UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA Osnove računovodstva TEMA SEMINARSKOG RADA
Izvještaj o promjenama u kapitalu

Student: Smajlović Admir II – 1104/09 Bijeljina, 2010

Profesor: dr.Ivan Milojević

Sadržaj • Izvještaj o promjenama u kapitalu • Izgled Obrasca • Način popunjavanja obrasca • Kolone obrasca • Redovi obrasca • Zaključak • Literatura .

tj povećava se i smanjuje. Računovodstveni kapitaj je veličina koja diše. zakonske i statutarne rezerve) • akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak koji u sebi sadrži i : a) neto dobit perioda. a) Dobitak ili gubitak perioda b) Svaku stavku prihoda i rashoda koa se prema zahtjevima drugih standarda priznaje direktno u kapital c) Ukupne prihode i rashode razdoblja iskazujući odvojeno ukupan iznos koji pripada vlasnicima kapitala d) Za svaku komponentu kapitala efekte promjena u računovodstvenim politikama koje se priznaje u skladu sa MRS-om 8 e) Za svaku komponentu kapitala. a drugi dio se odnosio na vrjednosne pokazatelje promjena u kapitalu. (računovodstveno). jednak razlici između imovine i obaveze društva.Izvještaj o promjenama u kapitalu Kapital je kategorija kojoj se u računovodstvenom smislu poklanja značajna pažnja. i na kraju obačunskog perioda. akumulirani dobitak/gubitak). Prema sadržini finasnijskog izvještaja o promjenama u kapitalu odvojeno se iskazuju slijedeći oblici kapitala . ne samo na kraju obračunskog perioda nego i u periodu od dvije godine. jer on prikazuje stanje i promjene u kapitalu. . Svaki presjek stanja imovine pokazuje kakavo je stanje kapitala. (stanje prethodne godine). ove informacije pruza izvještaj o promjenama u kapitalu. a posebno dio koji se odnosi na manjinski interes . Mada se ove transakcije ne knjiže pojedinačno. ovaj se izvještaj može sastavljati kao izvještaj o svim promjenama u kapitalu ili pak kao izvještaj o promjenama u kapitalu. Informacije koje korisnik dobija iz izvještaja bilans stanja jesu značajne ali imaju ograničavajući faktor a to je: pružaju podatke o imovini. osim promjena nastalih iz kapitalnih transakcija s vlasnicima. ali samo na početku. sa svakim poslovnim događajem koji uzrokuje prihode ili rashode. (Prvi dio ranijeg obrasca odnosio se na na broj i vrstu dionica koji podaci se prema sada propisanom obrascu ne zahtjevaju). Obrazac Federacije Bosne i Hercegovine «Promjene u kapitalu» sastoji se od jednog djela za razliku od prethodnog obrasca koji se sastojao iz dva zasebna djela. svaki prihod je u krajnjoj instanci povećanje kapitala a svaki rashod njegovo smanjenje. efekte promjena po osnovu ispravki grešaka koje se priznaju u skladu sa MRS 8.manjinski dioničari. MRS 1. ( na dan bilansiranja). revvalorizacione i druge rezerve. Iako obrazac bilans stanja prikazuje osnovnu strukturu kapitala. koji je. • dionički kapital i drugi oblici osnivačkog kapitala • revalorizacione rezerve • prenesene rezerve (kursne razlike) • ostale rezerve (emisiona premija. kapitalu i obavezama. odnosno neto gubitak perioda b) raspored dobiti takođe kao umanjujuća stavka i raspored gubitka Obrazac zahtjeva da se odvojeno iskaže dio ukupnog kapitala koji pripada vlasnicima kapitala. Prema MRS-1. propisuje da pravno lice treba da prezentira izvještaj o promjenama u kapitalu i da na njegovom glavnom obrascu iskaže. nužno se trebaju prezentirati i vrjednosti svih sastavnih elemenata kapitala. Izvještaj o promjenama u kapitalu je dinamički izvještaj. Zato je kao obavezan dio seta finansijskog izvještaja i izvještaj o promjenama u kapitalu. (osnovni kapital.

rezervne statutarne. (tj akumulirane dobiti ili gubitka). Zahtjeva usklađivanje efekata ranijeg perioda nasatli zbog promjena računovodstvenih politika. Prema okviru međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI). propisano je slijedeće: Kapital je ostatak sredstava pravnog lica nakon odbitka svih njegovih obaveza.Pravno lice takođe treba prezentirati bilo na glavnom obrascu izvještaja o promjenama kapitala ili u bilješkama a) Iznose transakcije sa vlasnicima kapitala iskazujuci odvojeno distribuciju vlasnicima kapitala b) Stanje zadržanih zarada. . na početku perioda i na datum bilansa c) Uskalđivnje između knjigovodstvene vrjednosti svake klase dioničkog kapitala i svake rezerve na početku i kraju perioda MRS1 daje dva alternativna načina ispunjavanj zahtjeva a) u tabelarnom obliku gdje se iskazuju početna i krajnja stanja svih elemenata kapitala. kapital predstavlja pozitivnu razliku vrijednosti između ukupne imovine. naravno u stepenu u kojem je to izvodljivo. (sredstava) i obaveza pravnog lica . vrste(djelovi). MRS 8. zakonske /ostale) Obrazac izvještaj o promjenama u kapitalu je neka vrsta unakrsne tabele u kojoj se prikazuju stanja. Ovakve odredbe MRS-a 1 daju mogućnost pravnim licima koji sastvaljaju izvjštaje i u druge svreh da eventulano odaberu drugu laternativu prilikom pripreme ovog izvještaja. osnovi i iznosi pojedinih elemenata kapitala u računovodstvenom smislu. takodje zahtjeva da se izvrši ispravljanje grešaka ranijeg perioda . što se može prikazati na slijedeći način Obaveze = 80 KM Sredstva = 100 KM Kapital = 20 KM Kroz propisani obrazac Izvještaja o promjenama u kapitalu unaprijed je doređena prva alternativa tabelarni prikaz prmjena svih elemenata kapitala i koncipiran je u vidu tabele koja sadrži • informacije o vrstama promjena u kapitalu (redovi) • Informacije o djelu kapitala na koji su se te promjene odrazile (kolone) Propisani izvještaj se može posmatrati i u smislu pregled promjena na neto sredstvima dajući informaciju o vrsti. Prema tome. ili b) da se u izvještaju o promjenama u kapitalu dobit ili gubitak perioda i sve stavke koje se priznaju direktno u kapital prezentiraju u bilješkama uz finansijske izvještaje. veličini i strukturi • Promjene koje su rezultat transakcije sa vlasnicima • Promjene koje su rezultat aktivnosti pravnog lica i koje su rezultirale prihodima i rashodima odnosno koje su priznate direktno u kapital • Promjene u strukturi kapitala (raspodjela dobiti/gubitka na akumuliranu dobit.

.

gubitku kako iz ranijih godina tako i iz tekućeg obračunskog perioda. dobiti ili (nepokrivenom. ponovo iskazano stanje na dan 31. 2008. kao i pozicije 13 do 15 su predviđene kada se vrše naknadne izmjene bilansa stanja kao rezultat izmjene računovodstvenih politika i materijalno značajnih pogrešaka. • • . pod rednim brojem 4. 2 do 4 .12. Moguća revolarizacija je uvjek kada je to pojednini MRS-om predviđenoi ukoliko je preduzeće usvojilo takvu metodu vrednovanja nakon početnog priznavanja pojedinih grupa stalnih i dugoročnih sredstava.2009. ponovo iskazano stanje na dan 31. • pod rednim brojem 15.1. Kolona 6 obuhvata onaj dio kapitala koji je rasporedom ranije akumulirane dobiti ili iz drugih izvora raspoređen u zakonske ili statutarne rezerve. • pod rednim brojem 23. (neraspoređenoj). odnosno 1.12.12.2008.2007.12.godine.2009. • pod rednim brojem 12. neraspoređenom).godine odnosno 1. U koloni 2 su već unesene odgovarajuće oznake AOP-a kao podloga za zbirnu automatsku obradu. Prema MRS-u 8 za pogreške je nužno izvršiti prilagođvanje svih povezanih prethodnih stanja.2007. Kolona 5 je predviđena za eventulano iskazivanje kursnih razlika u onim slučajevima kada MRS 21 to propisuje. stanje na dan 31. Pozicije. kroz vrjeme kako u toku izvještajnog perioda tako i u toku prethodne godine b) u kolonama obrasca u kojima se prednja stanja i promjene iskazuju kao stanja i promjene odgovarajućih pojavnih oblika kapitala Kolone Obrasca U koloni 1 treba upisati odgovarajuće datume pod rednim brojem 1. premija Kolona 7 sadrži podatke o akumuliranoj. U ovoj koloni se takođe unosi dionička. treba upisati stanje na dan 31.12. Na ovoj poziciji se unosi i iznos neuplaćenog kapitala Kolona 4 je predviđena za iskazivanje stanja i promjena na revolarizacijskim rezervama. stanje na dan 31. (emisiona). U koloni 3 se unose podaci o upisanom vlasničkom kapitalu odnosno to su podaci o osnovnom kapitalu koji je izražen u nominalnoj vrjednosti. godine. godine.1.2008.godine.Popunjavanje Obrasca Izvještaj je sortiran tako da se: a) u redovima obrasca iskazuju podaci o stanju i promjenama vrjednosti kapitala po pojedinim osnovama i vrstama promjena. (redni brojevi).

godine gdje se upisuje stanje vlasničkog kapitala po pojedinim kategorijama na datum 31.1.12.12. godine. ukoliko se radi o pojedinačnim izvještajima u kolonama 10 i 11 se ne iskazuju podaci. Red 22 Emisija Dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala gdje se za iznos povećanja ili smanjenja osnovnoh kapitala upisuje u koloni 3. Red 19 Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha gdje se u odgovarajućoj koloni upisuju vrjednosni efekti u svim drugim slučajevima propisanim MRSovima. Kolona 9 predstavlja zbirnu vrjednost vlasničkog kapitala tj. Red 21 Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka. Red 20 Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha gdje se u koloni 7 upisuje vrjijednost neto dobiti iskazana u bilansu uspjeha za ovaj period. Red 14 učinci ispravke grešaka gdje se upisuje rezultat efekta otkrivene pogreške iz prethodnog perioda Red 15 Ponovo iskazano stanje na 31. zbir podataka iskazanih u kolonama 3 do 8 prema pojedninim načinima formiranja i pojednimi promjenama vrjednosti kapitala. gdje se upisuje rezultat efekta promjene računovodstvene politike. Podaci u svim redovima u koloni 9 moraju biti jednaki zbiru kolona u tom redu Kolone 10 i 11 su predviđene za slučaj da se radi o konsolidovanom izvještaju gdje je prema MRS 27 potrebno odvojeno prikazati manjinski interes odnosno udio manjinskih dioničara u kapital grupe.2009. Red 13 promjene u računovodstvenim politikama.godine gdje se uključuju efekti ispravki iznesenih u redovima 2 i 3 Red 16 Učinci revolarizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava gdje se u odgovarajućoj koloni upisuje efekat revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava između 01. Ako je tokom jednog perioda vršeno sticanje i prodaja vlastitih dionica na ovim pozicijama se upisuje samo neto efekat. Red 18 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti gdje se u koloni 5 upisuje vrijednost efekta kursne razlike. Red 17 Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava. .12.2008.12.2009 i 31. gdje se u koloni 4 upisuje efekat revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava.2008 odnosno 1.01. gdje se zavisno od vrste raspodjele dobiti/pokrića gubitka upisuju ti efekti u odgovarajuću kolonu.Kolona 8 govori o transakcijama sa vlastitim dionicama odnosno promjenama na kontu 470. prethodne 2008. Redovi Obrasca Red 12 stanje na dan 31.2009. godine.

2009.godine gdje se u pripadajuće kolone. što uključuje i one koji se prema zahtjevima pojedinih standarda ne iskazuju u računu dobiti i gubitka nego se izravno priznaju kao promjene u kapitalu. koji zajedno sa bilansom. Zaključak Izvještaj o promjeni kapitala jedan je od temeljnih finansijskih izvještaja. te služi za interno izvještavanje. Vanjskim korisnicima. . U izvještaju o promjeni u kapitalu iskazuju se sve stavke kojima se objašnjavaju ukupni dobici i gubici razdoblja. dioničarima odnosno vlasnicima društva u d. Radi provjere ispravnosti potrebno je uraditi i jedno i drugo. računom dobiti i gubitka.o. Izvještaj o promjeni u kapitalu podnosi se upravi društva. upisuje stanje pojedinih pozicija na kraju izvještajnog perioda. (bankama i drugim kreditnim institucijama).o.Red 23 stanje na dan 31. izvještajem o novčanom toku i računovodstvenim politikama i bilješkama uz finansijske izvještaje čini cjeloviti skup finansijskih izvještaja.12. Ovaj se iznos može dobiti sa bilansa stanja ili sabiranjem i oduzimanjem prethodnih redova.

hr • www.hr • www.Poslovniforum.infolex. Stevan Veslać • Godišnji Obračun BiH 2006 • Godišnji Obračun BiH 2009 • www.hr .limun.Literatura • Osnove Računovodstva Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful