 i KEr ? Produkt topivosti AgEr, na
temperaturi iznosi 4,4.10-
13
(mol/lf Polaznc koncentracije su 10-
4
moUL
Rjdicnje: Srebro-bromid Se talozi premajed:nacini:
AgN03 + KEf'. AgBrl + KN0
3
.
Jonizacija AgEr se moze prikazatijcdtmcinom:
Potrebno jc naci koncenlTaciju jona srcbra i broma poslije mje.sanja
Ukoliko jc proizYod konccntracija till jona ved od produkta topivosti pojavit cc
se talog. U protivnom nece!
Posto je zaprcmina dobivene smjese d\'u pUla veea od zaprcmine svakog od
upotrebljenih rastvora, koncentracija svakog jona bi6e dva puta manja nego kod
poJnzuih rastvora (predpostavlja.mo da je stepen jonizacije KEr i AgN03 jednak
jedinici).
c(AgNO,) crAg') 2,,10-
4
molll 5· W-
5
molll
2 .
cCKEr) clEO .1:.. mol 11 5,)0 5 moll!.
2
Proizvod konccntn](jja je:
Proizvod konccntracija je vcCi ad produkta topivosti i talog ce se pojaviti_
Rastvor.ie presiceJ:l. (l0-'1 je vecc od-.l0-
13
!).
116
Primjer 4. Produkt topivosti srebro-hlorilli'lje 1,2_10,;0 (mol/ll U zasiceni
rastvor doda se toliko kuhinjske soli cia koncentracija NaCI bude3-10-4
mol/I. Koliko puta 6e se smanjiti koncentracija .lana srebra u rastvom '2 .
Rjcsenje:
Prema jednacini disocijacijc
AgCi Ag++ cr
i izraz.<-l za produkt topivosti
Kso(AgCl) c(Ag ')-c(Cl") "" 1,21-10 10 TIlolfl
zakijucujcmo da su koncentracije .lana srcbra i hlorajednakc i iznose:
Poslije dodavanja NaCl koji potpuno disosuje, premajednaCini:
NuCI .!::; Na+ + cr
pojavit ce se viSak jOlla 111ora. Zbog toga se remeti ravnote7.8 (prekomcen produkt
topivosti). Produkt topivosti mora osi.ati ncpromjenjcn te ce se stoga smanjiti
koncentracijajona srebra_ Taj dekat se zove djelovanje zajednickog jona.
Nova koncentracija jona hloraje:
Posto jc produkt topivQsti konswntan, za datu tempcrdiuru, onctaje:
c,(Cl').c,(Ag; 1,2· ](rlQ moll!.
odakle je nova kOllcentJacijajona srebra:
c,(Ag; 3,8·10,7 moll!.
Odnos kOllccntracija jOlla srebra prije i poslije dodavanja NaG je:
",CAg+)
c,(Ag+)
1,l.lO-
s
molil 9
" - 2 .
moll 1
Koncclltracija jOlla srebra se smaIljila 29 puta poslije dodavanja NaCl. Ako
se u rastvor doda u visku reagens sa kojim se vrsi taloienje, moze se postiCi
Pr'JktiCIlO potplmo talozenje!
117
ZADACI
9.13. Napisitejone na koje disosuju:
a) HCI, HNO" H2S04, H,P04 ;
b) NaOH; Ca(OH)" Fe(OB),;
c) KCI, MgCJ" AIC1,.
R: a) II' + cr, H'+NO;, 2H' +50;', 3W +Poi'
b) Na++OJf, Fc.l++30R;
c) K+ + cr, Mg
2
-
1
+ 2er, Af3+ + 3Cr.
9.14. Od ukupno 200 mo1ekula disociral0 je 5 %. KoUka ima disociranili
molekula?
9.15. Izracunati jonske koncentracije u rastvoru KOH. Konccntracija rastvora je
0.102 moliI. a stepenjonizacijc 87 %.
R: KOH t; K' + Olf, c(Olf) = c(K') = (H = 0,0887 malfl.
9,16, Rastvor kalcij(Il)-hlorida CaCl, sadrii g soli u 100 e1\13 rastvora.
Izracunati koncentracije jona hiora i kJlcija aka je stepenjoniz3cije 65 %.
eaCh!:; Ca
2
+ +- 2er
R: c(Cn = 0,1171110111; c(Ca') = 0,058111011l; c(CaC!,) = 0,09 moll!.
9.17. Amonij-hidroksid Cija je koncentracija c 0;;; 0,01 mol/I, ima stcpen disocijacije
4 %. Izracnnati:
a) kOllcentraciju amonij-jona i hidroksid-jona,
b) koncentraclju nedisosovanog
c) kanstantu disocijacije amoni}hidroksida.
R: a) NILOH !:; NH/ + OR, e(NH/) = e(OR) = iJ.·e = 0,0004 mol/I.,
b) c(NH,OH) = c - a e = 0,0096 mol/l,
c) K, = 1,6no·
5
moliL
9.18. Konstantajonizacije rnravije kise1inc HCOOHje 2·10'4 molfl. Kolika ce biti
konccntracijajona vodika U HlstvOru cijije stepcnjonizacijc 4 %?
R: c(H") = 0.005 molli.
9.19. Odredi koncentraciju jona zeljeza i hIora u rastvoIU FeCI} aka je kancen1racija
rastvora 0,1 moIIl, a stepcn disocijacije soli U OVOID rastvom 65 %.
R: FeC1
3
t; Fe
h
+ 3 cr, c(C!,) = 0,195 molll, e(Fe)+) = 0,065 moliL
9.20. Odredi koncentraciju rastvara HNG} aka se Zila da je koncentracija jona
vodika 0,294 mollI, a stepen jonizacije 84 %.
lIS
R: c = 0,35 moIIl
9.21. NapiSite izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih kiselina:
a) karbonska kiselina H2CO}, b) sulfidna kisclina H
2
S, c) fosfatna kisetina H
3
P0
4
,
d) nitritna kiselina!INO,.
R:
a) K,
e(W)'·c(CO;')
c(H,CO,)
e(H+).c(NO;)
c(!INO,)
9.22, NapiSi izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih orgaIlskih kiselina:
a) nrravlje kiseline, b) sircetne kiseline, c) oksaIne kiseline, d) butallske kiselinc.
R:
a) K c(H+) ·c(HCOO")
, c(HCOOH)'
b) K
, e(CH
3
COOH)'
d) K = c(B")'c(CH3CH,.C?!"
COO
...:l
, c(CH
3
CH,CH,COOlI)'
9.23. Konstanta jonizacije sircetne kisclipe je 1,75·10,5 mol/L fl stepen jonizacije j (;''0.
Kolika je koncentracija ras1vora kiseline i koncentractia jona vodika ?
R: e = 0,173 maIn, c(Hi = 0,00171 moliL
9.24.Produkt tODivosti CaCO} iznosi 1.6-10'8 (mol/it Kolika je
koliCinska i u vodi ?
R: c(Ca",) = c(COi') = maIn; c(CaC0
3
) = 1,26.10.
4
molfl.
r(CaC0
3
) = 0,0126 giL
9.25. Topivost (rastvorljivost) Mg(OHh iZ110si 2·10"4 mollI. Nab produkt topivosti.
R: c(Mg") n molll; c(OR) = mollI,
KdMg(OHhl = c(Mg") 'c(OH'), = 3,2·llr
'l
(moI/I)'.
9,26.Koliko jc vode potrebno za rastvaranjc 1 g BaC0
3
na sobnoj temperaturi ?
Produkt 10pivosli soli je 1,9.10''(mol/1)'.
R: c(Ba
2
+)::;::: 4,3.10-
5
molll.Topivost solije c = 4,3,10,5 mollI,
n(BaCO,l) = 5,07,10.
3
111011: V=IIGL
119
9.27.Da Ii ce se izdvojiti talog CaS04 aIm se pomijesajll iste zaprcmine rastvora
CaCh i Na
2
S04, Cije su koncentracije O,Olmolfl. Produkt topivosti solije
2,3·lO"(molll)2.
R:
Proizvod konccntracija jona poslije mijesanja je 2.5·10"5 (mo1JI/. To je manje
od produkta topivosti. Taiog se llde izdvajati.
9.28.Produkt topivosti PbCh iznosi 2·W-
s
(mol/I)3. Koliko se grama olova (u obliku
jona) nalazi u 250 ml zasicenog rastvora ?
R: 0,9 g.
9.19.Koliko grama PbSOI, moie cia se rastvori ujedllom titru vade? Produkt topivosti
soli iZilosi 2,3.10·
8
(mollly".
R: c(Pb'") U2·lO"moVL U rastvomje c(PbS0
4
) 1,52·10,4 molll,
1,52-10,4 mol, 0,046 g,
9.30.Produkt topivosti AgCl iznosi 1.21.lO,lO(moVI)'. Kolika je topivost AgCl, tj.
koncentracija zasicenog rastvora ?
R: c(AgCl) 1,I,W's moln.
9.31. Produkt iopivosti AgBr iZllosi 2,5.10.
9
(molll)2. Koliko gr(lrr1.1 AgBr ce se
rastvoriti u: a) 11 vodc, b) 51 vodt::?
R: a) 0,0089 g; b) 0,044 g,
9.32.Da li ce se izdvojiti taIog Agel u rastvoru koji nastanc mjcsanjem 1 ml rastvora
NaCI konccntracije 0,001 molll ill rastvora AgNO" konccntracije 5.10.
5
molll?
Produkt topivosti soli je ],21· ]Q',o(molll)',
R: Proizvod koncentracije jona u rastvom jc 5·1O·
1l
(mol/lf To je manjc od
produlcta topivosti. Talog se nece .izdvajiti )
JONSKI PRODUKT VODE
Hemijski (;ista vada je slab elektrolit i jonizira prema sljedecoj jednacini:
H
2
0 -> W+OH,
Prema zakonu 0 dcjslvu rnasa Konstanta ravnotcz.c je:
120
gdje su c(H) i c(OR) ravnotezne koncentracUe jona i C(H20) ravllotezl1a
koncentracija ncjonizQvane vade. U 1 litru vade ima 55,3 mola vade na l.cmperaturi
25"C. Aka to uvrstimo ujednacinu dobicemo daje:
Ova konstanta se naziva jonski produld vode. U Cistoj vodi na temperaturi 25"C je:
c(l-1) c(OH) ],10,7 moln,
Koncentracija vodikovih i hidroksilnih .lana u vodenirn rastvori.ma
elektrolita koristi se kao kriterij za odredivanje kiselosti odnosno bazicnosti
elektrolita. LogaritnriraI\jem izraza zajonski produkt vode dobivama:
log [c(H').c(OH')j log J.lO''',
log con + log c(OH') -14 i·( -I)
-log c(H") -log c(OR) 14
Vrijednost negativnog logaritma koncelltracije vodikovih jona predstavlja
pH, 11 vrijednost negativnog logaritma koncentracijc hidroksidnih jona pOR
vrijednost:
pH - log c(H}
pOH -log «OR)
pH + 14.
Za razliCite 'VTijedn<?sti pH i pOR imamo:
7
pH<7
pH>7

pOR>?,
pOH<7,
sredina je neutralna,
sredina je kisela,
sredina je bazna.
Primjer 1.Treba izracunati pH VOdCllOg rastvora Hel cija je kOllcentracija
2.10
4
molll.
RjeSeoje:
c(HCll 2·]0-' moll!
?
Hel jc jaka kiselina !ito mati daje potplmo jonizov3na odnosno daje:
con c(He!) molil
pH -logcon 3,7,
Doprinos koncentracije vodikovih jona zbog disocijacije vode je neznat,ill i
ne treba ga uzimati U obz1r.
121
Frimjer 2. Vodeni rastvor NaOH lma koncentraciiu 1.10-
4
moill. Kolikl je
pH i pOH rastvom ? -
Rjdcnje:
C(N8QBJ_'- 1, mo1n
pH, pOH --?
Jemi su prisutni zbog disocijacije vade. KoliCina OR" jona nastalih
joniz3cijol11 vode zanemarljiva je U odnosu na kolicinu jona nastalih joniZ:'lcijom
NaOH kOj8 je potpuna, te je:
rastvora.
c(OR) - c(NaOH) -1·10" mo1fl
pOH·' -log c(OH-) -log 10" - 4
pH+pOH-14, pH=14-4=10.
Primjer 3. U 500 ml vade dada se 0,8 g NaOH. Izraclmati pOH i pH
Rjesenje:
m(NaOH) = 0,8 g
V= 500 ml=0,51
M(N80Hl = 40 glmol
pH= ?
pOH=?
gdje je:
Prvo cerno naCi koncentraciju NnOH,
n
c(NaOH) -- V
m
M·V
o 8
a
, C> =O,04rnolll'
40g!mol·0,5l
Koncentracija Off jona moze se naci iz izraza:
c(OR,) = ""c(NaOH}z,
a - stepenjollizacije, koji i2.11osi 1 i
z - braj hidroksilnih jona koji naslaje jonizacijom jednog molekula, a koji u nasem
primjeru iznosi 1.
c(OR) = l·c(NaOH)·l = 0,04 molll;
pOR = -log c(OR) = -log 0,04 = 1,4;
pH = 14 - paR = 12,6.
Primjer 4. Konccntracija rastVora sulfatne kiseline je 2.10.
3
moM a stepen
jonizacije 95 %.
a) koliki je pH i pOH ras(vora ?
b) koliko vodikoyihjona ima u 1 ml rastvora'Y
122
Rje.scnje:
e 2·10,3 molll
a=95%=O,95
Y.=_Lml - 0.00 II
a) pH - ? paR ?
b) N(ti) =?
a) Kiselina jonizuje premajednaCini:
H
2
S0
4
-7 2 ff' + pri ecmu je broj vodikovih jOlla, nastalih
jonizacijom jednog molckula, Z "" 2.
c(H} = ",·c(H')·z = 0,95.2-10.
3
mol!I·2 = 3,8·10-'mol!1,
pH -log 3,8.10.
3
= 2,42,
pOH = 14 - 2,42 11,58.
b) Da bi nash broj jona koristiCemo definiciju koliCine supslance i koliCinske
koncentracije:
n N
C=- n=--
V' N '
A
ntH') e(H} ·V = 3,8.10.
3
molfl·O,OOll = mol;
N(H') = n(H}·N
A
= 3,8 mol· 1 0"'· 6,022·10" mOrl = 2,29· 10
18
Primjer 5. Izrac-unati koncentraciju rr- i Of[ jona ako jc:
a) pH=8,6
b) pH = 3,4.
Rjesenje:
a) pH = -log c(H+),
c(H') = lO-pH = 1O.
s
,6 = 2,5.10-
9
molll,
b) c(H+) = lO-pH = 10.
3
,4 = 3,98·10"molll,
crOW)
Napomena: Na depnom racnnaru "'\Tijednost koncentracije iz poznatog pH
nalazimo ovako: Nekaje kao u gomjcm primjeru, pH "" 3,4. Tn vrijednost unesemo u
racllllar sa predznakom minus, (-3,4), plitisnemo tipkn TNV (iIi 2 nd) a zatim tipku
log. Dobicemo iznos 3,9·10-4 sto predst<rylja traZ,enu Vlijcdnost.
123
Primjcr 6. Izmcunati pH rastvora koji se dobije mjesanjem:
a) 25 ml 0,01 mol/tHCI i 50 m1 0,02 moll! NaOH,
b) 25 m1 0,1 mol/IHCI i 50 m1 0,02 mol/l NaOH.
Rjdcnjc: Rastvor koji se dobije mijdanjcm jake kiseline i iake baze
mOL,e biti neutralan ako Sli kisclina i bala u ekvivalentnim och'1osim'a. Aka je
kise1ina dodana U sliviSku raslyor jc kisco, a alm .Ie baza dod::ma u suvisku rastvor je
bazan. .
Pouebno je izracunati kolicinu (broj ll101ova) i kiseline i baze u rastvoru.
a) Y(HCI) 25 ml 0,025 I
c(HCI) 0,0l molll
Y(NaOH) 50 m! 0,05 1
gill.<!Ql:!l om mol/l
?
Pri mjeSanju dolazi do reakcije:
Hel -+ NaOH -)- NaCl. + H
2
0
Broj molova HC1 i NaOH je:
n(HCI) c(HCI)·Y(HCl) 0,01 mol/I·0,0251 2,5'10,4 mol
n(NaOH) c(NaOH)· V(NaOH) 0,02 mol!l·0,05 I O,OO! mol.
Vidimo da U sllvisku i1ll3mo NaOH lj.
;, n(NaOH) n(NaOH) n(HCI) 0,001 mol 0,00025 mol 7,5· 10" mol.
Koncentrdc.ija NaOHje:
lin
c (NaOH) --,
Y",
gdje je ukupna zapremina
Y"k Y(HCI) + Y(NaOH) 0,075 I.
Daljeje:
c(NaOH) 0,0 I mol/l
c(OR) ",·c(NaOH)·z = 1·0,01 molll·! = 0,01 molll
pOH -log c(OR) 2,

b) Y(HCI) 25 ml 0,025 1
c(HCI) 0,1 moll!
Y(NaOH) 50 ml 0,051
c(NaOH) 0.02 molll
pH= ?
124
Postupak radaje kao pod a):
n(HCI) e(HCl)·Y(HCI) 2,5·10,3 mol,
n(NaOH) e(NaOH)· V(NaOH) 1·10" mol.
Vidimo da je u suviSku HeI,
c, n(HC1) n(HCI) - n(NaOH) I,5·IO"mol,
e(HCI) ,c,u(HCI)
Y""
1,5· 10-' mol =0 02 mol 11
0,0751 ' ,
c(H') c(HCI) 0,02 moll!,
pH = -log e(lf) 1,7.
Primjer 7, U 400 mI rastvora natrij-hidroksida koncentracije I moll! doda
se 100 mIl % rastvora sulfatne kiseline. Koliki ce bid pH rastvora ?
2 NaOH + H,S04 ---> Na,S04 + 2 H
2
0,
Jonizacijaje potpuna !
Rje!enje:
V(NaOH) 400 mI = 0,41
c(NaOH) 1 molll
V(H,S04) 100 ml 0,1 I
llli:!,SO,) - I % = 0,01
?
Prva cemo naci kolicinsku koncentraciju kiseline. Post.a nije data gustina
smatracemo daje 1 glem' odaosno 100 gil. .
w·p

0,01.1000gll_0102 1
-, mali,
98g/mol
n(NaOH) = c(NaOH),Y(NaOH) 1 mol/l·0,41 0,4 mol,
n(H,S04) = e(H,S04)·V(H,S04) 0,102 mo11!·0,11 0,0102 mol.
1z jednacine neutralizacije je:
n(NaOH)
n(H, S04)
2
2,
n(NaOH) = 2 n(H,S04).
Vidimo daje za neutralizaciju 1 mola kiseline potrebno dva puta vise baze.
Ekvivalent za 0,0102 mol 0,0204 mala baze. Ostatak baze je:
c, 0,4 mol- 0,0204 mol 0,3796 mol,
125
c(NoOH) = O,3796mo/ 0,76 mol II,
0,5 l
c(OH) = c(NoOH) = 0,76 mol!1,
pOH = • log c(OH') = 0,12,
pH = 13,88.
Primjer 8. U 100 ml vode uvede se 33,6 cm
3
gasovitog BCl na temperaturi
27°C i pritisku 101,3 kPa, Zatim se doda 0,1 g evrstog KOB. Koliki je pH rastvora ?
Uvodenjem gasovitog hlora i KOH ukupna zaprernina rastvora se neznatTIo
mijenja.
HCI + KOH -> KCl + H
2
0,
JoniL'1cija je potpuna !
Rjescnjc:
V(rastYora) = 0,11
V(HCI) = 33,6cm' = 0,03361
T = 273 + 27 = 300 K
p = 101,3 kPa
!illK.Qllt= 0"Lg
pH= ,
Treba naCi brqj 111010va KOB i Hel.
n (KOH) = m(KOH)
M(KOH)
O,lg 1,78.10-3 mol.
56,lglmo]
Broj molova HCi, S obzirom da je gas, naCi cemo iz jednacine gasnog stanja:
n'HCl) pV
\ RT
101,3kPa' 0,0336] • = 1364, 10'3 mol
8,314J/molK,300K ' ,
U suviskuje KOH:
iln(KOH) = n(KOH) -11(HCl) = 1,78, lO"mal- 1,3364·10" mol = 4,18·10"mol,
c(Oll') = c(KOH)'= 4,18·]0" main,
pOH = • log c(OH') = 2,38,
pH = 14 - 2,38 = 11,62.
ZADAC]
... 9.33. Izracunati pH rastvora aka se U 300 ml rastvora nalazi ). mg n+ jona.
R: 2.
126
9.34. Koliki je pH rastvora kada se 11 501l ml nalazi 1,7 mg OR jona.
R: ]0,3.
9.35. Rastvor HeI irna koncentraciju 0,001 mollL lzracunati koncentraciju svih
jona U- ovom rastvom i pH rastvora.
R: c(lT) = c(C!,) = 0,001 molll,
c(OH') = 1·IO,ll moll]; 3.
9.36. 400 rul rastvora sadlii 0,032 g NaOH. lzracunati kcnccnlracije svih jona II
rastvoru i pH ovog rastvora.
R: c(OR) =c(Na')=2·IO,3 molll; c(H')=5·IO,J2 molll; pH=ll,3.
9.37. Kolikaje koncentracija W i Oll' jona aka je pH rastvora: a) 6,1; b) 9,7 ry
R: a) c(H'j = 7,94.10" molD. c(OR) = 1,26·10" molll,
b) c(H') = 2·1O,JO molll; c(OIf) = 5.]0.
5
mo]11.
9.38. Nab koncentraciju W i OB' jona ako je pOH rastvora: a) 3,5; b) 10,2.
R: a) c(OH) = 3,]6·10,4 molll, c(ll') ", <.16·IO,JJ mol/l
b) c(OH) = 6,31-lO''' main, c(H+) = 1,58·1rr' moill.
9.39. Da Ii je sredina kisela iii bazna ako je:
a) c(W) = ]·10" mallI,
b) c(OR) = [·10" molD,
e) pH = 3,2,
d) pH = 8,5,
e) pOR = 1,7,
f) pOH= 9,8?
R: aJ neutmlna, b) kisela, c) kisela, d) bazna, e) bazna. f) kisela.
9.40. U 10 m1 rastvora nalazi se: a) 9,2·10
15
H'" jona, b) 8,5-10
18
OH-jona. Izracunati
pH ovih rastvora
R: a) 5,82, b) 11,15.
9.41. Koliko jona H-I- i OH- Se u 50 ml rastvora koji s3drb I rug NaOH '?
R: 1,5].10J9 OR jona, 6,02.10
11
W jona
9.42. U 100 ml vode se dada 50 g 12 % IT
2
S0
4
(p "" 1,21 g/ml). Izraclluati pH ovog
rastvora .
R: pH = 0.067.
127
9.4-3. Rastvor fosfalllc kiseline ima koncentraciju ad Imolil. Stepen jonizacije
kiseline u ovom rastvoru je 85 %. Izraeunati pH i pOH ovag rastvora,
R: pH 3,59, pOH 10,41.
9.44.350 ml rastvara sadrZi 0,7 g Ca(OHh. Izracunati pH j pOR rastvora aka stepen
jonizacije kalcij-hidroksida iznosi 85 %.
R: pH 12,66, b) pOH = 1,34.
9.4-5. U kojem rastvoru se nalazi viSe W j011<'1: U 10 ml 0,02 moll! Hel ili 50 ml 5_10-
4
moUIH,SO, ?
R: 8 puta vise u rastvoru HeI.
9.46, Za odredivanje koneentraeije CO, koristi se rastvor KOH. Na etike!i boee pise
da rastvor ima koncentraciju od 0,02 moW. :M;ierenjem pH ovog rastvora utvrdeno je
da on iznosi 11,3. Da Ii jc tacan natpis na bod?
R: Nije, jer je stvarna koncentracija KOH 0,002 moUl.
9.47, Ako se pomje,a 10 ml 0,002 molll rastvora Het i 10 ml O,OOlmolll rustvora
Ca(OH)" izracunati pH dobivenog rustvora.
9.48. 100 ml ra"tyora NaOH koncentraeije 0,002 moUI apsorbira se 1,12 dm'
gasovitog hlora pri normalnim uslovima. Izracunati pH rastvora nakon apsorpcije
Hel pod predpostavkom 'da se zapremina rastvora nije nrijenjala.
R: 0,302.
9.49. Izraeunnti pH rastvora koji se dobije mijesanjem 27 em' vodenog rastvora HCI
koncentracije 0,163 mrnolJl sa 14 em
3
rastvora nitratnc kiseline dvostruko manje
koncentracije.
R: 3,9.
9.50. Izraeunajte pH rastvora koji se dobije rnjcSanjem 13 em
3
sulfatlle kiseline
koncentracije D,Oll molll sa 22 em
3
rastvora natrij-hidroksida koncentIacije 0,025
moill.
9.51. Izr3cunati pH rastvora koji se dobijc mjesanjem 13,2 em
3
Hel koncentracije
0,027 molll sa 18,4 em
3
srebro-nitrat1 koncentracije 0,018 mollL
Het + AgNo, -> AgCI + H,O.
128
9.52, Izracunati pH mstvora koji se dobije mjesanjem 14,2 ml rustvora HCI
koncentracije 0,051 molJl, 12,2 ml rastvora HN03 koncentracije 0,17 molll i 19,8 rul
rastvora NaOH koncentracije 0,12 molli.
R; 2.
9.53. Koliki je pH rastvora cijanidne kiseline HeN Cija je koncentracija 1 mol/I, a
konstanta disocijacije 7,9.10-
10
malfl. HeN!:; H" + eN-
R: e(H') e(CM). Ravnoteina kOlleentraeija e(HCN) e, - e(H'), g<\ie je e, 1
molll pocetna kOl1eentracija. Ke e(H+ ): ,e(H') 2,8'10,5 moll!, pH 4,55.
l-e(H')
S obzirom da je u pitanju slab elektrolit do istog rezultata dolazimo i
primjenom mona razblazenja:
K = a'· C.; e(H') a·e; pH 4,55.
9.54. U rastvoru mravlje kiseline Cija je koncentracija 1 molfl izrnjeren je pH =1,80.
Kolika je konstallta disocijacije rnravlje (metanske) kiseline.
HCOOH !:; H + HCOO'.
R: e(F) c(HCOO,) 1,58·10"; 2,5·lO'4 molfl.
9.55. Izracunajte pribliino koncentraciju rastvora etanske kiseline u kojoj je 1 %
kiseline disociralo, a konstanta disocijacije K "" 1,75.10-
5
molli.
R: K=a'·c; e=0,175molll;
9,56. Izraeunnti pH rastvora sljedecih organskih kiselina i baza Cija je koneentracija
0,1 molfl:
il) etanska kiselina, CH,COOH, K = 1,8.10,5 molll,
b) antinobenzoeva kiselina, C,H4NH,COOH, K 1,8 ·10" moll!,
c) benzoeva,CoH,COOH, K 6,6,10,5 molfl,
d) fenilsircetna, C"H,CH,COOH, K 4,9·lO" molfl,
e) mlijecna, HOCH(CH,)COOH, K = molfl,
f) anilin, C"H,NH" Kb 3,8.lO'10
g) benzilamin, C"H,CH,NH" Kb 4,2.10,5 molfl,
h) etilamin, C,H,NH" moll!,
i) piridin, C;H5N, Kb l,nO" moll!.
R: a) pH= 2,87; 2,87; 2,59;
f) pOH 5,2 pH 8,8; g) pH 11,3; h) pH 11,8; i) pH = 9,1.
129
10. OSMOTSKI PRITISAK
Molekuli rastvorene supstancc u razblaienim rastvorima se ponasaju kao da
se na dataj temperaturi i konstantnoj zaprcmini nalaze u gasovitom stanju. Za njih se
maze takode primijeniti jednaCina gasnog stanja'
11
p V nRT adnaSl1a p RT.
V
Kako je u rastvorima adnos kolicine rastvorene supstance i zaprcmine
rastvora koliCinska koncentracija rastvora c, to je pritisak:
T.
Pritsak n se naziva osmotslii i zavisi sarno od broja ccstica u rastvoru nn
datoj temperaturi. Zakonje dao Van't Hoff i \'azi sarno za razblaZene rastvore."
Kod elektrolita je zbog jonizacije pri isto.1 koncentraciji rastvora broj cestica yeti
nego kod rastvora elektrolita:

gdje je i Van't Hoff-av broj. Izmedu koeficijenta i, stepena jonizacije Cl. i broja jona v
na koji se raziaic molekul e1eKirolita, postaji ovisn05t koja je izraiena jednacinom:

PomoCu date jednaCine mozerno izracunati stepen jonizacijc, broj jona na
koji se razlazc rnolekul, zatim odrediti molekulsku rnasu itd. Za rastvor neelektrolita
stepenjonizacije je jednak nuli Ie jc i "'" 1.
Primjcr 1. U rastvom nekog proteina masene koncentracije 40 gil izrnjeren
je osrnotski pritisak od 1603 Pa pri temperaturi od 25°C. lzracunati molekulsku masu
proteina.
RjeSen,je:
p 1603 Fa 1,603 kPa
T 273 + 25 298 K
l.""_±Q.gLj

Imamo rastvor neelektrolita. Da bi nasli molekulsku masu trcba izracunati
kolicinsku koncentrd.ciju;
1t
6 47.10-
4
moll I.
8)14 J I molK·298K ' .
c
RT
Posto je poznata rnasena koncentracija ondaje 1Z poznate veze y:= C :tv1,
130
y 40g/l ,

c 6,47·10 4g/mol
lV'apomena: U jednaCini gasnog stanja pritisak i zapreminu treba izraziti u SI
jedinicama, tj. pritisak II paskIt1ima (Pa), a zapreminu u m
3
. Ukoliko S0
izrazi u litrima (l) onda pritisak treba izraziti u kPa. jer se tada vrijcdnost prorzyoda
p V ne mijenja !
kPa.J"'" 10
3
Pa·lO-
3
m
J
:;;;:; Pa·m
3
.
Primjer 2. U rastvoru nekog clektrolita koncentracije 0.05 molll pri
temperaturi 27°C, izmjeren je osmotski pritisak 370 kPa. Na koliko jona jonizuje
e1ektrolit ako je jonizacija potpuna ?
R,jdcnje:
c 0,05 maIn
+ 25 293 K
P 370 kPa
((=100%=1
v=?
Da bi nash broj jona na kqje jonizuje elektroli1 mormno nati koeficijent i :
. 1t

370kPa
= 2.96.
cRT 0,05 maJ.8,314 J I molK· 293 K .
Uvrstavanjem u jednaCinu:
i"" C/., (v -1)+1, dobijemo daje v = 3.
Primjer 3. Koliki.ie oSll1otski pritisak u rastvom na temperaturi : ..
a) 2% rastvora sulfatne kiseline cija gustina iZllosi 1,25 glcm
3
, a stepcn Jomzaclje
95%.
b) 1 % rastvor fosfatne kiseline cija gustina iznosi 1,1 gJem
3
i stepenjonizacije 28%7
RjeSenje:
a)
p 1,25 1250 gil
a = 95 %= 0,95
298 K
M - 98 g/mol
n=?
H
2
S0
4
-+ 2 H' + SO;-.
Eroj jona na.koje jonizuje sulfatna kiselinaje 3, je:
i a (v - 1) + 1 0,95 (3 -I) + I 2.9.
13l
Da bi nasli osmotski pritisak. moramo izracunati kolicinsku koncentraciju:
w·p 0.02·1250g/1
c = --= 0,255 moll 1
M 98g/mol
n = i e R T = 2,9·0,255 molil·8.314 J/molK ·298 K = 1832 kPa.
a) W"'" 1 %=0,01
P = I, I wem' = 1100 gil
a=28%= 0,28
T = 298 K
M= 98 glmol
n=?
Broj jona na koje jonizuje fosfatna kiselina je 4 te je:
i = 0. (v -1) + I = 0,28 (4 -1) + 1 = 1,84.
KoIiCinska konccntrac\iaje:
pw IlOOg/l.O,OI
e=-=- 0,1 12 moll I,
M 98g/mol
1t =icR T = 1,84· O,1l2molll· 8,314) ImolK· 298K = 511,7kPa.
Primjer 4. Koliko molova neelektrolita treba cia sadrZi 5 I rastvora cia bi bio
izotonican (da ima isti oSlllotski pritisak) kao i rastvor na istoj
temperaturi, koncentracije 0,05 mol/l Cijije 88 %?
Rje,enje:
V, = 51
C, = 0,05 molll
a. = 88 % = 0.88
N
1
:= ?
VeIiCine koje karakterisu neelektrolit oznacili smo sa indeksom 1, a
elektrolit sa indeksom 2.
132
nl"" cjR T
1T2=i c2 RT
BaCl, -+ Ba" + 2 cr .
(neelektrolit)
(elektrolit)
Posta SU osmotski pritisci isti ondaje:
(v = 3 jona),
i = 0. (v -1) + 1 = 0,88 (3 -I) + 1 = 2.76.
Daljeje
C, = i ·c, = 2,76 ·0,05 mol/l = 0.138 molil.
Broj molova neelektrolita je:
ill = Cl Vj = 0,138 moUl·51 = 0,69 mol.
ZADACI
10.1. Koliki je osmotski pritisak se6era u vodi na temperaturi 20
0
e ako je maseru
udio Secera u rastvoru 0,5 %? Predpostavimo daje gustina 1 g/cm
3
.
M = 342 glmol.
R: TI = 35,6 kPa.
10.2. Vodeni rastvor sadrzi 4.5 gil nepoznate supstanee. lzmjerenje osmotski pritisak
4000 Pa na t = O"c. Kolikaje molekulska masa nepoznate supstance '/
R: TI = cRT .L R T, Mr = 2550.
M
10.3. Kolikije osmotski pritisak na temperaturi 25"C sljedeCih rastvora:
a) saharoze C12H"Oll, Y = 10 gil,
b) glikola C,ELt(OH)" Y = 2 gil,
e) karbamida CO(NH,h Y 2 gil,
d) glicerola C
3
H
5
(OH)3, y = 3 gil.
R: a) 72,4 kPa, b) 79,9 kPa, e) 82,6 kPa, d) 80,8 kPa.
lOA. Koliki je osmotski pritisak KCI koncentracije 0, I. molll ako je stepen jonizacije
80%.
R: 407,5 kPa.
10.5. Koliko mala neclektrolita treba da sadrZi 1 1 rastvora da bi njegov OSlllOt9ki
pritisak bio jednak kao kad rdstvora nitratne kiseline koncentracije 1 malll Ciji je
stepen jonizacije 80 %?
R: 1,8 mol.
10.6. U 1 I rastvora KCI rastvorcno je 5 g soli. Njegov osmotski pritisak je 304 kPa
na 18'C. Kolikije stepenjonizacije?
R: 87,2 %.
133
10.7. U rastvoru cija je koncentracija 0,05 moIll na temperaturi od O°C, osmotski
pririsak iznosi 374,9 kPa. Na koliko jon a disosuje molekul elektrolita?
R: 3 jona.
10.8. Ras1vor neelektrolita Cijaje molarna masa 18 glmol sadrii 15 g supstance na II
rastvora. Taj f'dStvor je izotorrican sa rastvorom NaCl koji sadtii 2,64 g soli u 1 I
rastvora, Koliki je stepcnjonizacije soli ?
R: 85%.
10.9. Rastvor u kome je maselu udio saharoze 3,42 % izotonkan je sa rastvorom
rafinoze u ko.1oj je maseru udio rafinoze 5,96 %. Ako je rclativna molclmlska masa
saharoze 342, kolikaje relativna molekulska masa rafinoze?
R: 596.
10.10. Rastvori neelektrolita sadrZc:
a) 3 gil rast\"orene supstance pri tempcrnturi 27°e, pri ceml1 pokazujc osmotski
pritisak 2,49 bara,
b) 3 g rast\'orene supstance u 500 cm
3
rastvora 11a tempcraturi 12°C, pri ccmu
osmotski pritisak od 0,415 bara.
Kolike su molekulske mase nepoznatih snpstrmci ?
R: 0) 30, b) 343.·
10.11. Imamo raslvor secera u vodi cijije maseni udio 0,05, Nadite osmotski pritisak
rastvora na temperaturi 20
o
e, l\t1r= 342, p:= 1 g/cm
3
.
R: 356 kPa.
134
11. ELEKTROLIZA
Kada jedllosmjerna clckwena stlUja prolazi kroz rastvor clekttolita. na
elektrodama se odigravaju reakcije oksidacije i redukcije. vrSi so elektroliza.
Zakone e1ektrolize dao jo M. Faraday (Faradej) 1833 godino.
Prvi Faradejev zakon glasi: masa supstance na elektrodama
proporr.iona1n.a je pl'otddoj koHcini clektriciteta lu"oz clcldroJit, tj.
gdjeje:
m - lllasa supstance, Q - kolicina proteklog eleictriciteta, k - konstanta za datu
clektrodnu reakciju (elektrohemjjski ekvivalent).
Protekla kolicina elektriciteta se moze izraziti YJJo: Q"" 1 t
gdjeje
I - jacina strnje u amperi.ma CA), t _. vrijemc proticanja u sek\.Uldama (s).
Ncka se, na primjer, na katodi odigrava s\;ede6a reakcija:
Ag+ + e' -, Ag.
Za izdvajanje 1 mola srebra potrcbna jc ko1icina clektriciteta:
NA '0.
gdje je: NA -. AvogBdrova konstanta, e - naelcktrisanje clcktrona.
Jedan mol elektrona ce lzdvojiti 1 llloi jona srebra. Kalicina c1ektriciteta sto
je nosi jedan mol elektr-ona je:
F = NA'e = 6,022.10" mor' , 1,602.10.
19
C = 96484 ClmoL
Kolicina eJektriciteta sto je nosi 1 mol elektrona naziva se
lwnsiant. (Il).
Na prim.jer, pri. rcakciji Cu
2
.(. -+ 2e< ell potrebUD je utrositi dva pUla veell
kolicinn elektriciteta, Ij. q"'" 2 F. ill U opstem sluc8ju Q z·p, gdje je:
z - broj razmjenjenlh elektrona na elektrodi.
, Tada mozerno pisati da je:
k=ll1=M.
Q zF
Aka to uvrstimo u jednacinu za pr\'i Faradejev zakon dobijamo jednacinu 7 ..a
dlUgi Faradojcv zakon:
M
m=-Q.
zli' .
Iskoristcnjc elektricne struje je oanos stvflmo i:zilvojene mase i teorctski
potrebne mase:
In Q

n1, Q,
135
. Primjer 1. Kroz rastvor kupri-blorida prolazi strujajacine 2 A.ll toku 1 saia.
a) kohka se masa bakra izdvoji na katodi ? .
b) kolika se i zapremina gasa hlara izdvoji na anodi, pIi normalnim uslovima ?
RjeSenje:
a) Katodna reakcijaje: Cu
2
+ + 2 e" --? eu

t = 111= 3600 s
z=2
M(Cu) 63,54 glmol
m··-?
_ _ 62,54g/mol ,
m-
zF 2·96484C/mol ' .
b) Elektrodna reakcija na anodi je: 2 cr -2 e' -> Cl
2
.
M 7lg/mol'

zF 2·96484 C/mol ' .
.. Izdvajena zapremina gasa .hiora, pri standardnim uslovima je V = n -V
gdje Je Vm =: 22,41!rnol i m,
m 2,65 g .
n =-=----=00373 mol
M 7lg/nol' ,
v 22,4l/mol·O,0373 mol 0,836 I
. . Primjer 2. Elektrolizom vade (kojoj je dodano nesto sulfatlle. kiseline cIa se
provodenje struje) nastaje kisik i vodik. Kolika jc izdvojena masa i
.gasa vodika struje od 0,15 Au tokn 3 sata ? Temperatura je
2) C a pntisak 1 Kohko se pn tome izdvoji kisika ?
. Rje.senje: Elektrodna reakcija na katodi je: 2}t + 2 e- -4 R!>
I=0,15A
3 11= 10800 s
T= 273 + 25 298K
P = I bar= 10' 100 kPa
z=2
Mill?) = 2 glmoj
m=? V=?
masa vodikaje:
M 2g/mol
m t - --·OIIA 10800 ') 0168
zF 2.96484C/mol"· g,
Izdvojena vorlikaje:
136
O,0l68g. 8,314J/molK·298K =02081.
M P 2g/mol lOOkPa '
Iz JednaCinc H
2
0 .......". Hz + h O2, se vidi da je 7..apremina izdvojenog kisika
dva pUla manja i iznosi 0,104 1. <
l'rimjer 3. Pri elektrolitickoj rafinaciji bakra iskoristenje struje je 92 %.
Treba izraCllnati koliCinu elektriciteta 'potrebnu za dobivanje I tone rafmisanog
bakm.
Rje!enje:
I t= 10
6
g
11 = 92 % 0,92
z=2
M - 63,5 vIllal
Qr=?
m 10
6
g 6
111r - = -- 1,087 ·10 g,
1) 0,92
UvrStavanjem poznatih vrijednosti dobiee se Qr"" 3,3- 10
9
C.
ZADACI
ILl, Stmja od 1 A prolazi u toku 1 sata kroz rastvor kupri-sulfata, Izracunati maSll
bakra koja se izdvoji na katodi.
R: 111 = 1,185 g.
11.2. Pri proticanju iste koliCinc clektricitcta krOl rastvore srebro-llitrata i bizmut-
nitrata, 11 prvom od qjih se na kalodi izdvoji 0,90 g srebra. Izracunati koliko se grama
bizmuta izdvojilo iz drugog rastvora ?
R: m=0,58g.
11.3. Koliko je elektrona potrebno za izdvajanje:
a) 1 mola srebra iz srebro-mtrata,
b) 1 Inola bakra iz kupri-sulfata ?
R: a) 6,10
23
; b) 12.10
23
.
137·
11.4. Koliko je vremena potrebno za razlaganje jednog mola vode strujom od 5 A?
R:
11.5. Elektrolizom hloridne ki,aline ua'taje blor i voclik Ako jc temperatura
gasovitog hlora 32'C, a pritisak 1.1 bar izracunati zapreminu hlora 7.a protaklu
ko!icinu alektriciteta od: a)35C;b) 28 MC; c) 19.6 inC.
R: a) V(el,) U8 crn'; b) 335 I; c) 19,6 mm'.
11.6. Bakar se rafinira elek1rolizom. Elcktroliza sa vrsi 6 sati liZ struju od 150 A.
lzracunati isicoriStenje struje ako jo mfioacijom dobiveno: a) 988 g: b) I kg.
R: a) b)1']=93.8%.
11.7. Aluminij se dobiva elek1rolizom AhO,. lzracunati kolicinll clektriciteta
za dobivanje jedne tone aluminija.
R: Q = 1,07·10" C.
11.8. Pri dobivmlju 100 kg aluminija eleictrolizol11 A!,a, elektrolizerom je prosla
koliCina e1ektricileta od 1,53.10
9
C. l'lracllllati iskoristenje ,truje.
R: 1']=0,70=70%.
11.9. U Leklanseovom clanku (obicuoj balerUi) jadna elektroda je ciuk Jill kojo) se
odvija reakcija oksidacije cinka:Zn -+ Zn
2
" + 2e'. Za koliko 6e se smanjiti masa
cinkova 0111ota6a za 1 sat aka daje stmju od 0,03 A ?
R: 36,6 mg.
11.10. Pri prolasku struje jacine 1,5 A u toku ad 30 nrinuta kroz rastyor soli nekog
trovalentnog rnetala na kalodi se izdvoji g. Kolikaje relativna atomska masa tog
metala?
R: 114,73.
138
12. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE
Pod unutrasnjom encl"gijom podrrlZurnjevamo zbir kineticke encrgije svih
mo1ekula tijela i potencijalne energije njihovih rnedudjelovanja,
Dovedena kolicina toplote sistemu ide na unutras11jc energije i
vrserlje rada (analitickj izraz I zakona terrnodinamike):

Rad pri promjeni zapreminc (pri stalnom pritisku) idealnog gasaje:
A = pLl V Ie je: Q = LlU + pA V.
Jednacilla za toplote je:
iii
gdjeje:
c·, specificni topiotni kapacitet (izraiava se 1.1 Jlkg K),
C - molarni toplotni kapacitet (izrazava $C u J/moi K),
ill masa supstance, n _. kolicina supstnnce.
Ako uvedemo veliCinu

anda se jednacina I zakona tennodinamike moZe pisati II obliku:
= Llf!,
gdje je H - entalpija iii toplotni sadrZaj sislema.
. Toplo!o! efekat pri ,t.lnom prill,lm jcdnal< ie promjcni entalpije
sistema. .
Oka 95 % danasnjih energetskih po1rcb. podmiruje se oslobadan.1em
energije pri hemijskim reakcijama. Reakcije n toku kojih se oslobada toplote
zovu se egzotermne a reakcije prilikom kojih se apsorbuje odredcna
zovu se endotermne reakcije. Hemijske jecJnacinc uz koje se d3JU podacl 0
toplotnom efektll reakdje nazivaju se tcrmohcmijsl{c jednacine·.
139
Primjer 1. Objasnitc energctske efekte termohemijske
H2(gJ + Y2 O2 -7 H20(g)' Q = 242,2 kJ/ma!.
Rjesenje: Pri nastajanJu 1 mala vodcne pare iz elemenata oslobada se
kolicina toplote od 242,2 kJ, sto zoaei da je reakcija egzotenmla. U termohemiji je
uobicajeno da se toplotni efekat rcakcije izraiava kao promjena entalpije sistema:
+ Y, O2 -> IIH - 242,2 kJlmo!.
To znaci da jedan mol vodene pare sadrzi 242,2 kJ energijc m.anje nego sio
su sadrl.avali reaktanti. Pd egzotermnoj reakciji Q == -.6..H, a ukoliko se pri reakciji
apsorbuje kolicina toplote anda promjena entalpije ima pozitivan predznak. Znaci u
zagradama oznacavaju agregatno stanje. Uobicajene su ove oznake: g - gas, 1 -
teenost, S - cvrsto, aq - vodeni rastvoL
Pravilno je pisati :
e .
242,2 kJ/mot.
Operator Ar ZIlati promjenn entalpije pri realcciji stvaranja, f Zllati tip
reakcije. Gamji indeks e zhaCi da je u pilanju standardno stanje, tj. 298,15 K i
101325 Pa. Podatak nama takodc govori da ako zelimo 111101 voelene pare prevesti
natrag u elemente vodik i I(isik u standardnom stanju, moramo zata utrositi energiju
od 242,2 kJ. Po dogovoru entalpija elemenata u elementarnom stanju jednakaje nnIi.
Za tefmohen1ijsko racunanje vaino je Zlk1.ti Hesov zakon: Toplotni cfekat
hcmijskih reakcija ne zavisi od puta kojim je reakcija tekIa, vee samo od
llocetnog i krajnjeg stanja.
Primjer ,i Primjcnu Hesovog zakona pokazati na pnmjeru stvaranja
vodene pare.
Rjesenje: Toplotni efekat rcakcijc pri kojcm se stvara 1 mol vode pri
standardnirn uslovima'jc:
H
2
(;;) + V;;. 02(gj"""';" = - 286,2 kJ/mol.
Za prelazak 1 mola \-'ode u vodcllu pam apsorbuje sc koliCin3 toplotc od 44
kJ tc pisemo:
Kad saberemo jednacine dobit ccmo:
Primjer 3. Ugljik se moze oksidovati do CO2 direktno ili postupno preko
ugJjik(lI)-oksida. Tennohemijskc jcdnaCinc koje prikazuju ave procese glase:
. 140
C(s) + V2 02(g} -)- CO(g),
COM,
C(s) + 02(g)""";" CO2($),
. iIH, - II 0,6 kJ/mo!,
. __ ""IIUJH2 - 283.7 kllmoL
ilH - 394,3 klima!.
Toplotni efekat je isti, bila da se reakcija vr5i neposredna ili u faze.
ako je:
Primjcr 4. Izracunati prornjenu entalpije za reakciju:
LilircCO,g) ::0: -110,6 kJ; mol,
-:::; --394,3 kJ I moL
IIH
8
H
0 ) -242,2 kl I mol.
Q'1 ,g
RjcSenje: Na osnovu Hesovog zakana moze se pisati:
M1 == 6.Hpr - AHreakt.
8 B He
bHf(COHO:) - 6.HiI.CO,g,) - D. f(HP,g)'
IIH klimo! + 1l0,6 kllmo! + 242,2 kl/mo! kJlma!.
Primjer 5. Pri sagorijevanju 9 g aluminija oslobodi· se koliCina topiote ad
274,2 kJ. Izracunati entalpiju nastejanja AI20,.
. 2 AI(s) + 312 02(g) -7 Al20 3("), = ?
R,jesenjc: Posto sc promjcna entalpijc mcuna na jedan mol izraeunaccll10
koliCinu oslobodelie taplote, po jednom moln At:
n '-'=- mt:tv1 = 1/3 mol, le je Ojn "" 823 kJ/maL Za nastajanje jednog mala oksida
potrebna su dva mala,ilumillija, te 6e promjclla cnlalpijc biti 2·823 kJ/mal = 1646
kJ/moL tj.
MIG" 0 ) LIB -1646 kJ Imo!.
11.'"'"'2 ;.,s
Reakcija je egzotenml3. te cntalpije iIna negativIlu vrijednost.
Primjer 6. Izracul1ati kaloricnu vrijcdllost antraeita ako on sadrii 96 %
ugljika, a ostalo su mineralni sastojci. .6.H(C02,g) "" 394,5 kJ/mal.
Rje.scnje: Kaloricna vlijednost se racuna po jedinici mase, tj. Q/m. Posta se
entalpije racuna po jcdnom molu, anda trcba cia ZIlamo masu jcdnog mola
ugIjika, koja iznosi 12 g. Sada je kaIoricna vrijednost:
Q ')94,5 kl 32 875 kJ 32875 kJ
m 12 g , g kg'
S obzirom cIa antracit sadiii 96 % ugljika onda je stvama kaloriena vrijednost:
0,96 ·32875 kl/kg 31560 kl/kg.
141
ZADACl
12.1. Da bi se odredila toplota nastajanja sagoreno je 3,27 g
cinka u kalorimetrijskoj bombi., pri cemu se oslobodiJo 17,5 kJ. KoUka je toplota
nastajanja ?
R: 349,46 kJ,
12.2. Toplota nastajanja acelilena iznosi 227,1 klImat, a toplota nastajanja
benzena Cr,B!! iZllosi 83,6 kJ/rnoL Kolika je promjena za reakciju
-,; C,H, ?
R: - 597,5 kJlmol.
1.2.3. Data je reakcija: H2(g) + Cb(g.l--7 2 HCI(gj,8H = R 185 kl/mot
KoIiko 6e se !.Oplote osloboditi pri sagorijevanju 1 dm
3
Illara pod normalnlm
uslovima?
R, 8,26 kJ.
12.4. Ko1iko kg Cistog ugljika (graftta) treba, da se dobije koliciua !op1o!e od 100 000
leJ, - 393,5 kl.
R: 3,049 kg,
12.5. Kolika se kolicina toplote oslobodi pri 1 kg zeljeza ? ""
- 822 ..2 kl/moL
R: 7361 kJ,
12.6. Odredi promjenu entalpije za reakciju: CH.,(g) -+ 2. 02(g') -t COJ.(s) + 2
kada so zna da je toplota nastajaJ1ia CO"" .- 393,3 kJ/mo1, vodene pare - 242.2
kl/mal, a toplota nas1ajanja metl-U)<l - 91 klIma!.
R: -787,7kJlmol.
12.7. Glavni proces kojl tece u visokoj pcci izraienje zbirnomjcdnacinom:
Fe20, + 3 CO -> 2 Fe + 3 CO
2
,
Odredi toplotni efekat ave rc;:J(cUc. Potrebne podatke uzcti iz predhodnih z.adataka !
R, 37,7 k.l/mol.
12.8. Za odredivanje stalldardne entalpije MgO, uzorak Illat,111ezjjeve
"ike mase 0)22 g spaljen je u kalorimetTIl, pri cemll se faZ'vito 3030 J. Izrabmati
entalpiju
R: - 603,8 Id!moL
14-2
12.9. Standardna entalpija ozona 0 3 iznosi + 142 kJ/mol. Izrafunati toplotni efekat
reakdje pretvaranja 1 kg ozona u kisik
12.10, Pri oksidaciji 12 g Ca oslobada se koli6ina top1otc ad 190,65 kJ. lzracunati
standardnu entrupiju CaO,
R: - 635,5 kJ/mo!.
11.11. Odredi da li je reakcija:
C2H6(g) + 2 HlO
W
-7 2 CO2(g) + 5 Hz,
endotcn1ma iIi eg;r.oternma. == 89,7 kJ/mot.
R; endotennna,
12.12. Kolika se kolicin" toplote izdvoji pri sagorijevanju 100 kg 98 % etil-alkohola,
ako se reakcija odvija prema
C2HsOH{l) + 3 O2(11) '""'* 2 + 3 HzO{g)
IIH(C,HsOH) - 277 ,6kJ/mol.
R, 2,631·10' MJ/moJ.
143
KANTONALNO TAKMICENJE IZ HEMlJE UC1T1VlKA
SREDNJIH SKOLA
TuzZa, maj, 1997.
&lWPA "A"
1. U posudi zapramine 1 m} llalazi se gas kisik pri standardnim uslo\'ima. Koliko ima
atoIDa kisika u toj zapremini ?
R: N(02) = n(02) ·NA : 2,689·](1" rnoleku]a; N(O): 5,377.]0
25
atoma,
2. Razlika rnaksimalnog broja elekt.rona na orbitmna, Ciji se glavni kvalltni brojev1
razlikuju za 2, iznosi 16, Kojc su to orbite ?
R n - n '02' 2 n
2
- 2n 2 .016 n' = J n : I
. 2 ) '2 t ,2·, I
3. Koliko se maze dobiti zcljcza iz 2 t siderita sa 66 % FeC0
3
, aka je iskoristenje
92%.
R: 111(FeC03) = 1,32 I; w(Fe) = 0,482; rn(Fe) = 0,585 t.
4. U 250 ml Ciste vade doda se jedna kap 98 % H
2
S0
4
Cija je guslina 1,8 g/enr',
Kolika cc biti kolicillska koncentracija dobivenog rastvora ako 5 mI dodanog mstvora
sadrit 100 kapi? '
5. U 300 g 15 % rastvora NaCl, Cije je gustiua 1,1 g/cm' doda se IQ{) ml vode i 50 g
kuhinjske soli. Izracunati kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora, Gustina vade
je 1 g/cm3, a gustina NaClje 2,1 glcm
3
.
R. c, V, = c, V.,c cJ 2,82 moL1; V, = 0.272 I; V,: 0,3961; C2 = 1,94 mol/i.
144
GRUPA "B"
1. U rastvoru mase m = 30 g rastvoreno je 1,5 g Koliki je maseru
udio mnonijMkarbonata u procentima, promilima i ppm?
R: 5 50 %0= 50000 ppm.
2. Koliko se maze dobiti aluminija 12 150 kg rudc boksita koja sadrii 68,5 % glil1ice,
aka je gubitak produXta 5,5 % ?
R. m(Al) = 51,38 kg,
3. Izracunati maseni udia, mascnu koncentrdciju i gustinu rastvora koji se dobiju
mjeSanjem 450 g 28 % rastvord bakar-sulfata gustine 1,37 glcm
3
i 150 ml vode.
Gustina vade je 1 gJcm3 ..
R: meA) "'" 126 g; m(rastvani) "'" 6UO g; '-".. 328,5 ml -{- 150 ml "'" 478,5 ml;
w: 21 %; y = 263,4 gil; p 1,254 glcm
3
,
4. 100 g vade pri temperaturi 100°C i pritisku 1,01325 .10
5
Pa zauzima priblilno 100
mL Izracullaj koUka puta poveca volumen pri prelasku vode u pam pri navedcllim
uslovima.
R: V, = 0,11; V, = nRT/p; V
2
N, 1700,
5. Reakcija cinka sa hloridnom Idselinom odvija se premajcdnacini:
ZU(s) + 2 Hel --+ ZnCh + H2(g)
IzractUlati:
a) zapreminu izdvojenog vodika na pritisku 104,5 kPa i temperaturi 25°C aka je
izreagovalo 20 g cinka,
b) koliko je potrebno ml 23 % h10ridne kiseline za polpunu reakiju, ako je gustina
kisehne 1,15 g)cm
3
?
R a) V(H2): 7,251; 'b) n(HC1) 0,612 mol; c(HC1) = 7,256 molll; V(HC1) 84
mI.
145
GRUPA "C"
1. Fosfin (PH,) sagorijeva u kisiku dajuCi fosfor(V),oksid (P,O,) j vodu:
2 PHs(g) + 4 02(g}.-)- P 20S(6) +;3 H
2
0(!).
Koliko so gmrna P,O, dobije kada se 'pomjesa 17,0 g fosfina Sll 16,0 g kisika
(oksigena) i pusti da reakcija Ieee do kmja ? ,
R: n(02) "0,5 mol; n(pH3) 0,5 mol; Fosfin jc u suvisku' Mjerodavan reaktant je
kisik. m(P,O,)" 17,74 g,
2, Na II vode dodataje I kap 94 %HNO, cijaje gustina 1,5 glem'. Ako I ml dodate
kiseline saddi 20 kapi izraeunati pH nastalog rastvora, Stepen disoeijacije nastalog
rastvora kiseHne je 92 %.
R: 01 "22,38 V, "0,05 ml; V,,, II', e2" 1,12 mol/l; c(1'!") " 1.03,10" mol!!;
pH = 2,987.
3, Rastvor sadrZi- 1010 g KOH i 900 em
3
vadc. Zaprel11ina raslvora je 9047 em
3
,
Odre?iti koiicinsku konccntraciju ras1vora i masene udjcle KOH i vode, Gustina
vode Je I glem',
R: m(rastvora)" 910 g; w(KOH) " 1,1 %; w(H,O)" 98,9 %; e(KOH)" 0,197 mol/J,
4. Koliki su pritisci vodenih rastvora saharoze i natri}hlorida
0, I moVdm' na 25'C
. Rastvor saharoze je neelektrolit, a rastvor jak elektrolit.
R: n(saharoze)" 247,8 kPa; n(NaCI)" 495,6 kPa,
5. Koliko grama cinka (Zn) izreaguje sa sulfatnom IdseIinom ako-se dobije 500 cm
3
vodika(hidrogena) na 20'C i pritisku 102,6 kPa, '
Reakcija se odvija po jednacini:Zn(i) + H
2
S0
4
-;. ZnSQ'l + HZ(g)
R: n(Z11) " n(H,) " 0,021 mol; m(Zn) = 1,377 g,
Napomenn: U grupi "C" Be takmice uceniDi 3, i 4, razreda skola u kojima- se hemlja
izucava 4 godine; u grupi "B" uccnici 1. i 2. razreda isiiil-skola; u grupi "A" ucenici
astalih srednjib skola,
146
LlTERATURA
1. 1. Filipavi6 i SLiponovic. Opca i anorganska
Skolska lmjiga, Zagreb, 1980,
2, C, Jela(;16, Hernijska veza I struktura malekula,
Tellllicka lmjiga, Zagreb, 1982,
3, 1'. Petrovski, Opsta j neorganska hemija,
Rudarsko-geoloSki fakultet, Tuzla, 1993,
4, Kallay-Cvitas, Novi pristup racunanju u kemiji,
Skolska lmjiga, Zagreb, 1982,
5. M Sikirica, Stehiomtrija,
Skolska klljiga, Zagreb, 1993,
6, Glinka NL. Zadaci ; uprainenla po opsee; himil,
Leningrad, Himia, 1986,
7, M Mmalovic, Medicinska hemija I dio- Te()rijska
nastava s hem;jskim raeunanjem, DB Preporod, Tuzla, 1995,
8, T. evita. i N, Kallay, Filickc vcUoine i jedinice Medunarodnog
sustava, Hrvatsko kcmijsko c!ru,tvo i 5kolska knjiga,
Zagreb,1981.
9. 1'1. Brenzi/;cak, Mjerenje j racunm1ie u tchnici i znanosti)
Tehnicka knjiga, Zagreb, 1971.
10, M. Brezin§(;ak, Metrologija, Zakonska, Tehnicka enciklopedija,
JLZ, 7 svezak, Zagreb, 1982,
11. Atomic weights of tile elements, Pure AppL Chem, 51(1979)405
12. Manual of Symbols and Terminology for
Quantities, Pure AppL Chem 51(1979)1.
147
DODATAK
MEDUNARODNI SISTEM JEDINICA (SI)
1. Osnovne jedinice
Velicina
duZina
rnasa
vrijeme
termodinamiCka
temperatura
jacina elcktr.struje
jaclna svjetlosti
kolicina supstance
(tvari)
Oznaka
m
t
T
I
I
n
2. Neke izvedene jedinice Sf
Jedinica
metar
kilogram
sekunda
kelvin
amper
kandela
mol
Oznaka
m
kg
s
K
A
cd
mol
VeliCina Jedinica
Oznaka jedinice
povrSiIla
zapremina (volumen)
brzina
gustina
sila
pritisak, naprezanje
energija, rad, top Iota
snaga, energetski fluks
e1ektricni nahoj ,
elektricni napon
elek-tricni kapacitet
elektdcru otpor
Celzijeva temperatura
akliVllost radioaktivne tvari
specificm toplotni kapacitet
kolicinska koncentracija
masena koncentracija
kvadratni metar
kubci metar
metar u sekundi
kilogram po kubnom metra
njutn (newton)
paskal (pascal)
dzul Goule)
vat (watt)
kulon( coulomb)
volt
farad
om (ohm)
Cetzijev stepen
bekerel
dZul po kilogram kelvinu
mol po kubnom metru
kilogram po kubnom metro
m
2
m'
rn/s
kgtm
J
N kg·rn/s
2
Pa=N/m
2


C
V


'C
Bq
Jlkg·K
mol/m
3
kg/m
3
148
3. Mjerne jedinice izvan Sf koje se mogu upotrebljavati
VeliCina
zapremina
masa
vrijeme
pritisak
energija
Jedinica
litar (I)
tona (t)
atomska jedipica mase (u)
minuta(min).sat(b),dan(d)
bar
elek1:ronvolt (eV)
Vrijednost iskazana
osnoynim jedinicama
1 ] W'm'
.
I u 1,66057·10·
27
kg
Imin=60s
1 bar l05Pa
I eV 1,6021O'''J
4. Mjerne jedinice koje se ne mogu vise upotrebljavati
Velicina
dliZina
sila
pritisak
Jedinica
angstrem (A)
mikron
din
ki1opond (kp)
tehnicka atmosfera (at)
fizicka atmosfera (atm)
*milimetar zivinog stuba
Odnos sa .iedinicama 81
I A IO"om
IfF 10·6m
1 din 1O,5N
1 kp 9.8066 N
I at 998066 Pa
I atln = 101325 Pa
(mmHg) 1 mmHg = 133,32 Pa*
erg, kilopondmetar (kpui), 1 erg = 10,7J,1 kpm = energija,rad,
toplota
radioaktivnost
kalorija (cal) 9,89665 J; 1 cal = 4.1868 J
kiri (Ci) I Ci = 3.7'1010 Bq
5. Predmeci decimalnih mjernih jedinica
-
Prefiks
I
Oznaka 'I Vrijednost
I
Oznaka Prefiks , Vrijednost
Drefiksa prefiksa
eksa E 10" deci d I 10"
peta P 10 centi c I
10"
tera T 10
12
mili ill 10"
\---.giga
G JO mikro
--.;---+
10"
M 10

10·9' mega
kilo k 10' 'Oiko
0
10'"
t
hekio h. 10' fernte f 10'"'
deka d la' ato a 10'''
...
* Osrm u zdravstvu za odreazvafIJe hvnog pntlska (S{. hst RhrH, br. 14/93)
149
i

SADRZAJ
Univer~itet u Tuzli, odlukom Komisije za izdavanje odobrenja za upotrebu udzbenika, bra] 03-125/96., ad 23.02.1996. godine, odobrava upatrsbu zbirke "Zadacl iz opste hemije za students RGF-a"

PREDGOVOR
1. FIZlCKE VEL1CINE I JEDINICE .
VELlCINSKl RACUN .1 ' ............. 5
9

Recenzenti: Prof. dr. Munira Mazalovic, Medicinski fakultet u Tuzli, Prof. dr. Ranka Kubicek, Tehnoloski fakultet u Tuzli.

2. MASA A TOMA I MOLEKULA. MOLARNE VELIClNE 3. SVOJSTVA GASOVA.. 4. STRUKTURA A TOMA. HEMIJSKA VEZA..

. .. 20 . ... 27

STR UKTURA A TOMA .. . .. 27 ELlTKTRONSK4 KONFIGUR4CJJA . 28 PERIODNI SISTE'v! ELE~1ENA7:4 ...... 30 HEMJJSKA VEZA.. . .33 TALASNO-MEH4NICK4 PRJRODA KOVALENTNE VE1E.. . .35

Korektor: Mensura Salameh, prof. hemije, Gimnazija "Mesa Selimovic", Tuzla

5. SASTAVSUPSTANCE(TVARI)
EMPIRJJSKA FORMULA SPO.L4 . ZADACII1 ORGANSKE HElvfIJE..

......... .41
. ....... .46 . .. .50 .56 61
71

6. KONCENTRACIJA RASTVORA .
RAZRJEDIVANJE R4STVOR4.

Stampa: DOD HARFO-GRAF

7. HEMIJSKE JEDNACINE. REDOKS-JEDNAC1NE 8. IZRACUNAVANJE POMOCU HEMIJSKIH JEDNACINA
ZADACII1 ORGANSKE HEMlJE..

80 . ...... 97

9. HEMIJSKA RA VNOTEZA

.. 105

]

Jzdavac: Rudarsko-geoloski fakuftet, Tuzla

I 1

!

BRZlNA HEMJJSKE RE4KClJE ..................................... 105 KONSTANTA RA VNOTEZE.. ..' .. 106 LE CHATELIER-OV PRINGP.. 109 RAVNOTEZA URASTVORIMAELEKTROLITA. 112 PRODUKTTOPIVOSTI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 114 JONSKl PRODUKT VODE.. .. .......................................... 120 10. OSMOTSKI PRlTISAK. . . .............. 130 11. ELEKTROLlZA.. . . .... .135

Sponzor: SZR BONY, Tuzla

12. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE KANTONALNO TAKMIC.ENJE IZ HEMlJE UCENIK4 SREDNJIH SKOLA.... LlTERATURA.. DODATAK.

... 139 . 144
147
..148

1. FIZICKE VL'LICINE I JEDINICE

PREDGOVOR

. Ova z?i~ka. naI~je~j~na je studentima Rudarsko~geoloskog fakulteta a moze konsno POSIUZltI 1 UCelllClITla srednjih Skala posebno llcenicima' ... " I 'h .. ' gunnazlJe, me d . {C 1 emlJske skole. Autori su se trudili da sa,l~'1iu Zb' k e da· asnove za .ICIllS . . . . . \.ll£.Cl lr JU J profeSlOnaln~ ..onJentaCIJU, ~d~osno da sto veei broj uradenih primjera i zadataka bude u flll1kCl~~ struke. U Zb!fCl se nal~i i v~liki broj zadataka 1Z organske hcmije. ~em.lJa .~as za~ma 7..nacaJn~ mJe~to u prirodnim naukama, a stekla ga je u~rJvo. k\ anutattvn~~ pnstupom. proucavanJa ~upstance. Taj pristup se sastoji u nlJ~:~nJu ma.~a, kOhCll1a: zapre~'ll~, ene~getskih promjena i niza drugih fizickih veiIcma, t~ nJ~lO:o preracunavatlje 1 povezlvanje pomocujednacina.
U ZbUCI sma posebnu painju posvetili novom pristupu racunanja u heme racunanje. S vremcnom su se u herniji ustalila dva naCi~I, rac~~n~a. P~l ~a~in, k~j,i" s~ tem~~~ na, pr~porcijama i tome slieno, povezan je s: p~~resrum ~01~J~rn. ~zlckih vvel~~ma I Il!lhoVih jcdinica. Takav naGin racunanja tc:ko se. maze p~mJerutI na slo~elllJ~ proraclU1.~ i treba ga izbjegavati. Drugi nacin rac~Ja n~ ~oJe~ ~e t.em:lJl ..~Zlcka hemlJa, jednak je racunanju II fizici, a omogllcav,a .~lesavanJe 1 naJsloze~IJlh zadataka (veJicinski racun). ~ amost ~o~~og 1 dobrog sporazumjevanja medll raznorodnirn
koje se

Pod veliCinom se podrazumjeva sve one sto se maze kvantitativrio mijenjati. VeliCine koje karakterisu fizicke pojave ili odreduju svojstva supstance nazivaju se fizicli.e velicine. To su na primjee duzina, masa, temperatura, energija, koliCina supstance, koliCinska koncentracija itd. Svaka iizicka veliCina ima svoju brojnu vrijednost i odgovarajucu jedillicu. Kada kaierno daje duiina stoIa 1,2 m onda mama kakvaje stvama duiina. lzostavimo Ii jedinicu u toj jednaCini, ana gubi svoj snllsao. A sto znaci izmjeriti neku fizicku velicinu? ZnaCi uporediti je sa velicinom . istc vrste koja je uzeta za jedinicu. U nasem prirojeru duzina je 1,2 puta vec~ ~d . jedillice za duzinu, 1 m. Pisanje brajlle vrijednosti bez odgovarajuce jedinice je besmisleno. Tokom razvoja naukc i tehnike upotrebljavan je velila broj jedinica, raz1i6t u raziicitim zemljama. Tokom vrcmena nastaia je prava zbrka u njihovom poimanju i preracullavanju, te se ukazala potreba cia se uspostavi neki sistem za sve zemlje
~m

.

~ove v~licinsko

v

USIOVlO Je 1 neke medunarodne dogovore a to . su dogovon. 0 J~ mstv~~o~ nac~u rac~anJa po~ocu velicinskih jednacina. Medlltim tradicija je bIla SUVlse Jaka I ustalJe~a. ~ek JC no:-? Zakon 0 mjernim jedinicama (koji je obav~zan za. upotreb? u blVSOJ Jugos~avlJl od L januara 1981 godine) uzrokovao

strucnJaclma . d'

v

,

pnmJellJcnu he1lllJU ( lUP AC)

pr~mJene ko~e ~u n~o ~o."ele do ra~un~ja yelicinskim jednacinama u hemiji. M~d~la:odni sl~~em Jedmlca (Sl) pnhvatila je i Medunarodna unija za Cistu i

U. Zbirci su yodje,dnako koristeni termini, kao npr. disoc\jacija i joniz.acija. su~~tanca I. tv~: tvOPI:'Ost 1 .ms~orljivost, produkt i proizvod, jedinjenje i spoj, itd. TeZl ~~acl ObllJczeru su zVJczd1col11. Na kraju knjige dati su zadaci sa takmicenja
srednJoskolaca iz hemije, 1997 godine.

12. IIlilostva fizickih vclicina mogu se izdvojiti neke od njih kao osnovne tizickc vcliCine. Iz njih se mogu izdvojiti sve ostale, izvedene fizicke velicine. Skup osnovllih i izvedenih jedinica tini sistem jedinica. Na 1 L generalnoj konferenciji za mjere i tegove, odrzanoj 1960 godine u Parizu prihvacen je Mcdunarodni sistem jedinica, skraceno S1. On se sastoji od sedam osnovnih jedinica za sedam osnovnih fizickih vcliCina, Te jedinice su medusobno povezane i obuhvataju sva podrucja nauke i tehnike (vidi prilog na kraju knjige). Danas je niz znacajnih medunarodllih organizacija prihvatio SI: Medunarodna organizacija za cistu i primijenjeuu hemiju (IUPAC), Medunarodna organizacija za Cistu i primijenjenu ti7iku (IUPAP), Medunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) itd. U bivsoj Jugoslaviji SI je usvojen 1976 godine, kada je donesen Zakon 0 mjernirn jedinicarna i mjerilima, sa rokom pocetka upotrebe od 1. januara 198] godine. Osnovne veliCine i jedinice SI kao i odgovarajuce oznake date su u tabeli na kraju knjige. Sve osnovne jedinice strogo su definisane na osnoVu medunarodnih dogovora. Definisaccmo neke od lljih (Sl.list RBIH, 14/93): l\'lctar je duzina puta koji svjetlost prede u vakUUl11U za vrijerne jednog 299 792 458-og dijela sekunde. Kilogram je jedinica mase., a jednak je masi medunarodnog pratotipa kilograma koji se cuva u Sevru kad Pariza. Kelyin je termodinamicka temperatura koja je jednak.a 11273,16 lcrmodinamicke temperature trojne meke vode. Mol jc koliCina supstance koja sadr:h toliko clementarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljika C-I2.

Napomena: Elelnentarne jedinke mogu druge cestice.

bili

alomi, molekuli, joni, eiektroni i

?s~o'vne i izvedene SI jedinice su kohercntne jedinice.~mo se simbolom prefiksa koji izraiavaju koliko Je pu~a ncka Jedmlca veea lIt manJa od osnovne.8.:.10"4 m 3. Na primjer: 1 kPa"" 103 Pa 1 em = IO. p:::: --. . 101300 Pa= 1.llO"gIl. ZNACAJNE CIFRE Kada u zadacima racunamo sa mjernim podacima.10" kg.00012 = 1.3 drn' = 0. rastvora od 1.36·0. osnovmh 1 lzvedemh Jedlmea SI konste vee iIi manje jediniee. Pri sabiranju i oduzirnanju trcba u rezultatu zadrZati onoliko cifara koliko ima broj sa na. . Rjdlcnje: m = 5 g = 0. 1z prakticnih razloga sc ?or~d. b) 52000 = 5.001 = W-3 .4 '10 5 m3. Za oznacav~j~ ~ill jedini~~ sluZ. RjeScnjc: a) Zaprenlinu izraienu u em'treba izraziti u m Racunamo: 1 em:= 0. Nije .000014 m' = 1.3 moln.0043 molll = 4. Na primjcr 5.3C. Evo jos nekoliko primjera: a) b) e) . Primjer 2: S1 jedinica za zapreminu je 1 m 3. odnosno izvedene jedinice (koherentne Jedinice). Na prin~jer osnovne jedinice su metar (m' i ~11~g~a1l1 (k~).imanjim brojcm cifara.ne .01 111 "'" 10'2111 1 em3 := (l0-2 m i "'" 10-6 m l • V -= 150 em3 ::.15 dm' V=0. tatnost rezultata mJere~Ja mora se ravnati prema broju znacajnih (pouzdanih) mjesta sto ga imaju podacl. mjema jedinica za masenu koncentraciju izvedena je iz relacije y=V m a odgovarajuca jedinica je: kg m3 Ova preporuka ne zadovoljava pri racunanju sa relativnim atomskim i molekulskim rnasarna. Primjer 3: Gustina tvari (supstanee) definise se kao odnos mase i m kg L:'lpremine. b) 0.56 + 2. U tabeli na kraju knjige date su oznake i vrijednosti prefiksa_ Prefiks se pise zajedno sa jedinicom. 0..3 '10.ldm 3 =lO'm. Dozvoljena je upotreba 3 jedirrice litar (I).146 + 2.j86 = 9. 11 = 1 dm • Zapreminu rastvora od 150 em3 izraziti u : a) m 3. kg/m.3 2 Gustin.5.005 kg= 5.151. Oa napom~nemo da su izmedu ostalih dopustene i jedinicc: 1 i (litar) . d) e) 0.8.8 = 4.Pa (pog1edaj na kraju knjige). b) 1. d)!L m} dm 3 dm 3 1 3 .00000021g1l=2.86 ~ 2. b) _k_g_.fERI Primjer 1: Osnovna jedinica za masu je I kg. Pri diz3IUu na kvadrat i kub potrebno . Pri nmozenju i dijeljenju brojeva treba u rczllitatu zadrZati onoliko cifara koliko ima braj sa najmanjim brojem cifara.2-10 4• Ako je broj manji od 1.5. koristenjern jednacina koje ill povezuju sa ostalim veliCinama Na primjer. ! . S1 jedinica za gustinu je U hemiji se najcesce koristi 3. U hemiji se najcesce koristi decimalna jedinica I g (gram) Masu rastvora od 5 g izraziti U osnovnoj jedinici pomocll potenClje od 10.:.504 ~4. Preracunski faktor l~medu lih Jedinica je jednak jedinici. Pomocu sedam osnovnih fizicklh veliCina mogu se izvesti sve ostale ~ IZvedene velicine. 0. 7854 ~ 10. Osnovne i izvedene jedinice su ~I Jcdmlcc u uzem smlslu 1 kratko ccmo ill zvatI SI jedinice. Na primjer: a) 1000 = 10'.ic u rezultatu zadrZati .2 m 3 1 3 3 ' I em3 = 10-6rn.1 + 0..237 ~ 9. 300000 000 mls = 310' mis. Znamo daje 1 1= ] dm3 . pisemo ga kao potenciju s negativnim eksponentom. PRIM. Na primjer: decimalna jedinica -g. Racunamo: I em = 0.28 = 10. Vrlo male i vrlo velike mjerne podatke cesto je prakticnije izraziti pomoi'll potencije od 10.lmC=IO. Na primjer: a) 0. decimalnc SI JcdmJce . e)_If.2'1O~.01310' Pa. Na prirnjer: ..ldm=lO"m.bnoliko eifara koliko ih ima u osnovi.odnosno dm 3 !. a iz:ede. 0.2 -gcm 3 izraziti u: a)_k_g . koja se najcesce koristi u hemiji.lMPa=IO"Pa .iediI~ce m~.3 itd.:: 150·10-6 m 3 = 1.do:'?ljno z~at~ s~~o jednu ~jemu jedinieu. 1 dm 3 i 1 bar = 10. 2 V m' Pri vadenju kvadratnog (i kubnog) korijena vaii i510 pr:J'\i'Io. Na primjer: b) Zapreminu izraienu u em} treba izraziti u litrima (1). 3 .1 dm = 10" dm 1 em' = (l0" dm)' ~ 10" dm' V = 150 ern' = 150·10.

1250 gil ~ 1250·1O"kg/IO"m' ~ 1250 kg/m'. Rjelenje: m = P'V ~ !. tj. K. weAl b) ~---. promilima (%0) iIi u dijelovima ppm: d) S obziroru daje 1 dm' ~ II.lO·5m 3.3 kPa. e) kilopaskaJima. d) megapaskalima (MPa). 30 kPa i 15 MPa.5 m3 . meA) m 'dIn 3 . cJ d) IkPa~IO'Pa Odnosi medu fizickim veliCinama izraiavaju se S fiZiC I~ihovim jedinicama.8·10' kg/m' ~ 1800 kg/m' Napomena:Clkoliko rezultat ielimo izraziti u S1 jedin'ci onda lema decimalne jedinic.06 kgldm'. Rjc.4 g/em' = 1.Bezdimenziolna veliCina je i maseni udio sastojka A. Izraziti taj pritisak u: a) mlhbarllna (rubar). 1 Primjer 4: SI jedinica za pritisak je paskal (Fa). o.013.IO'kglm'. 60 mI.4 glm'. p ~ 1. 5 1.!O3~ ' .106 Pa. m} Primjer 2: Zapremina rastvofaje V = 150 eru' a gustina 12 g/em' Kolika je masa rastvora? . ' gustinu 1. Takve se veliCine cesto izraiav ju u postocima (%). kaicmo da je braj molekula N = 1022 .8 glrui.senje: m p=- 220g 120 em' V 1. 3 dm' ~ 3·lO" m'. 20 rubar. 1.8 g/ml = 1. em 3 1O-'kg 10 3dm 3 ~12~ gdje je m . " p~~2-g-~12. Postoje i bezdimenzionalne velieine. 30·10' Pa. 3 dm 3. Zapaiaffio da su gustine izraiene u glem3 i kgldm3 brojno jednake. 1250 gil. veliCine Gija je jedinica broj 1. 1. Ibar~105Pa. 1 MPa = 10' Pa . 20 em' = 20·10~m' = 2. VELICINSKI RACUN Rjdenje: a) b) I bar ~ 1000 rnbar.0J3.83--.2g/em"150 em' ~ 180 g.10. 4 5 .seni udio je: weAl ~ 0. zaprerninu: 20 em3. 103.10 Pa ~ 0. To znati da u rastvoru 100 g ima 3 grama soli.03 = 3 % = 30 'Yo" ~ JO 000 ppm.4·lO·3 kgllO~m' = 1. b) paskalima.masa uzorka. 1. . 1. Takvo racunanje se naziva veliCinsko_ K fizickim veliCinama pokazacemo na nekoliko primjera: 1. 1.0!3 bar ~ 10 13 rubar.013 bar ~ 1.06 kg/dm' = 1. U nasem primjeru ma. Dozvoljenaje i upotreba jedinice bar 5 (J bar ~ 10 Pal. amasa 20 g. ~ormalni atmosferski pritisak iznosi 1. Primjer 1: Zapremina rastvora je V gnstina rastvora? = 120 cm~. U herrtiji se testa koristi gecimaina jedinica kilopaskal (kPa).013·10' kPa = 101. 15. Na primjer.8·10·'kgllO~m'~ 1.105 Pa =' 1. Nekaje na primjer. 2·10' Pa.013-10 5 Pa.4. 60 ml = 60 em' = 60·10-6 rn 3= 6.1013 MPa.e pretvoriti II osnovne: 183.2'IO' !. maseni udio kuhinjske soli u rastvoru 0. em g a) b) c) 5 10 Pa. to je 'Yoo ~ 0001 ppm~iO·6 %=001=10-2 = 10" p~I.06 kg/lO"m' ~ 1060 kg/m'.lika je r 1 I l velicinama i 0 se racuna s Rjdcnje: Gustina rastvora se izracunava iz relacije: a) b) e) Primjer 5: Izraziti u SIjcdinicama: pritisak: 1 bar. 1.013 bara.

e) 0.8 kg. R: 4 % = 40 %0 = 40000 ppm 1.02-4. b) 2.001.3 1.13.e) mIll. V=131=U. '.1 g/cm3.13. Profek{a koliCina elekticiteta u kulonima (C) moie se izraziti fwo proizyod jaCine struje 11 ampen"ma (1). p = 0. MPa i barima. 1. pV 9. I) 10~.7. Zapreminu rastvara od 2 em3 jzrazite u : m!.0. em3. d) 1Iem3 1 ) 3 / ' . R: 2 ml.14. 1.2254'10' em). 1. d) 0. d) 1000. 0. R: V = 909 enl3 = 0. U rastvoru mase m = 50 g rastvorena je 2 g kuhilljske soli. 1.98 NfPa. pazeCi na pOllzdana mjesta: a) 0.12 bara.9091. 1. 2·!O·6m3 1.16.11. b) 10. 1. s pomocu potencije ad 10.Ttun3 Rezultat izrazite kao potenciju broja 10.0068. 0.52 .032 : 0. rng i tAg.3. pazeCi na pouzdana mjesta: 2.054 mg.48 i 0. Izrazite 5 pomocu potencije od 10: 0) 1230 g.255 kg.0.314 J/molK·297 K 5.1.001.17.113. em m.4 1.10.312."" R T 8. 0.1 L b) OJ13·204 c) 0.128". 321 kPa ZADACI 1. 10' mg. dm 3. b) 6. 1.1. Ponmozite ove brojeve.12. e) 10". 2·!O·'dm3._.ite vrijednosti ovih jedinico' .l0'm'.23 t.25' !O~ kg. 5. e) 0. Treba naCi kolienik ad: a) 12.4.856'10' Pa.16 mol.230'10' g.4'10.98'10'Pa = 9.012 MPa. sljedece mase: 0.23'10 3 kg.10"'m' n = .8'IO'Pa T= 273 + 24 = 297 K n""'? R: a) 8. n0 5 Pa.cm3 . Koliki je maseni udio u: postotcima %. Rjescnje: Aka zelirno rezultat dobiti u SI jedinicama onda polazni podaci moraju biti u SIjedinieama. b)38. b) 2.98 MPa = 0.02 glem '. VodeCi racuna 0 znacajnim eifrarna pomnoiite ove brojeve: a) 4. kolikaje koliCina molekula u tom gasu? R a) 0. 3 3 R: a) 10. b) 2. promilima 0/00.5. b) 4. e) 985600 Pa. pritisak 0.15.004. c)9. R: 10'] kg. Koliki je kolicnik brojeva. 1.2 'W"m3 1. Izrazite pritisak gasa od 12000 Pa u: kPa. a gustina 1.000062 m' R: 9. cJ ~glkg. e) 6. 1.. Rezultat prikazite kao poteneiju od broja 10. Izrazit~ masu od 19 u kg. Izrazite zapreminu rast\'ora od 1.2.21·10' Pa. dije10vima u milion (ppm). R: a) 1. Kad se dijele istovrsne velicine (ve!icine koje se mOb'll izraziti istim jedinicama) dobiju se bczdimenzionalne velicillC. dl.31.31.54. temperatura 24°C. Izraz.8'2. Masa rastvoraje 1 kg. b) 8.2 m u: dm .21. R: a) 40.0323'0. R: a) 0.3. lzrazite u 81 jedinici.00325 g .2. b) 97.8. Zapremina rastvara je 250 m!. 2·10.a) glkg. ml. Izrazite zapreminu rastvora od 1 dm3 u: 3 Ill .0027 g. d)2.7. 10. 12 kPa.8· 104 Pa. }\"apomena: U krajnjem rezultatu vaian je braj c~fara a ne braj decimalnih mijesta. b) mglkg. 3.8.6.9. 1.Primjer 3: Ako je zapremina idealnog gasa 13 l. 1. b) 22540 em'. 7 bara. Izrazite u SIjediniei pritisak gas od: 986 mbara.21 '0. Koliko elel. R. Kolikaje zapremina rastvara? R: 3. mm 3 .53 i 2.1ricil('[a prolekne kroz p"resjek pyovodnika za 6 soli ako je jaCina scruje 5 A 7 RQ~1"~1. 1. I i m3 .IO'Pa. a gustina 1. Kolika je m{lsa rastvara u gramima i kilogramima? R m = 255 g"" 0.4. c) 0.0. 106 ~g.7 '10"g. 4.08](tC 6 7 .i vremena proticanja u seklll1dama (I).i )11.6.

Primjer 2: Prirodni bakar je smjesa 69. Relativna atomsk'l masa Ax. a zapremina 1 ml. Ij. iznosi 1.6606. 19 C. MASA ATOMA I MOLEKULA. Koliko elementarnih naelektrisanfa odgovara kolieini elektticileta od jednog kulona ? 2.938 g.49 gicm 3.r = 64.9815. Svaka kaliCina elektriciteta moze se izraziti kao cjelobrofni umnoiak elemenlame koliCine elekrticitera: q = N-e.929 i 30. Elementamo naeiektrisanje.1.18. relativna atomska masa kisika 16 to znati da jc masa atoma kisika 16 puta veta ad mase atoma vodika.Ar ~ 62.10. naelektrisanjejednog eiektrona.10'27 kg. Kolika je relativna atomska masa .1. a 1961 godine kao atomska jedinica mase je izabrana dvanaestina mase atoma ugljika-12 i dobila je naziv unificirana atomska jedinica mase. Masa jednog atoma se ouda i:z. Izraiavanje njene mase u kilogramima nije prikladno.0078 i Ar(Al) ~ 26. odnosno braj koji pokazuje koliko je puta masa atoma veca od jedne unificirane atomske jedinice mase.10.480. Aka je npr.673. Gustina 67 % nitratne kiseline iznosi 1. Kolika je masa Cisle Kuehne? R: m(.9815.racunava kao: rna:::: Ar·u.10.27 kg.66057. Pojam reiatiYnih atomskib masa prvi je uveo J.10. m(AI) ~ Ar(Al)·u ~ 26.6606.17 % izotopa "Co cija je .]0"26 kg. prirodnog'bakra ? Kolika je ta masa u kilogramima ? 8 9 . u Primjcr 1: Kolike su mase atoma vodikovog izotopa IH i almninija At ? Relativne atomske mase su : Ar(H) ~ 1.9~7.. Nakon otkri6a masenog spektrografa i izotopa fizicari i hernicari su kao atomsku jedinicu mase izabrali sesnaestinu mast atoma kisikovog izotopa 160.27 kg ~ 4.6. Sto je davalo tacnije rezultate. MOLARNE VEL/CINE 1. Rjdenje: mCH) ~ Ar('H)-u ~ 1. 2ato je i dogovoreno da se mase atoma izraiavaju prema masi neke druge cestice.27 kg ~ 1.0078'1. a relativna atomska masa kao: Ar=~.84 % izotopa 65~U Cija je A. Stvarna masa pojedinaCnih aloma je vrlo mala. atoma vodika.nekog atoma odreduje se prerna unificiranoj atomskoj jedinici mase.4) = 0.19. Mase tako malih cestica mnogo tacnije se rnogu medusobom uporedivati nego preracunavati u jedinice rnase. To je neimenovani broj koji predstavlja broj unificiranih atomskih jedinica mase.u: Njena vrijednostje : mil = u = 1.Dalton 1803 godine a kao atomska jedinica mase izabralla je masa najlakseg atoma tj.

Mol je ana kolicina supstance koja sadrii toliko jedinki koliko ima aloma u 0.1.0078.) ~ Mr(C02)·u Uvrstavanjem zadanog podatka i poznate vrijednosti Avogadrove konstante dobivamo: 2.06.1.27 kg ~ 1.Q22.807-10" aloma bakra. Uvrstavanjem u predhodnu jednacinu dobi\'amo mm(CO. Ona predstavlja broj jedinki supstance od jednog mola.807-10" . A N(etan ola) a) Rjdenje: Prema jednacini.]0.02.3. Masajedneformulske jedinke natrij-sulfataje: mm = (Na2S0. Masa molekule je: gdje je NA .06.3 mola cistog bakra? Mr:. jona .929 '. 3 jona H~. Kugliea sadrii 1.6917 Ar.? Rjdenje: Sastav fosfatne kiseline prikazuje formula. ffi..55.Ar2 "" 43. ~ Ar. molekula. hiljadu rnalekula vode H2 0. b) ffim(CO. 10'27 kg = 1.10 24 6. SI jedinica za kolicmu supstanse jc mol.10'" kg.25 kg. masa jedne molekule je Relatlvna molekulska masa C02 je Mr(C02) ~ l·Ar(C ) + 2·Ar(0) ~ 1. ~ 0.SO.023 =: 63.. Pod jedinkom se podrazumjeva broj atama. Mr.6606.n To je velicina koja je proporcionalna broju jedinki koje ulaze II sastav neke supstance. Masa jedne formulske jedinke je: mm ~ 96.Rjdcnje: x.3084 Ar2": 64.)·u Relativna molekulska masa natrij~sulfata je: 'Mr(Na.55. 10 11 .mm.) ~ 2·Ar(Na) + l. Rjesenje: Broj atoma bakra povezan je sa koliCinom bakra prema jednaCini: N(Cu) = n(Cu).:. Na prirnjer. Ar(p) ~ 30.10.9738 i Ar(O) ~ 15. ].595. Broj jedinki N i koliCina supstance (tvar) n mcdusobno su proporcionalne veheine: Ar=? rna=? Ar"" Xl.:.u ~ 63.) ~ 44. Za prakticno racunanje moze se uzeti Mr.10" n(etanola) 3.9951. 20 molekula vadika H 2 .10" mor"~ 1. Posta je Ar(H) ~ 1..9994 ondaje: Mr(H3P04 ) ~ 3 Ar(H) + Ar(P) + 4 Ar(O) = 97.528 + 20.6. 1 atom fosfora i 4 atoma kisika.12 + 2. Braj jedinki oznacava se sa N.atoma vodiko.022-1023 atoma ugljika.3·]0'26 kg.6606.3 mol.Avogadrova konstanta..NA N(Cu) ~ 0.82 mola etanola.SO. 11 kolicini odakle se relativna molekulska rnasa maze definisati kao: To znaGi da u 12 grdma ugljika-12 ima 6. sto znaci da molekul sadrZi 3 . Uzorak sach-zi 3.6606·]0'27 kg = 7. Ona se dobije kao zbir relativnih atomskih masa atoma koji cine molekulu (formulske jedinke) log spoja.Af(S) + 4·Ar(0) = 2'22.: 98. Primjer 1: Koliko atoma ima u bakamoj kugJici koja ima 0.~ 0.055.. jedan atom vodika H.16 = 44.) ~ Mr(Na.012 kg izotopa ugljika 12. Relativna moickulska rnasa.99 + 1·32. u Primjer 1: Kolikaje relativna molekuiska masa fosfatne kiseline H]PO. ~ 62.Ar1 + X2. a) b) Primjcr 2: Izracunaj: masu jednog molekula CO2 masu fonnulske jedinke Na2S04 Primjer 2 : Kolika je koliCina molekula koja sadrZi 2.927 KoliCina supstance (tvari) . nekog jedinjenja (spoja) je takodc neimenoyan broj koji nam pokazuje koliko je puta masa molekula iIi fommIske jedinke nekog spoja veea od unificirane atomske jedinice masc.06 + 4·16 = 96.82 mol.3· i024 molekula cUll101a ? Rjdcnje: Kolicina molekula u uzorku zadanog broja molekula je: n(etan ola) =-N-·~·--.

Mr(AgN03 ) ~ j·Ar(Ag) + I·Ar(N) + 3·Ar(0) ~ 107.345·10". naCin: m(H. H 2 .9 + 14 + 3·16 = 169.85 gl mol ' 13 12 .) ~ 98. lz tabliea izracunavamo da je Mr(H. Primjer I: Kolika je molarna masa H20.92 mol. Ar(Ag) ~ 26.98.. ' Prema definiciji kolicina supstancc.--=0.016.) = 0. M(Co.~ 17 9 mol M(Fe) 55.l = 0. Primjer 4: Izracunati koliCinu supstance i braj jedinki u 1 kg vade i 1 kg zeljeza. Ag.5 glmol.98.016 gl mol n(O.. Najcesce se karisti dedrnalna SI jedinica gfmol.96 g.Masa jednog molekula je Illm = Mr·u.07. KoliCine supstance su: M(A)~ m(A). H.O) = 1000 g M(H. AI. te se i masa supstance m najceSce izraZaya u gramima.022·10 23 mor 1.4 mala srebo-nitrata.) = 67. odnosno mola. Zamjenom dobijemo: M == :Mr·NA·u "" Mr·6. Rjesenje: Broj jedinki (molekula) u 1 kg vode izracunavarno na sljedeCi n=-=--.98 glmol. M(Pb) ~ 207.96 g Potrebna masa srebro-nitrataje 67. KoliCina jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je: Rjdcnje: n(AgNO. Molama masa jc brojno jednaka relativnoj molekulskoj masi odnosno relativnoj atomskoj masi prema izrazu : M ~ Mr·glmol ~ Ar·glmoL Iz jednacine kOja definise molarnu rnasu potrcbno je naCi relativnu molekulsku masu: '.S.O) =? Molarnu masu M je najprakticnije izraziti u glmol.SO. Mr(H.2. Mr(NaCl) ~ 58.. M(O. Pb.O)='1 N(H.2 glmol. Mr(O. M(NaC!) = 58.5 Malarne mase su A(H) = 1.4 mol m(AgN03)~ ? m(Fe) 1000 g n(Fe) ~ . Kada rclativne atomske mase odnosno molekulske mase izrazimo u g/mol dobicemo molame mase: M(H 20) ~ 18.9 glmol m(AgNO. M(H 2 ) = 2. Ar(AI) ~ 26..O) ~ NA·n ~ 6.016 glmol.) = 2.lViolarna masa. Rjescnjc: Molarne lnase se odreduju iz relativnih molekulskih odnosno atoIllskih masa. m 18g/mol 55.96 mol.. M(AI) = 26. M To je masa kolicine sup stance ad jednog mola. Molarnu masu supstance abieno ne nalazima u tablicama vee je dobivamo iz relativne atomske mase odnosno relativne molekulske masc.O) ~ IS glmol n(H.07 glmol. M.braj jedinki (atoma.. Takode masa kolicine supstance odjednog molaje M::::: NAomm..) = 98. '2.55 mol Primjcr 2: Za neku hemijsku reakciju potrcbno je 0.022·1023 mor I 55. N.87 glmol.. Koliko je potrebno' odvagati grama te soli? N(H.9 glmo!. Mr(NaCI) ~ 58.66·1O-2?kg "" Mr·1Q-3 kg/mol = 1v1r·g1moL Prema definiciji molama masa supstance Aje: Primjer 3: Izracunati kolicinu supstance u 10 g: H..4 moH69. MrCH. CO2? m n(H)=--M(H) 109 1..016 glmol..) ~ 44 glmo!. m 1000 g n = .l. Mr(C0 2) = 44.008. moterno pisati da je: niH.= .55 mol ~ 3.= 4. Ar(pb) ~ 207. n(NaCI)=.molarna rnasa. O2 .312 mol.SO" NaC!.) 32glmol 10 g . NaCl.5 glmol.9 Molarna masaje M ~ 169. Dokaz. m(AgNO. M(NaC!) = 58.) = .Avogadrova konstanta. N A ..016.. molekula. ).l71mol.) = 32..O) ~ 18. m N M NA gdJe je: m ~ masa supstance. M(H. Rjdenjc: U tablicama nalazimo da je: ArCH) = 1.008 g/mol. prema poznatoj relac~ii.) = 32 glmol.5 gl mol 109 ~-~~ 0. M(Ag) = 107.SO.-. 58.008 gl mol 9. neAl SI jedinica malarne mase je kilogram po molu (kg/mol). jona .

04.04 glmo!. gdje je V~ zaprernina kolicine supstance n.008 ~ ~ 16.) = M(NI')) 80g 17. Mo!arna masa metana M(CH.04g/mo! Primjer 1: Izracunaj zapreminu amonijaka pri standardnim uslovima aka je masa amonijaka 80 grama.15 K i 101325 Pa) 3 3 zauzima zapreminu od 22.Broj jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je: N(Fe) = n(Fe)·NA = 17.glmol ~ 65.38 g/ mol .9 mol·6. 196. Prerna defmiciji molarna zapremina supstance A je: VeAl d Vm (A) = n(A) .) = Mr(CH.10 20 .) =? Molarna zapremina Vm To je zaprernina kolicine supstance od 1 mola.)·glmo! 16. 0 nosno 1z jednacine koja defmise kolicinu supstance: n=~=--.38 glrno! Rjdenje: Iz jednacine koja definise molamu zapreminu nalazirno cia je zaprcnrina . V me = 22.) ~ 32 glmo! MCCO.022.966 g/mo! ~ 0. 3 m M Mr(CH 4) = Ar(C) + 4·Ar(H) N NA ~ slijedi da treba nab relativnu molekulsku masu i molarnu masu metana: 12.l ~ 44 glmo! 11""7 !5 !4 .4 IImol Broj rnolekula metanaje: N(CH4)~NA m ~6..5 kg = 500 g N(CH.03 g/mo! = 4. M(Au) ~ Ar(Au)·glmo! = 196. 6. odnosno limo! ( 1 1= 1 dm\ Vrijednost molarne zapremine zavisi od temperature i pritiska Sto narocito dolazi do izraiaja kod gasova.01 + 4·1. andaje: M NA a) b) m(Au) ~ N(Au) M(Au) ~ 2 .70 mo!·22.022.10 20 atoma? Rjdenje: NeAu) = NeZn) = 2.872. Koliko ima molekula metana u boci? RjeSenje.1 jcdinica dr~llmol.ima zapreminu od 105.078·10'5 Primjer 5: U boci ima 5 kg metana.016 glrno! M(O.4·10· m .966 glmo! M(Zn) = Ar(Zn). SI jedinica molarne zapremine je m fmol.0654 g.) ~ 2.. pri standardnim uslovima. u 1 litru: H 2 . Najcesce se koristi decimalna 5.4 mor l ~ !05.0217 g.022-10" mOrl = 1.70 rna! Y(NH 3 ) ~ 4. NA 6.02 i CO.28 1 Posta je kolicina supstance n::::!E.41 odnosno 22. Primjer 6: Kolika je rnasa zlata i cinka koje odgovaraju broju od 2. 10 23 mo!'l 0.? Kolikaje odgovarajuca masa? =N(Zn) M(Zn) =2 . meCH. 1 mol idealnog gasa pri standardnim uslovima (273.4 lfmol Y= i l M(H. amonijaka maze Y(NH3)~ n(NH))·Yrn o Za izracunavanje zaprenrine potrebno je znati kolicinu amonijaka koja se izracunati lZ poroate mase amonijaka: n NH ( )) ~ m(NH.10".28 L Pri standardnirn uslovima 80 g amonijaka zauz.022 ·10" mo!'l m(Zn) Primjer 2: Koliko ima moiova i molekula. Rjesenje: Vm = 22.1020 atoma m(Au) ~? m(Zn) ~ ? Da bi nash mase zlata i cinka treba prvo naci njihove molarne mase.1020 NA 65.1023mo!'1 M '00 ) g -1. =:~.) = 0. 16.

. 2 c) 111. e) Ph. U jednaj celiji crijevllog baciia ima 150 mmol jona K+. M ~ 207. f) Mr ~ 2. 0.99·lO''' kg.49.49 glmol.8 g. V e llllCljl ~os:o nema~o konkretue podatke za zaprerninu V izracllnaVanjC R: n ~ 0. _ M (H.26 kg.04. M = 101.01.02H0 23 mol" ~ 2 86. V". M = 14.. prosjecnog molekula kisiY.446 mol·2.lO' 'kg. R: a) Ar = 35.) niH. d) NH.(Ca) ~ Ar(Ca)·u ~ 6.) ~ n(H. antirnona. b) Mr ~ 62. e) Mr" 101. d) Mr = 53. 0.29. M ~ 35.96 glmol. l11 m (NaCl) = 9. ~ odnosno M == n·M.016 glmo! ~ 0. M = 2.O). m(O.)·N A ~ 0.0446 mo!·6. m (Pb)~~(Pb) ~OOI8 limo! 'p(Pb)' .01. Koltka je rnasa: jednog prosjeellog atoffia kalcija Ca i magnezija J\1g. treba naei braj molova i odgovarajlleu zapreminu. izvodimo fonnule za ' molame mase: n=1 p:::::M c . V· Zamjenom u gornju jednaCiuu dobijemo da je molama zapremina: 16 m . M ~ 63.742 mol AI. b) nitratne k1seline HNO" c) Fe(OH)3..silicija i bora? R: 0.. 0.N odakle je' B roj' mo e l " . M ~ 39.96 g.4f.164 mol Sb. 1. Koliko ima molova i atoma u 19 allUllil1ija.10.) ~ 0. .65·lO''' kg.55 glInol. a olova 11400 kglm 3 ' RjeS:cnje: p(H.01 glmol. hroma.83.32.) ~ 0. b) Cu.55.70.. l7 23 i masu m.68. 4.96.O)~? R a) Mr ~ 40.O) = 1000 ~ p(Pb) ~ 11400 kglm' ~ 11400 gil M(H. 2. prosjecne fonnulske jedinke natrij~karbonata Na2C03 i natrij-hlorida NaCl? 26 R: a) 111.66. Izracunajte relativnu molekulsku masu i molamu masu: a) natrij~bidroksida NaOH.) ~ 1. 1l1.IOOOgll .1022 .p(H.68·]022 Na istoj tempemturi i pritisku iste zapremine gasova imaju isH broi molekula odnosno mala va.4.02 glmo! 2.2... 2.5.O) = 18 glmol M(Pb) ~ 207.10· kg.45 glmol. mm(H20) ~ 2.016. a) b) c) ZADACI A l k u a lzracunavamo iz n ::: . V ! ~ 0.) ~ Mr(O.10. M ~ 53.I rna II 22 4 ! / .713 mol S1.:. d) Ar = 39.10 23 atoma Cr.O)_18glmol Vm ( HO ) . c) Mr ~ 106.2.C03) ~ 1. c) Ar = 14. m(CO. N N(H.OH.45. m .85. c) ill m(H.l'u ~ 2.98.385 mol 23 23 Cr.(Na.a) Braj molova je: M p Molama zapremina vade i olova je: Vm=~ 0. 4.(Mg) ~ 4.2 gimoL Vm(H.) ~ 2. 10. Kolikaje molarna masa atoma : CI. b) mm(O. 1\1 ~ 40.85 glmol.mjcr 3: Kolikaje malama zapremina vade na temperaturi 4D C a kolika olova' Gustma vade na 4'C je 1000 g~.(Pb) ~ ? Prema dfi· .00.1.) ~ 0. Izracunaj broj jona kalija u jednoj celiji.09 g.0446 moL 2.l023 atoma AI.10 atoma 51.a O 2 i vade H 20. N ~ 9.01 glmol. d) K.IDO n(CO.15 mol. 2.10 glmol. M ~ 62. 00811 I . c) N. ·Vm:::: -.0446 mol.25 kg. e) Ar = 207. e) AhO" f) H.3. J Masu izracunavamo izjednaCine: n. M ~ 106. 0.10 atoma Sb.0446 mol. b) Ar ~ 63.10.76.) ~ 2.85 mol B.03·10".016 glIllO! 2.00 glmol. " N(CO.1022 N(O. a) Pri.10 atoma B.

3 g AgCl 2.24.10.158 mol 2. 2.J.3 g CO2 ? R: 50 molova. Izracunajte ukupan broj molekula u rastvorn koji je doblven mjesanjem 3.3. c) 3. ako je gustina vode 1000 gil? R: 1.391. c) 76.10Ol.OI72 mol. b) 1.9. d) 40 g oktadekan (stearinske) kiseline C"H. b) 0. N~1.10 24 moiekula 1.12 molova Zn i 0.2. Koliko atoma ima u dobivenom uzorku Na? C6B".10.64. n~ Ill. !.5.23.H. c) etanske (sircetne) kiseline CH3 COOH. N~6. Kolikaje masa II azota i hiora pri standardnim uslovima? R: 57. d) 10. b) 5 g propana.038.GH. Koliko molekula ima u jednom gramu sljedeCih ugljikovih jedinjenjaR: m~ 2000 g.6. 2.im uslovlma ima u-100 ern): a) etana.10 15 atoma 2n. e) allilina CJl5NH" f) glicina H2N-CH2COOH R: a) n~O. d) 4.00446 mol.10 23 aloma He.38. b) metanola CH. b) 10 t MgCO.32·10'26 kg" b) 5.0 glmol. b) benzena 2.25 g azota.15 g hlora.1022 molekula. mol. d) ~ 0..20.005 molova Ca 2+? I f) n~0. c) J 2. "Masa kisika u celicnoj bod iznosi 1.34· 1028 molekula 2. Si0 2_ rel~tivne molekulske n19-se sljedeCih jedinjenja: erG}.45 g Na.309.32.09. Kolika je masa prosjecnog molekula: a) etina C. d) saharoze C I.11.9 2.1.OH? 26 H a) 4.102 atorna.10 23 .CH 3 d) proponona (CH3 hCO. 3. Izracnnajte masu uzorka koji sadrzi a) 1.01.346.038. Koliko molekula ima u 1 m 3 vode.2 mola H20 i 1. 2. b) n ~ 0. Izraeunajte zaprerninu koju pri standardnim uslovima zauzima: a) 1 g metana..HOlO .47·10 . b) islo. e) 1l~0.15 mol.01·1021 2. b) eteria. c) 3. d) 0.- R: a) M ~ 30. a) butana C3H lO. Kolika je masa zraka i koliko ima molekula zraka? Prosjecnamolama masa zraka g/moL iZ1105i 3 28. c) 861. 2.25.0198 mol. KAI(S04)2.10. N~8.2.14.32.4 mola AgCI? 2.26 kg.1021. H ' 9. c) n ~ 1. Koliko sejedinki nalazi u 1 g I-hO. Koliko molekula pri standardIJ..22.01·10" molekula.69. Ha) 1.~e) etina? R: a) n~O.532 mol.8.186·J0 5 mol.1. Izracunajte masu.425 mg cr.09 glmo! \.1022.16. ° 188 llmol.41.7. lzracunati koliCinu tvari u: a) 3. Kolika bi bila zapremina pri standardnim uslovima? Koliko ima molova i molekula kisika? R: n ~ 55555.. c) etanola C. d) 1. kg.broj mol ova i molekula u 2 1 vode prj ODe.5 mala CH)CH20H.tl7. d) 9 g butana. d) n~O. b) M ~ 78. N ~ 3. N~ 6. Q. V~ 11201. c) n~O. c) dimetil~elera CHr O. c) iSIO.5·10" mol. 2. 3.5 mol. e) gltikoze C6H 12 0 6 .0133 mol.19. 18 . . R: 3.17. N~I. 10 mg metana i 5.18. 2. Zasto" 19 R: 100.J022.511.03 glmol.! mol. Koliko molova ima u: a) 2 g metana CH" b) 50 g fenola CJ150H.125 mol. Izracnnati H 20. 7.69'1025 .15. b) hlormetana (metil~hlorida) CH}Cl.022~. Koliko grama srebro-hlorida treba odvagati aka nam je patrebno za ncku reakciju 0. Kolikaje rnolama masa ovih ugljikovih jedinjenja: a) etana C 2H 6. b) n~0. c) 4 g etina (acetilena).12 2. N~I.05 glmol.1022. N~I. c) 80 g metan-kiselille HCOOH.0107 mol. N~2..0 kg H.1023 molekula etana? ' organska hemija 2. 60. Elektrolizom NaCI dobiveno je 15 grama Cistog Na. 2. Koliko molekula ima u 1 g nitrogena. 2. 478.S04.Ol72 mol. Gustina vode je 1 3 g/cm . H a) n ~ 0.10 21 jona.38 mol.17 glmol. c) 7.Gustina NaOHje 2130 gIL Kolikaje molarna zapremina NaOH? H 0. Zapremina zraka u uCionici pri standardnim uslavirna iznosi 200 m . 3.H2.'.6 kg. d) M ~ 342. e) 180. /".21. .193. 2.23.19 mol. I' R: a) 0. b) 1.COOH.

naziva se jednacina gasnog stanja. Daltonov zakon parcijalnih pritisaka gasova glasi: Ukupan pritisaJ.. VM POSto je rn!V gustina.4l29 10-3 ~ .tlOst univerzalne gasnc konstante R. Takode iz navedene jednaCinc se uocava da sc pri stalnoj temperaturi i pritisku gustine dva gasa odnose kao njihove molame mase. gustma n{asa ( I T m M 0 K kg kg/mol kglm3 'i~J". Uslovi pri kojirnaje pritisak gasa 101325 Pa (norrnalni atmosferski pritisak) i temperatura 273.L~D=? p. RjeS:enje: Za n = lmol gasa.r~ ·1i . g glrnol gil ~ kglrn' . Takodc je prakticnije moIamu m..stine gasa vadika na zrak? 3 VeliCina pritisak zapremina tem2cratura masa I OZllaka p V I Jedinica S1 Fa Decimalna jedinica koja se najvise koristi Uhemiji I m' . Primjer 2: Kolike su relativne 6'1J. Konstunta R sc naziva univerzalna gasna.15 K nazivaju se standardnim usiovima i obiljezavaju se po iTo_ JedoaCina koja pokazuJe povezanost tih vc1iCina. za odrederlU koliCinu gasa n.15 K ' mol K .9 glmol M(H 2 ) = 2 glmol M( CO2 ) ~ 44 glmol M(CO) ~ 28 wmol I Da ne bi bilo konfuzije pri racunanju fl·eba biti dosljedan pri njihovo] upotrebi. CO2 i CO U odnosu - Rjdenje: M(zrak) ~ 28. - 1-' ·~···moiarna ..memo standardne uslove temperature i pritiska To i Po zapremina 1 mola idealnog gasa je Vo=22.30 SVOJSTVA GASOVA p~--..15 + t.e se izraclU1ati gustina gasa p: 21 20 . Tada je: 101325Pa.22.4 1. pritiskorn p i 1emperaturom T. kPa Hz. rn RT Stanje gasa odredeno je njegovom zapreminom V. Aka uz. smjese gasova jednai{ jr zbim pal"x:ijalnih pritisllka komponenata) !'. ouda je: pM P~RT a gasove Cije stanje mozemo opisati tom jednaCinolll zovemo idealnim gasovima.iSU izraziti u gfmol i tada se masa trcba izraziti u gramimn a gustina u gil. najcesce koriste u hemiji. Odnos termodinamicke temperature T i Celzijusove temperature t.io relatii--TIu gustinu oznaCimo sa D onda je: P=Pl+P2+PJ+· 1z Klapejronove jednaCine moz. T ~ 273. 1 R = Po Vo _________--'m~ol _ 8 314__ To 273. Posto je u hemiji prakticnijc zapreminu izntiavati u litrima onda se pritiSlik mora izraziti u kPa. R = pvrr. jednacini ~asnog stanja (Klapejron~ova jednaCina) zapremina (1 1 ::: 1 dm ) onda se pritisak moze iZr8ziti u kPa. ImajuCi to na umu neee biti zabunc. .. konstanta i iznosi R = 8~14 J/mol·K. Posto je 1 1 3 hiljadu puta manji od 1 m i 1 kPa hiljadu puta veta jedinica od 1 Pa onda se Ako Sf izrazi u litrima U Iz te jednaCine se izraclmavaju tzv. reilltivne gustine g~lso"a (najcesce u odnosu nu zrak~vidi primjer 2). A. poznat je iz fizike: Iz te relacije se moze izrdcunati molama masa gasa. proizvod dijela odnosno l11ultiplajedinice S1 kompenzuje: Hilla = 1O-3m3_10 3Pa = mJ·Pa U tabeli 1 su date jedinice SI i decimalne jedinice za veliCine koje se Primjer 1: Izracunati vrijed.

748g· 8.O) ~ 101..Mr(zrak) .3 kPa.6861 T = 273 + 27 ~ 300 K P ~ 8·10' .748 g 3 Primjer 7: U sudu 7.104 Pa ima masu 0.RT PM' M ~ mRT ~ 0.9 . a ug1jen(lV)- oksid teii.17 = 98.046I =OOOI8mol 8.80 kPa 111 '" 0 748 g M~'1 4.3kPa p(H 20) ~ 3.? p~ ~ Mr(CO) ~ 0.27 kPa. Izdvojena zapremina vlaznog gasa je 46 em 3 .) + p(H.17 kPa odredi parcijalni pritisak suhog vodika i broj molova snhog vodika.) = 0. D(C02)~ Mr(C0 2 ) Mr(zrak) D(CO) 1.13kPa·O.0.17 kPa T .p(H.88 g T~ 273 + 25 ~ 298 K V~ JO 1 prO. Koliki je parcijalni pritisak kisika? Ukupan pritisakje puk "" 101.273 + 25 ~ 298 K V ~ 46 cm3 .2 g azota i 0.2 g kisika. Rjdcnje: m(02) ~ ~ 3. Mr(zrak) Uocavamo cta su vodik i ug1jen(II)-oksid "laksi" od zraka.686 dm gasa pri 27'C i pritisku 8. 101. izdvaja se gas vodjk pri temperaturi 25°C i pritisku 101.21. 1.3 .apremine 10 I nalazi se smjesa gas-ova sastavljena od 3.314 J Imc1 K ·298 K ~ 44 g/mo!. Kolikaje molama masa gasa? Rjesenje: T ~ 273 + 15 ~ 298 K P ~ 101.314 J Imc1· 300K _ 34 g/mol.0.3.O).325 kPa iznosi 1. Odnos molarnih masa jednak je odnosu relativnih molekulskih masa le stoga nismo pisali jedinice pri izraeunavanju.) ~ ? p(C02 ) -? meN.325 kPa p ~ 1. Zamjenom dobijemo: "I M _.28..101.racunati kolicine gasa: 22 23 . p(R.2 g !U(CO.3 kPa.686 dm' ~ 0.3 kPa ~ 21. RT p Rjdcnje: P ~ 0.) V ~ .6861 Za izracunavanje pritiska potrebno je iz.21 Pill< = 0.88 g ugljik(IV)-oksida na temperaturi 25°C Izracunali parcijalne pritiske svakog gasa i ukupan pritisak gasne smjese._ Mr(R 2 ) _ 2 _ 0 0692 D(R 2) . Aka je parcijalni pritisak vodene pare na toj temperaturi 3.lIl.) .314J/mol K 298K ' Primjcr 3: Gustina gasa C~ na temperaturi 15"C i pritisku 101.97. 4. Rjdcnje: lO1.) ~ p . 98.86 g/l. pri elektrolizi vodc.52 Primjer 5: Iznad katodc. n(H2 ) "" ? Ukupan pritisak vlainog gasa je: p ~ p(H.) ~ ? p(N.325 kPa Primjer 4: Odredite relativnu molekulsku masu gasa aka 0.2 g Rjescnje: V = 0.046 I p(H. Mr~ 3'4' pV 80 kPa .8.13 kPa.86 gil.86 gn Md Primjer 6: Atrnosferski zrak sadrli 21 % kisika.

butana C. b)V=185. 3.022 . R: p(H. N PV ~ -RT. Kojem to pritisku odgovara pri 20°C? 3.3 50 em' N.10 mol-I =2.) m(CO')~002 mo. RT p(O.).) ~ m(N ) .121 mol. M(CO.) Sll: Parcijalni pritisci R: n 0::.151.983 kPa.l5 mol.2 kPa.2 ~ 0. 0.emperaturi 20"C i pritisku liS kPa.I I .) = 60. R: 24 m = 19.3 em3 . Zapremina vlafuog vodika koji je sakupljen iznad vade pri pritisku od 98 kPa i temperaturi od 24°C iznosi 45. Koliku zapreminu zauzin1a 1 g vodika~_ amonijaka Nf. Jedan gas ima zapreminu 3 m} kad pritiska 150 kPa. T=409K. v = II p= I bar = J0 5 Pa= lOOkPa T = 273 + 20 = 293 K N-? Posta je n "" ~. Primjer 8: Koliki je broj molekula u jednoj litri azota pri 20 D e i pritisku od 1 bara? 3. p(CO. Koliko ima molova i molekula u tom praskavcu? R: n = 0. 'na _150°C i pritisku Oct 50 MFa.481.) 3.9 ern3 R: 10. M(N.) ~ n(O.26 L 3. Koliki broj mol ova pri temperaturi od 20u e ima gas koji kod pritiska 20 mbara ima zapreminu 40 m 3 ? n(CO.~ 24. Preracunajte zapreminu skupljenog kisika na standardne uslove. 0.]14J/moIK·29]K 3.]61. Odrediti zapreminu suhog vodika pri istom pritisku i temperaturL Pritisak vodene pare na toj temperaturi iznosi 2.5 bara. Iznad vade je skupljeno 200 mi kisika pri 18°C i 100 kPa.1. lzracunajte pareijalne pritiske i ukupan pritisak smjese od ] g vodika i 13 g azota u posudi zapremine 60 I pri temperatun od 29] K.6. ZADACl 3.2em3 23 N~ pVN A ~ IO'kPa .) 3. R: V = 43.2 h1Pa. Oba gasa imaju istu koliCinu od 3 mala.10. V peN. Izracunati masu: a) 2 dm3 metana na M5°C i pritisku od 1. Najsavrsenijom vakuum-telmikom moze se gas isprazniti iz prostora tako da 3 astane ako 1000 molekula u cm .4.2 dm' H. p ~ 81. I . na 200"C i pritisku 200 kPa.3 kPa.28·10" molekula. a drugi 3. b) "e) 1.16. lednim udisajem u pluea udu 2 1 hladnog zraka ad 15°C. 3.96 kPa. Kolike Sll im tennodinamicke temperature? R:T= 18000K. Koliku masu ima 1 m3 meta. b) 122.2]4 g. b) zanernarivsi pritisak vodene pare.lcm3. 0. ugljikCIV).9 mol.2g 32 gl mol O.7. p(N2) = 20. a) uzevsi U obzir pritisak vodene pare koji na toj temperaturi iznosi 2. 25 .8.82 kPa. 1.oksida i sumpor(IV)-oksida nat. odnosno NA R: a) V~177. 32.9 kPa.47.Tla CtL na temperaturi 25°C i pritisku 3 tv1Pa? 3..n (0 2 ) ----- _ m(O.1022molekula RT 8.5. iz jednaCine gasnog staIua nalazimo cia je: N A" Rjdenje: 3. R: a) 17.) _ M(O.h.6 I.3.4 1 kad pritiska 3 tvfPa.22 kPa. e) 479. Elektiolizom vodenog rastvora NaCI dobijeno je 2 I Cistog hlomog pmskavea (smjesa vodika i hlora) pri temperaturi od 25°C i pritisku 1.9.4 kg.) ~ 37. N = 7.06 g.H10.l mol. KoUka je zapremina tog zraka pri temperaturi Ijudskog tijela od 37°C i istom pritisku? R: V=2. n(N. 3.063 kPa.11.6.25 I.) ~ 4.2.

26 27 . Maseni broj ~ piSe se ispred simbola elementa lijevo gore i jednak je zbiru protona i neutrona u jezgru atoma. A . NO. 3.007276 ·U ~ 1.27 kg.40 1. neutrona i elektrona u atornu z1ata l~~Au. R: M ~ A ~ Z+ N(n). 8 % CO.64 I nekog gasa ima masu 1. 135 glmoL Rjdenje: Atomski hroj Z pise se ispred simbola elementa lijevo dolje j oznacava broj protona u jezgru atoma i broj elektrona u atomu. Celicna boca zapremine 50 dm sadrij azot na t:= 22°C i pritisku od 100 MPa. Z . Masa elektrona je zanemar1jh:a u odnosu na masu atoma. 35 % metana. Izmcunati broj molekula u 10 g tog gasa. 3.iji je naboj q "" ~1. Mr~ z ~ N(p) ~ N(e) ~ 79.5 kPa 0. Izracllnati molame mase hloroforma i acetona ako se zna da 500 m1 njihove pare na temperaturi 90°C i pritisku 14. CRt. _ ~X gdje je: X . U nasem primjeru je braj protona i broj elektrona: 3. Masa mirovanja protonaje: fip ~ 1.SoC i pritisku 97.8 kh.Z ~ 197· 79 ~ 71 3. Napisi formule hloroforma i acetona i njihove nazive po IUPAC-u . Primjer 1: Izracunaj broj protona. Ako je masa uzorka 0.i CO. 27 Neutron je neutralna cestica i nna masu priblifuo jednaku masi protona: Ill.20. 2 % CO 2 i 3 % azota. aceton 0.73 g. M(aceton) ~ 58 glmal Uparedi sa tablicnim podacima za rnalarne mase. CO2 i S021aksi od zraka? Kako tete izvr5iti proracun? Atom je najsitnija cestica elementa koja maze hemijski reagovati Izgraden je ad atomskog jezgra i elektronskog omotaca.7 kPa imaju mase: hloroform OJ91 g. HEMIJSKA VEZA STRUKTURA ATOMA 3. Relativna gllstina nekog gasa u odnosu na vodik iznosi 32. SvijetJeCi gas ima sljedeCi zapreminski sastav: 48 % vodika. T"" 283 K. Proton je cestica sajedinicnim pozitivnim nabojem (naelektrisanjem): R: Metan.5 glmol. Izracunavarno relativnu gustinu u odnosu fla zrak. ~ 1.41. Kolikaje molarna masa tog gasa? Kolikaje relativna molekulska masa? R: M = 71 g/mol. 4 % etana. U nasem primjeru je broj neutona N(n) ~ A .9.14 g. Naei relativnu gustinu prema zraku Elektronski omotac izgraduju elektroni. Koliki su parcijalni pritisci ako je sastav smjese dat u zapreminskim procentima.17.10. Koji je od sljedeCih gasava: mctan. NH). R: M(hloroform) ~ 119.3.1021 molekula. 131.12.13. Odredi koj! su od navedenih gasova laksi od zraka i koliko puta: F 2. Lahko isparljiva organska tecnost u gasovitom stanju.7 kPa.16. Smjesa sadrii ukupno 2 mala gasova.) ~ 338.67HO· kg. 3.10 kPa.14. pri temperaturi 100°C i pritisku 100 kPa.15.597 kg. Jezgro atoma sastoji se ad protona i ncutrona. R: 9. R: p(O. Cija je prosjecna relativna molekulska masa 28. 3 4. CH" CO. Elektroni su ccstice (. 3. NakaH izvjesnog vremena ustanavljeno je da u boci vladaju aVl uslovi: temperatura 4 27°C i pritisak 6.atomski broj i predstavlja broj protona u jezgru atoma. Na tcmperaturi 39. STRUKTURA A TOMA.simbol hemijskog elementa. R: NH3.. U sudu zapremine 10 dm nalazi se 72 % kisika i 28 % hetija. Izracunati masu azota koja je ispustena iz boce.19. zauzima zapreminu od 55 mI. 3.24 g naei molarnu maSli.675. Jl8. R: 20.6·1O-!9C odnosno nabojni hroj 1~.5.18.maseru broj i predstavlja zbir protona i ~eutrona u jezgru atoma: R: 0. Atomje definisan atomskim i masenim brojem. p(He) ~ 3 Kazemo daje nabojni broj protona 1+.

odnosno ukupno 21-+ 1 vrijednosti. Kvantni hroj spina (m. r .N. Elektronske orbite su b. kaje Sil orijentisane (p:. talasno-korpuskulame prirode. e!cktrona Ciji su spinovi (smjerovi obrtanja) III - 28 29 .0042 mol ..6. I ~ 3). Ostala stanja za atom vodika (n "" 2. nonnalno jedna na drugu.33. lednaCina koja opisuje kretanje cestice. D. Izotopi su atomi elementa sa istim brojem protonal a razliCitim brojem neutrona. Svaku orbitu karakterise odredeni nivo energije koji raste sa veliCinom poluprccnika odnasno kvantnog broja n. 1 i ill mogu biti najvise dv8. Ukupan broj protona u 1 g urdlla je: N(p) "'" 92. Ukupan broj elektrona u 1 g urana jednak je ukupnom broju protona NCe) ~ 2. Sa aspekta talasne mehanike Bohr-av model znad cia se prcdvida najvjerovatnije rastojanje elektrona u jednoj od moguCih orbitala.\'antiziranc.. b) protona. Pojam orbitaie se moz.Z = 146 neUlrona. U mikrosvijetu nemqguce . tj. mogu imati sva cetiri kvantna broja [sta. Atomi jednog hemijskog elernenta mogu imati razliCit broj neutrona u jezgru pa prema tome i razliCit maseni broJ Kaz. u drugoj Ijusci (n:= 2) mogu postojati dvije podljuske (1 ~ 0 i 1 ~ I).10"c) Broj elektrona u 1 g uranajedllakje ukupnom broju protona j iznosi NCe). ~H(deuterij). svih atoma koji imaju isti broj protona u jezgru. Bohr je uveo pojarn arbite.. Orbitalni (azjmutni) kvantni broj (l) odrcduje prostomi oblik orbitc i broj podljuski u ~jusci. Karakteristike orbita1a i staHje elektrona u atomu odredeni su kyantnim brojevima. je Schrodinger-ova talasna jednacina. 1 ~ 2.H(prolij). v .ove konstante. ~ 92. U osnovnom stanju elcktron je najbliic jezgri moma.10 13 ..33. Atom emituje iii apsorbuje energiju samo pri prclasku elektrona iz jednc stacia name arbite u drugu. 1 ~ ICp).2. ~H(tritij)_ Svaki od njih ima po jedan proton 11 jezgri.L. _Magnetni kvantni broj (m) odreduje orijentaciju orbite U odnosu na odredeni pravac i broj orbitala u pojedjnim podljuskama. . I ~ I.erno cia jedan element una Vise izotopa. + l). Prema PauH-evom principu islJjuccnja. a talasno-mehanlcki model pojam orbita!e koje nisu putanje.lO" ~ 3.2. a) Svaki atom mana ima Z = 92 protona.4.2. ni dva clektrona u atomu ne.cio pozitivan broj koji sc naziva glavni kvantni broj i h .022.1023 . Za atom vodika to je stauje sa n '" 1.Hemijski element je skup.7 sto odgovara slojevima K.e shvatiti kao elektron rasplinut u elektronski oblak a orbitala predstavlja najvecu gustinu elcktronskog oblaka u razrllm dijelovima prostora oka atomskog jezgra.4 . Py.5. Na primjer. Bohr~ov model atoma predvida tacnc vrijedllosti za poluprecnike dozvoijenih orbita i energije eiektrona u atomu.0 (s) postoji sarno jedna orbitala: za 1 = 1 (p) postoje tri orbitale (-1. Obiljeiavaju se oznakama: 1 ~ 0(5).J uslovljen je obrtanjem elektrona oke svoje ose i ima dvije vrijednosti: + 12 i ~ liS (testiee sa polucijelim spinom zovu se fennioni).10 23 mor' ~ 2. E1ektroni u atamu se mogu nala?iti samo U odredenim kvantnim stanjinn Stanje najruze energije atoma naziva sc osnovno stanjc. stanja.M.poluprecnik orbite. ali razliCit braj neutrona..53. za 1 "". vee odredeni dijelavi prostora oko jezgra u kojima se mogu naCi elcktroni (sa \jerovatnocom 90~95 %)..ie istovrcmcno odrediti polozaj i impuls cestice (Heisenberg-ov princip neodredenosti).69. N(a) ~ 0. Prema talasno-mehaniclwlll modelu atoma elektrollu se pripisuju talasna Syojstva ( de Broglie) i teoretski se maze predvidjeti sarno vjerovatnoea da data mikrocestica (elektron) bude registrovana u datom stanju. ) su pobudena. 0. d) elektrona? Rjdcnjc: a) Broj atoma se izractmava na osnovu paznate kolicine unill8 (poglavlje 2): mvl' :::.Planck-ova konstanta.53. Elektroni koji imaju isti K"\!anmi broj n pripadaju istoj Ijusci.2. n . sa k'.3.O'p.n~ h 2n' gdje je koliCina: n~-~--''-_ m 19 M a broj atoma: 238g/mol 0. Za iSlo n energija podljuski raste sa 1. a talasnomelllmicki model odreduje samo vjcrovatnoeu da se elektron nade U odrcdenom dljclu prostora. pJ. Na primjer vodik ima tri izotopa: . Atomi do sada poznatih elemcnata U osnovnorn stanju imaju elektrone Ciji su nivo! energije odredeni vrijednoscu glavnog kvanmog broja n -= 1. a u cetvnoj IJusci cetiri podljuske (I ~ 0. Primjer 2: Koliko ima 11 1 g 2~~ U: a) atoma.6. b) Svaki atom urana ima NI "'" A .10 21 = 2. c) neutrona.. I ~ 3 (1).3.. moguce su sarno one orbite za koje je moment irnpulsa m·y·rjeclnak cjelobrojnom umnosku Planck.. ELEKTRONSKA KONFIGlJRACIJA Prema Bohr-ovom modelu atoma vodika elektroni se krecu' oko jezgra atoma u strogo odredenim orbitama u kojima ne zrace energiju. Za data 1 m moze imati vrijednosti ad ~l do +1. I ~ 2 (d).Q.0042 mol.53·102I . a moze imati vrijednosti 1 := O.1. Postoje cetiri kvantna broja: Glavni kvantni broj (n) odreduje prostomu velicinu orbitale i glavlli nivo encrgije. Na primjer.brzina elektrona.(n-l). gdJe je masa elektrona. Zato u jednoj orbitali. . Ukupan broj neutrona u 1 g uranaje: NCn) ~ 146.'antnim brojem 11. isti atornski broj Z.

au Ijusci n2. = l/z_ Primjer 1: Kolikije maksimalan broj elektrona-u N~ljusci? RjcScnje: Za N-Ijusku glavni kvantni broj je n=4. Ills = \12.Sa neonom je popunjena L-ljuska u koju moze stati maksimalno osam elektrona. ±2.1 = 0. H!Ne: ls22s22p:2p~2p~'. 11 ~ti elektron ide u M~ljusku (n = 3). I = 0. a aka druge orbj~a1c imaju i to J~dnako. U tom smislu se definise i flundovo praviio: dva elektrona nc mogu zauzimati istu orbitahi dok sve orbitale te podljuskc (podnivoa) ne sadrie po jedan elektron. Novi elektron ide u p~podljusku: 1= 1. SljecteCi.s-podljuska (I ~ 0) irna 21 + I ~ 1 orbitalu (2s) Rjdcnje: 6C: Is2 2S2 2p~ 2p~.2... P0l1'10Cu strelica. U jednu orbitalu mogu stati maksimalno dva clektrona koji sc razlikuju po spinu. Primjcr 3: Kolike su vrijednosti orbitalnog i magnetnog kvantnog broja rn ako je glavni kvantni broj n = 3.= + Y2. Maksimalan hroj elektrona u jednoj Ijusci jc 2n2• Elektronska konfiguracija pojedinih elemcnata prcdstavljena . 30 31 . gO: Is2 28 2 2p~ 2p~ 2p~. ±I. 9F: Is2 25 22p: 2p~ 2p~. OBJASN.li mogu biti maksimalno dva elektrona (koji se razlikuju po spinu).azimutni (orbitalni) kvantni braj. b) .Be: 15 2 2s' los jedan clektron ide u L-Ijusku i I-podljusku. ms "" Y2. 1. Primjer 4: Kolika maksimalno u L-Ijusci ima' a) podljuski.. Sesti elektron ide u py orbitalu a ne u Px u kojoj vee ima jedan elektron (u skladu sa Hundovim pravilom). 05ta1a je nepopunjena jos pz-orbitala. 7N: Is2 2S2 2p~ 2p~ 2p~' Sedmi elektron ide u p2~orbita1u. Na osnovu principa izracunavamo da je maksimalan broj orbitala u podljusci 21 + 1. Kada nije potrebno naglasavati koja je od triju elcktronskih 2p-orbitala zauzeta.suprotni. elektronsku konfiguraciju prvih pet elemenata perioctnog sistema. Kvantni brojevi su: n:= 1. I = 0.2pj. Tek osmi elcktron popunjava PK-orbitalu. a) prema Pauli-evom principu izracunavamo da je broj orbitala ( sa kvantnim brojem n. m = 0. Sa helijumom je K-ljuska popunjena.lENJE PERIODNOG SISTEMA Elementi su u periodnom sistemu poredani po rastucern atornskom broju. x ~ broj elektrona u podljusci. m ~ 0. Posta je n = 2. onda ce e1ektron ici u orbitahi koja ima manji kvanti broj ll. oko kajeg kmZl elektron c·. m = O. ~ -1/2).p-podiJuska (1 ~ I) ima 21 + 1 ~ 3 orbitale (2p. 1. m..Taj sc elektran U osnovnom stanju nalazi u K-Ijusci i okaraktcrisan je kvantnim brojevima : n = 1. RjeSenje: lH: Is1. U jednoj orbit. I. 3Li: ls22s1. Primjer 2: ProCitajte oznake: a) 3 S2. neana. Rjesenje: Za n ~ .ie glavnom kvantnom broju. m) jednak n2 U L-ljusci (n ~ 2) ukupan brej orbitale je n2 ~ 4 ito: .Y2. c) elektrona? peri ode. b) 2 p6 Rjesenje: a) Prema opstoj oznaci nY'. Dodatni elektron uvijek ide u onu orbitalu koja ima manju vrijcdnost n + 1. m = 1. 2He: Is2 Drugi elektron u K-Ijusci ima suprotan spin. b) orbitala. m. Primjer 1: NapiSite elektronsku kOnfiguraciju prvih pet elemenata periodnog sistema elcmenata i mognee kvantne vrijednosti kojc imaju njihovi elektroni.ic opstim izrazom nl\ gdjeje: n ~ glavni kvantni broj. pa se od predhoctnog razlikuje sarno po spinu (m. maze pisati: Is' 25' 2p6 Primjer 3: -Prik?~ite sematski. Primjer 2: Napisite elektronsku konfiguraciju ostahh e1emcnata druge RjeScnje: a) Broj podljuski jednak . Atom vodika se sastoji ad protona tije je naelektrisanje e+. sB: Is2 25 2 2p~ . Pri objasnjeruu periodnog sistema koristimo se: Pauli-evim principom i principom minimmna energije.2p. 3. pa je u L-Ijusci maksirnalan broj elektrona 2n2 := 8. I ~ 0. Sljedeci elektron ee iei u L~ljusku i to najniii energetski Divo 1 = O(s). tada se clektronska konfiguracija 'npr. znaGi da se u M-Ijllsci (n = 3) i s~ podljusci (I ~ 0) nalaze dva elektrona. Maksimalan broj elektronaje 2n2 = 32. Njegovi kvantni brojevi su: n = 2. aJ U L-Ijusci (n ~ 2) i p-podljusci nalazi se sest elektrona. m = 0. postoje dvije podljuske: s-podljuska i p-podljuska (I ~ I). Koristite primjer 1..

kafija.i 25: 2l3. Jedini elementi koji se na obienaj temperatu. fluor i neon. tzv.C: . Za tfe!:U pefiodu (n = 3) moguce su podljuske: s(1 = 0).2p6 . 20Ca: 1121 2l3. Ne IHIHIHIH\ 2s 2p Ne: 2s2. osim helija koji una elektronski dublet ad dva clektrona. Konfiguracija sfjedeceg elementa . te je n + ! = 4. Kvantmi brojevi za 4s-orbitalu su n "'" 3 if"'" 2. te je n -+ f = 5. fwd vee postoje u vanjskoj fjusci .1 3p 6 41. Koristite primjer 2. Dopunite semu za kisik.<:kandlja je: lIJ Is [E] Is 3Li : IBl lIJ Is 2s 4Be: 5 B: 00 Is 2s 0 LLLD 2p Is 2s dopunite ! dopunitc t i~SC: 1/ 2i 2/3i 3p64. AI Itt It+lt-'IHI ]s RjeScnje: U periodnom sistemu elemenata vidimo da se sa argonom' popunjava treea perioda. Elektron ce fCi 11 4s~ urbilaiujer ima niiu energij~_u. neutralni atotni postaju joni suprotilih naelektrisanja sa elektronskom koufiguracijom najblizeg inertnog gasa. 3l4/. He[±] *Primjer 5: Napisati e1ektronsku konfiguraciju argona. Ukupno 18 efektrona. . Sljedecem elektronu se opel pfuiaju dvije mogI/enosti: ili da ide 11 4p-orhitalu iii 3d~ orb/tafu. Elektron ce iCi 11 3d-orbitalu jer Dna ilna manji kvantni braj n.ajcm energijc) nego su atomi u individualnom stanju i to je glavni razIog sjedinjavanja atoma.~).~K l. Kvantni brojevi za 4s~orbjta!1I su n "" 4 i f = 0. lH 2 He: . Ovo je pocewk senje prelazmh efemenata i ani su hemijski slicni. Inertui gasovi imaju veoma stabilne elektronske slojeve. Obicno se stre1icama pokazuje sarno posljednji elektronski sIoj koji je odgovoran za llspostavljanje hemijske veze.Ie sematskistrelicama.ic: Lewis i Kosel (1916) Sll pretpostavili da pri hemijskim reakcijama elementi teze da dostignu eJektronsk"U konfiguraciju najblizeg inertnog gasa II periodnom sistemu elemcnata (oktetno pravilo). Eleklfonska struktura je: lsAr:ll 21 2l3l 3p6. Supromo naelektrisani joni privlace se elektrostatickim silama. Hemijsku vem abieno cine elektroni s i p-orbitala spoljneg sIoja koji se nazivaju yalentni iIi perifcmi elektroni.· Is He . a to znaci da se formira stabilniji sistem (sa nizim sadd. npr: Li· Primjer 4: Elektronska konfiguracija ugljika i azota prikazana ./ 3d .l gasovi i ziva u pamom stanju. Tako ee poceti da se popunjava 3d-orbiwla iz ireee ljuske Al.V dva elelarona u orbital! 4s.N. Za orbilalu 4p je n + 1 = 5. sO: 9F : IHlt It I ] 2s 2p [E] [Hit It It I [E] Is Is 2s 2p -c· lONe: 01 I I 01 I I I I OUrLJ Prim. Jonsl{a vcza se ostvaruje prelazom clektrona sa atoma nile energije jonizacije na atom gdje ce bili jace vezan.-r:i javljaju U obliku individualnih aloma jesu inertn. Mogu se oznacavati tackama pored simbola e1emenata.ls2 3p Ar 3s 2. a za orbitalu 3dje n + I = 5. oktetnu konfiguraciju. Prelazom elekt~ona. ka/cija i skandija. SljedeCi 19~tj elektron moie ici na 3d-orbitalu Iii 4s-orbitalu.RjeScnje: Elektronske konfiguracije aloma mogu se prikazati sematski~ strelicama. p(l = f). u vanjskoj ili valentnoj ljusci imaju po osam elektrona.!. a ne uzroi{ hemijske veze. 32 33 . Rjdcnje: .ier 1: Sta je oktctno prayilo? Napisite elektronsku konGguraciju posljednje Ijllske inertnih gasova u prve tri peri ode_ Rjesen. Na taj naCin je posebno pogodno objasnjavati veze izmedu atoma u molekulu.3p6 Stabilna konfiguracija okteta je posljedica. a konflguraclja dobivenog elementa kalija'c. Ie taka orb/[ala 4s poscqje popunjena. d(l = 2). Strelice suprotnog smjera pokazuju da elektroni imaju suprotnc spinove. l HEMIJSKE VE'ZE Pri sjedinjavanju aLoma energija sc oslobada. SLjedeb elektron ide [aka de u 4s-orbitalu i razlikuje se ad predhodnog po spinu.e bitl. Osnovni tipovi hemijske veze su jonska i kovalentna veza.

. tj. elektroni se ne mogu vise ni po cemu razlikovati. " VQstnUl.. 15 2 2s2 2p 6(Ne) Primjer 5: Kaka nastaje moJekula Hel i thO? Is'2s22p63s23p' Rjdcnje: .(t(:i0-:0-H f<H~ ~ ~~! -->H 2 0 ma\ekUla vade H-+-O: 80 + 2e" -+ 0 2".' ~ ( .talasna duiina odnosno smanji energija). t Kov~Jentn. Vjcrovatnoca nalaienja valentnih elektrona -je najveca oko i izmedujezgara).ll)U TALASNO-MEHANICKA PRlRODA KOVALENTNE VEZE Prema talasna·mehanickorn tumacenju hemijska sila sc javlja kao posljedica medusobnog djelovanja talasne materije. 3. . hzom at0111. '" Jone koje naziv31no kationi. P.rimjer . Is2(He) 12 Mg -+ ls22s22 p 63s 2.1. njihove orbitale ce se preklapati. Kovalentna veza izmedu dva atoma nastaje tako cia se prekrivaju talasne funkcije dva elektrona sa suprotnim spinovima.2S2 2p6 (Ne) 1 :S:I: 31Nl1NllNlilll --. Jon fluora Hna elektronsku konfiguraclJu neOna Is.3: Nemetali irnaju veliki afinitet prema elektronu pa lahko . Navedite primjere/ Joruzacl]e 1 1a11ko grade pOZltrvnc Rjesenje: Li+ + C". ls22s22p4 ls2 2s 2 2p 6(Ne) -' H 7N + ls22s2 2p 3 3e" -+ N3 .t'1 elektronsku konfiguraciju Nc. Naveditc primjereJ gra c H-+-~':---7C8§13~ H-~I:--+HCI H 1 [fIJ Ii Rjdenje: -+ ? F. . Na pIimier: H: H Cl"Cl D . . Kovalentnom upotPUllJUJU svoje elcktronske konfiguracije do dubleta odnosno okteta.'tronskib parova . " ' .IAl --+ A13+ + 3e-.a a~~ma ucestvl1Ju sa po Jedmm elektronom iz periferne orbitale U obrazov " z3Jedmckog elektronskog para. 'P .a I trcslmka vcza pn a:~Ju pomocu dva odnosno tri elektronska para. Lt ima konfiguraciju He. Mg2+ +. Is22s-2p6(Ne) 1.2e" ) Mg2-<- iITI. Metali imaju malu energi'u" .. Kada se dva atama medusobno dovoljno pribliie. d negatrvne Jane kOJe zoverno anioni.a veza s~ ost~'aruje pomocu zajednickih eleh.- P:i~je~ 4: Kak? nastaje ~olekul kisika <I kako azota (nitrogena)? RJcsenjc: U kuclcama zaJcdnicki elektronski par oznacen je crticama 34 35 . Na izvjesnom ravnotdnom rastojanju potpuno je nemogucc pojcdini eleletron pripisati odredenom jezgru jer se oba jezgra nalaze u zajednickom elektronskom oblaleu oba elektrona. Kaiemo da su atomska stanja ovih elektrona presla u molekulskc stanje te taka nastaje molekulska orbitala koja jc na niZem energetskom stanju od atomsldh orbitala (krecllci se kroz oba atoma elektronu se poveca de Brolj-eva ." Primjer 2. Is' 25 2 2p' (No) Db se 'k" ~.

Ugao sto ga mcdusobno zaklapaju kova1entne veze zove se kovaJcntni ugao.1cije posIjednje Ijuske lllora m". e) N(P) = 17. orbitala. . N(n) = 0.\ l- CD 2p CD 2Sp' i t7t. a)lH~. d)1. c) 61. N(e) = 1. c) N(p) = 1. b >20 a. n-vcza nasrajc tek kada se ostvarila prirnarna a-veza. llast. 30 55 = R: a) Z = N(p) = ii. e)liCi.b 26 r )57FC. Na osnovu clektronske konfigur.aJe orbit ale hibridne orbitale. Ova veza se javlja kod nezasiccnih ugJjikovih jedinjenja u dvostrukoj i trostrlikoj vezi (zajedno sa 0'vezama). a i n~vezc.scnje: THuolekulska orbitala se dobije bocnim preklapanjcIl1 p~orbita1a (s1. b) 20. 2p-orbl~.>p-p veze su prostorno usnucrcne i preklapaqje se vrsi dill osc. Ovako modifikova~e perifern: orbitale. 2s 2px 2py 2pz It I I Ugljikov atom postaje cetverovalcutall na taj ~Ci~ ~to dovodenjem energij~ orelazj n ekscitovano stanjc. N(n) . lzracunajte broj neutrona u sljedeCim hemijskirn RjeSenje: Prates promjene oblika orbitaJa naziv3 se hibridlzacija l a. d) NCp) = ShIm 2.C )"Zn. dolazi do pfcldapal~a dvijc pz orbitale. Orbitale o·s-p i t.2).Prirrtjer 1: Sta je (J~veza? ~+It Rjdcnje: Prcklap3Jljem atomskih orbitala nastaju tzv.33CS . f) N(P) = 17. demenata: a)~~Na. 4. N(n) = 31.1. »DC 47 29 R: a) 2. Odredite broj protona i neutrona u atomima sljedecih izotopa: 26.gl0 zakljuciti da jc ugljik dvovalentan a ae cerverovakntan. up-p veze. neutrona i elektrona u atomima sljedeCih hemijskih Rje. N(n) = 6. 4. Sp3_ hibridizacije. J 2S. U zasicenimjedinjenjima tI~ C~ (npr.76. d) 35. N(n) = 18. Elekt. s-orbitnle su sfemo stmemcne i njihova pieklapanje je UYjck isto bel obzira na orijcnlaciju atoma (na primjcr kod molekule vodika H 2) O"s-p \'eZU objasuicerno na primjeru Hel.ronska kon1"l. flg C1. C~) cetm ~M~ veze su ekvivalentne i orijentisane ka tjemenirna pravllnog tctraedra zaklapaJUCl ll1cdusobno ugao od 109°28'. Odredite broj protona. nazivaju s~ hibridne orbitaJe. odakle bi se mo.s elekt:0~ pob~dl~l li. Inacc kovalentna veza je strogo usmjerena u prostoru. b) N(p) = 6. i. Orbita!e se preklaJlaju duz linije koja spaja jezgra atoma (51.ija? Objasniti na primjcru molekula CH4 ! R: a) N(p) = 6.2. N(n) = A ~Z = i2. d)iH. b) N(~) = N(e) c) N(p) = N(e) = 30. 37 .let 1 Jedan 2s elektr~n p~elazl ~l 2pz-orbitalu (slika desno). C. pri cernu se raskida 2s dub. orbitala. te koaksijalnim preklapanjem porbitala ilastaju a-vczc.1. N(n) = 7. n-veze Primjer 4: Staje spJ-hibridizllr. a)'.3. a5-p vcze.guracija posljedIljeg c1cktroIlSkog sloja ugljika pri~azalla je na slici)ijevo.ano mijeSanje atomskil:. Energijom od 400 klIma! moze se ~.c )'08 A g.a Slika Ib a-veza Na slici 1b je prikazano prekiapanje p-orbitala dvaju atoma hlora(0-veza) u" Primjer 2: Navesti primjerc za: crs-s veze. RjcScnjc: a5-$ veza.1)_ Na slici 1a je prikazano prcklaparvc s-orbitale vodika sa p-orbitalom hlora( 0-veza).. Mjesanje jedne 2s-orbitale i tri 2p-orbitale doblJU se cetm sp Illbndne orbltalc nije tcsko zakljuCiti da hlor pomocu nesparenog clcktrona na pz"orbitali moze da ostvari O's-p vczu sa vodikoill. ZADACI !lrimjer 3: Kako nastaje n-vcza? 4. N(n)·= 20. N(n) =35. Ovakav tip (jedna s i tri p-orbItale) oznacava se slmbolom sp (slika 3) Slib 1a a-VC:l. c): H. 5 i p .lu. b)'lC. Prekl<Jpnjem atomskih s-orbitala. N(n) = 1.P!~~ Slika 3 tJltlfiIJ ol~ _ _ --Ll1LCl-~----- Na slid 3 jc scmatski prikaz. jednake energije.. tj. d)"Cu . 36 elementima: . d) N(p) = N(e) = )5.

NCe) ~ 6. c) gelTIlanij Ge. ~ II I sadrZi 10 elektrona. 51. 15 2s2 2p6 35 3p6 4~ 4p6 5s 4d 5p6 6s . neutrona i elektrona ima u 1 g: ~ H. b) T. d) (Ar). magnezija i kalcija? R: Na.1.11. Na osnovu poznate seme strclicama napisi elektronsku konfiguraciju za a) 4. b) Is2 25 2p6 352 3p6.1023• NCn) ~ 0. R: a) fosfor P.18. Navesti nazive elemenata ciji atomi imaju sljedece konfiguracije: b) ls2 2S2 2pl. R: U PIVOj i posJjednjoj Ijusci sadrie po dva clektrona. NCn) ~ 3. f) ls22s22 p 6. 32. R: 3s' 3p'.19. 4. e) Is2 252 2p6 352.011·10". d) 152 2SI . 41 R: 8. N(n) ~ 3. e) SI. f) (Nc). Koji elementi imaju sljedece elektronske konfiguracije: a) (Ne) 3s'. Koliko atoma. c)! Kr 5s' 5d' Ispred niobija je inertni gas kripton. b) Z ~ 12 I 4. 4.10 23 • N(a) ~ 3.022. 4. Povezi elemente za kOJe.9. Za koji elementje konfiguracija valentne ljuske:a) 3s 2 3p3.011.ipton Kr. f) 0".. natrij Na.011·1 023.14. b) (Xe).4.7. e) (Kr). magnezij Mg.20. n = 6. b) Mg2~. R: a) (Xc). arsen As i barij Ba. NapiSite elektronske konfiguracije za navedene jane pomocu konflguracije plemenitog gasa: a) Cs~. 6s2 • elektronsku b) IBl Is IBl Is IHIHlt It I 25 2p INIHIHIHI IHlt'lt It I 2s 2p 3s 3p 38 39 . R: N(a) ~ 6.10. 4.16.10. 4. c) da lije metal iii nemeta1? 17Cl: 152 2s2 2p6 352 3p5 .S. a koliko u N~ljusci? R: a) i e). c) (Ar) 4 S2 3dlO 4 p2? R: a) magnezij Mg. 4. ~He.0n 1023 . b) k. Atomski broj nekog elementa je: a) Z sadrii 10 elektrona. antimon Sb? R: 13. I I I I Nb? 4. b) (Ne) 3s' 3p'. Napisi znak te cestice. 11.5. S obzirom na mjesto u periodnorn sistemu napisite konfiguracUu posljednje Ijuske za: silicij 5i. protona. 0 Is 2s I 2p 4. c) (He). c)id).13. c) N.5.2. b) 452 4p6. b) valenciju.022.1026 ."4s' 4p'. c) metaL 4. d) 152 252 2p6 3s t e) 152 252 2p6 3s2 3 p 6. Na osnovu napisane elektronske konfiguracije atoma popuni "kucice": yF: Is2 2S2 2p5 .10 23 . Sta je zajcdnicko kad clektronske konfiguracije: berilija. d) S2. f) AI. 4.3. b) 4d.Koju od sljedecih elektronskih struktura ima niobij a) Kr 15s2 5p2. Koja ce se orbitala prijc popunlti: a) 4d III 5s. c) ] 52 252 2p6 35 1. 12. N(e)~ 3. NCa) ~ 1. N(e) ~ no". 4. b) sumpor S.12. b) Kr 55' 4d3 .8. Koliko maksimalno ima elektrona u L~ljusci. c) 152 252 2 p3. c) lUangan Mn. a) dva elektrona. c) Li". b) dva. Napisite elektronsku konfiguraciju atoma barija Ba i odredite: a) broj valentnih elektrona.10 26. prema strukturi. e) Ag'. Koliko podljuski a koliko orbltala Ima u M-Ijuscl? R: b) R: 3 podljuske I 9 orbltala. NCp) ~ 6. b)If). R: Poglcdaj primjer 2! 4.1023 • NCp) ~ 3. 0 I2s Is 2p I ] I3s 3p 2 10 2 2 2 R: Z(Ba) =: 56. 4.011. predpostavljas da ce imati sliena svojstva: a) Is22s2. Ukupan broj elektrona u atomu (u nejonizovanom stanju) jednak je atomskom (rednom) broju. S obzirom na mjesto u periodnom sistemu. c) 452 5 3d ? 4. ~ H. koliko c1ektrona u atomu ima a koliko u posljcdnjoj Ijuscl : aIuminij AI. R: a) H.21.17. N(P) ~ 3·10".4. a) lSI. b) 5p IIi 4d? R: a) 5s. d) Na. b) B.

leduc p-orbitale nastaje sp-hibridizacija. ) i molekule jedinjenja koji su sastavljeru ad razliCitih moma (npr..032 3. iste ill razliCite "rste.) I R: la) .6 % ~ 0. Prema tome formula je najjednostavniji prikaz sastava nckog elemcnta iii jedinjenja (spoja) . o pojedinaenim molekulama ima srnisla govoriti. Kod teenosti a pogotovo kod cvrstih tijela teze moierno govoriti 0 pojectinacnim molekulama. b) CaS I R: 0) Be:'+". grade molekule.032 glem'- Rjesenje: w(mast) ~ 3. naci: a) maseni uclio vode.24. Razlikujemo molekule hemijskih elemenata koji su sastavljeni od istih atoma (npr. b) etena (C. 3. jednog atoma sumpora i 4 atoma ldsika.23. To znaCi da je odnos mase jedne vrste atoma u mo1ekulu prema masi cijelog molekula stalan. 'fa formula pokazuje da su atomi natrija i 1110ra vezani u odnosu 1 1.. [:~:l<- 4. e) etina (C2H.. Primjer 1: Ako se mlijeko sastoji od 3. Gustina rnlijekaje 1. Zbir masenih udjela svih sastojaka u uzorkuje 1 ili 100 %. Mjesanjem jedne s-orbitale i .H • H H ~ ~ ~ H'C'C-H I I H H Sp2 -hibridizacija. molekul vade H 20. Kvantitativni sastav uzorka najeesce se izraiava kao maseni udio (w): w(A)~ m(A) .3 % bjelaneevina.056 a) w(H 20) ~? b) m(H.2 % masnoee.rj ~ it . Razlikujemo empirijske i prave fonnule. Natrij Na i hlor Cl povezani su jonskom vezom i sastav se moze prikazati fonnulom NaCl.C:::C:H H-C".). kod gasova gdje je razmak izmedu molekula dovoljno velik. Dva ili vise atoma.C-H 4.) ~ w(rnl. U ovorn poglavlju obradit cerno kvantitativno iskazivanje sastava nekog uzorka heroijskogjedinjenja i izvodenje hernijskih formula.C:C. poznavanje masenog udjela pojedinih elemenata u spoju Qedinjc1-Du) omogucava da se izracuna empirijska formula jedinjenja.tL).sec. m Maselli miio nekog sastojka Au uzorku je odnos mase tog sastojka m(A) i mase uzorka m. 0: ----7 [Bel'" ~' + [:!j:f- b) Ca:'?: 's:---> [Cal" + ~. Empirijska formula pokazuje odnos pojedinih elemenata u molekulu. 0) H. Lewis-ovom simbolikom prikaii stvaranje jonske veze u spojevima: a) BeQ. npr..22.tiednostavnije fonnule tih jedinjenja nazivaju se formulske jedinke.2 % ~ 0.Koji su to atomi? 5.033 ~ 5. Obratno. molekul ugljik(IV)-oksida CO2.O) ~? w(bjel. . molekul vodika H2 . Lewis-ovom simbolikorn prikaiite formule spojeva: a) etana (C 2 tL. Jedinjenja se sastoje od molekula (formulskih jedinica) koji sadrle vise atoma_ Na primjer svaki molekul H2S04 se sastoji od 2 atoma vodika. Prava (molekulska) formula pokazuje i tacan braj atoma koji grade jedan rnolekuL Poznavanje hemijske formule supstance omogucava nam da izractmamo procentni sastav (maseni udio) svakog pojedinog elementa u jedinjenju. b) masu vode u II mlijeka.6 % mlijecnog sceera i ostatak voda.3 % ~ 0. Kako nastaje a kako sp-hibridizacija? R: Mjesanjemjedne s·orbitale i dvije p-orbitale nastaje sp2-hibridizacija. Na.. ). Prema tome maseni udio vode u mlijekuje: 40 41 .) a) Maseni udio se iskazuje decimaInim brojern Hi postotkom. Na primjer u strukturi natrijhlorida nema izolovanih molekula. 5.~ H. molekulldsika O 2 . . SASTAV SUPSTANCE (TVARI) I 4.

m w(O) ~ Ar(O) j(O)· -'-''-'-''-'Mr(H 2 0) 1 · . amasa zeljeza mCA).034 g/cm3 .19 %. Kolika je masa uran-oksida u jednoj toni rude? 1z formule vade vidimo da molekul vade irna dva atoma vodika i jedan atom kisika. m(A) = 1000 kg )V(A) =25 % = 0. Mr . Posta je masa atoma rn.(3.P0 4 . 42 I b) Primjer 2: Fosfatna kise1ina se maze prikazati formulom R. maze izracunati hroj atoma clementa j. a kisika 88. Koliki je' masen! udio pojedinih elemenata u jed!njenju? masa pojedinih elemcnata ako je masa kiselinc 50 g? 43 .35 %. m(A) = w(A)·m = 0.00 18. i masa molekula mm = Mr·u. Ina b) Masu mlijeka cerno saznati iz poznatog izraza koji povezuje masu i gustinu: m(ml!jeka) ~ p(mlijeka)-V(ml!jeka) m(ml!jeka) = 1.. Ar(A) .35 % = 0.9 g. ? w(A) ~ m(A). 1z tog izraza moze se izracunati empirijska formulajedinjenja. onda se maze pisati: w(A) m(vode) m(mlijeka) .6 %) ~ 87. '(A) m(vode) = w(vode)·m(mlijeka) m(vode) = 0. Masa vode u 1 1 mlijeka je 908.lOOOcm3 ~ 1034 g.81 %..1119 iii 11.81 %.25 o· Rjdcnje: j(H) = 2 i(O) = ! w(H) ~?.relativna molekulska masa jedinjenja. I I I i ~ i(A).016 . gdje su: Ar-relativna atomska masa elementa. Mr Ta jednaCina omogucava da se iz poznatog mascnog udjela clcmcnta A w(A). Masu vade cerno izracunati iz izraza : w(vod e) ~ mm II ' gdje je : j(A) . w(O) ~ ? Primjer 3: Maseru udio uran-oksida UJOS u rodi je 0. rn m ~ m(A) = 1000 kg ~ 4000 ko w(A) 0.9 g. Iz definicije masenog udjela slijedi da" je maseni udio elementa A u formulskoj jedinki (molekulu) jednak odnosu mase svih atoma tog clemema u jedinki rna i mase same jedinke (molekula) mm' I I a) Maseni udio vodika u vodi je 11. Kolika je masa rude u kojoj je sadriano 1000 kg zeljeza? Rjdenje: Masa uzorka (rude) je ill.0035·1000 kg = 3.25 111 "" I 1 J ~ w(A)..3 % + 5.5 kg. .~ O.879·1034 g~ 908.88811h 88.0035 m = 1 (= lOOOE m(A) -? w(H) = J Mr(H. 16.2 % + 3. Primjer 2: Maseni udio zeljeza u uzorku je 25 %.9 % = 0.879. Maseni udio vodika: Rjesenje: w(A) ~ 0.broj atoma elementa u molekulu.O) .19% Maseni udio kisika u vodi je: Masa uzorkaje 1 tona i masu uran-oksida nalazirno prcma formuli: w(A) = m(A). ~ Ar(A) .w(H 20) ~ 100 % . Ar(H) 2' 118~g186 = 0. := I I Ar·u. Primjer 1: Izrncunati rnaseni udio vodika i kisika u vodi. w(A) ~ ](A)·-.

O je: m = 0.7 % 45 .0.oksida Ah03? Rjesenje: m(AI.O) = 0.8 1.3H. = -n-:l(-:(e-o-re'Ct-.42 t iIi uprocentima 100 % .5 t = 9.56t ' Masa Cistog Al 20 3·3H. iznosila bi: weAl) = m(H) = w(H)'m(H.::-:. madraj galici Primjer 4: Koliki je maseni udio kristalne vadc CuSO.Ol'.03 % Primjer 5: 1z 13. 4. Rjdcnjc: Iz procentnog sadrZaja Al u Cistorn Ah03·3H20 mozerna izracunati koliko bi trebal0 dobiti aluminija kada u rum ae bi bile jalovine. Koliko procenata jalovine sadrii mda? Ar(P) Mr{H 3P0 4 ) 0.(Al. m(AI.8 t = 5.42 t f Rjesenje: N1aseni Ildio kristalne vade u madrej galici nalazimo 1Z paznate fannu1e.70 ·9.m(A120 3) = 0. m(A1) .) MrCCuSO. m(O) = 32. Sada se moze izracunati masa aluminija j2 w(A) "" .5289'10.30 c = 36%.316 = 31.65 g.0) = 249. 3 ·1. ..735·12. Ar(A1) weAl) =J(AI) M. 44 Stvarna koliCina je 6.2 g = 5.sk-o-:) 0.3 .59· m(rude) = 7.PO. m(P) = 15. dobivcno je 2.7 w(H 2 0) = j(H.18 t.2 t boksita. H 2 0) .56 t IskoriSl.j = 0.653 = 65.~(A) .9 %= 6.8 g.5 t hematita sa 73.396 g.) - _ .2 g alurninij. m Masa dobivenog aluminija iz 13. Ar(A1) _ 2 ' 27 _ 102 .008 98 =0.0. kada ne bi bila jalovine. m(AI) =? Da bi iZf'<lCunali masu alllminija treba prvo izracllnati maseni milo aluminija U 1= m(stvrno) m(teoretsko) ~2L = 0 59. lalovine ima::: 13. Mr wCB) = jiB) w(P) = j(P) w(O) ArCH) Mr(H.93.0303 =3. .3%. Odakle Je: m(A1 20 3 ) Teretska kolicina Fe bi bila: Ar(Fe) w(Fe) = j(Fe):-:-=-.O. pri cemu je za kristalnll vadu. Rjdenje: Kada ne hi bilo jalevine oada bi u 12.5 % Fc2 dobije se 6.3 %. Mr(H 2 0) Mr(CuSO.odnosno: m weAl) = m(AI) .I(AI) M(Al.2 t = 4.51 g.0 t Fe.03) = 0. ·5H.0 (=0.6 % = 0.l = lQ.18 t = 6.346 ·13.O. Mr(H 20) = 18 . b) mase pojedinih elemenata izracunavamo iz poznatih mascllih udjela prema jednacini w(A)::::: meA) .0 t.·5H20? Shjedi dalje.enje je: Primjcr 3: KoUka alurninija ima u 10. . Mr(Fe 2 0 3 ) II m(A1) = w(AI) . GUbitakprodukataje: 6.2 t -7.0) 0 46 . j(H20) ::: 5. te je iskoristcI\je: m(st var no) . m(Fe) = wiFe) ·m(Fe20.li.2 t boksita Alz0 3-3H 1 0.7 t AI. 03 Izracunati iskoristenje Uovom procesu i gubitak produkata.3H 2 0) m(AI) = w(AI)'m(Al 20].4 t.O. Ar wC A) =J'-.PO.RjeS:enje: a) rnaseni udio pojedinih komponenti iZraCUIlaCemO tako da nademo odnos jedne komponente jedinjcnja prema zbiru masa svih komponenti: . oksidu: weAl) .0303·50 g = 1. .529 Primjel· 6: Preradom 12.421-6.) = 0.933 = 93.5 t hematita trebalo bili: m(Fe.Q. 3!-1.gdjc je In masa uzorka (kiseline).

Sabiranjem relativnih atomskih masa u empirijskoj formuli dobivamo relativnu masu empirijske Jedinke Er(C 7H. Rjdcnjc: I v' ) • gdje.' Mr( ahzanna) :rrimjer 2.40 w(R) = 6. Ar(C) Ar(H) Ar(O) 12 0..2667 (iii 26.5: 2: 1 Posto dobiveni odnos jos ne daje cijele brojeve to broj 3. Kvalitativnom analizom alizarina (boje) utvrdeno je da se molekul alizarina Basteji od ugljika C. vodika H i kisika 0.(70 00 % + 3. Elementamom analizom je utvrdeno da su maseni udjeli elemenata u mlijecnoj kiselini: ugljik 40 %.0167.033: 47 . 100 % . a relativna molekulska rnasa Mr = 240.O.. vodik 6. b) nab molekulsku fonnulu. 1z gornjih relacija mazerna izracunati odnos broja pojedinih atoma u formulskoj jedinki: j(C): i(H) :(0) = w(C) : w(H) w(O) J Ar(C) Ar(H) Ar(O) .22 g/rnol.40 j(C) : j(H) :j(O) = 3. J'(O) = w(C) : w(H) . svaki od tih brojeva treba podijeliti najrnanjim brojem: Medutim molekulska masa spoja nije poznata pa se PIVO mora naci odnos broja atoma: j'(C): j'(R) . b) Empirijska formula nije molekulska formula ispitivanog jedinjenja. j(C): j(H): j(O) = o..02) = 120 Relativna molekulska rnasa alizarinaje w(C) = 70. j(H) j(O) -? Prema [onnuli za broj atorna mozemo pisati: j = . b) metodom masene spektrometrije odredenaje molarna masa alizarina M "" 240.O.0333 w(O) _. w Ar Da bi se dobio odnos malih cijelih brojeva.2 = 2.33 %) = 26.0583: 0. Rjelenje: w(C) = 40 % = 0.67 % Hi 0. jer je molekul uvjek graden od cijelih atoma. .53 .~~67 = 0. ) 240.EMPIRlJSKA FORMUIA JEDINJENJA Primjer 1.33 % = 0. Odrediti empirijsku formulu tag jedinjenja. aka je eksperimentalrrirn putem utvrdeno da je stvama molekulska masa 90. w(O) =J(O) Ar(O) .067.67 %).:~o : 0.22. Sada dobivamo da je cjelobrojru odnos atoma u molekulu (fonnulskoj jedinki) .0:33 : 0. 120 Prema tome molekulska formula alizarina je: Maseni netio pojedinih elemenata u formuIskoj jedinki alizarinaje: w(C)= j(C) w(H) = j(H) Ar(C) Mr(ahzanna) Ar(H) Mr(ahzanna) - . Molama masa alizarina je M = 240.067 w(O) = 53 % = 0.2667 a) naCi empirijsku fonnulu.2 da bi se dobio cio broj. Elementamom kvantitativnom anahzom utvrdenje maseni sastav : 70. sa 0.53 = 33 .00 % C.7000 W w(H) = 3..7 % = 0. 0. Izraeunajte molekulsku formlliu alizarina.0.5 i sve ostale brojeve treba pomnoziti sa.0.ie x-broj koji pokazuje koUko je puta veti broj atoma svake vrste ad broja atoma u ernpirijskoj formuli. 3.00 % = 0.22 glrnol.7 % i kisik 53 %.33 % H a osta10 je kisik: a) izrdcunajte empirijsku formulu alizarina. a) Posta zbir svih masenih udjela mora biti 1 (iii 100 %) to je maseni udio kisika u alizarinu 0.M r.i(C) .067. w(O) = 0. j(C) : j(E) : j(O) = 7 : 4 : 2 Ernpirijska fonnula ispitivanog jedinjenja je C7H. x Mr(alizarina) Er(C 7 H.0333: 0.033 l ' 16 ' ° 46 Taj odnos mazerno svesti na oeInos malih cijelih brojeva dijeUenjem sa najmanjim brojem U odnosu tj.

5.209 J J J 2 40. .12.10. Ernpirijska formula mlijecnc kiseline je ClhO pa zakljuGujemo da bi njena relalivna molekulska masa iznosila Mr = 30.6 %.04. b) 29. znaCi cia rnlijecna kiselina sadrii trostruki braj atoma vise.0058: 0.O) = I : I : 4 : 2.9 %. Kako je eksperimentalno utvrdeno cia je stvama molekulska masa 90.7 %.186 0. MaseIlludio sumpora u ugljenuje 3 %.11.08 3206 16 18 0. 372 % 0 i 20.4 %.684 g Na.6 % S. Primjer 3. Koliko kg FC304 maze nastati iz 1 kg zeljeza? R: 1. " euzo. R: m = 2. 5.heksakarbonil'hrom Fe(CO).e dobiti ad-I kg koncentrata cinkove rude koja sadrii aW zcljeza uFe}Oi) b) c) d) e) aluminija u AhO} olova u Pb 30. Koliko se kilogramf1: Cistog luoma moze dobiti iz 500 kg hromita Cf203 ? R: m = 342. 0. 5.5 % Koliko se bakra moze dobiti prcradom 21 kg rude? R: m(Cu) = 1I. icljeza u Fc20} live u HgO. IzracUllati empirijsku formulu oksida.74 kg.) =679 L 5. d) 69.6 %.9 %. w(O) = 40.0116 DijeUeniem sa najmanjim brojem tj.14. b) 52. Izracunajte masene udjele: 5.6 % kisika. P i 0 nalazi u 4 g Na3P04? R: 1.16 kg. Izracumute masene udjele pojedinih elemenata u ovi!!l. KoUka se grama namja moze izdvojiti iz 1 kg Na ZS04 ? 1><7 R: m= 324 g.6. V(H. te je njena stvama fonnula (CH20h:= C31iQ03.6 g. w(Fe) = 28.9 % vode. 1. gubilak iznosi 2.0058 dobije se: j(Ca) : irS) : j(O) : i(H. cinkov spinel ZnAh04 5.233 : 0. 5.8. Koliko se moie dobiti zeljeza iz 7. Pri proizvodnji bakra iz kuprita koji sadrli 64.5 %.3 % 18.0058: 0.7 %.2.5 % FeC03. m(O) = 889 g. 5. Rjdenje: 5.5 t sidenta sa 71. NaCi empirijsku formulu tog minerala.5 %.754IgP.i(C) : j(H) : itO) = 1 : 2 : 1 c) R: a) w(Cr) = 23. I I I I I R: m= 300 kg. 5. ako je iskoristenje 96 %.48 t. Koliko se grama Na.325 kPa? R: a) 37. e) 92. 0.9 %.9. Analiza je pokazala cia neki prirodni mineral sadrZi 23. Koliko se cinka mOl. w(C) = 32.) = 1357).1 kg.7. V(O.4 % Cr i 31.6 % R: m(Zn) = 555.382 kg. Oksid hroma sadrli 68.5 %. w(C) = 30. Empirijska formula rninerala jc: CaS04 ·2 H20.3. Koliko se litara kisika i vodika moie dobit. pri elektrolizi 1 kg vode ako je iskoristenje potPilllO? Temperaturaje 25°C a pritisak 101. Koliko procenata aluminija sadrZe ovi prirodni minerali: a) b) spillel MgA1. C~ 5.7 %.13. 85 %ZnS? R: a) 72.561 gO. 49 . R: m(H) = 111 g.372 0.1. Koliko ima sumpora u 10 t uglja? J (Ca) :(S) :(0) :(H 0) = 0.02325: 0. yOlikO se kilograma Na nalazi u 1 t NaCl ? R: 393.9 %. karbonilima: a) b) 48 Cr(COlo. w(O) = 43. c) 90.4. -heksakarbonil-zeljezo ' 5. ZADACI 5.

17.6 g. Uzorak ad 5 g kristaliziranog kadrnij-sulfata pri z. R: P20.HsN.. b) etanola C. 5.8'%C.24 g.2%H. R: a) 80 %. b) NaC103 . 9.26.2S. 18. NaCi najjednostavniju fonnulujedinjcnja koje sadrii: a) 39. Pri zagrijavanju iz uzorka i. I 5.25.6 % martgana.27. S. c) 38. fluor i hlor u masenim udjelima:9.4 g. c) 25. b) nitrogena u piridinu CsHsN i piroiu Cf.16.idrata ? R: a) 56. R: a) 6. NaCi najjednostavniju formolu jedil1jcl1ja koje sadrii 12.H40.9%.17.5. R: a)75%C.5 % magnezija Mg. b) 92.24. 5.4 % titana Ti i 31. 33. Izracunaj maseru udio: a) kisika u piranu C.7 % C. .29.O.2 % i 23.25%H.3 %.H 1:! i b) benzena C6 H6 _ R: a) 85.3-propantrio1u (glicerolu) C. Odrediti empirijsku formulu fosfor-oksida ako je maseru udio fosfora 44 % i Wisika56 %.Izracllllaj maseni udia vodika u: a) nafta1enu C.H" c) etina (aceti1ena) G. 37.8 % icljeza Fe.2 g. c)82.3 %.·l 0 H. 'I I I 5. b) 5.CH. b) 17.H.BsOH? a) b) c) R: a) 15 g. 5.agrijavanju izgubi n3 masi 1.oHo. 5.1 %.4% i 58. Koliko ima grarna hlora u 80 g: a) metilh10rida CH3 Cl. b) 81. b) etena C.5 % i 69. Kolika je masa kisika u 30 g Cistog: a) metanola CBJOH. 5. Izracunaj maseru udio ugljika u: a) 1.7 %. NaCi cmpirijsku formulu.3 6/t) natrija Na i 60..23. b) 94. b) 85. c) sumpora u tiofenu C 4 H4 S.20.0 g.3 % C.2-etandiolu (eti1en-gliko1u) C 2tL. 6.5 %.19.3%H 5. c) hlorbenzena C6H 5Cl ? R: Na. Izracunaj maseru udio ugljika i masu ugljika u 7 g: a) etana C 2Ho. b) etil-benzenu C6HS-C2HS7 R: a) 87 %. R: a) 19. ·7 H 20.2.30.1S.3 % hlora C1 a ostatakje kisik. 5. Mu20.3 %.21.H2 .O i furanu C. Freon-12 sadrii ugljik. Kojaje naiiednostavrnja fonnu.(OH)" b) 1. R: a) 82. b) 21.I R: MuO. 29. Koliki je maseru udio vodika u: a) toluenu (meti-benzenu) CJ1sCH). b) 44. R: a) NaCI.0 %.3 % kisika O. b) 10. NapiSite formule ! I I I 5. 5.7%C.15. Ostatakje kisik.dazi sarno voda. 51 .4 % kisika a ostatakje voda.0 g.62 %.4 % bora.Hs(OH).7 % i 20.3 %H.9 %. Analizom sastava oksida mangana ustanovljeno je da postoje dcfinirani oksidi koji sadr±e 77. 31. ZADACIIZ ORGANSKE HEMIJE 5. propanu C.46 g.88 g. b) antracenu C4H10. c) 92.22.7%.6 % natrija Na. 6.. b) eti1hlorida CH.7 % hlara Cl. 5. R: CdSO. 50 b) 13.H" butanu C 4 H lO .7 % H R: CF. 11.25 %.CI.la h.CI.O. Izracunaj masene udje1e ugljikn i vodika u: metanu C~. Koju formulu ima annalkolit? S.1 % natrija. 5..Na Mjesecu je naden do tada nepoznat mineral koji je dobio naziv anna1ko1it Sastav minerala u masenim udjelima je: 21. 7.B. .. 14. lzracunaj procentni sastav: a) cikloheksana C.

b) oleinskoj kiselini C 17H 33 COOH. skrobu (C6H100S)x> fruktozi C6E llO.135. b) 15. c) stearinskoj 1dselini C17 H 35 COOH.38.514: 0. c) fenil-aminu (anilinu) C6HsNlh R: a) 45. triptofanu Cl1H12N202.44.95 g: t) 13. 8.17 % nirrogena.32. Izracllnaj maseni lidio ugljika u: a) palmilinskoj kiselini C 1sH 31 eOOH. c) adeninu C sH sN5 . Kako se odnose maseni udjeli kisika u: a) mctanskoj (mravljoj) kiselini HCOOH i etanskoj (sircetnoj) kiselini CH:3COOH. 5. lzracunaj maseni udio nitro gena u ovim aminokiselinama. c) acetilsalicilnoj kise1ini (aspirinu) 0. c) 35.8.67 mg.0 %.1 g.5 %. b) 0. b) 0. c) 76. 5.35. 0) 0. weN) ~ 0.1034. b) etil-aminu C2H sNH2 . b) 14.2 g.7 %6.42. MJ ~ 105. b) 34.7 %.2 %.03. R: a) 13. R: leN) ~ 2. Aka molekul hemoglobina sadr2i 4 atoma zcljcza kolika je relativna molckulska masa hemoglobina ? R: w(Fe) 5. 5.40.? 5. d) 10.0607: 0.062. Hemoglobin sadrii 0. IzracWlati relativnu mo1ekulsku masu lizina ako je poznato da molekullizina sadrZi dva atoma nitro gena. 5. Koliki procenat kisika saddi: a) fenol C6H sOH. Izracunajte relativnu lllolekulsku masu serina ako je pomato da u molekulu ima jedan atom nitrogena.1 %.nu C"H"NO" e) histidinu C6 H9N3 02. b) mctanalu (formaldehidu) HCHO i etanalu (acetaldehidu) CH:3CHO.HsCOOH.533 (l : 1).6 %.41~ ~ 0. Izracunaj dnevl1u porrebti za jodom aka je poznato da se u Ijudskom org<Jluzmu sintetise aka 1 mg tiroksina dncvno (C 15H 11 NO~J~). 1. R: 0. Maseni udio nilrogena U serinu iznosi 13.2. b) 31. Empirijska formula nekog spoja Qedil*nja) je CH. a) dimetil-etru CH3 -O-CH3 i dietiI-etru C2 Hs-O-C2H s.133.12.39.0 %.7 g. e) 27. Koliki je masenl udio kisika u: a) benwevoj kiselini C.426 % Fe. R: j(N) ~ R: a) 0.5 g.533 : 0.333 o/~ j(Fe) ~ 4. b) salicilnoj kiselini C7Ii{. 11) serinu C3H70 3N ? g) R: a) O. Koliko grama nitro gena ima u 65 g aminokiseline: a) glicinu (aminoetanskoj kiselini) H2N-CH2 COOH.432 : 0.37. 5.ako se odnose maseni udjeli vodika u.33.3 %.05 %. Citohrom sadrij 0.U04: 0. Lizin sadrZi 19.2 %.066. weN) ~ 0.43. g) 19. c) 0.6 %. o lizil1u C6H14Nz02. b) proPal1Skoj kiselini C2H sCOOI-I i butanskoj kiselini C}H7COOH ? 5.7 %. Odredi empirijslm formulu jcdinjenja. Mr ~ 145.3 %. 5. d) leuc.064.066.2 %.0.6 g. c) 51. c) benzaldehidu C 6H sCHO i propononu (acetol1u) (CH)hCO ? 5.Hg04 ? citollfoma. c) 15. Izracunaj najmanju relativnu molekuIsku masu 5. R: a) 26. Analizomje dobiveno daje u ispitivanomjedinjenju maseni udio ugljika 81.40' 0.8% R: a) 0. Kako se odnose maseni udjeli kisika i vodika u: a) saharo:d C12Hn 0 11 .333 % zeljcza.31.2 %.1 %.45. 5. Odredi molekulsku formulu spoja. Mr ~ 67000. b) benzil-alkohol C6 H sCH 20H? R: a) 17. 12. ledna od metoda odrcdivanja molekulske mase proteina je hemijska analiza. b) 0.1917.36. b) alaninu (aminopropanskoj kiselini) C)H 7N0 2 .O. 5. i vodika 18.0566.90 g.17.494: 0.6 g. 52 53 .364. K. Reiativna moiekulska masa spoja je 90. R: Mr ~ 13110.8 %.40. 8.8 % 33.5.34. R: a) 75 %. b) c) d) glukozi C6H'206. d) 0.aseni udio nitro gena u: a) metil-aminu CH3 NH z.8 %. b) 76.0909. 5.0. h) 13. Izracunaj rn.10.

Procentrri sastav nekog monosaharida ie: w(C) ~ 40.70 % C. Anilin ima sastav: 77. :5.1 % N.ie procentni sastav: w(C) = 25 %.07 %. 5. 5. Neki organski spoj sadrii 52 % ugljika. w(C) = 26.H. 35 % kisika i 13 % vodika. 5. 5. R: a) CH. C6R. acetaldehid (elanal).52. 16. Koie Je to jedinJenie? R: C. 5.)" x = 2. H.46..55 % H. w(O) = 36. x ~ 6.5 % C: 5.51. b) Mr = 180. a) izraeunati njegm. 17. Ako je odrcdena relativna rnolckulska rnasa jedinjenja Mr == 90.oBlIO. 54 55 . R: a) w(H) = 7.50. Elemantarnom kvantitativnom analizorn je ustanovljeno da je maseni udio ugljika u jedinjenju 92.00 %.O).4 % C. b) Ako ie nadeno daie relativna molekulska masa produkala 291 odredi rriolekulsku formulu i predpostavi njegovu strukturno R: a) CHCI.09 %. b) Ako je eksperimentalno nadeno da je molama masajedir\icuja M = 50. 4. Za neko organsko jedinjenje ustanovljeho je da je lahkoisparljiva tecnost i cia daje pozitivllU reakciju sa Fehling-ovim reagensorn. CHoCI. Njegov procentni sastav je: w(C) = 54. b) molekulsku formuln anilina. 5. Gnstina njegove pare prema vazduhu iznosi 3. w(O) = 71..11 % H. a ostatak je War.53.CL 5.6 %.5.8 % C1.'U empirijsku fonnulu. Hemijskom analizomje utvrden sastav nekog organskogjedinjenja: 60. odredi empirijsku molekulsku formulu jedinjenja. Odredi njegovu empirijsku formulu. Kvalitativnom analizom je ustanovljeno da neko organsko jedinjenje sadrZi ugljik i vodik.3 %.30 %.54 % H. b) x = I. b) x = 6.C. Sastav jedinjenja izrazen masenim udjelirna je: w(H) = 2.O. CJl12 06. Hloriranjem benzena dobiva se kristalna supstanca Giji.7 %. w(H) = 2 %. U nekom organskom jedinjenju maseni uetio ugljika je 23 %. 15. w(CI) = 73 % a) Odredi empiriisku formulu produkta.24 %. Er(CH. CJl6Ci 5. CH3C1. CH b) x= 6. 7. odredi njegovu molekulsku formulu.O. b) ako je eksperimentalno utHdeno daje relativna rnolekulska masa monosaharida Mr = 180 odredi molekulsku fonnuln. Odrediti: a) empirijsku formulu anilina.55.21.5 glmol odrediti molekulsku fonnulu spoja.55 %. w(H) = 9.66 %.1 % 0. Izracunati empirijsku fonnulu togjedinjenja. = 30. w(H) = 6.3 % a ostal0 je vodUc a) odredi empirijsku fonnulujedinjenja. vodika 5. 7. R: C.60 %1 N i ostatak je kisik Izracunati njegovu empirijsku formulu. w(O) = 53. R: (HCO.48.54. R: w(CI) " 70. b) ako je eksperimentalno odredena molarna masa jedinjenja M = 78 glmol.9 %.47. a) odrediti empirijsku formulu jedinjenja. Neb derivat morfina sadrZi 72.O.49.3 %.

KONCENTRACIJA RASTVORA Koncentracije su vcliCine koje odreduju sastav neke smjese. V Iz poznate kolicine izracunavamo masu prema n(A) = meA) . Rjdcnje: y = 400 m!= 0. nA) Masena koncentracija yeA) sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i zapremine rastvora V: yeA) = meA) . Pripremiti 400 ml rastvora NaCl masene koncentracije 60 gil.45 moL I I Alasena /wncentracija.y . M aseni udio w(A) Maseni udio sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i mase svih supstanci u rastvoru m (masa rastvora): w(A) = m(A).5 mol/l·G..zaPFemina rastvora.J I ~ 0. V = 300 em' = 0. jer je lkg = 1000 g i 1m' = 1000 L m' Primjer 1.5 mollL I I Rjdcnjc: . m Aka se rastvor sastoji ad jedne rastvorene supstance A u rastvaraeu Banda je maseru mlio: Ona Je brojno jednaka 1~. I Za izracunavanje mase rastvora m cesta je potrebno znati gustinu rastvora: Kolii'inska koncenlracija erA) KoliCinska koncentracija c(A) sastojka A je odnos kolicine tog sastojka n(A) i zapremine rastvora V: p=-~ m V gdje je V .3 .odnosno M m(NaOH) = n(NaOH) M(NaOH) = 0.45 mol -40 gil = 18 g: S1 jcdinica je m' k~. Definisacemo one fiziCke veliCillc Kojima 5e opisuje koncentracija rastvora.41 yfNaCll = 60 gil m(NaCl) -? . !U(NaCI) =y(NaCl) .a koje se najcesce koristc.:). au hentiji se najcesce koristi i dccimallla jedinica II .masa rastvorene supstance a m(B) .6.60 gll·O. Za svakodnevni rad najzanimljiviji su vodeni rastvori. m I Primjcr 1. pri cemu je meA) . Tecne i ¢Vrste smjese nazivamo jos i rastvorima. .3 I c(NaOH) = 1. 56 57 .' U hemiji se najcesce koristi decimalna jedinica -~". jeT se vada najces6e upotrebljava kao rastvarac. Kad rdstvora razlikujemo rastvorenu supstancu i rastvarac. mol mol SI JcdlmcaJC .masa rastvaraca. Za sve vrste laboratorijskog fada nliina je poznavati koncentracije rastvora.5 molll m(NaOH) =? Da bi izracunali potrebnu masu NaOH koristicemo obrazac c(A) = n(A) y' odakle izracunavamo potrebnu kolicinu NaOH: n(NaOH) = e(NaOH)·Y = 1. Smjese mogu biti gasne. Pripremiti 300 em:'! rastvora NaOH koliCinske koncentracije 1. I weAl = meA) m(A)+m(B) gdje je masa rastvora m ~ meA) + m(B). tecne i cvrstc. i 1 I " £ ' 1 . . rv1asa natrij-hlorida za priprcmanje rastvora izracunava se prema: y(A) = m.4 I = 24 g.

Gustina rastvora je 1. I kolicinska koncentracija maseru udio = neAl V mol m3 - mol ! I 1 weAl = m(A) m neimenovan broj p~lOlJcL~!olO1l. onda je mas.y ~ 1010 gIl·0.O) ~ m .5g~ lS. ~ 12001l. jer je 1 dm' ~ 1 L ~ I I I I Flzicka veliCina Oznaka Defmicija SI jedinica koristi u hemiii masa zapremina gustina molarna masa koliCina supstance masena koncentracija m Y kg g p M neAl yeA) erA) weAl I M y dmI 250 ml ~ 0.y ~ 1200 gIl.2 a najces¢e se koristi decimalna jedinica fl ' Decimalna jedinica koja se najvise Primjer 1. 3 'dm m(KCl) =? Preracunavanje jedne vr~te koncentracije u drugu Na osnOvll definicije fizlckih veliCina koje karakterisu koncentraciju rastvora mozemo izvesti izraze koji povezuju jednu VIStu koncentracije sa drugom Prema definiciji mascnog udjela mas3 potrebne soli je: m(KCl) ~ w(KCl)-m. vode (rastvaraea) m(H.25 1 ~ 300 g. '1' M·V M y(A)~M·c(A) 58 I l 59 ..2 kg/dIn 3 .35 g.0.SI jcdinica za gustinu je ~. Trcba pripremiti 150 ml 10 % rastvor. rnaSll cerna izracunati m ~ p .01 Jcgl dm Rjc!cnjc: w(KCl) ~ 10 %~ 0.!5l ~ lSI. amasa rastvora 151. Aka je masa soli 15. a kolicinska Sada izracunavamo masu potrebne soli: rn(KCI)~0.5 g. 3 m TabeI. gdje je prema: III masa rastvora.-.I m 3 I I g I glmo! mol Mr·g/mol Ill:= '1 m ~ p. KCL Koliko treba odvagati KCl i koliko dodati vade? Gustina rastvoraje 1. Primjer 1.. a zapremina 250 mt Kolika je masa rastvor3 ? Rjdcnje: p ~ 12 kg. --~ e(A) -meA) . V Posta je n(A) ~ meA) to je M .m(KCI) ~ 136.1 .!·l51.Y II Posto znamo zapreminu rastvora i njegoVll gustinu.251 m p~V [--~. Menzurom treba doliti vodu do 150 m!.15 g.15g.S g. Kako mozerno izracunati koliCinsku koncentraciju ako znamo masenu i obratno ? Rjesenje: Masena koneentraeija sastojka A je y = meA) V erA) ~ n(A). neAl = meA) M I kg/mol mol yeA) = meA) y erA) ~ m} I f I Frimjer 2.

84 glem' = 1840 gil m(H.1. Primjer 3. M 106g/mol Imoill.1 gJernJ .05 glem3 = 1050 gil h:i.? b) y (Na. Razrjeilivanje rastvora Pri razIjedivanju rastvora smanjuje se njegova koncentracija ali koliCina rastvorene supstance prije i pos~ije razrjedivanja ostaje ista: Primjer 4. Alw se moiarna masa izraiava u glmol onda sc masena koncentracija izraiava u gil.SO. maseni udio ? Rjdcnjc: yeA) = 80 gil P = 1. Kolika je masa sulfatne kiseline u 10 em3 vodenog rastvora za kojuje maseni udio H2 S0 4 96 %7 Gustina r"stvofaje 1.4 g.) . RjeSenje: treba bit! dosljcdan (decimalne jedinice II posljednjoj koloni u tabeli). e·M Zamjenom dobijemo: weAl ~ meA) .96 ·18.Oll = 18.SO.30 glmol erA) ~ ? Masu rastvora cerna naci iz poznate gustine tj. m meA) W=--. Sadaje: weAl == ? eCA) ~ .0si H.SO.4 g = 17.) = M ·e(Na.SO.y = 1840 gll·O. I:zxacunati: a) koliCinsku koncentraciju.l'v'apumena: Pri izracunavanju sa jcdinicama koje se najvise koriste b) masenu koncentraciju rastvora aka je gustina rastvora 1. w = 9. a gustina 1. .C03) = 106 glmol·l molJl = 106 gil.y M ~= P c(NaOC03)~ w(Na.SO. odnosno 61 60 . Maseni umo naui}karbonata Nai:03 u rastvoru iZl1.0965 P ~ 1.) ·m(rastvora) = 0. Masena kohccntraCija rastYOfa NaOH je 80 gil.M p.t':1_~!n(A).::.C0 3 )·p _ 0. weAl ~ c.) .) = 96 % ~ 0..o mozemo iZIaCllnali koliCinsku koncentraciju aka znamo maseni udic i obratno ? Rjcsenjc: Maseni udic je w(A)= --~" gdje je masa rastvora m "" p·Y. Posto je --::::: n 1 n M Y c zamjenom dobijcmo: b) Y(Na.05 g/cm 3 .65 % ~ 0. gustina u gil.65 %.CO.011 w(H.(A)·M p yeA) p Primjer 5.SO.) ~? Prema definiciji masenog udjela : w(H.CO. p·Y·M ..1 glem' ~ 1100 gil M= 106 glmol a) c(Na.) ~ m(H. mCA) . i kolicinska koncentracija u moIII. g/mol za molamu masu i gil za gustinu. Kolikaje: a) b) koliCinska koncentracija. m(rastvora) Koristimo decimalne jedinice: molll za koliCinsku koncentraciju. RJe!enje: Y = 10 eml = 0.) M = w(H. m(rastvora) = p.C03 ~? ) a) Primjer 2.0965·1100gil .84 glem'.y(A) a) 80gll 40 g/mol -2 moll 1 m(H. K(".66 g b) w(A)= yeA) = 80gll ~0076~76% P 1050 g I I ' .96 p ~ 1.

. ? "12 =? _w.5 1 tj.11 1.251. cJ = w. 1342g/1 Zaprernina posJije razblaiivanja je: V2 = 3 1+ 0.5 moll!.251 = 1..25 moll 1. II = 0.51 3 moll I = 0.45 I. 0..0 I = c 2 ' V2 ci _ 0. b) 1.. aJ c.02771 = 27.25 molll doda se 900 m! vode.3 molll. 3 mo!1l 0.3 moll! . = . U 100 ml H2S04 koneentracije 0.: 96 % = 0.5 I C2 VI =7 62 63 . = 3 moll! -v~ =? C2 = 0.025 moll I.84 3 g/em treba uzeti za pripremu 1 drn] rastvora koncentracije 0. sipati vode 0.25 I rash/ora H2 S04 i dOpllniti vodom do 1.02 molll Da bi nasH koncentraciju poslije razblazivanja. . 'p =6. Kolika je kolicinska koncentracija nastalog rastvora ? V. = I dm' = II £2-~ Treba uzeti 0.342 Izracunati kolicinskll konc_entraciju dobivenog rastvora. c.'£1 = 500 ml = 0. c.0. = Treba uzeti 0. 18..5 0. treba izracunati kolicinsku koncentraciju prije razblazivanja.3721. g/cm Primjer 4.3 moln V2 = I 5 I C2=--= V2 c.5 molll ? Rjesenjc: M = 98 glmol WI :. = .98 g/mol C2:::.025rnoIl1 M Zaprernina rastvora prije razblaiivanja je V = Primjer 3.-2= . c2 ' V 0.5 moIIl ? Rje!enje: In .44 P = 1.84 glem' = 1840 gn V. p gdje je m masa rastvora i p gustina rastvora..= 100 ml = 0.3721 =3.05 = 0.5 mallI·I.1840gll_ III c..5 -0. ' V. U 3 ! vode dodano je 500 g 44 % H 2 S04 cija je gustina 1.251.7 ml.: ? b) c.5 molll III = VI ~? Rjesenje: 500 g WI = 44 % "" 0. = 900 ml + 100ml = 1.11 . Koliku zapreminu 96 % rastvora sulfatne kiseline gustine 1.05 1 rastvora i dopuniti vodom do 0.372 I...= 0.5! V.5 1.342 glcm' = 1342 Jz jednacine Cl VI ::::: C2V2 vidimo da je za iznalaienje pocetne koncentracije VI potrebno poznavati koliCinsku koncentraciju CI: gn M. 500g Zamjenom se dobiJe: V. Koliko mJ ras{vora sulfatne kiseline koliCinske koncentracije 3 mollI i koliko vode treba uzeti za pripremu: aJ 500 ml rastvora koncentracije 0. Primjer 2. ~ C2.. RjeSenje: 0.051.3 moll!· 0..51 rastvora koncentracije 0. M 98g/mol Daljeje: 0.96.Primjer 1.'p 0. Kolika je masena koncentracija dobivcnog rastvora ? 3 _ 0.0 I 0.~"1802 mo .25 molll V. odnosno treba sipati vode 1.. = 3 moll! = 0.'£.96 p = 1.

tija je gustin~. Ukoliko nisu date podrazumjeva se cia su pribliino iste.00005 I ~ 1 L Zamjenom dobijemo: Maseni udia dobivenog rastvora je : w(HCI) = m(HC!) m C 2 : : :i: : . Masa mstvoraje m = 973. iste dobijemo: V. 973.O) = p..5 glem' = 1500 gil M = 63 glmol C2 =? 0. = W.94 = 22.21· 36. w.-. Na koliku zapreminu treba razrijediti 5 dm' 36 % hloridne kiseline HCl da se dobije 10 % rastvor ? pV(HCI)M RT = 101.V(H. W2 = 0. V.325 kPa w(HCI) =? 1500 g/l.66 mol/l = 64.7 gil. - =--::= C. Posta je gustina vode p = 1000 gil to je masa vode: m(H.38molll·5.C2 V:" treba abje koncentracije izraziti kao koliCinske.0.O) = 708 ml = 0.325 kPa. U 708 ml vode rastvori se 179. Posta je Hel ga~_ njegovu masu moterna izracunati lz -. = 1 1 + 0.6g = 0.7081 V(HCI) = 179.5 glem'. .6g Masa mstvaraje: m = m(H.300K .0. U na!em l.6g Primjer 7.5 g/mol 8314 -_J_.lD-'1 V. Na 1 I vade dodata je jedna kap 94 % HNO. Kolikije maseni udio dobivenog rastvora? Rjelenje: V(H. 1. S obzirom da su gustine w.1 Da bi mogli koristitijednacine C1 Vj ::::: C2V2 izracunacemo: Rastvor treba razrijediti na zaprerninu 18 L Primjer 6. = 0. Jednacine gasnog"stanja: .38 mallL 63 g/mol Posto I ml sadrZi 20 kapi ondaje zapreminajedne kapi: Zapremina V.O) + m(HCI). moll I.36. U ovom slucaju zadatak mozerna rijesiti sarno na ovaj nacin: C Maseni udio rastvora je: . Rjdenje: Da bi primjenili jednaCinu c) V! =. Kolika ce biti koliCinska koncentracija dobivenog .astvora aka I ml sadrZl 20 kapi? Rje!enje: Iz Cl Vi "" C2 VZ sHjedi: W IPl M V ::: y" 2P2 V odnosno ' M ' w.94 = 0. 5 = 18 L P = 1._ c . III rna. m pV= -RT . = 94%=0.6 g.C. 6.7081 = 708 g.36.. Zadatak je nepotpun jer je potrebno poznavati gustinu.21 T=273+27=300K p = 101.3721 3.10-3 .O) = 1000 gil. m(HCI): Primjer 5.c.V.2629 = 26.. = 5 I. I.325 kPa' 179.29% .3721 066 . molK m(HCI) = 265. = M.025 molll . gd" UeJe: M y.VI _ 22. 0.0.. =-M W2P2 I w(HC1): 265. gdje je m masa rastvora. = 98g1mol .2 I gasovitog HCl pri temperaturi 27'C i pritisku 101.adatku je V. ' V. II - 112. 64 65 .

109 = 490 g V(H.41 g.1 molll ? pripremu 2 1 rastvora 6.O" e) Na.3991 glem'. m(H. Izra¢unati kolicinsku koncentraciju: a) 9 % fizioloskog rastvora NaCI <ija je gustina 1. c) 300 em' 40 % rastvora gustine 1.949 moili. 6.11.8 g.05 ·500 g = 25 g. e) 0.9 g.Izracunajte kolicinsku koncentraciju rastvora ako je masena koncentracijalOOgll: aJ C.355molil 6. R: a) 2. Kolika je kolicinska koncentracija rastvora ? R: 1.2 glem'.13 g.S. p = 1. 6. b) 20 %. c) 15. b) 35.7.9 g NaOH i 435.O.16.985 glem'.S2O" .12. b) 1.13. c) 167. ima u j 0 em' rastYora eija je gustina 1190 gil. a maseni udio je 32 %? R: m(rastvara) ~ 11.OH. Voda je rastvame.13 glem' ? R: m = 1357 R: 50 g.4. 6. b). R: aJ 2. b) 0. 6.589 molll. 6.15. b) c=0. d) 27. Izratunajte masene koncentracije ako su maseni udjeli: a) 13 %. elja rclativna molekulska ri. b) 150 em' 20 % rastvora gustine I.15 glem': a) NaCl. c) 1.1 glem'. 6.005 glem'. Izracunati koliko grama HNO. 10 grama neke supstance. Kolika je koli¢inska i roasena koncentracija tog rastvora ? R: 2.24 glem'? R: 122. 500 g. Koliko je NaOH i vode potrebno za pripremu 450 ml 22 % rastvora NaOH Cija gustina iznosi 1.. ~ b) 240 gil. m(RNO.14.SO" c)H. b) AgNO" e) FeCI. rastvoreno je u 100 g vode. eJ 442 gil.3 6.3. U 1000 g 15 % rastvara sali dodano je: aJ b) e) 100 g vode.41 molll.6 g vode.27 rnolll. Gustlna dobivenog rastvora je 0.. b)H. 6.73 %.171 mol/l. U bolnicama se pacijentima poslije operacije intravenski daje rastvor glukoze u kojoj je maseni udio glukoze 5 %. b) 20. R: m(mstvora) ~ 10 g I 0.msa iznosi 46. 6. Izracunaj zapreminu vode u kQjoj se mora rastvariti 10 g natrij-nitrata da bi maseni lldio NaNO} bio 2 %.. Koliko treba odvagati navedenih soli: a) KMnO" b) K2Cr.64 %. Koliko je potrebno NaOH za pripremu !O I 12 % rastvora gustine 1.8 g.O) = 490 ml. Koliko u'eba odvagati NaOH za pripremu: a) 500 em} 5 % rastvora gustine 1.PO" d)RNO. 6. p = 1.025 glem').1143 glem 3 . Izracunajte kolicinske koncentracije ako su maseni udjeli 12 % i gustine 1. p = 1.804 g. 100 g vQde i 100 g soli. 6.Koliko grama plavog kamena CUS04·5 H2 0 treba koncentracije 0.O) = 500 g .5 % mstvora KCI ? R: 234 g KCI i 486 g H. Izraeunati masene udjele ovako dobivenih rastvora.616 molll R: meg/) ~ 0. Koliko je potrebno KCI i vode za pripremu 720 g 32. Treba priprerniti po 21 rastvora kolicinske koncentracije 0. R: a)e= 1.9 g.02 6. d) FeSOdO H20? R:a) 15. e) 43 %.0452 g/cm3 .5mal/1.1. g. Koliki je maseni udio K.CO. j 884 glem'. 222.19 molii. kada se 130 g te soli pomijesa sa 370 g vode ? R: 26%. R: y ~ w·p(dokazite): a) 143 gil. 29.2. 7. 100 g soli. 66 R: a) 13.8 gil.) = 3. .ZADACI 6. e) 22.36 molll.9.83 %.17. b) rastvora koji u 150 g vode sadrzi 3 g KOH ( P = 1.41 mollI. 6. Gustina 20 % rastvora fosfatne kiseline iznosi 1.8. 6. d) 2.05 moM.65 g. R: a) 26.6. 67 .5. Izracunaj rnasu glukoze rastvorenu II 500 g rastvora.3 glem'.81 g.H.

4 %. m = 200 g.19 glem' potrebno da se dobije 1 I rastvora koncentracije 2 moIIl ? R: 161.183L 6.488 L b) masenu koncentraciju. 68 69 .HI20 6 je 120 gil.23. Organska bemija 6.19. KoUka je gustina dobivenog rastvora? R: V. maseni udio saharoze u rastvoru. b) V = 0. doda se: a) 100 g vode.. a gustina rastvora 1. Izracunati: a) R: Masa rastvorene supstance ostaje nepromjenjena ffi\(A) = m2(A).35 moll! i gustinu 1. Koliku zapreminu 36 % rastvora Hel treba uzeti za pripremu 1 dm3 rastvora koncentracije 2 moUl? Gustina pocetnog rastvoraje 1.CO.57 %.2 g/cm 3. = 1.1 glmJ je potrebno za pripremu 500 ml Na2CO) kolicinske koncentracije 0. =0. 3 Gustina vode je 1 g/cm .i7S molll.20.87 moUI.22.11 glem'. U 150 g 12 % NaOH gustine 1. U 250 g 5 % rastvora Na. Y= 500 gil.071.5 em3 vodenog rastvora etanola. Izracunati maseni udio soli. b) V = 0. Mije!anjem 50 emJ etanolai 50 em'vode. 150 ml vode i 10 g KOH? R: 8. 6.6 ern'. Koliko je grama 96 % rastvora sulfatne kiseline potrebno uzeti za pripremanje 1 kg 30 % rastvora kiseline koja se upotrebljava za punjenje akumulatora ? =0. b) w=1.28. V.18. Koliko ml95 % sulfatne kiseline gustine 1.384 = 38. Rastvor saharoze C2HnOll ima koHCinsku koncentraciju 0.06 %. = 9 %. ondaje ffi] WI (A) "" Jlll W2(A) ml "" 312. Izracunati: a) maseru umo etanola u rastvoru.1 glem). Masena koneentracija rastvora gIukoze C. Koliki je maseni udio KOH u raitvoru koji se dobije mjesanjem 250 g 10 % KOH.5 %. R: a) w = 0.54 %.6. R: a) e =1M R:0.PO. b) 50gsoli.667 moll!.0106 = 1.11. Ako su mase rastvora prije razblazivanja ffi! i ml.81 mollL 6.30 glem'. gustine 1. koneentraciJe 1. b) masenu koncentraciju.25. U 100 Illi castvora Na.029 glem' ? R: 2.108=10.5em' Zapreminska koneenJracija etanola je 51.83 %.31.26.839 glem' treba za popremu 740 ml rastvora ko_ncentracije 1 moIIl ? R: 41.2 moUI doda se 10 g soli Kolika je koncentracija soli ? R: 1. = 0. Rastvor 50 g etanoIa u 80 g CCI.32.8 %.75 g uree H. e = O.095 glem'. = 182.151 glem' da bi se dobio 4.5 g. 6. Rastvor sadrn 0. Koliko je ml 38 % hloodne kiseline Hel gustine 1. R: 42 mL 6. Izracunati rnaseni udio i kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora. KoUka je zapreminska koncentracija etanola u rastvoru ? R: Z'preminska koncentracija se definise kao odnos zapremine sastojka i zapremine uzorka. V(e tanola) 50em' 0518 . p 6.131 glemJ doda se 50 ml vode. = 132.6 mL 6. P 6. u 70 g vode. na temperaturi 20"C. b) koliCinsku koncentraciju uree. ima gustinu 1. 6.30.44 ml 6. b) maseru udio glukoze u rastvoru. dobije se 96. b) 20.21.li: a) maseni udio uree u rastvoru.1 molll ? 6. c) kolicinsku koncentraciju elanola u rastvora. V 96. Izracun.815 = 81. e) e = 10.8%. 6.5 % rastvor gustine 1. Do koje zaprenrine je potrebno razblaiiti 500 ml 20 % rastvora NaCI. Koliko m1 10 % rastvora Na2C03 gustina 1.6 em'.NCONH. R: a) 3. R: w = 0. O'(etanola) = 6.29.24.21. w. p. Izracunati: a) kolicinsku kaucentracUu rastvora glukoze. b) w = 1. R: a) y = M·e = 978 gil.

disanje u koncentraciji y "" 4.. Jednacinu hemijske reakcije piSemo'.-> 2 H20. U alrnosfemje isparil0 6.· Broj atoma vodika s ljeve i desne strane je cetiri. te 10 m visine t U ispravno napisanoj hernijskoj jednacini bro. a produkti s desne stranc strelice.84'10'~ moll!.'mju hemijskih jcdnaCina obieno se vodi racuna 0 tome da koeficijenti uz fonnulu budu cijeli hrojevi.6 gil. REDOKS-JEDNACINE HEMIJSKE JEDNACINE Hemijska reakcija se moze prikazati hemijskom jednaCinom. te dobivamo: 2H. Aka je kancentracija (opasna po fivot) 1. Jedan molekul vade sadrii jedan a10m kisika.j svai{e vrste atoma na obje stranc jc jednak Zbog toga se uz fonnu!u piSu 'koefic~jenti taka da broj atoma svakog elementa na strani reaktanata bude jcdnak broju atoma na stram produkata. Relativna molekulska masa albumina je 69000. + 0-. . Dva rnoleku!a vodika i jedan molekul kisika daje dva rnolekula vode. Na primjer ujednacini hemijske reakc:ije: 2 KOH + H2 S04 -+ K2SO. Voda nastaje od vodika i kisika. Reaktanti se obieno pi5U sa lijevc strane. sto znaCi da . kisika. Pri pis. 6. U tah. Kolika je kolicinska i masena koncentracija albumina ? 7.98 g a1bumina. Bojni otrov fozgen djeluje na organizarn preko organa za. koliku zapreminu maze da zatruje ta koliCina sarina? R: V = 406250 rn 3.5 kg sanna (nervni bojni otrov). Napisati hemijsku jednacinu.10-5 kg/m3 . -+ I H20.ie nastao jedan molekul vade. Dva molekula KOH i jedan molckul sulfatne kiseIine daju jedan molekul kalij-sulfata i dva molckula vodc..0. R: III Z 7. vodika i smnpora na lijevoj i desnoj stram jedmlcine mora biti jednak (provjeritc !). a produkti 511 kalij-sulfat i voda. Za vodu cerna uzeti cia je koeficijent c ::::: 1.'oj jednacini navode se svi reaktanti j produkti. y~ 19. Svaki molekul vode sastoji se od dva atoma vodika. te je a = I. Primjer 1. + 2 H20 reaktaTIti su kalij-hidroksid i sulfatna kisclina. Rjesenjc: Jednacina reakcije s nepoznatim koeficijentima je: a H2 + b O2-> c H20. a to jc paIa mo1ckule kisika. U jednacini je zadovoljen usl<2Y. a braj atoma kisilill dV3. Koliko grama fozgena 6e stvoriti kontaminiranu 3 atmosferu u ucionici zapremine 100 m .lednacine hemlfskih reakcija pn'kazuju samo hantilalivl1e odnose meau brojel'ima jedinhl reaktanata i produkato R: c~ 2. 2 1 Zelimo Ii da u jednacini koeficijenti budu cijeli brojevi.2 g. Zbir atoma kalija.33. te je b = 112.34.6.35. 70 71 . StreUce pokazuju da hem(jske jednaCine nisu isto sto i jednacine s jizickim I'elic'inama Ie zato znakovf plus i minus nemajU uobicajeno znacenje iz matematike .o sta!nosti brojg atoma svake vrstc. U 50 ml krvne plazme nadeno je 0. Zapremina 200 m duiine i 200 m sirine.. Za r0egovo nastajanje potrebno je dva atoma vodika a ona su saddana u jednoj moJekuli vodika H2. 6. HEMlJSKE JEDNACINE.6·10·5kglm 3. lH2 + . onda cerna citavu jednacinu pomnaziti sa 2.

Ie oksidaciono s~dstvo. Oksidacioni broj se pise iznad simbola elementa i to prvo predznak naboja.. a zatim brej.02. 72 . a pod redukcijom reakcije oduzimanja kisika. a atomi koji primaju elektrone. Alomi koji otpustaju elektrone imaju pozitivan oksidacioni broj. Oksidacioni broj pokazuje stanje atoma u nekom spoju. teje a. 4) Zbir oksidacionih brQjeva u molekuli je jednak null. Na primjer: (+1) (+1) (+1) H NO" C H 4. Kisik prima dva elektrona: 0+2e->O'-. u gornjoj reakciji magnezij otpusta dva elektrona: > Oksidacioni brej vodil<a u spojevimaje +1 (osim u melalnim ltidridima. redan molekul amonijaka sadrZi tri atoma vodika.HZ. U nasem primjeru kisik . Za odredivanje oksidacionog broja potrebno je znati nekoliko pravila: 1) Atomi i molekuli u e1ementarnom stanju irnaju oksidacioni brej nula (0). Jedan molekuI arnonijaka sadrii jedan atom nitrogena a to je paia molekula nitrogena. Prema savremenorn tumacenju.5 = 3/2. CU. Kisik se reducirao. H. Na primjer: (-2) (-2) (-2) H. imaju negativan oksidacioni broj. kod sastavljanja hemijskih jedinjenja redoks-reakcija.. Pojam oksidacije i redukcije objasnit 6e~no na primjem sagorijevanja magnezija: Mg+O Prema stamj definicifi reakcija udesno je reakcija oksidacije. mada je sagorijevanje magnezija reakcfja s molekulamim kisikom. S 0 3) 2 .-I). Danas je pojam oksidacije i redukcije pro!iren i lemelji se na izmjeni eloktrona: OI<Sidacija je proces o\pustanja elektrona. Tri atoma vodika sadrle se u jednom i po rnolekulu vodika. Napisati jednacinu sinteze amonijaka koji nastaje spajanjem mo1eku1a vodika i azota (nitrogena). koristimo se pojmom oi<sidacionog broja To je opstiji . a koje izraiavamo brojem elei<trona kojim pojedini atomi uceslvuju u vezi. te je b := Y.He. (+l)H) Da bi dobili cje1obrojne koeficijente citavu jednacinu umotimo sa dva i dobivamo: 3 Hz + N.pojam oct valencije jer ne zavisi od vrsle veze. a oksidacioni broj hIora -1 (Zo5lo?). a atom kisika je primio ta dva elektrona. Na primjer: 0000000 AI. Medutim.O. Na CI. Radi jednostavnosti dat je pn'mjer sa atomarnim kisilwm. Ca 0. Rjdcnjc: Jednacina reakcije S opstim koeficijentima je: Neka je koeficijent uz amonijak c "" 1. Broj primljenih elektrona jednak je broju otpustenih elektrona. OKSIDACIONI BROJ VaJencija elementa u jonskim spojevima odredena je brojem otpustenih iii primljenih elektrona. Provjerite! OKSIDACIJA I REDUKLlJA Nekad su se pod oksidacijom podraznmijeva1c reakcije sa kisikom. Valencija elementa s kovalentnom vezom odredena je brojem zajednickih elektronskih parova koji atom tog elementa gradi s atomom drugih elemenata.::: 1.:. Supstanca koja otpusta elektrone i taka se oksidira naziva se redukciono sredstvo. P4 2) Oksidacioni broj kisil<a u spojevima je -2 (izuzev u pereksidima -1). Sada mozemo pisati: Primanje elektrona je redukcija. a redukcija je proces primanja cleldrona. Reakcije kod kojih dolazi do premjestanja elektrona s jednog atoma na drugi nazivaju se redokswreakcije. Broj atoma vodika i nitrogena)e jednak s obje strane joonacine. -+ 2 NH. Fe. Magnezij se oksidirao. U nasem primjeru magnezij je redukciono sredstvo. 0. Na primjer kod natrij-hlorida oksidacioni broj natrija je +1. a reakcija uilj'eva reakcq'a redukcije. Otpustanje elektrona zove se oksidacija. Supstanca koja prima elektrone i tako se reducira naziva se oksidaciono sredstvo.Prlmjer 2. ·U gomjem primjeru atom rnagnezijaje otpustio dva elektrona.

C2H" +1 x=-2 x=-1 Rijesi jednacinu koja prikazuje redoksNreakciju aluminija i C. anda moierno pisati jednacinu: 2(+I)+x+4(-2)=0.. o 0 (t2) (-2) a) 2Ca+O'.R" C.evrsto.alcij jednak je broju e1ektrona koje primi kisik. prvu jednacinu mnoiima sa 4. Kad redoks-reakcija dolazi do promjene oksidacionog broja. Broj elektrona koje otpusti r. Supstanca (tvat) koja se oksidira naziva se redukciollo sredstvo. x=-4 x=-3 / C2H6./·4 o 02 +4e. Izracunajte oksidacione brojeve ugljika u slijedeCim spojevima: CH" C.)(-1) 0 Zn+2 H CI-+Zn CI.-->60 2 Parcijalne jednacine saberemo: 4 AI +30. Koje od sljedeeih hemijskih jednacina plikazuju jednaCine redoks~reakcija? Staje U Itiima oksidaciono. Napisa.flo. x=4 + 02(.2-) i ne treba mijdati sa pisanjem oksidacionih brojeva.a kisik oksidaciona srcdstvo.H2. x . CO. te dobivamo: 4AI-+ 4Ae+ + 12 e30. Koliki je oksidacioni broj sumpora u sulfatnoj kiselini? Rjdcnje: Na osnovu navedenih pravila znama oksidacione brojeve kisika i vodika. lx+2(+1)=O. kisika. Kaleij oksidira jer je otpustio dva eJektrona. CO. a drugu sa 3. x+2(+I)+(-2)=0.: 12 e --> 4 AI" +6 0"+ 12 e Primjer 1.:. x=2 x+2(-2)=0. Osnovni zahtjev pri pisanju heroijskih jednacina redoks-reakcija je da broj elektrona kojc otpusta redukciono srcdstvo bude jednak brojn elektrona koje prima oksidaciono sredstvo. x ·2 Rjesenje: Napisacemo hemijsku reakciju bez odgovaraju6ih koeficijenata uz formrue (neizjednacenajednaCina): o 0 (+3) (-2) AI(. +1 o (+1)(-1) (+:'. x=o CO. Nepoznati oksidacioni broj sumpora obiljciicemo sa x: (+1) :«-2) H2S0.·1 U jednacirri nije doslo do prornjene oksidacionag broja. + H CI --> Ag CI + H N 0. x=6.--+2Ca O.) --+ AI.O. Oksidacioni braj sumpora u sulfatnoj kiselini je +6. 2x+4(+I)=0. rcdukcijom (primanjem elektrona) oksidacioni broj se smanjuje. Posta je zbir oksidacianih brojeva u molekuli jednak nuli. x +1 -2 CH20.Primjer 1./·3 Naboj jona pisemo u gomjem desnom uglu (3 +.. Kalcij je redukciono sredstvo. Kisik reducira jer je primio dva elektrona.I4. Cink je c) Ag N 0. b) Primjer 2. redukciono sredstvo a vodik oksidaciono sredstvo (+1) (+5j(-2) (+1)(-1) (+I)H) (+1)(+5)(-2) ova je redoksNreakcija. Cilj namje da odredirno odgovarajuce koeficijente iz fonnule u ovoj redoks-reakciji. +12e.-1 x+4(+I)=0. aq-vadeni rastvor. I Primjer 2." ZnCh(s) + H2(g) AgN0 3 (aq) + HCl. C02. 2x+6(+I)=0.. eink se oksidirao. a !ita redukciono sredstvo? ~L 2Ca{s) + 02{g) -+ 2CaO(s) b) c) Zn(s) -I- 2 HCI(aq)"---.H" CH. C.) x+(-2)=0. To su jednaCine u kojirna dolazi do promjene oksidacionih brojeva. g-gasovita.. Hemijska jednacina predstavlja redaks-reakciju jer . JEDNACINE REDOKS-RE4KCI.: CH4.teena. Da bi izjednacili broj e1ektrona. a supsranca koja se reducira oksidaciono sredstvo.--t20 2. +H2. x x . Oksidacioni broj alurninija u spoju sa kisikom nasli sma na osnovu poznatih pravila (Provjerite !). Rjescnjc: Oznake uz formule predstavljaju agregatna stanja (vim poglavlje 12): s.(aq) -+ AgCl(s) + HN03(aq) 75 74 . 0 3 . 1.t cerna parcijalne jednacine oksidacije i rcdukcije. Alwninij se oksidirao a kisik rcducirao: o AI--+ AI3+ +3e. a vodik reducirao. te jednaCina ne predslav Ija redoks-reakciju. Promjena oksidacionog broja jednaka je broju otpustenih odnosllo pn"mfjenih elektrona. RjeScnjc: :-.Ie daslo do promjena oksidacionih brojeva. Da ponovimo: Oksidacijom (otpustanjem elektrona) oksidacioni broj se poveeava.

Konacnajednacina (izjednacenajednacina) je: 4 Al + 3 0, -> 2 Al,O,.
Primjer 3. Uravnoteziti redoks-jednaCinu koja prikazuje rastvaranje bakra u koncentrovanoj nitratnoj kiselini, pri cernu su produkti reakcije: bakar(II)-nitrat, nitrogen(IV)-oksid i voda: o (+!){+5)(-2) (+2) (+5)(-2) (+4)(-2) Cu+ H NO, .... Cu(N 0,), + N 0 +H,O.
Rjcknjc: Oksidacione brojeve nitrogena u nitratnaj kiselini i nitragen(IV)aksidu odredili sma na asnovu poznatih pravila (Provjerite!). Potrebno je odrediti stehiometrijske koeficijenle. Jednacinu cerna napisati u disociranom obliku (vidi poglavlje 91)

R: a) a ~ 2, b ~ 1, c ~ 1; b) a ~ 4, b ~ 3, c ~ 2; c) a ~ 1, b ~ 2, c ~ 1, d ~ 2; d) a ~ 1, b ~ 712, c ~ 2, d ~ 3; e) a ~ I, b ~ 3, c ~ 2, d ~ 2; f) a ~ I, b ~ 512, c~2, d~ 1; g) a ~ 1, b ~ 1312, c ~ 4, d ~ 5.
7.2. Odredi stehiometrijske koeficijente u sljedeCim jednacinama otapanja metala kiselinarna:
II

aJ aZn + bHCI -> cZnCI, + dH,
b)
c) d)
0)

aZn + bH2S04 -')- cZnS04 + dH2 aAI + bHCI .... cAICr, + dH, aAI + bH,SO, -> cAI,(SO,h + dH, aMg +tH,PO, -+ cMg3(PO,h + dH,
b) a ~ 1, b ~ L c ~ 1, d ~ 1;

R: a) a ~ I, b ~ 2, c ~ 1, d ~ 1; c) a~2, b~6,c~2,d~J: e)a~3, b~2, c~ 1, d~3.

d)

a~2, b~l, c~l, d~3;

Cu + W + NO; .... Cu'+ + 2 NO; + NO, + H,O.

Parcijalne jednaCine oksidacije i redukcije su:
Cu .... Cu'+ + 2e'
(+5) ("1"4)

7.3. a) b) c)

lzjednaci·hemijsku jednaciuu reak.cije oksida sa vodom:
a.lv!gO + bH,O -> cMg(OHh aCO, + H,O.., cH,CO, aSO, + bH,O -> cH,S04

NO, +2H+ +e' -> NO, +H,O/'2 Da bi izjednacili broj elektrona pomnozit cemo drugu jednaCinu sa dva, a

R: Svi koeficijentijednaki sujedinici.
7.4. IzjednaCiti hemijske jednacine neutralizacije kiselina sa natrij-hidroksidom: a) aHCI + tNaOH -> cNaCI + dH,O

zatim ih saberemo:
(+5) (+4)

Cu+2 N 0, +4H+ +2e' .... Cu'+ +2 N 0, +2H,O+2e' U redoks reakciji dvije nitratne grope se reduciraju u nitrogen(lV)'oksid, a dvije nitratne grope su potrebne da bi nastao spoj Cu(NO,),: Cu + 4 HNO, ,-> Cu'+ + 2 NO:; +2 NO, + 2 H,O. U molekulskom obIikujednacinaje: Cu + 4 HNO, .... Cu(NO,h + 2 NO, + 2 H,O.

b) c)

aH,S04+ bNaOH -} cNa,SO, + H,O aH,PO, + bNaOH -> cNa,PO, + dH,O

R: a) a ~ 1, b = I, c = 1, d ~ 1 b) a ~ 1, b = 2, c ~ 1, d ~ 2 c)a= 1, b=3, c~ 1, d~3. 7.5. Uravnoteiiti sljedecc hemijske .jednaCine: a) aFC 2S3 + b02 -} CS02 + dFC 2 03 b) aFe 203 + bCO -> cFe + 'dCO, c) aPbS +bPbO -> cPh + dSO, d) aSiO, + bMg -> cMgO + dSi, R: a) a = 1, b ~ 912, c ~ 3, d = 1; b) F 1, b = 3, c ~ 2, d ~ 3; c) a~ 1, b~2, c=3, d~ 1; d) a ~ 1, b= 2, c ~ 2, d = 1.
7.6 Odrediti oksidacione brojeve hlora u:

ZADACI
7.1 Odrediti stehiometrijske koeficijente u sljedecimjednacinama sagorijevanja: a) aMg + bO, -> cMgO b) aAI + bO' .... cAl,o, c) aCB: 4 + bO, -> cCO, + dH,O d) aC,H. + bO, -> cCo, + dH,O 0) ,aC,tL,+ bO, -> cCO," dH,O f) aC,H, + bO, -> cCO, dH,O g) C4H,o+bO, .... cCO,+dH,O

Cl" HCI, HCIO, HCIO,.
R: 0,-1,+1,+7.

+

76

77

7.7. Odrediti oksidacione brojeve sumpora u:

S" H,S, SO" H,S03, S03, H,SO,.
R: 0, -2, +4, +4, +6, +6.
7.8. Odrediti oksidacione brojeve nitrogena u:

N2, NH3, NH"OH, NO, HNO" N02, HN03.
R: O. -3, -3, +2, +3, +4, +5. 7.9. Odrediti oksidacione brojeve ugljika u:

R: Oksido-redukcione reakcije su pod a, c, e i f. oksidans reducens a) Br, H2 c) H2 Na e) Cu Fe f) H 2S04 Cu.
7.14. UravnoteZiti sljedece hemijske jednacine:
a) b)

CIL, CH30H, C,H 120 6, HCOOH, CO,
R: -4, -2, 0, +2, +4.
7,10, Kolikije oksidacioni broj:

H,S + J -> HJ + S, H,SO, + Mg -> MgSO, + H2, c) Cl, + H,O + H,S -> HCI + H2 SO, d) FeCI, + H,S -> FeCI, + S + HCI e) NH3 + O2 -+ H20 + N2 . R:

a)
b)
c)

hlora u C1 i C10",
nitrogena uNO; i NO;
sumpora uS 2• i SO ~- ?

H,S + J,--> 2 Hl + S, . b) H,SO, + Mg -> MgSO, + H" c) CI, + H,S + 4 H20 -> 8 Hel + H2SO" d) 2 FeCl3 + H,S --> 2 FeCI, + S + 2 HCI, e) 4 NH3 + 3 0, --+ 6 H20+2 N2.
a)

R: a) x:=: -1; x

+ 1(-2);;;;: -1,

x::::: +1. Zbir oksidacionih brojeva jednak je naboju

jona. b) x+2(-2)=-I,x=+3; x+3(-2)=-1, x=+5. c) x=-2; x+ 4(-2) =-2, x=+6.
7.11. Odrediti oksidacioni broj.hroma u sljedeCimjedinjenjima:

K,CrO" K,Cr,O" Cr,03, Cr2(SO,h
R: +6, +6, +3, +3.

.

7.12. Koji ce se clementi reducirati a koji oksidirati U ovim reakcijama: a) CaC03 --+ CaO + CO" b) Fc30, + 4H2 --+ 3Fe + 4H20, c) H,SO, + 2 KOH -> K,SO, + 2 H,O, d) MoO, + 4 HCl -> MnCl,+ CI, + 2 H,O.

R: a) nijedan,

b) Fe(red), H(ox),

c) nijedan,

d) Mn

7,13, KaJe su od sljedeCih rcakciJa oksido-redukcione? a) H2 + Br2 -+ 2HBr,

b) CaC03 --+ CaO + CO, c) 2 Na + 2 H2 0 -> 2 NaOH + H" d) CaO + H,O --+ Ca(OH)" e) Fe + CuSO, -> FeSO, + Cu, f) Cu + 2 H,S04 --+ CuSO, + SO, + 2 H,O.

78

79

8. IZRACUNAVANJE POMO(;UHEMIJSKIH JEDNAC7NA

m(H,S04) ~ M(H,S04)

meSO,) ~ M(SO,)

98 15 kg = 22,97 kg. 64

U gornjoj jednaCini umjesto molamih masa uneseni su podaci za relativne molekulske mase jer se molamc mase oclnose kao rclativne molekulske mase:

M, . Me = Mr, : Mr,.
IedrraCina hcmijske reakcije omogucava izracuORvanje broja i koliCine jedinki (molekula, atoma, jona) u hemijskoj reakciji.

Primjer 2. Glavni prDces koji teee u visokoj peel izrazen je zbimom

Ako imamo hcmijsku reakciju:
aA +bB -+cC +dD

jednacinom:
Fe,03 + 3 CO ..-, 2 Fe + 3 CO,.
Nab:

andaje odnos brojajeclinki i broja molova (kolicine):

a)
b)

broj molekula FC20) potrebnih da nastane 100 atoma zeljeza Fe,
braj molova FC203 potrebnih da nastane 25 lIlolova Fc,

--~

Nb N,

"-"n
~

b

c)

bra) kilogram. Fe,03 potrebnih da naslane lOa kg z.eljeza.

a
c

Rjesenjc:
a) )'I(Fe) ~ 100

Nc = n, N, n,

N(Fe,O,)

-?

a
NINA) te stoga vaze

1z jednacine hemijske reakcije saznajemo da se iz jednog molekula FC20}
dobivaju dva aloma zcljezJ. Prema tome odnos broja jcdinki (atoma) ieljeza prema brojn jedinki (moiekula) Fe203 je:
:=;

gdje su a, b, C i d koeficijenti u jednaCini. KoliCina jedinki proporcionalna je braju jedinki (n

gore navedeni odnosi. Odnos koliCine jedinki koje ucestvuju u nekoj hemijskoj rcakciji jednak je odnosu njihovih koeticijenata u jetinacini te reakcije.

N(Fe) N(Fe 2 0 ) 3
N(Fe)
~ ~

l'

2

odnosno:

2N(Fe,o,).

Primjer 1. Izrdcunajtc masu Ciste H2S0 4 koja nastaje reakcijorn vode i S03 ako je masa SO, 15 kg. .
Rjesenje: meSO,) ~ 15 kg m(H,S04) -? JednaCina reakcije je:

Posloje N(Fe)

100, loje
3)=-~) 0 .

N(Fe,
b)

°

100_ 2

illJ''21 ~ 25
n(Fe20 ,) ~ ?

SO, + H,O -> H2S04
Odnos koliCinajedinkijednakje odnosu kocficijenata u hemijskoj reakeiji:

n(H,S04) n(SO,)

Broj jedinki se odnosi kao broj molova: n(Fe) 2 n(Fe,O,) l' n(Fe) 25 n(Fe-0 3 ) ~ - - = - ~ 12,5 mol. , 2 2
c)

I'

m(Fe)

m(H 2 S0 4) meSO,) M(H,S04) ~ M(SO-;J'

~ lOa kg m(Fe 2 03) -?

Posto je: n(Fe) .

cc

m(Fe) M(Fe)

i

80

81

) adnosno M(O.je: n(Hel) "" -~-:= 2.) = 2·35.ondaje .l = 1 kg m(FeS. RjeScnje: mCH. i nrC) ~ m(C). IzraCtU1ajte broj molova i z..aprcminu vodika koja nastaje reakcijom cinka sa 20 molova He1 pri nonnalnim usJovim~ Vm "" 22.3 bar.03) 2M(Fe) 100 kg ·159..4 lImoL ntH. m(Fe 203) M(Fe..03) m(Fe) . ~ 10 kg. jednaka: \(NH-)-~- . Amonijak mozemo srnatniti idealnim gasom ie je 11"iegova zapremina.SO. .'.).7mOl.. JednaCina reakcije je: N2 + 3 H2 --+ 2 NH3 RjeScnje: m(N 2 ) = 1 kg = 1000 g.) = 2 n(N.) 32 m(02) ~ m(C). td). Posta je n(N. prema jednacini: Zn + 2 HC! -> ZoCI.).): ? nCO. M(C) 12' n(NR._ .j.. Koja koliCina pirita FeS: daje 1 kg sulfatne kiseline ? Doblvanje kiseline se moze predstaviti u yidu seme: RjeScnjc: n(HCI) ~ 20 mol Y m ~ 22. _llRT _ 71. .7 2·55.m(N.) m(O.314 J/mo!K·283K -12 0 78! . -+ CO.a potpuno sagorijevanje 10 kg ugljika.)~.Y.Sl).n(H. Jecinacina reakcije je: C +0. P ~ L3 bar ~ 1..---n-- .) Mr(O.5.~ 26 ?kg. M(N. to je : M(O.).= 1 0 moL 2 2M(Fe) .4 L PY = IlRT. Primjer 5. ° ): 3 fi(Fe)· M(Fe. Izracunajte zaprerninu amonijaka koji nastqje od 1 kg azota pri Primjer 3. .): lOOOg_~. FeS2 B 2 H. .) . iz: 'Primjer 4.9 kg.43 mo!·8.]0 5 Pa = 130 kPa.) M(C) Prerna jednacini je: n(NR. T ~ 273 + 10 : 283 K.. ~--~= n(HCI) 2 20 mol ..): '/ 'Prema semi dobivanja kiselinc vidimo cia je: 82 I 83 ".) ~_ n(C) I Y(Nl-U -? Posto je n(O. Rjesenjc: m(CO.) ~ ? Y(H. + H. Y(H ) Ym m(Fe .) ~ ? Odnos kolicina..) ~ m(O.. Cink reaguje sa hloridnom kiselinom dajuCi vodik. 'p 130 kPa Primjer 6.43 mol. premajednacirri.1 .) 28g/mol M(O._ .7 mol ~ 71.. n(H.) m(C) ~ M(C) ~ Ar(C) .85 142.. temperaturi lODe i pritisku ].l: 10 kg m(O. odnosno: to je: Posto Je n(H 2 ) ~ _~2~. Izrafunati masu kisika potrebnu 1.

41.. Rjesenje: ~ 0.05 l.5 molll treba za neutralizaciju 50 mi KOH koncentracije 1 11101/1 ? lzracunaj koncenlIaciju nastale soli. to je.98 Primjer 8.:. n(H 2 S0 4 ) 2 .41/mol. ~ K2 S04 + 2 H.4 ~1. ~-2.n(H 2 S0 4 ) R _ lLeS_ ) _ ( 2' odnosno v ~ Vm .S04) ."~ n(ZnO) 2 n(ZnS) 2 ~ m(NaOH) 2m(H. -2ZnO+ 2302 . 1 n(NaOE) ~ 2 n(H2 S04 ). 2m(H SO. Koliko grama NaOH treba uzeti za neutralimciju 49 grama sulfalne kiseline ? Rjdcuje: mill2~Q41 = m(NaOH) ~ 41£ H2S0~.. Primjcr 9.4 glmol 412. Dalje je: . Ireba uapisati reakciju neutralizacije baze NaOH i kise!ine ncutralizn.) .r::CFeS . ~ 1 kg m(ZnS)" ? .4 b) !ll(ZnOl ~ ikg V(H2 S04) =? ~? H2S04 + 2 KOH n(O. Koliko rnl sulfatne kiseline kOl1centra_cije 0.H2-) n(H 2 S0 4 ) = ~ = 2.) ~ V ill 3m(ZnO) = 22.S04) M(NaOH) ~ M(H.. Aka se sfalcrit grije na zraku on preJazi u cink-oksid prerna jcdnaCini: 2ZnS+JO. ~ 0.(N:-a.61 kg.ciji nastajc Yoda" 2 NaOH + H2 S04 .) . 0) RjeSenjc: M(ZnO).S04) odnosno 2M(H.81. Pri Primjcr 7.M(ZnO) .. Koliko je potrebno litara kisika pri nonnallum uslovima. l' ' n(ZnS) ~ n(ZnO) M(NaOH).) ~ 3n(ZnO) ~ 3mEnO) .Oe. ~? m(FeS. a) b) koliko jc potrebllo sfalerita da se dobije 1 kg ZnO. n(H 2 S0 4 ) n(KOH)-~ 2' n(KOH) 2 ' 2 Posto je:' 2M(ZnO) n(H 2 S0 4 ) ~ Vm = 22. V(KOH) = 50 ml = 0.3.J96kg.5 molll.) 40 o /mol·2·49 g m(NaOH) ~ -----'''''' 2 ' " b M(H 2S0 4 ) 98 g/mol = 40 g. Dalje je: m(ZnS) _ m(ZnO) M(ZnS) .O.1000 g 2M(ZnO) 2.Na2S04 + 2 H20. 81.) M(FeS 2 ) m(H.8 t .SO. c(KOHl ~ 1 molll c(H2 S04 ) Cs m(ZnS)~lkg97. 84 85 . cia se dobije 1 kg ZnO? _n.nCO. 120 1 kg.

. Teoretsku masu fosfora m(Ph izraeunacemo iz jednacine: 86 87 .S04) = c(H. ~ n(K2S0~ 2 C.307 mol. IzjednaCine vidirno daje: Vgl Broj molova ugljen(JV)-oksida mozemo 11ati iz jednacine gasnog sianja: Primjer 10.75 kPa Cgl =? y.SO.06~ c (K 2 SO 4 ) .75 kPa..')' RjeScnje: 23. M~Q~) = 23. Reakcijom alkoholnog vTenja ad 250 ml rastvora glukoze nastaje 8. m(H 2 S0 4 ) m(BaS0 4 ) = Ako se iz 77 kg trikalcij-fosfata dobije 12.xeakcije (ms) i teoretski potre. _ .05 L V(CO z) ...051 2·0. .bnc mase..) = 77 kg mfPJ= 12 4 kg 1(P) = ? lskoristenje hemijske reakcije je Ganos stvarne mase produkat3.11 ' ° Cgl = . Rjesenjc: m=200g.S04) Koncentracija nastale soli je: 1 mol/l·0.e je: e(K SO ) = 2 4 0.25 1 0.' .025 moL Koncentracija fig! glu. 0'04"9 200 g m(Ca3(PO.Posioje n= cY.5 molll ·().051·= 0. Fosfor se u telmici dobiva po jednaCini: n(H2S04) = n(BaS04). (mr) ..Jijeno je 23.).5 mol 11 Vgl = 250 ml = 0._ . W(·2 SO 4)=--'~' H 9.3g~=9. V"..307 =(1 )'3 rno1 ngl = .\'-!..3 .HiOH + 2 CO 2 n(K. 8.153 mol = 0..) = n(H. .~oz.31 = 0. RjeScnjc: V(H SO 4) = c(KOH)· V(KOH) 2 2·c(H.3 g taloga barij-sulfata.75 kPa· 8.3 1 T= 308 K P = 94.25] = --"--. 8.4 kg fosfoTa. g ve.) = RT 94. .314 J/mo1K·308K ' . + 2 P + 5 CO.3 I ugljik(lV)-oksida na temperaturi 308 K i pritisku 94.025 mol = 25 moliL 0.)-VCHzS04) = 0..SO.. ? Reakciona jednaCina je: C5H.3 g w(H 2S0 4) = ? 0.S04) m(H 2 S0 4 ) d' . ondaje: Frimjer 11. Kakav je bio maseni udio Idsc1ine '? Sematski se rcakcija moze prikazati : pV n(CO. Izracunati kolicinsku i masenu koncentraciju glukoze. 0.614 moll 1. ~ 49"' -..1e masa rastvora (m) poznata m Primjer 12./0. koliko je iskoristenje? M(H 2 S0 4 ) M(B'. Ca3(P04h + 3 SiO. + 5 C ~ 3 CaSiO.-S(l.1.78g 233.78 g . 1z 200 g rastvora sulfatne kiscline do\. W(H. 2 0.

8 %. KoUka procenata CaC03 ima u prirodnom krecnjaku? --cc::--:~ = !U(CaO)s m(CaO). RjcScnje: Masu hidroksida cerno izracunati takode koristeqjem reakeione jednacine: m(CaC03) = 25 g m(CaO) = 12.3 g CaO.4 k g ' .) Teoretski nastaku masu Cao nalaznllo lzjednacine: n(CaO) m(CaOl m(CaC0 3 ) M(CaO) = MiCaCOJ' _5--.4 kg _ 0 80. _ 12. m(CaOh Primjer 15..) = 2 n(Ca3(PO')2). lz reakcione jednaCine vidirno da je: n(CaCO)) = n(C0 2) Primjer 14.) = ? 88 89 .6 2-. M(Ca 3(P°4)') Primjer 13.) m(Ph 15.l = 100 g m(H3 P0 4) . RjeSenje: m(krecnjaka) ~ 30 g mCCO. 3m(Ca)(P0 4 lz) M(Ca 3 (P0 4 ).. Pri tennickorn razlaganju 25 g CaCO} nastaje 12.Reakciona jednacina je: Poznata nam je masa fosfata. ~ CaC03 CaO + CO.m(F). ~ m(Ca(OH)3) M(Ca(OH). Pri dejstvu viSkom hlornc kiseline na 30 g prirodnog krecnjaka dobijeno je 11 g ugljik(lV)-oksida.g = 14 g.) =3 n(Ca3(P04h).il'O.878 = 87. Prvo se izracunava masa kiseline: m(P) Iskoristenje je : -~---~~-) 10 1 .l = 11 g w(CaC03) ~? lzracuna6emo koliko CaCO) odgovara masi od 11 g CO. Koliko grama fosfatne kiseline a kohko kalcij-hidroksida treba uleli da se priredi 100 g kalcij-fosfata ? RjcScnje: m(Ca.:-5"..= 80 )-"' n(H3PO.? m(Ca(OH). 100 -:c. Izracunati iskoriStenje ovog proccsa.].3 g m(CaOlr =? I""? Reakciolla jednaCina je: n(Ca(OH). m(H 3P0 4 ) M(H 3 P0 4 ) 2 m(Ca 3(P0 4 J. 0.) n(CaC03).

) ~? c- CO2. m(E) = M(H)·n(H) ~ I g/mol·O.:. m(CaC0 3 ) .) . Zapreminu CO2 izracunavamo izjecillaCine gasnog stal\ja pV.6 mg = 6..8.) m(CaC0 3 ) M(C-. Aka krecnjak sadrZi 5 % primjesa.) ~ ~-.atoma vodika daju jedan molekul vodc.60 mg CO2 i 1.) . w(O) = '! empirijska fonnula = ? molekulska formula. m(CaC03 ) ~ Na osnovu gornjih relacija mozemo pisati..2.8.) 25 g :. ? Potpunim sagorijevanjem organskog jedinjcnja nastali C0 2 jc vezao sav ugljik iz jedinjenja.: nRT. b) c) Primjer 16.CO. dok dva .045. 3 kg/ mol 10 5 Pa Masu kisika U odvagallom uzorku mozemo dobiti tako da od mase uzorka oduzmcmo mase ugljika i vodika: m(O) = m(uz) . Rjesenje: m(krecnjaka) = 500 kg m(CO. .10. ntH) ~ ?. b) masene udjele (proccnini sasm\. ntH) ~ M(C0 2 ) m(C0 2 ) ~ 475 kg~ = 209 kg.80· IIr3 g = 1.O) = ~=C'• M(H 2 0) 2.314J/molK·293K =1l5. v ~ .20 mg. ako jc spektrometrijom rnasa utvrdeno da je relativna molekulska masa togjedinjenja 176.10.:.= 0. sto mozemo predstaviti relacijom ekvivalencije: e pritisku 1 bar? CaCO.10· 3 g a) m(kree.~ = 0 10.409. -.m(H) = 2.6· JO~' g _ nrC) = u(CO. a nastala vada sav vodik Iz jednog ugljikovog a10ma nas1ajc jedan molekul CO2 . ~ 11 g . 100 2·m(H 2 0) 2n(H. n(O) = ? m(C) = 'I.6·JO"g m(H. Maseni udio (procentnalni sadriaj) u prirodnom krecnjaku je" w .7m 3 44.. Kvalitativnon~ analizemi-je ustanovljeno -da jedinjcllJe sadrii sa1110 ugljik.545 m 91 .~l(CO.80 mg vodc. CO2 + CaO . m w(H) ~ ~--.4 mg ~ 4.:nc RT M P ~ 20.H20.1O-'g 18g/mo1 0. znaci da sadrii 95 % cistog CaC03 . ~ M(C0 2 ) 44 g/mol ' m(C) ~ M(C}n(C)~ 12 g/mal .) ~ 6.m(C) . 2H . PIVO 6emo uaCi masu cistog Caco3 da bi prema reakcionoj jednacini nash masu CO2. 1l. m(O) = ? w(C) = 'I.:::. vodik i kisik.:.--_ 8.10.1. Za uglhk: m(C0 2 ) 6.40 mg Primjer 17.Odrediti: a) kolicine i mase ugljika.15· 10-3 mol = w·m(krecnjaka) = 0. m(H) = 1.3 mol. w(H) ~?.80 mg.2· 10-J g = 0. w(O) = m(O) = 0.QL= 1.erno dobiti pecenjem 500 kg krecnjaka D koji sadrii 5 "/0 primjesa ? Kohka je to litara ugljik(IV}oksida n3 temperaturi 20 i e) a) n(C) = 'I. vodika i kisika ujedinjenju)90 b) w(C) ~ m(C) -. 0 833 30 g ' :=: 83 3 % . 1.80 mg = 1.kg.3 mol. ugljika. 100 44 c) d) empirijsku formulujcdinjcnja molekulsku formulu jedinjcnja.9-. RjeScnje: m(nz) = 4.95 ·500 kg~ 475 kg. Kahko grama CO2 mot.4· 10"g To je masa Cistog karbonata.m(CaC0 3 ) M(CaC0 3 ) m(C0 2 ) M(CO. m(H) m = 0.: m(CaC0 3 ) "" m(CO.= 25 g.. vodika i kisika u jcdinjenju.40 mg nekog organskog jedinjenja dobivcno je 6. Elementarnom kvantitatiYl10m anallzom utvrdcno je da je sagorijevanjem 4.

2 NaOH + H2C03 -+ Na.67 g H3P04 . i(C) .33 .'(0) = n(C) : n(ll) :n(O).6 g Fe(OH)" 93 . Na. + 2 H20.33: 1.\. Islim daljYm postupkom dobije se isli rezuftat: nrC) : n(fI) : 11(0) = 3: 4: 3. n(C): N(H). + H2 CO. Napisite rcakcijc nemetalnih oksida sa vadam: a) ugijik(IV)-oksid.O. b) S02 + H 20 --+ H 2 S03 8.j(O) iCC) .034. + H2 R: 35 g NH. c) H. rcakcione jednacine.iapamena: Aka su paznate kotiCine jxJjedinih atoma. Napisite jednacinu neutralizacije Ca(OHh sa: ZADACI 8. R: a) b) c) d) 92 Zn+2HCI -+ ZnCI. 1\/(0) ".ILO" }. 49. 4) te dobijemo: c) R: a) MgO + H20 -+ Mg(OH).c)Empirijsku formulu odredujemo iz poznate relacije: i(C)' i(H) . NaOH + HN03 -+ NaN03+ H20.33 .? Na3P04 + 3 H20.15mmol: (J.20mmol: 0. onda se maze izracunati i iz odnosa (vidi poglavlje 5): . + 3 H2 2 Ai + 3 H 2 S04 --+ AhCSO/jJ:3 + 3 H2 . 8. + 2 HCI -.-(J.5. 1 . karbonatnolll kiselinolll.3. Relativna rnolekulska masa jedinjenja je: Posta je Mr =:: 176 uvrstavanjem dabijeroa daje x = 2.g nitrah?e kiseline ? Napisite..6.2. [osfatnom kiselinom. odnosno empirijskafonllula C3 H40 3· empirif~kaformula 8. + 2 H20. 32.15mmol= 1: 1. /''i'(H) : . Koliko se grdma baza : Nl-LJOH. 8. Koliko se grama kiselina. Da bi dobili odnos cijelih malih brojeva potrebno je sve brojeve pomnoziti sa 3 (jer je 1. + 2 H20. NaOH + HCI -'> NaCI + H2 0. + 2 H3P04 -+ Ca3(P04h + 6 H20.CO.:::. c) 3 Ca(OH). 8. H2S04.46 g HCl. 56. 36. Napisite jednacinu neu1ralizacije za NaOH sa: d) Rclativna masa eropirijske jcdinkc je: a) b) c) d) e) sulfatnom kiselinom. KOH i Fe(OH)3 neutrilizira sa 63 .O + H20 -+ 2 NaOH. -+ CaCo. R. 8.04 g H2 S04.1 Napisite reakcije rastvaranja metala u kiselinama: a) HCI. a) b) c) d) e) f) duka u hloriduoj kiseliIli cinka u sulfatnoj kiselini kalcija u hloridnoj kiselini kalcija 11 sulfatnoj kiselini alurninija u hloridnoj kiselini aluminija u sulfatnoj kiselilu.1 g KOH. j(O) ~ :~~) • ~:r~~) -:~~~ ~ 0.+H. Zn + H2S04 -+ ZnS04+ H2 Ca + 2 HCI '-+ CaCl2 + H. iCH) . HCI. j(O) ~ 3 . 3. R: 36. e) D 2 Al + 6 HCI -> 2 AICI. b) Ca(OH). H2CO" H. Empirijska fonnula jedinjenjaje C..' CaCI.CO.7. 0.P04 neutralise sa 40 grama natrij-hidroksida? Napisite reakcionc jednacine. nitmtnom kiselinom. NaOH. b) smnpor(IYJ-oksid. a molekulska formula: R: a) b) c) d) c) 2 NaOH + H2S04 -+ Na 2 S04 + 2 H. kao u nasem primjeru. L a) b) magnezij-oksid. 0. b) H 2C03.034. j(B) .O -+ H.4.. Napisite reakcije rastvaranja mctalnih oksida u voeli: ~ .PO" R: a) Ca(OH). 3.\i(e) . 4.045. a) CO2 + H. 1.OH. 40 g NaOH. natrij-oksid. hioridnom kiselinoffi. Ca + H2S04 -+ Caso. 31 g H2C03 . 3 NaOH + H 3P04 --.

SO. Koliko je grama kiseline dobiveno ? Koje je komponentc ostala u sllvisku ? NaN0 3 +.53 t.3 bar ? (S + O2 -+ SO.6 %.3 mol. Izracunajte zapreminu llil1onijak_a -koji je nast<lo od azota i vodika prema reakciji: N2 + 3 H2 ----? 2 NH3 .6 g Na2C03. b) m = 59979. premajednacini: 2 NfL. IskoristeIlje reakcije je 90 %. lzracunajte masu Ca(OH):.59 kg.11.. Iskorislcnje te reakcije je 85 %.22.) R: 111 ~ 0.) 8.24. 8.. 8. Ugljik u sllvisku kisika izgara u CO2.16.21. Koliko 111010va CO2 nastaje iz 48 g C ? R: n(C0 2) ~ 3. R:V=1l71.e dobiti iz 60 kg pirita ? (FeS2 R: 98 kg. R: 49 g kiseline i 20 g hidroksida. R: m(NfL.9 g.82 %.13.8. 8. ana koja odgovara potpunoj reakciji.3·106 1. lz 86) g Cilske Salitre. R: l~ 93 %. CuO + H2 -} Cu + H20.2 kg.6 g. 30.Hl\f03 + NaHS0 4 . Ako sc ploCiea od zlata uroni u tzv.99 g. Koliko grama sulfatne kiseline i natrij-hidroksid.15. KoEko se sulfatne 1.5 kg pecenag gipsa ? 8. koja sadrli 2 % primjesa. 18.1 MPa. 8. tj. Koliko je iakoriiitenje reakcije ? (KNO) B RNO)) R: a) m~ 24. 8. Izracunati masu cistog NaCI potrebnog za dobiv31lje 5 kg HCl masenog udjela 36 % (2 NaCI + H2 SO. Kolika je masa gipsa potrebnog za dobival~e 0. Zagrijavanjem gipsa dobiva se peceni gips premajednacini: CaSO.10.CI) = 47 g.8. -+ 2 HCI + Na.17. Kolikaje bila masa zlatne plociee ako jc tom reakeijom nastao 3. lzracunajte iskoristenje reakc~jc nastajanja amonijaka (vim zadatak 8. 8. b) 4. + 2 NH.19. b) 0. a kolicilla stvarno nastalog amonijaka: a) 12. U laboratoriji se amonijak dabiva prema jednacini kao u zadatku 8. aka je masa azata bila 10 kg a temperatura 10°C pri pritisku: a) 0.CI + Ca(0H)2 .23. Za neutralizaciju 100 g Tastvora sulfatne kiselinc bila je potrebno 10.20. + NO + 2 H2 0. dobiveno je 56.9. R: a) 67. b) 0. Aka se vodik propusta kroz staklenu cijev preko zagrijanog CUO dolazi do redukcije bakra premajednaCini: . 8. treba da uzmcmo da pripremimo 6~ g natrij-bisulfata ? (NaOH + I-bS04 ----? NaHS0 4 + H 20). R: m(NaCI) ~ 2. 8. 2 H 2S0 4 ).2 H20 --> CaS04·l!2 H20 + 3/2 H20. Koliki je bio maseni udio sulfatne kiseline u rastvoru ? R: w = 9.18. 8. 8. 94 95 . 8. Ostalo je 0.23 ]C. --> AuCi._> CaC!.4 moL 8.01 mg.H2 S04 --). b) 150 mmol. Za laboratorijsko dobivanje nitratne kiselinc tlZcto je 17 g NaN03 i 20 g sulfatne kiseline.3 g. Labaratorijskim postupkorn.1 mg AuC)' ? R: m = 2. koja je nastala reakcijom: CaO + H20 -+ Ca(OH)" -aka je m~a izreagovanog oksida: a) 18.9 g. "zlatotopku" naslajc ova rcakciJa: Au + 3 HCI + RNO.1&.8 0/0. R: m ~ 12. KoUka je grama amonijaka dobiveno ako je utrosena 107 g amonij-hlorida 7 R: m~ Koliko grama balaa nastaje redukeijom 10 g CuO ? R: ro(Cu) ~ 7.7 g nitratne kiseline.4 g sulfatne kiseline.9 kg.Pa.2 mol.6 g. m(Ca(OH)z) = 32.16. Kolika zapremina S02 nastaje spaljivanjcm 200 g sumpora pri temperaturi 20 'C i pritisku 1. +-> 8. dobiveno je 15 g cistog amonijaka_ Kolike su mase amonij-hloHda i kalcij-hidroksida potrebne za navedenu reakciju ? .12.5 g.) aka je teoretska kolicina.iseline rnoz. Koliko grama kisika je potrebno za sagorijeval"Uc 1 kg kamenog uglja koji sadr±i 80 % ugljika ? (C + O2 -+ CO2) R: 2133.14. b) V~ 168001 R: a) V=7. + H20. 8.

8.H. b) m(H. + C.7 g karbida koji sadrZi 5 % 8. -+ FeCI. + 2 H. m(CO.28 g.).+2H. + 8 S02.408·10.29.6 g NaOH Koliko Je grama fen-hidroksida dobiveno ? FeCI.2 g.H2) = pVIRT = 0.10.54 g. + 10 H. R: m = 376. + CI. Koliko JC kllograma COz dobiveno ? CaC0 34 CaO + CO. Kolika je l.37. K~li~o je g:alIla.H.ikoje grama karbida utroseno za.) = 51. It: 100.) = G) mol.32. KoUko se teoretski moze dobiti etina (acetilena) iz 2 kg kalcij-karbida ? R: Cac.O). -+CO. 10.ZADACIIZ ORGANSKE HEMiJE 8. b) m(Ca(OH)2) = 59.O) = 6.2311. za~remillu S<?z pri 2(tC i pritisku 1 bar. 8. + CO.0. + 3 NaOH -> Fe(Ol{). a) kol. n(CO.46 g. N(CO. pri temperatm1 20°C i pritisku 1 bar da se 1 gram fero-hlorida prevede u feri-hlorid ? 2 FeCI. Zapreminski udio bsika u zraku je 20 %.) = 811.34.36.01 bar.+7Q. Koliko je grama butalla sagorilo? pflll1JCSa. a lskonstenJc reakcije je 80 % ? R: 32 g Cistog karbida. 8.".a zraka potrebna za. m(Co. koji nastaje oksidacijom 100 kg pmta. IzraCunaj masu vade koja nastaje sagorijevanjem 3 mola butana.H2 n(C 2H. 96 97 .) ~ 30. P~no~ CO2 pri pecenju 1 tone krecnjaka sa 10 % primjesa iznosio je 95 %.O) = 5 n(CJI10). -> 2 Fezo. Koliko se molova i molekula broUill maze adirati ua 4.M:n0 4 + M:nO. 8. reakciju. U 2litra rastvora feri~hlorida koliCinske koncentracije 0.+6H.9.H6) ~ 140. n(H.apremina kisika.+20. n(CO.30.0 g etina u struji kisika dobiva se CO2 i voda. m(C.51 etifu1..H.56 g.. Sagorijevanjem 10. U reakciji kalcij-karbida sa vodom nastaje crin. + 11 0. 8. + 11. N(H 20) = 2. b) koliko kalcij-hidroksida nastaje pri ovom procesu (Vidi zadatak 8. Oksidacijom pirita razvija se sumpor(IV)-oksid: 4 FeS.O.O n(O.2g propena (propilena)? R: m=6g.6 m'. pri istim uslovillla ako je kolicinski udio kisika u zraku 20 % ? ' R: V(SO.) = 33. I~r~cul1ajte. 8. R: m(lllora) = 0.022.806 mol.6 mol. pri pri.) = 31.31.O --> Ca(OH)." n(H. -+ C.4 g. V(hlora) = 0.28.+50. . m(I'r. 8.35.) = 1. + 3 NaCL R: m(Fe(OH)3) = 8. dobivlli~je J. pri temperatml 21°C i pritisku 1. n(Br. 8.2~.HoBr.6 g.-* 4'Co.~cet~lena dobiveno aka je utroseno 33.1 molll dodato je 9.) ~ n(H.35. Pri sagorijevanju bulana nastalo je 1552 g vade. Kolika Je zapreml1l.8 g. Koliko je litaIa hlora potrebno.21 mol.2 kg. -> 8 CO. V(zrak) ~ 279 rn'. n(C 2H. b) koliko se dobije CO2 i H 2 0 ako je iskoristenje reakcije 90 %? R: 2C2H.-> K. Grijanjem kalij~permallganata razvija se kisik: 2 KMn04 '.O.~ 8.O) = 270 g.21.0 g. Acetilen se dobiva reagovanjem kalcij-karbida i vade: CaC2 + 2 H 20 -} Ca(OHh +.. 13 g (teoretski) acetilena i 80 % ad stvamo dobivenoiJ 0 acelilena tj. R: 2 C4H lO + 13 0.9 g.O) ~ 6.) ~ 40.25.) a) m(H. m(CaC.) ~ 7/2 n(C.) ~ 2 n(C. Koliko molekula CO2 i vade nastaje sagorijevanjem 2 mola metana? R:CH.) R: a) n(C." molekula R: V = 0. koja nastaje ad 3 grama pennanganata ? + Br.39.4 g. -> 4CO. 8. 8. N(Br.tisku od 1 bar i tempcraturi 20°C.O.33. C 2H2 .096 L R: C. Zaprcmina zraka i nastalih gasova mjerenaje pri standardnim uslovima. 8. Koliko se ugljik(IV)-oksida maze dobiti dejstvom 40 g 25 % rastvora hloridne kiseline na 25 g krecnjaka ? CaC02 + 2 HCl -+ CaCI.). a) koUko je dobiveno tih produkata.204-10.) ~n(CH. R: 2 C.38.+2H. Izracullajte zapreminu zraka potrebnu za sagodjcvanjc 900 1 etana.) = 6. 8.O) = 2n(CH. + O2.

47.ll3 yovisenoj temperaturi i pritisku. 8.4 % vodc. R: 2 C.565 mol.CH. Pogledati primjer 8.Cl) ~ 65 g. l-temperatun od 27°C.) ~ 3 nCCJ{I').0384 g. -). liZ prisustvo katalIzatora 1 pn tome nastaJe cikloheksan.52. + HCI mCCH.4~ Ko~kaje masa etiua C:H2 .) ~ 3150 1.H50H. 8.O) ~ llS. Kolika je zapremina kisika reakciji (u zacL'ltku 8.7 g. U etanolu se nalazi 4.54 g. 8.H. m(HNO.C! . Sint. C.50. C.H. Reakcija sin~etskog dobivarUa glicerola (1. 8. R: m~ 8. u prisutnosti katalizatora. n(etar) ~ 2..) ~ 14611.H.48 mol.9 g.3 g cikloheksana ? R: C6Ho + 3 H. n(el) ~ 21.57-1024 .O + 3 Cu.o -> C.H. Procesom nitriraflja dabi-vena.) ~ 65. pri povisenQj temperaturi i pritisku. 8. 8. n(H.HI. -> C+2H. + HoO a) n(C"IIs) ~ 4.) ~ 43. CO 2 + 2 H.53.O) ~ 6. Koliko je grama metilhlorida potrebno da bi iz benzena dobili 120 g metilbenzena (toluena) ? R: 8.IIs + HNO. IzracWlaj broj rnolekula i molova vodika potrebnog za reakciju adicije sa 5 benzena.mdardnim uslovima) koji ucC·stviljU u C6Ho + CH. Razgradnja metana iznad lOOO°C moze se prikazatijednaCinom. CH. V(O. m~5. N(H.HsOH + 2 Na --> 2 C.54 g.) ~ 7.08 g. Koliko je grama vodika potrebno za dobival'ue 15.3 propantriol) maze se prikazati jednacinom: (CH.75 m'.CHCI + 3 NaOH -). 111(H20) ~ 1174 g.) ~ 1.). llidratacijom etena maze se dobiti etanol. na povisenoj teinpemtmi i plisustvu katalizatora. nastrilog od vode i 4 grama 1ehrtickog kalcij-karbida u kOjemJe maseru muo lleeisto6a 5 %.czom CO i vodika.)? j CO2 (pri st.) ~ 3. V(CO.44.40" Benze~ ~clira vodik .-ija. CCH. R: n(CO. !zraeunajte ~lasu metanola potrebnog ZEI nastaj.C! + NaOH -). m(H. m(H. -> CH3 0H. C. Koliko pri tome reaguje grama vode sa 180 g etena ? R: CoR. 8. Koliko je grama vodika i molektua vodika potrebno za dobivanje 10 kg metanola ? 8.NO·.VCO. Kolika se koliCina etina moze dobiti jz 4 g lchnickog kalcij-karbida u kojem je maseni umo necistoca 5 %? (Vidi zadatak 8. n(H.ie 562 g nilIobenzena. V(zraka) ~ 15750 1 ~ 15. Koliko se molova i molckula dietil-etra moze dobiti iz 240 g etanola ? R: 2 C.56.2 mol. Koliko grama vade nastaje sagorijcvanjcm 1 kg etanola ? R: C 2HsOR+ 3 O 2 -+ 2 CO2 + 3 H?O. -).54. Koliko grama NaOH je pOlrebno da sc (uz povccanu temperaturu i pritisak j u priSllstvll katalizatora) dobije 560 g fenoh iz hlorbenzena ? R: C"H. m(NaOH) ~ 238.-? C.O -> C.2. Koliko je utroseno: a) benzena. m(H. + H.CHOH + 3 NaC!. S.7 g.4 g.H.H"O.mje 30 CIn3 CO 2 pri pritisku od 1 bara 111 ~ 0. 5.H. b) n(HNO.. R.) R: m~ 1. CaCOH)2 + C.H..608mo1.. N(ctar) ~ 1.35.40. maze se dobiti metanal.55. Koliko grama llgljika i vodika nastaje od 109 metana ? 8.ONa + H2 .' 356 g.OH). Reakcionajednacinaje: Cac.42. 8. Izracunaj masu llastalog natrij-etoksida ako je u reakciji sa apsolutnim alkohoiom (etanolom) potpuno izreagovalo 2 g naL. 8.) ~ 971.51. KoJiko je potrebno CaO (:livi laee) da se dobije bezvodni (apsolutni) alkohol iz 1 kg alkohola sa vodom ? 99 98 . b) 62 %HNO.47. 8.36 mol.8 kg.OH + NaC!.) ~ 463.43. Uzorak bezvodnog metanola spaljuje se u zatvorenom sistcmu premajedl1acini: CH30H + 3 CuO -).46. + 2 H20 -).H.43 mol. 'm(C. n(H 2) ~ 2 nCCH30H) ~ 625 mol.) ~ 1260 g.C1).9 i.74 mol. 76·lO" l11olckula. nCO. g R: CO + 2 H.? R: C. 8.41.OH -H. 8.49. Koliko se gliccrola maze dobiti iz 8 kg natrij-hidroksida ? R: m(gl) ~ 1..48.C.

a) n(ester) ~ It(h') ~ 0.3 g. m(esler) ~ 12.(ONO. 8.O) ~ 44 g. m(masl) = 97. 8. m(masl) = 9. m(CH 3CHO) ~ 956 g. Za tiL. CH.01 moul 100 8.125 mol. Koliko etanala (acetaldehida). b) n(NaOHJ ~ n(sRprUl).109 mol. b) koliko jc pOlrebno NaOH? R: (C12H")3C.7 g.Hs + 3 NaOH -.2 mol.86 ~ 86 %.7 glmo!. n(CaO) ~ n(H. Koliko se tIistearina (mast) moze dabiti iz 1 kg ~icerola ako je iskoristenje 8. m == 4.3 n(masl).77·10" mo!ekula. c) m(ester) = 9. ctilacetat.47 %. a koliko etanske (sircetne) kiseline moze nastati oksidacijom 1 kg etanola ? R: CIl3 CH.H. Propanoll (acclon) se dQbiva suhom dcstilacijom kalcij~acetata. CH3 CHO + H2 0 m(C}-hCHO):= 0. Oksidacijom pdmamih alkohola nastaju aldehidi koji daljo1l1 oksidacijoIU.COOH B c:.5 kg kalc~j-acetata ? R: (CH3 COO).nola ? R: CH3 CH. kolicinu i broj l110lehlla metanala (fonnaldehida) koji nastaje oksidacijom 36 g matanola (mc1ilalkohola).66. m(acetona) = 9. m(NaOH) = 13. m(H. Kolika se kolicina i masa etanala (acdaJdehida) maze dobiti i2 5 g eL'l. KoUka 6e biti zapremina nastaIih produkata (pri standardnim uslovima) pri eksploziji 100 m1 nitrogjicerina ? Jedna-Cina reakcijc eksplozije .OH --"-. -.hCHOH + (C12H 3.IlsO. m(CaO) ~ 136. 8.o. N(HCHO) ~ 6.75 g. Od etanola i etanske kiseline nastaje estnr. c) R: ECHO B HCOOH n(HCHO) ~ l1(HCOOH) ~ 0. 12 CO. 8.9 g. + 10 H2 0.Ie: 4 C 3H. Nitrogliccrin je uljasta tecnost cija je gustina 1. Reakcijom 150 rnl rastvora metanala (formaldehida) nepoznate koncentracije sa rnctanalaje 1..). Koliko se maze dobiti acctona iz 2. 158.COONa S. b) Fehling-ovim reagcnsom dobije se 10 g metal1skc (mravlje) ldsclinc.O). Kuhanjem gliccrid-tristearina (masnoce) sa NaOH nastaje natrij-stearat (sapllil).) 3 101 .0 g/cm3 i maseru udio kiseline 9 % kolika je masena i kolicll1ska koncentracija kiseline ? + 3 C 17Il3. (CH 2 0H)2CHOH a) n(saprill) .208 mol. Koliko proccnata Cistog alkohola sadri! etallol ? 8.62.06 kg.OH ---"-.57.68.39 moll!. prisustvo jakog oksidansH.COOH) = 1304.79 g. a) b) kolikaje molarna masa nepoznatc kiseline.68 kg_ 8.833 mol.R: CaO + H.64. sCOOj.(\H.) = n(aspirim).6 g/cm . 8.0 g. IzntCllnaj masu. Kojaje to kiselina ? m(HCHO) = 33. maseni udio rnetanala u rastvoru.17 kg. kolikaje kolicinska koncentracija te kiseline? 8.67. MOds) ~ 258.5 rnl alkoholnog rastvora NaOH konccnt. w(Cislog alk) ~ m(Cistog alk) = 84.. -.60.4 g.0 g. (aspirin) n(sk. (C 12IJ. 8.5·10-' mol.. Gustina raslvora potptUlO? R: (CH.) ~ 996.65.racije 0. a) koliko je potrebno masnoce da se dohije 100 kg sapmm.58.61. CH 3 COOH.7 gil.5 _10-3 moill.k. b) koliko ce nastati cstrJ ako je iskoristenje reakcije 75 % ? R: CH3 COOH + C2H sOH . Aspirin nastaje reakcijotn salicilne kisclinc sa anhidridom etansi(e (sircetne) kiseline. Preradom 98 g ctanola dabiveno je 110 g etanske (sircetne) kise1ine.cunati: a) koliCinsku koncentrac.s) B n(NaOH) a) n(hs) ~ 3. b) y(HCHO) = 41.'aciju 10 Ill1 alkoholnog rastvora u kojem se nalazi 10 mg nepozifaf. c) c = 3. R: CH3 0H HCHO + H 20 n(HCHO) ~ n(CH 30H) = 1. a) c(HCHO) ~ 1. iiJw je u reakciji nastalo 1.e _ mOllokaroonskc kiseline utroseno je 3.63. Aka je gustina sircetne kiseline (koja se kOrlsti u domaCillstvu) 1.O --> Ca(OH).3 kg aspirina koliko jc grama sahcilnc kiseline morala ucestvovati 11 reakciji ? R: HOCJL.CHO---"-. a) koliko ce nastati estra iz 8.OH. prelaze u kiselinc.07 kg. IzrJ. m(s. uz R: C. maseUli kOIlCenirdciju rastvara rnetanala. m(CH.2 gleIll3. 8. 0.. + 6 N2 + 0.69.iju rastvora mctanala. cJ w(HCHO) = 0.1364 mol.18 g kiseline.59.0347 = 3.COOIl).OH H CH3COOH nebs) ~ n(alk) ~ 1.Ca -+ (CH3 hCO + CaC03 n.-+ CH3 COOC2 Hs + H 20. ---"----> R: n(k.

8 ~ 7.lg)-+.OH + 2 CO" K01iko nastaje grama i litara ugljik(lV)-oksida pri nonnalnim usJovima od 100 g vodenog rastvora secera masenog udijcla 40 %? R: n(CO. b) molekulsku formulu logjcdinjcnja. y ~ 198 gil.83.36 g. p~ 8.73.5 L Zapremina se R: n(anh) ~ n(naft). ill ~ 45. 8. 103 .Pa i temperaturi 303 K.52 g nekog organskog jedinjenja dobije se 8.44 mol. m(gl).46 mol. Potpurum sagorijevanjem /.8 g.O. Koliko je grama NaOH potrebno da se dobije 560 g fenola iz hlorbenzena ? R: C. V ~ 9. R: CH. 19. U indusl1iji plasticnih masa koristi se ftalni anhiclrid CsI-L03 koji se dobije kontrolisanom oksidacijom naftalen3.ij-perhloratorn.39 g H 2 0.7.ie neophodan za prjjenos 1 cm3 kisika na standardnil11 uslovi1lKl.923. Reakcijom 250 ml rastvora fenilalanina sa nitritnol11 kiselinom nastaje 5 1 nitrogena N z pod pritiskom 150 kPa i temperatmi 300 K.ie 10 mg glukoze C6 H120s.8 gil. 8.20 moll!. Vegas) ~ 114.OOI Pogledajte primjer 8. Rcakcijom alanina sa nitritnom kisclinom nastaje 7. 8.O).k)"neN. Izracnnati:' J a) pracentni sastav benzena.H. 8. c) C6fl.8 g benzena naslalo je 26.a) ~ neN.2 g ugljikovodika ? R: 2H ~ H. C \---7 CO2 . 2 CW H:3(s) + 9 O~.60 mg. Sagorijevanjem 3.66 mg. 8.5 rna!.11101a kisika veie I mol hemoglobina. Izracunati koliCinsku i 8.81. meg!) ~ 32. M~ 131 glmo!.HsOH + :laC! m(NaOH) ~ 238. 4 H2 0(g) Kolika je masa anhidrida koji se dobije iz 50 kg nafialena.4 cm nitrogcna pri standardnim usluvima.) ~ 4 n(hem) ~ 4. Jedinjcnje se sastoji od ugljika i vodika. Izracunati: a) emphijsku formulujedinjenja. Reakcijom 100 ml rastvora glicina sa nitritnom kiselinom llJstaje 6. w(E) ~ O. 8.24 1 nitrogena N2 pod pritiskom 172 y.7 g.ie 25 %.45.17.02 mg tog jedinjenja nasta10 5.H.26molll: regl) = 319.)~O. na temperaturi 295 K Koliko grama alallina je ucestvovalo u reakeiji ? R: C}H. Mr~ 131. 8.)" 0.72 kg. Koliko vode ce nastati sagorijevanjcm 3.75. m(C0 2) = !4. 10 J8 molekuh n(hem) ~ 1. Koliko je nastalo vode a l<oliko CO2 ? Prin-lst mast mjeri se u apsorpcijskqj c~jcvi sa maf. b) kolicinsku i masenu koncentraciju glicina u rastvOTIl.43 mg vode i 8. Reakcijom sa 3 nitritnol1l kiselinom razvil0 se 22.82.OS b) CH.72.76. U uredaju za organsku mikroanalizu spaljeno.30 mol.cna relativna molekulska masa bCllzena Iv1r "" 78.71. R: nCO. . Izra6majte braj molckula hemoglobina koji . n(H) ~ 2nCH.74..NH. IzrdCuna1i: a) koliCinu i masu glicina koji jc uCestvovao u reakciji.Cl + NaOH --).80. Izracunaj empirijsku formulu organskogjeciinjcnja ako jc sagorijevanjem 3.0.5 1 llitrogena N2 pod pritiskom' 168 kPa. C ~ 1.11·10.:g) ----+ 2"t)'lH. Kvalitath-'Tlom analizom je ustanovljeno da se jedinjcnje sastoji od ugUika.rnc. a prirClst mase CO~ u apsorpcijskoj cijcvi sa natronskim vapnom. 4 29 n(gas) ~ 5.)" 0.5 mol.) ~ n(a1anina).131 g neke arninokis~line rastvorcn jc u vodi.78. aka je eksperimentalno odreq. m(anh) ~ 57. poveca!a 1145 puta. mol.l7! R: CH. (.718 g H 20. b) c(gl) "" 4.10 . m(H) ~ 0. b) empirijskll fonnulu bCllzcna. m(l-hO) ~ 18. PogJedaj primjer R.R: negl) ~ n(gasova} --.) + 4 CG.847 g CO..N0 2 B N:: n(N. Kolika je rdarivna molekulska masa te kiseline ? R: nea.1 g.79.77.'" 263.2 g.0 g. Maselli lldio voclika II ugljovodiku .H 110 6(gl"l + C6H I20 6(fr) negl) = n(s311) = 1.70. c) molekulsku formulu bcnzena.86 mg CO2.) ~ 0. m ~ 8. 8.4 g CO~ i 5. ako bi iskoristenje reakcije bilo potpuno ? 102 8.COOH B N2 a) neg!) ~ u(N.85 L ·8.426 mol. R: C)H ll N02 -<-"7 N2 n(f. 8.2 i 2.]0. Hemoglobin reagujc sa kisikom obrazujuti kompleks u kojem se sa 4.C. Koliko se grama glukoze dobije hidrolizom 500 g saharoze? R: C12H2201l~+ C. R: a) w(C) = 0. vodika i kisika.1 mol. Uzorak ad 0. B H2 0.2 g... N(hem) ~ 6. 2H m(H20) ~ 0. -> 2 C. Fermentaciju secera prikazuje jednacina· CJhO. masenu konccntraciju rastvora fenilalanina.

6 s 0.96 g So. gdje suo c(A) i c(B) koncen1mcije reaklanata. « Ptimjer 1. nego formula spoja.000267 ---- mol -4 mol ~ 2. temperature i prlsustva katalizatora.100 molll do 0.045 = 4.67 ·10 ---. Izracunati srednju brzinu reakcije U ovom intervalu vrcmena. proporcionalna je konccntracijama supstanci koje reaguju.S7. Rjescnjc: c.083molll-0. Sagorijevanjelll 5. w(O) = 0. Brzina hemijske reakcije zavisi od prirode reaktanata.s 104 105 . Sagorijevanjem 2 g nekog organskog spaja dabiveno je 4. Izracunajte empirijsku rcal{Cije.92 g S02.6 s v-----~~-·· . Odredi empirijsku formulu spoja. Izracunati empirijsku formulu tog spoja aka je poznato da ga cine ugljik i vodik. = 0..083 molll t ~ 1.85.c I!. w(R) = 0. kkonstanta brnnc rcakcije. R: wee) ~ 0.64 g CO2 . Ncka imamo reakciju: aA + bB -+ produkti.Masa tog jedinjenja od 0.18 illl na pritisku 101. Oksidacijom vitamina C dobivcno je 3.9 %: (e3~03)'. a i b stehiometrijski faktori.e(B)b. Izracllnaj procentni sastav vitamina i njegovu cmpirijslm {'ormulu. Uticaj konccntracije na brzinu hcmijske reakcije prvi Sll izracunali hemicari Guldberg i Waage (1867) i definisali zakon 0 djelovanju inasa: brzina ncmijske V=--. Brzina hemijske reakcije je: v ~ k e(A)' . koncentracije. 8._ c.5 % BrLina hemijske reakdje definiSe se kao promjena konccntracije rcagujucih vrsta sa vremenom: I!.lOOmolll 63.84. .-c.. R: el~. sarno od temperature i prisustva katalizatora. 9.545 ~ 54. 8.409 ~ 40. na datoj temperaturi. R: Cs.00 rug CO2 i 0.08 g CO2 i 8.5 %.. 8.06 min ~ 63._ t v = 0. vodik i sumper dobivcno je 2.3 kPa i temperaturi 110°C. 1· s ' 1.06 min.86.083 molll u toku 1. koja ne zavisi od koncentracije reagujuCih VIsta. KOllcentracija reaktanta A smaqji se od 0. HEMIJSKA RA VNOn-ZA BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE 8.065 g u gasovitom abJTcgatnom stanju ima zapreminu 29.5 g vode.100 molll c. = 0.62 g H 20 i 1.816 rug H20. 1.t U jednacini fibrurise znak minus ukoliko se posmatra promjena koncentracije reaktanata cija se koncentracija smanjuje u toku vremena. Spoj se sastoji od ugljika i sumpora.32 g nekog organskog spoja dobiveno je 3. Sagorijev<:lujem organskog spoja u djem 5e sastavu nalazi ugljik.

= k"e(Aj'-c(B)'. = k.. konstantne velie-ine pa je i rUihov odnos K konstanu1a vcliCina j naziy. a) ako se kancentracija reaktanta A ne mijenja ondaje: VI = k·e(A). Nastali produkti uzajamno reagujl1 i daju panovo reah. b) koncentracija reaktanta B poveca tri puta. cC+dD u kojoj a molekula reaktanta Ai b molekula reaktanta B daje c molekula produkta C i d molekula produkta D. Koliko pula ce se povecati brzina hcrnijske reakcije koja kineticki slijedi stehiometrijsku jednacinu A + 2 B -> produkti. onda je: v. Povratna Teakcija maze se prikazati jednaCinorn: 2A+B=<:ZC. .00 maIIl. e(N2)~' 2. BrZllla polaznc rcakcije Vj opada s vremcnom jer opada koncentracija V.5 molil) .37 molil amonijaka. Primjer 2. Neka imamo hemijsku reakciju: Ako se u ovu jednacinu uVTste \Tijednosti koncentracija koje su navedene II uslO"vima zadatka dobije se: .80 moliL Izracunati konstantu ravl1otez.{i. a) b) Izracunati: konstantu ravnoteZe Kr. Kada se uspostavi ravnotd3 . RjeScnje: U stauju ravnoteze je: e(e)' . ill:lil = 3.'tante. Uzorak gasne smjeSe.3c(A)·[3c(B)]' = 27 v. Treba napomcnuti da ramoteinc koncentracije nisu iSlo sto i polazne koncentracije. Isto taka i c molekula supstance C i d molekula supstance D daju povratnom reakcijom a molekula supstance A i b molekula supstance B.24(IIlOI . ~? b) Kp -? = Vz. aA+bB !. C(C)2 e(A)' .00 fioIIl a) K. (0. koncentrdcija supstanci koje Stl llcestvovale u hemijskoj reakciji iznose:c(A) = 0)0 mol II.0 molll nitrogena i 3. = k-3c(A).e(El' Konstante kl i k2 Sli. A s desna na lijevo: V2 = k2·c(C)'·c(D)'. za odredenu temperaturu. c(B) = 0. Ona 1ma konstantnu vrijednost za datu tcmperatllw i ne zavisi od koncentracije supstanci koje reaguju. Brzina hemijske reakcije 60 sc povecati devet puta. Brzina hemijske reakcije Ce se povceati 27 puta.I1aei d£l se reakcija od\"ija u smjeru dobijanja produkata. ako se: a) koncentracija reaktanta A poveca tri pula. sadrii: 0.e reakcije. I rI Konstanta ravnoteie ima vrijednost 'veeu od 1 sto 7.: ·raste sa vremenom jeT raste koncentracija produkata reakcije.e(D)d erA)' . konstantu ravnoteZe Kp za sintezu arnonijaka.0.) = 0. ako se koncentracija reaktanta B ne mijenja.. anda 6e brzina hemijske real<cijc biti: v. J07 . c(C) =. Reakcija se odvija u gasovitoj fazi i jednacina reakcije je: Brzina hemjjske reakcije s lijeva na desno je: v. pri 70(t'C.50 mol!l e(B) = 0. RjeScnje: erA) ~ 0.0. Primjer 1. Brzina povratne rcakcije 106 VI Rjesenje: T = 273 + 700 = 973 K.[3c(B)]' = 9 v. U principu hemijske reakcije su povratnc (rcvcrzibilne). e(NH31 = 0.37 molll.25 mol!I.25 mol!! r.) se Imn!!ianta ravnotczc.c(B)' = 3 v.25moIIl 10. Brzina hemijske reakcije je: v = k c(A)'c(B)2 .e(B)· KONSTANTA RA VNOTEZE Sve hemijske reakcije ne odvijaju se same u jednam smjeru. Odnos izmedu koncentracija pri ravnotezi maze se izr3ziti jednacinom: K = .80 molll K-? b) ako se koncentracija aba reaktanta poveca tri puta. c) koncentracija oba reaktcmta povcca tri plita.8 mol!!)' (0. 2.Primjer 2. Brzina hemijske reakcije ce se povceati tri puta.0 mol!l vodika. Onog trenotka kad se te dvije brzine izjednace nastupHaje dinamicka raYlloteZa: reaktanata A i B. K.

108 R: v =ie'e(A) 'c(B)'. moiemo predvidjeti koristeci Le Chatclierov (Ie Sateljejev) prineip: Ako se mijenjaju uslovi pod kojima jc sistem u. komcentracije i s1. purisak dobiva u kilopaskalima (kPa) = 2.3 JIlin. Kolikaje srednja brzina reakcije tokorn ovog vremenskog i111ervala ? R: v U poglavlju 3 smo napomenuli da se. Samo u tom slucaju vrijcdnost konstante ravnoteze ce ostati nepromjenjena.) = e(N. tditi cIa dastignc prvobitnu vrijednost. Koliko puta 6e se promjeniti brlina reakcije ako se pIitisa.va pod tacna odredenim uslovima. ravnotda ce se pomjeriti U onom smjeru koji cc tciiti da uspostavi .m nepromjel~enim uSlovima.min.10. R: ·Ako je temperatiiia reakcione smjese . tj. = c(NH 3 )' ". UVrSavanjem vrijcdnosti ravnoteznih koncentracija dobivamo: e) poviSenje temperature. ravnotezi. 9. odgovara manji pritisak.018 moUI-min.7·IO"molfl·s.)] = 125 v.ll'lino!'. pri osta11.3 mol~'mjn = 4.)·RT = 2993 kPo. Pri promjeni till uslova ravnoteZa se narusava.)' Primjer 1. Radi jedllost[Jvnosti u jednaCilli smo pisali termohemijskih jednaCina obrarJen je u poglavlju 12. S03> d) povecanje pritiska smjese. Uvrstavanjem odgovarajuCih podaLaka dobivamo: p(NH3) = c(NH.)j'.2 H20(g)..kolicinska koncentracija. ZADACI 9. v = k-c(H.2. Manjem broju molekula.u reakcije: 2 S02 + Oz :!:t 2 S03 + toplota. u jednacini gasnog stanja.:1kcija odvija u gasovitoj fazi umjcsto koncentraeija mogu se meti pareijalni pritisci te je onda konstanta ravnotcze: K = P peNH 3 ) ' peN.1 Koncentracija reaktanta A promijeni se od 0. a) gdjc jc: c .3.~ povcea pet puta. peN. Povccaruem tempemture ravlloteia se pomjera ulijevo.::. c(N.c(O.cija je pracena izdvajanjcm topiate (cgzotcrnma reakcija). b) Povccanjcm koncentracije S03 reakeija ce se pomjeriti u lijevo.cije S02 i O2 . ukoliko zapreminu izrazavamo u litrima (l). Brzina reakcije A + 2 B -)0 produkti iznosi 0.) ·RT = 16180 kPa.0285 mol/l u taku 2. u suanu na kojoj je manji broj luolekula. 109 . k = O. povecanjem pritiska pet pUill i konceniracija reakcione smjese ce se poveeati pet puta. ~ prvobitne uslove.)'c(H. d) Povccanjem pritiska (npr. Izraeunati konstantu bn.2. VI ~ k.0350 mol!1 do 0.}emperature.5 main i c(E) "'" 0.ika i kisika moze se prikazatijednaCinom: 2 H1(g) + 02(g) ----7. Pri lome jc e(A) "'" 0. Kp (2993 kPa)' = 387 .[5e(H.83·!O. K1. Dobivanje pare iz vod. P(H2) = e(H2 )·RT = 24270 kPa.6 roolf1.11 kPa" 16180kPa·(24270kPa)' ' LE CHATELIER-OV PRINCIP Hemijska ravnoteza se odri.) 'P(H2)' . + toplota Pravilall /latin pisanja b) Poste se re.ostala Ilepromjenjena.ic suproUla izdvajal1ju topiote.mati promjena pritiska.kav ce uticaj ua ravuotczu i. odnosllo koliCillsku koncentraciju u molll.me reakcije.)'. sabijanjem smjese) ravnotel::l sc pomjera udcsno tj. Sada izracunavamo konstantu ravnoteze: 9. u strallU koja. a) povecaqje·koncentracije S02 ili O 2. Kako utice na ravnote:i. c) SlllaI~jenjem koncentracije S03 reakcija ce se pon~jeriti udesno i bite pracena takode smanjenjem konccntra. Ako gasove smatramo idealnilIl" onda mozemo primijeniti jednaci'nu gasnog stanja: p=--RT=eRT V n Rjcsenjc: Povecanjem koncentracije S02 iii O2 ravnoteZa se pamjera udesno jer ce se same u tom slncaju smalljiti njihova kancentfUcija.5c(O. c) smanjcnje koncentracije. b) povecanje koncentracije S03.a) Koncentracijska konstanta ravnotde je: K. e) Rcal.)..

Ko = 1.) 'e(CI.H. b) e) a=l.) 9. d = 1. R: a) Pove6anje pritiska ne utice ulijevo ne utice udesno udesno udcsno Povecanje temperature ulijevo udesno ulijeYo ' ulijevo udesno lllijevo. c) e(C) = 0.00 12. R: v ~ 9.8. c) K = c(H. 2 ReI. e(H20.) e(C. £) 4 HCl +0.OC. + H..)' ' c(N. *e) C(s) + 2 H 2lg) !::. . Kolika je ravnoteiua kanccntracUa reaktanta C ako je: a) erA) = 0.65 maIn.) c(H. d) pomiec b) K = . b)K.6. b) erA) = e(B) = 0. Izracunati brzinu reakcije aka je c(A) = 0. Konstanta ravnoteze reakcije A+B::. e) erA) = e(B) = 0. R: a) K. d) 2 H. c/. '" 2 NO. e(C)' 'e(D)' . .08 mol/l. elK. c) 2 H. b=e=J. c(NO. e) c(A) = 3 c(B) = 0. I). C~(g). / e) po\'ecanje temperature ?"~~~-'R: a) pornice se udesno. Ko1iko ce se promijeniti bEina priTIlsta Hel aka se pritisak poveea tri puta? R: 9 puta.9 Smjesa gasova sastoji sc iz vodika i 111ora. Kako se mijenja brzina prirasta koncentracije amonijaka pri reakciji: 3 H2(gJ + N':'(g) ~ 2 NH3(g)..F2 ~'\ 2 HF + toplota.27 molil ? R: a) etC) = 0. Reakcija tece premajednacini: H2 + Cb!::.34 ·10" !'/moI 2 110 111 ..2:N02 . 9.) e(H. C = 1. b) smanjenje koncentracije nitrogcna:. e(C) = 0. + lpolota. e) pornice se ulijevo. b=2. b) N2 + 2 O 2 !:.. . b) K. se udesno. c) povccanjc koncentracijc amonijaka.081 moI. 8. " .8 mollI. + Cl2 => 2 HCI. e(B) = 0.) .02~) => 2 H20~) + 0.39 J'/mo!'. . + bB => cC + dD.?notezalcakcije: .09 mollL e(C) = O. R: 1024 pula.12. e) N. = e(C)·e(D)' . Napisite lzl"aze za konstantu TIlvnoteze mil1 reakcija: a) H.20 moW.2C iznosi K = 0. 2 N0 2. = 1. d) poyecanjc pritiska.. ako se pritisak poveca 4 puta. b) e(C) = 0.. NapiSi izraze za kanstantu ravnateze ako je : a) a = 2.) 'e) K = . Izracunajte vrijednost za kQl1stantu ravHotde rcakcije: A+3B=> 2C aka su ravnoteme koncentrac\ie : a) erA) = 0.15 maIn.10.. b"" I.+ 2 H.) b) N~04 ~g<.O! mo!/!. c=d=2. + 0. Na koju Ce se stranu pomjeriti n1.7-10" moln. e(B) = 0. Kakav uticaj irna na ravnotezu reakcije: N2 + 3 2 NH3 + toplota: a) povecanje koncentracije vodika. c) pomice se ulijevo. c(B) = 0. c) CO + H. 9.. .(CH. . = C(C)'e(D). c) K." => 2Cl. => 2 H.toplota.154 mo1lI.5.:':" a) H" + . c(Al'e(B) e(A)'e(B)' C(A)' 'e(B) 9.11. 9. . Hemijska reakcija se nlOzc prikazatijednacinom: ail.0369 moW. a=d=3. + 2 0.Brzina reakcije 6e se povecati 125 puta. b) pornice se ulijevo.)'c(O.741'/mo!'.O(g) => CO..4. e(B) = 0.I.023 mollI.6 maI!l.056. c(CO. 9. maIn.041 mollI.toplota.7.O(g) + toplot3 ako se pO~'eca pritisak i temperatura? R: a) b) c) d) e) 9. *d) 2 C(~) + H2(g:) 4 C2H2(g).O)' 'C(02) . *f) CO2 (g) + C(s) !:.) + toplota.)" 'f) K = c(CO)'.= 3.63 ·10" molll·s.1' 9. Konstanta bEine reakcije 3 A + B -> produlcti iZllosi 5<10-4 elmoe·s. b) etA) = e(C) = 1. 2 yO(g) R: c(HCI)' c(H.

Pri rastvaranju u vodi elektroliti se ralJazu ua jone. Podaci se ocinose na koncentraciju rastvora od 0. Naci vezu izmedu konstantc disocijacije i stepena disocijacije za rastvore slabih elektrolita.broj istovrsnih jona molekula elcktrolita. Jaki elektroliti su na primjer bloma kiselina (ReI :!:.-)~l c (SO~-) ~ 0. Pozitivno slabi etektroliti. anda jc stepen disocijac~je 0.ex c ~ c(l. OdnOSHQ 0. Na primjeT: c(A')·c(B-) . z(SO. Rjdcnje: naclektrisani joni se nazivaju kationi.75 iIi 7S %.a) Uvrstavanjcm ujednacinu (1) dobivanl0: K~ =-_·c. a negativno naelcktrisani joni anioni. . Proces disocijacije elektrolita na jone je ravnoteZni proces 11a koji se moze primjeniti zakon 0 djelovanju masa.05 moW·0. ~---- Pri disocijaciji slabih etektrolita javlja se suprotan proces.70·2 ~ 0. nastaju molekuli. i-a a? . Slabi elektroliti imaju stepen disocijacije a. a koji slabo disosuju Koncentracija jona se moze izracunati iz izraza: gdje je: c .koncentracija rdstvora. Ukoliko je konstanta disocijacije veta eiektrolitjc jati. Supstance koje disosuju u veeoj mjeri se zovu jaki elektroliti. K011stanta ravnoteie je: K . Kod elekrrolita gdje dolazi skora do pOtpUTW jonizacije skora da i nema smisla govan-ti 0 hemiJskoj raviloteii. aktivitet jona UmjesiO aktiviteta mozema uvritavati koncentraclju jona sarno aka su kOlJcentracije manje ad 0.001 mol/[ kod jakih elekll'olila. 1z jednaCine uocavamo da je: K ~C(A+)'C(B-). 112 113 .05 molfl (X= 70 %= 0.70 z(Na")~2 Aka je na primjcr od 100 molekula disosovalo 75. Dalje je: c(AB) ~ c .stcpen disocijacije..035 moll! c (Na') ~ 0.iacije. natrij-hlorid itd. Razblaiivanjcm rastvora stepen ciisocijacije raste. U prvom slucaju znaci da je proizvod koncentracije jona 1000 puta veei od nedisosovanog dijela HeL gdje je c kocentracija raslvoril.RAVNOTEZA U RASTVORIMA ELEKTROLITA Supstance koje u vidu rastopa ili \'odenih rds[vora provode elektrlcnu struju pomocu jona nazivaju se elektrolitima. Zbog jakih privlacnih sila izmeau jona u rastv01ima elektrolita urrljesto koncentracije se uzima u raC'un tZI'. sve dok ne dade do dinamicke ravnoteZe izmedu ll101ekulskog i jonskog oblika. . Slabi elektroliti su na primjer etanska (sircetna) kiselina.c (AB) (I) gdje su u izrazu ravnotelne kocentracije. Na+ + OR). H+ + en.1 molfl. z . dolazi do asoci. Pdmjer 2. < 30 %. a vode 10"16. natrij-hidroksid (NaOH . IZnlcunati koncentrdcije jona ako jc stepen jonizacije 70 %.!:. Stepen disocijaci. A+ + B-. U nascmprin-ycmje: c(Na2S04) = 0.070 molil.1 moI!l kod slabih_ eleklrolita. Rastvor Na2SO<l una koncentraciju 0. Ta pojava se naziva cicldroliticka disocijacija (jonizacija).05 mollI. Jaki elektroliti imaju stepen clisocijacije a > 30 %.70·! ~ 0. . Na primjcr konstanta jonizacije Hel je 1000 .05 mo!I1·0. amonij-hidroksid NH 4 0H itd.ic (jonizacije) je odnos broja disosovanih molekula N i ukupnog braja molekula: Primjer 1. ReScnje: Neka slabi elcktrolit dlsosuje 11a dvajona: AB t:. a. c(AB) gdje su u izrazu za Kc mvnotc±nc koncentrac~je. Primjenorn zakona 0 djelovanju rnasa mozemo napisati izraz za kOllstantu ravnotdc kqja se U ovom slucaju ZQve konstanta disocijacijc (jonizacije).

) P1WDUKT TOP/VOST! TopiYost soli na d'ltoj tempcraturi mjcri se na osnovu konccntracije njenog zasiCcnog rastvora.8 .1·10"5 (111ol/1)2. iznosi U zasicenom mstvoru koji je u dodiru sa evrstom fazom (talogom) rastvorene snpstance.:. Ncka je. Kolikaje topiyost (rastvorljivost) tc soli u vodi ? a) =.3 mol/I. Konccntracija jona malo mstvorljivog elektrolita. Aka je stepcn disocijacije vcoma mali onda so·moze pisati: AgEr !::.. na temperatuti 25°C 17.3 K Ova konstanta se zove produkt topivosti. Ravnoteia se uspostavlja kada je rastvOf zasicen.1·10'5 (mo111)'. Koncentracija jona u talogu je konstantna veliCina neovisna od koliCine taloga.nosi 6. konstantna je vrijednost za datu temperaturu. koji se nalaze u njegovom ?. pa mozcmo pisati: RjeSenje: c ~ 0. Tada zasiceni rasivor sadr?:i jone srebra i broma: 1.10-3 mal/L . Imamo rastvor sireetne kiseline. b) pri kajaj ce koncentraciji sire-etne kiseline njen stepen disocijacije iznasi1. ~? b) c =? za" = 0. 11a primjer.8·10. prenm Lc Chatelier-ovom principu. Ag+ + Br-. 115 114 . na l.32 %.0132 ' . Produkt topivosti kalcij-sulfataje· b) dodavm~e Primjer 4. odnosno: c (Ca2 = 7. 11 smislu suzbijanja disocijac\jc. Zbog toga ce se. Prcma tome topivost CaS04 iznosi 7. Pb2.i 30%? Za proces disocijacije malo rastvorljive soli lUoze se primijeniti zakon 0 djelovanju masa.:.. Uocavamo da smanjenjem koncentracije raste stepen disocijacije.265. Ova suzbijanje disocijacije slabog elektrolita prisustvom jakog elektrolita sa zajednickim jonoro se naziva efekat zajedniCi{og jona. a) kolikaje konstanta disocij(lcije sircetne kiseline. Topivost olovo(II)-jodida u vodi. Primjer 3.10-3 1110111. Produkt topivosti C:1S0~.asiCellom rastvoru.:. CH.rr~<J1 1 . raslvorem .32 % = 0 0132 a) K. CH3COO' + Na+ Uvrstavanjem u gomju jednaCinu dobivamo: Rastvor acetata ima zajednicki jon CH3COO" 53 rastvorom sircetnc kiseline. K.1 moll! a = 1. Kako CC nn ravnotezu utica!i natrij-acetata (CH. ravuoteZa pomjeriti ulijcvo. To mati da konstanta ravnotez.10-5 1-0. Stepen disocijacije sireetne kiseline Cija je koncentracija 0.Ova jednaCina Poyczuje konstllntu disocijacije i stepen disocijacijc za stahe elektrolite i poznata je kao Ostwaldov zakon razblazenja. supstal1ca malo rastv·orljiv elcktrolit AgBr.2~= 'l-a (0.cmperaturi 25°C. + 2 T. Koliki je produkt topivosti olovoClI)-jodida na toj tcmperaturi ? RjeSenje: Jonizacija Pbh maze se prikazatijednacinom: PbJ.0132)' ·O.COONa)? RjeScnjc: Disocijacija sire-cIne kiselinc moze se prikazati jcdnaCinom: Iz· jednaCine jonizacije vidimo da je konccntracija lona Ca 2 + jednaka konccntracijijona SO~-. = Rjdenje: Jonizacija Caso4 moze se prikazati jcdnaCinom: Napomena: Skora identicall rczlIltat hi dobili aka bi pisali izraz Kc if c.COO' + H' CH3COONa . postoji rnvnoteza izmedu supstance u rastvoru i iste supstance u taiogu.COOH .e zavisi od koncentracije jona u laiogu.1 mo1J1 iznasi 1. To znaGi cIa u tc'llogu (CVfstOj fan) mora biti odredena koJie-ina Cvrste neotopljcnc soli.oCCaS04) ~ c (Ca2 ') = 6. .lmolll =176. a acetaia Cl!. Prirnjcr 2. Primjer 1.

13 !). 3 mol.1:. moll! Produkt topivosti soli je: Kso(AgCl) ~:.8·10~' moll 1 Proizvod konccntn](jja je: Koncclltracija jOlla srebra se smaIljila 29 puta poslije dodavanja NaCl.0 (mol/ll U zasiceni rastvor srebro~hlorid. premajednaCini: NuCI .)0 2 5 moll!. koncentracija svakog jona bi6e dva puta manja nego kod poJnzuih rastvora (predpostavlja.c. ~ 3.2_10. za datu tempcrdiuru.l0.2 . c(AgNO.53·10'.lO-s molil 9 " .10. Koliko puta 6e se smanjiti koncentracija . Ako se u rastvor doda u visku reagens sa kojim se vrsi taloienje. U protivnom nece! Posto je zaprcmina dobivene smjese d\'u pUla veea od zaprcmine svakog od upotrebljenih rastvora.a doda se toliko kuhinjske soli cia koncentracija NaCI bude3-10-4 mol/I.4. odakle je nova kOllcentJacijajona srebra: c. odred10e se na osnovu kOllcentracijc njcnog zasicenog rastvora_ C Primjer 4. Nova koncentracija jona hloraje: AgN03 + KEf'.1. 2 cCKEr) ~ clEO ~ .(Ag. c(Ag')-c(Cl") "" 1. (l0-'1 je vecc od-.7 moll!.) c. na sobU(~i temperaturi iznosi 4. Na+ + cr pojavit ce se viSak jOlla 111ora.. ".<-l za produkt topivosti ~ Ag++ cr c (r) ~ 2. Odnos kOllccntracija jOlla srebra prije i poslije dodavanja NaG je: ~ crAg') ~ 2. CPb2+) ~ 1.(Ag+) 1. AgBrl + KN0 3.265.ati ncpromjenjcn te ce se stoga smanjiti koncentracijajona srebra_ Taj dekat se zove djelovanje zajednickog jona. !O~4 mol 11 ~ 5.sanja Ukoliko jc proizYod konccntracija till jona ved od produkta topivosti pojavit cc se talog. ce se pojaviti_ 116 117 .10-4 molll ~ 5· W. na datoj temperaturi.265·10·'molil..1 ~ 2. ~ 1. onctaje: Potrebno jc naci koncenlTaciju jona srcbra i broma poslije mje.8·10.Topivost (rastvorljivost) supstance.CAg+) c. 3. Iz jednacine jonizacije 'vidimo da je kOllcentracija jona joda dva pula veta od konccntracije jona olova: Rjcsenje: Prema jednacini disocijacijc AgCi i izraz.!::. Da li ce se izdvojiti talog srebro-bromida AgBr aka Be iZIlJijesaju iste zaprcmine rastvora AgN03 i KEr ? Produkt topivosti AgEr.(Ag.21-10 10 TIlolfl zakijucujcmo da su koncentracije .lana srebra u rastvom '2 .(Cl').2· ](rlQ moll!.13 (mol/lf Polaznc koncentracije su 10-4 moUL Rjdicnje: Srebro-bromid Se talozi premajed:nacini: Poslije dodavanja NaCl koji potpuno disosuje.l.. Produkt topivosti srebro-hlorilli'lje 1. moze se postiCi Pr'JktiCIlO potplmo talozenje! Proizvod konccntracija je vcCi ad produkta topivosti i talog Rastvor. Zbog toga se remeti ravnote7.5 molll.mo da je stepen jonizacije KEr i AgN03 jednak jedinici). Produkt topivosti mora osi.8 (prekomcen produkt topivosti)..lana srcbra i hlorajednakc i iznose: Primjcr 3. Jonizacija AgEr se moze prikazatijcdtmcinom: Posto jc produkt topivQsti konswntan.ie presiceJ:l.10.

25. c) K+ + cr. K' + Olf. iJ.2·llr 'l (moI/I)'.Produkt tODivosti kalcij~karbonata CaCO} iznosi 1. 9. Ca2 + +.:l 0.::: 4. Rastvor kalcij(Il)-hlorida CaCl. c) K.. = 9.P0 4 . Napisitejone na koje disosuju: R: c = 0.''0.26.16.) 9.26.l++30R. d) nitritna kiselina!INO. a stepenjonizacijc 87 %. 2H' +50.CO. R: a) K ~ c(H+) ·c(HCOO") . H. R: FeC13 t.. NaOH. R: c(Mg") ~ n O~ molll.3.065 moliL 9.15.0126 giL 9..19. c(Olf) = c(K') = (H = 0. Ca2+~20I-r. e(NH/) = e(OR) b) c(NH. Izracnnati: a) kOllcentraciju amonij-jona i hidroksid-jona.294 mollI. Nab produkt topivosti.07.. HNO" H 2 S04 . c) fosfatna kisetina H3P04 .) e(H+).·e = 0. 9.3.005 molli.CH. e(W)'·c(CO. H'+NO. KoUka ima disociranili molekula? 9. K ~C(!:l>C(CB3COO) . Fc. a stepcn disocijacije soli U OVOID rastvom 65 %.09 moll!.058111011l. 3W +Poi' R: a) K.ZADACI 9. KdMg(OHhl = c(Mg") 'c(OH').) c(!INO.. c(Ca') = 0. e(Fe)+) = 0. Od ukupno 200 mo1ekula disociral0 je 5 %. Feh + 3 cr. n(BaCO.5 mol/L fl stepen jonizacije Kolika je koncentracija ras1vora kiseline i koncentractia jona vodika ? R: e = 0.10''(mol/1)'.0096 mol/l.23. d) butallske kiselinc. b) sircetne kiseline.22. c(HCOOH)' b) g soli u 100 e1\13 rastvora.10. R: a) II' + cr. Af3+ + 3Cr. c(Hi = 0.00171 moliL R: a) NILOH !:. a stepen jonizacije 84 %. ima stcpen disocijacije 4 %. 9. NapiSite izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih kiselina: a) karbonska kiselina H2 CO}.. Konstanta jonizacije sircetne kisclipe je 1..0887 malfl. NapiSi izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih orgaIlskih kiselina: a) nrravlje kiseline.2er R: c(Cn = 0. R: c(Ba2+)::.14.1171110111. r(CaC0 3) = 0. d) K .') c(H.) = c(COi') = i.5 mollI. b) sulfidna kisclina H2 S.24. c(CaC!.173 maIn.0004 mol/I. Mg 2-1 + 2er.Koliko jc vode potrebno za rastvaranjc 1 g BaC03 na sobnoj temperaturi ? Produkt 10pivosli soli je 1.10-5 molll.. b) Na++OJf. R: KOH t.21. Konccntracija rastvora je 0.17. Kolika ce biti konccntracijajona vodika UHlstvOru cijije stepcnjonizacijc 4 %? R: c(H") = R: c(Ca".18.4 molfl. 9.10. NH/ + OR.) = 0. Zila da je koncentracija jona lIS 119 . Konstantajonizacije rnravije kise1inc HCOOHje 2·10'4 molfl.. Amonij-hidroksid Cija je koncentracija c 0.'.6no·5 moliL 9.20. e(CH 3 COOH)' eaCh!:. = 1.102 moliI.6-10'8 (mol/it Kolika je koliCinska i mas~a koncentra~ija kaJc~j-karbonata u vodi ? 9. c(CaC03) = 1. j (. Topivost (rastvorljivost) Mg(OHh iZ110si 2·10"4 mollI.a e = 0. c(C!.10.9. MgCJ" AIC1. Odredi koncentraciju rastvara HNG} aka se vodika 0. sadrii Izracunati koncentracije jona hiora i kJlcija aka je stepenjoniz3cije 65 %.c(NO. Ca(OH)" Fe(OB). Odredi koncentraciju jona zeljeza i hIora u rastvoIU FeCI} aka je kancen1racija rastvora 0.26·JO~ maIn.l) = 5.13. = 3.) = 0. Izracunati jonske koncentracije u rastvoru KOH.1 moIIl.Topivost solije c = 4. = c(B")'c(CH 3 CH. 9. c(OR) = 4·10~ mollI.01 mol/I..3 111011: V=IIGL 0. c) kanstantu disocijacije amoni}hidroksida.OH) = c .75·10.35 moIIl 9. KCI.COOlI)' . a) b) c) HCI. c) oksaIne kiseline. b) koncentraclju nedisosovanog amonij~hidroksida.C?!" COO c(CH 3 CH.195 molll.

001 molll i l l rastvora AgNO" konccntracije 5. Prema zakonu 0 dcjslvu rnasa Konstanta ravnotcz. Koliko gr(lrr1. R: Proizvod koncentracije jona u rastvom jc 5·1O· (mol/lf To je manjc od produlcta topivosti. 121 120 .10.9 g. Primjer 1.Produkt topivosti AgCl iznosi 1. tj. R: 0.5·10"5 (mo1JI/.9.28.Treba izracunati pH VOdCllOg rastvora Hel cija je kOllcentracija 2.ista vada je slab elektrolit i jonizira prema sljedecoj jednacini: H 2 0 -> W+OH.V~ 1.10.0089 g. log con + log c(OH') ~ -14 i·( -I) -log c(H") -log c(OR) ~ 14 R: c(Pb'") ~ U2·lO"moVL U rastvomje c(PbS04) ~ 1.32.Da Ii ce se izdvojiti talog CaS04 aIm se pomijesajll iste zaprcmine rastvora CaCh i Na2 S04.4 mol. 9. sredina je kisela. 9.Koliko grama PbSOI. (molll)2.19.30.4 molll. 11 pH ~ .Da li ce se izdvojiti taIog Agel u rastvoru koji nastanc mjcsanjem 1 ml rastvora NaCI konccntracije 0.5.52·10.lO. Cije su koncentracije O.cmperaturi 25"C.ill i ne treba ga uzimati U obz1r. Aka to uvrstimo ujednacinu dobicemo daje: Ova konstanta se naziva jonski produld vode. sredina je bazna.31. 9.c(OH')j ~ log J.ma elektrolita koristi se kao kriterij za odredivanje kiselosti odnosno bazicnosti elektrolita.7 moln.log c(H} pOH ~ -log «OR) pH + pOH~ 14. b) 0. Produkt topivosti solije 2.21· ]Q'. 9.Olmolfl. R: c(Ca2")~c(SO~-)~ 0. Kolika je topivost AgCl. 9.1 AgBr ce se rastvoriti u: a) 11 vodc. lll~ n·M~ 0. LogaritnriraI\jem izraza zajonski produkt vode dobivama: log [c(H').lO(moVI)'.27. moie cia se rastvori ujedllom titru vade? Produkt topivosti soli iZilosi 2. 9 Vrijednost negativnog logaritma koncelltracije vodikovih jona predstavlja vrijednost negativnog logaritma koncentracijc hidroksidnih jona pOR vrijednost: pH.005mollL Proizvod konccntracija jona poslije mijesanja je 2.3 mola vade na l.3·lO"(molll)2.10. b) 51 vodt::? R: a) 0.I.W's moln.21. c(HCll ~ 2·]0-' moll! pH~ ? Hel jc jaka kiselina !ito mati daje potplmo jonizov3na odnosno daje: con ~ c(He!) ~ 2·10~ molil pH ~ -logcon ~ _log2·I04~ 3. koncentracija zasicenog rastvora ? R: c(AgCl) ~ 1.lO'''. sredina je neutralna.046 g. RjeSeoje: JONSKI PRODUKT VODE Hemijski (.o(molll)'. Koliko se grama olova (u obliku jona) nalazi u 250 ml zasicenog rastvora ? gdje su c(H) i c(OR) ravnotezne koncentracUe jona i C(H20) ravllotezl1a koncentracija ncjonizQvane vade.044 g.52-10.3. n~c.lana u vodenirn rastvori.c je: Doprinos koncentracije vodikovih jona zbog disocijacije vode je neznat. pOH<7.7.~lmol/l~o. Talog se nece .izdvajiti ) 1l Za razliCite 'VTijedn<?sti pH i pOR imamo: pH~ 7 pH<7 pOH~7. U 1 litru vade ima 55.10·8(mollly". Produkt iopivosti AgBr iZllosi 2. Koncentracija vodikovih i hidroksilnih . Taiog se llde izdvajati.Produkt topivosti PbCh iznosi 2·W-s(mol/I)3. pH>7 pOR>?. To je manje od produkta topivosti.5 molll? Produkt topivosti soli je ].10 4 molll. U Cistoj vodi na temperaturi 25"C je: c(l-1) ~ c(OH) ~ ].

10-4 moill.8. 1O~ mo1n pH.? paR ~ ? N(ti) =? Kiselina jonizuje premajednaCini: Jemi H~ su prisutni zbog disocijacije vade.1. nastalih Z "" jonizacijom jednog molckula. Izrac-unati koncentraciju rr.98·10"molll. a) H2 S04 -7 2 ff' + SO~-. te je: c(OR) .) = ""c(NaOH}z.=_Lml a) b) 0.04 molll. Izraclmati pOH i pH c(H} = ".3 mol!I·2 = 3. (-3.8·10~ mol.4). Konccntracija rastVora sulfatne kiseline je 2. c(H') = lO-pH = 1O.s.8.42. a) koliki je pH i pOH ras(vora ? b) c(H+) = lO-pH = 10. U 500 ml vade dada se 0. pH ~ -log 3.paR = 12. pH = 14 . c(OR) = l·c(NaOH)·l = 0.04 = 1.4.braj hidroksilnih jona koji naslaje jonizacijom jednog molekula. Koncentracija Off jona moze se naci iz izraza: c(OR.9·10-4 sto predst<rylja traZ.022·10" mOrl = 2.5.2.10-9 molll.3 molfl·O. b) Da bi nash broj jona koristiCemo definiciju koliCine supslance i koliCinske koncentracije: C=- rastvora. Dobicemo iznos 3.4.4 pH+pOH-14.scnje: e ~ 2·10.8 g V= 500 ml=0. crOW) Napomena: Na depnom racnnaru "'\Tijednost koncentracije iz poznatog pH nalazimo ovako: Nekaje kao u gomjcm primjeru.·c(H')·z = 0.i Of[ jona ako jc: =O.3.c(NaOH) -1·10" mo1fl pOH·' -log c(OH-) -log 10" .42 ~ 11.95 Rjdcnje: C(N8QBJ_'. N(H') = n(H}·NA = 3.10.4 = 3.58.6.10. Tn vrijednost unesemo u racllllar sa predznakom minus. Rjesenje: m(NaOH) = 0.00 II pH . pOH --? Y.6 pH = 3.3 = 2. pOH = 14 .4.Frimjer 2.95. plitisnemo tipkn TNV (iIi 2 nd) a zatim tipku log.8 mol· 10"'· 6.8 g NaOH.29· 1018 Primjer 5. Kolikl je pH i pOH rastvom ? - Rje.3 molll a=95%=O.5l Rjesenje: a) pH = -log c(H+). KoliCina OR" jona nastalih joniz3cijol11 vode zanemarljiva je U odnosu na kolicinu jona nastalih joniZ:'lcijom NaOH kOj8 je potpuna. Primjer 3. pH=14-4=10. Vodeni rastvor NaOH lma koncentraciiu 1.2-10.04rnolll' n c(NaOH) -. pri ecmu je broj vodikovih jOlla.51 M(N80Hl = 40 glmol pH= ? pOH=? Prvo cerno naCi koncentraciju NnOH.3 moM a stepen jonizacije 95 %. b) koliko vodikoyihjona ima u 1 ml rastvora'Y 122 123 .enu Vlijcdnost.OOll = 3. Primjer 4.8·10-'mol!1. a koji u nasem primjeru iznosi 1. 2. koji i2.6 = 2. pOR = -log c(OR) = -log 0. b) pH=8. pH "" 3. a) n V' n=-- N NA ' ntH') ~ e(H} ·V = 3.stepenjollizacije. gdje je: a . C> M·V 40g!mol·0.10.11osi 1 i z .V m o8 a .

S0 4) 2 2. c. . pH = -log e(lf) ~ 1.0204 mol ~ 0.02 mol!l·0.0102 mol ~ 0.1 I llli:!.001 mol ~ 0.0. 125 124 .S04 + 2 H20.) .025 1 c(HCI) ~ 0. Rje!enje: V(NaOH) ~ 400 mI = 0. 25 m1 0. a) . Ekvivalent za 0.5'10.S04 ---> Na. n(NaOH)~ 0.4 mol.02 moll!.0204 mala baze. Vidimo da je u suviSku HeI. b) Y(HCI) ~ 25 ml ~ 0.05 1 gill.1 mol/IHCI i 50 m1 0. gdje je ukupna zapremina w·p 0. Y(HCI) ~ 25 ml ~ 0.02 moll! NaOH. a) b) 25 ml 0.5·10. a alm . c(H') ~ c(HCI) ~ 0.S04).02 molll pH= ? n(NaOH) = 2 n(H.I % = 0.01 mol/tHCI i 50 m1 0.7. 98g/mol Y"k ~ Y(HCI) + Y(NaOH) Daljeje: ~ 0.ija NaOHje: lin c (NaOH) ~ --.01 pH~ ? Prva cemo naci kolicinsku koncentraciju kiseline. c(NaOH) ~ 0. n(NaOH) n(H.11 ~ 0. Vidimo da U sllvisku i1ll3mo NaOH lj. + H20 Primjer 7. Aka je kise1ina dodana U sliviSku raslyor jc kisco. n(H.S04)·V(H.01 mol/I·0.1000gll_0102 mali.S04) ~ 100 ml ~ 0.0102 mol.e biti neutralan ako Sli kisclina i bala u ekvivalentnim och'1osim'a.Primjcr 6.01 molll pOH ~ -log c(OR) pH~14-2~12.102 mo11!·0.1 moll! Y(NaOH) ~ 50 ml ~ 0.S04) = e(H.Y(NaOH) ~ 1 mol/l·0.SO.n(NaOH) ~ I.3 mol. Vidimo daje za neutralizaciju 1 mola kiseline potrebno dva puta vise baze. . c(H.3796 mol. Pouebno je izracunati kolicinu (broj ll101ova) i kiseline i baze u rastvoru.0751 ' .<!Ql:!l~ om mol/l pH~ ? e(HCI) ~ .41 c(NaOH) ~ 1 molll V(H.Ie baza dod::ma u suvisku rastvor je bazan. Koliki ce bid pH rastvora ? 2 NaOH + H.S04)~M Koncentrdc. Rjdcnjc: Rastvor koji se dobije mijdanjcm jake kiseline i iake baze mOL.0l molll Y(NaOH) ~ 50 m! ~ 0.051 c(NaOH) ~ 0.5·IO"mol.00025 mol ~ 7.41 ~ 0.5· 10" mol. Jonizacijaje potpuna ! Broj molova HC1 i NaOH je: n(HCI) ~ c(HCI)·Y(HCl) ~ 0.05 I ~ O. Post. n(NaOH) = c(NaOH).075 I.S04) ~ 0.5· 10-' mol =0 02 mol 11 0. Pri mjeSanju dolazi do reakcije: Hel -+ NaOH -).c. 1 -.025 I c(HCI) ~ 0. Izmcunati pH rastvora koji se dobije mjesanjem: Postupak radaje kao pod a): n(HCI) ~ e(HCl)·Y(HCI) ~ 2.·c(NaOH)·z = 1·0.a nije data gustina smatracemo daje 1 glem' odaosno 100 gil. n(NaOH) ~ n(NaOH) ~ n(HCI) ~ 0..NaCl.0251 ~ 2.u(HCI) Y"" 1.OO! mol.01. U 400 mI rastvora natrij-hidroksida koncentracije I moll! doda se 100 mIl % rastvora sulfatne kiseline. Ostatak baze je: c. Y".4 mol n(NaOH) ~ c(NaOH)· V(NaOH) ~ 0.02 mol/l NaOH. n(NaOH) ~ e(NaOH)· V(NaOH) ~ 1·10" mol.4 mol.01 molll·! = 0. n(HC1) ~ n(HCI) .0 I mol/l c(OR) ~ ". 1z jednacine neutralizacije je: ~ 2.

9.Se n~lazi u 50 ml rastvora koji s3drb I rug NaOH '? R: 1.10-3 mol.3796mo/ 0.76 mol!1.82.12.314J/molK.76 mol II. c(OH') = 1·IO. R: c(OR) =c(Na')=2·IO. U 10 m1 rastvora nalazi se: a) 9. pOH = • log c(OH') = 2. d) bazna. lO"mal. c) kisela. b) c(OR) = [·10" molD. R: a) c(OH) = 3. Da Ii je sredina kisela iii bazna ako je: a) c(W) = ]·10" mallI.5.0336] • = 1364. U 100 ml vode uvede se 33. Izracunati pH ovih rastvora R: a) 5. Primjer 8.3. U 100 ml vode se dada 50 g 12 % IT2 S04 (p "" 1.78. S obzirom da je gas.16·IO.15.1011 W jona ZADAC] 9. Koliki je pH rastvora ? Uvodenjem gasovitog hlora i KOH ukupna zaprernina rastvora se neznatTIo mijenja.ll moll]. .4 molll. 9. 9. e) bazna. Izraclluati pH ovog rastvora.40.94. b) 9. 56.6cm' = 0.ovom rastvom i pH rastvora.34.) = 0. JoniL'1cija je potpuna ! Rjescnjc: V(rastYora) = 0. 9. lzracunati kcnccnlracije svih jona II HCI + KOH -> KCl + H2 0. c(ll') ". b) kisela.c(NoOH) = O.JO molll.2.lg ~= 1.032 g NaOH. 6. c(OR) = 1.7. b) 11. pH = 14 .5-10 18 OH-jona.1 g evrstog KOB. n (KOH) = m(KOH) M(KOH) O.31-lO''' main. f) kisela.Qllt= 0"Lg pH= .6 cm3 gasovitog BCl na temperaturi 27°C i pritisku 101. R: 2.lglmo] Broj molova HCi.001 molll.41.]6·10. c(OIf) = 5. 9. 9.2. c(H')=5·IO. pH = 13.J2 molll. mg n+ jona. naCi cemo iz jednacine gasnog stanja: n'HCl) pV \ RT 101.]0.300K ' . 9.88. Koliko jona H-I. f) pOH= 9.10J9 OR jona. Kolikaje koncentracija W i Oll' jona aka je pH rastvora: a) 6.2.8? U suviskuje KOH: R: aJ neutmlna. c(OH) = c(NoOH) = 0.38. d) pH = 8.35. b) 10.10" molD. 400 rul rastvora sadlii 0.58·1rr' moill.36.02.1.3 kPa !illK.JJ mol/l b) c(OH) = 6. Rastvor HeI irna koncentraciju 0.18·]0" main. b) c(H') = 2·1O.38.37.3. pOH = • log c(OH') = 0.3 molll. 10'3 mol 8.21 g/ml).i OH. pH'~ 3.. <.18·10"mol.067. c(H+) = 1.3kPa' 0.3 kPa.11 V(HCI) = 33. c(Oll') = c(KOH)'= 4.5 l 0. 126 127 .78. R: ]0. b) 8.5]. e) pH = 3.33. rastvoru i pH ovog rastvora. Nab koncentraciju W i OB' jona ako je pOH rastvora: a) 3.001 mollL lzracunati koncentraciju svih jona U. R: pH = 0. 9.5.5 mo]11. R: c(lT) = c(C!.2·10 15 H'" jona.42. Treba naCi brqj 111010va KOB i Hel.7 mg OR jona.26·10" molll.03361 T = 273 + 27 = 300 K p = 101.. Zatim se doda 0. pH=ll. iln(KOH) = n(KOH) -11(HCl) = 1.3364·10" mol = 4. Koliki je pH rastvora kada se 11 501l ml nalazi 1.39.1.62.38 = 11. 9. e) pOR = 1.7 ry R: a) c(H'j = 7. Izracunati pH rastvora aka se U300 ml rastvora nalazi ).

53.2 pH ~ 8. C.10.65. Koliki je pH rastvora cijanidne kiseline HeN Cija je koncentracija 1 mol/I. R: pH ~ 3.ierenjem pH ovog rastvora utvrdeno je da on iznosi 11. e)pH~ 2.5 molfl. pH ~ 4. e) mlijecna.8.002 molll rastvora Het i 10 ml O. pH~2.2 em3 Hel koncentracije 0. 12. Na etike!i boee pise da rastvor ima koncentraciju od 0.5 molll. C"H.025 moill.54.10 malfl.55.3. f) anilin. Izracunati pH mstvora koji se dobije mjesanjem 14.75. Izraeunati pH i pOH ovag rastvora.2 ml rastvora HN03 koncentracije 0. Da Ii jc tacan natpis na bod? R: Nije. Izracunati pH rastvora nakon apsorpcije Hel pod predpostavkom 'da se zapremina rastvora nije nrijenjala.H. 9. 2.10. Ko~ 2.12 molli.1 molfl: il) etanska kiselina. U rastvoru mravlje kiseline Cija je koncentracija 1 molfl izrnjeren je pH =1. R: 0.37.12 dm' gasovitog hlora pri normalnim uslovima. R: pH ~ 12. C.COOH.350 ml rastvara sadrZi 0. 9.80.75.) ~ 1. C"H. HOCH(CH.2 ml rustvora HCI koncentracije 0.8. ~ 1 molll pocetna kOl1eentracija. a konstanta disocijacije 7.Oll molll sa 22 em3 rastvora natrij-hidroksida koncentIacije 0.H5N.8.OOlmolll rustvora Ca(OH)" izracunati pH dobivenog rustvora.CoH. l-e(H') S obzirom da je u pitanju slab elektrolit do istog rezultata dolazimo i primjenom mona razblazenja: K = a'· C. R: 3.50.5 moll!. koristi se rastvor KOH.COOH. Stepen jonizacije kiseline u ovom rastvoru je 85 %. pH ~ 4.002 moUl. Za odredivanje koneentraeije CO.10~ moll!. b)pH~ 2. e=0. koncentracije. 9.9.002 moUI apsorbira se 1.lO'10 moU~ g) benzilamin. .10. :M. 9.55.59.3.8. f) pOH ~ 5. C. 9.34.2. 9. 9. H" + eN- R: e(H') ~ e(CM).46.COOH. ? U 10 ml 0. b) pOH = 1. Izracunajte pribliino koncentraciju rastvora etanske kiseline u kojoj je 1 % kiseline disociralo. CH. b) antinobenzoeva kiselina. 9.CH.)COOH. 9. jer je stvarna koncentracija KOH 0. HeN!:. Kb ~ l.NH" ~ ~ 4. h) pH ~ 11.43.9·lO" molfl.9.IO~ molfl. Ravnoteina kOlleentraeija e(HCN) ~ e. Ke R: 8 puta vise u rastvoru HeI.8 ·10" moll!. i) piridin.87.e(H') ~ 2.41. i) pH = 9. d)pH~2. Izraeunnti pH rastvora koji se dobije mijesanjem 27 em' vodenog rastvora HCI koncentracije 0. C"H.52. 9.5·lO'4 molfl.9.e(H').1.018 mollL Het + AgNo.4 g<\ie je e.44.49.5 molfl.175molll.4-3. K = 1. Kolika je konstallta disocijacije rnravlje (metanske) kiseline. R: e(F) ~ c(HCOO.COOH. e(H+ ): .H4NH.02 moll! Hel ili 50 ml 5_10.051 molJl.a 10 ml 0.10-5 molli. e(H') ~ a·e. Izraeunnti pH rastvora sljedecih organskih kiselina i baza Cija je koneentracija 0..SO.O.027 molll sa 18.8 rul rastvora NaOH koncentracije 0. K = 1. H + HCOO'. K ~ 4.CH.8'10.NH" Kb ~ 3. Rastvor fosfalllc kiseline ima koncentraciju ad Imolil. U kojem rastvoru se nalazi viSe W j011<'1: moUIH.4 em3 srebro-nitrat1 koncentracije 0.17 molll i 19.55.58·10".4-5. K ~ 6.nO" moll!.66.47. R.51. Izraeunajte pH rastvora koji se dobije rnjcSanjem 13 em 3 sulfatlle kiseline koncentracije D. Izr3cunati pH rastvora koji se dobijc mjesanjem 13.59. 128 129 . 100 ml ra"tyora NaOH koncentraeije 0. g) pH ~ 11. 9. 9.302. e)pH~2. Izracunati pH j pOR rastvora aka stepen jonizacije kalcij-hidroksida iznosi 85 %.NH" Kb ~ 4. R: a) pH= 2.7 g Ca(OHh. -> AgCI + H. h) etilamin. K ~ 1.163 mrnolJl sa 14 em3 rastvora nitratnc kiseline dvostruko manje R: K=a'·c.10.02 moW.6. d) fenilsircetna.87.56. c) benzoeva. Ako se pomje.48. HCOOH !:. pOH ~ 10.2. 9. a konstanta disocijacije K "" 1.

:. 1t cRT 370kPa 0. pV ~ nRT adnaSl1a p ~ ~ RT. Na koliko jona jonizuje e1ektrolit ako je jonizacija potpuna ? R. l~-- . Da bi nasli molekulsku masu trcba izracunati kolicinsku koncentrd. t~ ~603kPa 8)14 J I molK·298K ~ 6 47.9. Uvrstavanjem u jednaCinu: i"" C/. U rastvom nekog proteina masene koncentracije 40 gil izrnjeren je osrnotski pritisak od 1603 Pa pri temperaturi od 25°C. dobijemo daje v = 3.ciju. c 1t n=? H2S04 -+ 2 H' + SO. Za rastvor neelektrolita stepenjonizacije je jednak nuli Ie jc i "'" 1. Primjcr 1. a zapreminu u m3. 13l 130 . Zakonje dao Van't Hoff i \'azi sarno za razblaZene rastvore. U rastvoru nekog clektrolita koncentracije 0. i broja jona v na koji se raziaic molekul e1eKirolita. pritisak II paskIt1ima (Pa).-.10.95 (3 -I) + I ~ 2.je: p ~ 1603 Fa ~ 1. Primjer 3. izmjeren je osmotski pritisak 370 kPa. jer se tada vrijcdnost prorzyoda pV ne mijenja ! kPa.1 koncentraciji rastvora broj cestica yeti 11 lV'apomena: U jednaCini gasnog stanja pritisak i zapreminu treba izraziti u SI jedinicama.96. Pritsak n se naziva osmotslii i zavisi sarno od broja ccstica u rastvoru nn datoj temperaturi.95 T~ 298 K M . to je pritisak: 1t~cR T.1) + 1 ~ 0..4 moll I. stepena jonizacije Cl..05 molll pri temperaturi 27°C. RjeSen. . (v -1)+1.jdcnje: c ~ 0. b) 1% rastvor fosfatne kiseline cija gustina iznosi 1.1 gJem 3 i stepenjonizacije 28%7 RjeSenje: a) w~2%~O. zatim odrediti molekulsku rnasu itd.8... Koliki. ' . Ukoliko S0 zap~cmjna izrazi u litrima (l) onda pritisak treba izraziti u kPa. RT je: Posto je poznata rnasena koncentracija ondaje 1Z poznate veze y:= C :tv1.koje jonizuje sulfatna kiselinaje 3.314 J I molK· 293 K = 2. Da bi nash broj jona na kqje jonizuje elektroli1 mormno nati koeficijent i : gdje je i Van't Hoff-av broj.ie oSll1otski pritisak u rastvom na temperaturi od?5~C : . Pa·m3 . OSMOTSKI PRITISAK Molekuli rastvorene supstancc u razblaienim rastvorima se ponasaju kao da se na dataj temperaturi i konstantnoj zaprcmini nalaze u gasovitom stanju.25 g1cm3~ 1250 gil l. Za njih se maze takode primijeniti jednaCina gasnog stanja' M~-~ y c 40g/l 6.10. Izmedu koeficijenta i. postaji ovisn05t koja je izraiena jednacinom: i~"'(v-l)+l. a stepcn Jomzaclje 95%.25 glcm 3.47·10 4g/mol ~61824glmaL . lzracunati molekulsku masu proteina.05 maJ. PomoCu date jednaCine mozerno izracunati stepen jonizacijc.05 maIn T~273 + 25 ~ 293 K P ~ 370 kPa ((=100%=1 v=? nego kod rastvora elektrolita: 1t~icRT." Kod elektrolita je zbog jonizacije pri isto.gLj M~? a = 95 %= 0.603 kPa T ~ 273 + 25 ~ 298 K p ~ 1. i ~ a (v . tj.""_±Q.98 g/mol Imamo rastvor neelektrolita. broj jona na koji se razlazc rnolekul. Primjer 2. V Kako je u rastvorima adnos kolicine rastvorene supstance i zaprcmine rastvora koliCinska koncentracija rastvora c. a) 2% rastvora sulfatne kiseline cija gustina iZllosi 1. Eroj jona na.J"'" 103Pa·lO-3mJ :.

Koliko mala neclektrolita treba da sadrZi 1 1 rastvora da bi njegov OSlllOt9ki pritisak bio jednak kao kad rdstvora nitratne kiseline koncentracije 1 malll Ciji je stepen jonizacije 80 %? BaCl. molll ako je stepen jonizacije 80%.= w·p M 0. = 51 0. Kolikije osmotski pritisak na temperaturi 25"C sljedeCih rastvora: a) saharoze C12H"Oll.5 gil nepoznate supstanee. Koliki je osmotski pritisak se6era u vodi na temperaturi 200 e ako je maseru udio Secera u rastvoru 0.255 molil·8.138 molil. c =-. 132 133 . U 1 I rastvora KCI rastvorcno je 5 g soli. lzmjerenje osmotski pritisak 4000 Pa na t = O"c. -+ Ba" + 2 cr . d) glicerola C3H5 (OH)3.4 kPa.5. 10.02·1250g/1 98g/mol 0. Koliko molova neelektrolita treba cia sadrZi 5 I rastvora cia bi bio izotonican (da ima isti oSlllotski pritisak) kao i rastvor barij~hlorida na istoj temperaturi.7kPa.88 (3 -I) + 1 = 2.05 mol/l Cijije stepenjOIdza~ije 88 %? Rje.1l2molll· 8.84. M Mr = 2550. d) 80.6 kPa.9·0. = i ·c.05 molll a.76. = 88 % = 0.1. Primjer 4.OI e=-=pw M 98g/mol 0. R: 407. I wem' = 1100 gil a=28%= 0.Da bi nasli osmotski pritisak. b) 79. =icR T = 1. koncentracije 0.01 P = I.88 C.ELt(OH)" Y = 2 gil. b) glikola C. (v -1) + 1 = 0.h Y ~ 2 gil.2. R: TI Broj jona na koje jonizuje fosfatna kiselina je 4 te je: i = 0.3.314) ImolK· 298K = 511. = 10. 10.69 mol. Koliki je osmotski pritisak KCI koncentracije 0.5 %? Predpostavimo daje gustina 1 g/cm 3 .O. n = i e R T = 2. Kolikije stepenjonizacije? osmotski pritisci isti ondaje: R: 87. Vodeni rastvor sadrzi 4. Njegov osmotski pritisak je 304 kPa na 18'C. moramo izracunati kolicinsku koncentraciju: i= 0.L R T. N1 := ? lOA. y = 3 gil. VeIiCine koje karakterisu neelektrolit oznacili smo sa indeksom 1. 1T2=i c2 RT Posta SU (neelektrolit) (elektrolit) R: 1.6. 10.84· O. (v -1) + I = 0.28 T = 298 K Broj molova neelektrolita je: ill = Cl a) Vj = 0.05 mol/l = 0.8 mol. = 35. = 2. M = 342 glmol. KoIiCinska konccntrac\iaje: IlOOg/l.28 (4 -1) + 1 = 1.138 moUl·51 = 0.9 kPa. W"'" 1 %=0. R: a) 72.2 %. e) karbamida CO(NH.314 J/molK ·298 K = 1832 kPa.76 ·0.1 12 moll I. Y = 10 gil.6 kPa.255 moll 1 Daljeje C.5 kPa. e) 82. Kolikaje molekulska masa nepoznate supstance '/ R: 1t TI = cRT ~ . I. nl"" cjR T (v = 3 jona). a elektrolit sa indeksom 2. M= 98 glmol n=? ZADACI 10.enje: V.8 kPa.

Kolike su molekulske mase nepoznatih snpstrmci ? R: 0) 30. ELEKTROLIZA R: 3 jona. na primjer.602. Nadite osmotski pritisak rastvora na temperaturi 20 o e.jer. e . Zakone e1ektrolize dao jo M. 3 b) 3 g rast\'orene supstance u 500 cm rastvora 11a tempcraturi 12°C. vrijemc proticanja u sek\. na katodi odigrava s\. Imamo raslvor secera u vodi cijije maseni udio 0.49 bara. t _. Faraday (Faradej) 1833 godino.7.broj razmjenjenlh elektrona na elektrodi. In Q n1. Taj f'dStvor je izotorrican sa rastvorom NaCl koji sadtii 2.· Za izdvajanje 1 mola srebra potrcbna jc ko1icina clektriciteta: N A '0. 134 135 . .(.19 C = 96484 ClmoL Kolicina eJektriciteta sto je nosi 1 mol elektrona naziva se Faraday~cva lwnsiant. gdje je: z . pri. Ncka se. Tada mozerno pisati da je: k=ll1=M. 10.konstanta za datu clektrodnu reakciju (elektrohemjjski ekvivalent).10. gdjeje: m . l\t1r= 342.05 moIll na temperaturi od O°C.42 % izotonkan je sa rastvorom Kada jedllosmjerna clckwena stlUja prolazi kroz rastvor clekttolita. (Il). Ras1vor neelektrolita Cijaje molarna masa 18 glmol sadrii 15 g supstance na II rastvora. Ag.05. pri ccmu pokaZl~le osmotski pritisak od 0. 10.64 g soli u 1 I rastvora. Rastvor u kome je maselu udio saharoze 3.Uldama (s). -+ 2e< -~ ell potrebUD je utrositi dva pUla veell kolicinn elektriciteta. Iskoristcnjc elektricne struje je oanos stvflmo i:zilvojene mase i teorctski potrebne mase: 1l~-="~. k .ien~! supstance na elektrodama proporr.9 kPa. Protekla kolicina elektriciteta se moze izraziti YJJo: Q"" 1 t gdjeje I . R: 356 kPa. m=-Q. p:= 1 g/cm3 . Prvi Faradejev zakon glasi: masa izdvo. Q. b) 343.ma CA). Q .1oj je maseru udio rafinoze 5. osmotski pririsak iznosi 374. tj.8.lllasa supstance. q"'" 2 F. gdje je: NA -. vrSi so elektroliza. rafinoze u ko.iona1n. 10.. Ako je rclativna molclmlska masa saharoze 342. ill Uopstem sluc8ju Q ~ z·p. AvogBdrova konstanta.10. Rastvori neelektrolita sadrZc: a) 3 gil rast\"orene supstance pri tempcrnturi 27°e. Na prim. ~i. Ij. 10.9. Jedan mol elektrona ce lzdvojiti 1 llloi jona srebra.ede6a reakcija: Ag+ + e' -.11.kolicina proteklog eleictriciteta. Koliki je stepcnjonizacije soli ? R: 85%.jacina strnje u amperi. Na koliko jon a disosuje molekul elektrolita? 11.a dlUgi Faradojcv zakon: M zli' . Q zF Aka to uvrstimo u jednacinu za pr\'i Faradejev zakon dobijamo jednacinu 7.415 bara.a je pl'otddoj koHcini clektriciteta lu"oz clcldroJit. rcakciji Cu2. pri ceml1 pokazujc osmotski pritisak 2.10" mor' .naelcktrisanje clcktrona. kolikaje relativna molekulska masa rafinoze? R: 596.10. Kalicina c1ektriciteta sto je nosi jedan mol elektr-ona je: F = NA'e = 6. na elektrodama se odigravaju reakcije oksidacije i redukcije.1.96 %.022. U rastvoru cija je koncentracija 0.

104 1.. 11 prvom od qjih se na kalodi izdvoji 0.1023 .10 C..hiora.RT ~ O. Koliko je elektrona potrebno za izdvajanje: 1 mola srebra iz srebro-mtrata. . Kolika jc izdvojena masa i z~~re~ . Izracunati koliko se grama bizmuta izdvojilo iz drugog rastvora ? m=? V=? R: m=0.2A.836 I .600s~233g _ Rje!enje: ' . Izracunati maSll bakra koja se izdvoji na katodi.. . a) kohka se masa bakra izdvoji na katodi ? RjeSenje: a) Katodna reakcijaje: 1~2A .0373 mol ~ 0.5 vIllal Qr=? 111r ~ 1) m = .apremina izdvojenog kisika dva pUla manja i iznosi 0. Pri proticanju iste koliCinc clektricitcta krOl rastvore srebro-llitrata i bizmutnitrata. Iz~vojel1a masa vodikaje: t - m ~.63. Izdvajena zapremina gasa . b) Elektrodna reakcija na anodi je: 2 2 e' -> Cl2. . . se vidi da je 7. b) 1 Inola bakra iz kupri-sulfata ? Izdvojena zaprel~i~a vorlikaje: 136 R: a) 6.15A l~ 3 11= 10800 s T= 273 + 25 ~ 298K P = I bar= 10' Pa~ 100 kPa z=2 Mill?) = 2 glmoj 1.92 m- _ ~ zF It----"--.ll toku 1 saia.185 g.4l/mol·O. 10 6 g 0.314J/molK·298K =02081. Treba izraCllnati koliCinu elektriciteta 'potrebnu za dobivanje I tone rafmisanog bakm.senje: Elektrodna reakcija na katodi je: 2}t + 2 e-4 UvrStavanjem poznatih vrijednosti dobiee se Qr"" 3. m~ I t= !OOOkg~ 106 g 11 = 92 % ~ 0.1023 ."'._.90 g srebra. . Primjer 1. v ~ 22.. R: 111 = R!> I=0. 62. V~.~ 1. Kohko se pn tome izdvoji kisika ? . kiseline cIa se posPJes~ provodenje struje) nastaje kisik i vodik.". Hz + h O 2.gasa vodika P~ proti~ju struje od 0. pri standardnim uslovima je V = n -V gdje Je Vm =: 22. n =-=----=00373 mol M 7lg/nol' . ' b) kolika se ma~'l i zapremina gasa hlara izdvoji na anodi. 11.087 ·10 g.65 g .0l68g. < t = 111= 3600 s ~ z=2 M(Cu) m··-? 63.3. Stmja od 1 A prolazi u toku 1 sata kroz rastvor kupri-sulfata.54g/mol 2·96484C/mol .54 glmol l'rimjer 3.2.j M zF 2. Elektrolizom vade (kojoj je dodano nesto sulfatlle.3. 8. Primjer 2. M 7lg/mol' m~--·ll~ ·2A·3600s~265g zF 2·96484 C/mol ' . 11.41!rnol i m. .58g. 9 ZADACI ILl. Rje.96484C/mol"· 2g/mol --·OIIA 10800 a) ') 0168 S~" g. Kroz rastvor kupri-blorida prolazi strujajacine 2 A. cr - z=2 M .92 6 m 2.15 Au tokn 3 sata ? Temperatura je 2) C a pntisak 1 ~ar. b) 12. pIi normalnim uslovima ? Cu2+ + 2 e" --? eu M P 2g/mol lOOkPa Iz JednaCinc H2 0 .. 137· . Pri elektrolitickoj rafinaciji bakra iskoristenje struje je 92 %.

03 A ? R: 36. 11. podmiruje se oslobadan.10.9. l'lracllllati iskoristenje .a.lm jcdnal< ie promjcni entalpije sistema.53.truje.aline ua'taje blor i voclik Ako jc temperatura gasovitog hlora 32'C. a pritisak 1. elektrolizerom je prosla koliCina e1ektricileta od 1.1 bar izracunati zapreminu hlora 7. toplote je: Q~mc!lt iii Q~nCLll. kolici~u 11. c) 19. R: 1']=0. Reakcije n toku kojih se oslobada koli~ina toplote zovu se egzotermne a reakcije prilikom kojih se apsorbuje odredcna kO~lcma top~ote zovu se endotermne reakcije. Aluminij se dobiva elek1rolizom AhO. lzracunati kolicinll clektriciteta po~ebnu za dobivanje jedne tone aluminija.entalpija iii toplotni sadrZaj sislema.1em energije pri hemijskim reakcijama. . c) 19. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE 11.6 mm'.7.07·10" C.. Koliko je vremena potrebno za razlaganje jednog mola vode strujom od 5 A? R: t~lIh.6 mg.5.4. Oka 95 % danasnjih energetskih po1rcb. unutras11jc energije i vrserlje rada (analitickj izraz I zakona terrnodinamike): Q~LlU+A.b) 28 MC.lnom prill.7%. Elcktroliza sa vrsi 6 sati liZ struju od 150 A. Elektrolizom hloridne ki.t. Pri prolasku struje jacine 1. Toplo!o! efekat pri . R: a) V(el.11.73. b) 335 I. Jednacilla za A =pLl V Ie je: Q =LlU + pA V. Llf!. kolicina supstnnce. Rad pri promjeni zapreminc (pri stalnom pritisku) idealnog gasaje: R: Q= 1.70=70%.6 inC. Kolikaje relativna atomska masa tog metala? R: Mr~ gdjeje: c·. R: a) 1']~92. 138 139 . Pri dobivmlju 100 kg aluminija eleictrolizol11 A!.) ~ U8 crn'. Za koliko 6e se smanjiti masa cinkova 0111ota6a za 1 sat aka daje stmju od 0. Pod unutrasnjom encl"gijom podrrlZurnjevamo zbir kineticke encrgije svih mo1ekula tijela i potencijalne energije njihovih rnedudjelovanja. 11. U Leklanseovom clanku (obicuoj balerUi) jadna elektroda je ciuk Jill kojo) se odvija reakcija oksidacije cinka:Zn -+ Zn2 " + 2e'.a protaklu ko!icinu alektriciteta od: a)35C. . 11.8%.6. Bakar se rafinira elek1rolizom. specificni topiotni kapacitet (izraiava se 1. n _.109 C.5 A u toku ad 30 nrinuta kroz rastyor soli nekog trovalentnog rnetala na kalodi se izdvoji 1~07 g. Dovedena kolicina toplote sistemu ide na povc~anje 11.8. lzracunati isicoriStenje struje ako jo mfioacijom dobiveno: a) 988 g: b) I kg.1 Jlkg K).molarni toplotni kapacitet (izrazava $C u J/moi K). Ako uvedemo veliCinu H~U+pV anda se jednacina I zakona tennodinamike moZe pisati II obliku: Qr~f!2-f!1 = 114. Hemijske jecJnacinc uz koje se d3JU podacl 0 toplotnom efektll reakdje nazivaju se tcrmohcmijsl{c jednacine·. ill ~ masa supstance. gdje je H . C . b)1']=93. 12.

i Primjcnu Hesovog zakona pokazati na pnmjeru stvaranja R. te pr6n~jena cntalpije iIna negativIlu vrijednost.anje nego sio su sadrl.7 kllmoL ilH ~ .'"'"'2 Rjesenje: Toplotni efekat rcakcijc pri kojcm se stvara 1 mol vode pri standardnirn uslovima'jc: Reakcija je egzotenml3. bila da se reakcija vr5i neposredna ili u dv~je faze.6. f Zllati tip reakcije.II 0. MIG" 0 .2 kJ. + V2 02(g} -)+ CO(g). sto zoaei da je reakcija egzotenmla.5 kJ/mal. Ugljik se moze oksidovati do CO 2 direktno ili postupno preko ugJjik(lI)-oksida.g) "" ~ 394. S . . ~Hl = . Izracunati entalpiju nastejanja AI 2 0. Za prelazak 1 mola \-'ode u vodcllu pam apsorbuje sc koliCin3 toplotc od 44 kJ tc pisemo: ugIjika. aq . 141 .6 kllmo! + 242._ _""IIUJH2 ~ .6.15 K i 101325 Pa." H2~(1).) + V. mol.5 kl ~ 32 875 kJ ~ 32875 kJ 12 g . Gamji indeks e zhaCi da je u pilanju standardno stanje. . moramo zata utrositi energiju od 242. 02(gj"""'.scnje: Kaloricna vlijednost se racuna po jedinici mase.vodeni rastvoL Pravilno je pisati : ~fH(1ip. 242.HiI. CO{g). .g):::: MI~C02.g)' 8 B He IIH ~-393.g ) ~ -242. Pd egzotermnoj reakciji Q == -. g kg' Primjer 3. Objasnitc energctske efekte termohemijske jedoaCil~e: H2(gJ + Y2 O 2 -7 H20(g)' Q = 242.. Primjer 6.394. po jednom moln At: n '-'=.Primjer 1.H(C02.3 klima!. Izracunati prornjenu entalpije za reakciju: Rjesenje: ako je: LilircCO. Po dogovoru entalpija elemenata u elementarnom stanju jednakaje nnIi..g. Izracul1ati kaloricnu vrijcdllost antraeita ako on sadrii 96 % ugljika.2 kJ/mot. .) .D. Primjer vodene pare.2 kJ energijc m.AHreakt.5 kJlma!. IIH ~ . -110. Pri sagorijevanju 9 g aluminija oslobodi· se koliCina topiote ad 274.2 kJ/ma!. .2 kJ/mol. Pri nastajanJu 1 mala vodcne pare iz elemenata oslobada se kolicina toplote od 242. Za tefmohen1ijsko racunanje vaino je Zlk1. a ostalo su mineralni sastojci. Sada je kaIoricna vrijednost: Q m Kad saberemo jednacine dobit ccmo: ~ ')94.jesenjc: Posto sc promjcna entalpijc mcuna na jedan mol izraeunaccll10 koliCinu oslobodelie taplote. tj.3 kJ I moL 8 IIH Q'1 0 . f(HP. --394. Rje.242. H RjcSenje: Na osnovu Hesovog zakana moze se pisati: e . ~H::::: bHf(COHO:) .6.. a ukoliko se pri reakciji apsorbuje kolicina toplote anda promjena entalpije ima pozitivan predznak..s ) ~ LIB ~ -1646 kJ Imo!. koja iznosi 12 g. Uobicajene su ove oznake: g .ilumillija.CO. Operator Ar ZIlati promjenn entalpije pri realcciji stvaranja. 11.cvrsto.±_~ Oc>(o)~· C(s) COM. Tennohemijskc jcdnaCinc koje prikazuju ave procese glase: C(s) S obzirom cIa antracit sadiii 96 % ugljika onda je stvama kaloriena vrijednost: 0. ~ . iIH .283. 2 AI(s) + 312 02(g) -7 Al2 0 3("). te 6e promjclla cnlalpijc biti 2·823 kJ/mal = 1646 kJ/moL tj.g) -:::. Q/m. le je Ojn "" 823 kJ/maL Za nastajanje jednog mala oksida potrebna su dva mala.2 kl/mo! ~-41. M1 == 6.2 kJ.H.(~ Toplotni efekat je isti. 02(g)""". Znaci u zagradama oznacavaju agregatno stanje.mt:tv1 = 1/3 mol.6 kJ/mo!.4 klimo! + 1l0.gas.96 ·32875 kl/kg ~ 31560 kl/kg..Hpr ." CO2 ($)..2 kJ. O2 -> H20~).2 kl I mol.g) ::0: + Y. To znaci da jedan mol vodene pare sadrzi 242. anda trcba cia ZIlamo masu jcdnog mola H2(.avali reaktanti. ~H = ? hcmijskih reakcija ne zavisi od puta kojim je reakcija tekIa.6 kJ... 298. Primjcr 4. Podatak nama takodc govori da ako zelimo 111101 voelene pare prevesti natrag u elemente vodik i I(isik u standardnom stanju. tj.2 kJlmo!. 140 . U termohemiji je uobicajeno da se toplotni efekat rcakcije izraiava kao promjena entalpije sistema: H. 1 teenost.286. Posta se promje~ entalpije racuna po jcdnom molu.ti Hesov zakon: Toplotni cfekat Primjer 5. vee samo od llocetnog i krajnjeg stanja.

1.242. R: .46 kJ.4. Potrebne podatke uzcti iz predhodnih z.5 kJlmol. 12.12. R.3 kJ/mo1.(g) -+ 2. 11.2 kl/mal. Da bi se odredila toplota nastajanja cink~oksida Af{r(zno>~! sagoreno je 3. Kolika se kolicina toplote oslobodi pri .393. R: 3. 02(g') -t COJ.111ezjjeve "ike mase 0)22 g spaljen je u kalorimetTIl. Odredi da li je reakcija: C2H6(g) + 2 HlOW -7 2 CO 2(g) + 5 Hz.(s) + 2 H20(~). pri cemu se oslobodiJo 17. R: .393.~) + 3 HzO{g) IIH(C. 12.5 kl.7kJlmol. + 3 CO -> 2 Fe + 3 CO2.9. R. Odredi toplotni efekat ave rc.l/mol. 12. IIH(C02. a toplota nastajanja benzena Cr. vodene pare . Pri oksidaciji 12 g Ca oslobada se koli6ina top1otc ad 190. endotcn1ma iIi eg. 2 kl/moL sagorij~val\ju 1 kg zeljeza ? b.10.27 g cinka u kalorimetrijskoj bombi.7 kJ/mot. da se dobije koliciua !op1o!e od 100 000 leJ. Kolika se kolicin" toplote izdvoji pri sagorijevanju 100 kg 98 % etil-alkohola.603. Izrabmati s~(lndardnu entalpiju ~gO.6kJ/mol. 1.Oplote osloboditi pri sagorijevanju 1 dm 3 Illara pod normalnlm R uslovima? R.adataka ! R. 8. ? R: .91 klIma!. C. 12.822 .11...26 kJ.5. kada so zna da je toplota nastajaJ1ia CO"" .oternma..6. R: -787. Ko1iko kg Cistog ugljika (graftta) treba. 37. 12. endotennna.H. Izrafunati toplotni efekat ZADACl 12.65 kJ.3.635.~ ~ .B!! iZllosi 83.8 Id!moL 14-2 143 .HsOH) ~ . Odredi promjenu entalpije za reakciju: CH. ako se reakcija odvija prema jedna~ini: C2HsOH{l) + 3 O2(11) '""'* 2 C0:J{j.l--7 2 HCI(gj. a toplota nas1ajanja metl-U)<l . 349..8.2.~) "" R: 7361 kJ.7 k.5 kJ/mo!. pri cemll se faZ'vito 3030 J. Za odredivanje stalldardne entalpije magnezij~oksida MgO. lzracunati standardnu entrupiju CaO.. Standardna entalpija ozona 0 3 iznosi + 142 kJ/mol. Toplota nastajanja acelilena C~H2 iznosi 227.H(F~203. 12.1 klImat. 2. LlH~cm6.:J(cUc. Glavni proces kojl tece u visokoj pcci izraienje zbirnomjcdnacinom: Fe20.597.631·10' MJ/moJ.277 .049 kg.6 kJ/rnoL Kolika je promjena cnlalp~je za reakciju 3C2H2C~) -. 12.8H = 185 kl/mot KoIiko 6e se !.2. KoUka je toplota nastajanja cink~oksida ? R: ~ reakdje pretvaranja 1 kg ozona u kisik 12. Data je reakcija: H2(g) + Cb(g.g) == ~ 89.5 kJ.7. uzorak Illat.12.r.

U 300 g 15 % rastvora NaCl.150 ml "'" 478. p ~ 1. = 0. Koliki je maseru udio mnonijMkarbonata u procentima. Reakcija cinka sa hloridnom Idselinom odvija se premajcdnacini: ZU(s) + 2 Hel --+ ZnCh + H2 (g) IzractUlati: a) zapreminu izdvojenog vodika na pritisku 104. &lWPA "A" GRUPA "B" 1.. Izracunati kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora. ~ 1700.016.94 mol/i. Gustina vade je 1 g/cm3.. 1997.11. m(Al) = 51.5 % ? 2. Gustina vade je 1 gJcm3 .1 g/cm' doda se IQ{) ml vode i 50 g kuhinjske soli. 2. Kojc su to orbite ? R. V(HC1) ~ 84 144 145 . promilima i ppm? 1. V. R: meA) "'" 126 g. V. V. y = 263. 5.82 moL1.689·](1" rnoleku]a.105 Pa zauzima priblilno 100 mL Izracullaj koUka ~e puta poveca volumen pri prelasku vode u pam pri navedcllim R . U posudi zapramine 1 m} llalazi se gas kisik pri standardnim uslo\'ima. N(O): 5. w(Fe) = 0.5 kPa i temperaturi 25°C aka je izreagovalo 20 g cinka.254 glcm3. b) koliko je potrebno ml 23 % h10ridne kiseline za polpunu reakiju. 3.. R. Cije je gustiua 1.32 I.38 kg. w: 21 %.272 I.15 g)cm3 ? R a) V(H2): 7.3961. Koliko se maze dobiti zcljcza iz 2 t siderita sa 66 % FeC0 3. Kolika cc biti kolicillska koncentracija dobivenog rastvora ako 5 mI dodanog mstvora sadrit 100 kapi? ' uslovima. 328. R: w~ 5 %~ 50 %0= 50000 ppm. 2= J n I : I n' · .482. Koliko se maze dobiti aluminija 12 150 kg rudc boksita koja sadrii 68.n ) '02''2 n 2 2 - 2n 2 .612 mol.256 molll. V(ra~tvora) '-". c.: 0. Koliko ima atoIDa kisika u toj zapremini ? R: N(02) = n(02) ·NA : 2. = 0. V. 4.rona na orbitmna.37 glcm3 i 150 ml vode.]025 atoma. n2 .5 ml.01325 . C2 = 1.8 g/enr'. rn(Fe) = 0. U rastvoru mase m = 30 g rastvoreno je 1. V2N. V. aka je iskoristenje 92%. aka je gubitak produXta 5. Ciji se glavni kvalltni brojev1 razlikuju za 2. ~ 0.251. a gustina NaClje 2.585 t. m(rastvani) "'" 6UO g. maj. U 250 ml Ciste vade doda se jedna kap 98 % H2 S04 Cija je guslina 1.5 % glil1ice. 'b) n(HC1) mI. c(HC1) = 7. 5. R: 111(FeC03) = 1.5 g amonij~karbonata.KANTONALNO TAKMICENJE IZ HEMlJE UC1T1VlKA SREDNJIH SKOLA TuzZa. = nRT/p. iznosi 16. 100 g vade pri temperaturi 100°C i pritisku 1. R: V. Razlika rnaksimalnog broja elekt.c cJ ~ 2. 4. t 3.1 glcm3 . mascnu koncentrdciju i gustinu rastvora koji se dobiju mjeSanjem 450 g 28 % rastvord bakar-sulfata gustine 1. = c. Izracunati maseni udia. ako je gustina kisehne 1.377.5 ml -{.4 gil.

1982. (oksigena) i pusti da reakcija Ieee do kmja ? R: n(02) "0. R: 01 "22. 1'1.) sagorijeva u kisiku dajuCi fosfor(V). Zagreb. 6.)" 17.) j vodu: 2 PHs(g) + 4 02(g}. 1993.jskim raeunanjem. 5. Glinka NL. n(NaCI)" 495. Zagreb. Koliko grama cinka (Zn) izreaguje sa sulfatnom IdseIinom ako-se dobije 500 cm3 vodika(hidrogena) na 20'C i pritisku 102. I moVdm' na 25'C .O. Tehnicka enciklopedija. 1971. Filickc vcUoine i jedinice Medunarodnog sustava. 3.Te()rijska nastava s hem.. razreda skola u kojima. Atomic weights of tile elements.0 g fosfina Sll 16.0 g kisika .1981. 9. Brezin§(. 51(1979)405 12.9 %. razreda isiiil-skola. n(pH3) ~ 0. 1993. 11. 1.3 H20(!).se hemlja izucava 4 godine. w(H. Opsta j neorganska hemija. 146 147 . u grupi "B" uccnici 1.8 kPa. Medicinska hemija I dio.~. 4. Hrvatsko kcmijsko c!ru. Fosfin jc u suvisku' Mjerodavan reaktant je kisik. Jela(. Mjerenje j racunm1ie u tchnici i znanosti) Tehnicka knjiga. Zagreb. 7 svezak. e2" 1.5 mol. Zagreb. M Mmalovic. V.ak. Odre?iti koiicinsku konccntraciju ras1vora i masene udjcle KOH i vode. M Sikirica.. Leningrad.6 kPa. u grupi "A" ucenici astalih srednjib skola. M. Rastvor saharoze je neelektrolit. Kallay. Tuzla.-).12 mol/l.74 g. 10.377 g.6 kPa. evita. Manual of Symbols and Terminology for Physico~Chel11ical Quantities. dobije kada se 'pomjesa 17. i 2. Metrologija. Himia. ZnSQ'l + HZ(g) R: n(Z11) " n(H.1 %. Novi pristup racunanju u kemiji.LlTERATURA 1.P 20S(6) +. Zaprel11ina raslvora je 9047 em3 .O)" 98.. himil. 1986. JLZ.987. 4. Skolska lmjiga. 1982. 5. Koliki su ~sl1lotski pritisci vodenih rastvora saharoze i natri}hlorida koncentrac~ja 0. 1995.38 mo]. Brenzi/. Tellllicka lmjiga. Tuzla.) " 0. Zagreb. V. Pure AppL Chem 51(1979)1. m(P. 1982.10" mol!!. i N. m(Zn) = 1. Opca i anorganska kem~ja. Fosfin (PH. Skolska klljiga.021 mol. 7. C. R: m(rastvora)" 910 g. Napomenn: U grupi "C" Be takmice uceniDi 3. T.cak. uprainenla po opsee. Gustina vode Je I glem'. Pure AppL Chem. Skolska lmjiga. "0.03. Kallay-Cvitas.oksid (P. 2.tvo i 5kolska knjiga. R: n(saharoze)" 247. Petrovski. 1980. Rudarsko-geoloSki fakultet.05 ml. a rastvor natrij~h1oridaje jak elektrolit.1010 g KOH i 900 em3 vadc. Zagreb. Zadaci . Koliko so gmrna P. Stehiomtrija. Ako I ml dodate kiseline saddi 20 kapi izraeunati pH nastalog rastvora. ' Reakcija se odvija po jednacini:Zn(i) + H2S04 -. Zagreb. Hernijska veza I struktura malekula. Filipavi6 i SLiponovic.5 mol. DB Preporod. II'. 2. Stepen disoeijacije nastalog rastvora kiseHne je 92 %. pH = 2. Zakonska.O. e(KOH)" 0.197 mol/J. GRUPA "C" 1. Rastvor sadrZi.O. i 4. w(KOH) " 1.5 glem'. 8. 1'. Na II vode dodataje I kap 94 %HNO. c(1'!") " 1. 3.16. cijaje gustina 1.

giga Jlkg·K mol/m kg/m3 3 t 10" 10·9' 'Oiko 10'" 0 10'"' h. Oznaka d c ill Vrijednost prefiksa I 10" 10" bekerel specificm toplotni kapacitet dZul po kilogram kelvinu kolicinska koncentracija mol po kubnom metru masena koncentracija kilogram po kubnom metro Celzijeva temperatura akliVllost radioaktivne tvari 'C Bq tera \---.---+ 10" i . kalorija (cal) kiri (Ci) 2.sat(b). br. rad.7'10 10 Bq Jedinica Oznaka jedinice m2 m' rn/s sila pritisak. Neke izvedene jedinice Sf VeliCina povrSiIla zapremina (volumen) brzina gustina pritisak I A ~ IO"om IfF 10·6m 1 din ~ 1O.. 148 149 . 1 cal = 4.DODATAK 3.89665 J.1868 J I Ci = 3. naprezanje energija. kilopondmetar (kpui). fernte f d 10''' la' ato a * Osrm u zdravstvu za odreazvafIJe hvnog pntlska (S{.rad.dan(d) bar elek1:ronvolt (eV) 1 ] ~ W'm' 1t~103kg .6021O'''J rnasa vrijeme kg s termodinamiCka temperatura jacina elcktr. toplota radioaktivnost kgtm J N ~ kg·rn/s2 Pa=N/m 2 J~Nm W~J/s 5.1 kpm = 9. 14/93) mega kilo hekio deka T G M k 1012 JO 10 10' 10' I mili mikro ~nano --.iedinicama 81 cd mol sila din ki1opond (kp) tehnicka atmosfera (at) fizicka atmosfera (atm) *milimetar zivinog stuba (mmHg) erg. Osnovne jedinice zapremina masa vrijeme Velicina duZina Oznaka m t Jedinica metar kilogram sekunda kelvin amper kandela mol Oznaka m pritisak energija litar (I) tona (t) atomska jedipica mase (u) minuta(min). Mjerne jedinice izvan Sf koje se mogu upotrebljavati VeliCina Jedinica Vrijednost iskazana osnoynim jedinicama MEDUNARODNI SISTEM JEDINICA (SI) 1.struje jaclna svjetlosti kolicina supstance (tvari) T 4. Mjerne jedinice koje se ne mogu vise upotrebljavati Velicina dliZina K A I I n Jedinica angstrem (A) mikron (~) Odnos sa . hst RhrH.5N 1 kp ~ 9. top Iota snaga.32 Pa* 1 erg = 10.. energetski fluks e1ektricni nahoj . Predmeci decimalnih mjernih jedinica Prefiks elektricni napon elek-tricni kapacitet elektdcru otpor volt farad om (ohm) Cetzijev stepen C V F~CN n~V/A I Oznaka eksa peta E P 'I Vrijednost Drefiksa 10" 10 - Prefiks deci centi I .66057·10·27kg Imin=60s 1 bar ~ l05Pa I eV ~ 1.7J . I u ~ 1..8066 N I at ~ 998066 Pa I atln = 101325 Pa 1 mmHg = 133. kvadratni metar kubci metar metar u sekundi kilogram po kubnom metra njutn (newton) paskal (pascal) dzul Goule) vat (watt) kulon( coulomb) energija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful