P. 1
kibernetika

kibernetika

|Views: 485|Likes:
Published by Nenad Divjak

More info:

Published by: Nenad Divjak on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U NOVOM SADU UČITELJSKI FAKULTET U SOMBORU

Đorđe Nadrljanski Mila Nadrljanski

KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
UDŽBENIK

SOMBOR, septembar 2005.

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
Đorđe Nadrljanski Mila Nadrljanski

KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
Izdavač Učiteljski fakultet u Somboru Za izdavača Prof. dr Dragan Soleša Glavni i odgovorni urednik prof. dr Stojan Berber Recenzenti Prof. dr Dragan Soleša Prof. dr Jovan Savičić Knjiga Učiteljskog fakulteta u Somboru Biblioteka Udžbenici i priručnici Tehnički urednik Lektor i korektor Marijan Jelić Priprema Alen Milošević Štampa

Tiraž 300

1

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU

Treća strana

2

Nadrljanski i M.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Ponovljena naslovna 3 .

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Sadržaj Predgovor 4 .

Nadrljanski i M.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 5 .

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU

KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
RAZVOJ NAUČNE MISLI Pojavu kibernetike kao naučne discipline, a potom i pojavu obrazovne kibernetike kao posebne naučne discipline treba posmatrati u sklopu opšteg razvika nauke i naučne misli, koji iz današnje perspektive predstavljaju jedan od najznačajnijih aspekata ljudske istorije. Ako se pod naučnom paradigmom podrazumeva najširi okvir naučnog mišljenja, osnovna misao koja služi kao uzor za sva ostala promišljanja u objašnjavanju sveta, onda se istorija nauke i njene metodologije može uslovno podeliti na tri razdoblja u kojima su dominirale sledeće naučne paradigme:
filozofska

paradigma – metodologija opservacije paradigma – analitička metodologija entropijska paradigma – sistemska metodologija
mehanicistička

Filozofska paradigma vezana je za početne korake naučnog pristupa objašnjenju pojedinih problema i pojava. Počeci nauke datiraju iz doba antičkih kultura kada su prvi naučnici bili ujedno i filozofi. U metodološkom smislu nauka je bila vrlo skromna. Korišćene su opservacijske metode koje su se sastojale u opažanju pojedinih problema i pojava, te zatim u detaljnom opisivanju i klasifikaciji onoga što je opaženo, bez prave mogućnosti da se stvarno objasne razlozi i zakonitosti koji stoje iza posmatranih pojava. Mehanicistička paradigma dugo vremena je određivala savremenu nauka, odnosno tradicionalnu nauku evroameričkog civilizacijskog prostora. Na formiranje naučne misli dominantno su uticali Njutnovi zakoni mehanike, pa odatle i sam naziv te naučne paradigme. Osnovno obeležje tog naučnog pravca je ideja da se svi procesi u prirodi i društvu smatraju reverzibilnim, odnosno da je sve moguće vratiti u prvobitno stanje. To je posebno vidljivo iz trećeg Njutnovog zakona mehanike: Akcija i reakcija su jednake i suprotnog smera. Smer toka vremena je irelevantan jer sve zakonitosti važe i ako vreme promeni predznak. Uz mehanicističku paradigmu vežu se analitičke metode u nauci koje se zasnivaju na nekim osnovnim načelima: Složeni problem ili pojava koja se izučava, posmatra se kao skup nezavisnih elemenata koji su dovoljno jednostavni da se mogu relativno jednostavno u potpunosti proanalizirati. Pošto je objašnjeno ponašanje pojedinih delova složene pojave, ona se u celini objašnjava kao mehanički skup objašnjenja pojedinih njenih delova. Odnosi između pojedinih dijelova složene pojave se posmatraju uzročno posledično, zanemarujući pri tome druge uticaje. Nastoje se pronaći stroga pravila i definicije koja će striktno opisati i objasniti posmatranu pojavu. Pojava sve složenijih problema tokom dvadesetog veka ukazala je da mehanicistička paradigma i analitičke metode ne mogu odgovoriti novim izazovima nauke. Entropijska paradigma nastaje na tokovinama razvoja termodinamike, odnosno njenih zakona. Prema prvom. zakonu termodinamike energija odnosno toplota se pretvara u rad i obrnuto. Prema drugom zakonu to je moguće samo ako deo energije pređe trajno iz toplijeg u hladniji prostor toplote, odnosno ako deo energije trajno pređe iz iskoristivog u neiskoristivi oblik, što nameće stav o ireverzibilnosti ukupnih procesa u prirodi. To daje poseban značaj pojmu vremena, jer svet u celini nikada ne može biti kao ranije. Uz to se uvodi pojam entropije kao mere promene stanja sistema i njegove sposobnosti da primi korisna stanja. Fizika pokazuje da ukupna entropija u

6

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
prirodi raste, premda se ona u određenim podsisemvima može držati minimalnom, ali na uštrb povećanja entropije u njegovoj okolini. Upravo uvođenje pojma entropije i njegovo poimanje obeležava novi okvir naučne misli koji je manje optimističan i stoga teže društveno prihvatljiv. Tako je, sredinom dvadesetog veka opšta nauka, a ne samo fizika, prihvatila te zakone i ponudila je novi oblik naučnog promišljanja, nove naučne metode, pa čak i nove naučne discipline. Pojave se počinju posmatrati u njihovoj celokupnosti, kao sisteme, pa se govori o sistemskoj eri, sistemskom mišljenju, sistemskom pristupu, sistemskoj analizi, sistemskom inženjerstvu itd. Nove znanstvene discipline koje se javljaju su opšta teorija sistema, teorija informacija, kibernetika, informatika i naravno obrazovna informatika. Problem se pojavljuje istovremeno kad i mogućnost njegovog rešavanja. Prema sprovedenim naučnim istraživanjima, celokupno ljudsko znanje akumulirano do dvadesetog veka udvostručilo se u njegovoj prvoj polovini. Do sledećeg udvostručenja je došlo već posle deset godina, a pretpostavlja se da se u današnje vreme to dešava svakih pet godina. Mera količine znanja može biti količina informacija. Fenomen vremena udvostručenja ili kako se drugačije tumači fenomen sažimanja vremena, prikazan je krivom na slici 1.

Slika 1. Ilustracija fenomena vremena udvostručenja-eksponencijalni rast

Vremenski intervali T 2 -T 1 i T 3 -T 2 su jednaki, ali je porast vrednosti zavisne varijable Y iskazan sa Y 3 -Y 2 dvostruko veći od Y 2 -Y 1 . Važi i simetrično tumačenje za vremenske intervale T 4 -T 3 i T 3 -T 2 , odnosno priraste zavisne varijable Y 4 -Y 3 i Y 3 -Y 2 koji su jednaki za dvostruko različite periode. Bez strogog matematičkog formalizma ovaj se fenomen ubrzanog rasta često naziva i eksponencijalni rast, a susreće se pri analizi mnogih složenih pojava. Pojam krize obično se veže uz nedostatak nečega, ali pojam informacione krize koja se javlja u drugoj polovini dvadesetog veka vezan je za ogromne količine novih podataka koje se stvaraju i s kojima se čovečanstvo i posebno nauka susreću. Bez novih naučnih pristupa, novih metoda i novih tehnologija nemoguće je vladati tom količinom podataka. Stoga se paralelno s pojavom informacione krize javljaju nove naučne discipline, nove tehnologije i tehnička sredstava pomoću kojih je moguće prevladati pomenute probleme. Zato treba istaći posebnu ulogu informatike i drugih naučnih disciplina koje se bave problemima od rasta i razvoja sistema, do problema upravljanja, kontrole, organizovanja, pa komuniciranja i informisanja uz primenu metoda i sredstava za obradu podataka.

7

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
Informatičko društvo Na primeru najrazvijenijih društava današnjice, analiziran je protekli period njihovog razvitka, posmatrane su dominantne delatnosti, one kojima se bavila većina radno sposobnog stanovništva, taj period se može podeliti u tri sasvim izrazita razdoblja: poljoprivredno društvo industrijsko društvo informatičko društvo Na slici 2. prikazana su okvirna kretanja učešća zaposlenih u pojedinim privrednim granama najrazvijenijih društava današnjice.

Slika 2. Kretanje učešća zaposlenih po privrednim granama u SAD.

U prvom posmatranom periodu, početkom dvadesetog veka dominira udeo zaposlenih u poljoprivredi koji prelazi 50 %, da bi krajem veka pao na samo oko 2,5 procenata. Danas, dakle, jedva svaki četrdeseti radno sposoban stanovnik radi u poljoprivrednom sektoru uz istovremeno vrlo visoku produktivnost kojom se ostvaruju viškovi u proizvodnji hrane koji se izvoze. Taj period u razvitku društva se naziva poljoprivredno društvo. U drugom periodu pretežan broj zaposlenih je u industriji, ali se njegova kulminacija je završila sedamdesetih godina prošlog veka i sada kriva zaposlenih u industriji sledi krivu kretanja zaposlenih u poljoprivredi, s vremenskim zakašnjenjem od pedesetak godina. I pored smanjenja broja zaposlenih u industriji, ukupna industrijska proizvodnja i dalje raste što je obezbeđeno visokom produktivnošću, pa je tako i osigurano i zadovoljenje potreba za industrijskim proizvodima. To je period u razvoju društva koji se naziva industrijsko društvo. Treći period se naziva postindustrijsko ili informatičko društvo.Danas preko polovina zaposlenih u najrazvijenijim zemljama sveta radi na poslovima koji se mogu okarakterisati kao informatičke delatnosti. Suština tih trendova razvoja je u tome da nova faza razvoja razrešava probleme prethodne faze. Naime, produktivnost poljoprivrednog društva nije mogla da raste dok u njoj samoj nije došlo do primene rezultata industrijske produkucije. Primenom industrijalizacije poljoprivrede rešeni su problemi sporog rasta produktivnosti u njoj. Slično tome, informatizacija industrije razrešila je probleme sporog rasta produktivnosti u toj grani privređivanja. Zato je danas moguće putem robotizacije proizvodnje, fleksibilnih sistema proizvodnje, informacionih

8

Promena društvene svesti u tim društvima je preduslov njihovog budućeg razvoja. ideološkim ili nekim drugim barijerama. Zavisno od toga koliko se vrednuje znanje kao resurs.Đ. U istoriji čovječanstva poznata su takva znanja. neko društvo može se razvrstati u jednu od tri kategorije: Inventivno društvo je ono u kome se značajna sredstva ulažu u obrazovanje i nauku. Bitna osobina informatičkog društva je njegov odnos prema znanju i određenje prema dominantnom znanju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU sistema kao i primenom drugih tehnoloških dostignuća smanjiti broj zaposlenih u industriji. već jer su oni ograničeni infrastrukturnim. koja ujedno ima i funkciju demokratizacije odnosno širenja znanja što ukida monopol nad njim. normativnim. Posebna pažnja se posvećuje informatičkom obrazovanju i primeni novih tehnologija. koja su razvila informatičku infrastrukturu i koja visoko cene individualnu i kolektivnu kreativnost. pa ih često unapređuje i uspešnije primenjuje od onih koja su ta znanja kreirali društvo je ono koje nije inovacijski sposobno. Imitativno društvo je ono koje se osposobilo da brzo i kreativno preuzima tuđa znanja. Donekle izmenjenu ulogu dominantnog znanja danas ima informatika. do nuklearne fizike u neposrednoj prošlosti. Nadrljanski i M. Neinventivno 9 . od astronomije u starim civilizacijama. Dominantno znanje je ona vrsta znanja pomoću koga manje društvene zajednice mogu većinu dovesti u podređeni položaj. Sledeće dominantno znanje će biti verovatno genetski inženjering. ali zadržati porast industrijske proizvodnje porastom produktivnosti. koliko je dobro razvijena informatička infrastruktura i kakav je odnos prema inventivnosti i kreativnosti pojedinca i institucija u njemu. ne zbog toga što u njima nema kreativnih pojedinaca.

„Sistem je skup međuzavisnih sistema. da čine i/ili funkcionišu kao potpuna jedinica. kao i tehničkim i raznim drugim disciplinama. On poseduje strukturu. ili ih prerađuje. „Sistem je kompleks međusobno povezanih funkcija njegovih komponenata. pa tako i za sisteme. naziva se njegovim izlazom. ili sa takvim međusobnim relacijama. oblast u kojoj su delovi komponente sjedinjeni funkcionalnim relacijama. skup ili grupa stvari tako međusobno povezanih. 10 . „Sistem je raspored fizičkih komponenti tako međusobno povezanih. realizuje funkciju i predaje informacije. To što sistem prerađuje obično se naziva njegovim ulazom. „Sistem je skup objekata zajedno sa relacijama između objekata i između njegovih atributa. „Sistem obuhvata ukupnost ili kompleksnost elemenata ili pojedinačnih delova. svežanj relacija.“ 6.“ 13. može se jednostavno reći da je sistem uređeni skup elemenata.“ 7. „Sistem je. “Sistem je skup objekata sjedinjenih pravilima uzajamne interakcije”. Sve ostale definicije su proširenje ove osnovne i prilagođavanje prirodi sistema kojima se neko bavi. „Sistem – to je nešto što ostvaruje operacioni proces.“ 8. Analitički pristup u nauci teži stvaranju strogih definicija za razne pojave. matematici. jednostavno rečeno. Ako se treba opredeliti za jednu definiciju.” 3. različiti pristupi koji potiču od različitih autora. Stoga. „Sistem je raspored. da čine potpunost ili celinu. “Sistem je formalna shema pomo u koje su neki elementi ili pojave sređeni”. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU OPŠTA TEORIJA SISTEMA Sistem Pojam sistema je osnovni predmet proučavanja u opštoj teoriji sistema i jedan od najšire korišćenih pojmova u savremenoj nauci.“ 12. to je što na određeni način radi i proizvodi neki produkt. Otud sistem čine delovi koji su u međusobnim odnosima. ali iz toga se može samo zaključiti da nijedna nije dovoljno dobra. Funkcija sistema se sastoji u tome da u toku vremena prerađuje informaciju i/ili energiju i/ili materiju i da pri tome odaje informaciju i/ili energiju i/ili materiju. Pojam sistema se koristi u skoro svim oblastima ljudskog znanja: fizici.” 2. Jedna od merodavnih definicija za klasifikaciju sistema je sledeća: Sistem predstavlja kompleks elemenata (delova) čiji su međusobni odnosi regulisani određenim zakonitostima ili principima. kibernetici. 14.“ 11.“ 10. 15. proces ili šema čije se ponašanje na određeni način može opisati. „Sistem se može definisati kao neki skup elemenata formiran radi ostvarenja unapred zadatog cilja. 16.“ 4. Postoji mnoštvo definicija šta je sistem. hemiji. energije i informacije. biologiji. ili sa takvim međusobnim relacijama.“ 5. „Sistem je lista varijabila koje trba da budu uzete u obzir. „Sistem u najširem smislu može biti bilo šta što se može smatrati zasebnim entitetom (zasebnom suštinom). sistem se nalazi u okruženju (okolini) sa kojom vrši razmenu: materije. lingvistici. „Sistem je ograničen u prostoru i vremenu. Nadrljanski i M.“ 9.Đ. “Sistem je skup elemenata koji čine integralnu cjelinu u sklopu koje se vrše određene funkcije i postoji neka vrsta kontrole”. ekonomiji. To što sistem proizvodi. Tako na primer neke od njih su : 1. Prema tome. ciljeva i potreba uslovili su da se sistem različito i definiše. Sva celokupnost sredstava koja obezbeđuje formiranje izlaza naziva se sistemom. psihologiji. pedagogiji. “Sistem čini skup njegovih elemenata koji su međusobno povezani tako da čine sređenu celinu”. Sistem – to je uređaj.

Strogo gledano svaki se sistem sastoji od podsistema i ujedno je podsistem nekog nadsistema. Da li je neki objekt. onda se tretira kao podsistem i raščlanjuje na svoje komponente. Ukoliko se neka komponenta razlaže na njene komponente naziva se podsistem Ukoliko se neka komponenta ne razlaže na jednostavnije delove naziva se element. Kompozicija elemenata na osnovu zakona ili principa determiniše i globalnu sistematiku sistema. Ukoliko je komponenta složena da bi se mogla u celosti analizirati. a njihova kompozicija nastala na osnovu određenih zakona ili principa definiše kvalitativno određen sistem. Ako je odgovor na oba pitanja netačan radi se o objektu koji je nebitan i treba ga zanemariti u analizi sistema. na primer. a u protivnom pripada okolini sistema. Granice sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Sistemski pristup navodi na sveobuhvatno sagledavanje svih bitnih elemenata pojma sistema a to su: Komponente sistema. Elementi. Sve izvan granice sistema je njegova okolina.Granice se vremenom mogu menjati. Funkcije sistema. mada su pretpostavka postojanja sistema. isti elementi mogu naći kod vrlo različitih sistema. Veze sistema. Cilj sistema. Konceptualni model sistema 11 . a utvrđene su prirodno ili proizvoljno. Određivanje granice sistema se svodi na određivanje da li neka komponenta pripada sistemu ili njegovoj okolini. Nadrljanski i M. U svakom konkretnom slučaju se procenjuje da li će neka komponenta biti element ili podsistem i to sa aspekta ostvarivanja ciljeva analize sistema. Procesi. Struktura sistema Okolina sistema.Đ. predmet ili pojava deo sistema ili pripada okolini sistema određuje se na osnovu odgovora na dva pitanja: Da li je posmatrani objekt ili pojava relevantna za sistem i njegovo funkcionisanje? Da li je posmatrani objekt ili pojava pod kontrolom sistema? Ako je odgovor na oba pitanja potvrdan onda se radi o komponenti koja je deo sistema.. Komponente su pojedini delovi sistema koje mogu biti dvojake. okolina nadsistem sistem ulaz element okolina izlaz podsistem komponenta Slika 3. Granica omeđuje sistem. Tako se. Za interpretaciju sistematike sistema potrebno je izložiti osnovne pojmove o sistemu. Strogo gledano svaki se sistem sastoji od podsistema i ujedno je podsistem nekog nadsistema. sami po sebi ne određuju sistem u kvalitativnom pogledu.

y = Ø (x. Ulazna veličina u opštem slučaju menja stanje sistema. Prema heurističkoj definiciji: stanje je skup podataka koji daju potpunu informaciju o predistoriji sistema. potrebnoj za određivanje njegovog ponašanja u budućnosti. Takođe. kao i sistema s okolinom. Stanje sistema. Ovaj pojam se koristi u raznim naukama (mehanici. odnosno utiču na promenu stanja sistema – nazivaju se ulaznim veličinama ili ulaz. kada to nije moguće direktno. i to kako spoljašnji tako i unutrašnji. te veličine predstavljaju izlazne veličine nekih objekata iz okoline sistema. y(t) Slika 4. Nadrljanski i M. Dejstva na sistem u opštem slučaju mogu biti kontrolisana ili nekontrolisana. Veličine koje karakterišu procese u sistemu. Na procese koji se dešavaju u sistemu ili u stanje sistema utiču mnogobrojni faktori. a u kibernetici pojam stanja je jedan od osnovnih pojmova. koji u opštem slučaju mogu predstavljati upravljački deo sistema. Za većinu sistema to je i opravdano. granica i okoline označene su i veze među u komponentama. Ulazne i izlazne veličine. Strukturu sistema čine komponente i veze među njima. nazivaju se izlazne veličine ili izlaz. u – ulazna veličina. a deo sistema označen ø transformiše stanje x i ulazne veličine u u izlazne veličine y. Na osnovu navedene relacije i slike sledi da deo sistema označen na slici sa S transformiše ulazne veličine u u stanje x. Kontrolisane ulazne veličine su funkcije vremena ili stanja sistema. preko izlaznih veličina može se ustanoviti da li se sistem ponaša kako je predviđeno programom upravljanja. teoriji kola). ulaza i izlaza sistema. x – stanje sistema. y – izlazna veličina. Spoljašnji faktori koji bitno utiču na ponašanje sistema. a one mogu biti materijalne. odnosno izlaznog faktora y (t). Osim komponenti. Matematički se može napisati sledeća relacija između stanja. Sve što se nalazi izvan granica sistema naziva se okolina. Stanje je vremenska funkcija. ali u opštem slučaju izlaz je funkcija stanja. prikazan je konceptualni model sistema. jer je izlaz baš stanje sistema. Između pojedinih komponenti sistema veze se mogu uspostaviti neposredno ili preko trećih elemenata. Pojam stanja sistema koristi se za matematičku deskripciju dinamičkih sistema. a ne predstavljaju kompletno stanje sistema. termodinamici. Ta promena izlaznih veličina mora da sledi i vremenski promenu ulaznih veličina. Model transformacije u sistemu Vrste sistema 12 . u). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Na slici 3. Preko izlaznih veličina može se posredno odrediti stanje sistema. energetske ili informacione.Đ. U mnogim slučajevima stanje sistema se identifikuje sa izlazom. Nekontrolisane ulazne veličine su po svojoj prirodi slučajne veličine i deluju iz okoline sistema. Ulazne veličine u funkciji vremena i izlazne veličine u funkciji vremena tretiraju se kao komponente ulaznog faktora u (t). Obično. Promenu ulaznih veličina izaziva i promenu izlaznih veličina.

4. 7. 5. definisala je kvalitativno određeni sistem. • karakteristikama stabilnosti. Može se govoriti o postojanju nekih opštih svojstava za obe vrste sistema. njihovom povezanošću sa okolinom. 13 . itd.Đ. Klasifikacija sistema koja se zasniva na ideji da se sistemi razvrstavaju po osnovu tri bitne karakteristike sistema: a) statični – dinamični b) svrsishodni – nesvrsishodni c) mehanički – organizmični Klasifikacija koja se dobija komponovanjem bitnih odlika sistema daje osam tipova sistema: 1. U skladu sa poslednjom definicijom isti elementi se mogu naći kod vrlo različitih sistema. Na osnovu prirodnih zakona formirani su i funkcionišu: • geološki. karakteristične za prirodne sisteme. organizmični sistemi. statični. 6. Pored navedene. načinu nastanka. • kosmički. Tako su veštački sistemi često kopije prirodnih sistema. najopštije klasifikacije sistema. nesvrsishodni. statični. organizmični sistemi. organizmični sistemi. • organski sistemi. dinamični. načinu organizovanja. stabilnosti. odnosno svrhe sistemskog pristupa. obliku postojanja. nesvrsishodni. • prema opsegu. 5. nastala na osnovu određenih zakona ili principa. • prema vezama sa okolinom. 3. 2. 6. dinamični. mehančki sistemi. • prema celovitosti. 3. Nadrljanski i M. • tehnički. • atmosferski. • prema hijerarhijskoj organizovanosti i sl. nesvrsishodni. ponašanju. 2. aktivnosti. mehanički sistemi. sistei se mogu razvrstavati prema sledećim osnovnim karakteristikama: 1. Uopšte. • prema načinu ponašanja. mehanički sistemi. • naučni. kao na primer: • prema sastavnim delovima. ili se izgrađuju — konstruišu tako da obavljaju određene funkcije. Na osnovu principa formiraju se i funkcionišu veštački sistemi. svrsishodni. postoje i druge zasnovane na nekim drugim kriterijumima. svrsishodni. Komponovanje elemenata na osnovu zakona ili principa omogućuje i najopštiju klasifikaciju sistema na prirodne i veštačke. statični. Sistemi se dele na dve osnovne grupe prema načinu nastanka: na prirodne i veštačke sisteme. • mešoviti sistemi. nesvrsishodni. sistemi koje je stvorio čovek: • društveni. statični. 4. a njihova kompozicija. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Kriterijumi za klasifikaciju sistema mogu biti različiti i oni uglavnom zavise od cilja istraživanja.

. pa se tada zadaje induktivno. . X = X 1 . Ta klasifikacija omogućuje pregledno i sistematično razvrstavanje sistema.. . Ako se obrazuje Dekratov proizvod X posmatrane familije skupova. Kriterijumi koji opredeljuju podelu na jednostavne i složene sisteme mogu se svrstati u dve grupe.. Ovu grupu sistema čine sledeći sistemi: • mehanički..*X n R = {R 1 . Definicija apstraktnog sistema može se iskazati primenom lingvističke teorije i teorije skupova. Prvi kriterijum je struktura sistema kao izraz složenosti. dinamični. Prema tome...R n } U stvari. Sistemi koje ona proučava moraju biti opšti. determi/nistički/stohastički.. Neka X 1 . . onda se sistemi mogu podeliti na realne i apstraktne. mogu biti takođe skupovi ili funkcije vremena. . neki skup implicitno određenih formalnih objekata. mehanički sistemi. • društveni. X = X 1 * X 2 * . pa s toga i apstraktni. Za objašnjavanje apstraktnog sistema koristićemo se matematičkim jezikom. odnosno nepostojanje objekata ili pojave. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 7. Formalni objekat koji odgovara skupu X j može da uzima u vidu proizvoljnog elementa iz tog skupa. 14 . Uobičajena je i dosta česta sistematizacija sistema na: realni/apstraktni. dinamični. neki skup iskaza koji opisuju formalne objekte. uvodi se sledeća eksplicitna definicija: apstraktni sistem je pdskup X s skupa X. . • fizičko-hemijski. neki skup pravila P kojim se obrazuju nizovi elemenata skupa T. Elementi skupa X j . ona je dovoljno apstraktna. Iz ovog sledi još jedna eksplicitna definicija: apstraktni sistem je neka relacija definisana na Dekratovom proizvodu X. n. X n predstavlja familiju skupova. pomoću procedure kojom se X gradi. Sa aspekta broja svesnih upravljačkih akcija u jedinici vremena složeniji su oni sistemi koji imaju veći broj impulsa za upravljačke akcije u jedinici vremena. a drugi je broj svesnih upravljačkih akcija u jedinici vremena. neki skup elementarnih transformacija T. • organski. neki autori dodaju ovoj podeli još i vrlo složene sisteme). Nadrljanski i M... svrsishodni.. sistemi se mogu razvrstavati i na drugim osnovama pogodnijim za konkretne primene.... Apstraktni sistem. a koriste se za formiranje novih vidova tih objekata. otvoreni/zatvoreni. X n . . ali nije pragmatična za primenu u pedagoške svrhe. .R j .Đ. Elementi skupa X j u stvari su predstave objekata j. Ako se za kriterijum uzme postojanje. 2. Opšta teorija sistema u skladu sa svojim nazivom obuhvata sve postojeće konkretne sistemske teorije. 4. Zavisno od stanovišta sa kojega se sistemi posmatraju uslovljena je podela na jednostavne i složene sisteme (mada. realni brojevi itd. organizmični sistemi. X j . . . Tako se dolazi do sintetičke definicije: apstraktni sistem određuju: 1. tj. podskup X s određuje neke relacije među formalnim objektima X 1 .. a njeni termini i pojmovi mogu se interpretirati u svakoj specifičnoj sistemskoj oblasti. . U literaturi postoji nekoliko priloga klasifikaciji sistema. Koristeći se drugim kriterijumima. Nedostatak gornjih definicija eksplicitnog oblika jeste u tome što X može biti neograničen skup. Realan sistem je onaj sistem koji predstavlja realan objekat ili realnu pojavu. svrsishodni. Svaki skup iz te familije predstavlja neki formalni objekat.*X j *.R 2 . j = 1. statički/dinamički.. 3.. 8. Sistem je složeniji što više ima elemenata koji funkcionišu kao njegovi podsistemi. X n .

ako i samo „postoje“. Ako je kriterijum vremensko trajanje ponašanja sistema. determinizam je samo matematička tvorevina koja se uspešno primenjuje u analizi mnogih složenih sistema gde su značajni samo efekti u proseku“. a tek nakon njenog dejstva sistem se nalazi u novom poznatom stanju. Dinamički sistemi. Za sisteme koji funkcionišu „ sami “ ima elemenata evolutivnosti. Takvi sistemi imaju jednostavnije oblike matematičkih modela i mogu se efikasno simulirati na računarima. Karakteristike statičkih. Ili. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Ta definicija omogućuje izgradnju nove teorije koja važi za formalne objekte. te brzina promena često varira zavisno od vrste i karaktera dejstva u sistemu. Pri promeni stanja sistema dolazi do pojave transformacije energije i do prenosa energije. već se može samo procenjivati. kod stohastičkih sistema pre primene upravljačke akcije zna se samo raspodela mogućih stanja. Ili. Obzirom da sve promene koje se odigravaju u sistemima ne mogu biti trenutne. mada se po nekim autorima ovima pridodaju i mehanički (tehnički) i fizičko-hemijski sistemi. a ne u jedinstveni i strogo određeni ishod (koji je unapred određen. statički sistemi su oni sistemi kod kojih nema potrebe za upravljanjem. Sve te promene tokom vremena nazivaju se prelazni režim ili prelazne pojave. ali je promena dugoročna ili vrlo spora. odnosno dinamičkih sistema svode se uglavnom na sledeće. Prema jednom stavu: „ne postoje deterministički sistemi. a ne zavisi od stanja u prošlosti i u budućnosti. izračunat). i drugi stav: „svi sistemi u prirodi i društvu su determinističke prirode. Postoje dva suprotna stava o pojmu determinizma i determinističkih sistema. onda se sistemi mogu podeliti na statičke i dinamičke sisteme. Ako je kriterijum određenosti i neodređenosti ponašanja sistema. Nadrljanski i M. U determinističkom sistemu sa upravljanjem pretpostavlja se postojanje određenog cilja i kriterijuma upravljanja. a u stvari određuje apstraktni sistem. oni postoje ali ne „funkcionišu“. Oba ta stava su isključiva u pogledu tvrđenja kada su u pitanju deterministički sistemi u celini. a njihovo funkcionisanje se zasniva na osnovu određenih zakona (principa). Ponekad se pod stohastičkim sistemom podrazumeva sistem čije stanje se tokom vremena nedovoljno poznaje. Skup mogućih stanja karakteriše funkciju raspodele slučajnih veličina. Prema shvatanjima nekih autora i naučnika iz oblasti kibernetike. Statički sistemi. tada funkcionišu „sami”. ovi sistemi se ipak menjaju. Kada stohastički spoljni uslovi utiču na ponašanje determinističkog sistema. kreću se od mikrosekundi pa do više godina. a koncepti slučajne veličine i slučajnog procesa samo su matematičke funkcije uvedene sa ciljem da se efikasnije analiziraju kompleksni. dinamički sistem je sistem koji okolina svojim dejstvom želi da menja. Stanje dinamičkog sistema i upravljačke akcije u njemu funkcije su vremena. 15 . ali upravljanje održava sistem u prvobitnim performansama. Statički sistem je sistem čije se stanje ne može u toku izvesnog vremenskog razmaka menjati. Prema nekom shvatanju može se reći da postoje sistemi koji se mogu bar u kvantitativnom smislu identifikovati kao „najčešće“ deterministički. pa prema tome i dinamičnosti. ako funkcionišu. Ovu grupu sistema bi sačinjavali jedino prirodni sistemi. Međutim. Reč dinamika sistema često se upotrebljava u nameri da se izrazi brzina promene stanja sistema. Stohastički sistem ima ponašanje koje se ne može unapred predvideti. Zapravo. Ti sistemi imaju poznatu strukturu. Najčešće. Međutim. onda se sistemi mogu podeliti na determinističke i stohastičke Deterministički sistem je takav sistem čije se ponašanje može sasvim tačno odrediti. Sistem je stohastički ako primena određene upravljačke akcije transformiše poznato stanje sistema u jedno iz skupa mogućih stanja. ali u suštini deterministički procesi univerzuma”. U determinističke sisteme spadaju svi tehnički i fizičko-hemijski sistemi. materije ili informacije između pojedinih delova sistema.Đ. Stohastičko ponašanje sistema nastaje: 1. Dinamički sistem je takav sistem čije se stanje menja tokom vremena pod dejstvom upravljačkih akcija. dinamički sistemi imaju osobinu da je brzina promena stanja sistema funkcija samo trenutnog stanja i upravljanja.

već se određuje od slučaja do slučaja. „dva ekstrema”. Zatvoren sistem je onaj sistem koji ne vrši razmenu materije. Jer. i kako je moguće da oni oba pripadaju istom sistemu. dakle. ili bar kao jedan od najglavnijih doprinosa opšte teorije sistema. da upotrebimo termin Jana Tinbergena. minus plusu. Tako se dugo vremena u ekonomskoj teoriji suprotstavljalo „dno” „vrhu”. kao što se može govoriti o celom „sistemu nivoa“. Kao primer za stohastički sistem može da posluži primer nastave u kojoj su ponašanje i reagovanje učenika slučajne veličine. svoj optimalni nivo. Stepen otvorenosti nije jednoznačno određen. Danas je jasno da su ovako pojednostavljenje podele krajnje nedovoljne i neprikladne za ekonomske analize kretanja i razvoja bilo koga pedagoškog sistema. već je reč o celom nizu nivoa. Ako je kriterijum odnosa sistema i okoline. Zbog toga u objektima takvog sistema promene nastaju samo usled njegovih unutrašnjih mehanizma. ili akciju optimalan nivo može biti nastavni predmet. I. pri čemu su se imale u vidu samo protivurečnosti između dva suprotna granična elementa. vide u njenom raskidu sa primitivizmom „dvodimenzionalnosti”. materije ili informacije sa okolinom. Hijerarhijsko ustrojstvo sistema. pri čemu se između njih nikada nije jasno videla spojnica. hijerarhija kod svih vrsta društvenih sistema. jer vrše jednu od navedene tri razmene sa svojom okolinom. Nadrljanski i M. vrlo je složena ne samo zbog navedenog postojanja više nivoa i varijanta broja nivoa u zavisnosti od tipa akcija koje se vrše odnosno tipa odluka koje se donose. i tome slično.Đ. od toga šta je optimalan broj nivoa za takvu analizu. unošenjem razlike između nerazvijenih i zaostalih odnosno depresivnih područja). a u zavisnosti od obima razmere zavisi stepen otvorenosti. već i zbog postojanja različitog ranga. poznavajući samo granice nekog sistema. energetska.“ Ovo postojanje više nivoa. tako se može govoriti o postojanju vrlo složenog „sistema prioriteta. teško je videti bilo šta što zaista spaja ekstreme. dolazilo se do veoma pojednostavljeno formulisanih protivurečnosti u sistemu. a ne i pravi obim kao i vrlo velika raznolikost raznih po snazi suprotnosti. i tome slično. Dakle. energije ili informacije sa svojom okolinom u onom obliku koji je relevantan za funkcionisanje sistema. mikroekonomija — makroekonomija. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 2. Zato i se govori o njihovom hijerarhijskom ustrojstvu. region. da li ćemo u nekoj konkretnoj analizi uzeti da posmatramo veliki sistem (obrazovanje) na tri. ili tri nivoa. Postojanje više nivoa se 16 . Međutim. Bez svih onih stupnjeva između dva ekstrema. onda se sistemi mogu podeliti na otvorene i zatvorene. ni sistemi na istom nivou nemaju isti prioritet među sobom upoređeni: nemaju sve škole isti značaj za svoj grad. isto onako kao što svaka odluka i svaka akcija ima. metoda izlaganja nastavnika. savez više država. zavisi od vrste analize. a koje su relevantne za funkcionisanje i strukturu sistema. tj. ali se pretpostavlja da su stohastičke prirode. Otvoren sistem je onaj koji vrši razmenu energije. Za neku odluku. nema samo dva. bez onih normalnih postupnih prelaza od jednog do drugog ekstrema. ili za celu državu. Ulazna veličina u sistemu je slučajna veličina. osim toga. niti za svoj region. tj. koji je. Ovo stoga što se nisu uzimali celi sistemi sa svim svojim brojnim nivoima već samo ekstremi koji čine granične elemente datog sistema. Velika većina realnih sistema su otvoreni sistemi. raznih podsistema sa njihovim različitim ciljevima kao i sa različitim prioritetima zaslužuje još nešto bliže objašnjenje. „dva nivoa”. država. pa stoga i kod pedagoških. svaka konkretna analiza koju vršimo ima svoj broj nivoa koji moramo imati u vidu (zato on govori o „system of levels”). ili informaciona. za neku škola. Unutarnji mehanizmi u sistemu menjaju se iz nepoznatih razloga. Suprotstavljajući samo ekstreme. Nije mali broj autora danas u svetu koji kao glavni. sfera plana — sfera tržišta. odnosno. budući da suprotnost opada sa udaljavanjem nekog elementa od graničnog slučaja. podložan stalnim promenama budući da se ne može ustanoviti takva skala prioriteta koja bi bila ista za sve nivoe i za neki duži period razvoja. Prema vrsti razmene postoje tri tipa otvorenosti: materijalna. individualno-državno. Svi društveni sistemi su sa više nivoa i sa više ciljeva. četiri ili na deset nivoa. razvijena područja — nerazvijena područja (uz neko nijansiranje jedino kod ovog poslednjeg. različitog prioriteta nekih podsistema u datom sistemu. opet. Pri tome.

pored najvažnijih ciljeva ima svoje samostalne. • raznim posrednim merama stvara povoljnu klimu za željene odluke nižih nivoa (stručna savetovanja. Vreme odlučivanja po pravilu je duže što je nivo viši i to iz dva osnovna uzroka: prvo. svaki niži nivo. treće. • pružaju potrebne informacije višim nivoima kako bi njihove odluke bile što više u skladu sa potrebama nižih nivoa. najzad. na raznim nivoima. itd. među kojima kao najtipičnije navodimo sledeće: • svojim odlukama predodređuje odluke nižih nivoa (krupne odluke u reformi sistema). najzad v) najniži nivo (nema nikoga ispod. ne postoji ni jedan drugi sistem koji je iznad ovoga. a ukoliko su. drugo. a s obzirom na njihov karakter. b) srednji nivo (ima sistema i iznad i ispod njega). bude razrađen u nekoliko strateških odluka. koji čine jedan zajednički i veliki sistem bili povezani dovoljnim brojem veza i da bi ceo veliki sistem dobro funkcionisao potrebno je da osnovni cilj razvoja tog velikog sistema. • Sistematodologija je nova nauka na osnovu koje se vrši uobličavanje i uređivanje 17 . Pored navedenih definicija i klasifikacija sistema. izuzetno. Uzmimo. • predviđaju unapred moguće dalje intervencije i akcije viših. seminari. tj. tada su usklađene sa odlukama viših nivoa). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU može objasniti: . razvrstavanje i grupisanje nekih elemenata. vrlo uprošćeno.Đ. odluke su daleko brojnije što je nivo niži. • Sistematika je pojam izveden iz reči sistem i određuje postupke zasnovane na nauci ili drugim postulatima. tj. • Sistematizovati je reč koja ukazuje da se uređuje neki skup elemenata tako da predstavlja neku skladnu celinu. i. U svakodnevnoj upotrebi se nalaze reči kao na primer: • Sistematizam je reč koja označava da se sprovodi neki postupak sređivanja prema strogo naučnim principima. dva sistema: reći ćemo da je na višem nivou onaj čije donete odluke direktno utiču i uslovljavaju odgovarajuće odluke i aktivnost drugog sistema (tj. da prožima sve njegove podsisteme. odluke po pravilu ne važe za duge periode (obično su kratkoročne i srednjoročne. akcije jedinica na višem nivou imaju prvenstvo nad akcijama jedinica na nižem nivou“. preko sistema funkcionisanja velikog sistema kome oba navedena sistema pripadaju. jer su obično u pitanju strateške odluke od dugoročnog značaja (naročito kada odluke donosi najviši nivo). što je nivo niži. i. kakav je slučaj sa svim pedagoškim sistemima. prema kojima se vrši prikazivanje. odluke se prvo moraju često brzo donositi. i drugo. Naravno. važe duži vremenski period. i na njih blagovremeno i spremno reaguju.“Smisao nivoa se. zasniva na principu prioriteta akcije. neophodna je pretpostavka da postoji ceo sistem ciljeva. i. u suštini. Da bi svi sistemi. nekada čak kao vrlo hitna reagovanja na neočekivane promene. Naravno. u dugoj upotrebi tog termina nastali su novi izrazi u čijoj je osnovi sistem. svi su iznad ovog sistema). za obezbeđenje kohezije jednog složenog sistema sa više nivoa i sa više ciljeva neophodna je određena međuzavisnost svih njegovih ciljeva. dugoročne. naročito sa obrazovanjem kao jednim velikim sistemom. odluke donete od sistema nižeg nivoa utiču na odluke višeg nivoa samo indirektno. Najviši nivo utiče na niže nivoe raznim vrstama koordinacija akcija kao i intervencijama.. svi su ispod njega). Srednji i najniži nivo: • pri donošenju svojih odluka imaju u vidu odluke i informacije viših. tj. Ta krajnje uprošćena šema treba jedino da pruži bliže objašnjenje pojma hijerarhije u sistemima koji su na više nivoa. U cilju još jasnijeg razlikovanja ko. na svim nivoima. Obrnuto. odluke koje donosi najviši nivo. i da bude dosledno sproveden do dna.). dok s druge strane. kako i na koga utiče dovoljno je. • putem redovnog pružanja informacija utiče na odluke nižih nivoa. nižeg nivoa).. Nadrljanski i M. uzeti samo ova tri nivoa (koliko da izbegnemo uzimanje jedino graničnih): a) najviši nivo (tj. za sada. duže su same pripreme za donošenje odluke. specifične ciljeve. — kao i da bliže opredele odnose između nižih i viših nivoa. tj.

Sistemi se mogu prikazivati: • grafičkim putem. Ovde će se naglasiti da je uobičajena konvencija pri označavanju sabirača sledeća: ulazni signal se dodaje ako uz strelicu njegove dovodne veze stoji znak za sabiranje. jeste grafičko predstavljanje. Blok dijagrami Pomoću blok dijagrama predstavlja se sistem. koja se zove prenosna funkcija. Jedan od najšire primenjenih načina predstavljanja modela – sistema. kao što je to prikazano na slici 5. Pomoću grafičkog prikaza sistema jednostavno se uočavaju osnovne komponente svake definicije sistema. u principu. Prenosni blok karakteriše veličina S. Tako na primer. metoda. svojstva elemenata i veze između elemenata). To omogućuje da se neki objekat ili pojava predstavi različitim izražajnim sredstvima i na različite načine. jer u svakoj definiciji su sadržane tri osnovne komponente sistema (skup elemenata. U opštijem smislu. Sabirač se koristi za prikaz operacija zbira ili razlike promenljivih veličina u sistemu (kao što je prikazano na slici 5). a ovde će se izložiti samo ona koja na najjednostavniji način omogućuju shvatanje same suštine sistema. S predstavlja operator koji ulaznoj funkciji stavlja u korespodenciju izlaznu funkciju. Za predstavljanje i prikazivanje sistema ima mnoštvo mogućnosti. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU određene naučne građe. • blok šemama. Grafički crtež. Pored pravougaonika. Predstavljanje i prikazivanje sistema Razvoj nauke povećava mogućnosti kvalitetnog prikaza mentalnih i realnih struktura i procesa. Sistem je predmet razmatranja opšte teorije sistema i u tim razmatranjima stvarni sistem se zamenjuje kvantitativnim modelom koji predstavlja dovoljno dobru aproksimaciju onih osobina stvarnog (realnog) sistema. za grafičko predstavljanje sistema koriste se i sabirači za predstavljanje osnovnih operacija (relacija) sa promenljivim veličinama u sistemu. koje su relevantne za rešavanje konkretnog zadatka. neki element sistema može biti predstavljen pomoću pravougaonika. prenos ili pojačanje bloka. široko primenjiv na sve klase problema sistemskih disciplina. kojim treba pomnožiti ulaz x. između ostalog. predstavlja misaonu konstrukciju apstraktnog ili realnog objekta. Izlaz sabirača se dobija algebarskim sabiranjem njegovih ulaza. • kinematičkim modelima i na • deskriptivni način • matematičkim putem. Elementi sistema se predstavljaju elementima blok dijagrama. • matricama. Prenosnim blokom se predstavlja neka složenija zavisnost između koordinata sistema (ulaza i izlaza) x i y. nezavisno od načina njenog izražavanja. 18 . Nadrljanski i M. tako da je i sistemska metodologija.Đ. koji se još naziva prenosni blok. tehnika. da bi se dobio izlaz y. a oduzimanje je ako stoji znak za minus. • tabelarnim načinom. dobila novu sadržajnu vrednost u predstavljanju i prikazivanju sistema. Predstavljanje sistema grafički Grafičkim prikazom se mogu relativno jasnije predstaviti najopštije predodžbe o sistemu.

energije i informacije. Primer redne veze sistema i ekvivalentni blok Spajanje elemenata u sistemu može biti: redno. Redna veza elemenata podrazumeva takvu vezu između elemenata gde izlaz jednog elementa predstavlja ulaz drugog elementa. sl. paralelno i spajanje sa povratnom spregom. 6). Dokaz za ovo tvrđenje je: ako su dva elementa vezana na red i pri tome drugi ne deluje povratno na prvi. Nadrljanski i M. Grafički prikazi sistema Tačka u kojoj se neka veličina u sistemu grana na nekoliko puteva. 19 . prenos celog sistema je proizvod pojedinačnih prenosa (sl. Pod određenim uslovima možemo rednu vezu elemenata sistema zameniti jednim ekvivalentnim blokom. Slika 6. koji vode ka različitim elementima sistema. 5). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU y=Sx Slika 5. naziva se tačka račvanja (sl. Blok dijagram nekog sistema je mreža uzajamno povezanih osnovnih elemenata. 6). Orijentisana duž služi za prikaz spajanja elemenata sistema i pokazuje smer kretanja veličina u sistemu (tokovi materijala.Đ. U sledećoj tabeli 1 prikazane su različite veze među sistemima i ekvivalentni prenosni blokovi.

Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Tabela 1 Pravila 1 Redna veza blokova 2 Sistem sa povratnom spregom 3 Sabiranje i oduzimanje Početna šema Ekvivalentna šema 4 Pomeranje tačke grananja ispred bloka 5 Pomeranje tačke grananja iza bloka 6 Pomeranje sabirača ispred bloka 7 Pomeranje sabirača iza bloka 8 Zamena elemenata sistema u povratnu spregu Grafovi 20 . Nadrljanski i M.Đ.

i pri tome. hcd. a grane zavisnosti (binarne relacije) između parova promenljivih. sada ćemo tu definiciju modifikovati potrebama teorije sistema i kažemo: graf je mreža povezanih čvorova i grana koje spajaju čvorove. dok se pomoću grafa (kao i blok dijagrama) predstavlja struktura sistema. Tabelarni prikaz sistema Tabelarni prikaz transformacije može uspešno poslužiti za prikazivanje sistema. Na osnovu gornjeg primera pokazano je kako se na osnovu datog grafa određuju jednačine sistema (mada se najčešće koristi teorema Mejsona za prenosnu funkciju sistema. Za graf kao na slici 7 može se napisati jednačine koje njemu odgovaraju. Graf kao sistem u 1 = ax + eu 1 u 2 = hx +bu 1 +fy u 3 = iu 1 + cu 2 y = du 3 + gu 3 = (d + g)u 3 . Svakoj promenljivoj koja nije ulazna (izvor) odgovara jednačina (na levoj strani jednačine je promenljiva datog čvora. heg. Grafovi omogućuju detaljnije predstavljanje složenih sistema. onda one predstavljaju samo kvantitativne odnose između promenljivih. koriste se grafovi. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Kod složenih sistema mogu se javiti blok dijagrami sa komplikovanim prenosnim funkcijama. Na osnovu već ranije izloženog gradiva o grafovima (u matematici) i dopune koju smo ovde dali prikazaćemo primenu grafova za opisivanje jednog sistema. tj. aig. putevi su abcd. Najjednostavniji tabelarni način prikazivanja. onda iz njega po svakoj odvodnoj grani odlazi signal istog intenziteta. Ako su jednačine matematički model nekog sistema. Zatvoreni putevi ili krugovi su e.izvor.Đ. Nadrljanski i M. Pomoću grafova se predstavljaju algebarske jednačine. Čvor ima dvostruku ulogu: • on služi kao sabirač koji sabira sve signale koji u njega ulaze. transformacije. x (t).petlja. • ako čvor predstavlja signal x(t). Neka je dat graf kao na slici 7. odnosno sistema prikazan je u tabeli 2 u kome se ona sastoji iz samo dve kolone. koja se ovde neće izlagati). 21 . Da bi se obavila detaljnija analiza tih sistema (kretanje signala ili informacija od elementa do elementa ili uticaj promene parametara na karakteristike sistema). abeg. grana e . egf. a na desnoj članovi koji odgovaraju dovodnim granama u čvor): Slika 7. Da se podsetimo čvor x . isto tako se može na osnovu datog sistema jednačina nacrtati odgovarajući graf. čvorovi predstavljaju promenljive. Poznato je da smo u matematici za interpretaciju grafova koristili opštu matematičku definiciju. cdf.

ili pak ostaju prazna. objašnjava njenom analogijom sa dvoulaznom tabelom koja ima vrlo široku primenu u praksi. 22 . ipak. Pri tome se prelazi označavaju simbolom 1 na polju gde se seku kolona polaznog stanja i red narednog stanja. koji ga dalje prenosi na elemenat C. To. Međutim. izbor izražajnog sredstva za prikazivanje sistema poveže sa namenom prikazivanja sistema. posebnu pažnju na objašnjenje vremenske dimenzije tretiranog sistema.Đ. A B C D A 0 0 0 0 B 1 0 0 1 C 0 1 0 0 D 0 0 1 0 Slika 7. Prikazivanje sistema matricom prelaza Matrica prelaza takođe je čest oblik prikazivanja sistema. a za naredna stanja redovi. ne znači da se do istog obeležja sistema nije moglo doći i u analizi prethodno navedenih načina prikazivanja sistema. usmerio je. Nadrljanski i M. posmatrani u vremenskim dimenzijama. Matrica prelaza Iz analize prelaza vidi se da se njome pokazuje posmatrani sistem na taj način što su za polazna stanja uzeti stupci. opet. Tabelarni način prikazivanja sistema je naročito pogodan kada se žele posebno istaći odnosi između elemenata u strukturi sistema. prezentirani tabelarni način prikaza sistema. Odabrani jednostavni sistem koji je već prikazivan u prethodna dva oblika predstavljen je matricom prelaza. ipak. Iz tih objašnjenja može se izvući zaključak da se koriste razna izražajna sredstva za prikazivanje sistema i radi toga da bi se potpunije izrazila neka obeležja sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Tabela 2 REDOSLED STANJE (vremenski (čiji je rezultal) interval) 0 A 1 B 2 C 3 D 4 ponavljaju se i dalje stanja BCD Analiza tabelarnog prikaza sistema pokazuje da se iz prve kolone sagledava prisustvo. odnosno neophodnost određenog vremena potrebnog za realizaciju transformacionog procesa. čiji algoritam je prikazan u drugoj koloni tabele. što se. odnosno da se. Na taj način se uočava da elemenat A nema ulaza i da se transformacioni proces prenosi na elemenat B. odnosno kolone. ipak. Ostala polja označavaju se simbolom 0.

već je indirektno prikazan opisni prikaz sistema. Ipak. Ta objašnjenja upravo pokazuje da se u prikazivanju sistema mogu koristiti uglavnom sva izražajna sredstva kojima se služe ljudi u međusobnom komuniciranju. odnosno prikazivanju pojedinih izražajnih sredstava u predstavljanju sistema. koji ga vraća elementu B. Opisni–verbalni prikaz sistema Pri objašnjavanju načina prikazivanja sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU da bi ga ovaj preneo na element D. treba istaći da se u savremenim naučnim istraživanjima i rešavanjima složenih problema nastave i učenja sve više koristi matematički jezik prilagođen elektronskim računarskim i komunikacionim tehnologijama. Prema tome sistem se može prikazati i objasniti uobičajenim sredstvima svakodnevnog komuniciranja. Kinematički prikaz sistema Prezentirani oblici kinematičkog prikaza sistema svojom strukturom. kao što je prikazano na slici 8. Za poimanje sistema važno je utvrditi da se korišćenjem raznih izražajnih sredstava omogućava uspešnije prikazivanje sistema za konkretne potrebe. usmerenim strelicama u različitim oblicima. Kinematički prikaz sistema Za uspešno objašnjenje i prikazivanje sistema može dobro da posluži usmereni ili orijentisani grafikon. Ovo objašnjenje ujedno pokazuje da i matrica prelaza prikazuje već poznata obeležja tretiranog sistema. tj. kao i ostala obeležja koja su istaknuta pri razmatranju prethodnih prikaza tretiranog sistema. 23 . a da se pri tome ističu jedna te ista obeležja posmatranog sistema.Đ. Slika 8. Nadrljanski i M. Ta izražajna sredstva zahtevaju posebnu obradu i objašnjenja. odnosno kinematički grafikon. pokazuju algoritam transformacionog procesa sistema. Ali i prikaz tih izražajnih sredstava samo bi nam još više upotpunio i potvrdio da se sistem može prikazati raznim izražajnim sredstvima. pri čemu se prvenstveno misli na govorni jezik i pismo kojim se služe ljudi određenog područja. Njegova podobnost se ispoljava u mogućnosti različitog oblikovanja grafikona.

m = D yi / D xj . Nadrljanski i M.sistem koji se može opisati sistemom linearnih jednačina . Matematički model za opisivanje realnog sistema koristi se onda kada je moguće apstraktno opisati sistem tako da se matematičkim metodama izvrši adekvatno modeliranje proučavanog realnog sistema.parcijalni koeficijenti: a n. Element sa više ulaza i izlaza 24 .Operator transformacije T je matrica parcijalnih koeficijenata A .varijabilni parcijalni koeficijenti: .više eksperimenata .Đ. Metoda parcijalnih koeficijenata . S njim se formalizovano opisuje funkcionisanje sistema i on izražava osnovne karakteristike zakonomernosti funkcionisanja sistema u određenom vremenskom intervalu posmatranja.konstantni parcijalni koeficijenti: . Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Matematički opis ponašanja sistema Izgradnja matematičkog modela sistema – utvrđivanje operatora transformacije sistema.eksperimetisanje primenom metode crne kutije .operator transformacije je složena funkcija Slika 9.sistem koji se može opisati sistemom diferencijalnih jednačina .

Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 10. Najjednostavniji dinamički sistem 25 . Nadrljanski i M.Pretvaranje ulaza u izlaz Slika 11.

obrazovanju. čovek se ne susreće sa izolovanim objektima. kao posebna forma u naučno-istraživačkom radu. proizvodnji. Fukciogram kao osnova za definisanje matematičkog modela sistema OSNOVI TEORIJE SISTEMA Savremena sistemska istraživanja obuhvataju širok kompleks naučnih. • razrada naučnog metoda sistemskih koncepcija. tehnici. međusobno povezanim kompleksima koji u stvari predstavljaju različite vrste sistema. Sistemski pristup u savremenoj nauci predstavlja specijalnu metodološku koncepciju.Đ. upravljanju itd. Važno je istaći da u takvom poimanju sistemski pristup ne pretenduje na iznalaženje opštih rešenja. Novinu u naučnom metodu uvela je Opšta teorija sistema. stvarima. a metodologija sistemskih istraživanja čini osnovu naučnih istraživanja koja su primenjena u ovoj knjizi. Razlozi interesovanja za probleme sistemskog istraživanja dovoljno su jasni i više puta isticani u literaturi. tehničkih i organizacionoupravljačkih zadataka. procesima ili pojavama. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 12. međusobno povezana. Rešenje drugog problema daje osnovu za primenu novog naučnog metoda za sistemska istraživanja. Sistemskom pristupu u rešavanju naučnih i stručnih problema pridaje se sve veći značaj. koja ima zadatak da u sistematičnom obliku formuliše sveukupnost metoda istraživanja i konstruisanja sistema različitih tipova i klasa. već sa njihovim složenim. Razrešavanjem prvog problema obezbeđuje se mogućnost da se ustanovi univerzalni značaj sistemskih istraživanja. već su to metodološka saznanja pomoću kojih konkretizuju odgovarajuća pojedinačna rešenja.. sa svojom naučnom zasnovanošću i originalnim metodama. Za označavanje kompleksa metodoloških problema sistemskog istraživanja u naučnoj literature uveden je pojam sistemski pristup. Zadatak istraživanja takvih sistema neminovno je doveo do pojave problema metodologije takvog istraživanja. konceptualna problema: • određivanje filozofskih osnova sistemskih istraživanja. kao vrlo efikasnu metodu za njihovo rešavanje. Nadrljanski i M. Jedan od najvažnijih postulata polazi od činjenice da praktično u svakoj sferi čovekove delatnosti: u nauci. To 26 . Bazu naučne zasnovanosti čine razrešenja dva.

27 . Sistemski pristup čine metodološke osnove svih sistemskih nauka. Koncept sistema Postavlja se pitanje šta su ulazi. nego se javlja kao neophodan uslov progresa kako specijalnih sistemskih istraživanja. zapravo. izlazi i da li postoji zadovoljstvo izlazom. i daje za pravo da se objedine te dve različite oblasti u jedinstvenu sferu sistemskih istraživanja. s jedne strane specijalnih sistemskih istraživanja i. metodologije istraživanja i analize sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU praktično znači da postavljani problem naučnog istraživanja treba identifikovati kao sistem da bi bio tretiran u svetlu sistemskog pristupa. nameće se sa očiglednom posledicom tradicionalnog odnosa na relaciji metodološkog i specijalnog naučno-istraživačkog tretiranja konkretnog problema. I bez obzira na prisustvo takvog jedinstva koje. a na osnovu njega vrši se istraživanje i stiču nova znanja. Koncept sistemskog pristupa Koncept sprovođenja tog sistemskog pristupa: OKOL INA UL AZI PROCESI IZL AZI OKOL INA Slika 14. Drugi pristup je obrnut: polazi se od metodoloških principa na kojima se konstruišu modeli problema koji se istražuje. Ovakav zaključak. Razdvajanje globalne sfere sistemskih istraživanja na specijalna sistemska istraživanja i metodologiju analize sistema. Nadrljanski i M. kao što je izgradnja modela konkretnih sistema i izvlačenje konsekvenci i uopštavanje tih modela. Na bazi istaknutih specifičnosti specijalnih sistemskih istraživanja i metodologije analize sistema između tih oblasti postoje uočljive međusobne veze. Na osnovu sistema napravi se model. Primaran cilj je izlaz i zbog njega se sve radi. tako i metodologija istraživanja sistema u celini. koji se rešavaju u svakoj pojedinačnoj oblasti.Đ. tehnike i sredstava zasnovanih na sistemskom mišljenju i opštoj teoriji sistema. Ako ne vrši se korekciju ulaza i ponekad procesa. Sistemski pristup se ostvaruje uz pomoć primene intelekta (mišljenja). U prvom slučaju prilaz naučnom istraživanju zasniva se na metodima i aparatu specijalnih nauka u kombinaciji sa metodom i tehnikama sistemskog istraživanja. procesi. Na tom planu principijelni značaj ima razdvajanje (i utvrđivanje međusobne veze). SISTEMSKE NAUKE INTEGRACIJA SISTEMSKI PRISTUP NOVO ZNANJE PROCES PRIMENE U PRAKSI NOVA SISTEMSKA ISTRAŽIVANJA SISTEMSKE NAUKE INTEGRACIJA SISTEMSKI NOVO PRISTUP PROCES ZNANJE PRIMJENE U PRAKSI NOVA SISTEMSKA ISTRA@IVANJA Slika 13. postavlja u prvi plan principijelno različite zadatke. uočavanje razlika među njima ima ne samo principijelni značaj. s druge strane.

Koncept opšte teorije sistema U domenu naučnog stvaralaštva neprekidno se javljaju novine. U tim uslovima razvija se niz naučnih disciplina koje u svojoj paradigmi imaju ta nova saznanja. veka formirana je i teorija determinističkog haosa koja zaokružuje savremeno shvatanje prirode i društva. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU OKOLINA ULAZ OBJEKT PROUČAVANJA OKOLINA POBOLJŠANJE KRITERIJUM OCENJIVANJA SISTEM OBJEKT PODACI (na osnovu kojih se proučava sistem) SISTEM OBJEKT KRITERIJUM FUNKCIONISANJA NOVO ZNANJE MODEL SISTEM Slika 15. Teorija sistema je nastala u tom vremenu novih saznanja i shvaćanja (Ludvig von Bertalanffy). tj. (Norbert Wiener . vekom. U razdoblju nastajanja i razvoja teorije sistema stvarali su se razlozi i uslovi za orjentaciju ukupne nauke na drugačija shvaćanja prirode. ona je metateorija ili sistem sistemskih nauka. naučne discipline.otac Kibernetike). na simpoziju u Chicagu istupio s referatom o potrebi stvaranja opšte teorije i metode kojom bi se rešavali teorijski i praktični problemi raznih područja nauka.im godinama 20.Đ. Konceptulni model sistema Sa kriterijumom funkcionisanja traži se optimalno. Nakon II. 28 . odnosno suboptimalno rešenje. Teorija sistema je zajednički naziv za sistemske nauke. Ta nova shvatanja prihvatila su objašnjenje probabilističkog (verovatnosnog) tumačenja sveta sa kraja 19. Suština proučavanja je poboljšanje objekta proučavanja. Vreme bitnih promjena koje je omogućilo dalji razvoj nauke i društva nastupilo je s 20. Nadrljanski i M. uslovila iznalaženje novog odgovarajućeg naučnog metoda. Kriterijum ocjenjivanja treba da “odluči” šta treba korigovati na prvobitnom objektu. nauke čiji je predmet izučavanje upravljanja složenim dinamičkim sistemima. On je 1937. veka. Prilikom pojave nove nauke javlja se i potreba za novim naučnim metodama. U zavisnosti od pojave koja se želi proučavati postavlja se neki određeni cilj. teorije i metode. Na modelu sistema se vrše eksperimenti koji treba da sadrži ključne karakteristike originala. a paradigmu čini sistemsko mišljenje. Dvadeseti vek je probabilizmu dodalo Ajnštajnovu teoriju relativiteta na koju se nadovezala kvantna fizika. nove nauke. Taj novi naučni metod stvaran uporedo sa novom naukom jeste opšta teorija sistema. U 80. svetskog rata formirano je Društvo za razvoj opšte teorije sistema. Tako je pojava kibernetike.

. informacijom ili samo idejom na formalno. ali su se prema Ajnštajnovoj teoriji relativnosti pokazali samo kao posebni slučaj prirodnih pojava. 29 . rezultati dobijeni determinističkim pristupom samo su više ili manje verovatni.Đ. Prema sistemskom mišljenju svaka se pojava posmatra kao sistem koji je istovremeno i deo šire okoline.načela sistemskog mišljenja:  Sve je sistem i podsistem  Probabilističko shvatanje sveta  Kompleksnost prirode i društva  Sinergizam  Dinamičko posmatranje pojava  Holističko sagledavanje i rešavanje problema  Relativnost svih pojava  Sva navedena i druga polazišta na kojima se bazira sistemsko mišljenje predstavljaju paradigmu savremene nauke. . F } Koncept “sve je sistem i podsistem” (celina – deo) proteže se u makro i mikro svet.problemi se rješavaju izolovano od okoline . R. • Dokazano je da se sve pojave u prirodi odvijaju uz određenu nepouzdanost. genijalni su. • Savremena fizika u svojim najnovijim dostignućima koji su izraženi u Teoriji determinističkog haosa. . Rezultati koje je dao Njutn o kretanju.logičnom nivou: S = { E. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Sistemsko mišljenje predstavlja temelj metodologije Teorije sistema. F } E – elementi R – struktura F . itd.jednostrano. još više potvrđuje Teoriju verovatnoće opravdanost probabilističkog gledanja na svet. matematičar i astronom (1642 – 1727. Pod uticajem sistemskog mišljenja formirala se i Teorija sistema kao zajedničko ime za sistemske nauke.funkcija Podsistem je funkcionalna celina unutar sistema: PS = { E. fizičar. Probabilističko shvatanje sveta Uvela ga je Teorija verovatnoće koja se pojavila u XVII veku i razvijala tokom XVIII i XIX veka.dominira induktivno istraživanje. Do dvadesetog veka dominantan način mišljenja i rešavanja problema bilo je klasično analitičko mišljenje: .o celini se zaključuje na osnovu delova. Koncepti . gravitaciji itd. engl. da djeluje “slučaj”.). Sve je sistem i podsistem Sistem može predstavljati sve što čini najmanje dva dela koji su pritom međusobno zavisni – povezani materijom.U tom je periodu dominiralo je determinističko shvatanje sveta izraženo u Njutnovim zakonima prirode (Isak Njutn. akciji – reakciji sila. R. • Prema tome. energijom.deterministički pogled na svet. To je način mišljenja koji svaki problem ili deo stvarnosti posmatra kao sistem. tj. Nadrljanski i M.

koja može rešiti probleme samo u području malih brzina. Suprotno opštem mišljenju. Dinamika je pojam uveden u klasičnoj njutnovskoj mehanici kretanja tela. potpun. Prethodni primer pokazuje beskorisnost pokušaja definisanja celine iz različitih perspektiva. delova neke realativne celine. Delovanje neke celine nije moguće svesti na deo i objasniti ga poznavanjem samo delova celine. proces definisanja i objašnjenja celine na osnovu multidisciplinarnog pristupa (pokušaj definisanja celine iz različitih perspektiva) izgleda kao pokušaj slepog čoveka da prepozna slona. multidisciplinarni pristup poimanju i definisanju celine ne daje očekivane rezultate. S tim je u vezi i timsko rešavanje kompleksnih problema. Dinamičko posmatranje pojava Uključuje jedinstvo prostora i vremena. stubom (noga). Kompleksnost označava mnogobrojnost pojava i odnosa. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Kompleksnost prirode i društva Pod pojmom “kompleksno” podrazumeva se nešto vrlo složeno što nije moguće do kraja opisati. Sposobnost sinteze odvojenih djelova u koherentnu celinu predstavlja mnogo složeniji proces od generisanja informacija iz različitih perspektiva. Priroda i društvo se ogledaju upravo u raznolikosti oblika i sadržaja koji su rezultat dinamike sinergističkog delovanja njihovih komponenti na određenom nivoa odnosa. a bez da se unapred pokuša stvoriti pojam celine. Holističko sagledavanje i rešavanje problema Jedno je od temeljnih načela savremene naučne metodologije (grčki: “holos” – čitav. Slika 16. Savremena kvantna fizika i teorija relativiteta pokazale su da se njutnovski obrasci shvatanja kretanja mogu uzeti samo kao posebni slučaj opšte dinamike prirode. slika 16 . Nadrljanski i M. lepezom (uho) ili kopljem (kljove). Savremeno gledište se temelji na posmatranju svake pojave kao neprekidnog kretanja.Đ. Istovremeno delovi i odnosi između njih određuju funkcionisanje celine. Često se izjednačuje sa sistemskim pristupom zasnovanom na sistemskom mišljenju. Sinergizam To je pojam – složenica grčkih reči koje označavaju sudelovanje dva ili više organa. Slepi čovek identifikuje slona 30 . celovit). Teorija sistema koristi se sistemskim pristupom i metodom crne kutije za rešavanje problema kompleksnosti. Pa onda zavisno iz koje perspektive opaža slona slepi čovek ga zamijenjuje sa zmijom (surla). Bez kvalitetno definisane metodologije. Ako je sve sistem i podsistem tada je problem na kom nivou uzeti pojavu kao zaokruženu relevantnu celinu posmatranja – istraživanja.

Otuđivanje. da unapred određene vrednosti analitičke kulture definišu šta je dobro. Ali haos i kompleksnost nisu odlike sadašnje nove stvarnosti. jedan jezik. Dopušteno je. sve je postalo jednodimenzionalno i predvidljivo. U rešavanje svakog stvarnog problema uključen je posmatrač. Kako je naglašavano. oni su obeležja ljudske percepcije i razumevanja. • multidimenzionalnosti. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Relativnost svih pojava Relativnost svih pojava i njihovih odnosa proizlazi iz prirode na način kako ga je objasnila teorija relativiteta. koja izlazi izvan jednostavnog deklarisanja poželjnosti sistemskog pristupa i osigurava praktični način definisanja problema i dizajniranja rešenja. Zaključak koji se donosi biće relativno tačan samo u odnosu na “nešto drugo”. Ali. jezik sistema. Sistemski alati i metode su neefikasni ako se izoluju od obrasca čiji su integralni deo. sa izuzimanjem drugih. komunikacije. Tek tada se mogu dizajnirati nove metode ispitivanja. Sistemska metodologija ne može se odvojiti od sistemskih načela. Tendencija da se sve pojednostavi do nivoa koja ne zahteva ozbiljno razmišljanje pretvorila je politički sistem u glasačku industriju. jer se koriste neadekvatni koncepti za objašnjenje složenih pojava. koja pretpostavlja da su ljudi prepustili izbor svojih života kad su odabrali vođe. gde unapred stvorena intelektualna dobra čine predmet masovne proizvodnje. TQM deluje unutar postojećeg obrasca. Nadrljanski i M. jezik analitičke nauke(metodologije). čak i izbor rekreacije. delovanja i postojanja u svetu. Taj sistemski jezik ima dve dimenzije: • Prva dimenzija je okvir za razumevanje prirode zveri. koji će dozvoliti da se vidi kroz haos i razumevanje kompleksnosti. emocionalne i etičke izbore za međuzavisna ali nezavisna socijalna bića. novi načini organizacije i način života koji će omogućiti racionalne. Sistemska načela Sistemska metodologija se definiše pomoću pet načela (slika 17 ): • otvorenosti. • posledične osobine i • kontraintuicije. Svet se doživljava kao sve više kompleksan i haotičan. sporta i hrane izvršava se u okvirima pretpostavki i primena analitičkih alata. frustracija. bihevioralne karakteristike višeg umnog sistema. interakcije. Sociološka nauka se susrela sa „kompleksnošću”. Sistem obrazovanja. Jezik međudelovanja i svrhe pomoći će da se nauči novi način života tako da se uzima u obzir različiti načini gledanja. • svrsishodnosti. U procesu posmatranja i rešavanja problema (proces ili sistem) deluje na posmatrača ali istovremeno i posmatrač deluje na objekt posmatranja. može se naučiti i primeniti kao nezavisni set alata i metoda. više na to ne gleda kao na nešto kompleksno ili haotično.Đ. sve više se specijalizovao jedan jezik. Danas je analitički jezik prodro u sve aspekte savremenog života. organizacije. Treba holistički jezik. Tokom prošlog veka. težnja za moći. Postoji bitna razlika između TQM-a(Total Quality Menagement) i sistemskog razmišljanja. 31 . Teorija verovatnoće i Teorija determinističkog haosa potvrđuju da ništa nije moguće apsolutno predvideti. ispravno i lepo. Ono što je postalo dominantni jezik ovog vremena omogućuje samo delimično razumevanje realnosti i odnosi se samo na delove čovečijeg bića. Kada čovek nešto razume. nešto nedostaje u načinu na koji ljudi razmišljaju o sopstvenim životima. SISTEMSKE TEORIJE Prirodne nauke su otkrile „haos”. nesigurnost i dosada samo su neki simptomi nadolazeće kulture. • Druga dimenzija je operacionalna sistemska metodologija. a ne na celinu.

težnja za moći i potraga za srećom. kao što su ljubav za slobodom. Međutim. više ili manje predvidljivo.Đ. Sistemska načela deluju zajedno kao interaktivna celina. To je dovelo do formulacije prvog pravila za uvid u otvorene sisteme: imperativi predviđanja i pripreme. Svet je kompleksna celina u interakciji. 32 . definišu bitne odrednice i pretpostavke o ponašanju organizacije gledano sa aspekta svrhovitog višeg umnog sistema. Otvorenost Otvorenost znači da se ponašanje živih (otvorenih) sistema može razumeti samo u kontekstu njihovog okruženja. u većini slučajeva. • Okolina se sastoji od svih onih varijabli koje. Nadrljanski i M. da su sva predviđanja načinjena prethodnim pobedničkim modelom pogrešna. stepenom sposobnosti i/ili uticajem učesnika. • Ova načela su sastavni deo treće generacije sistemskog pristupa. iako nekontrolisano. • Kontrolisati znači da je radnja i neophodna i dovoljna da proizvede željeni učinak. apstrakcije koje se ne mogu smisleno održati odvojene od konteksta. • Oni su građevni blokovi mentalnog modela koji treba konstruisati da bi ljudi postali sistemski mislioci i sistemski dizajneri. sa strahom. • Granica sistema tako postaje proizvoljna. U zadnjih deset godina zapaženo je. subjektivna konstrukcija definisana interesom. Oni koji ga nisu uopšte koristili mnogo su bolje prošli od onih koji jesu. otkriveno je da je ponašanje varijabli u okolini.one varijable koje se nekontrolišu već na koje samo se utiče. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU otvorenost Multidimenzionalnost Sistemska načela svrsishodnost Posledične osobine Kontraintuicija Slika 17. ne mogu biti kontrolisane od sistema. iako utiču na ponašanje sistema. • Predviđanje okoline i pripremanja skladnog sistema postalo je temelj neoklasicistične škole menadžmenta. kulture čiji su deo. Zapravo. već je samo suproizvođač. • Sistem se sastoji od svih interaktivnih setova varijabli koje može kontrolisati. • Uticati znači da radnja nije dovoljna. što je kontekstualna varijabla više nekontrolisana to je bolje predvidljiva. Stoga su čak i osnove prirode čoveka. Tada je otkrivena sasvim nova kategorija varijabli .

PREDVIDETI I PRIPREMITI UPRAVLJANJE PREMA DOLE (Adminstrativna sposobnost) STVORITI BUDUĆNOST UPRAVLJANJE PREMA GORE (Vodstvo) Kontekstualna okolina okolina Izvršna okolina Kontrolisana varijabla Nekontrolisana varijabla Kontrola Uticaj Ocena Direktor Učenici – Nastavnici Zaposleni sistem Slika 18. Nadrljanski i M. na nivo razumevanja i naučiti zašto neko čini ono što čini. znanje pitanjem kako. znanje i informacija 33 . Da bi se zadržala prednost mora se preći na novi nivo. nivo znanja i naučiti kako klijenti čine ono što čine. Razumevanje Znanje Informacija Slika 19.Đ. Informacija se bavi pitanjem šta. Odnos sistema i okloline Svrsishodnost Da bi mogli uticati na aktere izvršne okoline mora se razumeti zašto čine ono što čine. Ako je nekad postojalo vreme u poslovanju. a razumevanje pitanjem zašto. mora se uspeti još više. onih na koje se može uticati. • Izvršna okolina postaje značajna za razumevanje otvorenog svrsishodnog sistema. Stoga. da bi neko bio efikasan igrač. Razumevanje je različito i od informacije i znanja. direktore i druge zaposlene. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Nova kategorija varijabli. Nivoi odnosa razumevanje. stvaraju novo područje nazvano izvršna okolina. kad je imati informaciju o klijentu bila prednost nad konkurencijom to nije i danas slučaj. nastavnike. On uključuje sve kritične učesnike sistema: učenike.

U suprotnosti s racionalnim izborom. emocionalne i kulturne. Biti ispred svog vremena katkad je tragičnije nego kaskati u pozadini. zato što su izazovne. Nadrljanski i M. Međutim. Uživanje i zadovoljstvo došlo je od emocionalnog stanja. vrednosti su ono čemu svrsishodni sistemi teže. Međutim. već oni koji su najskladniji sa postojećim poretkom. On odaje samo shvaćeni interes onoga koji odlučuje u tom trenutku. drugim rečima. emocionalni i kulturološki izbor Pitanje zašto je stvar svrhe. Izbor je proizvod međudelovanja između tri dimenzije: racionalne. Tri elementa proizvoda izbora Svetom ne upravljaju oni koji su u pravu. Rizik je važan atribut uzbuđenja i izazova. koji odražava instrumentalne (spoljne) vrednosti. Svrsishodni sistemi su vrednostima vođeni sistemi. ima šanse da ga pobedi.Đ. verovatno se neće radovati da igra sa njim ponovo. Racionalni izbor je područje samointeresa ili interesa onoga koji odlučuje. emocionalna dimenzija bavi se stilističkim (unutrašnjim) vrednostima. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Racionalni. Dok racionalni izbor izbegava rizik. ironično. a ne posmatrača. Mnoge stvari čine se zato što su uzbudljive ili. čiji je član odlučitelj. kultura ima istančan uticaj na proces odlučivanja. a ne izbora. kultura obezbeđuje unapred određene vrednosti kada to akteri eksplicitno ne učine. Kultura definiše etičke norme kolektiva. Kao i računarski jezik visokog stepena koji obezbeđuje unapred određene parametre ako ih programer sam ne odabere. Ako neko nekoga pobedi u tenisu deset puta za redom. Verovatno će želeti igrati s nekim koji ga može izazvati. Etičke vrednosti su prisilne vrednosti procesa odlučivanja. diktiranjem unapred određenih vrednosti. Racionalno Emocionalno Kutorološko Slika 20. s onim koji. Racionalni izbor nije neophodno mudar izbor. već oni koji mogu uveriti druge da su u pravu. Pobjednici nisu nužno najbolji. tačnije. Emocionalni izbor je u domeni lepote i uzbuđenja. mudrost ima etičke implikacije i uzima u obzir posledice radnje u kontekstu kolektiva. emocionalni to ne čini. Klasifikacija ponašanja sistema • Pasivno (alati) • Reaktivno (samoodrživi sistemi) • Odgovarajuće (sistemi koji traže cilj) • Aktivno (svrsishodni sistemi) 34 .

Međutim. Izbor rezultata AKTIVNO Svrsishodni sistemi Promenjiva i odabrana. prema strukturi sistema. Nema izbora. pegla. mogu tražiti hranu na različite načine u istoj okolini. Tabela 3 REZULTAT (funkcija) FIKSAN Jedna funkcija u svim okolinama. Različite strukture u različitim okolinama. oni takođe stvaraju. životinje nižeg stepena razvoja. Npr. Nadrljanski i M. Ipak. Nema izbora sredstava.) su sistemi održanja stanja. Za većinu kultura. Na primer.Đ.Nema izbora rezultata. prividnost je dominirala nad tretmanom 35 . Svrsishodni sistemi imaju sve sposobnosti sistema koji traže cilj i samoodrživih sistema. ODGOVARAJUĆE Sistem koji traži cilj Promenjiva i odabrana. Ta sposobnost promene ishoda (rezultata) pod stalnim uslovima je ono što predstavlja slobodnu volju. Nema izbora. Različite strukture u istoj okolini. Promenjiv i određen Različite funkcije u različitim okolinama. sistemi koji traže cilj imaju sposobnosti samoodrživih sistema. može tokom vremena naučiti da sledi svoj cilj s više efikasnosti. iako suprotno nije tačno. Takvi sistemi ne samo da uče i prilagođavaju se. mnogi sistemi grejanja (bojleri. Svrsishodan sistem je onaj koji može ne samo proizvesti isti rezultat na različite načine u istoj okolini već i različite rezultate i u istoj i različitoj okolini. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Klasifikacija ponašanja sistema PONAŠANJE (proces) PASIVNO Alati SREDSTVA (struktura) FIKSNA Jedna struktura u svim okolinama Promenjiva i određena. Sistem koji traži cilj je onaj koji može različito odgovoriti na različite događaje u istoj ili različitoj okolini dok ne proizvede određeni ishod (stanje). Ako sistem koji traži cilj ima pamćenje. Samoodrživi sistem je onaj koji odgovara na promene u cilju održanja svog stanja tokom različitih okolnih uslova. Takav sistem može reagovati (ne i odgovoriti) zato što je ono što se odvija određeno u celosti promenom u njegovoj okolini. Odgovor je proizvoljan. Promenjiv i odabran. To je sposobnost da se uoče komplementarne relacije u suprostavljajućim težnjama i da se naprave realne celine sa nerealnim delovima. REAKTIVNO Samoodrživi sistemi FIKSAN Jedna funkcija u svim okoliokolinama. Ljudi su primeri takvog sistema. Takav sistem ima izbor sredstava ali ne i rezultata. Izbor sredstava. stoga je pre odgovarajući nego reaktivan. Stvaranje tog stanja je njegova svrha. peći i sl. Različita struktura u istoj okolini. Izbor sredstava. el. Multidimenzionalnost Multidimenzionalnost je verovatno jedna od najpotenciranijih načela sistemskog razmišljanja.Različite funkcije u istoj okolini. on obavlja unutrašnju funkciju tako da održava svoje stanje na različite načine pod različitim uslovima.On može promeniti svoj ishod pod stalnim uslovima. dok reakcija nije.

Prve suprostavljajuće težnje se konceptualiziraju kao dve međusobno isključive. Tačka kompromisa je nestabilna mešavina koja obično sadrži elemente dva ekstrema. Kompromis je tačka razočaranja. Parovi su poređani na takav način da je pobeda za jednoga nedvojivo povezana s porazom drugoga.Đ. Suprostavljanja se uobičajeno izražavaju sa X ili NIJE X (slika 21. kolektivnost / individualnost. Model igre sa nultom sumom Pobediti/izgubiti U kontekstu igre nulte sume. 36 . To zahteva kompromis ili razrešenje sukoba. Kako se struktura moći menja tako se menja i tačka kompromisa. crno belo kompromis Slika 22. borba davanja i oduzimanja. red / kompleksnost. Ako je X ispravan onda NIJE X mora biti neispravan. Kontinuum Crno . ). Gubitnik. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU suprostavljajućih težnji kao dvostrukost u igri nulte sume.belo kompromis Druge suprostavljajuće težnje se formulišu tako da se mogu predstaviti kontinuumom. suprostavljajuće težnje se formulišu na dva različita načina. koji je uobičajeno proglašen pogrešnim. Crno – beli kompromis Zavisno od relativne snage polova napetosti.). umetnost / nauka itd. moderno / tradicionalno. Nadrljanski i M.Između crne i bele postoji 1000 nijansi sive (slika 22. Čini se da sve dolazi u paru dveju suprotnosti: sigurnost / sloboda. igra moći će doći do trenutnog zastoja. X X NIJE X ili Slika 21. se uklanja. odvojene celine.

pobeda VISOKO-VISOKO pobeda-pobeda Težnja A nisko NISKO-NISKO gubitak-gubitak VISOKO-NISKO pobeda-gubitak Slika 23. Množina funkcije i strukture procesa Komplementarno i paralelno principu multidimenzionalnosti je koncept množine. Više od dve varijable mogu činiti komplementarni odnos. moći i lepote. Organizacije imaju različite funkcije. 37 . pored toga što ima eksplicitnu funkciju prevoza. kao što pokazuje trio slobode. To je formulacija nenulte sume u kojoj gubitak za jednu stranu nije nužno dobitak za drugu. Nadrljanski i M. Ipak. pravde i sigurnosti. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Komplementarni odnosi Težnja B nisko visoko visoko NISKO-VISOKO gubitak. identifikacije. smatraju samo jednu od tih funkcija primarnom. korporacijski akteri. Sa druge strane. dok je sindikalne vođe vide kao sistem koji stvara radna mesta. i implicitne i eksplicitne. a za profesionalnog korporacijskog čoveka može biti platforma za unutrašnju igru moći. Ona poriče klasični jednostrukturni pogled sa jednom funkcijom u jednouzročnom i jednoefektnom odnosu. obe suprostavljene težnje mogu se simultano povećati i smanjiti. strukture i procesa je u srži sistemske teorije razvoja. Za mnoge. zavisno od svojih mentalnik sklopova i datim ulogama.Đ. Množina funkcije Sistem može imati višestruke funkcije. Za preduzetnika. Auto. Množina funkcije. Investitor bi mogao smatrati automobilsku kompaniju mašinom za stvaranje novaca. stvaranje i rasipanje bogatstva. pa može biti vođen višestrukim procesima. Matrica igre sa nultom sumom Načelo multidimenzionalnosti govori ne samo da suprostavljajuće težnje postoje i međudeluju jedna uz drugu. na primer. Ona čini da visoko/visoko bude mogućnost. organizacija može predstavljati životni izazov da se stvori pobednički sistem. može imati i implicitnu funkciju. Množina jednostavno tvrdi da sistem može imati višestruke strukture i višestruke funkcije. npr. a izbor stvarnost. već ujedno i čine komplementaran odnos. auto predstavlja životni stil svog vlasnika i može imati znatne snobovske vrednosti.

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
Množina strukture Već je izloženo da struktura sistema definiše komponente i njihove odnose. Tako na primer So (NaCl). Sadrži hlor (Cl) i natrijum (Na) od jedne vrste odnosa u svim okolinama; stoga se kaže da so ima singularnu strukturu. Množina strukture, stoga, znači da su komponente i njihovi odnosi u množini i varijabilni. To se ne može reći za ugljenovodonike. Vodonik i ugljenik ulaze u različite kombinacije i odnose, rezultirajući višestrukim strukturama. Ugljenikova sposobnost da se spaja sa samim sobom stvorila je celu novu vrstu evolucije, biološke sisteme, stvarajući nestabilne ali mirne strukture. Ljudi pokazuju istu težnju. Oni stvaraju varirajuće odnose jedni sa drugima, stvarajući interaktivan tip strukture, socijalni sustav. Međudelovanja između svrsishodnih aktera u grupi poprimaju mnoge oblike. Množina procesa Klasični princip uzročnosti držao je da slični početni uslovi stvaraju slične rezultate, i konzekventno, različiti rezultati su posljedica različitih početnih uslova. Zato, za datu strukturu, ponašanje sistema je u potpunosti predvidljivo i njegova buduća stanja nepromjenjivo zavise o svojim početnim usloima i zakonima koji upravljaju njihovom transformacijom (determinizam). Bertalanffy (1968), analizirajući samoregulišuće morfostatske osobine otvorenih bioloških sistema, opvrgnuo je to klasično verovanje predstavivši koncept jednakog kraja (ekvifinaliteta): konačno stanje može se postići nizom različitih razvojnih puteva. Buckley (1967), u svojoj raspravi o morfogenetskim principima višestrukog kraja: slični početni uslovi mogu dovesti do različitih krajnjih stanja, a procesima u sociokulturnim sistemima, ide čak i dalje i predlaže suprotni princip. U skladu s tim, socijalna pojava može se takođe proučavati kao rezultat niza interaktivnih procesa. Posledična osobina Fenomen ljubavi ne spada u klasičan opis osobine. Štaviše, i nije sam u tome. Slične pojave kao uspeh, neuspeh i sreća i nesreća pokazuju iste odlike. Označene su kao, posledične osobine, i stavljaju se u sopstvenu kategoriju: osobine II reda, da se razlikuju od klasičnog tipa, koji se nazva osobine I reda. Posledične, ili osobine II reda, su osobine celine, ne osobine delova i ne mogu se zaključiti iz osobine delova. No ipak, one su proizvod međudelovanja, a ne sume delovanja delova, pa se zato moraju zasebno razumeti. One čak ne aktiviravaju ni jedno od pet čula, pa se ne mogu direktno izmeriti. Ako je mera potrebna, mogu se samo izmeriti njihove manifestacije. Kompatibilnost među delovima i njihovim učvršćavajućim zajedničkim interakcijama stvara rezonanciju, silu koja će biti viša od sume sila stvorenih pojedinim delovima. S druge strane nekompatibilnost među delovima će rezultirati manje snažnom silom od one koje bi agregat mogao proizvesti. Na isti način, nastava, zavisno od prirode interakcija među njenim delovima, može biti sistem koji povećava ili smanjuje vrednost. Ako je uspeh posledična osobina, onda se mora odnositi na upravljanje interakcijama više nego akcijama. Fudbalski tim sastavljena samo od zvezda nije neophodno najbolji u ligi i može čak izgubiti od prosečne ekipe u istoj ligi. Ono što karakteriše pobjedničku ekipu nije samo kvalitet njenih igrača, već takođe i kvalitet interakcija među njima. Kontraintuitivnost Kontraituitivnost znači da dela namenjena da proizvedu željeni ishod mogu proizvesti suprotan rezultat. (“Rečeno je da je put u pakao popločen dobrim namerama.”) Da bi poštovali prirodu kontraituitivnosti treba razumeti praktične posledice sledećih tvrdnji:

38

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
     Uzrok i ishod mogu biti odvojeni u vremenu i prostoru. Događaj koji se odvija u određeno vreme i prostoru može imati odgođeni učinak, proizvodeći ishod u različito vreme i u različitom prostoru. Uzrok i ishod mogu zameniti jedan drugog, prikazujući kružne odnose. Događaj može imati više ishoda. Poredak važnosti može se promeniti tokom vremena. Set varijabli koje su početno igrale ključnu ulogu u proizvodnji ishoda mogu se zameniti drugim setom varijabli u drugom vremenu. Uklanjanje početnog uzroka neće uvek ukloniti ishod. Proširivanje sistema socijalne pomoći da se smanji broj siromašnih porodica u društvu mogao bi, kontraintuitivno, povećati njihov broj. Poboljšanje socijalne pomoći obično traži dodatna sredstva, što znači povišenje poreza. Preterano oporezivanje može nagnati bogate i mnoga preduzeća da odu iz regije, oslabiti poreznu osnovicu i smanjiti prihode. Takođe, bolji sistem socijalne pomoći privući će veći broj onih kojima je to potrebno u regiju. Mogao bi čak oslabiti i inicijativu za radom, dodajući teret nezaposlenosti na već preopterećen sistem. Povećani trošak, propraćen smanjenim prihodom, postaje recept za katastrofu. Tako na primer određeni događaj može proizvesti različite ishode, kao što je navika pušenja. Kratkoročno pušenje može smanjiti napetost i to može biti dobro za srce. Pušenje takođe pomaže telu da se ne ugoji, što je takođe dobro za srce. No, dugoročno, pušenje će otvrdnuti arterije i oštetiti pluća, što može uništiti srce. TEORIJA HAOSA Teoriju haosa treba shvatiti kao vrlo važnu za probleme socijalne dinamike i dobrodošao dodatak u području sistemskog mišljenja. Ona daje novu, pomalo izokrenutu perspektivu pojmu kompleksnosti i holističkog razmišljanja. Analiziranje ponašanja nelinearnog sistema je kao hodanje kroz lavirint čiji se zidovi premeštaju svakim korakom (drugim rečima, igranje igre menja igru). Sistemi prekompleksni za tradicionalnu matematiku mogu se proučavati jednostavnim zakonima, npr. fraktalna geometrija i neizrazita logika (fuzzy logic). Zakoni kompleksnosti drže se univerzalno na hijerarhijskoj skali (skalar, samosličnost) i nisu uslovljeni ponašanjem konstituirajućih delova. Manje je verovatno da će se moći objasniti ponašanje kompleksne celine proučavajući ponašanje delova; upravo suprotno, više je verovatno da će se moći objasniti ponašanje delova proučavajući ponašanje celine. Novo razumevanje vremena dovodi do shvatanja da vreme nije realno definisano časovnikom već ritmom i iteracijama. Četiri vrste privlačilaca određuju prirodu uzoraka: 1. Tačkasti privlačilac (privučen ili odbijen određenom aktivnosti) 2. Ciklički privlačilac (oscilacija između jedne ili više aktivnosti) 3. Torusni privlačilac (organizovana kompleksnost koja se ponavlja) 4. Neobični privlačilac (nepredvidljivi kompleksni uzorci pojavljuju se kroz određeno vreme). Kada se koristi teoriju haosa u socijalnom kontekstu, četiri privlačioca, gledani sa sistemske perspektive, mogu se objasniti sledećim: • Tačkasti privlačioci (dihotomija/jednosmjernost) predstavljaju ponašanje socijalnih bića u potrazi za svojim prirodnim instinktima-strah, ljubav, mržnja, želja za deljenjem ili samointeres. • Ciklički privlačioci (dijalektički/samoodrživi) odnosili bi se na princip multidimenzionalnosti, potraga za naočigled suprotnim ali komplementarnim težnjama: stabilnost i promena, sigurnost i sloboda, pa i diferencijacija i integracija. Ciklička, ili periodična promena naglaska od jedne orijentacije ka drugoj je rezultat suboptimizma.

39

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
• Torusni privlačioci (jednakofinalni/negativno-entropijski/tragači cilja) odražavaju ponašanje sociokulturnih sistema sa izborom ishoda i sredstava; nepredvidljivi uzorci proizlaze iz stilističkih sklonosti svrsishodnih činilaca. Obrazovanje se danas sve više odvija u okruženju konstantnih promena i neizvesnosti. Brz razvoj novih tehnologija, promenjivost struktura i uslova, dostupnost informacija, samo su neki od činilaca koji potenciraju promene u obrazovnom okruženju koje postaje sve kompleksnije i dinamičnije. Zahteva se sve brža reakcija sistema obrazovanja na promene, vreme uz informaciju postaje ključan činilac uspešnosti. Da bi obrazovni sistem mogao odgovoriti na promene brzo i efikasno, mora moći predvideti šta će se sledeće dogoditi, a sama činjenica da se obrazovanje odvija u promenjivom okruženju to sve više otežava, pa čak i onemogućuje. Pre desetinu godina bilo je relativno lako predvideti šta će se dogoditi ako se obrazovanje vodilo pravim putem bili bi ostvareni željeni rezultati. Međutim, danas je to pod pitanjem i teže izvodljivo. Upravo se tu javlja potreba za redefinisanjem tradicionalnih koncepata upravljanja i pronalaženjem novih.U tu se svrhu danas u svetu sve više koriste znanja i dostignuća teorije determinističkog haosa, koja kao još relativno mlada nauka daje visok i orginalan doprinos. Teorija haosa nastala je i razvijala se najprije u prirodnim naukama, i to u području fizike i meteorologije, a zatim se primenjuje i u biologiji, hemiji, medicini a posljednjih 10-12 godina sve više prodire u istraživanja organizacije i obrazovanja. Ona je multidisciplinarna nauka koja menja način gledanja i shvatanja sveta, otkriva nove zakonitosti i univerzalna ponašanja koja prelaze granice različitih naučnih područja.Kako su sistemi koje proučava teorija haosa nepredljidivi i naizgled haotični, odnosno deluju kao da je u njima nemoguće pronaći red, jedan od središnjih koncepata je utvrđivanje celokupnog ponašanja sistema umesto utvrđivanja preciznog stanja. Osnovno svojstvo haotičnih sistema je fina osetljivost u početnim uslovima kod kojih sasvim mala promena ulaza može izazvati velike promene u izlaznoj veličini. Ono je u literaturi poznato pod nazivom "Leptirov učinak" i može se izraziti već zasigurno poznatim rečima "Leptir u Kini uzleti s cveta, a iduće nedelje se nad Novim Sadom nadviju crni oblaci."Dva su bitna elementa determinističkog haosa: atraktori i fraktali. Atraktori predstavljaju područje u polju rezultata prema kojem je dinamika sistema usmerena. Atraktori omogućavaju pretvaranje naizgled slučajnih podataka u vidljive oblike, tj. oni prezentuju model rezultata ponašanja sistema. Njihova veličina i oblik zavise od ključnih parametara i dinamici prema kojoj se sistem takvim parametrima usmerava. Ključni parametar je bilo koji faktor koji utiče na ponašanje sistema. Najpoznatiji atraktor je Lorencov atraktor, prikazan na slici broj 24.

Slika 24. Lorencov atraktor

40

sporo reaguje na promene i teško se može prilagoditi podsticajima koji dolaze iz kompleksne i haotične okoline. i kako se uopšte teorija. Fraktali su značajni za teoriju haosa. pa se u literaturi već navode novi oblici organizacije nazvani fraktalna organizacija. 2. to je deo mehanicističkog i determinističkog pogleda na svet koji je vladao sve do početka 20. već razlomak. koja se za razliku od tradicionalne Euklidove geometrije bavi opisivanjem nepravilnih oblika u prirodi kojih je mnogo više nego pravilnih i linearnih. Njen se značaj ogleda i u identifikaciji ključnih parametara koji usmeravaju sistem iz jednog dinamičnog stanja u drugo. Slika 25. Da sama primena teorije haosa na obrazovanje ne bi ostala na čistim pretpostavkama navode se karakteristike obrazovanja identifikovane od istraživača i praktičara haosa. koja ukazuje na to da će fraktal izgledati gotovo. 5. Te su karakteristike sljedeće: 1. čiji se začeci baziraju na fizičkim sistemima. Na ovaj. jer samo ponašanje haotičnih sistema počivaju na fraktalnoj geometriji. podržava 41 . što se može videti iz slike 25. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Drugi bitan element je fraktal koji se definiše kao nepravilan geometrijski oblik. Teorija haosa omogućuje bolje razumevanje operacija organizacije obrazovanja. Prema takvom shvatanju obrazovanje je sistem koji zahteva čvrstu kontrolu. vodi računa o nepredvidljivim oklonostima. Međutim. bez obzira u kojoj se veličini ili razmeru posmatra. gde je prikazan fraktalan oblik pahuljice. Teorija haosa zapravo dovodi u pitanje tradicionalne načine shvatanja i upravljanja obrazovanjem. među kojima i teorija haosa. Značajne karakteristike fraktala su njegova samosličnost. veka kada započinju sumnje u determinizam. Nadrljanski i M. Nelinearnost Nepredljidivost Međuzavisnost Sinergijsko ponašanje Autopoesis Granice Povratne veze Samoorganizacija. tradicionalan način shvaćeno.Đ. 7. a koje su analogne onima u kompleksnim fizičkim sistemima. može primenjivati na obrazovanje. obrazovanje je inertno. Često se nameće pitanje značaja teorije haosa za samo obrazovanje. 8. pa fraktalna dimenzija koja nije celi broj. Primenom njenih koncepata obrazovanje se priprema na brzu reakciju s obzirom na promene u eksternom okruženju. Izgled fraktala Fraktali se koriste za formiranje organizacione stukture. 3. 6. koja je jedan od bitnih oblika prilagođavanja obrazovanja promenama u okruženju. što je omogućilo primenu teorije haosa na obrazovanje. pa se javljaju nove teorije i saznaja. 4. čak potpuno jednako.

pa se javlja potreba za utvrđivanjem okruženja koje uči. Nepredvidljive i neočekivane karakteristike se mogu očekivati u sistemu. Bitna obeležja upravljanja u haotičnim uslovima su rana identifikacija događaja. boljeg razumevanja promena u sistemu i mogućnosti uticaja na činioce koji uzrokuju promene kroz vreme i dovode do uspešnosti odnosno neuspešnosti određenog sistema. tj. Stvaranje kanala komunikacije. obrazovanje prima informacije iz okruženja o stanju u okruženju. pa ne izaziva šokove i iznenađenja. Odluka kojom se rešava određeni problem u preduzeću bazira se na politici tog preduzeća. Definisanje same koncepcije trebalo bi obuhvatiti sledeće elemente: Uspostava početnog područja reda. Zbog obeležja obrazovnog okruženja. Radi se o kružnom procesu u kojem je odluka rezultat promene. Metoda se razvila iz potrebe boljeg razumevanja i kontrole sistema sa povratnom spregom. • Sistemska dinamika ima veliku ulogu u razumevanju uticaja različitih politika na ponašanje sistema jer omogućuje stvaranje računarskih modela koji simuliraju ponašanje sistema sa obzirom na primenjenu politiku. a ona su sledeća: Menadžeri trebaju posvetiti pažnju komunikaciji na svim nivoima u obrazovanju.Đ. prvenstveno društvenih sistema. je kao rukovodilac različitih projekata i član menadžmenta u različitm preduzećima uočio da osnovne prepreke za napredak preduzeća ne proizlaze iz metoda i sredstava za rad nego iz politike i odluka koje donosi menadžment na temelju informacija povratne sprege. Prilikom definisanja koncepcije upravljanja trebalo bi respektovati neka pravila koja su bitna za haotične sisteme. Male promene mogu uzrokovati velike efekte u haotičnim uslovima. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU usvajanje fleksibilnih strategija za neočekivane događaje. Nastavak razvoja sistema ili njegovo propadanje. Informacije povratne sprege koje dolaze iz okoline i iz samog sistema utiču na donošenje odluka i dalje ponašanje sistema. Začetnik te metode je Džej Forester ( Jay Forrester). pa uspostavlja područje reda kontrolom nad događajima ili promenama. Nadrljanski i M. Bitno je naglasiti da je modifikacija ciljeva obrazovanja unapred predviđena. Kreiranje okruženja u kome se uči. brz odgovor s miksom strategija i prihvaćanje neizvesnosti u kojoj se obrazovanje odvija. Korišćenjem pozitivne povratne sprege. SISTEMSKA DINAMIKA Ponašanje sistema. pa je sistemska dinamika u početku smatrana menadžerskom disciplinom. koja pak usmerava preduzeće prema uspehu ili neuspehu. naročito ponašanje kompleksnih dinamičkih društvenih i prirodnih sistema već je gotovo 50 godina predmet istraživanja metode pod nazvom sistemska dinamika (System Dynamics). radi bržeg prilagođavanja i samo se obrazovanja mora menjati. Prvi sistemi koji su proučavani pomoću sistemske dinamike bili su poslovni sistemi. Razumevanje dinamike događaja omogućuje razmišljanje o akcijama i posljedicama koje iz nje proizlaze. 42 . a promena opet utiče na odluke koje će biti donete kasnije. • Na osnou logičkog simulacionog modela dinamičkog sistema moguće je postaviti određene matematičke jednačine pomoću kojih se računski i grafički prikazuje kretanje sistema u budućnosti.

objavio knjigu "Industrial Dynamic" u kojoj je prikazao osnove sistemske dinamike i njenu primenu u rešavanju poslovnih menadžerskih problema. npr. Forester je 1961. Kružna povratna sprega Sistemska dinamika kao metodologija koja se koristi za razumevanje ponašanja sistema pretpostavlja izgradnju simulacionog modela dinamičkog sistema kroz slijedeće korake: 43 . inženjerstvo. delovanje. Pogrešno je nezavisno i linearno posmatrati vezu između X i Y. Nešto kasnije uočio je da se metoda može primeniti i u drugim područjima. danas je sistemska dinamika našla primenu u različitim područjima kao što su ekologija. već kružni. mikro i makro ekonomija. već proizlaze iz politike koju je postavio sam menadžment. Čovek živi u okruženju gde neko stanje vodi do donošenja odluke koja uzrokuje promene i dovodi do novog stanja na osnovu koga on donosi nove odluke. već je potrebno posmatrati celi sistem kao kružnu povratnu spregu da bi se moglo predviđati ponašanje sistema. pa je u knjizi "Urban Dynamics" prikazao kako strategija razvitka grada može uticati na rešavanje različitih problema. u sistemu kao što je grad. Nadrljanski i M. filozofiju i metode za analizu i upravljanje ponašanjem složenih sistema s povratnom spregom. Povratna sprega pretpostavlja da neka aktivnost X rezultira aktivnošću Y koja opet utiče na X itd. Kraći istorijat sistemske dinamike Sistemska dinamika kao nova metodologija modeliranja kompleksnih dinamičkih sistema nastala je sredinom pedesetih godina dvadesetog veka i vezana je uz radove profesora Jaya Forrestera sa Massachusetts Institute of Technology. To se grafički može prikazati kružnom povratnom spregom (feedback loop) kakva je na slici 26 . Akcija. Svet koji nas okružuje nije linearan. te je kao član menadžmenta uočio da problemi na projektima nisu isključivo inženjerske prirode. Forester je u posljednjih 20 godina svoja istraživanja usmjerio na dva područja: • oblikovanje modela ekonomije SAD-a pomoću sistemske dinamike i • primenu sistemske dinamike u školskom sistemu (od vrtića do fakulteta). istraživanja društvenih kretanja. kakvi su poslovni i drugi socijalni sistemi.Đ. te između Y i X. simulatori letenja). Osnovni pojmovi sistemske dinamike Sistemska dinamika je metodologija koja kombinuje teoriju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Korišćenje simulacionih modela u otkrivanju posledica ponašanja određenog sistema podstaklo je Forestera i njegove sledbenike na istraživanja i drugih dinamičkih sistema osim poslovnih. medicina. odluka Informacija o problemu Rezultat (promena) Slika 26. Forester je u to doba bio angažovan na nekoliko projekata vezanih za ispitivanja vojne opreme (nadzorni mehanizmi. obrazovanje itd.

primena modela. nivo vode u rezervoaru itd. Učenje Ocena Nastava Prosečna ocena Slika 27. Stope ili promene stanja predstavljaju jedinicu promene stanja (povećanje ili smanjivanje nivoa). npr. postavljanje dinamičkih hipoteza koje objašnjavaju uzrok problema. Sistemsko mišljenje omogućuje sagledavanje strukture sistema da bi se razumelo ponašanje sistema.Đ. Nadrljanski i M. broj zaposlenih. ali ne podrazumeva izgradnju simulacionog modela. Struktura sistema uključuje četiri hijerarhijske komponente: • granice sistema – granice se moraju definisati tako da uključuju samo one elemente koji prouzrokuju određeno ponašanje sistema. konceptualizacija sistema – utvrđivanje elemenata i strukture sistema. formalizacija modela – izgradnja računarskog simulacionog modela sistema koji prikazuje srž problema. posmatrano stanje. analiza ponašanja modela – testiranje modela koji treba da preslika ponašanje realnog sistema. određivanje granice sistema. • nivoi i stope – unutar sistema postoje nivoi ili stanja (levels) i stope ili promene stanja (rates). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • • • • • • identifikacija problema – određivanje tačke posmatranja sistema. izrada dijagrama. • ciljevi. Nesklad između ta dva stanja dovodi do akcije da bi se smanjio raskorak između njih. evaluacija i validacija modela. kao i testiranje alternativnih rešenja problema. Nivoi ili stanja predstavljaju količinu nekog elementa. Uzrok dovodi do posledice koja utiče na uzrok itd. željena akcija – • cilj je stanje sistema koje se promenom želi postići. Modeliranje stukture sistema omogućuje sistemska dinamika. Dijagram kružne povratne veze prikazuje kružnu uzročno-posledičnu povratnu spregu. povratna sprega odgovornaje za promene u strukturi tokom vremena. a posmatrano stanje jetrenutno stanje sistema. Struktura sistema može se grafički prikazati pomoću dve vrste dijagrama: • dijagrama kružne povratne sprege (Casual Loop Diagram. Feedback Diagram) i • dijagrama stanje/tok (Stock/Flow Diagram). Svaki dijagram ima svoje simbole. • kružna povratna sprega kao osnovni prikaz sistema – ponašanje sistema određeno je strukturom elemenata u zatvorenoj petlji. nesklad između ciljeva i uslova. cilja modela itd. povratna sprega u nastavi 44 . Metodologija sistemske dinamike Sistemska dinamika zasniva se na konceptu sistemskog mišljenja (System Thinking).

Pozitivna povratna sprega Učenje Slobodno vreme Slika 29.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Učenje + Ocena Slika 28. smer promene jednog elementa u drugi. 45 . • simbol toka (flow) predstavlja akciju ili proces koji povećava ili smanjuje akumulacijustanja. Tok može biti ulazni ili izlazni. Za prikaz dijagrama koriste se četiri simbola: • simbol stanja (stock) predstavlja količinu. kao i količinu i tok promena. koja se kroz vreme smanjuje ili povećava. • simbol pretvarača (convertor) koristi se za prikazivanje informacija ili veza koje utiču na stanje toka ili na drugi pretvarač. akumulaciju nekog elementa. Nadrljanski i M. tj. Negativna povratna Dijagram stanje/tok prikazuje međuzavisnosti i povratne sprege unutar sistema. • simbol konektora (connector) prikazuje vezu.

Nadrljanski i M. On je fleksibilan. Osnovna odlika sistemske dinamike je izgradnja računarskih simulacionih modela koji preslikavaju mentalni model stukture nekog sistema. On se stvara za vreme interakcije čoveka s određenim fenomenom. Računarski simulacioni modeli. koji olakšava. Promenom varijabli sistema moguće je menjati strukturu sistema i analizirati ponašanje sistema kroz vreme. već samo jednog njegovog dela. poboljšavaju ili odbacuju. Mentalni modeli koriste se u svakodnevnom životu. rastu/padu populacije i slično. Mentalni model je mreža različitih činjenica i koncepata koje sadrže ljudsko razumevanje društvenih i fizičkih fenomena. Sistemska dinamika omogućuje formalizaciju mentalnih modela dinamičkih sistema oblikovanjem računarskih simulacionih modela. porodici. No. gradu. i proces odlučivanja. Mentalni model ustvari je mentalna percepcija nekog sistema. sistemom koji posmatra. koriste se kod donošenja različitih odluka. Simulacioni model imitira ponašanje sistema na osnovu unapred zadanih varijabli sistema. nedovoljno tačni. nestabilni. naučiti i razumeti ponašanje koje proizlazi iz stukture određenog sistema. a isto tako utiče na proces učenja. Tok vode u bazenu Sistem bazena sa vodom – početno stanje dijagrama stanje/tok Modeli sistemske dinamike Modeli i modeliranje su detaljno obrađeni u drugom poglavlju ove knjige. oni formiraju mentalne modele o tim pojavama. • Dobar simulacioni model sistemske dinamike mora pokazati kako i zašto se dinamički sistem ponaša na određeni način u određeno vreme. promena ekosistema u dužem vremenskom periodu ili udaljenom geografskom području). Zbog nepouzdanosti mentalnog modela razumevanje i predviđanje ponašanja nekog sistema ne mora biti ispravno. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU n n Voda u bazenu Ulazni tok vode Slika 30. Kada ljudi razmišljaju o različitim pojavama realnog sveta. veza u sistemu i prema sistemima kao i ponašanja koje struktura sistema proizvodi. Rešenje takvog problema može se pronaći u primeni sistemske dinamike. tj. Prevođenjem mentalnog modela u računarski simulacioni model moguće je lakše otkriti. npr. bogat detaljima i često vrlo kompleksan. a ovde se izlažu samo oni sadržaji koji su neophodni za razumevanje sistemske dinamike. On je efikasan ako poboljšava mentalni model realnog sistema i olakšava povezivanje različitih vrsta Izlazni tok vode 46 . neprecizni. u procesu učenja tokom kojeg se menjaju. Ovakve simulacije omogućuju modeliranje i razumevanje sistema koje je inače teško ili nemoguće pratiti u realnom svetu (npr. ispravljaju.Đ. Simulacionim modelom moguće je simulirati ponašanje vrlo složenog dinamičkog sistema. ljudski um često ne može stvoriti mentalni model kompleksnog sistema u celini. Zato su mentalni modeli nepotpuni. koji podržava. Mentalni model se oblikuje na osnovu prethodnog znanja i iskustva čoveka sa sličnim sistemima i na bazi čovekovih sposobnosti obrade podataka.

konceptualizacija sistema na osnovu verbalnog modela. 47 . modeliranja i optimizovanja složenih dinamičkih sistema. kao i njihovih uzročno-posledičnih delovanja. Nadrljanski i M. prepoznaje se i definiše sistem kao i njegove granice unutar kojih se posmatra.Đ. Metodološki model istraživanja dinamika sistema U prvoj fazi definicija problema. U drugoj fazi. Gradi se strukturni model i dijagram toka. Prilikom opisivanja mora se paziti na pravilno uočavanje vremenski promjenjivih veličina. što se opisuje mentalno-verbalnim modelom. Bitno je uočavanje i ucrtavanje najvažnijih materijalnih i informacijskih tokova koji dovode do promene stanja sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Modeliranje dinamike sistema primenom metodologije sistemske dinamike Sistemska dinamika je jedna od sistemskih metodologija istraživanja.): Definicija problema Konceptualizacija sistema Predstavljanje modela u simulacionom programu Rekonstrukcija modela Model ponašanja sistema Model istraživnja validnosti Analiza politike i upotreba modela Slika 31. Ona se u svom metodološkom pristupu temelji na nekoliko faza koje se mogu prikazati sledećim dijagramom (Slika 31.

K = SS.JK). tj. L DT Jednačine sistemske dinamike U sistemskoj dinamici postoji pet osnovnih tipova jednačina koje se koriste za modeliranje dinamike sistema: 1) Jednačina stanja nivoa sistema (Level funkcija) predstavlja akumulaciju (integraciju) u kojoj se akumuliraju (integrišu) sve promene stanja tokova koje ulaze i izlaze sa posmatranog nivoa. minus izlazna promena stanja ostvarena u intervalu DT.JK-IPS. Tabela 4 Simbol J K Značenje Definiše vremenski trenutak u kome je izvršeno poslednje računanje vremenski zavisnih veličina ( stanja ). Kada se dopusti da se DT smanji tako da teži prema nuli. U sistemskoj dinamici vremenska osa se označava na način prikazan na slici Slika 32. osnova za posmatranje promene stanja sistema su vremenski intervali u kojima se menja njegovo stanje. pa podelom cele jednačine sa DT.J na levu stranu jednačine. Definiše sledeći vremenski trenutak u kojem će se izvršiti sledeće proračunavanje vremenski zavisnih veličina ( stanja ). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Dinamika posmatranog sistema.Đ. (1) U tabeli 4 prikazano je značenje simbola koji označavaju komponente na slici 32. dobija se diferencijalna jednačina koju je moguće prikazati formulom (3). 48 . Vremenska osa Koristeći saznanja o vremenskoj osi sa slike 32.J + (DT)*(UPS. Polazeći od diferencijalne jednačine (1) u daljem tekstu biće izvedena diferencijalna jednačina stanja sistema. Prebacivanjem u jednačini (1) L. Iz formule (2) moguće je primetiti da je ukupna promena stanja u posmatranom intervalu DT jednaka ulaznoj promeni stanja. Vremenski interval između dva susedna proračuna. posmatra se u određenim vremenskim intervalima. Definiše vremenski trenutak u kojem se vrši tekuće računanje vremenski zavisnih veličina. izražena nekim veličinama. Nadrljanski i M. osnovnu diferencijalnu jednačinu prvog reda za posmatranje stanja sistema pomoću DYNAMO simulacionog jezika moguće je prikazati formulom (1): SS.

49 . što je moguće prikazati formulom (5): (5) Kao i kod jednačine stanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU (3) Integrisanjem_i jednačinu (3) i uvrštavajući granice integrisanja ukupno stanje proizvoljnog nivoa posmatranog kontinualnog sistema moguće je opisati formulom (4): Značenje svakog od simbola u formuli (4) prikazano je u tabeli . smanjenjem intervala DT može se zaključiti da ona u fizičkom smislu predstavlja brzinu promene stanja. Tabela 5 . a prema formuli (3) u matematičkom smislu prvi izvod (6): d(stanje sistema) R(t) =--------------------------(6) dt Grafički simbol te funkcije prikazan je na slici 35. Slika 34. Nadrljanski i M.Đ. Ulaz u element promene stanja sistema su tokovi koji dolaze od elemenata stanja ili konstanti. Grafički simbol level funkcije 2) Jednačina prmjene stanja nivoa sistema (Rate funkcija) predstavlja ulazno/izlazne stope relativne promene posmatranog nivoa. Grafički simbol jednačine stanja koji se koristi u dijagramu toka prikazan je na slici 34. Značenje simbolike u formuli (4) Simbol SS SS 0 ∫ UPS IPS dt Značenje Iznos stanja u bilo kom vremenskom trenutku t(jedinica mere) Početno stanje u trenutku t=0 (jedinica) Matematički operator koji označava integraljenje ili akumulaciju u periodu vremena t=0 do t=t 1 Ulazni tok promene stanja Izlazni tok promene stanja Diferencijalni operator koji predstavlja infiniteizalni (beskonačno mali) Interval vremena kojim se množe promene stanja sistema Rečima opisana formula (4) glasi: "Ukupno stanje sistema (SS) jednako je prošlom stanju sistema (SS 0 ) promenjeno za razliku ulazne promene stanja toka (UPS) i izlazne promene stanja toka (IPS) u beskonačno malom vremenskom periodu (dt)".

Dijagram toka jednačine stanja posmatranog nivoa sistema U DYNAMO-u jezku. da li su početne vrednosti date funkcijom tabele ili konstantom). potrebnih za proračun simulacionih modela. Grafički simbol te funkcije prikazan je na slici 37. Slika 38. treća faza predstavlja računarsko prezentiranje modela (kod).Đ. 50 . Zadnja faza analiza politika i upotreba modela služi za mnogobrojna testiranja alternativnih politika koje bi se mogle ugraditi u model. u dijagramu toka bila bi prikazana kao na slici 38. Kroz fazu modeliranja ponašanja sistema računarska simulacija se upotrebljava za determinisanje funkcionalne i vremenske zavisnosti. Prema prethodnoj simbolici jednačina stanja posmatranog nivoa sistema koja odgovara formuli (2). Grafički simbol zavisi od načina zadavanja početne vrednosti (npr. Nadrljanski i M. Sledeću fazu istraživanja validnosti karakterišu mnogobrojni testovi radi utvrđivanja kvaliteta i validnosti modela. Slika 36. Grafički simbol te funkcije prikazan je na slici 34. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 35. Grafički simbol konstantne funkcije 5) Jednačine početnih vrednosti koriste se pri definisanju početnih vrednosti. Grafički simbol rate funkcije 3) Pomoćne jednačine (Auxiliary funkcija) su jednačine koje se upotrebljavaju radi pojednostavljenja jednačina promene stanja. tako da ne postoji stroga granica između druge i treće faze. Grafički simbol (Auxiliary funkcije) 4) Jednačine konstanti (Constants) su jednačine pomoću kojih se definišu konstantne vrednosti koje nisu u funkciji vremena. Slika 37. Kod objektno orijentisanih programa kao što je POWERSIM programski kod se generiše putem dijagrama toka.

VENSIM VENSIM(Ventana Systems. naučnicima koji su radili u raznim oblastima nauke. Nadrljanski i M. koje kasnije mogu poslužiti za ispitivanje validnosti modela. Pored navedenih mogućnosti VENSIM pruža i mnoge druge kao što su: prikazivanje scenarija. Za razliku od DYNAMO-a ovaj programski paket prilikom definisanja jednačina zahteva i definisanje mernih jedinica. • iznalaženje univerzalnog instrumentarija istraživanja uzajamno povezanih pojava i to najrazličitije prirode. izrada dokumentacije.. godine. dokumentovanje. jer ovi procesi slede iste zakonitosti bez obzira o kom se problemskom području radi i koja ih naučna disciplina specifično proučava. Preko usavršenih verzija DYNAMO I i II. već zajedničkim svojstvima svih sistema. 1976. Opšta teorija sistema svojom metodologijom omogućava: • izgradnju opšte metodologije u cilju shvatanja problema stvarnosti u kojoj živimo. Prva prezentacija DYNAMO jezika napravljena je 1959. DYNAMO simulacioni jezik je nastao iz jezika SIMPLE koji je razvijen za računar IBM 704 1958. Ovaj naučni pristup posmatra složene predmete i pojave u njihovoj celovitosti i dinamičnosti. a ne za sisteme kao specifične objekte ili pojave. Ona se ne bavi konkretnim sistemima. Prilikom integracije (maksimalno hiljadu jednačina) zavisno od željene tačnosti. Namenjen je korisnicima koji su više orjentisani rešavanju problemskih zadataka. • iznalaženje načina efikasnog korišćenja kompleksa stvari. omogućuje izgradnju. Rakitov kaže: „Pojam sistema bio je poznat filozofima. kao i ostali simulacioni paketi. godine. Tek je u XX veku njegov značaj postao savršeno očigledan. među njima i naučnici. POSTAVKE OPŠTE TEORIJE SISTEMA Opšta teorija sistema je nauka koja se bavi izučavanjem sistema primarno s aspekta zakonitosti i principa koje u njima vladaju. gigantskim uspesima koje je 51 . koje je teško shvatiti i sa kojima je teško upravljati zbog njihove velike složenosti i dinamizma. Plugh. simulaciju.Đ. koriste se Eurelovu ili Range-Kuta integraciona metoda. pojmova itd. Autori su Phillis Fox i Alexander L. Forrester. Opšta teorija sistema ima vrlo snažan uticaj na razvoj svih naučnih oblasti.Treba ponovo naglasiti da se opšta teorija sistema bavi izomorfizmom procesau sistemima. Današnja verzija DYNAMO-a razvijena je za OS WINDOWS u obliku programskog paketa PROFESIONAL DYNAMO. To se desilo blagodareći. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Programski paketi sistemske dinamike DYNAMO DYNAMO je osnovni simulacioni jezik koji se koristi prilikom primene metodologije sistemske dinamike. pa se na bazi tako stečenih saznanja može upravljati ponašanjem i razvojem sistema. dugo vremena nisu upoznali univerzalni karakter principa sistemnosti. još odavno. težeći optimizaciji njegovih procesa u cilju efikasnijeg ostvarivanja postavljenih ciljeva. godine razvijena je posebna verzija za IBM i za prenosne računare. Grafički prikaz scenarija kao i njihovi uporedni testovi izuzetno su jednostavni za rukovanje. pa Fortran-ske verzije. ali potreba formulisanja i izučavanja principa sistemnosti nije postojala u tako jasnoj i neophodnoj formi u kakvoj ona sada postoji. je usavršio DYNAMO pojednostavivši unos inicijalnih podataka u program. I. pre svega. ograničenim sistemima ljudi. godine Jay W. Tokom 1962. analizu i optimizaciju dinamičkih sistema. O nastanku i značaju opšte teorije sistema ruski filozof A. prikaz uzročno-posledičnih stabala svake varijable u obliku strukturnog dijagrama i sl. tj. Naviknuvši da se u svakodnevnom životu služe relativno ograničenim celinama stvari. Harvard) je OS WINDOWS programski paket za vizuelno modeliranje koji. koga smatraju tvorcem sistemske dinamike. Glavni predmeti proučavanja ove naučne discipline su fenomeni rasta i razvoja sistema. izazivajući u njima korenite promene.

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
omogućio sistemski prilaz u oblasti kibernetike, u teoriji upravljanja, u savremenoj tehnici. Da bi se primenio sistemski prilaz u najrazličitijim oblastima ljudske delatnosti, posebno u naučnom istraživanju, neophodno je da se fundamentalno razrade osnovne postavke principa sistemnosti, da se precizira samo shvatanje sistema, da se razradi stroga za rad upotrebljiva teorija sistema. Kretanje u ovom pravcu je već počelo. Desetine i čak stotine naučnika raznih specijalnosti u raznim zemljama razrađuju različite strane teorije sistema”. Opšta teorija sistema poseduje opšti metod analize primenljiv u svim naukama. Osnovni zadatak opšte teorije sistema se sastoji u „ formulisanju i definiciji takvih principa koji važe za sistem uopšte”. Koristeći se dalje objašnjenjem Ludviga fon Bertalanfija može se šire objasniti suština Opšte teorije kao novog naučnog metoda: „...ciljevi opšte teorije sistema mogu se označiti na sledeći način: • postoji opšta tendencija ka integraciji različitih nauka, prirodnih i društvenih, • ova teorija može biti važno sredstvo za pomaganje egzaktne teorije u nefizičkim oblastima nauke, • takva integracija javlja se usredsređenjem u opštu teoriju sistema, • razvijajući jedinstvene principe, koji se protežu vertikalno kroz područje svake pojedinačne nauke, • ova teorija nas vodi bliže cilju jedinstva nauke, • ona može voditi do tako jake potrebe integracije u naučnom obrazovanju”. Tekovine opšte teorije sistema mogu se sažeti u nekoliko bazičnih postavki: • Pri istraživanju sistema naglasak je na istraživanju uzajamne povezanosti i međuzavisnosti komponenti sistema. Istraživanje svojstava pojedinih komponenti predmet je specifičnih naučnih disciplina. Komponente sistema uvek treba posmatrati u okviru funkcionisanja sistema kao celine, a ne zasebno, odnosno nezavisno od drugih komponenti. Zanemarujući veze pojedine komponente sa drugima može se dogoditi da se nesvesno zanemare neka bitna svojstva sistema što vodi do pogrešnih saznanja. Takvo se posmatranje složenih pojava, predmeta i problema nazivaholistički pristup. Delovanje komponenti sistema uvek treba posmatrati u skladu sa ostvarivanjem ciljeva sistema kao celine. Uzimanje cilja sistema kao osnovnog kriterijuma ocene delovanja njegovih komponenti naziva se teleološko načelo. U određivanju sistema važi hijerarhijski princip da se svaki sistem sastoji od komponenti koje mogu biti ili podsistemi ili elementi. Podsistemi su one komponente sistema koje se prema potrebi razlažu na svoje delove, a elementi se posmatraju kao konačni delovi. Sa druge strane svaki je system podsistem nekog nadsistema koji se obično označava kao okolina sistema. Svaki sistem je u interakciji sa svojom okolinom sa kojom razmenjuje materiju, energiju i informacije. Okolina ujedno određuje cilj sistema, prenoseći mu to informacionim tokovima, tokovi materije i energije služe za ostvarivanje postavljenog cilja. Glavno obelježje sistema je njegov proces kojim se ulazne veličine transformišu u izlazne. Radi se materijalnim, energetskim i informacionim veličinama. Deo ulaznih veličina se transformiše u korisne izlazne veličine kojima se ostvaruje cilj sistema, a deo

52

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
se utroši na funkcionisanje samog sistema, te se transformišu u neiskorisne izlazne veličine. • Da bi sistem mogao ostvarivati postavljene ciljeve s njim se mora upravljati. Sistem bez upravljanja teži stanju maksimalne entropije koja se može tumačiti kao kvantitativna mera nereda u sistemu. Po svojoj prirodi entropija je isto što i informacija, ali suprotnog predznaka. Upravljanje sistemom je dodavanje novih količina informacija u sistem čime se smanjuje ili potire entropija. Upravljane sistemom znači njegovo održavanje u željenom stanju. Da bi to bilo moguće potrebno je najprije znati tačno trenutno stanje sistema, zatim ga uporediti za željenim stanjem, pa preduzeti aktivnosti da se sistem usmeri ka željenom stanju. U kibernetici se taj proces naziva regulacija, sam princip negativna povratna veza. Za uspešno ostvarivanje ciljeva sistema, odnosno povećanje njegove efikasnosti i efektivnosti, ključna su dva pomoćna procesa unutar sistema a to su specijalizacija i integracija. Specijalizacija je ujedno uslovljena integracijom i povećanjem kohezije među komponentama sistema. Specijalizovane komponente ne mogu samostalno opstati. Ciljevi sistema se mogu postići na različite načine, što se označava načelom ekvifinaliteta. No nisu svi ti načini jednako dobri. Iako je bazični kriterijum uspešnosti sistema ostvarivanje cilja, ne manje bitan je i kriterijum efikasnosti.

Sistemski dizajn
Sistemski dizajn više je umetnost nego nauka. Uspešan sistemski dizajner stoga mora imati: • znanje i iskustvo u teoriji sistema i sistemskoj metodologiji, • sposobnost shvatanja apstraktnog, • kreativnost za uočavanje sličnosti i razlika, • hrabrost da preispita "svete" pretpostavke i • mora ga pokretati snaga ideja. Iterativna paradigma - problem: definisanje i rešavanje Primarna primena interativne paradigme je u definisanju problema i dizajniranju rešenja. Najčešće se greši ne zato što se ne zna rešiti problem, već što ne postoji sposobnost prepoznavanja ili utvrđivanja pravog problema ili njegovog sagledavanja u potpunosti. Kroz život, čovek, neprestano uči kako rešavati određene probleme, međutim nikada se ne uči kako prepoznati, definisati ili utvrditi problem. Tradicionalno postoje tri način na koja ljudi prilaze utvrđivanju ili sagledavanju problema. • Prvi pristup prepoznavanja problema je kada nešto izađe izvan utvrđenih normi. U skladu sa takvim pristupom, sve ono što nije u skladu sa normom proglašava se problemom. Nameće se pitanje, kako utvrditi šta je norma u sociokulturnom sistemu. Norma bi trebala biti nešto što dopridonosi jačanju postojećeg poretka. • Drugi pristup u utvrđivanju problema je situacija u kojoj čovek nailazi na nedostatak resursa. Kada nema dovoljno informacija, novaca i vremena da se čovek suoči sa određenom situacijom to proglasi za problem. To i ne čudi ako se zna da su informacija, novac i vreme univerzalna ograničenja. Nikada nema dovoljno novaca, vremena i dovoljno informacija.

53

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU

• Treći pristup sagledavanja problema je težnja da problem postavi u kontekst postojećih i poznatih rešenja. Postojeća rešenja štite, ili bolje rečeno kriju pogled od sagledavanja problema u potpunosti, pa se problem posmatra samo sa onog aspekta koji je najbliži i gde se zna rešenje. Ljudi su kroz sistem obrazovanja učeni da rešavaju određene probleme iz svog područja. Tako je svako, tokom obrazovanja, bio suočen sa raznim problematičnim situacijama za koje se pretpostavljalo da će naići i u stvarnom životu. Za sve te problematične situacije naučeni su kako ih treba rešavati. Ono što treba napraviti u stvarnom životu je prepoznati određenu situaciju i jednostavno primeniti prikladno naučeno rešenje za tu situaciju. Takav pristup rešavanja problema toliko je ukorenjen među ljudima da ukoliko se naiđe na nepoznati problem, jednostavno se ne rešava. Međutim, problemi današnjice su toliko složeni i javljaju se u tolikom broju da takav pristup rešavanja problema ne može opstati. Odvajanje problema od rešenja Problem i rešenje ne mogu se posmatrati izvan konteksta. Pojava koja se smatra problemom u jednom kontekstu ne mora biti problem u drugom kontestu, kao što i rešenje problema u jednom kontekstu ne treba biti rešenje u drugom kontekstu. Interativna metodologija odvaja procese definisanja problema od procesa rešavanja problema. Razlog tome je težnja pojedinaca da se problemi posmatraju u kontekstu već postojećih rešenja, što nije dobro. Iz tog razloga formiraju se različiti timovi: • Jedni koji se bave utvrđivanjem i definisanjem problema u datom kontesktu. • Drugi koji se bave pronalaženjem rešenja u datom kontekstu. • Treći koji se bave definisanjem konteksta. Timovi su međusobno nezavisni, kako rad jednih ne bi uticao na rad drugih prilikom definisanja i rešavanja problema. Sposobnost definisanja konteksta zahteva odlučno i svrsishodno ponašanje, holističku orijentaciju u posmatranju šireg okvira i postavljanje rješenja u pravu perspektivu. To je karakteristika istraživača (pathfinders). Osobe koje su zadužene za rešavanje problema (problem solvers) naučno su orjentisane. Imaju tendenciju pronalaženja sličnosti u različitim stvarima. Stavljaju težište na rezultat. Osobe koje su zadužene za definisanje problema (problem formulators) više su umetnički orjentisane. Imaju tendenciju pronalaženja različitosti između sličnih stvari. Stavljaju težište na posledice. Izvršitelji (doers) su praktični. Teže postizanju praktičnih i opipljivih rezultata. Sve četiri karakterisitke podjednako su značajne za definisanje i rešavanje problema i one su komplemetarne. DEFINISANJE PROBLEMA Osnovna primena interativne paradigme je u definisanju i rešavanju problema. Da bi se problemi mogli uopšte rešiti moraju se prvenstveno dobro definisati. Utvrđivanje nereda Šta je nered ? Nered je sastav problema. Na osnovu dosadašnjeg ponašanja sistema, ukoliko je nered poznat, moguće je predvideti posledice ponašanja sistema. Osnovu nereda čini sistemska priroda pojedine situacije, koja se ne može posmatrati samo kroz sumu njenih delova. Elementi nereda su u znatnoj interakciji. Ne može se delovati na neki element nereda, a da pri tome se ne dodirnu drugi elementi. Za nered se može kazati da je fenomen koji je nastao kao posledica međudelovanja elemenata sistema.

54

bogatstvo. nedelja. Raspoloživo vreme ograničavaju_i je resurs koji određuje dubinu. Identifikovanje tema često zahteva vođenje aktivnih razgovora kako bi se postiglo opšte razumevanje kriterijuma grupisanja. Traženje Traženje je faza utvrđivanja nereda kojom iteracijskim ispitivanjem generišu se informacije. Mapiranje Faza traženja često se završava pronalaskom velikog broja prepreka.Faza traženja obuhvata tri različita ispitivanja: • sistemska analiza: koristi se za stvaranje početne slike sistema i njegove okoline. ostvaruju se dogovori oko spornih pitanja i razvija se model za razumevanje ponašanja sistema. Prvom iteracijom pokušava se steći osećaj celine. Da bi se prepreke mogle izučiti i razumeti. Taj proces obuhvata grupisanje različitih pojava u kategorije i razrede i identificiranje tema. Navedena tri ispitivanja (sistemska analiza. vreme je najznačajniji resurs Grupa koja sprovodi traženje tako može imati na raspolaganju različite vremenske periode: dan. Svaka tema predstavlja osobinu(karakteristiku) konkretnog elementa. označavaju se područja konsenzusa i konflikta. identifikuju se konflikti između informacija. znanja i razumevanja. • sistemska dinamika: koristi se za razumevanje interakcija kritičnih varijabli u kontekstu vremena i promena stanja sistema i okoline. U narednim iteracijama verifikuju se tvrdnje iz prethodne iteracije. Između pojedinih iteracija uvijek se uzima kratka pauza pa se pokušavaju popuniti nastali konflikti. Svaku temu treba: • jasno definisati kako ne bi bilo zablude šta ona predstavlja i 55 . mjesec. Utvrđivanje nereda je proces koji sadrži tri koraka: • traženje. Nered omogućava da se shvati ponašanje sistema. Sa svakim nadolazećim ciklusom. Izučavanje prepreka omogućava da se shvati nered. • mapiranje i • pričanje priče. U fazi traženja. • analiza prepreka: koristi se za identifikovanje lošeg funkcionisanja sistema kroz snagu. lepotu i vrednosti kao dimenzije socijalnog sistema. odnosno količinu detalja kojom se definiše nered. ključne varijable. pokušava se dostići viši nivo specifikacije sistema.Đ. analiza prepreka i sistemska dinamika) evoluiraju kroz svaku iteraciju. Poznavanje nereda smanjuje otpor prema promenama i povećava odlučnost za pronalaženje i ukazivanje na stvarne otpore. Omogućava postavljanje argumentovanih razloga za izvršenje fundamentalnih promena i definiše osnove za efikasan redizajn. godina da utvrdi nered. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Zašto je nered važan ? Zašto je uopšte potrebno utvrditi i definisati nered ? Definisanje nereda omogućava da se prepoznaju problemi u određenom kontekstu. prvo ih treba sintetizovati u kategorije kako bi se onda moglo izučavati njihovo ponašanje i njihove međusobne interakcije. funkciju i ponašanje sistema bez iskazivanja vrednosnih sudova. definišu se granice sistema. znanje. Nadrljanski i M. znanje i razumevanje o sistemu i okolini. opisuje strukturu.

Teme se ne odnose na izlovane slučajeve. treba obavestiti nadležne o opasnostima koje prete. Nadrljanski i M. Pričanje priče Nered nije nepopravljiva katastrofa. ako bi popravili to onda bi radili još puno bolje. • uzrok i posledica mogu se zameniti. međutim. mogu imati nezavisan životni ciklus . što bi značilo izravno optuživanje poslovodstva organizacije za loš rad. Pričanje priče (izvještavanje o neredu) vrlo je važna faza utvrđivanja nereda. Idealizovani dizajn je zapravo dizajn budućeg sistema. Upravo taj proces obavještavanja nadležnih o neredu je treća faza utvrđivanja nereda koja se zove pričanje priče. • pretvoriti prepreke i opasnosti u prilike i prednosti. Uvek treba imati na umu da svet ne pokreću oni koji imaju pravo. jednostavnije ga je rešiti. Konačni cilj te faze je potstaknuti nadležne na promene u cilju poboljšanja postojećeg stanja. Dizajniranje rešenja Dizajniranje rešenja započinje pretpostavkom da je sistem koji treba redizajnirati u potpunosti uništen. • kod članova dizajnerskog tima treba stvoriti osećaj pripadnosti i odgovornosti kako bi svi članovi bili maksimalno motivisani i angažovani u radu i tako dali svoj maksimum. • posledice. i nered pokušati prikazati ne kao posledicu pogrešnog rada. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • objasniti u okvirima njenog područja delovanja. Naime. šta ga čini. Utvrđivanje i definisanje nereda jednako je važno kao i rešavanje nereda. Tri bazična pitanja koja treba rešiti idealizovanim dizajnom jesu: • tehnološka izvodljivost. U takvoj situaciji treba biti tatkičan. u nekoj obrazovnoj organizaciji. onda treba biti vrlo pažljivi u objašnjavanju nereda. nego oni koji su sposobni nagovoriti druge da su u pravu. kako je nastao. Međuzavisnost i dinamičnost situacije vezana je za ponašanje socijalnih sistema: • događaj (uzrok) može imati više od jedne posledice. jer nakon što je nered utvrđen i analiziran jasno treba nadležnima prezentirati problem kako bi i oni postali svesni opasnosti postojećeg stanja. • uzrok i posledica su odvojeni u vremenu i prostoru. kakve posledice uzrokuje. Zadatak dizajnera je da pristupe dizajnu iz početka. Da bi se mapirao nered mora poznavati priroda međuzavisnosti i dinamičnosti situacije. Što se više zna o neredu. a da je sve ostalo u okolini ostalo nepromijenjeno. nego kao posledicu uspeha: to štose radi.otkloni se uzrok ne znači da će nestati i posledica. 56 .Đ. • Idealizovani dizajn je proces kojim se stvara vizija budućnosti kakvu zamišljaju dizajneri. • postići razumevanje svih članova dizajnerskog tima o problemu. Zamisao je prikazati činjenično stanje stvarnosti i mogućih posljedica čime bi se pobudila želja za promenom. Idealizovani dizajn Proces dizajniranja rešenja započinje sa idealizovanim dizajnom. radi se dobro. nije retkost da se nered smatra kao posljedica lošeg rada. • pokušati rešiti konflikte i stvoriti povoljnu situaciju. Ako se posmatra treća faza u praksi. Kada se jednom nered identifikuje i kada se utvrde moguće posledice koje nered može izazvati. pri čemu treba: • uzeti u obzir sve prijedloge o mogućim poboljšanjima sistema pri čemu se treba rukovoditi s dva osnovna kriterijuma – troškovi i performanse. jednom kada su nastale. ali pravovremeno prepoznavanje nereda upozorava na moguće opasnosti u budućnosti.

Definišu se vitalne funkcije. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • operaciona održivost i • učenje i prilagođavanja Pri idealizovanom dizajnu treba voditi brigu da se dizajnira takav sistem (idealizovani sistem) koji će samostalno opstati i koji će moći sam sebe održavati u zahtevnoj i promenljivoj okolini. aktivni elementi i kritični procesi. Karakteristika svake sledeće iteracije je veća detaljiziranost pristupa. 57 . Nadrljanski i M.Đ. Kada se napravi dizajn sistema potrebno je izvršiti operacionu validaciju. U trećoj iteraciji odabiru se i integrišu oni elementi dizajna (posmatraju se sve varijante dizajna) kojima je moguće postići željene učinke sistema na najbolji mogući način. ali međusobno povezanih platformi. Sve konflikte na koje se naiđe u procesu dizajna treba ponovo konceptualizovati na način da oni budu rešivi. U toj fazi važno je postići konsenzus članova dizajnerskog tima. kompatibilnosti i konflikata. funkcija i procesi) posmatraju se u svakoj iteraciji. Arhitektura sistema se sastoji od različitih. Dizajn je iteracijski proces. Prva iteracija orjentisana je na razvoj željenih specifikacija sistema. Svaka platforma predstavlja jednu dimenziju specifičnog ponašanja sistema sa unapred definisanim skupom obeležja i merila. Svi eventualni detalji koji nedostaju ili eventualne ispravke rade se u sledećim iteracijama. U drugoj iteraciji izrađuje se neka vrsta skice alternativnih rešenja (alternativnih dizajna) kako bi se uočili alternativni načini postizanja željenih karakteristika. Cilj je razumeti međuzavisnost i povezanost željenih specifikacija sistema u okvirima komplemetarnosti. Sve tri osnovne komponente sustava (elementi. Da bi to bilo moguće sistem mora imati dovoljno raznolikoh izvora učenja da se može prilagoditi promenama i zahtevima okoline. Svaka iteracija obrađuje sistem kao celinu. Dizajn obično započinje dizajniranjem arhitekture sistema. Arhitektura predstavlja osnovni opis sistema.

On omogućava da se u nastavi suočimo sa realnim svetom (sistemom) na pojednostavljen način. Cilj modela nije. Model je. Stoga i kažemo da model predstavlja uprošćenu sliku realnog sistema. Modeli su uvek apstrakcije realnog sistema. naravno. Kao rezultat procesa koji nazivamo inteligentno ljudsko ponašanje. te kao takav ne sadrži samo objekte i atribute realnog sistema. modelovanje predstavlja svakodnevnu aktivnost i veliki deo onoga što nas čini ljudskim (inteligentnim) bićima. da koristimo simbole i jezike. Imajući u vidu činjenicu da proces modelovanja leži u osnovi svakog metodičkog postupka. model je opis realnog sistema sa svim onim karakteristikama koje su relevantne iz našeg ugla posmatranja. međutim. apstrakcija realnosti u smislu da on ne može da obuhvati sve njene aspekte. S druge strane. Ono nam omogućava da uočavamo obrasce. da upravljamo procesima i objektima. Teško je. Bilo kakav model mora da izostavi čitav niz detalja koji su inače sastavni deo realnosti koja se predstavlja. 1989). Problem validacije modela javlja se u svakom procesu modelovanja. modelovanje se najčešće posmatra kao najznačajnije konceptualno sredstvo koje čoveku stoji na raspolaganju (Rothenberg. da vršimo generalizacije na osnovu iskustva. Stoga. da se suočavamo sa neočekivanim. često formalan način. Ono je usko vezano za način ljudskog razmišljanja i rešavanja problema. To zapravo znači da u procesu modelovanja moramo izvršiti izbor između onih elemenata i karakteristika sistema koje su od značaja za naše predstavljanje nastavnog sadržaja i koje će biti obuhvaćene modelom i preostalih. Drugim rečima. u pedagoškoj praksi često se dešava da se koriste neadekvatni modeli. da izlažemo značenje i svrhu. Njegov je cilj da uobliči na vidljiv. pretpostaviti da bi bilo koji pedagoški koristan i opravdan model izuzeo tu činjenicu . Modelovanje izražava našu sposobnost da mislimo i zamišljamo. Nivo apstrakcije u procesu modelovanja utiče na validnost modela. koje naš model neće sadržati. Jedan od bitnih faktora uspešnosti nastavnog procesa direktno zavisi od modelovanja i modela sadržaja koji se interpretira. 58 . opredeljujući se za nivo apstrakcije u posmatranju realnog sistema. za nas irelevantnih. strukture ili ponašanja. izbegavajući njegovu kompleksnost i ireverzibilnost. a rezultati koji se dobijaju njihovom primenom mogu da budu neadekvatni i pogrešni. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU MODELI I MODELOVANJE O MODELIMA Modelovanje je jedan od bazičnih procesa u obrazovanju. potrebno je u određenom trenutku povući granicu u realnom sistemu i to tako da rezultujući model što vernije odslikava posmatrani sistem. a proističe iz činjenice da je model uvek pojednostavljeni pogled na realni sistem koji je predmet nastavnog procesa. po pravilu su preskupi i neadekvatni za primenu u nastavi. modelovanje u obrazovanju predstavlja racionalno (u smislu metodike) korišćenje nečega (modela) umesto nečega drugog (realnog sistema) sa ciljem da se dođe do određenog saznanja. Takođe. a s druge strane može imati nepovoljne posledice u ukupnom odnosu prema saznajnom procesu. Model je pojednostavljena i idealizovana slika realnosti. modelovanje predstavlja jedan od osnovnih procesa ljudskoga uma. što s jedne strane umanjuje efikasnost nastave. neophodno je definisati taj proces sa više aspekata. odnosno na uspešnost predstavljanja realnog sistema modelom. da komuniciramo. čak iako su ostvarivi. zbog toga zadržavaju samo one karakteristike originala koje su bitne za svrhu njegovog primenjivanja u nastavi i učenju. U najširem smislu. kao i sve opasnosti (u najširem smislu te reči) koje mogu proisteći iz eksperimenta nad samim realnim sistemom. uopšte. Suviše složeni ili savršeni modeli koji imaju sposobnost da za isti skup ulaznih veličina proizvode iste izlazne vrednosti kao i realni sistemi. Nastava je svojevrsni oblik modela. Upravo zato. već i određene pretpostavke o uslovima njegove validnosti.Đ. ali i da. ono što je suštinsko za razumevanje nekog aspekta nastavnog sadržaja. Nadrljanski i M. Rezultat modelovanja je model. da precizno reprodukuje stvarnost u svoj njenoj složenosti. da procenjujemo i predviđamo. suviše pojednostavljeni modeli ne odslikavaju na pravi način posmatrani sistem. Međutim.

. U savremenom proučavanju obrazovanja bazu čini pristup zasnovan na modelu. Zato se i kaže da su oni apstrakcija i nikad potpuno verna slika realnosti. Za kibernetičke sisteme najvažnija sličnost između originala i modela je sa aspekta sličnosti ponašanja. i bilo kako složen. nastava se shvata kao proces gradnje. mora da izostavi čitav niz detalja koji su inače sastavni deo realnosti koji nastava tumači. to formalni modeli ne opisuju realne sisteme. a ne tako davno započela je primena modela u nauci o vaspitanju i obrazovanju. logika i duge nauke odavno koriste modele. njegova složenost i mogućnost primene ne budu ograničavajući faktori. ili da se odnosi na strukturnu sličnost spolja različitih sistema. Bitno za modelovanje u kibernetici jeste izučavanje sličnosti u sistemima koji se bitno razlikuju po obliku i strukturi. što se manifestuje u promenama ulaza i izlaza sistema. predaje. kao i mnogim drugim naukama kao što su. Značaj primene modela u nastavi (učenju). Može se izvući zaključak za odnos originala i modela: ako se između dva objekta može ustanoviti sličnost u bilo kakvom određenom smislu. Svaki konkretan programski sadržaj nastave (šta učiti) zasniva se na određenoj metodici (upravljanju) nastave (kako učiti). Metodika određuje način postizanja cilja koji je postavljen pred nastavom. način nastave opisan kao skup svojstava može se nazvati modelom. Različiti načini postizanja cilja međusobno se razlikuju po određenim svojstvima. može se opisati i matematički. Pojam sličnosti se može primeniti na široku klasu realnih sistema. Obično se. Naravno. Svi ti faktori determinišu broj mogućih stanja sistema. Takođe. ali za karakter ponašanja odlučujući su: unutrašnja struktura sistema. Bilo kakav model nastave (učenja). Naime. jedan od objekata je original. prenosa i usvajanja modela. takođe po drugim osnovama različitih sistema. Modeli se mnogo koriste za proučavanje pojava u realnom svetu. kao i fizičkoj prirodi procesa koji se u njima odvijaju. Svaki model se može opisati kao skup svojstava po kome se odlikuje određena nastava. medicina. u stvari model. Pri tome.Đ. onda takav model može da objasni bitnost određene pojave koja je predmet nastave – učenja. To znači. a sličnost može biti i u funkcionisanju (ponašanju). broj i vrsta veza među komponentama sistema. a drugi je model. Ponašanje sistema. Pri tome razlikuju se tri tipa sličnosti. pod modelom podrazumeva neki realan sistem. Fizika. biologija. i veliki broj određenja. tada između tih objekta postoji odnos originala i modela. Promena ponašanja sistema je vrlo često izazvana delovanjem okruženja. Prikazivanje sistema na nekom od formalnih jezika predstavlja njegov formalni model. Kako se formalno opisivanje ne može primeniti sveobuhvatno i idealno tačno. sociologija. model nije u stanju da do svakog detalja objasni svu složenost realne situacije koja se tumači u nastavi. objekt ili proces prikazan u nekom drugom obliku. U osnovi. Ako se pođe od pretpostavke da su u model ugrađene bitne karakteristike za dati nivo apstrakcije i da su na bazi odgovarajućih znanja o programskom sadržaju neke realne pojave formulisane adekvatne relacije koje povezuju te karakteristike. Uobičajeno je modelom smatrati sintetsku apstrakciju realnosti. psihologija i sl. na osnovu sprovedene formalne analize nad njegovim opisom. dok kibernetika i informatika primenjuju modele od svog nastanka. saznajna vrednost modela bazira na činjenici da je retko potrebno znati sve o nekom konkretnom sadržaju. Suština modela se zasniva na uočavanju sličnosti između dva objekta ili sistema. Interakcija sistem – okolina. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU s druge strane. kao što je rečeno. modeli se u nastavi koriste za prikazivanje samo bitnih odlika neke realne pojave. matematika. hemija. Nadrljanski i M. već njihovu homomorfiju. Definicija modela ima mnogo. Zbog toga. menja se tokom vremena. a posebnu ulogu ima u obrazovanju sa novim informatičkim i obrazovnim tehnologijama. prelaz iz jednog stanja u drugo. svaka nauka ima i svoje (različito) shvatanje modela i modelovanja. na osnovu čega se omogućava izvođenje zaključka o nekim karakteristikama ponašanja tog sistema. po definiciji. Nastava je. može se sagledati sledećim argumentima: 59 . Sličnost može biti spoljašnja. Ponašanje sistema je odraz interakcije između sistema i okoline (okruženja). Modelski pristup nastavi i učenju posebno je značajan za informatizaciju obrazovanja. već je potrebno znati jedino pojmove koji su bitni za dati nivo apstrakcije u nastavi – obrazovanju. Prema toj koncepciji. a nebitni detalji se zanemaruju.

60 . U metodologiji izrade modela i modelovanja po prilazima nekih autora (Mihram) polazi se od preliminarnog – nultog stanja. mikropristup i kombinovani. što je često nemoguće u realnim uslovima. etapa implementacije modela i etapu rezultata. postupak modelovanja prolazi kroz pet faza: 1. b) modeli omogućuju da se znatno skrati (ili produži) potrebno vreme za proučavanje nekih pojava koje se sporo (brzo) odvijaju u realnosti. analiza sistema. Prema prvom pristupu (Mihram). validacija i 5. prikazan je na slici 39. Nadrljanski i M. vrši se verifikacija modela. po čoveka opasnih realnih pojava. 2. prema Mihramu. d) modeli u nastavi omogućuju bezbedno proučavanje nekih. dalje. sinteza sistema. c) model omogućuje koncentraciju na bitne karakteristike sadržaja koji se proučava u nastavi. Metodologija modelovanja Modelovanje je postupak konstrukcije i izgradnje modela nekog konkretnog problema. pa preko analize i sinteze sis-tema. vrednovanje modela i analiza i izvođenje modela. neki autori. verifikacija. Takođe. e) modeli omogućuju eksperimentalno proučavanje pojava čiji su realni eksperimenti vrlo skupi.Đ. analiza modela ili realizacija. kao što je Martin. 3. Algoritam prvog pristupa modelovanju. navode da izrada modela ima sledeći tok: etapa konceptualizacije modela. 4. Sa stanovišta prilaza modelovanju postoje makropristup. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU a) modeli omogućavaju analizu i eksperimentisanje na složenim problemima.

Tip modela se bira prema taksonomiji modela koje su tu izložene. Za granicu sistem – okolina postoje pravila. prema Mihramu u kojoj se vrši strukturiranje i implementacija modela. obuhvata određivanje (a) granica sistema. Algoritam modelovanja prema Mihram Analiza sistema.Đ. a poto se određuju njihovi bitni atributi. kako navodi citirani autor. U fazi sinteze sistema dobija se nova struktura modela. pa je neophodno tu novu strukturu verifikovati. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 39. Najvažniji deo sinteze se odnosi na izbor tipa modela. To se postiže putem testiranja modela prema definisanim zahtevima. Sinteza sistema je druga faza procesa modelovanja. Verifikacija modela. U toj fazi modelovanja još se određuju i mehanizmi za promenu stanja varijabli sistema. (g) relevantne atribute i stanja sistema. kriterijumi pomoću kojih se vrši njihovo određivanje i to na sledeći način: • Da li je posmatrana pojava ili objekat relevantna za sistem i njegovo funkcionisanje? • Da li je posmatrana pojava ili objekat pod upravljanjem sistema? Relevantna struktura sistema dobija se dekompozicijom kada se sistem razlaže na podsisteme i delove. (v) relevantnu strukturu sistema. Proces verifikacije treba utvrditi da li je struktura modela oblikovana onako kako je očekivano. Svaki sistem ima granice. sve što je van granica sistema predstavlja okolinu sistema. Validacija modela se realizuje u četvrtoj fazi modelovanja tako što se upoređuju relevantni 61 . (b) okoline sistema. (d) mehanizme unutarnjih povratnih sprega i (đ) prikazivanje sastavnih delova u strukturi ponašanja sistema. odnosno varijable stanja sistema. Nadrljanski i M. De finisanje granica sistema važno je zato da bi se odvojio posmatrani sistem od njegovog okruženja.

Algoritam modelovanja je prema autoru Martinu Konceptualizacija modela predstavlja fazu u kojoj projektant razmišlja i planira. Pri tome. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU pokazatelji modela u odnosu na original. izbor metodologije i postupaka za njegovo rešavanje. Autor pristupa Martin insistira da se u toj fazi procesa konceptualizacije utvrdi postojanje problema. vrši se formulacija – definicija problema. Drugi pristup modelovanju je prema autoru Martinu koji je taj proces podelio na tri faze. Metodologija i raspored rešavanja problema određuju prioritet rešavanja pojedinih potproblema. Nakon toga. U osnovi tog pristupa zapaža se koncept matematičkog modelovanja. U prvoj fazi ona se koristi pri određivanju parametara i varijabli sistema. naglasak je na određivanju problema. potrebne metode i resurse za njihovo rešavanje. Slika 40. druga je implementacija i treća je dobijanje rezultata. Pre svega. Algoritam te metodologije modelovanja prikazan je na slici 40. Te faze modelovanja su: prva faza je konceptualizacija. Najčešće. kao i 62 . prelazi se na izvođenje ili analizu modela. Cilj analize modela je utvrđivanje dinamičkog ponašanja modela u definisanom vremenskom periodu.Đ. Analiza modela se ostvaruje nakon procesa verifikacije i validacije modela. Nadrljanski i M. pitanja na koja se traži odgovor. to je statistička verovatnoća slaganja modela i originala. Osnov za konceptualizaciju se bazira na analizi problema koja se primenjuje tokom celokupnog procesa modelovanja. Ako je slaganje u prihvatljivim granicama. za izbor i utvrđivanje mera efikasnosti. potrebno je definisati neophodne podatke za rešavanje postavljenog problema. za izbor tipa aproksimacije i drugo. domet problema (veličina i granice) i izdvojeni potproblemi.

utvrđivanje parametara i varijabli modela. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU načine njihovog pribavljanja i verifikacije upotrebljivosti. On se odlikuje po tome što se vrši podela modela u logičke podfunkcije. Kontrolom se proverava valjanost konceptualnog modela. problem i sredstva. Ona treba da sadrži logički dijagram toka i drugu dokumentaciju koja se odnosi na hardverske i softverske komponente primenjene na rešavanje problema. Suština se odnosi na tumačenje razloga na osnovu kojih se postavljeni problem rešava izabranim metodama. U te svrhe se koriste tri elementa da bi se obrazložio logički osnov rešavanja problema.Đ. pri tome se proučavaju odnosi funkcija sistema i okoline. u stvari se ispituju funkcije sistema i pri tome se utvrđuje koje od njih su detreminisane. Opis koncept modela po pravilu sadrži: opis postavljenog problema i njegovu definiciju. za svaki model je neophodno odrediti merenje učinka njegovog istraživanja. To se ostvaruje poređenjem pojedinih funkcija konceptualnog modela sa njihovom implementacijom u dijagramu toka. Implementacija modela je faza izrade konkretnog modela. Istražujući realni svet. Kada nemamo dovoljno informacija. Za taj postupak se obično koristi modularni pristup.“ U procesu konceptualizacije. a operacije na podoperacije. Zadatak kontrole valjanosti modela sastoji se u proveri da li je u dijagramu toka preslikan konceptualni model. Kao što je obeležje svake etape modelovanja ili razvoja modela treba da sledi dokumentacija o rezultatima i svim važniji aktivnostima u toj fazi procesa. kao i postupka njihovog pribavljanja. Nadrljanski i M. U prvom koraku se vrši razvijanje logičkog dijagrama toka. Najčešće je reč o izboru kompjutera pomoću koga se problem rešava. Izbor problema se vrši u realnom svetu. Iz njega se uzima jedan segment i on postaje problem koji se istražuje. Sve prethodne operacije se vrše u cilju opisivanja konceptualnog modela na apstraktnom nivou. čovek – okolina i sistem – okolina jesu u određenoj interakciji. radi definisanja hipoteza i izrade pretpostavki. Naime. 63 . opis postupka za određivanje približnih vrednosti. mere učinka i na kraju. Takođe. Realizuje se u određenoj okolini. pre nego što se kompletira dokumentacija za prvu fazu modelovanja. Sve to je neophodno. Potom. Zatim sledi. koja obuhvata aktivnosti i zadatke koji su se sastojali u prevođenju konceptualnog modela u konkretni model. Sledeća faza je rešavanje problema. predstavlja sa tri elementa: sistem ili operacije. Model se dekomponuje na podmodele sa odgovarajućim podfunkcijama. Sistem je nosilac određenih funkcija. To su realni svet. opet. Rezultati modela predstavljaju treću fazu modelovanja po Martinu i u njoj se ostvaruje analiza interpretacije dobijenih rezultata. Čovek – sistem. ukoliko ne postoji softversko rešenje proučavanog problema. pomoću dijagrama toka se predstavlja organizaciona i strukturalna kompozicija modela. vrši se utvrđivanje logike modela. ako je u pitanju matematički formulisani model. Na kraju te faze modelovanja sređuje se dokumentacija. a koje su funkcije stohastičke prirode i kako se one mogu realizovati na modelu. mi pretpostavljamo ishod i nastojimo da ga dokažemo eksperimentom. a oni se dalje dele na operacije. Realni svet koji se. Sam Martin navodi „Mi usvajamo hipoteze da bismo ispunili praznine u našem razumevanju problema. izrada programskog proizvoda za njegovo rešavanje. opis neophodnih informacija i podataka. uključujući i predviđanje rezultata modela. Tada se pristupa definisanju parametara i varijabli i njihovom opisivanju. Predmet pažnje se usredsređuje na prirodu problema i zavisno od primenjenih sredstava za njegovo rešavanje postavlja se logika modela. to je eksplicitno izvođenje matematičkih jednačina i pri tome se vrši prva kontrola valjanosti modela. opis i definiciju hipoteza. okolina i interakcija. Posle obavljene analize mogu se rezultati procenjivati i to u odnosu na njihov doprinos u rešavanju postavljenog problema. kao izvor problema. Sama implementacija je višefazni postupak koji se sastoji iz nekoliko koraka. kako navodi Martin. Konstrukcija modularnog pristupa se bazira na postupku dodavanja pojedinih modula ili blokova po određenim sistematizovanim principima. Posle obavljene kontrole vrši se izbor sredstava na kojima se rešava problem. Navedeni autor u citiranom radu daje detaljniji opis postupka provere valjanosti konceptualnog modela uz obaveznu napomenu da se tek tada vrši kompletiranje dokumentacije konceptualnog modela.

Nadrljanski i M. Takvi modeli omogućuju. a koji će od njih biti upotrebljen zavisi od konkretnog sistema i metodičkog. računarski. Istraživanje prirode i razvoj tehnologije doveli su do stvaranja opipljivijih i formalnijih 64 . kao na primer matematičkih modela. fizički. na primer. a posebno u oblasti projektovanja obrazovnog softvera tipa simulacije. Kod složenih sistema uobičajen je kombinovani prilaz izgradnji modela. Jedan od najrasprostranjenijih kibernetskih modela je model crne kutije. Realni sistem i model posmatrani kao „crna kutija” Modelovanje tipa crne kutije odigralo je značajnu ulogu u razvoju kibernetike i to za rešavanje zadataka modelovanja upravljanja sistemima. strukturni. Sa slike se jasno zapaža granica koja je „povučena” prilikom kreiranja modela (nisu uzeti u obzir svi merljivi ulazi referentnog sistema. simulacioni. Mentalni modeli su strukture koje ljudski mozak neprekidno konstruiše kako bi bio u stanju da poveže niz činjenica sa kojima se čovek susreće. analogni. pa se za te svrhe koriste drugi postupci koji su razvijeni u kibernetici. Često ih delimo na materijalne (model hemijske strukture molekula ili model aviona) i simboličke modele (matematički. Ova metoda omogućuje izvođenje zaključaka o ponašanju sistema samo na osnovu posmatranja promena izlaznih veličina. dok je unutrašnje uređenje nepoznato. kada se istražuju sistemi čija je unutrašnja struktura nepoznata. Neka ponašanja sistema mogu se odrediti na osnovu posmatranja zavisnosti ulaznih i izlaznih dejstava. ne mogu se izvesti obrazloženi zaključci o unutrašnjoj strukturi sistema. a potom na osnovu toga deluje. Drugi slučaj se odnosi na proučavanje sistema čija je unutrašnja struktura kompleksna. simulacioni idr). Pod crnom kutijom podrazumeva se sistem za koji su istraživaču dostupne samo ulazne i izlazne veličine. verbalni. Slika 41. kao što su: mentalni (misaoni). upravljačkog zadatka. kod svakog prilaza postavlja se pitanje usaglašenosti modela i realnog sistema. b) model je matematički izraz poznatih fizičkih ili drugih zakona o ponašnju sistema. koje su rezultat promena na ulazu u sistem. pedagogiji i drugim naukama. c) model je rezultat originalne sinteze međusobne zavisnosti promenljivih u sistemu. pa čak postići takav stepen poznavanja da se može i predviđati njegovo dalje ponašanje. ma koliko se detaljno proučila ponašanja crne kutije.Đ. komunikaciju među ljudima i planiranje akcija. Međutim. razumevanje fizičkog sveta. konceptualni. Posmatrajući odnos realnog sistema i jednog njegovog modela sa slike 39. može se doći na tri načina: a) model je rezultat uopštavanja eksperimentalnih podataka. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Izložena Martinova metodologija je primenjiva u mnogobrojnim problemima u istraživanju pedagoške problematike. Prvi. Pri tome. Do konstrukcija formalnih modela. model daje izlaze koji se razlikuju od izlaza realnog sistema). Varijable nastave i učenja su suviše mnogobrojne i složene da bi se mogle opisivati formalnim – matematičkim jezikom. psihologiji. računarski i razni drugi modeli. da bi se na osnovu posmatranja ponašanja delova sistema mogli izvesti zaključci o ponašanju globalnog sistema. matematički. Modelovanje tipa crne kutije je pogodno za razmatranje dva tipična slučaja. Za predstavljanje sistema koriste se različiti modeli. Posebnu problematiku obrazovanja predstavlja konstrukcija i izgradnja modela nastave i učenja. može se izvesti zaključak da prikazani model nije savršen u smislu kako je to prethodno objašnjeno.

Takav prikaz omogućuje da se modeli vizualizuju i na taj način postaju pogodno sredstvo za komunikaciju među ljudima koji sa njima rade. Postoji šest kriterijuma za razvrstavanje modela nastave koji su po tim različitim osnovama relevantni za projektovanje metodičkih rešenja. Fizički modeli predstavljaju umanjene modele realnog sistema. b) predikativni. Koncept koji jedinka nosi nisu realan svet. Ta klasa modela ima široku primenu. Takvim modelom se mogu na bazi uspostavljenih relacija vršiti analiza tipa „šta – ako . Predikatvni model se koristi kada se interpretacija nekog programskog sadržaja nastave izrazi preko matematičkih relacija. opisuju neku realnu situaciju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU vrsta modela. u smislu da se svaki iz skupa izomorfnih sistema može smatrati modelom ili originalom ostalih. Normativne modele sačinjava struktura koju projektant 65 . Uglavnom se prave na osnovu teorije sličnosti ili. Verbalni modeli spadaju u klasu neformalnih modela. Pored toga. U mentalnim procesima različiti koncepti koje jedinka poseduje postavljaju se u različite nove odnose. tako što se. Ukoliko su veze između objekata modela opisane matematičkim (numeričkim) relacijama. Verbalni modeli su direktna posledica mentalnih modela i predstavljaju njihov izraz u govornom jeziku.. tada se radi o matematičkim modelima. v) normativni.?”. naročito kad su u pitanju složeni problemi nastave. Prvi kriterijum je sa aspekta funkcije modela nastave. pošto u grafičkom obliku ukazuju na strukturu (relativno stabilan odnos elemenata) posmatranog sistema. Nastava se može modelovati sa funkcionalnog aspekta na tri načina: a) deskriptivni. Prema jednoj klasifikaciji modela u obrazovanju izvršena je podela modela u obrazovanju. Ti se modeli često nazivaju i strukturni. koji se ponašaju na isti način kao i njihovi originali. naročito u nauci i inženjerskim disciplinama. relacione jednačine u fizici. koje opet. Njihova posebna važnost proističe iz činjenice da oni predstavljaju osnovu za izradu računarskih modela. Kod formulisanja matematičkog modela polazi se od verbalnog modela koji se transformisanjem dovodi u stanje koje se može opisati matematičkim jezikom. Sistemi koje karakterišu jednaki skupovi ulaznih i izlaznih veličina i jednako reagovanje na spoljna dejstva nazivaju se izomorfni. na primer. Metod crne kutije je posebno važan za modelovanje nastave. Kod izomorfnih sistema postoji odnos original – model. a zaključci koje stvara na osnovu njih su zaključci formulisani pomoću modela. na osnovu fizičkih zakona sličnosti. a uobičajeno se predstavljaju u pisanom obliku.. Za modelovanje nastave mogu se koristiti različite metode i tehnike modelovanja. Modifikacijom navedene klasifikacije sačinjena je sistematika modela nastave koja je posebno pogodna za projektovanje upravljačkih (metodičkih) rešenja i njihovu primenu u nastavi i učenju.Đ. u boljem slučaju. Konceptualni modeli se stvaraju na osnovu predstave o strukturi i logici rada sistema ili problema koji se modeluje i prikazuju se u obliku čije je značenje precizno definisano (na primer. Nadrljanski i M. grafički prikaz modela obezbeđuje relativno jednostavan prikaz složenih sistema i nesumnjivo znači važan korak ka boljem razumevanju sistema koji se modeluje. pri unapred zadatim nezavisnim varijablama mogu dobiti vrednosti zavisnih varijabli. praktično simulirati određene situacije iz nastave. prvenstveno zbog potrebe da se omogući opisivanje složenih fenomena kako bi se oni mogli preciznije rešavati. dijagrami sa tačno definisanim simbolima). Deskriptivni model se koristi kada se neka pojava ili objekat – programski sadržaj nastave opisuje verbalnim ili nekim drugim simboličkim izražajnim jezikom. Normativni model pripada posebnoj klasi prikazivanja realnih pojava i to kad se insistira na optimalnom rešenju problema kao što je determinističko upravljanje. Matematički model je iz klase apstraktnih. Normativni model se koristi samo u specifičnim slučajevima nastave. Izomorfni sistemi se ne razlikuju međusobno za posmatrača kome su dostupne samo njihove ulazne i izlazne komponente.

Đ. na primer ikonički modeli. Determinističko modelovanje je postupak predstavljanja realnih situacija i objekata u kojima nema slučajnog faktora. Peti kriterijum je sa stanovišta opštosti modelovanja nastave. U prikazivanju realnih situacija. Modelovanje sa aspekta neizvesnosti predstavlja postupak prikazivanja realnih sistema. zakoni iz fizike. a to je čest slučaj korišćenja modela u nastavi. Česti kriterijum za modeliranje nastave polazi od stepena kvantifikacije. To su slike u „malom” ili u „velikom” koje sadrže sem fizičke sličnosti. Uglavnom svi normativni modeli propisuju i opisuju način ponašanja modela koji je identifikacija realnog sistema. na primer. Drugi kriterijum je sa aspekta strukture modela nastave. modeli nastave se mogu podeliti na: a) statičke i b) dinamičke. v) simbolički. sa stanovišta strukture. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU modela upotrebljava prilikom popisivanja onoga što se može dogoditi unutar strukture realnog sistema ukoliko se to dogodi na modelu. Dinamički modeli su vremenski uslovljeni. može se modelirati na tri načina: a) ikonički. Treći kriterijum po kome se može modelovati nastava je sa stanovišta vremena. Konfliktni modeli se grade na osnovu modela „teorije igara”. b) sa aspekta rizika. jer se karakteristike modela menjaju tokom vremena. Modelovanje sa aspekta rizika je postupak predstavljanja realnih situacija i objekata koji se baziraju na opisima pomoću verovatnoće. b) analgno. Kvalitativni modeli se grade na konceptu mentalnog i verbalnog postupka. Ikoničko modelovanje se koristi kada se neka pojava ili objekat predstavlja u vidu makete. Statički modeli su oni čiji se atributi ne menjaju tokom vremena. pa se model prevodi u domen modela rizika. U zavisnosti od vremenske dimenzije. Četvrti kriterijum za modelovanje nastave je sa aspekta stepena slučajnosti. U takvim slučajevima problemi modelovanja se rešavaju uvođenjem subjektivnih verovatnoća. ali u uslovima kada se ne mogu opisati varijable realnih sistema ni na osnovu verovatnoće. v) sa aspekta neizvesnosti. kao što su matematičke relacije pomoću kojih se interpretiraju. Činjenica je da različiti ljudi poseduju 66 . pomoću kojih se predstavljaju antagonstičke situacije u realnim sistemima. U nastavi se realni sistemi mogu predstavljati pomoću: a) opštih i b) specijalnih modela. Opšti modeli se koriste kada je moguće realni sistem prikazati pomoću nekih od standardnih modela opšte namene. Specijalizovani modeli se koriste za predstavljanje specifičnih karakteristika realnih sistema za koje ne postoje opšti modeli. Kvalitativni modeli se koriste za nastavu u slučajevima kada se realni sistemi ne mogu predstavljati determinstičkim postupcima. poznato je i kao stohastičko modelovanje. Simboličko modelovanje se primenjuje u nastavi kada se simbolima predstavljaju realne pojave. i g) sa aspekta konflikta. nastava se može modelovati na četiri načina: a) deterministički. Analogno modelovanje se koristi u slučajevima kada se na osnovu poznavanja neke pojave objašnjava nepoznata pojava. Nastava. Po pravilu. Nadrljanski i M. ne pružaju i ograničene mogućnosti za analizovanje uzročno-posledičnih veza na realnoj pojavi. prvi nivo apstrakcije nekog realnog sistema je mentalni model. U ovom prilazu postoji dvonivovsko razvrstavanje na kvantitativne i kvalitativne modele.

• imaju stohastično ponašanje. a podlogu ima u tradiconalnoj didaktici i metodici nastave. b) optimizacione. koji je bio neizvediv na bilo koji drugi način. Model najčešće prikazuje statičko stanje sistema. Stanje sistema se prikazuje stanjem bitnih veličina sistema (parametara). To znači da treba napraviti vremenski tok. ili nekim drugim simboličkim sredstvima. ponekad. Takođe. Najviše korišćenje metode simulacionih procesa su: • diskretna simulacija koristi se pri detaljnoj analizi modela interpretacije programskih 67 . Heurističko modelovanje bazira se na intuiciji i iskustvu. pa su modeli koji se formulišu i rešavaju računarskim metodama posebna moderna kategorija modeliranja i simuliranja. i g) simulacione. ali pri tome polaze od pretpostavke da se svi atributi realnog sistema mogu kvantitativno izraziti. • imaju veliki broj međusobno povezanih elemenata. Kvantitativni modeli koriste formalne jezike – matematičke relacije i rezultate iskazuju numerički. u ekonomiji često upotrebljavaju jednostavni modeli ekonomskih sistema. Većina optimizacionih modela se rešava analitičkim putem. omogućili simuliranje na način. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU različite mentalne modele o istom realnom sistemu. zahvaljujući njihovoj moći i brzini obrade podataka. Tako se napr. • koriste resurse obrazovnog sistema. pa se i to može smatrati simuliranjem. Simulacija daje odgovore na pitanje „šta – ako?“: • šta ako izabrana nastavna metoda ne odgovara učenicima/studentima? • šta ako se kompjuter pokvari? • i sl. se mogu upotrebljavati i jednostavne grafičke metode za praćenje ponašanja sistema u vremenu. Simulacije. odnosno stanje u jednom momentu. Odlike obrazovnih procesa su: • odvijaju se u vremenu. • ljudi učestvuju u obrazovnim procesima. zatim taj model prevesti na računarski program i onda pomoću kompjutera simulirati realni sistem koji je predmet nastavnog sadržaja. Takva hronologija stanja sistema se može napraviti na bilo koji način. numeričkim metodama (iterativnim postupkom) i uz primenu kompjutera. još samo u specifičnim slučajevima kada se realna situacija može predstaviti matematičkim modelom i determinstičkim upravljanjem. No očito je da su računari. kojima se stanje u pojedinim momentima izračunava "ručno" na papiru ili pomoću kalkulatora. Nadrljanski i M. Simulacija omogućuje kvantitativnu analizu obrazovnih procesa. Statističko modelovanje se koristi u interpretaciji nastavnih sadržaja koji opisuju realne sisteme metodama teorije verovatnoće. što predstavlja suštinski problem za nastavu i učenje. Pod simuliranjem se pretpostavlja praćenje stanja sistema u vremenu. Potrebno je naglasiti da je modeliranje i simuliranje eksperimentalna tehnika s tim da se eksperimentisanje vrši na modelu. Prema svojim odlikama simulacioni modeli spadaju u kategoriju specijalizovanih modela. da bi se na osnovu toga izveli zaključci o mogućim ponašanjima realnog sistema. v) heurističke. Verbalni model predstavlja logičnu posledicu mentalnih modela i izražavaju se u govornom jeziku ili u pisanoj formi. Kvanititativni modeli se mogu razvrstati na: a) statističke. koristeći svega nekoliko osnovnih veličina. odnosno hronologiju stanja sistema.Đ. Suština simulacije je u eksperimentisanju sa modelom. za sada. Simulacioni modeli su razvijeni i pravi smisao su dobili pojavom kompjutera. Za primenu metoda simulacija potrebno je formulisati matematički model nastavnog sadržaja. Stoga su oni dala snažan podsticaj razvoju modeliranja i simuliranja. Optimalno modelovanje koristi se.

Događaj je promena stanja sistema koji se dešava u jednom trenutku. Rosenbueth-Wienerova klasifikacija modela. Sayre-Crossonova. Današnja nauka poznaje niz različitih tipova modela i klasifikacionih sistema njihovog razvrstavanja. • prognozu rada u budućnosti. njihove atribute i interakcije među objektima. kao i kvantitativnu analizu posledica predloženih promena u obrazovnom sistemu. Simulacija se realizuje u slučajevima kada postoji složeni sistem za koga je nemoguće napraviti matematički model i kada je eksperimentisanje sa realnim sistemom opasno. U ovoj knjizi se izlaže još nekoliko pristupa klasifikacije modela Tako postoje neke klasifikacije. Mihramova.Đ. kao što su: Rosenbueth-Wienerova. Nadrljanski i M. • smanjenje rizika kod eksperimentisanja. Događaj može nastati: • zbog ulaza ili izlaza entiteta iz sistema ili. Simulacija se može koristi kao podrška odlučivanju. Aktivnost je interakcija entiteta koja traje neko vreme. kao i analizu upravljanja sistemom. a tokom odvijanja aktivnosti stanje entiteta se ne menja. u obliku sleda različitih događaja i aktivnosti. Diskretna simulacija opisuje promene stanja koje se odvijaju diskontinualno u vremenu. Modeli sistemske dinamike omogućuju istraživanje dinamike razvoja društvenih. Formalni modeli se dobijaju kada se osobine struktura idealizovanih sistema predstave simboličkim ili logičkim izrazima. Paskova i sl. Postoje modeli čiju su autori poznati kiberentičari Rosenblueth i Wiener. a objekti u modelima predstavljaju objekte iz realnih sistema ili procesa. (3) simulacije. određivanje strukture sistema. Simulacija u reinženjerstvu obrazovnih procesa omogućuje modelovanje obrazovnih procesa. Feuverierova. (2) formalizacije. Eksperimentisanje sa modelom (simulacija) mora da obezbedi njegovu potpunu kontrolu i omogućuje donošenje zaključaka i predlog odluke. 68 . modeli oponašaju realne sisteme i procese. • oblikovanje sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU sadržaja. ponašanje sistema se opisuje na diskontinualni način. • modularnu strukturu modela. Churchmanova. Dalje. njihova klasifikacija podrazumeva postojanje dva tipa modela: materijalni i formalni. • određivanje performansi sistema. Diskretna simulacija. • traženje odgovarajuće složenosti (detaljisanosti) modela. Simulacioni modeli prikazuju objekte sistema. Pored navedenih klasifikacija modela postoje mnogobrojne taksonomije koje imaju različite kriterijume za razvrstavanje modela. skupo i nemoguće. odnosno sistema u kojima pojedini elementi mogu uticati sami na sebe na principu kauzalnosti. klasifikacije modela koje su već izložene mogu se naći kod drugih autora sistematizovane drugačije. Simulacija se bazira na principima simulacionih modela koji zahtevaju: • određivanje granice između sistema i okruženja. Pri tome. Tako na primer Sayre-Crosson11 navode tri klase modela (1) reprodukcije. Sistemska dinamika je metoda za kontinualnu simulaciju sistema sa povratnom spregom. Materijalni modeli. • sistemska dinamika omogućuje modelovanje sistema sa povratnom spregom i analizu upravljanja tih sistema. Promene stanja su posledica interakcije među objektima sistema. • zbog promene vrednosti atributa entiteta kao posledica početka ili završetka interakcije među entitetima. prema tim autorima su transformacije originalnih fizičkih sistema ili objekata u druge fizičke sisteme ili objekte. tehničkih i bioloških sistema u vremenu. jer omogućuje: • razumevanje rada sistema i iznalaženje relevantnih činilaca koji utiču na rad sistema. Diskretna simulacija se koristi za detaljan opis strukture sistema i njegovih elemenata. • trening i uvežbavanje (obrazovne igre). Takođe. • vrednovanje modela.

Prodor informatike i informatičke tehnologije iz osnova menja mnoge tradicionalne forme. onda su svojstva nastave koja su obuhvaćena softverskim rešenjima svojstva drugog reda. literarne ili deskriptivne i matematičke modele. Mihramova klasifikacija modela. Feuverier je podelio. nalazi se na planu nedovoljno istraženih naučnih rešenja za svestrane promene u obrazovanju u svetskim i našim prilikama. Kada je reč o modelima nastave uz pomoć kompjutera razlikuju se dva pristupa u projektovanju obrazovno računarskog softvera. Upravo ovo je vreme prelaska iz industrijskog u informatičko društvo. Tradicionalna nastava se odlikuje po tome što se može realizovati na različite načine. Nastava uz pomoć kompjutera može imati različita svojstva. a zatim projektovati softversko rešenje (model drugog ili višeg reda). • Organizacioni modele i • Hibridni modele. Ako se na osnovu tih modela grade softverska rešenja za primenu kompjutera u nastavi i učenju. U današnjem vremenu dešavaju se epohalne promene sa dubokim implikacijama na sve sfere života i rada čoveka. analogni i simbolički. • Normativne modele. međutim. Paskova klasifikacija modela. U principu. U susret ostvarivanju takvog poduhvata može se ići i putem etapnih rešenja. u osnovi. U svakoj od navedenih klasifikacija data su i bliža određenja za razvrstavanje modela. Složenost procesa u sistemu obrazovanja i njegova prevelika inertnost.Đ. 69 . Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Feuverierova klasifikacija modela. Kardinalni problem u tim zahvatima. modele na fizičke i apstraktne. odnosno radi se o modelima nastave drugog reda. tako stvoriti savršeniji model prvog reda. Mihram je modele podelio na statičke i dinamičke. U mnogim klasifikacijama se ponavljaju pojedine kategorije modela. uključujući i promene u načinu rada. navode već izložene vrste modela. • Fukcionalne modele. Prvi: uzeti neki već oformljen sadržaj nastavnog predmeta i tradicionalnu metodiku nastave (model nastave prvog reda) i na osnovu njih projektovati softversko rešenje. Postoje i uveliko se primenjuju parcijalna rešenja na planu osavremenjavanja obrazovanja. Ostale klasifikacije koje su bile dostupne autorima. U toj podeli postoji tri tipa modela: likovni. već i od kvaliteta modela drugog reda. Uspešnost nastave i učenja uz pomoć kompjutera ne zavisi samo od efikasnosti modela prvog reda. Churchmanova klasifikacija modela. oblike i sadržaje rada uključujući i oblast obrazovanja. praktično različitim metodama koje je definisala didaktika. uz nedovoljno kapitalnog ulaganja. pa u istoj meri mogu postojati različiti modeli same nastave uz pomoć kompjutera. Klasifikacija Paska se mahom odnosi na društvene sisteme i obuhvata: • Statističke modele. Drugi: najpre usavršiti izbrani nastavni sadržaj i metodiku nastave uz kompjuter. a unutar njih se vrše dalja razvrstavanja. a dinamičke na determinističke i stohastičke. Nastaje jedna nova civilizacija u kojoj se znatno menjaju dosadašnji načini rada u mnogim oblastima. Nadrljanski i M. radi se o unapređenjima u oblasti obrazovne tehnologije a trebalo bi da se menja tehnologija obrazovanja. Sve te promene koje doživljava savremena civilizacija nazivaju se progresom. samo su neki od razloga što je tempo promena u obrazovanju usporeniji. Sistem obrazovanja predstavlja veliki izazov i njegova transformacija mora da se izvede na nivou sistemskih promena informatičke civilizacije. kao i čitavog niza drugih faktora informatizacije nastave i učenja. kao što je promena pristupu obrazovanju. ali im dodaje još. odnosno u sistemu obrazovanja. Svojstva te tradicionalne nastave se zovu svojstva prvog reda – modeli prvog reda.

• Model mišljenja ili idejni ili mentalni model spojen je sa svešću čoveka: on je misaon.Đ. on realno egzistira. i naglašava teoretsko utemeljenje u detaljima kod hardverskih i softverskih proizvoda. tj. (Schulz-Zander i drugi) Jednako kao i Schubert oni ne posmatra procese stvaranja modela i simulacija samo kao nastavni sadržaj. imaginaran. Konceptualizacija. ali ih ipak ne konkretizuje unutar informatike ili u nastavi informatike. zamišljen. 3. Nadrljanski i M. bez konkretnih navođenja. naročito prirodnih nauka. on govori o simulaciji. Koerbera i Petersa (1988) i preporuke Informatičkog društva Nemačke (GI) iz 1993 godine. pri čemu se (samo) relacionalni model banke podataka pominje kao konkretni model. koja je slična didaktičkom modelu u fazi orijentisanoj na algoritme12. Baumann (1990) navodi različite opšte tipove modela. U prošlosti su i druge stručne didaktike. racionalni ili pouzdani brojevi stvaraju sa sabiranjem i množenjem kao spojem. tj. Schubert (1991) predlaže „ciklus radnji“ za nastavu informatike koja je orijentisana na stvaranje modela. • Materijalni model je kroz čovekovo poimanje shvatljiv. U okvirnim nastavnim planovima ostalih nemačkih saveznih pokrajina često se u sličnom filozofskom maniru govori o „modelovanju“ i o „informatičkim modelima“. naziva se model T“ (Tarski 1961). Od 9. Posmatrajući različite nauke. modele za strukturu tela. već i kao opšti princip kreiranja nastave. koji bi odgovarali upotrebi modela u informatici kao stručnoj nauci. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Modelovanje kao linija vodilja Značenje informatičkog modelovanja ili pravljenja modela za školsku nastavu stalno je naglašavano od strane didaktičara informatike. formulacija u programskom jeziku ili u jednom simulacionom sistemu. Kritika modela i u određenom slučaju revizija modela. 2. Baumann u okviru procesa stvaranja modela u informatici (Baumann: modelska metoda) navodi pet faza: 1. do 11. kao i modele za opisivanje. Zbog toga treba pažljivo analizovati šta se u informatici može podrazumevati pod stvaranjem modela. ukoliko je model kompjuterski program govori o kompjuterskoj simulaciji. U višim razredima. u smislu teorije modela. Na primer. npr. koje ima ogroman značaj za opšte obrazovanje i skreće pažnju na cinične izjave Braurera i Brauera (1973). Nastali model trebalo bi na kraju da bude simuliran na kompjuteru (SI nastavni plan 1993). svrsishodna analiza i opisivanje originala. 4. 70 . razreda Hubwieser propagira i obrazlaže. On razlikuje realne modele i mentalne modele. model atoma predstavlja idealni model. trebali da modeluju realne procese u okviru nastave informatike. Formalizacija. Implementacija. u informatici apstraktni automat. On i sam kompjuter označava kao model. Učenici bi. Hubwieser (1996/2000) naglašava modelovanje kao tematsko područje informatike. modelovanjem i modelom i koji su sa tim povezani sadržaji i teme relevantni za nastavu informatike. I smernice informatičkog obrazovanja koje nabraja Friedrich (1995) preferiraju rad sa modelima za nastavu informatike. Sprovođenje simulacije i interpretacija. matematički opis strukture originala. Ukoliko su na jednom modelu urađeni eksperimenti. i već je našlo pristup u mnoge nastavne programe informatike. objašnjavanje i odlučivanje. mogu se razlikovati tri dominantna načina primene pojma „model“: • Model u smislu matematičke teorije modela važeća je interpretacija jedne strukture: „Moguća realizacija u kojoj su sve validne rečenice teorije T zadovoljavajuće. pri čemu bi bitna obeležja prvo bila formulisana prirodnim jezikom i na kraju matematičkim stilom. sistematično i problemski orijentisano uvođenje prilagođeno na školski nivo tehnike modelovanja i dopunjuje svoje prikaze mnogim iscrpnim nastavnim primerima. isključile stvaranje modela kao opšteobrazovnu bit svojih nauka. modelovanje je čak uspešan stručni princip. objekata koji se modeluju i relacija. u okviru svog pristupa koji je orijentisan na informaciju. 5. takođe u NordrajnVestfalenu. u gimnazijama u Nemačkoj (Nordrajn-Vestfalenu). U prirodnim naukama npr.

Za poređenje originala i modela i onome ko je napravio i onome koji koristi model mora biti poznato koje operacije se primenjuju na koje atribute. mogu se u datom slučaju gledišta i spoznaje do kojih se došlo na osnovu modela preneti direktno na original. eksperimentisanje. koji se mogu dalje deliti: • Grafički modeli su u osnovi dvodimenzionalni. razlikovati tri ravni izjednačavanja: • strukturalno izjednačavanje odnosi se na atribute koji opisuju relacije između komponenata entiteta (npr. gornji matematički model predstavlja u smislu teorije modela poseban slučaj. (uporedi Stachowiak 1973) kada: • neki atributi originala napuste svoje mesto (mimoilaženje – pretericija). nećemo nadalje više baviti. individue i društva. ovde. • fizičko izjednačavanje odnosi se na atribute koji opisuju materijalno-energetske i vremensko-prostorne karakteristike entiteta (npr. Stachowiak (1973) je upravo u svojoj opštoj teoriji modela AMT ukazao na problem perspektive u procesu stvaranja modela. kontrakcija). Taj proces se označava kao stvaranje modela. kugla-štap i model atomskog jezgra. Intencije povezane sa modelom su: didaktički prikazi. Norman (1983) je pretresao taj problem na primeru razvoja softvera i ukazao na to da korisnik za interakciju sa kompjuterom mora imati izgrađen mentalni model o načinu funkcionisanja i mogućnostima funkcionisanja kompjutera. simulaciju i korišćenje modela kao „primenu“. • neki atributi originala budu istaknuti (kontrastiranje). prognoze. Modeli su po pravilu sastavni delovi jednog procesa. reprezentacija. Originali potiču uglavnom iz područja opažajnog. Ovi poslednji se moraju upoznati sa mentalnim modelima kasnijih korisnika (Dutke). O modelu za original može se govoriti tada. tehničke i semantičke modele. analogija). Čini se da modeli informatike na kraju krajeva za cilj imaju savladavanje i efikasno korišćenje visokokompleksnih procesa i struktura.Đ. tema su informatičkog obrazovanja. • neki atributi modela bivaju dodatno uvedeni (obilje – abundanca). • nekim atributima originala budu pridodata druga značenja („preformulacija“). prostorni modeli. Dok idejni i materijalni modeli predstavljaju skice. npr. Mogu se. predstavnog i misaonih operacija. Model se uvek može shvatiti i kao sistem. uzorke ili odraze. smisao i predstavu uz jedan atribut (npr. Pravo razvijanje i konstrukciju jednog modela. ali i u odnosu na subjekat. Nadrljanski i M. označavamo kao „modelovanje“. prirodni eko-sistem) nije međutim neophodno i model. koji u određenu svrhu konstruiše i primenjuje prema originalu neki subjekat. Modeli se razlikuju u pogledu njihovih atributa. da bi svoje radne zadatke mogao da prevede u funkcionalnost i jezik sistema. Promišljeno korišćenje informatičkih modela i kritičko ophođenje sa kompjuterima zahteva sud i poznavanje stepena adekvatnosti originala i modela. Jedan sistem (npr. • materijalno izjednačavanje odnosi se na (sekundarne) atribute koji opisuju značenje. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Može se raditi o umanjenim kopijama građevina ili o realnom prikazivanju idejnog modela. Ukoliko se te operacije koje su preduzete pri modelovanju jasno mogu preokrenuti. Naročito konstruktor modela ne mora biti identičan sa onim koji primenjuje model. njihove svrhe i adekvatnosti originala i modela. Kako izgradnja mentalnih modela kod budućih korisnika tako i osvešćivanje metalnih modela budućih korisnika važni su kao ciljevi informatičkog obrazovanja. Uzajamna dejstva koja proizilaze iz „virtuelne stvarnosti“ i mogućnosti primene između kompjutera. pri čemu zamena originala sledi za ljudsko poimanje preko neznatno apstrahovanih modela. njihovih originala. izomorfija). komunikacija. za koju je taj model konstruisan ili korišćen. Subjekat povezuje sa modelom stalno neku svrhu. Mentalni model onoga koji upotrebljava jedan tehnički sistem ne mora nužno da bude identičan sa reprezentacijom sistema od strane konstruktora ili predavača. stvaranje teorija i iskorišćavanje originala. oslanjajući se na Stachowiaka. osobine i relacije konmponenata sistema označavamo kao atribute. Obeležja. Stachowiak navodi u diferencijaciji modela podelu na grafičke. kojim se. Grafički modeli koji 71 . individue mogu povezati jedan model sa različitim svrhama. tj.

monoakcija i interakcija u obrazovanju imaju zadatak prenosa i usvajanje poruka iz nastavnog programa. Pravi se razlika između internih modela percepcije i mišljenja i eksternih semantičkih modela koji su sazdani od znakova i kombinacija znakova. mogućnosti njihove simulacije. veština i navika. u teoriji i praksi. Iz toga sledi cilj obrazovanja koji bi se mogao formulisati na sledeći način: u procesu obrazovanja treba preneti i usvojiti što više poruka u što kraćem vremenu. dok se simboličkim modelima značenje mora pridodati preko koda. obuhvaćeni su kroz primenu algoritama. opšteobrazovni modeli i tehnike modeliranja kao i informatički procesi stvaranja modela. veština i navika. prikupljanjem informacija. ideje koje ih prate. kao i njihovom korišćenju u svrhu izgradnje znanja. a drugi ih što više usvojiti postavljaju se. Oba komunikaciona procesa. Prihvatimo li tri dominantne ideje informatike koje je prezentovao Schwill (1994). obrada i skladištenje podataka. • Tehnički modeli su prevashodno trodimenzionalni. u obrazovanju se odvijaju procesi koji se mogu opisati na sledeći način: priprema (prikupljanje). Na tom postulatu u kome prvi treba preneti što više nastavnih poruka. nastavnik predaje i prima poruke učenika/studenata. koji priprema i emituje poruke i drugi. psihofizički i sociotehnički modeli. Prelazi između pojedinačnih tipova modela su često fleksibilni. emitovanje (predaje). U opisanom procesu učestvuje više sistema. između ta dva sistema se ostvaruju funkcije monoakcije i interakcije. skladište (pamte) i koriste. Prvi sistem predstavljaju nastavnici. prijem. koja za osnovu ima ove tri ideje: • Sa raščlanjivanjem strukture povezane su ideje uz čiju pomoć se analizuje realni sistem i izvode osobine relevantne za model. a učenici/ studenti ih primaju. koji prima obrađuje i koristi te poruke za formiranje znanja. To je sistem koji se bavi kolektiranjem. onda se informatika može okarakterisati kao nauka stvaranja modela. tehnike u nastavi. U skladu sa njihovom prirodom mogu se razlikovati biofizički. Monoakcija je proces predavačke nastave u kojoj nastavnik predaje poruke. • Model se zatim precizira na osnovu opisnog jezika. • Dinamički aspekat modela. Nadrljanski i M. kao što učenici/studenti primaju i predaju poruke nastavniku. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU neposredno reprezentuju svoje značenje označavaju se kao ikonički. prenos. a drugi učenici. obrađuju. Dva su osnovna: prvi. koncepti optimizacije tih procesa na bazi obrazovne tehnologije. Tipovima modela koje je predstavio Stachowiak u AMT-u mogu se pridodati odgovarajući modeli informa-tike da bi se pokazala raznolikost modela u informatici. za određivanje modela koji su specifični za informatiku i za izrađivanje modela relevantnih za nastavu informatike.Đ. Može se zaključiti da informatika često produkuje ikoničke i simboličke modele za postavljanje enaktivnih modela prema originalnima. i da modeli postoje i primenjuju se u mnogobrojnim vidovima u informatici. i na taj način se otvara za dalje sintaktičke i pre svega sematičke analize i transformacije. 72 . Obrazovni proces je vezan za određenu fizičku i socijalnu sredinu i pri tome svaka od njih utiče na ishode upravljivosti. U formalnom obrazovanju. tako da se mogu precizirati specifično informatički. • Semantički modeli su po pravilu komunikacioni sistemi koje subjekat koristi za obradu „realnosti“. Proces monoakcije je po prirodi ravan onome što se u informatici zove informisani sistem. Naime. odnosno studenti. služe za nacrt i odvijanje programa simulacije u najširem smislu. Interakcija je proces dvosmernog komuniciranja u nastavi. koji su i sami modeli. prostorno-vremenske i materijalnoenergetske reprezentacije originala. Opsežnija istraživanja preporučljiva su za stvaranje zbirke modela. Tri aspekta pristupa obrazovanju Obrazovanje se može posmatrati kao proces koji je analogan funkcijama koje u informatici imaju informacioni sistemi. Mada bi se pre moglo reći.

Takve karakteristike tradicionalnog pristupa obrazovanju direktno utiču na izbor akcija. pa zbog toga učenici/studenti imaju ulogu receptora. Sve to je pedesetih godina prošlog veka dovelo do svojevrsne krize tradicionalnog obrazovanja. Pri tome. nastavnik vrši proveru i ocenjivanje rezultata učenika/studenata. on nema nikakav uticaj na izbor i sadržinu nastavnih poruka. već se njome upravlja. ili od lo logike do lingvistike. Pri tome. kao i u izboru sredstava za njihov prenos. Takođe. To je. Sa druge strane. Tradicionalni pristup obrazovanju Tradicionalni pristup obrazovanju je najstariji i najrasprostranjeniji. informacija je postala relevantan pojam za sve nauke koje se bave simboličkom komunikacijom u rasponu od matematike do računarske nauke. ograničeno vreme nastavnog procesa i veliki broj učesnika (učenika/studenata). Tako predstavljen proces obrazovanja sasvim je u skladu sa proklamovanim. Prevashodno dominiraju monoakcije nad interakcijom. Teorija informacija svojom pojavom postala je predmet interesovanja mnogih nauka. koji bi se mogao zameniti stavom. Shannona Weavera. Obrazovnom sistemu i njegovim funkcijama može se pristupiti sa različitih stanovišta. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Svakako da je reč o obrazovanju kao svesnoj ljudskoj aktivnosti koja se ne odvija stihijno. Nedostatak povratne sprege u takvoj nastavi se manifestuje neadekvatnom upravljivosti procesom obrazovanja. Eksponencijalni rast podataka. donekle. Ovde se izlaže pristup koji se može klasifikovati na tri načina: tradicionalni. The Mathematical Theory of Communication. odnosno od elektronike do bibliotekarstva. prvenstveno to datira od pojave knjige. Pojednostavljeno rečeno. koje treba da traje praktično koliko i radni vek čoveka. opet. Oni. redefinisalo osnovni cilj obrazovanja. Rezultat tog stanja je posledica tri faktora: velika količina nastavnih poruka. on se karakteriše po tome što je funkcija nastavnika smeštena u granicama sistema koji upravlja procesima pripreme. jer je svaka nauka pokušala i još pokušava da 73 . tako da se rezultati mere količinama usvojenih nastavnih poruka. Korektor takvog stanja jeste teza o permenetnom obrazovanju. obradi i zapamti nastavne poruke. nastavnik koji upravlja procesom obrazovanja ostvaruje funkcije: izbora. Informacioni pristup obrazovanju Kao svojevrsna reakcija na pojavu novih naučnih disciplina poznatih kao kibernetika i teorija informacija. učenik/student je upravljani sistem u smislu što treba da primi. kao i od humanističkih nauka i umetnosti do dokumentalistike. u tom smislu i pedagogije. imaju zadatak da te poruke usvoje u vidu znanja. U tom sistemu. kao i to da ne može da utiče na izbor sredstava za njihov prenos. Reakcija na tu krizu bila je pojava informacionog pristupa obrazovanju. kao i da ih koristi u procesu izgradnje znanja. Teško je nabrojati sve moguće uzajamne veze pedagoške nauke i teorije informacija. ali i od društvenih nauka do medicine i dr. informacija i komunikacija su postali predmet naučnog interesovanja. pripreme programskih sadržaja i njihovog oblikovanja u vidu nastavnih poruka.Đ. veština i navika. Upravljanjem se ostvaruju postavljeni ciljevi i zadaci obrazovanja. osnovnim zadatkom obrazovanja. veština i navika. predaje uz pomoć odgovarajućih sredstava nastavnih poruka učenicima/studentima. To je informaciji dalo interdisciplinarnu dimenziju. da obrazovanje treba da omogući učenicima/studentima da nauče kako treba učiti i rešavati probleme. Komunikaciona veza na relaciji nastavnik –učenik/student uglavnom je jednosmerna ili direktna. kao odlika sadašnjeg vremena i nepromenjeno trajanje obrazovanja predstavljaju značajan faktor uspešnosti obrazovanja. Odnos teorije informacija i pedagogije datira praktično od formiranja teorije informacija. informacioni i sistemskomodelski. ali pojedini aspekti teorije informacija primenjeni su na istraživanje fenomena informacije u oblasti nastave i učenja. Nadrljanski i M.

Zapravo. bihejvioristi. Manje su zastupljeni radovi iz problematike nastave i učenja zasnovani na semantičkom pristupu teoriji informacija. dok negativno ima negativna potkrepljenja. To u suštini znači da količina informacija zavisi od različitih kombinacija slova u tekstu. ali se uočavaju i primetne razlike. zapaža u pojmovno–terminološkom vokabularu. označavaju kao programirana nastava i programirano učenje. promene nisu samo terminološke prirode. Izučavanje nastavnog sadržaja na bazi objektivne informacije zasniva se na posmatranju nastave kao procesa koji se odvija pomoću niza simbola (znakova). uostalom. tradicionalnog pristupa. To nije sporno da je informacija kompleksan pojam sa brojnim i različitim manifestacijama biološke. Pravdanje za takav stav može se naći u tvrdnji da se: „ljudsko ponašanje ionako formira bez znatnijeg uticaja svesti. Te različitosti se mogu razvrstati. U tom prilazu se zanemaruje sadržinsko-smisaona strana poruke. Semantički koncept teorije informacija primenjen je na istraživanje značenja informacije i reagovanje primaoca u odnosu na tezaurus koji on poseduje. Suštinska odlika informacionog pristupa obrazovanju može se svesti na optimizaciju prenosa i usvajanja informacija. bihejvioristi su obrazovanje posmatrali kao „sistem prenosa i usvajanja informacija u kome su rezultati posledica svojevrsnog kondicioniranja učenika/studenata. mogu se zapaziti i značajne razlike u informacionom pristupu obrazovanju. bez učešća njenog primaoca. pre svega. može se efikasno koristiti za izučavanje problema nastave i učenja. odlika bihevijorističkog informacionog pristupa obrazovanju jeste postavljena prema pozitivnim reakcijama učenika/studenata. a na osnovu spoljnih podražaja u adekvatno oblikovanoj okolini“. To je karakteristika. Prema daljim navodima. skladištenje i korišćenje podataka – informacija. već se javljaju i nove sintagme. Po njima. informaciono-psihološki i pristup orijentisan na procese. Suština izučavanja nastavnog sadržaja na bazi merenja objektivne informacije odnosi se na to da se u stohastičkoj strukturi teksta (nastavne poruke) nalazi objektivna mera koja bi važila za svakog primaoca. Ti radovi su bazirani na zakonima. Bihejvioristički teoretičari se smatraju utemeljivačima informacionog pristupa obrazovanju. Osnovna pažnja posvećuje se određivanju količine informacija koju sadrži nastavna poruka. Shannon i W. koja dobija na značaju. Osnovnu ideju su razradili C. a negativnim se eliminiše. u tom pristupu premešta u pripremnu fazu. pronalaženje metoda i instrumenta za merenje značenja informacije. Programirana nastava je bazirana na gradivu. Nadrljanski i M. Weawer 1949. na sadržaju i na informaciji. menjanje strukture niza odražava se na njegovu funkciju. posmatraju se kao tipični informacioni procesi u kojima se ostvaruje prikupljanje. primanje. a koja zavisi od kombinacije slova u tekstu. Prema navodima Šoljana. u većini slučajeva se učenik/student posmatra kao model „crne kutije“. Osnovna zamerka ovakvom proučavanju nastavne poruke jeste u tome što ne uključuje primaoca. Prema definiciji nekih autora „ Obrazovanje je sistem prenosa i usvajanja informacija“. shodno tome. Pri tome. Osnovna zamerka informacionom pristupu bihevijirista se može uputiti na način tretiranja učenika/studenata. i drugo. Suština tog 74 . odnosno definisanje smisla informacije. To se. Naravno. metodama i sredstvima simboličke logike i logičke matematike. opštoj teoriji sistema.Đ. E. odnosno na količinu informacija. pa se nastava i učenje. prenos. Oni su zanemarili radove koji su uzeli u obzir reagovanja prijemnika u skladu sa njihovim misaonim sistemom. fizičke i socijalne prirode. Analizom literaturnih izvora. obrada. se pozitivnim reagovanjima učvršćuje i usvaja informacija. Tako se pozitivno reagovanje učenika/studenata potkrepljuje pozitivnim reakcijama. godine. Takođe. zasnovane na takođe novoj metodologiji. odnosno što se ne izučava vezu između nastavnog sadržaja i njegovog primaoca. u tri grupe: bihejvioristički. obrazovni proces strukturiraju u vidu kraćih sadržajnih celina i nazivaju ih informacione jedinice. Osnovna pitanja kojima se bave ti autori sa aspekta semantičkog koncepta teorije informacija odnose se na: tumačenje logičko-semantičkog „problema značenja”. kao posledica različitih shvatanja i interpretacije različitih autora. idejama. Procesi u obrazovanju (nastavi i učenju). Informacione jedinice koje su dobijene podelom programskih sadržaja oblikuju se u vidu programiranih sekvenci. I pri tome se daju u svetlu sistemske teorije adekvatna tumačenja strukture i funkcije obrazovanja. uglavnom. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU protumači taj kompleksni pojam. jer se mora temeljno pripremiti u vidu detaljne analize i sinteze programiranog gradiva. Uloga nastavnika se.

pol itd. oblik i drugo. zavisi li subjektivna informacija od subjektivnih karakteristika primaoca (učenika). U tom smislu. odnosno. To je dovelo do zaključka da je bihejvioristički pristup vrlo blizak (možda i jednak) strukturalnom pristupu. značajnog. Tako je Weltner problem subjektivne informacije doveo u vezu sa verovatnoćom i izrazio je pomoću sledeće formule: Prema Weltneru subjektivna informacija izražava odnos između pogrešnih (Ng) i mogućih (N) predskazivanja. Nadrljanski i M. Šenon je zaključio da objektivistički metod koji je on postavio ne uključuje subjektivističke karakteristike primaoca poruke. bazira se na subjektivnoj informaciji. kao na primer. Odraz je objektivne strukture nastavne poruke i funkcija je subjektivne strane učenika. Informaciono-psihološki pristup uglavnom su zastupali nemački autori iz njenog zapadnog dela. u prvi plan je izbilo pitanje: „da li teorija informacija i kibernetika mogu da objasne zbivanja u glavi učenika u procesu prijema i usvajanja informacija?” Odgovor bi bio da postoji posredna mogućnost uspostavljanja analogije preko 75 . odnosno veću količinu objektivne informacije. to je mera razlike između subjektivne i estetske informacije. Didaktička transinformacija predstavlja razliku između onoga što treba da se nauči i naučenog. odnosno njeno oblikovanje u didaktičkom (metodičkom) smislu. uzrast učenika. Bez detaljnijeg upuštanja u suštinu tog. empirijskog poduhvata pretvaranja objektivističke u subjektivističku informaciju. K. Weltner je empirijskim putem istraživao subjektivnu informaciju i konstatovao da na subjektivnu informaciju utiče način strukturiranja i interpretiranja poruka kao što su na primer. Prema tome. U nastavi. Naravno. Takođe. informacija u nastavnoj poruci zavisi i od subjekta-primaoca. pa je on označava kao meru znanja ili neznanja. U sklopu toga presudnu ulogu imaju njegove intelektualne. a posebno je značajno znanje koje on poseduje u vezi sa sadržajem nastavne poruke. Suština unapređivanja metoda za merenje subjektivne informacije po Weltneru može se ostvariti pomoću modela didaktičke informacije i transinformacije uvođenjem jednog novog pojma estetske vrednosti informacije. U takvoj interpretaciji veća količina subjektivne informacije izražava veću zabludu – neznanje. odnosno reč je o razlici mere subjektivne informacije pre i posle učenja. nego i od znanja primaoca.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU programiranog pristupa bazirana je na informaciji i strukturi celine u kojoj su smešteni. postoji razlika u količini informacija i kada se saopštava poznata poruka. Weltner je uradio na taj način što je subjektivnu informaciju sveo na „didaktički pokazatelj usvojenosti informacije”). jeste dvofunkcionalna. obrazovni nivo. motivacione. odnosno da informacija koja je sadržana u poruci zavisi i od onog koji tu poruku prima. Problematika odnosa učenik – nastavni sadržaj (iako je to prevashodno psihološki proces) proučavana je i sa informatičkog aspekta. Didaktička informacija po njemu je stepen poznavanja nekog sadržaja. po Weltneru. Weltner je i sam usavršavao svoj metod na bazi modela didaktičke informacije i transinformacije. emotivne i druge karakteristike. a izražava se estetskom informacijom. stil. a manja količina subjektivne informacije izražava učenikovo znanje. To je prilaz izučavanja nastave sa stanovišta informacionih modela. usavršavanje Šenonove metode je izvršio nemački kibernetičar Klaus Weltner (pedagogizaciju Šenonovog metoda. Takav metodološki prilaz je opterećen i određenim nedorečenostima. forma. Naime. Weltnerova konceptualna pretpostavka polazi od toga da informacija poruke ne zavisi samo od statističke strukture niza. Sve te činioce Šenon pokušao je da obuhvati svojom metodologijom za određivanje subjektivne informacije. ta razlika je rezultat različitosti interpretacije poruke. možemo konstatovati da taj metod nije pogodan za izučavanje nastavne poruke. U toj metodi se pomoću statističkog aparata izučava veza između elemenata teksta i primaoca. njegova inteligencija. U proučavanju nastavnih poruka Weltner je uveo i dva nova pojma. subjektivna informacija. odnosno za određivanje subjektivne količine informacije koju sadrži nastavna poruka. kao što je prethodno poznavanje sadržaja. kako on navodi „od stepena očekivanosti nekog saopštenja”. Uočavajući navedene i druge nedorečenosti u pogledu mogućnosti da subjektivna informacija bude mera znanja. Značajno je pomenuti Weltnera i njegov rad u oblasti programiranog rada.

Doprinos vrednovanju informacije u nastavnoj poruci sa bihejvioralnog stanovišta dao je Đ. Uobičajeno je modelom 76 . jer uticaj na procese utiče na rezultate. sa aferentnog stanovišta. I ovde se postavlja klasično pitanje: koja je to količina poruka – informacija koju učenik može da prima? U nastavi. čije temelje su postavili američki naučnici. Na tom problemu je radio i značajan doprinos dao Helmar Frank. informacije (stimulusa i reakcije). koja je trajanjem determinisana. radi se o informacionom opterećenju i nastavnika i učenika. Polazeći od stava da je obrazovanje proces prenosa i usvajanja informacija. prenosa i skladištenja programiranih poruka. Upravljanje je moguće ako su pod kontrolom ulazne i izlazne poruke u nastavi. Analogija se ostvaruje pomoću osnovnog modela komunikacionog procesa: – predajnik – kanal veze – prijemnik. u nastavi i učenju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU informacionog modela. Naime. svaki nastavni čas traje četrdesetpet minuta. Rad Helmara Franka se oslanjao na pretpostavkama da je posredstvom S-R procesa moguće ustanoviti neke invarijantne pokazatelje o psihološkom stanju prijemnika – učenika. Kada se govori o informacionim kapacitetima. U suštini radovi iz te oblasti imali su podlogu u informacionom pristupu analizovanja ulazno-izlaznih veličina da bi se otkrila zbivanja u procesu učenja (američki naučnici) i modelovanje tipa analogije na relaciji kompjuter – subjekt (učenik) (radovi H. Modeli se mnogo koriste za proučavanje pojava u realnom svetu. kao terća varijanta informacionog pristupa obrazovanju. Franka). Prijemnik (učenik) u nastavi i učenju izložen je uticaju poruka različitih sadržaja i dobija ih pomoću različitih komunikacionih medijuma. Kako se u kibernetici koriste modeli. Orijentacija na procese. poznato je da je sistemski pristup u osnovi metodološki aspekt kiberentike. iako je akcenat na učeniku. ti radovi u suštini nisu bitno izmenili bihejvioristički pristup.Đ. Sistemsko-modelski pristup Sistemsko-modelski pristup obrazovanju je kvalitetno nov. Osnovna zamerka. Odbacujući predhodne pristupe. oni su istakli da se njima mora upravljati. Mada. pa je i njegovo informaciono opterećenje još uvek manje od opterećenja prijemnika (učenika). Osnovna ideja leži na konceptu da se obrazovanje shvati kao proces u kome: umesto pripreme. Nadrljanski i M. iako su uzeli u obzir mogućnosti učenika/studenata sa aspekta prijema. autori okupljeni oko Galjperine su na bazi teorije formiranja misaonih procesa postavili tezu koja obrazovanje posmatra kao informacioni proces. Predajnik (nastavnik) u nastavnoj komunikaciji manje je izložen prinudi slušanja. a samim tim i kibernetike u obrazovanju. relativno novi pristup obrazovanju. Naime. može se konstatovati da oni nisu bitno izmenili paradigme koje su postavili bihejvioristi. emitovanja. U osnovi postavka ovog pristupa proističe iz opšte teorije sistema i kibernetike. shvati kao proces pripreme. prenosa i usvajanje modela. kao i bihejviorističkom pristupu jeste nedostajanje vrednovanja informacija nastavnih poruka. potekla je od naučnika iz bivšeg Sovjetskog saveza. ne zasnivajući istraživanja samo na bihejvioralnom S-R (stimul – reakcija) pristupu. Svi ti radovi imaju značajan teorijski doprinos i predstavljaju osnovu za dalja istraživanja. obrade i skladištenja) poruka (informacija). Šta se dešava sa učenikom koji za vreme jednog časa treba da primi određene poruke i da na osnovu njih izdvoji subjektivnu informaciju kao indikaciju o potrebi da nešto određeno nauči? I pored nespornog doprinosa koji su dali nemački naučnici na planu informaciono-psihološkog pristupa programiranom radu. posebno bihejvioristički. I tu se javlja odnos između količine informacija koju učenik/student treba da usvoji i njegovog informacionog kapaciteta. sistemskomodelski. treba da se razmotri problematika informacionog opterećenja. U nastavnoj komunikaciji realizuju se ciljevi i zadaci nastave putem poruka koje se usmeravaju ka učeniku. a učenike/studente smatra „belom kutijom“. pomenuti naučnici su izvan informaciono-psihološkog pristupa dali značajan doprinos kibernetici u obrazovanju. Međutim. emitovanja i prenosa i usvajanja (prijema. ali takođe prvenstveno se pri tome uzima u obzir osnovni uticaj na misaone aktivnosti učenika/studenata. onda je i ovde predložen jedan. koje je predvodila Galjeperina. Nadrljanski. tom.

u suprotnom. Kada se rezultati simulacije na modelu dokažu putem akcije u okruženju. Pojam sličnosti se može primeniti na široku klasu realnih sistema. pomoću simulacije moguće je da se otkriju funkcionalna i strukturalna obeležja sistema koji se izučava. način nastave opisan kao skup svojstava može se nazvati modelom. tada između tih objekta postoji odnos originala i modela. Korisnik u zavisnosti od prethodnih znanja može sam da programira svoje učenje i obrazovanje pomoću simulacionih 77 . Pri tome. Svaki model se može opisati kao skup svojstava po kome se odlikuje određena nastava. Zato se i kaže da su oni apstrakcija i nikad potpuno verna slika realnosti. To znači da učenik/student posmatran kao inteligentni sistem poseduje model sopstvenog okruženja i na bazi iskustva koje imaj su u stanju je da predviđa. U nove zadatke sistema obrazovanja mora se uvrstiti i obrazovanje za predviđanje. a sličnost može biti u funkcionisanju (ponašanju). Nastava je u stvari model. jedan od objekata je original. po definiciji. praktičnog ispitivanja valjanosti modela i eventualna korekcija modela se ostvaruje putem eksperimenta. Uslovi za to su da učenik/student: (a) ima model okruženja. izgrade koherantan model svog okruženja. a nebitni detalji se zanemaruju. (b) da svaku nameravanu akciju u okruženju prethodno proveri na modelu metodom simulacije. na osnovu sprovođene formalne analize nad njegovim opisom. model nije u stanju da do svakog detalja objasni svu složenost realne situacije koja se tumači u nastavi. odnosno simulacijom na računaru. Prikazivanje sistema na nekom od formalnih jezika predstavlja njegov formalni model. tada se model smatra korektnim i on se potvrđuje. i bilo kako složen. Zbog toga se pristupa izvođenju eksperimenta u veštačkim uslovima. ili zbog prostorno-vremenskih uslova za sprovođenje eksperimenta. vrši se korigovanje modela i to sve dok se ne ostvari potvrđivanje rezultata u okruženju. Još jedna kategorija se javlja u modelskom pristupu obrazovanju. Prema tome. Usvajanje modela je uslovljeno poznavanjem učenika/studenta kao sistema koji učestvuje u tom procesu. Obrazovni softver simulacije omogućuje da se neki realni sistemi predstave pomoću modela na računaru i da se na njemu simuliraju procesi tih sistema. Na bazi iskustva. Potvrđeni model se koristi za predviđanje. visoke cene eksperimenta. a to je eksperimentisanje. Naglašavamo što smo u prethodnom tekstu o modelima rekli. Sličnost može biti spoljašnja. To će im omogućiti da jednostavnije shvate i tumače događaje u okruženju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU smatrati sintetsku apstrakciju realnosti. onda takav model može da objasni bitnost određene pojave koja je predmet nastave – učenja. već njihovu homomorfiju. Ono se može ostvariti u relativno ograničenim uslovima. Suština modela se zasniva na uočavanju sličnosti između dva objekta ili sistema. Kako se formalno opisivanje ne može primeniti sveobuhvatno i idealno tačno. a drugi je model. Bilo kakav model nastave (učenja). zbog velike složenosti modela. učenik/student predstavlja inteligentni sistem koji ostvaruje interaktivnu vezu sa svojim okruženjem. učenicima/studentima treba obrazovanjem stvoriti mogućnost da u sopstvenim mentalnim strukturama. Svaki konkretan programski sadržaj nastave (šta učiti) zasniva se na određenoj metodici (upravljanju) nastave (kako učiti). mora da izostavi čitav niz detalja koji su inače sastavni deo realnosti koji nastava tumači. Isto tako. Iskustvo ili akcije u okruženju postaju merodavni kriterijum valjanosti modela. (v) ako pri tome simulirana akcija ne daje prihvatljive rezultate. ili da se odnosi na strukturnu sličnost spolja različitih sistema. To znači. na osnovu čega se omogućava izvođenje zaključka o nekim karakteristikama ponašanja tog sistema. Nadrljanski i M. Ako se pođe od pretpostavke da su u model ugrađene bitne karakteristike za dati nivo apstrakcije i da su na bazi odgovarajućih znanja o programskom sadržaju neke realne pojave formulisane adekvatne relacije koje povezuju te karakteristike. na bazi provere valjanosti modela na konkretnom okruženju moguće je da se na bazi novih podataka (informacija) vrši korekcija i potvrđivanje modela.Đ. modeli se koriste za prikazivanje samo bitnih odlika neke realne pojave. to formalni modeli ne opisuju realne sisteme. U osnovi. Pri tome. a polazeći od modela. takođe po drugim osnovama različitih sistema. tada sistem treba da generiše simulacije neke druge akcije. Može se izvući zaključak za odnos originala i modela: ako se između dva objekta može ustanoviti sličnost u bilo kakvom određenom smislu. Pri tome se razlikuju tri tipa sličnosti. Naime. Zbog toga. sve dok se ne ostvari planirani ishod.

Naravno. U inostranim iskustvima su zabeleženi pokušaji tutorskog modela obrazovanja na planu „mikrosveta”. Nadrljanski i M.). estetičke. posmatrao određeni proces i sl. ali se koriste i u društvenim naukama (posebno u oblasti ekonomije). hemija i dr. kao što je već rečeno o njima. Mikrosvet je reprezentativan tip obrazovnog računarskog softvera i odnosi se na specifične obrazovne sadržaje i omogućuje obrazovanje i sticanje faktičkog znanja u nekoliko područja. Na takvom obrazovnom računarskom softveru mogu se menjati nekoliko ulaznih veličina da bi se dobio uvid u modeliranje. Radni okvir individualnog obeležja je istraživao kroz: • čulni eksperiment. na bazi dijaloga sa učenicima omogućuju: a) izgradnju modela prezentacije sadržaja na osnovu datih odgovora. Sniveli klasifikuje učeničke orijentacije kao pragmatičke. kao što je ekološki ili tehnički sistem. b) upoređivanje realnih odgovora sa modelom kriterijuma. U tim programima osnovni naglasak se daje na analizu dijaloga sa učenikom. duhovne i naučne. Inteligentni tutorski programi. kao na primer iz geometrije optike. koji oponaša realan sistem. 78 . Programi simulacije naročito su razvijeni u oblasti prirodnih nauka (biologija. • jezik i korišćenje metafora. fizika. kao tabele ili grafici. Simulacije se obično ugrađuju u veće obrazovne celine. Mikrosvet ima ugrađen simulacioni model. Poslednjih godina velika pažnja u istraživanju tutorskih programa posvećuje se „inteligentnim tutorskim programima”. Njegovi dokazi se temelje na osnovu objektivne instrukcije i uspostavljanje veze sa onim što učenik/student više voli. ili ih sam konstruiše. prikupljanje informacija i podešavanje dijaloga zasnovanog na znanju. koji su mu dati. i • analogije. Ova vrsta obrazovnog računarskog softvera omogućuje modeliranje realnog sveta ili nekih realnih stanja da bi se mogli jednostavnije proučavati. Rezultati simulacije se prikazuju na ekranu. U primeni softvera tipa simulacije do velikog izražaja dolazi individualno znanje o upravljanju procesima učenja i obrazovanja. u ovoj kategoriji obrazovnog računarskog softvera treba uočiti razliku između simulacije kod koje korisnik treba da sam odredi model i simulacije kod koje korisnik radi sa zadatim modelom. Sam korisnik programa simulacije može da proverava hipoteze menjajući varijable modela i da posmatra efekte tih promena. Ti sistemi nude fleksibilnije forme obrazovanja. v) primenu didaktičkih kriterijuma u vezi sa dinamikom i načinom podučavanja. Jedan od autora inteligentnih tutorskih programa.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU modela.

Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU KIBERNETIKA Kibernetika kao nauka Intenzivan razvoj nauke. tehnologije i tehnike. Kibernetika je nastala na osnovama analogije između ponašanja bioloških organizama i tehničkih uređaja – mašina. odnosno opšta teorija upravljanja koja nije neposredno vezana ni sa jednom konkretnom oblašću a u isto vreme je primenjiva na svaku od njih. predaje. Wiener 1948). težnju ka transdiciplinarnom. definiše se kao nauka o načinima primanja." Gerhard Meyer:"Kibernetika je nauka o upravljanju i regulaciji međusobno povezanih procesa koji se zbivaju u sistemima kao što su organizmi. "Kibernetika je opšta nauka o sistemima koji primaju. globalnom metodološkom sagledavanju u nauci. vladam) nauka o opštim zakonima procesa upravljanja i komunikacije u organizovanim sistemima – mašinama. koji daju i o sistemima koji primaju i daju informacije." 79 . čuvanja. Prvu knjigu objavio 1948. Nema generalne definicije koja je opšte prihvaćena. Kortum: "Kibernetika je nauka o upravljanju procesima i sistemima svake vrste. Kibernetika (grč. živim organizmima i međusobnom odnosu jednih prema drugima." Lav Nikolajevič Landa: "Kibernetika je nauka o najopštijim zakonomernostima upravljanja složenim sistemima." Greniewski. odnosno usko usmeravanje naučnih istraživanja uslovila je logičku antitezu. U poređenju sa drugim naukama kibernetika je na samom početku svog razvoja. Reč «kibernetika» prvi put se javlja kod Platona. Nadrljanski i M. Opšta sinteza nauka i istraživanja vezana je za kibernetiku i opštu teoriju sistema. Ona nije stvorena zato što je bilo potrebno regulisati proces omasovljavanja. Radi kompletnijeg sagledavanja pojma kibernetike navode se i analizuju neke od njenih definicija: H.Đ. H. – upravljam. Tako se javljaju i prve ideje o konstruisanju takvih mašina koje bi izvršavale niz aritmetičkih i logičkih operacija koje su do tada bile isključivo privilegija čoveka. godine i to pod naslovom “Kibernetika ili upravljanje i komunikacija kod živih bića i mašina”. ali se eksplozivno razvila. kao nijedna nauka do sada. Složenost kibernetičkih procesa i brzina odvijanja samih procesa u većini slučajeva izmiče praćenju i kontroli od strane čoveka. živim organizmima i međusobnom odnosu jednih prema drugima. Gorge: "Kibernetika je nauka o kontroli i komunikaciji. zato što regulisanje tog proceas znači spas čovečanstva od uništavajuće sile nekontrolisanog omasovljavanja. kao nauka o upravljanju sitemima. Parcijalizacija. Tvorac kibernetike je Norbert Wiener. uslovljava neophodnost interdisciplinarnog metodološkog pristupa u naučnim istraživanjima. kormilar da bi ukazao na složenost." Slavko Marjanović: "Kibernetika je nauka o regulaciji." F. obrade i iskorištavanja poruka u mašinama. usled njegove psihofizičke ograničenosti. dinamičnost i nepredvidljivost upravljanja. ona se posebno bavi kontrolom adaptivnih i evolutivnih sistema. Kasnije Amper koristi reč kibernetika da bi označio nauku o upravljanju ljudskim društvom. kao i pragmatičnim rešenjima stručnih problema. Kibernetička nauka nastala je 1948. Rasela. koji ju je skovao od reči kibernetos – grč. njen osnivač je matematičar Norbert Viner (N. označen od B. druga njegova knjiga je “Kibernetika i društvo”. zajednice i tehnički uređaji. kao "naučno-tehnološka revolucija"." Stafford Beer: " Kibernetika je nauka o vezama i uprvaljanju .

: "Nauka o postupanju u upravljanju društvima (politikom) ". društveni ili tehnički. odnosno s prikupljanjem. Ili: "Kibernetika je teorija ili tehnika informacija. a to su: 80 . Za ostvarivanje svojih ciljeva kibernetika se oslanja na nekoliko teorijski koncepta.: "Kibernetika je teorija odnosa u krugu". Pri tome se pod sistemom podrazumeva sjedinjenje bilo kojih elemenata. Nadrljanski i M. J.Đ. odnosima i ponašanju dinamičkih sistema". Fletschner H. V.. a radi što uspešnijeg upravljanja i regulacije.: "Kibernetika je nauka o mogućim načinima funkcionisanja svih dinamičkih struktura koje se mogu zamisliti". cirkulacija ili sistema koji upravljaju cirkulacijom informacija". Omogućavanje praktične primene teorijskih saznanja Kibernetika se može tumačiti i kao veština upravljanja što je izvorno značenje grčkog korena te reči. Predmet istraživanja kibernetike su sistemi u kojima se odvija proces upravljanja.: "Kibernetika je matematička disciplina. Norbert Winer: Kibernetika je nauka koje se bavi teorijom upravljanja i komunikacije kod živih bića i mašina. oblikovanjem. formalna nauka o strukturi. Holijer H. istražuje formalne. pa se upoređivanjem saznanja o više istraživanih sistema utvrđuju sličnosti među njima. prerade prostorno-vremenske informacije". i uz nastojanja da se primjeni matematički odnosno matematičko-logički aparat. Prvo se istražuju komponente sistema. koja može da se primeni na svaki sistem. M.: "Kibernetika je nauka o istraživanju. a zatim se na bazi utvrđenih sličnosti analogno zaključuje o drugim osobinama istraživanog sistema. Lerner A. Kibernetika proučava odnose i svojstva upravljačkih procesa u tim sistemima. Neki odosnovnih ciljeva kibernetike su: Utvrđivanje principa ponašanja sistema. Jablonski S. Schmit H. Ti sistemi mogu biti prirodni. strukturne i funkcionalne zakonitosti upravljanja u realnim i teorijski mogućim pojavnim oblicima dinamičkih sistema sa svojstvima samoupravljanja ili samoregulacije. koji se posmatraju kao skladna celina". veze među njima. a njen predmet su sistemi upravljanja". Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Vladimir Mužić: "Kibernetika je znanost koja se odnosi na primanje.: "Kibernetika se zasniva na morfologiji ponašanja prirodnih i veštačkih sistema". prenosom. Eshbi Ros: "Opšta formalna nauka o sistemima (mašinama)". Utvrđivanje uzroka i prirode ograničenja svojstvenih upravljanim sistemima. Amper A. J: "Kibernetika je opšta. Uspostavljanje temeljnih zakona upravljanja sistemima." Klaus G. prikazivanju i konstrukciji modela". a zatim se primenjuju u upravljanju konkretnim sistemima i procesima sa svrhom da se postignu optimalni rezultati.".: "Kibernetika danas predstavlja opštu teoriju upravljanja. memorisanjem i obradom podataka.Kibernetika.. U daljoj fazi kibernetskog istraživanja sistema posebna uloga pripada analognom zaključivanju. Teplov Lav: "Kibernetika je nauka koja uz pomoć matematike i opita istražuje težnju ka cilju i automatsko upravljanje u prirodi i tehnici". Zaključci se proveravaju na odgovarajućim modelima. Frank Helmar: "Teorija snimanja.Pomoću informacija se nastoje izraziti opšte zakonitosti upravljanja procesima u realnim sistemima. Hasenstein: "Nauka o upravljanju". preradu i predaju informacija u sistemima. dakle. Upravljački su procesi neposredno povezani s informacionim procesima. Kibernetika je nauka o upravljanju procesima i sistemima svake vrste. Felix Fon Kube. Filozofska enciklopedija: "Kibernetika je nauka o procesima upravljanja u složenim dinamičkim sistemima koja se zasniva na teorijskim temeljima matematike i logike.

kretanje nastaje iz sklada suprotnosti (ako ne bi bilo suprotnosti. upravljanje. kao i teorijom sistema. Kibernetika je začetnik informatičke ere. postojanje suprotnosti (da bi nešto lakše shvatili) 2. Nadrljanski i M. Kibernetika se koristi matematičkom logikom. odnosno u praktičnim situacijama upravljanja složenim sistemima. Svi informacioni sistemi imaju ključnu namenu da obezbede ljudima mogućnost upravljanja.. Kibernetika je nauka o upravljanju međusobno povezanih procesa koji se zbivaju u sistemima kao što su organizmi. obradu. Upravljamo uz pomoć regulisanja. numeričkom matematikom. mrežama međusobnih odnosa sistema.  Teorija algoritama bavi se utvrđivanjem pravila za određivanje postupaka rešavanja složenih problema. pa se to veže za prikupljanje. Kontrola i upravljanje se vrše nad sistemom kao celinom. Ona nastoji da istraži i iskoristi zakonitosti slanja. kompjuter napravi kao deterministički sistem. danas ima ogroman značaj u mnogim naukama. kodiranje podataka. ne bi bilo ni kretanja) Tri ključna sektora (teorija) u kibernetici: • opšta teorija kibernetike koja proučava opća načela upravljanja • tehnička iz koje se se razvili analogni i digitalni sistemi • primjena kibermetike (medicina.) Kibernetika uzima informaciju kao osnovu za upravljanje. teoriju informacija i teoriju kodiranja. ekonomska. Kibernetika proučava odnos dela i celine. Kibernetika nastoji da dinamičan sistem pojednostavi i svede na što stabilniji sistem. kontrola. Posebno područje teorije algoritama se odnosi na određivanje postupaka pri obradi podataka pomoću računara. teorijom vjerovatnoće. a cilj je da se sve determiniše. zajednice i tehnički uređaji. Svi digitalni računari su se u suštini razvili nakon razvoja kibernetike. Sistem je prostor u kojem se odvijaju procesi i u kojem ulazi prelaze u izlaze nekom transformacijom. prenosa. uključujući i pedagogiju. Logika kibernetike počiva na dva ključna pravila: 1. i teži da stvori sklad između njih. odnosno komunikacija. Nastoji da npr. primanja i tumačenja prostorno i vremenski moduliranih signala. Teorija odlučivanja omogućuje da se transformacijom informacija uz pomoć pravila odlučivanja između više alternativa odabere optimalna. Ključne reči kibernetike su: sistem. Teorija sistema omogućila je stvaranje metoda i tehnika za potrebe analize kompleksnih sistema. Da bi upravljali promenama moramo znati šest pojmova: • predmet (operand) • uzork (operand) • početak • kraj • način prelaska u novo stanje • kapacitet pojave (granica rasta pojave) Sva otkrića iz prve polovine ovog veka imaju velike implikacije i predstavljaju akceleraciju eksponencijalnog porasta broja naučnih istraživanja i naučnih informacija. Teorija povratne sprege ima ključnu ulogu u istraživanju regulacije procesa. pedagoška. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Teorija komunikacija obuhvata teoriju znakova. Proces je promena koja se prati i na koju se deluje.. vezama među procesima. Cilj kibernetike je da otkrije i formalizuje komunikacije i da uspostavi kontrole na bazi komunikacije. čime se bavi teorija informacija. iako je nailazila na velike prepreke na putu svoje afirmacije i prihvatanja. psihološka. Kibernetika. teorijom informacija. Predmet proučavanja kibernetike je upravljanje sistemima i procesima. Osnova upravljanja je informacija. Nedeterminisan kompleksan sistem je čovek. regulacija. Pokušava se da nedeterministički sistem što više dovede u determinističko područje.Đ. Promena je razlika između stanja. 81 . procesom.

Jedan od kvantitativnih aspekata materije je masa (to jest težina njenog transporta ili ubrzanja trome materije). sadrže manje informacija nego neke ređe informacije. Jedan od kvantitativnih aspekata informacije je sadržaj informacije.tj. na taj način da prilikom prepoznavanja ne zahteva teški transport organa čula.Osim toga. umesto samo kao uvid u pojave (za njihovo razumevanje). godine uveo Claude E. naime. Sastavljanje različitih (međusobno nezavisnih) obaveštenje istog informacionog sadržaja .Đ.ni jedna druga ne ispunjava bezuslovno navedene uslove. ali ne i stručnim tekstom. Shannon uz pomoć defmicije H = .H meri aritmetičku srednju vrednost i: H = ∑ pkik = i Na taj način i za pedagogiju će biti moguće meriti informaciju gradiva I. čija je oznaka "ne verovatnoća" odgovarajuća).∑ p k ld Nazvao je H kao "informaciju" ili "nesigurnost" ili kao "entropiju". Podesna mera sadržaja informacija je znači i = log 1/p . iako se istovremeno verovatnoća p kvadrira (ali ne i njen komplement 1-p. koji oba perfektno vladaju osnovnim tekstom. ali njeno inverzno 1/p da.udvostručava prihvatne ili prenosne poteškoće. Za (kibernetiku ili humanokibernetiku) je i odgovarajuća mera za informaciju . Merenje služi za utvrđivanje modelskih parametara. Analiza razlaže predmet u merljive komponente od kojih se gradi model. Za masu i sadržaj informacije potrebna je mera koja raste sa tim transportnim poteškoćama. Jedna od mogućih mera jeste "Šenon" (moglo bi se meriti i u "decit").pripreme za njen prihvat njeno predviđanje ili njeno prebacivanje kroz prostor ili vreme). sadržaj jedne informacije koju određeni primalac očekuje u određenoj situaciji sa verovatnoćom 1/2 (umesto sa verovatnoćom 1/10 jednog obaveštenja informacionog sadržaja 1 "decit" ). što podrazumeva teškoće pri transportu jedne informacije (odnosno. da bi se dobio I kao razlika. Uopšteno. i merenje. Nadrljanski i M. matematičkih kalkulacija za predviđanje i pravila postupaka. njenog dospeća . Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Kibernetskom skupu metoda (kao postgalilejskoj) prirodnoj nauci pripada osim analizovanja i modelovanja (to znači teoretsko rekonstruisanje). uobičajenim jezikom govoreći. Što je manja verovatnoća predstojeće informacije. Kao što prirodne nauke prvo mere materiju. Na isti način može se meriti koliko je jedan učenik naučio od gradiva na jednom predavanju: za njega osnovni tekst gubi za taj iznos na informaciji. Očekujemo vrednost informacije neposredno u Šenonima (umesto u decit-a). Pri tome mora dotična će mera iznositi 0 ako nema nikakvih poteškoća. potrebna je jedna metoda koji za obojicu empirijski meri informaciju teksta. U kibernetici su razvijene određene metode i instrumenti za istraživanje i rešavanje problema upravljanja sistemima. tako kibernetika meri informaciju. Činjenice i postupci koji se moraju naučiti. ako neverovatno}u 1/p logaritmiramo sa bazom 2 (umesto 10): i / bit = ld 1 / p U specijalnom slučaju. iste verovatnoće . Potpuno analogno traži se mera informacije tako da je sadržaj jedne informacije nula kada se obaveštenje može sa sigurnošću predvideti. to merna vrednost sadržaja informacije mora biti veća. kad u određenoj situaciji za određenog primaoca sva u moguća obaveštenja imaju istu verovatno}u p = 1 / u. poklapa se ova mera za informaciju i sa merom H koju je 1948. obaveštenja ipak imaju različite verovatnoće. znači da omogućava razvoj. odnosno mora se udvostručiti i sadržaj informacije. uz pomoć modela. Opšti postulati kibernetskih metoda i instrumentarija se mogu obuhvatiti sledećim odrednicama: 82 . treba formulisati u nekom jeziku kroz " osnovni tekst " i pronaći jednog izuzetno dobrog učenika i jednog potpunog laika. Trivijalne stvari mogu se lakše pretpostaviti.

proces i želi se da upravlja nečim čija struktura se ne poznaje. stanja. Koncept crne kutije Posmatra se U i I da bi se pratio proces. Metode kojima se bavi kibernetika: Osnovna metoda je sistemski pristup: kvalitativne. d) U rešavanju problema. h) Bitna odlika kibernetskog pristupa je da se problemi upravljanja izučavaju sa pozicija fenomena zajedničkih čita vom materijalnom svetu. ponašanja i dr. c) Za probleme koje rešava kibernetika mora postojati jasno postavljeni cilj. Tri ključne specifikacije kojima se bavi kibernetika su: • Metod crne kutije Znaju se samo ulazi i izlazi. i na osnovu toga upravlja sistemom i kada se nezna šta se događa unutar sistema. g) U rešavanju problematike.Đ. Upravo teorija povratne veze najbliže predstavlja srž sadržaja kibernetskih istraživanja problema upravljanja sistemima. Na osnovu tih opštih ciljeva i zadataka kibernetike. Nadrljanski i M. ali se ne zna struktura. f) Kibernetika prilazi izučavanju pojava sa pozicije ponašanja (bihevijoristički pristup). kao što je. Pri tome se vodi računa o hijerahijskoj strukturi i funkcionisnju sistema sa upravljanjem . bilo da je reč o održavanju određenog stanja. kibernetika zahteva uvođenje sistema kao metodologije istraživanja. grafičke. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU a) Upravljanje u kibernetskim sistemima se ostvaruje na principu povratne sprege kružnim tokom informacija. jer se ne može istraživati na realnom sistemu. Model treba da sadrži ključne karakteristike originala. kombinovane. • Metoda modela Napravi se model za ono što se hoće istraživati. Sve složene pojave i komponente se grupišu u potceline . u rešavanju praktičnih zadataka pojedinih nauka.podsisteme globalnog sistema. razvijene su primewene kibernetičke discipline ili primenjena kibernetika. • Metod povratne sprege Mere se izlazi i koriguje se ulaz. 83 . b) Za proučavanje pojava sistemu sa upravljanjem koje nemaju determinstičko ponašanje koriste se metode teorije verovatnoće. pedagoška kibernetika. ili o dinamičkim promenama na upravljanom podsistemu. e Modelovanje je jedan od metoda kibernetike za rešavanje problema upravljanja. intuitivne. a to su: informacija. kibernetika razvija kompleksan prilaz. na primer. U P I Slika 42.

Sistemi koji ostvaruju postavljenje ciljeve nalaze se u stanju labilne ravnoteže. Osim tokova informacija povratnu spregu čini i poseban upravljački mehanizam. Upravo zbog tog suprotnog smera upravljačkih aktivnosti ovaj tip povratne veze ima atribut negativna. U skladu sa tim informacije s izlaza sistema nazivaju se kontrolne. Upravljački koncept negativne povratne sprege se koristi kada se sistem nastoji održati u nekom željenom stanju. Ako se javlja odstupanje željenih i stvarnih vrednosti stanja sistema. odnosno nereda u kome sistem gubi svoj smisao i prestaje postojati. a drugi čine informacije o ciljevima sistema koje se u obliku parametara o željenom stanju sistema postavljaju upravljačkojkomponenti. Odstupanje se može otkloniti ako upravljačka aktivnost ima suprotan smer od smera ili trenda promena u sistemu. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 43. Pomoću senzora se na izlazima sistema prikupljaju informacije o stvarnom stanju sistema. kontrolni mehanizam šalje upravljačke informacije na ulaz sistema koje imaju za cilj preduzimanje upravljačkih aktivnosti koje trebaju otkloniti nastalo odstupanje i vratiti sistem u željeno stanje. stanje maksimalne entropije. Jedan informacioni ulaz čine kontrolne informacije. Radi se isključivo o oznaci predznaka upravljačkih aktivnosti u odnosu na smer ili trend promena u sistemu. a pod ulazom sistema se podrazumevaju tačke sistema u kojima je moguće delovati na promenu ponašanja sistema. Povratna sprega Negativna povratna sprega Atribut negativna nema nikakvo kvalitativno značenje u smislu da je to loše za sistem. pa se šalju u kontrolni mehanizam i tamo upoređuju s postavljenim parametrima. 84 . Željeno stanje sistema se definiše preko potrebnih parametara u kontrolnom elementu. Pozitivna povratna sprega. Nadrljanski i M. Problem je u tome što je to stabilno stanje. koji ima dva informaciona ulaza. Pri tome se pod izlazom sistema u kontekstu povratne veze podrazumeva bilo koja tačka sistema u kojoj se mogu dobiti informacije o stanju sistema. S obzirom na cilj upravljanja sustavom. odnosno zbog različitih nepoželjnih uticaja i smetnji. dakle u suprotnom smeru od osnovnih transformacijskih tokova. pa naravno ne može niti ostvarivati postavljeni cilj i svrhu svog postojanja. a one na ulazu sustava nazivaju se upravljačke.Đ. odnosno prema vrsti upravljačkih aktivnosti razlikuju se dva tipa povratne veze: Negativna povratna sprega. sistem bi se počeo kretati ka stabilnom stanju ako se to ne spreči. Model kibernetskog sistema sa povratnom spregom Prva stvar koju treba uočiti je da je povratna sprega (veza) isključivo informacionog karaktera. Naziv povratna je određen je činjenicom da se informacijski tok kreće od izlaza ka ulazu sistema. Mehanizam koji to sprečava je upravljanje.

Na slici . tržišta do populacije živih organizama. odnosno smatra se da je sistem u željenom stanju ako se nalazi unutar dopuštenih odstupanja. Prikaz dejstva negativne povratne sprege Primera negativne povratne sprege ima bezbroj. 85 . jer upravljačke aktivnosti koriguju smer promena stanja sistema. ilustrovan je primer funkcionisanja negativne povratne veze u kome se stanje sistema kreće unutar dozvoljenih granica. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Osim parametra o željenom stanju sistema u realnim situacijama se specificiraju i dopuštena odstupanja koja se tolerišu. Slika 45. vožnje bicikla ili automobila. Kriva koja opisuje ovakav tip ponašanja sistema ima karakteristični eksponencijalni oblik. od svakodnevnog života do sofisticiranih tehničkih sistema. tipična je za objašnjenje fenomena rasta sistema.Đ. Nadrljanski i M. Dejstvo pozitivne povratne sprege Kibernetski sistem Postoji organ kojim se upravlja i objekat upravljanja oni razmenjuju podatke. proizvodnih robota. od održavanje telesne temperature. ilustrovano je kako do toga dolazi. Slika 44. Pozitivna povratna veza Pozitivna povratna veza je jednostavniji slučaj jer je na neki način prirodna za ponašanje sistema u uslovima bez ograničenja. Na slici 45.

samoregulacioni i smoorganizujući informacioni sistem. Kibernetski sistem Pri tome strukturalno i funkcionalno jedinstvo ta tri elementa čine upravljiv sistem – kibernetski sistem. OU – objekt upavljanja (objekt kojim se upravlja) SU – subjekt upravljanja (upravljački deo) I 0 i I s – informaciona veza između objekta i subjekta upravljanja sistem okolina I OU I 0 SU okolina S kibernetski sistem Slika 47. tako da pod pojmom “sistem upravljanja” treba razumeti jedinstvo objekta upravljanja i subjekta upravljanja. Osnovni kibernetski sistem Čitav Winerov model se zasniva da postoji UU i OU.Đ. Nadrljanski i M. prerađuje. Kibernetski sistem se ispoljava kao samoupravljiv. Samoorganizujući informacioni sistem je sistem koji je sposoban da prima. da uvek se nađe povratna sprega za upravljačku informaciju. Strateški nivo Srednji nivo Operativni nivo 86 . uvek se mora da zatvori krug. Na osnovu toga se pravi informacioni sistem. Osnovni kibernetski sistem ulaz Upravljački Organ 1 Naredbodavni Organ 2 Izvršni organ 3 izlaz Merni organ 4 Slika 48. predaje podatke kao i da koristi informacije za obezbeđenje optimalnih uslova za funkcionisanje sistema. OU OU Slika 46 Model sistema sa povratnom spregom Kod upravljivih sistema neophodno je prisustvo subjekta ili organa preko koga se ostvaruje funkcija upravljanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU U I inf. Upravljački organ ne mora biti naredbodavni.

strukture i funkcije sistema. Sprečavaju da se ostvari cilj. Djeluje na bazi izlaza (posledice) – povratna sprega Pouzdanost sistema 87 . stvaranjem brane oko sistema. Deo za promenu ponašanja ili strukture • Kompenizovanje smetnji Z Yr UPRAVLJAČKI ORGAN W Y OBJEKAT UPRAVLJANJA X • Slika 50. Nastaju unutar sistema i zavise od elemenata. da je pravovremena. • Eksterne koje su nametnute iz okruženja. Detektor za prikupljanje informacija o smetnjama. čime se kompenzuju posledice. Smetnje mogu biti: • Interne koje nisu posljedica spoljašnjeog uzroka.Đ. na kojoj počiva kibernetika je da se odnosi na problem. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 49. Otklanjanje smetnji U funkcionisanju svakog sistema pojavljuju se smetnje koje skreću sistem sa cilja. Z Yr Regulator W Objekt regulisanja Y X Slika 51. Model sistema za kompezovanje smetnji Regulisanje – otklanjanje posledica. Smetnje otklanjamo na sljedeće načine: • Eliminisanje smetnji – izolacijom sistema. – stvaranjem rezervi u sistemu. tj. Hijerarhijski nivoi upravljanja Ključno pravilo za informaciju. ali ne i uzroci. Regulisanje smetnji Otklanja interne i eksterne smetnje. da je ekonomična.

Promena unutrašnjosti sistema b.99 1 2 X S2 p = 0.99 4 S4 p = 0. 3. izlaz može da uzme pet vrednosti: U {0.99 p s = p 1 × p 2 × p 3 × p 4 × p 5 = 0. Nadrljanski i M.8 3 S3 p = 0. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Nema potpuno pouzdanih i determinisanih sistema složeni sistemi su manje determinisani od jednostavnih. Da bi se povećala pouzdanost sistema.9 5 S5 p = 0. Postavlja se pitanje kako se može od nesigurnih sistema stvoriti sigurnije? Ako postoji neki elementarni sistem čiji ulaz može da ima samo 2 vrednosti. 1. 1} I {0.6986 p = pouzdanost q = (1 – p) = verovatnost greške p s = ukupna verovatnoća za sistem povezan u seriju 88 . Sistem troši tri puta više energije. 2. i pri tome. treba napraviti više podsistema i tako pojačati sistem. što je sistem kompleksniji to je i nepouzdaniji. Dakle. 0 i 1. SISTEM Y S1 p = 0. 4} U S I Računa se verovatnoća pojavljivanja vrednosti. S=S1=S2=S3 U S1 I I 1 U U I 2 S2 U S3 I 3 Slika 52. Poboljšanje a. procenat verovatnoće. Stvaranje složenog sistema I 0 1 0 1/5 1 1/5 2 1/5 3 1/5 4 1/5 Ako su sistemi vezani u seriju može se povećati pouzdanost tako što će se paralelno povezati više sistema.Đ. Model za izračunavanje pouzdanosti sistema _ I je srednja vrednost svih izlaza.

Izbor stanja sistema kome se daje određena prednost u odnosu na ostala stanja sistema iz mnoštva mogućih stanja. Nadrljanski i M. na njemu svojstven način. • Upravljanje je djelovanje na objekt upravljanja i na okolinu da bi se ostvario cilj. da se stepen stohastičnosti procesa i pojava smanji i uspostavi određeni determinizam. kao i uticaja koji vrši sistem na okolinu. koji omogućava da se sa dovoljnom tačnošću utvrdi da li je ponašanje sistema kojim se upravlja zadovoljavajuće ili odstupa.Đ. Pouzdanost paralelno spojenih sistema. neophodno je uvesti funkciju procene ili nešto što se može nazvati pokazateljem kvaliteta upravljanja. obično se ocenjuje na osnovu karaktera njegovih izlaznih veličina. To znači da se upravljanje preduzima sa ciljem da se sistem dovede na jedan viši nivo organizovanosti. Drugo. je: P = 1 – qn Upravljanje Postoji više definicija upravljanja. Potrebne su sljedeće činjenice. akcija (upravljanje – preduzimanje akcija – da bi se ostvario neki cilj). da se u tom smislu bolje shvati upravljanje. a što u krajnjem slučaju zavisi od kvaliteta i kvantiteta ulaznih dejstava na sistem. Kad se govori o upravljanju. 89 . • Upravljanje je preduzimanje akcija na objekat upravljanja tako da se dati objekt dovede u stanje koje je najbliže ostvarenju cilja. i u kom smislu i u kojoj mjeri odstupa od željenog ili očekivanog ponašanja. sposobnost da jedan sistem funkcioniše. Ključne reči upravljanja su: cilj (kriterijum). gdje je n broj paralelnih veza. Tako da je neophodno da se raspolaže informacijama o onome što se događa u okolini i unutar sistema pod uticajem faktora iz okoline. tamo nema i ne može biti upravljanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU S' X S1 S2 S2 S3 S4 S2 S4 S5 Y Povećana pouzdanost elemenata ostvaruje se tako što se doda još takvih istih elemenata. integracija. algoritam (program – redosled koraka koje treba preduzeti da bi se nešto ostvarilo). kao i da se iz velikog broja različitih i raznovrsnih stanja dođe do konačno malog broja relevantnih stanja. • Upravljanje je postupak kojim se pomoću ulaznih veličina nekog procesa (objekta) utiče na izlazne veličine u skladu sa poznatim zakonitostima datog procesa. neophodno je da se objekt upravljanja posmatra u jednoj amorfnoj sredini sa svim faktorima koji djeluju ili mogu da djeluju na sistem u posmatranom periodu. Prvo. Tamo gde nema izbora.

Nadrljanski i M. I 0 informacije o objektu upravljanja. C – cilj upravljanja. I m . Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU OKOL INA Y' M Y OU i0 U I X OKOL INA I m c o I x UU A AL GORITAM C CILJ Slika 53. U – upravljanje. preobražavaju u signale upravljanja U c . Takve primljene informacije se prenose određenim kanalom veze.Đ. Sistem upravljanja radi po sledećoj strukturi (slika 54 ): Definicija cilja kriterijuma Prikupljanje informacija Analiza informacija Razvoj alternativa Izbor alternativa Donošenje odluke Akcije Merenje rezultata kontrola Korekcije Slika 54 Model sistema upravljanja Otvoreni sistem upravljanja Sistemi u kojima se u postupku upravljanja ne koriste informacije o vrednostima upravljanja veličina ostvarenih u toku procesa upravljanja. što reflektuje stanje okoline. zove se regulacija – kontrola. Proces primanja informacija. I 0 . C). Proces upravljanja se uvek odvija odeređenim redosljedom. gde se te informacije preko algoritma upravljanja A. Model sistema upravljanja na bazi algoritma M označava uticaj okoline na objekt. 90 . A – algoritam. Ako mašina ili organizam može da prima i koristi informacije o rezultatima svoga rada. Određeni prijemni organi primaju informacije o stanju objekta upravljanja. Algoritam (A) u potpunosti zavisi od objekta upravljanja i može biti određen na osnovu modela posmatranog objekta upravljanja. I x informacije o stanju objekta. Za ostvarivanje cilja upravljanja (C) nije dovoljno imati samo informacije o stanju okoline (I m ). sistem sa povratnom spregom. Upravljanje se može okarakterisati pomoću uređene četvorke (U. Y samo ona spoljašnja dejstva koja se koriste u postupku upravljanja. A. koji se nakon toga dovode u izvršni organ IO. Preradom informacija o upravljanim (izlaznim) veličinama dobijenih kanalom povratne sprege u signale kojima se koriguje rad mašine ili organizma. odnosno njegov uticaj na okolinu. I m označava informacije o stanju okoline. njihovo čuvanje i predaju zove se veza ili sprega. I x se određenim kanalima veze dovode do upravljačkog uređaja UU. čiji je zadatak da informacije preradi i da odgovarajuće rešenje. Prerađene informacije se u vidu upravljačkih signala koriste za realizaciju odgovarajućih upravljačkih dejstava preko izvršnih organa na objekt upravljanja. a X stanje objekta. u kome se sistem našao nakon delovanja upravljačkih dejstava. Pod pojmom upravljane veličine ovde se podrazumevaju ostvarene vrednosti izlaznih veličina ili informacije o stanju sistema. u skladu sa ciljevima upravljanja C. onda se kaže da je takav sistem. To su ulazna – upravljačka dejstva. I. nazivaju se otvoreni sistemi upravljanja. Y’ predstavlja mnoštvo spoljašnjih dejstava. I – informacija. već je neophodno znati kako se menja stanje objekta pri sprovođenju postupka upravljanja (U).

M Y i0 U OU X c UU PROGRAM Slika 56. o broju nailaska vozila na raskrsnici. ako se u upravljački uređaj dovode informacije o poremećajnim dejstvima. Radi dobijanja signala upravljanja (U c ) u upravljačkom uređaju moraju postojati informacije o tome kakva treba da bude vrednost (Y) za svaku vrijednost poremećajnog dejstva (M). postigao željeni izlaz ili stanje sistema (primer upravljanja saobraćajem na raskrsnici. Prema utvrđenom programu rampa će se otvoriti i onda kada nema nijednog vozila. U drugom slučaju. tj. gasi crveno svetlo. tj. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Otvoreni sistem upravljanja podrazumeva takve objekte kod kojih postoje radni procesi koji teže da održe jedan konstantni režim ili program odvijanja radnih operacija. tj. Informacije o nastalim promenama poremećajnih dejstava (I m ) se dovode u upravljački uređaj (UU). zatim se signal upravljanja dovede u izvršni organ (IO). gdje se stvaraju i biraju upravljačka dejstva (Y) iz mnoštva mogućih dejstava. U prvom slučaju se u upravljački uređaj ugrađuje fiksan program U = U(t). 91 . Nadrljanski i M. pa prema time se otvara ili zatvara odgovarajuća rampa. Pomoću programa U(t) se u određenim vremenskim razmacima unapred fiksiranim proizvode upravljački signali (Uc) kojima se preko određenih izvršnih organa (IO) otvara ili zatvara rampa. Ovaj način regulisanja saobraćaja ima slabosti. tj. može se postići efikasnije upravljanje. semafori). Kod otvorenih sistema upravljanja u upravljački uređaj (UU) se uvodi program promene upravljačkih dejstava Y(t) ili/i informacije o nastalim promenama poremećajnih dejstava M(t) u toku sprovođenja postupka upravljanja posmatranim objektom upravljanja. Model programiranog upravljanja Kao izlaznu veličinu (X) može se smatrati broj vozila koja su prošla kroz raskrsnicu dok je ova bila otvorena. pali zeleno. a za sporedne kraće vrijeme. Ova slobost u upravljanju može se delimično otkloniti na taj način što se program upravljanja podesi tako da se za ulice u kojima se očekuje veći promet otvorena rampa drži duže. Devijantnost ponašanja posmatranog objekta upravljanja (OU) uslovljena je delovanjem poremećajnih dejstava (M) iz okoline. O nailasku vozila iz ovog ili onog pravca. da bi se postigao cilj upravljanja. gdje se na osnovu algoritma upravljanja informacije o poremećajnim dejstvima preobražavaju u signale upravljanja (U c ).Đ. Problem upravljanja se može rešiti na dva načina: uvođenjem fiksnog programa u upravljački uređaj i pružanjem informacija o nastalim poremećajnim dejstvima. Model otvorenog sistema Devijacija je odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca. M Y i0 I U OKOLINA OU X OKOLINA m c UU AL GORITAM Slika 55.

Upravljanje u zatvorenom sistemu korišćenjem povratne sprege čini se efikasnijim. Ako na objekt upravljanja (OU) deluju spolja poremećajna dejstva (M). već se upravljanje vrši na osnovu iskustva o ponašanju sistema i upravljačkih dejstava koja su na raspolaganju u toku procesa upravljanja. pa tek na osnovu izmene vrednosti izlazne veličine može se vršiti korekcija čime se ostvaruje funkcija upravljanja. a informacije o tome određenom vrstom signala se prenose do upravljačkog uređaja. mada ima svoje slabosti. Upravljanje je sa izvesnim zakašnjenjem. može doći do devijacija u odvijanju procesa. Mora se utvrditi njihovo odstupanje od unapred zadate ili očekivane vrednosti (X 0 ). M Y i0 U I OKOLINA OU X OKOLINA c x UU X 0 Slika 58. Model upravljanja uloga detektora Ovo se može postići postavljanjem detektora (foto ćelije) koji je sposoban da registruje nailazak vozila. u upravljački uređaj sistema upravljanja. 92 . Nadrljanski i M.Đ. Model kola regulacije Kod stvarnog sistema upravljanja nema mogućnost kontrole upravljane (izlazne) veličine. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU BROJ VOZILA M Y i0 OU X DETEK TOR U c I m UU Slika 57. isto tako i informacije o egzistentnoj vrednosti (I x ) korišćenjem kanala povratne sprege. Zatvoreni sistem upravljanja Sistemi u kojim se za formiranje upravljačkih dejstava koriste informacije o vrednostima upravljanih (izlaznih) veličina naziva se zatvorenim ili regulacionim sistemima upravljanja. kao i vrednost zahtevane izlazne veličine (X 0 ). U zatvorenom sistemu upravljanja mora se sačekati da poremećajna dejstva iz okoline izvrše svoj negativan uticaj na sistem. dovode se kako informacije o poremećajnim dejstvima (I m ). Ako se informacije o nastalim promenama poremećajnih dejstava iz okoline kao i procene njihovog uticaja na objekt upravljanja ne mogu registrovati ili preduhitriti. Kombinovani sistem upravljanja Za realizaciju kombinovanog sistema. onda se njihova kompenzacija mora vršiti na osnovu informacija (I x ) merenjem izlazne veličine (I x ). koji preko izvršnog organa otvara ili zatvara rampu. Ovakav vid upravljanja zove se regulacija ili kontrola.

U ovakvim slučajevima kad se pojavljuje neizvjesnost u pogledu izbora određene alternative (puta) za rešavanje problema. već da odabere najbolji stav donosioca odluke. najmanje su tri nivoa upravljanja: strateško. Za postizanje određenog cilja ili za rešavanje određenog problema. Nadrljanski i M. Ovakav oslonac je kriterijum upravljanja ili kriterijum efikasnosti. X 0 ). Postoji šest vrsta upravljanja: • Jednostavno – samo sa jednim paramterom • Programsko – sa unaprijed određenim algoritmom • Sa pratećim – u određenim vremenskim intervalima sledi se dinamički postavljen program • Anticipativno – na bazi posmatranja poremećaja • Maksimalističko – na bazi maksimuma – max funkcija kriterija • Kompleksno – na bazi različtih definicija dinamičkih ciljeva i na bazi više parmetara. taktičko i operacionalno. X. Modela kombinovanog upravljanja Algoritam rada upravljačkog uređaja omogućava da se na osnovu informacija o poremećajnim dejstvima (M). • odložimo njegovu realizaciju.Ako postoji potreba za postizanjem jednog određenog cilja i samo jedna alternativa. egzistentne vrijednosti (X). potrebno je da postoji više alternativnih puteva – načina koji dovode do rešenja. može li se onda govoriti o izboru. Kriterijum efikasnosti u ovom slučaju je ono što nam pomaže ne da izaberemo najbolju alternativu za rešavanje problema. i zahtjevane vrijednosti (X 0 ) stvaraju signali upravljanja (U c ) koji se definišu pomoću funkcije: U c = F(M. što je isto. Tipovi upravljanje i regulacija U društvenim sistemima. • u potpunosti se odreknemo realizacije. potrebno je da postoji nekakav oslonac za izbor najboljeg puta od mnoštva mogućih koji stoje na raspolaganju u datoj situaciji. Samooptimalizujuće – varijacije više varijabli ali se ne menja struktura Samoorganizujući – sistem sam može da bira ciljeve da menja strukturu da bi postigao upravljanje Optimalno upravljanje Zadatak upravljanja je u opštem slučaju postizanje unaprijed postavljenog cilja. pri izboru 93 . jedina mogućnost za postizanje tog cilja. kod kojeg se stabilizacija vrši na bazi akcije koje sistem sam poreduzima. Tada izbor može da bude: • da pristupimo realizaciji tog cilja. ali ne na isti način i pod istim uslovima koji vladaju u toku procesa realizacije postavljenog cilja.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU M Y i0 I U I OKOLINA OU X OKOLINA m c x UU X 0 Slika 59. Samoregulišuće – npr. Kriterijum upravljanja je merilo kvaliteta valjanosti upravljanja. Svaka od postojećih alternativa dovodi do cilja – rešenja.

savladivost) Ograničenja sistema Pokazatelj efikasnosti Konstrukcija zadatka Ograničenja modela Funkcija korisnosti Kriterijum efikasnosti MODEL Slika 60. odnosno veličine koju treba maksimizirati ili minimizirati radi izbora odgovarajućeg rešenja. novčani 94 . tj. U zavisnosti od namene sistema kriterijumi se formiraju na osnovu ekonomskih. etičkih i drugih zahtjeva.Đ. U slučaju direktne postavke zadatka praćenja izvršenja operacija. vrijednost kriterijuma efikasnosti) preduzetih akcija u skladu sa postavljenim ograničenjima u sistemu kojim se upravlja. Nadrljanski i M. u zavisnosti od dobijenih rešenja. U opštem slučaju se na osnovu ciljeva i preduzetih akcija formira algoritam za kvalitativnu procenu realizacije operacije (kriterijum efikasnosti) koji se kasnije upoređuje sa funkcijom korisnosti. Tri su ogromne grupe pokazatelja efikasnosti: • pitanje determinisanosti • pokazatelj korišćenja resursa (u kojoj meri su resursi zadovoljeni) • merenje smetnji (njihov oblik. da se znatno menja i pri manjim promenama parametara. Kriterijum efikasnosti u ovom slučaju treba da da odgovor na to da li je cena koju treba platiti za to rešenje razumna u datom momentu. Kriterijum efinkasnosti treba da ispunjava sledeće uslove: • Da podržava osnovni cilj akcije. Kriterijumi mogu biti npr. Optimalno upravljanje je takvo upravljanje gdje se pri zadatim spoljašnjim uslovima postiže optimalna svrsishodnost (max. novčani rashodi i deficitarni materijal. veličina. tehničkih. • Da se može matematički opisati. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU akcije koju treba primeniti u odnosu na postavljeni problem. • Da je osetljiv na promenu parametara koji se kontrolišu. U protivnom se otežava proces upravljanja. kriterijum efikasnosti je i funkcija korisnosti. Model optimalnog rešavanja U nizu slučajeva u praksi upravljanja obično se mogu pojaviti dva ili više parcijalnih kriterijuma efikasnosti upravljanja. što omogućava matematičko rešavanje problema optimizacije. Mjerenje efikasnosti se može vršiti raznim postupcima. podržavanje osnovnog cilja akcije je neophodan uslov za pravilno rešenje problema.

tj.. tada se ovako izabrana alternativa (strategija) zove minimaksna strategija. Npr. Prave se sistemi sa organima koji mogu sami da ga kontrolišu.. K = α 1 K 1 + α 2 K 2 + α 3 K 3 gdje su α i stepeni važnosti pojedinačnih kriterijuma. onda se u takvim slučajevima pojavljuje i više prilaza u rješenju problema efikasnosti upravljanja. tj. m ij K m 2 K m n (i = 1. . 2 A K K n 1 1 1 2 1 n 2 1 2 2 2 n K K m 1 a Za dobijanje rešenja se tada koristi opšti kriterijum K i .. pod uslovom da su poznate verovatnoće p i za modalitete slučajne promenljive veličine A j . traži se najminimalnija verovatnoću da će se nešto desiti. Automatsko upravljanje Automatsko upravljanje je upravljanje koje se ostvaruje bez neposrednog učešća čoveka. Pod pretpostavkom da se traži optimalna vrijednost neke veličine a. ... a 2 .Đ. Najpre je potrebno utvrditi moguće vrednosti za parametar A: A 1 . 2. m) = min max K j i ij 95 . Izračunate vrijednosti za K ij se mogu uneti u tzv. K 1 . K 3 na jedan. ona vrednost za a koja maksimizira kriterijum K... A j ) izračunti vrednosti kriterijuma K.. itd. 2... kriterijum Laplasa K Li određuje se iz uslova da se sve vrednosti parametara A i realizuju istom verovatnoćom n K = K j=1 L i ij Opšti kriterijum se može izračunati i onda kada vrednosti parametara A nisu tačno utvrđena. . Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU rashodi i modernizacija oruđa za rad.... .. Nedostatak ovakvog postupka je u nemogućnosti određivanja adekvatne važnosti za svaki od postojećih kriterijuma. K = max min K i j n i ij Minimaks sistem odlučivanja je odluka koja se prihvata za najnepovoljniji slučaj. . n K = i Ako postoji ova alternativa koja i u slučaju najnepovoljnijeg uticaja faktora A j obezbeđuje minimalni gubitak. Jedan od njih se sastoji u svođenju više kriterijuma.. koji se formira iz tabele raznim metodama. A n . Ako su prisutna dva ili više parcijalnih kriterijuma. donose upravljačke odluke i izvršne odluke. npr. Neka na vrednost kriterijuma K ima uticaj parametar A čija verovatnoća nije tačno utvrđena. A 2 . i za sve kombinacije ovih parametara (a i .. za veličinu a: a 1 . matricu efikasnosti (matrica odlučivanja pri merenju efikasnosti): A a a a i 1 2 j A K K 1 A K K . K 2 . a m . m) Kp j=1 ij j (i = 1.

Nadrljanski i M. Odluka je konačan izbor jedne od rasloloživih alternativa.(t) Upravljački uređaj Uređaj za memorisanje Algoritam upravljanja PROGRAM Slika 62. X – skup mogućih ishoda u zavisnosti od odabrane odluke (izlazne veličine – upravljane veličine) M – skup mogućih poremećajnih dejstava iz okoline koja mogu da utiču na ishod odluke F – transformacija kojom se odluka i neizvesnost preslikavaju u ishod M Y O X Slika 63.Đ. uređaj za memorisanje (koji je zapamtio program) i postoji izvršni uređaj (koji će izvršiti kontrolu ulaza). bez obzira na to koji će element delovati iz skupa neizvesnosti. onda postoji neki algoritam.Model sistema automatskog upravljanja UE – upravljački element IE – izvršni element ME – merni element I o – stanje (nije neophodno u ME. otvoreni sistem programskog upravljanja Odlučivanje Opšti model donošenja odluke pri neizvesnosti može se formalno opisati samo onda kad postoji: O – objekt na koga se odnosi odluka Y – skup mogućih odluka koje stoje na raspolaganju pri izboru ulaznih upravljačkih akcija. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU U IE UE I ME I I PROCES O O Slika 61. Ako je sistem otvoren. ali jeste u UE) Kod automatske regulacije može se imati otvoren i zatvoren sistem automatskog upravljanja. X(t) Y(t) Objekt upravljanja Y. S tim da se podrazumeva: 96 . Opšti model odlučivanja Suština odlučivanja se sastoji u tome da se izabere takva odluka za koju će efikasnost koja se postiže upravljanjem biti unutar očekivane tolerancije. program upravljanja.

) komponenti. Nastava time postaje kvazi tačka (B. str. Određeni didaktički tip traži odgovarajući obrazovni način (specijalno: algoritmi učenja za automate učenja) B. L. realnu nastavu u sistemu učenja Q. smisao realne nastave u naučenom sadržaju (materija za učenje) L i iz tih naučenih stvari skriveni smisao (cilj učenja) Z. S. Analogno tome. u početku sa rešavanjem najjednostavnijih problema. Korisno je da se sistem učenja Q posmatra kao par dveju komponenti: „obrazovni način“ B (to je u slučaju objektivističke nastave pedagoška (nedostaje –SOFT) i primenjenih medija M. 24–27). ograničenja i uslova pod kojima će se realizovati odabrane odluke • maksimalnu i svrsishodnu saradnju svih aktera i izbora odluke Kod svakog odlučivanja je bitno: • eliminisati neizvodljive odluke • eliminisati odluke za koje nema resursa (sredstva) • eliminisati odluke koje izazivaju velike promene u delovima ili delu sistema • mora se imati jasno definisan cilj • da se dovoljno poznaju resursi koji su na raspolaganju • mora postojati privrženost članova organizacije cilju. pri čemu je njihov redosled relacija koja sadrži informaciju o njima. dodatno. Nadrljanski i M. z.) u 6-dimenzionalnom obrazovnom prostoru (slika 62. koje se same mogu još razlagati. str. Neznatnom analizom Paula Heimanna. možemo zamenom 1. M. 97 . i od količine njihovih odnosa. Ona se sastoji: 1. Na kraju se dolazi do pojedinih mernih vrednosti (na primer broja piksela) ili do logički utvrđenih karakteristika (na primer „prisutnost mogućnosti davanja tona“). veka Galileo GALILEI ufizici i Rene DESCARTESA u geometriji i filozofiji počeli su rešavati kompleksne probleme uz pomoć analitičke metode. U svojoj analitičkoj geometriji Descartes obuhvata tačku kao par (x. analiza stvarnog učenja može se proučavati kao preklapanje jednog smišljenog učenja bez zaborava i jednog smišljenog zaborava bez učenja. Karakteristika modernih prirodnih nauka (to znači nakon galilejske) jeste primena kartezijanske metode. umesto na materiju i energiju. uporedi Frank/Meder. Analiza svake od tih komponenti je razlaganje tih delova komponenata. rastaviti kompleksnu. Frank. P. i to tako da bi se postigla određena kompetencija kod datog učenika P u datoj okolini S za određenu materiju za učenje. Za kibernetiku (specijalno za obrazovnu kibernetiku) karakteristična je primena istih metoda na predmete humanih nauka (specijalno za obrazovnu nauku). znači na informaciju. Ta „kartezijanska metoda“ pretpostavlja da celo ne sadrži više informacije nego delovi i među njima postojeće relacije. (Protivnici često previde da taj drugi deo nedostaje). u razlaganju problema u manje kompleksne deliće problema i 2. Ne odgovara svaka formalno moguća kombinacija mogućoj nastavi: medijum M ne mora nužno slediti metodi B. 1971. (slika 64). Z.Đ. Odnosi na koje se mora obratiti pažnja su predmeti različitih tipova didaktike (u obrazovno-kibernetskom smislu). sistem učenja P i okolinu učenja S i 2. – U svojoj fizici Galileo obuhvata stvarne slučajeve jednog tela kao preklapanje dveju zamišljenih komponenti kretanja: jedne kao slobodnog pada bez kočionog dejstva otpora vazduha i jednog uvis bačenog bestežinskog tela. 26–37. KIBERNETIČKI PRISTUP U prvoj polovini 17. kao „didaktičku funkciju“. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • potpuno i jasno definisani cilj • poznavanje resursa. Treba obratiti pažnju da se sve to ne sastoji samo od količine delova nego. y. pet ostalih kao uslov „obrazovnih varijabli“ za nastavu koja se treba konstruisati. 1984.

I u analitičkoj geometriji. desnosmerni kartezijanski koordinatni sistem nije nedvosmisleno određen: on se može (prema stanovištu pomenutog matematičara) pomicati. Ostali didaktički tipovi su time označeni. Analogno tome. Nadrljanski i M. to jest postaje na jednom rastojanju r od jedne čvrste druge tačke (naime. tako. i u obrazovnoj kibernetici se primenjuju druge obrazovne dimenzije (naročito 98 . jer analiza nije željeni. okretati ili biti zamenjen sa jednim nedesnosmernim – čak i sa jednim potpuno drugačijim koordinatnim sistemom. Kompleksan problem ne određuje definitivno način primene kartezijanske metode. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 64. Na primer. To nije argument protiv te metode. M. sa jednim tzv. intersubjektivni važeći rezultat. drugi pol) i jednog ugla ϕ između tog smera i drugog čvrstog smera (naime. S. polarnim koordinatnim sistemom u kojem jedna tačka postaje par (r. ϕ). koji su sastavljeni od datih uslova L. i Z jesu dovoljni. Model didaktike: Treba odlučiti koji od obrazovnih metoda B. P. tako da komponente celoga zavise od tačke gledišta analizovanog subjekta. da su ostale obrazovne varijable propisane (znači uslovi) tako da se odgovarajuća pravila u nekoj drugoj komplementarnoj veličini moraju pronaći (znači odlučiti se) od obrazovnih varijabli.Đ. Šest komponenti obrazovnog prostora Slika 65. nego samo subjektivno zavisne međufaze rešenja problema. traži se samo B. Kibernetička pedagogija se dugo bavila samo sa didaktikom programiranih instrukcija. smer polarne ose).

Pri tome se stalno povećava protivurečnost između onoga što učenici mogu da savladaju u određenom periodu učenja u školi i onoga što su dužni da nauče. kao i u drugim oblastima ljudske delatnosti. ili se zbog složenosti teško može odrediti da li su u sistemu. ili su izvan sistema. a jedna od njegovih posledica je vrlo veliki. Drugi nivo čine kriterijumi upravljanja sistemima koji se određuju izvan sistema. U nauci o upravljanju postoje različiti teorijski prilazi rešavanju konkretnih problema upravljanja. Ona ima stimulativno značenje za praktično organizovanje nastavnog procesa. • kako se upravljanje može realizovati? Elementi procesa upravljanja u kibernetici obrazuju sistem. Kriterijumi se mogu definisati na dva nivoa. da steknu savršenije veštine. 4. U tom smislu: 1. ima svojih specifičnosti za koje je potrebno istraživanje autentičnih rešenja. Za nauku oni i danas 99 . Kibernetička razmatranja u pedagoškim istraživanjima načinju nove probleme koje mogu prihvatiti i naučni radnici i nastavnici u praksi. To je bitna činjenica. jer se posmatraju i interpretiraju s višeg stanovišta. Postavka tako formulisanog zadatka upućuje nas da rešenja tražimo u nauci o upravljanju. Kibernetička razmatranja i kibernetička znanja mogu se primeniti u proučavanju nastavnog procesa. pa ćemo ovde govoriti samo o nekim aspektima toga procesa. Kibernetika je dala odgovore na tri pitanja relevantna za upravljanje: • čime se upravlja. u konceptualnom prilazu može se poći sa sistemskog stanovišta i mogu se izdvojiti neki zajednički (opšti) pokazatelji za sve upravljane sisteme. Međutim. Lansky slaže nekoliko stepena pedagoških istraživačkih objekata jedan na drugi tako da svaki stepen objekta istraživanja poseduje istu strukturu: jedan subjekt (na primer nastavnik) obrađuje jedan objekt (na primer sadržaj učenja). I sistem opstaje samo ukoliko stalno teži ostvarivanju postavljenog cilja upravljanja. ljude i procese predstavljaju skup subjekata i objekata kojima se može upravljati. odnosno granica samog sistema. pri tome se mora naglasiti da je modernizacija obrazovanja vrlo kompleksan poduhvat koji prevazilazi tematiku ove knjige. U kibernetici nije dovoljno imati samo sistem kojim se upravlja. i tako se mogu objasniti mnoge pojave koje su dosad samo opisivane. Naime. Osnovni upravljački zadatak mogli bismo formulisati na sledeći način – potrebno je pronaći takvu tehnologiju upravljanja nastavnim procesom koja će omogućiti da učenici u jedinici vremena steknu znatno više znanja. 2. Sistemi koji u sebi obuhvataju stvari. odnosno promena pristupa obrazovanju drugi je način izlaska iz te specifične krize. na svakom sledećem stepenu pojavljuje se objekt istraživanja (u primeru proces učenja) kao objekt za obradu jednog drugog subjekta (naime jednog nastavnika) kroz obostrane instrumente. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU pod uticajem Haralda Riedela i Miloša Lansky. Upravljanje obično definišemo kao proces izbora i donošenja odluka radi ostvarenja unapred zadatog cilja. • koji su kriterijumi upravljanja. pre svega sa stanovišta metoda i tehnika upravljanja nastavom. i svake godine sve veći. Treba imati i kriterijume upravljanja. Praktično smo zakoračili u informatičko društvo. što omogućuju obostrani instrumenti tog odnosa. U nastavi. Nastava. (slika 63). kao upravljani problem. a to se može smatrati i kibernetičkim procesom. obim znanja koji učenik treba da savlada. 1980). Kibernetičkim razmatranjima brže se shvataju praktična pravila u nastavi. Nadrljanski i M. Kibernetička razmatranja vode do racionalizacije nastavnog procesa. Svakako. Izmena i prestrukturiranje nastavnih sadržaja je prvi način za razrešenje te protivurečnosti. osim dimenzije nastale pod uticajem Heimanna. Modernizacija nastave i učenja. Preopterećenost učenika je jedna od manifestacija tog nesklada.Đ. navike i sposobnosti. Takvi kriterijumi se javljaju kada je u pitanju sistem obrazovanja. problem upravljanja je aktuelan. U principu. postoje dva načina da se ona smanji. Prvi je nivo samog sistema u kome se određuju ciljevi. 3. u nastavi se radi o upravljanom sistemu i razvijanju određenih psihičkih procesa i ličnosti učenika. Kibernetička razmatranja u pedagogiji dovode do boljeg razumevanju složenog procesa nastave.

iznaći celovit novi metodološki pristup i drugo. stvaranje metoda koje omogućuju da se izračuna kako postići postavljeni cilj najbrže i najlakše.Đ. Naravno. videćemo da je ona određeni proces upravljanja i da se u njoj mogu prepoznati elementi i procesi tipični za veliku klasu takvih sistema. zbog velikog broja elemenata teško je izgraditi model sistema koji bi na zadovoljavajući način predstavljao realni sistem. Osim cilja. učenik. upravljanje u nastavi je prevashodno orijentisano na takvo delovanje kod učenika koje treba da izazove njegovu aktivnost i samostalnost i da ga podstiče da samostalno teži postizanju određenih rezultata. Kada posmatramo nastavu. potrebno je istaći speci čnost upravljanja procesom nastave. razviti i primeniti tehnološku podršku za upravljanje. Slika 66. U prvom redu ta specifičnost fi se ogleda u tome što je u nastavi predmet upravljanja psihička delatnost i ponašanje učenika. ističemo najvažnije uslove i zahteve koje mora da ispuni efikasan proces upravljanja 100 . mora postojati efikasna povratna sprega. Opšti model sistema sa upravljanjem može se predstaviti kao na slici 66. kompjutere. upravljani sistem. U obrazovanju je neophodno ostvariti bar još dva poduhvata: prvo. ciljevi koji stoje pred upravljačkim sistemom – nastavnikom jesu i ciljevi samog učenika. i drugo. sa sopstvenim karakteristikama. Jedan od osnovnih zadataka nauke o upravljanju je razvoj i razrada načina optimizacije procesa upravljanja. Taj zadatak se u nauci o upravljanju rešava kvantitativnim metodama. Zadržavajući se u okvirima postavljenim temom ovog dela knjige. U upravljačkom sistemu uvek postoji određeni cilj. nije samo upravljani sistem. uz najmanji utrošak vremena i energije. Nadrljanski i M. U bilo kom procesu upravljanja. a u odnosu na zadati cilj. to je problematika za sebe i prevazilazi okvire ove knjige. Na upravljani i upravljački sistem neprekidno deluje okolina. kao što je naglašeno. upravljački sistem mora imati konkretan program upravljanja (načine upravljanja). U prvom redu. Naravno. Upravljanje u nastavi ne znači nametanje učeniku određenih pogleda. Model upravljanja sistemom Ipak. najvažniji cilj upravljanja u nastavi je razvoj sposobnosti za autoupravljanje. Treći element procesa upravljanja odnosi se na načine (metode) upravljanja. koji imaju svoje karakteristične osobine i zakonomernosti. postoje upravljani i upravljački sistem. upravljani sistem je i subjekt. u ovom slučaju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU predstavljaju veliki problem. delovanja i drugih vrsta prinude. u takvim uslovima je teško projektovati upravljanje za takvu klasu sistema. već je on i autoupravljani sistem sposoban za samoorganizaciju. Da bi se blagovremeno ispravila nastala odstupanja u procesu. pa je samo ovde uzgred pomenuta. Sledeće. Naprotiv. Naravno. U stvari.

sistem obrazovanja i vaspitanja je podsistem društvenog sistema. kompleksnosti i odnosa celine i delova. pored odnosa: statika—dinamika i kretanje—razvoj. a ispadanju starih elemenata sistema. strnkture i koncepcije funkcionisanja i funkcionisanja sistema. visenivovskog ustrojstva sistema. odnosno nalazi se u neprekidnom kretanju i razvoju. promenama i procesima koji se dešavaju u upravljanom sistemu. U opštoj teoriji sistema za dinamičku stranu sistema. Rezultat takvih promena i razvoja sistema ogleda se u neprekidnom unošenju novih elenienata u sistem. Sa dinamicke strane u sistemu nema trajnih elemenata. Dodeljujući navedene atribute sistemu obrazovanja. glasi: 101 . • upravljački sistem mora imati operativnu i dovoljno potpunu informaciju o stanju. • sposobnost za adaptaciju upravljačkog sistema stanju i osobinama upravljanog sistema. u pogledu odnosa celine i delova. ili sistemskim jezikom rečeno. ekstenzivnost—intenzivnost. kvantitet—kvalitet. da ukratko iznesemo tumačenja nekih pojmova vezanih za osobine sistema u pogledu: dinamike. ali i svi elementi nemaju isti značaj za razvoj sistema u određenim etapama njegovog razvitka. Odnos celine i delova — kompleksnost sistema obrazovanja i vaspitanja Osnovna postavka opšte teorije sistema. pre prelaska na izlaganje osnovnih problema sistema obrazovanja i vaspitanja. Dinamički aspekt sistema obrazovanja i vaspitanja Pojam dinamike sistema vezan je u osnovi za kretanjei razvoj sistema. stoga je statika u tim sistemima samo trenutak. potrebno je. Kibernetičko modeliranje obrazovanja kao sistema Obrazovanje kao sistem Sistem obrazovanja i vaspitanja pripada kategoriji društvenih sistema. Prema navodima R. samo tačka na dinamičkoj liniji kretanja sistema. Kretanje i razvoj sistema obrazovanja i vaspitanja uslovljeno je doprinosom naučno-tehnološkog procesa kojima treba da prethodi ili da prati sistem obrazovanja i vaspitanja.Đ. Stojanović: Svakom društvenom sistemu imanentno je stalno kretanje i razvoj. Sistem obrazovanja i vaspitanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU nastavom: • postojanje tačno definisanog cilja upravljačkog sistema (koji je istovremeno i cilj autoupravljanja upravljanog sistema). aktivnih elemenata. Posto svaki podsistem ima osnovne karakteristike nadređenog sistema (društvenog sistema) onda se sistem obrazovanja i vaspitanja odlikuje sledećim karakteristikama: a) dinamičan b) stohastičan c) kompleksan (vrlo složen) d) visenivovski (hijerarhijski). • postojanje precizno definisanog programa upravljanja. na osnovu karakteristika koje poseduje odlikuje se baš epitetima (karakteristikama) dinamike. relevantni su: prostor—vreme. Nadrljanski i M. koje ćemo uvažavati u narednim izlaganjima.

Svaki podsistem — stepen obrazovanja i vaspitanja predstavlja relativno zaokruženu celinu.) Koncepcija funkcionisanja sistema obrazovanja predstavtja skup ideja postulata i principa koji definišu elemente i funkcije tog sistema a u funkciji intenzifikacije naučno-tehnološkog razvoja. sistem i podsistemi moraju biti otvoreni prcma okruženju. koji. Strukturom sistema se definiše opšti određen i relativno stabilan poredak unutrašnjih odnosa između elemenata sistema. kao što smo naglasili. 36. prema tome.Đ. S. Svaki podsistem — stepen obrazovanja po svojim bitnim karakteristikama odgovara svojstvima globalnog sistema obrazovanja. mora imati bitne karakteristike celine (sistema). — svaki deo (elemenat. Pod koncepcijom funkcionisanja podrazumevamo skup formulisanih ideja — principa i postulata kojima se predviđa šta treba da se postigne rezultatima funkcionisanja i kako sistem treba da funkcioniše.Obrazovanje je kompleksni sistem koji se ne može sagledavati i rešavati na osnovu 102 . Nadrljanski i M. Kod dezagregacije globalnog sistema na podsisteme ili delove moraju se uvažavati sledeći kriterijumi: — da bi neka elementarna celina (deo. pripada kategoriji društvenih sistema i tako predstavlja složen sistem koji izgrađuju podsistemi pozivnih . Informator Zagreb. „Svaka koncepcija funkcionisanja predstavlja skup ideja kojima se predviđa šta treba da se postigne rezultatima funkcionisanja i kako da sistem funkcioniše”( Defiinicija je preuzeta i modifikovana prema. cilj. i taj veći sistem je obično sistem višeg reda u odnosu na posmatrani sistem. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Svaki posmatrani sistem uvek je deo nekog većeg sistema. opet. podsistem) bila označena kao podsistem neke celine (sistema). podsistem) mora imati relativnu samostalnost u odnosu na celinu kojoj pripada. — postojanje sve većeg broja veza između podsistema i sistema i podsistema i okruženja označava složene sisteme. mora imati svoju koncepciju funkcionisanja. Između njih postoji jako interaktivno dejstvo. — odnos između delovanja delova (podsistema) i celine (sistema) mora se održavati u svakom trenutku razvoja u optimalnim granicama.profesionalnih usmerenja. ima rang njegovog podsisterna. 1970. koja ima određene stepene samostalnosti u odnosima prema okruženju. a izražava se u vidu zakona o obrazovanju i vaspitanju i druge normativne regulative. Sistem koji se dalje deli na podsisteme jeste složeni sistem. s obzirom na sve relevante relacije između objekata (prirodne i društvene). Svaki dinamički sistem predstavlja jedinstvo strukture i funkcionisanja. To su dva dela iste celine. Strukturu sistema određuje njegova svrha. — usled sve većeg broja veza između sistema (podsistema) i okruženja i nemogućnost poznavanja svih uticaja okruženja na sistem (podsistem) ukazuje na stohastičke karakteristike ponašanja sistema. Marjanović: Primena kibernetike u rukovođenju radnom organizacijom. — celina (sistem) i njegovi delovi (podsistemi) se nalaze u interakciji sa okruženjem." Kod sistema obrazovanja i vaspitanja koncepcija funkcionisanja se zasniva na osnovama društvenih opredeljenja. Metodologija određivanja koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja Da bi obrazovni istem kao sistem funkcionisao mora da ima svoju koncepciju funkcionisanja. Promene u jednom izazivaju promene u drugom. Sistem obrazovanja i vaspitanja je složeni dinamički i stohastički sistem koji funkcioniše. str. Dalje. Sistem obrazovanja i vaspitanja. u odnosu na viši. odnosno. Funkcionisanje sistema i funkcionisanje njegovih podsistema i elemenata. svaki sistem (podsistem) pozivnog usmerenja izgraduju različiti nivoi (stepeni) obrazovanja i vaspitanja. Pomoću nje se određuje povezivanje koncepcija po kojima funkcionišu pojedini elementi u koncepciji funkcionisanja celine.

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
iskustva. Zbog toga je neophodno da se kompleksnim probleniima prilazi naučnim metodama. I to ukoliko je problem kompleksniji, utoliko i metode prilaženja i rešavanja moraju biti kompleksnije. Utoliko izabrana metodologija uključuje i veći broj nauka i naučnih dostignuća. Na funkcionisanje obrazovanja kao sistema utiče mnštvo faktora i to po pravilu istovremeno. Da bi se obuhvatile sve te specifičnosti i one mogle proučiti, mora se, kao što je već rečeno, koristiti nov pristup. Taj pristup koji polazi od funkcionisanja sistema jeste kibernetički pristup. U ovom slučaju kibernetika se bavi proučavanjem obrazovanja kao sistema sa svojim elementima, njegovim razvojem, njegovim funkrionisanjem, kao i njegovim vezama sa ostalim sistemima, odnosno sa društvenim sistemom čiji je on podsistem. Komponovanje obrazovanja kao sistema počinje određivanjem podsistema ideja kao komponenata (elemenata). Tako se formira koncepcija funkcionisanja. Da bi se projektovala koncepcija funkcionisanja (slika y Formiranje koncepcije funkcionisanja sistema) neophodno je utvrditi i postaviti svrhu funkcionisanja u obliku zahteva koje sistem treba da zadovoiji.

Zahtevi relevantnih faktora Nauke: Političke Pedagoške Psihološke Sociološke Pravne Organizacione Ekonomske Tehničkotehnološke Informatičkokibernetičke druge

Koncepcija sistema obrazovanja

Modeli

Relizacija optimalnog rešenja

korekcija

praćenje

Uslovi i mogućnosti relevantnih faktora
regulisanje

poređ enje

korekcije

regulisanje

poređe nje

korekcije

regulisanje

poređ enje

Slika 67. Koncepcija funkcionisanja sistema obrazovanja Zahteve postavlja visi sistem i okruženje. Sem spoljnih zahteva, funkcionisanju sistema obrazovanja se postavljaju unutrašnji zahtevi u vidu mogućnosti njihovog zadovoljavanja. Potrebe i mogucnosti imaju dinamičku karakteristiku zbog njihovih kontinualnih promena. Obim i brzina tih promena imaju eksponencijaini karakter (slika 67). Sve to ukazuje na neophodnost da pri definisanju koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja moraju se angažovati mnoge naučne metode i naučna dostignuća. Kibernetički model koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja dat je na slici xx. Prema modelu na slici xx vidi se da projektovanje koncepcije funkcionisanja obrazovnog sistema predstavlja rezultantu između zahteva relevantnih faktora sistema obrazovanja i uslova i

103

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
mogućnosti za realizaciju tih zahteva. Za definisanje koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja merodavne su naučne podloge iz sledećih nauka; a) Političke nauke su osnova postavke koncepcije funkcionisanja globalnog društvenog sistema, a posredno i samog sistema vaspitanja i obrazovanja kao i njegovih podsistema. Političke nauke su značajan faktor u kreiranju društvenog i naučno-tehnološkog razvoja zemlje, a isto tako su važan činilac u definisanju društveno-političkog određenja koncepcije funkcionisanja obrazovanja. b) Pedagoške nauke čine jednu od osnova koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. Dostignuća u savremenoj pedagoškoj nauci moraju biti podloga u kreiranju pored politike i sistema vaspitanja i obrazovanja i koncepcijskih resenja znacaja, mesta i uloge svih nivoa obrazovanja u uslovima intenzivne dominacije i promena koje sobom nosi naučno-tehnološki progres. Pedagošku stranu koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. u pogledu ciljeva, zadataka i pedagoških vrednosti sistema odrediće savremena pedagoška nauka. c) Psihološke nauke učestvuju u definisanju koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. Kako je reč o specifičnom sistemu vaspitanja i obrazovanja u kome se integraino povezuju mnogobrojni faktori namenjeni učenicima i studentima i drugim polaznicima i učesnicima u vaspitno-obrazovnom sistemu, potrebno je i na bazi dostignuca psiholoških nauka dcfinisati koncepciju funkcionisanja sistema obrazovanja. d) Sociološke nauke takode čine jednu od podloga za definisanje koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. Sociološka sredina u kojoj se realizuju ciljevi i zadaci obrazovanja nije samo škola i fakultet, nego i niz drugih društvenih formi rada koje imaju svoje specificnosti i zahteve o kojima se mora voditi računa u fazi projektovanja koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. e) Pravne nauke čine naučnu podlogu za normativno-pravno uređivanje koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja, a u skladu sa pravnim sistemom koji se odnosi na oblast vaspitanja i obrazovanja i druge relevantne delove društvenog sistema u nasoj zemlji. f) Organizacione nauke daju osnov za organizaciono definisanje koncepcije funkcionisanja i funkcionisanje sistema obrazovanja. Specifičnosti sistema obrazovanja zahtevaju primenu savremenih naučnih rešenja za razne aspekte i forme realizovanja pojedinih zadataka u okviru koncepcije funkcionisanja i funkcionisanje sistema obrazovanja. g) Ekonomske nauke daju podlogu za izučavanje i uvažavanje merodavnih kriterijuma za definisanje koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. Za dobijanjc optimalnog rešenja koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja značajnu ulogu imaju relevantni faktori koje određuju ekonomski zakoni i načela. h) Tehničko-tehnološke nauke predstavljaju osnov za definisanje programsko-sadržajnog dela koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. Cilj i zadaci sistema obrazovanja direktno rezultiraju iz dostignutog stepena i perspektiva tehničko-tehnološkog razvoja, a isto tako predstavljaju značajan činilac funkcionisanja i razvoja društva u celini, te je zbog toga veoma značajno da se konccpcija funkcionisanja sistema obrazovanja bazira i na osnovama tehničkotehnoloških nauka. i) Informatičko-kibernetičke nauke čine okosnicu civilizacijskih promena u društvu, a samim tim utiču i na promene u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Rezultati naučnog razvoja tih disciplina direktno će uticati i na promene u koncepciji, organizaciji i tehnologiji vaspitnoobrazovnog procesa i sistema u celini. Zbog toga se mora sagledati značaj informatike i kibernetike za modeliranje koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. j) ostale nauke na kojima se baziraju sadržaji bazičnog i profesionalnog obrazovanja. Svaka od osnovnih funkcija sistema obrazovanja ima svoju koncepciju funkcionisanja koja se formira prema shemi na slici xy. Za svaku sledeću osnovnu funkciju, spoljni zahtev predstavlja rezultat funkcionisanja prcthodne osnovne funkcijc. Način povezivanja koncepcija pojedinih funkcija sistema obrazovanja i svih zajedno, predstavlja koncepciju funkcionisanja obrazovanja kao celine.

104

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU
Sistem obrazovanja je identifikovan po elementima i kriterijumima koji važe u opštoj teoriji sistema za sisteme. Za njega, isto tako, važe principi za definisanje ciljeva funkcionisanja i dopustena odstupanja. Posmatramo li obrazovanje kao sistem možemo utvrditi sledeće osnovne ciljeve: a) kontinuitet funkcionisanja sistema, odnosno nastojanje da obrazovanje opstane kao sistem i pored delovanja faktora koji narušavaju njegovo funkcionisanje, b) povećanje efikasnosti funkcionisanja u svrhu olakšanja obezbedenja opstanka i c) kontinuitet povećanja efikasnosti funkcionisanja koji omogućuje progresivan razvoj obrazovanja kao sistema. Ostvarivanje pojedinih hijerarhijskih zavisnih i uslovljenih ciljeva vezano je nivoom dopuštenih odstupanja od zahteva postavljenog cilja. Svaki od navedenih opštih ciljeva sistema ima različit značaj za svaku vrstu sistema (Prema citiranoj knjizi S. Marjanović navodi klasifikaciju sistema na sledeći način: a) sistemi ideja; b) sistemi funkcija; c) materijaini sistemi; d) biološki sistemi, i on ih označava kao osnovne grupe sistema). Kako obrazovanje pripada grupi funkcionalnih sistema, to će se pažnja koncentrisati na proučavanje osobina ciljeva i odstupanja koji se odnose na te sisteme. Različitost značaja ostvarivanja postavljenih ciljeva predstavlja osnovnu meru za definisanjc regulacionog sistema funkcionisanja sistema obrazovanja. Specificnost funkcionalnih sistema je u tome što oni mogu imati “kombinovane tolerancije”, Odnosno za te sisteme je karakteristično to što ukoliko dođe do zastoja u njihovom funkcionisanju (opstanak) njih može da održava viši sistem. U funkcionalnim sistemima moguće je da postoje podsistemi koji ne funkcionišu, ali to nadoknađuje viši sistem čiji su oni deo. Takvi sistemi ne samo što ne doprinose postizanju cilja celine nego i umanjuju rezultate globalnog sistema i njegovih drugih podsistema. To se može tolerisati sve dok viši sistem ostvaruje cilj kontinuiteta funkcionisanja. Kada takav sistem prestane da bude uslov kontinuiteta funkcionisanja višeg sistema, on prestaje da toleriše taj svoj podsistem koji ima zastoj u funkcionisanju. Zbog toga za postizanje cilja kontinuitet funkcionisanja svi parcijaini ciljevi podsistema elemenata moraju biti usklađeni sa zajedničkim ciljevima sistema - moraju postati njegovi parcijaini ciljevi. Ovi se parcijaini ciljevi ostvaruju kompleksnim akcijama koje su ustvari funkcionisanje sistema. Regulisanjem funkcionisanja sistema obezbeđuje se održavanje odstupanja u dopuštenim granicama. U funkcionalnim sistemima kao sto je obrazovanje uklapanje parcijalnih ciljeva u zajednički cilj sistema reguliše se upravljanjem funkcijama koje ostvaruju elementi koji izgrađuju taj funkcionalni sistem. Prilikom definisanja pojma sistema, rekli smo da sistem predstavlja relativno izolovan skup podsistema i elemenata, što je jedna od suštinskih karakteristika, Stepen izolovanosti sistema je obeležje sistema koje rezultira iz osnovne koncepcije formiranja sistema. Ostvarenje određenih (osnovnih) ciljeva funkcionisanja sistema obrazovanja i vaspitanja zavisi od stepena povezanosti sistema sa okruženjem. Iz toga proističe i efihasnost sistema koja se daje izrazorn: Ef = f (Si) Ef — efikasnost sistema Si — stepen izolovanja što znači da je funkcionalna zavisnost efikasnosti funkcionisanja od stepena izolovanosti uslovljena vrstom povezivanja sistema sa okruženjem.

105

Nadrljanski i M. .nastavne objekte. 106 .razvojne. Direktni aktivni elementi sistema obrazovanja obuhvataju: programske sadrzaje svih podsistema obrazovanja (prema slici ).nastavna sredstva (pod nastavnim sredstvima ovde se smatraji sva ona sredstva. Pomoćni aktivni elementi sistema obrazovanja obuhvataju: .nastavne metode. savremenog sistema vaspitanja i obrazovanji potreba svakodnevnog života i rada pojedinaca. utrošak energije. mašine.informacije su osnova komunikacija u sistemu obrazovanja. zadatke i sadržaje sistema obrazovanja. pa su neophodne komponente prometnih aktivnih elemenata sistema obrazovanja. . Analiziraju se aktivni elementi sistema obrazovanja. odnosno sve one objekte u kojima se realizuji programski sadrzaji. saobracajni poligoni.pomoćne. tu se ubrajaju proizvodni pogoni. školske ekonomije.da utiče na okruženje (odnosno na druge aktivne elemente) i okruženje na njega i to kazuje .Đ. aparati. Prometni aktivni elementi sistema obrazovanja obuhvataju: . kojim se obezbeduju investiciona ulaganja troškovi funkcionisanja sistema obrazovanja. učenike. Sistemski prilaz gradnji obrazovanja kao sistema trebalo bi da se postavi na osnovu modela koji je prikazan na slici .direktne. Prema takvom poimanji sistema izvršena je klasifikacija elemenata na: . . objekti na kojima se realizuju i drugi oblici .finansijska sredstva. Prema tome. podrazumevaju primenu tradicionalnih i savremenih metoda za upravljanje nastavnim proceshna u obrazovanju. uređaji i drugo što omogucuje realizaciju programskih sadržaja obrzovanja). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU U razradi koncepcije funkcionisanja sistema obrazovanja. studente i nastavnike i druge kadrove koji realizuju programske ciljeve. .materijalne komponente. analizirati zahteve koje bi trebalo da obezbedi takva koncepcija funkcionisanja obrazovanja i utvrditi uslove i mogućnosti za njeno ostvarivanje i funkcionisanje sistema obrazovanja. da bi neki elemenat u sistemu bio aktivan. alati. . potrebno je sagledati i oceniti dostignuti nivo i obim sistema obrazovanja. pored školskih objekata. on mora: . Pod aktivnim elementima sistema obrazovanja podrazumevaju se oni elementi koji na određeni način zavise od drugih elemenata i okruženja.da svaki aktivni elemenat sistema obrazovanja mora imati najmanje po jedan ulaz i po jedan izlaz.zahteve za obrazovanjem koji proističiu iz strategije razvoja.prometne i . .

treba naglasiti da se optimalnost sistema ne može ostvariti ako se prethodno ne ostvari stabilnosi i opšta ravnoteža. Prema tome. Pri tome. ponovo u njega vraća. odnosno da se takvom sistemu smenjuju pozitivna i negativna povratna sprega. optimalnost je najviši stepen organizovasti. odnosno najniži stepen organizovanosti sistema koji održava sistem je opšta ravnoteža.Đ. Organizovanost sistema obrazovanja i vaspitanja Opšta teorija sistema u razmatranjima organizovanosti sistema govori o opštoj ravnoteži. Naše opredeljenje za sistemsku metodologiju nas obavezuje da u okviru razmatranja organizacije sistema obrazovanja i vaspitanja proučimo karakteristike sva tri stepena organizovanosti. stabilnosti i optimalnosti kao tri stupnja organizovanosti sistema. Za stabilnost sistema karakterističan je stalni uspon (razvoj) sistema. bez obzira da li se sistem nalazio na liniji uspona ili opadanja. Prvi stepen organizovanosti — opšta ravnoteža — Svaki sistem. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Direktni aktivni elementi sistema Pomoćni aktivni elementi sistema SISTEM OBRAZOVANJA Prometni aktivni elementi sistema OBRAZOVANI UČENICI I STUDENTI Razvojni aktivni elementi sistema Slika 68 Elementi sistema obrazovanja Razvojni aktivni elementi se odnose na naučno-istraživački rad na unapređivanju sistema obrazovanja. 107 . Nadrljanski i M. osnovni (primanii) uslov opstanka svakog sistema. optimalnost i neoplimalnost. da bi se održao kao sistem (da ne bi doživeo destrukciju). posle određenog vremena. Opšta ravnoteža je karakteristlka organizovanosti sistema koja izražava sposobnoat sistema da povremeno napušta stanje ravnoteže i da se. sistem u stanju stabilnosti obezbeđuje stalan razvoj sistema bez obzira na promene polariteta povratnih sprega (pozitivne i negativne). mora raspolagati sposobnošću da povremeno prolazi kroz stanje opšte ravnoteže. stabilnost i nestabilnost. Svi navedeni stepeni organizovanosti pojavljuju se u dva stanja (pozitivno i negativno) : ravnoteža i neravnoteža. Opsta ravnoteža je najniži stepen. Prema tome. Drugi stepen organizovanosti — stabilnost — Prethodni stupanj organizovanosti sistema obezbeđuje opstanak sistema kroz stanje opšte ravnoteže.

čak i najmanje povećanje količine poruka koja stiže od učenika ka nastavniku nemoguće je primiti i adekvatno reagovati. Pravilnost i stalnost uspostavljanja povratnih sprega jedino omogućuje funhcionisanje datog sistema cilju pretpostavku čine: struktura i koncepciji funkcionisanja. već se radi o sistemu povratnih sprega. međusobne povezanosti aktivnih elemenata u sistemu. Međutim. osobinama njegovih misaonih procesa i drugim njegovim individualnim osobinama. • da istovremeno uči različite učenike na razne načine. u prvom redu organizacile sistema obrazovanja i vaspitanja. mora dobijati poruke od svakog učenika. Ali kada je reč o sistemu obrazovanja. kakva je u našim školama. Nastavnik mora dobijati od učenika blagovremenu i dovoljno čestu poruku. U svom zapaženom celokupnom delu Feliks fon Kube (Felix v. da je analizuje i shvata. Za proučavanje optimalnosti organizacije sistema obrazovanja i vaspitanja relevantna su proučavanja i nižih stupnjeva organizovanosti (stabilnost i opšta ravnoteža). Kada se one utvrde i njihov mehanizam funkcionisanja reguliše. organizaciju sistema obrazovanja i vaspitanja treba zasnovati na najvišem stepenu — nivou optimalnosti. Protivurečnost između onoga šta je dužan da čini čovek koji upravlja određenim pojavama i procesima i onoga što on može da čini ne postoji samo u nastavi. bar jedne povratne sprege. vršimo selekcioniranje povratnih sprega. se ogleda. Prema navodima u literaturi. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Treći stepen organizovanosti — optimalnost — Najviši oblik organizovanosti sistema. veština i navika svakog učenika. odnosno ona mora davati obaveštenja o raznim parametrima učenikove delatnosti.U interesu bližih određenja i razumevanja celokupnog mehanizma kretanja i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja i njegovog uticaja na kretanje društva. prema sadašnjim shvatanjima. drugo. posebno za shvatanje ostvarenja određenog stepena organizovanosti. Cube 1968). Kibernetički modeli regulisanja nastave Na osnovu do sada izloženog jasno se uočava svojevrsna kriza savremene organizacije nastave: da bi obrazovanje bilo efikasno.Đ. koji odreduje takva kvalitativna svojstva sistema kao što su: kretanje i razvoj sjstema u kome se dostiže najviši stepen racionalnosti. treće. Na osnovu navedenih faktora. ta poruka mora biti dovoljno potpuna. a u maksimizaciji svih rezultata. odnosno sistemu sadržaja vaspitno -obrazovnog rada. integralno obuhvatanje svih povratnih sprega je nemoguće. Sa stanovista naših shvatanja. To su ključni uslovi za adaptaciju karaktera nastave stanju znanja. uslov stabilnog opstanka nekog sistema je normalno funkcionisanje mehanizma. nazivaju se relevantne ili ključne povratne sprege. tada se može ostvariti optimaino upravljanje sistemom obrazovanja. a prema zahtevima i potrebama društva. nije u pitanju pojedinačna povratna sprega. U tradicionalnoj nastavi. Svakako. nastavnik ne može istovremeno da: • prima poruku od svakog učenika. a posebno o mehanizmu psihičkih procesa. • primenjuje optimalne metode obrazovanja za svakog učenika posebno. • obavlja nastavu različitim tempom. Kompleksnost sistema povratnih sprega se povećava sa razvijenošću i složenošću samog sistema. Pri tome. potrebno je znatno povećati protok nastavnih poruka koje stižu od učenika nastavniku i od nastavnika ka učenicima. značajnih za upravljanje nastavom. neophodno je objasniti delovanje povratnih sprega — lanaca. u optimalnosti i minimizaciji svih utrošaka. a s obzirom na činjenicu da sve povratne sprege nisu jednako relevantne za normalno funkcionisanje sistema. nastavnik mora na određen način reagovati na poruku koju dobija od svakog učenika. zastupa kibernetički 108 . Dva važna uslova za dobro upravljanje u nastavi jesu postojanje operativne povratne sprege i adaptacija upravljačkih aktivnosti stanju i osobinama upravljanog sistema. Sve one povratne sprege. može se jasno uočiti kriza nastave i neophodnost da se ona prevaziđe. Nadrljanski i M. primenjujući optimalne metode za svakog učenika pojedinačno.

jer se vrednosti mogu uporediti u nastavi i uticati na didaktičke odluke (slika 69). nego da fleksibilnost služi za podsticanje i optimalizaciju učenja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU pristup da objasni nastavnu realnost. • Multimedijalni nastavni programi mogu se razviti i strukturisati. da koncept planiranja ne treba da bude „izboksovan”. • Kibernetički predstavljeni modeli mogu se primeniti u optimizaciji i evaluaciji nastavnih procesa. Ridel i Kenig shvataju raznovrsnost aspekata planiranja kao neophodnost. Riedel). 1979) Slika 69. naročito korišćenjem medija. Tu više nema govora o izboru učenja. Oni naročito ukazuju na to. pozivanjem pohranjenih podataka i izgradnjom novih struktura. Iako se proces nastave verovatno ne može opisati jednim tako jednostavnim modelom. Nastavne poruke koje su prenete obrađuju se kognitivno. Nadrljanski i M.Đ. Kibernetički model regulisanja nastave 109 . da bi se nastavnik mogao fleksibilno pripremiti na određene reakcije i akcije učenika. Kube (1968) i Frank (1974) redukuju didaktiku na čistu metodiku. Bazirano na biheviorističkim teorijama učenja. Ridel 1976 (Koenig. Dalju sistematizaciju taj kibernetički model dobija kao sistem kroz pojmovnu obradu. To se ostvaruje putem odnosa „zahtevana i stvarna vrednost“. (Ridel. Kenig. Nastavnik radi na kompleksnom sistemu nastave i sopstvenom sub-sistemu. ovde se ističu tri vredna pažnje polja primene: • Učenje se može definisati kao obrada nastavnih poruka. Primenjujući tada veoma aktuelne metode iz teorije informatike i kibernetike na proces učenja. struktura procesa učenja se modelira i matematizuje poput kalkulatorskog kruga. Ovde se opet prihvata pojam učenja prema Hajmanovom modelu.

njenih struktura i društvenih veza uslovljenosti. uz pomoć svog stručnog autoriteta može da stavi znak ili sa druge strane pitanjem „da li se svi slažu sa odgovorom?” može da potakne metakomunikaciju. Pri tom se pretpostavlja da ljudi u socijalnim odnosim komuniciraju na osnovu simbola čija značenja razumeju (slika 70). Značenje koje leži u osnovni komunikacije za interakciju (a time i za procese podučavanja i učenje) može se predstaviti kroz četiri odlučujuća osnovna fenomena (Vaclavik i drugi autori navode još dva): 1. razmirice i konflikte treba posmatrati takođe kao konstitutivne. Sadržajni nivo se u školi. Interpunkcije možemo posmatrati kao svakodnevne i neophodne momente regulacije u interakciji. Interpunkcija toka komunikacije koju vrše partneri u komunikaciji određuje prirodu jednog odnosa. 4. svrsishodno delovanje na okolinu. npr. nego je treba organizovati kao proces sporazumevanja tj. Interakcija se odigrava na svim nivoima uzajamno i svestrano. obrađuju se u grupi. po mogućnosti. Nadrljanski i M. isto kao i uzajamno razumevanje. osveste. voljno. Na trećem metakomunikativnom nivou nesvesno ispoljeni elementi odnosa se otkrivaju. Ljudski postupci mogu se definisati kao smisleno. 2. koja proizilazi iz motiva i pobuda. U svakoj komunikaciji prepoznaje se aspekt sadržaja i aspekt odnosa. i ćutanje ili ignorisanje je komunikativno ispoljavanje. nastavnik sa jedne strane iskazom „To je pogrešno”. U centru simboličke interakcije stoji smislena razmena kulturnih značenja (razmena informacija). Na nivou odnosa dolazi do izražaja način na koji će te informacije biti prenošene u odnosu nastavnik–učenik (tu se računaju i forme nastave i artikulacija nastave). Vaclavik (Watzlawick) i drugi autori (1972) pod ljudskom komunikacijom podrazumevaju jedno saopštenje (message). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 70. U jednoj od teorija i modela didaktike orijentisane na interakciju radi se o proučavanju stvarnosti. individue deluju razumevajući i upućene jedna na drugu u medijumu kulture. i s obzirom na njihovu nameru i način na koji se ophode sa njima. delovanje. interakcija. Nastava se stoga ne posmatra samo kao uslov za mogućnost uzajamnog razumevanja kulturnih značenja. Postupanje može značiti i izostavljanje (Rečnik 110 . Četiri pojma obeležavaju sistematički horizont na kome se razvija didaktičko značenje interakcije: komunikacija. 3. tj. ciljano.Đ. kritika. Model interakcije Pojam interakcije obuhvata fenomen koji polazi od čovekove osnovne uključenosti u socijalne odnose. Ljudi kao jedinke koje razumeju smisao i kontaktiraju jedni sa drugima opet su u centru analize i planiranja. Nizanje saopštenja označava se kao interakcija. Na nivou odnosa i metanivoa odigravaju se prema mišljenju modernih sociologa oni procesi koji se u klasičnoj pedagogiji označavaju kao vaspitanje. utvrđuje kurikulumom. Razlike u mišljenju. Ne može se ne komunicirati.

konvencionalno učenje upućivanjem. Metodičko-kritički: Kod Brecinka (Brezinka. prema Mejeru (Meyer 1987). U isto vreme. koje postoje u svim organizacijama. ali se nikad ne mogu verifikovati (uporedi Poper 1902). da iskoriste i motivisano i nenamerno učenje. 1972) naglašava neophodnost kritičnog delovanja u smislu postavljanja izazova pred vlastiti um. Obim tih znanja uglavnom zavisi od bogatstva detetove okoline. Nedavna psihološka istraživanja o semantičkoj teoriji pokazala su da postoji povezanost informacija koje su dobijene i na jedan i na drugi način. Ne postoje razlozi zbog kojih bismo dali prednost jednom načinu sticanja znanja nad drugim. 2. za koje mogu biti navedena tri nivoa: 1. Nove tehnologije omogućuju stvaranje situacija koje pobuđuju pažnju i motivaciju. već sa problemima i pokušajima da se nađe rešenje. procedure dijagnosticiranja zasnovane su na reakcijama na deterministički način. Dijagnoza individualnog znanja. ali koji vrlo liče na prave. Nadrljanski i M. slučajna učenja pravi uzrok individualnih kognitivnih razlika. Nove metode mogu da menjaju uslove u kojima se nalazi učenik.” Takvim pristupom Brecinka izražava mišljenje da naučnici prvo formulišu jedan problem i zatim razvijaju hipoteze (pokušaji rešenja) pomoću kojih se ispituju fenomeni stvarnosti. i slično. Socijalno delovanje odražava se pre svega na aspekat odnosa (Vaclavik 1972). Uloga pažnje i namere da se uoči jeste od posebnog značaja pri akvizaciji znanja. 111 . može dovesti do značajne emancipacije onoga koji uči. ili putem jezika (pisanog ili verbalnog). odnosno kritika. Nasuprot tome kako dete uči slučajno. mnogoznačno se koriste i izrazi kritično. čak i prema individualnim potrebama. strukturi i primenljivosti. Literatura ističe koliko je teško oceniti kvalitativne razlike. Usvajanje pretpostavljenih podataka oslobađa od grešaka u ocenjivanju kognitivnih modela. Razumsko-kritično: Ovaj pojam vraća na Imanuela Kanta (1724–1804). 1972) se kaže: „Nauka ne počinje sa činjenicama. Takođe. Neke savremene metode instruiranja sistematski se trude da pobude spontanu pažnju učenika.Za kritiku metoda preporučljiva je nastava informatike naročito u procesu modelovanja. između sadržaja učenikove semantičke memorije i njegovog/njenog prethodnog perceptualnog iskustva. i smislenog delovanja u skladu sa zahtevima emancipacije. ali opšte mišljenje danas u kognitivnoj psihologiji je da razlike u znanju treba shvatiti kao kvalitativne razlike u njegovom sadržaju. Uloga koju igra jezički način sticanja znanja ne može se posmatrati odvojeno od odnosa koji postoje za određeni uzrast u određeno vreme. slika. Znanje se može steći direktnim opažanjem. mogu da omoguće informisanje učenika na način koji najviše odgovara kognitivnoj obradi pri sticanju znanja. ti uslovi. Nastava orijentisana na rad. koji jesu veštački. Koliko je efikasno verbalno poučavanje najtešnje zavisi od reprezentacije koja aktivira učenika kad čuje ili pročita reči. koji u objašnjenje ili ocenu unosi sve važne detalje. koje se obično pripisuju socijalnoj sredini. nego za sve tipove poučavanja i upućivanja. Verovatno je da su nasumična. Nedovoljno prethodno znanje ili pogrešna shvatanja česti su uzroci neefikasnosti transfera znanja. Većina najranije stečenih znanja nije stečena instituncionalno. Moćne statističke metode postoje da procene kvantitativne promene. 3. U ispravljenim hipotezama može se javiti zakonomernost (stvaranje teorije). Ovo takođe znači da didaktička i pedagoška nastojanja deluju u datom slučaju protiv prisila i smetnje. ukoliko organizacijom nastavnog procesa upravljaju radnje koje su dogovorene između nastavnika i učenika. Intencija je da su kulturno i socijalno delovanje izvršeni na moralnim principima. bazira se najviše na sposobnosti učenika da uči sa namerom. rečenice ili lekcije. i njegova promena tokom vremena je od važnosti ne samo u vezi ITS (inteligentni tutorski sistemi). Uopšteno. Društveno-kritički: Molenhauer (Mollenhauer. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU sociologije).Đ. Naročito je Pijažeovo (Piaget) (1896–1980) i Kolbergovo (Kohlberg) (1927–1989) istraživanje socijalizacije i zahtev za razvijanjem i obrazovanjem moralnog suda i u školi i nastavi odigralo veliku ulogu. Na ovo pitanje trebalo bi da odgovore dijagnoze usmerene specijalno na ta pitanja. Relativan uticaj tih izvora znanja varira zavisno od uzrasta učenika i samog objekta o kom se stiču znanja. Hipoteze se mogu falsifikovati.

koja ometa rad na postavljenom zadatku. u smislu da iza njih ne stoji naučno istraživanje. Pokazalo se da je ipak takav način sticanja opštijih znanja vrlo redak. Ako obim nepoznatog koji sadrži prezentirana poruka koja treba da se nauči ili problem koji treba da se reši. uloga verbalnih primera itd. Ideja razvijanja koncepata koju je zastupala psihologija mišljenja približava se pristupu reprezentacije znanja baziranog na memoriji. i po svoj prilici. nasuprot ovome.Đ. obrazovnih i psiholoških uzroka tih grešaka. što prouzrokuje ili pozitivne efekte transfera znanja. Ako. radom pomoću konstruisanog mikrosveta. i primeri koncepata. ili negativne efekte interferencije. da se preispitaju šematizovani modeli čoveka sadašnjosti i daju realnije projekcije profila čoveka budućnosti: temeljno obrazovanog. što je problem dijagnoze. i predaju mu se neposrednim instruiranjem uz pomoć udžbenika. Opšte je uverenje da informacija igra značajnu ulogu u ovom smislu i da postoji optimalna novost koja može da bude različita za svakog pojedinca. ili sa instrukcijom uopšte. individualnog i društvenog razvoja. Istraživanje pogrešnih shvatanja je od velikog značaja: poučavanje o naučnim shvatanjima zahteva ne samo detekciju grešaka. Odnos između informacije i prethodno stečenog znanja je izvor pozitivne ili negativne motivacije učenika. Društveni i tehničko-tehnološki progres informatičke ere nalaže da se uspostavi razuman odnos između opšteg i stručnog obrazovanja. on 112 . Obično se učeniku serviraju već dokazana i opštepoznata generalna znanja. spremnog i sposobnog da stavi u službu razvoja čoveka tekovine savremene civilizacije i upravlja njima. fleksibilnog. i može se vezati za određenu materiju ili generalno sa instrukcijama. Pri ispitivanju oblika tipičnih definicija. već takođe i bolje razumevanje faktora sredine. inventivnog. ili ako ne pruža dovoljno novih činjenica. ili opserviranjem i obradom prezentiranih informacija. Zato se proučava složenost. Aebli (1981) je pokazao da se većina prethodnih istraživanja odnosila na usvajanje koncepata tako što pojedinac razvija koncept apstrakcijom na bazi istaknutih primera. zadovoljava taj optimum. odnosa jezika i znanja. Problem korigovanja pogrešnih koncepata predstavlja veliki izazov za korišćenje novih tehnologija. Nadrljanski i M. Bilo kakva aktivizacija zahteva adekvatnu obradu podataka u svesti učenika: u ovom smislu pasivno je samo kada se ništa ne uči. prijemčivog za novine. Dalja istraživanja bi trebalo da odgovore na sledeća pitanja: kada staro znanje pomaže sticanju novog? Kada ometa akviziciju? Da li se staro znanje zaboravlja? U istom kontekstu. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Uloga postupanja učenika pri akvizaciji znanja veoma zavisi od vrste znanja koje treba da se stekne. i to stvara uzaludne napore. stvoriće se stanje pozitivne motivisanosti. Usvajanje informacije je moguće samo uz pomoć prethodno stečenih znanja. ili okvira prethodnih znanja. dominira vrlo mali broj relacija: skup koncepata kome dati koncept pripada. Sticanje novih znanja i prethodna znanja su u interakciji. ili putem pisanog teksta ili govora. Svako novo znanje skuplja se. teorije i prakse u nastavi. da se ostvari odgovarajući balans između duhovne i fizičke realnosti. Samostalno stečena opšta znanja mogu biti i pogrešna shvatanja. Deklarativna znanja mogu se steći i svakodnevnim iskustvom. povezano sa korišćenjem novih tehnologija. Najnovija psihološka istraživanja ističu čovečiju dugotrajnu memoriju i prema tim istraživanjima sticanje znanja ni u kom slučaju nije kumulativno ni modularno. važan problem koji se tiče nastavnog programa jeste sledeći: da li je moguće odrediti optimalan redosled – ili možda i individualno optimalan redosled za prezentaciju informacija učenicima koji bi povećao efikasnost instrukcija? Opšta shvatanja mogu se steći apstrakcijom iz skupa empirijskih primera. U slučaju učenja koncepata pomoću direktnih instrukcija još uvek se sa aspekata razvoja učenika radi o konstruktivnom procesu. koji je već opisan u literaturi. osobine koje izdvajaju dati koncept od ostalih. slojevitost i stvaralačka funkcija čoveka u našem vremenu i budućnosti. poruka ili problem sadrži previše nepoznatih činjenica. vezaće se uz to gradivo. Uloga tipičnosti veoma je istaknuta u procesu akvizicije prototipova i zaslužuje da se znatno više istražuje. Slično. akvizicija opštih shvatanja putem jezika. onda stvara dosadu. obrađuje i integriše u memoriju pomoću šema. obrazovanja i rada. neuspeh i frustracije pri rešavanju. i negativnu motivaciju. uključuje probleme značenja. reprezentacije znanja.

Ako su posmatrani predmeti ili pojave složeni. Metoda odvojenog usvajanja delova ili pojedinačnih pojmova ne olakšava usvajanje celine. razvija kreativnost učenika i obezbeđuje veću aktivnost učenika u nastavi i učenju. Mišljenje je napregnuto i intenzivno. naučna i tehničko-tehnološka dostignuća. uz korišćenje multimedijalnih sistema. Imperativi informatičke ere su da obrazovni sistem omogući temeljitiju obrazovanu ličnost. kontroliše i upravlja društvenim procesima. obogaćivanju društvenog života novim vrednostima i ukupnom tehničkotehnološkom razvoju zasnovanom na humanističkim principima i demokratskim tekovinama čovečanstva. Osim toga proces učenja je neuporedivo brži. U tradicionalnoj nastavi učenik slaže kockicu po kockicu mozaika. Ovo su bitni razlozi što se u našem vremenu smatra da je prvorazredni zadatak pedagoške nauke i drugih naučnih disciplina da proučavaju društvenu stvarnost. razvili svoje sposobnosti i kreativni potencijal. ličnosti razvijene socijalne i moralne kulture. Sve što je u nekoj zavisnosti posmatra se međusobno povezano. njene domete i ograničenja i da kreiraju inovacije u organizaciji. Razlike time postaju jasnije. oslobađanju i razvoju ličnosti. ukoliko omogući čoveku da razvije svoje potencijalne mogućnosti. U svesti ne nastupaju optički. prihvate njene tekovine. i u nastavi treba oponašati delatnost nervnog sistema i preći na metodu kompaktnih posmatranja. Složenim konkretnim vezama u spoljnjem svetu odgovaraju složene veze signala u kori velikog mozga. sadržajima i oblicima nastave. Učenik prima i prerađuje novu poruku u višestrukim 113 . u funkciju društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja. obogatili se kulturnim vrednostima. Brže se izdvajaju bitna i opšta svojstva. stvaraoce materijalnih i duhovnih dobara. Imperativ naučno-tehnološke revolucije i informatičke ere jeste da savremenim obrazovanjem čoveka osposobi da shvati i usvoji naučna dostignuća. osposobljava ljude da je shvate. nego nastaje opšti utisak. kvaliteta društvenog života i stvaranja uslova za potvrđivanje vlastite ličnosti. unapređivanja proizvodnje. Nadrljanski i M. stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja. Znanje. tehnici i tehnologiji obrazovne delatnosti. pojava ili pojmova učenik mora neprestano da uočava i upoređuje. Tom metodom učenik uočava predmete i pojave u svoj njihovoj složenosti. Formiranje pojmova praćeno je istovremenim formiranjem odnosa. analogno. spreman da se angažuje. Savremena obrazovna tehnologija.Đ. Zato je informatička era realnost a ne apstrakcija. Proizvodnja znanja. za koje se zalažemo. da se permanentno obrazuju i da svoje obrazovanje stavljaju u funkciju društvenog progresa. donosi odluke. predviđa. i mnogostrukosti i razvoju. ljude koji su savladali fonetsku i kompjutersku pismenost. Obrazovanje realizuje neke svoje osnovne zadatke ukoliko je u stanju da ostvaruje svoje istorijski kreirane mogućnosti i proširuje granice ljudskog postojanja i opstajanja. predstavlja garanciju progresa i opstanka ljudskog roda u našem vremenu. da njima razvija i obogaćuje svoju ličnost. trebalo bi da poseduju svi ljudi. strukture i funkcije. i ređe se događaju greške. Takav oblik mišljenja je složen. daje svoj doprinos društvu i preuzima odgovornost za posledice donesenih odluka i svoje delatnosti. mogu se pojedini zadaci rešavati samo posmatranjem celine. Kibernetika posmatra sisteme u njihovoj međusobnoj zavisnosti i vezama. njegova obrada i stavljanje u funkciju poboljšanja kvaliteta života. kada se pojedina tehnička i naučna područja sve više prožimaju. Činjenica je da broj podataka raste. da se njime koristi u procesu kreiranja novih saznanja. sposobne da prate naučna i kulturna dostignuća. Ona će doprineti potpunijem razvoju ličnosti. Na taj se način delatnošću nervnog sistema predmeti i procesi spoljnjeg sveta odražavaju u njihovoj kompaktnosti i mnogostrukosti. niže jednu pojedinačnu informaciju za drugom i iz svega mora složiti celinu. a ne samo odabrana intelektualna elita ili grupe tehnokratski orijentisanih stručnjaka. Posmatranje kompaktnosti sastoji se u potpunom ulaženju u celovitost procesa. razvijaju ono što će doprinositi društveno-ekonomskom i kulturnom razvoju. izgradnja te celine nije jednostavna. unutrašnje višestruko povezivanje i klasifikovanje svih čula i pojedinačnih predstava da bi se odrazila celina predmeta odnosno pojave. kulturna i druga dostignuća. pedagošku delatnost. istražuje. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU treba da bude sposoban da planira. ispolji ono što može i postigne ono što jeste. taktilni i akustički signali odvojeno. Pri istovremenom razmatranju sličnih predmeta. U naše vreme.

Algoritam deduktivne metode pokazuje put od opštih zakona preko pojedinačnih sudova i do raznih postupaka do deduktivnog 114 . na primer: uzrok i posledica. 3. bitno i pojava. b) induktivno-deduktivna metoda Algoritam induktivne metode vodi od pojedinačnih slučajeva njihovih odnosa uopštavanjem u induktivnom postupku zaključivanja do opšteg zakona ili pravila. kauzaini. On usvaja pojmove i relacije u njihovoj unutrašnjoj povezanosti. Redosledi Oni mogu biti paralelni ili serijski: a) paralelni. Slika 71. Pojam i relacija. To mogu bili: prirodno-naučni. Smisleni kompleksi posmatranja. tu spadaju grafički prikazi. politehnički i slični kompleksi. Kibernetički algoritmi obuhvataju: 1. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU asocijacijama i time je bitno bolje usvaja. Kompleksi kategorija. tehnološki i drugi lanci razvoja ili apstrakcija. b) serijski. Algoritmi za metode učenja. Time stvara misaona uporišta i niti vodilje. tehnološko-ekonomski. logički. Time se u svesti odražavaju ne samo unutrašnji odnosi i zakonitosti nego i odnosi prema spoljnjem svetu. a) analitičko-sintetička metoda Algoritam vodi od globalnog pogleda na neki predmet ili pojavu do izdvajanja bitnih svojstava uz pomoć analize i konačno sintezom do pojma celine. Tu se radi o istovremenom posmatranju većeg broja parova kategorija. Model analogije ulaza i izlaza u sistem Te niti mogu biti: 1. tu spadaju vremenski. Njima se obuhvataju struktura i relacija smeštene u okolnom svetu. 4. Nadrljanski i M. 2.Đ.

b) atgoritam traženja literature Polazeći od enciklopedija. Dalji su. f) metoda crne kutije i metode pokušaja i pogrešaka (slika 72). internetu. Algoritam logičko-sistematičnog razvojnog postupka ide od polaznih situacija. Radne i završne kontrole dopuštaju da se uporedi ono što je postignuto s onim sto je bilo planirano i izazivaju odgovarajuće intencije u upravljanju i poboljšanje puta kojim se pošlo. dodaje mu nove činjenice i zaključke dok se konačno ne postigne željeni cilj. c) algoritam učenja iz knjiga Najpre treba da steknemo pregled gradiva (da upoznamo sadržaj knjige). bazama podataka. starijih razvojnih faza preko razvojnih međufaza do konačnog stanja ili perspektive. . Za svako poglavlje treba postaviti pitanje. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU zaključka i nove tvrdnje odnosno do specijalnog zakona. To zahteva čitanje i razradu gradiva. c) genetička metoda U svom istorijskom razvoju algoritam vodi od izvornih. Nadrljanski i M. 2. dodaju se uvek nova svojstva i tako se prema algoritmu dolazi do sve boljih aproksimacija stvarnosti. pojednostavljenog modela na kojem se prepoznaju bitna. Algoritmi izvedenih mformacija. d) metoda analogije Ovde algoritam vodi od ranijeg. osnovna svojstva. leksikona i dokumentacija tragamo dalje po referativnim časopisima i bibliotekama. Mnogostrani kontakti i isticanje objekta kao i predznanja vode do uspešnog posmatranja. izvor podataka o literaturi stručne knjige.Đ. e) metoda modela Polazeći od grubog. U praksi se nova znanja moraju obavezno proveriti. već poznatog do novog znanja. Pri tom se utvrđuju pomagala i etape da bi se problem svladao. d) algoritam sažimanja 115 . a) algoritam posmatranja On pokazuje da se u početku mora zadatak jasno postaviti i da se mora sačiniti plan posmatranja. Beleške i sažeci poglavlja i čitavog dela zgušćuju pročitano gradivo. Algoritam vodi od podataka neprestanim poboljšavanjem ili upravljanjem do izlaza ili reakcija sve bližih cilju. Model „crne kutije” g) problemska metoda Prema algoritmu moramo ovde poći od ključnog pitanja problema i traganjem i pokušavanjem pronalaziti put rešavanja. 72. Pri tom se razvija određena strategija.

Modelovanje nastave kao sistema. glavne činjenice i ključne tačke i pribeležiti sopstvene misli. nastavnim planom i programom. Zato se oni selektuju i redukuju. 3. nastave. g) algoritam formiranja pojmova On se gradi na životnim iskustvima ili ograničenim ali dovoljnom broju predmeta i procesa i vodi preko analize. takođe počinje određivanjem podsistema ideja kao komponenata. odnose. metodike. a ona se može dobiti na bazi zahteva koje postavlja viši sistem plan i program obrazovanja. kibernetike. didaktike. koriste se reduciranje spoljnih zahteva i proširivanje unutrašnjih mogućnosti. Nastavni plan (curiculum) daju osnov za stvaranje koncepcije nastave tako da. b) algoritam svrstavanja i prepoznavanja U analitičko-sintetičkom postupku uspostavljaju se značajna obeležja strukture ili funkcije i upoređuju s unutrašnjim modelima predmeta ili pojave koji se nalaze u našem sećanju. moraju biti zadovoljeni određeni uslovi. uslovljeno je određivanjem koncepcije funkcionisanja. Za usklađivanje potreba – spoljnih zahteva i mogućnosti – unutrašnjih zahteva. Proračuni ili grafički prikazi pomažu izgradnju specijalnih algoritama prepoznavanja. konkretno. dostignućima nauka . psihologije. Jednostavnim skicama može se dopuniti celina. f) algoritam sprovođenja ogleda On vodi od priprema i izlaganja svrhe i cilja ogleda preko utvrđivanja metoda i izvođenja eksperimenta do rezultata. Nadrljanski i M. 116 .pedagogije. Treba zapisati i obrazloženja. upoređivanja i apstrakcija do bitnih obeležja i do definicije pojma. vrste i tipa. Drugi činilac su mogućnosti samog sistema obrazovanja da postavljene zahteve ostvari. Nastava mora biti usklađena sa: • • • zakonom o obrazovanju. razvijanja i primene misli. Dodavanjem malih pretpostavki mogu se uz pomoć dokaza i zaključivanja potvrđivati ili dovoditi do apsurda nove postavke. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Treba fiksirati bit misaonog procesa. Tako se formira koncepcija funkcionisanja. između ostalog. I u klasifikaciji postupamo slično i upoređujemo oznake predmeta ili pojave s oznakama klase. i) algoritam shvaćanja relacija I ovde su važne analiza i sinteza. Razlikovanjem se uspostavljaju bitni odnosi i ključni elementi. Kibernetički modeli u nastavi Komponovanje nastave kao sistema.Prvo se odredi i postavi svrha funkcionisanja u obliku zahteva koje sistem treba da zadovolji. Pored spoljnih zahteva pred funkcionisanje obrazovanja (nastave) postavljaju se i unutrašnji zahtevi u vidu mogućnosti zadovoljavanja spoljnih zahteva. može da zadovolji. One pomažu da se otkriju veze i zavisnosti. a) algoritam sistematiziranja On polazi od nekog kriterija sistematizacije i vodi preko pronalaženja odgovarajućih obeležja i relacija do pažljivog i preglednog niza. a sažimanjem i uopštavanjem pronalaze se odgovarajući zakoni. h) algoritam zaključivanja Pomoću analize i sinteze predmeti i procesi se posmatraju u uvek novim zavisnostima. informatike i dr. e) algoritam slušanja predavanja Polazeći od prethodnih razmišljanja o poznatim stvarima. ključne probleme i artikulaciju. iz predavanja treba koncentrisano slušati i beležiti bitne činjenice. Diskusija rezultata vodi do uopštavanja i do pojednostavljenja. Zahtevi se postavljaju od strane višeg sistema i okoline u većem obimu i obliku nego što ih funkcionisanje organizacije obrazovanja.Đ. Algoritmi prerade informacija. veze.

uzrasne i psihofizičke strukture itd. koncepcija funkcionisanja i funkcionisanje sistema nastave zavisi i od mogućnosti njegovih komponenti (podsistema i elemenata). . koja treba da obuhvati: nastavni plan.. potrebe i mogućnosti se upoređuju sa koncepcijom funkcionisanja. Funkcionisanje sistema nastave se prati.moralno-voljnih. odnosno sistem poseduje dinamičku karakteristiku. b) UČENIKA . Osim zahteva višeg sistema. koncepcija funkcionisanja je rezultanta koja odražava maksimalno udovoljavanje potrebama višeg sistema . . od: a) NASTAVNIKA (upravljačkog sistema) i njegovih: . Koncept kibernetskog modela upravljanja u nastavi prikazan je na slici 73 .motivacije. otpočinje i funkcionisanje sistema nastave (realizacija nastavnog plana i programa). NIRO "Misao". kao i maksimalne mogućnosti samog sistema". i njihovih : . . . programske sadržaje predmeta. Za tumačenje pojma koncepcije funkcionisanja koristiće se navodi iz literature (Đ.didaktičko-metodičkih. Pošto se tokom funkcionisanja menjaju potrebe i mogućnosti sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • rezultatima praćenja uspešnosti nastave usklađenim i sa kriterijumima i ograničenjima te uspešnosti itd. plan usavršavanja nastavnika itd. Nadrljanski i M. Nadrljanski: Kibernetske osnove modeliranja i projektovanja sistema usmerenog obrazovanja.emocionalnih osobina ličnosti. 117 . normativ opremljenosti (nastavnim sredstima. a pre svega. a na osnovu praćenja se dobijaju rezultati koji se iskazuju u obliku količine i kvaliteta znanja i razvijenosti veština i sposobnosti učenika..intelektualnih. . Novi Sad 1982.(upravljani sistem).): "Prema tome.Đ. Posle stvaranja koncepcije funkcionisanja nastave kao sistema. i koncepcija funkcionisanja je takođe podložna promenama.pedagoško-psiholoških. koncepciju literature.radnih i drugih kvaliteta. učilima i prostorom). Rezultati. .stručnih. . normativ kadrova. pa se sistem ( nastave) reguliše primenom principa povratne sprege i održava se stabilnost sistema ili upravljanja ukoliko se radi o razvoju sistema...

nastava. promenom nastvne metode. Nadrljanski i M. U koncepciji funkcionisanja nastave kao sistema. Model koncepcije funkcionisanja nastave Nastavnik je odlučujući faktor u funkcionisanju sistema.nastava. 5) sistem povratnih sprega: Ostali uslovi . 4) sistem povratnih sprega: Pedagoško-psihološki zahtevi i drugi faktori .nastava. nastavnih i tehničkih sredstava. On direktno utiče na rezultate realizacije nastave koji se mere na izlazu.nastava.nastava. 118 . nastavnik priprema i realizuje sve zadatke koji su predviđeni koncepcijom funkcionisanja. nije reč o pojedinačnim povratnim spregama. Karakteristične povratne sprege u nastavi Već je istaknuto da je pojam povratne sprege „jedan od osnova kibernetike i opšte teorije sistema“.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 73. 2) sistem povratnih sprega: Nastavnik . U okviru svoje aktivnosti u funkcionisanju sistema nastave. nastavnik vrši korekcije na narednim časovima. nego o sistemu povratnih sprega. ali ne može menjati program. od kojih su najznačajnije: 1) sistem povratnih sprega: Nastavni (programski) sadržaji . 3) sistem povratnih sprega: Učenici . U zavisnosti od rezultata u okviru regulacije.

Đ. ona može predlagati izmene (korekcije) nastavnog plana i programa. Nadrljanski i M. Praćenjem nastave. Nastavni programi se razrađuju kroz operativne planove i pripreme za čas. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 6) sistem povratnih sprega: Metode u nastavi . Naime. služba Ministarstva prosvete za pedagoški nadzor ostvaruje taj sistem povratnih sprega. a nastavni sadržaji se prilagođavaju da mogu biti dostupni učenicima. Izvođenje nastavnih sadržaja podrazumeva ostvarenje cilja i zadataka (zahteva) koji su utvrđeni u programu. Model koncepcije funkcionisanja nastave Nastavni sadržaji . daju element koncepcije funkcionisanja. odnosno koncepcija funkcionisanja. Prema tome. Na osnovu snimanja realizacije.nastava. sistem povratnih sprega nastavni sadržaji . odnosno modelovati pomoću različitih (nivoa .nastava Nastavni plan i programi kao što je već rečeno. Svaki nastavni sadržaj se može realizovati na različite načine.ranga) modela. radi se o sistemu povratnih sprega na osnovu kojih se projektuje nastavni plan i program obrazovanja.nastava je pod kontrolom Ministarstva prosvete i Ono je nadležno da podešava i razvija nastavni plan i 119 . jer nastavni sadržaji pojedinih predmeta se realizuju na bazi nastavnog plana i programa. Slika 74. Sistem povratnih sprega u nastavi može se predstaviti konceptualnim modelom kao na slici 74.

pedagoško-pshološki i fiziološki zahtevi nastava. Sistem povratnih sprega: Učenik . Mnogobrojni pedagoški razlozi su uticali na modernizaciju nastave. sekcije. Prema navodima Dž. upravo na bazi funkcionisanja sistema povratnih sprega. stručno i metodičko pripremanje za ostvarivanje nastave.umetnička i sportska društva.Đ. ali "šta?" mora imati odgovarajuću psihološku utemeljenost. ili samo programa zahteva temeljnu pripremu nastavnika. Sistem povratnih sprega : Nastavnik .. pa i sredstva javnog komuniciranja. pre svega. Na taj deo sistema povratnih sprega utiče i nastavnik. ubrajuju se kulturno. ali definisanje i programskih sadržaja u pogledu ciljeva i ishoda obrazovnog procesa je u nadležnosti Ministarstva prosvete. u pedgogiji i psihologiji. To "kako?" . Mora se voditi računa o tome da se učenik može adaptirati na određeno metodičko rešenje na kome će sam formirati znanja. nastavnik može direktno uticati na rezultate svog rada. kako se ne bi događalo da oni deluju suprotno od željenih efekata. Usavršavanje nastavnika podrazumeva.nastava To je sistem povratnih sprega preko koga se na osnovu praćenja rada u nastavi. Sistem povratnih sprega: Nastavne metode . "Kako?" na metodička rešenja. Svaka izmena Nastavnog plana i programa. U dosadašnjem periodu. veštine i navike sopstvenim snagama. odnosno nastavne metode. pre svega. Ministarstvo prosvete mora voditi računa o osposobljenosti i usavršavanju nastavnika za realizaciju programskih sadržaja. Sistem povratnih sprega: Pedagoško-psihološki i fiziološki zahtevi i drugi faktori . Brunera ". Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU programe prema mogućnostima i uslovima za njihovu realizaciju. vodeći računa o dostignućima u nauci.nastava Savremena nastava mora da uvažava ostvarena dostignuća u relevantnim naukama. svakom detetu. štampa i sl. Uticaj drugih faktora na koncepciju fukncionisanja nastave je značajan i trebalo bi da se njime ovlada. On redovno obaveštava svakog učenika o postignutim rezultatima i ukazuje mu na puteve bržeg i efikasnijeg napredovanja. U druge faktore "neškolskog" karaktera. Nastavne sadržaje može delimično adaptirati nastavnik u metodičkom pogledu. omogućena je reorganizacija programa nekih sadržaja nastave.nastava Ovaj sistem povratnih sprega odnosi se na učenike u nastavnom procesu.nastava 120 . Nadrljanski i M. na svakom stupnju njegovog razvoja može se efikasno predavati bilo koji predmet u odgovarajućem intelektualnom obliku . Programski sadržaji u nastavi moraju biti u skladu sa uzrasnim i psihofizičkim karakteristikama učenika kako bi bila moguća uspešna realizacija nastave i po obimu i po nivou. koji imaju uticaje na koncepciju funkcionisanja nastave. Pri utvrđivanju sadržaja nastavnog plana i programa.. televizijski obrazovni programi i radio emisije obrazovnog karaktera." Prilkom stvaranja koncepcije funkcionisanja mora se sa aspekta ovog sistema povratnih sprega odgovoriti na dva pitanja : ŠTA i KAKO? "Šta?" se odnosi na programske sadržaje nastave.

razvijaju sposobnosti. Sistem povratnih sprega u realizaciji nastave Programski sadržaji nastave se ostvaruju u organizovanom vaspitno-obrazovnom procesu čiji su činioci (elementi): nastavni. uz adekvatan didaktički materijal. Zbog toga i predstavljaju ključnu povratnu spregu za koncepciju funkcionisanja i funkcionisanje nastave. sredstva i uslove za realizaciju nastave. između ostalog. za ovaj aspekt upravljanja nastavom. Nadrljanski i M. a od posebnog interesa. su povratne sprege koje pokazuju uticaj nastavnika na efikasnost nastave. Posebnu ulogu u realizaciji nastave ima i školski lekar sa kojim nastavnik treba biti u neposrednom kontaktu i koristiti lekarske nalaze za planiranje rada sa učenicima. imaju prvorazredan značaj i direktno utiču na efikasnost nastave. kao i od drugih faktora koji su prikazani na slici 75. PROGRAM NASTAVE NASTAVNIK OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA UCENIK U NASTAVI RODITELJI UCENIKA DRUŠTVENE ORGANIZACIJE SEKCIJE Slika 75. Poznato je da nastavna sredstva i odgovarajući objekti. Osim toga. To se postiže informacijama i demonstracijama koje do učenika stižu u okviru redovne nastave. Osnovni činioci te povratne sprege su učenik i programski sadržaji.Đ. odnosno utiče se na formiranje ličnosti. odnosno čine sastavni deo nastavnog plana i programa. Model povratnih sprega u realizaciji nastave. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Uslovno uzet pojam metode (tehnologija) nastave podrazumeva metode. učenik. Učenik u nastavi je upravljani sistem koji usvajajući sadržaje programa usvaja određenu količinu i kvalitet znanja. realizacijom nastave kod učenika se formiraju određene veštine i navike. treba da se utvrdi i normativ nastavnih sredstava i uputstvo za njihovo korišćenje. Navedene povratne sprege su uglavnom pod kontrolom normativne regulative. program i odgovarajuće metode i sredstva . raznih povremenih kulturnih i sportskih 121 . U okviru današnje koncepcije (nastavnog plana i programa) nastave kao sistema. kulturno-umetničkih i sportskih sekcija ili rada u društvenim organizacijama. veština i navika. a ima veliki značaj za ostvarivanje postavljenih zadataka. Nivo uspešnosti realizacije programa nastave zavisi od nivoa usklađenosti i delovanja činilaca nastave.

Nadrljanski i M. njihov doprinos podizanju efikasnosti nastave neće biti na potrebnom nivou ako se neprekidno i 122 . pored učenika (upravljani sistem) rezultati nastave.nastava. grupnog rada kod kuće. Model upravljanja u nastavi može se predstaviti kao na slici 76 . U osnovi. sportskim igrama.NASTAVA U realizaciji programskih sadržaja. Slika 76. Iz komleksa sistema povratnih sprega detaljno će se razmotriti sistem povratnih sprega : nastavnik . u stručnom obrazovanju nastavnika treba tražiti jednu od najvažnijih karika u lancu uspešne ili neuspešne realizacije nastave. uz pomoć sredstava javnog informisanja itd. nastava. bi trebalo da omogući učenicima da uče i razvijaju se u skladu sa svojim mogućnostima. U savremenoj koncepciji nastave naglašava se potreba oblikovanja i takvog nastavnog procesa u kome je učenik subjekat i sam stiče znanja i izgrađuje veštine .Đ. zavise od nastavnika (upravljački sistem).i dodatni vaspitno-obrazovni rad. uvežbavanjem. kulturno-umetničkim programima. Isto tako. Prema tome. U takvoj organizaciji raznovrsnih aktivnosti mora se ostvarivati jedinstven proces obučavanja i pedagoški vođen razvoj ličnosti uz primenu posebnih metoda i sredstava koji omogućuju lakše napredovanje učenika. ma kako da su dobro i svestrano tokom obrazovanja osposobljeni za realizaciju nastave. Model upravljanja nastavom Obrazovanje kao jedinstveni proces obuhvata sve one oblike organizacije i vidove rada koji se danas nazivaju nastava i vannastavne aktivnosti . krosu takmičenjima i raznim drugim manifestacijama. Stručnu i metodičku spremu nastavnici stiču na fakultetima. a oni shodno svojim karakteristikama i mogućnostima i sve što je propisano da nauče. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU manifestacija. Vaspitno-obrazovni zadaci u nastavi se ostvaruju putem obrade novog gradiva. od njegove stručne i metodičke spreme. pomoću roditelja. u znatnoj meri. rad učenika u kulturno-umetničkim i sportskim organizacijama ili individualni rad u sticanju znanja itd. Sistem povratnih sprega : NASTAVNIK .

4. posebnu pažnju nastavnik treba da posveti planiranju rada.RODITELJI UČENIKA U okviru ovog sistema povratnih sprega ostvaruju se neki od ciljeva u realizaciji programskih sadržaja nastave. Pripremanje nastavne jedinice mora biti detaljnije. Nastavnik treba da pripremi nastave priđe na kreativan način i da pedantno beleži zapažanja na osnovu kojih upravlja realizacijom nastave. te s toga joj treba dati odgovarajući značaj. stručno. Priprema nastavne jedinice treba da obuhvati: didaktičko . Pored toga. Svim nabrojanim aktivnostima u okviru usavrašavanja nastavnika treba dati odgovarajući značaj u toku čitavog radnog veka. individualno usavrašavanje korišćenjem stručne i pedagoško. a to su: makroplaniranje i mikroplaniranje. Operativno planiranje je tematsko i vrši se tokom školske godine. Operativni godi{nji plan sadrži vaspitno-obrazovni zadatke (materijalni. Mikroplaniranje je operacionalizacija makroplana za kraće razdoblje i realizuje se tokom trajanja školske godine u vidu priprema nastavnih jedinica. 5. Zapažanja pružaju mogućnost da se regulacijom izvrše određene korekcije u realizaciji nastvne jedinice. funkcionalni i vaspitni). Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU sistematski ne usavrašavaju stručno. kibernetike. roditelji obaveštavaju nastavnika o teškoćama deteta u savlađivanju nekih delova programa. metodičko-teorijsko i metodičko-praktično usavršavanje u okviru rada centara za unapređivanje nastave (trenutno ne postoje).povratna sprega. U makro planu su sadržani plan odeljenskih. teorije sistema. učestvovanje u radu stručnih aktiva. Globalno planiranje se mora završiti pre početka školske godine.) i tehnička dostignuća stvaralački ne primenjuju u neposrednom radu. U suštini predstavlja konstrukciju algoritama realizacije sadr`aja nastave. mora da sastavi pismenu pripremu svake nastavne jedinice. 3. izvanredne mogućnosti daju kompjuteri. kao i na neke fiziološke nedostake ili poremećaje. Sistem povratnih sprega: NASTAVNIK . Globalni godišnji plan (raspored gradiva) je artikulacija programskog gradiva po temama (popis tema) i raspored godišnjeg fonda časova po temama. Makroplaniranjem nastavnici unapred projektuju nastavni rad na duži rok i ono obuhvata globalni i operativni plan. Takođe.Đ. proučavanje sopstvenog iskustva i učenje na sopstvenom iskustvu. Usavršavanje nastavnika podrazumeva sledeće aktivnosti: 1. preciznije i konkretnije. 2. seminara i simpozijuma. date u pisanom obliku. 123 . opštinsiki i drugih takmičenja. popis nastavnih jedinica po temama i vremenska artikulacija. skreću pažnju na eventualne traume iz detinjstva. da u toku i posle obrade unese razne korekture na osnovu iskustva koja je stekao u relizaciji te nastavne jedinice . savetovanja. Nadrljanski i M. 1. Za to mu danas. 2. školskih. i ako savremena dostignuća nauke (pedagogije. koji će obuhvatiti sve aktivnosti u realizaciji te nastavne jedinice. Roditelji obaveštavaju nastavnika o psihofizičkim osobinama svog deteta. psihologije. strukturu i artikulaciju časa.metodičke literature. i dr. Nastavnik koji želi da uspešno ostvaruje svoju misiju. upravo dato u obliku algoritma ili " upravljajućeg niza ". On mora da planira realizaciju sadržaja programa nastave na dva nivoa.metodičke elemente. stručno usavršavanje u radu drugih organizacija. metodički i praktično.

Za to su mu potrebna uputstva koja su mu najrazumljivija u obliku algoritama. uslova rada. uz primenu odgovarajućih metoda. u sistemu nastave vrši izbor nastavnih metoda. kao upravljač. će prema potrebi pomoći detetu u korigovanju nekih nedostataka. U realizaciji programskih sadržaja nastave informatike. nastavnih i drugih sredstava prema kriterijumima i specifičnostima nastavne jedinice. Osim toga treba da usvoji određene navike. roditelj. Efikasnost nastave informatike u velikoj je meri uslovljena primenjenim metodama u nastavi. obaveštava roditelje o tome kako učenik postiže rezultate u nastavi . nastavnih i drugih sredstava prema kriterijumima i 124 . Nastavnik. da bi objasnio pojave spoljnjeg sveta i da bi delovao na njega. Sve to omugućava da realno sagleda stanje i prema njemu pristupi oblikovanju adekvatnih nastavnih algoritama za obradu određenih programskih sadržaja. učenika.REALIZACIJA PROGRAMA NASTAVE Pod pojmom metode i uslovi za realiazciju nastave podrazumeva se kompleks koji čine. Nadrljanski i M. među ulaznim veličinama putem kojim se upravlja nastavom jesu nastavne metode. Klaus s pravom kaže: ”Osim činjenica i zatvorenih krutih postupaka učenik treba da nauči i metode koje su sposobne da se razvijaju. odnosno. međ|u ulaznim veličinama putem kojim se upravlja nastavom jesu nastavne metode. potrebna iskustva i rezultati rada čovečanstva. Na osnovu takvih obaveštavanja. u njoj su sadržane metode poznate iz drugih nauka. opet. Sistem povratnih sprega: METODE I USLOVI . ali i one koje imaju specifično. Efikasnost nastave je u velikoj meri uslovljena primenjenim metodama u nastavi. Nastavnik. metode razvijanja metoda”. i drugih faktora nastave. objekti i oprema. a posebnu klasifikaciju nastavnih metoda daju neki autori za pojedine nastavne predmete kao što je i informatika. znanja. Nastavne metode omogućuju puteve preko kojih se ostvaruju nastavni ciljevi. odnosno. U realizaciji programskih sadržaja nastave. sposobnosti i veštine. nastavnik. U tu svrhu potrebne su pomoć i uputstva sa kojima se može u svakom momentu koristiti. KIBERNETIČKI MODELI METODA U NASTAVI U NASTAVI INFORMATIKE Učeniku su. nastavna sredstva. daju neki autori za pojedine nastavne predmete. kao upravljač u sistemu nastave vrši izbor nastavnih metoda. Nastavnik. Na osnovu takvih obaveštenja. stiče potpuniju sliku o učenicima sa kojima realizuje program. nastvne metode. Pedagoška kibernetika ima svoje nastavne metode koje na određeni način posmatraju nastavu kao upravljani sistem. o njegovom interesovanju i učešću u vannastavnim i drugim aktivnostima. Nastavne metode omogućuju puteve preko kojih se ostvaruju nastavni ciljevi.Đ. Postoji veći broj definicija i klasifikacija nastavnih metoda. On treba da formira iskustva kojima će se ako mu zatreba koristiti. moraju se poznavati putevi koji vode njihovom ostvarivanju. Za to je potrebno da sazna svet i stekne neophodne dispozicije ponašanja i delovanja. Svaka nauka ima svoje sopstvene metode i tehnike u rešavanju svojih problema. Naravno. ciljevima realizacije programskih sadržaja. o angažovanosti na času. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Roditelji treba da obaveste nastavnika o interesovanjima i željama učenika. sve te metode se u krajnoj liniji zasnivaju na opštim metodama mišljenja. Kako je kibernetika interdisciplinarna nauka koja u sebi sintetizuje mnoga naučna područja. oblika i postupaka za pojedine učenike. a posebnu klasifikaciju nastavnih metoda. Postoji veći broj definicija i klasifikacija nastavnih metoda. reč je o poznavanju nastavnih metoda. o tačnosti i urednosti. kibernetičko obeležje. odnosno putem te povratne sprege može se učenik sinhronizovano usmeravati ka postizanju planiranih ciljeva u skladu sa njegovim mogućnostima. Da bi upravljali ciljevima i zadacima nastave. a po potrebi primeniće i odgovarajuće vaspitne mere.

Posle toga se obrađuju pojedini sklopni delovi. Metoda analogije Jedna od vrlo bitnih metoda koja je karateristična za kibernetiku jeste metoda analogije. Ta se 125 . metoda pokušaja i pogreške. 3.Đ. metoda transformacije. To su novi objekti koji sa konkretnim objektima stoje u relacijskim odnosima. uslova rada. Nadrljanski i M. ishoda i drugih faktora nastave. Oni se ne dobijaju jednostavnim apstrahovanjem. Tipični primeri u nastavi informatike su algoritmi za sastavljanje programa rada kompjutera. njihova građa. 4. metoda kvantovanja. već naglašavanjem određenih karakteristika. 6. Tako na primer učenicima treba pokazati neki aparat ili mašinu. Poznata klasifikacija kibernetičkih metoda u nastavi je po G. vrši se sinteza. Metoda sistematizacije Za kibernetiku je tipično da postavlja zadatke koje treba rešiti svesnim razmišljanjem. metoda apstrahovanja i idealizacije. To nisu fotografske slike realnih objekata. Ona planira upravljanje i regulisanje na osnovu kojeg se vode procesi. metoda anologije. svrha i način rada. Posebno pažnja se zadržava na osnovnim elementima. 7. i na vremenske periode funkcionisanja. problemska metoda. metoda sistematizacije. nego slike koje sadrže samo bitne odlike realnosti. Metoda apstrahovanja i idealizacije Kibernetika operiše određenim idealnim objektima. 8. 5. tada se prvo pokazuje mašina ili aparat u celini u svom konstruktivno-funkcionalnom izgledu. a takođe se od pojednih elemenat sklapaju složene celine. svaka komponenta je jedan kvant. Tipičan primer je obrada sklopova kompjuterskog sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU specifičnostima nastavne jedinice. Analiza i sinteza su dve obostrano zavisne strane jedinstvenog procesa mišljenja. na bazi osnovnih elemenata vrši se sklapanje i povezivanje tih elemenata u neku celinu. analitičko-sintetička. To su tipični slučajevi kada se koristi analitičko-sintetička metoda kao kibernetička nastavna metoda. Koje će bitna obeležja biti istaknuta zavisi od cilja posmatranja. 9. učenika. Naime. radi pručavanja moraju posmatrati u manjim celinama – kvantovima. Obrazovna kibernetika ima svoje nastavne metode koje na određeni način posmatraju nastavu kao upravljani sistem. Kvantovanje može da se odnosi na delove fizičke (prostorne) celine: mašina – deo – sklop – podsklop – element. Suština te metode se svodi na to da se problem rešava postepeno. korak po korak. Metoda kvantovanja Specifičan slučaj koji kibernetika razmatra odnosi se na pitanje zahvata – kvanta. ali isto tako. Tipični primeri su blok dijagrami koji se koriste za prikazivanje algoritama upravljanja. Majeru (može se primeniti i na nastavu informatike): 1. 2. ciljevima realizacije programskih sadržaja. Analitičko-sintetička metoda U nastavi informatike često se mora vršiti analiza složenih sistema. U nekom drugom slučaju. modelima. Takav nastavni postupak reprezentuje sintetičku metodu. metoda „crne kutije”. reč je o tome da se neke složene pojave. metoda modela. u kibernetici to je upravljanje. 10. Taj postupak predstavlja analizu. na primer materijalno-fizičkih svojstava.

tada je reč o transformaciji. Na osnovu pogreški se vrši analiza i postavlja hipoteza. Nastavni filmovi. U stvari. suština nastave je transformacija. Tipični primer u nastavi informatike jeste tumačenje funkcionalne analogije između čoveka i kompjutera u procesu obrade podataka. Sve što se u nastavi dešava prikazuje se na bazi modela. To je tipičan primer koji se u nastavi informatike može primeniti pri identifikaciji i dijagnozi otkaza rada kompjutera. Metoda „crne kutije” U sklopu kibernetičkih metoda zastupljena je i metoda „crne kutije”. Problemska metoda Realizacija programskih sadržaja u nastavi informatike može se postaviti i u vidu problema. Negatvni rezultati se odbacuju. vršimo transformaciju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU metoda koristi analogijom ili sličnošću i korespondencijom među predmetima i pojavama. Kao nastavne metode analogije mogu se koristiti: • Analogije ponašanja. Nastava je u stvari model pomoću koga se učenik upućuje da upozna neku realnost. odnosno iz među struktura i funkcija. Mišljenje u analogijama je u stvari prelaženje od jednog sistema u drugi. Primenom te metode u nastvi informatike. a pozitvni se dalje razrađuju. odnosno ponašanje orginala. Metoda modela Metoda modela je suštinska metoda u nastavi uopšte. Dijagrami i šeme se koriste u nastavi. Gotovo da se sve vrste modela primenjuju u nastavi informatike. koja se mora proveravati. U takvim pokušajima će bit i pogrešnih. • Fizičke (spoljašnje) analogije. dijafilmovi i obrazovni softver takođe su modeli koji se primenjuju u nastavi informatičkog obrazovanja. kada realnu pojavu prikazujemo pomoću nekog izražajnog modela. pojava ili sistem. Metoda pokušaja i pogreške Suština te metode je da se putem slučajnih pokušaja ispita neki predmet. Pomoću crteža. Naime. Nadrljanski i M. Pomoću modela jednostavnije i lakše učenicima predočavamo. Simuliranje oponašanja pojava u električnom kolu može se izvesti pomoću softvera za simulaciju. Problemska sitauacija treba da se detaljnije analizira i problem razmatrati sa više strana. učenici mogu upoznati zakone ponašanja nekog tehničkog sistema. može reći da je američki pronalazač Edison na taj način eksperimentisanja otkrio preko 1000 svojih pronalazaka. • Strukturalne analogije. Taj pojam se u metodici označava kao didaktička ili metodička transformacija. Suština te metode jeste da se na bazi poznatih ulaznih i dobijenih izlaznih podataka otkrije suština ponašanja posmatranog sistema. Suština je da se na bazi modela izvede zaključak o ponašanju originala (realnosti). učenik se upoznaje sa kompjuterom i njegovim sklopovima. Tu se radi o sličnostima među sistemima. pri tome. Učenicima se.Đ. takvi programi su rađeni i kod nas. Iz toga proizilazi da je model u nastavi informatike uspešan ako: • ima jednako ponašanje kao orginal i • omogućuje da se na osnovu njegove strukture i ponašanja upoznaju suštinske odrednice funkcionisanja orginala. ispitujemo i aproksimujemo rešenje problema. Makete – modeli realnih objekata su takođe zastupljeni u nastavi informatičkog obrazovanja. U nastavi informatike primena modela je je velika i kompleksna. Nastavnik treba da tačno i jasno formuliše suštinu pitanja na koje od učenika traži odgovor. sheme. Metoda transformacije Kada se prelazi sa jednog načina prikazivanja na drugi. Suština te kibernetičke metode svodi se na to da polazeći od problemske situacije pokušava se 126 .

Algoritmi mogu biti vodič u radu. Takvom. Samo tako možemo objasniti uzroke i okolnosti. otkriti uticaje i izdvojiti bitne odnose. pa se on može primjenjivati i na posebne slučajeve. Analitičikim razmatranjima prilikom kojih se jedan za drugim izvode pojedinačni procesi mogu se objasniti i kretanja i međudelovanja. skačući sa jednog dela na drugi. Polazna osnova mora biti globalna (celina). svrhu i način rada. Pored činjenice da. a posebno tehnološki i radni procesi. sposobnosti i veštine nego pomoću tradicionalnih nastavnih metoda. jednostavnih. pokušavamo prikazivanjem novih. Pri tome je neophodna kontinualna kontrola. Zbog toga ćemo pomenuti postupak nazvati metodom pročišćavanja. To razlaganje će u početku biti stvarno demontiranje. Klasifikacija Gerharada Meyera će poslužiti za izlaganje o algoritmima u nastavi informatike. takođe. Analitičko-sintetička metoda Ako učeniku treba prikazati. Odgovarajući algoritmi ne pomažu samo nastavniku u posredovanju u prenosu nastavnih poruka do učenika tokom nastavnog procesa. ako želi da ga bolje razume i intenzivnije proradi. Kod pročišćavanja jednog događaja od nebitnog i sporednog moramo sačuvati osnovnu logičku strukturu predmeta ili pojave koju ispitujemo. Algoritamski pristup metodici nastave Činjenica da većina umnih i fizičkih aktivnosti čoveka. ego treba da idemo nekim usvojenim redom. Ona omogućuje shvatanje problema i poboljšavanje rešenja. koja se razlaže na sastavne delove i pri tome se odvajaju bitne i nebitne činjenice. zasad. 127 . Pomoću algoritama mogu se brže i uspešnije sticati znanja. može se naći specijalan algoritam za neki konkretni slučaj. Ako moramo probleme pratiti. N. Ukoliko taj putokaz direktnije vodi do osnovnog principa. Zavisno od situacije. ali ćemo kasnije obavljati misaonu analizu. otkrivati bitne komponente i njihovu međusobnu povezanost. Analizu ne smemo ostvarivati haotično. ili opšti algoritam za čitavu grupu nastavnih sadržaja. po nekom planu. Svaki rad na uklanjanju sporednog vodi tom cilju. Oni. optimalnih algoritama unapredimo nastavu informatike. Do konačnog rešenja dolazi se na bazi parcijanih rešenja. kompjuterski sistem. pomažu i učeniku kada on želi da samostalno prouči neko područje. Ona služi raščišćavanju cjeline. Nastavne metode su — kad učenik samostaino uči — metode učenja. Pod nastavnim metodama podrazumevaju se prilagođeni pedagoški postupci pomoću kojih nastavnik vodi učenika do uslova za sticanje znanja. studioznom analizom pronalazimo stvarna stanja. tada ćemo nakon prikaza celovitog pregleda sistema obraditi pojedine delove. njihovu građu. tako da bi se mogla organizacija nastavnog procesa svrsishodnije realizovati. Tako dolazimo do putokaza za dalja istraživanja. istražujemo uzroke i odvajamo bitne komponente od nebitnih. tada ćemo na bazi sadašnjeg stanja tražiti različite okolnosti i momente. kao i većina zadataka koje učenik rešava u nastavi i učenju ima algoritamski karakter koji pruža nastavniku i metodici mnoge nove aspekte. Landa. nego pomažu i učeniku prilikom direktnog pribavljanja informacija.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU naći rešenje pomoću pogađanja. na primer. Metode učenja i algoritmi Za realizaciju zadataka nastave moraju se poznavati putevi koji omogućuju ostvarivanje nastavnih ciljeva. osnovnog zakona. Na taj problem upozorio je i L. još postoji neznatan broj algoritama. Pri tom ćemo se zadržati naročito na osnovnim elementima. odnosno moraju se znati nastavne metode. mogu ukazivati na metode mišljenja kao i na puteve rešavanja nastavnih problema. hipoteza i ogleda. Algoritmi mogu koristiti nastavniku kao oslonac i vodič u pripremanju procesa nastave. Izrada i primena algoritama nastavnika u saradnji sa učenicima primenjuje se u nastavi. Nadrljanski i M.

odnosno činjenica. dok indukcija i dedukcija vode posrednom saznavanju (zaključivanje i izvođenje). Uporedi sa sličnim predmetima i nađi zajednički pojam! 8. Sigurnost iskaza dobijenog induktivnim zaključivanjem raste sa količinom oglednog materijala i brojem varijantnih uslova. Izrazi funkciju elemenata kao pojedinačnih objekata i u celini! 4. Da bi se uvežbalo analitičko-sintetičko mišljenje. Izgradi ponovo celinu! 7. elemente. ali i sastaviti ili montirati. Rastavljanjem na delove učenici se uče uočavanju elementa i gledanju celine u njenoj mnogostrukoj složeno-sti i u razvoju. Analitičko-sintetička metoda navodi učenika da pažljivo posmatra i opaža objekte i pojave i da produbljuje bitno i karakteristično. Njena karakteristike su induktivni i deduktivni zaključak. Pri prikupljanju pojedinačnih slučajeva prisiljeni smo da se udubljujemo u njihovu analizu i izlučivanjem bitnih zavisnosti i pojedinačnim sudovima dolazimo do 128 .Đ. Induktivno zaključivanje vodi od pojedinačnih slučajeva. • istraživati okolnosti. • istražiti neki odnos. On je pokazao da se eksperimentom postavlja pitanje „prirodi” i da „ona sama odgovara”. Algoritam analitičko-sintetičke metode 1. • opisati neki objekt. Sa analizom je neposredno povezana sinteza. Uz dovoljno predznanja i vežbi u analizovanju taj se put može skratiti i ući direktno u srž problema. osnove procesa. Analitičko-sintetički postupak može se sažeto prikazati u obliku algoritma. odnosno do opšteg zaključka o prirodi. • nacrtati crtež. Sintezom ujedinjujemo analitički posmatrane delove u celinu stvarnog predmeta ili pojave. • izdvojiti osnove. • upozoriti na razlike ili sličnosti. Galilej je prvi demonstrirao kako se od pojedinačnih slučajeva dolazi do zakona. elemente! Pročisti i stekni na taj način uvid u strukturu! 3. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU funkcije. Nadrljanski i M. do opšteg pojma. Izgradnju celine možemo skratiti ako uvažavamo samo bitne delove. Pokloni pažnju najznačajnijim delovima! 5. treba naučiti kako se neki tehnički predmet ili predmet iz prirode može pojednostaviti ili demontirati. to je organizacija nastave racionalnija. Istraži obostrane odnose i međudelovanje bitnih delova! 6. Taj postupak odgovara montaži pri kojoj osnovnim delovima dodajemo dopunske delove. Sintezom se koristimo kada treba: • oblikovati ili konstruisati neki predmet. relacije i uzroke. Analizom se koristimo ako treba: • posmatrati neki predmet. • rastaviti neki postupak ili tehnički sistem u pojedine faze. odnosno delove. princip delovanja ili funkciju. Rastavi je u delove. Analiza i sinteza se koriste za nepos-redno saznavanje. • pronaći postupak. jer se na taj način eliminišu slučajne i sistemske greške. Primeni u praksi nova saznanja! Potraži varijante! Induktivno-deduktivna metoda U nastavne metode se ubraja i induktivno-deduktivna metoda. • formulisati definiciju. akcentovanjem određenih delova i uticaja možemo brže stići do biti procesa i nazreti unutrašnje veze. Posmatraj najpre celinu. • ostvariti neku vezu. biti. I tu moramo postupati po određenom redu. Zato taj postupak možemo nazvati metodom izgradnje. Menjanjem načina prosmatranja. stvarne odnose. postigni potpun pregled celine! 2.

odnosno iz iskaza koji važi uopšteno. Algoritam istorijskog razvoja 1. aparat ili mašinu primenom opštih gledišta. eksperimentima i u praksi! Geiger (Gajger) predlaže na osnovu svojih istraživanja da se induktivna metoda primeni ako treba pronaći: 1. Proveri dedukcijom dobijene zaključke na primerima. Deduktivnom metodom izvodimo. Ispitaj pojedinačne slučajeve. Uspeh dedukcije zavisi od toga da li učenik povezuje konkretne predstave s primenjenim pojmovima i može li iz matematičkih formulacija i zakona izvući sadržaj. dobije se opet algoritam. treba izvesti specijalan iskaz. Potraži neophodne uslove i njih poveži sa nizom pojedinačnih sudova. pravila ili zakona. Međutim. Deduktivnu metodu primenjujemo kad iz opšteg zakona. nove odnose i nove primene. Algoritam deduktivne metode 1. a zatim kvantitativno pojedinačne odnose! 4. ako nije poznat opšti zakon. najstariju etapu razvoja! 2. Razmotri poslednju etapu i moguće dalje linije razvoja (perspektive)! 4. Ako podstaknemo učenika da na tome dalje gradi ili možda ponovo otkriva – npr. Posmatraj prvobitnu. Izvedi deduktivni zaključak. Postavi novu sintagmu! 3. To se može samo ako su svi podaci egzaktni. Pođi od opšteg zakona odnosno opšte postavke! 2. Sintetiši i uopšti pojedinačne odnose do zakona. induktivna metoda je u osnovi analiza. opšti zakon ili pravilo. Ako se sažmu sve etape. pravila ili formule! 6. pitanje zašto je objekt baš tako konstruisan i kako bi on danas izgledao. ta metoda prikazuje i razvojne faze i ukazuje na mogućnosti usavršavanja. Ona može ili istaći istorijski razvoj ili primeniti logičko-sistematski prikaz. definicija i dokaznih postupaka! 4. mislimo deduktivno. Tendencija da se uvek postiže povoljnije delovanje glavna je crta tehničkog razvoja. tehničke uređaje i aparate – pobuđujemo njegovu fantaziju i stvaralačko mišljenje. Induktivinu metodu primenjujemo i onda ako odnose među veličinama ne znamo da matematički modelujemo. Skupi pojedinačne odnose – po mogućnosti u obliku tablica! 5. Vrednuj ukupni razvojni tok i izvuci pouku! U razvojnom procesu ima mnogo ljudske inventivnosti. sinteza i apstrakcija. Kad proveravamo. Uopšti i sažmi! 5. Nadrljanski i M. U prvom slučaju stavlja se u centar pažnje nešto staro. Prema tome. Zaključke proveri na primerima. Upoređivanje između sopstvene zamisli i istorijskog razvoja. a tek uopšteni zaključak ima induktivni karakter. Ispitaj pojedinačne odnose i uticaje! 3.Đ. možda već prevaziđeno. U toku logičko-sistemskog procesa svaka se misao razvija iz prethodne. ili primenjujemo neki opšti princip ili kad ocenjujemo neki postupak. Potvrdi početnu tvrdnju ili je dovedi do apsurda! 6. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU uopštavanja i sinteze. 2. Algoritam induktivne metode 1. doslednim povezivanjem uzroka i posledica. eksperimentima i u praksi! Genetička metoda Genetička (razvojna) metoda prikazuje objekt u njegovom nastajanju. Posmatraj prvo kvalitativno. Razmotri međuetape! Upozori pri tom na glavne linije razvoja i njegove tendencije! 3. I za induktivnu metodu postoji algoritam koji sažima najvažnije. deluje stimulativno na pronalazačko mišljenje. polazeći od opšteg zakona. specijalni zakon. Pri tome bitnu ulogu 129 . pojedine konkretne pojave i analiziraj ih! 2.

Ne samo nastavnik nego i svaki stručnjak dolazi u situaciju da nestručnjacima objašnjava razne stvari i da vidi kako se teško stvaraju jasne pretpostavke. čak svaku temu. hipoteza izvedena iz sličnosti ili čak jednakosti dve stvari ili pojava može dovesti do zablude i pogrešnih shvaćanja. a s druge strane učenik može analogiju shvatiti kao objašnjenje. može bitno doprineti shvatanju i olakšati zapamćivanje. Za analogije možemo postaviti ovaj algoritam: Algoritam metode analogije 1. dokaz ili čak kao identitet. Pokaži jednakosti. Pri tome je važan element zaključivanje po analogiji. ali i razlike! 3. s drugim područjima i time stvarati nove asocijacije. Sa jedne strane ona daje povod za stvaranje pretpostavki i hipoteza. Nadrljanski i M. Pomoću analogija mogu se uspostaviti pregledne veze između struktura veoma različitih područja. Odgovarajući algoritam izgleda ovako: Algoritam logičko-razvojnog puta 1. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU igraju analiza. Ali potreban je oprez. Metoda analogije ima pravo na svoje mesto u modernoj nastavi. Naslućivanje.) U primenama razlikujemo ove oblike analogija: • analogija ponašanja.Đ. U takvim slučajevima obično tražimo pomoć analogija. razmatra formalno i izolovano unutar nje same. sličnosti. kontrast i sličnost. Izvuci iz analize etape mišljenja i zaključke! 4. nove. Te metode nisu doduše bile sasvim nepoznate. Upoređujući nepoznato s poznatim. Dodaj nove činjenice i nove zaključke sve dok ne dođeš do željenog cilja! Genetička metoda odgovara logičko-sistemskoj metodi kibernetike. iskustva iz života i prakse. Sada ćemo obraditi te metode. • analogija između čoveka i kompjutera u pogledu strukture komponenata u procesu obrade podataka. prikaze i zavisnosti. Pored navedenih poznatih metoda učenja i nastavnih metoda. Dodaj nove činjenice! Pokaži druga mišljenja. Objasni polaznu situaciju! Prikaži osnovne elemente i pojave! 2. čime se unapređuje nastava. ali nisu bile dovoljno uvažavane. analogije mogu uspostaviti veze s nečim ranijim. mogu se pomoću analogija pokazati u sažetom pregledu. od lakšeg ka težem. „Saznavanje upoređivanjem” može stvari učiniti jasnijima i razumljivijim. tim više što ona pobuđuje na stvaralačko mišljenje. Pri tom se primenjuju i analogija. Ono vodi od jednog rezultata do drugog. uvažavajući osnovne oblike saznanja. teške. Ruski pedagog Ušinski rekao je da se sve novo može saznati pomoću upoređivanja s poznatim. i tako olakšavamo proces saznavanja. Pošto se obradi neki predmet. • analogiju među materijalima: magnetski i laserski zapis podataka. • specijalne analogije: šematski prikazi realnih objekata. Metoda analogije U nastavi se metoda analogije primenjuje s različitim uspehom. Međudelovanja i relacije. Prikaži novo pomoću analogija s ranijim! 2. • analogije funkcija između čoveka i kompjutera u procesu obrade podataka – analogiju strukture. odnosno materijali za magnetni i laserski zapis podataka. sinteza i induktivno ili deduktivno zaključivanje. Dovedi do novog saznanja ono što je inače već izgrađeno i provereno u praksi! 130 . Pomoću analogija možemo se uspešno boriti protiv sklonosti učenika da svako područje. kibernetika je istakla i druge metode koje su dale podstrek razvoju nastave. raspravi ih i analiziraj! 3. Pomoću njih pronalazimo osnove procesa i zavisnosti koje se u njemu kriju. nove stvari savladavamo pomoću razrađenih postupaka. bolje veze. Zbog toga se analogija često izbegavala. veze među stvarima. Mi idemo od jednostavnog ka složenom. (Analogija nije isto što i identitet.

Proširuj i poboljšavaj model posmatrajući ga s raznih strana i aspekata! 4. pojava i sistema približava se ovim dvema metodama. I učenik se u školi svakog časa nalazi pred sličnim zadacima. kompjuter nepoznat: ne znaju njegovu građu. Zašto ne bismo i u nastavi išli onim putem kojim ide istraživač: od nesavr-šenog modela koji se postupno poboljšava i dopunjuje? Pomoću predstavljajućeg modela koji je pojednostavljenje. Međutim. Često u životu odnosno u praksi dolazimo u situaciju crne kutije i moramo primeniti metodu pokušaja. vidimo tu elemente saznajne metode. da ga ispita sa svih strana i uđe u unutrašnjost. U principu postoje tri mogućnosti: 1. Budući da to posmatramo s različitih gledališta. proučavamo njihovo ponašanje kao što su ulazne i izlazne pojave. Kad ulazi ne vode do programiranih izlaza. Nastavljaj to dok ne postigneš dovoljnu aproksimaciju stvarnosti! 5. On se uverava kako je teško istraživati realan svet. Metoda crne kutije i metoda pokušaja i pogreške Obe metode su višestruko povezane. Pri tome je važno da poznaje metode pristupa i istraživanja i da zna da svesno odabere. Sve se to može izraziti u obliku algoritma. Učenik saznaje da model objašnjava samo deo stvarnosti i da je bitno upravo njegovo usavršavanje. Kibernetika ukazuje na njegovo značenje. Saznaj bitne crte. Mi svesno delujemo na predmete na različite načine. prodiremo do stvarnog objekta. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Modelski pristup Stvarni model ima u nastavi važnu ulogu. Poboljšavaj ulaze na osnovu pozitivnih i negativnih iskustava prethodnih pokušaja! 4. Algoritam metode crne kutije i metode pokušaja i pogreške 1. U razvijanju modela javlja se međudelovanje između učenika i objektivnog sveta. treba ispitati gde je greška. Algoritam modelskog pristupa 1. Primena neke strategije. Posmatraj tačno objekt odnosno pojavu! Detaljno je upoznaj! 2. 131 . 2. Skiciraj pojednostavljeni model (sliku) predmeta odnosno pojave! 2. šta mu treba za tu svrhu i da to zna stvaralački primeniti. Ispitaj pomoću podataka. iz već stečenog znanja. To je bitan napredak u odnosu sa dosadašnji način prikazivanja i opisivanja datih modela. Učenicima je novi aparat. kako je nesavršeno naše znanje i kako ga neprestano treba proširivati i poboljšavati. oni mogu misliti da se priroda može obuhvatiti i predstaviti ponekada jednostavnim modelima. Treba da se nastoji da se ogledima i pokušajima otkrije greška. povećanje ili smanjenje bitnih crta objekta koji proučavamo. kostur modela s njegovom osnovnom strukturom i osnovnim funkcijama! 3. predstavljajući misaoni model još se ne primjenjuje dovoljno u nastavi. pokušaja i rezultata ili reakcija svojstva i ponašanje predmeta koji istražuješ! 3. prikaz. stvari. javljaju nam se te metode u nekoj vrsti srodstva. Na taj način izradi takve postupke koje ćeš kasnije moći svesno primenjivati! Kad ispitujemo pogreške u radu sa kompjuterom. da otkrije čitavo bogatstvo oznaka i svojstava. On mora kao i istraživač da prouči pojavu ili objekt. Na svoj način obe te metode podstiču učenika na aktivnost i samostalnost. Istraživanje svojstava. Nadrljanski i M. Ako pružamo učenicima gotove modele (setimo se ovde teorije atoma i njenih modela!).Đ. Metoda pokušaja i pogreške. dakle saznajna aktivnost. Na bazi dužih ili kraćih uputstava treba da nauče rukovanje njime i istovremeno da prouče njegovu suštinu. saznati neophodne uslove i bitne odnose. Proveravaj u svakoj fazi da li zadovoljava model svim uslovima! Postupno izgrađivanje i poboljšanje modela izoštrava misao i pokazuje da je i konstruisanje modela određen proces.

analiza. pojednostavljuj i traži odnose u različitim smerovima! Postavljaj hipoteze. Utvrdi program! Razmisli koje su etape i njihov redosled. njene komponente i odnose među njima! Formuliši ključno pitanje i pokušaj naći osnovni smisao. nedostatke i praznine. indukcija. 4.Đ. prilagođavati ih i pojednostavljivati. Algoritam problemske metode 1. U njemu treba probuditi veliko pitanje: zašto? — koje tako dobro pristaje malom detetu. Ne može svaki učenik da uočava probleme. sinteza. apstrakcija i generalizacija. Analiziraj problemsku situaciju. Pojedine faze mogu se koncentrsati u jednom algoritmu. Takva uputstva postoje za traženje grešaka u programu kompjutera. Ispitaj mogu li tvoja iskustva i znanja doprineti rešenju! Pri tome se koristi: sličnostima (analogijama). U tome pomaže kontrast: tačno––netačno ili upoređenje: bolje od prethodnog. Programiranje rešenja. naglašavanjima i strukturiranjima! Prilagođuj. I kad konačno stignemo do cilja odnosno rešenja. odnosno najverovatniji put do rešenja. koje parcijalne probleme treba rešiti i koja bi se pomoćna sredstva mogla primeniti! Primeni analitičko-sintetičku metodu u rešavanju parcijalnih problema. dolazi peta faza – kontrola rešenja. Problem se ne može neposredno rešiti. glavne ideje i stanovišta. pomoćnih sredstava. zatim treba problem definisati i što jasnije postaviti cilj. Pri tome se pokazuju teskoće i protivuslovi tako da su potrebni novi zahvati i novi pokušaji rešavanja. Tu se nalaze pojedini oblici mišljenja. Potrebno je obučiti učenika da postavlja pitanja i rešava probleme. Učenik mora naučiti kako će nešto da posmatra. Nadrljanski i M. a nepotpuno. Samo tako se dolazi do uvida u problem. pri tome treba tražiti u njima sličnosti. Konačno rešenje se doteruje i primenjuje. Iskaži rezultatle i proveri da li je ključno pitanje rešeno! Proveri rešenje u praksi! Doteraj postupak rešavanja i posmatraj delovanje rezultata! U problemskoj metodi zastupljene su manje ili više sve ostale metode. i potraži poboljšane uslove! Ako je potrebno. Problemska metoda Ona vodi od nesamostalnog mišljenja koje je se svodi samo na kretanje po utabanim stazama gotovih ideja pa do samostalnog mišljenja. Četvrta faza u rešavanju problemske metode odnosi se na realizaciju rešenja. Tako se problemska metoda ističe kao univerzalan put za obradu mnogih tema. 5. eksperimenata i posmatranja. Treći stepen te metode jeste programiranje rešenja. prodre u nju. kako će svaku pojavu na koju slučajno naiđe da uoči i ispita. Primena algoritma koji daje tačno uputstvo za pojedine korake. Rezultati i konačna kontrola. Takvim traženjem i pokušavanjem nalazi se najverovatnije rješenje. Treba videti mogu li iskustva i prethodne poruke približiti rešenje zadatka. Analiza. dedukcija. Svladavanje teškoća. Pokušaji i provera. Budući da ona zahteva 132 . Pri uklanjanju teškoća i protivuslova obnovi uputstva 1. do 3. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Ona vodi od izlaza sredine sistema i odatle bilo do sredine između sredine sistema i izlaza bilo do sredine između sredine sistema i ulaza. 3. utvrđujemo parcijalne clijeve i parcijalne probleme koji vode do opšteg rešenja. 2. naročito tamo gde se nalaze samo poznate i uobičajene stvari. uočava se ono što je vredno proučavanja. Problemsku situaciju treba svestrano proanalizovati. odnosno do samostalno postignutog znanja. sprovedi paralelna rešenja i izaberi najracionalnije. Drugi stepen problemske metode jeste proces traženja i pokušavanja. Polazeći od neophodnih pretpostavki. 3.

mora se koncentrisati na ključne ideje i glavne linje. treba i da menja gledišta i posmatra problem sa različitih strana. korekture. opšta ideja vodilja obrazovanja i vaspitanja mogla bi se postulisati kao stručno. Učenik se mora „ugrejati“. 2. bitno pridonosi pravilnom rešavanju problema. kada je dovoljno. 7. upućuje. Treba poći istorijsko-genetičkim putem i pratiti razvoj do danas. Na opštim i stručnim školama nastavnici često ne poseduju dovoljne kvalifikacije za rad sa novim medijima i sa informatičkim tehnikama. Specifične medijske funkcije kompjutera karakterišu: • automatska obrada podataka. samoodređujuće i kreativno delovanje pod okriljem socijalne odgovornosti. Pri tom. npr. u okviru svih predmeta pozabaviti se novim medijima i njihovim društvenim delovanjem. Time se preglednije fiksira obavljeni deo posla.Đ. Time je takođe dat stav prema problemu. Suprotstavljanjem idealnih zahteva i sadašnje prakse ili stvarnih znanja unapređuje se odnos prema problemu. Prema ovoj osnovnoj ideji moralo bi da se orijentiše i istovremeno i upoređuje i medijsko vaspitanje. kao i ranije deficiti. Odatle proizlazi novi problem.. državanog ustava. I pored toga. treba je često primenjivati. u podnaslovu „Unapređenje multimedijalnosti u obrazovanju“. 5. Možemo mu pomoći ovim uputstvima: 1. Crteže. preokreti i ponovna vraćanja na početak. U traženju mogućnosti rešenja i postavljanju hipoteza treba uvek strogo uvažavati date uslove. i koji vlada modernim informatičkim i komunikacionim tehnikama. Uvid u problem u početku je učeniku težak. Polazeći od osnovnog zakona. ovde nije objašnjeno. veka (1999)“. u nastavi. Za „medijsko vaspitanje“ u školama vezana su velika očekivanja. Pronalaženje misaonih šema. kao od strane nemačke komisije za planiranje obrazovanja i razvoj istraživanja i o tome se govori u njihovom dokumentu o medijskom vaspitanju (1995): „Medijsko vaspitanje treba posmatrati kao zadatak prosvete.. koji raspolaže primerenom tehničkom opremom i umreženom infrastrukturom. ali kako postići željeni oblik obrazovanja bez sistematične nastave informatike. tehničku izgradnju. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU aktivnost učenika. Treba odgovoriti na pitanja: zašto? kako? zbog čega? Teškoće u traženju rešenja problema: ne valja biti nestrpljiv. Treba uvažiti zahteve dana. simbole i grafičke prikaze treba takođe obilno primenjivati. u sprezi sa idejama o opštem i obaveznom vaspitanju i obrazovanju. Pokazuje se da se nešto mora menjati. trebalo bi da važi kao ideja vodilja u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Često je potrebno da nastavnik podstiče. 3. • umrežavanje. sumnje. Navodi se da: „Naučni napredak može da svlada samo onaj. koje su osnova ovih medija. Nastava informatike i medijsko vaspitanje Sa primenom multimedijalnih informacionih i komunikacijskih sistema kompjuter se u svojoj medijskoj funkciji sve više stavlja u prvi plan. u čitavom obrazovnom sektoru postoje i sada.“ U daljem nastavku dokumenta pobrojani su deficiti u oblasti tehničke infrastrukture i u kompetentnosti naučnog kadra. Isto tako treba utvrditi parcijalna rešenja. hrabri. 4. Ukoliko se uz to doda i tumačenje obrazovne politike i stručna konkretizacija. Putem pitanja dolazimo do odgovora. Nadrljanski i M. O tome se govori u akciji nemačke vlade na temu „Inovacija i radna mesta u informatičkom društvu 21. • interakcija. Sadašnje rešenje podvrgava se kritici i upućuje se na poboljšanja. ili štednju. naročito prikazanih grafički. pravo na slobodan razvoj ličnosti pod okriljem socijalne odgovornosti. Pri tom se događaju neslaganja. Teškoće u rešavanju: dublje shvatanje postiže se ako se započetim putem ide do kraja. ciljeve i puteve rešavanja. 6. koje objašnjavaju osnovne ideja. Rešenje se mora doživeti.“ Zašto je onda potrebna još i nastava informatike. da bi se učenici 133 .

Pristup orijentisan na algoritme Informatičko obrazovanje moglo bi uhvatiti korene tamo gde je reorganizovana obrazovna 134 . Poslovne škole i visoke škole počinju rad u predmetu informatika bez osiguranih predznanja. Upravo 1972. Viši programski jezici koriste se samo pojedinačno. Assembler-u ili višim jezicima i izvedeni na mikroprocesorima ili računarima modelima. heurističko programiranje). na principe rada hardvera tako što su učenicima korak po korak predstavljeni kompjuteri. previše vizionarski. škodi učenicima i studentima na internacionalnim takmičenjima“. Vreme koje se troši na ponavljanje. sa ciljem da se podučavaju matematičko-tehničke osnove obrade podataka. i za tadašnje vreme veoma udaljen od praktične realizacije u školama. matematizacije ili algoritmizacije problema iz različitih oblasti (tj. Takav pristup je bio. Radilo se o „kompjuterskoj nauci“ orijentisanoj na kibernetiku. U sledećem poglavlju rada biće predstavljeno nekoliko stručno-didaktičkih koncepata. koje odgovaraju na pitanje „Kako se može realizovati informatika u nastavi?“ Dakle. Važan argument protiv hardverski orijentisanog pristupa jeste stalno doučavanje da bi se mogli pratiti najnoviji hardveri. Iako je takav pristup narednih godina stalno i sa obrazloženjem odbacivan. ipak.algoritamskim. Stvarni vizionarsko-kibernetički pristup jednom nastavnom predmetu sa informatičkim sadržajem u najširem smislu trebao bi da podučava čistim osnovnim znanjima i veštinama za savladavanje rukovanja važnim sociotehničkim komunikacijskim medijima. Preovlađuju primene iz numeričke matematike. Wienera (1968) i Franka (1972) koji su videli informatiku kao nauku koja je most između matematičkih i prirodno-naučnih i filozofsko-humanističkih disciplina. kao i sadržaje učenja. teoretsko. samostalno i kreativno? Wilfred i Ute Bauer (1989) opisali su vrlo dalekovido i upečatljivo koliko su nerealna očekivanja upućena medijskom vaspitanju. simulacija. njihova realizacija kao i principijelni način rada kompjutera stoje u prvom planu. kao što su Wilfred i Ute Brauer. čije poznavanje nam se u vezi sa razvojem predmeta informatike čini značajnim. U literaturi nalazimo autore. tako da je neki trajniji doprinos opštem obrazovanju teško uočljiv. Osnove prekidačke logike. Frank skicira „nauku o računarima“ koja treba da vodi računa o filozofskim. metoda izgrađivanja modela i rešavanja problema) kao i uvid u metode sistemskog programiranja i mogućnosti korišćenja sistema za obradu podataka u obradi kompleksnih zadataka (informacioni sistemi. glavno težište ne treba da bude stavljeno na upoznavanje tehničke strukture računarskih sistema ili na izučavanje nekog programskog jezika. inženjersko-kibernetičkim. Nadrljanski i M. Pristup orijentisan na hardver U kasnim 60-im i ranim 70-im godinama nastava informatike se orijentisala. taj pristup je ocenjen kao neprimeren za opšte obrazovanje (gimnazije). Da bi se razvio jedan sistematični pregled sa temama za nastavu informatike. Učenici treba mnogo više da budu uvedeni u metode strukturiranja. formulisani u BASIC-u.Đ. potrebne su koordinate koje imaju „nit vodilju“ za razvijanje kataloga koji će sadržati opšteobrazovne ciljeve i ishode učenja. ukoliko je uopšte dospela do škola. istraživačko-organizatorsko-naučnim i naučno-sociološkim aspektima. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU doveli u poziciju da deluju stručno. danas se još uvek može delimično naći u nastavnim planovima srednjeg obrazovanja i uticao je decenijama na način razmišljanja nastavnog kadra. kada su razmišljali o konsekvencama koje mogu imati tri različite obrazovne strategije u jednom (tada utopijskom) informatičkom društvu: „Do danas osećamo učinak pogrešnog opšteg koncepta informatičkog obrazovanja. a zadatak kibernetički koncipirane informatike u prenošenju ljudskog umnog rada na kompjuterske sisteme. Po navodima Schmidta (1965). Radi se o analizi različitih pristupa koncipiranju i definisanju programskih sadržaja školskog predmeta informatike. Algoritmi su predstavljeni dijagramima toka.

tako što je polazeći od jedne poznate primene informatike. i da budu u stanju da prevedu algoritme u programe. ali ne predstavlja ono najviše za šta je čovek sposoban. Društveno delovanje informatike ili savladavanje komplikovanih informatičkih struktura ionako jedva da su predviđeni u nastavi. Kriza u nastavi informatike početkom 90-ih godina može se dobrim delom svesti na nemoguće zahteve koji su postavljeni opšteobrazovnom školskom predmetu. Slika 77. Top-down postpak Ove faze delimično se dele na „podfaze“. Informatika se posmatra kao nauka čije metode stoje na raspolaganju u planiranju i u specifikaciji algoritama. ovo međutim uz naglašenu primenu algoritma kao alata. koja radi na programiranju i obrađuje tehnike za prikazivanje i realizaciju rešenja problema kao i za analizu i verifikaciju programa. 4. Za nastavu se preporučuje pristup orijentisan na Top-Down-postupak (Bauer 1979): 1. razvijeno rešavanje problema. Pokazalo se. i nakon toga stvarno rešenje problema sa promišljanjem tačnosti. 5. Nacrt plana rešenja. prema kojoj nastava treba da bude okrenuta životnim situacijama umesto naučnim disciplinama. međutim.Đ. Nadrljanski i M. 3. već razmišljanje drugog reda“.Viši programski jezici dominiraju. Faza orijentisana na primenu Započeta inicijativom Robinsohna (1971). da su zahtevi za potpunom algoritmizacijom problema mogući samo na školskom nivou. 2. Prepoznavanje problema. Metodološki. Rechenberg (1994) čak piše na ovu temu: „Algoritamsko razmišljanje je korisno i vredno. Sredinom 70-ih godina na stalnoj konferenciji ministra za kulturu Savezne Republike Nemačke odlučeno je u vezi sa sporazumnom i razvojem za stvaranje okvira da se u više razrede gimnazije uvede predmet informatika. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU politika omogućila nastanak slobodnih prostora za novo stručno područje. prepoznavanju problema sledi nacrt plana rešenja. kada se postavljanje problema ograniči na relativno jednostavne primere male kompleksnosti.To nije kreativno. na osnovu toga je proširen algoritamski pristup. Takvo predavanje informatičkih znanja koja 135 . Ispitivanje korektnosti rešenja. 1983). Učenici bi trebali da formulišu i programiraju algoritme. i na kraju diskusija o mogućim alternativama. u kojima su skicirani postupci orijentisani na algoritme (Balzert. da analizuju probleme sa algoritamskom pozadinom. i koji su se zasnivali na preteranoj orijentisanosti na algoritme. Rešenje problema. Često se moglo posmatrati kako algoritmi prelaze u drugi plan u korist učenja programskih jezika. Moguće poboljšanje rešenja.

Đ. Nadrljanski i M. • Primena kao modelovanje stvarnosti: ovaj pristup treba da omogući integralnu obradu algoritama i društvenih aspekata. 5. daljim radom na teorijskim i tehničkim osnovama informatike. Unutar praktično orijentisane nastave informatike mogu se već prema važnosti novih aspekata i pojavljivanju novih elemenata utvrditi različita težišta: • Primena kao softver inženjering: u nastavi treba da se odvijaju simulirane i stvarane situacije koje odgovaraju onima kod stvaranja softvera. bazirajući se na softverskom inženjeringu. U vidu nastavne strukture taj ciklični proces izrade modela može se koristiti u četiri faze: • analiza/redukcija realne situacije na model. 4. alternativno pri kodiranju algoritama mogu se proveriti specifični problemi prikladnosti nekog postojećeg softvera. po pravilu. • interpretacija rezultata simulacije. 136 . postale sastavni deo života. jesu u skladu sa preporukama nemačkog Društva za informatiku (GI): 1. • simulacija modela. Od takvog pristupa očekuje se više motivaciono dejstvo u poređenju sa klasičnim Software-Life-Cycle. Sposobnost da se sistematski pronađu algoritamska rešenja problema. Osim toga. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU su orijentisana na primenu Riedel (1979) opravdava u okviru obrazovne politike. Produbiti što je više moguće naučeno. Odlučujuće u ovom pristupu jeste da rešavanje praktičnih problema uvek obuhvati društvene. vodeći pri tom računa o pogodnim strukturama podataka i formi organizovanja obrade podataka. Treba da se nauče veštine izrađivanja programa i koncepti softverskog inženjeringa. • Primena kao prototip: pošto se u školskoj nastavi. Sposobnost da se algoritamsko rešavanje problema formuliše kao program. • Primena kao korišćenje već postojećih softvera: navedena didaktička struktura. ne mogu razvijati celokupni softveri. 3. primena informatike postala je. jer su nauke u prvom redu kroz primenu svojih teorija i metoda. Taj postupak je naročito pogodan za jedno sistematično i strukturirano osnovno informatičko-tehničko obrazovanje. naročito u zemljama koje su siromašne sirovinama. ključna tehnologija. 2. i na taj način smanjenje broja dokumenata koje treba sačiniti. koristi se takođe i kao didaktički put za odgovarajuće iskorišćavanje standardnih softvera. predlaže se da se u sadržaju nastave pojave samo još analiza i ponovna ili dalja razrada već postojećih softverskih sistema. Osnovne sposobnosti koje treba izgrađivati u okviru koncepta orijentisanog na praksu. kulturne i psihološke dimenzije. Sposobnost prepoznavanja delovanja obrade podataka na društvo. tj. Naučeno produbljivati primenjujući na probleme ili grupe problema orijentisane na praksu. • vrednovanje modela.

Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 78. Van Lück (1986) predlaže informatičko i komunikativnotehničko obrazovanje. kao što je to slučaj u razvijanju softvera. 137 . Argumenti protiv tog pristupa. niti rukovanje kompjuterom. tematizovane. jesu u tome da postoji mnoštvo kompleksnih problema koji se javljaju u ostvarivanju poželjnih ciljeva učenja u školama. koje su u pristupu koji se orijentiše na korisnika. uz čiju pomoć se stvarnost može prevesti u strukture. informatika se bavi modelovanjem informacionih procesa u najširem smislu. i traži da se odustane od učenja nekog programskog jezika. i najčešće se zaustavlja na pristupu orijentisanom na algoritme. koje se mogu programirati. i da jedan jedini nastavnik nije u stanju da zameni tim specijalista. Tu su. nivo bavljenja problemima. kod umrežavanja programa od dole ka gore. Cilkični proces izrade modela Pravljenje modela informacionih procesa: prema Lehmannu 1992. Iz tih i drugih razloga praktično orijentisani pristup često previše opterećuje i učenike i nastavnike. Nadrljanski i M. koji se sastoji od pet faza. kako to Forneck (1990) kritički primećuje. Gledište orijentisano na korisnika Pod utiskom prodiranja informatičkih tehnologija u slobodno vreme i svakodnevni život. pri čemu se kroz nivoe prolazi kod razvoja softvera od gore ka dole. već od delovanja koje tehnološki razvoj ima na individuu i društvo. Severna Rajna – Vestfalija) on opisuje u kratkim crtama metodski postupak: • Formulisanje problema koji je blizak učenicima. dalji razvoj komercijalnih softvera sa smanjenim vremenom uvođenja u rad i novim načinom umrežavanja kompjutera i komunikacionih sistema. orijentisanog na primenu. u čijem se centru neće nalaziti algoritamski način rešavanja problema. negativne posledice i njihovo savladavanje. u njemu se menjaju nivoi. Društveni aspekti se nedovoljno tretiraju. između ostalog. Pri tome se ne polazi od principa stručne discipline informatike.Đ. nivo bavljenja modelima i nivo koji se bavi informatikom. koji se iz razloga uslovljenih vremenom ne mogu se sprovesti kao odgovarajući softver projekat. Takođe u nemačkoj literaturi nailazimo na radove u kojima Koerber i Peters (1989) skiciraju model za praktično orijentisanu nastavu informatike. U vezi sa oglednim modelom za informatičko i komunikaciono-tehnološko osnovno obrazovanje (IKTO. nastao je u kasnim 80-im pristup programiranja sadržaja informatike koji se orijentisao na korisnika. Učenici treba da dobiju uvid u informatičke metode. pre svega. Za sprovođenje tog cilja Leman preporučuje jedan deklarativni jezik. njihovim strukturama i njihovom realizacijom uz pomoć automata za obradu podataka. zbog jakog naglaska koje se stavlja na proces rešavanja problema.

u privredi i društvu. koje mogu da vode izgrađivanju unutrašnjih modela (predstava). i navode „da za sistematičnu nastavu informatike u okviru informatičkog obrazovanja nedostaje mu intelektualna dubina. ka „socijalno orijentisanoj nauci“ u čijem je centru čovek (upotreba alata. Kritiku na taj predlog je dalo Informatičko društvo Nemačke.). učenje u školi služi. Nadrljanski i M. pre svega. Svest o „fundamentalnim idejama informatike“. Učinak transfera može se klasifikovati u odnosu na dva aspekta: • Specifičan transfer se odigrava kada nova situacija nalikuje staroj u toj meri da bi se savladala postojeća šema rešenja treba samo u maloj meri da bude proširena ili promenjena. orijentisane na mašine. koji se odnosi na dugoročne efekte. • Kod nespecifičnog transfera. pripremi za uspešno savladavanje problema u budućnosti. socijalna namena. o osnovnim principima. pritom posmatranje i vrednovanje korišćenja informacionih i komunikacijskih tehnologija. učiće se dodatni osnovni pojmovi. Slika 80. načinu razmišljanja i metodama. upotreba algoritama. da se pokažu delotvorne linije nastave. Specifični učinci transfera se sprovode prevashodno zajedno sa kratkoročnim upotrebama zanatskih veština unutar ograničenog stručnog polja. S. • Postavljanje rezultata u životnu stvarnost učenika (stvaranje zbunjenosti. principi i načini razmišljanja i izgradiće se osnovni stavovi i gledišta. Od ovih ideja može se očekivati dugoročna vrednost.. ostaju im skrivene“. Problemi koji nastupaju kasnije mogu onda da se kao posebni slučajevi u ovim osnovnim konceptima. posmatranje kritike medija ili kritike metoda itd. Fundamentalne ideje informatike Među malim brojem osoba koje su se istražujući bavile temama iz oblasti „informatika i obrazovanje“ vlada opšti konsenzus da napredak informatičke nauke nije mogao istom brzinom da postane pristupačan i za nastavu u školama. socijalno orijentisano stvaranje modela). treba da pomogne. • Modelsko prikazivanje. Ovaj pristup kao i švajcarska varijanta (Forneck 1993) odbacili su mnogi autori kao „novu sociologiju“. da se prikaže obrazovna bit informatike u školama. sortirati i obraditi putem transfera odgovarajućih rešenja. Prema J. a unutrašnje koncepcije. Učenici vide prevashodno samo spoljašnje strukture površine programa. Pošto se kontrolisano učenje prema uputstvima završava sa poslednjom godinom školovanja. koji u svom pristupu orijentisanom na polje rada pledira za promenu informatike od „primenjene prirodne nauke“. Nezavisno od poslovnog usavršavanja i daljeg obrazovanja. • Transfer rešenog problema na životnu stvarnost odraslih. promene koje kasnije mogu nastupiti u privatnom životu. Bruneru (1960).Đ. Da pomenemo još Peschkea (1990). prepoznati. model reverzibilnosti 138 . • Korišćenje aplikativnih sistema i programerskih okruženja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • Analiza problema i formulisanje cilja. mogu se savladati samo prenosom (transferom) ranije stečenih znanja na nove situacije.

koja ispunjava četiri kriterijuma: • Horizontalni kriterijum: ideja se može višestruko upotrebiti ili prepoznati u različitim oblastima informatike. Princip nastavljanja Izbor i obrada jedne teme na određenom mestu u kurikulumu ne treba da bude ad hoc. • Strukturisano razlaganje. da bi mogle biti prihvaćene. tj. koja se kasnije moraju opet promišljati. Treba izbeći površna didaktička rešenja (i kroz učenje poluistina). U upotrebi tih kriterijuma Schwill identifikuje tri „glavne ideje“ informatike pod koje se mogu podvesti ostale fundamentalne ideje: • Algoritmizacija. i delimično povlačenje iskaza. Bazirajući se na opštedidaktičkim razmišljanjima Brunera i dr. nego da proizilazi iz prethodnog. Spiralni princip karakterišu tri fragmentna principa. preispitati. Svaki predmet nastave treba zbog toga. Nadrljanski i M. • Vremenski kriterijum: ideja se jasno zapaža u istorijskom razvitku informatike. opisivanja i objašnjavanja. Pitati koje ideje su mu temelj. • Kriterijum smisla: ideja poseduje utemeljenje u svakodnevnom razmišljanju i životnoj važnosti. Primer: Dijagrami toka posebno su pogodni (još više nego struktogrami) u početnoj nastavi informatike. • Jezik. u toku nastave se (spirala) fundamentalne ideje ponavljaju i predaju i koriste na naprednijem nivou. delovanja. da bi se obuhvatila „suština“ informatike. Prenošenje fundamentalnih ideja prema Bruneru proizilazi iz organizacije nastave bazirane na spiralnom principu. Oni raspolažu veoma malim sredstvima 139 . Fundementalne ideje informatike U centru čitavog procesa obrazovanja opšteobrazovnih škola stoji nespecifičan transfer trajnije stvaranje. Kod ovog pristupa kritikovano je što u izbor uključuje samo jedno veoma ograničeno područje informatike. i ostaje dugoročno relevantna. Schwill (1993) definiše fundamentalnu ideju informatike kao šemu razmišljanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 81. da bi predstavili i razvijali algoritme.Đ. a nedostaju aspekti iz tehničke i primenjene informatike. na način koji na višem nivou omogućuje nadgradnju. proširivanje i produbljivanje znanja u formi fundamentalnih ideja. prema Bruneru. • Vertiikalni kriterijum: ideja se može pokazati i preneti na svakom intelektualnom nivou.

Najpre se može i trebalo bi već na jednostavnom nivou podučavati osnovnim osobinama. u kojem softverski sistem postepeno urasta u svoje okruženje. Primer: može se na određeno mesto u školskom programu eksplicitno uvesti proceduralni koncept. a koji se služe opisima u vidu dijagrama toka. podvrgnut normativima. u PASCAL-u). M. pri čemu će se pokazati da jedan sistem (jedan model) predstavlja jednu fundamentalnu ideju informatike. jer u dijagramima toka nisu predviđena nikakva opisna sredstva za petlje. čija se metodička baza vidi u teoriji sistema. Teorija sistema i modela biće uglavnom obuhvaćene kao jedna celina. Foegen (1996) razvio je koncept za nastavu informatike koji „konstrukciju sistema“ nosi kao uzor pod kojim treba da budu objedinjeni pojedinačni fragmenti informatike. Princip učenja preko reda Obrada jednog naučnog područja ne treba da bude odložena sve dok se ne nazre konačni završetak postupka. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU prikazivanja i lako su shvatljivi. Primer: unutar informatike potreban je za verifikaciju programa relativno visok tehnički ulog koji u višim razredima škole stoji na raspolaganju. Princip prefiguracije pojmova Simbolično prikazivanje nekog pojma ili koncepta i njegova pojmovno-strukturalna analiza trebali bi da budu pripremljeni upravo na nižem nivou preko slika (ikonično) i radnji (enaktivno). Osim toga. Preko njih mogu se ponovo rekonstruisati pojedinosti (zgušnjavanje informacija). Ne postoji nikakav adekvatan postupak kojim bi se od dijagrama toka dospelo do strukturnih programa (npr. One pamte detalje koji bi da nisu povezani brzo bili i ponovo zaboravljeni. Programi koji su upravo nastali. ekonomskim i socijalnim aspektima. Fundamentalne ideje stvaraju mreže odnosa. Foegen iznosi argumente protiv prigovora o „sociologizaciji“ informatike. koja obuhvata polje svih predmeta koji su čoveku misaono dostupni.Đ. svesno analizuju neki postojeći (prirodan) sistem nezavisno od ciljnog (tehničkog) sistema. npr. Alternativno se prethodno implicitno upotrebljavaju standardne procedure i funkcije. da informatičari upravo uz pomoć novijih informatičkih tehnika (npr. Stapanje tehničkih i socijalnih sistema omogućava tek evolucioni razvoj. Manjkavost tog pristupa pokazuje se tek kasnije: ovde se ne može vršiti nadograđivanje i prisiljava na temeljnu promenu mišljenja. Obavezna centralna ideja u pristupu koji je označen kao celovit jeste stvaranje sistema. moraju se ponovo napisati. nego se može uvoditi već na ranijim stupnjevima u jednostavnom obliku. Pristupi orijentisani na sistem U okviru jednog načina posmatranja informatika je konstruktivna nauka. Nadrljanski i M. objektna orijentacija). Brzi početni uspesi u nastavi su zagarantovani. Ona opisuje jedno polje nauke koje pored matematičko-tehničke dimenzije u istoj meri vodi računa i o društvenim. mora sadržati i opis predstava tekućeg i budućeg stanja sistema u njegovom okruženju. Teorija sistema se pri tom obuhvata kao univerzalna teorija. Tako kod učenika već nastaje predstava o dešavanjima pri pozivanju i predavanju parametara. Pre nego što se neki pojam učincima teoretski analizuje u svim pojedinostima. analize i stvaranja 140 . lakše je sporazumevati se o različitim predstavama koje imaju korisnici i informatičari. trebalo bi ga prvo upotrebljavati. da bi učenici stekli intuitivnu predstavu. Takvo određivanje polazišta informatike obuhvata ukupni kompleks analizovanja. Učenicima treba da bude izložena kompletna slika informatike kao nauke. jer naročito prvi nastali model sociotehničkog sistema. razmatranje verodostojnosti u određivanju petlji na argumentativnom i poluformalnom nivou kroz prikazivanje zavisnosti između verifikacije i testiranja. menjanja i novog koncipiranja socijalnih i tehničkih sistema.

Problem tog pristupa je nedostatak sistema prilagođenih školama. analiza i promena sistema. podela. a ne sociotehnički sistem. ljudskom i društvenom kontekstu. komunikacija sa spoljašnjim svetom i između sub-sistema. dekomponovanje u sub-sisteme. • Šema strukturisanja sistema39. • Obrada ili transport podatka: mogućnosti umetanja i primene sistema za automatsku obradu podataka. Oni ograničavaju predmet školske informatike pri tom na područje obrade informacija i daju osnovnu šemu obrade podataka koja se bazira na AOP principu: • Predstavljanje podataka. • Struktura i funkcija sistema za obradu podataka u bio. kooperacija. • Korišćenje. Osnove razumevanja i stvaranja sistema: • Opšte razumevanje. Kao posredni izvor školske nastave informatike Baumann ne vidi samo stručnu nauku informatiku. • Modeliranje sistema. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU sociotehničkih sistema na radno orijentisan način. Kao smernice Baumann formuliše: • Metode rešavanja problema sa kompjuterom i ophođenja sa informacijom. Sistem je ovde kompjuterski sistem. Nadrljanski i M. • Vremenska i prostorna struktura kompjuterskih sistema: odvijanje (paralelnost). Ipak je još uvek diskutabilno da li na ovom izraženo analitičkom putu može da se postigne stvaralačka kompetencija. kibernetika.i sociotehničkom kontekstu. uzajamna dejstva kompjuterskih sistema sa njihovim okruženjem u vremenskom. da bi principi i metode informatike bili tako dobro savladani. operacije na procesima obrade (podataka): tipovi i strukture podataka. Pristup koncentrisan na informaciju U svojoj knjizi „Didaktika informatike“ Baumann (1990) polazi od fundamentalnog značenja informacije kao trećeg entiteta. (sintaksa). nego i naučne sisteme informatičkih nauka (teorijska informatika. ali još nedozrelo raščlanjivanje informatike pokazuje sve veću dubinu posmatranja sistema sa narastajućom kompleksnošću. lingvistika. da se osnovne komponente mogu modifikovati i da se omogući kasnije samostalno razvijanje sistema. jer prvi pojmovi ne vode ka onim sadržajima učenja koji bi dokazivali potrebnu širinu i dubinu jednog opšteobrazovnog predmeta. dakle same poruke. kongnitivne nauke. Norbert Breier zahtevao je (1994) izostavljanje iz nastave informatike izraza: „računarsko postrojenje“. Pristup orijentisan na sistem je takođe u osnovi berlinskog nastavnog plana (199x) sa ciljem da se pređe sa programiranja u „malom“ ka programiranju u „velikom“. • Vremensko odvijanje. mediji nosioci. Hubwieser i Broy (1996/2000) priključuju se takvom shvatanju i svoje predloge označavaju kao pristup usredsređen na informacije. Na Univerzitetu Paderborn se u ovom trenutku razvija sistem namenjen analizi (Magenhajm 19xx). opšta teorija sistema) kao i matematiku i logiku. Pritom prave strogu razliku između informacije kao značenja poruke i reprezentacije. Konkretizovano. komponente. Dobro modelirani i transparentni sistemi analizuju se sa učenicima u početnoj nastavi. • Teoretske podloge kao i principijelne mogućnosti i granice tehničke obrade podataka. • Reprezentacije. pored materije i energije.Đ. 141 . „algoritam“ ili „korisnik“ prema izrazu „informacija“. • Reprezentacija podataka o odvijanju procesa obrade (pravila obrade). prostornom. • Interpretiranje podataka. • Programi i programski jezici • Modeli kompjuterskih sistema (opisi sistema). • Pravila predstavljanja.

koje se orijentišu na jezik Unified Modelling Language (UML) za razvijanje softvera i koji su transformisani za učenike: • modelovanje podataka. • funkcionalno modelovanje. tehnike modeliranja nisu jednostavne za savladavanje i primenu. Doduše. koji su usmereni na pristup koncentrisanosti na informacije. • modelovanje orijentisano na objekat. greške u predstavljanju. Takav način postupanja omogućuje (pre svega) odricanje od programskog jezika. Uz to se „naglašava specijalna vrsta kompjuterskih sistema. Opisne tehnike i tehnike modeliranja za strukurisanje informacija. • Zaštita podataka. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • Pravila interpretacije. • modelovanje orijentisano na prilike. • Mogućnosti pogrešnih interpretacija. 142 . šifrovanje. kada „eksperimentalna“ baza za praktično prikazivanje osnovnih koncepata bez programa nije dovoljna. • Semantika i pragmatika jezika. a informatičko obrazovanje se vidno redukuje“. • Mogućnosti manipulacije. Prva iskustva sa ovim pristupom mogla bi da donesu primenu novih nastavnih planova (Bavarska). • interakcijski dijagrami. Nadrljanski i M. prava pristupa. • Zaštita od nedozvoljenih i neželjenih interpretacija. Schubert (2000) ukazuje na nedovoljnu mogućnost ispitivanja modelovanog rešenja putem kompjuterskih sistema. preporučuju grafičke forme predstavljanja.Đ.

da se upravljanju znanjem pristupi na sistemski način su sledeći: • • Upravljanje znanjem je kompleks procesa. bilo da postoje u formalnom obliku ili su skrivene u glavama ljudi namerom da primene tamo. organizovanja i korišćenja odabranih informacija i iskustava. širenju i upotrebi znanja. koji pomažu pri usvajanju.Đ. kao formalizirano znanje i individualna iskustva zaposlenih. 1991). gde mogu pomoći reševanju problema (Justin Hibbard). gde mogu pomoći reševanju problema (Justin Hibbard). 143 . veka je definisanje. širenju i upotrebi znanja. merenje.“ Konkurentska prednost u „novoj ekonomiji“ prešla je sa materijalne i finansijske imovine na nematerijalnu i nefinansijsku imovinu. unapređivanje. dok usluge zasnovane na znanju rastu i brže  u novom zapošljavanju. Obelježja ekonomije bazirane na znanju su:  znanje se koristi kao input i kao output  u najrazvijenijim zemljama sveta. organizovanja i korišćenja odabranih informacija i iskustava. Upravljanje znanjem – šta je to? Upravljanje znanjem je kompleks procesa. (Newman. Informatička imovina uključuje baze podataka. broj:radnika „znanja“ donosi prosečno 80% novih poslova  povećanje udela informacija i znanja u proizvodnim tehnologijama. 1991). sposobna za održivi ekonomski rast uz bolja radna mesta i veću socijalnu koheziju. Upravljanje znanjem je proces traženja. (Newman. Upravljanje znanjem je proces traženja. vrednovanje i upravljanje znanjem. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU UPRAVLJANJE ZNANJEM Lisabonska agenda : Glavni cilj Europske unije je „da postane najkonkurentnija i najdinamičnija svetska privreda bazirana na znanju. Nadrljanski i M. Misija sistema za upravljanje znanjem je :obezbeđivanje sposobnosti organizacije da primeni (iskoristi): • • • • pravo znanje na pravom mestu u pravo vreme u cilju postizanja svojih ciljeva u poslovanju Upravljanje znanjem je disciplina koja potiče na sistemski pristup utvrđivanju. koji pomažu pri usvajanju. ali i u proizvodima. Najvažniji razlozi zbog kojih je potrebno. više od polovine bruto domaćeg proizvoda zasnovano je na znanju  industrije visoke tehnologije. gotovo su udvostručile svoj udeo u outputu u poslednje dve dekade. bilo da postoje u formalnom obliku ili su skrivene u glavama ljudi namenom primene tamo. upravljanju i razmeni informatičke imovine preduzeća. dokumente. pravila i procedure. Ključni izazov za preduzeća 21.

odgovore klijenata. Manje formalno. Izvori znanja variraju u zavisnosti od konkretne industrije i primene. sistemi za podršku grupnom radu. mnogi sistemi se pokušavaju transformisati iz apstraktne kategorije u konkretnu. Globalizacija tržišta u prvi plan ističe znanje kao osnovnu vrednost uspešnih kompanija. pisma. dovode do gubitka znanja za organizaciju. kulturu. kao i znanje dobijeno u raznim radnim procesima. novosti. Kvalitetno upravljanje znanjima skrivenim u kompaniji postaje imperativ uspešnog poslovanja. procesa. organizovanja. koordiniranja i pohranjivanja. prenosa i primenjivanja (ponovnog korišćenja) znanja radi povećanja efikasnosti organizacije. to je zadnji čas da organizacije dobiju potrebna nova znanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • • • • • Zbog brzih promena kako u tehnologije prozvodnje. Brian (Bo) Newman iz The Knowledge Management Forum kaže da je "Upravljanje znanjem kolekcija procesa koji upravljaju kreiranjem. Upravljanje znanjem ima za cilj da znanje klasifikuje i kategorizuje prema unapred predodređenom modelu za opis znanja (ontologiji). Nadrljanski i M. transfera i korišćenja informacija i ekspertize u okviru organizacije.Đ. kao i inteligentni agenti. malo je onih sadržaja koji daju praktične savete za pokretanje i vođenje takvih projekta. Znanje daje organizaciji konkurentsku prednost. upravljanje znanjem predstavlja sistem za upravljanje znanjem u preduzeću. Razne vrste savremenih (informacionih) tehnologija mogu se upotrebiti za implementiranje sistema menadžmenta znanjem: e-mail. sve do nove poslovne filozofije. što omogućava da se uskladišteno znanje iskoristi na najbolji mogući način. U literaturi o upravljanju znanjem uglavnom se razmatra problematika sa filozofskog. ekspertni sistemi. 144 . U nastojanju traženja načina da znanje postane kapital. merljivu vrednost. izveštaje servisa. Zato je potreban organizovan pristup za pohranjivanje znanja. Veći deo te literature naglašava ulogu treninga i unapređenja performansi u kreiranju i upravljanju sistemom znanja. Dakle." Sa druge strane. Prema nekim procenama čak 70 – 80 % zaposleni u organizacijama imaju skriveno znanje (tacit). u širem smislu. ali uglavnom obuhvataju razne priručnike za rad. obično koristeći napredne informacione tehnologije. kako bi se omogućio brži pristup znanju i njegovo višestruko korišćenje. tehnologije i praksu. politici i u zakonodavstvu. American Productivity and Quality Center definiše upravljanje znanjem kao "široki proces lociranja. Odnosi se na ljude. U poslovnom okruženju organizacijsko znanje postaje glavni adut za prestiž na tržištu. data warehouse. upravljanje svim resursima znanja. odnosno sa informatičkog aspekta. Takvi su napori neposredno povezani sa novim konceptima: od informatike i tehnologije. Internet browser-i. organizacionog. baze podataka. za dato preduzeće. izdvajanjem i korišćenjem znanja". vrednosti. sistemi zasnovani na znanju. Zbog brzoga razvoja većina znanja u organizacijama brzo zastareva. Proces stvaranja. Smanjivanje broja zaposlenih zbog racionalizacije i smanjivanja troškova. internet i intranet. Osnovni zadatak je pretvoranje znanja u dinamički resurs. Koncept upravljanja znanjem dolazi iz zahteva privrede. To konkretno znači da većina današnjih organizacija u osnovi ne znaju šta znaju. Brzi razvoj IT (informatičkke tehnologije) omogoćava znatno bolju podršku procesima upravljanja znanjem. Razvoj upravljanja znanjem pruža zanimljiv primer približavanja informatičkih usluga poslovanju.

otkriveno ili izvedeno zaključivanjem. odnosno za prepoznavanje i razumevanje uzročno/posljedičnih odnosa koji utiču na poslovanje organizacije. To je ukupnost svega što je bilo saznano. Ono proističe i primenjeno je u umovima znalaca. Znanje nastaje na bazi iskustva. mogućnosti da se stimuliše takav rad itd. povezivanjem i uzročnoposledičnom vezom. koji se sastoji od skupa organizacionih struktura i smernica i (tehničkih i ne-tehničkih) sredstava koji podržavaju procese učenja potrebne da se ostvare ciljevi politike znanja jedne organizacije na efikasan način. one se moraju transformisati: razmatranjem.Đ. spremnosti da “dele” znanje sa drugima. Znanje je fluidna mešavina oblikovanoga iskustva. Infrastruktura znanja zavisi od postavljene politike znanja i od stepena uređenja (u smislu kulture) radnog okruženja (poverenja zaposlenih. Nadrljanski i M. odnosno saznanja iz prošlosti na osnovu kojih se može posmatrati novi događaji i situacije. Znanje proističe iz intelekta prilikom rada. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Industrijska kultura Organizacija Fokus Kultura Ključna merenja Kultura znanja Hijerarhija Timovi i mreže Profit Kupac Kontrola odgovornosti Podela odgovornosti Efikasnost Efektivnost Postavljanje infrastrukture znanja Infrastrukutra znanja je sistem za podršku. praksama i normama. znanje je često pohranjeno ne samo u dokumentima ili arhivama (bazama znanja) već i u organizacionim rutinama. OBRASCI) TACIT ZNANJE ZNANJE TEHNIČKO (KOMPETENCIJE) EKSPLICITNO (USKLADIŠTENO NA BILO KOJEM FIZIČKOM MEDIJUMU) Slika 82. vrednosti. Da bi informacije postale znanje. Znanje je neophodno za dobro odlučivanje. a time i na sposobnost predviđanja njene budućnosti. upoređivanjem.) Infrastruktura znanja se postavlja na osnovu izvršenog upravljanja znanjem postojeće informatičke infrastrukture u preduzeću. Znanje se generiše iz informacija na isti način kao što se informacije generišu iz podataka. povezanih informacija i ekspertnih mišljenja koje osigurava okvir za ocenjivanje i uključivanje novih iskustava i informacija. Struktura znanja 145 . procesima. Jedan od razloga zašto je znanje važnije od podataka i informacija je njegova sposobnost podsticanja na akciju. SAZNAJNO (MODELI MIŠLJENJA. Ono pomaže i u razumevanju i prosuđivanju kompleksnih situacija. U organizacijama.

intelektualnim veštinama odgovara proceduralno znanje. • Klasifikacije znanja su važne jer se u njihovim odrednicama izražavaju ciljevi učenja. Najmanju transfernu vrednost imaju specifične verbalne informacije. Podaci postaju informacije kada im njihov primalac dodeli vrednost.. Informacija je skup podataka sa značenjem (informacija je poruka u bilo kojem obliku). kategorizacijom. postupci. R. U organizacionom smislu. prikladni postupci poučavanja i učenja kao i postupci vrednovanja. vizualne ili audio komunikacije. upustva Tacit (ili implicitno) znanje . tj. dok kognitivnim strategijama odgovara metakognitivno znanje. Ipak.Đ. J. intelektualne veštine i kognitivne strategije (Gagne.pohranjeno u mozgu – Podstaknuto razmišljanje (dokumentom) – Ideje i pogledi – Kreativno razmišljanje – Primedbe – Mišljenja Komponente znanja su: • Podaci predstavljaju set diskretnih. J. Podrazumevaju promenu načina percepcije nečega. F. R. Informacija postaje znanje tek kada je primeljena – dodaje vrijednost). korekcijom i sažimanjem.. 146 . direktive. Verbalnim informacijama u Gagneovom sustavu znanja odgovara deklarativno znanje u Andersonovom. D. 1985) kao i metakognitivno znanje (Flavell. aktivnosti ili procesu. H. Ta su znanja rezultat procesiranja informacija. podaci se obično definišu kao strukturirani zapisi transakcija. Informacije se kreću kroz organizaciju putem formalnih i neformalnih kanala. zapisi merenja. 1979. 1985.. Ciljevi učenja su prvi element sistema kurikuluma iz kojeg se izvode odgovarajući programi. Lohman. Gagneov sistem kategorija znanja je hijerarhijski organizovan prema transfernoj vrednosti pojedinih vrsta znanja. izračunavanjem. Informacije su poruke u obliku dokumenta. To se može napraviti na nekoliko načina: određivanjem svrhe. ispitivanja ili opažanja. strategije. M. Široko je prihvaćena podela znanja na verbalne informacije. a imaju uticaj na ponašanje i prosuđivanje onoga ko je prima. igraju osnovnu ulogu u organizaciji – prvenstveno zato što predstavljaju osnovu za kreiranje informacija. odnosno deklarativno i proceduralno znanje (Anderson. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU EKSPLICITNO I TACIT ZNANJE Eksplicitno znanje – Podaci/informacije /dokumenti – Modeli. Podaci sami za sebe ne govore ništa o sopstvenoj svrhovitosti i važnosti. alati – Politike. Podaci su zaseban skup objektivnih činjenica kao strukturirani zapisi o transakcijama. 1986). i sl. objektivnih činjenica o nekom događaju. a najveću kognitivne strategije. 1989). faktografsko znanje. Nadrljanski i M.

2. Metakognitivnim znanjem se prate sopstveni kognitivni proces.usmjeravanjem samo na njegovu distribuciju . To je proceduralno znanje koje prema svojoj složenosti varira od jednostavnih jezičkih veština. Struktura vrednosti kompanije 147 . Kognitivne strategije su najvažnije intelektualne veštine.Đ. Način na koji se organizuje. kulturu. do složenih inženjerskih veština ili veština naučnog istraživanja. Dobro upravljanje znanjem Ključ dobrog sustava upravljanja znanjem je njegovo strukturiranje. PRAVA VREDNOST KOMPANIJE TRŽIŠNA VREDNOST Nova sastavnica vrednosti kompanije INTELEKTUALNI KAPITAL FINANSIJSKI KAPITAL Vreme je najdragocijeniji resurs – nemoguće ga je obnoviti! MAŠINSKI KAPITAL LJUDSKI KAPITAL Tradicionalno finansijsko izveštavanje i ocenjivanje KAPITAL KUPACA ORGANIZACIONI KAPITAL INOVACIJSKI KAPITAL PROCESNI KAPITAL Slika 83. Intelektualne veštine su znanja o tome kako se nešto izvodi ili postiže. Verbalne informacije čine dekarativno znanje. pamćenja i mišljenja. koordiniranja i pohranjivanja. Stuart je izračunao da su svojevremeno troškovi proizvoda otpadali 80 posto na materijal. proizvodima. Nadrljanski i M. temama.utopili bismo se u moru beskorisnih podataka. Bez strukture za klasifikaciju znanja . 3. Deklarativno znanje može biti različite složenosti . ali u korist znanja. One su osposobljenost za upravljanje sopstvenim kognitivnim procesima: učenja. Autoritet na polju upravljanja znanjem Thomas A. kao što je sastavljanja rečenice. pa se njima pospešuje učenje. Odnosi se na ljude. Verbalne informacije su činjenice. Švedska osiguravajuća firma Skandia je čak postavila direktora intelektualnog kapitala čiji je jedini posao da koordinira intelektualni potencijal firme. koracima u procesima ili procedurama. označava i upravlja znanjem kritičan je na funkcijama radnog mesta.od jednostavnog faktografskog znanja do znanja složenih teoretskih konstrukata. odnosno podaci i iskazi koji su pohranjeni u dugotrajnom pamćenju. Danas je taj odnos 70 : 30. vrednosti. a 20 posto na know-how. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 1. prenosa i primenjivanja (ponovnog korišćenja) znanja radi povećanja efikasnosti organizacije. tehnologije i praksu. Proces stvaranja.

a nisu nigde zabeležena. fluktuacija ljudi. jednako kao što se upravlja ostalim činiocima. sve složeniji proizvodi i usluge. kao i drugim metodama podizanja nivoa sposobnosti za bolje obavljanje posla.. Upravljanje znanjem predstavlja organizacioni faktor u smislu upravljanja ukupnim znanjem ili njegovim delom kao poslovnim resursom. kratki rokovi za apsorbovanje znanja. tekstualno pretraživanje i sl.). raste stopa inovacija. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Pristupi upravljanju znanjem su: • Tehnološki pristup – posmatra problem upravljanju znanjem sa tehnološkog stanovišta i naglasak je na boljem pristupu informacijama. mogu nazvati ličnim znanjem.Đ. Ona koja su zabeležena (npr. promišljenom implementiranju novih tehnologija u postojeći sistem. 148 . • Produktivnost – obuhvatanje i deljenje najbolje poslovne prakse. kreiranje foruma za saradnju i razmenu ideja. kreativnosti i inovaciji (“Organizacija koja uči”). baze podataka.. kao i osposobljavanju kadrova i podizanju nivoa organizacione kulture. To podrazumeva prepoznavanje i slabih spoljašnjih signala u nastojanju na koje treba reagovati što pre da bi se postigla konkurentska prednost. znanja koja posjeduju pojedinci u organizaciji.. u smislu ukidanja redundantnih aktivnosti i smanjivanja vremena rešavanja problema. Internet. • Brzina reakcije – vezana je za raspoloživost informacija u organizaciji i to onima koji ih trebaju i to kada ih trebaju. posebno naprednim metodama za pribavljanje i korišćenje dokumenata (hiperlinkovi. a sve to izvan vremenskih i prostornih ograničenja. Kulturološki pristup – naglašava se potreba za temeljnom promenom poslovne kulture i ponašanja ljudi. učenja na daljinu. Osnovni cilj je transferisanje znanja od pojedinačnih do organizacionih. Delotvorniji sistem za upravljanje znanjem u organizacijama javlja se i zbog neraspolaganja potrebnim znanjima na mestima gde i kada su potrebna. kao i drugih korisnih znanja. Evolucioni pristup – ne negira bezuslovno postojeće vrednosti niti prejudicira nove koncepte Ključ uspešnog upravljanja znanjem leži u podršci menadžmentu i zaposlenima. upravljanje znanjem konkretizuje se na četiri ključna područja: • Inovativnost – pronalaženje i implementacija novih ideja. rotacija radnih mesta. upustva) su kodifikovana znanja. opšti trend smanjenja broja zaposlenih. Za mnoge kompanije. Nadrljanski i M. kako bi rešavali zahteve klijenata brže i kvalitetnije. • Edukacija – neprekidno razvijanje veština i znanja zaposlenih putem “on-line” treninga za vreme rada. organizovanje ljudi u “virtualne” razvojne timove. groupware. nekompletna ili razbacana po organizacionim delovima. Ključnu ulogu igraju mrežna i komunikaciona tehnologija. procedure. Ona su često nedostupna. insistira na obrazovanju. U tom kontekstu. intranet. standardi. • • Zašto je potrebno upravljanje znanjem? Razloga je dosta: tržište se globalizuje.

Inovacija se rađa na graničnim područjima ljudskog razmišljanja. kreativnosti i efikasnosti. pa je kreativnost i inventivnost na značajno višem nivou nego u drugim delovima organizacije. otvaranja novih tržišta. Iznajmljivanje znanja u stvari predstavlja iznajmljivanje njegovog izvora. Ljudi različitih ekspertnih znanja 149 . a implementacija u realne uslove često vrlo složena. istraživanje. Nadrljanski i M. Sticanje znanja Postoji nekoliko načina sticanja znanja: akvizicija. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Definiši ciljeve za znanjem Prepoznaj potrebno znanje Primeni znanje Proizvedi znanje Prenesi poruke Pohrani znanje Slika 84. Dobra je strana što ovakvi timovi nisu u načelu opterećeni kratkoročnim profitnim ciljevima. ipak. znanjem bogata firma za to vreme postiže novi nivo kvaliteta. Posedovanje znanja može proizvesti kontinualnu prednost. koje će i nakon njegovog odlaska ostati kao vrednost u organizaciji. ono se može i iznajmiti. proširenja poslovanja ili asortimana proizvoda.jedan od načina sticanja znanja je i uspostavljanje posebnih timova namenjenih za istraživanje i razvoj. • Akvizicija . Model upravljanja znanjem Danas se organizacije u svetu razlikuju po onome šta znaju.Đ. Organizacije se kupuju zbog raznih razloga: ostvarivanja dodatnih prihoda. • Istraživanje . prilagođavanje i umrežavanje znanja . Osim što znanje može biti kupljeno. spajanje. posebno onog višeg menadžmenta. Čak i ako konkurencija dostigne kvalitet i cenu. • Spajanje –spajanjem ljudi sa različitim znanjima i iskustvima svesno proizvodi kompleksnost. efekti spori i neizvesni. a sve češće i zbog sticanja znanja.najdirektniji i često najdjelotvorniji način sticanja znanja je njegovo kupovanje – odnosno kupovanje organizacija ili pojedinaca koji ga posjeduju. ponekad čak i konfliktnu situaciju sa krajnjom namerom izgradnje nove sinergije. naglasiti kako je takav način dosta skup. Treba. Angažovanje konsulatnta za vođenje projekta je iznajmljivanje osobe sa potrebnim znanjem.

Đ. elektronskom poštom. a takođe menjati postojeći način rada. • Prilagođavanje .znanje se generiše putem neformalnih samoorganizovanih komunikacionih mreža unutar rganizacije. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU sastavljeni zajedno mogu generisati vrlo kreativna rešenja. socijalne i ekonomske promjene traže od organizacija njihovo razumijevanje i prilagođavanje njima. spremnost na stalne promene. telefonom. • Umrežavanje znanja . groupware-om sa ciljem razmene informacija. raste količina i kvalitet organizacionog znanja. takav način je vrlo zahtevan što se tiče potrebnog vremena i napora da bi se članovi grupe uskladili i počeli davati rezultat. nove tehnologije. povezani različitim interesima obično komuniciraju međusobno: osobno. Nadrljanski i M. čineći od njega značajan organizacioni kapital.novi konkurentski proizvodi. infrastrukturna sposobnost obavljanja posla na drugi način. znanja i rešavanja problema. i 2. Na taj način se na viši nivo podiže i organizaciona kultura. Olakšavanjem i ubrzavanjem komunikacijskih kanala. prema Tacit M e đ u d e l o v a nj e Struktura Eksplicitnom Kolektivno SOCIJALIZACIJA (Kultura) PRIKAZIVANJE U VIDLJIVOM OBLIKU (Dokumentacija) USVAJANJE (Učenje) KOMBINACIJA (Obrada podataka) R a z m e n a prema Učenje kroz rad Slika 85. Spirala znanja Pojedinačnom 150 . Sposobnost prilagođavanja bazira se na dva osnovna činioca: 1. Pojedinci i grupe. Iako može dati izvanredne rezultate. Treba naglasiti da je reč o ljudima koji moraju brzo prihvatiti nova znanja i veštine.

Više istovrsnih navika može se integrisati u osobinu koja postaje svojevrsna generalna navika. osobina urednosti sadrži niz specifičnih higijenskih i drugih navika. navike su važni vaspitni ciljevi (higijenske navike. interesi izražavaju samo pozitivan odnos (nema negativnih interesa). U edukaciji odraslih interesi su važni zbog toga što proizvode motivaciju za obrazovanje. Nadrljanski i M. moguće je posedovati naviku prema kojoj subjekt ima negativan stav (razne zavisnosti) a da ipak nema snage im se odupre. Za razliku od stavova. oponašanjem i uvidom. a poput vrednosti. pa je pojedinac njima intenzivnije zaokupljen nego stavovima. nagrađivanjem poželjnog ponašanja. Zbog snažnog motivacionog delovanja. zbog dužeg prekida u obrazovanju. Razlika između navike i stava je u tome što je u navici slabije izražena osećajne struktura. ogledaju se zaokupljenošću pojedinca nekom konkretnom aktivnošću kojom se bavi mentalno (u mislima) ili praktično. interese je moguće razlikovati sa obzirom na područje aktivnosti (profesionalni i neprofesionalni interesi). Specifičniji su. Praktična vrednost navedenih saznaja o različitim oblicima i područjima učenja je velika. Interesi se razvijaju svim oblicima učenja: uslovljavanjem. radne navike. Najprije. Navike se stiču i namernim i nenamernim oponašanjem uzora. naučenog ponašanja. Kao savremena teorija učenja koja povezuje saznaje o tome kako učenika dovesti od početnog do željenog stanja njegovih kognitivnih i konativnih osobina. a više motivaciona (ponašajna). ali ne i navika ako nije naučena tendencija njegovog reprodukovanja u određenoj situaciji. ona je bitna struktura savremene kurikulumske teorije. Tako. interese je potrebno razvijati i usmeravati vasptanjem. Navike su važne za edukaciju iz više razloga. Navike su automatizovane radnje. čime se ono učvršćuje prema "zakonu efekta". U neobiheviorističkim koncepcijama one su osnovne jedinice ponašanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Učenje interesa i navika Interesi su posebna vrsta vrednosti. Navike se dominantno stiču instrumentalnim uslovljavanjem. Naime ponašanje može biti naučeno. na primer. Navike su rezultat učenja iako postoje genetske dispozicije za neke navike. Ipak. Prema sadržaju. naučene motivacione osobine čoveka za koje je bitna struktura ponašanja i označavaju srazmerno trajne akcione tendencije. izgubili naviku redovnog učenja (pod uslovom da su je ranije imali). Izazovi sistema upravljanja znanjem Baveći se problematikom upravljanja znanjem organizacije se susreću sa nizom problema koje moraju rešiti: • Uspostavljanje organizacione kulture deljenja znanja 151 .). Odrasli polaznici doživljavaju poteškoće u učenju velikim delom zato što su. Navike učenja jedan su od važnih činilica školskoga uspeha. kulturne navike itd. Pri tome kurikulumska teorija integriše saznaje i druge edukološke disciplina te ih primenjuje na mikronivou obrazovno-vaspitnog sistema. navike nisu samo cilj nego su i sredstvo obrazovanja. Od štetnih navika se može odučiti postupcima "modifikacije ponašanja". Bitno je za naviku da je to naučena tendencija reprodukovanja određenog. Naime.Đ. Interesi mogu biti aktivni ili pasivni. uopšteniji su i motivaciona struktura im je izrazitija nego kod stavova. tj. Navika je naučena tendencija pojedinca za određenim ponašanjem u određenoj specifičnoj situaciji. Njihova je primjena razrađena u psihologiji učenja (Instructional Psychology) koja u osamdesetim i devedesetim godinama važan pravac unutar kognitivne psihologije. a obrazovanjem se formiraju i pojačavaju profesionalni i neprofesionalni interesi odraslih.

intrige i razne zakulisne igre. Nije tajna da «znanje predstavlja moć». • Usklađivanje sistema upravljanja znanjem i IT-a Efikasno upravljanje znanjem zahteva kombinaciju ljudi i tehnologije. oni koji obezbeđuju direktnu komunikaciju i razmenu znanja između pojedinaca 2. dobavljače i druge partnere. transformaciju i distribuciju. Nove tehnologije nude značajno bolje modele saradnje koji omogućavaju interakciju bez obzira na vremensku i prostornu dimenziju. tada su tu i lobiranja. Pravi izazov IT-a predstavlja kreiranje informacionog sistema koji će biti korišćen za propagiranje. Na jednoj je strani to ogromni potencijal koji obezbeđuju transparentnost znanja. samo postavljene u okviru same organizacije. • Obezbeđivanje kvaliteta i ažurnosti informacija Institucionalizovani mehanizmi deljenja znanja apsorbuju i skladište znanje sa osnovnim ciljem njegovog pretvaranja u organizacioni kapital. zašto bi ga podelio sa drugima. Različite organizacije su na različiti način pokušale stimulisati spremnost zaposlenih na deljenje znanja. Za mnoge organizacije upravljanje znanjem znači postavljanje intraneta. menadžeri moraju jasno definisati cilj i domet sistema upravljanja znanjem. mreže slične Internetu. • Obezbeđivanje ravnoteže sistema upravljanja znanjem u organizaciji Da bi se znanje transferisalo u formu dostupnu onima koji ga trebaju. Internet. kompjuterski i komunikacioni sistemi obezbeđuju njegovo prikupljanje. Stoga je potrebno uvesti mehanizme za institucionalizovanje prikupljanja. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU U većini slučajeva. održavati i ažurirati. hijerarhijskom i geografskom podelom nije primenljiv. web portali. deljenje i korišćenje organizacionog znanja. rada i razvoja znanja u svim segmentima organizacije. organizovanja. zašto ne bi zadržao moć i uspeh samo za sebe? Najjednostavniji i najbrži put transfera znanja je pronaći osobe u organizaciji koje ga posjeduju i razgovarati sa njima. kao i o raznim online forumima i diskusionim bazama pomoću kojih se mogu dobiti odgovori na razna pitanja od onih koji ih znaju. identifikovati postojeće znanje i oblike 152 . viseokonferencije. novcem i uspehom. sa funkcionalnom. Internet. kritični faktor je spremnost ljudi na deljenje znanja. intraneti i sl. Postavlja se pitanje: Ako neko već ima znanje. groupware. Dok je ovaj neformalan način delotvoran u manjim organizacijama. razmenjujemo ideje i koordiniramo aktivnosti. sinteze i interpretacije raznih vrsta nestrukturiranog znanja. Uspostavljanje visokog nivoa organizacione kulture jedna od neophodnih pretpostavki za upravljanje znanjem. mreži sa ograničenim pristupom za kupce. Stoga se centralna baza znanja (repozitorij) mora brižljivo organizovati. dok na drugoj predstavlja opasnost «informacionog predoziranja».Đ. Kompjuterski i mrežni sistemi i njihovo korišćenje (e-mail. u onim velikim. To je asinhrona saradnja. intranet) omogućuju jednostavnu i brzu razmenu znanja bez obzira na udaljenost. Videokonferencije i multimediji mogu preneti zvuk i sliku na način koji je neuporedivo efikasniji i sadržajniji nego da se to postiže ličnom komunikacijom. Nadrljanski i M. Svakodnevno smo u mogućnosti da u realnom vremenu radimo sa drugima. indeksirane baze podataka. Ti mehanizmi mogu se razvijati u dva smera: 1. Ovde se može govoriti i o ekstranetu. Koristi koje daje upravljanje znanjem su prepoznatljive tek onda kada se informacije počnu koristiti na nivou cele organizacije. Dok su ljudi potrebni radi razumevanja. Ako je znanje povezano sa moći. Činjenica je da upravljanje znanjem ima i politički karakter. oni koji prikupljaju i skladište znanje da bi se koristilo onda kada je potrebno. Oblici asinhrone saradnje su e-mail.

simulacije. intervjua i istraživanja u okviru same organizacije. • najbolja praksa . • Organizovanje znanja je sistematizacija i revizija prikupljenog znanja.predstavlja listu kriterijuma i upustava za njihovo korišćenje da bi se procenila data situacija. Primetimo da su to značajna sredstva. ne njegovom uskladištenju (McKinsey. Ovaj posao predstavlja i veliki izazov. Na primer. a što umanjuje bazične vrednosti sistema. Dva su glavne strategije implementacije sistema upravljanja znanjem: • kodifikacija . ali često predstavlja nepremostiv problem u implementacionoj fazi. sistemi za podršku odlučivanju.određivanje najprikladnijeg načina rešavanja nekog problema nakon evaluacije i ocene više varijanti • naučene lekcije . Neke od metoda su: mapiranje znanja (žute stranice) . a takođe aktivno učestvovati u njegovoj evaluaciji i razvoju.imovinu firme. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU njegovog pojavljivanja. Centralizacija daje veću mogućnost organizacione sinergije. postoji niz znanja koja se mogu međusobno razmeniti. relacione baze podataka. Nadrljanski i M. jer se mora sistemski obuhvatiti nedodirljiva. Ponekad je to neizvodivo. Implementacija sistema upravljanja znanjem Cena implementacije i primene sistema upravljanja znanjem može biti vrlo visoka. Decentralizacija opet. Bain). upravljanje dokumentima. groupware.zapisivanje stečenog iskustva i njegovo pripremanje za korišćenje u drugim sličnim situacijama • metoda procenjivanja .koristi centralnu bazu dokumenata (repozitorije) u koju se pohranjuju dokumenti i predlošci koji se mogu ponovo upotrebiti i modifikovati prema potrebama budućih projekata (Andersen Consulting. Uputstva se mogu bazirati na sistemu bodovanja ili prioriteta • razmena sa ne-konkurentima . Koliko se prihoda direktno i indirektno izgubilo što se čak i dobro urađen posao. jer se ne može uvek eksplicitno prikazati ono što poseduje u ljudski um. 153 . postoje više načina njegovog prikupljanja. Ernst & Young) • personalizacija . veštačka inteligencija. Tu se ubrajaju tehnologije i discipline kao što su ekspertni sistemi. složena i nedokumentovana znanja u organizaciji. Ali. nerazmatrana. ublažavanje negativnih posledica kod nezadovoljnih kupaca. McKinsey and Company troši cca 10% ukupnih prihoda na upravljanje znanjem.povezana je sa osobama koje su znanje razvile i dele ga isključivo putem ličnih kontakata. Svrha kompjuterske i mrežne infrastrukture je pomoći ljudima u razmeni znanje. kao i njegova transformacija u intelektualni kapital . Proces implementacije se sastoji iz sledećih koraka: • Prikupljanje znanja obuhvata identifikaciju. Da bi se znanje prikupilo i stavilo u funkciju organizacije. Obavlja se na osnovu anketa. omogućuje veću zainteresovanost i motivisanost zaposlenih.popis svih pojedinaca i odeljenja u organizaciji koji posjeduju određenu vrstu znanja.iako organizacije nisu u istoj delatnosti. ali stvara opasnost redundantnih aktivnosti i informacija. nije napravio još bolje.Đ. vrlo je verovatno da bi se ista ta sredstva potrošila na neznanje pogrešne odluke... objektno orjentisano modeliranje i dr. strukturiranje i kategorizaciju znanja. Upravljanje znanjem predstavlja multidisciplinarnu kategoriju koja se provlači kroz sve organizacione delove. Određivanje ravnoteže između stepena centralizacije i decentralizacije sistema upravljanja znanjem predstavlja ključni problem. neartikulisana. ponavljanje poslova koji prvi put nisu dobro napravljeni.

• osoblje koje kvalitetno i dobro obavlja posao je motivisano . Nadrljanski i M. predmeti. Iako se kalkulacija vrednosti intelektualnog kapitala povezuje sa upravljanjem znanjem.edukovano i sposobno osoblje bolje može prepoznati tržišne signale. To djeljenje može biti dvojako: • • “Pull” mehanizam . Strukturni kapital podrazumeva Organizacioni podaci 154 .koji omogućuje pristup znanju i informacijama ljudima koji ih i kada trebaju.kreiranje takmičarskog.problemi se bolje rešavaju. fokus je ipak na finansijskim.mogućnost ponovnog korišćenja stečenog znanja smanjuje troškove. sposobnost.pristup ekspertnim znanjima organizaciju čini manje ranjivom na fluktuaciju radnih mesta. Informacije koje se mogu staviti u baze znanja mogu biti: Dokumentacija Politike i procedure Zapisnici sa sastanaka Izveštaji Podaci o klijentima Liste postojećih kupaca Liste potencijalnih kupaca Odnosi s kupcima (aktivnosti. Naravno.Đ. projekti) Podaci o proizvodima Brošure Katalozi Priručnici Tehnička dokumentacija Cenovnici Reference i izjave kupaca Podaci o osoblju Lista osoblja Kursevi Članstva Koristi i dobici od upravljanja znanjem: Ako se investicija u upravljanje znanjem pravilno odmeri.viša razina organizacionog znanja i kulture omogućuje kraći i delotvorniji ciklus edukacije kadrova. • viši nivo senzibiliteta osoblja na informacije od kupaca i druge tržišne signale . a ne upravljačkim kategorijama. inovativnost zaposlenih) i strukturni kapital. pobedničkog duha u organizaciji dodatno poboljšava performanse organizacije Intelektualni kapital Mnogi mešaju pojam upravljanja znanjem i intelektualni kapital. • vreme obuke i školovanja postojećih i novih ljudi je kraće . te na taj način brže reagovati na njih. Intelektualni kapital predstavlja pokušaj dodeljivanja finansijske vrednosti organizacionom znanju (ličnom i kodifikovanom).isporučuje potrebne informacije po unapred definisanim pravilima. • zahtevi kupaca rešavaju se značajno brže i kvalitetnije . Intelektualni se kapital organizacije može podijeliti na ljudski capital (znanje. obustavlja ponovni angažman ljudi na već negde rešenim problemima i ponovno donosi vrednost organizaciji. mogu se postići značajne organizacione koristi: • ekspertna znanja i potrebne informacije raspoloživi su svima . korisnog znanja tamo gde je i kada potrebno. • otkazi i rotacije radnih mesta ne narušavaju poslovni proces . Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU • Deljenje znanja podrazumeva distribuciju i korišćenje organizovanog. manifestuje se i potvrđuje kod onoga zbog kojeg je i sve započelo .kupca. “Push” mehanizam . inventivnost. • Primena znanja je ona faza koja omogućava sposobnost brzog rešavanja problema na svim organizacionim nivoima. što rezultuje većim zadovoljstvom. čak i one slabije. a time i višim stepenom lojalnosti kupaca.

troškovi neinvestiranja u sistem upravljanja znanjem mogu biti značajno viši od samog investiranja. ovi procesi bili su kritična točka. osetljivost na promene cena) i organizacioni kapital. Saperionove KM opcije omogućuju snažanu full-text operaciju osiguravajući ključne funkcije kao multi-matching. Obe opcije poboljšavaju sposobnost pretraživanja. Benchmarking. označavanje odgovarajućih reči i povećavanjem izvršavanja zadataka. Promene se ne mogu postići brzo jer uključuju ljudski faktor i njihova uverenja. u konkurentskom smislu. Automatizacija uključuje kategorizaciju. Balanced Scorecard. Ovo je način na koji Saperion nudi široku mogućnost pretrage u dodatku inteligentnog prepoznavanja i klasifikacije dokumenata. pretraživanje sadržaja i kreaciju profila. a koje su dostupne u DMS-u. lojalnost. očekivanje brzih promena je nerealno. Sa Saperionom možete realizovati sve ključne procese na širokom polju upravljanja znanjem i dokumentima. Kao centralna opcija inteligentno full-text pretraživanje je neophodno za opciju Ťpersonalizacijeť. Program za upravljanje znanjem Saperion osigurava snažno rešenje na polju upravljanja znanjem i dokumentima. Organizacioni je kapital. Postoji niz tehnika kojima se može valorizovati vrednost nematerijalnog kapitala. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU kupce kao kapital(kvalitet kupaca. Bazične opcije sadrže kategorizaciju. Naravno. radna uputstva itd. Upravljanje znanjem pomoću Saperiona Upravljanje znanjem pomoću Saperiona. Model kompetencija. Nadrljanski i M. povezivanje. Audit poslovnog procesa. personalizaciju i oobezbeđivanje informacijama. mora biti omogućeno kombinovanje pretrage i procene sadržaja koji se nalazi u "bazi" znanja. zadovoljstvo. Dodatne funkcije upravljanje znanjem zasebno su opisane u nastavku. uključujući i onog intelektualnog: Procena relativne vrednosti. pomoću klasičnih metoda pretrage.) i kapital poslovnih procesa (standardi. Omogućava automatizaciju poslovnih procesa. 155 . procedure. Dugoročni efekt je da svaki pojedinac u organizaciji neprestano uči. Za vrijeme ručne obrade. Banka znanja itd.). Inteligentno pretraživanje Možete odvojiti relevantne informacije od irelevantnih na osnovu procene sadržaja. uživa u svom poslu i postaje svakim danom sve vredniji svojoj organizaciji. Upravljanje znanjem predstavlja i riskantnu investiciju jer uključuje niz drugih disciplina i zahteva sasvim novi pristup i način razmišljanja. Praćenje performansi podsistema. već sve više strateško korišćenje znanja u cilju postizanja višeg nivoa zadovoljstva kupaca i bolje tržišne pozicije. Upravljanje znanjem je kompleksna disciplina.Đ. 1. opet deljiv na kapital inovacija(zaštićena prava. patenti i sl. pomoću indeksa i full-text pretraga. koji su bazirani na nestruktuiranim informacijama. i vrlo je važno da se očekivanja postave na pravi način. bazira se na nekoliko različitih opcija. Istovremeno. Upravljanje znanjem nije pojam kojim se definiše samo proces učenja. Procena poslovne vrednosti.

Izgled menija Saperiona kategorizacija : dostignuća kategorizacija : dostignuća sledeće ključno svojstvo Saperion KM opcija je sposobnost kombinovanja dokumenata sa sličnim sadržajnim konceptima u grupama. Pretraga dokumenta sa specifičnim sadržajem. indeks i full-text pretraga. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Slika 84. rečenicu ili postojeći deo teksta. pretraživanje : pretraživanje sadržaja prema ključnim rečima pretraživanje : pretraživanje sadržaj u dodatku standardnih opcija pretraživanja. Personalizacija Preduslov za uptrebu opcije personalizacije je instalacija alata inteligentne full-text pretrage. informacija može biti. Samo u tom slučaju komponente personalizacije i zajedništva pokazaće svoju potpunost. dostavljena korisniku. Broj kategorija koje se upotrebljavaju za distribuciju dokumenata u preduzeću i hijerarhijska organizacija tih kategorija može biti fleksibilno i individualno konfigurisana. U tom slučaju. kreiranje profila sistem Saperion kreira prema korisnicima specificirane profile koji se baziraju na sačuvanim zahtevima pretrage određenog korisnika ili na čitanim i pisanim osobinama. automatski. možete upotrebljati jedinstvenu reč. Sistem vraća listu dokumenata relevantno sortiranih. personalizacija 156 .Đ. Nadrljanski i M. Saperion dozvoljava prikaz dokumenata sa sličnim sadržajem u zahtevu pretrage. Na taj način. jedan dokumenat može pripadati više različitih kategorija. 2.

Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU modul personalizacije ima tri bazne funkcije : kreacija profila korisnika. Svi se žurimo da izmenimo svoj odnos prema znanju na način da se uspostavi integralna funkcija upravljanja znanjem. Kreacija korisničkog profila Saperion dozvoljava upotrebu individualnog interesa prilikom kreiranja zahteva pretrage pomoću ličnog profila. Napredna pretraga Slično inteligentnoj pretrazi dokumenata. Kreiranjem ličnog profila dozvoljava prilagođavanje prema korisničkim individualnim potrebama. zajedništvo zajednica je grupa ljudi s istim interesima koji mogu koristiti znanje preduzeća na najbolji mogući način. Postoje dva tipa korisničkih profila. Ovi napredni profili se upotrebljavaju za naprednu pretragu. Modeli poslovnih procesa su znanja najvećeg kapaciteta za poslovno upravljanje i predstavljaju nezaobilazni deo infrastrukture poslovnog upravljanja. Upravljanje kompetencijama 157 . Istaknuto Inteligentno pretraživanje na bazi sadržaja dozvoljava ulazak čak i u nestruktuirane informacije i njihovu efikasnu upotrebu. Ta pretraga će biti obavljena u slobodno definisanim vremenskim intervalima ili nakon određenog događaja. Može se uneti korisnički profil. Profil interesa koji je baziran na dokumentima koje korisnik poziva. odnosno upravljanja uspešnošću. Nadrljanski i M. Agenti pretrage automatski Vas obaveštavaju Agenti pretrage dozvoljavaju korisnicima konfiguraciju automatske pretrage dokumanata koji odgovaraju njihovom profilu interesa u interno upravljanoj arhivi dokumanata. individualni uslovi i delovi teksta za naprednu pretragu. korisnički profil u Saperionu može biti upotrebljen za pretragu zahtevanog subjekta.Đ. napredna pretraga i upotreba agenata pretrage s automatskim ispitivačem sadržaja. koja će zahvatiti sve delove određene organizacije i izvršiti usmeravanje informacionog sistema prema sistemu upravljanja znajem. Pronađeni dokumenti će biti prikazani korisniku na posebnoj listi. dok napredni profil uzima u obzir i dokumente koje je korisnik kreirao ili modifikovao. Svaki korisnik kreira svoj lični profil.

u potrebnoj količini. koristiti. razvijati i deliti znanje. Cilj: odgovarajuće kompetencije raspoložive u pravo vreme.Đ. Nadrljanski i M. veštine i iskustava. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Biti kompetentan znači sticati. na predviđenom mestu i uz prihvatljive troškove. Poslovne kompetencije 158 . Radar dijagram kompetencija Tehničke/Profesionalne kompetencije Marketing i prodaja Znanje o sistemima Svest o kulturi Ljudske kompetencije Znanje o telekomunikacijama Timski rad T Znanje o A B C D Pristup promenama SKALA KOMPETENCIJA Upravljanje projektima Komunikacije Znanje o kompaniji Engleski jezik Orijentacija na kupca slika 87.

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU kompetencijski jaz Tehničke/profesionalne kompetencije Ljudske kompetencije Potrebne kompetencije Stvarne kompetencije Kompetencijski jaz Poslovne kompetencije Slika 88. Kompetencijski jaz prenos znanja Tacit (implicitno ) Neformalni razgovori Kutak za kafu Konferencije telefonom Formalne i neformalne mreže Mentorstvo Radionica Konferencije i video konferencije Intranet Pronicljivi posrednici Eksplicitno E-mail Brokeri znanja Zajednice (communities) 159 .

 svakodnevna upotreba nije integrisana u poslovnu praksu. Najčešći razlozi zbog kojih očekivane koristi od upravljanja znanjem nisu u potpunosti i ostvarene su:  manjak razumevanja korisnika usled nedostatka komunikacije. Prenos „znanja” Organizacija Projekt upravljanja znanjem može se primeniti i uspostaviti u preduzeću kroz sledeće tri faze: 1. čiji se rezultati javnosti stavljaju na uvid i daju na korišćenje. Javno znanje Znanje koje nastaje tokom akademskog i naučnog istraživanja. povezivanje internog (kompanijskog) znanja sa znanjem dostupnim u okruženju. uklopljeno je u društveni kontekst koji ga objašnjava.  viši menadžment ne podržava projekt. Implicitno znanje stiče se kroz praksu. Ono se može sistematizovati i na taj način postati "kapital u znanju" jedne organizacije. identifikovanje i razvoj područja znanja kritičnih za poslovni uspeh preduzeća. ljudskih i organizacionih pretpostavki za upravljanje znanjem. koristi.  manjak vremena za učenje/sistem je prekomplikovan.  korisnici ne vide ličnu korist u primeni. čuva i uništava znanje. širi. 2. Rečnik pojmova Znanje Znanje potiče od neke jasno uobličene teorije. razglašava.Đ. Znanje organizacija Organizovano znanje kompanija koje je dostupno zaposlenima preko različitih pristupnih tačaka i sistema. razvoj temeljne infrastrukture. Nadrljanski i M. jasno uobličenog znanja koje je pohranjeno u dokumentima ili bazama podataka.  nedostatak treninga. organizuje. Upravljanje sadržajem 160 . 3. ili teorija. utoliko se razlikuje od eksplicitnog. predstavlja. a koji se smatra da je relevantno za funkcionisanje preduzeća. Javno znanje je znanje koje se deli i zajednički koristi. Upravljanje znanjem / Menadžment znanja Skup aktivnosti pomoću kojih organizacija kreira. Implicitno znanje Znanje koje je u rukama ljudi ili u njihovim sopstvenim arhivama. i iza njega stoji određena disciplina ili grupa stručnjaka. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Individualno Grupa Slika 87.

Korišćenje podrazumeva i strategije planiranja pomoću kojih se znanje stavlja u funkciju. pristupa i pronalaženja. Ciklus prenosa informacija Grafički prikaz u prilogu. Informaciona potreba Proces uviđanja važnosti neke informacije. upoznavanja sa njihovim obrascima korišćenja informacija. Rodžersov petostepeni model širenja novina sastoji se od: obaveštenosti. Širenje znanja Namerno – ponekad i slučajno – širenje znanja. ljudi – u cilju izrade Veb sajta organizacije. tokom nekog vremena. naročito kroz kontakte. Nadrljanski i M. posmatranja i zapažanja. rađanja zainteresovanosti i nabavke znanja. Razglašavanje (diseminacija) znanja Jednosmerno razglašavanje informacija koje pomaže korisniku da traži i dolazi do alternativnih izvora informacija i da sazna za izbore koji postoje. Uništavanje znanja Namerni ili slučajni gubitak znanja. kompjuterskih programa. formiranja stava. ili znanje koje je stvoreno interno u procesu istraživanja i razvoja. i prihvatanja/odbacivanja. Na višem nivou. odluke da se ono isproba. informacija i znanja radi lakše identifikacije. Organizacija znanja Sistematično uređivanje podataka. diseminacija je interaktivna i omogućava višesmerni protok informacija kroz sisteme. Zaštita (očuvanje) znanja Pouzdano smeštanje i održavanje dokumenata da bi se omogućila njihova upotreba u budućnosti. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Udruživanje svih potencijala organizacije – opreme. Korišćenje znanja Proces čiji je cilj da se poveća upotreba znanja za rešavanje problema i poboljša kvalitet donošenja odluka organizacije. Dijagnoza informacionih potreba Proces koji se sastoji od intervjua sa klijentima. Kreiranje znanja Znanje koje je dolazi spolja i zasnovano je na iskustvu stečenom kroz istraživanja I razvoj. Sistemi za diseminaciju obezbeđuju informacije da bi se umanjilo neznanje koje je skupo. Razmena i višesmerni protok znanja. Prepakivanje znanja 161 . i povratnih informacija od klijenata. Širenje je proces kojim se preko određenih kanala novina saopštava pripadnicima društvenog sistema.Đ.

J.. New York. SMC-2 1972. Englewood. Kendall. Martin F. objedinjavanje i sažimanje rezultata. Mielonen S. Đ.: FLE . F. Univerzitet Novi Sad. Thomas. John Wiley & Sons. Davenport. Novi Sad. www.enable. Izašlo u: Psychologische Beiträge II.evitech. G.Tools Prototype: A WWW-based Learning Environment for Collaborative Knowledge Building.:"Control.. Krstic. :Primena kibernetike u rukovođenju radnom organizacijom. 1983. V. K. Mclean. http://www. Types and Efficiency Factors of Knowledge Management Projects. Knowledge Praxis. J. The Modeling Process IEEE Transactions on Systems. Computer Modeling and Simualation..: Petri Nets for system Engeneering: A Guide to Modelling.: System Analyses and Design. str. Đ. Informator Zagreb. Kendall J. 1996. P.: Die Ausbildung der Schüler in den Methoden des ratnionellen Denkens und das Problem der Algorithrnen. Zagreb.. 1968. Flower... Wetherbe. To je dodavanje vrednosti informacijama time što se olakšava fizički i pojmovni pristup do njih. YUPMA 2001.htm Klaus. T. New York Wilеy 1968. A. L. J. Costello.:Kaos. 2001.: What is Knowledge Management. 1960.wellcom/user/bbear/Whetaley. J. 2001. Nadrljanski. Volk und Wissen Volksigener Verlag. 1970 Meyer: Kibernetlika i nastavni proces. K. D. 2000.tryoung. Butterworth-Heinemann. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Usluga koja podrazumeva dijagnostikovanje informacionih potreba klijenata.Đ. 162 . Verifications and Geiger V. Volk R.: Objectives. http://www.: Modeli učenja i nastave. http://www. Zlatibor. G. 1991. A. E. T.. 394). Kybernetik—Automation—Charakter der Arbeit. : Some principles of Knowledge Management Gharajedaghi. Knežević. D. B. Berlin 1966. Paderborn 1913. 1999. W. 1999. J.: „Kompjuteri. Error Control Coding: Fundamentals and Applications Prentice Hall Inc. University of Chicago press.: Elements of Information Theory A Wiley-Inter science Publication. Školska knjiga. 1988. preradio V. 2003. Lin. Kiel. Nadrljanski i M.. nastava i učenje“.com/chaos/manag.html Kellert. J.: In the wake of chaos: Unpredictable order in dynamical systems. prediction and nonlinear dynamics". Landa. 1993.: Induktive und Lehrmethode. 1994.. New York. Chicago. Đ. Zagreb.. Cover. Literatura: O'Barckley. savetodavnih usluga u vezi sa informacijama.html(Turban. Mihram. Zbornik radova"Upravljanje projektima nove tendencije". 1981. Altenmueller. Comenius. & Murray. Izvori. S.com. Volk und Wissen Volkseigner Verlag.: System Thinking: Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture. Marjanović. Leinonen T. Gleick.: ”Didacica magna”.H. S. Girault C. R. E.: "The power of chaos". Raami A. Beograd. Inc.Obrazovni računarski softver – Univerzitet Novi Sad.Obrazovni softver-hipermedijalni sistemi. Nadrljanski.. S. Man. A.bn. N. and Cybernetics. Heft 3. Nadrljanski. M.fi/enable99/papers/leinonen/leinonen. NIRO „Misao“. Prosveta. Berlin 1963. „Wissenschaft und Fortschritt” Heft 10.

com/archive/enerprise/041598_qanda-content. N. 2001. Školska knjiga. Zhou. Misao. Pšunder. Informatologija Zagreb. 2002. Nodine T.org/kmeducation.alliancetp. 47. J. Alineja. Programmed Instruction and Teaching Machines.: Informacija.html Stolurow.: Uvod u teoriju informacije. (2004) “Can e-Learning Replace Classroom Learning?” Communications of the ACM. 24. and Biddle.: Osnove teorije sustava.A. Zhao. V. Harper Collins Publishers. 1993. 2001. 75-79. M. 2002. Zagreb. Čerić D. Pšunder. Karl-Erik:A Knowledge -based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation.. 1999..Đ. California (www. Informartologija.: Kibernetske osnove modeliranja i projektovanja sistema usmerenog obrazovanja. Zagreb. 1997. New York. 5. F. predavanje na magistarskim i doktorskim studijima Odjel za Informacijske i komunikacijske znanosti. & Nunamaker. P. Sveiby. Zagreb. Zhang. Walker. Ž. Journal of Intellectual Capital. Školska knjiga. 1982.iskme.H. Školska knjiga. 1966.L. No. Ekonomski fakultet Rijeka. Zagreb.: Inteligentni media agenti. 301-309. pp. 1976. L. Petrides L. Wickens. B. Engineering Psychology and Human Performance.: Simulacijsko modeliranje. Sinković. (2003): Knowledge Management in Education: Defining the Landscape. Nadrljanski i M. Vol. (2004) “Can nursing facility staff with minimal education be successfully trained with computer-based training?” Nurse Education Today. Novi Sad.2. Zagreb. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Nadrljanski. http://www. Đ.: Informacije komunikacije kodiranje s primjenama. :Global communication=Globalna komunikacija. L. 551 p. D. C. Rožić. M. B. D. The New Media and Education. Univerzitet u Zadru. simbolika i semantika. pp. (1992) 2nd Ed. J. Vol.. 163 . 2001. & Harrington. 1992. In Rossi. Školska knjiga. R. Stevens. The Institute for the Study of Knowledge Management in Education ISKME. Karl-Erik: What is Knowledge Management? Internet Forum. Jr. S. J.S. Dubrovnik 2004 Nadrljanski. Rijeka.J.: "Leading the way in 21st century". L.: Educational macrosphere=Edukativna makrosfera. Sveiby. Đ. Izdavački zavod Matice Hrvatske. 1980. Radošević D. Nikša Nikola Šoljan: Obrazovna tehnologija. Zagreb. vol. M. Zagreb.: Kibernetsko upravljanje poslovnim sustavom. Pauše.pdf) Uzelac J.D.

html 164 .Đ.be/default.vub. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU Web: http://pespmc1.ac. Nadrljanski i M.

Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 165 .Đ. Nadrljanski i M.

Nadrljanski i M.Đ. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 166 .

Đ. Nadrljanski i M. Nadrljanski: KIBERNETIKA U OBRAZOVANJU 167 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->