Broj grupc

lzmijenjeno
Povijesno
Novo
Periodni sustav_ elemenata
I"
I1A IIIB IVIl Vll vm vim Vll! III liB lilA IVA VA VIA VlIA 0
I,' I1A lIlA IVA VA VIA VIlA vm III lIB III \l
[VB VB VIB VIIB 0
--------- 2
II
__1_0080
[
'
) .
Li Be
6.9..jl
. It 1",
INa Mg I
3 4 5
(;'
7 8
"
d
10 11 12 13 14 IS 16 17 18
[Tel
5 i -t;'---i -)- S -,----'9 -- --"lO-
j

B I C I N 0 F No
10.81 IS.9.<N:
AI Si P S CI Ar
I 22.98')8. .0{- -----.---- ",., __ ,_, _
1]9 20 II n lJ N
[K Ca Sc Ti V Cr Mn' 1
__ .m.08 . I .';5
I" • • • ., u
I
'6 " ,,'-""Ii
;e Co Nl eu :
22_
[I
j !4U 15 16 17 1&
,\2.06 JSA'd! l'H48.
3"\.1536
_ .. ... __ li'
i Rb Sr Y Zr tNb Mo I Tc
..y'J8 9059 91 H 'I
So 57 n 7J 7.; 1 75
i Cs Ba La * Hf Ta I W l' Re
,131.9055 ..._ .. I g385 _18& 2
r
B7 88 89 104 lOS [lO6: J
Fr Ra Ac :Unq Unp Unh
l 1 £271 _ (l_:!l _U
b2
)_ __
..
[S
'
-* Ce

H 45 % 47
(u
Rh Pd Ag
1-07 l%A 10'/ .$68
" " "
79
)5
lr Pt Au
• ,0.2 J9U2 )<)509 196. 9665

.'--_.-
(
,
1
1 51 52 U 54
In i Sf) Sb Te 1 J Xe
__
g '1'1 Pb I B, Po At Rn
20
. 8' J 82 83 IH 8.5 I so
S9 j J7 207 1 ; 208 9$()6 (210) mOl, I!U) J
-r' .
J" ,LJ _ _ __ 1 __
L-
+-- ---- p
fEr fr:n VI) r 1','Ui
1&z.5D 17l.0--I
: - .'ty--" r r J
;Jl __ L (251\ ; i!54'1
-.- f -.---.-------..
,Ai' c, ,2.
i) (} ,; ;;;
I,· ""
1 ,I
"
-/---
,.- ..
0
f:}
I be'
F-d
;;...
;:;-
>-l
r.J'1<
N.
::
(j

z
R. .....
<
39 qj-I12+


t:l.. >

J"
l"'l
trJ
0
-
:;0
--
n_
N
-
\0
..
\0
>
.....
-J
==
::
'"'
t) .
.. l"'l
aa
1:1)
'"'

.....
..::
(j
0-
",'
_. \:l'
2
::l

.....
(l)
::::
N.
;:;,
N

t""

"- \
----. ': "'''',- ---,
....
n.

"'-0


n_


g
r
u Tuzli, odlukom Komisije za izdavanje odobrenja za upotrebu udzbeni-
ka, bra] 03-125/96., ad 23.02.1996. godine, odobrava upatrsbu zbirke "Zadacl iz opste
hemije za students RGF-a"
Recenzenti:
Prof. dr. Munira Mazalovic, Medicinski fakultet u Tuzli,
Prof. dr. Ranka Kubicek, Tehnoloski fakultet u Tuzli.
Korektor:
Mensura Salameh, prof. hemije, Gimnazija "Mesa Selimovic", Tuzla
Stampa:
DOD HARFO-GRAF
Jzdavac:
Rudarsko-geoloski fakuftet, Tuzla
Sponzor:
SZR BONY, Tuzla
]
I
1
!
SADRZAJ
PREDGOVOR
1. FIZlCKE VEL1CINE I JEDINICE . .1
VELlCINSKl RACUN ' ............. 5
2. MASA A TOMA I MOLEKULA. MOLARNE VELIClNE 9
3. SVOJSTVA GASOVA.. . .. 20
4. STRUKTURA A TOMA. HEMIJSKA VEZA.. . ... 27
STR UKTURA A TOMA .. . .. 27
ELlTKTRONSK4 KONFIGUR4CJJA . 28
PERIODNI SISTE'v! ...... 30
HEMJJSKA VEZA.. . .33
TALASNO-MEH4NICK4 PRJRODA KOVALENTNE VE1E.. . .35
5. SASTAVSUPSTANCE(TVARI) ......... .41
EMPIRJJSKA FORMULA SPO.L4 . . ....... .46
ZADACII1 ORGANSKE HElvfIJE.. . .. .50
6. KONCENTRACIJA RASTVORA . .56
RAZRJEDIVANJE R4STVOR4. 61
7. HEMIJSKE JEDNACINE. REDOKS-JEDNAC1NE 71
8. IZRACUNAVANJE POMOCU HEMIJSKIH JEDNACINA 80
ZADACII1 ORGANSKE HEMlJE.. . ...... 97
9. HEMIJSKA RA VNOTEZA .. 105
BRZlNA HEMJJSKE RE4KClJE ..................................... 105
KONSTANTA RA VNOTEZE.. ..' .. 1 06
LE CHATELIER-OV PRINGP.. 109
RAVNOTEZA URASTVORIMAELEKTROLITA. 112
PRODUKTTOPIVOSTI.. . . .................. . ... 114
JONSKl PRODUKT VODE.. .. .......................................... 120
10. OSMOTSKI PRlTISAK. . . .............. 130
11. ELEKTROLlZA.. . . . ... .135
12. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE ... 139
KANTONALNO TAKMIC.ENJE IZ HEMlJE UCENIK4
SREDNJIH SKOLA.... . 144
LlTERATURA.. 147
DODATAK. ..148
PREDGOVOR
. Ova je studentima fakulteta a moze
konsno POSIUZltI 1 UCelllClITla srednjih Skala posebno llcenicima' ...
d
" I 'h .. ' gunnazlJe,
me .ICIllS {C 1 emlJske skole. Autori su se trudili da Zb' k da·
. ..... \.ll£.ClJ lr e JU asnove za
.. onJentaCIJU, da sto veei broj uradenih primjera i zadataka
bude u struke. U Zb!fCl se i broj zadataka 1Z organske hcmije.
u prirodnim naukama, a stekla ga je
k\ pnstupom. proucavanJa Taj pristup se sastoji u
kOhCll1a: promjena i niza drugih fizickih
veiIcma, preracunavatlje 1 povezlvanje pomocujednacina.
U ZbUCI sma posebnu painju posvetili novom pristupu racunanja u heme
koje se racunanje. S vremcnom su se u herniji ustalila dva
na, i tome slieno, povezan je s:
I Il!lhoVih jcdinica. Takav naGin racunanja
tc:ko se. maze na i treba ga izbjegavati. Drugi nacin
t.em:lJl .. hemlJa, jednak je racunanju II fizici, a
omogllcav,a 1 zadataka (veJicinski racun).
v • amost 1 dobrog sporazumjevanja medll raznorodnirn
strucnJaclma USIOVlO Je 1 neke medunarodne dogovore a to d .
. d' . v • , su ogovon 0
velicinskih jednacina. Medlltim tradicija je
bIla SUVlse Jaka I JC no:-? Zakon 0 mjernim jedinicama (koji je
za. upotreb? u blVSOJ od L januara 1981 godine) uzrokovao
do yelicinskim jednacinama u hemiji.
Jedmlca (Sl) pnhvatila je i Medunarodna unija za Cistu i
pnmJellJcnu he1lllJU ( lUP AC)
U. Zbirci su yodje,dnako koristeni termini, kao npr. disoc\jacija i joniz.acija.
I. tvOPI:'Ost 1 produkt i proizvod, jedinjenje i spoj, itd.
TeZl ObllJczeru su zVJczd1col11. Na kraju knjige dati su zadaci sa takmicenja
srednJoskolaca iz hemije, 1997 godine.
1. FIZICKE VL'LICINE I JEDINICE
Pod veliCinom se podrazumjeva sve one sto se maze kvantitativrio mijenjati.
VeliCine koje karakterisu fizicke pojave ili odreduju svojstva supstance nazivaju se
fizicli.e velicine. To su na primjee duzina, masa, temperatura, energija, koliCina
supstance, koliCinska koncentracija itd.
Svaka iizicka veliCina ima svoju brojnu vrijednost i odgovarajucu
jedillicu. Kada kaierno daje duiina stoIa 1,2 m onda mama kakvaje stvama duiina.
lzostavimo Ii jedinicu u toj jednaCini, ana gubi svoj snllsao.
A sto znaci izmjeriti neku fizicku velicinu? ZnaCi uporediti je sa velicinom
. istc vrste koja je uzeta za jedinicu. U nasem prirojeru duzina je 1,2 puta .
jedillice za duzinu, 1 m. Pisanje brajlle vrijednosti bez odgovarajuce jedinice je
besmisleno.
Tokom razvoja naukc i tehnike upotrebljavan je velila broj jedinica, raz1i6t
u raziicitim zemljama. Tokom vrcmena nastaia je prava zbrka u njihovom poimanju i
preracullavanju, te se ukazala potreba cia se uspostavi neki sistem za sve zemlje
.
12. IIlilostva fizickih vclicina mogu se izdvojiti neke od njih kao osnovne
tizickc vcliCine. Iz njih se mogu izdvojiti sve ostale, izvedene fizicke velicine.
Skup osnovllih i izvedenih jedinica tini sistem jedinica. Na 1 L generalnoj
konferenciji za mjere i tegove, odrzanoj 1960 godine u Parizu prihvacen je
Mcdunarodni sistem jedinica, skraceno S1. On se sastoji od sedam osnovnih
jedinica za sedam osnovnih fizickih vcliCina, Te jedinice su medusobno povezane i
obuhvataju sva podrucja nauke i tehnike (vidi prilog na kraju knjige).
Danas je niz znacajnih medunarodllih organizacija prihvatio SI:
Medunarodna organizacija za cistu i primijenjeuu hemiju (IUPAC), Medunarodna
organizacija za Cistu i primijenjenu ti7iku (IUPAP), Medunarodna organizacija za
standardizaciju (ISO) itd. U bivsoj Jugoslaviji SI je usvojen 1976 godine, kada je
donesen Zakon 0 mjernirn jedinicarna i mjerilima, sa rokom pocetka upotrebe od 1.
januara 198] godine.
Osnovne veliCine i jedinice SI kao i odgovarajuce oznake date su u tabeli na
kraju knjige.
Sve osnovne jedinice strogo su definisane na osnoVu medunarodnih
dogovora. Definisaccmo neke od lljih (Sl.list RBIH, 14/93):
l\'lctar je duzina puta koji svjetlost prede u vakUUl11U za vrijerne jednog 299
792 458-og dijela sekunde.
Kilogram je jedinica mase., a jednak je masi medunarodnog pratotipa
kilograma koji se cuva u Sevru kad Pariza.
Kelyin je termodinamicka temperatura koja je jednak.a 11273,16
lcrmodinamicke temperature trojne meke vode.
Mol jc koliCina supstance koja sadr:h toliko clementarnih jedinki koliko ima
atoma u 0,012 kilograma ugljika C-I2.
Napomena: Elelnentarne jedinke mogu bili alomi, molekuli, joni, eiektroni i
druge cestice.
. Pomocu sedam osnovnih fizicklh veliCina mogu se izvesti sve ostale
IZvedene velicine, koristenjern jednacina koje ill povezuju sa ostalim veliCinama
Na primjer, mjema jedinica za masenu koncentraciju izvedena je iz relacije
m
y=-
V
kg
a odgovarajuca jedinica je:
m
3
. i izvedene SI jedinice su kohercntne jedinice. Preracunski faktor
lih Jedinica je jednak jedinici. Na osnovne jedinice su metar (m' i
a iz:ede.ne kg/m.
3
itd. Osnovne i izvedene jedinice su
Jcdmlcc u uzem smlslu 1 kratko ccmo ill zvatI SI jedinice.
Nije ,do:'?ljno jednu jedinieu. 1z prakticnih razloga sc
osnovmh 1 lzvedemh Jedlmea SI konste vee iIi manje jediniee, decimalnc SI
JcdmJce .
. Za se simbolom prefiksa koji izraiavaju
koliko Je ncka Jedmlca veea lIt manJa od osnovne, odnosno izvedene jedinice
(koherentne Jedinice).
U tabeli na kraju knjige date su oznake i vrijednosti prefiksa_
Prefiks se pise zajedno sa jedinicom. Na primjer: 1 kPa"" 1 0
3
Pa 1 em = IO-
2
m
I
3 10-6 3 1 3 3 3 ' ,
em = rn,ldm=lO"m,ldm =lO'm,lmC=IO,3C,lMPa=IO"Pa
Oa da su izmedu ostalih dopustene i jedinicc: 1 i (litar) ;:;:; 1 dm
3
i
1 bar = 10- Pa (pog1edaj na kraju knjige).
ZNACAJNE CIFRE
. Kada u zadacima racunamo sa mjernim podacima, tatnost rezultata
mora se ravnati prema broju znacajnih (pouzdanih) mjesta sto ga imaju
podacl.
Pri sabiranju i oduzirnanju trcba u rezultatu zadrZati onoliko cifara koliko
ima broj sa na.imanjim brojcm cifara. Na prirnjer:
0,146 + 2,1 + 0,56 + 2,86 2,8.
Pri nmozenju i dijeljenju brojeva treba u rczllitatu zadrZati onoliko cifara
koliko ima braj sa najmanjim brojem cifara. Na primjcr
5,36·0,8 = 4,504
Pri diz3IUu na kvadrat i kub potrebno .ic u rezultatu zadrZati .bnoliko eifara
koliko ih ima u osnovi. Na primjer:
3,28
2
= 10, 7854 10,8.
Pri vadenju kvadratnog (i kubnog) korijena vaii i510 pr:J'\i'Io. Na primjer:
.j86 = 9,237 9,3
2
Ova preporuka ne zadovoljava pri racunanju sa relativnim atomskim i
molekulskim rnasarna.
Vrlo male i vrlo velike mjerne podatke cesto je prakticnije izraziti
pomoi'll potencije od 10. Na primjer: a) 1000 = 10', b) 52000 = 5,2-10
4

Ako je broj manji od 1, pisemo ga kao potenciju s negativnim eksponentom.
Na primjer: a) 0,001 = W-
3
, b) 0,00012 = Evo jos nekoliko primjera:
a) 0,000014 m' = 1,4 '10
5
m
3
.
b) 0,0043 molll = 4,3 '10.
3
moln,
e) 101300 Pa= 1,01310' Pa,
d) 300000 000 mls = 310' mis,
e) 0,00000021g1l=2,llO"gIl.
PRIM,fERI
Primjer 1: Osnovna jedinica za masu je I kg. U hemiji se najcesce koristi
decimalna jedinica I g (gram)
Masu rastvora od 5 g izraziti U osnovnoj jedinici pomocll potenClje od 10.
Rjdlcnje:
m = 5 g = 0,005 kg= 5,10" kg.
Primjer 2: S1 jedinica za zapreminu je 1 m
3
. Dozvoljena je upotreba
jedirrice litar (I), koja se najcesce koristi u hemiji. 11 = 1 dm
3

Zapreminu rastvora od 150 em
3
izraziti u : a) m
3
; b) 1.
RjeScnjc: a) Zaprenlinu izraienu u em'treba izraziti u m
3
.
Racunamo:
1 em:= 0,01 111 "'" 10'2111
1 em
3
:= (l0-2
m
i "'" 10-
6
m
l

V -= 150 em
3
::;:: 150·10-6 m
3
= 1,5.10"4 m
3
.
b) Zapreminu izraienu u em} treba izraziti u litrima (1). Znamo daje
1 1= ] dm
3
. Racunamo:
I em = 0,1 dm = 10" dm
1 em' = (l0" dm)' 10" dm'
V = 150 ern' = 150·10,3 drn' = 0,15 dm'
V=0,151.
Primjer 3: Gustina tvari (supstanee) definise se kao odnos mase i
m kg
L:'lpremine, p:::: --. S1 jedinica za gustinu je U hemiji se najcesce koristi
V m'
decimalna jedinica -g- odnosno !.
dm
3
!
Gustin; rastvora od 1,2 -g-
cm
3
izraziti u: a)_k_g , b) _k_g_, e)_If. .. , d)!L
m} dm
3
dm
3
1
3
b) 1O-'kg
em
3
" 10 3dm
3
'dIn
3
.
Zapaiaffio da su gustine izraiene u glem
3
i kgldm
3
brojno jednake.
d) S obziroru daje 1 dm' II, to je
!.
1
Primjer 4: SI jedinica za pritisak je paskal (Fa). U herrtiji se testa koristi
gecimaina jedinica kilopaskal (kPa). Dozvoljenaje i upotreba jedinice bar
(J bar 10
5
Pal.
o. atmosferski pritisak iznosi 1,013 bara. Izraziti taj pritisak u:
a) mlhbarllna (rubar), b) paskalima, e) kilopaskaJima, d) megapaskalima (MPa).
Rjdenje:
a) I bar 1000 rnbar,
p 1,0!3 bar 10 13 rubar,
b)
1,013 bar 1,013-10
5
Pa,
cJ
1,013.10
5
Pa =' 1,013·10' kPa = 101.3 kPa,
d) 1 MPa = 10' Pa .
1,0J3.10
5
Pa 0,1013 MPa.
Primjer 5: Izraziti u SIjcdinicama:
a) pritisak: 1 bar, 20 rubar, 30 kPa i 15 MPa.
b) zaprerninu: 20 em
3
, 3 dm
3
, 60 mI, '
e) gustinu 1,4 glm', 1250 gil, 1,06 kgldm', 1,8 glrui.
Rjc.senje:
a) 10
5
Pa; 2·10' Pa; 30·10' Pa; 15.10
6
Pa.
b) 20 em' = = 2.lO·
5
m
3
; 3 dm' 3·lO" m'; 60 ml = 60 em' =
60·10-6 rn
3
= 6.10,5 m
3
,
c) 1,4 g/em' = 1,4·lO·
3
= 1,4.IO'kglm';
1250 gil 1250·1O"kg/IO"m' 1250 kg/m';
1,06 kg/dm' = 1,06 kg/lO"m' 1060 kg/m';
1,8 g/ml = 1,8·10' kg/m' 1800 kg/m'
Postoje i bezdimenzionalne velieine, tj. veliCine Gija je jedinica broj 1. Na
primjer, kaicmo da je braj molekula N = 10
22
.
4
Bezdimenziolna veliCina je i maseni udio sastojka A,
meA)
weAl
m
gdje je m - masa uzorka.
Nekaje na primjer, maseni udio kuhinjske soli u rastvoru 0, 103. To znati da
u rastvoru 100 g ima 3 grama soli. Takve se veliCine cesto izraiav ju u postocima
(%), promilima (%0) iIi u dijelovima ppm:
%=001=10-
2
'Yoo 0 001 = 10"

U nasem primjeru ma.seni udio je:
weAl 0,03 = 3 % = 30 'Yo" JO 000 ppm.
VELICINSKI RACUN
I
Odnosi medu fizickim veliCinama izraiavaju se S fiZiC
r
l
1 velicinama i
jedinicama. Takvo racunanje se naziva veliCinsko_ K 0 se racuna s
fizickim veliCinama pokazacemo na nekoliko primjera:
Primjer 1: Zapremina rastvora je V = 120 amasa 20 g. K;lika je
gnstina rastvora?
Rjdcnje: Gustina rastvora se izracunava iz relacije:
m 220g
p=-
V 120 em'
g
1,83--, .
em
Napomena:Clkoliko rezultat ielimo izraziti u S1 jedin'ci onda lema
decimalne jedinic.e pretvoriti II osnovne:

, m}'
Primjer 2: Zapremina rastvofaje V = 150 eru' a gustina 12 g/em' Kolika
je masa rastvora?
, Rjelenje: m = P'V !,2g/em"150 em' 180 g.
5
Primjer 3: Ako je zapremina idealnog gasa 13 l, pritisak 0,98 NfPa,
temperatura 24°C, kolikaje koliCina molekula u tom gasu?
Rjescnje: Aka zelirno rezultat dobiti u SI jedinicama onda polazni podaci
moraju biti u SIjedinieama.
V=131=U.l0'm',
p = 0,98 MPa = 0,98'10'Pa = 9,8'IO'Pa
T= 273 + 24 = 297 K
n""'?
pV 9,8.IO'Pa.13.10"'m'
n = ,._- "" 5,16 mol.
R T 8,314 J/molK·297 K
ZADACI
1.1. Izrazite 5 pomocu potencije od 10:
0) 1230 g, b) 22540 em', e) 985600 Pa, d) 0,0027 g, e) 0,000062 m'
R: a) 1,230'10' g, b) 2,2254'10' em), c)9,856'10' Pa, d)2,7 '10"g, e) 6,2 'W"m
3
1.2. lzrazite u 81 jedinici, s pomocu potencije ad 10, sljedece mase: 0,00325 g ,4,23
t, 0,054 mg.
R: 3,25' kg, 4,23'10
3
kg, 5,4'10.
8
kg.
1.3. masu od 19 u kg, rng i tAg. Rezultat prikazite kao poteneiju od broja 10.
R: 10'] kg, 10' mg, 10
6

1.4. Izrazite pritisak gasa od 12000 Pa u: kPa, MPa i barima.
R. 12 kPa; 0,012 MPa; 0,12 bara.
1.5. VodeCi racuna 0 znacajnim eifrarna pomnoiite ove brojeve: a) 4,8'2,1 L b)
OJ13·204 c) 0,0323'0,21.
R: a) 10,128", 10, b) 6,1, c) 0,0068.
}\"apomena: U krajnjem rezultatu vaian je braj a ne braj decimalnih mijesta.
1.6. Treba naCi kolienik ad: a) 12,48 i 0,312, b) 4,53 i 2,0.
'. R: a) 40,0, b) 2,3
1.7. Ponmozite ove brojeve, pazeCi na pouzdana mjesta: 2,21 '0,3, b) 2,02-4,113.
6
R a) 0.7, b) 8,31.
1.8. Koliki je kolicnik brojeva, pazeCi na pOllzdana mjesta: a) 0,032 : 0,004, b) 97,52
.2,54.
R: a) 8,0, b)38,4
1.9. Izrazite zapreminu rastvora od 1 dm
3
u: Ill
3
, em
3
, mm
3
, 1, dl, ml,i )11.
1.10. Zapreminu rastvara od 2 em
3
jzrazite u : m!, dm
3
, I i m
3
.
R: 2 ml, 2·!O·'dm
3
, 2·10,31, 2·!O·6m3
1.11. Izrazite u SIjediniei pritisak gas od: 986 mbara, 7 bara, 321 kPa
R: 9,8· 10
4
Pa, n0
5
Pa, 3,21·10' Pa.
1.12. Zapremina rastvara je 250 m!, a gustina 1,02 glem '. Kolika je m{lsa rastvara u
gramima i kilogramima?
R m = 255 g"" 0,255 kg.
1.13. Masa rastvoraje 1 kg, a gustina 1,1 g/cm
3
. Kolikaje zapremina rastvara?
R: V = 909 enl
3
= 0,9091.
1.14. Kad se dijele istovrsne velicine (ve!icine koje se mOb'll izraziti istim
jedinicama) dobiju se bczdimenzionalne velicillC. Izraz.ite vrijednosti ovih jedinico'
. 31)3/'
a) glkg, b) mglkg, cJ d) 1Iem ,e) mIll, em m.
R: a) 0,001, b) 10.
6
, e) 10", d) 1000, e) 0,001, I)
1.15. U rastvoru mase m = 50 g rastvorena je 2 g kuhilljske soli. Koliki je maseni
udio u: postotcima %, promilima 0/00, dije10vima u milion (ppm),
R: 4 % = 40 %0 = 40000 ppm
1.16. Izrazite zapreminu rast\'ora od 1,2 m
3
u: dm
3
,cm
3
,Ttun
3
Rezultat izrazite kao
potenciju broja 10.
1.17. Profek{a koliCina elekticiteta u kulonima (C) moie se izraziti fwo proizyod jaCine struje
11 ampen"ma (1).i vremena proticanja u seklll1dama (I). Koliko elel.1ricil('[a prolekne kroz
p"resjek pyovodnika za 6 soli ako je jaCina scruje 5 A 7

7
1.18. Elementamo naeiektrisanje, Ij. naelektrisanjejednog eiektrona, iznosi 1,6.10.
19
C. Svaka
kaliCina elektriciteta moze se izraziti kao cjelobrofni umnoiak elemenlame koliCine
elekrticitera: q = N-e, Koliko elementarnih naelektrisanfa odgovara kolieini elektticileta od
jednog kulona ?
1.19, Gustina 67 % nitratne kiseline iznosi 1,49 gicm
3
, a zapremina 1 ml. Kolika je masa Cisle
Kuehne?
R: m(.4) = 0,938 g.
8
2. MASA ATOMA I MOLE KULA.
MOLARNE VEL/CINE
Stvarna masa pojedinaCnih aloma je vrlo mala. Izraiavanje njene mase u
kilogramima nije prikladno. Mase tako malih cestica mnogo tacnije se rnogu
medusobom uporedivati nego preracunavati u jedinice rnase. 2ato je i dogovoreno da
se mase atoma izraiavaju prema masi neke druge cestice, Pojam reiatiYnih
atomskib masa prvi je uveo J.Dalton 1803 godine a kao atomska jedinica mase
izabralla je masa najlakseg atoma tj. atoma vodika. Aka je npr, relativna atomska
masa kisika 16 to znati da jc masa atoma kisika 16 puta veta ad mase atoma vodika.
Nakon otkri6a masenog spektrografa i izotopa fizicari i hernicari su kao
atomsku jedinicu mase izabrali sesnaestinu mast atoma kisikovog izotopa 160, Sto je
davalo tacnije rezultate, a 1961 godine kao atomska jedinica mase je izabrana
dvanaestina mase atoma ugljika-12 i dobila je naziv unificirana atomska jedinica
mase,u:
Njena vrijednostje : mil = u = 1,66057.10'27 kg.
Relativna atomsk'l masa Ax- nekog atoma odreduje se prerna unificiranoj
atomskoj jedinici mase. To je neimenovani broj koji predstavlja broj unificiranih
atomskih jedinica mase, odnosno braj koji pokazuje koliko je puta masa atoma veca
od jedne unificirane atomske jedinice mase.
Masa jednog atoma se ouda i:z..racunava kao:
rna:::: Ar·u,
a relativna atomska masa kao:

u
Primjcr 1: Kolike su mase atoma vodikovog izotopa IH i almninija At ?
Relativne atomske mase su : Ar(H) 1,0078 i Ar(Al) 26,9815.
Rjdenje:
mCH) Ar('H)-u 1,0078'1,6606.10.
27
kg 1,673,10.
27
kg,
m(AI) Ar(Al)·u 26,9815.1.6606.10.
27
kg 4,480.]0"26 kg.
Primjer 2: Prirodni bakar je smjesa 69,17 % izotopa "Co cija je . Ar
62,929 i 30,84 % izotopa Cija je A.r = Kolika je relativna atomska masa
prirodnog'bakra ? Kolika je ta masa u kilogramima ? .
9
Rjdcnje:
x, 0,6917
Ar, 62,929
0.3084
Ar2": 64,927
Ar=? rna=?
Ar"" Xl,Ar1 + X2,Ar
2
"" 43,528 + 20,023 =: 63,55,
ffi, Ar,u 63,55,1,6606,]0,27 kg 1,055,10,25 kg,
Relativna moickulska rnasa, Mr, nekog jedinjenja (spoja) je takodc
neimenoyan broj koji nam pokazuje koliko je puta masa molekula iIi fommIske
jedinke nekog spoja veea od unificirane atomske jedinice masc. Ona se dobije kao
zbir relativnih atomskih masa atoma koji cine molekulu (formulske jedinke) log
spoja. Masa molekule je:
odakle se relativna molekulska rnasa maze definisati kao:
Mr:;;;:;mm.
u
Primjer 1: Kolikaje relativna molekuiska masa fosfatne kiseline H]PO,,?
Rjdenje:
Sastav fosfatne kiseline prikazuje formula, sto znaci da molekul sadrZi 3
. atoma vodiko, 1 atom fosfora i 4 atoma kisika. Posta je Ar(H) 1,0078, Ar(p)
30,9738 i Ar(O) 15,9994 ondaje:
Mr(H3P04) 3 Ar(H) + Ar(P) + 4 Ar(O) = 97,9951.
Za prakticno racunanje moze se uzeti Mr;:;: 98.
Primjcr 2: Izracunaj:
a) masu jednog molekula CO
2
b) masu fonnulske jedinke Na2S04
Rjdenje:
a) Prema jednacini, masa jedne molekule je
ffim(CO,) Mr(C0
2
)·u
Relatlvna molekulska masa C0
2
je
Mr(C02) l·Ar(C ) + 2·Ar(0) 1,12 + 2,16 = 44.
Uvrstavanjem u predhodnu jednacinu dobi\'amo
mm(CO,) 44,1,6606·]0'27 kg = 7,3·]0'26 kg.
b) Masajedneformulske jedinke natrij-sulfataje:
mm = (Na2S0,) Mr(Na,SO,)·u
Relativna molekulska masa je:
'Mr(Na,SO,) 2·Ar(Na) + l.Af(S) + 4·Ar(0) = 2'22,99 + 1·32,06 + 4·16 = 96,06.
Masa jedne formulske jedinke je:
mm 96,06, ],6606, 10'27 kg = 1,595,10'" kg.
10
KoliCina supstance (tvari) ,n
To je velicina koja je proporcionalna broju jedinki koje ulaze II sastav neke
supstance, Pod jedinkom se podrazumjeva broj atama, molekula, jona ... Na prirnjer,
jedan atom vodika H, 20 molekula vadika H
2
, hiljadu rnalekula vode H
2
0, 3 jona
Braj jedinki oznacava se sa N.
SI jedinica za kolicmu supstanse jc mol. Mol je ana kolicina supstance koja
sadrii toliko jedinki koliko ima aloma u 0,012 kg izotopa ugljika 12.
Broj jedinki N i koliCina supstance (tvar) n mcdusobno su proporcionalne
veheine:
gdje je N
A
- Avogadrova konstanta. Ona predstavlja broj jedinki 11 kolicini
supstance od jednog mola.
To znaGi da u 12 grdma ugljika-12 ima 6,022-10
23
atoma ugljika.
Primjer 1: Koliko atoma ima u bakamoj kugJici koja ima 0,3 mola cistog
bakra?
Rjesenje:
Broj atoma bakra povezan je sa koliCinom bakra prema jednaCini:
N(Cu) = n(Cu),N
A
N(Cu) 0,3 mol.6,Q22,10" 1,807-10" .
Kugliea sadrii 1,807-10" aloma bakra.
Primjer 2 : Kolika je koliCina molekula koja sadrZi 2,3· i024 molekula
cUll101a ?
Rjdcnje: Kolicina molekula u uzorku zadanog broja molekula je:
N(etan ola)
n(etan ola) =-
A
Uvrstavanjem zadanog podatka i poznate vrijednosti Avogadrove konstante
dobivamo:
n(etanola)
2,3.10
24
6,02,10"
Uzorak sach-zi 3,82 mola etanola.
3,82 mol.
11
lViolarna masa, M
To je masa kolicine sup stance ad jednog mola. Molama masa jc brojno
jednaka relativnoj molekulskoj masi odnosno relativnoj atomskoj masi prema izrazu :
M Mr·glmol Ar·glmoL
Dokaz.- Masa jednog molekula je Ill
m
= Mr·u. Takode masa kolicine
supstance odjednog molaje M::::: NAom
m
. Zamjenom dobijemo:
M == :Mr·NA·u "" Mr·6,022·10
23
mor
1
,l,66·1O-2?kg "" Mr·1Q-3 kg/mol = 1v1r·g1moL
Prema definiciji molama masa supstance Aje:
m(A).
neAl
SI jedinica malarne mase je kilogram po molu (kg/mol). Najcesce se karisti
dedrnalna SI jedinica gfmol.
Molarnu masu supstance abieno ne nalazima u tablicama vee je dobivamo
iz relativne atomske mase odnosno relativne molekulske masc, prema poznatoj

Primjer I: Kolika je molarna masa H20, H,SO" NaC!, Ag, AI, Pb, CO
2
?
Rjescnjc: Molarne lnase se odreduju iz relativnih molekulskih odnosno
atoIllskih masa. lz tabliea izracunavamo da je Mr(H,O) 18,016, Mr(H,SO.)
98,07, Mr(NaCI) 58,S, Ar(Ag) 26,98, Ar(AI) 26,98, Ar(pb) 207,2,
Mr(C02) = 44. Kada rclativne atomske mase odnosno molekulske mase izrazimo u
g/mol dobicemo molame mase:
gdJe je:
M(H
2
0) 18,016 glmol, M(H,SO,) = 98,07 glmol, M(NaC!) = 58,5 glmol,
M(Ag) = 107,87 glmol, M(AI) = 26,98 glmol, M(Pb) 207,2 glmol,
M(Co,) 44 glmo!. '
Prema definiciji kolicina supstancc, odnosno mola, moterno pisati da je:
m N
n=-=--,
M NA
m masa supstance, M- molarna rnasa, N- braj jedinki (atoma, molekula, jona .. ),
N
A
- Avogadrova konstanta.
Molarnu masu M je najprakticnije izraziti u glmol, te se i masa
supstance m najceSce izraZaya u gramima.
Primjcr 2: Za neku hemijsku reakciju potrcbno je 0,4 mala srebo-nitrata.
Koliko je potrebno' odvagati grama te soli?
Rjdcnje:
n(AgNO,l = 0,4 mol
?
12
Iz jednacine kOja definise molarnu rnasu potrcbno je naCi relativnu
molekulsku masu: ',,-
Mr(AgN0
3
) j·Ar(Ag) + I·Ar(N) + 3·Ar(0) 107,9 + 14 + 3·16 = 169,9
Molarna masaje M 169,9 glmo!.
m(AgNO,) = 0,4 moH69,9 glmol
m(AgNO,) = 67,96 g
Potrebna masa srebro-nitrataje 67,96 g.
Primjer 3: Izracunati kolicinu supstance u 10 g: H, H
2
, O
2
, NaCl.
Rjdenjc: U tablicama nalazimo da je:
ArCH) = 1,008, MrCH,) = 2,016, Mr(O,) = 32, Mr(NaCl) 58,5
Malarne mase su
A(H) = 1,008 g/mol, M(H
2
) = 2,016 glmol, M(O,) = 32 glmol, M(NaC!) =
58,5 glmol.
KoliCine supstance su:
m
n(H)=---
M(H)
109
1,008 gl mol
9,92 mol,
109
niH,) = ------ = 4,96 mol,
'- 2,016 gl mol
n(O,) 0,312 mol,
32glmol
10 g ,
n(NaCI)=- --=0,l71mol.
58,5 gl mol
Primjer 4: Izracunati koliCinu supstance i braj jedinki u 1 kg vade i 1 kg
zeljeza.
Rjesenje: Broj jedinki (molekula) u 1 kg vode izracunavarno na sljedeCi
naCin:
m(H,O) = 1000 g
M(H,O) IS glmol
n(H,O)='1
N(H,O) =?
m 1000 g
n = - -- , 55,55 mol
m 18g/mol
N(H,O) NA·n 6,022·10
23
mor
I
55,55 mol 3,345·10",
KoliCina jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je:
m(Fe) 1000 g
n(Fe) --= ----- 17 9 mol
M(Fe) 55,85 gl mol '
13
Broj jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je:
N(Fe) = n(Fe)·NA = 17,9 mol·6,022-10" mOrl = 1,078·10'5
Primjer 5: U boci ima 5 kg metana. Koliko ima molekula metana u boci?
RjeSenje;
meCH,) = 0,5 kg = 500 g
N(CH,) =?
1z jednacine koja defmise kolicinu supstance:
m N

M NA
slijedi da treba nab relativnu molekulsku masu i molarnu masu metana:
Mr(CH
4
) = Ar(C) + 4·Ar(H) 12,01 + 4·1,008 16,04.
Mo!arna masa metana M(CH,) = Mr(CH.,)·glmo! 16,04 glmo!.
Broj rnolekula metanaje:
'00
m ) g -1,872.10".
M 16,04g/mo!
Primjer 6: Kolika je rnasa zlata i cinka koje odgovaraju broju od 2.10
20
atoma?
Rjdenje:
NeAu) = NeZn) = 2.10
20
atoma
m(Au)
m(Zn) ?
Da bi nash mase zlata i cinka treba prvo naci njihove molarne mase.
M(Au) Ar(Au)·glmo! = 196,966 glmo!
M(Zn) = Ar(Zn),glmol 65,38 glrno!
Posta je kolicina supstance n::::!E.. andaje:
M NA
m(Au) N(Au) M(Au) 2 .10
20
, 196,966 g/mo! 0,0654 g.
N A 6,022 ·10" mo!'l
m(Zn) = N(Zn) M(Zn) = 2 .1020 65,38 g/ mol 0,0217 g.
NA . 6,022. 10
23
mo!'l
!4
Molarna zapremina Vm
To je zaprernina kolicine supstance od 1 mola. Prerna defmiciji molarna
zapremina supstance A je:
V (A)
VeAl d
m = n(A) , 0 nosno
gdje je zaprernina kolicine supstance n.
SI jedinica molarne zapremine je m
3
fmol. Najcesce se koristi decimalna 5.1
jcdinica odnosno limo! ( 1 1 = 1 dm\
Vrijednost molarne zapremine zavisi od temperature i pritiska Sto narocito
dolazi do izraiaja kod gasova.
1 mol idealnog gasa pri standardnim uslovima (273,15 K i 101325 Pa)
zauzima zapreminu od 22,41 odnosno 22,4·10·
3
m
3
.
V m e = 22,4 IImol
Primjer 1: Izracunaj zapreminu amonijaka pri standardnim uslovima aka je
masa amonijaka 80 grama.
Rjdenje:
Iz jednacine koja
. amonijaka
definise molamu zapreminu nalazirno cia je zaprcnrina
n(NH))·Y
rn
o
Za izracunavanje zaprenrine potrebno je znati kolicinu amonijaka koja se
maze izracunati lZ poroate mase amonijaka:
n NH m(NH,) = 80g = 4,70 rna!
( )) M(NI')) 17,03 g/mo!
Y(NH
3
) 4,70 mo!·22,4 mor
l
!05,28 L
Pri standardnirn uslovima 80 g amonijaka zauz.ima zapreminu od 105,28 1
Primjer 2:
a) Koliko ima moiova i molekula, pri standardnim uslovima, u 1 litru: H2,02 i
CO,?
b) Kolikaje odgovarajuca masa?
Rjesenje:
V m = 22,4 lfmol
Y= il
M(H,) 2,016 glrno!
M(O,) 32 glmo!
MCCO,l 44 glmo!
11""7
!5
a) Braj molova je:
0,0446 mol,
II
22 4 ! / ! 0,0446 mol,
, ,IDO
n(CO,) 0,0446 moL
B
'lkl" N
roj mo e u a lzracunavamo iz n ::: - odakle je'
N
A
.
N(H,) n(H,)·N
A
0,0446 mo!·6,02H0
23
mol" 2 86.10
22
N(O,) 2,68.10
22
, . "
N(CO,) 2,68·]022
Na istoj tempemturi i pritisku iste zapremine gasova imaju isH broi
molekula odnosno mala va. J
c) Masu izracunavamo izjednaCine: n;:;; odnosno ill == n·M
M .
m(H,) niH,) 0,446 mol·2,016 glmo! 0,09 g,
m(O,) 0,8 g,
m(CO,) 1,96 g.
Pri.mjcr 3: Kolikaje malama zapremina vade na temperaturi 4
D
C a kolika
olova' Gustma vade na 4'C je 1000 a olova 11400 kglm
3
'
RjeS:cnje:
p(H,O) = 1000
p(Pb) 11400 kglm' 11400 gil
M(H,O) = 18 glmol
M(Pb) 207,2 gimoL

V",(Pb) ?
P dfi· .. ·V V
rema e llllCljl m:::: -; treba naei braj molova i odgovarajlleu zapreminu,
konkretue podatke za zaprerninu V i masu m, izvodimo fonnule za
izracllnaVanjC molame mase: '
16
m . m
n=- 1 p:::::-
M c ... V·
Zamjenom u gornju jednaCiuu dobijemo da je molama zapremina:
M

p
Molama zapremina vade i olova je:
HO
_ M(H,O)_18glmol 00811 I
Vm ( , )- p(H,O)- IOOOgll ,I rna
V limo!
m 'p(Pb)'
ZADACI
2.1. Koltka je rnasa:
a) jednog prosjeellog atoffia kalcija Ca i magnezija J\1g,
b) prosjecnog molekula kisiY.a O2 i vade H20,
c) prosjecne fonnulske jedinke Na2C03 i natrij-hlorida NaCl?
R: a) 111;,(Ca) Ar(Ca)·u 6,66.10.
26
kg; 1l1,(Mg) 4,04.10·
26
kg.
b) mm(O,) Mr(O,l'u 2,65·lO''' kg; mm(H20) 2,99·lO''' kg.
c) 111,,(Na,C0
3
) 1,76.10.
25
kg; l11
m
(NaCl) = 9,70.lO'
2
'kg.
2.2. Kolikaje molarna masa atoma :
a) CI, b) Cu, c) N, d) K, e) Ph.
R: a) Ar = 35,45, M 35,45 glmol; b) Ar 63,55, M 63,55 glInol; c) Ar =
14,01,
M = 14,01 glmol; d) Ar = 39,10, M 39.10 glmol; e) Ar = 207,2, M 207,02
glmo!
2.3. Izracunajte relativnu molekulsku masu i molamu masu: a)
NaOH, b) nitratne k1seline HNO" c) Fe(OH)3, d) NH,OH, e) AhO" f) H,.
R a) Mr 40,00, 1\1 40,00 glmol; b) Mr 62,01, M 62,01 glmol; c) Mr
106,85, M 106,85 glmol; d) Mr = 53,49, M 53,49 glmol; e) Mr" 101,96, M =
101,96 glmol; f) Mr 2,016, M = 2,016 glIllO!
2.4. U jednaj celiji crijevllog baciia ima 150 mmol jona K+, Izracunaj broj jona kalija
u jednoj celiji.
R: n 0,15 mol; N 9,03·10".
2.5. Koliko ima molova i atoma u 19 allUllil1ija, antirnona, hroma,silicija i bora?
R: 0,742 mol AI, 4,4f.l0
23
atoma AI; 0,164 mol Sb, 0,98.10
23
atoma Sb; 0,385 mol
Cr, 2,32.10
23
atoma Cr; 0,713 mol S1, 4,29.10
23
atoma 51; 1,85 mol B, 10,83.10
23
atoma B.
l7
2.6. Koliko grama srebro-hlorida treba odvagati aka nam je patrebno za ncku
reakciju 0,4 mola AgCI?
R: 57,3 g AgCl
2.7. Koliko molekula ima u 1 m
3
vode, ako je gustina vode 1000 gil?
R: n 55555,5 mol, N 3,34· 1028 molekula
2.8. Koliko molekula ima u 1 g nitrogena, 10 mg metana i 5,3 g CO
2
?
2.9. Izracnnajte masu uzorka koji sadrzi a) 1,5.10
15
atoma 2n; b) 1,64.10
24
moiekula
1,; c) 3,2.10
23
aloma He, d) 4,1.10
23
molekula etana? '
2.10. Izracunajte ukupan broj molekula u rastvorn koji je doblven mjesanjem 3,2
mola H
2
0 i 1,5 mala CH)CH
2
0H.
2.11. Elektrolizom NaCI dobiveno je 15 grama Cistog Na. Koliko atoma ima u
dobivenom uzorku Na?
H ' 9.10
23
/",.J, .
,,'.- \.
!,tl7- Gustina NaOHje 2130 gIL Kolikaje molarna zapremina NaOH?
H 0, ° 188 llmol.
2.1.3. Izracunajte masu,broj mol ova i molekula u 2 1 vode prj ODe. Gustina vode je 1
g/cm
3
.
R: 2000 g, Ill,! mol, 6,69'10
25
.
2.14. lzracunati koliCinu tvari u: a) 3,45 g Na; b) 10 t MgCO,; c) J 2,425 mg cr;
d) 1,0 kg H,S04,
R: a) 0,15 mol; b) 1,186·J0
5
mol; c) 3,5·10" mol; d) 10,19 mol.
2.15. Koliko sejedinki nalazi u 1 g I-hO, Q,12 molova Zn i 0,005 molova Ca
2
+?
R: 3,346.10
22
molekula; 7,23.10
2
atorna; 3,01.10
21
jona,
2.16. Izracnnati molekulske n19-se sljedeCih jedinjenja: erG}, KAI(S04)2,12
H
2
0, Si0
2
_
R: 100; 478,38; 60,09.
18
I'
I
2.17. Kolikaje masa II azota i hiora pri standardnim uslovima?
R: 1,25 g azota, 3,15 g hlora.
2.18. "Masa kisika u celicnoj bod iznosi 1,6 kg. Kolika bi bila zapremina pri
standardnim uslovima? Koliko ima molova i molekula kisika?
R: 50 molova, 3,01·10" molekula, 11201.
2.19. Zapremina zraka u uCionici pri standardnim uslavirna iznosi 200 m
3
. Kolika je
masa zraka i koliko ima molekula zraka? Prosjecnamolama masa zraka iZ1105i 28,9
g/moL
organska hemija
2.20. Kolika je masa prosjecnog molekula: a) etina C,H2, b) metanola CH,GH, c)
etanola C,H,OH?
H a) 4,32·10'26 kg" b) 5,32.10,26 kg, c) 7,32.10.
26
kg.
2.21. Kolikaje rnolama masa ovih ugljikovih jedinjenja: a) etana C2H6, b) benzena
C
6
B", c) etanske (sircetne) kiseline CH3COOH, d) saharoze CI,HOlO
,
,, e) gltikoze
C
6
H
12
0
6
.
R: a) M 30,0 glmol; b) M 78,05 glmol; c) 76,03 glmol; d) M 342,17 glmol;
e) 180,09 glmo!
2.22. Koliko molova ima u: a) 2 g metana CH" b) 50 g fenola CJ150H, c) 80 g
metan-kiselille HCOOH, d) 40 g oktadekan (stearinske) kiseline C"H,COOH.
H a) n 0,125 mol; b) n 0,532 mol; c) n 1,38 mol; d) 0,158 mol
2.23. Koliko molekula ima u jednom gramu sljedeCih ugljikovih jedinjenja-
a) butana C
3
H
lO
, b) hlormetana CH}Cl, c) CHr O-
CH
3
d) proponona (CH
3
hCO, e) allilina CJl5NH" f) glicina H2N-CH2COOH
R: a) mol, b) mol, c)
mol, d) mol, e) mol, ;
f) mol,
2.24. Izraeunajte zaprerninu koju pri standardnim uslovima zauzima: a) 1 g metana,
b) 5 g propana, c) 4 g etina (acetilena), d) 9 g butana.
Ha) 1,41; b) 0,511; c) 861; d) 0,391.
2.25. Koliko molekula pri standardIJ.im uslovlma ima u-100 ern): a) etana, b)
etina?
R: a) mol, b) islo; c) iSIO. Zasto"
19
30 SVOJSTVA GASOVA
Stanje gasa odredeno je njegovom zapreminom V, pritiskorn p i
1emperaturom T. Uslovi pri kojirnaje pritisak gasa 101325 Pa (norrnalni atmosferski
pritisak) i temperatura 273,15 K nazivaju se standardnim usiovima i obiljezavaju se
po iTo_ JedoaCina koja pokazuJe povezanost tih vc1iCina., za odrederlU koliCinu gasa n,
naziva se jednacina gasnog stanja.
a gasove Cije stanje mozemo opisati tom jednaCinolll zovemo idealnim gasovima.
Konstunta R sc naziva univerzalna gasna. konstanta i iznosi R = J/mol·K.
Odnos termodinamicke temperature T i Celzijusove temperature t, poznat je
iz fizike:
T 273,15 + t.
Ako Sf U jednacini stanja jednaCina) zapremina
izrazi u litrima (1 1 ::: 1 dm ) onda se pritisak moze iZr8ziti u kPa. Posto je 1 1
hiljadu puta manji od 1 m
3
i 1 kPa hiljadu puta veta jedinica od 1 Pa onda se
proizvod dijela odnosno l11ultiplajedinice S1 kompenzuje:
Hilla = 1O-3
m
3_10
3
Pa = mJ·Pa
U tabeli 1 su date jedinice SI i decimalne jedinice za veliCine koje se
najcesce koriste u hemiji.
I
OZllaka I
Decimalna jedinica koja se
VeliCina Jedinica S1
najvise koristi U hemiji
pritisak p
I
Fa
. kPa
zapremina m'
.

V
.
tem2cratura T K
·1
-
masa I
kg m
. g -
n{asa (
M kg/mol glrnol
1-' .
i
gustma 0 kglm
3
I
gil kglrn'
Da ne bi bilo konfuzije pri racunanju fl·eba biti dosljedan pri njihovo]
upotrebi. Posto je u hemiji prakticnijc zapreminu izntiavati u litrima onda se
pritiSlik mora izraziti u kPa. Takodc je prakticnije moIamu m.iSU izraziti u gfmol
i tada se masa trcba izraziti u gramimn a gustina u gil. ImajuCi to na umu neee biti
zabunc.
Daltonov zakon parcijalnih pritisaka gasova glasi: Ukupan pritisaJ.;.
smjese gasova jednai{ jr zbim pal"x:ijalnih pritisllka komponenata)
P=Pl+P2+PJ+·
1z Klapejronove jednaCine moz.e se izraclU1ati gustina gasa p:
20
POSto je rn!V gustina, ouda je:
pM

rn RT

VM
Iz te relacije se moze izrdcunati molama masa gasa. Takode iz navedene
jednaCinc se uocava da sc pri stalnoj temperaturi i pritisku gustine dva gasa odnose
kao njihove molame mase.
Iz te jednaCine se izraclmavaju tzv. reilltivne gustine (najcesce u
odnosu nu primjer 2).
Primjer 1: Izracunati vrijed...tlOst univerzalne gasnc konstante R.
RjeS:enje: Za n = lmol gasa, R = pvrr. Aka uz.memo standardne uslove
temperature i pritiska To i Po zapremina 1 mola idealnog gasa je Vo=22,4 1. Tada je:
3
101325Pa.22,4l29 10-
3
.
R = Po Vo _________ _ 8 314_
1
_
To 273.15 K ' mol K .
Primjer 2: Kolike su relativne 6'1J.stine gasa vadika Hz, CO2 i CO U odnosu
na zrak?
Rjdenje:
M(zrak) 28,9 glmol
M(H
2
) = 2 glmol
M( CO
2
) 44 glmol
M(CO) 28 wmol

p,
A.io relatii--TIu gustinu oznaCimo sa D onda je:
21
_ Mr(R2 ) _ 2 _ 0 0692
D(R 2) - Mr(zrak) - 28,9 - ,
Mr(C0
2
) 1,52
Mr(zrak)
D(CO) Mr(CO) 0,97,
Mr(zrak)
Uocavamo cta su vodik i ug1jen(II)-oksid "laksi" od zraka, a ug1jen(lV)-
oksid teii. Odnos molarnih masa jednak je odnosu relativnih molekulskih masa
le stoga nismo pisali jedinice pri izraeunavanju.
Primjcr 3: Gustina gasa na temperaturi 15"C i pritisku 101,325 kPa
iznosi 1,86 gil. Kolikaje molama masa gasa?
Rjesenje:
T 273 + 15 298 K
P 101,325 kPa
p 1.86 gn
Md
RT
p
Zamjenom dobijemo:
M _, 1,86 g/l,8,314 J Imc1 K ·298 K 44 g/mo!.
101,325 kPa
Primjer 4: Odredite relativnu molekulsku masu gasa aka 0,686 dm
3
gasa
pri 27'C i pritisku 8,10
4
Pa ima masu 0,748 g
Rjescnje:
V = 0,686 dm' 0,6861
T = 273 + 27 300 K
P 8·10' - 80 kPa
111 '" 0 748 g

22
V .lIl.RT
PM'
M mRT 0,748g· 8,314 J Imc1· 300K _ 34 g/mol; 3'4'
pV 80 kPa ,0,6861
"I
Primjer 5: Iznad katodc, pri elektrolizi vodc, izdvaja se gas vodjk pri
temperaturi 25°C i pritisku 101,3 kPa. Izdvojena zapremina vlaznog gasa je 46 em
3
.
Aka je parcijalni pritisak vodene pare na toj temperaturi 3,17 kPa odredi parcijalni
pritisak suhog vodika i broj molova snhog vodika.
Rjdcnje:
lO1,3kPa
p(H
2
0) 3,17 kPa
T - 273 + 25 298 K
V 46 cm
3
- 0,046 I
p(H,) - ?
n(H2) "" ?
Ukupan pritisak vlainog gasa je:
p p(H,) + p(H,O),
p(R,) p - p(H,O) 101,3 - 3,17 = 98,13 kPa.
98,13kPa·O,046I =OOOI8mol
8,314J/mol K 298K '
Primjer 6: Atrnosferski zrak sadrli 21 % kisika. Koliki je parcijalni pritisak
kisika? Ukupan pritisakje puk "" 101,3 kPa.
Rjdcnje:
P 0,21 Pill< = 0,21,101,3 kPa 21,27 kPa.
Primjer 7: U sudu 7..apremine 10 I nalazi se smjesa gas-ova sastavljena od
3.2 g kisika; 4,2 g azota i 0,88 g ugljik(IV)-oksida na temperaturi 25°C Izracunali
parcijalne pritiske svakog gasa i ukupan pritisak gasne smjese.
Rjdcnje:
m(02) 3,2 g
meN,) 4,2 g
!U(CO,) = 0,88 g
273 + 25 298 K
JO 1
prO,) ?
p(N,) ?
p(C0
2
) -?
Za izracunavanje pritiska potrebno je iz.racunati kolicine gasa:
23
1 bara?
v = II
(0 )
_ m(O,) _ 3,2g
n 2 -----
M(O,) 32 gl mol
O,l mol,
m(N
2
)
n(N,) --- 0,l5 mol,
M(N,)
n(CO,)
I
, mo.
M(CO,)
Parcijalni pritisci Sll:
RT
p(O,) n(O,)- 24,82 kPa,
V
peN,) 37,22 kPa,
p(CO,) 4,96 kPa,
Primjer 8: Koliki je broj molekula u jednoj litri azota pri 20
D
e i pritisku od
Rjdenje:
p= I bar = J0
5
Pa= lOOkPa
T = 273 + 20 = 293 K
N-?
Posta je n "" iz jednaCine gasnog staIua nalazimo cia je:
N
A
"
N
P V -RT, odnosno
NA
pVNA IO'kPa ,I I ,6,022 ,10
23
mol-I =2,47,1022molekula
RT 8,]14J/moIK·29]K
ZADACl
3.1. Koliku zapreminu zauzin1a 1 g amonijaka Nf.h, butana C;H
10
,
ugljikCIV)- oksida i sumpor(IV)-oksida nat,emperaturi 20"C i pritisku liS kPa,
R: 10,6 I; 1,25 I; 0,]61; 0,481; 0,26 L
3.2. Koliku masu ima 1 m
3
meta.Tla CtL na temperaturi 25°C i pritisku 3 tv1Pa?
R: m = 19,4 kg,
24
3.3. Jedan gas ima zapreminu 3 m} kad pritiska 150 kPa, a drugi 3,4 1 kad pritiska 3
tvfPa. Oba gasa imaju istu koliCinu od 3 mala. Kolike Sll im tennodinamicke
temperature?
R:T= 18000K; T=409K.
3.4. Koliki broj mol ova pri temperaturi od 20
u
e ima gas koji kod pritiska 20 mbara
ima zapreminu 40 m
3
?
R: n 0::; 32,9 mol.
3.5. lednim udisajem u pluea udu 2 1 hladnog zraka ad 15°C. KoUka je zapremina tog
zraka pri temperaturi Ijudskog tijela od 37°C i istom pritisku?
R: V=2,151.
3.6. Elektiolizom vodenog rastvora NaCI dobijeno je 2 I Cistog hlomog pmskavea
(smjesa vodika i hlora) pri temperaturi od 25°C i pritisku 1,5 bara, Koliko ima
molova i molekula u tom praskavcu?
R: n = 0,121 mol; N = 7,28·10" molekula.
3.7. Najsavrsenijom vakuum-telmikom moze se gas isprazniti iz prostora tako da
astane ako 1000 molekula u cm
3
. Kojem to pritisku odgovara pri 20°C?
3.8. Iznad vade je skupljeno 200 mi kisika pri 18°C i 100 kPa. Preracunajte
zapreminu skupljenog kisika na standardne uslove.
a) uzevsi U obzir pritisak vodene pare koji na toj temperaturi iznosi 2,063 kPa,
b) zanernarivsi pritisak vodene pare.
R: a) b)V=185,2em
3
3.9. lzracunajte pareijalne pritiske i ukupan pritisak smjese od ] g vodika i 13 g azota
u posudi zapremine 60 I pri temperatun od 29] K.
R: p(H,) = 60,9 kPa; p(N2) = 20,3 kPa; p 81,2 kPa,
3.10. Zapremina vlafuog vodika koji je sakupljen iznad vade pri pritisku od 98 kPa i
temperaturi od 24°C iznosi 45,3 em
3
. Odrediti zapreminu suhog vodika pri istom
pritisku i temperaturL Pritisak vodene pare na toj temperaturi iznosi 2,983 kPa.
R: V = 43,9 ern
3
3.11. Izracunati masu:
a) 2 dm
3
metana na M5°C i pritisku od 1,2 h1Pa,
b) 1,2 dm' H, na 200"C i pritisku 200 kPa;-
"e) 3 50 em' N, 'na _150°C i pritisku Oct 50 MFa.
R: a) 17,2]4 g; b) 122,06 g; e) 479,16.
25
3.12. Celicna boca zapremine 50 dm
3
sadrij azot na t:= 22°C i pritisku od 100 MPa.
NakaH izvjesnog vremena ustanavljeno je da u boci vladaju aVl uslovi: temperatura
27°C i pritisak 6,5.10
4
kPa. Izracunati masu azota koja je ispustena iz boce.
R: 20,597 kg.
3.13. Relativna gllstina nekog gasa u odnosu na vodik iznosi 32. Izmcunati broj
molekula u 10 g tog gasa.
R: 9,41.10
21
molekula.
3.14. Koji je od sljedeCih gasava: mctan, CO
2
i S021aksi od zraka? Kako tete izvr5iti
proracun?
R: Metan. Izracunavarno relativnu gustinu u odnosu fla zrak, Cija je prosjecna
relativna molekulska masa 28,9.
3.15. U sudu zapremine 10 dm
3
nalazi se 72 % kisika i 28 % hetija. Koliki su
parcijalni pritisci ako je sastav smjese dat u zapreminskim procentima. Smjesa sadrii
ukupno 2 mala gasova. T"" 283 K.
R: p(O,) 338,8 kh, p(He) 131,7 kPa.
3.16. Odredi koj! su od navedenih gasova laksi od zraka i koliko puta: F
2
, NH), CRt,
NO,i CO.
R: NH3, CH" CO.
3.17. SvijetJeCi gas ima sljedeCi zapreminski sastav: 48 % vodika, 35 % metana, 8 %
CO, 4 % etana, 2 % CO
2
i 3 % azota. Naei relativnu gustinu prema zraku
R: 0,40 1.
3.18. Lahko isparljiva organska tecnost u gasovitom stanju, pri temperaturi 100°C i
pritisku 100 kPa, zauzima zapreminu od 55 mI. Ako je masa uzorka 0,24 g naei
molarnu maSli.
R: M 135 glmoL
3.19. Na tcmperaturi 39,SoC i pritisku 97,5 kPa 0,64 I nekog gasa ima masu 1,73 g.
Kolikaje molarna masa tog gasa? Kolikaje relativna molekulska masa?
R: M = 71 g/mol; 71
3.20. Izracllnati molame mase hloroforma i acetona ako se zna da 500 m1 njihove
pare na temperaturi 90°C i pritisku 14,7 kPa imaju mase: hloroform OJ91 g, aceton
0,14 g.
R: M(hloroform) 119,5 glmol; M(aceton) 58 glmal
Uparedi sa tablicnim podacima za rnalarne mase. Napisi formule hloroforma i
acetona i njihove nazive po IUPAC-u ..
26
4. STRUKTURA A TOMA. HEMIJSKA VEZA
STRUKTURA ATOMA
Atom je najsitnija cestica elementa koja maze hemijski reagovati Izgraden
je ad atomskog jezgra i elektronskog omotaca. Jezgro atoma sastoji se ad protona i
ncutrona.
Proton je cestica sajedinicnim pozitivnim nabojem (naelektrisanjem):
Kazemo daje nabojni broj protona 1+. Masa mirovanja protonaje:
fip 1,007276 ·U 1,67HO·
27
kg.
Neutron je neutralna cestica i nna masu priblifuo jednaku masi protona:
Ill, 1,675.10.
27
kg.
Elektronski omotac izgraduju elektroni. Elektroni su ccstice (;iji je naboj
q "" odnosno nabojni hroj Masa elektrona je zanemar1jh:a u odnosu
na masu atoma.
Atomje definisan atomskim i masenim brojem, _

gdje je: X - simbol hemijskog elementa; Z - atomski broj i predstavlja broj protona u
jezgru atoma; A - maseru broj i predstavlja zbir protona i u jezgru atoma:
A Z+ N(n).
Primjer 1: Izracunaj broj protona, neutrona i elektrona u atornu z1ata

Rjdenje: Atomski hroj Z pise se ispred simbola elementa lijevo dolje j
oznacava broj protona u jezgru atoma i broj elektrona u atomu. U nasem primjeru je
braj protona i broj elektrona:
z N(p) N(e) 79.
Maseni broj piSe se ispred simbola elementa lijevo gore i jednak je zbiru
protona i neutrona u jezgru atoma.
U nasem primjeru je broj neutona
N(n) A - Z 197· 79 Jl8.
27
Hemijski element je skup, svih atoma koji imaju isti broj protona u
jezgru, D. isti atornski broj Z. Atomi jednog hemijskog elernenta mogu imati
razliCit broj neutrona u jezgru pa prema tome i razliCit maseni broJ Kaz.erno cia jedan
element una Vise izotopa. Na primjer vodik ima tri izotopa:
;H(prolij), Svaki od njih ima po jedan proton 11 jezgri, ali
razliCit braj neutrona. Izotopi su atomi elementa sa istim brojem protona
l
a
razliCitim brojem neutrona.
Primjer 2: Koliko ima 11 1 g U: a) atoma, b) protona, c) neutrona, d)
elektrona?
Rjdcnjc: a) Broj atoma se izractmava na osnovu paznate kolicine unill8
(poglavlje 2):
gdje je koliCina:
m 19

M 238g/mol
0,0042 mol,
a broj atoma:
N(a) 0,0042 mol ,6,022.10
23
mor' 2,53·10
2I
.
a) Svaki atom mana ima Z = 92 protona. Ukupan broj protona u 1 g urdlla je:
N(p) "'" 92.2,53.10
21
= 2,33.10
13
.
b) Svaki atom urana ima NI "'" A - Z = 146 neUlrona. Ukupan broj neutrona u 1 g
uranaje:
NCn) 146,2,53,lO" 3,69,10"-
c) Broj elektrona u 1 g uranajedllakje ukupnom broju protona j iznosi
NCe), 92.
Ukupan broj elektrona u 1 g urana jednak je ukupnom broju protona
NCe) 2,33,10
23
,
ELEKTRONSKA KONFIGlJRACIJA
Prema Bohr-ovom modelu atoma vodika elektroni se krecu' oko jezgra
atoma u strogo odredenim orbitama u kojima ne zrace energiju. Elektronske orbite su
b.,\'antiziranc, tj. moguce su sarno one orbite za koje je moment irnpulsa m·y·rjeclnak
cjelobrojnom umnosku Planck ..ove konstante,
28
gdJe je
h
mvl'
2n'
III - masa elektrona, v - brzina elektrona, r - poluprecnik orbite, n - cio pozitivan
broj koji sc naziva glavni kvantni broj i h - Planck-ova konstanta.
Svaku orbitu karakterise odredeni nivo energije koji raste sa veliCinom
poluprccnika odnasno kvantnog broja n. Atom emituje iii apsorbuje energiju samo
pri prclasku elektrona iz jednc stacia name arbite u drugu.
E1ektroni u atamu se mogu nala?iti samo U odredenim kvantnim stanjinn
Stanje najruze energije atoma naziva sc osnovno stanjc. Za atom vodika to je stauje
sa n '" 1. Ostala stanja za atom vodika (n "" 2,3,4 ... ) su pobudena. stanja, U
osnovnom stanju elcktron je najbliic jezgri moma. Elektroni koji imaju isti K"\!anmi
broj n pripadaju istoj Ijusci.
Prema talasno-mehaniclwlll modelu atoma elektrollu se pripisuju talasna
Syojstva ( de Broglie) i teoretski se maze predvidjeti sarno vjerovatnoea da data
mikrocestica (elektron) bude registrovana u datom stanju. U mikrosvijetu nemqguce
.ie istovrcmcno odrediti polozaj i impuls cestice (Heisenberg-ov princip
neodredenosti).
lednaCina koja opisuje kretanje cestice, talasno-korpuskulame prirode, je
Schrodinger-ova talasna jednacina. model atoma predvida tacnc
vrijedllosti za poluprecnike dozvoijenih orbita i energije eiektrona u atomu, a talasno-
melllmicki model odreduje samo vjcrovatnoeu da se elektron nade U odrcdenom
dljclu prostora. Bohr je uveo pojarn arbite, a talasno-mehanlcki model pojam
orbita!e koje nisu putanje, vee odredeni dijelavi prostora oko jezgra u kojima se
mogu naCi elcktroni (sa \jerovatnocom %).
Pojam orbitaie se moz,e shvatiti kao elektron rasplinut u elektronski oblak a
orbitala predstavlja najvecu gustinu elcktronskog oblaka u razrllm dijelovima
prostora oka atomskog jezgra. Sa aspekta talasne mehanike Bohr-av model znad cia
se prcdvida najvjerovatnije rastojanje elektrona u jednoj od moguCih orbitala.
Karakteristike orbita1a i staHje elektrona u atomu odredeni su kyantnim
brojevima, Postoje cetiri kvantna broja:
Glavni kvantni broj (n) odreduje prostomu velicinu orbitale i glavlli nivo
encrgije. Atomi do sada poznatih elemcnata U osnovnorn stanju imaju elektrone Ciji
su nivo! energije odredeni vrijednoscu glavnog kvanmog broja n -= 1,2,3,4,5,6,7 sto
odgovara slojevima K,L,M,N,O'p,Q.
Orbitalni (azjmutni) kvantni broj (l) odrcduje prostomi oblik orbitc i broj
podljuski u a moze imati vrijednosti 1 := O,1,2,,, .. .(n-l). Za iSlo n energija
podljuski raste sa 1. Na primjer, u drugoj Ijusci (n:= 2) mogu postojati dvije podljuske
(1 0 i 1 I), a u cetvnoj IJusci cetiri podljuske (I 0, I I, 1 2, I 3).
Obiljeiavaju se oznakama: 1 0(5), 1 ICp), I 2 (d); I 3 (1).
_Magnetni kvantni broj (m) odreduje orijentaciju orbite U odnosu na
odredeni pravac i broj orbitala u pojedjnim podljuskama. Za data 1 m moze imati
vrijednosti ad do +1, odnosno ukupno 21-+ 1 vrijednosti. Na primjer, za 1 "".0 (s)
postoji sarno jedna orbitala: za 1 = 1 (p) postoje tri orbitale (-1, 0, + l), kaje Sil
orijentisane (p:;., Py, pJ, nonnalno jedna na drugu.
Kvantni hroj spina (m.J uslovljen je obrtanjem elektrona oke svoje ose i
ima dvije vrijednosti: + 12 i liS (testiee sa polucijelim spinom zovu se fennioni),
Prema PauH-evom principu islJjuccnja, ni dva clektrona u atomu ne.
mogu imati sva cetiri kvantna broja [sta. Zato u jednoj orbitali, sa k','antnim
brojem 11, 1 i ill mogu biti najvise dv8. e!cktrona Ciji su spinovi (smjerovi obrtanja)
29
suprotni. Na osnovu principa izracunavamo da je maksimalan broj orbitala u
podljusci 21 + 1, au Ijusci n
2
. Maksimalan hroj elektrona u jednoj Ijusci jc 2n
2

Elektronska konfiguracija pojedinih elemcnata prcdstavljena .ic opstim
izrazom nl\ gdjeje: n glavni kvantni broj, 1- azimutni (orbitalni) kvantni braj, x
broj elektrona u podljusci.
Primjer 1: Kolikije maksimalan broj elektrona-u
RjcScnje: Za N-Ijusku glavni kvantni broj je n=4, Maksimalan broj
elektronaje 2n2 = 32.
Primjer 2: ProCitajte oznake: a) 3 S2, b) 2 p6
Rjesenje: a) Prema opstoj oznaci nY', znaGi da se u M-Ijllsci (n = 3) i
podljusci (I 0) nalaze dva elektrona.
aJ U L-Ijusci (n 2) i p-podljusci nalazi se sest elektrona.
Primjcr 3: Kolike su vrijednosti orbitalnog i magnetnog kvantnog broja rn
ako je glavni kvantni broj n = 3.
Rjesenje: Za n 3, I 0, 1,2, m 0, ±I, ±2.
Primjer 4: Kolika maksimalno u L-Ijusci ima' a) podljuski, b) orbitala, c)
elektrona?
RjeScnje:
a) Broj podljuski jednak ,ie glavnom kvantnom broju. Posta je n = 2, postoje
dvije podljuske: s-podljuska i p-podljuska (I I).
a) prema Pauli-evom principu izracunavamo da je broj orbitala ( sa kvantnim
brojem n, I, m) jednak n
2
U L-ljusci (n 2) ukupan brej orbitale je n
2
4 ito:
- s-podljuska (I 0) irna 21 + I 1 orbitalu (2s)
- p-podiJuska (1 I) ima 21 + 1 3 orbitale (2p,,2p,,2pj.
b) U jednoj orbit.li mogu biti maksimalno dva elektrona (koji se razlikuju po
spinu), pa je u L-Ijusci maksirnalan broj elektrona 2n2 := 8.
OBJASN.lENJE PERIODNOG SISTEMA
Elementi su u periodnom sistemu poredani po rastucern atornskom broju. Pri
objasnjeruu periodnog sistema koristimo se: Pauli-evim principom i principom
minimmna energije. U tom smislu se definise i flundovo praviio: dva elektrona nc
mogu zauzimati istu orbitahi dok sve orbitale te podljuskc (podnivoa) ne sadrie
po jedan elektron. Dodatni elektron uvijek ide u onu orbitalu koja ima manju
vrijcdnost n + 1, a aka druge imaju i to onda ce e1ektron ici u
orbitahi koja ima manji kvanti broj ll.
30
Primjer 1: NapiSite elektronsku kOnfiguraciju prvih pet elemenata
periodnog sistema elcmenata i mognee kvantne vrijednosti kojc imaju njihovi
elektroni.
RjeSenje:
lH: Is1. Atom vodika se sastoji ad protona tije je naelektrisanje e+, oko kajeg kmZl
elektron c·.Taj sc elektran U osnovnom stanju nalazi u K-Ijusci i okaraktcrisan je
kvantnim brojevima : n = 1, I = 0, m = 0, m. = l/z_
2He: Is2 Drugi elektron u K-Ijusci ima suprotan spin. Sa helijumom je K-ljuska
popunjena, Kvantni brojevi su: n:= 1,1 = 0, m = O. m,,= + Y2,- Y2.
3Li: ls22s1. Sljedeci elektron ee iei u i to najniii energetski Divo 1 = O(s).
Njegovi kvantni brojevi su: n = 2, I = 0, m = 0, Ills = \12.
,Be: 15
2
2s' los jedan clektron ide u L-Ijusku i I-podljusku, pa se od predhoctnog
razlikuje sarno po spinu (m, -1/2).
sB: Is2 25
2
.. Novi elektron ide u 1= 1, m = 1, ms "" Y2.
Primjer 2: Napisite elektronsku konfiguraciju ostahh e1emcnata druge
peri ode,
Rjdcnje:
6C: Is2 2S2 Sesti elektron ide u py orbitalu a ne u Px u kojoj vee ima jedan
elektron (u skladu sa Hundovim pravilom).
7N: Is2 2S2 Sedmi elektron ide u
gO: Is2 28
2
Tek osmi elcktron popunjava PK-orbitalu.
9F: Is2 25
2
2p: U jednu orbitalu mogu stati maksimalno dva clektrona
koji sc razlikuju po spinu. 05ta1a je nepopunjena jos pz-orbitala.
H!Ne: neonom je popunjena L-ljuska u koju moze stati
maksimalno osam elektrona. SljecteCi, 11 elektron ide u (n = 3).
Kada nije potrebno naglasavati koja je od triju elcktronskih 2p-orbitala
zauzeta, tada se clektronska konfiguracija 'npr. neana, maze pisati:
Is' 25' 2p6
Primjer 3: sematski, P0l1'10Cu strelica, elektronsku konfiguraciju
prvih pet elemenata perioctnog sistema. Koristite primjer 1.
31
RjeScnje: Elektronske konfiguracije aloma mogu se prikazati
strelicama. Strelice suprotnog smjera pokazuju da elektroni imaju suprotnc spinove.
Na taj naCin je posebno pogodno objasnjavati veze izmedu atoma u molekulu.
Obicno se stre1icama pokazuje sarno posljednji elektronski sIoj koji je odgovoran za
llspostavljanje hemijske veze.
lH lIJ
Is
2He: [E]
Is
3Li :
IBl
Is
lIJ
2s
4Be:
00
Is 2s
5B:
0 LLLD
Is 2s 2p
dopunite !
dopunitc t
Primjer 4: Elektronska konfiguracija ugljika i azota prikazana .Ie sematski-
strelicama. Dopunite semu za kisik, fluor i neon. Koristite primjer 2.
Rjdcnje:
,C: [E] IHlt It I
]
Is 2s 2p
N , . [E] [Hit It It I
Is 2s 2p
sO:
01 I I
9F:
01 I I I I
lONe:
OUrLJ
*Primjer 5: Napisati e1ektronsku konfiguraciju argona, kafija, ka/cija i
skandija.
RjeScnje: U periodnom sistemu elemenata vidimo da se sa argonom'
popunjava treea perioda, Eleklfonska struktura je:
lsAr:ll 21 2l3l 3p6. Ukupno 18 efektrona. Za tfe!:U pefiodu (n = 3) moguce su
podljuske: s(1 = 0), p(l = f), d(l = 2). SljedeCi elektron moie ici na 3d-orbitalu
Iii 4s-orbitalu. Kvantmi brojevi za 4s-orbitalu su n "'" 3 if"'" 2, te je n -+ f = 5.
Kvantni brojevi za su n "" 4 i f = 0, te je n + ! = 4. Elektron ce fCi 11
urbilaiujer ima niiu a konflguraclja dobivenog elementa kalija'c;e bitl.·
32
l.i 25: 3l4/.
SLjedeb elektron ide [aka de u 4s-orbitalu i razlikuje se ad predhodnog po spinu, Ie
taka orb/[ala 4s poscqje popunjena.
20Ca: 1121 2l3.1 3p6 41.
Sljedecem elektronu se opel pfuiaju dvije mogI/enosti: ili da ide 11 4p-orhitalu iii
orb/tafu. Za orbilalu 4p je n + 1 = 5, a za orbitalu 3dje n + I = 5. Elektron ce iCi 11
3d-orbitalu jer Dna ilna manji kvantni braj n. Konfiguracija sfjedeceg elementa
.<:kandlja je:
1/ 2i 2/3i 3p64,/ 3d
l
.
Tako ee poceti da se popunjava 3d-orbiwla iz ireee ljuske Al, fwd vee postoje u
vanjskoj fjusci .!.V dva elelarona u orbital! 4s. Ovo je pocewk senje prelazmh
efemenata i ani su hemijski slicni.
HEMIJSKE VE'ZE
Pri sjedinjavanju aLoma energija sc oslobada, a to znaci da se formira
stabilniji sistem (sa nizim sadd.ajcm energijc) nego su atomi u individualnom
stanju i to je glavni razIog sjedinjavanja atoma. Jedini elementi koji se na obienaj
temperatu.-r:i javljaju U obliku individualnih aloma jesu inertn.l gasovi i ziva u pamom
stanju,
Hemijsku vem abieno cine elektroni s i p-orbitala spoljneg sIoja koji se
nazivaju yalentni iIi perifcmi elektroni. Mogu se oznacavati tackama pored simbola
e1emenata, npr:
Li· -c·
Prim.ier 1: Sta je oktctno prayilo? Napisite elektronsku konGguraciju
posljednje Ijllske inertnih gasova u prve tri peri ode_
Rjesen,ic: Lewis i Kosel (1916) Sll pretpostavili da pri hemijskim
reakcijama elementi teze da dostignu eJektronsk"U konfiguraciju najblizeg inertnog
gasa II periodnom sistemu elemcnata (oktetno pravilo). Inertui gasovi imaju veoma
stabilne elektronske slojeve. u vanjskoj ili valentnoj ljusci imaju po osam elektrona,
tzv. oktetnu konfiguraciju, osim helija koji una elektronski dublet ad dva
clektrona.
He[±] . Ne IHIHIHIH\
. AI Itt I t+lt-'IHI
Is
2s 2p ]s 3p
He .ls2 Ne: 2s2.2p6 Ar 3s
2
,3p6
Stabilna konfiguracija okteta je posljedica, a ne uzroi{ hemijske veze.
Osnovni tipovi hemijske veze su jonska i kovalentna veza.
Jonsl{a vcza se ostvaruje prelazom clektrona sa atoma nile energije
jonizacije na atom gdje ce bili jace vezan. Prelazom neutralni atotni
postaju joni suprotilih naelektrisanja sa elektronskom koufiguracijom najblizeg
inertnog gasa. Supromo naelektrisani joni privlace se elektrostatickim silama.
33
" Primjer 2; Metali imaju malu energi'u" . "', ' "
Jone koje naziv31no kationi. Navedite primjere/ Joruzacl]e 1 1a11ko grade pOZltrvnc
Rjesenje:
Li+ + C",
Is2(He)
Lt ima konfiguraciju He.
12 Mg -+
ls22s22
p
6
3s
2,
Mg2+ + ,2e" ) Mg2-<- iITI.t'1 elektronsku konfiguraciju Nc.
Is22s-2p6(Ne)
1.IAl --+
Is'2s22p63s23p'
A1
3
+ + 3e-,
15
2
2s2 2p6(Ne)
. P,rimjer ,3: Nemetali irnaju veliki afinitet prema elektronu pa lahko . d
negatrvne Jane kOJe zoverno anioni. Naveditc primjereJ gra c
Rjdenje:
-+ ? F, Jon fluora Hna elektronsku konfiguraclJu neOna
Is- 2S2 2p6 (Ne)
80 + 2e" -+ 0
2
",
ls22s22p4 ls2
2s
2
2p
6(Ne)
7N + 3e" -+ N
3
.,
ls22s2
2p
3
Is' 25
2
2p' (No)
Db t veza pomocu zajednickih eleh.'tronskib parova
. a ucestvl1Ju sa po Jedmm elektronom iz periferne orbitale U obrazov "
z3Jedmckog elektronskog para. Na pIimier: H: H Cl"Cl D .1,,' (. 3.ll)U
se 'k" ." VQstnUl.a I trcslmka vcza
pn pomocu dva odnosno tri elektronska para, Kovalentnom 'P , ;
upotPUllJUJU svoje elcktronske konfiguracije do dubleta odnosno okteta. hzom at0111.
34
4: Kak? nastaje kisika <I kako azota (nitrogena)?
RJcsenjc: U kuclcama zaJcdnicki elektronski par oznacen je crticama
Primjer 5: Kaka nastaje moJekula Hel i thO?
Rjdcnje:

H 1 [fIJ
1 Ii
:S:I: 31Nl1NllNlilll
H-+-O: --;.(t(:i0-:0-H -->H
2
0
-'
H ma\ekUla vade
TALASNO-MEHANICKA PRlRODA KOVALENTNE VEZE
Prema talasna·mehanickorn tumacenju hemijska sila sc javlja kao posljedica
medusobnog djelovanja talasne materije. Kovalentna veza izmedu dva atoma nastaje
tako cia se prekrivaju talasne funkcije dva elektrona sa suprotnim spinovima.
Kada se dva atama medusobno dovoljno pribliie, njihove orbitale ce se
preklapati. Na izvjesnom ravnotdnom rastojanju potpuno je nemogucc pojcdini
eleletron pripisati odredenom jezgru jer se oba jezgra nalaze u zajednickom
elektronskom oblaleu oba elektrona, tj. elektroni se ne mogu vise ni po cemu
razlikovati. Kaiemo da su atomska stanja ovih elektrona presla u molekulskc stanje
te taka nastaje molekulska orbitala koja jc na niZem energetskom stanju od
atomsldh orbitala (krecllci se kroz oba atoma elektronu se poveca de Brolj-eva
.talasna duiina odnosno smanji energija). Vjcrovatnoca nalaienja valentnih elektrona
-je najveca oko i izmedujezgara). .-
35
Prirrtjer 1: Sta je
Rjdcnje: Prcklap3Jljem atomskih orbitala nastaju tzv. a i
Prekl<Jpnjem atomskih s-orbitala. 5 i p .. orbitala, te koaksijalnim preklapanjem p-
orbitala ilastaju a-vczc. Orbita!e se preklaJlaju duz linije koja spaja jezgra atoma
(51.1)_ Na slici 1a je prikazano prcklaparvc s-orbitale vodika sa p-orbitalom hlora( 0--
veza).
Slib 1a a-VC:l.a Slika Ib a-veza
Na slici 1b je prikazano prekiapanje p-orbitala dvaju atoma hlora( 0-veza)
Primjer 2: Navesti primjerc za: crs-s veze, a5-p vcze, up-p veze.
RjcScnjc:
a5-$ veza. s-orbitnle su sfemo stmemcne i njihova pieklapanje je UYjck isto
bel obzira na orijcnlaciju atoma (na primjcr kod molekule vodika H
2
)
O"s-p \'eZU objasuicerno na primjeru Hel. Na osnovu clektronske
konfigur.1cije posIjednje Ijuske lllora
nije tcsko zakljuCiti da hlor pomocu nesparenog clcktrona na pz"orbitali moze da
ostvari O's-p vczu sa vodikoill, tj. dolazi do dvijc pz orbitale.
Orbitale o·s-p i t..>p-p veze su prostorno usnucrcne i preklapaqje se vrsi dill
osc.
!lrimjer 3: Kako nastaje n-vcza?
Rje.scnje: THuolekulska orbitala se dobije bocnim preklapanjcIl1
(s1.2). n-vcza nasrajc tek kada se ostvarila prirnarna a-veza. Ova veza se javlja kod
nezasiccnih ugJjikovih jedinjenja u dvostrukoj i trostrlikoj vezi (zajedno sa 0'-
vezama).
ShIm 2. n-veze
Primjer 4: Staje spJ-hibridizllr.ija? Objasniti na primjcru molekula CH
4
!
RjeSenje: Prates promjene oblika orbitaJa naziv3 se hibridlzacija
l
a.
llast.aJe orbit ale hibridne orbitale. Elekt.ronska kon1"l.guracija posljedIljeg
c1cktroIlSkog sloja ugljika je na slici)ijevo, odakle bi se mo.gl0 zakljuciti
da jc ugljik dvovalentan a ae cerverovakntan.
36
It I I
2s 2px 2py 2pz
Ugljikov atom postaje cetverovalcutall na taj dovodenjem
orelazj n ekscitovano stanjc, pri cernu se raskida 2s dub.let 1 Jedan 2s
2pz-orbitalu (slika desno). U zasicenimjedinjenjima (npr. cetm
veze su ekvivalentne i orijentisane ka tjemenirna pravllnog tctraedra zaklapaJUCl
ll1cdusobno ugao od 109°28'. Ovako perifern: orbitale. nazivaju
hibridne orbitaJe. Ovakav tip (jedna s i tri p-orbItale) oznacava se slmbolom sp
(slika 3)
u" m",\ 2p i t7t, J
l-
__
CD CD
2Sp'
tJltlfiIJ
Slika 3
Na slid 3 jc scmatski prikaz.ano mijeSanje atomskil:. orbitala, . Sp3_
hibridizacije. Energijom od 400 klIma! moze se li.
Mjesanje jedne 2s-orbitale i tri 2p-orbitale doblJU se cetm sp Illbndne orbltalc
jednake energije.
Inacc kovalentna veza je strogo usmjerena u prostoru. Ugao sto ga
mcdusobno zaklapaju kova1entne veze zove se kovaJcntni ugao.
ZADACI
4.1. Odredite broj protona, neutrona i elektrona u atomima sljedeCih hemijskih
demenata:
r )57F )"Z d)1.33CS
26 C,C 30 n, 55 .
R: a) Z = N(p) = ii, N(n) = A = i2, N(e) = 1,1; b) = N(e) = 26, N(n) = 31;
c) N(p) = N(e) = 30; N(n) =35; d) N(p) = N(e) = )5, N(n) - 76,
4.2. Odredite broj protona i neutrona u atomima sljedecih izotopa:
a)'; C, b)'lC, c): H, d)iH, e)liCi, flg C1.
R: a) N(p) = 6, N(n) = 6; b) N(p) = 6, N(n) = 7; c) N(p) = 1, N(n) = 0; d) NCp) =
i, N(n) = 1; e) N(P) = 17, N(n) = 18, f) N(P) = 17, N(n)·= 20.
4.3. lzracunajte broj neutrona u sljedeCim hemijskirn elementima:
, b »DC )'08
A
d)"Cu
>20 a,c 47 g, 29 .
R: a) 2, b) 20, c) 61, d) 35,
37
4.4. Atomski broj nekog elementa je: a) Z II I sadrZi 10 elektrona, b) Z 12 I
sadrii 10 elektrona. Napisi znak te cestice.
R: Na, b)
4.5. Koliko atoma, protona, neutrona i elektrona ima u 1 g: H, H,
R: N(a) 6.0n 10
23
, NCp) 6,022.10
23
• NCn) 0, NCe) 6,022.10
23

N(a) 3.011.10
23
• NCp) 3,011·10", NCn) 3,011·1 0
23
, 3,011.10
23
.
NCa) 1.5.10
26
, N(P) 3·10", N(n) 3.10
26
, N(e) no".
R: Poglcdaj primjer 2!
4.7. Koliko maksimalno ima elektrona u a koliko u
R: 8; 32.
4.8. Koliko podljuski a koliko orbltala Ima u M-Ijuscl?
R: 3 podljuske I 9 orbltala.
4.9. S obzirom na mjesto u periodnom sistemu, koliko c1ektrona u atomu ima a
koliko u posljcdnjoj Ijuscl : aIuminij AI, magnezij Mg, natrij Na, antimon Sb?
R: 13,3; 12,2; 11,1; 51,S.
4.10. Koji elementi imaju sljedece elektronske konfiguracije:
a) (Ne) 3s', b) (Ne) 3s' 3p', c) (Ar) 4 S2 3dlO 4 p2?
R: a) magnezij Mg, b) sumpor S, c) gelTIlanij Ge.
4.10. NapiSite elektronske konfiguracije za navedene jane pomocu konflguracije
plemenitog gasa: a) b) T, c) Li", d) S2., e) Ag', f) 0".
R: a) (Xc), b) (Xe), c) (He), d) (Ar), e) (Kr), f) (Nc).
4.11. Napisite elektronsku konfiguraciju atoma barija Ba i odredite: a) broj
valentnih elektrona, b) valenciju, c) da lije metal iii nemeta1?
4.13. Sta je zajcdnicko kad clektronske konfiguracije: berilija, magnezija i
kalcija?
R: U PIVOj i posJjednjoj Ijusci sadrie po dva clektrona.
4.14. Za koji elementje konfiguracija valentne ljuske:a) 3s
2
3p3, b) 45
2
4p6, c) 45
2
3d
5
?
R: a) fosfor P, b) k.ipton Kr, c) lUangan Mn.
4.16. Povezi elemente za kOJe, prema strukturi, predpostavljas da ce imati sliena
svojstva: a) Is22s2, b) Is2 25 2p6 35
2
3p6. c) ] 52 25
2
2p6 35
1
, d) 15
2
2SI ,
e) Is2 25
2
2p6 35
2
, f) ls22s22p6.
R: a) i e); b)If), c)id).
4.17.Koju od sljedecih elektronskih struktura ima niobij 41 Nb?
a) I Kr 15s
2
5p2, b) I Kr I 55' 4d
3
, c)! Kr I 5s' 5d'
Ispred niobija je inertni gas kripton.
R: b)
4.18. Koja ce se orbitala prijc popunlti: a) 4d III 5s, b) 5p IIi 4d?
R: a) 5s, b) 4d.
4.19. Navesti nazive elemenata ciji atomi imaju sljedece konfiguracije:
a) lSI, b) ls2 2S2 2pl, c) 15
2
25
2
2p3, d) 15
2
25
2
2p6 3s
t
e) 15
2
25
2
2p6 3s
2
3
p
6.
Ukupan broj elektrona u atomu (u nejonizovanom stanju) jednak je atomskom
(rednom) broju.
R: a) H, b) B, c) N, d) Na, e) SI, f) AI.
4.20. Na osnovu napisane elektronske konfiguracije atoma popuni "kucice":
yF: Is2 2S2 2p5 ;
0 I
Is 2s 2p
17Cl: 15
2
2s2 2p6 35
2
3p5 ;
0 I I
]
I
Is 2s 2p 3s 3p
R: Z(Ba) =: 56; n = 6, 15
2
2s2 2p6 35
2
3p6 4p6 5s
2
4d
10
5p6 6s
2
. 4.21. Na osnovu poznate seme strclicama napisi elektronsku konfiguraciju za
a) dva elektrona, b) dva, c) metaL
a)
IBl
IHIHlt It I
4.12. S obzirom na mjesto u periodnorn sistemu napisite elektronsku Is 25 2p
konfiguracUu posljednje Ijuske za: silicij 5i, arsen As i barij Ba.
R: 3s' 3p',"4s' 4p', 6s
2

b)
IBl
INIHIHIHI
IHlt'lt It I
Is 2s 2p 3s 3p
38
39
Koji su to atomi?
4.22. Lewis-ovom simbolikom prikaii stvaranje jonske veze u spojevima: a) BeQ, b)
CaS
R:
0) Be:'+". 0: ----7 [Bel'" + [:!j:f-

b) Ca:'?: 's:---> [Cal" +

4.23. Lewis-ovom simbolikorn prikaiite formule spojeva: a) etana (C2tL;), b) etena
(C,tL), e) etina (C
2
H,)
R:
la) .rj it
H;C:C;H H'C'C-H
• I I
H H H H
0) H;C:::C:H
H-C",C-H
4.24. Kako nastaje Sp2 -hibridizacija. a kako sp-hibridizacija?
R: Mjesanjemjedne s·orbitale i dvije p-orbitale nastaje sp2-hibridizacija. Mjesanjem
jedne s-orbitale i .leduc p-orbitale nastaje sp-hibridizacija.
40
I
I
I
5. SASTAV SUPSTANCE (TVARI)
U ovorn poglavlju obradit cerno kvantitativno iskazivanje sastava nekog
uzorka heroijskogjedinjenja i izvodenje hernijskih formula. Dva ili vise atoma, iste ill
razliCite "rste, grade molekule. Razlikujemo molekule hemijskih elemenata koji su
sastavljeni od istih atoma (npr. molekul vodika H2, molekulldsika O2, ... ) i molekule
jedinjenja koji su sastavljeru ad razliCitih moma (npr. molekul ugljik(IV)-oksida
CO
2
, molekul vade H
2
0, ... ).
o pojedinaenim molekulama ima srnisla govoriti, npr. kod gasova gdje je
razmak izmedu molekula dovoljno velik. Kod teenosti a pogotovo kod cvrstih tijela
teze moierno govoriti 0 pojectinacnim molekulama. Na primjer u strukturi natrij-
hlorida nema izolovanih molekula. Natrij Na i hlor Cl povezani su jonskom vezom i
sastav se moze prikazati fonnulom NaCl. 'fa formula pokazuje da su atomi natrija i
1110ra vezani u odnosu 1 1. Na.tiednostavnije fonnule tih jedinjenja nazivaju se
formulske jedinke. Prema tome formula je najjednostavniji prikaz sastava nckog
elemcnta iii jedinjenja (spoja) .
Jedinjenja se sastoje od molekula (formulskih jedinica) koji sadrle vise
atoma_ Na primjer svaki molekul H
2
S0
4
se sastoji od 2 atoma vodika, jednog atoma
sumpora i 4 atoma ldsika. To znaCi da je odnos mase jedne vrste atoma u mo1ekulu
prema masi cijelog molekula stalan. Razlikujemo empirijske i prave fonnule.
Empirijska formula pokazuje odnos pojedinih elemenata u molekulu. Prava
(molekulska) formula pokazuje i tacan braj atoma koji grade jedan rnolekuL
Poznavanje hemijske formule supstance omogucava nam da izractmamo
procentni sastav (maseni udio) svakog pojedinog elementa u jedinjenju. Obratno,
poznavanje masenog udjela pojedinih elemenata u spoju Qedinjc1-Du) omogucava da
se izracuna empirijska formula jedinjenja.
Kvantitativni sastav uzorka najeesce se izraiava kao maseni udio (w):
m(A) ,
m
Maselli miio nekog sastojka Au uzorku je odnos mase tog sastojka m(A) i
mase uzorka m.
Primjer 1: Ako se mlijeko sastoji od 3,2 % masnoee, 3,3 % bjelaneevina,
5,6 % mlijecnog sceera i ostatak voda, naci: a) maseni uclio vode, b) masu vode u II
mlijeka. Gustina rnlijekaje 1,032 glem'-
Rjesenje:
w(mast) 3,2 % 0,032
w(bjel.) 3,3 % 0,033
w(rnl;.sec.) 5,6 % 0,056
a) w(H
2
0) b) m(H,O)
a) Maseni udio se iskazuje decimaInim brojern Hi postotkom. Zbir masenih udjela
svih sastojaka u uzorkuje 1 ili 100 %. Prema tome maseni udio vode u mlijekuje:
41
w(H
2
0) ~ 100 % - (3,2 % + 3,3 % + 5,6 %) ~ 87,9 % = 0,879.
b) Masu mlijeka cerno saznati iz poznatog izraza koji povezuje masu i gustinu:
m(ml!jeka) ~ p(mlijeka)-V(ml!jeka)
m(ml!jeka) = 1,034 g/cm
3
.lOOOcm
3
~ 1034 g.
Masu vade cerno izracunati iz izraza :
d
m(vode)
w(vo e) ~ .
m(mlijeka)
m(vode) = w(vode)·m(mlijeka)
m(vode) = 0,879·1034 g ~ 908,9 g.
Masa vode u 1 1 mlijeka je 908,9 g.
Primjer 2: Maseni udio zeljeza u uzorku je 25 %. Kolika je masa rude u
kojoj je sadriano 1000 kg zeljeza?
Rjdenje: Masa uzorka (rude) je ill, amasa zeljeza mCA).
m(A) = 1000 kg
)V(A) =25 % = 0,25
111 "" ?
w(A) ~ m(A), m ~ m(A) = 1000 kg ~ 4000 ko
rn w(A) 0,25 o·
Primjer 3: Maseru udio uran-oksida UJOS u rodi je 0,35 %. Kolika je masa
uran-oksida u jednoj toni rude?
Rjesenje:
w(A) ~ 0,35 % = 0,0035
m = 1 (= lOOOE
m(A) -?
Masa uzorkaje 1 tona i masu uran-oksida nalazirno prcma formuli:
w(A) = m(A),
m
m(A) = w(A)·m = 0,0035·1000 kg = 3,5 kg.
Iz definicije masenog udjela slijedi da" je maseni udio elementa A u
formulskoj jedinki (molekulu) jednak odnosu mase svih atoma tog clemema u
jedinki rna i mase same jedinke (molekula) mm'
42
'I
I
I
I
I
i
I
I
1
I
I
I
I
. Ina
w(A) ~ ](A)·-.
mm
gdje je : j(A) - broj atoma elementa u molekulu.
Posta je masa atoma rn,. := Ar·u, i masa molekula mm = Mr·u, onda se maze
pisati:
w(A) ~ i(A). Ar(A) ,
Mr
Ta jednaCina omogucava da se iz poznatog mascnog udjela clcmcnta A
w(A), maze izracunati hroj atoma clementa j.
gdje su:
'(A) ~ w(A), ~
J Ar(A) ,
Ar-relativna atomska masa elementa,
Mr - relativna molekulska masa jedinjenja.
1z tog izraza moze se izracunati empirijska formulajedinjenja.
Primjer 1: Izrncunati rnaseni udio vodika i kisika u vodi.
Rjdcnje:
j(H) = 2
i(O) = !
w(H) ~ ? , w(O) ~ ?
1z formule vade vidimo da molekul vade irna dva atoma vodika i jedan atom
kisika. Maseni udio vodika:
, Ar(H)
w(H) = J Mr(H,O)
2 ' 1 1 8 ~ g 1 8 6 = 0,1119 iii 11,19%
Maseni udio kisika u vodi je:
Ar(O)
w(O) ~ j(O)· -'-''-'-''-'-
Mr(H
2
0)
16,00 ..
1·--~ O,88811h 88,81 %.
18,016
Maseni udio vodika u vodi je 11,19 %, a kisika 88,81 %.
Primjer 2: Fosfatna kise1ina se maze prikazati formulom R,P0
4
. Koliki je'
a) masen! udio pojedinih elemenata u jed!njenju?
b) masa pojedinih elemcnata ako je masa kiselinc 50 g?
43
RjeS:enje:
a) rnaseni udio pojedinih komponenti iZraCUIlaCemO tako da nademo odnos jedne
komponente jedinjcnja prema zbiru masa svih komponenti:
A)
. Ar
wC =J'-.
Mr
wCB) = jiB) ArCH)
Mr(H,PO,)
w(P) = j(P) Ar(P)
Mr{H
3
P0
4
)
w(O) = 0,653 = 65,3 %.
3 ·1,008 = 0,0303 = 3,03 %
98
0,316 = 31,6 %
b) mase pojedinih elemenata izracunavamo iz poznatih mascllih udjela prema
jednacini
w(A)::::: meA) ,gdjc je In masa uzorka (kiseline).
m
m(H) = w(H)'m(H,PO,) = 0,0303·50 g = 1,51 g,
m(P) = 15,8 g,
m(O) = 32,65 g.
Primjcr 3: KoUka alurninija ima u 10,2 g alurninij.oksida Ah03?
Rjesenje:
m(AI,Q,l = lQ,li;
m(AI) =?
Da bi iZf'<lCunali masu alllminija treba prvo izracllnati maseni milo aluminija
U oksidu:
_ . Ar(A1) _ 2 ' 27 _
weAl) - I(AI) M(Al,O,) - 102 - 0,529
Sada se moze izracunati masa aluminija j2 w(A) "" . ~ ( A ) ,odnosno:
m
weAl) = m(AI) , Odakle Je:
m(A1
2
0
3
)
m(A1) = w(AI) ,m(A120 3) = 0,5289'10,2 g = 5,396 g.
Primjer 4: Koliki je maseni udio kristalne vadc II madraj galici
CuSO,·5H
2
0?
Rjesenje: N1aseni Ildio kristalne vade u madrej galici nalazimo 1Z paznate
fannu1e, pri cemu je za kristalnll vadu, j(H
2
0) ::: 5. -
Mr(H
2
0) = 18 .
44
MrCCuSO, ·5H,0) = 249,7
Mr(H
2
0) c
w(H
2
0) = j(H,Ol'. - 0,30 = 36%.
Mr(CuSO, . H
2
0)
Primjer 5: 1z 13,2 t boksita Alz03-3H
1
0, dobivcno je 2,7 t AI. Koliko
procenata jalovine sadrii mda?
Rjdcnjc: Iz procentnog sadrZaja Al u Cistorn Ah03·3H20 mozerna
izracunati koliko bi trebal0 dobiti aluminija kada u rum ae bi bile jalovine.
. Ar(A1) 0 46
weAl) =J(AI) M,(Al,O, . 3!-1,0) ,3 .
Masa dobivenog aluminija iz 13,2 t boksita, kada ne bi bila jalovine,
iznosila bi:
weAl) = m(A1) ,
m(AI,O, .3H
2
0)
m(AI) = w(AI)'m(Al
2
0],3H,O) = 0,346 ·13,2 t = 4,56 t
IskoriSl.enje je:
1= m(stvrno)
m(teoretsko)
~ 2 L = 0 59.
4,56t '
Masa Cistog Al
2
0
3
·3H,O je: m = 0,59· m(rude) = 7,8 1.
lalovine ima::: 13,2 t -7,8 t = 5,4 t.
Primjel· 6: Preradom 12,5 t hematita sa 73,5 % Fc203 dobije se 6,0 t Fe.
Izracunati iskoristenje U ovom procesu i gubitak produkata.
Rjdenje: Kada ne hi bilo jalevine oada bi u 12,5 t hematita trebalo bili:
m(Fe,03) = 0,735·12,5 t = 9,18 t.
Teretska kolicina Fe bi bila:
Ar(Fe)
w(Fe) = j(Fe):-:-=-;;::-:-
. Mr(Fe
2
0
3
)
Shjedi dalje. m(Fe) = wiFe) ·m(Fe
2
0,j = 0,70 ·9,18 t = 6,42 t
Stvarna koliCina je 6,0 t, te je iskoristcI\je:
f m(st var no)
, = -n-:l(-:(e-o-re'Ct-;sk-o-:)
0,933 = 93,3%.
GUbitakprodukataje: 6,421-6,0 (=0,42 t iIi uprocentima 100 % - 93,9 %= 6,7 %
45
EMPIRlJSKA FORMUIA JEDINJENJA
Primjer 1. Kvalitativnom analizom alizarina (boje) utvrdeno je da se
molekul alizarina Basteji od ugljika C, vodika H i kisika 0. Elementamom
kvantitativnom anahzom utvrdenje maseni sastav : 70,00 % C, 3,33 % H a osta10 je
kisik:
a) izrdcunajte empirijsku formulu alizarina;
b) metodom masene spektrometrije odredenaje molarna masa alizarina M "" 240,22
g/rnol. Izraeunajte molekulsku formlliu alizarina.
Rjdcnjc: I v' )
w(C) = 70,00 % = 0,7000 W
w(H) = 3,33 % = 0,0333
w(O) _. 100 % - (70 00 % + 3,33 %) = 26.67 % Hi 0,2667
a) naCi empirijsku fonnulu,
b) nab molekulsku fonnulu.
a) Posta zbir svih masenih udjela mora biti 1 (iii 100 %) to je maseni udio kisika u
alizarinu 0,2667 (iii 26,67 %). Molama masa alizarina je M = 240,22 glrnol, a
relativna molekulska rnasa Mr = 240,22.
Maseni netio pojedinih elemenata u formuIskoj jedinki alizarinaje:
w(C)= j(C) Ar(C)
Mr(ahzanna)
Ar(H)
w(H) = j(H) -
Mr( ahzanna)
. Ar(O)
w(O) =J(O) ..'
Mr( ahzanna)
1z gornjih relacija mazerna izracunati odnos broja pojedinih atoma u
formulskoj jedinki:
j(C): i(H) :(0) = w(C) : w(H)
J Ar(C) Ar(H)
w(O)
Ar(O) ,
j(C): j(H): j(O) = o , : ~ o : 0,0:33 : 0 , ~ ~ 6 7 = 0,0583: 0,0333: 0,0167.
Da bi se dobio odnos malih cijelih brojeva, jer je molekul uvjek graden od
cijelih atoma, svaki od tih brojeva treba podijeliti najrnanjim brojem:
j(C) : j(H) :j(O) = 3,5: 2: 1
Posto dobiveni odnos jos ne daje cijele brojeve to broj 3,5 i sve ostale
brojeve treba pomnoziti sa- 2 da bi se dobio cio broj. Sada dobivamo da je cjelobrojru
odnos atoma u molekulu (fonnulskoj jedinki)
46

j(C) : j(E) : j(O) = 7 : 4 : 2
Ernpirijska fonnula ispitivanog jedinjenja je C7H,O,.
b) Empirijska formula nije molekulska formula ispitivanog jedinjenja. Sabiranjem
relativnih atomskih masa u empirijskoj formuli dobivamo relativnu masu empirijske
Jedinke
Er(C
7
H.,02) = 120
Relativna molekulska rnasa alizarinaje
gdje.ie x-broj koji pokazuje koUko je puta veti broj atoma svake vrste ad broja atoma
u ernpirijskoj formuli.
x
Mr(alizarina)
Er(C
7
H,O, )
240,2 = 2.
120
Prema tome molekulska formula alizarina je:
:rrimjer 2. Elementamom analizom je utvrdeno da su maseni udjeli
elemenata u mlijecnoj kiselini: ugljik 40 %, vodik 6,7 % i kisik 53 %. Odrediti
empirijsku formulu tag jedinjenja, aka je eksperimentalrrirn putem utvrdeno da je
stvama molekulska masa 90.
Rjelenje:
w(C) = 40 % = 0,40
w(R) = 6,7 % = 0,067
w(O) = 53 % = 0,53
.i(C) . j(H) j(O) -?
Prema [onnuli za broj atorna mozemo pisati:
. w
M j=- r.
Ar
Medutim molekulska masa spoja nije poznata pa se PIVO mora naci odnos broja
atoma:
j
'(C): j'(R) . J'(O) = w(C) : w(H) . w(O) = 0,40 0,067. 0,53 = ° 33 .0,067.0,033
. . Ar(C) Ar(H) Ar(O) 12 l' 16 '
Taj odnos mazerno svesti na oeInos malih cijelih brojeva dijeUenjem sa
najmanjim brojem U odnosu tj. sa 0,033:
47
i(C) : j(H) : itO) = 1 : 2 : 1
Ernpirijska formula mlijecnc kiseline je ClhO pa zakljuGujemo da bi njena
relalivna molekulska masa iznosila Mr = 30. Kako je eksperimentalno utvrdeno cia je
stvama molekulska masa 90, znaCi cia rnlijecna kiselina sadrii trostruki braj atoma
vise, te je njena stvama fonnula (CH20h:= C31iQ03.
Primjer 3. Analiza je pokazala cia neki prirodni mineral sadrZi 23,3 % C ~
18,6 % S, 372 % 0 i 20,9 % vode. NaCi empirijsku formulu tog minerala.
Rjdenje:
(Ca) :(S) :(0) :(H 0) = 0,233 : 0,186 0,372 0,209
J J J J 2 40,08 3206 16 18
0,0058: 0,0058: 0,02325: 0,0116
DijeUeniem sa najmanjim brojem tj. 0,0058 dobije se:
j(Ca) : irS) : j(O) : i(H,O) = I : I : 4 : 2.
Empirijska formula rninerala jc: CaS04 ·2 H20.
ZADACI
5.1. Izracunajte masene udjele:
aW zcljeza u Fe}Oi)
b) aluminija u AhO}
c) olova u Pb
3
0,
d) icljeza u Fc20}
e) live u HgO.
R: a) 72,4 %; b) 52,9 %; c) 90,7 %; d) 69,9 %; e) 92,6 %
5.2. Koliko procenata aluminija sadrZe ovi prirodni minerali:
a) spillel MgA1,04.
b) cinkov spinel ZnAh04
R: a) 37,9 %; b) 29,5 %.
5.3. Izracumute masene udjele pojedinih elemenata u ovi!!l. karbonilima:
a) Cr(COlo- heksakarbonil'hrom '
b) Fe(CO), -heksakarbonil-zeljezo
48
I
I
I
I
I
R: a) w(Cr) = 23,6 %; w(C) = 32,7 %; w(O) = 43,7 %.
c) w(Fe) = 28,5 %; w(C) = 30,6 %; w(O) = 40,9 %.
5.4. Koliko kg FC304 maze nastati iz 1 kg zeljeza?
R: 1,382 kg.
yOlikO se kilograma Na nalazi u 1 t NaCl ?
R: 393,16 kg.
5.6. Koliko se grama Na, P i 0 nalazi u 4 g Na3P04?
R: 1,684 g Na; 0,754IgP; 1,561 gO.
5.7. MaseIlludio sumpora u ugljenuje 3 %. Koliko ima sumpora u 10 t uglja?
R: m= 300 kg.
5.8. KoUka se grama namja moze izdvojiti iz 1 kg NaZS04 ?
1><7
R: m= 324 g.
5.9. Koliko se kilogramf1: Cistog luoma moze dobiti iz 500 kg hromita Cf203 ?
R: m = 342,1 kg.
"
5.10. Pri proizvodnji bakra iz kuprita koji sadrli 64,5 % euzo, gubilak iznosi 2,5 %.
Koliko se bakra moze dobiti prcradom 21 kg rude?
R: m(Cu) = 1I,74 kg.
5,11. Koliko se moie dobiti zeljeza iz 7,5 t sidenta sa 71,5 % FeC0
3
, ako je
iskoristenje 96 %.
R: m = 2,48 t.
5.12. Koliko se cinka mOl,e dobiti ad-I kg koncentrata cinkove rude koja sadrii
85 %ZnS?
R: m(Zn) = 555,6 g.
5,13, Koliko se litara kisika i vodika moie dobit; pri elektrolizi 1 kg vode ako je
iskoristenje potPilllO? Temperaturaje 25°C a pritisak 101,325 kPa?
R: m(H) = 111 g; m(O) = 889 g; V(H,) = 1357); V(O,) = 679 L
5.14, Oksid hroma sadrli 68,4 % Cr i 31,6 % kisika. IzracUllati empirijsku formulu
oksida. .
49
5.15. Odrediti empirijsku formulu fosfor-oksida ako je maseru udio fosfora 44 % i
Wisika56 %.
R: P
2
0,.
5.16. Analizom sastava oksida mangana ustanovljeno je da postoje dcfinirani oksidi
koji sadr±e 77,5 % i 69,6 % martgana. Ostatakje kisik. NapiSite formule !
R: MuO; Mu
2
0,.
5.17. Freon-12 sadrii ugljik, fluor i hlor u masenim udjelima:9,9%, 31,4% i 58,7%.
NaCi cmpirijsku formulu.
R: CF,CI,.
5.1S. NaCi najjednostavniju fonnulujedinjcnja koje sadrii:
a) 39,3 6/t) natrija Na i 60,7 % hlara Cl.
b) 21,6 % natrija Na, 33,3 % hlora C1 a ostatakje kisik.
R: a) NaCI; b) NaC10
3
.
5,19. NaCi najjednostavniju formolu jedil1jcl1ja koje sadrii 12,1 % natrija, 11,4 %
bora, 29,4 % kisika a ostatakje voda.
R: Na,B,O,·l 0 H,O.
5.20. Uzorak ad 5 g kristaliziranog kadrnij-sulfata pri z.agrijavanju izgubi n3 masi
1,88 g. Pri zagrijavanju iz uzorka i;dazi sarno voda. Kojaje naiiednostavrnja fonnu.la
h..idrata ?
R: CdSO, ·7 H
2
0.
5.21.Na Mjesecu je naden do tada nepoznat mineral koji je dobio naziv anna1ko1it
Sastav minerala u masenim udjelima je: 21,8 % icljeza Fe, 9,5 % magnezija Mg,
37,4 % titana Ti i 31,3 % kisika O. Koju formulu ima annalkolit?
ZADACIIZ ORGANSKE HEMIJE
5.22. Izracunaj masene udje1e ugljikn i vodika u:
a) metanu C ~ ,
b) propanu C,H"
c) butanu C4HlO,
R: a)75%C,25%H; b) 81,8'%C, 18,2%H, c)82,7%C,17,3%H
50
I
I
I
,I
'I
I
I
I
5.23. Izracunaj maseru udio ugljika i masu ugljika u 7 g:
a) etana C2Ho,
b) etena C,H"
c) etina (aceti1ena) G,H
2
.
R: a) 80 %, 5,6 g; b) 85,7 %, 6,0 g; c) 92,3 %, 6,46 g.
5.24. lzracunaj procentni sastav:
a) cikloheksana C,H
1
:! i
b) benzena C
6
H
6
_
R: a) 85,7 % C, 14,3 %H; b) 92,3 % C, 7,7 % H
5.25. Koliki je maseru udio vodika u:
a) toluenu (meti-benzenu) CJ1
s
CH),
b) etil-benzenu C6HS-C2HS7
R: a) 87 %; b) 94,3 %.
5.26. Koliko ima grarna hlora u 80 g:
a) metilh10rida CH3Cl,
b) eti1hlorida CH,CH,CI,
c) hlorbenzena C6H
5
Cl ?
R: a) 56,24 g, b) 44,0 g, c) 25,2 g.
S.27.Izracllllaj maseni udia vodika u:
a) nafta1enu C,oHo,
b) antracenu C4H10.
R: a) 6,25 %, b) 5,62 %.
S.2S. Izracunaj maseru udio:
a) kisika u piranu C,H,O i furanu C,H
4
0,
b) nitrogena u piridinu CsHsN i piroiu Cf,HsN,
c) sumpora u tiofenu C
4
H4 S.
R: a) 82,2 % i 23,5 %; b) 17,7 % i 20,9 %; c) 38,1 %.
5,29, Kolika je masa kisika u 30 g Cistog:
a) metanola CBJOH,
b) etanola C,BsOH?
R: a) 15 g; b) 10,4 g.
5.30. Izracunaj maseru udio ugljika u:
a) 1,2-etandiolu (eti1en-gliko1u) C
2
tL.(OH)"
b) 1,2,3-propantrio1u (glicerolu) C,Hs(OH), ..
R: a) 19,3 %, b) 13,0 %.
51
5.31. Koliki procenat kisika saddi:
a) fenol C
6
HsOH,
b) benzil-alkohol C6HsCH20H?
R: a) 17,0 %, b) 14,8 %,
5.32. K.ako se odnose maseni udjeli vodika u.
a) dimetil-etru CH
3
-O-CH
3
i dietiI-etru C2Hs-O-C2Hs,
b) mctanalu (formaldehidu) HCHO i etanalu (acetaldehidu) CH:3CHO,
c) benzaldehidu C
6
H
s
CHO i propononu (acetol1u) (CH)hCO ?
R: a) O,U04: 0,135; b) 0,0607: 0,0909, 0) 0,0566.0,1034.
5.33. Kako se odnose maseni udjeli kisika u:
a) mctanskoj (mravljoj) kiselini HCOOH i etanskoj (sircetnoj) kiselini CH:3COOH,
b) proPal1Skoj kiselini C
2
H
s
COOI-I i butanskoj kiselini C}H7COOH ?
R: a) 0,533 : 0,533 (l : 1); b) 0,432 : 0,364.
5.34. Izracllnaj maseni lidio ugljika u:
a) palmilinskoj kiselini C
1s
H
31
eOOH,
b) oleinskoj kiselini C
17
H
33
COOH,
c) stearinskoj 1dselini C
17
H
35
COOH.
R: a) 75 %, b) 76,6 %, c) 76,0 %.
5.35. Koliki je masenl udio kisika u:
a) benwevoj kiselini C,HsCOOH,
b) salicilnoj kiselini C 7Ii{;03,
c) acetilsalicilnoj kise1ini (aspirinu) 0.Hg04 ?
R: a) 26,2 %, b) 34,8 %, c) 35,5 %.
5.36. Izracunaj rn.aseni udio nitro gena u:
a) metil-aminu CH
3
NH
z
,
b) etil-aminu C
2
H
s
NH
2
,
c) fenil-aminu (anilinu) C6HsNlh
R: a) 45,2 %, b) 31,1 %, c) 15,05 %.
5.37. Kako se odnose maseni udjeli kisika i vodika u:
a) saharo:d C
12
H
n
0
11
,
b) glukozi C6H'206,
c) skrobu (C6H100S)x>
d) fruktozi C
6
E
ll
O,?
R: a) 0,514: 0,064; b) 0,40.0,066; c) 0,494: 0,062, d) 0,40' 0,066.
52
5.38. lzracunaj maseni udio nitro gena u ovim aminokiselinama. Koliko grama
nitro gena ima u 65 g aminokiseline:
a) glicinu (aminoetanskoj kiselini) H2N-CH
2
COOH,
b) alaninu (aminopropanskoj kiselini) C)H7N0
2
,
c) adeninu C
s
H
s
N
5
,
d) leuc;nu C"H"NO"
e) histidinu C6H9N302,
o triptofanu Cl1H12N202,
g) lizil1u C6H14Nz02,
11) serinu C
3
H
7
0
3
N ?
R: a) 13,6 %,12,1 g; b) 15,7 %,10,2 g; c) 51,8 % 33,7 g; d) 10,7 %6,95 g:
e) 27,1 %,17,6 g; t) 13,7 %, 8,90 g; g) 19,2 %, 12,5 g; h) 13,3 %, 8,6 g.
5.39. Maseni udio nilrogena U serinu iznosi 13,3 %. Izracunajte relativnu lllolekulsku
masu serina ako je pomato da u molekulu ima jedan atom nitrogena.
R: j(N) 1; weN) 0,133; MJ 105,2.
5.40. ledna od metoda odrcdivanja molekulske mase proteina je hemijska analiza.
Hemoglobin sadrii 0,333 % zeljcza. Aka molekul hemoglobina sadr2i 4 atoma
zcljcza kolika je relativna molckulska masa hemoglobina ?
R: w(Fe) 0,333 j(Fe) 4, Mr 67000.
Citohrom sadrij 0,426 % Fe. Izracunaj najmanju relativnu molekuIsku masu
citollfoma.
R: Mr 13110.
5,42. Izracunaj dnevl1u porrebti za jodom aka je poznato da se u Ijudskom org<Jluzmu
sintetise aka 1 mg tiroksina dncvno (C
15
H
11

R: 0,67 mg.
5.43. Lizin sadrZi 19,17 % nirrogena. IzracWlati relativnu mo1ekulsku masu lizina
ako je poznato da molekullizina sadrZi dva atoma nitro gena.
R: leN) 2, weN) 0,1917, Mr 145,8.
5.44, Empirijska formula nekog spoja Qedil*nja) je CH,O. Reiativna moiekulska
masa spoja je 90. Odredi molekulsku formulu spoja.
5.45. Analizomje dobiveno daje u ispitivanomjedinjenju maseni udio ugljika 81,8%
i vodika 18,2 %. Odredi empirijslm formulu jcdinjenja,
53
5.46. Kvalitativnom analizom je ustanovljeno da neko organsko jedinjenje sadrZi
ugljik i vodik. Elemantarnom kvantitativnom analizorn je ustanovljeno da je maseni
udio ugljika u jedinjenju 92,3 % a ostal0 je vodUc
a) odredi empirijsku fonnulujedinjenja,
b) ako je eksperimentalno odredena molarna masa jedinjenja M = 78 glmol, odredi
njegovu molekulsku formulu.
R: a) w(H) = 7,7 %, CH b) x= 6, C6R,;.
5.47. U nekom organskom jedinjenju maseni uetio ugljika je 23 %, vodika 5,9 %, a
ostatak je War.
a) odrediti empirijsku formulu jedinjenja,
b) Ako je eksperimentalno nadeno da je molama masajedir\icuja M = 50,5 glmol
odrediti molekulsku fonnulu spoja.
R: w(CI) " 70,3 %, CHoCI, b) x = I. CH3C1.
5.48. Neki organski spoj sadrii 52 % ugljika, 35 % kisika i 13 % vodika. Odredi
njegovu empirijsku formulu.
5.49. Hloriranjem benzena dobiva se kristalna supstanca Giji.ie procentni sastav:
w(C) = 25 %, w(H) = 2 %, w(CI) = 73 %
a) Odredi empiriisku formulu produkta,
b) Ako ie nadeno daie relativna molekulska masa produkala 291 odredi rriolekulsku
formulu i predpostavi njegovu strukturno
R: a) CHCI, b) x = 6, CJl6Ci
5.50. Za neko organsko jedinjenje ustanovljeho je da je lahkoisparljiva tecnost i cia
daje pozitivllU reakciju sa Fehling-ovim reagensorn. Njegov procentni sastav je:
w(C) = 54,55 %, w(H) = 9,09 %, w(O) = 36,30 %. Koie Je to jedinJenie?
R: C,H,O, acetaldehid (elanal).
5.51. Sastav jedinjenja izrazen masenim udjelirna je: w(H) = 2,24 %, w(C) = 26,6 %,
w(O) = 71,07 %. Ako je odrcdena relativna rnolckulska rnasa jedinjenja Mr == 90,
odredi empirijsku molekulsku formulu jedinjenja.
R: (HCO,)" x = 2, H,C,O,
5.52. Procentrri sastav nekog monosaharida ie: w(C) ~ 40,00 %, w(H) = 6,66 %,
w(O) = 53,3 %.
a) izraeunati njegm.'U empirijsku fonnulu,
b) ako je eksperimentalno utHdeno daje relativna rnolekulska masa monosaharida
Mr = 180 odredi molekulsku fonnuln.
R: a) CH,O, Er(CH,O), = 30; b) Mr = 180, x ~ 6, CJl
12
06.
54
5.53. Anilin ima sastav: 77,4 % C; 7,54 % H; 15,1 % N. Gnstina njegove pare prema
vazduhu iznosi 3,21. Odrediti:
a) empirijsku formulu anilina,
b) molekulsku formuln anilina.
:5.54. Neb derivat morfina sadrZi 72,70 % C; 7,11 % H; 4,60 %1 N i ostatak je kisik
Izracunati njegovu empirijsku formulu.
5.55. Hemijskom analizomje utvrden sastav nekog organskogjedinjenja: 60,5 % C:
5,55 % H; 16,1 % 0; 17,8 % C1. Izracunati empirijsku fonnulu togjedinjenja.
R: C,oBlIO,CL
55
6. KONCENTRACIJA RASTVORA
Koncentracije su vcliCine koje odreduju sastav neke smjese. Smjese mogu
biti gasne, tecne i cvrstc. Tecne i ¢Vrste smjese nazivamo jos i rastvorima. Kad
rdstvora razlikujemo rastvorenu supstancu i rastvarac. Za svakodnevni rad
najzanimljiviji su vodeni rastvori, jeT se vada najces6e upotrebljava kao rastvarac.
Za sve vrste laboratorijskog fada nliina je poznavati koncentracije rastvora.
Definisacemo one fiziCke veliCillc Kojima 5e opisuje koncentracija rastvora,a koje se
najcesce koristc.
Alasena /wncentracija, nA)
Masena koncentracija yeA) sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i
zapremine rastvora V:
yeA) = meA) .
V
S1 jcdinica je au hentiji se najcesce koristi i dccimallla jedinica II .
m'
Ona Je brojno jednaka 1 jer je lkg = 1000 g i 1m' = 1000 L
m'
Primjer 1. Pripremiti 400 ml rastvora NaCl masene koncentracije 60 gil.
Rjdcnje:
y = 400 m!= 0,41
yfNaCll = 60 gil
m(NaCl) -?
rv1asa natrij-hlorida za priprcmanje rastvora izracunava se prema:
y(A) = m;:),
!U(NaCI) = y(NaCl) .y - 60 gll·O,4 I = 24 g.
Kolii'inska koncenlracija erA)
KoliCinska koncentracija c(A) sastojka A je odnos kolicine tog sastojka
n(A) i zapremine rastvora V:
56
i
1
'
£
"
1
I
I
I
I
I
,
I
I
. .. . mol mol
SI JcdlmcaJC -3-' U hemiji se najcesce koristi decimalna jedinica
m I
Primjcr 1. Pripremiti 300 em:'! rastvora NaOH koliCinske koncentracije 1,5
mollL
Rjdcnjc: .
V = 300 em' = 0,3 I
c(NaOH) = 1,5 molll
m(NaOH) =?
Da bi izracunali potrebnu masu NaOH koristicemo obrazac c(A) = n(A)
y'
odakle izracunavamo potrebnu kolicinu NaOH:
n(NaOH) = e(NaOH)·Y = 1,5 mol/l·G,J I 0,45 moL
Iz poznate kolicine izracunavamo masu prema n(A) = meA) ,odnosno
M
m(NaOH) = n(NaOH) M(NaOH) = 0,45 mol -40 gil = 18 g:
M aseni udio w(A)
Maseni udio sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i mase svih
supstanci u rastvoru m (masa rastvora):
w(A) = m(A),
m
Aka se rastvor sastoji ad jedne rastvorene supstance A u rastvaraeu Banda
je maseru mlio:
weAl = meA)
m(A)+m(B)
gdje je masa rastvora m meA) + m(B), pri cemu je meA) - masa rastvorene
supstance a m(B) - masa rastvaraca.
Za izracunavanje mase rastvora m cesta je potrebno znati gustinu rastvora:
m

V
gdje je V - zaPFemina rastvora.
57
SI jcdinica za gustinu je a najces¢e se koristi decimalna jedinica fl '
m
3
Primjer 1. Gustina rastvora je 1,2 kg/dIn
3
, a zapremina 250 mt Kolika je
masa rastvor3 ?
Rjdcnje:
p 12 kg, 12001l., jer je 1 dm' 1 L
dm- I
y 250 ml 0.251
Ill:= '1
m p.y 1200 gIl.0,25 1 300 g.
Frimjer 2, Trcba pripremiti 150 ml 10 % rastvor. KCL Koliko treba
odvagati KCl i koliko dodati vade? Gustina rastvoraje 1,01 Jcg
l
.
dm
Rjc!cnjc:
w(KCl) 10 0,1

'dm
3
1
m(KCl) =?
Prema definiciji mascnog udjela mas3 potrebne soli je:
m(KCl) w(KCl)-m,
gdje je III masa rastvora.
Posto znamo zapreminu rastvora i njegoVll gustinu, rnaSll cerna izracunati
prema:
m p .y 1010 gIl·0,!5l lSI,S g.
Sada izracunavamo masu potrebne soli:
lS,15g.
Menzurom treba doliti vodu do 150 m!. Aka je masa soli 15,15 g, amasa
rastvora 151,5 g, onda je mas. vode (rastvaraea) m(H,O) m - m(KCI) 136,35 g.
58
I
I
I
I
I
I
I
l
TabeI.2
Decimalna
jedinica koja
Flzicka veliCina Oznaka Defmicija SI jedinica se najvise
koristi u
hemiii
masa m kg g
zapremina Y
I

I
gustina p m
I
g

V
I m
3
I
molarna masa M M Mr·g/mol kg/mol glmo!
koliCina neAl
neAl = meA)
mol mol
supstance
M
masena yeA)
I
yeA) = meA)

I
f
koncentracija
y
m} I
kolicinska erA)
erA) = neAl
mol mol
koncentracija
m
3
-
V !
maseru udio weAl
weAl = m(A)
neimenovan broj
m
Preracunavanje jedne koncentracije u drugu
Na osnOvll definicije fizlckih veliCina koje karakterisu koncentraciju
rastvora mozemo izvesti izraze koji povezuju jednu VIStu koncentracije sa drugom
Primjer 1. Kako mozerno izracunati koliCinsku koncentraciju ako znamo
masenu i obratno ?
Rjesenje: Masena koneentraeija sastojka A je y = meA) a kolicinska
V
erA) n(A).
V
Posta je n(A) meA) to je
M
(A)
- meA) - Y '1'
e --.. II
M·V M

59
l'v'apumena: Pri izracunavanju sa jcdinicama koje se najvise koriste
treba bit! dosljcdan (decimalne jedinice II posljednjoj koloni u tabeli). Alw se
moiarna masa izraiava u glmol onda sc masena koncentracija izraiava u gil, i
kolicinska koncentracija u moIII, gustina u gil.
Primjer 2. K(";1.o mozemo iZIaCllnali koliCinsku koncentraciju aka znamo
maseni udic i obratno ?
meA)
Rjcsenjc: Maseni udic je w(A)= gdje je masa rastvora m "" p·Y.
m
Zamjenom dobijemo:
weAl meA) .
p.y M p·Y·M
. mCA) . n
Posto je --::::: n 1 = c zamjenom dobijcmo:
M Y
weAl c.(A)·M yeA)
p p
Koristimo decimalne jedinice: molll za koliCinsku koncentraciju, g/mol za
molamu masu i gil za gustinu.
Primjer 3. Masena kohccntraCija rastYOfa NaOH je 80 gil, a gustina 1,05
g/cm
3
. Kolikaje:
a) koliCinska koncentracija,
b) maseni udio ?
Rjdcnjc:
yeA) = 80 gil
P = 1,05 glem
3
= 1050 gil
h:i..::.30 glmol
erA) ?
weAl == ?
a)
eCA) .y(A)
M
80gll -2 moll 1
40 g/mol
b)
w(A)= yeA) = 80gll
P 1050 g II' ,
Primjer 4. Maseni umo naui}karbonata Nai:03 u rastvoru iZl1.0si H,.65 %.
I:zxacunati:
a) koliCinsku koncentraciju,
60
b) masenu koncentraciju rastvora aka je gustina rastvora 1,1 gJern
J
,
RjeSenje:
w = 9,65 % 0,0965
P 1,1 glem' 1100 gil
M= 106 glmol
a) c(Na,CO,) - ?
b) y (Na,C0
3
)
a)
e·M
W=--,
P
w(Na,C03 )·p _ 0,0965·1100gil Imoill.
, M 106g/mol
b) Y (Na,CO,) = M ·e(Na,C0
3
) = 106 glmol·l molJl = 106 gil.
Primjer 5. Kolika je masa sulfatne kiseline u 10 em
3
vodenog rastvora za
kojuje maseni udio H2S04 96 %7 Gustina r"stvofaje 1,84 glem'.
RJe!enje:
Y = 10 em
l
= 0,011
w(H,SO,) = 96 % 0,96
p 1,84 glem' = 1840 gil
m(H,SO,)
Sadaje:
Prema definiciji masenog udjela :
w(H,SO,) m(H,SO,) .
m(rastvora)
Masu rastvora cerna naci iz poznate gustine tj.
m(rastvora) = p.y = 1840 gll·O,Oll = 18,4 g.
m(H,SO,) = w(H,SO,) ·m(rastvora) = 0,96 ·18,4 g = 17,66 g
Razrjeilivanje rastvora
Pri razIjedivanju rastvora smanjuje se njegova koncentracija
rastvorene supstance prije i razrjedivanja ostaje ista:
odnosno
ali koliCina
61
Primjer 1. U 100 ml H2S04 koneentracije 0,25 molll doda se 900 m! vode.
Kolika je kolicinska koncentracija nastalog rastvora ?
RjeSenje:
c, = 0,25 molll
V,= 100 ml = 0,11
.'£, = 900 ml + 100ml = 1,0 I
C2;;;;: ?
c, ' V, 0,25 moll 1,0,11
C2=--= 0,025 moll I.
V
2
1,0 I
Primjer 2. Koliku zapreminu 96 % rastvora sulfatne kiseline gustine 1,84
g/em
3
treba uzeti za pripremu 1 drn] rastvora koncentracije 0,5 molll ?
Rjesenjc:
M = 98 glmol
WI :;;: 96 % = 0,96
p = 1,84 glem' = 1840 gn
V, = I dm' = II
£ 2 - ~ 0,5 molll
VI ~ ?
Jz jednacine Cl VI ::::: C2V2 vidimo da je za iznalaienje pocetne koncentracije VI
potrebno poznavati koliCinsku koncentraciju CI:
_w,'p 0,96,1840gll_
1802
III
c, ----- ~ " mo .
M 98g/mol
Daljeje:
0,5 moll!, II = 0,02771 = 27,7 ml.
18,02 molll
Primjer 3. Koliko mJ ras{vora sulfatne kiseline koliCinske koncentracije 3
mollI i koliko vode treba uzeti za pripremu:
aJ 500 ml rastvora koncentracije 0,3 molll,
b) 1,51 rastvora koncentracije 0,5 moIIl ?
Rje!enje:
aJ c, = 3 moll!
62
C2 = 0,3 moll!
.'£1 = 500 ml = 0,5 I
VI =7
V, = c 2 ' V2 _ 0,3 moll!· 0,51 = 0.051.
c
i
3 moll I
Treba uzeti 0,05 1 rastvora i dopuniti vodom do 0,5 1 tj. sipati vode 0,5 ~
0,05 = 0,45 I.
b) c, = 3 moll!
C2 = 0,3 moln
V
2
= I 5 I
- v ~ =?
c
2
' V
2
0,5 mallI·I,5!
V, =---= 0,251.
, c, 3 mo!1l
Treba uzeti 0,25 I rash/ora H2S04 i dOpllniti vodom do 1,5 1, odnosno treba
sipati vode 1,5 -0,251 = 1,251.
Primjer 4, U 3 ! vode dodano je 500 g 44 % H
2
S0
4
cija je gustina 1,342
g/cm
3
_ Izracunati kolicinskll konc_entraciju dobivenog rastvora. Kolika je masena
koncentracija dobivcnog rastvora ?
Rjesenje:
III = 500 g
WI = 44 % "" 0,44
P = 1,342 glcm' = 1342 gn
M- 98 g/mol
C2:::; ?
"12 =?
Da bi nasH koncentraciju poslije razblazivanja, treba izracunati kolicinsku
koncentraciju prije razblazivanja.
c
J
= w, 'p =6,025rnoIl1
M
Zaprernina rastvora prije razblaiivanja je V = In , gdje je m masa rastvora i
p
p gustina rastvora,
500g
Zamjenom se dobiJe: V, = ----- = 0,372 I.
1342g/1
Zaprernina posJije razblaiivanja je:
V
2
= 3 1+ 0,3721 =3,3721.
63
C, ,V, 6,025 molll ,0,3721 066
C,; =--::= , moll I.
- V, 3,3721
y, = M,c, = 98g1mol ,0,66 mol/l = 64,7 gil.
Primjer 5, Na koliku zapreminu treba razrijediti 5 dm' 36 % hloridne
kiseline HCl da se dobije 10 % rastvor ?
Rjdenje:
Da bi primjenili jednaCinu c) V! =- C2V:" treba abje koncentracije izraziti kao
koliCinske. Zadatak je nepotpun jer je potrebno poznavati gustinu. Ukoliko nisu date
podrazumjeva se cia su pribliino iste. U ovom slucaju zadatak mozerna rijesiti sarno
na ovaj nacin:
W2P2
C =--
, M
Iz Cl Vi "" C2VZ sHjedi:
W IPl V ::: y" 2P2 V odnosno
M ' M '
U na!em l.adatku je V, = 5 I; W, = 0,36; w, = 0, I, S obzirom da su gustine
iste dobijemo:
V, = w, ' V, = 0,36, 5 = 18 L
W2 0,1
Rastvor treba razrijediti na zaprerninu 18 L
Primjer 6, U 708 ml vode rastvori se 179,2 I gasovitog HCl pri temperaturi
27'C i pritisku 101,325 kPa, Kolikije maseni udio dobivenog rastvora?
Rjelenje:
V(H,O) = 708 ml = 0,7081
V(HCI) = 179,21
T=273+27=300K
p = 101.325 kPa
w(HCI) =?
Maseni udia dobivenog rastvora je :
w(HCI) = m(HC!)
m
gdje je m masa rastvora. Posta je Hel njegovu masu moterna izracunati lz
-.. Jednacine gasnog"stanja: .-.
64
I
m d"
pV= -RT , g UeJe:
M
pV(HCI)M 101,325 kPa' 179,21· 36,5 g/mol
m(HCI): =
RT 8314 -_J_,300K
, molK
m(HCI) = 265,6g
Masa mstvaraje: m = m(H,O) + m(HCI). Posta je gustina vode p = 1000 gil
to je masa vode:
m(H,O) = p,V(H,O) = 1000 gil, 0,7081 = 708 g,
Masa mstvoraje m = 973,6 g,
Maseni udio rastvora je:
w(HC1): 265,6g = 0,2629 = 26,29% ..
973,6g
Primjer 7. Na 1 I vade dodata je jedna kap 94 % HNO, tija je 1,5
glem', Kolika ce biti koliCinska koncentracija dobivenog ,astvora aka I ml sadrZl 20
kapi?
Rje!enje:
w, = 94%=0,94
P = 1,5 glem' = 1500 gil
M = 63 glmol
C2 =?
Da bi mogli koristitijednacine C1 Vj ::::: C2V2 izracunacemo:
1500 g/l,0,94 = 22,38 mallL
63 g/mol
Posto I ml sadrZi 20 kapi ondaje zapreminajedne kapi:
Zapremina V, = 1 1 + 0,00005 I 1 L
Zamjenom dobijemo:
c
i
,VI _ 22,38molll·5,lD-'1 112.10-3 III
C
2
:::::--_ - , rna.
V, II
65
ZADACI
6.1. U bolnicama se pacijentima poslije operacije intravenski daje rastvor glukoze u
kojoj je maseni udio glukoze 5 %. Izracunaj rnasu glukoze rastvorenu II 500 g
rastvora.
R: meg/) ~ 0,05 ·500 g = 25 g.
6.2. Izracunaj zapreminu vode u kQjoj se mora rastvariti 10 g natrij-nitrata da bi
maseni lldio NaNO} bio 2 %.
R: m(mstvora) ~ 10 g I 0,02 ~ 500 g.
Voda je rastvame, m(H,O) = 500 g - 109 = 490 g
V(H,O) = 490 ml.
6.3. Koliko je potrebno KCI i vode za pripremu 720 g 32,5 % mstvora KCI ?
R: 234 g KCI i 486 g H,O.
6.4. Koliki je maseni udio K,CO, kada se 130 g te soli pomijesa sa 370 g vode ?
R: 26%.
6.5. Koliko je potrebno NaOH za pripremu !O I 12 % rastvora gustine 1,13 glem' ?
R: m = 1357 g.
6.6. Koliko je NaOH i vode potrebno za pripremu 450 ml 22 % rastvora NaOH Cija
gustina iznosi 1,24 glem'?
R: 122,9 g NaOH i 435,6 g vode.
6.7. Koliko u'eba odvagati NaOH za pripremu:
a) 500 em} 5 % rastvora gustine 1,0452 g/cm
3
,
b) 150 em' 20 % rastvora gustine I, j 884 glem',
c) 300 em' 40 % rastvora gustine 1,3991 glem'.
R: a) 26,13 g; b) 35,65 g; c) 167,9 g.
6.S. Treba priprerniti po 21 rastvora kolicinske koncentracije 0,05 moM. Koliko treba
odvagati navedenih soli:
a) KMnO"
b) K2Cr,O"
e) Na,S2O"
. d) FeSOdO H
2
0?
R:a) 15,804 g; b). 29,41 g; c) 15,81 g; . d) 27,8 g.
66
6.8.Izracunajte kolicinsku koncentraciju rastvora ako je masena koncentracijalOOgll:
aJ C,H,OH, b) AgNO" e) FeCI,.
R: aJ 2,171 mol/l; b) 0,589 molll; e) 0,616 molll
6.9. Izratunajte masene koncentracije ako su maseni udjeli:
a) 13 %, p = 1,1 glem'.
b) 20 %, p = 1,2 glem',
e) 43 %, p = 1,3 glem'.
R: y ~ w·p(dokazite): a) 143 gil; b) 240 gil; eJ 442 gil.
6.11. Izracunajte kolicinske koncentracije ako su maseni udjeli 12 % i gustine 1,15
glem': a) NaCl, b)H,SO" c)H,PO" d)RNO,.
R: a) 2,36 molll; b) 1,41 molll; c) 1,41 mollI; d) 2,19 molii.
6.12.Koliko grama plavog kamena CUS04·5 H20 treba 7..3 pripremu 2 1 rastvora
koncentracije 0,1 molll ?
R: 50 g.
6.13. Gustina 20 % rastvora fosfatne kiseline iznosi 1,1143 glem
3
. Kolika je
koli¢inska i roasena koncentracija tog rastvora ?
R: 2,27 rnolll; 222,8 gil.
6.14. 10 grama neke supstance, elja rclativna molekulska ri.msa iznosi 46, rastvoreno
je u 100 g vode. Gustlna dobivenog rastvora je 0,985 glem'. Kolika je kolicinska
koncentracija rastvora ?
R: 1,949 moili.
6.15. Izracunati koliko grama HNO, ima u j 0 em' rastYora eija je gustina 1190 gil, a
maseni udio je 32 %?
R: m(rastvara) ~ 11,9 g; m(RNO,) = 3,8 g.
6.16. Izra¢unati kolicinsku koncentraciju:
a) 9 % fizioloskog rastvora NaCI <ija je gustina 1,005 glem';
b) rastvora koji u 150 g vode sadrzi 3 g KOH ( P = 1,025 glem').
R: a)e= 1,5mal/1; b) c=0,355molil
6.17. U 1000 g 15 % rastvara sali dodano je:
aJ 100 g vode,
b) 100 g vQde i 100 g soli,
e) 100 g soli.
Izraeunati masene udjele ovako dobivenih rastvora.
R: a) 13,64 %; b) 20,83 %; e) 22,73 %.
67
6.18. Koliko m1 10 % rastvora Na2C03 gustina 1,1 glmJ je potrebno za pripremu
500 ml Na2CO) kolicinske koncentracije 0,1 molll ?
R: 42 mL
6.19. Koliko ml95 % sulfatne kiseline gustine 1,839 glem' treba za popremu 740 ml
rastvora ko_ncentracije 1 moIIl ?
R: 41,6 mL
6.20. Koliku zapreminu 36 % rastvora Hel treba uzeti za pripremu 1 dm
3
rastvora
koncentracije 2 moUl? Gustina pocetnog rastvoraje 1,1 glem),
R:0.183L
6.21. Koliko je grama 96 % rastvora sulfatne kiseline potrebno uzeti za pripremanje 1
kg 30 % rastvora kiseline koja se upotrebljava za punjenje akumulatora ?
R: Masa rastvorene supstance ostaje nepromjenjena ffi\(A) = m2(A); Ako su mase
rastvora prije razblazivanja ffi! i ml, ondaje ffi] WI (A) "" Jlll W2(A) ml "" 312,5 g.
6.22. Do koje zaprenrine je potrebno razblaiiti 500 ml 20 % rastvora NaCI, gustine
1,151 glem' da bi se dobio 4,5 % rastvor gustine 1,029 glem' ?
R: 2,488 L
6.23. Koliko je ml 38 % hloodne kiseline Hel gustine 1,19 glem' potrebno da se
dobije 1 I rastvora koncentracije 2 moIIl ?
R: 161,44 ml
6.24. U 100 Illi castvora Na,PO, koneentraciJe 1,2 moUI doda se 10 g soli Kolika je
koncentracija soli ?
R: 1,81 mollL
6.25. U 250 g 5 % rastvora Na,CO, doda se:
a) 100 g vode,
b) 50gsoli.
Izracunati maseni udio soli.
R: a) 3,57 %; b) 20,83 %.
6.26. U 150 g 12 % NaOH gustine 1,131 glem
J
doda se 50 ml vode. Izracunati
rnaseni udio i kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora. KoUka je gustina
dobivenog rastvora?
R: V, = 132,6 em'; m = 200 g; V, = 182,6 ern'; p, = 1,095 glem'; w, = 9 %.
68
6.21. Koliki je maseni udio KOH u raitvoru koji se dobije mjesanjem 250 g 10 %
KOH, 150 ml vode i 10 g KOH?
R: 8,54 %.
Organska bemija
6.28. Masena koneentracija rastvora gIukoze C,HI20 6 je 120 gil, a gustina rastvora
1.11 glem'. Izracunati:
a) kolicinsku kaucentracUu rastvora glukoze,
b) maseru udio glukoze u rastvoru.
R: a) e = 1- = 0,667 moll!,
M
b) w=1. =0,108=10,8%.
p
6.29. Rastvor saharoze C2HnOll ima koHCinsku koncentraciju 0,35 moll! i gustinu
1,2 g/cm
3
. Izracunati:
a) masenu koncentraciju,
b) maseni udio saharoze u rastvoru.
R: a) y = M·e = 978 gil; b) w = 1. = 0,815 = 81,5 %.
P
6.30. Rastvor 50 g etanoIa u 80 g CCI, ima gustinu 1,30 glem'. Izracunati:
a) maseru umo etanola u rastvoru,
b) masenu koncentraciju,
c) kolicinsku koncentraciju elanola u rastvora,
R: a) w = 0,384 = 38,4 %; b) V = 0,11, Y = 500 gil, e) e = 10,87 moUI.
6.31. Mije!anjem 50 em
J
etanolai 50 em'vode, na temperaturi 20"C, dobije se 96,5
em
3
vodenog rastvora etanola. KoUka je zapreminska koncentracija etanola u
rastvoru ?
R: Z'preminska koncentracija se definise kao odnos zapremine sastojka i
zapremine uzorka.
V(e tanola) 50em' 0518
O'(etanola) = - - ,
V 96,5em'
Zapreminska koneenJracija etanola je 51,8 %.
6.32. Rastvor sadrn 0,75 g uree H,NCONH, u 70 g vode. Izracun.li:
a) maseni udio uree u rastvoru,
b) koliCinsku koncentraciju uree.
Gustina vode je 1 g/cm
3
.
R: w = 0,0106 = 1,06 %; b) V = 0,071; e = O,i7S molll.
69
6.33. U 50 ml krvne plazme nadeno je 0,98 g a1bumina. Relativna molekulska masa
albumina je 69000. Kolika je kolicinska i masena koncentracija albumina ?
R: moll!; 19,6 gil.
6.34. Bojni otrov fozgen djeluje na organizarn preko organa za. disanje u
koncentraciji y "" 4.10-
5
kg/m
3
. Koliko grama fozgena 6e stvoriti kontaminiranu
atmosferu u ucionici zapremine 100 m
3
.
R: III Z 7,2 g.
6.35. U alrnosfemje isparil0 6,5 kg sanna (nervni bojni otrov). Aka je kancentracija
(opasna po fivot) 1,6·10·
5
kglm
3
, koliku zapreminu maze da zatruje ta koliCina sarina?
R: V = 406250 rn
3
. Zapremina 200 m duiine i 200 m sirine, te 10 m visine t
70
7. HEMlJSKE JEDNACINE. REDOKS-JEDNACINE
HEMIJSKE JEDNACINE
Hemijska reakcija se moze prikazati hemijskom jednaCinom, U tah,,'oj
jednacini navode se svi reaktanti j produkti. Reaktanti se obieno pi5U sa lijevc
strane. a produkti s desne stranc strelice.
StreUce pokazuju da hem(jske jednaCine nisu isto sto i jednacine s jizickim
I'elic'inama Ie zato znakovf plus i minus nemajU uobicajeno znacenje iz matematike . .lednacine
hemlfskih reakcija pn'kazuju samo hantilalivl1e odnose meau brojel'ima jedinhl reaktanata i
produkato
U ispravno napisanoj hernijskoj jednacini bro,j svai{e vrste atoma na obje
stranc jc jednak Zbog toga se uz fonnu!u piSu taka da broj atoma
svakog elementa na strani reaktanata bude jcdnak broju atoma na stram produkata.
Na primjer ujednacini hemijske reakc:ije:
2 KOH + H
2
S04 -+ K2SO, + 2 H
2
0
reaktaTIti su kalij-hidroksid i sulfatna kisclina, a produkti 511 kalij-sulfat i voda. Zbir
atoma kalija, kisika, vodika i smnpora na lijevoj i desnoj stram jedmlcine mora biti
jednak (provjeritc !). Dva molekula KOH i jedan molckul sulfatne kiseIine daju jedan
molekul kalij-sulfata i dva molckula vodc. Pri pis..'mju hemijskih jcdnaCina obieno se
vodi racuna 0 tome da koeficijenti uz fonnulu budu cijeli hrojevi.
Primjer 1. Voda nastaje od vodika i kisika. Napisati hemijsku jednacinu.
Rjesenjc: Jednacina reakcije s nepoznatim koeficijentima je:
a H2 + b O2-> c H20.
Za vodu cerna uzeti cia je koeficijent c ::::: 1, sto znaCi da .ie nastao jedan
molekul vade. Svaki molekul vode sastoji se od dva atoma vodika. Za r0egovo
nastajanje potrebno je dva atoma vodika a ona su saddana u jednoj moJekuli vodika
H
2
, te je a = I. Jedan molekul vade sadrii jedan a10m kisika, a to jc paIa mo1ckule
kisika, te je b = 112. Jednacinu hemijske reakcije piSemo'.
1
lH2 + - 0, -+ I H20.
2
Zelimo Ii da u jednacini koeficijenti budu cijeli brojevi, onda cerna citavu
jednacinu pomnaziti sa 2, te dobivamo:
2H, + 0-,-> 2 H
2
0.
U jednacini je zadovoljen usl<2Y..o sta!nosti brojg atoma svake vrstc.· Broj
atoma vodika s ljeve i desne strane je cetiri, a braj atoma kisilill dV3. Dva rnoleku!a
vodika i jedan molekul kisika daje dva rnolekula vode.
71
Prlmjer 2. Napisati jednacinu sinteze amonijaka koji nastaje spajanjem
mo1eku1a vodika i azota (nitrogena).
Rjdcnjc: Jednacina reakcije S opstim koeficijentima je:
Neka je koeficijent uz amonijak c "" 1. Jedan molekuI arnonijaka sadrii jedan atom
nitrogena a to je paia molekula nitrogena. te je b := Y.:. redan molekul amonijaka
sadrZi tri atoma vodika. Tri atoma vodika sadrle se u jednom i po rnolekulu vodika,
teje a;::: 1,5 = 3/2. Sada mozemo pisati:
Da bi dobili cje1obrojne koeficijente citavu jednacinu umotimo sa dva i
dobivamo:
3 Hz + N, -+ 2 NH,
Broj atoma vodika i nitrogena)e jednak s obje strane joonacine. Provjerite!
OKSIDACIJA I REDUKLlJA
Nekad su se pod oksidacijom podraznmijeva1c reakcije sa kisikom, a pod
redukcijom reakcije oduzimanja kisika, Danas je pojam oksidacije i redukcije
pro!iren i lemelji se na izmjeni eloktrona: OI<Sidacija je proces o\pustanja
elektrona, a redukcija je proces primanja cleldrona.. Pojam oksidacije i redukcije
objasnit na primjem sagorijevanja magnezija:
Mg+O
Prema stamj definicifi reakcija udesno je reakcija oksidacije, a reakcija uilj'eva
reakcq'a redukcije. Radi jednostavnosti dat je pn'mjer sa atomarnim kisilwm, mada je
sagorijevanje magnezija reakcfja s molekulamim kisikom.
Prema savremenorn tumacenju, u gornjoj reakciji magnezij otpusta dva
elektrona: >
Otpustanje elektrona zove se oksidacija. Magnezij se oksidirao.
Kisik prima dva elektrona:
0+2e->O'-.
72
Primanje elektrona je redukcija. Kisik se reducirao.
Supstanca koja otpusta elektrone i taka se oksidira naziva se redukciono
sredstvo. U nasem primjeru magnezij je redukciono sredstvo. Supstanca koja prima
elektrone i tako se reducira naziva se oksidaciono sredstvo. U nasem primjeru kisik
.Ie oksidaciono
·U gomjem primjeru atom rnagnezijaje otpustio dva elektrona, a atom kisika
je primio ta dva elektrona. Broj primljenih elektrona jednak je broju otpustenih
elektrona. Reakcije kod kojih dolazi do premjestanja elektrona s jednog atoma na
drugi nazivaju se redokswreakcije.
OKSIDACIONI BROJ
VaJencija elementa u jonskim spojevima odredena je brojem otpustenih iii
primljenih elektrona. Valencija elementa s kovalentnom vezom odredena je brojem
zajednickih elektronskih parova koji atom tog elementa gradi s atomom drugih
elemenata.
Medutim, kod sastavljanja hemijskih jedinjenja redoks-reakcija, koristimo
se pojmom oi<sidacionog broja To je opstiji ,.pojam oct valencije jer ne zavisi od vrsle
veze. Oksidacioni broj pokazuje stanje atoma u nekom spoju, a koje izraiavamo
brojem elei<trona kojim pojedini atomi uceslvuju u vezi. Alomi koji otpustaju
elektrone imaju pozitivan oksidacioni broj, a atomi koji primaju elektrone, imaju
negativan oksidacioni broj.
Oksidacioni broj se pise iznad simbola elementa i to prvo predznak naboja,
a zatim brej. Na primjer kod natrij-hlorida oksidacioni broj natrija je +1, a
oksidacioni broj hIora -1 (Zo5lo?).
(+l)H)
Na CI.
Za odredivanje oksidacionog broja potrebno je znati nekoliko pravila:
1) Atomi i molekuli u e1ementarnom stanju irnaju oksidacioni brej nula (0). Na
primjer:
0000000
AI, Fe, CU,HZ,02,He, P4
2) Oksidacioni broj kisil<a u spojevima je -2 (izuzev u pereksidima -1). Na
primjer:
(-2) (-2) (-2)
H, 0, Ca 0, S 0 2 .
3) Oksidacioni brej vodil<a u spojevimaje +1 (osim u melalnim ltidridima,-I). Na
primjer:
(+1)
H,O,
(+1) (+1)
H NO" C H 4.
4) Zbir oksidacionih brQjeva u molekuli je jednak null.
Primjer 1. Koliki je oksidacioni broj sumpora u sulfatnoj kiselini?
Rjdcnje: Na osnovu navedenih pravila znama oksidacione brojeve kisika i
vodika. Nepoznati oksidacioni broj sumpora obiljciicemo sa x:
(+1) :«-2)
H2S0,.
Posta je zbir oksidacianih brojeva u molekuli jednak nuli, anda moierno
pisati jednacinu:
2(+I)+x+4(-2)=0,
x=6.
Oksidacioni braj sumpora u sulfatnoj kiselini je +6.
Primjer 2. Izracunajte oksidacione brojeve ugljika u slijedeCim spojevima:
CH" C,flo, C,R" C,H" CH,O, CO, CO,.
RjeScnjc:
:-; +1
CH4, x+4(+I)=0, x=-4
x ;-1
C2H6, 2x+6(+I)=0, x=-3
x .;·1
/
C2H" 2x+4(+I)=0, x=-2
x +1
C,H2, lx+2(+1)=O, x=-1
x +1 -2
CH20, x+2(+I)+(-2)=0, x=o
CO, x+(-2)=0, x=2
x ·2
C02, x+2(-2)=0, x=4
JEDNACINE REDOKS-RE4KCI.I4.
To su jednaCine u kojirna dolazi do promjene oksidacionih brojeva. Osnovni
zahtjev pri pisanju heroijskih jednacina redoks-reakcija je da broj elektrona kojc
otpusta redukciono srcdstvo bude jednak brojn elektrona koje prima
oksidaciono sredstvo.
Da ponovimo: Oksidacijom (otpustanjem elektrona) oksidacioni broj se poveeava,
rcdukcijom (primanjem elektrona) oksidacioni broj se smanjuje, Promjena oksidacionog
broja jednaka je broju otpustenih odnosllo pn"mfjenih elektrona, Supstanca (tvat) koja se
oksidira naziva se redukciollo sredstvo, a supsranca koja se reducira oksidaciono sredstvo.
Primjer 1. Koje od sljedeeih hemijskih jednacina plikazuju jednaCine
Staje U Itiima oksidaciono, a !ita redukciono sredstvo?
2Ca{s) + 02{g) -+ 2CaO(s)
b) Zn(s) -I- 2 HCI(aq)"---;" ZnCh(s) + H2(g)
c) AgN0
3
(aq) + HCl.(aq) -+ AgCl(s) + HN03(aq)
74
Rjescnjc: Oznake uz formule predstavljaju agregatna stanja (vim poglavlje
12): s- evrsto, 1- teena, g-gasovita, aq-vadeni rastvor,
Kad redoks-reakcija dolazi do promjene oksidacionog broja.
o 0 (t2) (-2)
a) 2Ca+O',--+2Ca O.
Kaleij oksidira jer je otpustio dva eJektrona. Kisik reducira jer je primio dva
elektrona. Hemijska jednacina predstavlja redaks-reakciju jer .Ie daslo do promjena
oksidacionih brojeva. Broj elektrona koje otpusti r..alcij jednak je broju e1ektrona koje
primi kisik. Kalcij je redukciono sredstvo,a kisik oksidaciona srcdstvo.
o (+1)(-1) (+:'.)(-1) 0
b) Zn+2 H CI-+Zn CI, +H2.
eink se oksidirao, a vodik reducirao. ova je redoksNreakcija. Cink je
redukciono sredstvo a vodik oksidaciono sredstvo
c)
(+1) (+5j(-2) (+1)(-1) (+I)H) (+1)(+5)(-2)
Ag N 0, + H CI --> Ag CI + H N 0,:
U jednacirri nije doslo do prornjene oksidacionag broja, te jednaCina ne
predslav Ija redoks-reakciju. I
Primjer 2. Rijesi jednacinu koja prikazuje redoksNreakciju aluminija i
kisika.
Rjesenje: Napisacemo hemijsku reakciju bez odgovaraju6ih koeficijenata
uz formrue (neizjednacenajednaCina):
o 0 (+3) (-2)
AI(,) + 02(,) --+ AI, 0
3
.
Oksidacioni broj alurninija u spoju sa kisikom nasli sma na osnovu poznatih
pravila (Provjerite !). Cilj namje da odredirno odgovarajuce koeficijente iz fonnule u
ovoj redoks-reakciji.
Napisa,t cerna parcijalne jednacine oksidacije i rcdukcije.
Alwninij se oksidirao a kisik rcducirao:
o
AI--+ AI3+ +3e- /·4
o
02 +4e- --t20
2
- /·3
Naboj jona pisemo u gomjem desnom uglu (3 +,2-) i ne treba mijdati sa pisanjem
oksidacionih brojeva.
Da bi izjednacili broj e1ektrona, prvu jednacinu mnoiima sa 4, a drugu sa 3,
te dobivamo:
4AI-+ 4Ae+ + 12 e-
30, +12e- -->60
2
-
Parcijalne jednacine saberemo:
4 AI +30,:;: 12 e --> 4 AI" +6 0"+ 12 e
75
Konacnajednacina (izjednacenajednacina) je:
4 Al + 3 0, -> 2 Al,O,.
Primjer 3. Uravnoteziti redoks-jednaCinu koja prikazuje rastvaranje bakra u
koncentrovanoj nitratnoj kiselini, pri cernu su produkti reakcije: bakar(II)-nitrat,
nitrogen(IV)-oksid i voda:
o (+!){+5)(-2) (+2) (+5)(-2) (+4)(-2)
Cu+ H NO, .... Cu(N 0,), + N 0 +H,O.
Rjcknjc: Oksidacione brojeve nitrogena u nitratnaj kiselini i nitragen(IV)-
aksidu odredili sma na asnovu poznatih pravila (Provjerite!). Potrebno je odrediti
stehiometrijske koeficijenle.
Jednacinu cerna napisati u disociranom obliku (vidi poglavlje 91)
Cu + W + NO; .... Cu'+ + 2 NO; + NO, + H,O.
Parcijalne jednaCine oksidacije i redukcije su:
Cu .... Cu'+ + 2e'
(+5) ("1"4)
NO, +2H+ +e' -> NO, +H,O/'2
Da bi izjednacili broj elektrona pomnozit cemo drugu jednaCinu sa dva, a
zatim ih saberemo:
(+5) (+4)
Cu+2 N 0, +4H+ +2e' .... Cu'+ +2 N 0, +2H,O+2e'
U redoks reakciji dvije nitratne grope se reduciraju u nitrogen(lV)'oksid, a
dvije nitratne grope su potrebne da bi nastao spoj Cu(NO,),:
Cu + 4 HNO, ,-> Cu'+ + 2 NO:; +2 NO, + 2 H,O.
U molekulskom obIikujednacinaje:
Cu + 4 HNO, .... Cu(NO,h + 2 NO, + 2 H,O.
ZADACI
7.1 Odrediti stehiometrijske koeficijente u sljedecimjednacinama sagorijevanja:
a) aMg + bO, -> cMgO
b) aAI + bO' .... cAl,o,
c) aCB:4 + bO, -> cCO, + dH,O
d) aC,H. + bO, -> cCo, + dH,O
0) ,aC,tL,+ bO, -> cCO," dH,O
f) aC,H, + bO, -> cCO, + dH,O
g) C
4
H,o+bO, .... cCO,+dH,O
76
R: a) a 2, b 1,
d) a 1, b 712,
512, 1;
c 1; b) a 4, b 3, c 2; c) a 1, b 2, c 1, d 2;
c 2, d 3; e) a I, b 3, c 2, d 2; f) a I, b
g) a 1, b 1312, c 4, d 5.
7.2. Odredi stehiometrijske koeficijente u sljedeCim jednacinama otapanja metala II
kiselinarna:
aJ aZn + bHCI -> cZnCI, + dH,
b) aZn + bH
2
S04 -')- cZnS04 + dH
2
c) aAI + bHCI .... cAICr, + dH,
d) aAI + bH,SO, -> cAI,(SO,h + dH,
0) aMg +tH,PO, -+ cMg
3
(PO,h + dH,
R: a) a I, b 2, c 1, d 1;
c)
1,
b) a 1, b L c 1, d 1;
d)
7.3. lzjednaci·hemijsku jednaciuu reak.cije oksida sa vodom:
a) a.lv!gO + bH,O -> cMg(OHh
b) aCO, + H,O.., cH,CO,
c) aSO, + bH,O -> cH,S04
R: Svi koeficijentijednaki sujedinici.
7.4. IzjednaCiti hemijske jednacine neutralizacije kiselina sa natrij-hidroksidom:
a) aHCI + tNaOH -> cNaCI + dH,O
b) aH,S04+ bNaOH -} cNa,SO, + H,O
c) aH,PO, + bNaOH -> cNa,PO, + dH,O
R: a) a 1, b = I, c = 1, d 1
b) a 1, b = 2, c 1, d 2
c)a= 1, b=3, 1,
7.5. Uravnoteiiti sljedecc hemijske .jednaCine:
a) aFC
2
S3 + b02 -} CS02 + dFC
2
03
b) aFe
2
03 + bCO -> cFe + 'dCO,
c) aPbS +bPbO -> cPh + dSO,
d) aSiO, + bMg -> cMgO + dSi,
R: a) a = 1, b 912, c 3, d = 1;
b) F 1, b = 3, c 2, d 3;
c) 1, c=3, 1;
d) a 1, b= 2, c 2, d = 1.
7.6 Odrediti oksidacione brojeve hlora u:
Cl" HCI, HCIO, HCIO,.
R: 0,-1,+1,+7.
77
7.7. Odrediti oksidacione brojeve sumpora u:
S" H,S, SO" H,S03, S03, H,SO,.
R: 0, -2, +4, +4, +6, +6.
7.8. Odrediti oksidacione brojeve nitrogena u:
N2, NH
3
, NH"OH, NO, HNO" N02, HN0
3
.
R: O. -3, -3, +2, +3, +4, +5.
7.9. Odrediti oksidacione brojeve ugljika u:
CIL, CH
3
0H, C,H
12
0 6, HCOOH, CO,
R: -4, -2, 0, +2, +4.
7,10, Kolikije oksidacioni broj:
a) hlora u C1 i C10",
b) nitrogena uNO; i NO;
c) sumpora uS
2
• i SO ~ - ?
R: a) x:=: -1; x + 1(-2);;;;: -1, x::::: +1. Zbir oksidacionih brojeva jednak je naboju
jona.
b) x+2(-2)=-I,x=+3; x+3(-2)=-1, x=+5.
c) x=-2; x+ 4(-2) =-2, x=+6.
7.11. Odrediti oksidacioni broj.hroma u sljedeCimjedinjenjima:
K,CrO" K,Cr,O" Cr,03, Cr2(SO,h .
R: +6, +6, +3, +3.
7.12. Koji ce se clementi reducirati a koji oksidirati U ovim reakcijama:
a) CaC0
3
--+ CaO + CO"
b) Fc30, + 4H2 --+ 3Fe + 4H
2
0,
c) H,SO, + 2 KOH -> K,SO, + 2 H,O,
d) MoO, + 4 HCl -> MnCl,+ CI, + 2 H,O.
R: a) nijedan, b) Fe(red), H(ox), c) nijedan, d) Mn
7,13, KaJe su od sljedeCih rcakciJa oksido-redukcione?
a) H2 + Br2 -+ 2HBr,
b) CaC0
3
--+ CaO + CO,
c) 2 Na + 2 H20 -> 2 NaOH + H"
d) CaO + H,O --+ Ca(OH)"
e) Fe + CuSO, -> FeSO, + Cu,
f) Cu + 2 H,S04 --+ CuSO, + SO, + 2 H,O.
78
R: Oksido-redukcione reakcije su pod a, c, e i f.
oksidans reducens
a) Br, H2
c) H2 Na
e) Cu Fe
f) H
2
S04 Cu.
7.14. UravnoteZiti sljedece hemijske jednacine:
a) H,S + J -> HJ + S,
b) H,SO, + Mg -> MgSO, + H2,
c) Cl, + H,O + H,S -> HCI + H
2
SO,
d) FeCI, + H,S -> FeCI, + S + HCI
e) NH3 + O2 -+ H20 + N2.
R:
a) H,S + J,--> 2 Hl + S,
. b) H,SO, + Mg -> MgSO, + H"
c) CI, + H,S + 4 H20 -> 8 Hel + H2SO"
d) 2 FeCl
3
+ H,S --> 2 FeCI, + S + 2 HCI,
e) 4 NH3 + 3 0, --+ 6 H20+2 N2.
79
8. IZRACUNAVANJE POMO(;UHEMIJSKIH
JEDNAC7NA
IedrraCina hcmijske reakcije omogucava izracuORvanje broja i koliCine
jedinki (molekula, atoma, jona) u hemijskoj reakciji.
Ako imamo hcmijsku reakciju:
aA +bB -+cC +dD
andaje odnos brojajeclinki i broja molova (kolicine):
Nb
"-"-
b
- - ~
N, n a
Nc =
n, c
~
N, n, a
gdje su a, b, C i d koeficijenti u jednaCini.
KoliCina jedinki proporcionalna je braju jedinki (n :=; NINA) te stoga vaze
gore navedeni odnosi.
Odnos koliCine jedinki koje ucestvuju u nekoj hemijskoj rcakciji jednak
je odnosu njihovih koeticijenata u jetinacini te reakcije.
Primjer 1. Izrdcunajtc masu Ciste H
2
S0
4
koja nastaje reakcijorn vode i S03
ako je masa SO, 15 kg. .
Rjesenje:
meSO,) ~ 15 kg
m(H,S04) -?
JednaCina reakcije je:
80
SO, + H,O -> H
2
S04
Odnos koliCinajedinkijednakje odnosu kocficijenata u hemijskoj reakeiji:
n(H, S04)
n(SO,) I'
m(H
2
S0
4
) meSO,)
M(H,S04) ~ M(SO-;J'
meSO,)
m(H,S04) ~ M(H,S04) ~
M(SO,)
98 15 kg = 22,97 kg.
64
U gornjoj jednaCini umjesto molamih masa uneseni su podaci za relativne
molekulske mase jer se molamc mase oclnose kao rclativne molekulske mase:
M, . Me = Mr, : Mr,.
Primjer 2. Glavni prDces koji teee u visokoj peel izrazen je zbimom
jednacinom:
Fe,03 + 3 CO . .-, 2 Fe + 3 CO,.
Nab:
a) broj molekula FC20) potrebnih da nastane 100 atoma zeljeza Fe,
b) braj molova FC203 potrebnih da nastane 25 lIlolova Fc,
c) bra) kilogram. Fe,03 potrebnih da naslane lOa kg z.eljeza.
Rjesenjc:
a) )'I(Fe) ~ 100
N(Fe,O,) -?
1z jednacine hemijske reakcije saznajemo da se iz jednog molekula FC20}
dobivaju dva aloma zcljezJ. Prema tome odnos broja jcdinki (atoma) ieljeza prema
brojn jedinki (moiekula) Fe203 je:
N(Fe) 2
l' odnosno:
N(Fe
2
0
3
)
N(Fe) ~ 2N(Fe,o,).
Posloje N(Fe) ~ 100, loje
°
100_
0 N(Fe, 3 ) = - ~ ) .
2
b) illJ''21 ~ 25
n(Fe20 ,) ~ ?
c)
Broj jedinki se odnosi kao broj molova:
n(Fe) 2
n(Fe,O,) l'
n(Fe) 25
n(Fe-0
3
) ~ --= - ~ 12,5 mol.
, 2 2
m(Fe) ~ lOa kg
m(Fe
2
03) -?
Posto je:
n(Fe) cc m(Fe) i
. M(Fe)
81
m(Fe203)
M(Fe,03)
m(Fe)
2M(Fe) ,
odnosno:
m(Fe ° ): fi(Fe)· M(Fe,03)
, 3 2M(Fe)
100 kg ·159,7
2·55,85
142,9 kg.
Primjer 3. Izrafunati masu kisika potrebnu 1.a potpuno sagorijevanje 10 kg
ugljika, Jecinacina reakcije je:
C +0, -+ CO,.
Rjesenjc:
m(CO,l: 10 kg
m(O,): ?
nCO,)
n(C) I
Posto je n(O,) m(O,), i
- M(O,)
nrC) m(C), to je :
M(C)
m(O,) M(O,) Mr(O,)
m(C) M(C) Ar(C) .
M(O,) 32
m(02) m(C)- .. 10 kg- 26 ?kg.
M(C) 12'
'Primjer 4. Cink reaguje sa hloridnom kiselinom dajuCi vodik. prema
jednacini:
Zn + 2 HC! -> ZoCI, + H,.
IzraCtU1ajte broj molova i z.aprcminu vodika koja nastaje reakcijom cinka sa
20 molova He1 pri nonnalnim Vm "" 22,4 L
RjeScnjc:
n(HCI) 20 mol
Y m 22.4 lImoL
ntH,) ?
Y(H,) ?
Odnos kolicina, premajednacirri,je: n(Hel) "" 2,
. n(H,).1 .
82
I
to je:
n(HCI) 20 mol
n(H.) --=10 moL
, 2 2
, . Y(H )
Posto Je n(H
2
)
Y
m
Primjer 5. Izracunajte zaprerninu amonijaka koji nastqje od 1 kg azota pri
temperaturi lODe i pritisku ],3 bar.
JednaCina reakcije je: N2 + 3 H2 --+ 2 NH3
RjeScnje:
m(N
2
) = 1 kg = 1000 g,
T 273 + 10 : 283 K.
P L3 bar 1,),]0
5
Pa = 130 kPa,
Y(Nl-U -?
Prerna jednacini je:
n(NR,) = 2 n(N,)
adnosno
Posta je

, M(N,) 28g/mol
n(NR,) = 2·35,7 mol 71,43 mol.
Amonijak mozemo srnatniti idealnim gasom ie je 11"iegova zapremina, iz:
PY = IlRT. jednaka:
, _llRT _ 71,43 mo!·8.314 J/mo!K·283K -12
0
78!
.. _ .. _- Y .. , .
'p 130 kPa
Primjer 6. Koja koliCina pirita FeS: daje 1 kg sulfatne kiseline ?
Doblvanje kiseline se moze predstaviti u yidu seme:
RjeScnje:
mCH,Sl),l = 1 kg
m(FeS,): '/
FeS2 B 2 H,SO,
'Prema semi dobivanja kiselinc vidimo cia je:
83
".'., td),.,j;;---n--
Dalje je:
n(H
2
S0
4
)
odnosno
2'
(
R S ) _ n(H2 S04 )
lLe _ _ .
, 2
.r::C
FeS
,)
M(FeS
2
)
m(H,S04)
2M(H,S04) ,
odnosno
120
m(FeS,,) 1 kg, 0,61 kg,
, 2,98
Primjcr 7. Aka se sfalcrit grije na zraku on preJazi u cink-oksid prerna
jcdnaCini:
2ZnS+JO, -2ZnO+ 230
2
,
a) koliko jc potrebllo sfalerita da se dobije 1 kg ZnO.
b) Koliko je potrebno litara kisika pri nonnallum uslovima, cia se dobije 1 kg ZnO?
RjeSenjc:
0) M(ZnO), 1 kg
m(ZnS)" ?
n(ZnS) 2
--- l' n(ZnS) n(ZnO)
n(ZnO) 2 '
Dalje je: m(ZnS) _ m(ZnO)
M(ZnS) - M(ZnO) ,

81,4
b) !ll(ZnOl ikg
n(O,) 3n(ZnO) 3mEnO) ,
2 2M(ZnO)
Posto je:'
Vm = 22,41/mol, to je.
84
v Vm ,nCO,) V 3m(ZnO) = 22,41,3,1000 g 412,8 t
ill 2M(ZnO) 2,81,4 glmol
Primjer 8. Koliko grama NaOH treba uzeti za neutralimciju 49 grama
sulfalne kiseline ?
Rjdcuje:
= 41£
m(NaOH)
Ireba uapisati reakciju neutralizacije baze NaOH i kise!ine Pri
ncutralizn.ciji nastajc Yoda"
2 NaOH + H
2
S0
4
- Na
2
S04 + 2 H
2
0,
_n,,(N:-a,:,Oe,H2-) = = 2,
n(H
2
S0
4
) 1
n(NaOE) 2 n(H2S04),
m(NaOH) 2m(H,S04)
M(NaOH) M(H,SO,) ,
M(NaOH), 2m(H
2
SO,)
m(NaOH) -----'''''' ' "
M(H
2
S0
4
)
40
o
/mol·2·49 g
b = 40 g.
98 g/mol
Primjcr 9. Koliko rnl sulfatne kiseline kOl1centra_cije 0,5 molll treba za
neutralizaciju 50 mi KOH koncentracije 1 11101/1 ? lzracunaj koncenlIaciju nastale
soli.
Rjesenje:
c(H
2
S0
4
) 0,5 molll,
V(KOH) = 50 ml = 0,05 l,
c(KOHl 1 molll
V(H
2
S0
4
)
C
s
=?
n(H
2
S0
4
)
2'
H2S04 + 2 KOH K
2
S0
4
+ 2 H,O,
n(KOH)
n(H
2
S0
4
) 2 '
85
Posioje n= cY, ondaje:
V(H
2
SO 4) = c(KOH)· V(KOH)
2·c(H,S04)
1 mol/l·0,051
2·0,5 mol 11
0,05 L
Koncentracija nastale soli je:
(K SO )

c 2 4 ._-_ ...
V",
n(K,SO,) = n(H,S04) = c(H,SO,,)-VCH
z
S0
4
) = 0,5 molll ·(),051·= 0,025 moL
0,025 mol
e(K SO ) = = ° 25 moliL
2 4 0,11 '
Primjer 10. 1z 200 g rastvora sulfatne kiscline do\;Jijeno je 23,3 g taloga
barij-sulfata. Kakav je bio maseni udio Idsc1ine '?
Sematski se rcakcija moze prikazati :
. Rjesenjc:
m=200g,
= 23,3 g
w(H
2
S0
4
) = ?
m(H
2
S04 ) d' .
W(H,S04) = --"--, g ve.1e masa rastvora (m) poznata
m
86
n(H2S04) = n(BaS04),
m(H
2
S0
4
) m(BaS0
4
)
M(H
2
S0
4
) = M(B';-S(l;')'
. H SO 9,78 g .... 0'04"9 49"'
W(·2 -,./0.
200 g

233,3
Frimjer 11. Reakcijom alkoholnog vTenja ad 250 ml rastvora glukoze
nastaje 8,3 I ugljik(lV)-oksida na temperaturi 308 K i pritisku 94,75 kPa. Izracunati
kolicinsku i masenu koncentraciju glukoze.
RjeScnjc:
Vgl = 250 ml = 0,25 1
V(CO
z
) .. 8,3 1
T= 308 K
P = 94.75 kPa
Cgl =?
y.\'-!;;;;; ?
Reakciona jednaCina je:
2 C,HiOH + 2 CO
2
Koncentracija je:
fig!
Cgl = -. IzjednaCine vidirno daje:
Vgl
Broj molova ugljen(JV)-oksida mozemo 11ati iz jednacine gasnog sianja:
pV
n(CO,) = RT
94,75 kPa· 8,31 = 0,307 mol,
8,314 J/mo1K·308K '
0.307 (1 1 '3 1
ngl = -' =.). rno
2
0,153 mol = 0,614 moll 1.
0,25]
Primjer 12. Fosfor se u telmici dobiva po jednaCini:
Ca3(P04h + 3 SiO, + 5 C 3 CaSiO, + 2 P + 5 CO.
Ako se iz 77 kg trikalcij-fosfata dobije 12,4 kg fosfoTa, koliko je iskoristenje?
RjeScnje:
m(Ca3(PO,),) = 77 kg
mfPJ= 12 4 kg
1(P) = ?
lskoristenje hemijske reakcije je Ganos stvarne mase produkat3.xeakcije (ms)
i teoretski potre.bnc mase. (mr) . .
Teoretsku masu fosfora m(Ph izraeunacemo iz jednacine:
87
m(P)
Iskoristenje je :
1
- m(F), _ 12,4 kg _ 0 80- 80 -"'
- ~ - - - ~ ~ - - )= ) 10
m(Ph 15,4 kg' ,.
Primjer 13. Pri tennickorn razlaganju 25 g CaCO} nastaje 12,3 g CaO.
Izracunati iskoriStenje ovog proccsa.
RjcScnje:
m(CaC0
3
) = 25 g
m(CaO) = 12.3 g
m(CaOlr =?
I""?
Reakciolla jednaCina je:
CaC0
3
~ CaO + CO,
Teoretski nastaku masu Cao nalaznllo lzjednacine: n(CaO) ~ n(CaC0
3
),
m(CaOl m(CaC0
3
)
M(CaO) = MiCaCOJ'
m(CaOh
_5--,6-:c. 2-;:-5",g
= 14 g.
100
!U(CaO)s
- - c c : : - - : ~ = 0,878 = 87,8 %.
m(CaO),.
Primjer 14. Koliko grama fosfatne kiseline a kohko kalcij-hidroksida treba
uleli da se priredi 100 g kalcij-fosfata ?
RjcScnje:
m(Ca,il'O,],l = 100 g
m(H
3
P0
4
) - ?
m(Ca(OH),) = ?
88
Reakciona jednacina je:
Poznata nam je masa fosfata. Prvo se izracunava masa kiseline:
n(H3PO,) = 2 n(Ca3(PO')2),
m(H
3
P0
4
) 2 m(Ca
3
(P0
4
J,)
M(H
3
P0
4
) M(Ca
3
(P°4)')
Masu hidroksida cerno izracunati takode koristeqjem reakeione jednacine:
n(Ca(OH),) =3 n(Ca3(P04h),
m(Ca(OH)3)
M(Ca(OH),)
3m(Ca)(P0
4
lz)
M(Ca
3
(P0
4
),)
Primjer 15. Pri dejstvu viSkom hlornc kiseline na 30 g prirodnog krecnjaka
dobijeno je 11 g ugljik(lV)-oksida. KoUka procenata CaC0
3
ima u prirodnom
krecnjaku?
RjeSenje:
m(krecnjaka) ~ 30 g
mCCO,l = 11 g
w(CaC0
3
) ~ ?
lzracuna6emo koliko CaCO) odgovara masi od 11 g CO,. lz reakcione
jednaCine vidirno da je:
n(CaCO)) = n(C0
2
)
89
m(CaC0
3
)
M(CaC0
3
)
m(C0
2
)
M(CO,) ,
100
m(CaC0
3
) 11 g- = 25 g.
. 44
To je masa Cistog karbonata.
Maseni udio (procentnalni sadriaj) u prirodnom krecnjaku je"
w ;:;: m(CaC03 ) "" 25 g :;:; 0 833 :=: 83 3 %
m(kree.) 30 g' ,.
Primjer 16. Kahko grama CO2 mot,erno dobiti pecenjem 500 kg krecnjaka
koji sadrii 5 "/0 primjesa ? Kohka je to litara ugljik(IV}oksida n3 temperaturi 20
D
e i
pritisku 1 bar? .
CaCO, -. CO2 + CaO
Rjesenje:
m(krecnjaka) = 500 kg
m(CO,)
PIVO 6emo uaCi masu cistog Caco3 da bi prema reakcionoj jednacini nash
masu CO
2
. Aka krecnjak sadrZi 5 % primjesa, znaci da sadrii 95 % cistog CaC0
3
.
m(CaC0
3
) w·m(krecnjaka) = 0,95 ·500 475 kg.

M(C0
2
)
m(CaC0
3
)
M(C-;CO,) ,
m(C0
2
) 475 = 209 kg.
100
Zapreminu CO
2
izracunavamo izjecillaCine gasnog stal\ja pV;:;: nRT.
v .:nc RT 20,9 -,kg,--_
M P 44.10.
3
kg/ mol
8,314J/molK·293K =1l5,7m3
10
5
Pa
Primjer 17. Elementarnom kvantitatiYl10m anallzom utvrdcno je da je
sagorijevanjem 4,40 mg nekog organskog jedinjenja dobivcno je 6,60 mg CO2 i 1,80
mg vodc. analizemi-je ustanovljeno -da jedinjcllJe sadrii sa1110 ugljik,
vodik i kisik.Odrediti:
a) kolicine i mase ugljika, vodika i kisika u jcdinjenju,
b) masene udjele (proccnini sasm\, ugljika, vodika i kisika ujedinjenju)-
90
c) empirijsku formulujcdinjcnja
d) molekulsku formulu jedinjcnja, ako jc spektrometrijom rnasa utvrdeno da je
relativna molekulska masa togjedinjenja 176.
RjeScnje:
m(nz) = 4,4 mg 4,4· 10"g
m(CO,) 6,6 mg = 6,6·JO"g
m(H,QL= 1.80 mg = 1.8.10·
3
g
a) n(C) = 'I; ntH) ?; n(O) = ?
m(C) = 'I; m(H) = 1; m(O) = ?
b) w(C) = 'I; w(H) w(O) = '!
c) empirijska fonnula = ?
e) molekulska formula;;:::. ?
a) Potpunim sagorijevanjem organskog jedinjcnja nastali C0
2
jc vezao sav ugljik iz
jedinjenja, a nastala vada sav vodik Iz jednog ugljikovog a10ma nas1ajc jedan
molekul CO2, dok dva ,atoma vodika daju jedan molekul vodc, sto mozemo
predstaviti relacijom ekvivalencije:
c - CO2, 2H - H20.
Na osnovu gornjih relacija mozemo pisati;
Za uglhk:
m(C0
2
) 6,6· g _
nrC) = u(CO,) = 0 10.10-
3
mol.
M(C0
2
) 44 g/mol '
m(C) 12 g/mal . 1l,15· 10-
3
mol = 1,80· IIr
3
g = 1,80 mg,
2·m(H
2
0)
ntH) 2n(H,O) =
• M(H
2
0)
2.1,8.1O-'g
18g/mo1
m(E) = M(H)·n(H) I g/mol·O,2· 10-Jg = 0,20 mg.
0,2.10-
3
mol.
Masu kisika U odvagallom uzorku mozemo dobiti tako da od mase uzorka oduzmcmo
mase ugljika i vodika:
m(O) = m(uz) - m(C) - m(H) = 2,40 mg
m(C) --
b) w(C) --- = 0,409,
m
m(H)
w(H) = 0,045;
m
w(O) = m(O) = 0,545
m
91
c)Empirijsku formulu odredujemo iz poznate relacije:
i(C)' i(H) ;j(O) • . 0,034; 0,045; 0,034,
iCC) ; iCH) ; j(O) 1 ; 1,33 ; L
Da bi dobili odnos cijelih malih brojeva potrebno je sve brojeve pomnoziti
sa 3 (jer je 1,33 . 3;:::; 4) te dobijemo:
i(C) ; j(B) ; j(O) 3 ; 4; 3,
Empirijska fonnula jedinjenjaje C,ILO"
},iapamena: Aka su paznate kotiCine jxJjedinih atoma, kao u nasem primjeru, onda se
maze izracunati i iz odnosa (vidi poglavlje 5):
,\i(e) . /''i'(H) : ,\;'(0) = n(C) : n(ll) :n(O).
n(C): N(H). 1\/(0) ",,-(J,15mmol: (J,20mmol: 0,15mmol= 1: 1,33: 1.
Islim daljYm postupkom dobije se isli rezuftat:
nrC) : n(fI) : 11(0) = 3: 4: 3, odnosno empirijskafonllula C3H40 3·
d) Rclativna masa eropirijske jcdinkc je:
Relativna rnolekulska masa jedinjenja je:
Posta je Mr =:: 176 uvrstavanjem dabijeroa daje x = 2, a molekulska formula:
ZADACI
8.1 Napisite reakcije rastvaranja metala u kiselinama:
a) duka u hloriduoj kiseliIli
b) cinka u sulfatnoj kiselini
c) kalcija u hloridnoj kiselini
d) kalcija 11 sulfatnoj kiselini
e) alurninija u hloridnoj kiselini
f) aluminija u sulfatnoj kiselilu,
R:
a) Zn+2HCI -+ ZnCI,+H,
b) Zn + H
2
S0
4
-+ ZnS04+ H2
c) Ca + 2 HCI '-+ CaCl
2
+ H,
d) Ca + H
2
S0
4
-+ Caso, + H2
92
e) 2 Al + 6 HCI -> 2 AICI, + 3 H2
D 2 Ai + 3 H2S04 --+ AhCSO/jJ:3 + 3 H2.
8.2. Napisite reakcije rastvaranja mctalnih oksida u voeli:
a) magnezij-oksid,
b) natrij-oksid,
R: a) MgO + H
2
0 -+ Mg(OH),
c) Na,O + H
2
0 -+ 2 NaOH.
8.3. Napisite rcakcijc nemetalnih oksida sa vadam:
a) ugijik(IV)-oksid,
b) smnpor(IYJ-oksid,
R; a) CO
2
+ H,O -+ H,CO,
b) S02 + H
2
0 --+ H2S03
8.4. Napisite jednacinu neu1ralizacije za NaOH sa:
a) sulfatnom kiselinom,
b) hioridnom kiselinoffi,
c) nitmtnom kiselinom,
d) karbonatnolll kiselinolll,
e) [osfatnom kiselinom.
R:
a) 2 NaOH + H
2
S04 -+ Na2S04 + 2 H,O,
b) NaOH + HCI -'> NaCI + H20,
c) NaOH + HN0
3
-+ NaN03+ H
2
0,
d) 2 NaOH + H
2
C0
3
-+ Na,CO, + 2 H
2
0,
c) 3 NaOH + H
3
P04 --...? Na3P04 + 3 H20.
8.5. Napisite jednacinu neutralizacije Ca(OHh sa:
a) HCI, b) H
2
C03, c) H,PO"
R:
a) Ca(OH), + 2 HCI -,' CaCI, + 2 H20,
b) Ca(OH), + H
2
CO, -+ CaCo, + 2 H
2
0,
c) 3 Ca(OH), + 2 H
3
P04 -+ Ca3(P04h + 6 H
2
0,
8.6, Koliko se grama kiselina; HCI, H
2
S0
4
, H
2
CO" H,P04 neutralise sa 40 grama
natrij-hidroksida? Napisite reakcionc jednacine.
R: 36,46 g HCl, 49,04 g H
2
S04; 31 g H
2
C0
3
; 32,67 g H
3
P0
4
,
8.7. Koliko se grdma baza : Nl-LJOH, NaOH, KOH i Fe(OH)3 neutrilizira sa 63 .g
nitrah?e kiseline ? Napisite. rcakcione jednacine.
R: 35 g NH,OH; 40 g NaOH; 56,1 g KOH; 36,6 g Fe(OH)"
93
8.8. Koliko grama kisika je potrebno za sagorijeval"Uc 1 kg kamenog uglja koji sadr±i
80 % ugljika ? (C + O2 -+ CO2)
R: 2133,3 g.
8.9. KoEko se sulfatne 1;iseline rnoz.e dobiti iz 60 kg pirita ? (FeS2 +-> 2 H
2
S0
4
).
R: 98 kg.
8.10. Koliko grama sulfatne kiseline i natrij-hidroksid; treba da uzmcmo da
pripremimo g natrij-bisulfata ? (NaOH + I-bS04 ----? NaHS04 + H
2
0).
R: 49 g kiseline i 20 g hidroksida.
8.11. Ugljik u sllvisku kisika izgara u CO
2
. Iskorislcnje te reakcije je 85 %. Koliko
111010va CO
2
nastaje iz 48 g C ?
R: n(C0
2
) 3,4 moL
8.12. Izracunati masu cistog NaCI potrebnog za dobiv31lje 5 kg HCl masenog udjela
36 % (2 NaCI + H
2
SO, -+ 2 HCI + Na,SO,)
R: m(NaCI) 2,9 kg.
8.13. Kolika zapremina S02 nastaje spaljivanjcm 200 g sumpora pri temperaturi 20
'C i pritisku 1,3 bar ? (S + O
2
-+ SO,)
R:V=1l71.
8.14. Aka se vodik propusta kroz staklenu cijev preko zagrijanog CUO dolazi do
redukcije bakra premajednaCini: .
CuO + H2 -} Cu + H20.
Koliko grama balaa nastaje redukeijom 10 g CuO ?
R: ro(Cu) 7,99 g.
8.15. lzracunajte masu Ca(OH):; koja je nastala reakcijom:
CaO + H20 -+ Ca(OH)"
-aka je izreagovanog oksida:
a) 18,9 g,
b) 4.53 t.
R: a) 24,9 g; b) m = 59979,2 kg.
8.16. Izracunajte zapreminu llil1onijak_a -koji je nast<lo od azota i vodika prema
reakciji: N2 + 3 H2 ----? 2 NH3,
aka je masa azata bila 10 kg a temperatura 10°C pri pritisku:
a) 0,23 ]C.Pa,
b) 0,1 MPa.
R: a) V=7.3·10
6
1; b) 168001
94
8.17. lzracunajte iskoristenje nastajanja amonijaka (vim zadatak 8.16,) aka
je teoretska kolicina, tj. ana koja odgovara potpunoj reakciji, 18,2 mol, a kolicilla
stvarno nastalog amonijaka:
a) 12,3 mol,
b) 150 mmol.
R: a) 67,6 %; b) 0,82 %.
8.18. Labaratorijskim postupkorn, premajednacini:
2 NfL,CI + Ca(0H)2 ._> CaC!, + 2 NH, + H
2
0,
dobiveno je 15 g cistog amonijaka_ Kolike su mase amonij-hloHda i kalcij-hidroksida
potrebne za navedenu reakciju ? .
R: m(NfL,CI) = 47 g; m(Ca(OH)z) = 32,5 g.
8.19. Zagrijavanjem gipsa dobiva se peceni gips premajednacini:
CaSO.,.2 H
2
0 --> CaS04·l!2 H
2
0 + 3/2 H
2
0.
Kolika je masa gipsa potrebnog za 0.5 kg pecenag gipsa ?
R: 111 0,59 kg.
8,20, Ako sc ploCiea od zlata uroni u tzv. "zlatotopku" naslajc ova rcakciJa:
Au + 3 HCI + RNO, --> AuCi, + NO + 2 H20.
Kolikaje bila masa zlatne plociee ako jc tom reakeijom nastao 3,1 mg AuC)' ?
R: m = 2,01 mg,
8.21. Za neutralizaciju 100 g Tastvora sulfatne kiselinc bila je potrebno 10,6 g
Na2C03. Koliki je bio maseni udio sulfatne kiseline u rastvoru ?
R: w = 9,8 0/0,
8.22. U laboratoriji se amonijak dabiva prema jednacini kao u zadatku 8.1&.
IskoristeIlje reakcije je 90 %. KoUka je grama amonijaka dobiveno ako je utrosena
107 g amonij-hlorida 7
R: 30,6 g.
8.23, lz 86) g Cilske Salitre, koja sadrli 2 % primjesa, dobiveno je 56,7 g nitratne
kiseline, Koliko je iakoriiitenje reakcije ? (KNO) B RNO))
R: 93 %.
8.24. Za laboratorijsko dobivanje nitratne kiselinc tlZcto je 17 g NaN0
3
i 20 g
sulfatne kiseline. Koliko je grama kiseline dobiveno ? Koje je komponentc ostala u
sllvisku ?
NaN0
3
+.H
2
S04 --)- Hl\f03 + NaHS04.
R: m 12,6 g. Ostalo je 0,4 g sulfatne kiseline.
95
8.25. Acetilen se dobiva reagovanjem kalcij-karbida i vade:
CaC2 + 2 H20 -} Ca(OHh +. C
2
H
2
.
je dobiveno aka je utroseno 33,7 g karbida koji sadrZi 5 %
pflll1JCSa, a lskonstenJc reakcije je 80 % ?
R: 32 g Cistog karbida, 13 g (teoretski) acetilena i 80 % ad stvamo dobivenoiJ
acelilena tj. 10,4 g. 0
CO2 pri pecenju 1 tone krecnjaka sa 10 % primjesa iznosio je 95 %.
Koliko JC kllograma COz dobiveno ?
CaC034 CaO + CO,.
R: m = 376.2 kg.
8.21. Koliko se ugljik(IV)-oksida maze dobiti dejstvom 40 g 25 % rastvora hloridne
kiseline na 25 g krecnjaka ?
CaC02 + 2 HCl -+ CaCI, + CO, + 11,0.
R: m=6g.
8.28. Koliko je litaIa hlora potrebno, pri temperatm1 20°C i pritisku 1 bar da se 1
gram fero-hlorida prevede u feri-hlorid ?
2 FeCI, + CI, -+ FeCI,.
R: m(lllora) = 0,28 g; V(hlora) = 0,096 L
8.29. Grijanjem razvija se kisik:
2 KMn04 '.-> K,M:n04 + M:nO, + O
2
.
Kolika je l.apremina kisika, pri pri.tisku od 1 bar i tempcraturi 20°C, koja nastaje ad 3
grama pennanganata ?
R: V = 0,2311.
8.30. Oksidacijom pirita razvija se sumpor(IV)-oksid:
4 FeS, + 11 0, -> 2 Fezo, + 8 S02.
S<?z pri 2(tC i pritisku 1 bar, koji nastaje oksidacijom 100 kg
pmta. Kolika Je zapreml1l.a zraka potrebna za. reakciju, pri istim uslovillla ako je
kolicinski udio kisika u zraku 20 % ? '
R: V(SO,) 40..6 m'; V(zrak) 279 rn'.
8.31. U 2litra rastvora koliCinske koncentracije 0,1 molll dodato je 9,6 g
NaOH Koliko Je grama fen-hidroksida dobiveno ?
FeCI, + 3 NaOH -> Fe(Ol{), + 3 NaCL
R: m(Fe(OH)3) = 8,54 g.
96
ZADACIIZ ORGANSKE HEMiJE
8.32. Koliko molekula CO2 i vade nastaje sagorijevanjem 2 mola metana?
R:CH,+20, -+CO,+2H,O.
n(CO,) N(CO,) = 1.204-10."
n(H,O) = 2n(CH,), N(H
2
0) = 2,408·10.".
8.33. IzraCunaj masu vade koja nastaje sagorijevanjem 3 mola butana.
R: 2 C4H
lO
+ 13 0, -> 8 CO, + 10 H,O.
n(H,O) = 5 n(CJI10), m(I'r,O) = 270 g.
8.34. Pri sagorijevanju bulana nastalo je 1552 g vade. Koliko je grama butalla
sagorilo?
. It: 100.0 g.
8.35. KoUko se teoretski moze dobiti etina (acetilena) iz 2 kg kalcij-karbida ?
R: Cac, + 2 H,O --> Ca(OH), + C,H
2
n(C
2
H,) = 31,21 mol; m(C,H,) = 811,46 g.
8.36. Koliko se molova i molekula broUill maze adirati ua 4,2g propena (propilena)?
R: + Br, -+ C,HoBr,
n(Br,) = G) mol; N(Br,) = 6,022.10." molekula
8.37. U reakciji kalcij-karbida sa vodom nastaje crin.
a) kol.ikoje grama karbida utroseno za. J.9,51 etifu1. pri temperatml 21°C i
pritisku 1,01 bar,
b) koliko kalcij-hidroksida nastaje pri ovom procesu (Vidi zadatak 8.35.)
R: a) n(C,H
2
) = pVIRT = 0,806 mol; m(CaC,) = 51,56 g; b) m(Ca(OH)2) = 59,6 g.
8.38. Sagorijevanjem 10.0 g etina u struji kisika dobiva se CO
2
i voda.
a) koUko je dobiveno tih produkata,
b) koliko se dobije CO
2
i H20 ako je iskoristenje reakcije 90 %?
R: 2C
2
H,+50, -> 4CO,+2H,O.
n(C
2
H,) n(H,O), n(CO,) 2 n(C,H,)
a) m(H,O) = 6,9 g; m(Co,) = 33,8 g.
b) m(H,O) 6,2 g; m(CO,) 30,4 g.
8.39. Izracullajte zapreminu zraka potrebnu za sagodjcvanjc 900 1 etana. Zaprcmina
zraka i nastalih gasova mjerenaje pri standardnim uslovima. Zapreminski udio bsika
u zraku je 20 %.
R: 2 C,H,+7Q,-* 4'Co,+6H,O
n(O,) 7/2 n(C,H
6
) 140,6 mol,
97
VCO,) 3150 1; V(zraka) 15750 1 15,75 m'.
8.40" vodik ,ll3 yovisenoj temperaturi i pritisku, liZ prisustvo
katalIzatora 1 pn tome nastaJe cikloheksan. Koliko je grama vodika potrebno za
dobival'ue 15,3 g cikloheksana ?
R: C6Ho + 3 H, -). C,H
I
,
n(H,) 3 nCCJ{I'); m(H,) 1,08 g.
8,41. IzracWlaj broj rnolekula i molova vodika potrebnog za reakciju adicije sa 5
benzena. Pogledati primjer 8.40. g
8.42. Koliko je grama metilhlorida potrebno da bi iz benzena dobili 120 g metil-
benzena (toluena) ?
R: C6Ho + CH,C! .-? C,;H,CH, + HCI
mCCH,Cl) 65 g.
8,43. Procesom nitriraflja dabi-vena.ie 562 g nilIobenzena. Koliko je utroseno:
a) benzena,
b) 62 %HNO,?
R: C,IIs + HNO, -). C,H,NO·, + HoO
a) n(C"IIs) 4,565 mol; 'm(C,H,);;' 356 g,
b) n(HNO,) 7,36 mol; m(HNO,) 463,7 g.
8.44. Razgradnja metana iznad lOOO°C moze se prikazatijednaCinom.
CH; -> C+2H,.
Koliko grama llgljika i vodika nastaje od 109 metana ?
masa etiua C:H2, nastrilog od vode i 4 grama 1ehrtickog kalcij-karbida
u kOjemJe maseru muo lleeisto6a 5 %. Reakcionajednacinaje:
Cac, + 2 H20 -). CaCOH)2 + C,H,.
R: 1,54 g.
8.46. Uzorak bezvodnog metanola spaljuje se u zatvorenom sistcmu premajedl1acini:
CH30H + 3 CuO -). CO
2
+ 2 H,O + 3 Cu.
!zraeunajte metanola potrebnog ZEI nastaj,mje 30 CIn
3
CO
2
pri pritisku od 1 bara
l-temperatun od 27°C.
R; 111 0,0384 g.
8.47. Koliko grama vade nastaje sagorijcvanjcm 1 kg etanola ?
R: C2HsOR+ 3 O2 -+ 2 CO
2
+ 3 H?O.
n(el) 21,74 mol, 111(H20) 1174 g.
98
S.48. Sint.czom CO i vodika, na povisenoj teinpemtmi i plisustvu katalizatora, maze
se dobiti metanal. Koliko je grama vodika i molektua vodika potrebno za dobivanje
10 kg metanola ?
R: CO + 2 H, -> CH30H.
n(H
2
) 2 nCCH30H) 625 mol, N(H,) 3, 76·lO" l11olckula, m(H,) 1260 g.
8.49. llidratacijom etena maze se dobiti etanol, pri povisenQj temperaturi i pritisku, u
prisutnosti katalizatora. Koliko pri tome reaguje grama vode sa 180 g etena ?
R: CoR, + H,O -> C,H50H.
n(H,O) 6.43 mol, m(H,O) llS,7 g.
8.50. Kolika je zapremina kisika j CO2 (pri st,mdardnim uslovima) koji ucC·stviljU u
reakciji (u zacL'ltku 8.47.)?
R: n(CO,) 43,48 mol; V(CO,) 971,9 i,
nCO,) 65,2 mol; V(O,) 14611.
8.51. Kolika se koliCina etina moze dobiti jz 4 g lchnickog kalcij-karbida u kojem je
maseni umo necistoca 5 %? (Vidi zadatak 8.35.)
R: 1,54 g.
8.52. Izracunaj masu llastalog natrij-etoksida ako je u reakciji sa apsolutnim
alkohoiom (etanolom) potpuno izreagovalo 2 g naL.-ija.
R: 2 C,HsOH + 2 Na --> 2 C,H,ONa + H2.
g.
8.53. Koliko grama NaOH je pOlrebno da sc (uz povccanu temperaturu i pritisak j u
priSllstvll katalizatora) dobije 560 g fenoh iz hlorbenzena ?
R: C"H,C! + NaOH -). C,;H,OH + NaC!.
m(NaOH) 238,4 g.
8.54. Reakcija dobivarUa glicerola (1,2,3 propantriol) maze se prikazati
jednacinom:
(CH,C1),CHCI + 3 NaOH -). CCH,OH),CHOH + 3 NaC!.
Koliko se gliccrola maze dobiti iz 8 kg natrij-hidroksida ?
R: m(gl) 5,8 kg.
8.55. Koliko se molova i molckula dietil-etra moze dobiti iz 240 g etanola ?
R: 2 C,H,OH -H,o -> C,H"O,C,H,
n(etar) 2,608mo1; N(ctar) 1,57-10
24
.
8.56. U etanolu se nalazi 4,4 % vodc. KoJiko je potrebno CaO (:livi laee) da se dobije
bezvodni (apsolutni) alkohol iz 1 kg alkohola sa vodom ?
99
R: CaO + H,O --> Ca(OH),.
m(H,O) 44 g; n(CaO) n(H,O); m(CaO) 136,9 g.
8.57. IzntCllnaj masu, kolicinu i broj l110lehlla metanala (fonnaldehida) koji nastaje
oksidacijom 36 g matanola (mc1ilalkohola).
R: CH
3
0H ---"----> HCHO + H
2
0
n(HCHO) n(CH30H) = 1,125 mol; m(HCHO) = 33,75 g,
N(HCHO) 6,77·10" mo!ekula.
8.58. Kolika se kolicina i masa etanala (acdaJdehida) maze dobiti i2 5 g eL'l.nola ?
R: CH
3
CH,OH --"-;. CH
3
CHO + H
2
0
m(C}-hCHO):= 0,109 mol; m == 4,79 g,
8.59. Propanoll (acclon) se dQbiva suhom dcstilacijom Koliko se maze
dobiti acctona iz 2,5 kg ?
R: (CH3COO),Ca -+ (CH3hCO + CaC0
3
n;;o; 158,2 mol; m(acetona) = 9,17 kg.
8.60. Oksidacijom pdmamih alkohola nastaju aldehidi koji daljo1l1 oksidacijoIU, uz
prisustvo jakog oksidansH, prelaze u kiselinc. Koliko etanala (acetaldehida), a koliko
etanske (sircetne) kiseline moze nastati oksidacijom 1 kg etanola ?
R: CIl
3
CH,OH ---"-. CH,CHO---"-. CH
3
COOH.
m(CH
3
CHO) 956 g; m(CH,COOH) = 1304,4 g.
8.61. Reakcijom 150 rnl rastvora metanala (formaldehida) nepoznate koncentracije sa
Fehling-ovim reagcnsom dobije se 10 g metal1skc (mravlje) ldsclinc. Gustina raslvora
rnctanalaje 1,2 gleIll
3
. IzrJ.cunati:
a) koliCinsku koncentrac.iju rastvora mctanala,
b) maseUli kOIlCenirdciju rastvara rnetanala.
c) maseni udio rnetanala u rastvoru.
R: ECHO B HCOOH
n(HCHO) l1(HCOOH) 0,208 mol.
a) c(HCHO) 1,39 moll!;
b) y(HCHO) = 41,7 gil;
cJ w(HCHO) = 0,0347 = 3,47 %.
8.62. Aka je gustina sircetne kiseline (koja se kOrlsti u domaCillstvu) 1,0 g/cm
3
i
maseru udio kiseline 9 % kolika je masena i kolicll1ska koncentracija kiseline ?
S.63. Za tiL.'aciju 10 Ill1 alkoholnog rastvora u kojem se nalazi 10 mg nepozifaf.e _
mOllokaroonskc kiseline utroseno je 3,5 rnl alkoholnog rastvora NaOH konccnt.racije -
0,01 moul
100
a) kolikaje molarna masa nepoznatc kiseline,
b) kolikaje kolicinska koncentracija te kiseline?
R: n(k;s) B n(NaOH)
a) n(hs) 3,5·10-' mol; MOds) 258,7 glmo!. Kojaje to kiselina ?
c) c = 3,5 _10-
3
moill.
8.64. Preradom 98 g ctanola dabiveno je 110 g etanske (sircetne) kise1ine. Koliko
proccnata Cistog alkohola sadri! etallol ?
R: C,H,OH H CH
3
COOH
nebs) n(alk) 1,833 mol; m(Cistog alk) = 84,3 g.
w(Cislog alk) 0,86 86 %.
8.65. Aspirin nastaje reakcijotn salicilne kisclinc sa anhidridom etansi(e (sircetne)
kiseline. iiJw je u reakciji nastalo 1,3 kg aspirina koliko jc grama sahcilnc kiseline
morala ucestvovati 11 reakciji ?
R: HOCJL,COOH B c:,IlsO, (aspirin)
n(sk.) = n(aspirim), m(s.k.) 996,7 g.
8.66. Od etanola i etanske kiseline nastaje estnr, ctilacetat.
a) koliko ce nastati estra iz 8,18 g kiseline.
b) koliko ce nastati cstrJ ako je iskoristenje reakcije 75 % ?
R: CH3COOH + C
2
HsOH .-+ CH
3
COOC
2
Hs + H20.
a) n(ester) It(h') 0,1364 mol; m(esler) 12,0 g.
c) m(ester) = 9,0 g.
8.67. Koliko se tIistearina (mast) moze dabiti iz 1 kg ako je iskoristenje
potptUlO?
R: (CH,OH.hCHOH + (C
12
H
3
,COOIl), -, (C
12
IJ,sCOOj,(\H,
m(masl) = 9,68 kg_
8.68. Kuhanjem gliccrid-tristearina (masnoce) sa NaOH nastaje natrij-stearat (sapllil).
a) koliko je potrebno masnoce da se dohije 100 kg sapmm,
b) koliko jc pOlrebno NaOH?
R: (C12H")3C;Hs + 3 NaOH -, (CH20H)2CHOH + 3 C17Il3,COONa
a) n(saprill) - 3 n(masl), m(masl) = 97,06 kg,
b) n(NaOHJ n(sRprUl), m(NaOH) = 13,07 kg.
8.69. Nitrogliccrin je uljasta tecnost cija je gustina 1,6 g/cm
3
, KoUka 6e biti
zapremina nastaIih produkata (pri standardnim uslovima) pri eksploziji 100 m1
nitrogjicerina ? Jedna-Cina reakcijc eksplozije .Ie:
4 C
3
H,(ONO,), -, 12 CO, + 6 N2 + 0, + 10 H
2
0,,)
101
4
R: negl) n(gasova} --, n(gas) 5,1 mol; Vegas) 114,5 L Zapremina se
29
poveca!a 1145 puta,
8.70. Rcakcijom alanina sa nitritnom kisclinom nastaje 7,5 1 llitrogena N2 pod
pritiskom' 168 kPa, na temperaturi 295 K Koliko grama alallina je ucestvovalo u
reakeiji ?
R: C}H,N0
2
B N::
n(N,) n(a1anina), ill 45,7 g,
8,71. Reakcijom 100 ml rastvora glicina sa nitritnom kiselinom llJstaje 6,24 1
nitrogena N2 pod pritiskom 172 y,Pa i temperaturi 303 K. IzrdCuna1i:
a) koliCinu i masu glicina koji jc uCestvovao u reakciji,
b) kolicinsku i masenu koncentraciju glicina u rastvOTIl.
R: CH,NH,COOH B N2
a) neg!) u(N,)" 0,426 mol; meg!) 32,0 g,
b) c(gl) "" 4,26molll: regl) = 319,8 gil.
8.72. Reakcijom 250 ml rastvora fenilalanina sa nitritnol11 kiselinom nastaje 5 1
nitrogena N
z
pod pritiskom 150 kPa i temperatmi 300 K. Izracunati koliCinsku i
masenu konccntraciju rastvora fenilalanina.
R: C)H
ll
N0
2
-<-"7 N2
n(f.a) neN,) 0,30 mol; C 1,20 moll!; y 198 gil.
8.73. Uzorak ad 0,131 g neke rastvorcn jc u vodi. Reakcijom sa
nitritnol1l kiselinom razvil0 se 22,4 cm
3
nitrogcna pri standardnim usluvima. Kolika
je rdarivna molekulska masa te kiseline ?
R: mol, 131 glmo!. 131,
8.74. Koliko se grama glukoze dobije hidrolizom 500 g saharoze?
R: C;;H110 6(gl"l + C6HI206(fr)
negl) = n(s311) = 1,46 mol; m(gl);'" 263,2 g.
8.75. Fermentaciju secera prikazuje jednacina·
CJhO, -> 2 C,H,OH + 2 CO"
K01iko nastaje grama i litara ugljik(lV)-oksida pri nonnalnim usJovima od 100 g
vodenog rastvora secera masenog udijcla 40 %?
R: n(CO,)" 0,44 mol; m 19,36 g; V 9,85 L
·8.76. U indusl1iji plasticnih masa koristi se ftalni anhiclrid C
s
I-L03 koji se dobije
kontrolisanom oksidacijom naftalen3.
2 C
W
H:3(s) + 9 ----+ 2"t)'lH.10 , (,) + 4 CG;lg)-+; 4 H20(g)
Kolika je masa anhidrida koji se dobije iz 50 kg nafialena, ako bi iskoristenje reakcije
bilo potpuno ?
102
R: n(anh) n(naft); m(anh) 57,72 kg,
8.77. Koliko je grama NaOH potrebno da se dobije 560 g fenola iz hlorbenzena ?
R: C,H,Cl + NaOH --)- C,HsOH + :laC!
m(NaOH) 238,1 g,
8.78 .. Hemoglobin reagujc sa kisikom obrazujuti kompleks u kojem se sa 4.11101a
kisika veie I mol hemoglobina. Izra6majte braj molckula hemoglobina koji .ie
neophodan za prjjenos 1 cm
3
kisika na standardnil11 uslovi1lKl.
R: nCO,) 4 n(hem) 4,45.]0,5 rna!; n(hem) 1,11·10,5 mol;
N(hem) 6,7, 10
J8
molekuh
8.79. Maselli lldio voclika II ugljovodiku .ie 25 %. Koliko vode ce nastati
sagorijevanjcm 3,2 g ugljikovodika ?
R: 2H H,O, n(H) 2nCH,O),
m(H) 0,8 g, m(l-hO) 18. ,0;8 7,2 g,
8.80. U uredaju za organsku mikroanalizu spaljeno.ie 10 mg glukoze C
6
H120s.
Koliko je nastalo vode a l<oliko CO2 ? Prin-lst mast mjeri se u apsorpcijskqj sa
maf,rnc;ij-perhloratorn, a prirClst mase u apsorpcijskoj cijcvi sa natronskim
vapnom.
Pogledajte primjer 8.17. C \---7 CO
2
, 2H B H
2
0.
m(H
2
0) 0,60 mg; m(C0
2
) = !4,66 mg.
8.81. Izracunaj empirijsku formulu organskogjeciinjcnja ako jc sagorijevanjem 3,02
mg tog jedinjenja nasta10 5,43 mg vode i 8,86 mg CO
2
. Jedinjcnje se sastoji od
ugljika i vodika. PogJedaj primjer R.l7!
R: CH,
8.82. Potpurum sagorijevanjem /,8 g benzena naslalo je 26,4 g i 5,39 g H
2
0.
Izracnnati:' J
a) pracentni sastav benzena,
b) empirijskll fonnulu bCllzcna,
c) molekulsku formulu bcnzena, aka je eksperimentalno odreq.cna relativna
molekulska masa bCllzena Iv1r "" 78.
R: a) w(C) = 0,923; w(E) O,OS b) CH; c) C
6
fl,;,
8.83. Sagorijevanjem 3,52 g nekog organskog jedinjenja dobije se 8,847 g CO,2 i
2,718 g H20. Kvalitath-'Tlom analizom je ustanovljeno da se jedinjcnje sastoji od
ugUika, vodika i kisika. Izracunati:
a) emphijsku formulujedinjenja,
b) molekulsku formulu logjcdinjcnja.
103
Masa tog jedinjenja od 0,065 g u gasovitom abJTcgatnom stanju ima zapreminu 29,18
illl na pritisku 101,3 kPa i temperaturi 110°C,
8.84. Oksidacijom vitamina C dobivcno je 3,00 rug CO
2
i 0,816 rug H
2
0. Izracllnaj
procentni sastav vitamina i njegovu cmpirijslm {'ormulu.
R: wee) 0,409 40,9 %: w(R) = 0,045 = 4,5 %; w(O) = 0.545 54,5 %

8.85. Sagorijevanjelll 5,32 g nekog organskog spoja dobiveno je 3,08 g CO
2
i 8,96 g
So,. Spoj se sastoji od ugljika i sumpora. Odredi empirijsku formulu spoja.
R: Cs,.
8.86. Sagorijevanjem 2 g nekog organskog spaja dabiveno je 4,5 g vode. Izracunati
empirijsku formulu tog spoja aka je poznato da ga cine ugljik i vodik.
R:
8.S7. Sagorijev<:lujem organskog spoja u djem 5e sastavu nalazi ugljik, vodik i
sumper dobivcno je 2,64 g CO
2
, 1,62 g H
2
0 i 1,92 g S02. Izracunajte empirijsku
formula spoja.
104
9, HEMIJSKA RA VNOn-ZA
BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE
BrLina hemijske reakdje definiSe se kao promjena konccntracije rcagujucih
vrsta sa vremenom:
I!.c
V=--,
I!.t
U jednacini fibrurise znak minus ukoliko se posmatra promjena
koncentracije reaktanata cija se koncentracija smanjuje u toku vremena.
Brzina hemijske reakcije zavisi od prirode reaktanata, koncentracije,
temperature i prlsustva katalizatora.
Uticaj konccntracije na brzinu hcmijske reakcije prvi Sll izracunali hemicari
Guldberg i Waage (1867) i definisali zakon 0 djelovanju inasa: brzina ncmijske
rcal{Cije, na datoj temperaturi, proporcionalna je konccntracijama supstanci
koje reaguju.
Ncka imamo reakciju:
aA + bB -+ produkti.
Brzina hemijske reakcije je:
v k e(A)' ,e(B)b, .
gdje suo c(A) i c(B) koncen1mcije reaklanata, a i b stehiometrijski faktori, k-
konstanta brnnc rcakcije, koja ne zavisi od koncentracije reagujuCih VIsta, nego
sarno od temperature i prisustva katalizatora.
«
Ptimjer 1. KOllcentracija reaktanta A smaqji se od 0,100 molll do 0,083
molll u toku 1,,06 min. Izracunati srednju brzinu reakcije U ovom intervalu vrcmena.
Rjescnjc:
c, = 0,100 molll
c, = 0,083 molll
t 1,06 min 63,6 s
._ c,-c,_ 0,083molll-0,lOOmolll
-
t 63,6 s
mol -4 mol
v = 0,000267 ---- 2,67 ·10 ---.
1· s' 1- s
105
Primjer 2. Koliko pula ce se povecati brzina hcrnijske reakcije koja
kineticki slijedi stehiometrijsku jednacinu
A + 2 B -> produkti,
ako se: a) koncentracija reaktanta A poveca tri pula,
b) koncentracija reaktanta B poveca tri puta,
c) koncentracija oba reaktcmta povcca tri plita.
RjeScnje:
Brzina hemijske reakcije je:
v = k c(A)'c(B)2 .
ako se koncentracija reaktanta B ne mijenja, anda 6e brzina hemijske real<cijc biti:
v, = k-3c(A).c(B)' = 3 v.
Brzina hemijske reakcije ce se povceati tri puta.
a) ako se kancentracija reaktanta A ne mijenja ondaje:
VI = k·e(A).[3c(B)]' = 9 v.
Brzina hemijske reakcije 60 sc povecati devet puta.
b) ako se koncentracija aba reaktanta poveca tri puta, onda je:
v, = k.3c(A)·[3c(B)]' = 27 v.
Brzina hemijske reakcije Ce se povceati 27 puta.
KONSTANTA RA VNOTEZE
Sve hemijske reakcije ne odvijaju se same u jednam smjeru. U principu
hemijske reakcije su povratnc (rcvcrzibilne). Nastali produkti uzajamno reagujl1 i
daju panovo reah.'tante. Neka imamo hemijsku reakciju:
aA+bB !; cC+dD
u kojoj a molekula reaktanta Ai b molekula reaktanta B daje c molekula produkta C i
d molekula produkta D. Isto taka i c molekula supstance C i d molekula supstance D
daju povratnom reakcijom a molekula supstance A i b molekula supstance B.
Brzina hemjjske reakcije s lijeva na desno je:
v, = k"e(Aj'-c(B)',
A s desna na lijevo:
V2 = k
2
·c(C)'·c(D)'.
BrZllla polaznc rcakcije Vj opada s vremcnom jer opada koncentracija
reaktanata A i B. Brzina povratne rcakcije V;: ·raste sa vremenom jeT raste
koncentracija produkata reakcije. Onog trenotka kad se te dvije brzine izjednace
nastupHaje dinamicka raYlloteZa:
106
VI = Vz.
U stauju ravnoteze je:
e(e)' .e(D)d
erA)' .e(El'
Konstante kl i k2 Sli, za odredenu temperaturu, konstantne velie-ine pa je i
rUihov odnos K konstanu1a vcliCina j naziy;) se Imn!!ianta ravnotczc. Ona 1ma
konstantnu vrijednost za datu tcmperatllw i ne zavisi od koncentracije supstanci koje
reaguju.
Primjer 1. Povratna Teakcija maze se prikazati jednaCinorn:
2A+B=<:ZC.
Kada se uspostavi ravnotd3 .. koncentrdcija supstanci koje Stl llcestvovale u
hemijskoj reakciji iznose:c(A) = 0)0 mol II, c(B) = 0,25 mol!I. c(C) =- 0,80 moliL
Izracunati konstantu ravl1otez.e reakcije.
RjeScnje:
erA) 0,50 mol!l
e(B) = 0,25 mol!!
r;{i;) = 0.80 molll
K-?
Odnos izmedu koncentracija pri ravnotezi maze se izr3ziti jednacinom:
K = C(C)2
, e(A)' .e(B)·
Ako se u ovu jednacinu uVTste \Tijednosti koncentracija koje su navedene II
uslO"vima zadatka dobije se: .
(0,8 mol!!)' 10.24(IIlOI
rI
K, (0,5 molil) , .0,25moIIl . I
Konstanta ravnoteie ima vrijednost 'veeu od 1 sto 7..I1aei d£l se reakcija od\"ija u smjeru
dobijanja produkata. Treba napomcnuti da ramoteinc koncentracije nisu iSlo sto i
polazne koncentracije.
Primjer 2. Uzorak gasne smjeSe, pri 70(t'C, sadrii: 0,37 molil amonijaka,
2,0 molll nitrogena i 3,0 mol!l vodika. Reakcija se odvija u gasovitoj fazi i jednacina
reakcije je:
Izracunati:
a) konstantu ravnoteZe Kr.,
b) konstantu ravnoteZe Kp za sintezu arnonijaka.
Rjesenje:
T = 273 + 700 = 973 K,
e(NH31 = 0,37 molll,
2,00 maIIl,
ill:lil = 3.00 fioIIl
a) K, b) Kp -?
J07
a) Koncentracijska konstanta ravnotde je:
K, = c(NH3 )' ".
c(N,)'c(H,)'
UVrSavanjem vrijcdnosti ravnoteznih koncentracija dobivamo:
b) Poste se re.:1kcija odvija u gasovitoj fazi umjcsto koncentraeija mogu se meti
pareijalni pritisci te je onda konstanta ravnotcze:
stanja:
K = peNH3 )'
P peN,) 'P(H2)' .
Ako gasove smatramo idealnilIl" onda mozemo primijeniti jednaci'nu gasnog
n
p=--RT=eRT
V
gdjc jc: c - kolicinska koncentracija.
Uvrstavanjem odgovarajuCih podaLaka dobivamo:
p(NH
3
) = c(NH,)·RT = 2993 kPo,
peN,) = e(N,) ·RT = 16180 kPa,
P(H2) = e(H
2
)·RT = 24270 kPa.
U poglavlju 3 smo napomenuli da se, u jednacini gasnog stanja, ukoliko
zapreminu izrazavamo u litrima (l), odnosllo koliCillsku koncentraciju u molll,
purisak dobiva u kilopaskalima (kPa)
Sada izracunavamo konstantu ravnoteze:
Kp (2993 kPa)' = 387 .10-11 kPa"
16180kPa·(24270kPa)' '
LE CHATELIER-OV PRINCIP
Hemijska ravnoteza se odri.2.va pod tacna odredenim uslovima. Pri promjeni
till uslova ravnoteZa se narusava. K1.kav ce uticaj ua ravuotczu i.mati promjena
pritiska,}emperature, komcentracije i s1. moiemo predvidjeti koristeci Le Chatclier-
ov (Ie Sateljejev) prineip: Ako se mijenjaju uslovi pod kojima jc sistem u.
ravnotezi, ravnotda ce se pomjeriti U onom smjeru koji cc tciiti da uspostavi ..
prvobitne uslove.
108
Primjer 1. Kako utice na ravnote:i.u reakcije:
2 S02 + Oz :!:t 2 S03 + toplota,
a) povecaqje·koncentracije S02 ili O
2
,
b) povecanje koncentracije S03,
c) smanjcnje koncentracije. S03>
d) povecanje pritiska smjese,
e) poviSenje temperature.
Radi jedllost[Jvnosti u jednaCilli smo pisali + toplota Pravilall /latin pisanja
termohemijskih jednaCina obrarJen je u poglavlju 12.
Rjcsenjc:
a) Povecanjem koncentracije S02 iii O
2
ravnoteZa se pamjera udesno jer ce se same
u tom slncaju smalljiti njihova kancentfUcija, tj. tditi cIa dastignc prvobitnu
vrijednost.
b) Povccanjcm koncentracije S03 reakeija ce se pomjeriti u lijevo.
c) koncentracije S03 reakcija ce se udesno i bite pracena
takode smanjenjem konccntra.cije S02 i O
2
. Samo u tom slucaju vrijcdnost
konstante ravnoteze ce ostati nepromjenjena.
d) Povccanjem pritiska (npr. sabijanjem smjese) ravnotel::l sc pomjera udcsno tj. u
suanu na kojoj je manji broj luolekula. Manjem broju molekula. pri osta11.m
uSlovima, odgovara manji pritisak.
e) Rcal.::.cija je pracena izdvajanjcm topiate (cgzotcrnma reakcija). Povccaruem
tempemture ravlloteia se pomjera ulijevo, u strallU koja.ic suproUla izdvajal1ju
topiote.
ZADACI
9.1 Koncentracija reaktanta A promijeni se od 0,0350 mol!1 do 0,0285 mol/l u taku
2,3 JIlin. Kolikaje srednja brzina reakcije tokorn ovog vremenskog i111ervala ?
R: v = 2,83·!O,3 = 4,7·IO"molfl·s.
9.2. Brzina reakcije
A + 2 B -)0 produkti
iznosi 0,018 moUI-min. Pri lome jc e(A) "'" 0,5 main i c(E) "'" 0,6 roolf1. Izraeunati
konstantu bn.me reakcije.
R: v = ie'e(A) 'c(B)'; k = O,ll'lino!'.min.
9.3. Dobivanje pare iz vod.ika i kisika moze se prikazatijednaCinom:
2 H1(g) + 02(g) ----7- 2 H20(g).
Koliko puta 6e se promjeniti brlina reakcije ako se povcea pet puta.
R: ·Ako je temperatiiia reakcione smjese .ostala Ilepromjenjena, povecanjem pritiska
pet pUill i konceniracija reakcione smjese ce se poveeati pet puta.
v = k-c(H,)'.c(O,); VI k.[5e(H,)j'.5c(O,)] = 125 v.
109
Brzina reakcije 6e se povecati 125 puta,
9.4. Konstanta bEine reakcije
3 A + B -> produlcti
iZllosi 5<10-4 elmoe·s. Izracunati brzinu reakcije aka je c(A) = 0,6 maI!l, c(B) = 0,8
mollI.
R: v 8,63 ·10" molll·s.
9.5. Hemijska reakcija se nlOzc prikazatijednacinom:
ail. + bB => cC + dD.
NapiSi izraze za kanstantu ravnateze ako je :
a) a = 2, b"" I, C = 1, d = 1;
b) a=l, b=2; c=d=2;
e) a=d=3, b=e=J.
R:
a) K, = C(C)'e(D), b)K, .. e(C)' 'e(D)' , elK, = e(C)·e(D)' .
c(Al'e(B) e(A)'e(B)' C(A)' 'e(B)
9.6. Napisite lzl"aze za konstantu TIlvnoteze mil1 reakcija:
a) H, + Cl
2
=> 2 HCI,
b) N2 + 2 O
2
!:; 2 N0
2
,
c) 2 => 2 + 0,.
*d) 2 + H2(g:) 4 C2H2(g),
*e) C(s) + 2 H
2lg
) !::;
*f) CO2(g) + C(s) !:; 2 yO(g)
R:
c(HCI)'
c(H,) 'e(CI,)
c) K = c(H,O)' 'C(02)
, ,
e(H20,)
'e) K = ,,(CH,)
, c(H,)"
b) K = c(NO,)'
, , '
c(N,)'c(O,)
e(C,H,)
e(H,)
'f) K = c(CO)'.
, c(CO,)
9.7. Izracunajte vrijednost za kQl1stantu ravHotde rcakcije:
A+3B=> 2C
aka su ravnoteme koncentrac\ie :
a) erA) = 0,08 mol/l, e(B) = 0,09 mollL e(C) = O,O! mo!/!;
b) etA) = e(C) = 1,7-10" moln, e(B) = 0,023 mollI;
e) erA) = e(B) = 0,081 moI;I, e(C) = 0,00 12. maIn.
R: a) Ko = 1,741'/mo!'; b) K, = 1,39 J'/mo!', c) K;= 3,34 ·10" !'/moI
2
110
9.8. Konstanta ravnoteze reakcije
A+B::;2C
iznosi K = 0,056. Kolika je ravnoteiua kanccntracUa reaktanta C ako je:
a) erA) = 0,20 moW, e(B) = 0,15 maIn,
b) erA) = e(B) = 0,65 maIn,
e) c(A) = 3 c(B) = 0,27 molil ?
R: a) etC) = 0,041 mollI, b) e(C) = 0,154 mo1lI, c) e(C) = 0,0369 moW.
9.9 Smjesa gasova sastoji sc iz vodika i 111ora. Reakcija tece premajednacini:
H2 + Cb!::; 2 ReI.
Ko1iko ce se promijeniti bEina priTIlsta Hel aka se pritisak poveea tri puta?
R: 9 puta.
9.10. Kako se mijenja brzina prirasta koncentracije amonijaka pri reakciji:
3 H2(gJ+ N':'(g) 2 NH3(g),
ako se pritisak poveca 4 puta.
R: 1024 pula.
9.11. Kakav uticaj irna na ravnotezu reakcije:
N2 + 3 2 NH3 + toplota:
a) povecanje koncentracije vodika,
b) smanjenje koncentracije nitrogcna:,
c) povccanjc koncentracijc amonijaka,,,
d) poyecanjc pritiska, .. /
e) po\'ecanje temperature
R: a) pornice se udesno, b) pornice se ulijevo, c) pomice se ulijevo, d) pomiec
se udesno, e) pornice se ulijevo.
9.12. Na koju Ce se stranu pomjeriti n1,?notezalcakcije: ;:':"
a) H" + ,F
2
2 HF + toplota, " , c/, ,,1'
b) - toplota,
c) CO + H,O(g) => CO, + H, + lpolota,
d) 2 H, + 0, => 2 H,OC,;) + toplota,
e) N, + 2 0, '" 2 NO, - toplota,
£) 4 HCl +0." => 2Cl,+ 2 H,O(g) + toplot3
ako se pritisak i temperatura?
R: Pove6anje pritiska Povecanje temperature
a) ne utice ulijevo
b) ulijevo udesno
c) ne utice ulijeYo '
d) udesno ulijevo
e) udesno udesno
I), udcsno lllijevo.
111
RAVNOTEZA U RASTVORIMA ELEKTROLITA
Supstance koje u vidu rastopa ili \'odenih rds[vora provode elektrlcnu struju
pomocu jona nazivaju se elektrolitima. Pri rastvaranju u vodi elektroliti se ralJazu
ua jone. Ta pojava se naziva cicldroliticka disocijacija (jonizacija), Pozitivno
naclektrisani joni se nazivaju kationi, a negativno naelcktrisani joni anioni.
Supstance koje disosuju u veeoj mjeri se zovu jaki elektroliti, a koji slabo disosuju
slabi etektroliti. Jaki elektroliti su na primjer bloma kiselina (ReI :!:; H+ + en,
natrij-hidroksid (NaOH .!:; Na + + OR), natrij-hlorid itd. Slabi elektroliti su na primjer
etanska (sircetna) kiselina, amonij-hidroksid NH40H itd.
Stepen disocijaci.ic (jonizacije) je odnos broja disosovanih molekula N i
ukupnog braja molekula:
Aka je na primjcr od 100 molekula disosovalo 75, anda jc stepen
0,75 iIi 7S %. Jaki elektroliti imaju stepen clisocijacije a > 30 %. Slabi
elektroliti imaju stepen disocijacije a, < 30 %. Podaci se ocinose na koncentraciju
rastvora od 0,1 molfl. Razblaiivanjcm rastvora stepen ciisocijacije raste.
Proces disocijacije elektrolita na jone je ravnoteZni proces 11a koji se moze
primjeniti zakon 0 djelovanju masa,
Zbog jakih privlacnih sila izmeau jona u rastv01ima elektrolita urrljesto
koncentracije se uzima u raC'un tZI'. aktivitet jona UmjesiO aktiviteta mozema uvritavati
koncentraclju jona sarno aka su kOlJcentracije manje ad 0.1 moI!l kod slabih_ eleklrolita.
OdnOSHQ 0,001 mol/[ kod jakih elekll'olila. Kod elekrrolita gdje dolazi skora do pOtpUTW
jonizacije skora da i nema smisla govan-ti 0 hemiJskoj raviloteii.
Pri disocijaciji slabih etektrolita javlja se suprotan proces, dolazi do
asoci.iacije, nastaju molekuli, sve dok ne dade do dinamicke ravnoteZe izmedu
ll101ekulskog i jonskog oblika. Primjenorn zakona 0 djelovanju rnasa mozemo
napisati izraz za kOllstantu ravnotdc kqja se U ovom slucaju ZQve konstanta
disocijacijc (jonizacije).
Na prim jeT:
K
, c(AB)
gdje su u izrazu za Kc mvnotc±nc
Ukoliko je konstanta disocijacije veta eiektrolitjc jati. Na primjcr konstanta
jonizacije Hel je 1000 , a vode 10"16. U prvom slucaju znaci da je proizvod
koncentracije jona 1000 puta veei od nedisosovanog dijela HeL
112
Primjer 1. Rastvor Na2SO<l una koncentraciju 0,05 mollI. IZnlcunati
koncentrdcije jona ako jc stepen jonizacije 70 %.
Rjdcnje:
Koncentracija jona se moze izracunati iz izraza:
gdje je: c - koncentracija rdstvora, a. - stcpen disocijacije, z - broj istovrsnih jona
molekula elcktrolita.
U nascmprin-ycmje:
c(Na2S04) = 0,05 molfl
(X= 70 %= 0,70


c 0,05 moW·0,70·! 0,035 moll!
c (Na') 0,05 mo!I1·0,70·2 0,070 molil.
Pdmjer 2; Naci vezu izmedu konstantc disocijacije i stepena disocijacije za
rastvore slabih elektrolita.
ReScnje: Neka slabi elcktrolit dlsosuje 11a dvajona:
AB t:; A+ + B-.
K011stanta ravnoteie je:
. c(A')·c(B-)
K ..-
, c (AB)
gdje su u izrazu ravnotelne kocentracije.
1z jednaCine uocavamo da je:
gdje je c kocentracija raslvoril. Dalje je:
c(AB) c - ex c c(l- a)
Uvrstavanjcm ujednacinu (1) dobivanl0:
a? .
=-_·c.
i-a
(I)
113
Ova jednaCina Poyczuje konstllntu disocijacije i stepen disocijacijc za
stahe elektrolite i poznata je kao Ostwaldov zakon razblazenja. Aka je stepcn
disocijacije vcoma mali onda so·moze pisati:
Uocavamo da smanjenjem koncentracije raste stepen disocijacije.
Primjer 3. Stepen disocijacije sireetne kiseline Cija je koncentracija 0,1
mo1J1 iznasi 1,32 %.
a) kolikaje konstanta disocij(lcije sircetne kiseline,
b) pri kajaj ce koncentraciji sire-etne kiseline njen stepen disocijacije iznasi1.i 30%?
RjeSenje:
c 0,1 moll!
a = 1.32 % = 0 0132
a) K, b) c =? za" = 0,3
a)
K (0,0132)' ·O,lmolll =176.10-5
'l-a 1-0.0132 ' 1 .
Napomena: Skora identicall rczlIltat hi dobili aka bi pisali izraz Kc = if c.
b)
Primjer 4. Imamo rastvor sireetne kiseline. Kako CC nn ravnotezu utica!i
natrij-acetata (CH,COONa)?
a acetaia
RjeScnjc: Disocijacija sire-cIne kiselinc moze se prikazati jcdnaCinom:
Cl!,COOH ;:; CH,COO' + H'
CH
3
COONa ;:; CH
3
COO' + Na+
Rastvor acetata ima zajednicki jon CH3COO" 53 rastvorom sircetnc kiseline.
Zbog toga ce se, prenm Lc Chatelier-ovom principu, ravuoteZa pomjeriti ulijcvo, 11
smislu suzbijanja disocijac\jc. Ova suzbijanje disocijacije slabog elektrolita
prisustvom jakog elektrolita sa zajednickim jonoro se naziva efekat zajedniCi{og
jona.
P1WDUKT TOP/VOST!
U zasicenom mstvoru koji je u dodiru sa evrstom fazom (talogom)
rastvorene snpstance, postoji rnvnoteza izmedu supstance u rastvoru i iste
supstance u taiogu. Ncka je, 11a primjer, raslvorem . supstal1ca malo rastv·orljiv
elcktrolit AgBr. Tada zasiceni rasivor sadr?:i jone srebra i broma:
114
AgEr !::.; Ag+ + Br-.
Za proces disocijacije malo rastvorljive soli lUoze se primijeniti zakon 0
djelovanju masa. Ravnoteia se uspostavlja kada je rastvOf zasicen. To znaGi cIa u
tc'llogu (CVfstOj fan) mora biti odredena koJie-ina Cvrste neotopljcnc soli.
Koncentracija jona u talogu je konstantna veliCina neovisna od koliCine taloga. To
mati da konstanta ravnotez.e zavisi od koncentracije jona u laiogu, pa mozcmo pisati:
Ova konstanta se zove produkt topivosti. Konccntracija jona malo
mstvorljivog elektrolita. koji se nalaze u njegovom ?.asiCellom rastvoru, konstantna je
vri jednost za datu temperaturu.
Primjer 1. Produkt topivosti na temperatuti 25°C 17.nosi 6,1·10"5
(111ol/1)2. Kolikaje topiyost (rastvorljivost) tc soli u vodi ?
Rjdenje:
Jonizacija Caso4 moze se prikazati jcdnaCinom:
Produkt topivosti kalcij-sulfataje·
Iz· jednaCine jonizacije vidimo da je konccntracija lona Ca
2
+ jednaka
konccntracijijona
Uvrstavanjem u gomju jednaCinu dobivamo:
K,oCCaS04) c (Ca
2
') = 6,1·10'5 (mo111)';
odnosno:
c (Ca
2
) = 7,8·10,3 mol/I.
TopiYost soli na d'ltoj tempcraturi mjcri se na osnovu konccntracije
njenog zasiCcnog rastvora. Prcma tome topivost CaS04 iznosi 7,8 .10-
3
mal/L
. Prirnjcr 2. Topivost olovo(II)-jodida u vodi, na l.cmperaturi 25°C, iznosi
1,265.10-
3
1110111. Koliki je produkt topivosti olovoClI)-jodida na toj tcmperaturi ?
RjeSenje:
Jonizacija Pbh maze se prikazatijednacinom:
PbJ, ;:; Pb
2
, + 2 T.
115
Topivost (rastvorljivost) supstance, na datoj temperaturi, odred10e se na
osnovu kOllcentracijc njcnog zasicenog rastvora_
C CPb2+) 1,265·10·'molil.
Iz jednacine jonizacije 'vidimo da je kOllcentracija jona joda dva pula veta
od konccntracije jona olova:
c (r) 2.1,265.10.
3
mol,1 2,53·10'; moll!
Produkt topivosti soli je:
Primjcr 3. Da li ce se izdvojiti talog srebro-bromida AgBr aka Be iZIlJijesaju
iste zaprcmine rastvora AgN03 i KEr ? Produkt topivosti AgEr, na
temperaturi iznosi 4,4.10-
13
(mol/lf Polaznc koncentracije su 10-
4
moUL
Rjdicnje: Srebro-bromid Se talozi premajed:nacini:
AgN03 + KEf'. AgBrl + KN0
3
.
Jonizacija AgEr se moze prikazatijcdtmcinom:
Potrebno jc naci koncenlTaciju jona srcbra i broma poslije mje.sanja
Ukoliko jc proizYod konccntracija till jona ved od produkta topivosti pojavit cc
se talog. U protivnom nece!
Posto je zaprcmina dobivene smjese d\'u pUla veea od zaprcmine svakog od
upotrebljenih rastvora, koncentracija svakog jona bi6e dva puta manja nego kod
poJnzuih rastvora (predpostavlja.mo da je stepen jonizacije KEr i AgN03 jednak
jedinici).
c(AgNO,) crAg') 2,,10-
4
molll 5· W-
5
molll
2 .
cCKEr) clEO .1:.. mol 11 5,)0 5 moll!.
2
Proizvod konccntn](jja je:
Proizvod konccntracija je vcCi ad produkta topivosti i talog ce se pojaviti_
Rastvor.ie presiceJ:l. (l0-'1 je vecc od-.l0-
13
!).
116
Primjer 4. Produkt topivosti srebro-hlorilli'lje 1,2_10,;0 (mol/ll U zasiceni
rastvor doda se toliko kuhinjske soli cia koncentracija NaCI bude3-10-4
mol/I. Koliko puta 6e se smanjiti koncentracija .lana srebra u rastvom '2 .
Rjcsenje:
Prema jednacini disocijacijc
AgCi Ag++ cr
i izraz.<-l za produkt topivosti
Kso(AgCl) c(Ag ')-c(Cl") "" 1,21-10 10 TIlolfl
zakijucujcmo da su koncentracije .lana srcbra i hlorajednakc i iznose:
Poslije dodavanja NaCl koji potpuno disosuje, premajednaCini:
NuCI .!::; Na+ + cr
pojavit ce se viSak jOlla 111ora. Zbog toga se remeti ravnote7.8 (prekomcen produkt
topivosti). Produkt topivosti mora osi.ati ncpromjenjcn te ce se stoga smanjiti
koncentracijajona srebra_ Taj dekat se zove djelovanje zajednickog jona.
Nova koncentracija jona hloraje:
Posto jc produkt topivQsti konswntan, za datu tempcrdiuru, onctaje:
c,(Cl').c,(Ag; 1,2· ](rlQ moll!.
odakle je nova kOllcentJacijajona srebra:
c,(Ag; 3,8·10,7 moll!.
Odnos kOllccntracija jOlla srebra prije i poslije dodavanja NaG je:
",CAg+)
c,(Ag+)
1,l.lO-
s
molil 9
" - 2 .
moll 1
Koncclltracija jOlla srebra se smaIljila 29 puta poslije dodavanja NaCl. Ako
se u rastvor doda u visku reagens sa kojim se vrsi taloienje, moze se postiCi
Pr'JktiCIlO potplmo talozenje!
117
ZADACI
9.13. Napisitejone na koje disosuju:
a) HCI, HNO" H2S04, H,P04 ;
b) NaOH; Ca(OH)" Fe(OB),;
c) KCI, MgCJ" AIC1,.
R: a) II' + cr, H'+NO;, 2H' +50;', 3W +Poi'
b) Na++OJf, Fc.l++30R;
c) K+ + cr, Mg
2
-
1
+ 2er, Af3+ + 3Cr.
9.14. Od ukupno 200 mo1ekula disociral0 je 5 %. KoUka ima disociranili
molekula?
9.15. Izracunati jonske koncentracije u rastvoru KOH. Konccntracija rastvora je
0.102 moliI. a stepenjonizacijc 87 %.
R: KOH t; K' + Olf, c(Olf) = c(K') = (H = 0,0887 malfl.
9,16, Rastvor kalcij(Il)-hlorida CaCl, sadrii g soli u 100 e1\13 rastvora.
Izracunati koncentracije jona hiora i kJlcija aka je stepenjoniz3cije 65 %.
eaCh!:; Ca
2
+ +- 2er
R: c(Cn = 0,1171110111; c(Ca') = 0,058111011l; c(CaC!,) = 0,09 moll!.
9.17. Amonij-hidroksid Cija je koncentracija c 0;;; 0,01 mol/I, ima stcpen disocijacije
4 %. Izracnnati:
a) kOllcentraciju amonij-jona i hidroksid-jona,
b) koncentraclju nedisosovanog
c) kanstantu disocijacije amoni}hidroksida.
R: a) NILOH !:; NH/ + OR, e(NH/) = e(OR) = iJ.·e = 0,0004 mol/I.,
b) c(NH,OH) = c - a e = 0,0096 mol/l,
c) K, = 1,6no·
5
moliL
9.18. Konstantajonizacije rnravije kise1inc HCOOHje 2·10'4 molfl. Kolika ce biti
konccntracijajona vodika U HlstvOru cijije stepcnjonizacijc 4 %?
R: c(H") = 0.005 molli.
9.19. Odredi koncentraciju jona zeljeza i hIora u rastvoIU FeCI} aka je kancen1racija
rastvora 0,1 moIIl, a stepcn disocijacije soli U OVOID rastvom 65 %.
R: FeC1
3
t; Fe
h
+ 3 cr, c(C!,) = 0,195 molll, e(Fe)+) = 0,065 moliL
9.20. Odredi koncentraciju rastvara HNG} aka se Zila da je koncentracija jona
vodika 0,294 mollI, a stepen jonizacije 84 %.
lIS
R: c = 0,35 moIIl
9.21. NapiSite izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih kiselina:
a) karbonska kiselina H2CO}, b) sulfidna kisclina H
2
S, c) fosfatna kisetina H
3
P0
4
,
d) nitritna kiselina!INO,.
R:
a) K,
e(W)'·c(CO;')
c(H,CO,)
e(H+).c(NO;)
c(!INO,)
9.22, NapiSi izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih orgaIlskih kiselina:
a) nrravlje kiseline, b) sircetne kiseline, c) oksaIne kiseline, d) butallske kiselinc.
R:
a) K c(H+) ·c(HCOO")
, c(HCOOH)'
b) K
, e(CH
3
COOH)'
d) K = c(B")'c(CH3CH,.C?!"
COO
...:l
, c(CH
3
CH,CH,COOlI)'
9.23. Konstanta jonizacije sircetne kisclipe je 1,75·10,5 mol/L fl stepen jonizacije j (;''0.
Kolika je koncentracija ras1vora kiseline i koncentractia jona vodika ?
R: e = 0,173 maIn, c(Hi = 0,00171 moliL
9.24.Produkt tODivosti CaCO} iznosi 1.6-10'8 (mol/it Kolika je
koliCinska i u vodi ?
R: c(Ca",) = c(COi') = maIn; c(CaC0
3
) = 1,26.10.
4
molfl.
r(CaC0
3
) = 0,0126 giL
9.25. Topivost (rastvorljivost) Mg(OHh iZ110si 2·10"4 mollI. Nab produkt topivosti.
R: c(Mg") n molll; c(OR) = mollI,
KdMg(OHhl = c(Mg") 'c(OH'), = 3,2·llr
'l
(moI/I)'.
9,26.Koliko jc vode potrebno za rastvaranjc 1 g BaC0
3
na sobnoj temperaturi ?
Produkt 10pivosli soli je 1,9.10''(mol/1)'.
R: c(Ba
2
+)::;::: 4,3.10-
5
molll.Topivost solije c = 4,3,10,5 mollI,
n(BaCO,l) = 5,07,10.
3
111011: V=IIGL
119
9.27.Da Ii ce se izdvojiti talog CaS04 aIm se pomijesajll iste zaprcmine rastvora
CaCh i Na
2
S04, Cije su koncentracije O,Olmolfl. Produkt topivosti solije
2,3·lO"(molll)2.
R:
Proizvod konccntracija jona poslije mijesanja je 2.5·10"5 (mo1JI/. To je manje
od produkta topivosti. Taiog se llde izdvajati.
9.28.Produkt topivosti PbCh iznosi 2·W-
s
(mol/I)3. Koliko se grama olova (u obliku
jona) nalazi u 250 ml zasicenog rastvora ?
R: 0,9 g.
9.19.Koliko grama PbSOI, moie cia se rastvori ujedllom titru vade? Produkt topivosti
soli iZilosi 2,3.10·
8
(mollly".
R: c(Pb'") U2·lO"moVL U rastvomje c(PbS0
4
) 1,52·10,4 molll,
1,52-10,4 mol, 0,046 g,
9.30.Produkt topivosti AgCl iznosi 1.21.lO,lO(moVI)'. Kolika je topivost AgCl, tj.
koncentracija zasicenog rastvora ?
R: c(AgCl) 1,I,W's moln.
9.31. Produkt iopivosti AgBr iZllosi 2,5.10.
9
(molll)2. Koliko gr(lrr1.1 AgBr ce se
rastvoriti u: a) 11 vodc, b) 51 vodt::?
R: a) 0,0089 g; b) 0,044 g,
9.32.Da li ce se izdvojiti taIog Agel u rastvoru koji nastanc mjcsanjem 1 ml rastvora
NaCI konccntracije 0,001 molll ill rastvora AgNO" konccntracije 5.10.
5
molll?
Produkt topivosti soli je ],21· ]Q',o(molll)',
R: Proizvod koncentracije jona u rastvom jc 5·1O·
1l
(mol/lf To je manjc od
produlcta topivosti. Talog se nece .izdvajiti )
JONSKI PRODUKT VODE
Hemijski (;ista vada je slab elektrolit i jonizira prema sljedecoj jednacini:
H
2
0 -> W+OH,
Prema zakonu 0 dcjslvu rnasa Konstanta ravnotcz.c je:
120
gdje su c(H) i c(OR) ravnotezne koncentracUe jona i C(H20) ravllotezl1a
koncentracija ncjonizQvane vade. U 1 litru vade ima 55,3 mola vade na l.cmperaturi
25"C. Aka to uvrstimo ujednacinu dobicemo daje:
Ova konstanta se naziva jonski produld vode. U Cistoj vodi na temperaturi 25"C je:
c(l-1) c(OH) ],10,7 moln,
Koncentracija vodikovih i hidroksilnih .lana u vodenirn rastvori.ma
elektrolita koristi se kao kriterij za odredivanje kiselosti odnosno bazicnosti
elektrolita. LogaritnriraI\jem izraza zajonski produkt vode dobivama:
log [c(H').c(OH')j log J.lO''',
log con + log c(OH') -14 i·( -I)
-log c(H") -log c(OR) 14
Vrijednost negativnog logaritma koncelltracije vodikovih jona predstavlja
pH, 11 vrijednost negativnog logaritma koncentracijc hidroksidnih jona pOR
vrijednost:
pH - log c(H}
pOH -log «OR)
pH + 14.
Za razliCite 'VTijedn<?sti pH i pOR imamo:
7
pH<7
pH>7

pOR>?,
pOH<7,
sredina je neutralna,
sredina je kisela,
sredina je bazna.
Primjer 1.Treba izracunati pH VOdCllOg rastvora Hel cija je kOllcentracija
2.10
4
molll.
RjeSeoje:
c(HCll 2·]0-' moll!
?
Hel jc jaka kiselina !ito mati daje potplmo jonizov3na odnosno daje:
con c(He!) molil
pH -logcon 3,7,
Doprinos koncentracije vodikovih jona zbog disocijacije vode je neznat,ill i
ne treba ga uzimati U obz1r.
121
Frimjer 2. Vodeni rastvor NaOH lma koncentraciiu 1.10-
4
moill. Kolikl je
pH i pOH rastvom ? -
Rjdcnje:
C(N8QBJ_'- 1, mo1n
pH, pOH --?
Jemi su prisutni zbog disocijacije vade. KoliCina OR" jona nastalih
joniz3cijol11 vode zanemarljiva je U odnosu na kolicinu jona nastalih joniZ:'lcijom
NaOH kOj8 je potpuna, te je:
rastvora.
c(OR) - c(NaOH) -1·10" mo1fl
pOH·' -log c(OH-) -log 10" - 4
pH+pOH-14, pH=14-4=10.
Primjer 3. U 500 ml vade dada se 0,8 g NaOH. Izraclmati pOH i pH
Rjesenje:
m(NaOH) = 0,8 g
V= 500 ml=0,51
M(N80Hl = 40 glmol
pH= ?
pOH=?
gdje je:
Prvo cerno naCi koncentraciju NnOH,
n
c(NaOH) -- V
m
M·V
o 8
a
, C> =O,04rnolll'
40g!mol·0,5l
Koncentracija Off jona moze se naci iz izraza:
c(OR,) = ""c(NaOH}z,
a - stepenjollizacije, koji i2.11osi 1 i
z - braj hidroksilnih jona koji naslaje jonizacijom jednog molekula, a koji u nasem
primjeru iznosi 1.
c(OR) = l·c(NaOH)·l = 0,04 molll;
pOR = -log c(OR) = -log 0,04 = 1,4;
pH = 14 - paR = 12,6.
Primjer 4. Konccntracija rastVora sulfatne kiseline je 2.10.
3
moM a stepen
jonizacije 95 %.
a) koliki je pH i pOH ras(vora ?
b) koliko vodikoyihjona ima u 1 ml rastvora'Y
122
Rje.scnje:
e 2·10,3 molll
a=95%=O,95
Y.=_Lml - 0.00 II
a) pH - ? paR ?
b) N(ti) =?
a) Kiselina jonizuje premajednaCini:
H
2
S0
4
-7 2 ff' + pri ecmu je broj vodikovih jOlla, nastalih
jonizacijom jednog molckula, Z "" 2.
c(H} = ",·c(H')·z = 0,95.2-10.
3
mol!I·2 = 3,8·10-'mol!1,
pH -log 3,8.10.
3
= 2,42,
pOH = 14 - 2,42 11,58.
b) Da bi nash broj jona koristiCemo definiciju koliCine supslance i koliCinske
koncentracije:
n N
C=- n=--
V' N '
A
ntH') e(H} ·V = 3,8.10.
3
molfl·O,OOll = mol;
N(H') = n(H}·N
A
= 3,8 mol· 1 0"'· 6,022·10" mOrl = 2,29· 10
18
Primjer 5. Izrac-unati koncentraciju rr- i Of[ jona ako jc:
a) pH=8,6
b) pH = 3,4.
Rjesenje:
a) pH = -log c(H+),
c(H') = lO-pH = 1O.
s
,6 = 2,5.10-
9
molll,
b) c(H+) = lO-pH = 10.
3
,4 = 3,98·10"molll,
crOW)
Napomena: Na depnom racnnaru "'\Tijednost koncentracije iz poznatog pH
nalazimo ovako: Nekaje kao u gomjcm primjeru, pH "" 3,4. Tn vrijednost unesemo u
racllllar sa predznakom minus, (-3,4), plitisnemo tipkn TNV (iIi 2 nd) a zatim tipku
log. Dobicemo iznos 3,9·10-4 sto predst<rylja traZ,enu Vlijcdnost.
123
Primjcr 6. Izmcunati pH rastvora koji se dobije mjesanjem:
a) 25 ml 0,01 mol/tHCI i 50 m1 0,02 moll! NaOH,
b) 25 m1 0,1 mol/IHCI i 50 m1 0,02 mol/l NaOH.
Rjdcnjc: Rastvor koji se dobije mijdanjcm jake kiseline i iake baze
mOL,e biti neutralan ako Sli kisclina i bala u ekvivalentnim och'1osim'a. Aka je
kise1ina dodana U sliviSku raslyor jc kisco, a alm .Ie baza dod::ma u suvisku rastvor je
bazan. .
Pouebno je izracunati kolicinu (broj ll101ova) i kiseline i baze u rastvoru.
a) Y(HCI) 25 ml 0,025 I
c(HCI) 0,0l molll
Y(NaOH) 50 m! 0,05 1
gill.<!Ql:!l om mol/l
?
Pri mjeSanju dolazi do reakcije:
Hel -+ NaOH -)- NaCl. + H
2
0
Broj molova HC1 i NaOH je:
n(HCI) c(HCI)·Y(HCl) 0,01 mol/I·0,0251 2,5'10,4 mol
n(NaOH) c(NaOH)· V(NaOH) 0,02 mol!l·0,05 I O,OO! mol.
Vidimo da U sllvisku i1ll3mo NaOH lj.
;, n(NaOH) n(NaOH) n(HCI) 0,001 mol 0,00025 mol 7,5· 10" mol.
Koncentrdc.ija NaOHje:
lin
c (NaOH) --,
Y",
gdje je ukupna zapremina
Y"k Y(HCI) + Y(NaOH) 0,075 I.
Daljeje:
c(NaOH) 0,0 I mol/l
c(OR) ",·c(NaOH)·z = 1·0,01 molll·! = 0,01 molll
pOH -log c(OR) 2,

b) Y(HCI) 25 ml 0,025 1
c(HCI) 0,1 moll!
Y(NaOH) 50 ml 0,051
c(NaOH) 0.02 molll
pH= ?
124
Postupak radaje kao pod a):
n(HCI) e(HCl)·Y(HCI) 2,5·10,3 mol,
n(NaOH) e(NaOH)· V(NaOH) 1·10" mol.
Vidimo da je u suviSku HeI,
c, n(HC1) n(HCI) - n(NaOH) I,5·IO"mol,
e(HCI) ,c,u(HCI)
Y""
1,5· 10-' mol =0 02 mol 11
0,0751 ' ,
c(H') c(HCI) 0,02 moll!,
pH = -log e(lf) 1,7.
Primjer 7, U 400 mI rastvora natrij-hidroksida koncentracije I moll! doda
se 100 mIl % rastvora sulfatne kiseline. Koliki ce bid pH rastvora ?
2 NaOH + H,S04 ---> Na,S04 + 2 H
2
0,
Jonizacijaje potpuna !
Rje!enje:
V(NaOH) 400 mI = 0,41
c(NaOH) 1 molll
V(H,S04) 100 ml 0,1 I
llli:!,SO,) - I % = 0,01
?
Prva cemo naci kolicinsku koncentraciju kiseline. Post.a nije data gustina
smatracemo daje 1 glem' odaosno 100 gil. .
w·p

0,01.1000gll_0102 1
-, mali,
98g/mol
n(NaOH) = c(NaOH),Y(NaOH) 1 mol/l·0,41 0,4 mol,
n(H,S04) = e(H,S04)·V(H,S04) 0,102 mo11!·0,11 0,0102 mol.
1z jednacine neutralizacije je:
n(NaOH)
n(H, S04)
2
2,
n(NaOH) = 2 n(H,S04).
Vidimo daje za neutralizaciju 1 mola kiseline potrebno dva puta vise baze.
Ekvivalent za 0,0102 mol 0,0204 mala baze. Ostatak baze je:
c, 0,4 mol- 0,0204 mol 0,3796 mol,
125
c(NoOH) = O,3796mo/ 0,76 mol II,
0,5 l
c(OH) = c(NoOH) = 0,76 mol!1,
pOH = • log c(OH') = 0,12,
pH = 13,88.
Primjer 8. U 100 ml vode uvede se 33,6 cm
3
gasovitog BCl na temperaturi
27°C i pritisku 101,3 kPa, Zatim se doda 0,1 g evrstog KOB. Koliki je pH rastvora ?
Uvodenjem gasovitog hlora i KOH ukupna zaprernina rastvora se neznatTIo
mijenja.
HCI + KOH -> KCl + H
2
0,
JoniL'1cija je potpuna !
Rjescnjc:
V(rastYora) = 0,11
V(HCI) = 33,6cm' = 0,03361
T = 273 + 27 = 300 K
p = 101,3 kPa
!illK.Qllt= 0"Lg
pH= ,
Treba naCi brqj 111010va KOB i Hel.
n (KOH) = m(KOH)
M(KOH)
O,lg 1,78.10-3 mol.
56,lglmo]
Broj molova HCi, S obzirom da je gas, naCi cemo iz jednacine gasnog stanja:
n'HCl) pV
\ RT
101,3kPa' 0,0336] • = 1364, 10'3 mol
8,314J/molK,300K ' ,
U suviskuje KOH:
iln(KOH) = n(KOH) -11(HCl) = 1,78, lO"mal- 1,3364·10" mol = 4,18·10"mol,
c(Oll') = c(KOH)'= 4,18·]0" main,
pOH = • log c(OH') = 2,38,
pH = 14 - 2,38 = 11,62.
ZADAC]
... 9.33. Izracunati pH rastvora aka se U 300 ml rastvora nalazi ). mg n+ jona.
R: 2.
126
9.34. Koliki je pH rastvora kada se 11 501l ml nalazi 1,7 mg OR jona.
R: ]0,3.
9.35. Rastvor HeI irna koncentraciju 0,001 mollL lzracunati koncentraciju svih
jona U- ovom rastvom i pH rastvora.
R: c(lT) = c(C!,) = 0,001 molll,
c(OH') = 1·IO,ll moll]; 3.
9.36. 400 rul rastvora sadlii 0,032 g NaOH. lzracunati kcnccnlracije svih jona II
rastvoru i pH ovog rastvora.
R: c(OR) =c(Na')=2·IO,3 molll; c(H')=5·IO,J2 molll; pH=ll,3.
9.37. Kolikaje koncentracija W i Oll' jona aka je pH rastvora: a) 6,1; b) 9,7 ry
R: a) c(H'j = 7,94.10" molD. c(OR) = 1,26·10" molll,
b) c(H') = 2·1O,JO molll; c(OIf) = 5.]0.
5
mo]11.
9.38. Nab koncentraciju W i OB' jona ako je pOH rastvora: a) 3,5; b) 10,2.
R: a) c(OH) = 3,]6·10,4 molll, c(ll') ", <.16·IO,JJ mol/l
b) c(OH) = 6,31-lO''' main, c(H+) = 1,58·1rr' moill.
9.39. Da Ii je sredina kisela iii bazna ako je:
a) c(W) = ]·10" mallI,
b) c(OR) = [·10" molD,
e) pH = 3,2,
d) pH = 8,5,
e) pOR = 1,7,
f) pOH= 9,8?
R: aJ neutmlna, b) kisela, c) kisela, d) bazna, e) bazna. f) kisela.
9.40. U 10 m1 rastvora nalazi se: a) 9,2·10
15
H'" jona, b) 8,5-10
18
OH-jona. Izracunati
pH ovih rastvora
R: a) 5,82, b) 11,15.
9.41. Koliko jona H-I- i OH- Se u 50 ml rastvora koji s3drb I rug NaOH '?
R: 1,5].10J9 OR jona, 6,02.10
11
W jona
9.42. U 100 ml vode se dada 50 g 12 % IT
2
S0
4
(p "" 1,21 g/ml). Izraclluati pH ovog
rastvora .
R: pH = 0.067.
127
9.4-3. Rastvor fosfalllc kiseline ima koncentraciju ad Imolil. Stepen jonizacije
kiseline u ovom rastvoru je 85 %. Izraeunati pH i pOH ovag rastvora,
R: pH 3,59, pOH 10,41.
9.44.350 ml rastvara sadrZi 0,7 g Ca(OHh. Izracunati pH j pOR rastvora aka stepen
jonizacije kalcij-hidroksida iznosi 85 %.
R: pH 12,66, b) pOH = 1,34.
9.4-5. U kojem rastvoru se nalazi viSe W j011<'1: U 10 ml 0,02 moll! Hel ili 50 ml 5_10-
4
moUIH,SO, ?
R: 8 puta vise u rastvoru HeI.
9.46, Za odredivanje koneentraeije CO, koristi se rastvor KOH. Na etike!i boee pise
da rastvor ima koncentraciju od 0,02 moW. :M;ierenjem pH ovog rastvora utvrdeno je
da on iznosi 11,3. Da Ii jc tacan natpis na bod?
R: Nije, jer je stvarna koncentracija KOH 0,002 moUl.
9.47, Ako se pomje,a 10 ml 0,002 molll rastvora Het i 10 ml O,OOlmolll rustvora
Ca(OH)" izracunati pH dobivenog rustvora.
9.48. 100 ml ra"tyora NaOH koncentraeije 0,002 moUI apsorbira se 1,12 dm'
gasovitog hlora pri normalnim uslovima. Izracunati pH rastvora nakon apsorpcije
Hel pod predpostavkom 'da se zapremina rastvora nije nrijenjala.
R: 0,302.
9.49. Izraeunnti pH rastvora koji se dobije mijesanjem 27 em' vodenog rastvora HCI
koncentracije 0,163 mrnolJl sa 14 em
3
rastvora nitratnc kiseline dvostruko manje
koncentracije.
R: 3,9.
9.50. Izraeunajte pH rastvora koji se dobije rnjcSanjem 13 em
3
sulfatlle kiseline
koncentracije D,Oll molll sa 22 em
3
rastvora natrij-hidroksida koncentIacije 0,025
moill.
9.51. Izr3cunati pH rastvora koji se dobijc mjesanjem 13,2 em
3
Hel koncentracije
0,027 molll sa 18,4 em
3
srebro-nitrat1 koncentracije 0,018 mollL
Het + AgNo, -> AgCI + H,O.
128
9.52, Izracunati pH mstvora koji se dobije mjesanjem 14,2 ml rustvora HCI
koncentracije 0,051 molJl, 12,2 ml rastvora HN03 koncentracije 0,17 molll i 19,8 rul
rastvora NaOH koncentracije 0,12 molli.
R; 2.
9.53. Koliki je pH rastvora cijanidne kiseline HeN Cija je koncentracija 1 mol/I, a
konstanta disocijacije 7,9.10-
10
malfl. HeN!:; H" + eN-
R: e(H') e(CM). Ravnoteina kOlleentraeija e(HCN) e, - e(H'), g<\ie je e, 1
molll pocetna kOl1eentracija. Ke e(H+ ): ,e(H') 2,8'10,5 moll!, pH 4,55.
l-e(H')
S obzirom da je u pitanju slab elektrolit do istog rezultata dolazimo i
primjenom mona razblazenja:
K = a'· C.; e(H') a·e; pH 4,55.
9.54. U rastvoru mravlje kiseline Cija je koncentracija 1 molfl izrnjeren je pH =1,80.
Kolika je konstallta disocijacije rnravlje (metanske) kiseline.
HCOOH !:; H + HCOO'.
R: e(F) c(HCOO,) 1,58·10"; 2,5·lO'4 molfl.
9.55. Izracunajte pribliino koncentraciju rastvora etanske kiseline u kojoj je 1 %
kiseline disociralo, a konstanta disocijacije K "" 1,75.10-
5
molli.
R: K=a'·c; e=0,175molll;
9,56. Izraeunnti pH rastvora sljedecih organskih kiselina i baza Cija je koneentracija
0,1 molfl:
il) etanska kiselina, CH,COOH, K = 1,8.10,5 molll,
b) antinobenzoeva kiselina, C,H4NH,COOH, K 1,8 ·10" moll!,
c) benzoeva,CoH,COOH, K 6,6,10,5 molfl,
d) fenilsircetna, C"H,CH,COOH, K 4,9·lO" molfl,
e) mlijecna, HOCH(CH,)COOH, K = molfl,
f) anilin, C"H,NH" Kb 3,8.lO'10
g) benzilamin, C"H,CH,NH" Kb 4,2.10,5 molfl,
h) etilamin, C,H,NH" moll!,
i) piridin, C;H5N, Kb l,nO" moll!.
R: a) pH= 2,87; 2,87; 2,59;
f) pOH 5,2 pH 8,8; g) pH 11,3; h) pH 11,8; i) pH = 9,1.
129
10. OSMOTSKI PRITISAK
Molekuli rastvorene supstancc u razblaienim rastvorima se ponasaju kao da
se na dataj temperaturi i konstantnoj zaprcmini nalaze u gasovitom stanju. Za njih se
maze takode primijeniti jednaCina gasnog stanja'
11
p V nRT adnaSl1a p RT.
V
Kako je u rastvorima adnos kolicine rastvorene supstance i zaprcmine
rastvora koliCinska koncentracija rastvora c, to je pritisak:
T.
Pritsak n se naziva osmotslii i zavisi sarno od broja ccstica u rastvoru nn
datoj temperaturi. Zakonje dao Van't Hoff i \'azi sarno za razblaZene rastvore."
Kod elektrolita je zbog jonizacije pri isto.1 koncentraciji rastvora broj cestica yeti
nego kod rastvora elektrolita:

gdje je i Van't Hoff-av broj. Izmedu koeficijenta i, stepena jonizacije Cl. i broja jona v
na koji se raziaic molekul e1eKirolita, postaji ovisn05t koja je izraiena jednacinom:

PomoCu date jednaCine mozerno izracunati stepen jonizacijc, broj jona na
koji se razlazc rnolekul, zatim odrediti molekulsku rnasu itd. Za rastvor neelektrolita
stepenjonizacije je jednak nuli Ie jc i "'" 1.
Primjcr 1. U rastvom nekog proteina masene koncentracije 40 gil izrnjeren
je osrnotski pritisak od 1603 Pa pri temperaturi od 25°C. lzracunati molekulsku masu
proteina.
RjeSen,je:
p 1603 Fa 1,603 kPa
T 273 + 25 298 K
l.""_±Q.gLj

Imamo rastvor neelektrolita. Da bi nasli molekulsku masu trcba izracunati
kolicinsku koncentrd.ciju;
1t
6 47.10-
4
moll I.
8)14 J I molK·298K ' .
c
RT
Posto je poznata rnasena koncentracija ondaje 1Z poznate veze y:= C :tv1,
130
y 40g/l ,

c 6,47·10 4g/mol
lV'apomena: U jednaCini gasnog stanja pritisak i zapreminu treba izraziti u SI
jedinicama, tj. pritisak II paskIt1ima (Pa), a zapreminu u m
3
. Ukoliko S0
izrazi u litrima (l) onda pritisak treba izraziti u kPa. jer se tada vrijcdnost prorzyoda
p V ne mijenja !
kPa.J"'" 10
3
Pa·lO-
3
m
J
:;;;:; Pa·m
3
.
Primjer 2. U rastvoru nekog clektrolita koncentracije 0.05 molll pri
temperaturi 27°C, izmjeren je osmotski pritisak 370 kPa. Na koliko jona jonizuje
e1ektrolit ako je jonizacija potpuna ?
R,jdcnje:
c 0,05 maIn
+ 25 293 K
P 370 kPa
((=100%=1
v=?
Da bi nash broj jona na kqje jonizuje elektroli1 mormno nati koeficijent i :
. 1t

370kPa
= 2.96.
cRT 0,05 maJ.8,314 J I molK· 293 K .
Uvrstavanjem u jednaCinu:
i"" C/., (v -1)+1, dobijemo daje v = 3.
Primjer 3. Koliki.ie oSll1otski pritisak u rastvom na temperaturi : ..
a) 2% rastvora sulfatne kiseline cija gustina iZllosi 1,25 glcm
3
, a stepcn Jomzaclje
95%.
b) 1 % rastvor fosfatne kiseline cija gustina iznosi 1,1 gJem
3
i stepenjonizacije 28%7
RjeSenje:
a)
p 1,25 1250 gil
a = 95 %= 0,95
298 K
M - 98 g/mol
n=?
H
2
S0
4
-+ 2 H' + SO;-.
Eroj jona na.koje jonizuje sulfatna kiselinaje 3, je:
i a (v - 1) + 1 0,95 (3 -I) + I 2.9.
13l
Da bi nasli osmotski pritisak. moramo izracunati kolicinsku koncentraciju:
w·p 0.02·1250g/1
c = --= 0,255 moll 1
M 98g/mol
n = i e R T = 2,9·0,255 molil·8.314 J/molK ·298 K = 1832 kPa.
a) W"'" 1 %=0,01
P = I, I wem' = 1100 gil
a=28%= 0,28
T = 298 K
M= 98 glmol
n=?
Broj jona na koje jonizuje fosfatna kiselina je 4 te je:
i = 0. (v -1) + I = 0,28 (4 -1) + 1 = 1,84.
KoIiCinska konccntrac\iaje:
pw IlOOg/l.O,OI
e=-=- 0,1 12 moll I,
M 98g/mol
1t =icR T = 1,84· O,1l2molll· 8,314) ImolK· 298K = 511,7kPa.
Primjer 4. Koliko molova neelektrolita treba cia sadrZi 5 I rastvora cia bi bio
izotonican (da ima isti oSlllotski pritisak) kao i rastvor na istoj
temperaturi, koncentracije 0,05 mol/l Cijije 88 %?
Rje,enje:
V, = 51
C, = 0,05 molll
a. = 88 % = 0.88
N
1
:= ?
VeIiCine koje karakterisu neelektrolit oznacili smo sa indeksom 1, a
elektrolit sa indeksom 2.
132
nl"" cjR T
1T2=i c2 RT
BaCl, -+ Ba" + 2 cr .
(neelektrolit)
(elektrolit)
Posta SU osmotski pritisci isti ondaje:
(v = 3 jona),
i = 0. (v -1) + 1 = 0,88 (3 -I) + 1 = 2.76.
Daljeje
C, = i ·c, = 2,76 ·0,05 mol/l = 0.138 molil.
Broj molova neelektrolita je:
ill = Cl Vj = 0,138 moUl·51 = 0,69 mol.
ZADACI
10.1. Koliki je osmotski pritisak se6era u vodi na temperaturi 20
0
e ako je maseru
udio Secera u rastvoru 0,5 %? Predpostavimo daje gustina 1 g/cm
3
.
M = 342 glmol.
R: TI = 35,6 kPa.
10.2. Vodeni rastvor sadrzi 4.5 gil nepoznate supstanee. lzmjerenje osmotski pritisak
4000 Pa na t = O"c. Kolikaje molekulska masa nepoznate supstance '/
R: TI = cRT .L R T, Mr = 2550.
M
10.3. Kolikije osmotski pritisak na temperaturi 25"C sljedeCih rastvora:
a) saharoze C12H"Oll, Y = 10 gil,
b) glikola C,ELt(OH)" Y = 2 gil,
e) karbamida CO(NH,h Y 2 gil,
d) glicerola C
3
H
5
(OH)3, y = 3 gil.
R: a) 72,4 kPa, b) 79,9 kPa, e) 82,6 kPa, d) 80,8 kPa.
lOA. Koliki je osmotski pritisak KCI koncentracije 0, I. molll ako je stepen jonizacije
80%.
R: 407,5 kPa.
10.5. Koliko mala neclektrolita treba da sadrZi 1 1 rastvora da bi njegov OSlllOt9ki
pritisak bio jednak kao kad rdstvora nitratne kiseline koncentracije 1 malll Ciji je
stepen jonizacije 80 %?
R: 1,8 mol.
10.6. U 1 I rastvora KCI rastvorcno je 5 g soli. Njegov osmotski pritisak je 304 kPa
na 18'C. Kolikije stepenjonizacije?
R: 87,2 %.
133
10.7. U rastvoru cija je koncentracija 0,05 moIll na temperaturi od O°C, osmotski
pririsak iznosi 374,9 kPa. Na koliko jon a disosuje molekul elektrolita?
R: 3 jona.
10.8. Ras1vor neelektrolita Cijaje molarna masa 18 glmol sadrii 15 g supstance na II
rastvora. Taj f'dStvor je izotorrican sa rastvorom NaCl koji sadtii 2,64 g soli u 1 I
rastvora, Koliki je stepcnjonizacije soli ?
R: 85%.
10.9. Rastvor u kome je maselu udio saharoze 3,42 % izotonkan je sa rastvorom
rafinoze u ko.1oj je maseru udio rafinoze 5,96 %. Ako je rclativna molclmlska masa
saharoze 342, kolikaje relativna molekulska masa rafinoze?
R: 596.
10.10. Rastvori neelektrolita sadrZc:
a) 3 gil rast\"orene supstance pri tempcrnturi 27°e, pri ceml1 pokazujc osmotski
pritisak 2,49 bara,
b) 3 g rast\'orene supstance u 500 cm
3
rastvora 11a tempcraturi 12°C, pri ccmu
osmotski pritisak od 0,415 bara.
Kolike su molekulske mase nepoznatih snpstrmci ?
R: 0) 30, b) 343.·
10.11. Imamo raslvor secera u vodi cijije maseni udio 0,05, Nadite osmotski pritisak
rastvora na temperaturi 20
o
e, l\t1r= 342, p:= 1 g/cm
3
.
R: 356 kPa.
134
11. ELEKTROLIZA
Kada jedllosmjerna clckwena stlUja prolazi kroz rastvor clekttolita. na
elektrodama se odigravaju reakcije oksidacije i redukcije. vrSi so elektroliza.
Zakone e1ektrolize dao jo M. Faraday (Faradej) 1833 godino.
Prvi Faradejev zakon glasi: masa supstance na elektrodama
proporr.iona1n.a je pl'otddoj koHcini clektriciteta lu"oz clcldroJit, tj.
gdjeje:
m - lllasa supstance, Q - kolicina proteklog eleictriciteta, k - konstanta za datu
clektrodnu reakciju (elektrohemjjski ekvivalent).
Protekla kolicina elektriciteta se moze izraziti YJJo: Q"" 1 t
gdjeje
I - jacina strnje u amperi.ma CA), t _. vrijemc proticanja u sek\.Uldama (s).
Ncka se, na primjer, na katodi odigrava s\;ede6a reakcija:
Ag+ + e' -, Ag.
Za izdvajanje 1 mola srebra potrcbna jc ko1icina clektriciteta:
NA '0.
gdje je: NA -. AvogBdrova konstanta, e - naelcktrisanje clcktrona.
Jedan mol elektrona ce lzdvojiti 1 llloi jona srebra. Kalicina c1ektriciteta sto
je nosi jedan mol elektr-ona je:
F = NA'e = 6,022.10" mor' , 1,602.10.
19
C = 96484 ClmoL
Kolicina eJektriciteta sto je nosi 1 mol elektrona naziva se
lwnsiant. (Il).
Na prim.jer, pri. rcakciji Cu
2
.(. -+ 2e< ell potrebUD je utrositi dva pUla veell
kolicinn elektriciteta, Ij. q"'" 2 F. ill U opstem sluc8ju Q z·p, gdje je:
z - broj razmjenjenlh elektrona na elektrodi.
, Tada mozerno pisati da je:
k=ll1=M.
Q zF
Aka to uvrstimo u jednacinu za pr\'i Faradejev zakon dobijamo jednacinu 7 ..a
dlUgi Faradojcv zakon:
M
m=-Q.
zli' .
Iskoristcnjc elektricne struje je oanos stvflmo i:zilvojene mase i teorctski
potrebne mase:
In Q

n1, Q,
135
. Primjer 1. Kroz rastvor kupri-blorida prolazi strujajacine 2 A.ll toku 1 saia.
a) kohka se masa bakra izdvoji na katodi ? .
b) kolika se i zapremina gasa hlara izdvoji na anodi, pIi normalnim uslovima ?
RjeSenje:
a) Katodna reakcijaje: Cu
2
+ + 2 e" --? eu

t = 111= 3600 s
z=2
M(Cu) 63,54 glmol
m··-?
_ _ 62,54g/mol ,
m-
zF 2·96484C/mol ' .
b) Elektrodna reakcija na anodi je: 2 cr -2 e' -> Cl
2
.
M 7lg/mol'

zF 2·96484 C/mol ' .
.. Izdvajena zapremina gasa .hiora, pri standardnim uslovima je V = n -V
gdje Je Vm =: 22,41!rnol i m,
m 2,65 g .
n =-=----=00373 mol
M 7lg/nol' ,
v 22,4l/mol·O,0373 mol 0,836 I
. . Primjer 2. Elektrolizom vade (kojoj je dodano nesto sulfatlle. kiseline cIa se
provodenje struje) nastaje kisik i vodik. Kolika jc izdvojena masa i
.gasa vodika struje od 0,15 Au tokn 3 sata ? Temperatura je
2) C a pntisak 1 Kohko se pn tome izdvoji kisika ?
. Rje.senje: Elektrodna reakcija na katodi je: 2}t + 2 e- -4 R!>
I=0,15A
3 11= 10800 s
T= 273 + 25 298K
P = I bar= 10' 100 kPa
z=2
Mill?) = 2 glmoj
m=? V=?
masa vodikaje:
M 2g/mol
m t - --·OIIA 10800 ') 0168
zF 2.96484C/mol"· g,
Izdvojena vorlikaje:
136
O,0l68g. 8,314J/molK·298K =02081.
M P 2g/mol lOOkPa '
Iz JednaCinc H
2
0 .......". Hz + h O2, se vidi da je 7..apremina izdvojenog kisika
dva pUla manja i iznosi 0,104 1. <
l'rimjer 3. Pri elektrolitickoj rafinaciji bakra iskoristenje struje je 92 %.
Treba izraCllnati koliCinu elektriciteta 'potrebnu za dobivanje I tone rafmisanog
bakm.
Rje!enje:
I t= 10
6
g
11 = 92 % 0,92
z=2
M - 63,5 vIllal
Qr=?
m 10
6
g 6
111r - = -- 1,087 ·10 g,
1) 0,92
UvrStavanjem poznatih vrijednosti dobiee se Qr"" 3,3- 10
9
C.
ZADACI
ILl, Stmja od 1 A prolazi u toku 1 sata kroz rastvor kupri-sulfata, Izracunati maSll
bakra koja se izdvoji na katodi.
R: 111 = 1,185 g.
11.2. Pri proticanju iste koliCinc clektricitcta krOl rastvore srebro-llitrata i bizmut-
nitrata, 11 prvom od qjih se na kalodi izdvoji 0,90 g srebra. Izracunati koliko se grama
bizmuta izdvojilo iz drugog rastvora ?
R: m=0,58g.
11.3. Koliko je elektrona potrebno za izdvajanje:
a) 1 mola srebra iz srebro-mtrata,
b) 1 Inola bakra iz kupri-sulfata ?
R: a) 6,10
23
; b) 12.10
23
.
137·
11.4. Koliko je vremena potrebno za razlaganje jednog mola vode strujom od 5 A?
R:
11.5. Elektrolizom hloridne ki,aline ua'taje blor i voclik Ako jc temperatura
gasovitog hlora 32'C, a pritisak 1.1 bar izracunati zapreminu hlora 7.a protaklu
ko!icinu alektriciteta od: a)35C;b) 28 MC; c) 19.6 inC.
R: a) V(el,) U8 crn'; b) 335 I; c) 19,6 mm'.
11.6. Bakar se rafinira elek1rolizom. Elcktroliza sa vrsi 6 sati liZ struju od 150 A.
lzracunati isicoriStenje struje ako jo mfioacijom dobiveno: a) 988 g: b) I kg.
R: a) b)1']=93.8%.
11.7. Aluminij se dobiva elek1rolizom AhO,. lzracunati kolicinll clektriciteta
za dobivanje jedne tone aluminija.
R: Q = 1,07·10" C.
11.8. Pri dobivmlju 100 kg aluminija eleictrolizol11 A!,a, elektrolizerom je prosla
koliCina e1ektricileta od 1,53.10
9
C. l'lracllllati iskoristenje ,truje.
R: 1']=0,70=70%.
11.9. U Leklanseovom clanku (obicuoj balerUi) jadna elektroda je ciuk Jill kojo) se
odvija reakcija oksidacije cinka:Zn -+ Zn
2
" + 2e'. Za koliko 6e se smanjiti masa
cinkova 0111ota6a za 1 sat aka daje stmju od 0,03 A ?
R: 36,6 mg.
11.10. Pri prolasku struje jacine 1,5 A u toku ad 30 nrinuta kroz rastyor soli nekog
trovalentnog rnetala na kalodi se izdvoji g. Kolikaje relativna atomska masa tog
metala?
R: 114,73.
138
12. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE
Pod unutrasnjom encl"gijom podrrlZurnjevamo zbir kineticke encrgije svih
mo1ekula tijela i potencijalne energije njihovih rnedudjelovanja,
Dovedena kolicina toplote sistemu ide na unutras11jc energije i
vrserlje rada (analitickj izraz I zakona terrnodinamike):

Rad pri promjeni zapreminc (pri stalnom pritisku) idealnog gasaje:
A = pLl V Ie je: Q = LlU + pA V.
Jednacilla za toplote je:
iii
gdjeje:
c·, specificni topiotni kapacitet (izraiava se 1.1 Jlkg K),
C - molarni toplotni kapacitet (izrazava $C u J/moi K),
ill masa supstance, n _. kolicina supstnnce.
Ako uvedemo veliCinu

anda se jednacina I zakona tennodinamike moZe pisati II obliku:
= Llf!,
gdje je H - entalpija iii toplotni sadrZaj sislema.
. Toplo!o! efekat pri ,t.lnom prill,lm jcdnal< ie promjcni entalpije
sistema. .
Oka 95 % danasnjih energetskih po1rcb. podmiruje se oslobadan.1em
energije pri hemijskim reakcijama. Reakcije n toku kojih se oslobada toplote
zovu se egzotermne a reakcije prilikom kojih se apsorbuje odredcna
zovu se endotermne reakcije. Hemijske jecJnacinc uz koje se d3JU podacl 0
toplotnom efektll reakdje nazivaju se tcrmohcmijsl{c jednacine·.
139
Primjer 1. Objasnitc energctske efekte termohemijske
H2(gJ + Y2 O2 -7 H20(g)' Q = 242,2 kJ/ma!.
Rjesenje: Pri nastajanJu 1 mala vodcne pare iz elemenata oslobada se
kolicina toplote od 242,2 kJ, sto zoaei da je reakcija egzotenmla. U termohemiji je
uobicajeno da se toplotni efekat rcakcije izraiava kao promjena entalpije sistema:
+ Y, O2 -> IIH - 242,2 kJlmo!.
To znaci da jedan mol vodene pare sadrzi 242,2 kJ energijc m.anje nego sio
su sadrl.avali reaktanti. Pd egzotermnoj reakciji Q == -.6..H, a ukoliko se pri reakciji
apsorbuje kolicina toplote anda promjena entalpije ima pozitivan predznak. Znaci u
zagradama oznacavaju agregatno stanje. Uobicajene su ove oznake: g - gas, 1 -
teenost, S - cvrsto, aq - vodeni rastvoL
Pravilno je pisati :
e .
242,2 kJ/mot.
Operator Ar ZIlati promjenn entalpije pri realcciji stvaranja, f Zllati tip
reakcije. Gamji indeks e zhaCi da je u pilanju standardno stanje, tj. 298,15 K i
101325 Pa. Podatak nama takodc govori da ako zelimo 111101 voelene pare prevesti
natrag u elemente vodik i I(isik u standardnom stanju, moramo zata utrositi energiju
od 242,2 kJ. Po dogovoru entalpija elemenata u elementarnom stanju jednakaje nnIi.
Za tefmohen1ijsko racunanje vaino je Zlk1.ti Hesov zakon: Toplotni cfekat
hcmijskih reakcija ne zavisi od puta kojim je reakcija tekIa, vee samo od
llocetnog i krajnjeg stanja.
Primjer ,i Primjcnu Hesovog zakona pokazati na pnmjeru stvaranja
vodene pare.
Rjesenje: Toplotni efekat rcakcijc pri kojcm se stvara 1 mol vode pri
standardnirn uslovima'jc:
H
2
(;;) + V;;. 02(gj"""';" = - 286,2 kJ/mol.
Za prelazak 1 mola \-'ode u vodcllu pam apsorbuje sc koliCin3 toplotc od 44
kJ tc pisemo:
Kad saberemo jednacine dobit ccmo:
Primjer 3. Ugljik se moze oksidovati do CO2 direktno ili postupno preko
ugJjik(lI)-oksida. Tennohemijskc jcdnaCinc koje prikazuju ave procese glase:
. 140
C(s) + V2 02(g} -)- CO(g),
COM,
C(s) + 02(g)""";" CO2($),
. iIH, - II 0,6 kJ/mo!,
. __ ""IIUJH2 - 283.7 kllmoL
ilH - 394,3 klima!.
Toplotni efekat je isti, bila da se reakcija vr5i neposredna ili u faze.
ako je:
Primjcr 4. Izracunati prornjenu entalpije za reakciju:
LilircCO,g) ::0: -110,6 kJ; mol,
-:::; --394,3 kJ I moL
IIH
8
H
0 ) -242,2 kl I mol.
Q'1 ,g
RjcSenje: Na osnovu Hesovog zakana moze se pisati:
M1 == 6.Hpr - AHreakt.
8 B He
bHf(COHO:) - 6.HiI.CO,g,) - D. f(HP,g)'
IIH klimo! + 1l0,6 kllmo! + 242,2 kl/mo! kJlma!.
Primjer 5. Pri sagorijevanju 9 g aluminija oslobodi· se koliCina topiote ad
274,2 kJ. Izracunati entalpiju nastejanja AI20,.
. 2 AI(s) + 312 02(g) -7 Al20 3("), = ?
R,jesenjc: Posto sc promjcna entalpijc mcuna na jedan mol izraeunaccll10
koliCinu oslobodelie taplote, po jednom moln At:
n '-'=- mt:tv1 = 1/3 mol, le je Ojn "" 823 kJ/maL Za nastajanje jednog mala oksida
potrebna su dva mala,ilumillija, te 6e promjclla cnlalpijc biti 2·823 kJ/mal = 1646
kJ/moL tj.
MIG" 0 ) LIB -1646 kJ Imo!.
11.'"'"'2 ;.,s
Reakcija je egzotenml3. te cntalpije iIna negativIlu vrijednost.
Primjer 6. Izracul1ati kaloricnu vrijcdllost antraeita ako on sadrii 96 %
ugljika, a ostalo su mineralni sastojci. .6.H(C02,g) "" 394,5 kJ/mal.
Rje.scnje: Kaloricna vlijednost se racuna po jedinici mase, tj. Q/m. Posta se
entalpije racuna po jcdnom molu, anda trcba cia ZIlamo masu jcdnog mola
ugIjika, koja iznosi 12 g. Sada je kaIoricna vrijednost:
Q ')94,5 kl 32 875 kJ 32875 kJ
m 12 g , g kg'
S obzirom cIa antracit sadiii 96 % ugljika onda je stvama kaloriena vrijednost:
0,96 ·32875 kl/kg 31560 kl/kg.
141
ZADACl
12.1. Da bi se odredila toplota nastajanja sagoreno je 3,27 g
cinka u kalorimetrijskoj bombi., pri cemu se oslobodiJo 17,5 kJ. KoUka je toplota
nastajanja ?
R: 349,46 kJ,
12.2. Toplota nastajanja acelilena iznosi 227,1 klImat, a toplota nastajanja
benzena Cr,B!! iZllosi 83,6 kJ/rnoL Kolika je promjena za reakciju
-,; C,H, ?
R: - 597,5 kJlmol.
1.2.3. Data je reakcija: H2(g) + Cb(g.l--7 2 HCI(gj,8H = R 185 kl/mot
KoIiko 6e se !.Oplote osloboditi pri sagorijevanju 1 dm
3
Illara pod normalnlm
uslovima?
R, 8,26 kJ.
12.4. Ko1iko kg Cistog ugljika (graftta) treba, da se dobije koliciua !op1o!e od 100 000
leJ, - 393,5 kl.
R: 3,049 kg,
12.5. Kolika se kolicina toplote oslobodi pri 1 kg zeljeza ? ""
- 822 ..2 kl/moL
R: 7361 kJ,
12.6. Odredi promjenu entalpije za reakciju: CH.,(g) -+ 2. 02(g') -t COJ.(s) + 2
kada so zna da je toplota nastajaJ1ia CO"" .- 393,3 kJ/mo1, vodene pare - 242.2
kl/mal, a toplota nas1ajanja metl-U)<l - 91 klIma!.
R: -787,7kJlmol.
12.7. Glavni proces kojl tece u visokoj pcci izraienje zbirnomjcdnacinom:
Fe20, + 3 CO -> 2 Fe + 3 CO
2
,
Odredi toplotni efekat ave rc;:J(cUc. Potrebne podatke uzcti iz predhodnih z.adataka !
R, 37,7 k.l/mol.
12.8. Za odredivanje stalldardne entalpije MgO, uzorak Illat,111ezjjeve
"ike mase 0)22 g spaljen je u kalorimetTIl, pri cemll se faZ'vito 3030 J. Izrabmati
entalpiju
R: - 603,8 Id!moL
14-2
12.9. Standardna entalpija ozona 0 3 iznosi + 142 kJ/mol. Izrafunati toplotni efekat
reakdje pretvaranja 1 kg ozona u kisik
12.10, Pri oksidaciji 12 g Ca oslobada se koli6ina top1otc ad 190,65 kJ. lzracunati
standardnu entrupiju CaO,
R: - 635,5 kJ/mo!.
11.11. Odredi da li je reakcija:
C2H6(g) + 2 HlO
W
-7 2 CO2(g) + 5 Hz,
endotcn1ma iIi eg;r.oternma. == 89,7 kJ/mot.
R; endotennna,
12.12. Kolika se kolicin" toplote izdvoji pri sagorijevanju 100 kg 98 % etil-alkohola,
ako se reakcija odvija prema
C2HsOH{l) + 3 O2(11) '""'* 2 + 3 HzO{g)
IIH(C,HsOH) - 277 ,6kJ/mol.
R, 2,631·10' MJ/moJ.
143
KANTONALNO TAKMICENJE IZ HEMlJE UC1T1VlKA
SREDNJIH SKOLA
TuzZa, maj, 1997.
&lWPA "A"
1. U posudi zapramine 1 m} llalazi se gas kisik pri standardnim uslo\'ima. Koliko ima
atoIDa kisika u toj zapremini ?
R: N(02) = n(02) ·NA : 2,689·](1" rnoleku]a; N(O): 5,377.]0
25
atoma,
2. Razlika rnaksimalnog broja elekt.rona na orbitmna, Ciji se glavni kvalltni brojev1
razlikuju za 2, iznosi 16, Kojc su to orbite ?
R n - n '02' 2 n
2
- 2n 2 .016 n' = J n : I
. 2 ) '2 t ,2·, I
3. Koliko se maze dobiti zcljcza iz 2 t siderita sa 66 % FeC0
3
, aka je iskoristenje
92%.
R: 111(FeC03) = 1,32 I; w(Fe) = 0,482; rn(Fe) = 0,585 t.
4. U 250 ml Ciste vade doda se jedna kap 98 % H
2
S0
4
Cija je guslina 1,8 g/enr',
Kolika cc biti kolicillska koncentracija dobivenog rastvora ako 5 mI dodanog mstvora
sadrit 100 kapi? '
5. U 300 g 15 % rastvora NaCl, Cije je gustiua 1,1 g/cm' doda se IQ{) ml vode i 50 g
kuhinjske soli. Izracunati kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora, Gustina vade
je 1 g/cm3, a gustina NaClje 2,1 glcm
3
.
R. c, V, = c, V.,c cJ 2,82 moL1; V, = 0.272 I; V,: 0,3961; C2 = 1,94 mol/i.
144
GRUPA "B"
1. U rastvoru mase m = 30 g rastvoreno je 1,5 g Koliki je maseru
udio mnonijMkarbonata u procentima, promilima i ppm?
R: 5 50 %0= 50000 ppm.
2. Koliko se maze dobiti aluminija 12 150 kg rudc boksita koja sadrii 68,5 % glil1ice,
aka je gubitak produXta 5,5 % ?
R. m(Al) = 51,38 kg,
3. Izracunati maseni udia, mascnu koncentrdciju i gustinu rastvora koji se dobiju
mjeSanjem 450 g 28 % rastvord bakar-sulfata gustine 1,37 glcm
3
i 150 ml vode.
Gustina vade je 1 gJcm3 ..
R: meA) "'" 126 g; m(rastvani) "'" 6UO g; '-".. 328,5 ml -{- 150 ml "'" 478,5 ml;
w: 21 %; y = 263,4 gil; p 1,254 glcm
3
,
4. 100 g vade pri temperaturi 100°C i pritisku 1,01325 .10
5
Pa zauzima priblilno 100
mL Izracullaj koUka puta poveca volumen pri prelasku vode u pam pri navedcllim
uslovima.
R: V, = 0,11; V, = nRT/p; V
2
N, 1700,
5. Reakcija cinka sa hloridnom Idselinom odvija se premajcdnacini:
ZU(s) + 2 Hel --+ ZnCh + H2(g)
IzractUlati:
a) zapreminu izdvojenog vodika na pritisku 104,5 kPa i temperaturi 25°C aka je
izreagovalo 20 g cinka,
b) koliko je potrebno ml 23 % h10ridne kiseline za polpunu reakiju, ako je gustina
kisehne 1,15 g)cm
3
?
R a) V(H2): 7,251; 'b) n(HC1) 0,612 mol; c(HC1) = 7,256 molll; V(HC1) 84
mI.
145
GRUPA "C"
1. Fosfin (PH,) sagorijeva u kisiku dajuCi fosfor(V),oksid (P,O,) j vodu:
2 PHs(g) + 4 02(g}.-)- P 20S(6) +;3 H
2
0(!).
Koliko so gmrna P,O, dobije kada se 'pomjesa 17,0 g fosfina Sll 16,0 g kisika
(oksigena) i pusti da reakcija Ieee do kmja ? ,
R: n(02) "0,5 mol; n(pH3) 0,5 mol; Fosfin jc u suvisku' Mjerodavan reaktant je
kisik. m(P,O,)" 17,74 g,
2, Na II vode dodataje I kap 94 %HNO, cijaje gustina 1,5 glem'. Ako I ml dodate
kiseline saddi 20 kapi izraeunati pH nastalog rastvora, Stepen disoeijacije nastalog
rastvora kiseHne je 92 %.
R: 01 "22,38 V, "0,05 ml; V,,, II', e2" 1,12 mol/l; c(1'!") " 1.03,10" mol!!;
pH = 2,987.
3, Rastvor sadrZi- 1010 g KOH i 900 em
3
vadc. Zaprel11ina raslvora je 9047 em
3
,
Odre?iti koiicinsku konccntraciju ras1vora i masene udjcle KOH i vode, Gustina
vode Je I glem',
R: m(rastvora)" 910 g; w(KOH) " 1,1 %; w(H,O)" 98,9 %; e(KOH)" 0,197 mol/J,
4. Koliki su pritisci vodenih rastvora saharoze i natri}hlorida
0, I moVdm' na 25'C
. Rastvor saharoze je neelektrolit, a rastvor jak elektrolit.
R: n(saharoze)" 247,8 kPa; n(NaCI)" 495,6 kPa,
5. Koliko grama cinka (Zn) izreaguje sa sulfatnom IdseIinom ako-se dobije 500 cm
3
vodika(hidrogena) na 20'C i pritisku 102,6 kPa, '
Reakcija se odvija po jednacini:Zn(i) + H
2
S0
4
-;. ZnSQ'l + HZ(g)
R: n(Z11) " n(H,) " 0,021 mol; m(Zn) = 1,377 g,
Napomenn: U grupi "C" Be takmice uceniDi 3, i 4, razreda skola u kojima- se hemlja
izucava 4 godine; u grupi "B" uccnici 1. i 2. razreda isiiil-skola; u grupi "A" ucenici
astalih srednjib skola,
146
LlTERATURA
1. 1. Filipavi6 i SLiponovic. Opca i anorganska
Skolska lmjiga, Zagreb, 1980,
2, C, Jela(;16, Hernijska veza I struktura malekula,
Tellllicka lmjiga, Zagreb, 1982,
3, 1'. Petrovski, Opsta j neorganska hemija,
Rudarsko-geoloSki fakultet, Tuzla, 1993,
4, Kallay-Cvitas, Novi pristup racunanju u kemiji,
Skolska lmjiga, Zagreb, 1982,
5. M Sikirica, Stehiomtrija,
Skolska klljiga, Zagreb, 1993,
6, Glinka NL. Zadaci ; uprainenla po opsee; himil,
Leningrad, Himia, 1986,
7, M Mmalovic, Medicinska hemija I dio- Te()rijska
nastava s hem;jskim raeunanjem, DB Preporod, Tuzla, 1995,
8, T. evita. i N, Kallay, Filickc vcUoine i jedinice Medunarodnog
sustava, Hrvatsko kcmijsko c!ru,tvo i 5kolska knjiga,
Zagreb,1981.
9. 1'1. Brenzi/;cak, Mjerenje j racunm1ie u tchnici i znanosti)
Tehnicka knjiga, Zagreb, 1971.
10, M. Brezin§(;ak, Metrologija, Zakonska, Tehnicka enciklopedija,
JLZ, 7 svezak, Zagreb, 1982,
11. Atomic weights of tile elements, Pure AppL Chem, 51(1979)405
12. Manual of Symbols and Terminology for
Quantities, Pure AppL Chem 51(1979)1.
147
DODATAK
MEDUNARODNI SISTEM JEDINICA (SI)
1. Osnovne jedinice
Velicina
duZina
rnasa
vrijeme
termodinamiCka
temperatura
jacina elcktr.struje
jaclna svjetlosti
kolicina supstance
(tvari)
Oznaka
m
t
T
I
I
n
2. Neke izvedene jedinice Sf
Jedinica
metar
kilogram
sekunda
kelvin
amper
kandela
mol
Oznaka
m
kg
s
K
A
cd
mol
VeliCina Jedinica
Oznaka jedinice
povrSiIla
zapremina (volumen)
brzina
gustina
sila
pritisak, naprezanje
energija, rad, top Iota
snaga, energetski fluks
e1ektricni nahoj ,
elektricni napon
elek-tricni kapacitet
elektdcru otpor
Celzijeva temperatura
akliVllost radioaktivne tvari
specificm toplotni kapacitet
kolicinska koncentracija
masena koncentracija
kvadratni metar
kubci metar
metar u sekundi
kilogram po kubnom metra
njutn (newton)
paskal (pascal)
dzul Goule)
vat (watt)
kulon( coulomb)
volt
farad
om (ohm)
Cetzijev stepen
bekerel
dZul po kilogram kelvinu
mol po kubnom metru
kilogram po kubnom metro
m
2
m'
rn/s
kgtm
J
N kg·rn/s
2
Pa=N/m
2


C
V


'C
Bq
Jlkg·K
mol/m
3
kg/m
3
148
3. Mjerne jedinice izvan Sf koje se mogu upotrebljavati
VeliCina
zapremina
masa
vrijeme
pritisak
energija
Jedinica
litar (I)
tona (t)
atomska jedipica mase (u)
minuta(min).sat(b),dan(d)
bar
elek1:ronvolt (eV)
Vrijednost iskazana
osnoynim jedinicama
1 ] W'm'
.
I u 1,66057·10·
27
kg
Imin=60s
1 bar l05Pa
I eV 1,6021O'''J
4. Mjerne jedinice koje se ne mogu vise upotrebljavati
Velicina
dliZina
sila
pritisak
Jedinica
angstrem (A)
mikron
din
ki1opond (kp)
tehnicka atmosfera (at)
fizicka atmosfera (atm)
*milimetar zivinog stuba
Odnos sa .iedinicama 81
I A IO"om
IfF 10·6m
1 din 1O,5N
1 kp 9.8066 N
I at 998066 Pa
I atln = 101325 Pa
(mmHg) 1 mmHg = 133,32 Pa*
erg, kilopondmetar (kpui), 1 erg = 10,7J,1 kpm = energija,rad,
toplota
radioaktivnost
kalorija (cal) 9,89665 J; 1 cal = 4.1868 J
kiri (Ci) I Ci = 3.7'1010 Bq
5. Predmeci decimalnih mjernih jedinica
-
Prefiks
I
Oznaka 'I Vrijednost
I
Oznaka Prefiks , Vrijednost
Drefiksa prefiksa
eksa E 10" deci d I 10"
peta P 10 centi c I
10"
tera T 10
12
mili ill 10"
\---.giga
G JO mikro
--.;---+
10"
M 10

10·9' mega
kilo k 10' 'Oiko
0
10'"
t
hekio h. 10' fernte f 10'"'
deka d la' ato a 10'''
...
* Osrm u zdravstvu za odreazvafIJe hvnog pntlska (S{. hst RhrH, br. 14/93)
149
i

SADRZAJ
Univer~itet u Tuzli, odlukom Komisije za izdavanje odobrenja za upotrebu udzbenika, bra] 03-125/96., ad 23.02.1996. godine, odobrava upatrsbu zbirke "Zadacl iz opste hemije za students RGF-a"

PREDGOVOR
1. FIZlCKE VEL1CINE I JEDINICE .
VELlCINSKl RACUN .1 ' ............. 5
9

Recenzenti: Prof. dr. Munira Mazalovic, Medicinski fakultet u Tuzli, Prof. dr. Ranka Kubicek, Tehnoloski fakultet u Tuzli.

2. MASA A TOMA I MOLEKULA. MOLARNE VELIClNE 3. SVOJSTVA GASOVA.. 4. STRUKTURA A TOMA. HEMIJSKA VEZA..

. .. 20 . ... 27

STR UKTURA A TOMA .. . .. 27 ELlTKTRONSK4 KONFIGUR4CJJA . 28 PERIODNI SISTE'v! ELE~1ENA7:4 ...... 30 HEMJJSKA VEZA.. . .33 TALASNO-MEH4NICK4 PRJRODA KOVALENTNE VE1E.. . .35

Korektor: Mensura Salameh, prof. hemije, Gimnazija "Mesa Selimovic", Tuzla

5. SASTAVSUPSTANCE(TVARI)
EMPIRJJSKA FORMULA SPO.L4 . ZADACII1 ORGANSKE HElvfIJE..

......... .41
. ....... .46 . .. .50 .56 61
71

6. KONCENTRACIJA RASTVORA .
RAZRJEDIVANJE R4STVOR4.

Stampa: DOD HARFO-GRAF

7. HEMIJSKE JEDNACINE. REDOKS-JEDNAC1NE 8. IZRACUNAVANJE POMOCU HEMIJSKIH JEDNACINA
ZADACII1 ORGANSKE HEMlJE..

80 . ...... 97

9. HEMIJSKA RA VNOTEZA

.. 105

]

Jzdavac: Rudarsko-geoloski fakuftet, Tuzla

I 1

!

BRZlNA HEMJJSKE RE4KClJE ..................................... 105 KONSTANTA RA VNOTEZE.. ..' .. 106 LE CHATELIER-OV PRINGP.. 109 RAVNOTEZA URASTVORIMAELEKTROLITA. 112 PRODUKTTOPIVOSTI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 114 JONSKl PRODUKT VODE.. .. .......................................... 120 10. OSMOTSKI PRlTISAK. . . .............. 130 11. ELEKTROLlZA.. . . .... .135

Sponzor: SZR BONY, Tuzla

12. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE KANTONALNO TAKMIC.ENJE IZ HEMlJE UCENIK4 SREDNJIH SKOLA.... LlTERATURA.. DODATAK.

... 139 . 144
147
..148

1. FIZICKE VL'LICINE I JEDINICE

PREDGOVOR

. Ova z?i~ka. naI~je~j~na je studentima Rudarsko~geoloskog fakulteta a moze konsno POSIUZltI 1 UCelllClITla srednjih Skala posebno llcenicima' ... " I 'h .. ' gunnazlJe, me d . {C 1 emlJske skole. Autori su se trudili da sa,l~'1iu Zb' k e da· asnove za .ICIllS . . . . . \.ll£.Cl lr JU J profeSlOnaln~ ..onJentaCIJU, ~d~osno da sto veei broj uradenih primjera i zadataka bude u flll1kCl~~ struke. U Zb!fCl se nal~i i v~liki broj zadataka 1Z organske hcmije. ~em.lJa .~as za~ma 7..nacaJn~ mJe~to u prirodnim naukama, a stekla ga je u~rJvo. k\ anutattvn~~ pnstupom. proucavanJa ~upstance. Taj pristup se sastoji u nlJ~:~nJu ma.~a, kOhCll1a: zapre~'ll~, ene~getskih promjena i niza drugih fizickih veiIcma, t~ nJ~lO:o preracunavatlje 1 povezlvanje pomocujednacina.
U ZbUCI sma posebnu painju posvetili novom pristupu racunanja u heme racunanje. S vremcnom su se u herniji ustalila dva naCi~I, rac~~n~a. P~l ~a~in, k~j,i" s~ tem~~~ na, pr~porcijama i tome slieno, povezan je s: p~~resrum ~01~J~rn. ~zlckih vvel~~ma I Il!lhoVih jcdinica. Takav naGin racunanja tc:ko se. maze p~mJerutI na slo~elllJ~ proraclU1.~ i treba ga izbjegavati. Drugi nacin rac~Ja n~ ~oJe~ ~e t.em:lJl ..~Zlcka hemlJa, jednak je racunanju II fizici, a omogllcav,a .~lesavanJe 1 naJsloze~IJlh zadataka (veJicinski racun). ~ amost ~o~~og 1 dobrog sporazumjevanja medll raznorodnirn
koje se

Pod veliCinom se podrazumjeva sve one sto se maze kvantitativrio mijenjati. VeliCine koje karakterisu fizicke pojave ili odreduju svojstva supstance nazivaju se fizicli.e velicine. To su na primjee duzina, masa, temperatura, energija, koliCina supstance, koliCinska koncentracija itd. Svaka iizicka veliCina ima svoju brojnu vrijednost i odgovarajucu jedillicu. Kada kaierno daje duiina stoIa 1,2 m onda mama kakvaje stvama duiina. lzostavimo Ii jedinicu u toj jednaCini, ana gubi svoj snllsao. A sto znaci izmjeriti neku fizicku velicinu? ZnaCi uporediti je sa velicinom . istc vrste koja je uzeta za jedinicu. U nasem prirojeru duzina je 1,2 puta vec~ ~d . jedillice za duzinu, 1 m. Pisanje brajlle vrijednosti bez odgovarajuce jedinice je besmisleno. Tokom razvoja naukc i tehnike upotrebljavan je velila broj jedinica, raz1i6t u raziicitim zemljama. Tokom vrcmena nastaia je prava zbrka u njihovom poimanju i preracullavanju, te se ukazala potreba cia se uspostavi neki sistem za sve zemlje
~m

.

~ove v~licinsko

v

USIOVlO Je 1 neke medunarodne dogovore a to . su dogovon. 0 J~ mstv~~o~ nac~u rac~anJa po~ocu velicinskih jednacina. Medlltim tradicija je bIla SUVlse Jaka I ustalJe~a. ~ek JC no:-? Zakon 0 mjernim jedinicama (koji je obav~zan za. upotreb? u blVSOJ Jugos~avlJl od L januara 1981 godine) uzrokovao

strucnJaclma . d'

v

,

pnmJellJcnu he1lllJU ( lUP AC)

pr~mJene ko~e ~u n~o ~o."ele do ra~un~ja yelicinskim jednacinama u hemiji. M~d~la:odni sl~~em Jedmlca (Sl) pnhvatila je i Medunarodna unija za Cistu i

U. Zbirci su yodje,dnako koristeni termini, kao npr. disoc\jacija i joniz.acija. su~~tanca I. tv~: tvOPI:'Ost 1 .ms~orljivost, produkt i proizvod, jedinjenje i spoj, itd. TeZl ~~acl ObllJczeru su zVJczd1col11. Na kraju knjige dati su zadaci sa takmicenja
srednJoskolaca iz hemije, 1997 godine.

12. IIlilostva fizickih vclicina mogu se izdvojiti neke od njih kao osnovne tizickc vcliCine. Iz njih se mogu izdvojiti sve ostale, izvedene fizicke velicine. Skup osnovllih i izvedenih jedinica tini sistem jedinica. Na 1 L generalnoj konferenciji za mjere i tegove, odrzanoj 1960 godine u Parizu prihvacen je Mcdunarodni sistem jedinica, skraceno S1. On se sastoji od sedam osnovnih jedinica za sedam osnovnih fizickih vcliCina, Te jedinice su medusobno povezane i obuhvataju sva podrucja nauke i tehnike (vidi prilog na kraju knjige). Danas je niz znacajnih medunarodllih organizacija prihvatio SI: Medunarodna organizacija za cistu i primijenjeuu hemiju (IUPAC), Medunarodna organizacija za Cistu i primijenjenu ti7iku (IUPAP), Medunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) itd. U bivsoj Jugoslaviji SI je usvojen 1976 godine, kada je donesen Zakon 0 mjernirn jedinicarna i mjerilima, sa rokom pocetka upotrebe od 1. januara 198] godine. Osnovne veliCine i jedinice SI kao i odgovarajuce oznake date su u tabeli na kraju knjige. Sve osnovne jedinice strogo su definisane na osnoVu medunarodnih dogovora. Definisaccmo neke od lljih (Sl.list RBIH, 14/93): l\'lctar je duzina puta koji svjetlost prede u vakUUl11U za vrijerne jednog 299 792 458-og dijela sekunde. Kilogram je jedinica mase., a jednak je masi medunarodnog pratotipa kilograma koji se cuva u Sevru kad Pariza. Kelyin je termodinamicka temperatura koja je jednak.a 11273,16 lcrmodinamicke temperature trojne meke vode. Mol jc koliCina supstance koja sadr:h toliko clementarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljika C-I2.

Napomena: Elelnentarne jedinke mogu druge cestice.

bili

alomi, molekuli, joni, eiektroni i

Pri diz3IUu na kvadrat i kub potrebno .3C..ldm=lO"m. Pri sabiranju i oduzirnanju trcba u rezultatu zadrZati onoliko cifara koliko ima broj sa na.ldm 3 =lO'm. Na primjcr 5. . 1 dm 3 i 1 bar = 10.00000021g1l=2. 0. Za oznacav~j~ ~ill jedini~~ sluZ.1 dm = 10" dm 1 em' = (l0" dm)' ~ 10" dm' V = 150 ern' = 150·10. Primjer 3: Gustina tvari (supstanee) definise se kao odnos mase i m kg L:'lpremine. RjeScnjc: a) Zaprenlinu izraienu u em'treba izraziti u m Racunamo: 1 em:= 0. Oa napom~nemo da su izmedu ostalih dopustene i jedinicc: 1 i (litar) . decimalnc SI JcdmJce .4 '10 5 m3. Racunamo: I em = 0.j86 = 9.2 -gcm 3 izraziti u: a)_k_g .005 kg= 5.146 + 2. b) 52000 = 5.001 = W-3 .odnosno dm 3 !. a iz:ede.fERI Primjer 1: Osnovna jedinica za masu je I kg. Znamo daje 1 1= ] dm3 . b) 1. e)_If.imanjim brojcm cifara.28 = 10.:.504 ~4.0043 molll = 4.iediI~ce m~. 7854 ~ 10.36·0.do:'?ljno z~at~ s~~o jednu ~jemu jedinieu.01310' Pa. 2 V m' Pri vadenju kvadratnog (i kubnog) korijena vaii i510 pr:J'\i'Io.2'1O~. koristenjern jednacina koje ill povezuju sa ostalim veliCinama Na primjer.Pa (pog1edaj na kraju knjige).:: 150·10-6 m 3 = 1. rastvora od 1. Evo jos nekoliko primjera: a) b) e) . Osnovne i izvedene jedinice su ~I Jcdmlcc u uzem smlslu 1 kratko ccmo ill zvatI SI jedinice. Na prirnjer: .10" kg. 1z prakticnih razloga sc ?or~d.5.5. 3 . pisemo ga kao potenciju s negativnim eksponentom. ?s~o'vne i izvedene SI jedinice su kohercntne jedinice. Na primjer: b) Zapreminu izraienu u em} treba izraziti u litrima (1). d)!L m} dm 3 dm 3 1 3 . Na primjer: a) 0.:. Na primjer: a) 1000 = 10'. d) e) 0. Primjer 2: S1 jedinica za zapreminu je 1 m 3. b) 0. osnovmh 1 lzvedemh Jedlmea SI konste vee iIi manje jediniee. odnosno izvedene jedinice (koherentne Jedinice).01 111 "'" 10'2111 1 em3 := (l0-2 m i "'" 10-6 m l • V -= 150 em3 ::. 101300 Pa= 1.3 moln. U tabeli na kraju knjige date su oznake i vrijednosti prefiksa_ Prefiks se pise zajedno sa jedinicom.bnoliko eifara koliko ih ima u osnovi.000014 m' = 1.~mo se simbolom prefiksa koji izraiavaju koliko Je pu~a ncka Jedmlca veea lIt manJa od osnovne. Rjdlcnje: m = 5 g = 0. Na primjer: 1 kPa"" 103 Pa 1 em = IO. kg/m.lmC=IO.8. U hemiji se najcesce koristi decimalna jedinica I g (gram) Masu rastvora od 5 g izraziti U osnovnoj jedinici pomocll potenClje od 10.8. Pri nmozenju i dijeljenju brojeva treba u rczllitatu zadrZati onoliko cifara koliko ima braj sa najmanjim brojem cifara.151. .2 m 3 1 3 3 ' I em3 = 10-6rn. S1 jedinica za gustinu je U hemiji se najcesce koristi 3. Na primjer: decimalna jedinica -g.8 = 4. Preracunski faktor l~medu lih Jedinica je jednak jedinici. Vrlo male i vrlo velike mjerne podatke cesto je prakticnije izraziti pomoi'll potencije od 10.86 ~ 2.lMPa=IO"Pa .1 + 0. ZNACAJNE CIFRE Kada u zadacima racunamo sa mjernim podacima. 0.3 drn' = 0. 0..2-10 4• Ako je broj manji od 1. b) _k_g_. Na prin~jer osnovne jedinice su metar (m' i ~11~g~a1l1 (k~). mjema jedinica za masenu koncentraciju izvedena je iz relacije y=V m a odgovarajuca jedinica je: kg m3 Ova preporuka ne zadovoljava pri racunanju sa relativnim atomskim i molekulskim rnasarna. tatnost rezultata mJere~Ja mora se ravnati prema broju znacajnih (pouzdanih) mjesta sto ga imaju podacl. p:::: --. PRIM. Pomocu sedam osnovnih fizicklh veliCina mogu se izvesti sve ostale ~ IZvedene velicine. ! . 11 = 1 dm • Zapreminu rastvora od 150 em3 izraziti u : a) m 3. koja se najcesce koristi u hemiji.ne .3 itd.15 dm' V=0. 300000 000 mls = 310' mis.. Nije .56 + 2.3 '10.00012 = 1.10"4 m 3. Dozvoljena je upotreba 3 jedirrice litar (I).3 2 Gustin.237 ~ 9.ic u rezultatu zadrZati .llO"gIl.

013·10' kPa = 101. em g a) b) c) 5 10 Pa. meA) m 'dIn 3 .2g/em"150 em' ~ 180 g.seni udio je: weAl ~ 0.8 glrui.013 bara. b) paskalima.8·10·'kgllO~m'~ 1.IO'kglm'. 1. Takvo racunanje se naziva veliCinsko_ K fizickim veliCinama pokazacemo na nekoliko primjera: 1. d) megapaskalima (MPa).lO·5m 3. maseni udio kuhinjske soli u rastvoru 0. o.83--. 1 MPa = 10' Pa .013 bar ~ 1.senje: m p=- 220g 120 em' V 1.0J3. Na primjer.4 g/em' = 1. VELICINSKI RACUN Rjdenje: a) b) I bar ~ 1000 rnbar.06 kgldm'. K. Ibar~105Pa.106 Pa. 4 5 .e pretvoriti II osnovne: 183. Rjc. Nekaje na primjer. To znati da u rastvoru 100 g ima 3 grama soli. amasa 20 g.03 = 3 % = 30 'Yo" ~ JO 000 ppm. p ~ 1.4·lO·3 kgllO~m' = 1. 1. 1250 gil ~ 1250·1O"kg/IO"m' ~ 1250 kg/m'. " p~~2-g-~12. 1. 30·10' Pa.4 glm'. 20 em' = 20·10~m' = 2. 1. Postoje i bezdimenzionalne velieine. 103. 1 Primjer 4: SI jedinica za pritisak je paskal (Fa). ~ormalni atmosferski pritisak iznosi 1. 5 1.06 kg/dm' = 1. 60 mI.masa uzorka. 2·10' Pa. 1250 gil. Zapaiaffio da su gustine izraiene u glem3 i kgldm3 brojno jednake.lika je r 1 I l velicinama i 0 se racuna s Rjdcnje: Gustina rastvora se izracunava iz relacije: a) b) e) Primjer 5: Izraziti u SIjcdinicama: pritisak: 1 bar. 60 ml = 60 em' = 60·10-6 rn 3= 6.06 kg/lO"m' ~ 1060 kg/m'. veliCine Gija je jedinica broj 1.Bezdimenziolna veliCina je i maseni udio sastojka A.013. weAl b) ~---. 1. Dozvoljenaje i upotreba jedinice bar 5 (J bar ~ 10 Pal.0!3 bar ~ 10 13 rubar.10 Pa ~ 0. U nasem primjeru ma. U herrtiji se testa koristi gecimaina jedinica kilopaskal (kPa). cJ d) IkPa~IO'Pa Odnosi medu fizickim veliCinama izraiavaju se S fiZiC I~ihovim jedinicama. e) kilopaskaJima. Izraziti taj pritisak u: a) mlhbarllna (rubar).8 g/ml = 1. 30 kPa i 15 MPa.8·10' kg/m' ~ 1800 kg/m' Napomena:Clkoliko rezultat ielimo izraziti u S1 jedin'ci onda lema decimalne jedinic.105 Pa =' 1.3 kPa. . 15. Takve se veliCine cesto izraiav ju u postocima (%).10.5 m3 .4. 1.013-10 5 Pa. tj. zaprerninu: 20 em3. ' gustinu 1. em 3 1O-'kg 10 3dm 3 ~12~ gdje je m . kaicmo da je braj molekula N = 1022 . 20 rubar. 3 dm' ~ 3·lO" m'.1013 MPa.2'IO' !. to je 'Yoo ~ 0001 ppm~iO·6 %=001=10-2 = 10" p~I.!O3~ ' . promilima (%0) iIi u dijelovima ppm: d) S obziroru daje 1 dm' ~ II. m} Primjer 2: Zapremina rastvofaje V = 150 eru' a gustina 12 g/em' Kolika je masa rastvora? . Primjer 1: Zapremina rastvora je V gnstina rastvora? = 120 cm~. 3 dm 3. Rjelenje: m = P'V ~ !.

314 J/molK·297 K 5.12.a) glkg. sljedece mase: 0. Rezultat prikazite kao poteneiju od broja 10. d) 1Iem3 1 ) 3 / ' . ml.98 MPa = 0. Treba naCi kolienik ad: a) 12. Izrazit~ masu od 19 u kg. Koliko elel.IO'Pa. p = 0.1ricil('[a prolekne kroz p"resjek pyovodnika za 6 soli ako je jaCina scruje 5 A 7 RQ~1"~1. pritisak 0. b) mglkg. c) 0. mm 3 . b)38. Izrazite 5 pomocu potencije od 10: 0) 1230 g.4 1.6.2.53 i 2.2.9.31. e) 10". Koliki je maseni udio u: postotcima %. d) 0.3 1. 1.e) mIll. 3 3 R: a) 10. 1.54.0. R: 4 % = 40 %0 = 40000 ppm 1.001.2254'10' em).98 NfPa.001. Profek{a koliCina elekticiteta u kulonima (C) moie se izraziti fwo proizyod jaCine struje 11 ampen"ma (1).i vremena proticanja u seklll1dama (I). em m. b) 2.15. }\"apomena: U krajnjem rezultatu vaian je braj c~fara a ne braj decimalnih mijesta.48 i 0. b) 10. 321 kPa ZADACI 1.9091.7. 7 bara. 1. Kad se dijele istovrsne velicine (ve!icine koje se mOb'll izraziti istim jedinicama) dobiju se bczdimenzionalne velicillC. pazeCi na pOllzdana mjesta: a) 0.1. em3. Izrazite zapreminu rastvora od 1 dm3 u: 3 Ill . e) 0. e) 0."" R T 8.00325 g . b) 2. e) 985600 Pa. Izrazite zapreminu rast\'ora od 1.230'10' g.0. 0. n0 5 Pa. Izraz.21 '0. dl. 5. R. 3. 1. b) 6.0.25' !O~ kg.5. 1. Koliki je kolicnik brojeva.Primjer 3: Ako je zapremina idealnog gasa 13 l.02 glem '. Kolika je m{lsa rastvara u gramima i kilogramima? R m = 255 g"" 0.11. 4.113. 1. 2·!O·'dm3._. Ponmozite ove brojeve.8'IO'Pa T= 273 + 24 = 297 K n""'? R: a) 8.3.4. Zapreminu rastvara od 2 em3 jzrazite u : m!.14. 2·10. d) 1000. R: a) 40.10"'m' n = . b) 22540 em'. c)9. Zapremina rastvara je 250 m!. 1. kolikaje koliCina molekula u tom gasu? R a) 0.0027 g.13.31.17. MPa i barima. R: 10'] kg.cm3 .054 mg..7. dije10vima u milion (ppm). 10.21·10' Pa.032 : 0.98'10'Pa = 9. 0.23'10 3 kg.4.8'2. R: a) 1. lzrazite u 81 jedinici. 2·!O·6m3 1. pV 9.255 kg.0068. V=131=U.8· 104 Pa.Ttun3 Rezultat izrazite kao potenciju broja 10.12 bara. 0. 1.8. pazeCi na pouzdana mjesta: 2. 1. 1. e) 6. b) 2. 10' mg.l0'm'.2 m u: dm .6. U rastvoru mase m = 50 g rastvorena je 2 g kuhilljske soli. Masa rastvoraje 1 kg.08](tC 6 7 . R: V = 909 enl3 = 0. b) 4.312. dm 3. s pomocu potencije ad 10.856'10' Pa.52 .ite vrijednosti ovih jedinico' . b) 97. 1.2 'W"m3 1.23 t.10.0323'0.02-4. 1.16.000062 m' R: 9. cJ ~glkg.012 MPa.i )11. VodeCi racuna 0 znacajnim eifrarna pomnoiite ove brojeve: a) 4.13.3.1 L b) OJ13·204 c) 0. a gustina 1. I i m3 . d)2. rng i tAg. I) 10~.128".8 kg.16 mol.21. Rjescnje: Aka zelirno rezultat dobiti u SI jedinicama onda polazni podaci moraju biti u SIjedinieama. 106 ~g.1. '.7 '10"g.8.4'10. b) 8. R: 2 ml. R: a) 0. Izrazite u SIjediniei pritisak gas od: 986 mbara.1 g/cm3. temperatura 24°C. a gustina 1. Izrazite pritisak gasa od 12000 Pa u: kPa. 12 kPa. promilima 0/00. Kolikaje zapremina rastvara? R: 3.004.

6.]0"26 kg.19. a relativna atomska masa kao: Ar=~. naelektrisanjejednog eiektrona.1. iznosi 1. a zapremina 1 ml.929 i 30.r = 64. Koliko elementarnih naelektrisanfa odgovara kolieini elektticileta od jednog kulona ? 2. Svaka kaliCina elektriciteta moze se izraziti kao cjelobrofni umnoiak elemenlame koliCine elekrticitera: q = N-e.6606. Rjdenje: mCH) ~ Ar('H)-u ~ 1.6606.480.racunava kao: rna:::: Ar·u.Ar ~ 62. Kolika je relativna atomska masa . prirodnog'bakra ? Kolika je ta masa u kilogramima ? 8 9 . Sto je davalo tacnije rezultate.17 % izotopa "Co cija je . 2ato je i dogovoreno da se mase atoma izraiavaju prema masi neke druge cestice.18.27 kg ~ 1.27 kg ~ 4. relativna atomska masa kisika 16 to znati da jc masa atoma kisika 16 puta veta ad mase atoma vodika. Gustina 67 % nitratne kiseline iznosi 1. Masa jednog atoma se ouda i:z.27 kg. Izraiavanje njene mase u kilogramima nije prikladno.4) = 0.673.Dalton 1803 godine a kao atomska jedinica mase izabralla je masa najlakseg atoma tj. MASA ATOMA I MOLEKULA.nekog atoma odreduje se prerna unificiranoj atomskoj jedinici mase.10. Elementamo naeiektrisanje. Stvarna masa pojedinaCnih aloma je vrlo mala.1.84 % izotopa 65~U Cija je A. a 1961 godine kao atomska jedinica mase je izabrana dvanaestina mase atoma ugljika-12 i dobila je naziv unificirana atomska jedinica mase. Primjer 2: Prirodni bakar je smjesa 69. m(AI) ~ Ar(Al)·u ~ 26. To je neimenovani broj koji predstavlja broj unificiranih atomskih jedinica mase.u: Njena vrijednostje : mil = u = 1.0078 i Ar(Al) ~ 26. Relativna atomsk'l masa Ax.0078'1.9815.9~7.9815. Nakon otkri6a masenog spektrografa i izotopa fizicari i hernicari su kao atomsku jedinicu mase izabrali sesnaestinu mast atoma kisikovog izotopa 160.49 gicm 3.938 g.10. MOLARNE VEL/CINE 1. u Primjcr 1: Kolike su mase atoma vodikovog izotopa IH i almninija At ? Relativne atomske mase su : Ar(H) ~ 1. Ij. Pojam reiatiYnih atomskib masa prvi je uveo J.10. atoma vodika. Kolika je masa Cisle Kuehne? R: m(.10.66057. 19 C. Aka je npr.10'27 kg. odnosno braj koji pokazuje koliko je puta masa atoma veca od jedne unificirane atomske jedinice mase. Mase tako malih cestica mnogo tacnije se rnogu medusobom uporedivati nego preracunavati u jedinice rnase..

Masajedneformulske jedinke natrij-sulfataje: mm = (Na2S0.9738 i Ar(O) ~ 15.25 kg.807-10" aloma bakra.9994 ondaje: Mr(H3P04 ) ~ 3 Ar(H) + Ar(P) + 4 Ar(O) = 97. Ona se dobije kao zbir relativnih atomskih masa atoma koji cine molekulu (formulske jedinke) log spoja.55.]0.6917 Ar.Af(S) + 4·Ar(0) = 2'22. Relativna moickulska rnasa.6606.06.929 '. Mr. 3 jona H~.10.10'" kg.Rjdcnje: x. Kugliea sadrii 1.99 + 1·32. jedan atom vodika H.12 + 2.SO. ffi. b) ffim(CO.06 + 4·16 = 96.Ar2 "" 43..82 mola etanola.)·u Relativna molekulska masa natrij~sulfata je: 'Mr(Na. u Primjer 1: Kolikaje relativna molekuiska masa fosfatne kiseline H]PO.1.3· i024 molekula cUll101a ? Rjdcnje: Kolicina molekula u uzorku zadanog broja molekula je: n(etan ola) =-N-·~·--. Na prirnjer.807-10" .) ~ 2·Ar(Na) + l.Q22. Broj jedinki N i koliCina supstance (tvar) n mcdusobno su proporcionalne veheine: Ar=? rna=? Ar"" Xl.16 = 44. sto znaci da molekul sadrZi 3 .6. Pod jedinkom se podrazumjeva broj atama.Ar1 + X2.1. Masa jedne formulske jedinke je: mm ~ 96.3084 Ar2": 64.~ 0..10" n(etanola) 3. Uvrstavanjem u predhodnu jednacinu dobi\'amo mm(CO.012 kg izotopa ugljika 12.) ~ 44. Ona predstavlja broj jedinki supstance od jednog mola.. Primjer 1: Koliko atoma ima u bakamoj kugJici koja ima 0.595.atoma vodiko.27 kg ~ 1.3 mola cistog bakra? Mr:.528 + 20.) ~ Mr(Na. ~ Ar. Uzorak sach-zi 3.mm.06. hiljadu rnalekula vode H2 0.u ~ 63. Braj jedinki oznacava se sa N. SI jedinica za kolicmu supstanse jc mol. 11 kolicini odakle se relativna molekulska rnasa maze definisati kao: To znaGi da u 12 grdma ugljika-12 ima 6. ].? Rjdenje: Sastav fosfatne kiseline prikazuje formula.022-1023 atoma ugljika. masa jedne molekule je Relatlvna molekulska masa C02 je Mr(C02) ~ l·Ar(C ) + 2·Ar(0) ~ 1.10" mor"~ 1. 10'27 kg = 1.3 mol..6606·]0'27 kg = 7. ~ 62.:.) ~ Mr(C02)·u Uvrstavanjem zadanog podatka i poznate vrijednosti Avogadrove konstante dobivamo: 2.NA N(Cu) ~ 0. Masa molekule je: gdje je NA . a) b) Primjcr 2: Izracunaj: masu jednog molekula CO2 masu fonnulske jedinke Na2S04 Primjer 2 : Kolika je koliCina molekula koja sadrZi 2.3.Avogadrova konstanta. Za prakticno racunanje moze se uzeti Mr.927 KoliCina supstance (tvari) .82 mol.: 98. 1 atom fosfora i 4 atoma kisika.055.. ~ 0. molekula. nekog jedinjenja (spoja) je takodc neimenoyan broj koji nam pokazuje koliko je puta masa molekula iIi fommIske jedinke nekog spoja veea od unificirane atomske jedinice masc.023 =: 63. Ar(p) ~ 30. jona .:. Mol je ana kolicina supstance koja sadrii toliko jedinki koliko ima aloma u 0.0078.6606. Posta je Ar(H) ~ 1. Rjesenje: Broj atoma bakra povezan je sa koliCinom bakra prema jednaCini: N(Cu) = n(Cu).10 24 6.02.9951. 10 11 .n To je velicina koja je proporcionalna broju jedinki koje ulaze II sastav neke supstance. 20 molekula vadika H 2 .3·]0'26 kg.55. A N(etan ola) a) Rjdenje: Prema jednacini.SO.

Primjer I: Kolika je molarna masa H20..O) = 1000 g M(H.) = . Zamjenom dobijemo: M == :Mr·NA·u "" Mr·6.5 gl mol 109 ~-~~ 0. N A . m(AgNO. M(NaC!) = 58.. Mr(C0 2) = 44. molekula.5 glmol.312 mol. prema poznatoj relac~ii.022·1023 mor I 55. MrCH.9 glmo!.) = 98. neAl SI jedinica malarne mase je kilogram po molu (kg/mol).5 glmol.O) =? Molarnu masu M je najprakticnije izraziti u glmol.96 mol. Kada rclativne atomske mase odnosno molekulske mase izrazimo u g/mol dobicemo molame mase: M(H 20) ~ 18. Molama masa jc brojno jednaka relativnoj molekulskoj masi odnosno relativnoj atomskoj masi prema izrazu : M ~ Mr·glmol ~ Ar·glmoL Iz jednacine kOja definise molarnu rnasu potrcbno je naCi relativnu molekulsku masu: '. Takode masa kolicine supstance odjednog molaje M::::: NAomm.) ~ 44 glmo!.S.016 glmol.. M(Co. '2.O) ~ 18. Mr(NaCl) ~ 58.85 gl mol ' 13 12 .Masa jednog molekula je Illm = Mr·u. M(NaC!) = 58. M(Pb) ~ 207.98.022·10 23 mor 1. m 18g/mol 55.87 glmol..07 glmol.98 glmol. ' Prema definiciji kolicina supstancc. n(NaCI)=. Mr(H.SO.. M(AI) = 26. jona .55 mol Primjcr 2: Za neku hemijsku reakciju potrcbno je 0.55 mol ~ 3.O)='1 N(H.66·1O-2?kg "" Mr·1Q-3 kg/mol = 1v1r·g1moL Prema definiciji molama masa supstance Aje: Primjer 3: Izracunati kolicinu supstance u 10 g: H. Ar(AI) ~ 26.9 Molarna masaje M ~ 169.) 32glmol 10 g .) = 2.2 glmol.008 g/mol. KoliCina jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je: Rjdcnje: n(AgNO. KoliCine supstance su: M(A)~ m(A). m N M NA gdJe je: m ~ masa supstance.molarna rnasa.4 mala srebo-nitrata.98.008. H 2 .016 gl mol n(O. Mr(O.345·10".SO" NaC!.O) ~ IS glmol n(H.2. Ar(Ag) ~ 26.016 glmol.96 g Potrebna masa srebro-nitrataje 67.008 gl mol 9. Rjescnjc: Molarne lnase se odreduju iz relativnih molekulskih odnosno atoIllskih masa. 58. N. M(O. ).l. H.= 4. Koliko je potrebno' odvagati grama te soli? N(H.92 mol.Mr(AgN03 ) ~ j·Ar(Ag) + I·Ar(N) + 3·Ar(0) ~ 107. M.4 moH69.. M(H 2 ) = 2. moterno pisati da je: niH. Primjer 4: Izracunati koliCinu supstance i braj jedinki u 1 kg vade i 1 kg zeljeza.016.5 Malarne mase su A(H) = 1. Molarnu masu supstance abieno ne nalazima u tablicama vee je dobivamo iz relativne atomske mase odnosno relativne molekulske masc.~ 17 9 mol M(Fe) 55. Ar(pb) ~ 207..9 glmol m(AgNO.O) ~ NA·n ~ 6. M To je masa kolicine sup stance ad jednog mola. AI...) = 32 glmol. Najcesce se karisti dedrnalna SI jedinica gfmol. Pb.07.Avogadrova konstanta.. Rjdenjc: U tablicama nalazimo da je: ArCH) = 1. Dokaz.SO. te se i masa supstance m najceSce izraZaya u gramima.016.) = 67. m 1000 g n = ..-. odnosno mola. CO2? m n(H)=--M(H) 109 1.) = 0.) ~ 98.96 g. lz tabliea izracunavamo da je Mr(H.4 mol m(AgN03)~ ? m(Fe) 1000 g n(Fe) ~ . M(Ag) = 107.l = 0.9 + 14 + 3·16 = 169. Ag. NaCl...--=0. naCin: m(H. Mr(NaCI) ~ 58.) = 32.l71mol.= .. M(H. Rjesenje: Broj jedinki (molekula) u 1 kg vode izracunavarno na sljedeCi n=-=--. O2 .braj jedinki (atoma.lViolarna masa.

0217 g.5 kg = 500 g N(CH.41 odnosno 22.1 jcdinica dr~llmol.9 mol·6. V me = 22. 1 mol idealnog gasa pri standardnim uslovima (273. gdje je V~ zaprernina kolicine supstance n.022 ·10" mo!'l m(Zn) Primjer 2: Koliko ima moiova i molekula. pri standardnim uslovima.04g/mo! Primjer 1: Izracunaj zapreminu amonijaka pri standardnim uslovima aka je masa amonijaka 80 grama.4·10· m .1020 atoma m(Au) ~? m(Zn) ~ ? Da bi nash mase zlata i cinka treba prvo naci njihove molarne mase.) = M(NI')) 80g 17.4 IImol Broj rnolekula metanaje: N(CH4)~NA m ~6.28 L Pri standardnirn uslovima 80 g amonijaka zauz. =:~. 3 m M Mr(CH 4) = Ar(C) + 4·Ar(H) N NA ~ slijedi da treba nab relativnu molekulsku masu i molarnu masu metana: 12.04 glmo!.Broj jedinki (atoma) u 1 kg zeljeza je: N(Fe) = n(Fe)·NA = 17.0654 g.022. andaje: M NA a) b) m(Au) ~ N(Au) M(Au) ~ 2 . 6. Primjer 6: Kolika je rnasa zlata i cinka koje odgovaraju broju od 2.15 K i 101325 Pa) 3 3 zauzima zapreminu od 22.) ~ 2.ima zapreminu od 105.966 g/mo! ~ 0.? Kolikaje odgovarajuca masa? =N(Zn) M(Zn) =2 .01 + 4·1.) =? Molarna zapremina Vm To je zaprernina kolicine supstance od 1 mola.016 glrno! M(O. SI jedinica molarne zapremine je m fmol.10 20 atoma? Rjdenje: NeAu) = NeZn) = 2.) = Mr(CH..70 mo!·22. 196. u 1 litru: H 2 .) = 0..1023mo!'1 M '00 ) g -1.022-10" mOrl = 1.022.38 g/ mol .4 mor l ~ !05.) ~ 32 glmo! MCCO.872.966 glmo! M(Zn) = Ar(Zn).078·10'5 Primjer 5: U boci ima 5 kg metana.1020 NA 65.38 glrno! Rjdenje: Iz jednacine koja definise molamu zapreminu nalazirno cia je zaprcnrina . Koliko ima molekula metana u boci? RjeSenje.008 ~ ~ 16. M(Au) ~ Ar(Au)·glmo! = 196.10". odnosno limo! ( 1 1= 1 dm\ Vrijednost molarne zapremine zavisi od temperature i pritiska Sto narocito dolazi do izraiaja kod gasova. meCH.28 1 Posta je kolicina supstance n::::!E.70 rna! Y(NH 3 ) ~ 4.04. Najcesce se koristi decimalna 5.03 g/mo! = 4. 10 23 mo!'l 0.02 i CO. 16.4 lfmol Y= i l M(H.)·glmo! 16.l ~ 44 glmo! 11""7 !5 !4 . amonijaka maze Y(NH3)~ n(NH))·Yrn o Za izracunavanje zaprenrine potrebno je znati kolicinu amonijaka koja se izracunati lZ poroate mase amonijaka: n NH ( )) ~ m(NH.glmol ~ 65. NA 6. Mo!arna masa metana M(CH. Prerna defmiciji molarna zapremina supstance A je: VeAl d Vm (A) = n(A) . Rjesenje: Vm = 22. 0 nosno 1z jednacine koja defmise kolicinu supstance: n=~=--.10 20 .

016 glIllO! 2. 1l1. 4.) ~ 0. izvodimo fonnule za ' molame mase: n=1 p:::::M c . e) Ar = 207. l7 23 i masu m.164 mol Sb. e) Ph. 0. 0. V· Zamjenom u gornju jednaCiuu dobijemo da je molama zapremina: 16 m ..mjcr 3: Kolikaje malama zapremina vade na temperaturi 4D C a kolika olova' Gustma vade na 4'C je 1000 g~.01 glmol.) ~ 2. M = 101.70. prosjecnog molekula kisiY.85..96 glmol. Koliko ima molova i atoma u 19 allUllil1ija.(Ca) ~ Ar(Ca)·u ~ 6.0446 mol. 00811 I .65·lO''' kg. l11 m (NaCl) = 9. c) N. _ M (H..silicija i bora? R: 0. b) Cu.) niH. 2. J Masu izracunavamo izjednaCine: n.10· kg.a) Braj molova je: M p Molama zapremina vade i olova je: Vm=~ 0. d) Mr = 53.OH.26 kg. M ~ 207.4f. V ! ~ 0.10.66.3. hroma.. c) Mr ~ 106.32.4.96. N N(H.01.2.016.02H0 23 mol" ~ 2 86.1022 .03·10".) ~ 1.2 gimoL Vm(H. d) K.) ~ 2. N ~ 9.10.) ~ n(H.C03) ~ 1. M ~ 62.55 glInol.IDO n(CO.lO' 'kg.. M ~ 53.83.742 mol AI. d) NH. " N(CO.01.01 glmol.O)~? R a) Mr ~ 40.49 glmol. R: a) Ar = 35..68·]022 Na istoj tempemturi i pritisku iste zapremine gasova imaju isH broi molekula odnosno mala va.98. treba naei braj molova i odgovarajlleu zapreminu.)·N A ~ 0. 10. Koltka je rnasa: jednog prosjeellog atoffia kalcija Ca i magnezija J\1g.8 g. b) mm(O.10 atoma Sb.04. f) Mr ~ 2.45. a) b) c) ZADACI A l k u a lzracunavamo iz n ::: .29.) ~ 0. b) nitratne k1seline HNO" c) Fe(OH)3. prosjecne fonnulske jedinke natrij~karbonata Na2C03 i natrij-hlorida NaCl? 26 R: a) 111.00. c) ill m(H.15 mol.713 mol S1. 4.10 23 atoma Cr.a O 2 i vade H 20. 1\1 ~ 40.(Mg) ~ 4.(Na. U jednaj celiji crijevllog baciia ima 150 mmol jona K+.0446 mol. 0.) ~ Mr(O.I rna II 22 4 ! / .016 glmo! ~ 0.N odakle je' B roj' mo e l " .85 mol B.O) = 18 glmol M(Pb) ~ 207.O) = 1000 ~ p(Pb) ~ 11400 kglm' ~ 11400 gil M(H.49.1. M ~ 63. mm(H20) ~ 2.10 glmol. antirnona.l023 atoma AI.385 mol 23 23 Cr. 0.1022 N(O. Kolikaje molarna masa atoma : CI.99·lO''' kg.:. c) Ar = 14.2. d) Ar = 39.10. 2 c) 111. a olova 11400 kglm 3 ' RjeS:cnje: p(H.0446 moL 2. e) AhO" f) H.02 glmo! 2. V".96 g.5. 2. M ~ 106.85 glmol. ~ odnosno M == n·M. ·Vm:::: -. m(CO.10 atoma B. b) Mr ~ 62.45 glmol. M = 2. Izracunaj broj jona kalija u jednoj celiji. V e llllCljl ~os:o nema~o konkretue podatke za zaprerninu V izracllnaVanjC R: n ~ 0.09 g. b) Ar ~ 63. Izracunajte relativnu molekulsku masu i molamu masu: a) natrij~bidroksida NaOH.. 2. a) Pri. 1. .446 mol·2.55.25 kg.IOOOgll . M ~ 35. e) Mr" 101. m .) ~ 0.l'u ~ 2. M = 14. m(O.76.(Pb) ~ ? Prema dfi· . m (Pb)~~(Pb) ~OOI8 limo! 'p(Pb)' .68.0446 mo!·6.00 glmol.O).p(H.O)_18glmol Vm ( HO ) . M ~ 39.10 atoma 51.

2.Ol72 mol. !.22. Koliko atoma ima u dobivenom uzorku Na? C6B".125 mol.OI72 mol.2 mola H20 i 1.10 21 jona.186·J0 5 mol.15. d) 40 g oktadekan (stearinske) kiseline C"H.21.8.9 2. b) 1.158 mol 2. n~ Ill. ° 188 llmol.S04. e) allilina CJl5NH" f) glicina H2N-CH2COOH R: a) n~O.10Ol. Kolika je masa zraka i koliko ima molekula zraka? Prosjecnamolama masa zraka g/moL iZ1105i 3 28.25. 2. c) J 2. c) iSIO.im uslovlma ima u-100 ern): a) etana.32·10'26 kg" b) 5. Koliko molekula ima u jednom gramu sljedeCih ugljikovih jedinjenjaR: m~ 2000 g.'.HOlO . Gustina vode je 1 3 g/cm . e) 180. c) 7. KAI(S04)2. N~I.H. Koliko molekula ima u 1 m 3 vode. Koliko sejedinki nalazi u 1 g I-hO. Izracnnati H 20.1.15 mol.20.09. d) 10. Kolika je masa prosjecnog molekula: a) etina C.193.tl7. V~ 11201.532 mol. c) etanske (sircetne) kiseline CH3 COOH.0107 mol.6 kg. c) 3. b) 1. 2.69'1025 .10.01·1021 2. Kolika bi bila zapremina pri standardnim uslovima? Koliko ima molova i molekula kisika? R: n ~ 55555.09 glmo! \. Zasto" 19 R: 100.10 15 atoma 2n. Izracnnajte masu uzorka koji sadrzi a) 1.34· 1028 molekula 2. b) M ~ 78. d) n~O.15 g hlora. Ha) 1.391. Kolikaje rnolama masa ovih ugljikovih jedinjenja: a) etana C 2H 6. b) 5 g propana. N~2.11. c) 4 g etina (acetilena).14.12 molova Zn i 0. Q. e) gltikoze C6H 12 0 6 . d) 4.H2. d) saharoze C I. 478. c) 76. c) 861. lzracunati koliCinu tvari u: a) 3. 3. b) hlormetana (metil~hlorida) CH}Cl. Zapremina zraka u uCionici pri standardnim uslavirna iznosi 200 m . c) dimetil~elera CHr O.2. b) eteria. N~8.2.01·10" molekula.4 mola AgCI? 2. 7. b) metanola CH.1022 molekula.5 mala CH)CH20H.- R: a) M ~ 30. 18 .19 mol.1.10 24 moiekula 1.Gustina NaOHje 2130 gIL Kolikaje molarna zapremina NaOH? H 0.7.10. ako je gustina vode 1000 gil? R: 1.022~.10 23 .23.309.45 g Na. b) benzena 2. b) 10 t MgCO.. e) 1l~0. 2. d) 9 g butana. 2.47·10 .9. d) 1.16. mol. c) etanola C.17. Kolikaje masa II azota i hiora pri standardnim uslovima? R: 57.1021.5 mol.1022. b) 0.5·10" mol. Izraeunajte zaprerninu koju pri standardnim uslovima zauzima: a) 1 g metana. .3 g CO2 ? R: 50 molova. 2.17 glmol. .32. N~6.03 glmol. Izracunajte ukupan broj molekula u rastvorn koji je doblven mjesanjem 3. Koliko molekula pri standardIJ.6. d) M ~ 342. b) n ~ 0.19. d) ~ 0.038.12 2. Elektrolizom NaCI dobiveno je 15 grama Cistog Na.COOH. 2.26 kg.64.0198 mol. b) islo. N~1.41. /".0133 mol..00446 mol.25 g azota.3 g AgCl 2.23. c) 3.425 mg cr. Koliko grama srebro-hlorida treba odvagati aka nam je patrebno za ncku reakciju 0. N ~ 3.J.0 kg H.broj mol ova i molekula u 2 1 vode prj ODe. "Masa kisika u celicnoj bod iznosi 1.038.10. c) n~O.GH. N~I.511.005 molova Ca 2+? I f) n~0.3. kg. Izracunajte masu. d) 0. 10 mg metana i 5. Koliko molova ima u: a) 2 g metana CH" b) 50 g fenola CJ150H.J022..CH 3 d) proponona (CH3 hCO. a) butana C3H lO.1023 molekula etana? ' organska hemija 2.38.05 glmol. Si0 2_ rel~tivne molekulske n19-se sljedeCih jedinjenja: erG}. N~ 6.. H ' 9.24.38 mol.18. c) n ~ 1. R: 3.01. Koliko molekula ima u 1 g nitrogena.102 atorna.. c) 80 g metan-kiselille HCOOH. N~I.32.346. 2. 3.69. 3. I' R: a) 0.0 glmol.10 23 aloma He.1022. H a) n ~ 0.~e) etina? R: a) n~O.5.! mol. 60. b) n~0. 2.OH? 26 H a) 4.

ImajuCi to na umu neee biti zabunc. CO2 i CO U odnosu - Rjdenje: M(zrak) ~ 28.15 K ' mol K . ouda je: pM P~RT a gasove Cije stanje mozemo opisati tom jednaCinolll zovemo idealnim gasovima.. VM POSto je rn!V gustina. Primjer 2: Kolike su relativne 6'1J. konstanta i iznosi R = 8~14 J/mol·K. rn RT Stanje gasa odredeno je njegovom zapreminom V. proizvod dijela odnosno l11ultiplajedinice S1 kompenzuje: Hilla = 1O-3m3_10 3Pa = mJ·Pa U tabeli 1 su date jedinice SI i decimalne jedinice za veliCine koje se Primjer 1: Izracunati vrijed. g glrnol gil ~ kglrn' ..memo standardne uslove temperature i pritiska To i Po zapremina 1 mola idealnog gasa je Vo=22. Konstunta R sc naziva univerzalna gasna. najcesce koriste u hemiji.stine gasa vadika na zrak? 3 VeliCina pritisak zapremina tem2cratura masa I OZllaka p V I Jedinica S1 Fa Decimalna jedinica koja se najvise koristi Uhemiji I m' . . smjese gasova jednai{ jr zbim pal"x:ijalnih pritisllka komponenata) !'. R = pvrr.4l29 10-3 ~ .4 1. Uslovi pri kojirnaje pritisak gasa 101325 Pa (norrnalni atmosferski pritisak) i temperatura 273. Takodc je prakticnije moIamu m. jednacini ~asnog stanja (Klapejron~ova jednaCina) zapremina (1 1 ::: 1 dm ) onda se pritisak moze iZr8ziti u kPa. pritiskorn p i 1emperaturom T.. Tada je: 101325Pa. Posto je u hemiji prakticnijc zapreminu izntiavati u litrima onda se pritiSlik mora izraziti u kPa. kPa Hz..22.tlOst univerzalne gasnc konstante R. Takode iz navedene jednaCinc se uocava da sc pri stalnoj temperaturi i pritisku gustine dva gasa odnose kao njihove molame mase.9 glmol M(H 2 ) = 2 glmol M( CO2 ) ~ 44 glmol M(CO) ~ 28 wmol I Da ne bi bilo konfuzije pri racunanju fl·eba biti dosljedan pri njihovo] upotrebi. reilltivne gustine g~lso"a (najcesce u odnosu nu zrak~vidi primjer 2). za odrederlU koliCinu gasa n.L~D=? p.15 K nazivaju se standardnim usiovima i obiljezavaju se po iTo_ JedoaCina koja pokazuJe povezanost tih vc1iCina.iSU izraziti u gfmol i tada se masa trcba izraziti u gramimn a gustina u gil.e se izraclU1ati gustina gasa p: 21 20 . Daltonov zakon parcijalnih pritisaka gasova glasi: Ukupan pritisaJ.30 SVOJSTVA GASOVA p~--.r~ ·1i . T ~ 273. Odnos termodinamicke temperature T i Celzijusove temperature t. Aka uz. Posto je 1 1 3 hiljadu puta manji od 1 m i 1 kPa hiljadu puta veta jedinica od 1 Pa onda se Ako Sf izrazi u litrima U Iz te jednaCine se izraclmavaju tzv. naziva se jednacina gasnog stanja.15 + t. RjeS:enje: Za n = lmol gasa. - 1-' ·~···moiarna .io relatii--TIu gustinu oznaCimo sa D onda je: P=Pl+P2+PJ+· 1z Klapejronove jednaCine moz.. A. poznat je iz fizike: Iz te relacije se moze izrdcunati molama masa gasa. 1 R = Po Vo _________--'m~ol _ 8 314__ To 273. gustma n{asa ( I T m M 0 K kg kg/mol kglm3 'i~J".

2 g !U(CO.3 kPa ~ 21.13kPa·O.27 kPa. 98.86 gil.) .314 J Imc1· 300K _ 34 g/mol. izdvaja se gas vodjk pri temperaturi 25°C i pritisku 101.8. 4.686 dm' ~ 0.3 kPa. n(H2 ) "" ? Ukupan pritisak vlainog gasa je: p ~ p(H.) ~ ? p(N..52 Primjer 5: Iznad katodc._ Mr(R 2 ) _ 2 _ 0 0692 D(R 2) .325 kPa iznosi 1.314J/mol K 298K ' Primjcr 3: Gustina gasa C~ na temperaturi 15"C i pritisku 101. Mr~ 3'4' pV 80 kPa .748 g 3 Primjer 7: U sudu 7.273 + 25 ~ 298 K V ~ 46 cm3 .p(H. Izdvojena zapremina vlaznog gasa je 46 em 3 . Rjdcnje: lO1.3. Mr(zrak) Uocavamo cta su vodik i ug1jen(II)-oksid "laksi" od zraka.apremine 10 I nalazi se smjesa gas-ova sastavljena od 3.325 kPa Primjer 4: Odredite relativnu molekulsku masu gasa aka 0.046I =OOOI8mol 8.28.88 g ugljik(IV)-oksida na temperaturi 25°C Izracunali parcijalne pritiske svakog gasa i ukupan pritisak gasne smjese. Aka je parcijalni pritisak vodene pare na toj temperaturi 3.0.6861 Za izracunavanje pritiska potrebno je iz.101.) ~ p .lIl. 1.17 kPa T .9 .RT PM' M ~ mRT ~ 0. RT p Rjdcnje: P ~ 0.17 kPa odredi parcijalni pritisak suhog vodika i broj molova snhog vodika. 101.325 kPa p ~ 1. D(C02)~ Mr(C0 2 ) Mr(zrak) D(CO) 1.21 Pill< = 0.3kPa p(H 20) ~ 3.21.046 I p(H.17 = 98.86 gn Md Primjer 6: Atrnosferski zrak sadrli 21 % kisika.2 g kisika.racunati kolicine gasa: 22 23 .2 g azota i 0.Mr(zrak) . Odnos molarnih masa jednak je odnosu relativnih molekulskih masa le stoga nismo pisali jedinice pri izraeunavanju. a ug1jen(lV)- oksid teii.0.O)..97.686 dm gasa pri 27'C i pritisku 8.6861 T = 273 + 27 ~ 300 K P ~ 8·10' .86 g/l.80 kPa 111 '" 0 748 g M~'1 4. p(R.O) ~ 101.) = 0. Koliki je parcijalni pritisak kisika? Ukupan pritisakje puk "" 101.748g· 8. Zamjenom dobijemo: "I M _.) ~ ? p(C02 ) -? meN.104 Pa ima masu 0.3 .) + p(H.314 J Imc1 K ·298 K ~ 44 g/mo!.88 g T~ 273 + 25 ~ 298 K V~ JO 1 prO.2 g Rjescnje: V = 0.) V ~ .? p~ ~ Mr(CO) ~ 0. Kolikaje molama masa gasa? Rjesenje: T ~ 273 + 15 ~ 298 K P ~ 101. Rjdcnje: m(02) ~ ~ 3.3 kPa.13 kPa. pri elektrolizi vodc.

26 L 3.3 50 em' N. Najsavrsenijom vakuum-telmikom moze se gas isprazniti iz prostora tako da 3 astane ako 1000 molekula u cm .3 kPa. b) zanernarivsi pritisak vodene pare. M(CO. Koliku masu ima 1 m3 meta. Koliku zapreminu zauzin1a 1 g vodika~_ amonijaka Nf.983 kPa. Oba gasa imaju istu koliCinu od 3 mala. lzracunajte pareijalne pritiske i ukupan pritisak smjese od ] g vodika i 13 g azota u posudi zapremine 60 I pri temperatun od 29] K.6. 'na _150°C i pritisku Oct 50 MFa.151.96 kPa. p(N2) = 20.2g 32 gl mol O.n (0 2 ) ----- _ m(O.l5 mol. Kojem to pritisku odgovara pri 20°C? 3.47. M(N.2.l mol.5. R: 24 m = 19.28·10" molekula.9 ern3 R: 10.) _ M(O.oksida i sumpor(IV)-oksida nat.063 kPa.1022molekula RT 8.9.) = 60.8. butana C. Zapremina vlafuog vodika koji je sakupljen iznad vade pri pritisku od 98 kPa i temperaturi od 24°C iznosi 45.I I . a) uzevsi U obzir pritisak vodene pare koji na toj temperaturi iznosi 2.9 kPa. T=409K. Odrediti zapreminu suhog vodika pri istom pritisku i temperaturL Pritisak vodene pare na toj temperaturi iznosi 2. iz jednaCine gasnog staIua nalazimo cia je: N A" Rjdenje: 3.lcm3.4. 3.) Sll: Parcijalni pritisci R: n 0::. b)V=185. Koliki broj mol ova pri temperaturi od 20u e ima gas koji kod pritiska 20 mbara ima zapreminu 40 m 3 ? n(CO.481. ZADACl 3.10.) ~ 4.H10.) 3.121 mol.06 g. KoUka je zapremina tog zraka pri temperaturi Ijudskog tijela od 37°C i istom pritisku? R: V=2.~ 24.9 mol. 25 .022 .6.) m(CO')~002 mo.4 1 kad pritiska 3 tvfPa. Kolike Sll im tennodinamicke temperature? R:T= 18000K.) 3. 3.3. 1. N PV ~ -RT.2 ~ 0. na 200"C i pritisku 200 kPa. Iznad vade je skupljeno 200 mi kisika pri 18°C i 100 kPa.10 mol-I =2.4 kg. R: V = 43.2 kPa. 3. R: a) 17.) ~ m(N ) . e) 479.3 em3 .h.16.2]4 g. Izracunati masu: a) 2 dm3 metana na M5°C i pritisku od 1. n(N.2 h1Pa.Tla CtL na temperaturi 25°C i pritisku 3 tv1Pa? 3. v = II p= I bar = J0 5 Pa= lOOkPa T = 273 + 20 = 293 K N-? Posta je n "" ~.5 bara. 32. a drugi 3. R: p(H. lednim udisajem u pluea udu 2 1 hladnog zraka ad 15°C. 0. V peN.82 kPa. N = 7. RT p(O.22 kPa.6 I. 0.7.11.).) ~ 37. odnosno NA R: a) V~177. 0.1.emperaturi 20"C i pritisku liS kPa. ugljikCIV). b) "e) 1. Primjer 8: Koliki je broj molekula u jednoj litri azota pri 20 D e i pritisku od 1 bara? 3. I . Jedan gas ima zapreminu 3 m} kad pritiska 150 kPa. p(CO. p ~ 81. b) 122.2 dm' H. Preracunajte zapreminu skupljenog kisika na standardne uslove.]14J/moIK·29]K 3. Elektiolizom vodenog rastvora NaCI dobijeno je 2 I Cistog hlomog pmskavea (smjesa vodika i hlora) pri temperaturi od 25°C i pritisku 1.2em3 23 N~ pVN A ~ IO'kPa . Koliko ima molova i molekula u tom praskavcu? R: n = 0.) ~ n(O.]61.25 I..

R: NH3.27 kg. CO2 i S021aksi od zraka? Kako tete izvr5iti proracun? Atom je najsitnija cestica elementa koja maze hemijski reagovati Izgraden je ad atomskog jezgra i elektronskog omotaca. Jl8.40 1.5.19.24 g naei molarnu maSli. Masa mirovanja protonaje: fip ~ 1. 8 % CO.14 g.SoC i pritisku 97. NH).3.14. _ ~X gdje je: X .10.atomski broj i predstavlja broj protona u jezgru atoma. R: 9.5 glmol. R: p(O. Maseni broj ~ piSe se ispred simbola elementa lijevo gore i jednak je zbiru protona i neutrona u jezgru atoma.5 kPa 0. 135 glmoL Rjdenje: Atomski hroj Z pise se ispred simbola elementa lijevo dolje j oznacava broj protona u jezgru atoma i broj elektrona u atomu. NakaH izvjesnog vremena ustanavljeno je da u boci vladaju aVl uslovi: temperatura 4 27°C i pritisak 6. Naei relativnu gustinu prema zraku Elektronski omotac izgraduju elektroni. 3. CRt. Relativna gllstina nekog gasa u odnosu na vodik iznosi 32. 27 Neutron je neutralna cestica i nna masu priblifuo jednaku masi protona: Ill. Koliki su parcijalni pritisci ako je sastav smjese dat u zapreminskim procentima.15. U sudu zapremine 10 dm nalazi se 72 % kisika i 28 % hetija. 3.) ~ 338. A . Jezgro atoma sastoji se ad protona i ncutrona. aceton 0.Z ~ 197· 79 ~ 71 3.13. 3. Napisi formule hloroforma i acetona i njihove nazive po IUPAC-u . T"" 283 K.iji je naboj q "" ~1.41. Atomje definisan atomskim i masenim brojem. M(aceton) ~ 58 glmal Uparedi sa tablicnim podacima za rnalarne mase.16. Izracunavarno relativnu gustinu u odnosu fla zrak. Primjer 1: Izracunaj broj protona.8 kh. Proton je cestica sajedinicnim pozitivnim nabojem (naelektrisanjem): R: Metan.9.18.1021 molekula.i CO. 4 % etana.007276 ·U ~ 1. 3 4. neutrona i elektrona u atornu z1ata l~~Au. U nasem primjeru je broj neutona N(n) ~ A . Odredi koj! su od navedenih gasova laksi od zraka i koliko puta: F 2. zauzima zapreminu od 55 mI.17. Koji je od sljedeCih gasava: mctan.73 g. Z . 3.10 kPa. Lahko isparljiva organska tecnost u gasovitom stanju.20.6·1O-!9C odnosno nabojni hroj 1~. Na tcmperaturi 39. HEMIJSKA VEZA STRUKTURA ATOMA 3.7 kPa. 131. p(He) ~ 3 Kazemo daje nabojni broj protona 1+. Kolikaje molarna masa tog gasa? Kolikaje relativna molekulska masa? R: M = 71 g/mol.7 kPa imaju mase: hloroform OJ91 g. Cija je prosjecna relativna molekulska masa 28. Mr~ z ~ N(p) ~ N(e) ~ 79. 35 % metana. Izmcunati broj molekula u 10 g tog gasa. 26 27 .simbol hemijskog elementa. pri temperaturi 100°C i pritisku 100 kPa.597 kg. NO. ~ 1. Elektroni su ccstice (. R: 20. Ako je masa uzorka 0..12. R: M(hloroform) ~ 119.64 I nekog gasa ima masu 1. 2 % CO 2 i 3 % azota. 3. STRUKTURA A TOMA. R: M ~ A ~ Z+ N(n).67HO· kg. SvijetJeCi gas ima sljedeCi zapreminski sastav: 48 % vodika. Smjesa sadrii ukupno 2 mala gasova. U nasem primjeru je braj protona i broj elektrona: 3.675. Izracllnati molame mase hloroforma i acetona ako se zna da 500 m1 njihove pare na temperaturi 90°C i pritisku 14. Celicna boca zapremine 50 dm sadrij azot na t:= 22°C i pritisku od 100 MPa. Izracunati masu azota koja je ispustena iz boce.maseru broj i predstavlja zbir protona i ~eutrona u jezgru atoma: R: 0. CH" CO. Masa elektrona je zanemar1jh:a u odnosu na masu atoma.

Ukupan broj protona u 1 g urdlla je: N(p) "'" 92.\'antiziranc.Planck-ova konstanta. u drugoj Ijusci (n:= 2) mogu postojati dvije podljuske (1 ~ 0 i 1 ~ I). Ukupan broj elektrona u 1 g urana jednak je ukupnom broju protona NCe) ~ 2. I ~ 2 (d). pJ. Svaku orbitu karakterise odredeni nivo energije koji raste sa veliCinom poluprccnika odnasno kvantnog broja n.0042 mol .ie istovrcmcno odrediti polozaj i impuls cestice (Heisenberg-ov princip neodredenosti).6. talasno-korpuskulame prirode. Atomi jednog hemijskog elernenta mogu imati razliCit broj neutrona u jezgru pa prema tome i razliCit maseni broJ Kaz. I ~ 3).0042 mol. 0.10 13 ..1. Obiljeiavaju se oznakama: 1 ~ 0(5). a u cetvnoj IJusci cetiri podljuske (I ~ 0.M. lednaCina koja opisuje kretanje cestice.2. a talasnomelllmicki model odreduje samo vjcrovatnoeu da se elektron nade U odrcdenom dljclu prostora. a) Svaki atom mana ima Z = 92 protona.H(prolij). 1 ~ ICp)..2.7 sto odgovara slojevima K. Za atom vodika to je stauje sa n '" 1.4 . Bohr je uveo pojarn arbite. 1 ~ 2. Za data 1 m moze imati vrijednosti ad ~l do +1.... Atom emituje iii apsorbuje energiju samo pri prclasku elektrona iz jednc stacia name arbite u drugu. Za iSlo n energija podljuski raste sa 1. kaje Sil orijentisane (p:.L. U osnovnom stanju elcktron je najbliic jezgri moma. I ~ I. b) Svaki atom urana ima NI "'" A .lO" ~ 3. ELEKTRONSKA KONFIGlJRACIJA Prema Bohr-ovom modelu atoma vodika elektroni se krecu' oko jezgra atoma u strogo odredenim orbitama u kojima ne zrace energiju.brzina elektrona. svih atoma koji imaju isti broj protona u jezgru. stanja. Atomi do sada poznatih elemcnata U osnovnorn stanju imaju elektrone Ciji su nivo! energije odredeni vrijednoscu glavnog kvanmog broja n -= 1.Q. Na primjer. . _Magnetni kvantni broj (m) odreduje orijentaciju orbite U odnosu na odredeni pravac i broj orbitala u pojedjnim podljuskama.53. a moze imati vrijednosti 1 := O. Zato u jednoj orbitali. Kvantni hroj spina (m.J uslovljen je obrtanjem elektrona oke svoje ose i ima dvije vrijednosti: + 12 i ~ liS (testiee sa polucijelim spinom zovu se fennioni).10 23 mor' ~ 2.10 21 = 2. ~H(deuterij).5.e shvatiti kao elektron rasplinut u elektronski oblak a orbitala predstavlja najvecu gustinu elcktronskog oblaka u razrllm dijelovima prostora oka atomskog jezgra.53.3. D.6. Orbitalni (azjmutni) kvantni broj (l) odrcduje prostomi oblik orbitc i broj podljuski u ~jusci.Hemijski element je skup. ~H(tritij)_ Svaki od njih ima po jedan proton 11 jezgri. Primjer 2: Koliko ima 11 1 g 2~~ U: a) atoma. je Schrodinger-ova talasna jednacina. Prema PauH-evom principu islJjuccnja.10"c) Broj elektrona u 1 g uranajedllakje ukupnom broju protona j iznosi NCe).3. e!cktrona Ciji su spinovi (smjerovi obrtanja) III - 28 29 . 1 i ill mogu biti najvise dv8.69. Ostala stanja za atom vodika (n "" 2.33. mogu imati sva cetiri kvantna broja [sta.erno cia jedan element una Vise izotopa.33. vee odredeni dijelavi prostora oko jezgra u kojima se mogu naCi elcktroni (sa \jerovatnocom 90~95 %). Elektroni koji imaju isti K"\!anmi broj n pripadaju istoj Ijusci. Pojam orbitaie se moz. I ~ 3 (1). Elektronske orbite su b.2. nonnalno jedna na drugu..n~ h 2n' gdje je koliCina: n~-~--''-_ m 19 M a broj atoma: 238g/mol 0. odnosno ukupno 21-+ 1 vrijednosti. n .0 (s) postoji sarno jedna orbitala: za 1 = 1 (p) postoje tri orbitale (-1..4.Z = 146 neUlrona. ni dva clektrona u atomu ne. c) neutrona.022. Postoje cetiri kvantna broja: Glavni kvantni broj (n) odreduje prostomu velicinu orbitale i glavlli nivo encrgije. Na primjer vodik ima tri izotopa: . E1ektroni u atamu se mogu nala?iti samo U odredenim kvantnim stanjinn Stanje najruze energije atoma naziva sc osnovno stanjc. za 1 "". Prema talasno-mehaniclwlll modelu atoma elektrollu se pripisuju talasna Syojstva ( de Broglie) i teoretski se maze predvidjeti sarno vjerovatnoea da data mikrocestica (elektron) bude registrovana u datom stanju. ali razliCit braj neutrona.53·102I .2.. moguce su sarno one orbite za koje je moment irnpulsa m·y·rjeclnak cjelobrojnom umnosku Planck. gdJe je masa elektrona.poluprecnik orbite. Bohr~ov model atoma predvida tacnc vrijedllosti za poluprecnike dozvoijenih orbita i energije eiektrona u atomu. Na primjer. N(a) ~ 0. .(n-l). d) elektrona? Rjdcnjc: a) Broj atoma se izractmava na osnovu paznate kolicine unill8 (poglavlje 2): mvl' :::.'antnim brojem 11. Ukupan broj neutrona u 1 g uranaje: NCn) ~ 146.cio pozitivan broj koji sc naziva glavni kvantni broj i h . + l). v . Izotopi su atomi elementa sa istim brojem protonal a razliCitim brojem neutrona.O'p. isti atornski broj Z. Py. a talasno-mehanlcki model pojam orbita!e koje nisu putanje. ~ 92..N. ) su pobudena. U mikrosvijetu nemqguce . b) protona.ove konstante.1023 . Karakteristike orbita1a i staHje elektrona u atomu odredeni su kyantnim brojevima. sa k'. Sa aspekta talasne mehanike Bohr-av model znad cia se prcdvida najvjerovatnije rastojanje elektrona u jednoj od moguCih orbitala. r . tj.

7N: Is2 2S2 2p~ 2p~ 2p~' Sedmi elektron ide u p2~orbita1u. Primjer 2: ProCitajte oznake: a) 3 S2. a) prema Pauli-evom principu izracunavamo da je broj orbitala ( sa kvantnim brojem n. 3Li: ls22s1.. pa je u L-Ijusci maksirnalan broj elektrona 2n2 := 8.= + Y2. oko kajeg kmZl elektron c·.2pj.1 = 0. m = O. Maksimalan broj elektronaje 2n2 = 32.s-podljuska (I ~ 0) irna 21 + I ~ 1 orbitalu (2s) Rjdcnje: 6C: Is2 2S2 2p~ 2p~.Sa neonom je popunjena L-ljuska u koju moze stati maksimalno osam elektrona. b) 2 p6 Rjesenje: a) Prema opstoj oznaci nY'. Rjesenje: Za n ~ .ie glavnom kvantnom broju.azimutni (orbitalni) kvantni braj. Primjer 1: NapiSite elektronsku kOnfiguraciju prvih pet elemenata periodnog sistema elcmenata i mognee kvantne vrijednosti kojc imaju njihovi elektroni. sB: Is2 25 2 2p~ .li mogu biti maksimalno dva elektrona (koji se razlikuju po spinu). = l/z_ Primjer 1: Kolikije maksimalan broj elektrona-u N~ljusci? RjcScnje: Za N-Ijusku glavni kvantni broj je n=4. Sesti elektron ide u py orbitalu a ne u Px u kojoj vee ima jedan elektron (u skladu sa Hundovim pravilom). Kvantni brojevi su: n:= 1. 30 31 . U jednu orbitalu mogu stati maksimalno dva clektrona koji sc razlikuju po spinu.. au Ijusci n2. Tek osmi elcktron popunjava PK-orbitalu. RjeSenje: lH: Is1.lENJE PERIODNOG SISTEMA Elementi su u periodnom sistemu poredani po rastucern atornskom broju. I. Koristite primjer 1. maze pisati: Is' 25' 2p6 Primjer 3: -Prik?~ite sematski. m. 11 ~ti elektron ide u M~ljusku (n = 3). m = 1. Sljedeci elektron ee iei u L~ljusku i to najniii energetski Divo 1 = O(s). b) orbitala. 9F: Is2 25 22p: 2p~ 2p~. P0l1'10Cu strelica. c) elektrona? peri ode. 05ta1a je nepopunjena jos pz-orbitala. elektronsku konfiguraciju prvih pet elemenata perioctnog sistema.. ~ -1/2). I ~ 0. Posta je n = 2. postoje dvije podljuske: s-podljuska i p-podljuska (I ~ I). a aka druge orbj~a1c imaju i to J~dnako. neana. Sa helijumom je K-ljuska popunjena.. Dodatni elektron uvijek ide u onu orbitalu koja ima manju vrijcdnost n + 1.Be: 15 2 2s' los jedan clektron ide u L-Ijusku i I-podljusku. Pri objasnjeruu periodnog sistema koristimo se: Pauli-evim principom i principom minimmna energije.Y2. m ~ 0. U tom smislu se definise i flundovo praviio: dva elektrona nc mogu zauzimati istu orbitahi dok sve orbitale te podljuskc (podnivoa) ne sadrie po jedan elektron. Kada nije potrebno naglasavati koja je od triju elcktronskih 2p-orbitala zauzeta. Njegovi kvantni brojevi su: n = 2.suprotni. Primjer 2: Napisite elektronsku konfiguraciju ostahh e1emcnata druge RjeScnje: a) Broj podljuski jednak .ic opstim izrazom nl\ gdjeje: n ~ glavni kvantni broj. gO: Is2 28 2 2p~ 2p~ 2p~. m.Taj sc elektran U osnovnom stanju nalazi u K-Ijusci i okaraktcrisan je kvantnim brojevima : n = 1. Primjer 4: Kolika maksimalno u L-Ijusci ima' a) podljuski. ±2. SljecteCi. Maksimalan hroj elektrona u jednoj Ijusci jc 2n2• Elektronska konfiguracija pojedinih elemcnata prcdstavljena .2. 1. x ~ broj elektrona u podljusci.2p. Na osnovu principa izracunavamo da je maksimalan broj orbitala u podljusci 21 + 1.. znaGi da se u M-Ijllsci (n = 3) i s~ podljusci (I ~ 0) nalaze dva elektrona. Primjcr 3: Kolike su vrijednosti orbitalnog i magnetnog kvantnog broja rn ako je glavni kvantni broj n = 3. Atom vodika se sastoji ad protona tije je naelektrisanje e+. Novi elektron ide u p~podljusku: 1= 1. m) jednak n2 U L-ljusci (n ~ 2) ukupan brej orbitale je n2 ~ 4 ito: . 2He: Is2 Drugi elektron u K-Ijusci ima suprotan spin. I = 0. Ills = \12. pa se od predhoctnog razlikuje sarno po spinu (m. ms "" Y2. OBJASN. 1. ±I. U jednoj orbit. b) . m = 0. aJ U L-Ijusci (n ~ 2) i p-podljusci nalazi se sest elektrona. onda ce e1ektron ici u orbitahi koja ima manji kvanti broj ll. m = 0. I = 0. H!Ne: ls22s22p:2p~2p~'. tada se clektronska konfiguracija 'npr.p-podiJuska (1 ~ I) ima 21 + 1 ~ 3 orbitale (2p. 3.

Kvantni brojevi za 4s~orbjta!1I su n "" 4 i f = 0. Sljedecem elektronu se opel pfuiaju dvije mogI/enosti: ili da ide 11 4p-orhitalu iii 3d~ orb/tafu. Mogu se oznacavati tackama pored simbola e1emenata. d(l = 2).<:kandlja je: lIJ Is [E] Is 3Li : IBl lIJ Is 2s 4Be: 5 B: 00 Is 2s 0 LLLD 2p Is 2s dopunite ! dopunitc t i~SC: 1/ 2i 2/3i 3p64.ls2 3p Ar 3s 2. a ne uzroi{ hemijske veze.1 3p 6 41. tzv. fluor i neon. AI Itt It+lt-'IHI ]s RjeScnje: U periodnom sistemu elemenata vidimo da se sa argonom' popunjava treea perioda. osim helija koji una elektronski dublet ad dva clektrona. Ne IHIHIHIH\ 2s 2p Ne: 2s2. Na taj naCin je posebno pogodno objasnjavati veze izmedu atoma u molekulu. a to znaci da se formira stabilniji sistem (sa nizim sadd. SljedeCi 19~tj elektron moie ici na 3d-orbitalu Iii 4s-orbitalu. Obicno se stre1icama pokazuje sarno posljednji elektronski sIoj koji je odgovoran za llspostavljanje hemijske veze.3p6 Stabilna konfiguracija okteta je posljedica.-r:i javljaju U obliku individualnih aloma jesu inertn. Strelice suprotnog smjera pokazuju da elektroni imaju suprotnc spinove. a za orbitalu 3dje n + I = 5. p(l = f). Ukupno 18 efektrona.ier 1: Sta je oktctno prayilo? Napisite elektronsku konGguraciju posljednje Ijllske inertnih gasova u prve tri peri ode_ Rjesen. ka/cija i skandija. te je n + ! = 4.Ie sematskistrelicama. 3l4/. Hemijsku vem abieno cine elektroni s i p-orbitala spoljneg sIoja koji se nazivaju yalentni iIi perifcmi elektroni.RjeScnje: Elektronske konfiguracije aloma mogu se prikazati sematski~ strelicama. npr: Li· Primjer 4: Elektronska konfiguracija ugljika i azota prikazana . 20Ca: 1121 2l3. Elektron ce iCi 11 3d-orbitalu jer Dna ilna manji kvantni braj n. oktetnu konfiguraciju.2p6 . .!. lH 2 He: .i 25: 2l3. Koristite primjer 2. Osnovni tipovi hemijske veze su jonska i kovalentna veza./ 3d . Za orbilalu 4p je n + 1 = 5. Ie taka orb/[ala 4s poscqje popunjena.C: . sO: 9F : IHlt It I ] 2s 2p [E] [Hit It It I [E] Is Is 2s 2p -c· lONe: 01 I I 01 I I I I OUrLJ Prim.~K l. Tako ee poceti da se popunjava 3d-orbiwla iz ireee ljuske Al.· Is He . u vanjskoj ili valentnoj ljusci imaju po osam elektrona. Prelazom elekt~ona. fwd vee postoje u vanjskoj fjusci . He[±] *Primjer 5: Napisati e1ektronsku konfiguraciju argona.V dva elelarona u orbital! 4s. Supromo naelektrisani joni privlace se elektrostatickim silama.ajcm energijc) nego su atomi u individualnom stanju i to je glavni razIog sjedinjavanja atoma.ic: Lewis i Kosel (1916) Sll pretpostavili da pri hemijskim reakcijama elementi teze da dostignu eJektronsk"U konfiguraciju najblizeg inertnog gasa II periodnom sistemu elemcnata (oktetno pravilo). SLjedeb elektron ide [aka de u 4s-orbitalu i razlikuje se ad predhodnog po spinu. te je n -+ f = 5. Dopunite semu za kisik.l gasovi i ziva u pamom stanju. Jonsl{a vcza se ostvaruje prelazom clektrona sa atoma nile energije jonizacije na atom gdje ce bili jace vezan. Konfiguracija sfjedeceg elementa . Eleklfonska struktura je: lsAr:ll 21 2l3l 3p6. neutralni atotni postaju joni suprotilih naelektrisanja sa elektronskom koufiguracijom najblizeg inertnog gasa. Ovo je pocewk senje prelazmh efemenata i ani su hemijski slicni. Inertui gasovi imaju veoma stabilne elektronske slojeve. Kvantmi brojevi za 4s-orbitalu su n "'" 3 if"'" 2. kafija.~). Jedini elementi koji se na obienaj temperatu. 32 33 .N. l HEMIJSKE VE'ZE Pri sjedinjavanju aLoma energija sc oslobada. Za tfe!:U pefiodu (n = 3) moguce su podljuske: s(1 = 0). a konflguraclja dobivenog elementa kalija'c.e bitl. Elektron ce fCi 11 4s~ urbilaiujer ima niiu energij~_u. Rjdcnje: .

Kovalentnom upotPUllJUJU svoje elcktronske konfiguracije do dubleta odnosno okteta.t'1 elektronsku konfiguraciju Nc. . Kada se dva atama medusobno dovoljno pribliie.'tronskib parova . '" Jone koje naziv31no kationi. 15 2 2s2 2p 6(Ne) Primjer 5: Kaka nastaje moJekula Hel i thO? Is'2s22p63s23p' Rjdcnje: .- P:i~je~ 4: Kak? nastaje ~olekul kisika <I kako azota (nitrogena)? RJcsenjc: U kuclcama zaJcdnicki elektronski par oznacen je crticama 34 35 . Lt ima konfiguraciju He. njihove orbitale ce se preklapati.' ~ ( . Kaiemo da su atomska stanja ovih elektrona presla u molekulskc stanje te taka nastaje molekulska orbitala koja jc na niZem energetskom stanju od atomsldh orbitala (krecllci se kroz oba atoma elektronu se poveca de Brolj-eva .a I trcslmka vcza pn a:~Ju pomocu dva odnosno tri elektronska para. Navedite primjere/ Joruzacl]e 1 1a11ko grade pOZltrvnc Rjesenje: Li+ + C". Na izvjesnom ravnotdnom rastojanju potpuno je nemogucc pojcdini eleletron pripisati odredenom jezgru jer se oba jezgra nalaze u zajednickom elektronskom oblaleu oba elektrona.(t(:i0-:0-H f<H~ ~ ~~! -->H 2 0 ma\ekUla vade H-+-O: 80 + 2e" -+ 0 2".IAl --+ A13+ + 3e-. . 3. Kovalentna veza izmedu dva atoma nastaje tako cia se prekrivaju talasne funkcije dva elektrona sa suprotnim spinovima. Is22s-2p6(Ne) 1.." Primjer 2. ls22s22p4 ls2 2s 2 2p 6(Ne) -' H 7N + ls22s2 2p 3 3e" -+ N3 . hzom at0111. elektroni se ne mogu vise ni po cemu razlikovati. Mg2+ +.ll)U TALASNO-MEHANICKA PRlRODA KOVALENTNE VEZE Prema talasna·mehanickorn tumacenju hemijska sila sc javlja kao posljedica medusobnog djelovanja talasne materije.2e" ) Mg2-<- iITI. " ' .talasna duiina odnosno smanji energija). Is' 25 2 2p' (No) Db se 'k" ~.rimjer . Na pIimier: H: H Cl"Cl D . Is2(He) 12 Mg -+ ls22s22 p 63s 2. Metali imaju malu energi'u" .a a~~ma ucestvl1Ju sa po Jedmm elektronom iz periferne orbitale U obrazov " z3Jedmckog elektronskog para.3: Nemetali irnaju veliki afinitet prema elektronu pa lahko .. P.2S2 2p6 (Ne) 1 :S:I: 31Nl1NllNlilll --. . " VQstnUl. Vjcrovatnoca nalaienja valentnih elektrona -je najveca oko i izmedujezgara). d negatrvne Jane kOJe zoverno anioni. t Kov~Jentn.a veza s~ ost~'aruje pomocu zajednickih eleh.1. Jon fluora Hna elektronsku konfiguraclJu neOna Is.. 'P . Naveditc primjereJ gra c H-+-~':---7C8§13~ H-~I:--+HCI H 1 [fIJ Ii Rjdenje: -+ ? F. tj.

b) 20.76. N(n) = A ~Z = i2. e)liCi. Sp3_ hibridizacije. N(n) = 1. Odredite broj protona i neutrona u atomima sljedecih izotopa: 26. 30 55 = R: a) Z = N(p) = ii. Prekl<Jpnjem atomskih s-orbitala. Elekt. N(n) = 0. dolazi do pfcldapal~a dvijc pz orbitale. b)'lC. n-vcza nasrajc tek kada se ostvarila prirnarna a-veza.ano mijeSanje atomskil:. C. N(n)·= 20. N(e) = 1. neutrona i elektrona u atomima sljedeCih hemijskih Rje. Ugao sto ga mcdusobno zaklapaju kova1entne veze zove se kovaJcntni ugao.gl0 zakljuciti da jc ugljik dvovalentan a ae cerverovakntan.let 1 Jedan 2s elektr~n p~elazl ~l 2pz-orbitalu (slika desno). nazivaju s~ hibridne orbitaJe. RjcScnjc: a5-$ veza.>p-p veze su prostorno usnucrcne i preklapaqje se vrsi dill osc.3. a5-p vcze. N(n) =35. Energijom od 400 klIma! moze se ~.lu. N(n) = 31.1)_ Na slici 1a je prikazano prcklaparvc s-orbitale vodika sa p-orbitalom hlora( 0-veza).P!~~ Slika 3 tJltlfiIJ ol~ _ _ --Ll1LCl-~----- Na slid 3 jc scmatski prikaz. Inacc kovalentna veza je strogo usmjerena u prostoru. 2p-orbl~. 4.C )"Zn. Orbita!e se preklaJlaju duz linije koja spaja jezgra atoma (51. ZADACI !lrimjer 3: Kako nastaje n-vcza? 4. jednake energije.. i. »DC 47 29 R: a) 2.\ l- CD 2p CD 2Sp' i t7t.a Slika Ib a-veza Na slici 1b je prikazano prekiapanje p-orbitala dvaju atoma hlora(0-veza) u" Primjer 2: Navesti primjerc za: crs-s veze. 4. U zasicenimjedinjenjima tI~ C~ (npr.Prirrtjer 1: Sta je (J~veza? ~+It Rjdcnje: Prcklap3Jljem atomskih orbitala nastaju tzv. f) N(P) = 17. s-orbitnle su sfemo stmemcne i njihova pieklapanje je UYjck isto bel obzira na orijcnlaciju atoma (na primjcr kod molekule vodika H 2) O"s-p \'eZU objasuicerno na primjeru Hel. a)'. Odredite broj protona.b 26 r )57FC. pri cernu se raskida 2s dub. Orbitale o·s-p i t. N(n) = 6.ija? Objasniti na primjcru molekula CH4 ! R: a) N(p) = 6. c): H. N(n) = 7. Ova veza se javlja kod nezasiccnih ugJjikovih jedinjenja u dvostrukoj i trostrlikoj vezi (zajedno sa 0'vezama). n-veze Primjer 4: Staje spJ-hibridizllr. Ovako modifikova~e perifern: orbitale. demenata: a)~~Na. flg C1. d)iH.1. e) N(P) = 17. d) 35. te koaksijalnim preklapanjem porbitala ilastaju a-vczc. up-p veze.1.c )'08 A g. d)1. 36 elementima: . Na osnovu clektronske konfigur. orbitala. . N(n) = 18. 2s 2px 2py 2pz It I I Ugljikov atom postaje cetverovalcutall na taj ~Ci~ ~to dovodenjem energij~ orelazj n ekscitovano stanjc.2). llast..guracija posljedIljeg c1cktroIlSkog sloja ugljika pri~azalla je na slici)ijevo. d)"Cu .ronska kon1"l. a i n~vezc. b) N(p) = 6. odakle bi se mo.s elekt:0~ pob~dl~l li. Mjesanje jedne 2s-orbitale i tri 2p-orbitale doblJU se cetm sp Illbndne orbltalc nije tcsko zakljuCiti da hlor pomocu nesparenog clcktrona na pz"orbitali moze da ostvari O's-p vczu sa vodikoill.1cije posIjednje Ijuske lllora m". a)lH~. N(n) . d) NCp) = ShIm 2.33CS . tj.scnje: THuolekulska orbitala se dobije bocnim preklapanjcIl1 p~orbita1a (s1. lzracunajte broj neutrona u sljedeCim hemijskirn RjeSenje: Prates promjene oblika orbitaJa naziv3 se hibridlzacija l a. c) N(p) = 1. c) 61. b) N(~) = N(e) c) N(p) = N(e) = 30. C~) cetm ~M~ veze su ekvivalentne i orijentisane ka tjemenirna pravllnog tctraedra zaklapaJUCl ll1cdusobno ugao od 109°28'. 37 .2. orbitala. J 2S. d) N(p) = N(e) = )5. b >20 a.aJe orbit ale hibridne orbitale. 5 i p . Ovakav tip (jedna s i tri p-orbItale) oznacava se slmbolom sp (slika 3) Slib 1a a-VC:l.

4.1. R: N(a) ~ 6. R: a) H. R: Poglcdaj primjer 2! 4. a koliko u N~ljusci? R: a) i e). Na osnovu poznate seme strclicama napisi elektronsku konfiguraciju za a) 4. c) 152 252 2 p3.18. c) metaL 4. 12. b) dva.5. b) 4d. f) ls22s22 p 6. predpostavljas da ce imati sliena svojstva: a) Is22s2.12. b) 5p IIi 4d? R: a) 5s. Za koji elementje konfiguracija valentne ljuske:a) 3s 2 3p3. d) 152 252 2p6 3s t e) 152 252 2p6 3s2 3 p 6.022. Navesti nazive elemenata ciji atomi imaju sljedece konfiguracije: b) ls2 2S2 2pl. 4. 32. 4. b) k. d) (Ar). f) (Nc). 11. b) sumpor S. 41 R: 8. ~ H. a) dva elektrona. b) Is2 25 2p6 352 3p6. R: 3s' 3p'. c) gelTIlanij Ge.2.16.11. 4. magnezija i kalcija? R: Na. b) valenciju. natrij Na. b) T. Atomski broj nekog elementa je: a) Z sadrii 10 elektrona.20. 4. 4. e) Is2 252 2p6 352. Koliko maksimalno ima elektrona u L~ljusci. I I I I Nb? 4. NCe) ~ 6. e) SI. c) 452 5 3d ? 4. c) ] 52 252 2p6 35 1. S obzirom na mjesto u periodnorn sistemu napisite konfiguracUu posljednje Ijuske za: silicij 5i. Koliko atoma. c) (He).3.7. antimon Sb? R: 13. e) Ag'. R: U PIVOj i posJjednjoj Ijusci sadrie po dva clektrona. ~He. b) B. prema strukturi.8. c)id). NCn) ~ 3. a) lSI. 0 I2s Is 2p I ] I3s 3p 2 10 2 2 2 R: Z(Ba) =: 56. Ukupan broj elektrona u atomu (u nejonizovanom stanju) jednak je atomskom (rednom) broju.011·1 023.14. N(e)~ 3. b) Z ~ 12 I 4. Napisi znak te cestice. koliko c1ektrona u atomu ima a koliko u posljcdnjoj Ijuscl : aIuminij AI.. ~ II I sadrZi 10 elektrona.10 23 . c) da lije metal iii nemeta1? 17Cl: 152 2s2 2p6 352 3p5 . c) lUangan Mn. Koliko podljuski a koliko orbltala Ima u M-Ijuscl? R: b) R: 3 podljuske I 9 orbltala.4.ipton Kr.19.17. c) (Ar) 4 S2 3dlO 4 p2? R: a) magnezij Mg. arsen As i barij Ba. c) N. 15 2s2 2p6 35 3p6 4~ 4p6 5s 4d 5p6 6s .5. NapiSite elektronske konfiguracije za navedene jane pomocu konflguracije plemenitog gasa: a) Cs~. NCp) ~ 6. b) Mg2~. 0 Is 2s I 2p 4.1026 . c) Li".S.10 26.4.10.011. R: a) fosfor P. 4. Koja ce se orbitala prijc popunlti: a) 4d III 5s.13. Na osnovu napisane elektronske konfiguracije atoma popuni "kucice": yF: Is2 2S2 2p5 . e) (Kr).9. f) 0".10 23 • N(a) ~ 3. R: a) (Xc). N(n) ~ 3. d) Na. c)! Kr 5s' 5d' Ispred niobija je inertni gas kripton. b) Kr 55' 4d3 . Sta je zajcdnicko kad clektronske konfiguracije: berilija.Koju od sljedecih elektronskih struktura ima niobij a) Kr 15s2 5p2. N(e) ~ no"."4s' 4p'. d) 152 2SI . 51. Povezi elemente za kOJe. b) (Ne) 3s' 3p'.1023• NCn) ~ 0. 4. Napisite elektronsku konfiguraciju atoma barija Ba i odredite: a) broj valentnih elektrona.21.10. b)If). neutrona i elektrona ima u 1 g: ~ H. N(P) ~ 3·10".0n 1023 . b) (Xe).011·10". S obzirom na mjesto u periodnom sistemu. n = 6. 6s2 • elektronsku b) IBl Is IBl Is IHIHlt It I 25 2p INIHIHIHI IHlt'lt It I 2s 2p 3s 3p 38 39 . 4. protona. Koji elementi imaju sljedece elektronske konfiguracije: a) (Ne) 3s'.011. b) 452 4p6. f) AI.022.1023 • NCp) ~ 3. NCa) ~ 1. magnezij Mg. d) S2.

0: ----7 [Bel'" ~' + [:!j:f- b) Ca:'?: 's:---> [Cal" + ~.C:::C:H H-C". 0) H. Kod teenosti a pogotovo kod cvrstih tijela teze moierno govoriti 0 pojectinacnim molekulama.rj ~ it . Jedinjenja se sastoje od molekula (formulskih jedinica) koji sadrle vise atoma_ Na primjer svaki molekul H2S04 se sastoji od 2 atoma vodika. Empirijska formula pokazuje odnos pojedinih elemenata u molekulu.tL). Obratno. Natrij Na i hlor Cl povezani su jonskom vezom i sastav se moze prikazati fonnulom NaCl.C:C. molekul vodika H2 .6 % mlijecnog sceera i ostatak voda. grade molekule.24.~ H.C-H 4. Razlikujemo molekule hemijskih elemenata koji su sastavljeni od istih atoma (npr. poznavanje masenog udjela pojedinih elemenata u spoju Qedinjc1-Du) omogucava da se izracuna empirijska formula jedinjenja. b) masu vode u II mlijeka. m Maselli miio nekog sastojka Au uzorku je odnos mase tog sastojka m(A) i mase uzorka m. 3. npr. SASTAV SUPSTANCE (TVARI) I 4.) I R: la) .23.3 % ~ 0. Dva ili vise atoma.tiednostavnije fonnule tih jedinjenja nazivaju se formulske jedinke.032 3. To znaCi da je odnos mase jedne vrste atoma u mo1ekulu prema masi cijelog molekula stalan. molekulldsika O 2 . 'fa formula pokazuje da su atomi natrija i 1110ra vezani u odnosu 1 1. Gustina rnlijekaje 1. Lewis-ovom simbolikorn prikaiite formule spojeva: a) etana (C 2 tL. Kvantitativni sastav uzorka najeesce se izraiava kao maseni udio (w): w(A)~ m(A) ..) a) Maseni udio se iskazuje decimaInim brojern Hi postotkom.22. Lewis-ovom simbolikom prikaii stvaranje jonske veze u spojevima: a) BeQ.032 glem'- Rjesenje: w(mast) ~ 3. naci: a) maseni uclio vode.leduc p-orbitale nastaje sp-hibridizacija.6 % ~ 0. molekul vade H 20.) ~ w(rnl.033 ~ 5.H • H H ~ ~ ~ H'C'C-H I I H H Sp2 -hibridizacija. Prava (molekulska) formula pokazuje i tacan braj atoma koji grade jedan rnolekuL Poznavanje hemijske formule supstance omogucava nam da izractmamo procentni sastav (maseni udio) svakog pojedinog elementa u jedinjenju.3 % bjelaneevina. Razlikujemo empirijske i prave fonnule. Mjesanjem jedne s-orbitale i . Zbir masenih udjela svih sastojaka u uzorkuje 1 ili 100 %.2 % ~ 0. ... Na primjer u strukturi natrijhlorida nema izolovanih molekula. Kako nastaje a kako sp-hibridizacija? R: Mjesanjemjedne s·orbitale i dvije p-orbitale nastaje sp2-hibridizacija. b) CaS I R: 0) Be:'+". ). Na. 5.056 a) w(H 20) ~? b) m(H.Koji su to atomi? 5..). Prema tome maseni udio vode u mlijekuje: 40 41 .O) ~? w(bjel. . molekul ugljik(IV)-oksida CO2. iste ill razliCite "rste. e) etina (C2H. b) etena (C.2 % masnoee. ) i molekule jedinjenja koji su sastavljeru ad razliCitih moma (npr. [:~:l<- 4. Prema tome formula je najjednostavniji prikaz sastava nckog elemcnta iii jedinjenja (spoja) . kod gasova gdje je razmak izmedu molekula dovoljno velik. Primjer 1: Ako se mlijeko sastoji od 3.. U ovorn poglavlju obradit cerno kvantitativno iskazivanje sastava nekog uzorka heroijskogjedinjenja i izvodenje hernijskih formula.sec. o pojedinaenim molekulama ima srnisla govoriti. jednog atoma sumpora i 4 atoma ldsika.

034 g/cm3 . m w(O) ~ Ar(O) j(O)· -'-''-'-''-'Mr(H 2 0) 1 · .016 .879·1034 g~ 908. I I I i ~ i(A). Primjer 2: Maseni udio zeljeza u uzorku je 25 %. Mr Ta jednaCina omogucava da se iz poznatog mascnog udjela clcmcnta A w(A). Masu vade cerno izracunati iz izraza : w(vod e) ~ mm II ' gdje je : j(A) . . Masa vode u 1 1 mlijeka je 908..broj atoma elementa u molekulu. w(O) ~ ? Primjer 3: Maseru udio uran-oksida UJOS u rodi je 0. Ar(A) .P0 4 . Iz definicije masenog udjela slijedi da" je maseni udio elementa A u formulskoj jedinki (molekulu) jednak odnosu mase svih atoma tog clemema u jedinki rna i mase same jedinke (molekula) mm' I I a) Maseni udio vodika u vodi je 11. Koliki je' masen! udio pojedinih elemenata u jed!njenju? masa pojedinih elemcnata ako je masa kiselinc 50 g? 43 .6 %) ~ 87. Ina b) Masu mlijeka cerno saznati iz poznatog izraza koji povezuje masu i gustinu: m(ml!jeka) ~ p(mlijeka)-V(ml!jeka) m(ml!jeka) = 1.88811h 88. Kolika je masa rude u kojoj je sadriano 1000 kg zeljeza? Rjdenje: Masa uzorka (rude) je ill.O) . m(A) = 1000 kg )V(A) =25 % = 0. rn m ~ m(A) = 1000 kg ~ 4000 ko w(A) 0. Ar(H) 2' 118~g186 = 0. ? w(A) ~ m(A). gdje su: Ar-relativna atomska masa elementa. 16.81 %.0035 m = 1 (= lOOOE m(A) -? w(H) = J Mr(H.0035·1000 kg = 3. i masa molekula mm = Mr·u.35 %. maze izracunati hroj atoma clementa j.25 o· Rjdcnje: j(H) = 2 i(O) = ! w(H) ~?. Primjer 1: Izrncunati rnaseni udio vodika i kisika u vodi.relativna molekulska masa jedinjenja.w(H 20) ~ 100 % .3 % + 5.9 g.35 % = 0. m(A) = w(A)·m = 0. Kolika je masa uran-oksida u jednoj toni rude? 1z formule vade vidimo da molekul vade irna dva atoma vodika i jedan atom kisika.19% Maseni udio kisika u vodi je: Masa uzorkaje 1 tona i masu uran-oksida nalazirno prcma formuli: w(A) = m(A).19 %..9 % = 0.9 g. Maseni udio vodika: Rjesenje: w(A) ~ 0. '(A) m(vode) = w(vode)·m(mlijeka) m(vode) = 0. amasa zeljeza mCA).~ O.. ~ Ar(A) .(3.879. a kisika 88.00 18.25 111 "" I 1 J ~ w(A). Mr .5 kg. Posta je masa atoma rn. 1z tog izraza moze se izracunati empirijska formulajedinjenja.2 % + 3.81 %.1119 iii 11. 42 I b) Primjer 2: Fosfatna kise1ina se maze prikazati formulom R. w(A) ~ ](A)·-. onda se maze pisati: w(A) m(vode) m(mlijeka) . := I I Ar·u.lOOOcm3 ~ 1034 g.

2 t -7.93. 3!-1.0) 0 46 .3H 2 0) m(AI) = w(AI)'m(Al 20]. oksidu: weAl) .56t ' Masa Cistog Al 20 3·3H. 4.sk-o-:) 0.(Al. Ar(A1) weAl) =J(AI) M. = -n-:l(-:(e-o-re'Ct-.316 = 31.gdjc je In masa uzorka (kiseline).03) = 0. Mr(H 20) = 18 . Ar wC A) =J'-..O.4 t. b) mase pojedinih elemenata izracunavamo iz poznatih mascllih udjela prema jednacini w(A)::::: meA) .56 t IskoriSl.O) = 0.O.42 t iIi uprocentima 100 % . Mr wCB) = jiB) w(P) = j(P) w(O) ArCH) Mr(H.2 t boksita. Sada se moze izracunati masa aluminija j2 w(A) "" .653 = 65.3 .59· m(rude) = 7. dobivcno je 2. 44 Stvarna koliCina je 6. j(H20) ::: 5. ·5H.18 t = 6.) MrCCuSO.7 % 45 .enje je: Primjcr 3: KoUka alurninija ima u 10. pri cemu je za kristalnll vadu. Mr(H 2 0) Mr(CuSO.51 g.0303 =3.O.8 g.65 g.70 ·9. m(P) = 15.oksida Ah03? Rjesenje: m(AI.li. .Ol'. m(A1) . iznosila bi: weAl) = m(H) = w(H)'m(H.0 t.6 % = 0.::-:. GUbitakprodukataje: 6.) = 0.O je: m = 0. Koliko procenata jalovine sadrii mda? Ar(P) Mr{H 3P0 4 ) 0.PO.Q.3 %.l = lQ. te je iskoristcI\je: m(st var no) .2 t = 4.346 ·13.735·12. . .7 t AI.933 = 93.5 % Fc2 dobije se 6.5 t hematita trebalo bili: m(Fe.0) = 249.03 % Primjer 5: 1z 13. m(AI. m(O) = 32.008 98 =0.m(A120 3) = 0. madraj galici Primjer 4: Koliki je maseni udio kristalne vadc CuSO.3H.0. lalovine ima::: 13.30 c = 36%. 3 ·1.0 t Fe.8 1.) - _ .8 t = 5. .529 Primjel· 6: Preradom 12.42 t f Rjesenje: N1aseni Ildio kristalne vade u madrej galici nalazimo 1Z paznate fannu1e. Odakle Je: m(A1 20 3 ) Teretska kolicina Fe bi bila: Ar(Fe) w(Fe) = j(Fe):-:-=-.0 (=0.I(AI) M(Al. 03 Izracunati iskoristenje Uovom procesu i gubitak produkata. Ar(A1) _ 2 ' 27 _ 102 . kada ne bi bila jalovine. Rjdcnjc: Iz procentnog sadrZaja Al u Cistorn Ah03·3H20 mozerna izracunati koliko bi trebal0 dobiti aluminija kada u rum ae bi bile jalovine.2 g alurninij. m Masa dobivenog aluminija iz 13.j = 0. m(Fe) = wiFe) ·m(Fe20.5 t hematita sa 73.9 %= 6.2 t boksita Alz0 3-3H 1 0.5 t = 9.396 g.·5H20? Shjedi dalje.7 w(H 2 0) = j(H.odnosno: m weAl) = m(AI) .18 t.421-6.0.5289'10. Rjdenje: Kada ne hi bilo jalevine oada bi u 12.0303·50 g = 1.2 g = 5.PO. m(AI) =? Da bi iZf'<lCunali masu alllminija treba prvo izracllnati maseni milo aluminija U 1= m(stvrno) m(teoretsko) ~2L = 0 59. H 2 0) .RjeS:enje: a) rnaseni udio pojedinih komponenti iZraCUIlaCemO tako da nademo odnos jedne komponente jedinjcnja prema zbiru masa svih komponenti: .~(A) .3%. Mr(Fe 2 0 3 ) II m(A1) = w(AI) .

w Ar Da bi se dobio odnos malih cijelih brojeva.2667 a) naCi empirijsku fonnulu. aka je eksperimentalrrirn putem utvrdeno da je stvama molekulska masa 90.EMPIRlJSKA FORMUIA JEDINJENJA Primjer 1.0167. j(C): j(H): j(O) = o. j(C) : j(E) : j(O) = 7 : 4 : 2 Ernpirijska fonnula ispitivanog jedinjenja je C7H. b) metodom masene spektrometrije odredenaje molarna masa alizarina M "" 240.0. vodik 6.O.0.33 % H a osta10 je kisik: a) izrdcunajte empirijsku formulu alizarina. Sabiranjem relativnih atomskih masa u empirijskoj formuli dobivamo relativnu masu empirijske Jedinke Er(C 7H. 100 % ..067 w(O) = 53 % = 0.22 glrnol.67 % Hi 0.. 120 Prema tome molekulska formula alizarina je: Maseni netio pojedinih elemenata u formuIskoj jedinki alizarinaje: w(C)= j(C) w(H) = j(H) Ar(C) Mr(ahzanna) Ar(H) Mr(ahzanna) - . a relativna molekulska rnasa Mr = 240.2 da bi se dobio cio broj.53 = 33 . ) 240. .22. Izraeunajte molekulsku formlliu alizarina.2667 (iii 26. Kvalitativnom analizom alizarina (boje) utvrdeno je da se molekul alizarina Basteji od ugljika C.(70 00 % + 3.0333 w(O) _.22 g/rnol.ie x-broj koji pokazuje koUko je puta veti broj atoma svake vrste ad broja atoma u ernpirijskoj formuli.7 % i kisik 53 %.033 l ' 16 ' ° 46 Taj odnos mazerno svesti na oeInos malih cijelih brojeva dijeUenjem sa najmanjim brojem U odnosu tj. 3. j(H) j(O) -? Prema [onnuli za broj atorna mozemo pisati: j = . a) Posta zbir svih masenih udjela mora biti 1 (iii 100 %) to je maseni udio kisika u alizarinu 0.00 % = 0. sa 0.40 w(R) = 6.5: 2: 1 Posto dobiveni odnos jos ne daje cijele brojeve to broj 3. x Mr(alizarina) Er(C 7 H. J'(O) = w(C) : w(H) .02) = 120 Relativna molekulska rnasa alizarinaje w(C) = 70. Odrediti empirijsku formulu tag jedinjenja. w(O) =J(O) Ar(O) . svaki od tih brojeva treba podijeliti najrnanjim brojem: Medutim molekulska masa spoja nije poznata pa se PIVO mora naci odnos broja atoma: j'(C): j'(R) . jer je molekul uvjek graden od cijelih atoma.7000 W w(H) = 3.53 .067.033: 47 . Rjelenje: w(C) = 40 % = 0..0333: 0. b) nab molekulsku fonnulu.067. Rjdcnjc: I v' ) • gdje.7 % = 0. Sada dobivamo da je cjelobrojru odnos atoma u molekulu (fonnulskoj jedinki) . b) Empirijska formula nije molekulska formula ispitivanog jedinjenja.33 % = 0. w(O) = 0. Ar(C) Ar(H) Ar(O) 12 0.40 j(C) : j(H) :j(O) = 3. Elementamom kvantitativnom anahzom utvrdenje maseni sastav : 70. Molama masa alizarina je M = 240..i(C) .67 %). 0.0:33 : 0.00 % C. vodika H i kisika 0.~~67 = 0.M r.' Mr( ahzanna) :rrimjer 2. 1z gornjih relacija mazerna izracunati odnos broja pojedinih atoma u formulskoj jedinki: j(C): i(H) :(0) = w(C) : w(H) w(O) J Ar(C) Ar(H) Ar(O) .:~o : 0. Elementamom analizom je utvrdeno da su maseni udjeli elemenata u mlijecnoj kiselini: ugljik 40 %.5 i sve ostale brojeve treba pomnoziti sa.0583: 0.2 = 2.33 %) = 26.O.

.684 g Na. 5. I I I I I R: m= 300 kg.) =679 L 5. yOlikO se kilograma Na nalazi u 1 t NaCl ? R: 393.5 % FeC03. 5. 85 %ZnS? R: a) 72. 49 . 5. m(O) = 889 g.14. 5. e) 92.6 %.13.6 % S.heksakarbonil'hrom Fe(CO). Pri proizvodnji bakra iz kuprita koji sadrli 64. Analiza je pokazala cia neki prirodni mineral sadrZi 23. c) 90.12.4 % Cr i 31. gubilak iznosi 2. Koliko se grama Na.74 kg.11. Rjdenje: 5.9 %. w(O) = 43.08 3206 16 18 0. Koliko se litara kisika i vodika moie dobit.i(C) : j(H) : itO) = 1 : 2 : 1 c) R: a) w(Cr) = 23. Koliko ima sumpora u 10 t uglja? J (Ca) :(S) :(0) :(H 0) = 0. Ernpirijska formula mlijecnc kiseline je ClhO pa zakljuGujemo da bi njena relalivna molekulska masa iznosila Mr = 30. w(C) = 32.0058: 0. 5. 0.0058 dobije se: j(Ca) : irS) : j(O) : i(H.) = 1357). " euzo. Koliko kg FC304 maze nastati iz 1 kg zeljeza? R: 1.209 J J J 2 40.382 kg.6 % R: m(Zn) = 555.3 % 18. b) 52.1.6 % kisika.e dobiti ad-I kg koncentrata cinkove rude koja sadrii aW zcljeza uFe}Oi) b) c) d) e) aluminija u AhO} olova u Pb 30.04. MaseIlludio sumpora u ugljenuje 3 %.9 % vode.48 t.16 kg. Kako je eksperimentalno utvrdeno cia je stvama molekulska masa 90.325 kPa? R: a) 37. karbonilima: a) b) 48 Cr(COlo.9 %. 372 % 0 i 20.0058: 0.02325: 0.5 %. Empirijska formula rninerala jc: CaS04 ·2 H20. V(H. Koliko se moie dobiti zeljeza iz 7.186 0.9 %.O) = I : I : 4 : 2. P i 0 nalazi u 4 g Na3P04? R: 1.4 %.6 %.10.233 : 0. icljeza u Fc20} live u HgO. V(O. Koliko se cinka mOl. w(Fe) = 28.5 %.372 0.9 %. znaCi cia rnlijecna kiselina sadrii trostruki braj atoma vise. te je njena stvama fonnula (CH20h:= C31iQ03. Oksid hroma sadrli 68. -heksakarbonil-zeljezo ' 5. Izracumute masene udjele pojedinih elemenata u ovi!!l. cinkov spinel ZnAh04 5.7 %. 5. C~ 5. w(C) = 30.7 %. IzracUllati empirijsku formulu oksida. w(O) = 40.6 g. Izracunajte masene udjele: 5. KoUka se grama namja moze izdvojiti iz 1 kg Na ZS04 ? 1><7 R: m= 324 g. ako je iskoristenje 96 %.7 %. 0. Koliko procenata aluminija sadrZe ovi prirodni minerali: a) b) spillel MgA1.5 %.3. Primjer 3.4.754IgP.561 gO. Koliko se kilogramf1: Cistog luoma moze dobiti iz 500 kg hromita Cf203 ? R: m = 342. d) 69. NaCi empirijsku formulu tog minerala. R: m = 2. pri elektrolizi 1 kg vode ako je iskoristenje potPilllO? Temperaturaje 25°C a pritisak 101.9. ZADACI 5.1 kg. R: m(H) = 111 g.8.0116 DijeUeniem sa najmanjim brojem tj.5 % Koliko se bakra moze dobiti prcradom 21 kg rude? R: m(Cu) = 1I.2.6. 1.5 t sidenta sa 71. b) 29.7.

b) 17. ZADACIIZ ORGANSKE HEMIJE 5.(OH)" b) 1. propanu C.2%H.CH.3%H 5. b) 85. Uzorak ad 5 g kristaliziranog kadrnij-sulfata pri z. b) antracenu C4H10.16. b) nitrogena u piridinu CsHsN i piroiu Cf. b) NaC103 .46 g.7%. c)82..H.oHo.7%C.3 % C.1 % natrija.2S.21.·l 0 H.7 % C. Analizom sastava oksida mangana ustanovljeno je da postoje dcfinirani oksidi koji sadr±e 77.H2 . b) 44. R: CdSO.3 6/t) natrija Na i 60.7 % i 20. NaCi cmpirijsku formulu.22. R: a) 19.24 g.24.O. 29. b) 21. Pri zagrijavanju iz uzorka i.0 g. NapiSite formule ! I I I 5.9 %. Izracunaj maseru udio: a) kisika u piranu C.25. 5. Odrediti empirijsku formulu fosfor-oksida ako je maseru udio fosfora 44 % i Wisika56 %. b) 5. R: a) 6.2-etandiolu (eti1en-gliko1u) C 2tL.3 % hlora C1 a ostatakje kisik. b) 81. b) eti1hlorida CH.4 % titana Ti i 31. lzracunaj procentni sastav: a) cikloheksana C. 37. R: a)75%C.25 %. 5. 14. fluor i hlor u masenim udjelima:9.9%.Na Mjesecu je naden do tada nepoznat mineral koji je dobio naziv anna1ko1it Sastav minerala u masenim udjelima je: 21. NaCi najjednostavniju fonnulujedinjcnja koje sadrii: a) 39.3 % kisika O. Kolika je masa kisika u 30 g Cistog: a) metanola CBJOH. Izracunaj masene udje1e ugljikn i vodika u: metanu C~.B. c) sumpora u tiofenu C 4 H4 S.H 1:! i b) benzena C6 H6 _ R: a) 85. 18.5 %.6 % natrija Na. 5.4 % kisika a ostatakje voda. . 'I I I 5. 9.7 % hlara Cl. Mu20..5 % magnezija Mg. b) 92. 5.88 g.17. Izracunaj maseru udio ugljika u: a) 1.4 % bora. Freon-12 sadrii ugljik. S. 5. b) 10. 31.O i furanu C. .BsOH? a) b) c) R: a) 15 g.25%H.I R: MuO. c) 25.. Izracunaj maseru udio ugljika i masu ugljika u 7 g: a) etana C 2Ho. 5. Koliko ima grarna hlora u 80 g: a) metilh10rida CH3 Cl.H40. NaCi najjednostavniju formolu jedil1jcl1ja koje sadrii 12.Izracllllaj maseni udia vodika u: a) nafta1enu C.HsN. 11.26. I 5.0 %.2 g.3 %. R: P20.2 % i 23. 33.H" butanu C 4 H lO . b) etanola C.19.3 %H.la h. 51 ..CI. 5.17.dazi sarno voda.O.6 g.5. Kojaje naiiednostavrnja fonnu. c) 38.8 % icljeza Fe. 50 b) 13. Koju formulu ima annalkolit? S. 6. b) 94. R: a) NaCI.1 %. 5.2.Hs(OH).4 g. 5.5 % i 69.62 %. R: a) 82.23. ·7 H 20.CI.3-propantrio1u (glicerolu) C.8'%C.1S. Koliki je maseru udio vodika u: a) toluenu (meti-benzenu) CJ1sCH).3 %. c) 92. c) hlorbenzena C6H 5Cl ? R: Na.30.29.7 %.idrata ? R: a) 56.4% i 58.15.27. Ostatakje kisik.3 %.H" c) etina (aceti1ena) G.0 g..20. b) etil-benzenu C6HS-C2HS7 R: a) 87 %. 7.6 % martgana.7 % H R: CF. 6. b) etena C. R: a) 80 %.agrijavanju izgubi n3 masi 1.

Koliki procenat kisika saddi: a) fenol C6H sOH.8. c) stearinskoj 1dselini C17 H 35 COOH. 12. weN) ~ 0. Koliko grama nitro gena ima u 65 g aminokiseline: a) glicinu (aminoetanskoj kiselini) H2N-CH2 COOH. 5.364. Koliki je masenl udio kisika u: a) benwevoj kiselini C. c) 51. b) 76.1 g.3 %. Izracunaj rn.0.135. Odredi molekulsku formulu spoja.0 %.67 mg.2 %.7 %6.6 %. b) c) d) glukozi C6H'206.426 % Fe.7 %. 5. 8. c) 76. b) proPal1Skoj kiselini C2H sCOOI-I i butanskoj kiselini C}H7COOH ? 5. 5.42.7 %.10.2 %. b) 31.03.40' 0.066. b) oleinskoj kiselini C 17H 33 COOH. b) 0.39.38. Empirijska formula nekog spoja Qedil*nja) je CH.6 %. MJ ~ 105. c) 0. R: 0.33.Hg04 ? citollfoma. Kako se odnose maseni udjeli kisika i vodika u: a) saharo:d C12Hn 0 11 . b) 15.0. 5. Izracllnaj maseni lidio ugljika u: a) palmilinskoj kiselini C 1sH 31 eOOH. b) alaninu (aminopropanskoj kiselini) C)H 7N0 2 .41~ ~ 0.40. c) 35. Odredi empirijslm formulu jcdinjenja.43. K.90 g. 5. b) etil-aminu C2H sNH2 . b) 14.432 : 0. Kako se odnose maseni udjeli kisika u: a) mctanskoj (mravljoj) kiselini HCOOH i etanskoj (sircetnoj) kiselini CH:3COOH. Izracunaj najmanju relativnu molekuIsku masu 5. 52 53 . Hemoglobin sadrii 0.6 g. Reiativna moiekulska masa spoja je 90. b) benzil-alkohol C6 H sCH 20H? R: a) 17.1 %.U04: 0. R: leN) ~ 2. R: j(N) ~ R: a) 0. IzracWlati relativnu mo1ekulsku masu lizina ako je poznato da molekullizina sadrZi dva atoma nitro gena. c) acetilsalicilnoj kise1ini (aspirinu) 0. g) 19.066.O.44. 0) 0.12.062.34.nu C"H"NO" e) histidinu C6 H9N3 02. triptofanu Cl1H12N202.0566. 11) serinu C3H70 3N ? g) R: a) O. d) 0. b) 0.8 % 33.37. b) mctanalu (formaldehidu) HCHO i etanalu (acetaldehidu) CH:3CHO. c) fenil-aminu (anilinu) C6HsNlh R: a) 45.333 o/~ j(Fe) ~ 4. c) benzaldehidu C 6H sCHO i propononu (acetol1u) (CH)hCO ? 5.7 g. 8. d) leuc.0 %.17 % nirrogena. b) salicilnoj kiselini C7Ii{.17.2 %.32. Maseni udio nilrogena U serinu iznosi 13. b) 34.35. R: a) 13.6 g.5 %. Mr ~ 145. lzracunaj maseni udio nitro gena u ovim aminokiselinama.494: 0. Izracunajte relativnu lllolekulsku masu serina ako je pomato da u molekulu ima jedan atom nitrogena. c) adeninu C sH sN5 .1 %. a) dimetil-etru CH3 -O-CH3 i dietiI-etru C2 Hs-O-C2H s. ledna od metoda odrcdivanja molekulske mase proteina je hemijska analiza.95 g: t) 13.ako se odnose maseni udjeli vodika u. Izracunaj dnevl1u porrebti za jodom aka je poznato da se u Ijudskom org<Jluzmu sintetise aka 1 mg tiroksina dncvno (C 15H 11 NO~J~). i vodika 18. o lizil1u C6H14Nz02.? 5.133.2 %.8 %. Lizin sadrZi 19.5. skrobu (C6H100S)x> fruktozi C6E llO.40.2.2 g.3 %. 5.533 (l : 1).HsCOOH. 1.333 % zeljcza.533 : 0. 5.064. c) 15.31.8% R: a) 0. h) 13. Mr ~ 67000. b) 0.0909.05 %.45.514: 0. 5.1034.36.0607: 0.aseni udio nitro gena u: a) metil-aminu CH3 NH z. Analizomje dobiveno daje u ispitivanomjedinjenju maseni udio ugljika 81. R: a) 75 %. 5. R: a) 26. Aka molekul hemoglobina sadr2i 4 atoma zcljcza kolika je relativna molckulska masa hemoglobina ? R: w(Fe) 5. R: Mr ~ 13110. Citohrom sadrij 0. e) 27. weN) ~ 0.1917.8 %.5 g. d) 10.

24 %. 4.70 % C. :5.H.5 glmol odrediti molekulsku fonnulu spoja. 17. Procentrri sastav nekog monosaharida ie: w(C) ~ 40. 5.5. Hemijskom analizomje utvrden sastav nekog organskogjedinjenja: 60. 7.3 %.CL 5.07 %. R: w(CI) " 70.53.55 % H.oBlIO. 5.5 % C: 5. w(CI) = 73 % a) Odredi empiriisku formulu produkta. Njegov procentni sastav je: w(C) = 54. Izracunati empirijsku fonnulu togjedinjenja. CH b) x= 6. Za neko organsko jedinjenje ustanovljeho je da je lahkoisparljiva tecnost i cia daje pozitivllU reakciju sa Fehling-ovim reagensorn.1 % 0. b) Mr = 180.9 %.O.52.'U empirijsku fonnulu.30 %. b) ako je eksperimentalno utHdeno daje relativna rnolekulska masa monosaharida Mr = 180 odredi molekulsku fonnuln. R: C.54 % H. Koie Je to jedinJenie? R: C. CH3C1. 35 % kisika i 13 % vodika. a) izraeunati njegm. vodika 5.11 % H. R: (HCO.O. b) molekulsku formuln anilina. 5. Neb derivat morfina sadrZi 72.C. 16. C6R.66 %.4 % C..21.. w(C) = 26.46. a) odrediti empirijsku formulu jedinjenja. 54 55 . Gnstina njegove pare prema vazduhu iznosi 3.)" x = 2. Elemantarnom kvantitativnom analizorn je ustanovljeno da je maseni udio ugljika u jedinjenju 92. 15.7 %.00 %. x ~ 6.3 % a ostal0 je vodUc a) odredi empirijsku fonnulujedinjenja.09 %. odredi njegovu molekulsku formulu. acetaldehid (elanal). 5. Er(CH.1 % N.8 % C1.O. Odrediti: a) empirijsku formulu anilina. = 30. Ako je odrcdena relativna rnolckulska rnasa jedinjenja Mr == 90. Anilin ima sastav: 77. 5.50. w(O) = 71. Odredi njegovu empirijsku formulu. w(O) = 36.55 %. R: a) CH. w(H) = 9.O).54.60 %1 N i ostatak je kisik Izracunati njegovu empirijsku formulu. w(H) = 2 %. U nekom organskom jedinjenju maseni uetio ugljika je 23 %. 5. w(H) = 6. a ostatak je War. b) Ako je eksperimentalno nadeno da je molama masajedir\icuja M = 50.51.55.ie procentni sastav: w(C) = 25 %. b) Ako ie nadeno daie relativna molekulska masa produkala 291 odredi rriolekulsku formulu i predpostavi njegovu strukturno R: a) CHCI. w(O) = 53. b) x = I. Sastav jedinjenja izrazen masenim udjelirna je: w(H) = 2. b) ako je eksperimentalno odredena molarna masa jedinjenja M = 78 glmol. Neki organski spoj sadrii 52 % ugljika. CHoCI. CJl12 06. H. 7. odredi empirijsku molekulsku formulu jedinjenja. Hloriranjem benzena dobiva se kristalna supstanca Giji.6 %.47.49. R: a) w(H) = 7.3 %. b) x = 6. CJl6Ci 5. Kvalitativnom analizom je ustanovljeno da neko organsko jedinjenje sadrZi ugljik i vodik.48.

m Aka se rastvor sastoji ad jedne rastvorene supstance A u rastvaraeu Banda je maseru mlio: Ona Je brojno jednaka 1~.:).masa rastvaraca.45 moL I I Alasena /wncentracija. nA) Masena koncentracija yeA) sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i zapremine rastvora V: yeA) = meA) .6.J I ~ 0. Tecne i ¢Vrste smjese nazivamo jos i rastvorima. Pripremiti 300 em:'! rastvora NaOH koliCinske koncentracije 1. I Za izracunavanje mase rastvora m cesta je potrebno znati gustinu rastvora: Kolii'inska koncenlracija erA) KoliCinska koncentracija c(A) sastojka A je odnos kolicine tog sastojka n(A) i zapremine rastvora V: p=-~ m V gdje je V .5 molll m(NaOH) =? Da bi izracunali potrebnu masu NaOH koristicemo obrazac c(A) = n(A) y' odakle izracunavamo potrebnu kolicinu NaOH: n(NaOH) = e(NaOH)·Y = 1. Definisacemo one fiziCke veliCillc Kojima 5e opisuje koncentracija rastvora. M aseni udio w(A) Maseni udio sastojka A je odnos mase tog sastojka meA) i mase svih supstanci u rastvoru m (masa rastvora): w(A) = m(A). Smjese mogu biti gasne.. V Iz poznate kolicine izracunavamo masu prema n(A) = meA) . KONCENTRACIJA RASTVORA Koncentracije su vcliCine koje odreduju sastav neke smjese.3 .3 I c(NaOH) = 1. tecne i cvrstc.41 yfNaCll = 60 gil m(NaCl) -? . i 1 I " £ ' 1 . I weAl = meA) m(A)+m(B) gdje je masa rastvora m ~ meA) + m(B).masa rastvorene supstance a m(B) .a koje se najcesce koristc. . mol mol SI JcdlmcaJC . pri cemu je meA) . . m I Primjcr 1.45 mol -40 gil = 18 g: S1 jcdinica je m' k~.odnosno M m(NaOH) = n(NaOH) M(NaOH) = 0. Kad rdstvora razlikujemo rastvorenu supstancu i rastvarac. Rjdcnje: y = 400 m!= 0.5 mollL I I Rjdcnjc: . au hentiji se najcesce koristi i dccimallla jedinica II . Za svakodnevni rad najzanimljiviji su vodeni rastvori. !U(NaCI) =y(NaCl) . V = 300 em' = 0.' U hemiji se najcesce koristi decimalna jedinica -~".y .5 mol/l·G. 56 57 .4 I = 24 g. Za sve vrste laboratorijskog fada nliina je poznavati koncentracije rastvora. jer je lkg = 1000 g i 1m' = 1000 L m' Primjer 1. rv1asa natrij-hlorida za priprcmanje rastvora izracunava se prema: y(A) = m. Pripremiti 400 ml rastvora NaCl masene koncentracije 60 gil.60 gll·O.zaPFemina rastvora. jeT se vada najces6e upotrebljava kao rastvarac.

S g.!5l ~ lSI.15 g. a zapremina 250 mt Kolika je masa rastvor3 ? Rjdcnje: p ~ 12 kg.I m 3 I I g I glmo! mol Mr·g/mol Ill:= '1 m ~ p.!·l51.0..15g.25 1 ~ 300 g. '1' M·V M y(A)~M·c(A) 58 I l 59 . rnaSll cerna izracunati m ~ p .5g~ lS. V Posta je n(A) ~ meA) to je M .-. Trcba pripremiti 150 ml 10 % rastvor. jer je 1 dm' ~ 1 L ~ I I I I Flzicka veliCina Oznaka Defmicija SI jedinica koristi u hemiii masa zapremina gustina molarna masa koliCina supstance masena koncentracija m Y kg g p M neAl yeA) erA) weAl I M y dmI 250 ml ~ 0. gdje je prema: III masa rastvora. Menzurom treba doliti vodu do 150 m!.1 .2 a najces¢e se koristi decimalna jedinica fl ' Decimalna jedinica koja se najvise Primjer 1.Y II Posto znamo zapreminu rastvora i njegoVll gustinu..m(KCI) ~ 136. onda je mas. 3 'dm m(KCl) =? Preracunavanje jedne vr~te koncentracije u drugu Na osnOvll definicije fizlckih veliCina koje karakterisu koncentraciju rastvora mozemo izvesti izraze koji povezuju jednu VIStu koncentracije sa drugom Prema definiciji mascnog udjela mas3 potrebne soli je: m(KCl) ~ w(KCl)-m. neAl = meA) M I kg/mol mol yeA) = meA) y erA) ~ m} I f I Frimjer 2. 3 m TabeI.251 m p~V [--~.01 Jcgl dm Rjc!cnjc: w(KCl) ~ 10 %~ 0.SI jcdinica za gustinu je ~.2 kg/dIn 3 .y ~ 1200 gIl. Gustina rastvora je 1. ~ 12001l.5 g. vode (rastvaraea) m(H.y ~ 1010 gIl·0.35 g. KCL Koliko treba odvagati KCl i koliko dodati vade? Gustina rastvoraje 1. --~ e(A) -meA) . Aka je masa soli 15. Kako mozerno izracunati koliCinsku koncentraciju ako znamo masenu i obratno ? Rjesenje: Masena koneentraeija sastojka A je y = meA) V erA) ~ n(A). I kolicinska koncentracija maseru udio = neAl V mol m3 - mol ! I 1 weAl = m(A) m neimenovan broj p~lOlJcL~!olO1l.O) ~ m . Primjer 1. a kolicinska Sada izracunavamo masu potrebne soli: rn(KCI)~0. amasa rastvora 151.

p·Y·M . RJe!enje: Y = 10 eml = 0. i kolicinska koncentracija u moIII.0965 P ~ 1.0965·1100gil .65 %.M p. mCA) .4 g.) = M ·e(Na. Kolika je masa sulfatne kiseline u 10 em3 vodenog rastvora za kojuje maseni udio H2 S0 4 96 %7 Gustina r"stvofaje 1.y = 1840 gll·O.1.C03) = 106 glmol·l molJl = 106 gil.C03 ~? ) a) Primjer 2.0si H. . gustina u gil. a gustina 1.(A)·M p yeA) p Primjer 5.) .SO.::. odnosno 61 60 .) ·m(rastvora) = 0.96 p ~ 1. Razrjeilivanje rastvora Pri razIjedivanju rastvora smanjuje se njegova koncentracija ali koliCina rastvorene supstance prije i pos~ije razrjedivanja ostaje ista: Primjer 4.) = 96 % ~ 0.y M ~= P c(NaOC03)~ w(Na. Sadaje: weAl == ? eCA) ~ .y(A) a) 80gll 40 g/mol -2 moll 1 m(H.CO.. K(". w = 9.1 glem' ~ 1100 gil M= 106 glmol a) c(Na. M 106g/mol Imoill.84 glem' = 1840 gil m(H.1 gJernJ .Oll = 18.SO.o mozemo iZIaCllnali koliCinsku koncentraciju aka znamo maseni udic i obratno ? Rjcsenjc: Maseni udic je w(A)= --~" gdje je masa rastvora m "" p·Y.? b) y (Na. RjeSenje: treba bit! dosljcdan (decimalne jedinice II posljednjoj koloni u tabeli). I:zxacunati: a) koliCinsku koncentraciju. Masena kohccntraCija rastYOfa NaOH je 80 gil.) ~? Prema definiciji masenog udjela : w(H.l'v'apumena: Pri izracunavanju sa jcdinicama koje se najvise koriste b) masenu koncentraciju rastvora aka je gustina rastvora 1. e·M Zamjenom dobijemo: weAl ~ meA) .05 glem3 = 1050 gil h:i.84 glem'.t':1_~!n(A).) .CO.4 g = 17.) ~ m(H. weAl ~ c. g/mol za molamu masu i gil za gustinu. Alw se moiarna masa izraiava u glmol onda sc masena koncentracija izraiava u gil.96 ·18. m(rastvora) Koristimo decimalne jedinice: molll za koliCinsku koncentraciju. Posto je --::::: n 1 n M Y c zamjenom dobijcmo: b) Y(Na. Kolikaje: a) b) koliCinska koncentracija. Maseni umo naui}karbonata Nai:03 u rastvoru iZl1. m meA) W=--.) M = w(H.05 g/cm 3 . m(rastvora) = p.SO.SO..66 g b) w(A)= yeA) = 80gll ~0076~76% P 1050 g I I ' . maseni udio ? Rjdcnjc: yeA) = 80 gil P = 1.SO.30 glmol erA) ~ ? Masu rastvora cerna naci iz poznate gustine tj.SO. Primjer 3.011 w(H.65 % ~ 0.C0 3 )·p _ 0.

.: ? b) c. aJ c.Primjer 1.3 molll.96. = . p gdje je m masa rastvora i p gustina rastvora.025 moll I. RjeSenje: 0. 3 mo!1l 0.0.11 1. ~ C2.3 moll! .3721. II = 0.342 glcm' = 1342 Jz jednacine Cl VI ::::: C2V2 vidimo da je za iznalaienje pocetne koncentracije VI potrebno poznavati koliCinsku koncentraciju CI: gn M.5 -0.45 I.3 moln V2 = I 5 I C2=--= V2 c.02 molll Da bi nasH koncentraciju poslije razblazivanja..= 100 ml = 0.'p 0.3 moll!· 0.98 g/mol C2:::.5 mallI·I.0 I 0.02771 = 27.. = .051.5 moIIl ? Rje!enje: In .44 P = 1.. odnosno treba sipati vode 1. Kolika je masena koncentracija dobivcnog rastvora ? 3 _ 0.. U 100 ml H2S04 koneentracije 0.51 3 moll I = 0. c.5 1. 500g Zamjenom se dobiJe: V.25 molll V.5 molll III = VI ~? Rjesenje: 500 g WI = 44 % "" 0. c.~"1802 mo ... g/cm Primjer 4. ' V.05 = 0. Koliku zapreminu 96 % rastvora sulfatne kiseline gustine 1.5 I C2 VI =7 62 63 .96 p = 1.25 molll doda se 900 m! vode.25 I rash/ora H2 S04 i dOpllniti vodom do 1. 1342g/1 Zaprernina posJije razblaiivanja je: V2 = 3 1+ 0. ? "12 =? _w.251. U 3 ! vode dodano je 500 g 44 % H 2 S04 cija je gustina 1.0 I = c 2 ' V2 ci _ 0.342 Izracunati kolicinskll konc_entraciju dobivenog rastvora.. b) 1.25 moll 1.5 0. M 98g/mol Daljeje: 0.. treba izracunati kolicinsku koncentraciju prije razblazivanja.: 96 % = 0.5 1 tj. 18. sipati vode 0.51 rastvora koncentracije 0. cJ = w. . = I dm' = II £2-~ Treba uzeti 0. = 900 ml + 100ml = 1.025rnoIl1 M Zaprernina rastvora prije razblaiivanja je V = Primjer 3...-2= .251 = 1.05 1 rastvora i dopuniti vodom do 0. Kolika je kolicinska koncentracija nastalog rastvora ? V.84 3 g/em treba uzeti za pripremu 1 drn] rastvora koncentracije 0. 0.= 0.5 moll!. = Treba uzeti 0.'£1 = 500 ml = 0.. 'p =6.'£. c2 ' V 0. = 3 moll! -v~ =? C2 = 0. Koliko mJ ras{vora sulfatne kiseline koliCinske koncentracije 3 mollI i koliko vode treba uzeti za pripremu: aJ 500 ml rastvora koncentracije 0.3721 =3. = 3 moll! = 0.5 molll ? Rjesenjc: M = 98 glmol WI :.11 .1840gll_ III c.251.372 I. Primjer 2.84 glem' = 1840 gn V.7 ml.5! V.

0.VI _ 22. Kolikije maseni udio dobivenog rastvora? Rjelenje: V(H.0. = W.7 gil. molK m(HCI) = 265. - =--::= C.00005 I ~ 1 L Zamjenom dobijemo: Maseni udia dobivenog rastvora je : w(HCI) = m(HC!) m C 2 : : :i: : .325 kPa. U na!em l. I. 5 = 18 L P = 1. 64 65 . 973. Rjdenje: Da bi primjenili jednaCinu c) V! =.29% .66 mol/l = 64.5 glem' = 1500 gil M = 63 glmol C2 =? 0. . tija je gustin~.38 mallL 63 g/mol Posto I ml sadrZi 20 kapi ondaje zapreminajedne kapi: Zapremina V. = 98g1mol .6g Primjer 7. Kolika ce biti koliCinska koncentracija dobivenog . Posta je gustina vode p = 1000 gil to je masa vode: m(H.7081 V(HCI) = 179.2 I gasovitog HCl pri temperaturi 27'C i pritisku 101.2629 = 26.21 T=273+27=300K p = 101.025 molll ._ c .325 kPa w(HCI) =? 1500 g/l. III rna. II - 112.36. S obzirom da su gustine w. V. Na koliku zapreminu treba razrijediti 5 dm' 36 % hloridne kiseline HCl da se dobije 10 % rastvor ? pV(HCI)M RT = 101. U 708 ml vode rastvori se 179.1 Da bi mogli koristitijednacine C1 Vj ::::: C2V2 izracunacemo: Rastvor treba razrijediti na zaprerninu 18 L Primjer 6.5 g/mol 8314 -_J_.6g Masa mstvaraje: m = m(H.lD-'1 V.3721 3.O) + m(HCI). moll I.6g = 0. gdje je m masa rastvora.O) = 1000 gil.-.astvora aka I ml sadrZl 20 kapi? Rje!enje: Iz Cl Vi "" C2 VZ sHjedi: W IPl M V ::: y" 2P2 V odnosno ' M ' w. = 1 1 + 0.21· 36.10-3 . iste dobijemo: V.. Ukoliko nisu date podrazumjeva se cia su pribliino iste. ' V. = M.300K . gd" UeJe: M y.adatku je V. w.C.c..7081 = 708 g. m pV= -RT . 0. = 94%=0. m(HCI): Primjer 5.6 g. = 5 I. U ovom slucaju zadatak mozerna rijesiti sarno na ovaj nacin: C Maseni udio rastvora je: . W2 = 0. Na 1 I vade dodata je jedna kap 94 % HNO.V(H.325 kPa' 179.C2 V:" treba abje koncentracije izraziti kao koliCinske. Jednacine gasnog"stanja: . = 0.O) = 708 ml = 0. Masa mstvoraje m = 973.3721 066 .94 = 0.. 1.V.36. Zadatak je nepotpun jer je potrebno poznavati gustinu. =-M W2P2 I w(HC1): 265. Posta je Hel ga~_ njegovu masu moterna izracunati lz -. 6.38molll·5..0.O) = p.5 glem'.94 = 22.

8.41 mollI.9 g NaOH i 435. 6.3991 glem'.1. 29. 6. b) rastvora koji u 150 g vode sadrzi 3 g KOH ( P = 1.OH.O) = 500 g . Izra¢unati kolicinsku koncentraciju: a) 9 % fizioloskog rastvora NaCI <ija je gustina 1. Izracunaj rnasu glukoze rastvorenu II 500 g rastvora.5 % mstvora KCI ? R: 234 g KCI i 486 g H. 6. Koliko treba odvagati navedenih soli: a) KMnO" b) K2Cr. 6.355molil 6.81 g. b) 35.msa iznosi 46.O" e) Na. b) 150 em' 20 % rastvora gustine I.S2O" .15.27 rnolll.3 glem'.12..1143 glem 3 .83 %.804 g. .8 gil.4. Voda je rastvame. Izracunajte kolicinske koncentracije ako su maseni udjeli 12 % i gustine 1. p = 1. Kolika je koli¢inska i roasena koncentracija tog rastvora ? R: 2. R: a) 2. Kolika je kolicinska koncentracija rastvora ? R: 1.05 moM.14.Koliko grama plavog kamena CUS04·5 H2 0 treba koncentracije 0. 67 .13.8 g. Izracunati koliko grama HNO.589 molll.1 molll ? pripremu 2 1 rastvora 6. R: m(mstvora) ~ 10 g I 0. 7. 100 g soli. 6. b)H. c) 15. R: a) 26. elja rclativna molekulska ri.2. Izracunaj zapreminu vode u kQjoj se mora rastvariti 10 g natrij-nitrata da bi maseni lldio NaNO} bio 2 %. 6. 66 R: a) 13. Izratunajte masene koncentracije ako su maseni udjeli: a) 13 %.73 %.5.41 g. 6. d) FeSOdO H20? R:a) 15. Gustina 20 % rastvora fosfatne kiseline iznosi 1.6 g vode. b) c=0. 100 g vQde i 100 g soli.985 glem'.109 = 490 g V(H. b) 0.05 ·500 g = 25 g. Koliko je potrebno KCI i vode za pripremu 720 g 32.13 g.9. R: a)e= 1. 6. Treba priprerniti po 21 rastvora kolicinske koncentracije 0. Koliko je NaOH i vode potrebno za pripremu 450 ml 22 % rastvora NaOH Cija gustina iznosi 1. 222.41 molll.7.005 glem'.171 mol/l. d) 27. c) 1. R: aJ 2..3 6. Koliki je maseni udio K.025 glem').6. b). R: y ~ w·p(dokazite): a) 143 gil.13 glem' ? R: m = 1357 R: 50 g. 500 g. Izraeunati masene udjele ovako dobivenih rastvora. 6.11. p = 1.15 glem': a) NaCl. m(RNO. e) 22.0452 g/cm3 . Koliko u'eba odvagati NaOH za pripremu: a) 500 em} 5 % rastvora gustine 1. p = 1. ima u j 0 em' rastYora eija je gustina 1190 gil. U 1000 g 15 % rastvara sali dodano je: aJ b) e) 100 g vode..2 glem'. j 884 glem'. 10 grama neke supstance. e) 0. Koliko je potrebno NaOH za pripremu !O I 12 % rastvora gustine 1.949 moili. 6.8 g. b) 20 %. eJ 442 gil. a maseni udio je 32 %? R: m(rastvara) ~ 11. d) 2.O) = 490 ml.65 g. b) AgNO" e) FeCI.CO.19 molii. c) 167.S.16. g.1 glem'. U bolnicama se pacijentima poslije operacije intravenski daje rastvor glukoze u kojoj je maseni udio glukoze 5 %.17.O. Gustlna dobivenog rastvora je 0. e) 43 %.H.02 6.Izracunajte kolicinsku koncentraciju rastvora ako je masena koncentracijalOOgll: aJ C.9 g.36 molll. b) 1.SO" c)H. rastvoreno je u 100 g vode.PO" d)RNO. c) 300 em' 40 % rastvora gustine 1.9 g.64 %.3. 6.5mal/1.) = 3. m(H.24 glem'? R: 122.ZADACI 6. ~ b) 240 gil. b) 20. 6.616 molll R: meg/) ~ 0. kada se 130 g te soli pomijesa sa 370 g vode ? R: 26%.

doda se: a) 100 g vode. Izracunati: a) maseru umo etanola u rastvoru.5 g. = 182.28. 6. ima gustinu 1. KoUka je zapreminska koncentracija etanola u rastvoru ? R: Z'preminska koncentracija se definise kao odnos zapremine sastojka i zapremine uzorka. Mije!anjem 50 emJ etanolai 50 em'vode.25.22. Izracunati: a) R: Masa rastvorene supstance ostaje nepromjenjena ffi\(A) = m2(A). P 6. na temperaturi 20"C.667 moll!.31.19 glem' potrebno da se dobije 1 I rastvora koncentracije 2 moIIl ? R: 161.. w.06 %. c) kolicinsku koncentraciju elanola u rastvora.4 %. b) V = 0.20.488 L b) masenu koncentraciju. p. Koliko je ml 38 % hloodne kiseline Hel gustine 1.HI20 6 je 120 gil. Koliko je grama 96 % rastvora sulfatne kiseline potrebno uzeti za pripremanje 1 kg 30 % rastvora kiseline koja se upotrebljava za punjenje akumulatora ? =0. 68 69 .183L 6.6. dobije se 96.2 moUI doda se 10 g soli Kolika je koncentracija soli ? R: 1.1 glem).11 glem'. = 9 %.108=10. = 1. R: a) e =1M R:0.1 glmJ je potrebno za pripremu 500 ml Na2CO) kolicinske koncentracije 0. Rastvor 50 g etanoIa u 80 g CCI. V 96.NCONH.5 % rastvor gustine 1.li: a) maseni udio uree u rastvoru. a gustina rastvora 1.30 glem'.384 = 38. b) koliCinsku koncentraciju uree. U 250 g 5 % rastvora Na. maseni udio saharoze u rastvoru. Do koje zaprenrine je potrebno razblaiiti 500 ml 20 % rastvora NaCI. b) V = 0. R: a) w = 0. e = O. b) 20. 6. u 70 g vode. b) maseru udio glukoze u rastvoru.CO. = 132. R: a) y = M·e = 978 gil.21.839 glem' treba za popremu 740 ml rastvora ko_ncentracije 1 moIIl ? R: 41.029 glem' ? R: 2. koneentraciJe 1. gustine 1.11. b) masenu koncentraciju. b) w=1. Izracunati: a) kolicinsku kaucentracUu rastvora glukoze. Ako su mase rastvora prije razblazivanja ffi! i ml.071.095 glem'.131 glemJ doda se 50 ml vode. R: 42 mL 6.2 g/cm 3.i7S molll.35 moll! i gustinu 1.1 molll ? 6. Rastvor saharoze C2HnOll ima koHCinsku koncentraciju 0. Koliko ml95 % sulfatne kiseline gustine 1.8%.5em' Zapreminska koneenJracija etanola je 51. V(e tanola) 50em' 0518 .5 %.44 ml 6. R: a) 3. b) w = 1. R: w = 0. 150 ml vode i 10 g KOH? R: 8. Organska bemija 6. 6.26.57 %. e) e = 10. p 6.87 moUI. Rastvor sadrn 0.23. Masena koneentracija rastvora gIukoze C.54 %.19. 6. Y= 500 gil.18.30.75 g uree H.6 mL 6. Izracun. O'(etanola) = 6.PO. Koliko m1 10 % rastvora Na2C03 gustina 1. KoUka je gustina dobivenog rastvora? R: V. m = 200 g.815 = 81.32. =0.83 %. Koliku zapreminu 36 % rastvora Hel treba uzeti za pripremu 1 dm3 rastvora koncentracije 2 moUl? Gustina pocetnog rastvoraje 1. Izracunati rnaseni udio i kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora. 3 Gustina vode je 1 g/cm .6 em'. Izracunati maseni udio soli.0106 = 1. Koliki je maseni udio KOH u raitvoru koji se dobije mjesanjem 250 g 10 % KOH. b) 50gsoli.6 ern'. ondaje ffi] WI (A) "" Jlll W2(A) ml "" 312.29.21. V.151 glem' da bi se dobio 4. U 150 g 12 % NaOH gustine 1. = 0.24.5 em3 vodenog rastvora etanola.8 %. U 100 Illi castvora Na.81 mollL 6.

onda cerna citavu jednacinu pomnaziti sa 2. Zbir atoma kalija. lH2 + .-> 2 H20. Za vodu cerna uzeti cia je koeficijent c ::::: 1. R: III Z 7.2 g.lednacine hemlfskih reakcija pn'kazuju samo hantilalivl1e odnose meau brojel'ima jedinhl reaktanata i produkato R: c~ 2.10-5 kg/m3 . a produkti 511 kalij-sulfat i voda. sto znaCi da . te je a = I.35. U tah. Kolika je kolicinska i masena koncentracija albumina ? 7.. kisika. Za r0egovo nastajanje potrebno je dva atoma vodika a ona su saddana u jednoj moJekuli vodika H2. Jedan molekul vade sadrii jedan a10m kisika. Bojni otrov fozgen djeluje na organizarn preko organa za. a braj atoma kisilill dV3. Jednacinu hemijske reakcije piSemo'. Na primjer ujednacini hemijske reakc:ije: 2 KOH + H2 S04 -+ K2SO.5 kg sanna (nervni bojni otrov). Reaktanti se obieno pi5U sa lijevc strane. a produkti s desne stranc strelice. Zapremina 200 m duiine i 200 m sirine. vodika i smnpora na lijevoj i desnoj stram jedmlcine mora biti jednak (provjeritc !). Primjer 1. Napisati hemijsku jednacinu.j svai{e vrste atoma na obje stranc jc jednak Zbog toga se uz fonnu!u piSu 'koefic~jenti taka da broj atoma svakog elementa na strani reaktanata bude jcdnak broju atoma na stram produkata. Dva rnoleku!a vodika i jedan molekul kisika daje dva rnolekula vode.· Broj atoma vodika s ljeve i desne strane je cetiri.0. Rjesenjc: Jednacina reakcije s nepoznatim koeficijentima je: a H2 + b O2-> c H20. disanje u koncentraciji y "" 4. 6. Svaki molekul vode sastoji se od dva atoma vodika. Pri pis. 2 1 Zelimo Ii da u jednacini koeficijenti budu cijeli brojevi. Dva molekula KOH i jedan molckul sulfatne kiseIine daju jedan molekul kalij-sulfata i dva molckula vodc. HEMlJSKE JEDNACINE.98 g a1bumina. te je b = 112. . + 2 H20 reaktaTIti su kalij-hidroksid i sulfatna kisclina.. REDOKS-JEDNACINE HEMIJSKE JEDNACINE Hemijska reakcija se moze prikazati hemijskom jednaCinom. StreUce pokazuju da hem(jske jednaCine nisu isto sto i jednacine s jizickim I'elic'inama Ie zato znakovf plus i minus nemajU uobicajeno znacenje iz matematike . -+ I H20. 70 71 . 6. U 50 ml krvne plazme nadeno je 0.6 gil. koliku zapreminu maze da zatruje ta koliCina sarina? R: V = 406250 rn 3.o sta!nosti brojg atoma svake vrstc.'oj jednacini navode se svi reaktanti j produkti. U alrnosfemje isparil0 6.ie nastao jedan molekul vade. Voda nastaje od vodika i kisika.'mju hemijskih jcdnaCina obieno se vodi racuna 0 tome da koeficijenti uz fonnulu budu cijeli hrojevi.6. Relativna molekulska masa albumina je 69000. te dobivamo: 2H.6·10·5kglm 3.. te 10 m visine t U ispravno napisanoj hernijskoj jednacini bro. U jednacini je zadovoljen usl<2Y. + 0-. Koliko grama fozgena 6e stvoriti kontaminiranu 3 atmosferu u ucionici zapremine 100 m .34.33. Aka je kancentracija (opasna po fivot) 1.84'10'~ moll!. y~ 19. a to jc paIa mo1ckule kisika.

Radi jednostavnosti dat je pn'mjer sa atomarnim kisilwm. Medutim. imaju negativan oksidacioni broj. te je b := Y. kod sastavljanja hemijskih jedinjenja redoks-reakcija. ·U gomjem primjeru atom rnagnezijaje otpustio dva elektrona. Prema savremenorn tumacenju. Za odredivanje oksidacionog broja potrebno je znati nekoliko pravila: 1) Atomi i molekuli u e1ementarnom stanju irnaju oksidacioni brej nula (0). a reakcija uilj'eva reakcq'a redukcije. Kisik se reducirao. (+l)H) Da bi dobili cje1obrojne koeficijente citavu jednacinu umotimo sa dva i dobivamo: 3 Hz + N. 72 . Na primjer kod natrij-hlorida oksidacioni broj natrija je +1. a pod redukcijom reakcije oduzimanja kisika. Rjdcnjc: Jednacina reakcije S opstim koeficijentima je: Neka je koeficijent uz amonijak c "" 1. U nasem primjeru magnezij je redukciono sredstvo. Broj atoma vodika i nitrogena)e jednak s obje strane joonacine. 0. 4) Zbir oksidacionih brQjeva u molekuli je jednak null. Jedan molekuI arnonijaka sadrii jedan atom nitrogena a to je paia molekula nitrogena. redan molekul amonijaka sadrZi tri atoma vodika. Sada mozemo pisati: Primanje elektrona je redukcija.:. Napisati jednacinu sinteze amonijaka koji nastaje spajanjem mo1eku1a vodika i azota (nitrogena). OKSIDACIONI BROJ VaJencija elementa u jonskim spojevima odredena je brojem otpustenih iii primljenih elektrona. Alomi koji otpustaju elektrone imaju pozitivan oksidacioni broj.Ie oksidaciono s~dstvo. Tri atoma vodika sadrle se u jednom i po rnolekulu vodika.5 = 3/2. Reakcije kod kojih dolazi do premjestanja elektrona s jednog atoma na drugi nazivaju se redokswreakcije. Otpustanje elektrona zove se oksidacija. U nasem primjeru kisik . Pojam oksidacije i redukcije objasnit 6e~no na primjem sagorijevanja magnezija: Mg+O Prema stamj definicifi reakcija udesno je reakcija oksidacije. P4 2) Oksidacioni broj kisil<a u spojevima je -2 (izuzev u pereksidima -1). Fe. Oksidacioni broj se pise iznad simbola elementa i to prvo predznak naboja. Na CI. Na primjer: 0000000 AI. a oksidacioni broj hIora -1 (Zo5lo?).02. Valencija elementa s kovalentnom vezom odredena je brojem zajednickih elektronskih parova koji atom tog elementa gradi s atomom drugih elemenata. H. a atomi koji primaju elektrone. a zatim brej. a koje izraiavamo brojem elei<trona kojim pojedini atomi uceslvuju u vezi. koristimo se pojmom oi<sidacionog broja To je opstiji . Na primjer: (+1) (+1) (+1) H NO" C H 4.Prlmjer 2. Danas je pojam oksidacije i redukcije pro!iren i lemelji se na izmjeni eloktrona: OI<Sidacija je proces o\pustanja elektrona.O. -+ 2 NH. a redukcija je proces primanja cleldrona.pojam oct valencije jer ne zavisi od vrsle veze.He. Na primjer: (-2) (-2) (-2) H. u gornjoj reakciji magnezij otpusta dva elektrona: > Oksidacioni brej vodil<a u spojevimaje +1 (osim u melalnim ltidridima.. CU.-I). Provjerite! OKSIDACIJA I REDUKLlJA Nekad su se pod oksidacijom podraznmijeva1c reakcije sa kisikom. S 0 3) 2 . mada je sagorijevanje magnezija reakcfja s molekulamim kisikom. Kisik prima dva elektrona: 0+2e->O'-. Magnezij se oksidirao. Ca 0. Supstanca koja otpusta elektrone i taka se oksidira naziva se redukciono sredstvo. teje a.::: 1. Supstanca koja prima elektrone i tako se reducira naziva se oksidaciono sredstvo. Broj primljenih elektrona jednak je broju otpustenih elektrona.. Oksidacioni broj pokazuje stanje atoma u nekom spoju. a atom kisika je primio ta dva elektrona.HZ.

Nepoznati oksidacioni broj sumpora obiljciicemo sa x: (+1) :«-2) H2S0. Napisa. prvu jednacinu mnoiima sa 4.-->60 2 Parcijalne jednacine saberemo: 4 AI +30. eink se oksidirao. Rjescnjc: Oznake uz formule predstavljaju agregatna stanja (vim poglavlje 12): s. Posta je zbir oksidacianih brojeva u molekuli jednak nuli. Koliki je oksidacioni broj sumpora u sulfatnoj kiselini? Rjdcnje: Na osnovu navedenih pravila znama oksidacione brojeve kisika i vodika. 2x+6(+I)=0. a !ita redukciono sredstvo? ~L 2Ca{s) + 02{g) -+ 2CaO(s) b) c) Zn(s) -I- 2 HCI(aq)"---.evrsto. I Primjer 2... te dobivamo: 4AI-+ 4Ae+ + 12 e30.alcij jednak je broju e1ektrona koje primi kisik.·1 U jednacirri nije doslo do prornjene oksidacionag broja. Da bi izjednacili broj e1ektrona.flo. Da ponovimo: Oksidacijom (otpustanjem elektrona) oksidacioni broj se poveeava.)(-1) 0 Zn+2 H CI-+Zn CI.a kisik oksidaciona srcdstvo. + H CI --> Ag CI + H N 0.O. Kisik reducira jer je primio dva elektrona. Kad redoks-reakcija dolazi do promjene oksidacionog broja.-1 x+4(+I)=0. Supstanca (tvat) koja se oksidira naziva se redukciollo sredstvo. Cink je c) Ag N 0.R" C.H2. Kalcij je redukciono sredstvo.(aq) -+ AgCl(s) + HN03(aq) 75 74 . 0 3 . Oksidacioni broj alurninija u spoju sa kisikom nasli sma na osnovu poznatih pravila (Provjerite !). b) Primjer 2. Izracunajte oksidacione brojeve ugljika u slijedeCim spojevima: CH" C. o 0 (t2) (-2) a) 2Ca+O'.2-) i ne treba mijdati sa pisanjem oksidacionih brojeva. Promjena oksidacionog broja jednaka je broju otpustenih odnosllo pn"mfjenih elektrona. rcdukcijom (primanjem elektrona) oksidacioni broj se smanjuje. x ·2 Rjesenje: Napisacemo hemijsku reakciju bez odgovaraju6ih koeficijenata uz formrue (neizjednacenajednaCina): o 0 (+3) (-2) AI(..: CH4. Cilj namje da odredirno odgovarajuce koeficijente iz fonnule u ovoj redoks-reakciji.teena.--+2Ca O. 2x+4(+I)=0.H" CH. x +1 -2 CH20. aq-vadeni rastvor. Hemijska jednacina predstavlja redaks-reakciju jer . Kaleij oksidira jer je otpustio dva eJektrona. C2H" +1 x=-2 x=-1 Rijesi jednacinu koja prikazuje redoksNreakciju aluminija i C. a drugu sa 3. CO. x=6. +H2. x . x x . x=2 x+2(-2)=0.Primjer 1. Koje od sljedeeih hemijskih jednacina plikazuju jednaCine redoks~reakcija? Staje U Itiima oksidaciono. anda moierno pisati jednacinu: 2(+I)+x+4(-2)=0. x+2(+I)+(-2)=0. kisika. x=-4 x=-3 / C2H6. C02. Alwninij se oksidirao a kisik rcducirao: o AI--+ AI3+ +3e. +12e.:.t cerna parcijalne jednacine oksidacije i rcdukcije. lx+2(+1)=O. Oksidacioni braj sumpora u sulfatnoj kiselini je +6.I4. x=o CO. RjeScnjc: :-. C./·3 Naboj jona pisemo u gomjem desnom uglu (3 +. a vodik reducirao.) x+(-2)=0. Osnovni zahtjev pri pisanju heroijskih jednacina redoks-reakcija je da broj elektrona kojc otpusta redukciono srcdstvo bude jednak brojn elektrona koje prima oksidaciono sredstvo. To su jednaCine u kojirna dolazi do promjene oksidacionih brojeva. a supsranca koja se reducira oksidaciono sredstvo." ZnCh(s) + H2(g) AgN0 3 (aq) + HCl.--t20 2. +1 o (+1)(-1) (+:'. x=4 + 02(./·4 o 02 +4e.: 12 e --> 4 AI" +6 0"+ 12 e Primjer 1. g-gasovita. Broj elektrona koje otpusti r.Ie daslo do promjena oksidacionih brojeva. CO.) --+ AI.. JEDNACINE REDOKS-RE4KCI. te jednaCina ne predslav Ija redoks-reakciju. 1. redukciono sredstvo a vodik oksidaciono sredstvo (+1) (+5j(-2) (+1)(-1) (+I)H) (+1)(+5)(-2) ova je redoksNreakcija.

Konacnajednacina (izjednacenajednacina) je: 4 Al + 3 0, -> 2 Al,O,.
Primjer 3. Uravnoteziti redoks-jednaCinu koja prikazuje rastvaranje bakra u koncentrovanoj nitratnoj kiselini, pri cernu su produkti reakcije: bakar(II)-nitrat, nitrogen(IV)-oksid i voda: o (+!){+5)(-2) (+2) (+5)(-2) (+4)(-2) Cu+ H NO, .... Cu(N 0,), + N 0 +H,O.
Rjcknjc: Oksidacione brojeve nitrogena u nitratnaj kiselini i nitragen(IV)aksidu odredili sma na asnovu poznatih pravila (Provjerite!). Potrebno je odrediti stehiometrijske koeficijenle. Jednacinu cerna napisati u disociranom obliku (vidi poglavlje 91)

R: a) a ~ 2, b ~ 1, c ~ 1; b) a ~ 4, b ~ 3, c ~ 2; c) a ~ 1, b ~ 2, c ~ 1, d ~ 2; d) a ~ 1, b ~ 712, c ~ 2, d ~ 3; e) a ~ I, b ~ 3, c ~ 2, d ~ 2; f) a ~ I, b ~ 512, c~2, d~ 1; g) a ~ 1, b ~ 1312, c ~ 4, d ~ 5.
7.2. Odredi stehiometrijske koeficijente u sljedeCim jednacinama otapanja metala kiselinarna:
II

aJ aZn + bHCI -> cZnCI, + dH,
b)
c) d)
0)

aZn + bH2S04 -')- cZnS04 + dH2 aAI + bHCI .... cAICr, + dH, aAI + bH,SO, -> cAI,(SO,h + dH, aMg +tH,PO, -+ cMg3(PO,h + dH,
b) a ~ 1, b ~ L c ~ 1, d ~ 1;

R: a) a ~ I, b ~ 2, c ~ 1, d ~ 1; c) a~2, b~6,c~2,d~J: e)a~3, b~2, c~ 1, d~3.

d)

a~2, b~l, c~l, d~3;

Cu + W + NO; .... Cu'+ + 2 NO; + NO, + H,O.

Parcijalne jednaCine oksidacije i redukcije su:
Cu .... Cu'+ + 2e'
(+5) ("1"4)

7.3. a) b) c)

lzjednaci·hemijsku jednaciuu reak.cije oksida sa vodom:
a.lv!gO + bH,O -> cMg(OHh aCO, + H,O.., cH,CO, aSO, + bH,O -> cH,S04

NO, +2H+ +e' -> NO, +H,O/'2 Da bi izjednacili broj elektrona pomnozit cemo drugu jednaCinu sa dva, a

R: Svi koeficijentijednaki sujedinici.
7.4. IzjednaCiti hemijske jednacine neutralizacije kiselina sa natrij-hidroksidom: a) aHCI + tNaOH -> cNaCI + dH,O

zatim ih saberemo:
(+5) (+4)

Cu+2 N 0, +4H+ +2e' .... Cu'+ +2 N 0, +2H,O+2e' U redoks reakciji dvije nitratne grope se reduciraju u nitrogen(lV)'oksid, a dvije nitratne grope su potrebne da bi nastao spoj Cu(NO,),: Cu + 4 HNO, ,-> Cu'+ + 2 NO:; +2 NO, + 2 H,O. U molekulskom obIikujednacinaje: Cu + 4 HNO, .... Cu(NO,h + 2 NO, + 2 H,O.

b) c)

aH,S04+ bNaOH -} cNa,SO, + H,O aH,PO, + bNaOH -> cNa,PO, + dH,O

R: a) a ~ 1, b = I, c = 1, d ~ 1 b) a ~ 1, b = 2, c ~ 1, d ~ 2 c)a= 1, b=3, c~ 1, d~3. 7.5. Uravnoteiiti sljedecc hemijske .jednaCine: a) aFC 2S3 + b02 -} CS02 + dFC 2 03 b) aFe 203 + bCO -> cFe + 'dCO, c) aPbS +bPbO -> cPh + dSO, d) aSiO, + bMg -> cMgO + dSi, R: a) a = 1, b ~ 912, c ~ 3, d = 1; b) F 1, b = 3, c ~ 2, d ~ 3; c) a~ 1, b~2, c=3, d~ 1; d) a ~ 1, b= 2, c ~ 2, d = 1.
7.6 Odrediti oksidacione brojeve hlora u:

ZADACI
7.1 Odrediti stehiometrijske koeficijente u sljedecimjednacinama sagorijevanja: a) aMg + bO, -> cMgO b) aAI + bO' .... cAl,o, c) aCB: 4 + bO, -> cCO, + dH,O d) aC,H. + bO, -> cCo, + dH,O 0) ,aC,tL,+ bO, -> cCO," dH,O f) aC,H, + bO, -> cCO, dH,O g) C4H,o+bO, .... cCO,+dH,O

Cl" HCI, HCIO, HCIO,.
R: 0,-1,+1,+7.

+

76

77

7.7. Odrediti oksidacione brojeve sumpora u:

S" H,S, SO" H,S03, S03, H,SO,.
R: 0, -2, +4, +4, +6, +6.
7.8. Odrediti oksidacione brojeve nitrogena u:

N2, NH3, NH"OH, NO, HNO" N02, HN03.
R: O. -3, -3, +2, +3, +4, +5. 7.9. Odrediti oksidacione brojeve ugljika u:

R: Oksido-redukcione reakcije su pod a, c, e i f. oksidans reducens a) Br, H2 c) H2 Na e) Cu Fe f) H 2S04 Cu.
7.14. UravnoteZiti sljedece hemijske jednacine:
a) b)

CIL, CH30H, C,H 120 6, HCOOH, CO,
R: -4, -2, 0, +2, +4.
7,10, Kolikije oksidacioni broj:

H,S + J -> HJ + S, H,SO, + Mg -> MgSO, + H2, c) Cl, + H,O + H,S -> HCI + H2 SO, d) FeCI, + H,S -> FeCI, + S + HCI e) NH3 + O2 -+ H20 + N2 . R:

a)
b)
c)

hlora u C1 i C10",
nitrogena uNO; i NO;
sumpora uS 2• i SO ~- ?

H,S + J,--> 2 Hl + S, . b) H,SO, + Mg -> MgSO, + H" c) CI, + H,S + 4 H20 -> 8 Hel + H2SO" d) 2 FeCl3 + H,S --> 2 FeCI, + S + 2 HCI, e) 4 NH3 + 3 0, --+ 6 H20+2 N2.
a)

R: a) x:=: -1; x

+ 1(-2);;;;: -1,

x::::: +1. Zbir oksidacionih brojeva jednak je naboju

jona. b) x+2(-2)=-I,x=+3; x+3(-2)=-1, x=+5. c) x=-2; x+ 4(-2) =-2, x=+6.
7.11. Odrediti oksidacioni broj.hroma u sljedeCimjedinjenjima:

K,CrO" K,Cr,O" Cr,03, Cr2(SO,h
R: +6, +6, +3, +3.

.

7.12. Koji ce se clementi reducirati a koji oksidirati U ovim reakcijama: a) CaC03 --+ CaO + CO" b) Fc30, + 4H2 --+ 3Fe + 4H20, c) H,SO, + 2 KOH -> K,SO, + 2 H,O, d) MoO, + 4 HCl -> MnCl,+ CI, + 2 H,O.

R: a) nijedan,

b) Fe(red), H(ox),

c) nijedan,

d) Mn

7,13, KaJe su od sljedeCih rcakciJa oksido-redukcione? a) H2 + Br2 -+ 2HBr,

b) CaC03 --+ CaO + CO, c) 2 Na + 2 H2 0 -> 2 NaOH + H" d) CaO + H,O --+ Ca(OH)" e) Fe + CuSO, -> FeSO, + Cu, f) Cu + 2 H,S04 --+ CuSO, + SO, + 2 H,O.

78

79

8. IZRACUNAVANJE POMO(;UHEMIJSKIH JEDNAC7NA

m(H,S04) ~ M(H,S04)

meSO,) ~ M(SO,)

98 15 kg = 22,97 kg. 64

U gornjoj jednaCini umjesto molamih masa uneseni su podaci za relativne molekulske mase jer se molamc mase oclnose kao rclativne molekulske mase:

M, . Me = Mr, : Mr,.
IedrraCina hcmijske reakcije omogucava izracuORvanje broja i koliCine jedinki (molekula, atoma, jona) u hemijskoj reakciji.

Primjer 2. Glavni prDces koji teee u visokoj peel izrazen je zbimom

Ako imamo hcmijsku reakciju:
aA +bB -+cC +dD

jednacinom:
Fe,03 + 3 CO ..-, 2 Fe + 3 CO,.
Nab:

andaje odnos brojajeclinki i broja molova (kolicine):

a)
b)

broj molekula FC20) potrebnih da nastane 100 atoma zeljeza Fe,
braj molova FC203 potrebnih da nastane 25 lIlolova Fc,

--~

Nb N,

"-"n
~

b

c)

bra) kilogram. Fe,03 potrebnih da naslane lOa kg z.eljeza.

a
c

Rjesenjc:
a) )'I(Fe) ~ 100

Nc = n, N, n,

N(Fe,O,)

-?

a
NINA) te stoga vaze

1z jednacine hemijske reakcije saznajemo da se iz jednog molekula FC20}
dobivaju dva aloma zcljezJ. Prema tome odnos broja jcdinki (atoma) ieljeza prema brojn jedinki (moiekula) Fe203 je:
:=;

gdje su a, b, C i d koeficijenti u jednaCini. KoliCina jedinki proporcionalna je braju jedinki (n

gore navedeni odnosi. Odnos koliCine jedinki koje ucestvuju u nekoj hemijskoj rcakciji jednak je odnosu njihovih koeticijenata u jetinacini te reakcije.

N(Fe) N(Fe 2 0 ) 3
N(Fe)
~ ~

l'

2

odnosno:

2N(Fe,o,).

Primjer 1. Izrdcunajtc masu Ciste H2S0 4 koja nastaje reakcijorn vode i S03 ako je masa SO, 15 kg. .
Rjesenje: meSO,) ~ 15 kg m(H,S04) -? JednaCina reakcije je:

Posloje N(Fe)

100, loje
3)=-~) 0 .

N(Fe,
b)

°

100_ 2

illJ''21 ~ 25
n(Fe20 ,) ~ ?

SO, + H,O -> H2S04
Odnos koliCinajedinkijednakje odnosu kocficijenata u hemijskoj reakeiji:

n(H,S04) n(SO,)

Broj jedinki se odnosi kao broj molova: n(Fe) 2 n(Fe,O,) l' n(Fe) 25 n(Fe-0 3 ) ~ - - = - ~ 12,5 mol. , 2 2
c)

I'

m(Fe)

m(H 2 S0 4) meSO,) M(H,S04) ~ M(SO-;J'

~ lOa kg m(Fe 2 03) -?

Posto je: n(Fe) .

cc

m(Fe) M(Fe)

i

80

81

): ? nCO.) = 2·35.). odnosno: to je: Posto Je n(H 2 ) ~ _~2~.---n-- . Y(H ) Ym m(Fe . ~--~= n(HCI) 2 20 mol .): lOOOg_~.4 lImoL ntH.je: n(Hel) "" -~-:= 2.) m(C) ~ M(C) ~ Ar(C) .m(N.._ . ° ): 3 fi(Fe)· M(Fe..) ~_ n(C) I Y(Nl-U -? Posto je n(O.43 mo!·8.) m(O.) M(C) Prerna jednacini je: n(NR..SO. -+ CO. prema jednacini: Zn + 2 HC! -> ZoCI. .85 142.)~. ~ 10 kg.) ~ ? Y(H..): '/ 'Prema semi dobivanja kiselinc vidimo cia je: 82 I 83 ".. Primjer 5.).314 J/mo!K·283K -12 0 78! . i nrC) ~ m(C). JednaCina reakcije je: N2 + 3 H2 --+ 2 NH3 RjeScnje: m(N 2 ) = 1 kg = 1000 g. P ~ L3 bar ~ 1. Koja koliCina pirita FeS: daje 1 kg sulfatne kiseline ? Doblvanje kiseline se moze predstaviti u yidu seme: RjeScnjc: n(HCI) ~ 20 mol Y m ~ 22.).7mOl. RjeScnje: mCH. IzraCtU1ajte broj molova i z. iz: 'Primjer 4. + H.4 L PY = IlRT.ondaje . Izrafunati masu kisika potrebnu 1. FeS2 B 2 H.~ 26 ?kg. Rjesenjc: m(CO.) 28g/mol M(O..) = 2 n(N.) ~ ? Odnos kolicina. premajednacirri. m(Fe 203) M(Fe.Sl).43 mol. Posta je n(N. Amonijak mozemo srnatniti idealnim gasom ie je 11"iegova zapremina.l = 1 kg m(FeS. jednaka: \(NH-)-~- .03) 2M(Fe) 100 kg ·159. n(H. to je : M(O. T ~ 273 + 10 : 283 K.l: 10 kg m(O..) Mr(O.) adnosno M(O.aprcminu vodika koja nastaje reakcijom cinka sa 20 molova He1 pri nonnalnim usJovim~ Vm "" 22.= 1 0 moL 2 2M(Fe) .5..a potpuno sagorijevanje 10 kg ugljika. .) ..]0 5 Pa = 130 kPa. _llRT _ 71..) ~ m(O.j.03) m(Fe) .. M(C) 12' n(NR. 'p 130 kPa Primjer 6.1 .'.) 32 m(02) ~ m(C). Cink reaguje sa hloridnom kiselinom dajuCi vodik. td).Y.9 kg. Izracunajte zaprerninu amonijaka koji nastqje od 1 kg azota pri Primjer 3.n(H. Jecinacina reakcije je: C +0.3 bar._ . M(N.7 2·55.7 mol ~ 71. temperaturi lODe i pritisku ]. .. .

c(KOHl ~ 1 molll c(H2 S04 ) Cs m(ZnS)~lkg97.4 b) !ll(ZnOl ~ ikg V(H2 S04) =? ~? H2S04 + 2 KOH n(O.SO. 81.) 40 o /mol·2·49 g m(NaOH) ~ -----'''''' 2 ' " b M(H 2S0 4 ) 98 g/mol = 40 g. cia se dobije 1 kg ZnO? _n.) M(FeS 2 ) m(H.nCO. Ireba uapisati reakciju neutralizacije baze NaOH i kise!ine ncutralizn. Primjcr 9. n(H 2 S0 4 ) n(KOH)-~ 2' n(KOH) 2 ' 2 Posto je:' 2M(ZnO) n(H 2 S0 4 ) ~ Vm = 22. 0) RjeSenjc: M(ZnO).61 kg. Dalje je: . ~ 0.O.4 ~1.S04) .:. ~-2."~ n(ZnO) 2 n(ZnS) 2 ~ m(NaOH) 2m(H.Na2S04 + 2 H20.) ~ V ill 3m(ZnO) = 22. Koliko grama NaOH treba uzeti za neutralimciju 49 grama sulfalne kiseline ? Rjdcuje: mill2~Q41 = m(NaOH) ~ 41£ H2S0~. a) b) koliko jc potrebllo sfalerita da se dobije 1 kg ZnO. Koliko je potrebno litara kisika pri nonnallum uslovima..) ~ 3n(ZnO) ~ 3mEnO) .. Dalje je: m(ZnS) _ m(ZnO) M(ZnS) . ~ 1 kg m(ZnS)" ? .05 l. Rjesenje: ~ 0.) .r::CFeS . Aka se sfalcrit grije na zraku on preJazi u cink-oksid prerna jcdnaCini: 2ZnS+JO.S04) odnosno 2M(H.. Pri Primjcr 7.5 molll. n(H 2 S0 4 ) 2 .H2-) n(H 2 S0 4 ) = ~ = 2.3.Oe. 120 1 kg.98 Primjer 8. V(KOH) = 50 ml = 0. l' ' n(ZnS) ~ n(ZnO) M(NaOH)..8 t .(N:-a.J96kg.41.41/mol. ~? m(FeS.5 molll treba za neutralizaciju 50 mi KOH koncentracije 1 11101/1 ? lzracunaj koncenlIaciju nastale soli.n(H 2 S0 4 ) R _ lLeS_ ) _ ( 2' odnosno v ~ Vm .S04) M(NaOH) ~ M(H. to je.4 glmol 412. 1 n(NaOE) ~ 2 n(H2 S04 ).81. 2m(H SO.) . Koliko rnl sulfatne kiseline kOl1centra_cije 0. ~ K2 S04 + 2 H.1000 g 2M(ZnO) 2.M(ZnO) . -2ZnO+ 2302 .ciji nastajc Yoda" 2 NaOH + H2 S04 . 84 85 .

e je: e(K SO ) = 2 4 0..S04) = c(H. 2 0. 0.051 2·0.5 mol 11 Vgl = 250 ml = 0. (mr) .). 8. M~Q~) = 23.051·= 0._ . W(H.~oz. g ve. IzjednaCine vidirno daje: Vgl Broj molova ugljen(JV)-oksida mozemo 11ati iz jednacine gasnog sianja: Primjer 10. W(·2 SO 4)=--'~' H 9. Kakav je bio maseni udio Idsc1ine '? Sematski se rcakcija moze prikazati : pV n(CO.3g~=9..S04) Koncentracija nastale soli je: 1 mol/l·0. RjeScnjc: V(H SO 4) = c(KOH)· V(KOH) 2 2·c(H.S04) m(H 2 S0 4 ) d' .31 = 0. _ ..HiOH + 2 CO 2 n(K.3 .xeakcije (ms) i teoretski potre..3 g taloga barij-sulfata.25 1 0.614 moll 1. . Fosfor se u telmici dobiva po jednaCini: n(H2S04) = n(BaS04).78g 233. ? Reakciona jednaCina je: C5H. koliko je iskoristenje? M(H 2 S0 4 ) M(B'.3 1 T= 308 K P = 94. 8.314 J/mo1K·308K ' .1e masa rastvora (m) poznata m Primjer 12. + 2 P + 5 CO. V".1.Posioje n= cY.) = RT 94... ~ 49"' -.78 g .SO.)-VCHzS04) = 0.3 g w(H 2S0 4) = ? 0.5 molll ·().bnc mase. ondaje: Frimjer 11..-S(l..25] = --"--.11 ' ° Cgl = .. 0'04"9 200 g m(Ca3(PO...) = n(H.')' RjeScnje: 23.025 mol = 25 moliL 0./0. ~ n(K2S0~ 2 C.025 moL Koncentracija fig! glu.4 kg fosfoTa. Ca3(P04h + 3 SiO.. m(H 2 S0 4 ) m(BaS0 4 ) = Ako se iz 77 kg trikalcij-fosfata dobije 12. .\'-!.SO. + 5 C ~ 3 CaSiO.Jijeno je 23.3 I ugljik(lV)-oksida na temperaturi 308 K i pritisku 94.75 kPa· 8. Reakcijom alkoholnog vTenja ad 250 ml rastvora glukoze nastaje 8.307 mol.153 mol = 0. Rjesenjc: m=200g.) = 77 kg mfPJ= 12 4 kg 1(P) = ? lskoristenje hemijske reakcije je Ganos stvarne mase produkat3. 1z 200 g rastvora sulfatne kiscline do\.75 kPa Cgl =? y.75 kPa.05 L V(CO z) . .307 =(1 )'3 rno1 ngl = . Teoretsku masu fosfora m(Ph izraeunacemo iz jednacine: 86 87 .06~ c (K 2 SO 4 ) . Izracunati kolicinsku i masenu koncentraciju glukoze.' .

l = 11 g w(CaC03) ~? lzracuna6emo koliko CaCO) odgovara masi od 11 g CO. Pri tennickorn razlaganju 25 g CaCO} nastaje 12.) m(Ph 15..l = 100 g m(H3 P0 4) .? m(Ca(OH).6 2-.= 80 )-"' n(H3PO. RjeSenje: m(krecnjaka) ~ 30 g mCCO.4 kg _ 0 80. m(CaOh Primjer 15.].. Izracunati iskoriStenje ovog proccsa.) =3 n(Ca3(P04h). Prvo se izracunava masa kiseline: m(P) Iskoristenje je : -~---~~-) 10 1 . M(Ca 3(P°4)') Primjer 13.) Teoretski nastaku masu Cao nalaznllo lzjednacine: n(CaO) m(CaOl m(CaC0 3 ) M(CaO) = MiCaCOJ' _5--. Pri dejstvu viSkom hlornc kiseline na 30 g prirodnog krecnjaka dobijeno je 11 g ugljik(lV)-oksida. _ 12. 3m(Ca)(P0 4 lz) M(Ca 3 (P0 4 ). m(H 3P0 4 ) M(H 3 P0 4 ) 2 m(Ca 3(P0 4 J.8 %.il'O. Koliko grama fosfatne kiseline a kohko kalcij-hidroksida treba uleli da se priredi 100 g kalcij-fosfata ? RjcScnje: m(Ca. RjcScnje: Masu hidroksida cerno izracunati takode koristeqjem reakeione jednacine: m(CaC03) = 25 g m(CaO) = 12.) n(CaC03). ~ CaC03 CaO + CO.3 g CaO.m(F). lz reakcione jednaCine vidirno da je: n(CaCO)) = n(C0 2) Primjer 14.) = 2 n(Ca3(PO')2).4 k g ' . ~ m(Ca(OH)3) M(Ca(OH). 0.3 g m(CaOlr =? I""? Reakciolla jednaCina je: n(Ca(OH). 100 -:c.g = 14 g.) = ? 88 89 .878 = 87. KoUka procenata CaC03 ima u prirodnom krecnjaku? --cc::--:~ = !U(CaO)s m(CaO).:-5"..Reakciona jednacina je: Poznata nam je masa fosfata.

CO2 + CaO . Kahko grama CO2 mot.) 25 g :.:::.2. RjeScnje: m(nz) = 4.6·JO"g m(H. vodik i kisik.: nRT.:. .m(CaC0 3 ) M(CaC0 3 ) m(C0 2 ) M(CO.10.H20. 2H .8. n(O) = ? m(C) = 'I.kg.545 m 91 .045. sto mozemo predstaviti relacijom ekvivalencije: e pritisku 1 bar? CaCO.~l(CO.3 mol.~ = 0 10.2· 10-J g = 0.O) = ~=C'• M(H 2 0) 2. Kvalitativnon~ analizemi-je ustanovljeno -da jedinjcllJe sadrii sa1110 ugljik.) ~? c- CO2.m(C) . w(O) = '! empirijska fonnula = ? molekulska formula.erno dobiti pecenjem 500 kg krecnjaka D koji sadrii 5 "/0 primjesa ? Kohka je to litara ugljik(IV}oksida n3 temperaturi 20 i e) a) n(C) = 'I.: m(CaC0 3 ) "" m(CO.. vodika i kisika u jcdinjenju.:. Elementarnom kvantitatiYl10m anallzom utvrdcno je da je sagorijevanjem 4. m(CaC0 3 ) . ? Potpunim sagorijevanjem organskog jedinjcnja nastali C0 2 jc vezao sav ugljik iz jedinjenja. Rjesenje: m(krecnjaka) = 500 kg m(CO..:nc RT M P ~ 20.Odrediti: a) kolicine i mase ugljika. m(O) = ? w(C) = 'I.10. ~ M(C0 2 ) 44 g/mol ' m(C) ~ M(C}n(C)~ 12 g/mal .6 mg = 6. m w(H) ~ ~--. v ~ .9-. ~ 11 g .60 mg CO2 i 1.40 mg Primjer 17. 3 kg/ mol 10 5 Pa Masu kisika U odvagallom uzorku mozemo dobiti tako da od mase uzorka oduzmcmo mase ugljika i vodika: m(O) = m(uz) .= 0.4· 10"g To je masa Cistog karbonata. ntH) ~ ?.m(H) = 2.10· 3 g a) m(kree.15· 10-3 mol = w·m(krecnjaka) = 0.10.80· IIr3 g = 1. PIVO 6emo uaCi masu cistog Caco3 da bi prema reakcionoj jednacini nash masu CO2.:.) ~ ~-. Maseni udio (procentnalni sadriaj) u prirodnom krecnjaku je" w .QL= 1.80 mg.3 mol. Zapreminu CO2 izracunavamo izjecillaCine gasnog stal\ja pV. dok dva .= 25 g. 100 2·m(H 2 0) 2n(H.) .) m(CaC0 3 ) M(C-. 0 833 30 g ' :=: 83 3 % .80 mg = 1.40 mg nekog organskog jedinjenja dobivcno je 6. a nastala vada sav vodik Iz jednog ugljikovog a10ma nas1ajc jedan molekul CO2 .) ~ 6. Za uglhk: m(C0 2 ) 6. w(O) = m(O) = 0. ako jc spektrometrijom rnasa utvrdeno da je relativna molekulska masa togjedinjenja 176.) .409. ntH) ~ M(C0 2 ) m(C0 2 ) ~ 475 kg~ = 209 kg. m(E) = M(H)·n(H) ~ I g/mol·O.80 mg vodc.95 ·500 kg~ 475 kg.7m 3 44. b) c) Primjer 16.8. ugljika. 1l..atoma vodika daju jedan molekul vodc.. znaci da sadrii 95 % cistog CaC03 . 1.20 mg.6· JO~' g _ nrC) = u(CO. b) masene udjele (proccnini sasm\. m(CaC03 ) ~ Na osnovu gornjih relacija mozemo pisati.--_ 8. vodika i kisika ujedinjenju)90 b) w(C) ~ m(C) -. Aka krecnjak sadrZi 5 % primjesa.4 mg ~ 4.CO. m(H) = 1. -. m(H) m = 0.314J/molK·293K =1l5. 100 44 c) d) empirijsku formulujcdinjcnja molekulsku formulu jedinjcnja.1. w(H) ~?.1O-'g 18g/mo1 0.

31 g H2C03 . 2 NaOH + H2C03 -+ Na. 4.? Na3P04 + 3 H20. 4) te dobijemo: c) R: a) MgO + H20 -+ Mg(OH). b) Ca(OH). + 3 H2 2 Ai + 3 H 2 S04 --+ AhCSO/jJ:3 + 3 H2 . R. 3.7. Napisite jednacinu neu1ralizacije za NaOH sa: d) Rclativna masa eropirijske jcdinkc je: a) b) c) d) e) sulfatnom kiselinom. H2CO" H. a) CO2 + H.CO.O + H20 -+ 2 NaOH. Napisite rcakcijc nemetalnih oksida sa vadam: a) ugijik(IV)-oksid.33 . Napisite reakcije rastvaranja mctalnih oksida u voeli: ~ .. 8. odnosno empirijskafonllula C3 H40 3· empirif~kaformula 8. 1.-(J. + 2 H3P04 -+ Ca3(P04h + 6 H20. onda se maze izracunati i iz odnosa (vidi poglavlje 5): .g nitrah?e kiseline ? Napisite.PO" R: a) Ca(OH).j(O) iCC) .33: 1.P04 neutralise sa 40 grama natrij-hidroksida? Napisite reakcionc jednacine. NaOH + HCI -'> NaCI + H2 0.15mmol= 1: 1.O. -+ CaCo. 8. Empirijska fonnula jedinjenjaje C. R: 36. Da bi dobili odnos cijelih malih brojeva potrebno je sve brojeve pomnoziti sa 3 (jer je 1. Relativna rnolekulska masa jedinjenja je: Posta je Mr =:: 176 uvrstavanjem dabijeroa daje x = 2.33 .'(0) = n(C) : n(ll) :n(O). c) 3 Ca(OH). rcakcione jednacine. 0.' CaCI. /''i'(H) : . e) D 2 Al + 6 HCI -> 2 AICI. 8. 1\/(0) ". Zn + H2S04 -+ ZnS04+ H2 Ca + 2 HCI '-+ CaCl2 + H. Koliko se grdma baza : Nl-LJOH. 40 g NaOH. R: a) b) c) d) 92 Zn+2HCI -+ ZnCI. a) b) c) d) e) f) duka u hloriduoj kiseliIli cinka u sulfatnoj kiselini kalcija u hloridnoj kiselini kalcija 11 sulfatnoj kiselini alurninija u hloridnoj kiselini aluminija u sulfatnoj kiselilu. 49.045.1 g KOH.1 Napisite reakcije rastvaranja metala u kiselinama: a) HCI. + H2 CO. 56. Ca + H2S04 -+ Caso.O -+ H. 1 . karbonatnolll kiselinolll. 3. iCH) . + 2 H20.6 g Fe(OH)" 93 . Islim daljYm postupkom dobije se isli rezuftat: nrC) : n(fI) : 11(0) = 3: 4: 3.. NaOH.46 g HCl.5. KOH i Fe(OH)3 neutrilizira sa 63 . + 2 HCI -.6.034.ILO" }. L a) b) magnezij-oksid. a molekulska formula: R: a) b) c) d) c) 2 NaOH + H2S04 -+ Na 2 S04 + 2 H. c) H. n(C): N(H). j(B) . 36.034.+H. j(O) ~ :~~) • ~:r~~) -:~~~ ~ 0. Na. 32. Napisite jednacinu neutralizacije Ca(OHh sa: ZADACI 8. Koliko se grama kiselina.\i(e) . natrij-oksid.04 g H2 S04.CO. + 2 H20.67 g H3P04 .:::.c)Empirijsku formulu odredujemo iz poznate relacije: i(C)' i(H) . b) S02 + H 20 --+ H 2 S03 8. hioridnom kiselinoffi. kao u nasem primjeru. 8.20mmol: 0. nitmtnom kiselinom.15mmol: (J.iapamena: Aka su paznate kotiCine jxJjedinih atoma.2. NaOH + HN03 -+ NaN03+ H20.4.\. 3 NaOH + H 3P04 --. j(O) ~ 3 .. + 2 H20. b) smnpor(IYJ-oksid. H2S04. b) H 2C03. HCI. + H2 R: 35 g NH.OH. 0.3. i(C) . [osfatnom kiselinom.

8. Kolika zapremina S02 nastaje spaljivanjcm 200 g sumpora pri temperaturi 20 'C i pritisku 1. Za laboratorijsko dobivanje nitratne kiselinc tlZcto je 17 g NaN03 i 20 g sulfatne kiseline. R: a) 67. b) 0.15. b) 150 mmol.e dobiti iz 60 kg pirita ? (FeS2 R: 98 kg.16. Koliko je iakoriiitenje reakcije ? (KNO) B RNO)) R: a) m~ 24. Labaratorijskim postupkorn.) aka je teoretska kolicina.6 g.2 mol.01 mg.21. "zlatotopku" naslajc ova rcakciJa: Au + 3 HCI + RNO. b) m = 59979.Hl\f03 + NaHS0 4 .17. Ugljik u sllvisku kisika izgara u CO2.53 t.iseline rnoz. Izracunati masu cistog NaCI potrebnog za dobiv31lje 5 kg HCl masenog udjela 36 % (2 NaCI + H2 SO. 8. Koliko grama sulfatne kiseline i natrij-hidroksid.) 8. lz 86) g Cilske Salitre.7 g nitratne kiseline.82 %.Pa.) R: 111 ~ 0. 8. R: m(NaCI) ~ 2. m(Ca(OH)z) = 32.9 kg. R: 49 g kiseline i 20 g hidroksida.59 kg. Kolika je masa gipsa potrebnog za dobival~e 0. 8.2 kg.1 MPa. 94 95 . dobiveno je 15 g cistog amonijaka_ Kolike su mase amonij-hloHda i kalcij-hidroksida potrebne za navedenu reakciju ? . Koliko 111010va CO2 nastaje iz 48 g C ? R: n(C0 2) ~ 3. 8.9 g.8.SO. IskoristeIlje reakcije je 90 %. Zagrijavanjem gipsa dobiva se peceni gips premajednacini: CaSO.9 g.6 g. + NO + 2 H2 0. tj. Izracunajte zapreminu llil1onijak_a -koji je nast<lo od azota i vodika prema reakciji: N2 + 3 H2 ----? 2 NH3 . Koliki je bio maseni udio sulfatne kiseline u rastvoru ? R: w = 9. Kolikaje bila masa zlatne plociee ako jc tom reakeijom nastao 3. koja sadrli 2 % primjesa.16. Iskorislcnje te reakcije je 85 %. koja je nastala reakcijom: CaO + H20 -+ Ca(OH)" -aka je m~a izreagovanog oksida: a) 18.11. b) 4.23 ]C.4 moL 8.18.8.5 g..12.99 g.3 g. 8. +-> 8. + 2 NH. a kolicilla stvarno nastalog amonijaka: a) 12. Koliko grama kisika je potrebno za sagorijeval"Uc 1 kg kamenog uglja koji sadr±i 80 % ugljika ? (C + O2 -+ CO2) R: 2133. KoUka je grama amonijaka dobiveno ako je utrosena 107 g amonij-hlorida 7 R: m~ Koliko grama balaa nastaje redukeijom 10 g CuO ? R: ro(Cu) ~ 7. R:V=1l71.6 %. 8.5 kg pecenag gipsa ? 8.H2 S04 --). -+ 2 HCI + Na. Aka se vodik propusta kroz staklenu cijev preko zagrijanog CUO dolazi do redukcije bakra premajednaCini: . 8. b) V~ 168001 R: a) V=7.3·106 1. treba da uzmcmo da pripremimo 6~ g natrij-bisulfata ? (NaOH + I-bS04 ----? NaHS0 4 + H 20).14. Ako sc ploCiea od zlata uroni u tzv.9.2 H20 --> CaS04·l!2 H20 + 3/2 H20. dobiveno je 56. --> AuCi. 30. 8.8 0/0. ana koja odgovara potpunoj reakciji.19.CI) = 47 g. lzracunajte iskoristenje reakc~jc nastajanja amonijaka (vim zadatak 8.13. U laboratoriji se amonijak dabiva prema jednacini kao u zadatku 8.24. R: l~ 93 %. premajednacini: 2 NfL. 8.. + H20.3 bar ? (S + O2 -+ SO.CI + Ca(0H)2 . 18. Ostalo je 0.10. lzracunajte masu Ca(OH):. 8. Koliko je grama kiseline dobiveno ? Koje je komponentc ostala u sllvisku ? NaN0 3 +.1&.1 mg AuC)' ? R: m = 2. R: m(NfL. b) 0. 2 H 2S0 4 ). KoEko se sulfatne 1.23. CuO + H2 -} Cu + H20.4 g sulfatne kiseline.3 mol. 8.6 g Na2C03._> CaC!. aka je masa azata bila 10 kg a temperatura 10°C pri pritisku: a) 0. R: m ~ 12.22.20. Za neutralizaciju 100 g Tastvora sulfatne kiselinc bila je potrebno 10.

+ CI. -> 8 CO. 8. a) koUko je dobiveno tih produkata.HoBr. .) R: a) n(C. 8.806 mol. 8. koja nastaje ad 3 grama pennanganata ? + Br. reakciju.apremina kisika. R: m(lllora) = 0.H6) ~ 140. pri temperatm1 20°C i pritisku 1 bar da se 1 gram fero-hlorida prevede u feri-hlorid ? 2 FeCI.28. pri pri.M:n0 4 + M:nO.46 g.408·10. + 11 0.) ~n(CH.O) = 270 g. Kolika je l.ZADACIIZ ORGANSKE HEMiJE 8.1 molll dodato je 9.9 g. a lskonstenJc reakcije je 80 % ? R: 32 g Cistog karbida. Acetilen se dobiva reagovanjem kalcij-karbida i vade: CaC2 + 2 H 20 -} Ca(OHh +. m(CO. m(I'r." n(H. Izracullajte zapreminu zraka potrebnu za sagodjcvanjc 900 1 etana. C 2H2 . R: m = 376.-* 4'Co.O). n(Br. KoUko se teoretski moze dobiti etina (acetilena) iz 2 kg kalcij-karbida ? R: Cac.) = G) mol.) = 6. b) koliko se dobije CO2 i H 2 0 ako je iskoristenje reakcije 90 %? R: 2C2H. P~no~ CO2 pri pecenju 1 tone krecnjaka sa 10 % primjesa iznosio je 95 %. 10. 8.2311.O --> Ca(OH).0. 13 g (teoretski) acetilena i 80 % ad stvamo dobivenoiJ 0 acelilena tj. I~r~cul1ajte.. Koliko je grama butalla sagorilo? pflll1JCSa. U reakciji kalcij-karbida sa vodom nastaje crin. b) m(Ca(OH)2) = 59. + O2.tisku od 1 bar i tempcraturi 20°C.31. -> 4CO. N(Br.34. koji nastaje oksidacijom 100 kg pmta. n(C 2H.32. + 11.+20.+2H.) = 33.) ~ 30.. 8. b) koliko kalcij-hidroksida nastaje pri ovom procesu (Vidi zadatak 8. b) m(H.-> K.33.O. U 2litra rastvora feri~hlorida koliCinske koncentracije 0..35.204-10. Zapreminski udio bsika u zraku je 20 %. m(Co.+2H.7 g karbida koji sadrZi 5 % 8.O) ~ 6." molekula R: V = 0.4 g. a) kol.6 g NaOH Koliko Je grama fen-hidroksida dobiveno ? FeCI.30.38. + 3 NaOH -> Fe(Ol{).) ~ 7/2 n(C.56 g. Koliko je litaIa hlora potrebno. R: 2 C4H lO + 13 0.6 m'.) ~ 2 n(C. N(CO.51 etifu1. + 10 H. Oksidacijom pirita razvija se sumpor(IV)-oksid: 4 FeS. n(CO.9. + 8 S02.4 g.0 g etina u struji kisika dobiva se CO2 i voda. pri temperatml 21°C i pritisku 1.) ~ n(H. It: 100. + C. K~li~o je g:alIla.+6H.096 L R: C. 8.O) = 6.37. -> 2 Fezo. za~remillu S<?z pri 2(tC i pritisku 1 bar.a zraka potrebna za.H.O. Grijanjem kalij~permallganata razvija se kisik: 2 KMn04 '. -+CO.O n(O.2~. V(hlora) = 0. + 2 H.+50.). dobivlli~je J.25.~ 8. n(CO.O) = 5 n(CJI10).10. 8. Koliko JC kllograma COz dobiveno ? CaC0 34 CaO + CO. + CO.35.) ~ 40. V(zrak) ~ 279 rn'. pri istim uslovillla ako je kolicinski udio kisika u zraku 20 % ? ' R: V(SO.2g propena (propilena)? R: m=6g.39. n(H.0 g.H. Koliko se ugljik(IV)-oksida maze dobiti dejstvom 40 g 25 % rastvora hloridne kiseline na 25 g krecnjaka ? CaC02 + 2 HCl -+ CaCI.6 mol. IzraCunaj masu vade koja nastaje sagorijevanjem 3 mola butana.2 g.29.+7Q.).H2 n(C 2H.) = 31. Pri sagorijevanju bulana nastalo je 1552 g vade. N(H 20) = 2. 8.01 bar. R: 2 C.O.ikoje grama karbida utroseno za. 8. 96 97 .54 g.H.8 g. 8. Koliko molekula CO2 i vade nastaje sagorijevanjem 2 mola metana? R:CH. m(C.) = 51.36.28 g. + 3 NaCL R: m(Fe(OH)3) = 8. Kolika Je zapreml1l.". -+ FeCI.) = 1. 8. Zaprcmina zraka i nastalih gasova mjerenaje pri standardnim uslovima.21 mol.2 kg.O) = 2n(CH.) = 811. Sagorijevanjem 10. 8. m(CaC.H2) = pVIRT = 0. Koliko se molova i molekula broUill maze adirati ua 4.022.6 g.21.~cet~lena dobiveno aka je utroseno 33. -+ C.) a) m(H.

czom CO i vodika.Cl) ~ 65 g. Procesom nitriraflja dabi-vena.? R: C. 8. 8.2.) ~ 3.56.) ~ 14611.7 g. Koliko je grama metilhlorida potrebno da bi iz benzena dobili 120 g metilbenzena (toluena) ? R: 8.CHCI + 3 NaOH -).O) ~ llS. Koliko se molova i molckula dietil-etra moze dobiti iz 240 g etanola ? R: 2 C. N(ctar) ~ 1. 8. na povisenoj teinpemtmi i plisustvu katalizatora. Pogledati primjer 8. 5.53. V(O.) ~ 65.) ~ 3150 1.C.54 g.H.4 % vodc.-ija. Koliko se gliccrola maze dobiti iz 8 kg natrij-hidroksida ? R: m(gl) ~ 1.HI. 8. CCH.42.) ~ 1.O + 3 Cu. 8.49.mdardnim uslovima) koji ucC·stviljU u C6Ho + CH. 8..40" Benze~ ~clira vodik .) ~ 7.40. CaCOH)2 + C.608mo1.35. Koliko grama vade nastaje sagorijcvanjcm 1 kg etanola ? R: C 2HsOR+ 3 O 2 -+ 2 CO2 + 3 H?O.4 g.H.54 g.)? j CO2 (pri st..9 g.48 mol.0384 g. n(H.o -> C.43.) ~ 3 nCCJ{I').H.75 m'.47.7 g.H. KoJiko je potrebno CaO (:livi laee) da se dobije bezvodni (apsolutni) alkohol iz 1 kg alkohola sa vodom ? 99 98 .mje 30 CIn3 CO 2 pri pritisku od 1 bara 111 ~ 0. V(zraka) ~ 15750 1 ~ 15. Koliko pri tome reaguje grama vode sa 180 g etena ? R: CoR..43 mol.74 mol. Koliko je utroseno: a) benzena.OH + NaC!. Reakcionajednacinaje: Cac. m(H. R: n(CO.O) ~ 6. n(H 2) ~ 2 nCCH30H) ~ 625 mol.H50H. 76·lO" l11olckula. Sint. m(NaOH) ~ 238.ONa + H2 .. l-temperatun od 27°C.2 mol. Koliko grama llgljika i vodika nastaje od 109 metana ? 8. b) n(HNO. maze se dobiti metanal. 8.C1). u prisutnosti katalizatora.-? C. S. V(CO. 8.C! . m(H. Reakcija sin~etskog dobivarUa glicerola (1. C.54. Izracunaj masu llastalog natrij-etoksida ako je u reakciji sa apsolutnim alkohoiom (etanolom) potpuno izreagovalo 2 g naL.O -> C.C! + NaOH -).. N(H.ll3 yovisenoj temperaturi i pritisku. nastrilog od vode i 4 grama 1ehrtickog kalcij-karbida u kOjemJe maseru muo lleeisto6a 5 %.) R: m~ 1. n(el) ~ 21. m~5. Uzorak bezvodnog metanola spaljuje se u zatvorenom sistcmu premajedl1acini: CH30H + 3 CuO -). b) 62 %HNO. m(H. + HoO a) n(C"IIs) ~ 4.) ~ 971. n(etar) ~ 2. -> C+2H.51.H.VCO. IzracWlaj broj rnolekula i molova vodika potrebnog za reakciju adicije sa 5 benzena. Kolika se koliCina etina moze dobiti jz 4 g lchnickog kalcij-karbida u kojem je maseni umo necistoca 5 %? (Vidi zadatak 8. CH. Razgradnja metana iznad lOOO°C moze se prikazatijednaCinom. 'm(C. n(H. -).36 mol.H"O. R: m~ 8. U etanolu se nalazi 4. CO 2 + 2 H.46.) ~ 1260 g.44. Kolika je zapremina kisika reakciji (u zacL'ltku 8.08 g. -).NO·.CH. C.OH). m(HNO. C.CHOH + 3 NaC!.4~ Ko~kaje masa etiua C:H2 . nCO.9 i. liZ prisustvo katalIzatora 1 pn tome nastaJe cikloheksan. 8. 8.3 propantriol) maze se prikazati jednacinom: (CH.H.). 111(H20) ~ 1174 g.ie 562 g nilIobenzena.' 356 g. Koliko je grama vodika i molektua vodika potrebno za dobivanje 10 kg metanola ? 8.H.48.OH -H. R.57-1024 .565 mol. R: 2 C.47.50. !zraeunajte ~lasu metanola potrebnog ZEI nastaj.HsOH + 2 Na --> 2 C. Koliko je grama vodika potrebno za dobival'ue 15.) ~ 463.) ~ 43.H. pri povisenQj temperaturi i pritisku. 8.52. + H. 8.8 kg.55. + 2 H20 -). -> CH3 0H.41.IIs + HNO. llidratacijom etena maze se dobiti etanol.3 g cikloheksana ? R: C6Ho + 3 H. + HCI mCCH. Koliko grama NaOH je pOlrebno da sc (uz povccanu temperaturu i pritisak j u priSllstvll katalizatora) dobije 560 g fenoh iz hlorbenzena ? R: C"H. g R: CO + 2 H.

07 kg. m(masl) = 97.3 g.1364 mol.0347 = 3. ctilacetat. Koliko proccnata Cistog alkohola sadri! etallol ? 8. m(CaO) ~ 136. b) Fehling-ovim reagcnsom dobije se 10 g metal1skc (mravlje) ldsclinc. a) c(HCHO) ~ 1. m(NaOH) = 13.61.79 g. b) n(NaOHJ ~ n(sRprUl).R: CaO + H. 158.0 g. a) n(ester) ~ It(h') ~ 0.67. m == 4.64. a) koliko ce nastati estra iz 8. Gustina raslvora potptUlO? R: (CH.e _ mOllokaroonskc kiseline utroseno je 3.OH --"-.7 glmo!.o.OH H CH3COOH nebs) ~ n(alk) ~ 1. N(HCHO) ~ 6. c) R: ECHO B HCOOH n(HCHO) ~ l1(HCOOH) ~ 0.(ONO. IzntCllnaj masu.5·10-' mol.65.2 gleIll3.57.k.Hs + 3 NaOH -. b) y(HCHO) = 41. iiJw je u reakciji nastalo 1. Koliko etanala (acetaldehida).833 mol.66.COOH) = 1304. Koliko se maze dobiti acctona iz 2.68 kg_ 8. Aka je gustina sircetne kiseline (koja se kOrlsti u domaCillstvu) 1. Kuhanjem gliccrid-tristearina (masnoce) sa NaOH nastaje natrij-stearat (sapllil).O --> Ca(OH).0 g. Koliko se tIistearina (mast) moze dabiti iz 1 kg ~icerola ako je iskoristenje 8. cJ w(HCHO) = 0. prisustvo jakog oksidansH.63.O) ~ 44 g. IzrJ.nola ? R: CH3 CH. + 6 N2 + 0.) ~ 996. c) m(ester) = 9.OH ---"-. Kojaje to kiselina ? m(HCHO) = 33.COONa S.208 mol.) = n(aspirim). -. a) b) kolikaje molarna masa nepoznatc kiseline.'aciju 10 Ill1 alkoholnog rastvora u kojem se nalazi 10 mg nepozifaf. -.9 g.) 3 101 . (CH 2 0H)2CHOH a) n(saprill) . c) c = 3. CH 3 COOH.OH. w(Cislog alk) ~ m(Cistog alk) = 84. a koliko etanske (sircetne) kiseline moze nastati oksidacijom 1 kg etanola ? R: CIl3 CH.. m(acetona) = 9. R: CH3 0H HCHO + H 20 n(HCHO) ~ n(CH 30H) = 1.iju rastvora mctanala.. m(H.hCHOH + (C12H 3.(\H. 8. Propanoll (acclon) se dQbiva suhom dcstilacijom kalcij~acetata.-+ CH3 COOC2 Hs + H 20.69. 8.86 ~ 86 %. m(masl) = 9. 8. maseni udio rnetanala u rastvoru.5 _10-3 moill.s) B n(NaOH) a) n(hs) ~ 3. Od etanola i etanske kiseline nastaje estnr. maseUli kOIlCenirdciju rastvara rnetanala.COOH B c:.77·10" mo!ekula.2 mol.5 kg kalc~j-acetata ? R: (CH3 COO).IlsO.. m(CH 3CHO) ~ 956 g.3 n(masl). CH. Za tiL.7 g. m(CH.47 %.O).Ie: 4 C 3H.18 g kiseline. Kolika se kolicina i masa etanala (acdaJdehida) maze dobiti i2 5 g eL'l. CH3 CHO + H2 0 m(C}-hCHO):= 0. Preradom 98 g ctanola dabiveno je 110 g etanske (sircetne) kise1ine.7 gil. uz R: C.cunati: a) koliCinsku koncentrac. prelaze u kiselinc. Oksidacijom pdmamih alkohola nastaju aldehidi koji daljo1l1 oksidacijoIU.109 mol. kolikaje kolicinska koncentracija te kiseline? 8.5 rnl alkoholnog rastvora NaOH konccnt.CHO---"-. MOds) ~ 258.0 g/cm3 i maseru udio kiseline 9 % kolika je masena i kolicll1ska koncentracija kiseline ? + 3 C 17Il3.01 moul 100 8. Reakcijom 150 rnl rastvora metanala (formaldehida) nepoznate koncentracije sa rnctanalaje 1.17 kg. 8. (C 12IJ.39 moll!..59.4 g.H.06 kg.68. m(s. 0.3 kg aspirina koliko jc grama sahcilnc kiseline morala ucestvovati 11 reakciji ? R: HOCJL.58.60. sCOOj. (aspirin) n(sk.racije 0. n(CaO) ~ n(H. m(esler) ~ 12.62. b) koliko jc pOlrebno NaOH? R: (C12H")3C. ---"----> R: n(k.Ca -+ (CH3 hCO + CaC03 n.). b) koliko ce nastati cstrJ ako je iskoristenje reakcije 75 % ? R: CH3 COOH + C2H sOH . Aspirin nastaje reakcijotn salicilne kisclinc sa anhidridom etansi(e (sircetne) kiseline. Nitrogliccrin je uljasta tecnost cija je gustina 1. + 10 H2 0. 12 CO. 8. 8.6 g/cm . a) koliko je potrebno masnoce da se dohije 100 kg sapmm. 8. kolicinu i broj l110lehlla metanala (fonnaldehida) koji nastaje oksidacijom 36 g matanola (mc1ilalkohola).75 g.COOIl).125 mol. KoUka 6e biti zapremina nastaIih produkata (pri standardnim uslovima) pri eksploziji 100 m1 nitrogjicerina ? Jedna-Cina reakcijc eksplozije .

) ~ n(a1anina). Reakcijom 100 ml rastvora glicina sa nitritnom kiselinom llJstaje 6.8 g benzena naslalo je 26. C ~ 1.)~O. R: CH. 10 J8 molekuh n(hem) ~ 1. m(C0 2) = !4. 8. b) empirijskll fonnulu bCllzcna.H.74. M~ 131 glmo!. ako bi iskoristenje reakcije bilo potpuno ? 102 8. m(gl).8 ~ 7.11101a kisika veie I mol hemoglobina.ie neophodan za prjjenos 1 cm3 kisika na standardnil11 uslovi1lKl.70.O). m(H) ~ 0.OOI Pogledajte primjer 8. C \---7 CO2 .847 g CO. m ~ 8.20 moll!. mol.Pa i temperaturi 303 K.86 mg CO2.36 g.4 g CO~ i 5. B H2 0. Uzorak ad 0.) + 4 CG. Reakcijom 250 ml rastvora fenilalanina sa nitritnol11 kiselinom nastaje 5 1 nitrogena N z pod pritiskom 150 kPa i temperatmi 300 K.426 mol.73.) ~ 0. n(H) ~ 2nCH.17. Koliko je nastalo vode a l<oliko CO2 ? Prin-lst mast mjeri se u apsorpcijskqj c~jcvi sa maf.ie 25 %. 2 CW H:3(s) + 9 O~.24 1 nitrogena N2 pod pritiskom 172 y. 8.:g) ----+ 2"t)'lH.1 g. Izracunaj empirijsku formulu organskogjeciinjcnja ako jc sagorijevanjem 3.5 rna!.k)"neN. Izracnnati:' J a) pracentni sastav benzena. PogJedaj primjer R. U indusl1iji plasticnih masa koristi se ftalni anhiclrid CsI-L03 koji se dobije kontrolisanom oksidacijom naftalen3. Reakcijom sa 3 nitritnol1l kiselinom razvil0 se 22. Koliko se grama glukoze dobije hidrolizom 500 g saharoze? R: C12H2201l~+ C. 8.5 1 llitrogena N2 pod pritiskom' 168 kPa. 19.43 mg vode i 8.11·10. (.78.77.30 mol. Mr~ 131. U uredaju za organsku mikroanalizu spaljeno. R: C)H ll N02 -<-"7 N2 n(f.82. b) c(gl) "" 4. 8.44 mol.1 mol. 8. vodika i kisika. 8.66 mg. 4 H2 0(g) Kolika je masa anhidrida koji se dobije iz 50 kg nafialena.5 L Zapremina se R: n(anh) ~ n(naft)..OH + 2 CO" K01iko nastaje grama i litara ugljik(lV)-oksida pri nonnalnim usJovima od 100 g vodenog rastvora secera masenog udijcla 40 %? R: n(CO.) ~ 4 n(hem) ~ 4. 8. Izra6majte braj molckula hemoglobina koji .39 g H 2 0.2 g.0 g.923.5 mol.02 mg tog jedinjenja nasta10 5. Potpurum sagorijevanjem /.79.0.COOH B N2 a) neg!) ~ u(N.HsOH + :laC! m(NaOH) ~ 238.N0 2 B N:: n(N.72.H. Kvalitath-'Tlom analizom je ustanovljeno da se jedinjcnje sastoji od ugUika. masenu konccntraciju rastvora fenilalanina.Cl + NaOH --). w(E) ~ O. 2H m(H20) ~ 0. Kolika je rdarivna molekulska masa te kiseline ? R: nea.2 g ugljikovodika ? R: 2H ~ H.80.85 L ·8. IzrdCuna1i: a) koliCinu i masu glicina koji jc uCestvovao u reakciji.. -> 2 C.H 110 6(gl"l + C6H I20 6(fr) negl) = n(s311) = 1. Izracunati: a) emphijsku formulujedinjenja. Sagorijevanjem 3. Koliko je grama NaOH potrebno da se dobije 560 g fenola iz hlorbenzena ? R: C.2 i 2.l7! R: CH. 4 29 n(gas) ~ 5. Fermentaciju secera prikazuje jednacina· CJhO.R: negl) ~ n(gasova} --.46 mol. Maselli lldio voclika II ugljovodiku .718 g H 20.2 g.]0.7.4 cm nitrogcna pri standardnim usluvima. m(anh) ~ 57. aka je eksperimentalno odreq. p~ 8. 8. meg!) ~ 32. Izracunati koliCinsku i 8. y ~ 198 gil.lg)-+. poveca!a 1145 puta. N(hem) ~ 6.45.. R: nCO.131 g neke arninokis~line rastvorcn jc u vodi.)" 0.C. ill ~ 45.'" 263.26molll: regl) = 319.. b) kolicinsku i masenu koncentraciju glicina u rastvOTIl. 103 . c) C6fl.71.ij-perhloratorn. a prirClst mase CO~ u apsorpcijskoj cijcvi sa natronskim vapnom. c) molekulsku formulu bcnzena. na temperaturi 295 K Koliko grama alallina je ucestvovalo u reakeiji ? R: C}H.83.)" 0.NH.60 mg.a) ~ neN.8 gil.ie 10 mg glukoze C6 H120s. .81.72 kg. Jedinjcnje se sastoji od ugljika i vodika.7 g.52 g nekog organskog jedinjenja dobije se 8.75. b) molekulsku formulu logjcdinjcnja. Vegas) ~ 114. Koliko vode ce nastati sagorijevanjcm 3.rnc.OS b) CH. m(l-hO) ~ 18.8 g. R: a) w(C) = 0.76. V ~ 9. Hemoglobin reagujc sa kisikom obrazujuti kompleks u kojem se sa 4.O. 8. Rcakcijom alanina sa nitritnom kisclinom nastaje 7.10 .cna relativna molekulska masa bCllzena Iv1r "" 78.

S7.065 g u gasovitom abJTcgatnom stanju ima zapreminu 29. R: el~.5 %. HEMIJSKA RA VNOn-ZA BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE 8.86. koncentracije.5 % BrLina hemijske reakdje definiSe se kao promjena konccntracije rcagujucih vrsta sa vremenom: I!. Odredi empirijsku formulu spoja.6 s v-----~~-·· .c I!. Izracunajte empirijsku rcal{Cije. 8. kkonstanta brnnc rcakcije. a i b stehiometrijski faktori. R: wee) ~ 0.Masa tog jedinjenja od 0. vodik i sumper dobivcno je 2. R: Cs.045 = 4.18 illl na pritisku 101. sarno od temperature i prisustva katalizatora. Spoj se sastoji od ugljika i sumpora.92 g S02.100 molll c.000267 ---- mol -4 mol ~ 2.083molll-0. Izracunati srednju brzinu reakcije U ovom intervalu vrcmena. 1· s ' 1. Oksidacijom vitamina C dobivcno je 3. = 0. gdje suo c(A) i c(B) koncen1mcije reaklanata.84. Brzina hemijske reakcije zavisi od prirode reaktanata. = 0. koja ne zavisi od koncentracije reagujuCih VIsta.e(B)b. 9.t U jednacini fibrurise znak minus ukoliko se posmatra promjena koncentracije reaktanata cija se koncentracija smanjuje u toku vremena.08 g CO2 i 8.-c.083 molll t ~ 1. w(R) = 0.lOOmolll 63.083 molll u toku 1.3 kPa i temperaturi 110°C.816 rug H20.100 molll do 0. Rjescnjc: c.85.s 104 105 . na datoj temperaturi. 8. . 8. proporcionalna je konccntracijama supstanci koje reaguju.06 min ~ 63..545 ~ 54. Izracunati empirijsku formulu tog spoja aka je poznato da ga cine ugljik i vodik. Sagorijevanjem 2 g nekog organskog spaja dabiveno je 4. nego formula spoja. Izracllnaj procentni sastav vitamina i njegovu cmpirijslm {'ormulu. Ncka imamo reakciju: aA + bB -+ produkti. « Ptimjer 1.64 g CO2 . 1. Sagorijevanjelll 5. Brzina hemijske reakcije je: v ~ k e(A)' .409 ~ 40.67 ·10 ---. KOllcentracija reaktanta A smaqji se od 0. temperature i prlsustva katalizatora. Sagorijev<:lujem organskog spoja u djem 5e sastavu nalazi ugljik. Uticaj konccntracije na brzinu hcmijske reakcije prvi Sll izracunali hemicari Guldberg i Waage (1867) i definisali zakon 0 djelovanju inasa: brzina ncmijske V=--.5 g vode. w(O) = 0.9 %: (e3~03)'..00 rug CO2 i 0.62 g H 20 i 1.._ c.96 g So._ t v = 0.06 min.6 s 0.32 g nekog organskog spoja dobiveno je 3.

b) koncentracija reaktanta B poveca tri puta. c) koncentracija oba reaktcmta povcca tri plita.: ·raste sa vremenom jeT raste koncentracija produkata reakcije. = k-3c(A). koncentrdcija supstanci koje Stl llcestvovale u hemijskoj reakciji iznose:c(A) = 0)0 mol II. J07 . A s desna na lijevo: V2 = k2·c(C)'·c(D)'. . Odnos izmedu koncentracija pri ravnotezi maze se izr3ziti jednacinom: K = .5 molil) . a) b) Izracunati: konstantu ravnoteZe Kr.'tante. pri 70(t'C.37 molll. c(B) = 0.e(B)· KONSTANTA RA VNOTEZE Sve hemijske reakcije ne odvijaju se same u jednam smjeru. za odredenu temperaturu.0. konstantu ravnoteZe Kp za sintezu arnonijaka. = k"e(Aj'-c(B)'. e(N2)~' 2. Koliko pula ce se povecati brzina hcrnijske reakcije koja kineticki slijedi stehiometrijsku jednacinu A + 2 B -> produkti. I rI Konstanta ravnoteie ima vrijednost 'veeu od 1 sto 7. Primjer 2.00 maIIl.3c(A)·[3c(B)]' = 27 v. Povratna Teakcija maze se prikazati jednaCinorn: 2A+B=<:ZC. Brzina hemijske reakcije je: v = k c(A)'c(B)2 .8 mol!!)' (0. Nastali produkti uzajamno reagujl1 i daju panovo reah.e reakcije. konstantne velie-ine pa je i rUihov odnos K konstanu1a vcliCina j naziy.37 molil amonijaka.{i.Primjer 2.25 mol!I.80 molll K-? b) ako se koncentracija aba reaktanta poveca tri puta. ill:lil = 3. e(NH31 = 0.25 mol!! r. Brzina povratne rcakcije 106 VI Rjesenje: T = 273 + 700 = 973 K.25moIIl 10. U principu hemijske reakcije su povratnc (rcvcrzibilne). a) ako se kancentracija reaktanta A ne mijenja ondaje: VI = k·e(A).80 moliL Izracunati konstantu ravl1otez.. Brzina hemijske reakcije ce se povceati tri puta. ako se: a) koncentracija reaktanta A poveca tri pula. (0.I1aei d£l se reakcija od\"ija u smjeru dobijanja produkata. K.0. Brzina hemijske reakcije 60 sc povecati devet puta. RjeScnje: U stauju ravnoteze je: e(e)' .) se Imn!!ianta ravnotczc.. Isto taka i c molekula supstance C i d molekula supstance D daju povratnom reakcijom a molekula supstance A i b molekula supstance B.[3c(B)]' = 9 v. Ona 1ma konstantnu vrijednost za datu tcmperatllw i ne zavisi od koncentracije supstanci koje reaguju. onda je: v. Neka imamo hemijsku reakciju: Ako se u ovu jednacinu uVTste \Tijednosti koncentracija koje su navedene II uslO"vima zadatka dobije se: . c(C) =. cC+dD u kojoj a molekula reaktanta Ai b molekula reaktanta B daje c molekula produkta C i d molekula produkta D. 2. ako se koncentracija reaktanta B ne mijenja. aA+bB !.50 mol!l e(B) = 0. C(C)2 e(A)' . Uzorak gasne smjeSe. = k.00 fioIIl a) K. Treba napomcnuti da ramoteinc koncentracije nisu iSlo sto i polazne koncentracije. ~? b) Kp -? = Vz. Kada se uspostavi ravnotd3 .) = 0.c(B)' = 3 v. sadrii: 0. Brzina hemijske reakcije Ce se povceati 27 puta. Primjer 1.0 molll nitrogena i 3.0 mol!l vodika.e(D)d erA)' . Onog trenotka kad se te dvije brzine izjednace nastupHaje dinamicka raYlloteZa: reaktanata A i B. anda 6e brzina hemijske real<cijc biti: v. RjeScnje: erA) ~ 0.24(IIlOI . BrZllla polaznc rcakcije Vj opada s vremcnom jer opada koncentracija V. Reakcija se odvija u gasovitoj fazi i jednacina reakcije je: Brzina hemjjske reakcije s lijeva na desno je: v.e(El' Konstante kl i k2 Sli.

va pod tacna odredenim uslovima. Radi jedllost[Jvnosti u jednaCilli smo pisali termohemijskih jednaCina obrarJen je u poglavlju 12. + toplota Pravilall /latin pisanja b) Poste se re.018 moUI-min. Kp (2993 kPa)' = 387 .)] = 125 v.)'.ll'lino!'.ostala Ilepromjenjena. Kolikaje srednja brzina reakcije tokorn ovog vremenskog i111ervala ? R: v U poglavlju 3 smo napomenuli da se.me reakcije. Sada izracunavamo konstantu ravnoteze: 9. Pri promjeni till uslova ravnoteZa se narusava. u strallU koja. 109 . Uvrstavanjem odgovarajuCih podaLaka dobivamo: p(NH3) = c(NH. Izraeunati konstantu bn.mati promjena pritiska.10. ravnotda ce se pomjeriti U onom smjeru koji cc tciiti da uspostavi .) = e(N. tj. odgovara manji pritisak.cija je pracena izdvajanjcm topiate (cgzotcrnma reakcija).1 Koncentracija reaktanta A promijeni se od 0.2 H20(g).[5e(H. Brzina reakcije A + 2 B -)0 produkti iznosi 0. Dobivanje pare iz vod.::. 9. c) smanjcnje koncentracije. c) SlllaI~jenjem koncentracije S03 reakcija ce se pon~jeriti udesno i bite pracena takode smanjenjem konccntra. b) Povccanjcm koncentracije S03 reakeija ce se pomjeriti u lijevo.3.2.5 main i c(E) "'" 0. ~ prvobitne uslove.).min.m nepromjel~enim uSlovima.~ povcea pet puta.) ·RT = 16180 kPa. b) povecanje koncentracije S03.11 kPa" 16180kPa·(24270kPa)' ' LE CHATELIER-OV PRINCIP Hemijska ravnoteza se odri.ika i kisika moze se prikazatijednaCinom: 2 H1(g) + 02(g) ----7.5c(O.. pri osta11. ukoliko zapreminu izrazavamo u litrima (l). peN.)·RT = 2993 kPo.kav ce uticaj ua ravuotczu i. Pri lome jc e(A) "'" 0.6 roolf1. povecanjem pritiska pet pUill i konceniracija reakcione smjese ce se poveeati pet puta. c(N.2. moiemo predvidjeti koristeci Le Chatclierov (Ie Sateljejev) prineip: Ako se mijenjaju uslovi pod kojima jc sistem u. K1.u reakcije: 2 S02 + Oz :!:t 2 S03 + toplota. purisak dobiva u kilopaskalima (kPa) = 2.3 mol~'mjn = 4. Manjem broju molekula. e) Rcal. Samo u tom slucaju vrijcdnost konstante ravnoteze ce ostati nepromjenjena. S03> d) povecanje pritiska smjese. a) povecaqje·koncentracije S02 ili O 2.0350 mol!1 do 0. ravnotezi.cije S02 i O2 .:1kcija odvija u gasovitoj fazi umjcsto koncentraeija mogu se meti pareijalni pritisci te je onda konstanta ravnotcze: K = P peNH 3 ) ' peN. P(H2) = e(H2 )·RT = 24270 kPa. u suanu na kojoj je manji broj luolekula.}emperature. u jednacini gasnog stanja.7·IO"molfl·s.kolicinska koncentracija. R: ·Ako je temperatiiia reakcione smjese . VI ~ k.0285 mol/l u taku 2.. v = k-c(H. = c(NH 3 )' ".ic suproUla izdvajal1ju topiote. d) Povccanjem pritiska (npr.a) Koncentracijska konstanta ravnotde je: K. a) gdjc jc: c .)j'. UVrSavanjem vrijcdnosti ravnoteznih koncentracija dobivamo: e) poviSenje temperature.) 'P(H2)' . k = O. Povccaruem tempemture ravlloteia se pomjera ulijevo. tditi cIa dastignc prvobitnu vrijednost. Kako utice na ravnote:i.3 JIlin.)'c(H. Koliko puta 6e se promjeniti brlina reakcije ako se pIitisa. sabijanjem smjese) ravnotel::l sc pomjera udcsno tj.)' Primjer 1. komcentracije i s1. odnosllo koliCillsku koncentraciju u molll.c(O. ZADACI 9.83·!O. Ako gasove smatramo idealnilIl" onda mozemo primijeniti jednaci'nu gasnog stanja: p=--RT=eRT V n Rjcsenjc: Povecanjem koncentracije S02 iii O2 ravnoteZa se pamjera udesno jer ce se same u tom slncaju smalljiti njihova kancentfUcija. 108 R: v =ie'e(A) 'c(B)'.

154 mo1lI.F2 ~'\ 2 HF + toplota. d = 1. c) K.6.) + toplota. *d) 2 C(~) + H2(g:) 4 C2H2(g). e) N. b=e=J. se udesno..H.?notezalcakcije: .02~) => 2 H20~) + 0.08 mol/l. e(C)' 'e(D)' .) b) N~04 ~g<..041 mollI. Konstanta ravnoteze reakcije A+B::. " . Hemijska reakcija se nlOzc prikazatijednacinom: ail. Na koju Ce se stranu pomjeriti n1. Reakcija tece premajednacini: H2 + Cb!::. b) smanjenje koncentracije nitrogcna:. c) K = c(H. I). + bB => cC + dD.O! mo!/!. c) povccanjc koncentracijc amonijaka.2:N02 .)' ' c(N. .O(g) => CO.. => 2 H. Napisite lzl"aze za konstantu TIlvnoteze mil1 reakcija: a) H. + lpolota. e(B) = 0. Izracunati brzinu reakcije aka je c(A) = 0.09 mollL e(C) = O. c) e(C) = 0. 2 yO(g) R: c(HCI)' c(H. b)K.. e(H20. b) etA) = e(C) = 1. *f) CO2 (g) + C(s) !:. c=d=2. £) 4 HCl +0.) e(H.= 3.. + H. 2 N0 2.0369 moW. c) pomice se ulijevo.(CH.) 9.toplota. C = 1.056. NapiSi izraze za kanstantu ravnateze ako je : a) a = 2.) 'e(CI. d) poyecanjc pritiska. e) erA) = e(B) = 0. d) 2 H. e(C) = 0.O(g) + toplot3 ako se pO~'eca pritisak i temperatura? R: a) b) c) d) e) 9. 8. b"" I.) .8 mollI. .. elK. c(NO.10.9 Smjesa gasova sastoji sc iz vodika i 111ora. = 1. . Kako se mijenja brzina prirasta koncentracije amonijaka pri reakciji: 3 H2(gJ + N':'(g) ~ 2 NH3(g). d) pomiec b) K = .741'/mo!'. b) e(C) = 0. Kolika je ravnoteiua kanccntracUa reaktanta C ako je: a) erA) = 0.34 ·10" !'/moI 2 110 111 .39 J'/mo!'.. c) 2 H. 2 ReI. . 9. + 2 0. Izracunajte vrijednost za kQl1stantu ravHotde rcakcije: A+3B=> 2C aka su ravnoteme koncentrac\ie : a) erA) = 0.Brzina reakcije 6e se povecati 125 puta. a=d=3. Ko = 1.2C iznosi K = 0.081 moI. e(B) = 0.toplota.5.20 moW. 9. 9. c) CO + H. R: 1024 pula. R: a) Pove6anje pritiska ne utice ulijevo ne utice udesno udesno udcsno Povecanje temperature ulijevo udesno ulijeYo ' ulijevo udesno lllijevo.) c(H. b) K.15 maIn.63 ·10" molll·s.)'c(O. b) e) a=l. c(B) = 0. b) pornice se ulijevo.OC. Kakav uticaj irna na ravnotezu reakcije: N2 + 3 2 NH3 + toplota: a) povecanje koncentracije vodika." => 2Cl.023 mollI.8.27 molil ? R: a) etC) = 0. b) erA) = e(B) = 0.. e) pornice se ulijevo. + 0.:':" a) H" + .6 maI!l. + Cl2 => 2 HCI. R: a) K. R: v ~ 9. e(B) = 0. . / e) po\'ecanje temperature ?"~~~-'R: a) pornice se udesno. = e(C)·e(D)' . c(Al'e(B) e(A)'e(B)' C(A)' 'e(B) 9.4. 9. .+ 2 H. . '" 2 NO. maIn. b) N2 + 2 O 2 !:.)" 'f) K = c(CO)'.) e(C. *e) C(s) + 2 H 2lg) !::. Konstanta bEine reakcije 3 A + B -> produlcti iZllosi 5<10-4 elmoe·s. Ko1iko ce se promijeniti bEina priTIlsta Hel aka se pritisak poveea tri puta? R: 9 puta.65 maIn.) 'e) K = . e) c(A) = 3 c(B) = 0.1' 9.12. C~(g).O)' 'C(02) .11.. c/.I.7-10" moln. = C(C)'e(D).7. b=2. ako se pritisak poveca 4 puta. c(CO.00 12.

Podaci se ocinose na koncentraciju rastvora od 0. IZnlcunati koncentrdcije jona ako jc stepen jonizacije 70 %.70·! ~ 0. c(AB) gdje su u izrazu za Kc mvnotc±nc koncentrac~je. 112 113 .a) Uvrstavanjcm ujednacinu (1) dobivanl0: K~ =-_·c..RAVNOTEZA U RASTVORIMA ELEKTROLITA Supstance koje u vidu rastopa ili \'odenih rds[vora provode elektrlcnu struju pomocu jona nazivaju se elektrolitima. K011stanta ravnoteie je: K . Primjenorn zakona 0 djelovanju rnasa mozemo napisati izraz za kOllstantu ravnotdc kqja se U ovom slucaju ZQve konstanta disocijacijc (jonizacije). a negativno naelcktrisani joni anioni. aktivitet jona UmjesiO aktiviteta mozema uvritavati koncentraclju jona sarno aka su kOlJcentracije manje ad 0. z . i-a a? . Na+ + OR). Pozitivno slabi etektroliti.05 moW·0. Na primjeT: c(A')·c(B-) .05 mollI.05 molfl (X= 70 %= 0. Rjdcnje: naclektrisani joni se nazivaju kationi. natrij-hidroksid (NaOH . a. Kod elekrrolita gdje dolazi skora do pOtpUTW jonizacije skora da i nema smisla govan-ti 0 hemiJskoj raviloteii. natrij-hlorid itd.-)~l c (SO~-) ~ 0. Ukoliko je konstanta disocijacije veta eiektrolitjc jati. Stepen disocijaci. 1z jednaCine uocavamo da je: K ~C(A+)'C(B-).70 z(Na")~2 Aka je na primjcr od 100 molekula disosovalo 75.iacije. Dalje je: c(AB) ~ c .1 molfl. Zbog jakih privlacnih sila izmeau jona u rastv01ima elektrolita urrljesto koncentracije se uzima u raC'un tZI'.koncentracija rdstvora. Proces disocijacije elektrolita na jone je ravnoteZni proces 11a koji se moze primjeniti zakon 0 djelovanju masa. Naci vezu izmedu konstantc disocijacije i stepena disocijacije za rastvore slabih elektrolita. Pri rastvaranju u vodi elektroliti se ralJazu ua jone. dolazi do asoci. nastaju molekuli.70·2 ~ 0.75 iIi 7S %.05 mo!I1·0. < 30 %. a koji slabo disosuju Koncentracija jona se moze izracunati iz izraza: gdje je: c . .035 moll! c (Na') ~ 0. U prvom slucaju znaci da je proizvod koncentracije jona 1000 puta veei od nedisosovanog dijela HeL gdje je c kocentracija raslvoril.c (AB) (I) gdje su u izrazu ravnotelne kocentracije.001 mol/[ kod jakih elekll'olila.070 molil.stcpen disocijacije. anda jc stepen disocijac~je 0. Na primjcr konstanta jonizacije Hel je 1000 .1 moI!l kod slabih_ eleklrolita.ic (jonizacije) je odnos broja disosovanih molekula N i ukupnog braja molekula: Primjer 1. Ta pojava se naziva cicldroliticka disocijacija (jonizacija). Slabi elektroliti imaju stepen disocijacije a. . ~---- Pri disocijaciji slabih etektrolita javlja se suprotan proces. Slabi elektroliti su na primjer etanska (sircetna) kiselina. amonij-hidroksid NH 4 0H itd. OdnOSHQ 0. Razblaiivanjcm rastvora stepen ciisocijacije raste. Pdmjer 2. . sve dok ne dade do dinamicke ravnoteZe izmedu ll101ekulskog i jonskog oblika. A+ + B-. Supstance koje disosuju u veeoj mjeri se zovu jaki elektroliti. U nascmprin-ycmje: c(Na2S04) = 0.broj istovrsnih jona molekula elcktrolita. a vode 10"16. Jaki elektroliti imaju stepen clisocijacije a > 30 %. Jaki elektroliti su na primjer bloma kiselina (ReI :!:. z(SO. ReScnje: Neka slabi elcktrolit dlsosuje 11a dvajona: AB t:. Rastvor Na2SO<l una koncentraciju 0. H+ + en.ex c ~ c(l.!:.

na temperatuti 25°C 17. b) pri kajaj ce koncentraciji sire-etne kiseline njen stepen disocijacije iznasi1.10-3 1110111. Koliki je produkt topivosti olovoClI)-jodida na toj tcmperaturi ? RjeSenje: Jonizacija Pbh maze se prikazatijednacinom: PbJ. Primjer 3. na l.1·10"5 (111ol/1)2. Prirnjcr 2.32 % = 0 0132 a) K. Ova suzbijanje disocijacije slabog elektrolita prisustvom jakog elektrolita sa zajednickim jonoro se naziva efekat zajedniCi{og jona.0132 ' . Imamo rastvor sireetne kiseline. Prcma tome topivost CaS04 iznosi 7.3 mol/I.1·10'5 (mo111)'.3 K Ova konstanta se zove produkt topivosti.8·10. To znaGi cIa u tc'llogu (CVfstOj fan) mora biti odredena koJie-ina Cvrste neotopljcnc soli.cmperaturi 25°C. Kako CC nn ravnotezu utica!i natrij-acetata (CH. 11 smislu suzbijanja disocijac\jc.Ova jednaCina Poyczuje konstllntu disocijacije i stepen disocijacijc za stahe elektrolite i poznata je kao Ostwaldov zakon razblazenja. CH.0132)' ·O.:. Produkt topivosti kalcij-sulfataje· b) dodavm~e Primjer 4.COO' + H' CH3COONa .2~= 'l-a (0. postoji rnvnoteza izmedu supstance u rastvoru i iste supstance u taiogu. odnosno: c (Ca2 = 7.COOH .lmolll =176.rr~<J1 1 . To mati da konstanta ravnotez. Stepen disocijacije sireetne kiseline Cija je koncentracija 0. iznosi U zasicenom mstvoru koji je u dodiru sa evrstom fazom (talogom) rastvorene snpstance. + 2 T.10-3 mal/L . ravuoteZa pomjeriti ulijcvo. Produkt topivosti C:1S0~.e zavisi od koncentracije jona u laiogu. Koncentracija jona u talogu je konstantna veliCina neovisna od koliCine taloga. Konccntracija jona malo mstvorljivog elektrolita. Topivost olovo(II)-jodida u vodi. Ag+ + Br-. 11a primjer.32 %. CH3COO' + Na+ Uvrstavanjem u gomju jednaCinu dobivamo: Rastvor acetata ima zajednicki jon CH3COO" 53 rastvorom sircetnc kiseline.8 . ~? b) c =? za" = 0. Uocavamo da smanjenjem koncentracije raste stepen disocijacije. a) kolikaje konstanta disocij(lcije sircetne kiseline. .1 moll! a = 1.oCCaS04) ~ c (Ca2 ') = 6.:. koji se nalaze u njegovom ?. = Rjdenje: Jonizacija Caso4 moze se prikazati jcdnaCinom: Napomena: Skora identicall rczlIltat hi dobili aka bi pisali izraz Kc if c. Ncka je. 115 114 . konstantna je vrijednost za datu temperaturu. Pb2.i 30%? Za proces disocijacije malo rastvorljive soli lUoze se primijeniti zakon 0 djelovanju masa. pa mozcmo pisati: RjeSenje: c ~ 0.265. Aka je stepcn disocijacije vcoma mali onda so·moze pisati: AgEr !::.. Ravnoteia se uspostavlja kada je rastvOf zasicen. a acetaia Cl!. supstal1ca malo rastv·orljiv elcktrolit AgBr.:.nosi 6.1 mo1J1 iznasi 1.10-5 1-0. raslvorem . K.. Zbog toga ce se. Primjer 1. ) P1WDUKT TOP/VOST! TopiYost soli na d'ltoj tempcraturi mjcri se na osnovu konccntracije njenog zasiCcnog rastvora.asiCellom rastvoru. Tada zasiceni rasivor sadr?:i jone srebra i broma: 1. prenm Lc Chatelier-ovom principu.COONa)? RjeScnjc: Disocijacija sire-cIne kiselinc moze se prikazati jcdnaCinom: Iz· jednaCine jonizacije vidimo da je konccntracija lona Ca 2 + jednaka konccntracijijona SO~-. Kolikaje topiyost (rastvorljivost) tc soli u vodi ? a) =.

Produkt topivosti srebro-hlorilli'lje 1.<-l za produkt topivosti ~ Ag++ cr c (r) ~ 2.1:..(Ag+) 1.c. odakle je nova kOllcentJacijajona srebra: c.13 (mol/lf Polaznc koncentracije su 10-4 moUL Rjdicnje: Srebro-bromid Se talozi premajed:nacini: Poslije dodavanja NaCl koji potpuno disosuje. ~ 1.13 !). 3 mol.a doda se toliko kuhinjske soli cia koncentracija NaCI bude3-10-4 mol/I.8·10~' moll 1 Proizvod konccntn](jja je: Koncclltracija jOlla srebra se smaIljila 29 puta poslije dodavanja NaCl. za datu tempcrdiuru. U protivnom nece! Posto je zaprcmina dobivene smjese d\'u pUla veea od zaprcmine svakog od upotrebljenih rastvora.l0. c(AgNO. 2 cCKEr) ~ clEO ~ . (l0-'1 je vecc od-. Produkt topivosti mora osi.Topivost (rastvorljivost) supstance.lana srebra u rastvom '2 .. moll! Produkt topivosti soli je: Kso(AgCl) ~:. moze se postiCi Pr'JktiCIlO potplmo talozenje! Proizvod konccntracija je vcCi ad produkta topivosti i talog Rastvor.7 moll!. CPb2+) ~ 1. Odnos kOllccntracija jOlla srebra prije i poslije dodavanja NaG je: ~ crAg') ~ 2.8 (prekomcen produkt topivosti). ".5 molll.lO-s molil 9 " .265. 3. c(Ag')-c(Cl") "" 1.2· ](rlQ moll!.)0 2 5 moll!.265·10·'molil. odred10e se na osnovu kOllcentracijc njcnog zasicenog rastvora_ C Primjer 4..8·10.1 ~ 2..2 .2_10. Zbog toga se remeti ravnote7. onctaje: Potrebno jc naci koncenlTaciju jona srcbra i broma poslije mje. Jonizacija AgEr se moze prikazatijcdtmcinom: Posto jc produkt topivQsti konswntan.ati ncpromjenjcn te ce se stoga smanjiti koncentracijajona srebra_ Taj dekat se zove djelovanje zajednickog jona.53·10'.!::. na sobU(~i temperaturi iznosi 4.0 (mol/ll U zasiceni rastvor srebro~hlorid. premajednaCini: NuCI . koncentracija svakog jona bi6e dva puta manja nego kod poJnzuih rastvora (predpostavlja.21-10 10 TIlolfl zakijucujcmo da su koncentracije . Ako se u rastvor doda u visku reagens sa kojim se vrsi taloienje.mo da je stepen jonizacije KEr i AgN03 jednak jedinici). Koliko puta 6e se smanjiti koncentracija .l. Na+ + cr pojavit ce se viSak jOlla 111ora. !O~4 mol 11 ~ 5. ~ 3.10.(Ag.ie presiceJ:l.sanja Ukoliko jc proizYod konccntracija till jona ved od produkta topivosti pojavit cc se talog.CAg+) c.) c.10. Da li ce se izdvojiti talog srebro-bromida AgBr aka Be iZIlJijesaju iste zaprcmine rastvora AgN03 i KEr ? Produkt topivosti AgEr.(Ag.1.10-4 molll ~ 5· W. Iz jednacine jonizacije 'vidimo da je kOllcentracija jona joda dva pula veta od konccntracije jona olova: Rjcsenje: Prema jednacini disocijacijc AgCi i izraz. Nova koncentracija jona hloraje: AgN03 + KEf'.lana srcbra i hlorajednakc i iznose: Primjcr 3. na datoj temperaturi. ce se pojaviti_ 116 117 .4. AgBrl + KN0 3.(Cl').

9.10-5 molll.00171 moliL R: a) NILOH !:. 9. e(W)'·c(CO. KoUka ima disociranili molekula? 9.102 moliI. 3W +Poi' R: a) K.:l 0. a) b) c) HCI.CH. H'+NO.COOlI)' .4 molfl. H.2er R: c(Cn = 0.) = 0. K' + Olf... c) kanstantu disocijacije amoni}hidroksida. Fc. Konstantajonizacije rnravije kise1inc HCOOHje 2·10'4 molfl. 9. c(Olf) = c(K') = (H = 0.CO.6-10'8 (mol/it Kolika je koliCinska i mas~a koncentra~ija kaJc~j-karbonata u vodi ? 9.26.OH) = c . e(NH/) = e(OR) b) c(NH.') c(H. 9. K ~C(!:l>C(CB3COO) . = 3.1 moIIl. Napisitejone na koje disosuju: R: c = 0.21..0004 mol/I.10. d) butallske kiselinc.c(NO.'. Kolika ce biti konccntracijajona vodika UHlstvOru cijije stepcnjonizacijc 4 %? R: c(H") = R: c(Ca". c) K+ + cr.a e = 0. c(HCOOH)' b) g soli u 100 e1\13 rastvora. c) oksaIne kiseline. MgCJ" AIC1.. Izracnnati: a) kOllcentraciju amonij-jona i hidroksid-jona.. Ca2 + +. Rastvor kalcij(Il)-hlorida CaCl. NaOH.::: 4. ima stcpen disocijacije 4 %.0887 malfl.195 molll..058111011l.Topivost solije c = 4. e(CH 3 COOH)' eaCh!:. Izracunati jonske koncentracije u rastvoru KOH. Od ukupno 200 mo1ekula disociral0 je 5 %. a stepen jonizacije 84 %. = 9.22.) c(!INO. = c(B")'c(CH 3 CH.) = c(COi') = i. b) koncentraclju nedisosovanog amonij~hidroksida.. HNO" H 2 S04 . r(CaC0 3) = 0.17.) = 0. c(Ca') = 0.. a stepenjonizacijc 87 %.01 mol/I.26·JO~ maIn. c(Hi = 0. R: a) K ~ c(H+) ·c(HCOO") .294 mollI. KdMg(OHhl = c(Mg") 'c(OH'). Zila da je koncentracija jona lIS 119 .3. iJ..ZADACI 9.) e(H+). R: c(Ba2+)::. c(OR) = 4·10~ mollI.13.6no·5 moliL 9. Ca2+~20I-r. c) fosfatna kisetina H3P04 .19. Odredi koncentraciju rastvara HNG} aka se vodika 0.) 9.09 moll!.26.10.''0. R: c(Mg") ~ n O~ molll.065 moliL 9. c(CaC!.·e = 0.l++30R.10. NapiSi izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih orgaIlskih kiselina: a) nrravlje kiseline. c(CaC03) = 1. b) sircetne kiseline. a stepcn disocijacije soli U OVOID rastvom 65 %.35 moIIl 9. Odredi koncentraciju jona zeljeza i hIora u rastvoIU FeCI} aka je kancen1racija rastvora 0.005 molli. Topivost (rastvorljivost) Mg(OHh iZ110si 2·10"4 mollI. Amonij-hidroksid Cija je koncentracija c 0. sadrii Izracunati koncentracije jona hiora i kJlcija aka je stepenjoniz3cije 65 %.Produkt tODivosti kalcij~karbonata CaCO} iznosi 1. e(Fe)+) = 0.P0 4 .5 mol/L fl stepen jonizacije Kolika je koncentracija ras1vora kiseline i koncentractia jona vodika ? R: e = 0. Nab produkt topivosti. 9.. Konccntracija rastvora je 0. Af3+ + 3Cr. R: a) II' + cr. KCI. R: KOH t.173 maIn.3.C?!" COO c(CH 3 CH. Konstanta jonizacije sircetne kisclipe je 1.14.07. = 1.1171110111.2·llr 'l (moI/I)'. 2H' +50. 9. Feh + 3 cr. n(BaCO. NapiSite izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih kiselina: a) karbonska kiselina H2 CO}. c) K. b) Na++OJf.Koliko jc vode potrebno za rastvaranjc 1 g BaC03 na sobnoj temperaturi ? Produkt 10pivosli soli je 1.3 111011: V=IIGL 0.16.15. Ca(OH)" Fe(OB). j (. d) nitritna kiselina!INO.18.25. b) sulfidna kisclina H2 S. c(C!.23.l) = 5. R: FeC13 t.5 mollI. NH/ + OR.0096 mol/l.24.10''(mol/1)'. d) K . Mg 2-1 + 2er.0126 giL 9.20.75·10.

izdvajiti ) 1l Za razliCite 'VTijedn<?sti pH i pOR imamo: pH~ 7 pH<7 pOH~7. Koncentracija vodikovih i hidroksilnih . 9.0089 g.I.ista vada je slab elektrolit i jonizira prema sljedecoj jednacini: H 2 0 -> W+OH.10. Kolika je topivost AgCl. koncentracija zasicenog rastvora ? R: c(AgCl) ~ 1. 9 Vrijednost negativnog logaritma koncelltracije vodikovih jona predstavlja vrijednost negativnog logaritma koncentracijc hidroksidnih jona pOR vrijednost: pH.o(molll)'.Da li ce se izdvojiti taIog Agel u rastvoru koji nastanc mjcsanjem 1 ml rastvora NaCI konccntracije 0.~lmol/l~o. Produkt topivosti solije 2. Aka to uvrstimo ujednacinu dobicemo daje: Ova konstanta se naziva jonski produld vode. Prema zakonu 0 dcjslvu rnasa Konstanta ravnotcz. tj.Produkt topivosti PbCh iznosi 2·W-s(mol/I)3.10.21· ]Q'.c(OH')j ~ log J. log con + log c(OH') ~ -14 i·( -I) -log c(H") -log c(OR) ~ 14 R: c(Pb'") ~ U2·lO"moVL U rastvomje c(PbS04) ~ 1. b) 0. RjeSeoje: JONSKI PRODUKT VODE Hemijski (.27.5 molll? Produkt topivosti soli je ].52·10.W's moln. U 1 litru vade ima 55. pOH<7.3·lO"(molll)2.lO. Talog se nece .7 moln. c(HCll ~ 2·]0-' moll! pH~ ? Hel jc jaka kiselina !ito mati daje potplmo jonizov3na odnosno daje: con ~ c(He!) ~ 2·10~ molil pH ~ -logcon ~ _log2·I04~ 3.5·10"5 (mo1JI/. 121 120 . 9.10·8(mollly".046 g.001 molll i l l rastvora AgNO" konccntracije 5.7. R: c(Ca2")~c(SO~-)~ 0.30. 9. moie cia se rastvori ujedllom titru vade? Produkt topivosti soli iZilosi 2. sredina je neutralna. lll~ n·M~ 0.Da Ii ce se izdvojiti talog CaS04 aIm se pomijesajll iste zaprcmine rastvora CaCh i Na2 S04.Treba izracunati pH VOdCllOg rastvora Hel cija je kOllcentracija 2.Olmolfl.lO(moVI)'.10. b) 51 vodt::? R: a) 0. 11 pH ~ . sredina je bazna.4 mol.lO'''.ma elektrolita koristi se kao kriterij za odredivanje kiselosti odnosno bazicnosti elektrolita.cmperaturi 25"C.V~ 1.c je: Doprinos koncentracije vodikovih jona zbog disocijacije vode je neznat. To je manje od produkta topivosti.044 g. n~c.28.9. Taiog se llde izdvajati.Koliko grama PbSOI.4 molll.lana u vodenirn rastvori.1 AgBr ce se rastvoriti u: a) 11 vodc. LogaritnriraI\jem izraza zajonski produkt vode dobivama: log [c(H').log c(H} pOH ~ -log «OR) pH + pOH~ 14.31.10 4 molll.3. Primjer 1. U Cistoj vodi na temperaturi 25"C je: c(l-1) ~ c(OH) ~ ]. R: 0.19. pH>7 pOR>?.ill i ne treba ga uzimati U obz1r.21. (molll)2. 9. R: Proizvod koncentracije jona u rastvom jc 5·1O· (mol/lf To je manjc od produlcta topivosti.005mollL Proizvod konccntracija jona poslije mijesanja je 2. sredina je kisela.9 g. Koliko gr(lrr1.5. Koliko se grama olova (u obliku jona) nalazi u 250 ml zasicenog rastvora ? gdje su c(H) i c(OR) ravnotezne koncentracUe jona i C(H20) ravllotezl1a koncentracija ncjonizQvane vade.52-10.3 mola vade na l.32. 9. Produkt iopivosti AgBr iZllosi 2. Cije su koncentracije O.Produkt topivosti AgCl iznosi 1.

4. pH ~ -log 3. U 500 ml vade dada se 0. b) Da bi nash broj jona koristiCemo definiciju koliCine supslance i koliCinske koncentracije: C=- rastvora.95. Izrac-unati koncentraciju rr.51 M(N80Hl = 40 glmol pH= ? pOH=? Prvo cerno naCi koncentraciju NnOH.Frimjer 2. 2.8.42 ~ 11. N(H') = n(H}·NA = 3.3 moM a stepen jonizacije 95 %. a koji u nasem primjeru iznosi 1.3 mol!I·2 = 3. nastalih Z "" jonizacijom jednog molckula.98·10"molll.10-9 molll.022·10" mOrl = 2.8 g NaOH.) = ""c(NaOH}z.s. Vodeni rastvor NaOH lma koncentraciiu 1.04 molll.=_Lml a) b) 0.04rnolll' n c(NaOH) -. koji i2. Primjer 4.4.3 molll a=95%=O.c(NaOH) -1·10" mo1fl pOH·' -log c(OH-) -log 10" .2-10. pH "" 3.00 II pH .3. Konccntracija rastVora sulfatne kiseline je 2. Kolikl je pH i pOH rastvom ? - Rje. plitisnemo tipkn TNV (iIi 2 nd) a zatim tipku log.enu Vlijcdnost.8·10~ mol.4 pH+pOH-14. Izraclmati pOH i pH c(H} = ".58. b) koliko vodikoyihjona ima u 1 ml rastvora'Y 122 123 . te je: c(OR) .10.8.42. C> M·V 40g!mol·0. 1O~ mo1n pH.10. KoliCina OR" jona nastalih joniz3cijol11 vode zanemarljiva je U odnosu na kolicinu jona nastalih joniZ:'lcijom NaOH kOj8 je potpuna. Dobicemo iznos 3. Tn vrijednost unesemo u racllllar sa predznakom minus.3 = 2.2.6 = 2.paR = 12.10.scnje: e ~ 2·10.8 mol· 10"'· 6.04 = 1.11osi 1 i z .OOll = 3.8·10-'mol!1.3 molfl·O.4.6 pH = 3. a) koliki je pH i pOH ras(vora ? b) c(H+) = lO-pH = 10.95 Rjdcnje: C(N8QBJ_'. c(OR) = l·c(NaOH)·l = 0. Koncentracija Off jona moze se naci iz izraza: c(OR.5l Rjesenje: a) pH = -log c(H+). a) n V' n=-- N NA ' ntH') ~ e(H} ·V = 3. b) pH=8.i Of[ jona ako jc: =O.10-4 moill. Primjer 3.? paR ~ ? N(ti) =? Kiselina jonizuje premajednaCini: Jemi H~ su prisutni zbog disocijacije vade.1.4).braj hidroksilnih jona koji naslaje jonizacijom jednog molekula.8 g V= 500 ml=0.stepenjollizacije. pri ecmu je broj vodikovih jOlla.6.V m o8 a . pOH = 14 . (-3. a) H2 S04 -7 2 ff' + SO~-. pOR = -log c(OR) = -log 0. crOW) Napomena: Na depnom racnnaru "'\Tijednost koncentracije iz poznatog pH nalazimo ovako: Nekaje kao u gomjcm primjeru. gdje je: a .9·10-4 sto predst<rylja traZ. pOH --? Y. pH=14-4=10. Rjesenje: m(NaOH) = 0.·c(H')·z = 0.4 = 3. pH = 14 .29· 1018 Primjer 5.5. c(H') = lO-pH = 1O.

02 mol!l·0. Pouebno je izracunati kolicinu (broj ll101ova) i kiseline i baze u rastvoru.5· 10" mol.0251 ~ 2.0102 mol. 98g/mol Y"k ~ Y(HCI) + Y(NaOH) Daljeje: ~ 0. n(HC1) ~ n(HCI) .<!Ql:!l~ om mol/l pH~ ? e(HCI) ~ .01 pH~ ? Prva cemo naci kolicinsku koncentraciju kiseline.) .102 mo11!·0.e biti neutralan ako Sli kisclina i bala u ekvivalentnim och'1osim'a.05 I ~ O.02 mol/l NaOH. Ekvivalent za 0. gdje je ukupna zapremina w·p 0.S04)~M Koncentrdc.01 molll·! = 0.0102 mol ~ 0.41 ~ 0.025 1 c(HCI) ~ 0. Pri mjeSanju dolazi do reakcije: Hel -+ NaOH -).41 c(NaOH) ~ 1 molll V(H.01 mol/tHCI i 50 m1 0.S04) = e(H. Jonizacijaje potpuna ! Broj molova HC1 i NaOH je: n(HCI) ~ c(HCI)·Y(HCl) ~ 0.075 I.02 moll! NaOH. Vidimo da U sllvisku i1ll3mo NaOH lj.S04).Y(NaOH) ~ 1 mol/l·0.S04 ---> Na.u(HCI) Y"" 1. Koliki ce bid pH rastvora ? 2 NaOH + H.S04)·V(H.4 mol n(NaOH) ~ c(NaOH)· V(NaOH) ~ 0.Ie baza dod::ma u suvisku rastvor je bazan.·c(NaOH)·z = 1·0. Y". . Izmcunati pH rastvora koji se dobije mjesanjem: Postupak radaje kao pod a): n(HCI) ~ e(HCl)·Y(HCI) ~ 2.3 mol.I % = 0.7. n(NaOH) ~ e(NaOH)· V(NaOH) ~ 1·10" mol. Ostatak baze je: c.0 I mol/l c(OR) ~ ". Rjdcnjc: Rastvor koji se dobije mijdanjcm jake kiseline i iake baze mOL. Vidimo daje za neutralizaciju 1 mola kiseline potrebno dva puta vise baze..1 I llli:!. n(NaOH) ~ n(NaOH) ~ n(HCI) ~ 0.02 moll!.4 mol.01 mol/I·0. .1 mol/IHCI i 50 m1 0.1 moll! Y(NaOH) ~ 50 ml ~ 0.n(NaOH) ~ I.051 c(NaOH) ~ 0. 1 -.00025 mol ~ 7. c(H.0204 mala baze. Aka je kise1ina dodana U sliviSku raslyor jc kisco.OO! mol. n(NaOH)~ 0.1000gll_0102 mali.3796 mol. 25 m1 0.0l molll Y(NaOH) ~ 50 m! ~ 0.5'10.001 mol ~ 0. Post. U 400 mI rastvora natrij-hidroksida koncentracije I moll! doda se 100 mIl % rastvora sulfatne kiseline.a nije data gustina smatracemo daje 1 glem' odaosno 100 gil.S04) ~ 0.01 molll pOH ~ -log c(OR) pH~14-2~12.ija NaOHje: lin c (NaOH) ~ --. n(NaOH) = c(NaOH).5·IO"mol.S04) ~ 100 ml ~ 0.5· 10-' mol =0 02 mol 11 0.c.SO. b) Y(HCI) ~ 25 ml ~ 0. Vidimo da je u suviSku HeI.11 ~ 0.0204 mol ~ 0. 125 124 .S0 4) 2 2. c.05 1 gill.Primjcr 6.4 mol. 1z jednacine neutralizacije je: ~ 2. Y(HCI) ~ 25 ml ~ 0.S04 + 2 H20.0751 ' .01. a alm .02 molll pH= ? n(NaOH) = 2 n(H. Rje!enje: V(NaOH) ~ 400 mI = 0. + H20 Primjer 7.025 I c(HCI) ~ 0. c(H') ~ c(HCI) ~ 0. pH = -log e(lf) ~ 1.0. a) . c(NaOH) ~ 0.5·10. a) b) 25 ml 0. n(NaOH) n(H. n(H.NaCl.

c(ll') ".JJ mol/l b) c(OH) = 6.10" molD.Qllt= 0"Lg pH= .lg ~= 1.lglmo] Broj molova HCi.300K ' . 9.31-lO''' main.5 mo]11.02.5 l 0. Koliki je pH rastvora kada se 11 501l ml nalazi 1.12.40.7 ry R: a) c(H'j = 7. Koliki je pH rastvora ? Uvodenjem gasovitog hlora i KOH ukupna zaprernina rastvora se neznatTIo mijenja. b) 8. e) pH = 3. c(OH') = 1·IO.5-10 18 OH-jona. lzracunati kcnccnlracije svih jona II HCI + KOH -> KCl + H2 0. Da Ii je sredina kisela iii bazna ako je: a) c(W) = ]·10" mallI.41.6cm' = 0. c(OR) = 1.10J9 OR jona. b) c(OR) = [·10" molD. U 100 ml vode se dada 50 g 12 % IT2 S04 (p "" 1.39. .0336] • = 1364. c(H+) = 1. 9.]6·10. R: a) c(OH) = 3. JoniL'1cija je potpuna ! Rjescnjc: V(rastYora) = 0.3 molll. 9.18·10"mol. 9.1 g evrstog KOB. c(OH) = c(NoOH) = 0. mg n+ jona. pH'~ 3. Rastvor HeI irna koncentraciju 0. R: pH = 0. 9.2·10 15 H'" jona. b) 10.1.067.26·10" molll. 10'3 mol 8. d) bazna.35.94. iln(KOH) = n(KOH) -11(HCl) = 1. 400 rul rastvora sadlii 0. 9. n (KOH) = m(KOH) M(KOH) O. Zatim se doda 0.c(NoOH) = O.38.i OH. Izracunati pH ovih rastvora R: a) 5.38. R: ]0.5].1.10-3 mol.18·]0" main.3 kPa. c(OIf) = 5.. Nab koncentraciju W i OB' jona ako je pOH rastvora: a) 3. Primjer 8.2.15.7 mg OR jona.03361 T = 273 + 27 = 300 K p = 101.2. 126 127 . pOH = • log c(OH') = 0.8? U suviskuje KOH: R: aJ neutmlna.) = 0.6 cm3 gasovitog BCl na temperaturi 27°C i pritisku 101.78. naCi cemo iz jednacine gasnog stanja: n'HCl) pV \ RT 101.4 molll.2.ovom rastvom i pH rastvora. R: c(OR) =c(Na')=2·IO.3364·10" mol = 4.76 mol II. pOH = • log c(OH') = 2. b) 11.001 mollL lzracunati koncentraciju svih jona U. pH = 13. R: c(lT) = c(C!.ll moll]. pH = 14 .36.3kPa' 0.3. d) pH = 8. <.001 molll. R: 2. b) 9.78. pH=ll.3 kPa !illK. 9.42.16·IO. U 10 m1 rastvora nalazi se: a) 9.JO molll.314J/molK.5. Kolikaje koncentracija W i Oll' jona aka je pH rastvora: a) 6.J2 molll. 56.7.]0. 9. 6.62. Treba naCi brqj 111010va KOB i Hel.58·1rr' moill.33. c) kisela. Koliko jona H-I.3. 9. b) kisela. S obzirom da je gas.38 = 11.37.3796mo/ 0. Izracunati pH rastvora aka se U300 ml rastvora nalazi ). U 100 ml vode uvede se 33.1011 W jona ZADAC] 9.Se n~lazi u 50 ml rastvora koji s3drb I rug NaOH '? R: 1.5.21 g/ml).34.76 mol!1.. b) c(H') = 2·1O.82.88.032 g NaOH. lO"mal. c(H')=5·IO. e) bazna.11 V(HCI) = 33. e) pOR = 1. f) pOH= 9. f) kisela. c(Oll') = c(KOH)'= 4. rastvoru i pH ovog rastvora. Izraclluati pH ovog rastvora.

K ~ 4. e)pH~2.3.302. HeN!:.47. 2.6.9.8. Ravnoteina kOlleentraeija e(HCN) ~ e.002 molll rastvora Het i 10 ml O. R: e(F) ~ c(HCOO. b) antinobenzoeva kiselina. U kojem rastvoru se nalazi viSe W j011<'1: moUIH.e(H') ~ 2. pOH ~ 10. 9. h) etilamin.51.NH" Kb ~ 4. Ke R: 8 puta vise u rastvoru HeI.02 moll! Hel ili 50 ml 5_10.2 pH ~ 8.54.49. Izracunati pH j pOR rastvora aka stepen jonizacije kalcij-hidroksida iznosi 85 %. Izraeunajte pH rastvora koji se dobije rnjcSanjem 13 em 3 sulfatlle kiseline koncentracije D.75.10~ moll!.ierenjem pH ovog rastvora utvrdeno je da on iznosi 11. :M.80.4-5.5 molll.9.CH.018 mollL Het + AgNo.10-5 molli.44. 100 ml ra"tyora NaOH koncentraeije 0.IO~ molfl.2 ml rustvora HCI koncentracije 0. 9. c) benzoeva. Koliki je pH rastvora cijanidne kiseline HeN Cija je koncentracija 1 mol/I.SO.65. R: pH ~ 3.a 10 ml 0.350 ml rastvara sadrZi 0. e) mlijecna.051 molJl.46.9·lO" molfl. jer je stvarna koncentracija KOH 0.1 molfl: il) etanska kiselina.025 moill.2.nO" moll!.43.H5N.5 moll!. C.5 molfl. e=0. 9. CH. d) fenilsircetna.4-3..175molll. Kb ~ l. R: pH ~ 12.10. e(H') ~ a·e. Izracunajte pribliino koncentraciju rastvora etanske kiseline u kojoj je 1 % kiseline disociralo.OOlmolll rustvora Ca(OH)" izracunati pH dobivenog rustvora. C"H.O. 128 129 . i) pH = 9.87.8. Da Ii jc tacan natpis na bod? R: Nije. 12.H. R: a) pH= 2.9.8 ·10" moll!. 9. R: 0.4 em3 srebro-nitrat1 koncentracije 0. C.87.COOH. pH~2. Ko~ 2. C"H.59.17 molll i 19.NH" Kb ~ 3.10.Oll molll sa 22 em3 rastvora natrij-hidroksida koncentIacije 0. . Za odredivanje koneentraeije CO. b)pH~ 2. -> AgCI + H. Izracunati pH mstvora koji se dobije mjesanjem 14.12 molli. ~ 1 molll pocetna kOl1eentracija.CH.8 rul rastvora NaOH koncentracije 0. Izraeunnti pH rastvora koji se dobije mijesanjem 27 em' vodenog rastvora HCI koncentracije 0. R: 3.52. C"H.55.50. 9. l-e(H') S obzirom da je u pitanju slab elektrolit do istog rezultata dolazimo i primjenom mona razblazenja: K = a'· C.10. Kolika je konstallta disocijacije rnravlje (metanske) kiseline.3.75.7 g Ca(OHh. K = 1. Izracunati pH rastvora nakon apsorpcije Hel pod predpostavkom 'da se zapremina rastvora nije nrijenjala. a konstanta disocijacije K "" 1. 9.NH" ~ ~ 4.COOH.2.37.10 malfl.2 em3 Hel koncentracije 0.55. 9.002 moUl. a konstanta disocijacije 7. K ~ 1. f) pOH ~ 5.e(H').)COOH. Izr3cunati pH rastvora koji se dobijc mjesanjem 13. U rastvoru mravlje kiseline Cija je koncentracija 1 molfl izrnjeren je pH =1. d)pH~2. koncentracije. Stepen jonizacije kiseline u ovom rastvoru je 85 %.002 moUI apsorbira se 1.55. h) pH ~ 11.34.58·10". Na etike!i boee pise da rastvor ima koncentraciju od 0.12 dm' gasovitog hlora pri normalnim uslovima. e(H+ ): .CoH.02 moW.163 mrnolJl sa 14 em3 rastvora nitratnc kiseline dvostruko manje R: K=a'·c. e)pH~ 2. H + HCOO'. C. HOCH(CH.lO'10 moU~ g) benzilamin. HCOOH !:. Rastvor fosfalllc kiseline ima koncentraciju ad Imolil.53. ? U 10 ml 0. H" + eN- R: e(H') ~ e(CM).1. 9.COOH. Izraeunnti pH rastvora sljedecih organskih kiselina i baza Cija je koneentracija 0. 9.66. f) anilin. g) pH ~ 11. 9.COOH. i) piridin.10.5 molfl. Ako se pomje. 9. b) pOH = 1. R.) ~ 1.41. pH ~ 4.8'10. 9.2 ml rastvora HN03 koncentracije 0.8.4 g<\ie je e.56.H4NH. K ~ 6.027 molll sa 18. pH ~ 4.59. 9. K = 1.5·lO'4 molfl.48. Izraeunati pH i pOH ovag rastvora.8. koristi se rastvor KOH.

c 1t n=? H2S04 -+ 2 H' + SO. 13l 130 .10. stepena jonizacije Cl.koje jonizuje sulfatna kiselinaje 3. Primjer 2. dobijemo daje v = 3. izmjeren je osmotski pritisak 370 kPa. i broja jona v na koji se raziaic molekul e1eKirolita. Primjcr 1.1) + 1 ~ 0. Pritsak n se naziva osmotslii i zavisi sarno od broja ccstica u rastvoru nn datoj temperaturi.4 moll I.je: p ~ 1603 Fa ~ 1. V Kako je u rastvorima adnos kolicine rastvorene supstance i zaprcmine rastvora koliCinska koncentracija rastvora c.98 g/mol Imamo rastvor neelektrolita. i ~ a (v .1 gJem 3 i stepenjonizacije 28%7 RjeSenje: a) w~2%~O. RjeSen. Koliki. OSMOTSKI PRITISAK Molekuli rastvorene supstancc u razblaienim rastvorima se ponasaju kao da se na dataj temperaturi i konstantnoj zaprcmini nalaze u gasovitom stanju. Pa·m3 . Da bi nasli molekulsku masu trcba izracunati kolicinsku koncentrd.47·10 4g/mol ~61824glmaL .:.25 glcm 3. a stepcn Jomzaclje 95%..603 kPa T ~ 273 + 25 ~ 298 K p ~ 1. Eroj jona na.1 koncentraciji rastvora broj cestica yeti 11 lV'apomena: U jednaCini gasnog stanja pritisak i zapreminu treba izraziti u SI jedinicama. lzracunati molekulsku masu proteina. Da bi nash broj jona na kqje jonizuje elektroli1 mormno nati koeficijent i : gdje je i Van't Hoff-av broj. Zakonje dao Van't Hoff i \'azi sarno za razblaZene rastvore. U rastvoru nekog clektrolita koncentracije 0. pritisak II paskIt1ima (Pa). Uvrstavanjem u jednaCinu: i"" C/. a) 2% rastvora sulfatne kiseline cija gustina iZllosi 1.8. ' .25 g1cm3~ 1250 gil l.05 molll pri temperaturi 27°C." Kod elektrolita je zbog jonizacije pri isto. Primjer 3.9..ciju.95 (3 -I) + I ~ 2.J"'" 103Pa·lO-3mJ :.""_±Q.. b) 1% rastvor fosfatne kiseline cija gustina iznosi 1. (v -1)+1. RT je: Posto je poznata rnasena koncentracija ondaje 1Z poznate veze y:= C :tv1.ie oSll1otski pritisak u rastvom na temperaturi od?5~C : .. to je pritisak: 1t~cR T.gLj M~? a = 95 %= 0. jer se tada vrijcdnost prorzyoda pV ne mijenja ! kPa. Izmedu koeficijenta i. broj jona na koji se razlazc rnolekul. Za njih se maze takode primijeniti jednaCina gasnog stanja' M~-~ y c 40g/l 6.95 T~ 298 K M .314 J I molK· 293 K = 2.05 maIn T~273 + 25 ~ 293 K P ~ 370 kPa ((=100%=1 v=? nego kod rastvora elektrolita: 1t~icRT. l~-- .96. PomoCu date jednaCine mozerno izracunati stepen jonizacijc. . Na koliko jona jonizuje e1ektrolit ako je jonizacija potpuna ? R. pV ~ nRT adnaSl1a p ~ ~ RT.10.05 maJ. 1t cRT 370kPa 0. Ukoliko S0 zap~cmjna izrazi u litrima (l) onda pritisak treba izraziti u kPa. postaji ovisn05t koja je izraiena jednacinom: i~"'(v-l)+l.-. U rastvom nekog proteina masene koncentracije 40 gil izrnjeren je osrnotski pritisak od 1603 Pa pri temperaturi od 25°C. Za rastvor neelektrolita stepenjonizacije je jednak nuli Ie jc i "'" 1. a zapreminu u m3. t~ ~603kPa 8)14 J I molK·298K ~ 6 47. tj.jdcnje: c ~ 0. zatim odrediti molekulsku rnasu itd.

a elektrolit sa indeksom 2. R: TI Broj jona na koje jonizuje fosfatna kiselina je 4 te je: i = 0.138 molil. 1T2=i c2 RT Posta SU (neelektrolit) (elektrolit) R: 1.01 P = I.2. e) 82.255 moll 1 Daljeje C. d) 80. (v -1) + 1 = 0. n = i e R T = 2. koncentracije 0. Koliko molova neelektrolita treba cia sadrZi 5 I rastvora cia bi bio izotonican (da ima isti oSlllotski pritisak) kao i rastvor barij~hlorida na istoj temperaturi.28 T = 298 K Broj molova neelektrolita je: ill = Cl a) Vj = 0. = 88 % = 0. b) 79. U 1 I rastvora KCI rastvorcno je 5 g soli.= w·p M 0.1 12 moll I.ELt(OH)" Y = 2 gil.6.7kPa.69 mol. M Mr = 2550. I. b) glikola C.84. d) glicerola C3H5 (OH)3.1.05 mol/l Cijije stepenjOIdza~ije 88 %? Rje.9 kPa.76. (v -1) + I = 0. Kolikije stepenjonizacije? osmotski pritisci isti ondaje: R: 87.5 kPa.314) ImolK· 298K = 511.1l2molll· 8.OI e=-=pw M 98g/mol 0. Kolikije osmotski pritisak na temperaturi 25"C sljedeCih rastvora: a) saharoze C12H"Oll. 132 133 .Da bi nasli osmotski pritisak. Y = 10 gil. Kolikaje molekulska masa nepoznate supstance '/ R: 1t TI = cRT ~ . Njegov osmotski pritisak je 304 kPa na 18'C. KoIiCinska konccntrac\iaje: IlOOg/l.5 %? Predpostavimo daje gustina 1 g/cm 3 .L R T.2 %.enje: V. N1 := ? lOA. R: a) 72. =icR T = 1. e) karbamida CO(NH.O.9·0. c =-. Koliki je osmotski pritisak KCI koncentracije 0.6 kPa. molll ako je stepen jonizacije 80%.02·1250g/1 98g/mol 0.88 C. Koliki je osmotski pritisak se6era u vodi na temperaturi 200 e ako je maseru udio Secera u rastvoru 0.314 J/molK ·298 K = 1832 kPa.28 (4 -1) + 1 = 1.138 moUl·51 = 0. Koliko mala neclektrolita treba da sadrZi 1 1 rastvora da bi njegov OSlllOt9ki pritisak bio jednak kao kad rdstvora nitratne kiseline koncentracije 1 malll Ciji je stepen jonizacije 80 %? BaCl. nl"" cjR T (v = 3 jona).255 molil·8. = 10.84· O.05 molll a.4 kPa.5. 10.6 kPa. 10.76 ·0. = 35.5 gil nepoznate supstanee.3.05 mol/l = 0. Vodeni rastvor sadrzi 4.8 kPa. 10.88 (3 -I) + 1 = 2. M= 98 glmol n=? ZADACI 10. VeIiCine koje karakterisu neelektrolit oznacili smo sa indeksom 1. M = 342 glmol.h Y ~ 2 gil. = i ·c.8 mol. -+ Ba" + 2 cr . lzmjerenje osmotski pritisak 4000 Pa na t = O"c. y = 3 gil. W"'" 1 %=0. = 51 0. moramo izracunati kolicinsku koncentraciju: i= 0. = 2. R: 407. I wem' = 1100 gil a=28%= 0. Primjer 4.

(Il).Uldama (s).05. pri. 10.jer.kolicina proteklog eleictriciteta. . b) 343.· Za izdvajanje 1 mola srebra potrcbna jc ko1icina clektriciteta: N A '0. na primjer. Ncka se. vrSi so elektroliza.49 bara.ien~! supstance na elektrodama proporr. Q.9 kPa. Ras1vor neelektrolita Cijaje molarna masa 18 glmol sadrii 15 g supstance na II rastvora. kolikaje relativna molekulska masa rafinoze? R: 596. In Q n1. rcakciji Cu2. Prvi Faradejev zakon glasi: masa izdvo. U rastvoru cija je koncentracija 0. t _. Tada mozerno pisati da je: k=ll1=M. ~i. Rastvori neelektrolita sadrZc: a) 3 gil rast\"orene supstance pri tempcrnturi 27°e. k .7. Na prim. 10. ill Uopstem sluc8ju Q ~ z·p. Ako je rclativna molclmlska masa saharoze 342.(. l\t1r= 342. Q .19 C = 96484 ClmoL Kolicina eJektriciteta sto je nosi 1 mol elektrona naziva se Faraday~cva lwnsiant.10.64 g soli u 1 I rastvora. p:= 1 g/cm3 . Na koliko jon a disosuje molekul elektrolita? 11. vrijemc proticanja u sek\. AvogBdrova konstanta. gdje je: z . 134 135 .10.lllasa supstance.96 %. pri ccmu pokaZl~le osmotski pritisak od 0.konstanta za datu clektrodnu reakciju (elektrohemjjski ekvivalent).022.42 % izotonkan je sa rastvorom Kada jedllosmjerna clckwena stlUja prolazi kroz rastvor clekttolita. Jedan mol elektrona ce lzdvojiti 1 llloi jona srebra. 10. Iskoristcnjc elektricne struje je oanos stvflmo i:zilvojene mase i teorctski potrebne mase: 1l~-="~. pri ceml1 pokazujc osmotski pritisak 2. ELEKTROLIZA R: 3 jona. na katodi odigrava s\.a dlUgi Faradojcv zakon: M zli' .ma CA). Taj f'dStvor je izotorrican sa rastvorom NaCl koji sadtii 2. Kolike su molekulske mase nepoznatih snpstrmci ? R: 0) 30.1oj je maseru udio rafinoze 5.a je pl'otddoj koHcini clektriciteta lu"oz clcldroJit. Faraday (Faradej) 1833 godino.broj razmjenjenlh elektrona na elektrodi. Rastvor u kome je maselu udio saharoze 3.9. Kalicina c1ektriciteta sto je nosi jedan mol elektr-ona je: F = NA'e = 6.11. Protekla kolicina elektriciteta se moze izraziti YJJo: Q"" 1 t gdjeje I .naelcktrisanje clcktrona. tj. m=-Q. rafinoze u ko.10. Ag. q"'" 2 F.05 moIll na temperaturi od O°C. Q zF Aka to uvrstimo u jednacinu za pr\'i Faradejev zakon dobijamo jednacinu 7.8.1.ede6a reakcija: Ag+ + e' -. gdjeje: m . Imamo raslvor secera u vodi cijije maseni udio 0. 10. Ij.10" mor' .602. osmotski pririsak iznosi 374. Nadite osmotski pritisak rastvora na temperaturi 20 o e. e .jacina strnje u amperi. na elektrodama se odigravaju reakcije oksidacije i redukcije. Koliki je stepcnjonizacije soli ? R: 85%. -+ 2e< -~ ell potrebUD je utrositi dva pUla veell kolicinn elektriciteta.415 bara.. R: 356 kPa. gdje je: NA -. Zakone e1ektrolize dao jo M.iona1n. 3 b) 3 g rast\'orene supstance u 500 cm rastvora 11a tempcraturi 12°C.

pIi normalnim uslovima ? Cu2+ + 2 e" --? eu M P 2g/mol lOOkPa Iz JednaCinc H2 0 . Primjer 2.ll toku 1 saia.63.96484C/mol"· 2g/mol --·OIIA 10800 a) ') 0168 S~" g. b) Elektrodna reakcija na anodi je: 2 2 e' -> Cl2.. Kohko se pn tome izdvoji kisika ? . Treba izraCllnati koliCinu elektriciteta 'potrebnu za dobivanje I tone rafmisanog bakm.3. Kroz rastvor kupri-blorida prolazi strujajacine 2 A.1023 ..1023 .15A l~ 3 11= 10800 s T= 273 + 25 ~ 298K P = I bar= 10' Pa~ 100 kPa z=2 Mill?) = 2 glmoj 1. 8. Kolika jc izdvojena masa i z~~re~ .3. Izracunati maSll bakra koja se izdvoji na katodi. Izracunati koliko se grama bizmuta izdvojilo iz drugog rastvora ? m=? V=? R: m=0. Rje. . Pri proticanju iste koliCinc clektricitcta krOl rastvore srebro-llitrata i bizmutnitrata. cr - z=2 M . 11. m~ I t= !OOOkg~ 106 g 11 = 92 % ~ 0. . 137· . Hz + h O 2.836 I .92 6 m 2.314J/molK·298K =02081. 11 prvom od qjih se na kalodi izdvoji 0. Elektrolizom vade (kojoj je dodano nesto sulfatlle.54g/mol 2·96484C/mol .. Iz~vojel1a masa vodikaje: t - m ~. b) 1 Inola bakra iz kupri-sulfata ? Izdvojena zaprel~i~a vorlikaje: 136 R: a) 6. V~. ' b) kolika se ma~'l i zapremina gasa hlara izdvoji na anodi.90 g srebra.087 ·10 g.". Primjer 1. . Koliko je elektrona potrebno za izdvajanje: 1 mola srebra iz srebro-mtrata.41!rnol i m.j M zF 2.RT ~ O. R: 111 = R!> I=0.. . M 7lg/mol' m~--·ll~ ·2A·3600s~265g zF 2·96484 C/mol ' .apremina izdvojenog kisika dva pUla manja i iznosi 0.0l68g. < t = 111= 3600 s ~ z=2 M(Cu) m··-? 63. kiseline cIa se posPJes~ provodenje struje) nastaje kisik i vodik. 10 6 g 0.600s~233g _ Rje!enje: ' .senje: Elektrodna reakcija na katodi je: 2}t + 2 e-4 UvrStavanjem poznatih vrijednosti dobiee se Qr"" 3.0373 mol ~ 0.2A. ..185 g.10 C._. se vidi da je 7. 11."'.2.hiora. b) 12. 62. 9 ZADACI ILl. pri standardnim uslovima je V = n -V gdje Je Vm =: 22.54 glmol l'rimjer 3. v ~ 22. n =-=----=00373 mol M 7lg/nol' .92 m- _ ~ zF It----"--.gasa vodika P~ proti~ju struje od 0.104 1.4l/mol·O.15 Au tokn 3 sata ? Temperatura je 2) C a pntisak 1 ~ar.65 g . Stmja od 1 A prolazi u toku 1 sata kroz rastvor kupri-sulfata.58g.~ 1. Izdvajena zapremina gasa . .5 vIllal Qr=? 111r ~ 1) m = . a) kohka se masa bakra izdvoji na katodi ? RjeSenje: a) Katodna reakcijaje: 1~2A . Pri elektrolitickoj rafinaciji bakra iskoristenje struje je 92 %.

1 Jlkg K). Dovedena kolicina toplote sistemu ide na povc~anje 11. podmiruje se oslobadan. Oka 95 % danasnjih energetskih po1rcb. Jednacilla za A =pLl V Ie je: Q =LlU + pA V.. Pod unutrasnjom encl"gijom podrrlZurnjevamo zbir kineticke encrgije svih mo1ekula tijela i potencijalne energije njihovih rnedudjelovanja.a.truje.lm jcdnal< ie promjcni entalpije sistema. lzracunati isicoriStenje struje ako jo mfioacijom dobiveno: a) 988 g: b) I kg. Elcktroliza sa vrsi 6 sati liZ struju od 150 A. unutras11jc energije i vrserlje rada (analitickj izraz I zakona terrnodinamike): Q~LlU+A.6 mm'. gdje je H . l'lracllllati iskoristenje .10. C . Pri dobivmlju 100 kg aluminija eleictrolizol11 A!. kolici~u 11.53. ill ~ masa supstance. b)1']=93. .5 A u toku ad 30 nrinuta kroz rastyor soli nekog trovalentnog rnetala na kalodi se izdvoji 1~07 g. specificni topiotni kapacitet (izraiava se 1. Kolikaje relativna atomska masa tog metala? R: Mr~ gdjeje: c·. 11.7. Toplo!o! efekat pri . a pritisak 1. c) 19.07·10" C.1em energije pri hemijskim reakcijama. c) 19.73. toplote je: Q~mc!lt iii Q~nCLll. Ako uvedemo veliCinu H~U+pV anda se jednacina I zakona tennodinamike moZe pisati II obliku: Qr~f!2-f!1 = 114. U Leklanseovom clanku (obicuoj balerUi) jadna elektroda je ciuk Jill kojo) se odvija reakcija oksidacije cinka:Zn -+ Zn2 " + 2e'.1 bar izracunati zapreminu hlora 7.7%.8.t. Bakar se rafinira elek1rolizom. 11. lzracunati kolicinll clektriciteta po~ebnu za dobivanje jedne tone aluminija. kolicina supstnnce. elektrolizerom je prosla koliCina e1ektricileta od 1.4. Za koliko 6e se smanjiti masa cinkova 0111ota6a za 1 sat aka daje stmju od 0. 138 139 .5. R: a) V(el. Reakcije n toku kojih se oslobada koli~ina toplote zovu se egzotermne a reakcije prilikom kojih se apsorbuje odredcna kO~lcma top~ote zovu se endotermne reakcije.109 C.lnom prill. Elektrolizom hloridne ki.9.03 A ? R: 36.11. Llf!. b) 335 I.b) 28 MC. R: a) 1']~92. Pri prolasku struje jacine 1. TERMOHEMIJSKE JEDNACINE 11. Rad pri promjeni zapreminc (pri stalnom pritisku) idealnog gasaje: R: Q= 1.aline ua'taje blor i voclik Ako jc temperatura gasovitog hlora 32'C.70=70%.entalpija iii toplotni sadrZaj sislema. R: 1']=0. Hemijske jecJnacinc uz koje se d3JU podacl 0 toplotnom efektll reakdje nazivaju se tcrmohcmijsl{c jednacine·. Aluminij se dobiva elek1rolizom AhO.8%.a protaklu ko!icinu alektriciteta od: a)35C.molarni toplotni kapacitet (izrazava $C u J/moi K). 11.6 inC. n _.) ~ U8 crn'. 12.6 mg. .6. Koliko je vremena potrebno za razlaganje jednog mola vode strujom od 5 A? R: t~lIh.

2 kJlmo!. 2 AI(s) + 312 02(g) -7 Al2 0 3(").i Primjcnu Hesovog zakona pokazati na pnmjeru stvaranja R. Sada je kaIoricna vrijednost: Q m Kad saberemo jednacine dobit ccmo: ~ ')94. f(HP.5 kl ~ 32 875 kJ ~ 32875 kJ 12 g . sto zoaei da je reakcija egzotenmla. te 6e promjclla cnlalpijc biti 2·823 kJ/mal = 1646 kJ/moL tj.Primjer 1. 11.7 kllmoL ilH ~ .6.2 kJ/ma!. tj.±_~ Oc>(o)~· C(s) COM. MIG" 0 . Podatak nama takodc govori da ako zelimo 111101 voelene pare prevesti natrag u elemente vodik i I(isik u standardnom stanju. g kg' Primjer 3.avali reaktanti.2 kJ. . M1 == 6.(~ Toplotni efekat je isti.96 ·32875 kl/kg ~ 31560 kl/kg.mt:tv1 = 1/3 mol..g) -:::. . Znaci u zagradama oznacavaju agregatno stanje.2 kJ/mot.scnje: Kaloricna vlijednost se racuna po jedinici mase. Operator Ar ZIlati promjenn entalpije pri realcciji stvaranja. Posta se promje~ entalpije racuna po jcdnom molu.HiI. bila da se reakcija vr5i neposredna ili u dv~je faze.286.. Rje.283. Primjer vodene pare. 298. ~H::::: bHf(COHO:) . 140 .. Po dogovoru entalpija elemenata u elementarnom stanju jednakaje nnIi. f Zllati tip reakcije.ti Hesov zakon: Toplotni cfekat Primjer 5.g. ~ .3 klima!. 02(g)""". S . 1 teenost. Objasnitc energctske efekte termohemijske jedoaCil~e: H2(gJ + Y2 O 2 -7 H20(g)' Q = 242.jesenjc: Posto sc promjcna entalpijc mcuna na jedan mol izraeunaccll10 koliCinu oslobodelie taplote. anda trcba cia ZIlamo masu jcdnog mola H2(. a ukoliko se pri reakciji apsorbuje kolicina toplote anda promjena entalpije ima pozitivan predznak. O2 -> H20~). --394.6 kJ. U termohemiji je uobicajeno da se toplotni efekat rcakcije izraiava kao promjena entalpije sistema: H.gas.g) "" ~ 394. 02(gj"""'.2 kJ. .g) ::0: + Y. koja iznosi 12 g. . a ostalo su mineralni sastojci.6.15 K i 101325 Pa.H(C02. Uobicajene su ove oznake: g ." H2~(1). le je Ojn "" 823 kJ/maL Za nastajanje jednog mala oksida potrebna su dva mala..) .g):::: MI~C02." CO2 ($).3 kJ I moL 8 IIH Q'1 0 .5 kJ/mal..242.394. To znaci da jedan mol vodene pare sadrzi 242. + V2 02(g} -)+ CO(g). Ugljik se moze oksidovati do CO 2 direktno ili postupno preko ugJjik(lI)-oksida.anje nego sio su sadrl..cvrsto. te pr6n~jena cntalpije iIna negativIlu vrijednost.ilumillija.. Izracul1ati kaloricnu vrijcdllost antraeita ako on sadrii 96 % ugljika.. iIH .2 kl/mo! ~-41. Primjer 6.s ) ~ LIB ~ -1646 kJ Imo!. ~Hl = . Primjcr 4.D.6 kllmo! + 242. tj.6.6 kJ/mo!.vodeni rastvoL Pravilno je pisati : ~fH(1ip. vee samo od llocetnog i krajnjeg stanja. Pri sagorijevanju 9 g aluminija oslobodi· se koliCina topiote ad 274.5 kJlma!.4 klimo! + 1l0. Izracunati entalpiju nastejanja AI 2 0.) + V.CO. H RjcSenje: Na osnovu Hesovog zakana moze se pisati: e . 242.2 kJ/mol.g)' 8 B He IIH ~-393. moramo zata utrositi energiju od 242. Q/m.2 kJ energijc m. 141 . CO{g). po jednom moln At: n '-'=. Za prelazak 1 mola \-'ode u vodcllu pam apsorbuje sc koliCin3 toplotc od 44 kJ tc pisemo: ugIjika. Izracunati prornjenu entalpije za reakciju: Rjesenje: ako je: LilircCO. Pd egzotermnoj reakciji Q == -. -110.II 0.'"'"'2 Rjesenje: Toplotni efekat rcakcijc pri kojcm se stvara 1 mol vode pri standardnirn uslovima'jc: Reakcija je egzotenml3. Za tefmohen1ijsko racunanje vaino je Zlk1. Pri nastajanJu 1 mala vodcne pare iz elemenata oslobada se kolicina toplote od 242. Tennohemijskc jcdnaCinc koje prikazuju ave procese glase: C(s) S obzirom cIa antracit sadiii 96 % ugljika onda je stvama kaloriena vrijednost: 0. IIH ~ . aq .H.2 kJ. mol. Gamji indeks e zhaCi da je u pilanju standardno stanje.AHreakt.2 kl I mol.Hpr ._ _""IIUJH2 ~ . . ~H = ? hcmijskih reakcija ne zavisi od puta kojim je reakcija tekIa.g ) ~ -242.

6kJ/mol. Toplota nastajanja acelilena C~H2 iznosi 227.597.10. Da bi se odredila toplota nastajanja cink~oksida Af{r(zno>~! sagoreno je 3. Odredi promjenu entalpije za reakciju: CH.5 kl.393.~) + 3 HzO{g) IIH(C. da se dobije koliciua !op1o!e od 100 000 leJ.l/mol. a toplota nas1ajanja metl-U)<l . Izrafunati toplotni efekat ZADACl 12. Glavni proces kojl tece u visokoj pcci izraienje zbirnomjcdnacinom: Fe20. endotennna. Data je reakcija: H2(g) + Cb(g. Kolika se kolicina toplote oslobodi pri . KoUka je toplota nastajanja cink~oksida ? R: ~ reakdje pretvaranja 1 kg ozona u kisik 12.6. 37. ? R: .26 kJ. 12.4.822 . IIH(C02.9.277 . Odredi toplotni efekat ave rc. R: 3. 02(g') -t COJ.5 kJ/mo!.5 kJ.46 kJ.B!! iZllosi 83. 12.2. pri cemll se faZ'vito 3030 J.049 kg.~) "" R: 7361 kJ.(g) -+ 2.Oplote osloboditi pri sagorijevanju 1 dm 3 Illara pod normalnlm R uslovima? R.12.g) == ~ 89.27 g cinka u kalorimetrijskoj bombi.1.1 klImat. Standardna entalpija ozona 0 3 iznosi + 142 kJ/mol. Za odredivanje stalldardne entalpije magnezij~oksida MgO.631·10' MJ/moJ. pri cemu se oslobodiJo 17. Ko1iko kg Cistog ugljika (graftta) treba.2.393.6 kJ/rnoL Kolika je promjena cnlalp~je za reakciju 3C2H2C~) -.65 kJ.oternma.3.H(F~203. C.91 klIma!.8 Id!moL 14-2 143 .111ezjjeve "ike mase 0)22 g spaljen je u kalorimetTIl. 1. 2. endotcn1ma iIi eg. Izrabmati s~(lndardnu entalpiju ~gO.:J(cUc.7kJlmol.. 12.242. Odredi da li je reakcija: C2H6(g) + 2 HlOW -7 2 CO 2(g) + 5 Hz.. a toplota nastajanja benzena Cr.r.3 kJ/mo1. kada so zna da je toplota nastajaJ1ia CO"" . 11. 12.11. lzracunati standardnu entrupiju CaO. Pri oksidaciji 12 g Ca oslobada se koli6ina top1otc ad 190.12.8H = 185 kl/mot KoIiko 6e se !.adataka ! R. R: -787. uzorak Illat.. 349. 12. 8.2 kl/mal. R: . 12.~ ~ . 2 kl/moL sagorij~val\ju 1 kg zeljeza ? b. ako se reakcija odvija prema jedna~ini: C2HsOH{l) + 3 O2(11) '""'* 2 C0:J{j. + 3 CO -> 2 Fe + 3 CO2.7 kJ/mot. 12.HsOH) ~ ...7. R.603.H.7 k.l--7 2 HCI(gj.8.(s) + 2 H20(~). LlH~cm6. vodene pare .5.5 kJlmol. Potrebne podatke uzcti iz predhodnih z.635. Kolika se kolicin" toplote izdvoji pri sagorijevanju 100 kg 98 % etil-alkohola. R. R: .

c(HC1) = 7.5 kPa i temperaturi 25°C aka je izreagovalo 20 g cinka. Koliki je maseru udio mnonijMkarbonata u procentima. N(O): 5.82 moL1. Gustina vade je 1 gJcm3 . 4.15 g)cm3 ? R a) V(H2): 7.94 mol/i. a gustina NaClje 2.016.272 I. Reakcija cinka sa hloridnom Idselinom odvija se premajcdnacini: ZU(s) + 2 Hel --+ ZnCh + H2 (g) IzractUlati: a) zapreminu izdvojenog vodika na pritisku 104.]025 atoma. V(HC1) ~ 84 144 145 . Kolika cc biti kolicillska koncentracija dobivenog rastvora ako 5 mI dodanog mstvora sadrit 100 kapi? ' uslovima..: 0.KANTONALNO TAKMICENJE IZ HEMlJE UC1T1VlKA SREDNJIH SKOLA TuzZa. U 250 ml Ciste vade doda se jedna kap 98 % H2 S04 Cija je guslina 1. V2N.n ) '02''2 n 2 2 - 2n 2 .. 100 g vade pri temperaturi 100°C i pritisku 1. V.254 glcm3.37 glcm3 i 150 ml vode.585 t. 2.150 ml "'" 478.5 ml.377. Cije je gustiua 1. 5.c cJ ~ 2. C2 = 1. Izracunati maseni udia. R. V. ~ 0. t 3. 328. R: w~ 5 %~ 50 %0= 50000 ppm. Koliko se maze dobiti zcljcza iz 2 t siderita sa 66 % FeC0 3. V.8 g/enr'.5 % ? 2.1 g/cm' doda se IQ{) ml vode i 50 g kuhinjske soli. R: meA) "'" 126 g. w: 21 %. aka je iskoristenje 92%. iznosi 16. 1997.482.32 I. w(Fe) = 0. Razlika rnaksimalnog broja elekt. c. = c. n2 .4 gil. mascnu koncentrdciju i gustinu rastvora koji se dobiju mjeSanjem 450 g 28 % rastvord bakar-sulfata gustine 1.689·](1" rnoleku]a. Ciji se glavni kvalltni brojev1 razlikuju za 2. p ~ 1.5 % glil1ice.5 ml -{. V. m(rastvani) "'" 6UO g. 4. rn(Fe) = 0.3961. ako je gustina kisehne 1. U 300 g 15 % rastvora NaCl. 5. V(ra~tvora) '-". promilima i ppm? 1. Gustina vade je 1 g/cm3.11. 2= J n I : I n' · . 'b) n(HC1) mI. V. aka je gubitak produXta 5.256 molll. &lWPA "A" GRUPA "B" 1.38 kg. Koliko se maze dobiti aluminija 12 150 kg rudc boksita koja sadrii 68. R: 111(FeC03) = 1.1 glcm3 . R: V. 3. U posudi zapramine 1 m} llalazi se gas kisik pri standardnim uslo\'ima. y = 263. b) koliko je potrebno ml 23 % h10ridne kiseline za polpunu reakiju.rona na orbitmna. = 0.251. = 0.105 Pa zauzima priblilno 100 mL Izracullaj koUka ~e puta poveca volumen pri prelasku vode u pam pri navedcllim R . Koliko ima atoIDa kisika u toj zapremini ? R: N(02) = n(02) ·NA : 2.612 mol. = nRT/p. Kojc su to orbite ? R. maj. Izracunati kolicinsku koncentraciju dobivenog rastvora.01325 .5 g amonij~karbonata. U rastvoru mase m = 30 g rastvoreno je 1.. ~ 1700. m(Al) = 51.

Opca i anorganska kem~ja. Zagreb. razreda isiiil-skola.) " 0.16.oksid (P. 1'. m(P.Te()rijska nastava s hem.12 mol/l. V. 1971. Petrovski. DB Preporod. Mjerenje j racunm1ie u tchnici i znanosti) Tehnicka knjiga. cijaje gustina 1. Pure AppL Chem. Rastvor saharoze je neelektrolit.0 g kisika . Kallay.3 H20(!). Tellllicka lmjiga. Kallay-Cvitas. Zadaci . 7. Skolska klljiga. Rudarsko-geoloSki fakultet. i 4. R: m(rastvora)" 910 g.1010 g KOH i 900 em3 vadc. Novi pristup racunanju u kemiji. Zagreb. n(pH3) ~ 0. T. Hernijska veza I struktura malekula. M Sikirica. ZnSQ'l + HZ(g) R: n(Z11) " n(H.se hemlja izucava 4 godine.5 mol. Jela(. Tuzla. i N. 1993. 6.197 mol/J. Gustina vode Je I glem'. Filipavi6 i SLiponovic.O)" 98. himil.10" mol!!.38 mo].. Brezin§(.377 g. i 2.1981. Medicinska hemija I dio. Tuzla. Brenzi/. 11. 1982. Stepen disoeijacije nastalog rastvora kiseHne je 92 %. 1982. u grupi "A" ucenici astalih srednjib skola. M. II'. w(KOH) " 1. e2" 1. "0. JLZ. Skolska lmjiga.P 20S(6) +. 1995.8 kPa. R: 01 "22. 1982. 3. 10.O.05 ml. a rastvor natrij~h1oridaje jak elektrolit. n(NaCI)" 495. 1980. Zagreb.987.jskim raeunanjem. Zagreb. (oksigena) i pusti da reakcija Ieee do kmja ? R: n(02) "0. ' Reakcija se odvija po jednacini:Zn(i) + H2S04 -. C. V. 3. M Mmalovic. R: n(saharoze)" 247. Fosfin (PH. Himia. Zakonska. I moVdm' na 25'C . Manual of Symbols and Terminology for Physico~Chel11ical Quantities. w(H.) sagorijeva u kisiku dajuCi fosfor(V).O. Ako I ml dodate kiseline saddi 20 kapi izraeunati pH nastalog rastvora. Napomenn: U grupi "C" Be takmice uceniDi 3. Odre?iti koiicinsku konccntraciju ras1vora i masene udjcle KOH i vode.6 kPa. e(KOH)" 0.ak. 5.9 %.1 %. Tehnicka enciklopedija.LlTERATURA 1.) j vodu: 2 PHs(g) + 4 02(g}. razreda skola u kojima. 2. Fosfin jc u suvisku' Mjerodavan reaktant je kisik. Atomic weights of tile elements. pH = 2.03.tvo i 5kolska knjiga. Zagreb. 8.~. Filickc vcUoine i jedinice Medunarodnog sustava. u grupi "B" uccnici 1. Metrologija. 1986. Leningrad. 1. Zagreb.)" 17.O.5 glem'. Opsta j neorganska hemija. evita. GRUPA "C" 1. m(Zn) = 1. Pure AppL Chem 51(1979)1. 1'1.cak.. Koliko so gmrna P. Rastvor sadrZi. Zagreb. c(1'!") " 1. uprainenla po opsee. 4.-). Na II vode dodataje I kap 94 %HNO. Zaprel11ina raslvora je 9047 em3 .6 kPa. 4. 2. 51(1979)405 12.0 g fosfina Sll 16.5 mol. Koliki su ~sl1lotski pritisci vodenih rastvora saharoze i natri}hlorida koncentrac~ja 0.021 mol. 5. 1993. dobije kada se 'pomjesa 17. Koliko grama cinka (Zn) izreaguje sa sulfatnom IdseIinom ako-se dobije 500 cm3 vodika(hidrogena) na 20'C i pritisku 102.. 146 147 . Glinka NL. Stehiomtrija.74 g. 9. Hrvatsko kcmijsko c!ru. 7 svezak. Skolska lmjiga.

giga Jlkg·K mol/m kg/m3 3 t 10" 10·9' 'Oiko 10'" 0 10'"' h. kvadratni metar kubci metar metar u sekundi kilogram po kubnom metra njutn (newton) paskal (pascal) dzul Goule) vat (watt) kulon( coulomb) energija.66057·10·27kg Imin=60s 1 bar ~ l05Pa I eV ~ 1. Oznaka d c ill Vrijednost prefiksa I 10" 10" bekerel specificm toplotni kapacitet dZul po kilogram kelvinu kolicinska koncentracija mol po kubnom metru masena koncentracija kilogram po kubnom metro Celzijeva temperatura akliVllost radioaktivne tvari 'C Bq tera \---..32 Pa* 1 erg = 10.1 kpm = 9. Predmeci decimalnih mjernih jedinica Prefiks elektricni napon elek-tricni kapacitet elektdcru otpor volt farad om (ohm) Cetzijev stepen C V F~CN n~V/A I Oznaka eksa peta E P 'I Vrijednost Drefiksa 10" 10 - Prefiks deci centi I .5N 1 kp ~ 9. toplota radioaktivnost kgtm J N ~ kg·rn/s2 Pa=N/m 2 J~Nm W~J/s 5.DODATAK 3. hst RhrH.. kilopondmetar (kpui).7'10 10 Bq Jedinica Oznaka jedinice m2 m' rn/s sila pritisak. Osnovne jedinice zapremina masa vrijeme Velicina duZina Oznaka m t Jedinica metar kilogram sekunda kelvin amper kandela mol Oznaka m pritisak energija litar (I) tona (t) atomska jedipica mase (u) minuta(min).1868 J I Ci = 3.8066 N I at ~ 998066 Pa I atln = 101325 Pa 1 mmHg = 133.iedinicama 81 cd mol sila din ki1opond (kp) tehnicka atmosfera (at) fizicka atmosfera (atm) *milimetar zivinog stuba (mmHg) erg.6021O'''J rnasa vrijeme kg s termodinamiCka temperatura jacina elcktr. 1 cal = 4. Mjerne jedinice koje se ne mogu vise upotrebljavati Velicina dliZina K A I I n Jedinica angstrem (A) mikron (~) Odnos sa . 148 149 . I u ~ 1.struje jaclna svjetlosti kolicina supstance (tvari) T 4.dan(d) bar elek1:ronvolt (eV) 1 ] ~ W'm' 1t~103kg . br.sat(b). rad. kalorija (cal) kiri (Ci) 2..rad. energetski fluks e1ektricni nahoj . Neke izvedene jedinice Sf VeliCina povrSiIla zapremina (volumen) brzina gustina pritisak I A ~ IO"om IfF 10·6m 1 din ~ 1O. fernte f d 10''' la' ato a * Osrm u zdravstvu za odreazvafIJe hvnog pntlska (S{. naprezanje energija. Mjerne jedinice izvan Sf koje se mogu upotrebljavati VeliCina Jedinica Vrijednost iskazana osnoynim jedinicama MEDUNARODNI SISTEM JEDINICA (SI) 1. top Iota snaga.89665 J.7J . 14/93) mega kilo hekio deka T G M k 1012 JO 10 10' 10' I mili mikro ~nano --.---+ 10" i .