P. 1
Osnove Racunarske Arhitekture i Aplikacije

Osnove Racunarske Arhitekture i Aplikacije

|Views: 1,986|Likes:
Published by Amir Molazecirovic

More info:

Published by: Amir Molazecirovic on Nov 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2.1. RAČUNARI I NJIHOVA PODELA
 • 2.2. SASTAVNI DELOVI RAČUNARA
 • 3.1. INTERFEJS OPERATIVNE MEMORIJE
 • 3.2. INTERFEJS PERIFERNIH JEDINICA
 • 3.3. ZDRUŽENI INTERFEJS (magistrala, sabirnica)
 • 3.4. DIREKTNO POVEZIVANJE
 • 3.5. PARALELNI INTERFEJS OPŠTE NAMENE
 • 3.6. ASINHRONI SERIJSKI INTERFEJS
 • 3.7. SINHRONI SERIJSKI INTERFEJS
 • 3.8. INTERFEJS ZA POSEBNE NAMENE
 • 4.1. ARHITEKTURA MIKROPROCESORA
 • 4.2.1. ARITMETIČKO – LOGIČKA JEDINICA
 • 4.2.2. REGISTRI OPŠTE NAMENE
 • 4.2.3. REGISTRI POSEBNE NAMENE
 • 4.2.4. UPRAVLJAČKA JEDINICA
 • 4.3. MODEL MIKROPROCESORA
 • 4.4. MIKRORAČUNARSKI SISTEM
 • 4.5. MATIČNA PLOČA
 • 5.1. INTERNE MEMORIJE
 • 5.2. OPERATIVNA MEMORIJA
 • 5.3.1. BUŠENA KARTICA
 • 5.3.2. BUŠENA TRAKA
 • 5.3.3.1. Obrasci sa markiranjem
 • 5.3.3.2. Obrasci sa magnetnim pismom
 • 5.3.3.3. Obrasci sa optičkim pismom
 • 5.3.4. PRUGASTI KOD
 • 5.3.5. DISKETE I DISKETNE JEDINICE
 • 5.3.6.1. Kapacitet i performanse
 • 5.3.6.2. Standardi u povezivanju
 • 5.3.6.3. Proizvoñači hard diskova
 • 5.3.7. KOMPAKT DISK
 • 5.3.8. MAGNETNA TRAKA
 • 5.3.9. DIGITALNI VIŠENAMENSKI DISK (DVD)
 • 5.3.10. OPTIČKI DISK
 • 6.1. TASTATURA
 • 6.2. MIŠEVI I DŽOJSTICI
 • 6.3. SKENER
 • 6.4. DIGITALNI FOTOAPARATI I KAMERE
 • 7.1. MONITOR
 • 7.2. GRAFIČKA KARTICA
 • 7.3. ŠTAMPAČI I PLOTERI
 • 8.1. MODEM
 • 8.2. ZVUČNA KARTICA
 • 10.1. Hardver i softver
 • 10.2. Operativni sistem
 • 10.3. Aplikativni softver
 • 10.4. Pomoćni softver
 • 10.5.1. Microsoft OneNote
 • 10.5.2. Microsoft InfoPath
 • 10.5.3. Saradnja i MS Office System 2003
 • 11.1. POKRETANJE PROGRAMA
 • 11.2. NASLOVNA LINIJA
 • 11.3. MENI LINIJA
 • 11.4. TRAKE SA ALATIMA
 • 11.5.1. STATUSNA LINIJA
 • 11.5.2. TASKBAR
 • 11.6. OSNOVNI POSTUPCI SA TEKSTOM
 • 11.7. OPCIJE ZA SNIMANJE DOKUMENATA
 • 11.8. ISPRAVLJANJE SADRŽAJA DOKUMENTA
 • 11.9. RAD SA TABELAMA
 • 11.10. UNOS SIMBOLA U TEKST
 • 11.11. SLIKE
 • 11.12. GRAFIKONI
 • 11.13. OBLIKOVANJE TEKSTA
 • 11.14. ŠTAMPANJE
 • 11.15. ZAŠTITA VAŠIH DOKUMENATA
 • 11.16. CRTANJE U WORD-U
 • 11.17. WORD I MAKRO VIRUSI
 • 12.1. IZGLED EKRANA
 • 12.3. KRETANJE U RADNOJ TABELI
 • 12.4. UNOS PODATAKA
 • 12.5. FORMIRANJE I ČUVANJE TABELA
 • 12.6. KORIŠĆENJE UGRAðENIH FUNKCIJA
 • 12.7. ŠTAMPANJE TABELE
 • 12.8. GRAFIKONI
 • 12.9. MONTE CARLO SIMULACIONI MODELI U EXCEL-u
 • 12.10. BAZA PODATAKA U EXCEL-u
 • 13.1.1. MENI LINIJA (Menu bar)
 • 13.1.2. LINIJA SA STANDARDNIM ALATIMA (Standard toolbar)
 • 13.1.3. FORMATING TOOLBAR
 • 13.1.4. DRAWING TOOLBAR
 • 13.1.5. STATUSNA LINIJA (Status line)
 • 13.2.1. SLIKE
 • 13.2.2. ZVUK
 • 13.2.3. ANIMACIJA
 • 13.2.4. VIDEO
 • 13.3.1. AutoContent Wizard
 • 13.3.2. Design Template
 • 13.3.3. Blank presentatioin
 • 13.4.1. Hiperlinkovi
 • 13.4.2. Web prezentacije
 • 14.1.1. Načini komunikacije izmeñu računara
 • 14.1.2. Računarske mreže
 • 14.2.1. Hronološki nastanak Interneta
 • 14.2.2. Adrese i protokoli na Internetu
 • 14.2.3. Načini pristupa Internetu
 • 14.2.4.1. Osnovni servisi
 • 14.2.4.2. Javni servisi
 • 14.2.4.3. Servisi za pretraživanje
 • 14.2.4.4. Sigurnosni servisi
 • 14.2.4.5. Sistemski servisi
 • 15.1. PREDNOSTI WIRELESS TEHNOLOGIJE
 • 15.2. SIGURNOST BEŽIČNE (WIRELESS) TEHNOLOGIJE
 • 15.3. WLAN TEHNOLOGIJA
 • 15.4. WLAN ARHITEKTURA
 • 15.5. UREðAJI ZA BEŽIČNO UMREŽAVANJE
 • 15.6. OSTALA OPREMA ZA WLAN MREŽE
 • 15.7. BEZBEDNOST BEŽIČNIH MREŽA
 • 16.1. Meniji FrontPage-a
 • 16.2.1. Paleta Standard
 • 16.2.2. Paleta Formatting
 • 16.2.3. Paleta DHTML Effects
 • 16.2.4. Paleta Drawing
 • 16.2.5. Paleta Navigation
 • 16.2.6. Paleta Pictures
 • 16.2.7. Paleta Positioning
 • 16.2.8. Paleta Reporting
 • 16.2.9. Paleta Style
 • 16.2.10. Paleta Tables
 • 16.2.11. Paleta Task Pane
 • 16.2.12. Paleta Word Art
 • 16.2.13. Upotreba panoa
 • 16.3.1. Struktura web sajta
 • 16.3.2. FrontPage Web
 • 16.3.3. Kreiranje FrontPage Weba
 • 16.3.4. Kreiranje strana
 • 16.3.5. Kreiranje direktorijuma
 • 16.3.6. Uvoz datoteka, direktorijuma i web sajtova u web sajt
 • 16.3.7. Upotreba šablona za web sajtove
 • 16.3.8. Upotreba šablona za strane
 • 16.4.1. Osnove HTML-a
 • 16.4.2. Dodavanje i formatiranje teksta
 • 16.4.3. Upotreba slika na web stranama
 • 16.4.4. Crtanje i upotreba multimedije
 • 16.4.5. Upotreba frejmova
 • 16.4.6. Kreiranje lista
 • 16.4.7. Modifikacija i postavljanje preko mreže
 • 16.4.8. Upotreba formi
 • 16.4.9. Animacija sajta
 • 16.4.10. Upotreba Web komponenata FrontPage-a
 • 16.4.11. Upotreba tema i šablona
 • 16.4.12. Plug-inovi, ActiveX kontrole i Java apleti
 • 16.4.13. Programski jezici za Web
 • 16.4.14. Integracija Microsoft Office-a u sajt
 • 16.4.15. Strukturalni prikaz Web strane

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

2
2.1.

OSNOVNI POJMOVI ARHITEKTURE RAČUNARSKOG SISTEMA
RAČUNARI I NJIHOVA PODELA

Računarski sistem je elektronski uredaj koji deluje pod kontrolom programskih instrukcija memorisanih u sopstvenoj memoriji, koji može prihvatiti podatke, izvršiti aritmetičke i logičke operacije, proizvesti izlazne podatke i memorisati rezultate obrade. To znaci da računarski sistemi izvršavaju tri osnovne funkcije: obradu podataka, memorisanje podataka i prezentovanje podataka. Danas su u primeni računarski sistemii različite arhitekture, složenosti i oblasti primene. Jedna od osnovnih podela računara je podela prema sledećim kriterijumima: funkcionalne magućnosti procesora, osobine operativne memorije, brzina izvršenja naredbi, efikasnost ulazno-izlaznih naredbi, pouzdanost sistema, raspoloživost softvera, cena računara. odnosno prema

Prema povećanju snage mikorprocesora, mogućnostima obrade i ceni računari se dele na: makroračunare, miniračunare, mikroračunare.

Doc. dr Željko Marčićević

11

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Makroračunari predstavljaju integraciju najsnažnijih performansi računarske tehnike i tehnologije. Primenjuju se u oblastima gde je potrebno obraditi veliki obim podataka sa relativno složenim procedurama. Takve oblasti su na primer upravljanje poslovnim sistemima i naučno tehnička istraživanja. Miniračunari su više specijalizovani računari, nemaju tako jake performanse, ali im je cena pristupačnija. Koriste se kao: interaktivni sistemi sa vremenskom podelom, periferni i telekomunikacioni računari velikih kompjutera, računari u sistemima za obradu podataka, telekomunikacioni koncentratori, poslovna obrada podataka u manjim preduzećima.

Vremenom izlaze iz upotrebe jer ih zamenjuju mikroračunari, sa sve boljim performansama. Mikroračunari su računari zasnovani na mikroprocesoru. Za razvoj mikroprocesora zaslužan je razvoj poluprovodničke tehnologije koja omogućava da se na jednoj pločici poluprovodničkog kristala milimetarske zapremine, nañe stotine hiljada sklopova koji obezbeñuju funkcionisanje računara. Prema načinu predstavljanja podatka računari se dele na: elektronske računare koji operišu podacima u diskretnom obliku (digitalni), elektronske računare koji operišu podacima u kontinualnom obliku (analogni), hibridni.

Elektronski računari neprekidnog dejstva (ulazni podaci u kontinuitetu) se zovu još i analogni računari. Ulazni podaci za ove računare predstavljaju se u vidu vrednosti neke fizičke veličine, koje se menjaju kontinualno. Loša strana ovih računara je to što nisu toliko tačni kao digitalni, ali su zbog svoje veoma velike brzine rada bolji od digitalnih i naročito su primenljivi kao upravljačke mašine u mnogim sistemima automatskog upavljanja i to tamo gde je potrebno imati rešenje praktično u onom trenutku kada je problem nastao. Elektronski računari diskretnog dejstva nazivaju se numerički ili još češće digitalni računari. Ovi računari operišu brojkama a proces rešavanja zadataka na digitalnim mašinama se deli na odvojene
12 Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

elementarne operacije: sabiranje, oduzimanje, delenje, množenje itd. Realizacija i predstavljanje vrednosti brojki vrši se uz pomoć raznih elemenata, koji mogu samostalno ili u kombinaciji da ostvare neophodan broj stabilnih stanja, od kojih svaki predstavlja odreñeni simbol brojnog sistema za koji je računar konstruisan (naprimer, ako računar radi sa binarnim brojnim sistemom, onda se koriste elementi koji mogu da ostvare dva stabilna stanja). Digitalni računar se zbog toga što rešava zadatke različite prirode iz razičitih oblasti zove još i univerzalni elektronski računar. Meñutim, ako je predviñeno da digitalni računar vrši samo odreñene operacije, u njega se ugrañuju tzv. čvrsti programi, koji se ne mogu menjati, i tada se rakav računar naziva specijalnim. U digitalnom računaru se svaki zadatak razlaže na više operacija, a svaka operacija i svaki postupak u okviru jedne operacije se izvršava na odgovarajuću komandu. Niz komandi i operacija, zajedno sa redosledom izvršavanja komandi, odnosno operacija, predstavlja program. Pored ove dve vrste računara postoje i tzv hibridni računari. Oni se dobijaju povezivanjem analognih i digitainih računara. Hibridni računari objedinjuju dobre strane analognih i digitalnih računara u upravljanju tehnološkim sistemima.

2.2.

SASTAVNI DELOVI RAČUNARA

Digitalni elektronski računar se sastoje iz dva osnovna dela: Centralne jedinice (CPU - Central Processing Unit), BIOS –a .

Centralna jedinica se sastoji iz dva dela (slika), a to su: procesor, operativna memorija.

Doc. dr Željko Marčićević

13

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

ALJ

UJ

OPERATIVNA MEMORIJA

CENTRALNA JEDINICA

Slika 2-1 Prikaz procesora

Procesor je jedinica koja izvršava operacije obrade podataka definisane programom i vrši upravljanje računarskim procesima i interakcijama izmeñu pojedinih jedinica računara. Njegova struktura je definisana njegovim funkcijama. Funkcija obrade podataka vrši aritmetičko - logička jedinica (ALJ) a upravljanje računarskim procesima vrši upravljačka jedinica (UJ). U sastav procesora ulaze i radni registri, sprežne mreže (interfejs), a u skorije vreme u njegov sastav redovno ulazi i ultrabrza memorija relativno malog kapaciteta namenjena pre svega da čuva odreñeni broj operanada i meñurezultata u cilju ubrzavanja procesa obrade. Aritmetičko – logička jednicia izvršava atitmetičke operacije: sabiranje, množenje, delenje itd, zatim logičke operacije: logičko sabiranje, logičko množenje, pomeranje reči u registrima, transformaciju kodova itd. Elementi kojima se obavljaju računarske operacije su razni registri kao što su akumulatori, registri sa pokretnim i nepokretnim zarezom i drugi. Element koji obavlja funkciju sabiranja se zove binarni sabirač (ADDER). On vrši sabiranje binarnih cifara prema pravilima binarnog računanja, te prema potrebi vrši i eventualni prenos binarne jedinice na više poziciono mesto. Sabiranje je osnovna računska operacija koju aritmetičko-logička jedinica obavlja. Pošto i kod oduzimanja, množenja, delenja ili kod bilo koje druge aritmetičke operacije ona u stvari vrši sabiranje, znači da sabirač vrši najvažnije funkcije ALJ. Pored sabirača u aritmetičkologičkoj jedinici je još jedan vrlo značajan registar, a to je
14 Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

uporeñivač. Uporeñivač izvršava uporeñivanje sadržaja opšteg registra i akumulatora. Tipične aktivnosti uporeñivača su "manje", "veće", "jednako" (koraci uporedivanja). Aritmetičko-logičke jedinice se mogu klasifikovati na više načina. Po načinu izvršavanja operacija ALJ se dele na: paralelne, serijske, paralelno-serijske.

U koju od ovih grupa će se svrstati ALJ prvenstveno zavisi od tipa korišćenog sabirača. Kod paralelnih ALJ operacija se izvršava nad celom reči u jednom taktu. Kod serijskih ALJ u toku jednog takta vrši se operacija nad jednim mestom operanada sadrzanih u registrima. Za realizaciju celokupne operacije od n bita potrebno je n taktova. Kod paralelno –serijskih ALJ nad grupom slova u reci operacija se izvršava paralelno u toku jednog takta, pa se u narednom taktu prelazi na sledeću grupu slova itd (kod kalkulatora). Po načinu predstavljanja brojeva nad kojima se vrše operacije ALJ se mogu klasifikovati kao ALJ sa: sa fiksnim zarezom, sa pokretnim zarezom, decimalne.

ALJ sa fiksnim zarezom mmogu se dalje podeliti na ALJ za operacije sa celobrojnim brojevima i sa razlomljenim brojevima. Da bi ALJ mogla obavljati, u zavisnosti od potrebe i operacije u fiksnom zarezu, i operacije u pokretnom zarezu mogućno je da se ALJ sastoji od dva nezavisna bloka koji vrše ove operacije ili pak da se projektuje univerzalna ALJ koja može obavljati operacije nad bilo kojim tipom brojeva. Po strukturi ALJ mogu biti sa neposrednim vezama sa registrima – ALJ sa direktnom strukturom ili pak da budu povezani linijama sprežnih mreža (magistralama) kada se pojedini potrebni registri odabiraju preko kola za odabiranje (komutatora) - ALJ sa magistralnom strukturom.

Doc. dr Željko Marčićević

15

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Kod ALJ sa direktnim vezama u suštini postoje tri osnovna registra: registar operanada, registar akumulator i opšti registar koji čuva jedan od operanada u operacijama množenja i delenja. Razvojem mikroprocesora sve se više razvijaju i koriste ALJ sa magistralnom strukturom. U sastav ALJ sa magistralnom strukturom ulaze: registri, komutatori, logička mreža za obavljanje operacija.

Registri skoro isključivo služe za prihvatanje informacija. Komutatori služe za priključivanje odogvarajucih registara na magistralu. Kod ALJ sa direktnim vezama za izvršavanje jedne mikrooperacije potrebno je obično formiranje samo jednog funkcionalnog signala. Kod ALJ sa magistralnom strukturom izvršavanje mikrooperacije zahteva više funkcionalnih signala.

STATUSNI REGISTAR

REGISTAR AKUMULATOR

KOMBINACIONA LOGIČKA MREŽA

KOMBINACIONA LOGIČKA MREŽA

OPŠTI REGISTAR

REGISTAR OPERANDA

Slika 2-2 Struktura aritmetičko – logičke jedinice

16

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Tako, na primer, za mikrooperaciju prenosa informacija iz jednog registra u drugi kod ALJ sa direktnim vezama potreban je jedan funkcionalni signal, dok je kod ALJ sa magistralnom strukturom potreban funkcionalni signal za priključenje registra preko komutatora, zatim signal za predaju informacija iz registra predaje i signal za prijem u registar prijema. Upravljačka jedinica je jedan od najvažnijih i najsloženijih delova centralnog procesora. Ona upravlja i kontroliše pravilnost rada ne samo centralnog procesora nego i ulaznih i izlaznih jedinica. Upravljačka jedinica odreñuje kad i šta treba pamtiti, računati, uporedivati. Ona uporeduje šta je veće, manje, ekvivalentno, numeričko, nenumeričko, pozitivno, negativno. Zadaci upravljačke jedinice su da upravlja, kordinira rad svih funkcija i delova računarskog sistema kao što su: da upravlja radom ulazno - izlazne (U/I) jedinice, da uvodi i opoziva podatke iz opevativne memorije, da kontroliše i upravlja prenosom podataka iz aritmetičko-logičke jedinice u operativnu memoriju i obrnuto, da kontroliše izvršenje aritmetičkih operacija i donosi logičke zaključke i odluke.

Sve ove funkcije upravljačka jedinica vrši na osnovu upravljačkih informacija koje zovemo instrukcijama, koje su zadate od strane čoveka i koje se u obliku mašinskog programa nalaze u operativnoj memoriji računarskog sistema. Za izvršenje jedne operacije obično se koristi jedna instrukcija. Meñutim, svaka operacija se može razbiti na niz mikrooperacija. Za vreme jedne mikrooperacije izvršavaju se različite operacije nad operandima. Na primer operacija množenja se sastoji od više mikrooperacija: prenos adrese operanda u memorijski adresni registar, dekodiranje adrese i generisanje signala za očitavanje sadržaja, prebacivanje sadržaja memorijske lokacije u prihvatni registar memorije itd.

Postoji dvojaka struktura upravljačkih jedinica t.j. dva su osnovna pristupa realizacije upravljačkih signala. Jedan pristup se sastoji u tome da za svaku instrukciju postoji odgovarajuća logička mreža. Ovakva realizacija se naziva direktna ili hardverska.

Doc. dr Željko Marčićević

17

dekoder taktova. Novi Sad U sastav hardverski realizovane upravljačke jedinice ulaze: registar koda instrukcija. Posle završetka izvršenja instrukcije brojač taktova se dovodi u početno stanje. Logičke mreže za generisanje funkcionalnih signala u saglasnosti sa instrukcijom koja se izvršava i u saglasnosti sa taktom izvršavanja instrukcije generiše potrebne funkcionalne signale. koji je sastavni deo RIN i čuva kod operacije. generator sinhronizacionih impulsa. Dekoder koda operacije na bazi sadržaja registra koda operacije (RINO). generiše potrebne signale za realizaciju date operacije. Generator sinhronih impulsa generiše potrebne sinhrone impulse za vremensko usklañivanje rada jedinica računarskog sistema i posle isteka svakog takta u procesu izvršavanja instrukcije povećava sadržaj brojača taktova za jedinicu. 18 Doc.Visoka poslovna škola strukovnih studija. dekoder koda operacije. koji predstavlja deo registra instrukcija (RIN) koji čuva instrukciju u procesu njenog izvršavanja. U procesu izvršavanja instrukcije ista se čuva u registru instrukcija (RIN). kola za formiranje funkcionalnih signala. Na bazi ovih signala i na bazi sadržaja registara stanja (na primer stanja registra za prekoračenje opsega i sl. logičke mreže za generisanje funkcionalnih signala.) iniciraju kola za formiranje funkcionalnih signala da bi se formirali potrebni signali da se u datom taktu izvrši odogovarajuća mikrooperacija. Dekoder taktova generiše u potrebnom redosledu signale neophodne za izvršavanje instrukcije. dr Željko Marčićević . brojač taktova.

baziran je na principima mikroprogramiranja. godine do široke primene nije došlo sve do kraja šezdesetih oodina. Kod svake realizacije upravljačke jedinice upravljački signali se generišu iz registara u kojima su smeštene upravljačke informacije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija KO ADRESNI REGISTAR ROM . što je tek šezdesetih oodina došlo do razvoja dovoljno pouzdanih i dovoljno brzih memorija. Tipična strukturna šema mikroprogramske upravljačke jediniče data je na slici. Mada je ideja mikroprogramiranja bila poznata još 1951. Ove informacije se u upravljačke jedinice prebacuju iz stalne memorije u procesu interpretacije date instrukcije. Osnovni razlog se nalazio u tome.a ROM DEKODER TAKTOVA GENERATOR TAKTOVA REGISTAR MIKROOPERACIJA DEKODER MIKROOPERACIJA FORMIRANJE FUNKCIONALNIH SIGNLA Slika 2-3 Struktura hardverski realizovane upravljačke jedinice Drugi pristup. U ovom slučaju skup mikroinstrukcija (mikroprogram) koji definiše potrebnu seriju funkcionalnih signala neophodnih za izvršavanje date instrukcije. Mikroprogramski princip upravljanja sastoji se u tome da se svakoj mikrooperaciji pridruži odogvarajuća upravljačka reč nazvana mikroinstrukcija. koja se čuva u upravljačkoj memoriji na sličan način kao što se u operativnoj memoriji čuva instrukcija. dr Željko Marčićević 19 . Doc. koji se danas skoro isključivo primenjuje.

U svakom taktu generisanom od strane mreže sinhronih impulsa iz mikroprogramske memorije zahvata se mikroinstrukcija čija je adresa u registru mikroprogramske memorije i prebacuje u registar mikroinstrukcija. Mikroinstrukciju dekodira dekoder mikroinstrukcija formirajuci u kolima za formiranje funkcionalnih signala neophodne funkcionalne signale za izvršavanje date mikrooperacije. Na taj način za svaku operaciju koju treba da izvrši procesor inicira se različiti mikroprogram. Upravljački registri su namenjeni da čuvaju operande i upravljačke informacije u procesu izvršavanja operacija. registar mikroinstrukcija.Visoka poslovna škola strukovnih studija. kola za formiranje funkcionalnih signala. Većina mikrooperacija deluje na podacima sadržanim u registrima ALJ ili radnim registrima procesora. Novi Sad KO DEKODER OPERACIJA DEKODER TAKTOVA GENERATOR TAKTOVA FORMIRANJE FUNKCIONALNIH SIGNALA Slika 2-4 Mikroprogramska realizacija upravljačke jedinice U sastav upravljačke jedinice ulaze: mikroprogramska (upravljačka) memorija (ROM). dr Željko Marčićević . U adresnom registru mikroprogramske memorije formira se adresa naredne potrebne mikroinstrukcije i na taj način se izvršava mikroprogram na sličan način kao što se izvršava i program smešten u operativnoj memoriji. adresni registar mikroprogramske memorije. Deo upravljačkih registara je dostupan programeru. što znaci da ih on može adresirati u instrukcijama u cilju zahvatanja 20 Doc. Iniciranje mikroprograma vrši se formiranjem početne adrese mikroprograma u adresnom registru mikroprogramske memorije a na osnovu koda aperacije sadržanom u operacionom delu (RINO) registra instrukcija (RIN). koji odgovara datoj instrukciji. mreže za generisanje sinhronih impulsa.

To su ustvari pravi upravljački registri. kao i drugi pomoćni registri koji se koriste u procesu izvršavanja instrukcije. ili bazni registri. ili indeksni. - Primer neskrivene ultrabrze memorije predstavljaju napred opisani radni registri. Ovo se ostvaruje tako što se. - Kod nekih računarskih sistema koristi se skup univerzalnih registara (obično 8 ili 16) koji po žejji programera mogu biti ili akumulatori. prema posebnim alogritmima. asocijativna memorija ili memorija sa slučajnim pristupom. U grupu registara kojima programer može pristupiti spadaju: indeksni registri. Kao što smo već napomenuli u sastav procesora može da uñe i ultrabrza memorija namenjena da ubrza rad sistema procesor – operativna memorija i to na taj način što se smanjuje broj obraćanja procesora operativnoj memoriji. Registre u okviru stek Doc. potrebni operandi iz operativne memorije prebacuju u ultrabrzu memoriju koja u procesu obrade čuva i meñurezultate. koji sadržavaju bazne adrese omogućavajuči relativnu modifikaciju adresa u cilju proširenja opsega adresiranja (adresiranje više memorijskih modula). dr Željko Marčićević 21 . 0vi registri se često nazivaju radni registri. da li je ultrabrza memorija dostupna programeru (da li joj programer može pristupiti ili ne) ultrabrza memorija se deli na: neskrivenu memoriju (programer može da pristupi memorijskim lokacijama.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija njihovih sadrzaja ili u cilju upisivanja u njih odreñenih podataka. zatim razni brojači pomeraja sadržaja registara. Drugi deo upravljačkih registara je nedostupan programeru i namenjen je prvenstveno da čuva upravljačke informacije. zahvata i modifikuje njihov sadržaj). Skrivena memorija je stek memorija. skrivenu (cache) memoriju (programer ovu memoriju ne može adresirati već u nju hardver po posebnim alogritmima prebacuje operande). čiji se sadrzaj dodaje adresnom delu instrukcije u procesoru indeksne modifikacije adresa. koji sadrži adresu naredne instrukcije. U grupu registara kojima programer ne može pristupiti spada registar instrukcija koji čuva instrukciju koja se izvršava. programski brojač. bazni registri. S obzirom na to.

22 Doc. dr Željko Marčićević . Novi Sad memorije programer ne adresira pa se može smatrati da je ovo skrivena memorija. Ultrabrze memorije asocijativnom tipa takoñe spadaju u klasu skrivenih memorija s obzirom da se u procesu prenosa iz operativne memorije u ultrabrzu memoriju i obratno kao ključ koristi adresa podataka u operativnoj memoriji.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ultrabrze memorije sa slučajnim pristupom su poloprovodničke memorije gde se prenos podataka iz operativne u ultrabrzu memoriju vrši prema posebnim alogritmima sličnim radu virtuelnih memorija. tako da programer u svojim programima koristi samo adrese operativne memorije.

jedinice za upravljanje periferijskim jedinicama (kontrolere). Od karakteristika interfejsa u mnogome zavisi efikasnost rada računarskog sistema. šeme veza interfejsa. algoritme funkcionisanja interfejsa kao i upravljačke signale koje jedinice preko interfejsa izmenjuju izmeñu sebe u periodu veze. Koristeći ovaj modularni pristup izgradnji računarskog sistema. koje se još nazivaju interfejs. module operativne memorije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 3 - INTERFEJS Savremeni računarski sistemi projektuju se tako da se računarski sistem sastoji od modula koji se mogu relativno lako i u potrebnom broju objedinjavati. unificiranih elektronskih kola koji upravljaju prenosom Doc. Zatim. uvek je mogućno u sistem uvesti dodatne module ili pak pojedine zameniti. dajući tako željenu konfiguraciju računarskog sistema. naredbe koje interfejs prenosi. kao i jednostavno proširenje konfiguracije računarskog sistema od minimalne do maksimalne. omogućava da se pojedini delovi sistema zamenjuju. ulazno – izlazne kanale. dr Željko Marčićević 23 . Standardizacija se odnosi na formate poruka koje se prenose preko interfejsa. periferijske jedinice. Interfejs podleže odreñenoj standardizaciji. Jedinice računarskog sistema povezane su meñusobno unificiranim sistemom veza – sprežnim mrežama. interfejs predstavlja sveukupnost linija za predaju informacija. Prema tome. Pridruživanje računarskom sistemu novog modula zahteva samo izmenu kablova koji povezuju pojedine module kao i eventualne izmene programa. Ova standardizacija omogućava da se računarski sistem može konfigurisati od jedinica različitih proizvoñača. Računarski sistem sadrži sledeće osnovne jedinice: procesore.

Interfejs se obično smešta u samim ureñajima koje povezuje. Novi Sad signala po linijama a takoñe i algoritama za upravljanje razmenom poruka. interfejs procesor – kanal. Preko ovog interfejsa predaja informacija se vrši po pravilu rečima ili polurečima. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija. a izvršni ureñaj je kontroler. Ulazno – izlazni interfejs namenjen je za razmenu informacija izmeñu kanala i kontrolera periferijskih jedinica. brojevima). Karakteristike interfejsa su sledeće: vreme predaje poruka. Kroz ulazno – izlazni interfejs predaja informacija se vrši po pravilu u karakterima (simbolima. odnosno kanal. Interfejs periferijski jedinica u potpunosti ne može biti standardizovan. dok je izvršna jedinica operativna memorija. Ostali interfejsi se obično standardizuju. Komandni ureñaj je kanal. 24 Doc. Interfejs sa najvećim radnim brzinama je interfejs operativne memorije i interfejs procesor–kanal. ulazno – izlazni interfejs (kanal – kontroler periferijske jedinice). Procesor je komandna a kanal izvršna jedinica. Jedinica koja započinje operaciju razmene komandna jedinica je procesor. Interfejs operativne memorije vrši razmenu informacija izmeñu operativne memorije sa jedne strane i procesora i kanala sa druge strane. Interfejs procesor – kanal namenjen je za razmenu informacija izmeñu procesora i kanala. Kod savremenih računarskih sistema mogu se uočiti četiri tipa interfejsa: interfejs operativne memorije. s tim što se posebna pažnja poklanja standardizaciji ulazno – izlaznog interfejsa s obzirom da računarski sistemi u svom sastavu imaju veliki broj periferijskih jedinica proizvedenih od strane različitih proizvoñača. zahtev za strogo definisanim upravljačkim signalima. interfejs periferijske jedinice. izobličenja pri predaji poruka. s obzirom na različitost periferijskih jedinica kao i različitost prinčipa na kojima se zasniva njihov rad.

U slučaju kvarova bilo kog od modula ili njegovog isključenja iz sistema njemu odgovarajuće ulazne magistrale postaju neoperativne na koje su ti pokvareni ili isključeni moduli bili priključeni. U cilju poboljšanja pouzdanosti rada interfejsa sa višestrukim vezama potrebno je predvideti mogućnost automatske rekonfiguracije računarskog sistema ako pojedine jedinice iz bilo kojih razloga budu isključene iz sistema. Kod jednostavnih veza zajedničke linije se koriste na prinčipu podele vremena..... u datom trenutku.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Interfejs može da omogućuje jednostavnu i višestruku vezu izmeñu dve jedinice računarskog sistema. MODUL OM MODUL OM . MODUL OM INTERFEJS OPERATIVNE MEMORIJE INTERFEJS PROCESOR KANAL PROCESOR . izmeñu jedinica računarskog sistema veza može da se ostvari različitim putevima (magistralama). U slučaju interfejsa koji omogućuje višestruke veze... PROCESOR U/I KANAL U/I KANAL U/I INTERFEJS KONTROLER KONTROLER INTERFEJS PERIFERIJSKIH JEDINICA PJ PJ Slika 3-1 Interfejsi računarskog sistema U slučaju višestrukih veza u interfejsu jedinica može automatski da bira izmeñu ispravnih i nezauzetih. dr Željko Marčićević 25 . magistrala koje će onda učestvovati u razmeni podataka. Doc. Rad sistema se onda neometano može dalje nastaviti koristeći druge magistrale izmeñu ispravnih ili uključenih modula. Jedna od mogućih varijanti izgradnje višestruke veze sastoji se u tome da se svaka jedinica snabdeva sa jednom izlaznom magistralom za predaju informacija i sa nekoliko ulaznih za prijem informacija iz drugih jedinica.

). dok se kod drugih interfejsa računarskog sistema npr. Za ovakve računarske sisteme pojam interfejsa praktično gubi smisao. dvostruka reč. U ovom slučaju se koristi sinhroni način razmene poruka po paralelnim linijama sa internim sinhronizacionim impulsima koje generiše procesor.1. Interfejs operativne memorije dobija smisao tek kod multiprocesorskih sistema ili kad postoji više autonomnih U/I kanala koji nezavisno od procesora mogu direktno pristupati operativnoj memoriji. radnih registara) procesora. a preko izlazne magistrale prenosi se sadržaj memorijske lokacije u procesor ili u U/I kanal.Visoka poslovna škola strukovnih studija. INTERFEJS OPERATIVNE MEMORIJE Razmatrajući organizaciju interfejsa. koje služe za prenos poruka od procesora i/ili kanala u operativnu memoriju. 26 Doc. U procesu čitanja sadržaja memorijske lokacije procesor preko ulazne magistrale šalje adresu memorijske ćelije. pod prdpostavkom da računarski sistem poseduje samo jedan procesor i da poseduje takve U/I kanale koji su neautonomni u svom radu. Osnovna karakteristika interfejsa operativne memorije proizilazi iz činjenice da je izmeñu procesora (odnosno U/I kanala) i operativne memorije neophodno ostvariti velike brzine prenosa. bajt. već je za njihov rad potrebno angažovanje procesora onda samo procesor može da inicira pristup operativnoj memoriji. itd. U tom smislu razmena poruka izmeñu procesora i operativne memorije ni po čemu se ne razlikuje od razmene poruka izmeñu elemenata (npr. Linije interfejsa mogu se pogodno podeliti u dve osnovne grupe linija (grupu linija koja čini logičku celinu nazivamo magistrala): ulazne magistrale. interfejs periferijskih jedinica) u cilju ekonomičnosti koristi razmena poruka u manjim informacionim celinama (npr. S obzirom da je za dati računarski sistem vreme pristupa operativnoj memoriji konstantno to se vremenski dijagram rada procesora može projektovati tako da svaki put kad procesor pristupa operativnoj memoriji ista bude spremna za zadovoljavanje potreba procesora (čitanje ili upisivanje sadržaja u memorijsku lokaciju). Novi Sad 3. izlazne magistrale. dr Željko Marčićević . bit). koje služe za prenos poruka od operativne memorije do procesora odnosno kanala. što se pored ostalog ostvaruje i prenosom veéih informacionih celina (reč.

Zadržavanje (kašnjenje) u opsluživanju mogućno je samo kada više procesora i/ili kanala pristupa jednom te istom memorijskom modulu. Poruke po magistrali predaju se po oba pravca. U zavisnosti od broja magistrala razlikuje se: jednostruki interfejs. U ovom slučaju na bazi prethodno ustanovljenih prioriteta opslužuju se procesori i U/I kanali sukcesivno. dr Željko Marčićević 27 . a magistrala se koristi na prinčipu podele vremena. Kod višestrukog interfejsa moduli operativne memorije istovremeno su priključeni na nekoliko nezavisnih magistrala od kojih je na svaku priključen procesor ili U/I kanal. Kod jednostrukog interfejsa dolazi do zadržavanja (usporavanja) u opsluživanju zbog pojave zauzetosti magistrala. kanale i module operativne memorije. a potom preko iste magistrale šalje i dati sadržaj.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija U procesu upisivanja sadržaja u memorijsku lokaciju procesor preko ulazne magistrale šalje adresu memorijske lokacije u koju je potrebno upisati odreñeni sadržaj. PROCESOR MODUL OPERATIVNE MEMORIJE PROCESOR MODUL OPERATIVNE MEMORIJE MODUL OPERATIVNE MEMORIJE U/I PROCESOR PROCESOR MODUL OPERATIVNE MEMORIJE MODUL OPERATIVNE MEMORIJE U/I PROCESOR MODUL OPERATIVNE MEMORIJE Slika 3-2 Jednostruki i višestruki interfejs operativne memorije Na prvoj slici vertikalna linija označava jenostruki interfejs koji predstavlja zajedničke linije veza za sve procesora. višestruki interfejs. Kod ovakve organizacije interfejsa mogućna je istovremena komunikacija izmeñu različitih prijemnih i predajnih jedinica što u znatnoj meri povećava efikasnost računarskog sistema u celini. Doc. Ukoliko više jedinica ima potrebu da istovremeno korisi magistralu uvode se odreñeni prioriteti.

INTERFEJS PERIFERNIH JEDINICA U interfejsu periferijskih jedinica kod savremenih računarskih sistema obično se koristi sistem zajedničkih linija. Mogućno je više načina numeracije periferijskih jedinica. 28 Doc. Signali na linijama su dostupni svim periferijskim jedinicama. ali je najčešće u upotrebi numeracija preko registara. periferijska jedinica šalje zahtev za priljučenje na linije interfejsa i posle prijema potvrde da je zahtev primljen preko linija interfejsa šalje svoj broj. Centralni deo računarskog sistema razlikuje periferijske jedinice na osnovu brojeva koji im se dodeljuju. kada centralni deo računara adresira periferijsku jedinicu na linijama interfejsa generiše kod broja periferiiske jedinice. Na taj način razmena poruka izmeñu kanala i periferijske jedinice se najčešće vrši asinhrono. mada je u datom trenutku samo jedna periferijska jedinica povezana sa interfejsom i samo ona reaguje na signale iz interfejsa. Prema tome sistem numeracije periferijski jedinica mora da obezbedi: dodeljivanje broja periferijskoj jedinici. Naime u sastav periferijske jedinice ulazi poseban n – bitni registar u koji se upisuje broj periferijske jedinice. Novi Sad 3. predaju koda broja preko linija interfejsa kada periferijska jedinica zatrazi usposvljanje veze sa centralnim delom računara. Centralni deo računara identifikuje broj periferijske jedinice i omogućuje logičko priključivanje periferijske jedinice na interfejs u cilju slanja poruka. Periferijska jedinica poredi ovaj kod sa brojem koji joj je dodeljen i ona periferijska jedinica čiji se broj poklapa sa kodom broja na linijama interfejsa se priključuje na interfejs. Slična je situaciji i kad periferijska jedinica zatraži priključenje na linije interfejsa. kao i skupa elektronskih kola neophodnih za formiranje i uobličavanje signala koji se po tim linijama prenose. Fizički interrejs periferijskih jedinica predstavlja sveukupnost linija veza koje prolaze kroz sve periferijske jedinice.2. Tako na primer. poreñenje broja periferijske jedinice sa kodom na linijama interfejsa. Ako dve ili više periferijskih jedinica zahtevaju istovremeno opsluživanje izmeñu njih se odabira samo jedna jedinica i to prema unapred ustanovljenim prioritetima.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Naime. dr Željko Marčićević .

3. sabirnica) Uporedo sa razvojem povezivanja pojedinih jedinica računarskog sistema korišćenjem različtih interfejsa (napr. Procesor obezbeñuje neophodan redosled U/I operacija. U svakom trenutku jedna od dve jedinice priključena na magistralu je rukovodeća (komandna) jedinica. odreñivanje nenormalnih situacija itd. ZDRUŽENI INTERFEJS (magistrala. Svaka od jedinica priključenih na magistralu može da bude rukovodeća jedinica osim modula operativne memorije. po pravilu vrše adresiranje operativne memorije u U/I oblasti. a druga je izvršna jedinica. koja može da bude samo izvršna jedinica. procesor u procesu zahvatanja instrukcija i operanada i operativne memorije predstavlja rukovodeću. lstovremeno. dr Željko Marčićević 29 . dok je rukovodeća jedinica periferijska Doc. sabirnica ili na engleskom jeziku bus). unifikacija linija veza interfejsa pruža čitav niz preimućstava kao na primer pristup i obradu podataka u registrima periferijskih jedinica na isti način kao i podataka u operativnoj memoriji. Uloge pojedinih jedinica u toku procesa rada se neprestano menjaju. već njihove funkcije izmeñu sebe razdeljuju procesor i periferijske jedinice. Zbog toga je združeni interfejs našao veoma široku primenu kod mini i mikro računarskih sistema kod kojih broj periferijskih jedinica nije veliki i gde se ne zahteva preterano velika efikasnost računarskog sistema. interfejs periferijskih jedinica itd. Ovakav koncept unekoliko smanjuje efikasnost računarskog sistema i dovodi do usložnjavanja periferijskih jedinica (pa samim tim i do njihovog poskupljenja).) u okviru savremene računarske tehnike izražena je i tendencija da se sve jedinice računarskog sistema povežu zajedničkim sistemom veza nazvanim združeni interfejs (magistrala. kao i odreñivanje obima podataka koji će se razmenjivati. U ovom slučaju periferijske jedinice. Tako. operativnu memoriju i periferijske jedinice. Sve vrste razmene paruka vrše se u režimu podele vremena po linijama zajedničkog interfejsa. primera radi. Odsustvo posebnog interfejsa periferijskih jedlnica dovodi do toga da u sastav računarskog sistema ne ulaze U/I kanali. a u procesu prihvatanja i obrade signala prekida predstavlja izvršnu jedinicu. Za sve moguće razmene poruka izmeñu pojedinih jedinica računarskog sistema koristi se skup standardizovanih signala. interfejs operativne memorije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 3. Kod združenog interfejsa jedan te isti skup linija veza povezuje procesor.

Postoji više načina povezivanja periferijskih jedinica na zajedničku magistralu. po kojima se izmeñu rukovodeée i izvršne jediniee vrši razmena podataka koristeci paralelni kod. Po pristizanju zahteva sa prioritom većim od tekućeg prioriteta procesor inicira proceduru predaje upravljanja jedinici koja je poslala signal većeg prioriteta. Procesor ignoriše zahteve sa prioritetom manjim od tekućeg. Ova jedinica postaje rukovodeća onog trenutka kad od tekuće rukovodeće jedinice primi signal da je osloboñena magistrala. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija. preko kojih rukovodeća jedinica predaje kod adrese odabirajući tako izvršnu jedinicu. Novi Sad jedinica. Naime. Svakoj liniji zahteva odgovara odreñeni prioritet. To su direktno povezivanje. Skup upravljačkih linija preko kojih se predaju signali koji definišu tip operacije kao i smer predaje. koja je generisala signale prekida. Prva od periferijskih jedinica koja je poslala zahtev a u koju stigne signal odziva. Ukoliko periferijske jedinice ne šalju signale prekida rukovodeća jedinica postaje procesor koji u interakciji sa operativnom memorijom zahvata instrukcije i operande i izvršava odreñene programe. Izbor rukovodeće jedinice vrši se na osnovu poreñenja prioriteta jedinica priključenih na magistralu. a isto tako omogućavaju sinhronizaciju predaje. Za predaju poruka koriste se sledeće linije: Linije podataka. procesor preko linija za dozvolu (ove linije se razlikuju od svih drugih linija po tame što prenose signale samo u jednom smeru i što sekvencijalno prolaze kroz sve periferijske jedinice) šalje signal odziva. Linije interfejsa toku odreñenog Linije veza u sklopu magistrale se mogu pogodno podeliti u dve grupe: Linije namenjene za predaju poruka. Adresne linije. prekida dalje prostiranje signala odziva i priključuje se na magistralu i postaje kandidat za rukovodeću jedinicu. Kad periferijska jedinica zatraži priključenje na magistralu šalje signal po jednoj od linija. preko paralelnog interfejsa 30 Doc. rukovodećoj jedinici stoje na raspolaganju u vremenskog intervala. Linije za odabiranje rukovodeće jedinice.

prenose se bitovi kodne reči jedan za drugim. Očigledno je da je serijski način prenosa značajnije sporiji od paralelnog načina prenosa. dr Željko Marčićević 31 . Ovakav način rada se ostvaruje ili kad periferijska jedinica šalje podatke u serijskom obliku ili kada je periferijska jedinica na velikom rastojanju od računarskog sistema. DIREKTNO POVEZIVANJE Direktna povezivanje periferijskih jedinica na magistralu predstavlja najjednostavniji način sprezanja periferijskih jedinica sa centralnim delom računara. kod proširenja operativne memorije dodatnim modulima ili. pak. preko sinhronog i asinhronog serijskog interfejsa. prenosa pa jednoj liniji veze. linija se nalazi u praznom hodu.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija opšte namene. u ovom slučaju periferijska jedinica može da se priključi samo na odreñeni tip magistrale. kod periferijskih jedinica kod kojih su funkcije interfejsa ugrañene u samu periferijsku jedinicu. Zbog toga je prvi bit u poruci.5. ili pak preko interfejsa za posebne namene. 3. šta može da predstavlja značajan nedastatak. PARALELNI INTERFEJS OPŠTE NAMENE Podaci se sa magistrale podataka prenose do registratora podataka. Izmeñu karaktera koji se u seriji šalju po liniji. START bit. koji ima zadatak da informiše prijemnu jedinicu o nailasku karaktera. Medutim. Upravljačke linije služe da se prenesu poruke o spremnosti za prenos podataka. 3. što je Doc. 3.6. a odatle do periferijske jedinice ili obratno.4. a postoje i verzije sa povećanim brojem internih registara i upravljačkih kola. Postoje kala za ovu namenu poznata pad nazivam PIO (engleski Paralele Input/Output) s tim što se na jedan interfejs može prikljušiti više periferijskih jedinica. pa se prenos padataka vrši pa jednoj liniji da bi se ostvarile uštede u broju linija koje povezuju periferijsku jedinicu sa računarskim sistemom. Ova metoda se koristi npr. Posle prijema bita za kontrolu parnosti nailazi nekoliko STOP bita. ASINHRONI SERIJSKI INTERFEJS Kod serijskog prenosa.

Ovaj način povezivanja periferijske jedinice i centralnog dela računara se koristi kada se karakteri pojavljuju u neregularnim vremenskim intervalima bez ikakve sinhronizacije (asinhrono). 3. to se sinhronizacija može vršiti preko posebne linije. kao što je to na primer. kaa šta smo to videli.8.Visoka poslovna škola strukovnih studija. koji će na najbolji mogući način koristiti karakteristike te periferijske jediniee. 3.) razvija se poseban interfejs. Novi Sad neophodno da bi se sporija jedinica pripremila za prijem narednog karaktera. S obzirom da predajna i prijemna strana moraju raditi sinhrono. Postoji verzija asinhronog interfejsa poznatog pod nazivom UART (od engleskog izraza Universal Asynchronous Receiver/Transmitter).7. pa prijemni modem regeneriše taktne impulse i dovodi ih u interfejs prijemne jedinice. Da bi se ovo izbeglo uvodi se sinhroni interfejs preko koga se prenos poruka vrši u blokovima. pa prema tome usporavaju prenos korisnih bitova. U praksi se susreću različiti formati blokova koji podležu odreñenim pravilima (nazvanim protokoli). 32 Doc. prilikom prenosa na velika rastojanja sveukupan prenos se vrši jednom linijom što omogućuje upotreba modulatora – demodulatora (modema). kad je u pitanju tastatura. SINHRONI SERIJSKI INTERFEJS Kod asinhronog serijskog interfejsa. ovi bitovi ne nose nikakve korisne informacije. INTERFEJS ZA POSEBNE NAMENE Za pojedine specijalne periferijske jedinice (kao što su na primer merni instrumenti i sl. neophodno je postojanje START i STOP bitova da bi se izvršio prenos jedne reči. Medutim. dr Željko Marčićević . Meñutim.

Takav procesor se zove mikroprocesor. dr Željko Marčićević 33 ..Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 4 MIKROPROCESORI I MIKRORAČUNARI 4. To znači da je u tom čipu povezana aritmetičko – logička jedinica i upravljačka jedinica u formi procesora. Ovakav elektronski sklop je poznat pod nazivom čip.1. Početkom 70 – tih godina najpre je razvijena aritmetičko–logička jedinica na jednom čipu a potom dolazi do realizacije celog procesora na jednom čipu. Kod mikroračunara i operativna memorija je izgrañena u vidu čipova. ARHITEKTURA MIKROPROCESORA Savremena mikroelektronska tehnologija omogućila je izradu integrisanih elektronskih komponenti sa ogromnim brojem elektronskih elemenata. Elektronski računar koji se bazira na mikroprocesoru je mikroračunar.. To je omogućilo da se pojedine komponente elektronskog računara izrade u vidu jednog čipa. Uopštena arhitektura mikroprocesora data je na sledećoj slici: UPRAVLJAČKA MAGISTRALA ADRESNA MAGISTRALA MAGISTRALA PODATAKA GENERATOR TAKTOVA UPRAVLJAČKA JEDINICA IX PC SP R0 .. Rn ADRESNI REGISTRI OPŠTI REGISTRI SPOLJNI SIGNALI A C O S H P ARITMETIČKO LOGIČKA JEDINICA Slika 4-1 Uopštena arhitektura mikroprocesora Doc.

skup registara posebne namene. aritmetičko – logička jedinica. STRUKTURA MIKROPROCESORA Pod arhitekturom mikroprocesora podrazumeva se njegova logička organizacija.1. Prema tome.Visoka poslovna škola strukovnih studija. skup registara opšte namene skup registara posebne namene aritmetičko – logička jedinica upravljačka jedinica podsistem za sprezanje sa drugim komponentama spoljni izvodi Slika 4-2 Osnovni delovi mikroprocesora Upravljačka jedinica generiše upravljačke signale kji odreñuju šta i kada pojedine jedinice u mikroračunarskom sistemu treba da obave. skup registara opšte namene. Rad sa podacima koji nisu smešteni unutar mikroprocesora oduzima mnogo više vremena u odnosu na rad sa podacima koji su raspoloživi unutar mikroporcesora. U okviru ove jedinice često se realizuje pomerački registar koji se koristi za obavljanje pomeračkih operacija. a to su: upravljačka (komandna) jedinica. na kojoj je pšrikazan model jednog jednostavnog mikropšorceosra. Osnovni delovi mikroprocesora prikazani su na slici 3. Skup registara opšte namene koristi se za privremeno smeštanje često korišćenih podataka. podsistem za sprezanje sa drugim komponentama (interface). 34 Doc. dr Željko Marčićević . a ne hardverska organizacija. osnovni cilj uvoñenja registara opšte namene je ubrzanje rada mirkoprocesora i oni se mogu posmatrati kao jedan deo memorije koji je realizovan kao brza memorija u okviru mikroporcesora. Aritmetičko – logička jedinica obavlja sve aritmetičko – logičke operacije nad podacima u mirkoračunarskom sistemu. Novi Sad 4. Arhitektura mirkoporcesora odreñuje i njegove mogućnosti.2.2.

AL jedinica ima dva skupa linija za ulazne podatke. ulazni podaci za ulaze A i B mogu se prenositi zajedničkim linijama kao što je prikazano na slici.LOGIČKA JEDINICA ULAZ B F UPRAVLJAČKI SISGNALI IZLAZ C Slika 4-3 Blok šema aritmetičko – logičke jedinice Dvostrukim strelicama na slici označeni su skupovi linija za prenos signala slične namene. dr Željko Marčićević 35 .1. koja opusuje zavisnost izlaznih signala od ulaznih može da se bira skupom upravljačkih signala. ULAZNI PODATAK LA PRIHVATNI REGISTAR A ULAZ A Cizl ARITMETIČKO . u slučajevima da su jedinice unutar mikroprocesora izgrañene u jednoj tehnologiji a druge jedinice u drugoj tehnologiji. jedan skup linija za izlazne podatke.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Skup registara posebne namene sastoji se iz registara koji su namenjeni obavljanju specijalizovanih operacija i ne mogu se koristiti u druge svrhe. Radi msanjenja broja ulaznih linija AL jedinice. Doc. skup linija za upravljačke signale i liniju za izlazni signal prenosa Cizl. Prilagoñavanje se vrši po fizičkom nivou. slika. Registar A ima paralelan ulaz i paralelan izlaz. Podsistem za sprezanje sa drugim komponenetama prilagoñava signale mikroprocesora signalima drugih jedinica mikroračunarskog sistema.2. 4. Tada je neophodno realizovati prihvatni registar A koji privremeno prihvata podataka kloji se dovodi na ulaz A ALJ. ARITMETIČKO – LOGIČKA JEDINICA Aritmetičko – logička jedinica (ALJ) je kombinaciona mreža čija Bulova funkcija.

.. . REGISTRI OPŠTE NAMENE Registri opšte namene su brzi registri za privremeno smeštanje često korišćenih podataka u mikroporcesoru. Ovim se smanjuje broj izlaznih linija ali se uvodi ograničenje da je u jednom trenutku moguće čitati sadržaj samo jednog registra.2. ULAZNI PODATAK L1 R0 IZLAZ R 0 Ru DEKODER L1 R1 IZLAZ R 1 .Visoka poslovna škola strukovnih studija. dr Željko Marčićević .. Ey Ln-1 Rn-1 IZLAZ R n-1 Slika 4-4 Registri opšte namene sa zajedničkim linijama za ulaz podataka Radi smanjenja broja linija za izlazne podatke. . izlazni registri mogu se dovesti na ulaze multipleksera koji na izlazne linije prenose sadržaj jednog od registara u zavisnosti od selekcionih signala Ri slika. Radi smanjenja broja upravljačkih signala obično se postavlja ograničenje: u svakom intervalu upisa može se izvršiti mikrooperacija upisa u samo jedan od svih registara opšte namene. Doc.. 36 .. U tom slučaju genereisanje upisa vrši se primenom dekodera...2.. Ukoliko se zajedničke izlazne linije koriste za prenos drugih podataka pogodno je da se izlazi multipleksera mogu prevesti u stanje visoke impedanse signalom Ei. Novi Sad 4. Realiziju se u obliku registara sa paralelnim ulazom i paralelenim izlazom i upravljačkim signalom L za upravljanje paralelnim upisom.

RI . Ovi registri se nazivaju upravljački ili redni registri procesora.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija R0 R1 Rn-1 . REGISTRI POSEBNE NAMENE Većina savremenih procesora konstruisana je tako da poseduje odreñeni broj namenskih registara koj imaju tačno odreñene upravljačke funkcije. dr Željko Marčićević . EI MULTIPLEKSER IZLAZNI PODACI Slika 4-5 Zajedničke izlazne linije registara opšte namene 4... upis 37 - Doc... Na osnovu adrese u adresnom registru u momentu davanja signala za čitanje iz memorije ili za upis u memoriju posebnim dekoderskim kolima nalazi se potrebna memorijska lokacija i u nju se obavlja upis ili čitanje.2. Najvažniji od njih su: adresni registar memorije – čitanje sadržaja iz memorije ili upis sadržaja u memoriju vrši se tako što se prethodno memorijske lokacije kojoj treba pristupiti upisuje u poseban registar procesora koji se naziva adresni registar memorije.3. Naime. prihvatni registar memorije – svaki podatak koji treba upisati u memoriju mora se prethodno smestiti u poseban registar procesora koji se naziva prihvatni registar memorije.

dok se pri čitanju vrši kopiranje sadržaja memorijske lokacije. znak (“Sign” . bazni registri. Prilikom upisa u memoriju prethodni sadržaj odgovarajuće memorijske lokacije se uništava (briše se). dr Željko Marčićević . programski brojač (brojač instrukcija) – daje informaciju o adresi sledeće instrukcije koja će se izvršavati. nula (“Zero” . Svaki bit registra PSW naziva se indikatro stanja i postavlja se nezavisno od ostalih saglasno uslovimaa koje daje izlazna reč rezultata iz aritmetičko – logičke jedinice koja se upisuje u akumulator. izvršavaju se posebnim registrom procesora koji se naziva akumulator.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Tokom izvršenje neke operacije u njemu se uvek nalazi jedan od operanada. Najčešće korišćeni uslovi su: prenos (“carry” .S). - - - Sadržaj indikatorskog registra koristi se u instrukcijama grananja i instrukcijama preskoka. itd. registra instrukcija – je registar u kome se smešta instrukcija dok upravlja izvršenjem operacija. Novi Sad i čitanje iz memorije može se vršiti samo iz tog registra. i u njega se uvek smešta rezultat dobijen po izvršenju te operacije.V). Pri tome se stari sadržaj akumulatora briše.Z). pokazivači steka. akumulator – sve aritmetičke i logičke operacije. prekoračenje (“Overflow” . 38 Doc.C). indikatorski registar ili registar statusa (“program status word”) je registar koga čini odreñeni broj bistabilnih kola koja služe za pamčćenje kodova uslova ili kodova stanja. Pored navedenih registara postoje još i indeksni registri. koji predstavljaju informacije dobijne po izvršenju operacija. operacije pomeranja i mnoge druge mašinske operacije.

Izlazni signali upravljačke jedinice su upravljački signali za ostale jedinice mirkoporcesora i upravljački signali mikroračunarskog sistema. skupom stanja. koji su odreñeni upravljačkim signalima: inkrement: AR ← ulazna adresa povećanje sadržaja: AR ← AR + 1 Doc. kod operacije i biti indikatorskog registra kao na slici. upis i povećanje sadržaja za 1 (inkrement). funkcijom koja generiše sledeća stanja i funkcijom koja generiše izlazne signale.2. dr Željko Marčićević 39 . Ulazni signali upravljačke jedinice su signal RESET. Upravljačka jedinica savremenih mikroprocesora realizuje se na dva načina: u obliku mikroprogramskog automata i u obliku složene sekvencijalne mreže koja je projektovana prema zahtevima mirkoprocesora Upravljačka jedinica je sinhrona sekvencijalna mreža koja se opisuje skupom ulaznih i izlaznih signala. UPRAVLJAČKA JEDINICA Upravljačka jedinica ima zadatak da pravovremeno i po odreñenom redosledu generiše upravljačke signale koji odreñuju i sinhronizuju mikrooperacije svih delova mikroprocesora i mikroračunarskog sistema.4. Ulazni signal RESET upisuje nulu u adresni registar AR: RESET: AR ← 0 Nad adrsenim registrom AR definisane su dve mikrooperacije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 4.

Jedan od ulaza multipleksera je vezan za logičku jedinicu kako bi se obezbedio bezuslovni mikroprogramski skok. ako je 0 onda se sledeća adresa dobija povećanjem sadržaja za 1. Novi Sad ADRESA SKOKA SELEKCIJA ADRESE RESET ULAZNA ADRESA MULTIPLEKSER KOD OPERACIJE INKREMENT ADRESNI REGISTAR AR PARALELNI UPIS UAL ROM URON UMP SELEKCIJA MULTIPLEKSER INDIKATORSKOG BITA 1 C V S Z INDIKATORSKI BITI Slika 4-6 Blok šema mikroprogamske upravljačke jedinice Stanje upravljačke jedinice odreñeno je adresom upravljačkog ROM – a koja je smeštena u adresnom registru AR. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija.3. čime se obavlja programski skok u mikroprogramu. Jednom kada započne izvršenje mikroprograma. zavisi od indikatorskog bita koji se izabere multiplekserom: ako je izabrani bit jednak 1. sledeća adresa se dobija ROM – a i može biti bilo koja adresa u ROM – u. Upisom koda operacije u AR započinje izvršenje novog mikroprograma. 4. Način dobijanja sledeće adrese. MODEL MIKROPROCESORA Mikroprocesor mora da obavlja odreñeni skup mikrooperacija da bi mogao da izvršava zadatke koji se mogu grupisati u sledeće grupe: 40 Doc. onda se vrši upis sledeće adrese. Sledeća adresa može se dobiti na dva načina: povećanjem sadržaja AR za 1 ili upisom neke druge adrese.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - upravljački zadaci: upravljanje ostalim delovima mikroprocesora i ostalim jedinicama mikroračunarskog sistema. šesnaestobitne. 32 ili 64. Broj bita koji se jednovremeno prenosi ovim kanalom može biti 8. prenos adrese iz mikroprocesora u operativnu memoriju ili neki drugi ureñaj. Na ovaj način se obezbeñuje komunikacija mikroprocesora sa operativnom i spoljnom memorijom. U komunikacionom kanalu se ostvaruju sledeće komunikacije: prenos podataka iz mikroprocesora i unošenje podataka u mikroprocesor. podršak drugim mehanizmima kao što je prekid i slično. Komunikacioni kanal obezbeñuje vezu mikroprocesora sa drugim ureñajima. dr Željko Marčićević . Najčešće je ovaj broj odreñen dužinom procesorske reči. Broj mogućih adresa čini adresni prostor. tridesetdvobitne i šezdesetčetvorobitne. REGISTRI OPŠTE NAMENE PROGRAMSKI BROJAČ MULTIPLEKSER BAFERI ADRESNA MAGISTRALA INTERTNA MAGISTRALA MULTIPLEKSER INSTRUKCIJSKI REGISTAR BAFERI MAGISTRALA PODATAKA AL JEDINICA INDIKATORSKI REGISTAR UPRAVLJAČKA JEDINICA SIGNALI ZA UPRAVLJANJE OSTALIM JEDINICAMA MIKROPROCESORA BAFERI UPRAVLJAČKI SINGALI Slika 4-7 Logička šema jednostavnog mikroprocesora Karakteristike mikroprocesora bitno utiču na karakteristike sistema u celini. kao i sa ulaznim i izlaznim ureñajima. Kanal kojim se prenosi adresa iz mikroprocesora u memoriju zove se adresna magistrala 41 - Doc. podrška izvršavanju instrukcija smešetnih u memoriji: odreñivanje redosleda i intrepretacija instrukcija. Dakle ovo je dvosmerni kanal i zove se magistrala podataka (data bus). Po ovoj osobini mikroprocesori se dele na osmobitne. Ovaj komunikacioni kanal zovemo magistralom (bus). Broj bita u adresi odreñuje broj mogućih adresa. 16. U najvažnije karakteristike mikroprocesora ubrajaju se komunikacioni kanal mikroprocesora i njegova brzina. izvršavanje operacija definisanih ovim instrukcijama.

Broj bita koji se jednovremeno prenose adresnom magistralom je 32.Visoka poslovna škola strukovnih studija. jedan bajt a zatim je povećana na 16. Novi Sad - (address bus). 32 i 64 bita. prenos upravljačkih i kontrolnih signala od mikroprocesora ka ureñajima i obratno. šesnaestobitne. tridesetdvobitne i šezdesetčetvorobitne. tj. od jednog do drugog mikroprocesora. i ovo se ne izražava kao posebna karakteristika mikroproeesora. Broj ovih signala može biti različit. Po ovoj osobini mikroprocesori se dele na osmobitne. Instrukcija može biti na primer sabiranje dva cela broja. to je jednosmerni kanal od mikroprocesora do memorije ili drugog ureñaja koji se pronalazi posredstvom adrese. Ova jedinica se označava sa MIPS (Milion Instructions Per Seeond) i kod mikroproeesora se kreée do 100 MIPS – a. 42 Doc. Brzina mikroprocesora se izražava u milionima instrukcija u sekundi. Ovaj kanal se zove kontrolna magistrala (control bus). a adresni prostor može imati nekoliko milijardi adresa. Dakle. Kod prvih mikroprocesora dužina ove reči je bila 8 bita. Brzina mikroprocesora je složena veličina koja zavisi od više parametara kao što su: procesorska reč učestanost časovnika interni keš matematički koprocesor širina magistrale Slika 4-8 Glavni funkcionalni sastavni delovi procedsora Procesorska reč je binarna reč koja istovremeno prenosi i obrañuje unutar mikroprocesora. dr Željko Marčićević . Dužina ove reči bitno utiče na brzinu izvoñenja operacija u mikroprocesoru.

instrukcijskog i indikatorskog registra i registra opšte namene. Ovim se smanjuje brojlinija za prenos podatka s obzirom da se iste linije koriste za sve prenose. matematički koprocesor. Smisao ove memorije jeste da premosti veliki jaz izmeñu brzine mikroprocesora i operativne memorije. Časovnik mikroproeesora može biti poseban čip ili može biti ugrañen u čip mikroprocesora. Zato se izmeñu procesora i operativne memorije dodaje posebna brza memorija manjeg kapaciteta.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Časovnik (clock) je elektronsko kolo koje generiše impulse visoke učestanosti kojima se definišu vremenski trenuci kada se šta dogaña u račnaru. radi jednostavnosti logičke šeme nisu prikazani. eksternog od 32 do 512 kB. 43 Doc. Sa ovim koprocesorom brzina izvoñenja aritmetičkih operacija povecava se oko 6 puta. Za izvršenje binarne aritmetičke ili logičke operacije koristi se prihvatni registar koji privremeno čuva jedan operand. Brzina mikroprocesora je nekoliko desetina puta veća od brzine operativne memorije. a ako je poseban čip zove se eksterni keš. Svaka jedinica ima svoje upravljačke signale koji. a u mikroprocesorima PC 486 i Pentiumu je ugrañen u čip mikroprocesora. mikroprocesoru se može dodati i tzv. Matematički koprocesor je poseban čip u računarima PC 386. Adresa na adresnu magistralu može se odvesti iz registra PC (programskog brojača) ili iz nekog registra opšte namene (preko unutrašnjeg snopa linija za podatke). Učestanost časovnika bitno utiče na brzinu mikroprocesora. dr Željko Marčićević . Baferi se koriste za razdvajanje unutrašnjih i spoljašnih linija za prenos signala. Kapacitet internog keša je 8 ili 16 kB. Interni keš je lokalna memorija mikroprocesora. Prenos podataka izmeñu delova mikroprocesora odvija se preko zajedničkog snopa linija – interne magistrale. Adresa koja se prenosi kroz bafere bira se multiplekserom. Da bi se povećala brzina aritmetičkih operacija. Ako se ova memorija nalazi u mikroprocesoru zove se interni keš. Ovakva organizacija mikroprocesora podržava izvršavanje različitih mikrooperacija za prenos podataka sa spoljnjeg snopa linija za podatke. kroz bafere do svih registara: programskog brojača. Pored ovih signala neophodno je da upravljačka jedinica definiše signale za upravljanje: baferima. i kreće se od 33 do 300 Mhz.

adrese i upravljačke signale. Izdvojeno od ostalih upravljačkih signala prikazani su siganli za upravljanje memorijom R i W. Sa leve strane pravougaonika prikazani su signali koji su neophodni za rad mikroprocesora. dr Željko Marčićević . SIGNAL ZA ČITANJE IZ MEMORIJE W. Novi Sad - multiplekserima za izbor arese. prihvatnim registrima. spoljnim jedinicama.Visoka poslovna škola strukovnih studija. +VCC SNOP ADRESNIH LINIJA SINHRONIZACIONI SIGNAL MIKROPROCESOR RESET SNOP LINIJA ZA PODATKE R. Spoljni model mikroprocesora daje se u obliku pravougaonika koji predstavalja mikroprocesor sa skupom spoljnih signala. sinhronizacioni signal i signal RESET za prevoñenje mikroprocesora u početno stanje. SNOP ADRESNIH LINIJA MIKROPROCESOR SNOP LINIJA ZA PODATKE SNOP LINIJA ZA UPRAVLJAČKE SIGNALE Slika 4-10 Pojednostavljeni model mikroprocesora 44 Doc. To su signali za napajanje mikroprocesora. SIGNAL ZA UPIS U MEMORIJU OSTALI UPRAVLJAČKI SIGNALI Slika 4-9 Spoljnji model mikroprocesora Sa desne strane pravougaonika prikazane su linije za prenos signala za podatke. ali nisu od interesa za povezivanje mikroprocesora sa ostalim jedinicama mikroračunarskog sistema.

MIKRORAČUNARSKI SISTEM Mikroprocesor mora da se spregne sa memorijom da bi mogao da izvršava program i obrañuje podatke smeštene u toj memoriji. dr Željko Marčićević 45 . Osnovna ideja u formiranju mikroračunarskog sistema jeste da se sve jedinice meñusobno povežu preko tri snopa linija: za podatke. Na slici prikazana je blok šema jednog mikroračunarskog sistema.. neophodno je povezati mikroprocesor sa ulaznim jedinicama za unos podatka i izlaznim jedinicama za prenos rezultata od mikroprocesora prema spoljnjem svetu. Zatim. Slika 4-12 Blok šema mikroračunarskog sistema Doc.. adrese i upravljačke signale. Slika 4-11 Računarski sistem MIKROPROCESOR MEMORIJA KONTROLER ULAZNA JEDINICA KONTROLER ULAZNA JEDINICA . Kod ovakvog pristupa neophodno je da su sve jedinice meñusobno kompatabilne.. što znači da su signali meñusobno prilagoñeni u logičkom i fizičkom smislu.. ADRESNE LINIJE LINIJA ZA PODATKE LINIJA ZA UPRAVLJAČKE SIGNALE .4.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 4.

MATIČNA PLOČA AGP magistrala (Accelerated Graphics Port) je namenska putanja za grafičke podatke koja grafičkom kontroleru omogućava direktan pristup procesoru i glavnoj memoriji. i u jednom trenutnku samo jedna jedinica može da vrši operaciju upisa na snop linija. dr Željko Marčićević . uspostavljanja se na aktivne način prenosa Kod povezivanja komponenata snopovima linija projektant mora da zadovolji dva osnovna uslova: svaka komponenta mora imati i jednozančno odreñenu adresu ili skup adresa. logičko prilagoñenje odnosi logičke nivoe pojedinih signala. Očigledno je da se neke ulazne i izlazne jedinice ne mogu direktno spregnuti sa mikroprocesorom zato što ne postoji fizičko i logičko prilagoñenje signala. znalenje signala. Slika 4-13 Delovi računarskog sistema 4. Da bi se ove jedinice efikasno spregnule sa mikroprocesorom proizvoñači mikroprocesora izrañuju kola koja se nazivaju kontroleri. AGP postoji u tri brzine – 1x. 2x 46 Doc. a sa druge strane imaju signale koji su kompatabilni sa ulazno – izlaznim jedinicama.5.Visoka poslovna škola strukovnih studija. se razmenjuju. Jedna ili više jedinica mogu vršiti operaciju čitanja sa snopa linija. Kontroleri sa jedne strane imaju signale koji su u potpunosti kompatabilni sa mikroprocesorom. a koja imaju ulogu posrednika izmeñu ulaznih i izlaznih jedinica mikroprocesora. (serijski ili paralelni) i sl. vreme prednje ivice i slično). Novi Sad Fizičko prilagoñenje odnosi se na fizičke signale koji njihove vremenske karakteristike (trajanje.

3 Mb/s ili 66. IDE. Slika 4-14 Prikaz slotova (portova) na matičnoj ploči. mrežne kartice i SCSI kontroleri i može da prenosi podatke brzinom od 133 Mb/s.6 Mb/s odnosno 100 Mb/s. Doc. dr Željko Marčićević 47 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija i 4x. npr. IDE interfejs služi za povezivanje ureñaja za smeštanje podataka (hard disk i floppy disk) i CD ureñaja. PCI. ATA 66 ili ATA 100 verzije i prenose podatke brzinom od 33. AGP brzine 4x može da prenosi podatke brzinom od 1. PCI magistrala obezbeñuje veze za ureñaje kao što su zvučne kartice. unutrašnji modemi.07 Gb u sekundi. AGP. Uobičajeni ureñaji danas koriste ATA 33.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. a po vrsti napajanja AT (do pentijuma I) ili ATX (od pentijuma II). Novi Sad Matična ploča (motherboard. Slika 4-15 Matična ploča Kućište je mesto gde se nalaze svi ovi delovi. ploča koja služi da poveže sve ostale delove koje smo do sada pomenuli u jednu celinu i da reguliše njihov rad. po veličini mini. dr Željko Marčićević . i može biti DeskTop ili Tower po izgledu. Slika 4-16 Kućište 48 Doc. kao što joj i samo ime kaže. main board) je. midi i big.

Memorija je namenjena za prihvatanje.1. Proces unošenja podataka u memoriju naziva se upisivanje. čuvanje (pamćenje. koja služi za memorisanje podataka i instrukcija od kojih se sastoji program. Sa aspekta pristupa memorijskoj ćeliji razlikuju se memorijski moduli sa: sekvencijalnim (serijskim) pristupom cikličnim (periodičnim) pristupom slučajnim (proizvoljnim) pristupom Kod memorija sa slučajnim pristupom (poznatim i pod nazivorn RAM – Random Access Memory) posle pristupa ćeliji sa adresom “I” bez ikakvih ograničenja može se pristupiti ćeliji sa adresom “j”. memorisanje) i predaju podataka i programa. Upisivanje i čitanje informacija nazivaju se pristup (obraćanje) memoriji i predstavljaju osnovne operacije u memorijskom podsistemu računarskog sistema. Sa aspekta mogućnosti izmene sadržaja memorijske lokacije moguće je memorije klasifikovati kao: Doc. a procos zahvatanja podataka iz memorije naziva se očitavanje (čitanje). dr Željko Marčićević 49 . To je komponenta elektronskog računara. INTERNE MEMORIJE U sastav CPU pored procesora ulazi i operativna memorija. Memorijski modul se može nalaziti u jednom od sledeca tri radna stanja: upisivanje informacija u neku ćeliju čitanje sadržaja neke ćelije čuvanje (pamćenje) neke informacije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 5 MEMORIJSKA JEDINICA 5. gde j pripada skupu adresa datog memorijskog modula.

sadržaj ostalih registara sekvencijalno pomeraju kao kod LIFO memorija.. dr Željko Marčićević . Dalje memorije se mogu podeliti na: statičke dinamičke Po načinu smeštanja sadržaja i pretraživanja memorije se dele na: adresne (adresabilne) bezadresne Stek memorije se sastoje od skupa registara (R1. upisuje u prvi slobodan registar. za razliku od FIFO (First In First Out) memorija. . Ovakve memorije se često nazivaju i LIFO (Last In First Out) memorije. Kod polupromenljivih sadržaj se ne može menjati normalnim postupkom. Upis podataka se vrši tako da se upis uvek vrši u registar R1 s tim što se prethodno sadržaji registara u steku sekvencijalno pomere iz registra u regirstar za jedan korak.Visoka poslovna škola strukovnih studija. pri tome se posle čitanja sadržaja registra R1 sadržaji ostalih registara pomeraju sekvencijalno za jedan korak suprotno od pomeranja u procesu upisa. Rn ← (Rn-1) . Pristup memoriji se uvek ostvaruje preko registra R1 nazvanog i glava steka..R2. Rn). već samo posebnim postupcima u laboratoriji. Novi Sad - promenljive memorije polupromenljive memorije (poznate i kao PROM – Programmable Read Only Memory) stalne memorije (poznate i kao ROM – Read Only Memory) Kad promenljivih memorija nema ograničenja u pogledu izmene sadržaja lokacija. a čitanje vrši uvek iz registra R1. kod kojih se sadržaj. 50 Doc... s tim što se posle čitanja sadržaja registra R1. Sadržaj stalnih memorija se formira u toku procesa proizvodnje i ni pod kojim uslovima se ne može menjati. R2 ← (R1) R1 ← novi sadržaj Čitanje sadržaja moguće je samo iz registra R1. tako da se sve ranije upisane reči nalaze u registrima čiji je broj za jedan veći.

a izbor optimalne strukture mermorijskog podsistema i upravljanje takvom strukturom postaje veoma složen problem. pa je u tom smislu operativna memorija u direktnoj sprezi sa jednim ili više procesora. Proizilazi da je memorijski podsistem savremenih računarskih sistema struktuiran kao što je prikazano na slici. 5. Operativna memorija. Slika 5-2 RAM memorija Doc. potom zahvata i podatke nad kojima treba izvršiti operaciju definisanu instrukcijom. dr Željko Marčićević 51 . kao i konačne rezultate dobijene izvršavanjem programa. Procesor zahvata instrukcije programa iz operativne rnemorije. Bafer memorija je često sastavni deo operativne memorije. a u operativnu memoriju vraća meñurezultate. OPERATIVNA MEMORIJA Operativna memorija je namenjena za čuvanje programa i podataka koji su u obradi neposredno potrebni. tako da se u bafer memoriji u toku procesa razmene informacije čuvaju samo privremeno. PROCESOR ULTRABRZA MEMORIJA OPERATIVNA MEMORIJA BAFER MASOVNA MEMORIJA Slika 5-1 Struktura memorijskog podsistema Bafer memorija je namenjena za prilagoñavanje brzine rada operativne memorije i spoljnih memorija. po pravilu spada u memorije sa slučajnim pristupom (RAM).Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Možemo reći da je izbor organizacije memorijskog podsistema od direktnog uticaja na karakteristike računarskog sistema u celini.2.

radno područje u kome su meñurezultati. Novi Sad Pristup ćeliji (memorijskoj lokaciji) se definiše adresom koja se u procesu pristupa čuva u memorijskom adresnom registru (MAR). Uzimajući u obzir i napred izloženo. U operativnoj memoriji obično ima pet različitih područja: područje u kome se nalazi operativni sistem koji posredstvom upravljačko . blok šema operativne memorije data je na slici.kontrolne jedinice. Informacija koja se prihvata iz ćelije. područje u kome su smeštene instrukcije onih programa koji se izvršavaju.Visoka poslovna škola strukovnih studija.memorijski bafer registar). koje treba unositi u eksterne memorije. upravlja radom sistema u celini. izlazno područje. drugi programi i mnogo podataka. U operativnoj memoriji se zapisuju i čuvaju operativni sistemi. ili se upisuje u memorijsku lokaciju. čuva se u prihvatnom registru memorije (MBR . dr Željko Marčićević - - 52 . ili na izlazne ureñaje sistema. ulazno područje. MAR ADRESA DEKODER ADRESA UPRAVLJAČKA JEDINICA OPERATIVNE MEMORIJE OPERATIVNA MEMORIJA UPRAVLJANJE KOLA ZA UPISIVANJE / ČITANJE MBR PODACI ILI INSTRUKCIJE Slika 5-3 Blok šema operativne memorije Memorijske ćelije operativne memorije udružuju se u memorijski modul. koje prihvata i memoriše podatke učitane sa eksternih memorija ili neposredno iz sve češće upotrebljavanih ureñaja za zahvatanje i primarnu obradu podataka. Po pravilu više memorijskih modula čine operativnu memoriju. a koristeći pri tome programe. koje prihvata i memoriše rezultate obrade. ili finalni rezultati obrade Doc.

na kojem su se podaci unosili bušenjem u odgovarajućem rasporedu..18 mm.120 i 160 kolona. Na jednoj kartici može se izbušiti 80 alfanumeričkih znakova. tako što jedan kod pripada samo jednom znaku. a specijalni znaci kombinacijom jedne. 5. BUŠENA TRAKA Bušena traka predstavlja papirnu ili tanku aluminijumsku traku na kojoj se po dužini razlikuju kanali .3.1.65. količina informacija koje je trebalo negde smestiti je naglo porasla. kasnije pergament i na kraju papir... SPOLJNE MEMORIJE Još od davnina kod čoveka je postojala potreba da negde skladišti informacije koje je primao. Cifre 0-9 su kodirane sa po jednom rupicom u numeričkom delu. a reñe kartice sa 45.Kartica ima 12 vrsta (redova): X. Sa tehnološkom revolucijom. dr Željko Marčićević 53 .3*82. U početku su to bile kamene i glinene pločice.6*0.2. tj.. BUŠENA KARTICA Bušena kartica je najstariji i nekada masovno korišćen ulazni (i reñe izlazni) medijum.3. Najčešće se koristila 80-kolonska kartica. Standardne dimezije 80-kolonskih kartica su 187. Znaci su na kartici predstavljeni kombinacijom rupica.0. Predstavljanje znakova na bušenim karticama vrši se po odreñenom sistemu kodiranja. Vrste 0-9 čine numerički deo kartice. Taj skok se još više povećao sa pojavom računara.Y. dve ili tri rupica.96. a X. standardizovane dimenzije i kvaliteta.9. posebnim kodom koji se zove kartični kod.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 5. 5.3.90. zasečena u gornjem levom uglu (radi pravilne orijantacije).Y.zamišljene linije postavljene duž Doc.0 (pri čemu 0 ima dvojaku ulogu) čine zonski deo. slova kombinacijom dve rupice ( jedne u zonskom i jedne u numeričkom delu).

DOKUMENTI ČITLJIVI ZA RAČUNAR Kod masovnih obrada kreirani su obrasci koji se mogu koristiti i kao originalni dokumenti i istovremeno kao nosioci ulaznih podataka sa kojih se unos može vršiti pomoću posebnih ureñaja za automatsko čitanje podataka. U tom slučaju se pre memorisanja tog znaka daje upozorenje da sledi serija slovnih. zbog čega se ista kombinacija bušenja koristi za dva različita znaka. Papirne trake se mogu podeliti po: funkciji (ulazne. Bušena traka je bila jednostavna za rukovanje.1. U 5-kolonsku traku mogu se ubušiti 32 različita znaka.7 i kolona). pozicione.6.Markirana mesta se mogu pomoću optičkog ureñaja pročitati. na kojima su predviñena tačno odreñena mesta za markiranje (posebno obeležavanje). po broju kolona (sa 5. pri čemu svako markiranje odgovara odreñenoj vrednosti ili opsegu vrednosti neke veličine.Visoka poslovna škola strukovnih studija. u 6-kolonsku 64. nameni (sinhrone. čijom se kombinacijom mogu izraziti vrednosti zavisno od promene. dr Željko Marčićević . To su unapred pripremljeni obrasci.3. U praksi su se najčešće koristile 5-kanalne. Ovaj broj kombinacija nije dovoljan za istovremeno memorisanje slovnih. izlazne). Obrasci sa markiranjem. Znaci su na traci predstavljeni tako što je na jednoj poprečnoj poziciji bušen jedan binarno kodiran znak.3. vodeće rupice za mehanizam koji pomera traku. Sa markiranih obrazaca podaci se mogu ili direktno učitavati 54 Doc. Novi Sad trake. ili specijalnih znakova. Ovi tzv. 6-kanalne. matične i programske). 5. brojčanih i specijalni znakova. numeričkih. slovna ili brojčana. 7kanalne i 8-kanalne bušene trake. a unos podataka se vršio po kolonama usmerenim uzduž trake i po redovima usmerenim poprečno na traku. u 7-kolonsku 128 i u 8kolonsku 256 različitih znakova.3.3. mašinski čitljivi dokumenti se mogu prema svrstati u sledeće grupe: 5. Poseban kanal sadrži tzv. Podaci se unose povlačenjem crtica ili upisivanjem posebnih znakova.

Takoñe se mogu snimiti podaci sa diska na disketu. Ovakva pisma se najviše koriste u finansijskim institucijama poštama. 5. bar) kod predstavlja optički čitljiv kod namenjen za šifriranje artikala i za internacionalno šifriranje knjiga. Sastoji se od debljih i užih linija i odgovarajućih razmaka izmeñu njih. a terminal je povezan sa računarom za obradu podataka. 5.3.5. Specijalno pero je u kontaktu sa terminalom smeštenim na mestu izvora podataka. pomoću kojih se kodiraju decimalne cifre. Obrasci sa optičkim pismom Kada rezultate elektronske obrade treba ispisati na nosioce sa kojih je ponovo potrebno pročitati zapisane rezultate.3. komunalnim organizacijama i dr. Veličina i oblik znakova su normirani i čitaju se magnetnim putem. Obrasci sa magnetnim pismom se najčešće koriste na dokumentima sa oznakama vrednosti koji zbog prelaska iz ruke u ruku mogu da se isprljaju. Doc. upotrebljavaju se posebno stilizovana pisma koja se mogu optički čitati. Za ispitivanje znakova koristi se mastilo ili specijalna boja u kojima ima magnetnog materijala.3. PRUGASTI KOD Prugasti (linijski. Disketne jedinice služe za unos podataka u računar: sa diskete se podaci snimaju na hard disk i odatle se koriste.2.4.3. DISKETE I DISKETNE JEDINICE Diskete predstavljaju ureñaje u kojima se vrši zapisivanje i čitanje informacija sa magnetnog medija.3.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija u računar ili se na posebnim ureñajima za čitanje vrši prvo priprema podataka na magnetnim trakama ili diskovima. sa kojih se mogu velikom brzinom direktno unositi u računar. 5.3. dr Željko Marčićević 55 . 5. Ovaj kod se čita pomoću specijalnog pera sa svetlosnim ili laserskim zracima. Obrasci sa magnetnim pismom.3.

varira od kapaciteta diska. Informacije se upisuju po kružnim stazama na ploči. premazanog feromagnetnim slojem na koji se upisuju podaci. kao spoljna memorija. Po veličini diskete se dele na sledeće dve vrste: 3.25 inčna disketa je zatvorena u fiksirani kvadratni zaštitni omotač. Disketa 3.25 inčne ili velike diskete 5. Broj staza na jednoj strani može biti različit i poznat je kao gustina.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Staze istog prečnika na jednoj i na drugoj strani diskete čine cilindar.5 inča je tanka okrugla namagnetisana plastika zatvorena u plastični omotač sa komadićem metala nazvanim poklopac. Ova vrsta memorije je podesna. koji su osnovna memorijska jedinica na flopi disku. koji pokriva oblast čitanja / zapisivanja. pouzdana i relativno jeftina. Diskete se dele i po kapacitetu. Proces formatizacije uključuje definisanje staza i sektora na površini flopi diska. mora biti formatizovan. U zavisnosti od kapaciteta može se na njih smestiti veći ili manji broj podataka. Slika 5-4 Izgled velike i male diskete i medijuma Pre nego što se flopi disk koristi na personalnom računaru. Broj staza i sektora smeštenih na disketi kada se ona formatizuje.5 inčne ili male diskete 5. Novi Sad i tako preneti podatke na neki drugi računar. Disketa se sastoji od plastičnog diska (kružne ploče). Omotač ima otvor. i zaštitnog plastičnog omotača. mogućnosti korišćenog drajvera i specifikacija u softveru kojim se formatizovanje čini. Svaka staza se deli na sektore. dr Željko Marčićević . Postoje dve vrste kapaciteta disketa: 56 Doc. tako da je deo površine diskete izložen za čitanje i zapisivanje podataka.

i generiše elektronske impulse kojima se prezentuju zapisani ili pročitani bitovi.44 MB Slika 5-5 Disketa Iz navedenog je jasno da najveći kapacitet imaju male diskete visoke gustine zapisa (3.2S ili Double Sided . Doc.25 inčne 2S/HD kapaciteta 1. Mehanizam za upisivanje. Preciznije rečeno 3. Sa disketama treba pažljivo rukovati. odnosno čitanje podataka naziva se glava za čitanje. Na kraju se još može reći da disketne jedinice namenjene za odreñeni tip disketa mogu čitati ili zapisivati podatke samo na dati tip disketa. Na isti način se izvršava i proces čitanja. Ove diskete se odlikuju kapacitetom od 100MB. Podaci se memorišu na staze karakter po karakter. Primena ovih jedinica je najzastupljenija u prenosnim računarima i prenosnim poslovima.2 MB 3.5 inčne 2S/DD kapaciteta 720 KB 3.25 inčna disketna jedinica može čitati samo velike diskete. koja se nalazi iznad same površine rotirajuće diskete. Okrugli plastični disk se okreće približno 300 obrtaja / minuti.5"HD).5 inčna disketna jedinica može čitati samo male diskete a 5. Na ovaj način može se reći da postoje 4 vrste disketa i to: - 5. U praksi se one i najčešće upotrebljavaju. čuvati ih od prašine.5 inčne 2S/HD kapaciteta 1.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - DD – dvostruka gustina zapisa (Double Density) HD – visoka gustina zapisa (High Density) Na današnjim disketama se koriste obe stranc diskete za i registrovanje informacija. Upis podataka na flopi disk započinje korakom insertovanja diskete u računar i “nameštanjem” centralnog proreza iznad mehanizma za pozicioniranje u disk jedinici.25 inčne 2S/DD kapaciteta 360 KB 5. Nedostatak ovih disketa je u tome što zahtevaju posebne Zip disketne jedinice. dr Željko Marčićević 57 . jakih magneta i visoke temperature. pa se ovakve diskete zovu dvostrane diskete (Two sided . U novije vreme sve više su zastupljene “diskete” koje se zovu Zip diskete.DS).

Princip rada je gotovo isti . Disk ima znatno bolje karakteristike od disketa.25 inčnih disketnih jedinica sa 3.disk presvučen feromagnetnim slojem rotira oko osovine a pokretna glava čita i upisuje podatke. Performanse diska kao elektromagnetnog medija za skladištenje podataka. a velika disketna jedinica se daje samo uz poseban zahtev kupca. Disk nije izmenljiv od strane korisnika. Podaci na disku 58 Doc. Za razliku od njih on ima znatno veći kapacitet. Novi Sad Takoñe danas u svetu postoji trend zamenjivanja 5. 5. pa se po ovom svojstvu zove i fiksni disk (Fixed disk). Slika 5-7 Izgled Hard diska Hard disk se sastoji od nekoliko okruglih ploča presvučenih posebnim materijalom dobrih magnetnih svojstava koje rotiraju velikom brzinom i nekoliko glava koje lebde tik iznad ploča. od nekoliko MB do nekoliko GB.5 inčnim. a pišu kreirajući magnetno polje posebnih svojstava koje menja zapis na pločama. dr Željko Marčićević . čitajući i upisujući podatke. većih dimenzija i zbog toga što se 5. modela i marke. Medijum koji služi za stalno smeštanje podataka je hard disk. Glave čitaju podatke očitavajući magnetni zapis sa rotirajućih ploča. pomerajući se po poluprečniku diska.25 inčne diskete lakše oštećuju. zavise od njegovog tipa.3. koje se izbacuju iz upotrebe zbog manjeg kapaciteta.Visoka poslovna škola strukovnih studija.6. DISK Slika 5-6 Hard disk-izgled Hard disk je naprava u principu slična disketnoj jedinici. Tako da pri kupovini računara prodavci isporučuju samo male disketne jedinice.

Hard diskovi se pune od periferije ka centru. Kapacitet i performanse Na kapacitet hard diska se može uticati manipulisanjem gustine traka.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija su rasporeñeni na poseban način utvrñenim standardom. Elementi od kojih su sastavljene trake nazivaju se sektori. Zamišljene vertikale iznad traka predstavljaju cilindre.1.6. Što se tiče same brzine hard diska na nju prevashodno utiču dve komponente: brzina rotacije ploča brzina pomeranja glave hard diska Doc. trake i cilindre. Naime. ali tu se javlja problem kod samih glava. u tom slučaju javlja se pitanje koliko su glave sposobne da pravilno razlikuju dva susedna podatka. 5.3. dr Željko Marčićević 59 . tako da dolazi do primetnog usporenja kada se hard disk napuni. Slika 5-8 Šema hard diska Trake predstavljaju koncentrični krugovi na magnetnim pločama. tako da je površina magnetnih ploča izdeljena na sektore.

ako se brže okreće ploča. Veća brzina rotacije donosi veću buku. bitno je da brzina bude što veća. a isprobane su i različite brzine vazduha preko elektronike i mehanike. a) b) Slika 5-10 Način zapisivanja podataka na ploču hard diska a) manja gustina zapisa b) veća gustina zapisa Mehanika diska je veoma spora u odnosu na elektroniku. tzv. 0vo omogućava veće brzine okretanja. kada se prva glava nañe na željenoj traci. dr Željko Marčićević . Danas standardna brzina rotacije IDE diskova iznosi 5400 o/min. Pristigli podaci se prvo zapisuju po trakama u istom cilindru. doprinosi većoj temperaturi u hard disku i prouzrokuje veće naprezanje cele mehanike hard diska.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Kad smo kod brzine obrtanja ploča hard diska. “vertikalno mapiranje”. Zato se proizvoñači trude da sporu mehaniku “kompenzuju” brzom elektronikom. Radi se o maloj količini (obično oko 128 KB) veoma brze memorije koja je postavljena na samoj ploči sa elektronikom. sektori brže promiču ispod glave tako da je transfer veći. Glavna pomoć sporoj mehanici je keš memorija. a kako se sve glave diska nalaze na istoj mehaničkoj ruci. Slika 5-9 Glava kod Hard diska Korišćenjem ultralakih materijala za same medije. Na slici je dat prikaz sistema zapisivanja podataka na najvećem broju diskova danas. 60 Doc. sve ostale su istog trenutka pozicionirane na trakama koje sadrže podatke koji slede. smanjuje se i njihova težina i debijina. dok ureñaji sa visokim performansama dostižu i 7200 o/min. Zbog toga se koristi vodeno vazdušno hlañenje sa dva ventilatora. Naime.

6. EIDE standard je nastao kao logičan odgovor na ograničenja i zaostajanja popularne IDE specifikacije za novim trendovima. ali rešenja koja su u njernu bila data. kao što su PCI i VLB.Enhanced Integrated Drive Electronics Od implementacije ATA standarda personalni računari su se dramatično menjali. Ogromna ekspanzija sofitvera učinila je da je kapacitet od 528 MB premali. I tako.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Keš memorija po odreñenom algoritmu čuva pročitane. koja ima dve varijante: jednaka segmentna organizacija keša adaptivna segmentna organizacija keša. kao što su ST506 i ESDI. ali u praksi nije baš tako. godine ova gornja granica kapaciteta hard diskova korisnicima personalnih računara delovala imaginarno. 5.2. 1993. ATA definiše set komandi i registara za interfejs. Standardi u povezivanju IDE . dr Željko Marčićević 61 . Uobičajena je segmentna organizacija. Ali kroz deset godina pojavili su se mnogo brži procesori i novi tipovi magistrala. odnosno čita unapred odreñene podatke kako bi oni u slučaju novog zahteva bili već spremni za upotrebu. pre Doc.3. jer je 1986. To je standard pomoću kojeg se kontroliše protok podataka izmeñu procesora i hard diska. Sam termin IDE zapravo nije hardverski standard. IDE specifikacija je tako dizajnirana da podrži dva interna hard diska maksimalnog kapaciteta 528 MB. godine kompanija Western Digital je uvela EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) standard.Integrated Drive Electronic Jedan od starijih i najvažnijih standarda uvedenih za haruver personalnih računara je IDE (Integrated Dlrive Electronics). U teoriji. EIDE . godine dale kompanije Western Digital i Compaq da bi savladale ograničenja u performansama ranijih podsistema standarda. uključena su u ATA (AT Attachment) interfejs specifikaciju koja je industrijski prihvaćena. keš memorija deluje gotovo idealno. kreirajući univerzalan standard za komunikaciju izmeñu hard diska i ostatka personalnog računara. IDE koncept su 1986. Postoji više načina organizacije raspoložive memorije u kešu.

On omogućava da na isti kontroler priključimo čak sedam ureñaja bilo koje vrste .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Svi ti ureñaji će teško stati čak i u najveće kućište. Zbog datog kapaciteta ovo je veoma popularan medijum. Vodeći proizvoñači diskova su Conner.7. To je čitac optičkih ploča. Na žalost. ali SCSI omogućava da neki od njih stoje i napolju mogu se povezivati jedinice udaljene 6 i više metara. 5.3. SCSI . skenere i drugo. Novi Sad svega za SCSI standardom. i umeju da budu nekompatibilni sa nekim (naročito starijim) programskim paketima. i koristi se za čuvanje velike količine podataka na malom prostoru. Kompakt disk se najčešće koristi kao medijum u koji se jednom upisuju podaci a mogu se čitati neograničen broj puta. CD ROM-ove. Seagate i Western Digital. Proizvoñači hard diskova Veliki broj firmi proizvodi hard diskove .Small Computer System Interface Glavna alternativa za IDE (a verovatno i najbolji izbor ako se ne gleda na cenu) je SCSI interfejs. jasno. 5. Na svakoj optičkoj ploči ili CD-R0M-u se može zapisati 650 MB podataka. Pri projektovanju novog rešenja morala se.6. što znači da odreñeni uticaj pri kupovini može da ima i renome firme. očuvati puna kompatibilnost sa postojećim standardom. dr Željko Marčićević .diskove. teže se konfigurišu.3. kako bi prolazak bio što bezbolniji. Otuda ovaj disk nosi naziv CD-ROM. KOMPAKT DISK CD-ROM je ureñaj koji se sve više koristi. Važne karakteristike ovog medijuma su: Slika 5-11 Kompakt diskovi 62 Doc. strimer trake. Quantum. SCSI adapteri su znatno skuplji.3. kako po ceni tako i po karakteristikama.modeli su na prvi pogled veoma slični .

kao što su enciklopedije. obrazovni materijali. Ako se na CD doda kvalitetna grafička kartica i muzička kartica. inserte iz filmova. ilustracije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - kapacitet vreme prilaza kontinualnost čitanja mogućnost reprodukcije zvuka način ugradnje Slika 5-12 CD-ROM mahanizam Slično običnom disku. Danas se koriste modeli koji se povezuju na obican IDE (EIDE) veznik. igre. što je čini pogodnom za rukovanje. Na trzištu postoji veći broj kompakt diskova sa različitim sadržajima. Zavisno od proizvoñača ureñaja. MAGNETNA TRAKA Magnetna traka je slična audio-trakama koje se koriste za snimanje govora i muzike. a eksterna povezuje spolja preko utičnice. komunikacija kompjutera i CD-a sa odvija preko drajvera. dr Željko Marčićević 63 . kompozicije. softverska dokumentacija i sl. zvučne efekte. Kotur trake se nalazi u kaseti.3. 5. obično integrisani u muzičke kartice.8. Doc. Vreme prilaza traci može biti nekoliko desetina ms. Osnovna karakteristika ovih materijala jeste multimedijalni karakter prezentacije sadržaja... Takoñe postoje i SCSI verzije CD-ova. Interna se postavlja u kućište računara. koriste se specijalni veznici. Prema načinu ugradnje jedinica magnetne trake može biti interna ili eksterna. dobija se mogućnost razgledanja multimedijalnih dokumenata koji u sebi sadrže tekst. Važne karakteristike trake su: kapacitet medijuma vreme prilaza način ugradnje Na personalnim računarima se najčešće koriste kasete od 60 do 600MB. ali i mnogo duže što zavisi od pozicije traženog podatka u odnosu na startnu poziciju trake.

premazana oksidom gvožña. sadašnji DVD disk može da ih primi 4. 3200. Pod tim pojmom se podrazumeva broj karaktera koji se mogu zapisati na dužini trake od jednog inča. 1600.koriste se za reprodukciju filmova sa DVD diskova. u vidu binarnih reči od po 7 ili 9 bitova. Gustina pisanja se kreće od 800. Ovakva jedinica magnetne trake se zove strimer (streamer). Značajna osobina trake je gustina pisanja. Magnetna traka je napravljena od plastične materije. Veran svojim korenima kućnog bioskopa. Takoñe. Zato se traka najčešće koristi za bezbednosno čuvanje podataka (backup). 5. Širine je oko 0.on je poboljšao audio i video mogućnosti PC računara . Novi Sad Imajući u vidu dugo vreme prilaza traci. Dok CD diskovi mogu da prime najviše 650 MB podataka. DIGITALNI VIŠENAMENSKI DISK (DVD) Digitalni višenamenski disk (Digital Versatile Disc – DVD) je standard velike gustine koji može da primi do 17 GB podataka na dvostranom disku. DVD predstavlja zapravo više stvari zapakovanih u jedan paket namenjen da zadovolji potrebe za skladišnim prostorom visoke gustine i filmski kvalitet prikazivanja slike i reprodukcije zvuka.5 inča dužine od 732 do 1098 m.Visoka poslovna škola strukovnih studija.7 GB na jednoj strani što je povećanje od gotovo sedam puta.3. dr Željko Marčićević . DVD žuri ka što većem broju pravih filmova (zasad postoji oko 500 naslova) sa Dolby AC-3 Surround Sound zvukom. ogroman kapacitet DVD diskova znači i više podataka u aplikacijama i bolje multimedijalne karakteristike. Kapacitet DVD ureñaja je dovoljan da izmeni način pisanja softvera. Budući DVD diskovi će moći da čuvaju podatke sa obe strane i koristiće dvoslojni medij da bi sadašnji DVD ureñaji mogli da čitaju podatke sa ukupno četiri nivoa na dve strane. Podaci se na traku zapisuju kao stupci bitova. pošto trake mogu da budu sedmokanalne ili devetokanalne. To nije samo CD ureñaj velikog kapaciteta . traka nije pogodna za rad kao što je disk. Da bi se povećala brzina komunikacije sa trakom izbegava se zaustavljanje i ponovno startovanje trake.9. 6250 a kod traka gde podacima nije nužno brzo pristupiti i preko 30000 karaktera po inču. Rezultat: impresivnih 17 GB kapaciteta. ili gotovo 27 puta više u 64 Doc. već se blokovi podataka kontinualno čitaju.

dr Željko Marčićević 65 . pa je refleksija nedovoljna. jer ne postoji opasnost od oštećenja podataka magnetnim poljem.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija poreñenju s kapacitetom današnjih CD diskova. topografska baza podataka cele zemljine površine u razmacima od po 1 km.10. Doc. a kasnije brzo vratiti te datoteke. koja se koristi na CD i DVD medijima. Ovi optički diskovi nalaze svoju primenu kod onih ljudi koji se bave dizajnom i pripremom štampe. DVD ureñaji su imali veliku manu: za razliku od sadašnjih CD ureñaja nisu mogli da čitaju CD upisive (CD-R) i CD prepisive (CD-RW) medije.5 GB. da bi napravili mesta za nove projekte. Usporenje rada je primetno jedino kod složenih zadataka.3. Ovo omogućava da se napravi na primer. gde je često potrebno privremeno skloniti sa hard diska velike datoteke. To je stoga što zelena apsorbuje previše crvenog svetla. i kao takvi vrlo pogodni za smeštaj velikih datoteka kojima treba brzo pristupiti. Crveni laser ne može da se koristi na CD-R medijima obojenih zelenom umesto srebrnom bojom. DVD-2 ureñaji nemaju taj problem jer se za čitanje CD-R i CD-RW i ostalih CD formata koristi žuti laser.5 MB/s. 5. već ih po potrebi koristimo sa optičkog diska. DVD-1 ureñaji koriste crveni laser umesto žutog koji koriste CD ureñaji. Na taj način ne moramo programe koje reñe koristimo držati na čvrstom disku. Velika prednost ovag medijuma je pouzdanost i trajnost. Pored toga jako su zahvalan medijum u slučaju potrebe back-up-a celog hard diska jer njihov kapacitet (jednog dvostranog optičkog diska) dostiže iznad 4. da nam ne bi zauzimale prostor. To znači da se sasvim lepo mogu pokretati aplikacije instalirane na optičkom disku. OPTIČKI DISK Optički diskovi su medijumi vrlo velikog kapaciteta i relativno velike brzine pristupa. Donedavno. Brzina prenosa podataka je 3.

Komandni tasteri izvršavaju komande koje računar izvršava neposredno po pritisku odgovarajućeg tastera (na primer pomeranje kursora). koji nalazi sve veću primenu u trgovini. Za izvršavanje neke komande nekad moramo jednovremeno pritisnuti dva ili tri tastera. 6.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Takoñe.1. džojstik a u poslednje vreme i digitalni fotoaparati i kamere. tastatura računara ima komandne (funkcijske) tastere i numeričku tastaturu. TASTATURA Slika 6-1 Tastatura Slika 6-2 Tastatura fleksibilna 66 Doc. znakova interpunkcije. Tastatura je slična onima koje se koriste na pisaćim mašinama. miš. skener. Ureñaji koji se najčešće koriste su tastatura. u ulazne ureñaje spada i čitač bar kodova. dr Željko Marčićević . brojeva. koji se obično ne nalazi u standardnoj konfiguraciji personalnog računara. Novi Sad 6 ULAZNI UREðAJI Ulazni ureñaji služe za unošenje podataka u računar. a za razliku od tastature pisaće mašine. Na tastaturi imamo tastere za unošenje slova.

Komandni tasteri se od običnih razlikuju po boji a neki su i veći nego ostali. slična je pisaćoj mašini. Tastature razlikujemo po broju tastera (84. MIŠEVI I DŽOJSTICI Miš . dr Željko Marčićević 67 . 6. rasporedu tastera (QWERTY ili QWERTZ) i konstrukciji tastera (osnova može biti opruga ili gumeni uložak). Rad sa mišem je jednostavniji i brži. Hot Keys). naročito kod grafičkih programa gde je korišćenje miša obavezno.2. jer je olakšano pozicioniranje na ekranu. Slika 6-4 Miš Doc. a pritiskom na jedan od dva ili tri tastera aktivira odreñena funkcija. Osim toga mi sami možemo zadati svakom od tastera odreñenu funkciju koja se aktivira pritiskom na dati taster (eng. 101 i više). ali sadrži i komandne tastere (sivi tasteri) i numeričku tastaturu. Slika 6-3 Tastatura sa nastavkom i miš Poštovanje ergonomije pri izradi elemenata hardvera ogleda se i pri izradi tastatura. Rad na ergonomskim tastaturama (prelomljene i zakrivljene tastature) je mnogo lakši. tastatura – po rasporedu tastera.ureñaj čijim se kretanjem po ravnoj površini menjaju x i y koordinate pokazivača miša na ekranu monitora.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Na ovaj način se izbegava aktiviranje komande slučajnim pritiskom tastera.

miš ne samo što stoji na stolu na vidnom mestu. Dati oblik se zatim obrañuje u programu koji služi za obradu slike ili teksta. Slika 6-6 Skener stoni 68 Doc. sa pojavom Windows . u prvom redu treba obratiti pažnju na dizajn. Pre svega. mada i tu ima razlika u ukusu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. SKENER Skener je ureñaj koji sluzi za prebacivanje teksta ili slike u “elektronsku” formu podesnu za dalju obradu na računaru. i stoni . a možemo se i uveriti da miševi koji su lepi za oko. Tabelarne proračune. Slika 6-5 Džojstici 6. Meñutim. U poslednje vreme vlada trend da je zaobljeno i udobno. već treba da ga držimo u ruci i da nam udobno leži. obično lepo leže i u ruci. pomoću ovog ureñaja “čita” se data informacija i pretvara u formu koju prepoznaje PC računar. baze podataka i obradu teksta mnogo je lakše obavljati bez sklanjanja prstiju sa tastature. Razlog tome je u slaboj raširenosti grafičkih operativnih sistema na PC računarima. Novi Sad Miševi su tek u poslednje vreme postali popularni. crtež ili slika unese u kompjuter radi dalje obrade. Slika 6-4 Miš sa dva skrol točkića Kod testiranja miševa.a i ova naprava je našla svoje mesto pod suncem.kod njih se papir smešta na posebno mesto slično fotokopir aparatima. Skener . dr Željko Marčićević .3.omogućava da se odreñeni tekst. Naime. Postoje ručni skeneri kod njih se ureñaj pomera iznad papira.

Digitalne fotografije koje snimaju ovi fotoaparati su danas visokog nivoa kvaliteta i visoke rezolucije. stoni skener je vec profesionalni ureñaj koji se koristi za smeštanje većeg broja informacija na računar. Stoni skeneri se izrañuju u raznim modelima. Tako. s različitim specifikacijama i cenama. U memoriju koju ovi fotoaparati imaju može da stane nekoliko prethodno komprimovanih slika najviše rezolucije. 6. U zavisnosti da li skener podržava rad sa bojama ili ne zavisiće i njegov “način čitanja” informacija. Njihovi poklopci i ravna površina za skeniranje omogućavaju da skeniramo velike ili za to nepodesne stvari poput knjiga ili uramljenih fotografija. prema vrsti crno . Slika 6-7 Skener Ravni skeneri zauzimaju mnogo mesta ali su i najsvestraniji.4. Skenere možemo podeliti skeniranja dele se na: na više načina.bele (sa sivim nijansama) u boji Prilikom skeniranja moguće je “pročitati” informaciju u boji ili crno belo.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Po izvršenom skeniranju slika istovetna onoj na papiru se prebacuje u kompjuter. dr Željko Marčićević 69 . Prema tipu skeneri se dele na: ručne stone Ručni skener se koristi za skeniranje manjih slika i predstavlja više hobi komponentu. Osnovni tipovi stonih skenera su ravni i skeneri s valjkom. DIGITALNI FOTOAPARATI I KAMERE Digitalni fotoaparati služe za snimanje digitalnih slika. Za razliku od njega. Doc. gde se može videti na ekranu i po želji obrañivati.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ovi fotoaparati se isporučuju sa softverom i kablovima za povezivanje radi učitavanja slika u PC računar. u kompletu se nalazi i softver za arhiviranje. Novi Sad Svi modeli fotoaparata nude nekoliko rezolucija za snimanje. Slika 6-8 Foto aparat Takoñe. 70 Doc. Neki modeli imaju i kabl pomoću kojeg slike možemo da vidimo na televizijskom ekranu. kao i mogućnost proširivanja memorije. dr Željko Marčićević . ureñivanje i uveličavanje slika.

1. 7. Na kvalitet ekrana utiču sledeće karakteristike: Doc. Sličan je TV ureñaju. dr Željko Marčićević 71 . štampač a u nekim slučajevima i ploter. Monitor .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 7 IZLAZNI UREðAJI Izlazni ureñaji služe za prikazivanje rezultata obrade na računaru u obliku pogodnom za korišćenje. Monitor je ureñaj za prikazivanje brojčanih podataka. Meñutim. grafike i slika na ekranu katodne cevi. Podaci se nalaze u njemu samo dok sistem radi. za prikazivanje grafike i slika mora postojati odreñena elektronika koja to omogućava. MONITOR Slika 7-1 LCD monitor Ova elektronika je smeštena na posebnoj ploči koja se zove grafička kartica. Grafička kartica se montira u kućište računara uključivanjem u slot na magistrali. grafike i slika. teksta. Za donošenje ispravne odluke o kupovini monitora treba da razumemo tehnologiju koja stoji iza video podsistema: kako monitor i grafička kartica “sarañuju”. teksta. Svaki ekran ima mogućnost prikazivanja brojeva i teksta.služi za prikazivanje brojevnih podataka. Kao izlazni ureñaji najčešće se koriste monitor. Danas se upotrebljavaju različiti izlazni ureñaji u zavisnosti od namene računara.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. kao i odgovarajući radni prostor za obavljanje složenijih operacija. 20” i drugo. Rezolucija je broj piksela na ekranu. 17”.2.odnos visine prema širini je 3:4.iznosi 50 do preko 100 puta u sekundi. • nivo zračenja . • rezolucija . 1024x768 i veće.prikazivanje grafike omogućava grafička kartica. već se operacije vrše i do dva puta brže nego što bi ih procesor. Osim procesora. crtanje poligona i njihovo popunjavanje bojom ili rasterom. Za rad sa rafikom i slikama poželjno je imati kolor monitor. Osnovne grafičke funkcije koje većina akceleratora podržava su crtanje linija. makar im se u potpunosti posvetio.ekrani mogu biti crno-beli ili kolor. mogao obaviti. nema mnogo koristi od mnoštva detalja ako su ti detalji toliko sitni da se jedva primećuju na ekranu. • veličina ekrana . Ne samo što je na ovaj način centralni procesor rasterećen dela “dosadnog” posla. piše se kao proizvod broja piksela na horizontalnoj liniji sa brojem linija: 640x480. 7.piksela. Slika 7-2 Grafička kartica Tek kada izaberemo neku veću rezoiuciju saznajemo koliko nam je monitor zapravo mali. 15”. mera za veličinu je dužina dijagonale u inčima i može biti 14”. 800x600.on samostalno izvodi mnoge važne grafičke funkcije. Novi Sad • boja ekrana . • učestanost osvežavanja ekrana . GRAFIČKA KARTICA Grafička kartica je zapravo mali kompjuter u čijem je centru namenski mikroprocesor zvani grafički akceleratorski čip . Zato se na monitorima od 14 i 15 inča uglavnom koriste rezolucije 640x480 i 72 Doc. grafička kartica mora da ima dovoljno sopstvene memorije za smeštanje kompletne suke. Slika na ekranu se dobija pomoću svetlećih elemenata ekrana .potrebno je da monitor zadovoljava uslove niskog nivoa zračenja. dr Željko Marčićević .

Na trzištu se nalzi veliki broj različitih štampača. a kamoli 256 ili 65000.5 M 1. Veliki broj boja je osim toga neophodan kada se radi na dizajnu i pripremi ilustracija koje će kasnije biti podvrgnute separaciji boja i kolor štampi na profesionalnim ureñajima. Doc.8 M Rezolucija 640*480 800*600 1024*768 1280*1024 1600*1200 16 150 234 384 640 937 K K K K K 16. dr Željko Marčićević 73 . jedva da bismo mogli znati da nabrojimo dvadesetak boja. dok ekran od 21 inča obezbeduje 1280x1024.9 M 3.3 M 2.3 M 3.prelazi su daleko mekši pa je i slika ubedljivija. izbor se svodi na 256 ili 65536 (64K) boja. Broj boja 256 65536 300 K 600 K 469 K 938 K 768 K 1.8 M 5. ŠTAMPAČI I PLOTERI Štampač je ureñaj pomoću koga se binarno . Slika 7-3 Grafička karta kanadskog proizvoñača ATI Na primer. Meñutim razlika se vidi kada se pogleda ekran .6 M 1.5 megabajta. što znači da nam je potrebna grafička kartica sa dva megabajta memorije.4 M 2.7 mil 900 K 1.kodirana informacija iz računara prenosi na papir.6 M Tabela 7-4 Memorijski zahtevi grafičke kartice 7.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 800x600. Svako ko nije video jedan i drugi prikaz reči će da velike razlike ne može da bude . Što se broja boja tiče. Na ekranu od 17 inča opredeljujemo se za 1024x768. za grafičku rezoluciju 1024x768 u 65536 boja potrebno je 1024*768*16=12582912 bita.najzad. odnosno 1.3.

da mogu “nacrtati” bilo koji znak kombinovanjem udarca iglica i pomeranjem papira levo i desno. a to su: Slika 7-5 Štampač - matrični štampač štampač sa mlaznicom (ink-jet štampač) laserski štampač Slika 7-6 Štampač Ink-jet Matrični štampači su najstarija vrsta štampača. Štampača ima u tri osnovne tehnologije. Važne karakteristike štampača su kvalitet otiska i brzina štampanja. koje se razlikuju po broju iglica u njima . tačka koju napravi svaka će biti manja. ali i po karakteristikama. 74 Doc. nalik onoj za pisaće mašine. Prva i treća vrsta su najčešće. Novi Sad Ovi štampači se razlikuju po principima rada. koje su složene u takav niz.Visoka poslovna škola strukovnih studija. dr Željko Marčićević .one sa 9. a pošto iglica ima više u glavi štampača. i odštampani znak će biti ravnomerniji. Slika 7-7 Multifunkcionalni ureñaj Odavde logično sledi da što više iglica ima štampač. 18 ili 24 iglice. Oni rade na principu udarnih iglica. koja ostavlja taman trag na papiru na mestu udarca. dok je druga vrsta uglavnom ograničena na neke profesionalne modele i zapravo služi povećanju brzine štampe pre nego poboljšanju izgleda znakova. Iglice papir udaraju preko trake. Postoje tri vrste glava za matrične štampače.

ostajemo bez miša.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 8 ULAZNO–IZLAZNI UREðAJI Ulazno .izlazne ureñaje spadaju modem i zvučna kartica. ona je danas na 33.1. nalazi se van kompjutera. Interni modem je kratka PC kartica koja se umeće u jedan od kratkih slotova. MODEM Modem (MODulator / DEModulator) je ureñaj koji omogućava komunikaciju dva računara preko telefonske linije. Pomoću ugrañenih mikroprekidača modem se konfiguriše na jedan od COM portova i tako je potpuno nezavisan od ostalih kartica. Zadatak modema je da prekidačke signale iz računara pretvara u odgovarajuce signale pogodne za prenos poštanskim komunikacionim linijama (modulacija) i obrnuto (demodulacija). pa sa PC-jem komunicira kablom. dr Željko Marčićević 75 . pa se i Doc. On omoguićava prenos podataka i komunikaciju sa javnim kompjuterskim mrežama i BBS-ovima. Cene ovih brzih modema su u poslednje vreme dosta pale. 8. izbor modema se svodi na odfuku o brzini i tipu . Meñu ulazno . Prednost internog modema je nešto niza cena dok eksterni modem povećava sigurnost sistema (izbegava se direktna veza telefonska linija-PC) i garantuje vezu sa računarima koji ne moraju biti PC kompatibilni na nivou ekspanzionih slotova. a ako imamo samo jedan COM port.izlazni ureñaji mogu da izvršavaju i ulazne i izlazne operacije. Što se brzine modema tiče. Mana eksternog modema je što zauzima jedan COM port.6 Kb/s ili 56 Kb/s. S obzirom da većina PC modema zadovoljava neophodan uslov (Hayes kompatibilnost) i podržava neophodne protokole.eksterni ili interni. Slika 8-1 Interni modem Eksterni modem ima kućište.

ali kvalitet koji je postignut je ipak bio nezadovoljavajući. Slika 8-2 Zvučna kartica Podaci se mogu unositi preko tastature. čak i sintezu glasa. Za dobru reprodukciju zvuka mora se izlaz iz kartice povezati sa kvalitetnim zvučnicima. ovi podaci mogu da budu varljivi. ZVUČNA KARTICA PC je od svojih prvih dana imao zvučnik.Visoka poslovna škola strukovnih studija. takozvani “biper”. Ove kartice su poznate pod nazivima zvučne ili muzičke kartice. Zbog multimedije računaru je neophodno obezbediti zvučne efekte. Novi Sad preporučuje da se uzme brži modem. a realno se mogao upotrebiti tek da nas upozori da je nastao neki problem ili da je posao obavljen. što praktično znači da svakoga sekunda može da primi i obradi 44100 šesnaestobitnih uzoraka zvuka. Sporije modeme od ovih nema smisla kupovati. 8. Za ovo postoje posebne kartice koje se mogu priključiti preko utičnica na magistrali. uključujući pojačalo i pretpojačalo na njoj. dobio sjajne i jeftine dodatke koji su ga učinili najmoćnijim personalnim računarom u domenu generisanja zvuka. jer se i sistemi instaliraju na ovako brzim modemima. 76 Doc. Kvalitet analognih komponenti na zvučnoj kartici. Ali kada se sve stavi na papir.1 kHz. Tokom poslednjih par godina PC je pre svega zbog narastajućih muitimedijalnih primena. Zvučna kartica nudi reprodukciju na nivou CD ploča i šesnaestobitno semplovanje na 44. dr Željko Marčićević . muziku i govor.2. klavijature muzičkih instrumenata ili mikrofona. Uz zvučnu karticu ide i odgovarajući softver koji korisnicima omogućuje lako unošenje nota ili snimanje zvuka mikrofonom. ima bar onoliko uticaja na ukupni kvalitet koliko i njena digitalna kola. Autori igara su se potrudili da od bipera naprave nešto više.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Zvučne kartice raspolazu sa AD i DA konvertorima. ali kvalitet zvuka nije uvek sjajan. Slika 8-3 Mrežna kartica Doc. MIDI datoteke zauzimaju minimalnu količinu prostora na hard disku. Izlaz iz DA konvertora se može poslati na zvučnike ili snimiti na audio kasetu. Obrnutu operaciju. sade naredbe za emitovanje memorisanih zvukova instrumenata . MIDI (Musical Instrument Digital Interface) zvuk koriste mnoge igre i multimedijalni CD ROM naslovi. MREŽNA KARTICA Se koristi pri povezivanju više računara u jednu mrežu radi lakše razmene podataka. MIDI datoteke. poput kartice za priključenje čitača bar kodova. dr Željko Marčićević 77 . umesto kompletnih memorisanih pasaža. Slika 8-2 Multifunkcionalne slušalice Digitalizovani zvuk nije jedina vrsta audio signala koje zvučna kartica generiše. Ostale specijalne kartice. AD konvertor se koristi na ulazu za pretvaranje analognog (kontinualnog) naponskog signala u digitalni koji se može čuvati i obrañivati u računaru.najčešće se upotrebljavaju za reprodukciju zvukova proizvedenih na eksternim ureñajima kao što je sintisajzer sa klavijaturom. Razni konektori i kablovi. TV tuner. pretvaranje digitalnog signala u analogni vrši DA konvertor. Na ovaj način se govorni ili muzički signal iz mikrofona konvertuje u digitalni.

kao i dodatke poput štampača. Bez softvera vaš računar bi bio gomila metala. plastike i silicijuma (od koga se prave čipovi) koja samo zauzima prostor na vašem radnom stolu. Kada otvarate ili snimate neku datoteku. modema i skenera. Operativni sistem Operativni sistem (skraćeno OS) predstavlja apsolutno najvažniji softver svakog računara. Kada BIOS pokrene (engl. osnovni ulazno-izlazni sistem) pokrene vaš računar. Hardver i softver Šta je. operativni sistem ove pritiske na tastere interpretira i prikazuje kao znake koji se pojavljuju na ekranu. Novi Sad 10 POJAM I ELEMENTI SOFTVERA 10. BIOS je ugrañen u hardver (nalazi se u BIOS čipu). tako da se često naziva i firmver mikroprogram (engl. hardver (engl. software) se sastoji od instrukcija koje pokreću računar. kada želite da odštampate neki dokument. Ovaj termin obuhvata i komponente kao što su monitor. 10. hardver. hardware) čine fizičke komponente od kojih se vaš računar sastoji . u stvari. operativni sistem ga preuzima i stavlja u pogon. operativni sistem stoji iza toga. Bio bi isto onoliko beskoristan kao i stereo ureñaj bez CD-a ili video bez trake.2. uglavnom je bio hardver.Visoka poslovna škola strukovnih studija. operativni sistem rukuje ovim poslovima.zavrtnji. tastatura. Softver (engl. Primera radi. a šta softver? Jednostavno rečeno. Nakon što BIOS (Basic Input/Output System. boots up) vaš računar. Ove instrukcije mogu da se čuvaju u magnetnom ili optičkom obliku. BIOS nije ni hardver ni softver već nešto izmeñu. čipovi i štampane ploče. firmware). 78 Doc. Kada upisujete pomoću tastature. Ono o čemu smo do sada pričali. operativni sistem obezbeñuje okruženje u kome funkcionišu svi ostali programi. dr Željko Marčićević . miš.1. ali na kraju postaju elektroni koji lete unutar vašeg mikroprocesora.

meniji i prozori . Kada kupite nov računar. aplikativni programi. u stvari. mada postoje i drugi paketi kao što su Microsoft Works. Aplikacije koje se kupuju u radnjama danas su najčešće u formi CDROM-a. čak i ako imate potpuno nov računar i niste kupili niti preuzeli sa Weba ni jedan program. Jednostavno rečeno.sve je to delo operativnog sistema. U trenutno najpopularnije aplikacije spadaju Microsoft Word. Aplikativni softver Aplikativni softver.svi ovi termini odnose se na isti pojam (meni se najviše sviña termin program zato što stvara utisak da sedim u koncertnoj dvorani. Najpopularniji primer ove vrste sasvim sigurno je Microsoft Office. Doc. čineći tako jednu celinu koja se naziva programski paket (engl. TurboTax. WordPad. suite). Sve što treba da učinite sa ovim diskovima je da ih ubacite u CD-ROM jedinicu i pokrenete instalacioni program koji će ovu aplikaciju da instalira na disk vašeg računara (u većini slučajeva instalacioni programi se automatski pokreću čim ubacite CD-ROM). sve su šanse da je na njemu već instaliran Microsoft Windows. programi ili aplikacije .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Zatim. Netscape Navigator itd. dr Željko Marčićević 79 . Na 99 procenata PC računara koji se danas koriste kao operativni sistem se koristi neka verzija platforme Microsoft Windows. vi u njemu već imate nekoliko spremnih aplikacija koje mogu da se koriste. PhotoShop. Prema tome. Nakon toga. Corel WordPerfect Office 2000 ili Lotus SmartSuite. sve ikone na ekranu. besplatno dobijate čitav niz aplikacija kao što su Outlook Express. U okviru operativnog sistema Windows vi.3. 10. Veoma često ćete naići na programe koji su tako osmišljeni da najbolje funkcionišu u kombinaciji sa nekim drugim programima. svoj novi program možete da pokrenete pomoću ikonice koja se nalazi na ekranu. pokazivač. aplikacija je softver koji možete da kupite u nekoj specijalizovanoj prodavnici računarske opreme ili preuzmete sa Weba i koji vam omogućava da izvedete neki konkretan posao. a ne ispred računara). Notepad. Calculator ili Media Player.

upravljanje fontovima. Ako se. Najbolje je ako te garancije dobijete napismeno. dr Željko Marčićević . Primera radi. disketnu jedinicu Zip i klasičnu disketnu jedinicu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Pomoćni softver Pomoćni programi mogu da se posmatraju i kao podskup aplikativnog softvera. monitorom.4. to ne dogodi. zatim. ulepšavanje radne površine.najbolje nekome ko taj računar može da servisira i da garantuje da će hardver i operativni sistem biti usaglašeni. Svaki iole bolji proizvoñač računara danas ima čitav tim inženjera i ljudi koji isprobavaju različite konfiguracije i čiji je posao da usaglase softver i hardver. tako da jednostavno nema potrebe da vi zbog toga provodite besane noći. Novi Sad 10. disk. mišem i disk jedinicom morala bi da se pokrene bez problema i da proradi već kod prvog uključivanja vašeg novog računara. pomoćni programi se koriste za održavanje vašeg računara u nekom smislu. Prilikom kupovine računara obavezno se obratite renomiranim distributerima računarske opreme . pronalaženje virusa. da napravite tabelu ili račun vaše čekovne knjižice). kao i USB. Osnovna konfiguracija sa tastaturom. Bilo bi idealno kada biste mogli da imate video karticu. modem. pravljenje particija na disku i mnogi drugi. Nasuprot aplikativnim programima koji vam omogućavaju da izvršite neki konkretan zadatak (ma primer. meñutim. muzičku i mrežnu karticu. CD-ROM. Slika 10-1 Hardver i napajanje 80 Doc. Uzmite koliko god možete osnovnih i opcionih komponenti. slobodno vratite računar. zaštitu ekrana. Sastavljanje računara od samog početka se jednostavno ne isplati. serijski i paralelni port (komponente možete da dodajete i naknadno). ali najčešće predstavljaju zasebnu kategoriju. postoje pomoćni programi za sažimanje podataka na disku.

pa čak i gledaju oni kojima vi ili vaš administrator niste dali dozvolu. Prelistajte ovu knjigu i proanalizirajte programe Officea na ekranu . napredni komercijalni štamparski alati u Publisheru koji pojednostavljuju kolor separaciju (razlaganje slika u boji na četiri osnovne boje tokom pripreme za štampu). MS Office 2003 Office ima neke nove funkcije i mogućnosti koje se odmah prepoznaju: novi programi kao što su InfoPath i OneNote. kao što je Tablet PC. s druge strane.veb servisa i veb lokacije iz kojih vaš tim može da koordinira svoje aktivnosti. Saradnja sa kolegama je umnogome poboljšana zahvaljujući bliskoj integrisanosti programa Officea i Microsoft Windows SharePoint Servisa . dok. koji obezbeñuje da sve ono što vam je potrebno za prezentaciju bude iskopirano na CD. paralelni prikaz većeg broja kalendara u Outlooku. pojedine odlomke datoteke mogu da modifikuju samo oni saradnici koje ste vi ovlastili. mogućnost izvoženja tabele rañene u Accessu u spisak na lokaciji SharePointa u kojoj će je vaša radna grupa pregledati. prevoda. Ukoliko koristite ureñaj za unošenje podataka rukom uz pomoć specijalne olovke. možete zaštititi delove datoteke kako biste osujetili nameru vaših saradnika da u njoj išta menjaju. kao i uvoñenje novog prikaza Reading . koje će vam znatno olakšati rad. nov alat Package For CD u PowerPointu. Information Rights Management je drugi moćni alat koji štiti da vaše datoteke menjaju. Ima još novih funkcija i mogućnosti. Ustanovićete da u svim programima Officea ima lepih malih noviteta: mogućnost uporeñivanja revidiranih datoteka paralelno u Wordu i Excelu. Novi okvir sa zadacima Research je prikladno sredstvo za pronalaženje informacija: sinonima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 10. doduše. znatne izmene izgleda Outlooka i utiska u radu sa njim.pronaći ćete razne nove funkcije i Doc. Bezbednost je pojačana . kao i mogućnost da sve ono što imate u svom rukopisu sačuvate zajedno sa datotekom. da skladišti svoje deljene datoteke i da radi istovremeno na datotekama u zajedničkom radnom prostoru. definicija i slično.s jedne strane. pruža vam mogućnost da izdvajate informacije iz datoteka. dr Željko Marčićević 81 . konstatovaćete znatno poboljšanu podršku u Officeu. uključujući mogućnost zapisivanja beležaka i komentara direktno u program. zatim. manje očiglednih. i još mnogo toga.5. Podrška za XML format obezbeñuje neometanu interoperabilnost meñu programima.nov prikaz koji se koristi u Wordu i Outlooku. i doprinosi povećanoj produktivnosti korišćenjem ugrañenih namenskih pametnih oznaka i dugmadi Actions.

5. spiskove učesnika i beleške. možete zajednički da koristite agende. vam pomaže da prikupite podatke sa kojima ćete raditi koristeći dinamičke elektronske obrasce koji imaju poznati Office interfejs. veze i spisak članova tima. vam pomaže da doku-mentujete. referentni materijal. Saradnja i MS Office System 2003 Uz radni prostor dokumenta. 10. razgovora i slično. Microsoft OneNote. tako da informacije možete da postavljate i premeštate gde god želite. pretresanja novih ideja. Takoñe možete da pratite radnje. Kada sarañujete u radnom prostoru za sastanke. OneNote ima slobodnu formu rasporeda stranice. prikaze i zvučne snimke. 82 Doc. Microsoft OneNote Novi program u Office 2003.1. takoñe novi program u Officeu 2003. i slično. Beleške koje pravite mogu da sadrže tekst. 10. organizujete i koristite informacije prikupljene tokom sastanaka.5.Visoka poslovna škola strukovnih studija. crteže. 10. na kome se nalaze i odgovarajuća zaduženja. centralnom mestu. Microsoft InfoPath Microsfoft InfoPath. Novi Sad mogućnosti koje će pomoći da vaš rad bude lakši i efikasniji nego ikada ranije.2.3. InfoPath znatno olakšava pravljenje i korišćenje stabilnih obrazaca za efikasnije prikupljanje informacije iz cele organizacije i zajedničko korišćenje istih.5. dr Željko Marčićević . Zasnovan na XML-u. dokumenti. odgovarajuća dokumenta. možete da skladištite i ureñujete dokumenta na zajedničkom.

ispravljanje. što je česta zabluda vezana uz pojam obrade teksta . Slika 11-1 Logotip Word Pod obradom teksta smatra se unos. to ne znači da Microsoft Word može matematički ili statistički obarditi podatke. Izgled prozora programa Word je prikazan na slici 1: Slika 11-2 Logotip Word 2003 Doc. 11. Dakle. Program još možete pokrenuti biranjem prečice do programa Word koja se može nalaziti na desktopu. Danas je najviše u upotrebi verzija Microsoft Word XP i verzija Microsoft Word 2003.1.za takvu obradu potrebni su drugi programi. POKRETANJE PROGRAMA Odaberite Start. traci sa zadacima (Quick Launch) ili pri vrhu menija Start. Programs i Microsoft Word. oblikovanje i štampanje teksta na štampaču. dr Željko Marčićević 83 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 11 APLIKACIJA MS WORD 2003 Microsoft Word je najpoznatiji i najpopularniji program za obradu teksta.

odnosno aktivnog dokumenta. Novi Sad Slika 11-3 MS Word Radno okruženje programa Microsoft Worda sastoji se iz sledećih elemenata: 1. Slika 11-4 Naslovna linija 84 Doc. Ako sada ponovo dvostruko kliknemo datu liniju. veličina prozora se ponovo proširuje na celokupnu oblast ekrana. NASLOVNA LINIJA Naslovna linija sadrži ime programa Microsoft Word zajedno s imenom trenutno otvorenog. Format. Klizači (horizontalni i vertikalni) 7. koji je startno postavljen na Document1. Linija naslova u kojoj se nalazi naziv (Document2 ) 2. …) 3. U slučaju da dvostruko kliknemo površinu ove linije. View. Insert. Trake s alatima 4. Edit.2. dr Željko Marčićević . prozor u kome se nalazi dokument se smanjuje na veličinu jednog prozora na ekranu. Horizontalni i vertikalni lenjir 5. Statusna linija 8.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Taskbar dokumenta 11. Meni linija (File. Radni prozor 6.

štampanje podataka Send To .čuvanje ..izlaz iz programa Word Meni Edit ima sledeće opcije: Undo . Edit. ona se koristi za pregled oblika dokumenta pre nego što startujemo proces štampanja dokumenta Print .traži Replace .čuvanje u HTML formatu (za Internet) Versions . On sadrži sledeće opcije: New .kopiranje dokumenta Paste .) Spisak naziva dokumenata . Insert.prikazuje trenutno aktivni dokument u predpregled načinu prikazivanja.zameni Doc.otvaranje dokumenta (koga imamo sačuvano na nekoj lokaciji) Close . Tools.nameštanje parametara stranice (margina.pohranjivanje dokumenta Save As .specijalno zalepi Paste as Hyperlink .poništi Redo .4 poslednje otvorena dokumenta u Microsoft Wordu Exit .očisti Find .ponovi upis Cut .zalepi kao hipervezu Clear . Table.čuvanje više verzija istog dokumenta Page Setup .informacije o dokumentu (autor.) Print Preview . reči itd. Format.. MENI LINIJA Meni linija omogućava izbor različitih opcija tokom procesa obrañivanja dokumenta. Window i Help Slika 11-5 Meni linija File meni se upotrebljava za rad s datotekama dokumenata.zalepi Paste Special . broj stranica.zatvaranje dokumenta Save . Microsoft Word sadrži sledeće menije: File.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 11.otvaranje novog dokumenta Open . View.izreži Copy .čuvanje dokumenta pod drugim nazivom Save As HTML .slanje dokumenta Properties . veličine papira. dr Željko Marčićević 85 .3.

okvir za unos teksta File .komentar Footnote .tekst Field .zumiraj Meni Insert (umetanje.lenjir Document Map .običan pogled Web Layout .alatne trake Ruler .datum i vreme AutoText .) Bookmark .slika Text Box .datoteka Object . postavljanje u tekst): Break .kontura Toolbars .izgled ispisa Outline .tačka u dokumentu Hyperlink . veličine slova i još neki efekti Paragraph – oblikovanje pasusa Bullets and Numbering – oblikovanje popisa Borders and Shading – okviri i senke Columns – pisanje teksta u kolonama 86 Doc.brojevi stranica Date and Time .objekt (slika itd. dr Željko Marčićević .unakrsna referenca Index and tables .karta dokumenta Header and Footer . Novi Sad Go To idi na željenu stranu Links veza Object .Omogućuje promenu oblika slova i veličine.naziv objekta Cross-reference .zaglavlje i podnožje Footnotes .web izgled Page Layout .ceo ekran Zoom .polje Comment . oblikovanje pasusa. pisanje teksta u kolonama itd. dodavanje okvira i senki.Visoka poslovna škola strukovnih studija.prekid (završetak stranice.veza prema web stranici Meni FORMAT .fusnote Comments .fusnota Caption .objekta Meni View ima sledeće mogućnosti: Normal .indeks pojmova i sadržaj Picture . prilagñavanje popisa.komentari Full Screen . sekcije) Page Numbers . Mogućnosti: Font – nameštanje oblika.

pisanje skraćenicama Track Changes .cirkularna pisma Envelopes and labels .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Tabs – postavljanje tabulatora Drop Cap – postavljanje prvog velikog slova Text Direction – promena smera teksta Change Case – promena slova (mala u velika i obrnuto) AutoFormat – automatsko oblikovanje teksta Style Gallery – pregled stilova Style – stilovi teksta Background – pozadina teksta Object – oblikovanje – promena objekata (gotovih slika.vodič za stavaranje dokumenta u obliku pisma (za engleski jezik) Macro .ispravljanje reči .makronaredbe Customize .podešavanje traka s alatima Options .izrada sažetka (neupotrebljivo za naš jezik) AutoCorrect .ne radi za sprski jezik Language .provera pravopisa .štampanje adresa na koverte Letter Wizard . pasusa) AutoSumarize . slova. dr Željko Marčićević 87 .) Mogućnosti menija Tools: Spelling and Gramar .biranje jezika na kojem je naopisan tekst WordCount .podešavanje worda prema vlastitim potrebama Slika 11-6 Meni Tools Doc.statistika dokumenta (broj reči.zaštita dokumenta od promena Mail Merge .spajanje dokumenata Protect Document .grupni rad na dokumentu Merge Document . crteža itd.

Microsoft Word pomoć Show Office Assistant . dr Željko Marčićević . kolone.pokaži Officovog pomoćnika What's This? .spoji ćelije Split Cells .) Merge . Korisnik prema potrebi uključuje prikaz pojedine trake s alatima.novi prozor Arrange All . ćelije i td.osobine tabele Meni Window ima sledeće mogućnosti: New Window .označi (tabelu.umetni (tabelu.samooblikovanje tabele samo prilagodi (sadrñaju. postavi kolone jednako) ponavljanje redaka naslova Convert .) Delete . možete postaviti ikonu Worda ispod svih traka s alatima. npr.sortiranje Formula .izbriši (tabelu. Tako. TRAKE SA ALATIMA Omogućavaju brz pristup do pojedinih mogućnosti Worda. prozoru. ćelije i td.4. Novi Sad Meni Table sadrži sledeće podopcije: Draw Table .formule Hide Gridlines . utvrñena širina kolone.podeli ćelije Split Table . kolone.rasporedi sve Split .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Obuhvata sledeće mogućnosti: Microsoft Word Help .šta je ovo? Microsoft on the Web . kolone.sakrij crte rešetke Table Properties. retke. ćelije i td. Word ima ukupno trinaest traka s alatima.office na Web-u ustanovi i popravi About Microsoft Word . 88 Doc. retke.crtanje tabele Insert Table . retke.pretvori (tekst u tabelu i tabelu u tekst) Sort .podeli tabelu Table AutoFormat .podeli Meni Help predstavlja pomoć pri radu u Word okruženju. postavi retke jednako.) Select . Pojedine alate možete postavljati na bilo koji deo ekrana (klikom miša na dve crte na levom kraju trake s alatima te povlačenjem i ispuštanjem na bilo kojem delu ekrana).o MS Word-u 11. Isto tako može se menjati redosled prikaza traka i ikona.

Odaberite meni View pa Toolbars 2. Postoji više vrsta linija s alatkama.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE PRIKAZA TRAKE S ALATIMA: 1. Pritisnite levu tipku miša. PREMEŠTANJE MENIJA 1. pokazaće se kratak naziv tog tastera. koje su prikazane na sledećoj slici. Meñutim. Slika 11-8 Tasteri za rad s datotekama dokumenata Doc. Slika 11-7 Izgled Standard toolbar-a Ona se sastoji od 8 grupa tastera. otpustite tipku miša. Neophodno je napomenuti da u slučaju da na bilo koju od navedenih ikona postavimo kursor miša. najčešće se pod linijom s alatkama podrazumeva linija sa standardnim alatkama (Standard Toolbar). dr Željko Marčićević 89 . na dve vertikalne crte. pojaviće se. Ovaj naziv olakšava prepoznavanje funkcije koju vrši navedeni taster. Trake s alatima mogu se dodatno prilagoditi tako da se na njih smeste alati koje želimo (View. a ako je nije bilo na ekranu. Jednom kliknite na naziv trake s alatima Ako je traka bila uključena nestaće sa ekrana. držite je pritisnutom i povucite traku prema dole.levo od reči File. STANDARD TOOLBAR Linija s alatkama (Toolbar) sadrži red tastera s ikonama. čije aktiviranje omogućava startovanje odreñenih komandi. Toolbars. Dovedite strelicu miša na levi kraj menija worda . Customize). U prvoj grupi tastera (gledajući najlevlji deo linije) nalaze se tri ikone. Njen izgled je dat na slici 5.

Posle toga se pomoću funkcije Paste i pozicioniranja na neku novu lokaciju. Novi Sad Tasteri sa sl. Slika 11-10 Tasteri za aktivnosti editovanja U ovoj grupi imamo 4 tastera s nazivima: Cut. Open i Save. I na kraju izborom tastera Print započinjemo proces štampanja dokumenta. Opcija Edit/Paste se može aktivirati i izborom tastera Paste. U tom slučaju pritisnemo taster Spelling. File/Open i File/Save. ali ga pri tom ostavlja na njegovom izvornoj lokaciji (ne briše ga kao funkcija Cut). zgodno je proveriti da li smo sve reči napisali na pravilan način (odnosi se samo na tekstove napisane na engleskom jeziku). Funkciju Copy ostvarujemo izborom tastera Copy ili pomoću opcije Edit/Copy. Taster Copy prebacuje izabrani sadržaj teksta u Clipboard. Paste i Format Painter. Sva 4 tastera se koriste za funkcije editovanja i obrade teksta. dr Željko Marčićević . Taster Cut akdvira istu komandu kao i meni opcija Edit/Cut. 90 Doc. Prilikom izbora datog tastera na ekranu se pojavljuje dijalog okvir koji traži od nas da specificiramo informacije o stranicama koje treba ištampati.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Sledeća tri tastera imaju nazive: Print. Ovu akciju je zgodno pokrenuti pre nego što započnemo proces štampanja dokumenta. Copy. Te podatke je potrebno uneti u odreñenom tekst okviru datog dijalog okvira. zgodno je proveriti kakav izgled će imati dokument kada se ištampa na papiru. naime.6. Isti proces se može ostvariti aktiviranjem opcije File/Print. Ovi tasteri zapravo aktiviraju komande meni opcija File/New. Na istovetan način se dati tekst kopira na novu lokaciju s Paste funkcijom. Istovetnu akciju možemo pokrenuti izborom meni opcije Tools/Spelling. Posle pregledavanja "gramatičkih" grešaka. Slika 11-9 Tasteri povezani s komandama za štampanje dokumenta Kada uradimo naš dokument. Ova tri tastera se aktiviraju pred ili za vreme procesa štampanja dokumenta. pokreće identičnu akciju kao i meni opcija File/Preview. U tu svrhu izaberemo taster Preview. dati sadržaj Clipboarda prebacuje na ovu lokaciju. On. Preview i Spelling. Ovaj taster omogućava da se izabrani tekst u dokumentu odseca (briše) s jedne lokacije i prebacuje u Clipboard. imaju sledeće nazive: New.

Insert Hyperlink i Web Toolbars. Sledeću grupu tastera čine opet dva tastera. Izgled ove grupe tastera je dat na sledećoj slici. Na ovaj način se može povratiti stanje dokumenta u neko prethodno stanje. Columns. Kurzor miša se pretvara u oblik ikone dat u tasteru. prvo izaberemo jedan paragraf teksta koji ima oblik koji želimo preslikati na drugi paragraf teksta. Dokument map i Show/Hide Pi. Sada dati kurzor pomerimo na lokaciju paragrafa kojem želimo dati oblik prethodno izabranog paragrafa i kliknemo ga mišem (levim tasterom). kolonama i crtežima Prvi taster iz ove grupe omogućava specificiranje veličine tabele koja se želi uključiti u dokument. Drawing. Iza toga izaberemo pomenuti taster. Slika 11-11 Tasteri za Undo i Redo funkcije Sledeću grupu tastera čine dva tastera Undo i Redo. Prvi taster predstavlja vezu prema web stranici. Ovi tasteri se koriste za rad i obradu tabela i dijagrama. Undo i Redo tasteri poseduju i strelicu koja se nalazi na njihovoj desnoj strani. Insert Microsoft Excel Worksheet. Znači. Paragraf je sada promenio oblik prema obliku koji ima prvo izabrani paragraf. dok drugi postavlja web traku sa alatima. Insert Table. Drugi taster ima sličnu ulogu. Njihova imena su: Tables and Borders. Izabiranjem date strelice može se dobiti spisak poslednjih 100 akcija. Slika 11-13 Tasteri za rad s tabelama. a drugi povratak na stanje za jednu akciju posle Undo akcije. Prvi omogućava povratak na stanje pre izvršavanja poslednje akcije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Poslednji taster iz ove grupe Format Painter omogućava preslikavanje oblika teksta s jednog paragrafa na drugi paragraf. On isto tako uključuje novu tabelu u dokument. Doc. Slika 11-12 Tasteri za Insert Hyperlink i Web Toolbars Sledeća grupa tastera broji 7 tastera. ali ipak razlika postoji. dr Željko Marčićević 91 .

oznaka ¶ može imati različit oblik. On je prikazan na sledećoj slici. Upravo akcija koju ostvaruje poslednji taster u ovoj grupi omogućava da se prepozna gde se nalazi paragraf. Zatim sledi još jedan specifičan taster. Njegov izgled je prikazan na sledećoj slici. zgodno je koristiti sledeći taster. Ukoliko je ovaj taster aktiviran. neophodno je poznavati gde se nalazi koji paragraf. dr Željko Marčićević . njegovim aktiviranjem startuje se program Draw koji omogućava da nacrtamo odreñeni crtež. Ova kontrola nam može značajno olakšati rad prilikom pregledavanja odreñenim detalja u Wordu. u ovom slučaju se u dokument uključuje tabela formirana u Excelu. Da se nalazimo u programu Draw potvrñuje pojava nove linije s alatkama za crtanje. Zapravo.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Potrebno je napomenuti da ova oznaka podleže formatiranju. koje se nalaze u našem radnom prozoru. Slika 11-15 92 Taster za aktiviranje Helpa Doc. ili specificirati svoj procenat koji je različit od datih u prikazanoj listi. Naime. I na kraju slede tasteri Help. Moguće je izabrati jednu od ponuñenih procentualnih ili opisnih opcija. u celom tekstu se na kraju svakog paragrafa uspostavlja oznaka ¶. Sledeći taster omogućava formatiranje izabranog teksta u obliku više kolona. Zbog toga. Slika 11-14 Taster (padajući okvir) za definisanje procenta zumiranja (Zoom) U datom okviru se može procentualno specificirati veličina prikazanog sadržaja informacija. Novi Sad Naime. Ovaj crtež se preko OLE veze uključuje u naš dokument. može se reći da jedino on ne predstavlja taster nego padajući okvir za izlistavanje. Meñutim. Često nismo u mogućnosti da ocenimo gde se nalazi kraj reda i/ili kraj paragrafa. To znači da se ona obrañuje u njemu i pohranjuje u njegovom formatu. Izbor broja kolona se vrši preko prikazane slike koja odreñuje broj kolona. Njegov naziv je Zoom Control. jer se sve akcije formatiranja uglavnom odnose na cele paragrafe. U slučaju da želimo nacrtati odreñeni crtež i uključiti ga u Word. Znači pomoću ove kontrole definišemo (povećavamo ili smanjujemo) "vidljivost" detalja i informacija prisutnih u radnom prozoru. u zavisnosti od formata fonta koji je primenjen na dati paragraf.

To se ostvaruje dvostrukim uzastopnim klikom na taster Help. prvo imamo tri okvira za izlistavanje. U trećem okviru (potpuno desni s nazivom Font Size) nalazi se Doc. Isti proces možemo ostvariti izborom različitih opcija iz menija Help. oblika slova. i sl. neophodno je dati taster pozicionirati iznad nekog elementa na korisničkom interfejsu. najjednostavnije je prvo izabrati dati taster. Ona sadrži više sastavnih elemenata. Sada se kurzor miša pretvara u oblik ikone. On. koja je prisutna na Help tasteru. Oblik ta tri okvira je dat na sledećoj slici. Ukoliko ne poznajemo funkciju odreñenog elementa korisničkog interfejsa. veličine. Slika 11-17 Tri okvira u kojima je specificirano formatiranje teksta Okvir Font Style sadrži spisak svih pisutnih stilova za formatiranje paragrafa. Sada se otvara odreñeni deo Helpa koji se odnosi na objašnjenje vezano za datu spedfičnu temu. On pokazuje i stil trenutno aktivnog paragrafa.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Taster Help ima funkciju da pokrene Help datoteku. naime. LINIJA ZA FORMATIRANJE Ispod linije sa standardnim alatkama sledi linija za formatiranje.) Okvir Font pokazuje font trenutno aktivnog teksta. Njen oblik je prikazan na sledećoj slici. Na taj način prvo dolazimo na vrh hijerarhije Helpa. Drugi način pozivanja Helpa ostvaruje se pozivanjem celokupnog Helpa. omogućava pokretanje Helpa na dva načina. Zatim promenom izbora fonta u okviru Font menjamo vrstu fonta aktivnog teksta (izabranog teksta). prvo je potrebno izabrati tekst kojim želimo promeniti font (činimo dati tekst aktivnim). Slika 11-16 Prikaz linije za formatiranje s pripadajućim tasterima Ako s levog kraja posmatramo navedenu liniju. Da bismo prikazali Help vezan za odreñenu temu. Menjanjem stila izabranog paragrafa ostvarujemo promenu formatiranja paragrafa (promena tipa. i mišem kliknuti dati element. dr Željko Marčićević 93 . Da bismo promenili font. različito poravnanje.

Novi Sad specificirana veličina fonta trenutno aktivnog teksta. Sve navedene opcije primenjuju se na izabrani tekst. Sledeću grupu tastera na liniji za formatiranje čine 3 tastera. Njihov izgled je dat na sledećoj slici. Treći taster je Underline. Zatim se u prikazanom dijalog okviru Paragraph. Sledeću grupu tastera čine 4 tastera. Decrease Indent i Increase Indent. Oni su prikazani na sledećoj slici. Slika 11-18 Tasteri za postavljanje tipova i efekata fontova (slova) Ovi tasteri služe za postavljanje tipova i efekata fontova. Sledeću grupu čine 4 tastera koji postavljaju odreñeno poravnanje teksta. onda ih možemo ostvariti izborom opcije Format/Paragraph. Slika 11-19 Tasteri za poravnavanje teksta Navedena 4 tastera su: Align Left. Prvi taster omogućava da se izabrani paragraf postavi sa specificiranim nivoom uvlačenja teksta. Njihov izgled je prikazan na sledećoj slici. odnosno na izabrani paragraf. On se upotrebljava za podvlačenje izabranog teksta. Izborom druge veličine može se promeniti veličina fonta trenutno aktivnog teksta. Po izvršavanju te radnje se 94 Doc. Oni postavljaju različite nivoe uvlačenja teksta (Indent). On se koristi za nakrivljavanje fonta izabranog teksta. On omogućava naglašavanje . Prvi taster ima naziv Bold. Center. odnosno kreira kursive. dr Željko Marčićević . na desno i na levo i desno u odnosu na horizontalni raspored teksta. u okviru za izlistavanje Alignment može izabrati željeni vid poravnavanja teksta (dati okvir se nalazi u donjem desnom uglu prikazanog dijalog okvira. Drugi taster ima naziv Italic. Slika 11-20 Tasteri za postavljanje različitih tipova uvlačenja teksta Data 4 tastera su: Numbering. Bullets. Pošto se navedene funkcije formatiranja odnose na izabrani paragraf. Align Right i Justify. u sredinu (centar). Oni postavljaju poravnavanje teksta na levo.podebljavanje fonta izabranog teksta.Visoka poslovna škola strukovnih studija. u fascikli Indents and Spacing).

Doc. Drugi taster ima sličnu funkciju. krug ili neki drugi oblik. Meñutim. on omogućava da umesto brojeva koji se nalaze pred svakim nabrojanim paragrafom. Poslednju grupu tastera na liniji za formatiranje čine 2 tastera. Znači ovaj taster se koristi prilikom nabrajanja u tekstu. Istu funkciju možemo postići izborom opcije Format/Bullets and Numbered iz fascikle Bulleted. On predstavlja taster za postavljanje okvira oko izabranog objekta u tekstu. Ta oznaka može biti kvadrat. Zatim sledi taster za formatiranje. dr Željko Marčićević 95 . Izgled ovog tastera je dat na sledećoj slici. postavimo jedan specificiran karakter .linija s alatkama za postavljanje okvira koristeći sve moguće linije (na gore. Na ovaj način se ostvaruje proces nabrajanja. na ekranu se pojavljuje nova linija . Slika 11-21 Taster za postavljanje okvira oko objekata Po izabiranju datog tastera.oznaku. levo i desno.boja fonta. Ovaj taster svojom funkcijom ostvaruje efekat sličan označavanju teksta s fluorescentnim markerima. odnosno povećanje uvlačenja izabranog (paragrafa) teksta u koracima od 0. kao što mu ime kaže omogućava bojenje slova različitim bojama.5 cm.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija na svaki paragraf postavljaju brojevi koji se sukcesivno povećavaju. na dole. Drugi taster font color . Istu funkciju ostvarujemo izborom opcije Format/Bullets and Numbering u fascikli Numbered. On se koristi za označavanje teksta odreñenom (specificiranom bojom). koso i td. Sledeća dva tastera ostvaruju smanjenje. Oni su prikazani na sledećoj slici. respektivno. Slika 11-22 Tasteri Highlight i Font Color Prvi taster je Highlight.

najznačajniji elementi su voñice. odnosno prilikom njegovog oblikovanja.Visoka poslovna škola strukovnih studija. To je naročito naglašeno prilikom procesa obrade dokumenta. To je oblast u kojoj se unosi sadržaj (tekstualni. Na sledećoj slici je prikazan izgled horizontalnog lenjira. Leva voñica je prikazana na sledećoj slici. grafički. Slika 11-23 Radni prozo MS Word-a U gornjem delu datog prozora nalazi se horizontalni lenjir. dok se na levoj strani nalazi vertikalni lenjir.5. Lenjir se deli na sivu i belu oblast. RADNI PROZOR Sledeću oblast radnog okruženja čini radni prozor. One omogućavaju direktno uvlačenje teksta. Slika 11-25 Leva voñica 96 Doc. Novi Sad 11. slikovni. Ova dva lenjira olakšavaju rad s dokumentom. Voñice se dele na levu i desnu. Bela oblast predstavlja graničnike teksta. Ipak.) dokumenta. dok siva oblast su margine. zvučni i dr. dr Željko Marčićević . Slika 11-24 Horizontalni lenjir Horizontalni lenjir ima par elemenata.

donji trougao i kvadrat. Oni se koriste za kontinuirano ili skokovito premeštanje na odreñeni deo dokumenta. Naime. Te oznake su date na sledećoj slici. Njen izgled je prikazan na sledećoj slici. Desna voñica vrši poravnavanje desne ivice teksta izabranog paragrafa. Slika 11-27 Horizontalni i vertikalni Scroll Bar Uz vertikalni skrolbar dolaze još tri oznake. Gornji trougao vrši uvlačenje prve linije teksta izabranog. Kvadrat vrši istovremeno uvlačenje i prve i ostalih linija teksta izabranog paragrafa. To su: gornji trougao. Donji trougao vrši uvlačenje ostalih linija teksta aktivnog paragrafa.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Sa slike se vidi da se leva vodica sastoji iz tri elementa. Doc. Slika 11-26 Desna voñica U radnom prozoru se nalaze i skrolbari. dr Željko Marčićević 97 . Postoje vertikalni i horizontalni skrolbar. odnosno aktivnog paragrafa. pomoću njih se skače na odreñeni deo dokumenta. koji se zatim prikazuje u radnom prozoru.

Slika 11-29 Prikaz vertikalnog skrolbara Treba napomenuti da skrolbar ima i neke dodatne elemente.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Pomoću njega možemo tačno odrediti na koju stranicu dokumenta želimo da postavimo fokus. pregled po fusnoti i td). Isti efekat se može postići izabiranjem opcije View/Normal. horizontalni skrolbar ima još na levoj strani četiri tastera. Slika 11-30 Tasteri za različito prikazivanje aktivnog dokumenta Prvi taster Normal View (s leve strane) daje prikaz dokumenta u normalnom pregledu (Normal View). ali se zato vide oznake za postavljanje novih strana i dr. Meñutim. Ukoliko pritisnemo prvi taster. odnosno 98 Doc. pregled po krajnjoj belešci. Naime. on pomera tekst za jednu stranu napred (prema kraju dokumenta). Naime. ako izaberemo treći taster. nalazi i skrolbar kvadrat. trenutno se prikazuje na kojoj se stranici dokumenta nalazimo. dr Željko Marčićević . Prikaz vertikalnog skrolbara je dat na sledećoj slici. Novi Sad Slika 11-28 Dodatni deo vertikalnog skrolbara Ovaj deo vertikalnog skrolbara omogućava pomeranje po dokumentu u koracima od jedne strane teksta. Srednji taster označava objekt za pregled sa nizom podopcija (pregled po polju. ako ga izaberemo i pomeramo ga po skrolbaru. Na vertikalnom skrolbaru se osim strelica za kretanje gore i dole po dokumentu. Ovaj način prikazivanja dokumenta je naročito pogodan za unošenje podataka u dokument. U ovom načinu prikaza ne vidi se realni izgled strane dokumenta. Njihov izgled je dat na sledećoj slici. Ti tasteri imaju ulogu da omogućavaju prebacivanje u različite načine prikazivanja dokumenata. on pomera tekst za jednu stranu unazad (prema početku dokumenta).

koja je trenutna linija u tekstu (na 1 linija). Nadalje u statusnoj liniji imamo 5 natpisa: REC. Ovakav pristup se koristi prilikom pisanja većih dokumenata i knjiga. on je pogodan za unošenje slika i drugih grafičkih oblika. neophodno je prebaciti se u ovaj način rada. Drugi taster ima naziv Web design. U slučaju da je potrebno obrañivati takve informacije. On daje prikaz dokumenta u realnom obliku. 11.paragrafu na datoj strani (na slici sekcija 1). o tome koja je strana trenutna aktivna od ukupnog broja strana sadržanih u dokumentu (na slici je strana 1 od ukupno 1 strane koje čine celokupni dokument). STATUSNA LINIJA I na kraju sledi statusna linija koja se nalazi na dnu radnog ekrana. Na ovaj način se vrši unifikacija oblikovanja konačnog dokumenta. i to za formiranje konačnog oblika dokumenta. Idući s leva na desno prvo se daje informacija o trenutnoj aktivnoj strani (na slici je 1 strana). dr Željko Marčićević 99 . MRK. Zadnji taster ima naziv.5. U tom slučaju svako poglavlje predstavlja posebni dokument. koja je trenutna kolona u tekstu (na 1 koloni). On se koristi u slučajevima kada su formirani tzv. EXT. Po formiranju svih dokumenata formira se Master dokument koji čine svi posebni dokumenti. Master dokument predstavlja dokument koji povezuje više drugih dokumenata u celinu. On se koristi posle procesa unošenja tekstualnog i slikovnog sadržaja dokumenta. Isto tako se daju informacije o trenutnoj poziciji kurzora kao npr. Ovaj način prikazivanja dokumenta je pogodan za oblikovanje dokumenta. u ovom načinu prikazu je najvažnije dati informacije koji redosledom i gde su sve zastupljeni naslovi. po završetku procesa unošenja "sirovog" teksta. Isto tako. Slika 11-31 Prikaz linije za poruke Statusna linija permanentno daje informacije o načinu rada programa. Prebacivanje u Master način prikaza dokumenta omogućava prikaz različitih nivoa prilikom oblikovanja dokumenta. Znači. podnaslovi i sl. o trenutnoj sekciji . Prikaz u tom modu se može ostvariti izborom opcije View/Page Layout. OVR i WPH. Izgled ove linije je prikazan na sledećoj slici. na kojoj se razdaljini od vrha stamice trenutno nalazimo.1.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija upisivanje teksta. odnosno knjige. Master dokumenti. Sledeći taster ima naziv Page Layout View. Svaki od ovih natpisa predstavlja jednu akciju koju aktiviramo Doc.

odnosno onaj koji se nalazi desno od trenutne pozicije kurzora. Slika 11-32 Akcije Macroa Za ovaj način rada (Overlay) je karakteristično da se prilikom unošenja novog teksta briše prisutni tekst. Novi Sad dvostrukim uzastopnim klikom na poziciju datog natpisa. Ona se zapravo vidi iz svakog Windows programa. REC pokreće akciju snimanja makroa.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Bilo koji od navedenih akcija se deaktivira ponavljanjem akcije dvostrukog klika mišem na poziciju datog natpisa. slično kao da je stalno pritisnut taster Shift. dr Željko Marčićević . Slika 11-33 Prikaz Taskbar linije 100 Doc. WPH aktivira WordPerfect Help namenjen korisnicima koji su prethodno upotrebljavali procesor teksta WordPerfect. 11. MRK omogućava označavanje. OVR omogućava prelazak iz Insert načina rada tastature u Overlay način rada.5. TASKBAR Na dnu radnog ekrana Worda se nalazi Taskbar linija. EXT omogućava izabiranje više objekata u tekstu. odnosno markiranje korekcija u toku editovanja dokumenta. Njen izgled je prikazan na sledećoj slici.2.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Na datoj liniju su u obliku tastera prikazane aplikacije koje su trenutno aktivne (startovane, odnosno upunjene u radnu memoriju). Naravno, uvek se s leve strane nalazi taster Start čije aktiviranje omogućava prikazivanje plivajućeg menija s opcijama. Izgled datog plivajućeg menija je prikazan na sledećoj slici.

Slika 11-34 Aktiviranje tastera Start

11.6. OSNOVNI POSTUPCI SA TEKSTOM
POMERANJE TEKSTA PREMA DOLE 1. 2. Postaviti pokazivač - kursor na početak teksta koji se želi pomeriti Pritisnuti nekoliko puta tipku Enter POMERANJE TEKSTA PREMA GORE 1. 2. Postaviti pokazivač na mesto gde želimo da bude tekst Pritiskati tipku Delete dok se tekst ne pomeri prema gore. POMERANJE TEKSTA PREMA DESNO 1. 2. Postaviti pokazivač na početak teksta koji se želi pomerati Pritiskati razmaknicu

Doc. dr Željko Marčićević

101

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

POMERANJE TEKSTA PREMA LEVO 1. 2. Postaviti pokazivač na početak teksta koji se želi pomerati Pritiskati tipku Delete

KREIRANJE DOKUMENTA - OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA Pretpostavimo da treba da formiramo novi dokument u koji ćemo upisati odreñeni tekst. Prvi korak koji je potrebno uraditi je otvoriti dokument. To se ostvaruje izborom opcije File/New.

Slika 11-35 Prikaz otvaranja novog dokumenta

Na ekranu se prvo javlja prozor za dijalog s korisnikom s imenom New. Dati dijalog okvir se prikazan na sledećoj slici.

102

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Slika 11-36 Dijalog okvir New

U njemu je potrebno izabrati masku (template) po kojem će se formirati oblik novog dokumenta. Uobičajeno je, ukoliko nismo formirali našu masku, izabrati list General i masku Blank Document. Po izabiranju datog predloška otvara se novi dokument npr. Documentl ili Document2. Zgodno je napomenuti da postoji više listova koj se mogu izabrati u dijalog okviru New. Izbor odreñenog lista zavisi od vrste dokumenta koji se želi kreirati.

POHRANJIVANJE DOKUMENTA Proces pohranjivanja može imati dva oblika. U prvom slučaju pohranjuje se dokument pod novim imenom, a u drugom pohranjuje se dokument pod postojećim imenom. Prvi slučaj se odnosi najčesće na novi, tek formirani, dokument. Procedura je sledeća: Unese se tekst u dokument. Izabere se opcija File/Save As. Na ekranu se javlja novi dijalog okvir.

Doc. dr Željko Marčićević

103

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Slika 11-37 Prozor za pohranjivanje dokumenata

U datom dijalog okviru Save As može se uočiti par celina. Prva celina je naslovna linija dijalog okvira Save As. Pod njom se nalazi s okvirom za izlistavanje i više tastera. Ispod toga se nalazi radna oblast dijalog okvira gde su prikazane trenutno vidljive fascikle (tj. Direktorijumi) i datoteke. Ispod toga se nalaze dva okvira za izlistavanje. I na kraju se na desnoj strani dijalog okvira nalaze četiri tastera. Meñutim, najvažniji deo predstavlja linija s tasterima. Ona je i prikazana na sledećoj slici.

Slika 11-38 Linija s tasterima u dijalog okviru Save As

U datoj liniji se s leve strane nalazi okvir za izlistavanje Save in koji pokazuje koji je trenutno izabran disk ili fascikla u direktorijumskoj hijerarhiji. Ukoliko se želi za jedan nivo na više pomeriti u toj hijerarhiji, potrebno je izabrati sledeći taster.

Slika 11-39 Taster Up One Level.

Sledeći taster u datom redu se naziva Look in Favorites. On je prikazan na sledećoj slici.

104

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Slika 11-40 Taster Look in Favorites

Izborom ovog tastera se pregledava sledeća fascikla: C: \WINDOWS\FAVORITES\MY DOCUMENT Sledeći taster je Create New Folder. On ima sledeći izgled.

Slika 11-41

Taster Create New Folder

Izborom datog tastera omogućava se kreiranje nove fascikle. U ovoj fascikli se zatim može pohraniti, odnosno smestiti dokument. U datom dijalog okviru potrebno je specificirati ime fascikle koja se želi kreirati. Sledeća tri tastera samo na različit način prikazuju informacije iz glavnog okvira dijalog okvira Save As (List, Details - način prikazivanja dokumenata, Properties - osobine dokumenta). U donjem delu dijalog okvira Save As nalaze se dva okvira: File Name i Save As Type. U prvom se upisuje ime pod kojim se želi pohraniti trenutno aktivni dokument. Dato ime može da sadrži do 255 karaktera. Word omogućava pohranjivanje dokumenata u različitim oblicima (datoteka). To znači da pohranjeni dokument ne mora biti u Wordovom obliku, nego može biti dat u nekom opštem obliku, kao RTF forma i sl. Taster Save - pokreće postupak pohrane (prije biranja ovog tastera treba odrediti direktorijum, naziv i eventualno tip podataka). Taster Cancel - zatvaranje dijaloškog okvira bez snimanja. Ovaj taster biraćemo ako ne želimo pohraniti dokument ili ako smo zabunom otvorili dijaloški okvir za snimanje. Taster Options - dodatno odreñivanje nekih mogućnosti vezanih uz pohranjivanje podataka kao što su npr. šifra kod otvaranja (Password to open) i šifra za promenu podataka (Password to modify). Šiframa štitimo dokument, pa će ga moći otvoriti odnosno menjati samo onaj korisnik koji zna šifre. Taster Save Version - pohranjivanje različitih verzija istog dokumenta. Ako smo pohranili više verzija dokumenta tada će se u liniji statusa skroz desno pojaviti ikonica čijojm dvostrukim klikom otvaramo neku od verzija.
105

Doc. dr Željko Marčićević

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Postupak pohranjivanja (snimanja): 1. Odabrati meni File i mogućnost Save as 2. Odrediti mapu u listi Save in 3. Upisati naziv u listu File name 4. Eventualno odabrati format u listi Save as type 5. Odabrati taster Save Pohranjivanje dokumenata pod drugim nazivom, znači, vrši se biranjem menija File i mogućnosti Save As. Možemo imati više istih dokumenata pod različitim imenom.

11.7. OPCIJE ZA SNIMANJE DOKUMENATA
Verovatno niste znali da MS Word nudi ogroman broj opcija, pri snimanju vaših dokumenata na disk, od kojih neke opcije mogu da vam umnogome olakšaju i obezbede sigurniji rad. Snimanje dokumenata vršimo putem menija "File > Save" ili "File > Save As", ili prečicom "Ctrl+S", a za ove komande su vezana podešavanja iz dijaloga "Tools > Options". Putem padajućeg menija "Tools > Options" otvorite dijalog i preñite na karticu "Save". Opisaćemo svaku od dostupnih opcija: • Opcije "Always create backup copy" i "Allow fast saves" se isključuju meñusobno, prva od njih omogućava snimanje kopije celokupnog prethodnog stanja u datotekama koje imaju ekstenziju ".wbk". Na ovaj način sigurno obezbeñujemo dokument, od slučaja narušavanja integriteta dokumenta (nestanci struje, greške operativnog sistema i sl.). Suprotna opcija prvoj je "Allow fast saves" koja u tekući dokument snima samo promene, i to od prethodnog snimanja. Iako je ovo brži način snimanja (posebno kod dugačkih dokumenata), preporučljiviji je prvi. Razlog za to je da iz ".wbk" fajla, uvek možemo rekonstruisati prethodno stanje dokumenta, što nije slučaj sa drugom metodom, gde može da doñe do neuspeha u rekonstrukciji. Opcija "Prompt for document properties" omogućava vam da, kod prvog snimanja dokumenta, bude ponuñena opcija upisivanja osobina vezanih (dijalog prozor - Properties) za tekući dokument. Opcija "Prompt to save Normal template" omogućava da odredite da li ćete promene u osnovnom šablonu prihvatiti (i
Doc. dr Željko Marčićević

106

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

• • •

snimiti) ili ne, naravno pri snimanju dokumenta na disk. Opcijom "Embed TrueType fonts" snimate u dokument i sve pripadajuće fontove, tako da ako dokument prenesete na kompjuter koji nema ugrañene date fontove, nećete imati problema. Sledećom opcijom "Embed characters in use only", umesto cele tabele karaktera odreñenog fonta, snimaju se samo oni karakteri koji su korišćeni u tekstu. Na ovaj način smanjujemo veličinu dokumenta. Opcija "Save Data Only for Forms" se odnosi na korišćenje formulara - šablona, a odnosi se na snimanje samo unetih podataka, ali ne i celog šablona. Opcija "Allow background saves" se odnosi na opciju "AutoRecover", gde se potvrdom ovog polja omogućava snimanje u pozadini, dok vi nesmetano radite. Opcijom "Save AutoRecover info every" odreñujemo vreme automatskog snimanja promena u dokumentu. Potrebno je postaviti što manje vreme (najčešće nekoliko minuta). ZATVARANJE DOKUMENTA

Sada je završen prvi proces tokom obrade dokumenta. Naime, unesen je tekst i pohranjen na hard disk. Na kraju datog procesa zgodno je opisati radnje oko zatvaranja dokumenta. To se ostvaruje izborom opcijom File,Close. Po aktiviranju ove opcije nalazimo se i dalje u Wordovom radnom okruženju, ali je zatvoren dokument koji je obrañivan. U slučaju da se želi, ne samo zatvoriti akdvni dokument, nego i potpuno napustiti okruženje Worda i vratiti se u Windows radno okruženje, potrebno je izabrad opciju File/Exit. Ponovno startovanje Worda se vrši izabiranjem opcije Start, Programs, Microsoft Word. OTVARANJE DOKUMENTA Pošto je zatvoren dokument, to znači da on nije više prisutan u radnom okruženju Worda. Zato, da bi se on ponovo otvorio izabere se opcija File/Open. Prilikom izbora date opcije na ekranu se pojavljuje dijalog okvir Open. On je pnkazan na sledećoj slici.

Doc. dr Željko Marčićević

107

može se nastaviti s njegovim obrañivanjem (promenom sadržine. Da bi se upunio prethodno pohranjeni dokument. Dati izbor se potvrñuje pritiskom na taster Open. To znači da se izborom odreñene datoteke iz radne oblasti ovog dijalog okvira može pomoću tastera Del izbrisati ta datoteka. dodatnim oblikovanjem. ili izvršiti promena njenog imena pritiskom na funkcijski taster F2. Sada se pokreće procedura otvaranja dokumenta. 108 Doc. Treba napomenuti. ispod naslova File Name potrebno je uneti ime dokumenta. u dijalog okviru Open. jednog od 4 poslednje otvorena dokumenta u Wordu. štampanjem i sl. dr Željko Marčićević . da su za razliku od prethodne verzije Worda.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Slika 11-42 Dijalog okvir Open Ovaj dijalog okvir je sličan prethodno objašnjenom dijalog okviru Save As.) Otvaranje pohranjenog dokumenta može se ostvariti i izborom. dati dijalog okviri su "aktivni". ispod menija File. Pošto je on sada aktivan.

Ukoliko se želi izabrati odreñena reč preko tastature. kopirati ili premeštati (u okviru dokumenta). Posle procedure izabiranja teksta. OZNAČAVANJE. dr Željko Marčićević . 109 Doc.8. potrebno je izvršiti dodatnu akciju brisanja. pomeranja ili kopiranja datog teksta. Po završetku ispravljanja sadržaja teksta dokument je potrebno pohraniti pod istim imenom. postavi se kurzor na početak reči i drži se pritisnut taster Shift. "izabere" cela reč. Zatim pomoću strelice za pomeranje na desno.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 11-43 Poslednji otvoreni dokumenti 11. BRISANJE I KOPIRANJE TEKSTA U slučaju da je potrebno odreñeni tekst brisati. To znači da je potrebno izvršiti odreñene "daktilografske" izmene. Izabiranje se vrši mišem ili preko tastature. To se vrši izborom opcije File/Save ili pritiskom na taster Save s linije sa standardnim alatkama. Izabiranje se manifestuje pocrnjivanjem odreñenog teksta u dokumentu. neophodno je prvo izvršiti njegovo izabiranje. otpustimo taster Shift. ISPRAVLJANJE SADRŽAJA DOKUMENTA Pretpostavimo da je sadržaj dokumenta koji se uneo delimično netačan. Kada smo izabrali željeni deo teksta.

ili izborom tastera Undo. Zbog toga 110 Doc. Naime. On označava da možemo pomerati dati sadržaj na drugu lokaciju. koja sadrži spisak poslednjih 100 akcija. Dalji deo toka procedure je istovetan prethodno objašnjenom.Visoka poslovna škola strukovnih studija. otpusti se levi taster miša. To se ostvaruje aktiviranjem opcije Edit/Undo. neophodno je prvo postaviti kurzor na tu lokaciju (lokacija na kojoj se želi premestiti tekst). Dati deo teksta je sada označen crnom bojom (pocrnjen). dr Željko Marčićević . Kada se postavimo na željenu poziciju u dokumentu. Ako je pogrešno izabran tekst koji je obrisan. Da bi se sada postavio dati tekst na novu lokaciju. izaberemo opciju Edit/Clear. Znači. Levi taster miša se pritisne i konstantno se drži pritisnut. pa zatim aktiviranjem opcije Edit/Cut ili tastera Cut. Proces je veoma jednostavan. postoji mogućnost da se povrati sadržaj datog teksta pomoću komande Undo. neophodno je promeniti prikaz samog dokumenta. Po postavljanju kurzora vrši se kopiranje teksta iz Clipboarda na datu lokaciju izborom opcije Edit/Paste ili izborom tastera Paste. Kopiranje teče na istovetan način. Na ovaj način nestaje izabrani deo teksta s prvobitne pozicije u dokumentu. na drugu lokaciju u dokumentu. Posle izabiranja odreñenog teksta. Označeni deo teksta je sada izbrisan. dati tekst nije permanentno nestao. Premeštanje teksta s jedne na drugu lokaciju može se izvršiti na dva načina. Meñutim. OBLIKOVANJE DOKUMENTA Da bi se prikazao i video realni izgled dokumenta (u stvarnoj veličini i obliku). I na kraju objasnićemo drugi način premeštanja teksta. na ovaj način je izvršena procedura premeštanja teksta s jedne. Prvo se mišem izabere odreñena reč ili deo teksta. on je "prekopiran" u deo memorije koja se naziva Clipboard. Sada se otvara roletna. Prilikom izbora tastera Undo postoji mogućnost "povraćaja" sadržaja do poslednjih 100 promena u dokumentu. osim što se umesto opcije Edit/Cut ili izbora tastera Cut upotrebljava opcija Edit/Copy ili taster Copy. Na statusnoj liniji se ispisuje pitanje: Move to Where? Dalje se pomoću miša vuče izabrani tekst. Novi Sad Procedura brisanja je najjednostavnija. Sada se ponovo postavi kurzor miša (strelica) na poziciju izabranog teksta. U tom slučaju je potrebno pritisnuti strelicu koja se nalazi na desnoj strani tastera Undo. Prvi je izborom odreñenog teksta. On se vrši upotrebom karakteristike povuci-i-ispusti (Drag-And-Drop). Uz strelicu (na ekranu) dobijamo i jedan kavadrat.

Svaki list se izabira postavljanjem miša na poziciju s njegovim naslovom. U delu Orientation odreрujemo da li ćemo ispsivati tako da se tekst ispisuje na uspravni papir (Portrait) ili položeni (Landscape).Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija je potrebno izabrati opciju File/Print Preview. Najznačajniji su izbori opcija koje su date na prva dva lista. na A4 ili na A3. Isto tako. pored naslova Paper Size. Paper Source. POSTAVLJANJE DIMENZIJA DOKUMENTA Osnovni element prilikom oblikovanja dokumenta predstavlja izbor oblika strane i postavljanje margina u dokumentu. dr Željko Marčićević 111 . Na ekranu se dobiva sledeći izgled dijalog okvira Page Setup. Postavljanje ovih opcija se ostvaruje izaborom opcije File/Page Setup.Paper Size. i pritiskom na levi taster miša. potrebno je postaviti i margine. U većini slučajeva to znači da treba postaviti veličinu strane dokumenta na A4 format. U ovom prikazu se vide svi nedostaci u oblikovanju dokumenta. Doc. Na ekranu se pojavljuje dijalog okvir Page Setup. U okviru ovog okvira nalaze se 4 lista s naslovima: Margins. POSTAVLJANJE VELIČINE STRANE Za postavljanje veličine strane treba provesti sledeću proceduru: Prvo je potrebno izabrati list Paper Size. Slika 11-44 Dijalog okvir za specificiranje oblika strane dokumenta U okviru ovog lista potrebno je postaviti veličinu papira. Layout. ili neki drugu.

Treba napomenuti da njihova vrednost treba da bude manja od gornje i donje margine. 112 Doc. njegovu vrednost je potrebno drukčije postaviti samo kada se kreiraju knjige ili izveštaji. Novi Sad FORMIRANJE MARGINA Izborom prvog lista (Margins) dobija se izgled dijalog okvira Page Setup kao na sledećoj slici. respektivno. Meñutim. donja (Bottom).što znači da će se odabrane vrednosti odnositi na dio dokumenta od tačke na kojoj se nalazi pokazivač do kraja dokumenta. koji se koriče. dr Željko Marčićević . lijeva (Left) i desna (Right). U listi Apply to odreрuje se na koji se dio dokumenta odnose odabrane vrednosti. Zato je na slici njihova vrednost postavljena na 0. Postoji gornja (Top). Gutter se uglavnom postavlja na 0.5. U grupi From edge odreñuje se koliko će mesta Word ostaviti na vrhu pojedine stranice za ispis zaglavlja (Header) ili pri dnu pojedine stranice za ispis podnožja (Footer).Visoka poslovna škola strukovnih studija. Isto tako treba postaviti Gutter. Slika 11-45 List za postavljanje margina dokumenta Margina je razmak od ruba papira do teksta. Može se odabrati mogućnost Whole Document šro znači da će se odabrane vrednosti odnositi na cijeli dokument ili mogućnost This point forward . odnosno razmak margine od unutrašnje ivice.

Doc. U listi Vertical Alignment odreñujemo način vrtikalnog centriranja teksta. Word je tako namešten da su zaglavlja i podnožja ista za sve stranice dokumenta. U novo prikazanom dijalog okviru izabere se list General i kraj naziva Measurement Units izabere se opcija Centimeters. Jedan od načina za ovo je da uključite opciju "Hide and Show Carriage Returns". Sada se sve relevantne veličine prikazuju u centimetrima. LAYOUT U listi Section start odreñujemo početak sekcije. To se vrši izborom opcije Tools/Options. Inače. uz gornji rub papira (Top) ili pak se cela stranica teksta može centrirati (Justified). Tasterom Default proglašavamo te vrednosti važećima za sve buduće dokumente koje ćemo pisati. Više o pasusima Da bi bolje formatirali svoje dokumente. PAPER SOURCE Na ovoj kartici odreñujemo iz kojeg će dela štampač uzimati papir. Tako se tekst može postaviti na centar stranice (Center).Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Mogućnost Mirror margins izravnava unutrašnje i spoljne margine ako tekst ispisujemo na obje strane papira (kako bi zapravo i trebalo). dr Željko Marčićević 113 . onda je potrebno promeniti veličine prikazivanja. Zbog toga je ponekad potrebno dokument podeliti na sekcije koje onda mogu imati svoje zaglavlje i podnožje. U delu Headers and Footers odreñujemo različita zaglavlja na parnim (Even) ili neparnim (Odd) stranicama ili različito zaglavlje na prvoj stranici dokumenta Different first page). morate razumeti na koji način vaš kompjuter "vidi" dokument. na Standard paleti alata. kliknete dugme koje ima ikonicu obrnutog latiničnog slova P. Naime. Biranjeom tastera Line Numbers postavljamo redni broj ispred svake linije u dokumentu. dokument u wordu možemo podeliti na sekcije. koje mogu imati svoja zaglavlja i podnožja. tj. Ovo zavisi od štampača kojeg imamo. Ukoliko vrednosti nisu date u centimetrima nego u inčima.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. dr Željko Marčićević . poravnavanje i druge opcije. Slika 11-46 List za postavljanje paragrafa u dokumentu Da bi ceo dokument izgledao lepše. • Uvlačenjem prve linije.Special > First Line" i u brojaču "By" navedemo veličinu. Novi Sad Sada možete videti šta za Word predstavlja jedan pasus (Paragraph). Pasus može biti poravnat: levo (left). Ovo biramo preko padajućeg menija (drop down menu) "Alignment". centralno (center) ili jednako u odnosu na levu i desnu marginu (justify). gap) izmeñu leve margine i prvog reda. te izmeñu dva pasusa . uradite sledeće: • Kliknite bilo gde u pasus. Zapazite ovde da i razmak (engl. tj. Ali ovaj prazan prostor ne treba načiniti višestrukim pritiskanjem tastera "Enter".sve ovo možete podesiti. stilizovano naglašavamo početak svakog novog pasusa. • Pojaviće vam se dijalog prozor. Jedan pasus predstavlja tekst koji se nalazi izmeñu dva znaka "Enter" (obrnuto latinično slovo P). jer na ovaj način pravimo višestruke 114 Doc. u kome možete podesiti uvlačanje teksta. • Drugi način da odvojimo pasuse je "viseće uvlačenje". pa sa menija "Format" izaberite "Paragraph". Sekcija "Indentation . izmeñu pasusa treba dodati prazan prostor.Special > Hanging" i u brojaču "By" navedemo veličinu. Da biste promenili formatiranje pasusa. način uvlačenja kada izvlačimo prvi red teksta ispred linije ostalog teksta pasusa. Sekcija "Indentation . desno (right).

Izborom odgovarajućih opcija iz datog dijalog okvira. Doc. Slika 11-47 Dijalog okvir za formatiranje paragrafa Prilikom rada s paragrafima može se postaviti postavljanje paragrafa u celini na istoj strani. kao i druge karakteristike. U slučaju da je izabran list Indents and Spacing. Da bi ovo izbegli preko prethodnog dijalog prozora odredićemo prazan prostor. može se postići željeni oblik paragrafa. iza pasusa i ispred pasusa. na ekranu se dobija sledeći prikaz. odnosno dokumenta. • • Idite u sekciju "Spacing". To se može postaviti izborom opcija u dijalog okviru Line and Page Breaks.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija "prazne pasuse". dr Željko Marčićević 115 . Preko brojača "Before" i "After" odredite prostor u tačkama (points).

I na kraju se u okviru Size bira veličina fonta. Underline i Effects.precrtani tekst. a tekst korišćenjem Dutch ili sličnih fontova. Na ekranu se dobija sledeći prozor. Ove opcije se izabiraju u okviru Color. Zatim se aktivira opcija Format/Font. Zatim se u okviru Font Style izabire stil fonta.dvostruko 116 Doc. Prvo je potrebno izabrati tip fonta.Visoka poslovna škola strukovnih studija. a sans serif fontova Swiss. mogućnost podvlačenja slova i specijalni efekti. dr Željko Marčićević . Slika 11-48 List Font u okviru opcije Format/Font U okviru prikazanog lista može se izabrati više mogućnosti. Fontovi se dele u dve grupe: serif i sans serif. Double Strikethrough . Procedura za promenu fonta je sledeća: Izbor fonta odreñenog paragrafa se vrši prvo izborom samog paragrafa. U te efekte spadaju biranje boje slova. Pod opcijom Effects nalaze se i opcije za čekiranje kao što su: Strikethrough . Tipično je da se naslovi formiraju korišćenjem Swiss ili sličnih fontova. To se vrši u okviru Font. respektivno. Predstavnik serif fontova je Dutch ili Times. Novi Sad IZBOR FONTOVA Za svaki ukucani tekst je potrebno postaviti i oblik slova odnosno odreñeni font. Osim navedenih karakteristika fonta moguće je izabrati i odreñene dodatne efekte.

Odaberite OK Pod opcijom font. pa na kraju kliknite na taster Default. Označite tekst koji želite imati u indeksu 2. Uobičajeni fontovi podešeni su već prema osobinama stila u kojem kreirate svoj dokument. njegov stil i veličinu koju želite. a zatim i Windowsima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija precrtani tekst. osnovni stilski ˝nameštaj˝ zadan je formom Normal. Kliknite <OK>. i to na sljedeći način: odaberite Format (Font. Odgovorite potvrdno na Wordovo pitanje – da želite stvarno izmeniti osnovni font vašeg Normal predloška. Stil Normal onaj kojeg koristite u čistom tekstu bez specijalnih formatiranja. Superscript – potencija (abcd). Otvorite li tako novi dokument u Wordu.subscript) vrši se na sledeći način: 1. mogla bi vas razveseliti mogućnost trajnog uklanjanja istog fonta s trona najkorištenijeg fonta u vašem Officeu. Subscript – indeks (abcd) i td. Na ekranu se dobija sledeći dijalog okvir. Pisanje indeksa (indeks . Procedura za to je sledeća: Prvo je potrebno označiti tekst (tekst kojem se želi postaviti odreñena gustoća slova). grupe reči i paragrafa. dr Željko Marčićević 117 . selektujte željeni font. Odaberite Format. listić Animation – animacija služi za postizanje efekata ka što su razne vrste titranja teksta. Font 3. To znači da postoji mogućnost postavljanja različitih razmaka izmeñu slova svake reči. Jednom kliknite na Subscript 4. Tahomom ili Verdanom upravo ovde. Doc. MENJANJE DEFAULTNOG FONTA Ako smatrate večni Times New Roman pomalo izlizanim fontom. pa stoga ako menjate – zamenite Times New Roman npr. POSTAVLJANJE GUSTOĆE SLOVA Prilikom formatiranja odreñenog teksta postoji mogućnost prilagoñenja gustoće slova. Zatim se izabere opcija Format/Font i list Character Spacing.

Ponekad postoji potreba da vertikalno poravnamo neki tekst. ali i mnoge druge funkcije vrši taster "Tab". Naizmeničnim kliktanjem na dati dugmić menjamo vrstu tabulatora (menja se i ikonica). u odnosu na "osnovnu liniju". Novi Sad Slika 11-49 List Character Spacing dijalog okvira Font Gustoća slova se postavlja u okviru opcije Spacing. u odnosu na osnovnu liniju u tačkama. RAD S TABULATORIMA Ako ste ranije kucali na običnoj pisaćoj mašini sigurno ste se susretali sa tabulatorima.spušten tekst). Kada ga postavimo dovoljno je da 118 Doc.levo poravnavanje). Ova operacija se inače naziva tabulacija. Lowered. koji se nalazi u levom gornjem uglu tastature. a izvršava se pomoću tastera "Tab" i markera tabulacije na horizontalnom lenjiru. Jednostavnim klikom miša na horizontalni lenjir postavljamo indikator markera tabulacije.Visoka poslovna škola strukovnih studija. sa ikonicom ugla (podrazumevan je levi ugao . Njegova prvenstvena uloga je uvlačenje prvog reda pasusa ili pomeranje celog pasusa. tasterom-papučicom koja služi za uvlačenje teksta u odnosu na tekuću poziciju. U Word-u ovu. dr Željko Marčićević . tj. Unutar ove opcije postoji mogućnost postavljanja "visine" teksta. To znači da formiranje indeksa (subscript) i kvadrata (superscript) možemo direktno menjati. Dugme markera tabulacije se nalazi levo u odnosu na horizontalni lenjir. u listiću By. u okviru opcije Position (Raised – podignuti tekst. U okviru istog lista moguće je još postaviti različitu visinu teksta. potrebno je postaviti razmak izmeñu slova u tačkama (points). U okviru nje. i to po odreñenoj šemi koja će nam omogućiti vizuelnu uravnoteženost.

4. Da bi videli kako Word poravnava tabulatore. Možete da postavite i više tabulatora odjednom. Postavljanje tabulatora se vrši na sledeći način: 1. dr Željko Marčićević 119 . koristi se za ručno kreiranje tabela. Odaberite taster OK 3. 2.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija prilikom kucanja teksta pritisnemo taster "Tab" i Word će nas prebaciti na poziciju sa markerom. U delu Alignment odaberite vrstu tabulatora U delu Leader odaberite znakove ispred tabulatora Odaberite taster Set. 5. dobijate tekst poravnat kao u nekoj tabeli. van lenjira. sve dok ne "poskidate" sve markere tabulacije. Oznaka upotrebe tabulacije je strelica udesno. Imamo sledeće vrste tabulatora: Left – levi tabulator – tekst poravnava s leve strane Right – desni tabulator – tekst poravnava po desnom rubu (koristi se ako želimo napraviti sadržaj dokumenta) Center – centrira tekst Decimal – poravnava brojeve s obzirom na decimalnu tačku Bar . Definisanje Tab karaktera se ostvaruje aktiviranjem Format/Tabs. 10 cm). Uklanjanje tabulatora vršimo tako što kliknemo na odreñeni indikator i prevučemo ulevo. Koji broj možete upisati zavisi od veličine papira koju koristite i od veličine margina. ulevo ili udesno. a odatle možete da dalje unosite tekst. 6.postavlja vertikalnu crtu na mesto tabulatora. uključite vidljivost specijalnih znakova za formatiranje. Na ekranu se prikazuje sledeći dijalog okvir. opcije Ukoliko se želi da se Tab karakter ne predstavlja slobodnim prostorom "Space taster (Leader . Format/Tabs U listi Tab Stop Position upišite gde želite tabulator (npr. kliknite na taster koje ima ikonicu obrnutog latiničnog slova P na Standard paleti alata. Kada jednom postavite tabulator. a tada kada unosite tekst i naizmenično pritiskate "Tab". Brisanje tabulatora se vrši na sledeći način: Doc. tj. potrebno je postaviti tip oznaka kojima će biti predstavljen (u sekciji Leader). možete ga premeštati pokazivačem miša. Treba još da znate da se tabulatori prenose i na sledeći pasus.None).

Naime. 4. Izrada stila: 1. ponekad u dokumentu treba nekoliko pasusa oblikovati na isti način (podebljati. 3. RAD SA STILOVIMA Stil teksta predstavlja skup atributa oblikovanja teksta. 120 Doc. 4. Novi Sad 1. Style Odaberite taster New U listu Name upišite naziv stila Odaberite taster Format i Namestite parametre po želji. Stilove je moguće menjati.Visoka poslovna škola strukovnih studija.). nakositi. Odaberite Close POZADINA TEKSTA Pozadina teksta može biti u nekoj od boja ili ispunjena nekom već gotovom pozadinom (Texture). Format/Tabs Kliknite mišem na tabulator koji želite ukloniti Odaberite taster Clear Odaberite OK. 5. Budite pažljivi s pozadinama jer će pisač za ispis dokumenta s pozadinom potrošiti puno tinte ili tonera. Odaberite Format. 2. 2. Stil koji smo napravili može se koristiti u svim dokumentima (za razliku od Format Painter alata) što može u znatnoj meri olakšati obradu sličnih dokumenata. Odaberite OK odgovarajuću mogućnost. poravnati itd. Pozadinu možete menjati ako idete na Format/Background More Colors – otvara se dijaloški okvir u kojem možete odabrati neku od boja za pozadinu. Fill Effects – otvara se dijaloški okvir za biranje već gotove pozadine (Textures) ili nameštanje postojeće pozadine. Kako ne bismo svaki pasus oblikovali iz početka može se izraditi stil oblikovanja te ga koristiti kod oblikovanjan svih pasusa. Napomena: Kod decimalnih tabulatora koristite zarez za odvajanje cijelog od decimalnog dela broja. kopirati ili brisati. 3. dr Željko Marčićević .

Lowercase – označeni tekst pretvara u mala slova UPPERCASE. vlastito zaglavlje. 2. Odaberite željeni oblik promene Odaberite OK NOVA SEKCIJA Dokument se može podeliti na sekcije tako da svaka ima različito zaglavlje i podnožje ili da se posebno označavaju fusnote na pojedinim sekcijama. brisanjem sekcije brišu se i sva oblikovanja koja se odnose na tu sekciju).označeni tekst pretvara u velika slova Title case – prvo slovo svake reči u označenom tekstupostaje veliko toGLE cASE – mala slova pretvara u velika i obrnuto Promena oblika slova: 1. Break i Continuos Odaberite OK Nakon ovog postupka u liniji statusa mora se povećati broj sekcije (ako ste stvorili drugu sekciju pisaće Sec 2) Brisanje sekcije: 1. Doc. Odaberite alat za prikaz nevidljivih znakova (obrnuto PI) Dovedite pokazivač ispred mesta na kojem ste postavili sekciju Pritisnite tipku Delete Ukoliko ste neke parametre oblikovanja postavili smo za tu sekciju (npr. Change case 3. Dovedite kursor . 2. Dobijamo dijaloški okvir gde možemo odabrati sledeće opcije: Sentence case – prvo slovo svake označene rečenice biti će veliko. 3. Odaberite Format. Označite dio teksta koji želite mijenjati 2. dr Željko Marčićević 121 . a ostala slova mala (kao u rečenici (sentence)).Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija PROMENA OBLIKA SLOVA Ukoliko želimo da promenimo oblik slova idemo na Format/Change case. 3. Nova sekcija se pravi na sledeći način: 1.pokazivač na mesto gde želite stvoriti novu sekciju Izaberite Insert.

na istoj poziciji i istog su formata. neophodno je postaviti brojeve stranica na svaku stranu teksta. Tasteri: • OK .dodatno nameštanje brojeva stranica • • Number Format .zatvaranje dijaloškog okvira bez postavljanja brojeva stranica Format .gde će biti smešteni brojevi stranica: • Top of Page . kao što su knjige. dr Željko Marčićević .uz desni rub • Center . a podnožja (Footer) na dnu svake stranice unutar dokumenta.pri vrhu stranice • Bottom of Page .pri dnu stranice Alignment .horizontalna pozicija brojeva stranica • Left .pokazu kako će izgledati brojevi stranica.s vanjske strane (na spoljnjim rubovima) Show Number on first page .na sredini • Inside .postavlja brojeve stranica u dokument • Cancel .biranje oblika brojeva stranica Start At . ZAGLAVLJE I PODNOŽJE (HEADER AND FOOTER) Ukoliko želite da vaši dokumenti izgledaju profesionalnije i da budu sa više stila. upotrebite "Header and Footer" (zaglavlje i podnožje).s unutarnje strane (na unutrašnjim rubovima) • Outside .uz levi rub • Right . Straničenje se vrši tako što se najpre odabere opcija Insert/Page Numbers.upis broja od kojeg će početi označavanje stranica .prikaz broja stranica na prvoj stranici Preview .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Otvara se dijaloški okvir sa sledećim mogućnostima: Position . Header-i se pojavljuju na vrhu svake stranice. prospekti i slično. Novi Sad STRANIČENJE (PAGINACIJA) DOKUMENATA U većini dokumenata. 122 Doc.

Idite na "View" meni i izaberite opciju "Header and Footer". Sada možete recimo uneti naslov dokumenta u zaglavlje i odgovarajuće ga formatirajte. tako da je jasno odvojen šta pripada stranici a šta zaglavlju/podnožju. Da bi se to ostvarilo prvo je potrebno znati koja se veličina tabele želi kreirati (u redovima i kolonama). prethodno napisan dokument. Otvorite MS Word i neki vaš. pronañite vašu sliku na disku i jednostavan dvoklik će je ubaciti u zaglavlje/podnožje. 11. Ukoliko se plašite da će vaša grafika preći preko linije margina. i taj naziv će se pojavljivati na svakoj stranici. RAD SA TABELAMA Tokom procesa obrañivanja teksta pojavljuje se potreba da se u tekstu kreiraju i odreñene tabele.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 11-50 Header i footer Kreiraćemo zaglavlje koje se pojavljuje na svakoj stranici dokumenta koji štampamo. grafiku. Kada je prozor header/footer otvoren ostali tekst na stranici je zasivljen i nedostupan za korigovanje.9. U telo zaglavlja/podnožja moguće je dodati i tako još više obogatiti vaš rad. Ukoliko imate gotov crtež ili sliku otvorite "Header and Footer". i otvoriće vam se Header gde možete da unosite tekst. Sve ovo gore navedeno se odnosi i na footer/podnožje. postavite pokazivač na mesto gde želite da ubacite grafiku i izaberite sa padajućeg menija "Insert" opciju "Picture->From file". znači i zaglavlje i podnožje mogu da se postave istovremeno i da budu isti na svakoj stranici. Ovde možete izvesti i straničenje dokumenta i to tako što postavite kursor na mesto gde želite da se pojavljuju brojevi strana i jednostavno pritisnite taster "Insert page number" koji se nalazi na "Header and Footer" paleti alata. Zatim se izabere opcija Table/Insert Table. Na mestu gde se želi ubaciti tabela potrebno je postaviti kurzor. Ostali deo procesa je veoma jednostavan. straničenje i dr. i obrnuto kada zatvorite ovaj prozor elementi zaglavlja postaju sivi i nedostupni za obradu. podesite veličinu margina na manju veličinu. dr Željko Marčićević 123 . izborom menija "File->Page setup". U okviru ovog dijalog prozora kraj naslova Doc. Zapazite da se istovremeno sa pojavom zaglavlja/podnožja pojavljuje i "Header and Footer" paleta sa alatkama.

kraj naslova Number of Rows unesemo broj redova tabele. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Brži način kreiranja tabele je kada na Standard Toolbar-u izaberemo izaberemo ikonu Insert Table. Slika 11-52 Kreiranje tabele Kada to odradimo dobija se tabela kao na sledećoj slici: Slika 11-53 Prikaz tabele U okviru menija Table prisutne su opcije za dodavanje nove kolone (Insert Columns). brisanje kolone (Delete Columns). izabiranje reda 124 Doc. Novi Sad Number of Columns unesemo broj kolona tabele. Slika 11-51 Kreiranje tabele Broj kolona i redova odreñujemo jednostavno povlačenjem miša preko polja tabele. a kraj naslova Column Width unesemo širinu kolone ili ostavimo na Auto pa će Word sam odrediti širinu kolone.

a zatim kliknemo na Table/Distribute Columns Evenly. 3. 4. ako ste u prethodnom pasusu Doc. ili od dole prema gore i obratno. nova tabela preuzima formatiranje karaktera i celog pasusa od prethodnog pasusa. A ako želimo da su nam dva ili više redova istih širina. Slika 11-54 Promena širine kolone kod tabele Ako želimo da su nam dve ili više kolona budu istih širina. moramo ih najpre označiti (pocrniti). Text Direction – tekst može biti ispisan od levog ruba prema desnom. moramo ih najpre označiti. dr Željko Marčićević 125 . a može se promijeniti način pisanja teksta na sledeći način: 1. Označite ćeliju u tabeli Odaberite Format. Na isti način se radi i sa redovima. Promena širine kolone vrši se na taj način što sa strelicom miša stanemo na liniju koju želimo da pomerimo i kada se strelica pretvori u indikator kao na narednoj slici onda pomeramo liniju levo ili desno do željene širine. Treba napomenuti da se dodavanje reda ostvaruje ispred reda u kojem je trenutno postavljen kurzor. Ovo znači da. 2. a zatim kliknemo na Table/Distribute Rows Evenly. Text Direction Odaberite način pisanja Odaberite OK Automatsko formatiranje tabela Kada u Word-u želite da napravite tabelu i pozovete komandu za kreiranje.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (Select Table).

Novi Sad pisali u fontu Arial. ali ne u svaki. postavite kurzor (tačku umetanja) na bilo koje mesto u tabeli i izaberite padajući meni "Table -> Table AutoFormat".Visoka poslovna škola strukovnih studija. Da bi ovo uključili potvrdite opcije "Last Row" ili "Last Column". Šta znači sortirati? To znači da 126 Doc. dr Željko Marčićević . da isključite. Svaku od opcija u dijalogu možete da uključite tj. Pojaviće se dijalog kao na slici. Da bi ste aktivirali ovu opciju u već postojećoj tabeli. jednostrukim proredom. sa npr. prema već unapred definisanim podešavanjima Word će primeniti elemente: Borders. Shading i Font iz datog formata.". MS Word vam pruža mogućnost da automatski formatirate vaše tabele na osnovu 42 šablona koji dolaze uz Word. gde možete postaviti neke sume. da će u njima biti neki naslovni sadržaj. Osim toga potvrñivanjem opcije "Color" moćićete da primenite druge boje u gotov šablon. Word i njegova ugrañena formatiranja često u sebi obuhvataju i formatiranja prve kolone (First Column) i prvog naslovnog reda (Heading Row).. Da napomenemo samo da kada izaberete ovakav način formatiranja uključuje se i opcija "AutoFit to Content" koja čini da se svaka ćelija "skupi" ili "raširi" tako da bi mogla da se smesti i najšira ćelija u tabeli. Slika 11-55 Auto Format Ukoliko želite da formatirate novu tabelu. na raspolaganju vam je funkcija AutoFormat. Da bi odabrali neki od ponuñenih formata kliknite u okvir liste "Formats". ovo formatiranje će se primeniti i na tabelu. Kada izvršite sva podešavanja. Za ovu opciju. veličine 9pt. Desno u malom prozoru "Preview" možete pogledati šta da očekujete od primenjenog formatiranja. Na ovaj način Word pretpostavlja da ćete sigurno želeti da imate posebne. pritisnite "OK". kolonu. zbirove itd. Takoñe slična opcija važi i za poslednji red tj. izaberite opciju za kreiranje "Table -> Insert -> Table". te u dijalogu "Insert Table" izaberite standardne opcije o broju redova i kolona. prvu kolonu i prvi red tj. Sortiranje tabela Verovatno ste se do sada susreli sa problemom kako sortirati podatke u Word-ovoj tabeli po nekom osnovu. a zatim kliknite na dugme "AutoFormat..

a numeričke od najmanjeg ka najvećem • Po opadajućem redosledu (Descenting) reña tekstualne podatke unazad po abecednom redu (od Z ka A). i datumske od najbližeg ka najdaljima. numeričke od najvećeg ka najmanjem. ne morate da brinete o redosledu unosa. Antiću ostaju isti. datumskom. Kliknite u kolonu po kojoj želite da sortirate tabelu Zatim kliknite na dugme "Sort Ascending" ili "Sort Descending" u zavisnosti od željenog redosleda Ova dugmad se nalaze na paleti "Tables and Borders".. Primetite da sadržaj svakog reda-linije ostaje nepromenjen kada se izvrši prearanžiranje u tabeli. jednostavno ih upišete i potom pozovete funkciju sortiranja po abecednom redosledu.". ili numeričkom redosledu). datumske po datumima. ma gde da se premeste sortiranjem. Korist od ove funkcije je velika. tj. i nju ne uvrštava u sortiranje. složenije sortiranje dobijate pozivom opcije "Table -> Sort. podaci o npr. jer ako npr. Još jedna od naprednih opcija Word-a je da softver automatski prepozna da je prva linija-naslovna linija. dr Željko Marčićević 127 . Sve tabele se mogu sortirati na dva načina: • Po rastućem redosledu (Ascending) reña tekstualne podatke po abecednom redu. Izborom ove opcije otvara vam se novi dijalog prozor: Doc. 3. Sortiranje na ovaj način se vrši kada imate jednostavnije podatke.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija ćemo sve podatke u tabeli prearanžirati (promenićemo im položaj po redovima) i to po različitim osnovama (po abecednom. koju ako ne vidite možete dobiti izborom menija "View -> Toolbars -> Tables and Borders" Na slici imate primer koji plastičnije pokazuje šta dobijamo kao izlaz kada primenimo sortirajuću funkciju. Slika 11-56 Sortiranje podataka Najjednostavniji i najbrži način za sortiranje je: 1. unosite podatke o zaposlenima u vašoj firmi.. 2.

ako nije možete uneti veoma složene formule koje rade sa podacima u tabeli. Najčešća funkcija u tabelama je nekakvo sabiranje spiska brojeva. automatski će se ažururati i rezultujuće polje. Naravno. a ako ste ovaj prozor pozvali kada se kurzor nalazio u rezultujućem polju. Kada budete menjali brojeve u tabelama. U sledećim poljima "Then by". a ovo je uz pomoć Word-ove funkcije "AutoSum" vrlo lako. koji dobijamo izborom menija "Table > Formula". broj funkcija koje Word podržava je mnogo manji od Excela. Prva leva ćelija ima oznaku "A1". birate sledeća polja za sortiranje. u tabelama možete koristiti i reference (adrese polja) kao u Excel-u. Kada napravite spisak brojeva. Pojaviće se novi dijalog prozor. Takoñe. Korišćenje formula u tabelama Verovatno niste znali da je i u MS Word-u moguće u običnim tabelama koristiti formule i vršiti razne proračune. Na kraju kliknite na "OK" i tabela će biti u željenom redosledu. a šta ukoliko nam trebaju složenije funkcije. postavite kurzor ispod liste. ako vam je potrebno. već možete upotrebiti ugrañene funkcije u samom Word-u. Tada ćemo za unos koristiti dijalog prozor "Formula". kao u Excel-u. ali vam se često i sam rad u Excel-u svodi na korišćenje nekoliko osnovnih funkcija. videćete i samu formulu "SUM (Above)". Date. Ona se koriste u slučajevima kada u prethodnom polju postoje dva ista podatka (npr. Onu vrednost koju dobijete kao rezultat možete formatirati pritiskom na padajuću listu "Number format". Ovo je bio primer jednostavnog izračunavanja. u našem slučaju dva ista prezimena). Novi Sad • • • U prvom polju "Sort by" pojavljuje se polje iz koga ste pozvali dijalog. pritiskom na "F9". Potom preko radio-dugmadi birate opcije: uzlazni ili silazni redosled. i zatim na paleti alatki "Tables and Borders" kliknite dugme "AutoSum". ne morate uvoziti Excel radne listove. koja će sabrati sve vrednosti iznad (ili levo) date ćelije. Word će po zadavanju komande u ćeliju uneti funkciju "Sum". Number) radi preciznijeg sortiranja. tako što selektujemo rezultujuće polje i pritisnemo taster "F9". Redovi su 128 Doc. u listi "Type" birate tip podataka za sortiranje (Text. dr Željko Marčićević . Formule unete na ovaj način u dokument su u stvari automatska polja i ažuriraju se kao i ostala polja.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ako je to ono što ste želeli samo pritisnite "OK". desno pored nje je "B1" itd. Zato kada pišete neki izveštaj u Word-u koji sadrži tabele.

a kolone slovima abecede. naslovni red). i potom pritisnite dugme "Align". Right i Center). Kliknite na jedno od devet dugmadi i izvršićete željeno poravnavanje sadržaja ćelija. željeni blok ćelija ili celu tabelu.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija predstavljeni brojkama. moguće je izvršiti poravnavanje na devet načina. od kojih svaki odgovara za odreñeno poravnanje. u dnu ćelije i u samoj sredini ćelije. moraćete da postavite sadržaj ćelija prvog reda. Tako na primer. što znači podešavanje poravnanja sadržaja u ćelijama i postavljanje sadržaja pod odreñenim uglom. Slika 11-57 Poravnanje sadržaja U Word-u postoji još tri poravnavanja koja se odnose na poravnavanje po vertikali. Pojaviće vam se lista od devet dugmića. što se može i naslutiti na osnovu crteža na dugmićima. Da bi izvršili detaljno poravnavanje. Sa ovom opcijom možete slobodno da eksperimentišete sve dok ne dobijete da sadržaj u vašim ćelijama ne bude sasvim jasan i čitljiv. tačnije mali truglić desno od dugmeta. Izborom ovih dugmića vrši se željeno poravnavanje sadržaja ćelija. a to su pozicioniranja na: vrhu. a to su podešavanja preko dugmadi na Formatting paleti (Align: Left. Možete da pritiskate Doc. i kliknite dugme "Change Text Direction" na paleti alatki "Tables and Borders". pisaćete: =A1+B1. pod uglom od 90 stepeni u odnosu na ostali tekst). Da bi ovo uradili selektujte željene ćelije (obično prvi. Ona osnovna podešavanja verovatno već poznajete. U slučaju da vam nekad zatreba da u jednu tabelu postavite više kolona i da njihov naslovni red bude potpuno čitljiv. ako želite da saberete vrednosti u prvoj levoj ćeliji (A1) i vrednost ćelije desno od nje. prvo selektujte ćeliju. Poravnavanje sadržaja u ćelijama tabele Kada unesete podatke u neku tabelu preostaje vam samo da izvršite kompletno formatiranje sadržaja u ćelijama. Što se tiče poravnavanja u tabelama. na paleti alatki "Tables and Borders". na bok (tj. dr Željko Marčićević 129 .

Rešenje se nalazi u upotrebi tabulatora. 130 Doc. postavlja se problem poravnavanja datih cifara. Kliknite na lenjir. selektujte ćelije u kojima se nalaze cifre (ne i naslovnu ćeliju). Kliknite na njega onoliko puta dok ne dobijete decimalni tabulator. i iz priručnog menija izaberete opciju "Text Direction". Ukoliko izaberete i naslovnu ćeliju. stop tabulatora sa decimalnom tačkom. Evo kako da poravnate cifre u jednoj koloni tabele po decimalnoj tački: 1. Ako koristite standardne mogućnosti za poravnavanje: Left. Poravnavanje po decimalnoj tački Kada kreirate tabelu koja u sebi treba da sadrži i brojčane podatke sa odreñenim brojem decimala. tamo gde želite da postavite tabulator. U već pripremljenoj tabeli sa ciframa. i to "decimalnog tabulatora" (tabulator sa decimalnom tačkom). 3. izaberite padajući meni "View > Ruler". tj. 2. Novi Sad dugme sve dok ne dobijete željenu poziciju teksta. Levo od horizontalnog lenjira. Right. tačku gde će se poravnavati cifre po decimalnom zarezu. dr Željko Marčićević . Ovo isto možete dobiti. nećete dobiti željeni rezultat.indikator. Otvoriće vam se dijalog prozor u kome jednostavnim klikom na željeni smer teksta vršite podešavanje smera sadržaja ćelija (ne mora samo tekst da bude u pitanju). nalazi se dugme za promenu tabulatora. Center i Justify. ako selektujete ćelije i pritisnete desni taster miša. Ako ne vidite lenjir.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Na lenjiru će se pojaviti oznaka . tekst (u datoj ćeliji) će se poravnati levo od tabulatora.

kliknite na oznaku tabulatora i vucite levo. koja se piše velikim slovom. koji je Word ispravio i veliko "I" jer "pretpostavlja" da se radi o engleskoj zamenici "I" (engl. Doc. kao reper za bolje pozicioniranje. ili desno.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Da bi bolje podesili poziciju cifara u ćelijama koje ste selektovali. koristeći Word primetili da se ukucavanjem teksta dogañaju i ispravke vaših grešaka. Dok budete prevlačili tabulator. "ja"). i sa druge strane. Preñite na karticu "Replace" i u samoj sredini dijalog prozora videćete sa jedne strane listu reči i izraza napisanih pogrešno. ALATKA AUTOCORRECT Verovatno ste već. te iste reči i fraze kakve će biti nakon ispravke. Da bi videli koje se greške u kucanju ispravljaju pozovite meni "Tools -> AutoCorrect" i dobićete dijalog prozor "AutoCorrect" (kao na slici). Slika 11-58 Autocorrect Najverovatnije ste se susreli sa ispravkom veznika "i" u srpskom jeziku. Ova ispravka i mnoge druge ispravke pravopisnih grešaka su deo Word-ove alatke AutoCorrect. dr Željko Marčićević 131 . na ekranu će se pojaviti isprekidana vertikalna linija.

piše velikim slovima prva slova dana Correct accidental usage of caps lock key .Visoka poslovna škola strukovnih studija. njihove ispravke. 132 Doc. pozovite prethodni dijalog prozor i u polje "Replace" unesite pogrešno napisanu reč. Na kraju vam ostaje samo da potvrdite unos pritiskom na dugme "Add". a u polje "With" pravilno napisanu tu istu reč. tj.ispravlja tekst ako smo slučajno imali uključena velika slova (Caps lock tipku).prvo slovo rečenice pretvara u veliko Capitalize names of days . isključivanjem ove mogućnosti neće se zamjenjivati kratice tekstom bez obzira na to da ih imamo u AutoCorrectu. Slika 11-59 AutoCorrect "AutoCorrect" dijalog prozor i kartica "Replace" ima još tri bitne opcije. Da bi ova alatka uopšte proveravala tekst koji pišete proverite da li je potvrñen okvir za potvrdu "Replace as you type". Novi Sad Jedna od dobrih karakteristika ovog alata je ta. Kada uočite neku. Replace text as you type . Ukoliko imate neke kratice u AutoCorrectu ova mogućnost mora biti uključena. Riječ iVAN zamijeniti će rječju Ivan.ispravlja dva velika slova na početku rečenice na jedno (ako smo predugo držali tipku Shift) Capitalize first letters of sentences . polja za potvrdu: Correct two initial capitals . dr Željko Marčićević . da i vi možete dodati svoje greške koje najčešće pravite.zamjenjuje kratice tekstom (naravno. kada možete da uočite najfrekventnije greške. ako se nalaze u AutoCorrectu). Najbolji način da dodate listi nove greške je kada kontrolišete sopstveni dokument.

Ponovite postupak za sva polja. Upišite vrednosti u polja i odaberite Add New. Open data Source i dokument iz Excela.Active Window Odaberite Get Data. U izvornom dokumentu iz trake koja se pojavila odaberite Insert Merge Field i odaberite polje. 3. Word će tada umesto polja ubaciti njihove vrednosti i napraviti više dokumenata (već prema tome koliko smo podataka upisali). 6. Taj dokumenet možete pohraniti i ispisivati prema želji. Mail Merge pa taster Merge 11. Ponovite postupak za više vrednosti i odaberite OK 9. Odaberite Tools. Data Source 8. U tom obrascu menja se samo npr. Cirkularno pismo je standardizovano pismo koje želimo poslati na više adresa. Za promenu podataka (polja) koja se mijenjaju odaberite na traci s alatima (u izvornom dokumentu) alat Edit Data Source.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Mail Merge Omogućava stvaranje tzv. Odaberite Edit. Envelopes and Labels 1. Ponovite taj korak za više polja i kada ste upisali sva polja odaberite OK. 5. Upišite naziv dokumenta pod kojim želite pohraniti te podatke 7. adresa primaoca itd. cirkularnih pisama. Pohranite ga pod nekim nazivom. Doc. Odaberite taster Merge u dijaloškom okviru koji se pojavio Word je sada napravio cirkularno pismo koje možete pregledati ako odaberete PrintPreview. a obrazac u drugi te ih spojimo po potrebi.) 10. 2. Ime i prezime. 4. Mail Merge Odaberite Create. Polja koja se mijenjaju moguće je upisati u programu Excel samo što će se tada u koraku 2 odabrati Get Data. Sredite po potrebi izvorni dokument (takko da nema nepotrebnih razmaka itd. Form Letters. Word nam omogućava da ta polja koja se menjaju upišemo u jedan dokument. Izrada cirkularnih pisama Napravite standardizovan obrazac u koji ćete ubacivati polja. dr Željko Marčićević 133 . Create Data Source Sa Remove Field Name uklonite sva Wordova polja U listu Fileld Name upišite naziv polja (bez razmaka) i odaberite Add Filed Name. Tools.

From Left . U listama Delivery Address i Return Address odreрujemo položaj pojedine adrese na omotnici (From Top . dr Željko Marčićević .udaljenost od gornjeg ruba. 2. latinske nazive pojedinih biljaka npr.odreñuje se veličina omotnice U listi Envelope Size biraćemo veličinu omotnice. te upisujemo veličinu omotnice. Pri tome. Novi Sad Omogućava ispis adresa na omotnice za pisma. Kada počinjete ispisivati adrese dobro je prvo probati na jednom papiru pa prema tome namestiti potrebne parametre. Delivery Address . 4. Unos u Autotext 1. 2.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Tako si npr.upišite adresu pošiljaoca (vašu adresu) Options Envelope options .odreрuju se parametri važni za ispis na pisaču kako ćemo stavljati omotnicu i iz koje ladice će pisač uzimati omotnice. KORIŠĆENJE AUTOTEXTA Omogućava pohranjivanje teksta koji se kasnije može pozvati skraćenicom i pritiskom na tipku F3. Upišite reč Odaberite Insert.udaljenost od levog ruba) Printing Options . mesece. za ponedjeljak pon) i pritiskom na tipku F3. a po potrebi ih pozivati ispisom skraćenice (npr. ako nismo pronašli veličinu naše omotnice biranjeemo Custom size. omotnice na koje će se ispisivati stavljaju se u drugi ulaz za papir na štampaču (obično ima malu sličicu kuverte). Autotext i New (ALT+F3) Upišite skraćenicu Odaberite OK ili pritisnite tipku Enter Korišćenje: 1. Za ispis adrese na omotnici biraćemo taster Print. ili nečeg drugog. Upišite kraticu Pritisnite tipku F3 (sada se na mestu kratice mora ipisati tekst) 134 Doc.upišite adresu primatelja Return Address . 3. možemo u Autotext staviti nazive dana u nedelji.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

11.10. UNOS SIMBOLA U TEKST
U tekstu ponekad treba da unesemo simbole koje nemamo na tastaturi. Tada se služimo ovom mogućnošću. Moguće je umetnuti simbole iz pojedinih fontova (kojih nema na tastaturi) ili neke druge znakove 1. Insert, Symbol

Delovi dijaloškog okvira: Font - biranje fonta iz kojeg će se prebacivati Subset - biranje podskupa znakova fonta Tasteri: AutoCorrect - omogućavanje unosa simbola preko utocorrecta Shortcut Key - dodeljivanje prečice za unos simbola Insert - unos simbola u tekst Cancel - zatvaranje dijaloškog okvira bez unosa simbola Umetanje simbola: 1. Insert, Symbol 2. Na kartici Symbol odaberite simbol koji želite umetnuti 3. Odaberite taster Insert KOMENTARI U dokument se može dodati komentar za lakše razumevanje delova teksta. Komentar se neće ispisati na štampaču, on služi samo kod pregledavanja teksta na ekranu. Dodavanje komentara: 1. Insert, Comment 2. Upišite komentar 3. Odaberite Close Na mestu gde je postavljen komentar pojavljuje se žuta boja. Pregled komentara 1. View, Comments Brisanje komentara 1. Desnom tipkom miša kliknite na oznaku komentara - žutu boju 2. Iz letećeg menia odaberite Delete Comment

Doc. dr Željko Marčićević

135

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Promena komentara 1. Desnom tipkom miša kliknite na oznaku komentara - žutu boju 2. Iz letećeg menia odaberite Edit Comment 3. Promijenite komentar 4. Izaberite Close. Pisanje napomena po marginama Često ste bili u prilici, da u novim izdanjima knjiga vidite napomene koje su izvučene vam linije ostalog teksta i nalaze se u marginama (uglavnom levoj margini). Osim ovih knjiga i vi sami možete uz pomoć Word-a dodati ovakve elemente stranici, radi recimo privlačenja pažnje čitaoca na neki sadržaj ili za davanje detaljnijeg kontekstnog objašnjenja.

Slika 11-60 Pisanje napomena

Odmah da kažemo, da bi uopšte pisali po marginama to je jedino moguće uz pomoć okvira (frame) ili tekst polja (textbox). Evo i kako da dodamo tekst marginama: 1. Otvorite novi dokument, pa izaberite meni "File > Page Setup...". Preñite na karticu "Margins", i povećajte vrednosti veličina margina. Mi ćemo na primer, povećati levu marginu (polje Left) na 45 mm. Ovde treba voditi računa o tehničkim mogućnostima vašeg štampača, tj. da li štampač može da štampa na marginama i od koje veličine. Kada ste podesili kliknite na "OK". 2. Izaberite meni "Insert > Text box", pokazivač će promeniti oblik u krstić, i "iscrtajte" novo tekst-polje na površini leve margine. 3. Uz pomoć ručica (mali beli kvadratići) podesite veličinu tekstpolja na odgovarajuću. 4. Kliknite u tekst-polje i unesite napomenu, te formatirajte tekst. Formatiranje treba da bude drugačije od okolnog teksta, radi odvraćanja pažnje čitaoca (kao na slici). 5. Ako vam smeta linija okvira oko teksta, kliknite na liniju
136 Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

okvira, te ponovo kliknite desnim tasterom, pa izaberite opciju "Format Text Box...". Preñite na karticu "Colors and Lines", i u listi "Color" izaberite "No Line", te kliknite na "OK". Po prethodno opisanoj proceduri možete dodati neodreñen broj napomena. Kada postavite tekst-polja i upišete komentar, možete ih kasnije vrlo lako premeštati (u zavisnosti od potrebe). FUSNOTE Koriste se za dokumentiranje citata. Mogu se smestiti na kraj svake stranice ili na kraj dokumenta. 1. 2. 3. 4. Postavite pokazivač na mesto gde želite dodati fusnotu Odaberite Insert, Footnote Upišite tekst fusnote Kliknite mišem u tekst dokumenta

Delovi dijaloškog okvira: Insert Footnote - fusnota na kraju stranice Endnote - fusnota na kraju dokumenta Numbering AutoNumber - automatsko brojanje - word sam broji fusnote Custom mark - fusnotu možete označiti nekim znakom Symbol taster - otvara se dijaloški okvir iz kojeg možete odabrati neki simbol za označavanje fusnota Taster Options - otvara dodatne mogućnosti za postavljanje fusnota i brojanje fusnota Brisanje fusnote 1. 2. Označite broj fusnote u dokumentu Pritisnite tipku Delete KREIRANJE SADRŽAJA Ako vaš dokument ima više stranica korisno bi bilo dodati sadržaj. Word može automatski dodati sadržaj ako ste za naslove koristili njegove stilove (Heading 1 do Heading 9). U suprotnom morate sdržaj raditi "ručno". 1. Naslove u dokumentu pišite stilovima Heading
137

Doc. dr Željko Marčićević

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

2. 3. 4. 5. 6.

Postavite pokazivač na mesto na kojem želite sadržaj Odaberite Insert, Index and Tables Odaberite karticu Table of Contents Odaberite oblik sadržaja Odaberite taster OK AŽURIRANJE SADRŽAJA

Kada pozovete opciju za automatsko kreiranje sadržaja nakon svih promena, Word će korektno napraviti celokupnu tabelu sadržaja. Ali, šta se dešava ako dodate dokumentu još neki tekst u nekoliko celina, sa novim naslovima? Desiće se to, da se sadržaj neće promeniti, tj. neće se "osvežiti" novim podacima (naslovima i podnaslovima). Ovo je zbog toga što Word sadržaj dokumenata kreira pomoću automatskih polja (engl. fields), koja se ne ažuriraju automatski, već uz vašu pomoć. Kada želimo da osvežimo sadržaj dokumenta, uradićemo sledeće: • Dovedite pokazivač miša iznad sadržaja i pritisnite desni taster miša, te izaberite opciju "Update Field" iz kontekstnog menija. Pojaviće se novi dijalog prozor (kao na slici), u kome možete da birate izmeñu dve opcije:

Slika 11-61 Ažuriranje sadržaja

Update page numbers only - izborom ove opcije osvežićete, tj. ažurirati samo brojeve stranica u sadržaju. Ovu opciju ćete koristiti kada niste dodavali nove naslove dokumentu, već ste samo izvršili reorganizaciju tekućeg dokumenta. Update entire table - ovom opcijom ažurira se celokupni sadržaj. Ako izaberete ovu opciju sva formatiranja na sadržaju koja ste napravili će biti izgubljena. Jedan savet, ukoliko ste dodavali i reorganizovali naslove, a vršili ste dodatna formatiranja sadržaja, da ne bi izgubili utrošeni trud i rad osvežavanjem celog sadržaja - nove naslove dodajte ručno na mestu gde bi trebali da budu.

138

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

INDEKS ODREDNICA Verovatno ste do sada već videli na kraju neke knjige - indeks pojmova. Ovaj indeks beleži svako pojavljivanje odreñenog teksta (odrednice), unutar knjige. Ako vam je ovako nešto potrebno, moguće je da to dobijete i u MS Word-u: 1. 2. 3. Selektujte tekst koji želite da indeksirate. Pritisnite kombinaciju "Alt+Shift+X", otvoriće vam se dijalog prozor "Mark Index Entry". Možete prepraviti tekst koji se nalazi u polju "Main Entry", na ovaj način će Word da sve pojave selektovanog teksta pronaći u tekstu i obeležiti. Potom, u zavisnosti od toga da li želite da indeksirate pojedinačno pojavljivanje ili višestruko, kliknite dugme "Mark" (markiranje jedne odrednice) ili "Mark All" (višestruko markiranje odrednice u celom tekstu). Na kraju izaberite "Close".

4.

5.

Da bi videli koje je sve izraze Word obeležio, kliknite na dugme "Show/Hide" na Standard paleti alatki. Nekada će vam biti potrebne višestruke odrednice u indeksu, da bi čitaocima još više pomogli u navigaciji kroz tekst. Pododrednice možete koristiti kada imate višestruko pojavljivanje odreñene odrednice, i kada se odrednica pojavljuje u različitim značenjima. Na slici imamo primer indeksa koji se nalazi na kraju knjige, gde možete videti odrednicu "Operatori" i odreñeni broj pododrednica. Evo kako da dobijete ovakvu hijerarhiju:

Slika 11-62 Index pojmova

1. 2.

Selektujte tekst koji želite da indeksirate. Pritisnite kombinaciju "Alt+Shift+X", otvoriće vam se dijalog prozor "Mark Index Entry".

Doc. dr Željko Marčićević

139

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

3.

4.

5.

U polje "Main Entry", unesite naziv odrednice koja je glavna, hijerarhijski viša, a u polje ispod unesite kontekstnu poodrednicu. Možete potom takoñe da indeksirate jednu pododrednicu ili sva pojavljivanja te odrednice u tekstu. Kliknite dugme "Mark" za markiranje jedne pododrednice ili "Mark All" za višestruko markiranje date pododrednice. Na kraju izaberite "Close".

Kada smo na ovaj način kreirali indeks, biće potrebno i da ga navedemo na kraju teksta. Postavite kurzor na kraj teksta i pozovite meni "Insert > Index and Tables". Otvoriće vam se novi dijalog prozor u kome preñite na karticu "Index" i jednostavno bez dodatnih podešavanja kliknite na "OK". Dobićete indeks pojavljivanja odreñenih odrednica u tekstu, kao na slici.

11.11. SLIKE
U dokument se mogu staviti slike i na taj način ulepšati dokument. Word ima kolekciju sličica koje možete upotrebljavati u vašim tekstovima (tzv. ClipArt sličice), a mogu se dodati i druge slike (sa Interneta, skenirane slike itd.). Dokument koji sadrži slike je po veličini puno veći od odnog koji ih nema pa ćete kod prenosa takvog dokumneta sažeti podatke (pomoću WinZip). Umetanje ClipArt sličice 1. 2. 3. 4. Postavite pokazivač na mesto gde želite sličicu Odaberite Insert, Picture, ClipArt Kliknite na sličicu koju želite Odaberite Insert

Osim ClipArtova u dokument se mogu ubaciti tzv AutoShapes objekti - strelice, razni likovi itd. Umetanje takvih oblika: 1. Odaberite Insert, Picture, AutoShapes 2. Na traci s alatima odaberite jednu grupu i nakon toga oblik koji želite 3. Nacrtajte objekt u dokumentu (mišem odredite veličinu) Promena slike: 1. Odaberite sliku (jednom kliknite mišem na nju) - slika mora
140 Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

2. 3.

oko sebe dobiti kvadratiće Odaberite Format Picture iz letećeg menia Napravite izmjene koje želite i odaberite OK

Isto tako promene na slici mogu se raditi ako se uključi Picture traka s alatima. Alati na Picture traci s alatima: Insert Image - umetanje slike Image Control - izrada vodenog žiga (Water Mark), pretvaranje slike u crno bijelu (Black and White), sivu (GrayScale) ili vraćanje na početni oblik (Automatic) More Contrast - povećanje kontrasta Less Contrast - smanjenje kontrasta More Brightness - osvjetljavanje slike Less Brightness - zatamnjenje slike Crop - rezanje dela slike Line Style - oblik crta Text Wrapping - pozicija teksta oko slike Format Object - promena slike Set Transparent Color - biranje boje koja će biti u boji podloge Reset Picture - brisanje promena sačinjenih na slici Promena WordArt objekta 1. 2. 3. 4. 5. Označite WordArt objekt koji želite mijenjati Kliknite jednom desnom tipkom miša Iz letećeg menia odaberite Format WordArt Izvršite željene promene unutar dijaloškog okvira Odaberite OK

Pojavljuje se dijaloški okvir sa sledećim mogućnostima:Kartice: Colors and Lines - odreрivanje boje kojom je objekt ispunjen (Fill) ili oblika linije (Line). Size - veličina objekta Position - pozicija objekta s obzirom na stranicu ili pasus Wrapping - pozicija objekta s obzirom na tekst PREKLAPANJE OBJEKATA U slučaju da je vaš Word dokument pretrpan slikama, grafikonima, tekst okvirima i drugim oblicima (sve ih zajedno nazivamo - objekti), mora da dolazi i do njihovog preklapanja na stranicama. Ali ovo
Doc. dr Željko Marčićević 141

sloj za vodene žigove. dr Željko Marčićević . Bring Forward . ovaj sloj je poslednji u hijerarhiji slojeva. jedan ispod drugog primere za . e. Ova opcija je u Word-u ureñena preko koncepta slojeva. Novi Sad preklapanje ne mora da bude stihijsko. 2. 142 Doc. Na slici možete videti. a objekti na donjem su preklopljeni tekstom. prvi gornji sloj . sledećim redom: Bring to Front .premeštanje objekta sa pozadinskog sloja u prednji-gornji sloj. tj. Send Behind Text . slično slojevima u Photoshop-u. naše "srce" može se iscrtati više puta u recimo pozadinskom sloju i oni se mogu meñusobno preklapati. na njega možemo direktno da utičemo. Kliknite desnim tasterom miša iznad datog objekta.je sloj na kome se nalazi samo tekst.ako su objekti u istom sloju. g.ako su objekti u istom sloju. Objekti i tekst na njemu se nalaze ispod svih drugih slojeva. Postoji slučaj kada se više objekata nalazi na istom sloju.premeštanje objekta sa prednjeg-gornjeg sloja u pozadinski sloj. npr. b.ako su objekti u istom sloju.ako su objekti u istom sloju. Bring in Front of Text . Kako u ovom slučaju odrediti meñusobna preklapanja? Selektujete jedan objekat iz grupe kojem želite da podesite sloj: a. sloj pozadine . Objekti sa gornjeg sloja prekrivaju tekst. 4. sve ovo u zavisnosti na kom sloju se nalazi. h. pa u pozadinskom sloju i na kraju u sloju vodenog žiga. tekst sloj . ili iza nekog drugog objekta. i imamo kao poseban sloj . Preko ovog koncepta odreñujemo da li će se neka slika nalaziti ispred teksta. f.objekti na ovom sloju se nalaze iza objekata koju su na gornjem prednjem sloju. vrši se pomeranje za jedno mesto-poziciju iznad u grupi. c. Send to Back . Slojeve možemo reñati u sledećem redu: 1. 3.objekat koji se nalazi na ovom sloju prekriva sve ostale slojeve-objekte.Visoka poslovna škola strukovnih studija. vrši se pomeranje selektovanog objekta na vrh. d. vrši se pomeranje selektovanog objekta na dno. iz priručnog menija izaberite opciju "Order" Pojaviće vam se lista sa podopcijama.objekat (crtež-srce) u prvom gornjem sloju. Send Backward . vrši se pomeranje za jedno mesto-poziciju ispod u grupi.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 11. dr Željko Marčićević 143 . Odredite veličinu okvira 3. Desnim klikom kliknite na dio grafikona koji želite mijenjati 2. Insert. Odaberite tip i podtip grafikona 4. Picture. Izrada 1. Desnom tipkom miša kliknite grafikona 2. Upišite tekst 4. Kliknite negde izvan okvira Doc. Grafikon označavate tako da dvaput kliknete unutar grafikona. Odaberite tip i podtip grafikona 4. 1. Promena naslova. ose: 1. Desnom tipkom miša kliknite na praznom delu unutar grafikona 2. Text Box 2. Iz menia odaberite Chart Options 3. 3. no za jednostavnije grafikone može poslužiti i Word. Odaberite OK Biranje vrste grafikona: 1. Chart U tablicu koja se pojavila upišite svoje podatke Zatvorite tablicu i po potrebi pomerite grafikon Promena Grafikona: 1. linije se mogu ukloniti itd. boje linija. veličina. boje pozadine. Odaberite OK na praznom delu unutar Napomena: Pri promeni grafikona grafikon mora biti označen. grafikona Insert. Okviru se može menjati položaj. Iz menia odaberite Chart Type 3. Za izradu grafikona specijalizira je program Excel. U dijaloškom okviru načinite promene 3. Odaberite OK OKVIR S TEKSTOM Okvir s tekstom (TextBox) omogućava postavljanje teksta na bilo koje mesto na stranici. 2. GRAFIKONI Neke podatke unutar dokumenta možemo prikazati i u obliku grafikona.12.

Novi Sad Okvir s tekstom možete po želji pomerati tako da dovedete pokazivač miša na okvir i kada miš promijeni oblik vučete miša u željenom smeru. Kliknite jednom izvan izraza 11.0 Odaberite na traci s alatima odgovarajući simbol Upišite podatke. Označite okvir s tekstom (jednom kliknite na njega) 2. 2. OBLIKOVANJE TEKSTA PODEBLJANI TEKST (BOLD) 1. Iz letećeg menia odaberite Format Text Box 4. Pisanje izraza: 1. Kliknite jednom izvan izraza Promena izraza 1. sume. korjene. Dovedite pokazivač miša na rub okvira i pritisnite desnu tipku miša 3. Odaberite OK UMETANJE MATEMATIČKIH IZRAZA Microsoft Equatation objektom ćemo se poslužiti ako treba da u dokument upišemo matematički izraz odnosno izraz koji sadrži matematičke simbole (razlomke. 3. 4. Insert. Microsoft Equatation 3. integrale. dr Željko Marčićević . 144 Označite tekst Doc. grčka slova ili druge znakove). Promenite izraz. Načinite željene promene 5. znakove za operacije.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Označite tekst Na traci s alatima odaberite alat (B) ili pritisnite tipke CTRL+B NAKOŠENI TEKST 1. Promena okvira s tekstom: 1. Izraz upisan na ovakav način predstavlja objekt unutar dokumenta i ne tretira se kao tekst.13. Object. Dvaput kliknite mišem unutar izraza 2. 2. ponovno odaberite na traci simbol itd.

Pre samog markiranja potrebno je izabrati boju kojom se želi markirati tekst. Možda je bolje napraviti kopiju teksta pa nju markirati. Na traci s alatima odaberite alat (I) ili pritisnite tipke CTRL+I PODVUČEN TEKST 1. Označite pasus Doc. UVLAČENJE PASUSA Pasus je moguće pomeriti u levo (Decrease Indent) ili u desno (Increase Indent). Kliknite na alat za markiranje Napomena: Markiran tekst biti će tako i ispisan na pisaču. Na papiru se markiranje vrši fluorescentnim flomasterima. 2. Odaberite strelicu pored alata za markiranje 2. Kliknite na alat za markiranje (završetak) Poništavanje markiranja: 1. dr Željko Marčićević 145 . Uvlačenje odlomka u desno 1.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 2. Označite tekst Na traci s alatima odaberite alat (U) ili pritisnite tipke CTRL+U MARKIRANJE TEKSTA Markiranje teksta povećava čitljivost teksta. Markiranje: 1. Ako ne želite imati markirani tekst na pisaču treba prije ispisa ukloniti markiranje. Odaberite alat za markiranje (kliknite na njega) 2. a za ispis koristiti drugi tekst. Jednim kliknite na riječ none 3. 3. Kliknite na strelicu pored alata za markiranje Jednim klikom miša odaberite boju kojom ćete markirati tekst. Označite tekst koji je markiran 4. Biranje boje za markiranje: a. Označite tekst koji želite markirati. b.

Odlomke možete uvlačiti u levo ili u desno biranjeom alata za uvlačenje koji se nalazi na horizontalnom ravnalu (iznad vašeg teksta).Visoka poslovna škola strukovnih studija. Isto tako. Liste nabrajanja su od velikog značaja. dr Željko Marčićević . Uvlačenje odlomka u levo Pasus koji je uvučen u desno može se uvući ulevo.su liste kod kojih su stavke ureñene po strogom hijerarhijskom rasporedu. i svuda gde je nešto potrebno objasniti. Odaberite alat za uvlačenje u levo. a sve ostale rečenice odlomka na drugo mesto. a u levo vraćati tipkom BACKSPACE. raznih prezentacija. U Word-u za ove potrebe imamo odličnu alatku "Bullets and Numbering". Novi Sad 2. Na taj način može se uvući prva rečenica odlomka na jedno mesto. Označite pasus 2. Liste nabrajanja možemo podeliti u dve kategorije: • brojevne liste (ordered list) . brošura. Odaberite alat za uvlačenje na ravnalu i pomerite ga na željeno mesto. 1. korak po korak. i predstavljene su brojčanim oznakama Slika 11-63 Liste nabrajanja 146 Doc. Odaberite alat za uvlačenje u desno. Označite pasus koji želite uvući 2. odlomke možete uvlačiti u desno tipkom TAB. Postupak: 1. Alat se može odabrati više puta pa će se tekst pomerati u desno. i često nezaobilazne kod udžbenika. Alat se može odabrati više puta pa će se tekst pomerati u levo.

Kada uklonimo liste. Pojaviće se broj jedan praćen tačkom. U slučaju da vam ne odgovara ni Doc. gde je moguće izvršiti i dodatna podešavanja. pa u novom prozoru preñemo na karticu "Numbered". kliknuti "Bullets". Obe vrste lista nabrajanja podržavaju hijerarhiju više nivoa nabrajanja. za izbor odreñene. Osim navedenog načina. Kada želite da završite listu nabrajanja. dr Željko Marčićević 147 .su liste nabrajanja kod kojih nije bitan redosled stavki. označićemo (selektovati) celu listu i kliknućemo dugme "Bullets" ili "Numbering". s tim što ćete na početku umesto dugmeta "Numbering".Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija • znakovne liste (unordered list) . što možete videti ako na "Standard" paleti kliknete "Show/Hide". Brojevnu listu nabrajanja ćemo dobiti tako što izaberemo prethodni meni ("Format > Bullets and Numbering"). s tim što ćete preći na karticu "Bulleted". Na kartici se nalaze uzorci predefinisanih stilova lista nabrajanja. a označene su specijalnim karakterima (simbolima ili grafičkim elementima). Na prethodni način dodajte i ostatak liste. Prethodna priča važi i za znakovne liste. samo kliknite na neki uzorak i kliknite na "OK". liste možemo dobiti i preko menija "Format > Bullets and Numbering".).paragraf. Unesite sadržaj prve stavke i na kraju pritisnite "Enter". potrebno je da znamo da je svaka stavka sada poseban pasus . Da biste najjednostavnije dobili brojevnu listu nabrajanja uradite sledeće: • • • • Na paleti "Formatting" kliknite dugme "Numbering". potom pritisnete taster "Backspace" i obrišete brojačanu oznaku stavke. u zavisnosti od toga koja vrsta liste je upotrebljena. možete da nakon unosa poslednje stavke da pritisnete dva puta taster "Enter" ili da nakon prvog pritiska na "Enter". Podešavanje lista nabrajanja U prethodnom članku smo videli kako možemo da dobijemo liste nabrajanja (numbered list) na jednostavan način. Kada ste pritisnuli "Enter" u narednom redu pojavljuje se oznaka druge stavke (2. U slučaju da želimo da uklonimo oznake nabrajanja (uopšte liste). od kojih će svaki nivo biti posebno označen. Isto važi i za znakovne liste nabrajanja.

Podešavanje brojevnih lista nabrajanja počinjemo u sekciji "Number format". 148 Doc. možete kreirati vlastitu listu. velikim i malim slovima abecede. Sledeće podešavanje je "Bullet Position". jednostavnom promenom lista može da startuje od neke druge cifre. Stil može biti definisan: arapskim brojevima (default). Ako nismo zadovoljni ni jednim ponuñenim. sekcija "Bullet Character" odreñuje izgled znaka . Ukoliko ni ovim niste zadovoljni. odgovarajući karakter možete pronaći u setu nekog drugog fonta. Na ovaj način se menja prethodno opisana tabela karaktera. Novi Sad jedna od ponuñenih lista. i potom kliknite dugme "Customize".. gde odreñujemo: • • Font .." i iz tabele izaberite neki drugi znak. U dijalogu "Bullets and Numbering" klikom izaberite listu koja vam se najmanje sviña. • U sekciji "Number Position" odreñujemo u odnosu na koju stranu će biti poravnat znak nabrajanja i na kojoj će udaljenosti biti od ivice. Number Style . Poslednje podešavanje u dijalogu je "Text Position". kliknite na dugme "Bullet.odnosno izgled samih cifara za nabrajanje. Pojaviće vam se novi dijalog i to "Customize Numbered List" (ako ste se nalazili na brojevnim listama) ili "Customize Bulleted List" (ako ste se nalazili na znakovnim listama). kliknite na dugme "Font. i prve linije) od leve margine.naše liste ne moramo otpočeti od jedinice.ovde odreñujemo stil nabrajanja. koji će biti upotrebljen za nabrajanje. rimskim brojevima. kojim odreñujemo udaljenost ostalih linija stavke (ne. sve u zavisnosti od potreba. malim rimskim brojevima i. Start at .." i izaberite neki drugi font. Slika 11-64 Dijalog za podešavanje brojevne liste nabrajanja Kod znakovnih lista.karaktera.Visoka poslovna škola strukovnih studija.. kojim odreñujemo udaljenost znaka za nabrajanje od leve margine. Kada ste sve podesili kliknite na "OK". Poslednja opcija (Text Position) odreñuje udaljenost teksta stavke od leve magine (uvlačenje teksta). dr Željko Marčićević .

i te šeme su izmenljive). već celih pasusa. kliknite dugme "Customize" i izvršite dodatna podešavanja. Ovo se često radi kod odreñenih pravnih akata i tehničke dokumentacije (uputstava). ne numerisanje pojedinačnih linija teksta. i to putem selekcije uz pomoć tastera Shift i Ctrl. 2. kliknite na "OK" i pasusi će biti numerisani brojevima 1. ili da to prepustite Word-u. najverovatnije ćete napraviti greške.držeći taster Ctrl i mišem. znači. da se to automatski odradi. pri tome ne moraju svi pasusi u tekstu da budu numerisani. 3 itd. Ako radite ručno.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Numerisanje pasusa Često će vam biti potrebno da izvršite numerisanje pasusa nekih dokumenata. jer su one donje rezervisane za numerisanje samih naslova (ukupno četiri šeme). u kojoj treba samo da izaberemo jednu od ponuñenih šema za numerisanje (a. Potom izaberite meni "Format > Bullets and Numbering". držeći pritisnut taster Shift. dr Željko Marčićević 149 . pa preñite na karticu "Outline Numbered". Slika 11-65 Numerisanje pasusa Numerisanje ćemo obaviti uz pomoć Word-ove opcije "Bullets and Numbering". Ostaje vam da izaberete jednu od tri gornje šeme za numerisanje (ona treća je "bullet" orijentisana). • • • • Doc. Pri selekciji izostavite naslove. Ako niste baš zadovoljni formatom šeme za numerisanje. a pasuse koji su fizički odvojeni naslovima . Numerisanje možete da vršite sami. Uzastopne pasuse birajte mišem. za razliku od ovog drugog načina. kada je potrebno da se pozivate na odreñene stavke pasuse. Kada ste zadovoljni šemom. ručno pri pisanju samog dokumenta. Za numerisanje pasusa u nekom tekstu treba uraditi sledeće: • Selektujte sve pasuse koje želite da numerišete.

• U polju-brojaču "Lines to drop" unosimo koliko će linija teksta da prekriva inicijal. U koliko želimo da uklonimo inicijal izabraćemo opciju "None". Inicijali ne moraju obavezno da budu samo jedno slovo.Visoka poslovna škola strukovnih studija. preporučljivo je da on bude različit od fonta pasusa. • U sekciji "Position" selektujte opciju "Dropped" ili "In margin". • I poslednje polje. četiri reda. Ovakva slova koja su veća od ostalog teksta. postavite kurzor u pasus u koji želite da dodate inicijal. stilizovanim slovima. i obrnuto. inicijal nije ništa drugo do jednog slova koje je umetnuto u okvir za tekst.2) koji su hijerarhijski podreñena drugom pasusu. jednostavnim klikom na okno. selektujte pasuse za koje želite da budu podreñeni u odnosu na prvi prethodni i pritisnite prečicu sa tastature "Ctrl+M" (Indent). gde imamo dva pasusa (2. ako želite da vam 150 Doc. Evo kako da dobijamo inicijale u MS Word-u: • Ako već imate neki dokument. Preko padajuće liste "Font" biramo odgovarjući font za inicijal. Novi Sad U slučaju da želite da uvedete hijerarhiju u numerisanju pasusa. Preporučljivo je da. ako vam je inicijal tanjeg i višeg fonta izaberete veće rastojanje. i zauzimaju tri do pet linija teksta zovu se Inicijali ili inicijalna slova. Dobićete dijalog prozor "Drop Cap"(kao na slici). I još jedna napomena. dr Željko Marčićević . Obično se koristi serifni font ako je pasus u bezserifnom fontu. Kao i svi okviri. kojima započinju pasusi ili članci. možemo ga pomerati po radnoj površini i menjati mu veličinu. a opcijom "Dropped" dobijamo redovan inicijal uvučen u pasus. INICIJALNA SLOVA NA POČETKU PASUSA Verovatno ste čitajući magazine susretali sa velikim. • U sekciji "Options" vršimo podešavanja samo inicijala. moguće je da inicijalna bude i cela reč. koji prekriva tri.1 i 2. Ako izaberete "In margin" inicijal će biti uvučen u margine pored datog pasusa. Slovo koje će predstavljati inicijal je sastavni deo pasusa. "Distance from text". služi za odreñivanje koliko će rastojanje biti izmeñu našeg inicijala i teksta pasusa. Ovim pasusima će se u numerisanju pored pasusa kome pripadaju dodeliti i njihov redni broj u okviru datog hijerarhijskog nivoa. Dobićete rezultat kao na slici. • Šta se u stvari dešava kada ubacimo inicijal? Pa. • Sa padajućeg menija izaberite "Format -> Drop Cap".

vrlo je preporučljivo da koristite numerisanje svake linija teksta (instrukcije). možete da promenite početnu vrednost. Otvoriće vam se novi dijalog (kao na slici) "Line numbers". postavite kurzor u tekst okvir i otkucajte željenu reč. Svako od tih polja predstavlja sledeće podešavanje: o Start at .. preko brojača. ali će se naravno brojati i ostale (samo neće biti prikazane).Kontinuirano numerisanje kroz ceo dokument. o From text . ali ako vi želite.Numeracija se restartuje na početku svake nove sekcije. u odreñenu sekciju dokumenta.Sekcija u kojoj imate tri mogućnosti da kažete Word-u kako da numeriše stranice: Restart each page . Pri ovome možete numerisati sve linije dokumenta. Doc.Numeracija se restartuje na svakoj novoj stranici.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija cela reč bude inicijalna. Restart each section . u kome treba da preñete na karticu "Layout". Brojke linija se mogu videti samo u pogledu (modu) "Print preview".Odreñivanje koraka u numerisanju. pa će potom i sva ostala polja biti dostupna. Word . o Count by . • Na datoj kartici kliknite na dugme "Line numbers. Da bi numerisali linije u vašem dokumentu uradite sledeće: • Kliknite u dokument gde želite da otpočnete numeraciju. tj. Ako ovde podesite vrednost 2..Ovde ćete izvršiti podešavanje udaljenosti broja linija od samog teksta.Podrazumevano je da se linije numerišu od jedinice.". • U novom dijalogu potvrdite polje "Add line numbering". biće prikazana svaka druga linija. dr Željko Marčićević 151 . o Numbering . Continous . radi kasnijeg pozivanja na odreñenu liniju (recimo. u objašnjenju koda). • Izaberite padajući meni "File > Page Setup". početi brojanje na svakoj strani itd.Numerisanje linija teksta Kada radite na dokumentu koji će sadržati recimo programski kod (instrukcije u nekom programskom jeziku). Otvoriće vam se novi dijalog prozor "Page Setup". linije u nekoj sekciji.

To je proces štampanja. potrebno je proveriti kakav izgled on ima. može se pokrenuti proces štampanja dokumenta. pre nego što se započne proces štampanja dokumenta. ŠTAMPANJE Opcije prilikom štampanja dokumenta Po završetku rada na dokumentu. dr Željko Marčićević . editovanja.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Prilikom štampanja je potrebno provesti sledeću proceduru: Prvo se izabere opcija File/Print. Slika 11-66 Na ekranu se pojavljuje sledeći dijalog okvir za štampanje 152 Doc. Meñutim. Zato se izabere opcija File. Novi Sad 11.14. Ukoliko je prikazani izgled dokumenta zadovoljavajući.Print Preview. odnosno po završetku procesa kreiranja. obrañivanja i oblikovanja sledi poslednji korak prilikom izrade dokumenta.

Current Page (trenutno aktivna strana dokumenta) ili opseg strana (specificira se kao npr. 1. Postoje opcije All (celi dokument).). Slika 11-68 Izbor štampača Zatim se u sekciji Page Range specificiraju koje se sve strane dokumenta (aktivnog dokumenta) žele ištampati.8 i sl. Doc.5.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 11-67 Dijalog okvir za specificiranje karakteristika štampanja U prikazanom dijalog okviru treba odabrati opcije za štampanje. dr Željko Marčićević 153 . Prvo se u okviru Printer izabere ime štampača na koji se želi ištampati dokument.

Novi Sad Slika 11-69 Broj kopija koji se štampa U okviru Print What potrebno je postaviti izbor na Document. Moguće opcije su: • All Pages in Range (sve strane u specificiranom opsegu datom u sekciji Page Range) 154 Doc. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Zatim u okviru Copies treba postaviti koliko se kopija dokumenta koji se štampa treba ištampati. Slika 11-70 Izbor stranica za štampu Na kraju treba u okviru Print izabrati koje se sve strane dokumenta žele štampati.

Kada kliknete na ovo dugme dobićete prozor kao na slici. Na ekranu se pojavljuje novi dijalog okvir u kojem treba upisati ime datoteke. Word nudi i naprednija podešavanja. PODEŠAVANJE OPCIJA ZA ŠTAMPANJE Ako ste dosada koristili Word. U sledećim redovima objasnićemo šta svaka od opcija u odeljku "Printing options" znači. Naime. Update links . U slučaju da se ima štampač na poslu. Update fields . a želi se ubrzati rad tokom štampanja kod kuće. Pored redovnih opcija koje ste dobijali prilikom poziva standardnog "Print" dijalog prozora. dr Željko Marčićević 155 . Naravno. Doc. ako ih ima.(ažuriraj veze) ova opcija znači da se pre štampanja ažuriraju sve veze prema drugim dokumentima.(nizak kvalitet štampanja) potvrdom ove opcije birate niži nivo kvaliteta štampe. Grafika se neće štampati. i potvrdite ovu opciju sva polja u dokumentu će se ažurirati pre štampanja. pri tom treba ištampane papire prevrnuti i s prazne strane postaviti u štampač.(ažururaj polja) ukoliko u dokumentu imate polja (koja su deo automatizacije rada u Word-u). Slika 11-71 Podešavanje opcija za štampanje Draft output . onda treba izabrati prvo opciju Odd.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija • • Odd Pages (neparne strane iz specificiranog opsega datog u sekciji Page Range) Even Pages (parne strane iz specificiranog opsega datog u sekdji Page Range) Meñutim ako se želi štampati na papir obostrano. pa onda ponoviti isto to štampanje s opcijom Even. a formatiranja štampe će biti minimalna. u ovu datoteku će biti izvršeno "štampanje". Ova podešavanja se skrivaju iza dugmeta "Options" u dijalogu "Print" (druga prečica "Tools -> Options -> Print"). moguće je aktivirati opciju Print to File kako bi celi dokument bio ištampan u datoteku. ali postižete veću brzinu štampanja. sigurno ste i štampali neki od svojih dokumenata.

pridružićemo kontekstnom meniju za tekst. Prilagodite kontekstne menije svojim potrebama Kontekstni ili priručni meniji umnogome skraćuju i pojednostavljuju odreñene poslove. komandu "Footnote". štampa ide sporije.. Slika 11-72 Opcija za Footnote Da bi ovo prevazišli i ubrzali dodavanje. Background printing . preñite na karticu "Toolbars" i u oknu "Toolbars" kliknite polje "Shortcut Menus". Na ekranu će se pojaviti paleta "Shortcut Menus" sa spiskom Doc.(podesi format) potvrdom opcije automatski se prelazi sa jednog formata (Letter/A4) papira na drugi (A4/Letter) uz kompenzaciju margina i elemenata na stranici. kada ih dodajte moraćete uvek da idete na meni "Insert > Footnote. Reverese print order .". Promenama koje napravite.(obrnuti red štampanja) ova opcija se koristi kada imate štampač (uglavnom ink-jet) koji nakon štampe daje stranice sa licem na gore i redosled im je obrnut.(štampanje u pozadini) potvrdom opcije (podrazumevano) možete da se vratite brže u dokument kada ga pošaljete na štampu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Allow A4/Letter paper resizing . 156 . dr Željko Marčićević 2. i istovremeno izbacite one koje ne koristite. možete prilagoditi svaki od ovih kontekstnih menija.(štampanje preko teksta) opcijom se omogućava da PostScript kod koji se možda nalazi u dokumentu.. štampa preko samog teksta. Da bi dodali komandu u kontekstni meni uradite sledeće: 1. U suprotnom Word vam ne dopušta rad u dokumentu sve dok sve stranice ne pošalje na štampu. Izaberite padajući meni "Tools > Customize". Print PostScript over text . jer se u njima nalaze sve komande koje su preko potrebne i koje se najčešće koriste. Recimo kada radite na pripremi neke knjige i imate mnogobrojne fusnote. tako da u njih ubacite komande koje vi najčešće upotrebljavate.

Paleta može da bude "plutajuća". prevucite paletu tamo gde želite. Pojaviće se dugme "Add or Doc. i u priručnom meniju pored ostalih biće i opcija Footnote. 4. pojaviće se horizontalna linija. Druga paleta je Standard toolbar o čemu smo već govorili. i kada se izgled pokazivača promeni u ukrštene duple strelice. dostupnih menija u tri grupe: Text. dr Željko Marčićević 157 . ili da bude vezana (dock) za neku od ivica prozora. Ali. Slika 11-73 Brzi pristup mopciji footnote Podešavanje Word poseduje ogroman broj opcija i alata koje često znaju i da zbune usled tolikog broja. tj. Otpustite levi taster miša. Nas će interesovati grupa menija Text i u njoj priručni meni Text. i doveli pokazivač iznad priručnog menija. ne mora tako da bude. koja predstavlja mesto postavljanja komande. i držeći pritisnut levi taster miša prevucite je na paletu kontekstnih menija. i gde. a zatim kada se otvori lista dovedete pokazivač opet iznad podmenija "Text". Da bi premestili toolbar sa jednog mesta na drugo. Da bi dodali komandu "Footnote". nevezana za ivice prozora. Table i Draw. kliknite na nju preko menija "Insert > Footnote". bilo gde u dokumentu. Kada ste uradili prethodno. kliknite na ikonu strelice koja se nalazi na desnom kraju svake palete. Kada smo dodali komandu u odreñeni meni. Razumevanje Toolbar-ova Kada otvorite Word. Da bi izvršili podešavanja paleti. program se otvara sa dva toolbar-a (palete sa alatkama). poništite opciju "Shortcut Menus" u dijalog prozoru "Customize" i kliknite na "Close".Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 3. i to tako što pokazivač dovedete iznad "Text". i postanete "šef" vašem računaru i kažete mu koje alate i palete sa alatkama želite. Sada kliknite desnim tasterom. Ovaj Tutorial će vam pokazati kako da preuzmete kontrolu. gornja paleta je Format toolbar. kliknite na sivu uspravnu liniju u levom uglu toolbar-a.

Ovo dugme nema ikonu. Ukoliko često radite sa odreñenim skupom alata. pa se pojavljuje lista sa svim mogućim alatkama za tu paletu. trebalo bi da kreirate sopstvenu paletu alatki. Ako vam se ne sviña ni jedna ikona od ponuñenih možete napraviti sopstvenu. Ponovo kliknite desnim tasterom na dugme. Sa dugmeta nestaje tekst. a ti alati nisu direktno pristupačni sa postojećih paleta (potrebno je da ih pozivate sa meni linije . Kliknite desnim tasterom na dugme i izaberite "Edit Button Image". Postavljanje dugmadi na paletu vrši se na isti način. dugme će nestati. dobićete dijalog "Button editor" gde možete da crtate sopstvenu ikonu piksel po piksel. te prevučete ga iznad palete gde želite da ga postavite. Prevucite dugme na željenu paletu. Sva podešavanja paleta alatki se vrše u dijalog 158 Doc. Kreirajte sopstvenu paletu alatki Primetili ste sigurno da svaka složenija funkcija u MS Word-u donosi sa sobom i sopstvenu paletu alatki. Da biste grupisali odreñene alate. npr. U slučaju da koristite Office 97 kliknite desnim tasterom na paletu. i izaberite opciju "Default Style". dr Željko Marčićević . Sada. kasnije opet možete vršiti promene. Kliknite desnim tasterom na paletu i izaberite "Customise".Menu line). izaberite paletu koju želite. Izbor alata vršite jednostavnim izborom ili poništavanjem izbora. želite da dodate dugme koje će sumirati broj reči u dokumentu ("Word Count" dugme). i sada možemo dodati bitmapu na dugme po želji. Kada izaberete "Customise" opciju pojavljuje se dijalog prozor u kom možete da izvršite ogroman broj podešavanja u vezi paleti. Novi Sad Remove Toolbars". već ispisan tekst. U dijalog prozoru izaberite "Tool" grupu alata i iz liste Commands izaberite dugme "Word Count". tj. pokazivač menja oblik u "I". i sada možete da otpustite taster miša. kliknite na neko od dugmadi na paletama i prevucite ga van palete. Kada jednom izvršite podešavanja. Da bi to promenili kliknite desnim tasterom na dugme "Word Count". ali dok je otvoren dijalog prozor. sa kartice "Command" izaberete odgovarajuću grupu komandi i traženi alat. Na ovaj način možete potpuno promeniti izgled vašeg Word-a. i izaberite "Change Button Image" da biste dodali ili promenili crtež na dugmetu. prevucite dugmad tako da ona budu sa odreñene strane sivih linija. možete sve prilagoditi sebi. Takoñe.Visoka poslovna škola strukovnih studija. kliknite na njega. možete premeštati dugmad sa palete na paletu. gde će se nalaziti najčešće korišćene nestandardne alatke. Da bi vršili detaljna podešavanja paleti izaberite "Customise" na dnu padajuće liste. iz prozora "Customise".

a koje nisu direktno dostupne sa bilo koje palete. da paletu vežete samo za tekući dokument (ova opcija uglavnom nema smisla).dot" šablon ili drugu mogućnost. koji dobijamo pozivom menija "Tools -> Customize". u vrhu pored paleta "Standard" i "Formatting". ZAŠTITA VAŠIH DOKUMENATA Microsoft Word vam omogućava da sve svoje radove zaštitite od neovlašćenog pristupa na više načina. pored samog dijalog prozora možete videti novu paletu. i jednostavno prevucite na novu paletu alatki (funkcijom Drag-and-Drop). Ako vam nije sasvim jasno kakva je funkcija odreñene komande. Zatim izaberite komande-ikonice. ili je ostaviti da bude "plutajuća" (nevezana za bilo koju ivicu). jednu po jednu. ukoliko ne ugradite paletu alatki u Normal šablon. U sledećem dijalog prozoru definišite naziv nove palete i u donjem polju imate mogućnost da celu paletu uvrstite u "Normal. Slika 11-74 Postavljanje palete 11. preñite na karticu "Toolbars" i pritisnite dugme "New". Na kartici i u listi "Toolbars" pojaviće se vaša nova paleta i takoñe. Sada preñite na karticu "Commands".15. Sada možete vašu paletu postaviti bilo gde na radnu površinu. Da bi kreirali novu paletu. "Borders" i u desnom oknu pojaviće se sve komande vezane za definisanje ivica. I još nešto što je bitno. pritisnite dugme "Description" i dobićete potanko objašnjenje date komande. dr Željko Marčićević 159 . na levoj strani imate listu kategorija tj. Izaberite prvo stavku menija npr. Kada ste završili dodavanje poslednje komande pritisnite dugme "Close".Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija prozoru "Customize". ali bez ijedne ikonice. npr. paletu možete razmenjivati sa drugim dokumentima preko dijaloga "Organizer". a na desnoj strani imate podopcije za svaki meni. naslova sa glavne linije menija. Postoje u osnovi dva načina za zaštitu dokumenata: Doc. već u tekući dokument.

Kada konačno kliknete na "OK". tj. ali samo za čitanje. preñite u Windows Explorer. U novom dijalog prozoru potvrdite (check-irajte) polje za potvrdu "Read-Only". Pri unosu pazite na mala i velika slova.ovde postavljate lozinku da bi obezbedili dokument kako bi samo odabrani mogli da prave izmene u zaštićenom dokumentu. klinite na ime dokumenta desnim tasterom i izaberite opciju "Properties". Da bi dokument prebacili u potpuni "Read Only" status. U sekciji "File sharing options for" unesite lozinke dužine do 15 karaktera. Znači. Da bi aktivirali ovu opciju pozovite meni "Tools -> Options" i potvrdite poslednje polje za potvrdu "Read Only Recommended". Na ovaj način će svako ko otvara dotični dokument videti dijalog prozor koji predlaže da se dokument otvori u "Read Only" režimu. dobićete dijalog prozor "Confirm Password" u kome ćete ponoviti prethodno unetu lozinku (dobićete poruku o grešci ako pogrešite unos drugi put). 160 Doc. snimite dokument da bi ste aktivirali lozinku za dati dokument. Kliknite na kraju na "OK". Bilo kakve izmene nisu dozvoljene. preñete na karticu "Save" u okviru dijalog prozora "Options". Zaštita dokumenta davanjem atributa-statusa "Read-Only" Ovim načinom dati dokument se može učitati u Word. Na ovaj način neće biti dozvoljene nikakve izmene na dokumentu.Ovim načinom niko neće moći da uopšte otvori dokument u Word-u. otvaranje je moguće samo povlašćenima koji imaju lozinku. Ovde imamo dva tipa lozinke: Slika 11-75 Unos passworda Lozinka za samo otvaranje dokumenta (Password to Open) ovde korisnik pre otvaranja dokumenta dobija dijalog prozor u kome mora da unese lozinku. pošto je ovo polje Case-sensitive. dr Željko Marčićević . Ako izaberete "No" dokument će se otvoriti kao i svaki dokument. Ako kliknete na "Yes".Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Zaštita lozinkom za otvaranje dokumenta . Postavljanje lozinke ide tako što izaberete "Tools -> Options". Lozinka za izmene u dokumentu (Password to Modify) . dokument se otvara kao Read Only. ova opcija zaštite se svodi na volju korisnika dokumenta kako će ga učitati.

Kliknite na dugme "WordArt" na novoj paleti. kako kreativnije iskoristiti Word i dobiti tekst koji lepo izgleda (kao reklamni banner). i u novom dijalog prozoru. postavićemo u pozadinu neki rafički element. Doc. Izaberite neki od ponuñenih stilova.Izrada banner-a Iako je MS Word paket za procesiranje teksta. podesite vrstu fonta i veličinu fonta. • • • • Na paleti "Drawing" kliknite dugme "AutoShapes". koji je takoñe dostupan sa palete "Drawing". sam tekst). Kada se element pojavio na dokumentu. i potom kliknite na "OK". dr Željko Marčićević 161 . kliknite desni taster i izaberite "Order > Send to Back". dovoljno je dvostruko kliknuti na objekat WordArt-a. kliknite desnim tasterom miša iznad prostora paleta. Da bi dobili na boljem izgledu teksta. Tekst možete pomerati tako što kliknete na njega levim tasterom miša i držeći taster prevučete na drugo mesto. Sa menija izaberite. Na ovaj način stilizovanu traku postavljamo iz WordArt-a. to ne znači da sa njim ne možete da uradite ništa interesantno. Da bi izvršili korekciju teksta (vrsta.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Word . Da bi dobili paletu alatki "Drawing". Ponovo pritisnite desni taster i izaberite opciju "Format AutoShape". recimo "Stars and Banners". U sledećem dijalog prozoru. • • • • • • • • Slika 11-76 Izrada banera Kliknite na dugme "New Blank Document". ubacite željeni tekst. pa sa podmenija izaberite neki od elemenata (na slici je upotrebljen element "Up Ribbon"). Sada ćemo biti u mogućnosti da koristimo alatku WordArt. i u ovom prilogu ćemo baš to obraditi. klikom na sličicu primera stila. u sekciji "Fill" kliknite na listu "Color" i izaberite neku od boja za popunjavanje stilizovane trake. veličina fonta. Te pritisnite "OK". i iz kontekstnog menija izaberite "Drawing". Željeni stilizovani tekst će se pojaviti u dokumentu.

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Radi boljeg izgleda dodaćemo i malo senke tekstu, na paleti "Drawing" kliknite na dugme "Shadow" i u grafičkom meniju sa primerima senki izaberite odgovarajuću. Na ovaj način smo kreirali lep, stilizovani banner, ostalo sve zavisi od vaše maštovitosti.

Izrada brošura Koristeći ugrañene Word-ove šablone možemo znatno uštedeti vreme i dobiti mnogo profesionalnije dokumente. Tako je i sa brošurama. Word poseduje šablon za izradu brošure na tri lista koje se štampaju na prednjoj strani i na poleñini drugog dela papira u formatu A4. Ovaj šablon sadrži većinu vama potrebnih elemenata i formatiranja (kolumne, grafiku, odgovarajuće naslove i dr). U slučaju da vam se ne sviña ovo gotovo rešenje, izmenama možete ga prilagoditi sebi. Da bi počeli sa šablonom, idite na padajući meni "File -> New", a zatim izaberite karticu "Publications" i dvaput kliknite na ikonu "Brochure". Dobićete gotovo rešenje, tj. kompletnu brošuru sa odreñenim grafičkim elementima, nekim tekstom i raznim savetima u vezi formatiranja. Svi tekstualni elementi, tipa raznih naslova, lista nabrajanja i dr. su definisani pomoću odreñenih stilova, tako da vrlo lako možete izvršiti potrebna podešavanja jednostavnom promenom odreñenog stila. Ukoliko želite da promenite ponuñenu grafiku, a verovatno hoćete, prvo je selektujte i pomoću menija "Insert -> Picture" izaberite drugu sliku koju ste pripremili. Na primer, ako budete mogli da iskoristite gotove sličice iz Clipart galerije za vašu brošuru, izaberite sa padajućeg menija "Insert -> Picture -> Clip Art". Od ponuñenih sličica izaberite najpogodniju, tako što ćete kliknuti na nju da bi je selektovali i potom kliknete na dugme-ikonu "Insert Clip". U slučaju da dimenzije nisu odgovarajuće kliknite na sliku i razvucite po potrebi, tako što kliknete na bele kvadratiće u uglovima i držeći mišem razvučete na odgovarajuće dimenzije. Vodite računa o tome da kada pravite odreñenu brošuru, koju će da vidi veći auditorijum, ne smete previše da natrpate brošuru elementima, jer će delovati jako složeno i prosto odbojno za čitanje. To znači da treba da nañete odgovarajuću meru u kompoziciji teksta, grafike i belina oko teksta i slika. Kada završite sa ispravkama i doradom šablona brošure, snimite tu verziju brošure, jer na taj način sledeći put nećete morati da počinjete rad sa Word-ovim rešenjem, već sa svojim.
162 Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Izrada biografije (CV) U slučaju da ste preko Interneta tražili posao sigurno ste zapazili da svi traže vašu biografiju tj. Curriculum Vitae (CV). Sadržaj CV se često veoma razlikuje u zavisnosti od posla. U ovom tekstu ilustovaćemo vam kako da u Word-u napišete svoj CV, koji će biti opšteg karaktera. U našem CV-ju postoje tri osnovna dizajn elementa, i njih ćemo kreirati u "Headers and Footers" delu Word-a. Otvorite novi dokument i izaberite meni "File->Page Setup" radi podešavanja margina. U dijalog prozoru unesite sledeće vrednosti: gornja margina 5 cm, donja 3 cm, i leva i desna po 3 cm. Sada idite na meni "View->Header and Footer", da biste otvorili kontrolu zaglavlja i podnožja. Na ekranu vam se pojavljuje i paleta sa odgovarajućim alatima za formatiranje "Header-a and Footer-a".
Slika 11-76 Izrada CV

Ovi elementi će nam poslužiti da u njih postavimo osnovni šablon gde će biti ime, prezime i drugi detalji. Prednost ovog načina je u tome što će se ti podaci pojavljivati na svakoj strani. Ovde ćemo se poslužiti "Text box" elementima, ali pre toga ćemo pozvati paletu sa odgovarajućim alatima,"View->Toolbars->Drawing". Izaberite "Text Box" alat i pozicionirajte ga unutar Header-a, kliknite desnim tasterom na ivičnu liniju i izaberite "Format Text Box" opciju. Izaberite "Fill" karticu i izaberite crnu boju, te ukucajte tekst a boju fonta promenite u belu. Unutar Text box-a centrirajte tekst. Selektujte tekst i pomoću prečice "Ctrl+]" povećavajte tekst do željene vrednosti. Potom : • • • • • Izaberite "Text box" i postavite ga preko crnog "Text box-a" U njega dodajte svoje kontakt podatke i centrirajte ih Ponovo izaberite "Text box" Na levoj margini nacrtajte mali "Text box", ali iste visine kao Header Kliknite unutar prvog "Text box-a" i kliknite alat "Format Painter" na osnovnoj paleti, radi preslikavanja formatiranja

Doc. dr Željko Marčićević

163

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

• •

Kliknite unutar novog "Text box-a" i on će postati crn Upišite "CV", selektujte tekst i izaberite belu boju fonta.

Sada ste postavili dobar šablon (koji se naravno može doterivati) za vaš CV, tako da sada možete unositi podatke. Bitno je održite čistu formu i konciznost. Ne zaboravite da prvo počnete sa radnim iskustvom i da vaše poslednje radno mesto postavite na početak. Takoñe, podnožje (Footer) sa Text box-om možete iskoristiti da postavite recimo svoje kontakt podatke, tako da se pojavljuju na svakoj stranici. Ukoliko ste instalirali kompletan MS Word, sa programom u paketu dolaze i gotovi šabloni za izradu CV-ja. Roñendanska čestitka Kada se kasno setite nečijeg roñendana, a niste mu kupili i poslali čestitku, možete je sami izraditi uz pomoć Word-a. U ovom prilogu ćemo videti kako da kreirate jednostavnu, ali efektnu roñendansku čestitku, korišćenjem mogućnosti ugrañenih u Word. Pre nego što započnete rad u Word-u, najbolje bi bilo da čestitku skicirate na papiru, kako bi čestitka trebala da izgleda. Obično su čestitke presavijene na dva dela, od kojih prednji deo ima neku grafiku, a unutrašnji tekst. Možda vam izgleda malo komplikovano da ovo izvedete, ali postoji način da se to odradi. Pokrenite Word, otvorite novi dokument i promenite orijentaciju papira u "landscape".
Slika 11-77 Roñendanske čestitke

• • •

Izaberite meni "File > Page Setup" i u novom dijalogu preñite na karticu "Paper Size". Kliknite na radio-dugmić "Landscape". Preñite na karticu "Margins" i veličinu svih margina postavite na nulu. Kliknite na "OK", pojaviće vam se poruka o grešci gde ćete kliknuti na dugme "Ignore".

164

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Da bi smo se bolje snalazili na papiru, dodaćemo dokumentu mrežu vodećih linija (gridlines), koje se inače neće odštampati. Da bi hi dobili potrebna nam je paleta "Drawing". Kliknite desnim tasterom iznad postojećih paleta i i na meniju kliknite opciju "Drawing". Na novoj paleti kliknite "Draw > Grid", pa u dijalogu potvrdite "Display gridlines on screen", i na kraju "OK". Dobićemo mrežu vodećih linija koje idu od ivice do ivice papira, ovo je zbog toga što su marige veličine nula. Pošto je mreža sačinjena od velikog broja linija, koje nam nisu potrebne, podesićemo da mreža u stvari deli papir na dva dela. Ponovo kliknite "Draw > Grid", u ovom dijalogu ćemo izvršiti podešavanje meñuprostora izmeñu dve linije. U okviru sekcije "Grid Settings" podesite: • • Horizontal spacing: 149mm Vertical spacing: 0,1mm

Kada kliknete na "OK", videćete da se radna površina podelila na dve polovine, linijom koja se neće odštampati. Sada, koristeći alate za crtanje, možemo početi crtanje. Takoñe možete uvesti i gotove grafičke elemente na stranicu, ili da kreirate sopstvene uz pomoć dostupnih alatki. Ako na disku imate prigodnu sliku, ubacite je preko menija "Insert > Picture". Iskoristite vašu skicu na papiru kao vodič u kreiranju. Za ubacivanje stilizovanog teksta, iskoristite "Wordart" alatku sa palete "Drawing". Kliknite na dugme "Wordart", izaberite stil slova, te potom unesite odgovarajući tekst. Ukoliko je potrebno da povećate ili smanjite veličinu slika ili teksta, upotrebite "ručice" (mali beli kvadratići oko elemenata). Da bi održali proporcije grafike, držite taster "Shift" dok ih razvlačite. Kada ste završili sa čestitkom, odštampajte je i predajte slavljeniku. Primer jedne čestitke možete videti na slici. Kako kreirati pozorišni program (afišu) Za kreiranje pozorišnog programa (afiše) ne morate koristiti specijalni softver koji se koristi u pripremi za štampu, ceo program možemo kreirati u Word-u. Softverski paket kao što je Word poseduje veliki broj mogućnosti i stalno ćete se iznenañivati šta sve on može da uradi. Pa, da preñemo odmah na izradu jednog pozorišnog programa.
Doc. dr Željko Marčićević

Slika 11-78 Kreiranje programa

165

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Pokrenite Word, te sa menija izaberite "View > Toolbars > Drawing", na ekranu će se pojaviti paleta sa alatkama za crtanje. • • • Na istoj paleti kliknite dugme "Draw", pa iz menija izaberite opciju "Grid". Pojaviće vam se novi dijalog, u kome treba da potvrdite polje "Display gredlines on screen". Kliknite na "OK".

Na papiru će se pojaviti mreža, koja će nam umnogome olakšati pozicioniranje objekata na ekranu, odnosno papiru. Sada ćemo izvršiti podešavanje stranice, tako da od jedne A4 stranice napravimo dve. • • • Iz menija "File"izaberite opciju "Page Setup...". U dijalogu ćemo podesiti margine, veličinu gornje margine postavite na 1.5cm, veličina za "gutter" će biti 0.5cm. Preñite na karticu "Paper Size" i kliknite radio-dugmić "Landscape" (promena orijentacije papira). Naposletku kliknite na "OK".

Da bi imali odgovarajući pogled na dokument smanjićemo prikaz (Zoom), kliknite na mali trouglasti dugmić u okviru Zoom polja na Standard paleti alatki, te izaberite uvećanje od 50%. Ukoliko će vaš program sadržati više stranica, pritisnite odgovarajući broj puta kombinaciju "Ctrl+Enter". Morate imati na umu da polovljenjem A4 stranice na dve polovine, prva manja stranica predstavlja spoljni omot vašeg programa. Sledeće što ćemo uraditi je da dodamo odgovarajuću grafiku na omot. • • • Sa donje palete izaberite "Rectangle" alatku za crtanje, poravnajte kursor sa linijama u mreži i nacrtajte pravougaonik. Kliknite desnim tasterom na pravougaonik i izaberite opciju "Format AutoShape". U sekciji "Fill" kliknite na polje "Color", pa izaberite "Fill Effects". Preñite na karticu "Picture" i u dnu kliknite na dugme "Select Picture". Preko standardnog dijaloga pronañite odgovarajuću sliku na disku, kliknite na "Insert" i na kraju na "OK". Dodaćemo i naslov programu uz pomoć alatke "WordArt". Kliknite "Insert WordArt" alatu na paleti "Drawing".
Doc. dr Željko Marčićević

• •
166

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Izaberite odgovarajući stil, pa unesite naslov predstave u edit polje. Na kraju kliknite na "OK".

Preostaje nam samo da u program dodamo i tekstualni deo. Ovo ćemo uraditi pomoću tekst-okvira (text-box), pošto je sa njima mnogo lakša manipulacija, nego kada se tekst redovno unese. Kliknite na dugme "Text box" na paleti "Drawing" i uz pomoć linija mreže, postavite tekst polje na odgovarajuće mesto. Radi boljeg izgleda celog programa tekst možete podeliti na više sekcija, od koji će svaka biti postavljena u jedno tekst polje. Prednost ovakvog načina rada je u tome što tekst polja možete premeštati gde hoćete, i na taj način brzo menjati izgled programa. Pozicioniranje će vam biti olakšano zbog mreže linija. Kalendar Da li imate potrebu da pratite neke dogañaje tokom vremena? Ili recimo, trebate da saradnicima podelite plan rada za odreñeno vreme? U ovom slučaju ne treba da brinete oko toga kako da fomulišete takve planove kalendare, pošto MS Word poseduje odličnu alatku za to. U sledećim redovima ćemo vam prikazati kako da kreirate kalendar koristeći Word. Koristićemo Word verzije 2000, a data alatka (čarobnjak) je dostupna od verzije 6.

Slika 11-79 Kalendar

Pokrenite MS Word i izaberite padajući meni "File > New", te u dijalogu "New" preñite ma karticu "Other Documents" i dvostruko kliknite na ikonicu "Calendar Wizard". Pokrenuće se čarobnjak (wizard) koji će vas voditi kroz proces kreiranja, korak po korak. Kliknite na "Next" i u sledećem koraku, od tri ponuñene opcije, izaberite stil izgleda koji vam se najviše sviña. Izbor se vrši klikom na odgovarajuće radio-dugme, po izboru, kliknite na "Next". U sledećem koraku ćemo izabrati orijentaciju papira za kalendar, i imamo dve opcije: Portrait i Landscape. U donjoj sekciji možete podesiti da se ostavi mesto za prigodnu sliku pored kalendara. Ako izaberete "Yes", levo, sa strane će se ubaciti clipart, koji ćete kasnije zameniti svojom slikom. Kliknite na "Next" i stupate u korak, gde vršite izbor datuma
Doc. dr Željko Marčićević 167

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

početka i završetka intervala za koji će se kreirati kalendar. Kada izaberete vremenski interval kliknite na "Next", a zatim u poslednjem koraku na dugme "Finish". Novi dokument će biti ispunjen kalendarom. Kalendar je u osnovi sačinjen iz dva okvira (text-box). U ovako kreirani šablon kalendara, preostaje vam samo da unesete podatke u svaku ćeliju koja predstavlja jedan dan u mesecu. Još jedna dobra stvar je što su za kreiranje kalendara korišćeni stilovi, tako da izmenom stila menjate celokupni izgled kalendara. Evo kako to da uradite: • • • • Kliknite u polje, pored cifre koja označava datum, pa izaberite meni "Format > Style". U dijalogu "Style" kliknite na dugme "Modify", te u novom prozoru kliknite na "Format". Izaberite iz liste "Font" i izvršite sva moguća podešavanja za dati stil. Kada ste završili, dva puta kliknite na "OK".

Na prethodni način možete kompletno promeniti izgled kalendara i u potpunosti ga prilagoditi svojim potrebama.

11.16. CRTANJE U WORD-U
U Wordov dokument moguce je uneti gotove slike izrañene nekim od odgovarajućih programa.No, ovde nas više zanima kako Wordovim alatima proizvesti grafiku u Wordovom dokumentu.Doista jednostavno, i za malo vremena.Ako oblikujete dokumente u Wordu tako da oni ne moraju biti strogo zadanoga izgleda, zasto ih ne oplemeniti ponekim crtanim detaljem? Poneka crta, malo boje, drugaciji razmestaj stranice-i Vas ce se dokument sasvim sigurno razlikovati u gomili sličnih. A rad s Wordovim alatima za crtanje zaista je jednostavan i ne zahteva mnogo vremena ni za učenje njihove upotrebe, ni za primenu. Traka s alatima za crtanje pojavit ce se na ekranu ako je ukljucimo klikom na taster Drawing na standardnoj traci s alatima ili ako je izaberemo iz menia View.Traka s alatima za crtanje skup je alata kojima se mogu crtati graficki elementi od najednostavnijih crta, jednostavnih geometrijskih oblika, slobodni oblici, elementi dijagrama toka, ukrasni oblici, oblici s s pridjijeljenim tekstom nekom objektu i drugo.Osim toga, na traci s alatima za crtanje moze se odabrati unos
168 Doc. dr Željko Marčićević

No to mesto i nije toliko vazno jer se crtez kasnije lahko moze prenijeti na bilo koji dio dokumenta.Crtez ce se na stranici pojaviti ondje gde je bila tacka ubacivanja (kursor) prije pocetka crtanja. slobodnih oblika (Freeform) i slobodnih oblika koji nalikuju crtezu olovkom (Scribble).Raspolozivi oblici za crtanje mogu se pregledati i odabrati ako se na traci s alatima za crtanje klikne na taster AutoShapes. duljina i ostrina strijelice i slicno. podesava i odnos crteza s ostalim sadrzajima na stranici.Meni Lines nudi crtanje: obicne ravne crte (Line).Uz vecinu crtanih oblika pojavljuje se jedan ili vise simbola koji nalikuju zutom trokuticu.Taster 3D On/Off omogucuje uklanjanje ili dodavanje efekta.Sjena se uklanja klikom na No Shadow.Efekt se dodaje odabranom objektu tako da se iz menia 3D odabere odgovarajuci izgled. bojenje crteza.Taster AutoShapes otvara sustav menia s kategorijama oblika za crtanje. dvosmerne strelice (Double Arrows). dr Željko Marčićević 169 .Svakom nacrtanom objektu moze se dodati sjena na neki od ponudjenih nacina ako se klikne na taster Shadow.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija teksta u dokument pomocu tekstualnih okvira (Text Box). mora biti odabran). takodje. a dostupna su ako se iz menia 3D odabere naredba 3D Settings. rotiranje. a pokazemo li bilo koju od kategorija. crta ga se jednostavnim povlacenjem misa. odabranom se objektu moze mijenjati oblik:na primjer. obrada jedne ili vise rijeci WordArtom. Tilt Left i Tilt Right objekat se moze rotirati u odgovarajucim smerovima. dubina trodimenzionalnog objekta.Trodimenzionalnom se objektu mogu podesavati mnoga svojstva.Tada se dobije traka s alatima za uredjivanje 3D objekta (koji. taster Arrow Style omogucuje mijenjanje izgleda strelice. sjencenje.Hvatanjem i povlacenjem ovog simbola. kao i mijenjanje boje senke (Shadow Color).Ako je odabrani objekat strelica. korisnikovom slobodnom crtanom obliku ili nekom od ponudjenih oblika. Tilt Up. boja crtane plohe (Fill Color). a to se cini klikom misa na bilo koji njegov dio. debljina crte (Line Style) i vrsta crte (Dash Style).Taster Doc. naravno. Crtanje se moze zapoceti na dva nacina:ili na jos praznoj stranici dokumenta ili na stranici popunjenoj sadrzajem.Neovisno o tome koji se oblik odabere.Odabrani crtez omedjen je hvataljkama pomocu kojih mu se moze mijenjati velicina.3D efekt moze se dodati najjednostavnijoj crti. jednosmerne strelice (Arrow).Tasterima Tilt Down.Naknadno se. krivulje (Curve). izrada trodimenzionalnih oblika. otvrara se njezin podmeni u kojem je moguce odabrati tacno odredjenu vrstu objekata.Meni Shadow Settings omogucuje pomicanje senke dok njezin objekt miruje (Nudge Shadow). Trodimenzionalni oblici jednostavno se brzo oblikuju i mijenjaju.Dvostruki klik misem zatvara crtez koji se onda moze uredjivati.Crtezu se moze naknadno mijenjati boja crte (Line Color).Da bi se s crtezom bilo sta cinilo moramo ga odabrati. pozicioniranje.

Tasterom Direction moze se biranjeati smer promatranja 3D objekta. ovu funkciju ćemo objasniti iz ugla naglašavanja nekog teksta ili dela teksta.Pomou tastera Surface objektu se mogu oblikovati plohe kao da su: prozirne (Wire Frame). koju ćemo dobiti izborom menija "View > Toolbars > Web Tools". Tekst polje sa animiranim tekstom Tekst koji se pomera u jednom tekst box-u (engl. Dugme za pozivanje funkcije nalazi se na krajnjoj desnoj strani. a ako 170 Doc. Taster 3D Color otvara paletu boja kojima se objekat moze uredjivati. dr Željko Marčićević . pomoću ove male animacije.Svi objekti koji se nadju unutar iscrtanog podrucja. a taster Lighting dopusta korisniku odabrati iz kojeg ce kuta dolaziti svijetlo na objekat. Ova funkcija je prvenstveno vezana za kreiranje web stranica. bit ce obrisani klikom na naredbe Delete ili Clear. 3D Settings alati bit ce nedostupni (sivi) ako odabrani objekat nije pogodan za primjenu nekog ekfekta i ako je odabran gotov 3D objekat. pa mu u tom slucaju nije moguce jos jednom primjeniti trodimenzionalnost. mat (Matte). jer je to u stvari <MARQUEE> tag HTML jezika za definisanje stranica. je mogućnost da definišete odreñeni tekst koji će se kretati sa jedne strane tekst polja na drugu. prosjecno svijetao (Normal).Ako je potrebno brisati vise objekata istovremeno. Pošto ovde nećemo govoriti o funkciji u vezi kreiranja web stranica. plasticne (Plastic) ili metalne (Metal). Slika 11-80 Crtanje Alatka za postavljanje scroll teksta se nalazi na paleti "Web tools". a zatim se obrise tipkom Del na tastaturi ili komandom Clear iz menia Edit. scrolling text). i zamagljen (Dim). Novi Sad Depth otvara mogucnosti biranjea dubine 3D objekta ili biranjem neke od ponudjenih brojcanih vrednosti ili upisivanjem odgovarajuceg broja koji oznacava dubinu objekta u tackicama.Visoka poslovna škola strukovnih studija.Bilo koji crtani objekat brise se tako da se odabere. brisu se tako da se strelicom Select Objects oznaci podrucje brisanja.Moze se odabrati i intezitet osvijetljenosti objekta: svijetao objekat (Bright).

Opcijom "Loop" odreñujemo broj kretanja. premesti se sa jedne na drugu stranu. radi naglašavanja. ili beskonačan (Infinite). ali samo kod "ponašanja" Scroll i Slide.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija zadržite pokazivač miša iznad dugmeta. Klizačem "Speed" postavljamo brzinu "klizanja" teksta u polju. Slide (pomeranje teksta nalik slajdu. behavior) teksta koji se pomera. Kada kliknete na padajuću listu dobićete tri mogućnosti: Scroll (obično pomeranje). Rekli smo već da upotrebom ove funkcije naglašavamo nešto ili vršimo napomene. Iz liste "Background Color" izaberite boju pozadine za dato tekst polje. Slanje e-mail poruka iz Word-a Ako niste znali. Doc. • • • • Kada ste podesili sve prethodne parametre. ostaje vam samo da upišete neki tekst u polje "Type the Scrolling Text here:" i zatim kliknete na "OK". odnosno na način koji će se pomerati. Kliknite na dugme. iz vašeg MS Word-a možete slati e-mail poruke. Opcija "Direction" odreñuje smer kretanja teksta: Left (ulevo) i Right (udesno). Trebalo bi da ste dobili situaciju kao na slici. i stane) i Alternate (tekst se naizmenično kreće sa jedne strane na drugu). a vezan je za "ponašanja" Scroll i Alternate. Iz Word-a možete poslati dve vrste poruka: • • poruke koje će biti poslate u HTML formatu poruke koje će biti poslate u običnom tekstualnom ili RTF (rich text format) formatu. dr Željko Marčićević 171 . Ova boja neka bude u suprotnosti sa stranicom. Upravo je Microsoft tako i projektovao Word da bude vaš primarni ureñivač e-mail poruka. koji može biti od 1 do 5. i pojaviće se novi dijalog prozor "Scrolling Text" u kome možemo da podesimo odreñene parametre: • Prvo podešavanje vezano je za ponašanje (engl. pojaviće se tooltip "Scrolling Text".

u kome ćemo izabrati jednog ili više primaoca tekuće poruke. već je dovoljno da formatiramo dokument kako to inače i radimo za običnu štampu na papiru. Na isti način šaljemo kopiju poruke na druge adrese upisom primaoca u polje "Cc". e-mail kreiran u Word-u odaslat. Slika 11-81 Slanje e-maila iz Worda Otvorite novi dokument u Word-u i kreirajte novu e-mail poruku. formatirajte dokument kao i bilo koji drugi Word dokument. Ostalo je još da upišete naslov samo poruke u polje "Subject". dr Željko Marčićević . izaberite meni "File > Send To > Mail Recipient" ili pritisnite dugme "E-mail" na Standard paleti alata. Potom. ili pritiskom na isto dugme i izborom iz Outlook-ove liste.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Na ekranu će se pojaviti dodatne alatke za elektronsku poštu (kao na slici). Od dodatnih opcija. Kada ste kompletirali e-mail poruku. tekstualne poruke. Ako već imamo unetu adresu u adresaru Microsoft Outlook-a. dugme ako ih tekući se prvi će biti 172 Doc. uz samu e-mail poruku. ima) će biti smeštena u Outlook-ov folder "Outbox". ne moramo znati jezik za opis stranica . te pritisnemo "Attach". a ne samo uobičajene. Dovoljno je da kliknemo na dugme "Attach File" na novoj paleti i u novom dijalog prozoru na disku pronañemo željeni fajl. Kopija dokumenta (sa dodatnim fajlovima. a dokument u Word-u će ostati otvoren za dalju obradu. dovoljno je da pritisnete "Send a Copy". Kada put budete "prikačili" na Internet. Novi Sad Pisanjem HTML poruka u Word-u. Prvo što ćemo uneti je email adresa primaoca. dovoljno je pritisnuti dugme "To" da bi dobili dijalog prozor "Select Recepients".HTML. moguće je prikačiti neku datoteku sa diska. Na ovaj način lako možemo kreirati e-mail poruke odličnog izgleda. i to u polje "To".

kao i drugi programi Office paketa. Znači to ne mora da bude jedna reč. pročitajte sledeće redove. imate isto Word-ov dokument koji je vezan za tekući. Pokrenite Word i otvorite postojeći dokument: 1. Pojaviće vam se dijalog prozor "Insert Hyperlink". Slika 11-82 Povezivanje Dodavanjem linkova u Word dokumentu možete da hipervezama ispletete čitavu mrežu izmeñu dva ili više dokumenata. Na primer. Na kraju kliknite na "OK". gde ćete u liniju "Type the File or Web page name" uneti sam link ili ćete ga izabrati iz donje liste. deo teksta koji predstvalja link će promeniti boju (podrazumevana je plava boja) i biće podvučen.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Povezivanje dokumenata linkovima Da li ste nekada poželeli da u vaš Word dokument postavite link (hipervezu) ka nekom drugom dokumentu. pa "probajte" link. Izaberite meni "Insert > Hyperlink" ili pritisnite prečicu sa tastature "Ctrl+K". pokazivač će promeniti oblik u "ručicu sa ispruženim kažiprstom". Ukoliko pokazivačem miša doñete iznad linka. dr Željko Marčićević 173 . Mišem selektujte deo dokumenta koji treba da posluži kao veza ka drugom sadržaju. Na isti način možete linkovati i neki dokument sa vašeg diska (znači. Word je.html dokumentu). dosta okrenut Internetu. recimo da povezujte račun Doc. 2. Kada se vratite u dokument. gde će jedan da se referencira na drugi. u pitanju nije veza prema . može da bude čitava rečenica ili pasus (ili grafika). Referenciranjem postižete povezivanje sa informacijama koje nisu sastavni deo datog dokumenta. da preñemo na samo dodavanje hiverveza. pa zato osim što možete da dodate linkove svim dokumentima Office-a istovremeno ih možete i snimiti u formatu za web. Ali. 3. web prezentaciji ili nekoj drugoj vrsti sadržaja? Ako je odgovor "Da".

Na kraju potvrdite povezivanje.. 174 Doc. od onda kada je Microsoft u paket Office ubacio i Visual Basic (prvo je to bio WordBasic).Visoka poslovna škola strukovnih studija. kreirali ste ga davno). Jezik VBA je dodat paketu radi povećanja fleksibilnosti i mogućnosti paketa MS Office. Novi Sad (trenutni dokument) sa dokumentom koji "ugovor o kupoprodaji": • predstavlja povezani • Uradite sve kao i u prethodnom postupku.. samo što ćete u dijalog prozoru "Insert Hyperlink" kliknuti na naslov "Recent files". čiju su "koncepciju" preuzeli i kasnije nastali virusi. Ovaj virus se ubacivao u osnovni šablon Word-a ." pa željeni fajl pronañite na disku pomoću klasičnog "Browse" dijalog prozora. WORD I MAKRO VIRUSI Makro virusi su se ne tako davno pojavili u računarskom svetu. tj. Jedan od najpoznatijih makro-virusa bio je "Concept" (u verzijama Word-a 6. Od tada su nastale mnoge nove generacije naprednijih i destruktivnijh makro-virusa. jer imaju mogućnost samoreprodukcije (umnožavanja) i preko novog-starog programskog jezika. Ako često razmenjujete Office fajlove sa kolegama morate biti oprezni i svesni postojanja ovakvih virusa. Ukoliko dokument nije u listi (npr. dostupni su im svi resursi zaraženog kompjutera (što znači i mogućnost brisanje podataka). klikom na "OK".Visual Basic for Applications ili VBA. Makro virusi mogu da budu isto tako destruktivni kao i ostali virusi. 11.17. dr Željko Marčićević . kliknite dugme "File. tako da njegovi korisnici prvenstveno mogu da pisanjem rutina povećaju produktivnost u radu."Normal. Virusi se sada pišu u najnovijoj verziji Basic-a za aplikacije . Jednostavnim klikom ćete izabrati željeni fajl.0 i 95). pa će vam se u listi pojaviti dokumenti sa diska na kojima ste radili u poslednje vreme.dot" i odatle se kopirao u svaki novi dokument.

WORD TRIKOVI Označavanje rečenice: Pritisnite tipku CTRL i kliknite na rečenicu Masna slova. Na prvoj kartici podešavate nivoe sigurnosti: Slika 11-83 Zaštita u Wordu High . otvoriti samo oni koji imaju sertifikate iz izvora koje korisnik odredi. CTRL+U Uklanjanje parametara oblikovanja: Označite tekst i pritisnite CTRL+razmaknicu i tekst gubi ranije oblikovanje Promena teksta u Print Preview modu: Doc. Da bi zadali Word-u odreñeni stepen zaštite pozovite padajući meni "Tools -> Macro -> Security". dr Željko Marčićević 175 . ali će pre svakog otvaranja postaviti upit. a to su funkcije bezbednosti.ovo je Word-ov standardni nivo. Stavke iz liste možete ukloniti. a ako su i iz proverenih izvora opet ih proverite nekim od antivirusnih softvera. Druga solucija je ona koja je ugrañena u sam Word. nakošena. Medium . tj. gde će se ukoliko neki dokumenti imaju makroe.u ovom slučaju Word će otvoriti sve dokumente bez obzira da li sadrže makroe ili ne.Word će otvoriti fajlove koji sadrže makroe. spisak šablona i dodataka koje ste ručno instalirali na sistem. Low . Otvoriće vam se dijalog prozor "Security" na kome imate dve kartice: Security Level i Trusted Sources. Na drugoj kartici se nalazi lista pouzdanih izvora. da li želite da se dokument otvori sa makroom ili bez makroa.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Kako da se zaštitite od makrovirusa? Postoje dve solucije: da preuzimate samo proverene dokumente. ako izaberete stavku i pritisnete dugme "Remove". podcrtana: CRTL+B. CTRL+I.

Gotovo svi poznaju osnovnu tehniku sa mišem. ALT+CTRL+C = © ALT+CTRL+B = { Brisanje alata sa traka s alatima: Pritisnite tipku ALT i povucite mišem alat u područje za upis teksta Premještanje alata: Pritisnite ALT i povucite alat na željeno mesto na traci s alatima (Toolbaru) Dodavanje skrivenog teksta: CTRL+SHIFT+H i pišite tekst. tehniku "Drag and Drop" koja omogućava da kopirate i premeštate tekst bez korišćenja Clipboard-a. Kada završite odaberite alat Show/Hide PREČICE MIŠEM Poznavanje svih prečica mišem u MS Word-u može da poveća vašu efikasnost i produktivnost. s .broj rečenica. Ako želite da premestite odreñeni tekst uradite sledeće: 176 Doc. =rand(3.Visoka poslovna škola strukovnih studija.s) i pritisnite tipku Enter p .broj pasusa.5) stalno se ponavlja ovaj tekst: The quick brown fox jumps over the lazy dog Promena (ažuriranje) Wordovih polja: F9 Dodavanje nekih znakova u tekst: ALT+CTRL+nekoslovo npr. npr.Drawing traka Pisanje teksta za potrebe vježbi: upišite: = rand(p. Novi Sad Isključite lupu i kliknite u tekst Korištenje alata za crtanje više puta: Jednostavno dvaput kliknite na alat na traci za crtanje . dr Željko Marčićević .

Evo ješ nekih prečica kojima pokrećete odreñene dogañaje ukoliko negde na radnoj površini Word-a dvostruko kliknete levim tasterom miša: • • • • Dvostruki klik na naslovnu liniju (Title bar) minimiziranje/maksimiziranje prozora Dvostruki klik na "Tab" oznaku na lenjiru . Držeći pritisnut levi taster. i pritisnite levi taster miša. Postavite pokazivač miša nad selekciju.kliknite dvostruko levo od pasusa Za selekciju celog dokumenta . radi ubacivanja prebačenog teksta. prevucite sadržaj na željeno mesto. 2.držeći pritisnut taster "Ctrl". samo što ćete držati pritisnut taster "Ctrl" dok prevlačite tekst (tokom tački 2.kliknite jednom levo od početne linije i držeći pritisnut taster vucite gore ili dole Za selekciju rečenice . 3.poziv dijalog prozora "Tabs" Dvostruki klik na oznaku fusnote (Footnote) ili endnote prikaz teksta fusnote/endnote Dvostruki klik na belu površinu lenjira . Otpustite levi taster. dr Željko Marčićević . uradićete isto kao i premeštanje.držeći taster "Ctrl" kliknite levo od teksta (bilo gde u tekstu). 3 i 4). Selektujete tekst koji želite da premestite.kliknite jednom levo od linije (strelica kurzora će promeniti položaj) Za selekciju više linija . kliknite levim tasterom miša na željenu rečenicu Za selekciju pasusa . Za selekciju teksta postoji mnogo kombinacija.dvostruko kliknite levim tasterom na reč Za selekciju jedne linije .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 1. 4.poziv dijalog prozora 177 Doc. pa ćemo navesti najčešće korišćene: • • • • • • Za selekciju jedne reči . Slika 11-84 Podešavanje miša Za kopiranje teksta.

178 . Novi Sad • • • • • "Page Setup" Dvostruki klik na levu stranu status linije . U novom dijalogu prvo kliknite na neku kategoriju komandi iz spiska "Categories".prebacivanje u mod prepisivanja. Zapazite kada izaberete neku komandu.poziv dijalog prozora "Go To" Dvostruki klik na "REC" indikator . vi uvek možete definisati sopstvene prečice. kliknite na dugme "Keyboard". dr Željko Marčićević 3.poziv dijalog prozora "Record Macro" Dvostruki klik na "MRK" indikator . Otvorite Word i izaberite meni "Tools > Customize" i u novom dijalogu. Osim ovih "predefinisanih" prečica. a zahvaljujući prilagodljivosti Office aplikacija. pa da vidimo kako se to radi: 1.Visoka poslovna škola strukovnih studija. simulacija pritisnutog tastera "Insert" Dvostruki klik na "WPH" indikator . "Prečica" je kao što već sigurno znate. kombinacija tastera koje treba pritisnuti radi pokretanja neke komande u nekoj aplikaciji. Slika 11-85 Prećice na tastaturi Gotovo svakoj komandi Word-a možete dodeliti neku prečicu.poziv dijalog prozora "Revisions" Dvostruki klik na "EXT" indikator . u polju "Description" se pojavljuje opis date komande. 2. Doc. pa potom u listi "Commands" izaberite neku od komandi iz date kategorije. da bi ga aktivirali. Izaberite komandu kojoj ćete dodeliti prečicu i kliknite u polje "Press new shortcut key".prebacivanje u mod proširene selekcije. shortcut) sa tastature. u dnu prozora. Napravite prečice sa tastature MS Word ali i drugi programi dolaze sa već ugrañenim velikim brojem "prečica" (engl.poziv pomoći za WordPerfect korisnike. onako kako vam najviše odgovaraju. simulacija pritisnutog tastera "Shift" Dvostruki klik na "OVR" indikator .

Otvoriće vam se neobičan prozor za pretraživanje. pa izaberite "Find". U slučaju da je data kombinacija već zauzeta. Kliknite dva puta na "Close" kada završite sva dodeljivanja. dr Željko Marčićević . Slika 11-86 Pretraga za izgubljenim te u klasičnom Windows "Open" dokumentima prozoru kliknite dugme "Tools". Potraga za izgubljenim dokumentom U svakodnevnom kancelarijskom radu sa Word-om stvara se gomila raznih dokumenata. "Alt+Shift". Kad smo dodali nezauzetu prečicu. putanju unosite u polje "Look in". odmah ispod ovog polja pojaviće se obaveštenje. a ne znate gde je? Rešenje se nalazi u samom Wordu. recimo "C:\". unos kriterijuma za pretragu drajva sa dokumentom. što više kriterijuma definišete. Ako napravite veliku zbrku. unesite samo naziv drajva koji ćete da pretražujete. Da se vršilo pretraživanje i podfoldera potvrdite polje "Search subfolders". "Ctrl+Alt+Shift". jer i za to ima leka. kada vam zatreba neki važan dokument. moramo još potvrditi dodeljivanje. Sledi ono najzanimljivije. 5. U slučaju da ih baš najbolje ne kategorišete i organizujete. kojim vraćamo sve prečice na Word-ove podrazumevane (default). Prvo što treba da odredimo je lokacija na kojoj je moguće da se nalazi dokument. Ukoliko nije zauzeta pojaviće se obaveštenje "unassigned".. pritisnite neku kombinaciju tastera koju želite da dodelite datoj komandi. Unos kriterijuma je sličan unosu na velikim Internet pretraživačima.. ne brinite. Kada ste uradili prethodno. Kriterijumi se definišu u sekciji "Define more criteria" na sledeći način: 1. Šta raditi u jednom takvom haosu. Počinjete sa izborom ključne reči "And" (i) ili "Or" (ili) za novi 179 Doc. klikom na dugme "Assign". Prilikom dodeljivanja prečica možete koristiti kombinacije "Alt+Ctrl". 6. pozovite meni "File > Open". veća je verovatnoća pronalaženja dokumenta. da li je prečica već zauzeta i od koje komande.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 4. Ukoliko niste sigurni da znate gde je. napravićete veliku zbrku. Word je obezbedio dugme "Reset All" u okviru dijaloga "Customize Keyboard". kao na slici.

Potom imamo polje "Property" gde biramo željenu osobinu dokumenta. a taj komentar se smesti u zvučni fajl (WAV fajl). Kada definišete pojedinačne kriterijume. te dodajte ili oduzmite neki od kriterijuma. Ako želite da dokument koji tražite zadovolji sve kriterijume. Videćete da različite osobine dokumenata poseduju različite vrste uslova. Za ubacivanje govornog komentara treba uraditi sledeći postupak: 180 Doc. Ukoliko Word nakon ove procedure pronañe dokument. kliknite dugme "And". kriterijum. koje ćete opisati. i vi treba da samo kliknete na dugme "Open". Vaš novi kriterijum će se pojaviti u listi. Novi Sad 2. ako znamo da naš traženi dokument ima 23 stranice izabraćemo: "And". kliknite opet "Tools > Find". Property "Number of pages". A ukoliko data potraga ne mora da zadovolji sve od navedenih kriterijuma. 5.Zvučni komentari Već smo u ranijim prilozima govorili o tome kako kreirati komentare (u Excel-u i Word-u). Slika 11-87 Zvuk Word . Naravno. dodaćete ih u zbirnu listu klikom na dugme "Add to list". a želite da ponovo potražite dokument.Visoka poslovna škola strukovnih studija. 3. kliknućemo na dugme "Find Now". Pa tako npr. Radi se o komentarima koje recimo izgovori onaj koji vrši kontrolu dokumenta. koja se nalazi u vrhu prozora "Find". Ako je potraga bila bezuspešna. njegov naziv će se pojaviti u dijalog prozoru "Open". Kada smo definisali sve potrebne kriterijume."equals" i Value . Condition . dr Željko Marčićević . a zatim iz polja "Properties" biramo operator (uslov) za uporeñivanje sa sadržajem koje ćemo uneti u polje "Value" (vrednost). 4. za govorne komentare potrebno je da su vam na kompjuteru instalirane zvučna kartica i mikrofon. kliknite "Or". Ali pri tome nismo spomenuli zvučne (govorne) komentare."23".

gde inače možete videti sve komentare. ponude. te izaberite meni "File > Exit & Return". pa će vam se otvoriti Windows-ov program "Sound Recorder". zvučni fajlovi ovog tipa. Word . Pored ovoga. u zaglavlje službenih akata. i druge službene dokumente. Kada ste dodali nekoliko komentara. Ovakva vrsta komentara će u vašem dokumentu biti predstavljena putem ikonice zvučnika. Uz govorni komentar uvek možete dodati i tekstualni koji ćete uneti pored ikonice zvučnika u oknu "Comments". uz pomoć koga ćete izvršiti korekciju komentara. u tekstu. ugovore. Kliknite ikonicu "CasseteTape" u vrhu okna Comments. kliknite na dugme "Stop". Kada budete spremni za izgovor komentara. za njihovo preslušavanje biće dovoljno da dvostruko kliknete na ikonicu zvučnika. i otvoriće vam se ponovo programčić "Sound Recorder". onda ste se sigurno susreli sa problemom poravnavanja teksta u zaglavlju dokumenta. a na desnoj strani osnovni podaci o onome kome je upućen dati dokument. Izaberite meni "Insert > Comment" i otvoriće vam se (u donjem delu radne površine) okno "Comments". kliknite na dugme "Record" (kružna. Kao što znate. Da bi promenili komentar kliknite desnim tasterom na ikonicu zvučnika i izaberite "Wave Sound Object > Edit".Poravnavanje zaglavlja službenih dokumenata Ukoliko u firmi redovno sastavljate dopise. ponuñača) dokumenta. gde želite da ubacite komentar. bordo oznaka) i počeće snimanje. jer veliki komentari tj.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija • • • • • • Otvorite dokument kojem treba da date komentare i kliknite na poziciju. dr Željko Marčićević 181 . obaveštenja. Kad završite sa komentarom. na levoj strani idu generalije sastavljača (pošiljaoca. svaki taj komentar koji ste dodali možete menjati. Slika 11-88 Poravnanje zaglavlja Doc. I da vam na kraju napomenemo da govorni komentari treba da budu sažeti i kratki. zauzimaju puno prostora na hard disku.

tekst treba istovremeno da se poravna i u odnosu na levu. da biste uredili zaglavlje na ovaj način: 1. Otvorite novi dokument u Word-u i pokazivač miša postavite u prvi red zaglavlja. slobodno prevucite postavljeni tabulator (Drag'n'Drop). Levo se poravnavaju podaci o onome ko sastavlja dokument. samo kliknite u ovaj prvi red-pasus koji smo definisali. dr Željko Marčićević . uz upotrebu tabulatora za poravnavanje. Rešenje je vrlo jednostavno. Sada ćemo postaviti tabulator desnog poravnavanja. 3. 182 Doc. 2. recimo "SluzbZaglavlje" i potom OBAVEZNO pritisnite "Enter" na tastaturi radi snimanja novog stila. Ako sada pritisnete "Enter" prebacićete se u sledeći red-pasus sa istim podešavanjima (levo i desno poravnavanje). a desno podaci o primaocu dokumenta. pa kliknite u listu "Style". Kliknite više puta dugme za izbor vrste tabulatora. u blizini desne margine (početak sive površine lenjira) radi postavljanja tabulatora. što u jednom redu ovakvog zaglavlja. 5. Klikćite dok ne dobijete tabulator desnog poravnavanja (obrnuto latinično slovo L). Novi Sad Problem se sastoji u tome. koje se nalazi sa leve strane horizontalnog lenjira. Kliknite na horizontalni lenjir.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Da ovu proceduru ne bi svaki put izvodili. Definisanje stila je vrlo lako. 4. Unesite podatke primaoca u prvom redu. Uneti tekst će biti poravnat udesno. Ukucajte podatke o sastavljaču dokumenta u prvi red. trebalo bi da definišete stil (Style) koji će automatski primenjivati ovo formatiranje. Ukoliko niste zadovoljni udaljenošću od desne margine. Markiraće se naziv trenutnog stila. te preko njega unesite novi. i u odnosu na desnu marginu. pa pritisnite taster "Tab" na tastaturi. Pokazivač miša će "skočiti" do postavljenog tabulatora. Sledite sledeći postupak.

osnovna osobina programa za radne tabele je da oni obavljaju obimna izračunavanja. Quattro Symphony Framework Supercalc Multyplan Lucid 3-D Microsoft Works Slika 12-2 Logo Excel 2003 Doc.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 12 APLIKACIJA MS EXCEL 2003 Postoji više programa za rad sa radnim tabelama. koji se zasnivaju na gotovo istim principima. Radnu tabelu čini mnoštvo brojnih i tekstualnih podataka sreñenih po redovima ili kolonama. dr Željko Marčićević 183 . a ne korisnik. programi za radne tabele se uglavnom oslanjaju na matematička znanja. Slika 12-1 Logo Excel 2003 Meñutim. Pošto se radne tabele prvenstveno koriste za računanje brojevima. Izmeñu brojnih podataka u nekim kolonama i redovima često postoji neka matematička zavisnost. Nazivi nekih tabele su: • • • • • • • • • programa za radne Lotus 1-2-3. Microsoft Excel.

C. dr Željko Marčićević . Novi Sad 12..ikone adresa isadrzaj celije naziv knjige tabela 2) radna površina 3) oznake kolona tabele (A.Visoka poslovna škola strukovnih studija..) 184 Doc.B. koje su karakteristicne za grafičko okruženje File Edit View Insert Format Tools Data Window Help.1.3.2. kontrolni redovi) • • • • • naziv programa glavni meni > sadrži devet osnovnih komandi... pomoćne sličice .) i redova tabele (1. IZGLED EKRANA Slika 12-3 Radno okruženje Excel 2003 Na ekranu se mogu uočiti sledeći delovi: 1) kontrolni panel (tzv.

Radna površina je deo u okviru kojeg možete da kreirate svoje modele. odnosno površine . Čelija u kojoj se nalazi pokazivać predstavlja aktivnu ili tekuću ćeliju. Da biste kreirali modele. dr Željko Marčićević 185 . ili dnu ekrana. treba da u odgovarajuce celije unesete podatke. Glavni izbor sadrži devet osnovnih komandi. i kontrolnu površinu.2. 11. koja se nalazi u centralnom delu ekrana.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 4) statusni red je zadnji red na ekranu. koji na levoj strani ima prostor za poruke o stanju programa. koje su karakteristične za grafičko okruženje File Edit View Insert Format Tools Data Window Help. Doc. deo u kojem se nalaze poruke koje vam program šalje. RADNA TABELA Prikaz radne tabele na ekranu ima dve glavne celine. koja se obično nalazi na vrhu. Radna površina sadrži pokazivač celije (cell pointer).radnu površinu. Promtnu liniju (promt line). Kontrolna površina uglavnom sadrži sledeće celine: Slika 12-4 Radna površina Statusnu liniju (status line). koja daje informaciju o ćeliji u kojoj je pokazivač. a na desnoj je prostor za prikazivanje stanja nekih dirki.

u redu u kome se već nalazio. Zato je potrebno pomeranje pokazivača u radnoj tabeli. Slika 12-5 Kretanje u radnoj površini U programu Excel.tasteri). postoje odredene kombinacije dirki koje vam omoguñavaju kretanje u većim skokovima. sadržaj prikazan na toj liniji bice unet u celiju u kojoj je pokazivač. Program Excel takode ima mogučnost direktnog usmeravanja pokazivača na odreñenu ćeliju. Druga mogućnost je korišcenje miša. 12. Pritiskom na dirke Ctrl Home pokazivač se dovodi u celiju A1.3. U komunikacionom bloku.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Prva mogućnost da prebacujete pokazivač iz ćelije u ćeliju je pomoću dirki sa strelicama (cursor . pored komande 186 Doc. pritiskom na dirku Home pokazivač ce se poveriti u kolonu A. Izbor komandi ili listu komandi za rad programa. Takav način kretanja naročito je važan pri radu sa većim modelima radnih tabela. Kada pritisnete dirku Enter. dr Željko Marčićević . Pritiskom na dirke Ctrl i End pokazivač ćelije dovodi se u krajnju donju desnu ćeliju od svih ćelija koje imaju bilo kakav sadržaj. Novi Sad Liniju za unos (entry ili edit line) u kojoj se pokazuje sadržaj koji unosite ili prikazujete kada koristite Edit komandu. Meñutim. korišcenjem komande Go To iz glavnog izbora Edit. KRETANJE U RADNOJ TABELI Prikaz na ekranu je samo mali deo radne tabele.

3. program odreñuje kojoj vrsti podataka on pripada. Posle toga ta dva kvadrata. u računaru oni su zapamćeni u ćeliji. koji označavaju da je u toku upis podataka. UNOS PODATAKA Postoje četiri vrste podataka koji se upisuju u ćelije tabele: 1. Podatke u radne tabele možete da unosite pomeranjem pokazivača do ćelije i potom ukucavanjem znakova. Slika 12-6 Unos podataka u radnu površinu Otkucavanjem podatak još nije upisan u tabelu. Odreñivanje načina na koji ce podatak biti predstavljen naziva se formatiranje podatkaka. U programu Excel primenjuje se 36 različitih formata. Doc. jer svaka ćelija tabele može da primi do 255 znakova. dr Željko Marčićević 187 . Tek kada pritisnete dirku Enter. biće upisan u celiju. Za biranje formata koristi se Format i opcija Cells (formatiranje celija).Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Reference (upućivanje) upišite adresu ćelije u koju želite da se premesti pokazivač. Prilikom unošenja natpisa koji imaju više znakova nego što može da stane u ćeliju. 12. natpisi brojevi (veličine) formule i funkcije datumi. Na osnovu sadržaja podatka koji se upisuje. iako su na ekranu skraćeni. U većini programa za radne tabele ono što ste otkucali prikazuje se na liniji za unos (Edit line). Pored toga postoji i mogućnost stvaranja novih formata.4. Isti komunikacioni prozor pojaviće se i ako pritisnete dirku F5. 2. 4. nestaju sa ekrana. i pritisnite dirku Enter.

Programi za radne tabele omogućavaju unošenje formula u ćelije. Da bi korisnik programa za radne tabele imao isti utisak i kada radi sa elektronskim tabelama slicne tabele grupišu se u radne knjige (Workbook). crtezi. on će se pojaviti u tabeli onako kako ste ga upisali. Kada širinu odgovarajuće kolone povećate tako da može da primitaj broj. i pritisnite levi taster na mišu. Formule su nizovi instrukcija koje odreñuju sadržaj kombinacijom brojeva. FORMIRANJE I ČUVANJE TABELA Uobicajeno je da se slicna dokumenta. Datoteke u kojima se cuvaju radne tabele stvorene programom Excel imaju nastavak xls. adresa ćelija. ćelije U tabelama se prikazuju samo rezultati formula. Novi Sad Ako broj ima više znakova nego što je dozvoljeno za datu kolonu.0 na ekranu ce se pojaviti knjiga sa nazivom Book1. operatora i funkcija. ili se odnose na celije koje mogu da se nalaze bilo gde u tabeli. onda će on biti prikazan u tabeli u takozvanom naučnom formatu i sačuvan u memoriji računara. Svaka tabela predstavljace jedan list knjige. 12. Kada ste završili sa radom na tabeli. slike ili tabele sakupljaju i odlazu u istu fasciklu ili knjigu. 12. Doc. u glavnom izboru File dovedite strelicu miša na komandu Save As. Na ekranu ce se pojaviti komunikacioni blok. U programu Excel koriste se sledeće vrste formula: • • • 188 matematičke tekstualne logičke. KORIŠĆENJE UGRAðENIH FUNKCIJA U radnim tabelama postoje odreñene veze izmeñu podataka smeštenih u različitim celijama. Kada pocnete da radite sa programom Excel 5. koje ili direktno izračunavaju vrednosti.5.Visoka poslovna škola strukovnih studija. U tom slucaju program ce sacuvati tabelu u datoteci koja je vec od ranije postojala. Tabele se mogu sacuvati i ako u glavnom izboru File odaberete komandu Save.6. dr Željko Marčićević .

n) .daje sinus ugla x ili sadržaja ćelije x COS(x) .daje na 14 decimala vrednost broja pi FACT(x) . Funkcije se mogu razvrstati u 11 vrsta: • • • • • • matematičke statističke finansijske logičke za znakovne nizove za datum i vreme • • • • • tabelarne za baze podataka za povezivanje informacione inžinjerske.daje zbir sadržaja opsega ćelija SUM(x. kao što su: • • • SUM (opseg) .y.apsolutna vrednost broja ili sadržaja jedne celije ROUND(x. Ako opseg ima paran broj članova daje srednju vrednost dva srednja člana opsega. U programu Excel postoji preko 319 funkcija.zaokružuje broj ili sadržaj ćelije x.prikazuje najmanju vrednost sadržanu u opsegu ćelija.daje zbir sadržaja nekoliko ćelija koje ne moraju da su jedna pored druge MEDIAN (opseg) .prikazuje ostatak pri deljenju x sa y PI() .daje vrednost srednjeg člana opsega. dr Željko Marčićević 189 . sa Statističke funkcije koriste se za izračunavanje različitih statističkih pokazatelja. MIN(opseg) .daje faktorijel broja x SQRT(x) . preciznošcu na n decimalnih mesta MOD(x.prikazuje najveću vrednost sadržanu u opsegu ćelija.daje kosinus ugla x ili sadržaja ćelije x.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Funkcijama se uglavnom obavljaju složene računske operacije. ne uzimajući u obzir prazne ćelije MAX(opseg) . • Doc. Matematičke funkcije obuhvataju trigonometrijske funkcije kao što su: • • • • • • • • opšte matematičke i ABS(x) .z) .y) .daje kvadratni koren broja ili sadržaja celije SIN (x) .

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

12.7. ŠTAMPANJE TABELE
U programu Excel možete da štampate samo tabelu koja se nalazi na ekranu u aktivnom prozoru. Ukoliko tabela koju želite da štampate nije u aktivnom prozoru, prvo treba da je učitate iz datoteke u kojoj je zapamćena. Za štampanje tabele treba iz glavnog izbora - File, da odaberete opciju File Print. Posle toga na ekranu će se pojaviti komunikacioni prozor za štampanje Print (na slici desno). Pitisnite dirku Enter. Na ekranu će se pojaviti okvir sa tekstom Printing, čime vas program obaveštava da je u toku priprema za štampanje.

Slika 12-7 Štampanje radne tabele

Štampanje može još uvek da je zaustavi ako se pritisne dirka Enter ili Esc. Od trenutka kada se ukloni to obaveštenje sa ekrana, nema više mogućnosti da se zaustavi štampanje. Postoji mogućnost da štampate samo deo tabele. Najpre obeležite opseg ćelija koje treba da se štampaju. Zatim iz glavnog izbora File, odaberete opciju File Print. Posle toga na ekranu će se pojaviti komunikacioni blok za štampanje Print. Dovedite pokazivač do komande Selection i pritisnite levi taster na mišu, tako da se ispred komande pojave crni kružic. Pritisnite dirku Enter i štampač će odštampati opseg ćelija koji ste obeležili u tabeli.

12.8. GRAFIKONI
U skoro svim programima za radne tabele postoje mogućnosti za grafičko predstavljanje sadržaja tabele, odnosno, izradu grafikona. Za izradu grafikona sa samo jednom promenljivom velicinom treba da, u programu Excel, obavite sledeće:

190

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

1. prikažite na ekranu tabelu cije ce te brojne vrednosti da koristite za izradu grafikona 2. obeležite opseg ćelija koje želite da prikažete grafikonom 3. izaberite glavni izbor za umetanje (Insert) 4. odaberite opciju Chart (grafikon) 5. izaberite podopciju As New Sheet (kao novi list) 6. u komunikacionom bloku Chart Wizard postavite pokazivač na sličicu Finish i pritisnite levi taster na mišu. Skup podataka koji se odnosi na jedan predmet, jedno lice, jednu pojavu i slično naziva se serija. Skup podataka koji se odnose na istorodna stanja iz raznih serija naziva se kategorija. Program Excel automatski odreñuje šta su serije a šta kategorije, polazeći od pretpostavke da treba da bude više kategorija nego serija. U zavisnosti od toga kako ste raspodelili podatke u tabeli, serije mogu da budu u kolonama, a kategorije u redovima. Uz grafikone kojima se prikazuje više serija podataka, neophodno je da postoje legende. Za stvaranje grafikona koristi se program Chart Wizard, koji ima nekoliko komunikacionih blokova. U svakom od njih odreñuje se po nekoliko parametara koji se odnose na grafikon koji treba da se stvori.

Slika 12-8 Modul Chart Wizard

U svakom komunikacionom bloku postoji sledećih pet sličica: Help pozivanje programa za pomoć i dodatna objašnjenja, Cancel - prekid rada sa programom Chart Wizard, Back - povratak u prethodni komunikacioni blok, Next - prelazak u sledeći komunikacioni blok, Finish - preskače se odreñivanje parametara grafikona i prepušta programu da ih sam odredi.

Doc. dr Željko Marčićević

191

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

12.9. MONTE CARLO SIMULACIONI MODELI U EXCEL-u
Da biste izvukli najviše koristi od ovog teksta, trebalo bi da otvorite Excel tabelu (Slika 12-9) i radite uz čitanje uputstava.

A 1 2 3 4 5 6 7

B

C

D

E

F

G

H

I

Slika 12-9 Tabela u Excelu

Uvod u funkciju Random • • Funkcija RAND() generiše uniformnu slučajnu promenljivu izmedju 0 i 1. Uniformna znači da je generisanje vrednosti izmedju 0.10 i 0.20 isto toliko verovatno kao i one izmedju 0.60 i 0.70.

Hajde da probamo! • • Otvorite Excel…u bilo kojoj praznoj ćeliji, recimo B2, otkucajte: =RAND() Pojaviće se broj manji od 1 i veći od 0 0.6642

=RAND() • • •

Možete da kopirate ovu ćeliju kao što biste i svaku drugu, ali će svaka od njih pokazati različitu vrednost. Kad god promenite tabelu, funkcija Rand() će ponovo proračunati vrednost u svakoj ćeliji. Da biste sačuvali jedan skup vrednosti slučajnih promenljivih, kopirajte kao što je uobičajeno, a zatim upotrebite paste special i izaberite “Values”. Zapazite da se ovi brojevi više neće pojavljivati u vašim originalnim ćelijama kada se ponovo proračunava.

192

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Simulacija jednostavnog sistema čekanja u redu • • • • • Da bismo ovu analizu učinili jasnijom, uradićemo jedan mali simulacioni model. Zamislimo skladište sa jednom platformom za istovar/utovar teretnih vozila koja pristižu tokom noći. Kapacitet rampe je toliki da može da istovari samo dva vozila tokom noći. Preduzeće koje upravlja ovim sistemom je procenilo distribuciju verovatnoće pristizanja vozila koja je data u tabeli na Slici 12-10: Preduzeće je zabrinuto zbog broja vozila koji kasne sa istovarom, jer je skupo da ona čekaju (oko 100 USD po vozilu koje kasni jednu noć)
Broj vozila koja dolaze (X) Relativna frekvencija (verovatnoća X dolazaka) Kumulativna verovatnoća (da je manje od X dolazaka)

0 1 2 3 4 5 6 ili više

0.23 0.30 0.30 0.10 0.05 0.02 0.00

0.00 0.23 0.53 0.83 0.93 0.98 1.0

Slika 12-10 Distribucija verovatnoće

Kao što brojevi u tabeli na sl.2 pokazuju, u proseku, platforma za istovar/utovar će obaviti posao. Ipak, u periodu koji zahvata 17% od ukupnog vremena, očekuje se da će stići više od 2 vozila, što će stvoriti privremeno preopterećenje. Uzorkovanjem brojeva na slučaj iz tabele, možemo da simuliramo dolaske vozila i da predvidjamo prosečno preopterećenje sistema za istovar. Stvaranje VLOOKUP tabele • Prepišite tabelu sa procentima sa Tabele 12-11 u Excel tabelu, koristeći podatke za dolaske i kumulativne procente (u ovom primeru stavite ih u kolone I u J).

Doc. dr Željko Marčićević

193

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Kumulativna verovatnoća 0.00 0.23 0.53 0.83 0.93 0.98 1.0

Broj dolazaka 0 1 2 3 4 5 6

Tabela 12-11 Prikaz procenata

• •

Sada ćemo upotrebiti kumulativnu raspodelu koju ste upisali, zajedno sa Excel funkcijom VLOOKUP da bi izvršili naš zadatak. Osvetlite samo ćelije sa podacima (ignorišite zaglavlja) i nazovite ceo opseg imenom CUMUL. Prepišite sledeće (Slika 12-12) u vašu Excel tabelu:
A B C D E F SIMULACIJA PLATFORME U SKLADIŠTU KAPACITET: 2 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI 0

1 2 3 4 5 6

0

Slika 12-12 Kumulativna raspodela

• • •

Kapacitet platforme (2) je u ćeliji C2, i nema vozila koja čekaju u danu 0. U ćeliju A5, unesite: =A4+1. To povećava brojač dana za 1 (Slika 12-13). U ćeliju B5, unesite: =RAND(). To generiše slučajan broj kao što je ranije opisano.

194

Doc. dr Željko Marčićević

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

1 2 3 4 5 6

A B C D E F SIMULACIJA PLATFORME U SKLADIŠTU KAPACITET: 2 DAN RAND# #DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI 0 1 0.2683
Slika 12-13 Unos formula

0

• • •

U ćeliju C5, unesite: VLOOKUP(B5,CUMUL,2) Ova funkcija uzima vrednost u B5, traži tu vrednost u prvoj koloni opsega “CUMUL” i izvlači vrednost u označenoj koloni, u ovom slučaju koloni 2. Ovaj korak unosi slučajni broj dolazaka svakog dana (Slika 12-14).

1 2 3 4 5 6

A B C D E F SIMULACIJA PLATFORME U SKLADIŠTU KAPACITET: 2 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # CEKA 0 1 0.2683 1
Slika 12-14 Slučaj dolazaka

0

• • • • •

U ćeliju D5, unesite: =F4+C5. To dodaje broj vozila koja čekaju u redu onima koja su stigla te noći. U ćeliju E5, unesite: =MIN($C$2,D5). Ovo uzima minimalni broj izmedju kapaciteta (2) i vozila koja čekaju na istovar (ne možete istovariti vozila koja ne čekaju). U ćeliju F5, unesite: =D5-E5 Broj vozila koja kasne (zadržana su) za sledeći dan jednak je broju onih koja treba da budu istovarena umanjenom za broj onih koja su stvarno istovarena. Najzad, označite niz ćelija A5:F5, i kopirajte ga na sledećih 500 redova (Slika 12-15). Vi ste sada napravili simulacioni model.

Doc. dr Željko Marčićević

195

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

1 2 3 4 5 6

A B C D E F SIMULACIJA PLATFORME U SKLADIŠTU KAPACITET: 2 DAN RAND# # DOL. # CEKA ISTOVAR # KASNI 0 1 0.2683 1 1 1 2 0.8853 3 3 2
Slika 12-15 Niz ćelija

0 0 1

• • •

Prostudirajte model da biste se uverili da radi ono što se od njega očekuje. Dolasci vozila u koloni C bi trebaslo da se pojavljuju na slučaj i u saglasnosti sa pridruženim verovatnoćama. Kolona F sadrži broj vozila koja su zadržana (kasne). Zapazite da u velikom broju dana ni jedno vozilo ne kasni. Ali, ako pažljivo prolazite niz kolonu, pronaćićete periode u kojima broj vozila koja kasne naraste možda do 10 ili više. Takav period može da traje nekoliko dana, a onda broj vozila koja kasne opet opadne na nulu. Sistem čekanja u redu se tačno tako i ponaša.

Sumiranje rezultata • • • Da bi bilo neke koristi od cele ove priče, treba da sumiramo rezultate. Prvo, izračunaćemo prosečan broj vozila koja kasne i odredićemo cenu tog kašnjenja. Zatim ćemo upotrebiti Excel funkciju “Histogram” da bi dobili raspodelu koja pokazuje koliko često će zadati broj vozila zakasniti. U ćelije H11 i H12, unesite: “Sr.kaš.” and “God.trošk.” U ćeliju J11, unesite: =AVERAGE(F5:F504), pod pretpostavkom da ste kopirali simulaciju za 500 iteracija (ovo proračunava srednji broj vozila koja kasne po danu). U ćeliju J12, unesite: =100*365*J11 (Ovo množi noćnu cenu od 100 USD sa prosečnim brojem vozila i brojem dana u godini - slika 12-16).

• • •

196

Doc. dr Željko Marčićević

Kada se otvori sledeći boks.kaš. treba da napravimo“police” za podatke. u stavri. izaberite opet mišem na Tools i Data Analysis…. Proverite da li se pod menijem Tools i Add-ins.otvoriće se boks na vašem ekranu.trošk. unesite vrednosti 0. izaberite Histogram i OK. nalazi instaliran Analysis ToolPak.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija H I 11 Sr. Izaberite posle toga Output Range i unestite: $J$14 To odredjuje gornji levi ugao izlaznih podataka. 13 • • • • • • J K L M N =AVERAGE(F5:F504) =100*365*J11 Slika 12-16 Množenje Zatim. izaberite Input Range i unesite $F$5:$F$504 (To su rezultati Vaše simulacije). Možete. Najzad. U ćelije H17 do H27. Sada smo spremni da prikažemo raspodelu frekvencija noćnih zakašnjenja u vidu dijagrama 197 Doc. Sad smo spremni za funkciju Histogram. izaberite Cumulative Percentage da se pojave u izlaznim podacima. izaberite mišem Bin Range i unesite: $H$17:$H$27 Ovo odredjuje opseg vrednosti vozila koja aksne.1 …10. da ga postavite gde god imate slobodnog mesta. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J K Slika 12-17 Pravljenje polica • • • • Zatim. 12 God. Sada. dr Željko Marčićević .

84 30. Ako želite. pre nego što upotrebite Histogram.kaš. dr Željko Marčićević . 0 3114 62.660 Bin BINS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Freq. Vaša VLOOKUP simulacija se ponovo računa.98% 10 1 100.00% Slika 12-18 Izgled izlaza • • • Zapamtite. Novi Sad • • Evo kako je izgledao izlaz. Da to sprečite.troš. ali ne identičan. copirajte kolone A do F u drugi radni list koristeći “Paste Special” i prenoseći ih kao “Values”. God. Promena kapaciteta • • • • • • Pretpostavimo da preduzeće želi da uvede dodatnu opremu koja bi povećala kapacitet istovara na tri vozila dnevno.78% 4 195 96.00% More 0 100. zbog K L J 0. 198 Doc. kad god promenite nešto u Excel tabeli. Možete i da kopirate direktno po ostatku Vašeg radnog lista (kolone H do J).68% 5 115 98.80% 8 8 99. isto kao i godišnji troškovi zbog kašnjenja. G 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H I Sr. zapišite vaše godišnje troškove zbog zakašnjenja u J12. Vaš izlaz bi trebalo da bude slučajnosti u modelu. sličan.98% 6 25 99.27% 1 725 76. možete isto tako da ponovi uradite Histogram rezultate sa novim kapacitetom rampe od 3 istovarena vozila u toku dana.48% 7 16 99.20% 3 329 92. Zatim.Visoka poslovna škola strukovnih studija.76% 2 472 86. Cum. posle propuštenih 500 simulacija (Slika 12-18).96% 9 1 99. i pritisnite taster ENTER. promenite vrednost u C2 od 2 na 3. Koliko bi to donelo uštede? Prvo. Broj kašnjenja (pogledajte J11) bi trebalo dramatično da opadne.

u odnosu na treće. odlučuje se da treba ili ne treba da se investira u novu opremu.5 vozila. 12. u odnosu na prvo definisano obeležje. prevazišao kapacitet rampe. U dijalog prozoru za sortiranje podataka Excel nudi mogućnost za definisanje sortiranja za tri obeležja u bazi podataka. Sortiranja će se. Ovo boi moglo da se upotrebi kao smernica za buduće uštede. BAZA PODATAKA U EXCEL-u Baza podataka u Excel-u se može sortirati pomoću alatki za sortiranje podataka po obeležjima rastuće ili opadajuće. dobićete goišnju uštedu koja bi bila posledica uvodjenja nove opreme.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija • • • Oduzimanjem nove procenjene vrednosti od prethodne. 1. nakon aktiviranja. Slika 12-20 Filtriranje podataka Doc. a potom iz padajućeg menija treba birati opciju Sort. Slika 12-19 Sortiranje podataka Sledeća opcija u Data padajućem meniju je opcija koja omogućava filtriranje podataka u bazi. To je opcija Filter. jer bi očekivan broj dolazaka. dr Željko Marčićević 199 . zatim u odnosu na drugo. Napomena: Ako smanjimo kapacitet na 1.10. Poredjenjem sa cenom opreme. obaviti respektivno. broj kašnjenja će se povećavati ka beskonačno velikom. Druga mogućnost za sortiranje je izbor opcije glavnog menija Data. i na kraju.

Novi Sad Prilikom izbora opcije AutoFilter dobija se sledeće: Slika 12-21 Opcija AutoFilter Slika 12-22 Efekat opcije AutoFilter Svako obležje predstavlja kontrolu koja omogućava filtriranje podataka. zatim izborom Top 10. a predstavljaju konkretne vrednosti za odabrano obeležje. i na kraju opcijom Custom kojom se definiše kriterijum na osnovu kog će se izvršiti filtriranje. Filtriranje se može obaviti izborom jedne od mogućnosti koje se nude kao opcije. Slika 12-23 Opcija Top10 Druga mogućnost za filtriranje je opcija Advanced Filter. dr Željko Marčićević . Slika 12-24 Opcija Advanced Filter 200 Doc.Visoka poslovna škola strukovnih studija. kojom se izdvaja prvih 10 vrednosti.

dr Željko Marčićević 201 . uz pomoću koga se definiše opseg podataka koji će se filtrirati. Sledeća opcija Data menija je opcija Form.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Ovom opcijom se otvara dijalog prozor. koja omogućava upravljanje bazom podataka. zona kriterijuma gde je zadat kriterijum i pozicija gde će rezultati filtriranja biti prikazani. Doc. Slika 12-25 Opcija Data New Delete Restore Previous Next Criteria Close Dodavanje novog sloga u bazu Brisanje sloga iz baze podataka Omogućava vraćanje podataka u preñašnje stanje Pozicioniranje na prethodni slog Pozicioniranje na naredni slog Omogućava definisanje kriterijuma za pretragu Zatvara fomu za rad sa bazom podataka Funkcije za rad sa bazom podataka Excel nudi skup funkcija namenjenih za upotrebu pri radu sa podacima iz definisane baze podataka.

od kojih treba izabrati odgovarajuću: Slika 12-27 Opcija Pivot Table Report Microsoft Excel list or database – podaci se nalaze u Excel-ovoj bazi podataka na radnom listu u Excel-ovom fajlu. Excel u dijalog prozoru Wizard-a traži informacije o tome gde je lociran izvor podataka koji će se koristiti za kreiranje Pivot tabele nude sledeće opcije. 202 Doc.Visoka poslovna škola strukovnih studija. External data source – podaci dolaze iz nekog drugog programa kao što su: Access. FoxPro. na osnovu baze podataka. Novi Sad Slika 12-26 Opcija Insert Function Pivot tabela Iz Data menija. Multiple consolidation ranges – podaci dolaze iz bloka ćelija koje su imenovane u Excel-u. generiše pivot tabela. dr Željko Marčićević . dBASE. odabirom opcije Pivot Table Report se.

Excel kreira novi radni list sa praznom »školjkom« pivot tabele. Slika 12-29 Opcija Finish Ukoliko je izabrana opcija Finish. Kreiranje pivot tabele u sledećem koraku može da se završi klikom na dugme Finish. Četiri sekcije se ovde mogu uočiti: page. Doc. traži izbor tipa izveštaja koji želi da se dobije: Pivot tabela ili Pivot dijagram sa pivot tabelom. potom. column i data. Excel traži informaciju o lokaciji gde će pivot tabela biti smeštena. U njih se smeštaju odgovarajuća obeležja iz baze podataka. row. da li na novom radnom listu ili nekom postojećem. dr Željko Marčićević 203 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 12-28 Komunikacioni prozor opcije PivotTable i PivotChart Another Pivot Table report or Pivot Chart report – omogućava dalju analizu podataka iz već postojeće Pivot tabele. Excel.

kao što su prosek. Row – prikazuje rezultate svake vrednosti obeležja u sopstvenoj (posebnoj) vrsti. ako se sastoji iz numeričkih vrednosti. Inicijalno tabela prikazuje sumu vrednosti selektovanog (izabranog) obeležja. Novi Sad Slika 12-30 Layout Drugu mogućnost daje Layout dugme . standardna devijacija i druge. tabela će prikazati onoliko slogova koliko ih odgovara zadatom kriterijumu. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ovde su i druge funkcije na raspolaganju. 204 Doc. Slika 12-31 PivotChart Wizard Data – oblast prikazuje rezultate koje želimo da vidimo kao polje. Column – prikazuje rezultate svake vrednosti obeležja u sopstvenoj (posebnoj) koloni.rasporeñivanje obeležja iz baze podataka na šemi koju nam nudi Excel-ov Wizard. Ako je sadržaj tekstualnog tipa.

Klikom na OK dugme i biranjem Finish dugmeta. Alatka za formatiranje izveštaja (prikaza tabele) Kreirana je Pivot tabele sa svim potrebnim obeležjima i kriterijumima. Ovo omogućava samo da vidimo slogove koji odgovaraju odreñenim kriterijumima i filtriraju ostatak. moguće je pogledati izgled pivot tabele kako je definisana. Možemo se predomisliti u bilo kom trenutku analize podataka i izabrati drugi format koji više odgovara našim potrebama. Slika 12-33 Pivot AutoFormat Doc. Moguće je menjati izgled tabele odabiranjem jednog od predefinasanih (unapred definisanih) formata. Takoñe. dr Željko Marčićević 205 . Sledeći deo opisuje ove opcije i kako one funkcionišu. postoji i toolbar (linija sa alatkama) za pivot tabelu koja bi trebalo da se pojavi pored pivot tabele na površini radnog lista. nakon definisanja rasporeda obeležja u pivot tabeli. Slika 12-32 Pivot Toolbar Opcije na liniji sa alatima Linija sa alatkama za pivot tabelu nudi alatke kojima se menja izgled pivot tabele. u zavisnosti od vrednosti koje selektujemo za obeležje.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Page – omogućava filtriranje vrednosti u tabeli. 1. U daljem tekstu se nalaze kombinovani prikazi sa svim opcijama za pivot tabelu. Ova alatka omogućava poboljšanje izgleda tabele.

Wizard za kreiranje pivot tabele Ova alatka omogućava promenu pozicije i ureñenja obeležja u tabeli.Visoka poslovna škola strukovnih studija. lako se može ovo drugo obeležje pretvoriti u sasvim novo obeležje u Pivot tabeli. Dodavanje obeležja koje već postoji u Data deo se vrši prevlačenjem obeležja na površinu koja označava Data zonu na šemi Pivot Tabele. 4. 5. Alatka za kreiranje pivot dijagram Postoje situacije kada je bolje masu podataka predstaviti u formi dijagrama. Alatka za ažuriranje podataka Ova alatka omogućava ažuriranje podataka u pivot tabeli pošto je izvršeno ažuriranje podataka u izvornoj bazi podataka. U primeru na slici duplirano je obeležje Zarada. jedno od ova dva obeležja će se promenti u novo obeležje koje će imati odreñene nove parametre. 206 Doc. Alatka za maskiranje i prikaz detalja Ove dve alatke omogućavaju prikaz ili maskiranje vrednosti obeležja koje su desno od selektovanog obeležja. 3. dr Željko Marčićević . Alatka kojom se definišu različiti parametri za odreñeno obeležje u Pivot tabeli Dodavanje obeležja u Data deo i operacije nad njim. 6. Slika 12-34 PivotChart Wizard Layout Pošto dva ista obeležja daju iste rezultale. Izborom ove alatke aktivira se Wizard za kreiranje dijagrama koji generiše dijagram. Korisno je koristiti dijagram za pojednostavljivanje analize velikih količina podataka. kao i sa podacima na radnom listu koji su predstavljni u obliku obične tabele. Novi Sad 2. za omogućavanje poreñenja podataka i uporeñivanje veličina. Prolazi se kroz sve faze kreiranja dijagrama. brzo uporeñivanje trendova u serijama podataka.

jer je namera bila kreiranje obeležja koje će prikazivati brojno stanje zaposlenih na odreñenom radnom mestu. Slika 12-35 PivoTable Field – Source field Tabelarni prikaz funkcija koje ova opcija nudi: Sum Count Average Max Min Product Count Nums StdDev StdDev p Var Varp Suma svih vrednosti u ovom obeležju Broj slogova u ovoj kategoriji Prosek svih vrednosti u ovoj kategoriji Najveća vrednost u kategoriji Najmanja vrednost ovog obeležja Proizvod svih vrednosti u ovom obeležju Broj slogova u ovoj kategoriji Standardna devijacija obeležja Standardna devijacija populacije Varijanta obeležja Varijanta populacije. a za funkciju se bira Count. izabrati iz linije sa alatku alatkama koje služe za rad sa Pivot tabelom. koja će na osnovu vrednosti obeležja koje je prikazano kao Source field u ovom prozoru generišati rezultujuće podatke. na ovom primeru primeniti. dr Željko Marčićević 207 . Doc.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Nakon pozicioniranja na ćeliju sa nazivom obeležja. upotreba je dugmadi kao što su Number i Options. Sledeće što se može. Za slučaj koji smo pomenuli za naziv novog obeležja se zadaje naziv Broj_zaposlenih. Klikom na ovu alatku se otvara PivotTable Field prozor u kom se može izvršiti preimenovanje obeležja i izabrati željena funkcija. takoñe.

u odnosu na celinu zarada). . mogu formatirati (u ovom primeru se bira Percentage kao Category za format ćelija). preimenuje se obeležje.Category OPCIJE Name i Scenarios Ćelijama na radnom listu se mogu dodeljivati odreñena imena na sledeći način: . zatim se može odrediti funkcija za proračun. Novi Sad Nakon dodavanja obeležja u Data deo (u primeru je ponovo obeležje Zarada dodato). da bi se dobili procentualni podaci. Slika 12-36 PivoTable – Funkcija Count Klikom na dugme Number se obeležje. Zatim se sa dugmetom Options može izabrati za prikaz podataka neka od opcija koje nude načine prikaza izračunatih podataka.Insert 208 Doc. Slika 12-37 PivoTable .Visoka poslovna škola strukovnih studija.pozicionirati se na ćeliju kojoj će se dodeliti naziv. u odnosu na inicijalne vrednosti obeležja koje je preimenovano (u primeru bira se % of total. odnosno ćelije koje će prikazivati vrednosti ovog obeležja.izabrati iz padajućeg menija Insert opciju Name kod koje treba izabrati podopciju Define. Slika 12-38 PivoTable . u skladu sa podacima koje će prikazivati u Pivot tabeli. dr Željko Marčićević .

koji se otvara izborom iz Tools menija. Slika 12-40 Add Scenario Zatim se klikom na dugme OK prelazi na definisanje numeričkih vrednosti scenarija koje će se koristiti u njegovoj primeni. Slika 12-39 Scenario Manager Klikom na dugme Add otvara se prozor koji omogućava definiciju scenarija. kao i kod kreiranja scenarija za kalkulacije. Nakon zadavanja imena. Scenariji se definišu u Scenario Manager dijalog prozoru. a definicija podrazumeva zadavanje naziva scenariju i označavanje ćelija koje će prikazivati rezultate njegove primene. dr Željko Marčićević 209 . Slika 12-41 Numeričke vrednosti Doc. opcija Scenarios.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - u dijalog prozoru se definiše naziv koji se ćeliji dodeljuje klikom na dugme OK. ova imena mogu da se koristite prilikom kreiranja formula za odreñene kalkulacije.

Scenario Summary .tabelarni prikaz i . dr Željko Marčićević . koje se dobijaju primenom različitih scenarija. 210 Doc. pri čemu se vrednosti u scenariju prikazuju oblasti ćelija koje smo označili pri definisanju samog scenarija.Scenario PivotTable report – prikaz podataka u pivot tabeli Slika 12-44 Scenario Summary report Pri tome treba označiti za Result cells lokaciju. Slika 12-42 Scenario Manager opcija Show Opcija koja omogućava sistematizovani prikaz kalkulacija. Novi Sad Definisani scenario se primenjuje klikom na dugme Show. je opcija Summary koja se omogućava dugmetom Summary. gde se nalaze kalkulacije izvedene na osnovu vrednosti koje se nalaze u definisanim scenarijima.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 12-43 Scenario Summary Ovom opcijom se otvara dijalog prozor Scenario Summary koji nudi dve mogućnosti za sistematizovani prikaz: .

Svaka prezentacija se sastoji od slajdova koji se po potrebi mogu štampati na folije. Ovakva minutaža može biti samo razlog više da se prezentacija koju smo zamislili uradi u Power Point-u. a kvalitet koji dobijamo za tako kratak vremenski period je krajnje zadovoljavajući. i pored svih svojih mogućnosti Power Point predstavlja program koji se ne koristi u većoj meri na našim prostorima. To je odličan alat. Korišćenje ovih modela znatno pojednostavljuje kreiranje prezentacije. Naime potrebno je samo uneti sadržinu prezentacije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 13 APLIKACIJA POWER POINT 2003 Jedan od programa koji bez razloga četo ostaje zanemaren od strane korisnika jeste i Microsoft Power Point. kako za pravljenje klasičnih folija ili slajdova. tako i za vrlo atraktivne multimedijalne prezentacije. a naša poslovna shvatanja su još uvek vrlo inertna. snimiti na dijapozitiv ili se prikazivati direktno na ekranu ili projektoru koji je povezan sa računarom. Slika 13-1 Logo Power Point 2003 Slika 13-2 Logotip Power Point Power Point je specifično namenjen za izradu prezentacija jer ima već ugradjene gotove forme i modele. Ovakav način izrade prezentacije može trajati oko deset minuta. deo softverskog paketa Microsoft Office. pretežno zbog toga što je namenjen poslovnoj prezentaciji. a zatim nam program sam nudi mogućnosti za obradu i prezentovanje tih podataka. Ipak. Sigurno je da će vremenom Doc. Upravo tu dolaze do izražaja sve multimedijalne mogućnosti programa. dr Željko Marčićević 211 .

Još jedna važna novina jeste "Collect & Paste" mehanizam odnosno višestruki Clipboard. Takoñe je izvršena i mnogo čvršća integracija sa Internetom. Novi Sad multimedijalne prezentacije i kod nas postati popularne. dr Željko Marčićević ..) koji se mogu u dokument ubacivati pojedinačno ili svi zajedno. KORISNIČKI INTERFEJS MS POWER POINT-a Po ulasku u Power Point vreme je za upoznavanje korisničkog interfejsa. što čini snalaženje lakšim. svi tasterski meniji sa mnogo opcija ponašaju se na isti način. koja razmotava kompletan meni. Prebacivanje bilo kog dokumenta u HTML format vrlo je jednostavno i ovo je glavna crta novog Power Point-a kao i Office paketa u celini.1. dok one manje aktuelne sakriva tako da meni izgleda znatno manji. Druga novina je lakši način za pristup dokumentima koji su otvoreni u istom trenutku. a onog momenta kad se nekome ukaže potreba da se njima bavi imaće na raspolaganju moćan alat u vidu Microsoft Power Pointa. • Tu su zatim i "pametni" meniji: Program prati koje se opcije u meniju najčešće koriste i njih ispisuje prve.tekstova . Od standardnih opcija na korisničkom interfejsu se mogu uočiti: 212 Doc. Ova ideja nije primenjena samo na tekstualne menije. a sada se svaki otvoreni dokument pojavljuje u Windows taskbar-u kao nova instanca programa. 13.Visoka poslovna škola strukovnih studija. U njega se sada može odvojeno smestiti do dvanaest objekata (slika. što u znatnoj meri povećava funkcionalnost i olakšava rad. U dnu svakog menija nalazi se dvostruka strelica nadole .. slajd i beleške za predavača. Do sada je trebalo otvoriti meni Window. pa izabrati neki od dokumenata sa liste. Iako po koncepciji sličan prethodnicima Power Point 2003 donosi nekoliko zgodnih novina: • Prvo što ćemo primetiti je trodelni radni prozor koji integriše pregled prezentacije.

Doc. Iza imena svakog slajda. menija na raspolaganju nam je i desni taster miša.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija • • • • • • • • Naslovna linija (Title bar) Meni linija (Menu bar) Linija sa standardnim alatkama (Standard toolbar) Linija s alatkama za formatiranje (Formatting toolbar) Radni prozor Linija sa alatkama za crtanje (Drawing toolbar). locirane na meni liniji.1. statičnih. dr Željko Marčićević 213 . pomoću koga dobijmo meni sa opcijama specifičnim za objekat na koji smo kliknuli. Radni prozor podeljen je na tri dela: Slide. Ovaj tekst služi kao podsetnik korisniku koji izlaže temu koja je pivezana sa datim slajdom. Outline i Speakers Notes. Pomoću strelice u desnom uglu svakog toolbara možemo menjati njegovu sadržinu kao i raspored ikonica. Slika 13-3 Meni linija Pored ovih osnovnih.1. grupisane prema nameni u padajuće menije. Speakers Notes se koristi kao plan za izlaganje prilikom prezentovanja. U ovom delu se njlakše menja organizacija i sadržina slajda. Statusna linija (Status Line) Office Assistant Pored ovih opcija mogu se po potrebi iz View menija uključiti i dodatni toolbarovi i meniji. U Outline prikazu prezentacije daje se prikaz slajdova u vidu plana. kao i u većini Windows aplikacija. odnosno njegovog naslova. 13. nalazi se njegova sadržina u hijerarhijskoj organizaciji.U njemu se prikazuje propratni tekst za tekući slajd. Slide zauzima najveći deo radnog prozora i u njemu se prikazuje izgled tekućeg slajda. MENI LINIJA (Menu bar) Komande su u Power Point-u.

Copy i Paste i komande Undo i Redo za poništavanje odnosno ponavljanje prethodne akcije. Pomoću ostalih opcija mogu se ubaciti svi raspoloživi objekti: slike.). Tu je i lista prezentacija koje su otvarane u skorije vreme. Open.. Novi Sad U padajućem meniju su komande koje su aktivne. Save. tekst. mogu da se izvrše u datoj situaciji. Komande koje nisu konačne već otvaraju dodatni dialog box završavaju se sa tri tačke (. Slika 13-5 Meni Edit Insert Prva opcija u Insert meniju (New Slide) služi za dodavanje novog slajda u prezentaciju. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija.. grafikoni. Slika 13-4 Meni File Edit U meniju Edit nalaze se alatke za i obradu teksta i objekata u prezentaciji: Cut. tj. File U File meniju nalaze se osnovne komande za rad sa prezentacijom: New. ispisane crno dok su one neaktivne zasenčene. Sve ovo moguće je uraditi i sa Standard toolbar-a. Save As HTML. kao i opcija Page Setup za podešavanje izgleda stranice. video sekvence. tabele i linkovi. Slika 13-6 Meni Insert 214 Doc. zvuk.

Slika 13-7 Meni Format Tools U meniju Tools na raspolaganju su nam opcije za podešavanje samog Power Point-a (sastav toolbar-ova. dok su ostali u pozadini. a tu su i opcije za ubacivanje i podešavanje animacije Custom Animation i Slide Transition Slika 13-9 Meni Slide Show Window U ovom meniju nalazi se lista trenutno otvorenih dokumenata. što funkcioniše samo u slučaju da pišemo na engleskom.. kao i alatka Spelling koja služi za ispravljanje sintaksnih grešaka.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Format Uz pomoć opcija iz Format menija moguće je oblikovati font. menija. dr Željko Marčićević 215 . Slika 13-8 Meni Tools Slide Show Kao što mu i samo ime kaže Slide Show meni sadrži opcije koje su potrebne za pokretanje odnosno animaciju prezentacije. pozadinu i kao i dizajn i formu slajda.).. Slika 13-10 Meni Window Doc. Komanda View Show služi ja pokretanje slajd šoua. s tim da je onaj označeni trenutno vidljiv na ekranu. Klikom na neki od dokumenta on se izbacuje u prvi plan tako da možemo nastaviti rad na jemu.

U ovom prozoru potrebno je izabrati izgled i kompoziciju slajda (Layout).Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 13-12 Meni New Slide Open Aktiviranjem opcije File/Open ili klikom na taster Open sa Standard toolbar-a otvaramo već postojeću prezentaciju. pas. Office Assistant Slika 13-13 Opcijai Open Nema šanse da ne primetite animiranu spajalicu koja lebdi pri dnu radnog prozora.) Vidljiva je tendencija da se Assistant prebaci u Windows. New Slide Slika 13-11 Meni Help Klikom na taster New (slide) otvara se dialog box "New Slide". naravno. Ajnštajn. Ona će vam postavljti pitanja i davati savete (Tips) u toku rada. dr Željko Marčićević . Na ekranu se pojavljuje prozor u kojem je potrebno izabrati prezentaciju koju želimo da otvorimo. Mehanizam pretraživanja Help baze svodi se na pitanja zadata običnim. na engleskom. odnosno da prati korisnikatokom korišćenja svih programa. mačka itd. govornim jezikom. Novi Sad Help Help meni sadrži nekoliko opcija koje pozivamo u slučaju da nam zatreba pompć pri radu. 216 Doc. Tu je klasična Help baza Power Point-a koju pretražujemo tako što ukucavamo reč za koju nam je potrebno objašnjenje ili Office Assistant kome možemo postavljati pitanja gavornim jezilkom. Pored spajalice tu su i ostali asistenti (crvena lopta.

Cut odseca (briše) selektovani tekst sa jedne lokacije i prebacuje ga u Clipboard. Save . (uglavnom teksta). Taster Print pokreće proces štampanja slajda (prezentacije). Doc. Ovi tasteri koiste se za funkcije editovanja i obrade sadržine prezentacije. U trećoj grupi imamo četiri tastera: Cut. LINIJA SA STANDARDNIM ALATIMA (Standard toolbar) Na liniji sa standardnim alatkama nalazi se više tastera koji omogućavaju skraćeni način pokretanja odreñenih komandi iz Menu bar-a.za otvaranje već postojeće prezentacije.1. dr Željko Marčićević 217 .za pohranjivanje trenutno aktivne prezentacije i E-mail . Paste i Format Painter.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 13. sadržaj Clipboard-a prebacuje na tu lokaciju. Drugu grupu čine tasteri Print i Spelling. Open . Copy. Spelling proverava da li postoje greške u tekstualnom sadržaju prezentacije.za kreiranje nove prezentacije ili kreiranje novog slajda. U prvoj grupi nalaze se četiri tastera: New . Zatim se uz pomoć funkcije Paste i pozicioniranja na neku novu lokaciju.za slanje prezentacije Emailom. Naravno. ovo je uspečno samo kod tekstova pisanih na engleskom. Slika 13-14 Linija standardnih alata Ovi tasteri podeljeni su u nekoliko grupa na osnovu funkcija koje obavljaju.2.

tabela. Paste kopira sadržaj Clipboard-a na izabrano mesto u prezentaciji. 13. Ovu grupu čine dva tastera Undo i Redo: Prvi omogućava povratak na stanje pre izvršavanja poslednje akcije. grafikona kao i novih slajdova u prezentaciju U okviru ovog menuja imamo mogućnost da procentualno menjamo veličinu prikaza sadržaja radnog prozora. Dati objekat se zatim kopira na novu lokaciju uz pomoć funkcije Paste. U ovoj grup imamo četiri tastera: koji služe za ubacivanje: linkova. a drugi povratak na stanje za jednu akciju unazad posle Undo akcije.3. FORMATING TOOLBAR U ovom toolbar-u imamo dva padajuća menija i pet grupa tastera Slika 13-15 Formating Toolbar 218 Doc.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Moguće je izabrati jednu od ponuñenih opcija ili upisati svoj procenat. ali ga pri tom ostavlja na njegovoj izvornoj lokaciji (ne briše ga kao funkcija Cut ). Novi Sad Copy prebacuje izabrani objekat u Clipboard.1. dr Željko Marčićević . Koristi se u sadejstvu sa komandama Cut i Copy Format Painter omogućava preslikavanje oblika teksta s jednog dela prezentacije na drugi.

Doc. sredinu (centar). sa nazivom Font pokazuje font trenutno selektovanog teksta na slajdu. Slede još dva tastera za uspostavljanje nabrajanja: Zatim su tu tasteri Increase Font Size i Decrncrease Font Size: Prvi omogućava postepeno povećanje. dok drugi na isti način vrši smanjivanje veličine fonta.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Prvi meni.Italic za formiranje efekta iskošenosti. Izborom nekog drugog fonta menjamo izgled odabranog teksta. dr Željko Marčićević 219 . Narednu grupu čine tri tastera za poravnanje izabranog teksta: Oni uspostavljaju poravnanje na levo. ili desno. I na kraju je još grupa od dva tastera Promote i Demote kojima se tekst na slajdu pomera više ulevo ili udesno. Underline za podvlačenje teksta i Text Shadow za dodavanje senke. Sledeću grupu čini četiri tastera: Ovi tasteri služe za postavljanje tipova i efekata fonta izabranog teksta: Bold služi za podebljavanje fonta. U drugom meniju ( Font Size) odreñujemo veličinu izabranog fonta.

animaciji. ungroup. u ovom slučaju: To grid (prema zamišljenoj mreži u osnovi slajda) ili To shape (prema obliku nekog objekta). Nudge znači gurkati. Send to back (sklanjanje objekata ispod svih ostalih). a kada treba selektovati više objekata držimo pritisnut Shift i klikćemo dokle je potrebno. To su: Opcije za grupisanje: group. Slika 13-16 Drawing Toolbar Prvi skup opcija je grupisan u podmeni Draw. Drugi skup opcija. regroup. Uobičajeni redosled preklapanja je isti onakav kakav je bio redosled ugrañivanja objekata na slajd. Bring forward (pomeranje ka površini) i Send backward (pomeranje dublje ispod drugih objekata). Selekciju vršimo klikom miša. 220 Doc.4.1. to jest regulaciju meñusobnog preklapanja objekata. left i right). Svaki vektorski objekat sastoji se od grupa manjih objekata koji se po portebi mogu grupisati. levo i desno (up.promeni boje itd. DRAWING TOOLBAR Bilo koji od objekata se može editovati pomoću alata raspoloživih u Drawing Toolbar-u. down. dole. Da bi opcija funkcionisala. Edit points kriva linija je odreñena sa više tačaka kroz koje prolazi.Često se dogaña da je potrebno promeniti ovakav redosled iz nekih razloga. Ovom opcijom se upravlja ovim vodećim tačkama. u nekom pravcu. odnosno pomerati za malo odstojanje i na raspolaganju su logično svi smerovi: gore. Snap znači poravnjavanje prema nekoj ivici. moramo prvo selektovati objekte koje želimo da poravnamo. pa tek onda izabrati ovu opciju sa izabranim smerom poravnjavanja. dr Željko Marčićević . zato koristimo opcije: Bring to front (izbacivanje selektovanog objekta na vrh). Align or distribute znači poravnjavanje više objekata meñusobno. Novi Sad 13.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Grupisani objekti se ponašaju kao celina pri prikazivanju. Order. razdvajati na sastavne delove. odnosi se na redosled viñenja objekata.

koriste se osnovni oblici poput pravougaonika. Slika 13-18 Opcija Insert WowrArt Doc. potom u polje unesemo tekst Insert WordArt Ovde se nalazi tekst sa već ponuñenim oblicima i bojama uz pomoć kojih možemo ukrasiti slajd. tasterA. dr Željko Marčićević 221 .Pomoću nje menjamo boju objekta. TextBox je način za dodavanje teksta na slajd izvan unapred predviñenih polja. Auto Shapes je impresivna kolekcija osnovnih oblika. obeležimo granice površine gde treba da se nalazi tekst.Izaberemo oblik koji crtamo i mišem obeležimo njegove granice na slajdu. kliknemo na ovaj taster mišem. okreće selektovani objekat oko svoje ose. oblačića. Slika 13-17 Opcija Auto Shapes Linija strelica Krug i pravougaonik su osnovni elementi koji se koriste za crtanje. Fill Color – je kantica sa bojom.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Strelica Rotacija služi za selektovanje objekata. Kada treba sami da sastavimo sliku. kruga. a Clip Art je prekomlikovan.zvezdica.

dr Željko Marčićević .Na raspolaganju je veliki skup senki raznih oblika i usmerenja. Novi Sad Line Color – četkica sa bojom.dole.Opcija Shadow settings omogućava uključivanje i isključivanje senke. menja boju linije koja uokviruje izabrani objekat. mogu se koristiti i mustre (Patterns). vrstu površine objekata i boju bočnih strana. 3D omogućava pravljenje efekata trodimenzijonalnostia objektu dodavanjem senke koja se produžava iza njega. STATUSNA LINIJA (Status line) Slika 13-19 Statusna linija Na statusnoj liniji se prikazuju korisne informacije o načinu rada.5.Osim standarnih linija.1. 222 Point-u je dinamičko Doc. levo i desne kao i promenu boje senke. 13. Opcija 3D Settings omogućava veliku slobodu rotacije u tri dimenzije. pomeranje senke gore. kao na primer: koji slajd se trenutno obrañuje (od ukupnog broja slajdova prisutnih u prezentaciji). dovoljno ga je prvo selektovati i kliknuti na ovaj taster. položaja izvora svetla. Shadow je senka koju može da ima bilo koji objekat. koja vrsta maske se koristi i slično Custom Animation Još jedan oblik animacije u Power pojavljivanje objekata koji su deo slajda. izbora usmerenja 3D efekata.Senka može biti i poluprovidna. Line Style Dash Style Arrow Style su različiti oblici linija: puna linija raznih debljina.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Font Color je taster uz pomoć koga menjamo boju slova. isprekidana linija i strelica.

Ista opcija je raspoloživa i u osnovnom Slide show meniju. Ista opcija je raspoloživa i u osnovnom Slide show meniju. Zato je tu opcija Prewiev. na umanjenom slajdu. Loša strana ovih efekata je to što zbog svog kapaciteta i trajanja znato usporavaju prezentovanje. zvuka i ostalih multimedijalnih opcija. Treba imati u vidu da svi efekti ne traju podjednako dugo i da se ne uklapaju sa svakom animacijom. Desnim klikom miša na bilo koji objekat dobijamo meni. Na raspolaganju nam se nalazi tridesetak efekata a. pomiću koje možemo. na redu je aktiviranje zvučnog efekta. iz koga biramo opciju Custom Animation. Custom Animation je dialog box za podešavanje efekata. gubljenje. Kada se završi animiranje objekta. Desnim klikom miša na bilo koji objekat dobijamo meni. Effects Svakom objektu u prezentaciji može se dodeliti neki od manogobrojnih animiranih efekata. možemo dodati i svoje sopstvene. Doc.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Desnim klikom miša na bilo koji objekat dobijamo meni. Dim predstavlja zatamljenje. pomoću koje se objekat priikaže pa potom izgubi. izvršiti pregled sklopljenih efekata. redosleda i tajminga. Tu je i Hide on next mouse click. Ista opcija je raspoloživa i u osnovnom Slide show meniju. Osim promene boje može se izabrati i opcija Hide after animation. stoga je najbolje videti ih uživo. dr Željko Marčićević 223 . po potrebi. Izgled ovih efekata je teško opisati. uz pomoć koga onaj ko prezentira može da klikne na objekat i time ga ukloni i prikaže sledeći. iz koga biramo opciju Custom Animation. iz koga biramo opciju Custom Animation. Ovaj efekat omogućava da se objekat posle pojavljivanja malo zaseni (potamni).

Slika 13-21 Multimedia Settings 224 Doc. po kategorijama ili pojedinačno po serijama ili kategorijama. Slika 13-20 Order i Timing Redosled ponavljanja se menja izborom objekta i klikom na strelice gore ili dole. Multimedia Settings Za multimedijalne objekte na raspolaganju je poseban dijalog za podešavanje u meniju Custom Animation. kao i to da li se sinhrono sa elementima grafikona pojavljuju i potpisi (Animate grid and legend). što znači da nije moguće pararelelno pomeranje. U polju Start anmation nalaze se opcije za pokretanje animacije: On mouse click (na klik mišem) i Automaticly (automatski posle odreñenog broja sekundi po završetku prethodne animacije). Chart Efects Grafikoni (Charts) su posebno pogodni za animacije.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ako pogledamo primetićemo da se ovaj meni aktivan samo kada se podešava animacija za grafikone. Pri tome možemo birati efekat koji se koristi. Iz menija Chart Efects se može podesiti da se elementi grafikona po serijama. dr Željko Marčićević . pod nazivom Multimedia Settings. Novi Sad Order & Timing Objekti koji su animirani pomeraju se jedan za drugim.

često se koristi neki kraći muzički zapis koji se ponavlja. Drugo pitanje. ovi efekti se podešavaju iz menija SlideShow/Slide Transition. dr Željko Marčićević 225 . Stoga je na raspolaganju opcija Hide while not playing. Naime. dok After n slides dozvoljava da ista muzika prati prezentaciju kroz narednih n slajdova. poželjno je da se umesto nje (ili preko nje) stavi neka druga slika. kojom se ikona koja označava zvuk sakriva. srednjom ili velikom brzinom. Na raspolaganju nam se nalaze mnogobroni efekti. kao zvučna podloga prezentacije. za paralelnu muziku i animaciju. ne vidi se ali se čuje.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Ova opcija je neaktivna (zasenčena) ako objekat nije video ili zvuk. odnosi se na situaciju posle završetka tekućeg slajda. mogu videti na delu u malom preview prozoru. Prva opcija je While Playing. Slide Transition Prvi nivo animacije u Power Point-u je efekat prelaska sa jednog slajda na drugi. Ako jeste možemo podešavati opcije. Slika 13-22 Opcija Slide Transition Doc. Kako ikona sa obeležjem zvuka nije posebno reprezentativna. za zaustavljanje animacije dok se muzika (ili video klip) ne završi. Opcija After current slide zaustavlja zvuk pri promeni slajda. gde možemo izabrati Pause slide show. a ovo je mesto gde se to podešava. Iza tastera More Options krije se opcija Loop until stoped. koji se odmah posle izbora. Prelazak na sledeći slajd se definiše u polju Advance i na raspolaganju je On mouse click (na klik mišem) ili automatski prelazak posle odreñenog broja sekundi (Automaticly after). Odabrani efekat je moguće izvršiti malom. Dakle zvuk postoji. Stop playing. takozvana tranzicija (Transition). ili Continue slide show.

dakle unutar same prezentacije. ili kao link ka odreñenom fajlu. Svaka vektorska slika se sastoji od linija i površina koje te linije oivičavaju. Tako dobijamo prezentaciju koja se svaki put drugačije izvršava. Treba napomenuti da računar treba da poseduje podršku za svaki tip multimedijalnog sadržaja koji ubacujemo na slajd. SLIKE U Microsoft PowerPoint-u standarni format slika predstavljaju Clip Art slike (vektorske slike). Kako se obično radi o vrlo velikim fajlovima preporučljivo je ubacivati ih kao linkove. a ako kliknemo na Aplly to all.2.1. 13. gde je svaka tačka predstavljena bojom. Alternativu predstavljaju takozvane bitmapirane slike. MULTIMEDIJA Glavna odlika modernih prezenacija danas jeste multimedija. Jedan od specijalnih efekata je i Random Transition. i one.2. Multimedijalni sadržaji se u okviru slajda mogu pojavljivati kao umetnuti. Važno je imati u vidu da se pri prenosu prezentacije sa njom moraju poneti svi fajlovi sa kojima je ona linkovana. više podsećaju na prave fotografije. Novi Sad Za ovu animaciju se može vezati i zvuk (Sound). slike. 13. izabrana tranzicija će se odnositi na sve slajdove. koji sam pokreće slučajno izabrani efekat u toku samog prezentovanja. Jedinstvom teksta. Svaka površina ima svoju boju ili teksturu. Za kreiranje i obradu vektorskih slika možemo koristiti na primer Corel Draw. Ako kliknemo na taster Apply. kao takve. zvuka i videa.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Suština prednosti vektorskog formata je mogućnost lake promene veličine i oblika bez gubitaka kvaliteta slike i vrlo malo zauzeće prostora na hard disku. Ovo uopšte nije zanemarljivo s obzirom na to 226 Doc. dr Željko Marčićević . koji čujemo prelaskom na sledeći slajd. dok sa bitmapiranim slikama možemo raditi u Adobe Photoshop-u. na publiku se osavlja mnogo jači utisak nego suvoparnim izlaganjem činjenica. izabrana tranzicija će se odnositi na tekući slajd.

kantica sa desne strane (toolbar se Doc. Ovako ugrañena sličica ima svoju originalnu veličinu. bez gubitka kvaliteta slike. Za izmenu boje odabrane sličice koristimo opciju Recolor. Ovaj problem se jednostavno rešava. što može biti premalo ili preveliko za naš slajd. sa Picture Toolbar–a. zatim dva puta kliknemo na polje Double click to add clip art. Izaberemo slajd u koji želimo da ubacimo Clip Art sličicu. pritisnuti levi taster miša i pomerati ivice slike. Nova Clip Art galerija sada sadrži pored vektorskih slika i bitmapirane slike kao i zvučne sekvence i video klipove. Ona je sada organizovana po temama. dr Željko Marčićević 227 . Svaka površina ima svoju boju ili teksturu. Dodavanje slika u Microsoft Power Point je krajnje jednostavno. koji vodi u prozor za pronalaženje direktorijuma sa slikama. Kada smo odredili koju sličicu želimo ubaciti u naš slajd kliknemo na Insert. pa iz toga logično proizilazi da je brzina rada znatno veća ukoliko učitavanje slika iziskuje manje prostora u memoriji. U Microsoft Power Point-u se kao standardni format javljaju vektorske slike (Clip Art). pri čemu će se slika sama ugraditi u slajd. U prvu kategoriju spadaju sve slike (All). a slike se takoñe mogu pretraživati po svome imenu. a ako želimo da odustanemo od izmene slika kliknemo na Close. Za to se koristi taster Import Clips. Kao što sam već napomenuo veoma lako možemo izmeniti boju sličica. gde je svaka tačka predstavljena odreñenom bojom tako da one više podsećaju na prave fotografije. Kao moguća zamena za vektorske slike javljaju se takozvane bitmapirane slike. Izgled Clip Art galerije u novom Power Point-u je nešto drugačiji nego u prethodnoj verziji. Ovakve slike se veoma lako mogu grupisati i razdvajati. bojiti. Prednosti vektorskog formata su mogućnost lake promene veličine i oblika. a preostale slike su logično rasporeñene. Ako nam sličica izgleda mala i nejasna možemo izabrati opciju Magnify u desnom kraju prozora pomoću koje se može uvećati selektovana sličica. to jest u nju se po volji mogu dodavati slike. Ovu opciju možemo pozvati sa više mesta: meni format / picture / recolor. Ako želimo da promenimo sliku jednostavno dva puta kliknemo na nju i tada se pojavljuje katalog iz koga ponovo biramo. Tada odaberemo jednu od sličica iz galerije i kliknemo na Insert. postoji mogućnost da se odjednom može selektovati više datoteka. Potrebno je postaviti pointer miša iznad jedne od osam tačaka. To znači da se svaka slika sastoji od linija i površina koje te linije oivičavaju. Clip Art galerija je proširiva. Nakon toga se otvara biblioteka Art Galery.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija da se pri prikazivanju prezentacija prvo učitava u memoriju. skrivati itd.

a kada želimo selektovati više objekata držimo pritisnuto Shift i klikćemo dokle god je to potrebno. Pri izmeni boje biramo izmeñu zadnjih nekoliko korišćenih boja ili tražimo More Colors. Send to back (sklanjanje objekta ispod svih ostalih). a linija koja je oivičava ne menja boju. Redosled poklapanja je obično isti onakav kao i redosled postavljanja objekata na slajd. promeni boje i tako dalje. postoji i opcija za crtanje i obradu objekata. Princip rada je vrlo jednostavan: prethodnu boju menjamo novom. u ovom slučaju To grid (prema zamišljenoj mreži unutar slajda) ili To shape (prema obliku nekog objekta). Bilo koji od objekata raspoloživih u Drawing Toolbar–u. Da bi ova opcija funkcionisala moramo selektovati više objekata koje želimo poravnati. regroup. right). Ova veza može biti ostvarena pravom. • Snap predstavlja poravnanje prema nekoj ivici. Pri tome postoje dva pojma: boja (colors) i boja unutrašnjosti (Fills). Svaki vektorski objekat se sastoji od grupa manjih objekata koji se po potrebi mogu grupisati ili razdvajati na sastavne delove. dr Željko Marčićević . gde možemo birati bilo koju od 16 miliona boja doziranjem RGB komponenti boje ili osvetljenja. Ako želimo da promenimo ovaj redosled koristimo opcije: Bring to front (izbacivanje selektovanog objekta na vrh). Tada se pojavljuje paleta sa šestougaonikom koji sadrži stotinak standardnih Windows boja ili Custom paleta. Novi Sad uključuje i isključuje iz menija View / Toolbars / Picture) ili klikom na desni taster miša nad sličicom i izborom stavke Format Picture / Picture / Recolor. ungroup. Smerovi su gore. izlomljenom ili zakrivljenom 228 Doc. u nekom pravcu. Drawing Toolbar se uključuje iz menija View / Toolbars / Drawing. • Reroute connectors predstavlja vezu izmeñu objekata. Bring forward (pomeranje ka površini) i Send backward (pomeranje dublje ka unutrašnjosti). left. • Nudge predstavlja pomeranje za malo odstojanje. Kada želimo da selektujemo jedan objekat jednostavno kliknemo na njega. Kada koristimo prvu opciju menjamo boju celoj površini i okviru. dok se u drugom slučaju menja samo unutrašnjost. Grupisani objekti se ponašaju kao celina pri prikazivanju. dole. pa tek onda izabrati ovu opciju. Osim opcije za promenu boje bilo kog elementa Clip Art slike. • Drugi skup opcija se odnosi na redosled prikazivanja objekata.Visoka poslovna škola strukovnih studija. to jest regulacija meñusobnog preklapanja objekata. animaciji. levo i desno (up. U ovom meniju se javljaju opcije za grupisanje: group. • Align or distribute predstavlja poravnjavanje više objekata meñusobno. • Prvi skup opcija je grupisan u podmeni Draw. down.

Senka može biti i polu providna. Osim standardnih linija mogu se koristiti i mustre (Patterns). krug i pravougaonik su osnovni elementi koji se koriste za crtanje. 3D omogućava pravljenje efekata trodimenzionalnosti pravljenjem senke koja se u osenčenoj boji produžava iza njega. Ovom opcijom se podešava taj oblik linije. dovoljno ga je prvo selektovati i kliknuti na taster. isprekidana linija i strelica. Pomoću nje menjamo boju objekta. a potom u polje unesemo tekst. Fill color je kantica sa bojom. Opcija Shadow Settings omogućuje uključenje ili isključenje senke. poput pravougaonika. Kada treba sami da sastavimo sliku. oblik slova u WordArt –u. a Clip Art je prekomplikovan. Edit points predstavlja krivu liniju koja je odreñena sa više tačaka kroz koje prolazi. Ovaj taster nam koristi da bi smo nekom tekstu dodali treću dimenziju i neki od ponuñenih oblika. Rotacija služi za okretanje selektovanog objekta oko svoje ose. Set auto shape defaults predstavlja opciju koja vraća na polazni oblik objekta. zvezde. Koristi se tako što kliknemo na ovaj taster i mišem obeležimo granice površine gde treba da se nalazi tekst. Da bi promenili stil. na raspolaganju su i mnogobrojni osnovni oblici na osnovu kojih može da se kreira pozadina objekta. Ako se jedan od objekata pomeri menja se i linija koja ih spaja.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija • • • • • • • • • • • • • • linijom. ako smo menjali njegov oblik. … Linija. dr Željko Marčićević 229 . Insert WordArt je taster nagnutog slova A sa senkom. TextBox je način dodavanja teksta van unapred odreñenih polja. Auto shapes predstavlja kolekciju osnovnih oblika. oblaka. Font Color predstavlja slovo A sa bojom i menja boju selektovanog teksta. Line Color je četkica sa bojom koja menja boju linije koja uokviruje izabrani objekat. levo ili desno kao i promenu boje senke. Line Style. najpre moramo nacrtati liniju koristeći alate sa početka ovog toolbar–a. strelica. koriste se ovi osnovni oblici. Shadow predstavlja senku koju može da ima bilo koji objekat. Change auto shape – osim Clip Art sličica. Na raspolaganju je veliki skup senki raznih oblika i usmerenja. Strelica služi za selektovanje objekata. njeno pomeranje na gore ili dole. Opcija 3D Settings omogućuje veliku slobodu rotacije u Doc. Dash Style i Arrow Style su različiti oblici linija: puna linija raznih debljina.

Gif format obezbeñuje 256 boja i nešto je gabaritniji. slike ili bilo koji drugi elemenat slajda) . položaja izvora svetla. ustvari "pokretne" slike sastavljene od više frejmova (zasebnih sličica) koji se ciklično ponavljaju i na taj način stvaraju utisak kretanja. 230 Doc. ali poseduje mogućnost da se odreñene boje dodeli vide kao provide. jer se zbog kompresije gubi deo informacija. To su. na raspolaganju nam je više formata. odozgo.Visoka poslovna škola strukovnih studija. od kojih su najpogodniji i najčešće upotrebljavani GIF i JPG. Animacija koja se koristi u PowerPoint-u svodi se na način promene slajdova (Slide Transition) i na dinamičko pojavljivanje objekata koji čine slajd (tekstovi. poseban. ali se. tanke ivice i sitna slova vide razmrljano. odozdo. dr Željko Marčićević . pri promeni veličine slike. kao Gif Animator. S obzirom na to da su ovo gotovi objekti. Neki od ovih efekata su na primer: pojavljivanje iz tačke. Kao još jedan. Glavna razlika izmeñu prezentacije sa folijama ili slajdovima i one koja se odvija na računaru je u mogućnosti animacije i postepenog pojavljivanja objekata.. Bitmapirane slike Što se bitmapiranih slika tiče (Insert/Picture/From File). Takoñe tu je i mogućnost pravljenja animirasnih GIF-ova. uletanje sa strane. vrstu površine objekata i boju bočnih strana. izbora usmerenja 3D efekata. Novi Sad tri dimenzije. JPG format nudi milione boja i zauzima manje mesta. vid animacije možemo izdvojiti animirane GIF-ove. na primer.Custom Animation. na njihovu sadržinu ne možemo uticati iz Power Pointa-a već nam je za njihovo kreiranje i editovanje potreban neki drugi program. Sama animacija razbija monotoniju prezentovanja i daje dinamiku prezentaciji što je nemoguće na slajdovima ili folijama..

mono/stereo. Svakom efektu animacije možemo pridružiti neki zvuk. na primer na Sound Blaster-u Doc. Naravno treba imati u vidu da se za ove stvari koriste neki drugi programi.2. U Power Point-u su veoma dobro uklopljeni zvuk i animacija objekata na slajdu. Naravno što je kvalitet veći. ZVUK Jedna od glavnih odlika modernih prezentacija je mogućnost korišćenja zvuka u prezentacijama što im daje posebnu zanimljivost. kao podlogu bolje pustiti muzički CD nego se mučiti sa kompromisom veličine i kvaliteta semplovanih sekvenci. Za muzičku podlogu ponekad je bolje pustiti muzički CD. broj bita po uzorku. tako i zbog brzine prezentovanja.2. Kvalitet reprodukcije ne zavisi od veličine fajla već od zvučne kartice. neki put. dr Željko Marčićević 231 . ali oni obično nisu zadovoljavajućeg kvaliteta tako da može biti potrebno da preko audio ulaza ili mikrofona snimimo svoje sopstvene zvučne sekvence.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 13. ali u isto vreme možemo postići i kontra efekat ako pogrešno rasporedimo zvučne efekte i potisnemo pravu informaciju koju želimo da saopštimo. Semplovani zvuci se pod Windows-om najčešće čuvaju u WAV formatu. nego se mučiti sa kompromisom veličine i kvaliteta semplovanih sekvenci. I pored ovoga je. što može veoma često predstavljati problem. Tako da se. Osim WAV formata za zvuk se često koriste i kompaktne datoteke MID-ovi. Korišćenjem zvuka ostavljamo mnogo jači utisak na publiku. Pri snimanju zvuka definiše se kvalitet: širina frekventivnog opsega. U ovom formatu se posebnom metodom kompresije kapacitet zvučnog fajla smanjuje i do 10 puta uz minimalne gubitke na kvalitetu. veći je i kapacitet zvučnog fajla. Postoji izvestan broj zvučnih efekata koji dolaze uz sam Power Point. Sve ovo spada pod opciju Custom Animation. U prezentacijama razlikujemo dve vrste zvukova: zvučne efekte i snimljene sekvence ili podloge. Umesto semplovanog zvuka. Razlikujemo dve osnovne vrste zvukova: zvučne efekte i snimljene sekvence ili podloge. Kao rešenje ovog problema u zadnje vreme koristi se nešto noviji format: Mp3. Uz pomoć Power Point-a možemo veoma lako iskoristiti zvučne efekte ili video sekvence koje smo pripremili u nekom drugom programu. kako zbog mesta na disku. tu je za svaki instrument definisano šta svira.

(Ova opcija nije aktivna ukoliko nemamo odgovarajući hardver). Treba voditi računa da nisu svi efekti podjednakog trajanja i da treba voditi računa prilikom odabiranja. Pojavljuje se prozor sa minimalnim kontrolama za snimanje zvuka. Treći oblik zvuka u prezentaciji je glas naratora koji prati prezentaciju. Kod najkvalitetnijeg semplovanja 1 sekund u WAV formatu troši 160 KB. MPG ili nekom drugom video formatu koji računar može da prikaže. dr Željko Marčićević . Važno je napomenuti da računar koji prikazuje prezentaciju treba da poseduje podršku za svaki tip multimedijalnog sadržaja koji ubacujemo u slajd.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Umesto semplovanog zvuka u ovom formatu se uz pomoć sintisajzera definiše šta koji instrument svira. broj bita po uzorku. ali i zvučne kartice. Osim WAV formata u čestoj upotrebi su i MID–ovi. Svodi se na to da snimimo svoj glas uz slajdove. mono/stereo. Sve ovo se može aktivirati uz pomoć opcije Custom Animation. ili pritiskom na desni taster miša. Pri snimanju zvuka u WAV formatu definiše se kvalitet: širina frekventnog opsega. Za ovo se može koristiti dodavaje novog slajda ćiji Layout sadrži mesto gde se bira datoteka sa zvukom ili videom u AVI. spadaju u drugu grupu multimedijalnih efekata u Power Point–u. U Windows–u postoji veliki broj semplovanih zvuka koji se najčešće čuvaju u WAV formatu. pa da ga reprodukujemo uz prezentaciju. Treba imati u 232 Doc. ali je ovom prilikom zvuk CD kvaliteta. Novi Sad Live dobija neuporedivo bolji rezultat nego na nekom bezimenom klonu. Objekti sa zvukom ili videom koji se pojavljuju kao deo samog slajda. Ovo se obavlja iz menija Insert/Movies And Sound/Record Sound. Pre snimanja možemo da podesimo kvalitet praveći kompromis izmeñu rezultujućeg zvuka i zauzeća prostora na disku. Multimedijalni sadržaji se mogu pojavljivati kao umetnuti. Krajnji rezultat je zvuk koji je sastavni deo prezentacije i vidi se kao odgovarajuća ikonica. Na raspolaganju nam se nalazi tridesetak pažljivo izabranih efekata. Ovu opciju pokrećemo Slide Show / Custom Animation. pa se na AWE 32 dobija bolji rezultat nego na nekom bezimenom klonu. U novom Power Point–u su veoma dobro uklopljeni animacija i zvuk. dakle unutar iste datoteke sa prezentaciom. Kako se radi o veoma velikim sadržajima poželjno je čuvati ovakve sadržaje kao linkove markiranjem odgovarajuće kućice. Svakom efektu animacije se može dodati i zvuk. Kvalitet reprodukcije zavisi od programa. ili kao linkovi ka prezentaciji. kompaktne datoteke sa programskim sekvencama.

odozdo. Treća vrsta multimedijalnog sadržaja prezentacije je glas naratora koji prati prezentaciju.3. Za ovo je potrebno imati Sound Blaster karticu i dobar mikrofon. ANIMACIJA Glavna razlika izmeñu prezentacije sa folijama ili slajdovima i one koja se odvija na računaru je u mogućnosti animacije i postepenog pojavljivanja objekata.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija vidu da se pri prenosu prezentacije moraju poneti sve datoteke sa kojima je prezentacija linkovana. Jedna od opcija koja se javlja je opcija While Playing.. U ovom meniju se još nalazi i opcija Loop until stoped. Animacija koja se koristi u PowerPoint-u svodi se na način promene slajdova (Slide Transition) i na dinamičko pojavljivanje objekata koji čine slajd (tekstovi. After N slides dozvoljava da ista muzika prati prezentaciju kroz N slajdova. Svodi se na to da snimimo naš glas uz slajdove. odozgo. pa da ga reprodukujemo uz prezentaciju. Doc. Kao osnova za muzičke pozadine može se koristiti i muzički CD. Sama animacija razbija monotoniju prezentovanja i daje dinamiku prezentaciji što je nemoguće na slajdovima ili folijama.. gde se može odabrati opcija Pause slide show. 13. ili Continue slide show za paralelnu muziku i animaciju. Neki od ovih efekata su na primer: pojavljivanje iz tačke. ako objekat nije video ili zvuk.Custom Animation. da se sačeka sa nastavkom animacije dok muzika ne odsvira. poželjno je da se umesto nje (preko nje) stavi neka druga slika. pod nazivom Play Settings. slike ili bilo koji drugi elemenat slajda) . Ikona sa obeležjem zvuka ili videa nije posebno reprezentativna. Drugo pitanje se odnosi na situaciju posle završetka tekućeg slajda (Stop playing). Za multimedijalne objekte na raspolaganju je poseban dijalog u meniju Custom Animation. Ova opcija je zatamljena. uletanje sa strane. After current slide pri promeni slajda zaustavlja zvuk. Na raspolaganju je opcija Hide while not playing. kojom se sakrije ikona koja označava zvuk. Ukoliko izaberemo kraći muzički zapis ova opcija nam omogućuje da se ovaj zapis ponavlja.2. dr Željko Marčićević 233 .

To su. na primer. na njihovu sadržinu ne možemo uticati iz Power Pointa-a već nam je za njihovo kreiranje i editovanje potreban neki drugi program. uletanje sa leve strane itd. Animacija koju koristi Microsoft Power Point svodi se na način pojavljivanja objekata koji sačinjavaju slajd. ustvari "pokretne" slike sastavljene od više frejmova (zasebnih sličica) koji se ciklično ponavljaju i na taj način stvaraju utisak kretanja. Prvi nivo animacije je efekat prelaska sa jednog slajda na drugi.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Kao još jedan. Jedna od glavnih razlika izmeñu folija i slajda koji se odvija na računaru je i mogućnost animiranja objekata. Sledeći nivo animacije predstavlja animirano pojavljivanje teksta koji predstavlja deo slajda. gubljenje. Za ovaj dogañaj se može vezati i zvuk. takozvana tranzacija (transition). Istoimeni efekat pruža mogućnost da se selektovani objekat posle pojavljivanja zatamni. čime se dobija na dinamičnosti slajda i njegovoj zanimljivosti. dr Željko Marčićević . Moguće je primeniti veliki broj efekata kao i podesiti njihovu brzinu. Osim promene boje može se odabrati i opcija Hide after animation. Postoji veliki broj raspoloživih animacija. Ovako dobijamo prezentaciju koja se svaki put drugačije izvršava. koji ima funkciju da pokrene slučajno izabrani efekat u toku same prezentacije. Efekti tranzacije se podešavaju iz menija Slide Show / Slide Transition. a neke od njih su: pojavljivanje iz tačke. kao Gif Animator. Pored ovoga na ovom ekranu se nalaze i tasteri Apply i Apply to all. Prvi taster se koristi da izabrani efekat dodelimo selektovanom slajdu. Da bi animirali tekst potrebno je kliknuti na bilo koji deo teksta desnim tasterom i odabrati Custom Animation. Prelazak na sledeći slajd može se izvršiti na klik miša (On mouse Click) ili automatski na osnovu broja sekundi (Automaticly after). U ekranu na kojem biramo animaciju koju želimo koristiti prilikom prelaska na sledeći slajd nalazi se prozor koji nam omogućuje da vidimo efekat koji smo izabrali. vid animacije možemo izdvojiti animirane GIF-ove. poseban. to jest promeni svoju boju u tamniju. S obzirom na to da su ovo gotovi objekti. Jedan od specijalnih efekata je Random Transition. koji čujemo prilikom prelaska na sledeći slajd. pomoću koje se objekat 234 Doc. dok drugi celoj prezentaciji dodeljuje isti efekat. Ista opcija je raspoloživa i u osnovnom Slide Show meniju. Opcija Dim predstavlja zatamljenje. Još jedan od efekata da se animira cela prezentacija je i već pomenuti Random efekat koji se primeni na sve slajdove.

VIDEO Pored animacija u Power Point prezentaciju se mogu dodati i gotove video sekvence. Tu se javlja mogućnost da se sinhrono pojavljuju elementi grafikona koristeći opciju Animate grid and legend.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija prikaže i potom izgubi. MPG ili nekom trećem video formatu koji računar ume da prikaže.). Pomoću Power Point-a mogu se veoma lepo primeniti zvučni i video efekti pripremljeni na drugim programskim alatima. 13..) ili direktno sa hard diska (Insert/Movies and Sounds/From File.. Na ekranu se pojavljuje biblioteka slika to jest Clip Art Gallery.4. Osim pomenutih. Još jedna od opcija je i Chart efect koja služi da animiramo grafikone koje koristimo u prezentaciji. Ipak treba imati u vidu da se za miksovanje multimedijalnih efekata i za pravljenje video spotova koriste neki drugi alati. tu je i opcija Hide on next mouse click. Ova opcija se koristi kada onaj koji prezentira klikne i time uklanja objekat i prikazuje sledeći..2.. Takoñe se javlja i opcija Timing. Clip Art Ako želimo da dodamo Clip Art sličice u PowerPoint slajdove to ostvarujemo izborom opcije Insert/Picture/Clip Art. Možemo ih ubaciti iz Clip Art galerije (Insert/Movies and Sounds/From Gallery.One mogu biti u AVI. koja pokazuje preostale efekte na slajdu i nudi da ih aktiviramo ili na klik miša. Slika 13-23 Clip Art Doc. a sada se tu nalaze i zvučne sekvence (Sounds) i video klipovi (Motion Clips). ili posle zadatog vremenskog intervala posle pojave prethodnog objekta. Ona je u ranijim verzijama sadržala samo slike. dr Željko Marčićević 235 .

Pri ugrañivanju na slajd sličica se prenosi u originalnom obliku. ona se kao poseban grafički objekat uključuje u slajd. Postoje tri načina kreiranja prezentacija: AutoContent Wizard. U zavisnosti od potrebe ovakve se slike mogu grupisati i razdvajati. mogu se po volji dodavati objekti. tj. KREIRANJE PREZENTACIJE Kada pokrenemo Power Point pojavljuje se prozor u kome možemo izabrati način na koji ćemo kreirati željenu prezentaciju. Design Template i Blank Presentation.3. Novi Sad Clip Art gallery je organizovana po temama. Takoñe. koji vodi u prozor za pronalaženje direktorijuma i izbor datoteka (može se odjednom selektovati veći broj datoteka). 13. Automatski se generišu slajdovi u kojima samo treba zameniti pitanja svojim zamišljenjim tekstom. Iza toga sledi pitanje u koju kategoriju spadaju sličice. Za to se koristi taster Import Clips. skrivati. Sve što treba uraditi je postaviti pointer miša na jednu njih i onda. Uz svaku sličicu se mogu pridružiti i ključne reči (Keywords). Clip Art galerija je proširiva. 236 Doc. što ponekad rezultira time da je ona ili premala ili prevelika. s tim da po potrebi možemo kreirati i novu kategoriju (New Category). koje pomažu pri pretraživanju. pomerati ivice slike. Slika 13-24 Logo AutoContent Wizard je savetnik koji olakšava kreiranje slajdova. dr Željko Marčićević .Visoka poslovna škola strukovnih studija. bojiti. Slke su relativno logično rasporeñene prema tematici a takoñe ih možemo pretraživati i po imenu. Ako hoćemo da promenimo sliku to možemo uraditi tako što dva puta kliknamo na nju čime ponovo ulazimo u galeriju i biramo drugu. Ako nam veličina ne odgovara možemo je lako promeniti uz pomoć osam tačaka koje uokviruju sliku. uz pritisnut levi taster. slike možemo skidati i sa Interneta za šta se koristi taster Clips Online. prikazivati i tako dalje. Kada izaberemo odreñenu sliku.

ali je takoñe primamljivo Doc. AutoContent Wizard AutoContent Wizard postavlja gomilu mogućnosti.3.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Design Template predstavlja skup već ponuñenih slajdova koji obuhvataju pozadinu. Slika 13-26 Opcija File-New 13. prazne slajdove – Blank Presentations. Slika 13-25 Početni komunikacioni prozor Pored ovih opcija u dnu prozora se nalazi opcija Open an existing presentation koja otvara novi okvir za izbor već postojeće prezentacije. Otvara nam se prozor u kome bramo jedan od tri načina za kreiranje prezentacije. možemo ga aktivirati opcijom New iz File menija.1. na osnovu kojih sami kreiramo slajdove. boju i raspored slova. dr Željko Marčićević 237 . Ovo najbolje funkcioniše na engleskom govornom i poslovnom području. tip. Blank presentation je opcija u kojoj moramo da formiramo svaki slajd pojedinačno koristeći tzv. U slučaju da izbor nismo izvršili na samom ulasku u Power Point. a u zavisnosti od izbora kreira kompletnu prezentaciju. veličinu.

Internet prezentacija itd.b 238 Doc.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Odabirom opcije AutoContent Wizard otvara nam se dialog box u kome odreñujemo karakteristike prezentacije. Novi Sad za korisnike sa naših prostora. Potrebno je izabrati neku koja po tematici odgovara prezentaciji koju želimo da napravimo. Automatski se generišu slajdovi u kojima samo treba zameniti pitanja svojim tekstom. a u kategoriji All su sve na jednom mestu.a U sledećem meniju postavlja se pitanje kako će prezentacija biti korišćena: kao prezentacija na ekranu. Slika 13-27 Opcija AutoContent Wizard. Naravno potrebno je dobro znaje engleskog jezika. Slika 13-28 Opcija AutoContent Wizard . jer predstavlja brz i siguran način da se napravi prezentacija koja je sigurno dobra. kao zasebni slajdovi. dr Željko Marčićević . U prvom meniju su prezentacije grupisane u tipove.

osnova koja obuhvata pozadinu. kao uzorak. Doc. kliknemo na deo koji treba izmeniti i preko datog primera otkucamo željeni tekst. Na ovaj način se prilično lako i brzo dobija lepa prezentacija.3.2. Pri tome.c Power Point je kreirao kompletnu prezentaciju. kao i tekst koji je zajednički za sve slajdove. dr Željko Marčićević možemo videti slektovanu 239 . boju i raspored slova. 13. možemo koristiti neku postojeću prezentaciju koja nam se dopada. tip. Klikom na taster Finish završavamo kreiranje prezentacije. sve što nam preostaje je da pitanja zamenimo realnim tekstom što je krajnje jednostano. na osnovu koje sami kreiramo slajdove. veličinu. Slika 13-30 Opcija Design Templete Tu je i Prewiev prozor u kome prezentaciju u umanjenom obliku. svoje ime ili firmu. Design Template Template predstavlja uzorak.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Konačno ispisujemo naslov prezentacije. Izborom opcije Design Template otvaramo prozor u kome biramo izgled prezentacije koji nam najviše odgovara. Slika 13-29 Opcija AutoContent Wizard .

Prvo iz prozora New Slide biramo odgovarajući tip prezentacije koji će nam poslužiti kao osnova za pravljenje početnog slajda. Novi Sad 13. 240 Doc. dr Željko Marčićević .3. da se koristi isti font i veličina slova za istu namenu i da je raspored elemenata na slajdovima sličan.3. unapred predviñena polja. Slajdove takoñe možemo povezivati i ubacivanjem hiperlinkova (Insert/Hyperlink). Kod unosa teksta bitno je izdvojiti ključne informacije u prvi plan kako bi ih oni kojima je prezentacija namenjena što bolje uočili i prihvatili. Sledi meñusobno povezivanje slajdova i podešavanje njihovog prelaska sa jednog na drugi. što sve spada pod opciju Slide Transition. Na redu je ubcivanje pozadine. ljude koji su 100% sigurni u ono što rade i žele da to sami urade. To znači da je boja pozadine i teksta na svim slajdovima ista. Prevelikim brojem i šarenilom objekata kao i pogrešno rasporeñenim efektima možemo da skrenemo pažnju sa glavne informacije koju želimo da saopštimo i tako je potisnemo u drugi plan. zvučnih efekata. za to. Procedura za to je sledeća: 1. kao i njihovo animiranje (Custom Animation). Pri izboru i rasporedu objekata i efekata treba biti vrlo pažljiv jer oni vrlo lako mogu pstati opasnost po celu prezentaciju. jer ovde moramo sami odraditi dobar deo posla vezanog za samu formu prezentacije. Drugi korak je unošenje teksta u. Prvo što moramo da uradimo je da osmislimo opšti dizajn prezentacije. ukoliko ona postoje (ovo zavisi od izbora izvršenog u prethodnom koraku). 3. video klipova i ostalih elemenata prezentacije (iz menija Insert ili direktno sa Standard toolbar-a). 4. Postoji poprilična razlika u odnosu na prethodne dve opcije. sa kojom nismo imali problema u prethodne dve opcije. Blank presentatioin Blank presentation je opcija za prave profesionalce. Veoma je važno da prezentacija ima uniforman izgled tj. Sledeći korak je sprovoñenje te svoje zamisli u delo.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ukoliko ih nema ubacujemo ih komandom Insert/Text Box. da slajdovi budu stilski ujednačeni. slika. 2.

Ostaje nam samo još da snimimo prezentaciju.4.com 13. INTERNET Internet. dr Željko Marčićević .1. Veza izmeñu Power Point-a Interneta postoji i u toolbar-u Web (Wiev/Toolbars/Web) koji ustvari predstavlja toolbar Internet Explorera. veoma moćna globalna mreža na kojoj se svake sekunde nalazi na 1000 korisnika. 13. naravno. U Power Point je ugrañen novi pojam hiperlinka. 6. Udarna novost je HTML kao standardni format u Power Point-u. Polazna tačka je. Da bismo videli kako ona funkcioniše potrebno je da iz Slide Show menija izaberemo opciju Wiev Show.4.microsoft. Druga pogodnost je mogućnost ubacivanja Internet hiperlinkova u prezentacije. Tokom slajd šoua sa slajda na slajd prebacujemo se pomoću tastera Enter ili klikom na levi taster miša. moćna globalna mreža koja povezuje enorman broj računarskih korisnika širom sveta.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Inače dodavanje novih slajdova omogućeno je komandom New Slide (Insert/New Slide) Zadavanjem ove komande opet nam se otvara prozor New Slide za izbor odgovarajućeg tipa slajda. nije zapostavljena ni od strane Microsoft Power Point-a. Jedna od pogodnosti je mogućnost ubacivanja Internet hiperlinkova u same dokumente. Na ovaj način napravili smo prezentaciju. Iz menija Insert / Hyperlink se može napraviti 241 Doc. ne izlazeći iz Power Point-a surfovati Internetom. Hiperlinkovi U novom Power Point-u nije zapostavljen ni Internet. pa samim tim i u same Power Point slajdove. Svaki dokument se može vrlo lako snimiti u HTML formatu preko opcije Save As HTML koja je postala nezaobilazan deo u kreiranju Web prezentacija. Ovo radimo komandom Save iz File menija ili sa Standard toolbar-a. Za vraćanje unazad služi taster PageUp. Kada želimo da prekinamo slajd šou to ćemo uraditi pritiskom na taster ESC. 5. na adresi www. a za unapred taster PageDown. tako da možete.

Za ove opcije moguće je vezati i zvuk ili automatski prelaz na zadatu adresu. zvuke. Ako želimo da dodamo hyperlink ka drugom slajdu u prezentaciji. Da bi smo kreirali prezentaciju koju bi kasnije koristili na Internetu. Ovo predstavlja direktan put do on-line obaveštenja i dodataka za Power Point. Primer prave upotrebe hiperlinkova je opcija Power Point central iz Tools menija. teksture. ovom prilikom se klikom ili prelaskom miša aktivira zadata datoteka. Uniform Resource Locator). U ovakve polu. dr Željko Marčićević .gotove prezentacije već su ugrañeni hiperlinkovi iz sadržaja na pojedinačne slajdove. Power Point je takoñe opremljen i čarobnjacima koji olakšavaju pravljenje prezentacija koje bi mogle da posluže i na Internetu. Taster sa naslikanom zemljinom kuglom dodaje Internet toolbar Internet Explorera u Power Point. Veza izmeñu Power Point-a i Interneta postoji čak i u standardnom toolbar–u. pregledati razne efekte animacije. 242 Doc. Da bi ova opcija bila aktivna potrebno je selektovati objekat odnosno tekst za koji je link vezan. Veoma sličan efekat se postiže i iz menija Slide Show / Action Settings u kome se nalaze opcije Mouse Click (klik mišem na objekat koji želimo da vidimo) i Mouse Over (Prelaz pointera iznad objekta. Klikom na ovakav objekat ili tekst prelazimo na odredišnu adresu. Novi Sad skok na neki Internet URL (naziv za adresu na Internetu. tako da možemo i bez izlaženja iz Power Point-a surfovati Internetom. Link može biti vezan i za odreñenu datoteku . Tokom prezentovanja ovaj tekst je podvučen i kada se nad njega postavi pointer miša on menja oblik i prelazi u oblik strelice. Potrebno je zameniti predložene naslove i dobijamo hiperlinkovanu prezentaciju. koristimo File / New / Presentations. Na ekranu koji se pojavio odabiremo Company Home Page ili Personal Home Page. dobijamo spisak slajdova koji sačinjavaju prezentaciju.Visoka poslovna škola strukovnih studija.aktivira objekat). mesto gde možete naći slike. trikove koji vam mogu olakšati posao pravljenja prezentacija.

dr Željko Marčićević 243 . Link može biti i na neki fajl koji. Kako su grafičke i multimedijalne mogućnosti Power Point-a znatno bolje od mogućnosti HTML-a lakše nam je da kompletnu prezentaciju Doc. Iz menija Insert/Hiperlink može se napraviti skok bilo na neki Internet URL ili na neki od slajdova u samoj prezentaciji. Klikom na link "skče" se na odredišnu adresu . Za ovakvu situaciju može se vezati i zvuk ili automatski prelaz na neku zadatu adresu. recimo prethodni ili sledći slajd ili neku Internet adresu. E-mail ili Internet adrese. programa. otvara program koji se koristi za pokretanje takvog tipa fajla. U toku prikazivanja prezentacije. prilikom prevlačenja mišem preko hiperlinka pointer menja oblik iz strelice u ruku. potrebno je najpre selektovati objekat odnosno tekst za koji se link vezuje. Potrebno je samo sa spiska odabrati naziv željenog slajda.4.sve izgleda i funkcioniše kao na pravom Web-u Sličan efekat može da se postigne iz menija Slide Show/Action Settings gde se zadaju opcije vezane za klik mišem na objekat (Mouse click) ili prolaz pointera iznad objekta (Mouse over). Slika 13-31 Opcija Hiperlink Takoñe je moguće pokrenuti neki zadati program ili poslati E-mail. Ukoliko je u pitanju tekst on je podvučen i obično se po boji rajlikuje od ostatka teksta. 13. Da bi ova opcija uvek bila aktivna.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija U Power Point 2003 ugrañen je novi pojam hiperlinka. po kliku na ovaj link. Web prezentacije Sledeća mogućnost primene Power Point-a u vezi sa Internetom je generisanje Web prezentacija.2.

) Ovde zadajemo podatke o naslovima i adresama. da bismo konačno odredili da li se u prezentaciju ugrañuju komentari uz slajdove kao i direktorijum u koji se Web prezentacija snima. dr Željko Marčićević ..Visoka poslovna škola strukovnih studija. animaciju slajdova. verziji browsera i broju slajbova koji se koji se konvertuju u HTML. Istina je ipak nešto drugačija. Slika 13-33 Opcija Web Optioons Iako može biti veoma koristan. Pretvaranje Power Point prezentacije u Web prezentaciju vršimo kroz opciju Publish as Web Page (File/Save As Web Page. Power Point ipak nije konačno rešenje za one koji hoće ozbiljnije bave Web prezentacijama. Script.. Slika 13-32 Opcija Publish as Web Page U podmeniju Web Options postavljaju nam se pitanja vazana za osnovnu boju i format u kome će biti snimljene slike. za to specijalizovane programe. Na kraju moglo bi se pomisliti da da je Power Point idealan editor HTML strana. Novi Sad prvo kreiramo u Power Point-u. kao što su Front Page ili Java 244 Doc. organizaciju fajlova itd. Za tako nešto bolje je koristiti. pa da je tek naknadno prebacimo HTML format.

moglo bi se pomisliti da je Power Point idealan editor HTML strana. sve se to spakuje u frejmove i JavaScript programe koji omogućuju pretraživanje. koje prepoznaje odgovarajući dodatak za prikazivanje prilagoñen browser–ima kao što su Netscape ili Internet Explorer. ali su ivice površina nešto oštrije. ali su ivice tanke a sitnija slova razmrljana. GIF format zauzima nešto više mesta na hard disku. Baš to je Microsoft i želeo da postigne kod ljudi. dr Željko Marčićević 245 . Naime. naravno kao i obično. pre svega zbog vektorskih slika i objekata. Power Point prezentacije se veoma lako mogu prevesti u HTML oblik. Doc. Da bi nam pretvaranje jedne prezentacije bilo olakšano Microsoft je obezbedio Internet Assistant. Jedan od pravih programa za kreiranje Web prezentacija je Microsoft Front Page. JPG format nudi milione boja i zauzima manje mesta. Da bi započeli pretvaranje jedne prezentacije u Internet prezentaciju treba pokrenuti opciju File / Save As HTML i zatim odgovarati na pitanja. Dobijene slike su veoma atraktivne. a izvesni problem zbog veličine slika je cena kojom se plaća ova jednostavnost. sa tasterima za kretanje napred nazad. Takoñe možemo kreirati prenosive Power Point prezentacije. kao druga mogućnost javlja se upotreba frejmova gde se na istom ekranu nalazi spisak slajdova kao i sami slajdovi. Sledeće postavljeno pitanje je izbor grafičkog formata u kome se smeštaju slike napravljene od slajdova.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Još jedna od brojnih mogućnosti Power Point–a vezanih za Internet predstavlja i mogućnost generisanja Web prezentacija. ali se prilikom ovog prevoñenja celogupni slajdovi prevode u GIF ili JPG slike odgovarajuće veličine. kako su grafičke i multimedijalne mogućnosti Power Point–a mnogo bolje od mogućosti HTML–a. pošto se pri kompresiji slike u ovom formatu gubi deo informacja. ali završava posao veoma brzo. istina je malo drugačija. Assistant nam prvo postavlja pitanje izgleda ekrana na Web–u: standardni je izgled sa izdvojenim spiskom sa linkovima ka pojedinačnim stranama. Kao krajnji rezultat dobijamo Web stranu koja je prilično gruba. Power Point Animation pretpostavlja da onaj koji pristupa prezentaciji ima ugrañen plug-in za Web browser kojim se mogu prikazivati originalne Power Point prezentacije.

Novi Sad 14 Hipermedijalna telekomunikaciona infrastruktura Interneta Poslednjih deset godina intenzivno se razvijaju i usavršavaju nastavna sredstva. programskom i organizacionom smislu. da se vrate na sadržaje koji im nisu dovoljno jasni. animacije i video klipovima. Interaktivnost i kvalitet prezentovanih materijala. Tek u poskednjih desetak godina. Internet ima velike potencijale i zato ga 246 . a istovremeno i složenije u tehničkom. U potpunom hipermedijalnom mrežnom okruženju prilikom interaktivnog rada u individualizovanoj nastavi učenicima su dostupne kreirane instrukcije tako da učenici mogu samostalno da napreduju u ovladavanju nastavnih sadržaja. Razvoj telekomunikacione tehnologije i masovnije korišćenje Interneta omogućili su interaktivno učenje na daljinu baziranom na sistemskom pristupu uz korušćenje hipermedijalnih elektronskih izvora informacija. su efikasne. u odnosu na tradicionalne načine učenja. uz korišćenje multimedije i hiperteksta. Hipermedijalne instrukcije za interaktivni rad se kreiraju za personalne računare u vidu elektronskih hipermedijalnih interaktivnih udžbenika sa integracijom teksta. stvoreni su uslovi za kvalitetnije inoviranje obrazovne tehnologije. da dobiju dodatne i povratne informacije u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima. slike. zvuka. sa masovnijim korišćenjem računara u školama. Tehnologija obrazovanja na daljinu. te se s pravom očekuje da škole i fakulteti prate inovativne procese i da obrazuju mlade stručnjake u skladu sa potrebama društva i privrede. Internet kao praktična realizacija povezivanja stotina miliona računara u jedinstvenu globalnu računarsku mrežu i njegov razvoj je uticao da obrazovanje na daljinu doživi kvalitativni skok i veće prihvatanje. napredne i zanimljive. Ovaj vid obrazovanja se može realizovati putem infrastrukture Interneta i servisa Interneta koji mogu biti u službi obrazovanja na daljinu. nastavne metode i oblici rada u funkciji podizanja efikasnosti i efektivnosti nastavnog procesa. Proses osavremenjivanja postojeće tehnologije znatno brže se odvija u proizvodnim oblastima.Visoka poslovna škola strukovnih studija. daje znatno bogatije sadržaje u poreñenju sa nastavom koja se odvija u tradicionalnim učionicama.

Kompjuterske komunikacije čine osnovu za istraživanje i postupak modeliranja hipermedijalne interaktivne Internet učionice. Danas se mnogo diskutuje o razvoju novih informacionih tehnologija a najviše o računarskim komunikacijama i Intenetu. Nove mogućnosti obrazovanja postavlju nove zahteve. RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE Postoje razni oblici komunikacija. Slika 14-1 Skica telekomunikacija U ovom opisaće se osnove računarskih komunikacija (komunikacioni medijumi i ureñaji). Računarske komunikacije predstavljaju osnovnu komponentu i tehnološki preduslov za distantno obrazovanje. obrazovanja na daljinu.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija mnoge zemlje uključuju u svoj obrazovni proces. Svet telekomunikacija i računara doživeo je dosad nezapamćen rast. jednosmernost i pasivnost zahteva sistemsku postavku i pre svega pilot programe koji su širom sveta pokrenuti. Predavanje preko telekonunikacione infrastrukture Interneta čini osnovu industrijskog obrazovanja tj. Obrazovanje na daljinu putem Interneta omogućava sticanje znanja van učionica. Otuda ćemo razmotriti koji su osnovni elementi komunikacija zastupljeni u računarskim mrežama i Internetu. Komunikacije obezbeñuju nesmetan protok hipermedijalnih interaktivnih instrukcija izmeñu različitih domena u kiber svetu i oformljenih virtuelnih 247 . Uspostavljanje komunikacije izmeñu računarskih sistema otvara nove mogućnosti na polju distantnog obrazovanja. Prevazilaženje tradicionalne nastave koju karakteriše masovnost. protokoli i servisi).1. Interneta. mobilnih i satelitskih komunikacija i dr. računarskih mreža (vrste i topologije) i Interneta (adrese. U svetu se donose zakoni koji omogućavaju širenje Interneta u školama. Savremeno poslovanje i komunikacija meñu ljudima postala je nezamisliva bez korišćenja upravo tih resursa: računara. 14.

Komunikacioni (prenosni) medijumi predstavljaju fizički kanal koji se koristi za povezivanje dva ureñaja. Bežične veze se koriste samo u slučajevima kada nije mogućno položiti kabl ili kada je veza na veliku udaljenost suviše skupa ako se ostvaruje preko kabla.1. 248 . optička vlakna). tj. kablovi. Brzina prenosa izmeñu dve jedinice meri se brojem prenetih bitova u sekundi. moraju da budu ispunjena tri uslova. Novi Sad Internet učionica. ili nekim drugim perifernim ureñajem koji se priključuje na računar. Načini komunikacije izmeñu računara Da bi računar mogao da razmenjuje podatke s drugim računarom. Komunikacioni medijum može da bude u vidu kabla ili bežični. bežični gde se veza uspostavlja talasima (radio. kao i najveća moguća udaljenost meñu njima. odnosno megabit. a kod nekih medijuma i od milion. u današnje vreme. u sekundi (Kbps.Visoka poslovna škola strukovnih studija. odnosno Mbps). infracrvenim) ili drugim signalima koji se emituju. mikrotalasnim. Od njega zavisi brzina prenosa podataka izmeñu računara. potrebno je da postoje: komunikacioni medijumlinije komunikacioni ureñajhardver komunikacioni softver Slika 14-2 Skica komunikacija Komunikacioni medijum služi za povezivanje računara s drugim računarom (ili nekim drugim ureñajem koji se priključuje na računar). komunikacija se može klasifikovati u nekoliko grupa: neposredna komunikacija prenos datoteka pretraživanje baza podataka korišćenje udaljenih resursa komercijalni servisi 14.1. Mediji se klasifikuju kao: kablovski (žice. broj prenetih bitova u sekundi uvek veći od 1000. Značaj kompjuterskih komunikacija je evidentan. Kablovi omogućavaju najveću bezbednost i brzinu prenosa za gotovo svaku primenu. to je jedinica za merenje brzine prenosa kilobit. S obzirom na to da je.

Koristi se za povezivanje ureñaja na veće daljine (do nekoliko stotina metara). dva računara ili računara i drugog ureñaja. provodnika oko koga se nalazi izolacija. Osetljiv je na spoljne smetnje jer nije oklopljen. u zavisnosti od toga koji se ureñaji povezuju. upredene ravnomernim korakom upredanja. Oko vlakna se nalazi omotač koji potpuno reflektuje svetlost. duž kojih se prenosi svetlosni signal. Sve zajedno je koaksijalno obmotano bakarnom ili aluminijumskom mrežicom i zaštićeno spoljnim omotačem. Koaksijalni kabl može biti tanak i debeo. na maloj udaljenosti (do nekoliko metara). Nije osetljiv na električne ili elektromagnetne smetnje. Upredena parica (UTP–unshilded twisted pair) je prvobitno korišćena za telefonske komunikacije i ostala je glavni medijum za mesni i lokalni telefonski saobraćaj i prenos podataka. najčešće bakarnog. Najčešće se sastoji od četiri ili više žica. Koaksijalni kabl sastoji se od jednog debelog. Slika 14-3 Kablovi za povezivanje Slika 14-4 Upredena parica Parica se sastoji od dve izolovane žice. najčešće bakarne. Slika 14-5 Koaksijalni kabl Optički kabl pravi se u obliku fleksibilnih staklenih ili plastičnih vlakana male mase i dimenzija.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Specijalni kablovi za povezivanje koriste se za direktno povezivanje. Slika 14-6 Optički kabl 249 . Trenutno je najjeftiniji medijum pa se često koristi u varijanti više parica u istom omotaču.

električni signal se korišćenjem modulatora pretvara u puslirajuću svetlost koja se prenosi putem kabla. Kod savremenih modema obično je s modemom integrisana i faks kartica i govorna mašina (telefonska sekretarica). ili laserske zrake za komunikaciju izmeñu zgrada koje su relativno blizu. Modem je najčešći medijum za povezivanje računara su telefonske linije. Novi Sad Kapacitet mu je nekoliko stotina puta veći od upredenih parica. Prvo. Iznajmljivanje telefonskih linija je skupo i zbog toga se ovo koristi samo u retkim slučajevima kada je saobraćaj izmeñu dva čvora toliki da opravdava cenu plaćenu za iznajmljivanje. u najvećem broju slučajeva. radi o linijama sa biranjem (dial up). Najčešće se koriste mikrotalasi. da električno usaglasi ureñaje koji se povezuju. Ureñaj koji vrši konverziju digitalnih u analogne signale (modulacija) i obrnuto (demodulacija) zove se modem (modulator-demodulator). Veze pomoću radio talasa koriste za prenos podataka radio talase. stavlja u računar i na koji se povezuje komunikacioni medijum. Ove veze rade dobro u mnogim uslovima. i drugo. Podaci primljeni na drugoj strani moraju se ponovo konvertovati u digitalni oblik.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Veze pomoću svetlosnih talasa koriste infracrvene zrake za komunikaciju izmeñu ureñaja koji su sasvim blizu. podaci u računarima su digitalni (diskretni). da podatke koji se prenose iz računara pretvori iz oblika u kome su bili uskladišteni u računaru u oblik pogodan za prenošenje preko komunikacionog medijuma. Pri tome se. koje se inače predstavljaju diskretnim (digitalnim) signalima. Modem može biti interni (koji se ugraćuje u računar) i spoljni (koji se spolja priključuje na računar). prenele preko telefonske linije moraju se prvo na predajnoj strani konvertovati u analogne signale. Veze mogu biti izmeñu dve stanice na zemlji ili za vezu s komunikacionim satelitom. Većina postojećih telefonskih linija prenosi kontinualne (analogne) signale kojima se predstavlja govorna informacija (telefonski razgovor). null modem kabl). Mogu se koristiti i druge vrste talasa za komunikacije na manjim rastojanjima. Ova svetlost se na mestu prijema detektuje i ponovo konvertuje u električni signal. Komunikacioni ureñaji se koriste za sva povezivanja računara osim u slučaju direktne veze specijalnim kablom (tzv. Takva kartica se naziva FMV (Fax. U komunikaciji preko optičkog kabla. Modem. Voice) 250 . najčešće u obliku kartice. Komunikacioni ureñaj je dodatak koji se. a reñe o iznajmljenim telefonskim linijama (poprečna veza). S druge strane. Da bi se ove informacije. Ovaj ureñaj ima dva zadatka. ali su veoma podložne smetnjama.

Neke novije mrežne kartice imaju čak i sopstveni procesor koji pomaže u obavljanju mrežnog saobraćaja. PCI ili AMR (Audio Modem Raiser). Interni modemi prema vrsti slota na koji se ugrañuju na matičnoj ploči mogu biti ISA. Slika 14-9 Memorija na mrežnoj kartici 251 . Eksterni modemi se priključuju na serijski ili na USB port na poleñini kućišta. Druga podela internih modema bila bi na harverske i softverske. Harverski modemi funkcionišu bez korišćenja procesorke moći računara dok sofverski modemi koriste resurse računara jer nemaju sve neophodne elekronske komponente da bih funkcionisali samostalno. Za korišćenje softverskih modema neophodan je računar sa MMX procesorom. Slika 14-7 Blok šema modemske komunikacije računara Kartice mrežnih adaptera (mrežne kartice) predstavljaju vezu izmeñu ožičenja mreže i računara (radne stanice). Ugrañuju se u računar i time se stvaraju priključne tačke na računaru na koje mogu ga se priključe mrežni kablovi. Slika 14-8 Mrežna kartica Mrežna kartica ima malu količinu memorije koja se koristi kao skladište za deo dolaznih podataka s mreže dok ih računar obrañuje.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija kartica.

ali i najskuplja. Novi Sad U zavisnosti od topologije i arhitekture računarske mreže. ujedno najbrža. Pored drugih ureñaja. Druga vrsta. jeste povezivanje na Internet pomoću satelitske veze. vrste linkova koji su najrasprostranjeniji u svetu. ali sa tom razlikom što se umesto antene predajnika koristi telefonska veza. 252 . Podaci se šalju pomoću telefonsle veze. Obično se koristi u notebook računarima. Slika 14-11 HUB sistem Imamo tri Up-link i Down-link. UTP priključak (novija tehnologija) ili oba priključka. Slika 14-10 BNC i UTP priključak PC Card. Računari se povezuju u mrežu putem Switchera ili Hub sistema. Slika 14-12 Up-link i Down-link sistem Prva vrsta. prilikom čega se ostvaruje velika brzina podataka. u ovom obliku se prave i komunikacioni ureñaji. a primaju se preko satelitske antene. nešto jeftinija. takoñe se koristi satelitskom vezom.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ovakva veza je veoma ekonomična i široko je rasprostranjena u svetu. Ovakva veza sa Internetom zasniva se na tome da korisnik može i da prima i da šalje podatke putem satelitske veze. ova kartica može imati BNC ethernet priključak (stara tehnologija). Ova kartica može imati mrežni adapter. Ove tehnolodije nam omogućavaju veći i brži protok informacija. modem ili da integriše u sebi oba ova ureñaja. Ova veza podrazumeva satelitsku antenu prijemnik i satelitsku antenu predajnik.

a 253 . Neke od mogućnosti povezivanja sa Internetom: Modemi brzine 56 kb/s. Ovi modemi su sastavni deo svake konfiguracije ali upotrebljivost zavisi od kvaliteta telefonske linije tj. Za usluge ISDN-a potrebna je specijalna telefonska linija.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Treća vrsta se bazira na slanju podataka putem satelitske mreže. nema "pištanja" a podaci se nikada ne gube zbog statičkog elektriciteta ili šuma na liniji. i specijalni adapter. tako da korisnik može da se opredeli za neki od njih u zavisnosti od svojih interesovanja. Brzina često oscilira i to utiče na rad na mreži. ISDN šalje podatke u digitalnom obliku kroz telefonsku liniju. Brzina prenosa podataka je 128 kb/s. ISDN (Integrated Services Digital Network). Postoji više kanala koji neprestano šalju razne vrste podataka. Najpoznatiji dobljavač Internet usluga preko satelita je DirectPC i on može da obezbedi i do 400 kb/s u dolaznom smeru. kojom može da prima samo one podatke koji se šalju na datom satelitskom kanalu. da li je linija digitalna ili analogna. Veza je brza i tiha. Korisnik treba da ima satelitsku antenu (prijemnik). Slika 14-13 ISDN tehnologija Slika 14-14 Satelitska veza koncept . da li ima filtere za uklanjanje šuma itd. Satelitske veze. U odlaznom smeru komunikacija mora da se vrši preko modema jer je satelitska dvosmerna oprema vrlo skupa.

Neke vrste DSL priključaka mogu da obezbede protok podataka do 51 Mb/s. Ovi modemi brže prenose podatke u dolaznom nego u odlaznom smeru. što teorijski omogućava protok od 30 Mb/s.b LMDS (Local Multipoint Distribution Service). Sam modem koristi više stepena modulacije telefonske linije i od toga zavisi brzina vaše veze. ADSL2 je jedna od novijih tehnologija koja obećava da donese. Slika 14-16 ADSL tehnologija To znači da klasične telefonske žice premošćuju malu razdaljinu (manje od 3 km). Na ispitivanjima se postižu brzine od 500 kb/s. Umesto kablova ova tehnologija koristi delove radio-frekventnog spektra. Princip rada zasnovan je na relej stanicama koje od vašeg računara maksimalno mogu da budu udaljene 3km. Ideja je sledeća: U zapadnim zemljama su optički kablovi ne samo položeni izmeñu telefonskih centrala nego su često provedeni sve do razvodnih kutija za pojedina naselja. Novi Sad Microsoft-ov najnoviji projekat na ovu temu je sistem Teledesic i ima za cilj postavljanje 800 satelita u nisku Zemljinu orbitu. 254 Digital Subscriber Line što znači Nesimetrična digitalna . Potreban vam je takoñe Ethernet priključak. do skora nezamislive brzine.Visoka poslovna škola strukovnih studija. a na tako maloj razdaljini je moguće podatke slati 2 ADSL – Asymeric pretplatnička linija. Što je razdaljina izmeñu modema i provajdera veća to je veza lošija. Za sve to naravno potrebna vam je asimetricna digitalna linija. DSL (Digital Subscriber Line). Slika 14-15 Satelitska veza koncept .

neophodan je poseban modem. Brzina prijenosa podataka pomoću ADSL-a nije ista u oba pravca (linija je nesimetrična odatle ono A. kao i distributeri kablovske televizije. Zadnjih godinu dana svedoci smo razvoja ADSL-a i kod nas. Korisnci mogu primati podatke brzinom i do 9 Mb/sec. Brzine koje nude su dosta manje od gore navedene. Neke kompanije nude pristup Internetu velikom brzinom bez bilo kakvih kablova – bakarnih. Kable Modem (kablovski modemi). U obrnutom smeru. Ipak. 320 .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ethernet mrežna kartica i ugovor sa kompanijom za kablovsku televiziju. koaksijalnih ili optičkih. Potreban vam je samo priključak za kablovsku televiziju. u mnogim područjima telefonske linije moraju biti poboljšane da bi omogućile ovako brz prenos podataka. Ljudima koji žive u zabačenim područijima sistemi sa bežičnim vezama mogu da obezbede brži pristup Internetu. Bezične veze (Wireless). Zanimljiv način da prenesemo podatke do svojih domova je onaj koji stalno koristimo ali nikad o njemu ne razmišljamo na taj način. Takoñe. Slika 14-17 Kablovski pristup Internetu Koaksijalni kabl može da prenese izuzetno velike količine podataka. brzina je sprorija oko 640 Kb/sec. uglavnom iznajmljuju svoj modem korisnicima na korišćenje i u ponudi imaju različite pakete. Takoñe. Novi Sad velikom brzinom (zbog relativno malih gubitaka u mreži). teoretski može da "upumpava" podatke brzinom od 30 Mb/s. To je koaksijalni kabl kojim se prenose TV emisije putem kablovske televizije. ali i dalje mnogo brža od brzine koju ostavrujemo sa standardnim modemom. ADSL je samo jedan od standarda koji koriste telefonske žice da bi slali digitalne podatke zaobilazeći telefonsku centralu i telefonske aparate u kući korisnika (normalna telefonska instalacija u kući korisnika ostaje nepromijenjena). Komunikacija u odlaznom smeru odvija se preko telefonske linije a u dolaznom preko koaksijalnog kabla.Asymeric) što znači da je brzina primanja podataka za korisnika veća od brzine slanja. Prednost ADSL tehnologije je što koristi standardne telefonske žice. ali su i te brzine po nekoliko puta brže od brzine koju ostvarujemo pomoću standarnog modema. Od nove godine nekoliko provajdera omogućava ovaj način povezivanja i u Novom Sadu.

Uz to cene korištćenja mobilnih telefona mnogo su više od običnih fiksnih telefona. Palmtop-e i slične ureñaje. bez povezivanja na kompjuter ili neki sličan ureñaj. a i pristupačnija je korisnicima zbog drugačijeg načina tarifiranja. Zadnjih godina nismo više ograničeni da Internetu možemo pristupiti samo preko kompjutera. Osnovni problem za WAP tehnologiju je spori prenos podataka. za čiju se izradu koristi poseban jezik WML4.7 s Tabela 14-18 Teorijske brzine prenosa 3 Wireless Application Protocol 4 Wireless Markup Language 5 General Packet Radio System 321 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija CDPD i PCS (Cellular Digital Packet Data i Personal Communication Sustems). Ove dve tehnologije obezbeñuju prenošonje podataka za džepne računare. 10. WAP. Pre nekoliko godina pojavio se WAP3.9 s 2. 2. Teorijske brzine raznih načina prenosa Način prenosa Teorijska brzina Trajanje prenosa fajla od 10 Mb u idealnim uslovima 56Kb modem ISDN Direct PC (satelitska veza) LMDS DSL Kablovski modemi 45 kb/s 128 kb/s 400 kb/s 500 kb/s 9 Mb/s 30 mb/s 29. Koriste se u velikim gradovima. WML i GPRS. ali treba znati da se tu ne očekuje onako kvalitetan grafički prikaz sadržaja kao u slučaju “pravih” Web stranica. 8. Tako svaki WAP telefon ima ugrañen program browser pomoću kog se mogu pregledati tzv. WAP stranice. Kod WAP-a se radi uglavnom o čitanju posebno načinjenih tekstualnih stranica.7 min.6 min. 3.4 min.3 min. protokol koji omogućuje pristup internetskim sadržajima s mobilnog telefona. Zadnjih godina pojavila se nova tehnologija GPRS5 koja je povećala brzinu prenosa podataka.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. Sve funkcije značajne za korisnike mreže ostvaruju se posredstvom odgovarajućih programa. Kolekcija programa koji podržavaju rad računara u mreži zove se komunikacioni softver. Novi Sad Komunikacioni softver čine programi koji omogućavaju komunikaciju dva ureñaja korišćenjem datog komunikacionog ureñaja i medijuma. Aplikacioni programi omogućavaju različite vrste komunikacija meñu računarima ili izmeñu računara i drugog udaljenog ureñaja (na primer. u Windows-u). štampača ili faksa). pored veznika (drajvera). Komunikacioni softver obezbeñuje sledeće funkcije: - Postavljanje paramatara za rad u mreži Uključivanje računara u mrežu Rad korisnika u mreži Sigurnosne mere Administrativni poslovi Pomoć korisniku 322 . To znači da izmenom operativnog sistema na računaru moraju da se zamene i veznici (drajveri) za postojeće ureñaje. Zato je raspolaganje dobrim komunikacionim softverom presudno za rad korisnika u mreži. Oni se dobijaju kupovinom komunikacionog ureñaja na CD-u (ili disketama). obično daje i osnovni aplikativni softver da bi njegov ureñaj mogao da se koristi. a mnogo češće postoji veći broj programa na tržištu s različitim mogućnostima. pa proizvoñač daje različite verzije veznika za različite operativne sisteme. Ovi programi najčešće zavise od operativnog sistema na računaru. Tu treba razlikovati dve vrste programa: veznike (drajvere) aplikacione programe Veznici (drajveri) omogućavaju da komunikacioni ureñaj prihvata i izvršava komande koje su zadate u skladu sa odreñenim standardom za tu vrstu ureñaja. Meñutim. program za korišćenje komunikacionog ureñaja može biti i deo operativnog sistema (na primer. Proizvoñač komunikacionog ureñaja.

Računarske mreže Računari se povezuju u računarske mreže s ciljem: zajedničkog korišćenja hardvera (diskova. mreže se dele na: lokalne računarske mreže – LAN (Local Area Network) i globalne računarske mreže – WAN (Wide Area Network).LAN je mreža koja je ograničena na jednu zgradu. 323 . Podela računarskih mreža.1. javnog ili deljenog softvera. za amaterske primene može se koristiti i softver koji se daje besplatno za javnu upotrebu. 14. ili grupu zgrada.2. Za profesionalnu upotrebu najbolje je raspolagati vlasničkim softverom iza kojeg stoji proizvoñač sa svim garancijama i drugim pogodnostima pri unapreñenju softverskog paketa.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Komunikacioni softver se može naći u formi vlasničkog. i u kojoj su računari obično povezani kablovima. Ovaj softver se nalazi u računarskim mrežama i može se koristiti od strane svih korisnika mreže. u zavisnosti od toga da li se posmatra: površina koju pokriva mreža način povezivanja računara u mreži (topologiji) način komunikacije računara u mreži (logističkoj organizaciji) odnos meñu čvorovima u mreži 1. ili od nekoliko stotina računara rasporeñenih u više zgrada. Naravno. štampača i drugih ureñaja) zajedničkog korišćenja podataka u datotekama razmene podataka meñu korisnicima komunikacije meñu korisnicima zajedničkog rada korisnika na nekim poslovima Svaki računar (ili drugi ureñaj) priključen u mrežu naziva se čvor. Prema površini na kojoj se nalaze računari u mreži. Računarske mreže se mogu podeliti na razne načine. Lokalna računarska mreža . Lokalna računarska mreža može da se sastoji od dva-tri računara smeštena u jednoj prostoriji.

Računarska mreža može imati: topologiju magistrale. prstenastu topologiju. Fizičku vezu čini neki od pomenutih komunikacionih medijuma (najčešće kabl). Čvorovi meñusobno komuniciraju na osnovu nekih fizičkih i logističkih veza. Prednost ove mreže je lako dodavanje i uklanjanje čvorova iz mreže. Kod topologije magistrale (bus) svi čvorovi su pojedinačno vezani na magistralu preko koje se obavlja komunikacija meñu njima. kanal) je komunikacioni put izmeñu dva čvora.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Topologija mreže Nastaje geometrijskim ureñenjem veza i čvorova koji čine mrežu. Čvor se u topologiji definiše kao krajnja tačka neke grane mreže ili kao zajednički priključak na dve ili više grana u mreži. Mreža prestaje s radom jedino u slučaju prekida na magistrali ili aktivnim komponentama magistrale (pojačavači). Veza (linija. to nema uticaja na ostale čvorove i rad mreže. Nekada su u podeli postojale i gradske računarske mreže – MAN (Metropolitian Area Network). Logistička veza znači da dva čvora mogu da komuniciraju bez obzira da li meñu njima postoji fizička veza. 2. Hardver i softver svakog čvora odreñeni su funkcijama i učešćem tog čvora u mreži. a ako neki čvor na mreži prestane s radom. Slika 14-19 Topologija magistrale 324 . hibridnu topologiju. zvezdastu topologiju. Novi Sad Globalne računarske mreže – WAN (Wide Area Network) povezuju računare koji su geografski razdvojeni.

neophodno je da se prekine rad mreže). Prednost ove topologije je lako dodavanje novih čvorova u mrežu. tj. Slika 14-21 Hibridna topologija 325 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija U topologiji zvezde (star) postoji centralni čvor na koji su povezani svi drugi čvorovi. osim veza karakterističnih za druge topologije. Nedostatak je u tome što u slučaju kvara na centralnom čvoru cela mreža prestaje da funkcioniše. Svaki čvor mora da bude sposoban da prepozna vlastitu adresu i primi poruku. postoje i dodatne veze meñu nekim čvorovima. Hibridna topologija je nespecifična i njen oblik može u velikoj meri da varira od jedne do druge konfiguracije. kao i to što isključivanje nekog čvora iz mreže zbog kvara ne utiče na rad ostalih čvorova. kvar na svakom čvoru. aktivnoj komponenti ili bilo koji drugi prekid konfiguracije prstena uvek dovodi do prekida rada cele mreže. pošto su putevi poruka odreñeni konfiguracijom mreže. Poruke. svaki čvor mora da ima mogućnost i da prosledi poruku koja je namenjena nekom drugom čvoru. Prednost mreže je manja kompleksnost. U topologiji prstena (ring) svaki čvor je povezan s dva susedna čvora tako da veze čine kružnu konfiguraciju. Poslata poruka putuje od čvora do čvora u prstenu. Nedostaci su: teško dodavanje novih čvorova (prilikom dodavanja novog čvora koji mora da bude povezan s dva susedna čvora. najčešće. Slika 14-20 Topologija zvezde Slika 14-21 Topologija prstena Osim toga. Kod ove topologije. poruka automatski putuje do sledećeg čvora u mreži. idu samo u jednom smeru da se ne bi sudarile.

kao i kod prstena sa žetonom. Ako čvor ne želi da šalje poruku. on mora da vrati žeton nazad u cirkulaciju. Posedovanje žetona omogućava računaru koji ga poseduje ekskluzivni pristup mreži za prenošenje njegovih poruka. čvorovi koji su direktno vezani na magistralu (kičmu) koriste se kao zvezdišta (centralni čvorovi). Može da se dogodi. U ovim mrežama. Ovo je najčešće način upravljanja komunikacijom kod prstenaste topologije mreže. Žeton je specijalni niz bitova koji cirkuliše u prstenu od čvora do čvora kada nema prenosa poruka. čime označava završetak operacije i daje drugim čvorovima priliku da koriste kanal. na koja se vezuju drugi čvorovi prema topologiji zvezde. zvani nosilac (carrier). Logička organizacija mreže Prsten sa žetonom (token ring). Žeton (token) je mehanizam kojim se kontrolišu redosled i pravo računara da koriste komunikacioni kanal. kada žeton doñe do njega on ga prosleñuje sledećem čvoru u prstenu. u svakom trenutku komunikacioni kanal može da koristi samo jedan čvor. najčešće kombinacija topologije magistrale i zvezdaste topologije. Čvorovi u mreži proveravaju poruku kada ih ona prolazi. čime se izbegava mogućnost konflikta poruka različitih računara. 3. Čvor koji želi da pošalje poruku zadržava žeton i šalje poruku. Kada čvor završi slanje poruke. kod nas. koji je prisutan na liniji i kada nema prenosa podataka. a koristi se i kod magistralnih topologija. Eternet (Ethernet) tehnika namenjena je za kontrolu saobraćaja u topologiji magistrale i zvezde.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Ove dodatne veze su obično determinisane ekonomskim razlozima. U takvom slučaju 326 . šalje paket. Oni su odgovorni za prihvatanje paketa koji je upućen njima. Danas se koristi u lokalnim mrežama.da dva čvora ustanove da je magistrala slobodna u isto (ili približno isto) vreme i da oba pošalju svoje pakete. Komunikacioni linija ima specijalni signal. Čvor koji želi da pošalje podatke osluškuje da li je linija slobodna i ako jeste. Paket obično mora da obiñe ceo krug dok se ne vrati do pošiljaoca s potvrdom prijema od prijemnog čvora. Kod ove kombinacije. odnosno za prosleñivanje paketa upućenih drugim čvorovima. Isti čvor ne može da pošalje uzastopce dve poruke da bi se sprečilo zauzimanje kanala od strane jednog korisnika. zbog vremena potrebnog da signal putuje kroz mrežu.

to je mreža efikasnija. računar s modemima preko kojih se pristupa mreži modem server. Slika 14-22 Peer to peer mreža Meñutim.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija dolazi do sudara dve poruke. kao što im i naziv kaže. Podaci koji se šalju iz jednog čvora u mreži drugom čvoru dele se na mestu predaje i pakuju u pakete. Kada čvorovi detektuju sudar. dok drugi samo koriste resurse drugih računara. Što je na mreži manji broj sudara. 4. čak i u ovakvoj situaciji mreža ostaje ravnopravna. pri čemu ne stižu na mesto prijema ni istim redosledom. Svaki računar može da funkcioniše i kao klijent i kao server. Kod ovih mreža postoje dve vrste čvorova: klijenti (client) i serveri (server). Klijent je računar koji koristi resurse mreže. Server je računar koji ima resurse koje stavlja na raspolaganje i pruža usluge klijentima. prekidaju postupak slanja poruke i ponavljaju sve od početka. jer se svaki računar u mreži individualno administrira. ovakvi paketi se zovu datagrami (datagram). ova mreža može i da se konfiguriše da neki računari samo dele svoje resurse s drugim računarima. kao i da koristi svoje resurse zajednički s drugim računarima. računar na čijim su diskovima uskladištene datoteke s podacima koji se stavljaju na raspolaganje korisnicima fajl server. mreže se dele na: klijent/server (client/server) ravnopravne mreže (peer-to-peer networks) Mreže tipa klijent/server. Prema odnosu meñu čvorovima u mreži. a 327 . Tako se. Ipak. na primer eternetu. na primer. To znači da svaki računar u ovoj mreži može da koristi resurse drugih računara. Razmena podataka u mreži. Ovi paketi putuju nezavisno kroz mrežu do mesta prijema. Kod ovih mreža. računar na koji je priključen jedan ili više štampača koje korisnici priključeni na mrežu mogu da koriste za štampanje naziva print server. Ravnopravna mreža (peer-topeer). svi čvorovi (računari) su ravnopravni. U nekim mrežama.

raspakuju se paketi i sastave podaci koji su bili poslati. ili da stigne oštećen. Na primer. Saobraćaj porukama u mreži uključuje pakete koji dolaze s različitih čvorova. Polje s tipom podataka služi za identifikaciju formata podataka koji su poslati i za odreñivanje procesa po prispeću paketa. Da bi se ostvarila uspešna komunikacija ovih ureñaja i mreže svi elementi mreže moraju da se koriste nekim zajedničkim skupom pravila (''da govore istim jezikom'').Visoka poslovna škola strukovnih studija. Na mestu prijema. od čvora koji ga je poslao traži se slanje nove kopije. Adresa odredišta i adresa pošiljaoca imaju istu ulogu kao i kod obične pošte. Ova preporuka je široko prihvaćena. kod eternet paketa. čija je veličina 8 bajta). standardni pristup projektovanju mreže – mrežnu arhitekturu. Stvarni podaci koji se prenose uskladištavaju se u polje za podatke. godine donela preporuku kojom se omogućava lakše projektovanje mreža. samih podataka koji se prenose i okvira za proveru ispravnosti prijema. što definiše relacije i interakcije meñu servisima mreže i funkcijama preko zajedničkih interfejsa i protokola. koje može da bude različite dužine. koji rade s različitim programima i operativnim sistemima. adrese pošiljaoca. Velike mreže sadrže obično veliki broj računara i drugih ureñaja različitih proizvoñača. kao i meñu geografskim područjima. paketu prethodi preambula i meñuokvirno rastojanje koje služe za razdvajanje paketa i sinhronizaciju prijemnog čvora. Najmanja veličina paketa koji može da se prenese prek eterneta je 64 bajta. a najveća 1518 bajta (u oba slučaja bez preambule. pri čemu je definisana najmanja i najveća dužina polja. osim polja s podacima. Svaka mreža sadrži različite ureñaje. različitih mrežnih arhitektura i različitih protokola. adrese odredišta. i 1978. Njom se definiše model mrežne arhitekture sa sedam slojeva poznat kao referntni model za otvorenu 328 . Okvir za proveru ispravnosti prijema sadrži podatke za proveru tačnosti informacija sadržanih u svakom prenetom paketu. Drugim rečima. mreže zahtevaju standarde za komunikaciju: standardne protokole i interfejse koji će obezbediti zajedničke mehanizme za komunikaciju meñu različitim sistemima. Sva polja imaju fiksnu dužinu. Svaki paket se obično sastoji iz: polja preambule (identifikatora) paketa. oznake tipa podataka u paketu. Komunikacija u mreži (protokoli). U slučaju da neki paket ne stigne. ISO/OSI referentni model Meñunarodna organizacija za standarde (International Standards Organization – ISO) sagledala je važnosti i potrebu univerzalnosti u razmeni informacija meñu mrežama i unutar njih. po pristizanju svih paketa. Novi Sad možda ni istim putevima.

ISO International Standards Organization) Podaci koji se prenose kroz mrežu organizuju se u strogo definisane celine koje zovemo paketima. Arhitektura definiše dve vrste relacija meñu funkcionalnim modulima: interfejse – relacije meñu različitim modulima koji obično operišu unutar mrežnog čvora. Ovi standardi se zovu protokoli.Electronic Industries Association). IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers). protokole – relacije meñu ekvivalentnim modulima. Tipično je da se modul jednog nivoa povezuje s modulom u nivou ispod njega da bi primio uslugu. Zato se uvode standardi kojima se definišu pravila kako se formatiraju i prepoznaju podaci toko komunikacije. CCITT . EIA . Udruženje elektronske industrije (engl. Arhitektura specifira funkciju modula i veze meñu njima. Svaki sloj izvršava neke funkcije ili usluge. Da bi se omogućila komunikacija neophodno je da svi računari prepoznaju podatke koje primaju od drugih računara. Time se u zajednički skup pravila prevodi način na koji mrežni čvorovi moraju da komuniciraju i razmenjuju informacije. Najvažniji su sledeći: - - Udruženje inžinjera elektrotehnike i elektronike (engl. - U ISO/OSI modelu ima sedam slojeva. U nekim mrežama (npr. potrebne nivou (sloju) koji je iznad njega. U mreže može biti povezan veliki broj različitih računara. Meñunarodni savetodavni komitet za telefoniju i telegrafiju (engl. Viši slojevi su rasterećeni funkcija koje obavljaju slojevi na nižem nivou.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija meñusobnu komunikaciju (Open Systems Interconnection). U svetu postoji više organizacija koje se bave donošenjem ovakvih standarda.International Consultive Committee on Telephone and Telegraph) i Meñunarodna organizacija za standarde (engl. Ethernetu) 329 . koji sadrže module koji izbode definisane funkcije. Protokoli definišu oblik i pravila za razmenu poruka. obično na različitim čvorovima. Ovim modelom se u mrežnoj arhitekturi specifirea hijerarhija nezavisnih nivoa.

Polje podataka sadrži podatke koji se prenose.ISO. OSI Open System Interconnection). ASCII karakteri ili binarni sadržaji). Adresa primaoca i pošiljaoca ima svrhu kao i u svakoj drugoj komunikaciji. Novi Sad ovakvi paketi se zovu datagrami (engl. Podatkovni nivo (engl. Ovaj standard je donela Meñunarodna organizacija za standarde . Najčešće dužina ovog polja iznosi od nekoliko bajtova do nekoliko hiljada bajtova. Transportni nivo (engl. Definisanje tipa podataka ukazuje na vrstu podataka u polju karaktera (npr. U prenosu podataka postoje različiti problemi. Da bi se omogućila komunikacija izmeñu različitih mreža. Transport layer) obezbeñuje deljenje složenih poruka u manje jedinice koje predstavljaju pakete podataka u mrežnom nivou. Ovo polje može imati različitu dužinu u različitim standardima. Ovi problemi mogu biti različito rešavani u različitim mrežama. Drugi problem može biti pouzdanost prenosa itd. U standardu se propisuje izgled paketa. Polje za proveru ispravnosti služi za proveru ispravnosti prenosa u mestu prijema. datagram). Jedan problem je organizacija podataka u paket i fizički prenos paketa. - 330 . Obično paket ima sledeću strukturu: - identifikator paketa adresa odredišta (primaoca) adresa izvora (pošiljaoca) definisanje tipa podataka polje podataka provera ispravnosti podataka Identifikator paketa omogućava razlikovanje paketa.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Kada se prenose velike količine podataka organizuje se veći broj paketa. Data link layer) raspoznaje podatke i kontrolne signale i oslobaña ih eventualnih grešaka pri prenosu. Mrežni nivo (engl. Network layer) odnosi se na izbor puteva pri prenosu paketa sa podacima. Physical layer) odgovoran je za prenos binarnih sardžaja kroz komunikacioni kanal. Za ovo se mogu koristiti različiti metodi. Po ovom standardu svi problemi prenosa podataka u računarskim mrežama razvrstavaju se u sedam nivoa: Fizički nivo (engl. donet je standard poznat kao otvoren sistem povezivanja (engl.

Session layer) upravlja razmenom izmeñu pojedinih čvorova. Aplikacioni nivo (engl.2. kao što su elektronska pošta. Svi drugi nivoi moraju biti podreñeni ovom nivou.standarda Za korisnike mreža je najznačajniji aplikacioni nivo. Slika 14-23 Sedam nivoa OSI . Prezentacioni nivo (engl. Ako se veza izgubi pokušava da je uspostavi bez intervencije korisnika. pretraživanje datoteka. Potencijal Interneta i panorame servisa Interneta otvaraju nove mogućnosti u netradicionalnom obliku obrazovanja koji svoje uporište traži u razvijanju modela distantnog 331 . Presentation layer) priprema različite načine prezentacije podataka na sesionom nivou u smislu kompresije i šifriranja. prenos teka. svaki nivo koji postoji na mestu pošiljaoca mora postojati i na mestu prijema.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - - - Sesioni nivo (engl. KONCEPTUALNA TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA INTERNETA Telekomunikaciona infrastruktura Interneta predstavlja osnovu za distantno obrazovanje. Meñutim. Na tom nivou se organizuju različiti aspekti rada korisnika u mreži. 14. Application layer) omogućuje korisničkom programu generisanje podataka za razmenu. Mnogi postojeći standardi se odnose samo na neke od navedenih nivoa.

Apple Macintosh. Interaktivno hipermedijalno okruženje daje novu dimenziju u mišljenju i komuniciranju a sve u funkciji smanjenja saznajnog opterećenja učenika. Midi i velike računarske sisteme. pojačavača. prijem. Internet čini globalnu računarsku mrežu. transfer i distribucija podataka ostvaruje se korišćenjem velikog broja servisa Interneta. Novi Sad obrazovanja. Hipermedija olakšava sticanje znanja i način komunikacije koji se odvija u Internet okruženju pomoću multimedijalnih Internet servisa. Obuhvata različite mrežne aplikacije i komunikacione softvere. Hronološki nastanak Interneta Internet je globalna svetska računarska mreža na koju je priključen ogroman broj računara (više stotina miliona). Kompletna komunikacija je standardizovana ISO standardima koji obezbeñuju kompatibilnost različitih implementacija mrežnih podsistema u okviru Interneta. Komunikacija. Obuhvata veliki broj različitih operativnih sistema grafičkih i ne grafičkih. Razvijaju se uslovi za kreiranje hipermedijalnih interaktivnih instrukcija.Visoka poslovna škola strukovnih studija. mrežu svih mreža koja u svojoj strukturi obuhvata veliki broj različitih arhitektura računarskih sistema PC.2. kao i za kreiranje individualizovanih okruženja za učenje na bazi hipermedijalnog Weba. usmerivača. Sisteme za distribuciju i transfer Internet signala poput linkova. Silicon Graphics. svičera. Obuhvata korišćenje standardizovanog OSI referentnog sloja za kontrolu svih mrežnih sesija. skretnica. Obuhvata veliki broj komunikacionih protokola koji obezbeñuju slanje. Obuhvata kompletnu komunikacionu infrastrukturu. adresiranje podataka kao i mogućnost prepoznavanja računara na mreži. Povezivanja svih resursa u jedan globalni telekomunikacioni sistem čini celovit informacioni sistem. Mini. 332 . 14. Broj računara i korisnika Interneta povećava se svakog dana eksponencijalnom brzinom.1. Internet omogućuje razvoj novih didaktičkih medija u nastavnom procesu kao i razvijanje interaktivnih hipermedijalnih distribuiranih koordiniranih kiber-nastavnih metoda. Učenje se u saznajnom procesu može posmatrati kao konstrukcija mentalnih modela modeliranih u Internet okruženju. Osnovni koncept povezivanja računara na globalnu mrežu ostvaruje se pomoću standardizovanih protokola u mrežnoj prostornoj topologiji. Acorn. Sun. analognih i digitalnih centrala. modema.

koja je sedam godina kasnije povezana na ARPANET/DDN i tako je nastao NSFNET. Razvojem mreže rukovodila je Advanced Research Project Agency pod nadzorom Ministarstva odbrane SAD. godine u potpunosti preuzelo Ministarstvo odbrane. krajem 70-tih godina. vladinih biroa i univerziteta na kojima su rañeni brojni projekti za potrebe američke vojske. resursa i računarske infrastrukture za funkcionisanje Interneta. Približno u isto vreme. IBM je osnovao akademsku mrežu BITNET. kao i druge vladine agencije. FUNET u Finskoj. a zatim i na globalnom nivou. NSF je značajno redukovala i sredstva i upravljanje glavnim računarskim mrežama i njihovo funkcionisanje prepustila raznim provajderima. da bi je 1975. na primer: JANET u Velikoj Britaniji. Trebalo je da čvorovi mreže budu ravnopravni (peer-to-peer). na istim principima osnovala mrežu nazvanu The Internet. Godine 1977. a mreža je dobila naziv ARPANET. Na takvoj mreži postojale su redundantne (višestruke) veze i putanje izmeñu računara. ''mreža svih mreža''. u mrežu povezivane druge mreže. Nacionalna naučna fondacija (National Science Foundation – NSF). Tako je 1980. a kasnije joj se pridružila NASA. kojim su.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Razvoj Interneta počeo je u SAD. tako da bi u slučaju kvara na nekom delu podaci mogli da se prenose drugim putevima. u Evropi i drugim krajevima sveta. Do 1995. a kasnije. razvijao se i USENET koji su u početku koristili nastavnici i studenti američkih univerziteta. prvo na nacionalnim. 333 . umesto čvorova. Uporedo sa ovim mrežama razvijale su se mreže i u drugim državama. NORDUnet u skandinavskim zemljama. pretvorivši je u Defense Data Network (DDN). Tako je u današnjem obliku nastao Internet. Godine 1990. godine najveći finansijer je bila NSF koja je obezbeñivala značajan deo sredstava. Ovakav sistem s visokim stepenom meñupovezanosti bio je privlačan i izvan vojnih krugova. Ova mreža je u početku okupljala uglavnom akademske institucije. koja je prvo povezivala univerzitetske računare u Americi. NSF je predstavila projekat umrežavanja raznih organizacija i mreža. uključujući i komercijalne. u okviru projekta EARN. kako bi u slučaju uništenja nekog dela mreže ostatak mogao neometano da funkcioniše. Mreža je rasla. Meñutim. godine) sa idejom pravljenja mreže računara koja bi obezbedila komunikaciju izmeñu vojnih laboratorija. u doba hladnog rata (1969. U slučaju oštećenja nekog dela mreže podaci bi se automatski preusmeravali alternativnim putevima.

Novi Sad Ovakav nastanak Interneta uslovio je i način upravljanja njim. Koordinaciju Interneta vrše: - - National Science Foundation (NSF) Internet Society (ISOC) udruženja koja čine pojedinci i predstavnici korporacija kao u Electronic Frontier Foundation (EFF). tj. Pojedine države ili firme su vlasnici delova komunikacionih kanala ili opreme koja se koristi. Internet je mreža bez vlasnika. ni jedna država ili intitucija nema vlast nad celinom. koje će njene sadržaje prenositi ili šta će slati drugima. Svaki vlasnik računara samostalno bira način na koji će se priključiti na mrežu. pravima članova i slično. i preporuke za standarde Slika 14-24 Administrativni plan Interneta 334 . ISOC omogućava: jedinstveno adresiranje Internet Architecture Board (IAB) koordinira sledeće aktivnosti: dodelu adresa. koja se brine o privatnosti. To je otvoren sistem koji prevazilazi granice zemalja i ne postoji niti jedna organizhacija ili vlada koja ga u potpunosti kontroliše. Na Internetu je svako vlasnik svog računara i ima neograničeno pravo da taj računar koristi po svojoj volji i da na njemu drži sadržaje koje on želi.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Internet nema vlasnika.

2. pa otuda.22. IP adresa se zapisuje u formi četiri bajta meñusobno razdvojenih tačkama. godine Povezivanje akademske mreže na Internet i korišćenje Internet usluga.296) priključaka na Internet.91. moraju da budu zadovoljena dva uslova: svaki računar mora imati svoju jedinstvenu adresu u mreži računari za meñusobnu komunikaciju moraju koristiti jedinstveni ''jezik''–protokol Adrese. Adrese i protokoli na Internetu Internet je mreža od više desetina miliona računara meñusobno povezanih na različite načine: u lokalne mreže. na nivou komunikacionog softvera. Da bi se to obezbedilo. može postojati 232 (4. usmerenim radiorelejnim vezama. IP adresa mrežnog priključka ima formu tridesetdvobitnog pozitivnog celog broja. telefonskim linijama. svaki računar u ovoj mreži može komunicirati s bilo kojim drugim računarom priključenim na mrežu.201. različitim vrstama kablova. Radi lakše manipulacije. Razvoj Interneta u Jugoslaviji se odvijao u tri faze: Uspostavljanje nacionalne akademske mreže zasnovane na TCP/IP protokolima mreže SNTIJ u periodu 1992-1996. satelitskim vezama. vezama kablovske televizije itd.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Jedino što se rešava na centralizovani način na mreži jeste pitanje adresa. Bez obzira na način povezivanja na Internet. treba istaći da 335 . Svaki mrežni priključak (na primer. za priključak koji ima adresu 10010011 01011011 00010110 11001001 zapisuje se jednostavnije 147. Decentralizacija upravljanja i nadgledanja omogućava da se Internet širi i razvija sadašnjim tempom. pošto svaki računar u mreži mora imati jedinstven identifikacioni broj.967.2. ali to može biti i druga komunikaciona oprema. mrežna kartica) ureñaja priključenog na Internet mora imati jedinstvenu adresu koja će dotični priključak razlikovati od ostalih priključaka istog i drugih ureñaja.294. Pod ureñajem priključenim na Internet podrazumeva se najčešće računar (na primer PC). Ova adresa naziva se IP adresom (Internet Protocol address) zato što je koristi osnovni komunikacioni protokol Interneta – IP protokol. Na primer. pre svega elektronske pošte Komercijalizacija Interneta i pojava Internet provajdera (Internet service provider – ISP) - 14. teorijski.

BG je poddomen domena AC.GRF. Poddomen predstavlja najčešće organizacionu podcelinu nekog domena.201. ustanovu u okviru države. odeljenje u preduzeću i slično. na primer.YU i odnosi se na računare na Grañevinskom fakultetu.91. ovakva adresa preslikaće se u procesu komunikacije u IP adresu. jer je u poruci sadržana i informacija o IP adresi pošiljaoca. GRF je poddomen domena BG. Krajnje levo ime najčešće predstavlja simboličko ime računara. AC je poddomen domena YU i predstavlja mreže (računare) akademskih institucija. Idući sdesna na levo identifikuju se odgovarajući poddomeni. Ureñaji koji imaju više mrežnih priključaka na Internet uglavnom obavljaju poslove rutiranja (ruteri).Visoka poslovna škola strukovnih studija. 147. Uvodi se pojam domena i poddomena. Simbolička adresa sastoji se iz niza imena razdvojenih tačkama. pa IP adresa u tom slučaju jednoznačno odreñuje računar – u žargonu obično se kaže da računar ima IP adresu. Novi Sad veličina računara na Internetu ima po jedan mrežni priključak. Pod domenom podrazumeva se grupa mreža i računara na Internetu pod jedinstvenom administrativnom kontrolom i održavanjem. IRC.YU. Pored teritorijalne podele (identifikator zemlje) osnovni domen može biti: EDU obrazovne institucije COM komercijalne institucije ORG neprofitne organizacije i udruženja NET institucije odgovorne za organizaciju Interneta GOV vladine institucije MIL vojne institucije INT meñunarodne institucije 336 .BG. 147. Osnovni domen označen je krajnje desnim imenom u simboličkoj adresi.YU i odnosi se na mreže akademskih institucija u Beogradu.AC.YU.AC. grad i na kraju država. ulica i broj.22.BG. Na osnovu IP adrese priključka ciljnog računara.91. uvedene su simboličke adrese koje predstavljaju viši nivo apstrakcije u odnosu na IP adrese. YU predstavlja domen koji obuhvata sve mreže u Jugoslaviji (deo Interneta u našoj zemlji). na primer. na primer.5. poruka se prosleñuje tačno tamo gde treba.22. gde se navodi ime i prezime. IRC predstavlja simboličko ime računara u okviru mreže Grañevinskog fakulteta.AC. spajajući razlolike mreže i prebacujući poruke sa jedne mreže na drugu. na primer. Da bi se korisnicima računara olakšalo komuniciranje. Tako u adresi IRC. Na mestu prijema zna se ko je poslao poruku.GRF. Simbolička adresa ima hijerarhijsku strukturu slično poštanskoj adresi.

na primer. Naime. dok se teritorijalna hijerarhija često susreće u ostalim zemljama. kao ni tačan redosled paketa na odredištu.COM je simbolička adresa web servera multinacionalne kompanije IBM.bg. Implementira se na svim računarima na Internetu. a praktični i tehnički razlozi ograničavaju dužinu paketa. Kako u jednoj komunikacionoj sesiji poruke meñu učesnicima u komunikaciji imaju proizvoljnu dužinu. Dakle IP je neka vrsta poštara na Internetu. ukoliko se menja topologija mreže menjaju se i IP adrese. a na osnovu odrednišne IP adrese. ampersand. kroz softversku komponentu u okviru operativnog sistema računara. Skup komunikacionih protokola na kome se bazira Internet naziva se TCP/IP po dva osnovna protokola: IP (Internet Protocol) i TCP (Transmission Control Protocol). kao i svi ostali protokoli. Neteritorijalna hijerarhija domena najčešće se koristi u SAD. Ovo ime se od adrese računara odvaja znakom @ (at sign.ac. već za to postoje odgovarajuće procedure o kojima ovde neće biti reči.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Na primer. Osnovna funkcija mu je da pakete sa informacijama (datagrame) rutira od izvora do odredišta. u komunikacijama. korisnik će uvek traženi servis naći na istoj simboličkoj adresi. Treba napomenuti da dodela IP adresa nije proizvoljan proces. WWW. Slično važi i za simboličke adrese.yu pripada korisniku čije je korisničko ime PERA na računaru Grañevinskog fakulteta u Beogradu. Tako. Ažuriranjem odgovarajućih tabela preslikavanja IP adresa u simboličke i obrnuto. IP protokol funkcionie na trećem sloju referentnog OSI modela. IP ne garantuje isporuku svih paketa bez greške. korisnik ne mora da vodi računa o promeni IP adrese računara na kome se izvršava željeni servis. Svaki paket u zavisnosti od trenutnog stanja saobraćajnica na Internetu može putovati različitim putevima nezavisno od drugih paketa iste poruke. Za potrebe komunikacije korišćenjem elektronske pošte potrebno je da i svaki korisnik računara ima svoju adresu. u žargoni ''majmunski znak''). adresa pera@grf.IBM. Prednost korišćenja simboličke adrese sa stanovišta korisnika Interneta ogleda se u činjenici da ona u sebi nosi semantičko značenje pa je samim tim lakša za pamćenje. S obzirom da svaki računar može da ima više korisnika to se. to IP često prenosi više paketa koji pripadaju jednoj istoj poruci. pored adrese računara mora navesti i ime korisnika. 337 . Osim toga. Protokoli.

U svetu postoji više organizacija koje se bave donošenjem ovakvih standarda. Da bi se omogućila komunikacija neophodno je da svi računari prepoznaju podatke koje primaju od drugih računara. Na prijemnoj strani. Pojava velikog broja paketa smanjuje efikasnost mreže i svi korisnici trpe. vrši i slaganje paketa prema rednom broju u redosledu kakav je bio na predaji. Ovakvo ograničenje dužine paketa sprečava zauzeće mreže od onih koji prenose velike količine podataka. Komunikacija u mreži se ostvaruje tako što se podaci koji se prenose organizuju u pakete. TCP pakete dobijene od IP-a proverava. Paket podataka sadrži adrese pošiljaoca i primaoca. Opisivanje ovih protokola izlazi iz okvira ovog rada. na Internetu postoje i drugi protokoli i alati na nivou aplikacija. jer nije potreban TCP za numerisanje poruka. inicira retransmisiju pogrešnih paketa. User Datagram Protocol) protokol. pa ako postoji greška usled smetnji na vezama. U mreži može biti povezan veliki broj različitih računara. on sekvencira pakete (obeležava ih rednim brojevima) i potom ih predaju IP-u da ih prenese do cilja. Takoñe. Protokol koji obezbeñuje prenošenje paketa od pošiljaoca do primaoca zove se IP (engl. Zato će ovde biti samo pomenuti najznačajniji: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) omogućava slanje tekstualnih poruka izmeñu dva čvora (elektronska pošta). koristi se UDP (engl. Telnet omogućuje povezivanje na udaljenoj mašini (remote login). Internet Protocol). Osim ova dva protokola. Najvažnije su sledeće: 338 . Novi Sad TCP protokol funkcioniše na četvrtom sloju referentnog OSI modela. Bitno je istaći da se na većini računara na Internetu može odvijati više aplikacija (programa) istovremeno. Ovi standardi se zovu protokoli. Ako su poruke vrlo kratke. To povećava brzinu slanja i prijema poruke. Zato se uvode standardi kojima se definišu pravila kako se formatiraju i prepoznaju podaci tokom komunikacije. Naime.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Njegova osnovna funkcija je da obezbedi tačan prenos paketa poruke izmeñu dve proizvoljne tačke na Internetu. FTP (File Transfer Protocol) omogućava prenos datoteka izmeñu dva čvora. Zbog toga je potrebno omogućiti višestruku simultanu komunikaciju izmeñu aplikacija na računarima. Paket podataka može imati najviše 1500 karaktera.

CCITT . Usluge ovakvog povezivanja nude brojne firme u svetu i kod nas.3.2. obezbediti). EIA . meñu kojima su Eunet. Načini pristupa Internetu Da bi se pristupilo Internetu potreban je pristup do nekog računara koji je priključen na mrežu povezanu na Internet. radi ostvarivanja povezivanja na Internet.Electronic Industries Association) Meñunarodni savetodavni komitet za telefoniju i telegrafiju (engl. datagram). postoje četiri načina pristupa: preko preko preko preko LAN mreže koja je stalno povezana sa Internetom LAN mreže koja je povremeno povezana sa Internetom telefonske linije s biranjem kabla za kablovsku televiziju Internet je mreža otvorenog tipa. Ulogu provajdera u Jugoslaviji danas obavlja nekoliko institucija. Obično paket ima sledeću strukturu: - identifikator paketa adresa odredišta (primaoca) adresa izvora (pošiljaoca) definisanje tipa podataka polje podataka provera ispravnosti podataka 14. U standardu se propisuje izgled paketa. U principu. Krajnji korisnik se obraća upravo ovim institucijama.International Consultive Committee on Telephone and Telegraph) Meñunarodna organizacija za standarde (engl. U nekim mrežama (npr. Informatika. Telefonija. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers) Udruženje elektronske industrije (engl. Za povezivanje na Internet je potrebna veza do nekog od računara koji je već povezan na Internet. Postoje i podprovajderi i u Jugoslaviji ih ima oko šezdeset. 339 . ISO International Standards Organization) Podaci koji se prenose kroz mrežu organizuju se u strogo definisane celine koje zovemo paketima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - - Udruženje inžinjera elektrotehnike i elektronike (engl.snabdeti. Ethernetu) ovakvi paketi se zovu datagrami (engl. Te firme se nazivaju Internet provajderi (provide .

ali i organizacijama kojima su usluge Interneta potrebne samo u kraćim vremenskim intervalima. do Internet provajdera može da se doñe i preko javne paketske mreže JUPAK. komunikacione mreže ISDN. koja je bazirana na X.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Zbog široke rasprostranjenosti komutiranih telefonskih priključaka. uz relativno malu propusnu moć do 19200bps. ovaj način povezivanja ovaj način povezivanja je čiroko rasprostranjen meñu individualnim korisnicima. odnosno klasična telefonska veza. Pre svega potrebna je fizička veza do provajdera. iznajmljene linije (lased line) se koriste ako je potrebna stalna veza sa Internetom. koje omogućavaju znatno veće brzine komunikacije sa Internet provajderima nisu još zaživele kod nas. Najčešće se koristi: komutirana linija (PSTN line). ATM i druge. Priključak na ovu mrežu kao i potrebna oprema je relativno skupa.25 protokolu. Novi Sad Glavni kriterijumi za izbor provajdera za najveću svetsku računarsku mrežu Internet su: mrežna topologija brzina mrežnih puteva brzina na ulaznim linijama brzina veze ka ostatku Interneta tačke priključenja tehnička pomoć organizacija puna usluga cene Za ostvarivanje veze sa Internet provajderom potrebno je nekoliko elemenata. Zbog relativno visoke cene uvoñenja ovakve linije ovaj način povezivanja koriste uglavnom organizacije koje preko iznajmljene linije povezuju celu svoju lokalnu mrežu na Internet. kao i drugi tipovi bežičnih veza. kao i relativno malih troškova komutirane linije. - - - - 340 . Ova mreža je rasprostranjena meñu javnim i državnim organizacijama. bankama. mogu se koristiti i radio veze.

Usluge zakupa linije odnosno povezivanje na Jupak mrežu. radnje. Veće firme se opredeljuju za stalne veze preko iznajmljenih linija ili JUPAK priključka. ali i drugih veza za udaljeni pristup. Mrežnom vezom. mora se naći i provajder koji ima Jupak priključak i nudi uslugu povezivanja na Internet preko Jupak-a. programi i usluge koje se koriste odvijaju se na računaru Internet provajdera. Ako firma ima Jupak priključak. Sve rutine. u zahtevima za potrebnim hardverom i softverom i jeftiniji je kod plaćanja Internet Provajderu. omogućuje da više korisnika istovremeno i 341 . odnosno Crne Gore. Mrežni pristup nudi pogodnosti povezivanja celih lokalnih LAN mreža na Internet. za ostvarivanje Internet veze preko Jupak mreže. kod nas nudi preduzeće PTT Srbije.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Izbor načina povezivanja zavisi od mnogo faktora od kojih su najznačajniji: obim korišćenja Internet usluga brzina prenosa podataka tehničke mogućnosti za realizaciju veze Slika 14-25 Načini povezivanja na Internet Individualnim korisnicima je uobičajeno da se za vezu koristi komutirana linija. hardvera i softvera je otvorio put za mrežni pristup uz korišćenje modemske . Postoje dva osnovna tipa veze sa Internet provajderom: terminalski mrežni Terminalska veza predstavlja način povezivanja sa Internet provajderom u kome se korisnikov računar koristi samo kao udaljena tastatura i monitor računara Internet provajdera. Terminalski pristup je jednostavniji za instalaciju. lokalni računar postaje integralni deo Interneta. Jupak koriste najčešće ako su već priključene na Jupak mrežu. Razvoj komunokacionih puteva. korisnikov računar je samo posrednik tj. terminal.

Uslovi su isti kao u prethodnom slučaju. škole) imaju drugačije razloge za pristup Internetu. Korisnici u velikim sistemima mogu da se služe Internet uslugama sa jednog računara. ili za sve korisnike na isti način. najčešće kroz postojeću ili novu lokalnu mrežu velikog sistema. Ovaj način pristupa predviñen je za organizacije koje imaju lokalne računarske mreže. kada je sve isto kao i kod individualnih korisnika.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad potpuno transparentno koriste vezu ka mreži i nudi komunikacione i servisne pogodnosti. Korisnik priključen na ovakvu mrežu u svakom trenutku ima pristup Internetu korišćenjem odgovarajućih programa. Slika 14-26 Povezivanje preko stalnog LAN-a Način pristupa i nivo usluga za svakog korisnika pojedinačno. a jedino ograničenje je vreme kada je mreža priključena na Internet. te je u skladu sa tim i način pristupa nešto drugačiji. Zato se sistemi 342 . Povezivanje preko LAN mreže koja je povremeno povezana sa Internetom. odreñuje administrator mreže u skladu sa uslovima koje je odredio provajder preko koga je mreža priključena na Internet. Razlozi zbok kojih se veliki sistemi povezuju na Internet su: kontakt sa korisnicima usluga kontakt sa poslovnim partnerima veze sa udaljenim poslovnicama i predstavništvima ponuda dela usluga preko mreže reklama i predstavljanje preko Internet prezentacija (Home Page) korišćenje baza programa i informacija obavljanje raznih vrsta transakcija poslovna komunikacija Način povezivanja je uslovljen i potrebom da se svima ili delu zaposlenih omogući korišćenje Internet usluga. Ograničenja u pristupu i nekim servisima mogu biti vezana za doba i/ili utrošak računarskih (i mrežnih) resursa. Ovaj način je predviñen za organizacije s računarskim mrežama. Meñutim veliki sistemi (firme. Povezivanje preko LAN mreže koja je stalno povezana sa Internetom.

Stalna veza se ostvaruje iznajmljenom linijom od sistema do Internet provajdera. zbog visokih troškova uvoñenja i korišćenja . ili planira da ga uvede zbog zadovoljenja nekih drugih potreba. pri čemu se uglavnom koriste 56bps modemi. Stvari se mogu organizovati tako da je veza sa Internet provajderom uspostavljena u odreñeno doba dana ili po nekom unapred definisanom vremenu. opravdan samo u slučaju da sistem već ima Jupak priključak. Na ovaj način je omogućeno korisnicima na svim računarima u sistemu. Na oba kraja ovakve veze stavlja se odgovarajući modem. Svi računari lokalne mreže su direktno povezani na Internet i čine deo Interneta. 343 . ali je uz njih potrebna i skuplja komunikaciona oprema.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija najčešće povezuju instalacijom komunikacionih računara. dok se Jupak i drugi načini povezivanja reñe koriste. Izbor Jupak veze je. U zavisnosti od potreba sistem se odlučuje za stalnu ili povremenu vezu sa provajderom. Zato se za povremenu vezu uglavnom koristi komutirana linija. U tom slučaju se ceo sistem konfiguriše tako da se veza automatski uspostavlja ako postoje zahtevi za korišćenje Internet servisa kao i da se automatski prekida u vreme kada se veza do provajdera ne koristi. da preko komunikacionog računara koriste Internet servise. koji se sa jedne strane povezuje sa Internet provajderom a sa druge strane u lokalnu računarsku mrežu. ili onda kada je nekome iz sistema potreban neki od Internet servisa. Na kratkim rastojanjima (nekoliko kilometara) mogu se koristiti i znatno brži modemi. Slika 14-27 Veza sa provajderom Povremena veza se ostvaruje preko komutiranih linija ili Jupak (X. Kod nas se trenutno koriste uglavnom analogne linije koje se zakupljuju od PTT organizacije.25) veze. a koji su povezani u lokalnu mrežu.

ili drugi sistemi koji već imaju stalnu vezu sa Internetom. dešava ako neko želi da pogleda prezentaciju sistema. Novi Sad Kada je veza uspostavljena. Obično sus to oni sistemi koji nude usluge dizajniranja. u opisanom slučaju bilo bi potrebno da se veza podigne sa druge strane. automatski preneti računarima u sistemu. prezentacija i ostale usluge neće biti dostupne. njenu ponudu. moramo tražiti od provajdera da u odgovarajuće 344 . Standardna usluga povezivanja sa provajderom preko komutirane linije pretpostavlja podizanje veze sa strane korisnika usluge. Ako je veza izmeñu sistema i Internet provajdera u trom trenutku neaktivna. Slika 14-28 Veza sa provajderom Mnogo je ozbiljniji problem korisnika širom Interneta koji žele da pristupe nekom od računara u lokalnoj mreži sistema. U najvećem broju slučajeva. kontakt korisnika širom Interneta se ostvaruje kada žele da pogledaju prezentaciju sistema ili pošalju elektronsku poštu nekog u sistemu. Ovo drugo nije problem jer se pošta može privremeno čuvati na računaru provajdera. Nije veliki problem ni sa prezentacijom: uobičajeno je da sistemi koji nemaju stalnu vezu sa provajderom prezentaciju stavljaju na računar koji je direktno povezan sa Internetom. odnosno da provajder pozove sistem. Kada je napravljen sistem za automatsko podizanje i spuštanje veze. Nedostatak ovakve koncepcije je u tome što za izmene prezentacije moramo koristiti računar sistema kod koja je sama prezentacija postavljena. da stupi u kontakt sa nekim od entiteta. To se. a onda. jedino što korisnici primećuju je pauza u odzivu u vreme dok se ne uspostavi veza sa provajderom. recimo. kada se veza uspostavi. dakle računar provajdera. zatraži tehničku pomoč i slično. Ovu uslugu daju provajderi. tj. kreiranja i održavanja prezentacija. a prezentacija može da stoji na njihovom računaru. Uz to. funkcionalno nema razlike u korišćenju Internet servisa preko stalnih ili povremenih linija za vezu. da koriste neki od ponuñenih servisa. Na taj način je prezentacija 24 sata na raspolaganju korisnicima širom sveta.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ali.

Za ovakvo povezivanje su pored računara potrebne sledeće komponente: server mrežne kartice kablovi za povezivanje i mrežni softver Server je računar koji stavlja svoje resurse na raspolaganje drugim računarima u mreži. Server može staviti na raspolaganje diskove. reverse charging. povezivanje računara sa serverom. stim što se standardni mehanizam za Jupak mreži tzv. server može omogućiti izvršavanje programa za potrebe korisnika mreže. Postoji veći broj proizvoñača mrežnog softvera. koji omogućava da svi komunikacioni troškovi.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija tabele upiše potrebnu izmenu. Svaki računar u mreži mora imati svoju mrežnu karticu. Integracija lokalne mreže. 345 . nema opasnih problema jer je uobičajeno da se veza može podići i sa strane provajdera i sa strane korisnika sistema. Pored ovoga. Usluge koje server čini mogu biti različite prirode. štampač. Odluka o izgradnji lokalne mreže podrazumeva opredeljenje za jednog proizvoñača mrežnog softvera. Računare možemo povezivati u lokalne mreže. a sve ostalo mora bit usaglašeno sa odabranim mrežnim softverom. Za ove funkcije postoje posebni sistemski programi smešteni u ROMu na kartici. a ne na nekom sistemu iz lokalne mreže. Kablovi služe za povezivanje računara meñu sobom. Mrežna kartica upravlja kreiranjem i primopredajom poruka u mreži. modem ili drugu opremu. koja će ukazati da se prezentacija nalazi na drugom računaru. idu na račun korisnika. Kod nas je često u upotrebi Novell NetWare Network ili Ethernet. Kablovi mogu biti: telefonske parice oklopljene telefonske parice koaksijalni kablovi optički kablovi kao i Mrežni softver odreñuje mogućnosti mreže koje korisnik vidi u mreži. bez obzira sa koje strane je podignuta veza. U slučaju koriščenja Jupak veze.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ako je lozinka bila korektna. Sada korisnik može: slati prići prići prići poruke drugim korisnicima mreže datotekama na serveru periferalima na serveru ili aplikacijama na serveru. Takoñe. Novi Sad U lokalnim mrežama obično postoje tri tipa korisnika mreže. Guest). U mnogim mrežama se pri instaliranju mrežnog softvera automatski evidentira korisnik . sistem zahteva unošenje lozinke komandom: PASSWORD Posle reči PASSWORD korisnik kuca na tastaturi lozinku koja se ne izdaje na ekran. 346 . Ako u evidenciji sistema postoji korisnik pod ovim imenom. Regularni korisnici su sva lica koja preko radnih stanica mogu prići serveru. održavanje sistema teka na serveru. supervizor odreñuje prava korisnika u mreži.gost (engl. pravljenje sigurnosnih kopija teka na serveru. Svi korisnici. da je ne bi otkrila i zloupotrebila druga lica. korisnik dobija pristup mreži. Korisnik se odjavljuje komandom LOGOUT. login). Sve ove aktivnosti korisnik obavlja u interakciji sa odgovarajućim programima mrežnog softvera. U njegovoj nadležnosti je održavanje mreže. odreñivanje prava korisnika. Korisnici dobijaju od supervizora šifru pomoću koje mogu prići serveru. na primer. mogu koristiti neke ograničene usluge u mreži prijavom pod šifrom gosta. Prijava korisnika se vrši unošenjem imena korisnika i šifre korisnika. Ovi podaci su prethodno dohovoreni sa supervizorom i korisnik unosi. Operater ja korisnik koga je supervizor ovlastio da obavlja neke poslove u mreži. Korisnik se uključuje u mrežu prijavom (engl. To su: supervizor regularni korisnik operater Slika 14-29 Mrežni hardver Supervizor je lice odgovorno za efikasan rad mreže. komandu: LOGIN ime. pre nego što dobiju potrebne šifre od supervizora.

U tu svrhu može da se koristi neki od postojećih računara. ime. koja se priključuje na neki od modema na računaru povezanom na lokalnu mrežu . Najpre je potrebna veza do Internet provajdera. Za povezivanje lokalne mreže na Internet neophodno je obezbditi numeričke kao i simboličke adrese za računare iz lokalne mreže. performansama. ili se dodaje novi računar koji će preuzeti ulogu komunikacionog servera. Ipak za profesionalne primene se uglavnom koriste moćniji i skuolji računari koje proizvode firme Sun. dobijanje odgovarajućeg domena. Ako se odvaja poseban komunikacioni računar obično se koristi računar pod nekom od verzija Unix-a. Često se koriste računari koji rade pod Public Domain verzijama Unix-a: Linux.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Postojeća lokalna računarska mreža se može povezati na Internet uz odgovarajuće izmene. Analogni ruter se mora nalaziti i na strani porta kod provajdera. Postoje brojne organizacije koje kao komunikacioni server koriste servere pod: Novell NetWare-om Microsoft NT-om IBM LAN Server-om neka od verzija Unix-a Korišćenje nekog od postojećih servera je najjeftinije. sigurnosti podataka. Razlozi protiv mogu da se nañu u pouzdanosti rada. najpre se formiraju numeričke adrese. zavisno od tipa i organizacije mreže. Svi pomenuti operativni sistemi su izuzetno rasprostranjeni na Internetu i dostigli sus nivo funkcionalnosti i pouzdanosti dovoljan za ovakvu namenu. Silicon Graphics. Digital. 347 . a odnedavno i Windows NT ili neki drugi operativni sistem. Uz to se formiraju simbolička imena za računare tj.taj računar je "most" prema Internetu. Komercijalni domen npr. usklañena sa postojećim brojem računara (za svaki računar je potrebno odvojiti posebnu adresu). ali shodno tome i najlošije rešenje.com. FreeBSD. Instalacija rutera je neophodna kada se uspostavlja brza veza sa provajderom. ako isti ima odgovarajuće hardverske i softverske elemente. Najskuplje. za šta je potrebna odgovarajuća kolekcija IP adresa. ali najbolje rešenje je postavljanje specijalizovanih ureñaja koji se zovu ruteri.

Treba se uporediti cena zakupa linije sa cenom utrošenih impulsa. Za povezivanje na Internet najpre treba obezbediti vezu do Internet provajdera. preko modema. klasičnu telefonsku vezu. Telefonski priključak se 348 . Provajderi ovu uslugu naplaćuju na više načina: plaćanje fiksnog iznosa za odreñeni vremenski rok. pa pri izboru provajdera nije dovoljno obratiti pažnju samo na cenu priključka na Internet (najčešće po satu ili prema količini prenetih podataka) nego treba razmotriti i druge usluge koje provajder besplatno pruža. Novi Sad Troškovi. Naravno potrebno je sagledati i troškove korišćenja drugih načina povezivanja. Troškovi koji se plaćaju za vezu sa provajderom su samo deo ukupnih troškova veze sa Internetom. Oni biraju provajdera – organizaciju koja ima jedan ili više računara povezanih na Internet i telefonske linije kojima se. koja je izračunata na osnovu vremena podignute veze ka Internet provajderu. tj. uz dovoljan broj telefonskih linija za pristup. može pristupiti ovim računarima. Na ovaj način se uglavnom povezuju pojedinačni korisnici (na primer. Važni elementi pri izboru načina povezivanja sa Internet provajderom su komunikacioni troškovi.Visoka poslovna škola strukovnih studija. najčešće mesečno plaćanje po količini saobraćaja koja se meri u paketima (megabajtima) po vremenu provedenom na vezi sa provajderom kombinacija prethodno navedenih obračunskih sistem Povezivanje preko telefonske linije s biranjem. za uslugu povezivanja na Internet. Individualni korisnici najčešće koriste komutiranu telefonsku liniju. pre svega preko Jupak veze i početni troškovi za opremu i programe. Veliki de otpada na plaćanje provajderu. pristup od kuće). Slika 14-30 Veza sa provajderom Različiti provajderi nude različite usluge.

uz odgovarajući računar. Provajder će otvoriti korisnički nalog za mrežni pristup i dati osnovne podatke neophodne pri konfigurisanju programa na lokalnom računaru. Potrebni podaci su: korisničko ime (user name. opcioni i sekundarni DNS opciona IP adresa mrežnog prolaza (gateway IP address) maska podmreže (subnet mask) naziv domena i naziv host-a tip korisničkog naloga (SLIP/PPP) procedura za prijavljivanje na sistem dodatne informacije o sistemima za proveru PAP ili CHAP. koji. koji je osnova funkcionisanja Interneta. Najpre treba instalirati i konfigurisati softver za ostvarivanje PPP odnosno SLIP veze do Internet provajdera i obezbediti rad TCP/IP protokola. za korišćenje PPP veze Kada provajder otvori nalog. predstavlja kompletnu neophodnu opremu. sve ostale opcije moraju se izvesti na lokalnom računaru. PPP je napredniji protokol i češće se koristi od SLIP-a. SLIP i PPP su protokoli koji omogućavaju da dva računara razmenjuju podatke preko. login) lozinka (password) telefonski broj za vezu sa Internet provajderom detalji o IP adresi primarni DNS. modemske veze. Slika 14-31 Komunikacioni hardver 349 . Sledeći korak je pronalaženje Internet provajdera koji nudi usluge mrežnog povezivanja na Internet korišćenjem SLIP ili PPP veze.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija povezuje s modemom.

Kreiranje konekcije počinjemo pokretanjem aplikacije Create a New Connection. Treba se aktivirati opcija NEXT i dalje podešavanje radimo prema sledećim opcijama: Slika 14-32 New Conection Wizard Connect to the Internet Set up my connection manually Slika 14-33 Set up my connection manually Connect using a dial-up modem Slika 14-34 Connect using a dial-up modem 350 . Sa Start menija odabrati Control Panel pa Network Connectios. Novi Sad Podešavanje Dial-up networking-a za Windows XP za individualnog korisnika u pristupu Internetu. čime se pokreće New Network Connection Wizard.Visoka poslovna škola strukovnih studija.

net Slika 14-36 Unos broja provajdera Izaberite da li zelite da konekcija bude dostupna svima koji rade na racunaru ili ne. Slika 14-37 dostupnost konekcije 351 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Unos ISP name .ime provajdera Slika 14-35 Unos imena provajdera Ukucati broj telefona provajdera npr. 829892 (zarez za pauzu) za Hemo.

otvoriće se prozor gde će Dial-up networking tražiti Username i Password.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Kada startujete HemoNet ikonicu. Nakon upisivanja traženih podataka. kliknuti na Dial Username – vaše korisničko ime koje ste dobili prilkom registracije Password .šifra za identifikaciju Slika 14-40 Konekcija na Internet Dial-up networking nakon uspostavljenja modemske veze daje poruku Verifying user name and password i posle toga Connected at 352 . Novi Sad Prozor traži unos ussername i password-a Slika 14-38 Unos korisničkog imena i šifre Potvrditi opciju Finish Slika 14-39 Opcija Finish Konekciju mozete startovati ili dva puta kliknuvsi na ikonicu na desktop-u ili ici na Start/AllPrograms/ConnectTo/HEM ONET.

pa se svaki računar ponaša kao mrežni čvor koji vidi druge čvorove i oni vide njega. Fleksibilno interaktivno okruženje obezbeñuje plasiranje intelektualne obrazovne suštine pomoću Internet servisa u 353 . a na kraju sesije potrebno je prekinuti modemsku vezu klikom na taster Disconnect. U ovakvom povezivanju na Internet najdalje su otišle Austrija i Švajcarska. Ovakvo priključenje omogućava pun pristup Internetu. Interaktivna hipermedijalna instukcija se lako može proslediti u distantnom učenju i podučavanju. Hipermedijalni Internet servisi obezbeñuju olakšanu komunikaciju.2.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija [brzina]. Kreirana individualizovana nastavna graña u Internet okruženju obezbeñuje novu koncepciju u prenosu i komunikaciji izmeñu obrazovnih entiteta. 14. Servisi Interneta Predavanje i obrazovanje preko telekomunikacione infrastrukture Interneta uz upotrebu panorame Internet servisa obezbeñuje realizaciju industrijskog distantnog obrazovanja. Prozor se za vreme sesije može minimizovati.4. Prenos podataka se vrši u opsegu koji se ne koristi za prenos televizijskog signala. korišćenjem postojećih kablova za kablovsku televiziju. Nakon toga se pojavljuje vreme koje pokazuje koliko ste već na vezi. Slika 14-41 povezivanje na Internet Brzina prenosa podataka je višestruko veća nego preko telefonske linije uz korišćenje modema. U zemljama u kojima je razvijena kablovska televizija već nekoliko godina se eksperimentiše s umrežavanjem računara pojedinačnih korisnika na Internet. sticanje znanja i izvlačenje intelektualne suštine iz elektronske nastavne grañe u vidu hipermedijalnog Web-a. Povezivanje preko kabla za kablovsku televiziju.

elektronskoj poruci mogu se pridodati dokumenti kreirani drugim programima (tekstovi. Novi Sad novom kiber-didaktičkom okruženju.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Uporedo s rastom Interneta povećavao se i broj servisa koji su na raspolaganju korisnicima. Kreiranje i implementacija virtuelne hipermedijalne elektronske Internet učionice za interaktivno obrazovanje na mreži u potpunosti se oslanja na infrastrukturu Interneta i njegovih multimedijalnih servisa. Elektronska pošta (e-mail) je najstariji. zvučne datoteke.). Elektronske poruke se šalju i primaju preko mail servera – računara 354 . Da bi smo ih koristili. 1. Od početne ideje – razmene poruka i podataka izmeñu korisnika. najrasprostranjeniji i najkorišćeniji servis Interneta.1. crteži. slike. Prikazaćemo meni Internet servisa po grupama: Tabela 14-42 Servisi Interneta 14. Kao i kod obične pošte.2. Eksploatacija kreiranih hipermedijalnih interaktivnih instrukcija u okruženju na bazi hipermedijalnog elektronskog Web-a uz korišćenje Internet servisa daje distribuirano i koordinirano distantno okruženje. razvili su se brojni servisi.4. moramo imati korisničko ime na nekom od servera u mreži i odgovarajuću lozinku za pristup. programi itd. čiji se značaj takoñe vremenom menjao. Upotrebljava se za razmenu pisanih poruka izmeñu korisnika ili grupa korisnika. Osnovni servisi Prisutni su praktično na svakom računaru koji je povezan na Internet. čime se dobija jednoznačna adresa.

Mnogo jeftinije a i dalje upotrebljivo rešenje je povremena razmena elektronske pošte preko modema i odgovarajućeg servera. Druga prednost elektronske pošte u odnosu na recimo faks ili običnu poštu je u tome sto se primljeni tekst može i dalje obrañivati. Isto e-mail radi i danas. elektronska pošta je i dalje najpopularnija. Iako je elektronska pošta ušla u upotrebu početkom devedesetih godina.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija koji su posebno namenjeni da procesiraju i usmeravaju elektronsku poštu. Mada je istorijski najstarija od svih servisa Interneta. ona potiče još s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih godina. savremeni programi za elektronsku poštu imaju mogućnost dodavanja pismu i govorne poruke (voice mail). najčešće protokolom UUCP. Svaki računar koji obrañuje poruku pravi nekoliko njenih kopija u cilju prenosa do krajnjeg odredišta. Pored klasične pisane poruke. crteži. Adresa pojedinačnog korisnika sastoji se od njegovog korisničkog imena i simboličke adrese njegovog prijemnog servera. To znači da su se mnoge tradicionalne procedure razvijale i popravljale tokom godina. komentarisati pri odgovoru. zbližavalo ljude. različitih računara širom sveta. pripremati za štampu i štampati. i razni ostali fajlovi koji se čuvaju na računaru. Ovakav mehanizam prenosa može imati značajan uticaj na privatnost poruke. Kada server primi poruku on je upućuje računaru na koji je adresovana. Ovi fragmenti poruka mogu da se nañu u različitim redovima. Tako se bez teškoća mogu slati slike. To je savremeni vid starog dobrog pisma koje je vekovima prenosilo vesti. Poruke putuju razbijene u paketima. Ako smo direktno priključeni na Internet. a najčešce trenutno bude isporučena na odredište. širilo kulturu. Na mestu prijema govorna poruka se reprodukuje zadavanjem odgovarajuće komande. samo mnogo efikasnije. Za slanje elektronske pošte. Ova poruka se snimi (pomoću mikrofona priključenog na zvučnu karticu računara) i ide kao prilog pisanoj poruci. Za razliku od ostalih vidova slanja poruka. e-mail je veoma pogodan za dodatne zaštite. ipak nije neophodna stalna veza sa mrežom. ali su ostale i neke slabosti. pa se može obezbediti provera autentičnosti poruke. 355 . datotekama. pomagalo da se dogovore poslovi itd. poruka koju pošaljemo stiže za svega nekoliko minuta.

osim imena pošiljaoca i vremena prijema poruke samo sadržaj ovog polja pojavljuje prilikom pokretanja programa za čitanje pošte. elektronska pošta može da bude vrlo koristan i važan metod komunikacije u distantnom obrazovanju. Ukoliko se poruka šalje na više adresak one se sve navode u ovom delu. Ukoliko primalac dobija mnogo pisama. Šale se ne prenose dobro u elektronskom obliku. kada će pismo biti pročitano.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Tekst poruke zavisi od potreba i meñusobnog odnosa pošiljaoca i primaoca. koji se najčešće sastoji iz tri dela: za adresu. Elektronsko pismo se najčešće sastoji iz sledećih delova: adrese (ili adresa) primaoca predmeta poruke (subject) potpisa (signature) priloga (atachment) Prilikom pokretanja programa za pisanje pisma dobija se prozor za dijalog. U ovom delu je mogućno navesti i naziv liste adresa primalaca. Poruka može da stigne pogrešnoj osobi. za predmet poruke (subject) i za tekst poruke. stare poruke je moguće izvaditi iz arhive i posle dugog vremena. Nikada se u pismu ne koriste samo velika slova jer se to smatra ljutnjom (vikanjem) na primaoca. neko drugi može da pregleda poštu umesto primaoca. Novi Sad Ako se sve ove napomene imaju u vidu. jer se. Treba voditi računa o tome da li se poruka upućuje nepoznatoj osobi ili dobrom prijatelju. Struktura elektronskog pisma. ovo može da bude upućeno primaocu i drugim sredstvima komunikacije (na primer na pejdžer). Pri pisanju poruke treba se držati pravila pristojnosti. Predmet poruke (subject) se navodi u nekoliko reči u posebnom delu prozora za kreiranje pisma. Ako se odgovara na tuñe pismo. obrisane poruke se mogu povratiti iz korpe za 356 . Nikada se u pismu ne piše nešto što ne bi mogle da znaju i druge osobe osim primaoca. On treba što bolje da ukazuje na sadržaj pisma. pa ih treba izbegavati da ih primalac ne bi pogrešno protumačio. predmet poruke može da ima odlučujući značaj u redosledu. Pored toga. Adresa primaoca piše se u adresnom delu prozora za dijalog. odnosno. korisno je u odgovoru citirati mali deo pisma na koji se odgovor odnosi da bi primalac znao o čemu se radi.

Bez obzira na to o kom programu se radi. Programi za slanje i prijem elektronske pošte mogu biti nezavisni ili u sastavu programa za pretraživanje Interneta. proveriti da u njima nema virusa. kada su u pitanju dokumenti koji imaju makronaredbe ili programi. Pismu se mogu pridodati i dokumenti kreirani drugim programima. nego na umetanje sadržaja posebne datoteke na kraju pisma. s potpisom i drugim podacima o autoru pisma. komandom ''Send Unsent Messages'' ova pisma se stvarno šalju. treba strogo voditi računa da s njima ne pošaljemo i viruse. poruka može biti preusmerena drugim osobama bez znanja i odobrenja autora itd.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija otpatke. svi ovi programi imaju zajedničke osnovne funkcije: kreiranje elektronske poruke (new message) slanje poruke (send message) preuzimanje pristiglih poruka (get message) čitanje primljene poruke (read message) odgovor na primljenu poruku (replay) prosleñivanje primljene poruke na drugu adresu (forward) automatsko prosleñivanje svih primljenih poruka na drugu adresu razvrstavanje i arhiviranje primljenih poruka (file) brisanje poruke (delete) štampanje poruke (print) uključivanje drugih dokumenata u poruku (attach) kreiranje adresara U slučaju da je korisnik priključen na Internet (provajdera) preko telefonske linije s biranjem. Da bi se elektronska pošta slala i primala. Programi za elektronsku poštu. Isto tako. Potpis (signature). Funkcije programa za elektronsku poštu. Tako napisana pisma se komandom send later normalno ''šalju''. Prilog (atachment). dobra je praksa da piše pisma off line (u vreme kada nije priključen). dok se kod nekih programa uključuju u osnovno pismo. Posle priključenja na provajdera. Pri slanju ovakvih dodataka. potreban je odgovarajući program. Ovde se ne misli na potpis u tekstu poruke. iako se u zaglavlju svakog primljenog pisma nalaze ime i adresa pošiljaoca. Svako pismo treba da bude potpisano. Postoji veći broj 357 . pre otvaranja. pri prijemu ovakvih dokumenata treba obavezno. Kod nekih programa ovi dodaci idu kao posebno pismo.

Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ovaj program se obično pokreće klikom na ikonu koja se nalazi na radnoj površini ekrana. Program Microsoft Outlook Express služi za rad sa elektronskom poštom i news konferencijama. Od samostalnih programa kod nas se najčešće koristi Pegasus mail. Novi Sad programa za prijem i slanje pošte. 358 . U prozoru piše koliko ima pristiglih a nepročitanih poruka. u prozoru se nalaze sličice (ikone) kojima su označene komande za: - čitanje pisma (Read Mail) čitanje vesti (Read News) pisanje pisma (Compose a Message) formiranje adresara (Address Book) prenošenje pošte sa servera (Download All) traženje adresa drugih korisnika (Find People) Slika 14-43 Program Outlook Express Prilikom prvog pokretanja programa potrebno je postaviti odgovarajuće parametre. jer program zahteva unošenje ovih podataka. Od ostalih uglavnom se koriste dva najpristupačnija programa: Outlook Express. Pored toga. Prethodno. najčešće pretraživača Interneta. korisnik mora da sazna od administratora sistema ime servera koji palje poštu (outgoing server) i servera koji prima poštu (ingoing server). pretraživača Netscape Communicator-a Outlook Express. Programi za elektronsku poštu mogu biti samostalni ili u sastavu drugih programa. Microsoft Outlook Express – podešavanje. koji je deo programskog paketa tj. Tada se automatski aktivira čarobnjak (wizard) za postavljanje parametara koji vodi korisnika. Potrebni podaci su ime korisnika i njegova elektronska adresa. koji je uključen u Windows Netscape Messenger. Kada se program startuje dobija se slika ekrana prikazana na slici.

Slika 14-45 Opcija Mail Ovim ste pokrenuli Internet Connection Wizard. a zatim kliknuti na taster Add /Mail. Definisanje nove e-mail i news konekcije – ovaj segment uputstva namenjen je pre svega dial-up korisnicima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Program se pokreće dvoklikom na ikonicu Outlook express (nalazi se na desktopu i u Start/Programs meniju). kao i lokacije mail i news servera. U meniju Start/ Programs/ Internet Explorer otvorite Outlook Express.. Kada se program prvi put startuje za odreñenog korisnika. program će zatražiti podatke o samom korisniku. U prozoru Your Name upišite vaše ime (primer: pera peric) Slika 14-46 Unos imena i prezimena korisnika 359 . zatim opciju iz menija Tools/ Accounts Slika 14-44 Opcija Accounts U prozoru Internet Accounts izabrati tab Mail..

tada u rubrici Incoming mail treba upisati podatke od Vašeg provajdera npr.net 360 .net) Slika 14-47 Unos e-mail adrese korisnika Izbor Incoming servera Provajder nudi korisnicima dve vrste incoming servera (program koji isporučuje poštu sa mail servera na računar korisnika): klasični POP server i napredni IMAP server.Visoka poslovna škola strukovnih studija. pop.hemo.IMAP server. smtp. u ovom koraku se odlučujemo za Incoming mail server: Slika 14-48 Podešavanje parametara U prozoru E-mail Server Names za Incoming mail server postoje dve mogućnosti: U rubrici My incoming mail server is a izabrati .net.hemo. Korisnik prilikom definisanja svog mailbox-a mora da se odluči za jedan od ova dva servera. Dakle.hemo. Novi Sad U prozoru Internet E-mail Address upišite vašu adresu (primer : pera@hemo.net ili . U oba slučaja za Outgoing mail server upisati podatke od Vašeg provajdera npr. imap. čiji je najveći kvalitet mogućnost čuvanja prispele pošte na samom serveru.POP server. tada u rubrici Incoming mail treba upisati podatke od Vašeg provajdera npr.

Outbox je folder u kome se nalazi pošta koja još nije poslata. Pera i Password: koje vam je vaš provajder dodelio Slika 14-49 Unos Password-a U okviru poruke Congratulations pritisnite na opciju Finish. U folderu Sent Items nalaze se kopije poslatih pisama. U folderu Deleted Items nalaze se pisma koja su obrisana. 361 .U folderu Drafts nalaze se nacrti pisama koji su sačuvani tokom kucanja. Vratićete se u okvir Internet Accounts. Radni deo prozora podeljen je u tri dela. Selektujte svog provajdera i pritisnite dugme Properties.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija U prozoru Internet Mail Logon uneti Account name: npr. Postupak podešavanja je završen. Slika 14-50 Zatvaranje prozora za setovanje Kada ste proverili postavljenje parametre pritisnite opciju Set as Default. da bi proverili i eventualno ispravili parametre koje ste uneli u toku podešavanja. . U pravougaoniku s leve strane dat je spisak foldera za arhiviranje: Inbox je folder u kome se nalazi prispela pošta. U prozoru će se pojaviti vas proavajder. ali mogu vratiti. U prozoru ispod linije menija nalazi se linija sa alatkama. Nakon toga na opciju Close.

.Alatka Delete prebacuje označenu poruku u folder Deleted Items.Alatkom Send and Receive napisana poruka se šalje.prosleñuje se poruka na drugu adresu (Forward Message) . onda se tom komandom preuzimaju nove poruke koje su pristigle sa servera.kreira se nova poruka (Compose Message) . a ako se poruke čitaju. 362 .Visoka poslovna škola strukovnih studija. . U donjem delu prozora dat je tekst poruke koja je označena u spisku. Klikom na alatku Compose Message ili na sličicu (ikonu) s istim imenom dobija se prozor za kreiranje poruke.Alatkom Adress Book pravi se ili edituje adresar. pored CC: pišu se adrese drugih korisnika kojima se upućuje kopija pisma. Novi Sad U gornjem delu prozora nalazi se spisak poruka u folderu koji je označen s leve strane (Inbox). Slika 14-51 Prozor za poruke U prozoru pored reči To: piše se adresa primaoca. U radnom delu ispod toga piše se tekst poruke.kreira se odgovor pošiljaocu (Replay to Author) .kreira se odgovor svima kojima je poruka upućena (Replay to All) . Korišćenjem alatki u liniji sa alatkama: . a pored Subject: upućuje se predmet poruke. U spisku je dat: naziv pošiljaoca (From) predmet poruke (Subject) kao i datum i vreme prispeća poruke (Received) Nepročitane poruke su označene boldovanim slovima.

crteži). isti je slučaj kao sa Cc: redom. Ovaj program je sličan prethodnom. a primalac originalne poruke vidi Cc: .red u naslovu poruke. Bcc: ovo je "slepa kopija" (blind copy). Copy i Paste). 363 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija U liniji sa alatkama. za sa A big white area: u veliku praznu površinu unosi se tekst poruke koja se šalje. Cc. To: ovo je adresa osobe kojoj šaljemo poštu. Svaka e-mail poruka koja se piše ima neke osnovne zajedničke elemente koje su iste u svim e-mail programima samo što neki oh njih nemaju sve dolje navedene funkcije . Može da se pokrene nezavisno ili iz paketa Netscape Communicator. Cc: ovde možemo da unesemo adresu na koju hoćemo da se pošalje kopija poruke koja se šalje na adresu navedenu u To: . Bcc Netscape Messenger. samo što primalac orginalne poruke neće moći da vidi da je Bcc: adresa primila njenu kopiju. nalazi se i alatka Send kojom se poruka šalje. U meniju File nalazi se komanda Send Later kojom se poruka napisana kada računar nije bio priključen na provajdera šalje prilikom uspostavljanja veze.redu. Attachments: koristi se slanje datoteka zajedno porukom. Slika 14-52 Opcije To. Cut. Subject: ovo je neka vrsta naslova poruke – nekoliko riječi kojima se opisuje sadržaj poruke. a svaki od njih ima i nešto dodatno. pored uobičajenih alatki za sve Windows aplikacije (Undo. U njega unosimo punu adresu primaoca e-mail poruke. Alatkom sa slikom spajalice (Attach) otvara se dijalog za izbor datoteka koje se pridodaju osnovnoj poruci (tekst kreiran procesorom teksta.

vreme prispeća itd. Adresa (adrese) se pišu pored reči To:. Na taj način sadržaj poštanskog sandučića ostaje na serveru.). Poruke elektronske pošte obično su smeštene na serveru dobavljača internet usluga. posle svake se pritisne na taster Enter na tastaturi. Meñutim. a softver za elektronsku poštu učitava poruke koje su pristigle bez pravljenja trajnog lokalnog sandučeta. a i imena alatki su slična. a sam tekst poruke u donjem delu prozora. Novi Sad Ispod linije sa alatkama radni deo prozora podeljen je u dva dela. Klikom na alatku New Msg dobija se prozor za pisanje poruke. predmet. E-Mail na Linux-u. U gornjem delu je spisak prispelih poruka (ime pošiljaoca. Predmet poruke se piše u polju Subject:. Drugi pristup je čitanje pristigle pošte neposredno na serveru za poštu. kao što je Eudora. Omotnice u formatu Berkeley Mail Folder u kombinaciji sa programom Sendmail i Unix klijentom za elektronsku poštu uobičajeno su rešenje kojim se korisnicima obezbeñuje upotreba elektronske pošte. a folder se menja izborom iz padajuće liste koja se dobija klikom na dugme pored prozora. kada učitavaju pristigle poruke pomoću samostalnog programa za elektronsku poštu. Ako ih ima više. a u donjem tekst poruke označene u spisku. 364 .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 14-53 Prispele poruke Ime foldera s porukama nalazi se u prozoru ispod linije sa alatkama. Funkcije i nazivi alatki u liniji s alatkama su isti kao kod opisanih alatki u programu Outlook Express. oni trajno kopiraju svoje poruke u lokalno poštansko sanduče koje je napravio njihov softver za elektronsku poštu. Funkcije alatki su iste kao u prethodnom programu. Ne postoji način da softver direktno pristupa tim udaljenim omotnicama kao da su lokalne omotnice u BMF format. Većina ljudi koji Internet koriste iz svojih domova imaju udaljene poštanske sandučiće na serverima dobavljača Internet usluga.

oni rade sa udaljenim sandučetom bez pravljenja lokalne kopije. potreban implementiranim: - je softver za elektronsku poštu sa POP3 i IMAP4 protokolima. protokol POP3 odgovara korisnicima koji imaju ograničen pristup mreži. Pošto je projektovan za rad bez stalne veze sa Internetom. 2. Sledeći korak u razvoju mreža je pristup udaljenom serveru preko mreže. Meñutim. IMAP4 zbog same svoje pririode – neposredan rad sa udaljenim sandučetom – zahteva da postoji veza sa Internetom kako biste mogli da čitate poruke. Time nastaje lokalno poštansko sanduče čiji se sadržaj može čitati i posle prekidanja veze sa Internetom. Korisnici mogu da čitaju poruke. da sastavljaju odgovore i nove poruke i zatim da ponovo uspostave vezu sa Internetom kako bi poslali poruke koje su sastavili i označili za slanje. U IMAP modelu poštanski sandučići nalaze se na udaljenom serveru i tamo ostaju. U modelu POP3 korisnici uspostavljaju vezu sa Internetom. brišu izvorne kopije poruka iz sandučića na udaljenom serveru. jednostavnost ovog protokola razlog je nekih njegovih suštinskih ograničenja. da odgovarate na njih i da ih obrañujete. ako žele. Telnet.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Umesto toga. pa korisnik može da sa jednog računara odgovarajućim programom pristupi drugom računaru u mreži i da na njemu izvršava programe kao da sedi ispred tog računara. Korisnici ih otvaraju i pristupaju njihovom sadržaju pomoću klijentskih aplikacja. 365 . preuzimaju nove poruke iz svojih sandučića i. Tada izmeñu računara postoji stalna veza. ali umesto da poruke kopiraju u lokalne poštanske sandučiće. To znači da je IMAP4 pogodniji za situacije u kojima je veza sa mrežom trajna ili gotovo besplatna.

kome jedino treba saopštiti mrežnu adresu računara kome se pristupa.net. 3. tako da udaljeni računar sazna kakav terminal ili emulaciju terminala koristimo. 25 za e-mail. Pri tome naravno treba imati korisnički nalog na serveru. Dobra osobina telnet-a je ta što se na udaljeni terminal može logovati do 12 korisnika i što je u odnosu na klasične terminale brzina pri radu mnogo veća.Visoka poslovna škola strukovnih studija. 366 . Svakom servisu koji je raspoloživ odgovara neki fiksan i poznat broj porta. Telnet se može pokrenuti iz Windowsa: start. za neodobren ulazak u tuñe sisteme i "vršljanje" po njima. Prenos datoteka je jedan od osnovnih poslova za koji služi mreža. Aktivitaće se servis Interneta u tekstualnom režimu Slika 14-54 Sajt servisa Telnet Recimo: telnet hosting.hemo. da bi se pristupalo sopstvenim datotekama. Sledeći korak je prijavljivanje na sistem pomoću korisničkog imena i lozinke. Pri uspostavljanju veze računari "pregovaraju" oko osobina terminala. FTP. Novi Sad Na Internetu se za to koristi program telnet. za obaranje razlicitih web servera (uz pomoć telnet-a i dodatnih programa). Program FTP je namenjen pre svega prenosu podataka sa servera na naš računar i obrnuto. Napredniji korisnici računara znaju da upotrebe telnet i u druge svrhe. iza odzivnog znaka c: otkucati Telnet. osim sto se sve komande koje se koriste izvršavaju se na udaljenom serveru (računaru). 23 za FTP. ms-dos prompt. za kontrolu tuñih računara. 80 za Web itd. Recimo 21 za telnet. Slika 14-55 Unos naziva servera Znači moramo imati nalog na udaljenom računaru kao što smo radili na lokalnom.

bg.ac. što je urañeno da bi email adrese bile kraće.fon. pre svega za distribuciju besplatnog softvera i ostalih podataka. Finger. Na primer zeljko@smail. binarne i one su iste svuda. što kod prenosa datoteka sa jednog na drugi računar može da napravi probleme. stim da se za korisničko ime kuca anonymous a za lozinku svoja e-mail adresa. Da bi finger radio. 4. Program finger omogućava da saznamo prezime i ime korisnika na osnovu njihove adrese. Slika 14-56 Anonymous FTP servis Različiti operativni sistemi predstavljaju tekstualne datoteke na različite načine. Na ovaj način administratori sistema ostatku sveta nude jednostavan pristup do javnih datoteka.bg.yu Slika 14-57 Sajt Finger servisa 367 . Ima situacija kada naredba finger ne daje rezulatate. ali su često toliko kritične da nam ne znače mnogo. iako je e-mail adresa nekog korisnika mreže sasvim regularna. saznavanje adresa svih korisnika koji odgovaraju zadatom uzorku. na udaljenom računaru mora postojati odgovarajući serverski program. a takoñe i obrnuto. Obično se radi o tome da prava adresa korisnika ne odgovara e-mail adresi. što najčešće i jeste slučaj. Adrese korisnika su precizne. do koga se dolazi klasičnim programom FTP.ac.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Varijacija na ovu temu je poseban servis Anonymous FTP. Datoteke koje prenosimo mogu biti tekstualne ili netekstualne tj.yu se transformiše u zeljko@fon.

koji pomaže da pronañemo adresu nekog korisnika u okviru zadatog područja. Kada se pokrene program Talk ne dešava se ništa . Ne zahteva nikakvo predznanje osim adrese korisnika. Slika 14-58 Sajt Talk servisa WinTalk je nešto jednostavniji program od IRC-a (četovanje). Time se postiže veća sigurnost mreža ali se gubi deo komfora. Internet je veoma veliki. Novi Sad Druga mogućnost ne funkcionisanja naredbe finger je zaštita mreže koja se postiže fizičkim odvajanjem saobraćaja ureñajem koji se naziva firewall. već za to postoji program NETFIND. a jedna od nedužnih žrtava te zaštite bude ponekad i program talk koji ne može da proñe kroz "branu".on je 368 . treba da znamo tačnu adresu osobe sa kojom želimo da pričamo i on mora biti ulogovan u trenutku zvanja. Administratori za takvu svrhu postavljaju specijalno konfigurisan računar – firewall kao zaštitu. pa ima smisla zaštite svoje mreže od upada sa strane. Pretraživanje većeg broja računara naredbom finger se ne mora raditi ručno. Kao i kod drugih servisa. Pre svega. Talk. koji blokira prolaz za izvesne klase adresa i neke protokole. Taj server se naziva talk deamon i on za nas upućuje poziv i uspostavlja vezu. Neophodan uslov za korišćenje talk-a je da postoji odgovarajući serverski program na polaznom i odredišnom računaru. ima puno korisnika. a ostale propusta. 5. ako vaša mreža nije povezana na Internet stalnom vezom možete koristiti talk servis izmeñu računara ili samo na jednom računaru. razgovor nije uvek baš jednostavan – ima tehničkih detalja koji mogu da zasmetaju. Internet ima moćan ali i jednostavan sistem za interaktivni razgovor koji se zove talk. Uslov je da su računari povezani na Internet i da su sagovornici trenutno ulogovani.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Kao i u životu. Da bi se razgovaralo sa nekim koga znate i ko je trenutno na mreži koristićete Talk.

rsh (izvršavanje programa na udaljenom računaru) Suštinska razlika izmeñu telnet-a i FTP-a je u tome sto ovi servisi omogućavaju pristup udaljenom računaru bez eksplicitne provere lozinke.4. drugi mogu da Vas zovu. Sistem se dobro pokazao i široko je prihvaćen pa se danas može naći na mnogim implementacijama TCP/IP-a.2. Konfiguracija programa je jednostavna. 369 . i tada se čuje zvuk za poziv. 7. Do većine ovih servisa se može doći iz tekstualnog (MS-DOS Prompt) i grafičkog okruženja (Windows). u jednom kucate Vi a u drugom sagovornik. nadogradnja telnet-a) . E-mail se obično šalje na jednu ili nekoliko adresa: adrese izvesnog broja korisnika možemo da stavimo pod zajednički alias (nadimak) i tada slanje poruka nekoj grupi korisnika sa sličnim interesovanjima postaje jos lakše. ali samo prvi put. isto tako. 6.2. Da bi komunikacija bila uzajamna. 14.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija aktivan i nalazi se u task baru Windows-a i čeka da ga neko pozove. pa r-servisi predstavljaju jednu od najozbiljnijih pretnji sigurnosti sistema i podataka korisnika. kada se prijavljujete na prvi računar u mreži. R-servisi olakšavaju rad sa više računara u mreži. Oni su. može se staviti proizvoljan zvuk za signalizaciju poziva. Mailing liste. Ovako "poverenje meñu serverima" može lako da bude zloupotrebljeno. da bi se svim korisnicima obezbedio jednostavan pristup podacima. jedan od opasnih sigurnosnih problema. obično bez dodatne provere identiteta tih korisnika.rlogin (za pristup drugom računaru. Ekran se deli na dva dela horizontali ili vertikali. pa je dovoljno aktivirati ikonu i prihvatiti poziv (accept) ili odbiti (refuse). Telnet i FTP sasvim lepo mogu da posluže za pristup udaljenom računaru i prenos datoteke. pa su napravili tri nova servisa: . recimo zvuk telefona. Javni servisi Instalirani su na značajnim serverima u mreži. R-servisi. Ako korisnik želi nekoga da nazove aktivira program i iz menija se bira opcija talk i zadaje se adresa sagovornika i vase ime. Lozinka se provarava.rcp (kopiranje datoteka meñu računarima u mreži) . Kada je Talk pokrenut. Programeri Unix-a na Berkli Univerzitetu su smatrali da to može i bolje.

anonimac. Kao adresa mogu se ravnopravno koristiti simbolički i numerički oblik. koji je kao takav bio prisutan praktično na svakom računaru povezanom u TCP/IP (Internet) mrežu. i kad nova poruka stigne na tu adresu. pre svega za distribuciju softvera i ostalih podataka. Lista ima svoju adresu. Na taj način se omogućava jednostavno organizovanje grupe korisnika sa zajedničkim interesovanjima. Na nekim od servera postoji poseban korisnik pod imenom "anonymous". Uslov za korišćenje ftp-a je korisničko ime i lozinka na udaljenom računaru u mreži. mada se u praksi koristi svega nekoliko. koji nema lozinku. sa koga možemo da šaljemo datoteke. Na ovaj način administratori nude ostatku sveta jednostavan pristup do javnih dateoteka.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Za krisničko ime se kuca anonymous. a u čijim katalozima se nalazi mnoštvo datoteka koje svi mogu da čitaju ali ne mogu da upisuju. Novi Sad svaki od korisnika u grupi mora imati definisan isti alias za celu grupu. Program FTP se pokreće naredbom ftp adresa. a za lozinku Vasa e-mail adresa. Anonymous FTP. Program ftp sadrži veliki broj komandi. Slika 14-59 Sajt servisa Meiling liste 8. posle čega se kuca korisničko ime i lozinka na udaljenom računaru. kojima se pristupa standardnim programom FTP. Tako su takozvani Anonymous FTP serveri. FTP (File Transfer Protocol) je osnovni servis za prenos datoteka. Postoji i ekonomičnije rešenje: lista za e-mail. Kao neke od najznačajnijih komandi mogu se izdvojiti sledeće: 370 . koji meñusobno razmenjuju poruke. ista se (polu) automatski prosleñuje svim članovima. uz korišćenje komandi koje su identične onima koje se koriste u standardnom FTP. Mailing lista nastaje tako što se na jednom mestu čuva spisak svih pretplatnika liste.

pwd lcd katalog ! komanda get imedatoteke put imedatoteke mget *. kada bi se trebalo preneti prezentacija sa lokalnog računara na server na Internetu postupak bi bio: startovali bismo program FTP otkucali bi komandu open ime servera kao ime otkucali bi korisničko ime (user name) kao lozinku odgovarajuću lozinku (password) ušli bi u direktorijum ime komandom cd ime kataloga prvo bi podesili vrstu fajlova na tekstualne komandom ascii sve tektstualne fajlove poslali bi komandom mput *.vezu sa udaljenim računarom prekinuli bismo komanod close .doc mput * open adresa close quit spisak datoteka u tekućem katalogu na udaljenom računaru sadržaj svih potkataloga na udaljenom računaru prelazak u potkatalog na udaljenom računaru prelazak na nadreñeni katalog na udaljenom računaru prikaz imena tekućeg kataloga na udaljenom računaru promena tekućeg kataloga na lokalnom računaru izvršavanje komande na lokalnom računaru prenos datoteke sa udaljenog na lokalni računar slanje datoteke sa lokalnog računara na udaljeni prenos većeg broja datoteka istovremeno slanje svih daototeka istovremeno početak nove sesije kraj sesije na udaljenom računaru izlazak iz programa Pri prenošenju datoteka mora se strogo voditi rašuna da li je datoteka tekstualna ili binarna.. Zato pre prenosa odgovarajuće datoteke treba otkucati ascii (ako je datoteka tekstualnog tipa) ili binary (ako je datoteka binarna).htm onda bi vrstu fajlova podesili na binarne komandom binary sve binarne fajlove poslali bi komandama mput *.jpg i mput *.iz programa ftp izašli bi komadnom quit 371 .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija dir ls –lr cd katalog cd.gif . Tako na primer.

korisnička mreža novosti. a time i korisnika u svetu. Mailing liste o kojima je već bilo reči imaju i mana. koje sadrži segmenata razdvojenih tačkom. Poruke na Usenet News-u se smeštaju na mrežne servere. Širenjem popularnosti WWW-a. Ime se čita sleva nekoliko udesno: 372 . Kada čitate poruke. Serveri povremeno razmenjuju poruke meñusobno. pa se u skladištima hiljada ovakvih servera u svetu može naći ogroman broj datoteka. čim pristupite News-u. Anonymous FTP serveri su veoma važna i rado posećena mesta na Internetu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Anonymous FTP nije izgubio na značaju. Sve poruke se organizuju po diskusionim grupama (news groups) i lancima diskusije (threads). Usenet News. Oni predstavljaju najstandardniji način distribucije softvera i drugih podataka. Zbog toga ovaj sistem obezbeñuje dobar konfor uz minimalno zauzeće komunikacionih linija. Za ovu namenu postoje posebni programi u kojima je rad sa FTP-om jednostavniji. zatim lanac diskusije i najzad konkretne poruke u njemu. pošto sve poruke stižu redom i nezavisno jedna od druge. sa ciljem da izbegne pomenute nedostatke mailing lista. Novi Sad File Transfer Protocol se može koristiti iz Windows okruženja. Ime je skraćenica od Users Network News. 9. Diskusionih grupa ima jako mnogo na svetu ali nije neophodno da sve budu dostupne na svim serverima. Sistem Usenet News je nastao davno. Slika 14-60 Usenet News Svaka diskusiona grupa ima svoje ime. najpre birate diskusionu grupu. Ako na jednom računaru ima sto pretplatnika na istu listu. Vas klijentski program komunicira sa najbližim serverom. pošto se tim datotekama sada lakše pristupa iz Web Browser-a. a i komunikaciona linija je žestoko opterećena. tako da se svaka poruka prosledi do svih zainteresovanih News servera. Jedan od takvih programa je WSftp32. zauzima se sto puta više prostora na disku nego što je potrebno.

jer je pronalaženje podataka u njemu sporo. još uvek ćete je najlakše naći na nekom od Gopher servera. kada tražite neku tekstualnu datoteku. pa nema pitanja za koje se neće naći neko ko na njega kompetentno može da odgovori. poželjno uz pomoć servisa Veronica kojim se Gopher pretražuje. Gopher ima vrlo slične osobine jer sakuplja datoteke na serverima. ali se mnogo teže primećuje. ali su prednosti nesumljive – glavna prednost je svakako dostupnost iz svih krajeva sveta. News nije idealan. on preko mreže kontaktira odgovarajući server sa koga dobija menije i datoteke za prikazivanje. Kao i svi ostali servisi na Internetu Gopher radi po klijent-server principu. To je gotovo idealan način za razmenu mišljenja sa ljudima sličnih interesovanja širom sveta. Danas je Gopher i dalje vrlo bogat informacijama.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija os. kroz koje "rovarimo" šetajući se po menijima. datoteke ili veze ka ostalim gopher-ima i drugim servisima Interneta. Pre nekoliko godina on je napravio fantastičan bum – uskoro su svi mrežu pretraživali kroz njegove karakteristične menije. Teško je zamisliti nešto jednostavnije za upotrebu: samo birate stavke koje mogu biti potkatalozi. jer se istim podacima najčešće pristupa preko Web-a tj. U svakom slučaju. Koliko je Internet dinamičan najbolje prikazuje primer servisa Gopher. Kada na nekom računaru pokrenemo Gopher. Svejedno. Slika 14-61 Sajt Gopher servisa 373 .sco spada u konferencije koje se bave operativnim sistemima. Usenet News je sistem koji stavlja ogromnu hipoteku na Vaše slobodno vreme pa treba biti veoma selektivan u izboru diskusija koje pratite. Gopher. 10.windows. ljudi više vole grafičko okruženje. Na hiljade Gopher servera širom sveta je smeštena nepojmljiva količina podataka. a u Internet žargonu se za to odomaćila reč gopherspace – prostor gophera.

a serverski program se obično zove HTTP deamon (deamon – program koji se stalno izvršava). Kada neko kaže Internet. Ekstenzija datoteke je HTML (Hyper Text Markup Language). definiše naslov. Projekt WWW je zamišljen i razvijen u CERN-u (Evropskoj laboratoriji za nuklearnu fiziku u Švajcarskoj) 1989-1994. Kliknete mišem na tu reč i automatski prelazite na drugi. Ovaj projekt je korisnicima računarskih mreža omogućio jednostavan pristup različitim medijima na konzistentan način. što znači da se iz dokumenata mogu referencirati drugi dokumenti. Ovo formatiranje je logičko. Lepota Web-a je njegova univerzalnost i nezavisnost od platforme. Kod WWW-a se radi o hipertekst sistemu. lep. morate imati instaliran TCP/IP protokol i odgovarajuci program za pristup – browser. Ovaj jezik se zasniva na SGML standardu (Standard Generalized Markup Language). On je zvanično opisan kao ''globalna'' hipermedijalna inicijativa za ciljno (namensko) pronalaženje informacija. To izgleda ovako: u tekstu je neka reč podvučena. WWW je jedan od najpopularnijih servisa na Internetu. Da bi ste pristupili Web serveru. sa dodatkom sekvenci za formatiranje teksta. svi zapravo misle na World Wide Web. WWW (World Wide Web) je najveći informacioni servis na Internetu. Korišćenjem jednostavnih grafičkih interfejsa. hipermedijalni i za upotrebu veoma pogodan servis. ali je za potrebe Web-a prilagoñen i pojednostavjen. tj. Protokol kojim WWW klijent i server komuniciraju se naziva HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). preko mreže.Visoka poslovna škola strukovnih studija. zvuci. Dokumenti koje koristi WWW su standardne tekstualne datoteke. To znači da se podaci nalaze na serverima u mreži gde se izvršava potreban serverski program koji na zahtev. spisak i slično. WWW ima elemente multimedije. Osim standardnih opcija. Novi Sad 11. HTML 374 . što znači da je to link ka nekom drugom dokumentu. slike. Kao i ostali Internet servisi WWW je organizovan po klijent-server principu. kako se to popularno kaže "surfovanje" po Internetu. naglašenost. Time je kreirana prva globalna hipermedijalna mreža. video zapisi itd. referencirani dokument. a WWW čini mreža dokumenata koji meñusobno ukazuju jedni na druge i omogućavaju brzo i lako šetanje ili. a svako na svom računaru bira vrstu i veličinu slova. šalje dokumente klijentskom programu. Web projekt je izmenio način na koji ljudi posmatraju i kreiraju informacije. koji se izvršava na našem računaru. Web znači mreža (spider’s web – paukova mreža). godine pod rukovodstvom Tima Bernersa Lija (Tim Barners-Lee). jer se iz njega mogu prikazivati i tekstovi. koja daje univerzalni pristup velikoj ''galaksiji dokumenata''.

kao na primer: ekonomiju. a razlog za njegov uspeh ne može da se traži u superiornoj tehnologiji. koja je odmah dostupna svima koj su priključeni na mrežu. Prve vizije ovog sistema imale su za cilj unapreñenje nauke i obrazovanja. slike i video sekvence. Korišćenjem WWW-a svako može jednostavno da kreira svoju Web prezentaciju. kada se na klijentu unesu potrebni podaci koji se prosleñuju Web serveru na dalju obradu. da se čuje zvuk. WWW je fenomen. Razlika izmeñu Interneta i WWW-a je slična razlici izmeñu računara i multimedijalnog programa koji se na njemu izvršava. literaturu. News-u. s tim što je revolucionarno uticao i na mnoge druge elemente društava. Gopher-u. Za popularnost Interneta isključivo je zaslužan WWW. Ovakav koncept karakteriše: hipermedija – unapreñene veze izmeñu strana distribucija – sistem datoteka je ceo svet interaktivnost – korisnik može da radi interaktivno s medijem dinamika – implicitna kontrola publikovanja nezavisnost od platforme – nije vezana za jednog proizvoñača više izvora informacija – podržani prethodni Internet protokol. drugim WWW serverima. U jesen 1997. implicitni tip podataka – MIME obezbeñuje tip podataka na serveru nema centralnog upravljanja – svako može da objavljuje nema kritične zavisnosti od jednog servera WWW je Internet servis koji se najbrže razvija. WWW može da se koristi i za dvosmernu komunikaciju. matematičke formule kao i ekranske forme. tako da se kroz poznato Web-ovo okruženje dobijaju najrazličitiji podaci sa raznih sistema. Tehnologija je samo omogućila realizaciju koncepta. WWW se često povezuje i sa bazama podataka na mreži. Ova opcija se naziva mostom (gateway) i realizuje se pomoću ekranskih formi (koje podržavaju HTML) i programskog interfejsa Web servera (cgi-bin – Common Gateway Interface). Pomoću njega mogu da se gledaju tekst. WWW je imao značajan uticaj u ovim područjima. ili nañu informacije iz različitih područja. politiku. godine više od pola miliona računara širom sveta je obezbeñivalo informacije na WWW-u.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija ima podršku za tabele. 375 . Lepa osobina WWW-a je što može da pristupi i drugim servisima Interneta. Anonymous FTP-u. kao i da pozove Telnet za interaktivni pristup drugim računarima u mreži.

ili eventualno uzme drugu knjigu (rečnik ili leksikon) da se upozna sa značenjem nepoznate reči. prozori itd. na primer: markiranje ili podvlačenje teksta. godine.). koristeći asocijacije jedinstvene za svakog individualnog čitaoca. Oni definišu odnose meñu čvorovima. koja čitaocu dozvoljava slobodno kretanje kroz informacije sadržane u čvorovima.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Čitalac može da krstari kroz povezani informacioni prostor i pristupa čvorovima u nesekvencijalnom redosledu. informacione jedinice. Hipertekst (hypertext) uveo je Ted Nelson 1965. Ona je nastala povezivanjem principa rada hiperteksta i multimedije. Ovi linkovi prebacuju čitanje sa jednog fragmenta teksta na drugi. Izraz se koristi da opiše ''nesekvencijalne fragmente teksta povezane meñusobno pomoću pokazivača nazvanih veze (linkovi)''. Najvažniji koncept u razumevanju hiperteksta je da je ono što omogućava nelinearnu organizaciju strukture. u skladu s njegovim znanjem i ciljevima čitanja. Ovi informacioni prostori su definisani mnoštvom linkova koji povezuju tekstualne i grafičke jedinice koje se zovu čvorovi (dokumenti. kada čitalac pri nailasku na nepoznatu reč u tekstu pogleda njeno značenje u malom rečniku na kraju knjige. Posle pročitanog objašnjenja čitalac može da se vrati na mesto u knjizi gde je stao i da nastavi čitanje. Interaktivna hipermedija omogućava korisnicima da pored gledanja dokumenata i slušanja objašnjenja budu i aktivni učesnici interakcijom s prezentacijama. okviri. druga boja teksta. sličice (ikone) itd. Njegovo godišnje povećanje procenjuje se na oko 50%. Veze mogu biti predstavljene na različite načine. Sistem hiperteksta dozvoljava autoru da povezuje čvorove tak da kreira nelinearni dokument. Veze (link) su ključni blokovi u pravljenju hiperteksta. tako što će omogućiti čitaocu pristup informacijama u njegovom sopstvenom pojedinačnom stilu. Ovim vezama mogu biti pridodata i dopunska objašnjenja (tool tips) kojima se daju dodatne informacije čitaocu pre nego što skoči s jednog čvora na drugi. Time se u proces čitanja uvodi nelinearnost. Hipertekst dokument može da se definiše kao informacioni prostor koji je organizovan na nelinearan način da olakša brzo korišćenje informacija. zavisno od ciljeva čitanja i prethodnog poznavanja onoga što čita. Niko ne zna veličinu Web-a. Ovo može da se uporedi sa čitanjem knjige (koje je po prirodi sekvencijalno). Za 376 . ili može da napusti čitanje prve knjige i posveti se detaljnijem istraživanju nepoznatog pojma. WWW hipermedija (hypermedia) predstavlja okosnicu Web-a. Proces kretanja kroz hipertekst dokument naziva se navigacija (krstarenje). mogućnost povezivanja. kartice. Novi Sad procenjeno je da ima preko sto miliona Web strana preko kojih se moglo pristupiti na više od milijardu pojedinačnih dokumenata.

tehničkih crteža. već ta datoteka i njen folder mogu da se nalaze na bilo kom računaru u mreži i mogu da se koriste bilo kojom od nekoliko različitih metoda. već može da ukazuje i na: upite.). fotografija. Hipermedija dozvoljava da informacije na različitim medijama (kao tekst. Multimedija je bilo koja kombinacija u jednom dokumentu: teksta. Same slike mogu biti povezane sa zvukom ili nekim drugim dokumentom. Ovakva veza koja ukazuje na delove dokumenta na drugom računaru naziva se hiperveza (hyperlink).ns. dokumente koji se nalaze duboko u bazama podataka. animacija i videa. http:// označava da dokument pripada WWW-u. itd. slike. Ako se korisniku dozvoli da kontroliše redosled korišćenja informacija u računaru. već pojedini delovi hipertekst dokumenta mogu da se nalaze na različitim računarima u celom svetu. zvuka.ac. URL ne mora da pokazuje na datoteku. Jednoobrazni lokator resursa (URL) predstavlja mrežno uopštenje standardnog koncepta imena datoteka. Daćemo objašnjenje sledeće adrese http://www. planova. dijagrama. URL (Uniform Resource Locator). video zapisi) budu povezani nelinearnom strukturom. grafika. digitalizovani govor. On ne ukazuje samo na datoteku u nekom folderu. URL se sastoji iz tri dela: Prvi deo informiše program za navigaciju koji se protokol koristi za pristup datom resursu Drugi deo je ime čvora računara na kome se resurs nalazi Treći deo je put (staza) do resursa Za hipertekst dokumente koristi se HTTP (Hyper Text Transport Protocol). Tako više veza ne mora da ukazuje na delove dokumenta koji se nalaze na istom računaru.yu/rad/primeri.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija čitanje ovakvih dokumenata koriste se posebni programi za navigaciju – brauzeri (browser). Osim toga.html http:// (Ovaj deo URL-a definiše Internet protokol za dokument. u WWW-u je uopšte i pojam veze. Pored ujedinjavanja koncepta hiperteksta s multimedijom. zvučni zapisi. rezultate komandi zadatih drugim programima i sl.) 377 .ftn. program postaje interaktivna multimedija. Hipermedija ujedinjavanje koncepta hiperteksta s multimedijalnim sistemima dovelo je do nastanka pojma hipermedije (hypermedia). dvo i trodimenzionalne grafike (crteža. da bi se omogućio alternativni pristup informacijama. animacije.

) URL lokatori drugih servisa imaju istu trodelnu strukturu: protokol. Nastavak . imena ulaznog i izlaznog mail servera itd. ali je od sistem administratora (ili provajdera) potrebno dobiti odreñene podatke (IP broj.) rad/ (Ovaj deo URL-a je put (staza) do foldera dokumenta. gateway – izlaz na mrežu. ali po zastupljenosti u korišćenju najznačajniji su grafički programi: Netscape Communicator (75%) Internet Explorer (16%) dok svi ostali programi pokrivaju 9% tržišta Posle instaliranja programa za navigaciju potrebno je izvršiti njegovo prilagoñenje serveru čije će usluge ovaj program koristiti kao klijent.secure HTTP ftp:// file:// gopher:// news: Programi za navigaciju (Browsers). 378 .) primeri. On ukazuje programu za navigaciju kroz WWW s kojim računarom treba da se poveže.html (Na samom kraju URL-a nalazi se ime dokumenta. tj. mada se oni mogu koristiti i za druge hipermedijalne aplikacije.Visoka poslovna škola strukovnih studija. S obzirom na to da u listi može biti navedeno više imena foldera kroz koje put prolazi. krstarenje ili surfovanje. Ovaj poslednji deo URL-a nekada može i da se izostavi.ns. Ovo podešavanje programa može izvršiti iskusniji korisnik i sam.ac. ime domena i put do informacije. Za čitanje ovakvih dokumenata koriste se posebni programi za navigaciju – brauzeri (browser).html označava da se radi o dokumentu u hipertekstu. za krstarenje po Web-u se koriste Web brauzeri. jedino mogu da se razlikuju protokoli servisa: https:// . S obzirom na to da je i WWW zasnovan na hipertekstu. Proces kretanja kroz hipertekst dokument naziva se navigacija. Struktura adrese je ista kao u prikazanom primeru. Novi Sad - - - www.yu/ (Ovaj deo predstavlja adresu računara na kome se dokument nalazi. Postoji više ovakvih programa. URL-ovi mogu biti dugački. On označava gde se na računaru nalazi dokument.).ftn. serveru preko koga se izlazi na Internet.

Desnim klikom na ikonu Internet Explorer-a dobijate padajući meni sa koga birate tab Properties.hemo.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Dial-Up pristup podešavanjeprilagoñavanje programa Internet Explorer 5.0-6. Na istom ekranu opcija Set Default.0 u Windows-u XP Program Internet Explorer se instalira prilikom instalacije Windows-a. od postojećih konekcija izabrati HemoNET i postaviti ga da je default. Slika 14-63 Internet OptionsConnectionsl 379 .net Slika 14-62 Internet Options. Na stranici General u polju Home Page/Address: uneti adresu stranice kojom želite da počne Vaše surfovanje svaki put kada startujete IE. Ovde je to http://www.General Na stranici Connections u polju.

Na 380 . tako da se Web site može podeliti u zone sa odgovarajućim stepenom bezbednosti. Jedan takav program je i PGP. koji omogućavaju odreñeni stepen sigurnosti.pac Slika 14-64 Podešavanje Proxy Stepen bezbednosti na Internetu. i funkcioniše na dva načina: javno tajno Slika 14-65 Internet Options.Security Internet Explorer deli svet Internet-a u zone. Za personalne podatke koji se šalju putem elektronske pošte (E-mail) postoje specijalni programi. Novi Sad Za vrednost automatskog proksija upisati http://proxy.hemo. koji se koristi za kodiranje poruka. Internet Explorer poseduje PCT (Private Communicativni Layer) ili SSl (Secure Socet Layer) kriptografski mehanizmi podataka. Visoki stepen zastite predstavljaju takozvani Firewall programi i skoro svi serveri poseduju slične programe.Visoka poslovna škola strukovnih studija.net/proxy.

odmah ispod linije menija. Stepen za zonu Restricted sites je najvišiHigh. Local Internet zona za ovu zonu je karakteristično da nema potrebe za Proxy Server-om koji je definisao provider. sadrži sve ono što se ne nalazi u računaru ili na Internet-u. gde se prikazuju informacije o progresu odabranog dokumenta i URL veza.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija desnoj strain Status Bar-a može se primetiti koja se vrsta sigurnosti koristi za odreñenu stranicu. Kretanje kroz dokument u Internet Explorer-u. nalazi se linija sa alatkama. Pritiskom na taster Enter započinje 381 . View i Help nalaze se u oba programa slične komande. Ispod ove linije nalazi se polje za lokaciju (Location: ili Address). Stepen sigurnosti je Medium-low. Ovde se ubrajaju i site-ovi koji su specifirani u tab Connections i Local Internet. U drugom redu. - - - Programi mogu da se koriste za krstarenje po Internetu (on line) ili za pregledanje dokumenata hiperteksta (off line). Postoje četiri različite zone sigurnosti koje se mogu menjati u Security. Kod oba programa. Ispod linije zaglavlja. Internet zona sadrži sve Web site-ove koji nisu plasirani u ostalim zonama. a sa strane uobičajene skrol trake. Site-ovi za koje korisnik nije siguran da li može da pokrene odreñenu aplikaciju a da ne stavi u opasnost svoj računar i podatke. kao i u skoro svim Windows prozorima. Na dnu se nalazi linija progresa (statusna linija). Restrictd sites zona u ovu zonu se klasifikuju svi nepoverljivi site-ovi. Edit. nalazi se linija menija. u liniji zaglavlja prozora. uobičajene za Windows programe. Stepen sigurnosti za ovu zonu je minimalan-Low. Trused sites zona u ovu zonu spadaju site-ovi koji su poznati korisniku i treba da bude siguran da ne stavlja u opasnost svoj računar ili podatke. Za ovu zonu se preporučuje stepen sigurnosti Medium. osim imena programa i standardne dugmadi Windows-a nalazi se i ime hipertekst dokumenta koji se pregleda. U menijima File. U sredini se nalazi prozor dokumenta. Izbor dokumenta za pregled vrši se unošenjem njegove URL adrese u polje za lokaciju (Location: ili Address).

ili. a delimično i od hardvera korisnikovog računara. Obično se. kao i brzina prenosa. Brzina prenosa zavisi od opterećenja puteva na mreži. Osim na opisani način (klikom na vezu). na ekranu pojavljuje naslovna strana (Home Page) dokumenta. Po završetku prenosa dokumenta u liniji progresa pojavljuje se poruka Document Done ili Done. Horizontalni meni 382 . vrši se klikom na reči ili slike označene u tekstu ili dugmad za navigaciju datu u tekstu. ako nije drugačije zadato. a potom prenošenje dokumenta na ekran. dugmad) standardni pokazivač miša pretvara se u ruku sa uperenim kažiprstom. ako je u tekstu dat URL nekog dokumenta. Pri dovoñenju pokazivača miša na ove označene objekte (reči.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Elementi interfejsa su: - korisničkog - - Radna površina (Desktop) Title bar Horizontalni meni (Pop Up Menu ili Menubar) Vertikalni meniji (Pull Down Menu ili Menubox) Toolbar Prozori (Window) Dijaloški okviri (Dialog Boxes) Status bar Slika 14-66 Internet Explorer Radna površina Desktop je statička nepromenljiva površina ekrana na kojoj se nalaze ostali elementi interfejsa. prelazak na druge strane na koje ukazuje naslovna strana. što je znak da je u pitanju veza. unutar istog dokumenta hiperteksta. Novi Sad kontaktiranje računara na kome se dokument nalazi. Dalje kretanje. Pri tome se u liniji progresa pojavljuju adresa (IP broj) kontaktiranog računara. prelazak s jednog dokumenta na drugi može se vršiti i klikom na alatke iz linije s alatkama. veličina dokumenta koji se prenosi. Na taj način može da se prelazi sa jednog dela na drugi. na taj dokument na bilo kom računaru u svetu koji je priključen na Internet. slike. procenat koji je prenet.

Nalazi se na vrhu ekrana i stalan je.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija omogućava kontrolisani pristup osnovnim funkcijama programa. Edit Cut – otklanja markirane delove strane i čuva kopiju u clipboard-u 383 . kada se zatvori poslednji prozor. OPCIJE VERTIKALNOG MENIJA FILE - - Window – predstavlja drugu kopiju početne strane Open – alternativa za otvaranje strane pomoću URL-a (Uniform Resource Locator – tekst koji se koristi za identifikovanje i adresiranje stvari (item) na kompjuterskoj mreži) Edit – prebacuje Web stranicu u Microsoft Word Save – čuvanje fajlova Save As – čuvanje fajlova pod odreñenim nazivom. Može se snimiti u tekst formatu ili HTML Page Setup – omogućava sreñivanje karakteristika za štampanje ( ne radi u unix-u) Print – štampa sadržaj stranice Send – slanje strane preko elektronske pošte Import and export .Ubacivanje i izbacivanje Web fajlova Properties .Prikazuje se veličina fajla i putanja na kojoj se on nalazi Work offline . Sadržaj horizontalnog menija: File Edit View Favorites Tools Help Vertikalni meni se karakteriše time što je najčešće izveden kao podmeni horizontalnog menija ili podmeni drugog ili višeg reda. U Windows-u.opcija kojom se može raditi izvan mreže Close – zatvara postojeći prozor Internet Explorera. izlazi iz Internet Explorera. odnosno podmeni vertikalnog podmenija.

maximalna veličina stranice Search . Takoñe omogućava opciju Home tj vraćanje na prvu stranu Stop – zaustavlja svaku operaciju koja se u tom trenutku odvija Refresh – daje svežu kopiju postojeće stranice ali ponovo ne učitava stranicu Text Size .podešavanje veličine texta Encoding – predstavlja drugo rešenje za menjanje fontova kada je opcija Fonts iz Edit menija nepristupačna Fullscreen . pamti njihovu adresu - - Favorites U meniju Favorites se nalaze opcije koje obezbeñuju lakši rad na mreži.pretraživanje-otkucati željenu adresu i odabiranje ove opcije i na ekranu će se prikazati ta i adrese slične sadržine.omogućuje uključenje ili isključenje programskih funkcija Explorer bar . History GoTo – omogućava vraćanje na prethodnu stranicu kao i onu iza nje ako smo prethodno prvo koristili opciju Back. Tools Mail and News u kom su dozvoljene opcije: 384 .omogućava ponovno posećivanje stranica koje ste posetili tj.sadrži explorerove opcije: Search. History .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Svaka stavka u off line listi se može odrediti kao dostupna čime se pokreće "čarobnjak" koji Vam pomaže da odredite da li će Internet Explorera 5 da snima i linkovane strane. Novi Sad - Copy – čuva kopiju markiranog teksta u clipboard-u Paste – sadržaj clipboard-a stavlja na deo stranice Internet explorer-a koji je označen Select All – markira sadržaj postojećeg prozora Find on this Page – pronalazi reči ili delove na postojećoj strani Explorer-a View Toolbars . i koliko će pri tom ići u dubinu a onda zakazuje sinhronizaciju strane sa keširanim sadržajem.

Pošalji poruku Windows Update . u zadatom vremenskom periodu Prikaz sužene palete osnovnih komandi i uklanjanje polja Address Otvaranje programa Outlook Expres.Nova poruka Send Links .Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - Read Mail .menja opcije Windows-a (dodavanje novih. U sledećoj tabeli su te komande prikazane: Taster Back Forward Stop Refresh Home Search Favourites History Fullscreen Mail Print Edit Ikone Funkcija Povratak na prethodnu Web stranu Prelazak na narednu Web stranu Prekid preuzimanja Web strane "Osvežavanje" trenutno prikazane Web strane Prebacivanje na početnu stranu (Home Page) Otvaranje prozora s opcijama za pretraživanje Prikaz liste adresa Web strana koje su označene kao često posećivane Prikazuje listu posećenih Web lokacija. Za manipulaciju Web stranama moguće je koristiti ikone sa standardne palete komandi ("toolbar buttons") Internet Explorera. korekcija starih) Ikonice-komande u tools baru.Pročitaj poštu New Masage . ili Internet News Štampanje sadržaja Web strane Otvaranje predefinisanog editora za HTML kod Tabela 14-67 Komande u Tools baru Internet Explorera 385 .pošalji Send Massage .

a i na disku servera. Osim toga. Akcija Prelazak na sledeću stranu Prelazak na prethodnu stranu Prikaz menija s izabranim komandama Prelazak na sledeći okvir u prozoru Web stranice Prelazak na prethodni okvir u prozoru Web stranice Povratak prema početku Web stranice Napredovanje prema kraju Web stranice Povratak prema početku Web stranice.Visoka poslovna škola strukovnih studija. neko vreme (u 386 . iz bilo kog razloga. u cilju izvoñenja pojedinih aktivnosti. postoji takozvani mehanizam keširanja. Stranice koje je korisnik posetio čuvaju se na njegovom disku. "ekran po ekran" Napredovanje prema kraju Web stranice. Pored upotrebe ikona sa standardne palete komandi. Novi Sad Komande sa tastature. "ekran po ekran" Prelazak na početak Web stranice Prelazak na kraj Web stranice "Osvežavanje" sadržaja tekuće stranice Prekid preuzimanja Web stranice Prelazak na novu lokaciju Otvaranje novog prozora Memorisanje aktivne Web stranice Štampa aktivne Web stranice ili aktivnog okvira Aktiviranje označene veze (linka) Tabela 14-68 komande sa tastature Kombinacija tastera Alt+→ Alt+← Shift+F10 Ctrl+Tab Shift+Ctrl+Tab ↑ ↓ Page Up Page Down Home End F5 Esc Ctrl+O Ctrl+N Ctrl+S Ctrl+P ENTER Primljeni dokument može. koristiti i kombinacije tipki s tastature. a i na serveru. da bude nepotpun ili nečitljiv. U sledećoj tabeli su prikazane kombinacije tipki s kraćim opisima njihovog značenja. na korisnikovom računaru. moguće je.

animacijama. sa slikama. zvucima. zatim Dynamic Font tehnologija (tehnologija pomoću koje se pri prikazu Web strane mogu koristiti i fontovi koji nisu instalirani na korisnikovom kompjuteru. ili na serveru. MIME HTML (pruža mogućnost da se u poruke ugrade kompletne HTML strane. Java apletima ili JavaScript programima). Klikom na alatku Reload. korisnik ne dobija nove. pa se prilikom svakog novog traženja već posećene stranice prvo proverava da li se ona nalazi u računaru korisnika. Symantecov JIT kompajler (omogućava drastično brže izvršavanje Java apleta). stranica se ne preuzima sa udaljenog računara nego iz keša. Slika 14-69 Browser Netscape Communicator 387 . program zahteva ponovno direktno kontaktiranje traženog računara i prenošenje traženog dokumenta sa njega. Ako se nalazi na jednom od ta dva mesta. izmenjene stranice nego one koje je već video. odnosno Refresh.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija zavisnosti od toga kako je to podešeno pri administriranju sistema). Netscape Communicator u svom osnovnom paketu sadrži: browser Navigator mail program Messenger program za praćenje diskusionih grupa Usenet-a Collabra HTML editor Composer Netcaster program za on-line komunikaciju preko mreže Conference Kao značajne novine mogu se istaći dostupnost opcija preo tastature. ali su zaštićeni od korišćenja u drugim aplikacijama). Ako se posećene stranice dugo čuvaju i/ili često menjaju ovim mehanizmom.

Opera se preporučuje za grupe koje se bave diskusijama. Uglavnom ovaj browser prikazuje stranice korektno. Za pristup diskutativnoj grupi preko servera UserNet potrebno je otvoriti Toolbar sa opcijama koje imaju mogućnost olakšavanja rada u ovim grupama. Browser-i na Linux-u. Podržava i plug in-Netscape. Novi Sad Opera browser. retko se dešava da ne prikaže stranicu kao i MSIE ili NC. i zbog toga klient može da doda nove mogućnosti. Postoji niz Web čitača za Linux-ovo X Windows okruženje : Amaya je Web čitač koji je organizacija W3C (World Wide Web Consortium) razvila za testiranje novih Web protokola i formata podataka.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Lynx Web čitač je de fakto standard za tekstualne Web čitače. Ali kod novijih verzija ova opcija više ne postoji. Amaya je kombinacija Web čitača i alatke za izradu Web dokumenata koja podržava CSS ( cascading style sheets – ulančani listovi stilova) i HTML (HyperText Markup language) zajedno sa novim grafičkim formatima. Čuvanje kompletnih stranica sa tekstom Microsoft je uneo kao novitet u svoj browser dok je Opera ovu opciju imala već od prve verzije. za Windows i NT a radi se i na 388 .Opera takoñe ima i dobru osnovu za Java Script. Postoje verzije za sve varijante Unixa. slike će se sačuvati tamo gde je instaliran program. da bi se slike videle trebaju se ručno premestiti u direktorijum sa HTML stranicom. Amaya takoñe sadrži moćan editor za matematičke izraze. Slika 14-70 Browser Opera Opera je jedan mali program i zbog toga se preporučuje osobama sa skromnim hardware-om. kao što je PNG. Bez obzira gde se odabere mesto čuvanja stranica.

Za pristupanje World Wide Webu pomoću Communicator-a nije potrebna nikakva dodatna priprema.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija verzijama za Macintosh. bila je prvi nagoveštaj da bi Web tehnologija mogla da bude nešto više od obične alternative tada sveprisutnom Gopheru. nesporno je najbolji čitač World Wide Weba i prvi je ponudio mnoge nove mogućnosti koje su danas postale standardne. Pri tome treba imatu u vidu da se ovim snima samo tekstualni deo dokumenta. Da bi se snimila slika s dokumenta prikazanog na ekranu treba prvo pokazivač miša dovesti na sliku i napraviti klik desnim dugmetom miša. Najpre uspostavite vezu sa Internetom. Iako Microsoft možemo smatrati jednakim suparnikom Netscape-u na tržištu čitača. Netscape još uvek drži prvo mesto po nekim procenama. Na taj način otvara se pomoćni meni. Snimanje dokumenata na disk. U svetu Linuxa on ima više mogućnosti upotrebe : Pretraživanje HTML dokumenata ili Weba na sistemu na kome nema X Windowsa. godine Communicator i njegov izvorni kod besplatno distribuiraju i dozvoljavaju se njegove izmene. npr. već u nekom od formata za predstavljanje slika (najčešće jpg ili gif). 389 . a zatim izdate naredbu: $ netscape Od tog trenutka nadalje Netscape radi veoma slično kao na računarima pod Windowsom ili na Macintosh računarima. koji je početkom devedesetih godina bio glavni sistem za hipertekst. Dokument tj. stranica prikazana na ekranu može se snimiti u datoteku na disku računara korisnika na isti način kao u programu Word. sa konzole servera ili znakovnog terminala priključenog na mrežu pod Linux-om Brzo pristupanje Web-u radi preuzimanja podataka bez dodatnog opterećivanja sistema koje je neizbežno kada se koristi Netscape ili sličan grafički čitač Pristupanje Webu sa nedovoljno snažne mašine - - Xmosaic je nastao u laboratorijama američkog nacionalnog centra za primenu superračunara (Nacional Center for Supercomputer Applications). NetScape Communicator za Linux u koji je ugrañen Web čitač Navigtor. Slike u dokumentu nisu date u istom formatu kao tekst (html). delimično zahvaljujući odluci da od početka 1998.

U ovom prozoru se. opcije pod kojima ćemo prepoznati ko je na vezi u direktorijumu u tom trenutku su: o o o e-mail first name last name 390 . postupak za razmenu teksta preko tastature je sledeći: preduslov je da se unapred obavi dogovor sa entitetom sa kojim se uspostavlja komunikacija. Kada se konektujete na Internet i startujete Netmeeting. kada se listing pojavi. Novi Sad Izborom komande Save Image As iz ovog pomoćnog menija dobija se prozor za dijalog. Jedan od najpristupačnijh je Netmeeting. da se oba entiteta uloguju i svako na svom računaru uradi iste korake u prozoru Directory sa istoimenom opcijom potrebno je izabrati direktorijum u kome se obavlja razgovor sa entitetom. Com - - aktiviranjem željenog direktorijum na ekranu u prozoru Directory će se pojaviti listing svih entiteta koji u datom trenutku vrše razmenu reči preko tastature. Da bi se uspostavila komunikacija potrebno je posedovanje odgovarajućeg programa. odreñuje folder u kome će dokument biti snimljen i ime datoteke u koju će dokument biti snimljen. U tom listingu će sigurno naći i entitet sa kojim smo ugovorili komunikaciju preko računara. Snimanje programa se vrši preko linka sa opcijom Download na sajtu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Microsoft. Slika 14-71 Opcija Save Image As Komunikacija preko tastature u Netmeeting-u. kao i kod svih prozora za snimanje dokumenata. Com Uls1. Direktorijumi su: o o Uls. Microsoft.

Kada su svi ovi uslovi ispunjeni prilikom startovanja programa Netmeeting će omogućiti da se priča preko linije korišćenjem mikrofona. Komunikacija preko mikrofona u Netmeeting-u. Slika 14-73 Sajt Netmeeting Konfigurisan Netmeeting program omogućava pomoću glasa na principu Chat servisa.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija o o o - city/state countru comments - aktiviranje opcije Call preko markirane neke prethodne opcije ikonica u gornjem desnom uglu simulira dizanje slušalice i simulira okretanje broja osobe sa kojom želimo komunikaciju tada se na ekranu pojavljuje CHAT-program servis za komunikaciju preko tastature koji se sastoji iz dva prozora. 391 voñenje dijaloga . Ukoliko posedujemo: - zvučnu karticu mikrofon zvučnike slušalice ili Slika 14-72 Netmeeting Moguće je putem Interneta razmenjivati govor. Kartice Full Duplex omogućavaju slanje i slušanje govora istovremeno.

Ali on nije planiran. Komunikacija se odvija tako da kada priča jedna osoba nju druga čuje preko zvučnika kompjutera i obrnuto. prema trenutnim procenama. organizovan i regularno održavan. Video konferencija se sprovodi kombinacijom programa Netmeeting i softvera koji se isporučuje uz kameru. Meñutim.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Svaka od ovih mašina održava svoju baza podataka. Gledanje slika preko kamere u Netmeeting-u. Ova adresa se jednostavno zadaje u adresno polje programa za navigaciju. Uspeh pretraživanja zavisi od toga koliko se ključne reči koje je zadao korisnik podudaraju s rečima u dokumentima u bazi. ovakav put je najsporiji ako se traži nešto specifično. Novi Sad Razgovor nalikuje telefonskom razgovoru ali je mnogo jeftiniji i povoljniji. najčešće se montiraju na gornjem delu ekrana. Pomenute kamere se isporučuju u crno beloj ili kolor varijanti u kompletu sa interfejsom i softverom za korišćenje. Najjednostavniji način pristupu informacijama je ako se zna URL adresa hipertekst dokumenta. U današnje vreme svaka firma koja iole drži do sebe ima na svim svojim materijalima odštampanu i adresu svoje prezentacije. tzv. 392 . Zbog toga snalaženje u ovom prostoru predstavlja teškoću i za iskusne korisnike. Dalji put je jednostavan. položaji (Web site). URL adrese i alati za pretraživanje se menjaju bez upozorenja. Svako može da stavi na Web šta želi. U ovu svrhu razvijene su posebne kamere prilagoñene računarima. a korisnik pretražuje tu bazu i dobija adrese na kojima se pominje podatak koji ga zanima. Računari za pretraživanje WWW-a (Searching Engines). Slede se linkovi i/ili. On je revolucionisao komunikacije i smatra se najvećom inovacijom u području izdavaštva. Promene u njemu su stalne i brze. WWW je ogroman informacioni prostor sa. Njegova veličina je beskonačna. Razvojem modernih tehnologija došlo se i do mogućnosti prenosa žive slike. više od pola milijarde Web strana i svakodnevnim enormnim povećanjem ovog broja. videofonije preko Interneta. nema standardizovanog jezika i kontrolisanog rečnika. polja za postavljanje upita u okviru prezentacije. eventualno. Za pronalaženje konkretnih podataka koje zanimaju korisnika koriste se mašine za pretraživanje. Može se kombinovati kucana reč i "živa " reč.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Programi ovih mašina. Klikom na neki od markiranih delova teksta u rezultatu otvaraju se novi dokumenti. Koji su ekvivalentni izrazi ili sinonimi. imena organizacija. ažuriraju postojeće i brišu zastarele.com Pošto kao rezultat pretraživanja može da se dobije više stotina. Alta Vista). Vrše klasifikaciju pronañenih strana.yahoo. pretraživanju treba pristupiti s odgovarajućom pažnjom. AND NO (i ne) isključuje reč ili frazu. Najbolje su velike mašine.com) Subjekt traženja otkuca se u okviru a zatim se pritisne na dugme Search. Fraze se stavljaju pod dvostruke navodnike (''). Treba koristiti Bulove (Boole) operatore: AND (i) zahteva sve reči i fraze. kompjuterizovani roboti zvani paukovi (spiders). Budite specifični. Oni zahtevaju minimalne intervencije od strane korisnika. 393 . Svaka od njih ima izmeñu 80 i 150 miliona strana.altavista. hiljada pa i stotina hiljada dokumenata. fraze ili nizovi reči). Bolje je koristiti mala slova. Najpoznatije mašine za pretraživanje su: Yahoo (www. Za pretraživanje treba uključiti nizove od više reči. Varijacije standardnih Bulovih operatora su + koji zahteva i – koji isključuje reč ili frazu ispred koje se nalazi. fraze ili imena treba da se pojavljuju u dokumentu koji tražimo (jedinstveni izrazi.com) Alta Vista (www. Proveriti da li mašina za pretraživanje pravi razliku izmeñu velikih i malih slova (kao. izrazi. Pre početka pretraživanja treba razmisliti o tome koje specifične reči. Slika 14-74 Sajt Yahoo. Pokušajte da mislite kako je autor stranice razmišljao. na primer. tumaraju neprekidno po Web-u i pronalaze nove strane. OR (ili) dozvoljava bilo koju reč ili frazu.

da li ima linkova prema drugim stranama i gledištima. da li objavljeni deo predstavlja nemodifikovanu verziju. Najveće mašine indeksiraju manje od 40% Web-a. Pored servisa talk postoji i druga vrlo atraktivna mogućnost za razgovor preko računara u kome mogu učestovovati hiljade ljudi širom sveta istovremeno. Novi Sad Nikada se ne treba osloniti na samo jednu mašinu. da li ima datum. 12. treba proveriti: ko je napravio stranu. razmenjuju poruke. Ceo sistem je organizovan po kanalima (channels) na koje se korisnici priključuju u zavisnosti od svojih interesovanja i tema za razgovor. pod kojim uslovima autor dozvoljava dalje korišćenje svojih podataka. U svetu postoji veliki broj servera koji meñusobno. Slika 14-75 Program IRC 394 . Klijentski program koji pokrećemo na svom računaru komunicira sa najbližim serverom i preko njega sa celim svetom. IRC je organizovan na vrlo zanimljiv način. da li autor ima predrasuda u tekstu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. i da li je datum dovoljno ''svež''. IRC (Internet Relay Chat). Pre upotrebe dobijenih podataka. da li je data e-mail adresa za kontakt. IRC nudi mogućnost da se u bilo koje doba dana sretnemo sa novim ljudima bilo gde u svetu. Približno 60% sadržaja u svakoj mašini za pretraživanje je jedinstveno. direktno ili indirektno. da li znate ''izdavača''. Nalik na chat na BBS-ovima.

Korisnicima je očigledno da se Java-om postižu efektne animacije i trčeća slova u okviru prezentacija. Brzina rada je i pored toga prihvatljiva i nije značajno manja od brzine prevedenih programa. otvarajući tako vrata mnogih novih primena. Suština Jave je mnogo radikalnija. već samo povremenu razmenu elektronske pošte. jednostavnija. sve u svemu svet za sebe i za one koji slobodnog vremena imaju na pretek. Oni su potpuno portabilni. IRC je svakako najjednostavniji za to. kontrolišu ekranske forme. a mnogi misle da je to sistem koji ima mnogo veće potencijale od onih koji su u prvom trenutku viñeni. 14.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Osim za razgovor. Namenjeni su pristupu javnim servisima elektronskom poštom. Pomoću Jave može da se crta po ekranu. programski moduli koji se distribuiraju u izvornom obliku kao deo HTML dokumenata i izvršavaju na Browser-u. prevedeni programski moduli koji se zovu klase. što je brže nego kad se radi preko mreže. tako što se programi prenose preko mreže na odredište i tamo izvršavaju. varijanta su Java Script-ovi. Programeri firme Sun Microsystems su primetili da se HTTP protokolom. mogu preneti i programi koje bi Web browser interpretirao. Java. Sa View Source komandom u Internet Explorer-u možete videti kako jezik Java izgleda. Java je pravi programski jezik. kojim Web prenosi tekstove i slike. Inicijalno je to bio projekat kojim je trebalo da se automatizuju kućni aparati. 395 . Ovim se omogućava pristup podacima i za one korisnike koji nemaju stalnu vezu sa Internetom. Na Web-u se Java javlja u dva osnovna oblika: - - Prvi su mali. Tako je nastao sistem Java koji Web-u daje efikasno programersko okruženje nalik na C++. IRC može da posluži za prenos podataka. 13. što može da bude znatno efikasnije od standardnih slika koje Web nudi. Druga. jer Web Browser-i umeju da ih interpretiraju nezavisno od operativnog sistema i računara. Mail gateways. ispisuju tekst i slike itd. jedina razlika u odnosu na neke klasične je interpretacija: browser izvršava komande jezika višeg nivoa od mašinskog. IRC je. Sve se to obavlja na lokalnom računaru. Java je trenutno prisutna na Web-u i na Internetu.

Bitno je izabrati Anonymous FTP prema kome imamo najbržu vezu. korisničko ime je Archie a lozinke nema. koje je veličine i kog datuma je postavljena. Servisi za pretraživanje Omogućavaju pronalaženje odgovarajućih dokumenata na javnim servisima.3. Ono što je gotovo uvek na raspolaganju ako ste povezani na Internet je interaktivno logovanje na odgovarajući server. treba zadati opcije i uslov pretraživanja. a kao rezultat se dobija spisak adresa servera gde je taj fajl pronañen. Veronica je namenjena pretraživanju Gopher-a. Bez njih bi krstarenje Internetom bilo znatno sporije i manje efikasno. Otkucamo deo naslova koji se pojavljuje u gopher menijima i dobijamo spisak gopher lokacija gde se isti pojavljuje.2. Servis WAIS je nastao da bi pomogao u pronalaženju dokumenata. pa odatle prenositi datoteke. dobijate spisak svih lokacija u kojima se ta datoteka nalazi. Za to vam je potreban program telnet. Ime je dobio po analogiji sa engleskom rečju arhiva (archive) jer predstavlja svojevrsan katalog svega što se na Anonymous FTP serverima širom sveta može naći. 16. Novi Sad 14. Iza Anonymous FTP-a prirodno sleduje servis za njegovo pretraživanje – Archie.Visoka poslovna škola strukovnih studija. WAIS. Slika 14-76 Sajt Archie. Zamislićemo ga kao jednu veliku bazu podataka koja se periodično usaglašava sa tekućim stanjem svih poznatih Anonymous FTP servera. obraćamo se Archie serveru da bismo saznali gde sve ista datoteka može da se nañe. Kada dobijete komandni promt Archie. Kada Archie-u zadate ime datoteke koju tražite. Do Arhie-a se može doći na puno različitih načina. Archie. (Wide-area Information Server). 15. 17.com Kada nam neka datoteka zatreba. na osnovu dela njegovog 396 .4. takoñe u obliku menija.

Kad se izabere manje područje pretraživanja postoji šansa da se adresa zaista i pronañe. koji štedi vreme. živce i novac. mada je isti sistem sasvim upotrebljiv i za neke specijalizovane namene. Kada se zada upit. WAIS baze se prave na osnovu raznih izvora dokumenata (source). Pretraživanje se vrši komandom finger. Pretražuju se kompletni tekstovi (fulltext search) na osnovu zadatog uzorka: reč ili kombinacije reči. zajedno sa svojom ocenom o nivou poklapanja. Ideja nije nova – trenutno se ulažu veliki napori sa se sistemi sličnih karakteristika razviju i primene. Gopher. AltaVista-e. Usenet News i slično. Na Internetu je uobičajeno da se na ovaj način pretražuju Web dokumenti. Saobraćaj na Internetu je u velikoj meri otvoren. u kojima pišu samo podaci koji nas lično interesuju. 14. A opcija SEARCH je postala nezaobilazna za ozbiljnije pretraživanje i pregledanje Web-a. Slika 14-77 Sajt servisa WAIS 18. WAIS proverava unapred pripremljenu bazu podataka. Sigurnosni servisi Neophodni su kada poželimo da pomoću Interneta prenosimo podatke koji imaju posebnu važnost. pronalazi dokumente koji se preklapaju sa zadatim upitom i ispisuje njihovu listu. Cilj nastanka ovog servisa je bio da obezbedi komforan sistem za izbor informacija za svakog pojedinačnog korisnika. Ovaj servis služi za pronalaženje e-mail adrese korisnika na osnovu imena i prezimena. Poznati sistemi poput Lycos-a.4. WAIS je danas samo jedan od mnogih sistema za pretraživanje mreže. Nesto poput ličnih dnevnih novina.4.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija sadržaja. pa se ne može garantovati tajnost podataka.2. Yahoo-a i sličnih imaju ogromne baze i veoma brze računare koji non-stop češljaju mrežu i rasporeñuju vesti. Uz ove 397 . Netfind.

Program PGP je raspoloživ za razne operativne sisteme i ima mnoštvo opcija. kao i kriptovanje komunikacije. on mora da bude instaliran na sve servere u mreži. neki od programa za pristup odgovarajućim javnim servisima. Upotreba je relativno jednostavna. Rezultat svega je da se program sme koristiti. Zasniva se na RSA algoritmu sa javnim i tajnim ključem. koji koristi RSA algoritam za proveru identiteta (korisnicko ime i lozinka). Novi Sad posebne servise. 21. osim u zemljama gde postoje drugačiji lokalni propisi. PGP je vrlo dobar javno dostupni program za šifrovanje elektronske pošte i drugih dokumenata. 19. a u toku rada šifruje komunikaciju bržim IDEA algoritmom ili nekim iz skupa od pet raspoloživih. PGP (Pretty Good Privacy). Slika 14-78 Sajt servisa PGP 20. a programi koji obezbeñuju ostale servise moraju da budu na odgovarajući način prilagoñeni. npr.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Kerberos je sistemski servis koji obezbeñuje vezu sa jednom sigurnom mašinom. a zaštita poruka veoma snažna. na kojoj se vrši provera identiteta servera i korisnika. Dosta dobro rešenje za šifrovanje komunikacije je program SSH (Secure Shell). Web-u imaju opciju za zaštitu komunikacije. SSH (Secure Shell). zbog toga što je pomoću njega tehnologija za pouzdano šifrovanje postala široko dostupna i što je RSA algoritam zaštićen patentom. Da bi ste koristili Kerberos. 398 . Oko njega se podigla velika prašina.

Servis Ping sluzi za proveru postojanja i kvaliteta tj. Da bismo koristili SSH. tamo gde postoji. SSH.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija SSH je nastao po ugledu na rlogin. pre svega kako bi proverili da li je neki računar trenutno priključen na mrežu ili postoje problemi na vezama.5. rcp i rsh koji objavljuju isti posao: interaktivni rad na udaljenom računaru. on mora biti instaliran na računaru od strane administratota sistema. Slika 14-80 Sajt servisa Ping 399 .2. računaru. a ponekad mogu da budu od značaja i za korisnike. 22. obavezno treba koristiti umesto naredbe telnet. Sistemski servisi Namenjeni su uglavnom administratorima servera i mreža.4. brzine veze meñu računarima u mreži. Slika 14-79 Sajt servisa SSH 14. prenos datoteka preko mreže i izvršavanje komandi na udaljenom. Ping.

Veći broj računara može da pristupi istim delovima diska na serveru. Novi Sad 23. Slika 14-81 Sajt servisa Netstate 26. 400 . Nsf obezbeñuje deljenje mrežnih diskova. X-windows je distribuirani prozorski sistem. Traceroute poput ping-a. Koristi se kada postoji sumlja da paketi "lutaju" ili se gube zbog lošeg rutiranja. Program startovan na nekom računaru može svoje rezultate ispisivati na nekom drugom računaru u mreži. proverava vezu i uz to ispisuje putanju kojom paketi putuju od servera do servera.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 14-81 Program Nsf 24. 25. Netstate prikazuje trenutno aktivne mrežne veze na serveru.

sve što je potrebno je Access Point – pristupna tačka. Korisnik može biti za svojim stolom. koja je u celom svetu namenjena za civilne potrebe. PREDNOSTI WIRELESS TEHNOLOGIJE Bežični LAN danas postaje sve popularniji u krugu poslovnih ljudi. Komunikacija se obavlja bežično. Bežični LAN može biti korišćen kao privremena mreža na mestima gde je standardno umrežavanje teško ili nemoguće. odnosno za njenu upotrebu nije potrebna nikakva dozvola. bez žica. lako spajanje na klasičnu mrežu. Preseljenje opreme. Za pristup bežičnih korisnika bazi podataka na serveru ili štampaču u preduzeću. Ureñaji rade po meñunarodnom standardu IEEE 802.11b i koriste frekvenciju od 2. skladištima.4GHz. ako jednog dana firma promeni adresu. Bez ikakvih prekida u radu korisnik se individualno spaja na mrežu. Velika brzina pristupa do 2Mb/s. 15. lako proširenje. Kroz godine bežični (wireless) LAN je prošao standardizacije. Znači prednosti su: mobilnost. ili se seli po kancelarijama. ureñaj se može premestiti na novu lokaciju i na njoj dobiti Internet za jedan dan. napolju ili unutra. ako na lokaciji nematehničkih mogućnosti za dobijanje iznajmljene linije.1. ova tehnologija je idealna da se taj problem reši). Bez obzira koji se standard koristi. Domet do 40Km uz upotrebu odgovarajućih antena. 401 . Taj ureñaj omogućuje integraciju bežičnih korisnika sa postojećim žičanim Ethernet mrežama. Novi mrežni korisnici se mogu dodati bilo kada. poboljšanja u brzini i postao pristupačan ekonomskom cenom. bez kablova i utičnica. uvek je spojen na mrežu. fleksibilnost. radio talasima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 15 KORIŠĆENJE WIRELESS–WiFi-WLAN BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU Bežični (wireless) Internet je sistem povezivanja računara ili računarske mreže sa Internetom bez potrebe za telefonskom linijom ili iznajmljenim vodom. za bežični LAN nije potrebna iznajmljena linija (npr.

tzv. što je rezultovalo dosta nezavisnih proizvoñača za WLAN Security software (zaštitni softver).Visoka poslovna škola strukovnih studija. standardno predviña sigurnosnu tehniku poznatu kao Wired Equivalent Privacy (WEP) koja se bazira na korišćenju ključa i algoritma RC4 za ekkripciju (dešifriranje). To je mnogo više podataka nego kod klasičnih žičanih mreža i čini WLAN mreže veoma sigurnim.11b predviñena su tri načina realizacije prenosa signala (fizički sloj OSI modela) u proširenom spektru: Prvi je IR (Infra Red) i bazira se na prenosu u infra crvenom opsegu. Kada je u pitanju sigurnost. 15. Standard IEEE 802. 402 - . Da bi neko pristupio WLAN mreži mora imati informacije o radio opsegu. Novi Sad 15. Možda će to mnoge iznenaditi. glavne razlike izmeñu LAN (Local Area Network – lokalna računarska mreža) i WLAN (Wireless Area Network – bežična lokalna računarska mreža) mreža potiču od različitog fizičkog nivoa.2. Predajnik u toj varijanti emituje signal na uskim kanalima oko centralne frekvencije "skačući" sa kanala na kanal po prethodno utvrñenoj. Korisnici koji ne znaju ključ ne mogu pristupiti WLAN-u. Na tržištu praktično ne postoje WLAN ureñaji koji koriste IR. Za to postoje jaki argumenti.11b. korišćenom kanalu i podkanalu. Drugi način se zasniva na prenosu podataka u proširenom spektru upotrebom tehnike frekvencijskih skokova. sigurnosnom ključu i šiframa za autentifikaciju i autorizaciju korisnika. Enkripcija se neuporedivo lakše implementira kod WLAN-a. WLAN TEHNOLOGIJA Bežični ureñaj za svoj rad koristi neki frekventni opseg čijom širinom nazivamo broj frekvencija koje su nam na raspolaganju u tom opsegu. Standardom 802. pseudoslučajnoj sekvenci. SIGURNOST BEŽIČNE (WIRELESS) TEHNOLOGIJE Pitanje sigurnosti je jedno od najčešće postavljenih kada su u pitanju bežične mreže.3. ali brojni analitičari i eksperti za sigurnost mreža smatraju bežične mreže sigurnijim od klasičnih mreža. Bežični ureñaji imaju ugrañene opcije za kriptovanje (šifrovanje). U poslednje vreme je sve manje zastupljen na tržištu. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

za nas najinteresantniji. Kada se klijent nalazi unutar osnovne servisne zone. Ako se koristi diferencijalna binarna modulacija DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying). 15.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - Treći. on može da komunicira sa drugim članovima BSS-a. prema 802.11b standardu. Signal se XOR funkcijom kombinuje sa pseudoslučajnom numeričkom sekvencom koju. Rezultat je 11 Mchips digitalni protok sekvence koji se sada moduliše korišćenjem digitalne fazne modulacije. 403 . Slika 15-1 Metod prenosa DSSS Ista tehnologija se koristi kod GPS satelitskog sistema za navigaciju. Barkerov kod ne nosi nikakvu binarnu informaciju. WLAN ARHITEKTURA Arhitektura 802. jeste metod prenosa kod koga se spektralno širenje signala obavlja upotrebom direktne sekvence DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Ta komunikacija se odvija unutar područja koje je odreñeno dometom AP-a i naziva se osnovna servisna zona BSA. brzina prenosa je 1 Mbps dok se 2 Mbps postiže korišćenjem diferencijalne kvarternarne modulacije DQPSK (Differential Quarternary Phase Shift Keying). sam za sebe. Ćeliju čini jedan ili više bežičnih klijenata koji komuniciraju sa AP-om (Access Point – pristupna tačka) i naziva se BSS (Base Service Set). čini 11-bitni Barkerov kod. BSS se pojavljuje u dva oblika: Ad-hoc mreža (nezavisni WLAN.11b mreža najbolje se može opisati kao serija povezanih ćelija. Independent WLAN) i Infrastrukturni WLAN (Infrastructure).4. U literaturi se obično kod opisa ovog koda umesto bita koristi termin chip kako bi se pokazalo da.

Slika 15-2 Ad-hoc mreža Bežični klijenti mogu biti prenosivi ili fiksni računari kao i drugi prenosivi ureñaji sa odgovarajućim hardverom (bežične mrežne kartice i sl. Access Point se ponaša kao bazna stanica u sistemu mobilne telefonije i obavlja funkciju bežičnog haba ili mosta prema ožičenom delu mreže. IBSS je obično sastavljen od manjeg broja klijenata koji su povezani zbog nekog specifičnog zahteva i na kraći vremenski period.11b standardu naziva distribucioni sistem (DS).11b standardu oni čine IBSS (Independent Basic Service Set). Infrastrukturni WLAN se javlja kada je BSS posredstvom AP-a povezan na ožičeni deo mreže. Klijenti su posredstvom APa povezani na ožičeni deo mreže koji se u 802. U praksi. Prema 802.Visoka poslovna škola strukovnih studija.) IBSS sa dva klijenta predstavlja ujedno i najmanju 802.11b mrežu. Novi Sad Ad-hoc mreža sastoji se isključivo od bežičnih klijenata koji su konfigurisani kao ravnopravni i komuniciraju svaki sa svakim (peer-topeer). Slika 15-3 IBSS sa dva klijenta Slika 15-4 Infrastrukturni WLAN 404 . Otuda i potiče naziv ad hoc mreža.

Infrastrukturni WLAN ipak ima mnogo prednosti u odnosu na ad hoc mreže. bar kod skeneri. Na prvom mestu je mogućnost realizacije mnogo kompleksnijih mreža – klijenti mogu da budu na znatno većem meñusobnom rastojanju i izmeñu njih nije neophodna optička vidljivost. kamere. svaki klijent mora biti pridružen AP-u (Access Point-u). UREðAJI ZA BEŽIČNO UMREŽAVANJE Bežične LAN mreže poseduju sve osobine tradicionalnih ožičenih lokalnih računarskih mreža.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Da bi bio u stanju da koristi mrežne usluge. 15. print serveri. Da bi se realizovala jedna takva mreža potrebni su ureñaji koji omogućavaju prenos podataka radio talasima. Svaka WLAN mreža realizovana je upotrebom dva osnovna tipa ureñaja koje nazivamo gradivnim elementima bežične računarske mreže. To su: 405 . ruteri. Na tržištu se umrežavanje: nudi veliki broj različitih ureñaja za bežično bežične kartice. AP nam stavlja na raspolaganje veći broj mehanizama za zaštitu i upravljanje mrežom kojih kod ad hoc mreža nema. i dr. Važna karakteristika ove mreže je to da se kompletna komunikacija odvija preko APa. ali bez potrebe da se obezbedi žična veza za svakog učesnika u mreži. Slika 15-5 Access Point Korišćenjem dodatnog AP-a u repetitorskom modu to rastojanje se može značajno povećati.5.

Speedcom.. C-Spec. TurboCell vrhunski softver izvlači maksimum performansi iz Orinoco ureñaja i pruža maksimalnu bezbednost bežičnoj mreži. Neke od kompanija koje koriste njihova rešenja u svojim proizvodima su Lucent.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Motorola. Njihov TurboCell protokol za outdoor wireless bazne stanice je trenutno najkvalitetnije i najzastupljenije rešenje na tržištu outdoor wireless rešenja. Gateway. Dell. bežične stanice Slika 15-6 Ureñaji za bežično umrežavanje Ova izuzetno fleksibilna tehnologija omogućava povezivanje dislociranih (udaljenh) jedinica preduzeća brzinama koje omogućavaju izgradnju i razvoj modernih informacionih sistema. pristupne tačke Klijenti tj. Ovi ureñaji su zasnovani na korišćenju Orinoco bežične tehnologije koju je razvio najveći svetski proizvoñač telekomunikacione opreme Lucent Technologies (sada u vlasništvu firme Proxim). Buffallo. Druga važna komponenta svakog kompjuterskog sistema je softver.. Avaya i HP. te se ovi ureñaji mogu naći i sa njihovom nalepnicom. omogućavaju najbolje performanse bežične mreže. Pinnacle Communications. Avaya. Novi Sad - AP (Access Point) tj. i mnogi drugi. a pravo na korišćenje kupili su i Agere. KarlNet je kompanija koja kao OEM projektant stoji iza najvećeg broja Wireless outdoor rešenja koja se mogu naći na tržištu. 406 . Compaq.

Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Bazna stanica je ureñaj koji je centar svake bežične mreže. Pristupno mesto je ureñaj čijim posredstvom bežični klijenti pristupaju mreži. Multifunkcionalnost koju poseduje daje mu mogućnost da igra različite uloge u računarskim mrežama. sa ožičenom mrežom ili sa drugim APom. odnosno antenu koja emituje signal u radijusu od 360 stepeni. Slika 15-8 Access Point 407 . Slika 15-7 Bazna stanica AP (Access Point). automatsku regulaciju brzine veza. Pojednostavljeno – zamislićemo ga kao jedan mrežni HUB. Vrlo kvalitetan softver omogućava autorizaciju svakog korisnika. rutiranje saobraćaja i sve ostalo neophodno za stabilno i kvalitetno funkcionisanje mreže. 128 bitnu enkripciju saobraćaja. Zavisno od toga kako se konfiguriše menja se i njegova namena. Najčešće se povezuje na "omni" antenu. po pravilu Ethernet priključak za povezivanje na ožičenu mrežu i najmanje jedan WLAN port. konektor za antenu za komunikaciju sa drugim bežičnim ureñajima. Na sebi ima integrisan najmanje jedan LAN port. Pristupna tačka je ureñaj koji meñusobno povezuje bežične i žičane korisnike mreže. Access Point može da komunicira sa bežičnim klijentima.

kao neka vrsta klijenta povezuje na centralni AP i pri tome omogućava da se drugi klijenti. Još jedna prednost ovog rešenja je da je pristup bežičnoj mreži moguć sa svakog operativnog sistema pa i sa Macintosh računara. On poseduje ethernet port koji mu omogućava priključivanje direktno na HUB lokalne LAN mreže. za povezivanje dve fizički razdvojene mreže AP klijent (opciono Access Point može se koristiti i kao bežična mrezna kartica za umrežavanje pojedinačnog računara – klijent) Običan AP mod koristi se kada je AP povezan na kičmu ožičene mreže preko Ethernet porta. Ovako podešen AP može da komunicira samo sa AP-om koji je konfigurisan na isti način i pridruživanje bežičnih klijenata nije moguće. Slika 15-9 Orinoco AP Na raspolaganju su sledeći načini konfigurisanja: Običan AP (root mod) Repetitor Most (bridge) izmeñu dva ili više LAN-ova. preko njega povežu na mrežu. Mada je u nekim situacijama to jedini spas. Novi Sad Orinoco® AP (Access Point) je nešto naprednija i skuplja varijanta povezivanja na bežičnu mrežu. Specijalni software omogućava svim računarima pristup bežičnoj mreži bez potrebe da jedan računar bude posvećen tome kao što je slučaj sa PCMCIA klijent-om. On se. Vrlo često postoji potreba da se poveća domet AP-a ili da se obezbedi povezivanje klijenata sa kojima ne posoji optička vidljivost. a propusna moć posredne veze je dosta niska. Mali broj AP ureñaja na tržištu podržava rad u repetitorskom modu. Postoje dve pod varijante podešavanja zavisno 408 . U Bridge (most) modu AP se koristi za meñusobno povezivanje udaljenih LAN-ova. Bežični klijenti koriste AP da bi pristupili ožičenoj mreži ali i meñusobnu komunikaciju obavljaju preko AP-a. Na klijentskoj strani se to registruje kao spor pristup mreži i povremeni zastoji. koji zbog konfiguracije terena ne “vide” centralni AP. upotrebu repetitora treba izbegavati – postoje problemi preklapanja. To se rešava korišćenjem dodatnog AP-a koji se konfiguriše tako da radi kao repetitor.Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Antene konvertuju visoko frekventni signal predajnika u radio-talase i emituju ih u odreñeni prostor. Orinoco® PCMCIA klijent je najjeftinije rešenje na tržištu za povezivanje korisnika na bežičnu mrežu. Zavisno od vrste antene 409 . To može da bude nezavisan AP koji se nalazi na lokaciji izabranoj tako da ga svi drugi AP-ovi vide. Ovaj način povezivanja klijenata ima smisla samo kada je neophodno korišćenje antene koja se montira negde napolju (krov. Ureñaj podešen kao AP klijent ponaša se kao "običan" klijent pomoću koga se računar povezuje na AP u root modu. Za postizanje ovog cilja koriste se različite vrste antenna sa različitim karakteristikama zračenja. Treba napomenuti da nije neophodno da centralni AP bude povezan na LAN mrežu. a sa računarom se povezuje posredstvom Ethernet kartice.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija od konfiguracije mreže. Pokazalo se da sve antene imaju osobinu da u odreñenim pravcima zrače intenzivnije nego u drugim. da bi ostali računari mogli da koriste bežičnu konekciju potrebno je da računar na koji se instalira PCMCIA klijent ima instaliran i podešen softver za rutiranje. Većina WLAN ureñaja dolazi sa ugrañenim antenama koje su obično sasvim dovoljne ako je reč o nekoj in door instalaciji. Bežična mrežna kartica je u principu klasična mrežna kartica jedino što kao medij koristi vazduh. terasa). Ova kartica je idealno rešenje i za notebook računare. Instalira se unutar računara pomoću PCI ili ISA adaptera za samo par minuta. Najčešći domet ureñaja u zatvorenom je od 50 do 70 m. a na otvorenom od 200 do 300 m. Veza ka računaru je Ethernet kabl čija dužina može da bude 100m. U računaru se takva kartica posle inicijalnog podešavanja i bez dodatnog softvera ponaša kao klasična mrežna kartica. Najznačjnija prednost ovakvog rešenja je što skraćuje rastojanje izmeñu antene. Slika 15-10 Orinoco PCMCIA kartica Antene. Kod svake radio-veze se teži da se sa što manjom snagom emitovanj ostvari što jači signal na prijemnoj strani. a ne kabl. da bi se na prijemnoj strani dešavao obrnut proces. Na taj način može da se reši povezivanje LAN-ova izmeñu kojih ne postoji direktna optička vidljivost. U slučaju da je računar koji se priključuje na bežičnu mrežu deo postojeće LAN mreže.

su odgovorili na nabolji mogući način – ugradili su antene u same okvire ekrana i kućišta. Novi Sad zračenje se može više ili manje usmeriti. To dovodi do preklapanja signala sa signalima računara. Naime.11b kartice postavlja antenu u najgori mogući položaj: bočno i vrlo blizu računaru. drveće je najveći ometač signala 410 . Zcom koriste MMCX konektore. mnoge jeftine kartice ne poseduju konektore za povezivanje. pored kućišta ili čak na kolenima. Potrebno je kupiti najkraći mogući kabl. naročito laptopova. Antena se treba tako podesiti da signal bude najjači. Zato je potrebno pogledati parove konektora koje kabl mora da sadrži. Pre nego što se počne sa postavljanjem antene u mrežu potrebno je pogledati da li kartica može da zakači spoljašnju antenu. ali treba naći najbolju moguću. LOS za male razdaljine nije kritična stavka. naročito kod linkova point-to-point. što se u praksi retko nalazi. poluusmerene antene i usmerene antene.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Imajući na umu ovu karakteristiku. Koji je način odgovarajući. Idealna putanja za dve antene je izmeñu vrhova visokih zgrada sa dolinom izmeñu. Tih kombinacija ima mnogo. Kada se zakači antena na karticu potrebno je pronaći način da se na drugom kraju vidi pristupna tačka (Access Point). PCMCIA kartice su vrlo tanke pa su i konektori mali i lomljivi. Može se postaviti iznad monitora. U tom položaju dijagram zračenja je često iznad i ispod samog računara. tada se kaže da postoji linija na lokaciji ili Line of Sign (LOS). Ironično govoreći. Firme CISCO. Na sreću proizvoñači računara. jer postoji gubitak signala kroz kabl. Za spoljašnju upotrebu. antene se mogu podeliti u tri osnovne kategorije: omni direkcione antene. Nemora se bežati od ustručavanja da se antena "prošeta" po raspoloživom prostoru nebi li se dobio najbolji signal. Izbor antene ima veliki uticaj na rang i upotrebljivost kompletnog sistema. Senao. to zavisi od okruženja. dizajn gotovo svake spoljašnje 802. ali je za velike daljine izuzetno kritična. ako taj položaj daje zadovoljavajući signal. Primetiće se vrlo velike razlike u snazi signala ako se postavi mala omnidirekciona spoljašnja antena na klijentsku karticu i orijentišete je na odgovarajući način.

Karakteristike signala.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (slede matal.). Sve antene su mahom direkcione. Što je veći dobitak bolji je opseg (u pravcu u kome antena najbolje zrači) Omni direkcione antene. što nije tačno. Ali u praksi nije tako. izotropske ili idealne antene bi imale polje zračenja koje odgovara lopti. Omnidirekcione antene se primenjuju tamo gde je potrebno iz jedne centralne tačke pokriti što veći prostor. Zimi može sve biti u najboljem redu. a mera ove usmerenosti se naziva dobitkom. Meñutim. Kod omnidirekcionih antena to bi ličilo na torus. u proleće se mogu javiti smetnje – olistale krošnje dtveće dovode do gubitka signala. Slično tome. Slika 15-11b Omni antena Poluusmerene antene. antenezaista podjednako zrače na sve strane (360 stepeni) ali je u vertikalnoj ravni ugao pod kojim zrače ove antene znatno manji od 180 stepeni. beton i dr. One fokusiraju raspoloživi signal u odreñenom pravcu. kada se nezna iz kojih pravaca dolaze klijenti. Antene ne daju jači signal (tome služe pojačivači). tako da nisu efikasne kao usmerene antene. To je dobro za pokrivanje velikih površina. Fokusiranje kod antena daje jači signal na manjoj površini. dijagram zračenja usmerenih antena je poput ragbi lopte. Loša strana ovih antena je što skupljau šum sa svih strana. Ako se posmatra horizontalna ravan. Kod ovih antenna je zračenje u jednom pravcu neupotrebivo jače od zračenja u svim ostalim pravcima. 411 . Omni antene se se montiraju vertikalno uperene prema nebu. Teoretski gledano. Obično se kaže da ove antene zrače u svim pravcima podjednako. Slika 15-11a Omni antena Ove antene liče na tanka koplja (od desetak santimetara do par metara).

5 Kg Dimenzije 1000 x 89 mm Polarizacija horizontalno 15°. Jagi (Yagi) antene liče na stare TV antene. Ako se nacrta omni antena sa ogledalima sa strane. znači više dobitka. Pošto je ugao pod kojim zrače prilično veliki (kod nekih antena preko 120 stepeni). zavisno od tipa antene. dužu antenu i više cene. Neke su samo prečnika od 20-ak centimetara. učionica ili štandova na sajmovima. Sektori zrače najbolje u jednom pravcu. četvrtastih kvadrata ili krugova. Tipična širina snopa varira od 15 do 60 stepeni.4GHz Slika 15-12 Jagi antena 412 . dobiće se dijagrami zračenja sektorske antene. Ako se pomoću antenskoh splitera kombinuje nekoliko antena dobija se antenski sistem koji mnogo kvalitetnije pokriva odreñeni prostor nego bilo koja omnidirekciona antenna. - - Težina 3. pod uglom manjim od 180 stepeni.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Postoji veliki broj konstrukcionih rešenja za ove antene. gde više klijenata pristupa bežičnoj mreži iz istog pravca. To je ravno parče metala sa poprečnim cevčicama. Sektorske antene. Neke se montiraju na krovovima da bi pokrile prostor sala za razgovor. One su zgodne za point-to-multipoint aplikacije. mogu da se koriste umesto omni-antena. Na tržištu se obično nude: patch panel sektorske yagi antene Najčešće se koriste za LAN-to-LAN veze na kraćim rastojanjima. od ravnih omni (dugačke. dodavanje više elemenata. Sektorske antene se pojavljuju u obliku konstruktivnih rešenja. vetrikalno 15° Impedansa 50Ω (Oma) Signal 18 dBi Frekvencija 2. tanke ili pravougaone) do malih. kao i kod omni antena.

Na neki način tanjir je suprotan od omni antene.4 GHz. Konstukcija ovih antenna podrazumeva metalni reflektor koji može da bude realizovan kao: puni tanjir ili rešetkasti tanjir tj. ili DI714P+. U pogledu pojačanja nema bitnih razlika izmeñu rešetkastih i čvrstih tanjira. Tanjiri fokusiraju vrlo tanak snop. Tanjiri mogu da budu puni ili rešetkasti. tanjiri su najjeftiniji tipovi antena. One obezbeñuju veća pojačanja od sektorskih antena. Oni su idealni za linkove tipa point-to-point. Mnogi korisnici satelitskih TV linkova koriste ovu opremu za pojačanje signala na 2. Obično je reč o uglovima od 7 stepeni u vertikalnoj i 8 u horizontalnoj ravni. Slika 15-13 Dijagram zračenja jagi antene. ili DWL-900AP Neke jagi antene liče na božićne jelke. reflector – grid (reflektor mreža) antena. Mogu da prenose signal na daljinu veću od 30 Km. Prostorni uga pod kojim zreče ove antene je veoma mali tako da ono što one emituju čini veoma uzak snop.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija - Konekcija na D-link DWL-900AP+. Veoma usmerene antene. ili DI-614+. U pogledu dobitka. druge se montiraju u dugačke cevi. Tanjiri imaju najveći dobitak i najveću usmerenost od svih antena. 413 .

6. One se koriste i za "point-to-point" linkove kada je moguće povezati tačke i na razdaljini od 30 do 50 kilometara. Za usmeravanje antena mora da se koristi specijalna oprema. a dovoljno snažne da omoguće dobar prijem signala na razdaljini od par kilometara. Slika 15-14 Antene sa punim tanjirom Dok prednost rešetkastih tanjir reflektora leži u većoj otpornosti na vetar (vetar lakše prolazi kroz nju). antenski spliteri i slično. Za potrebe korišćenja sistema za bežični Internet. 414 .Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 15-15 Rešetkasti tanjir Za veća rastojanja koriste se veće 24 dbi antene. pokazuje se da su neophodni razni: kablovi. OSTALA OPREMA ZA WLAN MREŽE Kada konačno doñe do realizacije WLAN mreže i kada treba da se meñusobno povežu svi WLAN ureñaji. konektori. 15. Novi Sad Antene sa punim tanjirskim reflektorom obično imaju veće pojačanje. najčešće se koriste "15 dbi grid" antene (na slici). Čvrsti tanjiri primaju mnogo veće opterećenje usled snage vetra od rešetkastih tanjira. Koriste se za point-to-point vezena najvećim rastojanjima. One su male. Instalacija usmerenih antena je komplikovana pošto je obično reč o velikim rastojanjima.

Poslednja. Antenski kablovi. Spliteri se uglavnom koriste kada imamo poterebu da na jedan AP povežemo više antena. Kablovi koji se sasvim uspešno koriste na učestanostima do 10 MHz obično su potpuno neupotrebljivi na 2 GHz. Slika 15-16 Antenski kablovi Konektori za antenske kablove. 415 . ali svakako ne najmanja važna stavka .kabl. U praksi do 15m kabla je maksimum jer je i tada veći deo signala "pojeden".4 GHz ili 5 GHz) a karakteristike kablova nisu iste na svim učestanostima. Najviše nas tangira slabljenje signala koje unosi antenski kabl. a sve preko toga anulira efekat antene i praktično onemogućava konekciju.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Sve te komponente moraju biti izabrane tako da slabljenje signala bude minimalno i što je najvažnije da svi spojevi budu korektno izvedeni i pouzdani. WLAN mreže rade na veoma visokim učestanostima (2. to bolje" je u ovom slučaju zakon. pošto je reč o visokim frekvencijama (2. Iako je reč o kvalitetnom kablu sa niskim gubicima. Obićno su to usmerene antene (sektor) koje na ovaj način čine antenski sistem koji optimalno pokriva odeñeni teren. To je obično situacija kada treba povezati dve lokacije izmeñu kojih ne postoji optička vidljivost. Druga važna primena splitera je u konfiguraciji sa AP-om u repetitorskom modu. Za konektore koji se koriste u WLAN mrežama važe slična pravila kao i za kablove. N i TNC.4GHz) pravilo "što kraće. Slika 15-17 Konektori za antenske kablove Antenski spliteri. Postoji veoma veliki broj vrsta ali se najčešće koriste SMA.

kod bežićnih mreža je to neizvodljivo. Novi Sad 15. Za razliku od tradicionalnih ožičenih mreža koje je moguće fizički obezbediti. u najmanju ruku.7. Protokol je napravljen tako da obezbedi bezbednost bežičnih mreža koja bi bila. Prvi vid zaštite predstavlja korišćenje SSID-a (Service Set Identifier) stringa dužine 2-32 karaktera koji predstavlja zajedničko mrežno ime ureñaja u bežičnomj segmentu mreže. U AP-u se napravi lisa MAC adresa kojim je dozvoljen pristup tako dea sve druge. Treći i najozbiljniji vid zaštite predstavlja korišćenje WEP (Wired Equipment Privacy) protokola. 416 . BEZBEDNOST BEŽIČNIH MREŽA Jedan od glavnih nedostataka WLAN mreža je njihova naglašena ranjivost kada je reč o napadima spolja. Drugi vid zaštite predstavlja filtriranje MAC adresa. nego ima mogućnost da prodire u našu mrežu. Može se reći da bežićne računarske mreže u samoj svojoj osnovi nose problrm bezbednosti. pri pokušaju konektovanja. Bilo ko sa notebook računarom i usmerenom antenom može sa dovoljno velikog rastojanja ne samo da prima ono što emitujemi. Korišćenjem SSID-a omogućava se pristup bilo kog klijenta koji nema isti SSID. bivaju odbijene. ali je problem u tome što se MAC adrese na klijentima veoma lako menjaju.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Kada je reč o nekoj outdoor (LAN-to-LAN) instalaciji problem je još izraženiji. jednaka onoj kod žičanih mreža. Radio-talasi se šire na sve strane pa je čak i kada je reč o indoor instalaciji ograničenoj na jednu poslovnu zgradu veoma teško obezbediti da se ti talasi ne prostiru i van zgrade. Na prvi pogled to izgleda kao veoma dobra zaštita. Ovaj vid zaštite zasniva se na čnjenici da svaki ureñaj u Ethernet mreži ima jedinstvenu MAC adresu.

tabela i ostalih elemenata na stranici tako da Web stranica može biti na nivou DTP-a (alata za stono izdavaštvo). godine Tim Berners Lee predlaže izradu jedinstvenog hipertekstualnog sistema za distribuciju podataka izmeñu ljudi. a napisana je i prva verzija već pomenutog HTML jezika. Krajem 1990. razivjane su i napredne tehnologije. već se u osnovi svega nalazi HTML. kojih je trebalo upisati i po desetak da bi se došlo do podataka. Osim što služi za odreñivanje veličina. Sam HTML jezik nikad nije bio zamišljen kao jezik za grafičko formatiranje stranica pa je uvoñenje CSS-a ispravilo taj nedostatak. Počelo se sa razvojem prvog programa za pristup Webu jednostavnog imena WWW. prednost kombinacije HTML + CSS ogromna je posebno 2 Cascadina Style Sheets 417 . Bila je mnogo jednostavnija od današnje.0 koja podržava veliki broj opcija. da se ove tehnologije uglavnom ne upotrebljuju samostalno. Danas je aktuelna verzija 4. Ipak. ali postojanje hiperlinkova za povezivanje dokumenata omogućilo je lako pretraživanje i sasvim dovoljnu dostupnost informacijama. Pored HTML-a. godine počeo se razvijati sam projekt World Wide Weba. Iz tog razloga 1989. Ubrzo je napisan i prvi broswer sa grafičkim sadržajem. • CSS2 je vrlo moćan alat za precizno pozicioniranje slova. podršku za audio pretraživače. Ovaj program radio je sa tekstualnim sadržajem. fonta i boje slova. U nastavku ovog poglavlja navešću neke od njih. Ono što je Internetu na njegovim počecima nedostajalo bila je udobnost prilikom prikupljanja podataka. Većina ljudi nije htjela ili nije znala pisati takve nardebe. a neke od njih biće korišćene u narednom poglavlju. treba napomenuti.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 16 IZRADA WEB STRANICA Kako Internet kao mreža postoji već tridesetak godina tek je sa pojavom World Wide Weba Internet postao ono što je danas. Jednostavno nije bilo programa koji bi objedinio pristup do svih usluga na Internetu i korisnici su bili prisiljeni ručno upisivati naredbe. Izgled stranice isti je i na ekranu i na papiru i ostalim izlaznim ureñajima. koje koristimo za izradu Web stranica.

odlomaka i slova što je bitan nedostatak HTML-a. CGI skript se izvršava na serveru na kom se nalazi vaša Web strana. manji interaktivni apleti. Podržavaju ga gotovo svi browseri. Na taj način olakšava se i održavanje stranica. povećaju slova. Mnogo teže je shvatiti šta da radite sa podacima kada ih dobijete. On omogućava da se korisniku šalje više slojeva informacija za vreme trajanja veze sa serverom. bez mnogo truda. tako što korisnik preuzima različite radnje. • Obrasci i CGI Obrasci (forms) su polja za unošenje teksta i padajući meniji koji korisnicima omogućavaju da unose podatke koje tražite. jednostavna interakcija. posebno onima sa oštećenim vidom jer im omogućava da sami odrede izgled stranica tj. Preuzimanje Java programa. • Java je programski jezik kompanije Sun kojim se mogu praviti animacije. Dobijanje podataka od korisnika putem pbrazaca je veoma lako. ne morajući ponovo da se povezuje sa serverom. oni 3 Dinamic HTML 4 Common Gateway Interface script – skript opšteg interfejsa mrežnog prolaza 418 . • JavaScript. jednostavnije igrice.Visoka poslovna škola strukovnih studija. promene boju… Tu je još i posebna karakteristika CSS-a – precizno i apsolutno pozicioniranje objekata. Na taj način vrlo je jednostavno napraviti stilski šablon za ceo Web site i osigurati isti izgled svih stranica prezentacije. Iako je Java već veoma raširena. izmena slika. Obrañivanje podataka iz obrauaca zahteva CGI skript4 i neku aplikaciju. neki korisnici isključuju podršku za Javu u svojim browserima. da bi izbegli probleme. Novi Sad ako se CSS izdvoji u posebne datoteke. • DHTML3 nije ništa drugo nego ubacivanje skriptnih programa u HTML kod na Web stranicama. VBScript. Osim toga CSS je bitan ljudima sa poteškoćama. CGI skriptovi se obično pišu jezicima C i PERL. DHTML-om je omogućeno stvaranje animacija. ali istovremeno postavlja pitanje bezbednosti. Iako ih ljudi često poistovećuju sa Javom. Na početku korisnik vidi samo deo podataka. čime se postiže interaktivnost. koji se nazivaju alpetima na vaš računar omogućava brzo izvršavanje i interaktivnost. Oni nisu pravi programski jezici. Ostali podaci se otkrivaju postepeno. CGI skript (nekada se zove samo CGI) ustvari je program koji podatke šalje aplikaciji koju vi napravite. Odnosno DHTML je naziv za kod stranicama kojima je dinamičnost postignuta nekim od skriptnih jezika. JScript su skriptni jezici.

potrebno je da ima instaliran Flash Player na svom računaru. • ActiveX je tehnologija koju je razivo Microsoft. Flash omogućava prikazivanje vektora grafike koji sadrže manje kilobajta od obične grafike (tj. koje su urañene samo pomoću HTML-a. igrica. • XML5 predstavlja nadskup HTML-a i podskup opšteg standarda SGML6 na kom se zasniva HTML. Da bi korisnik video ove animacije. koje će se istovremeno veoma brzo učitavati i kod korisnika sa sporijim Internet vezama.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija nemaju veze sa Javom. tako što izvršava programe koji su napisani u Visual Basicu. strane koje napravimo samo u Flashu Web browser ne može učitati. pa je moguće stvoriti animirane. on se danas koristi za pravljenje raznih animacija. formulara i zapisivanje podataka u baze (najčešće se koristi MySQL) Oni se izvršavaju na 5 eXtensible Markup Language 6 Standard Generalized Marup Language 419 . Oni izgledaju veoma atraktivno. Ovaj program je već stekao veliku popularnost meñu Web dizajnerima. JSP su serverske tehnologije bez kojih bi bilo nemoguće ispunjavanje raznih obrazaca. pa čak i crtanih filmova. Veliki broj Web sajtova sadrži po neku flash animaciju. bitmapiranih slika). XML omogućava ugradnju složenih struktura podataka na Web stranu. Ozbiljan problem ove tehnologije je bezbednost. One moraju biti uvezene pomoću plug-in-ova u HTML. formulari. Oni se izvršavaju u našem browseru. Pomoću XML-a autori mogu da izgrañuju aplikacije za baze podataka i da ih distribuiraju na Webu. • ASP. • Flash je program za izradu vektorske animacije kompanije Macromedia. Omogućava izradu raznih animacija i interaktivnih apleta. Kod ovih jezika se nekompajlira nego se direktno ubacuje u HTML kod. i nije ih moguće pretraživati. zbog već pomenute vektorske grafike. interaktivne stranice bogate grafikom. razne manje animacije. ali taj HTML kod Flash može automatki da generiše. sve su češći Web sajtovi koji su kompletno izrañeni u Flashu. ali zahtevaju malo duže učitavanje od “običnih“ Web strana. Ovi skript jezici imaju razne mogućnosti – izmena slika. Za izradu složenijih flash animacija koristi se jezik ActionScript. Iako je Flash pre svega namenjen Internetu. PHP. koji zauzimaju malo prostora na disku. Da ne bude zabune. je što tekst na ovakvim Web stranicama nije dostupan Internet pretraživačima. Takoñe. Jedina njihova prava mana.

Ozbiljnije i veće Web lokacije svoje sajtove sve više izrañuju pomoću ovih tehnologija. alati kao što je Microsoft FrontPage postaju nezamenljivi. Cascading Style Sheets (CSS). Medjutim. a ove tehnologije te nove informacije pokazuju na stranicama korisnika. godine. Naravno.Visoka poslovna škola strukovnih studija. a jedna od njih su i Web prodavnice. Dobar primer može biti Web lokacija sa vestima koje se ažuriraju i po nekoliko puta u jednom satu. zajedno sa mogućnošću da se pitanja unose direktno iz glavnog prozora. Pošto sve veći broj ljudi želi da lako kreira web sajt. Novi Sad serveru i od njih zavisi da li ih neko može pristupati tim podacima ili ne. Ovim se omogućava mnogo jednotavnija izmena i dodavanje inforamcija i podataka na stranice. menjanje i publikovanje datoteka. Osobe koje dodaju nove vesti ne moraju da poznaju HTML. JavaScript i drugi programski jezici koji prevazilaze ograničenja koja ima HTML. FrontPage 2003 nije izuzetak. bez znanja HTML-a ili nekog drugog programskog jezuika. to ljudi više traže dodatne mogućnosti koje tradicionalni HTML ne podržava. Lista nekih osobina koje ima FrontPage: Lako se upotrebljava Poboljšani interfejs. Extensible Markup Language (XML). dovodi do toga da je korišćenje FrontPagea lakše nego ikada. Hypertext Markup Language (HTML) nastao je 1989. FrontPage omogućava kreiranje. 420 . Kod ovih jezika se takoñe ugrañuje u HTML. FrontPage omogućava da se koncentrišete na kreiranje sajta dok se on bavi HTML-om. pojavile su se nove tehnologije. tako je i program postajao sve lakši za upotrebu. kao što su Dynamic HTML (DHTML). Oni informacije samo dodaju u baze podataka. tj. Ovaj jezik je popularan zato što svako ko ga zna može da kreira web stranu pomoću običnog editora teksta koji postoji na svakom računaru. primene ovih tehnologija su široke. jer time dopire do najšire publike. kreiranje web strane pomoću HTML-a može da potraje dosta dugo. Kako broj ljudi koji koriste Internet dramatično raste. ali i ostali fajlovi. Iako se HTML nije mnogo promenio. Kako se FrontPage razvijao da bi podržao različite web tehnologije. Što je veći broj web sajtova. To su zapravo Internet programski jezici. U baze podataka se stavljaju tekstualni podaci. tako sve veći broj ljudi i organizacija želi da kreira svoj web sajt. alati za razvoj Web aplikacija. Tu su i čarobnjaci koji dalje olakšavaju i ubrzavaju posao.

kao što su Active Server Pages (ASP). FrontPage je automatski kreira. 16.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Poboljšani alati Osobine kao što je Top 10 List omogućavaju da donesete bitne odluke koje se tiču organizacije sajta. Sve ovo može da se menja i uredjuje sa jedne centralne lokacije. grafiku. CSS datoteke i druge. koje omogućavaju da za svoje strane brzo i lako kreirte jednostavne animacije. foto-galeriju ili nešto drugo. a i neki od podmenija mogu da sadrže dodatne podmenije.2. ploču za poruke. Tu se misli na boje. Pomoću komponenata FrontPagea lako možete da dodate polje za pretraživanje. Palete FrontPage-a 421 . datoteke. FrontPage sada ima i nove komponente koje automatski ažuriraju informacije sa sajtova MSN. Mogućnosti FrontPagea za upotrebu HTML koda odnose se i na druge web tehnologije. Pomoću FrontPage Weba svi alati za upravljanje sajtom. Upravljanje sajtom FrontPage ima vrlo lak metod za konfigurisanje i promenu svih datoteka za veoma kratko vreme. 16. FrontPage ima ugrañenu podršku za tehnologije animacije. MSNBC. podešavanja i sl. Integracija sa bazom podataka FrontPage olakšava pregled i slanje informacija u bazu podataka. oznake i sl.1. zvuk ili video na sajt. Postoji mogućnost da menjate postojeće HTML skriptove i da kopirate sadržaj sa različitih lokacija. Meniji mogu da sadrže podmenije. Ako nemate bazu podataka. bCentral i drugih. mogu da se postave na jedno mesto. kao što je DHTML. Interaktivni sadržaj Pomoću samo nekoliko klikova mišem možete da ubacite slike. fontove. Pregled izvornog HTML koda FrontPage može direktno da ureñuje HTML kod. Meniji FrontPage-a Meniji su liste koje sadrže različite opcije. Teme Teme su lak način za prilagodjavanje stila sajta. One omogućavaju da podešavate osobine strana na sajtu. Nalaze se na liniji menija koja se obično nalazi na vrhu prozora.

Palete sadrže ikone dok linija menija sadrži samo imena menija. Ako želite da dodate novu paletu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 16-1 Paleta Standard i Paleta Formatting Postojećim paletama mogu se lako dodati nove. Na vrhu prozora nalaze see palete Standard i Formatting. Kartica Toolbars omogućava da sa jednog mesta dodajete ili uklanjate palete 422 . Izaberite paletu iz menija i ona će se pojaviti u prozoru. Najjednostavniji metod dodavanja novih paleta jeste da desnim tasterom miša izaberete neku od postojećih paleta. izaberite View sa linije menija. ili se mogu ukloniti postojeće. koji sadrži tri kartice: Toolbars. Iz podmenija koji se otvara izaberite paletu koju želite da vidite. Commands. a onda izaberite opciju Toolbars. U meniju se takoñe nalazi i prozor Customize. Options. Tada će se otvoriti pomoćni meni sa spiskom paleta. One su prikazane na donjoj slici. Novi Sad Palete se intenzivno koriste prilikom kreiranja datoteka pomoću FrontPagea.

zajedno sa njihovim imenima i funkcijama. Ako ga izaberete. moći ćete da kreirate novu paletu na kojoj će se nalaziti ikone koje izaberete iz kartice Commands u prozoru Customize. 16. 423 . date su sve ikone koje se nalaze na ovoj paleti. Paleta Standard Paleta Standard sadrži neke od funkcija koje se najviše koriste. prikazanom na prethodnoj ilustraciji.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 16-2 Komunikacioni prozor Customize U prozoru Customize. Otvara se datoteka. U tabeli 16. Zapisuje se tekući dokument. Nova korisnička paleta tretira se isto kao regularna.1.2. Sve se to radi jednostavnom tehnikom “povuci i pusti” (drag-and-drop). Ikona Ime New Open Save Search Publish Funkcija Kreira se nova datoteka. Pretražuje se računar u potrazi za datotekama. Postavlja se Web iz FrontPagea na server ili na disk.3. postoji dugme New.

Dodaje se link koji povezuje tu stranu sa nekom drugom. Copy Paste Format Painter Web Component Table Picture Word Art Hiperlink Refresh Show Help Tabela 16-3 Ikone i meniji palete Standard 16.Visoka poslovna škola strukovnih studija. 424 .4 prikazane su ikone ove palete. Umeće se slika koja se nalazi na Webu ili na disku. Pregleda se tekući dokument u pretraživaču. Štampa se postojeća strana. Formatira se tekst pomoću specijalnih 3-D efekata koje možete da podešavate. tekst ili slika) koji zatim može da se pomeri na drugo mesto. Kopira se stil i primenjuje na drugi objekat. kao i njihovo ime i funkcija. Odseca se deo dokumenta (na primer.2. U tabeli 16. Ponovo se učitava dokument. Novi Sad Toggle Pane Print Preview Spelling Cut Prebacuje se izmeñu nekoliko pogleda. Umeću se elementi koji proširuju i ubrzavaju neke opšte poslove web stranice. Umeće se tabela u dokument. Postavlja se element dokumenta (koji je predhodno kopiran) na lokaciju koju odredite. Proverava se tekući dokument u potrazi za pravopisnim greškama. Kopira se element dokumenta tako da može da se postavi i na neko drugo mesto.2. Paleta Formatting Ova paleta koristi se za promenu izgleda teksta i ostalih elemenata. Prebacuje se na prikazivanje ili sakrivanje oznaka za formatiranje dokumenta. Pokreće se ugrañena pomoć.

Pomera se tekst ili neki drugi element sleva udesno za izvesnu vrednost. Tekst se malo iskošava udesno. Povećava se ili smanjuje veličina fonta.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Ikona Ime Style Font Font Size Bold Italic Underline Text Alignment Change Font Size Numbered List Bulleted List Indent Funkcija Menja se stil teksta. Podešava se poravnanje teksta u dokumentu. tabela ili bilo čega što izaberete. 425 . Dodaje se lista sa oznakama. Bira se korisničko isticanje ili boja pozadine za tekst. Menja se veličina teksta.2. Paleta DHTML Effects Na ovoj paleti nalaze se komande za animaciju. Menja se boja fonta.3. tabele itd. Dodaje se isticanje teksta. Table Highlight Font Color Tabela 16-4 Ikone i meniji palete Formatting 16. grafika ili elementi tabele tako da odgovaraju na različite korisničke komande. Dodaje se lista sa rednim brojevima. Menja se font. Mogu da se animiraju tekst. Crta se linija ispod teksta. Dodaje se tabela.

za promenu ispune i boje poligona i sl. nalazi u donjem delu prozora. Slika 16-7 Paleta Drawing Ikona Ime Draw Select Object AutoShapes Line Arrow Funkcija Crta i modifikuje jednostavne oblike. za umetanje slika i 3-D teksta. Paleta Drawing Paleta Drawing se. Nude se unapred nacrtane linije. Crta se linija. Ona se koristi za crtanje jednostavnih oblika kao što su krugovi i poligoni.2. Ne mogu svi efekti animacije da se koriste sa ovim menijem. Novi Sad Slika 16-5 DHTML Effects Ime On Apply <Choose Settings> Funkcija Definiše se kriterijum pod kojim se izvršava animacija. za upotrebu korisniči definisanih oblika kao što su strelice. Omogućava se izbor vrste efekta animacuje koji se primenjuje na tekst.Visoka poslovna škola strukovnih studija. slike itd. standardno. 426 . Crta se linija sa strelicom. Tabela 16-6 Paleta DHTML Effects 16. Dalje se formatira efekat animacije koji je izabran. Selektuje objekte pomoću pokazivača miša. strelice itd.4. za dodavanje 3-D objekata. oblici.

Definiše se boja slova. možete da promenite osobine strane. Podešava se debljina linija. Ako želite. Definiše se boja ispune nekog objekta. Umetanje korisničkih slika. Ubacuju se slike. Ubacuje se tekst kao objekat.2. dodate posebne strane ili podesite opcije za prikazivanje. Paleta Navigation Paleta Navigation pomaže u navigaciji kroz sajt. Slika 16-9 Paleta Navigation 427 . Definiše se boja linije. Definiše se tip strelice na kraju linije sa strelicom.5. Tabela 16-8 Paleta Drawing Insert Clip Art Insert From File Fill Color Line Color Font Color Line Style Dash Style Arrow Style Shadow Style 3-D Style Picture dodaju 16. Podešava se izgled isprekidanih linija. Omogućava se ubacivanje korisničkog teksta sa različitim stilovima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Rectangle Oval Text Box Insert WordArt Crta se pravougaonik. Crtaju se krug i elipsa. možete lako da ovećate strukturu koju koristite za navigaciju (način na koji su strane organizovane u odnosu na glavnu stranu). Oblicima se trodimenzionalni efekti. Objektu se dodaje senka.

Novi Sad 16. Paleta Pictures Paleta Pictures omogućava da menjate slike. Preko slike se dodaje formatirani tekst. oštrinu. koja se pojavljuje kada se klikne mala. Omogućava se pozicioniranje slike sa preciznošću u pikselima. Slika se preslikava po vertikali. Odseca se deo slike. Slika se preslikava po horizontali. Slika se rotira za 90 stepeni udesno.6.2. Slika 16-10 Paleta Pictures Ikona Ime Insert Picture From File Text Auto Thumbnail Funkcija Ubacuje se slika sa lokacija na disku. a svetle zatamnjuju. Slika se premešta na poziciju iza u odnosu na ostali sadržaj. Postoji hiperlink na veliku sliku. a osvetljavaju svetle. rotaciju itd.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Zatamnjuje se slika dodavanjem crne boje. Sa ove palete možete da menjate atribute slika uključujući kontrast. Velika slika se zamenjuje malom. Slika se prebacuje ispred ostalog sadržaja. Position Absolutely Bring Forward Send Backward Rotate Left Rotate Right Flip Horizontal Flip Vertical More Contrast Less Contrast More Brightness Less Brightness Crop 428 . Slika se rotira za 90 stepeni ulevo. Smanjuje se kontrast tako što se tamne boje osvetljavaju. Povećava se kontrast na slici tako što se zatamnuju tamne boje. Osvetljava se slika dodavanjem bele boje.

do toga koliko linija prekida postoji na sajtu.7.2. Ovo se radi uklanjanjem razuñenih ivica na slici. u sivim tonovima (grayscale).Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Line Style Format Picture Set Transparent Color Color Bevel Resample Menja se debljina i tip linije koja se koristi za neki element. Čisti se slika pošto je privremeno bila promenjena njena veličina. Slika se vraća na stanje koje je prethodno zapisano. Selektuju se elementi. Kreira se pravougaona vruća tačka. kao što je. Formatiraju se elementi slike. Oko slike se kreira 3-D ivica. Select Rectangular Hotspot Circular Hotspot Polygonal Hotspot Highlight Hotspots Restore Tabela 16-11 Ikone palete Pictures 16.8. 429 . Slika 16-12 Paleta Positionig 16. boja. Kreira se kružna vruća tačka. Podešava se boja da bude transparentna. Menja se boja slike tako što slika postaje crno-bela. Kreira se poligonalna vruća tačka. Na osnovu tog snimka možete da nañete informacije o tome koliko prostora sajt zauzima. Prikazuju se vruće tačke sa belom pozadinom. mesto gde će se postaviti tekst. kao što su slika ili vruće tačke (hot spots). na primer. Paleta Positioning Ova paleta omogućava da podešavate. Paleta Reporting Paleta Reporting koristi se za generisnje snimka celog sajta.2. slike ili neki drugi objekti. sa peciznošću na nivou piksela.

Sa ove palete možete da spajate ćelije. Izabrane ćelije se spajaju. Stilovi dokumenta mogu da se kreću od boje teksta pa do širine tabele. 430 . Slika 16-15 Paleta Tables Ikona Ime Draw Table Eraser Insert Rows Insert Columns Delete Cells Merge Cells Split Cells Align Top Center Vertically Funkcija Kreiranje nove tabele. Slika 16-14 Paleta Style 16. Iz tabele se brišu izabrane ćelije. po horizontali i po vertikali. Paleta Style Paleta Style koristi se za prilagoñavanje stilova dokumenta. Sadržaj ćelije se poravnava sa sredinom ćelije po vertikali.9. Novi Sad Slika 16-13 Paleta Reporting 16.10.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Paleta Tables Paleta Tables omogućava dodavanje ili modifikaciju tabela.2. Poravnava se sadržaj ćelije sa vrhom ćelije. dodajete ili menjate boje pozadine ćelija itd. Iznad tekuće ćelije ubacuje se novi red. Levo od izabrane ćelije ubacuje se kolona. Briše se ćelija ili zid ćelije spajanjem izabranih ćelija. Ćelije se dele u nekoliko novih ćelija.2.

11. Upotreba panoa Panoi su nova osobina FrontPagea. Paleta Word Art Paleta WordArt omogućava da dodate i promenite WordArt. Dva panoa koja možete koristiti su Navigation i Task. Dodaju se korisnički stilovi koji se odnose na dizajn i boje. Podešava se boja pozadine za celu tabelu ili za izabrane ćelije.2. Oni pojednostavljuju neke opšte poslove tako da se mogu obaviti pomoću nekoliko klikova mišem.2. Menjaju se visina i širina tabele i prilagoñavaju se sadržaju tabele. 431 . Visina izabranih ćelija se postavlja na jednu vrednost. 16.13.12.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Align Bottom Distribute Rows Evenly Distribute Columns Evenly AutoFit Fill Color Table AutoFormat Combo Table AutoFormat Fill Down Fill Right Sadržaj ćelije se poravnava sa dnom ćelije. Obezbeñuje se mogućnost izbora izmeñu korisnički definisanih formata. WordArt je osobina koja omogućava da dodate korisničke efekte za tekst. Širina izabranih ćelija se postavlja na jednu vrednost. Ova dva panoa možete videti ako izaberete opcije View → Task Pane ili View → Navigation Pane. Pojavljuje se sa desne strane prozora FrontPagea. Paleta Task Pane Ova paleta je mesto sa kojeg možete da obavljate neke opšte poslove.2. Kopira se sadržaj izabrane ćelije na druge ćelije po horizontali. Tabela 16-16 Paleta Tables 16. Slika 16-17 Paleta Word Art 16. Kopira se sadržaj izabrane ćelije na sve ćelije koje se nalaze ispod nje.

Tada će se otvoriti prozor Web Site Templates.1. 16. koje dalje mogu da imaju svoje podstrane. sa leve strane. 16. Sa linije menija izaberite File → New → Page or Web. Struktura web sajta Svi web sajtovi sadrže naslovnu stranu (home page). kreirate direktorijume. dva puta kliknite ikonu Empty Web. sa desne strane prozora FrontPagea pojaviće se pano Task.3. Kreiranje FrontPage Weba 1. Kada jednom izaberete lokaciju. možete da izaberete lokaciju na kojoj treba da se nalazi web sajt.2. premeštate datoteke i oavljate ostale osnovne poslove. Slika 16-18 Prozor Web Site Templates 432 . To je prva strana koju posetioci vide kada posete sajt.3.Visoka poslovna škola strukovnih studija. U polju Specify the location of the new web. Novi Sad 16. Planiranje i organizovanje web sajta 16. FrontPage Web Jedna od najvažnijih osobina FrontPagea je FrontPage Web. Kada jednom izberete ovu opciju.3. U delu Section panoa Task izaberite Empty Web. 2. Ispod naslovne postoji nekoliko strana.3. Sa desne strane ovog prozora. Unutar FrontPage Weba možete da dodajete datoteke. FrontPage Web je direktorijum u kome se alazi ceo sajt.3.

3. ali tako da to nije direktorijum ili datoteka. a onda izaberite New→Folder. videom. kao što su datoteke sa slikama. direktorijuma i web sajtova u web sajt U FrontPage mogu da se uvoze različite datoteke. treba da uradite sledeće: Izaberite File → Import. iz njega izaberite opciju New → Page. Slika 16-19 Uvoz datoteka 433 . Kreiraće se novi direktorijum. Zatim će se zatvoriti prozor Web Site Template i FrontPageu će biti potrebno nekoliko sekundi da kreira potrebne direktorijume i datoteke. 16.3. koje možete pogledati ako kliknete View → Folders.6. kome možete promeniti ime. Kreiranje direktorijuma Desnim tasterom miša izaberite prazno mesto u prikazu View.4. Kreirana strana je prva strana na web sajtu i ona će dobiti ime index.3. Kreiranje strana Desnim tasterom miša kliknite negde u Folders View.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija 3.5. Uvoz datoteka. Otvoriće se pomoćni meni. 16. Otvoriće se prozor Import.htm. zvukom. Ako želite da uvezete datoteku ili direktorijum. 16. dokumentima i sl.

4. stilove i još mnogo toga. 16. Šabloni se mogu izabrati iz prozora Web Site Templates do koga se dolazi preko opcije Web Site Templates u panou Task. 434 . Većina ovih šablona odnosi se na kreiranje novog sajta. Iako upotreba šablona za strane nije obavezna. u osnovi. Šabloni se mogu izabrati iz prozora Page Templates. lakše je da. Šabloni FrontPagea omogućavaju da kreirate korisnički formatiran web sajt. Neki web šabloni sa slikama već su podešeni za sajt koji kreirate.1. godine. na primer. isti kao šabloni za web sajtove. 16. Kreiranje web sajta 16. možete da pogledate HTML kod. Upotreba šablona za strane Šabloni strana su. 16. a ne web sajtovi. Najefikasniji način za uvoz datoteka i direktorijuma jeste da u tekući FrontPage Web uvezete ceo drugi FrontPage Web. Novi Sad Dugme Add File omogućava uvoz datoteka u web sajt. Kada kreirate nešto u FrontPageu.8. ako želite. Dugme Add Folder omogućava uvoz direktorijuma. osim što pomoću njih nastaju web strane. Od tada je HTML doživeo mnoge nove verzije.Dugme From Web u prozoru Import ima ovu funkciju.7. dok se šabloni brinu o rasporedu ili potrebnom programiranju.4. do koga se dolazi preko opcije Page Templates u panou Task. kao jezik za generisanje tekstualnih dokumenata za World Wide Web.3. Ovo ćete uraditi tako što ćete izabrati dugme koje se nalazi u donjem levom uglu ekrana. Danas ima mogućnosti da podrži slike.3. Osnove HTML-a HTML je nastao 1989. Šabloni strana se intenzivno koriste za pojednostavljenje poslova koji se ponavljaju. čime se omogućava da se koncentrišete samo na sadržaj.Visoka poslovna škola strukovnih studija. sa kojim će biti dodate i sve datoteke koje se nalaze u njemu. zvuk. Upotreba šablona za web sajtove FrontPage ima nekoliko unapred definisanih šablona koje možete da menjate i koristite. modifikujete šablon sa foto-galerijom nego da ručno kreirate foto-galeriju. a neki od njih imaju i čarobnjake koji vode korisnika kroz kreiranje sajta.

Posle toga možete da dodate oznaku za zatvaranje. s tom razlikom što joj prethodi kosa crta (/). Postoji oznaka za početak (otvaranje) i oznaka za kraj (zatvaranje). Uvek dolaze u parovima. Slika 16-20 HTML kod koji je kreiran u FrontPageu HTML oznake Oznake (tagovi) koriste se u HTML-u za označavanje delova koda. Pretraživači prepoznaju obe vrste datoteka kao HTML dokumete. ako želite da dodate oznaku koja će prikazati tekst kao italic.htm. Slika 16-21 Primer korišćenja oznake italic HTML atributi Atributi HTML-a podešavate.html.html.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija FrontPage kreira HTML datoteke sa ekstenzijom . ili tekst koji treba da bude formatiran na taj način.htm i . prvo treba da je otvorite pomoću oznake <i>. Nema razlike izmeñu datoteka sa ekstenzijom . Oznaka za zatvaranje je ista kao i oznaka za otvaranje. Na primer. Tako bi oznaka za zatvaranje oznake italic bila </i>. su karakteristike objekata koje možete da 435 . dok drugi programi i HTML strane koje kreiraju pojedinci imaju ekstenziju .

stila.2. Novi Sad Slika 16-22 Atributi se uvek stavljaju izmeñu oznaka za otvaranje i zatvaranje Atributi u prethodnom tekstu su boja (colour) i font (face). i debljine slova. Tekst možete da dodajete. onda u toku rada povremeno kliknite karticu HTML u donjem levom uglu prozora. Slika 16-23 Promena fontova Promena veličine fonta Postoje dva načina za promenu veličine fonta za neki deo teksta: pomoću padajuće liste Font Size i pomoću ikona Increase Font Size 436 . klikom na strelicu sa desne strane padajuće liste Format. brišete i radite sa njim sve ostalo što možete da radite u klasičnim programima za obradu teksta.4. FrontPage piše ove oznake dok kreirate i ureñujete dokument. Promena fontova Promena fontova se vrši na paleti Formatting. uključujući i zaglavlja. Font podrazumeva skup karaktera istog izgleda. 16. Dodavanje i formatiranje teksta Tekst predstavlja pisani sadržaj web sajta.Tekst se dodaje jednostavnim klikom u dokument i otkucavanjem željenih reči. Izgled se odnosi na oblik slova. telo teksta. Ako želite da pogledate kako se HTML odreñenog dokumenta menja tokom rada. a font predstavljaju svi karakteri koji postoje u odreñenom konkretnom stilu. fusnote i sl.Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Ona sadrži opciju Custom koja otvara prozor Custom Color u kome se može izabrati boja klikom u polje sa bojama. Umetanje preloma reda Ako u FrontPageu dva puta uzastopno pritisnete ENTER. Slika 16-24 Prozor Font 437 . Metod ikone je dobar za brzo povećanje i smanjenje veličine fonta.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (A) i Decrease Font Size (A). možete da kucate ponovo posle preskočenog reda. Za razliku od toga. ali samo za 1 point. Ovo se naziva hard return (čvrsti prekid). Do prozora Font možete doći ako izaberete Format → Font. možete i da dodate prelom reda tako da naredni red teksta počinje vrlo blizu prethodnog. Tu se nalazi kartica Font. Ovo je poznato pod imenom soft return (mekani prekid) i radi se kada pritisnete kombinaciju tastera SHIFT-ENTER. Prozor Font U prozoru Font nalaze se naprednije opcije za upotrebu fontova. i kartica Character Spacing. koja omogućava da podešavate razmak izmeñu karaktera i poravnanje teksta. koja omogućava da podešavate font. Iz padajuće liste se mogu izabrati neke od standardnih ili korisničkih boja. Promena boje fonta Boja fonta se može promeniti pomoću ikone Font Color. Na dnu menija se nalazi opcija More Colors sa novim bojama koje se mogu upotrebiti.

Sa palete Standard izaberite ikonu Insert Hyperlink.. Otvoriće se prozor Insert Hyperlink: Slika 16-25 Opcija Hyperlink U prozoru Insert Hyperlink. 438 . tabele i sl. Stavka na strani obojena plavom bojom ukazuje na to da je tekst aktiviran link koji može da se izabere. možete izabrati hiperlink.Desnim tasterom miša kliknite izabrane reči i izaberite komandu Hyperlink 2. video. Ako ne bi bilo hiperlinkova. on šalje poruku do web servera i zahteva od njega da pretraživaču pošalje dodatnu stranu i datoteke. kao što su video. slika. možete otkucati adresu. tabela.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad Hiperlinkovi Hiperlinkovi su linkovi koji vode sa strane na stranu i sa sajta na sajt. Povezivanje sa drugim stranama pomoću hiperlinka Povezivanje se vrši tako što izaberemo ono što želimo da nam bude hiperlink (tekst. a zatim pokrenemo prozor Insert Hyperlink. ili u polju Address na dnu prozora. Ovo možete da uradite na jedan od sledeća dva načina: 1. Kada kliknete hiperlink. slike.. Hiperlinkovi se mogu primeniti i na druge elemente osim teksta. za svaku stranu bi smo morali ručno unositi Uniform Resource Locator (URL). u glavnom meniju.).

439 . Oznaku možemo kreirati tako što ćemo izabrati Insert → Bookmark U polje Bookmark name unećemo ime. a u polju Subject zaglavlje poruke. u polju Common targets. U prozoru Insert Hyperlink izaberemo opciju Place in This Document. Hiperlink na oznaku Kreiranje hiperlinka na drugi deo istog dokumenta.. oznaka se neće pojaviti. Prvo se kreira oznaka tog drugog mesta. a zatim u polju Select a place in this document izaberemo željenu oznaku. U prozoru Target Frame. kliknemo dugme Target Frame koje se nalazi sa desne strane prozora. a onda se kreira link koji vodi do te oznake. Povezivanje sa e-mail adresom pomoću hiperlinka Povezivanje sa e-mail adresom se vrši tako što u prozoru Insert Hyperlink izaberemo opciju E-mail Adress iz liste Link to list sa leve strane prozora. izaberemo New Window. U tekstu će se pojaviti znak koji predstavlja tu oznku. tzv. oznaku (bookmark) sastoji se iz dva dela. ali tada nećete moći da menjate stranu ili da dodajete nešto na nju. Slika 16-26 Komanda Preview Povezivanje sa novim prozorom pomoću hiperlinka Povezivanje sa novim prozorom se vrši tako što u prozoru Insert Hyperlink unesemo ime ili potražimo željenu datoteku i pre nego što izaberemo OK. Kada se prikaže strana.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Pomoću komande Preview možete pogledati kako radi hiperlink. Slika 16-27 Oznaka Bookmark Link kreiramo tako što izaberemo tekst i pokrenemo prozor Insert Hyperlink. U polje E-mail address možemo otkucati e-mail adresu.

ako u prozoru Insert Hyperlink izaberemo dugme ScreenTip. Saveti na ekranu se mogu pisti i menjati u prozoru Set Hyperlink ScreenTip u polju ScreenTip text. može se prikazati mali pravougaonik sa dodatnim informacijama koje se odnose na hiperlink iznad kojeg se pokazivač nalazi. Do tog prozora možemo doći. Novi Sad Slika 16-28 Opcija Insert Hyperlink Saveti na ekranu Kada iznad hiperlinka postavite pokazivač miša. 440 . Ovaj mali prozor i njegov sadržaj se nazivaju savetima na ekranu (screen tips).Visoka poslovna škola strukovnih studija. Slika 16-29 Saveti na ekranu Kreiranje novih dokumenata Za kreiranje hiperlinka na stranu koja još nije kreirana upotrebljava se komanda Create New Document koja se nalazi u prozoru Insert Hyperlink.

Slika 16-31 Opcija Browse the Web Time ćete pokrenuti svoj pretraživač i u njemu pronaći stranu na koju želite da postavite link. u gornjem desnom uglu prozora Insert Hyperlink kliknite ikonu Browse the Web. Adresa koju ste izabrali biće automatski dodata u polje Address prozora Insert Hyperlink. a ako želimo da otvorimo novi dokument odmah posle kreiranja . Ako želimo da kasnije otvorimo novi dokument.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 16-30 Komunikacioni prozor Insert Hyperlink Ime dokumenta se kuca u polju Name of new document. možemo izabrati opciju Edit the new document later. možemo izabrati opciju Edit the new document now.100 441 . Povezivanje preko hiperlinka sa drugim web stranama Da bi ste postavili hiperlink na drugu web stranu na World Wide Webu.

World Wide Web više nije bio isti. FrontPage ne samo da podržava umetanje slika u dokumente. Iako FrontPage nije tako moćan kao glavni softverski paket za ureñivanje slika. Otvoriće se prozor Page Properties. Novi Sad 16. Umetanje i modifikacija slika Slike se u dokument mogu ubaciti pomoću ikone Insert Picture From File koja se nalazi na paleti Standard.Visoka poslovna škola strukovnih studija. već omogućava i jednostavno ureñivanje tih slika. Slika 16-32 Opcija Page Properties 442 . Umetanje i modifikacija slika kao pozadine Slike se mogu ubaciti kao pozadina ako desnim tasterom miša kliknemo negde na strani i izaberemo komandu Page Properties.3. Ureñivanje slika vrši se preko palete Pictures koju možemo prikazati ako izaberemo View → Toolbars → Pictures. Na kartici Background trebamo potvrditi polje Background picture i kliknuti dugme Browse sa desne strane praznog polja. Upotreba slika na web stranama Sa pojavom prvih pretraživača (browsera) koji su mogli da prikazuju i grafiku. Prelaz sa web sajtova zasnovanih samo na tekstu na web sajtove sa slikama osnovni je faktor u rastu popularnosti Interneta.4. on ima neke alate koji se lako koriste.

Ova lista se nalazi u delu Colors kartice Background koja se nalazi u prozoru Page Properties. Na dnu panoa Clip Art . FrontPage piše sav potreban VML kod u pozadini linija i oblika koje crtate. a da pri tome ne morate da poznajete VML. 443 . u polju Search otkucajte neku reč. a Clip Organizer će prikazati slike koje odgovaraju uslovu pretraživanja. čak i kada se krećete kroz stranu. programeri su bili u stanju da direktno crtaju linije i oblike korišćenjem matematičkih konverzija u HTML kodu. Njih možemo ubaciti ako sa linije menija izaberemo opciju Insert → Picture → Clip Art.4. u odeljku See also. Na mestima na kojima se slika ponavlja često dolazi do pojave linije koja jasno označava mesto gde se jedna slika završava. životinja. Ta linija često narušava izgled strane i može se izbeći ako sliku u pozadini zadate kao vodeni žig.4. Najbolje od svega je što FrontPage omogućava da crtate trodimenzionalne oblike sa brojnim prilagoñavanjima. a druga počinje. do crteža hrane. To nam omogućava polje Watermark koje se nalazi na kartici Background prozora Page Properties. simbola itd. 16. Uvedena je i podrška za slike i datoteke koje se automatski kreiraju i pamte. Posle toga kliknite dugme Search. Ove slike mogu da variraju od jednostavnih linija i strelica. i slika se kreće zajedno sa njom. slika u pozadini se ponavlja. postoji komanda Clip Organizer.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slike u pozadini kao vodeni žigovi Vodeni žig se od neke slike pravi tako da ne može da se mejna pozicija te slike. Pošto je VML deo HTML koda. FrontPage omogućava da crtate linije i oblike. Kada se strana pokreće. Umetanje boje pozadine Boja se umesto slike kao pozadine ubacuje pomoću padajuće liste Background u kojoj možemo izabrati boju koju želimo. Crtanje i upotreba multimedije Pojavom web tehnologije Vector Markup Language (VML). Ako želite da pretražite clip art slike. Osim ako je u pitanju neki obrazac koji se ponavlja u pozadini ili ako je slika zaista velika. Upotreba clip art sličica FrontPage nudi neke besplatne slike koje nazivamo clip art.

Slika 16-33 Background sound Za muziku u pozadini mogu se koristiti bilo koji zvučni formati. posetioci mogu da reše da ne čitaju informacije koje se nalaze na sajtu. Najviše se koriste Audio Interchange File Format (AIFF). Nedostaci upotrebe zvuka su: povećava se vreme učitavanja stane.Visoka poslovna škola strukovnih studija. nalazi se dugme Browse pomoću koga možete naći datoteku koju želite da ubacite. Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Upotreba videa Kako raste broj korisnika Interneta. Za zvuk u pozadini preporučuju se MIDI datoteke zbog manje veličine. Front page omogućava da na 444 . Upotreba zvuka Postavljanje zvuka na sajt može imati i svoje prednosti. Ako želite da podesite broj koliko puta muzika treba da se izvede. mada u većini slučajeva ovo treba pažljivo koristiti. neki zvuci se možda neće dobro reprodukovati na računaru posetilaca Ako želite da na svoj sajt postavite zvuk desnim tasterom miša izaberite prazan deo strane i izaberite komandu General. sve veći broj sajtova koristi video za privlačenje i informisanje posetilaca. Wave (WAV). deselektujte polje Forever u delu Background sound i u polju Loop koje se nalazi sa leve strane polja Forever unesite broj koji odreñuje koliko puta muzika treba da se ponavlja. Novi Sad Za crtanje se koristi paleta Drawing koju ćete prikazati ako izaberete View → Toolbars → Drawing. Po podrazumevanom podešavanju. Kratki zvučni zapisi mogu zabaviti posetioce. Razlika izmeñu zvuka u pozadini i regularnog zvuka je u tome što zvuk u pozadini nemožete da kontrolišete. ali i svoje mane. Na kartici General u oblasti označenoj kao „Background sound“. MPEG Audio Layer-3 (MP3) itd. FrontPage ostavlja muziku da svira sve dok posetioci ne napuste stranu.

Ovo polje odreñuje broj koliko puta će se prikazati video. Kao što se može podešavati broj reprodukovanja zvuka. a da ne morate da koristite neki drugi program. Ako želite da ubacite video stranu. Paleti Tables možete da pristupite ako izaberete View → Toolbars → Tables. kao što su boja i stil. To se radi u prozoru Picture Properties u delu pod nazivom “Repeat”. Pojava tabela u HTML-u dala je programerima više kontrole nad postavljanjem sadržaja na stranama. Polje Loop delay odreñuje broj milisekundi izmeñu ponavljanja videa. FrontPage omogućava da intenzivno koristite tabele. Takoñe postoji mogućnost da ureñujete i pojedine delove (ćelije) tabele. Po standardnom podešavanju . U tom delu postoji polje Loop. sa palete Standard izaberite Insert → Picture → Video. Kombinovanje teksta. Ako želite da promenite broj prikazivanja tako da se video prikazuje kada se iznadnjega postavi miš desnim tasterom miša kliknite video i iz pomoćnog menija izaberite Picture Properties. Paleta Tables omogućava da brzo i lako pristupite svim glavnim funkcijama vezanim za tabele. 445 . Iz prozora Picture Properties izaberite opciju On mouse over koja se nalazi u oblasti Start. tako se može podesiti i broj prikazivanja videa. slika i drugih objekata u istom redu bilo je vrlo teško izvesti. Možete da podesite koliko dugo video treba da se prikazuje. Slika 16-34 Prozor Picture Properties Upotreba tabela Problem sa kojim se većina web programera suočavala u ranijim verzijama HTML-a jesu teškoće u organizovanju sadržaja njihovih strana.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija stranama koristite video. a daje i punu kontrolu nad atributima tabela. video se prikazuje automatski kada se strana prikaže u pretraživaču i prikazuje se samo jednom.

5.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Svaki od frejmova sadrži dva dugmeta: Set Initial Page (otvara se prozor Insert Hyperlink u kome možete pronaći datoteku koju želite 446 . Slika 16-35 Page Templates Možete izabrati bilo kojih od šablona u kartici Frame Pages. Oni omogućavaju da u istom prozoru u istom trenutku vidite dve HTML strane ili više njih. Sa frejmovima. Na vrhu ovog prozora izaberite karticu Frame Pages. ono što vidite su strane koje se nalaze u tom skupu frejmova. Otvoriće se istoimeni prozor. dok preostali delovi ostaju nepromenjeni.i u prikazu Preview videti kako vaša strana može da izgleda. Novi Sad 16. učitava se samo deo strane.4. Kada pogledate sajt sa frejmovima. kada kliknete link. Tada će se sa desne strane prozora pojaviti pano Task. Kreiranje frejmova U FrontPageu otvorite novi dokument. Frejmove možete kreirati ako izaberete File → New → Page or Web. Nakon toga kliknite OK. Skup frejmova (frameset) jeste skup nekoliko HTML strana koje su u pretraživaču prikazane u istom trenutku. U njemu izaberite komandu za Page Templates. Ona sadrži samo HTML kod. ne vidite stranu skupa frejmova. Upotreba frejmova Frejmovi omogućavaju kreiranje linkova koji ažuriraju delove strane.

Vrednost možete da unesete u pikselima. Ako želite. U frejmovima. zajedno sa kratkim opisom njihovih funkcija: Name Ime koje FrontPage daje frejmu. u procentima ili možete da unesete relativnu vrednost. Možete da promenite ime. Slika 16-36 Formatiranje frejmova Sledi lista opcija koje postoje u prozoru Frame Properties.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija da postavite u frejm) i New Page (prikazuju se frejmovi sa belom pozadinom). ali treba da znate to novo ime kaa pravite hiperlink. Na ovom mestu možete da podešavate širinu kolone frejmova. To se radi u prozoru Frame Properties do koga možemo doći ako desnim tasterom miša kliknemo u željeni frejm. Formatiranje frejmova FrontPage omogućava modifikaciju karakteristika frejmova. možete da obrišete ili spojite frejmove izborom opcije Frame / Split Frame ili Delete Frame iz menija. kolona je vertikalni frejm koji ide do dna strane. Column width Frejmovi mogu da sadrže kolone. Relativna vrednost je broj koji menja 447 . od podešavanja granica do podešavanja margina. Initial page Ime datoteke koju trenutno gledate. Height U ovom polju možete da otkucate broj koji odreñuje koliko frejm treba da bude visok.

ipak svaka od njih može posebno da se ureñuje. Show scrollbars U ovom meniju možete da odlučite da li želite ili neželite da se prikazuju klizači. a takoñe možete da definišete da li želite da kreirate novu stranu ili da podesite inicijalnu stranu. ova vrednost bi trebalo da bude podešena na Never. tabele i možete da radite na njima sve drugo što možete i na običnoj HTML strani. Generalno. Width To je horizontalno rastojanje koje odvaja sadržaj frejma od granice HTML strane. Na te strane možete da dodajete tekst. podelite ili izbrišete neki frejm. Tada će izabrani frejm biti obrisan. Novi Sad veličinu frejma u relaciji sa drugim frejmovima koji se trenutno nalaze u skupu frejmova. Ako želite da sami definišete poruku koja se kliknite komandu No Frames na dnu prozora. Za frejmove koji imaju dosta sadržaja trebalo bi da se koristi ili Needed ili Always. Height To je vertiklno rastojanje koje odvaja informacije u frejmu od granica HTML strane. Ne podržavaju svi pretraživači upotrebu frejmova. Izaberite frejm koji cželite da bude obrisan.Visoka poslovna škola strukovnih studija. izaberite željeni frejm. može da se desi da se poremeti opšti izgled sajta. Procedura za brisanje frejma slična je proceduri za deobu frejmova. posetioci mogu da menjaju veličinu svakog frejma. Posle toga izaberite Frames → Delete Frame. Deoba i brisanje frejmova Ponekad će te poželeti da. Ako koristite frejmove. Ako želite da podelite frejm na dva nivoa. Preporučuje se da ovo polje ne bude potvrñeno. Resizable in browser Kada je ovo polje potvrñeno. U prozoru Split Frame koji se otvara. koji mogu da sadrže malo informacija. ubacujete slike. za gornje frejmove. možete da izaberete da li frejm treba da se deli u kolone ili redove. a zatim izaberite Frames → Split frame. a posetilac koristi pretraživač koji ih ne njemu će e prikazati poruka da ta strana ne može da se pretraživaču. prikaže u prikazuje. . posle kreiranja frejmova. tako što će te ga kliknuti levim tasterom miša. Ureñivanje strana sa frejmovima Iako se strane koje se nalaze u frejmu prikazuju u FrontPageu u istom tranutku. jer u slučaju da posetilac menja veličinu frejma. 448 na sajtu podržava.

najviše se koriste liste.6. Iako tabele omogućavaju da lakše 449 . 16. ta oblast će biti obojena plavom bojom. Inline frejmovi Inline frejmovi su kao i obični frejmovi. osim što se mogu postaviti bilo gde na web sajtu. Njih možemo da kreiramo ako izaberemo Insert → Inline Frame sa linije menija. Ovo je dato u oblasti Current frames.4. Liste su važan element za privlačenje pažnje posetilaca.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Povezivanje frejmova hiperlinkom Najbolji deo u korišćenju frejmova je to što delovi strane mogu da ostanu statički dok se ostali delovi menjaju. Kada izaberete željeni frejm. Kreiranje lista Za prikazivanje informacija na organizovan način. U prozoru Edit Hyperlink koji se otvara otkucajte ime datoteke sa kojom želite da se povežete. inline frejmovi zauzimaju vrlo malo prostora – čak mogu da se postave u tabele. sa odreñenom strukturom. Za razliku od običnih frejmova koji zauzimaju ceo red ili celu kolonu na ekranu. Ako želite da dodate hiperlink za neki frejm izaberite željene reči i kliknite ikonu Insert Hyperlink na paleti Standard. Otvoriće se prozor Target Frame. Slika 16-37 Target Frame U prozoru Target Frame videćete grafičku prezentaciju trenutnog skupa frejmova. a zatim kliknite dugme Target Frame. a u polju Target setting pojaviće se ime tog frejma.

a podrazumevana boja aktivnog linka je crvena.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Naslov možemo dodati ako desnim tasterom miša kliknemo u dokument i iz pomoćnog menija izaberemo komandu Page Properties. Decrease Indent (Smanjuje se uvlačenje liste). Ovaj prozor 450 . ali se tu ne može promeniti boja za aktivan hiperlink i onaj okji je već posećen. Bullets (Kreira se lista sa oznakama). Ovo može da se uradi preko menija za podešavanje fontova na paleti Formatting. Dodavanje naslova Naslov neke strane jeste tekst koji se prikazuje na vrhu prozora pretraživača.4. ali postoje i osobine koje se mogu i promeniti. liste su korisne za isticanje manjih delova informacija. koristi se podrazumevana boja (plava). u polju Title možemo otkucati naslov. Novi Sad organizujete informacije.7. Increase Indent (Povećeva se uvlačenje liste). Većina web sajtova koji se posećuju na Internetu ima naslove koji omogućavaju da se brzo shvati na šta se sajt odnosi. U prozoru Page Properties. Modifikacija i postavljanje preko mreže Kada se u FrontPageu kreira nova HTML strana. U njemu možete da kreirate tri tipa liste: ureñene liste. liste koje mogu da se zatvaraju. Postoji mogućnost podešavanja boje hiperlinka. Ikone koje se koriste za rad sa listama nalaze se na paleti Formatting. liste sa oznakama. odnosno one prate neki obrazac. pri čemu se koriste brojevi ili slova. To su ikone: Numbering (kreira se lista u kojoj su stavke označene brojevima). slogan itd. Podrazumevana boja linka koji je već upotrebljen je purpurna. Ureñene liste su organizovane na hijerarhijski način. Podešavanje boje hiperlinka Kada se dodaje hiperlink na neki tekst. postoje izvesne karakteristike koje se dodaju automatski. 16. FrontPage omogućava da lako kreirate i formatirate liste. Boja linka se menja uz pomoć prozora Page Properties. Naslov obično sadrži ime sajta.

taj sajt mora da ima postavljene datoteke na web server. Visited Hyperlink (podešava se boja hiperlinka koji je već iskorišćen) i Active Hyperlink (Podešava se boja hiperlinka koji je već izabran ili aktivan). Adresa web servera je ime domena ili jedinstvena adresa domaćina. Pošto su sve datoteke prebačene na novu lokaciju pojaviće se prozor sa potvrdom. Prikazaće se linija progresa na kojoj se može pratit napredak prebacivanja. 451 . Klikom na dugme Publish završava se prebacivanje datoteka. U ovom prozoru se nalaze sve datoteke koje sadrži FrontPage Web. Postavljanje sajta na web server Sajt možemo postaviti na web server ako otvorimo FrontPage Web. Web server je računar koji je povezan sa Internetom. Publikovanje sajta Da bi ljudi širom sveta mogli da posete sajt.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija sadrži karticu Background u kojoj se nalaze tri padajuća menija sa bojama: Hyperlink (podešava se boja hiperlinka na strani). Web domaćin (host) jeste preduzeće ili pojedinac kome se plaća da održava web server. Web host ne mora da bude lociran negde blizu. zbog provere dozvole rada na web serveru. U polje Enter publish destination unosi se adresa web servera. a koje treba da se publikuju. Većina ažuriranja se može uraditi preko Interneta. Tada će se otvoriti prozor Publish Destination. otvoriće se prozor Publish Web.Publish Zatim će se zatražiti da se unese korisničko ime i lozinka u polje Enter Network Password. Kada se korisničko ime i lozinka prihvate. Slika 16-38 Postavljanje sajta na Server . a potom izaberemo File → Publish Web. tako da server može da bude lociran bilo gde.

Use source file timestamps to determine changes since last publish Ako je ova opcija izabrana. vreme pristupa i ostale informacije čuvaju se u datoteci.Visoka poslovna škola strukovnih studija. U tom prozoru se nalazi kartica Publish u kojoj se nalaze opcije vezane za promenu opcija publikovanja. Determine changes by comparing source and destination webs Ako je ova opcija potvrñena. Overwriting pages already on destination Kada je ova opcija potvrñena. Lag changes during publish Kada se menjaju datoteke i direktorijumi ili se postavljaju na server. 452 . Ovo vreme se menja svaki put kada se datoteka menja. All Pages. onda ta datoteka ne treba da se ažurira. bez obzira na to da li su menjane od poslednjeg publikovanja ili ne. hiperlink datotekama itd. otvara se prikaz All Files u kome su prikazane datoteke koje se trenutno nalaze u FrontPage Webu. prebacuju se sve datoteke. Ako izaberemo stavku All files. proces može potrajati nekoliko sekundi ili nekoliko minuta. U zavisnosti od toga koliko datoteka ima na serveru. Upotreba prikaza Reports FrontPage ima nekoliko načina da pomogne u upravljanju i održavanju sajta. Novi Sad Promena opcija publikovanja U prozoru Publish Web nalazi se dugme Options koje aktivira prozor Options. trebamo izabrati View → Reports → Site Summary ili izabrati paletu Reporting izborom komande View → Toolbars → Reporting. Ako želimo pristupiti izveštaju za svoj sajt. Ovo polje se odnosi na uključivanje i isključivanje zapisivanja informacija kada se datoteka publikuje. proveravaju se promene na osnovu vremena kada je računar zapisivao datoteku. uporeñuju se datoteke na disku i na serveru. korisničko ime. onda će se publikovati samo one strane sa diska koje su promenjene do poslednjeg publikovanja. onda se datoteka prebacuje. Ako je vreme različito. U narednoj listi su opisane opcije koje se nalaze u kartici Publish prozora Options: Changed pages only Ako je ova opcija potvrñena. Prikaz Reports nudi važne informacije u vezi sa upotrebom prostora. Ako je to vreme na disku isto kao vreme na serveru.

te adrese se prikazuju u prikazu Unverified Hyperlinks. Kada FrontPage ne može da prepozna hiperlink. i one verovatno samo nepotrebno zauzimaju prostor na disku Prikaz Slow Pages prikazuje detaljnu listu strana i datoteka koje se duže prebacuju. FrontPage često automatski menja hiperlinkove tako da se ažurira lokacija na koju on vodi. FrontPage prepoznaje hiperlinkove preko hiperlinkova koji se nalaze na strani.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Prikaz Unlinked Files vrlo je sličan prikazu All Files. To mogu biti linkovi na slike koje više ne postoje. Prikaz Internal Hyperlinks daje informacije o hiperlinkovima koji vode na datoteke koje se nalaze u FrontPage Webu.8K. skriptove koji više ne rade. FrontPage ne koristi datoteke koje se prikazuju u ovom prikazu. Prikaz Older Files je koristan da bi se videlo da li treba da se ažuriraju ili modifikuju neke informacije. ili strane na kojima su potrebne dodatne informacije da bi hiperlink mogao da radi. osim što se u njemu prikazuju samo one datoteke koje nisu povezane linkom sa drugim stranama. kao i lokacije na kojima se nalaze datoteke sa hiperlinkovima. animacije i sve drugo što treba da se prebaci radi prikazivanja na strani Datoteke se u FrontPageu smatzraju starim ako su kreirane i nisu menjane više od 72 dana. Vreme prebacivanja ne samo da se odnosi na aktuelnu HTML stranu. Ovo se dešava kada hiperlink vodi na strane koje se dinamiči kreiraju. već se odnosi i na datoteke za podršku. Prikaz Recently Added Files obezbeñuje Centralnu lokaciju sa koje se mogu videti sve datoteke koje su u skorije vreme ubačene na FrontPage Web. strane koje se ne neleze na sajtu. Prikaz External Hyperlinks daje informacije o hiperlinkovima koji vode na datoteke koje su izvan FronPage Weba.Ovde su prikazane datoteke koje su kreirane u poslednjih 30 dana. U prikazu Hyperlinks su dati svi hiperlinkovi koji trenutno postoje na webu. zvuk. Prekinuti hiperlinkovi (Broken Hyperlinks) su hiperlinkovi za koje je FrontPage utvrdio da vode na strane koje više ne postoje. Ponekad se dešava da se doda hiperlink na datoteke ili objekte koje FrontPage ne može da prepozna. na druge HTML strane itd. kao što su slike. 453 . Ovi podaci se odose na standardnu vezu od 28.

U prikazu Uncompleted Tasks može se proveriti da li je zadatak koji je nekome dodeljen završen ili nije. Ubacuje se forma sa listom. 16. Može se podesiti raspored polja na formi.8. stilovi fonta.. zapisane u datoteci. 454 . tipovi podataka itd. dugmad itd. koji prikupljaju i šalju informacije. Informacije koje se šalju preko forme mogu biti poslate preko elektronske pošte. On je koristan prilikom kreiranja elemenata za navigaciju. U prikazu Unused Themes postoji mogućnost brisanja tema koje se ne koriste. kao što su polja za pšotvrdu. Upotreba formi Forme omogućavaju posetiocu web sajta da sa Vama komunicira direktno preko pretraživača. Sve opcije za upotrebu formi koje ima FrontPage nalaze se u podmeniju Form.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Upotreba prikaza Navigation Ovaj alat se može koristiti prilikom planiranja i organizovanja strane. kao što su linije linkova i slično. U FrontPageu postoji mogućnost dodeljivanja poslova nekim osobama. boje. Ikona Ime Form List Form Funkcija Ubacuje se forma. Forma je oblast strane na kojoj su sakupljeni elementi forme. stavljene u bazu podataka itd. Forme mogu da se podešavaju.4. FrontPage koristi HTML za prosleñivanje informacija sa forme. Novi Sad U prikazu Component Errors daju se informacije o stranama sa greškama u odnosu na komponente FrontPagea. Teme predstavljaju skup unapred definisanih boja i stilova koji se mogu koristiti za poboljšanje izgleda web strana. Ovom podmeniju možete da pristupite ako izaberete Insert → Form. zajedno sa njihovim imenima i funkcijom. Ovaj timski rad je vrlo koristan kada postoji mnogo promena i ažuriranja. Ove informacije se šalju na zadatu lokaciju. U narednoj tabeli data je lista ikona koje postoje u ovom podmeniju. Komponente FrontPagea su mali programi koji automatizuju dosadne poslove koji postoje na sajtu.

Metod za grupisanje elemenata na formi. CGI itd.9. Kreira se polje za potvrdu.4. Form Properties Tabela 16-39 Ikone podmenija Form 16. a da pri tome ne mora da se piše nikakav kod. tzv. dinamički HTML (DHTML). kreirati lebdeća (hover) dugmad. Ubacuje se polje za unos teksta. kao što su tekst. U FrontPageu se mogu animirati elementi strane. Sa razvojem HTML-a pojavio se i podskup HTML-a. Jedan od važnih elemenata DHTML-a bila je podrška za animaciju različitih elemenata na strani. 455 . tabele i dugmad. Animacija sajta Kada se pojavio HTML (Hipertext Markup Language). Njoj možemo pristupiti ako izaberemo View → Toolbars → DHTML Effects. Najbolje od svega je što se pomoću miša može prikazati cela animacija. kao što su JavaScript. Menjaju se osobine forme. dodavati prelazi strana. Dugme se zamenjuje slikom. Za animaciju u FrontPageu koristi se paleta DHTML Effetcts. Padajuća lista. tranzicija itd. Kreira se radio-dugme. Obezbeñuje se metod da posetioci mogu da Vam pošalju datoteke.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija List Field Textbox Text Area File Upload Checkbox Option Button Group Box Drop-Down Box Push Button Advanced Button Picture Label Ubacuje se lista. Definiše se oznaka koja može da se koristi za pristup formi preko HTML-a ili nekih drugih web tehnologija. kreirati efekat marquee itd. Formatira se dugme. Ubacuje se polje za unos teksta sa klizačima. bilo je vrlo malo jezičkih struktura koje su podržavale specijalne efekte kao što su animacuja. Kreira se dugme.

za brojanje poseta.Visoka poslovna škola strukovnih studija. pretraživači itd. Novi Sad Upotrebom palete DHTML Effects i izborom komande Insert → Web Component omogućava se animiranje objekata prilikom učitavanja strane. kada korisnik pomera pokazivač miša iznad ovakvog dugmeta. Tada će se otvoriti prozor Web Component. kreiranje lebdeće dugmadi (ovo su mali Java apleti koje kreira FrontPage. Kreira se foto-galerija sa nekoliko šablona. formatiranje teksta prilikom animacije. Posetiocima se pruža mogućnost da pretražuju sajt. Kreira se lista sa korisnim informacijama. Ugrañuju se dijagrami ili radni listovi. U narednoj tabeli data je lista svih ikona koje postoje u ovom prozoru.10. Prati se broj poseta na sajtu. Ikona Ime komponente Dynamic Effects Web Search Spreadsheets and Charts Hit Counter Photo Gallery Included Content Link Bars Table of Contents Top 10 List Funkcija Dodaje se lebdeće dugme. Ove komponente mogu pomoći za kreiranje forma za pretraživanje. pušta neki zvuk ili čak pokazuje neku sliku). domeni. Ubacuje se i prilagoñava sadržaj sa drugih strana. kreiranje prelaza strana (to su kratke animacije koje prate prelaz sa jedne strane na drugu). animacija objekata kao odgovor na pokazivač miša. 456 . kao što su posećene strane. Web komponentama FrontPagea pristupa se preko menija izborom Insert → Web Component. efekat marquee ili baner.4. Kreira se tabela sa sadržajem. zajedno sa njihovim imenima i funkcijama. definisanje efekta marquee (tekst se kreće u jednom ili oba smera po horizontali). ono menja boju. linija za navigaciju itd. Upotreba Web komponenata FrontPage-a Upotreba FrontPageovog skupa softverskih alata koji se nazivaju web komponentama se vrši da bi sajt bio interaktivan. 16. Kreiraju se linkovi za navigaciju koji su prilagoñeni sajtu.

11. Slika 16-41 Themes U prozoru Themes postoje brojne opcije koje se mogu iskoristiti za podešavanje teme. Posetiocima se pruža mapa za Expediu. Upotreba tema i šablona TemeTeme FrontPagea su skup stilova koji se mogu koristiti radi oživljavanja web sajta. Java apleti. Daje se lista koja se automatski ažurira preko informacija sa MSNBC-a.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija bCentral Web Components Expedia Components MSN Components Promoviše se sajt na Microsoftovom sajtu bCentral. Omogućava se posetiocima da pretražuju Web i primaju povratne informacije direktno sa Microsoft Network mreže (MSN). Sledi lista sa kratkim opisom svake opcije koja postoji u ovom prozoru: 457 . Active X kontrole itd.4. FrontPage Web komponente MSNBC Components Advanced Controls Tabela 16-40 16. One omogućavaju da i oni koji nisu umetnički nastrojeni za kratko vreme kreiraju sjajan sajt. Teme se mogu primeniti na web strani ako se izabere Format → Theme. Tada se otvara prozor Themes. Dodaju se ili menjaju HTML.

Novi Sad All pages Tekuća tema se primenjuje na sve strane iz FrontPage Weba. Tema jednostavno predstavlja skup boja. Active graphics Omogućavaju se mali efekti animacije kao što je okretanje slike.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Ako ovo polje nije potvrñeno. Klikom na ovo dugme pojaviće se dugme Colors pomoću koga dolazimo do prozora Modify Theme. Slika 16-42 Modifikacija tema 458 . koriste se življe. koji se primenjuju na boje i grafičku šemu teme. jasnije boje. Background picture Na tekuću temu se primenjuje slika u pozadini. primećuju se izvesne promene na temi. Vivid colors Umesto boja teme. pošto su teme urañene pomoću ovih stilova. Modifikacija elemenata teme FrontPage ima različite unapred podešene teme. grafike i teksta. koji se mogu menjati vrlo lako u nekoliko koraka. Selected Page(s) Tekuća tema se primenjuje na sve strane koje su otvorene ili izabrane u FrontPageu. Apply using CSS Omogućava se upotreba kaskadnih stilova (CSS). Modifikacija boja U prozoru Themes postoji dugme Modify.

Modifikacija grafike U okviru tema. Svaki element koji u temi koristi grafiku nalazi se u toj listi i pomoću nje može da se ureñuje. može se menjati i tekst. na stranu se postavljaju različite slike i mali grafički elementi. poslati komentari i odgovori prikazuju se na jedn organizovan način. tekst banera itd. Stavke kojima su označene liste takoñe su mali grafički elementi. Za razliku od knjige utisaka. Klikom na dugme modifaj pojaviće se i treće dugme. Klikom na ovo dugme dolazi se do prozora Modify Theme. To su. naslovi. Na vrhu prozora Modify Theme nalazi se padajuća lista. one se prikazuju na odgovarajućoj strani.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Kartica Color Schemes služi za podešavanje boja u tekućoj temi. Kada se na baner primeni tema. Klikom na ovaj šablon i dugme OK kreira se knjiga utisaka. na primer. koji omogućava promenu karakteristika teksta. Modifikacija teksta Kao što se mogu menjati boje i grafika teme. takoñe se koristi grafika. Otvoriće se pano New Page or Web u kome se nalazi komanda Page Templates. Klikom na ovu komandu otvoriće se prozor Page Temlates u kome se nalazi šablon Guest Book. kao što je podešavanje forme za pretraživanje. Pitanja i komentari posetilaca će se prikazati svakome ko poseti sajt i želi da ih vidi. Kartica Custom omogućava da se umesto boje cele teme menja samo boja pojedinih elemenata. Mogu se obavljati i komplikovani zadaci. Kniga utisaka Knjiga utisaka omogućava posetiocima da na web sajtu ostave svoje komentare. Da bi se kreirala knjiga utisaka treba iz menija izabrati File → New → New Page or Web. Text. Najbolje od svega je što FrontPage olakšava kreiranje i održavanje weba za diskusiju. Kada se ostave informacije u knjizi utisaka. Kartica Color Wheel omogućava korišćenje točka boja. Klikom na dugme Modify takoñe se pojavljuje i dugme Graphic. Komponenta Discussion Web Komponenta Discussion Web (web za diskusiju) vrlo je slična ploči za poruke jer omogućava da šaljete poruke i primate odgovore na njih. tekst. 459 .

Postoje brojni plug-inovi koji se mogu preuzeti besplatno ili uz izvesnu sumu novca. klikom na dugme Finish. Macromedia Flash i Shockwave player itd. modifikacija boja celularnih telefona itd. FrontPage ne može direktno da ih ureñuje. ActiveX kontrole i Java apleti Web sajtovi su danas mnogo interaktivniji nego ranije. FrontPage ima čarobnjaka za kreiranje weba za dikusiju. ActiveX kontrole i Java apleti.4. klikom na dugme Finish prikazaće se prozor Plug-in Properties. FrontPage kreira web za diskusiju na osnovu izabranih opcija. 16. kreiranje automatskog sadržaja itd. Iako HTML i web programski jezici mogu da pruže neke osnovne funkcije za multimediju i interaktivnost. RealPlayer. Tada će se otvoriti prvi prozor čarobnjaka. Plug-inovi Plug-in je softver koji prikazuje informacije na web strani. Nakon njihovog podešavanja. a u prozoru Web Site Templates šablon Discussion Web Wizard. često se upotrebljava za obavljanje poslova kao što su interakcija sa korisnikom. postoje tri tehnologije koje mogu dalje proširiti mogućnosti sajta.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Iako se može koristiti za prikazivanje informacija kao što je tekst. Novi Sad omogućavanje registracije korisnika. On može samo da menja HTML koji poziva plug-in i može da menja one osobine plug-ina koje je autor predvideo da mogu da se menjaju. Za razliku od prethodnih alata. Pošto su plug-inovi posebni delovi softvera. Do njega možemo doći ako u panou New Page or Web izaberemo komandu Web Site Templates.12. 460 . šetnja kroz galeriju virtuelne realnosti. Ako u prozoru Insert Web Component izaberemo Advanced Controls. a potom komandu Plug-in. To su plug-inovi. Plug-inovi. Popularni plug-inovi se odnose na Adobeov Acrobat Reader. Discussion Web Wizard nudi niz pitanja i opcija za kreiranje weba za diskusiju.

Ovo je slično vrednosti spacing kod ćelija u tabelama. on se ne vidi u pretraživaču.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Slika 16-43 Plug in Properties Sledi lista sa različitim poljima i komandama koje postoje u prozoru Plug-in Properties. Data Source Definiše se datoteka sa plug-inom koji se koristi. Tu je i kratak opis svake od opcija. Kada je sakriven. Alinment Definiše se poravnanje plug-ina. Border thickness Omogućava se definisanje debljine ivice oko plug-ina. Ovo polje možete da potvrdite ako prikazujete zvučne datoteke koje ne moraju da se vide. Vertical spacing Omogućava se unošenje vertikalnog rastojanja od nabližeg objekta koji se nalazi iznad i ispod plug-ina. Za 461 . Width Definiše se širina plug-ina u pikselima. Hide plug-in Omogućava se sakrivanje plug-ina. Message for browsers without plug-in support Tekst koji se prikazuje ako pretraživač ne podržava plug-inove. Height Definiše se visina plug-ina u pikselima. Ovo je slično vrednosti spacing kod ćelija u tabelama. ActiveX ActiveX je tehnologija koju je pokrenuo Microsoft i koja se može dodati na web strane da bi se poboljšale mogućnosti HTML-a. Ovo je slično poravnanju teksta. Može se zadati i URL adresa te datoteke. Horizontal spacing Omogućava se podešavanje horizontalnog rastojanja izmeñu plug-ina i najbližeg objekta.

Pošto su ActiveX kontrole meñusobno različite. ActiveX objekti (zovemo ih kontrolama) omogućavaju programerima da ujedine programiranje u Windowsu sa programiranjem na World Wide Web. one ne mogu direktno da se ureñuju. a zatim kliknemo dugme Next. svaka ima svoje jedinstvene osobine. pa će prema tome u ovom prozoru biti manje ili više kartica. Dve kartice koje se javljaju za sve ActiveX kontrole su Object Tag i Parameters. Slika 16-44 Options Sledi lista polja i komandi koje postoje u kartici Object Tag. Ako u prozoru Insert Web Component izaberemo tip komponente Advanced Controls i iz liste Choose a control izaberemo opciju ActiveX Control. Iako ActiveX kontrola ne može direktno da se menja. . Mnoge ActiveX kontrole instalira Windows. Datoteke koje imaju ekstenziju . dok neke instaliraju programi nezavisnih proizvoñača. Pošto ActiveX kontrole nisu kreirane u FrontPageu.ocx su ActiveX kontrole.Visoka poslovna škola strukovnih studija. otvoriće se istoimeni prozor. Ako desnim tasterom miša kliknemo kontrolu i iz pomoćnog menija izaberemo opciju ActiveX Control Properties. zajedno sa kratkim opisom svake od opcija: Name 462 Definiše se ime ActiveX kontrole. prikazaće se lista ActiveX kontrola koje postoje na sistemu. Novi Sad razliku od plug-ina. može se menjati HTML koji se odnosi na nju.

Code Source Omogućava se dodavanje lokacije za ActiveX kontrolu. Kada posetioci nemaju tu kontrolu. Ovo je slično vrednosti spacing za ćelije u tabeli. Ova poruka može biti običan tekst ili HTML oznaka. Horizontal spacing Omogućava se definisanje horizontalnog rastojanja izmeñu kontrole i najbližeg objekta. pretraživači kao što je Internet Explorer vode korisnika do lokacije koja je ovde zadata. Vertical spacing Omogućava se podešavanje vertikalnog rastojanja izmeñu kontrole i objekta koji je iznad i ispod nje. jer oni ne mogu da promene bilo koju vrednost koja se odnosi na softver ili hardver računara. Programeri uvek za komplikovane stvari smišljaju interesantne fraze. i njegov sigurnosni mehanizam sprečava da Java program ošteti računar korisnika. Width Omogućava se unošenje vrednosti za širinu ActiveX kontrole. Kada se izvršava Java program. Java apleti Vrlo popularan programski jezik za kreiranje programskog sadržaja preko Interneta jeste Java. Java programi za svoj rad ne koriste procesor korisnika ili sistemske vrednosti.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Alignment Definiše se poravnanje ActiveX kontrole. Virtuelni prostor je poznat po imenu virtuelna mašina i svaki računar na kome postoji virtuelna mašina može da izvršava male Java programe. on na računaru kreira virtuelni prostor u kome se program izvršava. pa se tako ograničenja koja postoje za Java aplete nazivaju . tako da može da se preuzme i instalira ta kontrola.Ovo se tako naziva jer aplet ne može da ide dalje od 463 . aplete. Za razliku od plug-inova i ActiveXb kontrola.. Ovo je slično vrednosti spacing za ćelije u tabeli. Height Omogućava se unošenje vrednosti za visinu kontrole. tzv. Border thickness Omogućava se unos vrednosti za debljinu ivice. Ivica će uokviriti kontrolu. Java programi su manja opasnost po sigurnost računara u odnosu na plug-inove i ActiveX kontrole. Ovo je slično poravnanju teksta ili sadržaja ćelije. Kreirala ge je firma Sun Microsystems i on je popularan iz dva razloga: može da radi na bilo kom računaru na kome postoji Java virtuelna mašina. Java programi su vrlo restriktivni u tome šta može i šta ne može da se radi na računaru. HTML Omogućava se pisanje poruke za posetioce čiji pretraživači ne podržavaju ActiveX.Java sandbox” (Java ograde).

virtuelna mašina. Ako se npr. U prozoru Insert Web Component.class. Novi Sad ograničenja koja mu postavlja virtuelna ograda. Applet source Omogućava se unos imena Java apleta. Applet Parameters Omogućava se dodavnje. Message for browsers without Java support Omogućava se unos poruka koje će se prikazati korisnicima čiji pretraživači ne podržavaju Java tehnologiju. Pošto Java aplet ne može da izñe izvan tog prostora. u stvari. Nije potrebno korišćenje http:// radi prikazivanja putanje Java apleta.classes”. zajedno sa kratkim opisom svakog od njih. Java aplet nalazi u direktorijumu . iz liste sa tipovima komponenata. a zatim sa desne strane prozora opciju Java Applet Properties. Slika 16-45 Java Applet Properties Sledi lista polja koja postoje u prozoru Java Applet Properties. Ubacivanje Java apleta je isto tako jednostavno kao i ubacivanje ActiveX kontrola ili plug-inova. Otvoriće se prozor Java Applet Properties.Visoka poslovna škola strukovnih studija. a ne cele putanje. menjanje i brisanje podešavanja Java apleta.Parametri Java Apleta definišu šta aplet treba da radi. koje datoteke treba da 464 . Taj ograñeni prostor je.. trebamo izabrati Advanced Controls. Applet base URL Omogućava se dodavanje URL na datoteku apleta. to znači da Java aplet ne može da ošteti sistem. onda je potreban unos samo putanje /classes. Većina Java apleta završava se ekstenzijom .

u zavisnosti od njegove namene. ubacivanje slika. U prikazu HTML postoje delovi koda koji su obojeni različitim bojama da bi se lakše pratili. Parametri Java apleta mogu biti različiti. Vertical spacing Omogućava se podešavanje vertikalnog rastojanja izmeñu apleta i najbližeg objekta iznad i ispod plug-ina. Height Definiše se vertikalna veličina apleta. 16. CSS omogućava da se unapred definiše odreñeni broj stilova i da se konzistentno primenjuju na ceo sajt.) dobija svoju HTML pozadinu. Primena različitih boja za različite elemente koda olakšava čitanje HTML koda i omogućava lakše pronalaženje grešaka. a da se ne pogleda u web pretraživaču. podela frejmova. HTML se pisao u editorima teksta kao što je Notepad. Horizontal spacing Omogućava se podešavanje horizontalnog rastojanja izmeñu Java apleta i najbližeg objekta. ipak postoje ljudi koji FrontPage koriste isključivo zbog njegovih osobina vezanih za HTML.4. Width Definiše se horizontalna veličina apleta. Programski jezici za Web HTML u FrontPageu Prilikom kreiranja web strana. Raznolikost stilova i formatiranje koje podržava CSS – kao što su podešavanje veličine teksta. FrontPage intenzivno koristi HTML. boja 465 . Iako se HTML ne upotrebljava direktno. Pre pojave alata kao što je FrontPage. Kaskadni stilovi CSS je jezik koji se koristi za formatiranje stilova na web strani. ipak svaka akcija koja se preduzima u FrontPageu (kao umetanje teksta. Pojava FrontPagea promenila je način pisanja i testiranja HTML koda. Ovaj kod nije mogao da se testira. Alignment Podešava se poravnanje Java apleta na web strani. ubacivanje boje u pozadinu itd. Iako mnogi ljudi koji koriste FrontPage izbegavaju da nauče HTML.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija prikazuje itd. Dok HTML omogućava formatiranje stilova na web Vašem web sajtu.13.

– nadmašuju jednostavno formatiranje stilova koje postoji u HTML-u. Umesto da se svaki element formatira pojedinačno. Microsoft Exelu. Integracija Microsoft Office-a u sajt Premda FrontPage u osnovi koristi HTML i jezike koji se na njemu zasnivaju. Poboljšavaju se elementi teksta kao što su stilovi fonta. Lotusu 1-2-3. celu web stranu itd. Datoteke koje su pisane u Microsoft Wordu. a da u isto vreme sačuva originalni format. Postoje dve varijante Css jezika: Css Level 1 (CSS) Koristi se za formatiranje teksta. mogu se konvertovati u HTML i postaviti na sajt korišćenjem FrontPagea. Novi Sad ivica. Pošato FrontPage pripada Microsoft Officeu. Osnovna prednost CSS-a jeste mogućnost da se kreira stil i konzistentno se primeni na ceo sajt. Umesto da se ponovo primenjuju CSS stilovi na svaki deo teksta.14.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Corel WordPerfectu itd. on mnogo lakše sarañuje sa aplikacijama iz ovog paketa nego sa nekim drugim. CSS Level 2 (CSS2) Koristi se za precizno merenje i postavljanje objekata na ekranu. Jedna od lepih osobina FrontPagea odnosi se na mogućnost da ubacuje sadržaj iz drugih programa. formata pasusa itd. boje i formatiranje pasusa. 16. CSS omogućava da se odjednom formatira nekoliko elemenata. na delove tabele. Sadržaj se može ubaciti na dva načina: postavljanjem sadržaja sa Windows Clipoboarda. on podržava i mnoge tehnologije koje imaju malo sličnosti sa HTML-om. Jedna od prednosti korišćenja CSS-a jeste u tome što CSS stilovi koji se primenjuju na objekte mogu globalno da se menjaju u celom dokumentu. umetanjem sadržaja. Oni se mogu primeniti samo na jedan red teksta. kao što su Word i Exel. jednostavno se promeni sam stil i on će zameniti stil fonta u celom tekstu koji je napisan tim stilom. 466 .4. CSS stilovi ipak ne moraju da budu prmenjeni na ceo sajt.

sadržaj koji se ubacuje na ovaj način gubi svoj originalni format. on može da ubacuje sadržaj i iz drugih programa. Na taj način će se uFrontPageu prikazati sadržaj Wordovog dokumenta. a potom pritisnemo CTRL+C da bismo iskopirali. Slika 16-46 Formati datoteka za unos U ovoj padajućoj listi prikazani su različiti formati.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Postavljanje sadržaja iz Worda Najlakši način da se sadržaj iz Wordovog dokumenta ubaci u FrontPage. a zatim kliknemo padajuću listu Files of type. Kada se u FrontPage ubacuje sadržaj. Tada se otvara prozor Select File u kome možemo naći željenu datoteku i kliknuti Open. Iako FrontPage pripada porodici programa iz Officea. Ovaj program prebacuje format koji se koristio u tom programu u HTML koji može da se pročita u FrontPageu. Ako u FrontPageu pritisnemo CTRL+V postavićemo sadržaj iz Worda u FrontPage. jeste da se iskopira i postavi. U narednoj tabeli dati su svi formati koje podržava FrontPage. 467 . kao što su WordPerfect. s tim što će se boje i stilovi teksta razlikovati od originalne datoteke. Za razliku od kopiranja i postavljanja sadržaja iz drugih aplikacija. Lotus 1-2-3 itd. Dokument se u FrontPage unosi ako izaberemo Insert → File. koristi se specijalan program za konverziju datoteke. ako izaberemo Insert → File. To se može uraditi ako u Wordu pritisnemo CTRL+A da bismo označili ceo tekst zajedno sa slikama i tabelama. Alternativa kopiranju sadržaja jeste umetanje celog dokumenta u FrontPage. Formate iz kojih FrontPage može da preuzima sadržaj možemo videti.

DOC . . .x for Macintosh Ekstenzija . Otvoriće se prozor Select File. . . .RTF . Radni list iz Excela možemo ubaciti ako izaberemo Insert → File.WPS . Da bi se sačuvao originalni format radnog lista iz Excela.XLW .x for Windows Works 4.DOC .WPT . Ovo se radi na isti način kao i kopiranje i postavljanje informacija iz Worda.x WordPerfect 5.DOC .HTM. Kada se umeće radni list iz Excela. .0/95 for Windows & Macintosh Word 4.ASP . Tada treba izabrati Excelovu datoteku chart i kliknuti dugme Open Umetanje Excelovih datoteka u FrontPage ne dovodi uvek do željenih rezultata. . 468 .TXT .WRI .Visoka poslovna škola strukovnih studija.HTX . .HTX.HTML.1 for Macintosh Word 2.0/95 for Windows & Macintosh Windows Write Word 5. trebaju se kopirati i postaviti informacije iz odgovarajuće Excelove datoteke.WK1.MCW Tabela 16-47 Formati datoteka koji su podržani u FrontPage-u Umetanje radnog lista iz Excela Umetanje podataka iz Excelovog radnog lista odvija se na isti način kao i umetanje dokumenta iz Worda. može se desiti da informacije postanu nečitljive.DOC .WK4 .HTML .DOC .WPS .WPS.WK3.0 for Windows WordPerfect 6. .WPD.0 – 5.HTM. .XLS.DOC .MCW .x Works 2000 HTML Document Word 6. Novi Sad Format datoteke HTML Files Preprocessed HTML Rich Text Format Text Files Hypertext Templates Any Text (Recover text from Any File) Word (Asian Versions) Word 97-2002 Lotus 1-2-3 Mirosoft Excel Worksheet Word 6.HTT Bilo koja datoteka koja sadrži tekst.

Slika 16-48 Commands and Options FrontPage je prilagodljiv program koji omogućava da se koriste podaci iz drugih aplikacija. U mom radu je prva strana samo uvod u pravu prvu stranu (Home Page) koja nosi naziv Internet. Strukturalni prikaz Web strane Prva strana koja se kreira u Front Pageu dobija naziv index. Najbolje od svega je što datotekama može da pristupi svako ko ima web pretraživač. Sadržaj se u komponentu Office Spreadsheet ubacuje.15.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija Umetanje podataka u komponentu Office Spreadsheet Komponenta Office Spreadsheet omogućava da se u okviru web pretraživača koriste Excelovi dokumenti. ako izaberemo radni list i kliknemo komandu Commands and Options. U polju Data tipe bira tip datoteke. Gornji frejm obično služi za ispisivanje naslova. Radi se na sličan način kao što se radi i u samom Excelu. a u polje URL se unosi ime datoteke. Tada će se otvoriti prozor Commands and Options u kome treba kliknuti karticu Import. a tekst i ostali multimedijalan sadržaj se 469 . Ona se sastoji iz tri frejma. Mogućnost FrontPagea Da ubacuje sadržaj iz drugih aplikacija olakšava deobu datoteka. u desni frejm se po običaju stavljaju hiper linkovi. 16.4. Klikom Na dugme Import Now ubaciće se željeni sadržaj u komponentu Office Spreadsheet.htm.

Na slike u ovim prozorima su takoñe primenjene opcije sa palete DHTML Effects. O Internetu. Prozor Uvodna strana je vrlo sličan i ostalim prozorima do kojih se dolazi klikom na jedan od linkova u desnom frejmu. u gornjem frejmu nalazi se naslov (na koji je primenjen efekat iz palete DHTML Effects) i animacija koja nije napravljena u FrontPageu već je uvezena. To je urañeno pomoću opcije Bookmarks. a Loop (broj ponavljanja) je podešen na 1. ako u prozoru Insert Hyperlink kliknemo opciju Target Frame i u njoj podopciju New Window. u desnom frejmu nalaze se linkovi: Uvodna strana (uvek prikazuje glavnu stranu).sve ostale strane su povezane direktno sa home page-om sem strane Potraga koja se kreira u novom prozoru odakle gubi vezu sa glavnom stranicom. Na početku se nalaze linkovi podnaslova koji vode do njih. Slika 16-49 Navigation Stranu možemo kreirati u novom prozoru. Kada vas link dovede do tog podnaslova postoji još jedan link: Vrati se na početak. koji nas vraća na vrh strane. U Uvodnoj strani se nalazi video koji se ubacuje ako izaberemo Insert → Picture → Video. Video se ponavlja samo jednom. pošto nije izabrana opcija Forever. U glavnoj strani. Sigurnost i privatnost na Internetu.Visoka poslovna škola strukovnih studija. Intrnet trgovina – sigurnost pre svega i Pretraga. U prikazu View → Navigation lako se uočava struktura strane. Arhitektura Interneta. Novi Sad ispisuju u trećem frejmu. To je omogućeno u prikazu Navigation u kome sami 470 . U glavnoj strani. Kada jednom otvorite sve prozore uvek se možete vratiti na predhodni pomoću opcija Back i Forward koje se nalaze u pretraživaču.

. tranzicija itd. Teme pojednostavljaju dizajniranje sajta time što se omogućava da se primene unapred formatirani stilovi. Takoñe. a da pritom ne moraju korisnici imati predhodna znanja za HTML ili neki drugi web jezik. pomoću DHTML-a i drugih jezika. frejmovi i inline frejmovi donose programerima nove mogućnosti. Mogu se čak kreirati linkovi za kretanje napred i nazad uz pomoć opcije back and next links. FrontPage olakšava umetanje i ureñivanje slika. slika i drugih objekata u istom redu bilo je vrlo teško izvesti. tabele pružaju mnoge prednosti web programerima.Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija možete da rasporeñujete veze izmeñu strana. kao što su Java Script i Java. FrontPage je program koji ima brojne mogućnosti. Osnovni nedostatak HTML–a je što u njemu ne može u potpunosti da se ispolji kreativnost. FrontPage obavlja sav dosadni posao HTML-a umesto Vas. web komponente FrontPagea pojednostavljaju mnoge zadatke. mogu da se ožive i animiraju web sajtovi. Dok kreirate sajt i dok ga kasnije održavate. forme su sjajan način za primanje ulaznih i povratnih informacija od posetilaca sajta. 471 . liste su sjajan način za prikazivanje malih delova informacija. Problem sa kojim se takoñe većina programera suočavala u ranijim verzijama HTML-a jeste u organizovanju sadržaja njihovih strana. ActiveX i Java apleti su dobri da ožive sajt i dodaju mu interaktivnost i nove funkcije. Kombinovanje teksta. Pomoću FrontPage 2003 može se kreirati jednostavan ili složen sajt sa vrlo malo truda. alati za korišćenje multimedije predstavljaju sjajan način za oživljavanje sajta. Plug-inovi. kada se pojavio HTML bilo je vrlo malo jezičkih struktura koje su podržavale specijalne efekte kao što su animacija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->