1.

Pojam ukupnog prihoda

U uslovima potpunog delovanja trzisnog mehanizma trzisna cena je ravna vrednosti tih proizvoda,tada vrednost proizvodnje postaje izraz rezultata poslovanja.Kako se pri delovanju ekonomskih zakona ne postize ravnoteza ponude I traznje na trzistu proizvoda,ekonomija ostvaruje prihod veci ili manji od vrednosti proizvoda. Ukupan prihod predstavlja novcani izraz realizovane proizvodnje I uslova na trzistu. On se sastoji od: 1. Vrednosti prodate robe 2. Vrednosti Izvrsenih usluga 3. Drugih prihoda ostvarenih poslovanjem 4. Vanrednih prihoda Ukupan prihod je jedan od izraza rezultata poslovanja preduzeca I on je finansijski rezultat poslovanja preduzeca I sastoji se od naplacenih iznosa za prodatu robu,gotove proizvode I izvrsene usluge I ostalih prihoda. Vrednost realizovane proizvodnje se utvrdjuje mnozenjem ukupne proizvodnje sa prodajnom cenom po jedinici proizvoda.Kako su ekementi vrednosti realizovane proizvodnje od njihove velicine zavisi ukupna vrednost realizovane proizvodnje.Svako povecanje prodajne cene bez promene Q utice na povecanje ukupnog prihoda I obratno. Vrednost izvrsenih I naplacenih, kako materijalnih tako I nematerijalnih usluga drugim preduzecimai pravnim licima je veoma znacajna za ukupan prihod. U nekim preduzecima ucesce ovog elementa u ukupnom prihodu je veliko,a u preduzecima koji se bave uslugama velicina vrednosti usluga je presudna za ukupni prihod. Treci element cine prihodi: Na osnovu ugovora o ulaganju sredstva za zajednicke poslove, Od kamate na pozajmljena sredstva, odnosno od kamate zaracunate na vrednost prodate robe ili kredita,Od kamate na deponovana sredstva po osnovu ucesca u fondu osnivaca banka,od vrednosti robe spostvene proizvodnje I sopstvenih usluga upotrebljenih za sopstvene investicione potrebe I dr.Vanredne prihode cine iznosi ostvareni: od zateznih kamata, od naknada steta, po osnovu utvrdjenih viskova materijala,sitnog inventara, nezavrsene proizvodnje,poluproizvoda,gotovih proizvoda I robe kao I od drugih prihoda ostvarenih poslovanjem. Velicina ukupnog prihoda je funkcija obima realizacije I cena po kojima se ona obavlja. U p = C = QCq , gde je Up- ukupan prihod, C- vrednost realizacije, Q- realizovana kolicina proizvoda, Cq- prodajna cena proizvoda.

1

Znacaj ukupnog prihoda Velicina ukupnog prihoda treba da obezbedi ne samo tekuce poslovanje. ciji je jedan od izraza ukupan prihod .) Revalorizacioni prihodi.U celini gledano svako preduzece je duzno da iz rezultata poslovanja. sredstva.Faktore ekserne prirode .Faktore interne prirode U eksterne spadaju privredni sistem. prihodi od aktiviranja učinka i robe. kolicine I vremena realizacije.. kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina. od neuplaćenog a upisanog kapitala. Na realizovanu vrednost usluga takodje uticu ovi faktori.na obim proizvodnje pretezno uticu interni faktori kao sto su svezina I efikasnost tehnike.napori.kolektiv. prihodi od prodaje proizvoda i usluga. su prihodi koje preduzeće ostvari iz odredjenih finansijskih transakcija u toku svoje poslovne aktivnosti (prihodi od kamata.trziste. prodaja i rashodovanje nematerijalnih ulaganja. ostvaruju se iz poslovanja preduzeća. predstavljaju efekte revalorizacije u skladu sa zakonskim propisima (od osnovnih sredstava. prihodi od premija. efikasnost organizovanja rada I procesa reprodukcije u celini.Sa tog stanovista sve faktore ukupnog prihoda delimo na: .Razlika izmedju bruto produkta I ukupnog prihoda javlja se zbog nejednakosti ritma priliva gotovih proizvoda I odliva gotove robe I ova razlika moze biti funkcija karaktera delatnosti. iz njegove osnovne delatnosti (prihodi od prodaje. a samim tim I na povecanje prihoda. prihodi po osnovu učešća u dobiti. subvencija.Sto se tice treceg elementa ukupnog prihoda moglo bi se reci da na svaki deo ovog prihoda imaju razlicit uticaj razni faktori.Na visinu prodajne cene uticu eksterni faktori mada u nekoj meri I interni. prodaja materijala.On mora da obezbedi reprodukovanje utrosenih elemenata 2 .) • • • 2. promena vrednosti zaliha učinka.obim posla. organizacija proizvodnje. prodaja dugovnih učešća. prihodi od dividendi.Njihov uticaj posebno je znacajan za preduzeca koja se bave uslugama. karaktera trzista. prodaja dugoročnih hartija od vrednosti. ostali finansijski prihodi) Neposredni i vanredni prihodi (prodaja i rashodovanje osnovnih sredstava. Pod ukupnim prihodom podrazumevaju se svi prihodi koje preduzeće ostvari u odredjenom vremenskom periodu.Optimalim kombinovanjem ovih faktora proizvodnje povecava se obim proizvodnje cime se stvara realna osnova za povecanje prihoda. od nematerijalnih ulaganja. dotacije. Ukupan prihod se utvrdjuje samo na osnovu realizovane I neplacene proizvodnje. preko raznih stimulacija u izvozu I uvozu mogu da uticu na povecanje ili smanjenje proizvodnje.priroda.uslovi rada. od realizovane pozitivne kursne razlike. koji se prema odredjenim zakonskim propisima smatraju prihodima preduzeća.a u interne. Ukupan prihod čine: • Poslovni prihodi. tj.organizacija rada. prihodi iz ranijih godina.visina je drustveno utvrdjena I kontrolisana. drugi poslovni prihodi) Finansijski prihodi. egzistenciju nego I razvoj..Zbog njihove brojnosti I neujednacenosti nuzno Ih je klasifikovati bar u nekim bitniijim oblezjima... Visina cene formira se na slobodnom trzistu odnosom snaga ponude I traznje. Faktori ukupnog prihoda Na velicinu I dinamiku ukupnog prihoda deluju brojni faktori. regresa. Faktori eksterne prirode preko povecanja traznje. nadoknadi utrosene elemente reprodukcije.

a to je vrednost realizovane proizvodnje roba I usluga na trzistu. 3 . Dobitak bi bio raven visku vrednosti samo u slucaju perfektnog delovanja trzista gde postoji potpuna ravnoteza ponude I traznje na trzistu proizvoda I trzizistu elemenata proizvodnje. Tehnicka opremljenost I potrebna kvalifikovanost mora da bude ista za sve proizvodjace istog proizvoda I pri cemu je iskljuceno dejstvo subjektivnih faktora.Knjigovodjstveno utvrdjen ukupan prihod sadrzi promenljivu strukturu. kao krajnjim izrazim finansijskog rezultata. jeste dobitak. Ukupan prihod utvrdjen za realizovanu robu I usluge tj. Utvrdjivanje ukupnog prihoda u teorijskom smislu ne predstavlja nikakav problem ali u praksi njegovo utvrdjivanje moze da bude ozbiljan problem zbog nesavrsenosti metoda utvrdjivanja I teskoca u razgranicavanju troskova realizovane proizvodnje. cime se meri uspeh u poslovanju konkretne ekonomije izmedju dva perioda. sto znaci da nema suvisnih trosenja elemenata proizvodnje I da nema odstupanja prodajnih cena proizvoda I nabavnih cena elemenata proizvodnje od trzisnih cena. Ostvareni dobitak dobija se kao razlika izmedju prihoda I troskova poslivanja. U dinamici reprodukcije menjaju se ukupan prihod I obim proizvodnje I prodajne cene. vrednost proizvodnje realizuje se kroz ukupan prihod a ukupna vrednost elemenata proizvodnje iskazuje ostvarenim troskovima. odnosno maksimiranje dobitka. Utvrdjivanjem dejstva svih factora u dinamici koji deluju na ukupan prihod omogucuje da se prati njegova visina u odnosu na pocetni period. Dobitak je realizovani iznos vise viska vrednosti. Visina dobitka formira se u suceljavanju prihoda I troskova poslovanja I utvrdjivanje dobitka svodi se na identifikovanje elemenata I faktora ukupnog prihoda I elemenata I faktora troskova poslovanja. dobitak cija visina opredeljuje tempo razvoja preduzeca kao I da izmiri sve obaveze prema drustvu kako bi normalno funkcionisao ekonomski I drustveni sistem. Ovako utvrdjeni toskovi ucinjeni su u jednom poslovnom periodu za odredjeni obim proizvodnje. On je redovno manji od dohodka za iznos troskova rada.a u troskovima poslovanja koa odbitnoj stavci menjaju se utrosci I cene elemenata proizvodnje.Kad se radi o strukturi ukupnog prihoda sa stanovista njegove raspodele uslovljena je utroscima elemenata proizvodnje I dobitkom. a u tehnickom. Pojam dobitka Dobitak predstavlja jedan od finansiskih izraza rezultata funkcionisanja preduzeca. Struktura ukupnog prihoda zavisi od toga da li je rec o elementima njegovog formiranja ili se radi o elementima njegove raspodele. Pojavljuje se kada postoji pozitivna razlika izmedju prihoda kao reziltanta reprodukcije I troskova poslovanja kao oblika ulaganja za ostvarenje tih rezultata.to se uporedivost moze obezbediti samo ukoliko se uzme tzv. Dobitak je potpuni izraz ekonomskog rezultata I formira se iskljucivo delovanjem objektivnih trzisnih zakonitosti.proizvodnje I da obezbedi izvestan visak. Ekonomski ukupan prihod. U tom slucaju su troskovi poslovanja veci od ostvarenog prihoda I firma tada ostvaruje gubitak. Ukoliko je rec o vrednosti utroska elemenata proizvodnje tada I konkretna ekonomija ostvaruje I troskove ravne vrednostima.jer pored ekonomskog rezultata sadrzi I vanredne prihode koji vremenom osciliraju kao razne poreske obaveze koje mogu da tokom vremena takodje osciliraju. saldirani iznos prihoda I troskova u poslovanju.Ako je rec o strukturi ukupnog prihoda pri formiranju tada tu strukturu cine: Vrednost realizovane proizvodnje I izvrsenih usluga I vanredni prihodi.Zbog neravnoteze ponude I traznje na trzistu elemenata proizvodnje konkretna ekonomija nabavlja te elemente po cenama koje nisu ravne njihovim vrednostima pa ce ukupni troskovi biti drugaciji.Uporedivost tih prihoda je moguca samo ukoliko ima istu strukturu u formiranju. Raspodelom dobitka najpre se obezbedjuju razvojni ciljevi a zatim I delimicno zajednicke I licne potrebe. Dobitak u ekonomskom smislu je realizovani visak vrednosti (Vv).Kako je ta struktura podlozna uticaju promena zakonskih propisa. racunovodstvenom smislu je razlika izmedju proizvedene (V) i utrosenih vrednosti (Tv). Osnovni motiv formiranja. Ekonomski ukupan prihod je uporediv u sukcesiji perioda. Kako ovi uslslovi se nerealizuju jer su stvar teorijskih pretpostavki. poslovanja I razvoja svake firme.

Na dobitak takodje uticu I angazovana sredstva I to preko kamate I preko visine suma angazovanih sredstava.bolja ili losija tehnicka opremljenost konkretnog od prosecnog proizvodjaca odredjenog proizvoda uslovice vece ili manje utroske elemenata proizvodnje a samim tim veci ili manji dobitak. sto je znacajna analiticka kategorija u procesu poslovnog odlucivanja. U sukcesiji perioda menja se I prihod. Za zdravu poslovnu politiku izuzetno je znacajna kategorija granicne dobiti po jedinici proizvoda. Pod uticajem obima menja se dobitak konkretne ekonomije. Modeliranjem se moze utvrditi I maksimalni dobitak. a ova promena prihoda I dobiti po jedinici proizvoda.deluju na visinu ostvarene dobiti preko utrosaka elemenata proizvodnje. kao gornja I dolnja granica dobitka u zavisnosti cene I troskova. odstupanja konkretnih nabavnih od prosecnih trzisnih cena proizvodnje I odstupanje konkretne prodajne od prosecne trzisne cene odredjenog proizvoda. Elementi dobitka Velicina dobitka uslovljena je prihodom I troskovima poslovanja. Promena obima menja prihod I dobitak I iznosi: Dbqc=Db gKdbqc U sukcesiji perioda prihod. preko obima zaposlenosti kapaciteta. Dobitak se ostvaruje po osnovu realizacije I po osnovu zajednickih ulaganja. Tu je rec o promenama dobitka po jedinici proizvoda u zavisnosti od promena troskova I promena prihoda. svako povecanje troskova smanjuje dobitak u istoj proporciji. asortimana proizvodnje. utvrditi dejstvo promene prihoda na dobitak I po osnovu promene obima I po osnovu cena proizvoda. Na visinu ostvarene dobiti po jedinici proizvoda takodje utice brzina obrta sredstava preko vece ili manje kamate kao cene za angazovanje kapitala u odredjenom roku.Promena dobitka uslovljena promenom troskova iznosi: DbII= DbI ± Dbt 4 . 4) Organizaciono subjektivni. menja se pod uticaja dinamike cena proizvoda I usluga: Dbcq=Db gKdbcq Prema tome ukupna promena dobitka po osnovu dinamike obima I cena u ukupnom prihodu iskazuje se kao: Dvc=Dbqc ± Dbcq Troskovi poslovanja su drugi element koji utice na formiranje dobitka. U ovu grupu faktora spada I obezvredjivanje sredstva za proizvodnju u dugom roku bilo zbog dejstva tehnickog progresa bilo zbog izmene kursa valuta. pa prema tome I dobitak. Ta promena moze da se prati u odnosu na pocetni period ili neki drugi u toku poslovanja. U tom slucaju dobitak drugog perioda iznosi: DbII= DbI ± Dbc Kako je prihod umnozak proizvoda I cena. I menja se po koeficijentu kbdcq.bolji ili losiji dati prirodni uslovi poslovanja uslovljavaju vece ili manje troskove u jedinici proizvoda a samim tim vecu ili manju dobit. koja se dobija podelom granicnog dobitka sa granicnim obimom proizvodnje. 3) Tehnicki.Iznos dobitka po jedinici izvodi se podelom dobitka sa ostvarenim obimom proizvodnje. 2) Prirodni. to je potrebno meriti tj. Dobitak se menja u obrnutoj srazmeri sa promenama troskova tj. menjaju se I troskovi pa je mokguce da se prati promena velicine dobitka. Promena velicine dobitka u pocetnom periodu oznacena je jedinicom. Promena obima menja ne samo prihod vec I troskove poslovanja. Faktori dobitka Na velicinu dobitka uticu faktori: 1) Drustveni. Koeficijen elasticnosti dobitka takodje je znacajan za racionalnu poslovnu politiku.uticu na dobitak preko cena proizvoda I cena elemenata proizvodnje I to dejstvom trzisnih ali I administrativnih mera.

Svi ovi faktori deluju na velicinu dobitka preko prihoda. debljine I nagiba sloja. pa ce tada njihovi troskovi poslovanja biti visi ili nizi u odnosu na prosecnog proizvodjaca ili drugog proizvodjaca istog proizvoda koji imaju druge. dubine I bogatstva busotina. preko troskova poslovanja I angazovanih poslovnih sredstava. To isto dejstvo preko troskova elemenata proizvodnje odrazava se na visinu angazovanih poslovnih sredstava. rudarstvu. Pod dejstvom neravnoteze izmedju ponude I traznje na trzistu proizvoda dolazi do odstupanja prodajnih cena od vrednosti proizvoda sto uslovljava postojanje razlike izmedju dobitka konkretne ekonomije I viska vrednosti koga ostvaruje prosecni proizvodjac pri perfektnom delovanju trtzisnog mehanizma. turizmu preko klase zemljista. promena dobitka uslovljenog izmenom troskova iznosi|: Dbt=Dbtu ± Dbtc Faktori formiranja dobitka Formiranje dobitka moguce je pratiti sa stanovista elemenata njegove structure. sto ce imati za posledicu razlicite utroske odnosno troskove po jedinici proizvoda a preko ovih pojavice se razlike u poslovnom rezultatu. Uticaj subjektivnih faktora 5 . energetici. dejstva drzave. pa time I bolji poslovni rezultat. bogatstva ruda. Ako konkretni proizvodjac ima efikasnija sredstva od prosecnog proizvodjaca imace nize troskove. klimatski uslovi I ekoloski zahtevi je pod snaznim uticajem ovih faktora. Dejstvo tehnickih faktora Dejstvo tehnicke strukture direktno uslovljava visinu utroska elemenata proizvodnje. Medjutim. njihovo negativno dejstvo zahteva dodatna ulaganja za normalizovanje uslova poslovanja. Odtuda ovi faktori deluju na poslovni rezultat konkretne ekonomije kroz postojanje razlike izmedju rezultata prosecnog proizvodjaca I rezultata konkretne ekonomije uslovljene dejstvom drustvenih faktora. razlicite prirodne uslove. U tu svrhu posmatra se dejstvo drustvenih. pa samim tim I na rentabilnost poslovanja. pa time I troskove poslovanja. Pod dejstvom ovih faktora menja se I poslovni rezultat odnosno dobitak. Sa promenom utroska elemenata proizvodnje. pa se menja I rentabilnoist poslovanja. odnosno troskove poslovanja pa ce to uticati na smanjenje finansiskog reziltata. tehnickih. menjaju se I angazovana poslovna sredstva. pa ce ta ulaganja povecati troskove poslovanja a samim tim negativno uticu na sami finansiski rezultat. dolazi do promene troskova. Svi faktori mogu da pogoduju ili deluju negativno kao prirodna sredina I radna okolina. prirodnih I faktora organizacione prirode na formiranje dobitka. Uticaj prirodnih faktora Prirodni uslovi poslovanja manje ili vise pogoduju karakteru poslovanja konkretne ekonomije. Preomena dobitka se u tom slucaju izracunava: Dbtu=Dbo gKdbtu Cene elemenata proizvodnje cine drugu komponentu troskova I troskovi pod uticajem cena elemenata se menjaju a njihova izmena menja dobitak na sledeci nacin: Dbtc=Dbq gKdbtc Dakle.Posto su troskovi funkcija utrosko I cena elemenata proizvodnje to se promena dobitka prati preko promena troskova a ovi preko promena utroska I preko promena cena utrosenih elemenata. ali ako je njegova tehnika zastarela on ce imati vece utroske elemenata proizvodnje. Ekonomskli karakter ovih faktora posmatra se preko dejstva trzista tj. Uticaj drustvenih faktora Karakter dejstva ovih faktora je takav da pojedinacna ekonomija na njih ne moze da deluje. republike ili regijona kao mera ekonomske politike. traznje I preko dejstva drustvenih institucija tj. Poslovanje u poljoprivredi. sto se odrazava I na promenu dobitka. Razni proizvodjaci istog proizvoda redovno imaju razlicitu strukturu sredstava.

efekat mera u trosenju elemenata proizvodnje. Odstupanje od objektivnih utroska nanize ugrozava se kvalitet I kvantitet proizvodnje. kroz stepen koriscenja kapaciteta I preko kruzenja sredstva u reprodukciji. Pojova ovih troskova umanjice stvarni dobitak u odnosu na objektivno moguci. a) Dejstvo na trziste Ekonomija moze svojim nastupom na trzistu da deluje tako da ostvari povoljnu ili nepovoljniju cenu svojih proizvoda. Pri smanjenju obima proizvodnje ukupni troskovi kapaciteta I pogonske spremnosti u celini se ne menjaju. To sa svoje strane povecava troskove I pri datom prihodu smanjuje se dobitak preduzeca. relativno fiksni troskovi te zone se rastavljaju na objektivno I organizacionu komponentu. U slucaju da stvatni utrosci budu veci od objektivno uslovljenih. kroz sistemsko pracenje odnosa taznje I ponude. U koliko ekonomija nije u prilici da potpuno koristi tehnmicke kapacitete I radne potencijale ona mora da trazi obim poslovanja u zoni koja je optimalna. c) Organizaciono dejstvo na obim proizvodnje Odstupanje obima proizvodnje od objektivno moguceg obima uslovljava pojavu fiksnih I relativno fiksnih troskova organizacionog karaktera. b) Organizaciono dejstvo na trosenje elemenata proizvodnje Dejstvom drustvenih.Ovo delovanje moze se posmatrati kroz efekat dejstva trzista. mogu da ostvare povoljnije cene sopstvenih proizvoda od onih koje ostvaruje proizvodjac koji ne preduzima ove mere. ali kako je izuzetno tesko da se precizno utvrdi ova zona. Povremeno akumuliranje sredstava u pojedinim fazama ciklus angazovanja ili produzenje vezanosti tih sredstava za pojedine faze. Svako odstupanje stvarnih od optimalnih zaliha materijala. Dakle. preko nacina pakovanja I transporta. Smanjenje obima proizvodnje uslovljava fiksne troskove datog proizvodnog programa tj. Karakteristike tih sredstava vezanih za ciklus reprodukcije moze da se posmatra sa stanovista obrtnih I osnovnih sredstava. kroz prodaje u nevreme. sve troskovne komponente organizacionog karaktera umanjuju stvarni dobitak u odnosu na moguci I u odnosu na visak vrednosti koji ostvaruje prosecni proizvodjac. Ova komponenta se menja u direktnoj proporciji sa stepenom ne koriscenja kapaciteta. a isto tako da nabavi elemente proizvodnje pod povoljnijim ili manje povoljnim cenama sto ce uticati na troskove poslovanja I na ekonomske rezultate ekonomije. Ali stvarna trosenja elemenata proizvodnje redovno su veca od objektivno mogucih u svim onim slucajevima gde se odstupa od normi I narmativna utroska elemenata proizvodnje. Nepotpuno koriscenje tehnickog potencijala ima za posledicu za pojavu organizacione komponente fiksnih troskova. uticajem na visinu traznje u dugom roku I izmenom kvaliteta proizvoda. Na trzistu gotovih proizvoda I usluga boljim poznavanje prilika na trzistu. povecava angazovana sredstva uz iste ostvarene ekonomske rezultate. preduzece posluje u nekoj zoni obima gde se pojavljuju suvisni.izmenom tehnicke structure. organizaciono uslovljeni relativno fiksni troskovi. svako usporenje toka procesa proizvodnje I svako odstupanje stvarnih od optimalnih zaliha gotovih proizvoda.Svaka proizvodnja na gornjoj granici konkretne zone obima ima za posledicu najnize troskove proizvodnje. Ako se obim proizvodnje spusti ispod te granice. prirodnih I tehnickih faktora utrosci elemenata proizvodnje formiraju se kao objektivne velicine troskova. kao I svako zadrzavanje sredstava u novcanom obliku ima za posledicu povecanje kamata na 6 . d) Dejstvo na kruzenje sredstva u reprodukcijji Tokovi sredstava u reprodukciji mogu biti pod naglasenim uticajem mera organizovanjem same reprodukcije. sto ce imati za posledicu ostupanje dobitka konkretne ekonomije u odnosu na poslovne rezultate drugih ekonomija I u odnosu na poslovni rezultat prosecnog proizvodjaca. Njih je moguce smanjiti samo dugorocnim merama poslovne politike. asortimana I fiksne troskove proistekle iz ostupanja stvarnog optimalnog programa. konkretna ekonomija ce ostvarivati dobitak. kroz istrazivanje solventosti kupaca.

I drustveni. pre svega degresije I progresije I degresije fiksnih troskova. Drugim recima. Ako se kao cilj preduzeca postavi maksimiranje dobitka. sa promenom obima. tehnicki. Tu se ostvaruju I optimalni obim poslovanja I optimalni finansiski rezultat. Sa daljim povecanjima cena proizvoda proizvodnje troskovi po jedinici padaju ispod cene proizvoda. I sve dok su prosecni troskovi ispod cene ukupni prihod je veci od ukupnih troskova. Donja granica rentabilnog poslovanja ostvaruje se kada se izjednace ukupni troskovi I prihod. Optimalni dobitak preduzeca obezbedjuje zona zaposlenosti izmedju minimalnih troskova po jedinici I maksimalne ukupne dobiti.veca angazovana sredstva. Na visinu ostvarene dobiti u konkretnom preduzecu pored objektivnih deluju I subjektivni faktori. zatim sa trosenjem sredstava u procesu proizvodnje u reprodukciji. maksimalni obim proizvodnje ne mora da se refektura u povecanju dobitka. Ako se obim proizvodnje I dalje povecava. subjektivne komponente. Pojava tih razlika imace za posledicu odstupanje dobitka konkretnog preduzeca u odnosu na dobitke drugih preduzeca tj. sto ce stvarni dobitak smanjivati ispod objektivno moguceg pa samim tim I viska vrednosti. tada treba tako komponovati proizvodne faktore ( obim proizvodnje. Ako preduzece postoji I dalje ono ostvaruje gubitak. Svi ti faktori subjektivne prirode formiraju odgovarajuce komponente dobitaka koje se oznacavaju koa organizaciono uslovljene tj. pak da. niti. to ce se I troskovi objektivno uslovljeni razlikovati od objektivno uslovljhenih troskova drugih konkretnih proizvodjaca istog proizvoda. troskovi relativno fiksnog karaktera I zone degresije prelaze u zonu progresije I ponovo se izjednacavaju sa prihodom kada se ostvaruje I gornja granica rentabilnosti poslovanja. Pri tome ono mora da preuzme konkretne mere u cilju smanjenja gubitka. te formiraju odgovarajuce komponente dobitka koji su rezultat dejstva tih faktora. minimalnog I optimalnog dobitka. taj obim garantuje uspesnost poslovanja. a oni su u vezi sa nabavkom elemenata proizvodnje I realizaciju proizvoda na trzistu. To maksimiranje moze da se posmatra po jedinici proizvoda I maksimiranje ukupnog rezultata. Oni deluju kao objektivno dati u konkretnom preduzecu u datom vremenskom periodu. U koliko sanacione mere ne daju odma konkretne rezultate. optimalni obim proizvodnje se ostvaruje kada se izjednace pozitivni efekti rasta dobitka I negativni efekti smanjenja dobitka. Obzirom da svako konkretno preduzece ima drugacije prirodne I tehnicke uslove proizvodnje. odnosno cena proizvoda. a zatima da ostvari pozitivan finansiski rezultat. Objektivni faktori su prirodni. odstupanje dobitka konkretnog preduzeca od odstvarenog viska vrednosti prosecnog proizvodjaca. Na process formiranja dobitka deluju objektivni I subjektivni faktori. Stoga je od posebnog znacaja za preduzece da utvrdi granice maksimalnog. zbog zakonite dinamike. Granice dobitka U praksi. prihod I troskove) da se on I ostvari. cene. preduzece se nalazi u dilemi raditi I dalje sa gubitkom ili obustaviti proizvodnju. povecava gubitak I smanjuje reprodukcionu sposobnost preduzeca. Gubitak komponente dobitka Svaki od faktora dobitka svojim dejstvom u ukupnoj masi dobitka formira I odgovarajucu velicinu koja predstavlja komponentu ukupne mase dobitka. 7 . Svako dalje smanjenje proizvodnje ispod donje I povecanje proizvodnje iznad gornje tacke ovog obima.

njena visina garantuje I bolji standard. svako preduzece je duzno da iz rezultata poslovajna. S obzirom na toliki znacaj preduzece nastoji da ostvari sto veci dobitak. Dobitak je lajt motiv formiranja I rada preduzeca. U tome je ekonomski znacaj ukupnih prihoda. Znaci. cije je jedan od izraza I ukupan prihod. sigurnije poslovanje I pouzdani ekonomski razvoj. Dakle. investicione I opste.Zakljucak U celini gledano. iz ukupnog prihoda se nadoknadjuje vrednost utrosenih sredstava za proizvodnjusredstva za rad I predmeta rada. koji se priblizava optimalni dobitak. utrosena vrednost zivog rada I izvrsavaju obaveze po osnovu zakona I ugovorenih obaveza. NJegovom visinom obezbedjuju se uslovi za povecanjem svih objekta potrosnje: licne. 8 . zajednicke. nadoknadi utrosene mere reprodukcije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful