P. 1
Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

|Views: 1,511|Likes:
Published by Adi Smajlovic

More info:

Published by: Adi Smajlovic on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA Osnove računovodstva TEMA SEMINARSKOG RADA
Izvještaj o promjenama u kapitalu

Student: Smajlović Admir II – 1104/09 Bijeljina, 2010

Profesor: dr.Ivan Milojević

Sadržaj • Izvještaj o promjenama u kapitalu • Izgled Obrasca • Način popunjavanja obrasca • Kolone obrasca • Redovi obrasca • Zaključak • Literatura .

kapitalu i obavezama. Prema sadržini finasnijskog izvještaja o promjenama u kapitalu odvojeno se iskazuju slijedeći oblici kapitala . akumulirani dobitak/gubitak). propisuje da pravno lice treba da prezentira izvještaj o promjenama u kapitalu i da na njegovom glavnom obrascu iskaže. Iako obrazac bilans stanja prikazuje osnovnu strukturu kapitala. Svaki presjek stanja imovine pokazuje kakavo je stanje kapitala. Obrazac Federacije Bosne i Hercegovine «Promjene u kapitalu» sastoji se od jednog djela za razliku od prethodnog obrasca koji se sastojao iz dva zasebna djela. ne samo na kraju obračunskog perioda nego i u periodu od dvije godine. ovaj se izvještaj može sastavljati kao izvještaj o svim promjenama u kapitalu ili pak kao izvještaj o promjenama u kapitalu. a) Dobitak ili gubitak perioda b) Svaku stavku prihoda i rashoda koa se prema zahtjevima drugih standarda priznaje direktno u kapital c) Ukupne prihode i rashode razdoblja iskazujući odvojeno ukupan iznos koji pripada vlasnicima kapitala d) Za svaku komponentu kapitala efekte promjena u računovodstvenim politikama koje se priznaje u skladu sa MRS-om 8 e) Za svaku komponentu kapitala. Zato je kao obavezan dio seta finansijskog izvještaja i izvještaj o promjenama u kapitalu. Izvještaj o promjenama u kapitalu je dinamički izvještaj. Informacije koje korisnik dobija iz izvještaja bilans stanja jesu značajne ali imaju ograničavajući faktor a to je: pružaju podatke o imovini. • dionički kapital i drugi oblici osnivačkog kapitala • revalorizacione rezerve • prenesene rezerve (kursne razlike) • ostale rezerve (emisiona premija. ali samo na početku. ( na dan bilansiranja). svaki prihod je u krajnjoj instanci povećanje kapitala a svaki rashod njegovo smanjenje. jednak razlici između imovine i obaveze društva. MRS 1. nužno se trebaju prezentirati i vrjednosti svih sastavnih elemenata kapitala. i na kraju obačunskog perioda. koji je. ove informacije pruza izvještaj o promjenama u kapitalu. tj povećava se i smanjuje. revvalorizacione i druge rezerve.Izvještaj o promjenama u kapitalu Kapital je kategorija kojoj se u računovodstvenom smislu poklanja značajna pažnja. osim promjena nastalih iz kapitalnih transakcija s vlasnicima. sa svakim poslovnim događajem koji uzrokuje prihode ili rashode. (računovodstveno). a posebno dio koji se odnosi na manjinski interes . . (osnovni kapital. odnosno neto gubitak perioda b) raspored dobiti takođe kao umanjujuća stavka i raspored gubitka Obrazac zahtjeva da se odvojeno iskaže dio ukupnog kapitala koji pripada vlasnicima kapitala. (Prvi dio ranijeg obrasca odnosio se na na broj i vrstu dionica koji podaci se prema sada propisanom obrascu ne zahtjevaju). Računovodstveni kapitaj je veličina koja diše. Mada se ove transakcije ne knjiže pojedinačno. zakonske i statutarne rezerve) • akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak koji u sebi sadrži i : a) neto dobit perioda. efekte promjena po osnovu ispravki grešaka koje se priznaju u skladu sa MRS 8. Prema MRS-1. (stanje prethodne godine). a drugi dio se odnosio na vrjednosne pokazatelje promjena u kapitalu. jer on prikazuje stanje i promjene u kapitalu.manjinski dioničari.

veličini i strukturi • Promjene koje su rezultat transakcije sa vlasnicima • Promjene koje su rezultat aktivnosti pravnog lica i koje su rezultirale prihodima i rashodima odnosno koje su priznate direktno u kapital • Promjene u strukturi kapitala (raspodjela dobiti/gubitka na akumuliranu dobit. (sredstava) i obaveza pravnog lica . Prema tome. Zahtjeva usklađivanje efekata ranijeg perioda nasatli zbog promjena računovodstvenih politika. rezervne statutarne. na početku perioda i na datum bilansa c) Uskalđivnje između knjigovodstvene vrjednosti svake klase dioničkog kapitala i svake rezerve na početku i kraju perioda MRS1 daje dva alternativna načina ispunjavanj zahtjeva a) u tabelarnom obliku gdje se iskazuju početna i krajnja stanja svih elemenata kapitala. (tj akumulirane dobiti ili gubitka). MRS 8. . zakonske /ostale) Obrazac izvještaj o promjenama u kapitalu je neka vrsta unakrsne tabele u kojoj se prikazuju stanja. takodje zahtjeva da se izvrši ispravljanje grešaka ranijeg perioda . što se može prikazati na slijedeći način Obaveze = 80 KM Sredstva = 100 KM Kapital = 20 KM Kroz propisani obrazac Izvještaja o promjenama u kapitalu unaprijed je doređena prva alternativa tabelarni prikaz prmjena svih elemenata kapitala i koncipiran je u vidu tabele koja sadrži • informacije o vrstama promjena u kapitalu (redovi) • Informacije o djelu kapitala na koji su se te promjene odrazile (kolone) Propisani izvještaj se može posmatrati i u smislu pregled promjena na neto sredstvima dajući informaciju o vrsti. osnovi i iznosi pojedinih elemenata kapitala u računovodstvenom smislu. Ovakve odredbe MRS-a 1 daju mogućnost pravnim licima koji sastvaljaju izvjštaje i u druge svreh da eventulano odaberu drugu laternativu prilikom pripreme ovog izvještaja. vrste(djelovi). propisano je slijedeće: Kapital je ostatak sredstava pravnog lica nakon odbitka svih njegovih obaveza. kapital predstavlja pozitivnu razliku vrijednosti između ukupne imovine. Prema okviru međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI). ili b) da se u izvještaju o promjenama u kapitalu dobit ili gubitak perioda i sve stavke koje se priznaju direktno u kapital prezentiraju u bilješkama uz finansijske izvještaje. naravno u stepenu u kojem je to izvodljivo.Pravno lice takođe treba prezentirati bilo na glavnom obrascu izvještaja o promjenama kapitala ili u bilješkama a) Iznose transakcije sa vlasnicima kapitala iskazujuci odvojeno distribuciju vlasnicima kapitala b) Stanje zadržanih zarada.

.

godine. Prema MRS-u 8 za pogreške je nužno izvršiti prilagođvanje svih povezanih prethodnih stanja. (redni brojevi). Kolona 5 je predviđena za eventulano iskazivanje kursnih razlika u onim slučajevima kada MRS 21 to propisuje. pod rednim brojem 4.2008. 2 do 4 . U ovoj koloni se takođe unosi dionička. dobiti ili (nepokrivenom.2007.Popunjavanje Obrasca Izvještaj je sortiran tako da se: a) u redovima obrasca iskazuju podaci o stanju i promjenama vrjednosti kapitala po pojedinim osnovama i vrstama promjena. (neraspoređenoj).2009.2009. neraspoređenom). stanje na dan 31.12.1. • • . treba upisati stanje na dan 31. kao i pozicije 13 do 15 su predviđene kada se vrše naknadne izmjene bilansa stanja kao rezultat izmjene računovodstvenih politika i materijalno značajnih pogrešaka.2007.12. stanje na dan 31. kroz vrjeme kako u toku izvještajnog perioda tako i u toku prethodne godine b) u kolonama obrasca u kojima se prednja stanja i promjene iskazuju kao stanja i promjene odgovarajućih pojavnih oblika kapitala Kolone Obrasca U koloni 1 treba upisati odgovarajuće datume pod rednim brojem 1. ponovo iskazano stanje na dan 31. premija Kolona 7 sadrži podatke o akumuliranoj. gubitku kako iz ranijih godina tako i iz tekućeg obračunskog perioda.2008. godine. godine.godine. • pod rednim brojem 15. ponovo iskazano stanje na dan 31.12. (emisiona). Pozicije. • pod rednim brojem 12.1.12. 2008.12. Kolona 6 obuhvata onaj dio kapitala koji je rasporedom ranije akumulirane dobiti ili iz drugih izvora raspoređen u zakonske ili statutarne rezerve. Na ovoj poziciji se unosi i iznos neuplaćenog kapitala Kolona 4 je predviđena za iskazivanje stanja i promjena na revolarizacijskim rezervama.godine odnosno 1. U koloni 2 su već unesene odgovarajuće oznake AOP-a kao podloga za zbirnu automatsku obradu. • pod rednim brojem 23. U koloni 3 se unose podaci o upisanom vlasničkom kapitalu odnosno to su podaci o osnovnom kapitalu koji je izražen u nominalnoj vrjednosti. odnosno 1. Moguća revolarizacija je uvjek kada je to pojednini MRS-om predviđenoi ukoliko je preduzeće usvojilo takvu metodu vrednovanja nakon početnog priznavanja pojedinih grupa stalnih i dugoročnih sredstava.

gdje se u koloni 4 upisuje efekat revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava. gdje se upisuje rezultat efekta promjene računovodstvene politike. Red 19 Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha gdje se u odgovarajućoj koloni upisuju vrjednosni efekti u svim drugim slučajevima propisanim MRSovima. Podaci u svim redovima u koloni 9 moraju biti jednaki zbiru kolona u tom redu Kolone 10 i 11 su predviđene za slučaj da se radi o konsolidovanom izvještaju gdje je prema MRS 27 potrebno odvojeno prikazati manjinski interes odnosno udio manjinskih dioničara u kapital grupe.2008 odnosno 1.2009. Red 21 Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka.godine gdje se uključuju efekti ispravki iznesenih u redovima 2 i 3 Red 16 Učinci revolarizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava gdje se u odgovarajućoj koloni upisuje efekat revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava između 01. gdje se zavisno od vrste raspodjele dobiti/pokrića gubitka upisuju ti efekti u odgovarajuću kolonu. prethodne 2008.2008. godine. Red 20 Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha gdje se u koloni 7 upisuje vrjijednost neto dobiti iskazana u bilansu uspjeha za ovaj period. Red 17 Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava.2009 i 31.12.12. Red 13 promjene u računovodstvenim politikama. Red 18 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti gdje se u koloni 5 upisuje vrijednost efekta kursne razlike. Kolona 9 predstavlja zbirnu vrjednost vlasničkog kapitala tj. godine. godine gdje se upisuje stanje vlasničkog kapitala po pojedinim kategorijama na datum 31.Kolona 8 govori o transakcijama sa vlastitim dionicama odnosno promjenama na kontu 470.12.2009.01. ukoliko se radi o pojedinačnim izvještajima u kolonama 10 i 11 se ne iskazuju podaci. Red 14 učinci ispravke grešaka gdje se upisuje rezultat efekta otkrivene pogreške iz prethodnog perioda Red 15 Ponovo iskazano stanje na 31. Red 22 Emisija Dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala gdje se za iznos povećanja ili smanjenja osnovnoh kapitala upisuje u koloni 3. zbir podataka iskazanih u kolonama 3 do 8 prema pojedninim načinima formiranja i pojednimi promjenama vrjednosti kapitala. .1. Ako je tokom jednog perioda vršeno sticanje i prodaja vlastitih dionica na ovim pozicijama se upisuje samo neto efekat. Redovi Obrasca Red 12 stanje na dan 31.12.

Ovaj se iznos može dobiti sa bilansa stanja ili sabiranjem i oduzimanjem prethodnih redova. Radi provjere ispravnosti potrebno je uraditi i jedno i drugo. te služi za interno izvještavanje. upisuje stanje pojedinih pozicija na kraju izvještajnog perioda. . Zaključak Izvještaj o promjeni kapitala jedan je od temeljnih finansijskih izvještaja. koji zajedno sa bilansom. dioničarima odnosno vlasnicima društva u d.o. Vanjskim korisnicima.o.2009. U izvještaju o promjeni u kapitalu iskazuju se sve stavke kojima se objašnjavaju ukupni dobici i gubici razdoblja. (bankama i drugim kreditnim institucijama). Izvještaj o promjeni u kapitalu podnosi se upravi društva.godine gdje se u pripadajuće kolone.Red 23 stanje na dan 31. računom dobiti i gubitka. što uključuje i one koji se prema zahtjevima pojedinih standarda ne iskazuju u računu dobiti i gubitka nego se izravno priznaju kao promjene u kapitalu. izvještajem o novčanom toku i računovodstvenim politikama i bilješkama uz finansijske izvještaje čini cjeloviti skup finansijskih izvještaja.12.

infolex.hr • www. Stevan Veslać • Godišnji Obračun BiH 2006 • Godišnji Obračun BiH 2009 • www.limun.hr .Poslovniforum.hr • www.Literatura • Osnove Računovodstva Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->