UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA Osnove računovodstva TEMA SEMINARSKOG RADA
Izvještaj o promjenama u kapitalu

Student: Smajlović Admir II – 1104/09 Bijeljina, 2010

Profesor: dr.Ivan Milojević

Sadržaj • Izvještaj o promjenama u kapitalu • Izgled Obrasca • Način popunjavanja obrasca • Kolone obrasca • Redovi obrasca • Zaključak • Literatura .

( na dan bilansiranja). (osnovni kapital. Informacije koje korisnik dobija iz izvještaja bilans stanja jesu značajne ali imaju ograničavajući faktor a to je: pružaju podatke o imovini. (Prvi dio ranijeg obrasca odnosio se na na broj i vrstu dionica koji podaci se prema sada propisanom obrascu ne zahtjevaju). revvalorizacione i druge rezerve. (stanje prethodne godine).Izvještaj o promjenama u kapitalu Kapital je kategorija kojoj se u računovodstvenom smislu poklanja značajna pažnja. akumulirani dobitak/gubitak). a drugi dio se odnosio na vrjednosne pokazatelje promjena u kapitalu. sa svakim poslovnim događajem koji uzrokuje prihode ili rashode. efekte promjena po osnovu ispravki grešaka koje se priznaju u skladu sa MRS 8. osim promjena nastalih iz kapitalnih transakcija s vlasnicima. svaki prihod je u krajnjoj instanci povećanje kapitala a svaki rashod njegovo smanjenje. jednak razlici između imovine i obaveze društva. Zato je kao obavezan dio seta finansijskog izvještaja i izvještaj o promjenama u kapitalu. Iako obrazac bilans stanja prikazuje osnovnu strukturu kapitala. odnosno neto gubitak perioda b) raspored dobiti takođe kao umanjujuća stavka i raspored gubitka Obrazac zahtjeva da se odvojeno iskaže dio ukupnog kapitala koji pripada vlasnicima kapitala. ne samo na kraju obračunskog perioda nego i u periodu od dvije godine. Mada se ove transakcije ne knjiže pojedinačno. i na kraju obačunskog perioda. a) Dobitak ili gubitak perioda b) Svaku stavku prihoda i rashoda koa se prema zahtjevima drugih standarda priznaje direktno u kapital c) Ukupne prihode i rashode razdoblja iskazujući odvojeno ukupan iznos koji pripada vlasnicima kapitala d) Za svaku komponentu kapitala efekte promjena u računovodstvenim politikama koje se priznaje u skladu sa MRS-om 8 e) Za svaku komponentu kapitala. Izvještaj o promjenama u kapitalu je dinamički izvještaj. MRS 1. ali samo na početku. nužno se trebaju prezentirati i vrjednosti svih sastavnih elemenata kapitala. Svaki presjek stanja imovine pokazuje kakavo je stanje kapitala. • dionički kapital i drugi oblici osnivačkog kapitala • revalorizacione rezerve • prenesene rezerve (kursne razlike) • ostale rezerve (emisiona premija. kapitalu i obavezama. Obrazac Federacije Bosne i Hercegovine «Promjene u kapitalu» sastoji se od jednog djela za razliku od prethodnog obrasca koji se sastojao iz dva zasebna djela. a posebno dio koji se odnosi na manjinski interes . propisuje da pravno lice treba da prezentira izvještaj o promjenama u kapitalu i da na njegovom glavnom obrascu iskaže. zakonske i statutarne rezerve) • akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak koji u sebi sadrži i : a) neto dobit perioda. .manjinski dioničari. jer on prikazuje stanje i promjene u kapitalu. Računovodstveni kapitaj je veličina koja diše. ovaj se izvještaj može sastavljati kao izvještaj o svim promjenama u kapitalu ili pak kao izvještaj o promjenama u kapitalu. koji je. tj povećava se i smanjuje. Prema sadržini finasnijskog izvještaja o promjenama u kapitalu odvojeno se iskazuju slijedeći oblici kapitala . ove informacije pruza izvještaj o promjenama u kapitalu. (računovodstveno). Prema MRS-1.

(sredstava) i obaveza pravnog lica . MRS 8. na početku perioda i na datum bilansa c) Uskalđivnje između knjigovodstvene vrjednosti svake klase dioničkog kapitala i svake rezerve na početku i kraju perioda MRS1 daje dva alternativna načina ispunjavanj zahtjeva a) u tabelarnom obliku gdje se iskazuju početna i krajnja stanja svih elemenata kapitala. Zahtjeva usklađivanje efekata ranijeg perioda nasatli zbog promjena računovodstvenih politika. . ili b) da se u izvještaju o promjenama u kapitalu dobit ili gubitak perioda i sve stavke koje se priznaju direktno u kapital prezentiraju u bilješkama uz finansijske izvještaje. Prema okviru međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI). rezervne statutarne. vrste(djelovi). takodje zahtjeva da se izvrši ispravljanje grešaka ranijeg perioda . osnovi i iznosi pojedinih elemenata kapitala u računovodstvenom smislu.Pravno lice takođe treba prezentirati bilo na glavnom obrascu izvještaja o promjenama kapitala ili u bilješkama a) Iznose transakcije sa vlasnicima kapitala iskazujuci odvojeno distribuciju vlasnicima kapitala b) Stanje zadržanih zarada. Prema tome. Ovakve odredbe MRS-a 1 daju mogućnost pravnim licima koji sastvaljaju izvjštaje i u druge svreh da eventulano odaberu drugu laternativu prilikom pripreme ovog izvještaja. kapital predstavlja pozitivnu razliku vrijednosti između ukupne imovine. naravno u stepenu u kojem je to izvodljivo. propisano je slijedeće: Kapital je ostatak sredstava pravnog lica nakon odbitka svih njegovih obaveza. zakonske /ostale) Obrazac izvještaj o promjenama u kapitalu je neka vrsta unakrsne tabele u kojoj se prikazuju stanja. (tj akumulirane dobiti ili gubitka). što se može prikazati na slijedeći način Obaveze = 80 KM Sredstva = 100 KM Kapital = 20 KM Kroz propisani obrazac Izvještaja o promjenama u kapitalu unaprijed je doređena prva alternativa tabelarni prikaz prmjena svih elemenata kapitala i koncipiran je u vidu tabele koja sadrži • informacije o vrstama promjena u kapitalu (redovi) • Informacije o djelu kapitala na koji su se te promjene odrazile (kolone) Propisani izvještaj se može posmatrati i u smislu pregled promjena na neto sredstvima dajući informaciju o vrsti. veličini i strukturi • Promjene koje su rezultat transakcije sa vlasnicima • Promjene koje su rezultat aktivnosti pravnog lica i koje su rezultirale prihodima i rashodima odnosno koje su priznate direktno u kapital • Promjene u strukturi kapitala (raspodjela dobiti/gubitka na akumuliranu dobit.

.

kroz vrjeme kako u toku izvještajnog perioda tako i u toku prethodne godine b) u kolonama obrasca u kojima se prednja stanja i promjene iskazuju kao stanja i promjene odgovarajućih pojavnih oblika kapitala Kolone Obrasca U koloni 1 treba upisati odgovarajuće datume pod rednim brojem 1. dobiti ili (nepokrivenom. • pod rednim brojem 23.Popunjavanje Obrasca Izvještaj je sortiran tako da se: a) u redovima obrasca iskazuju podaci o stanju i promjenama vrjednosti kapitala po pojedinim osnovama i vrstama promjena.1. (neraspoređenoj). kao i pozicije 13 do 15 su predviđene kada se vrše naknadne izmjene bilansa stanja kao rezultat izmjene računovodstvenih politika i materijalno značajnih pogrešaka. godine.12. U ovoj koloni se takođe unosi dionička. Kolona 5 je predviđena za eventulano iskazivanje kursnih razlika u onim slučajevima kada MRS 21 to propisuje. Kolona 6 obuhvata onaj dio kapitala koji je rasporedom ranije akumulirane dobiti ili iz drugih izvora raspoređen u zakonske ili statutarne rezerve.1. gubitku kako iz ranijih godina tako i iz tekućeg obračunskog perioda. premija Kolona 7 sadrži podatke o akumuliranoj. Na ovoj poziciji se unosi i iznos neuplaćenog kapitala Kolona 4 je predviđena za iskazivanje stanja i promjena na revolarizacijskim rezervama. (emisiona). 2008. treba upisati stanje na dan 31. ponovo iskazano stanje na dan 31.2008.12. Moguća revolarizacija je uvjek kada je to pojednini MRS-om predviđenoi ukoliko je preduzeće usvojilo takvu metodu vrednovanja nakon početnog priznavanja pojedinih grupa stalnih i dugoročnih sredstava. • pod rednim brojem 15. godine. ponovo iskazano stanje na dan 31. stanje na dan 31.2009. Pozicije. stanje na dan 31.2007.2008. 2 do 4 . neraspoređenom). • pod rednim brojem 12. U koloni 2 su već unesene odgovarajuće oznake AOP-a kao podloga za zbirnu automatsku obradu.12. Prema MRS-u 8 za pogreške je nužno izvršiti prilagođvanje svih povezanih prethodnih stanja. (redni brojevi).2009. pod rednim brojem 4.godine.12. U koloni 3 se unose podaci o upisanom vlasničkom kapitalu odnosno to su podaci o osnovnom kapitalu koji je izražen u nominalnoj vrjednosti. odnosno 1. • • .12.godine odnosno 1.2007.godine.

gdje se zavisno od vrste raspodjele dobiti/pokrića gubitka upisuju ti efekti u odgovarajuću kolonu. . godine gdje se upisuje stanje vlasničkog kapitala po pojedinim kategorijama na datum 31. Red 13 promjene u računovodstvenim politikama. Podaci u svim redovima u koloni 9 moraju biti jednaki zbiru kolona u tom redu Kolone 10 i 11 su predviđene za slučaj da se radi o konsolidovanom izvještaju gdje je prema MRS 27 potrebno odvojeno prikazati manjinski interes odnosno udio manjinskih dioničara u kapital grupe.Kolona 8 govori o transakcijama sa vlastitim dionicama odnosno promjenama na kontu 470.12. Red 18 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti gdje se u koloni 5 upisuje vrijednost efekta kursne razlike.1. godine.2008 odnosno 1. Red 22 Emisija Dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala gdje se za iznos povećanja ili smanjenja osnovnoh kapitala upisuje u koloni 3. ukoliko se radi o pojedinačnim izvještajima u kolonama 10 i 11 se ne iskazuju podaci.2009. gdje se upisuje rezultat efekta promjene računovodstvene politike. zbir podataka iskazanih u kolonama 3 do 8 prema pojedninim načinima formiranja i pojednimi promjenama vrjednosti kapitala.12. Red 14 učinci ispravke grešaka gdje se upisuje rezultat efekta otkrivene pogreške iz prethodnog perioda Red 15 Ponovo iskazano stanje na 31.2009.godine gdje se uključuju efekti ispravki iznesenih u redovima 2 i 3 Red 16 Učinci revolarizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava gdje se u odgovarajućoj koloni upisuje efekat revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava između 01.01. Red 20 Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha gdje se u koloni 7 upisuje vrjijednost neto dobiti iskazana u bilansu uspjeha za ovaj period. godine. Kolona 9 predstavlja zbirnu vrjednost vlasničkog kapitala tj. Ako je tokom jednog perioda vršeno sticanje i prodaja vlastitih dionica na ovim pozicijama se upisuje samo neto efekat. Red 21 Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka. Red 17 Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava. Redovi Obrasca Red 12 stanje na dan 31. prethodne 2008. Red 19 Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha gdje se u odgovarajućoj koloni upisuju vrjednosni efekti u svim drugim slučajevima propisanim MRSovima. gdje se u koloni 4 upisuje efekat revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava.2008.2009 i 31.12.12.

Izvještaj o promjeni u kapitalu podnosi se upravi društva. računom dobiti i gubitka. U izvještaju o promjeni u kapitalu iskazuju se sve stavke kojima se objašnjavaju ukupni dobici i gubici razdoblja. Radi provjere ispravnosti potrebno je uraditi i jedno i drugo. Vanjskim korisnicima. Ovaj se iznos može dobiti sa bilansa stanja ili sabiranjem i oduzimanjem prethodnih redova. .o. (bankama i drugim kreditnim institucijama). te služi za interno izvještavanje.o.2009. upisuje stanje pojedinih pozicija na kraju izvještajnog perioda. izvještajem o novčanom toku i računovodstvenim politikama i bilješkama uz finansijske izvještaje čini cjeloviti skup finansijskih izvještaja. dioničarima odnosno vlasnicima društva u d.godine gdje se u pripadajuće kolone. koji zajedno sa bilansom. što uključuje i one koji se prema zahtjevima pojedinih standarda ne iskazuju u računu dobiti i gubitka nego se izravno priznaju kao promjene u kapitalu. Zaključak Izvještaj o promjeni kapitala jedan je od temeljnih finansijskih izvještaja.12.Red 23 stanje na dan 31.

Literatura • Osnove Računovodstva Dr.hr • www.Poslovniforum. Stevan Veslać • Godišnji Obračun BiH 2006 • Godišnji Obračun BiH 2009 • www.hr • www.hr .limun.infolex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times