Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 24. 11. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.958

Penzije iste, ministrima

SKANDALOZNO Telefonska sjednica Vlade FBiH

500 maraka vi{e?!
Sjeverna Koreja napala Ju`nu Koreju
Mandatar za sastav Vlade RS-a obe}ao

2. strana

Nastavi}u gdje je Dodik stao
2. strana

Pukla koalicija HDZ-a 1990 i HSP-a BiH

Prava{i ne}e u plja~ku s hadezeovcima

6. strana

Nacionalna zadu`bina za demokratiju (NED)
Reuters

@estoke artiljerijske borbe u @utom moru
17. strana

BiH mora imati dugoro~ne ciljeve
9. strana

Nakon plja~ke 100.000 KM u Sarajevu

Dani Zaima Muzaferije

Razbojnici odnijeli neupotrebljiv novac?

12. strana

Svi su ga zapamtili
26. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Mandatar za sastav Vlade RS-a obe}ao

2

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SKANDALOZNO Telefonska sjednica Vlade FBiH

Penzije iste,
ministrima 500 maraka vi{e?!
Bora~ke invalidnine i penzije u FBiH za novembar bit }e ispla}ene na vrijeme i u nepromijenjenim iznosima, ali }e se zato pove}ati pla}e federalnih funkcionera u tehni~kom mandatu. Tako je, naime, odlu~ilafederalna Vlada, na ju~era{njoj vanrednoj telefonskoj sjednici.

Nova pla}a premijera trebala bi iznositi oko 3.200 KM i bi}e za oko 500 KM ve}a, a pla}a ministra oko 2.900 KM

Novi premijer o~ekivano predsjednikov ~ovjek

Nastavi}u gdje je Dodik stao
Od svojih budu}ih saradnika o~ekujem bespo{tedan anga`man. Prije svega, `elim da shvate da je to obaveza, a ne privilegija, i da samo takvim anga`manom svi zajedno mo`emo da postignemo rezultat, zaklju~io je mandatar D`ombi}
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u utorak je, kao {to je i najavljeno, imenovao Aleksandra D`ombi}a, dosada{njeg ministra finansija RS-a, za mandatara za sastav nove vlade RS-a. “U skladu sa ustavnim ovla{tenjima, a na prijedlog SNSD-a i podr{ku DNS-a i SP-a, strukovnih organizacija sindikata, Privredne komore, Udru`enja penzionera, Bora~ke organizacije RS-a, donio sam odluku da predlo`im D`ombi}a Narodnoj skup{tini RS-a kao kandidata za predsjednika Vlade RS-a” obznanio je Dodik. , nu, a kako bi, re~eno je, RS u stabilnim finansijskim okvirima mogao da nastavi rad. Kada je pitanju novi sastav Vlade, Dodik je naglasio da o~ekuje da }e mandatar u konsultacijama, prije svega, uva`iti izborni rezultat i zajedno sa koalicionim partnerima do}i do strukture vlade koja }e imati op{tu podr{ku. Predsjednik RS-a istakao je da o~ekuje od D`ombi}a da, u saradnji sa stru ko vnim or ga ni za ci ja ma i udru`enjima va`nim za RS, te op{tinama, do|e do vlade koja }e ostvariti o~ekivanja i koja }e u {to kra}em roku dobiti povjerenje Narodne skup{tine. Uz na ja vu ka ko }e Vla da s D`ombi}em na ~elu nastaviti trasom koju je kao premije zacrtao, Dodik je poru~io da o~ekuje da }e nova vlada dati odgovore na otvorena pitanja i neophodne reforme i da }e vi{e biti fokusirana na realna ekonomska pitanja i, izme|u ostalog, sa~initi programa reindustrijalizacije RS-a.

Invalidnine i penzije
Vlada je usvojila odluku kojom je utvrdila koeficijent za isplatu naknada korisnika bora~ko-invalidske za{tite za novembar. Koeficijent iznosi jedan, {to zna~i da }e bora~kenaknade ostati nepromijenjene. OdlukomVladeza dva mjesecaprodu`en je mandat~lanovimaUpravnogodborafederalnog Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Mandatovom UO istekao je prije nekoliko dana, ~ime je bilo u pitanju odr`avanje mjese~ne sjednice ovog organa na kojoj se utvr|uje koeficijent za isplatu penzija. - To je rije{eno odlukom o produ`enju mandata UO Fonda MIO tako da oni mogu odr`ati sjednicu na kojoj }e biti utvr|en koeficijent mirovina za jedanaestimjesec, kazao je za Oslobo|enje federalni ministar rada i socijalnepolitikePericaJele~evi} i dodao da koeficijent za isplatu novembarskih penzija ne}e biti biti promijenjen. Bora~kiministarZahidCrnki},
Federalna Vlada: Basnoslovna i novembarska plata

Velika o~ekivanja
Ipak, ono {to je kona~no opredijelio Dodika da D`ombi}u povjeri mandat za sastav Vlade, bio je, kako je kazao, jedinstven stav Izvr{nog odbora SNSD-a. Od budu}eg premijera RS-a, entitetski predsjednik ima velika o~ekivanja. Prije svega, formiranje vlade koja bi Narodnoj skup{tini do sre di ne de cem bra pre dlo`ila bud`et za narednu 2011. godi-

pak, strahuje da }e koeficijent za isplatu invalidnina morati biti smanjen u decembru, odnosno da }e invalidninekojebudu ispla}ivane u januaru naredne godine biti ne{to manje. - Zalaga}u se da se u skladu sa izmjenamaodgovaraju}ihzakona u FBiH isplatni koeficijent smanji svim bud`etskim korisnicima, ukoliko se utvrdi da nemadovoljnosredstava, kazao je Crnki}. Nakon ju~era{njeg dogovora sa Sindikatom dr`avnih slu`benika i namje{tenika Vlada je donijelaodluku o osnovici za isplatu pla}a bud`etskih korisnika za novembar, na {to je bila obavezna po Zakonu o pla}ama i naknadama u organima vlasti u FBiH koji je stupio na snagu u septembru. Osnovica je 330 KM i za 18 KM je ve}a od dosada{nje. Pla}a za vi{e od sedam hiljada dr`avnih slu`benika i namje{tenika, kao i izabranih i imenovanih

du`nosnika u FBiH, za novembar}e bitiispla}enaakontativno po novoj osnovici i koeficijentima iz novog zakona, saznaje Oslobo|enje.

Novi iznosi pla}a
Po tom zakonu, koeficijent predsjednika FBiH je najvi{i deset, tako da bi njegova nova pla}a trebala iznositi 3.300 KM, {to je za oko 500 KM vi{e od dosada{nje. Koeficijent federalnog premijera je 9,8, pa bi mu nova pla}a trebala iznositi oko 3.200 KM i bi}e tako|er za oko 500 KMve}a od dosada{nje. Koeficijent federalnog ministra je devet, pa bi nova pla}a iznosila oko 2.900 KM, {to je tako|er pove}anje za oko 500 KM. Federalni poslanici bi trebali za novembar primiti pla}u od oko 2.500 KM. Pla}a najni`e rangiranog dr`avnog slu`benika stru~nog saradnika iznosit }e oko 1.200 KM, {to je pove}anje za oko stotinu KM. S. [e.

Kontinuitet
D`ombi} je potvrdio da }e nova vlada biti vlada kontinuiteta, te istakao da }e prioriteti njega i tima koji }e predvoditi biti investicije u energetici i poljoprivredi, pokretanje velikih infrastrukturnih projekata, ali da ne}e biti zaboravljene ni zapo~ete reforme u socijalnom sektoru i penzionom sistemu. “Od svojih budu}ih saradnika o~eku jem be spo {te dan an ga`man. Prije svega, `elim da shvate da je to obaveza, a ne privi le gi ja i da sa mo ta kvim an ga`manom svi zajedno mo`emo da postignemo rezultat“ zaklju~io , je D`ombi}.
G. KATANA

ISTA TRASA Uz najavu kako }e Vlada s D`ombi}em na ~elu nastaviti trasom koju je kao premije zacrtao, Dodik je poru~io da o~ekuje da }e nova vlada dati odgovore na otvorena pitanja i neophodne reforme i da }e vi{e biti fokusirana na realna ekonomska pitanja i, izme|u ostalog, sa~initi programa reindustrijalizacije RS-a

V I J E S T I

Bakir Izetbegovi} u Ankari

Konstruktivna uloga Turske
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, koji se nalazi u radnoj posjeti Turskoj, susreo se ju~er s predsjednikom ove zemlje Abdullahom Gülom, koji mu je ~estitao izbor za ~lana Predsjedni{tva. Sagovornici su razmijenili mi{ljenja o aktuelnoj situaciji u regiji, s posebnim osvrtom na razvoj budu}ih odnosa Turske i BiH. Izetbegovi} je, uz zahvalnost za sveukupnu podr{ku koju Turska daje na{oj zemlji, istakao njenu va`nu i konstruktivnu ulogu u izgradnji kvalitetnijih me|udr`avnih odnosa na jugoistoku Evrope, Vije}u za implementaciju mira, te pribli`avanju BiH NATO-u. Izetbegovi} i Gül su se slo`ili da se nakon izbora o~ekuje energi~nija saradnja razli~itih politi~kih aktera. Izetbegovi} je potvrdio svoje opredjeljenje za politiku dogovora, a Gül jeizrazionadu da }e Predsjedni{tvo BiH slu`iti za primjer ostalim dr`avnim institucijama. Izetbegovi} je izrazio i o~ekivanje da }e antidejtonske teze teritorijalnogpreustrojazemljeubrzoprestati, ocijeniv{i ih neprihvatljivim i opasnim. S time

u vezi, izrazio je jasan stav da nema odlaska OHR-a bez uspostavljanja BiH kao funkcionalne dr`ave, u ~emu je dobio podr{ku turskog kolege. Tako|er je ponovio svoje ubje|enje da dodatna ulaganja u bh. ekonomiju pospje{uju proces izgradnje povjerenja i stabilnosti, te pohvalio uspjeh i istrajnost razli~itih turskih investicija u BiH. Oba dr`avnika su se slo`ila da su zapo~ete regionalne inicijative, posebno trilateralni forumi s bh. susjedima, od velikog zna~aja za izgradnju boljih me|udr`avnih odnosa na Balkanu. Izetbegovi} se sastao i s predsjednikom Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope Mevlütom Çavu{ogluom, kao i s premijerom Turske Tayyipom Erdoganom i ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutogluom.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

U @I@I

3

Srednjobosanski, Posavski i Livanjski kanton bez naznaka o sjednicama Nova Vlada FBiH u martu 2011?

Probijeni rokovi za
Iako su jo{ prije deset dana istekli rokovi za konstituiranje novih saziva kantonalnih skup{tina, u Centralnoj izbornoj komisiji BiH ni ju~er nisu imali povratnu informaciju za kada i da li su zakazane sjednice u Srednjobosanskom, Posavskom i Kantonu 10 (Livanjskom). Kako nam je saop}ila glasnogovornica CIK-a Maksida Piri}, postoji tek najava iz Skup{tine zapadnohercegova~ke da bi taj kanton svoju konstituiraju}u sjednicu mogao odr`ati u ponedjeljak, 29. novembra (~ak 15 dana nakon roka). - No, i za ovo nemamo zvani~ne potvrde. Iz Posavskog kantona raspitivali su se oko odr`avanja konstituiraju}e sjednice, ali su naveli da im je predsjedavaju}i na putu, tako da novih informacija nismo dobivali nakon toga, naglasila je Piri}.

sazivanje skup{tina
Iz ZHK-a tek najavili da bi konstituiraju}u sjednicu mogli odr`ati u ponedjeljak, 29. novembra, a rok za odr`avanje Skup{tine HNK-a isti~e u ~etvrtak, 25. novembra, no ni otud nema informacija
zbog mogu}ih koalicija, ve} sada je sasvim izvjesno da se to ne}e okon~ati ni po~etkom decembra.

Proces izbora delegata
Naime, proces izbora delegata/izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH u skladu sa ustavnim odredbama o broju mandata koji daju mora obaviti svih deset kantona u FBiH. Tek nakon {to se utvrde kandidacijske liste koje mora potvrditi CIKBiH, tajnim glasanjem na sjednicama kantonalnih skup{tina obavlja se glasanje, nakon ~ega Centralna izborna komisija dodjeljuje mandate delegatima/izaslanicima u skladu sa izbornimrezultatima (brojem dobivenih glasova u skup{tinama kantona). Ovaj proces tako bi mogao trajati vi{e od mjesec s obzirom i na ~injenicu da se izbori za Dom naroda Parlamenta FBiH prvobitno provode po ustavnim odredbama, odnosno propisanom broju mandata. No, ve} sada je sasvim izvjesno da }e se morati obaviti naknadni, jer u Kantonu Sarajevo nedostaju dva predstavnika srpskog naroda me|u izabranim poslanicima u Skup{tini, a Posavskom kantonu jedan. U skup{tinama Zeni~kodobojskog i Tuzlanskog kantona nedostajuposlanici iz redaostalih. Tako }e se u ponovljenom postupku nedostaju}i Srbi i ostali tra`iti u kantonima u kojimame|u

Kantoni }e usporiti konstituisanje Doma naroda Parlamenta FBiH, a time i cijele vlasti

Deset dana - mjesec
U ~etvrtak, 25. novembra, isti~e i zakonski rok za konstituiranjenovog saziva Skup{tine Hercegova~ko-neretvanskog kantona, ali ni iz Mostara jo{ nema naznaka kada bi se to moglo i desiti. Naime, u skladu sa zakonskim rokovima, kantonalne skup{tine trebale su svoje konstituiraju}e sjednice odr`ati najkasnije do 13. novembra, odnosno deset dana nakon {to je u Slu`benom glasniku BiH Centralna izborna komisi-

ja BiH objavila odluku o utvr|ivanju i objavljivanju rezultata oktobarskih op}ih izbora. Kada je u pitanju HNK, rok od 10 dana za konstituiranje novog skup{tinskog saziva po~eo je da te~e od 15. novembra, s obzirom na to da su u skladu sa odlukom CIK-a rezultati za tu razinu vlasti poni{teni, odnosno odr`ani su ponovljeni izbori na pet birali{ta u op}ini ^apljina za Skup{tinu HNK-a. Zbog toga su i rezultati za Skup{tinu HNK-a objavljeni dvanaest dana nakon ostalih razina vlasti u BiH. Utvr|eni rok ispo{tovali su jedino Kanton Sarajevo, koji je svoju konstituiraju}u sjednicu odr`ao 11. novembra, te Tuzlanski i Unsko-sanski kanton, koji su to u~inili dan kasnije, odnosno 12. novembra. No, i ovi kantoni izvr{ili su samo verifikacije mandata no-

vim kantonalnim zastupnicima, nakon ~ega su konstituiraju}e sjednice prekinute bez izbora rukovodstva, ali i onoga {to je jo{ va`nije - delegata/izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH. Svoje prve dijelove konstituiraju}ih sjednica mimo roka, ta~nije u ponedjeljak, 22. novembra, odr`ala je Skup{tina Bosanskopodrinjskog, a ju~er, 23. novembra, i Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona. S obzirom na to kako je u ponedjeljak, 22. novembra, prekinuta i konstituiraju}a sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, odmah nakon verificiranja mandata novim poslanicima/zastupnicima, a sve iz razloga{to se ~eka formiranje novih kantonalnih skup{tina i izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH kako bi se vidio omjer politi~kih snaga

Kona~no konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiHkoje}e se,po svemusude}i, desiti tek po~etkom narednegodinebitno}e utjecati na izbor budu}e izvr{ne vlasti u FBiH. Upravo delegati Doma naroda trebaju izabrati novog predsjednika/cu FBiH i potpredsjednike/ce koji potom kao ~elnici izvr{ne vlasti predla`u mandatara za sastav nove federalne Vlade. Svi ovi potezi koji trebaju biti obavljeni, a kojidjeluju po sistemu spojenih posuda jasno ukazuju da je novuVladuFBiH u najboljem slu~aju mogu}e u punom sastavu o~ekivati tek u martu 2011. No, (ne)formiranje Doma naroda u FBiH ne}e utjecati samo na po~etak rada i djelovanja federalne ve} i dr`avnevlasti, jer se iz tog zakonodavnog tijela biraju i delegati, njih deset (po pet iz klubova hrvatskog i bo{nja~kog naroda) u Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH.

poslanicima ima predstavnika tih naroda, {to }e znatno usporiti proces kompletiranja novog saziva Doma naroda Parlamenta FBiH, jer taj proces podrazumijeva isti sistem izbora kao i prvobitni (utvr|ivanje kandidacijskih listi, ovjeru, glasanje, te potvrdu i dodjelu mandata). Konstituiraju}a sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH mogla bi se odr`ati i bez {est nedostaju}ih delegata/izaslanika (po tri iz srpskog naroda i ostalih) ako to ne bude utjecalo na budu}i sastav parlamentarneve}ine u tom zakonodavnom tijelu.
Almir TERZI] - Senita [EHER^EHAJI]

Predsjedni{tvo BiH

Ahmetovi} u Bruxellesu

SBiH poziva Inzka

Jadranska povelja

SAD ostaju posve}ene BiH
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je ju~er ambasadore SAD-a u BiH Patricka Moona i Hrvatske Ton~ija Stan~i}a. Razgovarano je o unutra{njim prilikama u BiH i procesu formiranja vlasti. Radmanovi} i Moon su se osvrnuli na u~e{}e BiH na Konferenciji o Afganistanu, koja je odr`ana u Lisabonu. Zajedni~ki je ocijenjeno da BiH, u skladu sa svojim mogu}nostima, daje zna~ajan doprinos izgradnji mira u toj dr`avi. Moon je istakao da SAD ostaju posve}ene BiH, o ~emu svjedo~i i posljednja posjeta visokog zvani~nika State Departmenta BiH.

Saradnja EU i zapadnog Balkana
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} u~estvuje na dvodnevnom Mi nis tar skom fo ru mu pra vo su|a i unu tra{ njih po slo va ze ma lja EU i zapadnog Balkana. Kako je saop}eno iz Ministarstva sigurnosti BiH, forum se odr`ava u Bruxellesu i zavr{ava danas. Ministri unutra{njih poslova i pravosu|a na forumu razgovaraju o napretku pojedinih zemalja i saradnje izme|u Evrop ske uni je i za pa dnog Balkana u domenu pravosu|a i unutra{njih poslova.

Za{tititi dr`avno
SBiH je pozvala visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da kao tuma~ Daytona sprije~i antidejtonsko djelovanje kada je rije~ o knji`enju dr`avne imovine. Stranka }e insistirati na tome da se u Parlamentu BiH otvori rasprava i pokrene pitanje odgovornosti ~elnih ljudi Pravobranila{tva BiH zbog zaustavljanja knji`enja dr`avne imovine na osnovu preporuke OHR-a, jer je zakonska obaveza Pravobranila{tva da {titi imovinu BiH, ka`e se u saop}enju. Predsjedni{tva stranke je razmatralo i dalje aktivnosti na provedbi izbornih rezultata, unutra{nju reorganizaciju SBiH i aktuelnu politi~ku situacija u dr`avi.

Zajedno u Afganistan
Na prvom inicijativnom sastanku predstavnika ministarstava odbrane i oru`anih snaga ~lanica Jadranske povelje u Sarajevu, ju~er je razmatrana mogu}nost zajedni~kog u~e{}a u okviru Operativnog mentorskog tima za vezu (OMLT) u misiji ISAF u Afganistanu. Na sastanku koji su organizovali MOBiH i OSBiH razmijenjene su informacije o mogu}em zajedni~kom u~e{}u, trenutnim resursima i sposobnostima, obuci, te procesu dono{enja nacionalne odluke, saop{teno je iz MOBiH. ^lanice Jadranske povelje A-5 su BiH, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija i Albanija.

4

DOGA\AJI

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Prvo }e morati da bude rije{eno pitanje Ustava i presude u predmetu Finci - Sejdi}, a iz presude }e proiza}i sve drugo

Ministar uprave poru~io

Banja Luka: U~ini}e sve da do popisa do|e

RS spreman
za popis 2011.
Mo`da bi rokovi bili prenatrpani kada bismo htjeli popis u aprilu, mislim da je realnije da to bude krajem godine, istakao je Lipovac
Popis stanovni{tva u Republici Srpskoj }e biti odr`an do kraja naredne godine ukoliko ne bude popisa stanovni{tva na nivou Bosne i Hercegovine, saop{tio je ministar uprave i lokalne samouprave RS-a Zoran Lipovac. „Mi `elimo popis na nivou BiH i RS }e u~initi sve {to je u njegovoj mogu}nosti da do tog popisa i do|e. Ja sam optimista kada je u pitanju Zakon o popisu na nivou BiH i mislim da }e se popis odr`ati na nivou BiH“, rekao je Lipovac nakon ju~era{njeg sastanka nadle`nih institucija sa na~elnicima op{tina, a povodom stupanja na snagu Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS-u. odr`ati popis samo u RS-u. Mo`da bi rokovi bili prenatrpani kada bismo htjeli popis u aprilu, mislim da je realnije da to bude krajem godine“ istakao , je Lipovac. U Zavodu za statistiku RSa koji priprema, organizuje i provodi popis ka`u da je u Zavodu do sada zavr{eno 85 do 90 posto poslova na pripremapopis bio kvalitetan“ izjavila je , direktorica Zavoda za statistiku RS-a Radmila ^i~kovi}. Direktor Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tihomir Gligori} rekao je da u RS-u za sada ima 1.640 katastarskihop{tina, 4.500 statisti~kih krugova i 7.800 popisnih krugova.

Igor Radoji~i}

potpredsjednik SNSD-a

DOBAR

LO[
PRAVOSU\E

ZAO

Predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH Milorad Novkovi} po`alio se {efu misije OSCE-a u na{oj zemlji ambasadoru Garyu Robbinsu kako pravosu|e u Bosni i Hercegovini zavisi od politi~ke vlasti. VSTV-u je potrebno ustavno definiranje i samostalno finansiranje. Tek kada se sudovi i tu`ila{tva oslobode politi~kih okova, mogu}e je o~ekivati pravdu.

Opis granica
„Mi trenutno radimo na identifikaciji i opisu granica, jer popisiva~ treba ta~no da ima ulicu, ku}ni broj i ta~an podatak do koje granice on pravi popis, jer ne smije da bude preklapanja. Na{rok je april i mi smo spremni da svoj posao zavr{imo u predvi|enom roku“ , rekao je Gligori}. Bud`etom Vlade RS-a za popis stanovni{tva planirano je 18 miliona KM, od ~ega za poslove Republi~kog zavoda za statistiku 13 miliona i 400 hiljada KM, dok }e ostatak biti izdvojen za poslove Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a u vezi sa izradom kartografske dokumentacije.
G. KATANA

SINAN ALI]
Fondacija Istina, pravda, pomirenje, na ~ijem ~elu je Sinan Ali}, najavila je da }e intenzivno raditi na pobolj{anju komunikacije izme|u glavnih gradova BiH i Srbije. Ve} u petak }e u Tuzli biti odr`ana me|unarodna konferencija Sarajevo — Beograd: Da li smo na putu stabilizacije i povjerenja? Tuzlaci poru~uju da ne `ele vi{e biti `rtve lo{eg odnosa ova dva grada.

NE]E ^EKATI Ukoliko iz bilo kojih razloga ne do|e do popisa na nivou BiH, mi }emo odr`ati popis samo u RS-u
ma za popis. „Mi smo pripremili instrumentarij i metodolo{ki kako }e se vr{iti priprema organizacije i provo|enja popisa u RS-u. Imamo intenzivnu saradnju sa ministarstvom lokalne samouprave kako bi se uredili adresni sistemi u op{tinama i Republi~kom geodetskom upravom da bi se napravila kartografska dokumentacija kako bi
Foto: Damir ]UMUROVI]

^eka se Dom naroda
Dodao je da se jo{ ~eka konstituisanje Doma naroda Parlamentarneskup{tine BiH kako bi se vidjelo da li }e biti usvojen Zakon o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH 2011. godine. „Ukoliko iz bilo kojih razloga ne do|e do popisa na nivou BiH, mi }emo

MILE LASI]
Bosni i Hercegovini su potrebne takve ustavne promjene na dr`avnoj razini koje }e omogu}iti pribli`avanje Evropskoj uniji, smatra profesor politologije sa Sveu~ili{ta u Mostaru. Lasi} ispravno primje}uje da se, uz malo dobre volje, mo`e uraditi cijeli niz stvari poput provo|enja presude u slu~aju Finci — Sejdi}, formiranja Agencije za dr`avnu pomo} i popisa stanovni{tva u BiH.

VIJEST U OBJEKTIVU

VEDAD IBI[EVI]
Napada~ reprezentacije BiH i Hoffenheima uvr{ten je u tim kola, u izboru njema~kog magazina Kicker, nakon {to je postigao dva pogotka u susretu protiv Eintrachta (4:0). Ibi{evi} se tako na najbolji na~in vratio u prvu postavu Hoffenheima i nagovijestio da bi mogao biti udarna snaga na{e reprezentacije u nastavku kvalifikacija za EP.

Kulturni turizam
U Sarajevu je ju~erodr`anaceremonija otvaranja projekta Sarajevo na raskr{}u svijeta koji finansira EU s 300.000 eura. Idejnitvorac i implementatorprojekta, kroz koji }e u narednih 26 mjesecibitipromoviranakulturno-historijskaba{tinagradaSarajeva, fondacija je Mozaik. Cilj projekta je da se kroz tematiku muzeja i raznolikosti sarajevske arhitekture pobolj{a turisti~ka ponuda u sferikulturnogturizma i na taj na~inanimirajuturisti za du`i ostanak u gradu.

VIJEST U

BROJU

miliona maraka potro{ila je Bosna i Hercegovina pro{le godine na uvoz hrastovih trupaca.

2,3

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

INTERVJU

5

Nedim Mutap~i}, komesar MUP-a Tuzlanskog kantona

U policiji nema

klanova
Razgovarao: Almir [E]KANOVI]

Dosada{nji rezultati su pokazali da sam radio dobro, pa ~ak mi je i Nezavisni odbor dao sve ocjene pet, ka`e za Oslobo|enje ponovno izabrani komesar
• Ponovo ste izabrani za komesara MUP-a Tuzlanskog kantona. Koliko je kampanja uo~i izbora bila prljava? - Velika je ~ast, ali i obaveza, provesti jo{ ~etirigodine na ~elujedne od najve}ih policijskih agencija u BiH. Sigurno da je tome podr{ku dao i Nezavisniodbor, ministar, ali i VladaTuzlanskogkantona. To mi dajeobavezu da u narednom periodu moramo biti bolji, istrajni da stanje sigurnosti dovedemo na ve}i nivo. Svaka kampanja ima svojeprljav{tine i nedostatke. Dostatome su doprinijeli i pojedinimediji, koji su i{li ciljano da degradiraju moju li~nost i profesionalne vrijednosti, te rad ovogministarstva, koje je u proteklih pet-{est godina napravilo izvanredne rezultate. Pojedini mediji su se bavili obi~nomsaobra}ajnomnesre}om, pa je ona zasjenila i op}eizbore, te nastradale rudare u ^ileu. No, sve to je pro{lo, jesteostaviloneketragove na mene i moju porodicu, ali svjestan sam da ova funkcija mora trpiti i takve stvari. Zakonu o unutra{njim poslovima, Nezavisni odbor predla`e kandidate i vr{i intervju, bira ~lanove i redoslijedomdostavljaimenaministru. U konkretnomslu~aju bili smo samo gospodin Zijad Srabovi} (na~elnik uniformisane policije, op. A. [e.) i ja. Nezavisni odbor je mene rangirao na prvo mjesto, a njega na drugo i takavprijedlog je upu}en ministru. Logi~no je da ministar prihvati bolje rangiranog kandidata i da svoj prijedlog Vladi, koja je tako|er • Dobro! [ta }e biti prioriteti u naredne ~etiri godine kada je u pitanju MUP TK-a? - Prije svega, bi}e posla na unutra{njoj organizaciji MUP-a TK-a. Mi smo prvi u Federaciji BiH donijeli Zakon o unutra{njim poslovima. Taj zakon }emo doraditi, uz pomo} EUPM-a kako bismo dobili policiju nezavisnu od politike, a koja }e davati jo{ bolje rezultate u radu. Na moju inicijativu ustanovi}emo novi odijel, namijenjen suo~avanjima sa no-

TAKO JE KAKO JE Policija ima solidne plate. Nije to ni blizu onoga {to treba, ali tako nam je. Sindikat na nivou Federacije BiH radi na izjedna~avanju plata, jer postoje ogromne razlike, a policijski posao je isti svugdje
prihvatilamojeimenovanje. Zna~i, uloga ministra je da proslijedi prijedlog Vladi i mislim da je bio upravu. Dosada{nji rezultati su pokazali da sam radio dobro, pa ~ak mi je i Nezavisniodbor dao sve ocjene pet. • Da li se borba za fotelju izme|u Vas i Zijada Srabovi}a odrazila na zaposlenike. Postoje li u MUP-u dva klana, kako se o tome pri~a? - Ne, Bo`e sa~uvaj! Mi ne smijemo imati klanove! Mo`da to nekome djeluje tako, ali klanova nema. Ovdje ne smijemo praviti tabore, jer imamo samo jedan zakon. vim oblicima kriminala, mislim najvi{e na ra~unarski kriminal, koji je sveprisutniji. Cilj je i pobolj{anje odijela za ratne zlo~ine, koji je skoro formiran. Inspektori iz tog odijela }e zajedno sa SIPA, FUP-om i tu`ila{tvima raditi na otkrivanju ratnih zlo~ina, jer postoji veliki strah da ti zlo~ini ne}e zastarjeti.

Logi~an izbor
• Koliko Vam je u ponovnom izboru pomogla podr{ka Seada Omerbegovi}a, ministra policije, koji je u intervjuu za na{ list, uo~i izbora, kazao da ste radili dobro i da podr`ava Va{ ponovni izbor? - Ulogaministra je propisanazakonom i formom. Zna~i, prema

Svako ima svoj posao
• No, organizovani kriminal ostaje problem broj jedan. - U BiH, tako i u TK-u, ima organizovanih kriminalnih grupa. To je prioritet svih policijskih agencija u BiH, pa i nama. Mi imamo re-

surse, opremu i ljudstvo, koje je spremno da se bori sa organizovanim kriminalom. No, moram re}i da smo dosta i uspjeli u tome. Uvezali smo se sa ostalim policijskim agencijama u regiji tako da imamo sastanke na najvi{em nivou, koji potom rezultiraju velikim akcijama, poput onih koje smo zadnjih mjeseci imali sa MUP-om RS-a. • U ~emu je onda problem, jer je o~igledno da se velike afere, poput one poznate kao seksskandal na Pravnom fakultetu, ne zavr{avaju uspje{no!? - To nije pitanje za mene. Svako ima svoj posao. Saradnja je, prema mojoj ocjeni, dobra, ali mora biti bolja. Evo, u narednom periodu moramo se sastati sa glavnim tu`iocima i njihovim zamjenicima, glavnim inspektorima, kako bi napravili strategiju kako zastupati jednu optu`nicu, koja bi trebala rezultirati dobrim ishodom. • Da se vratimo na Va{e planove. Novi zakon garantuje komesaru ve}u kontrolu, pogotovo nad finansijama. Ho}e li se to odraziti na plate policijskih slu`benika? - Policija ima solidne plate. Nije to ni blizu onoga {to treba, ali tako nam je. Sindikat na nivou Fe-

deracije BiH radi na izjedna~avanju plata, jer postoje ogromne razlike, a policijski posao je isti svugdje. Objektivno mislim da su plate u TK-u veoma male. To pokazuje i ~injenica da smo mi jedno vrijeme bili u samom vrhu po pla}ama, ali pla}e se od tih vremena nisu pomjerale ni fening, pa smo mi danas u rangu zadnje tre}ine kantonalnih MUP-ova po primanjima. Nadamo se da }e vlast u narednom periodu imati razumijevanja za policiju i da }e izdvojiti policiju od ostalih bud`etskih korisnika. • Male plate stvaraju dobre uslove za korupciju. Ima li korupcije u MUP-u TK-a? - Korupcije ima svugdje, tako da ne mo`emo re}i da je kod nas nema. No, mi smo jedna od rijetkih institucija koja se bori protiv korupcije u svojim redovima. Usvojili smo platformu jednog antikorupcionog programa, jer je potrebno svim silama otvoriti front prema korupciji. Imamo Jedinicu za profesionalne standarde, unutra{nju kontrolu i sve ostalo {to je potrebno za tu borbu. Moram re}i da su pojedini slu`benici ministarstva pored zatvorskih kazni ostali bez posla, zbog dokazane korupcije.

TAKORE]I... NE SVIJEST
U RS-u se tro{i dva i po puta vi{e elektri~ne energije u odnosu na druge evropske zemlje i fakti~ki smo energetski neefikasni, rekao je ju~er u Banjoj Luci ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a Slobodan Puhalac. “Moramo razvijati javnu svijest o {tednji i racionalnom kori{tenju energije“ po, ru~io je Puhalac na konferenciji koja je odr`ana u okviru Energetskih dana Banja Luka 2010, a na kojoj je u~estvovalo vi{e od 200 predstavnika kompanija iz ove oblasti iz BiH i regiona.

6

DOGA\AJI

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Prava{i ne}e u plja~ku
Pukla koalicija HDZ-a 1990 i HSP-a BiH

SDP nije dio nacionalnog bloka
Pregovara~ki tim SDP-a koji predvodi predsjednik Zlatko Lagumd`ija informisao je ju~er Predsjedni{tvo stranke o dosada{njem toku razgovora sa politi~kim partijama u BiH. Data je puna podr{ka za nastavak razgovora sa relevantnim politi~kim subjektima na implementaciji izbornih rezultata i formiranju vlasti na svim nivoima u BiH. Dogovoreno je da se razgovori obave i sa politi~kim partijama sa kojima do sada to nije u~injeno, ~im se za to stvore uslovi. Povodom sve ~e{}ih i zlonamjernih {pekulacija da je SDP napravio koalicioni sporazum i formirao tzv. bo{nja~ki blok, Predsjedni{tvo SDP-a `eli jo{ jednom javnosti poru~iti da to nije ta~no. SDP nije sklopio ni potpisao bilo kakav koalicioni sporazum sa bilo kojom politi~kom partijom niti }e ikada biti dio nacionalnih i matemati~kih blokova, isti~e se u saop}enju.

s hadezeovcima
HSPBiH ne}e podr`ati sporazum o zajedni~kom nastupu dva HDZ-a i sljede}e ~etiri godine }e provesti u oporbi, rekao je ju~er za Oslobo|enje Stanko Primorac, predsjednik Glavnog stana HSP-a BiH. Iako su iz dva HDZ-a upu}eni pozivi prava{ima da se priklju~e njihovu sporazumu o zajedni~kom nastupu, Primorac tvrdi kako ti pozivi nisu iskreni.
Stanko Primorac: Znamo za{to nas zovu

Mislim kako se ne radi ni o kakvoj za{titi hrvatskih nacionalnih interesa, nego samo o raspar~avanju onoga {to je ostalo. Oni `ele nastaviti sa ve} po~etom plja~kom i kriminalom. HSP im u tome ne}e pomo}i, tvrdi Primorac
HSP-u, rekao je Vegar. Neslu`beno se pak doznaje kako su dva HDZ-a dogovorila podjelu vlasti u omjeru 60 prema 40 posto u koristi HDZa BiH, te kako je ^ovi} protiv ulaska Juri{i}a u vlast zbog agresivne predizborne kampanje. Tada su iz HSP-a ~esto ^ovi}a nazivali ~ovjekom koji radi za velikosrpske interese. Ipak, kako bi osigurao {to ja~u poziciju pred o~ekivane ustavne promjene, ^ovi} je pristao i da se HSPBiH pridru`i koaliciji dva HDZ-a ali pod uvjetom da im se mjesta u izvr{noj vlasti dodijele iz dijela pozicija rezerviranih za kadrove HDZ-a 1990.

Odlu~uju}i korak
- Da postoji ikakva mogu}nost da to {to su naumili izvedu bez nas, ne bi nas zasigurno zvali. Kada je sam sporazum u pitanju, veliki je problem {to Bo`o Ljubi}, predsjendik HDZ-a 1990, nije na{ao za shodno da ga barem iskomentira s HSP-om prije njegova potpisivanja. [to se HSP-a ti~e, mi smatramo kako je potpisom ovog sporazuma, HDZ 1990 napravio zna~ajan korak ka raskidu koalicije s HSP-om, rekao je Primorac. Istaknuo je, ipak, kako u HSP-u podr`avaju politi~ki dio sporazuma, odnosno onaj dio koji se odnosi za borbu Hrvata za ravnopravnost u BiH. - Politi~ki dio sporazuma podr`avamo, no mislim kako

Osuda vandalizma
Predstavnici Me|ureligijskog vije}a posjetili su ju~er Jevrejski kulturni centar sa sinagogom Hram mira u Doboju, koji je bio na meti vandala. Nacisti~ki grafiti- kukastikrstispodkojeg je napisano“Zig hajl“ na Hramu mira ispisani su u no}i izme|u 18. i 19 novembra, rekao je sekretar jevrejske op{tine u Doboju Dario Atijas. “MV u BiH zabrinut je u~estalim napadima na vjerskeobjekte i vjerskeslu`benikekoji su djelahuligana i osu|ujemo ih, bez obzira na to od koga dolazila“ izjavio , je stru~ni saradnik Vije}a Igor Ko`emjakin, nakon razgovora sa predstavnicima vjerskih zajednica u Doboju. Razgovorima, pored Ko`emjakina, prisustvovali su predsjednikMed`lisa IZ-a u DobojuBajro D`afi}, `upnik Rimokatoli~ke `upe PresvetogsrcaIsusova u DobojuPeroIljiki}, arhijerejPravoslavnogdobojskognamjesni{tvaDu{koSimi} i zamjenikna~elnika Op{tine Doboj Mladen Mi}i}.

je sve ura|eno samo zbog podjele fotelja. Mislim kako se ne radi ni o kakvoj za{titi hrvatskih nacionalnih interesa, nego samo o raspar~avanju onoga {to je ostalo. Oni `ele nastaviti sa ve} po~etom plja~kom i kriminalom. HSP im u tome ne}e pomo}i. Podr`avamo, dakle, politi~ki dio sporazuma, ali ne}emo s njima sudjelovati u vlasti. Navikli smo biti u ~asnoj oporbi, izjavio je Primorac.

Sve je na Juri{i}u
No, iz HDZ-a 1990 ka`u kako HSPBiH mo`e sudjelovati u vlasti na svim razinama u BiH ukoliko to u ovoj stranci `ele. Veso Vegar, v.d. glavnog tajnika HDZ-a 1990, rekao nam je kako je sve do HSP-a. - Mi im nudimo sudjelovanje

u vlasti. Oni, ukoliko `ele, mogu sudjelovati zajedno s nama, jer smo se tako bili dogovorili i prije izbora. Sve je na Juri{i}u, rekao je Vegar te dodao kako predsjednik HSP-a ima problema sa svojim ~lanstvom zbog bliskosti sa SDP-om Zlatka Lagumd`ije. - S druge strane, Juri{i}evi prava{i ne bi htjeli ni u koaliciju s HDZ-om BiH. Ipak, smatram kako na{a koaliicija s HSP-om jo{ nije izgubljena. U HSP-u se nalaze i pred prakti~nom dilemom: {to ako Lagumd`ija pristane na koaliciju s dva HDZ-a? Oni }e tada biti vi{ak, {to im nikako nije u interesu. Ako bi, pak, i{li u koaliciju s dva HDZ-a, onda bi sigurno bili dijelom vlasti. Ponavljam, sve ovisi o njima u

Jedna od mogu}nosti
Vegar nije potvrdio ove informacije, ali ih nije ni demantirao. Rekao je, naime, kako je i to jedna od mogu}nosti. Glasnogovornik HDZ-a BiH Mi{o Relota je izjavio kako se sporazumu koji su potpisala dva HDZ-a o zajedni~kom nastupu mogu priklju~iti sve stranke s hrvatskim predznakom. - To uklju~uje i HSP. Predsjednici dva HDZ-a su to jasno navela pri potpisivanju sporazuma, rekao je Relota.
J. GUDELJ

Skup{tina ZDK-a

^eka se dogovor

SDP-a i SDA
Kandidati za Klub Bo{njaka
Odbornici iz reda bo{nja~kog naroda u skup{tinama gradova i op{tina u RS-u izabrali su ju~er ~etiri kandidata u Klub odbornika bo{nja~kog naroda u Narodnoj skup{tini RS-a, iz kojeg }e biti izabrani delegati u Klub Bo{njaka u entitetskom Vije}u naroda. “^etiri izabrana kandidata i ~etiri poslanika iz reda bo{nja~kog naroda u NSRS izabra}e osam delegata u Klubu Bo{njaka“ rekao je odbornik iz Rogatice Kemo , ^amd`ija. Izabrana su dva kandidata iz SDA i po jedan kandidat iz SDP-a i SBiH.

Najja~e stranke nisu usaglasile stajali{ta oko skup{tinskih funkcija, predsjednika i potpredsjednika
Ukupno35 zastupnikakoji su dobili povjerenje glasa~a na posljednjim izborima u~estvovalo je u utorak na konstituiraju}oj sjednici Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona. kratske akcije (SDA) koje sa po deset zastupni~kih mjesta ulaze u kantonalnu Skup{tinu nisu usaglasile stajali{ta oko skup{tinskih funkcija, predsjednika i potpredsjednika. Zato je konstituiraju}a sjednica Skup{tine ZDK-a prekinuta uz najavu da }e nastavak biti odr`an u narednih 15 dana. Iz strana~kih izvora SDP-a i SDA saznajemo da bi do tada trebalo u paketu dogovoriti i najvi{e funkcije u izvr{noj vlasti ZDK-a. Stranka demokrat-

Nastavak za petnaestak dana

Foto: M. TUNOVI]

U paketu
Me|utim, osim sve~ane izjave koju su dali i dokumenta o verifikaciji mandata koji su potpisali, ni{ta se drugo nije desilo na ovom zasjedanju. Naime, Socijaldemokratska partija (SDP) i Stranka demo-

ske akcije za sada insistira na svome kandidatu Miralemu Galija{evi}u, ~ovjeku koji je na du`nosti premijera ve} jedan i po mandat i koji je najvi{e kao pojedinac dobio glasova bira~a na izborima (vi{e od 12.000), a Socijaldemokratska partija ne odstupa od osobe za koju smatra da je prava za du`nost premijera, a to je Fikret Plevljak.

Sedam stranaka
Koalicioni partneri se moraju dogovoriti oko ovih rje{enja

prije 2. decembra. U {estom sazivu Skup{tine ZDK-a participira}e zastupnici koji dolaze iz sedam stranaka. Najvi{e mandata dobili su SDP i SDA – po deset, slijede SBBBiH Fahrudin Radon~i} sa pet, Stranka za BiH (SBiH) sa ~etiri, Narodna stranka Radom za boljitak (NSRB) sa tri, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) sa dva, te Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) – Sefer Halilovi} sa jednim mandatom. Mi. D.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

DOGA\AJI

7

SDP i HDZ sjedaju za pregovara~ki stol

VIJESTI

Lagumd`ija i ^ovi}

do kraja sedmice
SDP ne}e dozvoliti da se u javnosti eksploatiraju teme koje to nisu, kao {to su tre}i entitet, secesija, otcjepljenje...
Iako se iz oba tabora, i SDPa i HDZ-a BiH, od pro{le sedmice najavljuje skori susret strana~kih lidera, sve je, ~ini se, jo{ na razini o~ekivanja. Tako i pobjedni~ki socijaldemokrati navje{}uju kako }e u narednom periodu pregovarati sa dvije najja~e hrvatske i srpske stranke. Dakle, uz ^ovi}ev HDZ i sa, potvrdio je ju~er za Oslobo|enje ~lan Predsjedni{tva SDP-a BiH Damir Ma{i}, Savezom nezavisnih socijaldemokrata. klju~uje ijednu politi~ku partiju iz procesa. Sa svima onima s kojimabudemona{lizajedni~ki jezik oko implementacije najve}eg zajedni~kog imenitelja na{ih pet politika i zajedni~kog programa za sve ono {to je danas potrebno BiH, razgovarat }emo i pregovarati, te na kraju i dogovarati, istakao je Ma{i}. On je ponovio da SDP ne}e dozvoliti da se u javnostieksploatiraju teme koje to nisu, kao {to su tre}i entitet, secesija, otcjepljenje... - To nisuteme u BiH. Nekiljudi o~igledno `ele ili oja~ati svoje pregovara~ke pozicije pred formiranje vlasti ili to rade u svrhu dnevne politike. S politi~kim partijama koje budu insistirale na ovim temama, SDP sigurno ne}e biti u parlamentarnoj ve}ini, kategori~an je Ma{i}.

Svjedoci i `rtve bez za{tite
Na osnovu izvje{taja 12 udru`enja iz BiH, Komitet UN-a protiv mu~enja (CAT) optu`io je BiH da ne ~ini dovoljno za civilne `rtve rata i izdao preporuke na{oj zemlji za rje{avanje problema u vezi s pitanjima nestalih osoba i `rtava silovanja te `rtava drugih oblika seksualnog zlostavljanja po~injenog tokom proteklog rata. Ove preporuke uslijedile su nakon {to su udru`enje TRIAL i 11 drugih asocijacija iz cijele BiH u oktobru predali izvje{taj na 80 strana isti~u}i dosada{nji progres BiH, ali i preostale prepreke za punu provedbu Konvencije protiv mu~enja, saop}eno je ju~er iz TRIAL-a. “BiH ne pru`a adekvatnu za{titu svjedocima niti psihosocijalnu potporu `rtvama, dok po~inioci zlo~ina i dalje `ive neka`njeni, ~ak i bez pokrenutih istra`nih postupaka, uprkos dostavljenim dokazima, izjavila je Lejla Mamut - Abaspahi}, koordinatorica udru`enja TRIAL.

Kada se stvore uslovi
- SDP ima obavezu razgovarati sa svim politi~kim subjektima, posebno onim koji su dobili izborni legitimitet i parlamentarni su na nivou dr`ave BiH. U skladu s tim, mi }emo, sigurno, obaviti i razgovore sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i Savezom nezavisnih socijaldemokrata, kada se za to stvore uslovi, kazao je Ma{i}. Pregovori }e biti odr`ani u narednom periodu, no Ma{i} u ovom trenutku nije mogao re}i kada ta~no, po{to termin za to jo{ nije dogovoren. - SDP niti pri`eljkuje niti is-

Lagumd`ija - ^ovi}: Razgovori usprkos razlikama

Sarajevski poziv
[to bi, jasno, moglo dovesti u pitanje dru`enje Zlatka Lagumd`ije i Dragana ^ovi}a, koji je, kada je rije~ o hrvatskoj federalnoj jedinici i stolnom gradu, sve glasniji. Ipak, glasnogovornik HDZ-a Mi{o Relota tvrdi kako se, usprkos svemu, inten-

I S JEDNIM I S DRUGIM SDP ima obavezu razgovarati sa svim politi~kim subjektima, posebno onim koji su dobili izborni legitimitet i parlamentarni su na nivou dr`ave BiH. U skladu s tim, mi }emo, sigurno, obaviti i razgovore sa HDZ-om BiH i SNSD-om

zivno radi na pripremi susreta na najvi{em strana~kom nivou. - Vi{e smo puta kazali kako smo spremni na razgovore sa svim strankama koje su dobile podr{ku bira~a, pa tako, dakako, i sa SDP-om. Do susreta ^ovi} - Lagumd`ija }e sigurno do}i kroz nekoliko dana, tvrdi Relota. Budu}i je hadezeovski prvak kazao kako je red da njega pozove izborni pobjednik, mogu}e je da se sarajevski poziv ve} dogodio. Kako bilo, poslije toga susreta mnoge }e stvari u postizbornoj BiH biti jasnije.
J. F - J. G

EU podr`ava dijalog i pomirenje
^lanovi delegacije za politi~ka pitanja Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope ukazali su ju~er u Banjoj Luci na potrebu politi~kog dijaloga u BiH i u regionu. Tokom razgovora s ministrom za izbjeglice i raseljene osobe RS-a Omerom Brankovi}em i ministrom prosvjete i kulture RS-a Antonom Kasipovi}em predstavnici VE zaklju~ili su da u BiH i regionu postoje velike mogu}nosti za politi~ki dijalog i da je u tom smislu evidentan izvjestan napredak na Balkanu. Izvjestilac Ureda za politi~ka pitanja VE Pietro Marcenaro naglasio je da su oni uvijek tu da podr`e politi~ki dijalog i one snage koje su za pomirenje te prevazila`enje problema iz pro{losti.

Istekli prvi rokovi za prijevremene izbore u osam op}ina

Prijave dostavilo 11 stranaka i tri kandidata
Najvi{e prijava za u~e{}e na izborima - u pet od osam op}ina/op{tina - podnijeli SDS, SDA, SNSD i SRS Vojislav [e{elj
Prijave za u~e{}e na prijevremenim izborima za na~elnike osam op}ina Centralnoj izbornoj komisiji BiH do roka koji je istekao zaklju~no sa ponedjeljkom, dostavilo je ukupno 14 politi~kih subjekata - 11 stranaka i tri nezavisna kandidata. Najvi{e politi~kih subjekata prijavilo se za u~e{}e na prijevremenim izborima za na~elnike op}ina Srebrenik i Kalesija/Osmaci po {est, a u Biha}u, Od`aku/Vukosavlju i [ekovi}ima po pet. Po ~etiripredstavnika natjecat }e se za na~elnike Vogo{}e i Od`aka/Vukosavlja, te najmanje tri za Srbac. Najvi{e prijava za u~e{}e na izborima u pet od ukupno osam op}ina/op{tina podnijeli su SDS, SDA, SNSD i SRS dr. Vojislav [e{elj. Tako }e SDA svoje kandidate ista}i za na~elnike Biha}a, Od`aka/Vukosavlja, Srebrenika, Kalesije/Osmaka i Vogo{}e,

Imenovanja po zakonima
Helsin{ki komitet za ljudska prava BiH izrazio je zabrinutost zbog neprihvatljive prakse strana~kog usagla{avanja i dogovaranja o imenovanjima novih i razrje{avanju sada{njih kadrova u javnim ustanovama i preduze}ima. Komitet upozorava sve budu}e u~esnike u vlasti da se sva eventualna razrje{enja postoje}ih upravlja~kih struktura kojima nije istekao mandat i imenovanje novih moraju vr{iti isklju~ivo u skladu sa odredbama zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima koji egzistira od 2003. godine na nivou BiH i entiteta. Dalje ignorisanje navedenih zakona bila bi poruka gra|anima da vlasti u formiranju ne `ele, ili jo{ nisu spremne, za borbu sa korupcijom i pojavama nepotizma, navodi se u saop{tenju.

Tabelarni prikaz prijava za prijevremene izbore po politi~kim subjektima

dok }e SNSD, SDS i SRS dr. Vojislav [e{elj ponuditi svoje kandidate u op{tinama Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Ora{je/Donji @abar, Kalesija/Osmaci i [ekovi}i. SDP i Na{a stranka imat }e kandidate u ~etiri op}ine za na~elnika i to oba politi~ka subjekta u Biha}u, Srebreniku i Vogo{}i, te Od`aku/Vukosavlju (SDP), a Kalesiji/Osmacima

(Na{a stranka). Prijavu za u~e{}e na prijevremenim izborima SBB dostavio je za tri op}ine i to Biha}, Srebrenik i Vogo{}u. Po jednog kandidata imaju namjeru prijaviti PDP i Srpski pokret obnove ([ekovi}i), GDS (Srebrenik), te SDU (Biha}). Na prijevremene izbore prijavila su se i tri nezavisna kandidata i to Ibrahim Bajraktare-

vi} (Srebrenik), Savo Jovi~i} (Ora{je/Donji @abar) i Kajo ^abri} (Kalesija/Osmaci). Prijevremeni izbori za na~elnike navedenih osam op}ina u skladu sa odlukom CIK-a BiH odr`at }e se 16. januara 2011. godine, a za te namjene iz bud`eta tih lokalnihsamouprava nu`no je osigurati ukupno 65.000 KM.
A. TERZI]

8

DOGA\AJI

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Una banka iz Biha}a “sporazumno“ otje~e u Banju Luku

Zbog gramati~ke gre{ke

poklonili 7 miliona KM
Baza za kadrove u pravosu|u
Udru`enje stru~nih saradnika i savjetnika u sudovima i tu`ila{tvima u BiH, uz finansijsku podr{ku USAID-a, organiziralo je u Tesli}u drugu regionalnu konferenciju stru~nih saradnika u bh. pravosu|u u sklopu projekta Ujedna~avanje polo`aja i postupanja stru~nih saradnika i savjetnika u sudovima i tu`ila{tvima u BiH kroz har mo ni za ci ju pro pi sa. Stav Udru`enja, a i zaklju~ak konferencije je da stru~ni saradnici predstavljaju osnovnu bazu za odabir budu}ih sudija i tu`ilaca u BiH, zbog ~ega je od velikog zna~aja da se na adekvatan na~in reguli{e njihov polo`aj, a s ciljem osiguranja kvalitetnog kadra za rad u bh. pravosudnim institucijama. Dk. O.

Grupa radnika Una banke iz Biha}a upozorava javnost na manipulacije direktora Stjepana Blagovi}a, koji milione za kreditiranje boraca ARBiH “sporazumno“ prebacuje BIB banci u Banjoj Luci?!
Jo{ jednom radnici Una banke d.d. Biha} upozoravaju federalne nadle`ne organe, ako ve} nije kasno, o privrednoj manipulaciji njenog upravitelja, Stjepana Blagovi}a koji, uz podr{ku lokalnih ~imbenika, i ne po{tivaju}i zakonske procedure Agencije za bankarstvo FBiH (Zakon o bankama, ~lan64 i Zakon o privatizaciji, ~lanovi 10 i 12) namjerno vodi biha}ku banku u ste~aj! O ~emu se radi? Prije skoro godinu Vlada FBH je u Una banci d.d. Biha} deponirala 10 miliona KM, koje je bankatrebalapodijelitiborcima Armije Republike BiH i HVO-a, u vidu raznih povoljnih kredita kako bi se pomoglo ovoj populaciji. Me|utim, privremeni upravitelj banke Stjepan Blagovi} je u uvjete za dobivanje kredita ugradio takve zahtjeve koje je gotovo nemogu}e ispuniti stanovnicima Unsko-sanskog kantona. Time je onemogu}io davanje kredita banke, a bez kredita nema ni kamata ni provizija, zavrnuv{i time klju~nu slavinu kroz koju doti~e prihod banke. Tome najbolje svjedo~i podatak, ka`u radnici banke, da je do sada plasirano manje od 30 posto sredstava namijenjenih za kredite!

7 miliona u vjetar
Uz ove provizije (2 posto) i one od ino-penzija, banka osigurava solidno poslovanje, navode radnici. Onemogu}avanjem izdavanja kredita iz ve} osiguranih sredstava, Blagovi} svjesno sabotira poslovanja banke, sciljem da je proglasineprofitabilnom i onda je, sa svim onim deponiranim sredstvima pripoji BIB banci iz Banja Luke, cijene zaposlenici. No nakon njihovih upornih inzistiranja i obja{njenja o ~emu se radi, reagirala je inspekcija i zaustavila “sporazumnu“ kupovinu biha}ke, od BIB banke iz Banje Luke. Ali, dodaju, Blagovi} se i nakon toga snalazi! Sada poku{ava samo neplasirani dio depozita prepusti BIB banci, {to je negdje oko 7 miliona maraka.

Pretpostavke za povratak
Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivankovi} Lijanovi} odr`ao je ju~er sastanak s delegacijom Unije za odr`ivi povratak i integracije u BiH, na kojem je bilo rije~i o na~inu rje{avanja problema izbje glih i ra se lje nih oso ba. “Mi u NSRB-u smatramo da je problematiku povratnika, izbjeglih i raseljenih osoba mogu}e rje{avati druga~ijim metodama od onih koje su se koristile u posljednjih petnaest godina. Na{ program za mandat 2010 - 2014. zagovara stvaranje ambijenta za otvara nje no vih ra dnih mjes ta, ras te re}enje rada, poticanje poljoprivrede i oporezivanje luksuza, ~ime je mogu}e pobolj{ati povratak, a one koje su se vratili mogu}e je zadr`ati i sustavno ih podr`ati“ izjavio je Mla, den Ivankovi} Lijanovi}.

Zbog toga radnici jo{ jednom pozivaju federalnu inspekciju da zaustavi ovu rasprodaju “narodnih para“ jer ovim pote, zima privremeni upravitelj Stjepan Blagovi} uskra}uje prihod svojoj banci i sigurno je vodi u gubitak, {to mu onda daje osnovicu da pokrene ste~ajni postupak. Drugo, ovim kriminalnim djelom upravitelj }e izigrati Vladu FBiH i borce Armije Republike BiH i HVO-a koji `ive na podru~ju Unskosanskog kantona. Tre}e, BIB banka }e preostalih oko 7 miliona KM kreditnih sredstava podijeliti “borcima Republike Srpske” i tako im olak{ati `ivot novcima poreskih obveznika Federacije BiH?!

Gramati~ka gre{ka
Radnici Una banke zaklju~uju da }e, ako se ne osujete namjere Stjepana Blagovi}a, sredstva FBiH veoma

brzo postati i operativna. Namjenska sredstva }e zavr{iti tamo gdje ne bi smjela, i to zbog “gramati~ke gre{ke” i „snala`ljivosti“ upravitelja, koji je proku`io da nigdje ne pi{e da su sredstva Vlade FBiH namijenjena za kreditiranje “boraca Armije BiH” nego sa, mo - “boraca”!? Zato mu se, valjda, ~ini “normalnim“, kad ve} “njegova“ banka, zbog te{ko ostvarivih kriterija za dodjelu kredita, ne mo`e plasirati preostalih 7 miliona depozita, da }e to valjda mo}i banjalu~ka BIB banka i to “borcima na podru~ju RS-a” A, pri tome, . konstatiraju, i Blagovi}u slijedi lijepa nagrada?! Uposlenici se nadaju kako }e federalne i institucije dr`ave reagirati u zadnji tren jer }e se, u protivnom, glatko rasprodati 7 miliona maraka poreskih obveznika FBiH, a uz to }e i Una R. K. banka pod led.

Workshop u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu

Lije~enje poreme}aja spavanja
Nakon edukacije sarajevskih ljekara u Zagrebu stvorene mogu}nosti i za otvaranje Centra za patologiju spavanja u Sarajevu
Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, odnosno Neurolo{ka klinika je na putu da u dogledno vrijeme otvori referalni Centar za patologijuspavanja, odnosno lije~enje pacijenata, ~ije bolesti su uzrokovane poreme}ajima spavanja, istakla je doc. dr. Enra Sulji}, {efica klinike, otvaraju}i ju~er u Sarajevu u Institutu za nau~noistra`iva~ki rad i razvoj KCUS-a workshop o temi “Poreme}aji spavanja“ . zao je, ovom prilikom, da je medicina spavanja jedna integralna medicina koja objedinjuje mnogo struka, s obzirom na to da spavanje i budnost kao biolo{ka pojava imaju utjecaja na sve zdrave i bolesne pojave.

Banjanovi} za Vije}e naroda RS-a
Regionalni odbor SDP-a BiH Zvornik razmatrao je proceduru i pripremu odbornika iz stranke regije Zvornik, kako bi se {to uspje{nije konstituisalo Vije}e naroda RS-a, te predlo`ili delegati. Izvr{ene su konsultacije s odbornicima SDP-a iz regije Zvornik, te je predlo`ena lista kandidata za Vije}e naroda RS-a na kojoj su Fadil Banjanovi} Bracika, predsjednik RO SDP-a BiH Zvornik, Adil Osmanovi} Taran i Mensur Galji}. Prisutni ~lanovi dali su punu podr{ku Banjanovi}u kao prvom ~ovjeku koji je dobio povjerenje bira~a iz ove regije, saop}eno je iz informativne slu`be RO SDP-a BiH Zvornik.

Specifi~na dijagnostika
Prim. dr. Danilo Hodoba odr`ao zanimljivo predavanje

Foto: A. KAJMOVI]

Mlada nauka
O ovoj zna~ajnoj temi govorili su prim. dr. D`enana [ahovi}, neuropsihijatar - neurolog sa sarajevske Neurolo{ke klinike, koja je tri mjeseca provela na edukaciji u Zagrebu te dr. Danilo Hodoba iz Psihijatrijske bolnice “Vrap~e“ u Zagrebu, koja ve} du`i niz godina primjenjuje najnovije metode u lije~enju poreme}aja spavanja. “Medicina spavanja je mlada nauka koja pobu|uje pa`nju

ljekara i kolega drugih specijalnosti: pulmologa, interne medicine, neurologa porodi~ne medicine, stomatologije“ kaza, la je dr. [ahovi} te ukazala na zna~aj primjene aparata polisomnografa, nove dijagnosti~ke metode u lije~enju poreme}aja spavanja, koja }e pomo}i u lije~enju pacijenata. “Pos to je tri vrste po re me}aja sna, poreme}aj ulaska u san i odr`avanje sna, odr`avanje budnosti, poreme}aj u to ku spa va nja.

Klju~ni znaci za poreme}aj sna su prekidi disanja u toku spavanja, a mjere se u toku jednog sata. To je prekid strujanja zraka kroz respiratorne puteve, koji traje du`e od 10 sekundi. Vi{e od pet prekida disanja u jednom satu je patolo{ki znak“, objasnila je dr. [ahovi}, te dodala kako su naj~e{}i uzroci poreme}aja sna pretjerana pospanost, mjese~arenje, no}na mokrenja te nesanica. Prim. dr. Danilo Hodoba ka-

“U okviru medicine spavanja postoje specifi~ni poreme}aji i oni zahtijevaju specifi~nu dijagnostiku i posebnu izobrazbu stru~njaka. Specifi~na dijagnostika podrazumijeva objektivizaciju stanja budnosti i to se obavlja polisonografskom metodologijom. To su ure|aji koji omogu}uju simultano snimanje elektroencefalografije (snimanje mo`danih potencijala) na spavanju i poligrafije, osoba koje su li{ene normalnog spavanja jer se tokom sna javlja faza gu{enja usljed prekida strujanja zraka“ objasnio je dr. Ho, doba. Mr. BABI]

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

DOGA\AJI

9

Nacionalna zadu`bina za demokratiju (NED) iz Washingtona

BiH mora imati

VIJESTI

dugoro~ne ciljeve
Procesi koji su se do sada de{avali svodili su se na to da je me|unarodna zajednica poku{avala da uspostavi dogovore sa politi~kim igra~ima, koje su svodili na minimum za koji su smatrali da se lideri mogu usaglasiti
PRITISAK ODOZDO Atmosfera na terenu je takva da ljudi Bosne i Hercegovine `ele promjene, da `ele da se ekonomija pobolj{a, da `ele biti dio Evrope. Zaklju~ak ovog foruma je da se nadamo da }e to dovesti do pritiska odozdo, iz baze, jer cijelo dru{tvo treba biti anga`ovano u promjene, a ne da se sve prepu{ta maloj grupi lidera
kratska dr`ava koja se kvalifikovala da postane dio demokratske Evrope. Slijede}i zaklju~ak je da je atmosfera na terenutakva da ljudi Bosne i Hercegovine `ele promjene, da `ele da se ekonomija pobolj{a, da `ele biti dio Evrope. Zaklju~ak ovog foruma je da se nadamo da }e to dovesti do pritiska odozdo, iz baze, jer cijelodru{tvotrebabitianga`ovano u promjene,a ne da se

Beba umrla prirodnom smr}u
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona saop{tilo je ju~er da je patohistolo{ka analiza uzoraka tkiva bebe koja je umrla 10. novembra ove godine u Lukavcu pokazala da je smrt nastupila prirodnim putem, te da je rije~ o iznenadnoj smrti dojen~eta. Time je bar djelomi~no stavljena ta~ka na pri~u da je smrt {estomjese~ne bebe nastupila zbog neadekvatne vakcine, koju je nekoliko dana ranije primila. U istrazi je Tu`ila{tvo TK-a zatra`ilo analizu sporne vakcine, no ju~er su saop{tili da }e tu svoju odluku preispitati.
A. [e.

Izlila se Pra~a u Hrenovici
Obilne padavine u protekla 24 sata u BPK-u Gora`de uzrokovale su niz problema. Ekipe Civilne za{tite su na terenu, gdje zajedno sa gra|anima ugro`enih podru~ja nastoje umanjiti {tete i sprije~iti ve}e posljedice. U op}ini Pale-Pra~a izlila se rijeka Pra~a u na se lju Hre no vi ca. [to se ti~e op}ine Gora`de, najkriti~nije je u MZ Ilova~a, gdje se rijeka Osanica izlila iz korita i ugrozila je stambeni objekat Fadile Mujagi} kojem prijeti ru{enje. [to se ti~e ostalih dijelova op}ine Gora`de, stanje je trenutno zadovoljavaju}e. [to se ti~e op}ine Fo~a-Ustikolina, trenutno nema opasnosti od izlijevanja rijeke Drine i njenih pritoka. A. H.

Kongres odobrava fondove kojima NED poma`e demokratske projekte u vi{e od 90 zemalja Pi{e: Inda SWANKE

Nacionalna zadu`bina za demokratiju, sa sjedi{tem u Washingtonu, privatna je nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi {irenjem i ja~anjem demokratije i demokratskih institucija {irom svijeta. Fondovima koje odobrava ameri~ki kongres Nacional Endowment for Democracy, poznatiji kao NED, poma`e vi{e od 1.000 demokratskih projekata nevladinog sektora u vi{e od 90 zemalja. Osnovana 1983. godine, Nacionalna zadu`bina za demokratiju je postala lider u borbi za demokratiju i centar aktivnosti, resursa i intelektualne razmjene, demokratskih aktivista i akademika iz cijelog svijeta.

neobi~an po tome{to se na{rad ne svodisamo na aktiviste na terenu, mi tako|er objavljujemo i Demokratski`urnal, imamoistra`iva~ki centar koji se zove Me|unarodni forum za demokratske studije, te na taj na~in okupljamo ljude koje su specijalizirani eksperti za demokratska, ustavna i izborna pitanja, sve mogu}e aspekte demokratije. Stoga su, kada je do{lo do neuspjeha kirgistanske vlade,

ka`emo {ta da rade, te da oni o tome moraju odlu~iti sami. Me|unarodna zajednica mo`e pru`itineki vid pomo}i ili sugestija, ali demokratija je proceskoji mora krenuti iznutra, u koji moraju biti uklju~eni gra|ani, lokalne nevladine organizacije i cijelo dru{tvo. To nadasve mora biti transparentan proces u kojem se ne vr{e razgovori i dogovori iza zatvorenih vrata“ , svjedo~i Gershman.

Carl Gershman

PROMJENE Na{ prijedlog je da se ustanove promjene koje su neophodne da se ispuni cilj, a to je da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna demokratska dr`ava koja se kvalifikovala da postane dio demokratske Evrope
Jedna od preporuka ovog foruma, koji zaista daje jedan okvir promjena, ali ne i njegov detaljan sadr`aj, fokus je na samoodr`ivosti i odgovornosti, dakleuspostavljanje i postizanje dugoro~nih, a ne kratkoro~nih ciljeva kako je dosad bio slu~aj. Gershman obja{njava: sve prepu{ta maloj grupi lidera. Demokratija nije kona~no stanje, demokratija je proces u kojem se stalno mora kretati naprijed, i stalno se mora obnavljati... Moraju se na}i na~ini da se `ivi i radi zajedno i da se ostvari jedno zajedni~ko dru{tvo, {to nije lako ali je mogu}e. Bosna i Hercegovina nije jedina zemlja koja prolazi kroz ovajproces, Indonezija je zemlja koja je kroz taj proces pro{la uspje{no i jedna od preporuka Foruma je bila da se iskoriste primjeri uspje{nih praksi u ujedinjenju podijeljenih dru{tava, kao {to je indonezijsko ~iji je moto E Pluribus Unum, u mno{tvujedno. Mo`da}e takav slu~aj biti i u Bosni i Hercegovini: E PluribusUnum“ zaklju~uje , direktor Nacionalne zadu`bine za demokratiju Carl Gershman u ekskluzivnom razgovoru za Glas Amerike.

Nov pristup
O Forumu o budu}nosti Bosne i Hercegovine i pokroviteljstvu ove organizacije razgovarali smo sa Carlom Gershmanom, direktorom Nacionalne zadu`bine za demokratiju. Za razliku od svihdrugihkonferencija, foruma i radnih grupa o budu}nosti Bosne i Hercegovine, ovdje u Washingtonu, NED je imao jedan nov i neobi~an pristup okupiv{i svjetske pravne, ustavne i eksperte za razvoj demokratskog dru{tva i nekoliko regionalnih eksperata. Na pitanje kako je do{lo do organizovanja ovog foruma i izbora u~esnika, direktor Carl Gershman ka`e: “Bilo je to jedno vrlo interesantno iskustvo, iako ovo nije prvi put da je NED ne{to sli~no organizovao, prvi put smo to uradili sa Kirgistanom. NED je

oni od nas tra`ili pomo} da shvate {ta treba u~initi da se na tom planu postigne uspjeh. Mi smo organizovali forum koji je bio vrlozapa`en u Kirgistanu. To je bilo zapa`eno i u Bosni i Hercegovini i onda nam je predlo`eno da takone{toorganizujemo i uo~i izbora u uzimaju}i u obzir i 15. godi{njicuDaytona. Mi smo tada okupili nekolicinu regionalnih eksperata, ali ve}i dio u~esnika su bili eksperti za demokratizaciju u {iremsmislu. Najva`niji u grupi je mo`daLaryDiamond, koji je jedan od urednika na{eg `urnala i profesor na univerzitetu Stanford,i mnogidrugi, me|unjima i Andy Raynolds, ekspert za ustavna pitanja i profesor na Univerzitetu Sjeverne Caroline. U grupi je postojalo nekoliko ta~aka potpunog koncenzusa, npr. da nije na{e da narodu Bosne i Hercegovine treba da

Ne{kovi} i Ili} pred Sudom
Statusna konferencija pred Odjelom za ratne zlo~ine Suda BiH, u predmetu Dragan Ne{kovi} i drugi, bi}e odr`ana danas. Optu`nica navodi da su Ne{kovi} i Ili}, kao pripadnici Centra za obuku Jahorina, Specijalne brigade policije MUP-a RS-a, 12. i 13. jula 1995, u naselju Budak blizu Poto~ara, naoru`ani automatskim pu{kama, u~estvovali u pretresu bo{nja~kih ku}a radi sakupljanja civilnog stanovni{tva i provo|enja u bazu UN-a u Poto~arima. Optu`nica dalje navodi da su 13. i 14. jula 1995, zajedno sa drugim pripadnicima Centra, du` ceste Kravica – Konjevi}-Polje, zarobljavali mu{karce Bo{njake, koji su u grupama odvo|eni u ZZ Kravica, gdje su pogubljeni. Ne{kovi} je, navodno, naredio dvojici, njemu poznatih pripadnika Centra, da li{e `ivota dva zarobljena mu{karca Bo{njaka, {to su oni i u~inili.

Samoodr`ivost
“Drugim rije~ima procesi koji su se do sada de{avali su se svodili na to da je me|unarodna zajednica poku{avala da uspostavi dogovore sa politi~kim igra~ima, koje su svodili na minimum za koji su smatrali da se lideri mogu usaglasiti. Moramo se suo~iti sa time da to nije bilo uspje{no. Mi idemo dalje, na{ prijedlog je da se ustanove promjene koje su neophodne da se ispuni cilj, a to je da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna demo-

10

KOMENTARI

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bo{njaci i Srbi vole Hrvate - platonski
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

O

Bauk tre}eg entiteta, pak, kru`i i mimo na{ih granica. Da ne ka`em pre{ao je sve granice. Tako je, primjerice, jedan zagreba~ki jutarnji tabloid krivo citirao kardinala Vinka Pulji}a u kontekstu mostarske gange Herceg-Bosne, te ga slijedom toga potvorio da podr`ava tre}i entitet

vih dana Hrvati su u doista paradoksalnoj situaciji, ponovo su, ba{ kao u ona dobra stara vremena, sumnjiva lica, ali, istovremeno, im se, tvrdi bo{nja~ki prvak Sulejman Tihi}, dodvoravaju i Srbi i Bo{njaci. Da, me|utim, prvo rije{imo ovo - prvo. Nisu, naime, sumnjivi samo oni Hrvati {to gravitiraju sto`ernoj stranci i sto`erniku {to, po osobnom priznanju, kani od idu}ega ljeta stolovati na Neretvi hladnoj, ve} ~ak i Ivo Josipovi}. Tako je, primjerice, povremeni glasnogovornik Harisa Silajd`i}a, na privremenom radu u glasilu jedne druge stranke, cjelokupan anga`man hrvatskog predsjednika u svezi BiH ocijenio kao isprazno {irenje sladunjavih pri~a. Josipovi}u se iz bolje budu}nosti zamjera {to osobno nije rastjerao hadezeovce, {to su, ne skrivaju}i nostalgiju za vremenom kada se pjevalo: Evo zore, evo dana, evo Goje i Bobana, obilje`ili godi{njicu Herceg-Bosne. Istina, tko god je pratio pro{lotjedni skup u “Kosa~i“ mo, rao je provjeriti koji je, zapravo, datum; pala je u golem sevdah grupa Nostalgija - gromoglasni solisti ^ovi}&Ljubi}, te sljedba im. Odnekud je |avo ~ak do nio i [u {ko va `ivopisnog generala Rojs-roj-

V

sa... Ali - mo`da ?! - ih treba i razumjeti, njihov se glas jo{ samo i ~uje u dijelu Bosne napa}ene kojoj je Tu|man svojedobno namijenio ulogu popunjavanja glasovitog (ali i tragi~nog) hrvatskoga pereca. Uostalom, ne{to o tomu je, obilje`avaju}i jedan drugi tragi~ni doga|aj iz na{e novije povijesti - Daytonski mirovni sporazum, govorio i jedan od junaka iz Ohia; ^injenica je da hrvatski narod u BiH nije u mogu}nosti konzumirati isti opseg prava koji u`ivaju druga dva konstitutivna naroda, poku{ao je Silajd`i} objasniti u nedjelju neovisnim intelektualcima Kruga 99. Jasno, nije sad, nakon {to mu je u fotelju sjeo Izetbegovi} II, ovo neki drugi Haris, pa da }e Hrvatima dr`ati merdevine dok prave tre}i entitet. No, ovom je konstatacijom zasigurno pri~u o ustavnom preustroju dr`ave prebacio na isklju~ivo politi~ki teren. [to je, u biti, jako dobro u okolnostima zazivanje vremena kada je hrvatskim du`nosnicima bio osiguran (me|unarodni) prijevoz iz Mostara do Sarajeva. Do Kule, ili Centralnog zatvora, dodu{e. ratimo se, zato, Tihi}u koji svjedo~i samo o potencijalnoj ljubavi {to je spram Hrvata osje}aju kako Bo{njaci, tako i Srbi. Prvi su, veli on

B

u njihovo ime, za teritorijalnu reorganizaciju, ali samo ako se odnosi na cijelu dr`avu. Ba{ kao {to im, dobro je informiran Tihi}, eresovski vo`d daje tre}i entitet, ali samo na teritoriji Federacije. Iz ~ega esdeaovski ~elnik zaklju~uje da se napa}enim Hrvatima dodvoravaju i jedni i drugi. Bez ikakve, zapravo, mogu}nosti da ta veza - ili veze - bude konzumirana. Rije~ je, dakle, o platonskoj ljubavi. auk tre}eg entiteta, pak, kru`i i mimo na{ih granica. Da ne ka`em pre{ao je sve granice. Tako je, primjerice, jedan zagreba~ki jutarnji tabloid krivo citirao kardinala Vinka Pu lji}a u kontekstu mostarske gange Herceg-Bosne, te ga slijedom toga potvorio da podr`ava tre}i entitet. Pretpostavljam da ih je na krivi trag naveo Dragan ^ovi} (re)interpretiraju}i svoj sarajevski susret s kardinalom kako njemu odgovara. [to, dakako, nije ni{ta ~udno; u glavnom gradu svih Hrvata, Bosnu i Hercegovinu, pa onda i prekosavsku bra}u prate na razini incidenta, pa je onda i Pulji}u u tamo{njim medijima komotno ba{ kao u sarajevskoj rezidenciji. Ovom, me|utim, prigodom i nije tako lo{e to {to su u lijepoj na{oj (?!) povr{no ~itali

S

kardinala. Do{ao je, naime, u prigodu da pojasni {to on misli o cijelom slu~aju. U najmanju ruku, Pulji} iza cijeloga toga ^ovi}eva projekta, kojemu se, ignoriraju}i ~ak i svoje koalicijske partnere HSPBiH, bezuvjetno priklonio i Bo`o Ljubi}, stavlja golem upitnik. [tovi{e, nadbiskup vrhbosanski konstatira kako se, zapravo, sada ho}e ne{to {to je ve} bilo, a hrvatska dr`ava svojevremeno inzistirala da odumre. Rije~ju, hercegbosanski je glas iz groba prili~no nejasan, osobito onima koji bi ostali izvan granica zabrana {to su ga iscrtali ponovo zbratimljeni HDZ-ovi. ve u sve mu, ka da po~nu pre go vo ri o ustavnoj reformi, treba o~ekivati obrnut proces od onoga o kojemu govori Tihi}; da se, dakle, Hrva ti po~nu do dvo ra va ti Bo{njacima i Srbima. A kako bi postigli dobru startnu udvara~ku poziciju, trebali bi artikulirati taj svoj retro(ili {atro)-koncept. Odgovoriti, primjerice, na pitanje gdje su i kako izgledaju te nove administrativne granice? Ali, i da jednako o tomu govore i u Sarajevu i u Banjoj Luci. Bez toga, ovdje ljubavi, koja je ionako kad je utroje vrlo napeta, nema.

NATO nas ~eka N
ajmo}niji politi~ko-vojni savez na svijetu ovog vikenda je na samitu u Lisabonu usvojio novi strate{ki koncept za naredno desetlje}e. NATO je tako do{ao do temeljnog dokumenta, na ~ijoj izradi je bio anga`ovan stru~ni tim s nekada{njom ameri~kom dr`avnom tajnicom Madeline Albright na ~elu. Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen je pro{le godine dobio zada}u na samitu u Strasbourgu i Kehlu, odr`anom na 60. obljetnicu Sjevernoatlantskog saveza, po prvi put i uz puno simbolike organiziranom u dvije zemlje – Francuskoj i Njema~koj, da formira radnu grupu koja }e napisati nacrt strate{kog koncepta. Kada danas pred sobom imamo dokument kojim se utvr|uju osnovni pravci djelovanja do 2020, jasno je da su bili u pravu oni koji su tim predvo|en Madeline Albright nazvali „NATO mudracima“. U strate{kom konceptu vodilo se ra~una o tome da se za{tite interesi svih 28 ~lanica NATO-a, ali i da se efikasnije odgovori na savremene prijetnje. NATO }e se i dalje temeljiti na konceptu kolektivne odbrane, a Rasmussen je poru~io da }e tako ostati zauvijek. Postignuta je saglasnost i oko ameri~kog plana za novi pro{ireni sistem antiraketne odbrane, koji }e, kako je rekao predsjednik Sjedinjenih Dr`ava Barack Obama, biti dovoljan da obuhvati teritorije evropskih ~lanica NATO-a i Sjeverne Amerike. Na ovaj na~in }e se pod {titom na}i 900 miliona ljudi. Iako su pojedine ~lanice, prije svih Francuska, tra`ile da Iran bude ozna~en kao zemlja iz koje dolazi raketna prijetnja, tome se uspje{no usprotivila Turska, kojoj je u interesu odr`ava nje do bro su sjed skih odnosa s Teheranom, o ~emu se u NATO-u vodilo ra~una. Turska je sa dru ge stra ne odlu~ila podr`ati novi strate{ki koncept i najvjerovatnije }e dozvoliti postavljanje dijela antiraketnog {tita na svojoj teritoriji.

Koliko je bitno partnerstvo u borbi protiv terorizma, piratstva i {irenja nuklearnog i balisti~kog programa pokazao je sastanak pred sje dni ka SAD-a Ba rac ka Obame i Rusije Dimitrija Medvedeva, koji je na ameri~ku inicijativu odr`an u Lisabonu. Upravo su se ove teme na{le u prvom zajedni~kom izvje{taju NATO-a i Rusije. Obama je samit NATO – Rusija ocijenio kao jo{ jedan korak prema ponovnom uspostavljanju odnosa izme|u Rusije i Zapada, naru{enih 2008. poslije rusko-gruzijskog sukoba. U Lisabonu se govorilo i o na{oj zemlji. Dr`avnu delegaciju je predvodio predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, koji je na sastanku Sjevernoa tlan tskog vi je}a pot vrdio privr`enost BiH u sudjelovanju u mirovnim operacijama u svijetu. Bosna i Hercegovina je odnedavno prisutna u Afganistanu s pje{adijskom jedinicom, a taj anga`man bi mogao postati ve}i nakon {to je NATO najavio povla~enje do 2014. To bi trebalo da

zna~i i sna`niji obra~un NATOa s talibanima u nastavku misije ISAF, kako bi se stvorili uslovi za tranziciju i prepu{tanje odgovornosti za upravljanje zemljom afganistanskim nacionalnim snagama. Za Bosnu i Hercegovinu je od velike va`nosti {to je u novom stra te {kom kon cep tu NA TO odlu~io da zadr`i politiku otvorenih vrata. [efovi dr`ava i vlada 28 zemalja ~lanica, na kraju dvodnevnog samita u Lisabonu, usvojili su deklaraciju kojom podr`avaju evroatlantske integracije BiH. NATO je odlu~an da pru`i tehni~ku pomo} BiH da po~ne primjenu Akcionog plana za ~lanstvo (MAP). Glavni posao pripada novim vlastima, koje moraju uknji`iti 69 lokacija sa perspektivnom nepokretnom vojnom imovinom na Ministarstvo odbrane BiH, {to je uslov postavljen ovog prolje}a na ministarskom sastanku u Tallinnu. Bez toga je nemogu}e dalje kora~ati ka sigurnosnom ki{obranu NATO-a.

Pi{e: Daniel OMERAGI]
daniel.omeragic@oslobodjenje.ba

Sjevernoatlantski savez u Lisabonu je dobio novi strate{ki koncept u kojem je zadr`ana politika otvorenih vrata

OSVRT

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Maskirani razbojnik, na oru`an pi {to ljem i no`em, oteo je prekju~er oko 640 maraka od radnice apoteke u banjalu~koj Ulici Save Ljuboje, saop{teno je iz CJB Banja Luka. Policijski slu`be ni ci su oba vi li uvi|aj i tra ga ju za plja~ka{em. O doga|aju je obavije{ten i de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci koje nastavlja istragu o ovom razbojni{tvu.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Oteo novac iz apoteke

[kodom udario pje{akinju

U Gunduli}evoj ulici u Banjoj Luci u ponedjeljak poslije podne do{lo je do udesa u kom je povrije|ena 19-godi{nja Ena B. iz Jajca. Pje{akinju je, kako saznajemo iz CJB Banja Luka, {kodom (A23-E-163) udarioSimo Z. Uvi|aj na mjestunesre}eizvr{ili su slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja, a povrije|ena djevojka je prevezena u banjalu~ku bolnicugdje su joj konstatovane te`e povrede.

Istraga ranjavanja u Clubu Bad

Nakon plja~ke 100.000 KM u Sarajevu

Razbojnici odnijeli
neupotrebljiv novac?
Vrlo je vjerovatno da se hemijsko-elektronska za{tita aktivirala. odmah nakon otimanja kofera, tako da je do{lo do bojenja novca.
Elvis Hod`i} Elvis Keljmendi

Elvis Hod`i} dao izjavu tu`iocu
Elvis Hod`i} (35) u ponedjeljak je na Odjelu ortopedije bolnice Ko{evo, uz dopu{tenje ljekara, dao izjavu tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo u vezi s pucnjavom koja se 9. novembra desila u prostorijama Unije veterana u Ulici Ismeta Mujezinovi}a, u naselju Breka, u kojima radi Club Bad, potvr|eno nam je u Kantonalnom tu`ila{tvu. Podsjetimo, te ve~eri Hod`i} je u Club navratio pola sata prije pono}i i sjeo s dru{tvom na sprat objekta. Dvadesetak minuta kasnije do{li su Elvis Keljmendi i Almir Metovi}. Ubrzo su Hod`i} i Keljmendi si{li u prizemlje da ne{torazgovaraju, nakon ~ega su uslijedili pucnji. Keljmendi i Metovi} su pobjegli iz objekta, nakon ~ega se Keljmendi, navodno, sakrio na podru~ju RS-a. Hod`i} je odmah preba~en u bolnicuKo{evo,gdje su mu ljekarikonstatovalipovredeoba koljena, kuka i stomaka, te iz tijela izvadili {est zrna. Nezvani~no se moglo ~uti da je Club Bad, navodno, danima prije pucnjave bio zatvoren, te da je otvoren ba{ te ve~eri kada se desila pucnjava. Na organima istrage je da provjere da li su Keljmendi i Hod`i} dogovorili susret u tom objektu, i {ta je bio eventualni razlog njihovog sastanka. D. P.

SARAJEVO Lak{e ozlije|en 19-godi{nji student veterine

Istraga razbojni{tva nad za{titarima Alarm Westa u sarajevskoj Ulici Marka Maruli}a, od kojih su naoru`ani razbojnici u ponedjeljak prije podne oteli oko 100.000 KM, jo{ nije dala rezultate. Novackoji su razbojniciodnijeli bio je u specijalnom koferu i za{ti}en hemijsko-elektronskom za{titom. Vrlo je vjerovatno da se ova za{tita aktivirala odmah nakon otimanja kofera, tako da je do{lo do bojenjanovca. Upu}ene osobe iz policije i za{titarskih slu`bi poja{njavaju da se unutar kofera nalazi boja koja se aktivira na bilokakavpoku{aj nasilnog otvaranja ili otklju~avanja. Hemijska za{tita mo`e se aktivirati~ak i u slu~aju da kofer ispadne za{titarima. Navodno se takva za{tita nekim za{titarskim ku}ama nekoliko puta aktivirala, prilikom padakoferatokomtransporta pa su ofarbani novac morali odnijeti u banku radi zamjene, s tim da je banka naplatila odre|eni procenat.

Plja~ka se odigrala u Ulici Marka Maruli}a

U amfiteatar
Devetnaestogodi{nji B. E, student Veterinarskogfakulteta u Sarajevu,lak{e je povrije|enprekju~erne{to iza podneva, kada su u amfiteatruovog fakulteta Amer Bijeli} (19), ro|en u Zavidovi}ima, a nastanjen u Banovi}ima i Armin Ba{i} (18) koji je ro|en u NovomSadu, a `ivi na Ilid`i aktivirali suzavac. B. E. je nakon ljekarske pomo}i, koja mu je pru`ena zbog iritacije o~iju, pu{ten na ku}nolije~enje, dok su Bijeli} i Ba{i} privedeni. U MUP-u KS-a su nam rekli da detalje o ovomincidentu ne moguiznijeti. Sli~no su na na{e poku{aje da do|emo do informacije vi{e kazali i u Veterinarskom fakultetu, te dodali da }e se oglasititek kadapolici-

Sedmodnevno plavetnilo
Za hemijsko-elektronsku za{titu koriste se razne vrste boja, a naj~e{}eindigoplava. Ukoliko ta boja do|e u dodir s ko`om, stru~njaci tvrde da se ne mo`e oprati najmanje 7-10 dana. Na sli~an na~in, kako saznajemo, funkcioni{e i specijalni

ba~en suzavac

prahkojim se posipajunov~anicekoje se podme}uprilikomotkrivanja mita i korupcije. Plja~ka{imogupoku{atiopratinovac, ali se ta boja ne mo`e do kraja ne}e mo}i do kraja skinuti. U skladu sa iskustvimapolicajaca iz inostranstva, postojimalamogu}nost da }e kradljivcitakav novac ~ak i poku{ati zamijeniti u nekoj od banaka... Nakonovograzbojni{tvasarajevski za{titari ponovo ukazuju na propuste u Zakonu o za{titifinansijskihinstitucijakoji je pun manjkavosti. Naime, mnogiposlodavci `ele}i da ispo{tuju minimum zakonskih obaveza za transport novca, anga`uju dva za{titara, od kojih je jedanvoza~ i potpunobeskoristanu eventualnomsukobu sa razbojnicima. Vrlo ~esto poslodavcima nisu bitniobu~enost i spremnostza{titara. Dr`avi, na primjer, nijebitno da provjerikakva je balisti~ka

za{tita(probojnost) blindiranog vozila, tako da se prilikomdobijanjaatesta na Ma{inskomfakultetuobi~nomjerete`ina i du`ina vozila, ko~nice i sl., a {to je u skladu sa postoje}im zakonom...

40 feninga po km
Interesantno je i to da je transport novca jeftiniji od taksislu`be. Tako, prema rije~ima za{titara, pre|eni kilometar ko{ta oko 40 feninga, bez obzira na to da li se radi o prevozu 1.000 KM ili 100.000 KM, dok isturazdaljinutaksistinapla}uju 1 KM. Podsjetimo, dvojica za{titara Alarm Westa u ponedjeljak su kupiladnevnipazar iz prodavnica Konzuma. Napale su ih tri osobe naoru`ane heklerima i otele im vozilo te pobjegli u jednu od susjednih uli~ica. Tu su presjeli u drugo vozilo i odnijeli kofer s novcem.
D. PAVLOVI]

Ponovo uhap{ena Hrusti}

Strani dr`avljani
Foto: D. ]UMUROVI]

Veterinarski fakultet u Sarajevu

meta `ena d`eparo{a
^etrdesetjednogodi{nja Behara Hrusti} iz Vlasenice, jedna od poznatijih `ena d`eparo{a u Sarajevu, uhap{ena je u ponedjeljak nedaleko od Begove d`amije nedugo nakon {to je izd`eparila Antonija R. S. iz SAD-a.

ja zavr{i svoj posao. O doga|aju je obavije{ten i de`urnitu`ilacKantonalnogtu`ila{tvaSarajevo, a Bijeli} i Ba{i} su osumnji~eni za izazivanje Dk. O. op}e opasnosti.

Hrusti}eva je predata u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a ona je, podsje}amo, sa Sabirom Osmanovi} (27) iz \ur|evika, uhap{ena i po~etkom jula nakon {to su od G. B, dr`avljanke Velike Britanije, tako|er u Starom Gradu, ukrala nov~anik. Prilikom pregleda kod Hrusti}eve je tada prona|en ukradeni nov~anik sa bankovnim karticama i dokumentima u vlasni{tvu dr`avljanke Velike Britanije. Hrusti}evu i Osmanovi}evu policija sumnji~i za najmanje ~etiri kra|e koje su izvr{ene na sli~an na~in. D. P.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

CRNA HRONIKA
Pripadnici Policijske stanice Nevesinje priveli su @. K. zbog sumnje da je uz prijetnju vatrenim oru`jem izvr{io razbojni{tvo nad radnicom STR Vektra-plus u Nevesinju te tom prilikom oteo oko 1.400 maraka. Kako je saop}eno iz Centra javne bezbjednosti Trebinje, kod @. K. su prona|eni ukradeni novac, kapa fantomka, jakna, rukavice i automobil koji je kori{ten prilikom napada.

13

Rasvijetljena plja~ka u Nevesinju

Kra|a iz firme Gumatekt

U kru gu pre du ze}a Gu ma tekt u Ve li koj Obarskoj kod Bijeljine izvr{ena je te{ka kra|a u kojoj je nanesena materijalna {teta od 6.000 KM, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nepoznate osobe su preksino} iz ove firme, koja je u vlasni{tvu D. P, odnijele ~etiri pi{tolja za odvrtanje {arafa i 10 automobilskih guma, nakon ~ega je policija obavila uvi|aj.

[est osoba uhap{eno je u ponedjeljak i utorak u akciji SIPA koja je u Stocu, Trebinju, ^apljini i Mostaru izvedena pod kodnim nazivom Prenj 3, a po nalogu Tu`ila{tva BiH. Tokom akcije pretreseno je 10 objekata i sedam vozila.

SIPA izvela akciju Prenj 3 u Hercegovini

Organizovani kriminal
Protiv osoba koje, uhap{ene otvorena je istraga i osumnji~ene su za organizirani kriminal, kao i neovla{teni promet opojnim drogama. Tokom pretresa i hap{enja pripadnici SIPA prona{li su i zaplijenili odre|enu koli~inu droge, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH. Me|u uhap{enima nalaze se Edin Kreso, vlasnik kafi}a Dajana u Mostaru, Neboj{a Voj~i} iz Trebinja, Vlado Prce iz Bivoljeg Brda, Zihno Obradovi} iz Stoca, Denis Krvavac iz ^apljine i @eljko Brki} iz Ljubu{kog. Kreso je bio umije{an u slu~aj Olena Popik te osu|en na sedam mjeseci zatvora. Podsjetimo, OlenaPopikbila je prostitutkapo-

Privedeno
prona|ena droga
Me|u uhap{enima nalaze se Edin Kreso iz Mostara, Neboj{a Voj~i} iz Trebinja, Vlado Prce iz Bivoljeg Brda, Zihno Obradovi} iz Stoca, Denis Krvavac iz ^apljine i @eljko Brki} iz Ljubu{kog
rijeklom iz Ukrajinekoja je bilazara`ena sidom, kao i tuberkulozom. Umrla je po~etkom novembra 2004. u Mostaru. Voj~i}a su pripadnici SIPA prona{li u ponedjeljak nave~er u kafe-bara Mili maksi u Trebinju, u Ulici Vuka Mi}unovi}a. U taj kafi} su u{la dvojica mladi}a u civilu i naru~ila pi}e. Iznenada su po~eli vikati: “Policija, lezi dolje“ , nakon ~ega su odveli Voji~i}a,

{est osoba i

koji se sumnji~i za organizaciju {verca droge u tom dijelu BiH. Prije upada u kafi} Mili maksi {est maskiranih pripadnika SIPA sa fantomkama na glavi u{lo je u susjedni kafi} Bolero vlasni{tvo @eljka Gudelja. Sa pi{toljima u rukamanaredilisu gostima da legnu na pod, a nakon {to su pogledali li~na dokumenta gazde, bez rije~i su oti{li iz kafi}a.

Tu`ba zbog straha
Vlasnik kafi}a Bolero isti~e da nikada nije napravio nijedan prekr{aj i da se u njegovom lokalu ne vr{e nikakve kriminalne radnje, te najavio tu`bu protiv SIPA za pretrpljeni strah. - Sve su polomili {to je bilo za susjednim stolom, mladi}e su polijegali pod sto. Kada su do{li do mene i vidjeli li~nu kartu rekli su “uredu je“ i munjevitom brzinom iza{li, bez izvinjenja, istakao je Gudelj, dodaju}i da je nemogu}e da se pripadnicima SIPA desi takva gre{ka.
D. P.

SUD BiH Su|enje za {verc droge i pranje novca

Mjesec nakon eksplozije

Me|u dokazima i presuda italijanskog suda
Za pu{tanje bra}e Daci} i Acika Cana na slobodu ponu|ena kaucija
Su|enje Hamdi Daci}u, Ljutviji Daci}u koji je promijenio ime u Haris Zorni}, Aciku Canu i firmi Majorka, koji su optu`eni za {verc droge i pranje novca nastavljeno je ju~er u Sudu BiH ulaganjem dokaza. Dr`avni tu`ilac Dubravko ^ampara kao dokaz je prilo`io obavijest dobijenu telefaksom u vezi s potjernicom koja je raspisana za Ljutvijom Daci}em, te o saznanjima za Envera Pa{i}a, ranije saslu{avanog u ovom predmetu, a koji je 1999. osu|en na pet godina, te dvije godine poslije pu{ten iz zatvora i protjeran iz BiH. Tu`ila{tvo je u spis ulo`ilo i akt ministarstva pravde Francuske o Pa{i}evom pomilovanju. Me|u ju~er ulo`enim dokazima je i presuda Apelacionog suda u Italiji u kojoj se navodi da je Hamdo Daci} 2000. sa Vanti{ekom Vrtalom osu|en na osam godina zatvora zbog {verca droge.

Ispred Musica ostao krater od bombe

Uhap{en osumnji~eni

za bacanje bombe
Hamdo Daci} Haris Zorni} Acik Can

Advokati su ulo`ili primjedbu na relevantnost i zakonitost dokaza, te od Sudskog vije}a zatra`ili da se {to prije izjasni o njihovom prijedlogu da se optu`eni puste na slobodu uz kauciju, ~emu se Tu`ila{tvo BiH protivi. Premaoptu`nici, Zorni} i Daci} su organizovali zlo~ina~ku organizaciju, kojoj je od 1998. do kraja 2006. pristupio ve}i broj osoba. Oni su vrbovali i anga`ovali osobe radi prevoza,

skladi{tenja, ~uvanja i naplate heroina. Tako|e, bra}aDaci}i su sa Canom 28. januara 2002. u Sarajevu osnovali preduze}e Majorka isklju~ivo s ciljem legalizacije nezakonito ste~ene imovinske koristi. Majorka je potom u nekoliko navrata podnijela BOR banci Sarajevo zahtjev za dodjelu kredita vi{e od milion maraka s ciljem da se prikriju stvarni izvori finansiranja izgradnje hotela Exclusive u Rajlovcu. Dk. O.

Dvedesetogodi{nji Denis Kavara iz Sarajeva uhap{en je u ponedjeljak zbog sumnje da je 20. oktobra aktivirao bombu ispred kafi}a Music, u Ulici Zmaja od Bosne u Novom Sarajevu. Kavara je nakon hap{enja predat u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a slu`benici policije nastavljaju rad na dokumentovanju ovog krivi~nog djela. Podsjetimo, 19. oktobra pred ovim kafi}em do{lo je do tu~e i pucnjave u kojoj je u noge ranjen vlasnik ovog ugostiteljskog obje-

kta Muamer Hela} (30). Tom prilikom lak{e povrede su zadobili i Adnan Korora (29), te Amir Suljovi} (22), koji je uhap{en zajedno sa Adelom Murtovi}em (19) zbog sumnje da su otvorili vatru na Hela}a. Tokom uvi|aja ove tu~e i pucnjave policija je ispred kafi}a prona{la dva pi{tolja kalibra 7,65 milimetara koji su najvjerovatnije pripadali Murtovi}u i Hela}u. Dvanaest sati nakon ovog sukoba, ispred kafi}a Music eksplodirala je ru~na bomba.
D. P.

TUZLANSKA KAPIJA Rifat Ke{etovi}, vje{tak sudske medicine Ukratko...
Protiv nasilja u porodici
Predstavnice Udru`enja gra|ana Vive `ene iz Tuzle ju~er su u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici, odr`ale pres-konferenciju na temu: Primjena Protokola o postupanju u slu~ajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton. Kako je re~eno, cilj Protokola je stvaranje timova koji }e djelovati na unaprje|enju za{tite i pomo}i `rtvama nasilja u porodici, te hitnom i efikasnom rje{avanju slu~ajeva. Me|utim, istaknuta je i nezainteresovanost lokalnih zajednica za rje{avanje problema nasilja u porodici.

14

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tuzlanska plaketa je nagrada cijelom timu
^ovjek koji u`iva veliki ugled majki, o~eva, djece, bra}e, sestara i ostalih ~lanova porodica `rtava Podrinja u razgovoru za na{ list govori o svom `ivotnom putu, procesu identifikacija, te priznanju koje je dobio
Rifat Ke{etovi}, vje{tak sudske medicine koji je radio na identifikaciji oko 6.500 `rtava genocida, odlukom Op}inskog vije}a dobio je priznanje Tuzlanska plaketa. Ovaj ~ovjek u`iva veliki ugled majki, o~eva, djece, bra}e, sestara i ostalih ~lanova porodica `rtava Podrinja. U razgovoru za na{ list govori o svom `ivotnom putu, procesu identifikacija, te priznanju koje je dobio. Gospodine Ke{etovi}u, nakon dosta godina te{kog rada na procesu identifikacija, kona~no ste dobili i priznanje. Nagradila Vas je Tuzla. Koliko Vam zna~i Tuzlanska plaketa? - Meni je zaista velika ~ast ukazana od predlaga~a gospodina na~elnika i Instituta za nestale osobe BiH, ali i od Op}inskog vije}aTuzlakojeje usvojilo taj prijedlog. Uvijek sam isticao da je svaka nagrada posve}ena cijelom timu koji se bavi ovim poslom, a ne samomeni. Moramre}i da u ovih 12 godina, koliko vodim Podrinje identifikacijskicentar, svi mojisaradnici su dalimaksimalan doprinos ovom poslu kako bi se rije{ila sudbina nestalih. Zanimljiv je i Va{ `ivotni put. Ro|eni ste u Br~kom, a u tom gradu ste zavr{ili srednju {kolu. Ipak, sudbina je htjela da `ivite i radite u Tuzli. - Nakon srednje {kole sam slu`io vojni rok u JNA. Potom, u Tuzli sam 1987. godine zavr{io fakultet i vratio se u Br~ko, gdje ovodom zavr{etka aktivnosti u okviru Projekta upravne odgovornosti (GAP), Jasmin Imamovi}, na~elnik Op}ine Tuzla i Aller Grubbs, v.d. direktora USAID BiH, pustili su u rad novu opremu u Centru za pru`anje usluga gra|anima. Povodom istog projekta, Imamovi} je odr`ao sastanak sa predstavnicima {vedske organizacije za razvoj i pomo} SIDA, i predstavnicima ureda GAP iz Sarajeva i Tuzle. Na sastanku je re~eno da sam radio tri godine u primarnoj op{toj praksi. Nekad 1991. godine sam u Sarajevu zapo~eo specijalizaciju iz patolo{ke anatomije, koja je prekinuta po~etkom rata. Nakon vremena provedenog u Armiji BiH, 1998. godine sam zavr{io specijalizaciju iz sudske medicine na Katedri za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Tuzli i Zavodu za sudsku medicinu UKCa Tuzla. Od 1999. godine vodim Podrinje identifikacioni centar u Tuzli. Za d`enazu u Memorijalnom centru u Poto~arima, koja je klanjana 11. jula ove godine, Vi i Va{i saradnici identifikovali ste preko 750 tijela. Kako stignete uraditi toliki posao tokom jedne godine? - U po~etku cijelog procesa je bilo velikih problema. Kao i svaki drugi po~etak, i taj je bio te`ak. Primjenjivale su se neke metode. To su klasi~ne metode identifikacije uz pomo} analize DNK. Sve je to bilo sporo. Mi smo odlu~ili da jednostavno se tako ne mo`e raditi. Godine 2000. smo uz pomo} stru~njaka promijenili na~in identifikacije i ubrzali cijeli proces. Rezultati su pokazali da je to ispravan put i ve} tada je identifikovano deset puta vi{e osoba nego prethodnih godina. Taj se kontinuitet odr`avao svih ovih godina. Naravno, baza podataka je rasla i pristizao je sve ve}i broj DNK analiza. To je upravo razlog za{to je pro{le godine ura|en tako veliki broj identifikacija.

Posjeta izvi|a~a iz Osijeka
Pedesetak ~lanova Udruge izvi|a~a “Slavonski hrast“ iz Osijeka ovih dana su posjetili kolege iz Odreda izvi|a~a “Duga“ iz Tuzle, te se upoznali sa njihovim radom, ali i sa turisti~kim ponudama grada. Osije~ki izvi|a~i su polo`ili vijence i zapalili svije}e na Kapiji - mjestu stradanja tuzlanske mladosti, a potom su obi{li trgove u gradu, {etali{te na Slanoj banji i neizostavna Panonska jezera.

ISPRAVAN PUT Odlu~ili smo da se tako ne mo`e raditi. Godine 2000. smo uz pomo} stru~njaka promijenili na~in identifikacije i ubrzali cijeli proces, a rezultati su pokazali da je to ispravan put

Promocija knjige u Gornjoj Tuzli
U prostorijama Dru{tvenog doma u Gornjoj Tuzli, u saradnji sa Aktivom `ena iz ovog naselja, u petak }e biti odr`ana promocija knjige “Na{a porodica - iz pri~a i sje}anja“ , autora Huseina Bakalovi}a. Kako je saop{teno iz Doma mladih Tuzla, na promociji }e, pored autora, govoriti i knji`evnik Zlatko Duki}, Bego Omer~evi}, dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli, profesorica Edna Klimenti} i glumac Irfan Kasumovi}.

P

Nova oprema u Centru
za pru`anje usluga gra|anima
su tokom nekoliko godina u~e{}a u GAP projektima postignuti konkretni rezultati na unapre|enju efikasnosti administracije u Op}ini Tuzla. Tako je otvoren savremeni Centar za pru`anje usluga gra|anima, uspostavljen Centar za pru`anje usluga u oblasti urbanizma, obe zbi je|ena opre ma u Slu`bi za bud`et i finansije, uspostavljen sistem dugoro~nog planiranja kapitalnih investicija… Ina~e, Projekt upravne odgovornosti (GAP) u BiH zajedni~ki finansiraju organizacije za pomo} i razvoj vlada SAD-a i Kraljevine [vedske, USAID i SIDA, kao i Ambasada Kraljevine Holandije u BiH. Ovaj projekt se godinama implementira u Tuzli, a cilj je stvaranje uslova za unaprje|enje rada op}inske uprave.

Nakon u~e{}a u GAP projektima

Novac za obnovu hramova
Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o odobravanju 60.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvi - Crkvena op{tina Tuzlanska. Kako je saop{teno, sredstva su odobrena za zavr{etak radova na hramovima u Po`arnici, Rasto{nici i Jasenici, obnovu hrama na Trnovcu, ali i za popravku dvori{ne ograde oko Sabornog hrama u Tuzli.

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

Centar grada je nekako na{minkan fontanama, modernim fasadama, izlozima... Ali, ipak, kad se malo proviri ispod sve te {minke, u istom centru grada, mogu se vidjeti zgrade sa kojih otpadaju fasade, a zidovi se uru{avaju. U objektivu na{e kamere ove sedmice se na{ao Kino centar, mjesto na kojem su nekad brojni Tuzlaci gledali filmska ostvarenja.

Nije ba{ sve na{minkano 41

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta
DJEVOJ^ICA DJE^AKA

32

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ene su 73 bebe.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

Na osnovu Odluke br. 06-03-1065-08/11/10 donesene na XV. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 23. 11. 2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

U skladu s ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 9. 8. 2010. godine primio od Alpiq Energija BH d.o.o. zahtjev za obnovu dozvole za radlicence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-1065/11/10, o ~emu je javnost bila obavije{tena 21. 10. 2010. godine putem „Dnevnog lista“ i „Dnevnog avaza“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda za Alpiq Energija BH d.o.o, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a, Blajbur{kih `rtava 33, Mostar, 29. 11. 2010. godine u 11 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 30. 11. 2010. godine do 8 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu (kontakt@ferk.ba). Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11do 13 sati u sjedi{tu FERKa, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a (www.ferk.ba).

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 20. 9. 2010. godine FERK primio od KARA-DRVO d.o.o. Fojnica zahtjev za izmjenu dozvole za rad-licence, u postupku dopune dozvole za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1245/21/07 od 7. 4. 2008. godine sa novim proizvodnim objektom mHE „Grablje“ na rijeci Borovnici, naselje Tovari{te, op}ina Fojnica, instalisane snage 0,355 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje 2.146 MWh, pod brojem 06-03-1239/14/10, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu s ~lanom 10. stavom (2), odnosno ~lanom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvolalicenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev, koji moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 3. 12. 2010. godine, do 12 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom broj 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

U skladu s ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 16. 8. 2010. godine pod brojem 06-03-1087/12/10 FERK primio od HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. [iroki Brijeg zahtjev za izdavanje dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije, u postupku prenosa dozvole za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1363/26/08 od 15. 7. 2009. godine sa Samostalne radnje „HE BUK“ [iroki Brijeg kao postoje}eg imaoca dozvole za rad-licence na HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. [iroki Brijeg, na generatoru broj 1 (prvo postrojenje do ulaznih vrata) u proizvodnom objektu mHE „Buk“ na vodonatapnom kanalu na rijeci Li{tici, op}ina [iroki Brijeg, instalisane snage 140 kW i mogu}e godi{nje proizvodnje 750 MWh, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu s ~lanom 10. stavom (2), odnosno ~lanom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvolalicenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni Zahtjev, koji moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku prenosa dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 3. 12. 2010. godine, do 12 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i na faks broj 036/333-507 i 036/333-508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljnjem toku postupka prenosa dozvole.

Na osnovu Odluke broj 06-03-990-07/10/10 donesene na XV. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 23. 11. 2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 19. 7. 2010. godine primio od „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o. zahtjev za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije u mHE „Podstinje“ na rijeci Bila, op}ina Travnik, instalisane snage 0,420 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje 1.672 MWh, broj 06-03-990/10/10, o ~emu je javnost bila obavije{tena 21. 10. 2010. godine putem „Dnevnog lista“ i „Dnevnog avaza“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije za „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o. te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u zgradi Op}ine Travnik, dana 01.12.2010. godine u 13.30 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 3. 12. 2010. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu (kontakt@ferk.ba). Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a (www.ferk.ba).

Na osnovu Odluke br. 06-03-1113-07/13/10 donesene na XV. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 23. 11. 2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

Na osnovu Odluke broj 06-03-824-11/4/10 donesene na XV. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 23. 11. 2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 15. 6. 2010. godine primio od „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o. zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Vile{ka“, na Vile{kom potoku, op}ina Bugojno, instalisane snage 0,344 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje 1.929 MWh, pod brojem 06-03-824/4/10, o ~emu je javnost bila obavije{tena 10. 11. 2010. godine putem „Dnevnog lista“ i „Dnevnog avaza“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Vile{ka“ za „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o., te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u JP Kulturno-sportski centar Bugojno, 1. 12. 2010. godine u 10 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 3. 12. 2010. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu (kontakt@ferk.ba). Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Vile{ka“ mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a (www.ferk.ba).

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 19. 8. 2010. godine primio od HSE BH d.o.o. zahtjev za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-1113/13/10, o ~emu je javnost bila obavje{tena 21. 10. 2010. godine putem „Dnevnog lista“ i „Dnevnog avaza“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda za HSE BH d.o.o, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a, Blajbur{kih `rtava 33, Mostar, 29. 11. 2010. godine u 10 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 30. 11. 2010. godine do 8 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu (kontakt@ferk.ba). Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a (www.ferk.ba).

16

REGION

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Predsjednik Srbije danas dolazi u Hrvatsku

Na zagreba~koj zabavi s Tadi}em 300 uzvanika
Spekulira se da }e party na Pantov~aku biti zagreba~ka verzija koktela koji je Tadi} priredio Ivi Josipovi}u na Kalemegdanskoj tvr|avi, gdje su se pojavila brojna zvu~na imena beogradske kulturne scene i {oubiza
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Sabor podr`ao prora~un, opozicija iza{la
Hrvatski sabor donio je ju~e dr`avni prora~un za 2011. godinu, ali bez glasova najja~ih oporbenih stranaka, ~iji su zastupnici prije glasovanja napustili sabornicu. Dr`avnim prora~unom za idu}u godinu prihodi su predvi|eni u iznosu 107,4 milijarde kuna, a rashodi u iznosu 122,3 milijarde kuna, uz deficit od 14,9 milijardi ili 4,3 posto BDP-a. Oporbeni zastupnici SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU prije glasovanja o prora~unu napustili su sabornicu, ne `ele}i, kako su poru~ili, snositi odgovornost za lo{ prora~un koji Hrvatsku gura jo{ dublje u krizu.

Prosrpski predsjednik
Predsednik Srbije Boris Tadi} rekao je ju~e za Russia Today da se jedino putem dijaloga izme|u Beograda i Pri{tine mo`e do}i do kompromisa i rje{enja prihvatljivog za obje strane. Na opasku novinara da je oduvijek sna`no promovisao proameri~ki imid` vlade, a da se, kada je izbio kosovski problem, ispostavilo da je Rusija po tom pitanju bila jedini pravi saveznik Srbije, Tadi} je rekao: “Ja sam prosrpski predsjednik. Ova vlada }e tako|e uvijek biti prosrpska.”

Predsjednik Srbije Boris Tadi} danas u Zagreb sti`e avionom u prijepodnevnim satima, a sve~ani do~ek organizira se u Uredu predsjednika Hrvatske. Cijeli dana{nji dan Tadi} boravi u Zagrebu, a sutra{nji }e dan provesti u Lici, gdje }e se susresti sa srpskim povratnicima i predstavnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Osim razgovora s najvi{im hrvatskim du`nosnicima, Tadi}a u Zagrebu o~ekuje i veliki party s vi{e od 300 probranih uzvanika koji se organizira u Uredu predsjednika RH na Pantov~aku, a ondje }e u ~ast srbijanskog predsjednika biti prire|ena i sve~ana ve~era za oko 60 specijalnih gostiju iz svijeta politike, biznisa i, kako tvrde medijski izvori, vjerskog `ivota.

Tadi} je bio sa Josipovi}em u Vukovaru prije 20-ak dana

Razgovori
Spekulira se da }e party na Pantov~aku biti zg. verzija koktela koji je Tadi} u povodu gostovanja hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a u Beogradutadapriredio u restoranu na Kalemegdanskoj tvr|avi, gdje su se pojavila brojna zvu~na imena beogradske kulturne scene i {oubiza, dok je posebnim busom iz Zagreba ondje transportirana i skupina probranih hrvatskih kulturnja~kih i medijskih lica. [to }e biti na meniju slu`benih razgovora, naveliko se naga|a. Za vrijeme dana{njeg boravka u Zagrebu predsjednik Srbije }e razgovarati s predsjednikom Josipovi}em te s predsjednicom Vlade RH Jadrankom Kosor. Navodno je Tadi}u do susreta s hrvatskompremijerkomstalo, jer do ovog sastanka, ka`u upu}eni, dolazi na zahtjev srbijanskog predsjednika.

Pitanje povrata otetog kulturnog blaga po~elo se rje{avati jo{ za vrijeme misije UNTAES-a, a na direktan poticaj {efa ove misije ameri~kog generala Jacques-Paula Kleina. Plja~ka umjetnina s okupiranih podru~ja Hrvatske bila je ogromnih razmjera, a samo dio ovog oplja~kanog kulturnog blaga koje se uglavnom ~uva u depoima beogradskih i novosadskih muzeja i galerija u me|uvremenu je vra}en Hrvatskoj. Mada ni ta pri~a nije bez bizarnih detalja. Ne ba{ tako davno i uz veliku pompu Srbija je vratila Hrvatskoj jednu skupocjenu ikonu, nakon ~ega su samo rijetki prepoznali da je rije~ o reprezentativnom primjerku srpske kulturne ba{tine, pa je i iz ovog ~udnovatog selektivnog pristupa u vra}anju otetog i{~itana nedvosmislena poruka s politi~kom pozadinom. O tu`bi Hrvatske protiv Srbije za genocid pred Me|unarodnim sudom pravde u Haagu, klju~nom problemu koji po srpskim izvorima navodno nesnosno optere}uje normalizaciju odnosa izme|u prvih susjeda u Zagrebu danas, kako se tvrdi, ne}e biti govora. Ne}e se debatirati niti o zamisli slu`benog Beograda da Hrvatska i Srbija povuku me|usobne tu`be za genocid te da se taj problem rije{i nagodbom van suda. No, i bez ovog pitanja svih pitanja, postoji jo{ niz nerije{enih problema u odnosima Hrvatske sa isto~nim susjedima.

Oteto kulturno blago

Nevjerica
Sudbinazato~enih i nestalih je sigurno najbolnija tema, jer Hrvatska jo{ uzaludnotraga za oko 1.500 nestalih osoba od kojih je ve}ina s podru~jaVukovara. Svi ovi ljudiskon~ali su, kako se pretpostavlja, nasilnom smr}u u nekom od srpskihkoncentracijskih logora. [to se dogodilo s ovim ne-

Savez za promjene
Predsjednici SDP-a Hrvatske Zoran Milanovi}, HNS-a Radimir ^a~i}, IDSa Ivan Jakov~i} i HSU-a Silvano Hrelja ju~e su u Kastvu potpisali izjavu o stvaranju izborne koalicije pod nazivom Savez za promjene i zajedni~kom izlasku na sljede}e parlamentarne izbore u Hrvatskoj radi, kako je navedeno, izborne pobjede i sastavljanja koalicijske vlade, javlja Fena. Predsjednik SDP-a Zoran Milanovi} istaknuo je da savez ~eka te`ak i odgovoran posao, jer je Hrvatska zemlja kojoj treba novi dru{tveni dogovor i borba protiv svih oblika nepravilnosti i korupcije od samoga po~etka do kraja.

sretnicima, mogla bi rastuma~iti i dokumentacija odnesena iz vukovarske bolnice 1991. Ali, nakon povrata dijela ove dokumentacije koju je u Vukovar sa sobom donio Boris Tadi}, a donio je uglavnom neva`ne papire, nevjerica da }e tra`eni bolni~ki protokoli ikada biti vra}eni sve je izra`enija, dok se cijela ta pompezna predstava oko povrata navodne dokumentacije kvalificira kao ~ista manipulacija hrvatskom javno{}u i novo poni`enje Vukovaraca. [to se ti~e dr`avne granice, nerije{ena je situacija oko vukovarskih ada na Dunavu, koje su i danas u katastarskom vlasni{tvu Hrvata, ali Srbija ih jo{ dr`i pod okupacijom. Tadi} je u Vukovar doplovio preko Dunava, to~no preko ovih otetih vukovarskih ada, komentiralo se u kontekstu nedavnog posjeta srbijanskog predsjednika, uz iskazivanje otvorenog nezadovoljstva {to vlasnici ne mogu do svoje zemlje ni 15 godina nakon okon~anjarata,jer je na toj otetoj zemlji danas stacionirana srbijanska vojska.
Jadranka DIZDAR

Povratak izbjeglih Srba u Hrvatsku je tako|er tema za koju se tvrdi da }e biti na dnevnom redu razgovora srbijanskog predsjednika s najvi{im hrvatskim du`nosnicima. Obnovu povratni~kih ku}a financirala je najve}im dijelom isklju~ivo hrvatska Vlada, s ciljem poticanja povratka Vlada RH donijela je i program zbrinjavanja nekada{njih nositelja stanarskih prava koji se ve} implementira. Podaci o broju srpskih povratnika u Hrvatsku variraju ovisno o izvoru, mada politi~ari srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj operiraju podacima izbjegli~kih udruga po kojima se u Srbiji navodno jo{ nalazi ~ak 250.000 Srba izbjeglih iz Hrvatske.

Povratak izbjeglih

Uskra}ena prava u Srbiji

Me|u temama su, kako se tvrdi, i pitanja sukcesije, a hrvatska javnost od svojih dr`avnih ~elnika o~ekuje i da se u razgovorima s Tadi}em po~nu rje{avati pitanja statusa hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. U Hrvatskoj su srpskoj nacionalnoj manjini Ustavom RH zagarantirana najmanje tri zastupnika u Hrvatskom saboru, trenutno je srpski manjinski politi~ar na poziciji potpredsjednika Vlade RH, iz bud`eta dr`ave financira se rad manjinske udruge Srpsko narodno vije}e, uklju~uju}i i tiskanje ~asopisa koji se prodaje na novinskim kioscima itd, dok je u Srbiji hrvatska nacionalna manjina uskra}ena za pravo da ima barem jednog svog zastupnika u Skup{tini Srbije.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Sjeverna Koreja napala Ju`nu Koreju

VIJESTI

@estoke artiljerijske borbe u @utom moru
Najmanje dvoje mrtvih i 18 ranjenih u artiljerijskom napadu Sjeverne Koreje na ostrvo Jeonpjeong, a na koje je uslijedio vojni odgovor Ju`ne Koreje
Dva ju`nokorejska vojnika su poginula, dok je najmanje 18 ljudi - 15 vojnika i tri civila, ranjeno u artiljerijskom napadu Sjeverne Koreje na ju`nokorejsko ostrvo Jeonpjeong u @utom moru, {to je najozbiljniji incident u posljednjih 60 godina. Me|utim, Pjongjang tvrdi da je Ju`na Koreja prva napala i da su oni uzvratili. Na pitanjeho}e li izbiti rat ministar odbrane Ju`ne Koreje Kim Tae-youngkazao je “Zar nije ve} po~eo? Moramo sprije~iti da se pro{iri.” Televizijski snimci pokazuju da se sa ostrva di`e gust dim, stanovni{tvo je bez struje, a procjenjuje se da je izme|u 60 i 70 objekata u plamenu.

Nema znakova `ivota u rudniku
Kamera koju su spasioci spustili u unutra{njost rudnika u Novom Zelandu nije prona{la znakove `ivota. Kamera je uspjela zaviriti u dio gdje je postojao protok svje`eg zraka, a gdje su se pre`ivjeli rudari mogli skloniti, ali na`alost, to se nije dogodilo. Od eksplozije metana do koje je do{lo pro{log petka spasioci nisu uspjeli doprijeti do stradalih rudara te zbog opasnosti od plinova i druge eksplozije, nisu u mogu}nosti poslati spasila~ke ekipe unutar rudnika. Ekipe na mjestu doga|aja ne posustaju i jo{ imaju nade da je neko pre`ivio katastrofu. “Postoji mogu}nost da je neko pre`ivio, mislim da ih ne}emo prona}i svih 29 kako sjede i ~ekaju, a eventualni spas ovisi o mjestu gdje su se nalazili u trenutku eksplozije, kao i o konstrukciji tla oko njih“ kazao je {ef rudnika Peter Whittal. ,

Sa ostrva se di`e gust dim, a procjenjuje se da je izme|u 60 i 70 objekata u plamenu

Reuters

Me|usobne optu`be
Od ranih jutarnjih sati u utorak kada su i stigli prvi izvje{taji o incidentu nizale su se me|usobne optu`be o tome koje po~eo incident. U Seulu je odr`ana vanredna sjednica vlade, a nivo pripravnosti oru`anih snaga stavljen je na najvi{i nivo. “Ovo se ne mo`e tolerisati, na{a vojska je odgovorila na provokacije u skladu sa vojnim pravilima. [teta koju je pretrpjela Sjeverna Koreja nije poznata. Na{a vojska }e odlu~no kazniti svaku sljede}u provokaciju druge strane, sjevernokorejski re`im }e morati da preuzme punu odgovornost za ovaj incident“ kazao je Hong , Sang-pyo, sekretar kabineta predsjednika Ju`ne Koreje. Prema tvrdnjama zvani~nog Pjongjanga ju`nokorejske trupe su prve napale i inicirale odgovor sjevernokorejske vojske. Sjeverna Koreja u utorak je optu`ila Seul i Washington da ja~aju vojne veze i ocijenila da je to uvod u invaziju na tu komunisti~ku dr`avu. Naknadneanalize i tuma~enja se razlikuju, od onih da sjevernokorejski re`im poku{ava da steknenovupoziciju u pregovorima sa me|unarodnom zajednicom, a napad se stavlja i u kontekst informacije od nedjelje da je Sjeverna Koreja zavr{ila novo nuklearno postrojenje. Jedan zvani~nik iz Seula ocijenio je da je Sjeverna Koreja izgleda `eljela da upozori svog ju`nog susjeda da prekine vojne manevre koji su u blizini bili organizovani. Gra|ani Ju`ne Koreje strahuju da bi incident mogao da eskalira, a prema ve}ini ocjena ovo je najozbiljniji sukob od kraja korejskog rata 1950-ih.

“Mo`e da mi se desi i da budemmobilisan. Imamutisak da bi rat mogao da izbijesvakogtrenutka, stvarno se bojim“ rekao , je jedan ju`nokorejski student. Ju`nokorejski general Lee Hong-ki tvrdi da je napad bio planiran i o~igledno predstavlja kr{enje primirja izme|u dvije zemlje iz 1953. kojim je dogovoren prekid vatre na kraju Korejskog rata, koji je trajao od 1950. Taj rat zapravo jo{ nije tehni~ki zavr{en, jer dvije zemlje nisu sklopile mirovni sporazum, ve} samo dogovorile primirje. Ostrvo Jeonpjeong nalazi se odmah s ju`ne strane gra-

nice koju je odredio UN poslijeKorejskograta(1950-1953), ali koju osporava Sjeverna Koreja i pola`e pravo na ostrvo. Vije}e sigurnosti UN-a se povodom sukoba na Korejskom poluostrvu vanredno sastaje. U me|uvremenu, stigle su prve reakcije iz regiona. Kinezi, koji va`e za najve}eg i jedinog saveznika Sjeverne Koreje, pozivaju na uzdr`anost, a japanski zvani~nici poru~uju da }e odgovor na poku{aj destabilizacije regiona biti odlu~an. “^uli smo najnovije izvje{taje, zabrinuti smo zbog incidenta, i ~ekamo nove informacije.

Pozivamo sve strane da radezajedno na miru i stabilnosti na korejskom poluostrvu“ rekao je , Hong Lei iz ministarstva spoljnih poslova Kine. I Rusija je u strahu od produbljivanja krize. Ruski ministar inostranihposlovaSergejLavrov tra`i od Seula i Pjongjanga da smjesta obustave vojne akcije.

Evakuisan aerodrom u Bergenu
Norve{ka policija saop}ila je da je aerodrom u Bergenu, drugi po veli~ini u toj zemlji, evakuisan, dok su eksperti provjeravali da li se u jednoj sumnjivoj torbi nalazi eksploziv. Portparol policije Bjerne Flokenes objasnio je da je aerodrom zatvoren u utorak ujutru, nakon {to je kontrola prtljaga u jednoj torbi otkrila “ne{to {to li~i na eksplozivnu napravu“ On je dodao da se o~eku. je dolazak eksperata iz Osla, koji su na putu za Bergen, prenosi AP. Zasad nema uhap{enih u vezi s ovim incidentom.

Osude napada
Sjedinjene Dr`ave osudile su napad i navele da su “~vrsto privr`ene“ odbrani Ju`ne Koreje i “odr`anju regionalnog mira i stabilnosti“ . “SAD o{tro osu|uju taj napad i pozivaju Sjevernu Koreju da zaustavi neprijateljsku akciju“ , isti~e se u saop{tenju Bijele ku}e, koje je preneo Reuters. Akciju sjevernokorejske artiljerije osudio je i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon koji je izrazio duboku zabrinutost zbog eskalacije napetosti. “Generalni sekretar osu|uje taj napad i poziva na hitno uzdr`avanje“ navodi se u pisanoj , izjaviportparola Ban Ki-moona. U tekstu se, tako|e, isti~e da je taj napad jedan od najte`ih incidenata od zavr{etka Korejskog rata i ponavlja insistiranje generalnog sekretara UN-a na tome da svi sporovitreba da budu rije{eni mirnim sredstvima i dijalogom. VisokapredstavnicaEvropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton tako|er je osudila sukob na korejskom poluostrvu i pozvala obje strane da se uzdr`e od bilo kakve akcije koja bi dovela do dalje eskalacije. Mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu od su{tinske su va`nosti za region i svijet, zaklju~ila je Ashton.

KR[ENJE PRIMIRJA Ju`nokorejski general Lee Hong-ki tvrdi da je napad bio planiran i o~igledno predstavlja kr{enje primirja izme|u dvije zemlje iz 1953. kojim je dogovoren prekid vatre na kraju Korejskog rata, koji je trajao od 1950. Taj rat zapravo jo{ nije tehni~ki zavr{en, jer dvije zemlje nisu sklopile mirovni sporazum, ve} samo dogovorile primirje

Cowen najavio prijevremene izbore
Irski premijer Brian Cowen saop}io je da }e raspisati prijevremene parlamentarne izbore po~etkom sljede}e godine, ali tek kada vlada usvoji bud`et koji }e sadr`avati obimne mjere {tednje i okon~a pregovore o paketu finansijske pomo}i sa EU i MMF-om. Cowen je objavio svoju namjeru nakon {to je mla|i partner u koalicionoj vladi, Stranka zelenih, zatra`ila da se izbori odr`e u januaru. Opozicione stranke tako|e vr{e pritisak na irskog premijera i zahtijevaju da se izbori odmah odr`e, prenosi BBC. Cowen je, me|utim, izjavio da je od presudnog zna~aja za zemlju da usvoji bud`et i dogovori paket pomo}i prije nego {to Irci iza|u na birali{ta.

18

OGLASI

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Dobro jutro uz

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI U SARAJEVU raspisuje

KONKURS
za izbor u umjetni~ko-nastavno zvanje (nepuno nastavno optere}enje):

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

-

Nastavnik (sva zvanja) za predmet Produkcija;

Uvjeti za izbor utvr|eni su ~lanom 97. Zakona o visokom obrazovanju — pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/10) i posebnim uslovima u ~lanu 155. Pravila Akademije — pre~i{}eni tekst. Kandidati su obavezni dostaviti: - Prijavu na konkurs - Diplomu o posljednjem ste~enom stupnju obrazovanja (original ili ovjerena kopija) - Biografiju - Spisak radova iz oblasti za koju se bira Kandidati su obavezni u svojoj prijavi nazna~iti jedno od zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom, takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na Akademiji ili sa WEB stranice www.asu.unsa.ba Biografiju i spisak radova dostaviti i u elektronskoj formi. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave za konkurs slati na adresu: Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu, Obala Kulina bana 11.
Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-10-001164 Biha}, 17. 11. 2010. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu [u{njar Jusufa, sina Mehe iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 475 katastarske op}ine Ripa~ ozna~ene kao: katastarska ~estica broj 738/1 livada 2. klase "Brod" povr{ine 3.902 m2 katastarska ~estica broj 738/2 livada 2. klase "Brod" povr{ine 1.000 m2 katastarska ~estica broj 738/3 livada 2. klase "Brod" povr{ine 1.000 m2 katastarska ~estica broj 738/4 livada 2. klase "Brod" povr{ine 1.000 m2 katastarska ~estica broj 738/5 livada 2. klase "Brod" povr{ine 1.000 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je [u{njar Jusuf, sin Mehe, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Senad Karabegovi}

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

SVIJET FINANSIJA

19

Istra`ivanje o regionalnom tr`i{tu rada

Poslodavci u BiH
najmanje otpu{tali
Bh. ispitanici su najdu`e nezaposleni i smatraju da se posao dobija i sklju~ivo preko veze
Tokom nedavno odr`anog prvog regionalnog Virtualnog dana karijera i znanja provedeno je istra`ivanje o regionalnom tr`i{tu rada, u kojem je u~estvovalo 2.015 posjetilaca sajma iz BiH, Hrvatske i Srbije. Prema istra`ivanju, zaposleni u BiH osjetili su ekonomsku krizu, ali manje od zaposlenih iz Hrvatske i Srbije. Sude}i prema odgovorima ispitanika, izgleda da su poslodavci u BiH najmanje otpu{tali, budu}i da je 21 posto ispitanika iz BiH odgovorilo da je posljedica krize otpu{tanje radnika, dok je 46 posto iz Hrvatske i 39 posto iz Srbije odgovorilo isto. Ispitanici iz sve tri zemlje naj~e{}e su davali odgovor da se utjecaj krize na kompaniju ispoljio smanjenjem plata ili rezanjem bud`eta pojedinih odjela. Prema rezultatima istra`ivanja, Bosanci i Hercegovci se najmanje boje da }e izgubiti radno mjesto - njih 37 posto, dok taj postotak u Hrvatskoj iznosi50 posto, a uSrbiji39 posto. U BiH je idealan vlasnik kompanije dr`ava, a bh. ispitanici najmanje su zainteresirani za pokretanje vlastitog biznisa. U pore|enju sa sudionicima iz Hrvatske i Srbije, me|uljudski odnosi na radnom mjestu (40 posto) i priznanje za obavljen rad (29 posto) je ono {to je najbitnije zaposlenicima iz BiH, dok su u odnosu na ispitane iz

BiH

EU

Crnoj Gori status kandidata u decembru
Evropska unija je pokrenula proceduru da Crna Gora u decembru dobije formalno status kandidata za punopravno ~lanstvo u EU, saznaje podgori~ka Pobjeda. Formalna odluka bit }e donijeta 16. i 17. decembra na samitu {efova dr`ava ili vlada ~lanica EU. Dr`avni sekretar Slovenije Andrea Jerina rekla je u Bruxellesu da je belgijsko predsjedni{tvo predlo`ilo da se na decembarskom samitu raspravlja i o pro{irenju EU, uklju~uju}i i aplikaciju Crne Gore. - Predlo`eno je da lideri EU potvrdepreporukuEvropskekomisije da se Crnoj Gori odobri status kandidata, rekla je ona. Pitanje Crne Gore pokrenu-

[est posto ispitanika iz BiH nezaposleno vi{e od deset godina

Du`ina nezaposlenosti

Prema rezultatima istra`ivanja, ispitanici iz BiH su najdu`e nezaposleni. Od {est mjeseci do dvije godine nezaposleno je 48 posto ispitanih (Hrvatska - 47 posto, Srbija - 45 posto). Tri do pet godina du`ina je nezaposlenosti 13 posto bh. ispitanika (Hrvatska - 2 posto, Srbija - 7 posto). ^ak 6 posto ispitanika iz BiH je nezaposleno vi{e od deset godina. Iako su Bosanci i Hercegovci najdu`e nezaposleni, ~ini se da su oni i najmanje aktivni u tra`enju posla. ^ak 11 posto bh. ispitanika tvrdi da nikada nisu aplicirali na konkurs za posao (Hrvatska - 5 posto, Srbija - 4 posto). drugih dviju zemalja (BiH - 44, Hrvatska - 28, Srbija - 40 posto). Ovo navodi na mogu}nost da bh. ispitanici rje|e apliciraju za poslove zbog nepostojanja otvorenih konkursa u njihovoj struci. Ve}ina bh. ispitanika ima jasnu predod`bu o budu}em zanimanju i karijera im je jako va`na. Ispitanici iz BiH koji se jo{ {koluju imaju najlo{ija o~ekivanja o pronalasku posla nakon {kolovanja. Najvi{e ih smatra da }e im trebati godina i vi{e za dobijanje posla, njih 31 posto (Hrvatska - 20 posto, Srbija - 19 posto), saop}eno je iz portala Posao.ba.

to je i na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak, koji je predstavljao pripremni skup za sastanak. Niko od predstavnika 27 zemalja ~lanica EU nije se protivioprijedlogu da u decembru bude donijeta odluka o Crnoj Gori. - ^uli smo samo stavove podr{ke, a nije bilo ni sumnji ni rezervi, rekao je podgori~kom listu u~esnik sastanka.

Evropske pare za slovensku paprat
Na koji se na~in dobro osmi{ljenimprogramimamo`edo}i do sredstava iz evropskih fondova dokazujeslu~ajslovenskeop}ine na granici s Hrvatskom, koja je iz Bruxellesa dobila gotovo 60.000 eura za ru~nu ko{nju paprati. Otkos visoke paprati osiguravao je nekada stelju koja se stavljala pod krave u {talu, no ta praksa se polako napu{ta. Op}ina Metlika uspjela je studijom dokazati da se ko{nja na pu {ta zbog sa vre me nog na~ina poljoprivrede, ~ime se ukida jedna vrijedna kulturna tradicija i smanjuje biolo{ka raznolikost seoske pokrajine. Za program ko{nje 20 hektara zemlji{ta na kojem raste paprat u op}ini Metlika studijom je osigurano 80.000 eura, od ~ega 70 posto osigurava evropski fond za razvoj agrarnih pokrajina, a ostalo lokalna zajednica. Slovenija nema praksu prema kojoj bi subvencionirala ko{nju paprati. Brezove {ume i visoka paprat uvr{teni su i u nacionalni slovenski program za{tite kulturnog okoli{a Natura 2000, jer znatno doprinose bioraznolikosti: u takvim stani{tima `ivi, me|u ostalim, nekoliko stotina vrsta gljiva i leptira, 13 vrsta kukavica, 39 pti~jih vrsta i vi{e vrsta {umskih orhideja.

druge dvije dr`ave najmanje birali novac (17 posto) i dinami~nost posla (11 posto). Bh. ispitanici su najdu`enezaposleni i smatraju da se posao dobija isklju~ivo preko veze. Kao razlog nezaposlenosti ispitani iz BiH su najvi{e navodili da nisu na{li posao nakon {kolovanja njih 49 posto, a najmanje zbog toga {to su dali ili dobili otkaz. Kada se uporedi tr`i{te rada ovih triju zemalja, mo`e se zaklju~iti da Hrvatska i Srbija imaju vi{e otvorenih radnih mjesta, a s druge strane, u istra`ivanju se do{lo do podatka da Bosanci i Hercegovci tra`e posao u struci vi{e nego ispitanici iz

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Nadzorni odbor SASE

Ekonomija energetske efikasnosti

Nismo i ne}emo Lako provodivo,
Nadzorni odbor Sarajevske berze - burze ju~er je, na sjednici kojoj su prisustvovali svi njegovi ~lanovi te kompletna Uprava SASE, razmatrao rje{enje Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, a u vezi s izricanjem mjere uslovnog oduzimanja dozvole za rad zbog navodnih nezakonitosti, a posebno zbog, kako se tvrdi, nedovoljnih mjera nadzora koje Berza provodi nad trgovinom koja se na njoj odvija. Nadzorni odbor donio je odluku da SASE postupi u skladu sa zahtjevima iz spomenutog rje{enja. Tako|er je zaklju~eno da je njegovim dono{enjem Komisija za vrijednosne papire, nekim svojim kvalifikacijama, doprinijela stvaranju pogre{nog dojma o navodnom izbjegavanju SASE da posluje u skladu sa zakonskim propisima, saop}eno je iz SASE. Javnost treba znati da je klju~ spora bio u primjeni odre|enih mjera nadzora nad berzanskim trgovanjem, oko kojih je postojao niz nedoumica i nejasno}a u samom zakonsko-normativnom okviru. U njihovo razrje{avanje krenulo se upravo na inicijativu SASE, ka`e se u saop}enju. Iako s vremenskim zaostatkom od 11 mjeseci, Komisija je doprinijela razja{njavanju tih nedoumica i nejasno}a i kona~no utvrdila jasna pravila berzanskog pona{anja u ovom domenu, a SASE }e se pridr`avati tih pravila, izme|u ostalog i zato {to su na njihovom dono{enju prvi insistirali.

raditi nezakonito finansijski isplativo
Kako se kori{tenje energije smanjuje, tako su tro{kovi za potro{a~a ni`i, odnosno ni`i su ra~uni za grijanje, struju i vodu
USAID-ov projekt Ekonomija energetske efikasnosti (3E), u saradnji s UNDPom BiH i GTZ-om, odr`ao je ju~er u Banjoj Luci seminar za saradnju u oblasti energetske efikasnosti, u okviru Energetskih dana grada Banja Luke. Skup je organiziran za predstavnike javnog i privatnog sektora u BiH i tre}i je u nizu, nakon seminara u Sarajevu i Mostaru. Energetska efikasnost je najekonomi~niji na~in da potro{a~i smanje potro{nju energije. Kako se kori{tenje energije smanjuje, tako su tro{kovi za potro{a~a ni`i, odnosno ni`i su ra~uni za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske efikasnosti je relativno lako provesti, a povrat ulo`enih sredstava se vra}a u kratkom periodu. - Tuzla je prepoznala zna~aj EE, a na~elnik Jasmin Imanovi} prije dvije godine je formirao komisiju za EE. Op}ina je proslijedila tri prijedloga za pilot projekte EE s elaboratima te iskazala spremnost za sufinansiranje tih projekata, rekao je pomo}nik na~elnika Op}ine Tuzla Kemal Kurevi}. USAID 3E je po~eo s izradom pilotprojekata, ali tako|er tra`i prijedloge za druge pilot-projekte. Stoga se na seminaru razgovaralo o dobrobitima EE, kriterijima za izbor pilot-projekata, kao i procedurama za javni tender koji }e se koristiti za izbor izvo|a~a radova na pilot-projektima. GTZ je predstavio projekt strate{kim energetskim radnim planovima, dok je

SASE }e se pridr`avati pravila

Radi za{tite dobrog imena SASE i ~asti rukovodstva, Nadzorni odbor je donio odluku da se pred nadle`nim institucijama pokrene upravni spor o pomenutom rje{enju Komisije. Na taj na~in SASE `eli dokazati da nije bilo nikakvog razloga ni argumentacije za izricanje te{kih kvalifikacija, poput onih o nezakonitostima u radu SASE.

4,2 MILIONA DOLARA USAID-ov 3E program vrijedan je 4,2 miliona dolara za promociju tehnologija EE putem razvoja pilot-projekata u objektima sufinansiranim od javnog i privatnog sektora
UNDP prezentirao svoje aktivnosti u oblasti EE i lokalnom razvoju. Raiffeisen banka je predstavila svoje kreditne linije za EE. USAID 3E program vrijedan je 4,2 miliona dolara za promociju tehnologija EE putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od javnog i privatnog sektora. 3E }e u sljede}e ~etiri godine raditi na pove}anju kapaciteta op}inskih partnera iz javnog sektora, malih i srednjih preduze}a te na podizanju svijesti gra|ana o dobrobitima EE, saop}eno je iz USAID-a.

Ulaganje u obnovljive izvore energije

Prvi ugovori za VE Mesihovina
Predstavnici Elektroprivrede HZ-HB iz Mostara, kao investitor, i njema~ke tvrtke Fichtner GmbH & CO KG, kao konsultanti potpisali su ju~er u Mostaru ugovor o konsultantskim uslugama u realizaciji projekta vjetroelektrane Mesihovina. Za projekt je licitiralo 13 ponu|a~a iz Evrope i (Njema~ka, [panija, Danska, [vedska, SAD, Velika Britanija, Hrvatska i BiH) i SAD-a. Odabrani konzultant - Fitchtner GmbH &CO KG - vode}i je partner s lokalnim podugovara~ima, tvrtkama Habitat iz Mostara i Projekt iz Banje Luke. Vrijednost ugovora iznosi 1.982.016 eura. Ugovorom o finansiranju i projektu ranije su osigurana grant-sredstva od kreditora projekta KfW banke za konsultantske usluge u iznosu od milion eura, dok su preostalih 982.016 eura vlastita sredstva EPHZ-HB. Konsultantski poslovi obuhvataju izradu projekata, asistiranje i provedbu procedure oko nabave roba i usluga, konsultantske usluge kod ugovaranja s isporu~iteljima, provedbu nadzora pri realizaciji ugovora o isporukama i monta`i opreme, pu{tanje u rad i pomo} kod kona~nog preuzimanja vjetroelektrane.

Potpisivanje ugovora u Mostaru

Ugovore su potpisali u ime generalni direktor EPHZ-HB Matan @ari} i izvr{ni direktor za Proizvodnju elektri~ne energije Ivica ^ule s direktorom Fichtner GmbH &CO KG za centralnu i jugoisto~nu Evropu Carstenom Funkom. Odabir konsultanta za projekt izgradnje VE Mesihovina nastavak je planiranih aktivnosti u okviru realizacije ove investicije EPHZ-HB vrijedne 78 miliona eura.
H. A.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

21

Agencija za statistiku BiH

Izvoz u oktobru 594
miliona KM
Vanjskotrgovinski robni deficit za prvih deset mjeseci iznosi pet milijardi i 302 miliona KM
BiH je u oktobru ostvarila ukupan robni promet s inostranstvom u vrijednosti od oko 1,8 milijardi KM, od ~ega se na izvoz odnose 594 miliona KM, a uvoz je ostvaren u vrijednosti milijardu i 213 miliona KM. Pokrivenosti uvoza izvozom iznosila je 49 posto, izjavio je ju~er direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi}. U deset mjeseci BiH je ostvarila izvoz u vrijednosti pet milijardi i 822 miliona KM, {to je za 27,7 posto vi{e u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz iznosio 11 milijardi i 124 miliona KM, {to je za 8,6 posto vi{e u odnosu na isti period prethodne godine. - U tom periodu postotak pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 52,3 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio pet milijardi i 302 miliona KM, naglasio je Milinovi} konferenciji za novinare u Sarajevu. U oktobru se najvi{e izvozilo u Njema~ku (98,7 miliona KM), dok se najvi{e uvozilo iz Hrvatske (192,3 miliona KM). U periodu januar-oktobar BiH je najvi{e izvozila u Njema~ku, u vrijednosti od 892,2 miliona KM, dok se u istom periodu najvi{e uvozilo iz Hrvatske, u vrijednosti od 1,6 milijardi KM, kazao je Milinovi}.
A. Pe.

VIJESTI

Logisti~ka poslovnica
U Biha}u je po~ela raditi nova poslovna jedinica Meridian iz Banje Luke, saop}ila je Privredna komora Unskosanskog kantona. Pored carinskog posredovanja koje }e vr{iti na grani~nom prelazu Iza~i}, pru`at }e i ostale logisti~ke usluge: organizacije transporta, transporta, zbirnog transporta te usluge skladi{tenja robe u carinskom i komercijalnom skladi{tu u poslovnim prostorijama u Biha}u. Pro{irivanjem logisti~kog sistema Meridian omogu}ava ve}u dostupnost i efikasnost svojih usluga postoje}im i novim komitentima. Meridian je u posljednje dvije godine otvorio tri poslovne jedinice i oformio vlastite logisti~ke centre u Banjoj Luci, Sarajevu i Bijeljini. Dugoro~ni koncept razvoja Dru{tva baziran je na izgradnji vlastitih logisti~kih centara i njihovog povezivanja stalnim robnim linijama, s ciljem da se Meridian razvije u regionalnog logisti~ara.

Zdenko Milinovi}: Najvi{e izvozimo u Njema~ku

Prosje~na mjese~na ispla}ena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama za septembar iznosila je 800 KM, {to pokazujenominalni pad za 0,2 posto u odnosu na decembar2009. godine, a u odnosu na septembar lani vi{a je za 1,9 posto. Za tre}i kvartal 2010. godine prosje~na neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH iznosila je 799 KM. Prosje~na mjese~na ispla}ena bruto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH u septembru je iznosila 1.220 KM, {to pokazuje nominalni pad od 0,2 posto u odnosu na decembar 2009. godine. Za tre}i kvartal 2010. godine prosje~na bruto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH iznosila je 1.218 KM

Neto plata 800 KM

Po~ela radionica o aviosaobra}aju

Cilj - jedinstveno nebo
Provo|enje evropskog zakonodavstva iz ove oblasti ima za cilj pove}anje operativnih kapaciteta dr`ava regije za pobolj{anje nivoa sigurnosti
Provo|enje evropskog zakonodavstva u oblasti Jedinstvenog evropskog neba u zemljama regiona bila je glavna tema trodnevne radionice o aviosaobra}aju koja je po~ela ju~er u Sarajevu. Zemlje jugoisto~ne Evrope 2008. godine su u Stockholmu potpisale sporazum o realizaciji provedbe Jedinstvenog evropskog neba u ovom regionu i zbog toga je cilj radionice da se napravi presjek stanja u svim dr`avama regiona u pogledu harmonizacije zakonske regulative. - Provo|enje evropskog zakonodavstva iz ove oblasti ima za cilj pove}anje operativnih kapaciteta dr`ava regije za pobolj{anje nivoa sigurnosti, u Evropske unije, organizator radionice. Posebnu pa`nju u~esnici radionice posvetit }e, prema rije~ima {efa diplomatskog ureda Ambasade Belgije u Sarajevu Alexa Lenaertsa, stvaranju nacionalnog nadzornog tijela u aviosaobra}aju. Istaknuto je da je sna`an NNT jedan od osnovnih elemenata efikasne provedbe SES zakonodavstva i sveobuhvatne sigurnosti avijacije. - Da bi se ovaj cilj ostvario, dr`ave moraju imenovati ili formirati NNT koji bi imao dovoljno osoblja s odgovaraju}im znanjem i iskustvom za obavljanje ovih poslova, kazala je Amna Red`epagi}.
J. Sa.

Priznanje za banjalu~ki trapist
Banjalu~ki sir trapist je na privrednom sajmu u Grubi{inom Polju u Hrvatskoj proteklog vikenda osvojio prvo mjesto i nagradu za {ampiona kvaliteta u kategoriji tvrdih i polutvrdih sireva. Dra`enko Budimir, direktor Zemljoradni~ke zadruge Liva~, koja originalni trapist proizvodi s redovnicima banjalu~kog samostana Marija Zvijezda, rekao je da je njihov sir ocijenjen kao najbolji me|u 91 ocjenjivanim uzorkom, za {ta su dobili posebnu plaketu i priznanje. On je podsjetio da je novo priznanje jedno u nizu koje njihov sir dobija na svim manifestacijama na kojima se prezentira u zemlji i inostranstvu.

Sa radionice u Sarajevu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

skladu sa Sporazumom o jedinstvenom evropskom zra~nom prostoru, kazala je Amna Red`epagi}, stru~njak za in-

frastrukturu u Sekretarijatu Vije}a za regionalnu saradnju, koje je, zajedno s Belgijom, predsjedavaju}om Vije}a

M

ikrofin osiguranje iz Banje Luke zavr{it }e ovu poslovnu godinu s premijom ve}om od dva miliona KM, {to je rast ve}i od 30 posto u odnosu na lani. - U narednoj godini planiramo nastaviti s istim tempom rasta i maksimalno iskoristiti potencijal Mikrofin grupacije putem vezivanja osiguranja s ostalim na{im finansijskim proizvodima, rekao je direktor MO Brane Stupar.

Mikrofin: Premija

RS: Porast industrije
Ostvarena industrijska proizvodnja za deset mjeseci u RS-u ve}a je za 3,3 posto nego u istom periodu pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RSa. U va|enju ruda i kamena ostvaren je rast od 8,7 posto, a u prera|iva~koj industriji 5 posto. Proizvodnja i snabdijevanje elektri~nom energijom, gasom i vodom manja je za 1,5 posto. Najve}i rast proizvodnje od 15,8 posto registriran je kod intermedijalnih proizvoda, a najve}i pad od 15 posto kod trajnih proizvoda {iroke potro{nje. Oktobarski nivo industrijske proizvodnje ve}i je od septembarskog za 1,6 posto.

dva miliona KM
On je istakao da je cilj MO da stvore sinergetski efekat izme|u svih njihovih kompanija, koji }e stvoriti dodatnu korist i vrijednost njihovim klijentima. - I dalje te`imo usavr{avanju i podizanju kvaliteta na{e usluge i stvaranju uslova da klijentima pru`imo mogu}nost kupovine svih finansijkih proizvoda na jednom mjestu, kazao je Stupar. MO je u ne{to vi{e od deset go di na pos to ja nja i ra da uspio formirati grupaciju finansijskih institucija, koje obuhvataju mikrokreditnu organizaciju, osiguranje, investicione fondove i MF banku, te predstavlja jedinu doma}u organizaciju koja pokriva sve oblasti finansijskih usluga.

22 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.446,82
BIFX

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
677,14
ERS10

916,04

SASX-10

887,88

SASX-30

894,73

BIRS

1.353,53

FIRS

Banjalu~ka berza

Trgovanje na SASE

NAJVE]I PROMET

dionicama Vispaka
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren Na primarnom slobodnom tr`i{tu osukupan promet od 529.760,08 KM. U tvaren je promet od 406.829,18 KM, u sklopu 72 transakcije ukupno je prome- sklopu 33 transakcije prometovano je tovano 280.450 vrijednosnih papira. 51.356 dionica. Na primarnom sloboPromet na kotaciji iznosio je 114.255,90 dnom tr`i{tu najve}i dnevni promet osKM, u sklopu 36 transakcija prometova- tvaren je dionicama emitenta Vispak no je 225.819 vrijednosnih papira. d.d. Visoko u iznosu od 348.698,00 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se od Kurs ovog emitenta iznosio je 7,00 KM. 18.945,56 KM, u sklopu 11 transakcija Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu prometovana je 1.261 dionica. Na kota- ostvaren je promet od 8.675,00 KM, u ci ji kom pa ni ja promet je ostvaren di oni ca ma Bosnalijek d.d. Sarajevo. Kurs ovog emiten ta je izno sio 15,00 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 3.011,05 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 948 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dne vni pro met ostvaren je dionicama ZIF Big in- Promet na kotaciji iznosio je 114.255,90 vesticiona grupa d.d. Sarajevo u iznosu sklopu tri transakcije prometovano je od 2.763,15 KM. Kurs ovog fonda iznosio 3.275 dionica. Na sekundarnom sloboje 3,14 KM. dnom tr`i{tu najve}i dnevni promet osNa kotaciji obveznica ostvaren je pro- tvaren je dionicama emitenta Mlinpek met u ukupnoj vrijednosti od 92.299,29 d.d. Bugojno u iznosu od 4.950,00 KM. KM, u sklopu 19 transakcija prometova- Kurs ovog emitenta iznosio je 2,25 KM. no je 223.610 obveznica. Obveznicama Najve}i dnevni porast vrijednosti zaratnih potra`ivanja Federacije BiH trgo- bilje`ile su FBiH obveznice za ratna povalo se u iznosu od 84.461,69 KM, dok je tra`ivanja serije E od 5,56 posto, dok je sa obveznicama stare devizne {tednje najve}i dnevni pad registrirao emitent FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu Mlinpek d.d. Bugojno od 50,00 posto i od 7.837,60 KM. dostigao cijenu od 2,25 KM.

Ju~era{nji promet 172.441,47 KM

Gubitnik dana ZIF VB fond
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj berzi ostvaren je promet od 172.441,47 KM kroz 77 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad, trgovalo se u iznosu od 19.848,16 KM, po prosje~noj cijeni od 0,38 KM po akciji. Ukupan promet sa obveznicama iznosio je 124.751,56 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 u vrijednosti od 66.373,66 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,08 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren sa akcijama ZIF Invest nova fonda a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 5.014,06 KM, po prosje~noj cijeni od 0,037 KM po akciji. Akcije dva fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka (1,27 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,57 KM. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF VB fond a.d. Banja Luka (-6,94 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 2,95 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Put GP a.d. Isto~no Sarajevo akcijama, trgovalo se od 3.768,40 KM, po prosje~noj cijeni od 0,40 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Oprema a.d. Bijeljina ostvarile pad od -20,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,112 KM po akciji, u vrijednosti od 560,00 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 23. novembar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23. novembar/studeni 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modrica Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Fabrika obuce FOMG a.d. Mrkonjic Grad Palas a.d. Banja Luka Oprema a.d. Bijeljina Put GP a.d. Istocno Sarajevo Opstina Lopare Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka 6 0,037 5,57 2,95 3,62 0,13 1 0,112(A) 0,4 100(A) 80,5 38,0273 36,276 36,8644 37,0477 100 0 0 1,27 -6,94 0,28 0 0 -20 0 -0,83 -0,08 0,18 0,04 -0,08 0 6 0,037 5,6 2,95 3,62 0,13 1 0,112 0,4 100 80,5 38,06 36,511 37 37,1 100 6 0,037 5,48 2,95 3,62 0,13 1 0,112 0,4 100 80,5 38 36 36,55 37,0006 100 64 135.515 149 20 20 2.620 286 5.000 9.421 10 757 174.609 10.492 38.166 81.275 132 384,00 5.014,06 829,56 59,00 72,40 340,60 286,00 560,00 3.768,40 1.000,00 609,38 66.373,66 3.806,08 14.069,67 30.092,77 8.800,00 0,301 0,38 0,411 0,097 1,4 1,5 0 0 -2,14 -3 -0,71 0 0,301 0,38 0,411 0,097 1,41 1,5 0,301 0,38 0,411 0,097 1,4 1,5 1.526 52.232 15.400 8.490 2.904 3.230 459,33 19.848,16 6.329,40 823,53 4.070,47 4.845,00

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAZIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAZIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAZIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAZIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA C PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE RMU BANOVICI DD BANOVICI VISPAK DD VISOKO FAMOS D.D. SARAJEVO KHK D.D. LUKAVAC MLINPEK D.D. BUGOJNO 35,00 0,00 7,00 0,00 3,00 0,00 3,50 -19,54 2,25 -50,00 35,00 7,00 3,00 3,50 2,25 35,00 7,00 3,00 3,50 2,25 52 49.814 75 1.000 2.200 1.820,00 348.698,00 225,00 3.500,00 4.950,00 1 13 1 1 1 18,82 71,00 63,00 27,99 -0,54 0,00 0,00 1,00 18,92 71,01 63,00 27,99 18,81 71,00 63,00 27,98 782 498 10 200 14.725,38 35.358,10 630,00 5.597,70 5 10 1 3 43,00 41,50 39,95 36,86 97,00 4,65 1,79 2,64 5,56 0,00 43,00 41,50 39,99 36,89 97,00 43,00 38.740 41,50 33.875 39,70 34.500 36,75 108.415 97,00 8.080 16.658,20 14.058,13 13.782,05 39.963,31 7.837,60 5 4 3 5 2 3,14 3,70 3,85 -0,27 3,20 3,70 3,05 3,70 881 67 2.763,15 247,90 5 1 15,00 0,64 15,28 14,90 1.261 18.945,56 11

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

82,70

$ 1,50 %

4,160

$ 2,60 %

1.360,20

$ 0,18 %

27,17

$ 1,06 %

2,266

$ 1,27 %

681,00

$ 0,51 %

524,75

$ 0,85 %

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 23

Arheolo{ka istra`ivanja kompleksa Bijele tabije

Iskopine
koje govore
Arheolozi zavr{ili istra`ivanja • To je najljep{a lokacija Sarajeva za bilo koji sadr`aj, ka`e Ugljen • Konzervacija vrijednih iskopina, isti~e Buljina
Arheolo{ka istra`ivanja na lokalitetu Bijele tabije i prostora Baruthane na Vratniku, koja su do sada zavr{ena, bi}e uskoro kroz elaborat prezentirana javnosti. Za restauraciju i konzervaciju Bijele tabije, kako bi je sa~uvali od daljeg propadanja, Grad ska upra va je iz dvo ji la 160.000 KM. Kako je kazao kustos Adnan Muftarevi} iz Muzeja Grada Sarajeva i vo|a arheolo{kog tima, istra`ivanja bi trebala biti nastavljena. - Sama konverzacija unutra{njosti ovog kulturno-historijskog spomenika i dalje traje, a njegova namjena bi se trebala utvrditi daljim istra`ivanjem. Tokom arheolo{kih istra`ivanja na ovom lokalitetu prona|eno je puno ostataka iz osmanlijskog perioda. Prije svega, prona|eno je mnogo artiljerijske municije, zatim puno ulomaka keramike, podsjetio je arheolog Muftarevi} te dodao kako }e istra`ivanja, zbog vremenskih prilika, trajati do kraja decembra ove godine.
Elaborat o istra`ivanjima trebao bi biti zavr{en do kraja godine Foto: A. KAJMOVI]

Idejno rje{enje profesora Ugljena

Prostorije unutar kompleksa

Osmice od zidi}a
- Na podru~ju Bijele tabije imate nekoliko historijskih perioda. Tokom istra`ivanja potvr|eno je da su zidovi kojima je

opasana ova tabija iz austrougarskog perioda, a kameni zidi}i, koji su pravljeni kao osmice, poti~u iz otomanskog perioda, napomenuo je Muftarevi}. Zavod za kulturno-historijsko naslje|e Kantona Sarajevo je prije nekoliko godina konzervirao i dogra|ivao zidine Bijele tabije, kako se zidovi ne bi obru{ili. Zavod je uradio projekat kojim }e biti utvr|ena kona~na namjena Bijele tabije. Planirano je da ova faza radova, zajedno s elaboratom istra`ivanja i drugim pisanim materijalom, bude zavr{ena do kra-

ja godine. Arheolozi, zbog prona|enih zidina unutar Tabije, te vrijednih iskopina smatraju kako }e se projekat obnove ovog kompleksa morati izmijeniti. A tvorac idejnog projekta Bijele tabije profesor Zlatko Ugljen kazao je za Oslobo|enje kako nije upoznat sa posljednjim radovima u kompleksu. - Znam da je bilo pri~a i kako se tu nalazila d`amija. Prema idejnom projektu zami{ljeno je da se unutar kompleksa napravi monta`no gledali{te i bina, koje bi se zimi sklopilo kako bi tu bilo klizali{te. Prostorije koje

su otkrivene mogle bi se iskoristiti za garderobe umjetnika, sanitarije, ugostiteljske objekte... Tu ima i jedna zgrada, koja je nekad bila konju{nica, a u kojoj bi se, tako|er, mogao uvesti niz sadr`aja, naglasio je profesor Ugljen. Pre ma ri je~ima pro fe so ra Ugljena, kompleks Bijele tabije je najljep{a lokacija za bilo koji sadr`aj, jer je u pitanju vidikovac sa kojeg se Sarajevo vidi kao na dlanu. Direktor kantonalnog Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Munib Bu-

Na Vratniku pod orahom voda provrela
Idejni projekat rekonstrukcije Bijele tabije, akademik prof. Zlatko Ugljen, uradio je sa Huseinom Dropi}em i k}erkom Ninom Ugljen - Ademovi}. Profesor Ugljen istakao je kako je rje{enjem otvoreno pitanje odnosa staro - novo. “Sedam stabala mirisnog bagrema simbolizira}e sedam povijesnih principa na Bijeloj tabiji, a na glavnom ulazu u lapidarij do~eka}e nas stablo oraha, oma` vratni~kom orahu iz predaje ‘na Vratniku pod orahom voda provrela’ sa vrutkom mo{}ani~ke vode. Uz kratki vratni~ki sokak ulazi}e se na terasu, vidikovac, ba{tu jorgovana, {im{ira, loze i dunja, a ispod terase nalazi}e se sadr`aji za ugostiteljstvo sa kaskadnim platoima“, zamisao je akademika Ugljena. Prilazni dio tvr|avi simbolizuje periode od nastanka Sarajeva do danas. Na najisturenijem dijelu planiran je plato sa stiliziranom maketom grada, uz vizure prema gradu sa kojih se mogu identificirati objekti sa makete u stvarnosti. Osim toga, vratni~ki plato Tabije, kako je zami{ljeno, bi}e opto~en {e-

ljina kazao nam je kako je razgovarao sa arheolozima Muzeja Grada, te da je ova institucija ve} napravila kalkulaciju potrebnih sredstava za konzervaciju vrijednih iskopina. - Kako sam shvatio predstavnike Muzeja, njihov zaklju~ak je da }e sada, nakon radova, uraditi elaborat o arheolo{kim iskopavanjima, kao zavr{ni dokument. Ako je ta~no to da su na|eni vrijedni elementi historijata Tabije, poput srednjovjekovne utvrde, onda }e idejni projekat vjerovatno trebati modelirati. Koliko }e to remetiti koncept profesora Ugljena, u ovom momentu ne znamo. Neke od iskopina, za koje procijenimo da su ve oma zna~aj ne, mo ra}emo konzervirati, kako bi se kasnije uklopile u rje{enje profesora Ugljena, istakao je Buljina.

Vi{egodi{nji projekat
Kako je napomenuo direktor Buljina, u Zavodu se nadaju da }e se elementi koje su arheolozi prona{li u kompleksu Tabije uklopiti u idejno rje{enje profesora Ugljena, jer bi svi voljeli da on zavr{i ovaj projekat. - Gradska uprava bi, na bazi elaborata, trebala organizovati sastanak sa predstavnicima Muzeja, dva zavoda Kantona i FBiH, jer je rije~ o nacionalnom spomeniku, zatim pozvati profesora Ugljena i druge stru~njake, kako bismo zajedno odlu~ili {ta dalje. Ovo jeste vi{egodi{nji projekat, potrebna su velika sredstva i u finanisranje }e se morati uklju~iti vi{e institucija. Ali, ako budemo mislili na sredstva, ne}emo ni{ta uraditi, poru~io je Buljina.
J. MILANOVI] Mr. BABI]

tnicom, koja se, blago lelujaju}i spu{ta i di`e prate}i konfiguraciju terena sa odmori{tima na vidikovcima i terasama ugostiteljskih objekata. [etnica je

dijelom, tokom ljeta staza za koturaljke, pu{tanje papirnatih zmajeva, skateboard, a zimi staza za klizanje, sankanje, snowboard.

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Zavr{en idejni projekat pothodnika u Hrasnom

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna se izlila u Dobro{evi}ima

Voda u ku}i Memi{evi}a
Na terenu su i ju~er bili predstavnici Civilne za{tite Novog Grada i Ilid`e
Ku}a u Ulici dobro{evi}ka do broja 1, u istoimenom novo grad skom na se lju (kod sto~ne pijace), poplavljena je u ponedjeljak oko 19.30 sati kad je usljed izlijevanja Bosne, uzrokovanog ki{nim padavinama, voda do{la do ovog stambenog objekta. Sakib D`ihani} iz [taba Civilne za{tite Op}ine Novi Grad isti~e da `ivoti ljudi nisu bili ugro`eni i da se voda od ku}e Memi{evi}a, koja je u ponedjeljak nave~er u objektu bila u visini od nekih 15 centimetara, povukla ju~er ujutro. Ekipa novogradskog CZ ju~er je nakon ponovnih ki{nih padavina u 13 sati opet krenula u obilazak terena i, kako doznajemo od D`ihani}a, novih plavljenja objekata, na sre}u, nije bilo. Bosna je u svom donjem toku kod naselja Rajlovac i Reljevo dostigla kriti~ni nivo, a Lepeni~ki potok u naselju Heroji Sokolja tako|er je bio u porastu, kazao je D`ihani}. On je istakao i problem podzemnih voda na Poljoprivrednom dobru Butmir, {to je konstatovala i ekipa Civilne za{tite Op}ine Ilid`a tokom ju~era{njeg obilaska terena. Ilid`anska Civilna za{ti-

Pothodnik }e se uklopiti u projekat ju`ne longitudinale

Sigurnost nema cijenu
To je ustvari jedna kru`na prostorija koja }e na vi{e strana biti povezana sa naseljima Hrasno, Hrasno Brdo i Trg heroja
Idejni projekat za izgradnju pothodnika u Hrasnom na raskrsnici ulica Zvorni~ka, Put mladih muslimana, Azize [a}irbegovi} i Olovske je zavr{en, a trenutno se vr{e pripreme za izradu izvedbenog projekta. Kako je za Oslobo|enje istakao Nijaz Hromo, pomo}nik na~elni ka za ko mu nal ne po slo ve Op}ine Novo Sarajevo, za to se pribavljaju saglasnosti komunalnih preduze}a. - Dakle, to je pothodnik, ustvari jedna kru`na prostorija koja }e, da tako ka`em, zrakasto, na vi{e strana biti povezana sa naseljima Hrasno, Hrasno Brdo i Trg heroja, naglasio je pomo}nik op}inskog na~elnika. Gradnja pothodnika bi}e uklopljena u projekat izgradnje ju`ne longitudinale kad god po~ne njego va re ali za ci ja. Pod sje}amo, prvobitno je bilo planirano da se na pomenutom lokalitetu izgradi pasarela (nadvo`njak), ali od toga se odustalo. Me|utim, pothodnik }e ispuniti kona~an cilj, a to je sigurno kretanje pje{aka, posebno djece, koja strahuju na putu prema {koli, sve zbog automobila koji se na ovoj raskrsnici kre}u iz ~ak pet pravaca. E. H.

Mje{tanima Osjeka nevolje zadaju i podzemne vode

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Voda na ulicama zbog za~epljenih odvoda

Foto: D. ]UMUROVI]

Predavanje o prevenciji raka dojke

ta tako|er je evidentirala da je nakon ki{nih padavina vodostaj rijeka u porastu, ali da se nisu izlile iz svojih korita. Prema rije~ima pomo}nice op}inskog na~elnika za poslove civilne za{tite Mire Boras, uo~eno je i smanjenje nivoa povr{inskih voda. Podzemne i povr{inske vode predstavljaju problem posebno u Mje-

snoj zajednici Osjek, Ulica Hendeku{a, Doglodi, te na desnoj strani PD Butmir, koje je pod vodom. Ki{ne padavine od po~etka sedmice uzrokovale su nevolje svim gra|anima Sarajeva, jer je veliki broj {ahtova na ulicama za~epljen, pa su se lokve stvorile na svakom koraku.
A. S.

Zna~aj ultrazvuka i mamografije
Kako bi ukazalasugra|ankama na zna~ajprevencijerakadojke, ju~er su ~laniceUdru`enjeRenesansa u dvorani pozori{ta SARTR uprili~ile preKoordinatorica projekata Udru`enja Renesansa Snje`ana Rub~i} je istakla da je predavanje organizovano uz pomo} ameri~ke, odnosno jevrejske agencije za borbu protiv raka, a prevashodno je namijenjeno za edukaciju na{e mla|e populacije. Predavanje je odr`ano u dvorani SARTR-a jer je ovo pozori{te u maju ove godine, prihodom od predstave, pomoglo radu Udru`enja. Dr. Mahi} - Had`ismajlovi} je istakla zna~aj metode samopregleda dojke te pregleda `ena kod ljekara, te obavezno obavljanje ultrazvuka i mamografije u prevenciji karcinoma dojke.
Mr. B.

Redovi za pregled kod pedijatra u DZ Vrazova

U drugoj smjeni samo jedan doktor
^etiri pedijatra rade u Domu zdravlja Centar, po dva u dvije smjene, ali je jedan od njih na bolovanju i zbog toga su ~ekanja ne{to du`a, isti~e Arman [arki}, portparol JU Dom zdravlja
Nekoliko na{ih sugra|ana po`alilo nam se na vi{esatno ~ekanje kako bi sa djecom obavili pregled kod pedijatra u Domu zdravlja Vrazova. Naime, u drugoj smjeni, u pomenutoj ustanovi, radi tek jedan ljekar koji prima bolesnu i zdravu djecu. Iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kazali su nam kako ovo nije uobi~ajena praksa, te da je zbog bolovanja jednog pedijatra u drugoj smjeni ~ekanje pacijenata ne{to du`e. „U Domu zdravlja Vrazova imamo ~etiri pedijatra, tako da po dva ljekara rade u dvije smjene. Jedan doktor je na bolovanju i to se mora osjetiti, ali usluga u DZ Vrazova zaista je na vrhunskom nivou. Ljekari su temeljiti sa djecom i imperativ je na kvalitetu rada“, istakao je Arman [arki}, portparol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

davanje o ovoj temi o kojoj je govorila dr. Naila Mahi} - Had`ismajlovi} sa Klinike za onkologiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu.

De`ure u domovima zdravlja
Povodom Dana dr`avnosti, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo organizova}e sutra cjelodnevne de`ure u svojim organizacionim jedinicama. Za Centar i Stari Grad de`ura }e biti organizovana u DZ Vrazova od 7.30 do 20 sati, dok }e DZ Novi Grad raditi za gra|ane iz ove op}ine te Novog Sarajeva i Ilid`e. Ustanove u Had`i}ima, Vogo{}i i Ilija{u ima}e svoje de`ure, dok }e u Trnovu raditi ambulanta od 7.30 do 18.30 sati. Pedijatrijska slu`ba Doma zdravlja pru`a}e usluge prema rasporedu: DZ Novi Grad radi}e za gra|ane ove i op}ina Ilid`a i Had`i}i, dok }e Vrazova pru`ati usluge djeci iz Starog Grada, Centra i Novog Sarajeva.

Jedan pregled traje od 15 do 20 minuta

Nedjeljni red vo`nje
Sutra, povodom Dana dr`avnosti na{e zemlje, javni gradski prevoz odvija}e se po nedjeljnom, odnosno prazni~nom redu vo`nje, saop}ili su iz Informativne slu`be KJKP Gras.

Prema [arki}evim rije~ima, istina je da u Domu zdravlja Vrazova postoji problem sa deficitom pedijatara, ali da se on na svaki mogu}i na~in poku{ava prevazi}i kvalitetom usluge. „Sada kad je jedan doktor na bolovanju, dolazi do du`eg ~ekanja, ali ljekaru kako bi temeljno pregledao dijete treba 15 do 20 minuta. Apelujemo na roditelje da budu strpljivi

spram kvalitete, a na{i ljekari se trude da se deficiti ne osjete“, naglasio je [arki}. Povratak ljekara sa bolovanja, ka ko je ka zao [ar ki}, o~ekuje se u narednom periodu tako da }e i gu`ve biti manje. [arki} je dodao i da nema problema zbog toga {to jedan doktor u drugoj smjeni istovremeno pregleda i zdravu i bolesnu djecu.
S. Hu.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON
MUP

Ulice Vejsila ^ur~i}a i Kod`ina u [vrakinom Selu

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Izvo|a~ radova sanirat }e prokope

Foto: S. GUBELI]

Postavljeno 365 metara kanalizacionih cijevi

Sanacija kanalizacije
Zavr{avamo asfaltiranje na mjestima gdje su cijevi ve} polo`ene, ka`e Tuzli}
Gra|evin ska fir ma TB In`enjering po~etkom novembra po~ela je sanaciju fekalne kanalizacione mre`e i odvodnje povr{inskih voda u di je lo vi ma uli ca Vej si la ^ur~i}a i Kod`ine u mjesnoj zajednici [vrakino Selo II. U okviru ugovorenih radova, zamijenit }e se dotrajale fekalne ka na li za ci one ci je ve u du`ini od 365 metara, a istovremeno }e se postaviti isto toliko novih cijevi za prikupljanje povr{inskih voda. Radove finansira Op}ina Novi Grad sa 218 hiljada maraka. Izvo|a~ je du`an da ulice u kojima je vr{io prokope i postavljanje cijevi vrati u prvobitno stanje, {to podrazumijeva i asfaltiranje prokopa. „Ovo je prva faza sanacije fekalne kanalizacione mre`e i oborinskih voda u ovoj godini. Ukoliko naredne godine gra|ani budu kandidovali drugi dio za sanaciju kanalizacione mre`e i on bude obuhva}en listom prioriteta, Op}ina }e u bud`etu obezbijediti sredstva“ , kazao je Dervo ^olakhod`i}, pomo}nik na~elnika za investicije i komunalnu infrastrukturu Op}ine Novi Grad. Prema rije~ima Halila Tuzli}a, vla sni ka fir me TBI In`injering, zavr{etak radova mo`e se o~ekivati u narednih desetak dana ukoliko vremenski uslovi budu pogodovali radovima na terenu. „Vremenski uslovi nisu nam i{li naruku u zadnjih nekoliko dana, ali i pored toga, uspjeli smo uraditi veliki dio posla. Danas zavr{avamo asfaltiranje na mjestima na kojima smo zavr{ili mre`u i na taj na~in oko 80 posto posla bit }e gotovo“ istakao je Tuzli}. ,
S. Hu.

Sastanak sa mje{tanima Ulice Iza gaja

Uvid u nacrt RP Vele{i}i
Javna rasprava o nacrtu regulacionog plana Vele{i}i odr`a}e se danas u prostorijama Mjesne zajednice, u Ulici Mustafe efendije Pand`e, sa po~etkom u 18 sati. Prezentaciju }e voditi nadle`ni iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona, kao nosioca izrade ovog dokumenta.

Odobrenje za novi put?
Nadle`ni iz Op}ineStari Grad danas u 16 sati odr`at}e sastanak sa mje{tanimaUlice Iza gaja (MZ Hrid - Jar~edoli), njih 26, kako bi finalizirali i definitivno usaglasili neophodne detalje vezane za izgradnjuputa u ovomdijeluop}ine. Naime, pojedine porodice moraju se odre}ijednogdijelazemlje kuda bi put trebao prolaziti, to jestemorajupristati na pro{irenje ulice. - Sazvao sam sastanak sa 26 ljudi s kojima se moraju rje{iti imovinskopravni odnosi. Sutra (danas op.a.) vidjet }emo kakvo je njihovo raspolo`enje i ponuditi potpisivanje ugovora. Nekome }e na ime obe{te}enja biti ispla}eno dvije, tri, a nekome pet hiljadamaraka, istakao je ju~er za Oslobo|enje na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}, dodaju}i kako bi nakon toga prepreke za gradnju saobra}ajnicedugekilometar i {iroke 5,5 metara bile otklonjene, a {to bi po~elo na prolje}e naredne godine. Predsjednik ove MZ Ned`adBjelakkazao nam je da postoji volja kod mje{tana kako bi ovo pitanje bilo rje{eno.
E. H.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 15.30 sati Zabr|e 5 i Evlije ^elebije, a od 8.30 do 15 sati Ru|era Bo{kovi}a 2 i Bistrik potok, a od 9 do 15 sati Rakova noga, Kakrinje 2, Kakrinje, Gladno polje 2, GIP 6. april, Faleti}i 2 i ^etojevi}i. Od 9 do 13.30 sati struje ne}e imati Plo~a, a od 8 do 16 Hrasnica Mejdan. Ma|ari-Ilovice ne}e imati napajanja od 9.30 do 12 sati. Otklanjanje kvarova na mre`i od 9 do 16 sati moglo bi dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Nalina, Iza Hrida, Sr|ana Aleksi}a, Ahme da Lju bun~i}a, Ka me ni ca, ^adord`ina, Zije Dizdarevi}a, Gornja Breka i Hotonj Donji.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

Put neophodan, potrebna dobra volja mje{tana

8 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnimdanima u 10.45 i 15. 5 1 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55, a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

VOZOVI

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

9.30, Minhen 13, Istanbul 13.55 i 18, Ljubljana 14.15, Frankfurt 14.45, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Istanbul 8.50 i 13, Ankona 10.25, Beograd 11.25, 14.45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih via Banja Luka 13.15, Ljubljana 13.45, Be~ 14.10 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Geteborg via [tokholm 17.15, Frankfurt

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund,

AVIONI
Polasci:

Beograd 6.29, 11.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 6.30, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.15 i 14.45, [tokholm via Geteborga

Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Ban-

ja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35,

26

KULTURA

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

XXVII susreti kazali{ta/pozori{ta Br~ko

Dani Zaima Muzaferije

Svi su ga zapamtili
Ono {to }e obilje`iti manifestaciju bit }e, najvjerojatnije, predstava „Helverova no}“, ali i premijera „Na ~ijoj strani“ Teatra Total
U ~etvrtak, u Zavi~ajnom muzeju Visoko, otvorenjem izlo`be (zakazano je za 19 sati) trojice mladih i nadolaze}ih aka dem skih sli ka ra Trpimira Grgi}a, Aleksandra Markovi}a i @eljka Korena sa Akademije u [irokom Brijegu pod nazivom „Trojica“ zatim , promocijom kataloga „Tragovi 2009“ te za Viso~ane premijernim izvo|enjem „Helverove no}i“ (20 sati) po~inje ovogodi{nja trodnevna manifestacija Dani Zaima Muzaferije. Manifestaciju ve} sedmu godinu organizira Udru`enje gra|ana za afirmaciju kulture „Ars tragovi“, ~iji je aktulani predsjednik Rasim Kadi}. Izlo`bu je ostvarena zahvaljuju}i suradnji sa Collegium Artisticumom, a o djelima mladih umjetnika govorit }e Vojislav Vujanovi}.

Za predstavu u Zagrebu nema karata do kraja godine

Foto: @. MILENI]

Smijeh kao lijek
Radi se o komadu “^udo u Poskokovoj Dragi“, inscenaciji novoga romana knji`evnika i humorista Ante Tomi}a
Mladen BI]ANI]

Sa konferencije za novinare

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Satiri~ko kazali{te Kerempuh iz Zagreba, shodno glavnom toku svog repertoara, na XXVII susre te po zo ri {ta/ka za li {ta u Br~kom, do{li su sa jo{ jednom svojom hit-predstavom, mada je od njena uprizorenja pro{lo svega dva mjeseca. No, ka`u glumci, karata za nju, do kraja godine, u Zagrebu vi{e nema. Rije~ je o komadu “^udo u Poskokovoj Dragi“ inscenaciji novoga , romana knji`evnika i humorista Ante Tomi}a, u adaptaciji @eljke Udovi~i}, koja je ujedno i dramaturginja predstave, dok re`iju potpisuje Kre{imir Dolen~i}, a scenografsko i kostimografsko rje{enje Valentina Crnkovi} i Igor Kordej. Ante Tomi} iz Splita, prisutan i u dnevnoj {tampi kao autor vrlo duhovitih i britkih kolumni, ne bez satiri~ke `aoke, spada u vrlo ~itane hrvatske pisce. Kazali{ne drame, filmski scenariji ali i filmovi koji su po njima realizirani, feljtoni, romani, uz stalno pojavljivanje na novinskim stranicama, ono je {to je tog autora u~inilo poznatim i rado ~itanim - “[to je mu{karac bez brkova“ i “Ni{ta nas ne smije iznenaditi“, odnosno “Karaula“ na filmu, kao i “Ljubav, struja, voda & telefon“ u pozori{tu postali su nje, gov za{titni znak, a po svemu sude}i to }e postati i “^udo u Poskokovoj Dragi“.

je lubanje mjesecima slu{ao i htio bi ozareno viknuti: “Ha! Evo vam! Jesam li rekao da postoje!“ Mo`da upravo u toj, naizgled usputnoj i prigodno uzviknutoj re~enici, le`i tajna uspjeha Tomi}evih dramskih i filmskih rukotvorina. Likovi, filmski ili kazali{ni, Ante Tomi}a, sasvim svejedno, uvijek su izvanredno pogo|eni, kao da su srasli sa okolinom iz koje dolaze, oni su prepoznatljivi i dobrodo{li, poput prijatelja kojeg dugo nismo vidjeli i uvijek se obradujemo kada ga ponovno susretnemo. Dramaturginja i adaptatorica romana, @eljka Udovi~i}, primje}uje da je ovaj roman intrigantan za uprizorenje ne samo zbog vje{tog pripovijedanja i `ivopisnih likova, ve} i zbog dramatur{kog modusa ispreplitanja doga|aja i “saplitanja“ radnje dinamikom “vrele krvi“ koje re, zultira iznenadnim obratima i neo~ekivanim, dramati~nim situacijama.

Prvi plan
Zbog ~ega je zna~aj no odr`avanje manifestacije Dani Zaima Muzaferije, Kadi} nam ka`e: - Manifestacija Dani Zaima Muzaferije je zapo~eta nakon ovog rata kao jedinstvena manifestacija u BiH u znak sje}anja na velikog glumca iz BiH, koji nije bio kako se ka`e glumac sa akademije, nego, rekao bih, narodni glumac. Zaim je snimio preko stotinu filmova, dugo je `ivio pa su ga onda svi zapamtili, na neki na~in voljeli. Moto koji je mene vodio nakon njegove smrti je bio da ne dam da Zaim dva puta umre. Mo`e umrijeti prirodnom smr}u, ali ne damo da umre ovom su {tin skom, da kle umje tni~kom, ono {to je obilje`ilo njegov `ivot. Dakle, to je bio

neki moto koji je zajedno mene i porodicu doveo do toga da organiziramo ovu manifestaciju zajedno sa Udru`enjem „Ars tragovi“ iz Visokog. Rasim Kadi} dodat }e, a radi se o sedmoj manifestaci ji po re du, da nje na „mo`da osnovna stvar vi{e nije sam Zaim Muzaferija, on nam nekako pomalo ve} dolazi u pozadini, kao neko u ~ije se ime sve to radi, a ustvari u prvi plan dolaze stu den ti, re`ise ri, po zo ri {ta, teatarske predstave, filmovi, gosti i sve zajedno jo{ lebdi Zaimovim likom. To je jedna manifestacija koja ima svoj ~vrsti karakter trodnevnog doga|anja.“

„Jasmina“
O onome {to }e obilje`iti ovogodi{nju manifestaciju, Kadi} ka`e da }e to vjerojatno bi ti pred sta va „Hel ve ro va no}“ koja je „mo`da najbolja , predstava napravljena ovdje u BiH u zadnje vrijeme i dolazak sjajnog Ermina Brave i Mirjane Karanovi}, pogotovo nakon {to je dobila nagradu na MESS-u. To je ve} stvar koja je, ono {to se ka`e, u Viso-

Kamen~i}i mozaika
Dolen~i} lavovski dio posla ostavlja gluma~kom ansamblu, jer to i jeste predstava koja se temelji na gluma~kom daru, improvizaciji i dosjetki. Jezi~ki kalamburi, `ivot kako ga opjevavaju {lageri Mi{e Kova~a, stripovsko rje{enje iscrtanih ploha {to ~ine scenografiju koje slijedi radnju i likove, predimenzionirana `enska {tikla umjesto palca Grgura Ninskog, prosvjedi branitelja, parodiranje TV kao medija i donosioca informacije, humorna slika istospolnih brakova - sve su to blje{tavi, {areni i svjetlucavi kamen~i}i jednog mozaika u kojem se zrcali slika dru{tva, ljudi i vremena u kojem `ivimo. Bez jetke ironije, bez satiri~kog reza, bez anga`mana i pobune - predstava “^udo u Poskokovoj Dragi“ tek je {areni omot nekog poklona kojim nas Kerempuhovci `ele obdariti i razveseliti, u~initi dva sata provedenih u teatru ugodnim i za ba vnim, po put za bo ra va. Otre`njenje }e uslijediti ne{to kasnije, kada napustimo pozori{nu salu - no tu nam teatar vi{e ne mo`e pomo}i.

kom „pukla“ i bi}e pretijesno kino, vjerovatno sa vi{e od 500 ljudi.“ Drugog dana (26. studenog) na programu je „Sarajevo grad filma“, revija kratkih filmova SFF (18 sati) i u 20 sati projekcija filma „Jasmina“ Ned`ada Begovi}a. U subotu }e (27. studenog) za najmla|e Viso~ane biti prire|ena projekcija animiranog filma „Pri~a o igra~kama - III dio“ (po~etak projekcije je u 11 sati), a u 20 sati bit }e odigrana predstava „Na ~ijoj strani“, za koju Rasim Kadi} ka`e da je to posebno va`eno kako za Udru`enje „Ars tragovi“, tako i za sve Viso~ane - Teatar Total. Naime, ovaj teatar koji je Zaim Muzaferija utemeljio prije 57 godina, a kojeg sada vodi njegov sin Jesenko odigrat }e premijerno predstavu „Na ~ijoj strani“. U povodu odr`avanja Dana Zaima Muzaferije u klubu Collegium Artisticum odr`ana je i konferencija za novinare, kojoj je uz Rasima Kadi}a, prisustvovao i Strajo Krsmanovi}, direktor Galerije Collegium Artisticum.
An. [.

Akademija nauka i umjetnosti BiH

U povodu 100. godine ro|enja
Skendera Kulenovi}a
Akademija nauka i umjetnosti BiH prije izvjesnog vremena najavila je da }e u sklopu svojih aktivnosti, a u povodu obilje`avanja 100. godine ro|enja bh. pjesnika, dramskog i proznog pisca i esejiste Skendera Kulenovi}a, na dana{nji dan organizirati prigodni skup. Tako }e danas, s po~etkom u 10 sati, u Akademiji nauka i umjetnosti BiH biti odr`an najavljeni skup na kojemu }e o djelu i `ivotu Skendera Kulenovi}a govoriti povjesni~ari knji`evnosti i poznavaoci njegova djela akademkinja prof. dr. Hanifa Kapid`i}-Osmanagi}, prof. dr. Enver Kazaz i prof. dr. Aleksandar Jerkov iz Beograda. Tako|er, bit }e govora i o ediciji Sabrana djela Skendera Kulenovi}a, koja su ove godine objavljena u izdanju Izdava~ke ku}e „Bosanska rije~“ iz Tuzle, s kojim se bh. ~itateljska publika imala prigodu upoznati u vrijeme odr`avanja Sajma knjiga i u~ila u Skenderiji, a zatim su Sabrana djela Skendera Ku le no vi}a pre do~ena u okviru programskih de{avanja i na bh. {tanda na sajmovima knjiga u Beogradu i Zagrebu.

O`ivjeli ~ovje~uljci
Sam autor o tom nastavku `ivota svojih likova na filmskom platnu ili na sceni teatra primje}uje: - Veliko je ~udo kad do|e{ na filmski set ili generalni pokus u kazali{te i otkrije{ da su o`ivjeli podmukli ~ovje~uljci iz tvoje glave. Godinu ili dvije tukli su se, prepirali i nadmudrivali i ljubili u tvojim mislima, a okolina je zabrinuto gledala kako trpi{ njihovo zlostavljanje... Kad na~ine predstavu ili film po tvojoj pri~i, to je velika ~ast, ali mo`da i va`nije, potvrda da nisi lud. Vidi{ da `ivi ljudi zaista izgovaraju re~enice koje si u samo}i svo-

Skender Kulenovi} (1910. - 1978.)

Predvi|eno je i recitiranje izabranih Kulenovi}evi} stihova, {to }e u~initi doajen bh. glumi{ta Vladimir Jokanovi}.
An. [.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Revijalna izlo`ba

Putovanje kroz boje
Po{to je na{a realnost iskrivljena kao kubisti~ki portret, tako }e umjetnost potvrditi svoju avangardnu ulogu prela`enja preko granica, ka`e Faruk [ehi}
Povodom Dana dr`avnosti BiH, kao {to su to uobi~ajili ~initi svake godine, tako i ovaj put, ~lanovi Udru`enja likovnih umjetnika BiH, prire|uju svoju Revijalnu izlo`bu. Na izlo`bi }e svoja djela predstaviti 157 umjetnika iz ~itave Bosne i Hercegovine. Otvaranje je zakazano za ve~eras u 19 sati, u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum. Prema rije~ima Faruka [ehi}a, koji pi{e predgovor za ovogodi{nji katalog {to prati izlo`bu, “po{to je na{arealnostiskrivljena kao kubisti~ki portret, tako }e umjetnost potvrditi svoju avangardnu ulogu prela`enja preko granica. I brisanja granica u zemlji u kojoj su granice centralna metafora dana{njeg `ivota, i to od onih administrativnih, entitetskih ili brojnih kantonalnih teritorija ome|enih granicama, pa sve do onih barijera unutar ljudskih prava“ . Da umjetnost svojom ulogom, u ovom slu~aju likovnom, kazuje [ehi}, ne mora ni{ta dobro zna~iti, nego }e samo potvrditi svoju autsajdersku poziciju u ovom dru{tvu, ako zanemarimo film, najeroti~niju umjetnost dana{nje BiH. Izlo`ba ve} drugi put nakon rata okuplja umjetnike iz cijele BiH, ali prvi put se to de{ava u zna~ajnom obimu, iako }e sama proslava godi{njice ZAVNOBIH-a biti odr`ana samo u manjem dijelu BiH, re}i }e [ehi}, a s obzirom na brojnost, pomenut }emo samo neke od izlaga~a: Nerica Abduli} - Osman~evi}, Elma Ali}, Mirsada Balji}, Sidika Behmen, Slobodan K. Bijeljac, Blanka Bosni}, Smail Bostand`i} Bato, Ivana ]avar, [emsa i Jasminka Gavrankapetanovi}, Marko Gido, Amela Had`imejli}, ]azim Had`imejli}, Alija Hafizovi} Haf, Sulejman Haljevac, Hamzalija Muhi}, Irfan Handuki}, Boris Hodak, Kemal Hromi}, Alica Jakirovi}, Mehmed Klepo, Antonija Konaj, Savka Kr~mar, Bo{ko Ku}anski, Marko Kusmuk, Ragib Lubovac, Sanjin Lugi}, Nada Martinovi}, Andrijana Mlinarevi} - Cvetkovi}, Hamzalija Muhi}, Admir Mujki}, D`evdet Niko~evi}, Dragana Nui} - Vu~kovi}, Edin Numankadi}, Salim Obrali}, Renata Papi{ta, Tomislav Perazi}, Affan Rami}, Igor Sredojevi}, D`enan [ehi}, Halil Tikve{a, Mensur Verla{evi}, Perica fra Vidi}, Biljana Vrbi}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Izlo`ba predstavlja veliki mozaik, koji ~ine radovi likovnih umjetnika

- Ma~ak, Nikola Vu~kovi}, Vesna Vuga - Su{ac, Enis Zaimi... - Sam revijalni karakter izlo`be daje na znanje da je izlo`ba oslobo|ena bilo koje vrste selekcije, te predstavlja veliki mozaik, koji ~ine radovi likovnih umjetnika, koje su oni po vlastitom izboru odabrali: od ulja na platnu do instalacija u prostoru ili na fotografiji. [irok je dijapazon likovnih tehnika i formi koje ~ine ovu

izlo`bu. Tra`iti bilo kakav zajedni~ki nazivnik za ovu izlo`bu, bilo da je on estetski ili generacijski, nepotreban je i suvi{an, rije~i su [ehi}a. Izlo`bu }e otvoriti gradona~elnik dr. Alija Behmen, a zahvalnice pojedinim umjetnicima uru~it }e Vera Brigi}. Sarajevska publika }e izlo`ene radove mo}i pogledati do 15. decembra.
Mr. SEKULI]

Na Women’s World filmskom festivalu

“Fragmenti“ iz `ivota Vedrana Babi}a

Jasmili @bani} uru~ena

po~asna nagrada
Priznanje za hrabro bavljenje tabu-temama

Jasmili @bani}, bh. redateljici uru~ena je po~asna nagrada filmskog festivala Women’s Wor ld, po sve}enog za {ti ti `en skih prava, a koji je odr`an u njema~kom gradu Tuebingenu. Na ovom festivalu Jasmila @bani} je predstavila film „Na putu“. Prema rije~ima ~lanova `irija, po~asna nagrada je uru~ena, izme|u os ta log, i zbog po se bno ulo`enog napora da se u filmovima izbjegnu predrasude kako bi se olak{alo razumijevanje me|u ljudima, uz istovremeno hrabro bavljenje tabu-temama. Sa Mohsenom Makmalbafom, koji je tako|er dobitnik po~asne nagrade, Jasmila @bani} odr`ala je za studente filmske Akademije u Ludwisburgu radionicu o filmu i ljudskim pravima.

Jedna vrsta dnevnika
Prvom samostalnom izlo`bom pod nazivom “Fragmenti“ sino} se u sarajevskoj Galeriji Novi hram publici predstavio akademski slikar Vedran Babi}. Rije~ je o mladom slikaru, koji je diplomirao 2007. godine u klasi prof. Radoslava Tadi}a na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je u~estvovao u vi{e zajedni~kih izlo`bi u Pertuisu (Francuska) i u zemlji. Babi} je izlo`io 25 slika, koje pripadaju ciklusu {to ga je radio tokom dvije godine (2009 i 2010). Ina~e, ciklus “Fragmenti“ prema autorovim , rije~ima, sadr`i 32 djela, koja su ura|ena uljem na platnu. Radovi Vedrana Babi}a tematski su autobiografskog karaktera, na slikama preovladava kolorit, a {to se ti~e stilskog pravca, pripadaju apstraktnom ekspresionizmu i simbolizmu. - Inspiraciju sam tra`io u sebi. To je jedna vrsta dnevnika, jer se radi o zapisima iz mog `ivota, kazao nam je Vedran Babi}, isti~u}i da je jednu fazu “Fragmenata“ zavr{io, ali da odmah planira i njen nastavak.
Mr. S.

Islamska umjetnost

Od fascinacije do novih izazova
Novi film Ahmeda Imamovi}a

“Belvedere“ - izbjegli~ki kamp
Duga u Kulen-Vakufu

Za ljep{e djetinjstvo

28

OGLASI
Hum d.d. u ste~aju PP 563 Sarajevo Broj: St 34/04 Sarajevo, 11. 11. 2010. god.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Na temelju ~lanaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03), i ~lanka 38. Statuta Op}ine Dobreti}i, op}inski na~elnik objavljuje:

J AV N I O G L A S
za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JKP ”VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. Dobreti}i I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora javnog poduze}a kojem je osniva~ Op}ina Dobreti}i i to: - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik osniva~a) — 1 (jedan) - ~lan Nadzornog odbora (predstavnik osniva~a) -1 (jedan) - ~lan Nadzornog odbora (iz reda zaposlenika) — 1 (jedan) II. Opis pozicije Nadzornog odbora: Zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konzultacije sa osniva~em: nadzire rad ustanove, institucije poduze}a, upravlja istim, raspola`e imovinom i kapitalom, utvr|uje strategiju razvoja razmatra i usvaja izvje{}e o poslovanju, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka, obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima. III. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. IV. Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u vremenu 2 godine prije objavljivanja ovog oglasa; - da se na njih ne odnosi ^lan IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine. Pored op}ih kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete: - VII/VI(VSS/V[S) ili IV (SSS), zavr{en fakultet, vi{a ili srednja stru~na sprema, - Prednost pri izboru imati }e kandidati sa radnim iskustvom. V. Za prijavu na JAVNI OGLAS kandidati su du`ni prilo`iti: 1.kratak `ivotopis, adresu i kontakt-telefon, 2.dokaz o ispunjavanju uvjeta oglasa: a) uvjerenje o dr`avljanstvu, b) uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka, c) ovjerenu kopiju diplome, d) uvjerenje o radnom iskustvu, e) uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa. Uvjerenja i druge javne isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa ne mogu biti stariji od tri mjeseca. VI. Svaki kandidat koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Prilikom intervjua kandidat }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa ukoliko do|e do njihovog imenovanja. VII. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu po{tovali principi utvr|enim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Prigovor se istovremeno podnosi Op}inskom vije}u i Ombudsmenu FBiH (kopija). VIII. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama FBiH, dnevnom listu „Oslobo|enje“ i oglasnoj plo~i Op}ine Dobreti}i. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. IX. Prijavu s tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Dobreti}i, Komisija za izbor i imenovanje 70 210 DOBRETI]I s naznakom: prijava na oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JKP ”VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. Dobreti}i - NE OTVARATI. X. U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti poziciju za koju se kandidiraju. XI. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Na osnovu ~l. 101, 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 29/03 i 32/04) Odluke Skup{tine povjerilaca donesene na izvje{tajnom ro~i{tu 10. 5. 2005. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika i Odluke Odbora povjerilaca od 5. 11. 2010. godine, ste~ajni upravnik o b j a v lj u j e

J AV N O N A D M E TA N J E
za prodaju poslovnog prostora u Ul. ljubljanska br. 2A u Sarajevu (iza zgrade OHR-a) u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika “Hum” d.d. u ste~aju za dan 11. 12. 2010 god. (subota) sa po~etkom u 11 sati. A. Predmet prodaje: U dijelu eta`e prizemlja stambeno-poslovnog objekta se nalazi poslovni prostor ukupne korisne povr{ine 112,67 m2 koji je predmet prodaje, a sastoji se iz sljede}ih prostorija: Redni br. 1. Broj zemlji{ta (parcele) 3097/E9 OZNAKA NEKRETNINE Ulazni hodnik Radni prostor Kafe-kuhinja Pretprostor WC-a WC-1 WC-2 Ukupno: m2 10,04 85,01 10,07 3,70 1,44 2,41 112,67 Prodajna cijena KM 270.000,00

270.000,00

B. Cijena i na~in prodaje 1. Prodajna cijena predmeta prodaje koju je odredio Odbor povjerilaca na sjednici od 5. 11. 2010. god. iznosi 270.000,00 KM. Navedena cijena predstavlja po~etnu cijenu i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 2. Prodaja imovine izvr{iti }e se usmenim javnim nadmetanjem. 3. Predmet prodaje se prodaje kao cjelina. C. Uslovi prodaje i rokovi podno{enja prijava 1. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava ostale zakonom propisane uslove. 2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja zaklju~no sa 9. 12. 2010. godine dostave pisane prijave i uplate na ime osiguranja 10.000,00 KM, i to na ra~un ste~ajnog du`nika br. 338 690 223 188 1845 otvoren kod Unicredit Bank d.d. u Sarajevu, sa naznakom: osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju (Predmet br. St.34/04), s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu ste~ajnog du`nika od 9. 12. 2010. godine Zainteresirani u~esnici za javno nadmetanje su obavezni preuzeti prijavu i dokumentaciju za javno nadmetanje koja se mo`e preuzeti na adresi predmeta prodaje, Ul. ljubljanska br. 2A, najavom na tel. 061/241-532. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`a}e se 11. 12. 2010. god. (subota) sa po~etkom u 11 sati u poslovnom prostoru koji je predmet prodaje u Ul. ljubljanska br. 2A u Sarajevu. 3. Pisane prijave i dokaz o uplati dostaviti na adresu ste~ajnog du`nika: “Hum” d.d. u ste~aju PP 563 u Sarajevu, sa naznakom: Prijava za nadmetanje br. St.34/04 ili li~no najavom na tel. 061/241-532. 4. Podnosioci koji ne uplate osiguranje nemaju pravo u~estvovati na nadmetanju. 5. Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu, a ostalim u~esnicima }e biti vra}eno u roku od 3 dana od dana odr`avanja nadmetanja. 6. Kupac je du`an da zaklju~no sa 11. 1. 2011. god. u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu, umanjeno za upla}eno osiguranje i u istom roku da potpi{e kupoprodajni ugovor. Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja, a predmet prodaje }e biti ponu|en sljede}em od dva najpovoljnija ponu|a~a na javnom nadmetanju. 7. Podnosioci prijave koji odustaju od nadmetanja prije njegovog po~etka, ili koji ne uplate ugovorenu cijenu u zadanom roku, smatrat }e se da su odustali od nadmetanja, odnosno kupovine, te na osnovu toga gube pravo na povrat osiguranja. 8. Prodaja se vr{i po na~elu “VI\ENO - KUPLJENO” i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. 9. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: porezi, ovjere, takse i dr. 10. Nakon uplate kupoprodajnog iznosa u cijelosti kupac }e se uvesti u posjed po ovjeri kupoprodajnog ugovora kod notara u roku od 15 dana. 11. Sve informacije i obavje{tenja u vezi kupovine i pregleda mogu se dobiti na broj telefona: 061/241-532; 061/556-870; 061/517-540.

OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Zemlji{noknji`ni ured Broj dnevnika: 023-0-DN-10-000 925 Velika Kladu{a, 18. 11. 2010. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija posavska @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE Broj: 01-812-2/10 Datum: 23. 11. 2010.

III ulica br. 4 76 270 Ora{je Telefon: 031/716-300 Ra~unovodstvo tel. 031/712-703 fax 710-080 Ured ravnatelja tel.: 031/716-306 fax 714-680 E-mail: zb.orasje@tel.net.ba

Na temelju ~lanka 25. to~ke 10. Statuta @upanijske bolnice Ora{je, ~lanka 3. Pravilnika o radu, te sukladno Odluci broj: 01812-1/10, ravnatelj raspisuje

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Hu{idi} Halila, sin Red`e iz Podzvizda, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 543/01 katastarska op}ina Podzvizd, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 611 "Ograda" njiva 6. klase povr{ine 9.080 m2, Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Hu{idi} Halil, sin Red`e iz Podzvizda. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Ismeta Grahovi}

JzaAV N I odnos na neodre|eno vrijemeJ N AT J E ^ A prijem u radni
1. Radnik/ica za rad u ve{eraju (poslovi strojnog pranja rublja) — 1 izvr{itelj Pored op}ih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijede}e posebne uvjete: - zavr{ena srednja trogodi{nja {kola (KV radnik) tekstilnog smjera - najmanje 4 godine radnog iskustva na istim poslovima ili poslovima u tekstilnoj industriji Kandidati su du`ni dostaviti slijede}e dokumente: - `ivotopis - original ili ovjerenu kopiju svjedod`be o zavr{enoj {koli - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 3 mjeseca - uvjerenje o BiH dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci - uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka od nadle`nog suda, ne starije od 3 mjeseca - ovjerenu kopiju radne knji`ice kao dokaz tra`enog radnog iskustva Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije stupanja na rad. Koverte za natje~aj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natje~aja, {alju se isklju~ivo po{tom na adresu: @upanijska bolnica Ora{je, III ulica br.4, 76 270 Ora{je sa naznakom „Za natje~aj“. Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima postupka natjecatelji }e biti obavije{teni u roku od 8 dana od izvr{enog izbora. Ravnatelj prim. dr. Ru`ica Vuki}

NOVITET: Porsche Cayman R

KUROM MRŠAVLJENJA do sportskih performansi
Smanjenje težine postignuto je sa više poteza, a najradikalniji je uklanjanje klima-uređaja i radio-uređaja, čime je težina smanjena za 15 kg. Vrata su izrađena od aluminijuma, kao i kod modela 911 turbo…

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 24. novembar 2010. godine

Str. 30

TEHNIKA

FIAT MULTIAIR

TESTIRAMO: DODGE NITRO 2.8 CRD SE

UDAHNUT NOVI ŽIVOT BENZINCIMA
AKCENAT JE BAČEN NA BENZINSKE MOTORE I NJIHOVO UNAPREĐENJE, A SAMIM TIM I PRIBAVLJANJE SLAVE FIATU, KOJE SE OGLEDA U POVEĆANJU SNAGE, SMANJENJU POTROŠNJE I ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE...
Str. 36

DORASTAO SVIM IZAZOVIMA

MOTOCIKL

MV AGUSTA F3

MAGIJA SA TRI CILINDRA
ZA LJUBITELJE YAMAHE, HONDE... BOLJE JE DA UOPŠTE I NE GLEDAJU OVAJ MOTOCIKL, JER POSTOJI OPASNOST DA ONAJ KO JEDNOM BACI POGLED NA NOVI F3 VIŠE NEĆE HTJETI DA POGLEDA JAPANSKE MAŠINE…
Str. 34

Za vozače koji pridaju pažnju transportnim sposobnostima vrijedan pažnje je i podatak da se obaranjem drugog reda sjedišta dobija ravna površina, što omogućava utovar i transport veoma dugačkih teških predmeta...

Str. 32

30

AUTOSVIJET
Noviteti: Porsche Cayman R

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Prodaja novih vozila u Evropi

PAD PRODAJE U ODNOSU NA 2009. GODINU
Opadaju}i trend registracije novih vozila na evropskom tr`i{tu u deset mjeseci 2010. godine zabilje`en je i u posljednjem mjesecu. Upozoravaju}i je trend u posljednjih nekoliko mjeseci kada su u Evropi zabilje`eni ne{to izra`eniji padovi registracija u pore|enju sa istim mjesecom prethodne godine. Ukupno gledaju}i, desetomjese~no razdoblje 2010. godine karakteri{e pad registracije vozila od pet odsto u odnosu na pro{lu godinu. Posmatrano po tr`i{tima sa najve}im udjelom u prodaji novih putni~kih vozila u desetomjese~nom razdoblju ove godine mo`e se zaklju~iti da su Velika Britanija (4,8 odsto) i [panija (9,4 odsto) ipak, profitirale u ovom periodu u odnosu na pro{lu godinu, dok pad prodaje bilje`i Francuska (1,4 odsto), Italija (2,5 odsto) i Njema~ka sa veoma visokih 26,8 odsto.

Lakši i “zgodniji” njemački top-model
Sa ručnim mjenjačem Porsche Cayman R do stotke sprinta za pet sekundi, a potegne do najveće brzine 282 km/h. Uz PDK mjenjač sprinta za 4,9 sekundi i dostiže 280 km/h…

Volvo sprema novi C30

ISPORUKA MODELA DRIVE ELECTRIC
Volvo C30 DRIVe Electric je automobil koji je privukao veliku pa`nju javnosti i ve} su potpisani prvi ugovori o kupovini. Volvo C30 DRIVe Electric je glasnik novog doba za {vedskog proizvo|a~a. Testna flota izdr`ala je sve zahtjeve svakodnevne upotrebe modela, izvr{ene su finalne dorade i automobil je i slu`beno spreman za isporuku kupcima krajem godine. Do 2020. godine elektri~na vozila zauzima}e od tri do deset odsto tr`i{nog kola~a u zemljama Evropske unije. Ako se C30 DRIVe Electric dopunjava strujom dobijenom iz obnovljivih izvora, vo`nja je doslovno oslobo|ena svih {tetnih emisija. Sa jednim punjenjem elektri~ni C30 mo`e pre}i 150 km. To je puno vi{e od rastojanja koje dnevno pre|e 90 odsto evropskih voza~a.

Novitet iz Mercedesa

Njema~ki Porsche pripremio je novu verziju malog sportskog automobila - Cayman R. Sportski kupe Porsche Cayman R ima dora|eni motor i sportsko vje{anje koje dozvoljava dinami~niju vo`nju. Tako je s ciljem ve}ih performansi novi Porsche Cayman R za 20 mm ni`i i 55 kg lak{i od modela Cayman S. Sada su opruge vje{anja kra}e i tvr|e, a ~vr{}i je prednji i zadnji stabilizator. Istovremeno je prednji trag to~kova

pro{iren za ~etiri, a zadnjih za dva milimetra. Nepromijenjen je ostao serijski zaustavlja~ diferencijala zadnje osovine, da bi se osigurala visoka trakcija i stabilnost.

R prošao kuru mršavljenja
Kura mr{avljenja modela R s ciljem postizanja {to boljih sportskih performansi dovela je do smanjenja te`ine za 55 kg u odnosu na model Cay-

Smanjenje težine Izuzetno laka konstrukcija sjedišta smanjila je težinu za dodatnih 12 kg, a uštedjelo se i uklanjanjem polica u vratima, kućišta instrumenata, pa čak je izbačen i nosač boca za piće

KONCEPT BIOME U LOS ANĐELESU
Mercedes }e na Sajmu automobila u Los An|elesu premijerno predstaviti izuzetno zanimljiv koncept pod nazivom Biome. Koncept Biome konstruisao je Mercedesov dizajnerski studio smje{ten u Carlsbadu u Kaliforniji. Superautomobil je ~etvorosjed i izuzetno je nizak. Originalnu liniju i oblik karoserije nacrtao je Hubert Lee, {ef dizajnerskog studija, ~ovjek koji stoji iza agresivnog novog izgleda druge generacije modela CLS, koji je predstavljen na u Parizu, a odgovoran je i za oblik atraktivnog koncepta F800, koji je pokazan na po~etku 2010. godine na Sajmu u @enevi. Mercedes Biome konstruisan je za takmi~enje ”Design Challenge 2010” a zahvaljuju}i kori{tenju , biolo{kog materijala u konstruisanju, te`ak je samo 394 kg.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

AUTOSVIJET

31

Specijalna verzija Fabije

WRC MODEL NA PUTEVIMA
[koda je predstavila najekskluzivniju verziju Fabije na svijetu - Fabia vRS S2000. Ovim modelom [koda je proslavila svoju titulu u konkurenciji proizvo|a~a na IRC 2010 reliju (Intercontinental Rally Challenge 2010). Tim povodom bi}e proizvedeno ta~no 200 primjeraka [koda Fabia vRS S2000, koje imaju identi~an spoljni izgled kao i takmi~arski model [kode Fabije. Visoke performanse osigurava 1.4-litarski benzinac, koji koristi kombinaciju mehani~kog kompresora i turbine na izduvne gasove, pa je dobijena maksimalna snaga 178 KS. To je dovoljno za ubrzanje iz mjesta do 100 km/h za samo 7,3 sekunde, a pri tom je najve}a brzina oko 224 km/h. Cijena posebne serije automobila [koda Fabia vRS S2000 ko{ta oko 18.750 eura.

Subaru predstavio koncept

OBJELODANJENA NOVA IMPREZA
Subaru je predstavio konceptni model dobro poznatog naziva Impreza. Iako proizvo|a~ tvrdi da nije rije~ o konkretno sljede}oj generaciji Impreze ve} o demonstraciji novog dizajnerskog smjera, koji nazivaju ’’confidence in motion’’ konceptni model drasti~no zaokre}e dosada{nje poimanje dizajna , Subarovih automobila, ali nimalo ne razo~arava. Ameri~ki mediji ~ak idu toliko daleko da ovaj koncept nazivaju prvim Subaru modelom, koji ’’li~i na ne{to’’ Konceptnu Imprezu pogoni dvolitarski boxer motor koji koristi ’’Li. neartronic’’ CVT bezstepenski mjenja~. Vanjske linije }e vjerovatno biti uveliko prenesene na budu}e modele, ali te{ko da isto mo`emo o~ekivati kada je po pitanju dizajn enterijera.

ta za pet sekundi, a potegne do najve}e brzine 282 km/h. Uz PDK mjenja~ sprinta za 4,9 sekundi i dosti`e 280 km/h.
Zbog uštede na težini iz unutrašnjosti uklonjen klima-uređaj

Odgovor Italijana na konkurenciju

Naglašeni spojleri
Izvana se verzija Cayman R mo`e prepoznati po nagla{enim spojlerima. Na zadnjem dijelu nalazi se fiksni spojler, koji zamjenjuje dosada{nji automatski. Spojler je obojen u crno, a na boku vrata uz sam prag vozila je “retro” naljepnica s crnim natpisom Porsche. Takvu oznaku je R verzija originalno prvi put imala na modelu Porsche 911 R iz 1967. godine, koji je bio proizveden za potrebe takmi~enja na trkama u strogo ograni~enoj koli~ini od samo 19 primjeraka. Prodaja novog Porsche Cayman R po~e}e u februaru 2011. godine po cijeni od 69.830 eura, {to ga ~ini osjetno skupljim od modela Porsche Cayman S, koji s ru~nim mjenja~em ko{ta 61.976 eura.

LAMBORGHINI PRAVI SUV

man S. Porsche Cayman R spreman za vo`nju te`ak je 1.295 kg. Smanjenje te`ine postignuto je sa vi{e poteza, a najradikalniji je uklanjanje klima-ure|aja i radio-ure|aja ~ime je te`ina smanjena za 15 kg. Vrata su izra|ena od aluminijuma, kao i kod modela 911 turbo, pa su te{ka svega 15 kg. Izuzetno laka konstrukcija sportskih sjedi{ta smanjila je te`inu za dodatnih 12 kg, a u{tedjelo se na te`ini i uklanjanjem polica u vratima, ku}i{ta instrumenata, pa ~ak je izba~en i nosa~ boca za pi}e. Uklanjanje kilograma nastavljeno je sa novim laganijim 19 in~nim felgama, pa cijeli komplet felgi te`i manje od 40 kg. Uz smanjenje te`ine istovremeno su izvedeni ve}i

zahvati na snazi motora. Tako novi Cayman R sada ima 10 KS vi{e u odnosu na motor koji se nalazi u Caymanu S. Model Cayman R pokre}e dobro poznati 3.4 {estocilindra{, koji u ovom slu~aju razvija najve}u snagu 330 KS pri 7.400 o/min i znatno br`e reaguje na pritisak papu~ice gasa. To je postignuto uglavnom zahvatima na izduvnom sistemu sa novom prednjom usisnom cijevi i zahvatima u elektronici koja upravlja radom motora. Snaga i moment motora prenosi se {estostepenim ru~nim mjenja~em na zadnje to~kove. Osim ru~nog, dostupan je i PDK mjenja~ sa dvije spojnice i sedam stepeni prenosa. Sa ru~nim mjenja~em Porsche Cayman R do stotke sprin-

Porsche je to u~inio ve} davno svojim Cayennom, a sad i broj manjim Cajunom, Aston Martin najavio svoj prvi SUV konceptom Lagonda, a ~ak su i Ferrari i Maserati davali znakove da }e se priklju~iti spomenutom segmentu, pa za{to onda ne bi i Lamborghini. Crossoveri su me|u kupcima jednostavno predobro prihva}eni da bi ih se samo tako odbacilo kao ideju. To najbolje zna Porsche, kojem Cayenne nosi najve}i dio prodaje. Ako je suditi po prvim renderima, Lamborghinijev jedinstveni dizajn, zahvaljuju}i kojem njihov model sigurno niko ne}e zamijeniti, oslika}e se i na budu}em SUV-u. Iako su ve} sada prisutna negodovanja da }e se tim potezom uni{titi tradicija proizvo|a~a, mo`da je samo dovoljno podsjetiti da je jednako krenulo i kada je Porsche najavio Cayenne, a kona~ni ishod svima je poznat.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Testiramo: Dodge Nitro 2.8 CRD SE

Osvježenje u SUV klasi
Dodge Nitro je veoma atraktivan automobil, čija pojava je uvijek zapažena, što je važan adut za SUV namijenjen lifestyle kupcima, koje avanturistički duh često skreće sa asfaltnog puta...

Ako izuzmemo planetarno popularnog Jeepa i njegove modele Cherokee i Grand Cherokee, ameri~ki automobili su do sada kod nas igrali tek sporedne uloge. Preuzimanjem prava o zastupanju Chryslera, Jeepa i Dodgea sarajevsko preduze}a AUTOline d.o.o., koje je izme|u ostalog i glavni zastupnik Daimlera za BiH, ispunilo je sve neophodne uslove za ozbiljniji ulazak ameri~kih automobila na doma}e tr`i{te. Zahvaljuju}i ovom preduze}u na test smo dobili jedan od trenutno najatraktivnijih Dodgeovih modela u Evropi SUV Nitro sa 2.8-litarskim dizel agregatom i

po~etnim, ali potpunim SE paketom opreme.

“American way of life”
Dodgoev dizajn vjerna je slika ameri~kog poimanja robustnog cestovnog automobila, sa jednostavnim 4x4 pogonom, koji mu omogu}ava bolju prohodnost na razli~itim podlogama. Izgled Nitra je svojevrsna potvrda da i kockasta forma mo`e biti interesantna. To se posebno odnosi na prednji dio automobila, koji ujedno nudi i najvi{e dizajnerskog truda.

Najupe~atljiviji detalj je hromirana maska, koja se razvla~i do rubova prednjih svjetala i mi{i}avih plasti~nih blatobrana. Odsjaj hroma i njegova hladna ~isto}a nude pustolovnu ozbiljnost, ali i dozu prijatne agresivnosti. S druge strane masivni plasti~ni odbojnik, sa nisko spu{tenom donjom ivicom nagovje{tava da Nitro i nije namijenjen zahtjevnim terenskim zadacima. Sve ostalo je dizajnerska klasika, za koju bi mnogi rekli da se u velikoj mjeri oslanja na izgled Jeepa Cherokea. I oslanja se, jer se od ~istokrvnog ameri~kog terenca Nitro s boka razlikuje tek manjim sta-

V6 agregati Na američkom tržištu u ponudi su još 3.7 i 4.0-litarski V6 agregati, koji se zbog prevelike potrošnje i visokih troškova održavanja i ne nude u BiH
klenim povr{inama, koje mu daju privla~an „ratni~ki“ izgled, dok su peta vrata i poziciona svjetla gotovo identi~na kao kod Jeepovog terenca. Kada se svemu tome dodaju petokraki aluminijumski naplaci sa gumama dimenzija 235/70R16 Nitro postaje veoma atraktivan automobil, ~ija pojava je uvijek zapa`ena, {to je va`an adut za SUV namijenjen lifestyle kupcima, koje avanturisti~ki duh ~esto skre}e sa asfaltnog puta.

Sjedišta nude primjeran komfor
Nasuprot intrigantnoj i adrenalinski nabijenoj vanj{tini nalazi se relativno jednostavan enterijer, sa puno ravnih povr{ina oblo`enih izdr`ljivom, ali tvrdom plastikom. Japanska, korejska, a prije svega evropska konkurencija enterije-

Nitro se dizajnom “oslanja” na kultni Cherokee

re svojih vozila ve} standardno obla`e mekanom guma-plastikom, koja nije tako izdr`ljiva kao Nitrova, ali je puno toplija i ugodnija na dodir. Veliki sredi{nji tunel ispod kojeg je smje{tena mjenja~ka kutija su`ava prostor za noge voza~a i suvoza~a vi{e od o~ekivanja. Uprkos klaustofobi~nom osje}aju ergonomija je zadovoljavaju}a, polo`aj za upravlja~em ugodan, a gotovo svi instrumenti pregledni i jednostavni za opslu`ivanje. Jednostavnost krasi i najva`niji prekida~ sistema za odabir pogona, koji dolazi u vidu kru`ne sklopke sa 2WD i 4WD Lock modovima. Sjedi{ta iz prvog reda su na prvi osje}aj tvrda, ali sa vremenom se prilago|avaju tijelu, nude}i primjeren komfor i na du`im putovanjima. U drugom redu se sjedi za nijansu zavaljenije, ali jo{ uvijek veoma udobno. Zadnja klupa djeljiva je u omjeru 60:40, pa se osnovni kapacitet prtlja`nika od prosje~nih 390 litara lako mo`e pove}ati na vi{e nego dovoljnih 1.995 litara. Za voza~e koji pridaju pa`nju transportnim sposobnostima vrijedan pa`nje je i podatak da se obaranjem drugog reda sjedi{ta dobija ravna povr{ina, {to omogu}ava utovar i transport veoma duga~kih te{kih predmeta. Kad se tome doda i nekoliko pre-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENJAČ: 4 cilindra dizel 2.777 ccm 177 KS pri o/min 410 Nm pri 3.800 o/min 11,5 s 180 km/h 10,7 l dizela 6-stepeni, automatski

AUTOSVIJET

33

Jednostavan enterijer kojim dominiraju ravne površine i kvalitetna plastika

tinaca u unutra{njosti, Nitro postaje idealan izbor za sve voza~e, koji se i u vo`nji ne mogu rastati od armije sitnica, koje `ivot ~ine ugodnijim.

Pouzdan i moćan pogon
U pogledu motorizacije 2.8-litarski CRD agregat, koji porijeklo vodi od Volkswagena, name}e se kao idealan izbor za 1.875 kg te{kog Nitra. Dodgeov dizela{ raspola`e sa maksimalnih 177 KS, pri 3.800 obrtaja u minuti. Zahvaljuju}i savremenom common-rail sistemu ubrizgavanja goriva ostvaruje mi-

ran rad bez prevelike buke, koju prigu{uje i dobra izolacija motornog prostora i same kabine. Kao njegov najve}i kvalitet isti~e se obrtni moment od 410 Nm, koji mu u kombinaciji sa petostepenim automatskim mjenja~em omogu}ava solidnu dinamiku na asfaltu i veliku izdr`ljivost na malom gasu. Ubrzanje od 11,5 sekundi od nula do 100 km/h je zadovoljavaju}e shodno te`ini automobila, kao i maksimalna brzina od 180 km/h. Mada proizvo|a~ obe}ava prosje~nu potro{nju od 9,4 litre, prosjek nismo uspjeli spustiti ispod 10,7

litara, {to je razumljivo ako pogledamo te`inu i pogonski sklop automobila. Nitrovu avanturisti~ku prirodu otkriva i sistem vje{anja zasno-

je Nitro na cesti poprili~no ugodan, dok se izvan asfalta najbolje snalazi na makadamskim putevima i u manje zahtjevnim terenskim izletima. Na lo{im podloga-

4WD lock mod Dok ste na cesti, prekidač će najčešće biti u 2WD modu, a kad vam zatreba pogonske snage na svim točkovima, tu je 4WD Lock mod
van na prednjim dvostrukim ramenima i zadnjoj krutoj osovini. Ovakva kombinacija zami{ljena je da ponudi kompromis izme|u udobnosti i terenske izdr`ljivosti. Istina je negdje na pola puta, jer ma podr{ku pru`a 4x4 pogon, sa mogu}no{}u blokade sredi{njeg diferencijala i rasporedom snage do omjera 50:50. Zbog nisko spu{tenog prednjeg odbojnika i ku}i{ta diferen-

cijala, ulazak u off-road avanture tra`i dodatni oprez, a ruku na srce, Dodge Nitro i nije namijenjen voza~ima kojima su voda, blato i kamenjari u krvi. Spoj modernog i mu{kog dizajna, sa puno ameri~kog duha podr`anog sna`nim dizel agregatom i bogatom opremom u vidu Dodga Nitra, dolazi po cijeni od 60.493 KM, odnosno 62.566 KM, koliko je ko{tao testni model sa dodatnom opremom. To je ve} na nivou ostale konkurencije, koja je u prednosti utoliko {to se ve} dokazala na tr`i{tu, na kojem Dodge tek treba da napravi prve ozbiljnije korake.

Novitet: Chevrolet Camaro Cabrio

Brutalna vožnja sa vjetrom u kosi
Kako bi nadoknadili manjak strukture kod otvorenog automobila, inženjeri često čine vješanje mekšim, pa su kabrioleti idealni za laganu vožnju gradskim avenijama. Chevrolet je za Camaro Cabrio odabrao trnovitiji, ali zato bolji put ojačanja strukture, a ne omekšavanja vješanja…
spu{tenim krovom uz voznu dinamiku specifi~nu za kupe modele. ^etiri strate{ka oja~anja pobolj{ala su i dosad vrlo ~vrstu strukturu karoserije. Ona uklju~uju posebno oja~anje ispod poklopca motora u ~itavoj {irini, za{titu oja~anja sistema prenosa, {titnik donjeg dijela vozila i prednja i zadnja podna oja~anja u obliku slova ”V” . Coupe, nismo promijenili tvrdo}u nijedne opruge ni amortizera. Rezultat je kabriolet koji je sa~uvao gotovo sve sposobnosti ubrzanja, dr`anja puta i performansi kao Camaro kupe” istakao je Oppenheiser. ,

Izbjegnut krov sa rebrima
Na samom po~etku dizajneri i in`enjeri nastojali su izbje}i uobi~ajenu strukturu kabriolet krova sa rebrima, i u tome su uspjeli: koristili su zglobove od slitine umjesto aluminijuma, produ`ili su krov i ispod sredi{nje horizontalne linije uz promjenu {avova na samom krovu. Sve je to rezultovalo krovom koji izgleda glatko, napeto i pomno izra|eno, te zadr`ava elegantnu zaobljenu liniju karakteristi~nu za kupe. Elektri~ni krov spu{ta se za pribli`no 20 sekundi. Izra|en je u saradnji sa istim proizvo|a~em koji je radio krov za kabriolet verziju Corvette, pa i funkcioni{e na sli~an na~in. To zna~i da se jednostavno sklapa u obliku slova Z i zatvara jednom prakti~nom ru~icom smje{tenom u sredi{tu utora za vjetrobransko staklo. Krov je napravljen od debelog i robusnog platna presvu~enog akusti~ki za{titnim materijalom, koji, kada je krov podignut, pru`a vrlo tihu vo`nju, nalik na kupe.

Električni krov Električni krov spušta se za približno 20 sekundi. Jednostavno se sklapa u obliku slova Z
Chevrolet Camaro, vode}i model u svom segmentu, otvara novo poglavlje premijerom kabrioletske verzije. Camaro je postao vode}i u SAD po prodaji u svom segmentu originalnim kupe-modelom predstavljenim u prolje}e 2009. godine. Pravo kupovine jednog od prvih novih primjeraka Chevrolet Camaro Cabrio nedavno je prodano na aukciji Barrett-Jackson za 205.000 dolara, ~iji je prihod u potpunosti i{ao u dobrotvorne svrhe. Posebno izdanje Camaro Cabrio nazvano 2011. Neiman Marcus Edition - ta~nije 100 ekskluzivnih automobila sa posebno dizajniranim detaljima i cijenom od 75.000 dolara - rasprodano je u samo tri minute. ”Na{ cilj tokom razvoja bio je da se {to vi{e pribli`i kabriolet verzija kupeu kada se radi o kvalitetu vo`nje, upravljanju i op{tim performansama” rekao je glavni in`enjer zadu`en , za Camaro Al Oppenheiser. Najbolji primjer ~vrsto}e Camaro kabrioleta vidi se u postavkama njegovog vje{anja, ta~nije u nedostatku razlika izme|u kupea i kabriolet verzije u tom pogledu. ”Kako bi nadoknadili manjak strukture kod otvorenog automobila, in`enjeri ~esto ~ine vje{anje mek{im, pa su kabrioleti idealni automobili za laganu vo`nju gradskim avenijama. Umjesto toga, mi smo odabrali trnovitiji, ali zato bolji put oja~anja strukture, a ne omek{avanja vje{anja. U odnosu na Camaro

Četiri strateška ojačanja
Camaro je dizajniran i konstruiran kako bi se prilagodio kabriolet verziji, {to zna~i da }e kupci u`ivati u brutalnoj vo`nji sa

34

AUTOSVIJET

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Motocikli: MV Agusta F3 Supersport

Simfonija iz tri cilindra
Motor zapremine 675 ccm iz tri redna cilindra razvija fantastičnih 137 KS. Sam motor je nevjerovatno kratak i uzak za ovu kategoriju, pa je s pravom nazvan najkompaktnijim motociklom ikad viđenim…

Dugo o~ekivanu predstavnicu supersport klase kona~no je iznjedrio i presti`ni italijanski brand MV Agusta. Za ljubitelje Yamahe, Kawasakija, Honde... bolje je da uop{te i ne gledaju ovaj motocikl, jer postoji realna opasnost da onaj ko jednom baci pogled na novi F3 sportski motor, vi{e ne}e htjeti da pogleda japanske ma{ine od 600 kubika. Nesporno je da je F3 Supersport klasi~ni primjerak MV Aguste. Dizajnerska garda iz mjesta Varese ponovo je odigrala na istu taktiku kao i kod osvje`avanja modela F4 i Brutale, nastavljaju originalnu formu i sposobni su da stvore novitet koji je zapravo u potpunosti isti kao stari, ali je mnogo ljep{i od njega. Ovo je magija, ni{ta manje!

su tri cijevi izduvnog sistema smje{tenog sa desne strane, a ~iji oblik prati zakrivljenost zadnje gume. Motor zapremine 675 kubnih centimetara iz tri redna cilindra

mapa rada motora i kontrolom proklizavanja.

F3 proglašen najboljim u Milanu
^eli~ni okvir kombinovan je sa aluminijumskim detaljima, dok komponente vje{anja uklju~uju Marzocchi vilju{ku i Sachs amortizer. Sprijeda ko~e dvostruki diskovi sa radijalno postavljenim Brembo klije{tima i Nissin glavnim cilindrom. MV Agusta F3 progla{ena je najboljim motociklom na nedavno odr`anom Sajmu motocikla EICMA, u Mi-

lanu. Cijena osnovnog modela iznosi}e oko 9.000 eura, dok }e sportska verzija oplemenjena raznim fabri~kim dodacima ko{tati i do 11.500 eura.

SAJAM U MILANU MV Agusta F3 proglašena najboljim motociklom na nedavno održanom Sajmu motocikla EICMA u Milanu
razvija fantasti~nih 137 KS. Sam pogonski agregat sa tri cilindra je nevjerovatno kratak i uzak za ovu kategoriju, pa je s pravom nazvan najkompaktnijim motociklom ikad vi|enim. Najnapredniji elektroni~ki sistem kontrole rada motora dizajniran je posebno za ovaj izuzetan trocilindarski motor, a prvi put kod Aguste primijenjen je Ride By Wire sistem s nekoliko

Originalna i izuzetno privlačna forma novog F3

Tri cijevi izduvnog sistema
Najradikalnija izmjena, u ina~e tradicionalnom dizajnu,

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

AUTOSVIJET

35

36

AUTOSVIJET

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tehnika: Fiat MultiAir

Ključ u kontroli potrošnje goriva
MultiAir sistem mjeri protok vazduha na ulazu u komoru cilindra pomoću novorazvijene kontrole upravljanja usisnim ventilima...
Kada nije uspjela zasluge i slavu za razvoj dizel motora pripisati sebi, jer je izum direktnog ubrizgavanja dizel goriva i common-rail sistema “~edo” Italijana, Fiat grupacija odlu~ila se na “novi poku{aj” Akcenat je . ba~en na benzinske motore i njihovo unapre|enje, a samim tim i pribavljanje slave (~itaj prijeko potrebnog novca) FIAT-u, koje se ogleda u pove}anju snage, smanjenju potro{nje i zaga|enja `ivotne sredine. Rije~ je o novom MultiAir sistemu. Taj sistem ima za cilj dalji razvoj benzinskih motora. Kod dizel motora klju~no je kontrolisati na~in, vrijeme i koli~inu ubrizganog goriva, dok je za benzinske motore klju~na kontrola vazduha neophodnog za proces sagorijevanja goriva. MultiAir sistem mjeri protok vazduha na ulazu u komoru cilindra pomo}u novorazvijene kontrole upravljanja usisnim ventilima. za rad, a u isto vrijeme je jeftin i pouzdan. Osnovni princip rada MultiAir sistema je da je klip, ~ije kretanje kontroli{e bregasta osovina, povezan sa usisnim ventilom pomo}u hidrauli~ne veze, koju nadgleda solenoid. Kada je solenoid “zatvoren” sama hidrau, lika se pona{a kao ~vrsto tijelo, pa je veza “ventil - usisna bregasta osovina” direktna, odnosno usisni ventil se otvara i zatvara kako “diriguje” bregasta osovina. Me|utim, kada je solenoid “otvoren” veza sa bregastom osovinom , ne postoji, tako da se usisni ventil kontroli{e klasi~nim putem, preko opruge. Ovakvom kontrolom vremena i du`ine otvaranja i zatvaranja solenoida upravlja se samim radom motora i omogu}ava da motor radi u {irokom dijapazonu.

Solenoid otvoren za maksimum
Ukoliko se `eli maksimalna snaga motora, solenoid je uvijek otvoren, a maksimalno otvaranje usisnog ventila se posti`e pomo}u bregaste osovine, koja je posebno projektovana da omogu}i najve}u snagu pri visokim obrtajima. Na niskim obrtajima, solenoid se otvara na obodima profila bregaste, kako bi se omogu}ilo kratko otvaranje usisnog ventila, {to spre~ava povrat-

Hidraulika “odrađuje posao”
Kontrola rada usisnih ventila izvedena je putem elektrohidrauli~nih aktuatora, umjesto elektromagnetnih, koji imaju sporo vrijeme reakcije, a samim tim je onemogu}eno precizno upravljanje radom motora. Elektrohidrauli~ni sistem zahtijeva veoma malo energije

Elektrohidraulični sistem Elektrohidraulični sistem zahtijeva veoma malo energije za rad, a u isto vrijeme je jeftin i pouzdan
no strujanje vazduha iz cilindara i maksimizuje koli~inu vazduha u cilindrima. Prilikom djelimi~nog optere}enja motora, solenoid se rano otvara, tako da je usisni ventil samo djelimi~no otvoren, ~ime se kontroli{e koli~ina vazduha u zavisnosti koliko je obrtnog momenta u datom momentu potrebno. Prednosti ove tehnologije su mnogostruke, a neke od njih su: pove}anje snage za oko 10% (zahvaljuju}i novom optimizovanom profilu bregastih osovina), pove}anje obrtnog momenta za 15% (pomo}u specijalnog pro-

grama ranog zatvaranja usisnih ventila), smanjenje potro{nje za oko 10% (usljed eliminacije gubitaka koje proizvodi benzinska pumpa) bez obzira na to da li su u pitanju atmosferski ili natpunjeni motori, motori sa MultiAir tehnologijom, turbo punja~ima i smanjenom zapreminom imaju do 25% manju potro{nju nego atmosferski motori sli~nih performansi, smanjenje {tetnih emisija u izduvnim gasovima za 40% i do 60% smanjenje emisije NOx...

Polovnjak: Peugeot 307 1.6 HDi

Motor zadaje glavobolju
pomat. Bez ikakvih vidljivih problema testirani Peugeot 307 1.6 HDi iz 2005. godine pre{ao je nevelikih 97.369 km i u{ao u svoju {estu godinu starosti. O{te}enja na karoseriji koja bi bila uzrokovana nedovoljnom za{titom nije bilo, a upotrebljivost podi`e ~injenica da plava metalik boja dobro prikriva tragove pra{ine i manje ne~isto}e, poput onih uzrokovanih ki{om. Mogu} problem su tek ru~ice na vratima koje povremeno znaju zapinjati. Kada je u pitanju pogonski agregat, turbodizela{ 1.6 HDi lijepo ide i malo tro{i, ali nije dugovje~an. I za{to bi taj model, solidnih performansi i niske potro{nje, neko prodavao dok je u dobrom stanju. Taj motor ima problema sa podmazivanjem. Ugra|uje se i u Mazdu 3, a Mazdini ga serviseri ne vole, jer uvijek negdje pu{ta ulje. Izvorni Mazdini motori su suhi. Osnovni je problem u situ ispod pumpe ulja, koja se (pogotovo ako se ulje ne mijenja redovno), poslije 70 do 80 hiljada kilometara (nekad i ranije) blokira katranom i ne~isto}ama, te se pogor{a, odnosno blokira cirkulacija ulja. Tada prvi strada turbopunja~, a potom i ostali vitalni sklopovi. Kod tog motora treba redovno provjeravati i dolijevati ulje. Problem je {to mnogi vlasnici to nisu navikli raditi, a motor ionako ima malo ulja (3,9 l), pa lako ostane bez njega. Uz to je fabri~ki propisan interval od 20.000 km preduga~ak. Vjerovatno }e se svi koji su ikada probali sjesti za upravlja~ nekog Peugeota ili Citroëna (ovi automobili poti~u iz grupacije PSA i dijele mnoge zajedni~ke komponente), s negodovanjem prihvatiti osobine ru~ice mjenja~a. To je na`alost konstanta koja se ne mijenja ve} godinama i u nekim sportskijim modelima dug i neprecizan hod ru~ice umnogome mo`e pokvariti u`itak vo`nje. Sre}a je tek da se ovakvo stanje mjenja~a ne mijenja niti kroz du`i niz godina, naravno, u slu~aju da je automobil vozio neko ko nema previ{e grubu ruku...

Model 307 predstavljen je javnosti u martu 2001. godine na `enevskom sajmu automobila. Bilo je jasno da je ovo jo{ jedan predstavnik zavodljivih automobila nastalih pod znakom lava i uz karakteristike kao {to su prostranost te {iroka paleta motora, paketa opreme i karoserijskih verzija, uspjeh je prakti~no bio garantovan. Tokom ljeta 2005. godine predstavljen je facelift sa nekim estetskim i tehni~kim osvje`enjima. Izgled

njegovog prednjeg dijela dao je naslutiti da }e izgledati kao nasljednik. Testirani primjerak pokretao je 1.6-litarski dizel motor sa 90 KS, dakle najslabiji dizela{ u ponudi. O~ekivano, njegova glavna karakteristika je {tedljivost, {to je i te kako zna~ajno za gradski automobil. Osim toga, solidna oprema obuhvata vjerovatno sve {to je u gradskom automobilu potrebno, pa ~ak i male detalje luksuza, kao {to su automatska klima ili tem-

Unutrašnjost Peugeota 307 ne odaje znakove “trošenja”

srijeda, 24. novembar 2010. godine
JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA FOJNICA Na osnovu odluke o prodaji stalnih sredstava i putni~kog vozila putem javnog natje~aja broj 477/10 i 478/10 i ~lana 39, stav 1, alineja 5. Statuta JU Dom zdravlja Fojnica, direktor JU Dom zdravlja Fojnica ponovno raspisuje:
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

J AV N U L I C I T A C I J U
PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA za prodaju stalnih sredstava medicinske-stomatolo{ke opreme i putni~kog vozila Za prodaju stomatolo{ke opreme: Rb. 1. 2. 3. Naziv opreme Stomatolo{ka stolica sa nasadnim elementima Stomatolo{ka stolica sa nasadnim elementima Stomatolo{ka stolica sa nasadnim elementima Proizvo|a~ Jugodent Eurodent Stern Weber Tip Elektra Isolight 180 L Kom. 1 1 1 Po~etna cijena 3.200,00 3.400,00 3.700,00

Na osnovu ~lana 5. stav 1. Pravilnika o utvr|ivanju uslova, kriterija i postupaka za izbor najljep{eg poljoprivrednog gazdinstva, najkvalitetnijeg farmera i najkvalitetnijeg p~elara sa podru~ja op}ine Novi Grad Sarajevo, a u sklopu Projekta stimulisanja poljoprivrednih proizvo|a~a kroz dodjele nov~anih nagrada za najljep{e poljoprivredno gazdinstvo, najuspje{nijeg farmera i p~elara sa podru~ja op}ine Novi Grad Sarajevo”, broj 02-05-17967/10 od 7. 10. 2010. godine, op}inski na~elnik objavljuje:

P O N O V N I J AV N I P O Z I V
za predaju zahtjeva za u~e{}e u izboru za najljep{e poljoprivredno gazdinstvo, za najkvalitetnijeg farmera i najkvalitetnijeg p~elara sa podru~ja op}ine Novi Grad Sarajevo 1. PRAVO U^E[]A: Pravo podno{enja prijava imaju svi zainteresovani kandidati (fizi~ka lica) koji imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo i ispunjavaju uslove propisane ovim javnim pozivom.. 2. USLOVI ZA U^ESTVOVANJE KANDIDATA U IZBORU: 1. da podnosilac zahtjeva ima stalno mjesto boravka na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo, 2. da posjeduju zemlji{te, odnosno poljoprivredno gazdinstvo uz objekat stalnog mjesta boravka — za izbor najljep{eg poljoprivrednog gazdinstva i najuspje{nijeg farmera 3. da je poljoprivrednu proizvodnju zasnovao na gazdinstvu, odnosno na podru~ju Kantona Sarajevo — za izbor najkvalitetnijeg p~elara 3. KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA a) Kriteriji za izbor najuspje{nijeg farmera: - ukupni broj `ivotinja; - najmanje dva odrasla grla goveda, - najmanje stado od 20 grla ovaca; - pasminski, spolni i dobni sastav; - {talski kapaciteti; - ocjena eksterijera; - zoohigijenski i zootehni~ki uslovi dr`anja. c) Kriteriji za izbor najkvalitetnijeg uzgajiva~a p~ela: - najmanje 20 dru{tava; - ukupan broj p~elinjih dru{tava; - ishrambeni kapaciteti; - zoohigijenski i zootehni~ki uslovi dr`anja. d) Kriteriji za izbor najljep{eg poljoprivrednog gazdinstva: - zemlji{ni kapaciteti; - opremljenost mehanizacijom; - zastupljenost poljiprivrednih djelatnosti. 5. PODNO[ENJE ZAHTJEVA Obrasci zahtjeva za mogu se podi}i na info-punktu Op}ine Novi Grad Sarajevo; mjesnim zajednicama Dobro{evi}i, Sokolje i Brije{}e i na web stranici Op}ine: www.novigradsarajevo.ba. Zahtjevi se predaju na {alteru Op}ine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 97 Sarajevo i u mjesnim zajednicama Dobro{evi}i, Sokolje i Brije{}e. Uz zahtjeve nije potrebno predavati dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Op}inskoj slu`bi za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje op}ine Novi Grad Sarajevo, soba 232, kontakt-osoba: Katana Amna ili na tel. 291-184. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremeno predati zahtjevi ne}e se razmatrati. 6. FINANSIJSKA SREDSTVA Projekat se finansira sredstvima iz bud`eta Op}ine Novi Grad Sarajevo za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. 7. PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA Proceduru vrednovanja i utvr|ivanja liste kandidata za dodjelu nagrada izvr{i}e Komisija na osnovu Pravilnika na~elnika Op}ine o utvr|ivanju uslova, kriterija i postupaka za izbor najljep{eg poljoprivrednog gazdinstva, najkvalitetnijeg farmera i najkvalitetnijeg p~elara sa podru~ja op}ine Novi Grad Sarajevo, broj 02-05-17967/10 od 7. 10. 2010. godine. U roku od 30 dana po zatvaranju javnog poziva Komisija }e izvr{iti izbor najboljih kandidata po datim kategorijama. Izabrani kandidati bit }e nagra|eni, nov~ano i diplomama.
71000 Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 97 Tel: ++387 33 291 100, Fax: ++387 33 291 278, E-mail: ngsa@bih.net.ba www.novigradsarajevo.ba

Za prodaju putni~kog vozila: Rb. 4. Marka vozila [koda Octavia Tour Godina proizvodnje 2008. Kom. 1 Stanje Snaga vozila motora u KW Ispravno 66 Zapremina Vrsta motora goriva 1.896 Dizel Po~etna cijena 16.000,00

NA^IN PRODAJE Prodaja se vr{i postupkom javne licitacije putem pribavljanja pismenih ponuda. Svi zainteresovani potencijalni ponu|a~i mogu pogledati predmet prodaje u Domu zdravlja Fojnica i krugu Doma zdravlja Fojnica od 7.30 do 14.30 sati, svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji u dnevnim novinama do 29. 11. 2010. godine. Kontakt-telefon 030/831-822. Sredstva se prodaju u vi|enom stanju i naknadne reklamacije se ne uva`avaju. USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a u postupku javne licitacije imaju pravna i fizi~ka lica koja prije roka utvr|enog za u~e{}e u licitaciji polo`e kauciju koja iznosi 10% od po~etne prodajne vrijednosti koju }e uplatiti na blagajni Doma zdravlja Fojnica ili da izvr{e uplatu na `irora~un Doma zdravlja broj: 1990470005857490 od Sparkasse Bank d.d., sa naznakom "Za licitaciju stalnih sredstava", u korist Doma zdravlja Fojnica. Ponu|a~u koji kupi predmet prodaje upla}eni iznos se umanjuje od ponu|ene cijene pri kona~nom pla}anju. U slu~aju da kupac odustane od kupovine nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}eni depozit od 10% mu se ne}e vratiti. Kriterij za vrednovanje ponuda je najvi{e ponu|ena cijena, a u slu~aju kada su ponude istovjetne, komisija }e od ponu|a~a zatra`iti da se izjasne ko daje vi{e za predmetno sredstvo ili }e dati primjereni rok ponu|a~ima u kojem treba da se izjasne o novoj ponudi za predmetno sredstvo. ROK ZA PRIJAVU U^E[]A U LICITACIJI Ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za licitaciju stalnih sredstava - NE OTVARAJ", sa dokazom o izvr{enoj uplati depozita 10% od po~etne vrijednosti primaju se svaki radni dan na protokolu Doma zdravlja Fojnica od dana objavljivanja oglasa o licitaciji u dnevnim novinama do 29. 11. 2010. godine do 14 sati. Pravna lica trebaju dostaviti ponudu na memorandum firme sa pe~atom i potpisom ovla{tene osobe, a fizi~ka lica uz ponudu i kopiju li~ne karte. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e biti uzete u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizi~kih lica i ovla{}enih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude odr`at }e se 30. 11. 2010. godine u 10.30 sati u prostorijama Doma zdravlja Fojnica. OBAVEZE KUPCA Kupac je du`an za kupljenu opremu ili vozilo uplatiti puni iznos u korist Doma zdravlja broj 1990470005857490 kod Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, u roku tri dana od dana obavijesti da je njegova ponuda prihva}ena. Ako kupac ne uplati puni iznos u nazna~enom roku, smatrat }e se da je odustao od kupovine, te }e se prodaja izvr{iti slijede}om najboljem ponu|a~u. Tro{kove poreza i prevoda, kao i ostale tro{kove, snosi kupac. DODATNE INFORMACIJE U~esnicima u licitaciji, ~ije ponude ne budu prihva}ene, kaucija od 10% }e biti vra}ena na blagajni ili na `irora~un ponu|a~a (u zavisnosti od toga na koji na~in je izvr{ena uplata kaucije), nakon obavijesti o odabiru kupca. DIREKTOR Huski} dr. Elmedin

38

SCENA

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Jordan Carver
Na osnovu Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdava{tvo u Sarajevu, broj 02-323/08 i 02-11/10 („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 9/09 i 5/10) i u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za fond za izdava{tvo“ utvr|enih bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/10), Upravni odbor Fondacije za izdava{tvo, na 37. sjednici odr`anoj 19. 11. 2010. godine, donio je

ODLUKU
O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVA[TVO ZA 2010. GODINU ZA PROGRAMSKU STAVKU „PODR[KA IZDAVA^IMA DODJELOM REVOLVING KREDITNIH SREDSTAVA“ I Sredstva Fondacije za izdava{tvo, po provedenom konkursu/natje~aju za izbor korisnika sredstava broj 027/10 od 4. 1. 2010. godine, rasporedit }e se izabranim korisnicima u okviru programa Podr{ka izdava~ima dodjelom revolving kreditnih sredstava kako slijedi: Redni KORISNIK broj 1. “Buybook” d.o.o. Sarajevo 2. 3. 4. 5. 6. 7. “Dobra knjiga” d.o.o. Sarajevo “BH Most” d.o.o. Sarajevo “Libris” d.o.o. Sarajevo TKD “[ahinpa{i}” d.o.o. Sarajevo “Vrijeme” d.o.o. Zenica “Maunagi}” d.o.o. Sarajevo UKUPNO: NAZIV PROJEKTA Izdava~ki plan Buybooka za 2010. godinu Op}a i nacionalna enciklopedija Bosne i Hercegovine Izdavanje dvije knjige: Euklidove {etnje i Eseji Izdava~ki plan za 2010. godinu Izdava~ki projekti u 2010. godini Izdava~ka produkcija za 2010. godinu Plan izdanja za 2010. godinu Odobreni iznos (KM) 17.000,00 15.000,00 9.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 100.000,00

II Izabrani korisnici iz ta~ke I ove odluke zaklju~it }e kreditne ugovore sa Intesa Sanpaolo bankom. Zaklju~ivanje ugovora za kori{tenje revolving kreditnih sredstava obavljat }e se po pozivu banke. III Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Dnevni list“ i „Oslobo|enje“. Broj: 02-306/10 Sarajevo, 19. 11. 2010. godine PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Mile Stoji}

Britanci su ludi
Njeno ime je Jordan Carver i ponosna je vlasnica jednog od najljep{ih poprsja na planeti, a i {ire. Ro|ena je u Münhenu, centru Bavarije, ali je porijeklom Italijanka. - Mislim da posjedujem stereotipe tipi~ne za Nijemce, poput preciznosti, pravovremenosti i urednosti. Ali oni su pomije{ani sa italijanskim na~inom `ivota koji je temperamentan i sav u ljubavi, kazala je u jednom intervjuu.

za njenim grudima
Istom prilikom nije {tedjela Njemice, obja{njavaju}i da ih ne smatra lijepim i seksi. Amerikance smatra ve}im zaljubljenicima u bujna poprsja od Evropljana, naro~ito Nijemaca. Ipak, u Londonu joj je bilo najzabavnije. - Britanci su ludi za grudima! Ne biste vjerovali {ta su sve spremni uraditi tamo{nji de~ki kako bi jo{ jednom pogledali u moje grudi, kazala je Jordan Carver.

DRU[TVO JOSIP BROZ TITO

^lanovima Saveza boraca NOR-a 1941-1945. godine, ~lanovima Dru{tva "Josip Broz Tito" Sarajevo i svim antifa{istima BiH ~estitamo 25. novembar, Dan dr`avnosti BiH. Tim povodom }emo u 11 sati polo`iti cvije}e ispred spomenika mar{ala Tita, u parku kampusa Sarajevskog univerziteta.
UABNOR Op}ine Novo Sarajevo i UO Dru{tva "Josip Broz Tito" Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 066283 08 P Sarajevo, 18. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasna Frenjo, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO, Ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enog [EKEROVI] SINI[E iz Sarajeva, Ul. Dervi{a Numi}a br. 62, radi duga, v.s. 10.683,60 KM, objavljuje sljede}i

U pripremi snimanje

blockbustera

Brad Pitt
bi da radi film o

~ileanskim

rudarima
Svi britanski dnevnici najavljuju da je u pripremi snimanje holivudskog filma o spa{avanju ~ileanskih rudara. The Times pi{e da kompanija Brada Pitta pregovara o otkupu prava za snimanje filma o drami trideset i trojice ^ileanaca, a da bi nekima od njih mogle biti ponu|ene i uloge u filmu. Iako u kompaniji holivudskog glumca demantiraju da se vode direktni pregovori, advokat rudara ka`e da je ponuda vrijedna vi{e miliona dolara, kao i da je samo jedna od desetaka koje dobiva svakodnevno, bilo za pri~u o rudarima ili za prava radi izrade raznih proizvoda inspiriranih njiho-

OGLAS
Poziva se tu`eni [EKEROVI] (Jovan) SINI[A iz Sarajeva, Ul. Dervi{a Numi}a br. 62, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 1. 12. 2008. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se navedeni tu`eni obave`e da izmiri cjelokupno dospjelo nenapla}eno potra`ivanje u novcu u iznosu od 10.683,60 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, za period od dana podno{enja Sudu ove tu`be, pa do kona~ne isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, s tim {to je tu`itelj predlo`io da ukoliko tu`eni ne postupe u skladu sa ~lanom 182 stav 1 ZPP-a da Sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Jasna Frenjo

vom sudbinom. Iskustvo kroz koje su tokom 69 dana pro{li rudari oduvijek se smatralo odli~nim filmskim materijalom, pi{e Times. Pri~a o nesre}i koja zavr{ava trijumfom tehnologije ~esto se poredi sa svemirskom misijom Apolla 13, ~ija je posada nakon eksplozije na letjelici uspje{no vra}ena na Zemlju. Pri~a o drami ~ileanskih rudara izazvala je pravu jagmu me|u filmad`ijama, nastavlja list - snimanje filma pod naslovom “Trideset trojica iz San Josea“ po~elo je pet dana nakon {to su rudari oslobo|eni. U planu je i snimanje jednog porno-filma.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA
Seks-simbol generacije

39

Holivudska karijera
biv{eg predsjednika SAD-a

nije (samo) cura iz susjedstva
Jedna od najpopularnijih pjeva~ica dana{njice Rihanna zna kako napraviti dobru zabavu. Ne samo za koncertnu publiku nego i za one koji cijene estetiku tijela, ali i kombiniranje boja. Ovaj put, pred svo jim broj nim obo`avateljima, ova tamnoputa ljepotica vi{e je sakrila nego {to je otkrila od svojih brojnih atributa. No, za one koji znaju gledati, to ne mora predstavljati nepremostiv problem. Bilo da je rije~ o erotomanima ili erotomankama. Bilo kako bilo, ljepotica je snimila novi album koji se zove, jasno i glasno - Glasno. Rihanna je odlu~ila i dalje raditi na svome imid`u seksi dive, a kriti~ari njen album karakteriziraju kao euro dance beat, a u tim tonovima je i prvi singl Samo djevojka. Ne ulazimo sada u ta~nost stihova koje pjeva (jer ova crvenokosa pantera, nova Naomi Campbell, nije nikako nije samo cura iz susjedstva).

Rihanna

Bill Clinton
Biv{i ameri~ki predsjednik dobio je manju ulogu u filmu “Mamurluk 2“ nastavku hit-komedije. Bill , Clinton je ve} snimio svoj dio u subotu u Bangkoku, gdje ameri~ka ekipa snima zadnjih mjesec dana. Glavni grad Tajlanda posjetio je da bi odr`ao predavanje o ekolo{kom na~inu o~uvanja energije. U prvom dijelu filma obo`avatelji su za-

postaje glumac
pamtili kratku ulogu Mikea Tysona, dok je u nastavku bila najavljena uloga Mela Gibsona, koji je na kraju, zbog negodovanja ~lanova ekipe, odustao, a zamijenio ga je Liam Neeson. U “Mamurluku 2“ nastavku ko, ji ponovno re`ira Todd Philips, glume Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis i Justin Bartha. Rambo je ranije najavio da }e sa svojim prate}im sastavom Mutant dens skvod (Mutant Dance Squad) predstoje}i novi album “Virtuozo“ promovisati koncertom 17. decembra u Domu sindikata u Beogradu. Uz najavu stoji i obavje{tenje u Rambovom stilu: “Obavje{tavam cijenjenu publiku da }e se snimanje zavr{ne, masovne scene za spot ‘Rambo, majstore’ obaviti iste ve~eri, u toku koncerta, pa vas molimo da dobre i jeftine karte izaberete na vrijeme, prije nego klasi~na reklama napravi gu`vu“ .

Rambo
Amadeus
predstavio
prvu baladu

Novi album

Na zvani~nom sajtu Ramba Amadeusa mo`ete ~uti prvu baladu nastalu u njegovoj maloj radionici. Novi album “Virtuozo“ bi}e predstavljen na koncertu u beogradskom Domu sindikata polovinom decembra. Alternativni muzi~ar Rambo Amadeus postavio je baladu “Rano za po~etak, prekasno za kraj“ na svoju zvani~nu stranu www.ramboamadeus.com. - Imam zadovoljstvo da vam predstavim prvu baladu nastalu u na{oj maloj radionici. U`ivajte, poru~io je muzi~ar ~ije je pravo ime Antonije Pu{i}.

40

POMO] U KU]I
U~inite prostor atraktivnim i druga~ijim

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Ne uzimati lijek na svoju ruku
Starije osobe treba da uzimaju lijekove u ta~no propisanoj dozi i na propisan na~in. Lijekove ne smiju uzimati na svojuruku, bez konsultacije s ljekarom, a pogotovo ne mijenjati njihovu dozu. Koli~ina nekoga lijeka kod starije osobe mo`e biti manja od koli~ine koju }e kod iste bolesti dobiti neko mla|i. Dva najva`nijaorganakojisudjeluju u razgradnji i izlu~ivanju lijeka - jetra i bubreg, rade oslabljeno i dozu treba prilagoditi njihovoj funkciji. Stariji ljudi su i osjetljiviji na u~inak nekih lijekova, posebno onih za spavanje i smirenje, te na lijekove protiv boli. Zbog navedenog i nuspojave na lijek su ~e{}e. Upute za uzimanje lijekova trebaju biti jasne, {to ljekar treba provjeriti, a po potrebi i napisati, detaljnije nego se to ~ini u apoteci. Nepravilnouzimanje lijekova ~esto je kada ih osoba dnevno uzima tri i vi{e, {to je u ovoj `ivotnoj dobi ~est slu~aj. Zato je dobro svaki dan pripremiti lijekove u posebnim dozama, koje imaju ozna~eno doba dana kada lijek treba uzeti.

GALERIJA

Mo`ete dobiti dodatni kvadrat prostora za odmor, relaksaciju, rad ili hobi

U STANU
skog prostora bi trebalo da je ve}a nego za potrebe spavanja. Radni kutak na galeriji pru`a izolovanost i potreban mir za rad. U zavisnosti od pozicije galerije i visine na kojoj se galerija nalazi, pristup mo`e biti uz pomo} stepenica ili merdevina. Ako je galerija ~esto kori{ten prostor u toku dana, prakti~nije i sigurnije rje{enje su stepenice. Stepenice mogu bi ti us ke, je dno kra ke ili kru`ne i od razli~itog materijala. ^esto svaka galerija zbog svoje pozicije i specifi~nosti iziskuje razli~ite i posebno prilago|ene stepenice tom prostoru. Ukoliko se odlu~ite za ovakvu intervenciju u prostoru, konsultujte se sa stati~arom. Svaka galerija je slu~aj za sebe i iziskuje odre|enu konstrukciju koja je nosi, kao i vrstu materijala od koje je najbolje da se izvede.

Tetris u borbi protiv traume
Rezultatinajnovijihistra`ivanjanau~nika sa Oksfordapokazuju da i tetris na specifi~an na~in mo`e da uti~e na blokiranje spontanih traumati~nih uspomena. U eksperimentu je ustanovljeno da je poslijeigranjatetrisabrojspontanihsje}anja na traumati~ne slike smanjen, a poslije pub kviza, naprotivpove}an u pore|enju sa kontrolnom grupom. Istra`iva~i isti~u da dobijeni rezultati potvr|uju efikasnost kori{tenja tetrisa u slabljenju spontanih traumati~nih uspo me na bez dej stva na sje}anje o doga|aju kao takvom.

alerija u stanu ~ini prostor atraktivnim i druga~ijim od uobi~ajenog stambenog prostora. Mo`e se na}i u potkrovlju u najvi{em dijelu krova ili stanu, gdje je visina plafona ve}a od standardne. Uz pomo} galerijskog prostora, mo`e se dobiti dodatni kvadratni metar prostora za odmor, relaksaciju, rad ili hobi. Galerija u stanu je veoma prakti~no rje{enje kod malih

G

stanova, naj~e{}e garsonijera. Uz pomo} nje mogu se razdvojiti funkcije, koje mali stan fizi~ki ne mo`e da primi u jednom nivou. Naj~e{}e galerijski prostor slu`i kao spava}a soba, dok je donji nivo stana dnevna zona. U slu~aju spava}e sobe visina galerije ne mora biti velika, mo`e se svesti na minimum potreban za smje{tanje kreveta i prilaz krevetu. Ukoliko vam je potrebna radna soba, visina galerij-

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI
Frizura sa dodatnom opremom
[nale, gumice, rajfovi, trake, umeci, ma{ne, marame, sve zajedno mo`emo nazvati dodatnom opremom za kosu. I svi zaboravljamo da ova dodatna oprema mo`e u~initi na{u frizuru i cjelokupni izgled potpuno druga~ijim, neobi~nim, romanti~nim, urbanim, elegantnim… U gradskim buticima danas mo`ete vidjeti raznovrsne dodatne opreme za kosu. Razne vrste dodataka za kosu za svaki dan mo`ete kombinovati sa pun|ama, konjskim repi}ima, pu{tenom kosom… Najljep{e i najzanimljivije {nale i rajfovi u funky fazonu su veseli i neobi~ni. Istovremeno mogu da se nose i na posao i u {etnju. Dodacima za kosu mo`ete va{u frizuru u~initi potpuno elegantnom i zanosnom. I poznate li~nosti se ~esto u javnosti pojavljuju sa dodacima u kosi. Paris Hilton je poznata po raznovrsnim hair accessories.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Kako rije{iti problem?
Svi oni koji pate od problema s aknama znaju da nijedan kozmeti~ki preparat njihov problem ne rje{ava na duge staze, kao i da je make-up jedino sigurno rje{enje koje }e problem prikriti dok on potpuno ne nestane. • Kada god koristite korektor za skrivanje bubuljica i mrlja od akni, pobrinite se da je njegova nijansa malo svjetlija od va{e prirodne boje ko`e, jer bi u protivnom bio prije uo~ljiv. • Kada god koristite proizvode za prikrivanje bubuljica, pobrinite se da koristite ~istu vatu/blazinicu radije nego prste kojima }ete vrlo vjerovatno na podru~je “dovesti“ povelike koli~ine bakterija. • Nikada nemojte ni pomi{ljati na to da }e istiskivanje bubuljica rije{iti va{ problem. Dok bi s ovim mo`da dobili privremeno rje{enje, ono }e vam stvoriti e ve}e nego {to ih mo`ete zamisliti, poput o`iljaka i tamnih mrlja.

Rezanci sa dagnjama i orasima
Potrebno:
350 gr rezanaca 600 gr dagnji vezica rige (rikule) umak od paradajza 4 - 5 oraha 2 re`nja bijelog luka per{un bijelo suho vino maslinovo ulje

Priprema:
Operite dagnje i ostavite ih da se otvore u tavi na ja~oj vatri s malo ulja i per{una. Dagnjama odstranite ljusku. Popirjajte rigu na malo ulja. Dodajte rigu {koljkama, podlijte s pola ~a{e vina, pustite da vino ispari, posolite i pobiberite, pa mije{ajte na laganoj vatri 5 - 6 minuta. Nasjeckajte bijeli luk s orasima, dodajte umak od paradajza i sve premjestite u tavu s dagnjama. Ostavite na vatri da se grije, ali ne kuha. Kuhane i ocije|ene rezance brzo premjestite u tavu s umakom te promije{ajte. Ukrasite rigom i poslu`ite.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Kompanija Razer je u saradnji sa kompanijom Belkin dizajnirala i predstavila novu igra~ku periferiju, Nostromo keypad koji karakteri{e vrhunski izgled, prilagodljivi soft touch pad, pozadinsko osvjetljenje tastature, 16 programabilnih tastera kao i osmosmjerni thumb pad i scrool to~ki}. Keypad tako|e podr`ava 20 igra~kih profila koji omogu}avaju kreiranje neograni~enog broja makroa kao i potpuno novi konfigurator softver. Razer Nostromo inkorpori{e najnovije igra~ke tehnologije koje je Razer razvio u proteklih nekoliko godina, uklju~uju}i novi ~ipset i softverske drivere koji omogu}avaju igra~ima svih nivoa da programiraju sofisticirani niz komandi.

41

Paint.NET je aplikacija za manipulisanjeslikama i fotografijama. Svakakarakteristika i element korisni~kog interfejsa su dizajnirani da budutrenutnointuitivni i da se brzonau~e bez dodatnepomo}i. Da bi se vi{estrukim slikama lako manipulisalo, Paint.NET koristi tabovani interfejs dokumenta. Tabovi prikazuju live thumbnailove slike umjesto tekstualnog opisa. Ovo ~ininavigacijuveomajednostavnom i brzom. Slojevi formiraju osnovu za brzu kompozicijubogateslike. Ova karakteristika je obi~nodostupnasamo kod skupih i sofisticiranih alata. Nova verzija donosi popravku nekoliko problema u vezi sa copy-paste funkcijom kao i unapre|enje performansi za neka pode{avanja.

Paint.NET 3.5.6

Nostromo keypad

7-Zip 9.20

U pitanju je arhiver fajlova sa visokim odnosom kompresovanja. Glavne karakteristike ovog alata su: visok stepen kompresija u novom 7z formatu sa LZMA kompresijom, podr`ano pakovanje/otpakivanje formata: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 i TAR, podr`ano samo otpakivanje formata ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR i Z, odnos kompresovanja za ZIP i GZIP formate je za 2.10 posto bolji od onog koje nude drugi alati. Softver karakteri{e integracija sa Windows Shell, mo}ni menad`er fajlova, mo}na verzija komandne linije, plugin za FAR menad`er. Nova verzija donosi popravke uo~enih bugova.

MySQL Community Edition je verzija najpoznatije na svijetu open source baze podatakakoja se mo`ebesplatnopreuzeti i koja je podr`ana od aktivne zajednice open source programera i entuzijasta. MySQLobezbje|ujekarakteristike za poslovnekorisnike kao {to su particioniranje sa ciljemunapre|enjaperformansi i upravljanja velikim okru`enjima baza podataka, br`e operacije sa importovanjem podatakaprekoparalelnogu~itavanjapodataka, unaprije|enu MySQL ugra|enu biblioteku, unaprije|ene korisni~ke sesije i identifikaciju SQL problema. Novaverzijadonosipopravkebugovakoji su uklju~eni u okviru prethodne verzije, kao i neka manja unapre|enja performansi.

MySQL 5.1.53

Zaglupljuje li PowerPoint?

Alat bez kojeg se (ne) mo`e
Power Po int pre zen ta ci je uglavnom su neizbje`ne u savremenom poslovnom svijetu. Procjenjuje se da ovaj alat koristi oko 500 miliona ljudi. U poslovni milje uvukao se do te mjere da danas sastanci bez projekcija Ppt djeluju neozbiljno, a izme|u faza poslovne komunikacije, masovno se {alju oni {aljivi. Mora se priznati da je PowerPoint brz, zahtijeva zna~ajno manje napora od ~itanja teksta, a problematiku koju tretira iznosi krajnje pojednostavljeno svode}i je na glavne ta~ke tzv. bullets. Me|utim, s vremenom su se neizbje`no i kriteriji procjene pomjerili tako da danas nije toliko bitna ne~ija sposobnost sagledavanja problema, koliko

MASOVNO U poslovni milje uvukao se do te mjere da sastanci bez projekcija Ppt djeluju neozbiljno, a izme|u faza poslovne komunikacije, masovno se {alju {aljivi

sposobnost da se taj isti problem ljupko i koloritno predstavi. Odnosno, odli~an Ppt mo`e prikriti klju~ne nedostatke neke ideje, da se ne uzima u obzir vrijeme utro{eno na njegovu pripremu koje je bespovratno izgubljeno umjesto na kriti~ku disku si ju i pro mi{ lja nje ko ji bi iznjedrili sveobuhvatno i realno idejno rje{enje. Ppt stvara iluziju kontrole i razumijevanja, no kompleksna situacija se skoro nikada ne mo`e svesti samo na par glavnih ta~aka. Samouvjerena izlaganja tipa uvod –a, b, c ta~ke - zaklju~ak onemogu}uju bilo kakvu diskusiju i umrtvljuju kriti~ki duh. Stoga je i dobio nadimak - uspavljiva~ na sastancima, jer zavodi, a ne navodi na razmi{ljanje.

Novi prenosnik iz MSI linije F
Model FX610MX je 15,6-in~ni prenosnik zasnovan na AMD-ovoj platformi. Ekran s LED pozadinskim osvjetljenjem ima rezoluciju od 1.366 x 768 piksela, a tehnologija Cinema Pro automatski prilago|ava postavke za bolji prikaz filmova. Za procesor se mo`e odabrati dvojezgreni Athlon II ili trojezgreni Phenom II, ugra|ena je DDR3 memorija, grafika Mobility Radeon HD 5470, te disk s kapacitetom od 320, 500 ili 640 GB. Tako|er, tu je web kamera, 6-}elijska baterija i zvu~nici kino klase. Te`ina mu je 2,4 kilograma, a isporu~uje se s Windowsima 7 Home Premium.

Apple

Nadogradnja za iPad, iPhone i iPod Touch
Od ju~er iPad, iPhone i iPod Touch mogu se nadograditi, prema Appleu - novom verzijom najnaprednijeg mobilnog operativnog sistema na svijetu. Nova verzija iOS-a dostupna }e biti za sve ure|aje i donosi ispravke, ali i nove mogu}nosti za iPad, poput multitaskinga, foldera, unificiranog inboxa, Game centra, AirPlaya i AirPrinta. iOS 4.2 od iPada }e stvoriti posve novi ure|aj, nagla{avaju iz Applea. Uz mogu}nost multitaskinga, iPad }e svakako i dalje ~uvati bateriju, a novi iOS omogu}ava drag & drop funkcionalnost, brzo kori{tenje e-po{te i threaded message view. Game Center donosi mogu}nost automatchinga za iPad, iPhone i iPod Touch. AirPlay streama muziku, video i fotografije na sve ure|aje s podr{kom, a AirPrint je nova generacija Wi Fi ispisa koja }e potpuno izbaciti potrebu za driverima.

Odys Genesis
Njema~ki Odys sljede}e sedmice namjerava u prodaju pustiti ~ita~ e-knjiga, a po potrebi i tablet - Genesis. Dijagonalaekrana na ure|ajuiznosi8,4 in~a, a rezolucija je 800 x 600 piksela. Te`isvega490 grama, dimenzije su 212,8 x 161,4 x 11 milimetara, ugra|en je 660-megahercnidvojezgreniARM9 procesor, a ure|aj je zasnovan na Androidu 2.1. Ugra|enih 4 GB memorijemogu}e je pro{iritimicroSD memorijskim karticama, mogu}e je povezivanje na Wi Fi mre`e, a tu je i 3,5-milimetarski priklju~ak za slu{alice i mini USB. Isporuke na evropskotr`i{tepredvi|ene su od 1. decembra. Preporu~ena prodajna cijena ure|aja je 280 eura.

Me|u novostima in te re san tna je usluga Find My iPhone (iPad ili iPod), koja je sada besplatna za kori{tenje i omogu}ava brzi pronalazak izgubljenog ili ukradenog ure|aja, lociranjem na karti, uz omogu}eno daljinsko brisanje sadr`aja.

42

FELJTON

srijeda,srijeda, 5. maj 2010. godine 24. novembar

OSLOBO\ENJE

Duhovna biografija (25)

Su~eljavanje na rubnim prostorima
Zar mo`e biti ne{to gore, ali i vi{e indikativno od ~injenice da svih ovih godina - zaslugom Evrope - masovne ukope identificiranih `rtava genocida u Poto~arima „obezbje|uje“ ista ona policija - kao institucija i kao pojedinci-egzekutori - koja je u~estvovala u tome genocidu
Pi{e: Esad DURAKOVI]

Me|u brojnim konsekvencijama takvog eventualnog ustavnog rje{enja jest efektno poja~avanje brane prijemu Turske u Evropsku zajednicu, a kolateralna {teta ostaje i Bosna, jer se takvimustavnim mehanizmom Evropske zajednice problematizira dr`avotvornost bo{nja~kog kao ve}inski muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini te }e se nastaviti napori Evropske zajednice da se on iz dr`avotvornosti svede u gabarite folklornog elementa. Tek tada bi bila mirna Bosna. Dakle, jedna nesporna povijesna ~injenica nastoji se ugraditi u ustav zato da bi vi{estruko ideolo{ki djelovala u budu}nosti. Sve ovo o ~emu sam govorio predstavlja idealno podru~je i uslove za nastupanje hidre orijentalizma, koji nauku koristi u eminentno ideolo{ke i politi~ke svrhe. Rubnostislama, ili rubniislam, podru~je je na kome je vrlo aktivan orijentalizam. U samoj su{tini

stvari, u vezi s epicentralnim islamom, u vezi s islamskim Orijentom, orijentalizam djeluje tako {to taj (rubni) svijet, u naj{irem zna~enju pojma, odre|uje ne samo kao druk~ijeg, ve} i kao su{tinski inferiornog, kao svijet koji nije u stanju artikulirati ni kultivirati svijest o sebi samome, ve} mu svijest o sebi name}e eurocentri~ni orijentalizam. A kakav je to svijet koji nije u stanju, navodno, artikulirati ni vlastitu samosvijest?! To je polusvijet, gledano iz te perspektive!

Glava u pijesku
Me|utim, uz sve negativnosti, to je tek jedan nivo istra`ivanja. Drugi nivo je su~eljavanje na rubnim prostorima. Orijentalizam na tim prostorima identificira drugi kulturalni entitet kao neposrednu opasnost, pa u skladu s tim i preduzima odgovaraju}e mjere „samoza{tite“ Tenzije izme|u ori. jentalizma i njegova„predmeta“ tu se maksimalno intenziviraju - sve do dramati~nihsukoba. Prizovimo

Posljednja knjiga profesora doktora Esada Durakovi}a „Duhovna biografija“ uskoro }e iza}i iz {tampe, a izdava~ je sarajevska „Dobra knjiga“ Izedina [ikala. ^itaoci Oslobo|enja imaju jedinstvenu priliku pro~itati dijelove knjige jednog od najplodonosnijih autora u BiH i regionu. Autor je ro|en 1948. godine u Glavicama kod Bugojna; osnovno i srednje obrazovanje zavr{io u Sarajevu; 1972. diplomirao arapski jezik i knji`evnost na Filolo{kom fakultetu u Beogradu, gdje je 1976. zavr{io postdiplomski studij; 1982. odbranio doktorsku disertaciju na Filolo{kom fakultetu u Beogradu; 1991. zasnovao stalni radni odnos u Orijentalnom institutu u Sarajevu kao vi{i nau~ni saradnik; 1994. izabran u zvanje vanrednog profesora za predmet Arapski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu; 1996. godine izabran u zvanje redovnog profesora za predmet Arapski jezik na ovom fakultetu; 1996. izabran u zvanje nau~nog savje-

tnika u Orijentalnom institutu u Sarajevu; 1998. povjerena mu je nastava za predmet Arapska knji`evnost na Filozofskom fakultetu; 1999. prevod „Hiljadu i jedne no}i“ progla{en Kulturnim doga|ajem godine; 2000. izabran za ~lana PEN-centra BiH; 2002. izabran za dopisnog ~lana Arapske akademije nauka u Damasku, Sirija; 2002. godine izabran za predsjednika Nau~nog vije}a Orijentalnog instituta u Sarajevu; 2003. dobitnik UNESCO me|unarodne nagrade Sharjah Prize for Arab Culture; 2004. izabran u zvanje redovnog profesora za oblast arapska knji`evnost; 2007. izabran za ~lana Dru{tva pisaca BiH; 2007. Udru`enje izdava~a i knji`ara BiH dodijelilo mu je priznanje Autor godine za nau~no djelo Orijentologija; 2008. izabran za dopisnog ~lana Akademije nauka i umjetnosti BiH. Objavio je veliki broj radova, prevodio sa arapskog jezika, pisao za mnoge medije u BiH i svijetu, gostovao na brojnim medijima...

opet primjer Bosne. Stavlja glavu u pijesak svako onaj ko ne}e da vidi da je agresija na Bosnu i Hercegovinu izvr{ena zbog muslimana u njoj kao dr`avotvornog elementa. Taj proces - u razli~itim formama i razli~itim intenzitetom - od vremena povla~enja turske imperije, kada su Austrijancigovorilikako se Bo{njaci moraju dijelom

pokrstiti, a dijelom iseliti u Tursku, taj proces traje, dakle, do ove posljednje agresije. Danas je svima poznato kako su Franjo Tu|man i Radovan Karad`i} javno govorili, opravdavaju}i rat koji su vodili - i u skladu s tim su djelovali - kako oni u Bosni i Hercegovini stoje na braniku kr{}anske Evrope. Dakle, u pros-

toru rubnoga islama, u ovom slu~aju u Bosni i Hercegovini, dramati~no je eskalirala samo`ivost evropske kulture (i politike, dabome) do epskih razmjera, jer je danas tako|er op}epoznata ~injenica da su britanska i francuska slu`bena politika podsticale tu agresiju na bo{nja~ki muslimanski identitet i kul-

Ram za sliku apokalipse dana{njice (8)

Zaga|iva~i - hrana raku
Najpoznatiji kancerogeni `ivotne sredine su ~estice azbestne pra{ine, zatim toksi~ne pare i gasovi u urbanim sredinama, aerozaga|iva~i u zatvorenim prostorima, nusprodukti koji nastaju kod hlorinacije vode i drugi kontaminati vode za pi}e
Pi{e: Besim AVDAGI]

Na{ poznati onkolog prof. dr. sci. Mirza Mu{anovi} jedno od svojih nau~nih djela posvetio je utjecaju faktora `ivotne sredine na pojavu razli~itih malignih oboljenja. U knjizi „Karcenogeni agensi“ on navodi materijale koji se nalaze na radnom mjestu, u svakodnevnom okru`enju te industrijskom i komunalnomotpadu, a koji, premapodacimaMe|unarodne organizacije za istra`ivanje raka, potencijalno mogu sadr`avati ~ak 870 kancerogenih agenasa. Tretiraju}i zaga|iva~e zraka na otvorenom prostoru, Mu{anovi} ka`e: „Organski rastvara~i predstavljaju najve}u grupu atmosferskih zaga|iva~a, a pripadaju grupi alifatskih i aromatskih ugljovodika. Imaju {iroku primjenu u industriji lakova, boja, antikorozivnih smjesa, proizvodnji guma i gumenih proizvoda, viskoznih materijala, drveta, ekstrakciji ulja i masti, hemijskom ~i{}enju odje}e,

preradi nafte, kao i farmaceutskoj i hemijskoj industriji. Me|u njima su najpoznatiji vineklorid, dimetilglikoli, uretan, peroksidi, benzol, beta naftilamin, benzidin, holantren,benzopirin i drugi, koje karakterizira laka isparljivost i uno{enje u organizam preko respiratornog trakta i ko`e. Pored njih, u zraku se mogu na}i i ostali toksi~ni produkti, zatim metali (olovo, `iva, cink, kadmij, hrom) u vidu pra{ina, para ili dimova.

Zabranjeni azbest
Ipak, najpoznatiji kancerogeni `ivotne sredine su ~estice azbestne pra{ine, zatim toksi~ne pare i gasovi u urbanim sredinama, aerozaga|iva~i u zatvorenimprostorima, nusprodukti koji nastaju kod hlorinacije vode i drugi kontaminati vode za pi}e. Dugotrajna izlaganja azbestnoj pra{ini dovode do nastanka plu}ne fibroze poznate pod imenom azbestoza, raka plu}a i malignih tumora plu}ne opne i potrbu{ice.“ Ova oboljenja se sre}u i kod

Azbest je optu`en za obolijevanje od raka plu}a, grla i mo{nji

osoba koje su izlo`ene ~esticama otpada izolacionih materijala, plasti~nih masa, tepiha, zavjesa, protivpo`arnih proizvoda, ko~nica za motorna vozila... za ~iju proizvodnju se ranije ~esto upotrebljavaoazbest. Zbogdokazanog kancerogenog djelovanja, proizvodnja azbesta je u ve}ini evropskih zemalja od 1990. godine za-

branjena. On je optu`en ne samo za obolijevanje od raka plu}a, nego i grla i mo{nji. Za nastanak raka plu}a dokazano su odgovorni: arsen, klorometil, hrom, sagorijevanje uglja, pre~i{}avanje nikla, supstance koja nastaje u livnicama metala, radon, ~a|, katran, ulja, nitril, berilij, silikon.

Me|unarodna agencija za istra`ivanje raka, koju je osnovala Svjetska zdravstvena organizacija 1965. godine, identificirala je uzro~nike i nekih drugih malignih oboljenja koja poti~u iz ekolo{ki zaga|enih sredina. Tako rak mokra}ne be{ike mogu uzrokovati proizvodnja aluminija, auramina i anilinskih boja, proizvodnja industrije guma i ko`e, benzidin, naftilamin. Rak nosne {upljine i sinusa uzrokuju: formaldehid, proizvodnja izopropilnog alkohola, pre~i{}avanje nikla, pra{ina od ko`a i drveta. Arsen, katrani i mineralna ulja se terete za rak ko`e, a arsen i vinil-hlorid za rak jetre. Utvr|eni su i drugi hemijski agnsi i procesi u industriji koji uzrokuju ostale vrste malignih oboljenja, a naj~e{}e zaga|uju i tlo. Najopasniji zaga|iva~i tla su ipak ve}ina herbicida i pesticida koji se primjenjuju u poljoprivredi, a koji pokazuju selektivnu toksi~nost i vrlo su otporni na razgradnju, jer se dugo zadr`avaju na tlu. S tim u vezi, jedna studija In-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.
govini i odnos Evrope prema njoj su ekstreman predmet orijentalizma, iako ne samo njega, naravno. NormanCigar je 2000. godine objavio vrlo zanimljivu knjigu pod naslovom „Uloga srpskih orijentalista u opravdavanju genocida nad muslimanima Balkana“ Ima i druge . vrlozanimljivegra|e o tomepitanju. Srpska orijentalistika je pripremalaideolo{kuplatformu za agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini, a upravo ta orijentalistika i upravo na tome prostoru imala je specifi~an polo`aj i motivaciju zbog povijesti na Balkanu. Njen zadatak je, izme|u ostaloga, da maksimalno potcrta razli~itost izme|u euro-kr{}anskog i orijentalnoislamskog do onih razmjera u kojima se razli~itost predstavlja kao totalna i trajna nepomirljivost - sve do nu`nosti odlu~uju}eg sukoba. Evropi je upravo tako predstavljen problem na njenome rubu, a upravo to Evropa jest `eljela ~uti. Orijentalisti tu djeluju autoritativno: oni cijelu jednu nauku svjesno stavljaju u funkciju ideologije i politike koja zavr{ava ne samo u genocidu, ve} u kulturocidu, urbicidu - u totalnom uni{tenju svega `ivoga i mrtvoga iz jedne druge, navodno smrtno opasne kulture, koja je tako|er, eliotovski kazano, zajedni~ka kultura naroda nastala na temeljima iste vjere.
(Sutra: Sjajni sudari razli~itih kultura)

FELJTON
Umro {kotski protestantski reformator D`on Noks, sljedbenik Kalvina, osniva~ [kotske prezbiterijanske crkve i autor “Istorije reformacije u [kotskoj“.

43

1572. 1632.

NA DANA[NJI DAN

Ro|en holandski filozof jevrejskog porijekla Baruh de Spinoza, jedan od najzna~ajnijih i najdoslijednijih predstavnika racionalisti~ke i monisti~ke filozofije. Njegova misao, iznijeta u kapitalnom djelu “Etika“, izvr{ila zna~ajan uticaj na evropsku filozofiju. Kriti~ki odnos prema Bibliji i Talmudu izazvao gnjev u teolo{kim krugovima, a jevrejska zajednica ga anatemisala i isklju~ila iz svojih redova. Holandski moreplovac Abel Janson Tasman otkrio ostrvo ju`no od Australije i nazvao ga Van Dimenova zemlja. Ostrvo kasnije njemu u ~ast nazvano Tasmanija. Ro|en ruski general Aleksandar Vasiljevi~ Suvorov, jedan od najve}ih vojskovo|a 18. vijeka. Uspje{no se borio protiv Turaka, pod njegovom komandom austrijsko-ruske trupe potisnule Francuze iz sjeverne Italije 1799, kada se proslavio i prelaskom preko Alpa na povratku u Rusiju. Ugu{io ustanak Puga~ova u Rusiji 1774. i ustanak u Poljskoj 1794. U SSSR-u 1942. uveden orden Suvorov za visoke vojni~ke zasluge. Ro|en francuski slikar i grafi~ar Anri Tuluz Lotrek, majstor litografije, slikar boemskog Monmartra, atmosfere i likova no}nog `ivota Pariza s kraja 19. vijeka. Umro britanski konstruktor oru`ja Hajrem Stivens Maksim, izumitelj mitraljeza, 1884, koji je po njemu nazvan maksim. Umro francuski dr`avnik @or` Ben`amin Klemanso, premijer od 1906. do 1909. i od 1917. do 1920, kada se povukao iz politi~kog `ivota. Zbog `ustrine kojom je djelovao u parlamentu kao opozicija dobio nadimak Tigar. U vrijeme Drajfusove afere objavio, 1898, u svom listu L'Oror, znamenito Zolino pismo predsjedniku Republike “Optu`ujem“. Jedan od tvoraca Antante i predsjedavaju}i Mirovne konferencije u Versaju 1919. Po~ela njema~ka ofanziva na U`ice u Drugom svjetskom ratu. Odstupnicu glavnog dijela partizanskih snaga ~inio Radni~ki bataljon. Nijemci zauzeli grad krajem novembra, a tokom borbi na Kadinja~i, 14 kilometara zapadno od U`ica, poginulo 180 branilaca grada.

Jovan J. Zmaj

1642. 1729.

Mezarje u Poto~arima: Evropa priznaje rezultat genocida i nagra|uje ga

turu, da su svjesno ~ak omogu}ile genocid nad muslimanima u Bosni i Hercegovini: time ove zemlje ne potvr|uju samo da je Evropa eurocentri~na, ve} da je tu samo`ivost izvela na razinu najvi{e mogu}e nehumanosti. [tavi{e, Evropa se nije na tome zaustavila, ve} danas priznaje rezultat genocida i nagra|uje ga. Zar mo`e biti ne{to gore, ali i vi{e indikativno od ~injenice da svih ovih godina zaslugom Evrope - masovne ukope identificiranih `rtava genocida u Poto~arima „obezbje|uje“ ista ona policija - kao institucija i kao pojedinci-egzekutori - koja je u~estvovala u tome genocidu, da masovne ukope nadgledaju isti oni monstrumi koji su masakrirali sve te ljude samo zato {to su bili muslimani?! To je monstruozna evropska kreacija, zbog koje je bespredmetnogovoriti o na~eli-

ma njene navodne planetarne humanosti. Na`alost.

Ima i gore
Ali - ima i ne{to gore od toga: dobro pamtim kako je prilikom jednog od tih masovnih ukopa u Poto~arima istaknuti politi~ar [efket Hafizovi} - ~ovjek iz Srebrenice, kome je najve}i broj ~lanova porodice masakriran - izjavio da prisustvo Harisa Silajd`i}a vrije|a `rtve genocida, a ne veli da mu smeta prisustvo d`elata na tome strati{tu epskih razmjera. Tim povodom sam napisao tekst i ponudio ga jednome ovda{njem dnevnom listu, ali su odbili objaviti ga... To su nevjerovatne stvari. Izedin [ikalo: U kakvoj vezi su orijentalizam i ti stra{ni zlo~ini? Esad Durakovi}: Postoji u tome~ak vrlosna`na veza. Zbivanja u Bosni i Herce-

1864. 1916. 1929.

1833. Ro|en srpski pisac Jovan Jovanovi} Zmaj, jedna od najmarkantnijih li~nosti srpskog dru{tva u drugoj polovini 19. vijeka. Borac za nacionalno i politi~ko oslobo|enje, ~lan Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozori{ta u Beogradu, urednik nekoliko ~asopisa, napoznatiji kao dje~iji pjesnik i autor elegi~nih li~nih ispovijesti.

1941. 1974. 1976. 1989. 1992. 1995. 1998. 2000. 2003. 2005. 2006.

^arls Darvin

Autor je ~etvrtinu vijeka obna{ao neke od najodgovornijih rukovodnih funkcija u Oslobo|enju, najve}oj novinsko-izdava~koj ku}i u istoriji BiH. Bio je stalni dopisnik ovog lista iz Njema~ke. Ostatak radnog vijeka proveo je kao direktor, glavni i odgovorni urednik Zadrugara ~ije su novine i knjige desetlje}ima bile jedini „u~itelj i agronom“ u BH selu. S obzirom da je ova vrsta pisane rije~i bila usmjerena na odnos prirode i ~ovjeka, autor se u svijim reporta`ama i feljtonima bavi zaga|iva~ima prirode ali i ljudske svijesti savremenog ~ovjeka koji su poremetili vjekovni su`ivot planete Zemlje i ljudi do tolike mjere da ozbiljno zadiru u biolo{ki opstanak ~ovjeka. U feljtonu koji je pred vama autor se bavi najrasprostranjenijim i najopasnijim zaga|iva~em – otpadom. On ovog zaga|iva~a, koga naziva modernim Bord`ijem, dovodi u vezu sa sve u~estalijim klimatskim promjenama i incidentnim slu~ajevima zaga|ivanja zraka, zemlje i vode. Na bazi egzaktnih podataka i nekih vlastitih saznanja i iskustava on za to optu`uje ljudski nemar i njegovu neekolo{ku etiku, ali, prije svega, globalni kapitalizam koji u trci za profitom sve vi{e i sa sve opasnijim otpadom zaga|uje siroma{ne i nerazvijene zemlje koje su, ina~e, ranjive na prirodne promjene.

stituta za rak Betezda u SAD-u upozorila je osobe koje dolaze u dodir s herbicidima, makar se to radilo i o pljevljenju ba{te bez rukavica, da im je vjerovatno}a od oboljenja od oblika raka ne-Hondikinovog limfoma {est puta ve}a nego kod ostalih ljudi.

Ugro`eni `ivoti
Kad su u pitanju zaga|iva~i vode, Mu{anovi}, izme|u ostalog, ka`e: „Pitka voda, zbog izlijevanja otpadnih voda u industriji, doma}instvima i poljoprivredi, mo`e sadr`avati mje{avinu raznih kancerogena, kao {to su azbest, metali, radioaktivne

supstance, industrijskehemikalije u manjim koli~inama koji se prije upotrebe nastoje ukloniti. Kontaminacija vode spre~ava se redovnom dezinfekcijom, dodavanjem hlornih jedinjenja, a u toku procesa dolazi do interakcije hlora s organskim hemikalijama, sa stvaranjemnusprodukata kao {to su trihalometani u vodi i hloroform. Ve}e koncentracije ovih sastojaka pove}avaju rizik nastanka tumora plu}ne opne i urinarnog trakta. Koncentracija trihalometana u vodi znatno varira, ovisno od kontaminacije vode s organskim hemikalijama. Prisustvoarsena u visokimkoncentracijama u vodi (preko 200 ng)

odgovorno je za pove}anje pojave raka ko`e, plu}a i mokra}ne be{ike. U posljednjevrijemenaro~itu pa`nju nau~nika i onkologa privla~i veza izme|u aktivnosti slobodnih hemijskih radikala i malignihoboljenja. U eksperimentalno izazvanim tumorima na `ivotinjama utvr|ene su kancerogene materije u hemikalijama koje se danas intenzivno koriste ili se nalaze u otpadu, a proizvode slobodne radikale, koji dovode do „smrti }elija“ i malignih oboljenja. Jedan od takvih elemenata novijeg datuma je dioxin, koji uzrokuje rak, posebno na dojci, jer je visoko toksi~an za }elije ljudskog organizma. Dr. Edward Fujimoto iz bolnice Castle je za nastanak dioksina optu`io plastiku. On je utvrdio da zamrznuta voda u plasti~nim fla{ama osloba|a ovaj elemenat iz plastike. Istotako, utvrdio je da se on osloba|a grijanjem hrane u mikrovalnoj pe}nici u plasti}nom su|u, posebno hrane koja sadr`i masno}e, jer masno}a, visoka temperatura i plastika osloba|aju dioxin. Suvi{no je napominjati da se ova kombinacija mo`e stvoriti u sme}u, posebno onom ~ije se pohranjivanje ne kontrolira.
(Sutra: Cijena tehnolo{kog razvoja)

1859. Objavljena knjiga englesPredsjednik SAD-a D`erald Ford i sovjetski kog prirodnjaka lider Leonid Bre`njev u Vladivostoku postigli ^arlsa Darvina privremeni sporazum o ograni~enju ofanzivnog strate{kog “Porijeklo vrsta“. nuklearnog oru`ja. Njegova revoluU zemljotresu koji je razorio grad Muradije i cionarna teorija na stotine sela na istoku Turske poginulo evolucije izazvaoko 5.300 ljudi, a 50.000 ostalo bez domova. la kontroverze u nau~nim krugoPod pritiskom masovnih demonstracija u vima, a crkveni Pragu, kompletno rukovodstvo Komunisse upla{ili da }e ti~ke partije ^ehoslova~ke podnijelo ostavke, uklju~uju}i geknjiga podriti reneralnog sekretara Milo{a Jake{a. Na mjesto generalnog ligijska vjerovasekretara partije do{ao Karol Urbanek. nja o postanku Na jugu Kine sru{io se putni~ki avion boing svijeta.
737. U najte`oj nesre}i u istoriji kineskog vazduhoplovstva `ivot izgubila 141 osoba, odnosno svi putnici i ~lanovi posade. Irci na referendumu tijesnom ve}inom izglasali legalizaciju razvoda braka.

General Emil Lahud, prvi predsjednik Libana poslije okon~anja 15 godina dugog gra|anskog rata u toj bliskoisto~noj zemlji, preuzeo du`nost {efa dr`ave. Oko 900.000 ljudi protestovalo na ulicama Barselone zbog teroristi~kih akcija baskijske D`ek Rubi separatisti~ke organizacije ETA. Na ~elu protestne kolone bi1963. Dva dali premijer [panije Hose Maria Asnar i drugi dr`avni i polina poslije atenti~ki zvani~nici. Vrhovni sud u Glazgovu, [kotska, na 27 godina zatvora osudio libijskog obavje{tajca Abdela Baseta Alija al-Megrahija, koji je 2001. progla{en krivim za u~e{}e u ru{enju aviona Pan-Ama na letu 103 iznad jezera Lokerbi u [kotskoj 1998. Umro Pat Morita, japansko-ameri~ki glumac, poznat po svojoj ulozi u filmu “Karate Kid”.

Umrla ameri~ka glumica, pozori{na i filmska scenaristkinja Beti Komden legenda Brodveja koja je napisala brojne hit pozori{ne i filmske mjuzikle.

tata na predsjednika SAD-a D`ona Kenedija u Dalasu D`ek Rubi u policijskoj stanici revolverom ubio Lija Harvija Osvalda, osumnji~enog za atentat.

44

SPORT

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Mirza Vare{anovi}, {ef stru~nog {taba FK Sarajevo

Ponosan sam

na igra~e
Ugovorne obaveze prema fudbalerima moraju biti ispo{tovane jer oni imaju porodice i kako da `ive ukoliko nisu primili platu pet mjeseci, kazao je trener Sarajeva Mirza Vare{anovi}
[ef stru~nog {taba Fudbalskog kluba Sarajevo Mirza Vare{anovi} zadovoljan je u~inkom ekipe koja je u jesenjem dijelu Premijer lige BiH zauzela tre}e mjesto sa 28 bodova, koliko ima i drugoplasirani @eljezni~ar. On smatra da je bordo sastav ostvario vrhunski rezultat s obzirom na sve okolnosti koje su ga pratile od starta priprema 22. juna i bezbroj problema sa kojim se susretao tokom jesenje polusezone. Podsjetimo, tim sa Ko{eva ostao je u ljetnoj pauzi i nakon prvog prvenstvenog me~a sa Slavijom bez sedam prvotimaca (Alen [koro, Milan Muminovi}, Zoran Belo{evi}, Mirza Rizvanovi}, Ajdin Maksumi}, Muhamed Alaim i Edin Dudo). U pripremnom periodu stiglo je {est novih igra~a (Branislav Arsenijevi}, Vu~ina [}epanovi}, Hilmo Guti}, Damir Koja{evi}, Mirko Todorovi}, Asmir Sulji}) od kojih su prva ~etvorica postali standardni u tek zavr{enoj jesenjoj polusezoni, a posljednji me|u njima je dobio zapa`enu minuta`u i nagovijestio lijepu budu}nost. kom @eljezni~arom. Ponosan sam na igra~e kojima treba odati priznanje jer je atmosfera u svla~ionici bila pozitivna sve vrijeme“ rekao , je Vare{anovi}. Strateg ko{evskog premijerliga{a istakao je da su fudbaleri upoznali javnost sa nov~anim pote{ko}ama nakon {to su prethodno nekoliko mjeseci vrijedno trenirali, igrali utakmice na dva fronta i kada su vidjeli da nemaju drugog izbora. „Shvatam njihovu reakciju po{to sam i ja bio igra~. Postupio sam ishitreno nakon remija sa Drinom na doma}em terenu kada sam najavio odlazak sa klupe. U me|uvremenu sam nai{ao na pozitivne pritiske u vezi s mojim ostankom na mjestu {efa stru~nog {taba. Imam punu podr{ku rukovodstva kluba. Osim toga, protivnik sam bje`anja od problema u trenucima kada je Sarajevu najte`e. Vidje}u kakva }e situacija u klubu biti nakon {to se odr`i Skup{tina na kojoj bi se trebao izabrati novi Upravni odbor. Ako finansijska situacija bude ovakva, postavlja se pitanje ima li smisla ponovo prolaziti kroz sve neda}e koje su me pratile proteklih {est mjeseci.“ Prema Vare{anovi}evim rije~ima, Sarajevo je na~inilo dva kiksa u prvom dijelu {ampionata, a to su poraz od Borca i nerije{en rezultat protiv Drine u duelima koji su odigrani na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ . „Na neuspjeh u me~u sa zvorni~kom ekipom uticala je situacija u klubu jer su igra~i dan prije ovog susreta upoznali javnost sa katastrofalnom finansijskom situacijom. I u takvimokolnostima ove jeseni smo osvojili devet bodova na strani. Mo`emo i}i na prvo mjesto ako zadr`imo ovaj tim i ako se rije{e pote{ko}e sa novcem.“ Vare{anovi}nagla{ava da igra~i i stru~ni{tab`ele da klubnormalno

Bordo tim ostvario vrhunski rezultat: Mirza Vare{anovi}

Foto: D`. KRIJE[TORAC

BEZ NOVCA NA ODMOR Fudbaleri koji su profesionalci oti{li su na odmor bez novca, {to je zabrinjavaju}e. Njima se ne mo`e ni{ta prigovoriti na ogromnoj borbenosti i zalaganju u svim utakmicama, naglasio je Vare{anovi}
funkcioni{e u narednom periodu. „Ugovorne obaveze prema fudbalerima moraju biti ispo{tovane jer oni imaju porodice i kako da `ive ukoliko nisu primili platu pet mjeseci. Mislim da bi ova ekipa pru`ala jo{ bolje partije na prolje}e ako se sredi finansijska situacija. Ne bje`imo do borbe za titulu ako se poslo`e neke stvari. Optimista sam i `elim podvu}i brojne pozitivne stvari.“

Uigravanje tima
„Nova ekipa se stvarala i uigravala kroz prvenstvene utakmice. Posebno sam zadovoljan nastupima fudbalera koji su u prvi tim stigli iz na{eg juniorskog pogona jer se pokazalo da je Omladinska {kola Sarajeva rasadnik talenata. Mada fudbaleri nisu bili adekvatno pla}eni, zavr{ili smo na diobi druge pozicije sa aktuelnim prva-

Za prvog stru~njaka FK Sarajevo, afirmacija mladih igra~a je najve}i dobitak. „Svi su dali doprinos vrhunskim rezultatima u prvenstvu. Kenan Hand`i} je pozvan u A reprezentaciju BiH za utakmicu protiv Poljske, {to je veliki stimulans za njega kao mladog fudbalera u narednom periodu. Drago mi je {to su pozive dobili Muhamed D`akmi} i D`enaldin Hamzagi}, ali sam razo~aran zbog izostavljanja Sedina Torlaka, za kojeg je bilo mjesta u bh. selekciji. Ovo je moje mi{ljenje, mada se ne `elim mije{ati u ne~iji izbor. Igra~i kao Sulji}, Hand`i}, Ajdin Nuhi}, Sanel Trebinjac, Amer Dupovac... dokazali su da posjeduju kvalitet i na njih se mlada reprezentacija na{e zemlje mo`e ozbiljno osloniti u budu}nosti.“

Najve}i dobitak
Vare{anovi} je potencirao problem zadr`avanja aktuelnog kadra jer je po njegovim rije~ima ve}ina igra~a zatra`ila raskid ugovora zbog neispunjavanja klupskih obaveza prema njima. „Fudbaleri koji su profesionalci oti{li su na odmor beznovca,{to je

zabrinjavaju}e. Njima se ne mo`e ni{taprigovoriti na ogromnojborbenosti i zalaganju u svim utakmicama. Nije zabilje`en nijedan incident u ekipi za polagodine.Da je atmosfera zaista takva, pokazuje i posljednja utakmica sa Vele`om, u kojoj smo se pobjedom vratili na pravi put poslije kiksa sa Drinom. Igra~i su dokazalikarakter nadigrav{i ro|ene koji su u nezavidnoj situaciji, opravdav{i devizu na muci se poznaju junaci.“ Vare{anovi}u je `ao {to se Vele` nalazi na dnu premijerliga{ke tabele {to pokazuje da se klubovi sami ne mogu boriti sa mnogobrojnim problemima. „Sramota je da su na{i renomirani klubovi kao Sarajevo, @eljezni~ar i Vele` prepu{teni sami sebi jer nemaju podr{ku nadle`nih organavlasti. Nijebilolakoraditi sa tridesetak fudbalera koji nemaju novca u proteklom periodu, ali drago mi je da se to nijeodrazilo na terenu, gdje se nijemogloprimijetiti da oni razmi{ljaju o egzistencijalnim pote{ko}ama“ zaklju~io je , Vare{anovi}, koji je i daljespreman uhvatiti se uko{tac sa svim izazovima vo|enja bordo tima.
Z. RA[IDOVI]

Eto’o propu{ta U Sarajevo dolazi tri susreta
U duelu izme|u Intera i Chieva, koji je odigran u nedjelju, KamerunacSamuel Eto’o je napravio incident udariv{i glavom stopera Chieva Bostjana Cesara. Zbog ovog nesportskog pona{anja Eto’o je suspendovan tri utakmice, te nov~ano ka`njen sa 30.000 eura. S obzirom na toda se incident dogodio na terenu u toku utakmcice, koja je bila medijski popra}ena, Samuel Eto’o nije mogao izbje}i kaznu. Kamerunski napada~ }e propustiti susrete sa Parmom, Lazijem i Cesenom. Eto’o je ovim potezom napravio veliki problem treneru Rafaelu Benitezu, koji i bez ovoga jedva uspijeva u ustrojavanju svoje ekipe.

Interkontinentalni malonogometni turnir

101 ekipa
Prvi interkontinentalni malonogometni turnir [ampion Junior Kup za dje~ake od 9 do 12 godina odr`a}e se u Sarajevu od 13. do 16. januara 2011. godine. U~e{}e na turniru potvrdila je 101 ekipa iz devetzemaljasvijeta. A o~ekuje se posjeta oko 2.000 ljudi, zajedno sa roditeljima djece u~esnika. Za sada je poznato samo da }e Sportski centar MG MAS u Ned`ari}ima biti jedna od tri lokacije na kojima bi se trebala odr`ati takmi~enja. Sponzori Prvog interkontinentalnog malonogometnog turnira [ampion Junior Kup su: Ministarstvo kulture i sporta, Kantonalni nogomeni savez BiH i BH Telecom.

Na turniru }e u~estvovati ekipe iz Italije, Libanona, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Austrije i Bosne i Hercegovine. Takmi~enja }e se odr`ati u kategorijama - igra~i ro|eni 1998, 1999, 2000. i igra~i ro|eni 2001. [kola fudbala [ampion Junior iz Sarajeva, koja postoji od 2006. godine, sa trenerom Almirom Prgudom na ~elu, organizator je ovog velikog turnira za djecu. “Ovo je prvi doga|aj ove vrste u Bosni i Hercegovini, a sigurno je i jedan od najve}ih u regionu“ kazao je trener mladih nogometa{a Al, mir Prguda.
Al. B.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 24. novembar 2010.

SPORT

45

Bor~e Sredojevi} o provjeri selekcije BiH protiv Poljske, 10. decembra

Igra~i moraju trenirati do utakmice u Antaliji
Fudbaleri koji su dobili poziv za me~ sa Poljacima trebaju biti samosvjesni i odgovorno pristupiti trena`nom procesu kako bismo spremni do~ekali naredni test, rekao je pomo}ni trener reprezentacije BiH
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju }e sa~injavati igra~i iz na{e Premijer lige, odmjeri}e snage sa Poljskom, 10. decembra u 20.30 sati u Antaliji. Pomo}ni trener u stru~nom {tabu A reprezentacije BiH Bor~e Sredojevi} sa~inio je spisak od 19 igra~a uz saglasnost selektora Safeta Su{i}a, koji }e doputovati na kontrolnu utakmicu sa selekcijom Poljske u Turskoj.

Rezultat se pamti
„Za nas je ovaj susret va`an, mada ima predznak prijateljskog jer }e rezultat ostati upam}en. Igra~i koji su dobili poziv za me~ sa Poljacimamorajubitisamosvjesni i odgovorno pristupiti trena`nomprocesukakobismospremni do~ekali narednu provjeru, bez obzira {to je nastupila pauza u na{em prvenstvu. Oni su bili nosioci igre u svojim klubovima i poku{a}e nastupom protiv Poljske osigurati poziv na {iri spisak reprezentativaca u budu}nosti. Najsla|a je obaveza koju fudbaler stvori sam sebi, a ovi momci su to

Bor~e Sredojevi} (lijevo) sa Elvirom Balji}em i Tomislavom Piplicom

NAJSLA\A OBAVEZA Pozvani fudbaleri su bili nosioci igre u svojim klubovima i poku{a}e nastupom protiv Poljske osigurati poziv na {iri spisak reprezentativaca u budu}nosti. Najsla|a je obaveza koju fudbaler stvori sam sebi, a ovi momci su to u~inili kvalitetnim partijama u bh. premijerliga{kim klubovima, istakao je Sredojevi}
iz poljskog {ampionata jer njihovi standardni reprezentativci u tom periodu nastupaju za svoje ekipe u evropskim ligama. „Poljska `eli odigrati {to vi{e kontrolnih utakmica. Me|utim, za nas je najbitnija ambicija na{ih fudbalera da odigraju {to bolje u predstoje}em me~u i zbog

toga trebaju opravdati ukazano povjerenje.“

Mo`da i Misimovi}
Pominje se mogu}nost da za selekciju BiH protiv Poljske zaigra i Zvjezdan Misimovi}, koji je preba~en u B tim Galatasaraya. „Mislim da se Misimovi} nepravedno na{ao u sada{njoj situaciji. Volio bih da on bude na raspolaganju za duel u Turskoj, ali sve }e zavisiti od stava Galatasaraya.“ Na{a selekcija okupi}e se na Aerodromu Sarajevo, 8. decembra odakle }e krenuti za Antaliju, gdje }e doputovati istog dana u ve~ernjim satima. „Dan kasnije }emo odraditi dva treninga. @elimo pobjedu. Bili bismo zadovoljni i nerije{enim rezultatom, a i poraz ne bi bio tragi~an ako bi ekipa pru`ila maksimum. U stru~nom {tabu }e biti Elvir Balji} i Tomislav Piplica. Radi}emo timski kao {to smo to ~inili u prethodnom periodu“ is, takao je Sredojevi}.
Z. RA[IDOVI]

u~inili kvalitetnim partijama u bh. premijerliga{kim klubovima“ , rekao je Sredojevi}. On je naglasio da fudbaleri koji se nalaze u kadru za duel sa Poljskom moraju ozbiljno iskoristiti vrijeme do 10. decembra. „Ne smije biti opu{tanja po{to im je ovo prilika za dokazivanje. U

sastavljanju spiska vodio sam sa svojim kriterijom, jer poznajem igra~e iz na{eg prvenstva.“ Po{to je Poljska doma}in Evropskog prvenstva 2012. godine zajedno sa Ukrajinom, Sredojevi} smatra da }e na{ naredni rival igrati sa kombinovanim sastavom u kojem }e {ansu dobiti igra~i

Gol Stani}a me|u 10 najboljih proteklog vikenda u Evropi
grala se 35. minuta, kada je Sr|an Stani}, sa udaljenosti koja je otprilike iznosila onoliko koja je i minuta bila, opalio po izba~enoj lopti, koja je zavr{ila iz golmana Rudara Zorana Rodi}a. Za lijevogbo~nog@elje ovo je bio ujedno i prvijenac ove sezone, a uz pogodak Zajke Zebe, pet minuta poslije, i najljep{i trenutak susreta u kojem je @eljo sa 4:2 savladao Rudar.

I

Lijevi bo~ni @elje bolji

od Ibrahimovi}a!
Osta}e mi lijepe uspomene, te poneka pri~a za raju“ uz neza, obilazan smije{ak nam ka`e Stani}, koji je ove sezone odigrao sve utakmice i to na poziciji lijevog bo~nog igra~a. “Najprije sam se opirao igranju na toj poziciji, ali kada sam shvatio da moram igrati, uhvatio sam rutinu. Bilo mi je lak{e jer sam igrao pored Kerle, koji je stizao ispraviti sve moje gre{ke. Sada sam se ve} uhodao, a moram ista}i da se odli~no nadopunjujem sa Vi{}om i Zebom, koji znaju osjetiti kada }u utr~ati i centrirati“ obja{njava , Stani}, kojemofanzivanijeproblem, za razliku od defanzive. “Tu malo {kripi. Protiv ^elika sam, recimo, bio grozan, ali sada se ve} dobro snalazim i u odbrambenoj igri.” Stani} je jedan od najbr`ih igra~a @eljezni~ara, a vjerovatno je i me|u pet najbr`ih u Premijer ligi BiH... “Brzina mi jako puno poma`e u defanzivi, jer mi je lako sti}i igra~a koji me izbaci iz igre. A bilo je takvih slu~ajeva “Trenutnorazmi{ljamsamo o tomekako}u sa @eljomodbranitititulu. Sve ostalo je u drugom planu. O~ekujem i razgovor sa ljudima iz uprave na tu temu, pa }emo vidjeti“ ka`e nam Stani}, , koji je uvjeren da plavimoguodbraniti naslov prvaka.

Odigrao sve utakmice
Koliko je gol bio atraktivan, najbolje govori podatak da ga je nogometni portal Goal.com uvrstio me|u 10 najboljih proteklog vikenda. Osim Stani}evog pogotka, u konkurenciju su u{li i lob Raula(Schalke) protiv Werdera, gol Rominog Meneza, te {karice Zlatana Ibrahimovi}aprotivFiorentine. Za sve golove mo`e se glasati na pomenutom portalu, a nakon samo jednog dana glasanja gol Sr|ana Stani}a ubjedljivo vodi ispred Ibrahimovi}a i Raula. “Ovo je prvi moj gol ove sezone. Dao sam jedan, ali vrijedan“ ka`e nam Stani},dodaju}i , kako mu je izuzetno drago {to je njegov pogodak uop{te u konkurenciji. “Sretan sam {to je moj pogodakpropra}en na ovakavna~in.

Adebayor odlazi

Potrebna poja~anja
“Borac nam je porazom u Trebinju otvorio vrata odbrani titule. Zapravo, otvorio nam ih je Leotar, koji je pobjedom spasio prvenstvo. Nama je bio ciljplasirati se me|uprve tri erkipe, te u}i u polufinale. Oba cilja smo ispunili i na prolje}e nas o~ekuje te{ka borba za vrh. Potrebna su nam dva, tri kvalitetna poja~anja, s obzirom na odlazak Kerle, bez kojeg smo dostaoslabljeni, kakobismoravnopravno mogli u borbu sa konkurentima za naslov“ kazao , nam je Sr|an Stani}, koji }e 26. novembra, do kada traje glasanje na portalu Goal.com, znati da li je njegov gol progla{en za najbolji proteklog vikenda.
J. LIGATA

u Juventus

Sr|an Stani}: Ove sezone postigao samo jedan pogodak

mnogo“ samokriti~an je Stani}, , koji je odlaskomSeadaBu~ana sa Grbaviceostaojediniuniverzalac u plavom timu. Njegovugovor sa @eljomtraje do ljeta naredne godine i ve} sada ima nekoliko ponuda za nastavak karijere.

Em ma nu el Ade bayor, na pa da~ Manchester Citya, rekao je da }e tokom zimskog prelaznog roka pre}i u Juventus, po{to su se ~elnici klubova dogovorili o pozajmici, jer kod trenera Roberta Mancinija nije uspio da se izbori za mjesto u prvom timu. Adebayor je u julu pro{le godine iz Arsenala pre{ao u Manchester City za 25 miliona funti. Ove sezone je u prvoj postavi bio na samo {est utakmica, ali samo dvije liga{ke. Nova pravila italijanske Serije A glavni su problem za kompletan transfer Adebayora, po{to je klubovima dozvoljeno da anga`uju samo jednog igra~a sa paso{em zemalja koje nisu ~lanice Evropske unije. Za ovu sezonu to mjesto je zauzeo reprezentativac Srbije Milo{ Krasi}, koji pru`a odli~ne partije u crno-bijelom dresu.

46

SPORT

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Po~eo Bajramski malonogometni turnir u Skenderiji

Sarajevo jedino maksimalno
Bordo tim zabilje`io pobjede nad Slobodom i Slavijom u prva dva kola • Olimpic i @eljezni~ar me|usobno remizirali, a u drugom kolu slavili visoke trijumfe nad Travnikom i ^elikom
Ekipa Sarajeva ostvarila je maksimalan u~inak nakon dva kola 19. tradicionalnog bajramskog malonogometnog turnira koji je ju~e po~eo u dvorani “Mirza Deliba{i}“ Centra Skenderija. Bordo tim je savladao Slobodu sa 3:2 u prvoj utakmici grupe A, a u drugomme~ubio jebolji od Slavijerezultatom 4:3. Igra~ odluke u duelu protiv Slavije bio je Haris Hand`i}, koji je dosad postigao tri gola. U grupi B u prvom kolu @eljezni~ar i Olimpic su remizirali 2:2, da bi u drugom kolu tim sa Grbavice deklasirao ^elik sa 10:4. Junak me~a sa zeni~kim sastavom bio je ZajkoZeba, koji je postigao pet golova. U posljednjemsusretuprvog danaturniraOlimpic jedeklasirao Travnik sa 12:3, a istakao se Haris Harba sa sedam pogodaka (ukupnoosam, vode}i na lististrijelaca). Prilikom ceremonije otvaranja turnira~iji jeorganizator FK i KMF Vrabnju{a, u~esnike i gledaoce je pozdravio direktor turnira Alija Had`iosmanovi}, a prisutnima se obratio i Timur Numi}, predsjednikOrganizacionogodbora. Turnir je otvoriopomo}nikfederalnog ministra za sport Mustafa Demir, ina~e ~lan OO. Me~eve su sudili Adis Mulahasanovi}, IrfanPeljto, JasenkoPljevljak, Adnan Pervan, Mirza Ti~i}, Rusmir Mrkovi} i Elmir Pilav. Delegat je Suvad Spahi}.

Rezultati

Rezultati prvog kola: Sarajevo - Sloboda 3:2, ^elik Travnik 4:2, @eljezni~ar Olimpic 2:2, Vrbanju{a - Slavija 1:2; drugo kolo: Sarajevo - Slavija 4:3, Vrbanju{a - Sloboda 0:3, @eljezni~ar - ^elik 10:4, Travnik - Olimpic 3:12. Poredak, Grupa A: Sarajevo 6 bodova, Sloboda i Slavija po 3, Vrbanju{a 0. Grupa B: Olimpic 4 (golrazlika 14:5), @eljezni~ar 4 (12:6), ^elik 3, Travnik 0.
Sarajevo nadigralo Slaviju
Foto: D. TORCHE

Danas se igra tre}e kolo u kojem se sastaju: @eljezni~ar Travnik (10 sati), ^elik - Olim-

pic (10.55), Sloboda - Slavija (11.50), Sarajevo - Vrbanju{a (12.45). Utakmica za tre}e mjes-

to na ra spo re du je da nas u 16.35, dok }e se finale odigrati S. SPAHI] u 17.30.
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga veterana uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

Odigrano posljednje kolo Lige veterana

D`ekos odbranio titulu
Picerija Dino zavr{ila kao druga, ^engi}-Vila tre}a • D`ekosov Samir Jahi} najbolji strijelac lige sa 32 postignuta pogotka • Danas dodjela priznanja
Malonogometa{i D`ekosa zaslu`eno su odbranili naslov prvaka u Ligiveterana, nakon{to su cijelu sezonu odigrali u visokom ritmu. D`ekos je do naslova do{ao u pretposljednjem kolu pobjedom nad najve}im konkurentima Picerijom Dino, koja je do tog trenutka vodila na tabeli. Ipak, pobjeda od 4:3 D`|ekosu je donijela prvo mjesto i sve {to je bilo potrebno je potvrditi status favorita protiv Lutrije. Igra~i D`ekosa su to i u~inli i trijumfom od 5:1 proslavili svoj drugi naslov u Ligi veterana. Najbolji pojedinac pomenute ekipe svakako je bio Samir Jahi}, nekada{njinapada~@eljezni~ara, koji je postigao 32 pogotka u 18 je ujedno bio i derbi kola, s obzirom na to da su se satajali tre}a i ~etvrta ekipa na tabeli. Ipak, Vukas, Salman, Koljenovi} i Arnautovi} bili su prejaki za Kadri}a i dru{tvo, koji su na kraju ipak ostali tre}i. Picerija Dino je, nakon poraza od D`ekosa, koji im je ujedno bio i prvi u sezoni, u posljednjem kolu savladala ekipu Paja Taxija rezultatom 8:3, dok se Ko{evsko brdo osvetilo novinarima za poraz iz prvog dijela sezone i slavilo pobjedu 7:1. Najzanimljiviji me~ odigrali su Vogo{}a i Esmeralda, koja je na kraju trijumfovala rezultatom 3:2, uz pogotke Mulaosmanovi}a, Mujanovi}a i Jusufbegovi}a. Na kraju pomenimo kako }e se

1. D`ekos 18 16 2. Picerija Dino 17 14 3. ^engi} V. 18 11 4. Oktal P. 18 10 5. Esmeralda 18 8 6. Ko{. Brdo 18 8 7. Lutrija BiH 18 5 8. Vogo{}a 18 4 9. Paja Taxi/Biser18 4 10. S. novinari 18 4

1 2 2 1 1 0 3 1 1 0

1 1 6 7 9 10 10 13 13 14

90:38 93:36 99:69 74:53 47:56 49:55 51:62 49:84 50:105 43:93

49 47 35 31 25 24 17 13 13 12

Rezultati Ko{evsko b. - Spor tski novinari 7:1 (Herak 2, D`indo, Hujdur, Slamnik 2, [e{um - Homorac) Oktal Pharma - ^engi} Vila 10:2 (Vukas 3, Salman 3, Koljenovi} 2, Arnautovi} 2 - Kadri}, Pra{ovi}) Esmeralda - Vogo{}a/Oaza 3:2 (Jusufbegovi}, Mulaosmanovi}, Mujanovi} Kova~evi}, Halilovi}) D`ekos - Lutrija BiH 5:1 (Jahi} 2, Hasan~i} 2, Misimovi} - Aliba{i}) PajaTaxi/Biser - Picerija Dino 3:8 (Mujagi}, Karad`a 2 - Radonja 3, Bi{~evi} 2, Turudija, @eri}a 2)

Ekipa D`ekosa: Zaslu`eno osvojili naslov prvaka

odigranih kola, ~ime je priskrbio i titulu najboljeg strijelca lige, ostaviv{i iza sebe Almira Turkovi}a. Uz Jahi}a, D`ekos su do naslova prvaka vodili i Ra{idagi}, Hod`i}, Hasan~i}, [abi}, Lju-

bun~i} Misimovi}, U{~upli}, Nedi}, te najstariji u~esnik lige Heri}... Ina~e, u posljednjemkolusezone Oktal Pharma je sa ubjedljivih 10:2 savladala ^engi}-Vilu, {to

danas odr`ati koktel na kojem }e biti uru~ena priznanja za najboJ. Li. lje pojedince i ekipe.

Del Bosque
preuzeo krivicu
Selektor nogometne reprezentacije [panije Vicente del Bosque preuzeo je na sebe najve}i dio krivice za dva te{ka poraza u prijateljskim utakmicama protiv Argentine i Portugala. [panci su u septembru izgubili od Argentine sa 4:1, a pro{le srijede su u Lisabonu od Portugala pora`eni sa 4:0. “Glavni krivac? To bih vjerojatno bio ja. Ne ka`em to da bih izigravao mu~enika, ve} zato {to o~igledno nisam uspio na pravi na~in motivirati moje reprezentativce. U svakom slu~aju, dobili smo dva zna~ajna upozorenja. Status svjetskih prvaka trebao bi nas motivirati za preuzimanje ve}e odgovornosti za na{e nastupe“ izja, vio je Del Bosque tokom predstavljanja knjige ‘’Del Bosqueove metode’’, autora Joaquina Maqrota. Ugledni {panski sportski dnevnici o{tro su kritizirali igru i rezultate ‘’furije’’ u spomenutim utakmicama, a ogled protiv Portugala okarakterizirali su kao ‘’najgori u zadnjih nekoliko godina’’.

PREMIJER OMLADINSKE LIGE
BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever kadeti uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever juniori uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug kadeti uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug juniori uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

1. Borac 15 2. Sloboda 15 3. Kozara 15 4. Rudar Prijedor 15 5. Zvijezda G. 15 6. ^elik 15 7. Drina 15 8. Travnik 15 9. Modri~a Max. 15 10. Budu}nost (-2)15

12 11 8 8 7 5 4 3 3 3

1 2 3 2 3 4 3 2 2 0

2 2 4 5 5 6 8 10 10 12

37:15 30:11 23:14 19:13 22:20 24:19 21:29 15:29 12:28 9:32

37 35 27 26 24 16 15 11 11 7

1. Sloboda 15 2. Zvijezda 15 3. Kozara 15 4. ^elik 15 5. Drina 15 6. Travnik 15 7. Modri~a 15 8. Budu}nost (-2)15 9. Rudar 15 10. Borac 15

9 10 7 6 6 6 5 6 4 4

5 0 4 2 2 1 4 2 2 2

1 5 3 7 7 8 6 7 9 9

33:8 32:18 23:9 26:25 21:24 19:26 21:31 20:22 18:33 15:32

32 30 25 20 20 19 19 18 14 11

1. Sarajevo 2. @eljezni~ar 3. [iroki B. 4. Zrinjski 5. Radnik 6. Slavija 7. Olimpik 8. Rudar 9. Leotar 10. Vele`

15 12 0 3 15 11 1 3 15 15 14 14 15 15 10 9 7 5 3 3 1 3 1 2 5 3 4 3 6 8 7 9

43:13 36 53:16 34 27:20 28:17 24:17 14:23 17:32 16:33 31 30 22 17 14 12 8 8 4:0 2:1 1:2

REZULTATI Travnik - ^elik 2:3 Borac - Kozara 1:0 Budu}nost - Sloboda 0:1 Rudar Prijedor - Zvijezda Grada~ac 2:3 Drina - Modri~a Maxima 1:1 LISTA STRIJELACA: 13 golova - Jasmin Me{anovi} (Sloboda), 11 - Selmir Mahmutovi} (^elik), 10 - Nemanja Marinovi} (Rudar Prijedor), 7 - Adnan Sulji} (Zvijezda Grada~ac), Sr|an Stankovi} (Zvijezda Grada~ac), 6 - Maid Jaganjac (Sloboda), Dragan Radi} (Modri~a Maxima), Jasmin Im{irovi} (Travnik)... Prvenstvo se nastavlja u mar tu 2011. godine

15 2 2 11 13:36 15 2 2 11 7:35 REZULTATI

1. Zrinjski 2. Sarajevo 3. Olimpik 4. @eljezni~ar 5. [iroki B. 6. Radnik 7. Vele` 8. Rudar 9. Leotar (-3) 10. Slavija

15 15 15 15 15 14 15 15 15 14

9 9 8 8 8 7 6 4 4 1

2 1 4 2 1 1 1 5 1 2

4 5 3 5 6 5 8 6 10 11

36:21 30:18 27:17 32:23 28:20 20:18 26:43 18:20 12:33 12:28

29 28 28 26 25 22 19 17 10 5

REZULTATI @eljezni~ar - Vele` 5:2 [iroki Brijeg - Rudar 1:0 Olimpik - Zrinjski 3:1 Sarajevo - Leotar 5:0 Slavija - Radnik igra se 24.11. LISTA STRIJELACA: 19 golova - Ivan Bari{i} (Zrinjski), 10 - Semir \ip (@eljezni~ar), Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), 9 - Amar Fo~i} (Sarajevo), 8 - Denis Zvoni} (Vele`), 7 - Abid Mujagi} (Radnik), 6 - Haris Duljevi} (Olimpik)... Prvenstvo se nastavlja u mar tu 2011. godine

REZULTATI Travnik - ^elik 0:2 Borac - Kozara 1:0 Budu}nost - Sloboda 0:2 Rudar Prijedor - Zvijezda Grada~ac 3:0 Drina - Modri~a Maxima 5:1 LISTA STRIJELACA: 9 golova - Marin Popovi} (^elik), 7 - Semir Musi} (Sloboda), Igor Kuzmanovi} (Borac) i Slaven Kovljen (Kozara), 6 - Mihajlo Savanovi} (Borac), Rifet Meli} (Travnik)...

@eljezni~ar - Vele` [iroki Brijeg - Rudar Olimpik - Zrinjski

Sarajevo - Leotar 3:0 Slavija - Radnik igra se 24.11. LISTA STRIJELACA: 24 gola - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 11 - Alem Plakalo (Sarajevo), 10 - Rijad Baji}, Belmin Vila (@eljezni~ar), Alden Be{i} (Sarajevo), 9 - Adin ^iva (Sarajevo), Ivan Buha} ([. Brijeg)...

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

LIGA PRVAKA Roma velikim preokretom stigla do pobjede nad Bayernom

Real briljirao protiv Ajaxa
Milan slavio trijumf na gostovanju kod Auxerrea • Braga savladala Arsenal • Vladavi} iza{ao u 90. minuti me~a u kojem je njegova @ilina pora`ena od Chelsea Real je kao deklasirao Ajax sa 4:0 u petom GRUPA E kolu grupe G Lige prvaka, obezbijediv{i
1. Bayern 5 4 0 1 13:6 12 2. Roma 5 3 0 2 9:10 9 3. Basel 5 2 0 3 8:8 6 4. Cluj 5 1 0 4 5:11 3 Rezultati: Roma - Bayern 3:2 (Borriello 49, Rossi 81, Totti 84pen - Gomez 33, 39), Basel - Cluj 1:0 (Almerares 15).

GRUPA

F

1. Chelsea 5 3 2 0 9:2 11 2. Marseille 5 3 0 2 6:3 9 3. Spar tak 5 2 0 3 5:9 6 4. @ilina 5 0 1 4 1:10 1 Rezultati: Spar tak - Marseille 0:3 (Valbuena 18, Remy 54, Brandao 68), Chelsea - @ilina 2:1 (Sturridge 51, Malouda 86 - Bello 19).

GRUPA

G

1. Real 5 4 1 0 11:2 13 2. Milan 5 2 2 1 7:5 8 3. Ajax 5 1 1 3 4:10 4 4. Auxerre 5 1 0 4 3:8 3 Rezultati: Ajax - Real Madrid 0:4 (Benzema 36, Arbeloa 44, Ronaldo 70, 81pen), Auxerre - Milan 0:2 (Ibrahimovi} 65, Ronaldinho 90).

GRUPA

H

1. Shakhtar 5 4 0 1 10:6 12 2. Arsenal 5 3 0 2 15:6 9 3. Braga 5 3 0 2 5:9 9 4. Par tizan 5 0 0 5 1:10 0 Rezultati: Braga - Arsenal 2:0 (Matheus 83, 90), Par tizan - Shakhtar 0:3 (Stepanenko 52, Jadson 59, Eduardo 68).

prvo mjesto kolo prije kraja grupne faze najelitnijeg klupskog takmi~enja u Evropi. Briljantno izdanje tima iz Madrida protiv ekipe iz Amsterdama krunisano je golovima Karima Benzeme u 36. minuti, Alvara Arbeloe u 44. i Cristiana Ronalda u 70. i 81. minuti iz penala. Mo}na ekipa Josea Mourinha okon~ala je duel na Amsterdam Areni sa devet fudbalera poslije isklju~enja Xabija Alonsa i Sergija Ramosa u fini{u. I drugi favorit grupe G Milan opravdao je o~ekivanja u sino}njoj utakmici sa Auxerreom, u kojoj je trijumfovao sa 2:0 na gostovanju. Odluka je pala u drugom poluvremenu kada su Zlatan Ibrahimovi} u 65. i Ronaldinho u 90. minuti pogodili protivni~ku mre`u. Chelsea je bio bolji od @iline sa 2:1 u grupi F. Mada je slova~ki sastav poveo preko Bella u 19. minuti, engleski predstavnik je do{ao do tri boda pogocima Sturridga u 51. i Maloude u 86. Povremeni reprezentativac BiH i fudbaler @iline Admir Vladavi} napustio je igru u 90. minuti. Marseille je savladao moskovski Spartak sa 3:0 na stadionu Lu`njiki u grupi F i tako je francuski prvak naplatio dugove ruskoj ekipi za poraz od 0:1 kod ku}e na startu grupne faze. Ekipa trenera Didiera Deschampsa nalazi se na drugom mjestu skupine i po{to sada ima tri boda vi{e od Spartaka i bolja je u me|usobnim dvobojima, osigurala je plasman me|u 16 najboljih timova Starog kon-

Karim Benzema posti`e vode}i gol u utakmici sa Ajaxom

Reuters

tinenta. Golove su postigli Mathieu Valbuena u 18. minuti, Lod’c Remy u 54. i Brandao u 68. minuti, a tim iz Moskve zavr{io je me~ sa deset igra~a jer je isklju~en Welliton u 64. minuti zbog grubog prekr{aja. Roma je gubila sa 0:2 protiv Bayerna, ali je velikim preokretom u drugom dijelu zabilje`ila trijumf rezultatom 3:2 u grupi E. Gosti su imali dva gola vi{ka pogocima Marija Gomeza u 33. i 39. minuti, a doma}in je do{ao do slavlja zahvaljuju}i golovima

Borriella u 49, Rossija u 81. i Tottija u 84. iz penala. Basel je nadigrao Cluj sa 1:0 na svom terenu i siguran je putnik u Evropsku ligu, a ~eka}e rezultat Rome na gostovanju kod Cluja u Rumuniji, u {estom kolu. Braga je pru`ila najbolju partiju u Ligi prvaka i savladala Arsenal sa 2:0 u grupi H, u kojoj je vode}i Shakhtar donio puni plijen sa gostovanja iz Beograda, gdje je ubjedljivo porazio Partizan sa 3:0.
Z. R.

Tottenhamu pobjeda garantuje nokaut-fazu

GRUPA

A

Pjani}ev Lyon gostuje

u Gelsenkirchenu
Twente ima realne {anse da pobjedom u Milanu pomrsi ra~une aktuelnom evropskom prvaku Interu, koji }e nastupiti bez Cristiana Chivua i Coutinha
Uta kmi ce pe tog ko la Li ge prvaka u grupama A, B, C i D na rasporedu su ve~eras, a ujedno }emo dobiti odluku o novim u~esnicima naredne faze najelitnijeg evropskog klupskog takmi~enja. Naravno da stanje u grupama nije jasno, ali bi pojedini klubovi pobjedama ili nerije{enim rezultatima osigurali jednu od prve dvije pozicije u grupi, dok }emo pojedine u~esnike osmine finala ~ekati do posljednjeg kola. Tako su Tottenham, Inter, Lyon ili Schalke, odnosno Benfica, Valencija, Barcelona i Kopenhagen u prilici da svoje navija~e obraduju ~injenicom da }e na prolje}e imati priliku da se bore za najpresti`niji trofej u evropskom klupskom fudbalu. Drugi me~ ove grupe }e odigrati Hapoel i Benfica. Portugalci bi se pobjedom uklju~ili u borbu za jednu od prve dvije pozicije.

1. Tottenham 4 2 1 1 12:8 7 2. Inter 4 2 1 1 11:8 7 3. Twente 4 1 2 1 6:7 5 4. Werder 4 0 2 2 3:9 2 Parovi: Inter - Twente, Tottenham - Weder

GRUPA

B
9 7 6 1

1. Lyon 4 3 0 1 9:5 2. Schalke 4 2 1 1 5:2 3. Benfica 4 2 0 2 6:7 4. Hapoel 4 0 1 3 2:8 Parovi: Schalke - Lyon, Hapoel - Benfica

GRUPA

C

Oto~ki derbi
U pretposljednjem kolu grupe C, Manchester United }e gostova ti u Glas gowu, gdje ga u oto~kom derbiju do~ekuju Rangersi, u kojima nastupa bh. internacionalac Sa{a Papac. Izabranici Alexa Fergusona su sakupili deset bodova i me~ u [kotskoj bi trebao biti samo formalnost kada je u pitanju plasman u osminu finala. Utakmica }e biti zanimljiva zbog ~injenice da }e doma}ini, ukoliko stignu do pobjede, u}i u izravnu borbu za jednu od prva dva mjesta. U prvom susretu je {kotska ekipa sa~uvala mre`u netaknutom, ali ovog puta }e Rangersi napasti klub s Old Trafforda i poku{ati im nanijeti prvi ovosezonski poraz u svim takmi~enjima. “Na Old Traffordu smo bili nevjerojatno organizirani, na{a formacija bila je sjajna. Sada moramo sve ponoviti, ali i dati

1. Man. United 4 3 1 0 5:0 10 2. Valencia 4 2 1 1 8:2 7 3. Glasgow 4 1 2 1 2:4 5 4. Bursaspor 4 0 0 4 0:9 0 Parovi: Glasgow - Man. United, Bursaspor - Valencia

GRUPA

D
8 7 3 2

1. Barcelona 4 2 2 0 9:3 2. Kopenhagen 4 2 1 1 4:3 3. Rubin 4 0 3 1 1:2 4. Panathinaikos 4 0 2 2 1:7 Parovi: Barcelona - Rubin, Kopenhagen - Panathinaikos

Lyonu odgovara bod protiv Schalkea: Miralem Pjani}

Lyon bez Crisa
Ve~eras bi u grupi A mogli dobiti odgovore na pitanje koji }e timovi osigurati kartu za nokautrundu Lige prvaka. Inter i Tottenham imaju najbolje {anse, jer im je za siguran plasman potrebna pobjeda protiv Twentea, odnosno Werdera. U tom slu~aju bi i jedan

i drugi tim imao po deset bodova, a prvoplasiranu ekipu bi odlu~ilo posljednje kolo grupne faze ili gol-razlika. Sa druge strane, holandski sastav ima realne {anse da pobjedom u Milanu pomrsi ra~une aktuelnom evropskom prvaku Interu, koji }e nastupiti bez Cristiana Chivua i Coutinhoa, dok Werderu ostaje nada da }e evropsku avanturu nastaviti u Evropskoj ligi. Fudbaleri Lyona }e bez stopera Brazilca Crisa gostovati u Gel-

senkirchenu, gdje ih do~ekuje Schalke u derbi-susretu grupe B. Njema~ki tim je u dosada{njem toku Lige prvaka primio tek dva gola i nalazi se u odli~noj prilici da izbori narednu fazu takmi~enja, dok je vi{estrukim prvacima Francuske dovoljan i bod za mirnu zimu. U timu Lyona }emo imati priliku gledati bh. reprezentativca Miralema Pjani}a, koji je u posljednjem prvenstvenom dvoboju i pobjedi protiv Lensa (3:1) odigrao prvo poluvrijeme.

jo{ vi{e da bismo pobijedili. Ovog puta }emo morati stvoriti neke prilike i biti ve}a napada~ka prijetnja. Igramo kod ku}e i moramo i}i po pobjedu“ rekao , je napada~ {kotskog sastava Kenny Miller. U istoj grupi }e Valencija bez Jeremya Mathieua i odbrambenog dvojca Davida Navarra i Miguela gostovati kod Bursaspora. Barcelona }e protiv Rubina u grupi D poku{ati rije{iti pitanje prvoplasiranog tima u grupi, dok je Kopenhagenu potrebna pobjeda protiv Panathinaikosa za nastavak takmi~enja u O. Z. Ligi prvaka.

48

SPORT
EUROLIGA CSKA pred eliminacijom

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Kakanjci ve~eras protiv Araga de Setea

Vardin Prokom pod
imperativom pobjede
Poljski Prokom ve~era{nju utakmicu protiv Himkija mora dobiti ukoliko `eli zadr`ati {anse da zaigra u Top 16 fazi Eurolige. U dosada{njih pet utakmica ekipa bh. reprezentativca Ratka Varde je bez pobjede, ali jo{ ima {ansu da iz grupe A zaigra u nastavku takmi~enja. Naime, poljski prvak }e u preostalih pet utakmica tri puta igrati pred svojim navija~ima, a ~etvrta, posljednja pozicija koja vodi u Top 16 a koju trenutno dr`i Caja Laboral je dvije pobjede daleko. Ina~e, Varda je prije dvije godine nosio dres Himkija sa kojim je doguGRUPA

U dosada{njih pet utakmica ekipa bh. reprezentativca Ratka Varde je bez pobjede, ali sa {ansama da zaigra u Top 16

Potrebna dva kvalitetna igra~a: Begi}

Izbje}i
debakl
Aktuelni prvaci BiH odbojka{i Kaknja ve~eras }e u Francuskoj protiv Araga de Setea odigrati revan{susret {esnaestine finala CEV Kupa, koji }e im, sude}i prema rezultatu prvog me~a, biti posljednji u ovom takmi~enju. Naime, Kakanjci su u provom dvoboju pora`eni rezultatom 1:3, tako da je te{ko o~ekivati plasman u narednu fazu takmi~enja. Sude}i prema rije~ima trenera Almira Begi}a, bh. prvacima je va`no da u Francuskoj izbjegnu debakl i da jo{ jednom poka`u kako se u na{oj zemlji igra kvalitetna odbojka. “Nemamo mnogo razloga da vjerujemo u ~udo. Svoje smo {anse izgubili ve} u prvom susretu, a sada nam preostaje da izbjegnemo debakl i da pru`imo maksimalan otpor favorizovanim doma}inima“ rekao , je Begi}, koji je napomenuo kako su njegovom timu potrebna jo{ dva iskusna igra~a za zna~ajniji rezultat. U slu~aju poraza i eliminacije, Kakanj }e svoj put na me|unarodnoj sceni nastaviti kroz CEV Kup. O. Z.

rao do finala Eurocupa, a na otvaranju nove euroliga{ke sezone je biv{em timu ubacio rekord karijere od 17 ko{eva. U istoj situaciji je i {esterostruki prvak Evrope CSKA koji u Milanu mora pobijediti Armani Jeans kako se ne bi ve} sada oprostio od drugog kruga Eurolige. Lietuvos Rytas u grupi C do~ekuje Fenerbah~e Ulker, a iako je Kenan Bajramovi} jedini igra~ koji je startovao u svih pet dosada{njih utakmica za litvanskog prvaka, zbog povrede je njegov nastup u ve~era{njem susretu neizvjestan.
M. I.

Ratko Varda: Igra protiv biv{eg kluba

A

GRUPA

B

GRUPA

C

GRUPA

D

1. Maccabi 5 4 1 408:352 9 2. @algiris 5 4 1 382:369 9 3. Par tizan 5 3 2 331:341 8 4. Himki 5 2 3 355:359 7 5. Caja Laboral 5 2 3 393:381 7 6. Prokom 5 0 5 337:404 5 Parovi, srijeda: Prokom - Himki (18:45). ^etvrtak: Par tizan - @algiris (20:45), Maccabi - Caja Laboral (20:45).

1. Olympiakos 5 4 1 408:354 9 2. Real Madrid 5 3 2 340:342 8 3. Unicaja 5 3 2 379:382 8 4. Vir tus 5 2 3 357:384 7 5. Brose B. 5 2 3 363:365 7 6. Spirou 5 1 4 342:362 6 Parovi, ~etvrtak: Brose Baskets - Lottomatica (20:15), Spirou Charleroi - Unicaja (20:30), Real Madrid - Olimpiacos (20:45).

1. Fenerbah~e 5 4 1 387:348 9 2. Montepaschi5 4 1 377:324 9 3. Barcelona 5 3 2 361:343 8 4. Cholet 5 3 2 360:376 8 5. Lietuvos R. 5 1 4 358:369 6 6. Cibona 5 0 5 324:407 5 Parovi, srijeda: Lietuvos Rytas - Fenerbah~e Ulker (18:45), Cholet - Montepaschi (19:00). ^etvrtak: Cibona - Barcelona (18:30).

1. Union Olimpija 5 4 1 383:379 9 2. Panathinaikos 5 4 1 401:333 9 3. Efes Pilsen 5 3 2 398:388 8 4. Armani Jeans 5 2 3 385:387 7 5. Valencia 5 1 4 338:360 6 6. CSKA 5 1 4 327:385 6 Parovi, srijeda: Armani Jeans - CSKA (20:45). ^etvrtak: Panathinaikos - Valencia (19:00), Efes Pilsen - Union Olimpija (19:15).

NBA Drugi poraz Hornetsa

Indiana ponizila Miami
Pacersi na Floridi slavili pobjedu rezultatom 99:73, Wade iz igre {utirao 1-13 {to mu je najgori u~inak otkako je do{ao u ligu
New Orleans Hornetsi do`ivjeli su drugi poraz u trinaestoj utakmici osnovnog dijela sezone NBA lige, a bolja od str{ljenova rezultatom 99:95 bila je najslabija ekipa lige, Los Angeles Clippersi. O kakvom iznena|enju se radigovori i podatak da je Clippersima ovo tek druga pobjeda u sezoni i prva protiv Hornetsa u posljednjih 15 me|usobnih ogleda. Zadnji put su slavili 8. januara 2007. godine. Blake Griffin s 24 poena i 13 skokova te EricGordon s 27 ko{eva bili su klju~ni igra~i Clippersa, dok je Hornetse koji su pali na tre}e mjesto Zapada predvodioDavidWest sa 30 ko{eva i deset skokova. Miami je na Floridite{kopora`en od Indiane 73:99. Velike zaluge za pobjedu Pacersa idu na ra~unbekaHeataDwyanea Wadeakoji je {utirao 1-13 iz igre {to mu je najgori u~inak od kada je do{ao u ligu. Po 20 ko{eva za Indianuubacili su Danny Granger i BrandonRush, dok je najbolji kod Miamija bio LeBron James sa 25 poena. Rezultati: Atlanta - Boston 76:99, Miami - Indiana 77:93, Oklahoma City - Minnesota 117:107, Houston - Phoenix 116:123, San Antonio- Orlando 106:97, Utah- Sacramento 94:83, LA Clippers - New Orleans99:95, Golden State - Denver 89:106.

Usprkos tome {to na le|ima nosi 39 ljeta, a ozbiljnu ko{arku nije igrao pune ~etiri godine, Anfernee Penny Hardaway `eli ponovno na NBA parkete. Zbog hroni~nih problema s izranjavanim koljenima dres svoje posljednje ekipe, Miami Heata nosio je krajem 2007. godine i od tada je biv{i NBA igra~. Ipak, ~etverostruki All-Star bi se mogao ponovo aktivirati kao pomo}ni playmaker u jednoj od 30 NBA ekipa. “Mislim kako zaslu`ujem jednu priliku makar i sa 39 godina“ ka`e Penny. , Za beka koji je 90-ih harao NBA ligom interes su za sada pokazali Boston i Miami koji su sigurni da je, ukoliko biv{i tre}i izbor drafta 1993. zadovolji preliminarna testiranja, ideja vrlo zanimljiva.

Hardaway se vra}a na NBA parkete?

O~ajna {uterska ve~er Dwyanea Wadea

Reuters

Indija `eli SP
u motociklizmu
Promotori uvodne utrke Svjetskog prvenstva Formule 1 za Veliku nagradu Indije 2011. godine pregovaraju sa ~elnicima MotoGP {ampionata o organiziranju i motociklisti~kog SP-a u toj zemlji. “Pregovaramo s Dorna Sportsom(nosiocimakomercijalnih prava) da najbolje motocikliste svijeta dovedemo u Indiju. Pregovori su tek po~eli i zasad nismo postigli dogovor“ izjavio je , glasnogovornik Jaypee Sports

Internationala za Reuters. “Razgovarali smo s Dornom kao i sa drugima kako bi ispitali razli~ite mogu}nosti. Da, utrke MotoGP {ampionata mogu do}i u Indiju, ali definitivno ne prije 2012. godine“ dodao je , glasnogovornik. Indijski proizvo|a~ automobilaMahindraGroupoformit}e tim u klasi do 125 kubika, pi{eTimes of India. “Ovo je dio na{e globalne strategije. MotoGP daje nam

pristup globalnoj platformi gdje mo`emo da predstavimo na{ dizajn, tehnologiju, in`enjering i IT kapacitete“ kazao je do, predsjednik Mahindra Groupa Anand Mahindra. “Izgradnja staze u Noidi daje nam nadu da }e MotoGPdo}i u Indiju“ . Staza du`ine 5,14 km u Greater Noidi, oko 35 km od New Delhija, 30. oktobrasljede}egodine ugostit }e najbolje voza~e Formule 1.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

Zamjenik gradona~elnika Sarajeva Miroslav @ivanovi} o EYOF-u

To je pravi olimpijski projekat
Da ne o~ekujemo pobjedu, ne bismo ulo`ili ogroman trud u pripremu prezentativnog materijala. Nadamo se da }emo dobiti ovo takmi~enje, rekao je @ivanovi}
U Beogradu }e se u subotu na Generalnoj skup{tiniEvropskogolimpijskogkomitata (EOK) odlu~iti da li }e Sarajevo i Isto~no Sarajevo dobitiorganizacijuEvropskogolimpijskogfestivalamladih 2015. godine (EYOF). U tom kontekstu je Miroslav @ivanovi}, zamjenik gradona~alnika Sarajeva Alije Behmena, govorio o va`nostima projekta za bh. gradove. “Projekat je za na{e gradove va`an iz nekoliko razloga. Poku{a}emonapravitijedanokvirkrozkoji}emoorganizirati sve narednemanifestacije i doga|aje. Tako|er, ima}emo priliku da Sarajevo predstavimo u najljep{em svjetlu i da obnovimo olimpijski imid`. I {to je jako va`no, EYOF bi osiguraopromocijuna{iholimpijskihplanina“ rekao , je @ivanovi}.
Klju~na odrednica u ovom projektu jesu mladi: Miroslav @ivanovi}

Ukoliko na{i gradovi pobijede Montafon u utrci za organizatora Festivala, onda }e to biti izvrsna prilika da mladi bh. sportisti poka`u kvalitete s kojima raspola`u.

“Klju~na odrednica u ovom projektu jesu mladi. Ima}emo jedinstvenu priliku da na{im mladim sportistima ponudimo jedno veliko takmi~enje, te da im osiguramo uslove za treninge i pripreme. Tako|er, bi}emo u prilici da razvijemo me|unarodnu suradnju“ nastavio je , @ivanovi}, koji je dodao kako je u~estvovao u pripremama materijala za kandidaturu i kako se nada pobjedi u Beogradu. “Da ne o~ekujemo pobjedu, ne bismo ulo`ili ogroman trud u pripremu prezentativnog materijala. Nadamo se da }emodobiti ovo takmi~enje, jer je ono pravi olimpijski projekat Sarajeva i Isto~nog Sarajeva“ Bh. delegacija }e u Beograd pu. tovati u ~etvrtak, a ne, kako je ranije najavljeno, u srijedu. O. ZUKI]

Rukometa{i Bosne BH gas gostuju kod Grada~ca

Bez Me|i}a i Mesari}a
Rukometa{i aktuelnog bh. prvaka Bosne BH gas odmjeri}e snage ve~eras s ekipom Grada~ca, koja zauzima {esto mjesto na tabeli premijerliga{kog karavana, u zaostaloj utakmici 9. kola Premijer lige BiH u dvorani Grada~akog sajam u 19 sati. Bosna BH gas imala je dosta uspjeha na gostovanjima kod Grada~ca, ostvariv{i pet pobjeda iz pet utakmica, tri prvenstvene i dvije u Kupu BiH, u protekle tri sezone. Trener Bosne BH gas Irfan Smajlagi} u ve~era{njem me~u ne}e mo}i ra~unati na srednjeg beka Tarika Me|i}a, koji jo{ vu~e virozu, te na pivota Danijela Mesari}a, koji je povrije|en. Pravdu }e dijeliti sudije Goran Su{i} iz ^apljine i Mario Primorac iz Ljubu{kog, a delegat je Sre}ko Delhunija iz Lukavca. “Ekipa }e poslije utakmice ostati u Grada~cu, gdje }e preno}iti. U subotu }e otputovati u Ciudad Real, gdje }e s Renovalia Ciudad Realom u nedjelju igrati me~ 6. kola Lige prvaka“ kazao je sportski direktor Bosne BH , gas Kenan Magoda. G. V.

Mjese~ni bilans stanja (privremeni) od 31. oktobra 2010.

Obja{njenja
Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31. oktobra su: Na dan 31. oktobra Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 476.126 hiljada KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva se investira uglavnom u vrijednosne papire i depozite koji se dr`e kod ino-banaka. Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.426.977 hiljada KM) i depozite rezidentnih banaka (3.416.889 hiljada KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stanja MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vlade u njenim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se obaveza kao neto ~lanska pozicija od 1.107.118 hiljada KM. Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CBBiH, oni nisu uklju~eni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 499.062 hiljade KM. Dalji upiti koji se ti~u Mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96.
Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

Bowling liga BiH Zenica

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Mjese~ni bilans stanja (privremeni) od 31. oktobra 2010.

(iznosi u hiljadama KM)
AKTIVA 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Devizna aktiva Gotovina Kratkoro~ni depoziti SDR u MMF-u Monetarno zlato Investicije u vrijednosne papire Ostala aktiva UKUPNA AKTIVA (1+2) Ukupan iznos 6.416.101 117.889 2.606.823 2.631 61.383 3.627.375 65.068 6.481.169 EUR iskazan u KM 6.350.098 117.808 2.604.915 0 0 3.627.375 Ostale valute iskazane u KM 66.003 81 1.908 2.631 61.383 0

Indexovci bolji
od Dream Teama
Nakon petog kola Bowling lige BiH Zenica jasno je da }e biti velika utrka za ovogodi{nju titulu. Tri ekipe imaju skor 4-1 i sa po 9 bodova dijele prva tri mjesta. To su ^elik KA, BF Minex i Index koja brani titulu prvaka, dok je me|u favoritima svakako i Struke koji ima me~ manje te omjer 4-0. U 5. kolu su postignuti sljede}i rezultati: Zenikom - ^elik Kuglana Amerikana 1504:1598, Hostese - Termika 1384:1606, Gaudeamus - Strike 1399:1609, Index - Dream Team 1553:1541, Inter-COM - Dalcom 1532:1482, Minex - Club 072 1567:1547. Slobodna je bila ekipa Ultra Zenela. Pojedina~nonakon pet odigranihkola sa najvi{e u prosjeku poena su Senad D`ani} iz Cluba 072 sa 185,2, NerminBegovi} iz Minexa sa 182,4, ElvedinSinasnovi} iz Strikea sa 180, Ramo Omera{evi} iz Zenikoma sa 178,4, te Mi. D. Sanela Sarajli} iz Strikea sa 178,1 poena.

PASIVA 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 Monetarna pasiva Valuta u opticaju Depoziti rezidentnih banaka Depoziti ostalih rezidenata Obaveze prema nerezidentima Ostala pasiva Kapital i rezerve UKUPNA PASIVA (3+4+5+6) Neto devizna aktiva minus monetarna pasiva (1-3-4)

Ukupan iznos 5.938.947 2.426.977 3.416.889 95.081 1.028 882 540.312 6.481.169 476.126

50

OGLASI

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
CENTAR strogi, izdajem poslovni prostor 110m2, II kat, renoviran, eta`no, po vi|enju. Mob. 061/350-448. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445306. IZDAJEM ili prodajem radnju na Siranu. tel. 062/917-009. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. IZDAJEM garsonjeru 30m2 na Vrbanju{i, privatna ku}a, samo zaposlenim osobama ili studentima, obavezno dvije kirije unaprijed, cijena 200 KM. Mob. 063/374-707. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor 17,5m2 na platou Skenderija. Mob. 061/365563. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. Prodajem ugostiteljski objekat u okolini Ljubljane, kapaciteta oko 200 sedi{ta + ba{ta, savremeno opremljena kuhinja, doma}a pivovara, veliko parkirali{te. Informacije radnim danom 7-15h. Tel. +386 51 353 004, www. pivnicaanton.si PRODAJEM jednosoban stan u centru Sarajeva. Tel. 033/201-873 i 062/204-717, zvati od 7-18 sati. PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom, Trg heroja, 85.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 36m2 u Hrasnom, trg heroja, 68.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 52m2, Grbavica-B.Muteveli}a, 3 sprat, useljiv ili mijenjam za jednosoban. Mob. 065/021-556. STAN u Hrasnom 71m2, kod Robota. Mob. 065/021-556. POSLOVNI prostor 80m2, na Ba{~ar{iji, Ul. Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. STAN 58m2 u Hrasnom kod Lorisa, adaptiran. Mob. 065/021-556. KU]A u Resniku kod Pazari}a, ukupno placa 750m2, uz autoput prema Mostaru, 70.000 KM. Mob. 065/021556. STAN 65m2, Alipa{ino-Trg me|unar. prijateljstva, 6 sprat. Mob. 065/021556. PRODAJEM ku}u u Pofali}imaIvanjska, u dupleksu, 95.000 eura. Mob. 062/156-882. VELE[I]I, novogradnja 48m2, prizemlje (klasi~no stanje) Rau-Bau), 50.000 KM, nije uknji}eno. Mob. 062/156-882. OTOKA, stan 72m2, 12 sprat, 2 balkona, adaptiran. Mob. 061/079-751. OBALA Kulina Bana, stan 59m2, 3 sprat, bez lifta, potpuno adaptiran, 135.000 KM. Mob. 062/156-882. PRODAJEM stan 48m2, cijena 65.000KM, Dobrinja 2, Omladinskih radnih brigada 5. Tel. 452-230. PRODAJEMO 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM stan-ku}u u Lu`anima na Ilid`i-nizovi, prizemlje i sprat, gara`a, ba{ta prednja i zadnja. Tel. 061/222-465. SKENDERIJA — prodajem nov stan u zgradi I sprat 42m2, ogra|en balkon, eta`no grijanje. Tel. 061/352-112. PRODAJEM vikendicu na Baricama — ^avljak. Tel. 033/241-841, 061/132781. PRODAJEM vikendicu na Tilavi, 2 duluma zemlje, struja, voda, asfalt, sve 1/1. Tel. 061/810-842. PRODAJEM dvosoban stan 63m2, Ko{evsko brdo, 1.700 KM/m2. Mob. 061/926-910. HIGIJENSKI zavod 26m2, Novo S. 41m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, ^engi} vila 64m2, Grbavica 54, 131m2, Mojmilo 68m2, Centar-Odoba{ina 37m2, Alipa{ino 53m2, 64m2. Mob. 061/375787. KU]A Vratnik (kod Hendek d`amije), Vasin Han (Sor. gazija), vikendku}e Pale (Kriva~e, potoci, donji Pribanj, Brezi}i), zemlji{te 4.000 m2 Kasindo-Ukovice. Mob. 066/488-818. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM {umu za sje}u. Mob. 061/030-280. GRBAVICA I, trosoban stan, 73m2, XI sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM stan na Ba{~ar{iji 118m2, vl. 1/1, stan kod Stomatolo{ke klinike, 127m2, vl. 1/1. Mob. 063/374707. PRODAJEM jednosoban stan, Centar-Sarajevska pivara, 29m2, garsonjera na Marindvoru 22m2+gara`a 12m2, 1/1, stan na Marindvoru 69m2, mo`e biti i pos. prostor. Mob. 063/374707. PRODAJEM staru devastiranu bosansku ku}u 95m2, u Mosta}ima kod Trebinja, oku}nica 140m2, ukupno 235m2, vl. 1/1. Mob. 063/374-707. PRODAJEM pos. prostor u centru Had`i}a kod srednje {kole, novoizgra|en objekat cca 250m2 i zemlji{te oko prostora 1600m2, vl. 1/1. Mob. 063/374-707. PRODAJEM jednosoban stan 40m2 centar, M. Dvor. Tel. 061/132-327, 061/715-543. PRODAJEM manju ku}u, 150m2 oku}nice. tel. 061/358-772. PRODAJEM stan na Dobrinji 67m2 sa centralnim grijanjem. Tel. 061/323524. GRBAVICA Ul. Grbavi~ka, stan 90m2, VII sprat, lift, luksuzno adaptiran. tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu u Tilavi, Tomino brdo, 65m2 + 1500m2 oku~nice, struja, voda, 25.000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR kod dr`avne bolnice, garsonjera 27m2, I sprat, exstra sre|en, sve novo, 63.000KM. Tel. 061/205-235. DOPBRINJA Aerodromsko naselje 56m2 I sprat, ul. Franca Pre{erna, plinsko eta`no, 1600KM/m2. tel. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka 90m2, vp, 114m2 I sprat. tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor 33m2 dva nivoa, Kemala Kapetanovi}a 48 — Grbavica, 1300 eura/m2. tel. 061/205235. PRODAJEM vikendicu, Ilid`a-Osjek, ul. Hendeku{a 50m2 + 600m2 oku~nice, gara`a, ekstra sre|eno sve novo, 32.000 eura. Tel. 061/205-235. POFALI]I, blizu FDS, ku}a s dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nice 441m2. Tel. 645-156, 066/430-574. PRODAJEM na M. Dvoru Valtera Peri}a 3, 100m2, IV sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Petrakijina kod Lovca 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici, Behd`eta Muteveli}a 53m2, III sprat, cg, 45.000 eura. Tel. 061/205-235. GRBAVICA — [oping 80m2 + gara`a, 15 sprat dva lifta, odli~an, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. KU]A na sprat 9x8, magacinski prostor 24 x 6, pogodan za gajenje gljiva i ba{ta 1,5 dunuma, Rajlovac — Zabr|e. Mob. 061/375-627 i 616-238. POSLOVNI prostor 70m2, Nova Breka, ul. Himze polovine br. 5, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/911-324.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, drugi sprat, centralno grijanje, 24m2, s balkonom za stan u Banja Luci. Tel. 065/589-171. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM dva stana, trosoban i jednosoban, namje{teni. Mob. 063/284767. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, gara`a, ba{ta, Ilid`a — centar. tel. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM ili prodajem poslovni prostor 20m2, mokri ~vor, centralno grijanje, ul. A. Hangija, kod Robota. Tel. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM poslovni prostor 12m2, mokri ~vor, Karingtonka, ul. Te{anjska. terl. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, sa cen. grijanjem, na Alipa{inom polju-B faza. Mob. 061/439-379. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Otoci. Tel. 061/175-681, 033/410-565. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan,f na Marindvoru. Mob. 061/812046. TRA@IM cimerku u dvosobnom stanu, Grada~a~ka, ^engi} Vila. Tel. 442-331. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz, Ul. Balibegovica 22, Bistrik, samo za studente. Tel. 410-331. IZDAJEM gara`u na du`i period, Ul. Dolina-Marindvor. Mob. 062/253-712, 667-994. IZDAJEM namje{ten stan 65m2, poseban ulaz, cen. grij. i pristup internetu. Mob. 062/527-254. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM stan dvoiposoban namje{ten, II sprat, Nova Breka, 500 KM. Tel. 442-175. IZDAJEM stan u strogom centru, 50m2. Mob. 061/511-181. IZDAJEM komfornu namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu, centar, Mejta{, plin, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje auto). Tel. 612-956. IZDAJEM gara`u 15m2, MarindvorTe{anjska< ulica, zgrada (Viza za budu}nost). Mob. 061/273-995. IZDAJEM u centru jednokrevetnu sobu i dvokrevetnu. Mob. 061/514301. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZNAJMLJUJEM dvosoban stan sa eta`nim grijanjem kod katedrale, 600 KM. Tel. 810-716. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM vi{e stanova u centru, Branilaca Sarajeva, zgrada lOrisa, zgrada Vize, svi su veliki i adaptirani. Mob. 065/819-136. IZDAJEM pos. prostor 189m2 kod bolnice Jezero, pogodno za sve namjene, ima 15 parking mjesta, povoljno. Mob. 061/170-254. POSLOVNI prostor kod Predsjedni{tva BiH, Ul. B. \ur|eva, prizemlje, 33m2, sve novo, kirija 650 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM gara`u ispod tranzita, Grbavica I. Mob. 063/639-213. CENTAR, trosoban stan u Sarajevu, namje{ten i opremljen, izdajem na du`i period. Mob. 062/692-777 poslije 16 sati. IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, studentici, Soukbunar — Centar. Tel. 033/225-909.

NA BA[^AR[IJI, prodajem ku}u i poslovni prostor, 187m2, 1/1. Mob. 061/745-525. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, super sre|en sve novo, 110.000KM. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Kotromani}eva 116m2, II sprat, odli~an parking. tel. 061/205-235. PRODAJEM su centru 40m2 dvosoban I sprat ekstra sre|en sve novo, 60.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu u KiseljakuLepenica 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen, eta`no grijanje, 35.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM na Ciglanama kod Robota 83m2 troiposoban, II sprat + gara`a, 220.000 KM. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, ul. Ko{evo 53m2, II sprat. tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 48m2 centar Ferhadija. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru Bolni~ka 78m2, 69m2, 90m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM vi{e placeva za gradnju na podru~ju grada od 500m2 do 5000m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru H. Idrizova 57m2 i 62m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, M. Tita 123m2 i 147m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM u Klju~u, Ul. Kulina Bana bb, iznad vatrogasnog doma 6 dunuma zemlje. tel. 062/364-214, 053/222-928. PRODAJEM parcelu 520m2 na Pelje{cu-Dra~e, 200 m od mora, dozvoljena gradnja, vl. 1/1, cijena povoljna. Mob. 063/374-707. PRODAJEM ku}u sa dva stana i dva pos. prostora, ekstra sre|eno, ba{ta, gara`a, ukupno 450m2. Mob. 063/374-707. PRODAJEM 27 dunuma {ume hrast i 48 dunuma njive-pa{njak kod Rogatice. Mob. 063/374-707. DOBRINJA I, ul. Vahide Maglajli}, jednosoban stan 37m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. PRODAJEM u centru dvosoban stan. Mob. 061/514-301. PRODAJEM povoljno gara`u u novogradnji, prizemlje, strogi centar, 12m2, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. STUP, Ba~i}i, dvosoban stan 52m2, balkon+terasa, VII sprat, lift, povoljno. Mob. 061/208-760, 061/199-312. NAHORAVSKA iza Pionirske, prodajem ku}u 10x11 sa tri trosobna stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. FALERI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku~nicom 1.200m2 uz rijeku Mo{}anicu. Bob. 061/304-599 i 033/665-419. KU]A S. Grad, Kova~i, 200m2 na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN centar, Marijin dvor, 85m2, 80m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM devastiranu ku}u u centru Mostara, Bra}e Kne`i}a 5, cijena po dogovoru. Tel. 062/600-318. BARICE, zemlji{e za vikendice 3.000 m2, pristupni put, infrastruktura, cijena po dogovoru. Mob. 061/819-308.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova do 60m2 namje{tenih i praznih za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente, agencije. Tel. 062/465-466.

PONUDA
IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. IZDAJEM namje{tenu sobu, studentici, 200 KM. Tel. 646-434. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM trosoban stan, VP, Grbavica, 80m2, eta`no grijanje, namje{ten, zaposlenim osobama i studentima, cijena 400 KM. Mob. 063/374707. IZDAJEM dvije gara`e po 12m2 na Marijin dvoru, pored @GP-a. Mob. 061/101-097. IZDAJEM pos. prostor u CentruObala Kulina Bana, 1 sprat, 76m2, prostor kompletno renoviran, klimatiziran, video nadzor, cijena 1.300 KM. Mob. 063/374-707. IZDAJEM jednosoban prazan stan u Hrasnici, bra~nom paru, povoljno. tel. 061/497-350, 033/513-439. IZDAJEM odli~nu sobu blizu katedrale, zaposlenoj `enskoj osobi ili studentkinji. Tel. 033/225-747 i 063/947075. IZDAJEM poslovni prostor 74m2 na Ko{evskom brdu, 5 izloga, 2 mokra ~vora, mini kuhinja. Tel. 061/259-831, 061/183-645. IZDAJEM poslovni prostor na Marin Dvoru, ul. Valtera Peri}a 30m2 + podrum. Tel. 061/205-235. IZDAJEM poslovni prostor 65m2 Papagajka. Tel. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici sa plinskim grijanjem. tel. 063/406-648. IZDAJEM atraktivnu lokaciju, Ul. Zmaja od Bosne super opremljen dvosoban, centralno, lift, zaposlenom paru. tel. 061/214-852. IZDAJEM konfornu garsonjeru u centru, blizu parlamenta, samcu, samici. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru u blizini Sarajevostana. Mob. 061/101-097.

PRODAJA
PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. PRODAJEM stan 94m2, II sprat, 2 banje, 2wc, 3 balkona, Ul. I. Mujezinovi}a, nova Breka, odli~na lokacija. tel. 033/612-077. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. STROGI centar kod vje~ne vatre, stan 150m2, prodajem, 2.000/m2. Mob. 063/603-010. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546246. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226975. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 100m2 kod Op}ine Stari Grad, povoljno. Tel. 061/215033. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana br. 23 — Kova~i. pogledati od 10 do 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM u Hrasnom, Ul. Olovska kod pekare AS dvosoban 57m2, II sprat, povoljno. tel. 061/214-852. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati. POFALI]I blizu FDS i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, posebni ulazi, sve komunalije, 2 gara`e, oku~nica 441m2. Tel. 033/645-156 i Mob. 062/439-329 i 061/437-719. PRODAJEM stan 58m2, Hrasno, Trg heroja 29, 4 sprat. Tel. 649-602. STAN na Socijalnom-Zmaja od Bosne, prizemlje, adaptiran, 41m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN, Vojni~ko Polje-H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, A. [anti}a, 3 kat, 39m2, 50.000 eura. Mob. 061/320439. KU]A, Vraca-Samoborska, 4 eta`e, gara`a, ba{ta, ljetnikovac, 300.000 KM, grijanje. Mob. 062/907-831. STAN na Skenderiji-Podgaj, 3 sprat, potrebna adaptacija, 60m2, balkon, 2.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i-B. Kr{o, 77m2, 1 sprat, cen. grij. useljiv, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i-B. Kr{o, 55m2, 5 sprat, adaptiran, cen. grij. balkon, parking, 78.000 KM. Mob. 062/907831. STAN, Vraca, kod Tranzita, A. Smailovi}a, 92m2, 1 sprat, plin, potrebna adaptacija, 1.550 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, K. Tvrtka, 3 sprat, 94m2, useljiv, 2.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, nema lift, 69m2+2 balkon, potrebna adaptacija, 1.800 KM/m2. Mob. 062/907-831. ^ETIRI ku}e sa 2 pos. prostora, 12 dunuma zemlje, kod glavne ceste u donjoj Vogo{}i, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. NED@ARI]I, novogradnja, 8 sprat, 58m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/702881. LOGAVINA, 1 sprat, 29m2, kuhinja, zasebno+soba, kupatilo, 66.500 KM. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, zgrada, adaptirana, stan komplet ura|en, 54m2, 112.000 KM. Mob. 066/801711. NOVOGRADNJA, malta, zgrada Uniprometa, dajemo popust 5%+agencija Sigenx daje popust 1%, extra kvalitet. Mob. 061/170-254. NED@ARI]I, novogradnja 32m2, 1700 KM7m2, 59m2, 52m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/702-881. MARINDVOR, 48m2, 3 sprat, 2.400 KM/m2, 171. Mob. 0617702-881. STARA bosanska ku}a, Bjelave, Derebent 21, ku}a za ru{enje. Mob. 066/801-711. PRU[^AKOVA, 1 sprat, 85m2, adaptiran, 2.700 KM7m2. Mob. 066/801-711. OTES, stan 49m2, adaptiran, 3 sprat, 69.000 KM. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, stan u nizu, 2 nivoa+ba{ta, 145.000 KM. Mob. 066/801-711. GLADNO polje, ku}a 3 nivoa, grubi radovi, uknji`ena, gra|e. dozvola, 2 dunuma zemlje, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. DVOIPOSOBAN stan u Vogo{}i, VP, 50m2, cijena 70.000 KM, Omladinska. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, A. [a~irbegovi}, 68m2, 143.000 KM. Mob. 066/801737. TROSOBAN stan, ^. Vila, 82m2, 2 kat, 82.000 eura. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, D`. Bijedi}a-^.Vila, 1 kat, 52m2, 92.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Ljubljanska, VP, novogradnja, 55m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u vili Had`iidrizova, 3 kat, potkrovni, 32m2, (mogu}nost pro{irenja), 50.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Vrazova, 2 kat, 59m2, parking mjesto, 150.000 KM. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino-Trg me|. prijateljstva, 2 kat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. GARSONJERA adaptirana, sve novo, 2 kat, 21m2, 62.000 KM. Mob. 061/320-439.

srijeda, 24. novembar 2010. godine
DVOIPOSOBAN stan u A. Smailbegovi}a, Vraca, 1 kat, 68m2, 68.000 eura. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan u ^ekalu{i, 1 kat, 90m2, eta`no grijanje, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. NOV ekstra ura|en stan, D. Ozme, 136m2, 1.700 eura/m2. Mob. 061/320439. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino-B faza, N. Smailagi}a, 6 kat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, vrazova, VP, 84m2, pogodan za pos. prostor, 250.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, M. ^. ]ati}a, 1 kat, adaptiran, 74m2, 208.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila-B.M.Selimovi}a, 54m2, 12 kat, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Hrasno-P.Ribar, VP, 58m2+2 balkona, 123.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Alipa{ino-Trg me|. prijat. 70m2, fiksno 105.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, A. [a~irbegovi}, 58m2+2 balkona, 110.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ETVEROSOBAN stan, MarindvorH. Dizdara, 1 kat, 123m2, pogodan za pos. prostor, 260.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, L. Patera, Dobrinja C5, 2 kat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila-B.M. Selimovi}a, 56m2, Vrani~in neboder, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. STARI Grad, manja bosanska ku}a, sa pomo}nim objektima, 300m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415787. VRATNIK, objekat 131m2+160m2 ba{te, 1/1, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, P. Ribar, 38m2+balkon, 2 sprat, 83.000 KM. Mob. 061/415-787. VOGO[]A, Olimpijska, 67m2, trosoban+2 balkona, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. DOBRINJA-Kunovska, 1 sprat, 42m2, jednoiposoban, 1/1, 70.000 KM. Mob. 061/415-787. AVDE Jabu~ice, stan 25m2, potpuno adaptiran, 2 prostorije, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. POSLOVNI prosor 190m2 kod tunela Vele{i}i, sa oku}nicom 500m2, momentalno izdat 4.000 KM, prodaja za 550.000 KM, 1/1. Mob. 061/415-787. RAKOVICA, zemlji{te 2800m2, nedaleko od d`amije, uz potok, povoljno za vikendice, 30 KM/m2. Mob. 061/415-787. POFALI]I, ku}a 2 sprata, 300m2 oku}nice, useljiva, Orlova~ka, 120.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A 3 eta`e, Travni~ka, kod Jevrejskog groblja, 400m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 061/415-787. DONJA Vogo{}a, ku}a sa oku}nicom 1500m2, uz rijeku Bosnu, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. ZEMLJI[TE 1700m2 kod porodili{ta Jezero, dozvoljena gradnja,170 KM/m2. Mob. 061/170-254. ZEMLJI[TE kod d`amije na Plandi{tu 1360m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. STAN 57m2+balkon, 3 sprat, Lu`aniIlid`a, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, stan 50m2, 1 sprat, 2.700 KM/M2. mOB. 065/061-966. AVDE Smajilovi}a, 3 sprat, 64m2, potrebna adaptacija, 100.000 KM. Mob. 061/177-556. DRVENIJA, 96m2, 2 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 065/061-966. S. Kolonija, stan 43m2, novija+balkon+gara`a, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. JOSIPA Vanca{a, 84m2+gara`a, 240.000 KM. Mob. 065/061-966. LU@ANI, iza stare op{tine, ku}a sa 700m2 oku}nice, 1/1, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. RAKOVICA, ku}a, 2 sprata sa 1300m2 oku}nice, nedaleko od d`amije, 110.000 KM. Mob. 061/177-556. PLAC 6500m2 u Rajlovcu, uz glavnu cestu-industrijska zona+ku}a, 700.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u strogom centru, dvoeta`ni, kod hotela Evropa, 3 sprat, 67m2, adaptiran, 230.000 KM. Mob. 819136. STAN na Malti, A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136.

OSLOBO\ENJE

STAN 68m2, Titova, 5 sprat, ima lift, potkrovni, uknji`en, fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Dobrinji 5, S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM, 7 sprat. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu, Trg ote{. batalj. 6 sprat, 77m2+gara`a 17m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, potrebna adaptacija, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819136. GARSONJERA u Hrasnom, A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819136. POSLOVNI prostor u novogradnji, Marindvor-\. Mazali}a, prizemni, 29m2, 150.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^engi} Vili, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu}a potoku, novogradnja 2006. god. useljen, potkrovni+galerija, 87m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN u Hrasnom, A. B. [imi}a, VP, adaptiran, 60m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Ko{evskom brdu, M. Had`ijahi}a, 3 sprat, adaptiran, sa stvarima, 69m2, 165.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lifta, 25m2/2.500 KM. Mob. 065/819-136. IVAN^I]I kod Srednjeg, vikend ku}a na 3500m2 zemlji{ta, kroz parcelu potok, 17.000 KM. Mob. 066/801711.

PRODAJA
PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, centralno grijanje, sa 2 balkona i podrumom. Mob. 065/495660. FERHADIJA 47m2, 3 kat, dvosoban, 2.600 KM/m2. Mob. 061/148-810. PRODAJEM ku}u u Had`i}ima, dvije gara`e, oku}nica, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. PRODAJEM gara`u 12m2 na Marijin dvoru u Dolinoj ulici. Mob. 061/101-097. POVOLJNO prodajem stambeni objekat, dva jednosobna stana u Vojkovi}ima kod Sarajeva. Tel. 057/270384 ili 065/632-497. VJE^NA vatra, 63m2, 180.000 KM, pogodan i za poslovni prostor. Mob. 061/902-827. CENTAR-H. Idrizova (Sutjeska), 62m2, dvoiposoban, 1 kat, balkon, eta`no. Mob. 061/148-810. TITOVA 147m2, 3 kat, titova 121m2, 4 kat sa liftom, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. CIGLANE, dvoeta`ni stan 77m2, trosoban, 2 balkona, 1 kat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. BOLNI^KA, plavi neboder, 78m2, trosoban, 11 kat, balkon, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. HRASNO-Aleja lipa 54m2, 12 kat, 1.850 KM/m2, balkon, cen. grij. Mob. 061/148-810. BREKA 76m2, 1 kat, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810. CENTAR 60m2, prizemlje, Mehmeda Spahe. Mob. 061/148-810. POSLOVNI prostor Hrasno-M. Preloga 60m2, 145.000 KM, opremljen za stomatologiju. Mob. 061/148-810. SKERLI]EVA 47m2, prizemlje 2.400 KM/m2, ^engi} Vila 54m2, 9 kat, Marindvor 86m2+50m2 terasa, Marindvor 80m2, 1 kat. Mob. 061/148-810. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, 422m2 oku}nice, novogradnja, 1/1, Ilija{. Tel. 061/552-547. PRODAJEM jednosoban stan 41m2. Tel. 033/646-261. STAN na Skenderiji, 115m2 i pos. prostor s 1 dulumom zemlje na Stupu. Mob. 061/533-262. HITNO prodajem ~etvorosoban stan, ul. Zagreba~ka br. 51, Sarajevo, Mob. 061/272-209 i 061/802-650. KU]A sa 2 dun. zemlje u Barama, ku}a sa 2 dun. zemlje u centru Breze. Mob. 061/177-711. STAN 62m2/5 sprat, Isto~no Sarajevo, novogradnja, sa PDV-om 53.000 KM, 31m2/1 sp. Vi{njik, 46m2 Rah Bau u Vele{i}ima, 51m2/9 sp. Otoka, 55m2/1 sp. Grbavica. Mob. 061/177711. STAN 56m2/1 sp. Dolac Malta, stan 52m2/pr. D`id`ikovac, na BistrikuKamenica ku}a, nova veoma povoljno, P+S+potkrovlje. Mob. 061/177711. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. VRATNIK, ul. Nevjestina, ku}a 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM garsonjeru 23m2 u centru, u zgradi. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. PRODAJEM stan 58m2, Hrasno, Trg heroja 29, cijena po dogovoru. tel. 033/649-602. PRODAJEM nov luksuzno opremljen jednoiposoban stan u ul. nedima Filipovi}a, na ^engi} Vili. Mob. 061/357-961. stan 100M2 kod op}ine Stari grad idealan za poslovni prostor. Mob. 061/215-033. PRODAJEM parcelu 1.350m2 uz cestu Otes — Ilid`a, svi priklju~ci, dozvoljena gradnja. Mob. 061/749-442. NAHORAVSKA iza Pionirske, prodajem ku}u 10x11 sa tri trosobna stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. FALERI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku~nicom 1.200m2 uz rijeku Mo{}anicu. Bob. 061/304-599 i 033/665-419. VJE^NA vatra, stan 63m2, 180.000 KM, pogodan i za poslovni prostor. Mob. 061/902-827. STAN 60m2/2.000 KM, dvoiposoban, nov, nadogra|en, III sprat, kod Vje~nice. Mob. 062/202-305.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

TEHNIKA
PRODAJEM pica pe} ja~ine 3 KW. Mob. 061/828-301. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
PRODAJEM Peugeot 406, 1.8 benzin, 2000. god, gara`iran, fiksno 7000KM. Tel. 061/488-817. PRODAJEM kamion korpa 12m, Iveco 35-10, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317-923. [KODA Fabija karavan, 1,2 HTP, 2005. godina, 72.000 km, 1. vlasnim, servisirana, registrovana 9/2011, 8.900 KM. Mob. 061/216-639. NOV Citroen kombi 8+1, 2010. godina, registrovan, turbo dizel, cijena 47.000 KM. Mob. 061/130-258. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003. god, prvi vlasnik, servisna knjiga. tel. 063/894-689. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

VOZILA
BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. KAMION korpa 12m Iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895017. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PRODAJEM nove mre`ice br.M101, 260, 330, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 596, 628, za elek. brija~e Braun, Iskra i Ruske. Tel. 651-556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM ma{inice (koturove) za ribolov. Mob. 062/525-981. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570826. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180cm. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRINT ma{ina rodin Solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. godine navr{ava se 40 nezaboravnih dana otkako je moj brat preselio na ahiret

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2 alu i pvc roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. SANITETSKI prevoz pacijenata www. partamedic.ba. Tel. 061/564-564 i 061/100-567. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLAN. Mob. 061/350-688. STUDIO 8, izrada ameri~kih plakara, kliznih kuhinja, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja, po mjeri, alu vanjske roletne. D`. Bijedi}a 20, mob. 061/578-959. www.studio8.ba e-mail: neno-m@web.de BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. KONVERZACIJSKI engleski za sve uzraste, osnove mikrora~unara i primjena. Tel. 062/293-688. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. CERTIFICIRANI ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. tel. 033/237-878, 061/482-045. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. MOLER radi sve vrste moleraja + fasade, ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779. ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Tel. 061/132-149. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. tel. 062/256-376. ELEKTRI^AR radi sve vrste opravki, bojlera, pe}i, osigura~a, indikatora, instalacija i ostalo. Mob. 061/222228. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402.

ENVER ([A]IR) FAZLAGI] \ANA (]AZIMA i [EFIKE) [KULJ

Navr{ava se 18 bolnih godina otkako si oti{la u bolji i mirniji svijet, na{a d`ennetska hurijo. Pro}i }e ih jo{ mnogo, a bol, tuga i nesebi~na ljubav nikada ne}e pro}i. Tvoji: daid`a Ragib, daid`inica Selima i tvoja Nerka
71106 STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. KLIMATIZIRANIM i udobnim kombijem vr{im prevoz na sve destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. BRU[ENJE i lakiranje parketa, podova, bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Mob. 061/359-500. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. ^UVALA bih iznemogle i starije osobe i opslu`ivala. Mob. 062/569-444. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405 i 061/156728. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. PREVOZ putnika na sve destinacije u luksuznom T5 kombiju, jeftino. Mob. 062/606-611. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077.

Brate moj, Beskrajno sam tu`an {to sam te izgubio, tvoja dobrota i plemenitost i po`rtvovanost koju si nesebi~no poklanjao svima oko sebe ne mogu se zaboraviti. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }u ~uvati sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Nikad zaborav tvoj brat Mirzija Fazlagi}
7425

POSLJEDNJI POZDRAV

JELENI DIZDAREVI]

OSTALO
PRODAJEM nov drveni prozor, dvokrilni 140x120. Mob. 061/514-088. PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM vrlo povoljno duplo grobno mjesto na Barama.Tel. 061/905-156. HITNO prodajem lavirint 5,0mx3,0 mx2,8m i drugu opremu za igraonu. Mob. 061/192-293. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM `enske bunde duga od bizona i srdenja od rakuna. tel. 062/525-981. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM povoljno troje vrata i 5 prozora, standardnih dimenzija, iz novogradnje, sa {tokovima i staklom. Mob. 061/869-396. PRODAJEM mu{ka odjela C. Clain i Gucci, sakoe Gucci i Moschino, sve broj 52, pantalone Prada i Beneton. Mob. 061/149-228. KIOSK limeni 16m2, opremljen za trgovinu i ostalo, priklju~ak struje i vode. Mob. 061/375-627 i 616-238. PRODAJEM `enske suknje, ko{ulje, blize, pantalone Beneton-Zara, mantil Cerutti, sve iz Italije. Mob. 062/062445. PRODAJEM {trika~u ma{inu, plinsko kuhalo, stari bakreni le|en, ne{to veza. Tel. 202-917. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651556.

Elma Pa{i} sa porodicom
7426

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratna od{teta, obveznice, isplata odmah, dolazim na adresu. Tel. 061/517-897. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526918. KUPUJEM ru{evnu ku}u sa zemljom oko Visokog. Tel. 061/154-540. KUPUJEM zastarjela Zastavina vozila, Z-128, Z-101, Lada itd. Mob. 062/316-911. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

POSLJEDNJE ZBOGOM

na{oj

LUJI

Sretne godine provedene sa tobom ostat }e zauvijek dio na{ih sje}anja. Tvoje Irena i Dragana
7428 PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6KM. Tel. 033/621-976. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. NAJPOVOLJNIJA registracija vozila uz besplatan tehni~ki pregled. Mob. 062/316-911. MOLERI profesionalno nude usluge: gletovanje, moleraj, stolariju, radijatore i sve drugo po dogovoru. Tel. 456979, 061/219-768. VR[IM prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. ADAPTACIJA stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Mob. 061/510-373. VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom i bez. Mob. 062/226-665. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak beesplatan. Tel. 061/551-035. UERE\UJEM ba{te, re`em drva i ostalo. Mob. 062/332-230. TELEFAKS servis V&R, popravljamo telefakse, telefone, telefonske instalacije, baterije, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 570-350.

ZAPOSLENJE
POTREBNA dva VK bravara sa i bez radnog iskustva. Mob. 061/143-672. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178 i 061/225-424.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

srijeda, 24. novembar 2010. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RED@EP (AHMED) MUSI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 22. novembra 2010, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 25. novembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju [ehovi}i - Plav. O`alo{}eni: supruga Nura, sin Senad, snaha Igbala, unu~ad Edin, Emir i Edvina, bra}a Mehmed Medo, [aban i Ibrahim sa porodicama, sestra Hajrija sa porodicom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IBRAHIM PEHILJ

SMAIL (MEHO) MU[ANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 21. novembra 2010, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije u 12 sati sa zaustavljanjem na Aneksu ispred samoposluge Samkopromet, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga [emsa, djeca Mirza, Aida i Adela, brat D`afer, sestre Mejra, Sabaheta i Izeta, zetovi ]amil, Izo, Ha{id i Elvedin, snaha Mirsada, {ura [emso, svastike [erifa, [efka i Ajkuna, unuci Edin i Ajdin, te porodice Mu{anovi}, @iga, ^urt, Skopljak, Durakovi}, Graci}, Kola{inac, Omerovi}, Had`ovi}, Je`, Meki}, ^au{evi}, Lokvan~i}, Sijer~i}, Balihod`i}, [ehi}, Delihasanovi}, [ljoka, Oru~evi}, Kajmovi}, prijatelji Lalovi}, Veli}, Durak, D`ekman, Mehanovi}, Beganovi}, Avdi}, Hirki}, Le{o, Bostand`ija, Izairi, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji u Vrbovskoj ulici na Aneksu.
000

preselio na ahiret u utorak, 23. novembra 2010, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Obad. O`alo{}eni: k}erke Majda i Majdina, sin Amir, zetovi Sejo i Jakub, snaha Saima, unu~ad Ilvana, Nejra, Amsel, Na|a, Salih i D`enan, njegova Mia, te porodice Pehilj, D`ubur, [endro, Vite{ki}, ^ampara, Talovi}, Dilberovi}, Sal~in, Gamovi}, Te{anovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u Mahalskoj d`amiji Ned`ari}i.

IN MEMORIAM

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

prim. dr. @IVOTA MILO[EVI]
24. 11. 2008 - 24. 11. 2010.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Veoma tu`ne i druga~ije dvije godine u na{im `ivotima, ali uvijek s tobom u mislima. Vole te tvoje: Gordana, Nives, Sne`ana, Iva i Tea
7423

LUJA NOVAK, ro|. JANJI]
preminula 22. novembra 2010. u 65. godini. Sahrana }e se obaviti, 24. novembra 2010. godine, u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Dragan, k}erke Lidija i Dragana, unuke Ivana i Lara, brat [imo sa porodicom, sestre Janja, Vida, Manda i Borica sa porodicama, zetovi Zoran i Slobodan, porodice Janji}, Niki}, Orki}, Ivki}, Prgi}, Bandi}, Lu~i}, Lovri} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Trg nezavisnosti br. 27.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i susjede da je na{ dragi

ASIM (OSMAN) IMAMOVI]

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako je preselio na ahiret na{ otac, dedo i brat

preselio na ahiret u nedjelju, 21. novembra 2010, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Jozefina Seka, sinovi Zlatan, Davor i Damir, snaha Mira, unu~ad Dario, Alen, Paula i Asja, te obitelji Imamovi}, Male{i}, Baleti}, Butmir, Ga~anovi}, Parla, Prelo, Fo~o, Mu{i}, Ho{i, Muharemovi}, Haveri}, Muminovi} kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Carevoj d`amiji.
000

ENVER ([A]IR) FAZLAGI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 28. novembra 2010. godine, u 12 sati u Ulici Mejta{ br. 3/I. Tvoji najmiliji
7424

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAJKA (\OR\E) KO@OVI], ro|. SIMEUNOVI]
preminula 22. novembra 2010. u 83. godini. Sahrana }e se obaviti, 24. novembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: sin Dragan, snaha Samra, sestra Zora sa porodicom, te porodice Ko`ovi}, Lu~i}, Brati}, Blagojevi}, Simeunovi}, Avdagi}, Jelki}, Had`ialagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 33.
000

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada je oti{la na{a draga mama, baka, prabaka, svekrva, punica i sestra

JOZA FINKA BARBI], ro|. SPAJI]
Tu`nog srca sje}amo te se s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: k}erka Mirjana, unu~ad Jasminka, Davor i Mia, praunu~ad Hanna, Enna i Damir, zetovi Nihad i Jörg, snahe ]azima i Zemina
DM

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE Dvadeset petog novembra 2010. godine navr{ava se 40 veoma tu`nih dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage

Dvadeset ~etvrtog novembra navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{a draga

PERSE LASICA, ro|. TO[I]

VESNA D@EMID@I]
24. 11. 2006 - 24. 11. 2010.

Ne postoje rije~i koje mogu izraziti svu bol, tugu i prazninu koju osje}amo zbog tvog odlaska. Tvoj dragi i mio lik je u na{im srcima i mislima i tu }e ostati zauvijek, jer voljeni nikad ne umiru.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7420

K}erka Vera, unuci Zlatan, Ena i Sandin, praunuka Ema i snaha Dragana. Na taj dan, u 12 sati, polo`i}emo cvije}e na groblju Bare.
26386

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu

na moga sina

na moju sestru

i na moju nevjestu

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

VESNU
ISMETA HRENOVICU IGBALU KULENOVI] EMIRU KULENOVI], ro|. \ERO \URO [UTONJA
Tim povodom 25. novembra 2010. godine posjetit }emo njegov grob. O`alo{}ena porodica
7407

Mustafa, Fadila, Dada, Sanja i Deno
7421

24. 11. 1999 - 24. 11. 2010.

21. 7. 2002 - 24. 11. 2010.

9. 5. 2010 - 24. 11. 2010.

IN MEMORIAM

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na va{ plemeniti lik i dobrotu koju ste nesebi~no poklanjali svima oko sebe.

Neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Dvadeset ~etvrtog novembra (srijeda) 2010. godine prou~it }e se rahmetlijama hatma - dova u Jordanskoj d`amiji (Grbavica I), poslije ikindija-namaza (13.45 sati). Neutje{na majka, sestra i zaova Hajrija 7419

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{eg dragog

ADEM (]AZIM) UGLJANIN GOSPAVA GOVEDARICA, ro|. KLARI]
24. 11. 2008 - 24. 11. 2010.

24. 11. 1980 - 24. 11. 2010.

FAHIRA FAJU IBRULJA

MILORAD GOVEDARICA
2. 12. 2008 - 2. 12. 2010.

iznenada preselio na ahiret u ponedjeljak, 22. novembra 2010, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 26. novembra 2010. godine, u 13.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: majka Fehima, supruga Zejnepa, sinovi Ned`at i Ernad, snaha Aida, unuci Sean i Mak, bra}a Ismet i Alija, sestre Galja i Ismeta, zet Osmo, snahe Lula i Ismeta, brati}i Mirza i ]azim, brati~ne Melisa i Mirzela, sestri} Denis, sestri~ne Alma, Binela, Mensura, Fahreta, Faketa, Dalila i Alisa, porodice Ugljanin, Lakota, D`aferovki, Derdemez, Kujevi}, Ibrovi}, Kova~evi}, Ga{ani, Muhovi}, Hasanovi}, Pra{evi}, Toti}, Suba{i}, Kahriman i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Carevoj d`amiji.
000

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Ankica i k}erka Jasna [anti} sa porodicom
7418

Va{i: An|a, Biljana, Mahir, Zlata, Sanjin, Zlatko, Damir, Goran i Boris
7416

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a tetka

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi.Cijena ostaje ista!

MIRA PANTI]
Zauvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika. Tvoji: @eljko, Ljilja, Bore, Dada, Cuca sa djecom, porodice Spaho i Lemez
7311

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
S velikom tugom javljamo da je na{ plemeniti suprug i otac i veliki `ivotni borac

srijeda, 24. novembar 2010. godine Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada je preselila na ahiret moja jedina sestra

OSLOBO\ENJE

EROL HAD@IALI]
18. 7. 1945 - 20. 11. 2010.

RAZIJA FAZLAGI], ro|. [ARAC

napustio ovaj svijet 20. novembra 2010. godine. Sretni smo {to smo imali mogu}nosti da budemo veliki dio njegovog `ivota i {to }e nam na{ dragi Erol ostati vje~ni dio na{ih `ivota. Sahrana }e se obaviti u petak, 26. novembra 2010. godine, u Silver Springu, Maryland, USA. O`alo{}eni: supruga Jasna, djeca Vedrana i Dra`en, sestra Amra Sulejmanpa{i}, svastika i bad`o Vesna i Mirso Mujezinovi} sa k}erkom Miom, sestri~na Gorana sa obitelji, sestri} Goran sa obitelji, Mladen i Amira, te obitelji Arapovi}, Rude`, Obrdalj i Sulejmanpa{i}
7409

Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i prazninu koju si ostavila iza sebe. Molim dragog Allaha da ti podari vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}ena porodica Sestra Zibka sa porodicom
7405

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dvadeset drugog novembra 2010. godine navr{ilo se 7 dana otkako nas je napustio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj priji

na{em dragom i dobrom ~ovjeku

RAJKI KO@OVI]
EROL HAD@IALI]
Avdagi} Besim, Had`ialagi} Edim i Suzana sa djecom
7414

doc. dr. NAIM KADI]

S ljubavlju }emo se uvijek sje}ati njegove plemenitosti i dobrote. Vje~no o`alo{}eni: Lejla, Sabo, Sabina, Ro|eni, Sanja i Zoran
7406

EROLU HAD@IALI]

SJE]ANJE

U srijedu, 24. novembra 2010. godine, navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga od njegovih Mladena i Amire
7410

na na{u dragu mamu, majku
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Vesna, Mirsad i Mia Mujezinovi}
7411

had`i FATIMU ]ERI], ro|. BEGI]
2007 - 2010.

RABIJA (ASIM) FO^O, ro|. SARAJLI]
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. S ljubavlju i po{tovanjem,

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a tetka

Dvadeset petog novembra 2010. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga majkica

Zahvalne porodice Zvizdi} i Meco
7412

porodica
7413

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na na{e drage roditelje

RA\IJA (HALID) ORU^
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Budakovi}i u 10 sati. O`alo{}ena porodica

KULIJER

SAMIJA NUNA MUJEZINOVI]

7403

RADE (DU[ANA) DUKI]
ANDRIJA
1996 - 2010.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

MARIJA
2006 - 2010.

24. 11. 2000 - 24. 11. 2010.

I bol ne prestaje... I tuga ne nestaje... Samo sje}anje ostaje... Tvoji: Gabriela, Sini{a, Sa{a, Stela Sta{a, Stefan i Sara
7408 72270

Vole te tvoja djeca: Amir, Branka, Vedrana i Marina.
AX

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Zdenko s porodicom

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama na{a voljena

HASNA (SULEJMAN) MULALI], ro|. HAD@IMEHMEDAGI]
Draga na{a, Tvoj plemeniti lik i ljubav koju si nam pru`ala osta}e vje~no u na{im srcima. Lila, Minka, Narcis i Srebrenka. Hatma-dova prou~i}e se 24. novembra 2010. godine u Gazi Husrev-begovoj medresi.

prim. dr.

ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo slu`bama hitne medicinske pomo}i, KUM Sarajevo i doktoru Senadu Pe{ti. Posebnu zahvalnost upu}ujemo osoblju Tre}e interne klinike Odjeljenje F3 na ~elu sa doc. dr. Vesna Lozo, dr. D`evdet Radon~i}, dr. Sanja i glavna medicinska sestra Veronika, na nesebi~noj pomo}i tokom bolesti. Zahvaljujemo i pacijentici klinike Dobrili Jovanovi}, koja je olak{ala posljednje dane na{e Hasne. Hvala rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas sve ove dane.

7396

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat, suprug, otac i djed

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM

REMZO (MEHMED) HELA]
preselio na ahiret poslije duge i te{ke bolesti u utorak, 23. novembra 2010, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. godine, u 13.30 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: supruga Mejra, sin Miralem, k}erka Zumra, zet Senaid, snaha Vahida, unu~ad Sanin, Anela i Hanna, sestra Tima sa porodicom, brat Im{ir sa porodicom, brati~na Mevza sa porodicom, {ure had`i Mehmed, E{ef i Omer sa porodicama, Fata ]osovi} sa porodicom, rodica Izeta [u{ak sa porodicom, te porodice Hela}, ]osovi}, Peljto, Grbo, ]oso, Kaltak, Be~kovi}, [u{ak, Ko`o, Ajanovi}, ]osibegovi}, Ho{o, Pa{i}, Srna, Plakalo, [ebo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici porodice Foht br. 110.
000

HANKIJA (BAJRO) [ABANOVI], ro|. SOFTI]
ekshumacija iz Gacka, 1927 - 1992.

\URO (BLAGOJE) SKO^AJI]
advokat u penziji 24. XI 2000 - 24. XI 2010.

preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke 1. jula 1992. godine u selu Poda - Gacko u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 26. novembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Nadil, k}eri Fatima, Emina, Samija, Nebiha i Ramiza, snaha D`emila, zetovi Nazif, Asim, Mujo i ]amil, unu~ad i praunu~ad, te porodice [abanovi}, Softi}, Boj~i}, Bajrovi}, Ala|uz, ^olpa, Ba{ali}, Vuk, Lon~ari}, [a~i}, Logo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Pro{lo je deset godina od kada nije s nama na{ plemeniti suprug, otac i djed. Njegovi: Olga, Gordana, Goran i Ma{an sa porodicama
AX

SJE]ANJE

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. navr{ava se osamnaest godina od ubistva na{e najmilije

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAZIJE HALKI], ro|. BI[]EVI]
Postoji ljubav i po{tovanje koje smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Remzija, k}erka Nermina, snaha Lejla, unuci Hana i Mirza, sinovi Nermin i Sabahudin
7395

MILAN MAKE STOJMENOVI]
2006 - 2010.

FARUK (OSMAN) BE[I]
ekshumacija iz Vi{egrada 1941 - 1992

Vrijeme prolazi, ali velika ljubav ostaje u mislima onih koji te vole. Tvoja porodica
7315

preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 24. novembra 2010. godine, u 13 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fata, sinovi Elvir i Vedad, snahe Amra, Azra i Nad`a, unu~ad Adnan i Kerim, bra}a Sulejman i D`evad Panta, sestre Maida i Sad`a, punica Dervi{a, {ura Alija sa porodicom, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice Be{i}, Ustamuji}, ^eljo, Alihod`i}, Ajanovi}, Zilki}, Goro, Smaji{, Spaho, Kosovac, @ujo, Me{i}, Mirvi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 13 sati, Ul. Potoklinica 16 (porodica Alihod`i}). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset ~etvrtog novembra 2010. navr{ava se godina od smrti

SJE]ANJE

JAKOV (PERO) \OLO
2009 - 2010. iz Doboja

\OR\E KISI]
2005 - 2010.

Obitelj
7325

Porodica
7375

58

PREDAH

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Samouvjereno branite svoje poslovne interese i aktivno u~estvujete u razli~itim pregovorima, pri tome se ne obazirete mnogo za ne~ije komentare. Situacije koje nisu po va{oj mjeri ili ukusu odbijate da ~ujete i ne dozvoljavate da neko mijenja va{u poslovnu strategiju i stil rada. U ljubavnom odnosu ne pri~ate previ{e, jer va{i postupci dovoljno govore o va{im namjerama ili osje}anjima koja vas ispunjavaju. Savjesno ispunjavate svoj dio obaveza ili zvani~ne dogovore, ali postoje saradnici koji imaju druga~ija mjerila vrijednosti i ~esto mijenjaju svoju strategiju pona{anja. Budite promi{ljeniji u vezi finansijskih transakcija, nemojte dozvoliti da neko odlu~uje u va{e ime o zajedni~kim ciljevima. U ljubavnom odnosu imate raznovrsnije potrebe nego {to partner naslu}uje ili prepoznaje na osnovu va{eg pona{anja. Neko kritikuje va{e ideje ili pona{anje prema saradnicima, ali vi se oglu{ujete o prate}e komentare. Stalo vam je da ostvarite uspje{ne rezultate i da pobolj{ate finansijsku poziciju. Vje{to pronalazite zaobilazna rje{enja i ne pristajete na ultimativne ponude. U ljubavnom `ivotu mislite da su svi problemi ostali iza vas. Ipak, neko mo`e da vas iznenadi na neugodan na~in. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju, stoga budite dovoljno promi{ljeni u procjeni pravih vrijednosti. Neko pa`ljivo analizira va{e pona{anje ili u izjave koje dajete. Izbjegavajte javnu raspravu sa saradnicima koji koriste druga~ije poslovne kriterije. U ljubavnom `ivotu, o~ekuje vas pozitivan obrt. Ipak, svoje intimno raspolo`enje zadr`ite za krug bliskih prijatelja. U skladu sa svojim afinitetima, birate posao za koji vam se ~ini da ima najvi{e izgleda za uspjeh. Potrebno je da osmislite dobar plan i da preduhitrite odre|ene saradnike. Pravilna informisanost i dobra poslovna organizacija vodi ka uspjehu. Preplavljeni ste razli~itim emocijama, ali pa`ljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj mo`ete da izrazite `elje ili osje}anja u dru{tvu bliske osobe. Zahvaljuju}i novim informacijama o poslovnim prilikama, pro{irujete interesovanja u razli~itim pravcima. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite dugoro~nije poslovne interese. U pore|enju sa saradnicima ~esto vodite glavnu rije~ i umijete da ostvarite dobru poziciju. Doga|aji koji vas prate u ljubavnom `ivotu djeluju ohrabruju}e. Osje}ate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u dru{tvu voljene osobe. Ne `elite da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima, ali primje}ujete da neko od saradnika indirektno mijenja po~etne uslove ili da provla~i svoje ciljeve. Ukoliko ne ispo{tujete ne~ije zahtjeve, o~ekuju vas dodatne komplikacije i rije~i kritike. Pri`eljkujete vi{e razumijevanja i nje`nosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neobi~ne ideje i svojim pona{anjem u vama podsti~e osje}aj nesigurnosti. Nalazite se u kreativnoj fazi, ali postoje razli~ite okolnosti koje ograni~avaju va{ uticaj. Doga|aji na poslovnoj sceni imaju promjenljivi tok, vje{tina prilago|avanja u odre|enim situacijama donosi najbolji efekt. Va`no je da ulijevate emotivnu podr{ku svom partneru i da vjerno slijedite zajedni~ke ideje. Voljena osoba mo`e da ispuni va{a o~ekivanja, ali prethodno morate stvoriti harmoni~nu vezu. Djelujete odlu~no u svojim namjerama i imponuje vam saznanje da okolina podr`ava va{e ideje. Novo saznanje pozitivno uti~e na va{u profesionalnu orijentaciju. Umijete da procijenite povoljnu situaciju na poslovnoj sceni i da osmislite dobar nastup pred saradnicima. Ljubavni doga|aji koje naslu}ujete, imaju neku neobi~nu dra` i ispunjavaju vas pozitivnim raspolo`enjem ili zanosom. Stalo vam je da pro{irite profesionalna interesovanja u razli~itim pravcima, ali postoje i situacije koje zahtijevaju dodatni napor. ^ini vam se da gubite dragocjeno vrijeme ili energiju dok slu{ate saradnike o razli~itim poslovnim idejama koje nemaju perspektivu. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da ostanete ravnodu{ni na ne~iju pojavu ili uticaj, postoje postupci i detalji koji vas odaju vi{e nego {to pretpostavljate. Potrebno je da defini{ete listu prioriteta u skladu sa novim doga|ajima na poslovnoj sceni i po osnovnim kriterijima koji se primjenjuju. Izbjegavajte saradnju sa osobom koja vam stvara razli~ite neugodnosti, nije trenutak da se razra~unavate sa neistomi{ljenicima. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da predahnete uz osobu koja vam uporno name}e svoje zahtjeve. Djelujete vrlo promi{ljeno i kompletnu situaciju na poslovnoj sceni procjenjujete sa razli~itih aspekata. Potrebno je da se opredijelite za dugoro~no poslovno-finansijsko rje{enje i za pouzdanog partnera. U odnosu sa voljenom osobom, nema potrebe da uporno ponavljate dijalog ili situacije koje ne donose `eljeni efekt. Va{ partner nije savr{en, ali nije ni raspolo`en za prekomjernu dozu kritike.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: naslov, esteri, gurman, oa, ono, snovi, t, nica, ona, enigmat, ljaga, adresa, u~enik, gge, birano, urna, inj, jandra, r, veranda, job, one, astali, s, bi~, tanat, tirnani}, ka, zadrani, or.

Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri ra~un broj: 1872000000045887 (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja Zorica Pand`i}, {ef DTP-a novina (FIEJ), Nagradu “Premio [tampa: Unioninvestplastika dd, Giornalistico Paolo Borsellino” Semizovac bb koju listovima koji se bore za istinu Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom kvalitetu” (SAD). predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim Vije}e za {tampu vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu u Bosni i Hercegovini je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. Za sve eventualne primjedbe na pisanje U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u lista, obratite se VZ[ u BiH Velikoj Britaniji progla{eno za list godine e-mail: info@vzs.ba, u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 Nagradu slobode (u Skandinaviji),

Danas obla~no sa ki{om i hladno, u centralnim predjelima sa susnje`icom i snijegom, a na planinama }e se formirati manji snje`ni pokriva~. Na sjeveru i zapadu umjereno obla~no. Vjetar slab, sjeverni. Minimalna temperatura od -1 do 8, maksimalna dnevna od 0 do 10 stepeni C. Sutra prete`no obla~no i maglovito, u ju`nim i centralnim predjelima ki{a, na planinama snijeg. U no}i padavine se o~ekuju svim predjelima. U petak prije podne umjereno obla~no, poslije podne novo naobla~enje sa ki{om, na planinama sa snijegom. U Sarajevu prijepodne obla~no, povremeno sa slabom ki{om, popodne obla~no sa susnje`icom. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 4 stepena C.

Danas u ve}em dijelu Evrope obla~no sa ki{om, u centralnim i sjevernim predjelima sa susnje`icom i snijegom. Jak sjeverozapadni vjetar puha}e u Finskoj, a na Balti~kom moru ima}e udare do 120 km/h. Maksimalna temperatura kreta}e se od -13 do -2 na sjeveru, i od 9 do 20 stepeni C na jugu Evrope. Na Balkanskom poluostrvu obla~no sa ki{om, na istoku Bosne, sjeveru Crne Gore i jugozapadu Srbije sa susnje`icom i snijegom. Prije podne na jugu i istoku Gr~ke, a poslije podne u Hrvatskoj prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 4 do 11, na jugu do 20 stepeni C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
POZORI[TA
NARODNO
SARAJEVSKA FILHARMONIJA SIMFONICA ISLAMICA
radnim danom od 10 do 18 sati.

srijeda, 24. novembar 2010. godine ne

OSLOBO\ENJE

TUZLA

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

dirigent: Julio Mari}, solisti: Adema Pljevljak-Krehi} - sopran, Tvrtko Stipi} - tenor, Ivica [ari} - bas, Hor Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, po~etak u 20 sati.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

POZORI[TA
NARODNO
GRA\ANIN PLEMI]
predstava Narodnog pozori{ta Sarajevo,komedija, autor: Jean Baptiste Molière, adaptacija i re`ija: Lary Zappia, scenografija: Vesna [trbac, kostimografija: Vanja Popovi}, scenski pokret: Ferid Karajica, igraju: Mir vad Kuri}, Belma Salkuni}, Slaven Vidak, Ermin Sijamija, Vedrana Seksan, Aldin Omerovi}, Sanela Pepeljak, Amra Kapid`i}, Riad Ljutovi}, D`enita Imamovi}, Aleksandar Seksan, Amina Begovi}, Muhamed Jamakovi}, Vedran Brahi}, po~etak u 19.30 sati.

KAMERNI

BO[NJA^KI

su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, a u Bosanskoj ku}i u Vranduku stalna etno-postavka. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjete cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KINA
KINOTEKA
SABIRNI CENTAR
re`ija: Goran Markovi}, uloge: Radomir Markovi}, Bogdan Dikli}, Dragan Nikoli}... po~etak u 19 sati.

HELVEROVA NO]

autor: Ingmar Vilkvist, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Ermin Bravo, Mirjana Karanovi}, po~etak u 20 sati.

GALERIJE
ASA ART
Likovna izlo`ba IN THE MEANTIME, u organizaciji Udru`enja gra|ana FRIENDS OF ART, otvorena je za posjete do 30. novembra. Izlaga~i su: Adela Nurkovi}, Admira Bradari}, Boris Hodak, Edin Dugali}, Ira Skopljak, Jasna ^oli}, Lea Jerlagi}, Kemal Konakovi}, Maja Skenderovi}, Narcis Babi}, Nino Berbi}, Pavel Pavelka i Safet Begi}.

Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

BANJA LUKA

MEETING POINT
CIRKUS COLUMBIA
drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin... po~etak u 21 sat.

ZEMALJSKI

Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

KINA
MULTIPLEX PALAS
HARRY POTTER I DAROVI SMRTI: PRVI DIO

ART-KU]A SEVDAHA SARAJEVO

ZENICA

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

CINEMA CITY
AVATAR
avantura, re`ija: James Cameron, uloge: Sam Wor thington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... po~etak u 13.45 sati.

BORIS SMOJE

akcija, avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Rodclif fe, Emma Watson, Rupert Grint... po~etak u 15, 18 i 21 sat.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI: PRVI DIO

Izlo`ba STUDENTSKI DANI 2010, u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo i nevladinom organizacijom GLOBAL Development & Consulting Inc. na temu PORTRET GRADA. Izlo`ba obuhvata radove u tehnikama: slikarstvo, grafika, crte` i fotografija.

SVIJET OKEANA

KINA
MULTIPLEX EKRAN
RUPA STRAHA
3D, horor, re`ija: Joe Dante, uloge: Teri Polo, Chris Massoglia, Haley Bennett, Bruce Dern, Nathan Gamble... po~etak u 21.15 sati.

3D, dokumentarni, re`ija: Jean-Jacques Mantello, po~etak u 16.30 i 18.10 sati.

JEDI MOLI VOLI

COLLEGIUM ARTISTICUM
Revijalna izlo`ba radova ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, kojom se tradicionalno obilje`ava 25. novembar, Dan dr`avnosti BiH. Izlo`ba je otvorena za posjete do 8. decembra.

HISTORIJSKI

romanti~na pri~a, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, Javier Bardem, James Franco, Billy Crudup... po~etak u 19, 19.50 i 21.40 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

\AVO

BLACKBOX

BIHA]

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI: PRVI DIO

Izlo`ba autora: Amer Kapetanovi}, Alija Kamber, Dra`en Gruji}, Edin Pa{ovi} i Elvis Doli}. Autori prvi put izla`u svoja djela koriste}i tehniku printa na slikarsko platno. Galerija se nalazi u Vrazovoj ulici 5. avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Bill Nighy, Helena Bonham Car ter, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Bonnie Wright, Julie Walters, Rade [erbed`ija... po~etak u 14, 17 i 20 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA

avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Bill Nighy, Helena Bonham Car ter, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Bonnie Wright, Julie Walters, Rade [erbed`ija... po~etak u14.30, 17.15, 18.30 i 20 sati.

triler, misterija, re`ija: Drew Dowdle, John Erick Dowdle, uloge: Geof frey Arrend, Bojana Novakovic, Logan Marshall-Green... po~etak u 17.15 sati.

SLAGALICA STRAVE 3D

horor, re`ija: Kevin Greutert, uloge: Tobin Bell, Tanedra Howard, Betsy Russell... po~etak u 22.30 sati.

Izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa Nastavni~kog i odsjeka Slikarstvo Galerija je otvorena za posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ulica Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

LU\ACI

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Neboj{e Bosni}a - “Hotel Splendid“, {to je ujedno i njegova ~etvrta samostalna izlo`ba u ovoj galeriji. Izlo`ba }e trajati do 5. decembra 2010. godine.

KINA
UNA
SVI SMO SUPER
komedija, drama Re`ija: Kirk Jones Uloge: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Lucian Maisel, Ken Sladyk, Melissa Leo, Damian Young, po~etak u 19 i 21 sat.

horor, triler, re`ija: Breck Eisner, uloge: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson... po~etak u 16 sati.

AVATAR

ARTHUR I RAT DVAJU SVJETOVA

NOVI HRAM

animirana avantura, re`ija: Luc Besson, glasovi: Filip Grladinovi}, Marija [kari~i}... po~etak u 17.25 sati.

Prva samostalna izlo`ba akademskog slikara Vedrana Babi}a, otvorena je do 28. novembra, od 15 do 19 sati, svakim danom osim subote.

3D, avantura, re`ija:James Cameron, uloge: Sam Wor thington, Sigourney Weaver po~etak u 15.30 sati.

BR^KO

\AVO

UMJETNI^KA BIH

SVIJET OKEANA

triler, horor, re`ija: John Erick Dowdle, uloge: Chris Messina, Logan Marshall -Green, Jenny O’Hara... po~etak u 19.30 i 21.20 sati.

CIRKUS COLUMBIA

Izlo`ba Irene Sladoje “Ne brinite za mene. Ja sam dobro“, otvorena je za posjete do 20. novembra. Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

GROZAN JA

ljubavna drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan... po~etak u 16.10, 18.25 i 20.40 sati.

DUPLEX 10m2

animirani, re`ija: Chris Renaud i Pierre Cof fin, uloge: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Will Arnett, Kristen Wiig... po~etak u 18 i 20 sati.

3D, dokumentarni, re`ija: Francois i Jean-Jacques Mantello, po~etak u 14 sati.

JEDI, MOLI, VOLI

AMERIKANAC

akcioni triler, re`ija: Anton Corbijn, uloge: George Clooney, Paolo Bonacelli po~etak u 18 i 20.10 sati.

Izlo`ba Echoes of Tragovi umjetnika Guillerma Carreras-Candia, koja je otvorena do 17. novembra. Izlo`ba je sastavni dio 5. izdanja filmskog festivala o ljudskim pravima Pravo ljudski.

TUZLA

komedija, drama, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, James Franco po~etak u 18 i 20.30 sati.

POZORI[TA
DOM KULTURE
SUSRETI POZORI[TA BiH

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
DAN DR@AVNOSTI BiH Sve~ana akademija Kamerni simfonijski orkestar Zenica Koncert, po~etak u 19 sati.

MOJ BRAT

ATELJE ZEC

DRU[TVENA MRE@A

socijalna drama, re`ija: David Fincher, uloge: Rooney Mara, Jesse Eisenberg, Andrew Gar field, Justin Timberlake... po~etak u 17.50 i 20.20 sati.

Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

predstava Narodnog pozori{ta Republike Srpske, Banja Luka, autor: Neboj{a Bradi}, re`ija: Milan Karad`i}, po~etak u 19.30 sati.

GABRIJEL

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba karikatura “Suo~avanje s klimom“, otvorena je za posjete do 23. novembra. Na raspolaganju posjetiocima

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Monsunsko vjen~anje
ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Mira Nair Uloge: Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Shefali Shetty, Vijaj Raaz, Tillotama Shome, Vasundhara Das

HIT
00.00
PINK

DANA

20.10
FTV

U Indiji dobrostoje}a porodica Verma sprema se za jo{ jedno dogovoreno vjen~anje. Otac Lalit i majka Pimmi vjen~ali su se na isti, tradicionalni na~in. Njihova k}erka Aditi sprema se za udaju i napu{tanje roditeljskog doma. Mlado`enja je Hermant Rai, indijac koji `ivi i radi u Americi. Aditi je pristala na brak sa njim nakon prekinute afere sa svojim biv{im {efom. ^etiri dana prije vjen~anja Aditi je izgubljena, a slavlja i pripreme i dalje traju.

U zmajevom gnijezdu
AKCIJA
Re`ija: Robert Clouse Uloge: Bruce Lee, John Saxon, Kien Shih, Jim Kelly, Chuck Norris, Geoffrey Weeks, Jackie Chan

22.20
MRE@A

Bruce Lee glumi britanskog tajnog agenta poslanog na otok mafija{kog bossa Hana kako bi sakupio dokaze protiv njega. Lee se prijavljuje na Hanov godi{nji turnir u borila~kim vje{tinama. Danju demonstrira svoju vje{tinu na borili{tu, dok no}u istra`uje tajne prostorije Hanove tvr|ave. Treba li naglasiti da svatko tko mu se na|e na putu dobije "porciju"?

Hank Grotowski je ogor~eni zatvorski ~uvar koji je zadu`en za zatvorenike osu|ene na smrtnu kaznu. On zapo~inje neo~ekivanu, ali emocionalno sna`nu vezu s Leticijom, suprugom zatvorenika kojeg je nedavno pogubio. Dodatni problem mu stvara ~injenica da je ona crnkinja, a njegov otac je dugogodi{nji simpatizer Kju klux klana.

DRAMA
Re`ija: Marc Forster Uloge: Billy Bob Thornton, Halle Berry, Heath Ledger, Peter Boyle, Sean Combs

SERIJE

Pobjeda nad mrakom
DRAMA
Re`ija: Edmung Gouling Uloge: Bette Davis,George Brent

Seks i grad
Carrie je pozvana da u~estvuje na modnoj reviji na kojoj prave modele dizajneri mije{aju sa obi~nim ljudima. Veoma brzo je s nogu obori svijet mode. Ali, stvari se zakomplikuju neposredno pred reviju. Charlotte ima ginekolo{kih problema. Samantha se odlu~uje slikati gola, kako bi se kad ostari mogla prisje}ati kako je zgodna bila...

Gospo|a Barbara
Arcadio i Celerino spasu Chepa od sigurne smrti. Cecilia je ljuta na Antonija, jer je ljubomoran. Barbara je spremna za odlazak u crkvu, no nada se da }e je Santos spasiti. Chepo ka`e Arcadiju i Celerinu da ima osobni rat s Barbarom. Radnici s Altamire sti`u u crkvu. Marisela i djevojke tako|er se pojave. Florencio ka`e Santosu da nije dovoljan mu{karac za Barbaru...

1.001 no}
Nakon {to je istina iza{la na vidjelo, Onurova majka se veoma kaje zbog svega {to mu je rekla u ljutnji. Savjetuje ga da poku{a ponovo osvojiti [eherzadino srce. Jamanovom ocu se ne svi|a to {to mu sin toliko vremena provodi sa trudnom `enom. Kad Jaman ka`e kim se planira o`eniti, otac ga istjeruje iz ku}e.

00.20 MRE@A

12.15 FTV

20.00 MRE@A

22.30
TV1

Judith Traherne je mlada, bezbri`na bogata nasljednica sa stra{}u za konje, brze automobile, i prekomjernim pu{enjem i pijenjem. Ona je u po~etku ignori{e te{ke glavobolje i kratke epizodne vrtoglavice i dvoslike, ali kad padne sa konja na jahanju, a zatim se sru{i niz stepeni{te, njezina sekretarica i najbolja prijateljica Ann King insistira na tome da vidi obiteljskog lije~nika, koji je {alje na specijalisti~ki pregled zbog glaukoma.

SPORT

Neslomljivi
TRILER
Re`ija: M. Night Shyamalan Uloge: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard

23.45
NOVA

David Dunn ~udom pre`ivi `eljezni~ku nesre}u. Ne samo da je on jedini pre`ivjeli od 132 putnika nego je i u potpunosti neozlije|en. Ne{to kasnije kontaktira ga stru~njak za stripove Elijah Price da bi ga suo~io s nevjerojatnom teorijom. Elijah, koji ima nadimak Glass zbog bolesti krhkih kostiju, misli da je David njegova suprotnost. Isprva, David ne vjeruje ~udnom ~ovjeku, ali svaka stvar koju je Elijah rekao ispada istina...

Schalke 04 Olympique Lyonnais
Liga prvaka Nogomet

Glasgow Rangers Manchester United, snimak
Liga prvaka

20.35 BHT Nogomet

00.00 FTV

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, 61. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, 99. epizoda 10.30 Kako to - Sara, program za djecu i mlade 10.45 Medo Rupert 11.00 Mozaik religija 11.25 Magazin LP u nogometu 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, 62. ep. 13.05 Nogomet, Liga prvaka, pregled 14.35 Sedmica (r) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, 44. ep. 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 184. epizoda 17.00 Federacija danas

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.38 Gora bisera, crtana serija 09.55 Rimske misterije, program za djecu 10.25 Robin Hud, serija 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 12.20 U fokusu, info- program 13.00 EU i mi 13.25 RTRS preporu~uje 13.30 Pakov svijet, serija 14.45 [arene ka`e 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija Top 5 za {iz RTRS preporu~uje 16.00 Re'publika, sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas

HAYAT
06.30 Bajramski program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Tractor Tom, crtani film, 5.pizoda 09.10 Roary, crtani film, 5.ep. 09.20 Timmy, crtani film, 17.ep. 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film 17, ep. 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 WINX, crtani film, 5.ep. 10.55 Sirene, crtani film 5.ep. 11.20 Aladin, crtani film, 23.ep. 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 72. ep. 13.00 Pali an|eo, serija, 62. ep. 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Bioclinica 14.20 Top shop 14.30 ZMBT profili 14.50 1001 no} 74. ep. 15.50 Indija 73. ep. 17.00 Bajramski turnir

OBN
06.30 Jutarnji program 08.00 Ludo srce 44/114, Turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija (r) 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor, Bez cenzure-dan 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Dejana talk show: Imam 30, a `ivim s roditeljima! 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.30 Top shop 13.50 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüs, serija 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, info-top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma, reality show

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Baletani, drama 09.30 Muzi~ki program 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 4/47 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 228/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 9/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Posljednji dani Malcolma X, strani dok.program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, 10/33 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 39/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, 8/52 15.40 Be Ha Te bebe 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 4/20 16.10 Muzi~ki program 16.25 Admiral, dok.film 16.35 Podrum, dok. film 16.45 O~i, dokumentarni film 16.55 Godine prolaze, 11/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Schalke 04 Olympique Lyonnais, prenos Sportska srijeda, nastavak 22.50 BHT vijesti 23.00 Idemo na put sa Goranom Mili}em, 3/3 23.45 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Upitnik
KVIZ

19.05

Dolina sunca
SERIJA

15.10

Aladin
CRTANI FILM

11.20

Gümüs
SERIJA

Danijela
SERIJA

15.00

15.00

17.25 Ne daj se, Nina, 53. ep. 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, 68. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Monsunsko vjen~anje, film 22.14 Dnevnik, najava 22.15 Oprah veliko darivanje, reality serijal, 8. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Nogomet, Liga prvaka, Glasgow Rangers Manchester United, snimak 01.45 Druga dimenzija: Kru{nica, 7. emisija 02.10 Federacija danas (r) 02.35 Dnevnik 3 (r)

17.05 Karmelita, serija 18.00 Mozaik, emisija iz parlamenta rs 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni reality show RTRS preporu~uje 21.00 Kraj dinastije Obrenovi}, serija 22.00 Naslovi, dok. program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, serija 23.20 Fudbal - liga {ampiona, snimak 01.25 Film 03.00 Naslovi, dok. program 03.25 Dnevnik 2 03.55 Re'publika, sarajevsko-romanijska regija

17.50 Doma}ica Ovako 17.59 Biometeorolo{ka prognoza 18.00 19. malonogometni Bajramski turnir, sportski program, direktan prenos 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 75. ep. 21.00 Policajac s Petlovog Brda, serija, 13. ep. 22.20 U zmajevom gnijezdu, igrani film 00.20 Seks i grad, serija, 50. ep. 01.00 Sport centar 01.05 Autoklub Reprizni program Hayat TV 01.30 ZMBT profili 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija

17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor 19.55 Gümüs, serija 21.20 Na{a mala klinika, serija 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor, bez cenzure-no} 23.50 Lanina vremenska prognoza 23.55 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a 01.15 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.45 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 02.35 Rat Bendova, muzi~ki spektakl

17.45 Gusto TV kulinarstvo 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto TV kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk showu`ivo 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.00 Farma u`ivo 00.00 Bal monstruma, film 02.00 Grand parada, muzi~ki program

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Trag 10.35 Rockovnik: U`as je moja furka (r) 11.00 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20. vijeka 11.30 Uzbuna: Alkoholizam 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Evronet 12.35 U zdravom tijelu (r) 12.50 Muzi~ki program 13.50 Program RTV Vojvodina 14.30 Uzbuna: Alkoholizam 15.00 Vijesti 15.10 Ekskluzivno: Kako to rade [vajcarci (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 16.55 Datum 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Bela la|a, serija 1 21.00 Profesionalac, film 22.30 Fortepiano 23.00 Beokult (r) 23.30 Muzi~ki program 00.15 Dnevnik

RTCG
10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 13.35 14.35 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.05 18.50 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 21.50 22.00 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Obrazovna emisija (r) Pokreni se (r) Mali koncert Kalendar Vijesti Otvoreno (r) Etno Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Obrazovna emisija Muzi~ki mix Dok. emisija Putevi `ivota Kalendar Dnevnik 2 Dok. emisija Koncert Emisija iz kulture Muzi~ki mix Stil Meridijani Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

FOX LIFE
07.05 Momci sa Medisona, serija 07.50 Allo! Allo!, serija 08.50 Da, draga, serija 09.15 Dr Haus, serija 10.00 Uvod u anatomiju, serija 10.50 Momci sa Medisona, serija 11.40 Allo! Allo!, serija 12.40 Sofi Parker, serija 13.30 Dr Haus, serija 14.15 Uvod u anatomiju, serija 15.05 Vill i Grejs, serija 15.55 Kao slu~ajno, serija 16.45 [kola za parove, serija 17.35 Da, draga, serija 18.00 Allo! Allo!, serija 18.50 Uvod u anatomiju, serija 20.25 Sofi Parker, serija 21.10 Privatna Praksa, serija 22.00 Sestra Jackie, serija 22.50 Da, draga, serija 23.15 Vill i Grejs, serija 00.05 Dr Haus, serija 00.50 @enske pri~e, serija 01.40 Momci sa Medisona, serija

UNIVERSAL
06.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 U divljini, serija 09.00 Erika, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 14.00 Gospo|ica Marpl: Sitafordska Misterija, film 16.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Panduri novajlije, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Misterija Hejvena, serija 22.00 Smrtonosni susret, film 00.00 Kona~na presuda, film 02.00 Vezane tajnom, film 04.00 Gospo|ica Marpl: Sitafordska Misterija, film

TV1000
08.30 Zava|ene strane, film 10.00 Cimeri, film 12.00 Granica, film 14.00 Mama, serijski ubica, film 16.00 Gospodin 3000, film

EUROSPORT
08.45 Watts 09.00 Zimski sportovi, Olympic Finish Line 10.00 Ski-skokovi, Wisla, Poljska 12.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 13.00 Zimski sportovi, Olympic Finish Line 15.00 Ski-skokovi, Hakuba, Japan 17.00 Zimski sportovi, Olympic Finish Line 18.00 Plivanje, Budapest, Ma|arska 19.00 Eurogoals 19.20 All sports 19.30 Konji~ki sport, SK Stuttgart, Njema~ka 20.30 Konji~ki sport, Pau, Francuska 21.30 Riders Club 21.35 Golf, European Tour 22.05 Golf Club 22.10 Yacht Club 22.15 All sports 22.30 Plivanje, Budapest, Ma|arska 23.30 All sports 00.00 FIA touring car 00.30 Ski-skokovi, Liberec, ^e{ka

Gospodin 3000
FILM

16.00

18.00 Spikizi, film 20.00 D`oni “Britva” Tejlor, film 22.00 Osveta iz mrtvih, film 00.00 Rim 1, film 02.00 Djevoja~ko ve~e, film 04.00 Pobuna u srednjoj {koli, film

srijeda, 24. novembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
08.35 08.40 09.05 09.09 09.52 10.00 10.09 10.10 11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.35 13.20 14.05 14.14 14.20

TV PROGRAM
NOVA
07.35 Jagodica Bobica-Jago sitne pustolovine, crtana serija 08.20 Roary, crtana serija 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija 09.45 Slomljeno srce, serija 10.50 Gumus, serija 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 15.20 Slomljeno srce, serija 16.15 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija- nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.30 Periferija City, serija 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Neslomljivi, igrani film 01.35 Seks i grad, serija 02.05 Bra~ne vode, serija 02.30 Prvoro|ena, film

63
^etiri `ene, serija (r) Bestseller TV Hit dana Iz dana u dan... Vijesti Bestseller TV Vrata tajne, serija Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Vijesti u 16 Pop corn, skrivena kamera ^etiri `ene, serija Suveniri Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vijesti Film Dnevnik (r)

HRT2
Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, (r) Lugarnica 18, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Tvorci promjene: Ni{ta nije izgubljeno, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Oprah show (1268.) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) TV kalendar (r) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, serija @ivot u Africi, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Ekumena: Tretiranje religije u popisu stanovni{tva 2011.?, religijski kontakt program Luda ku}a 3, humoristi~na serija (r) Alpe Dunav Jadran Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK “Promet info” 8. kat: Skijanje, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si (r) Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Dnevnik plus: Razgovor sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadi}em ZABA - 90 sekundi Dodjela Nagrada hrvatskog glumi{ta, prijenos Dnevnik 3 Sport Vrijeme Paralele Vijesti iz kulture Drugi format: Intelektualci u truloj dr`avi @ivot u Africi, serija (r) Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija (r) Fringe - Na rubu 1, serija (r) 07.55 Mala TV TV vrti} EBU drama 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Predstava i Forum kazali{te Izazovi: Bje`i, zlo, netragom - dok. Ta politiká: Gra|anski neposluh (r) 09.35 Mega Mindy, serija 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.32 Zvjezdana vrata: Svemir 1, serija 14.15 [kolski program: Predstava i Forum kazali{te (r) Izazovi: Bje`i, zlo, netragom - dok. film (r) Ta politiká: Gra|anski neposluh (r) 15.00 Kojak 2, serija 15.50 Kojak 2, serija 16.40 Tree Hill 6, serija 17.20 U uredu 4, serija

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Denijeve mozgalice, crtani film 07.16 Dodlez, crtani film 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Melo Korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Svjedo~anstva o genijima (r) 10.30 Toyotin svijet divljine (r) 11. 00 Biznis vijesti 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 12.00 Vijesti plus 12.20 Edgemont, serija (r) 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija sa Adisom Ru`di} (r) 14.30 Toyotin svijet divljine (r) 15.30 Svjedo~anstva 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 17.50 Edgemont, serija 18.00 Biznis vijesti 18.25 Kapri, serija 19.30 Dnevik tv1 20.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 21.07 Odjeljenje za istrage, serija 21.00 Biznis vijesti 22.00 Dnevik u 22 22.30 Pobjeda nad mrakom, film (r) 00.00 Vijesti plus

TVSA
07.00 10.00 10.12 10.15 10.25 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.10 15.00 15.05 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.12 19.15 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 00.00 01.40 Sarajevsko jutro Noody (r) Vitaminix (r) Barimba (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Vijesti TVSA Zelena, zelena trava, serija (r) Frej`er, serija (r) Robin Hood, serija (r) Vijesti TVSA @ivot i zdravlje (r) Obavezan smjer (r) Vijesti TVSA Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, serija Jesenje dobre vibracije Vijesti TVSA Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo Zelena, zelena trava, igrana serija Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Noody, program za djecu Vitaminix Barimba Koncert u povodu Dana dr`avnosti BiH, u`ivo Javni agent 033 Sevdah Ve~ernje vijesti Robin Hood, serija VOA Igrani film Reprizni program

TV TK
09.00 09.55 11.10 11.55 12.00 12.10 12.15 13.55 14.00 14.10 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.30 21.30 21.45 00.00

MRE@A PLUS
09.00 09.10 09.20 09.30 10.00 10.25 10.55 11.20 12.00 13.00 15.49 15.50 16.50 20.00 22.20 00.20 01.00 Traktor Tom Roary, crtani film Timmy, crtani film Jagodica Bobica Bakugan, crtani film Winx, crtani film Sirene, crtani film Aladdin, crtani film Indija, serija Pali an|eo, 62.epizoda Sport centar 1001 no}, serija Indija, serija 1001 no}, serija U zmajevom gnijezdu, film Seks i grad, serija Sport centar

15.00 15.40 16.15 16.58 17.13 17.25 17.33 18.15 18.30 19.05 19.08 19.15 19.30 19.56 20.01 20.04

Kojak
SERIJA

15.00

Periferija City
SERIJA

22.30

20.34 20.40 22.45 23.10 23.13 23.20 23.55 00.05 00.55 01.35 02.20

17.40 Edo Murti}, 1921.-2005. - dokumentarni film (r) 18.30 @upanijska panorama 19.00 Tvorci promjene: Ni{ta nije izgubljeno, dok. serija(r) 19.53 Ve~eras... 19.55 Putne bilje`nice: Kuba, dokumentarna serija (r) 20.25 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet LP: Tottenham - Werder, prenos 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.22 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.35 Fringe - Na rubu 1, serija 00.25 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 00.45 Retrovizor: Blizu doma 2, serija 01.30 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim 6 humoristi~na serija (r) 02.00 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 1, serija (r) 02.45 Ciklus Katharine Hepburn: @ena godine, ameri~ki film (r)

TV MOSTAR
09.00 Traktor Tom, 5. ep.09.10 Roary, crtani film.5. ep.09.20 Timmy, 17. ep.09.30 Jagodica Bobica, 17. ep.10.00 Bakugan, 05. ep.10.25 Winx, 5. ep.10.55 Sirene, 5. ep.11.20 Aladdin, 05. ep.12.00 Indija, 72. ep.13.00 Pali an|eo, 62. ep.14.00 Bistro, 6. ep.15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 74. ep.16.50 Indija, 73. ep.18.00 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.00 1001 no}, 75. ep.22.20 U zmajevom gnijezdu, film 00.20 Seks i grad, 52. ep. 01.00 Sport centar

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.00 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Razbojnik, film 14.30 Vrata tajni, serija 15.00 TV liberty 15.30 Svi vole Rejmonda, serija 16.00 IC sport 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ads kviz 21.30 Auto shop magazin 22.00 Ludo srce, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljivo 13.20 Smrt {pijunima, 8/16 (r) 14.30 Vijesti 14.35 Francuski fokus: Kinematografija 15.05 Detektivske pri~e 16.00 T intervju(r) 16.40 Veterani danas (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Marija Kalas 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Ruski zatvori - Nekad i sad, 10/40

TV SLON
16.02 Vijesti 16.07 Da sam ja neko, dok. program (r) 16.40 TV Liberty 17.10 Top 7 17.53 @uta minuta 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Sto~ar, serija 64/130 22.05 Folk-top 10 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
15.10 Plima `ivota, serija 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Iz dana u dan 18.05 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Kontakt program 21.00 Sfera 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) ZE sport plus 23.30 Zdravlje,kontakt program (r) 00.30 VOA 01.00 Odjava programa

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Ritam Srebrenice Udru`enja Prijatelji Srebrenice 14.00 Pred~as 14.30 Bajke iz cijelog svijeta 15.00 ^etiri `ene, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 20.40 Lokalno je primarno 21.00 ^etiri `ene, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.20 Kradljivac srca(r) serija 11.05 Igrana serija: Grom u raju 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Tajna porodicnog blaga, film 14.00 Novosti14.05 Otpisani, serija 15.00 Jelena, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Otpisani, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 20.55 BN promenada 22.30 Dnevnik 3 23.00 Pri~e iz sendvi~are, film 00.30 Astrochat

ATV
11.20 Aladin11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.25 Jesen sti`e Dunjo moja II, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 U zmajevom gnijezdu, film 00.20 Sex i grad, serija 01.00 Sport centar

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Ko{arka, Eurocup 11.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame - Army 13.00 FIA touring car 13.30 Ko{arka, Eurocup 15.00 Fudbal, Japanska J. League 16.15 Fudbal, Japanska liga, pregled kola

SPORT KLUB
07.00 Pregled belgijske lige 07.30 Pregled ruske lige 09.00 Pregled NHL 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters finale -London 14.45 NBA Live 15.00 ATP Masters finaleLondon, direktno 17.00 Fudbal mondijal magazin 17.30 Ajax TV 18.00 Najava FA Cup 18.30 NBA Live 18.45 Euroleague: Prokom Khimki, direktno 20.45 Pregled NHL 21.00 ATP Masters finaleLondon, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Euroleague 00.30 NBA Live 00.45 Pregled NHL 01.00 NHL: Buffalo Pittsburgh, direktno 03.45 NBA Live 04.00 Klupske TV

DICROVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Opake ma{ine 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Pametnjakovi} 10.30 Kako se to pravi 10.55 Kako to rade? 11.25 Oru`je budu}nosti 12.20 Auta po mjeri 2008. 13.15 Generalka 14.10 Prljavi poslovi 15.05 Lovci na oluje 15.00 Oru`je budu}nosti 15.55 Pre`ivljavanje 17.50 Razotkrivanje mitova 18.45 Pograni~na policija 19.10 Kako se to pravi 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 Borba sa silama prirode 21.55 Drvosje~e iz mo~vare 22.50 Oru`je budu}nosti 23.45 Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Nepristojne `ivotinje 08.00 Najbolje britanske ma{ine 09.00 Ru{enje 10.00 Bolivudski leopardi 11.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 Raj na zemlji 13.00 Najbolje britanske ma{ine 14.00 Tajne krsta 15.00 Rijeke i `ivot 16.00 Opasni susreti 17.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Paranormalno 21.00 Apokalipsa 22.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 23.00 Paranormalno 00.00 Apokalipsa 01.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
09.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 10.00 Bjekstvo Luja XVI 11.30 Sudnji dan: Slike raja i pakla 12.00 Ludilo u Belom gradu 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Djeca mumije 15.00 Istina o... 16.00 Dikensova Engleska 17.00 Kada je Kina gospodarila morima 18.00 Patrik 19.00 Potraga za sjeverozapadnim prolazom 20.00 Torinski pokrov - novi dokazi 21.00 Posljednji branoru{itelj 22.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 23.00 Istina o... 00.00 Dikensova Engleska 01.00 Kada je Kina gospodarila morima 02.00 Patrik 03.00 Potraga za sjeverozapadnim prolazom 04.00 Torinski pokrov - novi dokazi

ANIMAL PLANET
06.00 ^udna stvorenja Nika Bejkera 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.40 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 08.35 Oti}i predaleko 09.00 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 09.55 @ivot majmuna 10.20 SSPCA 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 14.00 SSPCA 14.30 Sve o ma~kama 15.25 Ma~ke iz kom{iluka, 2 epizode 16.20 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 17.15 Donald [ulc, stru~njak za otrove 18.10 U zmajevoj jazbini 19.10 Sve o psima 20.05 Veterinar za cijeli svijet 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Najekstremniji

Boks
SPORT

21.45

16.45 Ko{arka, Eurocup 18.00 Ski-skokovi, Hakuba, Japan 20.00 Ko{arka, EuroLeague (@), live 21.45 Boks 23.00 Ski-skokovi, Hakuba, Japan

Bor~e Sredojevi} o provjeri protiv Poljske, 10. decembra

Igra~i moraju trenirati do

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 24. novembar 2010. godine

UTAKMICE U ANTALIJI

45. strana

Pi{u}i za Centralnu i Isto~nu Evropu 2010.

Nuhefendi} `ivi u Trstu i radi za brojne medije, a vi{estruko je nagra|ena za ~lanke i izvje{taje o jugoisto~noj Evropi
Novinarka iz BiH Azra Nuhefendi} je pobjednica evropske novinarske nagrade “Pi{u}i za Centralnu i Isto~nu Evropu 2010“ Novinarka, koja `ivi u . Italiji od 1995, nagra|ena je u Be~u. Nagradu koju ve} sedam godina dodjeljuju Austrijska novinska agencija i Bank Austrija (~lanica UniCredita, najve}e me|unarodne finansijske institucija s jakim korijenima u 22 evropske zemlje kao i predstavni{tvima na 27 ostalih tr`i{ta) od 5.000 eura, Nuhefendi} je dobila za njen ~lanak “Voz”, u kojem opisuje svoje iskustvo u vozu za glavni grad BiH iz Beograda. Ove godine na sve~anoj dodjeli nagrade je govorio i spisatelj koji je izbjegao iz biv{eg Sovjetskog saveza Pavel Kohout, koji je nedavno objavio svoju autobiografiju “Moj divni `ivot sa Hitlerom, Staljinom i Havelom“ . “Poslije 18 godina, lokomotiva sa tri vagona ponovo vozi: jedan vagon iz Republike Srpske, jedan iz FBiH i jedan vagon iz Srbije.“ Kroz ovu pri~u Nuhefendi} pri~a o raspadu i porijeklu negativih sila koje su dovele do krvoproli}a. Ono {to je prethodilo ratu je “stvaranje razlika me|u ljudima“ rekla je Nuhe, fendi}. Kada su po~ele prve naznake rata u njenom rodnom gradu Sarajevu, Nuhefendi} je `ivjela u Beogradu. Iako nije bila vjernik musliman, njena vjerovanja su

Zimska sezona od 15. decembra
Ministar okoli{a i turizma FBiH Nevenko Herceg razgovarao je ju~er u Sarajevu sa ~lanovima Organizacijskog odbora manifestacije Zimi i prijateljima u susret kojom }e od 15. do 17. decembra biti obilje`en slu`beni po~etak zimske turisti~ke sezone u BiH. Manifestacija }e biti obilje`ena brojnim doga|anjima ~iji su doma}ini poznate zimske i skidestinacije Kupresa, Kozare, Bjela{nice i Jahorine. U organizaciji manifestacije zajedni~ki sudjeluju federalno Ministarstvo okoli{a i turizma kao generalni pokrovitelj, Ministarstvo trgovine i turizma u Vladi RS-a, Turisti~ka organizacija RS-a, turisti~ke organizacije Grada Banje Luke, Prijedora, Isto~nog Sarajeva, Turisti~ke zajednice HNK-a, ZHKa, LK-a i KS-a, op}ina Kupres, Trnovo i Had`i}i te Ferijalni savez BiH, RO ZOI 84 i [RC ^ajuR. K. {a iz Kupresa.

Sve~ana dodjela nagrade

je “odvajala od okoline i u~inila je da se osje}a druga~ijom“ prisje}a se autorica. , Po~etkom 90-ih, politi~ka manipulacija nacionalnim osje}ajima je bila duboka priprema za rat. “^es to me pi ta ju ko je su ra zli ke izme|u ljudi/nacija iz biv{e Jugoslavije, kako mo`e{ vidjeti ko je ko. No, nije potrebna ni o~igledna ni skrivena razlika da bi se stvorio osje}aj - razli~itosti“ re, kla je pobjednica. Azra Nuhefendi} `ivi u Trstu i radi za brojne medije. Vi{estruko je nagra|ena za ~lanke i izvje{taje o jugoisto~noj Evropi. “Budu}nost Evrope u svojoj osnovi ovisi o brzini pokretanja osje}aja zajedni{tva. Isto tako, ovisi o spremnosti po-

jedina~nih zemalja da prevazi|u nacionalne interese u korist zajedni~kih“ re, kao je generalni direktor Bank Austria Willibald Cernko na sve~anoj ceremoniji. “Mediji i novinari ovdje igraju veoma va`nu ulogu. Iskustvo je pokazalo da granice br`e nestanu na mapama, nego u glavama ljudi!” Lista nagra|enih ovom evropskom nagradom uklju~uje ~e{kog novinara Lubosa Palata (2004), bugarsku autoricu Dianu Ivanovu (2005), bh. novinara [efika Dautbegovi}a (2006), austrijskog autora Martina Leidenfrosta (2007), radionovinarku Annu Koktsidou (2008), koja je ro|ena u Gr~koj, ali je odrasla u Njema~koj, te austrijskog novinara Floriana Klenka (2009).

Studija o procesuiranju seksualnog nasilja
Me|unarodna humanitarna organizacija za `enska prava Medica Mondiale, u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH organizuje okrugli stol o temi: „Procesuiranje seksualiziranog nasilja u oru`anim sukobima – za{tita i prava `rtava-svjedokinja ratnog seksualnog nasilja,“ danas u 12.45 sati u prostorijama Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu. Diskusija }e biti fokusirana na nedostatak za{tite svjedoka/svjedokinja, po{tivanje `rtava i participativnih prava, zasnovanih na iskustvima `rtava svjedokinja koje su svjedo~ile pred Me|unarodnim krivi~nim tribunalom za biv{u Jugoslaviju u Hagu ili u ime Suda BiH u Sarajevu. Diskusiju }e moderirati Jasminka D`umhur, ombudsman BiH. Pri su tni ma }e se obratiti dr. Monika Hauser, osniva~ica organizacije Medica Mondiale, Gorana Mlinarevi}, koautorica studije i istra`iva~ica, te Stephanie Barbour, pravna savjetnica Misije OSCE-a u BiH.

POSLJEDNJE VIJESTI
U BELGIJI UHAP[ENI TERORISTI - Razotkrivanje teroristi~ke mre`e osumnji~ene za pripremu napada u Belgiji dovelo je do ukupno 11 hap{enja. Sedam osoba je uhap{eno u Belgiji, tri u Holandiji i jedna u Njema~koj. Belgijsko pravosu|e, koje je od kraja 2009. istra`ivalo o toj mre`i povezanoj s ^e~enijom, izvelo je pretrese ju~er u zoru u lu~kom gradu Anversu. U isto vrijeme tri Holan|anina su uhap{ena u Amsterdamu i jedan Rus u Aix-la-Chapellu, na zapadu Njema~ke blizu belgijske granice. POLICIJA U HDZ-u - Tu`ioci Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) upali su u centralu HDZ-a i temeljno prekontrolisali poslovne knjige i finansije stranke na vlasti, potvrdio je hrvatskim medijima izvor iz vrha HDZ-a, prenosi Srna. OTKRIVENA NOVA MASOVNA GROBNICA -Institut za nestale osobe BiH ju~e je otkrio novu masovnu grobnicu za koju se pretpostavlja da krije posmrtne ostatke srebreni~kih `rtava iz jula 1995. godine. Radi se o primarnoj grobnici na lokalitetu naselja Kaldrmica, op{tina Mili}i. Na osnovu preliminarnog pregleda terena mo`e se zaklju~iti da se u grobnici nalazi nekoliko desetina `rtava, rekla je glasnogovornica Instituta Lejla ^engi}.

Prijem u rezidenciji britanskog ambasadora

Godi{njica Muslim Aida
U rezidenciji britanskog ambasadora u Sarajevu sino} je uprili~en prijem povodom obilje`avanja 25. godi{njice osnivanja Muslim Aida (Me|unarodne agencije za pomo} i razvoj sa sjedi{tem u Velikoj Britaniji). Ovom prilikom ambasador Velike Britanije Michael Tatham prisutnim zvanicama je istakao zna~aj rada ove dobrotvorne organizacije u Bosni i Hercegovini. - Organizacija svojim radom nastoji smanjiti siroma{ tvo u svi je tu, obez bje|uje obrazovanje i pru`a pomo} najugro`enijim. Muslim Aid radi sa svima kojima je pomo} potrebna bez obzira na rasu, vjeru, nacional nost ili pol. Po ma`e ugro`enim od poplava u PaFoto: Didier TORCHE

kistanu, nastradalim od zemljo tre sa na Ha iti ju te ugro`enim usljed velikih su{a u Nigeru, istakao je ambasador Tatham. - U BiH Muslim Aid je aktivan od sukoba devedesetih i pru`a vrijednu humanitarnu podr{ku `rtvama konflikta, raseljenim i onima sa ekonomskim i socijalnim potrebama. Ponosan sam {to pred-

stavljam zemlju raznolikosti u koju je vi{e od dva miliona muslimanado{lo i `ivi. Zemlju u kojoj je islam vjera koja se najbr`e {iri. Zemlju u kojoj muslimani igraju va`nu ulogu u svim sferama `ivota uklju~uju}i medije, poslovni svijet, sport i politiku. Raznolikost je ne{to {to se treba slaviti, ~uvati i dalje razvijati, naveo je ambasador Tatham.

LOTO
JOKER 1 JOKER 2

94. KOLO

10 21 23 27 35 38
1 1 3 1 5 5 8 4 7 9 0 3